P. 1
Islam Sanatlar Tarihi

Islam Sanatlar Tarihi

|Views: 183|Likes:
Yayınlayan: Ibrahim Bayduz

More info:

Published by: Ibrahim Bayduz on Jan 10, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2015

pdf

text

original

T.C.

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2084 AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1117

Anadolu Üniversitesi ‹lâhiyat Önlisans Program›

‹SLÂM SANATLARI TAR‹H‹

Editör Prof.Dr. Muhittin SER‹N Yazarlar Prof.Dr. Muhittin SER‹N (Ünite 1, 4) Prof.Dr. Ara ALTUN (Ünite 2) Prof.Dr. Fatma Çiçek DERMAN (Ünite 5) Prof.Dr. Mehmet Hüsrev SUBAfiI (Ünite 9) Prof.Dr. Fatma Banu MAH‹R (Ünite 6) Prof. U¤ur DERMAN (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Aziz DO⁄ANAY (Ünite 8) Yrd.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN (Ünite 10) Dr. ‹brahim Ayd›n YÜKSEL (Ünite 3)

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r. ‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Copyright © 2010 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

Genel Akademik Koordinatörler Prof.Dr. ‹brahim Hatibo¤lu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof.Dr. Ali Erbafl (Sakarya Üniversitesi) Program Koordinatörü Doç.Dr. Cemil Ulukan Uzaktan Ö¤retim Tasar›m Birimi Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K›l›ç Genel Koordinatör Yard›mc›s› Ö¤retim Tasar›mc›s› Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö¤retim Tasar›mc›s› Yard›mc›lar› Arfl.Gör. Mehmet F›rat Arfl.Gör. Nur Özer Grafik Tasar›m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Ölçme De¤erlendirme Sorumlusu Ö¤r.Gör. Zeliha fienel Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi

‹slâm Sanatlar› Tarihi

ISBN 978-975-06-0767-7 4. Bask› Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 70.000 adet bas›lm›flt›r. ESK‹fiEH‹R, Nisan 2012

İÇİNDEKİLER

Ünite 1: Sanat

…………………………………..…………………… 2 ………………..……………… 10

Ünite 2: Erken Dönem İslam Mimarisi Ünite 3: Osmanlı Mimarisi

…………………………………………… 38

Ünite 4: Hat Sanatı

…………………………………………………… 64

Ünite 5: Tezhip Sanatı…………………………………………………… 98 Ünite 6: Minyatür Sanatı ………………………………………………124 …………………………..………………148 ……………………………………………170 ……………………………………………194 …………………..………………………214

Ünite 7: Cilt ve Ebru Sanatı Ünite 8: Türk Çini Sanatı Ünite 9: Diğer Sanatlar

Ünite 10: Türk Din Mûsikisi

iii   

  iv   

Ayrıca bu kitabın öğrencilerimize de İslam sanatlarını ve tarihini anlamalarına ve sevmelerine katkıda bulunması ümidiyle başarılar dilerim. Müslümanlar. imla ve dizgide özveriyle çalışanlara. İslâm medeniyetinin sanatlarla kazandığı zenginliği göstermek amacıyla İslâm Sanatları Tarihi adıyla bu kitap sahalarında uzman. Çağlar boyunca oluşan ve gelişen İslâm medeniyetini bütün derinliği ve zenginliği ile kavrayabilmek için güzel sanatların hat. Muhittin SERİN (Editör) v    . Bu düşüncelerle İslâm sanatları konusunda genç kuşaklara gerekli bilgiler vermek. “İslam Sanatları Tarihi” adlı çalışmanın hazırlanmasında büyük gayret ve emekleri geçen değerli ünite yazarlarımıza. şiir ve mûsiki gibi kulağa hitap eden sanat dallarını dikkate almak ve öğrenmek gerekir. süsleme. İslâm dünyası daha ilk asırdan başlayarak felsefe. Prof. Orta Asya’dan Atlas Okyanusu’na kadar farklı dine bağlı milletlerin kültür ve sanat mirasını. hicrî birinci yüzyıl içinde geniş bir coğrafyaya yayılarak İslâm’ı kabul eden uluslar arasında din ve medeniyet birliği kurmayı başarmıştır.ÖNSÖZ İslâmiyet. Açıköğretim Fakültesi Program Koordinatörelerine ve diğer görevlilere en içten teşekkürlerimi sunarım. minyatür.Dr. İslâm’ın inanç ve dünya görüşüyle birleştirerek İslâm kültürünü en üst seviyeye ulaştırmışlardır. cilt ve özellikle mimari gibi göze. gönüllerde sanat sevgisi ve zevkini uyandırmak. ilim ve sanatın her kolunda dinî gayretle yüksek değerde eserler ve ünlü şahsiyetler yetiştirerek İslâm sanatını zenginleştirmişlerdir. Müslüman milletler arasındaki bu din ve kültür birliğini ileri sürerek çoğu sanat tarihçileri müslüman ulusların sanat eserlerini İslâm sanatı adı altında toplamayı uygun bulmuşlardır. değerli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır.

a. vr. m. nr. nşr. yy. s. tercüme eden Tarihsiz Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Ve benzeri Varak Yüzyıl vi    .g. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Adı geçen eser Adı geçen makale Aynı müellif Arapça Yazmalar Bin. bk. trc.mlf. ö.KISALTMALAR a. AY b.e. m. TSMK TY vb. DİA FY GY h. İbn Bakınız Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Farsça Yazmalar Güzel Yazılar Hicrî Kütüphane.m. a. sy.ö. m. Ktp. Kütüphanesi Milâdî Milâttan önce Milâttan sonra Numara.s.g. ts. numarası Neşreden Ölümü Sayfa Sayı Tercüme.

  1    .

• • • Sanatın tanımlayarak. Estetik duygusu Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce.  Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Sanatın doğuşu konusunu açıklayabilecek. Sanatın fert ve toplum üzerindeki bazı etkilerini tartışabileceksiniz. sanatkâr. 2    . zanaat. çeşitlerini sıralayabilecek. • • Müze. Bir sanatkârın atölyesini ziyaret ederek bir eserin oluşum safhalarını dikkatlice izleyerek gözlemlerinizi yazınız. tarihî eser ve tarihî yerleri sık sık bir rehberle veya bilgilenerek kendiniz geziniz. Anahtar Kavramlar • • Sanat.

usta veya artist denir. Sanat eserlerinin yaratıcısı sanatkârdır. Böylece kültür değişmeleri ve onu takip eden ve sosyal hayatı etkileyen buhranların sanata aksettiği dönemlerde dahi topluma yaratıcı. Sanat bir melekedir. müzik (fonetik). Sanatı yozlaşan toplumlarda maddî ve mânevî kültür değerleri de beraberinde yıkılır. ustalık. Sanat eserleri bu hüner ve kudretin ürünüdür. İnsanın yaratılışında var olan bu güç. önceleri sadece mimarlık. çaba ve yaratıcılığının ifadesi olarak açıklanmıştır. kendi kültür çevresinin sanat anlayışı içinde klasikleşmiş form ve kaidelere bağlı kalır. insanların maddî ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan iş anlamında kullanılmıştır. güzel sanatlar gibi isim ve sıfatlar eklenerek mânası sınırlandırılmış. derin bir sezgi. Sanat. bir vecd hali içinde keşfettiği sırları. bir ruh titreşimi. terbiye edici his ve fikirler telkin eden. hünerle yapmak. Arapça “fen” karşılığında kullanılan sanat kelimesi. bütün değerlerini nefsinde şiddetle duyan ve yaşayan insandır. İlim adamlarının araştırmaları gibi sanatkârın bir eser ortaya koyma konusundaki çabası da bir usul dairesinde yapılan şuurlu bir harekettir. kalıcı.Sanat     TANIMI Sanat Arapça “sana‘a” fiilinden türemiş isimdir. resim sanatı. Bir işi yapa yapa disiplinli bir eğitim sonunda geliştirilen ruha ait yaratma gücüdür. Engin ruh dünyasında sefere çıkan sanatkâr. eser yaratmak” gibi anlamları yanında sanat. Almanca “kunst”. “sınaat” “sanâat” kelimesinden bozulmuş. Sanat kelimesinin yanına hat sanatı. 3    . sanat eserleri olarak topluma hediye eder. süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır. Zanaat. belirlenmiştir. özgün sanat eserleri ortaya koyar. Bu nedenle fertler kendilerini sanatkârda bulurlar. heykel ve resim gibi görsel (plastik) sanatlar için kullanılmış. insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya konma konusundaki hayal gücü. Sözlükte “el alışkanlığı ile yapılan iş. Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye sanatkâr. yeni tanımlamalarla şiir. Türk sanatı. halk sanatı. Günümüzde İngilizce “art”. uzun tarihî bir estetik tecrübeden sonra medeniyetlerin en son elde edilen meyvesidir. Sanatkâr yetiştiği toplumun sevinç ve dertlerini. Genelde sanatkâr. Bir toplumun ilk çöküş işaretleri de sanat alanında başlar. edebiyat. ruhtan tabii olarak zorlamadan fiil haline gelir.

Şekil. yetişmiş insanlar daha çok zevk alırlar. İlk insanın maddeye hükmetmeye başladığı andan itibaren. Filozofları ve arkeologları bir hayli uğraştırmış estetik ilminin konuları arasındadır. Sultan Ahmed gibi toprağı vatan yapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan. Sanat. İnsanlığın tarih boyunca çeşitli iklim ve coğrafyada kazandığı ve nesilden nesile aktardığı bilim ve sanat alanındaki bu birikimleri. Fakat sanat eserinden aynı kültür ve medeniyet değerleri içinde doğmuş. sanat eserlerinde üslûp ve teknik farklılıklar göze çarpar. din ile sanat arasındaki ilişkiyi. maddî mânevî kültür faaliyetlerine hükmetmiş. insanın sanat eserine hayranlığı şekle sokulan ruha ve fikredir. Yeryüzünde tarihten günümüze ulaşmış göz kamaştırıcı âbideler. Edirne Selimiye. yaşayış tarzına. sanatın üstünde onu besleyen bir kaynak olarak daima milletlerin tarihine. kendi renklerini sanata yansıtırlar. şekil ve yön vermiştir. mutluluk ve güzellikleridir. deneyimleri yeni oluşan medeniyet ve kültürler içinde farklı kompozisyon ve farklı anlayışla devam ederek sanat eserlerinin biçim ve estetik yapılarını tabii olarak etkilemiştir. Aynı medeniyet çerçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri. aynı zamanda yüksek dinî heyecan. güzellikleri duyabilen bir varlık olarak yaratılmıştır. değiştiren. toprağı. ağacı işleyen insan. dinî hayatı daha içten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir. Dinî ve millî hislerle. mescidler hıristiyan katedralleri hep inanmış insanların yaptığı dünya sanatının zenginlikleri arasında yer alır. eşyalar. insanlık tarihi kadar aydınlatılması güç bir iştir. Mustafa Itrî. bazı temel ihtiyaçlarını gidermek için tabiatı düzelten. kültürüne bağlıdır. Fert ve Toplum Medenî seviyesi yüksek toplumlarda sanat asil bir duygu olarak insanları ruhen besler ve yüceltir. Toprağa atılan tohum. İnsan. ilgi duyulan camiler. taşı. Sanatın doğuşunda ve tarih boyunca serpilip gelişmesinde insanın yaratılışında var olan bu estetik zevkle beraber inançların da önemli rol oynadığı kabul edilmiştir. İstanbul Süleymaniye. renk. Büyük bir titizlikle korunan. Hayatını devam ettirmek. ruh güzelliğinin madde planında parlaması olduğuna göre. Bu nedenle medeniyetlerde zaman ve mekâna göre çeşitli usul ve malzemelerle şekillenen pek çok dinî ve millî sanat dalı vardır. inanç.Sanatın Doğuşu ve Gelişmesi Sanatın nasıl doğduğu. Sanatın doğuşunda din kadar milletlerin sanat. büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız. bu estetik zevkini tekrarlayarak geliştirmiştir. zevk ve hayat anlayışları da sanat eserlerinin üslûp kazanmasında belirleyici bir etken olmuştur. inanç ve düşüncelerin maddî şekiller alabildiğini gösteren örneklerdir. müze ve kütüphanelerde korunan sanat eserleri. Dede 4    . Sanattan anlamak ve zevk almak. biçimlendirdiği eşyadan zevk almış. Sanat kökleri mâzide olan gelenek. Sanat. ruhunda tohum halinde bulunan güzellik duygusu da uyanmıştır. ortak duygu ve düşüncelerin dilidir. Değişik şekillerde her kültür çevresinde görülür. Din. ses ve çizgiyle anlatılmak istenen ruhun ıstırapları. Sanatı toplumun medenî yükselişi için yapan Mimar Sinan. şartlara ve iklime göre nasıl özündeki gizli şekli gerçekleştirirse milletler de ruhlarındaki özü sanat yoluyla ifadelendirir. Bu dil evrenseldir. fertlerin sahip olduğu din ve sanat terbiyesine.

reklam ve politik propaganda aracı olarak ve ticarî amaçlarla ve daha pek çok alanda hızlı. Tekkelerde tasavvuf ahlâkı safiyeti içinde gençler sanat eğitimi yanında. düşünce ve iman birliği sağlamış. nesilleri birbirine bağlamışlardır. mûsiki ve hüsn-i hat gibi sanatların eğitimi de verilirdi. bir taraftan da ruhî incelikler kazanarak güzelliğin özlemini çeker. Toplumda örnek insan olarak saygı gören hattat. Osmanlı kültüründe Enderun Mektebi. kabiliyetlerini geliştirmiş hem de ahlâk terbiyesi görmüş olurlardı. moral. Şeyh Galib. Sanat eğitimi aynı zamanda ahlâk eğitimidir. ders sırasında meşkinin altına çıkartmaları yaptıktan sonra. Dâvûd’un ilâhî sözleri sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara bildirdiği ve gönülleri uyardığı bilinir (Sâd 38/18. Sanat eğitimi alan bir kimse bir taraftan kendi sanat ve anlama yeteneğini geliştirirken. kendilerine ve topluma zararlı duygu ve düşüncelerden arındırılırlardı. Günümüzde etki alanını daha da genişleten sanat. Osmanlı toplumunda eğitim ve öğretim çağına gelmiş olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için genelde temel eğitimin yanında şiir zevk ve bilgisi. talebelerinin bütün zaaflarını yakînen takip eder. gerekli gördüğünde. bazan şiir kalıpları içinde üstümüzde hissederiz. sözlü uyarılarının yanında arada bir talebeye başarıları ile gurura kapılmamasını. özellikle din eğitiminde mâneviyatı yükseltmek ve insanları Allah’a yönlendirmek amacıyla sanatın büyüleyici etkisinden yararlanmışlardır. tarihte büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardır. kin. resmî mektepler ve üstatların evleri. Tarihte bütün uygar toplumlar sanatın bu eğitici ve terbiye edici rolünden yararlanmışlardır. özellikle daha geniş alanda güzel sanatlar akademisi konumunda olan tekkeler sanat eğitimi yapılan. Eski zamanın büyükleri insanlığın yüzünü güzele ve doğruya çevirmek. eğitim. ileri teknik iletişim vasıtaları ile kısa sürede bütün dünya insanlarını 5    . askerî ve millî duyguların güçlendirilmesinde. Şeyh Hamdullah. dirliği ve düzeni bozulmuş toplumlarda sanatlarıyla güçlü bir duygu. Böylece hat sanatını öğreten hoca. kemale doğru yol alır. bu alanda eserleriyle bütün dünya insanlarını etkileyen büyük sanatkârlar yetişmiştir. Ahmed Karahisârî ve Mustafa Râkım gibi dâhi sanatkârlar en yüksek gönül titreşiminde ortaya koydukları eserleriyle asırlardır gönülleri titrettikleri ve yücelttikleri bir gerçektir. Daha küçük yaşta güzel yazı öğrenmeye başlayan çocuklar. şiir ve söz kalıplarına dökerek kitleleri arkalarından sürüklemişler. Her dost meclisinde onun şifalı ellerini bazan mûsiki. haset ve kıskançlık gibi bütün ruhî güzellikleri silip yok eden kötü huylardan temizlenmesi gerektiğini de yazardı. salât-ı ümmiyye ruhun ilâhî güzellik karşısında duyduğu hayranlığın ifadesidir. mûsiki ve diğer güzel sanatlar etkili bir şekilde yerini almış. doğumdan ölüme kadar hayatın bütün safhalarında şiir. Gençler sanat eğitimi sırasında. Dâvûd peygamberin Allah vergisi güzel ve gür sesiyle Zebûr’dan okuduğu sûreleri dinleyen bütün mahlûkların onunla beraber Allah’ı tesbih ettikleri. kendi kabiliyetleri ölçüsünde sabırlı ve çalışkan.Efendi. Bütün dinlerin ibadet ve âyinlerinde. 19. düzenli ve temiz olma gibi güzel huylar da kazanırlardı. 20). Bugün bestelenmiş gibi hâlâ coşkuyla söylenen bayram tekbiri. topluma örnek insan olarak hazırlandığı talebesine huzurlu bir hayatın da yolunu göstermiş olurdu. Âşık Yûnus hâlâ aramızdadır. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî gibi gönül erleri ilâhî bir kaynaktan aldıkları hikmetli sözleri. hocalarının dizi dibinde hem güzel yazının kurallarını öğrenmiş. böylece Hz.

öğretilmesine. sanat eserleri aracılığı ile milletlerin ruh inceliklerini. büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız. Louvre. sanatın üstünde onu besleyen bir kaynak olarak daima milletlerin tarihine. zevk ve anlayışları geliştirilmiş. süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır.etkileyecek bir güce ulaşmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerin. dünya kültür ve sanatlarını koruma. emek ve büyük servetler harcanarak müze ve kütüphaneler kurulmuş. kökleri mâzide olan güzel sanatlarının canlı tutulmasına. sanatla beraber yaşayan insanların sanat bilgisi. Özet Günümüzde İngilizce “art”. Ayrıca müze. edebiyat. Gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri eski uygarlıkların kültür ve sanatlarına karşı gösterdikleri aşırı ilgi ve sevgisi. Sanatı tanımlayınız ve sınıflandırınız. Metropolitan. kütüphane ve tarihî çevreleriyle ilgi çeken şehirler de artan turizm gelirleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ancak millî özelliği olan sanat eserlerinin tesiri bütün dünyayı sarar ve o zaman sanat evrensel bir değer ve güç kazanır. yeni tanımlamalarla şiir. Din. Milletlerin medenî seviyeleri ve üstünlükleri ortaya koydukları ve sahip oldukları sanat eserleriyle ölçülür. bilime ışık tutan ve bilimi yönlendiren muhteşem kuruluşlardır. Çünkü bir dönemin maddî ve mânevî kültür değerleri en saf bir şekilde sanat eserlerine siner. Arapça “fen” karşılığında kullanılan sanat kelimesi. Milletlerin hayatı. sanatın bu gücünden yararlanarak dünya milletleri üzerinde kendi kültür ve sanatlarını üstün kılma çabası ve yarışı içinde oldukları görülür. böylece sanat ve sanatkâr toplumun sevgi ve ilgi odağı haline gelmiştir. Sultan Ahmed gibi toprağı vatan yapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan. Böylece uluslar ya varlıklarını devam ettirirler veya hâkim kültür içinde erir. British. tarih sahnesinden silinirler. dinî hayatı daha 6    . Sanatın doğuşunda ve tarih boyunca serpilip gelişmesinde insanın yaratılışında var olan bu estetik zevkle beraber inançların da önemli rol oynadığı kabul edilmiştir. Bilgi. Almanca “kunst”. müzik (fonetik). İstanbul Süleymaniye. şehirlerin tarihî dokuları büyük bir duyarlılıkla korunmuş. Edirne Selimiye. şekil ve yön vermiştir. tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarma gibi hedeflerinin yanında. duygu ve düşüncelerini öğrenmek ve bu uluslar üzerindeki politikalarını bu alanda yapılan bilimsel araştırmalara göre belirlemek ve böylece hâkimiyetlerini güçlendirmek amacına da yöneliktir. maddî mânevî kültür faaliyetlerine hükmetmiş. uluslararası kültür ve sanat yarışında öne geçmektedirler. Bu nedenle çağımızda güzel sanatlar eğitim ve öğretimi devlet eliyle programlanarak kurumsallaştırılmıştır. Pergamon gibi müze ve kütüphaneler sahip oldukları çok zengin koleksiyonlarla dünya tarihine. Topkapı Sarayı Müzesi. yaşayış tarzına. ulusların kültür ve sanatlarına açılan. Devletler sahip oldukları bu kültür ve sanat çeşitliliği ve zenginliği ile güç kazanmakta. heykel ve resim gibi görsel (plastik) sanatlar için kullanılmış. Dinî ve millî hislerle. sevilmesine ve korunmasına bağlıdır. önceleri sadece mimarlık.

müzik. Şeyh Hamdullah. Resim b. Mimarlık. bazan şiir kalıpları içinde üstümüzde hissederiz. Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biridir? a. Fen c. Zanaat b. Sanatkâr b. Aşağıdakilerden hangisinde sanat kelimesinin ilk dönemlerdeki tanımının içine giren sanat dalları bir arada ve doğru olarak verilmiştir? a. Sanat d. Müzik. Her dost meclisinde onun şifalı ellerini bazan mûsiki. Şeyh Galib. Şiir c. Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. Sahne Sanatları 2. şiir e. Zanaat c.içten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir. heykel d. Resim. Müzik e. Çırak e. Bilge d. Edebiyat d. Fonetik Sanat e. Edebiyat. Bugün bestelenmiş gibi hâlâ coşkuyla söylenen bayram tekbiri. sahne sanatları. Meleke 3. Kendimizi Sınayalım 1. Âşık Yûnus hâlâ aramızdadır. şiir c. Dede Efendi. salât-ı ümmiyye ruhun ilâhî güzellik karşısında duyduğu hayranlığın ifadesidir. resim b. Şiir. Ahmed Karahisârî ve Mustafa Râkım gibi dâhi sanatkârlar en yüksek gönül titreşiminde ortaya koydukları eserleriyle asırlardır gönülleri titrettikleri ve yücelttikleri bir gerçektir. heykel 4. Nakış   7    . İnsanların maddi ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan işlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. Sanatı toplumun medenî yükselişi için yapan Mimar Sinan. heykel. Mustafa Itrî. resim. mimarlık.

5. III e. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. Cevabınız doğru değilse “Sanat. a 4. I. II. e Cevabınız doğru değilse “Sanat. Cevabınız doğru değilse “Sanat. II ve III d. Burhan Toprak). İstanbul. Cevabınız doğru değilse “Sanat. II. Plastik sanatlar (görsel sanatlar). Ziyaeddin Fahri (1927). III. El alışkanlığı ile yapılan iş II. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. Yararlanılan Kaynaklar Yetkin. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. Sanatlar genel olarak hitap ettikleri organlara göre ikiye ayrılır. Charles. Suut Kemal (1938). Tanımı” kısmını tekrar okuyunuz. Lalo (1948). Estetik (trc. a 2. a 5. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. I. a 3. Ustalık III. 8    . IV Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Hünerle yapmak IV. 1. İstanbul. Yalnız I b. 2. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Sanat insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya konma konusundaki hayal gücü ve yaratıcılığın ifadesidir. I ve II c. Fonetik sanatlar (kulağa hitap eden sanatlar). Bedîiyât. Estetik. I. Eser yaratmak? Yukarıdakilerden hangileri Arapça “sana’a” fiilinden türemiş sanat isminin anlamlarındandır? a. İstanbul. Cevabınız doğru değilse “Sanat.

9    .

yüzyıl Beylikler’i mimarisi Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. • • 10    . Anadolu Türk-İslâm devri mimarisini tanıyabileceksiniz. • • • Erken İslâm dönemi mimarisinin özelliklerini ve yayılma alanlarını açıklayabilecek. Osmanlı mimarisi gelişimine giden yolda. Asya’da ilk Türk-İslâm egemenlik çevresinin (Karahanlılar. medreseler. kervansaraylar gibi mimari tiplerin gelişmesini açıklayabilecek. Gazneliler. • Anahtar Kavramlar • • • • Emevî.Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. • İslâm’ın başlangıç ve yayılma dönemi ile ilgili tarihî ve coğrafî bilginizi gözden geçirin ve bu dönemle ilgili daha çok görsel malzeme içeren kaynağa ulaşınız. Mısır’da Türk Memlükleri Türkiye Selçukluları ve Anadolu’da XIV. Asya’da Türk-İslâm Mimarisi’nin erken örneklerini tanıyabilecek Camiler yanında Türk-İslâm mimarisinin getirdiği mezar anıtları. Mağrip ve Mısır’da Erken İslâm Mimarisi Karahanlılar ve Gazneliler döneminde mimari Büyük Selçuklular dönemi mimarisi. Abbâsî. yüzyıllarla ilgili tarihî gelişmelere ait bilgilerinizi gözden geçirin ve daha çok görsel malzeme içeren yayınlara ulaşın. Büyük Selçuklu İmparatorluğu gibi) tarihi ve yayıldığı coğrafya ile ilgili bilgilerinizi konuyu temellendirmek bakımından gözden geçirin ve daha çok görsel malzeme içeren yayınlara ulaşın. Anadolu’da Türk-İslâm döneminin başlangıcı sayılan XI-XIV.

Bağdat’a karşı bilinçli bir şekilde uygulanmıştır. 11    . Metinde adı geçen yapılarla ilgili görselleri araştırınız. Hz. Mekke’de Mescid-i Harâm (Kâbe). Burada doğan ve yerleşen üslûp. hatta. bütün Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkilemiş. basit çevre duvarlarına sahip. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonraki ilk yüzyıl içinde İslâm sanatı ilk eserlerini vermeye başlamıştır.Erken Dönem İslâm Mimarisi GİRİŞ Hz. Abbâsî üslûbunun geliştiği ileriki 300 yıl içinde bile İspanya’da.1:Şam Emevîye Camii iç görünümü. İlk camiler. Erken İslâm mimarisinde cami tiplerinin geliştirilmesine büyük önem verildiği görülür. Muhammed’in bütün faaliyetlerinin merkezi olan ve daha sonra genişletilen ve Velîd zamanında (712) avlu etrafında sütunlar ve düz çatı ile örtülü hale getirilen Mescid-i Nebî ilk camilere de örnek olmuştur. çoğunlukla üzerleri açık ibadet yerleridir. Genel gelişme tablosunun dışında kalmakla beraber. 1. bütün İslâm dünyasının kalbi ve bütün camilerin mihrap yönü olmasıyla apayrı bir önem taşımaktadır. merkezin Şam’a taşınmasıyla da bu çevrede yaşayan Antik kültürün mirası ile bağdaşabilecek yapı faaliyeti başlamıştır. Emevî Devri Mimarisi Resim 2. 661 yılında halifeliğin Emevîler’e geçmesi üzerine merkez Medine’den Şam’a taşınmış.

Abdülmelik tarafından 691 yılında Kudüs hareminde yaptırılmış olan Kubbetü’s-sahre’dir. Bunun üzerini 20 m. çapında ve 20 m. Yapıda bir kısmı sonradan meydana çıkarılan mozaik süslemeler çok dikkat çekicidir. kesme taş mimarisiyle ve üç bölümlü tonozlu esas mekânıyla diğer Emevî kasırlarından farklıdır. Velîd’in hilâfetinden önceki bir dönemde yapıldığı tahmin edilmektedir. en içte de daireye geçilmektedir. IX. sütunlu bir yapı haline getirilmiştir. Sekizgen yapının içinde ikinci bir sekizgeni sütun ve kemerler oluşturmakta. Velîd zamanında 705-715 yılları arasında tamamlanmış olan Şam Emevîyye Camii burada eskiden bulunan bir Roma tapınağı ile bir Bizans bazilikasının yerine inşa edilmiştir. Emevî mimarisinin en önemli yapısı ise Şam’da. başlangıçta avlu ve mihrap yokken sonradan açık bir avlu ve sütunlara dayalı bir ana mekân meydana getirilmiştir. Bu üç nefi tam ortada dikine bir nef keser. Bu kasrın duvar resimleri İslâm sanatı tarihi bakımından önem taşımaktadır. Halife I. revaklı bir avlunun güneyinde yer alır. İçi zengin mozaik kaplamalıdır. dikine gelişme gösteren bir yapı inşa edilmiştir. camiler ve anıt yapıları dışında sivil mimariyi temsil eden yapılar büyük iskân bölgelerinin dışında müstahkem saray veya kasır olarak hizmet vermiş binalardır.Çoğu Emevîler tarafından yaptırılmış olan ilk camiler ordugâh camileridir. Emevî çöl sarayların bilinen ilk örnekleri arasında Halife Hişâm b. Geniş alanları kaplayan bu camilerin erken tarihlileri arasında. Amr Camii 642’de yapılıp 673’te genişletilmiş. En esaslı onarım da Kanûnî Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış ve dışı mozaik yerine çinilerle kaplanmıştır. Burada Justinyen devrinden kalma bazı kısımlarından yararlanılarak. İlk yapılışı 702 yılına ve Halife Abdülmelik’e ait olan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ daha sonra 780’de yenilenmiş. Kasrü’l-Müşettâ’nın muhteşem kabartmaları II. Altta yüksek. İlk camilerin basit planlarından tamamen ayrılan bu cami gerek mimari planı gerekse biçimiyle asırlarca İslâm dünyasının pek çok yerinde uygulanmıştır. II. Hırbetü’l-mefcer Emevî sivil mimarisinin en ilgi çekici örneklerindendir. II. üstte daha alçak sütunlarla kemerler. Basra ve Kûfe camileri ile eski Kahire’de (Fustat) Amr Camii ve Kayrevan’da (Kuzey Afrika) Sîdî Ukbe Camii’nin ilk şekli hakkında bilgiler bugüne ulaşmıştır. Muhammed’in Miraç gecesi bastığı ve Allah’a yükseldiği kabul edilen kutsal kaya üzerinde ikinci bir hac merkezi ziyaretgâh olarak yaptırılmıştır. Wilhelm’e hediye edilmiştir. mozaikler dökülmüş ve onarım görmüştür. yüzyıl başlarında kubbe çökmüş. Tamamen yeniden biçimlendirilmiş olan bu yapı. yüksekliğinde kubbe örter. Hz. Daha sonraki eklemelerle mihrap duvarında enine bir nefi bulunan ve kesişme yerinde bir de kubbesi olan geniş. Günümüzde Berlin 12    . iki katlı bir düzenle ana mekânı üç paralel nefe ayırır. Emevîyye Camii’dir. Emevî devri. Ürdün’de Kusayru Amre. Bu dikine nefin ahşap çatısı yükseltilmiştir. değişiklikler geçirmiş. Kesişme yerinde ise kubbe yer alır. servi ağaçları ve cennet manzaraları ile zenginleştirilmiş bu mozaik resimlerde insan ve hayvan figürlerine yer verilmemiştir. Caminin üç minaresi ve dört ana kapısı vardır. Abdülmelik devrinde 727 yılında yapılmış olan Kasrü’l-hayri’l-garbî. Köşkler. Abdülhamid tarafından Alman İmparatoru Kaiser II. İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı gözü ile bakılan bu eser. Haçlıların saray haline getirmesinden sonra Selâhaddin-i Eyyûbî tarafından geri alınarak tekrar cami haline getirilmiştir. Velîd zamanında yapımına başlandığı tahmin edilen Kasrü’l-Müşettâ.

Ayrıca Orta Asya’dan devşirilen Türk birliklerinin hilâfet ordusunun saflarına katılmasıyla İslâm sanatı Türk sanatı ile bütünleşmeye başlamıştır. Hârûnürreşid’in ünlü Bağdat’ından bugün bir şey kalmamıştır. pâyelere oturtulmuş olan çatılı revaklar ve nef halinde düzenlenen ana mekânın dışında malviye denilen spiral minaresi yükselir. Abbâsî devrinde en önemli mimari gelişmelerden biri yeni Sâmerrâ şehrinin kurulması olmuştur. Nüfusunun 1 milyona ulaştığı kaydedilen Sâmerrâ’da dünyanın en büyük camilerinden biri. surla çevrili bir çöl sarayı olarak bazı özelliklere sahiptir. yeni merkezler VIII. surlara doğru da mahalleler ve çarşılar yer almıştır. Sonraki türbe mimarisinin gelişmesi Orta Asya Türkleri’yle başlayacaktır. ilim ve sanat alanlarında çok büyük değişiklikler olmuştur. Müstansır. Hâkān için yaptırılmış fakat çok beğendiği için kendisi kullanmıştır. İslâm halifeliğinin başkenti Şam’dan Bağdat’a taşınmasıyla Sâsânî ve Mezopotamya sanat geleneklerinden devşirilen biçimlerle İslâm sanatı Orta Asya doğulu bir çehre kazanmıştır. yakındaki Mütevekkiliye (Caferiye) şehrinde Ebû Dülef camii’nde de tekrarlanmıştır. Burada. tuğla mimarisiyle ve 3800 m2’lik yüzölçümüyle Abbâsî devrinin yeniliklerinden biridir. Dinî ve sivil mimari alanında yepyeni bir anlayışın somut belgesi olan bu şehir 836 ile 883 arasında yeni mimari anlayışın geniş ölçüde uygulandığı bir merkez olmuştur. Tuğla süslemeler ve sivri kemerler yanında içte. genişliğinde rampalarla çıkılır. Halife Mütevekkil’in 848-852 yıllarında yaptırdığı bu cami. idarî. Avlu etrafında. 862 tarihli yapı. Emevîler’de olduğu gibi Abbâsîler’de de çöl sarayları ve kasırlar yapılmış olmakla birlikte bunlar daha çok yeni şehircilik anlayışı ile birlikte yürütülmüştür. Dicle’nin batı kıyısında küçük bir tepecik üzerinde yükselir. 58 m. Halife Mansûr’un Bağdat şehri (762 – 766) daire şemalı ve dört ana girişli bir merkez olarak düşünülmüş. Abbâsî devrinin en büyük saraylarından biri olan Cevsaku’l-Hakānî Sâmerrâ’da Halife Mu‘tasım tarafından Türk beyi Artuk Ebü’l-Feth b. Rakka ve Hırakla dairevî şema gösteren. 2. askerî. Bunların yanında alçı süslemeleri odalarda 13    . Arka arkaya mekân gruplarından oluşan sarayda dört kollu bir taht salonu. yüksekliğindeki minareye 2.Pergamon Müzesi’nde sergilenmektedir. 150. Mu‘tez ile Mühtedî burada gömülüdür.000 kişinin namaz kılabildiği Mütevekkiliye Camii yaptırılmıştır. Bu kasırlar plan bakımından genelde ana avlu etrafında gelişmiş mimari bölümlerden ve bu iç mekânı içine alan tahkimatlı duvarlardan oluşmaktadır. İslâm sanatı içinde bilinen ilk türbe Kubbetü’s-suleybiyye’dir. Yan yana üç tonozla örtülü bir anıtsal girişe sahiptir. yeni şehirleşmeler dinî mimariyi ve sivil mimariyi yeni bir yönde geliştirmiştir.50 m. Bağdat başta olmak üzere. Aynı minare. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Ühaydır Sarayı Bağdat’ın 120 km. ortada saray ve cami. serdâb denilen serin yer altı mekânları bulunmaktadır. Abbâsî Devri Mimarisi İslâm dünyasında Emevîler’in yerine 750’de Abbâsîler’in yönetimi ele geçirmeleriyle siyasî. kadar güneyinde bulunan. Abbâsî mimarisinin getirdiği yenilikler arasında şehircilik anlayışı vardır. mekânların ayrı ayrı avlular çevresinde beyt denilen bir düzende sıralanmış olması ve genellikle üç kollu tarma düzeni denilen mimari planlamayı göstermesi ilgi çekicidir. İç içe iki sekizgen ve ortadaki sivriltilmiş bir kubbe ile örtülüdür.

kırmızı tuğla ve beyaz taşın birlikte kullanılmasıyla değişik bir manzara gösterir. İspanya’da ise Emevî sanatının devamı olan bir üslûp Akdeniz çevresindeki diğer sanatları da etkileyerek kuvvetli bir gelenek kurmuştur. içi. yan yana üç kubbe ile örtülüdür. Kalıpla veya çizilerek yaşken süslemeler yapılır. Abbâsî devri sanatı ise Türkler’in büyük etkisiyle doğuya dönük bir üslûbun uygulayıcı ve geliştiricisi olmuştur. Batı İslâm sanatının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Kurtuba Camii’nin mimari unsurları ve süslemeleri yalnız Kuzey Afrika İslâm mimarisini değil. İspanya ve Mağrip Sanatı 711’de İspanya’ya geçen müslümanlar burada 1492’ye kadar hüküm sürdüler. iki renkli kemerlerle at nalı biçimindeki mihrap nişinin bulunduğu bölgeye ayrı bir özellik kazandırmaktadır. Bu camide at nalı kemerler ve sonraki eklemelerde dilimli kemerler de uygulanmıştır. Bütün Kuzey Afrika’da Kayrevan Sîdî Ukbe Camii’nin modeli esas alınmış. 14    . Yüzlerce sütunla ve iki katlı kemerlerle bir ormanı andıran cami. Kuzey Afrika. Bu figürlerde Orta Asya resim geleneğini hatırlatan ve Türkler tarafından geliştirildiği anlaşılan tipler görülür. 854-859’da Mütevekkil’in kendi merkezi için yaptırdığı Belkuvârâ Sarayı üç avlu ile ulaşılan dört kollu taht salonuna sahiptir. İkinci avluda. dinî mimaride ve camilerde çeşitli şekillerde bu şema ve form uygulanmıştır. Avrupa ve Akdeniz mimarisini de etkilemiştir. Bu freskler Abbâsî devri resim sanatı için çok zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Bu süre içinde gelişen sanat üslûpları çevreyi kuvvetle etkilemiş. Endülüs’te 786’da I. geleneklerini koruyarak uzun yıllar aynı şemaları tekrar etmiştir. Abbâsîler’den sonra İslâm sanatı genelde Türk sanatıyla temsil edilmiş ve örneklendirilmiştir. Mısır’da da Tolunoğulları’ndan sonra Türk Memlüklerin bu gelişmenin sürdürülmesinde hâkim bir rol oynadıkları görülür. Damarlı kubbeler zengin süslemeleriyle ve çevredeki dilimli. Bu tarz. 990 yılına kadar üç kez genişletilmiştir. dikdörtgen planlı ve sütunlu ayrı bir camisi vardır. harem duvarlarında figürlü freskleri dikkat çekmektedir. Fakat son eklemelerle simetrisi bozulmuştur. Damgan’da Tarı Hane Cami ile İsfahan’ın doğusundaki Nâyin Camii İran sahasında Abbâsî sanatını temsil eden iki önemli eserdir. erken devir İslâm mimarisi için bir yenilik olarak görülür. 3. Derin kesim veya mâil kesim konturlarda derin gölgeler veya hafif kabartılar oluşturur. Emevî devri sanatı Geç Antik devrin mirası üzerinde bir sentez yaratmıştır.stukoları. Avlunun kıble tarafında. Sepet örgüsü biçimindeki tuğla dekorlu cephelerin üst kısmını sivri kemerli galeriler çevreler. Sâmerrâ’daki alçı süsleme üslûpları mermer tozu ile alçının karışmasından meydana gelen bir çeşit kaplama esasına dayanır. Buhara şehrinde Sâmânoğlu Türbesi dört yanda aynı değerde cepheleriyle kare planlı ve kubbeli bir yapıdır. Abdurrahman’ın başlattığı Kurtuba Camii. Mağrip denilen Kuzey Afrika Endülüs adı verilen İspanya’da çeşitli sülâlelerin siyasî egemenlikleriyle sanat gelişmesini sürdürmüştür. II. İran’da Büyük Selçuklular’la başlayan yenilikler ve yerleşen üslûplar daha sonraki devreleri etkilemiştir. Bu yapı tuğla mimarisi ve dekoruyla Orta Asya mimarisiyle yakın bağlantılıdır. sütun ve kemerlere dayalı kapalı bir ana mekân şemasına sahip olan ilk yapı kıbleye dik dokuz nefiyle Suriye geleneğini yaşatmıştır. Hakem devrine ait olan bugünkü zengin süslemeli mihrap bölgesi.

Mısır’da Erken İslâm Mimarisi Mısır’da ilk bağımsız müslüman Türk devletinin kurucusu Tolunoğlu Ahmed. Divan kısmı da havuzlu avlu esasına dayanır. Bunun dışında taht salonu vardır. Nasrîler olarak da tanınan Gırnata emîrlerinden kalan en önemli yapı XIV. çeşitli köşklerden meydana gelmiştir. Bütün saray. yüzyıldan kalma Elhamra Sarayı’dır. Kahire’den yüzyıl kadar önce el-Katayi adını verdiği şehri kuran Tolunoğlu Ahmed. gelenekleri ile Türk mimarisini de Mısır’a 15    . Harem kısmının merkezinde aslan heykelleriyle fıskıyeli havuzu bulunan avlu yer alır.İspanya’da Benî Ahmer Devleti’nin merkezi Gırnata (Granada) İslâm sanatının son önemli ürünlerini verecektir. Sâmerrâ’da görevli bir Orta Asyalı Türk emîrinin oğludur. Üç kısımdan meydana gelir: Meşver denilen kısım sultanın davalara baktığı ve tebaasını kabul ettiği yerdir. sivri kemeri. ihtiyaca göre meydana gelmiş.2: İspanya Elhamra Sarayı aslanlı avlu Kaynak : Muhittin Serin arşivi 4. süslemesi. Resim 2. sağlamlıktan çok rahat ve gösterişli süslemeler tercih edilmiştir. Plan.

köşeleri yuvarlatılmış pâyelerle avlunun kıble yönünde beş paralel nef meydana getirilmiş. İlk müslüman Türk devleti olan Tolunoğulları 905’te Mısır egemenliğini tekrar Abbâsî halifelerine bırakmıştır. Kısa süren parlak bir devrin temsilcisi olan camisi ise Mısır’ın İslâm devri anıtları içinde çok önemli bir yere sahiptir. 876-879 yılları arasında yapılmış tuğla bir yapıdır. Fâtımî mimarisinde. ana mekânın planı bakımından ilgi çekici bir yapıdır. yüzyılın ortalarına kadar Mısır’ı düzene sokmuştur. yüzyılda yaptırılan Kahire’nin ünlü sur kapılarının kardeş olan mimarları Urfalı idiler. bunun da arkasında yan yana üç tonozla enine bir dikdörtgen mekân elde edilmiştir. Kuzey Afrikalı. dört kollu pâyeler üstünde 20 x 30 m. Tuğla geleneği Sâmerrâ yolu ile ve Türkler’le Orta Asya’dan Mısır’a gelmiştir. Kayrevan’daki gibi iki kubbe dikine uzanan orta nefin iki ucuna yerleştirilmiştir. Berberî ve Şiî olan Fâtımîler. XIII. yüzyıllara ait olan Fâtımî türbelerinde kare plan tromplu kubbe ve mukarnas dolgular kullanılmıştır. nihayet bu tarihte Ferganalı soylu bir Türk ailesinden gelen Mehmed Akşit’in Mısır’a vali olmasıyla X. Sivri kemerlerin kullanıldığı bu yapıda. yanlarda iki tonoz. paralel nefleri ile Tolunoğlu Camii’ni örnek almış. Genel manzarası ile kale görünümü veren ve taşkın cephesiyle dikkati çeken Hâkim Camii (990-1003) Tolunoğlu Camii’ni küçük ölçüde tekrarlar. kesme taşın çok kullanılması ve cephelerin kuvvetle belirtilecek biçimde ele alınması yanında. Bu iki Türk devletinden sonra Mısır. Buna karşılık. 970972 yıllarında tamamlanan el-Ezher Camii. Akmer Camii ise 1125’te tamamlanmıştır. 1085’te Bedr el-Cemâlî tarafından yaptırılan yapının mihrap önünde ortada bir kubbe.taşımıştır. Seb Abenat (yedi kızlar) adı ile tanınan türbeler açık türbe geleneğini devam ettirirler ve Mısır’daki ilk türbeler olarak görülürler. Kahire’de devir açan zengin ve çeşitli süslemelere sahip kesme taştan cephesinde birbirinden ayrılan kısımların geometrik düzeni Türk ruhunun hâkimiyetini gösterir. Pâyeler yerine de devşirme sütunlar kullanılmıştır. Kitâbesinde “zâviye” adı geçen elCüyûşî Camii. Sonradan medrese haline getirilen ve Memlük devrinde minareleri eklenen yapı Kahire Üniversitesi’ne temel olmuştur. Bu mimari unsurlar da İran’da bu sırada Büyük Selçuklu mimarisinin olgunlaştırdığı geleneksel unsurlardır. iç süslemede bitki motifleri önemli özelliklerdir. Sâmerrâ Mütevekkiliye Camii’nin yarı büyüklüğündeki yapının minaresi duvarların dışında. 873’te su kemeri ve hastahane yaptırmıştır. 933’e kadar da Mısır’da bir kargaşa devri sürmüş. 16    . Bir de stuko süslemeli mihrabı bulunan bu yapının mimari planı bu devir için çok ilgi çekici bir yenilik olarak görülür. Bedr el-Cemâlî tarafından XI. Tolunoğlu Camii. kerpiç surlarla çevirdikleri Kahire’yi kurarak merkez yapmışlardır. boyutlarında ve üzeri eşit dokuz kubbe ile örtülü bir yapıdır. 943’te yaptırılan Şerif Tetabe (Tabataba) Meşhedi. 1132 tarihli Seyyide Rukıyye Türbesi de aynı mimari unsurların kullanıldığı bir yapıdır. yüzyılda Memlük Sultanı Lâçin tarafından yaptırılan ekler ve onarımlar sırasında dıştan merdivenli kare bir kaide örülmüştür. 969’dan itibaren Fâtımîler’in egemenliğine girmiştir. değişik ölçülerde uygulanan bu planlarla yeni bir mimari meydana getirilmiştir. diğer yanlar iki nefle teşkilâtlandırılmıştır. XI ve XII. Mehdiye ve Kayrevan’dan sonra. Tolunoğlu Ahmed 868’de Mısır’a egemen olduktan sonra 870’te el-Katayi şehrini kurmuş. planlarda genellikle Tolunoğlu Camii ile Kayrevan Camii örnek alınmış. rampalarla çıkılan spiral bir kule şeklindedir. Şiî olan Fâtımîler’in İran’la kuvvetli bağları vardı.

Mısır’da erken İslâm döneminde genel yapı tiplerinden ayrılan ve değişik bir örtü sistemi taşıyan yapı hangisidir? Resim 2. Suriye’de medreseler Selçuklu ve Zengî geleneğine bağlıdır. Eyyûbîler kısa süren egemenlik devrelerinde (1171-1250) sanat alanında da Selçuklular’ın ve Zengîler’in olgunlaştırdığı üslûbu yaydılar.3:Kahire Tolunoğlu Cami Kaynak:Muhittin Serin arşivi 17    . Osmanlı mimarisinde en parlak devrine ulaşan bu gelişmeyi “Türk-İslâm Sanatı” başlıkları altında inceleyeceğiz. güneye doğru ülkesini genişletti. Anadolu. çini ve keramik. Eyyûbî devri anıtlarından çok azı günümüze ulaşmıştır. halı. Mısır’da bazı türbeler dışında. onların getirdiği ilk medreselerden de bir şey kalmamıştır.1171’de Fâtımî Devleti’ne son veren Selâhaddin-i Eyyûbî. Hindistan ve diğer çevrelerde bütünüyle Türk sanatı çerçevesi içinde gelişmesini sürdürmüştür. Anadolu’da tamamlanarak. maden işleri ve kitap sanatında da hep Türk sanatlarından ayrılamayan bir gelişmenin ürünleri olmuştur. Bu gelişme sadece mimaride değil. İran’da Büyük Selçuklu sanatı kendinden sonraki bütün Doğu İslâm sanatlarını sonuna kadar etkileyecek kuvvetli bir gelenek kurmuştur. Camilerde revaklı avlu. dilimli kubbeler ve stuko süsleme hâkimdir. Bu gelişmeler dışında İslâm sanatı İran.

İslâmlık’tan önceki dönemde Asya’da Hunlar. 960 yıllarında müslüman olan Karahanlılar 999’da Buhara’yı alarak Sâmânoğulları Devleti’ne son vermişlerdir. 1.TÜRK . sivri kemerler. Bunun yanında Anadolu Türk mimarisinde ileride çok önemli bir geçiş unsuru olacak olan üçgenlerle kubbeye geçişe de ilk defa burada rastlanması ilgi çekicidir. Metinde adı geçen yapılarla ilgili görselleri araştırınız. Hoço’daki geniş kalıntılar arasında Uygur saraylarının planı geniş ölçüde aydınlığa kavuşmuştur. Göktürkler ve Uygurlar Türk Sanatının erken devrini temsil ederler. Karahanlılar Devri Mimarisi Asya’da Türk-İslâm mimarisinin ilk eserleri Karahanlılar devrinde ortaya çıkar. Hunlar ve Göktürkler’den elimizde bulunan. Uygurlar ise Buda dinini geniş ölçüde benimsemişlerdi. Uygur tapınaklarının duvar resimleri ise Türk resim sanatının öncüleri arasındadır. Kubbeli mezar anıtları. Türkler’in meydana getirdiği ve geliştirdiği mimarinin esaslarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu artık iyice kabul edilmiştir. Resim 2. Mimari açıdan. genellikle mezarlar ve buralardan elde edilen taşınır sanat eserleridir.4:Büyük Selçuklu mezar anıtlarından Merv’de Sultan Sencer Türbesi 18    . Anadolu Türk mimarisinin gelişmesini iyice kavrayabilmek için erken devir Türk mimarisinin Asya’daki gelişmesini göz önünde bulundurmak gerekir.İSLÂM MİMARİSİ Son zamanlardaki araştırma ve yayınlarla Türk mimarisinin Anadolu’daki gelişmesinin kökenlerinin İran’dan Doğu Türkistan’a kadar olan bölgede. Karahanlılar Göktürklere bağlı iken 840’tan sonra devlet kuran Karluk Türkleri’dir. Bununla beraber Maniheist tapınakların İran âteşkedelerini Budist tapınakların stupaları tekrarladığı anlaşılır. kubbeli mekânlar Uygurlar’ın uygulamış olduğu mimaride açıkça görülür.

merkezî kubbeyi taşımaktadır. Buhara’da Mugak Attari Camii’nin portal cephesi pişmiş toprak zengin süslemeler arasında çini süslemenin de kullanıldığı erken bir örnektir. ince. Köşelerde de birer kubbe yer alır. Enine dikdörtgen planın ortasında. İleriki gelişmelere esas olan bu iki plan tipinin bu olgunlukta karşımıza çıkması oldukça dikkat çekicidir. yüzyıl başlarında yapılan Mescid-i Cuma ise orijinal şekliyle zamanımıza gelememiştir. Cephesinin iki yanında yer alan minare biçimindeki ortası daralan kuleleri ve cephenin bütünü. İbrâhim’in yaptırdığı iki kervansaraydan 1078-1079 tarihli Ribât-ı Melik’in piştak denilen anıtsal giriş kapısı ile cephesi ayaktadır. Ayşe Bibi ve Balaci Hatun türbeleri Karahanlı tuğla mimarisinin diğer iki önemli eseridir. Ayşe Bibi Türbesi. Ancak Buhara şehrinin sembolü haline gelen ve Kalan Minaresi adı verilen minaresi. Başane kervansarayı ise plan şemasıyla Anadolu’daki sultan hanların plan şemasını 19    . tuğla süslemelerin hâkim olduğu zengin bir mezar anıtı mimarisinin erken örnekleridir. yüzyıl yapısının yanı sıra. Aradaki boşluklar ise tonozlarla örtülmüştür. Başane (Kurtlu Şehir) Kervansarayları Büyük Selçuklu Ribatlarıyla yakın plan ve form benzerliklerine sahiptir. Karahanlılar şaşılacak olgunlukta ve büyük ölçüde bir kervansaray mimarisinin de geliştiricileridir. XII. Şemsü’l-Mülûk Nâsır b. yüzyıl başlarından Talhatan Baba Camii tamamen tuğladan yapılmıştır. mihrap önünde kubbeli cami” planıyla merkezi planlı cami formunun ilk örnekleri olarak ele alınabilecek plan olgunluğu gösteriyor. Kare planlı ve tek kubbeli yapı. Bunlardan 1119 tarihli Namazgâh Camii’nin mihrap duvarındaki sarı kırmızımtırak küçük parlak tuğlalardan geometrik kûfî kitâbeler ilgi çeker. Kuşaklar halinde değişik geometrik süslemelerle kaplanmış olan minarenin bir yakın benzerine de Özkent’te rastlanmaktadır. İlk kerpiç yapılarından Eski Dehistan Mezarlığı’nda Şir-Kebir adındaki büyük kubbeli yapı ştuk (alçı) kaplamalarıyla ve sağlamlığıyla dikkati çeker. Karahanlı türbeleri ise cephe mimarisine özel bir önem veren. Diğer Karahanlı camilerinden ilk haliyle günümüze ulaşan eser yoktur. Özbekistan’da 978 tarihli Arap Ata Türbesi. Buhara’daki yapıların çoğu Arslan Han tarafından (1087-1130) yaptırılmıştır. eski Merv yakınında XI. Tirmiz yakınında Çar Kurgan’da 1108-1109 tarihli diğer bir Karahanlı minaresinde Serahslı bir ustanın adını görüyoruz: Ali b. Ortada tuğladan pâyelerin taşıdığı dört tuğla kemer. Erken tarihli İslâm türbelerinden ilki Sâmerrâ’da Kubbetü’s-Suleybiye ve Buhara’da Sâmânoğulları türbesidir. Kerpiç ve tuğlanın birlikte kullanıldığı Buhara yakınındaki Hazar Camii kare planlı bir yapıdır. Akçakale. Bu ilgi çekici XI. yonca biçimli tromplarıyla ileriki gelişmeler için önemli bir adım teşkil eder. Arslan Han’ın adı ve 1127 tarihini veren kitâbesiyle Karahanlı tuğla işçiliğinin en olgun bir örneğidir. Karahanlılar’ın Dehistan. Karahanlı camilerinden iki önemli örnek ise Anadolu Türk mimarisinde en olgun şekline kavuşacak olan “enine gelişmiş. Karahanlı mimarisinin geliştirdiği çok önemli bir yapı tipi de türbelerdir. Her iki tip minare de Türkistan’da silindirik. Yanlara doğru ortada birer geniş pâyeye oturtulmuş olan bu kubbe tromplu bir kubbedir. Buhara’daki minareye öncü olduğu kabul edilen bu minarenin bağlı olduğu cami de yıkılmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın kızı Ayşe Bibi için yaptırılmıştır. Dâye Hatun. Muhammed.İlk Karahanlı eserleri kerpiç yapılardır. Yan taraflarda ise tonozlar kullanılmıştır. mihrap önünde yapının bütün genişliğiyle bir kubbe yer almaktadır. altmış dört değişik süsleme ile işlenmiş sırlı tuğla ile kaplanmıştır. On altı yivli bir gövde halinde yükselen bu minare de Karahanlı minarelerinin başka tipte bir uygulamasıdır. uzun ilk minare örnekleridir. kubbeye geçişte kullanılan üç dilimli. yüzyıl sonu ile XII. en eski Karahanlı eseridir. Sonraları ise tuğla mimarisinin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır.

Onun Arûs-i Felek Camii kaynak bilgilerine göre XI. Resim 2. Daha sonra Anadolu Selçukluları’nın “ağaç direkli” camilerinde kalem işi. çini mozaik gibi değişik malzemelerle benzer özelliklere rastlayacağız.5: Buhara Kalan Minare Kaynak: Asaru’l-İslami’t-tarihiyye fi’l-ittihadi’s-Sovyetiyye 2. Sultan Mahmud zamanında en parlak devrini yaşamıştır. Hint ve İslâm dünyalarının buluşma yeri haline gelen Gazne.andırmaktadır. Üzerinde iyice durulması gereken Türk mimarisinin bu erken devrinde Karahanlılar. camileriyle ve türbeleriyle ileriki gelişmeleri etkileyecek olan ilk adımları atarken. yüzyıl başında ağaç direkler üzerine zengin süslemeli düz çatılı bir yapı olarak yapılmıştır. kervansaray mimarisinde gerçekleştirdikleri avlu-eyvan ve kubbe kompozisyonlarıyla da öncülük etmişlerdir. Gazne’de önceleri kule zannedilen iki anıtsal yapının hava fotoğraflarının yardımı ile yıkılmış olan camilere ait minareler 20    . Gazneliler Devri Mimarisi Daha önceleri Büyük Selçuklular’la başlatılan Türk mimarisinin Karahanlılar’da gördüğümüz parlak gelişmesi Gaznelilerle devam etmiştir.

Sivri kemerli revakların arkasında yer alan tonozlu sağır mekânlardan başka çok önemli bir gelişme. Daha sonraki mihrap önü kubbeli yapıların öncüsü olarak görülen bu yapı XI. Alparslan ve Melikşah devirlerinde büyük bir imparatorluk haline geldi. Mesud (10301041) zamanında yapılmıştır. Gazneli minarelerinin böylece Karahanlı minarelerinden farklı olduğu görülmektedir. 1157’de Sultan Sencer’in ölümünden sonra Irak. girişinde caminin de bulunduğu taht salonu yer alır. Köşe kulelerine sahip bir sur duvarı ile çevrilidir. bitki dekoru ve geometrik süsleme değişik şekiller gösterir. Gazneliler’in kaynaklarda adı geçen medreselerinden hiçbir örnek kalmamıştır. Memlükler’le Mısır’a kadar gelişmesini kuvvetle sürdürmüştür. Güney Afganistan’da Bust şehrinin karşı kıyısında Leşker-i Bâzâr Sarayı. Köşe kuleleri bulunan kare planlı yapı. Burada çok zengin mermer süslemeler duvar kaplamalarında hâkim unsurlardır. Gazneliler’in Türk mimarisine önemli bir katkıları da kervansaray mimarisinde ortaya çıkar. Kitâbesinden Behram Şah’a (1117-1149) ait olduğu anlaşılan ikinci minare de bunun daha basit bir tekrarıdır. son yıllardaki kazılarla oldukça aydınlığa çıkmıştır. Gazne şehrinde 1112 tarihinden kalma Sultan III. 1115 yılına tarihlenen bu yapıda içte spiral bir merdiven vardır. geniş bir alana yayılmış olan çeşitli yapılardan meydana gelir. Bu da Türk mimarisinin araştırma ve yaratma kuvvetini gösteriyor. Bununla da Karahanlı ve Selçuklu mimarileri arasındaki bağlantı kesintisiz olarak takip edilebilmektedir. En önemli Gazneli camii. 1019-1020 tarihlerinde Sultan Mahmud tarafından Şehnâme yazarı Firdevsî’nin hâtırasına yaptırıldığı son zamanlardaki araştırmalardan anlaşılan Ribât-ı Mâhî (veya Çahe) Meşhed yakınında. Serahs yolu üzerindedir. Kirman. Şerefelerin ahşap olma ihtimali kuvvetlidir. Dört eyvan şemasına bağlı olan avlunun kuzeyinde. Yazı. Son yıllardaki kazılarla kalıntıları ortaya çıkarılan bu yapı sarayın sur duvarına bitişiktir. taş kaide üstünde yıldız biçiminde yükselir. Sultan III. Gazneliler’in sarayları Türk saray mimarisinin erken örnekleri arasında olup. Taht salonunun duvarları Sultan Mahmud’un hassa ordusunu canlandıran ve belge niteliği de taşıyan figürlerle doldurulmuştur. Mihrap önünde iki nef boyunca uzanan büyük kubbesiyle bu cami tipi Karahanlı camileri gibi çok önemli gelişmelere yol açmış. Yıldız biçiminin her tarafı eşit karelere bölünmüş ve her kare içinde zengin tuğla süslemeler yer almıştır. Üst yarısı silindir şeklinde iken yıkılmıştır. Büyük Selçuklular Devri Mimarisi ve Etkileri Horasan’da 1040’ta kurulan Büyük Selçuklu Devleti. Suriye Selçukluları ile devam eden 21    . 3. XI. geniş bir avlu çevresinde uzunlamasına planlanmış. Çok tahrip edilmiş olan bu duvar resimlerinde askerler nehir kıyısında çok etkileyici bir manzaraya karşı yapılmış olan bu saraydan başka.olduğu anlaşılmıştır. ortada geniş bir dört eyvanlı avluya sahiptir. Büyük Selçuklular tarafından İran camilerinde geliştirildikten sonra Artuklular’la Anadolu’ya. Mesud’un sarayı da son yıllardaki kazılarla meydana çıkarılmıştır. Mesud’a ait olduğu kitâbesinden anlaşılan ilk minare. şüphesiz Leşker-i Bâzâr Ulucamii’dir. Gazneli sarayları çok tahribe uğramış ve tekrar tekrar onarılarak kısmen kullanılmıştır. Bu da dört eyvan şemasına bağlı bir avlu etrafında yer alan düzenli mekânlardan meydana gelir. eyvanların arkasında yer alan kubbeli mekânlarda kendini gösterir. yüzyıl başlarına tarihlenen ve Sultan Mahmud devrinden kalan güney kasrı. düzgün bir şemaya sahiptir. Böylece Selçuklular’dan önce eyvan-kubbe birleşmesi bir Gazneli yapısında bütün açıklığıyla ortaya çıkmış oluyor. yüzyıl ilk yarısı içinde Sultan Mahmud (998-1030) veya I.

Hemen hemen mescid kubbesiyle aynı plan şemasına sahip olan bu kubbe yapısında tuğla mimari. düşey silmelerle gotik prensiplerle karşımıza çıkar. Selçuklu mimarisinin İran’da en önemli camilerinden biri. 1072-1092 arasında Melikşah devrinde en önemli kısımlarıyla ortaya çıkan yapı sürekli eklemeler ve onarımlarla dört eyvan şemasına sahip geniş avlu etrafında tonoz ve kubbelerle örtülü geniş bir yapı halini almıştır. 1080 yılında Melikşah’ın emriyle yapılmıştır. Atabekler’le Suriye ve Azerbaycan’da devamını bulmuş. Anadolu ve Mısır’a kadar izlenebilecek bir gelişmenin başlangıç noktasıdır. aslında küçük ölçüde ele alınmış bir yapı olduğundan derhal kavranılan bir etkiye sahiptir. İşte bu plan şeması İran ve Orta Asya camilerinin vazgeçilmez plan şeması olacaktır. Büyük Selçuklu mimarisinde minarelerde de bir üslûp birliği yaratılmıştır. Bir iki ender örnek dışında. Ancak Büyük Selçuklular. İran’da Büyük Selçuklular’ın geliştirdiği plan ve mimari formlar yalnız İran’da değil Doğu İslâm dünyasında da devam etmiştir. Eyvanların yüksekliğini örtmek için çoğunlukla revaklar iki katlı yapılmıştır. Hemen aynı tarihlerden komşu Ardistan Mescid-i Cuması da aynı prensiplerle yapılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri. 7. Böylece Karahanlı ve Gazneli mimarisinde geniş ölçüde uygulanmış olan dört eyvanlı avlu şeması ilk defa cami mimarisinde eyvana bitiştirilen mihrap önü kubbesiyle birlikte bir bütünlük içinde ortaya çıkmış oluyor. zeminden kubbenin kilit noktasına kadar. Mihrap önünde güney eyvanına bitişik olan anıtsal kubbe. Bu tipin ilk örnekleri arasında İsfahan Mescid-i Cuması öne çıkar. Bundan sonra birer birer eski Selçuklu camileri başta olmak üzere bütün camiler dört eyvanlı revaklı avlular eklenerek genişletilmeye başlanmıştır. Avrupa gotik mimarisinden çok önce yapılmış olan bu yapıda kubbeye geçişi yine üç dilimli tromplar sağlamaktadır. Yandan girişli. anıtsal cami mimarisidir. Büyük Selçuklu mimarisinin teknik ve estetik açıdan en olgun yapısı gözüyle bakılan bu eser. hafif sivri tromplu kubbeli yapılar olarak görülür. En erken medreseler Gazneliler devrinde ortaya çıkmıştır. daha önce uygulanmış olan mimari elemanları yeni bir mimari içinde değerlendirerek orijinal bir üslûp yaratmıştır. Mescid avlusunun kuzeyinde Melikşah’ın emriyle hanımı Terken Hatun adına yaptırılmış Kümbet-i Hâkî yer almaktadır.45 m. Pratik bakımdan namaza pek uygun olmayan bu cami planında asıl mihrap yanında başka mihraplar da koyma gereği ortaya çıkmıştır. Büyük Selçuklular. tuğla minareli ve dört eyvanlı avlunun kıble yönünde mihrap önü kubbesi bulunan bu yapıda. çapındaki kubbe artık plan içindeki yerini almıştır. Selçuklu kubbelerinin geleneksel formunu meydana getiren bu kubbe diğer Selçuklu yapılarında da tekrarlanacak bir örnek oluşturmaktadır. bütün mimari yenilikleri ve araştırmaları tek bir yapı içinde toplayan Zevvâre Cuma Camii’dir. Dört yuvarlak pâyenin birleştirilmesinden meydana gelen demet pâyeler üzerine oturan büyük kubbe.imparatorluk. İran’daki Kazvin Mescid-i Cuma ve Mescid-i Haydariyye’si gibi diğer Selçuklu camileri bu iki kubbenin değişik uygulamaları şeklinde. Şiîliğe karşı Sünnîliğin geliştirilmesi ve devlet memuru 22    . üç dilimli tromplarla hafifçe sivrilerek tamamlanır. Bu plan şeması. 1135 tarihli bu küçük ölçüde Selçuklu camii yüzyıllar boyu Asya camilerinin planlarına öncülük etmiştir. yüzyılda da Anadolu’da Türkiye Selçukluları ile en parlak devrini yaşamıştır. Birbiriyle güç kaynaşan unsurların bir araya getirilerek yaratıldığı bu anıtsal mimari o kadar benimsenmiştir ki onlardan sonra da vazgeçilmez bir şekil olarak çeşitli ölçülerde tekrarlanmıştır. XIII. zengin tuğla işçiliğiyle tuğladan silindirik ve ince uzun minare formu tekrarlanmıştır.

sonra anıtsal cami mimarisinde kullanmışlardı. Kümbetler altta bir mumyalık bulunan silindirik veya çokgen gövdeli içten kubbe. Atsız’ın yarattığı Merv’deki Sultan Sencer Türbesi’yle en olgun noktasına ulaşmıştır. Büyük Selçuklular “dört eyvanlı avlu” şemasını önce medreselerde denemiş. çapındaki tromplu kubbe dıştan firuze sırlı tuğla ile kaplıdır. çaplı kubbesiyle geçilebilmiştir. bütün Orta Asya’da XIV. yüzyıl yapısı Hoca Ahmed Yesevî Türbesi’nin 18 m. portalleri ve zengin tuğla süslemeleriyle dikkati çeker. Timurlu yapıları da mimaride önemli bir yenilik getirmemiş. Tuğrul Bey zamanına tarihlenen Kümbed-i Alî sekizgen planlı ve kubbeli. Dört eyvanlı avlu şemasına dayanan ve köşe kuleleri bulunan yapının bir yönünde beyt biçiminde düzenlenmiş özel mekânlar dikkati çeker. Dıştan bir kale görünüşünde olmakla beraber içte saray zenginliğindedir.yetiştirilmesi için medrese fikrine büyük önem verdiler. Belh ve Bağdat’ta 1067’de medreselerin yapıldığı bilinmektedir. cepheleri tuğlaların değişik şekilde konmasıyla dekoratif hareketlilik kazandırılmış Selçuklu döneminin önemli mezar anıt örnekleridir. Büyük Selçuklu medreselerinin daha Tuğrul Bey zamanında gelişmeye başladığı kaynaklardan bilinir. 17 m. Camisi. Ribât-ı Enûşirvân. Kubbe problemi Selçuklular’ın olgunlaştırdığı biçimleri aşamamış. Harekân 1 ve II kümbetleri sekizgen planlı. Hargirt Medresesi’nin ayakta kalan eyvanının tuğla hamurundan çiçekli kitâbesi bugün Tahran Müzesi’ne kaldırılmıştır. Kalıntılardan bunların dört eyvan şemasına bağlı avlulu büyük yapılar olduğu anlaşılmaktadır. büyük ölçüdeki denemeler gelişmeyi tıkamıştır. 4. Büyük Selçuklular döneminde mezar anıtları kümbet ve türbe olarak iki tipte gelişme göstermiştir. Selçuklu türbe mimarisi İmam Gazzâlî’ye mal edilen 1111 tarihli Tûs türbesinden sonra. Timurlu Devri Mimarisi İlhanlı devletlerinin dağılmasıyla Timur. Nîşâbur Medresesi 1046 civarında tamamlanmıştır. daha çok süslemeleri ve büyük ölçüleriyle öne çıkmıştır. Büyük Selçuklu kervansaraylarının en tanınmış olanı ise Ribât-ı Şerif’tir. özel mekânları. dıştan külâhla örtülü türbeler kare planlı ve kubbeyle örtülü yapılardır. Büyük Selçuklu mimarisinin şaheserlerinden olan yapı. Herat. 23    . gerek plan gerekse biçim bakımından kendinden sonraki Hârizmler ve İlhanlı devri gibi Asya müslüman mimarisini büyük çapta etkilemiştir. 1369’dan sonra büyük bir Asya imparatorluğu kurmayı başarmıştır. kare planlı bir yapıdır. Büyük Selçuklu mimarisi her yönüyle ve bütün tiplerinde. 1114-1115 tarihine rastlayan yapı son şekliyle iki avlulu bir duruma sahiptir. dört eyvanlı revaklı avlulu şemada inşa edilmiştir. Kare kaide üzerinde galerilerle çevrili bir üst kısım ve hafif sivri çift kubbe ile örtülü olan türbede. Anıtsal Cami ve medrese mimarisi yanında Karahanlılar’da başlayan mezar anıtları mimarisinde de türbe ve kümbet çeşitleriyle Büyük Selçuklu mimarisi en önemli örneklerin yaratıcısı olmuş. Tûs. Karahanlı ve Gazneli ribâtlarından sonra Büyük Selçuklu kervansarayları da erken devirlerde önemli kervan yolları üzerinde kare planlı. Bu medrese fikri ve şemaları Büyük Selçuklular ve atabekleri vasıtasıyla Suriye-Irak ve oradan Mısır’a. Melikşah zamanından kalma Hargirt ve Rey medreseleri günümüze gelebilmiştir. diğer yandan da gelişmesini tamamlayacağı Anadolu’ya getirilmiştir. Damgan’da (Çihilduhterân) Kırkkızlar Kümbeti ise tuğladan yuvarlak planlı ve kubbeli bir yapıdır. 1157’de Serahslı mimar Muhammed b.

çeşitli ve zengin çini dekoru ile kaplıdır. Hargird Timurlu Medresesi (14441445) son örneklerdendir. Timurlu mimarisinde alışılmış formlara eklenen cephenin iki yanındaki veya portaldeki minareler burada da görülür. Resim 2. bir kısım yivlenmiş kubbeli yüksek yapılar. Gevher Şad Cami-Medresesi.6: Buhara Uluğ Bey Medresesi Kaynak : Asaru’l-İslami’t-tarihiyye fi’l-ittihadi’s-Sovyetiyye 24    . dört eyvanlı iki katlı revaklı avlu esasına dayanır. Baysungur adına yapılan Meşhed. Semerkant’ta Kusem b. Büyük türbelerin etkisiyle bu devirde kubbeli camiler de yapılmıştır. Timur sonrasında da Timurlu mimarisi özellikleri sürdürülmüştür. Uluğ Bey’in Semerkant (1420). Yesi şehrinde Hoca Ahmed Yesevî Külliyesi ve Keş’te Aksaray ile Semerkant İşrethane sarayları bu devrin belli anıtlarıdır.Bunlar arasında dikkati çeken Şâh-ı Zinde. Abbas’ın türbesi etrafında zamanla oluşan ve Timurlu mimarisinin bütün ihtişamını yansıtan yapılar topluluğudur. Çift kubbe yapılarak daha da yükseltilen yapı 1404 tarihlidir. Bu yükseltilmiş kasnaklı. Timur’un hanımı Bibi Hanım adına yapılan cami aynı tarihte büyük ölçülere varan gösterişli bir yapıdır. Girişlerde piştak adını alan büyük ve geniş kemerli eyvanlar bütün özellikleriyle ortaya çıkar. Bunlar arasında Musa Paşa’nın türbesi en gösterişlilerindendir (1412). Timur’un Gur-i Mir adıyla bilinen türbesi bu formun en büyük ölçülere ulaşan bir örneğidir. Buhara (1417) medreseleri büyük revaklı avlular ve dört eyvan şeması ile anıtsal kubbeleri ve çifte minareleriyle dikkati çeker. Ölçüleri ve zengin çini ve süslemeleriyle İran’ın en güzel camilerinden biri olarak tanınır.

dükkânlarla birlikte bir Alay Köşkü ve üç önemli yapı ile dört yandan çevrilidir. 1710 tarihli Mâder-i Şâh Medresesi ile Erbil’de Şeyh Safî Külliyesi bu devrin önemli eserleri arasındadır. Zengin mozaik çini kaplamaları yanında cami-medrese fikri bakımından da bir geleneğin parçası olması bakımından önemlidir. İsfahan’da Meydân-ı Şâh adlı revaklarla çevrili alan.Resim 2. ölçüler büyüyerek. Safevî Devri Mimarisi Bir Türk sülâlesi olan Safevîler. zengin çini kaplama hem içte hem 25    . 1600 tarihli Allahverdi Han Köprüsü ile Puli Hacu Köprüsü bu devrin önemli su mimarisi eserlerindendir. Mescid-i Şâh (1612-1630) dört eyvanı ve kubbesiyle İslâm mimarisinin en güzel eserlerinden kabul edilmektedir. Sivil mimari de şehircilikle birlikte yürümüş.7: Semerkant Şah-ı Zinde Gur Emir Türbesi Kaynak : Asaru’l-İslami’t-tarihiyye fi’l-ittihadi’s-Sovyetiyye 5. İran’da Büyük Selçuklular’dan sonraki bu devirler mimaride önemli yenilik getirmemiş. köşkler halinde saray pavyonları geniş ve düzenli bahçeler içinde yer almaya başlamıştır. Safevî devri mimarisinin en önemli örnekleri Şah I. İran’da özellikle şehircilik alanında mimari yenilikler getirmiştir. Abbas döneminden kalmadır.

Bütün bir mahalleyi içine alan bu medrese mâristan (hastahane). Semerkant ve Buhara çevrelerindeki yüksek kasnaklı türbelerle devamlı bağlantılar kurarak yeni. Abbâsî halifelerinin türbeleri ve İskenderiye’de Kasrü’l-Übeyr gibi önemli eserler de yaptırmıştır. Bunun en iyi temsilcisi Kahire’de Sultan Hasan Medresesi ve Külliyesi’dir. Hint-İslâm mimarisinin şaheserlerinden biri kabul edilir. dört ince kulesi sivriltilmiş kubbesi ile tanınır. Kareye yakın büyük ölçüdeki yapı geniş bir avluyu çevreleyen neflerden meydana gelir.dışta kullanılmış. Suriye ve Mısır’da gelişerek devam eden bu kubbe plan formunun Mısır’daki temsilcisi olan bu yapıdan başka Sultan Baybars. İsfahan Mescid-i Cuması’nda. Mihrap önünde üç nef boyunca. Tamamen Türk mimarisinin etkilerini yaşatan anıt. Şah Cihan tarafından hanımı Mümtaz Mahal için 1630-1648 arasında yaptırılmıştır. Türk mimarisi geleneklerine bağlı eselerle zenginleşmiştir. İlk orijinal yapılar Delhi Türk sultanları tarafından yapılmıştır. 1250’de Türk Memlükleri devrinde ise Mısır ve özellikle Kahire. Çok eski bir geleneği. Bundan sonra Fâtımîler Mısır’a uzun süre hâkim oldular. Kutbüddin Aybeg 1193’te harabe halindeki bir tapınağı camiye çevirmiş. Onlara son veren Eyyûbîler ise Zengîler ve Büyük Selçuklu mimarisini Mısır’a getirdiler. Anadolu Türk mimarisi. Melikşah kubbesinin planını tekrarlayan kubbe ve cami harap haldedir. Zengî mimarisinden gelen birtakım süsleme özellikleri yanında. köprü. Büyük Selçuklu ve Zengî sanatı. Oğlu Nâsır Muhammed’in Nâsıriyye Medresesi Mısır’da ilk defa ele alınmış dört eyvanlı ve dört mezhep için kurulu bir medresedir. 1285’te tamamlanmıştır. yanlarda üçer nef vardır. Agra’da Tac Mahal adıyla bilinen yapı. kitâbeleri ve detaylarıyla bir Selçuklu karakteri kazanmıştır. 6. türbe ve medreseden meydana gelir. Hindistan’da Türk Mimarisi Hindistan’da ilk İslâmî yapılardan önemli eser kalmamıştır. yüksekliğindeki minare yivlenmiş gövdesi ve beş katıyla dünyanın en yüksek minaresidir. 1356-1362 arasında tamamlanan büyük ölçüdeki yapı bir kale manzarasıyla şehirde 26    . Karahanlı ve Büyük Selçuklu mimarilerini yaşatır. Diğer Memlük eserleri hep “külliyeler” şeklinde ele alınmış. İran. mâristan fikri de Nûreddin Zengî’nin mâristanına tarihî bir olayla bağlıdır. Kıble yönünde altı nef. 7. Türk Memlükleri geleneklere bağlı kalmışlar. İlk orijinal eserler Baybars devrindedir. su maksemi (Kantara). Sultan Kalavun Medresesi. Memlük devri mimarisi geniş ve çok fonksiyonlu külliyelerde ifadesini bulur. 73 m. Türbe doğuda yer alır. üç yönde üçer açıklıkla büyük kubbe yer alır. bunlarda medrese ve türbe üzerinde daha çok durulmuş. sonraları cepheleri. cami ise medresenin büyük eyvanında yer almıştır. 1266-1269 yıllarında yapılan bu devrin tek bağımsız camisi Kahire’de Baybars Camii’dir. Bunun yanında yer alan ve Delhi’nin bugün bile bir sembolü haline gelen Kutub Minâr’ın inşasına ise 1199’da başlanmıştır. orijinal bir üslûp geliştirmişlerdir. Azerbaycan. Bundan sonra Türk Memlükleri’nin ikinci üslûp devri başlar. Onun devrinden Zâhiriyye Medresesi yıkılmıştır. karşıda iki. Mısır’da Türk Memlükleri Mimarisi Mısır’da İslâm sanatının erken örneklerini veren Tolunoğulları ve Akşitler’den daha önce bahsedilmişti. Aynı şekilde selsebilli havuzlar görülür. Dünyanın mimari harikalarından biri sayılır. Türkistan. cephelerde geniş ve yüksek kemerler belirgin hale gelmiş ve köşelerde minareler sevilen motifler olmaya başlamıştır.

yüksek kasnaklar ve çift kubbeler görülmüştür. kare kitlesi ve kubbesiyle cami eyvanının önünde taşkın bir görünüşe sahiptir.Ü Ktp. Türbe. Çok katlı pencere düzenine sahip cephenin bir kenarına yerleştirilen anıtsal Selçuklu portalleri örneğine bağlı mukarnas nişli girişi. Resim 2. özellikle türbelerde Türkistan türbeleriyle şaşırtıcı bir benzerlik ortaya çıkmış.9: Kahire’de Sultan Hasan Mederesesi Kaynak : Muhittin Serin arşivinden 27    . Külliye mimarisi de bu arada devam etmiştir. Dört eyvanlı bir avlu esastır. yüzyılın sonlarından başlayıp 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethine kadar süren Çerkez Memlükleri devrinde de Türk mimarisi özellikleri devam etmiş. XIV.hâkim bir görünüşe sahiptir.8: Kahire’de Memlüklü Türbeleri Kaynak : Yıldız Albümlerinden İ. Aslında dört minareli olarak düşünülmüş bir yapıdır. Resim 2. karakteristik bir özelliktir.

sadece hamamı. sonraki gelişmeye fazla etkisi olmayan ve kapalı bir bölge mimarisi halinde kalan enine gelişen mihrap önü kubbeli ve avlulu tipi meydana getirmiş. Bunlardan açık avlulu medrese tipinin erken örnekleri de Artuklu coğrafyasında ortaya çıkmıştır. XII. 1157 tarihli Silvan Ulucamii ile Anadolu cami mimarisinin muhteşem üslûbunun başladığı kabul edilir. 11981223 tarihleri arasında gerçekleştirilen Diyarbakır Mesudiye Medresesi ise iki katlı revaklı avlusu. muhteşem portali yandadır.10:Mengücüklü döneminden Divriği Ulucamii ve Şifahanesi a) Artuklu Mimarisi Anadolu’nun erken devir mimarisinde Artuklu cami ve medreseleri gelişmeleri bakımından önemli yapılardır. Sonraki onarımlarda minaresinde en eski tarihli kitâbenin 1176’yı gösterdiği ve XIV. yüzyıl başlarından Mardin’de Emînüddin Külliyesi’nin mâristan (hastahane) kısmı bugün haraptır. revaklı avlulu olgun bir forma sahiptir. yüzyıla kadar uzayan değişikliklere sahip olan Mardin Ulucamii’nde revaklı bir avlunun güneyinde yer alan mekânın planı Artuklu camilerinin özelliklerini aksettirir. yüzyıl üçüncü çeyreğinden Mardin Hatuniye Medresesi. Erken Devir Anadolu Türk-İslâm Mimarisi Resim 2. cami ve medresenin bir kısmı ayaktadır. ortadaki revaklı bir avlunun etrafında tonozlu mekânlarla gelişir. Güneyde yer alan iki nefli cami kısmı avluya üç açıklıkla bağlıdır. yüzyıl sonu gibi geç bir tarihte gerçekleştirilen ve yine 28    . Medrese mimarisinde Anadolu’da iki tip gelişme göstermiştir. Buna karşılık XII.1. Yine Mardin’de XIV. Cami eyvanının ve türbenin taş mihrapları ilgi çekicidir. Tuğla yapı. yüzyılda bu gelişme Batı Anadolu’da devam edebilmiştir. büyük bir revaklı avlu esasına dayanır. en erken açık avlulu Anadolu medresesi olarak iki katlı eyvanlı. yüzyıl ilk yarısından Mardin’de Şehidiye Medresesi. ancak XIV. büyük eyvanı ve özellikle taş işçiliği ile Ulucami külliyesine bitişik ve onu tamamlayan bir yapı halinde erken medreselerin en ilgi çekicilerindendir. Harput’ta 1156 tarihli diğer bir Artuklu yapısı olan Ulucami şaşılacak biçimde Zevvâre Ulucamii’nin planını hatırlatır. Enine dikdörtgen bir alanı kaplayan ve son araştırmalara göre bir avlunun güneyinde yer alması gereken yapıda malzeme kesme taştır. Camiler. 1198 tarihli Diyarbakır Zinciriye Medresesi revaklı avlulu kesme taştan bir yapıdır. XIII.

