T.C.

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2084 AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1117

Anadolu Üniversitesi ‹lâhiyat Önlisans Program›

‹SLÂM SANATLARI TAR‹H‹

Editör Prof.Dr. Muhittin SER‹N Yazarlar Prof.Dr. Muhittin SER‹N (Ünite 1, 4) Prof.Dr. Ara ALTUN (Ünite 2) Prof.Dr. Fatma Çiçek DERMAN (Ünite 5) Prof.Dr. Mehmet Hüsrev SUBAfiI (Ünite 9) Prof.Dr. Fatma Banu MAH‹R (Ünite 6) Prof. U¤ur DERMAN (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Aziz DO⁄ANAY (Ünite 8) Yrd.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN (Ünite 10) Dr. ‹brahim Ayd›n YÜKSEL (Ünite 3)

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r. ‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz. Copyright © 2010 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

Genel Akademik Koordinatörler Prof.Dr. ‹brahim Hatibo¤lu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof.Dr. Ali Erbafl (Sakarya Üniversitesi) Program Koordinatörü Doç.Dr. Cemil Ulukan Uzaktan Ö¤retim Tasar›m Birimi Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K›l›ç Genel Koordinatör Yard›mc›s› Ö¤retim Tasar›mc›s› Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö¤retim Tasar›mc›s› Yard›mc›lar› Arfl.Gör. Mehmet F›rat Arfl.Gör. Nur Özer Grafik Tasar›m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z Ölçme De¤erlendirme Sorumlusu Ö¤r.Gör. Zeliha fienel Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi

‹slâm Sanatlar› Tarihi

ISBN 978-975-06-0767-7 4. Bask› Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 70.000 adet bas›lm›flt›r. ESK‹fiEH‹R, Nisan 2012

İÇİNDEKİLER

Ünite 1: Sanat

…………………………………..…………………… 2 ………………..……………… 10

Ünite 2: Erken Dönem İslam Mimarisi Ünite 3: Osmanlı Mimarisi

…………………………………………… 38

Ünite 4: Hat Sanatı

…………………………………………………… 64

Ünite 5: Tezhip Sanatı…………………………………………………… 98 Ünite 6: Minyatür Sanatı ………………………………………………124 …………………………..………………148 ……………………………………………170 ……………………………………………194 …………………..………………………214

Ünite 7: Cilt ve Ebru Sanatı Ünite 8: Türk Çini Sanatı Ünite 9: Diğer Sanatlar

Ünite 10: Türk Din Mûsikisi

iii   

  iv   

Açıköğretim Fakültesi Program Koordinatörelerine ve diğer görevlilere en içten teşekkürlerimi sunarım. Orta Asya’dan Atlas Okyanusu’na kadar farklı dine bağlı milletlerin kültür ve sanat mirasını. değerli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Çağlar boyunca oluşan ve gelişen İslâm medeniyetini bütün derinliği ve zenginliği ile kavrayabilmek için güzel sanatların hat.ÖNSÖZ İslâmiyet. “İslam Sanatları Tarihi” adlı çalışmanın hazırlanmasında büyük gayret ve emekleri geçen değerli ünite yazarlarımıza. Ayrıca bu kitabın öğrencilerimize de İslam sanatlarını ve tarihini anlamalarına ve sevmelerine katkıda bulunması ümidiyle başarılar dilerim. Prof.Dr. süsleme. Müslümanlar. imla ve dizgide özveriyle çalışanlara. cilt ve özellikle mimari gibi göze. Müslüman milletler arasındaki bu din ve kültür birliğini ileri sürerek çoğu sanat tarihçileri müslüman ulusların sanat eserlerini İslâm sanatı adı altında toplamayı uygun bulmuşlardır. hicrî birinci yüzyıl içinde geniş bir coğrafyaya yayılarak İslâm’ı kabul eden uluslar arasında din ve medeniyet birliği kurmayı başarmıştır. Bu düşüncelerle İslâm sanatları konusunda genç kuşaklara gerekli bilgiler vermek. minyatür. gönüllerde sanat sevgisi ve zevkini uyandırmak. Muhittin SERİN (Editör) v    . İslâm dünyası daha ilk asırdan başlayarak felsefe. ilim ve sanatın her kolunda dinî gayretle yüksek değerde eserler ve ünlü şahsiyetler yetiştirerek İslâm sanatını zenginleştirmişlerdir. İslâm’ın inanç ve dünya görüşüyle birleştirerek İslâm kültürünü en üst seviyeye ulaştırmışlardır. İslâm medeniyetinin sanatlarla kazandığı zenginliği göstermek amacıyla İslâm Sanatları Tarihi adıyla bu kitap sahalarında uzman. şiir ve mûsiki gibi kulağa hitap eden sanat dallarını dikkate almak ve öğrenmek gerekir.

numarası Neşreden Ölümü Sayfa Sayı Tercüme. a.e. a. yy. tercüme eden Tarihsiz Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Ve benzeri Varak Yüzyıl vi    .ö. s. m.mlf. bk.KISALTMALAR a. ts. DİA FY GY h. m. vr. trc. ö.g. AY b. Ktp.g. nşr. sy. nr. Kütüphanesi Milâdî Milâttan önce Milâttan sonra Numara.s. m. İbn Bakınız Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Farsça Yazmalar Güzel Yazılar Hicrî Kütüphane.m. TSMK TY vb. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Adı geçen eser Adı geçen makale Aynı müellif Arapça Yazmalar Bin.

  1    .

2    . tarihî eser ve tarihî yerleri sık sık bir rehberle veya bilgilenerek kendiniz geziniz. Bir sanatkârın atölyesini ziyaret ederek bir eserin oluşum safhalarını dikkatlice izleyerek gözlemlerinizi yazınız.  Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Estetik duygusu Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Anahtar Kavramlar • • Sanat. sanatkâr. • • Müze. zanaat. • • • Sanatın tanımlayarak. Sanatın fert ve toplum üzerindeki bazı etkilerini tartışabileceksiniz. Sanatın doğuşu konusunu açıklayabilecek. çeşitlerini sıralayabilecek.

önceleri sadece mimarlık. hünerle yapmak. ruhtan tabii olarak zorlamadan fiil haline gelir. Sanat.Sanat     TANIMI Sanat Arapça “sana‘a” fiilinden türemiş isimdir. Günümüzde İngilizce “art”. Bir toplumun ilk çöküş işaretleri de sanat alanında başlar. çaba ve yaratıcılığının ifadesi olarak açıklanmıştır. belirlenmiştir. kendi kültür çevresinin sanat anlayışı içinde klasikleşmiş form ve kaidelere bağlı kalır. Genelde sanatkâr. bir vecd hali içinde keşfettiği sırları. Bu nedenle fertler kendilerini sanatkârda bulurlar. Sanat kelimesinin yanına hat sanatı. resim sanatı. insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya konma konusundaki hayal gücü. usta veya artist denir. derin bir sezgi. Sanat bir melekedir. Sanatkâr yetiştiği toplumun sevinç ve dertlerini. süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır. sanat eserleri olarak topluma hediye eder. ustalık. Sözlükte “el alışkanlığı ile yapılan iş. Sanat eserleri bu hüner ve kudretin ürünüdür. terbiye edici his ve fikirler telkin eden. Sanatı yozlaşan toplumlarda maddî ve mânevî kültür değerleri de beraberinde yıkılır. “sınaat” “sanâat” kelimesinden bozulmuş. Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye sanatkâr. müzik (fonetik). uzun tarihî bir estetik tecrübeden sonra medeniyetlerin en son elde edilen meyvesidir. heykel ve resim gibi görsel (plastik) sanatlar için kullanılmış. yeni tanımlamalarla şiir. halk sanatı. Almanca “kunst”. edebiyat. bir ruh titreşimi. Türk sanatı. özgün sanat eserleri ortaya koyar. Böylece kültür değişmeleri ve onu takip eden ve sosyal hayatı etkileyen buhranların sanata aksettiği dönemlerde dahi topluma yaratıcı. Zanaat. bütün değerlerini nefsinde şiddetle duyan ve yaşayan insandır. güzel sanatlar gibi isim ve sıfatlar eklenerek mânası sınırlandırılmış. Bir işi yapa yapa disiplinli bir eğitim sonunda geliştirilen ruha ait yaratma gücüdür. Sanat eserlerinin yaratıcısı sanatkârdır. insanların maddî ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan iş anlamında kullanılmıştır. Arapça “fen” karşılığında kullanılan sanat kelimesi. Engin ruh dünyasında sefere çıkan sanatkâr. eser yaratmak” gibi anlamları yanında sanat. İlim adamlarının araştırmaları gibi sanatkârın bir eser ortaya koyma konusundaki çabası da bir usul dairesinde yapılan şuurlu bir harekettir. İnsanın yaratılışında var olan bu güç. kalıcı. 3    .

ilgi duyulan camiler. dinî hayatı daha içten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir. mescidler hıristiyan katedralleri hep inanmış insanların yaptığı dünya sanatının zenginlikleri arasında yer alır. deneyimleri yeni oluşan medeniyet ve kültürler içinde farklı kompozisyon ve farklı anlayışla devam ederek sanat eserlerinin biçim ve estetik yapılarını tabii olarak etkilemiştir. bu estetik zevkini tekrarlayarak geliştirmiştir. taşı. Aynı medeniyet çerçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri. Bu dil evrenseldir. din ile sanat arasındaki ilişkiyi. Şekil.Sanatın Doğuşu ve Gelişmesi Sanatın nasıl doğduğu. aynı zamanda yüksek dinî heyecan. İlk insanın maddeye hükmetmeye başladığı andan itibaren. kendi renklerini sanata yansıtırlar. müze ve kütüphanelerde korunan sanat eserleri. değiştiren. Sanat. Dinî ve millî hislerle. şartlara ve iklime göre nasıl özündeki gizli şekli gerçekleştirirse milletler de ruhlarındaki özü sanat yoluyla ifadelendirir. Sanatı toplumun medenî yükselişi için yapan Mimar Sinan. şekil ve yön vermiştir. mutluluk ve güzellikleridir. Filozofları ve arkeologları bir hayli uğraştırmış estetik ilminin konuları arasındadır. Büyük bir titizlikle korunan. İnsanlığın tarih boyunca çeşitli iklim ve coğrafyada kazandığı ve nesilden nesile aktardığı bilim ve sanat alanındaki bu birikimleri. ağacı işleyen insan. insanlık tarihi kadar aydınlatılması güç bir iştir. sanat eserlerinde üslûp ve teknik farklılıklar göze çarpar. kültürüne bağlıdır. ortak duygu ve düşüncelerin dilidir. Değişik şekillerde her kültür çevresinde görülür. biçimlendirdiği eşyadan zevk almış. insanın sanat eserine hayranlığı şekle sokulan ruha ve fikredir. Yeryüzünde tarihten günümüze ulaşmış göz kamaştırıcı âbideler. güzellikleri duyabilen bir varlık olarak yaratılmıştır. Din. bazı temel ihtiyaçlarını gidermek için tabiatı düzelten. ruh güzelliğinin madde planında parlaması olduğuna göre. Sanatın doğuşunda ve tarih boyunca serpilip gelişmesinde insanın yaratılışında var olan bu estetik zevkle beraber inançların da önemli rol oynadığı kabul edilmiştir. İstanbul Süleymaniye. inanç. Sanattan anlamak ve zevk almak. Sanatın doğuşunda din kadar milletlerin sanat. renk. İnsan. yetişmiş insanlar daha çok zevk alırlar. sanatın üstünde onu besleyen bir kaynak olarak daima milletlerin tarihine. eşyalar. Toprağa atılan tohum. inanç ve düşüncelerin maddî şekiller alabildiğini gösteren örneklerdir. maddî mânevî kültür faaliyetlerine hükmetmiş. Hayatını devam ettirmek. toprağı. zevk ve hayat anlayışları da sanat eserlerinin üslûp kazanmasında belirleyici bir etken olmuştur. fertlerin sahip olduğu din ve sanat terbiyesine. Fert ve Toplum Medenî seviyesi yüksek toplumlarda sanat asil bir duygu olarak insanları ruhen besler ve yüceltir. Dede 4    . Fakat sanat eserinden aynı kültür ve medeniyet değerleri içinde doğmuş. Mustafa Itrî. Edirne Selimiye. Bu nedenle medeniyetlerde zaman ve mekâna göre çeşitli usul ve malzemelerle şekillenen pek çok dinî ve millî sanat dalı vardır. büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız. ruhunda tohum halinde bulunan güzellik duygusu da uyanmıştır. Sultan Ahmed gibi toprağı vatan yapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan. Sanat. ses ve çizgiyle anlatılmak istenen ruhun ıstırapları. Sanat kökleri mâzide olan gelenek. yaşayış tarzına.

mûsiki ve diğer güzel sanatlar etkili bir şekilde yerini almış. kin. düşünce ve iman birliği sağlamış. bir taraftan da ruhî incelikler kazanarak güzelliğin özlemini çeker. reklam ve politik propaganda aracı olarak ve ticarî amaçlarla ve daha pek çok alanda hızlı. Eski zamanın büyükleri insanlığın yüzünü güzele ve doğruya çevirmek. Dâvûd peygamberin Allah vergisi güzel ve gür sesiyle Zebûr’dan okuduğu sûreleri dinleyen bütün mahlûkların onunla beraber Allah’ı tesbih ettikleri. Âşık Yûnus hâlâ aramızdadır. Bugün bestelenmiş gibi hâlâ coşkuyla söylenen bayram tekbiri. Gençler sanat eğitimi sırasında. şiir ve söz kalıplarına dökerek kitleleri arkalarından sürüklemişler. resmî mektepler ve üstatların evleri. Dâvûd’un ilâhî sözleri sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara bildirdiği ve gönülleri uyardığı bilinir (Sâd 38/18. topluma örnek insan olarak hazırlandığı talebesine huzurlu bir hayatın da yolunu göstermiş olurdu. Böylece hat sanatını öğreten hoca. Sanat eğitimi aynı zamanda ahlâk eğitimidir. Günümüzde etki alanını daha da genişleten sanat. moral. Tarihte bütün uygar toplumlar sanatın bu eğitici ve terbiye edici rolünden yararlanmışlardır. mûsiki ve hüsn-i hat gibi sanatların eğitimi de verilirdi. Şeyh Hamdullah. kendi kabiliyetleri ölçüsünde sabırlı ve çalışkan. kabiliyetlerini geliştirmiş hem de ahlâk terbiyesi görmüş olurlardı. Daha küçük yaşta güzel yazı öğrenmeye başlayan çocuklar. dirliği ve düzeni bozulmuş toplumlarda sanatlarıyla güçlü bir duygu. askerî ve millî duyguların güçlendirilmesinde. 20). kemale doğru yol alır. tarihte büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardır. haset ve kıskançlık gibi bütün ruhî güzellikleri silip yok eden kötü huylardan temizlenmesi gerektiğini de yazardı. bazan şiir kalıpları içinde üstümüzde hissederiz. Osmanlı kültüründe Enderun Mektebi. eğitim. Sanat eğitimi alan bir kimse bir taraftan kendi sanat ve anlama yeteneğini geliştirirken. doğumdan ölüme kadar hayatın bütün safhalarında şiir. özellikle din eğitiminde mâneviyatı yükseltmek ve insanları Allah’a yönlendirmek amacıyla sanatın büyüleyici etkisinden yararlanmışlardır. düzenli ve temiz olma gibi güzel huylar da kazanırlardı. hocalarının dizi dibinde hem güzel yazının kurallarını öğrenmiş.Efendi. Her dost meclisinde onun şifalı ellerini bazan mûsiki. nesilleri birbirine bağlamışlardır. böylece Hz. talebelerinin bütün zaaflarını yakînen takip eder. Tekkelerde tasavvuf ahlâkı safiyeti içinde gençler sanat eğitimi yanında. Bütün dinlerin ibadet ve âyinlerinde. gerekli gördüğünde. ileri teknik iletişim vasıtaları ile kısa sürede bütün dünya insanlarını 5    . 19. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî gibi gönül erleri ilâhî bir kaynaktan aldıkları hikmetli sözleri. sözlü uyarılarının yanında arada bir talebeye başarıları ile gurura kapılmamasını. salât-ı ümmiyye ruhun ilâhî güzellik karşısında duyduğu hayranlığın ifadesidir. kendilerine ve topluma zararlı duygu ve düşüncelerden arındırılırlardı. Şeyh Galib. Toplumda örnek insan olarak saygı gören hattat. Osmanlı toplumunda eğitim ve öğretim çağına gelmiş olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için genelde temel eğitimin yanında şiir zevk ve bilgisi. ders sırasında meşkinin altına çıkartmaları yaptıktan sonra. özellikle daha geniş alanda güzel sanatlar akademisi konumunda olan tekkeler sanat eğitimi yapılan. bu alanda eserleriyle bütün dünya insanlarını etkileyen büyük sanatkârlar yetişmiştir. Ahmed Karahisârî ve Mustafa Râkım gibi dâhi sanatkârlar en yüksek gönül titreşiminde ortaya koydukları eserleriyle asırlardır gönülleri titrettikleri ve yücelttikleri bir gerçektir.

edebiyat. kökleri mâzide olan güzel sanatlarının canlı tutulmasına. kütüphane ve tarihî çevreleriyle ilgi çeken şehirler de artan turizm gelirleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Pergamon gibi müze ve kütüphaneler sahip oldukları çok zengin koleksiyonlarla dünya tarihine. British. Louvre. Dinî ve millî hislerle. Özellikle gelişmiş ülkelerin. uluslararası kültür ve sanat yarışında öne geçmektedirler. Arapça “fen” karşılığında kullanılan sanat kelimesi. Bilgi. Din. İstanbul Süleymaniye. Topkapı Sarayı Müzesi. maddî mânevî kültür faaliyetlerine hükmetmiş. Sultan Ahmed gibi toprağı vatan yapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan. Ayrıca müze. emek ve büyük servetler harcanarak müze ve kütüphaneler kurulmuş. böylece sanat ve sanatkâr toplumun sevgi ve ilgi odağı haline gelmiştir. duygu ve düşüncelerini öğrenmek ve bu uluslar üzerindeki politikalarını bu alanda yapılan bilimsel araştırmalara göre belirlemek ve böylece hâkimiyetlerini güçlendirmek amacına da yöneliktir. Milletlerin medenî seviyeleri ve üstünlükleri ortaya koydukları ve sahip oldukları sanat eserleriyle ölçülür. Devletler sahip oldukları bu kültür ve sanat çeşitliliği ve zenginliği ile güç kazanmakta. büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız. zevk ve anlayışları geliştirilmiş. heykel ve resim gibi görsel (plastik) sanatlar için kullanılmış. Böylece uluslar ya varlıklarını devam ettirirler veya hâkim kültür içinde erir. Ancak millî özelliği olan sanat eserlerinin tesiri bütün dünyayı sarar ve o zaman sanat evrensel bir değer ve güç kazanır. sanatla beraber yaşayan insanların sanat bilgisi. Sanatı tanımlayınız ve sınıflandırınız. şekil ve yön vermiştir. sanat eserleri aracılığı ile milletlerin ruh inceliklerini. bilime ışık tutan ve bilimi yönlendiren muhteşem kuruluşlardır. süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır. Edirne Selimiye. dinî hayatı daha 6    . Gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri eski uygarlıkların kültür ve sanatlarına karşı gösterdikleri aşırı ilgi ve sevgisi. tarih sahnesinden silinirler. sevilmesine ve korunmasına bağlıdır. yeni tanımlamalarla şiir. Milletlerin hayatı. şehirlerin tarihî dokuları büyük bir duyarlılıkla korunmuş. Sanatın doğuşunda ve tarih boyunca serpilip gelişmesinde insanın yaratılışında var olan bu estetik zevkle beraber inançların da önemli rol oynadığı kabul edilmiştir. dünya kültür ve sanatlarını koruma. ulusların kültür ve sanatlarına açılan. tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarma gibi hedeflerinin yanında. Çünkü bir dönemin maddî ve mânevî kültür değerleri en saf bir şekilde sanat eserlerine siner. müzik (fonetik). Özet Günümüzde İngilizce “art”. Metropolitan. Bu nedenle çağımızda güzel sanatlar eğitim ve öğretimi devlet eliyle programlanarak kurumsallaştırılmıştır. sanatın bu gücünden yararlanarak dünya milletleri üzerinde kendi kültür ve sanatlarını üstün kılma çabası ve yarışı içinde oldukları görülür. sanatın üstünde onu besleyen bir kaynak olarak daima milletlerin tarihine. önceleri sadece mimarlık. yaşayış tarzına. öğretilmesine.etkileyecek bir güce ulaşmıştır. Almanca “kunst”.

Zanaat c. Ahmed Karahisârî ve Mustafa Râkım gibi dâhi sanatkârlar en yüksek gönül titreşiminde ortaya koydukları eserleriyle asırlardır gönülleri titrettikleri ve yücelttikleri bir gerçektir. Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. heykel d. mimarlık. Sanat d. Nakış   7    . Edebiyat. Meleke 3. Edebiyat d. Şiir c. Resim. resim b. Çırak e. Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biridir? a. Müzik e. sahne sanatları. bazan şiir kalıpları içinde üstümüzde hissederiz. resim. heykel. İnsanların maddi ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan işlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a. Müzik. Âşık Yûnus hâlâ aramızdadır. salât-ı ümmiyye ruhun ilâhî güzellik karşısında duyduğu hayranlığın ifadesidir. Şeyh Galib. Sanatı toplumun medenî yükselişi için yapan Mimar Sinan.içten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir. Mimarlık. Bugün bestelenmiş gibi hâlâ coşkuyla söylenen bayram tekbiri. Sahne Sanatları 2. Şiir. Mustafa Itrî. Bilge d. şiir e. Kendimizi Sınayalım 1. heykel 4. Her dost meclisinde onun şifalı ellerini bazan mûsiki. şiir c. Aşağıdakilerden hangisinde sanat kelimesinin ilk dönemlerdeki tanımının içine giren sanat dalları bir arada ve doğru olarak verilmiştir? a. Resim b. Dede Efendi. Fen c. müzik. Zanaat b. Sanatkâr b. Fonetik Sanat e. Şeyh Hamdullah.

Tanımı” kısmını tekrar okuyunuz. İstanbul. II. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. Lalo (1948). III e. Suut Kemal (1938).5. Yalnız I b. Charles. Fonetik sanatlar (kulağa hitap eden sanatlar). Bedîiyât. a 4. Yararlanılan Kaynaklar Yetkin. IV Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Plastik sanatlar (görsel sanatlar). Cevabınız doğru değilse “Sanat. Estetik. a 5. Sanatlar genel olarak hitap ettikleri organlara göre ikiye ayrılır. Cevabınız doğru değilse “Sanat. 2. Hünerle yapmak IV. Ustalık III. II. II ve III d. III. Eser yaratmak? Yukarıdakilerden hangileri Arapça “sana’a” fiilinden türemiş sanat isminin anlamlarındandır? a. İstanbul. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Sanat insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya konma konusundaki hayal gücü ve yaratıcılığın ifadesidir. Burhan Toprak). 1. Estetik (trc. e Cevabınız doğru değilse “Sanat. I ve II c. a 2. I. El alışkanlığı ile yapılan iş II. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. İstanbul. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz. Cevabınız doğru değilse “Sanat. a 3. Cevabınız doğru değilse “Sanat. 8    . Ziyaeddin Fahri (1927). I. I. Tanımı” kısmını yeniden okuyunuz.

9    .

Osmanlı mimarisi gelişimine giden yolda. medreseler. • Anahtar Kavramlar • • • • Emevî. yüzyıllarla ilgili tarihî gelişmelere ait bilgilerinizi gözden geçirin ve daha çok görsel malzeme içeren yayınlara ulaşın. Anadolu Türk-İslâm devri mimarisini tanıyabileceksiniz. yüzyıl Beylikler’i mimarisi Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Asya’da Türk-İslâm Mimarisi’nin erken örneklerini tanıyabilecek Camiler yanında Türk-İslâm mimarisinin getirdiği mezar anıtları. Büyük Selçuklu İmparatorluğu gibi) tarihi ve yayıldığı coğrafya ile ilgili bilgilerinizi konuyu temellendirmek bakımından gözden geçirin ve daha çok görsel malzeme içeren yayınlara ulaşın. Asya’da ilk Türk-İslâm egemenlik çevresinin (Karahanlılar. • • • Erken İslâm dönemi mimarisinin özelliklerini ve yayılma alanlarını açıklayabilecek. Anadolu’da Türk-İslâm döneminin başlangıcı sayılan XI-XIV. • • 10    . Gazneliler. kervansaraylar gibi mimari tiplerin gelişmesini açıklayabilecek.Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. • İslâm’ın başlangıç ve yayılma dönemi ile ilgili tarihî ve coğrafî bilginizi gözden geçirin ve bu dönemle ilgili daha çok görsel malzeme içeren kaynağa ulaşınız. Mağrip ve Mısır’da Erken İslâm Mimarisi Karahanlılar ve Gazneliler döneminde mimari Büyük Selçuklular dönemi mimarisi. Mısır’da Türk Memlükleri Türkiye Selçukluları ve Anadolu’da XIV. Abbâsî.

Hz. çoğunlukla üzerleri açık ibadet yerleridir. Bağdat’a karşı bilinçli bir şekilde uygulanmıştır. Erken İslâm mimarisinde cami tiplerinin geliştirilmesine büyük önem verildiği görülür. merkezin Şam’a taşınmasıyla da bu çevrede yaşayan Antik kültürün mirası ile bağdaşabilecek yapı faaliyeti başlamıştır. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonraki ilk yüzyıl içinde İslâm sanatı ilk eserlerini vermeye başlamıştır. Burada doğan ve yerleşen üslûp. 11    . Metinde adı geçen yapılarla ilgili görselleri araştırınız.1:Şam Emevîye Camii iç görünümü. 1. Mekke’de Mescid-i Harâm (Kâbe). Muhammed’in bütün faaliyetlerinin merkezi olan ve daha sonra genişletilen ve Velîd zamanında (712) avlu etrafında sütunlar ve düz çatı ile örtülü hale getirilen Mescid-i Nebî ilk camilere de örnek olmuştur. İlk camiler. 661 yılında halifeliğin Emevîler’e geçmesi üzerine merkez Medine’den Şam’a taşınmış. Abbâsî üslûbunun geliştiği ileriki 300 yıl içinde bile İspanya’da. Genel gelişme tablosunun dışında kalmakla beraber. bütün Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkilemiş. basit çevre duvarlarına sahip.Erken Dönem İslâm Mimarisi GİRİŞ Hz. hatta. bütün İslâm dünyasının kalbi ve bütün camilerin mihrap yönü olmasıyla apayrı bir önem taşımaktadır. Emevî Devri Mimarisi Resim 2.

İlk yapılışı 702 yılına ve Halife Abdülmelik’e ait olan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ daha sonra 780’de yenilenmiş. Muhammed’in Miraç gecesi bastığı ve Allah’a yükseldiği kabul edilen kutsal kaya üzerinde ikinci bir hac merkezi ziyaretgâh olarak yaptırılmıştır. Abdülhamid tarafından Alman İmparatoru Kaiser II. Kasrü’l-Müşettâ’nın muhteşem kabartmaları II. Emevî mimarisinin en önemli yapısı ise Şam’da. mozaikler dökülmüş ve onarım görmüştür. yüksekliğinde kubbe örter. Velîd’in hilâfetinden önceki bir dönemde yapıldığı tahmin edilmektedir. Abdülmelik tarafından 691 yılında Kudüs hareminde yaptırılmış olan Kubbetü’s-sahre’dir. II. çapında ve 20 m. servi ağaçları ve cennet manzaraları ile zenginleştirilmiş bu mozaik resimlerde insan ve hayvan figürlerine yer verilmemiştir. Velîd zamanında 705-715 yılları arasında tamamlanmış olan Şam Emevîyye Camii burada eskiden bulunan bir Roma tapınağı ile bir Bizans bazilikasının yerine inşa edilmiştir. iki katlı bir düzenle ana mekânı üç paralel nefe ayırır. İçi zengin mozaik kaplamalıdır. Emevîyye Camii’dir. İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı gözü ile bakılan bu eser. Geniş alanları kaplayan bu camilerin erken tarihlileri arasında. revaklı bir avlunun güneyinde yer alır. Basra ve Kûfe camileri ile eski Kahire’de (Fustat) Amr Camii ve Kayrevan’da (Kuzey Afrika) Sîdî Ukbe Camii’nin ilk şekli hakkında bilgiler bugüne ulaşmıştır. başlangıçta avlu ve mihrap yokken sonradan açık bir avlu ve sütunlara dayalı bir ana mekân meydana getirilmiştir. Tamamen yeniden biçimlendirilmiş olan bu yapı. Burada Justinyen devrinden kalma bazı kısımlarından yararlanılarak. dikine gelişme gösteren bir yapı inşa edilmiştir. yüzyıl başlarında kubbe çökmüş. kesme taş mimarisiyle ve üç bölümlü tonozlu esas mekânıyla diğer Emevî kasırlarından farklıdır. Hz. değişiklikler geçirmiş. Bunun üzerini 20 m. Günümüzde Berlin 12    . Haçlıların saray haline getirmesinden sonra Selâhaddin-i Eyyûbî tarafından geri alınarak tekrar cami haline getirilmiştir.Çoğu Emevîler tarafından yaptırılmış olan ilk camiler ordugâh camileridir. en içte de daireye geçilmektedir. Emevî devri. üstte daha alçak sütunlarla kemerler. Velîd zamanında yapımına başlandığı tahmin edilen Kasrü’l-Müşettâ. Köşkler. Yapıda bir kısmı sonradan meydana çıkarılan mozaik süslemeler çok dikkat çekicidir. Daha sonraki eklemelerle mihrap duvarında enine bir nefi bulunan ve kesişme yerinde bir de kubbesi olan geniş. Altta yüksek. İlk camilerin basit planlarından tamamen ayrılan bu cami gerek mimari planı gerekse biçimiyle asırlarca İslâm dünyasının pek çok yerinde uygulanmıştır. Caminin üç minaresi ve dört ana kapısı vardır. Halife I. Amr Camii 642’de yapılıp 673’te genişletilmiş. Wilhelm’e hediye edilmiştir. Emevî çöl sarayların bilinen ilk örnekleri arasında Halife Hişâm b. sütunlu bir yapı haline getirilmiştir. Kesişme yerinde ise kubbe yer alır. Bu kasrın duvar resimleri İslâm sanatı tarihi bakımından önem taşımaktadır. Bu üç nefi tam ortada dikine bir nef keser. Abdülmelik devrinde 727 yılında yapılmış olan Kasrü’l-hayri’l-garbî. Sekizgen yapının içinde ikinci bir sekizgeni sütun ve kemerler oluşturmakta. Hırbetü’l-mefcer Emevî sivil mimarisinin en ilgi çekici örneklerindendir. IX. Ürdün’de Kusayru Amre. Bu dikine nefin ahşap çatısı yükseltilmiştir. camiler ve anıt yapıları dışında sivil mimariyi temsil eden yapılar büyük iskân bölgelerinin dışında müstahkem saray veya kasır olarak hizmet vermiş binalardır. En esaslı onarım da Kanûnî Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış ve dışı mozaik yerine çinilerle kaplanmıştır. II.

2. Aynı minare. Rakka ve Hırakla dairevî şema gösteren. Abbâsî devrinde en önemli mimari gelişmelerden biri yeni Sâmerrâ şehrinin kurulması olmuştur. Emevîler’de olduğu gibi Abbâsîler’de de çöl sarayları ve kasırlar yapılmış olmakla birlikte bunlar daha çok yeni şehircilik anlayışı ile birlikte yürütülmüştür. 862 tarihli yapı. 150. İslâm halifeliğinin başkenti Şam’dan Bağdat’a taşınmasıyla Sâsânî ve Mezopotamya sanat geleneklerinden devşirilen biçimlerle İslâm sanatı Orta Asya doğulu bir çehre kazanmıştır. yakındaki Mütevekkiliye (Caferiye) şehrinde Ebû Dülef camii’nde de tekrarlanmıştır. 58 m. Sonraki türbe mimarisinin gelişmesi Orta Asya Türkleri’yle başlayacaktır. İslâm sanatı içinde bilinen ilk türbe Kubbetü’s-suleybiyye’dir. Abbâsî devrinin en büyük saraylarından biri olan Cevsaku’l-Hakānî Sâmerrâ’da Halife Mu‘tasım tarafından Türk beyi Artuk Ebü’l-Feth b. Bunların yanında alçı süslemeleri odalarda 13    . Nüfusunun 1 milyona ulaştığı kaydedilen Sâmerrâ’da dünyanın en büyük camilerinden biri. Abbâsî mimarisinin getirdiği yenilikler arasında şehircilik anlayışı vardır. surla çevrili bir çöl sarayı olarak bazı özelliklere sahiptir. Avlu etrafında. Halife Mütevekkil’in 848-852 yıllarında yaptırdığı bu cami. ortada saray ve cami. Bu kasırlar plan bakımından genelde ana avlu etrafında gelişmiş mimari bölümlerden ve bu iç mekânı içine alan tahkimatlı duvarlardan oluşmaktadır. idarî. Yan yana üç tonozla örtülü bir anıtsal girişe sahiptir. ilim ve sanat alanlarında çok büyük değişiklikler olmuştur. Müstansır. Tuğla süslemeler ve sivri kemerler yanında içte. serdâb denilen serin yer altı mekânları bulunmaktadır. Ayrıca Orta Asya’dan devşirilen Türk birliklerinin hilâfet ordusunun saflarına katılmasıyla İslâm sanatı Türk sanatı ile bütünleşmeye başlamıştır. Hârûnürreşid’in ünlü Bağdat’ından bugün bir şey kalmamıştır. surlara doğru da mahalleler ve çarşılar yer almıştır. pâyelere oturtulmuş olan çatılı revaklar ve nef halinde düzenlenen ana mekânın dışında malviye denilen spiral minaresi yükselir. askerî. yeni şehirleşmeler dinî mimariyi ve sivil mimariyi yeni bir yönde geliştirmiştir.Pergamon Müzesi’nde sergilenmektedir. Bağdat başta olmak üzere. yeni merkezler VIII. Burada. genişliğinde rampalarla çıkılır. Dinî ve sivil mimari alanında yepyeni bir anlayışın somut belgesi olan bu şehir 836 ile 883 arasında yeni mimari anlayışın geniş ölçüde uygulandığı bir merkez olmuştur. Arka arkaya mekân gruplarından oluşan sarayda dört kollu bir taht salonu.000 kişinin namaz kılabildiği Mütevekkiliye Camii yaptırılmıştır. yüksekliğindeki minareye 2. Mu‘tez ile Mühtedî burada gömülüdür. tuğla mimarisiyle ve 3800 m2’lik yüzölçümüyle Abbâsî devrinin yeniliklerinden biridir.50 m. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Ühaydır Sarayı Bağdat’ın 120 km. mekânların ayrı ayrı avlular çevresinde beyt denilen bir düzende sıralanmış olması ve genellikle üç kollu tarma düzeni denilen mimari planlamayı göstermesi ilgi çekicidir. İç içe iki sekizgen ve ortadaki sivriltilmiş bir kubbe ile örtülüdür. Halife Mansûr’un Bağdat şehri (762 – 766) daire şemalı ve dört ana girişli bir merkez olarak düşünülmüş. kadar güneyinde bulunan. Abbâsî Devri Mimarisi İslâm dünyasında Emevîler’in yerine 750’de Abbâsîler’in yönetimi ele geçirmeleriyle siyasî. Hâkān için yaptırılmış fakat çok beğendiği için kendisi kullanmıştır. Dicle’nin batı kıyısında küçük bir tepecik üzerinde yükselir.

içi. Mağrip denilen Kuzey Afrika Endülüs adı verilen İspanya’da çeşitli sülâlelerin siyasî egemenlikleriyle sanat gelişmesini sürdürmüştür. Fakat son eklemelerle simetrisi bozulmuştur. 990 yılına kadar üç kez genişletilmiştir. İkinci avluda. II. Kalıpla veya çizilerek yaşken süslemeler yapılır. geleneklerini koruyarak uzun yıllar aynı şemaları tekrar etmiştir. Bu süre içinde gelişen sanat üslûpları çevreyi kuvvetle etkilemiş. erken devir İslâm mimarisi için bir yenilik olarak görülür. kırmızı tuğla ve beyaz taşın birlikte kullanılmasıyla değişik bir manzara gösterir. Hakem devrine ait olan bugünkü zengin süslemeli mihrap bölgesi. Bu freskler Abbâsî devri resim sanatı için çok zengin bir kaynak oluşturmaktadır.stukoları. Bu yapı tuğla mimarisi ve dekoruyla Orta Asya mimarisiyle yakın bağlantılıdır. Kuzey Afrika. yan yana üç kubbe ile örtülüdür. Mısır’da da Tolunoğulları’ndan sonra Türk Memlüklerin bu gelişmenin sürdürülmesinde hâkim bir rol oynadıkları görülür. 14    . Derin kesim veya mâil kesim konturlarda derin gölgeler veya hafif kabartılar oluşturur. Batı İslâm sanatının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Kurtuba Camii’nin mimari unsurları ve süslemeleri yalnız Kuzey Afrika İslâm mimarisini değil. dikdörtgen planlı ve sütunlu ayrı bir camisi vardır. Bu tarz. Buhara şehrinde Sâmânoğlu Türbesi dört yanda aynı değerde cepheleriyle kare planlı ve kubbeli bir yapıdır. Sâmerrâ’daki alçı süsleme üslûpları mermer tozu ile alçının karışmasından meydana gelen bir çeşit kaplama esasına dayanır. Damgan’da Tarı Hane Cami ile İsfahan’ın doğusundaki Nâyin Camii İran sahasında Abbâsî sanatını temsil eden iki önemli eserdir. İspanya’da ise Emevî sanatının devamı olan bir üslûp Akdeniz çevresindeki diğer sanatları da etkileyerek kuvvetli bir gelenek kurmuştur. Bu camide at nalı kemerler ve sonraki eklemelerde dilimli kemerler de uygulanmıştır. 854-859’da Mütevekkil’in kendi merkezi için yaptırdığı Belkuvârâ Sarayı üç avlu ile ulaşılan dört kollu taht salonuna sahiptir. Abbâsîler’den sonra İslâm sanatı genelde Türk sanatıyla temsil edilmiş ve örneklendirilmiştir. Damarlı kubbeler zengin süslemeleriyle ve çevredeki dilimli. iki renkli kemerlerle at nalı biçimindeki mihrap nişinin bulunduğu bölgeye ayrı bir özellik kazandırmaktadır. İran’da Büyük Selçuklular’la başlayan yenilikler ve yerleşen üslûplar daha sonraki devreleri etkilemiştir. Bütün Kuzey Afrika’da Kayrevan Sîdî Ukbe Camii’nin modeli esas alınmış. Avlunun kıble tarafında. sütun ve kemerlere dayalı kapalı bir ana mekân şemasına sahip olan ilk yapı kıbleye dik dokuz nefiyle Suriye geleneğini yaşatmıştır. Emevî devri sanatı Geç Antik devrin mirası üzerinde bir sentez yaratmıştır. 3. İspanya ve Mağrip Sanatı 711’de İspanya’ya geçen müslümanlar burada 1492’ye kadar hüküm sürdüler. Avrupa ve Akdeniz mimarisini de etkilemiştir. harem duvarlarında figürlü freskleri dikkat çekmektedir. Sepet örgüsü biçimindeki tuğla dekorlu cephelerin üst kısmını sivri kemerli galeriler çevreler. Abbâsî devri sanatı ise Türkler’in büyük etkisiyle doğuya dönük bir üslûbun uygulayıcı ve geliştiricisi olmuştur. Bu figürlerde Orta Asya resim geleneğini hatırlatan ve Türkler tarafından geliştirildiği anlaşılan tipler görülür. dinî mimaride ve camilerde çeşitli şekillerde bu şema ve form uygulanmıştır. Yüzlerce sütunla ve iki katlı kemerlerle bir ormanı andıran cami. Abdurrahman’ın başlattığı Kurtuba Camii. Endülüs’te 786’da I.

Plan. Bütün saray. Bunun dışında taht salonu vardır. Üç kısımdan meydana gelir: Meşver denilen kısım sultanın davalara baktığı ve tebaasını kabul ettiği yerdir. ihtiyaca göre meydana gelmiş. Harem kısmının merkezinde aslan heykelleriyle fıskıyeli havuzu bulunan avlu yer alır. Nasrîler olarak da tanınan Gırnata emîrlerinden kalan en önemli yapı XIV. sağlamlıktan çok rahat ve gösterişli süslemeler tercih edilmiştir. Divan kısmı da havuzlu avlu esasına dayanır. Mısır’da Erken İslâm Mimarisi Mısır’da ilk bağımsız müslüman Türk devletinin kurucusu Tolunoğlu Ahmed. yüzyıldan kalma Elhamra Sarayı’dır. Sâmerrâ’da görevli bir Orta Asyalı Türk emîrinin oğludur.2: İspanya Elhamra Sarayı aslanlı avlu Kaynak : Muhittin Serin arşivi 4. çeşitli köşklerden meydana gelmiştir.İspanya’da Benî Ahmer Devleti’nin merkezi Gırnata (Granada) İslâm sanatının son önemli ürünlerini verecektir. sivri kemeri. süslemesi. Kahire’den yüzyıl kadar önce el-Katayi adını verdiği şehri kuran Tolunoğlu Ahmed. Resim 2. gelenekleri ile Türk mimarisini de Mısır’a 15    .

Kuzey Afrikalı. Berberî ve Şiî olan Fâtımîler. yüzyılda yaptırılan Kahire’nin ünlü sur kapılarının kardeş olan mimarları Urfalı idiler. yüzyılın ortalarına kadar Mısır’ı düzene sokmuştur. Seb Abenat (yedi kızlar) adı ile tanınan türbeler açık türbe geleneğini devam ettirirler ve Mısır’daki ilk türbeler olarak görülürler. 873’te su kemeri ve hastahane yaptırmıştır. XIII. 969’dan itibaren Fâtımîler’in egemenliğine girmiştir. ana mekânın planı bakımından ilgi çekici bir yapıdır. dört kollu pâyeler üstünde 20 x 30 m. Kısa süren parlak bir devrin temsilcisi olan camisi ise Mısır’ın İslâm devri anıtları içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu mimari unsurlar da İran’da bu sırada Büyük Selçuklu mimarisinin olgunlaştırdığı geleneksel unsurlardır. değişik ölçülerde uygulanan bu planlarla yeni bir mimari meydana getirilmiştir. Sivri kemerlerin kullanıldığı bu yapıda. Kahire’de devir açan zengin ve çeşitli süslemelere sahip kesme taştan cephesinde birbirinden ayrılan kısımların geometrik düzeni Türk ruhunun hâkimiyetini gösterir. rampalarla çıkılan spiral bir kule şeklindedir. 876-879 yılları arasında yapılmış tuğla bir yapıdır. 943’te yaptırılan Şerif Tetabe (Tabataba) Meşhedi. planlarda genellikle Tolunoğlu Camii ile Kayrevan Camii örnek alınmış. paralel nefleri ile Tolunoğlu Camii’ni örnek almış. Bedr el-Cemâlî tarafından XI. 16    . Genel manzarası ile kale görünümü veren ve taşkın cephesiyle dikkati çeken Hâkim Camii (990-1003) Tolunoğlu Camii’ni küçük ölçüde tekrarlar. Sonradan medrese haline getirilen ve Memlük devrinde minareleri eklenen yapı Kahire Üniversitesi’ne temel olmuştur. Fâtımî mimarisinde. kerpiç surlarla çevirdikleri Kahire’yi kurarak merkez yapmışlardır. İlk müslüman Türk devleti olan Tolunoğulları 905’te Mısır egemenliğini tekrar Abbâsî halifelerine bırakmıştır. Kitâbesinde “zâviye” adı geçen elCüyûşî Camii. 970972 yıllarında tamamlanan el-Ezher Camii. diğer yanlar iki nefle teşkilâtlandırılmıştır. kesme taşın çok kullanılması ve cephelerin kuvvetle belirtilecek biçimde ele alınması yanında. boyutlarında ve üzeri eşit dokuz kubbe ile örtülü bir yapıdır. Tolunoğlu Ahmed 868’de Mısır’a egemen olduktan sonra 870’te el-Katayi şehrini kurmuş. Bir de stuko süslemeli mihrabı bulunan bu yapının mimari planı bu devir için çok ilgi çekici bir yenilik olarak görülür. yüzyıllara ait olan Fâtımî türbelerinde kare plan tromplu kubbe ve mukarnas dolgular kullanılmıştır. yüzyılda Memlük Sultanı Lâçin tarafından yaptırılan ekler ve onarımlar sırasında dıştan merdivenli kare bir kaide örülmüştür. Kayrevan’daki gibi iki kubbe dikine uzanan orta nefin iki ucuna yerleştirilmiştir. XI ve XII. Mehdiye ve Kayrevan’dan sonra. 1132 tarihli Seyyide Rukıyye Türbesi de aynı mimari unsurların kullanıldığı bir yapıdır. yanlarda iki tonoz. Sâmerrâ Mütevekkiliye Camii’nin yarı büyüklüğündeki yapının minaresi duvarların dışında. köşeleri yuvarlatılmış pâyelerle avlunun kıble yönünde beş paralel nef meydana getirilmiş. nihayet bu tarihte Ferganalı soylu bir Türk ailesinden gelen Mehmed Akşit’in Mısır’a vali olmasıyla X. Tuğla geleneği Sâmerrâ yolu ile ve Türkler’le Orta Asya’dan Mısır’a gelmiştir. Pâyeler yerine de devşirme sütunlar kullanılmıştır. 933’e kadar da Mısır’da bir kargaşa devri sürmüş. Şiî olan Fâtımîler’in İran’la kuvvetli bağları vardı. Buna karşılık. Tolunoğlu Camii. iç süslemede bitki motifleri önemli özelliklerdir. bunun da arkasında yan yana üç tonozla enine bir dikdörtgen mekân elde edilmiştir. 1085’te Bedr el-Cemâlî tarafından yaptırılan yapının mihrap önünde ortada bir kubbe. Bu iki Türk devletinden sonra Mısır.taşımıştır. Akmer Camii ise 1125’te tamamlanmıştır.

Bu gelişme sadece mimaride değil. Anadolu. halı. Camilerde revaklı avlu. Anadolu’da tamamlanarak. onların getirdiği ilk medreselerden de bir şey kalmamıştır. Eyyûbîler kısa süren egemenlik devrelerinde (1171-1250) sanat alanında da Selçuklular’ın ve Zengîler’in olgunlaştırdığı üslûbu yaydılar. maden işleri ve kitap sanatında da hep Türk sanatlarından ayrılamayan bir gelişmenin ürünleri olmuştur.3:Kahire Tolunoğlu Cami Kaynak:Muhittin Serin arşivi 17    . Mısır’da erken İslâm döneminde genel yapı tiplerinden ayrılan ve değişik bir örtü sistemi taşıyan yapı hangisidir? Resim 2. Suriye’de medreseler Selçuklu ve Zengî geleneğine bağlıdır. Osmanlı mimarisinde en parlak devrine ulaşan bu gelişmeyi “Türk-İslâm Sanatı” başlıkları altında inceleyeceğiz.1171’de Fâtımî Devleti’ne son veren Selâhaddin-i Eyyûbî. dilimli kubbeler ve stuko süsleme hâkimdir. Bu gelişmeler dışında İslâm sanatı İran. İran’da Büyük Selçuklu sanatı kendinden sonraki bütün Doğu İslâm sanatlarını sonuna kadar etkileyecek kuvvetli bir gelenek kurmuştur. çini ve keramik. Hindistan ve diğer çevrelerde bütünüyle Türk sanatı çerçevesi içinde gelişmesini sürdürmüştür. güneye doğru ülkesini genişletti. Mısır’da bazı türbeler dışında. Eyyûbî devri anıtlarından çok azı günümüze ulaşmıştır.

sivri kemerler.4:Büyük Selçuklu mezar anıtlarından Merv’de Sultan Sencer Türbesi 18    . 1. Karahanlılar Göktürklere bağlı iken 840’tan sonra devlet kuran Karluk Türkleri’dir. Anadolu Türk mimarisinin gelişmesini iyice kavrayabilmek için erken devir Türk mimarisinin Asya’daki gelişmesini göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun yanında Anadolu Türk mimarisinde ileride çok önemli bir geçiş unsuru olacak olan üçgenlerle kubbeye geçişe de ilk defa burada rastlanması ilgi çekicidir. Uygurlar ise Buda dinini geniş ölçüde benimsemişlerdi. 960 yıllarında müslüman olan Karahanlılar 999’da Buhara’yı alarak Sâmânoğulları Devleti’ne son vermişlerdir. Mimari açıdan. Kubbeli mezar anıtları. genellikle mezarlar ve buralardan elde edilen taşınır sanat eserleridir. Hunlar ve Göktürkler’den elimizde bulunan.İSLÂM MİMARİSİ Son zamanlardaki araştırma ve yayınlarla Türk mimarisinin Anadolu’daki gelişmesinin kökenlerinin İran’dan Doğu Türkistan’a kadar olan bölgede. kubbeli mekânlar Uygurlar’ın uygulamış olduğu mimaride açıkça görülür. Metinde adı geçen yapılarla ilgili görselleri araştırınız. Türkler’in meydana getirdiği ve geliştirdiği mimarinin esaslarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu artık iyice kabul edilmiştir. Bununla beraber Maniheist tapınakların İran âteşkedelerini Budist tapınakların stupaları tekrarladığı anlaşılır. Resim 2. Uygur tapınaklarının duvar resimleri ise Türk resim sanatının öncüleri arasındadır. İslâmlık’tan önceki dönemde Asya’da Hunlar. Hoço’daki geniş kalıntılar arasında Uygur saraylarının planı geniş ölçüde aydınlığa kavuşmuştur.TÜRK . Göktürkler ve Uygurlar Türk Sanatının erken devrini temsil ederler. Karahanlılar Devri Mimarisi Asya’da Türk-İslâm mimarisinin ilk eserleri Karahanlılar devrinde ortaya çıkar.

Tirmiz yakınında Çar Kurgan’da 1108-1109 tarihli diğer bir Karahanlı minaresinde Serahslı bir ustanın adını görüyoruz: Ali b. uzun ilk minare örnekleridir. Köşelerde de birer kubbe yer alır. Buhara’da Mugak Attari Camii’nin portal cephesi pişmiş toprak zengin süslemeler arasında çini süslemenin de kullanıldığı erken bir örnektir. merkezî kubbeyi taşımaktadır. Başane kervansarayı ise plan şemasıyla Anadolu’daki sultan hanların plan şemasını 19    . Ortada tuğladan pâyelerin taşıdığı dört tuğla kemer. Buhara’daki yapıların çoğu Arslan Han tarafından (1087-1130) yaptırılmıştır. Aradaki boşluklar ise tonozlarla örtülmüştür. Dâye Hatun. kubbeye geçişte kullanılan üç dilimli. Enine dikdörtgen planın ortasında. Karahanlı mimarisinin geliştirdiği çok önemli bir yapı tipi de türbelerdir. Karahanlılar’ın Dehistan. Kare planlı ve tek kubbeli yapı. Karahanlı camilerinden iki önemli örnek ise Anadolu Türk mimarisinde en olgun şekline kavuşacak olan “enine gelişmiş. Karahanlı türbeleri ise cephe mimarisine özel bir önem veren. Yanlara doğru ortada birer geniş pâyeye oturtulmuş olan bu kubbe tromplu bir kubbedir. Cephesinin iki yanında yer alan minare biçimindeki ortası daralan kuleleri ve cephenin bütünü. Akçakale. İleriki gelişmelere esas olan bu iki plan tipinin bu olgunlukta karşımıza çıkması oldukça dikkat çekicidir. eski Merv yakınında XI. Sonraları ise tuğla mimarisinin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. yüzyıl başlarından Talhatan Baba Camii tamamen tuğladan yapılmıştır. mihrap önünde kubbeli cami” planıyla merkezi planlı cami formunun ilk örnekleri olarak ele alınabilecek plan olgunluğu gösteriyor. XII. Ayşe Bibi ve Balaci Hatun türbeleri Karahanlı tuğla mimarisinin diğer iki önemli eseridir. İlk kerpiç yapılarından Eski Dehistan Mezarlığı’nda Şir-Kebir adındaki büyük kubbeli yapı ştuk (alçı) kaplamalarıyla ve sağlamlığıyla dikkati çeker. Kerpiç ve tuğlanın birlikte kullanıldığı Buhara yakınındaki Hazar Camii kare planlı bir yapıdır. ince. en eski Karahanlı eseridir. yüzyıl yapısının yanı sıra. Ayşe Bibi Türbesi. Arslan Han’ın adı ve 1127 tarihini veren kitâbesiyle Karahanlı tuğla işçiliğinin en olgun bir örneğidir. İbrâhim’in yaptırdığı iki kervansaraydan 1078-1079 tarihli Ribât-ı Melik’in piştak denilen anıtsal giriş kapısı ile cephesi ayaktadır. On altı yivli bir gövde halinde yükselen bu minare de Karahanlı minarelerinin başka tipte bir uygulamasıdır. Bu ilgi çekici XI. Karahanlılar şaşılacak olgunlukta ve büyük ölçüde bir kervansaray mimarisinin de geliştiricileridir. tuğla süslemelerin hâkim olduğu zengin bir mezar anıtı mimarisinin erken örnekleridir. altmış dört değişik süsleme ile işlenmiş sırlı tuğla ile kaplanmıştır. mihrap önünde yapının bütün genişliğiyle bir kubbe yer almaktadır. Muhammed. Kuşaklar halinde değişik geometrik süslemelerle kaplanmış olan minarenin bir yakın benzerine de Özkent’te rastlanmaktadır. Buhara’daki minareye öncü olduğu kabul edilen bu minarenin bağlı olduğu cami de yıkılmıştır. Diğer Karahanlı camilerinden ilk haliyle günümüze ulaşan eser yoktur.İlk Karahanlı eserleri kerpiç yapılardır. Yan taraflarda ise tonozlar kullanılmıştır. Erken tarihli İslâm türbelerinden ilki Sâmerrâ’da Kubbetü’s-Suleybiye ve Buhara’da Sâmânoğulları türbesidir. Bunlardan 1119 tarihli Namazgâh Camii’nin mihrap duvarındaki sarı kırmızımtırak küçük parlak tuğlalardan geometrik kûfî kitâbeler ilgi çeker. Şemsü’l-Mülûk Nâsır b. yüzyıl sonu ile XII. Ancak Buhara şehrinin sembolü haline gelen ve Kalan Minaresi adı verilen minaresi. yonca biçimli tromplarıyla ileriki gelişmeler için önemli bir adım teşkil eder. Başane (Kurtlu Şehir) Kervansarayları Büyük Selçuklu Ribatlarıyla yakın plan ve form benzerliklerine sahiptir. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın kızı Ayşe Bibi için yaptırılmıştır. yüzyıl başlarında yapılan Mescid-i Cuma ise orijinal şekliyle zamanımıza gelememiştir. Özbekistan’da 978 tarihli Arap Ata Türbesi. Her iki tip minare de Türkistan’da silindirik.