1197 ve 1213 tarihli iki kitâbeye sahip olan Sivas Ulucamii ise kısa pâyelerin taşıdığı basık sivri kemerlerden dizilerin mihrap duvarına dik uzandığı. Kesme taştan yapı cephesi ve külahıyla dikkati çeker. Firuz’a yaptırılmıştır. medreseye bağlı iken bugün tek başınadır. yüzyıl başlarına tarihlenebilen yapının mimarının Sivas Keykavus Dârüşşifası’nınkiyle aynı olması mümkündür. yüzyıl Anadolu’da Selçuklu muhteşem üslûbunun yaratıldığı bir devirdir. Türkler’in varlık gösterdiği her yerde. yüzyılın diğer bir önemli beyliği olan Saltuklular’dan yalnız Erzurum merkezinde az sayıda eser kalmıştır. yüzyılın sonlarına doğru Mengücüklüler. Sadece bir bölümü örten kubbe belirli bir motif değildir. Amasya’da Halîfet Gazi Kümbeti. b) Dânişmendli Mimarisi Anadolu’nun ilk fâtihlerinden olan Dânişmendliler. c) Mengücüklü Mimarisi XII. Süleyman tarafından Meragalı usta Hasan b. geometrik ve bitkisel süslemeli ağaç minber ve kapı-pencere kanatları bu devrin mimarisine ayrı bir özellik 29    . Dânişmendliler’de ilk Anadolu Türk mezar anıtlarıyla karşılaşıyoruz. XII. Cami ve şifahane. Şifahane de eşi Melike Turan’ın adı geçer.orada Sultan Kasım Medresesi adı ile bilinen yapıya da öncü olan Sultan İsa Medresesi Artuklular’ın denediği değişik bir plan göstermesi bakımından önemlidir. Bunların erken tarihlileri Dânişmendliler’e aittir. Anadolu’nun en eski kapalı avlulu medrese şeklinin örnekleridir. Birbirinin yanında. bitişik olarak yer alan yapıları Ahmed Şah bir külliye olarak 1228-1229 yılında yaptırmıştır. Bu eserde sanat heyecanı Büyük Selçuklu ve Karahanlılar’a kadar bağlanabilen çeşitli geometrik ve bitkisel süslemenin yer aldığı portallerde görülür. 10. Kesme taş anıtsal mimari ve yaratılan mekân etkisini zenginleştiren çini mozaik mihrap ve kubbe içleri. Taş yanında tuğlanın da kullanıldığı bu yapıdan sonra Mengücüklüler’in en önemli yapısı Divriği Ulucami ve Şifahanesi’dir. mimari mekân ve emsalsiz taş işçiliği ve şahane ahşap minberiyle erken devir Anadolu Türk mimarisinde ayrı bir yere sahiptir. Bunlardan Niksar’da Kırkkızlar Kümbeti taş temel üzerinde tuğla yapısı ile eski bir geleneği devam ettirmektedir. Türkiye Selçukluları Mimarisi XIII. XII. enine dikdörtgen geniş bir yapıdır. Dördü Niksar’da olmak üzere diğer beş Dânişmendli mezar anıtı yapı olarak fazla önemli değillerse de erken ve değişik denemeleri gösteren ve süslemeleri bakımından dikkati çeken XII. Dânişmendliler’in 1145 tarihli Niksar Ulucamii kareye yakın plan veren ve pâyelerin taşıdığı tonozlarla örtülü bir yapıdır. yüzyıl ortasında Tokat Yağıbasan ve Niksar Yağıbasan medreseleriyle Anadolu’ya yepyeni bir mimari form kazandırmışlardır. yüzyıl yapılarıdır. Ortada tromplu kubbenin örttüğü kapalı avlu etrafında eyvan ve hücrelerden meydana gelen bu yapılar bugün pek iyi durumda olmamakla beraber. Divriği ve çevresinde anıtsal yapılarını ortaya koymuştur. ortada bir beşik tonoz örtüyü meydana getirmektedir. Dikine üç nef halinde gelişen yapıda yanlarda dörder kubbe. Artuklular’da çoğunlukla medreselerin bir bölümünde görülen türbelere karşılık. XII. Kale Camii 1180-1181 yılında Şehinşah b. bütün Asya’da uzun ve ilgi çekici bir gelişmesi olan mezar anıtları türbe ve kümbet biçimlerinde Anadolu’da da güzel örnekler vermiştir.

taş işçiliğinde figürlü kabartmaları ile yapının yüksekliğini aşar. Sebillere sahip olan bu yivli minareli portal. mihrap duvarına dikey üç neften meydana gelir.kazandırır. Anadolu Türk ustalarının İran Büyük Selçuklu mimarisine yabancı olmadıklarını. medrese. Ortak özellikleri bir kısmında kapalı. Alâeddin Keykubad’ın yaptırdığı Malatya Ulucamii ise kesme taş ve tuğla bir yapı olup 1224’te tamamlanmış. yüksek taş portali ve çini mozaik mihrabı ile giriş duvarını kaplayan çini mozaik süsleme yanında. Anadolu Selçukluları’nın siyasî ve askerî faaliyetlerinin en yoğun devrine işaret eden bu süre içinde yapı. Ortada avlu fikrini yaşatan açık kısım yer alır. eyvan. Çok eski Türk mimari geleneğini yaşatan bu mimarinin en güzel örnekleri 1258 tarihli Sâhip Ata Camii ile başlar. 1223 yılında Alâeddin Keykubad’ın Niğde’de yaptırdığı Alâeddin Camii de üzerinde durulması gereken bir eserdir. Yanlara doğru genişletilen mihrap bölümü ile de Kayseri ve Erzurum Ulucamilerine yakındır. 1237 tarihli Amasya Burmalı Minare cami minaresiyle olduğu kadar. kaliteli ağaç işçiliği ve yanındaki kümbetin kubbe içini süsleyen çini mozaik dekoru ayrıca dikkate değer. Doğuda. yüzyıl Anadolu Selçuklu cami mimarisinin üçüncü bir grubunu meydana getiren mescidler. daha sonra onarımlar görmüştür. Konya’da Alâeddin Camii muhteşem ağaç minberinden de anlaşıldığı gibi Sultan Mesud ve Kılıcarslan devrinden başlayıp. eyvan ve revaklardaki çini mozaik ve sırlı tuğlanın ayrı bir önemi vardır. dikine gelişen üç nefli yapıdaki denemelerle de dikkati çeker. yüzyıl mimarisinde başlayacak olan -son cemaat yeri. XIII. Ana giriş doğu tarafında. tek kubbeli küçük ölçüde ele alınmış yapılardır. kümbeti de içine alan bir kale görünüşündedir. Yapıda. bu devrin ünlü mimarı Kölük b. Mihrap duvarı önündeki yan yana üç bölüm üç kubbe ile diğer taraflar tonozlarla örtülüdür. 1220’de Alâeddin Keykubad tarafından tamamlatılmış bir yapıdır.unsurunun ilk işaretçisidir. Mihrap önünde mozaik çini kaplamalı kubbesi. İlk orijinal Anadolu Selçuklu minarelerinden biri olan kesme taştan silindir biçimindeki minarenin arkasında mahfile açılan ikinci giriş yer alır. fakat yepyeni bir yaratma heyecanı ile yeni denemeleri tercih ettiklerini gösteriyor. Bugün yalnız eski cami ve külliyenin çifte minareli portali ayaktadır. genellikle Konya’dadır. yandadır. 1215 tarihli Taş Mescid kapalı son cemaat yeri ile iç ve dış portallerdeki 30    . Geleneksel formların değiştirilerek yeni bir sentez içinde kaybolmadan yaşatıldığı bu yapılar yanında. Süslemeleri. Kayseri’de Alâeddin Keykubad’ın hanımı Mahperi Huand Hatun Külliyesi (1238). mihrap önü kubbesi. bir kısmında açık revak şeklinde hazırlık mekânlarına sahip olmalarıdır. Bu yapı ve mimarı. Ağaç direkler üzerinde ahşap konsollara oturtulan düz tavanlı. Amasya’da. Kesme taş yapılardan cami ve medrese. yüzyıl ortalarından Sivrihisar Ulucamii’nin değişik ağaç direk başlıkları ve minberi. Akşehir ve Alanya’da da benzerleri bulunan bu yapılar. cami. toprak damlı bu yapıların en gelişmiş örneği Beyşehir’de yüzyılın sonunda 1299’da tamamlanmış olan Eşrefoğlu Camii’dir. Abdullah’ın eseridir. XIII. Cami. 1272 tarihli Afyon Ulucamii’nde ağaç direklerin mukarnaslı başlıkları. 1281’de tamamlanan Develi Ulucamii aynı prensipleri tekrarlayan bir yapıdır. Ankara Aslanhane Camii’nin çini mozaik ve ştuk karışımı mihrabı ve minberi bu tip yapıların en çok tanınan kısımlarıdır. Cephesinde bir de kümbet vardır. çeşitli sütunlara dayalı düz damlı kısım. batıda ise mihrap önünde kubbenin yer aldığı bölüm vardır. geniş ve iki ana bölümlü olarak ortaya çıkmıştır. medrese görevindeki mekânlarıyla Gök Medrese Camii de önemli bir basamak yapıdır (1266). Bu biçim XIV. ağaç direkli Anadolu Selçuklu camileri ikinci grubu meydana getirirler. hamam ve kümbetiyle ilk Anadolu Selçuklu külliyesidir. Kesme taştan yapılmış olan bu eser. küçük açıklı orta nef gibi özellikleriyle bir bakıma Malatya Camii’ne bağlanır. Mihrap önünde kubbe ve arkasında revaklı iç avluya açılan eyvan diğer taraflar tonozlarla örtülüdür.

Akşehir’de Sâhib Ata’nın Taşmedrese’si. Anadolu Selçuklu medreseleri. iki katlı muhteşem bir yapıdır. Açık avlulu medreseler yönünden Kayseri önemli bir merkezdir. Bu yapılar.geometrik geçme taş işçiliği ile dikkati çeker. İzzeddin Keykâvus tarafından yaptırılan şifahane. revaklı avlulu ve eyvanlı bir medrese olarak 1242’de eyvanı kaplayan çini mozaik süslemeleriyle bu adı almıştır. Eyvanın iki yanındaki kubbeli odalar bütün medreselerde kaçınılmaz uygulamalar olacaktır. 1217’de Sivas’ta Sultan I. Çifte Minareli portalinde on iki hayvanlı eski Türk takvimini yaşatan kabartmalar yanında eyvanındaki çini mozaik kaplamalarla da dikkati çeker. Boyalıköy Medresesi harap bir haldedir. Portal. Çini mozaik süslemeli cephesi ve kasnaktaki tuğla işçiliği dikkati çeker. Selçuklular’ın en zengin anıtsal mekân yapılarından birine sahip olan Konya’da Karatay Medresesi’nde 1251 tarihinde dengeli ve simetrik bir plan şeması görülür. Piramit çatılı kümbet de buradadır. dört eyvanlı. Adını firuze çini kaplamalardan alan Tokat Gök Medrese bu tipin iki katlı olarak uygulanmış sağlam bir örneğidir. açık son cemaat yerli Osmanlı camilerinin gelişmesine öncü olmuşlardır. eyvanlar. pâyeler ve mekân dağılışıyla Anadolu Selçuklu medrese mimarisinin bütün özelliklerini ve plastik anlayışını aksettiren bir yapıdır. Kubbe ve duvarları kaplayan çini mozaik zengin süslemeler 31    . Çifte Minareli Medrese’nin yalnız anıtsal cephesi bütün taş süslemeleriyle ayaktadır. Huand. Sonunda eyvana bağlı kümbetle planı biraz uzayan yapı. revaklarla çevrili avlusunda ocaklı medrese odaları bulunan en büyük ölçülere sahip Selçuklu medresesidir. avlulu ve kapalı tiplerin her ikisini de geliştirmiştir. üç kemerle açılan son cemaat yeri ve minaresiyle dikkati çeker. Ana eyvanın iki yanında sembolik figürler yer alır. Sâhibiye medreseleri hep bu tipin gelişmesini sürdürmüşlerdir. Şifahane ve Tıp Medresesi olarak ele alınmıştır. dört eyvanlı. 1210 tarihli Afyon. Avgunu. ana eyvanın iki yanında kubbeli odalar yer almakta ve mermer kaplamalı portal anıtsal etkiyi artırmaktadır. I. Çini mozaik mihrapları da ayrıca önemlidir. Güney eyvanını on kenarlı ve piramit çatılı kümbet biçiminde örtüye sahip türbesi kaplar. Konya’da Sırçalı Medrese iki katlı. Mimari boyutları kadar süslemelerdeki dengesi ile de dikkati çeker. İskân bölgesi dışında bir hankah karakteri gösteren yapıda simetrik ve dengeli bir plan uygulanmıştır. mermer kaplama anıtsal portali yanında yer alan çeşmesi ve köşe kuleleriyle kesme taş mimarisinin önemli örneklerinden biridir. 1224’ten Atabey’de Ertokuş Medresesi bitişik kümbeti ve ortada ayrıca dört sütuna oturan merkezî kubbesi ile değişik bir uygulamadır. Sirâceddin. Gıyâseddin Keyhusrev’in medresesi ve kardeşi Gevher Nesibe’nin şifahanesinden oluşan her iki yapı eyvanlı. Gök Medrese ise dört eyvanlı şeması yanında. Sırçalı Medrese’de de olduğu gibi burada da türbe medresenin bir bölümünü kaplamakta. revaklı. Kayseri’de 1205 tarihli Çifte Medrese. 1271’de Sivas’ta yapılan üç medrese birbirleriyle yarışırcasına açık avlulu medrese planlarını geliştirerek devam ettirmişlerdir. Ortadaki büyük kubbenin ortasında bir aydınlık feneri vardır. Sivas Çifte Minareli Medrese gibi İlhanlı hâkimiyeti devrine bağlanmak istenen Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin 1277’den önce tam bir Selçuklu üslûbu ile yapıldığı anlaşılıyor. yüzyıl son yarısında tek kubbeli. Anadolu’da Dânişmendliler’le başlayan “kapalı medrese” şeması Selçuklular’da ele alınarak gelişmesini tamamlamıştır. kubbeye geçişlerde çeşitli problemleri ele alarak tek kubbeli. dışa açık mescidi ve çifte şerefeli tuğla minaresiyle üç eyvanlı bir yapıdır. Minare yanında revaklarda da tuğla kullanılmıştır. Sırçalı Mescid ise XIII. avlulu şemaya sahiptir.

Kılıcarslan tarafından yaptırılan Alay Han olup haraptır. İran’da Rey Selçuklu çinileriyle aynı tekniği devam ettirir. önemli yapı ustalarını yetiştiren bir merkezdir. Kılıcarslan Kümbeti 1192’den önce yapılmıştır. 1229’da tamamlanan ve Alâeddin Keykubad’ın Şamlı (Dımaşkī) Muhammed b. yüzyıla ait mezar anıtları ile yakın benzerlik göstermekte. minaî tekniğinde çiniler. İçte sade mekân etkisi çıplak tuğla mimari ile elde edilmiştir. Beyşehir gölü kıyısında. Anadolu’da Selçuklular’ın yüksek kültürünü en iyi şekilde ifade eden muhteşem sarayı andıran kesme taştan kale gibi yapılardır. Tercan’daki Mama Hatun Kümbeti değişik bir biçim göstermekte. Anadolu’da daha mütevazi ölçüde yapılmakla beraber bu mezar anıtları yaratıcı bir araştırma ve deneme çabası ile zengin örnekler vermiştir. En eskisi II. düğümlü geniş şeritler halinde değerlendirilen kitâbeler portale apayrı bir özellik katar. 4500 m²’lik bir alanı kaplar. Anadolu’da Selçuklu saray ve köşkleri. Avlu ve Hol portalleri de bu zenginliğe katılır. yanında dışa açık mescidi ve çifte şerefeli minaresiyle apayrı bir görünüşe sahiptir. Özellikle kapalı kısımlardaki kuvvetli mimari mekân etkisi tartışılamaz. Genellikle bu şemayı tekrarlayan bu anıtlarda Selçuklu sultanlarının kudret ve sağlam teşkilatı kuvvetle belirmektedir. Üslûbuna göre 1276 yıllarına mal edilir. Selçuklu kümbetlerinin ilki olarak görülebilen Konya Alâeddin Camii avlusundaki II. Sâhib Ata’nın yaptırdığı Konya’daki İnce Minareli Medrese 1260-1265 tarihinde anıtsal portali. 1236’da Keykubat tarafından yaptırılan Kubâdâbâd ve Kayseri’de 1224-1226 tarihli Keykubâdiye saraylarındaki kazılar sonunda birkaç saray yapısından meydana gelen küçük yerleşmelerin planı anlaşılmıştır. çapında silindirik gövde üzerinde sivri konik külahıyla anıtsal bir çadır görünümündedir. Portaldeki geometrik geçmeli taş işçiliği önemlidir. Diğerlerinin sayısı 100’ü geçer. göl kuşları ve sembolik 32    . Mezar taşları yanında Selçuklu klasik üslûbunun temsilcisi olan Ulu Kümbet. Figürlü plastik süslemelerin bolca kullanıldığı anıtsal bir çadırı andıran yapıda Şah Cihan Hatun adına tarihsiz bir kitâbe vardır. Plan şekli Aral gölü kıyılarındaki Hunlar’a mal edilen milâttan önce III. İri plastik taş işçiliği yanında. Revaklı avlu ve kapalı “hol” den meydana gelen bu handan Köşk Mescid adı verilen dört kemer üzerinde yükseltilmiş olarak yer alan kare planlı cami. Kümbet ve türbeler şeklinde ele alınan mezar anıtlarından medrese. Kayseri’den sonra mezar anıtları ve özellikle kümbetlerin çokluğu ile tanınan Ahlat. ortada yer alan külahlı mezar anıtı nişlere sahip yuvarlak bir çevre duvarı ile kuşatılmaktadır. revaklı avunun ortasında taş süslemelerinin merkezi halindedir. On altı yapı ve av parkından meydana gelen Kubâdâbâd’da bulunan çiniler insan ve çeşitli hayvan figürleri. kervansaraylar yanında çok mütevazi yapılardır. bu bakımdan da ayrıca önemi artmaktadır. Portalde Zengîler’den gelme geometrik renkli taş geçmeler dikkati çeker. Ticaret yolları üzerinde inşa edilmiş olan kervansaraylar. Konya’da Kılıcarslan tarafından yaptırılan (1192’den önce) ve Alâeddin Keykubad tarafından tamir ettirilen köşkten yalnız bir tonozlu kısım kalmıştır. konik külahlı bir yapıdır. on iki köşede. Havlan ustaya yaptırdığı Konya-Aksaray yolundaki Sultan Hanı en büyüklerindendir. külliye diğer yapılara bağlı olanlar yanında tek başına yapılmış olanlar da önemli yer tutar.mimariyle tam bir denge içindedir ve mekânın etkisini kuvvetlendirir. 7 m. her türlü yol bakımı ve yolculara hizmetin vakıf olarak bir süre için ücretsiz karşılandığı bu yapılardan dokuzu Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan sultan hanlarıdır. Kayseri’de Döner Kümbet. Figürlü. Çoğu kaba taş ve tuğladan yapılan bu eserlerde zengin ştuk ve özellikle çini kaplamalar dikkati çeker.

yüzyıl mescidlerine bağlanabilir. Selçuklu sanatı XIII. Kasaba köyünde 1336 tarihli Mahmud Bey Camii ise Selçuklu ağaç direkli camiler geleneğini başarılı biçimde sürdüren ilgi çekici bir yapıdır. Selçuklu tahtının vârisi iddialarıyla Konya ve Karaman’da en çok eser bırakan beylik olmuştur. Mevlânâ Türbesi gibi yivli bir tambur kısmıyla yükselen konik çatı dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. gözlemevi olarak yapılmıştır. dinlendirici bir manzaraya hâkim bir yerde yapılmıştır. 1353 tarihinde. Bunlardan Kurşunlu Cami. Konya’da Hasbey ve Nasuh Bey dârülhuffazları küçük ölçüde fakat gösterişli cephelere sahip iki denemedir. Üç köşkten meydana gelen bu saray da diğerlerinde olduğu gibi.figürlerle bezenmiştir. yüzyıl başında toparlanma döneminde yaptırılan en erken büyük programlı mimari eserler hangileridir? 11. Gazneliler’den beri izlenebilen ortak bir görüşün sonucudur. Karamanoğulları. XV. yüzyıl başında Selçuklu mimarisinin canlılığını kaybetmediğini gösteren eserler vardır. Türk üçgenleriyle geçilen kubbeli mekânın kuzeyinde ortada aynalı tonoz. Ayaş’ta da Ahîler devrinden bu tipte yapılar göze çarpar. İznik’teki Osmanlı camilerinin gelişmiş bir biçimi olarak tek kubbeli ve üç bölümlü son cemaat yeri bulunan planı benimsemiştir. beylikler döneminde yeni üslûp gelişmeleri kendini belli etmektedir. Vâcidiye Medresesi ise ortası açık kubbeli bir medrese olup. yüzyıl Germiyanlı camileri Osmanlı cami mimarisi doğrultusunda gelişen yapılardır. Yakub Bey’in imareti ana hatlarıyla ters T biçiminde düzenlenmiştir. Buna. Konya’da XIII. Germiyanoğulları’ndan Kütahya’da XIV. Aksaray’da Zinciriye. Yüzyıl Beylikleri Mimarisi Beylikler devri. Diğer XV. Keykubâdiye’de ele geçirilen çinilerde ise geometrik örnekler önemlidir. Bu. Candaroğulları’nın Kastamonu’daki İbn Neccar Camii. mimarisi Osmanlı sanatının anıtsal üslûbunu hazırlamıştır. üç bölümlü bir giriş eklenmiş olması ve orta kubbenin fenerli olması gibi ilgi çekici denemeler katılır. yanlarda kubbeli üç bölümlü son cemaat yerine sahiptir (1377). Akşehir’de Seyyid Mahmud Hayranî Kümbeti 1409’da son şeklini almıştır. Türkiye Selçukluları’nın XIII. yüzyılın son yarısı içinde kuvvetli İlhanlı baskısına rağmen çok önemli eserler yaratacak kuvvet ve canlılık göstermiştir. XIV. Osmanlılar’da bu devirde gelişmekte olan ters T veya zâviyeli tipin bir uygulamasıdır. Anadolu’da sayısız Selçuklu devri köprüsü kervan yolları üzerinde kervansaraylarla birlikte güvenli bir ulaşım sağlamıştır. 33    . yüzyıl başlarında II. yüzyılda Türkmen beylikleri birer birer bağımsızlıklarını ilân ederek yirmiden fazla küçük devletin ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Anadolu’da XIV. yüzyıla ait iki eser vardır. Ermenek’te Tol Medrese Selçuklu avlulu medreselerinin üslûbunu devam ettirir. 1308’de tamamen hâkimiyetini kaybeden Selçuklular’ın yerine XIV. 1454’te İsmail Bey’in yaptırdığı külliyede ise cami. Yüzyılın sonlarına kadar da Selçuklu mimari üslûbu etkisini göstermekle beraber. Etrafındaki diğer yapılardan ayrılmış ve önünde son cemaat yeri bulunan tek kubbeli kübik karakterde camiler bu gelişmenin başlangıcı olup. Aksaray Ulucamii ile Konya İplikçi Camii Karamanoğulları cami mimarisinin temsilcileridir.

Namazın gereği olan enine gelişen ve kıbleyi gösteren mihrabı özellikle belirtilmiş kapalı alanlara -yayılma döneminde ordugâh camileri de denilengeniş bir cemaatin toplanıp namaz kılmasına elverişli avlular eklendiği görülmektedir. Balat’ta (Milet) 1404 tarihli İlyas Bey Camii. yüzyıl başından dört yarım kubbeli merkezî kubbe denemesi örneği olan 1515 tarihli Elbistan Ulucamii ise artık Osmanlı mimarisinin denemeleri arasında bir örnek olarak görülebilir. 34    . Artuklular’ın Silvan (1157) ve Kızıltepe (1204) ulucamilerine bağlanır. çapında pandantifli kubbe. Mihrap önü kubbesinin gelişmesi bakımından plan. Planı Şam Emevîyye Camii’nden gelen Diyarbakır Ulucamii ile bazı Artuklu camilerine dayanıyor. iki kat pencere sıraları ve ortada portali ile klasik devir Osmanlı camilerinin revaklı avlu cephelerine öncü sayılabilir. Özet Bu ünitede İslâm’ın başlangıç ve yayılma döneminde özellikle Emevî ve Abbâsîler’de yeni dinin gereği olan yeni yapı tiplerinden camiler. duvara bitişik iki sütun ile altı pâyenin meydana getirdiği sekizgen üzerine. kemerlerle oturan 10. Bu şema Şam Emevîyye Camii’nde en olgun biçime ulaşarak Kuzey Afrika ve İspanya’ya kadar etkisini sürdürmüştür. Önünde düz ahşap çatılı revaklar ve ortada sekizgen havuzu ile revaklı avlu. yüzyıllarda bu gelişmelerin dışında Zengî ve Memlük etkilerini aksettirmiştir. Saruhanlılar’ın XIV. Elbistan çevresinde Dulkadıroğulları ise Selçuklu cami ve medrese mimarisini Zengî ve Memlük etkileriyle ama daha sade bir biçimde uygulamıştır. camiden bir duvarla ayrılmış olup. İshak Bey’in 1376’da yaptırdığı bu ulucami. doğu ve batı portallerinde birer minare vardır. Batıda bu gelişmeler olurken Güney Anadolu’da Adana’da Ramazanoğulları eserleri XV ve XVI. ortada arka arakaya iki kubbe ile kesilmiştir.80 m. mihrap önünde üç nef boyunca mekânı kesmektedir. Aydınoğulları’ndan İsa Bey’in 1374’te Selçuk’ta yaptırdığı İsa Bey Camii çok önemlidir. merkezleri Manisa’da belki bütün Beylikler devrinin en önemli cami planını ortaya koymuşlardır. Onların XVI. Aynı yerde ulucami ve mermer kaplamaları ile dikkati çeken 1334 tarihli Fîruz Bey Camii’nden başka. üç kubbeli son cemaat yeri ile önem kazanır. yine bu beyliklerden biri olup.Bu devrin en önemli denemelerine XIV. Saruhanoğulları da. Mihrap duvarına paralel düz ahşap çatılı iki uzun nef. yüzyıldan Manisa Revak Sultan Türbesi de ilgi çekici bir uygulamadır. tek kubbeli mekânın kuzeyinde geniş bir kemer açıklığı içine oturtulan ve derinliği olmayan üç bölümlü girişiyle farklı bir denemedir. kubbe ile aynı genişliktedir. düz ahşap çatılı olmakla beraber. Maraş. Beylikler devrinde Anadolu’da Türk mimarisinde ortaya çıkan ve doğudan batıya doğru uzandıkça daha fazla beliren bütün yenilikler ve başlangıç halindeki üslûp gelişmeleri. yüzyıl içinde Batı Anadolu beyliklerinde rastlanır. sonradan hepsini idaresi altında birleştiren Osmanlılar’ın elinde en iyi şekilde değerlendirilip dünya sanatları ölçüsünde “Osmanlı Türk mimarisi”nin yaratılmasına yol açmıştır. Mihrap duvarına paralel yedi bölümlü dört neften ibaret camide. Menteşeliler’in Milas’ta 1330’da yaptırdığı Hacı İlyas Bey Camii. birçok önemli gelişmenin başlangıcı olmuştur. Mermer bloklarla kaplı ve ana cepheyi gösteren batı duvarı. Küçülmüş halde tekrar ortaya çıkan revaklı avlu.

çini gibi malzemelerin kullanılması dikkat çekicidir. bu arada ilk İslâm mezar anıtı örneği ile birlikte sivil mimaride de etkisini değişik çevrelerde sürdürecek önemli gelişmeler olmuştur. kurum ve yapı olarak medreselerin şekillenmesi ve sivil mimari geleneğine bağlanıp kervansaraylarda da karşımıza çıkan planlamalar. mimari çözüm arayışları. Kubbetü’s-sahre’nin İslâm mimarisi içindeki yeri ve önemi nedir? a. Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki yeniliklere zemin hazırlamıştır. hayret uyandıracak kadar heyecan dolu eserler ortaya çıkarmıştır. yüzyıl çinileri bulunması e. XIV. yüzyılda Türkiye Selçukluları mimarisinin en olgun biçime ulaştırdığı yapı sanatı sonraki gelişmeler için esaslı bir temel olmanın yanında. Batılı kaynaklar ve 1178 yılından sonraki haritalarda Anadolu yerine Türkiye teriminin yaygınlaştığı coğrafya ile şehir dokularına yeni bir görünüm getiren ve mimari faaliyetin canlandığı dönem olan XI-XIV. mezar anıtlarındaki arayışlar. Yakındoğu ile Akdeniz çevresinde gelişen erken İslâm mimarisinin yeni yapı tipi olan camiler başta olmak üzere. medreseler. şifahaneler. Kendimizi Sınayalım 1. yüzyılda doruk noktasına ulaşan Türk-İslâm mimarisine hazırlayıcı olma niteliği sergilemektedir. bezemelerde taş. Karahanlı ve Gazneli dönemi camilerinde mihrap bölümünü öne çıkaran uygulamalar. kervansaraylar gibi vakıf eserler. Mimari planı ve biçimiyle asırlarca İslam dünyasında uygulanması 35    . yüzyıl Anadolu Türkmen Beylikleri çağında bu eserler. egemen oldukları bölgelerde benzer ilkelerle yepyeni bir mimari çağın temellerini atmışlardır. gerek planlamada gerekse kullanılan yapı ve bezeme malzemesinde değişiklikler ve arayışlar gözlenmektedir. Bütün Asya’da daha sonraki dönemleri de etkileyen cami plan şemaları bir bakıma Anadolu’da da farklı bir gelişme ile karşımıza çıkacağından bu dönem getirdiği yenilikler. Dışında XVI. Camiler. Mezar anıtları ve saraylar daha alçak gönüllü olmakla birlikte. dönemin ekonomik koşulları çerçevesinde daha sınırlı boyutlarda olmakla birlikte önemli denemelere öncülük etmiş ve Osmanlı mimarisine giden yolda bir hazırlık dönemi yaşanmıştır. tuğla. Türkiye Selçukluları’nın batı ve güneyde bir yandan Doğu Roma’nın devamı olan Bizans ve Haçlı seferleriyle siyasî ve askerî mücadelesi sürerken doğu ve güneyde Selçuklu Atabeylikleri sayılan Anadolu’nun ilk Türk beylikleri. 681 yılında Kudüs’te ikinci bir hac yeri olarak yaptırılması b. yüzyıllarda genellikle Büyük Selçuklu mimarisinin ilkelerini taş malzeme ile bu coğrafyaya uyarlayan bir uygulamadan söz edilir. dönemin sosyal yaşamına da önemli katkı sağlamıştır. mimari tipler bakımından Osmanlı dönemi ve XVI. İçinde zengin mozaik bezeme olması d. Kutsal Kaya’yı örtmek için yaptırılması c. Asya’da İslâm’ı ilk kabul eden ve kitleler halinde müslüman olan Karahanlılar ile başlayan dönemde.Bu dönemde Sâmerrâ ve Bağdat gibi yeni şehirlerin kurulması yeni bir şehircilik ve mimari anlayışı katmış. XIII.

Büyük Selçuklu mimarisinde önceki araştırmaları birleştiren ve ileriki gelişmelere örnek olan cami aşağıdakilerden hangisidir? a.2. Kesme taş işçilikleri b. Mugak Attari Camii c. Çini mozaik bezemeleri c. sivil mimaride de o coğrafyayı etkileyen en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir? a. Nâyin Camii 4. Zevvâre Cuma Camii d. Barsiyan Mescidi Cuması e. yüzyılda Akşitler döneminden Şerif Tetabe (Tabataba) Meşhedi 36    . İslâm mimarisinin ilk döneminde inşa edilmiş olup. Medinetü’z-Zehra c. Buhara Camii e. Karahanlı mimarisinde merkezî aşağıdakilerden hangisidir? a. Kazvin Mescid-i Cuması c. Hazar Camii b. Tlemsen Ulucamii e. Kuzey Afrika ve İspanya ile Mısır’da. Kurtuba Camii b. Karahanlı mimarisinin etkilerinin gözlenmesi planlı cami denemesi örneği Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 X. Kubbetü’s-suleybiyye 3. Kubbe üstünde külah bulunması e. Elhamra Camii d. Ardiston Mescidi Cuması 5. Son cemaat yeri öncüleri olmaları d. Talhatan Baba Camii d. Gülpâyigân Mescid-i Cuması b. Konya’daki tek kubbeli Selçuklu mescidlerinin hazırlık mekânlarının hangi özelliklerinden ağırlıklı olarak söz edebiliriz? a.

Ankara. İstanbul. Aslanapa. Türk Sanatı. Türk Sanatı. Aslanapa. Yanıtınız doğru değilse “İspanya ve Mağrip Sanatı” kısmını yeniden gözden geçiriniz. Arseven. İslâm Mimarisi. Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet. Yanıtınız doğru değilse “Karahanlılar Devri Mimarisi” konusunu yeniden okuyunuz. c 5. Kuban. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. Kuban. c Yanıtınız doğru değilse “Emevî devri mîmarisini” tekrar okuyunuz. İstanbul. İstanbul. a 3. Ankara. Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları. Yararlanılan Kaynaklar Altun. Turkish Art and Architecture (1971’den tıpkıbasım). Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. a 4. Oktay (2004). Oktay (1993).Sıra Sizde 2 Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi ve I. Doğan (2002). 37    . İstanbul. İstanbul. Yanıtınız doğru değilse “Büyük Selçuklular Devri Mimarisi” bahsini tekrar okuyunuz. Yanıtınız doğru değilse “Türkiye Selçukluları Mimarisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Suut Kemal (1965). Doğan (1965). a 2. Ara (1988). Yetkin. Celal Esat (1970). Gıyâseddin Keyhusrev’in Tıp Medresesi’nden oluşan Çifte Medrese (1205-1206) ile Sivas’ta İzzeddin Keykâvus Şifahanesi (1217).

Anahtar Kavramlar • • • • • Mimarlık esnafı Külliye Proporsiyon-tenasüp Mimar Sinan Klasik dönem Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. • • • • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin İlk 250 Senelik Osmanlı Mimarisi’ni. Osmanlı mimarisinde kullanılan malzeme ve teknikleri ifade edebilecek. Osmanlı mimarisinin çeşitli üslûp dönemlerini ve bu dönemlere göre özelliklerini sıralayabilecek. Osmanlı mimarisini meydana getirmiş önemli mimarları ve mimarlık eserlerini tanıyabileceksiniz. Aptullah Kuran’ın Mimar Sinan’ı.              Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Cahit Baltacı’nın Osmanlı Medreseleri’nin giriş bölümünü okuyunuz. Oktay Aslanapa’nın Türk Sanatı’nı. Osmanlı mimarisindeki yapı türlerini sıralayabilecek. 38     . • • • • • Osmanlı mimarlık sınıfının kuruluşunu açıklayabilecek.

Bu teknik vasıtaları kullanan Osmanlı mimarları. çeşme ve sebillerle zenginleşen yeni şehirler inşa ve imar etmişlerdir. Anadolu Selçukluları ve muhtelif Türk beylikleri bu coğrafyada uzun süre hüküm sürmüşlerdir. çeşitli süsleme unsurlarını Anadolu coğrafyasında yeniden bir araya getirip yoğurmuşlar ve çok farklı bir üslûp ortaya koymuşlardır. Daha önce Asya’da yapı unsuru olarak kullandıkları taşı. sırlı ve sırsız tuğlayı yine kullanmışlar. yeni ve orijinal proporsiyonları keşfettiler ve mekân problemlerini çözerek muazzam âbideler ortaya koymasını bildiler. teknik bilgileri ve vücuda getirdikleri mimari sanat eserleri henüz ayakta idi. inanç ve yaşama biçimlerine uygun bir tarzda. 39     .            Osmanlı Mimarisi GİRİŞ Osmanlılar. çarşı. özgün mimari programlarına aktarmasını bilmişlerdir. yapıların kütleleri arasında olması gereken mükemmel orantıyı. Nitekim Osmanlılar Asya’dan taşıdıkları ve kullandıkları yapı gelenek ve tecrübelerini. Yeni doğan bir medeniyetin bu eserlerden etkilenmemesi mümkün değildi. bu kültürlerin birikimleri. Selçuklu ve Beylik dönemi mimarisinin bilhassa dış süslemesini meydana getiren iyi taş ustalarından faydalanıldığı söylenebilir. Osmanlı mimarisinin çıkış noktasının Ayasofya ve Bizans mimarisi olduğunu söylemek. yeni düşünce. Aynı zamanda yeni fethettikleri şehirleri de çok kısa zamanda dinî ve sosyal ihtiyacı karşılayacak yapılarla zenginleştirerek kendi kültürlerini üstün kılmışlardır. Bu anlayışla Osmanlılar. merkezinde cami. teknik bilgilerini. orijinal kemer ve kubbe formlarını bu yeni coğrafyada. taş ve tuğla ile iyi duvar ören duvarcılarından. mescid. medreseler. alışkanlıklarını. Osmanlılar Anadolu’ya geldikleri sırada. Osmanlılar süratle biçimlendirdikleri bu mimari çalışmalarında Bizans’ın. basit ve acele bir görüşle kolaycılığa kaçmak olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bütün bunlara rağmen Osmanlılar’ın farklı bir millî mimari yaratmaları ve orijinal bir üslûp ortaya koymaları gerekiyordu. Antik Çağ’dan sonra Roma ve Bizans. han ve hamamlar bulunan külliyeler. XIII. yüzyıl sonunda çeşitli uygarlıkların ortaya çıktığı ve geliştiği topraklarda yeni bir medeniyetin temelini atmışlardır.

orijinal (pençli. kendilerinden önce yapılmış olan birçok örneğe rağmen. bunlara yardımcı kadro olan duvarcı. çivici vs. Bu kurum. Erken dönem Osmanlı mimari eserlerinde mekân ve kubbe ile bina kütlesinin ilişkileri ve yapı problemlerinin çözülmüş olduğu açıktır. kasvetli bir atmosfer yaratmamak. kurşuncu. avlu ve minarenin birbirine oranı ve uyumu. Başlarında sermimaran-ı Hâssa veya 40     . Bu esnaf da kendi arasında vasat. Işık ve renk: Camilerde yere kadar inen pencerelerle ışığı yeterince ve iyi bir şekilde kullanmak. aşırıya kaçmamak. Malzeme kullanımı: Malzemeyi yerli yerince ekonomik olarak kullanmayı tercih etmek. Mukarnas ve silmeler: Bir düzlemden veya bir objeden diğerine geçişte silme. demirci. onları aynen birebir tekrar etmemiş olduklarını söyleyebiliriz. gibi bazı özellikleri sayılabilir. su yolcu. Osmanlı yapısı içinde mimar esnafı adını almaktadır. taşçı. 2. Bunların da kendi aralarında gemi mimarı. teğet) sivri ve Bursa kemer biçimlerini ve belli pencere ve kapı nisbetlerini kullanmak. meremmetçi şeklinde ihtisasların yanında. lağımcı. köprü mimarı. Tekrar edilen sadece yapı sanatının teknik düzeydeki inşaat prensipleridir. Osmanlı mimarlarının. 7. Osmanlı mimarlarının. nakkaş. yani hassa mimarbaşına bağlı idiler. şâkird.Zira. kaldırımcı. ölçme ve hesap işlerinde de bilgili olmaları gerekirdi. Araziyi kullanmak: Araziyi kıbleye göre en uygun şekilde kullanmak. MİMARLIK TEŞKİLATI Osmanlı yapı sanatında. gibi esnaftan teşekkül ettiği görülmektedir. kubbe. horasancı. Kahire gibi birçok büyük şehirde başlarında mimarbaşı bulunan şehir mimarları görev yapıyorlardı. üstad. bıçkıcı. Bursa. kireççi. mekân. 3. İstanbul’un fethinden (1453) çok daha önce Bursa ve Edirne’de uzun bir mimari tecrübeden sonra Üç Şerefeli Cami’de olduğu gibi klasik çağın temellerini attıkları ve prensiplerini ortaya koydukları görülür. marangoz. sıvacı. 5. kalfa diye derecelere ayrılmakta idi ve çok sıkı kanun ve kayıtlara uymak zorunda idiler. 4. Aslında Anadolu’da her esnafın loncalar şeklinde teşkilatlanması ve gruplaşmasına paralel olarak ehl-i hiref denilen sanatzanaat grupları içinde inşaatçı sınıfın da bir teşkilatı vardı. XV. Bu mimarların inşaat işlerinde tecrübeli. Simetriyi yerinde kullanmak. İstanbul dışında da Edirne. Şehirlerde bir mimarbaşına ve hepsi de İstanbul’daki sermimârân-ı Hâssa’ya. burgucu. Günümüze kadar gelen örneklere dayanarak Osmanlı mimarisinin klasik döneme ait: 1. dülger. 6. mimarlık teşkilatının ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. yüzyıldan itibaren devlet merkezinde sarayda bir Hassa Mimarlar Ocağı’nın mevcudiyeti bilinmektedir. Proporsiyon-tenasüp: Kütle. Sadelik: Yerine göre yeterince süsleme yapmak. kale mimarı. mukarnas gibi geçiş elemanı kullanmak. yuvarlak ve dik ve yatay çizgilerin armonisi.

diğer devlet adamlarının. zemin 41     . Bazı araştırıcılara göre bu kârnâmenin bir maket olabileceği de ileri sürülmektedir. yapı malzemelerinin cins ve özelliklerini standardını. Osmanlı inşaatlarında da esas olarak taş. Mimarbaşının matematik ve geometri (hesap ve hendese) bilmesi. ahşap. tuğla. XIX. üstad gibi mimarlar bulunmakta idi. kafes ve korkuluklarda. fiyatlarını tesbit ve kontrol ederdi. vakıfların inşaat işlerini yürütmekle sorumlu idiler. minber. karataş.Teknik ve Süsleme İnsanlık kadar eski olan yapının ve onun oluşumunda kullanılan malzemenin esas olarak her coğrafya ve millette hemen hemen değişmediği görülür. Emrindeki birtakım inşaat esnaf gruplarını kullanabilirdi. kitâbelerde mermerin çeşitli cinslerinin kullanıldığı görülmektedir. Mimarbaşı çeşitli işlere emrindeki suyolcu nâzırı. Bu öğrenimin bir hayli uzun ve emekli olduğunu Mimar Sinan’ın hayatını ve yaptığı eserleri yazan Sâî Çelebi’nin Tezkiretü’l-Bünyân isimli tezkiresinden ve Sultan Ahmed Camii mimarı Sedefkâr Mehmed Ağa’nın hayatını kaleme alan Cafer Ağa’nın Risâle-i Mimâriyye isimli kitabından öğrenmekteyiz. Mahmud’un devrinde şehreminlik ve mimarbaşılık hizmetleri birleştirilerek Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü kurulmuştur. Daha sonra da bu kuruluş Ticaret ve Nâfia Nezâreti’ ne bağlanmıştır. Tuğlanın. Osmanlı mimarları da Asya’dan beri bildikleri tuğlayı. yörükleri ve esirleri ücretli olarak çalıştırabilirdi. inşaat işlerinde de bilgili ve tecrübeli olması lâzımdı. Malzeme . özellikle kemer. Mimarbaşı aynı zamanda ordu hizmetlerinde bulunduğu gibi.mimarbaşı ağa denilen en üst düzeydeki memurun altında suyolu nâzırı. teorik ve pratik olarak mimarbaşı ve halifelerinin (kalfalarının) eliyle yetiştirilmekte idiler. usta ve amele yevmiyelerini. Tuğla: Pişmiş topraktan yapılan bu malzemenin kullanılışı taş kadar eskidir. Duvar yapı malzemesi olarak taşın küfeki. Mimarbaşılar ve emrindeki mimarlar inşa veya tamir edecekleri binaların planlarını veya krokilerini ve keşiflerini yaparlar ve ona göre işe başlarlardı. Ayrıca bilhassa mîrî. Bu kuruluş bilhassa İstanbul’un fethinden sonra daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. sütun ve sütun başlığı ve kaidelerinde. halife ve üstatları tayin eder ve işleri yürütürdü. Anadolu’da taşla birlikte bilhassa duvarlarda dikine ve yatık olarak kullanmışlar ve hatta bunu bir bezeme unsuru haline getirmesini bilmişlerdir. metal gibi ana malzemeler kullanılmıştır. Aynı zamanda şehirlerdeki inşaatların ruhsatlarını ve standartlarını kontrol ve takiple yükümlü idiler. Hassa Mimarlar Ocağı. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiş ve II. halife. devletin ve padişahtan başlayarak. Bu plan veya krokilere resim veya tasvir veya mimar kârnâmesi denilirdi. Anadolu coğrafyasında yerli ustalardan yararlanarak taş ve tuğlayı beraber kullanmışlardır. Bu ocakta yetişen ve hassa mimarları denilen mimarlar. granit ve kum taşı cinsleri ile ince ve sanat isteyen işlerde yani mihrap. Taş: Asya’da daha çok tuğla kullanan Türk mimarları. kubbe ve minare yapımında. yani devlete ait işlerde bazı bölükleri. duvarda kullanıldığı gibi. kapı çerçeve ve söveleri. Saraya bağlı olan bu ocakta mimarlar. sultan ve vezirlerin.

Taş: Osmanlı mimarları renkli taşları kakma şeklinde kullanarak yapının bilhassa dışını süslemişlerdir. Rûmî ve hatâyî diye adlandırılan çeşitli üslûptaki desenler. kubbe. yazı levhaları halinde. Pirinç ise sütun bileziklerinde. silme ve profillerde ve malakârî denilen mala ile yapılan oyma alçı süslemelerde ve tepe pencerelerinin içliklerinde günümüze kadar kullanıldığı görülmektedir. kuşak. kapı ve pencere taçlarında. Hemen birçok mimarın özellikle Mimar Sinan’ın önce iyi bir marangoz olduğunu biliyoruz. renkli taş. cam gibi yardımcı elemanlar da kullanılmıştır. Ahşap: Ahşabın Osmanlı mimarlığında özel bir yeri vardır. 42     . daha çok bina içlerinde kullanılır. Osmanlı mimarisinde daha çok bezeme elemanı olarak kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca kalem işi denilen süslemelere de yer verilmiştir. çatı ve kubbe örtüsü olarak kiremit şeklinde ve su künklerinin yapımında kullanılmıştır. Minare kaide ve gövdelerinde. yazılar. panolar şeklinde en güzel örneklerine rastlanmaktadır. levhalar halinde kubbe ve çatılarda. Süsleme: Osmanlı mimarisinde. mandallarda. kurşun ve pirinç olarak karşımıza çıkar. Osmanlı mimarisinde önceleri Asya’da sırlı tuğla şeklinde kullanılırken. çini. kemer ve duvarlarda kalemkâr denilen ustalar tarafından özenle işlenmiştir. kenet ve düz tavanlarda putrel yerine bir hayli çok kullanıldığı görülmektedir. pandantif ve tromp denilen duvardan kubbeye geçiş elemanı olan kısımlarda. Mihrap ve mukarnaslarda. Alçı: Selçuklu mimarisinde de kullanılan alçının. pencere kemer aynalarında. Osmanlı mimarisinin her safhasında ve hemen her yerinde çeşitli cins ve ölçülerde ve isimlerde standartlaştırılarak kulanıldığı görülmektedir. su derelerinde taşların birbirine bağlanma yerlerindeki demir kenetlerin diplerine kurşun dökerek tutturmakta kullanmışlardır. Demirin gergi. Bursa ve Edirne’de sırlı tuğla ve sır üstü ve sır altı yapılan levhaların mihraplarda ve mukarnaslarda kullanıldığı görülür. Kurşun hemen hemen kıymeti değişmeyen bir örtü malzemesi olarak günümüze kadar gelmiştir. Osmanlılar kurşunu tercih ederek.kaplamasında. demir. belirli alanlarda görülen süslemede çoğu zaman aynı malzemeler kullanılmakla beraber alçı. döküm kafeslerde kullanılmıştır. kafes. kapı ve pencere kanatları kuşak ve rozetlerinde. Avrupalılar’ın örtü olarak bakır kullanımına karşı. Ahşap malzemenin. geometrik yazı levha ve kuşakları olarak birçok yerde kullanılmıştır. Metal: Osmanlı mimarlık sanatında metal malzeme esas olarak. Kalem İşi: Osmanlı mimarisinde doğrudan doğruya sıva üzerine boya ve altın ile yapılan bezeme işine kalem işi denmektedir. Suya fazla dayanıklı olmadığından. sonraları levhalar halinde sadece kaplama olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çini (Kâşî): Sırlanmış pişmiş killi toprak olan çini. Daha sonraları ise cami ve türbelerde. sadece iç hacimlerde pencere kemer aynalarında.

Bunların ana yollar üzerinde olanlarına menzil külliyeleri adı verilir. dârüşşifa-tıp medresesi. hamam ve türbeler ile sınırlıdır. Yeşil ve Muradiye külliyelerini gösterebiliriz. hamam. Pek az külliyede ve camide bulunur.1: Edirne. Selimiye Hünkâr Mahfili Kaynak: İ. kütüphane gibi öğretim ve eğitim merkezleri. 43     . namaz vakitlerinin tesbit eden bir muvvakkitin bulunduğu son derece basit ve küçük yapılardır.Resim 3. Külliyeler daha çok Osmanlı klasik mimari dönemlerinde görülmekte ise de daha önce ve daha sonraki dönemlerde de dağınık bir yerleşim düzeninde. imâret. bazı hallerde mahkeme ve hatta çarşı ve bedestenler ve kervansaraylar külliyelerin kapsamına girmektedir. Bütün bu müesseseler vakıf haline getirilmiş ve bağımsız ve kimsenin müdahale edemeyeceği kurumlar olarak devam etmiştir. Bu küçük külliyeler cami. Muvakkithane. sıbyan mektebi. tabhane (misafirhane) gibi sosyal tesisleri. dârülhadisdârülkurra. Bu tabir mimarlık tarihimizde merkezinde bir cami olan ve ona bağlı olarak da onu tamamlayıcı medrese. yaptıkları hizmete ve durumlara göre birkaç yapıdan oluşan grupları meydana getirebilirler. çeşme-şadırvan. Külliyeler Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna külliye (manzûme) denir. Zaman içindeki değişime paralel olarak farklılaşsa da esasta aynı oldukları görülür. Buna örnek olarak Bursa’da Yıldırım. sebil gibi su tesisleri. Arapça küll kelimesi bütün. daha küçük programlı ve bünyesinde bir veya birkaç yapı olanlar da vardır. Türbe ve kabir külliyelerde veya her türlü yapı yanında bulunmaktadır. Bunlar tek bir yapı olduğu gibi. Buna göre yapıları şöylece sınıflandırabiliriz: 1. toplu mânalarına gelmektedir. Aydın Yüksel YAPI TÜRLERİ Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal yapısında her millette olduğu gibi çeşitli ihtiyaca cevap veren çok çeşitli yapı türleri mevcuttur. medrese ve imaret-tabhane.

44     . Edirne (1487) ve İstanbul’da (1500-1505) üç büyük külliye inşa ettirmiştir. dârüşşifa. bunlardan ilki İstabul’daki Fâtih Külliyesi’dir. kervansaray ve Fâtih’in türbesinden oluşmaktadır. Muhteşem Süleyman’ın ve Hürrem Sultan’ın türbelerini içine alır. imaret. dinî ve sosyal yapıları birbirine benzemektedir. Diğerleri gibi dinî ve sivil yapıları içine alır. tabhane ve dârüzziyafe. imaret.İstanbul’un 1453’te fethiyle çok büyük programlı külliyeler yapılmaya başlanmıştır ki. Daha sonra XVI. Edirne’deki Bayezid Külliyesi’ndeki tımarhane bilhassa tarih içinde önemli bir yere sahiptir. Bayezid Külliyesi Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Fatih Külliyesi’nden on altı yıl sonra II. Bayezid’in türbesi İstanbul’daki külliyesindedir. Mimar Sinan’ın türbesi de bu külliyenin bir köşesinde bulunmaktadır.000 m2’lik bir sahayı kaplayan bu muazzam külliye cami. Resim 3. tabhane. yüzyılda Kanûnî Sultan Süleyman diğerleri ile yarışan Süleymaniye Külliyesi’ni (1550-57) yaptırmıştır. Bayezid Amasya (1486). kütüphane. 110. hamam. muvakkithane. Eski Saray’ın bir kısmını işgal ederek Haliç üzerine kondurulan bu muhteşem yapılar topluluğu tam simetrik bir düzende değildir. dârülkurra. Bu her üç külliyenin yerleşme planları. mektep. Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan merkezdeki muhteşem cami etrafında biri tıp medresesi olan dört medrese. Sultan II. on altı medrese. Simetrik olarak planlanan bu yapılar topluluğu 1463-1470 yılları arasında tamamlanmıştır. Yalnız. Külliyenin mimarı Atik Sinan’dır. dârüşşifa. mektep.2: Edirne Sultan II. kervansaray. dârülhadis.

revaklı olanlara mescid denilmeye başlanmıştır. Üsküdar Yeni Vâlide.Yine Sultan Süleyman’ın çok sevgili oğlu Şehzade Mehmed için Şehzadebaşı’nda yaptırılan külliye (1543-48) son derece zarif bir cami etrafında medrese. mektep ve dârülkurradan oluşur. mektep. mektep. tabhane. Cami ve Mescidler. Bizans zamanında Hipodrom denilen yerde Ayasofya’nın karşısındadır. İstanbul dışında ise daha çok menzil külliyeleri göze çarpar. Edirne’de bulunan Selimiye Külliyesi (1575) ise daha dar bir programa sahiptir. yüzyılda yapılan diğer önemli külliyelerden Eminönü’nde Yeni Cami. Bu nedenle her cami aslında birer mesciddir. imaret. Dinî Yapılar a. Adı bir meydanla özdeşleşen bu külliyenin mimarı Sedefkâr Mehmed Ağa’dır. tekke ve imareti ile Üsküdar Atik Valde Külliyesi’ni görürüz. Bu büyük külliye İstanbul’un merkezinde. İstanbul’da Sinan devrinde yapılan diğer külliyelerden cami. Konya Karapınar’da II. hatta köylerin odak noktası cami veya mesciddir. kervansaray. Namazgâhlar İslâm ve Osmanlı toplumunda hemen her şehir ve kasabanın. ibadet edilen yer anlamlarına gelir. Devletin bütün inşaat işlerini yürütmekle en üst düzey görevli ve onun yardımcıları kimlerdir? 2. Atmeydanı. dârüşşifa. Merkezinde altı minaresi ile muhteşem cami. Bozüyük’te Kasım Paşa ve Payas’taki Sokullu külliyeleri zikredilebilir. hamam. medrese. Laleli. Bu külliye. sosyal dayanışma ve eğitimin merkezleridir. mescid ise secde edilen. Zamanla mahallelere ismini veren küçük. mektep ve türbeden meydana gelir. ahşap çatılı (sakıflı) ve ahşap duvarlı. merkezde dünya mimari eserlerinin belki de en başarılı örneği olan cami. dârülkurra ve Sultan I. medrese. yüzyılda yapılan külliyelerin ilki Sultan Ahmed Külliyesi’dir (1617). Selim. iki medrese. imaret ve tabhane. Şehremini’nde Hekimoğlu Ali Paşa. Anadolu tarafında Gebze’de Çoban Mustafa Paşa. arasta. Cami ise daha çok kârgir ve kubbeli ve büyük yapıların adı olmuştur. Bunlardan Rumeli tarafında bulunan Sokullu Mehmed Paşa’nın Havsa ve Lüleburgaz’daki külliyeleri. Cami veya mescidler etrafında aynı zamanda mahalleler teşekkül ettiği ve onlara ismini verdiği gibi. Ahmed’in türbesi ile Mimar Sinan sonrası klasik çağda müstesna bir yere sahiptir. Nuruosmaniye külliyelerini sayabiliriz. 45     . XVII. İstanbul’da XVII ve XVIII. Cami lugat olarak toplanma veya topluluk.

Osmanlı camisinde. Bütün bunlara rağmen Osmanlı camisinin zaman içinde. Ortaya çıkışından itibaren farklı coğrafyalarda farklı biçimlere bürünen minare. Bursa ve Edirne geleneğinde görülen çok kubbeli ulucami tipi (Bursa ve Edirne Ulu camileri) ve tek ve çift kubbeli. Yapılmak istenen geniş ve ferah bir mekândır. İstanbul II.4: Bursa Ulu Cami Aslında daha önceleri her belde ve şehirde cuma namazı için bir tek büyük cuma camii bulunur ve sadece cami olarak o bilinir ve cuma namazı ancak orada kılınırdı.Resim3. bir inşaat ve mühendislik çözümüdür. erken klasik dönem olan 1538’e kadar. geniş bir mekânı tasarlamak için yapı strüktürünü zorladığı görülmektedir. yanlarında ona bitişik misafir odaları (yani tabhaneleri). Öyle ki XVI. bina kütlesi ile ana kubbe ve yarım kubbeler. asıl klasik çizgi ve kararlara ve kıvama varması Edirne Üç Şerefeli Cami (1447) ile ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Avlu ortasında bulunan abdest şadırvanı motifi hemen hiç değişmeden neredeyse günümüze kadar gelmiştir. II. Osmanlı mimarlarının yapının bütün parçalarının birbirleriyle en uygun oranlarını yakalama kaygısıyla uğraştıkları ve eski tenasübü en iyi şekilde çözerek müstesna bir armoniye vardıkları görülmektedir. Yeşil camileri. Üç Şerefeli ile avlu-son cemaat-minare ilişkisi. Osmanlı camisinin. Edirne Muradiye. tabhane gibi yan bölümler. mukarnas gibi köşe elemanları kullanılmıştır. Aynı zamanda da çeşitli tromp. Bunun için kare veya dikdörtgen bir plan şemasından pâyeler ve kemerler üzerindeki kubbeye geçişte yarım ve çeyrek kubbelerle statik problemler halledilmiş ve böylece proporsiyon bakımından piramidal bir görünüme kavuşmuştur. 46     . pandantif. Osmanlı mimarisinde yapıların. Yıldırım. merkezî plan ve kubbe ilişkisi kesinlik kazanmıştır. son cemaat ve avlu ile minarelerin birbirleriyle proporsiyon ilişkilerinin arandığı görülür. Binanın ve kubbenin büyüklüğü veya küçüklüğü bir mimarlık probleminden ziyade. Bayezid ve Sultan Selim camileri örneği). plan bakımından önceleri. önünde son cemaat revakı olan yapılar halinde karşımıza çıkar (Bursa Orhan. Cami. yüzyıl sonuna kadar 250 yıl aynı kararlar çok küçük farklarla uygulanmıştır denebilir. plan kuruluşu bakımından daha çok cami ve mescid tipolojisi üzerine odaklandığı görülür. Bayezid.

Yazılı olmayan bir gelenekle de ancak sultanlar iki minare ve iki şerefe yapabilme ayrıcalığına sahip olmuşlardır. İstanbul Kadırga’da Cündî Meydanı’nda bulunan namazgâh gibi bazıları bir çeşme üstünde bulunmaktadır. kare plandan yuvarlak ve çok kenarlı bir biçime dönüşmüştür. İbadet. Çoğunlukla çeşmenin arka yüzünde kıbleyi gösteren bir mihrap veya bir işaret bulunur. Aydın Yüksel İbadethanelerin bir diğer türü de namazgâhlardır. neredeyse zemine kadar inen alt sıradaki pencereler ve ikinci ve üçüncü sıra pencerelerdeki renkli camlar ile kurulur. Hatta Evliya Çelebi. daha çok bir çeşme başında. Anadolu Hisarı. Dış dünya ile ilişki. diğer dinlerin ibadethanelerinden farklı olarak en güzel şekliyle kullanıldığı görülür. yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer şeklindedir. Bursa. Aynı şekilde cami içindeki çini ve kalem işi süslemeler. Hıristiyanlık’ta olduğu gibi karanlık ve gamlı bir mekânda değil. Gelibolu namazgâhları gibi bazı büyük. Üstü açık. minber ve mihrabı bulunan namazgâh örnekleri de yapılmıştır.5: Edirne Selimiye Camii Kaynak: İ. Osmanlı camilerinde mekân tasarımında ışığın. Bayezid Cami’nde saflar arasına konan güzel kokulu çiçeklerden ve güllerden bahsetmektedir. 47     . Edirne II. ibadet edenleri ferahlık ve ruhanî bir atmosfere ulaştırır.Osmanlı mimarisinde gittikçe incelmiş. Resim 3. geniş mekân bütünlüğü ve huzur içinde sağlanmaktadır.

Bu örnekler bize toplumun zevk ve sanat yönünden bugün bile erişilmeyecek bir düzeyde olduğunun birer delili olarak görülmektedir. Bundan başka Bursa Devlet Hatun ve İstanbul Murad Paşa Cami’nde de Şirmerd Çavuş kabri gibi üstü ve yanları açık olarak baldaken veya cihar tâk tarzında olanları da görülmektedir. Osmanlı mimarisinde plan tipi kare ve altı ve sekiz köşelidir. c. Seyyidgazi ve Makedonya-Kalkandelen’de gördüğümüz Bektaşî tekkesi gibi örnekleri söyleyebiliriz. zâviye gibi isimler verilmiştir. derviş hücreleri. dergâh. süslemeler dönemlere göre üslûp ve karakter farklılıkları gösterse de Osmanlı taş ustasının bu en küçük objeyi bile birer sanat eseri haline getirmesi olağan üstüdür. İstanbul’da Mevlânâkapı’daki mevlevîhane. hânikâh. çatı da kubbe olarak belirlenmiştir. taş işleme sanatının bir nevi abstre heykel gibi ele alındığı en güzel örneklerdir. İstisnalarının dışında birer sanat ve irfan ocağı. Türbe ve Kabirler Osmanlı türbeleri Asya’daki örnekleri ile bir hayli farklı bir plan arzetmektedir. topluma faydalı olan ve hizmet esasına dayanan prensiplerle iyi insan ve vatandaşlar yetiştiren bu ocaklar. son derece küçük yapılara kadar çeşitlenebilir. Yazılar. Bu yapıların bünyesinde mescid. bu şâhidelerin. Konya Mevlevihânesi. Tekke ve Zâviyeler. Daha çok kesme taş. kadın ve erkekleri. Esasta aynı fakat detayda bazı farklı bir yorum ve yaşama biçimi olan tarikatlarda ibadetler normal ibedetlerin dışında. Ayrıca mezar taşları sosyal açıdan ele alındığında.b. Hemen hepsinin etrafında ve bazılarının içinde kabir ve türbeler bulunmaktadır. gibi bölümler bulunur. Dergâhlar Bütün İslâm âleminde ve Osmanlı literatüründe yol demek olan tarikatların çeşitli mekânlarda dinî faaliyetlerini devam ettirdikleri görülür. Kabirler. selâmlık. Yapılar kârgir ve ahşap olabilir. İstanbul II. Bu mekânlara İslâm coğrafyasında tekke (doğrusu tekye). kahve ocağı. duvar yapısı sırlı tuğla artık terkedilmiştir. 48     . her sınıf ve meslek erbabının özelliklerini serpuş ve biçim farklılıklarıyla belirtmesi bakımından büyük önem arzetmektedir. İstanbul Mahmud Paşa Türbesi gibi örnekler. renkli taş kakmalar görülür. semâhane-tevhidhane. Çini ve kalem işleri daha çok giriş kapısı yanlarında ve içerisi bir cennet bahçesini andıracak şekilde tezyin edilmiştir. Âsitane denen çok büyük merkezlerden. dış duvarlarda bazan çok az çini kaplama. mûsiki eşliğinde yapılan âyinler cami ve mescidden farklı bir mekânda yapılmaktadır. Planda görülen yuvarlak gövde ve örtü olarak sivri külâh. Bursa Muradiye türbeleri. harem vs. şâhide denilen taşlarının. Büyük âsitane örneği olarak. Bayezid ve diğer padişah türbeleri. Osmanlı coğrafyasında hemen her köşeye dağılmışlardır. mutfak. misafirhane.

Resim 3. Medreseler. şadırvan. kırklı. hela ve diğer ihtiyaç birimleri olan bir öğrenci yurdudur. plan olarak kapalı avlulu Selçuklu medreselerinin açık avlulu medreseler şekline dönüşmesi ile oluşmuştur. Farklı bir tip olarak ise Bursa Hudâvendigâr Cami ikinci katında bulunan medreselerden bahsetmek gerekir. vakfın günlük tayini ile burada barınır ve ders zamanlarında da öğrenim görür. Vakfiyelerinde. Tıp medreseleri ise aynı zamanda uygulamanın da yapıldığı hastahane birimlerini ihtiva eder. Öğrenci. her türlü ihtiyaç ve öğrenciler için maaşlar bağlandığı görülmektedir. okutulan derslere göre sınıflandırılır. Medreseyi plan olarak ele aldığımızda daha çok kârgir bir yapıdır. Bir avlu etrafında dizilmiş revak ve öğrenci odaları. ellili gibi. Edirne’deki II. Klasik devirde de Mimar Sinan’ın bazı cami avlularının etrafında medrese odaları yaptığını görmekteyiz (İstanbul Edirnekapı Mihrimah. Plan tipolojisi olarak da üstü açık olmakla beraber önü açık ve kapalı. otuzlu. dershanesi. Yirmili. müderristen başlayarak. Medreselerin ortak özelliği ise öğrenci odalarının yanında bir dershanenin olmasıdır. Beşiktaş Sinan Paşa ve Topkapı Kara Ahmed Paşa medreseleri). Aydın Yüksel 3. Dârülkurra . Osmanlı medreseleri. Medreseler ihtisaslarına.6: Gelibolu – Azebler Namazgâhı Kaynak: İ. Bir yüksek öğrenim olan bu müesseseler kendi arasında yalnızca Kur’an ve hadis ilmi okutulan dârülkurra ve dârülhadis medreseleri. sekiz kenarlı çeşitlemeleri görülebilmektedir (Amasya Kapı Ağası ve İstanbul Rüstem Paşa medreseleri). tıp okutulan dârüttıb medreseleri şeklinde ihtisaslaşmış olarak karşımıza çıkar. Eğitim Yapıları a. Bayezid Külliyesi’ndeki Bîmarhane- 49     . Mektepler Osmanlı eğitim ve öğretiminde medreseler ağırlığı teşkil etmektedir.Dârülhadis ve Dârüttıb.

Aydın Yüksel 4. yüzyıldan sonra ayrı binalar halinde yapılmaya başlanmıştır. Sultan Süleyman Türbesi Kaynak: İ.7: İstanbul Süleymaniye. Osmanlı eğitim müesseseleri içine alabileceğimiz kütüphaneler. Medreselerin aksine küçük yapılardır. Osmanlı mimarisinde ilkokul diyebileceğimiz sıbyan mektepleri. En eski kütüphanelerden birine örnek olarak XVI. havadar yazlık (sayfiyye) iki bölümden oluşmaktadır. İstanbul Bayezid ve Haseki mektepleri örnek olarak gösterilebilir. Sivil Yapılar Osmanlı mimarisinin geniş kapsamlı programlarında yapıların. Plan olarak ocaklı ve dolaplı kışlık (şitâiyye) ve diğeri etrafı açık. Osmanlı şehir ve kasabalarında kaç tip külliye görülür? Resim 3. önceleri cami içinde dolaplar şeklinde iken XVII. 50     .Akıl Hastahanesi ve Süleymaniye Tıp Medresesi ve Dârüşşifası buna örnektir. Vakfiyelerde sadece yetim çocuklara tahsis edilen mekteplerin olduğu. birbiriyle yakın ve uzak ilişki içinde oldukları görülmektedir. önceleri cami ve mescidler içinde iken daha sonra ayrı bir bina halini almıştır. yüzyıl başına tarihlenen Gebze Çoban Mustafa Paşa Menzil Külliyesi’nde bulunan kütüphane gösterilebilir. çocuklara bayramlarda giyecek ve yemek tayinleri yapıldığı görülmektedir. Sivil kategoride inceleyeceğimiz yapılar da aslında büyük bir bölümüyle bir külliyeyi meydana getiren parçalar içinde yer alır. Cahit Baltacı’nın Osmanlı Medreseleri adlı kitabının giriş bölümünden medreselerin kuruluş ve öğretimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Amasya Hatuniye.

İstanbul II. Osmanlı mimarisinde zaman zaman her iki şekilde de kullanılmıştır. Tabhane ise bir misafirhanedir. c. Daha çok bir tıp medresesinde teorik ve pratik (nazarî ve amelî) dersler verilerek tabipler yetiştirilmiş ve hastalara hizmet edilmiştir. tesisin hizmetlilerine yemek karşılıksız dağıtılmaktadır. Su Bendleri-Kemerler. ocaklı mutfakları. Ahırlarda yolcuların hayvanlarına bakım yapılması ve yem dağıtılması vakfın şartlarındandır. Çeşme. ancak temizlik ve içme işine göre farklılaşan yapılarla hizmet vermiştir. Yine Haseki Dârüşşifası kendi içinde farklı bir özelliğe sahiptir. Bayezid ve Sultan Selim külliyelerinde ve Edirne II. Bayezid Külliyesi’nde yazlık ve kışlık olmak üzere dörder oda ve eyvanlar şeklindedir. Fâtih ve Süleymaniye külliyelerinde imaret-dârüzziyafe ve tabhane ayrı yapılar halindedir. namaz vakitlerinde misafirler cami harimine açılan bir kapıdan içeriye dahil olabilmektedirler. İmaretlerde vakıf sahibinin koyduğu şartlar içinde. yani aş pişirilip dağıtılan yerleri ifade eder olmuştur. XIX. mamur edilen yer manasına gelmekle beraber. Tabhanelere caminin dışından girilebilmekte. İmaret-Tabhane İmaret kelimesi. Tabhaneler klasik dönemde artık ayrı bina olarak yapılmaya başlanmıştır. XVII. daha çok camilerin iki tarafında birer veya ikişer oda halinde iken. kubbeli. fakirlere olduğu kadar. yüzyıldan itibaren de Batılı anlamda hastahaneler yapılmaya başlanmıştır. İlk Osmanlı hastahanesi diyebileceğimiz Bursa Yıldırım Dârüşşifası’ndan (1398) sonra İstanbul’daki ilk hastahane Fâtih Külliyesi’nde idi. Plan olarak tam ve kesin bir prototip göstermeyen bu yapılar. çeşitli hizmetler için kullanılan anbar ve kilerleri bulunan yapılardır. yüzyılda da İstanbul Sultan Ahmed Dârüşşifası’nı görürüz. b. 51     . İstanbul II. Hastahane-Dârüşşifa-Bîmarhane Osmanlı toplumundaki sağlık hizmetlerini karşılamak için dârüşşifa veya bîmarhane denilen hastahaneler kurulmuştur. sonraları sadece bir tek faaliyeti. Hemen bütün büyük külliyelerde imaretlere rastlanmakta ve vakfiyelerinde bu hususta çok detaylı bilgi bulunmaktadır. Bundan başka imaret ve tabhanelere bağlı kervansaray veya ahırlar da bulunmaktadır. varsa medrese talebelerine. Daha çok akıl hastalıkları için kullanıldığı anlaşılan II. XVI. Bayezid’in Edirne’deki dârüşşifası (1486). Bayezid Külliyesi’nde imaret-kervansaray ve ahırlar ayrı bir birim halindedir. yüzyıl ortasında İstanbul Süleymaniye Dârüşşifası Tıp Medresesi ile birlikte ele alınmıştır. büyüklük ve küçüklüklerine göre şekil almıştır. Bayezid Camii’nin tabhaneleri sonradan ara duvarları açılarak camiye dahil edilmiştir. külliyenin misafirhanesinde yani tabhanesinde üç gün için kalan misafirlere. kubbeli revaklı veya revaksız bir avlu etrafında muhtelif odalardan ibarettir. İstanbul II. Esas olarak kârgir. külliyesinin bir parçasıdır. Önceleri. Su Yapıları Hamam-Kaplıca-Ilıca. Üsküdar Atik Vâlide Külliyesi’nde de imaret-kervansaray ve tabhane yine birlikte planlanmıştır. Üç bölümden oluşan orijinal bir plan tertibi vardır. Şadırvan ve Sebiller Osmanlı mimarisinde görülen su yapıları içme ve temizlik işleri olarak ikiye ayrılsa da aynı su her iki grup için de kullanılmış. kârgir. me’kel denen yemek salonları. Plan kurgusu olarak medrese yapılarına benzeyen.a.

ısıtma biriminin bulunduğu külhan ve sıcak su haznesi. kışla ve çarşı hamamları yapılmıştır. Bursa’da Eski ve Yeni kaplıcaları. Hamamlardan farklı olarak topluca yıkanılan bir havuzu bulunmaktadır. son derece basitleri de vardır. Hatta Zeyrek’te Çinili Hamam diye bilinen Barbaros Hayreddin Paşa’ya ait hamamın içi bir ölçüye kadar çinilerle süslenmiştir. cami şadırvanlarına dağıtılır. sonraları XVII. saray. Bunun için de mimar sınıfı içinde suyolcuları ve su nâzırı önemli bir yere sahiptir. Edirne Sokullu ve İstanbul Ayasofya hamamları önünde birer kubbeli revak göze çarpar. Bu hamamların zeminleri ve duvarları belli bir yüksekliğe kadar mermerle kaplanmıştır. meydan ve 52     . yüzyıldan itibaren sebiller ilâve edildiği görülür. Hamam. çeşme ve hamamlara. Başlangıçta her külliyede bir çeşme ve şadırvan yapılırken. Suyun miktarı lülelerle ölçülerek şehre taş galeriler ve künklerle getirilir ve maksem denilen suyun taksim edildiği yapılardan sonra şehre. Uzun Kemer ve bir mühendislik olduğu kadar mimarlık harikası olan Moğlova Kemeri’dir. bir geçit vazifesi gören ve temizlik bölümlerinin de bulunduğu ılıklık. kârgir ve kubbeli olarak yapılmışlardır. Kaplıca ve ılıca içinde çeşitli minerallerin bulunduğu tabii sıcak su kaynaklarından istifade edilerek Bursa gibi belli yerlerde yapılmışlardır. Bunların ihtiyaçlara göre çeşitli ölçü ve planda oldukları görülür. Mimar Sinan İstanbul’un kuzeyindeki büyük ormanlarda bulunan su havzalarından suları bendlerle toplayarak muazzam kemerlerle şehre getirmiştir. ılıca-kaplıca ve çeşmeler esas itibariyle bir su tesisatına ve bilgisine ihtiyaç gösteren yapılardır. Hassa Mimarları Ocağı’nda da mimarbaşıdan sonra gelen en büyük rütbe su nâzırlığı dır. yüzyıl kadar giden hamamlar.Varlığı İslâm dünyasında VII. camekân veya soğukluk denen soyunma yeri. Hamamlar çok değişik plan tertibine rağmen bünyesinde dört ana unsuru barındırır. özellikle İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için kullanılan su bendleri ve kemerleri cami yapılarından sonra en büyük mühendislik ve mimarlık yapılarıdır denebilir. Bundan başka. Yapı olarak aynı malzemelerle yapılmıştır. Kükürtlü kaplıcaları örnek olarak gösterebiliriz. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Bunlar. Bayezid ve Mahmud Paşa hamamları gibi çok müzeyyen ve büyük olanları gibi. Bunun yanında tedavi maksadıyla kullanılan ılıca-kaplıcalar daha az sayıda bulunmaktadır. Kadınlar ve erkekler için tek ve çifte hamam olarak adlandırılan çarşı hamamları. Çeşmeler klasik devirde kitâbeli veya kitâbesiz basit bir kemer ve ayna taşı şeklinde inşa edilirken. Bilhassa büyük şehirlerin. sonraları bilhassa son derece müzeyyen. Bu büyük mühendislik girişimi (1554-1569) Sinan’ın biyografisini kaleme alan Sâî Çelebi’nin Tezkiretü’l-bünyân’ında etraflıca anlatılmıştır. hemen her mahalleye dağılmıştır. halvetlerin ve göbek taşının ve halvetlerin bulunduğu sıcaklık. Bu dağıtım sırasında suyun basıncını düşürmek için su terazileri kullanılırdı. Anadolu’da köşk. Osmanlı mimarisinde çeşmeler. İstanbul II. Selçuklu Türkleri’nde XII. seferlerde kullanılan ve tepme keçeden yapılan çadır hamamlarının varlığı bilinmektedir. Burada ısıtma suyun kendi tabii sıcaklığı ile sağlanmaktadır. halka hizmet ederek sevap kazanmak prensibinin ve sadaka-i câriye denilen inancın bir neticesi olarak. Bu su tesislerinden bazıları Bend Kemeri. Duvar içlerinden ve zemin altındaki kanallardan sıcak hava ve künklerle sıcak sular geçirilerek ısıtılmaktadırlar.

çarşılar ve arastalar birbirini tamamlayan yapılardır. kıymetli malların saklandığı ve satıldığı kârgir muhkem yapılardır. Fâtih tarafından İstanbul’da istisna olarak iki bedesten yaptırılmıştır. yüzyılda ortaya çıkan bir tarzdır. han avlularında havuzlu olarak ve abdest ihtiyacını karşılamak için yapılmışlardır. Bedestenler. Artık külliyelerin mimari programının ayrılmaz bir parçası haline geldiği görülür. İstanbul’da en gelişmiş şekliyle külliye örneği hangisidir? Resim 3. 53     . Daha çok gelen geçene su ikram etmek için kurulmuştur. En güzel örneklerinden biri Ayasofya Şadırvanı’dır. Sabahları açılıp akşamları kapanan ve bekçilerle muhafaza edilen bedestenler her şehirde yalnızca bir tane bulunur. bronz veya demir kafesli fevkalâde süslü sebiller yapılmıştır. Yapının içinde ve dışında dükkânlar bulunabilir. Sebiller ise daha çok XVIII. Ahmed Çeşmesi örneğinde olduğu gibi).Mekanlar adresine başvurabilirsiniz. Yine İstanbul’da Fâtih tarafından kârgir olarak ve sokaklar şeklinde yaptırılan Kapalıçarşı’nın birkaç kapıdan kontrol edilebilecek şekilde inşa edildiği görülür. Arasta ve Çarşılar Osmanlı şehirlerinde şehrin alışveriş merkezini teşkil eden bu yapılardan bedestenler. beş veya çok kenarlı. Bend ve kemerler için Kazım Çeçen’in İSKİ tarafından yayımlanan serisini görebilirsiniz. Aydın Yüksel d. medrese. Aynı zamanda para ve kıymetli eşyanın korunduğu ve saklandığı sandıkları vardır.köşelerde birkaç yüzlü çeşmeler yapıldığı görülür (Davud Paşa Çeşmesi ve II.8: Ayasofya Şadırvanı Kaynak: İ.3D. Bedesten. Şadırvan hemen sadece cami. Birçok âbideyi üç boyutlu görebilmek ve içinde sanal olarak gezebilmek için http://www. Külliyenin köşebaşında veya avlu kapısının yanında dışarıya doğru çıkan.

gelişir ve yürütülürdü. ve Sokullu Mehmed Paşa’nın Drina Suyu üzerindeki Vişegrad Köprüsü ise 179 m. Esas olarak kârgir. içinde dolapları ve dışında dükkânları olan bedestenlerdir. Edirne’de Eski Cami’nin vakfı olan Çelebi Mehmed Bedesteni ve Bursa Yıldırım Bedesteni hemen hemen aynı planda yapılmış on dörder kubbeli. Kervasaraylar ise plan olarak bilhassa klasik öncesi ve klasik dönemde tonozla örtülü ve uzun kârgir bir yapı olarak karşımıza çıkar. kervansaraylar ise şehir ve kasabalar arasında yollar üzerinde olan konaklama yapılarını ifade eder olmuştur. Saraylar. boyundadır.59 m. 100’ün üzerinde miktara ulaşan bu köprülerin içinde en uzun olanlarından biri olan Ergene Köprüsü 174 gözlü 1392 metredir. Köşk ve Kasırlar. Bazı hallerde de. yemek yerler. açıklığı ile Mostar Köprüsü mühendislik yanında aynı zamanda bir mimarlık âbidesidir. ortası avlulu. şadırvanlı ve bazan şadırvan üzerinde bir mescidi bulunan ve iki katlı olan hanların üst katlarında yolcular. Evliya Çelebi İstanbul’da elli üç hanedan ve vezir sarayının isimlerini saymaktadır. g. f. Hanlar daha çok şehirlerdeki ticaret ve konaklama merkezlerini. e. Köprüler Osmanlı köprüleri kendinden önceki emsalleri gibi günümüze gelenler kârgir olanlardır. Ankara Mahmud Paşa Bedesteni on kubbeli ve etrafında iki sıra dükkânları olan çarşısı ile 3000 m2’ye oturan muazzam bir yapıdır. En belirgin örneklerden biri. Yolcular. geçtikleri nehir ve vadilere. Bazılarının tarih köşkleri. Büyükçekmece Köprüsü yanındaki Sultan Süleyman Kervansarayı’dır (1566). Mimar Hayreddin tarafından 1566’da yapılan ve 1993’te Hırvatlar tarafından yıkılıp 2004’te tekrar yapılan tek kemerli 28. İstanbul’da en eski han olarak Fâtih devrinde yapılmış olan Kürkçü Hanı’nı buna örnek olarak gösterebiliriz. ocaklı yan duvarların önündeki setler üzerinde dinlenir. Ahşap köprüler zamanla yok olmuşlardır. Köprüler. enlerine ve boylarına ve kemer açıklıkları ve kemer sayılarına göre değerlendirilmektedir. Önemli örneklerden biri Sultan Ahmed Cami’nin arastasıdır. Saraybosna’daki Bursa Bedesteni ise Bursa’dan gelen ipek ticaretinin merkezidir. Şehirlerin ticaret hayatı bu hanlarda şekillenir. Yalılar ve Evler Osmanlı mimarlık yapıları içinde saraylar mütevazi bir yer tutar. Osmanlı padişahlık 54     . Edirne Ali Paşa Çarşısı üstü tonoz örtülü uzun bir sokak şeklindedir. Arasta ve çarşılar bu bedestenlere bağlı veya ayrı şekilde yine kârgir olarak yapılmışlardır.Her iki bedesten de buradadır ve taş ayaklar üzerinde kubbeli olarak yaptırılmıştır. Büyük konaklar da tarih içinde bazan saray adını almıştır. Han ve Kervansaraylar Daha önce Büyük ve Anadolu Selçukluları’nda muhteşem örneklerini gördüğümüz konaklama yapıları olan kervansaraylar Osmanlılar’da biraz farklı bir durum arzeder. Mimar Sinan’ın bilinen sekiz köprüsünün en meşhurları Sultan Süleyman’ın Büyükçekmece’deki köprüsü 635 m. kitâbeleri mevcuttur. İki set arası hayvanlara ve yüklere ayrılmıştır. Bursa Koza Hanı ve İpek Hanı’nda olduğu gibi belli ticaret mallarının ve o işle iştigal eden tüccarların kullandığı hanlar vardır. altta ise hayvanlar barınır ve yükleri korunurdu.

Sepetçiler Kasrı. Mecidiye. bir veya iki katlı olan bu evlerin. Günümüze hiçbir parçası intikal etmeyen Üsküdar Sarayı ise daha çok hanım sultanların kullandığı bir saraydı. Seyahatnâmelerde ve minyatürlerde buna ait çok az bilgi bulunmaktadır. Yüksek duvarlı bir avlu-hayat arkasında. İbrahim Paşa Sarayı bugün Türk ve İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. yüzyıl ortasında Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra burası Osmanlı sultanlarının ikamet ettiği yer olmuştur. hela. bahçeye açılan mutfak ve ahırlar. Avrupa sarayları ile mukayese edildiğinde çok sade ve mütevazidirler. En eskisi XVII. su kuyusu gibi unsurları ihtiva etmektedir. Cihannüma Kasrı’nın bir kısmı ve Adalet Kasrı denilen yapıları kalmıştır. Aynalıkavak. İlk Osmanlı sarayı Bursa’da kale içinde. yüzyıl yapılarında da bazı millî hatıralar muhafaza edilse de artık Avrupa yaşama üslûbu ve plan tertibi hayatımıza girmiştir. diğer emsalleri gibi etrafı surlarla çevrili ve bahçeler içinde müteaddit yapılar şeklinde kurulmuştur. Bâb-ı Hümâyun. Daha sonra bugün mevcut olan Topkapı Sarayı yapılınca Eski Saray sadece eski valide sultanlara ve onların hizmetkârlarına ayrılmıştır. Süleymaniye Külliyesi’nin yapılabilmesi için bu sarayın bahçelerinin bir kısmı işgal edilmiştir. üst katları ahşap ve dolgu duvarlı oldukları tahmin edilmektedir. yani en basit ve mütevazisi olarak tarif edilen İbrahim Paşa Sarayı’nın kârgir olan büyük bir bölümü zamanımıza kadar gelmiştir. Bunlara göre evlerin çok basit ve mütevazi oldukları anlaşılmaktadır. Büyük bir kısmı bugüne gelen önemli parçaları. Bursa sarayı kalede etrafı surlarla çevrili. Evliya Çelebi tarafından vezir saraylarının “en edna”sı. Alt kat. Fâtih Köşkü. ikinci saray da Dimetoka’da idi. alt katı kârgir. XV ve XVI. Osmanlı mimarisinde bugün İstanbul. Mukaddes Emanetler. XIX. İstanbul’un alınışından sonra yapılan ilk saray Fâtih tarafından bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin yerinde yaptırılmıştır. Küçuksu. Çinili Köşk. Topkapı Sarayı da tek bir yapı olarak değil. Anadolu ve Rumeli’de örneklerini gördüğümüz evlerin en eskisi ancak 250 seneye tarihlenebilmektedir. Bâbüsselâm gibi ana kapıları. Maslak gibi. Ancak her ikisinden de eser kalmamıştır. mutfaklar ve harem binalarıdır. bahçeler içinde ve mütevazi köşkler şeklinde olmalıdır. Eski Saray adını taşımakta idi. yüzyıla ait evlerin plan tertibini tam olarak bilemiyoruz. Üst katlarda bir sofa etrafına dizilmiş odalar bulunmaktadır. Bu yüzyılda çeşitli köşk ve kasırların barok ve ampir üslûbunda yapıldığı görülür. Bugün Eski Saray’dan bir iz kalmamıştır. Bunun dışında diğerleri bilhassa Haliç’te yangınlara ve sanayiye kurban gitmişlerdir. XIX. Daha sonra yaptırılan Beylerbeyi.sarayları karakter bakımından bir ordugâha benzer şekilde dağınık ve fakat kendi içinde fonksiyonel bir düzenle köşkler ve kasırlar şeklinde vücut bulmuştur. yüzyıl sonuna tarihlenen ve sadece divanhanesi harap halde zamanımıza ulaşan ahşap yalı örneği Kandilli’de Amca Hüseyin Paşa Yalısı’dır. Ihlamur. 55     . Deniz kenarında özellikle Haliç ve Boğaz kıyılarında kurulan yalıların günümüze kalanların hemen hepsi XIX. yüzyıl yapılarıdır. Bugüne bu saraydan kârgir hamam ve mutfakların harabeleri. iç veya dış sofalı. Bu saray da etrafı surlarla çevrili ve içinde kasır ve köşklerden ibaretti. Çırağan ve Yıldız Sarayı kısmen yazlık ve ikametgâh olarak kullanılmıştır. Çok geniş bir sahaya yayılan ve kârgir ve ahşap çeşitli köşklerden ibaret olan Edirne Sarayı’nın birtakım kalıntıları durmaktadır.

yine bir banyo (gusülhane) ve ocak günlük hayat için her şeye yetmektedir. Bu odalarda sedirden başka hareketli eşya bulunmamakta. Dökümhane. mütevazi. yıkanma gibi her türlü günlük ihtiyaçları bünyesinde barındırmaktadır. Askerî Yapılar Kale ve Hisarlar.3.9: Büyükçekmece Sultan Süleyman Köprüsü – köşk ve kitâbesi Kaynak: İ. 56     . Resim . sade ve çok fonksiyonlu ve ekonomik oluşunu söyleyebiliriz. Tersane ve Baruthaneler Bir cihan devleti haline gelen Osmanlı Devleti’nin askerî faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını temin için yeterli kaynaklarının ve sanayisinin mevcut olduğu görülmektedir. yani barınma. yeme-içme. Bir tek oda bile bir çadırdaki gibi her türlü ihtiyacı. Hemen her şehrin etrafında onu koruyan bir sur bulunmaktadır. derin ve büyük dolaplar şeklindeki yüklüklerde yatak ve yorganlar. üs ve ileri sıçrama noktası olan kaleler Osmanlı mimari yapıları içinde pek çok örneği yer almaktadır.Eski Türk evinin esas özelliği olarak. yatma. Tarihin çok eski çağlarından beri müdafaa. Aydın Yüksel 5.

Klasik Dönem (1447-1700) a. Bursa ve Edirne Dönemi (1299-1447) 2. Bayezid’in yaptırdığı kaleyi görüyoruz.10: Bozcaada Kalesi Kaynak: İ. Çanakkale Hisarları.(1890-1930) 57     . Sinan sonrası Klasik Dönem (1588-1700) 3. Ampir-Art Nouvea (1810-1890) 4. Yine devletin askerî ihtiyaçları için kullandığı İstanbul’da Tophane’deki top dökümhanesini. Millî Mimari Dönemi –Neo-klasik. gemi yapımları için Gelibolu ve Kasımpaşa tersanelerini. Barok Dönemi (1700-1810) b. Aydın Yüksel OSMANLI MİMARİSİNDE MİMARİ DÖNEMLER Osmanlı mimarisi üslûp ve karakter bakımından kesin olmamakla beraber dört döneme ayrılabilir: 1. Bozcaada Kalesi gibi hisarların yanında Çeşme’de II. Orijinal olarak kısmen günümüze kalabilen Anadolu Hisarı. Resim 3. Yabancı Etkiler Dönemi (1700-1890) a. Mimar Sinan Dönemi (1538-1588) c. bazı şehirlerdeki baruthanelere örnek olarak da Kâğıthane’deki II. Muallim olarak bugüne kadar gelebilmiştir. Mesut bir tesadüfle de kale mimarının adı bir kitâbe ile Mehmed b. Sinan öncesi Klasik Dönem (1447-1538) b. Bayezid’in yaptırdığı baruthane örneğini zikredebiliriz.Ele geçirilen kalelerin tamir ve ilâveleri veya yeniden inşası için kale mimarları mevcuttu. Rumeli Hisarı.

ulucami tipinde geniş mekânları örten çok direkli ve çok kubbeli planlar da yapılmıştır. Musa. Bu devirde isimlerini bilebildiğimiz önemli mimarlar Bursa Yeşilcami mimarı Hacı İvaz Paşa. Bursa ve Edirne Dönemi (1299-1447) Osmanlı mimarisinin başlangıç döneminde bilhassa cami tipolojisinde denemeler yapıldığı gibi. Ulucami tipinde olanlara örnek olarak Bursa’da Ulucami (1398). 58     . İznik Yeşil Cami mimarı Hacı b. İznik Hacı Hamza Camii mimarı Hacı Ali. Yaklaşık 250 yıl sürecek bu dönem de kendi içinde bazı devirlere ayrılabilir. İbrahim’dir. Tek veya iki kubbeli merkezî planlı camilerin ilki sayılabilecek olan Orhan Cami (1340) ve Edirne’de de klasik çağın habercisi Üç Şerefeli Cami (1447) görülür. Bolu Yıldırım Hamamı ve Mudurnu Cami ve Hamamı mimarı Ömer b. Edirne Eski Cami mimarı Hacı Alâeddin. Edirne’de Eski Cami (1414) gibi yapıları söyleyebiliriz. Resim 3.1.11: Bursa Orhan Gazi Cami Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi 2. Klasik Dönem (1447-1700) Üç Şerefeli Cami’nin bir dönüm noktası olarak ortaya çıkışıyla İstanbul mimarisi başlamış ve klasik döneme girilmiştir.

Fâtih Külliyesi ile büyük programlara adım atılmış. Sinan Dönemi (1538-1588) Mimar Koca Sinan’ın mimarbaşı oluşundan vefatına kadar olan bu dönem. kubbe ve kemer ve taşıyıcı strüktürünün problemlerinin halledildiği dönem olarak görülür. Daha sonra Sinan’ın ustalığı muhteşem Süleymaniye ile (1557) zirveye tırmanır ve 1575’te Edirne’deki Selimiye ile noktalanır. bendler ve kemerlerinin yapımı ve imparatorluğun her yanında imar faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönem olarak devam eder. Anadolu. Bu dönemde Fâtih Külliyesi’nin mimarı Atik Sinan.a. c. Bayezid Külliyesi mimarı Yakub Şah b. Hayreddin ve Kemaleddin gibi mimarları sayabiliriz. İstanbul II. Şemsi Paşa. Mimar Ayas. Bundan başka İstanbul’un su tesisleri. Payas Sokullu. tarihe. Rumeli ve Arabistan’daki önemli eserlerin altında Sinan’ın imzasını görürüz. II. zaman içinde yavaş yavaş büsbütün terk edildiği bir dönemdir. Bu dönem. Bu dönemde Sedefkâr Mehmed Ağa’nın Sultan I. Bu dönemde sultanlar. Üsküdar Atik Vâlide. askerî. Kılıç Ali Paşa külliye ve camilerinin. Daha sonra 1598’de başlamasına rağmen 1663’te bitirilebilen Eminönü’ndeki Yeni Cami. Sinan Sonrası Klasik Dönem (1588-1700) Sinan’ın çırakları olan Davud Ağa. b. Sinan Öncesi Klasik Dönem (1447-1538) Mimar Sinan’ın mimarbaşı oluşuna kadar (1538) devam eden bu dönem. Avrupa sanat ve zevki olanca gücüyle her yeri istila etmiş ve Batı’da yetişmiş ekalliyet mimarları ön 59     . Bu dönem aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Muhteşem Süleyman’la siyasî. Ahmed için yaptığı büyük külliye (1617). İstanbul’un önemli bir merkezine damgasını vurur. Mehmed’in annesi Hatice Gülnuş Sultan için yaptırılan Yeni Valide Cami (1710) gibi büyük yapılar dönemi tamamlar. Dalgıç Ahmed Ağa. büyük dâhi bir sanatkârın tek başına bir döneme ismini vererek geçmesidir. artık klasik görüş ve nisbetlerin bırakılmaya başlandığı. Edirne ve İstanbul’daki külliyeleri ile devam etmiş. Halep Hüsreviye. vezirler. Sultan Selim Külliyesi mimarı Acem Ali. Sultan Şah. döneme. Şam Süleymaniye külliyeleri gibi. Mimar Sinan ilk büyük külliyesini kalfalık eseri olarak Şehzade Camii ile gerçekleştirir (1548). Bayezid’in Amasya. Üsküdar’da III. İstanbul Sultan Selim ve Gebze Çoban Mustafa Paşa menzil külliyeleri ile kıvamını bulmuştur. Rüstem Paşa. sosyal ve sanat alanında dünyanın birinci devleti haline gelmesidir. çok büyük programlı külliyelerin yapıldığı. Ayasofya’nın hantallığı karşısında Sultan Ahmed Cami’nin zarafeti yarışmaktadır. merkezî kubbe ve mekân ilişkisinin çözüme ulaştığı. 3. Kadırga Sokullu. Sedefkâr Mehmed Ağa gibi yine çok büyük mimarların yetiştiği bu dönemde Sinan’ın kurduğu ekol devam etmiştir. Yabancı Etkiler Dönemi (1700-1890) Lâle Devri denen devirle başlayan ve Osmanlı sanat ve zevkinin değiştiği ve birçok akımın ve üslûbun iç içe geçtiği bir dönem olarak ifade edilebilir. İstanbul’da Üsküdar ve Edirnekapı Mihrimah. hukukî. devlet adamları ve halktan varlıklı kişilerin imparatorluğu vakıf eserleriyle donattığı ve birbirleriyle âdeta yarış ettikleri bir dönemdir.

pencere ve kapı nisbetleri farklılaşmış. Lâleli Külliyesi (1763). Selim’in inşa ettirdiği Selimiye. Topkapı Sarayı’nda Mustafa Paşa Köşkü. Önemli mimarlardan Kayserili Mehmed Ağa. III. Bu da plandan daha çok cephe ve görünüş tasarımlarında kendini gösterir. sivri kemerler yuvarlatılmış. İstanbul Büyük Postahanesi. Aynı zamanda neo-klasik üslûp denilen bu dönemde İstanbul’da yapılan Nusretiye. Aynı zamanda yoğun ve karışık. birçok köşk ve kasrı sayabiliriz. Hırka-i Şerif. lise. artık klasik Osmanlı mimarisinin prensiplerinin bırakılarak yeni bir biçime dönüştüğünün en güçlü ifadelerinden biridir. Ancak zamanın ihtiyaçlarına ve şartlarına yine uymakla beraber. Barok Dönemi (1700-1810) En önemli örneğini İstanbul’da Nuruosmaniye Külliyesi ile veren bu akım. kubbe kasnağı. Mehmed Tahir Ağa gibi isimleri zikredebiliriz. Bu dönemde yine de önemli yapılar yapılmıştır. bankalar ve büyük apartmanlar gibi önemli projeler gerçekleşmiştir. Mustafa tarafından yaptırılan Yeni Fâtih Cami (1771). Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları gibi tamamen Batılı anlam ve zevkte saraylar ve kasırlar gibi yapıları görmekteyiz. Dolmabahçe ve Ortaköy camileri. Osmanlı mimarisinde Sinan öncesi klasik dönem ve özellikleri nelerdir? 4. b. Türk Ampir (Art-Nouveau) Dönemi (1810-1890) Barok dönemin hareketli cephelerinin terkedilerek daha sade görünüşlü cephelerin ortaya çıktığı görülen bu dönemin yapıları ve süslemeleri aslında içinde barok unsurları da bulundurur. Türk ampir üslûbunun İstanbul’da öne çıkan mimari eserleri hangileridir? Bu üslûbun özellikleri nelerdir? 60     . Ayazma Camisi. Anadolu’da hükümet. Balyan ailesi gibi mimarları sayabiliriz. Daha çok Antik Çağ sanatından alınan biçim ve motiflere yer verilir. bu arayış daha çok Selçuklu ve Osmanlı klasik çizgi ve formlarının. III. Mimar Kemaleddin. Abdülhalim Efendi. a. ağırlık kulelerinin formlarının başkalaşmış olduğu görülür.Türk Neo-Klasiği (1890-1930) Lâle Devri’nden itibaren çok çeşitli mimari akımlara karşı takribî 1890’lardan itibaren Türk mimarlarının mimaride yeni bir millî ifade arayışının başlamış olduğu görülür. Bu dönemde Mehmed Emin Ağa. Bu döneme damgasını vuran mimarlardan Mimar Vedat. Binaların bedenleri ile kubbe arasındaki oranlar değiştirilmiş. Mahmud Türbesi. vakıf hanları. Millî Mimari . Aynı zamanda bu dönemde oryantalist bir yaklaşımla farklı ve değişik akımların bir araya getirildiği ara dönemler de görülür. Mimar Muzaffer ve Mimar Talat’ın isimleri zikredilebilir.plana çıkmışlardır. süsleme unsurlarının kullanılışı ile sınırlı kalmıştır. Bu döneme bu etkilerin ışığı altında bakıldığı zaman birkaç safhaya ayrıldığı görülür. karakol. hareketli barok ve rokoko süslemeleri ile her yer kaplanmaya başlamıştır. II. Selimiye Kışlası.

başta bir hassa mimarbaşının kontrolü altında hassa mimarları. Mimarbaşı gerektiğinde bunları kullanabilirdi. Mimarbaşı ve mimarlar inşaatların resimlerini yapar ve keşiflerini çıkarır. dârülkurra ve dârülhadis ve tıp medreseleri gibi eğitim yapıları. Bursa ve Edirne Dönemi e. bedesten ve çarşılar. Osmanlı mimarisinde yapı türleri. çini ve kalem işleri ile yapılar gerekli ölçüde süslenebilirdi. tabhane. Ampir Dönemi 61     . dârüşşifa. şehir mimarları mevcuttu. sosyal ve ticarî kurumları toplayan külliyeler. Klasik Dönem b. Hassa mimarları. su yapıları. Bunlar da bir nevi hazırlık safhası olan Bursa ve Edirne dönemi. merkezinde cami olan ve diğer dinî ve eğitim. barok ve ampir dönemi gibi yabancı etkiler dönemi ve millî mimarlık dönemi olarak ayrılabilirler. Kendimizi Sınayalım 1. hangi dönemde ortaya çıkmıştır? a. köprü. mimarlık ve inşaat esnafı. malzeme standartlarını ve fiyatlarını belirler ve kontrol ederdi. mescid. namazgâh. Ampir Dönemi 2. türbe gibi dinî yapılar. imaret. taş. han ve kervansaraylar.Özet Osmanlı mimarisi geldiği yeni coğrafyada bulunan eski kültür yapılarından çok farklı ve orijinal bir mimarlık yaratabilmiştir. saray gibi sivil yapılar ve kale. tuğla. Sinan Öncesi Klasik Dönem b. Bursa ve Edirne Dönemi d. Osmanlı mimarisinde zaman içinde çeşitli üslûp dönemleri vardır. Osmanlı mimarisinde ulucami tipi daha çok hangi dönemde görülür? a. ahşap ve metaldir. dökümhane. medrese. İnşaat malzeme ve teknikleri taş. baruthane gibi askerî yapılar olmak üzere çeşitlere ayrılabilir. Bu farklı mimarlık eserleri için. tekke. her türlü mimarlık esnafını. cami. Millî Mimarlık Dönemi e. Aynı zamanda alçı. Millî Mimarlık Dönemi d. mektep. saraydaki Hassa Mimarlık Ocağı’nda pratik ve teorik bilgi ve uygulamalarla uzun yıllarda yetişirdi. Barok Dönemi c. Barok Dönemi c. Osmanlı mimarisinin cami tipolojisinde klasik çağa damgasını vuran tip. Sinan öncesi ve Sinan dönemi ve sonrası klasik çağ.

Sinan Sonrası Klasik Dönem 4. 62     . Mimar Sinan Dönemi 5. Cevabınız doğru değilse Dinî Yapılar bölümünü tekrar okuyunuz. Osmanlı mimarisinde büyük külliyeler hangi dönemde görülmektedir? a. Genişlik c. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Osmanlı mimarisinin özellikleri arasına girebilir? a. d 3. Osmanlı mimarisinde en büyük eserler hangi dönemde görülür ? a. Yabancı Etkiler Dönemi e. Ferahlık Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Ampir Dönemi d. Sinan Sonrası Klasik Dönem e. Yükseklik e. c 2. Cevabınız doğru değilse Külliyeler bölümünü tekrar okuyunuz. Barok Dönemi c. Sadelik d. Büyüklük b. Cevabınız doğru değilse Mimar Sinan Dönemi bölümünü tekrar okuyunuz. Millî Mimarlık Dönemi b. Sinan Öncesi Klasik Dönem c. b 4. e 5. Millî Mimarlık Dönemi b.3. Bursa ve Edirne Dönemi d. Cevabınız doğru değilse Giriş bölümünü tekrar okuyunuz. c Cevabınız doğru değilse Dinî Yapılar bölümünü tekrar okuyunuz.

Oktay (1984). Baltacı. Mimarbaşı ağanın emrinde su yolu nâzırı. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları. Hırka-i Şerif. Sıra Sizde 3 İstanbul’da külliyenin en gelişmiş örneği Kanûnî Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Süleymaniye Külliyesi’dir. İstanbul. halife. E. Sıra Sizde 5 Neo-klasik üslûp denilen bu dönemde barok döneminin hareketli cephelerinin terkedilerek daha sade görünürlü cephelerin ortaya çıktığı görülür. üstad gibi mimarlar bulunurdu. Sıra Sizde 2 Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğu yani külliye denir.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 XV. Yararlanılan Kaynaklar Ayverdi. Bu dönemde İstanbul’da Nusretiye. Aslanapa. Bu manzumelerin ana yollar üzerinde olanlarına menzil külliyeleri adı verilir. İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi. Hakkı – Yüksel. Aydın (1976). Aptullah (1986). Mimar Sinan. yüzyıldan itibaren devletin her türlü inşaat işleri Hassa Mimarlar Ocağı tarafından yürütülürdü. merkezî kubbe ve mekân ilişkisinin çözüme ulaştığı. Cahit (1976). Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları gibi binalar yapılmıştır. İstanbul: Remzi Kitabevi. Sıra Sizde 4 Mimar Sinan’ın mimarbaşı oluşuna kadar devam eden bu dönem çok büyük programlı külliyelerin yapıldığı. kubbe ve kemer ve taşıyıcı strüktürünün problemlerinin halledildiği bir dönem olarak görülür. Kuran. Türk Sanatı. Bu teşkilâtın basında sermimârân-ı Hâssa ve Mimarbaşı Ağa denilen en üst düzey yetkili şahsiyet bulunurdu. XV-XVI. Selimiye. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları. Asırlarda Osmanlı Medreseleri. İ. 63     .

Osmanlı hat ekolünün özelliklerini ve büyük üstatlarını tanımlayabilecek. Özellikle İstanbul’da ve İstanbul’a yakın bir yerde oturuyorsanız İstanbul camilerini gezerek yazılarını. • • • • Anahtar Kavramlar • • • • • Hüsn-i hat. Aklâm-ı Sitte. Hattatlık Mevzun (aslî) hatlar Altı çeşit yazı. altı çeşit yazı) diye bilinen iki devresinin özelliklerini ve üstatlarını açıklayabilecek. kitâbelerini inceleyiniz.Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. mevzun hatları ve mensup (aklâm-ı sitte. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin hatla ilgili maddelerini inceleyiniz. Çevrenizde bulunan tarihî eserlerin kitâbe ve cami yazılarını. Altı çeşit yazının dışında hat ekollerini tanıyacak. İstanbul 2003. Hat sanatının estetik değerlerini tanımlayabilecek. Emirgan’da Sakıp Sabancı ve Sadberk müzelerini gezerek bilginizi ve sanat zevkinizi geliştiriniz. • • • • Muhittin Serin’in Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar. celî ta‘lik Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. mensûb hatlar Celî Sülüs Ta‘lik. Hat sanatının kullanım alanlarını açıklayabileceksiniz. 64    . Hattat. Topkapı Sarayı İslâm Eserleri. • İslâm yazılarının kaynağını.

Her uygarlığın dayandığı bir yazı dili vardır. estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır. Genelde İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra hattat. 309). İranlılar hattat karşılığında “hoş-nüvîs” (güzel yazan) kelimesini kullanmışlardır. doğru yol. Bazı şarkiyatçıların Suriye ve Sîna yarımadasında arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan en eski Arap kitâbelerine dayanarak verdikleri bilgiler konuyu aydınlatmakta ve daha doyurucu bir sonuca ulaştırmaktadır. uzun. Bu kitâbeler üzerinde yapılan incelemelerde. bütün semavî kitapların peygamberlere yazılı olarak gönderildiğini (tevkifî) savunurlar. güzel yazı (hüsn-i hat) mânalarında kullanılmıştır. cim gibi resimler seslerin hat denilen işaretleridir. Âdem’in icat ettiğini. 65    . Hüsn-i hat. yalnız İslâm yazıları için kullanılan bir terimdir. (X. bâ. Bazı bilgiler konuyu hadislerin ışığında açıklayarak yazının vahye dayandığını. Aslı Nabatî yazısından alınarak geliştirilen ve Arap dilinin fonetiğine uygulanan Arap alfabesinde (hurûfü’l-hecâ) yirmi sekiz harf ve bunların basit şekil ve isimleri vardır. Bazı müellifler ise yazıyı ilk insan Hz. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan İslâm uygarlığının yazı dili de Arap yazısıdır. s. Sanatkârına verilen en eski lakap “kâtip”. bu sanata da hattatlık denilmiştir. birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi ve yazı. Elif. Câhiliye devri Arap yazısının aslı Fenike alfabesine dayanan Nabatî yazısından doğduğu ve onun gelişmiş bir devamı olduğu kanaatine varılmıştır.) yüzyıldan sonra “hattat” denilmiştir (Tuhfe. Tahminen IV. İslâm Öncesi Arap Yazısı Arap yazısının başlangıcı ve nasıl yayıldığı konusunda farklı görüşler vardır. duygu ve düşüncelerin belli işaret ve şekillerle tesbit edilmesi” gibi anlamlara gelir. “muharrir” ve “verrak” kelimeleridir. Bu kelime özellikle İslâm kültüründe okuma ve yazma vasıtası yazı ve sanat yazısı. İbn Haldûn Yemen’de Himyerîler’e bağlanan “müsnedü’l-Hamîrî”den doğduğunu ileri sürerler. Belâzürî Arap yazısının Süryânî harflerinden.Hat Sanatı     GİRİŞ Hat sözlükte “ince.

Aslı Nabatî yazıya dayanan “cezm”. güzeli sever” hadisiyle müslümanların arınmış bir ruh güzelliğine sahip olmalarını. iç temizliğinin de hayatın bütün safhalarına. Güzellikleri görmeyen göz kördür. ayrıca yahudi ve hıristiyanların da kutsal metinlerini yazdıkları bilinmektedir. mânası ile bütünleşerek dinî bir sanat kimliği kazanmıştır. “(Sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı. iş ve sanat hareketleri olarak yansımasını ister. İslâm sanatlarının en önemli şubelerinden biri olmuştur. İslâm öncesi Arap yazısı. 66    . İslâm öncesinde Araplar’ın sadece ticarî işlemlerinde değil. Kur’an yazısı dinî bir gayretle asırlar boyunca İslâm milletleri tarafından işlenerek güzel ve mükemmel hale getirilmiş. elbette düşünecek kalpleri. Kur’an’ın yazılması. İslâm yazıları adını almıştır.Bazı İslâm bilginleri Câhiliye dönemi Arap yazısına “el-cezm” adını vermişlerdir. onları güzel yazı yazmaya yöneltmiştir. ahşap ve paralar üzerine nakşedilmiştir. içli. şekil ve imlâ yönüyle gelişme gösterirken. İslâmiyet’ten önce Araplar arasında cezmden başka ticarî işlerde. maden. İslâm’ın doğuşundan bir asır sonra İslâm ümmetinin müşterek kullandığı bir yazı olması nedeniyle İslâm hattı. dik ve yatay çizgilerin hâkim olduğu bir üslûp kazanmış. Hicrî I ve II. diğer taraftan da sanat yazısı seviyesine yükselmiş. Hîre’de geometrik. “Allah güzeldir. mektuplarda veya süratle yazılması gereken günlük işlerde yine Nabatî yazıdan kaynaklanan yuvarlak. lâkin göğüsleri içindeki kalpler kör olur” (el-Hac 22/46). İlâhî kaynaktan insanlığa ulaşan ilk mesajda ilim ve ona vasıta olan yazının sosyal gelişme ve yükselme için gerekliliği vurgulanmış. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Müslüman hassas. korunması ve yayılmasına duyulan ihtiyaç yazının önemini bir kat daha artırmıştır. “Güzel şeyler güzel kaplara konur” anlayışı. işitecek kulakları olurdu. yaratılışında var olan sanat yeteneğini geliştirip bu yeteneğe yön vermektir. Kur’an’ın hedeflerinden biri de insanoğlunun gönül gözünü açarak maddî ve mânevî güzellik karşısındaki hassasiyetini. düzenli. güzeli arayan ve görebilen bir ruh yüceliğine ve temizliğine sahip olmalıdır. yüzyıllarda yazı bir taraftan alfabe. Âyet ve hadislerde medenî yükselişin ancak ilim ve sanatla olabileceğinin öğütlenmesi. müslümanların ilim ve sanat aşkını harekete geçirmiş. İslâm’dan önce Arabistan’da yazının bilindiği ve kullanıldığı. yumuşak ve ortaları delikli olmaya meyilli harfleriyle meşk hattının kullanıldığı bilinmektedir. İslâmiyet ve Yazı İslâm’ın doğuşuyla beraber dünya ölçüsünde yeni bir uygarlığın da temelleri atılmıştır. arayışı gayret ve titizliği. yazının sanat yazısı seviyesine yükselmesinde en önemli etken olmuştur. ayrıca her türlü bilgi ve şiirlerini hatırlatma ve belleği tazelemek için de olsa yazdıkları çeşitli kayıtlardan anlaşılmaktadır. Kur’an dili ve yazısı uluslararası güçlü bir dil haline gelmiş. Kur’an’ı Allah’ın sözüne yakışır bir güzellikte yazma heyecanı. bilgisizliğin ise her türlü geriliğin nedeni olduğu gösterilmiştir. Kısa zamanda Orta Asya’dan Atlas Okyanusu’na kadar genişleyen İslâm coğrafyasında yaşayan çeşitli uluslar bu uygarlık çatısı altında birleşmiş. İslâm medeniyetinin estetik değerlerinden biri olan. kültür birliği sağlamıştır. kalemle yazılmasındaki güçlük sebebiyle daha çok taş. Zamanla İslâm dininin öğretilmesi. olağan üstü bir güzellik kazanmış.

‘nûn’un çanağını uzat. ‘rahîm’i de güzel yaz” diyerek besmelenin göze hoş gelecek biçimde 67    . Bu sebeple I. Allah’ın insanlığa ilk buyruğu ile okuma ve yazmanın gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır. Sâmit’in Suffe ehlinden bazılarına Kur’an ve yazı yazmayı öğrettiği bu konuda nakledilen haberlerdendir. Bu konuyla ilgili hadisler arasında Hz. Muhammed’in gayret ve özenini gösteren hadiselerdir. “Rabbinin adıyla oku. kalemle yazmayı. yine ashaptan Ubâd b. Araplar çok güçlü bir ezber yeteneğine sahip idiler. Bu âyetlerde. on üç ses de bu işaretlerden biriyle yazılıyordu.Yazının insan için önem ve gerekliliğine işaret eden pek çok âyet ve hadis vardır. Muhammed’in. Allah’ın insanlığa ilk hitabı “Oku” ve “Yaz” emridir. ashabı arasında yazı bilen Abdullah b. O keremine nihayet olmayan rabbinin adıyla oku ki O. yazmanın ve ilim öğrenmenin insanoğluna verilmiş sayısız nimetlerinden biri olduğu vurgulanmıştır. İslâm’ın Doğuşunda Yazı Genelde İslâm öncesi ve sahâbîler döneminde Araplar okuma yazma bilmeyen bir toplum idi. Hz. Feyzü’l-kadîr. bu vasıta ile insana bilmediğini öğretti (Okumamaktan) sakın! Muhakkak ki ilme ihtiyaç hissetmeyen insan azar” (el-Alak 96/1-6). Yazılı metinler sadece hatırlatma aracı idi. kalemi eğri kes. Hz. Peygamber Mescid-i Nebevî’nin Suffe denilen bölümünde ashabına bizzat ders vermiş. Ama Arapça’yı çeşitli lehçeleriyle konuşur. yüzme ve ok atmayı öğretmek ve ona helâl rızık yedirmektir” (Münâvî. O. Saîd’e Medine halkına yazı yazmayı öğretmesini emrettiği. Câhiliye çağı Arap yazısı İslâm’ın doğuşuyla yeni bir döneme girmiş ve canlılık kazanmıştır. “Hokkaya lika koy. on beş şekil vardı. ‘mîm’in gözünü açık.) yüzyılın ikinci yarısına kadar yazı. III. kâtibine. insanı bir kan pıhtısından yarattı. Câhiliye çağında şiir ve hitabet sanatı en güzel örneklerini vermiş. “İlmi yazıyla bağlayınız” (Aclûnî. Kureyş kabilesinde yazı bilenlerin sayısı on yedi civarındaydı. yazı öğrenimini Allah’ın kendi nefsine bağladığı. güzel yazı öğrenmenin gerekliliği. bunun insanın akıl ve his dünyasını zenginleştirerek mutluluk vereceği ifade edilmiştir. ‘rahmân’da kalemin mürekkebini yenile. çok zengin şiir dilini anlar ve kullanırlardı. yazı bilen ve fidye ödeyemeyen müşriklerin on müslüman çocuğa okuma ve yazma öğrettikten sonra serbest bırakılmaları da yazı ve öğretim hususunda Hz. Keşfü’l-hafâ. okuma ve yazmaya verdiği önemi göstermektedir. “Hokka ile kaleme ve kâtibin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için yâ Muhammed” (el-Kalem 68/1) âyeti ile de yazının önem ve faziletine işaret edilmiştir. Yine. Peygamber’in. (VII. sözlü kültür gelişmişti. besmelenin ‘bâ’sını dik yaz. Bize kadar ulaşan ve yazı yazmaya teşvik eden hadislerde de. sîn harfinin dişlerini. “Çocuğun annesi ve babası üzerinde üç hakkı vardır: Güzel yazmayı. 393) buyurularak bilginin unutulmaması ve kaybolmaması için yazıyla bağlanması gerektiği. I. Fakat benzer şekildeki harfleri birbirinden ayıran nokta ve seslendirme işaretleri yoktu. Muhammed de okuma yazma bilmiyordu (el-Ankebût 29/48). “Allah beni bir öğretmen olarak görevlendirmiştir” buyurması. Hz. Bilinen Câhiliye devri yazı sisteminde Arap dili fonetiğinde bulunan yirmi sekiz harfe karşılık. Bu durumda mevcut alfabe ve imlâ ile Arap dilini ayrıca lehçe farklarıyla birlikte tesbit etmek güçtü. Bedir Savaşı’nda esir alınan. 130). ism-i celâli güzel yazmaya gayret et. Peygamber. okuma ve yazma yaygınlaştırılmış ve kurumsallaştırılmıştır. Bütün işlerinde ince bir zevke ve estetik anlayışa sahip olan Hz. hatırlatma ve belleğe yardımcı konumda bulunuyordu.

İslâm’ın doğuşunda meşk ve cezm adıyla iki ayrı formda yazı bilinmekteydi. Kur’an metninin dışında hiçbir işaret ilâve edilmemiştir. Özellikle mushaf kitâbeti için seçilmiş olan medenî yazı düzenli. Muhammed’in bu sözleri yanında okuduğu âhenkli Kur’an âyetleri. Ali’nin mushaf hattında bazı kurallar ortaya koyduğu. Hz. medenî hatla irice yazılmış. İslâm’ın temel kitabı Kur’an sayfalarını çoğaltarak kitap haline getirmekle çok önemli dinî ve tarihî bir görevi başarıyla yerine getirmiştir. Kur’an’da ilâhî kelâmın temiz sayfalara bu değerli kâtipler tarafından büyük bir dikkatle yazılıp korunduğuna işaret eden açıklamalar vardır (el-Vâkıa 56/77-78. Ama daha sonra baş gösteren çatışmalar sonunda Kur’an tarihi ve hat sanatı için büyük önem taşıyan belge niteliğindeki bu mushaflar. ezberlenmiş olan âyet ve sûrelerin iki kapak arasında toplanarak güvence altına alınması Hz. Hz. Zeyd b. Hicretten önceki dönemden başlayarak Kur’an metninin Hz. Geometrik yazı. Ebû Bekir devrinde gerçekleştirilmiştir. Geometrik yazı farklı dönemlerde en fazla işlendiği bölgeye nisbetle mekkî. harekesiz basit bir yazı türüdür. özellikle mushaf yazımında. insanlarının ruhunda sanat duygusunu da uyandırmıştır. yumuşak ve kavisli harflerin hâkim olduğu meşk hattı ise daha çok devlet kurumlarında günlük işlerde ve mektuplarda kullanılmış. Osman. medenî ve son olarak da kûfî adını almıştır. el-Beyyine 98/2-3). el değiştirmiş. vahiylerin bu iki yolla insanlara bildirilmesi ve korunmasını sağlamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda bunların Hz. “Bilgiyi yazıyla bağlayın”. geometrik. Osman mushafları bir süre gönderildikleri şehirlerde büyük bir hassasiyet ve saygıyla korunmuş olmalıdır. vahiylerin ezberlenmesini esas alarak ayrıca sayıları yirmi beşi bulan vahiy kâtipleri görevlendirerek yazıya geçirilmesi konusunda çok titiz davranmış. Ayrıca ashap da mushaf yazısını güzelleştirme yolunda özen ve çaba göstermişlerdir. Peygamber’e indiği gibi koruma altına alınmış. Emevî ve Abbâsîler döneminde daha zengin hat formları bu alanda ortaya çıkmıştır. gereken ilginin gösterilmemesi sonucu yer değiştirmiş. Muhammed. Sâbit’in başkanlığında kurulan bir heyet tarafından bu mushaflar parşömen (deri) üzerine siyaha yakın koyu kahverengi mürekkeple mekkî. Hz. Arap hattıyla yazılmış olan ilk kitap Kur’ân-ı Kerîm’dir. Osman devrinde bu mushaf esas alınarak belirlenmiş imlâ kurallarına göre (resm-i Osmanî) mushaflar yazılmıştır. Osman’ın İslâm merkezlerine gönderdiği mushaflardan biri olmadığı 68    . Hz. korunamayarak kaybolmuştur. Abese 80/11-16. Peygamber’in huzurunda yazıldığına dair daha pek çok bilgi kaynaklarda yer almaktadır.yazılmasını tavsiye ederken estetik değerleri ortaya koymuş. Günümüzde Hz. ritmik. Peygamber’in vefatından önce yazıya geçirilmiş. böylece yazının sanat seviyesine yükselmesini hedef olarak göstermiştir. bunun insanın akıl ve his dünyasını zenginleştirip mutluluk vereceğini belirtmiştir. Hz. İlk vahiyler biçimsel ve daha kurallı olması bakımından geometrik cezm hattıyla yazılmıştır. Hz. bu örnek nüshalardan yeni mushaflar kopya edilerek ilâhî metinler güvence altına alınmış. taş üzerine hakkedilen kitâbelerde ve parşömen üzerine yazılan mühim belgelerde. Böylece Kur’an metni Hz. yatay ve dikey çizgilerin hâkim olduğu noktasız. Hz. kuşaktan kuşağa bozulmadan aktarılarak günümüze ulaşmıştır. “Güzel yazı gerçeğe açıklık kazandırır” sözleriyle de bilginin kaybolmaması için güzel yazıyla kaydedilmesini istemiş. Osman mushaflarından olduğu ileri sürülen nüshalar müze ve kütüphanelerde koruma altına alınmıştır. yazıyı güzelleştirdiği söylenir.

Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarına Şems sûresinden Kur’an’ın sonuna kadar altınla ilk âbidevî yazı yazan hattat olarak bilinmektedir. 131/748) adı geçen önemli hattatlardandır. Emevî halifelerinin fermanları tûmarlara tûmar kalemiyle yazılırdı. İlk celî yazı hattatı olarak da kabul edilen Hâlid. Resim 4. Ebü’l-Heyyâc’dır. Dînâr da (ö. gösterdikleri sabır.fakat onlardan birini veya onları esas alarak kopya edilmiş mushaflardan yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. 457. Arap yazısının gelişmesinde halifelerin sanatkârları destekleyip himaye etmeleri yanında. es-Secde 32/28-30. Kutbe’nin dört çeşit yazı ortaya çıkardığı bilinmektedir. telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır. saraylarda halifeler adına kâtipler çalıştırılmıştır. Fakat Emevîler devrinde yetişen ilk büyük yazı ıslahatçısı Kutbe el-Muharrir’dir (muharrir.. hattat karşılığı kullanılan bir kelimedir). Kur’an ve kitap istinsah. Emevîler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushafla adı öne çıkan Hâlid b. Hüsn-i hatla mushaf yazan kâtipler çoğalmış. İbadet haline gelmiş bu gayrettir ki günümüze kadar yazılmış Kur’an nüshaları hat sanatının en güzel örnekleri arasındadır. Kur’an istinsahında kâtiplerin duydukları ilâhî aşkı. parşömen ve papirüsten belirli ölçüde hazırlanmış büyük 69    . itina ve titizliği başka bir sanatta bu ölçüde bulmak mümkün değildir. kâtipler de bütün sanat heyecanlarını ve emeklerini Kur’an yazısının güzelleşmesine sarfetmişlerdir. Emevî sarayında ücretle çalışan ve mushaf yazan Mâlik b. Mevzun Hatların Ortaya Çıkışı Emevîler zamanında iktisadî ve medenî seviyenin yükselmesiyle beraber. şehirlerde görülen imar faaliyetleri yanında. Tûmar. Osman’a nisbet edilen Kur’ân-ı Kerîm’den bir sayfa Kaynak: TİEM.1: Hz. ilim ve sanat hayatında da önemli gelişmeler kaydedilmiş. nr.

Bu yazıların örnekleri günümüze ulaşmamıştır. Alfabe tam oluşmamıştı. hataya düşüyorlardı. Kur’an’da ilk defa şedde. harekesiz ve noktasız yazının okunmasında güçlük çekiyor. on bir yazının kurallarını belirlemiştir. Kutbe bu ölçülü tûmar yapraklarına yazılacak yazının kalem ağzının genişliğini tesbit etmiş. Arap dilinin doğru okunması ve yazılması hususunda yapılan çalışmalar. Arap hattı hangi yazı sistemine dayanır? Emevîler’in son. fetha (üstün) yerine harfin üzerine bir nokta. Onu takip eden İshak b. Hammâd talebeleriyle ölçülü (mevzun) hatların birçoğunu belirleyip ortaya çıkarmışlardır. zamme (ötre) yerine harfin önüne bir nokta. kâğıt boyutuna göre isimlendirilen yazı karakterleri doğmuştur. harflerin kimliğini belirleyen kalem ağzının oluşturduğu eğik çizgi şeklinde noktalar konuldu. Bu usulde fetha harfin üstüne. Onun seslendirme sisteminde yuvarlak nokta kullanılmış. Bu nedenle bunlara mevzun ve aslî hatlar denilmiştir. Abbâsîler zamanında Dahhâk adında bir hattat Kutbe’nin yazılarını daha da güzelleştirmiştir. metinde her türlü bozulmayı önlemek için harflerin kimliğini farklılaştıran nokta ve kısa sesleri gösteren işaretlerin konma zarureti doğdu. Abbâsîler’in ilk zamanlarında I ve II. kesre (esre) yerine harfin altına bir nokta. 175/791). tenvin kendi cinsinden bir ilâve ile yazılmıştır. Mervân zamanında devam etti. Âsım el-Leysî (ö. Ahmed’dir. İslâm’ın doğuşunda bilinen kaç tür yazı vardı? 70    . Abdülmelik b. sülüs ve nısf kalemlerinin genişliğini de tûmara göre belirlemiştir. Bu okutma ve daha sonra yazıda görülen mühmel ve tezyin işaretleri hat sanatına estetik bir değer de kazandırmıştır. Arap alfabesi ve imlâsında en önemli ıslahatı yaparak bugünkü harekeleme (seslendirme) usulünü ortaya koyan Halîl b. Yazıda Alfabe ve İmlâ Problemi Başlangıçta yazıda nokta ve seslendirme işaretleri yoktu. revm ve işmâmı işaretleyen de Halîl b. Vali Haccâc’ın Nasr b. Bu konuda ilk ciddi çalışmayı yapan Ebü’l-Esved ed-Düelî’dir (ö. Bu nedenle mevzun hatların özellikleri hakkında kesin bir görüşe sahip olunamamıştır. Me’mûn’un güçlü saray hattatı Ahvel el-Muharrir İslâm hattının şekil ve ölçülerinde kesin kural ve yeni düzenlemeler getirmiş. Ahmed’dir (ö. 100/718’den önce) tarafından. Ya‘mer (ö. zamme ise harfin üstüne konulan küçük bir vav. Arap olmayan milletler. kesre harfin altına konulan yatay çizgi. Yazıdaki bu okuma güçlüğünü gidermek. yüzyılda yuvarlak (müstedîr) sayıları yirmi dördü bulan kalem kalınlığına. tenvin için de ikişer nokta konmuştur. Böylece Emevîler devrinde muhtelif tipte resmî ve idarî belgelere belirli ebatta kâğıtlar ve bunlar için uygun kalemler tesbit edilmiştir. diğer celîl. 69/688). 89/707) veya Yahyâ b.boy yapraktır.

Fakat hatları kaç gruba ayırdığı bilinmemektedir. Yâkūt geleneksel usulde yazı öğrenimini tamamladıktan sonra. neshî diye adlandırılan bu tarz. Böylece mensûb hatların (aklâm-ı sitte) belirmesinde ilk önemli reformları yapmıştır. 413/1022) ise onun aklâm-ı sittede tesbit ettiği bu estetik kaideleri daha ince geometrik nisbetlere bağlayarak üslûbunu güzelleştirmiştir. Küçük yaşta Rum ülkesinden esirler arasında Bağdat’a getirilmiş olan Yâkūt. çanakların derinlik ve genişlikleri. İbn Mukle mevzun hatlar arasında karakter ve özellikleri birbirine yakın olanları birleştirerek sınıflandırmış. aklâm-ı sitte) kesin klasik nisbet ve ölçülerini ortaya koymuştur. Böylece Yâkūt ekolü yazı çeşitlerinde harflerin bünyesi kendi kalem noktasına göre boy ve enleri. harflerin birbirine olan bağlantıları belirlenerek yazı en güzel 71    . VI. yazı üslûbu İslâm dünyasında üç asra yakın hâkim olmuştur. muhakkak.Altı Çeşit Yazı (el-Hattü’l-Mensûb. sarayda çok disiplinli bir eğitim görmüştür. bilhassa ölümünden sonra yetişen hattatları etkilemiş. Abbâsî Veziri İbn Mukle (ö. verraklar (müstensih) hususiyle kitap istinsahına mahsus verrâkī. özellikle İbnü’lBevvâb’ın ve diğer üstatların yazıları üzerinde yaptığı uzun inceleme ve çalışmaları sonunda onların en güzel harflerini seçerek kendi zevk ve sanat gücünü de ortaya koymak suretiyle yeni bir ekolün sahibi olmuştur. Hat sanatı sahasında ortaya koyduğu güzel örnekler. 1431) korunmaktadır. kâf ve yâ gibi harflerde yapılan keşidelerin uzunluğu ve derinliği.) yüzyılda neshî yazının öne çıkmasıyla artık kullanılmamıştır. İran ve doğusunda ise Meşrik kûfîsi adıyla mushaf kitâbetinde aklâm-ı sittenin yaygınlaşmasına kadar kullanılmıştır. İbn Mukle’den sonra ikinci büyük hat üstadı olarak kabul edilen İbnü’l-Bevvâb (ö. rikā‘ yazılarını belirleyerek klasik ölçü ve kurallarını en gelişmiş şekliyle ortaya koyan sanatkâr Yâkūt el-Müsta‘sımî’dir. büyüyen ve zenginleşen kütüphanelerde. nesih ve reyhânî yazıların doğmasına zemin hazırlamıştır. diye bilinen yazı tarzını güzelleştirmişlerdir. nesih. Ancak kûfî hattı Kuzey Afrika’da yuvarlaklaşarak Mağribî şekliyle. Nesihten ayırmak için. Bilinen günümüze ulaşmış eserleri arasında reyhânî hatla yazdığı Kur’ân-ı Kerîm Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’nde (nr. Aklâm-ı Sitte) Hat sanatı tarihinde en önemli yeniliklerin gerçekleştirildiği bir dönemdir. bilhassa Abbâsîler zamanında başlayan tercüme ve telif faaliyetlerine paralel olarak. Özellikle Abdülmü’min el-Urmevî’den aldığı hat derslerinde üstün bir başarı göstermiştir. nûn. böylece aklâm-ı sittenin teşekkülünde büyük bir inkılâbı başarmıştır. 328/940) ve kardeşi Ebû Abdullah el-Hasan (ö. (XII. son Abbâsî halifesi Musta‘sım-Billâh tarafından satın alınmış. Yâkūt her yazı çeşidine göre kalem ağzı meylini yeniden belirleyerek İbn Mukle ile belirmeye başlayan altı çeşit yazının (el-hattü’l-mensûb. sayılarını azaltmış ve harflerin daire esasına göre geometrik oran ve kurallarını ortaya koymuş ve adlandırmıştır. asıl gelişmesini İbn Mukle. İbnü’l-Bevvâb’dan sonra aklâm-ı sitte denilen sülüs. Abbâsîler döneminde altı çeşit yazının (el-hattü’l-mensûb) belirmeye başlamasıyla kûfî hattının da yavaş yavaş mushaf kitâbetinde önemi azalmış. reyhânî tevkī‘. Emevîler. Benzer üslûpların ortak hususiyetlerini tesbit edip sınıflandırarak kalemlerin sayısını sekize indirmiş. satır düzeninde harf ve kelimelerin aralıkları. 949) bu dönemin ilk büyük üstatlarıdır.

Kûfînin kalemle yazılan mushaf yazısından başka dinî. 3. halifenin en yakın musâhibi gibi sarayda varlık ve bolluk içinde bir hayat sürmüştür. Yâkūt’un hat sanatında yaptığı yenilikler yeni bir devri başlatmış.âhenge ulaşmıştır. başarısını sık sık ihsanlarıyla ödüllendiren Halife Musta‘sım’ın da büyük hissesi vardır. bu ekolde özellikle muhakkak ve reyhânî yazılar klasik form ve güzelliğine ulaşmıştır. Peygamber döneminde Mekke ve Medine’de yaygın olarak kullanılan. (X. geometrik karakterini müsned yazının etkisiyle Hîre’de kazanmıştır. 1. “kıbletü’l-küttâb” (hattatların kıblesi) lakabı ile anılmış ve ünü yayılmıştır. Celî kûfî. 72    . Yâkūt üslûbunun İslâm âleminde benimsenip hattatlar tarafından örnek alınmasıyla Yâkūt. Hz. bu yazılar altın çağına Osmanlı hat ekolünde ulaşmıştır. Günümüzde Yâkūt ve talebelerinin seçkin eserleri dünyanın belli başlı müze ve kütüphaneleriyle özel koleksiyonlarında korunmakta ve sergilenmektedir. böylece kûfî yazı hem binanın süsü hem de İslâm medeniyetinin en güçlü belirtisi olmuştur.) yüzyıla kadar bilhassa mushaf yazımında kullanılan İslâm yazılarına ve onun mimari eserlerin kitâbe ve tezyinatında kullanılan celî şekline verilen isimdir. Bundan sonra sanatının uzun ve en verimli yıllarını talebe yetiştirerek ve mushaf yazarak geçiren Yâkūt. Hülâgû Han’ın Bağdat’a girmesiyle başlayan zor ve sıkıntılı günleri atlattıktan sonra diğer âlim ve sanatkârlar gibi Alâeddin el-Cüveynî ve kardeşi Şemseddin el-Cüveynî’nin yakınlığını kazanarak büyük saygı ve desteklerini görmüştür. Yazılı ve görsel kaynaklar incelendiğinde kûfî yazısının aşağıda belirtilen üslûpları ortaya çıkmaktadır. aklâm-ı sittenin her birini öğrettiği altı talebesi kendisiyle beraber “esâtîze-i seb‘a” (yedi üstat) diye anılmıştır. Sülüs ve nesih yazıları ise klasik formları belirlenmiş olmakla beraber. Abdülmelik b. askerî ve sivil binaların kitâbeleriyle mezar ve menzil kitâbelerinde. bu alanda ciddi bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Medenî). Yâkūt. Aklâm-ı sitte hangi yazı grubunun ayıklanması ve sınıflandırılması sonucu ortaya çıkmıştır? Kûfî ve Çeşitleri ve Aklâm-ı Sitte Kûfî. Mervân zamanında basılan paralar üzerinde de bu tarz kûfî yazılar kullanılmıştır. 2. İslâm’ın doğuşundan itibaren IV. tesirleri iki asra yakın devam etmiş. Enbâr’da doğup. Yâkūt’un vefatından sonra altı talebesi İslâm ülkelerine dağılarak Yâkūt üslûbunu yaymışlardır. yaşı bir hayli ilerlemiş olduğu halde Bağdat’ta 698’de (1298) vefat etmiştir. Asr-ı saâdet kûfîsi (Mekkî. Bu üslûbun farklılığı bütün yazı çeşitlerinde görülmekle beraber. destek olan. Çeşitli İslâm ülkelerinden pek çok talebe yetiştirmiş olan Yâkūt. Müslümanların sanat alanındaki başarılarını ve ince zevklerini belgeleyen bu eserler Avrupa’da büyük ilgi ve hayranlık uyandırmakta. onu teşvik eden. mushafların yazıldığı Arap yazısıdır. Bu üslûbun en güzel örneği Kurtuba (Cordoba) Ulucamii’nin kitâbeleridir. Yâkūt’un bu başarıyı elde etmesinde ona her türlü imkânı sağlayan. yazıları örnek alınmıştır. oyma ve kabartma suretiyle sert maddeler üzerine hakkedilen celî şekli gelişmiş. Câhiliye dönemi kûfîsi (cezm).

Rikā‘. Karatay Medresesi’nin kubbe tezyinatı ve Sivas’ta I. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yer almıştır. Celî kûfînin bu şekli sade. 2084. Celî kûfî yazıda dekoratif gelişmeler gittikçe zenginleşerek yeni şekiller oluşmuş. Bu tarzın mimaride sırlı ve sırsız tuğlalarla şekillendirilmiş çok güzel örnekleri İran. Emanet Hazinesi. İslâm yazıları arasında farklı üslûplara sahip altı çeşit yazıya verilen addır (şeş kalem). Kalem kalınlığı 1 mm’dir.2: Şeyh Hamdullah tarafından tevkī‘ ve rikā‘ hatlarıyla yazılmış bir kıta Kaynak: TSMK. Ma‘kılî. Tevkī‘ yazı Dîvânü’l-inşâ’da çok kullanılması nedeniyle işlenip gelişmesini ilk tamamlayan yazı üslûplarındadır. elif ve lâm gibi dik harfler hatta kelimeler dahi örülerek kûfînin bu tarzı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tevkī‘den onun kurallarına uyan rikā‘ yazı çıkarılmıştır. reyhânî. 6. Tevkī‘ yazıda harflerin kaide ve biçimleri sülüs kalemine uymakla beraber. Örgülü kûfî. Nâyin Camii’nin 960 yılında yazılmış yazıları. satır çizgisinde yazı bitimine doğru yükselir. Bu yazıları birbirinden ayıran bünye farkıdır. satrancî. Aklâm-ı Sitte. Bu ana üslûplar. 5. Tevkī‘. Tevkī‘-Rikā‘.) yazı çeşidine verilen addır. hat sanatında sultanlara ait bütün belgelerin yazıldığı. aralarında bazı farklılıklar vardır. Osmanlılar’da bu rikā‘ yazısına hatt-ı icâze adı verilmiştir. nr. bennâî. Mimaride bir süsleme unsuru olarak günümüze kadar kullanılmıştır. harflerin uçları ve yazı boşlukları yaprak kıvrımları stilize çiçek ve hayvan motifleriyle bezenmiştir. Yoksa harf şekillerinin esası ve cevheri birdir. Bunlar ikili grup halinde tevkī‘. her birine mânasına göre isim verilmiştir. Konya’da Sırçalı Medrese. İbn Mukle ve İbnü’lBevvâb tarafından müstedîr (yuvarlak) karakterli yazılar arasından seçilmiş. rikā‘. Sülüse nisbetle tevkī‘de harfler daha yuvarlaktır. sülüs kalemi kalınlığında (3-4 mm. 73    . sülüs ve nesih yazılarıdır.4. bütün harfleri köşeli ve geometriktir. Kahire’de 1356 yılına ait Sultan Hasan Medresesi yazıları bu tarzın en güzel örnekleri arasındadır . hat sanatında boyutları belirlenmiş küçük kâğıt ve parşömen parçaları üzerine süratle yazılan yazının adı olmuştur. Resim 4. Yazı. Keykâvus Dârüşşifası’nın pencere alınlıklarının lâcivert örgülü kûfî yazıları bu tipin en güzel örnekleridir. muhakkak. Kûfînin celî şekli daha tezyinî bir mahiyet kazanmış. Tezyinî ve çiçekli kûfî. Yâkūt el-Müsta‘sımî ile klasik kaideleri ortaya konmuştur. Orta Asya.

. Muhakkak. yüzyıldan sonra da kitap ve mushaf yazmak için en çok nesih kullanılmış. Kalem kalınlığı 1 mm’dir. yüzyıla kadar mimari eserlerin kitâbelerinde kullanılmış bir yazıdır. hat sanatında genellikle ağzı 3 mm. genişliğindeki kamış kalemle yazılan kıta. Ancak nesih yazıya nisbetle bazı harfleri geniş ve büyüktür. Kûfî gibi sülüs yazı da İslâm yazılarının kaynağı (ümmü’l-hat) olarak kabul edilmiş ve hat öğrenimine sülüs yazı ile başlamak gelenek haline gelmiştir. Her iki yazı da gelişmesini tevkī‘ ve rikā‘dan sonra tamamlamıştır. fakat nesih gibi ince ve küçük yazılan bir hattır. Nesih. 74    . Resim 4. biriyle de ona tâbi olmuş bir yazıdır. kalem kalınlığı sülüsün üçte biri kadardır (1 mm. Sülüsün üçte ikisini kaldırmış.3: Şeyh Hamdullah’ın muhakkak-reyhani hatla yazdığı bir kıt’a Kaynak: TSMK. Büyük boy Kur’ân-ı Kerîm ve diğer kitaplarda. kaside ve mushaf yazımında çok işlenmiş en eski yazı çeşididir. nesih kırması adı verilir. Kaideleri kırılarak yazılan neshe. Sülüs harflerine nisbetle muhakkak yazının harfleri daha büyüktür ve yayılma istidadı gösterir. Emanet Hazinesi. nr. Kâseler düzümsü ve geniştir. Sülüs. Daha çok mushaf kitâbetinde ve kitap sanatlarında kullanılmıştır. muhakkak yazıya bağlı. onun karakterinde. Reyhânî.). beyit.). celî tarzı XVI. kalem kalınlığı sülüs kadardır (3-4 mm. Bugün İslâm âleminde kitap yazısı olarak okunması ve yazılmasındaki kolaylık sebebiyle nesih benimsenmiş ve diğer yazılara tercih edilmiştir. reyhânî tamamen terkedilmiştir.Muhakkak-Reyhânî. XVI. 2084 Sülüs-Nesih.

bilhassa Osmanlılar’da geliştirilen divanî. Celî Yazı Her yazının tabii büyüklüğünden daha iri yazılanına verilen sıfattır. AY. bazı hattatlar veya halk tarafından folklorik mahiyette yapılmış levhalarda yazı ile çiçek. 6503). Bu yazılardan başka. müsenna ve gubârî gibi hat terimleri bir hat çeşidi olmayıp bir cins yazının karakteri ve sıfatıdır. Müselsel birbiri ardınca.4: Hafız Osman tarafından sülüs-nesih hatla yazılmış koltuklu bir kıta Kaynak: İÜ Ktp. nesih yazının okunamayacak kadar küçük yazılan şeklidir. insan ve eşya şeklinde kompozisyonlar yapılmıştır. celî. müsennâ gibi hat terimlerine veya bazı eserlerde hiçbir sanat değeri olmayan hatt-ı şecerî. zincirleme devam eden yazıdır. levha ve cami yazılarında kullanılmıştır. Resim-yazı. Celî. Daha çok sülüs yazıda uygulanmıştır. Yalnız bir hat nevi olmayıp bir cins yazının karakteri veya sıfatı mahiyetinde gubârî. simetrik veya aynalı yazı. Bünye itibariyle daha çok tevkī‘ ve rikā‘ yazıları bu tarza müsaittir. âyet veya küçük Kur’ân-ı Kerîm nüshaları gubârî hatla yazılmıştır. siyâkat ve rik‘a yazıları da İslâm kültür ve sanat hayatında önemli yeri olan yazılardır. Bir yazı karakteri olarak “ince toz” mânasına gelen gubârî. Böyle eserlere resim-yazı denilmiştir. müselsel. Kitâbe. Bazı araştırmacılar İran’da ortaya çıkan nesta‘lik yazıyı da aklâm-ı sitteye ilâve ederek kalemlerin sayısını yediye çıkarmışlardır. Bir yazı çeşidi olmayıp onun karakterini ifade eder. nr. bu tarzda bir yazı türü olmayıp bir yazının normal ve ters yazılmış şekliyle yapılmış kompozisyonlardır. Ancak sülüs yazıyla da müselsel terkiplere rastlamak mümkündür. alev yazısı. hayvan. müselsel. Müze ve kütüphanelerde gördüğümüz pirinç tanesi üzerine yazılmış sûre. Müsennâ..Resim 4. Her yazı cinsinin kendine mahsus kalem ağızının 75    . hatt-ı sünbülî gibi uydurma yazı isimlerine de tesadüf edilir.

Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmeye başladığı XIV. Celî divanî özellikleri ve kuralları farklı bir yazı çeşididir. duruş güzellikleriyle kompozisyon kuralları XIX. yazıların tabii ölçülerinin üç katı. kullanıldıkları yer itibariyle kendi tabii ölçülerinin dışında yazılmamıştır. Hattatlar celî ölçüsünü. Tarihî yapıların kitâbelerinde.genişliği vardır. eninde bir kamış kalemle yazılır. Üç Şerefeli Cami’nin kitâbe yazıları Osmanlı mimarisi gibi celî sülüsünde de bir dönüm noktasıdır. Kitap yazısı olarak gelişen nesih yazının da büyük boy hilyelerde iri yazılanına tesadüf edilir. Mektup. Tevkī‘ ve rikā‘ yazıları. divanî yazının irisi değildir. biçim. Bu yazılarda ulaşılan harflerin oran. Yahya Sûfî’nin yazdığı Fâtih Camii ve Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun kitâbelerinde bütün özellikleriyle belirmiş olduğu görülmektedir. yüzyılda Yâkūt üslûbunun Konya. nesta‘lik. Hattat Osmanlı padişahları arasında adı geçen II. en az serçe parmak eninde kabul etmişlerdir. Selçuklular’ın sanat tecrübesini devralan Osmanlılar’ın Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’da siyasî birliği sağlamasının ardından bütün İslâm sanatlarında olduğu gibi hat sanatında da celî ve aklâm-ı sitte olmak üzere iki alanda üslûp arayışı içinde oldukları görülmektedir. 1520) Hat sanatının Yâkūt ile ulaştığı estetik kurallar Osmanlı ekolünde en parlak ve uzun süren olgunluk dönemini yaşamıştır. Bu hazırlık devresinden sonra Osmanlı celî sülüs ekolünün Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’da yaptırdığı Fâtih Camii şadırvanlı avlusunda bulunan pencere alınlıklarındaki Edirneli Yahya Sûfî’nin yazdığı Fâtiha sûresinde ve oğlu Ali b. 76    . yüzyılda Mustafa Râkım ekolünün doğuşuna kadar hattatlara örnek olmuştur. Sivas. arşiv ve günlük işlerde kullanılan rik‘a yazısının da celîsine rastlanmaktadır. Bu ölçü aşıldığında yazı irileşir ve celî sayılır. Sülüs. Aklâm-ı sitte diye isimlendirilen İslâm yazıları nelerdir? Osmanlı Hat Ekolü ve Kurucusu Şeyh Hamdullah (ö. Murad’ın Edirne’de himayesi altına aldığı ilim ve sanat adamlarıyla mimari ve hat sanatında yaptığı yenilikler Osmanlı (İstanbul) üslûbuna zemin hazırlamıştır. Gazneli ve Karahanlılar döneminden sonra Anadolu Selçukluları zamanında Konya’nın İnce Minareli ve Karatay gibi âbidelerinde en güzel örnekleri görülen celî tezyinî kûfînin kullanım sahası yavaş yavaş daralarak yerini zamanla yeni bir biçim kazanan Selçuklu celî sülüsüne bırakmıştır. muhakkak yazıları ekseriya kalem ağzı 3-4 mm. Amasya gibi Selçuklu ilim ve kültür merkezlerinde benimsendiği ve öğretildiği bilinmektedir. Aklâm-ı sitteden sayılmayan celî divanî. Hat tarihinde farklı özellikleriyle beliren Selçuklu sülüsü Osmanlı erken dönem camileri kitâbe yazılarında etkisini sürdürmüştür.

5: Ali b. cilt gibi kitap sanatları sahasında doruk noktasına eriştikleri günümüze ulaşan eser ve belgelerden anlaşılmaktadır. İslâm dünyasında tanınmış sanatkârları cazip imkân ve ihsanlarla İstanbul’a davet ederek şehri kültür ve sanat merkezi yapma yolunda büyük çaba göstermiştir. Ayrıca Fâtih.Resim 4. saray teşkilâtına bağlı Nakkaşhâne-i Rûm ve Nakkaşhâne-i Acem adlı iki atölye kurarak başına Baba Nakkaş’ı getirmiş. II. Yahya Sûfî’nin Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun üzerinde müsenna celî sülüs hatla yazdığı kitabe. Kaynak: Muhittin Serin arşivi. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devrinde genişleyerek faaliyetini sürdüren ehl-i hiref teşkilâtında çalışan sanatkârların Kanûnî Sultan Süleyman döneminde hat. tasvir. Fâtih Sultan Mehmed zamanında aylıklı sanatkârların çalıştığı “ehl-i hiref” adı verilen bir teşkilâtın varlığı bilinmektedir. bu hattatlar Osmanlı zevkine uygun yeni bir hat ekolünün öncüleri 77    . Sanat severliği ve sanatçıları desteklemesiyle Batı ve Doğu ülkelerinde derin izler bırakan Fâtih Sultan Mehmed’in özel kütüphanesi için yazdırıp tezhip ettirdiği. Sanatkârların yetişmesi için her türlü imkân ve desteğin sağlandığı bu ortamda aklâm-i sittede şöhretleri İslâm dünyasına yayılmış hattatlar yetişmiş. tezhip. bir kısmı Süleymaniye ve Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerinde korunan eserlerin her biri hat ve kitap sanatlarında bu dönemin üslûbunu ve gerçekleştirilen hızlı gelişmeyi belgelemektedir.

Şeyh Hamdullah ve oğlu Mustafa Dede gibi Anadolu’nun yedi büyük üstadı (esâtîze-i Rûm) yetişmiştir. Yâkūt’un özellikle sülüs ve nesih yazılarından en güzel harf ve kelimeleri seçerek değerlendirmiş. Abdullah Amâsî. Bayezid’in kendisine her türlü desteği sağlamasının da önemli payı vardır. 2084. cüz. Bu dönemde şehzade sancağı Amasya’da Sultan II. Yâkūt el-Müsta‘sımî’den sonra yaygınlaşmış olan muhakkak. Zamanla reyhânî ve tevkiî yazılar terkedilmiş. Osmanlı hat ekolünün temeli büyük ölçüde Amasya’da atılmıştır denilebilir. Yâkūt yazılarındaki durgunluk Osmanlı ekolünde harflerin oran ve aralıkları. reyhânî veya aklâm-ı sittenin karışık şekilde tasarlandığı mushaf yazma geleneği görülen pek az örneği dışında uygulanmamıştır. sevimlilik ve canlılık kazandırılmıştır. murakka‘. rikā‘ “hatt-ı icâze” adıyla hattat ketebelerinde. Bayezid’in desteğiyle Hayreddin Mar‘aşî etrafında Celâl Amâsî. II. dünyanın önde gelen müze ve kütüphanelerinde özenle korunan pek çok eserinin ve yazdığı 47 mushaf-ı şeriften başka Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki (Emanet Hazinesi. Şeyh Hamdullah’ın günümüze ulaşan. ilmiye icâzetnâmelerinde ve kitapların ferağ kayıtlarında sınırlı biçimde kullanılmıştır. Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslâm dünyasında hükmünü sürdürecek olan esasları bu dönemde Şeyh Hamdullah tarafından belirlenmiştir. Bilhassa sülüs ve nesih yazıların işlendiği bu yeni ekolde mushaf-ı şerif. II. Fâtih Sultan Mehmed devrinde Amasyalı hattatların aklâm-ı sitteye ve özellikle sülüs ve nesih yazılarına yeni bir üslûp kazandırma yolundaki çabaları istenen başarılı sonuçları. kıvraklık. Şeyh Hamdullah’ın açtığı bu çığırla bir buçuk asır etkisini sürdüren Yâkūt yazı tarzı İran dışında sona ermiş ve hat sanatı yeni bir sürece girmiştir. kıta ve kitaplarda hat sanatının en güzel örnekleri verilmiştir. nr.olmuştur. yeni yazı tarzını kâğıt üzerinde de uygulayarak Osmanlı veya kendi adıyla anılan Şeyh Hamdullah ekolünü temellendirmiştir. kolay okunan bir yazı olması sebebiyle kitap ve mushaf-ı şerif yazısı olarak tercih edilmiştir. 2086) aklâm-ı sitte murakka‘ları Osmanlı üslûbunun özelliklerini ve Osmanlı hat ekolünde gerçekleşen yenilikleri gösteren güzel eserleri arasında yer alır. Bayezid’in hat hocası Şeyh Hamdullah’ı İstanbul’a davet etmesi ve saray kâtibi olarak görevlendirmesinden sonra vermiş. Cemal ve Celâlzâde Muhyiddin Amâsî. muhakkak yazı besmele yazımında. saray hazinesinde bulunan Yâkūt el-Müsta‘sımî’ye ait seçkin yazılardan Şeyh Hamdullah’a kıtalar vererek bunları incelemesini ve Osmanlılar’a has bir yazı tarzı geliştirmesini istemesi üzerine 890 (1485) yılı civarında uzun süre uzlete çekilen Şeyh Hamdullah. 78    . Bunda Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt el-Müsta‘sımî ekolünü sürdüren hattatları etkileyecek derecede dâhi bir üstat olmasının yanında II. Osmanlı hat ekolünde nesih yazı hayranlık uyandıracak derecede güzelleşmiş. kelimelerin satıra en güzel şekilde oturtulmasıyla aşılarak yazıya akıcılık. 2083. Bayezid’in.

“şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan Ahmed Şemseddin Karahisârî. Hâfız Osman (ö. Yahya Sûfî’nin yazılarını örnek alarak harf bünyelerinde ve kompozisyonlarda daha güzel oran ve biçimler elde etmiş. ancak celî yazıları Mustafa Râkım’a kadar hattatlara örnek olmaya devam etmiştir. 1614). Mustafa ile III. XVII. Eğrikapılı Mehmed Râsim (ö. Hâlid Erzurûmî (ö. Hasan Üsküdârî (ö. yüzyılın ikinci yarısında II. 1685). Hâfız Osman Ekolü. Yâkūt’un aklâm-ı sitte tarzını yeni bir yorumla canlandırmış. Suyolcuzâde Mustafa (ö. Yedikuleli Seyyid Abdullah (ö. Ahmed’e hat hocalığı yapan Hâfız Osman. Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt’un aklâm-ı sitte üslûbunu aşıp Osmanlı zevkini ortaya koymasının ardından Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen. nr.6: Şeyh Hamdullah’ın nesih hatla yazdığı Mushaf-ı şeriften Fatiha Sûresi Kaynak: İÜ Ktp..Resim 4. 1698). 1538). 1756) gibi ünlü hattatlar elinde zaman içinde işlenerek yeni tarz ve şiveler kazanmıştır. Şeyh Hamdullah’ın yazıları üzerinde yaptığı estetik değerlendirmeyle yeni bir üslûp ortaya koymuştur. Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koymuştur. Şeyh Hamdullah ve bilinen kırk üç talebesi etrafında oluşan Osmanlı hat ekolü oğlu Mustafa Dede (ö. Derviş Ali (ö. 1580). 6662. Süleymaniye ve Edirne Selimiye camileri kitâbe yazılarının ünlü hattatı Hasan Çelebi. bu çığırda eserler vermiştir. 1713). sarayın ve aydınların destek ve teşvikiyle Pîr Mehmed (ö. 1630’dan sonra). Karahisârî’nin aklâm-ı sittede açtığı yol bir nesil sonra yerini Şeyh Hamdullah ekolüne bırakmış. bir müddet hocası Karahisârî’nin üslûbunu devam ettirdikten sonra sülüs ve nesihte Şeyh Hamdullah üslûbunu benimsemiş. 1673). AY. 79    . damadı Şükrullah Halîfe ile sürmüş. celî ve müsennâ yazılarda Ali b.

Hâfız Osman’ın açtığı bu çığır dönemin bütün hattatlarını etkilediği gibi asırlarca İslâm dünyasında etkisini sürdürmüştür. Hilye-i şerif düzenleyen ilk hattat olan Hâfız Osman günümüze ulaşan altı çeşit yazıda pek çok murakka‘ (güzel yazı albümü) levha, en‘âm, delâilü’l-hayrât ve yirmi beş mushaf-ı şerif yazdığı bilinmektedir. Bu mushaflardan bazıları okunuşundaki rahatlık ve kolaylık sebebiyle basılarak bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. Mustafa Râkım Celî Ekolü ve Üstatları. Ahmed Şemseddin Karahisârî’den sonra Osmanlı celî sülüsünün Mustafa Râkım’a kadar önemli bir gelişme kaydetmediği görülür. II. Mahmud’un hat hocası Mustafa Râkım, ağabeyi İsmail Zühdü’den öğrendiği Hâfız Osman’ın sülüs tavrını celî sülüse uygulayarak yeni bir üslûp geliştirmiştir. Mustafa Râkım’ın taşa hakkedilmiş Nakşidil Sultan Türbesi ve hazîresi kitâbesiyle Zevkî Kadın Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi kitâbesi, Nusretiye Camii kuşak yazısı, müzelerde korunan levhaları (TİEM, nr. 2732; TSM, Güzel Yazılar, nr. 324/12) Osmanlı celî sülüs ekolünde harf ve kelimelerin biçim, oran ve kompozisyon bakımından eriştiği mükemmelliği gösteren örnek yazılardır. Talebeleri Mehmed Hâşim ve Recâi efendilerle devam eden bu üslûp Sami Efendi ile yeni bir şive kazanmış, celî sülüs harflerin nisbet ve duruşları bakımından en güzel şekline erişmiştir. Sami Efendi’nin müze ve özel koleksiyonlarda zerendûd hazırlanmış celî sülüs ve ta‘lik levhalarından başka İstanbul Altunîzâde ve Cihangir camilerinin iç mekân duvarlarında asılı, altınla işlenmiş celî yazı örnekleri, bilhassa Yenicami çeşme sebilinin celî sülüs kitâbesi, Kapalı Çarşı kapılarındaki yazılar, Bâbıâli Nallı Mescid’in batı cephesindeki kapı yazısı, Osmanlı celî ekolünün onun kaleminde en üst düzeye ulaştığını belgeleyen örneklerdendir. Sami Efendi’nin üslûbu Çarşambalı Ârif Bey, Abdülfettah Efendi, Mehmed Nazif Bey, Ömer Vasfi, Mehmet Emin Yazıcı, İsmail Hakkı Altunbezer, Beşiktaşlı Nûri Efendi, Macit Ayral, Mustafa Halim Özyazıcı ve Hamit Aytaç gibi ünlü celî hattatları tarafından XX. yüzyılda başarıyla temsil edilerek Osmanlı hat sanatının en güzel eserleri verilmiştir. XIX ve XX. yüzyıl hat sanatının en parlak altın çağı olarak değerlendirilmiştir. Mustafa Râkım’ın çağdaşı Mahmud Celâleddin Efendi sert ve donuk özellikleriyle farklı bir celî sülüs üslûbu geliştirmişse de bu üslûp daha sonra terkedilmiştir. Bestekâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi, talebesi Mehmed Şefik Bey, Abdullah Zühdü Efendi, Çırçırlı Ali Efendi, Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey gibi üstatlar Hâfız Osman ve Mahmud Celâleddin karışımı bir üslûpta yazmışlardır. Kazasker Mustafa İzzet tavrını devam ettiren Kayışzâde Hâfız Osman Nuri ve Hasan Rızâ efendiler mushaf hattını güzelleştiren ve yazdıkları âyet ber kenar sayfa tutar mushaf-ı şeriflerle İslâm dünyasında büyük şöhret kazanmış hattatlardır. Hâfız Osman ve Mustafa Râkım üslûbunun en güzel taraflarını alarak yeni bir üslûp ortaya koyan Şevki Efendi sülüs, nesih yazılarını mükemmel seviyede yazmayı başarmıştır. Talebesi Filibeli (Bakkal) Ârif ve Fehmi efendilerle Kâmil Akdik bu üslûbu takip eden üstatlardandır. Bakkal Ârif Efendi’nin talebesi Aziz Rifâî, Şevki Efendi üslûbunu on bir yıl kaldığı Kahire’de kurduğu Medresetü tahsîni’lhutûti’l-melekiyye’de İslâm ülkelerinden gelen genç nesillere öğreterek Osmanlı hat üslûbunun yayılmasında ve bugüne ulaşmasında önemli rol oynamıştır.

80   

Resim 4.7: Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin celi sülüs Ehl-i beyt Levhası Kaynak: Muhittin Serin Koleksiyonu

Osmanlı hat ekolünde hangi yazı gruplarında üslûplaşma görülür?

Aklâm-ı Sitte Dışında Gelişen Yazılar: Ta‘lik
Ta‘lik, altı çeşit yazının dışında İran hat sanatında yaklaşık XIV. yüzyılın ikinci yarısında belirmeye başlayan bir yazı türüdür. Sülüs ve nesihten sonra İslâm dünyasında en çok kullanılan bir yazıdır. Bu yazının doğru adı nesta‘liktir. İran ve dünya literatüründe de bu isimle bilinir. Ancak Türkiye’de ta‘lik diye adlandırılmıştır. Ta‘lik birleşmeyen harflerin birbirine bağlandığı tevkī‘ ve rikā‘ yazıdan doğmuş girift ve çok zor okunan bir başka yazıdır. Nesta‘lik yazının ilk şeklidir. Osmanlılar’da Fâtih devrinde saraya gelen bazı İranlı hattatlar dışında hiç kullanılmamıştır. Bu nedenle bu kitapta nesta‘lik yerine ta‘lik terimi kullanılmıştır. Ta‘lik (nesta‘lik) yazı Timur, Şahruh ve Hüseyin Baykara’nın saltanatı yıllarında (1370-1507) yüksek bir sanat değeri kazanmıştır. Sülüs ve nesih yazılarında Yâkūt ekolünü benimseyen İranlılar kitâbe ve kitaplarda, günlük hayatta daha çok ta‘lik (nesta‘lik) yazıyı kullanmışlardır. İran sahasındaki bu gelişmelerden diğer İslâm ülkeleri de etkilenmiş altı çeşit yazının yanında ta‘lik yazı da müslümanların ilim ve sanat hayatında önemle yerini almıştır. Ta‘lik (nesta‘lik) Safevîler devrinde (1501-1736) sarayın destek ve

81   

himayesinde Ali Meşhedî, Mîr Ali Herevî, Şah Mahmûd Nîşâbûrî, Baba Şah İsfâhanî ve Mîr İmâd gibi güçlü üstatların ince sanat zevkiyle en güzel nisbet ve âhenge ulaşmıştır.