5: Buhara Kalan Minare Kaynak: Asaru’l-İslami’t-tarihiyye fi’l-ittihadi’s-Sovyetiyye 2. Daha sonra Anadolu Selçukluları’nın “ağaç direkli” camilerinde kalem işi. çini mozaik gibi değişik malzemelerle benzer özelliklere rastlayacağız.andırmaktadır. yüzyıl başında ağaç direkler üzerine zengin süslemeli düz çatılı bir yapı olarak yapılmıştır. Üzerinde iyice durulması gereken Türk mimarisinin bu erken devrinde Karahanlılar. Resim 2. Gazne’de önceleri kule zannedilen iki anıtsal yapının hava fotoğraflarının yardımı ile yıkılmış olan camilere ait minareler 20    . Sultan Mahmud zamanında en parlak devrini yaşamıştır. kervansaray mimarisinde gerçekleştirdikleri avlu-eyvan ve kubbe kompozisyonlarıyla da öncülük etmişlerdir. Onun Arûs-i Felek Camii kaynak bilgilerine göre XI. Gazneliler Devri Mimarisi Daha önceleri Büyük Selçuklular’la başlatılan Türk mimarisinin Karahanlılar’da gördüğümüz parlak gelişmesi Gaznelilerle devam etmiştir. camileriyle ve türbeleriyle ileriki gelişmeleri etkileyecek olan ilk adımları atarken. Hint ve İslâm dünyalarının buluşma yeri haline gelen Gazne.

Köşe kulelerine sahip bir sur duvarı ile çevrilidir. Böylece Selçuklular’dan önce eyvan-kubbe birleşmesi bir Gazneli yapısında bütün açıklığıyla ortaya çıkmış oluyor. Memlükler’le Mısır’a kadar gelişmesini kuvvetle sürdürmüştür. Mesud’un sarayı da son yıllardaki kazılarla meydana çıkarılmıştır. Gazneli minarelerinin böylece Karahanlı minarelerinden farklı olduğu görülmektedir. Kirman. Şerefelerin ahşap olma ihtimali kuvvetlidir. ortada geniş bir dört eyvanlı avluya sahiptir. Suriye Selçukluları ile devam eden 21    . Gazne şehrinde 1112 tarihinden kalma Sultan III. Gazneliler’in sarayları Türk saray mimarisinin erken örnekleri arasında olup. 3. Bu da Türk mimarisinin araştırma ve yaratma kuvvetini gösteriyor. 1115 yılına tarihlenen bu yapıda içte spiral bir merdiven vardır. Gazneli sarayları çok tahribe uğramış ve tekrar tekrar onarılarak kısmen kullanılmıştır. Çok tahrip edilmiş olan bu duvar resimlerinde askerler nehir kıyısında çok etkileyici bir manzaraya karşı yapılmış olan bu saraydan başka. bitki dekoru ve geometrik süsleme değişik şekiller gösterir. Büyük Selçuklular tarafından İran camilerinde geliştirildikten sonra Artuklular’la Anadolu’ya. düzgün bir şemaya sahiptir. Burada çok zengin mermer süslemeler duvar kaplamalarında hâkim unsurlardır. Mesud’a ait olduğu kitâbesinden anlaşılan ilk minare. Kitâbesinden Behram Şah’a (1117-1149) ait olduğu anlaşılan ikinci minare de bunun daha basit bir tekrarıdır. Mihrap önünde iki nef boyunca uzanan büyük kubbesiyle bu cami tipi Karahanlı camileri gibi çok önemli gelişmelere yol açmış. Alparslan ve Melikşah devirlerinde büyük bir imparatorluk haline geldi. yüzyıl ilk yarısı içinde Sultan Mahmud (998-1030) veya I. geniş bir alana yayılmış olan çeşitli yapılardan meydana gelir. En önemli Gazneli camii. şüphesiz Leşker-i Bâzâr Ulucamii’dir. Son yıllardaki kazılarla kalıntıları ortaya çıkarılan bu yapı sarayın sur duvarına bitişiktir. taş kaide üstünde yıldız biçiminde yükselir. Gazneliler’in kaynaklarda adı geçen medreselerinden hiçbir örnek kalmamıştır. Güney Afganistan’da Bust şehrinin karşı kıyısında Leşker-i Bâzâr Sarayı. 1157’de Sultan Sencer’in ölümünden sonra Irak. eyvanların arkasında yer alan kubbeli mekânlarda kendini gösterir. girişinde caminin de bulunduğu taht salonu yer alır. Büyük Selçuklular Devri Mimarisi ve Etkileri Horasan’da 1040’ta kurulan Büyük Selçuklu Devleti. Daha sonraki mihrap önü kubbeli yapıların öncüsü olarak görülen bu yapı XI. Bu da dört eyvan şemasına bağlı bir avlu etrafında yer alan düzenli mekânlardan meydana gelir. Taht salonunun duvarları Sultan Mahmud’un hassa ordusunu canlandıran ve belge niteliği de taşıyan figürlerle doldurulmuştur. Serahs yolu üzerindedir.olduğu anlaşılmıştır. Sultan III. Dört eyvan şemasına bağlı olan avlunun kuzeyinde. son yıllardaki kazılarla oldukça aydınlığa çıkmıştır. Köşe kuleleri bulunan kare planlı yapı. Mesud (10301041) zamanında yapılmıştır. Yazı. Bununla da Karahanlı ve Selçuklu mimarileri arasındaki bağlantı kesintisiz olarak takip edilebilmektedir. Sivri kemerli revakların arkasında yer alan tonozlu sağır mekânlardan başka çok önemli bir gelişme. Gazneliler’in Türk mimarisine önemli bir katkıları da kervansaray mimarisinde ortaya çıkar. yüzyıl başlarına tarihlenen ve Sultan Mahmud devrinden kalan güney kasrı. Yıldız biçiminin her tarafı eşit karelere bölünmüş ve her kare içinde zengin tuğla süslemeler yer almıştır. 1019-1020 tarihlerinde Sultan Mahmud tarafından Şehnâme yazarı Firdevsî’nin hâtırasına yaptırıldığı son zamanlardaki araştırmalardan anlaşılan Ribât-ı Mâhî (veya Çahe) Meşhed yakınında. XI. geniş bir avlu çevresinde uzunlamasına planlanmış. Üst yarısı silindir şeklinde iken yıkılmıştır.

Büyük Selçuklular. Avrupa gotik mimarisinden çok önce yapılmış olan bu yapıda kubbeye geçişi yine üç dilimli tromplar sağlamaktadır. 1072-1092 arasında Melikşah devrinde en önemli kısımlarıyla ortaya çıkan yapı sürekli eklemeler ve onarımlarla dört eyvan şemasına sahip geniş avlu etrafında tonoz ve kubbelerle örtülü geniş bir yapı halini almıştır.imparatorluk. Hemen hemen mescid kubbesiyle aynı plan şemasına sahip olan bu kubbe yapısında tuğla mimari. Mihrap önünde güney eyvanına bitişik olan anıtsal kubbe. yüzyılda da Anadolu’da Türkiye Selçukluları ile en parlak devrini yaşamıştır. Anadolu ve Mısır’a kadar izlenebilecek bir gelişmenin başlangıç noktasıdır. 7. üç dilimli tromplarla hafifçe sivrilerek tamamlanır. çapındaki kubbe artık plan içindeki yerini almıştır. düşey silmelerle gotik prensiplerle karşımıza çıkar. bütün mimari yenilikleri ve araştırmaları tek bir yapı içinde toplayan Zevvâre Cuma Camii’dir. 1135 tarihli bu küçük ölçüde Selçuklu camii yüzyıllar boyu Asya camilerinin planlarına öncülük etmiştir. zeminden kubbenin kilit noktasına kadar. Şiîliğe karşı Sünnîliğin geliştirilmesi ve devlet memuru 22    . 1080 yılında Melikşah’ın emriyle yapılmıştır.45 m. Hemen aynı tarihlerden komşu Ardistan Mescid-i Cuması da aynı prensiplerle yapılmıştır. İran’daki Kazvin Mescid-i Cuma ve Mescid-i Haydariyye’si gibi diğer Selçuklu camileri bu iki kubbenin değişik uygulamaları şeklinde. Bu plan şeması. İran’da Büyük Selçuklular’ın geliştirdiği plan ve mimari formlar yalnız İran’da değil Doğu İslâm dünyasında da devam etmiştir. Dört yuvarlak pâyenin birleştirilmesinden meydana gelen demet pâyeler üzerine oturan büyük kubbe. hafif sivri tromplu kubbeli yapılar olarak görülür. Ancak Büyük Selçuklular. En erken medreseler Gazneliler devrinde ortaya çıkmıştır. anıtsal cami mimarisidir. Böylece Karahanlı ve Gazneli mimarisinde geniş ölçüde uygulanmış olan dört eyvanlı avlu şeması ilk defa cami mimarisinde eyvana bitiştirilen mihrap önü kubbesiyle birlikte bir bütünlük içinde ortaya çıkmış oluyor. Selçuklu mimarisinin İran’da en önemli camilerinden biri. Birbiriyle güç kaynaşan unsurların bir araya getirilerek yaratıldığı bu anıtsal mimari o kadar benimsenmiştir ki onlardan sonra da vazgeçilmez bir şekil olarak çeşitli ölçülerde tekrarlanmıştır. aslında küçük ölçüde ele alınmış bir yapı olduğundan derhal kavranılan bir etkiye sahiptir. zengin tuğla işçiliğiyle tuğladan silindirik ve ince uzun minare formu tekrarlanmıştır. Selçuklu kubbelerinin geleneksel formunu meydana getiren bu kubbe diğer Selçuklu yapılarında da tekrarlanacak bir örnek oluşturmaktadır. tuğla minareli ve dört eyvanlı avlunun kıble yönünde mihrap önü kubbesi bulunan bu yapıda. Bundan sonra birer birer eski Selçuklu camileri başta olmak üzere bütün camiler dört eyvanlı revaklı avlular eklenerek genişletilmeye başlanmıştır. İşte bu plan şeması İran ve Orta Asya camilerinin vazgeçilmez plan şeması olacaktır. daha önce uygulanmış olan mimari elemanları yeni bir mimari içinde değerlendirerek orijinal bir üslûp yaratmıştır. Bir iki ender örnek dışında. Yandan girişli. Eyvanların yüksekliğini örtmek için çoğunlukla revaklar iki katlı yapılmıştır. Büyük Selçuklu mimarisinde minarelerde de bir üslûp birliği yaratılmıştır. Mescid avlusunun kuzeyinde Melikşah’ın emriyle hanımı Terken Hatun adına yaptırılmış Kümbet-i Hâkî yer almaktadır. Atabekler’le Suriye ve Azerbaycan’da devamını bulmuş. Bu tipin ilk örnekleri arasında İsfahan Mescid-i Cuması öne çıkar. XIII. Büyük Selçuklu mimarisinin teknik ve estetik açıdan en olgun yapısı gözüyle bakılan bu eser. Pratik bakımdan namaza pek uygun olmayan bu cami planında asıl mihrap yanında başka mihraplar da koyma gereği ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlilerinden biri.

Herat. Dört eyvanlı avlu şemasına dayanan ve köşe kuleleri bulunan yapının bir yönünde beyt biçiminde düzenlenmiş özel mekânlar dikkati çeker. Tûs. Selçuklu türbe mimarisi İmam Gazzâlî’ye mal edilen 1111 tarihli Tûs türbesinden sonra. Camisi. Bu medrese fikri ve şemaları Büyük Selçuklular ve atabekleri vasıtasıyla Suriye-Irak ve oradan Mısır’a. gerek plan gerekse biçim bakımından kendinden sonraki Hârizmler ve İlhanlı devri gibi Asya müslüman mimarisini büyük çapta etkilemiştir. 1157’de Serahslı mimar Muhammed b. Büyük Selçuklular “dört eyvanlı avlu” şemasını önce medreselerde denemiş. Büyük Selçuklu mimarisinin şaheserlerinden olan yapı. Harekân 1 ve II kümbetleri sekizgen planlı. Tuğrul Bey zamanına tarihlenen Kümbed-i Alî sekizgen planlı ve kubbeli. çapındaki tromplu kubbe dıştan firuze sırlı tuğla ile kaplıdır. 17 m. Hargirt Medresesi’nin ayakta kalan eyvanının tuğla hamurundan çiçekli kitâbesi bugün Tahran Müzesi’ne kaldırılmıştır. diğer yandan da gelişmesini tamamlayacağı Anadolu’ya getirilmiştir. Büyük Selçuklular döneminde mezar anıtları kümbet ve türbe olarak iki tipte gelişme göstermiştir. dört eyvanlı revaklı avlulu şemada inşa edilmiştir. çaplı kubbesiyle geçilebilmiştir. Melikşah zamanından kalma Hargirt ve Rey medreseleri günümüze gelebilmiştir. Büyük Selçuklu kervansaraylarının en tanınmış olanı ise Ribât-ı Şerif’tir. 1114-1115 tarihine rastlayan yapı son şekliyle iki avlulu bir duruma sahiptir. Büyük Selçuklu medreselerinin daha Tuğrul Bey zamanında gelişmeye başladığı kaynaklardan bilinir. cepheleri tuğlaların değişik şekilde konmasıyla dekoratif hareketlilik kazandırılmış Selçuklu döneminin önemli mezar anıt örnekleridir. Timurlu yapıları da mimaride önemli bir yenilik getirmemiş. Anıtsal Cami ve medrese mimarisi yanında Karahanlılar’da başlayan mezar anıtları mimarisinde de türbe ve kümbet çeşitleriyle Büyük Selçuklu mimarisi en önemli örneklerin yaratıcısı olmuş. portalleri ve zengin tuğla süslemeleriyle dikkati çeker. Timurlu Devri Mimarisi İlhanlı devletlerinin dağılmasıyla Timur. bütün Orta Asya’da XIV. 23    . Belh ve Bağdat’ta 1067’de medreselerin yapıldığı bilinmektedir. Kümbetler altta bir mumyalık bulunan silindirik veya çokgen gövdeli içten kubbe. Kalıntılardan bunların dört eyvan şemasına bağlı avlulu büyük yapılar olduğu anlaşılmaktadır. Dıştan bir kale görünüşünde olmakla beraber içte saray zenginliğindedir. Karahanlı ve Gazneli ribâtlarından sonra Büyük Selçuklu kervansarayları da erken devirlerde önemli kervan yolları üzerinde kare planlı. yüzyıl yapısı Hoca Ahmed Yesevî Türbesi’nin 18 m. daha çok süslemeleri ve büyük ölçüleriyle öne çıkmıştır. Büyük Selçuklu mimarisi her yönüyle ve bütün tiplerinde. kare planlı bir yapıdır. Nîşâbur Medresesi 1046 civarında tamamlanmıştır. Atsız’ın yarattığı Merv’deki Sultan Sencer Türbesi’yle en olgun noktasına ulaşmıştır. Kubbe problemi Selçuklular’ın olgunlaştırdığı biçimleri aşamamış. sonra anıtsal cami mimarisinde kullanmışlardı. özel mekânları. Kare kaide üzerinde galerilerle çevrili bir üst kısım ve hafif sivri çift kubbe ile örtülü olan türbede. Ribât-ı Enûşirvân. büyük ölçüdeki denemeler gelişmeyi tıkamıştır.yetiştirilmesi için medrese fikrine büyük önem verdiler. 4. 1369’dan sonra büyük bir Asya imparatorluğu kurmayı başarmıştır. Damgan’da (Çihilduhterân) Kırkkızlar Kümbeti ise tuğladan yuvarlak planlı ve kubbeli bir yapıdır. dıştan külâhla örtülü türbeler kare planlı ve kubbeyle örtülü yapılardır.

Hargird Timurlu Medresesi (14441445) son örneklerdendir. Timur’un hanımı Bibi Hanım adına yapılan cami aynı tarihte büyük ölçülere varan gösterişli bir yapıdır. Timur sonrasında da Timurlu mimarisi özellikleri sürdürülmüştür. Ölçüleri ve zengin çini ve süslemeleriyle İran’ın en güzel camilerinden biri olarak tanınır. Gevher Şad Cami-Medresesi. Buhara (1417) medreseleri büyük revaklı avlular ve dört eyvan şeması ile anıtsal kubbeleri ve çifte minareleriyle dikkati çeker. dört eyvanlı iki katlı revaklı avlu esasına dayanır.6: Buhara Uluğ Bey Medresesi Kaynak : Asaru’l-İslami’t-tarihiyye fi’l-ittihadi’s-Sovyetiyye 24    . çeşitli ve zengin çini dekoru ile kaplıdır.Bunlar arasında dikkati çeken Şâh-ı Zinde. Semerkant’ta Kusem b. Yesi şehrinde Hoca Ahmed Yesevî Külliyesi ve Keş’te Aksaray ile Semerkant İşrethane sarayları bu devrin belli anıtlarıdır. Girişlerde piştak adını alan büyük ve geniş kemerli eyvanlar bütün özellikleriyle ortaya çıkar. Büyük türbelerin etkisiyle bu devirde kubbeli camiler de yapılmıştır. Bunlar arasında Musa Paşa’nın türbesi en gösterişlilerindendir (1412). Baysungur adına yapılan Meşhed. Resim 2. Abbas’ın türbesi etrafında zamanla oluşan ve Timurlu mimarisinin bütün ihtişamını yansıtan yapılar topluluğudur. bir kısım yivlenmiş kubbeli yüksek yapılar. Timur’un Gur-i Mir adıyla bilinen türbesi bu formun en büyük ölçülere ulaşan bir örneğidir. Çift kubbe yapılarak daha da yükseltilen yapı 1404 tarihlidir. Bu yükseltilmiş kasnaklı. Uluğ Bey’in Semerkant (1420). Timurlu mimarisinde alışılmış formlara eklenen cephenin iki yanındaki veya portaldeki minareler burada da görülür.

ölçüler büyüyerek. zengin çini kaplama hem içte hem 25    . İran’da özellikle şehircilik alanında mimari yenilikler getirmiştir. dükkânlarla birlikte bir Alay Köşkü ve üç önemli yapı ile dört yandan çevrilidir. İsfahan’da Meydân-ı Şâh adlı revaklarla çevrili alan. Safevî devri mimarisinin en önemli örnekleri Şah I.Resim 2. 1710 tarihli Mâder-i Şâh Medresesi ile Erbil’de Şeyh Safî Külliyesi bu devrin önemli eserleri arasındadır. 1600 tarihli Allahverdi Han Köprüsü ile Puli Hacu Köprüsü bu devrin önemli su mimarisi eserlerindendir. Mescid-i Şâh (1612-1630) dört eyvanı ve kubbesiyle İslâm mimarisinin en güzel eserlerinden kabul edilmektedir.7: Semerkant Şah-ı Zinde Gur Emir Türbesi Kaynak : Asaru’l-İslami’t-tarihiyye fi’l-ittihadi’s-Sovyetiyye 5. Safevî Devri Mimarisi Bir Türk sülâlesi olan Safevîler. İran’da Büyük Selçuklular’dan sonraki bu devirler mimaride önemli yenilik getirmemiş. köşkler halinde saray pavyonları geniş ve düzenli bahçeler içinde yer almaya başlamıştır. Abbas döneminden kalmadır. Sivil mimari de şehircilikle birlikte yürümüş. Zengin mozaik çini kaplamaları yanında cami-medrese fikri bakımından da bir geleneğin parçası olması bakımından önemlidir.

Agra’da Tac Mahal adıyla bilinen yapı. Onlara son veren Eyyûbîler ise Zengîler ve Büyük Selçuklu mimarisini Mısır’a getirdiler. sonraları cepheleri. Abbâsî halifelerinin türbeleri ve İskenderiye’de Kasrü’l-Übeyr gibi önemli eserler de yaptırmıştır. Sultan Kalavun Medresesi. cephelerde geniş ve yüksek kemerler belirgin hale gelmiş ve köşelerde minareler sevilen motifler olmaya başlamıştır. yüksekliğindeki minare yivlenmiş gövdesi ve beş katıyla dünyanın en yüksek minaresidir. karşıda iki. Türk mimarisi geleneklerine bağlı eselerle zenginleşmiştir. Hint-İslâm mimarisinin şaheserlerinden biri kabul edilir. Anadolu Türk mimarisi. Kutbüddin Aybeg 1193’te harabe halindeki bir tapınağı camiye çevirmiş. Tamamen Türk mimarisinin etkilerini yaşatan anıt. Mihrap önünde üç nef boyunca. mâristan fikri de Nûreddin Zengî’nin mâristanına tarihî bir olayla bağlıdır. İran. Onun devrinden Zâhiriyye Medresesi yıkılmıştır. Bundan sonra Fâtımîler Mısır’a uzun süre hâkim oldular. 1250’de Türk Memlükleri devrinde ise Mısır ve özellikle Kahire. İlk orijinal yapılar Delhi Türk sultanları tarafından yapılmıştır. Aynı şekilde selsebilli havuzlar görülür. cami ise medresenin büyük eyvanında yer almıştır. 6. Büyük Selçuklu ve Zengî sanatı. Türkistan. Semerkant ve Buhara çevrelerindeki yüksek kasnaklı türbelerle devamlı bağlantılar kurarak yeni. Türbe doğuda yer alır.dışta kullanılmış. Bundan sonra Türk Memlükleri’nin ikinci üslûp devri başlar. 1285’te tamamlanmıştır. Türk Memlükleri geleneklere bağlı kalmışlar. Oğlu Nâsır Muhammed’in Nâsıriyye Medresesi Mısır’da ilk defa ele alınmış dört eyvanlı ve dört mezhep için kurulu bir medresedir. Çok eski bir geleneği. Dünyanın mimari harikalarından biri sayılır. Diğer Memlük eserleri hep “külliyeler” şeklinde ele alınmış. Kareye yakın büyük ölçüdeki yapı geniş bir avluyu çevreleyen neflerden meydana gelir. orijinal bir üslûp geliştirmişlerdir. Azerbaycan. Hindistan’da Türk Mimarisi Hindistan’da ilk İslâmî yapılardan önemli eser kalmamıştır. 7. Suriye ve Mısır’da gelişerek devam eden bu kubbe plan formunun Mısır’daki temsilcisi olan bu yapıdan başka Sultan Baybars. kitâbeleri ve detaylarıyla bir Selçuklu karakteri kazanmıştır. köprü. Bütün bir mahalleyi içine alan bu medrese mâristan (hastahane). Karahanlı ve Büyük Selçuklu mimarilerini yaşatır. Memlük devri mimarisi geniş ve çok fonksiyonlu külliyelerde ifadesini bulur. Melikşah kubbesinin planını tekrarlayan kubbe ve cami harap haldedir. türbe ve medreseden meydana gelir. İlk orijinal eserler Baybars devrindedir. 1266-1269 yıllarında yapılan bu devrin tek bağımsız camisi Kahire’de Baybars Camii’dir. dört ince kulesi sivriltilmiş kubbesi ile tanınır. 1356-1362 arasında tamamlanan büyük ölçüdeki yapı bir kale manzarasıyla şehirde 26    . üç yönde üçer açıklıkla büyük kubbe yer alır. bunlarda medrese ve türbe üzerinde daha çok durulmuş. yanlarda üçer nef vardır. su maksemi (Kantara). Şah Cihan tarafından hanımı Mümtaz Mahal için 1630-1648 arasında yaptırılmıştır. 73 m. Bunun en iyi temsilcisi Kahire’de Sultan Hasan Medresesi ve Külliyesi’dir. Mısır’da Türk Memlükleri Mimarisi Mısır’da İslâm sanatının erken örneklerini veren Tolunoğulları ve Akşitler’den daha önce bahsedilmişti. Bunun yanında yer alan ve Delhi’nin bugün bile bir sembolü haline gelen Kutub Minâr’ın inşasına ise 1199’da başlanmıştır. Kıble yönünde altı nef. Zengî mimarisinden gelen birtakım süsleme özellikleri yanında. İsfahan Mescid-i Cuması’nda.

kare kitlesi ve kubbesiyle cami eyvanının önünde taşkın bir görünüşe sahiptir. karakteristik bir özelliktir. Aslında dört minareli olarak düşünülmüş bir yapıdır.hâkim bir görünüşe sahiptir.9: Kahire’de Sultan Hasan Mederesesi Kaynak : Muhittin Serin arşivinden 27    . Külliye mimarisi de bu arada devam etmiştir.Ü Ktp. Dört eyvanlı bir avlu esastır. Resim 2. Çok katlı pencere düzenine sahip cephenin bir kenarına yerleştirilen anıtsal Selçuklu portalleri örneğine bağlı mukarnas nişli girişi. XIV.8: Kahire’de Memlüklü Türbeleri Kaynak : Yıldız Albümlerinden İ. Türbe. özellikle türbelerde Türkistan türbeleriyle şaşırtıcı bir benzerlik ortaya çıkmış. yüksek kasnaklar ve çift kubbeler görülmüştür. Resim 2. yüzyılın sonlarından başlayıp 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethine kadar süren Çerkez Memlükleri devrinde de Türk mimarisi özellikleri devam etmiş.

büyük eyvanı ve özellikle taş işçiliği ile Ulucami külliyesine bitişik ve onu tamamlayan bir yapı halinde erken medreselerin en ilgi çekicilerindendir. ancak XIV. Medrese mimarisinde Anadolu’da iki tip gelişme göstermiştir. sadece hamamı. 1198 tarihli Diyarbakır Zinciriye Medresesi revaklı avlulu kesme taştan bir yapıdır. yüzyıl ilk yarısından Mardin’de Şehidiye Medresesi. Bunlardan açık avlulu medrese tipinin erken örnekleri de Artuklu coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Enine dikdörtgen bir alanı kaplayan ve son araştırmalara göre bir avlunun güneyinde yer alması gereken yapıda malzeme kesme taştır. yüzyıla kadar uzayan değişikliklere sahip olan Mardin Ulucamii’nde revaklı bir avlunun güneyinde yer alan mekânın planı Artuklu camilerinin özelliklerini aksettirir. ortadaki revaklı bir avlunun etrafında tonozlu mekânlarla gelişir. Cami eyvanının ve türbenin taş mihrapları ilgi çekicidir. yüzyıl başlarından Mardin’de Emînüddin Külliyesi’nin mâristan (hastahane) kısmı bugün haraptır. muhteşem portali yandadır. XII. Harput’ta 1156 tarihli diğer bir Artuklu yapısı olan Ulucami şaşılacak biçimde Zevvâre Ulucamii’nin planını hatırlatır. Erken Devir Anadolu Türk-İslâm Mimarisi Resim 2. 11981223 tarihleri arasında gerçekleştirilen Diyarbakır Mesudiye Medresesi ise iki katlı revaklı avlusu. Sonraki onarımlarda minaresinde en eski tarihli kitâbenin 1176’yı gösterdiği ve XIV. Tuğla yapı. Camiler. cami ve medresenin bir kısmı ayaktadır. yüzyılda bu gelişme Batı Anadolu’da devam edebilmiştir.10:Mengücüklü döneminden Divriği Ulucamii ve Şifahanesi a) Artuklu Mimarisi Anadolu’nun erken devir mimarisinde Artuklu cami ve medreseleri gelişmeleri bakımından önemli yapılardır. Güneyde yer alan iki nefli cami kısmı avluya üç açıklıkla bağlıdır. revaklı avlulu olgun bir forma sahiptir. Buna karşılık XII. Yine Mardin’de XIV. XIII. büyük bir revaklı avlu esasına dayanır. en erken açık avlulu Anadolu medresesi olarak iki katlı eyvanlı. yüzyıl üçüncü çeyreğinden Mardin Hatuniye Medresesi. yüzyıl sonu gibi geç bir tarihte gerçekleştirilen ve yine 28    . 1157 tarihli Silvan Ulucamii ile Anadolu cami mimarisinin muhteşem üslûbunun başladığı kabul edilir.1. sonraki gelişmeye fazla etkisi olmayan ve kapalı bir bölge mimarisi halinde kalan enine gelişen mihrap önü kubbeli ve avlulu tipi meydana getirmiş.

Dördü Niksar’da olmak üzere diğer beş Dânişmendli mezar anıtı yapı olarak fazla önemli değillerse de erken ve değişik denemeleri gösteren ve süslemeleri bakımından dikkati çeken XII. Birbirinin yanında. Kesme taş anıtsal mimari ve yaratılan mekân etkisini zenginleştiren çini mozaik mihrap ve kubbe içleri. yüzyılın sonlarına doğru Mengücüklüler. Bunların erken tarihlileri Dânişmendliler’e aittir. ortada bir beşik tonoz örtüyü meydana getirmektedir. bütün Asya’da uzun ve ilgi çekici bir gelişmesi olan mezar anıtları türbe ve kümbet biçimlerinde Anadolu’da da güzel örnekler vermiştir. enine dikdörtgen geniş bir yapıdır. Sadece bir bölümü örten kubbe belirli bir motif değildir. Anadolu’nun en eski kapalı avlulu medrese şeklinin örnekleridir. Dikine üç nef halinde gelişen yapıda yanlarda dörder kubbe.orada Sultan Kasım Medresesi adı ile bilinen yapıya da öncü olan Sultan İsa Medresesi Artuklular’ın denediği değişik bir plan göstermesi bakımından önemlidir. Şifahane de eşi Melike Turan’ın adı geçer. yüzyıl ortasında Tokat Yağıbasan ve Niksar Yağıbasan medreseleriyle Anadolu’ya yepyeni bir mimari form kazandırmışlardır. 10. b) Dânişmendli Mimarisi Anadolu’nun ilk fâtihlerinden olan Dânişmendliler. Dânişmendliler’de ilk Anadolu Türk mezar anıtlarıyla karşılaşıyoruz. Cami ve şifahane. yüzyıl yapılarıdır. Amasya’da Halîfet Gazi Kümbeti. XII. Dânişmendliler’in 1145 tarihli Niksar Ulucamii kareye yakın plan veren ve pâyelerin taşıdığı tonozlarla örtülü bir yapıdır. bitişik olarak yer alan yapıları Ahmed Şah bir külliye olarak 1228-1229 yılında yaptırmıştır. Bunlardan Niksar’da Kırkkızlar Kümbeti taş temel üzerinde tuğla yapısı ile eski bir geleneği devam ettirmektedir. yüzyıl başlarına tarihlenebilen yapının mimarının Sivas Keykavus Dârüşşifası’nınkiyle aynı olması mümkündür. Bu eserde sanat heyecanı Büyük Selçuklu ve Karahanlılar’a kadar bağlanabilen çeşitli geometrik ve bitkisel süslemenin yer aldığı portallerde görülür. mimari mekân ve emsalsiz taş işçiliği ve şahane ahşap minberiyle erken devir Anadolu Türk mimarisinde ayrı bir yere sahiptir. XII. geometrik ve bitkisel süslemeli ağaç minber ve kapı-pencere kanatları bu devrin mimarisine ayrı bir özellik 29    . Artuklular’da çoğunlukla medreselerin bir bölümünde görülen türbelere karşılık. Türkler’in varlık gösterdiği her yerde. Türkiye Selçukluları Mimarisi XIII. Divriği ve çevresinde anıtsal yapılarını ortaya koymuştur. Firuz’a yaptırılmıştır. yüzyılın diğer bir önemli beyliği olan Saltuklular’dan yalnız Erzurum merkezinde az sayıda eser kalmıştır. Ortada tromplu kubbenin örttüğü kapalı avlu etrafında eyvan ve hücrelerden meydana gelen bu yapılar bugün pek iyi durumda olmamakla beraber. Süleyman tarafından Meragalı usta Hasan b. medreseye bağlı iken bugün tek başınadır. yüzyıl Anadolu’da Selçuklu muhteşem üslûbunun yaratıldığı bir devirdir. Kale Camii 1180-1181 yılında Şehinşah b. Kesme taştan yapı cephesi ve külahıyla dikkati çeker. c) Mengücüklü Mimarisi XII. XII. 1197 ve 1213 tarihli iki kitâbeye sahip olan Sivas Ulucamii ise kısa pâyelerin taşıdığı basık sivri kemerlerden dizilerin mihrap duvarına dik uzandığı. Taş yanında tuğlanın da kullanıldığı bu yapıdan sonra Mengücüklüler’in en önemli yapısı Divriği Ulucami ve Şifahanesi’dir.

Geleneksel formların değiştirilerek yeni bir sentez içinde kaybolmadan yaşatıldığı bu yapılar yanında. kümbeti de içine alan bir kale görünüşündedir. tek kubbeli küçük ölçüde ele alınmış yapılardır.kazandırır. toprak damlı bu yapıların en gelişmiş örneği Beyşehir’de yüzyılın sonunda 1299’da tamamlanmış olan Eşrefoğlu Camii’dir. ağaç direkli Anadolu Selçuklu camileri ikinci grubu meydana getirirler. yüzyıl ortalarından Sivrihisar Ulucamii’nin değişik ağaç direk başlıkları ve minberi. Kayseri’de Alâeddin Keykubad’ın hanımı Mahperi Huand Hatun Külliyesi (1238). medrese görevindeki mekânlarıyla Gök Medrese Camii de önemli bir basamak yapıdır (1266). taş işçiliğinde figürlü kabartmaları ile yapının yüksekliğini aşar. Alâeddin Keykubad’ın yaptırdığı Malatya Ulucamii ise kesme taş ve tuğla bir yapı olup 1224’te tamamlanmış.unsurunun ilk işaretçisidir. 1220’de Alâeddin Keykubad tarafından tamamlatılmış bir yapıdır. yüzyıl Anadolu Selçuklu cami mimarisinin üçüncü bir grubunu meydana getiren mescidler. bir kısmında açık revak şeklinde hazırlık mekânlarına sahip olmalarıdır. mihrap önü kubbesi. Ana giriş doğu tarafında. batıda ise mihrap önünde kubbenin yer aldığı bölüm vardır. Anadolu Türk ustalarının İran Büyük Selçuklu mimarisine yabancı olmadıklarını. hamam ve kümbetiyle ilk Anadolu Selçuklu külliyesidir. Çok eski Türk mimari geleneğini yaşatan bu mimarinin en güzel örnekleri 1258 tarihli Sâhip Ata Camii ile başlar. yandadır. Amasya’da. eyvan ve revaklardaki çini mozaik ve sırlı tuğlanın ayrı bir önemi vardır. Anadolu Selçukluları’nın siyasî ve askerî faaliyetlerinin en yoğun devrine işaret eden bu süre içinde yapı. kaliteli ağaç işçiliği ve yanındaki kümbetin kubbe içini süsleyen çini mozaik dekoru ayrıca dikkate değer. Konya’da Alâeddin Camii muhteşem ağaç minberinden de anlaşıldığı gibi Sultan Mesud ve Kılıcarslan devrinden başlayıp. 1281’de tamamlanan Develi Ulucamii aynı prensipleri tekrarlayan bir yapıdır. Mihrap önünde kubbe ve arkasında revaklı iç avluya açılan eyvan diğer taraflar tonozlarla örtülüdür. Abdullah’ın eseridir. daha sonra onarımlar görmüştür. eyvan. cami. XIII. 1223 yılında Alâeddin Keykubad’ın Niğde’de yaptırdığı Alâeddin Camii de üzerinde durulması gereken bir eserdir. Akşehir ve Alanya’da da benzerleri bulunan bu yapılar. Bugün yalnız eski cami ve külliyenin çifte minareli portali ayaktadır. Cephesinde bir de kümbet vardır. geniş ve iki ana bölümlü olarak ortaya çıkmıştır. İlk orijinal Anadolu Selçuklu minarelerinden biri olan kesme taştan silindir biçimindeki minarenin arkasında mahfile açılan ikinci giriş yer alır. medrese. XIII. Yapıda. yüzyıl mimarisinde başlayacak olan -son cemaat yeri. Bu biçim XIV. Kesme taş yapılardan cami ve medrese. Doğuda. Cami. Ankara Aslanhane Camii’nin çini mozaik ve ştuk karışımı mihrabı ve minberi bu tip yapıların en çok tanınan kısımlarıdır. Ortak özellikleri bir kısmında kapalı. fakat yepyeni bir yaratma heyecanı ile yeni denemeleri tercih ettiklerini gösteriyor. çeşitli sütunlara dayalı düz damlı kısım. mihrap duvarına dikey üç neften meydana gelir. dikine gelişen üç nefli yapıdaki denemelerle de dikkati çeker. Yanlara doğru genişletilen mihrap bölümü ile de Kayseri ve Erzurum Ulucamilerine yakındır. 1215 tarihli Taş Mescid kapalı son cemaat yeri ile iç ve dış portallerdeki 30    . küçük açıklı orta nef gibi özellikleriyle bir bakıma Malatya Camii’ne bağlanır. Mihrap önünde mozaik çini kaplamalı kubbesi. genellikle Konya’dadır. Ağaç direkler üzerinde ahşap konsollara oturtulan düz tavanlı. Kesme taştan yapılmış olan bu eser. Bu yapı ve mimarı. 1237 tarihli Amasya Burmalı Minare cami minaresiyle olduğu kadar. bu devrin ünlü mimarı Kölük b. Süslemeleri. 1272 tarihli Afyon Ulucamii’nde ağaç direklerin mukarnaslı başlıkları. Sebillere sahip olan bu yivli minareli portal. yüksek taş portali ve çini mozaik mihrabı ile giriş duvarını kaplayan çini mozaik süsleme yanında. Mihrap duvarı önündeki yan yana üç bölüm üç kubbe ile diğer taraflar tonozlarla örtülüdür. Ortada avlu fikrini yaşatan açık kısım yer alır.

Açık avlulu medreseler yönünden Kayseri önemli bir merkezdir. Minare yanında revaklarda da tuğla kullanılmıştır. pâyeler ve mekân dağılışıyla Anadolu Selçuklu medrese mimarisinin bütün özelliklerini ve plastik anlayışını aksettiren bir yapıdır. 1210 tarihli Afyon. Kubbe ve duvarları kaplayan çini mozaik zengin süslemeler 31    . Çifte Minareli Medrese’nin yalnız anıtsal cephesi bütün taş süslemeleriyle ayaktadır. Eyvanın iki yanındaki kubbeli odalar bütün medreselerde kaçınılmaz uygulamalar olacaktır. I. yüzyıl son yarısında tek kubbeli. 1224’ten Atabey’de Ertokuş Medresesi bitişik kümbeti ve ortada ayrıca dört sütuna oturan merkezî kubbesi ile değişik bir uygulamadır. mermer kaplama anıtsal portali yanında yer alan çeşmesi ve köşe kuleleriyle kesme taş mimarisinin önemli örneklerinden biridir. dört eyvanlı. Ortadaki büyük kubbenin ortasında bir aydınlık feneri vardır. Boyalıköy Medresesi harap bir haldedir. Sonunda eyvana bağlı kümbetle planı biraz uzayan yapı. dört eyvanlı. üç kemerle açılan son cemaat yeri ve minaresiyle dikkati çeker. açık son cemaat yerli Osmanlı camilerinin gelişmesine öncü olmuşlardır. Ana eyvanın iki yanında sembolik figürler yer alır. Sivas Çifte Minareli Medrese gibi İlhanlı hâkimiyeti devrine bağlanmak istenen Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin 1277’den önce tam bir Selçuklu üslûbu ile yapıldığı anlaşılıyor. revaklı avlulu ve eyvanlı bir medrese olarak 1242’de eyvanı kaplayan çini mozaik süslemeleriyle bu adı almıştır. Anadolu’da Dânişmendliler’le başlayan “kapalı medrese” şeması Selçuklular’da ele alınarak gelişmesini tamamlamıştır. Gıyâseddin Keyhusrev’in medresesi ve kardeşi Gevher Nesibe’nin şifahanesinden oluşan her iki yapı eyvanlı. dışa açık mescidi ve çifte şerefeli tuğla minaresiyle üç eyvanlı bir yapıdır. iki katlı muhteşem bir yapıdır. Kayseri’de 1205 tarihli Çifte Medrese. revaklarla çevrili avlusunda ocaklı medrese odaları bulunan en büyük ölçülere sahip Selçuklu medresesidir. Sirâceddin. Anadolu Selçuklu medreseleri. Akşehir’de Sâhib Ata’nın Taşmedrese’si. revaklı. Avgunu. Çini mozaik mihrapları da ayrıca önemlidir. Piramit çatılı kümbet de buradadır. 1217’de Sivas’ta Sultan I. Portal. ana eyvanın iki yanında kubbeli odalar yer almakta ve mermer kaplamalı portal anıtsal etkiyi artırmaktadır. İskân bölgesi dışında bir hankah karakteri gösteren yapıda simetrik ve dengeli bir plan uygulanmıştır. Mimari boyutları kadar süslemelerdeki dengesi ile de dikkati çeker. Çini mozaik süslemeli cephesi ve kasnaktaki tuğla işçiliği dikkati çeker. 1271’de Sivas’ta yapılan üç medrese birbirleriyle yarışırcasına açık avlulu medrese planlarını geliştirerek devam ettirmişlerdir. Selçuklular’ın en zengin anıtsal mekân yapılarından birine sahip olan Konya’da Karatay Medresesi’nde 1251 tarihinde dengeli ve simetrik bir plan şeması görülür. Gök Medrese ise dört eyvanlı şeması yanında. eyvanlar. avlulu ve kapalı tiplerin her ikisini de geliştirmiştir. Çifte Minareli portalinde on iki hayvanlı eski Türk takvimini yaşatan kabartmalar yanında eyvanındaki çini mozaik kaplamalarla da dikkati çeker. avlulu şemaya sahiptir. Huand. Sırçalı Medrese’de de olduğu gibi burada da türbe medresenin bir bölümünü kaplamakta. Sâhibiye medreseleri hep bu tipin gelişmesini sürdürmüşlerdir.geometrik geçme taş işçiliği ile dikkati çeker. Adını firuze çini kaplamalardan alan Tokat Gök Medrese bu tipin iki katlı olarak uygulanmış sağlam bir örneğidir. Güney eyvanını on kenarlı ve piramit çatılı kümbet biçiminde örtüye sahip türbesi kaplar. Konya’da Sırçalı Medrese iki katlı. Sırçalı Mescid ise XIII. İzzeddin Keykâvus tarafından yaptırılan şifahane. Şifahane ve Tıp Medresesi olarak ele alınmıştır. Bu yapılar. kubbeye geçişlerde çeşitli problemleri ele alarak tek kubbeli.

Anadolu’da daha mütevazi ölçüde yapılmakla beraber bu mezar anıtları yaratıcı bir araştırma ve deneme çabası ile zengin örnekler vermiştir. Avlu ve Hol portalleri de bu zenginliğe katılır. Havlan ustaya yaptırdığı Konya-Aksaray yolundaki Sultan Hanı en büyüklerindendir. Kayseri’de Döner Kümbet. on iki köşede. İran’da Rey Selçuklu çinileriyle aynı tekniği devam ettirir. Diğerlerinin sayısı 100’ü geçer. İri plastik taş işçiliği yanında. On altı yapı ve av parkından meydana gelen Kubâdâbâd’da bulunan çiniler insan ve çeşitli hayvan figürleri. Genellikle bu şemayı tekrarlayan bu anıtlarda Selçuklu sultanlarının kudret ve sağlam teşkilatı kuvvetle belirmektedir. Özellikle kapalı kısımlardaki kuvvetli mimari mekân etkisi tartışılamaz. Portalde Zengîler’den gelme geometrik renkli taş geçmeler dikkati çeker. düğümlü geniş şeritler halinde değerlendirilen kitâbeler portale apayrı bir özellik katar. Kayseri’den sonra mezar anıtları ve özellikle kümbetlerin çokluğu ile tanınan Ahlat. Ticaret yolları üzerinde inşa edilmiş olan kervansaraylar. 4500 m²’lik bir alanı kaplar. 1236’da Keykubat tarafından yaptırılan Kubâdâbâd ve Kayseri’de 1224-1226 tarihli Keykubâdiye saraylarındaki kazılar sonunda birkaç saray yapısından meydana gelen küçük yerleşmelerin planı anlaşılmıştır. konik külahlı bir yapıdır. Selçuklu kümbetlerinin ilki olarak görülebilen Konya Alâeddin Camii avlusundaki II. Beyşehir gölü kıyısında. Çoğu kaba taş ve tuğladan yapılan bu eserlerde zengin ştuk ve özellikle çini kaplamalar dikkati çeker.mimariyle tam bir denge içindedir ve mekânın etkisini kuvvetlendirir. yanında dışa açık mescidi ve çifte şerefeli minaresiyle apayrı bir görünüşe sahiptir. Mezar taşları yanında Selçuklu klasik üslûbunun temsilcisi olan Ulu Kümbet. Üslûbuna göre 1276 yıllarına mal edilir. İçte sade mekân etkisi çıplak tuğla mimari ile elde edilmiştir. Konya’da Kılıcarslan tarafından yaptırılan (1192’den önce) ve Alâeddin Keykubad tarafından tamir ettirilen köşkten yalnız bir tonozlu kısım kalmıştır. göl kuşları ve sembolik 32    . çapında silindirik gövde üzerinde sivri konik külahıyla anıtsal bir çadır görünümündedir. Kılıcarslan Kümbeti 1192’den önce yapılmıştır. revaklı avunun ortasında taş süslemelerinin merkezi halindedir. Anadolu’da Selçuklu saray ve köşkleri. Revaklı avlu ve kapalı “hol” den meydana gelen bu handan Köşk Mescid adı verilen dört kemer üzerinde yükseltilmiş olarak yer alan kare planlı cami. kervansaraylar yanında çok mütevazi yapılardır. Plan şekli Aral gölü kıyılarındaki Hunlar’a mal edilen milâttan önce III. Kılıcarslan tarafından yaptırılan Alay Han olup haraptır. önemli yapı ustalarını yetiştiren bir merkezdir. her türlü yol bakımı ve yolculara hizmetin vakıf olarak bir süre için ücretsiz karşılandığı bu yapılardan dokuzu Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan sultan hanlarıdır. 7 m. Kümbet ve türbeler şeklinde ele alınan mezar anıtlarından medrese. Tercan’daki Mama Hatun Kümbeti değişik bir biçim göstermekte. Anadolu’da Selçuklular’ın yüksek kültürünü en iyi şekilde ifade eden muhteşem sarayı andıran kesme taştan kale gibi yapılardır. bu bakımdan da ayrıca önemi artmaktadır. Figürlü plastik süslemelerin bolca kullanıldığı anıtsal bir çadırı andıran yapıda Şah Cihan Hatun adına tarihsiz bir kitâbe vardır. 1229’da tamamlanan ve Alâeddin Keykubad’ın Şamlı (Dımaşkī) Muhammed b. külliye diğer yapılara bağlı olanlar yanında tek başına yapılmış olanlar da önemli yer tutar. Sâhib Ata’nın yaptırdığı Konya’daki İnce Minareli Medrese 1260-1265 tarihinde anıtsal portali. En eskisi II. ortada yer alan külahlı mezar anıtı nişlere sahip yuvarlak bir çevre duvarı ile kuşatılmaktadır. Portaldeki geometrik geçmeli taş işçiliği önemlidir. yüzyıla ait mezar anıtları ile yakın benzerlik göstermekte. Figürlü. minaî tekniğinde çiniler.

Vâcidiye Medresesi ise ortası açık kubbeli bir medrese olup. Türkiye Selçukluları’nın XIII. yüzyıl Germiyanlı camileri Osmanlı cami mimarisi doğrultusunda gelişen yapılardır. Karamanoğulları. Candaroğulları’nın Kastamonu’daki İbn Neccar Camii. XIV. Selçuklu sanatı XIII. Etrafındaki diğer yapılardan ayrılmış ve önünde son cemaat yeri bulunan tek kubbeli kübik karakterde camiler bu gelişmenin başlangıcı olup. Türk üçgenleriyle geçilen kubbeli mekânın kuzeyinde ortada aynalı tonoz. Anadolu’da XIV. Aksaray’da Zinciriye. yüzyıl başında toparlanma döneminde yaptırılan en erken büyük programlı mimari eserler hangileridir? 11. Selçuklu tahtının vârisi iddialarıyla Konya ve Karaman’da en çok eser bırakan beylik olmuştur. Keykubâdiye’de ele geçirilen çinilerde ise geometrik örnekler önemlidir. 1353 tarihinde. yüzyılda Türkmen beylikleri birer birer bağımsızlıklarını ilân ederek yirmiden fazla küçük devletin ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Diğer XV. Yüzyılın sonlarına kadar da Selçuklu mimari üslûbu etkisini göstermekle beraber. Yakub Bey’in imareti ana hatlarıyla ters T biçiminde düzenlenmiştir. İznik’teki Osmanlı camilerinin gelişmiş bir biçimi olarak tek kubbeli ve üç bölümlü son cemaat yeri bulunan planı benimsemiştir. Üç köşkten meydana gelen bu saray da diğerlerinde olduğu gibi. Konya’da Hasbey ve Nasuh Bey dârülhuffazları küçük ölçüde fakat gösterişli cephelere sahip iki denemedir. Ayaş’ta da Ahîler devrinden bu tipte yapılar göze çarpar. yanlarda kubbeli üç bölümlü son cemaat yerine sahiptir (1377). yüzyılın son yarısı içinde kuvvetli İlhanlı baskısına rağmen çok önemli eserler yaratacak kuvvet ve canlılık göstermiştir. Buna. yüzyıl mescidlerine bağlanabilir. Mevlânâ Türbesi gibi yivli bir tambur kısmıyla yükselen konik çatı dikkat çekici bir özelliğe sahiptir.figürlerle bezenmiştir. Osmanlılar’da bu devirde gelişmekte olan ters T veya zâviyeli tipin bir uygulamasıdır. dinlendirici bir manzaraya hâkim bir yerde yapılmıştır. beylikler döneminde yeni üslûp gelişmeleri kendini belli etmektedir. XV. üç bölümlü bir giriş eklenmiş olması ve orta kubbenin fenerli olması gibi ilgi çekici denemeler katılır. mimarisi Osmanlı sanatının anıtsal üslûbunu hazırlamıştır. yüzyıl başında Selçuklu mimarisinin canlılığını kaybetmediğini gösteren eserler vardır. Konya’da XIII. Germiyanoğulları’ndan Kütahya’da XIV. Bu. yüzyıl başlarında II. Akşehir’de Seyyid Mahmud Hayranî Kümbeti 1409’da son şeklini almıştır. 1454’te İsmail Bey’in yaptırdığı külliyede ise cami. Kasaba köyünde 1336 tarihli Mahmud Bey Camii ise Selçuklu ağaç direkli camiler geleneğini başarılı biçimde sürdüren ilgi çekici bir yapıdır. 33    . Ermenek’te Tol Medrese Selçuklu avlulu medreselerinin üslûbunu devam ettirir. 1308’de tamamen hâkimiyetini kaybeden Selçuklular’ın yerine XIV. Bunlardan Kurşunlu Cami. Aksaray Ulucamii ile Konya İplikçi Camii Karamanoğulları cami mimarisinin temsilcileridir. Anadolu’da sayısız Selçuklu devri köprüsü kervan yolları üzerinde kervansaraylarla birlikte güvenli bir ulaşım sağlamıştır. yüzyıla ait iki eser vardır. Yüzyıl Beylikleri Mimarisi Beylikler devri. gözlemevi olarak yapılmıştır. Gazneliler’den beri izlenebilen ortak bir görüşün sonucudur.

80 m. İshak Bey’in 1376’da yaptırdığı bu ulucami. Beylikler devrinde Anadolu’da Türk mimarisinde ortaya çıkan ve doğudan batıya doğru uzandıkça daha fazla beliren bütün yenilikler ve başlangıç halindeki üslûp gelişmeleri. mihrap önünde üç nef boyunca mekânı kesmektedir. sonradan hepsini idaresi altında birleştiren Osmanlılar’ın elinde en iyi şekilde değerlendirilip dünya sanatları ölçüsünde “Osmanlı Türk mimarisi”nin yaratılmasına yol açmıştır. Aydınoğulları’ndan İsa Bey’in 1374’te Selçuk’ta yaptırdığı İsa Bey Camii çok önemlidir. yüzyıl içinde Batı Anadolu beyliklerinde rastlanır. çapında pandantifli kubbe. kemerlerle oturan 10. Mihrap duvarına paralel düz ahşap çatılı iki uzun nef. Artuklular’ın Silvan (1157) ve Kızıltepe (1204) ulucamilerine bağlanır. Özet Bu ünitede İslâm’ın başlangıç ve yayılma döneminde özellikle Emevî ve Abbâsîler’de yeni dinin gereği olan yeni yapı tiplerinden camiler. Küçülmüş halde tekrar ortaya çıkan revaklı avlu. Bu şema Şam Emevîyye Camii’nde en olgun biçime ulaşarak Kuzey Afrika ve İspanya’ya kadar etkisini sürdürmüştür.Bu devrin en önemli denemelerine XIV. ortada arka arakaya iki kubbe ile kesilmiştir. Aynı yerde ulucami ve mermer kaplamaları ile dikkati çeken 1334 tarihli Fîruz Bey Camii’nden başka. yüzyıllarda bu gelişmelerin dışında Zengî ve Memlük etkilerini aksettirmiştir. Mihrap duvarına paralel yedi bölümlü dört neften ibaret camide. Önünde düz ahşap çatılı revaklar ve ortada sekizgen havuzu ile revaklı avlu. doğu ve batı portallerinde birer minare vardır. düz ahşap çatılı olmakla beraber. Saruhanlılar’ın XIV. Namazın gereği olan enine gelişen ve kıbleyi gösteren mihrabı özellikle belirtilmiş kapalı alanlara -yayılma döneminde ordugâh camileri de denilengeniş bir cemaatin toplanıp namaz kılmasına elverişli avlular eklendiği görülmektedir. 34    . camiden bir duvarla ayrılmış olup. Balat’ta (Milet) 1404 tarihli İlyas Bey Camii. Planı Şam Emevîyye Camii’nden gelen Diyarbakır Ulucamii ile bazı Artuklu camilerine dayanıyor. Mihrap önü kubbesinin gelişmesi bakımından plan. iki kat pencere sıraları ve ortada portali ile klasik devir Osmanlı camilerinin revaklı avlu cephelerine öncü sayılabilir. Elbistan çevresinde Dulkadıroğulları ise Selçuklu cami ve medrese mimarisini Zengî ve Memlük etkileriyle ama daha sade bir biçimde uygulamıştır. tek kubbeli mekânın kuzeyinde geniş bir kemer açıklığı içine oturtulan ve derinliği olmayan üç bölümlü girişiyle farklı bir denemedir. üç kubbeli son cemaat yeri ile önem kazanır. birçok önemli gelişmenin başlangıcı olmuştur. kubbe ile aynı genişliktedir. yüzyıldan Manisa Revak Sultan Türbesi de ilgi çekici bir uygulamadır. Maraş. Mermer bloklarla kaplı ve ana cepheyi gösteren batı duvarı. Onların XVI. merkezleri Manisa’da belki bütün Beylikler devrinin en önemli cami planını ortaya koymuşlardır. Menteşeliler’in Milas’ta 1330’da yaptırdığı Hacı İlyas Bey Camii. duvara bitişik iki sütun ile altı pâyenin meydana getirdiği sekizgen üzerine. yine bu beyliklerden biri olup. yüzyıl başından dört yarım kubbeli merkezî kubbe denemesi örneği olan 1515 tarihli Elbistan Ulucamii ise artık Osmanlı mimarisinin denemeleri arasında bir örnek olarak görülebilir. Batıda bu gelişmeler olurken Güney Anadolu’da Adana’da Ramazanoğulları eserleri XV ve XVI. Saruhanoğulları da.

Kubbetü’s-sahre’nin İslâm mimarisi içindeki yeri ve önemi nedir? a. mezar anıtlarındaki arayışlar. yüzyıl çinileri bulunması e. XIV. Batılı kaynaklar ve 1178 yılından sonraki haritalarda Anadolu yerine Türkiye teriminin yaygınlaştığı coğrafya ile şehir dokularına yeni bir görünüm getiren ve mimari faaliyetin canlandığı dönem olan XI-XIV. dönemin ekonomik koşulları çerçevesinde daha sınırlı boyutlarda olmakla birlikte önemli denemelere öncülük etmiş ve Osmanlı mimarisine giden yolda bir hazırlık dönemi yaşanmıştır. mimari tipler bakımından Osmanlı dönemi ve XVI. Kendimizi Sınayalım 1. Karahanlı ve Gazneli dönemi camilerinde mihrap bölümünü öne çıkaran uygulamalar. Mezar anıtları ve saraylar daha alçak gönüllü olmakla birlikte. Türkiye Selçukluları’nın batı ve güneyde bir yandan Doğu Roma’nın devamı olan Bizans ve Haçlı seferleriyle siyasî ve askerî mücadelesi sürerken doğu ve güneyde Selçuklu Atabeylikleri sayılan Anadolu’nun ilk Türk beylikleri. dönemin sosyal yaşamına da önemli katkı sağlamıştır. gerek planlamada gerekse kullanılan yapı ve bezeme malzemesinde değişiklikler ve arayışlar gözlenmektedir. yüzyıl Anadolu Türkmen Beylikleri çağında bu eserler. hayret uyandıracak kadar heyecan dolu eserler ortaya çıkarmıştır. Kutsal Kaya’yı örtmek için yaptırılması c. Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki yeniliklere zemin hazırlamıştır.Bu dönemde Sâmerrâ ve Bağdat gibi yeni şehirlerin kurulması yeni bir şehircilik ve mimari anlayışı katmış. Yakındoğu ile Akdeniz çevresinde gelişen erken İslâm mimarisinin yeni yapı tipi olan camiler başta olmak üzere. kurum ve yapı olarak medreselerin şekillenmesi ve sivil mimari geleneğine bağlanıp kervansaraylarda da karşımıza çıkan planlamalar. İçinde zengin mozaik bezeme olması d. Bütün Asya’da daha sonraki dönemleri de etkileyen cami plan şemaları bir bakıma Anadolu’da da farklı bir gelişme ile karşımıza çıkacağından bu dönem getirdiği yenilikler. egemen oldukları bölgelerde benzer ilkelerle yepyeni bir mimari çağın temellerini atmışlardır. yüzyılda Türkiye Selçukluları mimarisinin en olgun biçime ulaştırdığı yapı sanatı sonraki gelişmeler için esaslı bir temel olmanın yanında. XIII. Asya’da İslâm’ı ilk kabul eden ve kitleler halinde müslüman olan Karahanlılar ile başlayan dönemde. mimari çözüm arayışları. bu arada ilk İslâm mezar anıtı örneği ile birlikte sivil mimaride de etkisini değişik çevrelerde sürdürecek önemli gelişmeler olmuştur. Dışında XVI. bezemelerde taş. yüzyılda doruk noktasına ulaşan Türk-İslâm mimarisine hazırlayıcı olma niteliği sergilemektedir. Camiler. tuğla. 681 yılında Kudüs’te ikinci bir hac yeri olarak yaptırılması b. yüzyıllarda genellikle Büyük Selçuklu mimarisinin ilkelerini taş malzeme ile bu coğrafyaya uyarlayan bir uygulamadan söz edilir. şifahaneler. kervansaraylar gibi vakıf eserler. çini gibi malzemelerin kullanılması dikkat çekicidir. medreseler. Mimari planı ve biçimiyle asırlarca İslam dünyasında uygulanması 35    .

Kuzey Afrika ve İspanya ile Mısır’da. Medinetü’z-Zehra c. Buhara Camii e. Hazar Camii b. Kesme taş işçilikleri b. Tlemsen Ulucamii e. Kubbe üstünde külah bulunması e. Zevvâre Cuma Camii d. Kazvin Mescid-i Cuması c. Son cemaat yeri öncüleri olmaları d. Çini mozaik bezemeleri c. Karahanlı mimarisinde merkezî aşağıdakilerden hangisidir? a. İslâm mimarisinin ilk döneminde inşa edilmiş olup. Gülpâyigân Mescid-i Cuması b.2. Talhatan Baba Camii d. sivil mimaride de o coğrafyayı etkileyen en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir? a. Karahanlı mimarisinin etkilerinin gözlenmesi planlı cami denemesi örneği Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 X. Konya’daki tek kubbeli Selçuklu mescidlerinin hazırlık mekânlarının hangi özelliklerinden ağırlıklı olarak söz edebiliriz? a. Elhamra Camii d. Nâyin Camii 4. Mugak Attari Camii c. yüzyılda Akşitler döneminden Şerif Tetabe (Tabataba) Meşhedi 36    . Ardiston Mescidi Cuması 5. Kubbetü’s-suleybiyye 3. Büyük Selçuklu mimarisinde önceki araştırmaları birleştiren ve ileriki gelişmelere örnek olan cami aşağıdakilerden hangisidir? a. Barsiyan Mescidi Cuması e. Kurtuba Camii b.

a 3. Ankara. Yanıtınız doğru değilse “İspanya ve Mağrip Sanatı” kısmını yeniden gözden geçiriniz. Suut Kemal (1965).Sıra Sizde 2 Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi ve I. c 5. İstanbul. Gıyâseddin Keyhusrev’in Tıp Medresesi’nden oluşan Çifte Medrese (1205-1206) ile Sivas’ta İzzeddin Keykâvus Şifahanesi (1217). Yanıtınız doğru değilse “Türkiye Selçukluları Mimarisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Celal Esat (1970). İstanbul. Oktay (2004). Arseven. Yanıtınız doğru değilse “Büyük Selçuklular Devri Mimarisi” bahsini tekrar okuyunuz. Doğan (2002). İstanbul. Doğan (1965). İslâm Mimarisi. Yanıtınız doğru değilse “Karahanlılar Devri Mimarisi” konusunu yeniden okuyunuz. a 2. Kuban. Ara (1988). Aslanapa. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. Turkish Art and Architecture (1971’den tıpkıbasım). a 4. Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Ankara. c Yanıtınız doğru değilse “Emevî devri mîmarisini” tekrar okuyunuz. İstanbul. Yetkin. Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet. Oktay (1993). 37    . İstanbul. Türk Sanatı. Kuban. Türk Sanatı. Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları. Aslanapa. Yararlanılan Kaynaklar Altun.

Osmanlı mimarisinin çeşitli üslûp dönemlerini ve bu dönemlere göre özelliklerini sıralayabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • • Mimarlık esnafı Külliye Proporsiyon-tenasüp Mimar Sinan Klasik dönem Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Osmanlı mimarisindeki yapı türlerini sıralayabilecek. • • • • • Osmanlı mimarlık sınıfının kuruluşunu açıklayabilecek.              Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Oktay Aslanapa’nın Türk Sanatı’nı. 38     . Aptullah Kuran’ın Mimar Sinan’ı. • • • • Ekrem Hakkı Ayverdi’nin İlk 250 Senelik Osmanlı Mimarisi’ni. Osmanlı mimarisinde kullanılan malzeme ve teknikleri ifade edebilecek. Osmanlı mimarisini meydana getirmiş önemli mimarları ve mimarlık eserlerini tanıyabileceksiniz. Cahit Baltacı’nın Osmanlı Medreseleri’nin giriş bölümünü okuyunuz.

bu kültürlerin birikimleri. Selçuklu ve Beylik dönemi mimarisinin bilhassa dış süslemesini meydana getiren iyi taş ustalarından faydalanıldığı söylenebilir. çarşı. inanç ve yaşama biçimlerine uygun bir tarzda. medreseler. Nitekim Osmanlılar Asya’dan taşıdıkları ve kullandıkları yapı gelenek ve tecrübelerini. XIII. Yeni doğan bir medeniyetin bu eserlerden etkilenmemesi mümkün değildi. mescid. sırlı ve sırsız tuğlayı yine kullanmışlar. yeni düşünce. Bu anlayışla Osmanlılar. teknik bilgileri ve vücuda getirdikleri mimari sanat eserleri henüz ayakta idi. Osmanlılar Anadolu’ya geldikleri sırada. 39     . Antik Çağ’dan sonra Roma ve Bizans. Anadolu Selçukluları ve muhtelif Türk beylikleri bu coğrafyada uzun süre hüküm sürmüşlerdir. özgün mimari programlarına aktarmasını bilmişlerdir. taş ve tuğla ile iyi duvar ören duvarcılarından. yapıların kütleleri arasında olması gereken mükemmel orantıyı. Aynı zamanda yeni fethettikleri şehirleri de çok kısa zamanda dinî ve sosyal ihtiyacı karşılayacak yapılarla zenginleştirerek kendi kültürlerini üstün kılmışlardır. çeşme ve sebillerle zenginleşen yeni şehirler inşa ve imar etmişlerdir. Bu teknik vasıtaları kullanan Osmanlı mimarları. alışkanlıklarını. orijinal kemer ve kubbe formlarını bu yeni coğrafyada. basit ve acele bir görüşle kolaycılığa kaçmak olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce Asya’da yapı unsuru olarak kullandıkları taşı. Fakat bütün bunlara rağmen Osmanlılar’ın farklı bir millî mimari yaratmaları ve orijinal bir üslûp ortaya koymaları gerekiyordu. çeşitli süsleme unsurlarını Anadolu coğrafyasında yeniden bir araya getirip yoğurmuşlar ve çok farklı bir üslûp ortaya koymuşlardır. yeni ve orijinal proporsiyonları keşfettiler ve mekân problemlerini çözerek muazzam âbideler ortaya koymasını bildiler. Osmanlı mimarisinin çıkış noktasının Ayasofya ve Bizans mimarisi olduğunu söylemek.            Osmanlı Mimarisi GİRİŞ Osmanlılar. merkezinde cami. Osmanlılar süratle biçimlendirdikleri bu mimari çalışmalarında Bizans’ın. han ve hamamlar bulunan külliyeler. teknik bilgilerini. yüzyıl sonunda çeşitli uygarlıkların ortaya çıktığı ve geliştiği topraklarda yeni bir medeniyetin temelini atmışlardır.

meremmetçi şeklinde ihtisasların yanında. 6. mimarlık teşkilatının ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. kalfa diye derecelere ayrılmakta idi ve çok sıkı kanun ve kayıtlara uymak zorunda idiler. kaldırımcı. 5. Günümüze kadar gelen örneklere dayanarak Osmanlı mimarisinin klasik döneme ait: 1. su yolcu. 3. avlu ve minarenin birbirine oranı ve uyumu. lağımcı. demirci. üstad. marangoz. Proporsiyon-tenasüp: Kütle. mukarnas gibi geçiş elemanı kullanmak. dülger. köprü mimarı. Simetriyi yerinde kullanmak. horasancı. taşçı. kubbe. kireççi. Osmanlı mimarlarının. gibi bazı özellikleri sayılabilir. mekân. bıçkıcı. yuvarlak ve dik ve yatay çizgilerin armonisi. 2. Bu mimarların inşaat işlerinde tecrübeli. onları aynen birebir tekrar etmemiş olduklarını söyleyebiliriz. Bursa.Zira. kasvetli bir atmosfer yaratmamak. burgucu. İstanbul’un fethinden (1453) çok daha önce Bursa ve Edirne’de uzun bir mimari tecrübeden sonra Üç Şerefeli Cami’de olduğu gibi klasik çağın temellerini attıkları ve prensiplerini ortaya koydukları görülür. Bunların da kendi aralarında gemi mimarı. gibi esnaftan teşekkül ettiği görülmektedir. kurşuncu. Osmanlı yapısı içinde mimar esnafı adını almaktadır. sıvacı. Araziyi kullanmak: Araziyi kıbleye göre en uygun şekilde kullanmak. Şehirlerde bir mimarbaşına ve hepsi de İstanbul’daki sermimârân-ı Hâssa’ya. Malzeme kullanımı: Malzemeyi yerli yerince ekonomik olarak kullanmayı tercih etmek. nakkaş. aşırıya kaçmamak. yani hassa mimarbaşına bağlı idiler. MİMARLIK TEŞKİLATI Osmanlı yapı sanatında. kendilerinden önce yapılmış olan birçok örneğe rağmen. Başlarında sermimaran-ı Hâssa veya 40     . Aslında Anadolu’da her esnafın loncalar şeklinde teşkilatlanması ve gruplaşmasına paralel olarak ehl-i hiref denilen sanatzanaat grupları içinde inşaatçı sınıfın da bir teşkilatı vardı. Mukarnas ve silmeler: Bir düzlemden veya bir objeden diğerine geçişte silme. İstanbul dışında da Edirne. kale mimarı. Bu esnaf da kendi arasında vasat. 4. Kahire gibi birçok büyük şehirde başlarında mimarbaşı bulunan şehir mimarları görev yapıyorlardı. çivici vs. bunlara yardımcı kadro olan duvarcı. Işık ve renk: Camilerde yere kadar inen pencerelerle ışığı yeterince ve iyi bir şekilde kullanmak. teğet) sivri ve Bursa kemer biçimlerini ve belli pencere ve kapı nisbetlerini kullanmak. XV. 7. Osmanlı mimarlarının. Erken dönem Osmanlı mimari eserlerinde mekân ve kubbe ile bina kütlesinin ilişkileri ve yapı problemlerinin çözülmüş olduğu açıktır. orijinal (pençli. Tekrar edilen sadece yapı sanatının teknik düzeydeki inşaat prensipleridir. ölçme ve hesap işlerinde de bilgili olmaları gerekirdi. Sadelik: Yerine göre yeterince süsleme yapmak. yüzyıldan itibaren devlet merkezinde sarayda bir Hassa Mimarlar Ocağı’nın mevcudiyeti bilinmektedir. şâkird. Bu kurum.

Duvar yapı malzemesi olarak taşın küfeki. vakıfların inşaat işlerini yürütmekle sorumlu idiler. Ayrıca bilhassa mîrî. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiş ve II. duvarda kullanıldığı gibi. Bu öğrenimin bir hayli uzun ve emekli olduğunu Mimar Sinan’ın hayatını ve yaptığı eserleri yazan Sâî Çelebi’nin Tezkiretü’l-Bünyân isimli tezkiresinden ve Sultan Ahmed Camii mimarı Sedefkâr Mehmed Ağa’nın hayatını kaleme alan Cafer Ağa’nın Risâle-i Mimâriyye isimli kitabından öğrenmekteyiz. Mahmud’un devrinde şehreminlik ve mimarbaşılık hizmetleri birleştirilerek Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü kurulmuştur. kitâbelerde mermerin çeşitli cinslerinin kullanıldığı görülmektedir. Mimarbaşılar ve emrindeki mimarlar inşa veya tamir edecekleri binaların planlarını veya krokilerini ve keşiflerini yaparlar ve ona göre işe başlarlardı. Hassa Mimarlar Ocağı. Taş: Asya’da daha çok tuğla kullanan Türk mimarları. yapı malzemelerinin cins ve özelliklerini standardını. granit ve kum taşı cinsleri ile ince ve sanat isteyen işlerde yani mihrap. Saraya bağlı olan bu ocakta mimarlar. tuğla. zemin 41     . Tuğlanın. karataş. Emrindeki birtakım inşaat esnaf gruplarını kullanabilirdi. Mimarbaşı çeşitli işlere emrindeki suyolcu nâzırı. kapı çerçeve ve söveleri. üstad gibi mimarlar bulunmakta idi. sultan ve vezirlerin. Bu plan veya krokilere resim veya tasvir veya mimar kârnâmesi denilirdi. özellikle kemer. usta ve amele yevmiyelerini. Osmanlı inşaatlarında da esas olarak taş. Anadolu’da taşla birlikte bilhassa duvarlarda dikine ve yatık olarak kullanmışlar ve hatta bunu bir bezeme unsuru haline getirmesini bilmişlerdir. kafes ve korkuluklarda.Teknik ve Süsleme İnsanlık kadar eski olan yapının ve onun oluşumunda kullanılan malzemenin esas olarak her coğrafya ve millette hemen hemen değişmediği görülür.mimarbaşı ağa denilen en üst düzeydeki memurun altında suyolu nâzırı. Mimarbaşının matematik ve geometri (hesap ve hendese) bilmesi. Mimarbaşı aynı zamanda ordu hizmetlerinde bulunduğu gibi. kubbe ve minare yapımında. Malzeme . Daha sonra da bu kuruluş Ticaret ve Nâfia Nezâreti’ ne bağlanmıştır. devletin ve padişahtan başlayarak. sütun ve sütun başlığı ve kaidelerinde. halife. metal gibi ana malzemeler kullanılmıştır. minber. yani devlete ait işlerde bazı bölükleri. Osmanlı mimarları da Asya’dan beri bildikleri tuğlayı. Bazı araştırıcılara göre bu kârnâmenin bir maket olabileceği de ileri sürülmektedir. teorik ve pratik olarak mimarbaşı ve halifelerinin (kalfalarının) eliyle yetiştirilmekte idiler. inşaat işlerinde de bilgili ve tecrübeli olması lâzımdı. Bu kuruluş bilhassa İstanbul’un fethinden sonra daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Anadolu coğrafyasında yerli ustalardan yararlanarak taş ve tuğlayı beraber kullanmışlardır. yörükleri ve esirleri ücretli olarak çalıştırabilirdi. Tuğla: Pişmiş topraktan yapılan bu malzemenin kullanılışı taş kadar eskidir. halife ve üstatları tayin eder ve işleri yürütürdü. ahşap. Aynı zamanda şehirlerdeki inşaatların ruhsatlarını ve standartlarını kontrol ve takiple yükümlü idiler. fiyatlarını tesbit ve kontrol ederdi. diğer devlet adamlarının. XIX. Bu ocakta yetişen ve hassa mimarları denilen mimarlar.

kapı ve pencere kanatları kuşak ve rozetlerinde. Mihrap ve mukarnaslarda. kenet ve düz tavanlarda putrel yerine bir hayli çok kullanıldığı görülmektedir. su derelerinde taşların birbirine bağlanma yerlerindeki demir kenetlerin diplerine kurşun dökerek tutturmakta kullanmışlardır. Ahşap: Ahşabın Osmanlı mimarlığında özel bir yeri vardır. Osmanlı mimarisinin her safhasında ve hemen her yerinde çeşitli cins ve ölçülerde ve isimlerde standartlaştırılarak kulanıldığı görülmektedir. kurşun ve pirinç olarak karşımıza çıkar. levhalar halinde kubbe ve çatılarda. kapı ve pencere taçlarında. Hemen birçok mimarın özellikle Mimar Sinan’ın önce iyi bir marangoz olduğunu biliyoruz. geometrik yazı levha ve kuşakları olarak birçok yerde kullanılmıştır. döküm kafeslerde kullanılmıştır. yazı levhaları halinde. demir. 42     . Kalem İşi: Osmanlı mimarisinde doğrudan doğruya sıva üzerine boya ve altın ile yapılan bezeme işine kalem işi denmektedir. Daha sonraları ise cami ve türbelerde. kafes. belirli alanlarda görülen süslemede çoğu zaman aynı malzemeler kullanılmakla beraber alçı. cam gibi yardımcı elemanlar da kullanılmıştır. kubbe. Avrupalılar’ın örtü olarak bakır kullanımına karşı. Ahşap malzemenin. Alçı: Selçuklu mimarisinde de kullanılan alçının. çatı ve kubbe örtüsü olarak kiremit şeklinde ve su künklerinin yapımında kullanılmıştır. panolar şeklinde en güzel örneklerine rastlanmaktadır.kaplamasında. Kurşun hemen hemen kıymeti değişmeyen bir örtü malzemesi olarak günümüze kadar gelmiştir. Çini (Kâşî): Sırlanmış pişmiş killi toprak olan çini. Ayrıca kalem işi denilen süslemelere de yer verilmiştir. Minare kaide ve gövdelerinde. daha çok bina içlerinde kullanılır. Demirin gergi. pandantif ve tromp denilen duvardan kubbeye geçiş elemanı olan kısımlarda. Osmanlı mimarisinde daha çok bezeme elemanı olarak kullanıldığını görüyoruz. Metal: Osmanlı mimarlık sanatında metal malzeme esas olarak. Pirinç ise sütun bileziklerinde. renkli taş. Osmanlılar kurşunu tercih ederek. kemer ve duvarlarda kalemkâr denilen ustalar tarafından özenle işlenmiştir. kuşak. Suya fazla dayanıklı olmadığından. çini. Taş: Osmanlı mimarları renkli taşları kakma şeklinde kullanarak yapının bilhassa dışını süslemişlerdir. pencere kemer aynalarında. silme ve profillerde ve malakârî denilen mala ile yapılan oyma alçı süslemelerde ve tepe pencerelerinin içliklerinde günümüze kadar kullanıldığı görülmektedir. yazılar. Rûmî ve hatâyî diye adlandırılan çeşitli üslûptaki desenler. Bursa ve Edirne’de sırlı tuğla ve sır üstü ve sır altı yapılan levhaların mihraplarda ve mukarnaslarda kullanıldığı görülür. Süsleme: Osmanlı mimarisinde. sadece iç hacimlerde pencere kemer aynalarında. mandallarda. sonraları levhalar halinde sadece kaplama olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı mimarisinde önceleri Asya’da sırlı tuğla şeklinde kullanılırken.

Külliyeler Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna külliye (manzûme) denir. Bütün bu müesseseler vakıf haline getirilmiş ve bağımsız ve kimsenin müdahale edemeyeceği kurumlar olarak devam etmiştir. namaz vakitlerinin tesbit eden bir muvvakkitin bulunduğu son derece basit ve küçük yapılardır. hamam. Arapça küll kelimesi bütün. Türbe ve kabir külliyelerde veya her türlü yapı yanında bulunmaktadır. Yeşil ve Muradiye külliyelerini gösterebiliriz. sebil gibi su tesisleri. çeşme-şadırvan. daha küçük programlı ve bünyesinde bir veya birkaç yapı olanlar da vardır. Muvakkithane. Selimiye Hünkâr Mahfili Kaynak: İ. Pek az külliyede ve camide bulunur. hamam ve türbeler ile sınırlıdır. tabhane (misafirhane) gibi sosyal tesisleri. sıbyan mektebi.1: Edirne. Külliyeler daha çok Osmanlı klasik mimari dönemlerinde görülmekte ise de daha önce ve daha sonraki dönemlerde de dağınık bir yerleşim düzeninde. kütüphane gibi öğretim ve eğitim merkezleri.Resim 3. dârüşşifa-tıp medresesi. Bu küçük külliyeler cami. 43     . Aydın Yüksel YAPI TÜRLERİ Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal yapısında her millette olduğu gibi çeşitli ihtiyaca cevap veren çok çeşitli yapı türleri mevcuttur. dârülhadisdârülkurra. yaptıkları hizmete ve durumlara göre birkaç yapıdan oluşan grupları meydana getirebilirler. imâret. Bunların ana yollar üzerinde olanlarına menzil külliyeleri adı verilir. Buna örnek olarak Bursa’da Yıldırım. Bu tabir mimarlık tarihimizde merkezinde bir cami olan ve ona bağlı olarak da onu tamamlayıcı medrese. Zaman içindeki değişime paralel olarak farklılaşsa da esasta aynı oldukları görülür. toplu mânalarına gelmektedir. medrese ve imaret-tabhane. bazı hallerde mahkeme ve hatta çarşı ve bedestenler ve kervansaraylar külliyelerin kapsamına girmektedir. Buna göre yapıları şöylece sınıflandırabiliriz: 1. Bunlar tek bir yapı olduğu gibi.

imaret. mektep. 110. Sultan II. muvakkithane. dârülkurra. tabhane ve dârüzziyafe. kervansaray ve Fâtih’in türbesinden oluşmaktadır. Eski Saray’ın bir kısmını işgal ederek Haliç üzerine kondurulan bu muhteşem yapılar topluluğu tam simetrik bir düzende değildir. mektep. dinî ve sosyal yapıları birbirine benzemektedir. Edirne’deki Bayezid Külliyesi’ndeki tımarhane bilhassa tarih içinde önemli bir yere sahiptir. bunlardan ilki İstabul’daki Fâtih Külliyesi’dir. Muhteşem Süleyman’ın ve Hürrem Sultan’ın türbelerini içine alır. Bayezid Külliyesi Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Fatih Külliyesi’nden on altı yıl sonra II. dârüşşifa. Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan merkezdeki muhteşem cami etrafında biri tıp medresesi olan dört medrese. Resim 3.2: Edirne Sultan II. Külliyenin mimarı Atik Sinan’dır.000 m2’lik bir sahayı kaplayan bu muazzam külliye cami. Yalnız. kütüphane. yüzyılda Kanûnî Sultan Süleyman diğerleri ile yarışan Süleymaniye Külliyesi’ni (1550-57) yaptırmıştır. kervansaray. dârülhadis. Simetrik olarak planlanan bu yapılar topluluğu 1463-1470 yılları arasında tamamlanmıştır. imaret. tabhane. Bu her üç külliyenin yerleşme planları. Mimar Sinan’ın türbesi de bu külliyenin bir köşesinde bulunmaktadır. dârüşşifa. 44     . Bayezid Amasya (1486). Daha sonra XVI. Edirne (1487) ve İstanbul’da (1500-1505) üç büyük külliye inşa ettirmiştir. Bayezid’in türbesi İstanbul’daki külliyesindedir.İstanbul’un 1453’te fethiyle çok büyük programlı külliyeler yapılmaya başlanmıştır ki. Diğerleri gibi dinî ve sivil yapıları içine alır. hamam. on altı medrese.

Bu nedenle her cami aslında birer mesciddir. Bunlardan Rumeli tarafında bulunan Sokullu Mehmed Paşa’nın Havsa ve Lüleburgaz’daki külliyeleri. 45     . merkezde dünya mimari eserlerinin belki de en başarılı örneği olan cami. Şehremini’nde Hekimoğlu Ali Paşa. Konya Karapınar’da II. mektep ve dârülkurradan oluşur. imaret. medrese. Cami ve Mescidler. Edirne’de bulunan Selimiye Külliyesi (1575) ise daha dar bir programa sahiptir. tekke ve imareti ile Üsküdar Atik Valde Külliyesi’ni görürüz. İstanbul’da Sinan devrinde yapılan diğer külliyelerden cami. ahşap çatılı (sakıflı) ve ahşap duvarlı. Adı bir meydanla özdeşleşen bu külliyenin mimarı Sedefkâr Mehmed Ağa’dır. arasta. Selim. sosyal dayanışma ve eğitimin merkezleridir. Cami ise daha çok kârgir ve kubbeli ve büyük yapıların adı olmuştur. imaret ve tabhane. hatta köylerin odak noktası cami veya mesciddir. Bu külliye. İstanbul’da XVII ve XVIII. mektep. ibadet edilen yer anlamlarına gelir. Cami veya mescidler etrafında aynı zamanda mahalleler teşekkül ettiği ve onlara ismini verdiği gibi. Cami lugat olarak toplanma veya topluluk. Bizans zamanında Hipodrom denilen yerde Ayasofya’nın karşısındadır. Ahmed’in türbesi ile Mimar Sinan sonrası klasik çağda müstesna bir yere sahiptir. Laleli. Üsküdar Yeni Vâlide. dârülkurra ve Sultan I. dârüşşifa. Bozüyük’te Kasım Paşa ve Payas’taki Sokullu külliyeleri zikredilebilir. Atmeydanı. mektep ve türbeden meydana gelir. Dinî Yapılar a. XVII. hamam. Merkezinde altı minaresi ile muhteşem cami. mektep. revaklı olanlara mescid denilmeye başlanmıştır. iki medrese. mescid ise secde edilen. tabhane. Bu büyük külliye İstanbul’un merkezinde. kervansaray. İstanbul dışında ise daha çok menzil külliyeleri göze çarpar.Yine Sultan Süleyman’ın çok sevgili oğlu Şehzade Mehmed için Şehzadebaşı’nda yaptırılan külliye (1543-48) son derece zarif bir cami etrafında medrese. Nuruosmaniye külliyelerini sayabiliriz. Namazgâhlar İslâm ve Osmanlı toplumunda hemen her şehir ve kasabanın. yüzyılda yapılan diğer önemli külliyelerden Eminönü’nde Yeni Cami. Zamanla mahallelere ismini veren küçük. Anadolu tarafında Gebze’de Çoban Mustafa Paşa. Devletin bütün inşaat işlerini yürütmekle en üst düzey görevli ve onun yardımcıları kimlerdir? 2. medrese. yüzyılda yapılan külliyelerin ilki Sultan Ahmed Külliyesi’dir (1617).

Öyle ki XVI. Osmanlı mimarlarının yapının bütün parçalarının birbirleriyle en uygun oranlarını yakalama kaygısıyla uğraştıkları ve eski tenasübü en iyi şekilde çözerek müstesna bir armoniye vardıkları görülmektedir. Bayezid ve Sultan Selim camileri örneği). pandantif. Osmanlı camisinin. Bunun için kare veya dikdörtgen bir plan şemasından pâyeler ve kemerler üzerindeki kubbeye geçişte yarım ve çeyrek kubbelerle statik problemler halledilmiş ve böylece proporsiyon bakımından piramidal bir görünüme kavuşmuştur. bir inşaat ve mühendislik çözümüdür. Bayezid. Avlu ortasında bulunan abdest şadırvanı motifi hemen hiç değişmeden neredeyse günümüze kadar gelmiştir. merkezî plan ve kubbe ilişkisi kesinlik kazanmıştır. Osmanlı mimarisinde yapıların. Binanın ve kubbenin büyüklüğü veya küçüklüğü bir mimarlık probleminden ziyade. yanlarında ona bitişik misafir odaları (yani tabhaneleri).Resim3. erken klasik dönem olan 1538’e kadar. Yıldırım. tabhane gibi yan bölümler. Yeşil camileri. önünde son cemaat revakı olan yapılar halinde karşımıza çıkar (Bursa Orhan. bina kütlesi ile ana kubbe ve yarım kubbeler. Aynı zamanda da çeşitli tromp. geniş bir mekânı tasarlamak için yapı strüktürünü zorladığı görülmektedir. plan kuruluşu bakımından daha çok cami ve mescid tipolojisi üzerine odaklandığı görülür. plan bakımından önceleri. 46     . Üç Şerefeli ile avlu-son cemaat-minare ilişkisi. mukarnas gibi köşe elemanları kullanılmıştır. son cemaat ve avlu ile minarelerin birbirleriyle proporsiyon ilişkilerinin arandığı görülür. Edirne Muradiye. II. Bursa ve Edirne geleneğinde görülen çok kubbeli ulucami tipi (Bursa ve Edirne Ulu camileri) ve tek ve çift kubbeli. Bütün bunlara rağmen Osmanlı camisinin zaman içinde. Osmanlı camisinde. Yapılmak istenen geniş ve ferah bir mekândır. yüzyıl sonuna kadar 250 yıl aynı kararlar çok küçük farklarla uygulanmıştır denebilir.4: Bursa Ulu Cami Aslında daha önceleri her belde ve şehirde cuma namazı için bir tek büyük cuma camii bulunur ve sadece cami olarak o bilinir ve cuma namazı ancak orada kılınırdı. asıl klasik çizgi ve kararlara ve kıvama varması Edirne Üç Şerefeli Cami (1447) ile ortaya çıkmıştır diyebiliriz. İstanbul II. Ortaya çıkışından itibaren farklı coğrafyalarda farklı biçimlere bürünen minare. Cami.

Yazılı olmayan bir gelenekle de ancak sultanlar iki minare ve iki şerefe yapabilme ayrıcalığına sahip olmuşlardır. İbadet. Bursa. Osmanlı camilerinde mekân tasarımında ışığın. minber ve mihrabı bulunan namazgâh örnekleri de yapılmıştır. geniş mekân bütünlüğü ve huzur içinde sağlanmaktadır. daha çok bir çeşme başında. kare plandan yuvarlak ve çok kenarlı bir biçime dönüşmüştür.Osmanlı mimarisinde gittikçe incelmiş. neredeyse zemine kadar inen alt sıradaki pencereler ve ikinci ve üçüncü sıra pencerelerdeki renkli camlar ile kurulur. Hıristiyanlık’ta olduğu gibi karanlık ve gamlı bir mekânda değil. İstanbul Kadırga’da Cündî Meydanı’nda bulunan namazgâh gibi bazıları bir çeşme üstünde bulunmaktadır. Anadolu Hisarı. Üstü açık. Gelibolu namazgâhları gibi bazı büyük. Aynı şekilde cami içindeki çini ve kalem işi süslemeler. yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer şeklindedir.5: Edirne Selimiye Camii Kaynak: İ. Dış dünya ile ilişki. Bayezid Cami’nde saflar arasına konan güzel kokulu çiçeklerden ve güllerden bahsetmektedir. 47     . ibadet edenleri ferahlık ve ruhanî bir atmosfere ulaştırır. Hatta Evliya Çelebi. Resim 3. Edirne II. Çoğunlukla çeşmenin arka yüzünde kıbleyi gösteren bir mihrap veya bir işaret bulunur. Aydın Yüksel İbadethanelerin bir diğer türü de namazgâhlardır. diğer dinlerin ibadethanelerinden farklı olarak en güzel şekliyle kullanıldığı görülür.

mûsiki eşliğinde yapılan âyinler cami ve mescidden farklı bir mekânda yapılmaktadır. bu şâhidelerin. misafirhane. semâhane-tevhidhane. derviş hücreleri. Osmanlı mimarisinde plan tipi kare ve altı ve sekiz köşelidir. İstanbul II. Seyyidgazi ve Makedonya-Kalkandelen’de gördüğümüz Bektaşî tekkesi gibi örnekleri söyleyebiliriz. gibi bölümler bulunur. Kabirler. Yazılar. Türbe ve Kabirler Osmanlı türbeleri Asya’daki örnekleri ile bir hayli farklı bir plan arzetmektedir. Planda görülen yuvarlak gövde ve örtü olarak sivri külâh. Bundan başka Bursa Devlet Hatun ve İstanbul Murad Paşa Cami’nde de Şirmerd Çavuş kabri gibi üstü ve yanları açık olarak baldaken veya cihar tâk tarzında olanları da görülmektedir. mutfak. her sınıf ve meslek erbabının özelliklerini serpuş ve biçim farklılıklarıyla belirtmesi bakımından büyük önem arzetmektedir. dış duvarlarda bazan çok az çini kaplama. c. Çini ve kalem işleri daha çok giriş kapısı yanlarında ve içerisi bir cennet bahçesini andıracak şekilde tezyin edilmiştir. Hemen hepsinin etrafında ve bazılarının içinde kabir ve türbeler bulunmaktadır. İstisnalarının dışında birer sanat ve irfan ocağı. Bu yapıların bünyesinde mescid. Daha çok kesme taş. hânikâh. 48     . Dergâhlar Bütün İslâm âleminde ve Osmanlı literatüründe yol demek olan tarikatların çeşitli mekânlarda dinî faaliyetlerini devam ettirdikleri görülür. zâviye gibi isimler verilmiştir. topluma faydalı olan ve hizmet esasına dayanan prensiplerle iyi insan ve vatandaşlar yetiştiren bu ocaklar. Bu mekânlara İslâm coğrafyasında tekke (doğrusu tekye). Osmanlı coğrafyasında hemen her köşeye dağılmışlardır. İstanbul’da Mevlânâkapı’daki mevlevîhane. Ayrıca mezar taşları sosyal açıdan ele alındığında. Bursa Muradiye türbeleri. Âsitane denen çok büyük merkezlerden. Tekke ve Zâviyeler. kadın ve erkekleri. selâmlık. renkli taş kakmalar görülür. kahve ocağı. son derece küçük yapılara kadar çeşitlenebilir. süslemeler dönemlere göre üslûp ve karakter farklılıkları gösterse de Osmanlı taş ustasının bu en küçük objeyi bile birer sanat eseri haline getirmesi olağan üstüdür. Esasta aynı fakat detayda bazı farklı bir yorum ve yaşama biçimi olan tarikatlarda ibadetler normal ibedetlerin dışında. İstanbul Mahmud Paşa Türbesi gibi örnekler. Yapılar kârgir ve ahşap olabilir. dergâh. şâhide denilen taşlarının.b. duvar yapısı sırlı tuğla artık terkedilmiştir. Konya Mevlevihânesi. çatı da kubbe olarak belirlenmiştir. Bayezid ve diğer padişah türbeleri. Bu örnekler bize toplumun zevk ve sanat yönünden bugün bile erişilmeyecek bir düzeyde olduğunun birer delili olarak görülmektedir. Büyük âsitane örneği olarak. taş işleme sanatının bir nevi abstre heykel gibi ele alındığı en güzel örneklerdir. harem vs.

Medreseyi plan olarak ele aldığımızda daha çok kârgir bir yapıdır. okutulan derslere göre sınıflandırılır. şadırvan. Yirmili. müderristen başlayarak. otuzlu. kırklı. her türlü ihtiyaç ve öğrenciler için maaşlar bağlandığı görülmektedir. Medreseler. Osmanlı medreseleri. Bir avlu etrafında dizilmiş revak ve öğrenci odaları. Tıp medreseleri ise aynı zamanda uygulamanın da yapıldığı hastahane birimlerini ihtiva eder. Medreseler ihtisaslarına. Medreselerin ortak özelliği ise öğrenci odalarının yanında bir dershanenin olmasıdır. tıp okutulan dârüttıb medreseleri şeklinde ihtisaslaşmış olarak karşımıza çıkar. Eğitim Yapıları a. Bayezid Külliyesi’ndeki Bîmarhane- 49     . Mektepler Osmanlı eğitim ve öğretiminde medreseler ağırlığı teşkil etmektedir. Edirne’deki II.6: Gelibolu – Azebler Namazgâhı Kaynak: İ. Öğrenci. Bir yüksek öğrenim olan bu müesseseler kendi arasında yalnızca Kur’an ve hadis ilmi okutulan dârülkurra ve dârülhadis medreseleri. hela ve diğer ihtiyaç birimleri olan bir öğrenci yurdudur. Plan tipolojisi olarak da üstü açık olmakla beraber önü açık ve kapalı. plan olarak kapalı avlulu Selçuklu medreselerinin açık avlulu medreseler şekline dönüşmesi ile oluşmuştur. Vakfiyelerinde. Beşiktaş Sinan Paşa ve Topkapı Kara Ahmed Paşa medreseleri). ellili gibi. Klasik devirde de Mimar Sinan’ın bazı cami avlularının etrafında medrese odaları yaptığını görmekteyiz (İstanbul Edirnekapı Mihrimah. vakfın günlük tayini ile burada barınır ve ders zamanlarında da öğrenim görür. Aydın Yüksel 3. sekiz kenarlı çeşitlemeleri görülebilmektedir (Amasya Kapı Ağası ve İstanbul Rüstem Paşa medreseleri). Farklı bir tip olarak ise Bursa Hudâvendigâr Cami ikinci katında bulunan medreselerden bahsetmek gerekir. dershanesi. Dârülkurra .Dârülhadis ve Dârüttıb.Resim 3.

Akıl Hastahanesi ve Süleymaniye Tıp Medresesi ve Dârüşşifası buna örnektir. Sultan Süleyman Türbesi Kaynak: İ. önceleri cami içinde dolaplar şeklinde iken XVII. havadar yazlık (sayfiyye) iki bölümden oluşmaktadır. Cahit Baltacı’nın Osmanlı Medreseleri adlı kitabının giriş bölümünden medreselerin kuruluş ve öğretimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. 50     . Medreselerin aksine küçük yapılardır. çocuklara bayramlarda giyecek ve yemek tayinleri yapıldığı görülmektedir. En eski kütüphanelerden birine örnek olarak XVI. Amasya Hatuniye. Sivil kategoride inceleyeceğimiz yapılar da aslında büyük bir bölümüyle bir külliyeyi meydana getiren parçalar içinde yer alır. Osmanlı şehir ve kasabalarında kaç tip külliye görülür? Resim 3. birbiriyle yakın ve uzak ilişki içinde oldukları görülmektedir. Osmanlı mimarisinde ilkokul diyebileceğimiz sıbyan mektepleri. Sivil Yapılar Osmanlı mimarisinin geniş kapsamlı programlarında yapıların. Osmanlı eğitim müesseseleri içine alabileceğimiz kütüphaneler. yüzyıl başına tarihlenen Gebze Çoban Mustafa Paşa Menzil Külliyesi’nde bulunan kütüphane gösterilebilir. Plan olarak ocaklı ve dolaplı kışlık (şitâiyye) ve diğeri etrafı açık.7: İstanbul Süleymaniye. önceleri cami ve mescidler içinde iken daha sonra ayrı bir bina halini almıştır. Aydın Yüksel 4. Vakfiyelerde sadece yetim çocuklara tahsis edilen mekteplerin olduğu. yüzyıldan sonra ayrı binalar halinde yapılmaya başlanmıştır. İstanbul Bayezid ve Haseki mektepleri örnek olarak gösterilebilir.

çeşitli hizmetler için kullanılan anbar ve kilerleri bulunan yapılardır. Bayezid ve Sultan Selim külliyelerinde ve Edirne II. yüzyılda da İstanbul Sultan Ahmed Dârüşşifası’nı görürüz. c. Esas olarak kârgir. Fâtih ve Süleymaniye külliyelerinde imaret-dârüzziyafe ve tabhane ayrı yapılar halindedir. kârgir. tesisin hizmetlilerine yemek karşılıksız dağıtılmaktadır. Bundan başka imaret ve tabhanelere bağlı kervansaray veya ahırlar da bulunmaktadır. Osmanlı mimarisinde zaman zaman her iki şekilde de kullanılmıştır. Tabhane ise bir misafirhanedir. sonraları sadece bir tek faaliyeti. Tabhaneler klasik dönemde artık ayrı bina olarak yapılmaya başlanmıştır. Bayezid Külliyesi’nde imaret-kervansaray ve ahırlar ayrı bir birim halindedir. ocaklı mutfakları. yüzyıldan itibaren de Batılı anlamda hastahaneler yapılmaya başlanmıştır.a. Plan kurgusu olarak medrese yapılarına benzeyen. Plan olarak tam ve kesin bir prototip göstermeyen bu yapılar. külliyenin misafirhanesinde yani tabhanesinde üç gün için kalan misafirlere. yüzyıl ortasında İstanbul Süleymaniye Dârüşşifası Tıp Medresesi ile birlikte ele alınmıştır. me’kel denen yemek salonları. İstanbul II. XIX. Ahırlarda yolcuların hayvanlarına bakım yapılması ve yem dağıtılması vakfın şartlarındandır. XVI. İmaret-Tabhane İmaret kelimesi. külliyesinin bir parçasıdır. namaz vakitlerinde misafirler cami harimine açılan bir kapıdan içeriye dahil olabilmektedirler. ancak temizlik ve içme işine göre farklılaşan yapılarla hizmet vermiştir. kubbeli revaklı veya revaksız bir avlu etrafında muhtelif odalardan ibarettir. Hastahane-Dârüşşifa-Bîmarhane Osmanlı toplumundaki sağlık hizmetlerini karşılamak için dârüşşifa veya bîmarhane denilen hastahaneler kurulmuştur. Daha çok akıl hastalıkları için kullanıldığı anlaşılan II. Tabhanelere caminin dışından girilebilmekte. Bayezid Külliyesi’nde yazlık ve kışlık olmak üzere dörder oda ve eyvanlar şeklindedir. Bayezid Camii’nin tabhaneleri sonradan ara duvarları açılarak camiye dahil edilmiştir. Üç bölümden oluşan orijinal bir plan tertibi vardır. büyüklük ve küçüklüklerine göre şekil almıştır. fakirlere olduğu kadar. Bayezid’in Edirne’deki dârüşşifası (1486). İstanbul II. daha çok camilerin iki tarafında birer veya ikişer oda halinde iken. Şadırvan ve Sebiller Osmanlı mimarisinde görülen su yapıları içme ve temizlik işleri olarak ikiye ayrılsa da aynı su her iki grup için de kullanılmış. Hemen bütün büyük külliyelerde imaretlere rastlanmakta ve vakfiyelerinde bu hususta çok detaylı bilgi bulunmaktadır. 51     . Önceleri. Su Yapıları Hamam-Kaplıca-Ilıca. Daha çok bir tıp medresesinde teorik ve pratik (nazarî ve amelî) dersler verilerek tabipler yetiştirilmiş ve hastalara hizmet edilmiştir. İmaretlerde vakıf sahibinin koyduğu şartlar içinde. yani aş pişirilip dağıtılan yerleri ifade eder olmuştur. varsa medrese talebelerine. Yine Haseki Dârüşşifası kendi içinde farklı bir özelliğe sahiptir. Çeşme. kubbeli. Su Bendleri-Kemerler. Üsküdar Atik Vâlide Külliyesi’nde de imaret-kervansaray ve tabhane yine birlikte planlanmıştır. b. XVII. İstanbul II. mamur edilen yer manasına gelmekle beraber. İlk Osmanlı hastahanesi diyebileceğimiz Bursa Yıldırım Dârüşşifası’ndan (1398) sonra İstanbul’daki ilk hastahane Fâtih Külliyesi’nde idi.

meydan ve 52     . sonraları XVII. Osmanlı mimarisinde çeşmeler. yüzyıldan itibaren sebiller ilâve edildiği görülür. Bilhassa büyük şehirlerin. cami şadırvanlarına dağıtılır. Uzun Kemer ve bir mühendislik olduğu kadar mimarlık harikası olan Moğlova Kemeri’dir. son derece basitleri de vardır. Çeşmeler klasik devirde kitâbeli veya kitâbesiz basit bir kemer ve ayna taşı şeklinde inşa edilirken. Mimar Sinan İstanbul’un kuzeyindeki büyük ormanlarda bulunan su havzalarından suları bendlerle toplayarak muazzam kemerlerle şehre getirmiştir. ısıtma biriminin bulunduğu külhan ve sıcak su haznesi. Kükürtlü kaplıcaları örnek olarak gösterebiliriz. Anadolu’da köşk. saray. Edirne Sokullu ve İstanbul Ayasofya hamamları önünde birer kubbeli revak göze çarpar. yüzyıl kadar giden hamamlar. Bunların ihtiyaçlara göre çeşitli ölçü ve planda oldukları görülür. sonraları bilhassa son derece müzeyyen. Başlangıçta her külliyede bir çeşme ve şadırvan yapılırken. Hamam. bir geçit vazifesi gören ve temizlik bölümlerinin de bulunduğu ılıklık. Duvar içlerinden ve zemin altındaki kanallardan sıcak hava ve künklerle sıcak sular geçirilerek ısıtılmaktadırlar. Bunun yanında tedavi maksadıyla kullanılan ılıca-kaplıcalar daha az sayıda bulunmaktadır. ılıca-kaplıca ve çeşmeler esas itibariyle bir su tesisatına ve bilgisine ihtiyaç gösteren yapılardır. kışla ve çarşı hamamları yapılmıştır. Yapı olarak aynı malzemelerle yapılmıştır. Hamamlar çok değişik plan tertibine rağmen bünyesinde dört ana unsuru barındırır. Hassa Mimarları Ocağı’nda da mimarbaşıdan sonra gelen en büyük rütbe su nâzırlığı dır. camekân veya soğukluk denen soyunma yeri. Bu hamamların zeminleri ve duvarları belli bir yüksekliğe kadar mermerle kaplanmıştır. Bu su tesislerinden bazıları Bend Kemeri. Suyun miktarı lülelerle ölçülerek şehre taş galeriler ve künklerle getirilir ve maksem denilen suyun taksim edildiği yapılardan sonra şehre. Bursa’da Eski ve Yeni kaplıcaları. kârgir ve kubbeli olarak yapılmışlardır. Hatta Zeyrek’te Çinili Hamam diye bilinen Barbaros Hayreddin Paşa’ya ait hamamın içi bir ölçüye kadar çinilerle süslenmiştir. çeşme ve hamamlara. hemen her mahalleye dağılmıştır. Kaplıca ve ılıca içinde çeşitli minerallerin bulunduğu tabii sıcak su kaynaklarından istifade edilerek Bursa gibi belli yerlerde yapılmışlardır. seferlerde kullanılan ve tepme keçeden yapılan çadır hamamlarının varlığı bilinmektedir. Bu dağıtım sırasında suyun basıncını düşürmek için su terazileri kullanılırdı. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. Bu büyük mühendislik girişimi (1554-1569) Sinan’ın biyografisini kaleme alan Sâî Çelebi’nin Tezkiretü’l-bünyân’ında etraflıca anlatılmıştır. Burada ısıtma suyun kendi tabii sıcaklığı ile sağlanmaktadır. Selçuklu Türkleri’nde XII. Bundan başka. Bunun için de mimar sınıfı içinde suyolcuları ve su nâzırı önemli bir yere sahiptir. halka hizmet ederek sevap kazanmak prensibinin ve sadaka-i câriye denilen inancın bir neticesi olarak. özellikle İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için kullanılan su bendleri ve kemerleri cami yapılarından sonra en büyük mühendislik ve mimarlık yapılarıdır denebilir. Hamamlardan farklı olarak topluca yıkanılan bir havuzu bulunmaktadır. İstanbul II. Bayezid ve Mahmud Paşa hamamları gibi çok müzeyyen ve büyük olanları gibi. halvetlerin ve göbek taşının ve halvetlerin bulunduğu sıcaklık. Kadınlar ve erkekler için tek ve çifte hamam olarak adlandırılan çarşı hamamları. Bunlar.Varlığı İslâm dünyasında VII.