Resim 4.8: Şah Mahmud’un ta‘lik kıtası. Kaynak: İÜKtp., FY, nr. 1426

Ta‘lik (nesta‘lik) İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Meşihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmî yazısı olmuş; muhasebat, vesikalar, kayıtlar, edebî eserler ve bilhassa divanlar, şiirler ta‘lik ve incesiyle yazılmıştır. XVIII. asırdan itibaren mimari eserlerin kitâbelerinde, mezar taşlarında Türkçe ve Farsça metinlerin yazılmasında celî ta‘lik celî sülüse tercih edilmiştir. Osmanlı ta‘liki XVII. yüzyıldan sonra İmâd-i Hasenî mektebinin tesiriyle yeni bir safhaya girmiş, İmâd-i Hasenî’nin yazıları Osmanlı ta‘lik üslûbunun ünlü hattatı Yesârî Mehmed Esad’a (ö. 1798) kadar örnek alınmıştır. İmâd üslûbunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasına öncülük edenlerin başında talebesi Derviş Abdî-i Mevlevî (ö. 1647) gelir. Osmanlı hattatları arasında Siyâhî Ahmed Efendi (ö. 1687), Durmuşzâde Ahmed Efendi (ö. 1717), Abdülbâki Ârif Efendi (ö. 1713), Hekimbaşı Kâtibzâde Mehmed Refî (ö. 1769), Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi (ö. 1768) gibi ta‘liki İmâd kudretinde yazan ve İmâd-i Rûm unvanını alan hattatlar yetişmiştir. Osmanlı hattatları sülüs, nesih ve celîde olduğu gibi ta‘lik ve özellikle celî ta‘likte de İslâm ülkelerinde yetişen hattatlara öncülük etmiştir. Yesârî Mehmed Esad Efendi, İran ta‘liki yanında farklı özellikleriyle bir Osmanlı nesta‘lik mektebinin doğmasına zemin hazırlamış, oğlu Yesârîzâde

82   

Mustafa İzzet (ö. 1849), Osmanlı nesta‘lik ekolünün kurucusu olmuş, Mustafa Râkım Efendi’nin sülüs celîsinde yaptığı yeniliği Yesârîzâde ta‘lik hattında yapmıştır. İri bünyeli ta‘lik yazılarında harflerin incelik ve kalınlıkları, bağlantıları ve boyları kaidelere oturmuş, nisbetler ve satır nizamı en güzel şekilde sağlanmış, mekân-hat ilişkisi ideal biçimde gerçekleştirilmiştir. Kendisi de hattat olan II. Mahmud devrinde yapılan birçok binanın kitâbesi Yesârîzâde tarafından yazılmıştır. Bunlar arasında Nusretiye Camii ve Sebili, II. Mahmud Türbesi, Bâbıâli, Alay Köşkü, Beylerbeyi Sarayı kitâbeleri, bütün özellikleriyle Osmanlı ta‘lik ekolünün belirmiş olduğunu belgeleyen örneklerdir. Osmanlı ta‘liki XX. yüzyılda Sami Efendi gibi bir üstadın elinde son şeklini almıştır. Talebeleri Ömer Vasfi, Mehmed Nazif Bey, Hulusi Efendi (Yazgan), Necmeddin Okyay, Kemal Batanay onun yolunda hizmet etmiş ve sanat dünyasına güzel eserler kazandırmışlardır.

Divanî Yazı
Osmanlı hat sanatında aklâm-ı sittenin dışında gelişen yazılardan biri de Osmanlı Devleti’nin resmî yazısı olan divanîdir. Padişah fermanları, menşurları, şikâyet, mühimme ve ahkâm defterleri, devletin resmî kararları Dîvân-ı Hümâyun’da bu hat çeşidiyle yazılmıştır. Tevkī‘ ve ta‘lik hususiyetleri taşıyan divanî, İran kökenli olmakla birlikte Osmanlılar tarafından geliştirilmiş olup Osmanlı Devleti’nin kurduğu nizamın kuvvet, ihtişam, asalet ve azametini ortaya koyar. Dik hatların sola doğru yükselerek meydana getirdiği cereyan harflerin iç içe, yer yer büyüklük ifadesiyle kıvrılıp mübalağalı bir şekilde uzaması ile doğan estetik bu yazının en açık karakterlerindendir. Divanî Fâtih Sultan Mehmed devrinde önem kazanmış, Osmanlı hattatları yazının İran üslûbunu değiştirerek okunması ve yazılması kolay, göze hoş gelir bir şekle dönüştürmüştür. Bu hattatların en meşhuru Matrakçı Nasuh’tur. Fâtih devrinde Tâceddin, yaptığı bazı yeniliklerle divanî hattının bugünkü şeklini ortaya koyan hattat olarak kabul edilir. Padişah iradeleri altında hattatın imzası olmadığı için divanî yazının gelişmesine hizmet eden hattatlar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

83   

Tarih boyunca daha çok kitaplarda ve 84    . Bu üslûpta rik‘a yazısı kesin ölçüler ve nisbetlerle sanat yazısı haline dönüşmüştür. bilhassa sülüs. yüzyılda tezhipli. Tuğra III. nesih ve celî yazılar Osmanlı hattatları elinde XV. Sami Efendi ile en güzel estetik ölçülerini bulmuştur. Rikā‘ Aklâm-ı sitte dışında Osmanlılar’da süratli ve kolay yazma ihtiyacından doğan rik‘a. nâme. XIX. Suriye ve Irak gibi ülkelerde de Osmanlı hat üslûbu benimsenmiştir. Osmanlılar’da iki rik‘a üslûbu geliştirilmiştir. resmî yazılarda kullanılmıştır. berat. resmî evrak ve âbidelerde. mektuplarda. kontrol damgası olarak altın ve gümüş işler üzerinde yer alır. diğeri İzzet Efendi üslûbudur.Resim 4. Osmanlı hâkimiyetindeki Mısır.9: Emin Barın’ın celî dîvanî besmelesi ve Aman Yâ Rasûlellah yazısı Tuğra Osmanlı hat sanatı formlarından biri de tuğradır. Aklâm-ı sitte. yüzyıldan itibaren beş asır süren bir süzülme. Osmanlı padişahlarına ait en eski tuğra örneği basit hatlardan meydana gelen Sultan Orhan tuğrasıdır. emir gibi padişaha ait belgelerle sikkelerde. yüzyılın başlarında Bâbıâli kalemlerinde geliştirilmiş divanî karakterinde bir yazı çeşidi olup daha çok günlük hayatta. arınma ve üslûplaşma dönemini yaşadıktan sonra XIX ve XX. İçinde padişahın ismi yazılı özel bir şekil olan tuğra ferman. Bâbıâli memurlarından Mümtaz Efendi tarafından geliştirilen eski rik‘a veya yazıldığı yere izafeten Bâbıâli rik‘ası. güzel örnekleri verilmiştir. Zamanla şekil bakımından gelişen tuğranın XVI. Selim’den sonra Mustafa Râkım’la yeni bir üslûp kazanmış. yüzyıllarda en parlak çağına erişmiş. hüküm.

yazı albümlerinde seyredilen güzel yazılar XIX. İç âhenginde (derunî âhenk) İslâm düşünce. bu sahada ilmî araştırmalar yapılmıştır. kutsallaşır ve onları satıra dizen hünerli kâtibin güzellik özlemi. söz ve mâna 85    . güzellik de âhenktir. Âhenk ise parçaların bütün içinde nisbet ve dengesinden doğar. ekonomik çöküş ve matbaanın yaygınlaşması gibi etkenlerle eski görkemini kaybetmeye yüz tutmuştur. hep aynı kaynaktan su gibi akan. Gözler şekil. türbe ve konakların iç mekânlarına bir süs ve kuvvetli bir plastik ifade vasıtası olarak resim gibi asılmaya başlanmış ve dinî hayatın daha feyizli yaşanmasına yardımcı olmuştur. form ve istif güzelliği kazanmasıyla cami. güçlü bir kadroyla Türkiye Cumhuriyeti döneminde değişik isimlerle devam ederek hat sanatının geleceği için sağlam bir temel oluşturmuştur. karakterini. yazı billûrlaşır. Mâna şekle siner. iman ve heyecanı hâkimdir. nesih. Bu armoni mûsikide ritim ve seslerin. tekke. sosyal buhranlar. parçayla bütün arasında tam bir denge. Hasan Rıza Efendi sülüs. bilgi ve hünerlerini yeni nesillere karşılıksız öğreten Osmanlı üstatlarının çoğu Medresetü’l-hattâtîn’in hocaları ve onların talebeleridir. Necmeddin (Okyay) ebru ve âhar. bütünleşir. Bu tanımlara göre sanat güzellik. Bu kurumda çoğu Sami Efendi’nin talebesi olan devrin en seçkin üstatlarından Reîsü’lhattâtîn Hacı Kâmil (Akdik) sülüs ve nesih. bir İslâm sanatıdır. O. estetiğini. harfler ve onu tamamlayan unsurlar ilâhî bir örtüye bürünür. nesih hocası olarak görevlendirilmişlerdir. ebru ve minyatür gibi geleneksel sanatların eğitim ve öğretiminin yapılması amacı ile 7 Mayıs 1915’te Medresetü’l-hattâtîn adıyla bir mektep kurulmuştur. Hat ve hattatlık XIX ve XX. Osmanlı ta‘lik ekolünün kurucusu ve onun takipçileri kimlerdir? Yazıda Güzellik ve Âhenk Birtakım estetikçiler âhengi “çoklukta birlik nizamı. hat sanatının çöküşünü bir dereceye kadar önlemiş. ruhu yazıya akseder. yüksek hakikatler yüz gösterir. Yazıda Mânevî Âhenk Hat. görülen ve kalben hissedilen bir safhaya ulaşır. işitilen. resimde renk ve çizgilerin. renk. yüzyıldan itibaren celî yazının zengin çizgi. Yazı devriminden sonra hat sanatını büyük bir özveriyle maddî ve mânevî zorluk ve sıkıntılar içinde yaşatmaya çalışan. milletlerin zevkleriyle beraber İslâm dininden alır. Allah’ın. ritim. Şeyhülislâm Hayri Efendi’nin emriyle hat ve onun etrafında oluşan cilt. En güzel şekillerde. Diğer sanatlarda olduğu gibi İslâm yazılarında güzellik de fizikî ve mânevî âhengin neticesidir. ses veya şekiller arasında uygunluk” diye tarif etmişlerdir. güzel ve etkili sözler yazıyla ortaya çıkar. Bu mektep. İsmail Hakkı (Altunbezer) hatt-ı celî. Beşiktaşlı Hacı Nuri (Korman) sülüs. Hulusi Efendi (Yazgan) ta‘lik ve celî ta‘lik (nesta‘lik). yazı ilâhî bir mesajla kaynaşır. resulünün ve velîlerin insanlığa duyurmak istediği mânalar. müzelerde zengin hat koleksiyonları oluşmuş. yüzyılda klasik çağına ulaşmışken Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu yenilik hareketleri. Hat sanatının geleceğini de etkileyecek olan bu çöküş işaretlerini gören bir kısım aydınların girişimi. Ferid Bey divanî ve celî divanî. harf ve sözlerden geniş bir mâna âlemi açılır. tezhip. Asaletini. İlâhî bilgiler ve hikmetli. Osmanlı hat sanatına ait eserler Avrupa ve Amerika’da da büyük ilgi görmüş. mimaride eserin bütünü içindeki unsurlarının birlik ve uygunluğundan ibarettir.

diğer İslâm sanatları da Allah inancının ve hissinin etrafında şekillenir. tevhid inancında ve anlayışında. Dede Efendi’nin besteleri kadar güçlü. derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah’ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir” (ezZümer 39/23). Bugün kullanılan on kadar yazı çeşidi olduğu düşünülürse. ruhları sükûna erer. Sadece hat değil.âhengi içinde akıp giden bu satırlara huşû ile dalar. Birer plastik ifade elemanı olan harfler. içli. ortasında ve sonunda aldığı şekiller ve bunların bağlantılarıdır. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Çizgiler müzikal ifade gücüne ulaşır. Celî hatla yazılmış. istif halinde âyet ve hadisleri seyrederken güzellik duygularını tatmin eder. soyut işaretler saflaşır. hat sanatının ne kadar geniş bir şekil zenginliğine ulaştığı görülür. Bu menzili geçip yazının iç kıymetine ve âhengine ulaşabilmek için okuyup mânasını kavrayabilmeli. Bir merkez etrafında örülen nakış. Mustafa Râkım Efendi’nin celî yazıları. kelimeler. mimari ve mûsiki ve hat sanatlarının teferruatında ve eserin bütününde birlik. harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki uygunluktur. Merkezî kubbe etrafında âhenkle yükselen mimarimiz. Bu görüşleri kısmen kabul etmekle beraber. müslüman sanatkârın hat sanatında ulaştığı ifade. vakar ve mantıklı bir üslûp görülür. Saygıyla seyredilmeli ve sevgiyle korunmalıdır. düşünüp ibret alınmalıdır. Ancak güzel yazı hikmete ve doğru yola ulaştıran bir köprüdür. Hat sanatının repertuvarı harf şekilleri ve bu harflerin kelimenin başında. tek sesli mûsikimiz Allah’ın birliğini açıklar ve sembolize ederler. Bu yasak karşısında çalışması son derece sınırlı. 86    . Bu hal Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle açıklanır: “Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. hadislerde canlı varlıkların tasvirini yasaklayan hükümlere bağlanmıştır. genellikle güzel işlemeli bir örtü ile kapatılır. âhenkli bir mûsiki eseri gibi ruhlara dökülür. Harflerin diğer harflerle ve kelime içinde birbiriyle uyumu ve yakışmasıdır. yekpârelik. eğriler ve kıvrımlar kesin matematik ölçülere bağlıdır. sanatkârın imanında aramalıdır. Yazıda Fizikî Âhenk (Tenâsüp-Terkip) Tenâsüp kalem kalınlığına göre. tezhibi de yapılmış âyet. O yazılarda Allah ve resulünün varlığı ve bizimle konuştuğu hissedilmelidir. İslâm sanatları üzerinde yapılan bazı araştırmalarda hat sanatının ulaştığı bu şekil ve çizgi zenginliği. Onların asılı olduğu yerlerde söz ve davranışlara özen gösterilmelidir. Müslümanlar şiirle kaynaşmış levhaları. sesli ve ifadelidir. seyredilmek arzu edildiğinde örtü açılır ve onlara saygıyla bakılırdı. güç ve form zenginliğini İslâm’ın telkinlerinde. hadis veya bu kaynaklardan mülhem söz ve beyitler evleri ve büroları süsleyen levhalar sadece dekoratif bir eşya gibi görülmemelidir. Bu nedenle Osmanlı terbiyesinde evlerde asılı levhalar. veciz ifadelerde hayat felsefelerini okur. Kur’an’ı okumak gibi Kur’an’ın yazılarını saygıyla seyretmek de bir ibadettir. dar bir sahada kalan sanatkârın bütün sanat gücünü yazı ve nakış sanatlarına verdiği ifade edilmiştir. Hattat çeşitli yazı üslûplarının bu kesin ritim ve âhengine kendi benliğini de katarak hoşa giden yeni biçimler yaratır. gönüller haşyetle Allah’a yönelir.

çekilişleri. vücudu yarım daireden alınmıştır. aralıkları. Yâkūt el-Müsta‘sımî. Kûfî. Kompozisyonlarda Allah kelimesinin üste gelmesine dikkat edilir. dairevî veya beyzî vb. tevkī‘. Eğer kompozisyon. bitişmelerindeki eğrilerin incelik ve kalınlıklarındaki uyum. El ve kalem bu ilkelere bağlı kalarak hareket eder. mühmel. dik hatlardaki ritim. harf ve kelimelerin rastgele bir araya getirilmesi. Bu sistemde harflerin nisbetleri daire ve nokta esasına göre kaidelere oturmuştur: Elif. kompozisyon hürmeten yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Celî sülüs istifler ekseriya aşağıdan yukarı doğru iki üç kat dikdörtgen. Bir ressamın veya bir şairin eserini tamamlamak için uzun müddet çalışması gibi. akışı. nisbetleri İbn Mukle. nesih. divanî gibi yazı çeşitlerinin üslûplara göre belirlenmiş ölçüleri vardır. yazıların fizikî ölçülerinde bağlı olduğu ekolün. Celî yazı kompozisyonlarda daima bir merkez vardır. Böyle âhenkten yoksun yazılar ise sanat değeri taşımaz. Sülüs ve ta‘lik yazılarının aslî ve celî harf bünyelerinde nisbet farkı görülür. Hattatların iradî ve şuurlu olarak uzun müddet denemelerden sonra meydana getirdikleri eserler. boya doğrudur. ta‘lik. reyhânî. bir hattatın da yepyeni ve orijinal bir kompozisyon yaratabilmesi için pek çok kompozisyon denemesine. üstadın değişmeyen ölçülerine. satıra olan meyilleri. tasarımlarına. üst üste yığılması veya çizmek. yazıldığı kalemin noktasına göre belirlenmiş. Ayrıca harflerin. yani noktası ile gösterilir. çekilişlerde bozukluk varsa yazı âhenksizdir. Hattat. Şayet metin Allah kelimesiyle başlıyorsa. Harflerin uzun bir estetik tecrübe sonucu ulaşılan güzel biçimleri ve diğer harflerle olan nisbeti. aşağıdan yukarı doğru. dikkatli düzeltmelere ihtiyacı vardır. klasik fizikî âhengine uyar. bâ.Harf bünyelerinin en ve boy ölçüsü yazıda kullanılan kalemin kalınlığı. değişmez ölçüleri ve oranları da vardır. öne alınmış veya geriye bırakılmışsa “teşrifatı bozuk” denir. okutma. Bu oran. cîm. sülüs. metnin okunuş sırasına göre harf ve kelimeler düzenli bir şekilde. taklit etmek suretiyle resmedilmesi olmayıp hattatın estetik kaidelere ve istif kurallarına uygun bir şekilde ustalıkla kalemini yürütmesidir. istif halinde olanlardır. İbn Mukle’nin geometrik prensiplere dayanan ölçülü yazma sistemini geliştirdiği bilinir. dairenin çapı kadardır. rikā‘. Teşrifatsız yazıların okunma güçlüğüne karşılık. Şeyh Hamdullah ekollerinde en güzel biçim ve ölçüleri bulmuştur. elifin düz çizgisi. teşrifatlı istiflerin okunması daha kolaydır. usule uygun olarak yapılmışsa “teşrifatlı” veya “teşrifatı yerinde”. süs işaretleri ve sayfaların düzeni gibi hususlar yazının maddî âhengini ve güzelliğini meydana getirir. Yalnız terkip. harf ve kelimelerin satır nizamındaki artistik duruşu ve oturuşu. Kompozisyon) “Harf ve kelimelerin düzenli bir şekilde birleşmesi” mânasına gelen “terkip” levha. Altı çeşit yazıda harflerin tek başına veya kelime içinde satır nizamındaki artistik duruşları. muhakkak. Eğer yazının satıra oturuşunda uygunsuzluk. kitâbe ve cami yazılarında kullanılan celî sülüs ve sülüs kompozisyonlarda aranan önemli bir sanat unsurudur. Terkip (İstif. Bu merkez etrafında çizgi ve 87    . bir alanda harf ve kelimelerin göze hoş gelecek bir şekilde düzenlenmesidir. Osmanlı hattatları bilhassa âyet ve hadislerin okunuşunda bir hataya düşürmemek için teşrifata büyük bir hassasiyetle uymuşlardır. yazının göz seviyesinden uzaklığına göre de değişir. harf ve kelimelerin yerleri değişmiş.

yaşadığı toplumun maddî ve mânevî kültür değerleridir. taşkınlık olmayacak şekilde örülerek. His ve heyecanını hayattan. kaynaşarak. kalınlığı. hattatlar Şeyh Hamdullah’ın yazdığı kâğıdın rengini dahi taklit etmişlerdir. Harfleri sınırlayan çizgi ne kadar temiz. hattatın kişiliğine de bağlıdır. birlik kazanır ve küplü. akıcılığı yazının fizikî âhengini etkiler. akıcı. Yazının bezenmesi maksadıyla yazı dış bordüründe yer alan ebru veya tezhip. nizam. keskin. canlı. orada kopya ve beceriksizlik ortaya çıkar. yazı estetiğini etkiler. İçtimaî ve Tarihî Estetik Sanat din. Psikolojik Estetik Yazı sanatı. buhranları ve kemali yazıda görülür. ıstırapları. içinde bulunduğu cemiyetin eseridir. Her toplumun kendi maddî ve mânevî kültür değerlerinden kaynaklanan duyuş. Bu sebepledir ki hemen hemen bütün hattatlarda başlangıç (evâil). Yazıdaki sevimlilik. azamet ve vakar gibi insanda hayranlık uyandıran değerler sanatkârın kendisidir. Sanatkâr. mürekkebin rengi. keşideler. keskinliğini nerede kaybederse. hayatına yön veren değerleri iyi anlaşılmadıkça onun sanatı da anlaşılamaz. Bir milletin benliğini saran. çanaklı harfler. aynı zamanda toplum şuurunun ve içinde bulunduğu her sahada kemali arayan bir cemiyetin eseridir.kütleler hiçbir yerinde eksiklik. renkli ve altın cetveller. dil ve ahlâk gibi toplumun kültür zenginliği ve süreklilik şuurudur. organik bir bütünlük. kâğıdın rengi yazının fizikî güzelliğini tamamlayan unsurlardır. Sanatkârın şahsiyetini ve ruhunu yoğuran. zihninde tasarladığı istif biçimlerini kâğıda geçirebilme gücü. okutma ve mühmel işaretleri tam bir denge halinde dağılır. kâğıdın rengi ve dokusu. düşünüş ve yaşayış tarzı vardır. ona yön veren. Şeyh Hamdullah’ın yazıları sadece kendi dehasının eseri değil. âharlı kâğıt ve mürekkebinin özellikleri. keskinlik. güzellik duygularını tatmin eder. dinî ve beşerî bütün duygu ve düşüncelerini daha yüksek bir heyecanla bir çukur ayna gibi geri yansıtır. zevk ve bilgisi bakımından üstün bir seviye kazanılmıştır. Bütün İslâm sanatları gibi hat sanatı da milletlerin tarihinde devirden devire değişir. Sanatkârın ruh haline göre yazı. Osmanlılar’da renk zevki ve bilgisi o kadar çok gelişmiş ve klasikleşmiştir ki. rahatlık veya sıkışıklılık. temizlik. şekillendiren. hadiselerden alır. orta (evâsıt) ve olgunluk (evâhir) devirlerinde verdikleri eserler birbirinden az çok farklıdır. Sanatkârın iç dünyası yazıya akseder. 88    . Bu sebepledir ki sanatkâr yetiştiği muhitin millî. Bu nedenle yazı sanatı. İslâm cemiyetlerinde büyük bir kıymet kazanırken yazı alet ve malzemeleri de birer sanat kolu olarak gelişmiş. Hattatın bağlı olduğu yazı üslûbuna hâkimiyeti. geleneklerin ve üslûpların kesin kaideleri içinde kalmakla beraber. kalemin açılışı. yazı ne kadar metin yazılmışsa sanat eseri de o derece mükemmel olur. yumuşaklık veya sertlik. estetik bir değer kazanır. bilhassa Osmanlılar’da kâğıt boyama ve âharlamada renk. Hattatın ruh hali. titizlik. Malzemenin Yazı Güzelliğine Tesiri Yazı sanatında kullanılan kamış kalem. zekâsı. Çizgi kudretini.

bezenir. mimaride. levhalar. ilmî ve edebî eserler hattatlar tarafından büyük bir sabır. Levhalar Hat sanatında Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok işlenen saha Hz. aşırı süs ve ihtişam hâkim sanat unsuru olarak tecelli ederken ta‘lik ve celîsinde harf bünyeleri tezyinatsız. insanlık için hidayet ve rahmet kaynağı Kur’ân-ı Kerîm. Hadis Kitap ve Mecmuaları. mushaf. 89    . kitap ve murakka‘ların dışında. emek ve titizlikle en güzel şekilde yazılmış. hâkimiyet. hadis kitap ve mecmuaları. kumaş ve çini sanatlarında. Hat Sanatının En Çok Gelişme Gösteren Kullanım Alanları İslâm’ın ilme ve kitaba verdiği önemin sonucu. sosyal hayatın her safhasında ince duygularla işlenmiştir. ulvî ve akıcı gibi bizde sanat heyecanı uyandıran değerleri de vardır. ilâhî söz ve mânalar hattatın kalem. aşk ve imanıyla şekillenir. sevimli. şekil ve mânanın âhengiyle kazandığı bu sanat ve ifade kudretini tarih boyunca muhafaza etmiştir. metin. renklenir. Yüzyıllar içinde bir taraftan âlimler Kur’an’ı daha rahat ve doğru okumayı sağlayacak imlâ kurallarını ve güzel yazma usullerini geliştirirken. en‘âm ve cüzler. örnek şahsiyeti ve sözleri etrafında oluşmuştur. muhteşem. Güzel yazı. Hadis kitapları arasında öğretim ve tesbit maksadıyla sadece okunaklı olmasına dikkat edilmiş olanları olduğu gibi. kâtipler ve hattatlar da daha çok mushaf hatlarının güzelleşmesi yolunda hünerlerini göstermiş. tezhip ve cilt sanatlarının farklı üslûpları ile İslâm medeniyetinin şaheserleri ortaya konmuştur. tarihî. Padişah iradelerinin yazıldığı divanî yazının sağdan sola doğru yükselerek fâsılasız devam eden satırlarında kuvvet. Başta İslâm’ın temel kitabı. Kur’ân-ı Kerîm İslâm medeniyetinde kitap sanatlarının Kur’an etrafında şekillendiği görülür. oturaklı.Yazıda Diğer Güzellik Duyguları İslâm yazılarında bu dinî. Yazı Albümleri. devlet teşkilâtında. Sülüs ve celî sülüs yazılarda metanet. yazının fizikî âhengiyle bütünleşen zarif. harf bünyelerinin ve bağlantılarının inceliği. ahşap. Güzel. maden. yazı albümleri. müzehhibin ince fırçasıyla altınlanır. sade. peygamber sözüne lâyık. hat sanatının ilk güzel örnekleri kitap sanatları sahasında görülmüştür. küçüklüğü sebebiyle bizde sevimlilik ve zarafet hislerini uyandırır. güzel hatlara bürünmüş. fakat canlı bir şekilde sadelik hissini tasvir eder. mücellidin hünerli ellerinde işlenerek iki kapak arasında bir sanat şaheseri olarak kitap haline gelir. sanat değeri taşıyan pek çok kitap ve mecmua da bulunmaktadır. azamet gibi duygular bir arada hissedilir. İslâm yazılarının her biri kullanılma sahaları içinde. millî ve ruhî değerlerden başka. Meselâ nesih yazıda harf bünyelerinin tam teşekkül etmemiş olması. sultan ve devlet adamlarının destek ve himayeleri ile hat sanatının en güzel eserlerini ortaya koymuşlardır. Muhammed’in adı.

aşere-i mübeşşerenin isimleri. Hâfız Osman’dan beri hattatlar arasında hilye yazmak bir gelenek haline gelmiş. ekseriya da Hz. Muhammed’e duyulan iman. Hâfız Osman tarafından tertip edildiği bilinen. cepte taşımak için katlanabilir şekilde veya boyuna takılan gerdanlık küçük boy hilyelerin ise insanları her türlü zarar ve kötülüklere karşı koruyacağına inanılmıştır. taşıdıkları kutsî mâna sebebiyle hilyeler etrafında birtakım inanç ve gelenekler de oluşmuştur. müslümanlar arasında büyük bir önem ve itibar kazanarak bilhassa Osmanlılar’da bir hattata hilye yazdırıp duvara asmak bir gelenek haline gelmiş. güzel yüz” gibi mânalara gelen “hilye” isminden Hz. sevgi ve saygının neticesinde şekillenen hilye levhalar. Muhammed’in mübarek vasıflarının yazıldığı beyzî veya dairevî vb. Muhammed’le ilgili âyetlerden biri (el-Enbiyâ 21/107. Sözlükte “süs. büyük hat üstatları sanat hünerlerini Hz. Hilye-i şerif levhalarının evleri tabii âfetlerden ve bilhassa yangından. el-Feth 48/28-29) ve hilye metninin devamı ve ketebenin yazıldığı etek kısmı bulunur. göbek etrafında dört halifenin veya Hz. Hz. Peygamber’in müminlere en güzel örnek olan (el-Ahzâb 33/21) yaşama tarzını ve davranışlarını konu alan şemâil kitapları özellikle onun en yaygın ve feyizli bölümü hilye-i şerifler hat sanatında en çok yazılan ve işlenen konulardır. sülüs. Hz. insanların sanat duygularının ifade vasıtası olmuş.Hilye-i Şerif Hz. göbek kısmı. Peygamber’in. Hz. Ali’den rivayet edilen hilye metninin yazıldığı levha anlaşılır. güzel sıfatlar. ziynet. Cep için katlanabilir tarzda yazı albümlerinde duvarlara asmak için farklı tasarımlarla hazırlanmış hutût-ı mütenevvia veya muhakkak. 90    . gönüllerde dinî bir heyecan ve sevgi uyandırmıştır. el-Kalem 68/4. Hilye metinleri edebiyat ve hüsn-i hat sahalarında da işlenmiş. Peygamber’in mübarek vasıfları ve bunlardan bahseden kitap. Muhammed’e duydukları muhabbet ve hasret duygularını hilye yazarak göstermişlerdir. Hilye kompozisyonunda çoğu zaman besmelenin yazıldığı baş makam. nesih ve ta‘lik hatlarla yazılarak zamanının anlayışına göre tezhip edilmiş hilyeler hat sanatının en güzel örnekleri arasında yer alır. Hâfız Osman’dan başlanarak günümüze kadar hüsn-i hatla hilye yazmak bir gelenek haline gelmiştir.

Muhammed’in şefaatini talep etmek maksadıyla okunan bu dua kitapları hat üstatları tarafından büyük bir özenle yazılmış. salavat ve duaları içeren evrâd. 91    .10: Hulûsî Efendi’nin ta‘lik hilye-i seadet levhası Tezhip Muhsin Demironat. ta‘lik kıta diye adlandırılır. tevkī‘-rikā‘ kıta. Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu. Delâilü’l-hayrât ve dua risâleleridir. tezhip ve cilt sanatlarının güzellikleriyle birleşerek İslâm sanatlarını zenginleştirmiştir. Kıta ve Murakka‘lar Kıta. Delâilü’l-hayrât ve Dua Mecmuaları Müslümanların en çok okuduğu metinler belirli sûre ve âyetleri. Yâkūt elMüsta‘sımî ekolünde aklâm-ı sittenin klasik kurallarına ulaşmasıyla yaygınlık kazandığı tahmin edilmektedir. Allah’ın isimlerini. Hz. ölçüleri belirlenmiş dikdörtgen biçiminde bir kâğıdın bir yüzüne yazılmış güzel yazı parçaları için kullanılan bir hat terimidir. Peygamber’e salâtü selâm getirmekle ilgili tavsiyelerinden (el-Ahzâb 33/56) hareketle dinî hayatı daha feyizli yaşamak. Kur’an’ın Hz. Ekseriya yazıldığı hat grubuna göre sülüs nesih kıta.Resim 4. muhakkak-reyhânî kıta.

nr. 133-771. Sülüs-nesih kıtalarda ekseriya âyet ve hadisler. Muhammed. düz yazılmışsa düz nesta‘lik kıta adını alır. İslâm büyükleri ve şairlerinin Hz. kuşak. Levhalar Mustafa Râkım’dan sonra celî sülüs. nesta‘lik kıtalarda ise iki beyitten oluşan şiir yazılır. türbe. Ehl-i beyt ve ashabına duydukları sevgi. İE. şefaat dileme ve övgü gibi duygularla dile getirdikleri kelâm-ı kibar. böylece müslümanların sanat zevkini tatmin etmiştir. tezhip ve cilt sanatlarının uyandırdığı zevk ve hayranlık duyguları içinde Peygamber sevgisinin gönüllerde daha canlı ve devamlı kalmasını sağlamıştır.Ta‘lik hatla yazılmış kıtalar sola yukarı doğru mâil yazılmışsa mâil nesta‘lik. Yesârîzâde’den sonra celî ta‘lik yazının belli estetik kurallar kazanarak gelişmesiyle beraber cami. XV. çehâryâr-ı güzîn. Yazı Alet ve Malzemesi Diğer sanatlarda olduğu gibi hat sanatında da güzel eserlerin meydana gelmesinde sanatkârın yaratıcı gücü. Dünya müze ve kütüphanelerinde korunan ve İslâm medeniyetinin ulaştığı sanat seviyesini gösteren binlerce murakka‘ Resûl-i Ekrem’in erdemli ve huzurlu bir hayatın prensiplerini öğreten sözlerini içine almaktadır. kubbe. Hat sanatında uzun bir tarihî tecrübeye dayanan zengin alet ve materyalleri vardır. Muhammed’e övgü ifade eden Nailîn’in celî sülüs hatla yazdığı levha Kaynak: İÜ Ktp. âyetler hat sanatında çok geniş bir yer tutar. gayret ve zekâsı yanında yazıda kullanılan alet ve malzemenin kusursuz oluşu sanatkârın başarısını etkiler. mescid gibi mimari eserler dışında ev ve iş yerlerine asılmak maksadıyla celî hatla yazılmış müslümanların hayatına yön veren hadisler. Bunlar yazı. cami yazıları. 92    . Resim 4. duvarlara asılmış.. na‘t ve ahlâkî manzumeleri de celî hatlarla yazılmış. yüzyıldan beri hat üstatlarının çeşitli hatlarla yazdığı kıtaların bir araya getirilmesiyle oluşan murakka‘larda yazı albümleri genellikle hadîs-i şerifler konu alınmıştır. mihrap vb.11: Hz.

15-20 cm. Hat ve tezhipte kullanılan siyah mürekkebin en saf bir şekilde ana maddesi is. Tabiatta sarı renkte olan kamışlar birtakım usullerle ıslah ve terbiye edildikten sonra koyu kahverengini alır ve kullanılmaya elverişli hale getirilir.Kalem: Yontulmuş kamış kalem yazının en tabii aletidir. bağa ve sedef gibi maddelerden yapılmış yazı aletidir. Böyle terbiye edilmiş kâğıtlar üzerinde kalem ve fırça çok rahat hareket eder. Divit: Kalem koymak için boru şeklinde uzun sapı ve ucunda mürekkep koymak için hokkası bulunan yazı aletidir. boyunda küçük bıçak. altın varakların zamk-ı arabî ve jelatinle iyice ezilmesiyle elde edilen zermürekkepte hat sanatında kullanılmıştır. fildişi. tezhip ve minyatür gibi kitap sanatlarında kullanılan kâğıtlar üretildiği gibi kullanılmaya elverişli değildir. Siyah mürekkep zamanla dökülmesi sebebiyle deri (parşömen) üzerine yazmak için mazıdan yapılmış koyu kahverengi mürekkep kullanılmıştır. Bu bileşimin bir havanda usulüne uygun dövülmesi. Eski çağlardan beri kullanılan kamış kalem genelde Hazar denizi güney bölgesinde ve Irak Dicle kenarında yetişen bir cins kamıştır. Özet Duygu ve düşüncelerin belli işaret ve şekillerle belirlenmesi anlamına gelen okuma-yazma vasıtası olan yazı İslâm’ın ilk oku ve yaz emriyle yüksek bir 93    . yüzündeki pürüzleri gidermek için cam veya çakmak taşından yapılmış mühre ile kâğıtlar mührelenir. Kalemtıraş: Kamış kalemleri açmakta kullanılan kıymetli ustaların elinde her biri bir sanat eseri olarak yapılmış uzun saplı. Mıstar: Mukavva üzerine eşit aralıklarla geçirilmiş ibrişim ipliklerden oluşan yazılacak kâğıdın altına konulup üstüne elle bastırarak kâğıda çıkan çizgiler üzerinde düzgün yazı yazılmasını sağlayan alet. Makta‘: Kamış kalemlerin uçlarının kesilerek düzeltildiği. istenen kıvama getirilmesiyle elde edilir. kemik. Kırmız böceğinden elde edilen lâli kırmızı mürekkep. mushaf ve değerli kitapların yazımında cava kalemi usulüne uygun açılarak kullanılmıştır. mürekkep kâğıdın dokusuna nüfuz etmediği için hatalı desen ve yazılar hiç iz bırakmadan yalamakla veya süngerle silinebilir. Mürekkep: Yazı yazmakta ve desen çizmekte kullanılan çeşitli renk ve kıvamda sıvıdır. Mühre: Kâğıda sürülmüş âharı iyice tesbit etmek. dokusunu kuvvetlendirmek maksadıyla kâğıtların üzerine sürülen koruyucu bir tabakadır. zamk-ı arabî ve sudur. Kağıt: Hat. Celî yazıları yazmak için kargı veya tahta kalem. İstenirse önce kaynatılarak elde edilmiş bitkisel boyalarla usulüne uygun boyanır ve ayrı ayrı kurumaya bırakılır. Osmanlı resmî kayıtlarında silinti ve kazıntıya meydan vermemesi için sadece âharsız mührelenmiş kâğıtlar kullanılmıştır. Kâğıtlara genelde usulüne uygun hazırlanmış yumurta veya nişasta âharı uygulanmıştır. Âhar: Boyanmış kâğıtların pürüzlü yüzeylerini düzgün ve kolay yazılabilir hale getirmek.

kitap sanatlarından başka mimaride dekoratif bir unsur olarak. Hz. idarî teşkilât genişlemiştir. Bu nedenle başlangıçta Arap hattı daha sonra İslâm hattı. Bu medenî yükselişe bağlı olarak Arap hattı yazıldığı yere. asra kadar gelişip Mustafa Râkım ve Sami Efendi gibi hattatların elinde yüksek sanat değeri kazanmış. maden. medenî hayat seviyesinde yükselmesiyle ilim ve sanat hayatında önemli gelişmeler kaydedilmiş. ancak nesta‘lik yazı ta‘lik adını alarak Osmanlı kültür ve sanatında önemle yerini almış. şehirlerde görülen imar faaliyetleri yanında Kur’an ve kitap istinsah. sosyal hayatın her safhasında tekstil. Başlangıçta alfabe ve imlâ eksiklikleriyle hafızaya yardımcı konumda bulunan Arap hattı bir asır sonra dinî his ve gayretlerle işlenerek olağan üstü bir güzelliğe erişmiş. Osman devrinde çoğaltılan mushaflar hangi hatla yazılmıştır? a. Mimari yapılara zenginlik kazandıran ve levha olarak asılıp sanat zevkimizi okşayan gösterişli. Medenî d. sanat yazısı vasfını kazanmıştır. telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmış. bu vesile ile dinî hayatı daha içten yaşamalarına yardımcı olmuştur. Divanî. geometrik oran ve kaidelerini ortaya koymuştur. Hat sanatının çeşitli formlar kazanarak zenginleşmesinde İslâm milletleri müşterek rol oynamışlardır. Meşk b. Hat sanatı. bu alanda güçlü hattatlar yetişmiştir. kalem kalınlığına ve yazılan metnin konusuna göre yazı karakterleri doğmuştur.değer kazanmıştır. iri. klasik çağına erişmiştir. Daha sonra İbnü’l-Bevvâb ve Yâkūt el-Müsta‘sımî ile altı çeşit yazı (aklâm-ı sitte-şeş kalem) bütün kaideleriyle belirmiştir. celî yazılar da Osmanlı hat ekolünde Fâtih devrinden başlayarak XX. yüzyılda Sami Efendi bu ekolün en güçlü hattatıdır. ahşap ve taş işçiliği gibi sanatlarda müslümanların sanat duygularını tatmin etmiş. Mağribî c. yüzyılda Şevki Efendi gibi üslûp sahibi hattatların elinde en uzun süren altın çağını yaşamıştır. Yazıda ilk köklü yenilikler yapan İbn Mukle mevzun hatları ayıklayarak sınıflandırmış. Çağlar boyunca bu estetik gücünü koruyarak İslâm düşünce ve hayat anlayışının en yakın ifadesi ve İslâm’ın sembolü olmuştur. Nesih 94    . İslâm yazıları adını almıştır. Sülüs e. Kendimizi Sınayalım 1. Altı çeşit yazının dışında İran’da doğan ta‘lik ve nesta‘lik yazılar İslâm dünyasında en çok ilgi gören ve kullanılan yazılardır. Yesârî ve Yesârîzâde ta‘lik yazıda İran üslûbundan farklı Türk ta‘lik ekolünün kurucusu olmuşlardır. Bunlara mevzun hatlar denilmiştir. XX. Emevîler devrinde ekonomik sefahla beraber. Bu hatlara da mensûb hatlar denilmiştir. Osmanlı hat ekolünde ta‘lik yazı pek rağbet görmemiş. celî divanî ve günlük hayatta en yaygın kullanılan rik‘ā yazılar Osmanlı hat ekolünde şekillenmiş üslûp kazanmış yazılardandır. Bu altı çeşit yazı özellikle sülüs ve nesih yazılar Osmanlı hat ekolünde Şeyh Hamdullah. Hâfız Osman ve XX.

Yâkūt el-Müsta‘sımî e. Ahvel el-Muharrir 4. İbn Mukle. İbn Mukle. İshak b. Ahvel el-Muharrir. Hammâd d. Ta‘lik 3. Nesih e. Yâkūt el-Müsta‘sımî. Yesârîzâde Mustafa İzzet d. İbnü’l-Bevvâb. Cevabınız doğru değilse “Mevzun Hatların Ortaya Çıkışı” konusunu tekrar okuyunuz. 95    . Meşrik kûfîsi c. İbnü’l-Bevvâb. Mevzun ve aslî hatların hangi yazı tarzından geliştiği kabul edilmektedir? c. Kutbe c. Rikā‘ c. c Cevabınız doğru değilse “İslâm’ın Doğuşunda Yazı” konusunu tekrar okuyunuz. Cezm b. Abdülmü‘min el-Urmevî b. Osmanlı Türk ta‘lik ekolünün kurucusu aşağıdaki isimlerden hangisidir? a. Tevkī‘ b. Sülüs d. Reyhânî 5. İbnü’l-Bevvâb. Yuvarlak müstedir d. Hulûsi Efendi Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. İbnü’l-Bevvâb. Kâtibzâde Mehmed Refî Efendi c. Sami Efendi e. Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi b. c 2. Müsenna e. İbn Mukle. Osmanlılar’da mimari ve levhalarda celî şekli en çok kullanılan yazı türü hangisidir? a.2. Abdülmü‘min el-Urmevî. Hat sanatında birbirini takip eden ve aklâm-ı sittenin doğmasında ve gelişmesinde rol oynayan üç üstad aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? a.

48-53. 59-60. 25. onun daha gelişmiş şekli olan nabatî yazıya bağlanır. s. Cevabınız doğru değilse “Aklâm-ı Sitte Dışında Gelişen Yazılar” konusunu tekrar okuyunuz. kitâbelerde kullanılan geometrik özellikleriyle cezm diye adlandırılan yazı vardı. Sıra Sizde 4 Aklâm-ı sitte diye bilinen İslâm yazıları gelişme sırasına ve gruplarına göre şöyle sınıflandırılır: Tevkī‘-rikā‘. İstanbul. Menâkıb-ı Hünerverân. Yararlanılan Kaynaklar Âlî Mustafa Efendi (1926). Sıra Sizde 5 Osmanlı hat ekolünde celî sülüs ve aklâm-ı sitte ta‘lik ve divanî alanlarında en köklü yenilikler yapılmış. Gülzâr-ı Savâb. 96    . sülüs-nesih yazılarıdır. yeni estetik kurallar ortaya koyarak Osmanlı ta‘lik ekolünü kurmuştur. Bu ekolün en güçlü üstatları Sami Efendi ve talebeleridir. İstanbul. Nefeszâde İbrahim (1938). İran ta‘lik ekolünden farklı Osmanlı ekolünün doğmasına zemin hazırlamış. c 5. c Cevabınız doğru değilse “Altı Çeşit Yazı” konusunu tekrar okuyunuz. muhakkak-reyhânî. Sıra Sizde 2 İslâm’ın doğuşunda iki ayrı karakterde günlük yazışmalarda ve mektuplarda kullanılan yuvarlak ve yumuşak çizgileriyle Mşk. Sıra Sizde 6 Yesârî Mehmed Esad Efendi. Fenike yazısına dayanan. s. en uzun süren bu ekolde hat sanatı altın çağına ulaşmıştır. Sıra Sizde 3 Aklâm-ı sitte yani altı çeşit İslâm yazıları Abbâsî Veziri İbn Mukle tarafından mevzun hatların sınıflandırılması ve ayıklanması sonucu oluşturulmuştur.3. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Arap hattının aslı. Cevabınız doğru değilse “Osmanlı Hat Ekolü” konusunu tekrar okuyunuz. oğlu Yesârîzâde İzzet Efendi. d 4.

İslâm Kültür Mirasında Hat San’atı (haz. Hattat Şeyh Hamdullah. İstanbul. M. 135. s. 301. 608. a. Fâtih Devri Hattatları ve Hat Sanatı. 94. İstanbul. s. İbnülemin Mahmud Kemal (1955). Derman.mlf. Tuhfe. “Hat Sanatında Osmanlı Devri”. Habîb (1305). İstanbul. Hat ve Hattâtân. İstanbul. Son Hattatlar. Hattat Aziz Efendi. 36-37. Uğur Derman). M. İstanbul. a. 8. 32.mlf. (1988). 9-10. İstanbul. s. 97    . Serin.Suyolcuzâde Mehmed Necib (1942). İstanbul. Muhittin (1992). Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar. 24-25. (2006). Ayverdi. 58-166. Devhatü’l-küttâb. Uğur (1992). İstanbul. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin (1928). Ekrem Hakkı (1953). s. İstanbul. s.

– F. • • • • Birol. İnci A. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.’ın Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı kitabını okuyunuz. Türk motifleri ve desen bilgisini belirleyebilecek. Metin içerisinde tanımı verilmeyen terimler için F. Türk tezyinî sanatlarının kullanım alanlarını sıralayabilecek. Çiçek Derman’ın Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler kitabını inceleyiniz. 98     . • • • • Tezhip sanatını ve tarihçesini açıklayabilecek. Birol. Ankara 2009 makalesine başvurunuz. konuyla ilgili maddeleri okuyunuz.   Anahtar Kavramlar • • • • Çizgi ve çizgi farkları Motif ve üslûplaştırma Helezon ve desen Renk ve bezeme Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Tabirler ve Malzeme”. Hat ve Tezhip Sanatı. Çiçek Derman’ın “Tezhip Sanatında Kullanılan Terimler. İnci A. Tezhip sanatkârlarını ve üslûplarını belirleyebileceksiniz.                Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra.

Timur’un Bağdat’ı buradaki sanatkârları savaş ganimeti olarak toplayıp Semerkant’a götürmesinin ardından tezhip sanatı. yüzyıllar Osmanlı tezhip sanatının en parlak devridir. Osmanlı tezhibinin asıl karakterini kazandığı bu dönemde. süzülüp arınarak ve olgunlaşarak bugüne gelmiştir. desen güzelliği. Topkapı Sarayı’nda bir nakkaşhane kurdurmuş ve Özbek asıllı Baba Nakkaş’ı sernakkaş olarak getirtmiştir. Bu nedenle başta kelâmullah olmak üzere zamanla ilmî. Bu ihtişamlı dönem. berat ve fermanlarda birbirinden güzel örnekler vermiştir. XV ve XVI. Osmanlı Devleti’nin ilk yüzyılına ait tezhip örnekleri. 1726) bulunan Makāsıdü’l-elhân adlı bir mûsiki nazariyat kitabıdır.Tezhip Sanatı GİRİŞ İnsanlığın kitap ve onun etrafında şekillenen sanatlara ilgisi geç Antik çağlara kadar uzandığı bilinir. mushaflardan başka. divanlarda. Murad zamanında da artarak devam etmiştir. Buna bağlı olarak halifeler adına büyük bir özenle hazırlanan dinî eserler tezhip edilmiş. felsefî ve edebî eserler etrafında dünya sanatları ölçüsünde sanatlar doğmuştur. Bilinen en erken tarihli tezhip örneği. Emevî ve Abbâsîler zamanında iktisadî ve medenî seviyenin yükselmesiyle beraber Kur’an ve kitap istinsah. Murad’a ithaf edilmiş olan TSMK’de (Revan Köşkü. Mehmed. Sultan II. tercüme edilen bir kısım kitaplar da resimlenmiştir. zamanımıza kadar erişememiştir. Sultan II. Herat’ta Timur ve Timurlu hânedanının himayesinde altın çağını yaşamış. Kanûnî Sultan Süleyman. nr. Özellikle Bağdat. yazma eserlerde. 99     . Bezeme sanatı. renk zenginliği yanında insanı hayran bırakan sadelik dikkat çekmektedir. bugün hayranlıkla seyrettiğimiz tezhip sanatının en güzel eserleri ortaya çıkmıştır. Tezhip sanatı. Sultan II. İslâm medeniyetinde ilim ve ona vasıta olan kitabın çok değerli bir yeri vardır. Tezyinat (süsleme) ve onun bir şubesi kabul edilen tezhip sanatı İslâm sanatlarının en zengin bir dalıdır. Anadolu Beylikleri ve Osmanlı devirlerinde. telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır. Selim ve Sultan III. güzel sanatlara aşırı merakı bulunan ve kitaba önem verdiği bilinen Fâtih Sultan Mehmed zamanında büyük bir gelişme göstermiştir. Orta Asya’da çeşitli üslûplar kazanan tezhip sanatı tarih içinde kopmadan devam ederek Selçuklular. kültürlü ve ileri görüşlü Abbâsî halifeleri sayesinde kısa zamanda zengin bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiştir.

yüzyıl sonlarında tezhip sanatına girmeye başlayan ve yaygınlaşması hızla devam ederek XVIII. Batı’dan gelen barok. Bu asır. rokoko üslûplarının tesiriyle tezhip sanatında simetrisiz vazolar. Bu asır tezhibinde. klasik tezhibin değerlerini yok etmiştir. saksılar. sanattaki bu gerileme ve bozulmaya sebep olan tesirler atılarak tezhibin değişmeyen temel kaideleri aranmış ve tekrar eski güzelliğine kavuşturulmuştur. kırmız böceğinin kurutulmuşundan yapılan ve yarı şeffaf özelliği olan mürekkep. XX. sarı: Sarı toprak boyası (demir oksit). Bu klasik çağın özelliklerine dönüş çalışmalarında Hattat Necmeddin Okyay. mai ( mavi): Çivit-indigo. altınbaş zırnığı. parlak kırmızı: Lâl. kurdeleler. Osmanlı Devleti’nin siyasî ve iktisadî durumuyla yakın paralellik göstermektedir. yüzyılın ortalarına gelindiğinde. Bezemeye zenginlik kazandırmak maksadıyla farklı renkte altın da kullanılabilir. XIX. lapislazuli. 100     . üzerinden asırlar geçse de aynı parlaklık ve canlılıkla renklerini korumalarıdır. TEZHİP Boya ve Malzemeler Arapça’da “altınlamak” mânasına gelen tezhip kelimesi. yeşil: Sarı zırnık + lâhur çividi. Desen içinde daha önce belirlenmiş yerlere hazırlanan altın fırçayla sürülür ve kuruduktan sonra mührelenir. asır tezhibi. Motif ve boyama tarzı yanında kullanılan mor. müzehhibe adı verilir. Altın ve ona yakışan renklerin seçimi ve desen içinde dağılımı önemlidir. mat kırmızı (surh. Bu zahmetli işlem bitince. sepetler. parlak renkler de eklenince ortaya ne olduğu belirsiz yozlaşmış bir sanat ortaya çıkmıştır. levha ve murakka‘ların bezeme alanlarında ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla yapılan süsleme sanatıdır. sülüğen ( minyum). Eğer mat parlatma yapılacaksa mühre ile altın arasına ince kâğıt konur. Süheyl Ünver. tuğla kırmızısı: Gülbahar (demir oksit). beyaz: Üstübeç (bazik kurşun karbonat). Birbirine yakışan renklerin yan yana getirilmesi ve yeteri kadar kullanılması gerekir. Asıl malzemesi altındır. yüzyılda önü alınamayan Batı tarzı süsleme. bezeme sanatının tam bir gerileme asrıdır. Ana renkler şunlardır: Tezhipte toprak boyalar kullanılır.XVII. ışık gölge oyunları ile hacim verme gayreti eklenince görüntü tamamen değişmiştir. turuncu: Kurşun oksit. Feyzullah Dayıgil. Arap zamkı eriyiğiyle karıştırılıp kullanılır. leylak gibi canlı. Arap zamkıyla ezilen varak altın suyla temizlendikten sonra jelâtinli su yardımıyla kullanılır. verminyon): Ham zencefre (civa sülfür). Sanatkârına müzehhip. lâciverd: Lâcivert taşı. sarı zırnık (arsenik sülfür). terim olarak yazma kitap. eflatun. Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt gibi üstatların önemli rolleri olmuştur. Gümüş karışımıyla yeşil altın ve bakır karışımıyla sarı/kırmızı renkli altın elde edilir. Bu boyaların özelliği. Dr. Bu motiflere geleneğimizde hiç bulunmayan gölgeli boyama. perdeler ve fiyonklar bezeme unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır. Siyah: İs mürekkebi. Bu cisimli boyalar genelde destesenk (= el taşı) denilen dış bükey mermer taşıyla sulu ortamda ezilerek hazırlanır.

hatâyî ve goncagül. örnek alınan çiçeğin aslı bilinemez. yarı üslûplaştırılmış çiçekler (gül. penç. hayal mahsulü efsanevî hayvan motifleri (ejder. bu sanatın başlıca aletidir. bu fırçalar yardımıyla nüans verilir. teknik bakımdan resim sanatına tâbi sayılabilir. Bilhassa XVIII ve XIX. bahar ağacı.Tezhip sanatında ezilmiş altına.) olmak üzere. Meselâ farklı çizgi değerleriyle desene hareket ve canlılık kazandıran yaprak motifinin vazifesi dikkat çekicidir. Tezhip sanatı. yalnız başına da kullanılan bir kitap sanatıdır. düzgün mührelenmiş ve zemin rengi zamanla atmayan kâğıtlar tercih edilir. Eski kaynaklarda adı kılkalem olarak geçen fırça. tavşan. kaynak aynı olmasına rağmen. motifin büyüklüğü ile orantılı olarak azaltılır veya çoğaltılır. Penç. hat ve minyatürle birlikte uygulandığı gibi. bu sanatı uygulayan kişilere de müzehhip adı verilir. Yarı üslûplaştırılmış hayvan motifleri veya hayal mahsulü olan hayvan motifleri. goncagül. hatâyî grubu kadar rağbet görmemekle birlikte. bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üslûplaştırılarak çizilmesiyle. Tezhibin yapıldığı kâğıtların uçuk renkli ve âharlı olması şarttır. Motiflerin dış sınırına çekilen ve tahrir denilen çizgilere. esas çizgilerini koruyarak ayrıntılarını atar ve buna kendi zevk ve görüşlerini de katarak çizer. üslûplaştırılmadığı için klasik tarzın dışında kalarak. Osmanlı döneminde. çizim sırasında ortaya koydukları zevk ve görüşleri sebebiyle. kendi içinde de gruplara ayrılırlar. 101     . yaldız denmesi yanlıştır. Şükûfe denilen bu çiçekler. lâle. mushaf bezemesinde kullanılan motifler içinde hayvan motiflerine rastlanmaz. pars. Hatâyî. sîmurg. Hayvan motifleriyse. Tahrir çekme işleminde kullanılan fırça başka maksatla boyaya sokulmaz. Tezhip edilmiş eserlere müzehhep. Çizgide verilen bu incelik ve kalınlık farkı. yine altın fırçası sadece bu işe ayrılır. Orta Asya ve Selçuklu minyatürlerinde sıkça rastlanan ve Türk bezemelerinde ilk göze çarpan önemli bir motif grubudur. bir çiçeğin dikine kesitinin üslûba çekilmesiyle ortaya çıkar. zambak vb. Sanatkâr motifleri gerçekçi bir bakışla tabiattan alır. goncagül ve yaprak motifleri tam üslûplaştırılmış oldukları için. Motifler Türk tezyinî sanatlarının temelinde. Bu sanatkârlar sanat tarihimizde çiçek ressamları olarak bilinir. müzehhipler fırçalarını kendileri yaparlardı. Tezhip sanatkârına tezhipçi denilmesi yanlıştır. desenin yapı taşlarını meydana getiren motifler yer alır. nüanslı çizimleridir. karanfil. farklı görüntüler sergiler. yüzyıllarda çok rastlanan ve Avrupa tesiriyle resmedilerek. Hatâyî grubu adı altında toplanan bu motifler yaprak. Üslûplaştırma veya üslûba çekme adı verilen bu yol sayesinde ne tabiat kopya edilmiş ne de tamamen zıddı olan şekiller ortaya çıkarılmıştır. geyik ve çeşitli kuşlar) olmak üzere iki grupta incelenir. Ancak. tabiattaki şekliyle bezeme sanatımıza giren çiçekler de vardır. ki’lin ) ve tabiat kaynaklı. Motifler örnek alındığı çıkış yeri esas alınarak sınıflandırıldığında bitki kaynaklı motifler öne çıkar. Eskiden. üslûplaştırılmış hayvan motifleri (aslan. Aynı çiçeği örnek alarak üslûplaştıran sanatkârların meydana getirdiği motifler. Bitki kaynaklı bu motiflerin müşterek özellikleri. penç. hiçbir devirde mushafa gösterilen saygı sebebiyle mushaf tezhibinde kullanılmamıştır. hatâyî. Âharı dinlendirilmiş.

sencîde rûmî. bilhassa mezar taşlarında ve binaların taş cephelerinde hatâyî motifinden daha çok kullanılmıştır. Tezyinatta ( tezhip. kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul etmişlerdir. Zira bulutun Orta Asya’da Çinliler’den Türkler’e geçiş dönemiyle. sınıflandırma gibi hususlarda her iki desende de kullanılan motifler aynıdır. biri üstte üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgiden meydana gelir. Vaktiyle Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü ve İran yaylalarına kadar uzanan Anadolu yarımadasına Diyâr-ı Rûm denmesi sebebiyle motif bu adı almıştır. nüans verilmeden çizilmesidir. taş oymacılığı vb. bu durumunu diğer asırlarda devam ettirememiştir. ağaç ve maden işleri. levha veya kitap tezhibindeki deseni meydana getiren motifler ise diğerlerine göre daha küçük ve sade olur. bazıları da belirli asırlarda parlayıp sönmüştür. sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir. “Anadolu”ya ait’ demektir. hatâyî ve rûmînin her devirde ana motif özelliğini koruduğu görülür. sarılma rûmî. dendanlı rûmî gibi çeşitleri vardır. Rûmî motifine arabesk. malzeme ve usul farklılıkları görülmekle beraber. tabiattaki bulut halini almış ve gerçekçi bir anlayış içinde kullanılmıştır. Üçgen şeklini hatırlatan. Buna karşı. büyük ve ayrıntılı. Meselâ Selçuklu ve Beylikler devri tezhibinin vazgeçilmez motifi olan münhanî. daha sonraki devirlerde kullanılış şekli çok farklılık gösterir. 102     . Osmanlı sanatkârları bu motifi güç. çini. Hayal mahsulü olarak ejderhanın ağzından gazap ve öfke ifadesi olarak çıkan bulut. Bu motiflerin bazıları her devirde beğenilmiş. pars postundaki beneklere. eserin seyredileceği uzaklık düşünülerek. Bu motifin işlemeli rûmî. Üç yuvarlak. Fakat kaynak. Çintamani motifi. Hayvansal çıkışlı motiflerden olan münhanî ve rûmî motiflerinin en belirgin çizim özelliği. iki dalgalı çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir. çiçekli arabesk veya şakayık denilmesi yanlıştır. Her devirde önemli bir motif olarak kullanılan ve pek çok çeşidi bulunan rûmî motifin ismi. Taş işçiliğe çok uygun olan rûmî motifi. karakter. Türk sanatkârının elinde. Tarihte tezhip sanatında kullanılan toprak boyalardan üçünün ismini hatırlayın ve nasıl boya haline getirildiğini anlatın. Bu nedenle padişah ve şehzade kaftanlarında sıkça kullanılmıştır. kalem işi.) teknik.Bulut motifi için de aynı fikir geçerlidir. desenlerdeki motifler aynı karakteri taşır. Meselâ çini ve kalem işi için çizilecek bir desenin motifleri. hatâyî motifine de palmet. ikisi altta.

Üslûplaştırılmış Bitkisel Çıkışlı Motifler Yaprak Penç Hatayi Sap çıkması Yarı Üslûplaştırılmış Çiçekler 103     .

Goncagül Üslûplaştırılmış Hayvansal Çıkışlı Motifler Ejder Bulut Münhanî Sîmurg 104     .

Bu çizim sırasında desenin her tarafında çiçek. bu motiflerin birbirine yakışır biçimde çizilmesiyle temin edilir. uyumlu çizgiler ve kavisler yer alır. ister merkezden çevreye. sınırı olmayan sonsuzluğu ifade eder.Çintemani Rûmî Geyik Desen Desenler motiflerin. Helezonların başlangıç noktalarına daha büyük. Kompozisyon hazırlanırken desen alanında boşluk-doluluk dengesine ayrıca özen gösterilmelidir. sivri hatlar. Desen içinde yön gösteren ve yön göstermeyen motiflerin dağılımı da önemlidir. Türk tezyinatında düz çizgiler. İlk olarak helezonun ayrılma noktaları. Sanatkâr. desenin diğer motifleri yerleştirilir. Çünkü sap uçlarında henüz gelişimini tamamlamayan ufak motifler bulunur. belli bir üslûp ve usul çerçevesinde bir araya gelmesiyle hazırlanır. uçlarına ise ufak motifler çizilir. Sanat anlayışının temel çizgisi. İşte bu helezon üzerine deseni meydana getirecek olan motifler yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. ister çevreden merkeze doğru çizilsin. Helezon. yaprak dengesinin eşit olmasına dikkat edilir. tabiatın da temel unsurlarından biri olan helezondur. Sonra. 105     . tabiatta olduğu gibi gerçekçi kuralları dikkatle deseninde uygular. net kırılmalar yerine yumuşak. Helezon başlangıcından itibaren devam eden akış. uygun motifler çizilerek kapatılır.

Geometrili desenler ise ister pano özelliği taşısın. aynı desende bir arada bulunabilirler ama asla birleşemezler. desen içinde aynı helezon üzerinde yer alabilirler. sanat bilgisi ve yenilikleri yakalama hüneri. 3. nihayetsiz genişleme özelliği ile bir mânada sonsuzluğun sembolü olmuştur. Çünkü bu desenlerin tasarımı ve çizimi. ister ulama tarzında düzenlenmiş olsun. Ulama (raport) desenler. Ulama desen daha çok. bu helezon üzerinde bulunamaz. 2. Tezyinî motifler. Hazırlanış biçimleri dikkate alınırsa üç grup desen vardır: 1. deseni zenginleştiren. sapların kesişme noktalarını kapatan. büyükçe ve ayrıntılı ana motifler. desendeki yerlerine ve görevlerine göre iki grupta toplanır: 1. Bunların belirlenen alan haricinde genişleme veya devam etme imkânı yoktur. Şayet değişik motifler aynı desende yer alacak ise eşit ağırlıkta kullanılmalıdır. Pano özelliği taşıyan desenler. sanatkârın sanat yeteneğini gösterir. Türk tezyinatında desen. pergel ve cetvel yardımıyla. desene hâkimiyetinden belli olur. Ulama (raport) desenler. 106     . Sahip olduğu zevk. Ama hiçbir zaman hayvan çıkışlı motiflerden olan rûmî. geniş mekânların bezenmesinde tercih edilir. en önemli ve hâkim özelliğidir. sınırı belirlenmiş bir alan içinde başlayıp biten desenlerdir. Bu husus kural olmayıp çizilecek desene göre bir tercih ve yakıştırma yapılır. Bu sınıflandırma kompozisyona göre değişebilir. goncagül ve yaprak motifleri uyum içinde çizilebilir. kuruluşundaki geometrik disiplin. 2. Boşlukları dolduran. Çıkış kaynağı farklı olan motifler. Bir desende ana motif olan. Sanatkârın sınır tanımayan düşünce ve tasarım gücünün ifadesi kabul edilmiştir. Desenin hâkim noktalarında kullanılan. Pano özelliği taşıyan desenler. doğruların paralellik özelliğinden faydalanılarak yapılır ve tamamen iki boyutlu geometri kurallarına dayanır. Eğer aynı desende hayvan çıkışlı motifler kullanılmak istenirse bunun için ayrı bir helezon çizmek gerekir.Bitki kaynaklı motifler. Geometrili desenler. Meselâ hatâyî. daha küçük ve sade görünüşlü yardımcı motifler. diğerinde yardımcı motif olarak yer alabilir. penç.

Serbest Desen ve Şeması 107     .

Simertrili Desen ve Şeması 108     .

tahrirler yeşil altınla yapılabildiği gibi yapraklar yeşil. motiflere verilen gölgenin derecesini. işleneceği tekniğe uygun hazırlanmalıdır. desenin her tarafında aynen korumaktır. Zerenderzer “Altın içinde altın” mânasına gelen zerenderzer tezhip sanatında iki renk veya tek renk altının mat ve parlak şekillerinin kullanılarak işlenmesiyle ortaya çıkan klasik tezhip tekniğidir. sapları oluşturan dairevî helezonların aynı kalınlıkta olması. Çifttahrir (Havalı) Çifttahrir. Bir eser tezhibinde desen. Daha sonra zemin rengi ve çiçeklerin renkleri ilave edilir. Çok kullanılarak klasik olmuş bu tekniklerin değişmeyen yapılış sıraları ve özellikleri vardır. Desen zemininde mat. tahrirleri birbirine paralel iki çizgi halinde çizilen desenlere verilen isimdir. kâğıt üzerine farklı teknikler kullanılarak işlenir. Gölgelendirme kırmızı. daha sonraki yüzyıllarda uğradığı kalite zaafını altın parıltıları ile gizleyerek XIX. Zengin çeşitleri vardır. bunun rastıklı mürekkeple işlendiği anlaşılır. sarı ve yeşil gibi iki renk altın da kullanılabilir. Altın hâkimiyeti göze çarpan bu tarz bezemelerde sadece çiçeklere hafif tonlarda renk konur. Zerenderzerde aynı renk altın yerine.Tezhip Çeşitleri ve Teknikleri Tezhip edilmek üzere hazırlanan desen. Kâğıda geçirilen desende ilk olarak gereken kısımlara jelatinli su yardımıyla altın sürülüp mühre ile parlatılır. Zemini Boyalı Klasik Tezhip Klasik tezhipte en çok kullanılan tarzdır. altınla gölgelendirmenin ince fırçayla taranarak yapılmasına tarama halkârî. Genellikle az renk ile işlenen çifttahrir tekniğinde. yüzyıla kadar tezhip sanatında kullanılmıştır. çiçekler sarı veya kırmızı altınla da çalışılabilir. Halkârîde boya ile altının birlikte kullanılması tarzındaki bezemeye zerşikâf. Çiçeklerin astar renkleri konduktan sonra tahrirler çekilir. koyu zeminde açık. Tahrir ekseriya nüans verilmeden çekilir. İki çizgi arasında kalan boşluktan dolayı havalı da denir. sap ve yapraklarda parlatılmış altın tercih edilir. Halkârî Sulu altınla gölge verilip koyu altınla tahrirlenen bezeme üslûbudur. zemin renginin dalgasız. İki çizgi arasında bırakılan bu boşluğun. la‘l mürekkebinin altın üstüne sürülmesiyle yapılanına da foyalı halkârî adı verilir. sürülen altının güzel parlaması yapılan işin başarısını ve kalitesini belirler. Halkârînin en zor tarafı. Bu tarz tezhibin işlenişinde tahrirlerin çok ince. Motifleri küçük ve ayrıntısı az 109     . XVI. Halkârîye daha zengin ve gösterişli bir hava vermek için farklı renkte altın kullanılır. Tığlarla bezeme son bulur. motiflerin büyüklüğüne uygun seçilmesi önem taşır. açık zeminde koyu tonlar tercih edilir. yüzyılda çok güzel örnekleri görülen zer-ender-zer tekniği. Eski zerenderzer örneklerinde eğer kahverengiye çalan tahrir görülürse.

Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Sultan I. kıymetini artıran tezhip. Ahmet nr. yazma eserlerin kap içi kâğıtlarında.olmalıdır. Zerefşan. Hattın yanında onu bezeyen. berat ve fermanların bezenmesinde önemli rol oynar. Aksi halde altın parçaları uçup gider.11 110     . mushafların el yazması eserlerin. Hazırlanış şekline göre kaç desen çeşidi biliyorsunuz? Bu grupları sıralayın. Çifttahrir tekniğinin. Ezilmiş altın. Resim 5. ortaya çıkaran. varak altının kalbur şeklinde delikli bir kutuya konulup içinde kuru fırçanın hareket ettirilmesiyle altın parçalarının kalburun deliklerinden aşağıya dökülmesi işlemidir. Düşen altın kırıntılarının daha önce jelatinli su sürülmüş ıslak zemine yapışması sağlanmalıdır. kıtaların. Yazma eserler içinde bilhassa saray kütüphaneleri için hazırlanmış olanlarında tezhibe çok ehemmiyet verilmiştir. Tezhip Sanatının Kullanıldığı Yerler Tezhip. sıvama ve taramalı olmak üzere iki işleniş şekli vardır. kitap sanatları içinde de ayrı bir önem taşımaktadır.1: Dairevi zahriye örneği. Müzehhipler tarafından kalbur zerefşanı kadar tercih edilmemiş olmasına rağmen. Zerefşan (Altın Serpme) Tezhipte sıkça görülen zerefşan. Genellikle tek veya iki renk kullanılır. fırça zerefşanı da uygulanmıştır. Altın parçacıklarının yüzeyin her tarafına eşit ve dengeli serpilmesine dikkat edilir. Kalbur zerefşanı adıyla bilinen bu işlem uygulanırken altın parçalarının farklı büyüklükte olması için kalburun delikleri irili ufaklı açılır. hüsn-i hat levhalarının. sahife kenarlarında ve kitap boğaz kısımlarıyla levhalarda her devirde uygulanmıştır. murakka‘ların (yazı albümü). jelatinli su ile karıştırılıp fırçaya alınır ve belirli yükseklikten zemine serpilir. Kuruduktan sonra zermühreyle parlatılır.

zahriyede. eserin tezhip bütünlüğünü korumak amacıyla renk. Yapılan serlevha tezhibi.56 Serlevha (Dîbâce) ve Unvan Sayfası Tezhibi: El yazması kitaplarda metnin başladığı tezhipli sayfalardır. Bu sayfada görülen dairevî veya mekik biçimindeki tezyinatın içine -bazan dışına. Mushafların bezemesinde. desen ve motif bakımından zahriye tezhipinin devamı niteliğinde olmalıdır. Hattatın gayesi Kur’ân-ı Kerîm’i insan elinin yazabileceği en güzel biçimiyle ortaya çıkarmaksa tezhip sanatkârınınki de ona yakışan bezemeyi âdeta gönlüyle renklendirmektir. mürekkep gibi çeşitli biçimlerde olan serlevha sayfaları mutlaka 111     . Zahriyeden sonra en yoğun bezemenin bulunduğu ve yazılı sahanın sınırlı tutulduğu bu sayfalara serlevha veya dîbâce. Bu eserlerin başında mushaflar gelmektedir. yazma kitaplarda esas metnin başladığı ilk sayfanın arkasındaki sayfa veya sayfalar için kullanılan bir tabirdir. Ancak. genelde yeni tasarım ve arayışlara yer verilmediği klasik kaidelere sadık kalındığı görülür. sırtlık” mânasına gelen zahriye.eserin kime ait olduğunu yahut kimin için yazıldığını belirten ve temellük kitâbesi denilen bir cümle yerleştirilir. Kaynak: SSM Hat koleksiyonu. mushaflara mahsus olarak bu yazılı tezhip yerine bütün sayfayı dolduran yazısız silme tezhip yapıldığı. Karşılıklı çift sayfa bezemesinde. Büyük emek ve masraf gerektiren zahriye tezhibi. devirlere göre dikdörtgen. bu sayfaların tezhibine de serlevha tezhibi adı verilir. seyredene derin bir zevk ve huzur veren bezemeyi ortaya koymayı başarmışlardır. usta-çırak iş birliğiyle hazırlanan yazma kitap bezemesinde sırasıyla yer alan tezhip bölümleri şöyledir: Zahriye Tezhibi: “Arkalık. hatta bunun bazan karşılıklı bir çift sayfa olarak düzenlendiği de görülür. kubbeli. Nakkaşhane geleneğine göre. renkler ve kompozisyon birbirinin aynı olmalıdır. beyzî ve kare şeklinde uygulanmıştır. daima sadelik içinde güzelliği aramış.2: Fatiha ve Bakara suresinin ilk ayetleri serlevha tezhibi örneği. nr. Resim 5. İklil. dairevî. Metin dışında kalan sahaya tezhibi yaptıran şahısların önemine göre bir zahriye tezhibi işlenir.Yazma Eser Tezhibi Osmanlı müzehhipleri eserlerinde.

mushaflarda âyet sonları durak denilen küçük. helezon durak ve pençhâne durak çeşitleridir. XVI. sûrenin üstünde yatık dikdörtgen şeklinde bezenmeye başlanmıştır. bir daha tekrarlamayacak kadar buluş kabiliyetine sahip tezhip ustaları yetişmiştir. sûrelerin isimlerini. beyne’s-sütûr uygulaması yapılır. Sûre başları. ekseri yuvarlak şekillerle süslenir. Yazı dendan içine alınarak satır araları bezenir. bir mushafta bulunan 6000’den fazla durak şeklini. Resim 5. Erken devir mushaflarında karşımıza çıkan ve yazı alanı dışında yer alan zahriye. Tezhibine itina edilen mushaflarda genellikle serlevha tezhibinin yer aldığı sayfalara. Bölümbaşı Tezhibi (bahir başı. asırda en zengin ve mükemmel örneklerine rastladığımız ve çoğunlukla dikdörtgen olan serlevhalar tezhibin gerilemesine bağlı olarak sonraki asırlarda eski ihtişamını yavaş yavaş kaybetmiştir. yazı sahasını ortaya çıkarmaktır. Duraklar asıl görevlerinin yanı sıra yazının biteviyeliğini gidererek gözü dinlendirir ve sayfa tasarımına zenginlik katar. fasıl başı. sûre başı): Yazma kitaplarda fasıl veya bahir adı verilen her bir bölümün başında bulunan. Önceleri sadece yazıyla gösterilen sûre başları zamanla. asırdan sonra görülmez. Bundan maksat. nâzil oldukları yeri ve âyet sayısını açıklayan başlıklardır.karşılıklı ve çift olmalıdır. mushaflarda ise her sûrenin başladığı yeri gösteren tezhipli sahalardır. dairevî veya armudî şekilde olup tezhibe bitişik ve yatay şekilde işlenmiştir. 112     . Eğer tezhibli kısım. Tarihte. serlevha.Ahmet nr. En çok karşılaştığımız duraklar. sûre başı ve hâtime gülleri. şeşhâne durak (altıgen nokta). mücevher durak (geçmeli nokta). Ekseriya rûmî ve münhanî motifleriyle bezenen bu güller. Yazma kitaplarda cümle sonları.20 Mushaf Gülleri: Bu tezyinî şekiller sadece mushaflarda bulunur. farklı kalınlıkta ve farklı renkte tahrirlenmiş altın cetvellerle çerçevelenir.3: Unvan sayfası tezhibi Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Sultan I. XIV. metnin başladığı ilk sağ sayfada ve sadece yazının üst kısmında yer alıyorsa buna unvan tezhibi denir. Duraklar: Yazma eserin diğer sayfalarında yazı alanı.

hatim duasıyla birlikte hattat.4: Sure başı tezhibi ve gül örnekleri. Yazı satırları yanlardan eşit miktarda kısaltılarak bitirilirken kenarlarda ortaya çıkan sahalar tezhip edilir. âyet de olsa hattatın imzası da olsa bitişi genellikle ya ikizkenar yamuk veya üçgen şeklinde bir yazı sahası içine yazılır. Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Sultan I. her beş âyette bir hamse gülü. son sözüdür. Cüz bölümlerini işaret eden mushaf gülleri ise. aşere. sûre isimlerini. her on âyette bir aşere gülü. Gül tığları sadece iki yöne olup gülün iki-üç misli uzun tutulur.22 113     . hizib. Hatime Tezhibi (ketebe sayfası. secde. Kur’ân-ı Kerîm’de son sûre olan Nâs sûresinin devamında. Mushafın otuz eşit parçaya bölünmesiyle meydana gelen cüzlerin başladığı yeri belirleyen tezyînî şekillere cüz gülü adı verilir. secde yerlerini belirten on dört adet secde gülü. Yazma kitapların bezenmesi. Bezeme işi sona erince hattat. nakkaşhanede birden fazla sanatkârın emeğiyle hazırlandığı için müzehhip imzası ender olarak görülür. Resim 5. cüz. Son sayfada bulunan yazı. eğer aynı sayfada birden fazla ise yukarıdan aşağıya doğru çizilen bir eksen üzerinde yer alırlar. cüz. kitabın yazılış tarihini. Sayfanın dışa bakan kenarında ve çerçeve dışında kalan alana yapılan ve genel olarak gül diye isimlendirilen bu tezyînî şekiller. Bundan maksat. bazan nerede yazıldığını da belirtir. hamse numaralarını ve isimlerini yazar. gülü leke gibi görünmekten kurtarmak ve bulunduğu uzun dikdörtgen sahayı doldurmaktır. ferağ kaydı): Yazma kitaplarda eserin son bölümü. her yirmi sayfada bir cüz gülü. üstübeç mürekkebiyle gerekli yerlere.Ahmet nr.Ayrıca mushaflarda. her beş sayfada bir hizib gülü müzehhiplere hüner gösterme vesilesi olmuştur. imzasını içeren cümleyi. Hattat imzasının da yer aldığı hâtime sayfasının tezhibiyle bezeme sona erer. hizib ve cüz yarısını işaret etmek maksadıyla kullanılan nısıf gülleridir.

Hilye-i Şerife tezhibi örneği. nesih. yazılı alanın -pek az istisna ilehiçbir şekilde çerçeve içine alınmayışıdır. İlk defa hattat Hâfız Osman tarafından levha şeklinde tertip edildiği ve yazıldığı bilinen hilyelerin tezhiplenmesine de aynı tarihte başlanmış. kimliğini kaybetmiştir. hattat Mustafa Râkım’ın tuğraya getirdiği yenilikten sonra tezyinata gerek de kalmamıştır.5: Sülüs. Resim 5. dört halifenin isimleri. değişik şekillerdeki zeminler tezhip edilmiştir. âyet ve etek gibi yazı sahaları arasında kalan. metnin üstünde bulunan tuğranın çevresinde yer verilmiştir. 114     . göbek. güzelliğini kaybetmiş. Hilye Tezhibi Hz. yüzyılda tezyinatımıza giren Batı tesiriyle klasik özelliği bozulmuş. tuğranın iç bölümlerinde veya etrafında bulunabildiği gibi. XVI. ilerleyen yıllarda Batı tesiriyle tezyînî özelliğini yitirmiş. Muhammed’in fizikî ve ahlâkî güzelliklerini anlatan metinlere bu metinlerin hüsn-i hatla yazıldığı levhaya hilye denilmiştir. Ferman ve benzeri divandan çıkan yazılar tezhip bakımından diğer yazma eserlerden ayıran en önemli özellik. üst kısmına doğru üçgen oluşturacak biçimde de olabilir. Berat ve Menşur Tezhibi Ferman. yüzyılda en zengin bezemenin yapıldığı beratlar. Başmakam. Fermanlarda tezhip sahası. menşur gibi Dîvân-ı Hümâyun’dan çıkan ve tezhip edilmesi gereken resmî yazılarda tezhibe. Tezhip Muhsin Demironat. Osmanlılar’da hilye tezhibine ayrı bir önem verilmiştir.Ferman. fakat XIX. berat.

değişik zamanlarda ve yerlerde farklı tezhip üslûpları doğmuştur. Bu dönem eserlerinde zahriye tezhibinin çoğunlukla daire biçiminde olduğunu. Diğer motiflerle birlikte görülen ve canlı renklerle tonlama yapılarak boyanan bu motif. Bu üslûpta eser veren müzehhip ve musavvir Hacı Ali et-Tebrîzî’dir. Timurlular Devri Tezhip Üslûbu (1370-1507) Timur devrinin sanat merkezi olan Herat’taki kütüphanelerde bezenen el yazmaları. Chester Beatty Library. ortalama olarak kısa yazılan satırları aynı hizaya getirmek için. Tezhip Sanatında Üslûplar ve Sanatkârları Geniş bir zaman dilimini kapsayan tezhip sanatın tarihî seyri içinde. Tîmur devri tezhibinin ikinci altın çağı olarak. 1278 (1861) tarihli olup müzehhip Muhlis b. nr. 1466). zengin renklerle ve cesur tasarımlarla hazırlanmış olup sonraki dönemde de devam eden birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. zengin örnekleriyle ön plandadır. yine altın ağırlıklı olup bedahşî laciverdi. Eğer koltuk sahaları farklı ise müzehhip hazırladığı deseni yedirip genişleterek bu farkı belli etmemeye çalışmalıdır. Kıtalardan meydana getirilen murakka‘lar tezhip edilirken. Hüseyin Baykara’nın saltanat yılları kabul edilir. Özellikle Mesnevî bezemelerinde devrin müzehhipleri. Ta‘lîk hattıyla mâil olarak yazılmış kıtalarda ise yazı ile iç pervaz arasında kalan üçgen boşluklar muska koltuk adını alır. altın zeminlerde fazla olmamakla beraber iğne perdahtı yapıldığı görülür. Bu Mesnevî bezemesi. bütün hünerlerini göstermişlerdir. Selçuklu ve Beylikler Devri Üslûbu (1081-1307) Türkler’in Anadolu’ya Konya merkez olmak üzere yerleşmelerinden sonra. sanat faaliyetleri ve kitap sanatına ilginin arttığı bilinmektedir.Kıta Tezhibi Kıtalarda uzun tutulan ilk satırın altına. kırmızı ve siyah ana renklerdir. Abdullah el-Hindî tarafından bezenmiştir (Dublin. Nakkaşhane denilince ne hatırlıyorsunuz? Buradaki çalışma şekline anlatın. karşılıklı gelen kıtaların iç ve dış pervazlarına aynı desen uygulanarak bezeme bütünlüğü sağlanmalıdır. iki tarafta kalan dikdörtgen veya kare şeklindeki kısımlara koltuk. 115     . desen ve işçilik olarak tezhip sanatının en seçkin ve en yüksek seviyede eserleridir. Bunların en eskisi. Renkler. Bu dönemin göz alıcı üslûbunun oluşmasında rol oynayan güçlü sanatkârların yanında Timurlu ailesinin sanatı desteklemesi ve himaye etmesinde büyük payı vardır. Bu ekolde münhanî motifinin ayrı bir yeri vardır. Aynı satırda yer alan koltuklarda birbirinin aynı tezhip yapılır. yapılan bezemeye de koltuk tezhibi denir.

geometrik desenlerin öne çıktığı. ekseriya büyük boyutlarda olup tercihen altın. Saray Nakkaşhanesi’nde XVI. Azerbaycan. sık uygulanmıştır. minyatür ve cildiyle dikkati çeken Şâhnâme-i Firdevsî (TİEM. Osmanlı Devri Saray Üslûpları (1300-1922) A. Beylikler devri tezhibinde. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Üslûbu XIV ve XV. Karakoyunlular dönemi Türkmen üslûbunun bilinen en güzel örnekleri arasında Dîvân-ı Kâtibi (TİEM. himaye etmişlerdir. Baba Nakkāş Üslûbu Fâtih Sultan Mehmed devrinde hazırlanan yazma eserlerde görülen tezhip Baba Nakkāş üslûbu olarak tanınır. B. Tezhip özellikleri incelendiği zaman. İri hatâyîlerin kendi üstüne katlanan taç yapraklarının üç boyutlu görüntüleri de bu döneme has bir özelliktir. siyah. ufak yaprakların da yer alması bu üslûbun öne çıkan özelliklerindendir. 1978) Türkmen üslûbunun bütün hususiyetlerini taşıyan bir şaheserdir. iri ve detaylı çizilmiş hatâyî motifinin yoğun kullanılmasıdır. 1987) 1456’da hazırlanıp cildi. yüzyılın ilk yarısında. Beylikler devrinde Konya’da nakkaşhanede hazırlanan eserler. la‘l mürekkebiyle hazırlanan ve foyalı halkârî ismiyle bilinen tarz. Bu üslûbun özellikleri. Halkârî bezemede. Karaman ve Germiyan beyleri kitap sanatlarını desteklemiş. zencerek kenar sularına fazla yer verildiği ve altının ön planda yer aldığı görülür. çok ince ve kıvrak bir fırça çalışması bulunmamasına rağmen Osmanlı tezhip üslûbunun temeli bu dönemde atılmıştır. Yarı şeffaf özelliğiyle la‘l mürekkebi bu dönem halkârına ayrı bir güzellik kazandırmıştır. Motifler içinde rûmî ve münhanî çok kullanılmıştır. Zengin yaprak ve hatâyî motifleri yanında yarı üslûplaştırılmış efsanevî ve gerçek hayvan motiflerinin bolca yer aldığı bu yoğun desenlerde hareket ve derinlik sağlayan kalın çekilmiş çizgilerle beraber büyük bir ustalıkla gözle 116     . lâcivert ve beyaz renkler kullanılmıştır. âharlı kâğıt üzerine sadece altın ve is mürekkebi kullanılarak işlenen hareketli desenlerden meydana gelmesidir. Bu üslûbun en çarpıcı özelliği. nr. Sazyolu Üslûbu Osmanlı sanatında uzun bir dönem beğeniyle uygulanan Sazyolu üslûbu.XIV. asrın ilk yarısında. Akkoyunlu üslûbuna ait tezhip. Desenlerde rûmî motifin de yoğun olarak kullanıldığı görülür. yüzyıllarda Doğu Anadolu. tezhibi. altın ve çivit laciverdi yanında kestane rengi zemine de yer verilmesidir. Sade ve ufak yaprakların desen içinde zemine serpiştirilmiş küçük bulut parçalarının yanında sade. yeni bir bezeme tarzı olarak. işçilik ve renk olgunluğu ile devrinin en mükemmel eserlerinden biridir. minyatür ve tezhip sanatlarında farklı özellikleriyle gelişmiş bir üslûp doğmuştur. Irak ve İran’da hüküm süren Türkmen hanedanları devrinde güzel sanatlar alanında özellikle cilt. Ağa Mîr’in öğrencisi Tebrizli Şahkulu tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu üslûbun belirgin renkleri. nr.

Tezhip sanatından sonra bu üslûbu. Kara Memi Üslûbu Kanûnî Sultan Süleyman döneminde 1558 yılında saray nakkaşhanesi sernakkaşı olan Kara Memi. kubur. kuyumculuk ve maden işçiliği gibi sanat kollarında uygulanan bu üslûp. asırda yaşayan çiçek ressamı ve müzehhip Ali Üsküdârî.seçilemeyecek kadar ince çekilmiş hatlar da görülür. nr. yazı çekmecesi. taş işçiliği. Eserlerde az ve hafif renkler kullanılmıştır. Bu üslûp ile kitap kabı. Genellikle dendanlı küçük paftalar içine veya hatâyî motifi meşimesine imzasını atmıştır. Şahkulu’nun öğrencisidir. Kara Memi üslûbu olarak bilinen bu tarz. Bu üslûbun bir başka sanatkârı da Tebrizli Velî Can’dır. rokoko üslûbunu Osmanlı-Türk zevkiyle yoğurarak yeni bir üslûp ortaya koymuştur. çini sanatında görüyoruz. asırlarda yaşayan Atâullah Efendi. zambak ve bahar dalı gibi bahçe çiçekleriyle meydana getirdiği üslûp uzun zaman sevilerek uygulanmıştır. Eserlerinde farklı desenler uygulamaya dikkat eden Ali Üsküdârî. Rokoko motifleri de dahil olmak üzere bütün motifleri. kitap kabı. Topkapı Sarayı’nda 1641’de yaptırılan Sünnet Odası’nın dış cephesindeki mavi-beyaz yekpâre çini panolar bunun en güzel örneğidir. çini. kendinden sonraki yıllarda bu yolda eser veren sanatkârlar yetişmesine vesile olmuştur. kalem işi. 117     . ruganî tekniğinde müstesna eserler meydana getirerek tezhip sanatında bir üslûp ortaya koymuştur. kalemdan ve yay gibi değişik örnekler hazırlamıştır. yüzyılın ilk yarısından başlayarak günümüze kadar gittikçe artan bir istekle kullanılmıştır. Müzehhip Kara Memi’nin 1566 yılında hazırladığı ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (TY. yeri geldikçe birbirine uyumlu şekilde kullandığı ruganî eserlerinin çoğu Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Tezhip. XVIII ve XIX. Hatâyî grubu ile hayvan motiflerinden başka sanatkârın hayal gücü ve anlatım kabiliyetini âdeta imza koyar gibi ortaya çıkaran peri figürleri vardır. karanfil. C. Yarı üslûplaştırılmış gül. Atâ Yolu (Pesend) Üslûbu Hezargrâdîzâde Ahmed Atâullah tarafından başlatılan çiçekli bir bezeme tarzıdır. E. Ruganî işlerinde özellikle halkârî ve çift tahrir tekniklerini kullanmayı tercih etmiştir. halı ve kumaş desenleri. XVI. D. 5467) muhafaza edilen Muhibbî Divanı bu üslûbun en olgun eseridir. Kendinden evvel yapılmamış olan ve sanat gücü yanında uyumlu renkleri ve çarpıcı motifleriyle bezediği ruganî işçiliği. yazı altlığı. Şahkulu ile başlayan peri resmetme geleneği umumiyetle sayfanın tamamını dolduran tek peri figürü şeklinde uygulanmaktadır. çini sanatında da çok beğenilerek güzel örnekleri meydana getirilmiştir. lâle. Ali Üsküdârî Üslûbu XVIII. bazan birden fazla desen çeşidini aynı saha içinde kullanarak sanatını sergilemiştir. Osmanlı saray halılarının büyük bir kısmı sazyolu desenlerle meydana getirilmiştir.

nr. zengin ve birbirinden farklı geometrik desenlerin uygulandığı. asırda Safevîler’in büyük müzehhiplerinden biri de Hasan-ı Bağdâdî’dir. motif olarak kullanılmış. münhanî motifinin de çok güzel kullanıldığı görülür. musavvir Abdullah Şîrâzî’dir. bütün ihtişamıyla ön planda yer alır. siyah ve kahverengi zemin rengi olarak görülür. Kıvrak ve temiz bir işçilikle hazırlanan. 249). diğer üslûplarda görmediğimiz nisbette hayvan motifi bulunmaktadır. hediye olarak gönderilmiştir. Böylece Herat -Tebriz ve İstanbul nakkaşhane üslûpları harmanlanarak Osmanlı klasik döneminin müstesna eserleri İstanbul’da hazırlandı. 25’te muhafaza edilmektedir. Kazvin ve İsfahan gibi şehirlerinde toplanan sanatkârlar nakkaşhanelerde. bugün TSMK. fırça tarama üslûbuyla tabii çiçek desenlerine dayanan bir tezhip tarzıdır. Tebriz. Safevî sarayında çalışan ve daha evvel Herat’tan buraya getirtilen Timurlu sanatkârları topluca İstanbul’a gönderdi. Eski İran kültürünün tesiri altında kalan ve bir kısmı Türkmen asıllı olan bu sanatkârlar. halkârîde 118     . G. yüzyılın ilk yarısında İlhanlılar.Atâ yolu veya pesend üslûbu. Abdullah isimli sanatkâr tarafından bezenen Kur’ân-ı Kerîm’dir (TSMK. XIV. yüzyıl ikinci yarısında hazırlanmış Safevî kökenli minyatürlü yazmaların büyük bölümü. Safevî tezhibinde yer alan motifler içinde. yüzyıl boyunca da Memlükler tezhip sanatında öne çıkmışlardır. Motifler içinde de rûmî. Nakkaşhanelerinde hazırlanan büyük boy yazma eserlerde. Şah Mahmud’un yazdığı ve onun tarafından tezhip edilen bir Kur’ân-ı Kerîm. Safevî Dönemi Tezhip Üslûbu (1501-1736) Safevî döneminde önemli sanat merkezleri olan Şîraz. Memlük devri müzehhipleri içinde özellikle İbrahim el-Âmidî’nin XIV. 1514 Çaldıran zaferi sonrası Tebriz’i fetheden Yavuz Sultan Selim. Altından sonra lâcivert. nr. zemin ve saplar görülmeyecek haldedir. İlhanlı ve Memlük Üslûbu XIV. Bunlardan biri. asrın başında Bağdat’ta hüküm süren İlhanlı Sultanı Olcayto’nun himayesinde çalışan Muhammed b. üslûplaştırılmış insan ve hayvan başları. XIV. Bu dönem sanatkârlarından en meşhuru. sanat açısından bir şaheserdir. asrın ikinci yarısında Kahire’de bezemesini yaptığı Kur’ân-ı Kerîm. farklı çeşitleriyle işlenmiştir. Aybek b. Tezhip çeşitleri bahsinde zerenderzer ne demektir? F. Çok yoğun olarak âdeta üst üste yerleştirilen çeşitli çiçekler. Osmanlı saray hazinesine. Canlı ve zengin renklerle işlenen bu üslûp son derece dikkat ve sabır isteyen bir çalışmayla yürütüldüğü için fazla eser verilememiştir. dikdörtgen çift zahriye sayfaları muhteşemdir. Pesend üslûbunu XX. Zengin örnekleriyle zencerek pervazlar. günümüze ulaşan tezhip sanatının şaheserlerini meydana getirmişlerdir. o dönemin kitap sanatlarının olgun örnekleri görülmektedir. Motiflere hatâyî grubunun dahil edildiği. minyatür sanatında daha yoğunlaşarak yazma eser konularını bu sanat ile ifade yoluna gitmişlerdir. Tezhipte. yüzyılda başarılı olarak uygulayan ve nadide eserler veren bir sanatkâr da Muhsin Demironat’tır. XVI. renklerin daha canlı ve çeşitli olduğu. Emanet Hazinesi. müzehhip. Hırka-i Saadet. Özellikle XVI.

fırçayla sürülecek hale getirilmiş olan varak altın ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir bezeme sanatıdır. Çintemani b. Aşağıdakilerden hangisi tezyînî Türk motifi değildir? a. Kendimizi Sınayalım 1. hüsn-i hat levhaları. yüzyıl b. Osmanlı devrindeki bezeme üslûpları içinde Fâtih devrine ait olan hangisidir? Özet Zengin tarihe sahip olan tezhip sanatı. Safevî devrinin öne çıkan sanatkârları. Tezhip ve minyatür sanatının çoklukla bir arada uygulandığı Safevî üslûbunda. yüzyıl c. murakka‘lar. yüzyıl d. uygulamalı olarak burada öğrenmişlerdir. Büyük boy yazma eserler tercih edilmiştir. tezhibin daha kısa zamanda yapılmasını sağlamıştır. berat ve fermanlar tezhip sanatının en çok kullanıldığı alanlardır.de efsanevî hayvan motifleri sıkça işlenmiştir. Nakkaş Bihzad İbrâhimî. 1580-90 yılları arasında. Kur’ân-ı Kerîm ve el yazması eserler. Usta-çırak usulüne göre yetiştirilen talebeler. kıtalar. sanatkâr imzasına önem verilmiş ve desenin görünür yerine yazılmıştır. XX. XIV. Birçok sanatkârın toplu olarak eser verdikleri nakkaşhaneler. Rûzbihân Müzehhip. yüzyıl 2. sanatı yalnız tarifle değil. Çini e. üslûplaştırılarak kullanılır. Penç d. Hatâyî c. Müzehhip Abdullah Şîrâzî ve Sadeddin Müzehhip’tir. Rûmî 119     . XII. Desen çiziminde bitkisel ve hayvansal çıkışlı motifler. XIX. Asıl malzemesi altındır. Şiraz el yazmalarının sanat değeri doruk noktasına ulaşmış olup pahalı malzeme kullanımı yanında konularda da farklılıklar görülmeye başlamıştır. XVI. Tezhip sanatının en parlak dönemi hangi yüzyılda yaşanmıştır? a. yüzyıl e.

Çifttahrir e. Rûmî motifinin yer alması c. Halkârî d. Zerefşan b. Tezhip sanatının kullanıldığı yerlerden değildir? a. Mushaflar e. “Tezhip Sanatının Kullanıldığı Yerler” konusunu yeniden okuyunuz. 120     . “Türk Tezyinatında Motifler” konusunu yeniden okuyunuz. d 3. Cevabınız doğru değilse. “Sazyolu Üslûbu” konusunu yeniden okuyunuz. c 2. e Cevabınız doğru değilse. “Tezhip Çeşitleri” konusunu yeniden okuyunuz. Hangisi tezhip çeşidi değildir? a. Sazyolu üslûbunun en belirgin özelliği hangisidir? a. Zengin yaprak ve hatâyî motifleri yanında hayvan motifleri kullanılması Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Halılar c. Cevabınız doğru değilse. Zerenderzer 4.3. Duraklar c. Zemin boyası kullanılması d. b 4. Çok renkli olması b. “Tezhip Sanatının Tarihi” konusunu yeniden okuyunuz. Cevabınız doğru değilse. Kısa bir dönem uygulanmış olması e. Hilyeler 5. Cevabınız doğru değilse. Murakka‘lar b. Yazma kitaplar d. b 5.

boya hazırlayanlar. İstanbul. Birol. İstanbul. Çicek (1991). Bu cisimli boyalar destesenk (= el taşı) denilen dış bükey mermer taşıyla sulu ortamda ezilerek hazırlanırdı. Geometrili desenler. Pano özelliği taşıyan desenler. 2. burada bir arada çalışırlardı. Gülnur (2008). Çicek (2009). Duran. İnci (2008). altın ezenler. tezhip sanatının yapıldığı büyük atölye idi. desen çizenler. Âhar yapanlar. Ankara. Mavi: Çivit Tarihte tezhipte kullanılan boyalar. 3. Sıra Sizde 2 Hazırlanış biçimleri dikkate alınırsa üç grup desen vardır: 1. Sıra Sizde 4 Zerenderzer = Altın içinde altın Sıra Sizde 5 Baba Nakkāş Üslûbu Yararlanılan Kaynaklar Birol. lapislazuli. 121     . Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler / Motifs in Turkish Decorative Arts. Hat ve Tezhip Sanatı. Çiçek Ressamı. kâğıt boyayanlar. Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Siyah: İs mürekkebi Lâciverd: Lâcivert taşı. Burada yazma eserlerin tezyinatı kısa zamanda tamamlanırdı. Derman. İnci – Derman. Tabirler ve Malzeme”. Ali Üsküdârî. Daha sonra Arap zamkı eriyiğiyle karıştırılıp kullanılırdı. toprak boyalar idi. “Tezhip Sanatında Kullanılan Terimler. Sıra Sizde 3 Nakkaşhane. İstanbul. cetvel ve tahrir çekenler. Tezhip ve Ruganî Üstâdı. Ulama (raport) desenler.

Meriç. “Kitap ve Tezhibi”. c. Oxford. Zeren (2003). Ankara. Ankara. “Osmanlı Asırlarında Üslûp ve Sanatkârlarıyla Tezhip Sanatı”. Tanındı.2. Rıfkı Melûl (1953). Ünver. Derman. Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları: Vesikalar I. c. Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları. İstanbul. Osmanlı Özel Sayısı.IV. Ankara. Richard (1938-39). Çiçek (2000).Ettinghausen. Osmanlı Uygarlığı. A Survey of Persian Art. 122     . Süheyl (1958). “Manuscript Illumination”.

123     .

musavvir Nakkaşhane   Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Osmanlı öncesi değerlendirebilecek. Serpil Bağcı-Filiz Çağman-Günsel Renda-Zeren Tanındı’nın Osmanlı Resim Sanatı. künyeli kitaplarını inceleyiniz. • • Banu Mahir’in Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul 2005. Minyatürlü Osmanlı el yazmalarının türlerini açıklayabileceksiniz.  Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra.  124   .   Anahtar Kavramlar • • • • El yazması eser Osmanlı minyatür sanatı Nakkaş. • • • • • El yazması eserlerin resimleri olarak bilinen minyatürlerin İslâm kültüründe ne zamandan itibaren ortaya çıktığını ifade edebilecek. İstanbul 2006. Osmanlı minyatür sanatına kişisel üslûplarıyla yön veren nakkaş ve musavvirleri ayırt edebilecek. Türkler’de minyatür sanatının gelişimini Osmanlı dönemi minyatür sanatının gelişim evrelerini açıklayabilecek.

Müslüman fetihlerinden sonra.  125   . Zamanla bu terim. Nakkaşların birlikte çalıştıkları atölyeye de nakkaşhane denilmiştir. İran’da Zerdüşt rahiplerinin elinde bulunan bazı resimli el yazmaların. Sâsânîler dönemine ait fresk ressamlığı ve minyatürlü el yazmalarının varlığına değinen kaynaklar varsa da günümüze bu dönemden herhangi bir resimli el yazması ulaşmamıştır. minyatür yapan sanatçılara da musavvir veya nakkaş adı verilmiştir. XVI-XIX. Latince minor (küçük) sözcüğüne dayandırılarak. Helenistik ve Roma mirasını kapsayan Geç Antik Batı ile VII. müslüman sanatkârlara örnek teşkil etmiş olabileceği düşünülmekte ise de İslâm minyatürlerini asıl etkileyenin Maniheizm olduğu kanaati daha yaygındır. parşömen. figür tipleri ve kompozisyon anlayışı bakımından Selçuklu dönemi minyatürlerinin öncüleri olarak kabul edilir (Resim 6. Minyatür terimi.1). İslâm minyatürlerinin en erken tarihli örneklerinin zamanımıza ulaşabilenleri XII. kırmızı kurşun tozu) yapılan miniatura adı verilen süslemeden gelmekte ve sülüğenle boyanmış anlamını taşımaktadır. altın ve gümüşle yapılan minyatürler ışık gölge oyunlarıyla derinlik kazandırılmayan küçük boyutlu satıh resimleridir. Uygurlar’ın başkenti Hoço’da (Doğu Türkistan) Alman bilim adamı Albert von Le Coq tarafından ortaya çıkarılarak 1923’te yayımlanan Maniheist Uygur minyatürleri. yüzyıllarda İslâm dünyasına katılan Orta Asya ve Uzakdoğu sanatlarının etkileriyle oluşmuştur. Papitüs üzerine yapılmış bazı desenler Mısır’da Fâtımî halifeleri (909-1171) döneminde kitap ressamlığının varlığını ortaya koymaktadır. fildişi gibi farklı malzemeler üzerine yapılan resimlere de denilmiştir. İslâm sanatında minyatüre tasvir. yüzyıllara aittir. sülyen. İran’ı ve Mezopotamya’yı içine alan Geç Antik Doğu Suriye ve Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan toprakların. yüzyıllar arasında ufak boyutlu kâğıt. İslâm minyatür sanatı. Sulu boya.Minyatür Sanatı GİRİŞ El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere minyatür denilmektedir.XIII.-VIII. Ortaçağ Avrupası’nda hazırlanan bazı el yazması kitapların bölüm başlarındaki metnin ilk harfinin kızıl-turuncu minium ile (sülüğen.

Resim 6.1: Maniheist bir el yazmaya ait bir yaprağın iki yüzündeki Uygur minyatürleri, Hoço Tapınak K Buluntusu, VIII.-IX. yüzyıl arası. Kaynak: Härtel, H.-M.Yaldız, Die Seidenstrasse, Malereien und Plastiken aus buddhistischen Höhlentempeln, Berlin 1987, s. 161.

İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin, Abbâsî Halifesi Me’mûn’un (813-833) bazı antik kaynakları Arapça’ya çevirtmesiyle başladığı belirlenmiştir. Yunanca’dan Arapça’ya yapılan bu çeviri faaliyeti IX. yüzyılda başlamış olmasına rağmen, günümüze ulaşabilen ilk minyatürlü el yazmaları XI. yüzyıl sonlarına aittir. ! XI ve XII. yüzyıllarda Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu oluşmuştur. Bu döneme ait kitap resmi örnekleri Selçuklu minyatür üslûbu adı altında gruplandırılmıştır. Anadolu’da üretilmiş XII.-XIII. yüzyıllara tarihlenen ilk minyatürler, Silvan, Diyarbakır, Mardin, Aksaray, Kayseri ve Konya gibi merkezlerde hazırlanmış eserlerde yer alır. Günümüze ulaşan minyatürlerin en eski örnekleri Artuklu Kitâbü’l-Haşâiş ve Kitâbü’t-Tiryâk adlı eserlerde görülür. Antik el yazmalarından kopya edilen bu ilk minyatürlerde Bizans resminin etkilerine rastlanır. Diyarbakır’da Artuklu Emîri Nâsırüddin Mahmud için Cezerî tarafından 1206’da hazırlanan Kitâb fî Ma‘rifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye adlı eserin (TSMK, III. Ahmed, nr. 3472) minyatürleri ise Anadolu dışındaki çağdaşı Selçuklu minyatür üslûbuyla benzerlik taşır. Harîrî’nin el-Makāmât’ı ile (Paris Bibliothèque Nationale, Arabe 3929) ile Sûfî’nin Suverü’lkevâkibi’s-sâbite’sinin (Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, nr. 3422) Artuklu sarayı için hazırlanmış olan Selçuklu minyatür üslûbundaki diğer eserlerdir. Anadolu Selçuklu dönemi minyatür örnekleri, XIII. yüzyıl başlarında Konya’da hazırlandığı anlaşılan, Varka ve Gülşah adlı mesnevide yer alırlar. Nakkaş Abdülmümin el-Hûyî tarafından metin içerisine yatay frizler halinde yapılmış olan bu eserin minyatürleri, minâî tekniğiyle bezeli Selçuklu çini ve keramiklerinde de izlenen, geleneksel Selçuklu figür üslûbunun en olgun örnekleridir (Resim 6.2).
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin ne zaman başladığı bilinmektedir?

 126  

Resim 6.2: Varka ve Gülşah vedalaşırken, Varka ve Gülşah, TSMK, Hazine, nr. 841, y. 33b, XIII. Yüzyıl Kaynak: Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, Resim 4.

1220’li yıllardan sonra İslâm minyatür sanatında İlhanlılar’ın hâkim olduğu İran’da hazırlanan yazmalarda Uzakdoğu ve özellikle Çin sanatının etkileriyle yeni bir tarz ortaya çıkmıştır. Meraga’da kaleme alınmış İbn Buhtîşû’nun Menâfiu’l-hayevân’ı ile Bîrûnî’nin el-Âsârü’l-bâkıye’si bu döneme ait melez üslûbun sergilendiği başlıca eserlerdir. İlhanlı dönemi minyatür üslûbu devletin yıkılmasından sonra Ahmed Musa’nın resmettiği Mi‘râcnâme, Kelile ve Dimne ve bir Şâhnâme nüshasında devam etmiştir. Celâyirliler devrinde klasik İslâm minyatürünün biçimlendiği, yüzeysel ve dekoratif bir resim üslûbunun doğduğu görülür. İlhanlılar’ın ardından Şîraz’da hüküm süren İncûlular’ın himayesinde hazırlanmış eserlerdeki minyatürlerde fonda canlı renklerin hâkim olduğu duvar resimlerine benzeyen iri figürlü farklı bir üslûp ortaya çıkmıştır. İslâm minyatür sanatının en önemli örneklerinden birçoğu Timurlu dönemine aittir. Bu devirden günümüze ulaşan minyatürlerin çoğu Timur’un oğlu Şahruh ile torunlarının himayesinde hazırlanmış eserlerde yer alır. Özellikle Uluğ Bey, İskender Sultan ve Herat’ta Gıyâseddin Baysungur minyatür sanatını ve sanatkârları desteklemiş, imkânlar sağlayarak onları himaye etmişlerdir. Şahruh devrinde Herat’ta Câmiu’t-tevârîh nüshaları çoğaltılmış, Hâfız-ı Ebrû’nun Külliyât-ı Târîh’i ile Uygurca yazılmış bir Mi‘râcnâme nüshası hazırlanmıştır. Güçlü bir şair ve hattat olan Baysungur’un Herat’ta kurduğu sanat atölyesinde zamanının en usta hat, tezhip ve minyatür sanatkârları çalışmış, burada İslâm kitap sanatları alanında şaheserler ortaya konmuştur. Günümüzde çeşitli müze ve kütüphanelerde korunan, Baysungur için hazırlanmış minyatürlü yazmalar arasında Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Gülistan’ı, Hâcû-yi Kirmânî’nin Hümâ ve Hümâyun’u, Firdevsî’nin Şâhnâme’si, Kelîle ve Dimne nüshaları, Nizâmî’nin Heft Peyker’i önde gelen minyatürlü yazmalardır. XIV ve XV. yüzyıllarda Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Karakoyunlular ve Akkoyunlular döneminde geliştirilen ve Türkmen üslûbu denilen yeni bir tarz doğmuştur. Karakoyunlu minyatürlerinde figürler iri başlı ve tıknazdır. Tabiat, bitkilerin ve genellikle

 127  

kayalık bir ufuk hattının yer aldığı sade bir manzara halinde ve açık renkler kullanılarak işlenmiştir. Bu üslûbun günümüze ulaşan örnekleri Pîr Budak’ın himayesindeki seçkin sanatkârlar tarafından Şîraz ve Bağdat’ta hazırlanmıştır. Nizâmî’nin Hamse’sinin çeşitli nüshaları Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ı bu dönemin üslûbunu yansıtan eserlerdendir. Akkoyunlu minyatürleri Sultan Halil ile kardeşi Sultan Yâkub’un himayelerinde yapılmıştır. İslâm minyatür sanatının en önemli gelişme safhalarından biri Safevîler döneminde gerçekleşmiştir. Resim konusundaki hoşgörülü anlayışlarıyla minyatür sanatının gelişmesine katkıda bulunan Safevî hükümdarları sanatkârların çeşitli sanat alanlarında eserler ortaya koymasına destek ve imkân hazırlamışlardır. Safevî minyatür ekolü Türkmen ve Herat üslûbunun etkisiyle oluşmuştur. Özellikle Şah I. Tahmasb’ın saltanatı yıllarında Tebriz saray atölyesi Bihzad’ın yönetiminde en faal ve en değerli eserlerin verildiği bir sürece girmiştir. Bu devrin ünlü ustaları arasında öne çıkan Sultan Muhammed, Âgâ Mîrek ve Şeyhzâde gibi sanatkârlardır. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Külliyât’ı, Firdevsî’nin Şâhnâme’si, Nizâmî’nin Hamse’si bu ekolün günümüze ulaşan en zarif, göz alıcı eserleri arasındadır. Bâbürlü devrinde Tebriz’den gelen ustalarla yerel ustaların katılımıyla kendine özgü müslüman Hint minyatür üslûbu doğmuştur. Bu ekolün en verimli dönemi Ekber Şah zamanına rastlar. Bu dönemde çeşitli yazmaların yanı sıra Bâbürnâme ve Ekbernâme adlı eserler resimlendirilmiştir.
Osmanlı öncesi Türk minyatür sanatının gelişimi ve Osmanlı dönemi minyatür sanatıyla ilgili bilgi için www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm ve ismek.ibb.gov.tr/portal/ibransicerik.asp?icerikID=487...3 adreslerine başvurabilirsiniz. Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu nasıl adlandırılmaktadır?

OSMANLI MİNYATÜR SANATI VE GELİŞİM EVRELERİ
Osmanlı Devleti’nin ikinci başkenti Edirne’de XV. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanmış Dilsuznâme (Oxford Bodleian Library, Quseley, nr. 133) Külliyât-ı Kâtibi (Resim 6.3) ve Ahmedî İskendernâmesi (Venedik, Marciana Kütüphanesi, Cod. Or. nr. 57) erken Osmanlı minyatür üslûbunu temsil eden eserler arasında yer alırlar. Bunların resimlendirilmesinde, 1440 sonrası Timurlu Şîraz kentinden Edirne’ye geldiği sanılan bir grup sanatçının Türk asıllı nakkaşlarla birlikte çalışmış oldukları belirlenmiştir. Bu dönem minyatürleri, Timurlu Şîraz minyatür üslûbunun etkilerini yansıtırlarsa da figürlerin başlıklarında, oldukça iri boyutta çizilmiş çiçek kümelerinde ve özellikle ufuk hattı üzerinde sıralanan servilerde, Osmanlı minyatür sanatının sonraki dönemlerinde de tekrarlanacak özelliklerine yer verildiği dikkati çekmektedir.

 128  

Resim 6.3: Eyüp ve Salman genç sultanın huzurunda, Külliyât-ı Kâtibi, 1460 civarı, TSMK, Revan Köşkü, nr. 989, y. 229b-230a. Kaynak: Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, Resim 9.

İstanbul’un alınışından (1453) sonra İtalya’dan davet edilen Gentile Bellini’nin yaptığı Fâtih Sultan Mehmed’in yağlı boya portresiyle Costanzo da Ferrara’nın hazırladığı bronz madalyalar, aynı dönemde Fâtih’in minyatür geleneğinde portrelerini yapan Osmanlı nakkaşları Sinan Bey ve Ahmed Şiblizâde’nin üslûplarını etkilemiştir. Bu portrelerden biri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan bir murakkanın (albümün) içine yerleştirilmiştir (Resim 6.4). Bir diğeri ise yine aynı murakkanın içinde olup, Fâtih Sultan Mehmed’i bağdaş kurmuş ve dörtte üç profilden gül koklarken tasvir eder (Resim 6.5). Oturuş biçimiyle hükümdar pozunda resmedilmiş bu portrede, Timurlu sanat geleneğiyle İtalyan resim sanatının gerçekçi üslûbu kaynaştırılmıştır.

Resim 6.4: Fâtih Sultan Mehmed portresi, Sinan Bey’e atfedilir, 1460-1480 arası, TSMK, Hazine, nr. 2153, y. 145b. Kaynak: Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, Resim 10.

 129  

5: Fâtih Sultan Mehmed portresi.6: Behram Gür Beyaz Köşk’te. TSMK.196a. nr. 406). İstanbul 2005. Hazine. Sinan Bey veya Şiblizâde Ahmed’e atfedilir. 1498. Resim 11.  130   . 2153. y. TSMK. İnebey Ktp. genellikle XV. Hüseyin Çelebi. 799.. 1480 civarı. II. T. Kaynak: Mahir.Resim 6. Bayezid döneminin 1484-1485 yılları olaylarını işleyen resimli manzum bir eser olan Şehnâme-i Melik Ümmî (TSMK. Melik Ümmî tarafından yazılmış. tasvirleri Abdullah nakkaş tarafından yapılmış. Bayezid döneminde (1481-1512) resimlendirilen edebî konulu eserlerde. yüzyıl Türkmen minyatür üslûbunun yanı sıra Batıhıristiyan sanatının da etkileri görülür. Sultan II. Osmanlı Minyatür Sanatı. Banu. nr. Resim 13. Hamse-i Hüsrev-i Dihlevî. Kaynak: Mahir.6) yer alırlar. Her iki etkinin kaynaştığı minyatürler Kelile ve Dimne (Bursa. Osmanlı Minyatür Sanatı. Banu. bu dönemin tarihî konulu ilk eseridir. 763) ile Emîr Hüsrev-i Dihlevî Hamse’sinin 1498 tarihli nüshasında (Resim 6. Hazine. Aynı dönemin ilginç bir eseri. Chester Beatty Kütüphanesi. Bursalı Uzun Firdevsî’nin yazdığı hükümdar peygamber Süleyman’ın olağan üstü olaylarla dolu yaşamını konu alan Süleymannâme’dir (Dublin. Hazine. nr. İstanbul 2005. 10a. y. Resim 6. 1123) metni. nr.

nr. y. nr. nr. Revan Köşkü. Kaynak: Mahir. Bayezid döneminde fethedilen on kalenin tasvirleri. Resim 6. sanatçının üslûbunu yansıtan ilk resimleridir. TY.7). E. 1272) adını taşır. Hazine. figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren Matrakçı Nasuh’un ilk eserlerinden biri. Revan Köşkü. yeşil yapraklar ve serviye benzeyen tepesi kıvrık ağaçlar belirgin özellikler olarak dikkati çeker. nr. özgün üslûbuna doğru yol almıştır. hem Timurlu Hüseyin Baykara dönemi Herat nakkaşhanesinin dekoratif üslûbunun hissedildiği hem de Osmanlı karakterini yansıtan bir resim tarzı doğmuştur. nr. Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’e ve Mısır’a yapmış olduğu seferlerden İstanbul’a getirilen farklı gelenekleri temsil eden nakkaşların birlikte çalışmaları sonucu. meydanları ve harabeleri gibi görülmeye değer bütün yerleri bilimsel bir nesnellikle resmedilmiştir. TSMK. Kanûnî dönemine özgün üslûbuyla katkıda bulunan nakkaş Matrakçı Nasuh’tur. 804). FY. Bu üslûpta yapılmış minyatürlerde iri sarıklı zayıf yapılı figürler. 845). Târîh-i Sultan Bayezid (TSMK. Emanet Hazinesi. 391). Ali Şîr Nevâî’nin Divan’ının (TSMK. Kent tasvirleri. Resim 14. Attâr’ın Mantıku’ttayr’ının (Resim 6.1b.7: Belkıs’ın meclisi.. Yavuz Sultan Selim devrini konu alan bir diğer eserinde (Dresden Sächsische Landesbibliothek.  131   . nr. Kaleme aldığı tarihî konulu eserleri. İstanbul 2005. Hazine. Dîvân-ı Selîmî’nin tarihsiz nüshası (İÜ Ktp. 1608) Matrakçı Nasuh’un metinlerini yazarak resimlendirdiği diğer eserleridir. Onun tasvirlerinde kentlerin su yolları. nr. 1597-1598) bu üslûbu temsil eden minyatürlerle resimlendirilmiş eserlerden bazılarıdır. Osmanlı Minyatür Sanatı. nr. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Irak Seferi’ni konu alan Mecmûa-i Menâzil (İÜ Ktp. nr. çiçek kümeleri. 1512.. 1330) ile Selimnâme adlı tarihî konulu eser (TSMK.Osmanlı Minyatür Sanatının Yükseliş Dönemi Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ile Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566) devirlerinde Osmanlı minyatürü önemli aşamalardan geçerek. Hazine. Yavuz’un Tebriz seferinde konakladığı menziller resmedilmiştir. Ârifî’nin Gûy‘u Çevgân’ının (TSMK. Eserdeki II. Banu. Mantıku’t-tayr. 5964) ve Süleymannâme (TSMK.

28). Onun resmettiği Mecmûa-ı Menâzil adlı eserinin başında yer alan İstanbul tasviri. tüm ayrıntılarıyla belgelenmiştir. kompozisyon özellikleriyle sonraki dönemlerin eserlerine öncülük eden resimli el yazmalarından biridir. oluşturduğu özgün topoğrafik resim dilini temsil eden minyatürlerinden biridir (Resim 6. yapılar kimi zaman karşıdan kimi zaman da yandan gösterilerek. hazırlandığı dönemde nakkaşhanede çalışan farklı nakkaşların tasvir üslûplarını bünyesinde barındırmasının dışında. Matrakçı Nasuh. Boyut olarak önceki dönemlerin resimli yazmalarından daha büyük olarak tasarlanan Süleymannâme. oğullarının sünnet düğünü şenlikleri ve hıristiyan çocukların devşirilmesi gibi konuları tasvir eder. nr. 5964. Fâtih Camii ve Yedikule gibi önemli yapılar. Resim 6. kompozisyon ve ifade biçimleri bakımlarından da önemli yeniliklere sahiptir. Kent tek bir açıdan verilmekle birlikte.. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Osmanlı padişahlarının manzum tarihlerinin yazılması ile beraber tarihî konulu bu eserlerin resimlendirilmesi de hız kazanmıştır. Kapalıçarşı.9) tasvîr üslûbunun özellikleri bakımından Osmanlı minyatür sanatının en ünlü sanatçılarından biri olan Nakkaş Osman’a atfedilir (Tanındı. Kanûnî’nin Barbaros Hayreddin Paşa’yı huzura kabulü konulu minyatür (Resim 6. av partileri. bu tasvirde farklı açılardan bakılarak yerlerini almışlardır. kimi zaman tam sayfa halinde kimi zaman kompozisyonun bir bölümünü kaplayacak şekilde ve topoğrafik görüntülerini koruyarak tekrarlanmıştır. elçi kabulleri.  132   . Eserdeki minyatürler Kanûnî’nin tahta çıkışı. Üsküdar ve Boğaz’ın bir bölümü görülmektedir. y. savaşları.8: İstanbul Tasviri. Osmanlı Minyatür Sanatı. Topkapı Sarayı. Resim 16. Hazine. cildi olan Süleymannâme (TSMK. İbrahim Paşa Sarayı. İstanbul 2005. Şehnâmeci Ârif Fethullah Çelebi’nin yazdığı beş ciltlik Târîh-i Âl-i Osman’ın V. Mecmûa-i Menazil. Banu. 1537. nr. İÜ Ktp.daha sonra resimlendirilecek tarihî konulu birçok eserde. 1517) beş ayrı nakkaşın minyatürlerini yaptığı. Bu tasvirde Galata. s. TY. divan toplantısı. Haliç.8b-9a. Bozdoğan Kemeri. Kaynak: Mahir. Atmeydanı. Bu tür eserlere “şehnâme” adı verilmiştir. Eski Saray.8).

2134/3. Sultan II.10). Osmanlı Minyatür Sanatı. Hazine. 1517.  133   . 360a. Hazine. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde oluşan sanat ortamının portreleriyle tanınan bir nakkaşı Nigârî mahlasıyla şiirler de yazan Haydar Reis olmuştur. Banu. Kaynak: Mahir.Resim 6. Kaynak: Mahir. Osmanlı Minyatür Sanatı. Selim’i şehzadelik döneminde hedefe ok atarken tasvir eden minyatürdür (Resim 6. y. s. Nigârî.10: Şehzade Selim hedefe ok atarken. Nigârî’nin resmettiği tam boy ve profilden çalışılmış. TSMK. Resim 19. 1561-1562. bugün İtalya’da Como ve Floransa’daki müzelerde bulunan yağlı boya kopyalarıyla teşhis edilebilmektedir (Mahir. Günümüze ulaşmamış Nigârî’ye ait minyatür geleneğindeki bu portreler. Kanûnî ve II. Süleymannâme. Selim’in portreleri. Resim 18. İstanbul 2005. Donanma ve tersane reisliği yapan Haydar Reis. Selim’in meclislerine katılan sanatçının yaptığı on bir padişah portresinden oluşan bir dizi portrenin Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Fransız donanması komutanı Virginio Orsini’ye hediye edilmesi. II. 55). TSMK. Resim 6. İstanbul 2005. Banu.9: Kanûnî Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin Paşa’yı kabulü. Selim’in şehzadeliğinde Kütahya sarayında onun nedimi olarak bulunmuş ve onun portrelerini yaparak ün kazanmıştır. XVI. nr. yüzyıl Osmanlı portreciliğinin önemli eserleridir. nr. Barbaros Hayreddin Paşa. bunların daha sonra Avrupalı ressamlarca yağlı boya ve gravür kopyalarını yapmalarıyla sonuçlanmıştır. Bu portrelerinden biri. karşılıklı iki sayfa üzerine tasarlanmış ve II.

nr. nr. Kanûnî’nin Erdel prensini kabulünü tasvir eder. kalabalık sahnelerdeki figürleri yumuşak fırça darbeleriyle ifadeli çehrelere kavuşturarak resmetmiştir. FY. Osmanlı Minyatür Sanatı. Şehnâme-i Murad (İÜ Ktp. TSMK.Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Doğuşu XVI. Resim 20. Osmanlı padişahlarının dönemlerini konu alan manzum biçimde yazılmış minyatürlü elyazmalarının türüne ne ad verilmektedir? Nakkaş Osman. nr. T. Nakkaş Osman. nr. Padişah Tuna nehrinin üzerinde ve Belgrat’ın karşısında Semih şehrine hâkim bir tepeye kurulan otağında Macar kralının oğlunu huzura kabul derken tasvir edilmiştir. Hazine. Eserde yer alan tam sayfaya çalışılmış önemli minyatürlerden biri. 1523) ve Hünernâme II (TSMK. Nüzhetü’l-esrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar. Nakkaş Osman’ın kişisel üslûbunun fark edildiği bu minyatür. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Sigetvar Seferi’ni sefer sırasında ölümünü. Nakkaş Osman’ın kişisel üslûbuyla resimlendirmiş olduğu ilk eserdir (TSMK. Hazine. III. Banu. Yaratıcı kompozisyonların sahibi olan sanatçı. Hazine. resimlediği diğer tüm eserde de. Hünernâme I (TSMK.11). 1339. 1569. şehnâme türündeki Zafernâme (Dublin. Kanûnî dönemi minyatürlerinde görülen bezemeci anlayıştan farklı olarak daha sade ifade biçimleri ve renklere sahiptir (Resim 6.. II. Chester Beatty Library. 1524) genel İslâm tarihi türündeki Zübdetü’t-tevârih (TİEM. Bu üslûpta. nr. 16b. Kaynak: Mahir. 1569’da tamamlanmış olan Kanûnî Sultan Süleyman’ın son Macaristan Seferi’ni ve Sigetvar’daki ölümünü anlatan Nüzhetü’lesrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar. Hazine. 1339). 1973) ve surnâme türündeki  134   . şahit olduğu olayları ve yapıları detaylarından arındırarak kendine özgü ifade biçimiyle kâğıt yüzeyine aktarmıştır. Resim 6. Kanûnî döneminde var olan yüzey bezemeciliğinin önemini yitirdiği. 1404). 413) Şehnâme-i Selim Han (TSMK. 3595). nr. Ahmed. Nakkaş Osman.11: Kanûnî Sultan Süleyman’ın Erdel prensini kabulü. sade zeminlerin tercih edilerek konu edilen olayların yalın bir anlatımla ve belgesel bir gerçekçilikle yansıtılmaya çalışıldığı görülür. nr. İstanbul 2005. y. yüzyılın ikinci yarısında oluşan klasik tasvir üslûbunun yaratıcısı Nakkaş Osman’dır. Selim’in tahta çıkışını konu alan bu yazma 1569’da tamamlanmıştır. nr.

bir tür güç ve bereket sembolü olan nahıllar getirilmiş. Murad döneminde (1574-1595) hazırlanmıştır. 15b. Bu sebeple Osmanlı minyatür sanatına yön veren en ünlü nakkaş olarak tanınır.12). kuklacılar ve hokkabazlar gösteriler yapmışlardır. 1523. Yılanlı Sütun gibi anıtlarla esnaf locaları yer almıştır (Resim 6. İstanbul’da Atmeydanı’nda yapılan şenlikleri III. Bu şenlik sırasında İstanbul’un bütün esnaf loncaları. ön planda Dikilitaş. üç katlı seyirlik yerlerinden izlemişlerdir. 1584. Deâvî Kasrı ve 1866 yangınında yanan Enderun Hastahanesi şeklinde notlar düşülerek gösterilmiştir (Resim 6. binicilik. yemişlerin asıldığı. Resim 6. Osmanlı Minyatür Sanatı. Resim 49.12: Topkapı Sarayı birinci avlu.13). İstanbul 2005. 1344) adlı eserleri resimlendiren nakkaşları yönlendiren başusta olmuştur. Bu minyatürde üst kat köşküyle sarayın saltanat kapısı olan “Bâb-ı Hümâyun”. elli iki gün elli iki gece süren düğün şenliklerini tasvir eden çift sayfa düzenlenmiş tasvirlere yer verilmiştir. güreş gibi spor ve savaş oyunları yapılmış. Sarayda divan kâtibi olan İntizâmî mahlaslı ve Bosna Foça menşeili bir yazar tarafından Türkçe kaleme alınan Surnâme-i Hümayun adlı eserde III. hayvanların. İbrahim Paşa Sarayı ve izleyici locaları tasvirin arka planını oluştururken.  135   . Nakkaş Osman ve ekibindeki diğer nakkaşların gerçekçi yaklaşımını sergileyen tasvirlerden biridir. TSMK. nr. Hazine. yüzyıldaki durumunu belgeleyen minyatür. nr. Nakkaş Osman bu şenliğin safhalarını resimlemek için dekoru hiç değişmeyecek bir kompozisyon yaratmıştır. üzerine çiçeklerin.Surnâme-i Hümayun (TSMK. Hazine. tekerlekli seyyar atölyelerinde işlerini nasıl yaptıklarını sergileyerek geçit yapmışlar. Murad ve şehzadesi bu meydana bakan İbrahim Paşa Sarayı’ndan yabancı konuklar ve devletin ileri gelenleri için özel olarak inşa edilmiş. Eserin minyatürlü nüshasında. ilk kez III. avluda silâh deposu olarak kullanılan “Cebehâne-i Âmire”. meydana bal mumundan 30 m. Nakkaş Osman ve ekibi. Hünernâme adlı eserin ilk cildinde bulunan Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunun XVI. Hünernâme I. Banu. atıcılık. yanındaki odun deposu “Mîrî Odun Terazisi”. geceleri havai fişekler atılmış. uzunluğunda. Murad’ın şehzadesi Mehmed’in sünnet düğünü şenliği anlatılmıştır. y. çalgıcılar. Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar. köçekler. Kaynak: Mahir.

nr. Surnâme-i Hümâyun.14) tasvir edilmişlerdir. nr. Osmanlı Minyatür Sanatı. Kaynak: Mahir. Özellikle Hz. Yıldırım Bayezid’in yanı sıra Çelebi Sultan Mehmed ile Fâtih Sultan Mehmed çiçek koklarken (Resim 6. nr.13: Süleymaniye Camii maketinin getirilmesi.Resim 6. Bu yazmada Osman Gazi’den III. diğeri (İÜ Ktp. Resim 21. 1579. Nakkaş Osman ve ekibi. Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye. Bu portrelerin bazılarında padişahların dizlerine dayadıkları bir ellerinde mendil tuttukları görülür. 42b. Resim 22. Osmanlı Minyatür Sanatı. padişahlar bağdaş kurarak. Murad’a kadar hüküm süren on iki Osmanlı padişahının fizyonomik özellikleri anlatılmış ve her padişahın portresine yer verilmiştir. Banu. içinde Osmanlı padişahlarının dizi halinde padişah portrelerinin yer aldığı Şemâilnâme veya Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye adlı eserin hazırlanmasıdır. İstanbul 2005. Murad devrinin bir diğer yeniliği. Muhammed’in adını taşıyan Çelebi Sultan Mehmed ile Fâtih Sultan Mehmed’in gül koklarken resmedilmesinin. 1344. tek dizlerini bükerek veya diz çökmüş durumda tasvir edilmişlerdir. Metni dönemin şehnâmecisi Seyyid Lokman tarafından yazılan bu eserin minyatürlü iki nüshasından biri (TSMK. Hazine.14: Fâtih Sultan Mehmed portresi. 170). 190b-191a. Padişahların oturduğu yer. Nakkaş Osman. İslâm mistisizmindeki Peygamber’in teninin gül gibi koktuğu inancıyla ilgisi olabileceğine değinilmiştir (Çağman. Tam sayfa üzerine çalışılan bu portrelerde. TY. Hazine. TSMK. III. TSMK.  136   . nr. İstanbul 2005. y.. 1563) Nakkaş Osman. 1563. 1582 civarı. Banu. Resim 6. 6087) Nakkaş Ali tarafından resimlendirilmiştir. y. s. Kaynak: Mahir. saltanat tahtını sembolize eden bir Bursa kemeriyle belirtilmiştir. Hazine.

nr. 6043) ve Târîh-i Feth-i Yemen’dir (İÜ Ktp. Bu minyatürlerde başında hâlesi. nr. nr. Banu. tombul çehreleri. dönemin tarihî konulu el yazma eserlerindeki minyatürlerle benzer kompozisyonlara sahiptir. nr. yüzünde peçesiyle tasvir edilen Hz.  137   . Hazine. Osmanlı Minyatür Sanatı. tezkire yazarı Mustafa Âli tarafından kaleme alınmış olan Nusretnâme’dir. Hazine. Muhammed’in yönettiği savaşlar. 6045). nr. Hz. XVI. TSMK. 1296). Revan Köşkü. 1365. Nusretnâme (TSMK. o yıllarda devam eden Osmanlı-Safevî savaşları esnasında Osmanlı topraklarına gönderilen Safevî nakkaşlarının taşıdıkları Safevî dönemi Kazvin üslûbunun etkileri yansımıştır. Bu eserlerde genellikle gazâyı yapan kişi ön plana çıkarılmış ve metin de o kişinin etrafında geliştirilmiştir. TY. Şecâatnâme (İÜ Ktp. eserdeki tüm minyatürlerin ortak özelliğidir (Resim 6. Muhammed’in hayatını konu alan 1388’de Erzurumlu Darîr’in Türkçe yazmış olduğu Siyer-i Nebî’nin altı cilt olarak hazırlanan resimli nüshaları. Nusretnâme. yüzyılın sonlarına doğru hazırlanan gazavatnâme türündeki eserlerden biri. 1365) Kitâb-ı Gencine-i Fethi Gence (TSMK. Eserde Gürcistan’ın fethi için serdar olarak görevlendirilen Lala Mustafa Paşa’nın yaptığı sefer anlatılmış ve minyatürlerinde de bu sefere ait önemli olaylar tasvir edilmiştir. TY. Resim 23. İstanbul 2005. dairesel kompozisyonlar. Altı cilt olarak tasarlanan eserin ancak beş cildi günümüze ulaşabilmiştir. 1584.. Safevî Kazvin üslûbunda resim çerçevesini aşan doğa kesitleri. Nusretnâme (Resim 6. y. Aynı yıllarda.16). Enderun’da yetişen Nakkaş Hasan’ın yönetimindeki nakkaşlar ekibi ile Nakkaş Osman tarafından resimlendirilmiştir.15) ve aynı türdeki diğer eserlerdeki minyatürlere. Savaşları konu alan. yuvarlak.15: Lala Mustafa Paşa’nın İznikmid’de ordunun ileri gelenlerine ziyafet vermesi. ordu yürüyüşleri. 34b Kaynak: Mahir.Bu dönemde hazırlanan ve Doğu’ya yapılan seferlere kumanda eden serdarların fetihlerinin anlatıldığı “gazavatnâme” türündeki resimli el yazmalarıysa. Resim 6. figürlerin kalın siyah kaşlı. Nakkaş Hasan’a özgü canlı renkler. ince-uzun yüzlü figürler ve dikey hatlar egemendir. bazıları manzum olarak mesnevi biçiminde yazılan gazavatnâmeler belirli bir savaşı veya seferi konu alan eserlerdir..

1609. Mehmed’in Eğri fethini anlatan Eğri Fetihnâmesi (Resim 6. jestleriyle ifadeli çehrelere kavuşturuldukları da belirlenmiştir. nr.17: Sultan III. abartılı ifadeli resim üslûbu. Nakkaş Hasan. TSMK. Safevî minyatür okullarının etkilerini de taşıyan canlı renkli.18). y. Resim 51. Banu. Osmanlı eyalet üslûbuyla resimlendirilmiş önemli eserlerden biri Câmiü’s-siyer’dir (Resim 6. nr.17). Şehnâmeci Tâlikîzâde’nin yazdığı Sultan III. Osmanlı Minyatür Sanatı. Mehmed’in Eğri seferinden dönüşü. Hazine. yüzyılın sonlarında hazırlanan şehnâme türü eserlerin resimlendirilmesinde de rol oynamıştır. Şehnâme-i Âl-i Osman ile Tâlikîzâde Şehnâmesi Nakkaş Hasan tarafından resimlendirilmiştir.16: Hira dağında Cebrâil ve diğer meleklerin Hz. Muhammed’in emrinde olduklarını söylemesi. y. “Osmanlı eyalet üslûbu” olarak tanımlanmıştır. klasik figürlerinden farklıdır.Resim 6. 383a. Kaynak: Mahir. Banu. Bağdat’ta hazırlanan tasavvuf ve peygamberler tarihi konulu el yazmalarının. İstanbul 2005. 68b-69a. 1598 civarı.  138   . başkent üslûbunun statik formlu. Nakkaş Hasan ve ekibi. Resim 24. Hazine. Eğri Fetihnâmesi. 1595 civarı. karikatürize edilerek kimi zaman profilden resmedilmiştir. 1598-1603 yılları arasında Bağdat valisi olan Sokulluzâde Hasan Paşa’nın hâmiliği altında Bağdat’ta hazırlanan eserlerin tasvirlerinde ortaya çıkan bu üslûptaki figürler. Başları vücutlarına oranla daha büyük tasvir edilen iri sarıklı figürlerin. İstanbul 2005. Kaynak: Mahir. Siyer-i Nebî II. Bu figürlerde hareketli çizgiler kullanılarak çeşitli sınıflara mensup kişilerin yaş ve mizaç özellikleri yansıtılmaya çalışılmış. XVI. Aynı dönemde. Osmanlı Minyatür Sanatı. 1222. TSMK. Nakkaş Hasan. Resim 6.

İstanbul 1979. 19a. halktan ve saraydan kişilerin tek figür resimleri. Banu.  139   . TSMK. I. Resim 6. Özellikle tek figür kadın ve erkek tasvirlerinin kıyafetleri.18: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Molla Şemseddin ile karşılaşması. 1230. nr. Tanındı. 408. Resim 26. devrin sosyal hayatını da belgelemeleriyle önem taşırlar. Tek yaprak halinde çalışılmış bu minyatürlerde günlük hayattan sahneler.19: Sarayda kadınların eğlencesi. bu dönemde yaygınlaşan tek yaprak minyatür çalışmalarının örnekleridir. İstanbul 2005. Bağdat Köşkü.Z. Sultan I. F. Kaynak: Çağman. nr. Hazine. 121a. hamam sahnelerini tasvir eden bu albümdeki diğer konulu minyatürler. 408) günlük yaşam tasvirleriyle tek figür kadın ve erkek tiplerinin tasvir edildiği çok sayıda minyatür içerir. Ahmed için Kalender Paşa tarafından düzenlenen I. Câmiü’s-siyer. Bağdat Köşkü. Klasik Osmanlı minyatür üslûbu ne zaman ortaya çıkmıştır? Tek Yaprak Minyatür Yapımının Hız Kazanması XVII.Resim 6. Ahmed döneminde (1603-1617) tek yaprak resim ve minyatürlerin belirli bir düzene göre içine yerleştirildiği. el yazması formatındaki murakka (albüm) yapımcılığı önem kazanmıştır. Osmanlı Minyatür Sanatı. Sarayda düzenlenen eğlenceleri (Resim 6. Resim 51. y. Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri. Ahmed Albümü. Osmanlı eyalet üslûbu. yüzyıl başında Sultan I. nr.19). TSMK. 1600 civarı. kır gezintilerini.. önceki dönemlerin el yazması eserlerinden çıkarılmış bir dizi padişah portresi gibi farklı konular yer alır. 1604 -1617 arası. y. Kaynak: Mahir. Ahmed Albümü (TSMK.

Hazine. Aynı dönemde Kalender Paşa tarafından düzenlenmiş Falnâme adlı eserde (TSMK. TSMK.20: Âdem ve Havvâ’nın cennetten kovuluşu. XVII. nr. Hazine. 5970). biyografi türündeki Tercüme-i Şekâ‘ik-i Nu‘mâniyye (TSMK. Kalender Paşa eserin önsözünde tasvirlerin karşı sayfasındaki metnin. 1124) resimlendiren nakkaşlar arasında da yer almıştır. nr. Resim 6. Hazine. nr. Osman devrinde (1618-1622). İstanbul 2005. Nakkaş Hasan’a atfedilir. nr. Bu minyatürlerde figürlerin başlarının ve sarıklarının vücutlarına oranla çok iri tutulduğu. Hazine. pencere  140   . Kaynak: Mahir. Hazine. kapı. yüzyıl başı. kendine özgü bir üslûp geliştiren Nakşî adlı nakkaşın resimlediği eserler hazırlanmıştır. Resim 66. Nakkaş Hasan’ın üslûp özelliklerini yansıtır (Resim 6. o minyatürün bulunduğu sayfayı açan kişinin falı olduğunu belirtmiştir. nr. 1703). Falnâme. Firdevsî Şehnâme’sinin Türkçe çevirisi olan Şehnâme-i Türkî’nin resimlendirilmesinde çalışan Nakşî.Dönemin tarih konulu tek resimli eseriyse Hoca Sâdeddin Efendi’nin yazmış olduğu. Osmanlı Minyatür Sanatı. nr.. y. yandan ve arkadan tasvir edilenlerde vücutların çarpıklaştığı ve bu deforme edilmiş figürlerle resme mizah unsurunun katıldığı görülür.20). 889) olarak tanınan mecmuadaki tasvirlerin tamamını yapmış ve şehnâmeci Nâdirî’nin yazdığı Şehnâme-i Nâdirî’yi (TSMK. Tek bir sanatçıya veya resim okuluna ait olmayan bu resimlerden Âdem ve Havvâ minyatürü. 1263) ile Divan-ı Nâdirî (TSMK.TY. Büyük boyutlu bu minyatürlerin hikâyeleri anlatılırken gösterilmek amacıyla yapılmış resimler olduğu düşünülmektedir. klasik Osmanlı minyatür üslûbundan ayrılan. Tercüme-i Şekâik-i Nu‘mâniyye adlı eserde Orhan Gazi’den başlayıp Kanûnî Sultan Süleyman’a kadar hüküm sürmüş Osmanlı padişahlarının ve metinde anlatılan âlimlerin tasvirleri bulunur. Banu. farklı resim üslûplarını yansıtan dinî ve ulu kişilerle astrolojik figürlerin tasvir edildiği büyük boyutlu minyatürler bulunur. 7b. Nakşî’nin doğaya sadık kalan bir gerçekçiliği benimseyerek figürleri dörtte üç profilden ve arkadan portre karakterinde resmetmesi. 1703. Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar Osmanlı tarihini konu alan Tâcü’t-tevârih’in kopya nüshasıdır (İÜ Ktp. Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Çözülüşü Sultan II.

yüzyılda minyatür geleneğindeki tasvirlerin. üç boyutlu beyaza boyanmış kale ve kent tasvirleri. TSMK. tasvir ettikleri hikâyenin sözlü olarak anlatılması sırasında gösterilmek üzere kullanılan bir dizi büyük boy resim günümüze ulaşmıştır. Resim 30. tek figür resimleri olarak yaygınlaştığı görülür. yüzyılın sonlarına doğru hazırlanmış daha büyük boyutlu bir kıyafet albüm (Venedik. s. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi koleksiyonunda cilbentler içinde saklanan bu resimler arasında peygamber ve padişah resimleri bulunmaktadır. Hz. 159b.  141   . Toplumda yaşayan çeşitli meslek gruplarına mensup erkeklerle Osmanlı kadınlarının ev içi ve sokak kıyafetleriyle tasvir edildiği tek figür kıyafet albümleri resimlerinin arasında dönemin Osmanlı padişahının veya valide sultan olan hanım sultanın da resimlerine rastlanmaktadır.21: Molla Alâeddin Aliyü el-Müfti (Zenbilli Ali Efendi) tasviri. 1263. yüzyıl nakkaşlarından farklı kılmıştır (Resim 6. Hamza’yı sîmurg kuşu üzerinde tasvir eden minyatür bunlardan biridir (Resim 6.22). nr. Resim. İstanbul 2005. Kaynak: Mahir.21). XVII. İstanbul’a gelen yabancıların siparişleri üzerine hazırlanan kıyafet albümlerinin dışında. Cicogna 1971) içindeki çok figürlü kompozisyonlarla diğerlerinden ayrılır (Mahir. y. Banu. 74). onu XVI. XVII. özellikle İstanbul’a gelen yabancılar için hazırlanan kıyafet albümleri içerisinde. Hazine. Kıyafet albümlerinin büyük çoğunluğu bugün yurt dışındaki müze ve kütüphanelerde bulunmaktadır. Correr Müzesi. Tercüme-i Şekâik-i Nu‘mâniyye.ve kemer açıklıklarıyla kompozisyonlarına derinlik katmaya çalışması. saray dışındaki nakkaşlarca.6. Osmanlı Minyatür Sanatı.

Âdem’den başlayarak tüm dinî ve tarihî kişilere bağlayan resimli çizelge şeklindeki metinlerdir. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. yüzyıl başında eserler veren Levnî’ye öncülük etmiştir (Resim 6.1871-4-81).F. “Yeni Yaklaşımlar”.23: Sultan IV. Osmanlı padişahlarının bu dönemde ikamet ettikleri Edirne Sarayı’nda İstanbullu Musavvir Hüseyin tarafından resimlendirilmiş eserler arasında yer alır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. nr. 40a. Musavvir Hüseyin. Musavvir Hüseyin. Kaynak: Mahir. XVII. G. yüzyılın ikinci yarısından günümüze ulaşabilmiş olan iki Silsilenâme nüshası (Ankara. Kaynak: Majer. Sultan İbrahim ve Sultan IV. H. Tesâvir-i Âl-i Osman. Silsilenâme. XVII. 1683. nr. Padişahın Portresi. Murad. Mehmed. Banu. Resim 31.22: Hz. Hamza’nın sîmurg kuşuyla Kaf dağına uçması. TSMK. A.50). 4-181 (eski nr. 2134/2. bu eserlerdeki dizi padişah portreleri tasvirlerinin kurgularıyla XVIII.. Resim 6. Osmanlı padişahlarının soyunu Hz. Silsilenâmeler. nr. Hazine. yüzyıl ortaları. 4-181 [1871-4-181]. Viyana. 364. y.23). İstanbul 2000. s. Osmanlı Minyatür Sanatı.  142   . İstanbul 2005. Avusturya Ulusal Kütüphanesi.Resim 6.

İstanbul 2005. TSMK. XVIII. nr. İstanbul 1979. 2164.24: Dâder Banu portresi. yüzyıl ortaları. Abdullah Buhârî.25: Eteğini tutan kadın. onun 1710-1720 yılları arasında saray için resmettiği kırk sekiz kadın ve erkek figürü minyatürü (Resim 6. Kaynak: Çağman. Mahmud döneminde (1730-1754) eserler veren sanatçının resimleri Levnî’den farklı olarak belirli bir modele bakılarak yapılmış gibidir (Resim 6. Sanatçı. bir kıyafet albümü (TSMK. Banu. 1720’li yıllarda Osmanlı minyatür üslûbuna Batı resminin etkileriyle yeni ifade biçimleri kazandıran Levnî’den sonra. Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri. Resim 68. 2164) ile Sultan III.Z. tüm minyatürlerinde ışık-gölge etkilerini vermeye çalışmış ve kendinden önceki nakkaşların başlattıkları perspektif kazandırma girişimlerini ileri götürmüştür. tek figür kadın ve erkek resimlerinde yenilikçi adımlar atan Abdullah Buhârî’dir. Levnî.24) yer almaktadır. Ahmed. 1042. 1720 civarı. Resim 33. TSMK. Levnî’ya ait diğer eserler. Ahmed. Kaynak: Mahir. Batılılaşma dönemi Osmanlı tasvir üslûbunun ilk örnekleridir. nr.25). 3109) minyatürler. Hazine. Sultan I.Levnî tarafından yapılan Osman Gazi’den III. Hazine. Osmanlı Minyatür Sanatı. III. yüzyılın ikinci yarısında eserler veren bir diğer sanatçı. Kıyafet albümünde.. Tanındı. nr.Yeni Yazmalar. III. Ahmed’e kadar dizi padişah portrelerinin bulunduğu Kebir Musavver Silsilenâme’deki (TSMK. nr. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan Surnâme-i Vehbî’dir (TSMK. Resim 6. nr.  143   . F. Resim 6. 3593). 8b. y.

XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. kâğıt üzerine de eserleri bulunan son sanatçılardır. Osmanlı dönemi minyatür sanatı erken dönemde Edirne ve Amasya’da hazırlanan eserlerdeki tasvirlerle ilk örneklerini vermiştir. Minyatürlü Osmanlı el yazmalarının türlerini şehnâmeler. Başkent İstanbul’da Saray için çalışan nakkaş ve musavvirlerin ekip çalışmaları halinde hazırlanan resimli yazmalardaki örneklerle XIX. Refail ve Kapıdağlı Kostantin olmuştur. Levnî. Anadolu’da üretilmiş XII. yüzyıl ortalarından sonra oluşan yalın anlatım diline sahip klasik Osmanlı minyatür üslûbu.-XIII. von Le Coq tarafından ortaya çıkarılarak 1923’te yayımlanan Maniheist Uygur minyatürleri. Kayseri ve Konya gibi merkezlerde hazırlanmış eserlerde yer alırlar. Mardin. Abdullah Buhârî. Mezopotamya. Musavvir Hüseyin. daha çok kıyafet albümleri ve padişah portreleriyle sürmüş ve dönemin sevilen şairlerinden Fâzıl-ı Enderûnî’nin. Gazvatnâmeler. Bu döneme ait kitap resmi örnekleri “Selçuklu minyatür üslûbu” adı altında gruplandırılmıştır. peygamberler tarihi. XVIII.  144   . artık üç boyutlu tarzda ve sulu boya ile çalışılmış oluşu. Nigârî. surnâmeler. yaygın bir felsefî din olan Maniheizm’e ait izler bulmak mümkündür. yüzyılın başlarında hazırlanan kıyafet albümleri ve sefaretnâme türündeki eserlerde yer alan resimlerin. XVII. yüzyıl başında çözülmeye başlamış.. çeşitli ülkelerin kadın ve erkek güzelliklerini anlatan Hubannâme ve Zenannâme’sinin minyatürlü kopyalarında (Londra British Museum. Aksaray. Sinan Bey ve öğrencisi Şiblizâde Ahmed. Nakkaş Hasan. Gelişim süreci içerisinde kişisel üslûplarıyla Osmanlı minyatür sanatını yönlendiren sanatçılar. bilim ve edebî konulu eserler. gazavatnâmeler. yüzyılda Levnî ve Abdullah Buhârî’nin eserlerinde üç boyutlu ve hacimli ifade biçimlerine kavuşmuştur. yüzyıl sonlarına aittir. yüzyıllara tarihlenen minyatürler ise Silvan. yüzyılda başlamış olmasına rağmen.1750 yılından sonra Osmanlı minyatürü. Yunanca’dan Arapça’ya yapılan bu çeviri faaliyeti IX. tasavvuf. 7094. İslâm minyatürlerinde. bazı tek figür resimlerinin kâğıt üzerine tempera veya yağlı boya teknikleriyle yapılışı. tuval üzerine yaptıkları padişah portrelerinin dışında. Özet İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin. Osmanlı sarayının hizmetindeki Refail ve Kostantin Kapıdağlı gibi ressamlar. günümüze ulaşabilen ilk minyatürlü el yazmaları XI. İÜ Ktp. Şehnâmeler Osmanlı padişahlarının kendi dönemlerinin veya kendinden önceki dönemlerin olaylarını konu alan eserlerdir. TY. Uygurlar’ın başkenti Hoço’da (Doğu Türkistan) Alman bilim adamı A. Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu oluşmuştur. Osmanlı minyatürünün sona ermesine yol açmıştır. Nakkaş Osman. Diyarbakır. yüzyıla kadar devam etmiştir. Abbâsî Halifesi Me’mûn’un (813-833) bazı antik kaynakları Arapça’ya çevirtmesiyle başladığı belirlenmiştir. silsilenâmeler. XI ve XII. kıyafet albümleri ve sefaretnâmeler olarak gruplandırmak mümkündür. Or. Bu dönemde. nr. XVI. Nakşî. yüzyıllarda Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya. 5502) çeşitli kadın ve erkek tipleri yerel kıyafetleriyle resmedilmiştir. figür tipleri ve kompozisyon anlayışı bakımından Selçuklu dönemi minyatürlerinin öncüleri olarak kabul edilir. Matrakçı Nasuh. Bu sanatçılar arasında en ünlüsü Nakkaş Osman’dır.

yüzyıl e. Uygur minyatür üslûbu 3. Klasik Osmanlı minyatür üslûbu ne zaman ortaya çıkmıştır? a. Selçuklu minyatür üslûbu d. Âdem’e kadar indiren bir silsileyi resimli çizelge şeklinde verirler. yüzyıl d. XI. Kendimizi Sınayalım 1. sünnet düğünü şenliklerini anlatırlar. Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya. Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu nasıl adlandırılmaktadır? a. Nakkaş Osman  145   . yüzyıl başında d. Silsilenâmeler Osmanlı padişahlarının soylarını Hz. yüzyıl başında b. Moğol minyatür üslûbu c. XVII. Matrakçı Nasuh c. yüzyıl başında 4. X. XVIII. Timurî minyatür üslûbu b. IX. XV. XVII. XVI.Osmanlı serdarlarının fetihlerini konu alırlar. yüzyıl b. Mezopotamya. yüzyılın ortalarında c. Safevî minyatür üslûbu e. İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin ne zaman başladığı bilinmektedir? a. yüzyıl 2. XIV. Surnâmeler. yüzyılın ikinci yarısında e. XVI. yüzyıl c. Osmanlı minyatür sanatına yön veren en ünlü nakkaş kimdir? a. Musavvir Hüseyin b. Levnî d. Nakkaş Hasan e.

Silsilenâme d. Sefaretnâme Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Sıra Sizde 2 XI ve XII. Cevabınız doğru değilse “Osmanlı Minyatürünün Yükseliş Dönemi” kısmını yeniden okuyunuz. b Cevabınız doğru değilse. Gazavatnâme e. Kıyafet albümü b. Cevabınız doğru değilse. Şehnâme c. yüzyıllarda geliştirilen Türk-İslâm minyatür üslûbu. günümüze ulaşabilen minyatürlü yazmalar XI. ünitenin giriş kısmını yeniden okuyunuz. Osmanlı padişahlarının dönemlerini konu alan manzum biçimde yazılmış minyatürlü el yazmalarının türüne ne ad verilmektedir? a. Sıra Sizde 3 Osmanlı padişahlarının dönemlerini konu alan manzum biçimde yazılmış minyatürlü el yazmalarının türüne şehnâme denilmektedir. ünitenin giriş kısmını yeniden okuyunuz. Cevabınız doğru değilse “Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Doğuşu” kısmını yeniden okuyunuz. e 5. yüzyılın ikinci yarısında Nakkaş Osman tarafından yaratılmıştır. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin Abbâsî Halifesi Me’mûn döneminde (813-833) başlamasına rağmen. yüzyılın sonlarına aittir. b 2. d 4. Sıra Sizde 4 Klasik Osmanlı minyatür üslûbu XVI. Selçuklu minyatür üslûbu olarak adlandırılmaktadır.  146   . Cevabınız doğru değilse “Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Doğuşu” kısmını yeniden okuyunuz.5. c 3.

Tanındı. Zeren (1979). Berlin. Die Seidenstrasse. Härtel. Majer. Zeren (1996). s. Padişahın Portresi: Tesâvir-i Âl-i Osman. (2000). Turkish Miniature Painting. İstanbul. H. Çağman. G. 336-375. Yaldız (1987). Padişahın Portresi: Tesâvir-i Âl-i Osman. Nurhan Çağman (1974). Malereien und Plastiken aus buddhistischen Höhlentempeln. Türk Minyatür Sanatı. Filiz – Tanındı. İstanbul. Çağman. İstanbul.Yararlanılan Kaynaklar Atasoy. Filiz (2000). İstanbul. Ankara. H.-M. “Yeni Yaklaşımlar”. 188-201. “İstanbul Sarayı’nın Yorumu: Üstad Osman ve Dizisi”. s.  147   . Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri.

İstanbul 1993. s. Arıtan. yazılı ebru. bülbülyuvası.  Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. hatip. “Ciltçilik”. Ebruculuğun tarihî gelişimini açıklayabileceksiniz. • • • • Tarihî kitap kaplarını tanıyabilecek. VII. Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Ahmet Saim. Türk ebruculuğunu tanıyabilecek. çiçekli. c. 551557. Battal. Uğur Derman’ın Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’deki “Ebrû” maddesini okuyunuz M. • • • M. şal örneği. ebru. TDV İslâm Ansiklopedisi. Uğur Derman’ın Türk Sanatında Ebru kitabını inceleyiniz. Anahtar Kavramlar • • Cild. Bir kabın bölümlerini açıklayabilecek. şirâze. 148  . mikleb. kitap kabı.

kitabın da kabı olur. Arapça’da deri mânasına gelen cilt kelimesi de el maharetine dayanan bu işlemin anahtar kelimesi olmuştur.blogcu. Osmanlı Türkleri’nde kitabın başladığı sayfaların önündeki kaba “üst kap”. Kitabı parçalara ayrılmadan bir arada tutmak. Alt kaba yapılan gerekli ilâveler ayrıca anlatılacaktır. Arapça’dan geçen “deffeteyn” adıyla da bilinir. sol kapak denilmesi tercih edilir olmuştur. Kap üstlerine kalıp yardımıyla basılan bölümler şunlardır:Ortadaki beyzî (yumurtamsı) şekilli bölüme şemse denilir. Oysa. terbiye edilmiş deri (parşömen) ve nihayet kâğıt kullanılmıştır. Bundan dolayı tanıtılan sanatın uygulamasına Türkçe’de teclîd. bittiği yerdekine de “alt kap” adı verilir (Bizde yakın zamanlarda kap kelimesi yerine kapak denilmeye başlanmış. Bunlardaki “şemse” bölümü de sahaya uyum sağlaması için daire biçimindeydi ve bu. Bunların üzerine yazılan metinlerin. Üst ve alt kabın kısımları aynıdır. Bu. Türkçe’nin zenginliğidir). Kitap boyu kareden dikdörtgene dönüştükten sonra. Eski devrin kitapları sonrakiler gibi dikdörtgen değil. şemsenin şekli beyziye çevrilmiş olsa da. Kitabın başladığı ve bittiği her iki tarafa geçirilen bu kaplar için malzeme olarak en ziyade hayvan derisi kullanılmış. http://://seramikciler. Her iki kap. Metni çok uzun olup da müellifi tarafından birer büyük kitap hacmiyle ayrılmış bulunan her bir bölüm de. 149  . sırasına göre varak halinde toplanıp birbirine bağlanmasıyla kitap gövdesi oluşur. Batı’da ise bunun tam aksi uygulanır. beraber olarak. kitabın sayfa düzeni de sağdan sola doğru olur. mesleğe ciltçilik. cilt olarak adlandırılır. Cildin Türkçe’de karşılığı olan deri ve buna bağlı dericilik.Cilt ve Ebru Sanatı Dünyada “kitap” kavramı ortaya çıktığı zamandan beri. şekli dolayısıyla kelimenin güneş mânasına gelen şemsten türediği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. bunu meslek edinenlere de mücellit adı verilir. üzerine ister karton (mukavva). daha da mühimi onu koruyup saklamak için.com/ GİRİŞ Bir Kitap Kabının Bölümleri İslâm coğrafyasında sağdan sola yazılan Arap asıllı harfleri kullanan ülkelerde. Bunun sadberk (yüz yaprak) kelimesinden doğduğunu söyleyenler de vardır. her iki yüzüne birer kap geçirilmesi ve bunların birbirine bir sırt (dip) ile tutturulması gerekir. derici gibi kelimeler dilimizde tamamen başka mânalar taşıdığı için bu maksatla kullanılmasının kavram kargaşası yaratacağı unutulmamalıdır. bir dolabın veya kutunun kapağı. hatta sağ kapak. kare şeklindeydi. üstünde ve altında kalan boşlukları doldurmak için buralara eklenen parçalara “salbek” (selbek) adı verilmiştir. onun dış tesirlerden korunması lüzum ve tedbirleri de beraberinde gelmiş olmalıdır. En eski kitap malzemesi olarak papirusten sonra. ister deriden mâmul kap geçirilmiş olsun.

Miklebin üstünde de kaptaki desen kalıpları aynen kullanılır. Sertâb. dışına “kenar suyu” da getirilebilir. Mikleb eskiden numara konulmadan bırakılan sayfaların arasına katlanıp yerleştirilerek. d) sertâp. sadece üst ve alta “takoz” adıyla anılan ek kenar suyu konularak bu boşluk kapatılabilir. çıkıntısı şemsenin tam ortasıyla örtüşmelidir. deriden ibaret yumuşak kısımlara dudak denilir.Uğur Derman Arşivi 150  . en başından itibaren kabın üzerinde yapılan sanat uygulamaları için kullanılan Türkçe bir mücellitlik tabiridir). Kitabın “boğaz” adı verilen kalınlığı ölçüsünde genişliği bulunan kısım da. kitabın boğazını dış tesirlerden de korur.1: Klasik Osmanlı cildinin dış görünüşü: a) üst kalıp. Mikleb nedir? Ne maksatla kullanılır? a b c d e Resim 7.Bir kapta. Şemse. Kenar suyunun iki tarafına çekiçle “zencerek demiri” vurularak. bir yerine iki kenar suyu konulabilir (taslamak. Desen yerine hat kullanıldığında buna da “kitâbeli su” denilir. Miklebin sağlıklı ölçüsü şudur: Üst kabın üzerine kapatıldığı zaman. e) miklep Kaynak: M. Mushaflardaki sertâbın dışına desenli kalıp basılabildiği gibi “Ona ancak temizlenenler dokunabilir” meâlindeki Kur’ân-ı Kerîm âyetinin (el-Vâkıa 56/79) yazılıp kalıpla basılması âdet haline gelmiştir. yuvarlak veya mekik biçimli şekillerle bölündüyse “parçalı su” (paftalı su) adını alır. Kitap yüksekliğinde hâlâ fazlalık kaldıysa. miklebi alt kaba bağlayan “sertâb”dır. Alışılagelmiş ölçülerden büyük olan kitaplara kap taslanırken. salbek ve köşebend bölümlerinin kenarları önceleri düz bırakılırken. dip. zamanla dendan denilen yuvarlak çıkıntılarla daha cazip hale getirilmiş. bunların çukur yerlerine zermürekkeple küçük tığlar çekilmiştir. c) alt kap. yahut bir başka yuvarlak küçük kalıp basılır. Fakat şemse kalıbı miklebe sığmayacağı için ya kısmen aynı. Kenar suyundaki desenler kesintisiz işlendiyse “yekpâre su”. buna “mikleb şemsesi” denilir. Kitap kabının üstü anlatıldığı şekilde bırakılabileceği gibi. bunun ucundaki kabartma zencerek şeklinin kabın üstüne çerçeve şekliyle çıkması sağlanır. Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen beşgen şekilli kısım mikleb adıyla bilinir. Bu kısmın rahat hareketlendirilmesini temin için her iki uzun kenarında bırakılan. şemse ve salbekin dışında tabii deri olarak bırakılan boşluktan sonraki dört köşeyi bağlayıcı nitelikte yer alan bölümlere köşebend denilir. Ayraç gibi kullanılmadığı zamanlarda kitap gövdesiyle üst kap arasına kıstırılır. okuma sırasında nerede kalındığına işaret oluşturur. b) Sırt.