Yine İstanbul’da Fâtih tarafından kârgir olarak ve sokaklar şeklinde yaptırılan Kapalıçarşı’nın birkaç kapıdan kontrol edilebilecek şekilde inşa edildiği görülür. Bend ve kemerler için Kazım Çeçen’in İSKİ tarafından yayımlanan serisini görebilirsiniz. Birçok âbideyi üç boyutlu görebilmek ve içinde sanal olarak gezebilmek için http://www. Yapının içinde ve dışında dükkânlar bulunabilir. yüzyılda ortaya çıkan bir tarzdır. beş veya çok kenarlı. En güzel örneklerinden biri Ayasofya Şadırvanı’dır. Arasta ve Çarşılar Osmanlı şehirlerinde şehrin alışveriş merkezini teşkil eden bu yapılardan bedestenler. kıymetli malların saklandığı ve satıldığı kârgir muhkem yapılardır.köşelerde birkaç yüzlü çeşmeler yapıldığı görülür (Davud Paşa Çeşmesi ve II. han avlularında havuzlu olarak ve abdest ihtiyacını karşılamak için yapılmışlardır.3D. Bedestenler. Sabahları açılıp akşamları kapanan ve bekçilerle muhafaza edilen bedestenler her şehirde yalnızca bir tane bulunur. İstanbul’da en gelişmiş şekliyle külliye örneği hangisidir? Resim 3. medrese.8: Ayasofya Şadırvanı Kaynak: İ. Bedesten. Ahmed Çeşmesi örneğinde olduğu gibi). Aydın Yüksel d. çarşılar ve arastalar birbirini tamamlayan yapılardır. Külliyenin köşebaşında veya avlu kapısının yanında dışarıya doğru çıkan. Aynı zamanda para ve kıymetli eşyanın korunduğu ve saklandığı sandıkları vardır.Mekanlar adresine başvurabilirsiniz. bronz veya demir kafesli fevkalâde süslü sebiller yapılmıştır. Daha çok gelen geçene su ikram etmek için kurulmuştur. Sebiller ise daha çok XVIII. 53     . Şadırvan hemen sadece cami. Artık külliyelerin mimari programının ayrılmaz bir parçası haline geldiği görülür. Fâtih tarafından İstanbul’da istisna olarak iki bedesten yaptırılmıştır.

Bazılarının tarih köşkleri. kervansaraylar ise şehir ve kasabalar arasında yollar üzerinde olan konaklama yapılarını ifade eder olmuştur. gelişir ve yürütülürdü. Şehirlerin ticaret hayatı bu hanlarda şekillenir. Saraylar. Bazı hallerde de.59 m. geçtikleri nehir ve vadilere. kitâbeleri mevcuttur. Edirne’de Eski Cami’nin vakfı olan Çelebi Mehmed Bedesteni ve Bursa Yıldırım Bedesteni hemen hemen aynı planda yapılmış on dörder kubbeli. Osmanlı padişahlık 54     . İki set arası hayvanlara ve yüklere ayrılmıştır. 100’ün üzerinde miktara ulaşan bu köprülerin içinde en uzun olanlarından biri olan Ergene Köprüsü 174 gözlü 1392 metredir. enlerine ve boylarına ve kemer açıklıkları ve kemer sayılarına göre değerlendirilmektedir. Mimar Hayreddin tarafından 1566’da yapılan ve 1993’te Hırvatlar tarafından yıkılıp 2004’te tekrar yapılan tek kemerli 28. Köprüler Osmanlı köprüleri kendinden önceki emsalleri gibi günümüze gelenler kârgir olanlardır. e. Arasta ve çarşılar bu bedestenlere bağlı veya ayrı şekilde yine kârgir olarak yapılmışlardır. Yalılar ve Evler Osmanlı mimarlık yapıları içinde saraylar mütevazi bir yer tutar. Önemli örneklerden biri Sultan Ahmed Cami’nin arastasıdır. boyundadır. Köprüler. altta ise hayvanlar barınır ve yükleri korunurdu. Evliya Çelebi İstanbul’da elli üç hanedan ve vezir sarayının isimlerini saymaktadır. Ahşap köprüler zamanla yok olmuşlardır. İstanbul’da en eski han olarak Fâtih devrinde yapılmış olan Kürkçü Hanı’nı buna örnek olarak gösterebiliriz. Yolcular. Bursa Koza Hanı ve İpek Hanı’nda olduğu gibi belli ticaret mallarının ve o işle iştigal eden tüccarların kullandığı hanlar vardır. içinde dolapları ve dışında dükkânları olan bedestenlerdir. Köşk ve Kasırlar.Her iki bedesten de buradadır ve taş ayaklar üzerinde kubbeli olarak yaptırılmıştır. ocaklı yan duvarların önündeki setler üzerinde dinlenir. Ankara Mahmud Paşa Bedesteni on kubbeli ve etrafında iki sıra dükkânları olan çarşısı ile 3000 m2’ye oturan muazzam bir yapıdır. Mimar Sinan’ın bilinen sekiz köprüsünün en meşhurları Sultan Süleyman’ın Büyükçekmece’deki köprüsü 635 m. yemek yerler. Hanlar daha çok şehirlerdeki ticaret ve konaklama merkezlerini. Kervasaraylar ise plan olarak bilhassa klasik öncesi ve klasik dönemde tonozla örtülü ve uzun kârgir bir yapı olarak karşımıza çıkar. açıklığı ile Mostar Köprüsü mühendislik yanında aynı zamanda bir mimarlık âbidesidir. Büyükçekmece Köprüsü yanındaki Sultan Süleyman Kervansarayı’dır (1566). ve Sokullu Mehmed Paşa’nın Drina Suyu üzerindeki Vişegrad Köprüsü ise 179 m. g. Esas olarak kârgir. En belirgin örneklerden biri. ortası avlulu. f. Edirne Ali Paşa Çarşısı üstü tonoz örtülü uzun bir sokak şeklindedir. şadırvanlı ve bazan şadırvan üzerinde bir mescidi bulunan ve iki katlı olan hanların üst katlarında yolcular. Büyük konaklar da tarih içinde bazan saray adını almıştır. Han ve Kervansaraylar Daha önce Büyük ve Anadolu Selçukluları’nda muhteşem örneklerini gördüğümüz konaklama yapıları olan kervansaraylar Osmanlılar’da biraz farklı bir durum arzeder. Saraybosna’daki Bursa Bedesteni ise Bursa’dan gelen ipek ticaretinin merkezidir.

yüzyıl yapılarında da bazı millî hatıralar muhafaza edilse de artık Avrupa yaşama üslûbu ve plan tertibi hayatımıza girmiştir. Yüksek duvarlı bir avlu-hayat arkasında. Sepetçiler Kasrı. ikinci saray da Dimetoka’da idi. Bugüne bu saraydan kârgir hamam ve mutfakların harabeleri. yüzyıl ortasında Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra burası Osmanlı sultanlarının ikamet ettiği yer olmuştur. Evliya Çelebi tarafından vezir saraylarının “en edna”sı. diğer emsalleri gibi etrafı surlarla çevrili ve bahçeler içinde müteaddit yapılar şeklinde kurulmuştur. yüzyıl yapılarıdır. bahçeye açılan mutfak ve ahırlar. yani en basit ve mütevazisi olarak tarif edilen İbrahim Paşa Sarayı’nın kârgir olan büyük bir bölümü zamanımıza kadar gelmiştir. Üst katlarda bir sofa etrafına dizilmiş odalar bulunmaktadır. Bunlara göre evlerin çok basit ve mütevazi oldukları anlaşılmaktadır. Günümüze hiçbir parçası intikal etmeyen Üsküdar Sarayı ise daha çok hanım sultanların kullandığı bir saraydı. Daha sonra bugün mevcut olan Topkapı Sarayı yapılınca Eski Saray sadece eski valide sultanlara ve onların hizmetkârlarına ayrılmıştır. En eskisi XVII. Küçuksu. İstanbul’un alınışından sonra yapılan ilk saray Fâtih tarafından bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin yerinde yaptırılmıştır. Mecidiye. Çok geniş bir sahaya yayılan ve kârgir ve ahşap çeşitli köşklerden ibaret olan Edirne Sarayı’nın birtakım kalıntıları durmaktadır. Bunun dışında diğerleri bilhassa Haliç’te yangınlara ve sanayiye kurban gitmişlerdir. Bâbüsselâm gibi ana kapıları. su kuyusu gibi unsurları ihtiva etmektedir. XIX. Bâb-ı Hümâyun. bir veya iki katlı olan bu evlerin.sarayları karakter bakımından bir ordugâha benzer şekilde dağınık ve fakat kendi içinde fonksiyonel bir düzenle köşkler ve kasırlar şeklinde vücut bulmuştur. mutfaklar ve harem binalarıdır. Daha sonra yaptırılan Beylerbeyi. Fâtih Köşkü. Süleymaniye Külliyesi’nin yapılabilmesi için bu sarayın bahçelerinin bir kısmı işgal edilmiştir. 55     . Avrupa sarayları ile mukayese edildiğinde çok sade ve mütevazidirler. yüzyıl sonuna tarihlenen ve sadece divanhanesi harap halde zamanımıza ulaşan ahşap yalı örneği Kandilli’de Amca Hüseyin Paşa Yalısı’dır. Maslak gibi. bahçeler içinde ve mütevazi köşkler şeklinde olmalıdır. Bugün Eski Saray’dan bir iz kalmamıştır. Mukaddes Emanetler. Bu yüzyılda çeşitli köşk ve kasırların barok ve ampir üslûbunda yapıldığı görülür. hela. İbrahim Paşa Sarayı bugün Türk ve İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. iç veya dış sofalı. Büyük bir kısmı bugüne gelen önemli parçaları. Ihlamur. Eski Saray adını taşımakta idi. Topkapı Sarayı da tek bir yapı olarak değil. yüzyıla ait evlerin plan tertibini tam olarak bilemiyoruz. Anadolu ve Rumeli’de örneklerini gördüğümüz evlerin en eskisi ancak 250 seneye tarihlenebilmektedir. alt katı kârgir. Çinili Köşk. XIX. Ancak her ikisinden de eser kalmamıştır. Bu saray da etrafı surlarla çevrili ve içinde kasır ve köşklerden ibaretti. XV ve XVI. Bursa sarayı kalede etrafı surlarla çevrili. üst katları ahşap ve dolgu duvarlı oldukları tahmin edilmektedir. Cihannüma Kasrı’nın bir kısmı ve Adalet Kasrı denilen yapıları kalmıştır. Alt kat. Seyahatnâmelerde ve minyatürlerde buna ait çok az bilgi bulunmaktadır. İlk Osmanlı sarayı Bursa’da kale içinde. Deniz kenarında özellikle Haliç ve Boğaz kıyılarında kurulan yalıların günümüze kalanların hemen hepsi XIX. Aynalıkavak. Osmanlı mimarisinde bugün İstanbul. Çırağan ve Yıldız Sarayı kısmen yazlık ve ikametgâh olarak kullanılmıştır.

yine bir banyo (gusülhane) ve ocak günlük hayat için her şeye yetmektedir. yıkanma gibi her türlü günlük ihtiyaçları bünyesinde barındırmaktadır. Tarihin çok eski çağlarından beri müdafaa.Eski Türk evinin esas özelliği olarak. Tersane ve Baruthaneler Bir cihan devleti haline gelen Osmanlı Devleti’nin askerî faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını temin için yeterli kaynaklarının ve sanayisinin mevcut olduğu görülmektedir. Bir tek oda bile bir çadırdaki gibi her türlü ihtiyacı. mütevazi. derin ve büyük dolaplar şeklindeki yüklüklerde yatak ve yorganlar. sade ve çok fonksiyonlu ve ekonomik oluşunu söyleyebiliriz.9: Büyükçekmece Sultan Süleyman Köprüsü – köşk ve kitâbesi Kaynak: İ. yeme-içme. yani barınma. Bu odalarda sedirden başka hareketli eşya bulunmamakta. üs ve ileri sıçrama noktası olan kaleler Osmanlı mimari yapıları içinde pek çok örneği yer almaktadır. yatma. Resim . 56     . Hemen her şehrin etrafında onu koruyan bir sur bulunmaktadır. Askerî Yapılar Kale ve Hisarlar.3. Aydın Yüksel 5. Dökümhane.

(1890-1930) 57     . Mimar Sinan Dönemi (1538-1588) c. Mesut bir tesadüfle de kale mimarının adı bir kitâbe ile Mehmed b. Ampir-Art Nouvea (1810-1890) 4. Bayezid’in yaptırdığı kaleyi görüyoruz. Bayezid’in yaptırdığı baruthane örneğini zikredebiliriz. Rumeli Hisarı. Millî Mimari Dönemi –Neo-klasik. Resim 3. Bursa ve Edirne Dönemi (1299-1447) 2. gemi yapımları için Gelibolu ve Kasımpaşa tersanelerini. Sinan öncesi Klasik Dönem (1447-1538) b. Çanakkale Hisarları. Bozcaada Kalesi gibi hisarların yanında Çeşme’de II.10: Bozcaada Kalesi Kaynak: İ. Aydın Yüksel OSMANLI MİMARİSİNDE MİMARİ DÖNEMLER Osmanlı mimarisi üslûp ve karakter bakımından kesin olmamakla beraber dört döneme ayrılabilir: 1.Ele geçirilen kalelerin tamir ve ilâveleri veya yeniden inşası için kale mimarları mevcuttu. bazı şehirlerdeki baruthanelere örnek olarak da Kâğıthane’deki II. Orijinal olarak kısmen günümüze kalabilen Anadolu Hisarı. Klasik Dönem (1447-1700) a. Muallim olarak bugüne kadar gelebilmiştir. Sinan sonrası Klasik Dönem (1588-1700) 3. Yabancı Etkiler Dönemi (1700-1890) a. Yine devletin askerî ihtiyaçları için kullandığı İstanbul’da Tophane’deki top dökümhanesini. Barok Dönemi (1700-1810) b.

Ulucami tipinde olanlara örnek olarak Bursa’da Ulucami (1398). İznik Hacı Hamza Camii mimarı Hacı Ali. Tek veya iki kubbeli merkezî planlı camilerin ilki sayılabilecek olan Orhan Cami (1340) ve Edirne’de de klasik çağın habercisi Üç Şerefeli Cami (1447) görülür. Edirne Eski Cami mimarı Hacı Alâeddin. Edirne’de Eski Cami (1414) gibi yapıları söyleyebiliriz. Bu devirde isimlerini bilebildiğimiz önemli mimarlar Bursa Yeşilcami mimarı Hacı İvaz Paşa. İbrahim’dir.11: Bursa Orhan Gazi Cami Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi 2. İznik Yeşil Cami mimarı Hacı b. Klasik Dönem (1447-1700) Üç Şerefeli Cami’nin bir dönüm noktası olarak ortaya çıkışıyla İstanbul mimarisi başlamış ve klasik döneme girilmiştir. Bolu Yıldırım Hamamı ve Mudurnu Cami ve Hamamı mimarı Ömer b. 58     . Resim 3. ulucami tipinde geniş mekânları örten çok direkli ve çok kubbeli planlar da yapılmıştır.1. Bursa ve Edirne Dönemi (1299-1447) Osmanlı mimarisinin başlangıç döneminde bilhassa cami tipolojisinde denemeler yapıldığı gibi. Yaklaşık 250 yıl sürecek bu dönem de kendi içinde bazı devirlere ayrılabilir. Musa.

Sultan Şah. hukukî. askerî. Avrupa sanat ve zevki olanca gücüyle her yeri istila etmiş ve Batı’da yetişmiş ekalliyet mimarları ön 59     . kubbe ve kemer ve taşıyıcı strüktürünün problemlerinin halledildiği dönem olarak görülür. Kadırga Sokullu. Kılıç Ali Paşa külliye ve camilerinin. Mehmed’in annesi Hatice Gülnuş Sultan için yaptırılan Yeni Valide Cami (1710) gibi büyük yapılar dönemi tamamlar. büyük dâhi bir sanatkârın tek başına bir döneme ismini vererek geçmesidir. sosyal ve sanat alanında dünyanın birinci devleti haline gelmesidir. Bayezid’in Amasya. Sedefkâr Mehmed Ağa gibi yine çok büyük mimarların yetiştiği bu dönemde Sinan’ın kurduğu ekol devam etmiştir. İstanbul’da Üsküdar ve Edirnekapı Mihrimah. Bayezid Külliyesi mimarı Yakub Şah b. Dalgıç Ahmed Ağa. vezirler. Şam Süleymaniye külliyeleri gibi. Sinan Dönemi (1538-1588) Mimar Koca Sinan’ın mimarbaşı oluşundan vefatına kadar olan bu dönem. Yabancı Etkiler Dönemi (1700-1890) Lâle Devri denen devirle başlayan ve Osmanlı sanat ve zevkinin değiştiği ve birçok akımın ve üslûbun iç içe geçtiği bir dönem olarak ifade edilebilir. Bundan başka İstanbul’un su tesisleri.a. Mimar Ayas. c. İstanbul Sultan Selim ve Gebze Çoban Mustafa Paşa menzil külliyeleri ile kıvamını bulmuştur. devlet adamları ve halktan varlıklı kişilerin imparatorluğu vakıf eserleriyle donattığı ve birbirleriyle âdeta yarış ettikleri bir dönemdir. Ayasofya’nın hantallığı karşısında Sultan Ahmed Cami’nin zarafeti yarışmaktadır. Fâtih Külliyesi ile büyük programlara adım atılmış. İstanbul II. Halep Hüsreviye. Bu dönemde Sedefkâr Mehmed Ağa’nın Sultan I. Payas Sokullu. Edirne ve İstanbul’daki külliyeleri ile devam etmiş. Rüstem Paşa. merkezî kubbe ve mekân ilişkisinin çözüme ulaştığı. bendler ve kemerlerinin yapımı ve imparatorluğun her yanında imar faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönem olarak devam eder. Daha sonra Sinan’ın ustalığı muhteşem Süleymaniye ile (1557) zirveye tırmanır ve 1575’te Edirne’deki Selimiye ile noktalanır. çok büyük programlı külliyelerin yapıldığı. tarihe. Bu dönem. Sinan Öncesi Klasik Dönem (1447-1538) Mimar Sinan’ın mimarbaşı oluşuna kadar (1538) devam eden bu dönem. zaman içinde yavaş yavaş büsbütün terk edildiği bir dönemdir. Anadolu. Üsküdar’da III. Hayreddin ve Kemaleddin gibi mimarları sayabiliriz. Şemsi Paşa. Bu dönemde sultanlar. Daha sonra 1598’de başlamasına rağmen 1663’te bitirilebilen Eminönü’ndeki Yeni Cami. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin Muhteşem Süleyman’la siyasî. Sultan Selim Külliyesi mimarı Acem Ali. Üsküdar Atik Vâlide. II. İstanbul’un önemli bir merkezine damgasını vurur. döneme. Ahmed için yaptığı büyük külliye (1617). artık klasik görüş ve nisbetlerin bırakılmaya başlandığı. Mimar Sinan ilk büyük külliyesini kalfalık eseri olarak Şehzade Camii ile gerçekleştirir (1548). Rumeli ve Arabistan’daki önemli eserlerin altında Sinan’ın imzasını görürüz. b. Sinan Sonrası Klasik Dönem (1588-1700) Sinan’ın çırakları olan Davud Ağa. Bu dönemde Fâtih Külliyesi’nin mimarı Atik Sinan. 3.

Bu dönemde Mehmed Emin Ağa. Balyan ailesi gibi mimarları sayabiliriz. Barok Dönemi (1700-1810) En önemli örneğini İstanbul’da Nuruosmaniye Külliyesi ile veren bu akım. Dolmabahçe ve Ortaköy camileri. süsleme unsurlarının kullanılışı ile sınırlı kalmıştır. Mustafa tarafından yaptırılan Yeni Fâtih Cami (1771). Aynı zamanda bu dönemde oryantalist bir yaklaşımla farklı ve değişik akımların bir araya getirildiği ara dönemler de görülür. Ancak zamanın ihtiyaçlarına ve şartlarına yine uymakla beraber. Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları gibi tamamen Batılı anlam ve zevkte saraylar ve kasırlar gibi yapıları görmekteyiz. Ayazma Camisi. III. Millî Mimari . Mehmed Tahir Ağa gibi isimleri zikredebiliriz. bankalar ve büyük apartmanlar gibi önemli projeler gerçekleşmiştir. Binaların bedenleri ile kubbe arasındaki oranlar değiştirilmiş. Anadolu’da hükümet. Mimar Muzaffer ve Mimar Talat’ın isimleri zikredilebilir. ağırlık kulelerinin formlarının başkalaşmış olduğu görülür. a. Aynı zamanda neo-klasik üslûp denilen bu dönemde İstanbul’da yapılan Nusretiye. Daha çok Antik Çağ sanatından alınan biçim ve motiflere yer verilir. birçok köşk ve kasrı sayabiliriz. kubbe kasnağı. Abdülhalim Efendi. Osmanlı mimarisinde Sinan öncesi klasik dönem ve özellikleri nelerdir? 4. III. bu arayış daha çok Selçuklu ve Osmanlı klasik çizgi ve formlarının. II. Bu dönemde yine de önemli yapılar yapılmıştır. İstanbul Büyük Postahanesi. artık klasik Osmanlı mimarisinin prensiplerinin bırakılarak yeni bir biçime dönüştüğünün en güçlü ifadelerinden biridir.plana çıkmışlardır. Bu döneme damgasını vuran mimarlardan Mimar Vedat. Türk Ampir (Art-Nouveau) Dönemi (1810-1890) Barok dönemin hareketli cephelerinin terkedilerek daha sade görünüşlü cephelerin ortaya çıktığı görülen bu dönemin yapıları ve süslemeleri aslında içinde barok unsurları da bulundurur. pencere ve kapı nisbetleri farklılaşmış. Topkapı Sarayı’nda Mustafa Paşa Köşkü. Önemli mimarlardan Kayserili Mehmed Ağa. lise. Bu da plandan daha çok cephe ve görünüş tasarımlarında kendini gösterir. vakıf hanları. karakol. sivri kemerler yuvarlatılmış. Lâleli Külliyesi (1763). Türk ampir üslûbunun İstanbul’da öne çıkan mimari eserleri hangileridir? Bu üslûbun özellikleri nelerdir? 60     . Selimiye Kışlası.Türk Neo-Klasiği (1890-1930) Lâle Devri’nden itibaren çok çeşitli mimari akımlara karşı takribî 1890’lardan itibaren Türk mimarlarının mimaride yeni bir millî ifade arayışının başlamış olduğu görülür. Hırka-i Şerif. Mimar Kemaleddin. Bu döneme bu etkilerin ışığı altında bakıldığı zaman birkaç safhaya ayrıldığı görülür. Selim’in inşa ettirdiği Selimiye. Aynı zamanda yoğun ve karışık. b. hareketli barok ve rokoko süslemeleri ile her yer kaplanmaya başlamıştır. Mahmud Türbesi.

çini ve kalem işleri ile yapılar gerekli ölçüde süslenebilirdi. tekke. her türlü mimarlık esnafını. han ve kervansaraylar. şehir mimarları mevcuttu. Millî Mimarlık Dönemi e. Ampir Dönemi 2. Klasik Dönem b. Ampir Dönemi 61     . Hassa mimarları. Bunlar da bir nevi hazırlık safhası olan Bursa ve Edirne dönemi. imaret. Sinan öncesi ve Sinan dönemi ve sonrası klasik çağ. mescid. türbe gibi dinî yapılar. Millî Mimarlık Dönemi d.Özet Osmanlı mimarisi geldiği yeni coğrafyada bulunan eski kültür yapılarından çok farklı ve orijinal bir mimarlık yaratabilmiştir. Bursa ve Edirne Dönemi d. cami. Barok Dönemi c. taş. mimarlık ve inşaat esnafı. bedesten ve çarşılar. ahşap ve metaldir. İnşaat malzeme ve teknikleri taş. merkezinde cami olan ve diğer dinî ve eğitim. Osmanlı mimarisinde yapı türleri. saray gibi sivil yapılar ve kale. hangi dönemde ortaya çıkmıştır? a. Osmanlı mimarisinin cami tipolojisinde klasik çağa damgasını vuran tip. Osmanlı mimarisinde zaman içinde çeşitli üslûp dönemleri vardır. Kendimizi Sınayalım 1. namazgâh. baruthane gibi askerî yapılar olmak üzere çeşitlere ayrılabilir. mektep. barok ve ampir dönemi gibi yabancı etkiler dönemi ve millî mimarlık dönemi olarak ayrılabilirler. Mimarbaşı gerektiğinde bunları kullanabilirdi. başta bir hassa mimarbaşının kontrolü altında hassa mimarları. Bursa ve Edirne Dönemi e. Sinan Öncesi Klasik Dönem b. tuğla. Aynı zamanda alçı. Osmanlı mimarisinde ulucami tipi daha çok hangi dönemde görülür? a. tabhane. saraydaki Hassa Mimarlık Ocağı’nda pratik ve teorik bilgi ve uygulamalarla uzun yıllarda yetişirdi. dökümhane. Mimarbaşı ve mimarlar inşaatların resimlerini yapar ve keşiflerini çıkarır. dârüşşifa. dârülkurra ve dârülhadis ve tıp medreseleri gibi eğitim yapıları. malzeme standartlarını ve fiyatlarını belirler ve kontrol ederdi. sosyal ve ticarî kurumları toplayan külliyeler. su yapıları. köprü. Bu farklı mimarlık eserleri için. medrese. Barok Dönemi c.

c 2. Sinan Sonrası Klasik Dönem 4. Cevabınız doğru değilse Külliyeler bölümünü tekrar okuyunuz. Sinan Öncesi Klasik Dönem c. Ferahlık Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Sadelik d. Mimar Sinan Dönemi 5. Osmanlı mimarisinde en büyük eserler hangi dönemde görülür ? a. Millî Mimarlık Dönemi b. Barok Dönemi c. Cevabınız doğru değilse Mimar Sinan Dönemi bölümünü tekrar okuyunuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Osmanlı mimarisinin özellikleri arasına girebilir? a. Büyüklük b.3. e 5. Genişlik c. Ampir Dönemi d. Sinan Sonrası Klasik Dönem e. Millî Mimarlık Dönemi b. c Cevabınız doğru değilse Dinî Yapılar bölümünü tekrar okuyunuz. Cevabınız doğru değilse Giriş bölümünü tekrar okuyunuz. Yükseklik e. d 3. Cevabınız doğru değilse Dinî Yapılar bölümünü tekrar okuyunuz. 62     . Osmanlı mimarisinde büyük külliyeler hangi dönemde görülmektedir? a. Yabancı Etkiler Dönemi e. b 4. Bursa ve Edirne Dönemi d.

Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları gibi binalar yapılmıştır. Aptullah (1986). Asırlarda Osmanlı Medreseleri. XV-XVI. Bu manzumelerin ana yollar üzerinde olanlarına menzil külliyeleri adı verilir. Baltacı. halife. 63     . yüzyıldan itibaren devletin her türlü inşaat işleri Hassa Mimarlar Ocağı tarafından yürütülürdü. İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi. Aydın (1976). kubbe ve kemer ve taşıyıcı strüktürünün problemlerinin halledildiği bir dönem olarak görülür. Sıra Sizde 3 İstanbul’da külliyenin en gelişmiş örneği Kanûnî Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Süleymaniye Külliyesi’dir. Bu teşkilâtın basında sermimârân-ı Hâssa ve Mimarbaşı Ağa denilen en üst düzey yetkili şahsiyet bulunurdu. Hırka-i Şerif. Mimar Sinan. E. üstad gibi mimarlar bulunurdu. merkezî kubbe ve mekân ilişkisinin çözüme ulaştığı. Sıra Sizde 2 Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğu yani külliye denir. Sıra Sizde 4 Mimar Sinan’ın mimarbaşı oluşuna kadar devam eden bu dönem çok büyük programlı külliyelerin yapıldığı. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları. İstanbul. Selimiye. Aslanapa. Oktay (1984). Bu dönemde İstanbul’da Nusretiye.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 XV. İ. Mimarbaşı ağanın emrinde su yolu nâzırı. Sıra Sizde 5 Neo-klasik üslûp denilen bu dönemde barok döneminin hareketli cephelerinin terkedilerek daha sade görünürlü cephelerin ortaya çıktığı görülür. Hakkı – Yüksel. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kuran. Türk Sanatı. Yararlanılan Kaynaklar Ayverdi. Cahit (1976).

mensûb hatlar Celî Sülüs Ta‘lik. Aklâm-ı Sitte. celî ta‘lik Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. 64    .Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Hattat. Osmanlı hat ekolünün özelliklerini ve büyük üstatlarını tanımlayabilecek. • • • • Muhittin Serin’in Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar. Hattatlık Mevzun (aslî) hatlar Altı çeşit yazı. Hat sanatının kullanım alanlarını açıklayabileceksiniz. mevzun hatları ve mensup (aklâm-ı sitte. Özellikle İstanbul’da ve İstanbul’a yakın bir yerde oturuyorsanız İstanbul camilerini gezerek yazılarını. Topkapı Sarayı İslâm Eserleri. altı çeşit yazı) diye bilinen iki devresinin özelliklerini ve üstatlarını açıklayabilecek. Emirgan’da Sakıp Sabancı ve Sadberk müzelerini gezerek bilginizi ve sanat zevkinizi geliştiriniz. • İslâm yazılarının kaynağını. • • • • Anahtar Kavramlar • • • • • Hüsn-i hat. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin hatla ilgili maddelerini inceleyiniz. Altı çeşit yazının dışında hat ekollerini tanıyacak. Hat sanatının estetik değerlerini tanımlayabilecek. İstanbul 2003. Çevrenizde bulunan tarihî eserlerin kitâbe ve cami yazılarını. kitâbelerini inceleyiniz.

Tahminen IV.) yüzyıldan sonra “hattat” denilmiştir (Tuhfe. (X. Bazı şarkiyatçıların Suriye ve Sîna yarımadasında arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan en eski Arap kitâbelerine dayanarak verdikleri bilgiler konuyu aydınlatmakta ve daha doyurucu bir sonuca ulaştırmaktadır. Câhiliye devri Arap yazısının aslı Fenike alfabesine dayanan Nabatî yazısından doğduğu ve onun gelişmiş bir devamı olduğu kanaatine varılmıştır. Aslı Nabatî yazısından alınarak geliştirilen ve Arap dilinin fonetiğine uygulanan Arap alfabesinde (hurûfü’l-hecâ) yirmi sekiz harf ve bunların basit şekil ve isimleri vardır. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan İslâm uygarlığının yazı dili de Arap yazısıdır. bu sanata da hattatlık denilmiştir. Âdem’in icat ettiğini. 65    . Belâzürî Arap yazısının Süryânî harflerinden. 309). yalnız İslâm yazıları için kullanılan bir terimdir. Elif. Her uygarlığın dayandığı bir yazı dili vardır. İslâm Öncesi Arap Yazısı Arap yazısının başlangıcı ve nasıl yayıldığı konusunda farklı görüşler vardır. güzel yazı (hüsn-i hat) mânalarında kullanılmıştır. cim gibi resimler seslerin hat denilen işaretleridir. birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi ve yazı. Bazı müellifler ise yazıyı ilk insan Hz. İbn Haldûn Yemen’de Himyerîler’e bağlanan “müsnedü’l-Hamîrî”den doğduğunu ileri sürerler.Hat Sanatı     GİRİŞ Hat sözlükte “ince. doğru yol. uzun. Hüsn-i hat. İranlılar hattat karşılığında “hoş-nüvîs” (güzel yazan) kelimesini kullanmışlardır. estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır. bütün semavî kitapların peygamberlere yazılı olarak gönderildiğini (tevkifî) savunurlar. Bu kelime özellikle İslâm kültüründe okuma ve yazma vasıtası yazı ve sanat yazısı. Sanatkârına verilen en eski lakap “kâtip”. bâ. Genelde İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra hattat. duygu ve düşüncelerin belli işaret ve şekillerle tesbit edilmesi” gibi anlamlara gelir. Bazı bilgiler konuyu hadislerin ışığında açıklayarak yazının vahye dayandığını. s. “muharrir” ve “verrak” kelimeleridir. Bu kitâbeler üzerinde yapılan incelemelerde.

kalemle yazılmasındaki güçlük sebebiyle daha çok taş. işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. olağan üstü bir güzellik kazanmış. kültür birliği sağlamıştır. lâkin göğüsleri içindeki kalpler kör olur” (el-Hac 22/46). şekil ve imlâ yönüyle gelişme gösterirken. güzeli arayan ve görebilen bir ruh yüceliğine ve temizliğine sahip olmalıdır. İlâhî kaynaktan insanlığa ulaşan ilk mesajda ilim ve ona vasıta olan yazının sosyal gelişme ve yükselme için gerekliliği vurgulanmış. İslâm medeniyetinin estetik değerlerinden biri olan. içli. “(Sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı. Müslüman hassas. İslâmiyet’ten önce Araplar arasında cezmden başka ticarî işlerde. Kur’an yazısı dinî bir gayretle asırlar boyunca İslâm milletleri tarafından işlenerek güzel ve mükemmel hale getirilmiş. İslâmiyet ve Yazı İslâm’ın doğuşuyla beraber dünya ölçüsünde yeni bir uygarlığın da temelleri atılmıştır. 66    . ahşap ve paralar üzerine nakşedilmiştir. İslâm’dan önce Arabistan’da yazının bilindiği ve kullanıldığı. Güzellikleri görmeyen göz kördür. güzeli sever” hadisiyle müslümanların arınmış bir ruh güzelliğine sahip olmalarını. ayrıca her türlü bilgi ve şiirlerini hatırlatma ve belleği tazelemek için de olsa yazdıkları çeşitli kayıtlardan anlaşılmaktadır. maden. müslümanların ilim ve sanat aşkını harekete geçirmiş. Kur’an dili ve yazısı uluslararası güçlü bir dil haline gelmiş. iç temizliğinin de hayatın bütün safhalarına. Âyet ve hadislerde medenî yükselişin ancak ilim ve sanatla olabileceğinin öğütlenmesi. Zamanla İslâm dininin öğretilmesi. Aslı Nabatî yazıya dayanan “cezm”. İslâm’ın doğuşundan bir asır sonra İslâm ümmetinin müşterek kullandığı bir yazı olması nedeniyle İslâm hattı. yumuşak ve ortaları delikli olmaya meyilli harfleriyle meşk hattının kullanıldığı bilinmektedir. mektuplarda veya süratle yazılması gereken günlük işlerde yine Nabatî yazıdan kaynaklanan yuvarlak. iş ve sanat hareketleri olarak yansımasını ister. yüzyıllarda yazı bir taraftan alfabe. diğer taraftan da sanat yazısı seviyesine yükselmiş. Hicrî I ve II.Bazı İslâm bilginleri Câhiliye dönemi Arap yazısına “el-cezm” adını vermişlerdir. Kur’an’ın hedeflerinden biri de insanoğlunun gönül gözünü açarak maddî ve mânevî güzellik karşısındaki hassasiyetini. “Güzel şeyler güzel kaplara konur” anlayışı. mânası ile bütünleşerek dinî bir sanat kimliği kazanmıştır. Hîre’de geometrik. ayrıca yahudi ve hıristiyanların da kutsal metinlerini yazdıkları bilinmektedir. onları güzel yazı yazmaya yöneltmiştir. arayışı gayret ve titizliği. İslâm öncesinde Araplar’ın sadece ticarî işlemlerinde değil. Kur’an’ı Allah’ın sözüne yakışır bir güzellikte yazma heyecanı. dik ve yatay çizgilerin hâkim olduğu bir üslûp kazanmış. İslâm sanatlarının en önemli şubelerinden biri olmuştur. düzenli. İslâm yazıları adını almıştır. Kısa zamanda Orta Asya’dan Atlas Okyanusu’na kadar genişleyen İslâm coğrafyasında yaşayan çeşitli uluslar bu uygarlık çatısı altında birleşmiş. “Allah güzeldir. korunması ve yayılmasına duyulan ihtiyaç yazının önemini bir kat daha artırmıştır. İslâm öncesi Arap yazısı. bilgisizliğin ise her türlü geriliğin nedeni olduğu gösterilmiştir. Kur’an’ın yazılması. yaratılışında var olan sanat yeteneğini geliştirip bu yeteneğe yön vermektir. yazının sanat yazısı seviyesine yükselmesinde en önemli etken olmuştur. elbette düşünecek kalpleri.

Fakat benzer şekildeki harfleri birbirinden ayıran nokta ve seslendirme işaretleri yoktu. 130). yazı bilen ve fidye ödeyemeyen müşriklerin on müslüman çocuğa okuma ve yazma öğrettikten sonra serbest bırakılmaları da yazı ve öğretim hususunda Hz. kalemi eğri kes. 393) buyurularak bilginin unutulmaması ve kaybolmaması için yazıyla bağlanması gerektiği. Câhiliye çağında şiir ve hitabet sanatı en güzel örneklerini vermiş. “Allah beni bir öğretmen olarak görevlendirmiştir” buyurması. Peygamber’in. III. Saîd’e Medine halkına yazı yazmayı öğretmesini emrettiği. hatırlatma ve belleğe yardımcı konumda bulunuyordu. Bu sebeple I. okuma ve yazmaya verdiği önemi göstermektedir. sözlü kültür gelişmişti. (VII. bunun insanın akıl ve his dünyasını zenginleştirerek mutluluk vereceği ifade edilmiştir. ‘rahmân’da kalemin mürekkebini yenile. ‘rahîm’i de güzel yaz” diyerek besmelenin göze hoş gelecek biçimde 67    . yazı öğrenimini Allah’ın kendi nefsine bağladığı. Bu âyetlerde. O. Câhiliye çağı Arap yazısı İslâm’ın doğuşuyla yeni bir döneme girmiş ve canlılık kazanmıştır. Peygamber. ‘mîm’in gözünü açık. Hz. çok zengin şiir dilini anlar ve kullanırlardı. “Hokka ile kaleme ve kâtibin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için yâ Muhammed” (el-Kalem 68/1) âyeti ile de yazının önem ve faziletine işaret edilmiştir. insanı bir kan pıhtısından yarattı. Peygamber Mescid-i Nebevî’nin Suffe denilen bölümünde ashabına bizzat ders vermiş. Muhammed’in. Sâmit’in Suffe ehlinden bazılarına Kur’an ve yazı yazmayı öğrettiği bu konuda nakledilen haberlerdendir. on üç ses de bu işaretlerden biriyle yazılıyordu. ashabı arasında yazı bilen Abdullah b. on beş şekil vardı. yüzme ve ok atmayı öğretmek ve ona helâl rızık yedirmektir” (Münâvî. Bilinen Câhiliye devri yazı sisteminde Arap dili fonetiğinde bulunan yirmi sekiz harfe karşılık. okuma ve yazma yaygınlaştırılmış ve kurumsallaştırılmıştır. kalemle yazmayı. İslâm’ın Doğuşunda Yazı Genelde İslâm öncesi ve sahâbîler döneminde Araplar okuma yazma bilmeyen bir toplum idi. ism-i celâli güzel yazmaya gayret et.Yazının insan için önem ve gerekliliğine işaret eden pek çok âyet ve hadis vardır. Hz. “Çocuğun annesi ve babası üzerinde üç hakkı vardır: Güzel yazmayı. kâtibine. “İlmi yazıyla bağlayınız” (Aclûnî. I. Bu durumda mevcut alfabe ve imlâ ile Arap dilini ayrıca lehçe farklarıyla birlikte tesbit etmek güçtü. güzel yazı öğrenmenin gerekliliği. O keremine nihayet olmayan rabbinin adıyla oku ki O. Ama Arapça’yı çeşitli lehçeleriyle konuşur. Yine. ‘nûn’un çanağını uzat. Bedir Savaşı’nda esir alınan. Feyzü’l-kadîr. Keşfü’l-hafâ. Araplar çok güçlü bir ezber yeteneğine sahip idiler. Kureyş kabilesinde yazı bilenlerin sayısı on yedi civarındaydı. “Hokkaya lika koy. yazmanın ve ilim öğrenmenin insanoğluna verilmiş sayısız nimetlerinden biri olduğu vurgulanmıştır. Muhammed’in gayret ve özenini gösteren hadiselerdir.) yüzyılın ikinci yarısına kadar yazı. Allah’ın insanlığa ilk hitabı “Oku” ve “Yaz” emridir. “Rabbinin adıyla oku. Muhammed de okuma yazma bilmiyordu (el-Ankebût 29/48). sîn harfinin dişlerini. besmelenin ‘bâ’sını dik yaz. bu vasıta ile insana bilmediğini öğretti (Okumamaktan) sakın! Muhakkak ki ilme ihtiyaç hissetmeyen insan azar” (el-Alak 96/1-6). Bize kadar ulaşan ve yazı yazmaya teşvik eden hadislerde de. Allah’ın insanlığa ilk buyruğu ile okuma ve yazmanın gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır. Bütün işlerinde ince bir zevke ve estetik anlayışa sahip olan Hz. Hz. Bu konuyla ilgili hadisler arasında Hz. yine ashaptan Ubâd b. Yazılı metinler sadece hatırlatma aracı idi.

yatay ve dikey çizgilerin hâkim olduğu noktasız. vahiylerin ezberlenmesini esas alarak ayrıca sayıları yirmi beşi bulan vahiy kâtipleri görevlendirerek yazıya geçirilmesi konusunda çok titiz davranmış. yumuşak ve kavisli harflerin hâkim olduğu meşk hattı ise daha çok devlet kurumlarında günlük işlerde ve mektuplarda kullanılmış. Ali’nin mushaf hattında bazı kurallar ortaya koyduğu. Peygamber’in huzurunda yazıldığına dair daha pek çok bilgi kaynaklarda yer almaktadır. bunun insanın akıl ve his dünyasını zenginleştirip mutluluk vereceğini belirtmiştir. Hz. İlk vahiyler biçimsel ve daha kurallı olması bakımından geometrik cezm hattıyla yazılmıştır. Geometrik yazı farklı dönemlerde en fazla işlendiği bölgeye nisbetle mekkî. Hz. Osman mushaflarından olduğu ileri sürülen nüshalar müze ve kütüphanelerde koruma altına alınmıştır. Muhammed’in bu sözleri yanında okuduğu âhenkli Kur’an âyetleri.yazılmasını tavsiye ederken estetik değerleri ortaya koymuş. Osman mushafları bir süre gönderildikleri şehirlerde büyük bir hassasiyet ve saygıyla korunmuş olmalıdır. Hz. yazıyı güzelleştirdiği söylenir. insanlarının ruhunda sanat duygusunu da uyandırmıştır. korunamayarak kaybolmuştur. Sâbit’in başkanlığında kurulan bir heyet tarafından bu mushaflar parşömen (deri) üzerine siyaha yakın koyu kahverengi mürekkeple mekkî. Böylece Kur’an metni Hz. Muhammed. böylece yazının sanat seviyesine yükselmesini hedef olarak göstermiştir. “Bilgiyi yazıyla bağlayın”. Hz. Geometrik yazı. ezberlenmiş olan âyet ve sûrelerin iki kapak arasında toplanarak güvence altına alınması Hz. Ama daha sonra baş gösteren çatışmalar sonunda Kur’an tarihi ve hat sanatı için büyük önem taşıyan belge niteliğindeki bu mushaflar. el değiştirmiş. Peygamber’e indiği gibi koruma altına alınmış. el-Beyyine 98/2-3). Ebû Bekir devrinde gerçekleştirilmiştir. Zeyd b. harekesiz basit bir yazı türüdür. Günümüzde Hz. Özellikle mushaf kitâbeti için seçilmiş olan medenî yazı düzenli. gereken ilginin gösterilmemesi sonucu yer değiştirmiş. taş üzerine hakkedilen kitâbelerde ve parşömen üzerine yazılan mühim belgelerde. Osman devrinde bu mushaf esas alınarak belirlenmiş imlâ kurallarına göre (resm-i Osmanî) mushaflar yazılmıştır. Hz. geometrik. medenî ve son olarak da kûfî adını almıştır. Abese 80/11-16. bu örnek nüshalardan yeni mushaflar kopya edilerek ilâhî metinler güvence altına alınmış. Kur’an’da ilâhî kelâmın temiz sayfalara bu değerli kâtipler tarafından büyük bir dikkatle yazılıp korunduğuna işaret eden açıklamalar vardır (el-Vâkıa 56/77-78. Hz. Peygamber’in vefatından önce yazıya geçirilmiş. Hz. Osman’ın İslâm merkezlerine gönderdiği mushaflardan biri olmadığı 68    . İslâm’ın doğuşunda meşk ve cezm adıyla iki ayrı formda yazı bilinmekteydi. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda bunların Hz. Osman. Kur’an metninin dışında hiçbir işaret ilâve edilmemiştir. vahiylerin bu iki yolla insanlara bildirilmesi ve korunmasını sağlamıştır. “Güzel yazı gerçeğe açıklık kazandırır” sözleriyle de bilginin kaybolmaması için güzel yazıyla kaydedilmesini istemiş. özellikle mushaf yazımında. kuşaktan kuşağa bozulmadan aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Emevî ve Abbâsîler döneminde daha zengin hat formları bu alanda ortaya çıkmıştır. ritmik. medenî hatla irice yazılmış. Hicretten önceki dönemden başlayarak Kur’an metninin Hz. Arap hattıyla yazılmış olan ilk kitap Kur’ân-ı Kerîm’dir. İslâm’ın temel kitabı Kur’an sayfalarını çoğaltarak kitap haline getirmekle çok önemli dinî ve tarihî bir görevi başarıyla yerine getirmiştir. Ayrıca ashap da mushaf yazısını güzelleştirme yolunda özen ve çaba göstermişlerdir.

457. es-Secde 32/28-30. itina ve titizliği başka bir sanatta bu ölçüde bulmak mümkün değildir. Osman’a nisbet edilen Kur’ân-ı Kerîm’den bir sayfa Kaynak: TİEM. Resim 4. kâtipler de bütün sanat heyecanlarını ve emeklerini Kur’an yazısının güzelleşmesine sarfetmişlerdir. şehirlerde görülen imar faaliyetleri yanında. parşömen ve papirüsten belirli ölçüde hazırlanmış büyük 69    . Emevî sarayında ücretle çalışan ve mushaf yazan Mâlik b. Kur’an istinsahında kâtiplerin duydukları ilâhî aşkı.1: Hz. telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır. Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarına Şems sûresinden Kur’an’ın sonuna kadar altınla ilk âbidevî yazı yazan hattat olarak bilinmektedir. İbadet haline gelmiş bu gayrettir ki günümüze kadar yazılmış Kur’an nüshaları hat sanatının en güzel örnekleri arasındadır. Mevzun Hatların Ortaya Çıkışı Emevîler zamanında iktisadî ve medenî seviyenin yükselmesiyle beraber. Tûmar. hattat karşılığı kullanılan bir kelimedir). saraylarda halifeler adına kâtipler çalıştırılmıştır. Ebü’l-Heyyâc’dır. Kur’an ve kitap istinsah. Arap yazısının gelişmesinde halifelerin sanatkârları destekleyip himaye etmeleri yanında. 131/748) adı geçen önemli hattatlardandır. ilim ve sanat hayatında da önemli gelişmeler kaydedilmiş. İlk celî yazı hattatı olarak da kabul edilen Hâlid. Dînâr da (ö. Kutbe’nin dört çeşit yazı ortaya çıkardığı bilinmektedir. nr. Hüsn-i hatla mushaf yazan kâtipler çoğalmış. gösterdikleri sabır. Emevîler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushafla adı öne çıkan Hâlid b.fakat onlardan birini veya onları esas alarak kopya edilmiş mushaflardan yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Emevî halifelerinin fermanları tûmarlara tûmar kalemiyle yazılırdı. Fakat Emevîler devrinde yetişen ilk büyük yazı ıslahatçısı Kutbe el-Muharrir’dir (muharrir..

100/718’den önce) tarafından. harflerin kimliğini belirleyen kalem ağzının oluşturduğu eğik çizgi şeklinde noktalar konuldu. Bu usulde fetha harfin üstüne. Bu okutma ve daha sonra yazıda görülen mühmel ve tezyin işaretleri hat sanatına estetik bir değer de kazandırmıştır. Kur’an’da ilk defa şedde. Kutbe bu ölçülü tûmar yapraklarına yazılacak yazının kalem ağzının genişliğini tesbit etmiş. kâğıt boyutuna göre isimlendirilen yazı karakterleri doğmuştur. Böylece Emevîler devrinde muhtelif tipte resmî ve idarî belgelere belirli ebatta kâğıtlar ve bunlar için uygun kalemler tesbit edilmiştir. tenvin kendi cinsinden bir ilâve ile yazılmıştır. Ahmed’dir. Yazıda Alfabe ve İmlâ Problemi Başlangıçta yazıda nokta ve seslendirme işaretleri yoktu. metinde her türlü bozulmayı önlemek için harflerin kimliğini farklılaştıran nokta ve kısa sesleri gösteren işaretlerin konma zarureti doğdu. Me’mûn’un güçlü saray hattatı Ahvel el-Muharrir İslâm hattının şekil ve ölçülerinde kesin kural ve yeni düzenlemeler getirmiş. Abbâsîler zamanında Dahhâk adında bir hattat Kutbe’nin yazılarını daha da güzelleştirmiştir. 175/791). diğer celîl. İslâm’ın doğuşunda bilinen kaç tür yazı vardı? 70    . Ahmed’dir (ö. Arap hattı hangi yazı sistemine dayanır? Emevîler’in son. revm ve işmâmı işaretleyen de Halîl b. Alfabe tam oluşmamıştı. Onu takip eden İshak b. Vali Haccâc’ın Nasr b. Bu yazıların örnekleri günümüze ulaşmamıştır. 89/707) veya Yahyâ b. Ya‘mer (ö. Arap olmayan milletler. tenvin için de ikişer nokta konmuştur.boy yapraktır. Arap dilinin doğru okunması ve yazılması hususunda yapılan çalışmalar. Hammâd talebeleriyle ölçülü (mevzun) hatların birçoğunu belirleyip ortaya çıkarmışlardır. zamme ise harfin üstüne konulan küçük bir vav. 69/688). kesre (esre) yerine harfin altına bir nokta. Onun seslendirme sisteminde yuvarlak nokta kullanılmış. Yazıdaki bu okuma güçlüğünü gidermek. on bir yazının kurallarını belirlemiştir. Arap alfabesi ve imlâsında en önemli ıslahatı yaparak bugünkü harekeleme (seslendirme) usulünü ortaya koyan Halîl b. zamme (ötre) yerine harfin önüne bir nokta. fetha (üstün) yerine harfin üzerine bir nokta. yüzyılda yuvarlak (müstedîr) sayıları yirmi dördü bulan kalem kalınlığına. Bu konuda ilk ciddi çalışmayı yapan Ebü’l-Esved ed-Düelî’dir (ö. kesre harfin altına konulan yatay çizgi. sülüs ve nısf kalemlerinin genişliğini de tûmara göre belirlemiştir. Abbâsîler’in ilk zamanlarında I ve II. harekesiz ve noktasız yazının okunmasında güçlük çekiyor. Bu nedenle mevzun hatların özellikleri hakkında kesin bir görüşe sahip olunamamıştır. Mervân zamanında devam etti. Âsım el-Leysî (ö. hataya düşüyorlardı. Abdülmelik b. Bu nedenle bunlara mevzun ve aslî hatlar denilmiştir.

özellikle İbnü’lBevvâb’ın ve diğer üstatların yazıları üzerinde yaptığı uzun inceleme ve çalışmaları sonunda onların en güzel harflerini seçerek kendi zevk ve sanat gücünü de ortaya koymak suretiyle yeni bir ekolün sahibi olmuştur. Ancak kûfî hattı Kuzey Afrika’da yuvarlaklaşarak Mağribî şekliyle.Altı Çeşit Yazı (el-Hattü’l-Mensûb. 413/1022) ise onun aklâm-ı sittede tesbit ettiği bu estetik kaideleri daha ince geometrik nisbetlere bağlayarak üslûbunu güzelleştirmiştir. 949) bu dönemin ilk büyük üstatlarıdır. yazı üslûbu İslâm dünyasında üç asra yakın hâkim olmuştur. bilhassa Abbâsîler zamanında başlayan tercüme ve telif faaliyetlerine paralel olarak. Nesihten ayırmak için. Yâkūt her yazı çeşidine göre kalem ağzı meylini yeniden belirleyerek İbn Mukle ile belirmeye başlayan altı çeşit yazının (el-hattü’l-mensûb. İbn Mukle’den sonra ikinci büyük hat üstadı olarak kabul edilen İbnü’l-Bevvâb (ö. Abbâsîler döneminde altı çeşit yazının (el-hattü’l-mensûb) belirmeye başlamasıyla kûfî hattının da yavaş yavaş mushaf kitâbetinde önemi azalmış. İbn Mukle mevzun hatlar arasında karakter ve özellikleri birbirine yakın olanları birleştirerek sınıflandırmış. Yâkūt geleneksel usulde yazı öğrenimini tamamladıktan sonra. Abbâsî Veziri İbn Mukle (ö. sarayda çok disiplinli bir eğitim görmüştür. VI. Böylece mensûb hatların (aklâm-ı sitte) belirmesinde ilk önemli reformları yapmıştır.) yüzyılda neshî yazının öne çıkmasıyla artık kullanılmamıştır. Emevîler. nesih ve reyhânî yazıların doğmasına zemin hazırlamıştır. sayılarını azaltmış ve harflerin daire esasına göre geometrik oran ve kurallarını ortaya koymuş ve adlandırmıştır. satır düzeninde harf ve kelimelerin aralıkları. (XII. Özellikle Abdülmü’min el-Urmevî’den aldığı hat derslerinde üstün bir başarı göstermiştir. Fakat hatları kaç gruba ayırdığı bilinmemektedir. rikā‘ yazılarını belirleyerek klasik ölçü ve kurallarını en gelişmiş şekliyle ortaya koyan sanatkâr Yâkūt el-Müsta‘sımî’dir. aklâm-ı sitte) kesin klasik nisbet ve ölçülerini ortaya koymuştur. Küçük yaşta Rum ülkesinden esirler arasında Bağdat’a getirilmiş olan Yâkūt. Aklâm-ı Sitte) Hat sanatı tarihinde en önemli yeniliklerin gerçekleştirildiği bir dönemdir. kâf ve yâ gibi harflerde yapılan keşidelerin uzunluğu ve derinliği. nesih. İran ve doğusunda ise Meşrik kûfîsi adıyla mushaf kitâbetinde aklâm-ı sittenin yaygınlaşmasına kadar kullanılmıştır. muhakkak. asıl gelişmesini İbn Mukle. çanakların derinlik ve genişlikleri. neshî diye adlandırılan bu tarz. reyhânî tevkī‘. verraklar (müstensih) hususiyle kitap istinsahına mahsus verrâkī. harflerin birbirine olan bağlantıları belirlenerek yazı en güzel 71    . diye bilinen yazı tarzını güzelleştirmişlerdir. son Abbâsî halifesi Musta‘sım-Billâh tarafından satın alınmış. böylece aklâm-ı sittenin teşekkülünde büyük bir inkılâbı başarmıştır. 328/940) ve kardeşi Ebû Abdullah el-Hasan (ö. Benzer üslûpların ortak hususiyetlerini tesbit edip sınıflandırarak kalemlerin sayısını sekize indirmiş. Hat sanatı sahasında ortaya koyduğu güzel örnekler. bilhassa ölümünden sonra yetişen hattatları etkilemiş. nûn. büyüyen ve zenginleşen kütüphanelerde. İbnü’l-Bevvâb’dan sonra aklâm-ı sitte denilen sülüs. 1431) korunmaktadır. Böylece Yâkūt ekolü yazı çeşitlerinde harflerin bünyesi kendi kalem noktasına göre boy ve enleri. Bilinen günümüze ulaşmış eserleri arasında reyhânî hatla yazdığı Kur’ân-ı Kerîm Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’nde (nr.