Doğu’da alt kaba bağlı olarak kitabın boğaz kısmını örten sertâb ve bunun devamında ise ucu üçgen biçimli mikleb kısımları bulunur. sahtiyan (keçi derisi) veya meşin (koyun derisi). Bundan dolayı adını Doğu cilti olarak yönlendirip. Bu ilâvelerin yapılmadığı kitaplar da vardır. herhangi bir yazı veya desen bulunduğuna ender rastlanır. Klasik mücellitlikte öğrenilmesi gereken ilk merhale budur.2: Kitap kabı taslanırken kalıplara göre mukavva üzerinde pencere açma işlemi (Kullanılan kalıplar ve ucu şekilli çiviler de görülüyor) Kaynak: M. “Mukat payı” yanlıştır. sırt (dip) için geniş bırakılmış deri uzantıları (muhat payı) buraya yapıştırılarak tutturulur (“İçine alma payı” mânasına gelen muhat payı cilt sanatına dair yakın zamanlarda yapılan bütün neşriyatta “mukat payı” imlâsıyla yazılmıştır).Resim 7. vişneçürüğü veya ördekbaşı yeşili bir renge ılık banyoda boyanmış olmalıdır. hangi deri cinsi tercih edilecekse. debbâğhânede önceden temizlenip kahverengi. Batı ciltinde üst ve alt kapların birbiriyle aynı olmasına karşılık. Şirâze. kitap gövdesi “yan kâğıdı” yardımıyla kap içine yapıştırılır. doğrusu “muhat payı”dır. çünkü işlem yapılırken 151  . Eskiden Batı ciltinde de böyleyken. kitap gövdesine yapışık ve düzdür. Batı ciltinde üst ve alt kaplarla sırt birlikte hazırlanır. Doğu’da üst ve alt kap ayrı ayrı taslanıp. Kitabın Ciltlenme Usulü İlk iş olarak.Uğur Derman Arşivi Doğu-Batı Kitap Kaplarındaki Belirgin Farklar Kitap ciltleme usulü Doğu’da yayılan bütün İslâm coğrafyasında esas itibarıyla aynıdır. birkaç adedi biri diğerine ağırlık vermeyecek şekilde üst üste yerleştirilir. Doğu ciltlerinde örme usulüyle yapılır. Doğu’da ise kitap rafa yatık durumda. Batı kitap cilti sırta yapışmadan bombeli olarak bırakılır. ancak ayrıntılarda farklılıklar görülür. siyah. ciltleme sanayiinden sonra şerit halinde hazır alınıp kitap sırtının üst ve altına yapıştırılır. Batı tarzı ciltle aralarında bir karşılaştırma yapılırsa: Kitap gövdesiyle üst ve alt kabın boyları Doğu ciltinde aynı olup Batı ciltinde kap sırt dışındaki üç tarafından birkaç milimetre taşkınlık gösterir. mermer üzerinde ıslak vasatta “bıçkı” denilen âlet yardımıyla iç tarafından yanlamasına tıraş edilerek kâğıt gibi inceltilir. Kap için seçilen deri. Doğu’da ise deri sırt. Çünkü Batı ciltleri rafa dik olarak konulurken kitabın gövdesinin sürtünme ihtimali fazladır.

tıraş esnasında buna dikkat edilir. tazyik altında kurumak üzere bekletilir. görünüm de o nisbette zenginleşir. rûmî çeşitleri. biraz evvel anlatıldığı şekilde her iki kabın üzerine yapıştırıldığında. Sırt (dip) tarafı ise muhat payı olarak yapıştırılmadan geniş bırakılır. Kitap Kapları Üzerindeki Tezyinî Uygulamalar Kitap kapları üzerinde birbirinden ayrı iki tarz tezyinî uygulama yapılır: 152  . sıçan dişi. kalıpların oturtulacağı yuvalar çukur haliyle görülür. tek baklava. “Gömme şemse” için kullanılacak kalıpların hazırlanmasına. Basılacak kalıpların sınırı mukavvaların sadece ikisi üzerinde çizilerek görünür hale getirilir. Günümüzde de biri düz. Geçmiş yüzyıllarda üstüste yapıştırılarak sertleştirilmiş “manda köselesi” üzerine aktarılan desenler itina ile hakkâkler tarafından oyulur..Şirâze örülmeden önce her bir cüzün içinden bir ibrişim atılır. desenler kabın üstünde kabartma olarak kendini gösterir. Bu maksatla çiriş tozuyla hazırlanmış bir tutkal kullanılır.. alafranga. tarrah denilen sanatkârlar tarafından desenlerinin çizilmesiyle başlanır. kullanılmaktan dolayı eskidiğinde kalıp yenilenirdi. Bütün cüzler bitene kadar bu işlem sürdürülür. Bu maksatla ibrişim (ipek iplik) kullanılır. Ne kadar farklı desene sahip olan kalıp kullanılırsa. Kalıplar buraya yerleştirilip. Bunun için cendere denilen âlet kullanılır. sağ sol yolu. önce kitabın Batı’daki forma karşılığı cüzleri üstüste birbirine bağlanarak dikilir. Kap. Bezemesiz sade deriyle kap yapılışı böyle olur. diğeri kalıba göre açılmış boşlukları bulunan mukavva üstüste yapıştırılır. Aynı işlem alt kap için de tekrarlanır. kabın çabuk yıpranmasını önlediği için. Doğu tarzında ciltlemek için. Eskiden hazır mukavva bulunmadığı için kağıtların bir büyük ahşap levha üzerine. Son cüzün içinden geçirilip sırtta düğümlenir. Zamanımızda tamir için eski kitap kaplarının arası açıldığında. üzeri geçerliliği kalmamış yazılarla dolu yazma kitap varaklarının bu maksatla kullanıldığı görülmektedir. dipteki uzantılarından kitabın sırtına önce alt kap sonra da üst kap sırasıyla bağlanır. Derinin tıraşlanması işleminden sonra alt ve üst kap olarak kitabın eni ve boyuyla aynı ölçüde kesilmiş iki mukavvanın üstüne bu deri sırt dışındaki üç tarafından içeriye kıvrılarak bütünüyle gergin bir şekilde yapıştırılır. köşebend. Evvelden hazırlanmış olan kaplar. Kitap sırtının üst ve altına dağılmayı önlemek için çift renkle örülen şîrâzenin farklı isimlerle anılan çeşitleri vardır: Geçmeli. ıstampa âleti altında baskıya alınarak kuruması beklendiğinde. üst ve alt kaplar için ikişer mukavva hazırlanır. usulüne göre üstüste yapıştırılması yoluna gidilir ve bu “murakka‘ germe” işleminin sonunda mukavva elde edilirdi. çift baklava. “Gömme şemse” tekniğiyle yapılacak kaplarda şu farklı uygulama gerekir: Yine kitap ölçülerinde olmak üzere. Kitabın açılıp kapanma yerine rastlayan derinin daha kalın bırakılması. kenar suyu bölümlerinde yerine ve usulüne göre kullanılmışlardır. Tıraşlanmış deri. bulut gibi tezyinî unsurlar şemse. Fırçayla zermürekkep kullanılarak deri üzerine işleme tarzında gerçekleştirilen yazma kapların ön hazırlığı da bu usulledir. Doğu’nun ortak malı sayılan hatayî gurubu çiçekler. Bundan sonra kitabın sırtına dip kösteği denilen bir deri yastık yapıştırılır. bunun yerine dayanıklılığı fazla olan sarı pirinç madeninden kalıplar yapılmıştır.derinin üzerinde oluşabilecek bir yırtık bütün emekleri boşa çıkartır. salbek. Daha sonraları. Dendan çivisi ile bu çizgilerin üstüne çekiçle vurularak kullanılacak kalıpların ölçüsüne göre mukavva üzerinde pencereler açılır.

Uğur Derman Arşivi Resim 7. Ezilip jelatinli suyla karıştırılarak elde edilen zermürekkep (altın mürekkebi) ile deriyle kaplanmış kabın üzerine fırçayla desenler işlenilip parlatılır. Kaynak: M. Ahmed için yazdığı mushafın kabı) Kaynak: M.Resim 7. Çifte kenar suyunun iç tarafında takoz görülüyor. Bu usule bağlı olarak iki farklı uygulama daha görülür: 153  .Uğur Derman Arşivi 1.4: Murassa‘ kap (Yedikuleli Seyyid Abdullah’ın Sultan III. Bunlara “yazma kap” veya “yazma cilt” adı verilir.3: Mülemma‘ bir kap.

i) Desenler mukavvaya henüz yapıştırılmamış olan deri üzerine altın iplikle işlendiyse “zerdûz”. buraların daha parlak görünmesini sağlar. Zilbaharın doğru adının zerbahar olduğunu söyleyenler de vardır. b) Zermürekkeple kabın üstüne kafes tarzında geometrik çizgiler çizilip kesişen yerler nokta demiriyle çukurlaştırılırsa buna “zilbahar kap” denilir.a) Masif altınlanmış desenlerin üzerinde “yekşah demiri” yürütülerek çukurlaştırılan ince kanallar açılırsa buna “yekşah kap” denilir. j) Kabın iç tarafında kullanılan deri üzerinde desenler oygu şekliyle işlenmişse ve sonra zemini zermürekkep veya boya ile renklendirilmiş mukavvaya yapıştırıldıysa buna “müşebbek şemse” denilir. bunun için kuyumcu ile mücellitin işbirliği gerekir. parlak veya mat tonlar yanyana getirilerek cazibe sağlanmıştır. d) Kalıpla basılmış desenlerin hem girintili hem çıkıntılı yerlerine fırça ile zermürekkep sürülüp parlatılırsa buna “mülemma‘ şemse” denilir. düz deri kabın üzerinde gerekli yuvalar açılarak. c) Bilhassa XIX. Bir evvelki tarz. Eğer desen kabın bütününü kaplıyorsa buna “mülemma‘ kap” adı verilir. yüzyılda zermürekkep ve gerektiğinde ilâve renklerle işlenen Batı tarzı çiçeklerin yer aldığı yazma kaplara da “şükûfe cilt” (kap) denilmektedir. 154  . çökertilen kısımlar deri haliyle kalırsa. Bunun için önceden “taslanmış” kalıplar tazyik altında basılır ve kalıbın üstündeki desenler. Bu basit tarz XIX. h) Kabın üstünde desenin belirli noktalarına çakma yoluyla kıymetli taşlar da yer alıyorsa “murassa‘ kap” adını alır. farklı renklerle yapılmışsa. Buna “alttan ayırma şemse” denilir. deriyle kaplanmış olan kitap kabına yapılan uygulama. gümüş iplikle işlendiyse “sîmdûz kap” denilir. tersine görüntüyle (girintili yerler çıkıntılı. c) Kabartma desenlere altın sürülüp. mukavvanın üstüne gerilerek yapıştırılır. Yapılan işleme göre bunda da şu farklılıklar görülür: a) Motifler altın sürülmeden deri renginde kalırsa buna “soğuk şemse” denir. Bu kaplardaki altın kullanımında sarının yanı sıra yeşile de yer verilmiş. İşleme tamamlandıktan sonra deri. f) Kitap kabında deri renginden başka fazladan bir veya birkaç renk de yer alıyorsa böyle kaplara “mülevven şemse” adı verilir. birinci yarım basıldıktan sonra diğer yarım da basılarak kabın yüzü tamamlanır. belirli kısımlara oturtulacağı derinliğe sahip. kabartma olan desenler deri rengiyle bırakılmış olur. aynı zamanda mülevven sınıfına girer. evvelce hazırlanmış basılı şemse. e) Şemse kalıbını basmak yerine. çıkıntılı yerler girintili) meydana çıkar. buna “üstten ayırma şemse” adı verilir. Bu yekpâre kapların kalıbı kabın yarısına basılacak şekildedir. asırda pek moda olmuştur. buralara yerleştirilip yapıştırılması da ayrı bir uygulama tarzıdır. “kātıa şemse” adıyla da bilinir. bu. Altınlı saha üzerinde açılan kanallar. g) Desenler kabın bütününü kaplıyorsa bunun adı “sıvama” veya “yekpâre” kap olur. 2. Küçük kaplar için tek kalıp kullanıldığı görülmektedir. b) Kalıp basılmakla çökertilmiş yerlere fırçayla zermürekkep sürülüp buralar zermühreyle parlatılırsa. Kalıbın. salbek ve köşebendlerin.

Kaynak: M. Öğrendiğiniz kitap kabı çeşitleri içinde kalıp kullanılmadan yapılanlar hangileridir? Resim 7. etrafı ince deri. sertâb (alttan ayırma).k) Kabın etrafı yaklaşık 1 cm. buralara üçgen biçiminde köşebent deri yapıştırılması gerekir. buna “zerduva kap” diyenler de vardır. üslûplaştırılmış veya tabiî haliyle çiçek (bazen hayvan) motifleri.5:Murassa‘ kabın iç tarafı (Mülemma‘ ve üstten ayırma).Uğur Derman Arşivi 155  . m) “Ruganî kap” yapılmak istenirse. üstü kâğıt ile kaplanmış kabın zeminine üstübeçle astar çekilir. Kullanılan kumaş zerduva denilen bir hayvanın kürküne benzediği için. Bunun içine önceden “arûsekli sedef” kırıntıları da konursa daha cazip görülür. böyle olması için iki dış köşenin sağlamlaşması maksadıyla. hem de dış tesirlerden koruyan rugan maddesi dolayısıyla bunlara “ruganî (son devirde de lake) kap” denilmiştir. Kuruduktan sonra. sakız (reçine) ve sair maddelerin terebantinde eritilmesiyle elde olunan rugan (lak) maddesi ince tabakalar hâlinde akıtma veya fırçayla sürme yoluyla kabın üzerine sürülür. doğrusu “kitap kabı” dır. l) Ebru kâğıdı yerine kadife cinsi kumaş kaplanmışsa buna “kumaş kap” adı verilir. Bu son ikisine her nedense “çârkûşe kap” denilmekteyse de. Sonra altın ve sair boyalarla. genişliğinde deriyle çevrilmekle beraber. ortası ebru kâğıdıyla kaplanmışsa. Hem işlenen nakışlara albeni kazandıran. “Kitap kapağı” denilmesi yanlıştır. Osmanlılar’da XVII-XVIII. buna “ebru kap” denilir. günlük hayattan manzaralar işlenir. yüzyıllarda bu tarz Edirne’de yaygın olduğu için “Edirnekârî kap” adıyla da bilinir.

İslâmiyet’e giriş öncesi: Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri’nden kalma bazı eserlerde sanki sonradan geliştirilen ciltleme tekniğinin ilkel şeklini hatırlatan izlere rastlanmıştır. sayfa genişliği çok olan kitaplara “cönk” veya “sığır dili” denilir) Kaynak: M. Önceleri kitap kabı olarak üstü altınlanmış deriyle kaplı sedir ağacı revaçtaydı. taşıdığı kitabın kabına uygun desenlerle de hazırlanabilir.7: Bir cönkün iç tarafındaki müşebbek şemse Kaynak: M.Resim 7. hatta kitâbeli kuşaklar oluşturuyorlardı. bu sanatta ilk hatırlanacak ülkedir. Bunlar düz deriden olabileceği gibi.Uğur Derman Arşivi Resim 7. yanda kapağı bulunan mahfazalar da yapılmıştır. Kitabın sürülerek içine itildiği mahfazanın iç tarafına tutturulmuş bez veya deriden şerit çekilerek kitabın kolay çıkması sağlanır. soğuk damga veya ısıtılmış aletlerle deri üzerinde baskılı şekiller. Memlükler gibi Mısır’da hüküm süren Türk devletleri kitap kaplarında geometrik desenlerden başka. ebru kâğıdıyla kaplanmışları da bulunur. doğrusu “kitap mahfazası” dır.6: Ali Üsküdarî’nin ruganî cönkü (Sırt yüksekliği az. “Kitap muhafazası” denilmesi yanlıştır.Uğur Derman Arşivi Kitap Mahfazaları Ciltlenmiş kitabın dış tesirlerden muhafazasını temin için kutu görünümünde. bunun kitap kaplarında kullanılışı Mısırlı Hristiyan Koptlarla başlamıştır. Cilt Sanatının Tarihî Seyri Türklerde cilt sanatının iki safhası vardır: 1. Yeri gelmişken şunu belirtmekte fayda vardır: İslâm tarihi boyunca hat ve buna bağlı olarak bezeme ve cilt sanatlarına bu derecede 156  . İslâmiyet’in doğduğu saha olan Güney Arap yarımadasında dericilik ilerlemiş olmasına rağmen. İslâm’dan sonra da Mısır. 2. Tolunoğulları.

ruganî cinsleri gibi göz alıcıdır. Şîraz ve İsfahan merkezlerinde. Osmanlı devri kitap kaplarının ilk örneklerinde Selçuklu tesiri belirgindir.önem verilmesi. bu durum Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî devrinde de sürmüştür. XVIII. Kalıp basmak yerine yürütme demiriyle çizilen tezyinî unsurlara yer verilmiştir. Koyu kahve veya vişneçürüğü renklerinin tercih edildiği bu kaplarda geometrik desene pek rastlanmaz. Zilbahar adıyla bilinen basit uygulamanın yanı sıra. yürütme demiriyle. Üst ve alt kabın birbiriyle desen bakımından farklılık göstermesi de olağandır. içi oymalı (müşebbek) ciltler bugüne kadar geçilebilmiş değildir. kalıpla basılarak yapılan kitap kapları da. Bazı kaplarda şemse-köşebend arasındaki boşluğa yazma kaplarda olduğu gibi. İran’daki Safevî devri de Timûrlular dönemi gibi sanatkârane ciltlerin görüldüğü bir çağdır. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı tahtında yirmi yedi yıl kalan Sultan III. salbek. asır. Asya kıtasında cilt sanatı denilince Timurlular’ın bıraktığı Herat ciltleri hiç unutulmayacak örneklerdir. Nihayet 1936’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak açılan Türk Tezyinî Sanatları şubesinde. Murad (1574-1595) devirlerinden şahane örnekler zamanımıza gelmiştir. Artık Batı ile yüzyüze gelen Osmanlı sanatında bunun tesirleri görülmeye başlamakla beraber. Fâtih Sultan Mehmed devrinde (1451-1481) yapılan ciltlerde Timurlu.1447) Herat ve Horasan’daki valilik döneminde Suriye ve Mısır’dan gelen mücellitler bu sanatı erişebileceği en yüksek seviyeye getirmişlerdir. Anadolu Selçukluları devrinden zamanımıza intikal eden cilt örnekleri fazla değildir. Yine Timur’un torunu Baysungur (1397-1433) “Kitaphâne” ismiyle kurduğu sanat atölyesinde hat. Sultan II. tezhip. Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566) ve kitap meraklısı Sultan III. 157  . farklı ve bol desenli kalıplar kullanmışlardır. Herat’ta yapılan dışı ruganî (lake). klasikle münasebetlerin iyice koparıldığı bir çağdır. yüzyıldaki duraklaması kitap kaplarında da hissedilir. arada boşluk bırakmayı tercih eden Osmanlı mücellitleri şemse. Deri renkleri de eskisine göre çeşitlenir. köşebent ve gerektiğinde kenar suyu bölümlerinin yer aldığı kapları tercih etmişler. Timur’un oğlu Şâhruh’un (ö. klasik tarzdaki kitap kaplarının yeniden tanınması ve yayılması için büyük gayret gösterilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en güzel ve mükemmel şekliyle mushaf hâline getirilmesi gayesinden kaynaklanmıştır. yine de kimliğini koruyan şaheserler verilir. Bu devirde yapılan ruganî kaplar da dikkat çeker. Bugün Türk cilt sanatında aynı üslûbun hâkimiyeti sürmektedir. eski asaletini kaybetmiş sıradan örnekler ağırlıktadır. Akkoyunlu ve Karakoyunlu tesirleri de görülür. hayranlık uyandıran kitap kapları yapılmıştır. Kalıp yerine. Osmanlı Devleti’nin XVII. Asrın sonlarında tezhip sanatına tamamen hâkim olan Batı tarzı desenler. kitap kaplarında da kendini gösterir. şükûfe kaplara da daha çok rastlanır. Artık işin kolayına kaçıldığı için yazma kap tarzı daha yaygındır. minyatür gibi sanat dalları arasında mücellitliği de ön planda tutmuş. Bâyezid döneminde (1481-1512) saray çevresindeki nakkaşhânenin imâlatı olan enfes kitap kapları görülür. zermürekkep ve fırça ile havalı veya çift tahrir denilen küçük ve ince motifler işlenir. Gömme şemse kaplar ara sıra yapılmakla beraber. Ahmed (1703-1730) Topkapı Sarayı’nda müstakil kütüphane inşa ettirecek derecede bir kitap tutkunudur. Lâkin yine de letâfetini muhafaza eder. Tebriz. Kabın üstünün tamamen desenlerle dolu olması yerine. Hele XIX.

şâkirdleri (çırakları) ile sanatlarını icra ederlerdi. Aralarında sermücellit (mücellitbaşı).Resim 7.9: Ebru kap (Hatîb Mehmed Efendi’nin şal örneği) Kaynak: M. 158  .8: Zilbahar kap Kaynak: M. Sair sanatları da içine alan ehl-i hiref (sanat ehli) teşkilâtında “Cemâat-i Mücellidân-ı Hâssa” (padişaha mahsus mücellitler topluluğu) adıyla anılan mücellitler. serbölük.Uğur Derman Arşivi Resim 7.Uğur Derman Arşivi Türk Tarihindeki Meşhur Mücellitler Geçmiş yüzyıllarda saraya bağlı nakkaşhâneye mensup veya dışarda serbest olarak mesleğini icra eden mücellitler mevcuttu.

Hasan. Klasik ciltin unutulduğu son yüzyılda bunu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğreten Bahaddin Tokatlıoğlu (1866-1939). Âşık Osman. Türkistan’dan en geç XVI. İstanbul’dan Avrupalı seyyahlar tarafından kendi memleketlerine götürülen ebru kağıtları önce Almanya’da. Hâtif Ali (XVIII. hem nakkaş olarak sanatını icra edebiliyordu. galat olmakla beraber. Bunda. Aynı yüzyılın sonlarında. zamanla azalmıştır. asır başlarında İpekyolu’nu takiben İran’a geçişinde “ebrî” olarak isimlendirilen bu sanat. Mehmed Çelebi. Mustafa Çelebi. müphem de olsa bir fikir vermektedir. Ruganî kap yapanlar arasında Yûsuf Mısrî. Abdi. bu sanata “ebru” denilmesi bir çelişki sayılmamalıdır. Osmanlı ülkesinde de revaç bulan aynı isim. daha sonraki asırlarda Çağatay Türkçesiyle “ebre” adını alarak Türkistan’da ortaya çıkan bu sanatın tarihî gelişimi hakkında. Salih. Karamehmed. “Cemâat-i Mücellidân-ı Hâssa” ne demektir? EBRU Ebru kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kâğıt ve bunu hazırlama sanatıdır. telaffuz zorluğundan dolayı son yüzyılda Türkçe’de ebruya dönüşmüştür. Ancak. sonra da Fransa ve İtalya’da mermer kâğıdı veya Türk “mermer kâğıdı”. yüzyıl). Hacı Said. yüzyıldan hatırlanacak mühim isimlerdir. çünkü ebru kelimesi Farsça’da “kaş” mânasına gelmektedir. Çâkerî XVIII. asırdan itibaren Japonya’da suminagaşi adıyla sulu vasatta yapılan bir takım çalışmaların mevcudiyeti. İçinde kaş gibi şekiller de görüldüğünden. Şimdilerde ebruculuğun İran’daki ismi ebrbâddır. Bugün aynı mesleği İslâm Seçen (d. Bu sanat. Mehmed Halîfe. yüzyıl). Hindistan üzerinden İran’a ve sonra da İstanbul’a kadar yayılmıştır. Ahmed Hazine. her ülkenin sanat anlayışına göre bir başkalık gösterir. VIII. asırdan itibaren Çin’de liu-şa-şien XII. Eskiden aynı sanatkâr hem müzehhip. Aşağıda. Câfer Eyyûbî. yüzyıl). Bunların isimleri bazı eserlerine koydukları imzalardan öğrenilmekteyse de hayatlarına dair bilgi bulunmamaktadır. Tevfik. kethüda unvanlarıyla rütbelendirilenleri vardı. XVI. hatta sadece “Türk kâğıdı” adıyla tanınıp benimsenmiş ve oralarda da yapılmaya başlanmıştır. Yukarıda ismi verilenler dışında kayda değer Osmanlı mücellitleri şunlardır: Solak Süleyman. Hüseyin Çelebi. Râgıp. serkethüda. Osmanlı devrinde İstanbul’daki hazırlanış tarzı anlatılacak olan ebru kağıdının yapılmasında kullanılan alet ve malzeme öncelikle tanıtılacaktır. Kasımpaşalı Hâfız. Hacı Ahmed. Süleyman (XVII. Necmeddin Okyay (1883-1976). asır ortalarında ebruculuk. Zaman içinde İngiltere ve Amerika’ya da yayılan ebru kağıdı. İslâm bezeme sanatlarının hazırlanış tekniği bakımından en ilgi çeken ve süratli netice alınanı olan ebruculuğun menşei hakkında kesin bir hükme varmak mümkün değildir. Son zamanlarda “ebrucu” mânasına bizde uydurulan “ebruzen”in kullanılması da bir hatadır. kaş çalan mânasına gelir. Mehmed Yâdigar. su üzerine boyaların serpilmesiyle gerçekleştirilir. Sacid Okyay (1914-1999) sıralanabilir. Kadri… Kütüphaneye ehemmiyet veren medreselerin kadrosunda da eskiden mücellit bulunmakta ise de bu. Hidâyet. 159  .seroda. Nûreddin.1936) ve onun yetiştirdikleri yürütmektedir. Süleyman Çelebi (XVI. buluta nisbet ifade eden bu Farsça ismi doğrulamaktadır. Sermücellitlerin bazıları sıralanırsa: Yedikuleli Alâeddin. Çünkü kaş yapan. Ali Yûsuf. Kasımpaşalı Tosun. Ali Üsküdarî. Pîr Dâvud. kullanılan değişik malzemenin de rolü olmalıdır. hem mücellit. görünüşüyle gerçekten bulut kümelerine benzer şekiller taşıdığından. netice almak bir takım şartlara bağlıdır.

böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan ve geven isimli çalı sınıfından bir Anadolu bitkisinin salgısı olan bu madde. Boya çeşitleri sınırlı olmakla beraber. ayva çekirdeği. Fazla öd taşıyan boya daha çok yayılır. Kitre: Teknenin içine konulacak suya kıvam vermek. kullanmadan önce her boyanın içine kâfi miktarda konur. Öd: Kitreli suyun üstüne serpilen renklerin birbirine karışmadan yayılması lâzımdır. morumsu vişneçürüğü renk için Hindistan’da bazı dalların üstünde şebnem şeklinde oluşan lök (lak) maddesi. tütün rengi için Çamlıca toprağı. Batı dünyasında ise kitre yerine denizkadayıfı denilen bir yosun cinsi tercih olunmuştur. Bir tekne kitreli sudan yaklaşık 600 ebru kâğıdı çıkartılabilir. Klasik ebruculukta kullanılan boyalar şunlardır: Sarı renk için zırnık (arsenik sülfür). beyaz renk için isfidaç (üstübeç. 160  . Aynı hususiyeti taşıyan bazı bitki boyaları da kullanılmaya uygundur. sahlep. bunların birbirine katılmasıyla yeni renkler (meselâ: yeşil renk. zırnık ve Lahur çividi karışımıyla bulunur) elde edilmesi sağlanmıştır.Âlet ve Malzemeler Boyalar: Ebruculukta tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen ve “toprak boya” denilen bu boyalar suda erimez ve yağ barındırmazlar. derinliğinde. Ebru yapımında. Eskiden bu maksatla tek at kuyruğu kılından faydalanılmıştır. tuğla kırmızısı renk için gülbahar (demir oksitleri fazla olan bir toprak boya cinsi). dikdörtgen şeklinde bir teknedir. bazik kurşun karbonat). Ebru Teknesi: Kullanılacak kâğıdın en ve boyuna uygun ölçüde ve 6 cm. içinde gerilim sağlayan safra asitlerinin bulunduğu sığır ödü. siyah renk için is mürekkebinin de ana maddesi olan balmumu isi veya beziryağı isi. Fırça: İnce ve düz gül ağacından kesilip çıkarılmış bir çubuğun çevresine gevşek olarak sarılmış at kuyruğu kılından yapılma fırçalar kullanılır. Kitre yerine keten tohumu. lâciverd renk için Afganistan’daki Bedahşan’dan gelen ve lâcivert taşı (lapislazuli) adıyla bilinen Bedahşî lâciverdi. Şimdiki modern fırçalarla ebruya uygun boya serpilemez. sonradan ilâve edilen her renge -önceki renklerin arasında yayılmaya çalışıp kendisine yer açabilmesi için. Suda bekletilerek miktarına göre 1/100 nisbetinde ve boza koyuluğunda erimesi sağlanır ve bir bez torbadan süzülür. sonra da mermer üstünde biraz su ilâvesiyle dış bükey bir el taşı (desteseng) ile inceltilerek bu boyaların zerrelerine ayrılmaları sağlanır. Tel çubuk: Serpilmiş boyalara şekil vermek için ince. Bu maksatla. Bunun geniş veya dar taraklı çeşitleri bulunur. hilbe (boy tohumu) gibi maddeler de Osmanlı ebruculuğunda kullanılmış. boya damlatmak için kalınca tel çubuk kullanılır. mavi renk için çivit ağacından elde edilen ve en makbûlü Pakistan’ın Lahur (Lahor) şehrinden gelen Lâhur çividi.daha fazla öd koymak gerekir. krem renginde düzgün olmayan plakalar veya şeritler halindedir. Tarak: Tahta çıta üstüne belirli sıklıktaki ince çiviler saplanmakla “taraklı ebru” yapılmasında kullanılacak tarak hazırlanmış olur. Önce dövülerek. çinko veya galvanizden hazırlanmış.

Bu sebeple ebruculuk. tekne sathındaki önceden meçhul görüntü de küllî iradeye benzetilmiştir Renkler battal ebrusu hazırlar gibi serpildikten sonra.Resim 7. öd ilâve edilmiş olan boyalar. bir noktadan sonra. Her yeni atılan renk. i) sünbüllü ebru aleti. j) üç adet biz Kaynak: M. ortaya çıkan şekillere uymak zorundadır. içindeki öd miktarına göre daha evvel atılanları itip sıkıştırarak kendisine yer açar. boyaları serpmek cüzi iradeye. b) kürek. Aynı tarzın somaki mermerini hatırlatan renkle yapılan cinsine “somaki ebrusu” denilir Battal ebrusunda. evvelden hazırlanıp süzülmüş kitreli suyun üstüne. ebru sanatkârının boyaları serpmek dışında tekneye müdahalesi mümkün değildir. renkler suyun sathına bulut kümeleri gibi yayılır. d) desteseng. e. ince tel çubuğun ucu kitreli suya dokundurulmak şartıyla önce yukarıdan aşağıya veya sağdan 161  .f) tarak aletleri.g) toprak boyayı inceltme taşı.10: Ebrûculukta kullanılan âlet ve malzeme: a) Kitre.11: Teknede battal ebrusu yapılması (Mustafa Düzgünman) Kaynak: M. fırça yardımıyla ve her tarafa aynı sıklıkta serpilmeye başlanır.Uğur Derman Arşivi Ebru Kâğıdının Yapılması Tekneye konulan. h) boya kabı ve serpme fırçası. c) boyanın ezilmesi. bu tarzdaki ebruya “battal ebrusu” adı verilir.Uğur Derman Arşivi Resim 7. küllî ve cüzi iradenin izahı için arif kişilerce müşahhas bir hadise olarak kabul edilmiş.

İnce tel çubuk. asrın bitişine doğru aynı usulle çiçek şekilleri de yapılmak istenmiştir. karanfil. Okyay’ın öğrencisi Mustafa Düzgünman da (1920-1990) bu çiçek çeşitlerine papatyayı eklemiştir. gelincik. battal ebrusundaki gibi serpilerek.1773) buluşu olduğu için “hatip ebrusu” adıyla bilinir. sümbül) yapılması başarılmış. gonca gül. bu kat kat renkli dairelerin içinde sağdan sola. yukarıdan aşağıya birkaç defa hareket ettirilerek çark-ı felek. tabiî şekline en yakın “çiçekli ebru”ların (lâle. Osmanlı devrinin tanınmış ebrucularından Ayasofya Camii hatibi Mehmed Efendi’nin (ö. tarak âleti teknenin üstünde dolaştırılırsa. Bu noktalar v harfi şeklinde olursa o zaman “kılçıklı ebru” denilir. böyle hazırlanmış ebrular için “neftli” deyimi yaygındır Teknedeki kitreli su kullanılıp kirlendikçe serpilen renkler bazen kum gibi noktalanmaya başlar. Çiçekli ebrular. Taraklı ebru nasıl yapılır? Resim 7. Bunda. Yine renkler. hercaî menekşe. istenirse iç içe birkaç renk daha konulabilir. Önce tarama ebrusu yapılıp. yani kâğıdın üstüne kestirilmiş yumurta akından bir cilâ tabakası sürülür. “taraklı ebru” oluşur. Buna bağlı olarak XVIII. tel çubuk yardımıyla kenardan merkeze doğru helezonî hareketler yapılırsa “bülbül yuvası” adıyla anılan ebrular elde edilir. hafif renkli zemin üstüne tel çubuk yardımıyla kuvvetli renklerden birer damla belirli aralıklarla bırakılır. Şimdiye kadar sayılan ebru çeşitleri eğer hafif renkler serpilerek yapılırsa. Bütün bu ebru çeşitlerine en son olarak dağılmayan bir koyu renk serpilmesiyle “serpmeli” vasfı kazandırılmış olur. Lâkin Osmanlı Devleti’nin son yıllarında (1917-1918) ilk defa hattat Necmeddin Okyay (1883-1976) eliyle. Bir ebru çeşidi daha vardır ki. yürek. böyle kâğıtlar yazının rahat yazılabilmesi maksadıyla ayrıca âharlanır. buna “kumlu ebru” adı verilir. sonra da diğer yönde keskin ve muntazam hareketlerle bütün satıhta yürütülürse ortaya çıkan ebruya “tarama (gelgit) ebrusu”. sonra taraklı ebru haline getirilirse daha da cazip görüntü elde edilir. sanat tarihimizde “Necmeddin ebrusu” adıyla tanınır. tel çubuğun hareketleri düzensiz ve dâiremsi olursa “şal örneği”. Aynı işlem neftyağı ile yapılırsa ebru zemininde küçük boşluklar açılır. kasımpatı.12: Teknede battal ebrusunun üstünden tarak âleti geçirilerek taraklı ebru yapılması (Mustafa Düzgünman) Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi 162  . yıldız gibi şekiller elde edilir. “hafif ebru” adıyla anılır ve bilhassa üzerine is mürekkebi ile hat örnekleri yazmak için cazip bir zemin hazırlanmış olur.sola.

Eski yazma kitaplarda kâğıttaki yazı sahasının ayrı. Yine Necmeddin Okyay’ın buluşu olarak XX. Teknede yapılan nakışlar ancak bir tek kâğıda geçirilebilir. yüzyılın Türk hat sanatında yer alan “yazılı ebru”lar vardır. her ebru.Resim 7. asla kopya edilemeyecek bir sanat eseridir. etrafının ayrı renge boyanmasına akkâse. Hatta XVII. daha başka kâğıda alınamaz. Necmeddin Okyay bunları görmediği ve işitmediği halde. böyle kâğıtlara da “akkâseli kâğıt” denilir.Uğur Derman Arşivi Ebrunun Kâğıda Geçirilmesi İstenilen tarzda hazırlanan ebru. bu tarz yine Necmeddin Okyay tarafından yazılı ebruya da tatbik edilmiştir Yazılı ebru nasıl yapılır? 163  .13: Hatib Mehmed Efendi’nin bir hatib ebrusu (Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir murakkaa kabından) Kaynak: M. Bir kere yapılan ebrunun tıpkısı da bir daha tekrarlanamaz. bu teknikle ebru-resimler yapıldığı bilinmektedir. ancak benzeri yapılabilir. İşte bu işlem. Hindistan’ın Bijapur şehrinde. asırda. Bu bakımdan. ebruya da tatbik edilmiştir. Ebruyu yapandan tarafa olan iki köşeden tutulup kaldırılan kâğıt öne doğru çekilir ve uzun çıtalar üstüne serilerek gölgede kurumaya bırakılır. hafif ebrulu kâğıdın ortasına Arap zamkı eriyiği sürüp. koyuca renklerle ikinci defa tekneye yatırdığında iki ayrı ebrulu. Ancak. teknenin üstüne sağ veya soldan yavaşça yatırılan ve 15 saniye kadar bekletilen kâğıda bütün güzelliğiyle geçer. yani akkâseli ebru denilen kâğıt ortaya çıkmıştır. zamklı yerler ebruyu almaz ve yazılı kısım kâğıdın rengiyle kalır. Bir hat eseri Arap zamkı eriyiği ile kâğıda yazıldıktan ve kurutulduktan sonra ebru teknesine yatırılırsa.

Resim 7.Uğur Derman Arşivi 164  .14: Hezarfen Edhem Efendi’nin neftli battal ebrusu Kaynak: M.15: Çiçekli ebru (Necmeddin Okyay) Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi Resim 7.

17: Necmeddin Okyay’ın yazılı ebru şâheseri: ALLAH Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi 165  .Uğur Derman Arşivi Resim 7.16: Hercâi menekşe ebrusu (Mustafa Düzgünman) Kaynak: M.Resim 7.

onun XVI. Şeyh Sâdık Efendi: Buhârâ’da öğrendiği ebruculuğu. eserleriyle birlikte kendisi de yanan Ayasofya Hatibi Mehmed Efendi tarihimizde ebruculuk denilince ilk hatırlanacak isimlerdendir.19: Sami Necmeddin’in ebru çalışmalarından Kaynak: M. şal örneği. Battal. Bu hususta isimleri zamanımıza gelen Osmanlı ebru sanatkârlarını şöyle sıralamak mümkündür: Şebek Mehmed Efendi: Ebru hakkındaki en eski yazma olan 1017 (1608) tarihli Tertîb-i Risâle-i Ebrî’de bu şahsın hayatta olmadığından bahsedilişi.Uğur Derman Arşivi Resim 7.Resim 7. Üsküdar’daki Özbekler Dergâhı’nda şeyh olarak bulunuşuyla İstanbul’a taşıyan Sâdık 166  . Sultan III. Ahmed devrinde yeniden canlanan kitap sanatlarına cazip ebrularıyla unutulmayacak katkıları olmuştur. yüzyılda yaşadığını göstermektedir.18: Levha kenarında ebrunun iç pervaz ve dış pervaz olarak kullanılması.Uğur Derman Arşivi Tarihteki Ebru Sanatkârları Tarih boyunca mensupları yeterince belirlenememiş sanatlardan birisi de ebruculuktur. tarama. Celî ta’lîk hattı ve ebrusu: Necmeddin Okyay) Kaynak: M. taraklı ebru cinslerinde gösterdiği olağanüstü renk ve desen zevkinin yanında. Hatib Mehmed Efendi: Nisan 1773’te Hocapaşa semtindeki evinde çıkan yangın sonucu. daha önce anlatılan hatib ebrusu da hâlâ onun lâkabıyla anılmaktadır.

Özet Kitabın dağılmaması ve dış tesirlerden korunması.1914-1999) ve yeğeni Mustafa Düzgünman ilk hatırlanacak olanlardır. mühürcülük. Şemse b. marangozluk. Suyun üstüne kapatılan kâğıda aynen geçen desenler. Kitreyle kıvamlandırılmış suyun konulduğu bir dikdörtgen teknede. 1911-1933. dökmecilik. Ebruculuk. bundan başka kıt‘a ve levhaların iç ve dış pervazlarında. tıraş edilerek inceltilmiş keçi (sahtiyan) veya koyun (meşin) derisiyle kaplanır. Bunun sade şekilleri olabileceği gibi. XIX. matbaacılık. Lâkin kullanılan malzeme ve çalışma üslûbu birçok değişikliğe uğramıştır. yüzyılda Batı’dan ithal edilen baskı ebru kâğıtları. asırdan itibaren Batı âleminin de ilgisini çeken ebruculuk üzerine Roma’da 1646 yılında “Türk kâğıdı” olarak belirtildiği ilk yayından beri pek çok eser yazılmıştır. XVII. Oğulları İbrahim Edhem ve Mehmed Sâlih efendiler de bu sanatı babalarından öğrenmişlerdir. devrimizde de şevkle devam ettirilen nâdir Osmanlı sanatlarından biridir. Hezarfen İbrahim Edhem Efendi: 1826’da Üsküdar Özbekler Dergâhı’nda doğan Şeyh Edhem Efendi çeşitli sanat ve zenaat dallarındaki başarısından dolayı hezarfen (bin sanat sahibi) lâkabıyla anılır. Bu sahada yetiştirdikleri arasında Sâmi Efendi (1838-1912). hem bu sanatın zevkini kaçırmış. Aşağıdakilerden hangisi kitap kabının kısımlarından değildir? a. çeşitli toprak boyaların serpilmesi veya onlara ince telle cazip şekiller verilmesiyle ebru oluşur. geçmiş asırlarda yazma kitapların ciltlenmesinde (ebru kap) ve yan kâğıdı olarak. hakkâklik. Bu sebeple deri mânasına gelen Arapça’daki cilt kelimesi sanatın adını oluşturmuştur. kurutulduktan sonra kullanılır. Kendimizi Sınayalım 1. Kapların üzeri. Abdülkādir Kadri Şeker (1875-1942) adlarındaki üç tanınmış hattat. dokumacılık. tesviyecilik. demircilik. Ebrunun Kullanılma Sahaları Ebru kâğıdı. tornacılık. hattatlık. yine talebelerinden Necmeddin Okyay bu sanatı hattatlığının yanı sıra meslek edinmiştir. XX. asır başlarına kadar mesleğini Vezneciler’deki Kâğıtçılar Çarşısı’nda bulunan dükkânında sürdüren Bekir Efendi adında bir ebrucu daha bilinmektedir. ayrıca koltuk denilen kısımlarında çok kullanılmıştır. makine parçaları gibi konulardaki kabiliyeti ve hususi çalışmalarıyla ihtisas sahibi olan Edhem Efendi’nin meziyetlerinden biri de ebruculuğudur. Kenar suyu 167  . üzerine geçirilen üst ve alt kaplarla sağlanır. Bu isimler dışında. oymacılık. bu sıralananların pek güzel örneklerine müze ve kütüphanelerde rastlanır. üzerinde emek verilmiş ve sanat eseri niteliği ile ortaya çıkartılmış pek çok örnekleri bulunur. hem de yerli ebrucuların geçimini güçleştirmiştir. amatör seviyede ebruculukla uğraşmışlar. mimarlık.Efendi 1846’da vefat etmiştir. Ancak. Aziz Efendi (1871-1934). Öğrencileri arasında iki oğlu (Sâmi. Sâcid. İbadet haricindeki vakitlerini ilim ve sanata adayarak doğramacılık. su yüzüne yayılması öd suyuyla sağlanan. Osmanlı ebruculuğunu Medresetü’lhattâtîn’de başlayıp Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde biten (1916-1948) hocalığı sırasında yeni nesillere öğreterek zamanımıza taşıma şerefi Necmeddin Okyay’a aittir.

Necmeddin Okyay b. Yazma kap c. Bekir Efendi d. Soğuk şemse b. Aşağıdaki isimlerden hangisi ebru çeşidi değildir? a. Atlamalı e.c. Murassa’ kap e. d 3. Ebrûlu kap d. Şebek Mehmed Efendi e. Bülbülyuvası e. Sâmi Efendi Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Şal örneği c. Geçmeli b. e 2. Yazılı ebruyu ilk bulan kimdir? a. Aşağıdakilerden hangisi kitap kabı çeşitlerinden değildir? a. e Eğer cevabınız doğru değilse “Bir Kitap Kabının Bölümleri” bahsini yeniden okuyunuz. Aşağıdakilerden hangisi şîrâze örme çeşidi değildir? a. Köşebent d. Eğer cevabınız doğru değilse “Kitap Kapları Üstündeki Tezyinî Uygulamalar” bahsini yeniden okuyunuz. Eğer cevabınız doğru değilse “Kitabın Ciltlenme Usulü” bahsini yeniden okuyunuz. Tek baklava c. Mehmed Sâlih Efendi c. Rastgele 5. Alafranga 3. Mikleb e. Kapak 2. Demir kap 4. Battal b. Sağ sol yolu d. Hatib d. 168  .

103-149. 1. Buntpapier. Türkiyemiz. München. M. Uğur (1977). Cevabınız doğru değilse. Celal Esat (1983). s. IV. yekşah. Sıra Sizde 2 Yazma. Tanındı. Kemal (1971). Çığ. “Ebru Kâğıdının Yapılması” konusunu yeniden okuyunuz. ebrû. Ankara. Necmeddin Okyay’ın cild ve ebrû notları. Zeren (1993). Albert – Olga Hirsch (1961).341-348. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Alt kaba bağlı olan ve ayraç vazifesi gören beşgen biçimli kap uzantısı. a Cevabınız doğru değilse. Vesikalar. s. 169  . Derman. Uğur (1994). Sanat Ansiklopedisi. zilbahar. “Türk Cild Sanatı (Kitap Kapları)”. “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde Orta Çağ İslam Ciltleri”. Türk Sanatında Ebrû. Türk Kitap Kapları. 38. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı. İstanbul. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı. Oktay (1982). Haemmerle. şükûfe. e 5. Türk Cild San’atı Tarihi Araştırmaları. “Osmanlı Devri Cilt Sanatı”. müşebbek. X. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. ruganî ve kumaş kaplar Sıra Sizde 3 Padişaha mahsus mücellitler topluluğu Sıra Sizde 4 Battal ebrusuna göre renkler serpildikten sonra su üzerinden tarak aletinin geçirilmesiyle elde edilir Sıra Sizde 5 Arap zamkı eriyiği ile kâğıda yazılan ve kurutulan yazılar tekneye atıldıklarında zamklı kısımlar ebruyu almaz. Rıfkı Melül (1954). Yazılar kâğıt rengiyle kalır Yararlanılan Kaynaklar Arseven.4. “Ebrû”. 12-17. Zeren (1990). İstanbul. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Aslanapa. 80-82. s. Meriç. Derman. sy. “Ebru Kâğıdının Yapılması” konusunu yeniden okuyunuz. İstanbul. I. Tanındı.

  Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Gördüğünüz çinileri mutfak veya banyonuzdaki fayans kaplamalarla kıyaslayınız Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Çini” maddesine göz atınız. • • • • • Türk çini sanatını tanımlayarak. Türk çini sanatının üslûp ve ustalarını tanıyabilecek.            Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Çini sanatının kullanıldığı yerleri ifade edebilecek coğrafyalardaki çini sanatından farkını açıklayabileceksiniz. bir porselen fincan ve bir seramik kupa alarak ters çevirip dip kısmına dikkatlice bakınız ve aralarındaki farkı anlamaya çalışınız. ve diğer     Anahtar Kavramlar • • • • • • • Çini / Kâşî / Sırça Seramik / Keramik Cam Porselen / Fağfûr Mertebanî Sır. • • 170 . • Elinize bir cam bardak. Kuvars. onu yerinde ziyaret ediniz ve çinilerine dokunarak inceleyiniz. gelişim devrelerini açıklayabilecek. Türk çini sanatı yanında seramik ve cam konularını açıklayabilecek. Bulunduğunuz yerde çinili bir tarihî eser varsa. Türk çini sanatında kullanılan teknikleri tanıyabilecek. Silika. Feldspat. Perdah / Perdaht Kaolin (Arıkil).

Türkler’de.asp. mekânlarda renkli ve ışıltılı bir hava yaratarak mimariye canlılık katmış.blogcu. günümüzde topraktan yapılan kullanım eşyasına seramik veya keramik denilmektedir. Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. malzemenin cinsine göre “toprak evânî” veya “çini evânî” denilirken. ustalar ve üslûp özelikleri ele alınacaktır. http://www. Pişmiş topraktan yapılan çanak çömleğe eskiden. nakış ve desenler de. ona tatlı bir işve kazandırmıştır. Anadolu Selçukluları zamanında çok yaygın hale gelmiş ve çeşitli tiplerdeki mimari eserler üzerinde. Harzemşahlar ve özellikle Büyük Selçuklular mimaride az çok çini kullanmışlardır. Türk çini sanatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. çiniler üzerinde görülen yazı. http://seramikciler. günümüzde pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına verilen bir addır. Uygurlar. ilk Müslüman Türk devletini kuran Karahanlılar’dan itibaren görülmeye başlayan çini tezyinat geleneği.istanbul. Eski kaynaklarda buna “sırça” veya “kâşî” denildiği görülmektedir.Türk Çini Sanatı GİRİŞ Türk sanatında iç ve dış mimari tezyinatın en önemli unsurlarından birisi hiç şüphesiz kâşî/çini kullanımıdır. Gazneliler.htm ÇİNİ Tanımı Kelime anlamı Çin’e ait (çînî) demek olan çini. asıl kayda değer gelişimini. Karahanlılar.com/ http://www. 171 . Bu ünitede Türk çini sanatının teknik gelişimi.cinicim. yapıların âbidevî görünümüne uygun. kullanım alanları. yeni teknik buluşlar ve geliştirilen tezyinat anlayışıyla bu sanat dalının daha da zenginleşmesini sağlamıştır. Uygulamada geliştirilen çeşitli tekniklerle zenginleştirilen çini sanatı. bir önceki dönemin geleneğini ve teknik tecrübesini sürdürerek. Mimaride çini kullanım şeklinin yanı sıra.anikya. çeşitleri.com/cinicilik/ http://www. Ancak çini sanatı.tr/Bolumler/guzelsanat/cini. Bu sanat dalı.edu. çeşitli tekniklerde çini kullanılmak suretiyle.com/cini. büyük bir gelişme göstererek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Mimari yüzeyde günümüze kadar ulaşan çini kullanımı ilk olarak Kayrevan’daki Sîdî Ukbe Camii’nin (670-862) mihrabında görülmektedir. Cam. soda veya potas. cam kumu. çok parçalı mozaik süslemeler yerine. pişmiş toprağı ve çini sanatını kitâbelerde ve binalarda yapı malzemesi olarak kullanmışlardır. Killi topraktan pişirilerek yapılan kullanım eşyasına keramik. porselen (fağfûr) veya cam gibi alt gruplar meydana gelir. duvar kaplamalarında kullanılan levha 172 . Anadolu coğrafyasına bakıldığında Bizanslılar’ın. kuvars ve silika gibi maddelerden bileşim miktarı ve pişirme derecelerine göre toprak evânî. kireç ve renk verici veya ağartıcı maddelerden oluşan karışımın uygun şartlarda eritilip. Orta Asya’da Turfan. metal olmayan elementlerle birleştirilerek pişirilmesi sonucu oluşan inorganik bileşiğe “seramik” denir. Tarihçe Pişmiş topraktan çanak çömlek yapma sanatının. Aslında topraktan pişirilerek yapılan bütün eşya. mozaik kullandıkları görülmektedir. Bugünkü Çin sınırlarında kalan Doğu Türkistan bölgesindeki Kâşî veya Kaşgar şehrine nisbetle. Levha halindeki çini üretiminin ilk defa Sâmerrâ’da gerçekleştirildiği bilinmektedir. duvar kaplama malzemesine ise çini veya seramik ismi verilmiştir. Fağfûr kelimesi. daha çok levha halinde mimari tezyinatta kullanılan duvar kaplama malzemelerini kâşî veya çini. pişmiş topraktan yapılan kullanım eşyasını ise seramik ya da toprak-evânî veya çini evânî adlarıyla anmak yerinde olacaktır. keramik veya seramik şeklinde farklı dillerdeki iki ayrı telaffuzu. Eski kaynaklarda buna fağfûr denilmektedir. Cam.Çağdaş yayınlarda. Anlatım kolaylığı için. kullanım eşyası olarak yapılan seramiklerle duvar kaplama malzemesi olarak üretilen seramikleri iki ayrı grupta değerlendirebiliriz. toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılmıştır. Aşkar ve Hoça bölgelerinde yapılan araştırmalarda ele geçirilen örneklerden anlaşıldığına göre. yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna “porselen” adı verilmektedir. Türkler daha VIII. Karahanlılar gazneliler. genelde silisyum asidi. Seramik sanatı. bir veya birden fazla metalin. Asurlular zamanına kadar uzandığı bilinmektedir. İslâm öncesi Türk toplulukları arasında Göktürkler ve Kırgızlarda görülmektedir. Emevîler de Bizans’tan etkilenerek mozaik kullanmayı sürdürmüşlerdir. mimaride süsleme unsuru olarak çiniyi tercih etmeyip. genel olarak seramik adı altında değerlendirilebilir. pişmiş topraktan yapılan duvar kaplamalarına kâşî denildiği bilinmektedir. çini (kâşî). Başka bir tanıma göre. birbirinden farklı şeylermiş gibi anlamlandırılarak. alkali veya toprak alkalili oksitlerin karışımından meydana gelir. çini kaplamayı tercih etmişlerdir. Tümü killi topraktan yapılan veya yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş. Uygurlar. Osmanlılar tarafından Çin porseleni ve Çin imparatorlarını anlatmak için kullanılan bir tabirdir. yüzyıldan itibaren bu sanat dalında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibidirler. Abbâsîler devrinde çini ve toprak evânînin yanı sıra. Özetle. Seramiği meydana getiren kaolin (arı kil). çok yüksek ısıda pişirilmesiyle meydana gelir. Yunanca’dan dilimize geçen ve kil anlamına gelen keramik kelimesinin. Daha sonraki devirlerde müslümanlar mimaride.

Perdahlı çinilerin en erken tarihli örneklerine Abbâsîler devrinde (IX. fîrûzenin yanı sıra siyah. günümüze kadar ancak Özkent’te bulunan ve XII. Böylece topraktan.şeklindeki çinilerde de önemli derecede gelişme sağlanmıştır. yüzyıldan örnekler sınırlı sayıda ulaşabilmiştir. Resim 8. Kâşân ve Sava’da perdahlı çini üretimine canlılık kazandırmışlardır. Mısır coğrafyasında Fâtımî hâkimiyetinin sona ermesiyle İran’a yönelen sanatkârlar Rey. sarımtırak beyaz renkli. İlhanlılar döneminde gerek sırlı tuğla gerekse fîrûze renkli çiniler mimari tezyinatta ağırlık kazanmış. lâcivert ve 173 . Bu çiniler. En erken örneklerine Sultan III. Sultâniye ve Sultanâbâd’da revaç bulmuş Rey. yüzyıl) Sâmerrâ’da rastlanmıştır. Gûr-ı Emîr Türbesi (1404) ve Tebriz Gökmescid’de (Mescid-i Kebûd) (1465) görüldüğü gibi cephe. Cürcân. tek renkli sır altı çiniler XII ve XIV. Mesud Sarayı’nda rastladığımız kabartma. yüzyıllar arasında. yüzyıldan itibaren tek renkli çinilerin kullanıldığı bilinmekle birlikte. Karahanlılar döneminde. Timurlular döneminde seramik evânî yapımında duraksama görülürken kâşî üretimine hız verildiği gözlenmektedir. İlhanlılar zamanında daha da hız kazanmıştır.1: Gökmescid’in (Mescid-i Kebûd) duvar çinileri Tebriz Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Büyük Selçuklular döneminde gelişen çini geleneği. Semerkand Bibi Hanım Camii (1404). XI. kalaylı veya altın kaplanmış görünümü veren evânîler (kapkacak) yapılmaya başlanmıştır. Ortadoğu’da porselen yapımının bilinmemesi veya porselen yapımına uygun yeterli hammaddenin bulunmaması müslümanları perdahtlı (luster) çini veya seramik tekniğinde üretim yapmaya sevketmiştir. kubbe ve minareler fîrûze. iri gözenekli hamurdan yapılmıştır. Cürcân ve Kâşân’da da benzer örnekler üretilmiştir. beyaz ve kobalt mavisi de kullanılmıştır.

İran’da Timurlular’dan beri süregelen iç ve dış cephelerin çinilerle kaplanması geleneği. Orta Asya’da tuğladan inşa edilmiş çinili. fîrûze sırlı tuğla ile meydana getirilmiş bezeme kuşakları. Resim 8. yüzyıldan itibaren minare gövdelerindeki çini 174 . beyaz. Bu dönemin hâkim rengi fîrûze.2: Mînâî ve luster tekniğinde bir İran çinisi Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Hindistan çevresinde de XIII. Malatya ve Erzurum gibi. Anadolu Selçuklu şehirlerinde bulunan minarelerdeki çinilerden.yeşil renkli mozaik çini veya renkli sırlı tuğlalarla kaplanmıştır. Harç aralığı bırakılmaksızın yan yana yapıştırılan levhacıklar uzaktan bakıldığında fırça ile işlenmişçesine düzgün görünmektedir. Divriği Kale Camii’nin (1180) taçkapısı ya da Konya II. Yayınlarda “cuerda seca” adıyla anılan eski kaynaklarda lakabî denen renkli sır tekniği de ilk defa bu dönemde ortaya çıkmıştır. ancak en eski sayılabilecek örnekler arasında Siirt Ulucamii ve Minaresi (XII. yüzyıl). bilhassa dinî yapılar çini mozaik tekniğiyle âdeta tepeden tırnağa giydirilmiştir. Sivas. Zengî Atabegliği mimarisinin örnekleriyle benzeşmektedir. Konya. Bezeme unsuru olarak yazı. Anadolu’nun Orta Asya ile sanat bağlarını hâlâ koparmadığı görülmektedir. yeşil kahverengi ve mora çalan renkler de kullanılmıştır. Safevîler döneminde de (1501-1736) sürmüş. XIII. Anadolu’da daha zarif bir şekle bürünmüştür. geometrik şekiller ve islîmî (rûmî) nakışlar kullanılmıştır. İran’da Kaçarlar döneminde (1770-1925) çini mozaiğin yerini renkli sır tekniği almıştır. Delhi Sultanlığı (1206-1526) ve Bâbürler döneminde (15261580) renkli sırlı tuğla üretiminin en önemli merkezi Mültan şehri olmuştur. Anadolu’da en eski çini eserler nerededir. yüzyıl) minaresinde. Siirt Ulucamii’nin (XII. Ayrıca Nizâmeddin Yağıbasan’ın Tokat’ta 1164’ten önce yaptırdığı Çukur Medrese Selçuklu devrinin çini kullanılan en eski yapılarındandır. Kılıçarslan Türbesi (1155-1192) sayılabilir. ağır kule biçimindeki silindirik minareler. nasıl yapılmıştır? Bunu kesin olarak belirlemek güçtür. yüzyıldan itibaren sırlı tuğla kullanımı görülmektedir. Kayseri Ulucamii’nin (1134-1143) minaresindeki fîrûze sırlı tuğla ile yazılmış kûfî kitâbe de en eski örneklerden biridir. mavi ve lâcivert olmakla birlikte siyah.

tonoz ve geçiş unsurlarında sıklıkla kullanılmıştır.kuşaklardan başka şerefe altlarında çinili mukarnas bezemelere de rastlanmaktadır. alçı zemine gömülerek farklı bir üslûp denenmiştir. Ankara Ahî Şerafeddin (Arslanhane) Camii (XIII. 175 . kemerler ve pencere şebekeleri Selçuklu çini sanatının seçkin örnekleri arasında yer alır. altıgen ve yıldız biçiminde çiniler kullanılmıştır. Ankara Arslanhane Camii’nde firuze ve lâcivert çiniler. Ancak. kemerlerde. sandukalarda ve pencere üstlerinde kullanılmıştır. Konya Karatay Medresesi (1251). dikdörtgen. eşi bulunmaz bir şaheserdir. kubbe. mihraplarda. mor. Duvar kaplamalarında daha çok tek renkli fîrûze. kasnakta. caminin mihrabı. eyvanlarda. türbe içindeki sandukalar. Sivas’taki Gökmedrese (1272) ve Battalgazi’deki eski Malatya Ulucamii (1274) çini mozaikleri gösterilebilir. bazen de krem veya yeşil renkli.3: Malatya Ulucamii’nden çini mozaik uygulamaları Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Anadolu Selçuklularında çini mozaik. Konya Alâeddin Camii (1220). minare gövdesi. lâcivert. Yine Konya’daki Sâhib Ata Külliyesi’nin (1258-1283) çini tezyinatı. Resim 8. Anadolu Selçukluları döneminde yapı dışında renkli sırlı tuğla. Buna mukabil çini mozaik bezemeler eyvan. kare. çini mozaik sanatında Selçuklular’ın ulaştığı yüksek seviyeyi gösterir. geçiş unsurlarında. bazen de kâşîgerî (çini mozaik) kullanılmıştır. yüzyılın başı) Sivas Gökmedrese (Sahibiye)Mescidi (1271) mihrapları çini mozaik tekniğinin en iyi uygulandığı bazı Selçuklu örnekleridir. kemer. genellikle kubbe içinde. Özellikle kubbeye uygulanan geometrik tasarım. Buna en güzel örnek. İran’da olduğu kadar yapı dışında çini mozaik tezyinata fazla yer verilmemiştir.

Buradaki çinilerde “Türk oturuşu” diye adlandırılan bağdaş kurmuş insan figürlerinin yanı sıra çift kartal. dinî yapılarda niçin geometrik motiflerden oluşan çini mozaik bezemeler tercih edilmiştir. Ancak Karaman İbrâhim Bey İmareti’nin (1433) bugün İstanbul Çinili Köşk Müzesi’nde sergilenen renkli sırlı çini mihrabı. Konya Hasbey Dârülhuffâzı (1421) mihrabında ve kubbeye geçişte çini mozaiğin. insan hayvan karışımı mitolojik yaratıklardan oluşan ve sembolik anlamlar ifade eden motifler de bulunmaktadır. renk ve desen içeriği bakımından farklılık göstermektedir. tavus kuşu. Selçuk Îsâ Bey Camii (1374) kubbe geçişinde. hayvan ve fantastik figürler işlenirken. zengin figürlü çinilerle bezenmiştir. 176 . Anadolu Selçukluları’nın büyük sultanı Alâeddin Keykubad (1221-1237) tarafından yaptırılan Kubâdâbâd Sarayı. Sivil yapılarda görülen çiniler daha çok perdahlı çinilerdir ve kompozisyonlarda çoğu zaman insan ve hayvan figürlerine yer verilmiştir. balık.4: Karatay Medresesi’nin çini mozaik uygulamaları – Konya Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Selçuklu saray ve sivil yapılarında kullanılan çiniler. Beylikler döneminin en gösterişli çini süslemelerine sahiptir. dinî yapılarda kullanılan çinilerden teknik. Renkli sır tekniğinde üretilmiş çinilere Anadolu’da ilk olarak Bursa Yeşilcami’de (1419) ve Çelebi Mehmed Türbesi’nde (1421) rastlamaktayız. çift ejder. Dinî yapılarda düz renkli çinilerden kesilerek tertip edilmiş geometrik kompozisyonlar. Anadolu Selçuklu saray ve sivil yapılarında perdahlı çiniler üzerine insan. Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii (1299) ve bitişiğindeki türbe (1301). şekil. Birgi Ulucamii (1313) mihrabında. Selçuklu dönemi özelliklerini devam ettirdiği görülmektedir. Selçuklular dönemi kadar yaygın olmasa da Beylikler dönemi mimarisinde de çini kullanımı sürmüştür. yazı ve ileri derecede üslûba çekilmiş rûmî bezemeler kullanılmıştır. Bursa Yeşilcami Külliyesi’ndeki Osmanlı çini sanatıyla arasındaki etkileşimi gözler önüne sermektedir.Resim 8.

Bursa Murâdiye Camii ve Medresesi’nde (1425) mütevazı miktarda da olsa.5: Yeşiltürbe’de Çelebi Mehmed sandukasında renkli sır (lâkabî) çini uygulamaları – Bursa Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Renkli sır tekniğinde çini üzerine nakışlar. gelişmekte olan Türk tezyinatının katettiği mesafeyi ve bundan sonraki tezyinatın yönünü göstermesi bakımından önemli bir sıçrama tahtasıdır. her iki yandaki şamdanların arasından kandil sarkan mihrabiyeli levhada. İlyâs Ali. fîrûze. yeşil ve bazen mora çalan kiremit kırmızısıdır.Resim 8. Bu yeniliklerde Ali b. Mehmed el-Mecnûn ve Tebrizli ustaların payı büyüktür. 177 . Çelebi Sultan Mehmed’in çinili sandukası. içerisinden çiçeklerin fışkırdığı bir vazonun bulunması. Ayrıca hatâyî üslûbunda işlenmiş Uzakdoğu menşeli bitkisel kompozisyonlar. En çok kullanılan renkler lâcivert. Bazen de sarı rengin üstüne veya doğrudan lâcivert zemine altın uygulandığı görülmektedir. sarı. içine sır maddesi katılan boyalarla işlenir. Edirne Şah Melek Camii’nden (1429) sonra İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed’in Çinili Köşk’ü (1472) ve Mahmud Paşa Türbesi (1473) çini mozaik sanatının Osmanlı’da son defa görüldüğü yapılardır. Çelebi Mehmed Türbesi’nin mihrabında yer alan. renkli sır ve çini mozaik tekniklerinin bir arada kullanıldığı görülmektedir. tek renk sırlı levha. çini sanatında yeni bir dönemin başladığına işaret etmektedir.

Ne yazık ki çini sanatımıza bu yenilikleri kazandıran ve muhteşem eserler meydana getiren ustalar oldukça mütevazı davranarak eserlerine imza koymadıklarından bu göz alıcı yapıların ustalarının kim oldukları kesin olarak bilinmemektedir.6: Edirne Murâdiye Camii’nin renkli sır (lâkabî) çinilerinden bir ayrıntı Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Edirne Murâdiye Camii’nin (1436) renkli sır çinileri ise Bursa Yeşilcami ve Türbesi’nin bir ileri aşamasını göstermektedir.7: Edirne Murâdiye Camii’nin mavi-beyaz çinilerinden bir ayrıntı Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nin (1437-1447) avlusunda yer alan pencere alınlıklarındaki çini levhalarda. Burada ayrıca klasik Osmanlı çinisini hazırlayan şeffaf sır altına uygulanmış mavi-beyaz çiniler.Resim 8. Mavibeyaz çiniler malzeme ve teknik ayrıntılar bakımından farklı bir tarz oluşturmaktadır. Bursa Yeşilcami ve Türbesi’nden sonra bu teknikle yapılmış en muhteşem eserdir. Burada görülen mavi-beyazların hamuru porselen hamuru gibi serttir. desen özelliklerinin yanı sıra önemli bir teknik gelişmenin de habercisidir. Tamamen çinilerle yapılmış âbidevî boyuttaki mihrap. şeffaf sır altına tatbik edilmiş mavi- 178 . Resim 8.

İlk devir Osmanlı yapılarında görülen renkli sır çinilerle Timurlu dönemi çinileri oldukça yakın bir benzerlik göstermektedir. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir. İznik çinilerinde yaşanmıştır. Yavuz Sultan Selim Camii ve Türbesi’nde (1522). XVXVII. Şehzade Mehmed Türbesi’nde (1548). 179 . Bu benzerlikte gezici ustaların önemli rolü olduğu düşünülmektedir. teknikte ve nakışlarda açık bir ilerleme görülür. renkli sır tekniği önemli bir gelişme göstermiştir. Bu tekniğin kemale erdiği döneme ait İstanbul’daki diğer yapılar Gazi Kara Ahmet Paşa Camii (1558) ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi’dir (1558).beyaza. Resim 8. teknik ve desen özellikleri bakımından birbirine paralel olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. XVII. Türk çini sanatının zirvesine ilk defa İstanbul Süleymaniye Camii’nde (1558) görülen.8: Haseki Hürrem Sultan Türbesi’ndeki çok renkli sır altı İznik çinileri Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Çini sanatında asıl heyecan verici gelişmeler XVI. Türk çini sanatında bu tekniğin en son görüldüğü yer Hürrem Sultan Türbesi’dir (1558). Osmanlı döneminin en önemli çini üretim merkezi İznik olmuş. yüzyılın ikinci yarısında çok renkli (elvan) sıraltı tekniğinin geliştirilmesiyle. hafif kabarık mercan kırmızısı renginin kullanıldığı. yüzyılın sonlarına doğru mavi-beyaz çinilerde bir gerileme görülmektedir. Bu teknikteki çinilerin üretimi XVI. Bu tarihten itibaren renkli sır tekniğinin yerini “çok renkli sır altı” tekniği almış ve bu teknik dışındaki bütün teknikler terkedilmiştir. firûze ve mor rengin de katıldığı görülmektedir. İznik kâşîleriyle ulaşılmıştır. Bu dönemde çini mozaik kullanımı giderek azalmış. Birçok çini ustasının ismi ve menşei bilinmekle birlikte renkli sır çinilerin üretim yerleri konusunda hâlâ kesin bir görüş birliğine varılamamıştır. yüzyıllar arasında evânî üretimiyle çini üretimi. Bursa’da Yeşilcami’de görülen renkli sırlı çinilerin benzeri uygulamalar devam ederken. Mavi-beyazlı sır altı tekniğinin güzel örneklerine İstanbul Fatih Camii’nde (1471) ve Manisa Valide Sultan Camii’nde de (1522) rastlanmaktadır. Bursa ve Edirne yapılarında görülen erken devir renkli sır ve mavi-beyaz çinilerin İznik’te üretildiği görüşü ağırlık kazanmıştır.

Piyâle Paşa Camii (1573) ve Takkeci İbrâhim Ağa Camii de (1592) devrin en kaliteli çinilerine ev sahipliği yapmaktadır. bu alandaki teknolojik gelişmenin 180 .9: Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’ndeki elvan çinilerinden bir ayrıntı Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Rüstem Paşa Camii (1561). klasik devir Osmanlı çini sanatının öne çıkan ayırıcı vasfı olmuştur. bahar dalları ve benzeri çok çeşitli çiçek nakışlarıyla. mavi. Dördüncü dönem İznik çini ve seramiklerini. yüzyılın başlarına kadar tarihlenen ikinci dönem İznik çinileri olduğu anlaşılmıştır. İznik atölyelerinin büyük bir teknik zaferi olan. Fîrûze. Kadırga’daki Sokullu Mehmet Paşa Camii (1571). rûmî üslûbu nakışlar ve lâle. yine Şam’da üretildiği düşünülerek “Şam işi” adı verilen mavibeyaz çini grubu oluşturmaktadır. renkli sır çinilerde gördüğümüz parlak sarı renge hemen hiç yer verilmemiştir. Ancak bu devrin çini ve seramiklerinde. bu güne kadar dünya çini sanatında görülmemiş bir teknik gelişmenin eseridir. beyaz ve bazen de siyah olmak üzere yedi rengin sır altına tatbiki. lâcivert. beşinci ve en son aşamayı gösterir ki bu renk. Yakın zamana kadar Milet’te üretildiği düşünülerek “Milet işi” denen bazı kırmızı hamurlu çinilerin de. çini sanatına kaynak olabilecek bütün desenlerin işlendiği zengin bir veri tabanı gibidir. kırmızı hamurlu ve tek renkli sırla yapılmış olup bunlara birinci dönem İznik çinileri denmektedir. yüzyılın ikinci yarısından XV. yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda.Resim 8. kırmızı. hafif kabarıkça. Selçuklu seramiğinden bazı etkiler taşıyan tek veya iki renkli motiflerle işlenmiş basitçe bir teknik kullanılarak ileri düzeydeki İznik çini sanatının parlak devresi hazırlanmıştır. zambak. İznik seramiklerinin üçüncü devresinde. XIV. Osmanlılar tarafından İznik’te meydana getirilen ilk seramikler. yeşil. Milet işi adlandırmasında olduğu gibi. parlak mercan kırmızısının kullanıldığı çiniler. karanfil. sümbül. gonca ve açılmış gül. Klasik devir çini ve seramiklerinde uygulanan bulut nakşı.

ebadındaki yekpâre çini levhalar.34 m. Mehmet Ağa (1585). Silivrikapı’daki İbrâhim Paşa Camii’nin (1551) çinileriyle başlar ve bunu Süleymaniye (1560). bu kadar büyük ölçüde yapılabilmiş yegâne parçalardır. Sultan Ahmed Camii (1616). Osmanlı dönemi İznik çinileri hangi devrelerden geçerek klasik şeklini almıştır? Resim 8. Rüstem Paşa (1560). Burada çiçek ve yapraklar arasında çeşitli duruşlar sergileyen kuş figürleri ve alt kısmında yer alan çift tırnaklı. dönemin en gözde yapılarıdır. Piyâle Paşa (1573) ve Üsküdar’daki Atik Vâlide (1583) camilerinin çinileri izler. Takkeci İbrâhim Ağa (1592) camileri ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi (1558). Osmanlı çinicilik sanatı tarihteki en yüksek seviyesine. yüzyılın ikinci yarısında erişmiştir. dünyayı kendine hayran bırakan klasik üslûptaki İznik çinisi. Murad Türbesi’ndeki elvan sır altı İznik çinileri Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi 1572 tarihli fermandan da anlaşıldığı üzere. bu dönem sanatkârlarının yüksek hayal gücünü ve uzak doğu etkileşimlerinin hâlâ sürdüğünü gösterir. son sözünü 1600 tarihli Sultan III. İstanbul Atik Vâlide (1583). kaplan ve pars postu desenli alev gibi kanatları olan iki efsanevî hayvan figürü. XVI. Edirne Selimiye Camii’nin (1574) çinileri özel siparişle İznik atölyelerinde üretilmiştir. Murad Türbesi’yle söylemiştir. Sokullu Mehmet Paşa (1571). 181 .10: Sultan III. Yüzyılların birikimiyle ulaşılan bu noktada. Ramazan Efendi (1585). Türk çini sanatının en parlak döneminin sonlarına ait en çok örneğin bir arada bulunduğu son büyük yapıdır.20 x 0. Türk çini sanatının klasik devri olarak kabul ettiğimiz bu dönem. Topkapı Sarayı’ndaki 1640 tarihli Sünnet Odası’nın cephesinde yer alan 1.ötesinde yüksek bir zevkin eseri olan çok zengin bir motif dağarcığına erişilmiştir. boğa başlı. aynı gruba giren çini sanatı bakımından.

süslemenin yapılacağı renkleri meydana 182 . Ahmed ve Damat İbrâhim Paşa’nın gayretleriyle İstanbul Tekfur Sarayı’nda bir çini atölyesi kurulmuş. Üsküdar Çinili Camii (1640) ve Eminönü’ndeki Yeni Vâlide Camii’nde (1663) görülen çiniler desen ve kompozisyonlar açısından pek zengin olmakla birlikte. sırda çatlaklar belirmiş. ülkemizin çini ihtiyacını Kütahya merkezli çini atölyeleri karşılamaktadır. Ahmed Çeşmesi (1728) ve Hekimoğlu Ali Paşa Camii (1735) burada üretilen çinilerle süslenmiştir. Ancak Çinili Camii’nin. hatta gerilemenin görüldüğü örneklerdir. eski ihtişamını geride bırakarak tarihteki yerini almıştır. yüzyıldan günümüze. Ancak bu atölyede üretilen çinilerden istenilen netice alınamayınca buradaki üretime son verilmiştir. İznik çinilerini taklit eden Kütahya çinileri. o zamana kadarki sır altı çinilerin renk yelpazesinde rastlanmayan sarı ve turuncu renkler de katılmıştır. renklerde de akma ve solmalar başlamıştır. Çini ve Seramik Yapımında Kullanılan Malzemeler Çini ve seramik sanatında uygulanan malzeme ve teknikler hemen hemen aynıdır. XVIII.11: Yeni Vâlide Camii’nin sır altı çinilerinden bir ayrıntı –Eminönü Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi XVII. yüzyılda yaygınlaşan Kâbe tasvirli çini levhalar usta kitâbesi bulundurmaları açısından önem arzetmektedirler. çininin gövdesini oluşturan ana hamur. Tekfur Sarayı çinilerinin sırları mavimtırak bir ton almış. Resim 8. Sultan III. Osmanlı çini sanatında duraksamanın. Çini veya seramik yapımında kullanılan malzemeler. yüzyılın başlarında İznik çiniciliği. XVIII. Kütahya’nın bu konudaki başarısını da gösterir niteliktedir. Sır altı tekniğinde üretilen bu çinilere.Topkapı Sarayı’nda Bağdat ve Revan Köşkleri. 1725’ten sonra Sultan III.

yeşil. renklendirme ve sırlama yöntemine. Seramikte genellikle topraktan elde edilen. bazen de hem sır altına ve hem sır üstüne birlikte tatbik edilir. Kimyevî olarak alkali ve toprak alkalilerin oluşturdukları silikat karışımlarının uygun sıcaklıklarda eritilmesi ve soğutulmasıyla ede edilir. şamot ve mermer tozu gibi hammaddeler de kullanılabilir. dik veya verev dizmek suretiyle ya da içeri girintili veya dışarı çıkıntılı örmek suretiyle cephelerde çok hareketli ve canlı bir 183 . en basit şekli ile silis. tuğlayı yatık. Sırlı tuğlanın ortaya çıkışı bir nevi çini sanatının başlangıcı sayılır.getiren boya veya madenî oksitler ve çiniye cilalı görünüm veren sır tabakası olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. koruyucu ince şeffaf tabakaya sır adı verilmektedir. Bu boyalar çininin tekniğine göre bazen sır altına. Seramik sırlarında aranan en önemli özellik. En sık rastladığımız fîrûze (turkuvaz). lâcivert. Tuğladan yapılan örgü malzemesinin geometrik şeklinden istifade edilerek. Sır Seramik hamurunun üzerine sürülen. çeşitli maden oksitlerinin katılmasıyla da renkli sır elde edilir. kuvars ve feldspat grubu hammaddelerin karışımından meydana gelmiştir. siyah ve beyaz renkler de kullanılmıştır. Parlak sır elde edebilmek için çiniyi düşük sıcaklıkta ve uzun süre pişirmek gerekir. üzerine çekildiği hamurla fizikî ve kimyevî olarak iyi intibak sağlayıp birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasıdır. Renkli Sırlı Tuğla İnşa malzemesi olarak kullanılan tuğlaların bir yüzü şeffaf renksiz veya renkli sıra batırılarak pişirilmek suretiyle bina cephelerinde ışıltılı bir satıh elde edilmiştir. Sır. Bunlardan başka çini hamurunda dolomit. pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan ve ona cam veya camsı görünüm kazandıran. pişirme ve uygulama şekline göre değişik gruplar oluşturmaktadır. seramik hamurunun üzerinde çatlamadan ve kavlamadan kalabilen sırdır. sarı. mor. Seramiği meydana getiren bu maddelerin bileşim miktarı ve pişme derecelerine göre çini (kâşî). Türklerin ismiyle bütünleşmiş ve her devirde en beğenilen renk olmuştur. Boya Çini sanatında kullanılan renkler ve boyalar her devirde farklılık göstermekte. kırmızı. Hamur Çini hamuru genel olarak kaolin (arıkil). talk. ısıya dayanıklı oksit boyalar kullanılmaktadır. Sır içine çinko katılmasıyla mat. Çini Teknikleri Çini ve seramik. bazen sır üstüne. boksit. Kaliteli sır. parçayı meydana getiren hammaddenin terkibine. gelişim sürecinde çini teknikleri gibi çağlara göre değişmektedir. porselen (fağfûr) veya cam gibi türler meydana gelir. Bunun yanı sıra kobalt mavisi (zehebî lâcivert). kuvars ve kurşun oksitten meydana gelir.

renksiz şeffaf sır sürüldükten sonra bir kez pişirilip. Mertabanî Batılı kaynakların Selâhaddîn-i Eyüzyılûbî’ye nisbetle “seladon” adını verdikleri bu teknik. Kesilen parçalar arka kısma doğru hafifçe pahlandıktan sonra sırlı yüzeyler alta gelecek şekilde. Bu teknikte çini üzerine beyaz astarlı. Bu durumda düz çiniler çini mozaik görünümü kazanır ki bu teknik daha çok ince ayrıntıların işlenmesinde ve usta imzalarında kullanılmaktadır. duvar kaplama çinilerinde değil. Harç kuruduktan sonra. Türk çini sanatında yaygın olarak kullanılan en eski çini bezeme tekniği olan çini mozaik tekniği. Bu teknik XIII. üst yüzeyi sırlı. desen için gerekli olan renkler bu levhalardan istenilen şekilde kesilip çıkartılır. farklı renklerde pişirilmiş levhalardan kesilen parçalar yan yana getirilmek suretiyle daha renkli bir görünüm elde edilmiştir. Büyük levhalar daha çok düz yüzeylerde kullanılırken. evânî yapımında kullanılır. özel kalıplar vasıtasıyla şekillendirilerek. kalıbın şeklini alan levha halindeki parçalar duvara yapıştırılır. gümüş ve bakır gibi madenî oksitlerle işlendikten sonra tekrar fırınlanınca pişen toprak madenî bir görünüm kazanır. Perdahlı Çini (Luster Tekniği) Batı kaynaklarında “luster” tekniği olarak bilinen perdahlı çini ilk olarak Sâmerrâ’da ortaya çıkmıştır. İran ve Anadolu coğrafyasında yaygınlık kazanmıştır. Bunu için de suikast girişimlerine karşı padişahlar ve saraylılar tarafından tercih edildiği ileri sürülmektedir. çini mozaikler hem düz yüzeylerde hem de eğri yüzeylerde kullanılmıştır. daha çok yeşilimtırak rengiyle tanınır. yüzyılda Anadolu Selçuklu çini sanatına kişiliğini kazandırmış ve Osmanlı döneminde de XV. İlk olarak Merteban’da yapılmış olduğu için “mertebanî” diye isimlendirilen bu değerli çanak çömlek türünün zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenir. Suriye. sülfür karışımı ve sirkeyle halledilerek hazırlanır. Düz Çini (Kâşî) ve Çini Mozaik (Kâşîgerî) Kare. henüz pişirilmeden hamur halde iken. levha veya evânî üzerine işlenecek nakışlar altın. Bazen tuğla. Perdahlı çini tekniği. Bu tür evânî. 184 . belli kalıplar içerisine muntazam surette yerleştirilip arkasına harç dökülür. çini üzerindeki sırlı tabaka kazınarak ve kazınan kısımlar da başka bir malzemeyle doldurulup tesviye edilerek işlenir. düz renkli çinilerin üzerine desen. Çok yaygın kullanılmamakla birlikte bazı durumlarda. gümüş ve bakır oksidin kırmızı veya sarı toprak boyayla birlikte.görünüm elde edilmiştir. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. düz renkli levhalar. değişik formlar elde etmek suretiyle tezyinatın estetik etkisi bir kat daha artırılmıştır. Irak. mimari de olduğu şekliyle duvar kaplaması olarak kullanılabildiği gibi. dikdörtgen veya altıgen şekillerde pişirilen. Daha çok sivil yapılarda veya kap kacak yapımında kullanılan bu teknik. Bu teknikte önce düz renkli levhalar ayrı ayrı fırınlanıp. kaynağını sırlı tuğla süslemeden almıştır. Bazen yüzeyin tamamen madenî oksitlerle kaplandığı da görülür. Çini üzerinde madenî bir pırıltı elde etmek için yararlanılan bir tür sır üstü uygulamasıdır.