1. Çeşitli İslâm ülkelerinden pek çok talebe yetiştirmiş olan Yâkūt. bu ekolde özellikle muhakkak ve reyhânî yazılar klasik form ve güzelliğine ulaşmıştır. Bu üslûbun farklılığı bütün yazı çeşitlerinde görülmekle beraber.) yüzyıla kadar bilhassa mushaf yazımında kullanılan İslâm yazılarına ve onun mimari eserlerin kitâbe ve tezyinatında kullanılan celî şekline verilen isimdir. geometrik karakterini müsned yazının etkisiyle Hîre’de kazanmıştır. Yâkūt’un vefatından sonra altı talebesi İslâm ülkelerine dağılarak Yâkūt üslûbunu yaymışlardır. Bu üslûbun en güzel örneği Kurtuba (Cordoba) Ulucamii’nin kitâbeleridir. Sülüs ve nesih yazıları ise klasik formları belirlenmiş olmakla beraber. Yâkūt üslûbunun İslâm âleminde benimsenip hattatlar tarafından örnek alınmasıyla Yâkūt. Kûfînin kalemle yazılan mushaf yazısından başka dinî.âhenge ulaşmıştır. Mervân zamanında basılan paralar üzerinde de bu tarz kûfî yazılar kullanılmıştır. “kıbletü’l-küttâb” (hattatların kıblesi) lakabı ile anılmış ve ünü yayılmıştır. Yâkūt’un hat sanatında yaptığı yenilikler yeni bir devri başlatmış. 3. Hz. oyma ve kabartma suretiyle sert maddeler üzerine hakkedilen celî şekli gelişmiş. Medenî). halifenin en yakın musâhibi gibi sarayda varlık ve bolluk içinde bir hayat sürmüştür. tesirleri iki asra yakın devam etmiş. İslâm’ın doğuşundan itibaren IV. bu yazılar altın çağına Osmanlı hat ekolünde ulaşmıştır. başarısını sık sık ihsanlarıyla ödüllendiren Halife Musta‘sım’ın da büyük hissesi vardır. böylece kûfî yazı hem binanın süsü hem de İslâm medeniyetinin en güçlü belirtisi olmuştur. 2. Yazılı ve görsel kaynaklar incelendiğinde kûfî yazısının aşağıda belirtilen üslûpları ortaya çıkmaktadır. Müslümanların sanat alanındaki başarılarını ve ince zevklerini belgeleyen bu eserler Avrupa’da büyük ilgi ve hayranlık uyandırmakta. Yâkūt’un bu başarıyı elde etmesinde ona her türlü imkânı sağlayan. Yâkūt. askerî ve sivil binaların kitâbeleriyle mezar ve menzil kitâbelerinde. Bundan sonra sanatının uzun ve en verimli yıllarını talebe yetiştirerek ve mushaf yazarak geçiren Yâkūt. Hülâgû Han’ın Bağdat’a girmesiyle başlayan zor ve sıkıntılı günleri atlattıktan sonra diğer âlim ve sanatkârlar gibi Alâeddin el-Cüveynî ve kardeşi Şemseddin el-Cüveynî’nin yakınlığını kazanarak büyük saygı ve desteklerini görmüştür. Günümüzde Yâkūt ve talebelerinin seçkin eserleri dünyanın belli başlı müze ve kütüphaneleriyle özel koleksiyonlarında korunmakta ve sergilenmektedir. onu teşvik eden. Câhiliye dönemi kûfîsi (cezm). Asr-ı saâdet kûfîsi (Mekkî. Abdülmelik b. Celî kûfî. Peygamber döneminde Mekke ve Medine’de yaygın olarak kullanılan. (X. destek olan. mushafların yazıldığı Arap yazısıdır. aklâm-ı sittenin her birini öğrettiği altı talebesi kendisiyle beraber “esâtîze-i seb‘a” (yedi üstat) diye anılmıştır. yazıları örnek alınmıştır. bu alanda ciddi bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Aklâm-ı sitte hangi yazı grubunun ayıklanması ve sınıflandırılması sonucu ortaya çıkmıştır? Kûfî ve Çeşitleri ve Aklâm-ı Sitte Kûfî. Enbâr’da doğup. 72    . yaşı bir hayli ilerlemiş olduğu halde Bağdat’ta 698’de (1298) vefat etmiştir.

Sülüse nisbetle tevkī‘de harfler daha yuvarlaktır. satır çizgisinde yazı bitimine doğru yükselir. bütün harfleri köşeli ve geometriktir. satrancî. Tevkī‘ yazı Dîvânü’l-inşâ’da çok kullanılması nedeniyle işlenip gelişmesini ilk tamamlayan yazı üslûplarındadır. harflerin uçları ve yazı boşlukları yaprak kıvrımları stilize çiçek ve hayvan motifleriyle bezenmiştir. bennâî. Yâkūt el-Müsta‘sımî ile klasik kaideleri ortaya konmuştur. Konya’da Sırçalı Medrese.2: Şeyh Hamdullah tarafından tevkī‘ ve rikā‘ hatlarıyla yazılmış bir kıta Kaynak: TSMK. Bu yazıları birbirinden ayıran bünye farkıdır. Aklâm-ı Sitte.4. Osmanlılar’da bu rikā‘ yazısına hatt-ı icâze adı verilmiştir. 6. sülüs kalemi kalınlığında (3-4 mm. elif ve lâm gibi dik harfler hatta kelimeler dahi örülerek kûfînin bu tarzı ortaya çıkmıştır. her birine mânasına göre isim verilmiştir. 73    . İslâm yazıları arasında farklı üslûplara sahip altı çeşit yazıya verilen addır (şeş kalem). sülüs ve nesih yazılarıdır. Rikā‘. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yer almıştır. Kahire’de 1356 yılına ait Sultan Hasan Medresesi yazıları bu tarzın en güzel örnekleri arasındadır . 5. Mimaride bir süsleme unsuru olarak günümüze kadar kullanılmıştır. Nâyin Camii’nin 960 yılında yazılmış yazıları. Bu tarzın mimaride sırlı ve sırsız tuğlalarla şekillendirilmiş çok güzel örnekleri İran. hat sanatında sultanlara ait bütün belgelerin yazıldığı. Yazı. Örgülü kûfî. rikā‘. Ma‘kılî. Tevkī‘ yazıda harflerin kaide ve biçimleri sülüs kalemine uymakla beraber. 2084. nr. Ayrıca tevkī‘den onun kurallarına uyan rikā‘ yazı çıkarılmıştır. reyhânî. Resim 4. Tezyinî ve çiçekli kûfî. İbn Mukle ve İbnü’lBevvâb tarafından müstedîr (yuvarlak) karakterli yazılar arasından seçilmiş. aralarında bazı farklılıklar vardır. Kûfînin celî şekli daha tezyinî bir mahiyet kazanmış. muhakkak. Bunlar ikili grup halinde tevkī‘. Tevkī‘. hat sanatında boyutları belirlenmiş küçük kâğıt ve parşömen parçaları üzerine süratle yazılan yazının adı olmuştur. Keykâvus Dârüşşifası’nın pencere alınlıklarının lâcivert örgülü kûfî yazıları bu tipin en güzel örnekleridir. Celî kûfînin bu şekli sade. Kalem kalınlığı 1 mm’dir. Yoksa harf şekillerinin esası ve cevheri birdir. Tevkī‘-Rikā‘. Karatay Medresesi’nin kubbe tezyinatı ve Sivas’ta I. Celî kûfî yazıda dekoratif gelişmeler gittikçe zenginleşerek yeni şekiller oluşmuş. Orta Asya. Emanet Hazinesi.) yazı çeşidine verilen addır. Bu ana üslûplar.

Her iki yazı da gelişmesini tevkī‘ ve rikā‘dan sonra tamamlamıştır. fakat nesih gibi ince ve küçük yazılan bir hattır. Sülüs. Sülüs harflerine nisbetle muhakkak yazının harfleri daha büyüktür ve yayılma istidadı gösterir. reyhânî tamamen terkedilmiştir. biriyle de ona tâbi olmuş bir yazıdır. Emanet Hazinesi. beyit. Sülüsün üçte ikisini kaldırmış. onun karakterinde. 2084 Sülüs-Nesih. Kaideleri kırılarak yazılan neshe. Daha çok mushaf kitâbetinde ve kitap sanatlarında kullanılmıştır. Muhakkak. kalem kalınlığı sülüs kadardır (3-4 mm. Nesih. kalem kalınlığı sülüsün üçte biri kadardır (1 mm. muhakkak yazıya bağlı. nesih kırması adı verilir. XVI. Büyük boy Kur’ân-ı Kerîm ve diğer kitaplarda. celî tarzı XVI. Kûfî gibi sülüs yazı da İslâm yazılarının kaynağı (ümmü’l-hat) olarak kabul edilmiş ve hat öğrenimine sülüs yazı ile başlamak gelenek haline gelmiştir.). Resim 4.3: Şeyh Hamdullah’ın muhakkak-reyhani hatla yazdığı bir kıt’a Kaynak: TSMK. kaside ve mushaf yazımında çok işlenmiş en eski yazı çeşididir. Bugün İslâm âleminde kitap yazısı olarak okunması ve yazılmasındaki kolaylık sebebiyle nesih benimsenmiş ve diğer yazılara tercih edilmiştir. yüzyıldan sonra da kitap ve mushaf yazmak için en çok nesih kullanılmış. Kalem kalınlığı 1 mm’dir. hat sanatında genellikle ağzı 3 mm. Kâseler düzümsü ve geniştir. yüzyıla kadar mimari eserlerin kitâbelerinde kullanılmış bir yazıdır. nr. Ancak nesih yazıya nisbetle bazı harfleri geniş ve büyüktür.Muhakkak-Reyhânî.). Reyhânî. 74    . genişliğindeki kamış kalemle yazılan kıta..

Müselsel birbiri ardınca. siyâkat ve rik‘a yazıları da İslâm kültür ve sanat hayatında önemli yeri olan yazılardır. Bu yazılardan başka. bu tarzda bir yazı türü olmayıp bir yazının normal ve ters yazılmış şekliyle yapılmış kompozisyonlardır. Her yazı cinsinin kendine mahsus kalem ağızının 75    . Müsennâ. bazı hattatlar veya halk tarafından folklorik mahiyette yapılmış levhalarda yazı ile çiçek. Bir yazı karakteri olarak “ince toz” mânasına gelen gubârî. Bünye itibariyle daha çok tevkī‘ ve rikā‘ yazıları bu tarza müsaittir. hatt-ı sünbülî gibi uydurma yazı isimlerine de tesadüf edilir. nesih yazının okunamayacak kadar küçük yazılan şeklidir. Böyle eserlere resim-yazı denilmiştir.. hayvan. âyet veya küçük Kur’ân-ı Kerîm nüshaları gubârî hatla yazılmıştır. nr. Yalnız bir hat nevi olmayıp bir cins yazının karakteri veya sıfatı mahiyetinde gubârî. levha ve cami yazılarında kullanılmıştır.Resim 4. Müze ve kütüphanelerde gördüğümüz pirinç tanesi üzerine yazılmış sûre. Bazı araştırmacılar İran’da ortaya çıkan nesta‘lik yazıyı da aklâm-ı sitteye ilâve ederek kalemlerin sayısını yediye çıkarmışlardır. bilhassa Osmanlılar’da geliştirilen divanî. Ancak sülüs yazıyla da müselsel terkiplere rastlamak mümkündür. celî. zincirleme devam eden yazıdır. Celî Yazı Her yazının tabii büyüklüğünden daha iri yazılanına verilen sıfattır. AY. müselsel. müsennâ gibi hat terimlerine veya bazı eserlerde hiçbir sanat değeri olmayan hatt-ı şecerî. simetrik veya aynalı yazı. alev yazısı. insan ve eşya şeklinde kompozisyonlar yapılmıştır. 6503). müselsel. müsenna ve gubârî gibi hat terimleri bir hat çeşidi olmayıp bir cins yazının karakteri ve sıfatıdır. Resim-yazı. Celî.4: Hafız Osman tarafından sülüs-nesih hatla yazılmış koltuklu bir kıta Kaynak: İÜ Ktp. Bir yazı çeşidi olmayıp onun karakterini ifade eder. Daha çok sülüs yazıda uygulanmıştır. Kitâbe.

Bu yazılarda ulaşılan harflerin oran. muhakkak yazıları ekseriya kalem ağzı 3-4 mm. Kitap yazısı olarak gelişen nesih yazının da büyük boy hilyelerde iri yazılanına tesadüf edilir. Tarihî yapıların kitâbelerinde. kullanıldıkları yer itibariyle kendi tabii ölçülerinin dışında yazılmamıştır. nesta‘lik. Hattat Osmanlı padişahları arasında adı geçen II. duruş güzellikleriyle kompozisyon kuralları XIX. eninde bir kamış kalemle yazılır. yüzyılda Yâkūt üslûbunun Konya. biçim. Aklâm-ı sitte diye isimlendirilen İslâm yazıları nelerdir? Osmanlı Hat Ekolü ve Kurucusu Şeyh Hamdullah (ö. Bu ölçü aşıldığında yazı irileşir ve celî sayılır. yazıların tabii ölçülerinin üç katı. Celî divanî özellikleri ve kuralları farklı bir yazı çeşididir. Amasya gibi Selçuklu ilim ve kültür merkezlerinde benimsendiği ve öğretildiği bilinmektedir. 76    . en az serçe parmak eninde kabul etmişlerdir. divanî yazının irisi değildir. Hat tarihinde farklı özellikleriyle beliren Selçuklu sülüsü Osmanlı erken dönem camileri kitâbe yazılarında etkisini sürdürmüştür. Yahya Sûfî’nin yazdığı Fâtih Camii ve Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun kitâbelerinde bütün özellikleriyle belirmiş olduğu görülmektedir.genişliği vardır. Üç Şerefeli Cami’nin kitâbe yazıları Osmanlı mimarisi gibi celî sülüsünde de bir dönüm noktasıdır. Aklâm-ı sitteden sayılmayan celî divanî. Tevkī‘ ve rikā‘ yazıları. Selçuklular’ın sanat tecrübesini devralan Osmanlılar’ın Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’da siyasî birliği sağlamasının ardından bütün İslâm sanatlarında olduğu gibi hat sanatında da celî ve aklâm-ı sitte olmak üzere iki alanda üslûp arayışı içinde oldukları görülmektedir. yüzyılda Mustafa Râkım ekolünün doğuşuna kadar hattatlara örnek olmuştur. Sivas. Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmeye başladığı XIV. Murad’ın Edirne’de himayesi altına aldığı ilim ve sanat adamlarıyla mimari ve hat sanatında yaptığı yenilikler Osmanlı (İstanbul) üslûbuna zemin hazırlamıştır. Bu hazırlık devresinden sonra Osmanlı celî sülüs ekolünün Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’da yaptırdığı Fâtih Camii şadırvanlı avlusunda bulunan pencere alınlıklarındaki Edirneli Yahya Sûfî’nin yazdığı Fâtiha sûresinde ve oğlu Ali b. 1520) Hat sanatının Yâkūt ile ulaştığı estetik kurallar Osmanlı ekolünde en parlak ve uzun süren olgunluk dönemini yaşamıştır. Mektup. Hattatlar celî ölçüsünü. arşiv ve günlük işlerde kullanılan rik‘a yazısının da celîsine rastlanmaktadır. Gazneli ve Karahanlılar döneminden sonra Anadolu Selçukluları zamanında Konya’nın İnce Minareli ve Karatay gibi âbidelerinde en güzel örnekleri görülen celî tezyinî kûfînin kullanım sahası yavaş yavaş daralarak yerini zamanla yeni bir biçim kazanan Selçuklu celî sülüsüne bırakmıştır. Sülüs.

5: Ali b. Kaynak: Muhittin Serin arşivi. bu hattatlar Osmanlı zevkine uygun yeni bir hat ekolünün öncüleri 77    . Ayrıca Fâtih. tezhip. saray teşkilâtına bağlı Nakkaşhâne-i Rûm ve Nakkaşhâne-i Acem adlı iki atölye kurarak başına Baba Nakkaş’ı getirmiş. tasvir. Sanatkârların yetişmesi için her türlü imkân ve desteğin sağlandığı bu ortamda aklâm-i sittede şöhretleri İslâm dünyasına yayılmış hattatlar yetişmiş. İslâm dünyasında tanınmış sanatkârları cazip imkân ve ihsanlarla İstanbul’a davet ederek şehri kültür ve sanat merkezi yapma yolunda büyük çaba göstermiştir. Fâtih Sultan Mehmed zamanında aylıklı sanatkârların çalıştığı “ehl-i hiref” adı verilen bir teşkilâtın varlığı bilinmektedir. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devrinde genişleyerek faaliyetini sürdüren ehl-i hiref teşkilâtında çalışan sanatkârların Kanûnî Sultan Süleyman döneminde hat. Yahya Sûfî’nin Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun üzerinde müsenna celî sülüs hatla yazdığı kitabe. II.Resim 4. Sanat severliği ve sanatçıları desteklemesiyle Batı ve Doğu ülkelerinde derin izler bırakan Fâtih Sultan Mehmed’in özel kütüphanesi için yazdırıp tezhip ettirdiği. bir kısmı Süleymaniye ve Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerinde korunan eserlerin her biri hat ve kitap sanatlarında bu dönemin üslûbunu ve gerçekleştirilen hızlı gelişmeyi belgelemektedir. cilt gibi kitap sanatları sahasında doruk noktasına eriştikleri günümüze ulaşan eser ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Şeyh Hamdullah’ın günümüze ulaşan. Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslâm dünyasında hükmünü sürdürecek olan esasları bu dönemde Şeyh Hamdullah tarafından belirlenmiştir. II. rikā‘ “hatt-ı icâze” adıyla hattat ketebelerinde. cüz. saray hazinesinde bulunan Yâkūt el-Müsta‘sımî’ye ait seçkin yazılardan Şeyh Hamdullah’a kıtalar vererek bunları incelemesini ve Osmanlılar’a has bir yazı tarzı geliştirmesini istemesi üzerine 890 (1485) yılı civarında uzun süre uzlete çekilen Şeyh Hamdullah. II. Bu dönemde şehzade sancağı Amasya’da Sultan II. kolay okunan bir yazı olması sebebiyle kitap ve mushaf-ı şerif yazısı olarak tercih edilmiştir. 78    . murakka‘. kıvraklık. yeni yazı tarzını kâğıt üzerinde de uygulayarak Osmanlı veya kendi adıyla anılan Şeyh Hamdullah ekolünü temellendirmiştir. Abdullah Amâsî. Yâkūt’un özellikle sülüs ve nesih yazılarından en güzel harf ve kelimeleri seçerek değerlendirmiş. 2084. Şeyh Hamdullah’ın açtığı bu çığırla bir buçuk asır etkisini sürdüren Yâkūt yazı tarzı İran dışında sona ermiş ve hat sanatı yeni bir sürece girmiştir. reyhânî veya aklâm-ı sittenin karışık şekilde tasarlandığı mushaf yazma geleneği görülen pek az örneği dışında uygulanmamıştır. Osmanlı hat ekolünün temeli büyük ölçüde Amasya’da atılmıştır denilebilir. Zamanla reyhânî ve tevkiî yazılar terkedilmiş. Fâtih Sultan Mehmed devrinde Amasyalı hattatların aklâm-ı sitteye ve özellikle sülüs ve nesih yazılarına yeni bir üslûp kazandırma yolundaki çabaları istenen başarılı sonuçları. Bayezid’in desteğiyle Hayreddin Mar‘aşî etrafında Celâl Amâsî. Bayezid’in kendisine her türlü desteği sağlamasının da önemli payı vardır. Cemal ve Celâlzâde Muhyiddin Amâsî. 2083. sevimlilik ve canlılık kazandırılmıştır. Bunda Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt el-Müsta‘sımî ekolünü sürdüren hattatları etkileyecek derecede dâhi bir üstat olmasının yanında II. Osmanlı hat ekolünde nesih yazı hayranlık uyandıracak derecede güzelleşmiş. Şeyh Hamdullah ve oğlu Mustafa Dede gibi Anadolu’nun yedi büyük üstadı (esâtîze-i Rûm) yetişmiştir. Yâkūt el-Müsta‘sımî’den sonra yaygınlaşmış olan muhakkak. dünyanın önde gelen müze ve kütüphanelerinde özenle korunan pek çok eserinin ve yazdığı 47 mushaf-ı şeriften başka Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki (Emanet Hazinesi. Bilhassa sülüs ve nesih yazıların işlendiği bu yeni ekolde mushaf-ı şerif. kıta ve kitaplarda hat sanatının en güzel örnekleri verilmiştir. 2086) aklâm-ı sitte murakka‘ları Osmanlı üslûbunun özelliklerini ve Osmanlı hat ekolünde gerçekleşen yenilikleri gösteren güzel eserleri arasında yer alır. kelimelerin satıra en güzel şekilde oturtulmasıyla aşılarak yazıya akıcılık. Bayezid’in. nr.olmuştur. Bayezid’in hat hocası Şeyh Hamdullah’ı İstanbul’a davet etmesi ve saray kâtibi olarak görevlendirmesinden sonra vermiş. Yâkūt yazılarındaki durgunluk Osmanlı ekolünde harflerin oran ve aralıkları. muhakkak yazı besmele yazımında. ilmiye icâzetnâmelerinde ve kitapların ferağ kayıtlarında sınırlı biçimde kullanılmıştır.

“şemsü’l-hat” (hattın güneşi) ve Yâkūtı Rûm diye tanınan Ahmed Şemseddin Karahisârî. Suyolcuzâde Mustafa (ö. Hâfız Osman (ö. 1685). Yahya Sûfî’nin yazılarını örnek alarak harf bünyelerinde ve kompozisyonlarda daha güzel oran ve biçimler elde etmiş. Hâlid Erzurûmî (ö. AY. damadı Şükrullah Halîfe ile sürmüş. 1614). celî ve müsennâ yazılarda Ali b. Eğrikapılı Mehmed Râsim (ö. 1673).Resim 4. Hasan Üsküdârî (ö. Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt’un aklâm-ı sitte üslûbunu aşıp Osmanlı zevkini ortaya koymasının ardından Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu’nun yedi büyük üstadı arasında adı geçen. Mustafa ile III. Süleymaniye ve Edirne Selimiye camileri kitâbe yazılarının ünlü hattatı Hasan Çelebi. bu çığırda eserler vermiştir. Şeyh Hamdullah’ın yazıları üzerinde yaptığı estetik değerlendirmeyle yeni bir üslûp ortaya koymuştur. 1756) gibi ünlü hattatlar elinde zaman içinde işlenerek yeni tarz ve şiveler kazanmıştır. Ahmed’e hat hocalığı yapan Hâfız Osman. 1580). 1713). Yâkūt’un aklâm-ı sitte tarzını yeni bir yorumla canlandırmış. 1698). 6662. nr. Karahisârî’nin aklâm-ı sittede açtığı yol bir nesil sonra yerini Şeyh Hamdullah ekolüne bırakmış. 79    . yüzyılın ikinci yarısında II. Yedikuleli Seyyid Abdullah (ö. sarayın ve aydınların destek ve teşvikiyle Pîr Mehmed (ö. bir müddet hocası Karahisârî’nin üslûbunu devam ettirdikten sonra sülüs ve nesihte Şeyh Hamdullah üslûbunu benimsemiş. Osmanlı hat sanatında kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koymuştur. 1538). Şeyh Hamdullah ve bilinen kırk üç talebesi etrafında oluşan Osmanlı hat ekolü oğlu Mustafa Dede (ö.. Hâfız Osman Ekolü. 1630’dan sonra). XVII. ancak celî yazıları Mustafa Râkım’a kadar hattatlara örnek olmaya devam etmiştir.6: Şeyh Hamdullah’ın nesih hatla yazdığı Mushaf-ı şeriften Fatiha Sûresi Kaynak: İÜ Ktp. Derviş Ali (ö.

Hâfız Osman’ın açtığı bu çığır dönemin bütün hattatlarını etkilediği gibi asırlarca İslâm dünyasında etkisini sürdürmüştür. Hilye-i şerif düzenleyen ilk hattat olan Hâfız Osman günümüze ulaşan altı çeşit yazıda pek çok murakka‘ (güzel yazı albümü) levha, en‘âm, delâilü’l-hayrât ve yirmi beş mushaf-ı şerif yazdığı bilinmektedir. Bu mushaflardan bazıları okunuşundaki rahatlık ve kolaylık sebebiyle basılarak bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. Mustafa Râkım Celî Ekolü ve Üstatları. Ahmed Şemseddin Karahisârî’den sonra Osmanlı celî sülüsünün Mustafa Râkım’a kadar önemli bir gelişme kaydetmediği görülür. II. Mahmud’un hat hocası Mustafa Râkım, ağabeyi İsmail Zühdü’den öğrendiği Hâfız Osman’ın sülüs tavrını celî sülüse uygulayarak yeni bir üslûp geliştirmiştir. Mustafa Râkım’ın taşa hakkedilmiş Nakşidil Sultan Türbesi ve hazîresi kitâbesiyle Zevkî Kadın Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi kitâbesi, Nusretiye Camii kuşak yazısı, müzelerde korunan levhaları (TİEM, nr. 2732; TSM, Güzel Yazılar, nr. 324/12) Osmanlı celî sülüs ekolünde harf ve kelimelerin biçim, oran ve kompozisyon bakımından eriştiği mükemmelliği gösteren örnek yazılardır. Talebeleri Mehmed Hâşim ve Recâi efendilerle devam eden bu üslûp Sami Efendi ile yeni bir şive kazanmış, celî sülüs harflerin nisbet ve duruşları bakımından en güzel şekline erişmiştir. Sami Efendi’nin müze ve özel koleksiyonlarda zerendûd hazırlanmış celî sülüs ve ta‘lik levhalarından başka İstanbul Altunîzâde ve Cihangir camilerinin iç mekân duvarlarında asılı, altınla işlenmiş celî yazı örnekleri, bilhassa Yenicami çeşme sebilinin celî sülüs kitâbesi, Kapalı Çarşı kapılarındaki yazılar, Bâbıâli Nallı Mescid’in batı cephesindeki kapı yazısı, Osmanlı celî ekolünün onun kaleminde en üst düzeye ulaştığını belgeleyen örneklerdendir. Sami Efendi’nin üslûbu Çarşambalı Ârif Bey, Abdülfettah Efendi, Mehmed Nazif Bey, Ömer Vasfi, Mehmet Emin Yazıcı, İsmail Hakkı Altunbezer, Beşiktaşlı Nûri Efendi, Macit Ayral, Mustafa Halim Özyazıcı ve Hamit Aytaç gibi ünlü celî hattatları tarafından XX. yüzyılda başarıyla temsil edilerek Osmanlı hat sanatının en güzel eserleri verilmiştir. XIX ve XX. yüzyıl hat sanatının en parlak altın çağı olarak değerlendirilmiştir. Mustafa Râkım’ın çağdaşı Mahmud Celâleddin Efendi sert ve donuk özellikleriyle farklı bir celî sülüs üslûbu geliştirmişse de bu üslûp daha sonra terkedilmiştir. Bestekâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi, talebesi Mehmed Şefik Bey, Abdullah Zühdü Efendi, Çırçırlı Ali Efendi, Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey gibi üstatlar Hâfız Osman ve Mahmud Celâleddin karışımı bir üslûpta yazmışlardır. Kazasker Mustafa İzzet tavrını devam ettiren Kayışzâde Hâfız Osman Nuri ve Hasan Rızâ efendiler mushaf hattını güzelleştiren ve yazdıkları âyet ber kenar sayfa tutar mushaf-ı şeriflerle İslâm dünyasında büyük şöhret kazanmış hattatlardır. Hâfız Osman ve Mustafa Râkım üslûbunun en güzel taraflarını alarak yeni bir üslûp ortaya koyan Şevki Efendi sülüs, nesih yazılarını mükemmel seviyede yazmayı başarmıştır. Talebesi Filibeli (Bakkal) Ârif ve Fehmi efendilerle Kâmil Akdik bu üslûbu takip eden üstatlardandır. Bakkal Ârif Efendi’nin talebesi Aziz Rifâî, Şevki Efendi üslûbunu on bir yıl kaldığı Kahire’de kurduğu Medresetü tahsîni’lhutûti’l-melekiyye’de İslâm ülkelerinden gelen genç nesillere öğreterek Osmanlı hat üslûbunun yayılmasında ve bugüne ulaşmasında önemli rol oynamıştır.

80   

Resim 4.7: Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin celi sülüs Ehl-i beyt Levhası Kaynak: Muhittin Serin Koleksiyonu

Osmanlı hat ekolünde hangi yazı gruplarında üslûplaşma görülür?

Aklâm-ı Sitte Dışında Gelişen Yazılar: Ta‘lik
Ta‘lik, altı çeşit yazının dışında İran hat sanatında yaklaşık XIV. yüzyılın ikinci yarısında belirmeye başlayan bir yazı türüdür. Sülüs ve nesihten sonra İslâm dünyasında en çok kullanılan bir yazıdır. Bu yazının doğru adı nesta‘liktir. İran ve dünya literatüründe de bu isimle bilinir. Ancak Türkiye’de ta‘lik diye adlandırılmıştır. Ta‘lik birleşmeyen harflerin birbirine bağlandığı tevkī‘ ve rikā‘ yazıdan doğmuş girift ve çok zor okunan bir başka yazıdır. Nesta‘lik yazının ilk şeklidir. Osmanlılar’da Fâtih devrinde saraya gelen bazı İranlı hattatlar dışında hiç kullanılmamıştır. Bu nedenle bu kitapta nesta‘lik yerine ta‘lik terimi kullanılmıştır. Ta‘lik (nesta‘lik) yazı Timur, Şahruh ve Hüseyin Baykara’nın saltanatı yıllarında (1370-1507) yüksek bir sanat değeri kazanmıştır. Sülüs ve nesih yazılarında Yâkūt ekolünü benimseyen İranlılar kitâbe ve kitaplarda, günlük hayatta daha çok ta‘lik (nesta‘lik) yazıyı kullanmışlardır. İran sahasındaki bu gelişmelerden diğer İslâm ülkeleri de etkilenmiş altı çeşit yazının yanında ta‘lik yazı da müslümanların ilim ve sanat hayatında önemle yerini almıştır. Ta‘lik (nesta‘lik) Safevîler devrinde (1501-1736) sarayın destek ve

81   

himayesinde Ali Meşhedî, Mîr Ali Herevî, Şah Mahmûd Nîşâbûrî, Baba Şah İsfâhanî ve Mîr İmâd gibi güçlü üstatların ince sanat zevkiyle en güzel nisbet ve âhenge ulaşmıştır.

Resim 4.8: Şah Mahmud’un ta‘lik kıtası. Kaynak: İÜKtp., FY, nr. 1426

Ta‘lik (nesta‘lik) İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Meşihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmî yazısı olmuş; muhasebat, vesikalar, kayıtlar, edebî eserler ve bilhassa divanlar, şiirler ta‘lik ve incesiyle yazılmıştır. XVIII. asırdan itibaren mimari eserlerin kitâbelerinde, mezar taşlarında Türkçe ve Farsça metinlerin yazılmasında celî ta‘lik celî sülüse tercih edilmiştir. Osmanlı ta‘liki XVII. yüzyıldan sonra İmâd-i Hasenî mektebinin tesiriyle yeni bir safhaya girmiş, İmâd-i Hasenî’nin yazıları Osmanlı ta‘lik üslûbunun ünlü hattatı Yesârî Mehmed Esad’a (ö. 1798) kadar örnek alınmıştır. İmâd üslûbunun İstanbul’da tanınması ve yayılmasına öncülük edenlerin başında talebesi Derviş Abdî-i Mevlevî (ö. 1647) gelir. Osmanlı hattatları arasında Siyâhî Ahmed Efendi (ö. 1687), Durmuşzâde Ahmed Efendi (ö. 1717), Abdülbâki Ârif Efendi (ö. 1713), Hekimbaşı Kâtibzâde Mehmed Refî (ö. 1769), Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi (ö. 1768) gibi ta‘liki İmâd kudretinde yazan ve İmâd-i Rûm unvanını alan hattatlar yetişmiştir. Osmanlı hattatları sülüs, nesih ve celîde olduğu gibi ta‘lik ve özellikle celî ta‘likte de İslâm ülkelerinde yetişen hattatlara öncülük etmiştir. Yesârî Mehmed Esad Efendi, İran ta‘liki yanında farklı özellikleriyle bir Osmanlı nesta‘lik mektebinin doğmasına zemin hazırlamış, oğlu Yesârîzâde

82   

Mustafa İzzet (ö. 1849), Osmanlı nesta‘lik ekolünün kurucusu olmuş, Mustafa Râkım Efendi’nin sülüs celîsinde yaptığı yeniliği Yesârîzâde ta‘lik hattında yapmıştır. İri bünyeli ta‘lik yazılarında harflerin incelik ve kalınlıkları, bağlantıları ve boyları kaidelere oturmuş, nisbetler ve satır nizamı en güzel şekilde sağlanmış, mekân-hat ilişkisi ideal biçimde gerçekleştirilmiştir. Kendisi de hattat olan II. Mahmud devrinde yapılan birçok binanın kitâbesi Yesârîzâde tarafından yazılmıştır. Bunlar arasında Nusretiye Camii ve Sebili, II. Mahmud Türbesi, Bâbıâli, Alay Köşkü, Beylerbeyi Sarayı kitâbeleri, bütün özellikleriyle Osmanlı ta‘lik ekolünün belirmiş olduğunu belgeleyen örneklerdir. Osmanlı ta‘liki XX. yüzyılda Sami Efendi gibi bir üstadın elinde son şeklini almıştır. Talebeleri Ömer Vasfi, Mehmed Nazif Bey, Hulusi Efendi (Yazgan), Necmeddin Okyay, Kemal Batanay onun yolunda hizmet etmiş ve sanat dünyasına güzel eserler kazandırmışlardır.

Divanî Yazı
Osmanlı hat sanatında aklâm-ı sittenin dışında gelişen yazılardan biri de Osmanlı Devleti’nin resmî yazısı olan divanîdir. Padişah fermanları, menşurları, şikâyet, mühimme ve ahkâm defterleri, devletin resmî kararları Dîvân-ı Hümâyun’da bu hat çeşidiyle yazılmıştır. Tevkī‘ ve ta‘lik hususiyetleri taşıyan divanî, İran kökenli olmakla birlikte Osmanlılar tarafından geliştirilmiş olup Osmanlı Devleti’nin kurduğu nizamın kuvvet, ihtişam, asalet ve azametini ortaya koyar. Dik hatların sola doğru yükselerek meydana getirdiği cereyan harflerin iç içe, yer yer büyüklük ifadesiyle kıvrılıp mübalağalı bir şekilde uzaması ile doğan estetik bu yazının en açık karakterlerindendir. Divanî Fâtih Sultan Mehmed devrinde önem kazanmış, Osmanlı hattatları yazının İran üslûbunu değiştirerek okunması ve yazılması kolay, göze hoş gelir bir şekle dönüştürmüştür. Bu hattatların en meşhuru Matrakçı Nasuh’tur. Fâtih devrinde Tâceddin, yaptığı bazı yeniliklerle divanî hattının bugünkü şeklini ortaya koyan hattat olarak kabul edilir. Padişah iradeleri altında hattatın imzası olmadığı için divanî yazının gelişmesine hizmet eden hattatlar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

83   

güzel örnekleri verilmiştir. diğeri İzzet Efendi üslûbudur. yüzyılda tezhipli. Osmanlı hâkimiyetindeki Mısır. Osmanlı padişahlarına ait en eski tuğra örneği basit hatlardan meydana gelen Sultan Orhan tuğrasıdır. İçinde padişahın ismi yazılı özel bir şekil olan tuğra ferman. yüzyıldan itibaren beş asır süren bir süzülme. resmî yazılarda kullanılmıştır. Aklâm-ı sitte. Tarih boyunca daha çok kitaplarda ve 84    . Tuğra III. yüzyılın başlarında Bâbıâli kalemlerinde geliştirilmiş divanî karakterinde bir yazı çeşidi olup daha çok günlük hayatta.9: Emin Barın’ın celî dîvanî besmelesi ve Aman Yâ Rasûlellah yazısı Tuğra Osmanlı hat sanatı formlarından biri de tuğradır. nâme. Osmanlılar’da iki rik‘a üslûbu geliştirilmiştir. XIX. bilhassa sülüs. Rikā‘ Aklâm-ı sitte dışında Osmanlılar’da süratli ve kolay yazma ihtiyacından doğan rik‘a.Resim 4. Bu üslûpta rik‘a yazısı kesin ölçüler ve nisbetlerle sanat yazısı haline dönüşmüştür. emir gibi padişaha ait belgelerle sikkelerde. mektuplarda. berat. hüküm. yüzyıllarda en parlak çağına erişmiş. nesih ve celî yazılar Osmanlı hattatları elinde XV. Sami Efendi ile en güzel estetik ölçülerini bulmuştur. resmî evrak ve âbidelerde. kontrol damgası olarak altın ve gümüş işler üzerinde yer alır. Bâbıâli memurlarından Mümtaz Efendi tarafından geliştirilen eski rik‘a veya yazıldığı yere izafeten Bâbıâli rik‘ası. arınma ve üslûplaşma dönemini yaşadıktan sonra XIX ve XX. Selim’den sonra Mustafa Râkım’la yeni bir üslûp kazanmış. Zamanla şekil bakımından gelişen tuğranın XVI. Suriye ve Irak gibi ülkelerde de Osmanlı hat üslûbu benimsenmiştir.

tezhip. yazı ilâhî bir mesajla kaynaşır. görülen ve kalben hissedilen bir safhaya ulaşır. resimde renk ve çizgilerin. bilgi ve hünerlerini yeni nesillere karşılıksız öğreten Osmanlı üstatlarının çoğu Medresetü’l-hattâtîn’in hocaları ve onların talebeleridir. renk.yazı albümlerinde seyredilen güzel yazılar XIX. Hulusi Efendi (Yazgan) ta‘lik ve celî ta‘lik (nesta‘lik). ekonomik çöküş ve matbaanın yaygınlaşması gibi etkenlerle eski görkemini kaybetmeye yüz tutmuştur. tekke. Osmanlı ta‘lik ekolünün kurucusu ve onun takipçileri kimlerdir? Yazıda Güzellik ve Âhenk Birtakım estetikçiler âhengi “çoklukta birlik nizamı. Bu mektep. güçlü bir kadroyla Türkiye Cumhuriyeti döneminde değişik isimlerle devam ederek hat sanatının geleceği için sağlam bir temel oluşturmuştur. nesih. bir İslâm sanatıdır. Osmanlı hat sanatına ait eserler Avrupa ve Amerika’da da büyük ilgi görmüş. bütünleşir. Hat ve hattatlık XIX ve XX. En güzel şekillerde. harf ve sözlerden geniş bir mâna âlemi açılır. Bu kurumda çoğu Sami Efendi’nin talebesi olan devrin en seçkin üstatlarından Reîsü’lhattâtîn Hacı Kâmil (Akdik) sülüs ve nesih. İsmail Hakkı (Altunbezer) hatt-ı celî. ses veya şekiller arasında uygunluk” diye tarif etmişlerdir. güzellik de âhenktir. Beşiktaşlı Hacı Nuri (Korman) sülüs. yüksek hakikatler yüz gösterir. türbe ve konakların iç mekânlarına bir süs ve kuvvetli bir plastik ifade vasıtası olarak resim gibi asılmaya başlanmış ve dinî hayatın daha feyizli yaşanmasına yardımcı olmuştur. estetiğini. yüzyıldan itibaren celî yazının zengin çizgi. parçayla bütün arasında tam bir denge. kutsallaşır ve onları satıra dizen hünerli kâtibin güzellik özlemi. milletlerin zevkleriyle beraber İslâm dininden alır. resulünün ve velîlerin insanlığa duyurmak istediği mânalar. form ve istif güzelliği kazanmasıyla cami. müzelerde zengin hat koleksiyonları oluşmuş. nesih hocası olarak görevlendirilmişlerdir. ritim. ruhu yazıya akseder. karakterini. harfler ve onu tamamlayan unsurlar ilâhî bir örtüye bürünür. hep aynı kaynaktan su gibi akan. Âhenk ise parçaların bütün içinde nisbet ve dengesinden doğar. Yazıda Mânevî Âhenk Hat. Hasan Rıza Efendi sülüs. sosyal buhranlar. Hat sanatının geleceğini de etkileyecek olan bu çöküş işaretlerini gören bir kısım aydınların girişimi. bu sahada ilmî araştırmalar yapılmıştır. Mâna şekle siner. Asaletini. Necmeddin (Okyay) ebru ve âhar. Allah’ın. Yazı devriminden sonra hat sanatını büyük bir özveriyle maddî ve mânevî zorluk ve sıkıntılar içinde yaşatmaya çalışan. yazı billûrlaşır. güzel ve etkili sözler yazıyla ortaya çıkar. söz ve mâna 85    . Gözler şekil. iman ve heyecanı hâkimdir. hat sanatının çöküşünü bir dereceye kadar önlemiş. Bu armoni mûsikide ritim ve seslerin. yüzyılda klasik çağına ulaşmışken Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu yenilik hareketleri. Şeyhülislâm Hayri Efendi’nin emriyle hat ve onun etrafında oluşan cilt. işitilen. İç âhenginde (derunî âhenk) İslâm düşünce. Diğer sanatlarda olduğu gibi İslâm yazılarında güzellik de fizikî ve mânevî âhengin neticesidir. Bu tanımlara göre sanat güzellik. O. Ferid Bey divanî ve celî divanî. ebru ve minyatür gibi geleneksel sanatların eğitim ve öğretiminin yapılması amacı ile 7 Mayıs 1915’te Medresetü’l-hattâtîn adıyla bir mektep kurulmuştur. İlâhî bilgiler ve hikmetli. mimaride eserin bütünü içindeki unsurlarının birlik ve uygunluğundan ibarettir.

harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki uygunluktur. hadislerde canlı varlıkların tasvirini yasaklayan hükümlere bağlanmıştır. Bu hal Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle açıklanır: “Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Sadece hat değil. Bu nedenle Osmanlı terbiyesinde evlerde asılı levhalar. dar bir sahada kalan sanatkârın bütün sanat gücünü yazı ve nakış sanatlarına verdiği ifade edilmiştir. O yazılarda Allah ve resulünün varlığı ve bizimle konuştuğu hissedilmelidir. âhenkli bir mûsiki eseri gibi ruhlara dökülür. İslâm sanatları üzerinde yapılan bazı araştırmalarda hat sanatının ulaştığı bu şekil ve çizgi zenginliği. tezhibi de yapılmış âyet. ortasında ve sonunda aldığı şekiller ve bunların bağlantılarıdır. Bir merkez etrafında örülen nakış. Ancak güzel yazı hikmete ve doğru yola ulaştıran bir köprüdür. derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. 86    . sesli ve ifadelidir. Yazıda Fizikî Âhenk (Tenâsüp-Terkip) Tenâsüp kalem kalınlığına göre. Onların asılı olduğu yerlerde söz ve davranışlara özen gösterilmelidir. tek sesli mûsikimiz Allah’ın birliğini açıklar ve sembolize ederler. yekpârelik. seyredilmek arzu edildiğinde örtü açılır ve onlara saygıyla bakılırdı. genellikle güzel işlemeli bir örtü ile kapatılır. Bu menzili geçip yazının iç kıymetine ve âhengine ulaşabilmek için okuyup mânasını kavrayabilmeli. gönüller haşyetle Allah’a yönelir. sanatkârın imanında aramalıdır. Merkezî kubbe etrafında âhenkle yükselen mimarimiz. Saygıyla seyredilmeli ve sevgiyle korunmalıdır. veciz ifadelerde hayat felsefelerini okur. istif halinde âyet ve hadisleri seyrederken güzellik duygularını tatmin eder. Celî hatla yazılmış. Hat sanatının repertuvarı harf şekilleri ve bu harflerin kelimenin başında. Müslümanlar şiirle kaynaşmış levhaları. güç ve form zenginliğini İslâm’ın telkinlerinde. eğriler ve kıvrımlar kesin matematik ölçülere bağlıdır. vakar ve mantıklı bir üslûp görülür. Harflerin diğer harflerle ve kelime içinde birbiriyle uyumu ve yakışmasıdır. soyut işaretler saflaşır. tevhid inancında ve anlayışında. diğer İslâm sanatları da Allah inancının ve hissinin etrafında şekillenir. hat sanatının ne kadar geniş bir şekil zenginliğine ulaştığı görülür. hadis veya bu kaynaklardan mülhem söz ve beyitler evleri ve büroları süsleyen levhalar sadece dekoratif bir eşya gibi görülmemelidir. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. müslüman sanatkârın hat sanatında ulaştığı ifade. düşünüp ibret alınmalıdır. Bugün kullanılan on kadar yazı çeşidi olduğu düşünülürse. Birer plastik ifade elemanı olan harfler. Çizgiler müzikal ifade gücüne ulaşır. ruhları sükûna erer.âhengi içinde akıp giden bu satırlara huşû ile dalar. Mustafa Râkım Efendi’nin celî yazıları. içli. Kur’an’ı okumak gibi Kur’an’ın yazılarını saygıyla seyretmek de bir ibadettir. Hattat çeşitli yazı üslûplarının bu kesin ritim ve âhengine kendi benliğini de katarak hoşa giden yeni biçimler yaratır. İşte bu kitap Allah’ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir” (ezZümer 39/23). Bu görüşleri kısmen kabul etmekle beraber. Dede Efendi’nin besteleri kadar güçlü. kelimeler. mimari ve mûsiki ve hat sanatlarının teferruatında ve eserin bütününde birlik. Bu yasak karşısında çalışması son derece sınırlı.

çekilişleri. Terkip (İstif. ta‘lik. Ayrıca harflerin. nisbetleri İbn Mukle. İbn Mukle’nin geometrik prensiplere dayanan ölçülü yazma sistemini geliştirdiği bilinir. yazıldığı kalemin noktasına göre belirlenmiş. Altı çeşit yazıda harflerin tek başına veya kelime içinde satır nizamındaki artistik duruşları. tasarımlarına. Hattatların iradî ve şuurlu olarak uzun müddet denemelerden sonra meydana getirdikleri eserler. bitişmelerindeki eğrilerin incelik ve kalınlıklarındaki uyum. klasik fizikî âhengine uyar. Celî yazı kompozisyonlarda daima bir merkez vardır. dik hatlardaki ritim. aşağıdan yukarı doğru. istif halinde olanlardır. Kûfî. rikā‘. Kompozisyonlarda Allah kelimesinin üste gelmesine dikkat edilir. kompozisyon hürmeten yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Şeyh Hamdullah ekollerinde en güzel biçim ve ölçüleri bulmuştur. Hattat. bir hattatın da yepyeni ve orijinal bir kompozisyon yaratabilmesi için pek çok kompozisyon denemesine. yazıların fizikî ölçülerinde bağlı olduğu ekolün. El ve kalem bu ilkelere bağlı kalarak hareket eder. Böyle âhenkten yoksun yazılar ise sanat değeri taşımaz. bâ. bir alanda harf ve kelimelerin göze hoş gelecek bir şekilde düzenlenmesidir. taklit etmek suretiyle resmedilmesi olmayıp hattatın estetik kaidelere ve istif kurallarına uygun bir şekilde ustalıkla kalemini yürütmesidir. mühmel. yani noktası ile gösterilir. teşrifatlı istiflerin okunması daha kolaydır. dairevî veya beyzî vb.Harf bünyelerinin en ve boy ölçüsü yazıda kullanılan kalemin kalınlığı. vücudu yarım daireden alınmıştır. tevkī‘. reyhânî. boya doğrudur. harf ve kelimelerin yerleri değişmiş. Celî sülüs istifler ekseriya aşağıdan yukarı doğru iki üç kat dikdörtgen. akışı. dairenin çapı kadardır. Yalnız terkip. süs işaretleri ve sayfaların düzeni gibi hususlar yazının maddî âhengini ve güzelliğini meydana getirir. öne alınmış veya geriye bırakılmışsa “teşrifatı bozuk” denir. değişmez ölçüleri ve oranları da vardır. metnin okunuş sırasına göre harf ve kelimeler düzenli bir şekilde. cîm. Bu merkez etrafında çizgi ve 87    . çekilişlerde bozukluk varsa yazı âhenksizdir. Kompozisyon) “Harf ve kelimelerin düzenli bir şekilde birleşmesi” mânasına gelen “terkip” levha. kitâbe ve cami yazılarında kullanılan celî sülüs ve sülüs kompozisyonlarda aranan önemli bir sanat unsurudur. harf ve kelimelerin satır nizamındaki artistik duruşu ve oturuşu. okutma. Sülüs ve ta‘lik yazılarının aslî ve celî harf bünyelerinde nisbet farkı görülür. dikkatli düzeltmelere ihtiyacı vardır. usule uygun olarak yapılmışsa “teşrifatlı” veya “teşrifatı yerinde”. satıra olan meyilleri. Eğer yazının satıra oturuşunda uygunsuzluk. harf ve kelimelerin rastgele bir araya getirilmesi. Yâkūt el-Müsta‘sımî. muhakkak. aralıkları. Eğer kompozisyon. elifin düz çizgisi. Teşrifatsız yazıların okunma güçlüğüne karşılık. sülüs. Osmanlı hattatları bilhassa âyet ve hadislerin okunuşunda bir hataya düşürmemek için teşrifata büyük bir hassasiyetle uymuşlardır. Harflerin uzun bir estetik tecrübe sonucu ulaşılan güzel biçimleri ve diğer harflerle olan nisbeti. üstadın değişmeyen ölçülerine. Bu sistemde harflerin nisbetleri daire ve nokta esasına göre kaidelere oturmuştur: Elif. nesih. üst üste yığılması veya çizmek. yazının göz seviyesinden uzaklığına göre de değişir. Bu oran. divanî gibi yazı çeşitlerinin üslûplara göre belirlenmiş ölçüleri vardır. Şayet metin Allah kelimesiyle başlıyorsa. Bir ressamın veya bir şairin eserini tamamlamak için uzun müddet çalışması gibi.

kaynaşarak. Bütün İslâm sanatları gibi hat sanatı da milletlerin tarihinde devirden devire değişir. keskinliğini nerede kaybederse. okutma ve mühmel işaretleri tam bir denge halinde dağılır. 88    . Her toplumun kendi maddî ve mânevî kültür değerlerinden kaynaklanan duyuş. zihninde tasarladığı istif biçimlerini kâğıda geçirebilme gücü. dinî ve beşerî bütün duygu ve düşüncelerini daha yüksek bir heyecanla bir çukur ayna gibi geri yansıtır. aynı zamanda toplum şuurunun ve içinde bulunduğu her sahada kemali arayan bir cemiyetin eseridir. çanaklı harfler. kâğıdın rengi yazının fizikî güzelliğini tamamlayan unsurlardır. kalınlığı. geleneklerin ve üslûpların kesin kaideleri içinde kalmakla beraber. akıcılığı yazının fizikî âhengini etkiler. hattatlar Şeyh Hamdullah’ın yazdığı kâğıdın rengini dahi taklit etmişlerdir. Malzemenin Yazı Güzelliğine Tesiri Yazı sanatında kullanılan kamış kalem. âharlı kâğıt ve mürekkebinin özellikleri. Yazıdaki sevimlilik. kalemin açılışı. yumuşaklık veya sertlik. Hattatın ruh hali. Çizgi kudretini. güzellik duygularını tatmin eder. Şeyh Hamdullah’ın yazıları sadece kendi dehasının eseri değil. His ve heyecanını hayattan. temizlik. yazı estetiğini etkiler. ona yön veren. Hattatın bağlı olduğu yazı üslûbuna hâkimiyeti. dil ve ahlâk gibi toplumun kültür zenginliği ve süreklilik şuurudur. keskinlik. keskin. ıstırapları. mürekkebin rengi. hayatına yön veren değerleri iyi anlaşılmadıkça onun sanatı da anlaşılamaz. İçtimaî ve Tarihî Estetik Sanat din. estetik bir değer kazanır. nizam. Bu nedenle yazı sanatı. kâğıdın rengi ve dokusu. zekâsı. canlı. orada kopya ve beceriksizlik ortaya çıkar.kütleler hiçbir yerinde eksiklik. renkli ve altın cetveller. Sanatkârın ruh haline göre yazı. Osmanlılar’da renk zevki ve bilgisi o kadar çok gelişmiş ve klasikleşmiştir ki. Harfleri sınırlayan çizgi ne kadar temiz. Sanatkârın iç dünyası yazıya akseder. Yazının bezenmesi maksadıyla yazı dış bordüründe yer alan ebru veya tezhip. yaşadığı toplumun maddî ve mânevî kültür değerleridir. orta (evâsıt) ve olgunluk (evâhir) devirlerinde verdikleri eserler birbirinden az çok farklıdır. buhranları ve kemali yazıda görülür. içinde bulunduğu cemiyetin eseridir. organik bir bütünlük. yazı ne kadar metin yazılmışsa sanat eseri de o derece mükemmel olur. zevk ve bilgisi bakımından üstün bir seviye kazanılmıştır. birlik kazanır ve küplü. hattatın kişiliğine de bağlıdır. keşideler. akıcı. Bu sebepledir ki hemen hemen bütün hattatlarda başlangıç (evâil). Psikolojik Estetik Yazı sanatı. Bu sebepledir ki sanatkâr yetiştiği muhitin millî. titizlik. Bir milletin benliğini saran. Sanatkârın şahsiyetini ve ruhunu yoğuran. azamet ve vakar gibi insanda hayranlık uyandıran değerler sanatkârın kendisidir. hadiselerden alır. İslâm cemiyetlerinde büyük bir kıymet kazanırken yazı alet ve malzemeleri de birer sanat kolu olarak gelişmiş. rahatlık veya sıkışıklılık. düşünüş ve yaşayış tarzı vardır. taşkınlık olmayacak şekilde örülerek. bilhassa Osmanlılar’da kâğıt boyama ve âharlamada renk. şekillendiren. Sanatkâr.

yazının fizikî âhengiyle bütünleşen zarif. Hadis Kitap ve Mecmuaları. Hadis kitapları arasında öğretim ve tesbit maksadıyla sadece okunaklı olmasına dikkat edilmiş olanları olduğu gibi. kâtipler ve hattatlar da daha çok mushaf hatlarının güzelleşmesi yolunda hünerlerini göstermiş. bezenir. sanat değeri taşıyan pek çok kitap ve mecmua da bulunmaktadır. ahşap. millî ve ruhî değerlerden başka. kumaş ve çini sanatlarında. Kur’ân-ı Kerîm İslâm medeniyetinde kitap sanatlarının Kur’an etrafında şekillendiği görülür. sosyal hayatın her safhasında ince duygularla işlenmiştir. Padişah iradelerinin yazıldığı divanî yazının sağdan sola doğru yükselerek fâsılasız devam eden satırlarında kuvvet. Sülüs ve celî sülüs yazılarda metanet. levhalar. Hat Sanatının En Çok Gelişme Gösteren Kullanım Alanları İslâm’ın ilme ve kitaba verdiği önemin sonucu. Meselâ nesih yazıda harf bünyelerinin tam teşekkül etmemiş olması. tarihî. küçüklüğü sebebiyle bizde sevimlilik ve zarafet hislerini uyandırır. örnek şahsiyeti ve sözleri etrafında oluşmuştur. Güzel yazı. sultan ve devlet adamlarının destek ve himayeleri ile hat sanatının en güzel eserlerini ortaya koymuşlardır. emek ve titizlikle en güzel şekilde yazılmış. tezhip ve cilt sanatlarının farklı üslûpları ile İslâm medeniyetinin şaheserleri ortaya konmuştur. harf bünyelerinin ve bağlantılarının inceliği. Yazı Albümleri. hat sanatının ilk güzel örnekleri kitap sanatları sahasında görülmüştür. 89    . sevimli. ilâhî söz ve mânalar hattatın kalem.Yazıda Diğer Güzellik Duyguları İslâm yazılarında bu dinî. azamet gibi duygular bir arada hissedilir. peygamber sözüne lâyık. ulvî ve akıcı gibi bizde sanat heyecanı uyandıran değerleri de vardır. fakat canlı bir şekilde sadelik hissini tasvir eder. şekil ve mânanın âhengiyle kazandığı bu sanat ve ifade kudretini tarih boyunca muhafaza etmiştir. en‘âm ve cüzler. Yüzyıllar içinde bir taraftan âlimler Kur’an’ı daha rahat ve doğru okumayı sağlayacak imlâ kurallarını ve güzel yazma usullerini geliştirirken. ilmî ve edebî eserler hattatlar tarafından büyük bir sabır. aşırı süs ve ihtişam hâkim sanat unsuru olarak tecelli ederken ta‘lik ve celîsinde harf bünyeleri tezyinatsız. hadis kitap ve mecmuaları. hâkimiyet. müzehhibin ince fırçasıyla altınlanır. Muhammed’in adı. metin. devlet teşkilâtında. oturaklı. Güzel. renklenir. mushaf. Başta İslâm’ın temel kitabı. İslâm yazılarının her biri kullanılma sahaları içinde. sade. Levhalar Hat sanatında Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok işlenen saha Hz. mücellidin hünerli ellerinde işlenerek iki kapak arasında bir sanat şaheseri olarak kitap haline gelir. muhteşem. insanlık için hidayet ve rahmet kaynağı Kur’ân-ı Kerîm. kitap ve murakka‘ların dışında. mimaride. maden. güzel hatlara bürünmüş. yazı albümleri. aşk ve imanıyla şekillenir.

büyük hat üstatları sanat hünerlerini Hz. güzel yüz” gibi mânalara gelen “hilye” isminden Hz. sevgi ve saygının neticesinde şekillenen hilye levhalar. Hâfız Osman’dan başlanarak günümüze kadar hüsn-i hatla hilye yazmak bir gelenek haline gelmiştir. Muhammed’le ilgili âyetlerden biri (el-Enbiyâ 21/107. Hilye metinleri edebiyat ve hüsn-i hat sahalarında da işlenmiş. Hâfız Osman’dan beri hattatlar arasında hilye yazmak bir gelenek haline gelmiş. Hz. insanların sanat duygularının ifade vasıtası olmuş.Hilye-i Şerif Hz. Hilye-i şerif levhalarının evleri tabii âfetlerden ve bilhassa yangından. Hz. Cep için katlanabilir tarzda yazı albümlerinde duvarlara asmak için farklı tasarımlarla hazırlanmış hutût-ı mütenevvia veya muhakkak. göbek etrafında dört halifenin veya Hz. göbek kısmı. taşıdıkları kutsî mâna sebebiyle hilyeler etrafında birtakım inanç ve gelenekler de oluşmuştur. gönüllerde dinî bir heyecan ve sevgi uyandırmıştır. Hâfız Osman tarafından tertip edildiği bilinen. Peygamber’in müminlere en güzel örnek olan (el-Ahzâb 33/21) yaşama tarzını ve davranışlarını konu alan şemâil kitapları özellikle onun en yaygın ve feyizli bölümü hilye-i şerifler hat sanatında en çok yazılan ve işlenen konulardır. Ali’den rivayet edilen hilye metninin yazıldığı levha anlaşılır. cepte taşımak için katlanabilir şekilde veya boyuna takılan gerdanlık küçük boy hilyelerin ise insanları her türlü zarar ve kötülüklere karşı koruyacağına inanılmıştır. Muhammed’e duydukları muhabbet ve hasret duygularını hilye yazarak göstermişlerdir. el-Kalem 68/4. Peygamber’in mübarek vasıfları ve bunlardan bahseden kitap. Muhammed’in mübarek vasıflarının yazıldığı beyzî veya dairevî vb. sülüs. Sözlükte “süs. nesih ve ta‘lik hatlarla yazılarak zamanının anlayışına göre tezhip edilmiş hilyeler hat sanatının en güzel örnekleri arasında yer alır. ziynet. aşere-i mübeşşerenin isimleri. güzel sıfatlar. Muhammed’e duyulan iman. Peygamber’in. Hilye kompozisyonunda çoğu zaman besmelenin yazıldığı baş makam. 90    . Hz. ekseriya da Hz. müslümanlar arasında büyük bir önem ve itibar kazanarak bilhassa Osmanlılar’da bir hattata hilye yazdırıp duvara asmak bir gelenek haline gelmiş. el-Feth 48/28-29) ve hilye metninin devamı ve ketebenin yazıldığı etek kısmı bulunur.

Resim 4. Ekseriya yazıldığı hat grubuna göre sülüs nesih kıta. Kur’an’ın Hz. ta‘lik kıta diye adlandırılır. Allah’ın isimlerini. Delâilü’l-hayrât ve dua risâleleridir. Kaynak: Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu. Hz. 91    . ölçüleri belirlenmiş dikdörtgen biçiminde bir kâğıdın bir yüzüne yazılmış güzel yazı parçaları için kullanılan bir hat terimidir. Delâilü’l-hayrât ve Dua Mecmuaları Müslümanların en çok okuduğu metinler belirli sûre ve âyetleri. Yâkūt elMüsta‘sımî ekolünde aklâm-ı sittenin klasik kurallarına ulaşmasıyla yaygınlık kazandığı tahmin edilmektedir. Peygamber’e salâtü selâm getirmekle ilgili tavsiyelerinden (el-Ahzâb 33/56) hareketle dinî hayatı daha feyizli yaşamak. tezhip ve cilt sanatlarının güzellikleriyle birleşerek İslâm sanatlarını zenginleştirmiştir.10: Hulûsî Efendi’nin ta‘lik hilye-i seadet levhası Tezhip Muhsin Demironat. salavat ve duaları içeren evrâd. Muhammed’in şefaatini talep etmek maksadıyla okunan bu dua kitapları hat üstatları tarafından büyük bir özenle yazılmış. tevkī‘-rikā‘ kıta. Kıta ve Murakka‘lar Kıta. muhakkak-reyhânî kıta.

na‘t ve ahlâkî manzumeleri de celî hatlarla yazılmış. İslâm büyükleri ve şairlerinin Hz. İE. Yesârîzâde’den sonra celî ta‘lik yazının belli estetik kurallar kazanarak gelişmesiyle beraber cami. 92    .. 133-771. Hat sanatında uzun bir tarihî tecrübeye dayanan zengin alet ve materyalleri vardır. XV. çehâryâr-ı güzîn. gayret ve zekâsı yanında yazıda kullanılan alet ve malzemenin kusursuz oluşu sanatkârın başarısını etkiler. nesta‘lik kıtalarda ise iki beyitten oluşan şiir yazılır. Ehl-i beyt ve ashabına duydukları sevgi. Resim 4. şefaat dileme ve övgü gibi duygularla dile getirdikleri kelâm-ı kibar.Ta‘lik hatla yazılmış kıtalar sola yukarı doğru mâil yazılmışsa mâil nesta‘lik. kuşak. düz yazılmışsa düz nesta‘lik kıta adını alır. türbe. tezhip ve cilt sanatlarının uyandırdığı zevk ve hayranlık duyguları içinde Peygamber sevgisinin gönüllerde daha canlı ve devamlı kalmasını sağlamıştır. Levhalar Mustafa Râkım’dan sonra celî sülüs. kubbe. âyetler hat sanatında çok geniş bir yer tutar. mihrap vb. Yazı Alet ve Malzemesi Diğer sanatlarda olduğu gibi hat sanatında da güzel eserlerin meydana gelmesinde sanatkârın yaratıcı gücü. Sülüs-nesih kıtalarda ekseriya âyet ve hadisler. Muhammed’e övgü ifade eden Nailîn’in celî sülüs hatla yazdığı levha Kaynak: İÜ Ktp.11: Hz. yüzyıldan beri hat üstatlarının çeşitli hatlarla yazdığı kıtaların bir araya getirilmesiyle oluşan murakka‘larda yazı albümleri genellikle hadîs-i şerifler konu alınmıştır. Dünya müze ve kütüphanelerinde korunan ve İslâm medeniyetinin ulaştığı sanat seviyesini gösteren binlerce murakka‘ Resûl-i Ekrem’in erdemli ve huzurlu bir hayatın prensiplerini öğreten sözlerini içine almaktadır. Muhammed. böylece müslümanların sanat zevkini tatmin etmiştir. duvarlara asılmış. mescid gibi mimari eserler dışında ev ve iş yerlerine asılmak maksadıyla celî hatla yazılmış müslümanların hayatına yön veren hadisler. Bunlar yazı. nr. cami yazıları.

Âhar: Boyanmış kâğıtların pürüzlü yüzeylerini düzgün ve kolay yazılabilir hale getirmek. istenen kıvama getirilmesiyle elde edilir. Divit: Kalem koymak için boru şeklinde uzun sapı ve ucunda mürekkep koymak için hokkası bulunan yazı aletidir.Kalem: Yontulmuş kamış kalem yazının en tabii aletidir. dokusunu kuvvetlendirmek maksadıyla kâğıtların üzerine sürülen koruyucu bir tabakadır. İstenirse önce kaynatılarak elde edilmiş bitkisel boyalarla usulüne uygun boyanır ve ayrı ayrı kurumaya bırakılır. Bu bileşimin bir havanda usulüne uygun dövülmesi. Böyle terbiye edilmiş kâğıtlar üzerinde kalem ve fırça çok rahat hareket eder. Eski çağlardan beri kullanılan kamış kalem genelde Hazar denizi güney bölgesinde ve Irak Dicle kenarında yetişen bir cins kamıştır. Makta‘: Kamış kalemlerin uçlarının kesilerek düzeltildiği. Siyah mürekkep zamanla dökülmesi sebebiyle deri (parşömen) üzerine yazmak için mazıdan yapılmış koyu kahverengi mürekkep kullanılmıştır. Osmanlı resmî kayıtlarında silinti ve kazıntıya meydan vermemesi için sadece âharsız mührelenmiş kâğıtlar kullanılmıştır. 15-20 cm. Celî yazıları yazmak için kargı veya tahta kalem. fildişi. Kırmız böceğinden elde edilen lâli kırmızı mürekkep. yüzündeki pürüzleri gidermek için cam veya çakmak taşından yapılmış mühre ile kâğıtlar mührelenir. zamk-ı arabî ve sudur. Mürekkep: Yazı yazmakta ve desen çizmekte kullanılan çeşitli renk ve kıvamda sıvıdır. kemik. bağa ve sedef gibi maddelerden yapılmış yazı aletidir. mürekkep kâğıdın dokusuna nüfuz etmediği için hatalı desen ve yazılar hiç iz bırakmadan yalamakla veya süngerle silinebilir. mushaf ve değerli kitapların yazımında cava kalemi usulüne uygun açılarak kullanılmıştır. Mühre: Kâğıda sürülmüş âharı iyice tesbit etmek. altın varakların zamk-ı arabî ve jelatinle iyice ezilmesiyle elde edilen zermürekkepte hat sanatında kullanılmıştır. boyunda küçük bıçak. tezhip ve minyatür gibi kitap sanatlarında kullanılan kâğıtlar üretildiği gibi kullanılmaya elverişli değildir. Tabiatta sarı renkte olan kamışlar birtakım usullerle ıslah ve terbiye edildikten sonra koyu kahverengini alır ve kullanılmaya elverişli hale getirilir. Hat ve tezhipte kullanılan siyah mürekkebin en saf bir şekilde ana maddesi is. Özet Duygu ve düşüncelerin belli işaret ve şekillerle belirlenmesi anlamına gelen okuma-yazma vasıtası olan yazı İslâm’ın ilk oku ve yaz emriyle yüksek bir 93    . Kâğıtlara genelde usulüne uygun hazırlanmış yumurta veya nişasta âharı uygulanmıştır. Kalemtıraş: Kamış kalemleri açmakta kullanılan kıymetli ustaların elinde her biri bir sanat eseri olarak yapılmış uzun saplı. Mıstar: Mukavva üzerine eşit aralıklarla geçirilmiş ibrişim ipliklerden oluşan yazılacak kâğıdın altına konulup üstüne elle bastırarak kâğıda çıkan çizgiler üzerinde düzgün yazı yazılmasını sağlayan alet. Kağıt: Hat.

Hâfız Osman ve XX. yüzyılda Şevki Efendi gibi üslûp sahibi hattatların elinde en uzun süren altın çağını yaşamıştır. Bunlara mevzun hatlar denilmiştir. maden. Mağribî c. klasik çağına erişmiştir. kitap sanatlarından başka mimaride dekoratif bir unsur olarak. Daha sonra İbnü’l-Bevvâb ve Yâkūt el-Müsta‘sımî ile altı çeşit yazı (aklâm-ı sitte-şeş kalem) bütün kaideleriyle belirmiştir. ahşap ve taş işçiliği gibi sanatlarda müslümanların sanat duygularını tatmin etmiş. Osmanlı hat ekolünde ta‘lik yazı pek rağbet görmemiş. bu vesile ile dinî hayatı daha içten yaşamalarına yardımcı olmuştur. kalem kalınlığına ve yazılan metnin konusuna göre yazı karakterleri doğmuştur. Medenî d. Yesârî ve Yesârîzâde ta‘lik yazıda İran üslûbundan farklı Türk ta‘lik ekolünün kurucusu olmuşlardır. sosyal hayatın her safhasında tekstil. geometrik oran ve kaidelerini ortaya koymuştur. celî yazılar da Osmanlı hat ekolünde Fâtih devrinden başlayarak XX. Divanî.değer kazanmıştır. Yazıda ilk köklü yenilikler yapan İbn Mukle mevzun hatları ayıklayarak sınıflandırmış. sanat yazısı vasfını kazanmıştır. İslâm yazıları adını almıştır. medenî hayat seviyesinde yükselmesiyle ilim ve sanat hayatında önemli gelişmeler kaydedilmiş. Hz. Bu nedenle başlangıçta Arap hattı daha sonra İslâm hattı. asra kadar gelişip Mustafa Râkım ve Sami Efendi gibi hattatların elinde yüksek sanat değeri kazanmış. Bu hatlara da mensûb hatlar denilmiştir. Bu altı çeşit yazı özellikle sülüs ve nesih yazılar Osmanlı hat ekolünde Şeyh Hamdullah. celî divanî ve günlük hayatta en yaygın kullanılan rik‘ā yazılar Osmanlı hat ekolünde şekillenmiş üslûp kazanmış yazılardandır. Sülüs e. Nesih 94    . Mimari yapılara zenginlik kazandıran ve levha olarak asılıp sanat zevkimizi okşayan gösterişli. Emevîler devrinde ekonomik sefahla beraber. bu alanda güçlü hattatlar yetişmiştir. Hat sanatının çeşitli formlar kazanarak zenginleşmesinde İslâm milletleri müşterek rol oynamışlardır. Altı çeşit yazının dışında İran’da doğan ta‘lik ve nesta‘lik yazılar İslâm dünyasında en çok ilgi gören ve kullanılan yazılardır. Meşk b. yüzyılda Sami Efendi bu ekolün en güçlü hattatıdır. Bu medenî yükselişe bağlı olarak Arap hattı yazıldığı yere. Osman devrinde çoğaltılan mushaflar hangi hatla yazılmıştır? a. telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmış. ancak nesta‘lik yazı ta‘lik adını alarak Osmanlı kültür ve sanatında önemle yerini almış. XX. Hat sanatı. idarî teşkilât genişlemiştir. Kendimizi Sınayalım 1. Başlangıçta alfabe ve imlâ eksiklikleriyle hafızaya yardımcı konumda bulunan Arap hattı bir asır sonra dinî his ve gayretlerle işlenerek olağan üstü bir güzelliğe erişmiş. şehirlerde görülen imar faaliyetleri yanında Kur’an ve kitap istinsah. iri. Çağlar boyunca bu estetik gücünü koruyarak İslâm düşünce ve hayat anlayışının en yakın ifadesi ve İslâm’ın sembolü olmuştur.

c Cevabınız doğru değilse “İslâm’ın Doğuşunda Yazı” konusunu tekrar okuyunuz. Hulûsi Efendi Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1.2. Nesih e. Osmanlılar’da mimari ve levhalarda celî şekli en çok kullanılan yazı türü hangisidir? a. c 2. Cezm b. Kutbe c. İbnü’l-Bevvâb. Tevkī‘ b. Abdülmü‘min el-Urmevî b. Rikā‘ c. 95    . Yâkūt el-Müsta‘sımî e. Kâtibzâde Mehmed Refî Efendi c. Yesârîzâde Mustafa İzzet d. Cevabınız doğru değilse “Mevzun Hatların Ortaya Çıkışı” konusunu tekrar okuyunuz. İbnü’l-Bevvâb. İshak b. Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi b. Meşrik kûfîsi c. Hat sanatında birbirini takip eden ve aklâm-ı sittenin doğmasında ve gelişmesinde rol oynayan üç üstad aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? a. İbn Mukle. İbnü’l-Bevvâb. İbn Mukle. İbnü’l-Bevvâb. Ta‘lik 3. Yâkūt el-Müsta‘sımî. Ahvel el-Muharrir. Reyhânî 5. İbn Mukle. Ahvel el-Muharrir 4. Osmanlı Türk ta‘lik ekolünün kurucusu aşağıdaki isimlerden hangisidir? a. Sami Efendi e. Müsenna e. Sülüs d. Yuvarlak müstedir d. Hammâd d. Mevzun ve aslî hatların hangi yazı tarzından geliştiği kabul edilmektedir? c. Abdülmü‘min el-Urmevî.

3. Sıra Sizde 2 İslâm’ın doğuşunda iki ayrı karakterde günlük yazışmalarda ve mektuplarda kullanılan yuvarlak ve yumuşak çizgileriyle Mşk. Sıra Sizde 4 Aklâm-ı sitte diye bilinen İslâm yazıları gelişme sırasına ve gruplarına göre şöyle sınıflandırılır: Tevkī‘-rikā‘. İstanbul. Fenike yazısına dayanan. 25. İstanbul. kitâbelerde kullanılan geometrik özellikleriyle cezm diye adlandırılan yazı vardı. yeni estetik kurallar ortaya koyarak Osmanlı ta‘lik ekolünü kurmuştur. Sıra Sizde 6 Yesârî Mehmed Esad Efendi. muhakkak-reyhânî. 48-53. Cevabınız doğru değilse “Osmanlı Hat Ekolü” konusunu tekrar okuyunuz. Bu ekolün en güçlü üstatları Sami Efendi ve talebeleridir. c 5. 59-60. en uzun süren bu ekolde hat sanatı altın çağına ulaşmıştır. Yararlanılan Kaynaklar Âlî Mustafa Efendi (1926). Menâkıb-ı Hünerverân. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Arap hattının aslı. Sıra Sizde 5 Osmanlı hat ekolünde celî sülüs ve aklâm-ı sitte ta‘lik ve divanî alanlarında en köklü yenilikler yapılmış. Gülzâr-ı Savâb. d 4. Sıra Sizde 3 Aklâm-ı sitte yani altı çeşit İslâm yazıları Abbâsî Veziri İbn Mukle tarafından mevzun hatların sınıflandırılması ve ayıklanması sonucu oluşturulmuştur. s. oğlu Yesârîzâde İzzet Efendi. Cevabınız doğru değilse “Aklâm-ı Sitte Dışında Gelişen Yazılar” konusunu tekrar okuyunuz. onun daha gelişmiş şekli olan nabatî yazıya bağlanır. Nefeszâde İbrahim (1938). İran ta‘lik ekolünden farklı Osmanlı ekolünün doğmasına zemin hazırlamış. 96    . c Cevabınız doğru değilse “Altı Çeşit Yazı” konusunu tekrar okuyunuz. s. sülüs-nesih yazılarıdır.

58-166. s. İstanbul. Habîb (1305). Uğur (1992). (1988). s. 8. Son Hattatlar. Hattat Şeyh Hamdullah. Derman. M. s. 36-37. Serin. 9-10. İstanbul. 301. s. 94. 97    . Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar. Hattat Aziz Efendi.Suyolcuzâde Mehmed Necib (1942). (2006). İstanbul. İstanbul. a.mlf. Devhatü’l-küttâb. 135. İstanbul. M. Hat ve Hattâtân. s.mlf. Muhittin (1992). Ekrem Hakkı (1953). Uğur Derman). İstanbul. 608. a. İstanbul. İstanbul. İbnülemin Mahmud Kemal (1955). İslâm Kültür Mirasında Hat San’atı (haz. “Hat Sanatında Osmanlı Devri”. Fâtih Devri Hattatları ve Hat Sanatı. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin (1928). 32. Ayverdi. 24-25. Tuhfe. İstanbul.

Türk tezyinî sanatlarının kullanım alanlarını sıralayabilecek. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. konuyla ilgili maddeleri okuyunuz. 98     . Çiçek Derman’ın Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler kitabını inceleyiniz. İnci A. • • • • Birol. Hat ve Tezhip Sanatı. – F. Tezhip sanatkârlarını ve üslûplarını belirleyebileceksiniz.                Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra.’ın Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı kitabını okuyunuz. Metin içerisinde tanımı verilmeyen terimler için F. Ankara 2009 makalesine başvurunuz. Birol. İnci A. Tabirler ve Malzeme”. Çiçek Derman’ın “Tezhip Sanatında Kullanılan Terimler. • • • • Tezhip sanatını ve tarihçesini açıklayabilecek.   Anahtar Kavramlar • • • • Çizgi ve çizgi farkları Motif ve üslûplaştırma Helezon ve desen Renk ve bezeme Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Türk motifleri ve desen bilgisini belirleyebilecek.

berat ve fermanlarda birbirinden güzel örnekler vermiştir. Osmanlı Devleti’nin ilk yüzyılına ait tezhip örnekleri. İslâm medeniyetinde ilim ve ona vasıta olan kitabın çok değerli bir yeri vardır. Sultan II. telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır. 99     . bugün hayranlıkla seyrettiğimiz tezhip sanatının en güzel eserleri ortaya çıkmıştır. kültürlü ve ileri görüşlü Abbâsî halifeleri sayesinde kısa zamanda zengin bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Sultan II. renk zenginliği yanında insanı hayran bırakan sadelik dikkat çekmektedir. Topkapı Sarayı’nda bir nakkaşhane kurdurmuş ve Özbek asıllı Baba Nakkaş’ı sernakkaş olarak getirtmiştir. mushaflardan başka. Sultan II. güzel sanatlara aşırı merakı bulunan ve kitaba önem verdiği bilinen Fâtih Sultan Mehmed zamanında büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle Bağdat. Selim ve Sultan III. Bezeme sanatı. Bu ihtişamlı dönem. Murad’a ithaf edilmiş olan TSMK’de (Revan Köşkü. Mehmed. Osmanlı tezhibinin asıl karakterini kazandığı bu dönemde. XV ve XVI. Buna bağlı olarak halifeler adına büyük bir özenle hazırlanan dinî eserler tezhip edilmiş. yazma eserlerde. Bu nedenle başta kelâmullah olmak üzere zamanla ilmî. Anadolu Beylikleri ve Osmanlı devirlerinde. Tezyinat (süsleme) ve onun bir şubesi kabul edilen tezhip sanatı İslâm sanatlarının en zengin bir dalıdır. 1726) bulunan Makāsıdü’l-elhân adlı bir mûsiki nazariyat kitabıdır. Herat’ta Timur ve Timurlu hânedanının himayesinde altın çağını yaşamış. felsefî ve edebî eserler etrafında dünya sanatları ölçüsünde sanatlar doğmuştur. zamanımıza kadar erişememiştir. süzülüp arınarak ve olgunlaşarak bugüne gelmiştir. Murad zamanında da artarak devam etmiştir. Tezhip sanatı. Orta Asya’da çeşitli üslûplar kazanan tezhip sanatı tarih içinde kopmadan devam ederek Selçuklular. Kanûnî Sultan Süleyman.Tezhip Sanatı GİRİŞ İnsanlığın kitap ve onun etrafında şekillenen sanatlara ilgisi geç Antik çağlara kadar uzandığı bilinir. divanlarda. Emevî ve Abbâsîler zamanında iktisadî ve medenî seviyenin yükselmesiyle beraber Kur’an ve kitap istinsah. desen güzelliği. Bilinen en erken tarihli tezhip örneği. tercüme edilen bir kısım kitaplar da resimlenmiştir. Timur’un Bağdat’ı buradaki sanatkârları savaş ganimeti olarak toplayıp Semerkant’a götürmesinin ardından tezhip sanatı. nr. yüzyıllar Osmanlı tezhip sanatının en parlak devridir.

Arap zamkıyla ezilen varak altın suyla temizlendikten sonra jelâtinli su yardımıyla kullanılır. Bu asır. Bu asır tezhibinde. sarı zırnık (arsenik sülfür). üzerinden asırlar geçse de aynı parlaklık ve canlılıkla renklerini korumalarıdır. Arap zamkı eriyiğiyle karıştırılıp kullanılır. altınbaş zırnığı. Desen içinde daha önce belirlenmiş yerlere hazırlanan altın fırçayla sürülür ve kuruduktan sonra mührelenir. yüzyılın ortalarına gelindiğinde. klasik tezhibin değerlerini yok etmiştir. rokoko üslûplarının tesiriyle tezhip sanatında simetrisiz vazolar. sülüğen ( minyum). tuğla kırmızısı: Gülbahar (demir oksit). Osmanlı Devleti’nin siyasî ve iktisadî durumuyla yakın paralellik göstermektedir. XIX. Feyzullah Dayıgil. yüzyıl sonlarında tezhip sanatına girmeye başlayan ve yaygınlaşması hızla devam ederek XVIII. Süheyl Ünver. leylak gibi canlı. 100     . Batı’dan gelen barok. XX. parlak kırmızı: Lâl. bezeme sanatının tam bir gerileme asrıdır. Sanatkârına müzehhip. ışık gölge oyunları ile hacim verme gayreti eklenince görüntü tamamen değişmiştir. Bu zahmetli işlem bitince. lâciverd: Lâcivert taşı. Bu cisimli boyalar genelde destesenk (= el taşı) denilen dış bükey mermer taşıyla sulu ortamda ezilerek hazırlanır. Bu motiflere geleneğimizde hiç bulunmayan gölgeli boyama. eflatun. Altın ve ona yakışan renklerin seçimi ve desen içinde dağılımı önemlidir. Bu klasik çağın özelliklerine dönüş çalışmalarında Hattat Necmeddin Okyay. sarı: Sarı toprak boyası (demir oksit). sanattaki bu gerileme ve bozulmaya sebep olan tesirler atılarak tezhibin değişmeyen temel kaideleri aranmış ve tekrar eski güzelliğine kavuşturulmuştur. kırmız böceğinin kurutulmuşundan yapılan ve yarı şeffaf özelliği olan mürekkep. turuncu: Kurşun oksit. asır tezhibi. Asıl malzemesi altındır. levha ve murakka‘ların bezeme alanlarında ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla yapılan süsleme sanatıdır. Bu boyaların özelliği. lapislazuli. Dr. yüzyılda önü alınamayan Batı tarzı süsleme. mai ( mavi): Çivit-indigo. TEZHİP Boya ve Malzemeler Arapça’da “altınlamak” mânasına gelen tezhip kelimesi. verminyon): Ham zencefre (civa sülfür). perdeler ve fiyonklar bezeme unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır. parlak renkler de eklenince ortaya ne olduğu belirsiz yozlaşmış bir sanat ortaya çıkmıştır. beyaz: Üstübeç (bazik kurşun karbonat).XVII. müzehhibe adı verilir. terim olarak yazma kitap. yeşil: Sarı zırnık + lâhur çividi. Gümüş karışımıyla yeşil altın ve bakır karışımıyla sarı/kırmızı renkli altın elde edilir. mat kırmızı (surh. Siyah: İs mürekkebi. Bezemeye zenginlik kazandırmak maksadıyla farklı renkte altın da kullanılabilir. Birbirine yakışan renklerin yan yana getirilmesi ve yeteri kadar kullanılması gerekir. Motif ve boyama tarzı yanında kullanılan mor. saksılar. Eğer mat parlatma yapılacaksa mühre ile altın arasına ince kâğıt konur. Ana renkler şunlardır: Tezhipte toprak boyalar kullanılır. kurdeleler. sepetler. Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt gibi üstatların önemli rolleri olmuştur.

101     . hatâyî grubu kadar rağbet görmemekle birlikte.) olmak üzere. üslûplaştırılmış hayvan motifleri (aslan. Çizgide verilen bu incelik ve kalınlık farkı. bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üslûplaştırılarak çizilmesiyle. Meselâ farklı çizgi değerleriyle desene hareket ve canlılık kazandıran yaprak motifinin vazifesi dikkat çekicidir. Tezhip sanatı. nüanslı çizimleridir. yüzyıllarda çok rastlanan ve Avrupa tesiriyle resmedilerek. Sanatkâr motifleri gerçekçi bir bakışla tabiattan alır. ki’lin ) ve tabiat kaynaklı. Hatâyî grubu adı altında toplanan bu motifler yaprak. Âharı dinlendirilmiş. kaynak aynı olmasına rağmen. Tezhibin yapıldığı kâğıtların uçuk renkli ve âharlı olması şarttır. hiçbir devirde mushafa gösterilen saygı sebebiyle mushaf tezhibinde kullanılmamıştır. Aynı çiçeği örnek alarak üslûplaştıran sanatkârların meydana getirdiği motifler. yaldız denmesi yanlıştır. lâle. Orta Asya ve Selçuklu minyatürlerinde sıkça rastlanan ve Türk bezemelerinde ilk göze çarpan önemli bir motif grubudur. goncagül ve yaprak motifleri tam üslûplaştırılmış oldukları için. hat ve minyatürle birlikte uygulandığı gibi. çizim sırasında ortaya koydukları zevk ve görüşleri sebebiyle. yine altın fırçası sadece bu işe ayrılır. düzgün mührelenmiş ve zemin rengi zamanla atmayan kâğıtlar tercih edilir. üslûplaştırılmadığı için klasik tarzın dışında kalarak. goncagül. Yarı üslûplaştırılmış hayvan motifleri veya hayal mahsulü olan hayvan motifleri. kendi içinde de gruplara ayrılırlar. Bilhassa XVIII ve XIX. Eski kaynaklarda adı kılkalem olarak geçen fırça. Şükûfe denilen bu çiçekler. hatâyî ve goncagül. bahar ağacı. Bitki kaynaklı bu motiflerin müşterek özellikleri. Hayvan motifleriyse. örnek alınan çiçeğin aslı bilinemez. bir çiçeğin dikine kesitinin üslûba çekilmesiyle ortaya çıkar. sîmurg. teknik bakımdan resim sanatına tâbi sayılabilir. Motifler Türk tezyinî sanatlarının temelinde. zambak vb. Penç. Üslûplaştırma veya üslûba çekme adı verilen bu yol sayesinde ne tabiat kopya edilmiş ne de tamamen zıddı olan şekiller ortaya çıkarılmıştır. bu sanatın başlıca aletidir. farklı görüntüler sergiler. tabiattaki şekliyle bezeme sanatımıza giren çiçekler de vardır. hatâyî. müzehhipler fırçalarını kendileri yaparlardı. Ancak. hayal mahsulü efsanevî hayvan motifleri (ejder. Tahrir çekme işleminde kullanılan fırça başka maksatla boyaya sokulmaz. Motiflerin dış sınırına çekilen ve tahrir denilen çizgilere. Tezhip edilmiş eserlere müzehhep. tavşan. yalnız başına da kullanılan bir kitap sanatıdır. Bu sanatkârlar sanat tarihimizde çiçek ressamları olarak bilinir. esas çizgilerini koruyarak ayrıntılarını atar ve buna kendi zevk ve görüşlerini de katarak çizer. bu fırçalar yardımıyla nüans verilir. Osmanlı döneminde. penç. yarı üslûplaştırılmış çiçekler (gül. Motifler örnek alındığı çıkış yeri esas alınarak sınıflandırıldığında bitki kaynaklı motifler öne çıkar.Tezhip sanatında ezilmiş altına. desenin yapı taşlarını meydana getiren motifler yer alır. penç. geyik ve çeşitli kuşlar) olmak üzere iki grupta incelenir. bu sanatı uygulayan kişilere de müzehhip adı verilir. pars. Tezhip sanatkârına tezhipçi denilmesi yanlıştır. motifin büyüklüğü ile orantılı olarak azaltılır veya çoğaltılır. Hatâyî. mushaf bezemesinde kullanılan motifler içinde hayvan motiflerine rastlanmaz. karanfil. Eskiden.

çini. Fakat kaynak. malzeme ve usul farklılıkları görülmekle beraber. ikisi altta. Her devirde önemli bir motif olarak kullanılan ve pek çok çeşidi bulunan rûmî motifin ismi. büyük ve ayrıntılı. tabiattaki bulut halini almış ve gerçekçi bir anlayış içinde kullanılmıştır. Türk sanatkârının elinde. sencîde rûmî. levha veya kitap tezhibindeki deseni meydana getiren motifler ise diğerlerine göre daha küçük ve sade olur. Buna karşı. Hayal mahsulü olarak ejderhanın ağzından gazap ve öfke ifadesi olarak çıkan bulut. karakter. Üç yuvarlak. Tarihte tezhip sanatında kullanılan toprak boyalardan üçünün ismini hatırlayın ve nasıl boya haline getirildiğini anlatın. Taş işçiliğe çok uygun olan rûmî motifi. Meselâ çini ve kalem işi için çizilecek bir desenin motifleri. 102     . nüans verilmeden çizilmesidir.Bulut motifi için de aynı fikir geçerlidir. bu durumunu diğer asırlarda devam ettirememiştir. dendanlı rûmî gibi çeşitleri vardır. Bu nedenle padişah ve şehzade kaftanlarında sıkça kullanılmıştır. Çintamani motifi. iki dalgalı çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir. Bu motifin işlemeli rûmî. Osmanlı sanatkârları bu motifi güç. Hayvansal çıkışlı motiflerden olan münhanî ve rûmî motiflerinin en belirgin çizim özelliği. hatâyî motifine de palmet. sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir. bilhassa mezar taşlarında ve binaların taş cephelerinde hatâyî motifinden daha çok kullanılmıştır. hatâyî ve rûmînin her devirde ana motif özelliğini koruduğu görülür. daha sonraki devirlerde kullanılış şekli çok farklılık gösterir. Üçgen şeklini hatırlatan. Meselâ Selçuklu ve Beylikler devri tezhibinin vazgeçilmez motifi olan münhanî. sınıflandırma gibi hususlarda her iki desende de kullanılan motifler aynıdır. biri üstte üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgiden meydana gelir. Tezyinatta ( tezhip. bazıları da belirli asırlarda parlayıp sönmüştür. çiçekli arabesk veya şakayık denilmesi yanlıştır. ağaç ve maden işleri. kalem işi. desenlerdeki motifler aynı karakteri taşır. Rûmî motifine arabesk. pars postundaki beneklere. Vaktiyle Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü ve İran yaylalarına kadar uzanan Anadolu yarımadasına Diyâr-ı Rûm denmesi sebebiyle motif bu adı almıştır. Bu motiflerin bazıları her devirde beğenilmiş. kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul etmişlerdir. “Anadolu”ya ait’ demektir.) teknik. sarılma rûmî. eserin seyredileceği uzaklık düşünülerek. Zira bulutun Orta Asya’da Çinliler’den Türkler’e geçiş dönemiyle. taş oymacılığı vb.

Üslûplaştırılmış Bitkisel Çıkışlı Motifler Yaprak Penç Hatayi Sap çıkması Yarı Üslûplaştırılmış Çiçekler 103     .

Goncagül Üslûplaştırılmış Hayvansal Çıkışlı Motifler Ejder Bulut Münhanî Sîmurg 104     .

Helezonların başlangıç noktalarına daha büyük. net kırılmalar yerine yumuşak. bu motiflerin birbirine yakışır biçimde çizilmesiyle temin edilir. Çünkü sap uçlarında henüz gelişimini tamamlamayan ufak motifler bulunur. Desen içinde yön gösteren ve yön göstermeyen motiflerin dağılımı da önemlidir. tabiatta olduğu gibi gerçekçi kuralları dikkatle deseninde uygular. ister merkezden çevreye. Sanat anlayışının temel çizgisi. uçlarına ise ufak motifler çizilir. İlk olarak helezonun ayrılma noktaları. uygun motifler çizilerek kapatılır. desenin diğer motifleri yerleştirilir. İşte bu helezon üzerine deseni meydana getirecek olan motifler yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. yaprak dengesinin eşit olmasına dikkat edilir. Sanatkâr.Çintemani Rûmî Geyik Desen Desenler motiflerin. sivri hatlar. uyumlu çizgiler ve kavisler yer alır. Sonra. belli bir üslûp ve usul çerçevesinde bir araya gelmesiyle hazırlanır. Kompozisyon hazırlanırken desen alanında boşluk-doluluk dengesine ayrıca özen gösterilmelidir. Bu çizim sırasında desenin her tarafında çiçek. Helezon. 105     . Türk tezyinatında düz çizgiler. ister çevreden merkeze doğru çizilsin. Helezon başlangıcından itibaren devam eden akış. tabiatın da temel unsurlarından biri olan helezondur. sınırı olmayan sonsuzluğu ifade eder.

Desenin hâkim noktalarında kullanılan. daha küçük ve sade görünüşlü yardımcı motifler. Ulama (raport) desenler. geniş mekânların bezenmesinde tercih edilir. Ama hiçbir zaman hayvan çıkışlı motiflerden olan rûmî. Sanatkârın sınır tanımayan düşünce ve tasarım gücünün ifadesi kabul edilmiştir. 106     . aynı desende bir arada bulunabilirler ama asla birleşemezler. deseni zenginleştiren. 3. desene hâkimiyetinden belli olur. desendeki yerlerine ve görevlerine göre iki grupta toplanır: 1. diğerinde yardımcı motif olarak yer alabilir. Geometrili desenler. sanat bilgisi ve yenilikleri yakalama hüneri. penç. Tezyinî motifler. bu helezon üzerinde bulunamaz. büyükçe ve ayrıntılı ana motifler. Çıkış kaynağı farklı olan motifler. nihayetsiz genişleme özelliği ile bir mânada sonsuzluğun sembolü olmuştur. sınırı belirlenmiş bir alan içinde başlayıp biten desenlerdir. doğruların paralellik özelliğinden faydalanılarak yapılır ve tamamen iki boyutlu geometri kurallarına dayanır. 2. desen içinde aynı helezon üzerinde yer alabilirler. ister ulama tarzında düzenlenmiş olsun. Boşlukları dolduran. Türk tezyinatında desen. Pano özelliği taşıyan desenler. Bir desende ana motif olan. Bunların belirlenen alan haricinde genişleme veya devam etme imkânı yoktur. Çünkü bu desenlerin tasarımı ve çizimi. sapların kesişme noktalarını kapatan. sanatkârın sanat yeteneğini gösterir. Geometrili desenler ise ister pano özelliği taşısın. 2. Sahip olduğu zevk. Bu sınıflandırma kompozisyona göre değişebilir. Ulama (raport) desenler. Şayet değişik motifler aynı desende yer alacak ise eşit ağırlıkta kullanılmalıdır. Eğer aynı desende hayvan çıkışlı motifler kullanılmak istenirse bunun için ayrı bir helezon çizmek gerekir. Meselâ hatâyî. Bu husus kural olmayıp çizilecek desene göre bir tercih ve yakıştırma yapılır.Bitki kaynaklı motifler. goncagül ve yaprak motifleri uyum içinde çizilebilir. kuruluşundaki geometrik disiplin. Pano özelliği taşıyan desenler. Ulama desen daha çok. pergel ve cetvel yardımıyla. Hazırlanış biçimleri dikkate alınırsa üç grup desen vardır: 1. en önemli ve hâkim özelliğidir.

Serbest Desen ve Şeması 107     .

Simertrili Desen ve Şeması 108     .

Çok kullanılarak klasik olmuş bu tekniklerin değişmeyen yapılış sıraları ve özellikleri vardır. zemin renginin dalgasız. desenin her tarafında aynen korumaktır. Halkârîye daha zengin ve gösterişli bir hava vermek için farklı renkte altın kullanılır. Eski zerenderzer örneklerinde eğer kahverengiye çalan tahrir görülürse. sapları oluşturan dairevî helezonların aynı kalınlıkta olması. la‘l mürekkebinin altın üstüne sürülmesiyle yapılanına da foyalı halkârî adı verilir. çiçekler sarı veya kırmızı altınla da çalışılabilir. Tığlarla bezeme son bulur. Bir eser tezhibinde desen. sürülen altının güzel parlaması yapılan işin başarısını ve kalitesini belirler. yüzyıla kadar tezhip sanatında kullanılmıştır. Zerenderzer “Altın içinde altın” mânasına gelen zerenderzer tezhip sanatında iki renk veya tek renk altının mat ve parlak şekillerinin kullanılarak işlenmesiyle ortaya çıkan klasik tezhip tekniğidir. Genellikle az renk ile işlenen çifttahrir tekniğinde. tahrirleri birbirine paralel iki çizgi halinde çizilen desenlere verilen isimdir. açık zeminde koyu tonlar tercih edilir. altınla gölgelendirmenin ince fırçayla taranarak yapılmasına tarama halkârî. sap ve yapraklarda parlatılmış altın tercih edilir. tahrirler yeşil altınla yapılabildiği gibi yapraklar yeşil. Kâğıda geçirilen desende ilk olarak gereken kısımlara jelatinli su yardımıyla altın sürülüp mühre ile parlatılır. Halkârîde boya ile altının birlikte kullanılması tarzındaki bezemeye zerşikâf.Tezhip Çeşitleri ve Teknikleri Tezhip edilmek üzere hazırlanan desen. Desen zemininde mat. Tahrir ekseriya nüans verilmeden çekilir. kâğıt üzerine farklı teknikler kullanılarak işlenir. Zengin çeşitleri vardır. bunun rastıklı mürekkeple işlendiği anlaşılır. Çiçeklerin astar renkleri konduktan sonra tahrirler çekilir. İki çizgi arasında kalan boşluktan dolayı havalı da denir. Daha sonra zemin rengi ve çiçeklerin renkleri ilave edilir. Zemini Boyalı Klasik Tezhip Klasik tezhipte en çok kullanılan tarzdır. motiflere verilen gölgenin derecesini. Motifleri küçük ve ayrıntısı az 109     . işleneceği tekniğe uygun hazırlanmalıdır. Halkârî Sulu altınla gölge verilip koyu altınla tahrirlenen bezeme üslûbudur. Zerenderzerde aynı renk altın yerine. Altın hâkimiyeti göze çarpan bu tarz bezemelerde sadece çiçeklere hafif tonlarda renk konur. Halkârînin en zor tarafı. daha sonraki yüzyıllarda uğradığı kalite zaafını altın parıltıları ile gizleyerek XIX. koyu zeminde açık. yüzyılda çok güzel örnekleri görülen zer-ender-zer tekniği. motiflerin büyüklüğüne uygun seçilmesi önem taşır. İki çizgi arasında bırakılan bu boşluğun. Gölgelendirme kırmızı. XVI. Çifttahrir (Havalı) Çifttahrir. sarı ve yeşil gibi iki renk altın da kullanılabilir. Bu tarz tezhibin işlenişinde tahrirlerin çok ince.

Kalbur zerefşanı adıyla bilinen bu işlem uygulanırken altın parçalarının farklı büyüklükte olması için kalburun delikleri irili ufaklı açılır. yazma eserlerin kap içi kâğıtlarında. Genellikle tek veya iki renk kullanılır. Zerefşan. jelatinli su ile karıştırılıp fırçaya alınır ve belirli yükseklikten zemine serpilir. Kuruduktan sonra zermühreyle parlatılır. hüsn-i hat levhalarının.olmalıdır. Hazırlanış şekline göre kaç desen çeşidi biliyorsunuz? Bu grupları sıralayın. ortaya çıkaran. kıtaların.11 110     . Altın parçacıklarının yüzeyin her tarafına eşit ve dengeli serpilmesine dikkat edilir. Resim 5.1: Dairevi zahriye örneği. kıymetini artıran tezhip. fırça zerefşanı da uygulanmıştır. varak altının kalbur şeklinde delikli bir kutuya konulup içinde kuru fırçanın hareket ettirilmesiyle altın parçalarının kalburun deliklerinden aşağıya dökülmesi işlemidir. Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Sultan I. Hattın yanında onu bezeyen. kitap sanatları içinde de ayrı bir önem taşımaktadır. Müzehhipler tarafından kalbur zerefşanı kadar tercih edilmemiş olmasına rağmen. sıvama ve taramalı olmak üzere iki işleniş şekli vardır. Tezhip Sanatının Kullanıldığı Yerler Tezhip. Ahmet nr. Aksi halde altın parçaları uçup gider. mushafların el yazması eserlerin. Zerefşan (Altın Serpme) Tezhipte sıkça görülen zerefşan. Ezilmiş altın. Yazma eserler içinde bilhassa saray kütüphaneleri için hazırlanmış olanlarında tezhibe çok ehemmiyet verilmiştir. berat ve fermanların bezenmesinde önemli rol oynar. murakka‘ların (yazı albümü). sahife kenarlarında ve kitap boğaz kısımlarıyla levhalarda her devirde uygulanmıştır. Düşen altın kırıntılarının daha önce jelatinli su sürülmüş ıslak zemine yapışması sağlanmalıdır. Çifttahrir tekniğinin.

Yapılan serlevha tezhibi.56 Serlevha (Dîbâce) ve Unvan Sayfası Tezhibi: El yazması kitaplarda metnin başladığı tezhipli sayfalardır. kubbeli. eserin tezhip bütünlüğünü korumak amacıyla renk.Yazma Eser Tezhibi Osmanlı müzehhipleri eserlerinde. Karşılıklı çift sayfa bezemesinde. Büyük emek ve masraf gerektiren zahriye tezhibi. zahriyede.eserin kime ait olduğunu yahut kimin için yazıldığını belirten ve temellük kitâbesi denilen bir cümle yerleştirilir. bu sayfaların tezhibine de serlevha tezhibi adı verilir. usta-çırak iş birliğiyle hazırlanan yazma kitap bezemesinde sırasıyla yer alan tezhip bölümleri şöyledir: Zahriye Tezhibi: “Arkalık. Mushafların bezemesinde. sırtlık” mânasına gelen zahriye. beyzî ve kare şeklinde uygulanmıştır. Hattatın gayesi Kur’ân-ı Kerîm’i insan elinin yazabileceği en güzel biçimiyle ortaya çıkarmaksa tezhip sanatkârınınki de ona yakışan bezemeyi âdeta gönlüyle renklendirmektir.2: Fatiha ve Bakara suresinin ilk ayetleri serlevha tezhibi örneği. Nakkaşhane geleneğine göre. nr. dairevî. Bu sayfada görülen dairevî veya mekik biçimindeki tezyinatın içine -bazan dışına. Metin dışında kalan sahaya tezhibi yaptıran şahısların önemine göre bir zahriye tezhibi işlenir. devirlere göre dikdörtgen. Bu eserlerin başında mushaflar gelmektedir. desen ve motif bakımından zahriye tezhipinin devamı niteliğinde olmalıdır. hatta bunun bazan karşılıklı bir çift sayfa olarak düzenlendiği de görülür. renkler ve kompozisyon birbirinin aynı olmalıdır. İklil. mushaflara mahsus olarak bu yazılı tezhip yerine bütün sayfayı dolduran yazısız silme tezhip yapıldığı. Zahriyeden sonra en yoğun bezemenin bulunduğu ve yazılı sahanın sınırlı tutulduğu bu sayfalara serlevha veya dîbâce. seyredene derin bir zevk ve huzur veren bezemeyi ortaya koymayı başarmışlardır. yazma kitaplarda esas metnin başladığı ilk sayfanın arkasındaki sayfa veya sayfalar için kullanılan bir tabirdir. genelde yeni tasarım ve arayışlara yer verilmediği klasik kaidelere sadık kalındığı görülür. mürekkep gibi çeşitli biçimlerde olan serlevha sayfaları mutlaka 111     . Kaynak: SSM Hat koleksiyonu. Resim 5. Ancak. daima sadelik içinde güzelliği aramış.