Bu teknikler çok zahmetli ve masraflı olduğundan Anadolu’da fazla yaygınlık kazanmamıştır. yüzyılda Anadolu Selçukluları’nda kullanıldığı gibi. Sır altı tekniği XIII. haçvari baklava ve kare levhalar üzerinde. böylece desenler önceden sürülmüş sırlı tabakayla kaynaşarak zemine yerleştirilmiş olur. beyaz. Lakabî tekniğinde ise iplik kullanılmayıp desenlerin etrafı balmumu veya nebatî yağ ve manganez karışımıyla tahrirlenerek renkler birbirinden ayrı tutulmaktadır. Anadolu’da örneklerine yalnız Konya Alâeddin Köşkü’nde rastladığımız bu teknik daha çok İran’da yaygınlık kazanmıştır. fîrûze ve yeşil renkler sır altına. Bu teknikle yapılmış Selçuklu dönemi çinilerinde yıldız. bu teknik nasıl uygulanır? Renkli Sır (Lakabî) Çağdaş yayınlarda cuerda seca adıyla anılan. Topraktan pişirilerek yapılan çanak çömleğin. renkli nakışların üstüne de sır tabakası sürüldükten sonra çini bir kez daha fırınlanır. mor. Cuerda seca tekniği lakabî tekniğinin yanında çok kaba ve 185 . fırında eriyip akarak birbirine girmemesi için. İplik fırında yanınca arada boşluk kalır ve renkler birbirine karışmaz. Aslında İspanyollar’ın fayanslarında kullandıkları cuerda seca tekniği ile lakabî tekniği arasında hiçbir teknik benzerlik bulunmamaktadır. Mînâî (Heft-reng) Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla çok renkli bir satıh elde etmeye yarayan tekniğe “mînâî” adı verilmiştir. Bu tekniğin en çok görüldüğü yerler ise Basra. İran’da daha çok mînâî ve lajvardina teknikleri kullanılmaktadır. az dayanıklı olan renkler de sır üstüne tatbik edilir. Sır Altı Tekniği Sır altı tekniğinde nakışlar pişmiş toprağın üstüne çekilen ince bir astar tabakasına işlenir. Bu teknikte çok daha ince ve kıvrımlı nakışlar çizilebilmektedir. Böylece renkli nakışlar sır altına yerleştirilmiş olur. esas gelişmesini XVI. Bu tekniğe sır altı ve sır üstüne yedi rengin bir arada tatbik edilebilmesinden ötürü “heft-reng” adı da verilmiştir. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar’da tamamlamış en yaygın çini tekniğidir. saray hayatına dair sahnelerin yanında çeşitli hayvan ve bitki motiflerine de yer verilmiştir. Birbirine çok yakın olan her iki teknikte de desenler seramik üstüne sır üstü boyama yöntemiyle uygulanır. kahverengi ve siyah renkler de sır üstüne tatbik edilmektedir. desenlerin etrafına ince iplikle konturlar çekilmektedir. Rakka ve Kâşân’dır. Cuerda seca tekniğinde. madenî görünüm kazanması için uygulanan teknik hangisidir. renkli sırla boyanan desenlerin renkli sırlarının. kiremit kırmızısı.Sır Üstü Tekniği Sır üstü tekniğinde pişmiş toprak malzeme önce mat bir sırla kaplanıp bir kez pişirilir ya da pişirilmeden çini üzerine işlenecek desenler sırlı boya ile işlendikten sonra bir kez daha pişirilir. Genellikle mavi. eski kaynaklarda ise lakabî denen renkli sır tekniği. ilk defa Timurlular döneminde ortaya çıkmıştır. Bu teknikte ısıya çok dayanıklı olan renkler sır altına.

Boyama işlemi bittikten sonra çini levhanın üzerinden sır akıtılarak veya sır dolu bir kaba daldırılıp çıkartılarak yüzey sırlanıp kurutulduktan sonra fırına verilir. renkler arasında oluşan ince çizgi sayesinde. sonra işlenecek nakışların tahrirleri çekilir ve içleri istenen renklerle boyanarak doldurulur. Bu dönem çinilerinin önemli bir ayırıcı özelliği ise yaklaşık yarım asır kadar varlığını sürdürecek olan mercan kırmızısının kullanılmasıdır. saray nakışhânesinde geliştirilen İstanbul üslûbunun zarif desen anlayışı bu çinilerde hayat kazanmıştır. Önceleri çok renkli bir nakış elde edebilmek için önce ısıya dayanıklı renkler sürülüp bir kez fırınlandıktan sonra. Bu tekniğin Çin’den ithal edilen Ming Hânedanlığı devri çini tabaklarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Mavi-beyazların hamuru porseleninki gibi sert. Bu teknikte yalnızca sarı renk saf dışı bırakılmıştır. renkli sırlar akıp birbirine girmezler. Bütün renkler aynı sıcaklıkta olgunlaşmadığı için farklı renkleri bir arada toplamak da bu sebeple çok zordu. Şeffaf sır altında pişen tüm renkler canlı ve parlak bir şekilde ortaya çıkar. Bu teknikte nakışlar levha üzerine renkli sırla boyanarak yapılır. Saray nakkaşları hatâyî ve rûmî üslûbu nakışların yanı sıra bulut gibi tabiattan alınmış bazı nakışları ve lale. Çok Renkli (Elvan) Sır Altı Tekniği Çağlar boyu gelişen çini sanatı tarihteki zirvesine çok renkli elvan sır altı tekniğiyle ulaşmıştır. Mavi Beyaz Osmanlı’nın çok renkli klasik sır atlı çinisini hazırlayan şeffaf sır altına uygulanmış mavi-beyaz çiniler. XVII.ilkel kalmaktadır. Bütün renkler sır altında olduğu için. şeffaf olmayan renkli sır ile tatbik edilmesidir. krom oksit. zambak. Tekniğin ana özelliği. süslemenin zemine doğrudan çinkolu. Bu sorunun aşılması için birden fazla fırınlanma yoluna gidilmiştir ancak çini sanatının teknolojik son aşaması olan çok renkli sır altı tekniğinde hemen hemen bütün renkler bir fırınlamada sır altında toplanabilmiştir. renkler hem sır atlı hem de sır üstüne tatbik edildiğinden. 186 . bütün renkler aynı canlılıkta ve aynı ahenkte meydana gelmiyordu. yüzeyde pürüzsüz bir parlaklık elde edilmiştir. Bu teknik hem zahmetli hem de pahalı olup. Fırında uygun derecede pişirilen çininin üzerindeki sır ince bir cam tabakası halini alır. Cuerda seca isimlendirmesi tamamen Batılı kaynaklardan yapılan tercümeler yoluyla yerli yayınlara girmiş yanlış bir tanımlamadır. İşlenen nakışlar. kâşî üzerine uygulanan desenler de daha çok Uzakdoğu çağrışımı yapmaktadır. ısıya daha az dayanıklı olan renkler sürülerek tekrar fırınlanıyordu. malzeme ve teknik ayrıntılar bakımından renkli sır çinilerden daha farklı bir tarz oluşturmaktadır. balmumu veya manganezli bir bileşimle tahrirlenerek pişirildiği için. Sarayda bulunan belgelerden İznik’te üretildiği açıkça anlaşılan bu tekniğin uygulaması ana hatlarıyla şöyledir: Çini levhalara önce ince bir astar çekilir. Geliştirilen tekniğe paralel olarak desenler de incelmiş. karanfil. Çini mozaik tekniğinde düz renkli levhalardan kesilen parçalarla oluşturulan desenler nasıl bir araya getirilerek duvara raptedilir. yüzyılın sonlarına doğru mavi beyaz çinilerde bir gerileme görülmektedir.

Anadolu Selçuklu mimarisinde dinî yapılar ekseriyetle çini mozaik tekniği ile süslenmiştir. gönderildiği Osmanlı saray arşivlerinde bulunan belgelerden anlaşılmaktadır. bir kez pişirilmiş parçalar üzerine. taçkapılarda. İlk örneklerde tuğla ve sırlı veya renkli sırlı tuğlalar kullanılırken daha sonraları satıhların çini mozaikle kaplanması yaygınlık kazanmıştır. mihraplarda. Geometrik bezeme ve yazının yanı sıra. Çini mozaik tekniğinin yapısına uygun olduğu için. Klasik Tarzda Sır Altı Çini Yapımının Safhaları Birinci aşama. Murad Türbesi’yle en üst seviyeye ulaşmışken. sulama (akıtma). tabiat aynası gibi çinilere nakşetmişlerdir. hamurun hazırlanıp şekillendirilmesidir. Son aşamada. eyvanların kemer ve tonozlarında. Üçüncü aşamada. onları belli esaslara göre üslûba çekerek nakışlaştırma yoluna gidilmiştir. Figürlü bezeme veya tabiattan nesneleri olduğu gibi resmetmek yerine. İkinci aşamada. Şimdi modern yöntemlerle üretim yapan çini fabrikalarında nakışlama işlemi fırça yerine serigrafi baskı tekniğiyle de yapılmaktadır. ekseriyetle geometrik karakterli yazılar ve sonsuza uzanan geometrik düzenlemeden kesitler alınarak satıhlar bezenmiştir. çini süslemeciliğinin merkezi durumundadır. üzüm salkımları ve servi ağaçları gibi bitki motiflerini üstün bir muhayyile ile üslûba çekerek. Bu teknik. 1616 tarihli Sultan Ahmed Camii çinilerinden sonra giderek canlılığını yitirmeye başlamıştır. sonra sırlanır veya doğrudan sırlama işlemine geçilir. Çini Bezemeleri ve Kullanım Alanları İlk önceleri Karahanlılar’da renkli sırlı tuğla ve çini mozaik tekniğiyle meydana getirilmiş kûfî karakterli kitâbeler ve sınırlı ölçüde geometrik bezemeler kullanılırken zamanla çini kullanımı yaygınlık kazanarak mimari tezyinatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. kubbe geçişlerinde. selâtin ve kamu yapılarında kullanılacak çinilerin nakış örneklerinin İstanbul saray nakkaşları tarafından çizilip. süslenip sırlanan çiniler tekrar fırınlanarak soğumaya bırakılıp işlem tamamlanır. Selçuklu döneminde Konya. Çini mozaik tekniği yapıların dış cephelerinde. bilhassa minare gövdelerinde. Çini sırlama işi. gül ve gül goncası gibi çeşitli çiçekleri. ilkin nakışlar fırça ile işlenip. bahar dalları. daldırma. levha veya şekil verilmiş parçalar 1200-1300 ºC ısıda fırınlanarak ilk pişirme gerçekleştirilir. İznik’te üretilen. Hamur çark üzerinde döndürülerek veya alçı kalıplara dökülerek şekillendirilir veya levha haline getirilerek kurutulur. 1600 tarihli Sultan III. sandukalarda. püskürtme veya fırça ile sürerek yapılır. Dinî yapılarda genellikle figürlü bezemeden uzak durulmuştur. rûmî üslûbu nakışlar da uygulamada kendisine hatırı sayılır derecede yer bulmuştur.sümbül. yarı açık mekânlarda. kubbe içlerinde 187 .

Sır altı çiniler daha çok iç mekânlarda kullanılmış.Sirkeci Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Çini Ustaları Türk-İslâm geleneğinde bazı sanat dallarında sanatkârlar zaman zaman tevazu göstererek. yerini önce renkli sır (lakabî) çinilere. Ayrıca çini malzemeden yapılan kandiller.ve tavanlarda belli program dahilinde kullanılmıştır. daha sonra da sır altı çinilere bırakmıştır. Eğimli yüzeylerin kaplanmasında çini mozaik tekniğinin tercih edilme sebepleri nelerdir? Resim 8. İç mekânlarda insan elinin erişebildiği yerlerde daha çok düz renkli çini levhalar kullanılırken el değmeyen yerlerde çini mozaik tercih edilmiştir. Osmanlı’nın son devir mimarlarının başlattığı “millî mimari” hareketi yapılarının dış cephelerinde. 188 . minber külahlarında. duvarlar pencere üstlerine kadar bu çinilerle kaplanmıştır. Batılılaşma sürecinde iç mekânlardan da çini kullanımı kalkmıştır. Bununla birlikte eserlerine imza koyan birçok sanatkâr sayesinde bu ustaların nereden geldikleri ve ne tür işler yaptıkları konusunda sınırlı da olsa bilgi sahibi olabilmekteyiz. yapıların dış cephelerinde çini kullanılmazken. bazen de eser kolektif bir çalışmanın ürünü olduğu için eserlerine imza koymaktan kaçınmışlardır. kuşak yazılarında. Nişlerde. Çini teknolojisinin gelişmesiyle çini mozaik. pencere alınlıklarında. Klasik devir Osmanlı mimarisinde. mihraplarda. inşa ve kuşak kitâbelerinde ve sofa duvarlarında kendine yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.12: Bina cephesinde çini kullanımına örnek: Büyük Postahane (Postahane-i Âmire). ocaklık yaşmaklarında. bilhassa pencere alınlıklarında ve kemer koltuklarında çini kullanımı son defa revaç bulmuştur. Bu yüzden eserleri günümüze kadar ulaşmış birçok sanatkârın ismi veya hayatına dair bilgi bulunmamaktadır. şamdanlar ve dekoratif askılarla iç mekânlar donatılmıştır.

Dârüşşifâsı’nda bulunan İzzeddin Keykâvus’a ait türbedir. Yine Yeşilcami’nin. Bu ustalar Osmanlı sanatına önemli derecede yön vermiş ve ivme kazandırmışlardır.İlk dönem yapılarında görülen renkli sırlı tuğla ve çini mozaik sanatının ustaları hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. İmzası bulunmamakla birlikte İstanbul Yavuz Sultan Selim Camii (1522) ve Türbesi’nin çinilerinin Tebrizli Habib Usta’nın eseri olduğu konusunda bilgiler bulunmaktadır. Eski Malatya Ulucamii’nin (1224) kubbesi. Ebûbekir elMalatî’dir. bu sanatın artık Anadolu’da da başarılı bir şekilde icra edilebildiğini ortaya koymaktadır. çini üzerine kazınarak yazılmış usta kitâbesinden bu eseri meydana getiren kişinin Marendli Ahmed olduğu anlaşılmaktadır. çiniciliğin merkezi İznik’te Orhan Gazi zamanından kalma çinilerden birinin üzerinde Musullu Abdullah ismi okunmaktadır. Çelebi Mehmed’in yaptırmış olduğu çinileriyle meşhur Bursa’nın en iddialı yapılarından birisi olan Yeşilcami ve türbede Tebrizli ustalarla birlikte Ali b. Hafız Emin Usta’nın elinden çıkan Eyüp’teki Sultan Reşat Türbesi (1914) çinileridir. Kazıma tekniğinde yazılmış çini kitâbelerden anlaşılacağı üzere. Sivas’taki Keykâvus I. İlyâs Ali’nin elbette büyük bir payı vardır. Bursa Yeşilcami mihrap çinileriyle büyük benzerlik gösteren Edirne Muradiye Camii çinilerinin de Tebrizli ustalar tarafından yapıldığı düşünülmekle birlikte maalesef bu konuda kesin bilgi bulunmamaktadır. Burada rûmî üslûbu yanında hatâyî üslûbu da repertuara katılmıştır. çiniler üzerinde uzun bir süre usta imzasına rastlanmamaktadır. Anadolu’da çini mozaik süslemenin görüldüğü ilk önemli yapılardan biri. Bundan sonraki çini ustaları hakkında arşiv kayıtlarında bazı bilgiler bulunsa da. İlyâs Ali’nin isimleri dikkat çekmektedir. kâmilen renkli sır ve çini mozaik kaplı hünkâr mahfilindeki Mehmed el-Mecnûn ismi hakkında hiçbir bilgimiz olmasa da bu sanatkârın sanatımıza katkısı inkâr edilemez derecede önemlidir. çini sanatı Türk mimari tezyinatında tarih boyunca önemli bir yer tutmuş. Bu kitâbeden de anlaşılacağı üzere usta Tebriz yakınlarından gelmiştir. Mehmed b. Mehmed ismi görülmektedir. yüzyılda yaygınlık kazanan Kâbe tasvirli çinilerde tekrar usta imzalarına rastlamaktayız. ana mekanı eyvana bağlayan kemer içinde. hem de eyvanın orta avluya bakan kemer başında rastlamaktayız. Ancak XVII. Sırçalı Medrese’nin (1242) eyvanındaki çini mozaik süslemelerde de yine İran menşeli bir ustanın ismi. Bu isme hem merkez kubbenin oturduğu. Bunlardan en çok dikkat çekeni Yâkub b. Şehzade Mehmed Türbesi’nde (1543) usta imzası olduğunu düşündüğümüz çini üzerine yazılmış mâkılî bir kitâbede. binalar her devirde gelişen teknolojiye paralel 189 . Mehmed b. eyvanı ve orta avlusunun duvarlarında görülen muhteşem çini mozaiklerde de birkaç usta imzası ile karşılaşmaktayız. burada çalışan ustalar yerli sanatkârlar olup aslen Malatyalıdırlar. Ustaların Malatyalı oluşu. Son olarak diyebiliriz ki. Osmanlı’nın son devir çinilerine en güzel örnek. Osman el-Bennâ etTûsî olarak kayıtlıdır. Osmanlı dönemine gelindiğinde. ancak birçok Anadolu Selçuklu yapısında sanatkâr imzası bulunmaktadır. Bu yeniliklerin çini sanatına katılmasında Ali b. Geometrik düzenlemenin hâkim olduğu bezemede yer alan.

mavi-beyaz çiniler ortaya çıkmıştır. XV. XIV. vazo gibi kapalı veya açık formlardaki pişmiş topraktan yapılmış kullanım eşyalarına da çini evânî veya seramik denir. İznik ve çevresinde üretilen çiniler genellikle kırmızı hamurludur. renksiz şeffaf sırlı. Sırlı tuğlalarda ilk zamanlar fîrûze renk hâkim iken. Kendimizi Sınayalım 1. fincan. yüzyılın ortalarından XVII. Perdahlı çini tekniğine en erken ne zaman ve nerede rastlanmıştır? a. Kütahya atölyeleri daha çok halkın taleplerine cevap vermiştir. İznik atölyeleri daha çok saray için üstün nitelikli çiniler üretirken. yüzyılın sonlarında Çin porselenlerinin de etkisiyle. killi topraktan pişirilerek yapılmış. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fîrûzenin yanı sıra kobalt mavisi ve patlıcan moru da yer almıştır. Özet Duvar. tabak. Karahanlılar Zamanında Kâşgar’da 190 . Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı. XVIII. çoğunlukla astarsız. Osmanlı’nın bundan sonraki çini merkezi Kütahya olmuştur. İznik’te olduğu gibi Kütahya’da da beyaz hamurlu. tezyinat malzemesi olarak da renkli sırlı çini belli yörelerde yaygınlık kazanmıştır. sırlı veya sırsız kâse. yüzyılın ikinci yarısında imar faaliyetleri yoğunlaştığı için buna paralel olarak çini kullanımı da artmıştır. tonoz ve kubbe gibi eğimli satıhlarda ise çini mozaik tercih edilmiştir. çiniler üzerindeki imza kitâbelerinden ve tarihî kaynaklardan. yüzyılın sonlarından itibaren İznik atölyelerinde bir gerileme görülmektedir. Abbâsîler zamanında Sâmerrâ’da b. Anadolu Selçukluları zamanında Konya’da c. mavi-beyaz çini üretimine geçilmiştir. yüzyılda Çanakkale’de de seramik üretimi hız kazanmışsa da günümüzde Kütahya atölyeleri geleneği sürdüren ana merkez olmuştur. Türk çini sanatının gelişim sürecinini takip edebilmek mümkündür. Birçok eserin ustası bilinmese de. kemer ve kubbe gibi yüzeylerin kaplanmasında kullanılan. XV. Ancak her ne sebeptense XVII. XIII. Osmanlılar Zamanında Kütahya’da e. kitâbelerde kabartmalı çiniler kullanılmış.olarak üretilen çinilerle bezenmiştir. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı’nın çini üretim merkezi İznik şehri olmuştur. Anadolu’da Selçuklular’la hayat bulmuştur. XVI. Bir ara Damad İbrâhim Paşa’nın gayretleriyle İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda çini üretilmeye başlanmışsa da istenilen sonuç alınamadığı için üretimden vazgeçilmiştir. Duvarlarda çoğu zaman düz levha halindeki çiniler kullanılırken. yüzyılın ortalarında beyaz sert hamurlu. Anadolu Selçukluları’nda yapı malzemesi olarak renkli sırlı tuğla. Osmanlılar Zamanında İznik’te d. kemer. genellikle renkli ve yüzeyi sırlı levhalara çini.

Fağfûr evânî b. İstanbul Sultan Ahmed Camii 3. Kâşî Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Çini mozaik d. Aşağıdakilerden hangisi Türk mimarisinde kullanılan yaygın duvar kaplama malzemesi değildir? a. Bursa Yeşilcami d. İstanbul Mahmud Paşa Türbesi e. Sivas Gökmedrese e. Edirne Muradiye Camii d. c Yanıtınız doğru değilse Tarihçe kısmını yeniden okuyunuz. Yanıtınız doğru değilse Tarihçe kısmını yeniden okuyunuz. İstanbul Yavuz Selim Camii 4. Bursa Yeşilcamii b. Sır altı mavi-beyaz c. Konya Sırçalı Medrese c. 191 . Edirne Selimiye Camii b. Sırlı tuğla e. Aşağıdakilerden hangi çini tekniği daha çok sivil mimaride kullanılmıştır? a. Çini mozaik b.2. a 2. Sırüstü/Lakabî e. Renkli sır çini tekniği Türk çini sanatında ilk defa nerede görülmektedir? a. Elvan çini c. Tekfur Çinileri d. Minaî ve Luster 5. İstanbul Haseki Hürrem Sultan Türbesi c. Osmanlı’da çini mozaik tekniği en son hangi yapıda kullanılmıştır? a.

Dördüncü devre: Şam işi adı verilen mavi-beyaz çiniler. Bu teknikte çini üzerine beyaz astarlı. Iznik: The Pottery of Ottoman Turkey. İş Bankası Yayınları. levha veya evânî üzerine yerleştirilecek nakışlar altın. Sıra Sizde 2 Osmanlı İznik çinileri beş devreden geçerek klasik şeklini almıştır. Yanıtınız doğru değilse Çini ve Seramik Yapımında Kullanılan Maddeler bölümünü yeniden okuyunuz. Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri. İkinci devre: Milet işi denen kırmızı hamurlu çiniler.Julian Raby (2008). hayvan ve fantastik figürlerden oluşan canlı tasvirlere sıcak bakılmadığından bu tarz bezemeler dinî yapılardan uzak tutulmuştur.3. a Yanıtınız doğru değilse Tarihçe kısmını yeniden okuyunuz. Yanıtınız doğru değilse Perdahlı Çini konusunu yeniden okuyunuz. Atasoy. Oktay (1949). Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri. Sıra Sizde 3 Toprağa madenî görünüm vermek için perdah/luster tekniği kullanılır. belli kalıplar içerisine muntazaman yerleştirilip arkasına harç dökülür. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İslâm dininin tevhid inancı gereği insan. gümüş ve bakır gibi madenî oksitlerle işlendikten sonra tekrar fırınlanınca toprak malzeme piştiğinde madenî bir görünüm kazanır. e 5. Beşinci devre: Hafif kabarıkça. 192 . eğimli yüzeylerde çini mozaik tercih edilmiştir. Yararlanılan Kaynaklar Arık. kalıp halindeki parçalar duvara yapıştırılır. Üçüncü devre: Selçuklu etkisi taşıyan tek veya iki renkli motiflerle işlenmiş çiniler. Harç kuruduktan sonra. Sıra Sizde 5 Çini mozaik tekniğinde desenleri oluşturan küçük parçalar. büyük levhalardan kesilerek çıkarıldığından. d 4. renksiz şeffaf sır sürüldükten sonra bir kez pişirilip. İstanbul. İstanbul. Sıra Sizde 4 Düz renkli levhalardan kesilen parçalar arka kısma doğru hafifçe pahlandıktan sonra sırlı yüzeyi alta gelecek şekilde. Aslanapa. Birinci devre: kırmızı hamurlu ve tek renkli sırla yapılmış çiniler. parlak mercan kırmızısının kullanıldığı çok renkli sır altı çiniler. London: Laurence King. düz çini levhalara nisbetle yüzeye daha iyi intibak sağladığı için. Rüçhan (2000). Nurhan .

“İstanbul Çiniciliği”. Sanat Tarihi Yıllığı. Gönül (1977). İslam Mimarisinde Çini. 329-334. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Osmanlı Tezyinatı: Klasik Devir Hanedan Türbeleri 1522-1604. Ada Yayınları.Doğanay. Yetkin. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları. Öney. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. Şerare (1993). Türk Çini Sanatı. Öney. Gönül (1987). İstanbul. XI. 95-110. s. 193 . İstanbul. Şerare (1986). İstanbul: Klasik Yayınları. Faik (1981). Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişimi. Yetkin. Kırımlı. “Çini”. İzmir. İstanbul. VIII. Aziz (2009).

“Halı”. Geçmişten kalan güzellikleri tanıma. 194    . “Maden”. • • • Ahşap. “Kakmacılık”. maden.          Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. “Taş İşçiliği” maddelerini okuyunuz. “Oymacılık”. Anahtar Kelimeler • • • • • Ahşap oyma ve kakma sanatı Kündekârî Maden sanatı Halı sanatı ve seccadeler Taş işçiliği ve mezar taşlarında tezyinî unsurlar Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Tarihî yapılar ve müze gezileri yaparak konuyla ilgili eserleri yerinde gözlemleyiniz. koruma ve modern hayatın imkân ve koşulları içinde onları geleceğe taşımanın önemini açıklayabilecek. “Kündekârî”. • • • Ansiklopedilerden “Ahşap”. Bu eserlerinin Türk kültür mirası içindeki önemini açıklayabilecek. halı sanatları ile taş oymacılığının Türk sanat ve zanaatları içindeki yerini değrlendirebilecek. Geçmiş asırlara ait Türk mezar taşlarının hangi sanat ve bilim dallarının ilgi alanına girdiğini araştırınız.

çini. Bu ünitede mimari. 195    . geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bağımsız bir sanat dalının da adı olmuştur. kasır.Diğer Sanatlar GİRİŞ Son iki asırda yapılan arkeolojik kazılar Türkler’in sözü edilen sanat dallarındaki mâzisinin milâttan önceki asırlara kadar gittiğini. ahşap. Selçuklular geleneksel birikimlerini geldikleri İran ve Anadolu gibi yeni coğrafyalarda yerel miras ile meczetmeyi başarmış. halı ve maden sanatları ile taş işlemeciliği konularında tarihçe. söz gelimi dünyada bilinen en eski halının Türkler’e ait olduğunu ortaya koymuştur. teknik ve örnekler bazında kısa bilgiler verilmeye çalışılacaktır. AHŞAP SANATI “Ağaç ve kereste” anlamında Arapça “haşeb” kelimesinin çoğulu olan ahşap. Anahtar kelimeler kullanılarak internet ortamında konu ile ilgili bilgi ve görsellere ulaşabilirsiniz. Başka mimari yapılar yanında özellikle birer açık hava müzesi görünümündeki camiler. tarihî süreç içinde kendi üslûplarını koruyarak sürekli gelişmenin formülünü yakalamışlardır. saray. farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma. kabartma. Ahşap önemli bir mimari eleman olduğu gibi. vaaz kürsüleri ile Kur’an mahfazaları. sözlük anlamının dışında. cami teberrükât eşyası da Türk ahşap işleme sanatının öne çıkan örnekleri arasında sayılabilir. rahleler vb. Tarihten günümüze intikal etmiş cami. Ahşap işlemeciliğinin tarih içinde uygulama alanları pek geniş ve çeşitlidir. mahfil şebekeleri ve cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsuru olan minberler. türbe vb. Türk İslâm sanatının farklı dallarında ortaya konan birbirinden güzel sanat eserlerinin âdeta birer sergileme alanı olmuştur. gündelik hayatın da pek çok yerinde varlığını hissettirir. köşk. yapıların iç mekânlarında önemli birer mimari eleman durumundaki kapı ve pencere kanatları. seramik ve kitap sanatları dışında kalan Türk sanatının diğer bazı alanları kısa bilgilerle ele alınacak.

sehpalar. Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlar arasındadır. 196    . Bunlar arasında ceviz. dönemin mimari eserlerindeki kabartma taş tezyinatı etkili olmuştur. meşe. Halen Berlin İslâm Eserleri Müzesi’nde teşhir edilen Müşetta Sarayı kabartmalı taş duvarlarındaki akantus ve asma yaprakları. sandıklar. kestane. coğrafyanın şartlarına ve kullanım amacının gereklerine göre değişir. çok çeşitli mekânlarda kullanım alanı bulmuş dolaplar. çekmece gibi daha birçok eşya da ahşap sanatının konusu kapsamındadır. Orta Asya çağlarından bu yana Türkler ahşapla mâzisi çok eski zamanlara uzanan bir ilişki içindedirler. abanoz. bulundukları coğrafyanın özgün sanat ve kültür mirası ile beslemeyi ustaca başarmışlar. ülke dışından da kara ve deniz yolu ile ağaç temini yoluna gidilir. düz satıhlı oyma tekniğini uygular ya da yüzeydeki kabartmanın yuvarlaklığını sağlayacak biçimde serbest hareketlerle çalışarak yuvarlak satıhlı derin oymayı ortaya çıkarır. Yapılan arkeolojik kazılar sırasında Radloff’un 1865’te Altay kurganlarında ve Rudenko’nun 1947-1949 yıllarındaki Pazırık’ta buldukları ahşap eşyanın ortaya çıkardığı bir gerçektir ki. kabartma ve kakma olarak özetleyebileceğimiz geleneksel ağaç işleme teknikleri arasında şunları sayabiliriz: Düz satıhlı ve yuvarlak satıhlı derin oyma. yüzeyden zemin içlerine doğru bıçağını dik tutarak çalışır. kavukluklar. saray ve çevresindeki elitlere ait mücevher kutuları. böylece sürekli gelişmeyi sağlamışlardır. Ahşap sanatında kullanılan ağaç cinsi. Türkler genel anlamda Asya içlerinden Anadolu’ya değin tarihten getirdikleri kendi sanat ve kültür birikimlerini. Çoğu zaman ülke içinde yetişen ağaçlara başvurulduğu bir gerçek olmakla birlikte.Türbelerdeki devlet ve din büyüklerine ait sandukalar. erken ve müteakip dönem ahşap eserlerinde oyma tekniği ile uygulanmıştır. Günümüze ulaşmış erken dönem İslâm ahşap sanatı örneklerinde. paravana. Sanatçı. çam ve benzerleri başta gelir. lambalıklar. padişahlar tarafından bayram ve diğer merasimlerle kabuller sırasında kullanılan tahtlar. ıhlamur. Selçuklu ve Osmanlı asırlarında da kuvvetle süregelmiş olduğu görülür. İstanbul’da Topkapı Sarayı. düz satıhlı ve kabartmalı kakma. gül ağacı. eğri kesim. Türk ve İslâm Eserleri ve Deniz müzeleri ile Ankara’daki Etnografya Müzesi ve diğer bazı müzeler. Bazan da yüzeyi daha da içten oymak ve bazı fazlalıkları dışarı çıkarmak suretiyle “ajur” da denen şebekeli derin oyma tekniğine başvurur. Fâtımî dönemi eseri el-Ezher Camii’nin ahşap kapısı ile dönemin bazı camilerindeki ahşap işler buna örnek verilebilir. şebekeli oyma (ajur). Bu güçlü ilginin. sedir. Genelde oyma.

Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli. ahşap işlerde daha çok oyma/kabartma. Bu tekniğe “kündekârî” diyoruz. Konya Mevlânâ Müzesi’nde sergilenen (nr. 333) rahle Selçuklu dönemi ağaç oyma işçiliğini yansıtmak açısından önemlidir. Birgi Ulucamii pencere kanatları. çatma (kündekârî) ve boyama teknikleri kullanılmış.Resim 9. H. Dolayısıyla iklim şartları ve zamanın getirdiği eskime ile bu parçalar kuruyup ufalsa da yerinden düşüp ayrılmaz. Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberleri bunlar arasında sayılabilir. şebekeli oyma. Malatya ve Kayseri Ulucamii ile Ankara Aslanhane Camii minberleri. 267) üzerinde Sultan Keykâvus b. Günümüze kadar korunarak gelmiş ahşap minberler içinde kündekârî tekniğiyle yapılmış kıymetli örnekler vardır. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde (nr. Kündekârî tekniğinde bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. 197    . Genelde esasını oyma tekniğinden alan bir başka metot da yüzeydeki desenin oyulan yuvası içine başka bir ağaç parçasının tutkal yardımı ile yerleştirilmesidir. yüzyıllara ait Alâeddin Camii. 332) 1278 tarihli Selçuklu rahlesi bu tekniğin güzel bir örneğidir. Subaşı Arşivi Selçuklular’da.1: Konya Mevlânâ Müzesi’nde Beylikler dönemine ait kapı kanatları Kaynak: M. Ankara’daki Hacı Bayram Türbe kapısı ile Ahî Şerefeddin sandukası da Anadolu’daki Türk ahşap işçiliğinin derin oyma tekniğindeki en eski ve nefis örnekleri arasındadır. Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli. kürsüden sandukaya pek çok güzel eser meydana getirilmiştir. mimari eserlerdeki kapı ve pencere kanatları dışında minberden rahleye. Keyhusrev’in adı bulunan rahle ile Konya Mevlânâ Müzesi’ndeki (nr. XII-XIV.

198    . yüzyıl) ve Bursa Yeşilcami’nin pencere kanatları (XV. yine aynı mekândaki Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî sandukasını çevreleyen kündekârî kafes. lotus ve kıvrık dallardan oluşan desenlerin en ince uçlarından birbirine bağlandığı zengin kompozisyonlar meydana getirilmiş ve bu teknik minber ve kürsü aksamı ile rahle ve korkuluklarda kullanılmıştır. Derin oyma tekniği ile meydana getirilen Konya Sadreddin Konevî Camii (XIV. Subaşı Arşivi Ankaralı Davud’a ait 1306 tarihli Çorum Ulucamii minberi. yüzyıl) ile aynı yüzyıl eseri Karaman İmaret Camii’nin kapı kanatları olağan üstü incelikte işlenmiştir. Kastamonu Candaroğlu Mahmud Bey Camii örnek verilebilir. H. kiriş ve konsollarda boyama tekniği ile uygulandığı dönemin bazı ahşap camileri arasında Afyon Ulucamii. Muzafferüddin’e ait 1320 tarihli Birgi Ulucamii minberi.2: Birgi Ulucamii kapı detayı Kaynak: M. Motiflerini altıgen ve üçgen yıldızlarla bazı stilize çiçek ve kuşların oluşturduğu desenlerin ahşap sütun başlıklarında. Ankaralı Abdullah’a ait 1367 tarihli Kastamonu Kasabaköy Camii kapı kanatları. Ancak bu türden eserler zaman içindeki ısı ve rutubet değişikliklerinin. İki yüzü de kündekârî tekniği ile hazırlanmış kapakları ile Mevlânâ Müzesi’ndeki (nr. Resim 9. Beyşehir Eşrefoğlu Camii. sıcaklık ve soğukluk farklarının ahşapta oluşturduğu hareketlenmeye dayanıklı değildirler. 328) dolap. Şebekeli oyma tekniğinde çevresi oyulan palmet. Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenen Ürgüp Damsa köyü Taşhun Paşa Camii minber kapısı ve Ankara Hacı Bayram Camii pencere kanatları da ahşap sanatının en güzel örnekleri arasındadır.Yıldız parçalarını birbirine bağlayan çıtaların çivilerle zemine monte edildiği bir yalancı kündekârî ile kündekârî görünümlü ancak tüm parçaların oyularak tek zeminde oluşturulduğu kabartmalı bir başka yalancı kündekârî daha söz konusudur. Antepli Hacı Mehmed Fakih’e ait 1376 tarihli Manisa Ulucamii ve 1399 tarihli Bursa Ulucamii minberleri Beylikler ve erken Osmanlı döneminin tarih ve usta adına da yer verilmiş kitâbeli en güzel örneklerini oluşturur.

Resim 9. Bayezid dönemine ait 1505 tarihli Kur’an-ı Kerim mahfazasıdır. malzemenin çukur açmadan yüzeyde tutkal yardımı ile mozaik biçiminde yan yana getirildiği bir uygulama söz konusudur. Ahmed için hazırlanan sedef. bağa. kesilip kullanıma hazır hale getirilen sedef.Beylikler döneminde Ankara ve çevresinde rastlanan ahşap örneklerine bakılırsa burada üslûp. oyma. fildişi vb. H. uygun bıçaklarla (kalem) oyularak hazırlanan çukur zemine yapıştırılır. Müzelerimizdeki Osmanlı dönemine ait fildişi kakmalı en eski eser. Tasarlanan desenin çeşitli malzemelerden kesilip hazırlanan parçaları. II. 2/2879) XVI. 199    . aynı zamanda sedefkâr olan Mimar Mehmed Ağa tarafından Sultan I. yüzyıl sonlarına ait fildişi ve sedef kakmalı bir Osmanlı tahtının vakur ve soylu görüntüsü yanında. şebekeli oyma ve kündekârî yanında bazı yeni tekniklerin ortaya çıktığı görülür. Ayrıca.3: İstanbul Fâtih Camii’nde vaaz kürsüsü Kaynak: M. Topkapı Sarayı’nda (nr. Subaşı Arşivi Osmanlı döneminde ise Selçuklu geleneğinin büyük ölçüde sürdürüldüğü. teknik ve işçilik bakımından hayli ileri seviyede iş üreten ve tüm Anadolu’ya hitap eden ahşap atölyelerinin varlığı anlaşılır. yakut ve zümrüt kakmalı pek müzeyyen bir taht daha vardır ki gözleri kamaştıracak güzelliktedir. zebercet.

200    . İstanbul Deniz Müzesi’nde Osmanlı dönemi ahşap sanatının boyama dahil pek farklı tekniklerinin bir arada uygulandığı paha biçilmez güzellikte eserler vardır. en eski örneklerine XIII. Mudurnu. lambalıklar ve benzeri eşyada çeşitli tekniklerle bezemenin en ince ve güzel örnekleri karşımıza çıkar. İstanbul’un fethinden sonra inşa edilen Topkapı Sarayı’nda bu asırda ahşap atölyelerinin de kurulduğu. sedef ve bağa gibi diğer malzemeler yanında ağaç ve kemiğin de kakma tekniğinde kullanıldığını gösteriyor. pipolar. yüzyıllarda sedef. yüzyıla ait Edirne II.4: Süleymaniye Camii vaaz kürsüsünden detay Fâtih ve Yenicami ile Beylerbeyi Hamid-i Evvel camilerinde bulunan üç dört asır öncesinden kalma vaaz kürsüleri. Kütahya. ağızlıklar. Bayezid Camii ile Topkapı Sarayı Hazine Dairesi kapıları. yüzyılda dolap kapakları. Geleneksel ahşap işçiliğinin bir de zanaat cephesi söz konusudur.) yetiştiği görülür. Saltanat kayıkları bunların başında gelir. Ahşap sanatı.Resim 9. raflar. sedefkâr vb. Kula. dolap kapakları. çekmeceler. bağa ve fildişi kakma ile özellikle sedef mozaik teknikleri barok ve rokoko üslûplarının da etkisi altında kalarak daha çok yaygınlaşmış. buradan önemli sayıda ahşap sanatçısının (nahhat. kaşık. Bağdat ve Revan Köşkü kapıları devrin en güzel ahşap örnekleridir. Bursa ve Tokat gibi eski Anadolu şehir ve kasabalarında inşa edilmiş ahşap evler ile İstanbul Boğazı kıyılarındaki Amcazâde Hüseyin Paşa ve Emirgan Şerifler Yalısı gibi yapılarda ahşap tavanlar. Bu dönemde çiçekli bezemeler yanında rûmîlerin. bazı mutfak eşyası da geleneksel Türk ahşap işçiliğinin daha çok zanaat kanadında yerlerini almışlardır. Beylikler ve Osmanlı asırları boyunca Ankara. lambalık ve kavukluklar ile tavan göbeklerinde Edirnekârî boyama tekniği uygulanmıştır. XIX. XV-XVI. benek motifinin ve fildişi kakma tekniği ile bazı yazı frizlerinin de devreye sokulduğu görülür. Safranbolu. havan vb. XVII ve XVIII. Daha çok folklorik değer taşıyan bastonlar. yüzyılda rastladığımız ahşap camiler yanında Anadolu Selçuklu.

giyilen zırhlar. sancak ve kubbe alemleri. şamdanlar. kandiller. bayrak. İbn Battûta ve Evliya Çelebi gibi ünlü gezginler seyahatnâmelerinde Anadolu’nun ilgili bölümlerini gezerken buralardaki maden kaynaklarından ve üretilen eserlerde uygulanan işçilikten bahsederler.5: Kandil Kaynak: (XIV-XV. Bu gibi bölgelerde adı geçen madenlerin işlendiği. ibrik. sürgü gibi öğeler. bazan birden fazla tekniğe aynı süre içinde başvurmak suretiyle maden sanatı alanında güzel eserler ortaya koymuşlardır. tas. tokmak. tecrübeli ustalar elinde sanatlı birer eşyaya dönüştürüldüğü atölyeler vardır. kazan ve tepsi gibi birtakım mutfak eşyası. kılıç.Resim 9. sayı: 1) MADEN SANATI Türkler tarih boyunca metal eşya üzerine çeşitli teknikler kullanarak. kapı ve pencere kanatlarında kullanılan kulp. Meselâ Erzincan ve Tokat bakır. kalkan. yüzyıl. Gümüşhane de gümüş memleketidir. Islamic Art. kemerden fincan ve bardak zarfına günlük eşya ile bilezikten küpeye her türlü takı malzemesi maden işçiliğinin ilgi alanına girer. Londra 2009. köşebent. 201    . kilit. şebekeler. miğfer gibi korunma araçları. Savaşlarda kullanılan toplar.

Obje üzerindeki kabartma desenler eserin tezyinî değerini belirler. kakma. Bazan da yüzeyde oluşturulan çukurların çeşitli maddeler yardımıyla doldurulması ve esere kabartmalı bir görüntü verilmesi yoluna gidilir. Bunlar dışında da özellikle Osmanlı döneminde uygulama alanı bulmuş oyma.6: Kubbe alemi Kaynak: M. H. zincir işi. vidalama.Resim 9. bakır. demirci makası. Osmanlılar döneminde atölyelerde işlenen madenî eşya çeşidi zenginleşmiş. mengene. gümüş. Osmanlı dönemi ağaç işlçiliğinde hangi teknikler yaygın olarak kullanılmıştır? 202    . altın ya da gümüş olmayıp. Subaşı Arşivi Osmanlı öncesinden kalma üzerinde işçilik olan metal eşya. tunç eşya üzerinde kırmızı bakır ve gümüş yapraklarla kakma yapmışlardır. Bu tekniklerin uygulanmasında ayak çarkı. Selçuklular bu türden metal objeler üzerinde geliştirdikleri tekniklerle altın ve gümüşe olan talebi hafifletmeye çalışmışlar. daha çok tunç veya pirinçtendir. pense. çelik ve ulaşılabilen her türlü maden işleme alanına girmiş. savatlama. sarı. daha çok takı ve tören eşyasında kullanılan telkâri ve mine gibi geliştirilmiş birçok teknik söz konusudur. Madenî eşyanın yapımında dökme ve dövme teknikleri kullanılır. Tunç ve pirinç yanında altın. altın kaplama (tombak). uygulanan teknikler daha da gelişmiştir. bugün müze ve özel koleksiyonları süsleyen paha biçilmez değerde sayısız eser üretilmiştir. kazıma. Bu da alet yardımıyla yüzeyden derine inerek ya da metal parçanın tersinden dövülmesi suretiyle sağlanır. eğe ve kalem gibi aletler kullanılır. çalma.

renkli yün ipliklerinin uçları ve fazlalıkları kırpılarak örnekler iyice belirgin biçimde ortaya çıkarılmıştır.kaybolansanatlar. Resim 9. Eski Türkçe’de halıcılıkla ilgili kelimelerin çokluğu.Türk coğrafyasında maden sanatı alanında yüzyıllar içinde meydana getirilmiş sayısız eser. Askerî Müze ve Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ile birlikte pek çok dünya müzesinin koleksiyonlarında sergilenmektedir. Doğu Türkistan’ın eski şehirlerinde ve Turfan’da 1900’lü yılların başında ortaya çıkarılan halı parçaları da bunu teyit etmektedir. Bu büyüklükte bir halıda bu denli ince ve çok sayıda Gördes/Türk düğümünün mevcudiyeti o devir için şaşırtıcıdır.89 x 2 m. Söz konusu kazılarda ve araştırmalarda bulunan halıların düğümleri biraz kaba olmakla birlikte. yüzyıllara ait Pazırık halısı da. eser Leningrad Ermitaj Müzesi’nde teşhir edilmektedir. yaşama mekânlarını taş. Birçoğu yabancı olmak üzere yakın dönem araştırmaları.com HALI SANATI “Halı” kelimesi Farsça olduğu da söylenen “kali”den gelme bir kelime olup. halı sanatının Asya ve Türk menşeli olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. boyutlarında kareye yakın Pazırık halısının desimetreküpü 36. 203    . halı sanatının tarihî kimliğini de aydınlatır.7: Pazırık halısı Kaynak : www.000 düğüm içermekte olup. Dokuma tekniğinde bu noktaya gelinmesi için de bir gelişme sürecinin yaşanmış olması icap eder ki bu da Türk halıcılığının başlangıç tarihini hayli erken asırlara götürür. 1. İstanbul’daki Topkapı Sarayı. Rus arkeolog Rudenko tarafından 1947-1949 kazılarında bulunmuş olan milâttan önce VIII. toprak veya ahşap zeminden ayıran dokuma tekniğine dayalı bir sanat alanına ad olmuştur.

yüzyılda bazı hayvan motiflerinin biraz stilize edilerek içinde yer aldığını Avrupalı ressamların tablolarından çıkardığımız bu halılardan sonra. 1930’da Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde farkedilen üç Anadolu Selçuklu halısı da Konya Müzesi koleksiyonları arasına alınmıştır. XIV. Büyük Selçuklular’dan günümüze pek bir şey ulaşmış görünmüyorsa da özellikle Konya ve Beyşehir’de bulunan halılar Anadolu Selçuklu dönemi Türk halılarının desen ve renk anlayışını günümüze taşırlar. Madalyonlu ve yıldızlı şeklinde iki tipte ele alınabilecek olan bu halıların motif tasarımında biçim tekrarları yoluyla sonsuzluğa dikkat çekilir.Büyük Selçuklular vasıtasıyla Batı Asya’ya. yüzyıldan sonra Safevîler’le İran halıları kendine özgü bir tasarım anlayışına sahip oluncaya kadar Türk halısına has sağlam tekstil karekterli aslî şekillerini muhafaza etmişlerdir. Daha çok geometrik şekillerin egemen olduğu. İspanya ve Portekiz halılarının şekillenmesinde rol bile oynamıştır. En büyüğü 15 m2 olan bu halılarda koyu mavi ve kırmızı renkli zemin üzerinde yer alan motifler de bu iki rengin açık tonlarıyla oluşturulmuştur. hatta İngiltere. yüzyılın sonuna doğru daha çok geometrik desenlerin hâkim olduğu Holbein halıları karşımıza çıkar. malzeme ve renk anlayışı bakımından tamamen farklı. yüzyıla kadar bu bölgede renk ve desen bakımından fevkâlade güzellikte halılar üretilmiştir. yüzyıldan XIX. Bu dönem halılarında bol renk kullanımı yerine. XV. 204    . XVI. Bundan beş yıl sonra Kahire’de bulunan ve İsveç’e götürülen halılar arasında da Anadolu’dan gitme Selçuklu halılarına rastlanmıştır. teknik. XVI. 1905’te Alman konsolosu Loyved tarafından bulunan Konya’da Alâeddin Camii’nde fersude biçimde farkedilen üçü bütün. sonra da İran içlerine kadar gelmiş olan Türk halı sanatı. ancak yer yer bitkisel motiflerin de bulunduğu halıların etrafında kûfî tarzı süsleme unsurları da görüntüye ayrı bir güzellik katmaktadır. beşi parça halindeki halılar. oradan da Anadolu Selçukluları vasıtasıyla Anadolu’ya intikal etmiştir. Batı Anadolu veya Uşak bölgelerinde dokunmuştur. Mısır’ın fethini müteakip de Memlük etkisinin gözlemlendiği Osmanlı saray halıları. bir dönem uygulanan düğüm sistemi ile İran tesirinin. Ressam Holbein’in tablolarına konu olduğu için bu adla anılan söz konusu halılar. bütün bu etkileşimlerle birlikte kendi özgün üslûbunu kaybetmemiş. İstanbul’daki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne intikal ettirilerek bakım ve korumaya alınmıştır. Maden işçiliğinin ilgi alanlarını kısaca sıralayabilir misiniz? Bilinen Anadolu halıları dışında. az sayıda renk ile bunların farklı tonlarının tercih edildiği görülür. Çadır hayatı ihtiyaçlarını karşılayan teknik bir buluş olan düğümlü halıların İslâm coğrafyasındaki yayılışı Türkler’in batıya doğru ilerlemesi ile ilgilidir.

yüzyılda büyük bir bayındırlık hareketi başlatmışlar. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde inşa edilen camiler. medreseler. Gördes. Mengücek oğlu Ahmed Bey tarafından yaptırılan Divriği Ulucamii ve Dârüşşifası’nın cephelerinde yükselen anıtsal kapılar eşsiz güzelliktedir ve çok ince taş işçiliği içerirler. Selçuklular. yüzyıl) Türk halıcılığının bir başka zengin alanını da seccadeler oluşturur.8: Uşak halısı (XVII. hanların giriş kısımlarında yükseltilen taç kapıları olağan üstü bir ihtişam ifade eder ve görsellik açısından ulaşılmaz derecede zengin mesajlar verir. kervansaraylar. Beylikler’den Osmanlı asırlarına dek ortaya konan mimari anıtlar yoluyla Türkler daima taş işçiliği alanında önemli eserler ortaya koymuşlardır. Özellikle Anadolu Selçukluları XIII. Ortaya çıktığı bölgelere göre renk ve desen tasarımında değişiklikler gözlemlenen seccadelerin. 205    . ve Ladik ile Milas ve Kırşehir bölgelerinde de üretimleri devam etmiştir. Anadolu’da bulunan yerli halkın kültürüyle kendi kültürlerini harmanlayarak yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarmışlardır. Selçuklu tarzını sürdüren Konya ve Bergama bölgesi dışında.Resim 9. İstanbul’daki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ile Berlin ve daha birçok yabancı müzede nadir örneklerine rastladığımız Osmanlı seccadeleri Uşak ve civarı dışında sarayda da üretilmiştir. Kula. TAŞ İŞÇİLİĞİ Büyük Selçuklular’dan Anadolu Selçukluları’na.

Selçuklular taşı özellikle eserlerin taç kapılarında büyük bir ustalıkla ve ince bir zevkle işleyerek Anadolu’ya özgü bir üslûp oluşturmuşlardır. kümbet. han ve kervansaray gibi yapılarda uygulanan taş süslemelerinde kompozisyonlar çok çeşitlidir ve her eserde farklı tasarımlar dikkati çeker. Sivas Gökmedrese. 206    . Bunlar arasında yassı ve işlemeli olanlar kadar kabarık ve içi boşaltılmış olanlar da vardır. Divriği Ulucamii. H. Bu özellikleri ile bu dönem taç kapıları benzersiz bir ihtişam ifade ederler. Türk halısının ham maddeleri nelerdir? Bunların renklendirilmesinde ne türden boyalar kullanılır? Taç kapı süsleme programlarındaki geometrik düzen. Konya İnce Minareli Medrese’nin taç kapılarında görülen tezyînat müslüman sanatkârın ruh inceliğinin ve hünerinin taşlaşmış halidir. yazı kuşakları vb. sonrasında ise etrafı yoğun süsleme. Dikdörtgen çerçeveye göre şekillenen kapı. Erzurum Çifte Minareli Medrese. medrese.9: Elhamra Sarayı’nda taş işçiliği Kaynak: M. geçmeler. çokgenler. taç kapılarda fazlaca görülen motifler arasında sayılabilir.Resim 9. Bazan da geometrik şekillerle birlikte bitkisel süslemelere de yer verilir. Cami. üst kısımda sivri bir kemerle başlamakta. tezyinî öğelerle bezenmiş bir dikdörtgen niş ile tamamlanmaktadır. yıldızlar ve rozetler. Taç kapılarda sistem ve biçimler birbirine benzer olsa bile süslemeler birbirinden oldukça ayrıdır. birbirine geçmeler yaparak örülen ve etrafını dolandıkları kemerin tepe kısmında birbirlerine bağlanarak tamamlanan düğümler ve şeritler biçiminde planlanır. Subaşı Arşivi Anadolu Selçuklu mimarisinde ana malzeme taştır. Bitkisel motifler yanında geometrik desenler.

Resim 9.10: Divriği Ulucamii taç kapılarında taş işçiliği Kaynak: M. Pencereleri az ve küçük boyutlardadır.Subaşı Arşivi Divriği’deki Ulu Cami’nin kuzey kapısında açılmış durumda betimlenen büyük lotus yaprakları. Her ne kadar aralarında benzerlik varsa da her kapı kendi dekoru ile tektir. Bu sade yapıların ihtişamını ve sanatsal zenginliğini ince işçilikleriyle girişlerindeki taç kapılar temsil eder. Bu kapılar çok büyüktür ve bazan duvarlardan bile daha yüksektir. Bu süslemelerde ayrıca bazı hayvan figürleri sadeleştirilerek kullanılmışlardır. H. Örneğin. birçok eğri ve doğru çizgilerin birleşmesiyle bir sürü silmeler ve küçük sütunlara dönüşmüştür. 207    . Taş işçiliğinde kullanılan süslemelerden bir diğeri de kûfî ve sülüs yazı kompozisyonlarıdır. bir yılan.Resim 9. H. Sivas Gökmedrese’de. sade bir şekilde yapılır. Minareleri çoğunlukla tek renkli ve geometrik dekore edilmiştir. Kapıların hayranlık uyandıran mimarisi ve karakteristik süslemeleri dikkat çekicidir. Erzurum Çifte Minareli Medrese’de hurma ağaçları kullanılmıştır.11: Konya İnce Minareli Medrese’de hat detayı Kaynak: M. “Rumî” denilen motifler çok zariftir ve taş üzerine oymalarda örneklerine çok rastlanır. Subaşı Arşivi Dönemin kale görünümlü anıtsal yapılarında duvarlar yontulmuş taşlarla.

Anadolu Selçuklu taş işçiliğinin önemli bir alanı olarak bilinen taç kapılarda süsleme hangi şekilde planlanır? Özellikle XIX ve XX. Şerefe ve mahfil şebekeleri de genel olarak mermerden oyma geometrik geçmeleriyle dikkati çeker. Erken dönem Osmanlı mimarisinde Bursa Yeşilcami taç kapısı gerek ihtişamı gerekse taş işçiliği ile Anadolu Selçuklu geleneğini sürdürür görünmektedir. yapının inşa ya da tamiri ile ilgili manzum veya mensur bilgiler içeren. Kullanılan bu tür motifler arasında sırt sırta vermiş kartal. döne döne giden hareketleri tezyinî amaçla resmetmeye çalışmışlardır. cümle kapıları ve minare şerefeleri mukarnaslı taş işçiliğinin gözde alanları olarak karşımıza çıkar. H. Bazılarının ise kubbe içleri parlak renkli çinilerle kaplanmıştır. üçgenler. Cami. minberler. Resim 9. Osmanlı sütun başlıkları da farklı görüntüleriyle kendine özgü bir tezyinî model oluştururlar. baklavalar. türbe gibi yapıların girişlerinde yer alan. kadın ve erkek insan başları bulunmaktadır.12: Süleymaniye Camii avlu şadırvanında taş işçiliği Kaynak: M. Ancak Osmanlı yapılarında bu ihtişam yerini zamanla daha mütevazi kapılara bırakmış. meslekleri ve sınıfları belirleyen kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve altında yatanlarla ilgili içerdiği manzum ve mensur bilgilerle de geçmişe ışık tutan değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundadır. medrese. yüzyıl mezar taşları Türk hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir taş işçiliği alanı olması yanında. Osmanlı döneminde mihraplar. 208    .Selçuklu taş yapılarında insan ve hayvan figürlerine de rastlanmaktadır. kapı yerine yapıyı iç hacim genişliği ve yüksekliği itibariyle büyültme yoluna gidilmiştir. Kayseri Döner Kümbet’te ise aslan resimleri vardır. tuğlaları da farklı dizmek suretiyle şerit motifleri. Osmanlı öncesinde Ahlat. Osmanlı döneminde Karacaahmet gibi kabristanlar ile selâtin camilerinin hazîrelerinde taş işçiliği bakımından incelenmeye değer çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır. sülüs yahut ta‘lik celîsi ile kabartma tekniğinde işlenmiş yazılardan oluşan kitâbeler de Osmanlı taş işçiliğinin bir başka hüner alanını teşkil eder. Subaşı Arşivi Kubbelerde genellikle tuğla kullanılmış. kuş resimleri.

Bir kültür ve birikiminin çocuklarının kendi kültür ve sanat miraslarına duyarsız kalmamaları millet olmak kadar. Subaşı Arşivi Özet Türk sanatları içinde her ne kadar mimari en başta anılıyorsa da mimarinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan pek çok ögenin atölyelerinde üretildiği ahşap. bu güzelliklerle kendi mekânlarında buluşmak gerek. türbe. Hiçbir güzellik yok olmaz. medrese.13: Eyüp civarında bir mezar şâhidesinde taş işçiliği Kaynak: M. Çeşitli aletler yardımı ile farklı yöntemler uygulanarak geliştirilmiş muhtelif üslûplar içinde ortaya konmuş bu eserlerin en güzel örneklerini cami.Resim 9. millet kalmanın da gereğidir. kervansaray. halı. Dünyayı daha yaşanabilir ve daha güzel hale getirmek için geçmiş insanların yaptıkları ve bıraktıkları arasındaki güzellikleri merak edip araştırmak ve o mirası koruyup geleceğe taşımak âdeta bir görevdir. Bu noktada ait olduğu coğrafya çeşitli nedenlerle konuya bîgâne kalırsa bunu başka coğrafyaların insanları yapar. Bunun için de bol okumak kadar. Yapılan kazılarla ortaya çıkan bulgular ve alanlarında yapılan araştırmalar bu sanat dallarında Türkler’in geçmişinin milâttan çok eski asırlara dayandığını göstermektedir. H. sebil gibi yapılarla Türk ve dünya müzelerinde ve bazı özel koleksiyonlarda görebiliriz. Milletlerin sosyal bilinçlerini tarihten getirdikleri değerler şekillendirir. Çünkü onlar ancak bunlarla tamamlanmış olmaktadır. Günümüze kadar bir anlamda korunarak gelebilmiş bu sanat ve kültür mirasını sevmek ve geleceğe taşımak için önce tanımak. gezmeyi de sevmek ve planlamak gerekiyor. maden sanatları ve taş yontuculuğu da en az diğer aslî alanlar kadar önemlidir. 209    . er geç kendi değer özellikleriyle ayağa kalkar ve kendini gösterir.

portakal e. eğe. minber. nar b. ceviz. Çelik çivi. balta e. d. Taş işçiliğinin yazı sanatıyla buluştuğu iki önemli alan hangisidir? a. Arkeoloji ve Topkapı Sarayı müzeleri e. imam odası ve şerefeler 3. şimşir c. mihraplar 210    . mahfil korkulukları e. Minber külahları. Şamdan. Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı 5. Yatağan. Mihrap. pense b. Kavak. Aşağıdakilerden hangisi maden sanatında çeşitli teknikleri uygularken kullanılan aletlerdendir? a. Minare gövdeleri. Topkapı Sarayı ve Sabancı müzeleri c. keser. pense. mandalina. Çınar. şerefeler b. nişler c. Kapılar. rahleler. Ahşap sanatının cami iç mimarisinde tamamlayıcı eleman olarak görev üstlendiği alanlar hangileridir? a. pense. Abanoz. mengene. demirci makası. tornavida 4. çekiç. Aşağıdaki müzelerden hangisinde Türk halı sanatının Türkiye’deki en güzel örneklerini görebiliriz? a. meşe. Türk ahşap oyma ve kakma sanatında hangi ağaç cinsleri kullanılmıştır? a. kiraz 2. kulplar.Kendimizi Sınayalım 1. kerpeten c. meşe. meşe. mengene. hanımlar mahfeli b. Ayak çarkı. avizeler d. vişne. ayak çarkı. bıçak. keser. kürsü. elma. ıhlamur. Cümle kapıları. Çekiç. Türk ve İslâm Eserleri ve Sultanahmet Halı müzeleri b. kürsü. Abanoz. Çam. kızılcık. pencereler. Halı Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi d. pandantifler. kalem vb. Müezzin mahfeli. çivi. taç kapı. armut d. Makas. erik. pencere kanatları.

Sıra Sizde 3 Maden sanatında çeşitli teknikleri uygularken ustaların kullandığı aletler ayak çarkı. e Cevabınız doğru değilse “Ahşap Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. mahfil korkulukları ve benzeri bazı teberrükât eşyasından ibarettir. Yararlanılan Kaynaklar Aslanapa Oktay (1987). minberler. pense. meşe. bazen mihraplar. d 3. rahleler. Cevabınız doğru değilse “Taş İşçiliği” bölümünü tekrar okuyun.c. Bunlar da genelde zemin oyularak harflerin kabartma biçiminde ortaya çıkarıldığı bir yöntemle üretilirler. c 4. Örcün (1998). Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Türk ahşap oyma ve kakma sanatında daha çok abanoz. a 5. şimşir ve benzeri bazı ağaç cinsleri kullanılmıştır. Cevabınız doğru değilse “Maden Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. 211    . Barışta H. Cevabınız doğru değilse “Halı Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. Cevabınız doğru değilse “Ahşap Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. İstanbul. Pencere söveleri. Ankara. demirci makası. Mezar taşları ve yapı kitâbeleri Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. ceviz. b 2. Sıra Sizde 4 Taş işçiliğinin yazı sanatıyla buluştuğu iki önemli alan. eğe. kürsüler. mengene. Sıra Sizde 2 Ahşap sanatının cami iç mimarisinde tamamlayıcı eleman olarak görev üstlendiği alanlar kapılar ve pencere kanatları dışında. taç kapılar e. Türk Halı Sanatının Bin Yılı. Minberler. kapılar d. kalem ve benzerleri şeklinde sıralanabilir. hat sanatının gelişim seyrinin üzerlerinden izlenebildiği önemli birer alan olarak mezar taşları ile yapı kitâbeleridir. Türk El Sanatları.

132. Yetkin. 44-49. Şerare (1991). 1. s. 5-13. sy. İstanbul. Diyarbekirli. Türk Etnografya Dergisi. Sedef. 212    . Kerametli. 4. Nejat (1984). Nazan (1993). 87-137. s. Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları. İstanbul. Öney. Tahta Oyma. Erginsoy. Ögel. Türk Edebiyatı. 199-206. Bağa ve Fildişi Kakmalar”. Ankara. s. Ankara. Bahaeddin (1956). “Selçuklu Devri Anadolu Ağaç İşçiliği Hakkında Notlar”. İstanbul. Mülayim. Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı. s. Gönül (1978). İslâm Maden Sanatının Gelişmesi. “Osmanlı Devri Ağaç İşleri. sy. s. Can (1962). “Türklerde Halıcılık”. Ankara. 115-135. Selçuk (1982). “Halı Sanatı”. Türk Halı Sanatı. Ankara. 36-61. sy. Ankara. Osmanlı Mimarisinde Süsleme I. Geleneksel Türk Sanatları. Ölçer. Yıllık Araştırmalar Dergisi. Yıldız (1979).Demiriz. Ülker (1978). Ankara.

213    .

İslâm tasavvufunun Türk din mûsikisine etkilerini açıklayabilecek. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin dinî mûsiki tarihî ve dinî mûsiki formlarıyla ilgili maddelerini inceleyiniz. tesbîh. Türk Mûsikisi Antolojisi. Süleyman Uludağ. İstanbul 1942-43. İslâm dünyasında mûsiki alanında yapılan çalışmaları irdeleyebilecek. • • • Sadettin Nühet Ergun’un.Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. na‘t. • • • • Tarihî süreç içerisinde. salât Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Gerek camide ve gerekse tekkede icra edilen mûsiki şekillerini (formları). Anahtar Kavramlar • • • Müzik. dinî mûsiki Tekke. câmi mûsikisi Ezan. I-II. müzikal özellikleri ön plana çıkararak ayırt edebileceksiniz. 214    . İstanbul 1976. mi‘râciyye. Dinî mûsikinin doğuşunu hazırlayan etkenler ile gelişim sürecinin safhalarını açıklayabilecek. mevlid. mûsiki. İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ.

Türk Din Mûsikisi
GİRİŞ
Mûsiki tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin ne kadar gerilerine gidilirse gidilsin mûsikinin mevcut olduğu, doğumundan ölümüne kadar insan hayatının çeşitli dönemlerinde âdeta onunla iç içe yer aldığı görülmektedir. Mûsiki, insanın ruh dünyasının şekillenmesinde, diğer etkenler yanında çok farklı bir yeri olan özel bir olgudur. Hatta bazı ilim adamları tarafından mûsikinin en ilkel toplumlarda bile, konuşmadan önce insan hayatına girmiş bir unsur olduğu ve insanların gündelik işlerini, daha konuşmalarını geliştirmeden önce ritim ile sonraları da basit bile olsa ritmin eşliğinde birtakım seslerle yani mûsiki ile yürüttüğü ortaya atılmıştır. Ayrıca özellikle dinî nitelikli birtakım hareketlerden doğan raksın da katılımıyla bu 3 unsurun [ritim, mûsiki (melodi), raks] dinî âyinlerin temelini teşkil ettiği görüşü bu konuda büyük rağbet görmüştür. Mûsiki (müzik) kelimesinin kaynağı hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar arasında en yaygın olanı Latince “musica” ya dayandığını öne süren görüştür. Eski Yunanca’daki “mousiké”den (mousa) geldiği kabul edilen musicanın kökü ise müz (muse) kelimesidir. Yunan mitolojisinde Tanrı Jüpiter’in Tanrıça Mnemosyne’den doğan dokuz kızının adı olan “müz”lerin her biri ayrı bir ilim ve güzel sanatın tanrıçası sayılmaktaydı. Antik çağların sonlarına doğru ise “mus” veya “musike” dendiğinde sadece bugünkü anlamda mûsiki kavramı anlaşılmaya başlamıştır. Bu terim, birçok milletin dilinde Latince’sine benzer kelimelerle karşılık bulmuştur (meselâ İngilizce music; Almanca, İsveççe ve Danimarkaca musik; Grekçe musikhe vd.). Daha sonra İslâm kültür çevresine ise IX. yüzyıldan başlayarak el-mûsîka/el-mûsîkî şeklinde giren kelimeyi Türkler müslüman olduktan sonra bu telaffuza yakın bir şekilde “mûsiki” olarak kullanmaya başladılar. Osmanlı döneminde de bu şekildeki kullanılış devam etti ancak Cumhuriyet döneminden sonra kelimenin Fransızca telaffuzu olan “müzik” şekli yaygınlaştı. Pek çok alanda etkisi olması sebebiyle mûsikinin tarih boyunca birçok tanımı yapılmıştır. Burada bunlardan sadece birkaçına yer vereceğiz. Ünlü filozof ve matematikçi Pisagor mûsikiyi “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icra” olarak tarif eder. Filozof ve tıp bilgini İbn Sînâ’ya göre mûsiki “birbirleriyle uyumlu olup olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran matematiksel bir ilim”dir. Yazar ve düşünür Jean-Jacques Roussecau (Ruso) mûsikiyi “sesleri kulağa hoş gelebilecek şekilde düzenleme sanatı”, filozof Emmanuel Kant ise “sesler

215   

aracılığıyla birbirini takip eden güzel hisleri ifade etme sanatı” şeklinde tanımlar. Son olarak, önemli unsurlarını da göz önünde bulundurarak ana hatlarıyla mûsikiyi şu şekilde tarif edebiliriz: “Mûsiki, bir duygu, bir düşünce ve tabiî bir olayı ifade etmek gayesiyle; ölçülü/âhenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli/ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır”. Mûsikinin önemi, pek çok özelliği göz önünde bulundurularak, çeşitli yorumlarla ifade edilmiştir. İşte bu yorumlar içerisinde bazılarını söz konusu edeceğiz: “Filozof Konfiçyus’un “Bir milletin ahlâkî yönüyle nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o milletin mûsikisini inceleyiniz.” sözleri hayli dikkat çekicidir. İngiliz edebiyatçısı William Shakespcare (Şekspir)’in “müzik, yerle gök arasındaki her varlığı hiç kimsenin dayanamayacağı bir kudretle sarsar”; ünlü mutasavvıf düşünür Mevlânâ’nın “mûsiki, Allah âşıkları için ruhun gıdasıdır. Zira mûsikide gerçek sevgiliye (Allah) kavuşma ümidi vardır”; Alman bestecisi Ludwig van Beethoven’in “müzik, insanı Allah’a en fazla yaklaştıran şeydir ve bütün bilgilerin, bütün felsefelerin üstündedir”; Alman edebiyatçısı Johann Wolfgang van Goethe’nin (Göte) “mûsiki, doğrudan doğruya ruha hitabeder, ruh da kendisini ancak mûsikinin desteğiyle en iyi şekilde ifade edebilir” cümleleri, insan üzerinde mûsikinin etkisini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Mûsikinin Kaynağı
Mûsiki sanatının hangi şartlar ve etkenler altında, nerede, ne zaman ve nasıl doğduğu konusunda bugün kesin bir bilgiye ulaşamayacağımız çok doğaldır. Çünkü tarih içerisinde pek çok aşamadan geçerek çeşitli türleri oluşan mûsikinin belirli bir zamanda, belirli bir tesirle meydana geldiği sonucuna ulaşmak pek sağlıklı bir yaklaşım olmasa gerektir. Buna rağmen insanlar, tarih şuurunun yavaş yavaş yerleşmesiyle mûsiki sanatının da bir kaynağı olması gerektiği konusunu gündeme getirmişler ve bu konuda birtakım fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu konudaki bazı görüşler, mûsikinin tanrılar tarafından bulunduğu yönündedir. Meselâ eski Hint’te mûsikinin tanrı Brahma’nın eşi tanrıça Sarasvati; eski Mısır’da tanrı Hermes, Horus veya Oziris, eski Yunanlı ve Romalılar’da ise tanrı Apollon, Minerva ve Merkür tarafından icat edildiğine inanılırdı. Ayrıca eski çağın tanınmış Latin şairlerinden Lucréce mûsikinin, seslerin taklidinden doğduğunu iddia etmiş; filozof, ruh bilimci ve müzikolog Carl Stumpf da, olağan konuşmanın insanların birbirlerine uzaktan ünlemeleri için yeterli olmadığından insanın sesini yükselterek daha anlaşılır olmaya zorlandığını ve bu tür ünlemelerden de mûsikinin meydana geldiğini ifade etmiştir. Fransız mûsiki tarihçisi Jules Combarieu ise ilkel insanın korkulu doğa güçlerine karşı kendini savunmak için büyüye başvurduğunu, anlamını ancak büyücünün bildiği birtakım gizli hece ve kelimelerin ilkel bir ezgi akışı içerisinde tekrarlanmasıyla ilkel mûsikinin doğduğunu söylemiştir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi bu görüşlerin çoğu akla uygunsa da hiçbirini kesin olarak ispat etmek mümkün değildir. Bu görüşler birer varsayım olarak kabul edilmelidir.

Mûsiki-Sanat-Din İlişkisi
İnsanoğlu diğer canlılardan sadece “düşünce” özelliğiyle ayrılmamaktadır. Din olgusu ve estetik duygu da insanoğlunun önemli vasıfları arasında yer alır. Din gibi “güzellik” hissi de insanoğlunun yaratılışında mevcuttur.

216   

İslâm dini fıtrî bir dindir. Yani “insan” yaratılışına, ruh ve beden özelliklerine uygun olan her şeyi normal olarak değerlendirir. İslâmiyet, insanın maddî ve mânevî hiçbir özelliğini redetmediği gibi bilakis, insanın yaratılışındaki kabiliyetlerin de en mükemmel bir şekilde geliştirilmesini ve olgunlaştırılmasını ister; bu kabiliyetlerin kötüye kullanılarak istismar edilmemelerini tavsiye eder. İnsanî duygular içerisinde de estetik (güzellik) hissinin önemi büyüktür. İşte “yaratılışındaki, güzelliğe karşı ilgi duyma” hassasiyeti, insanoğlunun güzelliklere ulaşabilme yolunda büyük çabalar sarfetmesine yol açmış ve bunun neticesinde de “büyük sanat eserleri” meydana getirilmiştir. Dinin, en iyi ifadesini sanatta bulduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Geniş mânada “tasarlanan bir şeyi vücuda getirmek hususundaki bilgilerin tatbiki ve onu vücuda getirmek için hüner ve zekânın kullanılması” olarak tarif edilen sanatı, Bacon ve bazı filozoflar, “insanın tabiata katılması” şeklinde ifade ederler. Mûsiki gibi pek çok tarifi yapılan sanatın şu tarifinde, her şeyi söylenmiştir: “Tabiatın özündeki ilâhî güzelliği ve âhengi duymak ve ifade etmek”. Sanatın, insanın içerisinde bulunan, güzele ulaşmak ve ondan ruhî bir tat alma duygusundan doğduğu, yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. Çünkü vücudun gelişmesi için nasıl gıdaya ihtiyacı varsa, ruhun yükselmesi ve yücelmesi için de sanata ihtiyacı vardır. Hayatın maddî sıkıntılarından arınmış, âhenkli bir âlemin hayali, insanlara sanatı keşfettirmiştir. Sanatkâr, kendi hayalindeki âlemi tasvir ederek bize göremediğimiz güzellikleri anlatmaya çalışan bir tercümandır. İnsan, duygularını ifade edebilmek için iki önemli vasıta kullanmıştır: Söz ve ses. İşte mûsiki, “ses” unsurunu kendisine temel almış bir sanattır. Bu sanatın şekillenmesinde ses, söz ve ritim, devamlı beraber hareket etmişlerdir. Renk ve ışığın hünerli bir şekilde düzenlenişiyle nasıl eşsiz tablolar ortaya çıkıyor, taşların ustaca işlenmesi ve düzenli sıralanışından nasıl eşi benzeri bulunmayan mimari eserler meydana geliyor, kelimelerin sanatkârane ifade edilmesiyle nasıl edebî eserler doğuyorsa, seslerin belli bir uyum içerisinde sıralanmasından da “mûsiki eserleri” ortaya çıkmaktadır.
Önemli unsurları göz önünde tutarak ana hatlarıyla mûsikiyi nasıl tarif edebiliriz?