Eğer tezhibli kısım. şeşhâne durak (altıgen nokta). bir mushafta bulunan 6000’den fazla durak şeklini. sûre başı ve hâtime gülleri. XVI. Bölümbaşı Tezhibi (bahir başı. yazı sahasını ortaya çıkarmaktır. Duraklar: Yazma eserin diğer sayfalarında yazı alanı. Bundan maksat.20 Mushaf Gülleri: Bu tezyinî şekiller sadece mushaflarda bulunur. Önceleri sadece yazıyla gösterilen sûre başları zamanla.karşılıklı ve çift olmalıdır. Sûre başları. helezon durak ve pençhâne durak çeşitleridir. mücevher durak (geçmeli nokta). asırdan sonra görülmez. asırda en zengin ve mükemmel örneklerine rastladığımız ve çoğunlukla dikdörtgen olan serlevhalar tezhibin gerilemesine bağlı olarak sonraki asırlarda eski ihtişamını yavaş yavaş kaybetmiştir. Duraklar asıl görevlerinin yanı sıra yazının biteviyeliğini gidererek gözü dinlendirir ve sayfa tasarımına zenginlik katar. Tezhibine itina edilen mushaflarda genellikle serlevha tezhibinin yer aldığı sayfalara. XIV. mushaflarda âyet sonları durak denilen küçük. nâzil oldukları yeri ve âyet sayısını açıklayan başlıklardır. 112     .3: Unvan sayfası tezhibi Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Sultan I. beyne’s-sütûr uygulaması yapılır. Ekseriya rûmî ve münhanî motifleriyle bezenen bu güller. Tarihte. Resim 5. bir daha tekrarlamayacak kadar buluş kabiliyetine sahip tezhip ustaları yetişmiştir. sûrelerin isimlerini. ekseri yuvarlak şekillerle süslenir. Erken devir mushaflarında karşımıza çıkan ve yazı alanı dışında yer alan zahriye. metnin başladığı ilk sağ sayfada ve sadece yazının üst kısmında yer alıyorsa buna unvan tezhibi denir. Yazı dendan içine alınarak satır araları bezenir. Yazma kitaplarda cümle sonları. En çok karşılaştığımız duraklar. farklı kalınlıkta ve farklı renkte tahrirlenmiş altın cetvellerle çerçevelenir. fasıl başı. sûre başı): Yazma kitaplarda fasıl veya bahir adı verilen her bir bölümün başında bulunan. serlevha. mushaflarda ise her sûrenin başladığı yeri gösteren tezhipli sahalardır. dairevî veya armudî şekilde olup tezhibe bitişik ve yatay şekilde işlenmiştir. sûrenin üstünde yatık dikdörtgen şeklinde bezenmeye başlanmıştır.Ahmet nr.

son sözüdür. gülü leke gibi görünmekten kurtarmak ve bulunduğu uzun dikdörtgen sahayı doldurmaktır.Ahmet nr. eğer aynı sayfada birden fazla ise yukarıdan aşağıya doğru çizilen bir eksen üzerinde yer alırlar. Bezeme işi sona erince hattat. ferağ kaydı): Yazma kitaplarda eserin son bölümü. Cüz bölümlerini işaret eden mushaf gülleri ise. kitabın yazılış tarihini. cüz. hizib ve cüz yarısını işaret etmek maksadıyla kullanılan nısıf gülleridir. her beş sayfada bir hizib gülü müzehhiplere hüner gösterme vesilesi olmuştur. secde. cüz. Sayfanın dışa bakan kenarında ve çerçeve dışında kalan alana yapılan ve genel olarak gül diye isimlendirilen bu tezyînî şekiller. bazan nerede yazıldığını da belirtir. nakkaşhanede birden fazla sanatkârın emeğiyle hazırlandığı için müzehhip imzası ender olarak görülür. her on âyette bir aşere gülü. her beş âyette bir hamse gülü. Kaynak: Süleymaniye Kütüphanesi Sultan I.Ayrıca mushaflarda. Bundan maksat. Yazma kitapların bezenmesi. âyet de olsa hattatın imzası da olsa bitişi genellikle ya ikizkenar yamuk veya üçgen şeklinde bir yazı sahası içine yazılır. Gül tığları sadece iki yöne olup gülün iki-üç misli uzun tutulur.22 113     . Resim 5. imzasını içeren cümleyi. secde yerlerini belirten on dört adet secde gülü. Hatime Tezhibi (ketebe sayfası. hizib. Kur’ân-ı Kerîm’de son sûre olan Nâs sûresinin devamında. hatim duasıyla birlikte hattat. aşere. üstübeç mürekkebiyle gerekli yerlere. Hattat imzasının da yer aldığı hâtime sayfasının tezhibiyle bezeme sona erer. hamse numaralarını ve isimlerini yazar.4: Sure başı tezhibi ve gül örnekleri. Son sayfada bulunan yazı. sûre isimlerini. her yirmi sayfada bir cüz gülü. Mushafın otuz eşit parçaya bölünmesiyle meydana gelen cüzlerin başladığı yeri belirleyen tezyînî şekillere cüz gülü adı verilir. Yazı satırları yanlardan eşit miktarda kısaltılarak bitirilirken kenarlarda ortaya çıkan sahalar tezhip edilir.

Hilye Tezhibi Hz. dört halifenin isimleri. âyet ve etek gibi yazı sahaları arasında kalan. 114     . fakat XIX. Osmanlılar’da hilye tezhibine ayrı bir önem verilmiştir. kimliğini kaybetmiştir.Ferman. İlk defa hattat Hâfız Osman tarafından levha şeklinde tertip edildiği ve yazıldığı bilinen hilyelerin tezhiplenmesine de aynı tarihte başlanmış. göbek. ilerleyen yıllarda Batı tesiriyle tezyînî özelliğini yitirmiş. Ferman ve benzeri divandan çıkan yazılar tezhip bakımından diğer yazma eserlerden ayıran en önemli özellik. Resim 5. Fermanlarda tezhip sahası. yüzyılda tezyinatımıza giren Batı tesiriyle klasik özelliği bozulmuş. berat. XVI. Tezhip Muhsin Demironat. Berat ve Menşur Tezhibi Ferman. yüzyılda en zengin bezemenin yapıldığı beratlar. güzelliğini kaybetmiş. tuğranın iç bölümlerinde veya etrafında bulunabildiği gibi.5: Sülüs. menşur gibi Dîvân-ı Hümâyun’dan çıkan ve tezhip edilmesi gereken resmî yazılarda tezhibe. Muhammed’in fizikî ve ahlâkî güzelliklerini anlatan metinlere bu metinlerin hüsn-i hatla yazıldığı levhaya hilye denilmiştir. nesih. üst kısmına doğru üçgen oluşturacak biçimde de olabilir. hattat Mustafa Râkım’ın tuğraya getirdiği yenilikten sonra tezyinata gerek de kalmamıştır. Hilye-i Şerife tezhibi örneği. metnin üstünde bulunan tuğranın çevresinde yer verilmiştir. Başmakam. değişik şekillerdeki zeminler tezhip edilmiştir. yazılı alanın -pek az istisna ilehiçbir şekilde çerçeve içine alınmayışıdır.

Timurlular Devri Tezhip Üslûbu (1370-1507) Timur devrinin sanat merkezi olan Herat’taki kütüphanelerde bezenen el yazmaları. Selçuklu ve Beylikler Devri Üslûbu (1081-1307) Türkler’in Anadolu’ya Konya merkez olmak üzere yerleşmelerinden sonra. Nakkaşhane denilince ne hatırlıyorsunuz? Buradaki çalışma şekline anlatın. Bu ekolde münhanî motifinin ayrı bir yeri vardır. ortalama olarak kısa yazılan satırları aynı hizaya getirmek için. 1466).Kıta Tezhibi Kıtalarda uzun tutulan ilk satırın altına. Chester Beatty Library. Bu dönem eserlerinde zahriye tezhibinin çoğunlukla daire biçiminde olduğunu. sanat faaliyetleri ve kitap sanatına ilginin arttığı bilinmektedir. zengin renklerle ve cesur tasarımlarla hazırlanmış olup sonraki dönemde de devam eden birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Aynı satırda yer alan koltuklarda birbirinin aynı tezhip yapılır. iki tarafta kalan dikdörtgen veya kare şeklindeki kısımlara koltuk. Tezhip Sanatında Üslûplar ve Sanatkârları Geniş bir zaman dilimini kapsayan tezhip sanatın tarihî seyri içinde. nr. Eğer koltuk sahaları farklı ise müzehhip hazırladığı deseni yedirip genişleterek bu farkı belli etmemeye çalışmalıdır. altın zeminlerde fazla olmamakla beraber iğne perdahtı yapıldığı görülür. desen ve işçilik olarak tezhip sanatının en seçkin ve en yüksek seviyede eserleridir. Hüseyin Baykara’nın saltanat yılları kabul edilir. kırmızı ve siyah ana renklerdir. Özellikle Mesnevî bezemelerinde devrin müzehhipleri. Abdullah el-Hindî tarafından bezenmiştir (Dublin. bütün hünerlerini göstermişlerdir. 115     . karşılıklı gelen kıtaların iç ve dış pervazlarına aynı desen uygulanarak bezeme bütünlüğü sağlanmalıdır. Diğer motiflerle birlikte görülen ve canlı renklerle tonlama yapılarak boyanan bu motif. 1278 (1861) tarihli olup müzehhip Muhlis b. Renkler. Ta‘lîk hattıyla mâil olarak yazılmış kıtalarda ise yazı ile iç pervaz arasında kalan üçgen boşluklar muska koltuk adını alır. Kıtalardan meydana getirilen murakka‘lar tezhip edilirken. Bu dönemin göz alıcı üslûbunun oluşmasında rol oynayan güçlü sanatkârların yanında Timurlu ailesinin sanatı desteklemesi ve himaye etmesinde büyük payı vardır. Bu üslûpta eser veren müzehhip ve musavvir Hacı Ali et-Tebrîzî’dir. Bu Mesnevî bezemesi. zengin örnekleriyle ön plandadır. Bunların en eskisi. değişik zamanlarda ve yerlerde farklı tezhip üslûpları doğmuştur. Tîmur devri tezhibinin ikinci altın çağı olarak. yine altın ağırlıklı olup bedahşî laciverdi. yapılan bezemeye de koltuk tezhibi denir.

nr. minyatür ve tezhip sanatlarında farklı özellikleriyle gelişmiş bir üslûp doğmuştur. Bu üslûbun özellikleri. Bu üslûbun belirgin renkleri. sık uygulanmıştır. İri hatâyîlerin kendi üstüne katlanan taç yapraklarının üç boyutlu görüntüleri de bu döneme has bir özelliktir. la‘l mürekkebiyle hazırlanan ve foyalı halkârî ismiyle bilinen tarz. yeni bir bezeme tarzı olarak. işçilik ve renk olgunluğu ile devrinin en mükemmel eserlerinden biridir. Motifler içinde rûmî ve münhanî çok kullanılmıştır. B. Yarı şeffaf özelliğiyle la‘l mürekkebi bu dönem halkârına ayrı bir güzellik kazandırmıştır. 1987) 1456’da hazırlanıp cildi. asrın ilk yarısında. altın ve çivit laciverdi yanında kestane rengi zemine de yer verilmesidir. Halkârî bezemede. Saray Nakkaşhanesi’nde XVI. Karaman ve Germiyan beyleri kitap sanatlarını desteklemiş. tezhibi. siyah. Zengin yaprak ve hatâyî motifleri yanında yarı üslûplaştırılmış efsanevî ve gerçek hayvan motiflerinin bolca yer aldığı bu yoğun desenlerde hareket ve derinlik sağlayan kalın çekilmiş çizgilerle beraber büyük bir ustalıkla gözle 116     . 1978) Türkmen üslûbunun bütün hususiyetlerini taşıyan bir şaheserdir. himaye etmişlerdir. Sazyolu Üslûbu Osmanlı sanatında uzun bir dönem beğeniyle uygulanan Sazyolu üslûbu. minyatür ve cildiyle dikkati çeken Şâhnâme-i Firdevsî (TİEM. Sade ve ufak yaprakların desen içinde zemine serpiştirilmiş küçük bulut parçalarının yanında sade. Desenlerde rûmî motifin de yoğun olarak kullanıldığı görülür. Karakoyunlular dönemi Türkmen üslûbunun bilinen en güzel örnekleri arasında Dîvân-ı Kâtibi (TİEM. lâcivert ve beyaz renkler kullanılmıştır. Bu üslûbun en çarpıcı özelliği. zencerek kenar sularına fazla yer verildiği ve altının ön planda yer aldığı görülür. Akkoyunlu ve Karakoyunlu Üslûbu XIV ve XV. yüzyılın ilk yarısında. nr. Tezhip özellikleri incelendiği zaman. Beylikler devrinde Konya’da nakkaşhanede hazırlanan eserler.XIV. çok ince ve kıvrak bir fırça çalışması bulunmamasına rağmen Osmanlı tezhip üslûbunun temeli bu dönemde atılmıştır. Osmanlı Devri Saray Üslûpları (1300-1922) A. ufak yaprakların da yer alması bu üslûbun öne çıkan özelliklerindendir. iri ve detaylı çizilmiş hatâyî motifinin yoğun kullanılmasıdır. Irak ve İran’da hüküm süren Türkmen hanedanları devrinde güzel sanatlar alanında özellikle cilt. yüzyıllarda Doğu Anadolu. Azerbaycan. ekseriya büyük boyutlarda olup tercihen altın. âharlı kâğıt üzerine sadece altın ve is mürekkebi kullanılarak işlenen hareketli desenlerden meydana gelmesidir. Baba Nakkāş Üslûbu Fâtih Sultan Mehmed devrinde hazırlanan yazma eserlerde görülen tezhip Baba Nakkāş üslûbu olarak tanınır. geometrik desenlerin öne çıktığı. Beylikler devri tezhibinde. Akkoyunlu üslûbuna ait tezhip. Ağa Mîr’in öğrencisi Tebrizli Şahkulu tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Genellikle dendanlı küçük paftalar içine veya hatâyî motifi meşimesine imzasını atmıştır.seçilemeyecek kadar ince çekilmiş hatlar da görülür. bazan birden fazla desen çeşidini aynı saha içinde kullanarak sanatını sergilemiştir. asırda yaşayan çiçek ressamı ve müzehhip Ali Üsküdârî. lâle. E. Yarı üslûplaştırılmış gül. D. yazı çekmecesi. Kara Memi Üslûbu Kanûnî Sultan Süleyman döneminde 1558 yılında saray nakkaşhanesi sernakkaşı olan Kara Memi. 117     . Kara Memi üslûbu olarak bilinen bu tarz. rokoko üslûbunu Osmanlı-Türk zevkiyle yoğurarak yeni bir üslûp ortaya koymuştur. Bu üslûp ile kitap kabı. çini. Rokoko motifleri de dahil olmak üzere bütün motifleri. Osmanlı saray halılarının büyük bir kısmı sazyolu desenlerle meydana getirilmiştir. Şahkulu’nun öğrencisidir. kalemdan ve yay gibi değişik örnekler hazırlamıştır. çini sanatında da çok beğenilerek güzel örnekleri meydana getirilmiştir. Eserlerde az ve hafif renkler kullanılmıştır. Bu üslûbun bir başka sanatkârı da Tebrizli Velî Can’dır. halı ve kumaş desenleri. Ali Üsküdârî Üslûbu XVIII. Ruganî işlerinde özellikle halkârî ve çift tahrir tekniklerini kullanmayı tercih etmiştir. Kendinden evvel yapılmamış olan ve sanat gücü yanında uyumlu renkleri ve çarpıcı motifleriyle bezediği ruganî işçiliği. Tezhip sanatından sonra bu üslûbu. asırlarda yaşayan Atâullah Efendi. XVI. kuyumculuk ve maden işçiliği gibi sanat kollarında uygulanan bu üslûp. zambak ve bahar dalı gibi bahçe çiçekleriyle meydana getirdiği üslûp uzun zaman sevilerek uygulanmıştır. Müzehhip Kara Memi’nin 1566 yılında hazırladığı ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (TY. taş işçiliği. Eserlerinde farklı desenler uygulamaya dikkat eden Ali Üsküdârî. yüzyılın ilk yarısından başlayarak günümüze kadar gittikçe artan bir istekle kullanılmıştır. Hatâyî grubu ile hayvan motiflerinden başka sanatkârın hayal gücü ve anlatım kabiliyetini âdeta imza koyar gibi ortaya çıkaran peri figürleri vardır. 5467) muhafaza edilen Muhibbî Divanı bu üslûbun en olgun eseridir. kendinden sonraki yıllarda bu yolda eser veren sanatkârlar yetişmesine vesile olmuştur. kalem işi. ruganî tekniğinde müstesna eserler meydana getirerek tezhip sanatında bir üslûp ortaya koymuştur. Şahkulu ile başlayan peri resmetme geleneği umumiyetle sayfanın tamamını dolduran tek peri figürü şeklinde uygulanmaktadır. yazı altlığı. kubur. Topkapı Sarayı’nda 1641’de yaptırılan Sünnet Odası’nın dış cephesindeki mavi-beyaz yekpâre çini panolar bunun en güzel örneğidir. kitap kabı. nr. çini sanatında görüyoruz. Atâ Yolu (Pesend) Üslûbu Hezargrâdîzâde Ahmed Atâullah tarafından başlatılan çiçekli bir bezeme tarzıdır. C. yeri geldikçe birbirine uyumlu şekilde kullandığı ruganî eserlerinin çoğu Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. XVIII ve XIX. Tezhip. karanfil.

Safevî Dönemi Tezhip Üslûbu (1501-1736) Safevî döneminde önemli sanat merkezleri olan Şîraz. Çok yoğun olarak âdeta üst üste yerleştirilen çeşitli çiçekler. Bu dönem sanatkârlarından en meşhuru. XIV. üslûplaştırılmış insan ve hayvan başları. Motifler içinde de rûmî. 249). siyah ve kahverengi zemin rengi olarak görülür. bütün ihtişamıyla ön planda yer alır. Kıvrak ve temiz bir işçilikle hazırlanan. nr. asrın başında Bağdat’ta hüküm süren İlhanlı Sultanı Olcayto’nun himayesinde çalışan Muhammed b. 25’te muhafaza edilmektedir. yüzyıl ikinci yarısında hazırlanmış Safevî kökenli minyatürlü yazmaların büyük bölümü. bugün TSMK. Böylece Herat -Tebriz ve İstanbul nakkaşhane üslûpları harmanlanarak Osmanlı klasik döneminin müstesna eserleri İstanbul’da hazırlandı. 1514 Çaldıran zaferi sonrası Tebriz’i fetheden Yavuz Sultan Selim. İlhanlı ve Memlük Üslûbu XIV. zengin ve birbirinden farklı geometrik desenlerin uygulandığı. Altından sonra lâcivert. Özellikle XVI. Motiflere hatâyî grubunun dahil edildiği. asrın ikinci yarısında Kahire’de bezemesini yaptığı Kur’ân-ı Kerîm. hediye olarak gönderilmiştir. Tezhipte. sanat açısından bir şaheserdir. o dönemin kitap sanatlarının olgun örnekleri görülmektedir. Eski İran kültürünün tesiri altında kalan ve bir kısmı Türkmen asıllı olan bu sanatkârlar. Tezhip çeşitleri bahsinde zerenderzer ne demektir? F. Bunlardan biri. dikdörtgen çift zahriye sayfaları muhteşemdir. Canlı ve zengin renklerle işlenen bu üslûp son derece dikkat ve sabır isteyen bir çalışmayla yürütüldüğü için fazla eser verilememiştir. Zengin örnekleriyle zencerek pervazlar. yüzyıl boyunca da Memlükler tezhip sanatında öne çıkmışlardır. Kazvin ve İsfahan gibi şehirlerinde toplanan sanatkârlar nakkaşhanelerde. G. motif olarak kullanılmış. XVI. Abdullah isimli sanatkâr tarafından bezenen Kur’ân-ı Kerîm’dir (TSMK. Tebriz. müzehhip. Şah Mahmud’un yazdığı ve onun tarafından tezhip edilen bir Kur’ân-ı Kerîm. Memlük devri müzehhipleri içinde özellikle İbrahim el-Âmidî’nin XIV. XIV. minyatür sanatında daha yoğunlaşarak yazma eser konularını bu sanat ile ifade yoluna gitmişlerdir. diğer üslûplarda görmediğimiz nisbette hayvan motifi bulunmaktadır. farklı çeşitleriyle işlenmiştir.Atâ yolu veya pesend üslûbu. renklerin daha canlı ve çeşitli olduğu. Nakkaşhanelerinde hazırlanan büyük boy yazma eserlerde. musavvir Abdullah Şîrâzî’dir. Hırka-i Saadet. Aybek b. Safevî tezhibinde yer alan motifler içinde. asırda Safevîler’in büyük müzehhiplerinden biri de Hasan-ı Bağdâdî’dir. yüzyılda başarılı olarak uygulayan ve nadide eserler veren bir sanatkâr da Muhsin Demironat’tır. fırça tarama üslûbuyla tabii çiçek desenlerine dayanan bir tezhip tarzıdır. Osmanlı saray hazinesine. zemin ve saplar görülmeyecek haldedir. Pesend üslûbunu XX. Safevî sarayında çalışan ve daha evvel Herat’tan buraya getirtilen Timurlu sanatkârları topluca İstanbul’a gönderdi. münhanî motifinin de çok güzel kullanıldığı görülür. yüzyılın ilk yarısında İlhanlılar. Emanet Hazinesi. günümüze ulaşan tezhip sanatının şaheserlerini meydana getirmişlerdir. nr. halkârîde 118     .

Kur’ân-ı Kerîm ve el yazması eserler. yüzyıl 2. Çintemani b. XIX. Birçok sanatkârın toplu olarak eser verdikleri nakkaşhaneler. yüzyıl c. uygulamalı olarak burada öğrenmişlerdir. sanatı yalnız tarifle değil. Aşağıdakilerden hangisi tezyînî Türk motifi değildir? a. Asıl malzemesi altındır. yüzyıl b. murakka‘lar. XII. Hatâyî c. Çini e. Usta-çırak usulüne göre yetiştirilen talebeler. Büyük boy yazma eserler tercih edilmiştir. Desen çiziminde bitkisel ve hayvansal çıkışlı motifler. Tezhip sanatının en parlak dönemi hangi yüzyılda yaşanmıştır? a. Osmanlı devrindeki bezeme üslûpları içinde Fâtih devrine ait olan hangisidir? Özet Zengin tarihe sahip olan tezhip sanatı. XVI. hüsn-i hat levhaları. tezhibin daha kısa zamanda yapılmasını sağlamıştır. Şiraz el yazmalarının sanat değeri doruk noktasına ulaşmış olup pahalı malzeme kullanımı yanında konularda da farklılıklar görülmeye başlamıştır. yüzyıl d. Rûmî 119     . Kendimizi Sınayalım 1. Nakkaş Bihzad İbrâhimî. kıtalar. Safevî devrinin öne çıkan sanatkârları. XIV. Tezhip ve minyatür sanatının çoklukla bir arada uygulandığı Safevî üslûbunda. berat ve fermanlar tezhip sanatının en çok kullanıldığı alanlardır.de efsanevî hayvan motifleri sıkça işlenmiştir. fırçayla sürülecek hale getirilmiş olan varak altın ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir bezeme sanatıdır. yüzyıl e. Rûzbihân Müzehhip. XX. 1580-90 yılları arasında. sanatkâr imzasına önem verilmiş ve desenin görünür yerine yazılmıştır. Müzehhip Abdullah Şîrâzî ve Sadeddin Müzehhip’tir. üslûplaştırılarak kullanılır. Penç d.

Mushaflar e.3. “Türk Tezyinatında Motifler” konusunu yeniden okuyunuz. Sazyolu üslûbunun en belirgin özelliği hangisidir? a. Zerenderzer 4. b 4. Çok renkli olması b. Hangisi tezhip çeşidi değildir? a. Cevabınız doğru değilse. d 3. Zemin boyası kullanılması d. Çifttahrir e. “Tezhip Çeşitleri” konusunu yeniden okuyunuz. “Tezhip Sanatının Kullanıldığı Yerler” konusunu yeniden okuyunuz. e Cevabınız doğru değilse. Cevabınız doğru değilse. Cevabınız doğru değilse. Halılar c. Yazma kitaplar d. Halkârî d. Zengin yaprak ve hatâyî motifleri yanında hayvan motifleri kullanılması Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. “Sazyolu Üslûbu” konusunu yeniden okuyunuz. 120     . “Tezhip Sanatının Tarihi” konusunu yeniden okuyunuz. Zerefşan b. c 2. Cevabınız doğru değilse. Kısa bir dönem uygulanmış olması e. Tezhip sanatının kullanıldığı yerlerden değildir? a. Hilyeler 5. Duraklar c. Murakka‘lar b. b 5. Rûmî motifinin yer alması c.

İnci – Derman. desen çizenler. Âhar yapanlar. İstanbul. 121     . Tezhip ve Ruganî Üstâdı. kâğıt boyayanlar. lapislazuli. burada bir arada çalışırlardı. Hat ve Tezhip Sanatı. Sıra Sizde 4 Zerenderzer = Altın içinde altın Sıra Sizde 5 Baba Nakkāş Üslûbu Yararlanılan Kaynaklar Birol. İstanbul. Mavi: Çivit Tarihte tezhipte kullanılan boyalar. Burada yazma eserlerin tezyinatı kısa zamanda tamamlanırdı. cetvel ve tahrir çekenler. Çicek (1991). altın ezenler.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Siyah: İs mürekkebi Lâciverd: Lâcivert taşı. Ulama (raport) desenler. Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı. Çicek (2009). Birol. Pano özelliği taşıyan desenler. Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler / Motifs in Turkish Decorative Arts. Sıra Sizde 2 Hazırlanış biçimleri dikkate alınırsa üç grup desen vardır: 1. Ankara. boya hazırlayanlar. Daha sonra Arap zamkı eriyiğiyle karıştırılıp kullanılırdı. Bu cisimli boyalar destesenk (= el taşı) denilen dış bükey mermer taşıyla sulu ortamda ezilerek hazırlanırdı. Sıra Sizde 3 Nakkaşhane. İstanbul. Geometrili desenler. 3. “Tezhip Sanatında Kullanılan Terimler. Duran. Çiçek Ressamı. 2. İnci (2008). tezhip sanatının yapıldığı büyük atölye idi. toprak boyalar idi. Ali Üsküdârî. Tabirler ve Malzeme”. Derman. Gülnur (2008).

Çiçek (2000). c. Ankara. Tanındı. Oxford. “Kitap ve Tezhibi”. Richard (1938-39). “Osmanlı Asırlarında Üslûp ve Sanatkârlarıyla Tezhip Sanatı”. Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları: Vesikalar I. c. Derman.IV. A Survey of Persian Art.2. Osmanlı Uygarlığı. Ankara. Osmanlı Özel Sayısı. “Manuscript Illumination”. Ünver. Fatih Devri Saray Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları. Rıfkı Melûl (1953). 122     . İstanbul. Ankara.Ettinghausen. Meriç. Zeren (2003). Süheyl (1958).

123     .

İstanbul 2006.  124   . Minyatürlü Osmanlı el yazmalarının türlerini açıklayabileceksiniz. Osmanlı öncesi değerlendirebilecek. Türkler’de minyatür sanatının gelişimini Osmanlı dönemi minyatür sanatının gelişim evrelerini açıklayabilecek.  Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. • • Banu Mahir’in Osmanlı Minyatür Sanatı.   Anahtar Kavramlar • • • • El yazması eser Osmanlı minyatür sanatı Nakkaş. Serpil Bağcı-Filiz Çağman-Günsel Renda-Zeren Tanındı’nın Osmanlı Resim Sanatı. künyeli kitaplarını inceleyiniz. musavvir Nakkaşhane   Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. İstanbul 2005. • • • • • El yazması eserlerin resimleri olarak bilinen minyatürlerin İslâm kültüründe ne zamandan itibaren ortaya çıktığını ifade edebilecek. Osmanlı minyatür sanatına kişisel üslûplarıyla yön veren nakkaş ve musavvirleri ayırt edebilecek.

XVI-XIX. Ortaçağ Avrupası’nda hazırlanan bazı el yazması kitapların bölüm başlarındaki metnin ilk harfinin kızıl-turuncu minium ile (sülüğen. Latince minor (küçük) sözcüğüne dayandırılarak. Sulu boya. Minyatür terimi. İslâm minyatür sanatı. figür tipleri ve kompozisyon anlayışı bakımından Selçuklu dönemi minyatürlerinin öncüleri olarak kabul edilir (Resim 6.-VIII. kırmızı kurşun tozu) yapılan miniatura adı verilen süslemeden gelmekte ve sülüğenle boyanmış anlamını taşımaktadır. İslâm sanatında minyatüre tasvir.Minyatür Sanatı GİRİŞ El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere minyatür denilmektedir. yüzyıllara aittir. sülyen. yüzyıllar arasında ufak boyutlu kâğıt. Sâsânîler dönemine ait fresk ressamlığı ve minyatürlü el yazmalarının varlığına değinen kaynaklar varsa da günümüze bu dönemden herhangi bir resimli el yazması ulaşmamıştır. yüzyıllarda İslâm dünyasına katılan Orta Asya ve Uzakdoğu sanatlarının etkileriyle oluşmuştur. parşömen. minyatür yapan sanatçılara da musavvir veya nakkaş adı verilmiştir. fildişi gibi farklı malzemeler üzerine yapılan resimlere de denilmiştir. altın ve gümüşle yapılan minyatürler ışık gölge oyunlarıyla derinlik kazandırılmayan küçük boyutlu satıh resimleridir.1). müslüman sanatkârlara örnek teşkil etmiş olabileceği düşünülmekte ise de İslâm minyatürlerini asıl etkileyenin Maniheizm olduğu kanaati daha yaygındır. İslâm minyatürlerinin en erken tarihli örneklerinin zamanımıza ulaşabilenleri XII. Zamanla bu terim. Papitüs üzerine yapılmış bazı desenler Mısır’da Fâtımî halifeleri (909-1171) döneminde kitap ressamlığının varlığını ortaya koymaktadır. Nakkaşların birlikte çalıştıkları atölyeye de nakkaşhane denilmiştir. Müslüman fetihlerinden sonra. Helenistik ve Roma mirasını kapsayan Geç Antik Batı ile VII.XIII. İran’ı ve Mezopotamya’yı içine alan Geç Antik Doğu Suriye ve Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan toprakların. İran’da Zerdüşt rahiplerinin elinde bulunan bazı resimli el yazmaların.  125   . Uygurlar’ın başkenti Hoço’da (Doğu Türkistan) Alman bilim adamı Albert von Le Coq tarafından ortaya çıkarılarak 1923’te yayımlanan Maniheist Uygur minyatürleri.

Resim 6.1: Maniheist bir el yazmaya ait bir yaprağın iki yüzündeki Uygur minyatürleri, Hoço Tapınak K Buluntusu, VIII.-IX. yüzyıl arası. Kaynak: Härtel, H.-M.Yaldız, Die Seidenstrasse, Malereien und Plastiken aus buddhistischen Höhlentempeln, Berlin 1987, s. 161.

İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin, Abbâsî Halifesi Me’mûn’un (813-833) bazı antik kaynakları Arapça’ya çevirtmesiyle başladığı belirlenmiştir. Yunanca’dan Arapça’ya yapılan bu çeviri faaliyeti IX. yüzyılda başlamış olmasına rağmen, günümüze ulaşabilen ilk minyatürlü el yazmaları XI. yüzyıl sonlarına aittir. ! XI ve XII. yüzyıllarda Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu oluşmuştur. Bu döneme ait kitap resmi örnekleri Selçuklu minyatür üslûbu adı altında gruplandırılmıştır. Anadolu’da üretilmiş XII.-XIII. yüzyıllara tarihlenen ilk minyatürler, Silvan, Diyarbakır, Mardin, Aksaray, Kayseri ve Konya gibi merkezlerde hazırlanmış eserlerde yer alır. Günümüze ulaşan minyatürlerin en eski örnekleri Artuklu Kitâbü’l-Haşâiş ve Kitâbü’t-Tiryâk adlı eserlerde görülür. Antik el yazmalarından kopya edilen bu ilk minyatürlerde Bizans resminin etkilerine rastlanır. Diyarbakır’da Artuklu Emîri Nâsırüddin Mahmud için Cezerî tarafından 1206’da hazırlanan Kitâb fî Ma‘rifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye adlı eserin (TSMK, III. Ahmed, nr. 3472) minyatürleri ise Anadolu dışındaki çağdaşı Selçuklu minyatür üslûbuyla benzerlik taşır. Harîrî’nin el-Makāmât’ı ile (Paris Bibliothèque Nationale, Arabe 3929) ile Sûfî’nin Suverü’lkevâkibi’s-sâbite’sinin (Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, nr. 3422) Artuklu sarayı için hazırlanmış olan Selçuklu minyatür üslûbundaki diğer eserlerdir. Anadolu Selçuklu dönemi minyatür örnekleri, XIII. yüzyıl başlarında Konya’da hazırlandığı anlaşılan, Varka ve Gülşah adlı mesnevide yer alırlar. Nakkaş Abdülmümin el-Hûyî tarafından metin içerisine yatay frizler halinde yapılmış olan bu eserin minyatürleri, minâî tekniğiyle bezeli Selçuklu çini ve keramiklerinde de izlenen, geleneksel Selçuklu figür üslûbunun en olgun örnekleridir (Resim 6.2).
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin ne zaman başladığı bilinmektedir?

 126  

Resim 6.2: Varka ve Gülşah vedalaşırken, Varka ve Gülşah, TSMK, Hazine, nr. 841, y. 33b, XIII. Yüzyıl Kaynak: Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, Resim 4.

1220’li yıllardan sonra İslâm minyatür sanatında İlhanlılar’ın hâkim olduğu İran’da hazırlanan yazmalarda Uzakdoğu ve özellikle Çin sanatının etkileriyle yeni bir tarz ortaya çıkmıştır. Meraga’da kaleme alınmış İbn Buhtîşû’nun Menâfiu’l-hayevân’ı ile Bîrûnî’nin el-Âsârü’l-bâkıye’si bu döneme ait melez üslûbun sergilendiği başlıca eserlerdir. İlhanlı dönemi minyatür üslûbu devletin yıkılmasından sonra Ahmed Musa’nın resmettiği Mi‘râcnâme, Kelile ve Dimne ve bir Şâhnâme nüshasında devam etmiştir. Celâyirliler devrinde klasik İslâm minyatürünün biçimlendiği, yüzeysel ve dekoratif bir resim üslûbunun doğduğu görülür. İlhanlılar’ın ardından Şîraz’da hüküm süren İncûlular’ın himayesinde hazırlanmış eserlerdeki minyatürlerde fonda canlı renklerin hâkim olduğu duvar resimlerine benzeyen iri figürlü farklı bir üslûp ortaya çıkmıştır. İslâm minyatür sanatının en önemli örneklerinden birçoğu Timurlu dönemine aittir. Bu devirden günümüze ulaşan minyatürlerin çoğu Timur’un oğlu Şahruh ile torunlarının himayesinde hazırlanmış eserlerde yer alır. Özellikle Uluğ Bey, İskender Sultan ve Herat’ta Gıyâseddin Baysungur minyatür sanatını ve sanatkârları desteklemiş, imkânlar sağlayarak onları himaye etmişlerdir. Şahruh devrinde Herat’ta Câmiu’t-tevârîh nüshaları çoğaltılmış, Hâfız-ı Ebrû’nun Külliyât-ı Târîh’i ile Uygurca yazılmış bir Mi‘râcnâme nüshası hazırlanmıştır. Güçlü bir şair ve hattat olan Baysungur’un Herat’ta kurduğu sanat atölyesinde zamanının en usta hat, tezhip ve minyatür sanatkârları çalışmış, burada İslâm kitap sanatları alanında şaheserler ortaya konmuştur. Günümüzde çeşitli müze ve kütüphanelerde korunan, Baysungur için hazırlanmış minyatürlü yazmalar arasında Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Gülistan’ı, Hâcû-yi Kirmânî’nin Hümâ ve Hümâyun’u, Firdevsî’nin Şâhnâme’si, Kelîle ve Dimne nüshaları, Nizâmî’nin Heft Peyker’i önde gelen minyatürlü yazmalardır. XIV ve XV. yüzyıllarda Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Karakoyunlular ve Akkoyunlular döneminde geliştirilen ve Türkmen üslûbu denilen yeni bir tarz doğmuştur. Karakoyunlu minyatürlerinde figürler iri başlı ve tıknazdır. Tabiat, bitkilerin ve genellikle

 127  

kayalık bir ufuk hattının yer aldığı sade bir manzara halinde ve açık renkler kullanılarak işlenmiştir. Bu üslûbun günümüze ulaşan örnekleri Pîr Budak’ın himayesindeki seçkin sanatkârlar tarafından Şîraz ve Bağdat’ta hazırlanmıştır. Nizâmî’nin Hamse’sinin çeşitli nüshaları Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ı bu dönemin üslûbunu yansıtan eserlerdendir. Akkoyunlu minyatürleri Sultan Halil ile kardeşi Sultan Yâkub’un himayelerinde yapılmıştır. İslâm minyatür sanatının en önemli gelişme safhalarından biri Safevîler döneminde gerçekleşmiştir. Resim konusundaki hoşgörülü anlayışlarıyla minyatür sanatının gelişmesine katkıda bulunan Safevî hükümdarları sanatkârların çeşitli sanat alanlarında eserler ortaya koymasına destek ve imkân hazırlamışlardır. Safevî minyatür ekolü Türkmen ve Herat üslûbunun etkisiyle oluşmuştur. Özellikle Şah I. Tahmasb’ın saltanatı yıllarında Tebriz saray atölyesi Bihzad’ın yönetiminde en faal ve en değerli eserlerin verildiği bir sürece girmiştir. Bu devrin ünlü ustaları arasında öne çıkan Sultan Muhammed, Âgâ Mîrek ve Şeyhzâde gibi sanatkârlardır. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Külliyât’ı, Firdevsî’nin Şâhnâme’si, Nizâmî’nin Hamse’si bu ekolün günümüze ulaşan en zarif, göz alıcı eserleri arasındadır. Bâbürlü devrinde Tebriz’den gelen ustalarla yerel ustaların katılımıyla kendine özgü müslüman Hint minyatür üslûbu doğmuştur. Bu ekolün en verimli dönemi Ekber Şah zamanına rastlar. Bu dönemde çeşitli yazmaların yanı sıra Bâbürnâme ve Ekbernâme adlı eserler resimlendirilmiştir.
Osmanlı öncesi Türk minyatür sanatının gelişimi ve Osmanlı dönemi minyatür sanatıyla ilgili bilgi için www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/minyatur.htm ve ismek.ibb.gov.tr/portal/ibransicerik.asp?icerikID=487...3 adreslerine başvurabilirsiniz. Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu nasıl adlandırılmaktadır?

OSMANLI MİNYATÜR SANATI VE GELİŞİM EVRELERİ
Osmanlı Devleti’nin ikinci başkenti Edirne’de XV. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanmış Dilsuznâme (Oxford Bodleian Library, Quseley, nr. 133) Külliyât-ı Kâtibi (Resim 6.3) ve Ahmedî İskendernâmesi (Venedik, Marciana Kütüphanesi, Cod. Or. nr. 57) erken Osmanlı minyatür üslûbunu temsil eden eserler arasında yer alırlar. Bunların resimlendirilmesinde, 1440 sonrası Timurlu Şîraz kentinden Edirne’ye geldiği sanılan bir grup sanatçının Türk asıllı nakkaşlarla birlikte çalışmış oldukları belirlenmiştir. Bu dönem minyatürleri, Timurlu Şîraz minyatür üslûbunun etkilerini yansıtırlarsa da figürlerin başlıklarında, oldukça iri boyutta çizilmiş çiçek kümelerinde ve özellikle ufuk hattı üzerinde sıralanan servilerde, Osmanlı minyatür sanatının sonraki dönemlerinde de tekrarlanacak özelliklerine yer verildiği dikkati çekmektedir.

 128  

Resim 6.3: Eyüp ve Salman genç sultanın huzurunda, Külliyât-ı Kâtibi, 1460 civarı, TSMK, Revan Köşkü, nr. 989, y. 229b-230a. Kaynak: Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, Resim 9.

İstanbul’un alınışından (1453) sonra İtalya’dan davet edilen Gentile Bellini’nin yaptığı Fâtih Sultan Mehmed’in yağlı boya portresiyle Costanzo da Ferrara’nın hazırladığı bronz madalyalar, aynı dönemde Fâtih’in minyatür geleneğinde portrelerini yapan Osmanlı nakkaşları Sinan Bey ve Ahmed Şiblizâde’nin üslûplarını etkilemiştir. Bu portrelerden biri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan bir murakkanın (albümün) içine yerleştirilmiştir (Resim 6.4). Bir diğeri ise yine aynı murakkanın içinde olup, Fâtih Sultan Mehmed’i bağdaş kurmuş ve dörtte üç profilden gül koklarken tasvir eder (Resim 6.5). Oturuş biçimiyle hükümdar pozunda resmedilmiş bu portrede, Timurlu sanat geleneğiyle İtalyan resim sanatının gerçekçi üslûbu kaynaştırılmıştır.

Resim 6.4: Fâtih Sultan Mehmed portresi, Sinan Bey’e atfedilir, 1460-1480 arası, TSMK, Hazine, nr. 2153, y. 145b. Kaynak: Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005, Resim 10.

 129  

Kaynak: Mahir. Bursalı Uzun Firdevsî’nin yazdığı hükümdar peygamber Süleyman’ın olağan üstü olaylarla dolu yaşamını konu alan Süleymannâme’dir (Dublin.Resim 6. Banu. Sultan II.5: Fâtih Sultan Mehmed portresi. nr. 10a. yüzyıl Türkmen minyatür üslûbunun yanı sıra Batıhıristiyan sanatının da etkileri görülür. Resim 6. İstanbul 2005. TSMK. Hazine. Chester Beatty Kütüphanesi. Hüseyin Çelebi. Bayezid döneminde (1481-1512) resimlendirilen edebî konulu eserlerde. 1123) metni. Sinan Bey veya Şiblizâde Ahmed’e atfedilir. genellikle XV. TSMK. 799. 406). 763) ile Emîr Hüsrev-i Dihlevî Hamse’sinin 1498 tarihli nüshasında (Resim 6. y. tasvirleri Abdullah nakkaş tarafından yapılmış. Aynı dönemin ilginç bir eseri. nr.. y.6) yer alırlar. 1498. 2153.  130   . Resim 11. Hazine. Banu. Resim 13. II.6: Behram Gür Beyaz Köşk’te. Osmanlı Minyatür Sanatı. 1480 civarı. Hamse-i Hüsrev-i Dihlevî. Bayezid döneminin 1484-1485 yılları olaylarını işleyen resimli manzum bir eser olan Şehnâme-i Melik Ümmî (TSMK. Osmanlı Minyatür Sanatı. Her iki etkinin kaynaştığı minyatürler Kelile ve Dimne (Bursa. İstanbul 2005. Kaynak: Mahir. İnebey Ktp. bu dönemin tarihî konulu ilk eseridir. nr. T. Hazine. Melik Ümmî tarafından yazılmış.196a. nr.

çiçek kümeleri. nr.. Emanet Hazinesi. Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’e ve Mısır’a yapmış olduğu seferlerden İstanbul’a getirilen farklı gelenekleri temsil eden nakkaşların birlikte çalışmaları sonucu. Kaynak: Mahir. yeşil yapraklar ve serviye benzeyen tepesi kıvrık ağaçlar belirgin özellikler olarak dikkati çeker. nr. Dîvân-ı Selîmî’nin tarihsiz nüshası (İÜ Ktp. Yavuz Sultan Selim devrini konu alan bir diğer eserinde (Dresden Sächsische Landesbibliothek. Kent tasvirleri.7: Belkıs’ın meclisi. Hazine. Attâr’ın Mantıku’ttayr’ının (Resim 6. Banu. nr. 804). Hazine. Kanûnî dönemine özgün üslûbuyla katkıda bulunan nakkaş Matrakçı Nasuh’tur. nr. 1272) adını taşır. Resim 14.  131   . FY.Osmanlı Minyatür Sanatının Yükseliş Dönemi Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ile Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566) devirlerinde Osmanlı minyatürü önemli aşamalardan geçerek. nr.7). Revan Köşkü.. Onun tasvirlerinde kentlerin su yolları. nr. Yavuz’un Tebriz seferinde konakladığı menziller resmedilmiştir. Hazine. Resim 6. 5964) ve Süleymannâme (TSMK. Bayezid döneminde fethedilen on kalenin tasvirleri. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Irak Seferi’ni konu alan Mecmûa-i Menâzil (İÜ Ktp. figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren Matrakçı Nasuh’un ilk eserlerinden biri. Ali Şîr Nevâî’nin Divan’ının (TSMK. 1597-1598) bu üslûbu temsil eden minyatürlerle resimlendirilmiş eserlerden bazılarıdır. 1608) Matrakçı Nasuh’un metinlerini yazarak resimlendirdiği diğer eserleridir. 1512. 1330) ile Selimnâme adlı tarihî konulu eser (TSMK. meydanları ve harabeleri gibi görülmeye değer bütün yerleri bilimsel bir nesnellikle resmedilmiştir. Revan Köşkü. 845). Ârifî’nin Gûy‘u Çevgân’ının (TSMK. E. hem Timurlu Hüseyin Baykara dönemi Herat nakkaşhanesinin dekoratif üslûbunun hissedildiği hem de Osmanlı karakterini yansıtan bir resim tarzı doğmuştur. nr. sanatçının üslûbunu yansıtan ilk resimleridir. İstanbul 2005. Târîh-i Sultan Bayezid (TSMK. 391). nr. Osmanlı Minyatür Sanatı. Mantıku’t-tayr. nr. y. TSMK. Bu üslûpta yapılmış minyatürlerde iri sarıklı zayıf yapılı figürler. Eserdeki II. özgün üslûbuna doğru yol almıştır.1b. Kaleme aldığı tarihî konulu eserleri. TY.

5964. Eserdeki minyatürler Kanûnî’nin tahta çıkışı. İÜ Ktp. kimi zaman tam sayfa halinde kimi zaman kompozisyonun bir bölümünü kaplayacak şekilde ve topoğrafik görüntülerini koruyarak tekrarlanmıştır. Bozdoğan Kemeri.8b-9a.8). divan toplantısı. y. İstanbul 2005. kompozisyon özellikleriyle sonraki dönemlerin eserlerine öncülük eden resimli el yazmalarından biridir. Haliç. Bu tür eserlere “şehnâme” adı verilmiştir. Şehnâmeci Ârif Fethullah Çelebi’nin yazdığı beş ciltlik Târîh-i Âl-i Osman’ın V. oğullarının sünnet düğünü şenlikleri ve hıristiyan çocukların devşirilmesi gibi konuları tasvir eder. Resim 16. elçi kabulleri. bu tasvirde farklı açılardan bakılarak yerlerini almışlardır. Üsküdar ve Boğaz’ın bir bölümü görülmektedir. Mecmûa-i Menazil. İbrahim Paşa Sarayı.  132   . Atmeydanı. Kapalıçarşı.9) tasvîr üslûbunun özellikleri bakımından Osmanlı minyatür sanatının en ünlü sanatçılarından biri olan Nakkaş Osman’a atfedilir (Tanındı. kompozisyon ve ifade biçimleri bakımlarından da önemli yeniliklere sahiptir. Topkapı Sarayı. Resim 6. Osmanlı Minyatür Sanatı. savaşları. cildi olan Süleymannâme (TSMK. Matrakçı Nasuh. TY. Hazine. nr. 1537. Boyut olarak önceki dönemlerin resimli yazmalarından daha büyük olarak tasarlanan Süleymannâme. Fâtih Camii ve Yedikule gibi önemli yapılar. Onun resmettiği Mecmûa-ı Menâzil adlı eserinin başında yer alan İstanbul tasviri. hazırlandığı dönemde nakkaşhanede çalışan farklı nakkaşların tasvir üslûplarını bünyesinde barındırmasının dışında. 28). Bu tasvirde Galata.8: İstanbul Tasviri. nr. 1517) beş ayrı nakkaşın minyatürlerini yaptığı.. Kent tek bir açıdan verilmekle birlikte. Banu. Eski Saray. Kaynak: Mahir. tüm ayrıntılarıyla belgelenmiştir. Kanûnî’nin Barbaros Hayreddin Paşa’yı huzura kabulü konulu minyatür (Resim 6. yapılar kimi zaman karşıdan kimi zaman da yandan gösterilerek. av partileri. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Osmanlı padişahlarının manzum tarihlerinin yazılması ile beraber tarihî konulu bu eserlerin resimlendirilmesi de hız kazanmıştır. s.daha sonra resimlendirilecek tarihî konulu birçok eserde. oluşturduğu özgün topoğrafik resim dilini temsil eden minyatürlerinden biridir (Resim 6.

10). Sultan II. Süleymannâme. Nigârî’nin resmettiği tam boy ve profilden çalışılmış. 1561-1562. s. Günümüze ulaşmamış Nigârî’ye ait minyatür geleneğindeki bu portreler. karşılıklı iki sayfa üzerine tasarlanmış ve II. 2134/3. Kaynak: Mahir. İstanbul 2005. Kanûnî ve II. nr. 360a. Hazine. y.9: Kanûnî Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin Paşa’yı kabulü. Resim 18. Banu. Osmanlı Minyatür Sanatı. bunların daha sonra Avrupalı ressamlarca yağlı boya ve gravür kopyalarını yapmalarıyla sonuçlanmıştır. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde oluşan sanat ortamının portreleriyle tanınan bir nakkaşı Nigârî mahlasıyla şiirler de yazan Haydar Reis olmuştur. Banu. XVI. Selim’in şehzadeliğinde Kütahya sarayında onun nedimi olarak bulunmuş ve onun portrelerini yaparak ün kazanmıştır. Selim’in portreleri.  133   . Osmanlı Minyatür Sanatı. TSMK. Donanma ve tersane reisliği yapan Haydar Reis. İstanbul 2005. Resim 19. bugün İtalya’da Como ve Floransa’daki müzelerde bulunan yağlı boya kopyalarıyla teşhis edilebilmektedir (Mahir. II. Selim’in meclislerine katılan sanatçının yaptığı on bir padişah portresinden oluşan bir dizi portrenin Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Fransız donanması komutanı Virginio Orsini’ye hediye edilmesi. 55). yüzyıl Osmanlı portreciliğinin önemli eserleridir. Hazine. Resim 6. nr. Selim’i şehzadelik döneminde hedefe ok atarken tasvir eden minyatürdür (Resim 6. Barbaros Hayreddin Paşa. TSMK. Kaynak: Mahir.Resim 6.10: Şehzade Selim hedefe ok atarken. 1517. Nigârî. Bu portrelerinden biri.

Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Doğuşu XVI.11: Kanûnî Sultan Süleyman’ın Erdel prensini kabulü. Şehnâme-i Murad (İÜ Ktp. Padişah Tuna nehrinin üzerinde ve Belgrat’ın karşısında Semih şehrine hâkim bir tepeye kurulan otağında Macar kralının oğlunu huzura kabul derken tasvir edilmiştir. nr. Nüzhetü’l-esrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar. nr. şehnâme türündeki Zafernâme (Dublin. İstanbul 2005. 1523) ve Hünernâme II (TSMK. Hazine. Kanûnî döneminde var olan yüzey bezemeciliğinin önemini yitirdiği. TSMK. Kanûnî’nin Erdel prensini kabulünü tasvir eder. FY. Bu üslûpta. kalabalık sahnelerdeki figürleri yumuşak fırça darbeleriyle ifadeli çehrelere kavuşturarak resmetmiştir. Osmanlı padişahlarının dönemlerini konu alan manzum biçimde yazılmış minyatürlü elyazmalarının türüne ne ad verilmektedir? Nakkaş Osman. Eserde yer alan tam sayfaya çalışılmış önemli minyatürlerden biri. resimlediği diğer tüm eserde de. Nakkaş Osman’ın kişisel üslûbuyla resimlendirmiş olduğu ilk eserdir (TSMK. 1973) ve surnâme türündeki  134   . Hünernâme I (TSMK. 1569. Nakkaş Osman. 3595). Resim 20. Chester Beatty Library. 16b. 413) Şehnâme-i Selim Han (TSMK. şahit olduğu olayları ve yapıları detaylarından arındırarak kendine özgü ifade biçimiyle kâğıt yüzeyine aktarmıştır. nr. Nakkaş Osman’ın kişisel üslûbunun fark edildiği bu minyatür. II.. Yaratıcı kompozisyonların sahibi olan sanatçı. nr. Banu. sade zeminlerin tercih edilerek konu edilen olayların yalın bir anlatımla ve belgesel bir gerçekçilikle yansıtılmaya çalışıldığı görülür. Selim’in tahta çıkışını konu alan bu yazma 1569’da tamamlanmıştır. Nakkaş Osman. yüzyılın ikinci yarısında oluşan klasik tasvir üslûbunun yaratıcısı Nakkaş Osman’dır. T. 1404). Kanûnî dönemi minyatürlerinde görülen bezemeci anlayıştan farklı olarak daha sade ifade biçimleri ve renklere sahiptir (Resim 6. 1339. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Sigetvar Seferi’ni sefer sırasında ölümünü. Resim 6. 1569’da tamamlanmış olan Kanûnî Sultan Süleyman’ın son Macaristan Seferi’ni ve Sigetvar’daki ölümünü anlatan Nüzhetü’lesrâri’l-ahbâr der Sefer-i Sigetvar. Ahmed. nr.11). nr. 1524) genel İslâm tarihi türündeki Zübdetü’t-tevârih (TİEM. Hazine. y. nr. Osmanlı Minyatür Sanatı. 1339). nr. III. Hazine. Kaynak: Mahir. Hazine.

avluda silâh deposu olarak kullanılan “Cebehâne-i Âmire”.13). köçekler. meydana bal mumundan 30 m. 15b. Hünernâme I. Yılanlı Sütun gibi anıtlarla esnaf locaları yer almıştır (Resim 6. yüzyıldaki durumunu belgeleyen minyatür. Bu şenlik sırasında İstanbul’un bütün esnaf loncaları. Sünnet düğünü şenliklerinin anlatıldığı surnâme türündeki resimli yazmalar. Nakkaş Osman bu şenliğin safhalarını resimlemek için dekoru hiç değişmeyecek bir kompozisyon yaratmıştır.  135   . Kaynak: Mahir. Sarayda divan kâtibi olan İntizâmî mahlaslı ve Bosna Foça menşeili bir yazar tarafından Türkçe kaleme alınan Surnâme-i Hümayun adlı eserde III. Murad döneminde (1574-1595) hazırlanmıştır. Hazine. güreş gibi spor ve savaş oyunları yapılmış. bir tür güç ve bereket sembolü olan nahıllar getirilmiş. ilk kez III. atıcılık. binicilik. yemişlerin asıldığı. Murad ve şehzadesi bu meydana bakan İbrahim Paşa Sarayı’ndan yabancı konuklar ve devletin ileri gelenleri için özel olarak inşa edilmiş. 1344) adlı eserleri resimlendiren nakkaşları yönlendiren başusta olmuştur. Resim 6. 1584. Deâvî Kasrı ve 1866 yangınında yanan Enderun Hastahanesi şeklinde notlar düşülerek gösterilmiştir (Resim 6. İbrahim Paşa Sarayı ve izleyici locaları tasvirin arka planını oluştururken. Osmanlı Minyatür Sanatı. Bu sebeple Osmanlı minyatür sanatına yön veren en ünlü nakkaş olarak tanınır. tekerlekli seyyar atölyelerinde işlerini nasıl yaptıklarını sergileyerek geçit yapmışlar. geceleri havai fişekler atılmış. Eserin minyatürlü nüshasında. elli iki gün elli iki gece süren düğün şenliklerini tasvir eden çift sayfa düzenlenmiş tasvirlere yer verilmiştir. üç katlı seyirlik yerlerinden izlemişlerdir. Nakkaş Osman ve ekibindeki diğer nakkaşların gerçekçi yaklaşımını sergileyen tasvirlerden biridir.12). ön planda Dikilitaş. uzunluğunda. hayvanların. Nakkaş Osman ve ekibi.Surnâme-i Hümayun (TSMK. nr. Banu. Hazine. Hünernâme adlı eserin ilk cildinde bulunan Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunun XVI. kuklacılar ve hokkabazlar gösteriler yapmışlardır. Murad’ın şehzadesi Mehmed’in sünnet düğünü şenliği anlatılmıştır. nr.12: Topkapı Sarayı birinci avlu. Bu minyatürde üst kat köşküyle sarayın saltanat kapısı olan “Bâb-ı Hümâyun”. İstanbul 2005. y. İstanbul’da Atmeydanı’nda yapılan şenlikleri III. Resim 49. çalgıcılar. üzerine çiçeklerin. TSMK. 1523. yanındaki odun deposu “Mîrî Odun Terazisi”.