İslâm Dünyasında Mûsiki Çalışmaları
İslâmiyet’in doğduğu ve yayıldığı ilk zamanlarda Araplar’ın basit ve sade bir mûsikileri mevcuttu. Araplar’ın sesle yaptıkları nağmelere terennüm, şiirle söyledikleri nağmelere gınâ denirdi. Bu dönemlerde mûsiki tamamen amelî (uygulanmaya yönelik) idi. Kaynaklarda bu dönemde mûsiki nazariyatının mevcut olduğunu gösteren herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Arap mûsikisinde, Hz. Osman dönemine kadar “hudâ” ve “nasb” adı verilen iki basit form icra edilmekteydi. Daha sonra “sinâd (senâd)” ve “hezec” adlı formlar icra edilmeye başlandı. Hz. Osman devri, Hicaz’da profesyonel anlamda okuyucuların (mugannîler) ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Aynı zamanda şair olan Hz. Ali’nin güzel sanatlara ve edebiyata önem verdiği ve bu kişileri teşvik ettiği söylenir. Dört halife (Hulefâ-yi Râşidîn) devrinin sonlarında, o zamana kadar icra edilen mûsiki formlarından sanat değeri yüksek, arûza dayanan ve ağır ritimle seyreden “el-gınâü’l-mutkan (veya el-gınâü’r-rakīk) adlı bir form düzenlendi. Özellikle Emevîler

217   

döneminde mûsiki, halife saraylarına girmeye başlayınca, devlet adamları tarafından da mûsikiye ilgi arttı. Hatta halifeler bizzat mûsikiyle uğraşmaya, mûsiki âletlerini öğrenmeye başladılar. Bu dönemde şöhret olmuş pek çok okuyucu mevcuttu. Bunlar arasında Tuveys, Azzetü’l-Meylâ, Garîz, Saîd b. Miscah, İbn Muhriz, Ebû Saîd Cemîle, İbn Süreyc, Ma‘bed ve Delâl en önemlilerindendir. İslâm âleminde ilk mûsiki nazariyesi eseri yazan Yûnus el-Kâtib, Saîd b. Miscah, İbn Muhriz, Garîz ve İbn Süreyc’in Arap mûsikisinin dört temel taşı olduğunu söyler. Abbâsîler döneminde Grekler’e ait nazarî mûsiki eserlerinin tercüme faaliyeti başlamıştır. 830’da Halife Me’mûn tarafından kurdurulan Beytülhikme bir çeşit İslâm üniversitesi olmuş ve bu tercüme çalışmalarını üstlenmiştir. Bizzat halifeler tarafından desteklenen ve halkın da rağbet ettiği mûsiki bu dönemde büyük ilerleme kaydetti. Profesyonel mûsikişinasların sık sık sarayda ağırlanmaları, mûsiki ilim adamlarının katılımıyla halifenin huzurunda yapılan ilmî tartışmalar ve fasıllar bu devirde mûsikiye gösterilen ilginin açık göstergeleridir. Abbâsîler döneminde bestecilik yönünden de zengin bir dönem yaşandığı görülmektedir. Mûsikişinas Yahyâ el-Mekkî’nin kaleme aldığı Kitâbü’l-Egānî’nin (eser, günümüze ulaşamamıştır) 12.000 besteyi içine aldığı söylenilirse bu alanda zengin bir repertuvarın oluştuğu anlaşılabilir. Bu dönemin önemli mûsikişinasları arasında Yahyâ el-Mekkî, İbn Câmi‘, İbrâhim el-Mevsılî, İshak el-Mevsılî, İbrâhim b. Mehdî, Ziryab, Barsümâ sayılabilir. İslâm dünyasındaki ilk nazarî mûsiki çalışmalarının ürünleri VIII. yüzyıldan itibaren alınmaya başlanmış ve mûsiki sistemindeki bu teorik yapı VIII-XIII. yüzyıllarda gelişerek Endülüs’ten Çin’e ve Orta Afrika’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir alanda yaygınlaşmıştır. Emevîler ve Abbâsîler devrinde Yûnus el-Kâtib, Zelzel ve Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî ile başlayan bu nazariyat çalışmaları daha sonraları İbrâhim el-Mevsılî, İbrâhim b. Mehdî, İshak el-Mevsılî, İbn Hurdâzbih ve İbnü’l-Müneccim ile devam etti. Ya‘kūb b. İshak Kindî (ö. 866 [?]) mûsiki teorisi üzerine çalışan ilk İslâm filozofudur. Mûsikiye dair on risâle yazmış olan Kindî Arap mûsikisinde ilmî ekolün kurucusu kabul edilir. Kindî, ebced harflerine dayalı bir nota sistemi kurmuş; mûsikiyi felsefe, mantık, geometri, aritmetik ilimleriyle birlikte değerlendirmiştir. Kindî’den sonra, bu sahadaki çalışmaları günümüze ulaşmış diğer bir İslâm filozofu Fârâbî’dir (ö. 950). Aynı zamanda iyi bir icracı olan Fârâbî’nin mûsiki konusunda yazdığı üç eserinden en genişi elMûsîka’l-kebîr’dir. Eser, Batı’da ve İslâm dünyasında mûsiki teorisi ve özellikle mûsiki felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biri kabul edilir. Eserde, Grekler’in bu konularda ileri sürdüğü fikirler açıklanmış ayrıca onlardan eksik olarak ulaşan bilgiler de düzeltilerek tamamlanmıştır. Bu eser, mûsiki âletleri konusunda da, dönemin en kapsamlı eseri olarak bilinir. Fârâbî’den sonra mûsiki teorisi üzerine eserler yazılmaya devam edilmiş, Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin (ö. 997) Mefâtîhu’l-ulûm adlı ansiklopedik eserinin mûsikiye ait bölümleri ile trigonometrinin kurucusu Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî’nin “ikâ”ya dair eserleri konunun en ciddi çalışmalarındandır. X. yüzyılda Basra’da dinî, siyasî, felsefî ve ilmî amaçlarla ortaya çıkan bir topluluk olan İhvân-ı Safâ’nın, bu konulardaki düşüncelerini içine alan İhvân-ı Safâ Risâleleri adlı külliyatın mûsikiyle ilgili bölümünde, dönemin bilgileri aktarılmıştır. Ortaçağ tıbbının önemli isimlerinden olan İbn Sînâ da eş-Şifâ, en-Necât ve Dânişnâme-i Alâî adlı kitaplarında mûsikiye uzun yer

218   

Daha sonra Hüseyin Sadettin Arel ve Suphi Ezgi’nin katılımıyla genişleyen bu çalışmalar günümüzdeki Türk mûsikisi ses sisteminin ilk adımlarını oluşturdu. mûsiki çalışmalarında esas alındı ve hemen her yazarca adı anılarak kullanıldı. XVI. Selim’in isteği üzerine yeni bir nota sistemi düzenlemiş ve ayrıca Tedkīk u Tahkīk adlı bir mûsiki nazariyatı eseri kaleme almıştır. zamanın sosyal ve dinî hayatının. XIII. Lâdikli Mehmed Çelebi’nin II. yüzyıl boyunca kullanılmıştır. XV. Ahmed’e ithaf ettiği Kitâbu İlmi’l-mûsikî alâvechi’lhurûfât adlı çalışmasıyla hem yeni bir nota sistemi teklif etmiş hem de 350 civarındaki mûsiki bestesini repertuvara kazandırmıştır. Batı Türkistan ve Osmanlı kesimleridir. İstanbul’un bir kültür ve sanat merkezi haline gelmesinden sonra mûsiki çalışmaları. yüzyılda ise Rauf Yektâ Bey’in başlattığı mûsiki nazariyatı çalışmaları genişleyerek devam etmiştir. İbn Sînâ’nın talebesi İbn Zeyle. Altay Türkleri’nin “kam”. Abdullah’ın II. törenlerinin mûsiki ile yakın ilişkisi bulunmaktaydı. Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddîn-i Tûsî de bu alanda eser vermiş önemli bilim adamlarındandır. yüzyılın sonlarından itibaren mûsiki nazariyatına dair eserlere rağbet azalırken daha çok beste ve icraya yönelik çalışmalar hız kazandı. dinî mahiyetteki mûsikinin önemli bir yeri vardı. Rabt-ı Ta‘bîrât-ı Mûsikî adlı bir mûsiki kitabı yazmıştır. Eski Türk inançları doğrultusunda belirli zamanlarda yapılan törenlerde. Türk Dinî Mûsikisinin Doğuşu. Aynı dönemde Galata Mevlevîhânesi şeyhlerinden Kutbünnâyî Osman Dede yine bir nota sistemi icat etmiş. Abdülkādir-i Merâgī’nin başta Câmiu’l-elhân ve Makāsidü’l-elhân olmak üzere yazdığı altı eser. Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu) II. bu şehir ve çevresinde devam etmeye başladı. ve XV. Murad’a ithaf ettiği Kitâbü’l-Edvâr. Ünlü İngiliz müzikolog ve bestecisi Sir Charles Hubert Parry’in “tahayyül edilmesi bile güç olan mükemmel bir ses dizisi” olarak nitelendirdiği bu sistem. Mes‘ûdî’nin Mürûcü’z-zeheb. Bu döneme kadar daha çok Batı Türkistan ve Azerbaycan bölgelerinde yoğunlaşan çalışmalar. Mûsiki nazariyatı konusunda pek çok eserin yazıldığı bu dönemde Hızır b. bu yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesine kaymaya başlamıştır. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî’nin el-Egānî adlı kitapları bu eserlerin en önemlilerindendir. yüzyıldaki merkezi ise Azerbaycan. Salih Murat Uzdilek’in de bu çalışmalara katılmasıyla bugün “Arel-Ezgi-Uzdilek” olarak adlandırılan ses sistemi ortaya çıktı. Önemi Tarihin en eski medeniyetlerinden birini kurmuş olan Türkler’de İslâmiyet’ten önce. yüzyıldaki merkezi Azerbaycan ve çevresi. 219    . sonraki yüzyıllarda benimsendi. Bu dönemde mûsiki şiirden ayrılmaz ve şairler törenlerin vazgeçilmez düzenleyicileri idiler. Tonguzlar’ın “şaman”. Ayrıca bu yüzyılda yazılan bazı tarih ve coğrafya kitaplarında mûsiki tarihi ve mûsikişinasların hayatlarına dair geniş bilgiler yer almaktadır. XIV. III. yüzyılda fizik âlimi Safiyyüddin el-Urmevî kaleme aldığı Kitâbü’lEdvâr fî ma‘rifeti’n-nagam ve’l-evtâr adlı eseriyle mûsiki alanında yeni bir dönem başlattı.vermiştir. kendi adıyla anılan bir nota sistemi geliştirmiş ve bu sistem geniş ölçüde benimsenmiş. Daha sonra Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhlerinden Abdülbâki Nâsır Dede. yüzyılda Safiyyüddin’in bu sistemi üzerinde pek çok çalışma yapıldı. Bâyezid’e takdim ettiği Zeynü’l-elhân ve Risâle-i Fethiyye önemli çalışmalardan bazılarıdır. Beklenilen rağbeti görmeyen bu nota sistemlerinin ardından Ermeni kilisesi mugannîlerinden Hamparsum Limonciyan. XX. Bu çalışmaların XIV. Batı notası yerleşinceye kadar XIX.

tilâvetimi daha güzel nağmelerle süslemek için gayret ederdim” demiştir (Bu ifadede söz konusu edilen “mizmâr” kelimesi.Kırgızlar’ın “bahşı”. Peygamber’in birçok hadisi mevcuttur. onun güzel sese verdiği önemin göstergeleridir. rakkaslık ve mûsikişinaslık gibi birçok nitelikleri de bulunan bu kişilerin halk üzerinde büyük etkisi vardı. Zaman içerisinde gelişerek kendi kurallarını ortaya koyan ve bugün “dinî mûsiki” dediğimiz mûsiki formatı. bundan sonra ezanları Bilâl okusun. sana Dâvûd’a verilen mizmarlardan biri verilmiş” buyurdu. müslümanların Hz. İşte bütün bu dinî âyinlerde ortaya çıkan şölenlerdeki kasideler. Medine’de ilk ezan sözlerinin tesbitinden sonra Hz. Dinî mûsiki daha sonraları İslâm coğrafyasında camide ibadet esnasında ve tasavvufî anlayışlar çerçevesinde tekkelerde şekillenmiş ve geniş bir “form” zenginliğine ulaşmıştır. Türk mûsikisinin en eski örneklerinin. büyük bir arzu ve istekle dinlemek. Bu konuda Hz. o devirlerde kullanılan bazı nefesli mûsiki aletlerinin ismi olduğu gibi. Bu kişiler. 3Ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ve yuğ denilen umumi matem âyinleri. Oğuzlar’ın “ozan” adını verdikleri ve şairliğin dışında sihirbazlık. terennüm ve hoş sada anlamlarında da kullanılmaktaydı). Hz. müslümanların Kur’an’ı daha güzel nağmelerle okumaya yönelik daha çok çaba göstermelerine yol açtı. İslâmiyet’in doğuş yıllarında Arap yarımadasında belli kurallar etrafında şekillenmiş bir mûsikinin mevcut olduğu söylenemez. Cenâb-ı Hak güzel şesiyle cehren (açık olarak) ve tegannî ile (nağme yaparak) Kur’an okuyan bir peygambere kulak verdiği gibi hiçbir şeye kulak vermemiştir”.Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin okuduğu Kur’an’ı dinleyen Resûlullah ona: Ey Ebû Mûsâ. Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra da mûsiki. 2. Bunlardan iki tanesinin mânası şöyledir: 1. işitmek mânasında. Peygamber’in güzel sese rağbet etmesi. Türkler’in mûsiki aletleriyle icra ettikleri terennümlere “gök” veya “kök”. kendinden geçmiş bir halde birtakım hareketler yaparken. ozanların kopuzlarla çaldıkları bu nağmeler olduğu söylenir. çeşn yahut toy adı verilen kurban âyinleri. Peygamber’in “Yâ Bilâl. Zira Bilâl’in sesi güzeldir” ifadeleri. özelliklerini korumaya devam etti ve zamanla Türk-İslâm medeniyeti içerisinde önemli bir yere sahip oldu. nağme. aynı zamanda mecazi anlamda kullanılmıştır). Peygamber’in tavsiyelerini yerine getirme konusunda âdeta yarışır hale gelmelerine. Basit bir mûsiki çerçevesinden ileriye gitmeyen mûsiki icraları da zamanla aşama kaydetti. yine Hz. Ömer devrinden itibaren şiirlere besteler yapılmaya başlandığı söylenir. şilan. Hz. sığırlardaki destanlar ve yuğlardaki mersiyelerin başlangıçtaki dinî nitelikleri sonradan yavaş yavaş yok olmaya başlamış ve bir süre sonra da din sahasından ayrılmıştır. Ancak hususi bestesi olan ve sihirli bir etkisi olduğuna inanılan bu güftelerin o döneme ait örnekleri günümüze kadar gelememiştir. bizi ferahlandır” diyerek Bilâl-i Habeşî’yi mânevî bir neşeyle dinlemesi. Peygamberimiz’in hayatında bu konuyla ilgili olumlu tavırları. Peygamber’e cevaben “Yâ Resûlallah. Senenin günlerine eşit olmak üzere sayıları üç yüz altmışı bulan bu göklerin hâkanlar huzurunda icrası eski teşrifat gereğiydi.“Kur’an’ı güzel seslerinizle süsleyiniz. kıraati dinlediğini bilseydim. Eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan başlıca üç büyük âyin vardı: 1Avların bereketli olması için düzenlenen ve sığır adı verilen sürgün av âyinleri. tavsiyeleri ve tatbikatları.Şeylan. önem vermesi ve güzel nağmeleri teşvik etmesi ve bu anlamda güzellikleri tavsiye etmesinin bir sonucu olarak doğmuştur. şölen. Ancak 220    . Peygamber’in “Bu sözleri Bilâl’e öğretin. sesli okunanlarına ise “ır” ve “dule” denirdi. İşte bu ve buna benzer hadisler. Türkler’in en eski çalgısı olan “kopuz” eşliğinde şiirler okurlardı. Bu hadisin bir başka rivayetinde ise Ebû Mûsâ Hz. 2. (Burada “kulak vermek”. hekimlik.

deyim yerinde ise bir “ses icrası” yapılır. tasavvuf çevrelerince mûsiki “insanı Allah’a ve Peygamber’e yaklaştıran. Ancak burada şu noktayı açıklıkla ifade etmeliyiz.bu iyi niyetli yaklaşımların zamanla sesler arası bir rekabete dönüşmeye başladığı. Güzelliklerin “aşk”a dönüşmesiyle. Dolayısıyla Hz. Bir vasıta olarak. insan asıl sevgiyi tanır ve ona ulaşmaya çalışır. İnsanın bu uzun tasavvuf yolculuğunda ona. Onun hedefi “insan-ı kâmil’e (olgun kişi)” ulaşmaktır.mûsiki ilişkisi zamanla bir “mûsiki türü”nün doğmasına yol açmıştır. Kur’an’ın birçok âyetinde tekrar edilen “Allah’ı zikrediniz. İşte İslâm tasavvufu da. camide gerek ibadet 221    . Kur’an’ın güzel seslerle en güzel bir şekilde okunmasının sağlanması için. Kur’an’ın birtakım kurallar çerçevesinde okunmasını sağlayan bu ilimler. Bu nağmeler bir süre sonra. Bunu sağlamak için de toplantılar yapılarak. Bunun üzerine “tecvid” ve “kıraat” ilimleri ortaya çıktı. anınız” tavsiyesinin uygulama anlayışı içerisinde şekillenip geliştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan. Peygamber’in benimsediği. ikinci bölümde ise bu eğitimin devamı olarak çoğunlukla orada bulunan kişilerin sesleriyle beraberce katıldıkları ve adına “zikir” veya “zikir medisi” denilen. kalbin her türlü kötülüklerden ve hastalıklardan arındırılması. insanların birbirlerini tanımaları ve dolayısıyla o tarikatın anlayışının anlatılması hedeflenmiştir. Mûsiki ise zikrin devamlılığını sağlayan bir araç görevini üstlenmiştir. âdeta nağmeler yarışına bıraktığı gözlendi. nefsi terbiye eden. Kısaca özetleyecek olursak. Zaman içerisinde Allah’ı ve peygamberi tanıma arzusuyla yola çıkan insanoğlu. camide topluca yapılan ibadet esnasında. İşte bu zikir meclislerinde bazen beraberce bazen de tek kişi olarak okunan eserlerde doğal olarak ortaya “sesler. böyle bir arayışın şekillenmesidir. kalbin en ince noktalarına da tesir etme noktasında birtakım “güzel nağmeler” eşlik eder. güzel ses ve mûsikinin de katılımıyla gelişti. Kur’an okuyuşunda yardımcı unsur olan güzel ses. Bu mûsiki. ruhu ve kalbi temizleyen niteliklere sahip olduğu sürece “daima uygun görülmüş ve ilgi sahası oluşturmuştur. Tarikat adı verilen bu tasavvuf yolunun anlatılması amacıyla insanların bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. dolayısiyle Kur’an okumada herkesin büyük dikkatle sürdürmeye gayret gösterdiği ağırbaşlı ve sade üslûbun yerini. yine sese dayalı bir mûsikinin ortaya çıktığı bilinmektedir. bir din veya felsefî düşüncenin ideale yöneliş esasıdır. Bu tasavvufî toplantıların. sanki artık ilâhî nağmelere dönüşür. bu zikir meclislerinde asıl olan zikirdir. sanki Kur’an’ın metninin önüne geçmeye başladı. bu arada kendini de anlama yönünde yoluna devam eder. İki bölüm içerisinde devam eden bu tarikat toplantılarının birinci bölümünde mânevî eğitim çerçevesinde bilgiler verilir. nağmeler” yani “mûsiki” çıkmaktadır. İslâmiyet’ten önce Türkler’in mûsiki aletleriyle ve sesleriyle icra ettikleri eserlere ne isim verilirdi? Dinî Mûsikinin Gelişmesinde Tasavvufun ve İbadetlerin Rolü İslâm dünyasında. güzelliklerle bezenmesidir. ilâhî sırlara ufuk açan. seslerin tanınarak ölçülü bir şekilde kullanılması anlamını taşıyan mûsikinin uygulanmasının ne derece önemli olduğu üzerindeki duyarlılık kendisini göstermeye başladı. IX. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan ve gayesini “insanın mutluluğu için halk ile beraber Allah’a yönelme” şeklinde özetleyebileceğimiz “tasavvuf”. Böylece yüzyıllar boyu devam eden bu tasavvuf. Bu anlamda tasavvufta asıl olan.

Türk-İslâm tarihinde “Osmanlı döneminin” engin mûsiki ortamında gelişen “dinî mûsiki”. ikindi ve yatsı namazlarıyla cuma. kāmet getirmesi. namazın cemaatle kılınması sırasında imamın kıraati. Şimdi. doğaçlama) nağmelerden meydana gelen. Ancak namaz dışında çeşitli sebeplerle okunan ilâhi. selâmdan sonra müezzinler tarafından okunan ibareler. na‘t salâ. mersiye. bayram ve teravih namazları esnasında ve ayrıca mübarek gün ve gecelerde icra edilirdi. bunları da III. Cumhur müezzinliği vakit namazlarında öğle. mi‘râciyye. II. namazın kılınması esnasında bütün müezzinlerin katılımıyla icra edilen müezzinlik faaliyetine “cumhur müezzinliği” adı verilmiştir. tevşîh ve kasideler de camideki icraatlar içerisinde zaman zaman yer alır. Cumhur müezzinliği.Tekke (Tasavvuf) Mûsikisi. doğaçlama) ses mûsikisinden ibarettir.” İşte bu mûsikiye “dinî mûsiki” demekteyiz. Yukarıdaki açıklamaları özetlediğimiz zaman ortaya şöyle bir netice çıkacaktır: “Hz. sadece sese dayalı bir “ses mûsikisi”nden ibarettir. tekkelerde ve muhtelif tarikat toplantılarında yapılan ibadetler ve zikirler esnasında çeşitli sebeplerle ve birtakım kaideler çerçevesinde icra edilen bir mûsikiyi meydana getirdi.öncesi ve sonrasında ve gerekse ibadet esnasında ortaya çıkan. İmam ve müezzinlerin birbirini takip eden okumalarında dikkat etmeleri gereken en önemli nokta.Cami Mûsikisi ve Şekilleri Camide ibadet esnasında şekillenen mûsiki olup. Peygamber ve sahâbenin uygulamalarının yanı sıra tasavvufun ortaya çıkışından sonra bu doğrultuda teşekkül eden dinî hayat zamanla camilerde. Bu münasebetle müezzinin ezan okuması. Bazı tasavvufî konuların da yer aldığı bu güftelerde zühd ve dua unsurları hâkimdir.Cami ve Tekke Mûsikisi’nde Ortak şekiller başlığı altında açıklayacağız. çoğunlukla önceden bestelenmemiş (irticâlî. gerek ibadet sırasında gerekse ibadet öncesi ve sonrasında ortaya çıkan çoğunlukla irticâle dayalı (önceden bestelenmemiş. I. Cami mûsikisinin icracıları imamlar ve müezzinlerdir. bazılarını ise kendi aralarında sırayla nöbetleşe okumaları suretiyle uygulanırdı. aynı makamları veya birbirine uyuşan makam ve dizileri kullanmaya özen göstermeleridir. Ayrıca müezzin kadroları geniş olan büyük camilerde. Ancak bazı dinî mûsiki şekilleri hem camide hem de tekkede icra edildiklerinden. İslâm dünyasında bir mûsiki şekli (formu) olarak ele alınıp gelişmesi daha çok “Osmanlı kültür ve medeniyeti” etrafında şekillenen bu köklü mûsiki. her ikisinin de kendilerine ait tarz ve tavırları olan “dinî mûsiki şekillerini” yukarıdaki sınıflamaya göre anlatalım: I. Camideki ibadetin aslını namaz oluşturur. 222    . günümüz mûsiki çevrelerinde “Türk Din Mûsikisi” veya “Dinî Türk Mûsikisi” gibi başlıklarla ifade edilmektedir. müezzinlerin bazı ibareleri bir ağızdan (koro şeklinde). dua ve mihrâbiyenin bütünü cami mûsikisini meydana getirir. İhlâs sûrelerinin kıraati. yukarıda da açıklandığı gibi icra edilen yerler ve nitelikleri göz önüne alınarak iki ana bölümde incelenmiştir. Cami mûsikisinde güftelerin tamamına yakını Arapça’dır.Cami Mûsikisi. tesbihat. mevlid.

d) “Hayye ale’s-salâh”. Ezan okuyuşlarında.Ezan: Farz namazların vaktinin girdiğini müslümanlara duyurmak amacıyla. ikinci defa okunan tekbirlerdeki perdelerin birkaç ses tiz veya pest bölgelerinde gezinilerek asma karar ve karar perdelerinde kalınır.Vakit namazında ilk sünnet kılındıktan sonra okunan salavatlama. ezanın orta kısmı olması nedeniyle “meyan” sayılır. İkinci tekrarda ise karara gidilir. onu takip eden tesbihat ve dua. doğaçlama) olarak okunur. cuma namazının farzından önce cami içerisinde okunanına ise iç ezan denir. dinî mûsikinin kendine özgü ağır başlı ve mistik tavrını korumaya özen gösterilmelidir. uygun makam geçkileri gösterilir. b) “Eşhedü en lâilâhe illallah” cümlelerinde. yine meyan nağmelerinde seyredilir ve karar verilir. seslerindeki perde genişlikleri ve özellikle mûsiki bilgilerinin önemli rolü vardır. geniş bir imam ve müezzin kadrosuna sahip olup bu göreve getirilecek kişilerin güzel sesli ve mûsiki bilgisine sahip iyi bir icracı olmaları ön planda tutulurdu. c) “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah”larda. namazın tamamlanmasından sonra okunan Âyetü’l-kürsî. Ezanın okuma şekli şöyledir. f) Son “tekbirler”de ilk iki tekbirdeki perdeler seslendirilir. Ayrıca Osmanlı saray teşkilâtında müezzinliğin ayrı bir yeri vardı. herhangi bir besteye bağlı kalınmaksızın serbest (irticâlî. Nitekim Enderun’a alınan güzel sesli ve kabiliyetli gençler burada mûsiki eğitimi görerek yetiştirilir. ayrıca ramazanlarda sahur vaktinde minarelerden okunan temcîdler. g) “Tehlîl”de ise çoğu defa inici nağmelerle ezan bitirilir. Burada meyana özgü perdelerde çoğunlukla tiz seslerde dolaşılır. İcrası bakımından “dış ezan” ve “iç ezan” olmak üzere ikiye ayrılan ezanın minarede okunanına dış ezan. teravih namazlarındaki salât-ı ümmiyyeler ve ramazan ilâhileri. bilinen cümlelerle okunan metindir. 223    . mûsiki aleti kullanılmamıştır. cumhur müezzinliği içerisinde yer alan icralardır. o makamın pest perdelerinden birkaçı gösterilir. okuyanın ses genişliği ölçüsünde makamın zemin nağmeleri icra edilir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi cami mûsikisinde ses ana unsur olduğundan. Ayrıca müezzinlerin ses renkleri. cuma ve bayram salâsı. Osmanlı döneminde selâtin camileri. minarede iki veya daha fazla sayıda müezzinin karşılıklı okudukları ezanlar. okunduğu namaz vaktine göre seçilmiş bir makamla. Devamında tekrar edilen tekbirlerde de. kendine özgü bir icra ve üslûp çerçevesinde. a) Hangi makamda okunacaksa başlangıç tekbirlerinin ilk ikisinde. Türk din mûsikisinde ezan. Tekke mûsikisiyle ortak icra edilenlerin dışındaki cami mûsiki şekilleri (formları) şunlardır: 1. makamın meyâna gelmeden önceki seyrini gösteren nağmeler yapılır. e) “Hayye ale’l-felâh”larda. tekbir alma.

diğer müezzinin uyumlu bir şekilde devam etmesidir.aralarında müezzinliğe yatkın müezzinliği”ne getirilirlerdi. Namazda cumhur müezzinliği içerisinde icra edilen tesbih. ikindi ezanının hicaz. son dönemde ise Hâfız Yusuf Gebzeli. Rifat Bey. müezzinin mûsikideki yeteneğine göre her makamdan okunabilir. uşşak. Ezanlar. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi. 2. Osmanlı döneminde. namazın sonunda tekrarlanan üç kelimeden birincisinin “sübhânallah” olmasıdır. Bunlar arasında “saray tavrı” adı da verilen “İstanbul tavrı”nın özel bir yeri vardı. Hâfız Kâni Karaca’dan özellikle söz etmeliyiz. nevâ. Ayrıca Türk din mûsikisinde ramazan ayında ve mübarek gecelerde sabaha doğru müezzinler tarafından minarelerde okunan ve “sübhâne’lmelikü’l-mevlâ” veya “sübhâne’l-melikü’l-a‘lâ” sözleriyle başlayan eserlere de “tesbîh ilâhisi” adı verilmiştir. olanlar seçilir ve zamanla “hünkâr Eskiden İstanbul. yüzyılın ünlü mûsikişinaslarından Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi. Hâşim Bey ve Şâkir Ağa bunlardan bazılarıdır. Bu icrada dikkat edilmesi gereken en önemli konu. yatsı ezanının ise uşşak. Eskiden İstanbul’da sabah ezanının sabâ. yüzyılda okudukları ezanlarla âdeta sembolleşmiş isimler de mevcuttur. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayarak ramazanın 224    . Bu uygulamada müezzinler. rast ve hicaz makamlarından okunması bir gelenek haline gelmişti. öğle ezanının hicaz. geri kalan kısımlar ise cemaatin gizli tekrarı ile okunur. birbirlerine karşılıklı perde göstererek ezanı okurlar. Bu adın verilmesinin sebebi. akşam ezanının segâh. bu maksatla her vakit namazının sonunda otuz üçer defa “sübhânellah”. Saray müezzinleriyle bazı paşaların özellikle ramazan aylarında selâtin camilerinde müezzinlik yapmaları sebebiyle halk arasında yerleşmiş ve yaygınlaşmış olan bu tavır zamanla İstanbul dışında da önemsenmiş ve “İstanbul ezanları”.Temcîd: Minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlardır. XIX. camilerde namazdan sonra müezzin mahfilinde bir veya birkaç müezzin tarafından bölüm bölüm ve bazan nöbetleşe. Konya. Her bir tesbih sözü ilk olarak bir müezzin tarafından yüksek sesle. dilkeşhâverân. Aksaray Valide Camii başmüezzini Hâfız Cemal’den. Osmanlı coğrafyasında daima örnek alınmıştır. “elhamdülillâh” ve “Allahü ekber” sözlerini terennüm etmekten ibarettir. Türk mûsikisinin “ağır başlı” olarak nitelendirilen daha çok lirik karakterli makamlarından ezan okumak âdeti yerleşmiştir. Ayrıca XX. Bursa. Üsküdar Yeni Valide Camii müezzini Hâfız Süleyman Karabacak’dan. bir müezzinin bir önceki ifadede bıraktığı perdeden. sarayda başmüezzinlik görevine yükselmiş meşhur mûsikişinaslar vardır. 3. İzmir gibi önemli kültür merkezlerinde özel ezan okuma tavırları gelişmiştir. rast ve dügâh.Tesbih: “Sübhânallah” kelimesini söylemek suretiyle Allah’ın bütün kusurlardan ve eksikliklerden uzak bulunduğuna inanmak. Bunlar arasında Süleymaniye Camii müezzinlerinden Hâfız Şevket ve Hâfız Kemal’den. cemaatin dua etmesine zemin hazırlamak için irticâlen değişik makamlardan ve usulsüz olarak okunur. onu yüceltmek anlamında olan tesbih (tespih). İki kişi tarafından karşılıklı olarak okunan ezanlara “çifte ezan” denilir. rast.

Belirli gün ve gecelerde yapılan bu zikirlere genel anlamda “âyin” denilmekteyse de bu kelime zamanla.Tekbir: Arefe ve kurban bayramı günlerinde kılınan farz namazlardan sonra. mevlid. Uzun bir eser olmamasına rağmen dar bir çerçevede.” diye başlayan âyetin bir kişi tarafından okunmasıyla temcîd sona erer. Ardından kitap ve şeriat sahibi peygamberlerden en az dördünün isminin anılmasını. mevlid okunurken. Segâh makamında ve usulsüz olarak bestelenen tekbirin bestekârı konusundaki yaygın görüş. zikir meclisleri olduğu daha önce belirtilmişti. Tekkelerde her tarikatın kendine mahsus zikir şekilleri vardı. “açık (cehrî) zikir yapan tarikatların zikirleri esnasında daha çok ritme dayalı. ayrıca ırak makamında ve durak evferi usulündeki notasını neşretmiştir. Camilerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak topluluğu idare edebilmek müezzinliğin önemli vazifelerindendi.. durak. tevşîh. Temcîd şu şekilde okunurdu: Bir kişinin “Yâ hazreti mevlâm” şeklindeki girişinden sonra üç defa kelime-i tevhid çekilir. tekbirin Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’nin (ö. bazı kısımları topluca (cumhur) okunan temcîdler bestelenmiş bir şekilde olmadıkları için her gece bir başka makamda icra edilme âdeti vardı. 4. Suphi Ezgi. Bir vakit namazının camide cemaatla kılınması esnasında ortaya çıkan dinî mûsiki unsurları nelerdir? II. ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler ve cemaatin katılımıyla minarede okunurdu.teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından. Muhammed’e salâtü selâm takip eder. Tekkelerde düzenlenen âyinlerde asıl amacın. Türk dinî mûsikisi formları içerisinde yer alan ve hem camide hem de tekkede icra edilen ilâhi. şuğul ve nefes şeklinde sıralanabilir.. Daha sonra Kur’ân-ı Kerîm’den Allah’ın isimlerini içeren âyetlerden biri okunur ve bunu bir beyitten ibaret bir münâcât veya na‘t-ı resûlün okunması takip eder.. Kur’ân-ı Kerîm’de sıkça tekrarlanan “Allah’ı zikrediniz” anlamındaki âyetlerin ışığında. 1711) ait olduğudur. hac ve umre ihramı boyunca. eserin Buhûrîzâde Mustafa Itrî’ye (ö. İşte tekke mûsikisi çerçevesinde icra edilen 225    . Ancak bu görüş mûsiki çevrelerinde kabul görmemiştir. bayram namazlarında. Bu zikirler esnasında okunan eserler sebebiyle de zikirlerde bir mûsiki ortamı oluşmaktadır. mi‘râciyye. Bazı kısımları tek. bazan bir veya birkaç enstrümanın da katılımıyla ortaya çıkan mûsiki” şeklinde tarif edilebilir. kurban kesilirken. Hz. Allah’ın yüceliğini ifade eden cümlelerdir. 1623) eseri olduğunu ifade etmiş. mersiye ve kaside şekilleri dışarıda tutulduğunda tekke mûsikisi formları genel olarak Mevlevî âyini.” veya “Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yasifûn . na‘t. Nihayet hep birlikte “ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîn” denilir ve sonrasında gür sesli biri tarafından “el-Fâtiha” çekilir. Mevleviyye tarikatına ait zikrin ve bu esnada okunan mûsiki eserinin özel adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. cenazede veya herhangi bir dinî merasimin heyecanı içerisinde topluca.. salâ.Tekke (Tasavvuf) Mûsikisi ve Şekilleri Son zamanlarda “tasavvuf mûsikisi” şeklinde de ifade edilen tekke mûsikisi. belirli bestesiyle okunan. bütün dünya müslümanlarının âdeta bir sembolü haline gelmiştir. Daha sonra ise “Mâ kâne Muhammedün ebâ ehadin . makamın karakteristik yapısı o derece ustalıkla işlenmiştir ki.

meydancı ve reisler tarafından idare edilir ve bu kişilerin uygun gördüğü sürede devam eder. Zaman zaman verilen aralarda na‘t. sık kullanılan ney. Zâkirbaşı tayin edilebilmek için binlerce ilâhinin bestesini güfteleriyle birlikte belleğinde korumuş olmak. Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışında tarikatlarda zikirler genel olarak üç şekilde yapılırdı: 1. kıyâm ve devrân zikirlerinde ritim farklıdır. bu şekilde zikredenlere kuûdî. zikir esnasında okunacak eserlerin makamlarının seçimi de önemlidir. durak. mersiye. Aynı şekilde Rifâî âyinindeki hareketliliğe bir Nakşibendî âyininde rastlanmaz. Zikir esnasında okunacak ilâhilerin hangi tür zikre uygun düşeceğinin kararı ve bu eserlerin zikrin nitelikleri ve günün özellikleri de göz önüne alınarak seçilmesi zâkirbaşının görevleri arasındaydı. zâkirler de zikrin ritmine uygun olarak devamlı ilâhi okurlardı. o tarikatın âyininde ve dolayısıyla âyin esnasında icra edilen mûsiki eserlerinde de hissedilir. Ayrıca aynı tarikatın âyini esnasında kuûd. Tekkelerde yapılan zikirlerde seslere genellikle ritmin yürütülmesinde yardımcı olan mahzar. bu şekilde zikredenlere kıyâmî. Tekke mûsikisinin usül ve erkânını çok iyi bilip uygulamasıyla tanınan ve hâfızasındaki dinî eser birikimiyle şöhret kazanan Beşiktaşlı Nuri Korman ile Albay Selahaddin Gürer Cumhuriyet döneminin son zâkirbaşılarındandır.Ayakta kol kola veya el ele tutuşarak sağ ayağını biraz ileri. Bektaşî âyinlerinde ise daha çok “bağlama ailesi” kullanılmıştır. Zikirdeki dinî mûsiki eserlerini “zâkirbaşı” idare ederdi.Diz çöküp oturarak ve başı sağa sola çevirmek veya diz kapakları yerde olduğu halde doğrulup oturmak suretiyle yapılan zikre kuûd zikri. bu şekilde zikredenlere devranî denilirdi.Ayakta beline kadar eğilip kalkmak. güzel bir sese ayrıca iyi bir idare yeteneğine sahip olmak gerekirdi. Mevlevî âyinlerinde. Tarikatların benimsedikleri tasavvufî düşünce. 3. Âyinlerde dervişler zikrederken.eserler de. kasideler okunarak zikre katılanların soluklanmalarına imkân hazırlanırdı. Âyinler şeyh. Ayrıca zikrin akışı içerisinde ritim gittikçe hızlanıp sesler de tizleşeceğinden. nevbe gibi vurmalı sazlarla ney eşlik etmiştir. Câmi mûsikisiyle ortak icrâ edilenlerin dışındaki tekke mûsikisi şekilleri şunlardır: 226    . zâkirbaşı. halîle. geniş bir mûsiki bilgisine. kudüm ve rebabın yanı sıra son dönemlerde Türk mûsikisi sazlarının hemen hepsi kullanılmıştır. bendir. zikrin çeşitli evrelerinde oluşan mânevî ortamlarda bazan tek kişi bazan da toplu olarak (cumhur) okunan dinî eserlerdir. Zâkirbaşılık çok önemli ve o derecede de zorlukları olan bir görevdi. olduğu yerde sağa sola dönmek ve sallanmak şeklinde yapılan zikre kıyâm zikri. sol ayağını da biraz geri atmak ve sağdan sola doğru düzenli bir tempo ile devamlı ilerleyip dönmek suretiyle yapılan zikre de devran zikri. kudüm. ağır ritimle başlayan zikir giderek hareketlenip coşkulu bir şekilde sona erer. 2. Meselâ Celvetî âyinindeki coşkunluktan çok sükûnete davet eden tavır bir Halvetî ve Kādirî âyininde görülmez.

Dîvân-ı Kebîr gibi eserlerinden. d) Neyzenbaşının yaptığı kısa “taksim”. semâhânenin sağ tarafı görünen maddî âlemi. Mevlevî semâı. “âyinhanlar” ve “saz topluluğunun” yani ses ve sazın ortaklaşa icrasından ibarettir. kıyamet gününü. ı) Tarikatçı veya duâcı dede ile en sonunda şeyhin okuduğu “Fâtiha” ve “gülbanklar”. tasavvuftaki devran anlayışına uygun biçimde. mânevî yolculuğunu simgeler. 1273) zaman zaman yaptığı nakledilen kendi etrafında dönme (semâ) şeklindeki hareketinden alınan ilhamla. Ancak günümüzde mutrip heyetine hemen bütün yaylı ve mızraplı sazlar katılmaktadır. Böylece Hak’tan aldığı mânevî güzellikleri. Ney insan-ı kâmili (olgun insanı). h) Âyinhanlardan biri tarafından okunan “aşr-ı şerif”. c) Aynı makamda dört haneli bir “peşrev”in çalınması. güftesi Mevlânâ’ya. Mevlevî âyinleri üslûp ve melodik yapı bakımından Türk mûsikisinin en seçkin eserleri arasında yer alır. Bu toplulukta âyin okuyanlara “âyinhan” denilir ve bunları kudümzenbaşı yönetir. Mevlevî âyini. semâ. Her birine “selâm” adı verilen dört bölümde düzenlenen âyinlerin güfteleri genellikle Mevlânâ’nın Mesnevî. kısaca bir “aşk meclisi” olarak ifade edilir. bestesi Mustafa Itrî Efendi’ye ait rast makamındaki “na‘t”ın okunması.Mevlevî Âyini: “Mevlevî âyini” denildiği zaman. insanın mi‘râcını (yükselişini). sol tarafı ise görünmeyen mânâ âlemini sembolize eder. b) Okunacak ve çalınacak âyîn-i şerifin makamında neyle uzunca yapılan “baş taksim”. Âyinler. Hak gözüyle baktığı halka ulaştırmaktadır. e) Dört selâmdan oluşan “âyîn-i şerif”in okunup çalınması. Kollarını açarak semâ eden semâzenin sağ eli dua edercesine göklere dönük. Bir Mevlevî âyininin icrasını şu ana başlıklarla özetleyebiliriz: a) Âyin bestesi içerisinde bulunmamakla birlikte her âyinin başında okunması gelenek haline gelen. Allah’ın ikramını almaya hazır. oğlu Sultan Veled’in şiirlerinden ve bazı Mevlevî şairlerinin manzumelerinden seçilmiştir. Neyzenbaşının idaresindeki saz heyetinde ise öncelikle ney. Âyin icra etmekle görevli topluluğa “mutrip” adı verilir.1. tennûre kefeni. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. rebap ve halîle gibi sazlar yer alır. a) Semâ ve mukabele de denilen. neyin üflenmesi ise ölümden sonra sûr sesiyle dirilmeyi anlatır. f) “Son peşrev” ve “son yürük semâi”nin yürükçe icrası. sırtındaki hırkası da kabridir. Semâzenin başındaki sikke mezar taşı. kendisinden sonra geliştirilerek düzenlenmiş bir zikir toplantısı. Semâ yapılan semâhane kâinatı. kudüm. g) Ney veya başka bir sazla yapılan kısa “son taksim”. 227    . devamlı olarak baktığı sol eli ise yere dönüktür. b) Bu zikir esnasında okunmak ve çalınmak üzere bestelenmiş bir dinî mûsiki eseri anlaşılmaktadır.

bu nice sultan olur” mısrâıyla başlayan ve bütün âyinlerde tekrarlanan Türkçe iki beyitlik bölümden sonra Farsça olarak devam eden diğer dörtlüklerde gittikçe hızlanan yürük semâi usulü kullanılmıştır.Şuğul: Türk bestekârları tarafından Türk mûsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilâhilere verilen isimdir. pek az şuğulün güfte yazarı bilinmektedir. darb. bu tarikat çerçevesinde düzenlenen sazlı sözlü toplantılarda okunan şeklidir. Şuğullerin ağızdan ağza nakledilmesi esnasında bazı güftelerin bozulması nedeniyle. yüzyılda meşhur olmuş durakçılardandır. Şuğuller özellikle Kādirî. Elimizde bulunan şuğullerin büyük kısmı. zikrin birinci bölümünü teşkil eden “kelime-i tevhid”den sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan eserlerdir. durakların usulsüz bestelendiği ve serbest olarak okunduğu görüşü yaygınsa da Suphi Ezgi durakların. Hak dost. İki zikir arasındaki durma esnasında okunduğu için bu adın verildiği söylenir. kudüm ve mahzar gibi ritim sazlarının eşliğinde Arapça kasidelerle birlikte okunurdu. II. III. 2. dinî mûsiki repertuarında da fazla bir yere sahip değildir. Durak güftelerinde daha çok dört mısralık manzumeler kullanılmıştır. Bu selâmda Ahmed Eflâkî’nin Sultan Veled hakkında kaleme aldığı “Ey ki hezâr âferîn. düyek. Sa‘dî. selâmın ilk dörtlüğü devr-i kebîr. 3.Mevlevî âyinlerinde belirli usuller kullanılır: Peşrevler devr-i kebîr. Usulsüz olarak bestelenen durakların güfteleri Türkçe’dir. dervişlerin ism-i celâl zikrine hazırlanmaları için daha çok Allah’ın büyüklüğü. durak evferi usulüyle ölçüldüğü kanaatinde olup tesbit ettiği durakların notalarını da bu anlayışla yayımlamıştır. Bunlardan Mutafzâde Ahmed Efendi. Rifâî. saz terennümleri aksak semâi usulü ile ölçülmüştür. düyek.Nefes: Çoğunlukla Bektaşî tarikatına bağlı şairler tarafından kaleme alınmış tasavvufî güftelerin. selâmlar ağır evfer. ritim itibariyle de hareketli eserlerdir. selâm devr-i revân.Durak: Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışındaki tarikatların hemen hepsinde. sofyan ve düyek gibi küçük usullerle ölçülmüşlerdir. Son peşrev düyek veya sofyan usulüyle ölçülmüş olup. 1897). Eski örneklerinden hareketle. hû” gibi terennümlerin yerleştirildiği görülmektedir. Bunlarında birinci ve üçüncü mısraları farklı nağmelere sahip olup ikinci ve dördüncü mısralar. Birkaç saat süren bu merasimlerde okunan şuğullerde. Behlül Efendi ve Durakçı Nâfiz Bey. Şâzelî ve Bedevî tekkelerinde bayramlarda ve kandil gecelerinde yapılan kıyam zikri esnasında halîle. Zamanımıza ulaşan şuğullerin büyük bir kısmının bestekârı Eyyûbî Zekâî Dede’dir (ö. son yürük semâi oldukça hızlı bir şekilde vurulur. kolay anlaşılan ifadelerden meydana gelmiş olup. Şahlamalar 228    . ve IV. birinci mısranın bestesiyle okunur. Okunması özel bir üslûp isteyen durakları okumakla tanınmış mûsikişinaslar vardı. Günümüz dinî mûsiki icralarında pek az yer verilen şuğuller. I. XIX. evsat. yürük usullerle söylenenlerine ise “şahlama” denir. Tekkelerde zikir esnasında okunduklarından daha çok nîm sofyan. çok seyrek firenkçîn (çok az da olsa evfer. Duraklarda terennüm bulunmamakta ise de arzu edilen yerlere “dost. 4. devr-i hindî). sıfatları gibi konuların işlendiği şiirlerden seçilmiştir. Durak güfteleri. ağır düyek. ağırdan başlayıp giderek süratlenen bir seyir takip edilirdi. Beste özellikleri yönünden daha çok halk mûsikisinin etkileri görünen nefeslerin ağır usullerle söylenenlerine “oturak”.

bestenigâr. Nefesler hece vezniyle ve bu veznin özellikle 6 + 5= 11’li duraklı veya 8’li. büyük kısmının bestekârı bilinmemektedir. Çoğu hece vezniyle. Âşık. Nefeslere eşlik eden temel saz bağlama olup bağlamanın hemen her çeşidi kullanılır. tanınmış din büyüklerinin üstün vasıflarını dile getiren manzumelerin Türk mûsikisi makam ve usulleri çerçevesinde bestelenmiş şeklidir.“semah nefesi” olarak da bilinir. segâh. 5’li duraksız şekillerinde yazılmıştır. çember. berefşan ve hafîf gibi büyük usuller de kullanılmıştır. Kendilerine mahsus tavırları olan ilâhiler genellikle okundukları yere göre cami ve tekke ilâhileri diye ikiye ayrılmalarına rağmen bunların dışında değişik zaman ve mekânlarda da icra edilirler. Eskiden özellikle tekkelerde ve camilerde hicrî aylara göre seçilmiş ilâhiler okunurdu. sade. ardından on iki imamın adı zikredilen “düvâz” veya “düvâzde imam” denilen manzumeler okunur. “Meydan ilâhileri” de denilen tekke ilâhilerinin. Muhammed’e ait unsurların bulunduğu ilâhiler. ırak. Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışında genel olarak tarikatlarda zikirler kaç şekilde yapılır ve bunlara ne ad verilirdi? III. bayatî. evsat. devr-i kebîr. halk mûsikisi özelliklerini taşıyan. sazende. ud. Hemen her makamda ilâhi bestelenirse de fazla tiz seslerde dolaşmayan. devran esnasında okunanlarına “devran ilâhileri” denirdi. bir topluluk olarak icra edilmesi durumunda bağlamaya kabak kemane. rast. nevâ. hüseynî. İstanbul ve çevresinde okunan nefeslerde beste ve melodik yapı bakımından klasik Türk mûsikisi etkisi görülür. Son dört asır içerisinde kaydedilmiş bazı repertuar ve güfte mecmuaları incelendiğinde ilâhi bestelerinde çoğunlukla acem. mâhur. Kerbelâ olayını ve Ehl-i beyt sevgisini konu edinen “Muharrem ilâhileri”. uşşak ve tâhir gibi makamların tercih edildikleri görülmektedir. Muharrem ayında Hz. cümbüş gibi yaylı ve mızraplı sazlar da eşlik edebilir. gûyende denilen nefes okuyucularına bazan bir bazan da birkaç kişiden oluşan saz topluluğu eşlik eder. acem-aşiran. Rumeli ve Anadolu’da okunan nefesler ise saz şairlerinin besteleri niteliğinde. Hüseyin’in şehadetini. zikir dışında topluca okunan ilâhilere de “cumhur ilâhisi” denilirdi. anlaşılır bir Türkçe ile yazılan nefeslerin elde mevcut bazılarının şairleri biliniyorsa da. düyek. dügâh. 229    . hicaz (ailesi).. oturarak zikredildiğinde okunanlarına “kuûd ilâhileri”. Nefeslerde kullanılan Bektaşî raksı. Türk mûsikisinde ağır başlı olarak nitelendirilen makamlardan ilâhi bestelenmesi gelenek haline gelmiştir. çoğunlukla Allah ve peygamber sevgisiyle. zikrin ayakta devamı sırasında okunanlarına “kıyam ilâhileri”. bütünüyle mahallî motiflerle meydana gelmiş eserlerdir. devr-i hindî gibi küçük usullerle ölçülen ilâhilerde muhammes. Bektâşi devr-i revânı adlı usullere Anadolu ve Rumeli âşık mûsikisinde de rastlanır. Daha çok sofyan. 7’li. Muhabbet sofrası veya Ali sofrası adı verilen toplantılarda önce mürşidin izniyle üç adet nefes. evfer. eviç. hüzzam. Bektaşî raksânı.İlâhi: Dinî tasavvufî içerikli.Cami ve Tekke Mûsikisinde Ortak Şekiller 1. Mûsikinin. rebîülevvel ve rebîülâhir aylarında Hz. türkü vb. Tekkelerde zikir esnasında zâkirler tarafından okunan ilâhilere genel olarak “zikir ilâhisi” veya “usül ilâhisi”. sabâ.

2 ve 4. Cami ve tekke na‘tları olmak üzere ikiye ayrılan na‘tlar camilerde cuma ve bayram namazlarından önce okunan Kur’an’ın ardından tarifhanın ayağa kalkarak Hz. sevinçlerin. hüzünlerin. ninnî ilâhileri bunlardan bazıları olup günümüzde icrasına pek rastlanmamaktadır. Karşılama geceleri adı verilen ramazanın ilk on beş gecesinde okunan “merhaba” nakaratlı ilâhilerde ramazanın gelişinden duyulan sevinç ifade edilir. Na‘tlar ağır bir ritimleseyreder ve na‘tlarda ilâhilere göre daha sanatlı bir üslup dikkati çeker. konulu ilâhi bulunmaktadır. Tekkelerde ise zâkir ve zâkirbaşıları tarafından icra edilirdi. Türk mûsikisinin tanınmış bestekârlarından da olan Nazîm’in aynı dönemde yaşamış Niznâm Yûsuf Çelebi tarafından rast makamında bestelenmiş “Âftâb-ı subh-i mâ evhâ habîb-i kibriyâ” mısraıyla başlayan na‘tı çok meşhurdur.Na‘t: Hz. Bir kişi tarafından ve genellikle irticâlî (improvize) okunan na‘tların bestelenmiş ve günümüze kadar gelmiş örnekleri de bulunmaktadır. Ayrıca Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin rast makamında bestelediği “na‘t-ı Mevlânâ” olarak bilinen eseri de na‘t formunun en güzel örnekleri arasındadır. mısra meyan olarak bestelenir. Peygamber’in isim ve sıfatlarının. Cenaze ilâhileri mektep ilâhileri. mucizelerinin konu olarak alınıp ondan şefaat dileklerinin dile getirildiği manzumelerin. Sözleri Mevlânâ’ya ait olan ve “Yâ habîballah resûl-i Hâlik-ı yektâ tüyi” mısraıyla başlayan bu eser. 230    . kaleme aldığı 300’e yakın na‘tıyla Yahyâ Nazîm Çelebi’nin (ö. Ramazan ayında tekkelerdeki zikirler çok kısa sürer ve dinî mûsiki yoğunluğu camiye taşınırdı. camiyi yaptıranın hayırlarını da sayarak dua etmesinden sonra “na‘than” tarafından okunurdu. örnek ahlâkının. Toplum hayatının çeşitli evrelerinde. kına. na‘tların muhakkak durak evferi ve darb-ı Türkî usulleriyle okunması gerektiğini ifade eder. Türk mûsikisi makam ve kaideleri çerçevesinde irticâlen veya bestesi ile okunmasıdır. en çok na‘tın yazıldığı XVIII. önemli olayların meydana gelmesi ve anılması sebebiyle okunan pek çok. üstün özelliklerinin. İslâmî Türk edebiyatında. 1727) ayrı bir yeri vardır. nikah. 2. mısralar zemin. Ekrem Karadeniz ve Bekir Sıdkı Sezgin. yüzyıldaki na‘t şairleri arasında. besteli na‘tların duraklarda olduğu gibi usule uyulmaksızın serbest bir yorumla. Ünlü mûsikişinaslar M. asıl melodik yapıyı bozmamaya özen gösterilerek icra edilmesi gerektiğini söylerken Subhi Ezgi. damat. Na‘tların Arapça ve Farsça bazı örneklerine rastlanırsa da genellikle Türkçe kaleme alınmışlardır. beste formunda olduğu gibi 1. uğurlama geceleri denilen son on beş gecede okunan “elveda” nakaratlı ilâhilerde ise ramazanın sona ermesinden duyulan üzüntü dile getirilirdi.halk arasında büyük ve küçük tövbe ayları olarak adlandırılan cemâziyelevvel ve cemâziyelâhir aylarında tövbe ve istiğfar konulu ilâhiler okunurdu. Mevlevî âyinlerinin başında neyzenbaşının yapacağı post taksiminden önce na‘than tarafından ayakta okunur. 3. Dört mısralı bir na‘t. Bu ayda camilerde kılınan teravih namazlarının her dört rekatından sonra ayrı makamlarda okunan ilâhilere “ramazan ilâhileri” adı verilmiştir. Peygamber’e salâtü selâm getirip.

Allah.3. Allah. Okunuşu şöyledir: Peygamberimizin sıfatları olan 2. Yâ mevlâ Allah 2. 1623) tarafından bestelendiğini söyleyenler de vardır. aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren.Sabah salâsı: Sabah ezanından önce. 1711) olduğu hakkındaki görüş yaygın ise de Hatib Zâkirî Hasan Efendi (ö. Allah. bazan toplu olarak bir kısmı besteyle. Salâlar minarede sabahleyin ezandan önce. Daha çok camideki dinî mûsiki icraları arasında yer almışsa da tekkelerde ve çeşitli dinî-tasavvufî toplantılarda bazan bir kişi tarafından. Peygamber’e Allah’tan rahmet ve selâm temenni eden. onu metheden. B. onun şefsatını dileyen. bir kısmı irticâlen okunan salâlar vardır. Bayatî makamındaki eserin bestekârı Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’dir. dilkeşhâverân makamında ve tesbit edilmiş bestesi esas alınarak okunur. vakit ezanının makamında irticâlî olarak icra edilirdi. bölümle bitirilir.Cuma ve Bayram Salâsı: Bayram namazları ile cuma namazından önce müezzin mahfilinde müezzinler tarafından karşılıklı okunurdu. Leyse’l-îdü limen lebise’l-cedîd İnneme’l-îdü limen hâfe mine’l-vaîd Leyse’l-îdü limen rakebe’l-matâyâ İnneme’l-îdü limen terake’l-hatâyâ Leyse’l-îdü limen beseta’l-bisât 231    . Sözleri Arapça ve mensur olup bir kısmı besteyle okunan salâlar. İki müezzinin karşılıklı okuduğu salâya “çifte salâ” adı verilir. ikindi ve yatsıda ezandan sonra müezzinler tarafından okunur. öğle. bölümün her bir bendinin icrasından sonra 1. Sabah salâsının dışındakiler.es-Salâtü ve’s-selâmü aleyk 2. Yâ seyyidenâ yâ Resûlallah Yâ seyyidenâ yâ habîballah Yâ seyyidenâ yâ nebiyyallah Yâ seyyidenâ yâ hayra halkillâh Yâ seyyidenâ yâ nûra arşillâh 3. okundukları yere ve zamana göre adlandırılmışlardır. Sabah salâsının güftesi üç bölümden oluşmaktadır: 1. Eserin bestekârının Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (ö. Eserin metni şöyledir: 1. Salâlar da ezanlar gibi iki veya daha fazla müezzin tarafından verilebilir. Salâların çeşitleri şöyle sıralanabilir: A. bölüme dönülür ve sonunda 3. belirli bestesiyle veya serbest olarak okunan güftelerin genel adıdır.Salâ: Arapça’da “duâ” ve “namaz” anlamlarına gelen salâ (salât) Hz. mevlâ hû.

İstanbul 1946. Bu âdetin ilk olarak Mısır’da Fâtımîler zamanında başladığını kaynaklardan öğrenmekteyiz. Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. belli bir vakti olmayan cenaze namazının kılınacağı zamanı haber vermek maksadıyla okunur. Ayrıca cenaze defnedildikten sonra tekrar bir defa daha okunarak mezarlık terk edilirdi. bölümler tek kişi.Lâ ilâhe illallâh vahdehû lâ şerîke leh ve lâ nazîra leh.îdü limen nazara envâi’l-elvân İnneme’l. Günümüzde bu şekliyle. bölümler ise cumhur olarak okunur. Ve alâ âli Muhammed. 3. aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadelerinden ibarettir. tarikat zikirleri icrası. bölümle salâ sona erer. bölüm cumhuren.îdü limen tezevvede bi-zâdi’t-takvâ Leyse’l. b) Cenaze namazından sonra teşkil edilen cenaze alayı sırasında okunan salâ ise bir çeşit zikir şeklinde ve cemaatin de katılımıyla icra edilirdi. hüseynî makamındaki bu eser Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenmiştir. bayram ve cuma günleri cami içerisinde salâ okunma âdeti kalkmıştır. 2. a) Minarelerde okunan cenaze salâsı. Günümüzde bu şekliyle bir cenaze defni artık yapılmamaktadır (Bu üç salânın notası için bakınız: Suphi Ezgi. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 2. C. sakal-ı şerif ve hırka-i saadet ziyareti. Daha sonra bir kişi tarafından okunan 3. ve 4. kısımda her cümle “Yâ mevlâ Allah” nidasıyla başlar. Muhammedün emînullâhi hakkan ve sıdkan. Peygamber’e. Eser şu şekilde okunur: 1. namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kıldırılacağı vakit namazından bir saat kadar önce okunmak suretiyle devam etmektedir. Ve salli ve sellim alâ es‘adi ve eşrefi nûri cemîi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn 4. teravih namazlarında her dört rekâttan 232    . D.Cenaze Salâsı: Vefat haberinin duyurulması amacıyla minarelerde okunan salâtü selâm ile cenazenin kabre götürülüşü sırasında düzenlenen cenaze alayında ve definden sonra okunan salâ olmak üzere iki çeşittir. Eserin okunuşu şöyledir: 1. Mevlid merasimleri.îdü limen nazara cemâli’r-Rahmân 3. Ve salli ve sellim alâ es‘adi ve eşrefi nûri cemîi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn 4. Temcid-Na‘ı-Salât-Durak.Salât-ı Ümmiyye: Hz. Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.İnneme’l-îdü limen tecâveze ala’s-sırât Leyse’l-îdü limen tezeyyene bi-zîneti’d-dünyâ İnneme’l. Günümüzde bu şekildeki salâ âdeti. ikinci kısım bir kişi tarafından okunur. bölümün ardından cumhur olarak okunan 4. Beş cümleden ibaret olan 2. ve 3. s. 12-14). Eserin metni şöyledir: 1.

Tevşîh okurken dik akorttan olabildiğince kaçınılmalı.. Bu salânın adının metinde geçen “nebiyyi’l-ümmiyyi” ifadesindeki “ümmî” kelimesinden kaynaklanmış olması muhtemeldir. 4. çoğunlukla irticâlî (doğaçlama) bir şekilde icra edilen na‘tlardan a) cumhur olarak (koro) okunması. Tekkelerde birbirlerinden farklı.. 2. Meselâ “Velâdet” bahrine rast makamıyla girileceğine göre bu bahirden önce okunacak tevşîh rast veya rastın terkiplerinden bir makam olmalı. herkesin uyabileceği orta bir akort seçilmelidir. yüzyılın tanınmış Halvetî şeyhlerinden mutasavvıf şair 233    . mevlid bahirlerinin makamı ve konusu arasında uygunluk olmalıdır. b) besteli olması gibi özelliklerle ayrılırlar. çember. Tevşîhhanların okuyuşlarında. Güfte itibariyle na‘tlarla aynı niteliklere sahip olan tevşîhler dinî mûsikide. Camilerde. Bunlar arasında. Salât-ı ümmiyyenin metni şöyledir: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim”. ayrıca konusu da bahrin konusuyla uyuşmalıdır. Güfteleri genellikle 2.” diye başlayan “salât-ı münciye” ile çoğunlukla teravih namazlarının sonundaki duaya geçmeden önce müezzinlerin birlikte okudukları “Allâhümme salli ale’l-Mustafâ” ifadesiyle başlayan mâhur makamındaki salâtü selâmdan da söz etmeliyiz. belirli bestesi ve güftesiyle toplu olarak okunur. 4. güfteleri her yönüyle Hz. 6 mısradan ibaret bir kıta olan tevşîhler daha çok devr-i kebîr. mi‘râciyye gibi büyük formdaki eserlerin bölümlerini süsleyip renklendiren anlamında kullanılmıştır. Peygamber’i konu alan ilâhilerdir.Tevşîh okuyanlar arasında ağız birliğine özellikle önem verilmelidir. bazan da cemaatin katılımıyla okunan ve “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ. evsat gibi büyük usullerle ölçülmüşlerdir. Tevşîh okuyanlara “tevşîhhan” denilir. Rifâiyye ve Sa‘diyye gibi bazı tarikatlarda evrattan önce okunan “salât-ı kemâliyye”nin ayrı bir yeri vardır. Çok kullanılan dört mısralık bir kıtanın beste şeması: A+A+B+A şeklindedir. Günümüzde zengin bir tevşîh repertuarının olduğu söylenemez. farz namazlarında selâm verildikten sonra tesbihata geçmeden önce bazan imamın tek başına. şu noktalara dikkat etmeleri gerekir: 1. değişik adlarla anılan pek çok salâ okunmaktaydı.Tevşîh: Mevlid ve mi‘râciyye gibi hacimli eserlerin bahirleri arasında okunmak üzere bestelenmiş. yaygın biçimde okunması sebebiyle özellikle Kādiriyye.Okunacak tevşîhlerle. Diğer salâlar gibi Arapça olan salât-ı ümmiyye camilerde cumhur müezzinliği çerçevesinde icra edilir.sonra (ilâhi okunmadığı zamanlarda) olmak üzere çeşitli dinî törenlerde. Sözleri daha çok Türkçe olmasına rağmen Arapça ve Farsça yazılmış tevşîhlerde vardır. düzenlemek” mânalarına gelen tevşîh. “süslemek. mevlid. Arapça. 5. Segâh makamında bestelenen eserin bestekârının Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi olduğu görüşü yaygın ise de Suphi Ezgi. Ancak bunlar arasında XV. Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’ye ait olduğunu kaydetmiştir. 3.

Dede Ömer Rûşenî’nin (ö. 1485): “Çündoğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi” mısraıyla başlayan manzumesinin ayrı bir yeri vardır. Mustafa Itrî Efendi’den Eyyûbî Ali Rıza Şegel’e kadar pek çok mûsikişinas tarafından bestelenen bu tevşîhin otuza yakın bestesi tesbit edilmiştir. Ayrıca Aziz Mahmud Hüdâyî’nin kaleme alıp çârgâh makamında bestelediği “Kudûmün rahmet-i zevk u safâdır yâ Resûlallah”, Zekâî Dede’nin şevkutarab makamında bestelediği “Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şâh”, Hacı Fâik Bey’in hüzzam makamında bestelediği “Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ” mısralarıyla başlayan tevşîhleri tanınmış eserler arasındadır. 5- Mevlid: Mevlid, İslâm edebiyatı ve sanatında Hz. Peygamber’in doğum yıl dönümünde yapılan merasimlere isim olmasının yanı sıra bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin de ortak adıdır. İslâm dünyasında ilk mevlid merasimlerinin, Mısır’da Fâtımîler devrinde MuîzLidînillah döneminden (972-975) itibaren düzenlenmeye başladığı ifade edilir. Halkın da katılımıyla görkemli ve parlak merasimlerle ilk mevlid töreni, Erbil Atabeglerinden “Muazzam” lâkabıyla tanınmış Muzafferüddin Kökböri devrinde 1207 yılında yapılmış; bu törende Endülüslü ünlü hadis bilgini İbn Dihye, İslâm edebiyatında ilk mevlid kitabı kabul edilen et-Tenvîr fî mevlidi’s-sirâci’l-münîr adlı eserini Atabeg’e takdim etmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk resmî mevlid merasimlerinin Sultan III. Murad zamanında 1588’de başlatıldığı ve devlet protokolünde yer aldığı kaydedilir. Bu kutlamalar Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam etmiştir. Türk edebiyatında Hz. Peygamber sevgisi yoğun bir şekilde işlenmiş, çoğunlukla manzum olarak 200 civarında mevlid yazılmıştır. Ancak Bursa’da Emîr Sultan’a mensup bir mutasavvıf olan Süleyman Çelebi’nin 1409 yılında tamamladığı, Vesîletü’n-necât (kurtuluş yolu) adlı manzume, özellikle dilinin sadeliği nedeniyle, yüzyıllar boyu büyük bir ilgi ile okunmuştur. Mesnevî tarzında ve “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezniyle yazılmış olan eser bir münâcât ile başlar ve özetle âlemin yaratılış sebebi, Hz. Peygamber’in ruhunun yaratılışı, Muhammedî nûrun intikali, onun doğumu sırasında meydana gelen olağanüstü halleri, onun övülmesi, mucizeleri, mi‘râcı, hicreti ve vefatı gibi konuları içine alır. Mevlidin başta Hz. Peygamber’in doğum yıldönümü (mevlid kandili), mübarek gün ve geceler (kandiller) olmak üzere ölüm, doğum, sünnet, evlenme, hac ibadetini yerine getirme vb. sevinç ve üzüntülerin birlikte paylaşılması için düzenlenen toplantılarda okunması gelenek haline gelmiştir. Eserin bizzat Süleyman Çelebi ve Sinâneddin Yûsuf (ö. 1565) tarafından bestelenmiş olabileceği tahmin edilmekte ise de XVII. yüzyılda Bursa’da yaşamış Sekban adlı mûsikişinas tarafından bestelendiği kaynaklarda kesin olarak ifade edilmiştir. Bu beste XIX. yüzyılın sonlarına doğru unutulmuş, günümüzde ise “bahirlerin belli makamlar çerçevesinde irticâlen okunması” gibi bir gelenek oluşmuştur. Mevlidin her bölümü (bahir) mevlidhan denilen bir kişi tarafından, bahirler arasındaki tevşîhler de tevşîhhan grubunca okunur. Eskiden, bir aşr-ı şerif veya tevşîhin (bazan ikisinin birden) okunmasından sonra mevlidhanın da bir kaside okuyarak bahre başlaması gibi bir âdet vardı. Bahirlerde monotonluğa yer vermemek amacıyla çeşitli makam geçkileri yapılır, giriş seyirleri ile karar seyirleri de farklı makamlarda gerçekleşir.

234   

Gelenek haline gelmiş şekliyle, mevlid bahirlerinin giriş ve karar seyirlerinde şöyle bir sıralama takip edilir: a) “Allah adın zikredelim evvelâ” mısraı ile başlayan “Münâcât” veya “Tevhîd” bahrine “sabâ” ile girilir. Çeşitli geçkiler yapıldıktan sonra “hüseynî” ile karar verilir. b) “Hak Teâlâ çün yarattı Âdem’i” mısraıyla başlayan “Nûr” bahrine “hicaz” ile girilir ve bu bahre “rast” makamıyla karar verilir. c) “Âmine hâtun Muhammed ânesi” mısraıyla başlayan “Velâdet” bahrine “rast” makamı ile girilir ve sonunda da “segâh” karar verilerek okunacak salât ü selâma zemin hazırlanır. d) “Yaradılmış cümle oldu şâduman” mısraıyla başlayan “Merhabâ” bahrine “hüseynî” ile girilir, “segâh” veya “hüzzâm”la karar verilir. e) “Söyleşirken Cebrail ile kelâm” şeklinde başlayan “Mi‘râc” bahrine “hüzzâm” makamıyla girilir ve bu bahirde de “uşşak” ile karar verilir. f) “Yâ İlâhî ol Muhammed hakkiçün” mısraı ile başlayan “Dua” bahrine “uşşak” ile girilir. Bu bölüm de hüseynî ile karar verip hep bir ağızdan okunan “Rahmetullâhi aleyhim ecmaîn” duasıyla son bulur. Okunan mevlid, duanın ardından bir aşr-ı şerif kıraati ve nihayet yapılan dua ile sona erer. Türk din mûsikisinde öteden beri mevlidhanlıkla şöhret bulmuş pek çok mûsikişinas yetişmiştir. Son dönem mevlidhanları arasında Hâfız Sâmi, Hâfız Kemal, Hâfız Burhan, Mecit Sesigür, Esat Gerede, Ali Üsküdarlı, Hüseyin Sebilci, Kâzım Büyükaksoy, Zeki Altun, Kâni Karaca günümüz mevlidhanları arasında ise Halil İbrahim Çanakkaleli, Fevzi Mısır, Aziz Bahriyeli, Emin Işık, özellikle belirtilmelidir. Mevlüd manzûmesi son devir hattat ve mûsiki şinaslarından Kemal Batanay tarafından yeniden bestelenmiş, Kâni Karaca’nın meşkettiği bu bestenin notası henüz neşredilmediğinden okunması yaygınlaşmamıştır. 6- Mi‘râciyye: Mi‘râc kelimesi, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin dokuzuncu senesinde meydana gelen ve onun Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuk esnasında Allah katına çıkışını ifade eder. Bu sebeple recep ayının 27. gecesi, bütün İslâm âleminde “Mi‘râc kandili” olarak kutlanır. İnsanlık tarihinin olağanüstü olaylarından biri olan mi‘râc gecesine ait mucizenin aşamalarını anlatan ve “Mi‘râciyye, Mi‘râcnâme” adı verilen bu manzumeler daha çok İranlılar’la Türkler tarafından kaleme alınmıştır ve bir mûsiki formu olarak işlenmesi ise sadece Osmanlılar’a aittir. Türk edebiyatında pek çok mi‘râciyye yazılmış ise de Türk din mûsikisinde mi‘râciyye denildiğinde akla, bestekâr-neyzen, Galata Mevlevîhânesi şeyhlerinden Osman Dede’nin (ö. 1729) ve mesnevî tarzında yazıp bestelediği “Mi‘râciyye” akla gelir. Osman Dede, kaleme aldığı mi‘râciyyesini segâh, müsteâr, dügah, nevâ, sabâ, hüseynî ve nişâbur makamlarında, her birine “hâne” denilen yedi bölüm halinde bestelemiştir. Nevâ makamındaki dördüncü hâne, XIX. yüzyılın sonlarına doğru

235   

unutulduğundan günümüze ulaşmamıştır (Notası için bk. Suphi Ezgi, AmelîNazarî Türk Mûsikisi, İstanbul, ts. III, 102-137). Bestesi günümüze ulaşan mi‘râciyyenin hâneleri arasında okunan ve yine Osman Dede tarafından bestelenmiş olan beş adet tevşîhin Arapça olan dört tanesinin güftesi Şeyh Mehmet Nasûhî’ye (ö. 1718), Farsça yazılmış tek tevşîh ise Mevlânâ’ya aittir. Osman Dede’nin mi‘râciyyesinin, Mi‘râc gecesi, ondan bir gece öncesi ve bir gece sonrası olmak üzere üç gece okunması geleneği vardı. Eser cami, mevlevîhâne ve tekkelerden başka diğer bazı yerlerde de icra edilirdi. Kılınan namazın ardından İsrâ sûresinin başlangıç kısmı okunur, “Fâtiha”dan sonra iki mi’rachan birbirine bitişik iki kürsüye çıkarak eseri birlikte okurlardı. Bu sırada kürsülerin altında oturan zâkirler (tevşîhhanlar) ilk kısımlarda her mısraın sonunda “sallû aleyh”, hüseynî hânesinde “minna’s-salât”, son münâcât hânesinde ise “ikbel yâ mücîb” terennümünü tekrarlardı. Ayrıca bölümlerden önce, tevşîhhanlar tarafından tevşîhler okunur, dinleyicilere süt ikram edilirdi. Bunun sebebi ise, mi‘râc esnasında Hz. Peygamber’in, teklif edilen içecekler arasından sütü seçmesidir. 7- Mersiye: Bir kimsenin ölümünden sonra onun iyiliklerini, üstün sıfatlarını ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan manzume anlamına gelen mersiye, dar çerçevede Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının Kerbelâ’da şehid edilmeleri üzerine yazılan eserler için kullanılmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan bu manzumelerin, “mersiyehan” ve “nevhâhan” denilen sanatkârlar tarafından besteli veya irticâlî olarak okunmaları, Türk din mûsikisinde “mersiye” adı verilen bir şeklin doğmasına sebep olmuştur. İlk olarak Irak Büveyhî Hükümdarı Muizzüddevle’nin 10 Muharrem 345’te (8 Şubat 963) Bağdat’ta başlattığı matem törenleri zamanla Şiî çevreleriyle Sünnî tasavvuf çevrelerinde yaygınlık kazanmış, İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinde muharrem ayının ilk on gününde, özellikle onuncu gün ve gecesinde yoğunlaşmış ve muharrem giderek bütünüyle bir matem ayına dönüşmüştür. Türk edebiyatında, bilinen en eski Kerbelâ mersiyeleri Âşık Yûnus ve Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 1415) tarafından yazılmış ve besteli olarak yüzyıllarca okunagelmiştir. Muharrem ayı süresince başta Bektaşî tekkeleri olmak üzere bütün tekkelerde ve camilerde mersiyeler okunurdu. Mersiye okuma geleneği özellikle kıyamî ve devranî tekkelerinde rağbet bulmuştu ve muharremin onundan otuzuna kadar bu tekkelerin zikir günü ve gecesi aşure dağıtılır, kurbanlar kesilir, mersiye okutturulurdu. Tekkelerde muharrem ayındaki zikirlerde, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehidlerine saygı ifadesi olarak enstrüman kullanılmazdı. Ayrıca İstanbul’da XIX. yüzyılda “goygoycular” adıyla anılan ve muharrem aylarında sokaklarda aşure erzakı toplayan gruplar vardı. Diğer taraftan bu ayda sokaklarda Kerbelâ şehidleri için su dağıtan sebilcilerden de burada söz etmek gerekir. Mersiyeler tekkelerde kendilerine has tavır ve edâ ile bestelenmiş şekliyle veya irticâlen okunurlardı. Bestelenmiş mersiyelerin en eskilerinden biri, sözleri Yazıcıoğlu Mehmed’e ait “Rivayette gelir bir gün Resûlullah olup dilşâd “mısraıyla başlayan Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’nin nühûft makamındaki bestesidir.

236   

8- Kasîde: Allah, peygamber ve diğer din büyüklerinden, İslâm dininin ibadet, ahlâk ve çeşitli yönleriyle tasavvufî meselelerinden söz eden, bu arada bazı düşünce, fikir ve nasihatları içeren dinî-tasavvufî şiirlerin bir kişi tarafından, herhangi bir enstrümanın eşliği olmaksızın okunmasıdır. Kasideler, usulsüz olarak ancak belirli bir makam seyri takip edilmek suretiyle irticâlen icra edilir. Kaside güftelerinde Türk edebiyatındaki kaside, gazel, mesnevî, murabba, muhammes gibi nazım şekillerinin yanı sıra diğer manzum türler de kullanılabilir. Güfte hangi formda olursa olsun Allah’ın birliği ve büyüklüğünden söz ediliyorsa tevhid, Allah’a yalvarılıyorsa münâcât, Hz. Peygamber’in özelliklerinden bahsediliyorsa na‘t ismini alır ve bu güfteler de kaside olarak okunabilir. Kaside okuyana “kasîdehan” denilir. Ünlü kasidehanların çoğunlukla zâkir ve hâfızlar arasından çıktığı dikkati çekmektedir. Kaside okumak için ses güzelliği, iyi bir mûsiki bilgisi ve ezberinde yeterli güfte birikiminin bulunması gerekir. Ayrıca kasidehanın üslûp ve tavranın, dinî mûsikiye yakışmayacak tarzda, fazla ağdalı ve iddialı olmamasına, din dışı mûsikinin tavrından uzak olmasına dikkat edilmelidir. Kasidehan, okuyuşu esnasında, güftedeki anlamla da ilişkilendirerek, asıl güftede yer almayan “medet yâ kerîm Allah, şefâat yâ Resûlallah, medet yâ Hazret-i Allah” gibi ifadeleri güfteye ekleyebilir. Kaside okunurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de üslûptur. Eser, serbest ve irticâlî okunduğundan, yine aynı tavırda okunan mevlid ve kıraat gibi şekillerin tavırlarıyla karıştırılmamalıdır. Bu tavırların da, erbabından meşketmek ve çokça dinlemekle öğrenilebileceğini burada hatırlatmak gerekir. Ayrıca, aralarındaki benzerlik dolayısıyla gazel tarzında kaside okumaktan kaçınılmalıdır. Gazeldeki gibi ses gösterilerine girişmek, huşû, ağır başlık ve vecde davet eden dinî mûsiki üslûbundan uzaklaşmaktır. Eskiden mevlid bahirleri arasında da kaside okunurdu. Bahre başlamadan önce okunan aşır ve tevşihin ardından mevlidhan bir kaside okuyarak mevlide girerdi. Ayrıca günümüzde de bahrin içerisinde, uygun bir yer düşürülerek kaside okunduğu dikkati çekmektedir. Bu kasidelerde de bahrin konusu ile kasideninkinin birbirine uymasına özen gösterilmelidir. Mevlidhanlık ve na‘thanlık gibi kasidehanlık da ayrı bir uzmanlık sahasıdır. Bu konuda son dönemde yetişmiş kasidehanlar arasında Enderunlu Hâfız Hüsnü, Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi, Hâfız Sâmi ve Hâfız Kemal’in yanı sıra yakın zamanda Kâni Karaca en önemli isimlerdir.
Şeyh Nâyî Osman Dede’nin mi‘râciyyesi hangi bölümlerden meydana gelmiştir? Kaybolan bölüm hangisidir?

Özet
İnsanlık tarihi kadar eski olan mûsiki, insan hayatının her döneminde onunla âdeta iç içe bulunmuştur. İnsanlar her türlü duygularını, seslerle, melodilerle ifade etmişlerdir. Tarih içerisinde belirli aşamalardan geçerek zamanla kendi kurallarını koyup kurumsallaşan mûsiki, günlük hayatta edindiği konumuyla etkisini ortaya koymuştur. Tarihin akışı çerçevesinde nazariyatı ve

237   

Mürûcü’z-zeheb e. hissî ve ulvî dünyasının bir ifade unsuru olmuştur. Dinî mûsiki insanoğlunun sosyal ve dinî hayatını bir şekilde kapsayan mûsikinin dinî hayattaki aksidir. tasavvuf anlayışının birtakım sembolleriyle de beslenerek özellikle Osmanlı medeniyeti çerçevesinde gelişmiş ve ritüelleriyle de en canlı dönemlerini yaşamıştır. Selâm b. Böylece şekillenen mûsiki. Osmanlı’nın engin hoşgörü ortamının geliştirdiği mûsiki “Türk din mûsikisi” ifadesiyle kendini buldu ve yüzyıllar boyunca gönüllere hitap etti. Kitâbü’l-Egānî c. üzüntüsünün. İşte günümüze ulaşan bu güzellikler. tekkedeki icrasıyla tekke mûsikisi olarak canlılığını devam ettirmiş ve bu icrâlar zamanla daha da sistemleşerek belirli özelliklerle toplumun birer değeri olmuşlardır. yüzyılların getirdiği hoş sadalardır. Taksim 238    . İnsanın sevincinin. Allah ve peygamber sevgisi merkezinde dinî mûsik. en-Necât 2. Hâne c. Herhangi bir besteye bağlı kalmadan okumak 3. Kuvvetli sesle okumak c. Bahir d. Mevlevî âyinlerinin bölümlerine ne isim verilir? a. İrticâlî okuyuş ne demektir? a. Bağırmak suretiyle okumak d. Kendimizi Sınayalım 1. Mefâtîhu’l-ulûm b. Besteli okumak e. Ünlü İslâm filozofu Fârâbî’nin mûsikiyle ilgili yazdığı en geniş eserinin adı nedir? a. camideki icrasıyla cami mûsikisi.ameliyesiyle insanların ruh dünyasını kuşatmıştır. el-Mûsîka’l-kebîr d. Mutrip e. Hafif sesle okumak b. zamanla şekillenen tasavvufun kurumları olan tekkelerdeki icraatları belli aşamalardan geçtikten sonra toplum hayatındaki yerlerini almışlardır. İşte bir müslümanın belli zaman aralıklarında camilerdeki ibadeti.

İhlâs sûresinin okunması. sesli okunanlara ise ır ve dule denirdi. Zekâî Dede e. Mevlânâ Celâleddin Rûmî d. Süleyman Çelebi c. Cevabınız yanlışsa “Şuğul” konusuna yeniden çalışınız. Cevabınız yanlışsa “Mevlevî Âyini” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Günümüze ulaşan şuğul repertuarının büyük kısmı kime aittir? a. kāmet. Cevabınız yanlışsa “Mi‘râciyye” konusuna yeniden çalışınız. Cevabınız yanlışsa “Cami Mûsikisi ve Şekilleri” konusuna yeniden çalışınız. Yahya Nazîm Efendi 5. selâmdan sonra müezzinler tarafından okunan ibareler. Sıra Sizde 3 Müezzinin okuduğu ezan. dua ve mihrâbiye. Mustafa Itrî Efendi b. Hatîb Zâkirî Hasan Efendi c. Yazıcıoğlu Mehmed Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Mehmed Nasuhi Efendi e. a 4. bir düşünceyi ve bir tabiî olayı ifade etmek gayesiyle. farzda imamın kıraati. e 3. c Cevabınız yanlışsa “İslâm Dünyasında Mûsiki Çalışmaları” konusuna yeniden çalışınız. Niznâm Yûsuf Çelebi d.4. d 5. c 2. Nâyî Osman Dede’nin mi‘râciyyesindeki tek Farsça tevşîh kime aittir? a. ölçülü / âhenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde. Sinâneddin Yûsuf b. tesbihat. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Mûsiki bir duyguyu. Sıra Sizde 2 İslâmiyet öncesi Türkler’in mûsiki aletleriyle icra ettikleri eserlere kök veya gök. 239    . ritimli / ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır.

İstanbul. Amelî-Nazarî Türk Mûsikisi. Mevlid Nasıl Okunur? ve Mevlidhanlar. 240    . Türk Mûsikisi Antolojisi. Ezgi Süphi. s. İstanbul. “İlk Dönem İslâm Dünyasında Mûsiki Çalışmalarına Bakış”. sy. müsteâr. Sağman Ali Rıza (1951). ayakta yapılan zikirlere kıyam zikri. XXXI. Mi‘râciyye’nin nevâ hânesi kaybolmuştur. Türk Mûsikisi Kimindir. 225-248. Ergun Sadettin Nüzhet (1942-1943). İstanbul. 257-261 (ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin Türk din mûsikisi formları ve terimleriyle ilgili maddelerine bakılabilir). Ankara. 13-15. Turabi Ahmet Hakkı (1977). ayakta devamlı ilerleyip dönmek üzere yapılan zikirlere de devran zikri denilirdi. nevâ. III.Sıra Sizde 4 Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışındaki tarikatlarda zikirler üç şekilde yapılırdı: Oturarak yapılan zikirlere kuûd zikri. s. dügâh. Yararlanılan Kaynaklar Ataman Ahmet Muhtar (1942). İstanbul. İstanbul. Ardel Hüseyin Sadettin (1969). sabâ. Marma Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. “Mûsiki”. hüseynî ve nişâbur makamlarındaki hânelerden meydana gelmiştir. ts. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Özcan. Sıra Sizde 5 Şeyh Nâyî Osman Dede’nin “Mi‘râciyye”si segâh. Nuri – Yalçın Çetinkaya (2006). İstanbul. Mûsiki Tarihi.

  241    .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->