İstanbul 2005. TSMK. Kaynak: Mahir. TY. Osmanlı Minyatür Sanatı. 1344. TSMK. Bu yazmada Osman Gazi’den III. Hazine.14) tasvir edilmişlerdir. Tam sayfa üzerine çalışılan bu portrelerde. Metni dönemin şehnâmecisi Seyyid Lokman tarafından yazılan bu eserin minyatürlü iki nüshasından biri (TSMK. 190b-191a. nr. 1579. Hazine. y. Banu. Bu portrelerin bazılarında padişahların dizlerine dayadıkları bir ellerinde mendil tuttukları görülür. 42b. Surnâme-i Hümâyun.  136   . saltanat tahtını sembolize eden bir Bursa kemeriyle belirtilmiştir. İstanbul 2005. İslâm mistisizmindeki Peygamber’in teninin gül gibi koktuğu inancıyla ilgisi olabileceğine değinilmiştir (Çağman. Murad devrinin bir diğer yeniliği. içinde Osmanlı padişahlarının dizi halinde padişah portrelerinin yer aldığı Şemâilnâme veya Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye adlı eserin hazırlanmasıdır.Resim 6.14: Fâtih Sultan Mehmed portresi.13: Süleymaniye Camii maketinin getirilmesi. 6087) Nakkaş Ali tarafından resimlendirilmiştir. Resim 6. tek dizlerini bükerek veya diz çökmüş durumda tasvir edilmişlerdir. Murad’a kadar hüküm süren on iki Osmanlı padişahının fizyonomik özellikleri anlatılmış ve her padişahın portresine yer verilmiştir. Resim 21.. Hazine. nr. Osmanlı Minyatür Sanatı. 170). 1563. Nakkaş Osman ve ekibi. Padişahların oturduğu yer. s. Banu. Yıldırım Bayezid’in yanı sıra Çelebi Sultan Mehmed ile Fâtih Sultan Mehmed çiçek koklarken (Resim 6. III. Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye. Özellikle Hz. diğeri (İÜ Ktp. nr. Kaynak: Mahir. Nakkaş Osman. nr. Muhammed’in adını taşıyan Çelebi Sultan Mehmed ile Fâtih Sultan Mehmed’in gül koklarken resmedilmesinin. 1563) Nakkaş Osman. padişahlar bağdaş kurarak. 1582 civarı. y. Resim 22.

15: Lala Mustafa Paşa’nın İznikmid’de ordunun ileri gelenlerine ziyafet vermesi. Eserde Gürcistan’ın fethi için serdar olarak görevlendirilen Lala Mustafa Paşa’nın yaptığı sefer anlatılmış ve minyatürlerinde de bu sefere ait önemli olaylar tasvir edilmiştir. bazıları manzum olarak mesnevi biçiminde yazılan gazavatnâmeler belirli bir savaşı veya seferi konu alan eserlerdir. Hz. Enderun’da yetişen Nakkaş Hasan’ın yönetimindeki nakkaşlar ekibi ile Nakkaş Osman tarafından resimlendirilmiştir. y. 34b Kaynak: Mahir. İstanbul 2005. TY. Muhammed’in yönettiği savaşlar. Şecâatnâme (İÜ Ktp. nr. Nusretnâme (Resim 6.  137   . ordu yürüyüşleri. nr. Hazine. Savaşları konu alan. eserdeki tüm minyatürlerin ortak özelliğidir (Resim 6. tombul çehreleri. Nakkaş Hasan’a özgü canlı renkler. TY. Safevî Kazvin üslûbunda resim çerçevesini aşan doğa kesitleri. Banu. Resim 23. 1365) Kitâb-ı Gencine-i Fethi Gence (TSMK. nr. Revan Köşkü. dairesel kompozisyonlar. XVI. figürlerin kalın siyah kaşlı. nr.Bu dönemde hazırlanan ve Doğu’ya yapılan seferlere kumanda eden serdarların fetihlerinin anlatıldığı “gazavatnâme” türündeki resimli el yazmalarıysa. 1296). Aynı yıllarda.16).. ince-uzun yüzlü figürler ve dikey hatlar egemendir. nr. yüzyılın sonlarına doğru hazırlanan gazavatnâme türündeki eserlerden biri.. 6043) ve Târîh-i Feth-i Yemen’dir (İÜ Ktp. 6045). yüzünde peçesiyle tasvir edilen Hz. Muhammed’in hayatını konu alan 1388’de Erzurumlu Darîr’in Türkçe yazmış olduğu Siyer-i Nebî’nin altı cilt olarak hazırlanan resimli nüshaları. yuvarlak. Nusretnâme. Osmanlı Minyatür Sanatı. tezkire yazarı Mustafa Âli tarafından kaleme alınmış olan Nusretnâme’dir. Bu eserlerde genellikle gazâyı yapan kişi ön plana çıkarılmış ve metin de o kişinin etrafında geliştirilmiştir. Resim 6. Nusretnâme (TSMK.15) ve aynı türdeki diğer eserlerdeki minyatürlere. Altı cilt olarak tasarlanan eserin ancak beş cildi günümüze ulaşabilmiştir. o yıllarda devam eden Osmanlı-Safevî savaşları esnasında Osmanlı topraklarına gönderilen Safevî nakkaşlarının taşıdıkları Safevî dönemi Kazvin üslûbunun etkileri yansımıştır. dönemin tarihî konulu el yazma eserlerindeki minyatürlerle benzer kompozisyonlara sahiptir. TSMK. 1365. 1584. Hazine. Bu minyatürlerde başında hâlesi.

Resim 6. TSMK. 68b-69a. klasik figürlerinden farklıdır. Banu. Muhammed’in emrinde olduklarını söylemesi. Osmanlı eyalet üslûbuyla resimlendirilmiş önemli eserlerden biri Câmiü’s-siyer’dir (Resim 6.  138   . Nakkaş Hasan. Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul 2005.16: Hira dağında Cebrâil ve diğer meleklerin Hz. Hazine. Şehnâme-i Âl-i Osman ile Tâlikîzâde Şehnâmesi Nakkaş Hasan tarafından resimlendirilmiştir. 1598-1603 yılları arasında Bağdat valisi olan Sokulluzâde Hasan Paşa’nın hâmiliği altında Bağdat’ta hazırlanan eserlerin tasvirlerinde ortaya çıkan bu üslûptaki figürler. 1598 civarı. Kaynak: Mahir. nr. TSMK. Siyer-i Nebî II. Mehmed’in Eğri fethini anlatan Eğri Fetihnâmesi (Resim 6. XVI. jestleriyle ifadeli çehrelere kavuşturuldukları da belirlenmiştir. Nakkaş Hasan. Bu figürlerde hareketli çizgiler kullanılarak çeşitli sınıflara mensup kişilerin yaş ve mizaç özellikleri yansıtılmaya çalışılmış. Bağdat’ta hazırlanan tasavvuf ve peygamberler tarihi konulu el yazmalarının. y. Resim 51.17: Sultan III. Resim 24. y. Hazine. 1609. Banu. Kaynak: Mahir. nr. 1595 civarı.Resim 6. 383a. 1222. Nakkaş Hasan ve ekibi. karikatürize edilerek kimi zaman profilden resmedilmiştir.17). “Osmanlı eyalet üslûbu” olarak tanımlanmıştır. Şehnâmeci Tâlikîzâde’nin yazdığı Sultan III. Aynı dönemde. Safevî minyatür okullarının etkilerini de taşıyan canlı renkli. Mehmed’in Eğri seferinden dönüşü. Başları vücutlarına oranla daha büyük tasvir edilen iri sarıklı figürlerin. başkent üslûbunun statik formlu.18). İstanbul 2005. Osmanlı Minyatür Sanatı. Eğri Fetihnâmesi. yüzyılın sonlarında hazırlanan şehnâme türü eserlerin resimlendirilmesinde de rol oynamıştır. abartılı ifadeli resim üslûbu.

İstanbul 2005. 121a. devrin sosyal hayatını da belgelemeleriyle önem taşırlar. y. 1604 -1617 arası. I. halktan ve saraydan kişilerin tek figür resimleri. Resim 26. Ahmed için Kalender Paşa tarafından düzenlenen I. İstanbul 1979. 19a. Sarayda düzenlenen eğlenceleri (Resim 6.Z. Resim 6. yüzyıl başında Sultan I. kır gezintilerini. TSMK. 1230. Bağdat Köşkü. Osmanlı Minyatür Sanatı. Tanındı. Ahmed döneminde (1603-1617) tek yaprak resim ve minyatürlerin belirli bir düzene göre içine yerleştirildiği. Tek yaprak halinde çalışılmış bu minyatürlerde günlük hayattan sahneler. Kaynak: Çağman. nr. TSMK. 1600 civarı..19: Sarayda kadınların eğlencesi. Ahmed Albümü. Osmanlı eyalet üslûbu. Özellikle tek figür kadın ve erkek tasvirlerinin kıyafetleri. nr. hamam sahnelerini tasvir eden bu albümdeki diğer konulu minyatürler. y. önceki dönemlerin el yazması eserlerinden çıkarılmış bir dizi padişah portresi gibi farklı konular yer alır. Klasik Osmanlı minyatür üslûbu ne zaman ortaya çıkmıştır? Tek Yaprak Minyatür Yapımının Hız Kazanması XVII. Resim 51. Câmiü’s-siyer.18: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Molla Şemseddin ile karşılaşması. F. el yazması formatındaki murakka (albüm) yapımcılığı önem kazanmıştır.Resim 6.19). Bağdat Köşkü. Hazine. Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri. Ahmed Albümü (TSMK.  139   . Banu. Kaynak: Mahir. nr. Sultan I. 408. bu dönemde yaygınlaşan tek yaprak minyatür çalışmalarının örnekleridir. 408) günlük yaşam tasvirleriyle tek figür kadın ve erkek tiplerinin tasvir edildiği çok sayıda minyatür içerir.

Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Çözülüşü Sultan II. Hazine.20). XVII. Hazine. farklı resim üslûplarını yansıtan dinî ve ulu kişilerle astrolojik figürlerin tasvir edildiği büyük boyutlu minyatürler bulunur. Resim 66. nr. Falnâme. 1263) ile Divan-ı Nâdirî (TSMK. biyografi türündeki Tercüme-i Şekâ‘ik-i Nu‘mâniyye (TSMK. Resim 6. Osman devrinde (1618-1622). nr. Kaynak: Mahir. Tercüme-i Şekâik-i Nu‘mâniyye adlı eserde Orhan Gazi’den başlayıp Kanûnî Sultan Süleyman’a kadar hüküm sürmüş Osmanlı padişahlarının ve metinde anlatılan âlimlerin tasvirleri bulunur. Nakkaş Hasan’a atfedilir. Bu minyatürlerde figürlerin başlarının ve sarıklarının vücutlarına oranla çok iri tutulduğu. TSMK. Tek bir sanatçıya veya resim okuluna ait olmayan bu resimlerden Âdem ve Havvâ minyatürü. Osmanlı Minyatür Sanatı. Nakşî’nin doğaya sadık kalan bir gerçekçiliği benimseyerek figürleri dörtte üç profilden ve arkadan portre karakterinde resmetmesi. Hazine. Hazine. nr. o minyatürün bulunduğu sayfayı açan kişinin falı olduğunu belirtmiştir. yüzyıl başı. pencere  140   . Aynı dönemde Kalender Paşa tarafından düzenlenmiş Falnâme adlı eserde (TSMK. Kalender Paşa eserin önsözünde tasvirlerin karşı sayfasındaki metnin. 889) olarak tanınan mecmuadaki tasvirlerin tamamını yapmış ve şehnâmeci Nâdirî’nin yazdığı Şehnâme-i Nâdirî’yi (TSMK. kapı. 5970). 7b. Firdevsî Şehnâme’sinin Türkçe çevirisi olan Şehnâme-i Türkî’nin resimlendirilmesinde çalışan Nakşî.20: Âdem ve Havvâ’nın cennetten kovuluşu.Dönemin tarih konulu tek resimli eseriyse Hoca Sâdeddin Efendi’nin yazmış olduğu.. Hazine. Banu. Nakkaş Hasan’ın üslûp özelliklerini yansıtır (Resim 6. Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar Osmanlı tarihini konu alan Tâcü’t-tevârih’in kopya nüshasıdır (İÜ Ktp. 1703. Büyük boyutlu bu minyatürlerin hikâyeleri anlatılırken gösterilmek amacıyla yapılmış resimler olduğu düşünülmektedir. 1124) resimlendiren nakkaşlar arasında da yer almıştır. kendine özgü bir üslûp geliştiren Nakşî adlı nakkaşın resimlediği eserler hazırlanmıştır. 1703). İstanbul 2005. yandan ve arkadan tasvir edilenlerde vücutların çarpıklaştığı ve bu deforme edilmiş figürlerle resme mizah unsurunun katıldığı görülür. nr. nr. nr.TY. klasik Osmanlı minyatür üslûbundan ayrılan. y.

İstanbul’a gelen yabancıların siparişleri üzerine hazırlanan kıyafet albümlerinin dışında. Hazine.6. 1263. 74). Banu. XVII. Kaynak: Mahir.21).21: Molla Alâeddin Aliyü el-Müfti (Zenbilli Ali Efendi) tasviri. Osmanlı Minyatür Sanatı. özellikle İstanbul’a gelen yabancılar için hazırlanan kıyafet albümleri içerisinde. Correr Müzesi. yüzyılda minyatür geleneğindeki tasvirlerin. İstanbul 2005.22). yüzyılın sonlarına doğru hazırlanmış daha büyük boyutlu bir kıyafet albüm (Venedik. üç boyutlu beyaza boyanmış kale ve kent tasvirleri.ve kemer açıklıklarıyla kompozisyonlarına derinlik katmaya çalışması. Tercüme-i Şekâik-i Nu‘mâniyye. Cicogna 1971) içindeki çok figürlü kompozisyonlarla diğerlerinden ayrılır (Mahir. onu XVI. Hz. tasvir ettikleri hikâyenin sözlü olarak anlatılması sırasında gösterilmek üzere kullanılan bir dizi büyük boy resim günümüze ulaşmıştır. XVII. Hamza’yı sîmurg kuşu üzerinde tasvir eden minyatür bunlardan biridir (Resim 6. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi koleksiyonunda cilbentler içinde saklanan bu resimler arasında peygamber ve padişah resimleri bulunmaktadır. tek figür resimleri olarak yaygınlaştığı görülür. Resim. Toplumda yaşayan çeşitli meslek gruplarına mensup erkeklerle Osmanlı kadınlarının ev içi ve sokak kıyafetleriyle tasvir edildiği tek figür kıyafet albümleri resimlerinin arasında dönemin Osmanlı padişahının veya valide sultan olan hanım sultanın da resimlerine rastlanmaktadır. saray dışındaki nakkaşlarca. nr. 159b. yüzyıl nakkaşlarından farklı kılmıştır (Resim 6. s. y. Resim 30.  141   . Kıyafet albümlerinin büyük çoğunluğu bugün yurt dışındaki müze ve kütüphanelerde bulunmaktadır. TSMK.

Sultan İbrahim ve Sultan IV. Hamza’nın sîmurg kuşuyla Kaf dağına uçması. s. Kaynak: Majer. 4-181 [1871-4-181]. 364. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. nr. H. Silsilenâme. Resim 6. XVII. Kaynak: Mahir.22: Hz. yüzyıl ortaları. Murad. G. XVII. 2134/2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. 1683. 4-181 (eski nr. Viyana. Âdem’den başlayarak tüm dinî ve tarihî kişilere bağlayan resimli çizelge şeklindeki metinlerdir. Banu. İstanbul 2000.Resim 6. yüzyıl başında eserler veren Levnî’ye öncülük etmiştir (Resim 6. İstanbul 2005. Osmanlı padişahlarının bu dönemde ikamet ettikleri Edirne Sarayı’nda İstanbullu Musavvir Hüseyin tarafından resimlendirilmiş eserler arasında yer alır. Osmanlı padişahlarının soyunu Hz.. Hazine. Tesâvir-i Âl-i Osman.50). nr. Musavvir Hüseyin. A. Avusturya Ulusal Kütüphanesi. bu eserlerdeki dizi padişah portreleri tasvirlerinin kurgularıyla XVIII. Musavvir Hüseyin.F. yüzyılın ikinci yarısından günümüze ulaşabilmiş olan iki Silsilenâme nüshası (Ankara. Silsilenâmeler. 40a.1871-4-81). nr.23: Sultan IV. Mehmed. TSMK. Resim 31. Osmanlı Minyatür Sanatı.23).  142   . “Yeni Yaklaşımlar”. Padişahın Portresi. y.

Yeni Yazmalar.24) yer almaktadır. Levnî. Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan Surnâme-i Vehbî’dir (TSMK. 2164. III. Resim 6. XVIII. nr. Kaynak: Mahir. Batılılaşma dönemi Osmanlı tasvir üslûbunun ilk örnekleridir.25: Eteğini tutan kadın. nr. nr. İstanbul 1979. 3109) minyatürler. Osmanlı Minyatür Sanatı. Hazine. 1720’li yıllarda Osmanlı minyatür üslûbuna Batı resminin etkileriyle yeni ifade biçimleri kazandıran Levnî’den sonra.Z. Ahmed. F. Sanatçı. onun 1710-1720 yılları arasında saray için resmettiği kırk sekiz kadın ve erkek figürü minyatürü (Resim 6. nr. Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri. 3593). Kıyafet albümünde. İstanbul 2005. TSMK.24: Dâder Banu portresi. Resim 33. 8b.25). 2164) ile Sultan III. Ahmed’e kadar dizi padişah portrelerinin bulunduğu Kebir Musavver Silsilenâme’deki (TSMK. tek figür kadın ve erkek resimlerinde yenilikçi adımlar atan Abdullah Buhârî’dir. Mahmud döneminde (1730-1754) eserler veren sanatçının resimleri Levnî’den farklı olarak belirli bir modele bakılarak yapılmış gibidir (Resim 6. yüzyılın ikinci yarısında eserler veren bir diğer sanatçı. Kaynak: Çağman. Sultan I. Tanındı..Levnî tarafından yapılan Osman Gazi’den III. y. 1720 civarı. Resim 68. Ahmed.  143   . 1042. tüm minyatürlerinde ışık-gölge etkilerini vermeye çalışmış ve kendinden önceki nakkaşların başlattıkları perspektif kazandırma girişimlerini ileri götürmüştür. nr. Hazine. Abdullah Buhârî. yüzyıl ortaları. Resim 6. III. bir kıyafet albümü (TSMK. Banu. TSMK. Levnî’ya ait diğer eserler.

Aksaray. kâğıt üzerine de eserleri bulunan son sanatçılardır. silsilenâmeler. Gelişim süreci içerisinde kişisel üslûplarıyla Osmanlı minyatür sanatını yönlendiren sanatçılar. bazı tek figür resimlerinin kâğıt üzerine tempera veya yağlı boya teknikleriyle yapılışı. Gazvatnâmeler. artık üç boyutlu tarzda ve sulu boya ile çalışılmış oluşu. yüzyıl sonlarına aittir. Osmanlı minyatürünün sona ermesine yol açmıştır. yüzyılın başlarında hazırlanan kıyafet albümleri ve sefaretnâme türündeki eserlerde yer alan resimlerin.-XIII. Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu oluşmuştur. nr. Bu dönemde. Musavvir Hüseyin. XI ve XII. tuval üzerine yaptıkları padişah portrelerinin dışında. 5502) çeşitli kadın ve erkek tipleri yerel kıyafetleriyle resmedilmiştir. Abdullah Buhârî. Nakşî. XVI. Kayseri ve Konya gibi merkezlerde hazırlanmış eserlerde yer alırlar. yaygın bir felsefî din olan Maniheizm’e ait izler bulmak mümkündür. Özet İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin. daha çok kıyafet albümleri ve padişah portreleriyle sürmüş ve dönemin sevilen şairlerinden Fâzıl-ı Enderûnî’nin. peygamberler tarihi. Levnî. yüzyıl başında çözülmeye başlamış. Bu sanatçılar arasında en ünlüsü Nakkaş Osman’dır. Bu döneme ait kitap resmi örnekleri “Selçuklu minyatür üslûbu” adı altında gruplandırılmıştır. yüzyılda Levnî ve Abdullah Buhârî’nin eserlerinde üç boyutlu ve hacimli ifade biçimlerine kavuşmuştur. yüzyılın sonları ve XIX. TY. Nakkaş Hasan. yüzyıllarda Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya. Osmanlı dönemi minyatür sanatı erken dönemde Edirne ve Amasya’da hazırlanan eserlerdeki tasvirlerle ilk örneklerini vermiştir. figür tipleri ve kompozisyon anlayışı bakımından Selçuklu dönemi minyatürlerinin öncüleri olarak kabul edilir. Şehnâmeler Osmanlı padişahlarının kendi dönemlerinin veya kendinden önceki dönemlerin olaylarını konu alan eserlerdir. Matrakçı Nasuh. Nakkaş Osman. günümüze ulaşabilen ilk minyatürlü el yazmaları XI. tasavvuf. bilim ve edebî konulu eserler.  144   . Mezopotamya. Yunanca’dan Arapça’ya yapılan bu çeviri faaliyeti IX. XVIII. İslâm minyatürlerinde. XVIII. XVII. Başkent İstanbul’da Saray için çalışan nakkaş ve musavvirlerin ekip çalışmaları halinde hazırlanan resimli yazmalardaki örneklerle XIX. surnâmeler. Abbâsî Halifesi Me’mûn’un (813-833) bazı antik kaynakları Arapça’ya çevirtmesiyle başladığı belirlenmiştir. Or. Anadolu’da üretilmiş XII.1750 yılından sonra Osmanlı minyatürü. Osmanlı sarayının hizmetindeki Refail ve Kostantin Kapıdağlı gibi ressamlar. Minyatürlü Osmanlı el yazmalarının türlerini şehnâmeler. Refail ve Kapıdağlı Kostantin olmuştur. çeşitli ülkelerin kadın ve erkek güzelliklerini anlatan Hubannâme ve Zenannâme’sinin minyatürlü kopyalarında (Londra British Museum. Mardin. yüzyıla kadar devam etmiştir. İÜ Ktp. 7094. gazavatnâmeler. yüzyılda başlamış olmasına rağmen. yüzyıllara tarihlenen minyatürler ise Silvan. von Le Coq tarafından ortaya çıkarılarak 1923’te yayımlanan Maniheist Uygur minyatürleri. Uygurlar’ın başkenti Hoço’da (Doğu Türkistan) Alman bilim adamı A. Sinan Bey ve öğrencisi Şiblizâde Ahmed.. kıyafet albümleri ve sefaretnâmeler olarak gruplandırmak mümkündür. yüzyıl ortalarından sonra oluşan yalın anlatım diline sahip klasik Osmanlı minyatür üslûbu. Nigârî. Diyarbakır.

Mezopotamya. XV. yüzyıl d. Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu nasıl adlandırılmaktadır? a. Nakkaş Osman  145   . XVII. Selçuklu minyatür üslûbu d. sünnet düğünü şenliklerini anlatırlar. yüzyıl b. Timurî minyatür üslûbu b. Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya. Musavvir Hüseyin b. Osmanlı minyatür sanatına yön veren en ünlü nakkaş kimdir? a.Osmanlı serdarlarının fetihlerini konu alırlar. yüzyıl başında b. Klasik Osmanlı minyatür üslûbu ne zaman ortaya çıkmıştır? a. yüzyılın ortalarında c. IX. İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin ne zaman başladığı bilinmektedir? a. XIV. Kendimizi Sınayalım 1. XVIII. XVII. yüzyıl c. Moğol minyatür üslûbu c. X. Surnâmeler. yüzyıl e. Safevî minyatür üslûbu e. Nakkaş Hasan e. yüzyılın ikinci yarısında e. yüzyıl 2. Matrakçı Nasuh c. XVI. XI. Uygur minyatür üslûbu 3. XVI. Âdem’e kadar indiren bir silsileyi resimli çizelge şeklinde verirler. yüzyıl başında 4. Levnî d. yüzyıl başında d. Silsilenâmeler Osmanlı padişahlarının soylarını Hz.

Cevabınız doğru değilse. d 4. Şehnâme c. günümüze ulaşabilen minyatürlü yazmalar XI. e 5. Silsilenâme d. c 3. Kıyafet albümü b. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin Abbâsî Halifesi Me’mûn döneminde (813-833) başlamasına rağmen. Cevabınız doğru değilse “Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Doğuşu” kısmını yeniden okuyunuz. Cevabınız doğru değilse “Osmanlı Minyatürünün Yükseliş Dönemi” kısmını yeniden okuyunuz. b 2.  146   . Cevabınız doğru değilse “Klasik Osmanlı Minyatür Üslûbunun Doğuşu” kısmını yeniden okuyunuz. Selçuklu minyatür üslûbu olarak adlandırılmaktadır. Sıra Sizde 3 Osmanlı padişahlarının dönemlerini konu alan manzum biçimde yazılmış minyatürlü el yazmalarının türüne şehnâme denilmektedir. Sıra Sizde 2 XI ve XII. yüzyıllarda geliştirilen Türk-İslâm minyatür üslûbu. Sıra Sizde 4 Klasik Osmanlı minyatür üslûbu XVI. Gazavatnâme e. Osmanlı padişahlarının dönemlerini konu alan manzum biçimde yazılmış minyatürlü el yazmalarının türüne ne ad verilmektedir? a. ünitenin giriş kısmını yeniden okuyunuz. yüzyılın sonlarına aittir. yüzyılın ikinci yarısında Nakkaş Osman tarafından yaratılmıştır.5. b Cevabınız doğru değilse. Sefaretnâme Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. ünitenin giriş kısmını yeniden okuyunuz.

Filiz (2000). Filiz – Tanındı. G. Çağman. Die Seidenstrasse. “Yeni Yaklaşımlar”. Tanındı. 188-201. İstanbul. (2000). “İstanbul Sarayı’nın Yorumu: Üstad Osman ve Dizisi”. Zeren (1979). Zeren (1996). Türk Minyatür Sanatı. İstanbul.Yararlanılan Kaynaklar Atasoy. Turkish Miniature Painting. Padişahın Portresi: Tesâvir-i Âl-i Osman. Nurhan Çağman (1974). Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri. Malereien und Plastiken aus buddhistischen Höhlentempeln. Berlin.-M. Majer.  147   . H. İstanbul. Padişahın Portresi: Tesâvir-i Âl-i Osman. Çağman. Ankara. s. s. Härtel. 336-375. İstanbul. Yaldız (1987). H.

şirâze. mikleb. “Ciltçilik”. Ahmet Saim. Bir kabın bölümlerini açıklayabilecek. Arıtan. Anahtar Kavramlar • • Cild. Battal. hatip. kitap kabı. TDV İslâm Ansiklopedisi.  Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. İstanbul 1993. 148  . şal örneği. ebru. • • • M. VII. Uğur Derman’ın Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’deki “Ebrû” maddesini okuyunuz M. Türk ebruculuğunu tanıyabilecek. s. Uğur Derman’ın Türk Sanatında Ebru kitabını inceleyiniz. çiçekli. yazılı ebru. 551557. c. • • • • Tarihî kitap kaplarını tanıyabilecek. bülbülyuvası. Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Ebruculuğun tarihî gelişimini açıklayabileceksiniz.

Arapça’dan geçen “deffeteyn” adıyla da bilinir. Metni çok uzun olup da müellifi tarafından birer büyük kitap hacmiyle ayrılmış bulunan her bir bölüm de. http://://seramikciler. üzerine ister karton (mukavva). beraber olarak. Bunun sadberk (yüz yaprak) kelimesinden doğduğunu söyleyenler de vardır. terbiye edilmiş deri (parşömen) ve nihayet kâğıt kullanılmıştır. sol kapak denilmesi tercih edilir olmuştur. cilt olarak adlandırılır. şemsenin şekli beyziye çevrilmiş olsa da. Eski devrin kitapları sonrakiler gibi dikdörtgen değil. kitabın da kabı olur. ister deriden mâmul kap geçirilmiş olsun. Cildin Türkçe’de karşılığı olan deri ve buna bağlı dericilik. Bu. Kitabı parçalara ayrılmadan bir arada tutmak. bittiği yerdekine de “alt kap” adı verilir (Bizde yakın zamanlarda kap kelimesi yerine kapak denilmeye başlanmış. derici gibi kelimeler dilimizde tamamen başka mânalar taşıdığı için bu maksatla kullanılmasının kavram kargaşası yaratacağı unutulmamalıdır. üstünde ve altında kalan boşlukları doldurmak için buralara eklenen parçalara “salbek” (selbek) adı verilmiştir. onun dış tesirlerden korunması lüzum ve tedbirleri de beraberinde gelmiş olmalıdır. kare şeklindeydi. bir dolabın veya kutunun kapağı. bunu meslek edinenlere de mücellit adı verilir.blogcu. Türkçe’nin zenginliğidir). Batı’da ise bunun tam aksi uygulanır. Osmanlı Türkleri’nde kitabın başladığı sayfaların önündeki kaba “üst kap”. kitabın sayfa düzeni de sağdan sola doğru olur. Her iki kap. her iki yüzüne birer kap geçirilmesi ve bunların birbirine bir sırt (dip) ile tutturulması gerekir. Oysa. mesleğe ciltçilik. şekli dolayısıyla kelimenin güneş mânasına gelen şemsten türediği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Kitabın başladığı ve bittiği her iki tarafa geçirilen bu kaplar için malzeme olarak en ziyade hayvan derisi kullanılmış.com/ GİRİŞ Bir Kitap Kabının Bölümleri İslâm coğrafyasında sağdan sola yazılan Arap asıllı harfleri kullanan ülkelerde. daha da mühimi onu koruyup saklamak için. 149  . Bundan dolayı tanıtılan sanatın uygulamasına Türkçe’de teclîd. Üst ve alt kabın kısımları aynıdır. Bunların üzerine yazılan metinlerin. Bunlardaki “şemse” bölümü de sahaya uyum sağlaması için daire biçimindeydi ve bu. Kitap boyu kareden dikdörtgene dönüştükten sonra. Kap üstlerine kalıp yardımıyla basılan bölümler şunlardır:Ortadaki beyzî (yumurtamsı) şekilli bölüme şemse denilir. En eski kitap malzemesi olarak papirusten sonra. hatta sağ kapak. Arapça’da deri mânasına gelen cilt kelimesi de el maharetine dayanan bu işlemin anahtar kelimesi olmuştur. Alt kaba yapılan gerekli ilâveler ayrıca anlatılacaktır. sırasına göre varak halinde toplanıp birbirine bağlanmasıyla kitap gövdesi oluşur.Cilt ve Ebru Sanatı Dünyada “kitap” kavramı ortaya çıktığı zamandan beri.

şemse ve salbekin dışında tabii deri olarak bırakılan boşluktan sonraki dört köşeyi bağlayıcı nitelikte yer alan bölümlere köşebend denilir. Miklebin üstünde de kaptaki desen kalıpları aynen kullanılır. bunun ucundaki kabartma zencerek şeklinin kabın üstüne çerçeve şekliyle çıkması sağlanır. Miklebin sağlıklı ölçüsü şudur: Üst kabın üzerine kapatıldığı zaman. Ayraç gibi kullanılmadığı zamanlarda kitap gövdesiyle üst kap arasına kıstırılır.1: Klasik Osmanlı cildinin dış görünüşü: a) üst kalıp. bir yerine iki kenar suyu konulabilir (taslamak. yahut bir başka yuvarlak küçük kalıp basılır. c) alt kap. buna “mikleb şemsesi” denilir. Alışılagelmiş ölçülerden büyük olan kitaplara kap taslanırken. Mikleb eskiden numara konulmadan bırakılan sayfaların arasına katlanıp yerleştirilerek. Kitabın “boğaz” adı verilen kalınlığı ölçüsünde genişliği bulunan kısım da. Mushaflardaki sertâbın dışına desenli kalıp basılabildiği gibi “Ona ancak temizlenenler dokunabilir” meâlindeki Kur’ân-ı Kerîm âyetinin (el-Vâkıa 56/79) yazılıp kalıpla basılması âdet haline gelmiştir. Kenar suyunun iki tarafına çekiçle “zencerek demiri” vurularak. bunların çukur yerlerine zermürekkeple küçük tığlar çekilmiştir.Uğur Derman Arşivi 150  . d) sertâp.Bir kapta. kitabın boğazını dış tesirlerden de korur. okuma sırasında nerede kalındığına işaret oluşturur. en başından itibaren kabın üzerinde yapılan sanat uygulamaları için kullanılan Türkçe bir mücellitlik tabiridir). Şemse. Fakat şemse kalıbı miklebe sığmayacağı için ya kısmen aynı. Kitap yüksekliğinde hâlâ fazlalık kaldıysa. Mikleb nedir? Ne maksatla kullanılır? a b c d e Resim 7. dip. salbek ve köşebend bölümlerinin kenarları önceleri düz bırakılırken. çıkıntısı şemsenin tam ortasıyla örtüşmelidir. sadece üst ve alta “takoz” adıyla anılan ek kenar suyu konularak bu boşluk kapatılabilir. dışına “kenar suyu” da getirilebilir. Kitap kabının üstü anlatıldığı şekilde bırakılabileceği gibi. zamanla dendan denilen yuvarlak çıkıntılarla daha cazip hale getirilmiş. e) miklep Kaynak: M. Kenar suyundaki desenler kesintisiz işlendiyse “yekpâre su”. Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen beşgen şekilli kısım mikleb adıyla bilinir. Desen yerine hat kullanıldığında buna da “kitâbeli su” denilir. yuvarlak veya mekik biçimli şekillerle bölündüyse “parçalı su” (paftalı su) adını alır. Sertâb. miklebi alt kaba bağlayan “sertâb”dır. b) Sırt. Bu kısmın rahat hareketlendirilmesini temin için her iki uzun kenarında bırakılan. deriden ibaret yumuşak kısımlara dudak denilir.

Kap için seçilen deri. kitap gövdesi “yan kâğıdı” yardımıyla kap içine yapıştırılır. Batı kitap cilti sırta yapışmadan bombeli olarak bırakılır. sahtiyan (keçi derisi) veya meşin (koyun derisi). kitap gövdesine yapışık ve düzdür. Doğu’da üst ve alt kap ayrı ayrı taslanıp. ancak ayrıntılarda farklılıklar görülür. Çünkü Batı ciltleri rafa dik olarak konulurken kitabın gövdesinin sürtünme ihtimali fazladır. herhangi bir yazı veya desen bulunduğuna ender rastlanır. Batı tarzı ciltle aralarında bir karşılaştırma yapılırsa: Kitap gövdesiyle üst ve alt kabın boyları Doğu ciltinde aynı olup Batı ciltinde kap sırt dışındaki üç tarafından birkaç milimetre taşkınlık gösterir.Uğur Derman Arşivi Doğu-Batı Kitap Kaplarındaki Belirgin Farklar Kitap ciltleme usulü Doğu’da yayılan bütün İslâm coğrafyasında esas itibarıyla aynıdır. “Mukat payı” yanlıştır. Bundan dolayı adını Doğu cilti olarak yönlendirip. ciltleme sanayiinden sonra şerit halinde hazır alınıp kitap sırtının üst ve altına yapıştırılır. Şirâze. mermer üzerinde ıslak vasatta “bıçkı” denilen âlet yardımıyla iç tarafından yanlamasına tıraş edilerek kâğıt gibi inceltilir. çünkü işlem yapılırken 151  .Resim 7. birkaç adedi biri diğerine ağırlık vermeyecek şekilde üst üste yerleştirilir. Batı ciltinde üst ve alt kaplarla sırt birlikte hazırlanır. vişneçürüğü veya ördekbaşı yeşili bir renge ılık banyoda boyanmış olmalıdır. hangi deri cinsi tercih edilecekse. Doğu’da alt kaba bağlı olarak kitabın boğaz kısmını örten sertâb ve bunun devamında ise ucu üçgen biçimli mikleb kısımları bulunur. Doğu’da ise deri sırt. Batı ciltinde üst ve alt kapların birbiriyle aynı olmasına karşılık. doğrusu “muhat payı”dır. Klasik mücellitlikte öğrenilmesi gereken ilk merhale budur. debbâğhânede önceden temizlenip kahverengi. siyah. sırt (dip) için geniş bırakılmış deri uzantıları (muhat payı) buraya yapıştırılarak tutturulur (“İçine alma payı” mânasına gelen muhat payı cilt sanatına dair yakın zamanlarda yapılan bütün neşriyatta “mukat payı” imlâsıyla yazılmıştır). Kitabın Ciltlenme Usulü İlk iş olarak. Eskiden Batı ciltinde de böyleyken. Doğu ciltlerinde örme usulüyle yapılır. Doğu’da ise kitap rafa yatık durumda.2: Kitap kabı taslanırken kalıplara göre mukavva üzerinde pencere açma işlemi (Kullanılan kalıplar ve ucu şekilli çiviler de görülüyor) Kaynak: M. Bu ilâvelerin yapılmadığı kitaplar da vardır.

Tıraşlanmış deri. Son cüzün içinden geçirilip sırtta düğümlenir. Basılacak kalıpların sınırı mukavvaların sadece ikisi üzerinde çizilerek görünür hale getirilir. rûmî çeşitleri. salbek. Bütün cüzler bitene kadar bu işlem sürdürülür. çift baklava. Eskiden hazır mukavva bulunmadığı için kağıtların bir büyük ahşap levha üzerine. “Gömme şemse” tekniğiyle yapılacak kaplarda şu farklı uygulama gerekir: Yine kitap ölçülerinde olmak üzere. Bu maksatla çiriş tozuyla hazırlanmış bir tutkal kullanılır. Sırt (dip) tarafı ise muhat payı olarak yapıştırılmadan geniş bırakılır. Bezemesiz sade deriyle kap yapılışı böyle olur. Doğu’nun ortak malı sayılan hatayî gurubu çiçekler. tazyik altında kurumak üzere bekletilir. biraz evvel anlatıldığı şekilde her iki kabın üzerine yapıştırıldığında. tıraş esnasında buna dikkat edilir. Kalıplar buraya yerleştirilip. Kitabın açılıp kapanma yerine rastlayan derinin daha kalın bırakılması. Kap. Daha sonraları. Aynı işlem alt kap için de tekrarlanır. Derinin tıraşlanması işleminden sonra alt ve üst kap olarak kitabın eni ve boyuyla aynı ölçüde kesilmiş iki mukavvanın üstüne bu deri sırt dışındaki üç tarafından içeriye kıvrılarak bütünüyle gergin bir şekilde yapıştırılır. Bu maksatla ibrişim (ipek iplik) kullanılır. görünüm de o nisbette zenginleşir. bunun yerine dayanıklılığı fazla olan sarı pirinç madeninden kalıplar yapılmıştır.. Evvelden hazırlanmış olan kaplar. bulut gibi tezyinî unsurlar şemse. Geçmiş yüzyıllarda üstüste yapıştırılarak sertleştirilmiş “manda köselesi” üzerine aktarılan desenler itina ile hakkâkler tarafından oyulur. Kitap sırtının üst ve altına dağılmayı önlemek için çift renkle örülen şîrâzenin farklı isimlerle anılan çeşitleri vardır: Geçmeli. Fırçayla zermürekkep kullanılarak deri üzerine işleme tarzında gerçekleştirilen yazma kapların ön hazırlığı da bu usulledir.Şirâze örülmeden önce her bir cüzün içinden bir ibrişim atılır. tek baklava. desenler kabın üstünde kabartma olarak kendini gösterir.. Doğu tarzında ciltlemek için. önce kitabın Batı’daki forma karşılığı cüzleri üstüste birbirine bağlanarak dikilir. Günümüzde de biri düz. üzeri geçerliliği kalmamış yazılarla dolu yazma kitap varaklarının bu maksatla kullanıldığı görülmektedir. Zamanımızda tamir için eski kitap kaplarının arası açıldığında. kabın çabuk yıpranmasını önlediği için. “Gömme şemse” için kullanılacak kalıpların hazırlanmasına. tarrah denilen sanatkârlar tarafından desenlerinin çizilmesiyle başlanır. kullanılmaktan dolayı eskidiğinde kalıp yenilenirdi. Ne kadar farklı desene sahip olan kalıp kullanılırsa. usulüne göre üstüste yapıştırılması yoluna gidilir ve bu “murakka‘ germe” işleminin sonunda mukavva elde edilirdi. ıstampa âleti altında baskıya alınarak kuruması beklendiğinde. alafranga. dipteki uzantılarından kitabın sırtına önce alt kap sonra da üst kap sırasıyla bağlanır. köşebend. sıçan dişi. Dendan çivisi ile bu çizgilerin üstüne çekiçle vurularak kullanılacak kalıpların ölçüsüne göre mukavva üzerinde pencereler açılır. kenar suyu bölümlerinde yerine ve usulüne göre kullanılmışlardır. Bunun için cendere denilen âlet kullanılır. diğeri kalıba göre açılmış boşlukları bulunan mukavva üstüste yapıştırılır. kalıpların oturtulacağı yuvalar çukur haliyle görülür. üst ve alt kaplar için ikişer mukavva hazırlanır. Bundan sonra kitabın sırtına dip kösteği denilen bir deri yastık yapıştırılır.derinin üzerinde oluşabilecek bir yırtık bütün emekleri boşa çıkartır. Kitap Kapları Üzerindeki Tezyinî Uygulamalar Kitap kapları üzerinde birbirinden ayrı iki tarz tezyinî uygulama yapılır: 152  . sağ sol yolu.

Resim 7.4: Murassa‘ kap (Yedikuleli Seyyid Abdullah’ın Sultan III. Bunlara “yazma kap” veya “yazma cilt” adı verilir. Ezilip jelatinli suyla karıştırılarak elde edilen zermürekkep (altın mürekkebi) ile deriyle kaplanmış kabın üzerine fırçayla desenler işlenilip parlatılır. Bu usule bağlı olarak iki farklı uygulama daha görülür: 153  . Çifte kenar suyunun iç tarafında takoz görülüyor.Uğur Derman Arşivi Resim 7.3: Mülemma‘ bir kap. Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi 1. Ahmed için yazdığı mushafın kabı) Kaynak: M.

tersine görüntüyle (girintili yerler çıkıntılı. Zilbaharın doğru adının zerbahar olduğunu söyleyenler de vardır.a) Masif altınlanmış desenlerin üzerinde “yekşah demiri” yürütülerek çukurlaştırılan ince kanallar açılırsa buna “yekşah kap” denilir. asırda pek moda olmuştur. çıkıntılı yerler girintili) meydana çıkar. yüzyılda zermürekkep ve gerektiğinde ilâve renklerle işlenen Batı tarzı çiçeklerin yer aldığı yazma kaplara da “şükûfe cilt” (kap) denilmektedir. mukavvanın üstüne gerilerek yapıştırılır. Kalıbın. g) Desenler kabın bütününü kaplıyorsa bunun adı “sıvama” veya “yekpâre” kap olur. Eğer desen kabın bütününü kaplıyorsa buna “mülemma‘ kap” adı verilir. b) Zermürekkeple kabın üstüne kafes tarzında geometrik çizgiler çizilip kesişen yerler nokta demiriyle çukurlaştırılırsa buna “zilbahar kap” denilir. d) Kalıpla basılmış desenlerin hem girintili hem çıkıntılı yerlerine fırça ile zermürekkep sürülüp parlatılırsa buna “mülemma‘ şemse” denilir. Bu basit tarz XIX. evvelce hazırlanmış basılı şemse. h) Kabın üstünde desenin belirli noktalarına çakma yoluyla kıymetli taşlar da yer alıyorsa “murassa‘ kap” adını alır. buraların daha parlak görünmesini sağlar. Altınlı saha üzerinde açılan kanallar. Bunun için önceden “taslanmış” kalıplar tazyik altında basılır ve kalıbın üstündeki desenler. aynı zamanda mülevven sınıfına girer. parlak veya mat tonlar yanyana getirilerek cazibe sağlanmıştır. Buna “alttan ayırma şemse” denilir. c) Kabartma desenlere altın sürülüp. 2. düz deri kabın üzerinde gerekli yuvalar açılarak. belirli kısımlara oturtulacağı derinliğe sahip. buna “üstten ayırma şemse” adı verilir. kabartma olan desenler deri rengiyle bırakılmış olur. Bu kaplardaki altın kullanımında sarının yanı sıra yeşile de yer verilmiş. çökertilen kısımlar deri haliyle kalırsa. e) Şemse kalıbını basmak yerine. c) Bilhassa XIX. 154  . j) Kabın iç tarafında kullanılan deri üzerinde desenler oygu şekliyle işlenmişse ve sonra zemini zermürekkep veya boya ile renklendirilmiş mukavvaya yapıştırıldıysa buna “müşebbek şemse” denilir. buralara yerleştirilip yapıştırılması da ayrı bir uygulama tarzıdır. bunun için kuyumcu ile mücellitin işbirliği gerekir. b) Kalıp basılmakla çökertilmiş yerlere fırçayla zermürekkep sürülüp buralar zermühreyle parlatılırsa. Küçük kaplar için tek kalıp kullanıldığı görülmektedir. Bu yekpâre kapların kalıbı kabın yarısına basılacak şekildedir. i) Desenler mukavvaya henüz yapıştırılmamış olan deri üzerine altın iplikle işlendiyse “zerdûz”. Yapılan işleme göre bunda da şu farklılıklar görülür: a) Motifler altın sürülmeden deri renginde kalırsa buna “soğuk şemse” denir. bu. gümüş iplikle işlendiyse “sîmdûz kap” denilir. deriyle kaplanmış olan kitap kabına yapılan uygulama. Bir evvelki tarz. salbek ve köşebendlerin. İşleme tamamlandıktan sonra deri. f) Kitap kabında deri renginden başka fazladan bir veya birkaç renk de yer alıyorsa böyle kaplara “mülevven şemse” adı verilir. farklı renklerle yapılmışsa. “kātıa şemse” adıyla da bilinir. birinci yarım basıldıktan sonra diğer yarım da basılarak kabın yüzü tamamlanır.

yüzyıllarda bu tarz Edirne’de yaygın olduğu için “Edirnekârî kap” adıyla da bilinir. Hem işlenen nakışlara albeni kazandıran. Kullanılan kumaş zerduva denilen bir hayvanın kürküne benzediği için. doğrusu “kitap kabı” dır. Sonra altın ve sair boyalarla. sertâb (alttan ayırma).5:Murassa‘ kabın iç tarafı (Mülemma‘ ve üstten ayırma). Osmanlılar’da XVII-XVIII. Kaynak: M. Öğrendiğiniz kitap kabı çeşitleri içinde kalıp kullanılmadan yapılanlar hangileridir? Resim 7. sakız (reçine) ve sair maddelerin terebantinde eritilmesiyle elde olunan rugan (lak) maddesi ince tabakalar hâlinde akıtma veya fırçayla sürme yoluyla kabın üzerine sürülür. “Kitap kapağı” denilmesi yanlıştır. etrafı ince deri. buna “ebru kap” denilir. buna “zerduva kap” diyenler de vardır.k) Kabın etrafı yaklaşık 1 cm. Kuruduktan sonra. ortası ebru kâğıdıyla kaplanmışsa.Uğur Derman Arşivi 155  . üslûplaştırılmış veya tabiî haliyle çiçek (bazen hayvan) motifleri. genişliğinde deriyle çevrilmekle beraber. Bu son ikisine her nedense “çârkûşe kap” denilmekteyse de. Bunun içine önceden “arûsekli sedef” kırıntıları da konursa daha cazip görülür. üstü kâğıt ile kaplanmış kabın zeminine üstübeçle astar çekilir. böyle olması için iki dış köşenin sağlamlaşması maksadıyla. m) “Ruganî kap” yapılmak istenirse. günlük hayattan manzaralar işlenir. hem de dış tesirlerden koruyan rugan maddesi dolayısıyla bunlara “ruganî (son devirde de lake) kap” denilmiştir. l) Ebru kâğıdı yerine kadife cinsi kumaş kaplanmışsa buna “kumaş kap” adı verilir. buralara üçgen biçiminde köşebent deri yapıştırılması gerekir.

Yeri gelmişken şunu belirtmekte fayda vardır: İslâm tarihi boyunca hat ve buna bağlı olarak bezeme ve cilt sanatlarına bu derecede 156  .6: Ali Üsküdarî’nin ruganî cönkü (Sırt yüksekliği az. Bunlar düz deriden olabileceği gibi. “Kitap muhafazası” denilmesi yanlıştır. hatta kitâbeli kuşaklar oluşturuyorlardı. bu sanatta ilk hatırlanacak ülkedir.Uğur Derman Arşivi Resim 7.7: Bir cönkün iç tarafındaki müşebbek şemse Kaynak: M. soğuk damga veya ısıtılmış aletlerle deri üzerinde baskılı şekiller.Uğur Derman Arşivi Kitap Mahfazaları Ciltlenmiş kitabın dış tesirlerden muhafazasını temin için kutu görünümünde. ebru kâğıdıyla kaplanmışları da bulunur. İslâmiyet’e giriş öncesi: Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri’nden kalma bazı eserlerde sanki sonradan geliştirilen ciltleme tekniğinin ilkel şeklini hatırlatan izlere rastlanmıştır. Memlükler gibi Mısır’da hüküm süren Türk devletleri kitap kaplarında geometrik desenlerden başka. sayfa genişliği çok olan kitaplara “cönk” veya “sığır dili” denilir) Kaynak: M.Resim 7. Cilt Sanatının Tarihî Seyri Türklerde cilt sanatının iki safhası vardır: 1. 2. Kitabın sürülerek içine itildiği mahfazanın iç tarafına tutturulmuş bez veya deriden şerit çekilerek kitabın kolay çıkması sağlanır. doğrusu “kitap mahfazası” dır. yanda kapağı bulunan mahfazalar da yapılmıştır. bunun kitap kaplarında kullanılışı Mısırlı Hristiyan Koptlarla başlamıştır. Önceleri kitap kabı olarak üstü altınlanmış deriyle kaplı sedir ağacı revaçtaydı. taşıdığı kitabın kabına uygun desenlerle de hazırlanabilir. İslâmiyet’in doğduğu saha olan Güney Arap yarımadasında dericilik ilerlemiş olmasına rağmen. İslâm’dan sonra da Mısır. Tolunoğulları.

Bu devirde yapılan ruganî kaplar da dikkat çeker. Artık Batı ile yüzyüze gelen Osmanlı sanatında bunun tesirleri görülmeye başlamakla beraber. yine de kimliğini koruyan şaheserler verilir. Ahmed (1703-1730) Topkapı Sarayı’nda müstakil kütüphane inşa ettirecek derecede bir kitap tutkunudur. Nihayet 1936’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak açılan Türk Tezyinî Sanatları şubesinde. XVIII. Osmanlı devri kitap kaplarının ilk örneklerinde Selçuklu tesiri belirgindir. Kalıp basmak yerine yürütme demiriyle çizilen tezyinî unsurlara yer verilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed devrinde (1451-1481) yapılan ciltlerde Timurlu. hayranlık uyandıran kitap kapları yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin XVII. Bâyezid döneminde (1481-1512) saray çevresindeki nakkaşhânenin imâlatı olan enfes kitap kapları görülür. Murad (1574-1595) devirlerinden şahane örnekler zamanımıza gelmiştir. klasikle münasebetlerin iyice koparıldığı bir çağdır. Bazı kaplarda şemse-köşebend arasındaki boşluğa yazma kaplarda olduğu gibi. Anadolu Selçukluları devrinden zamanımıza intikal eden cilt örnekleri fazla değildir.1447) Herat ve Horasan’daki valilik döneminde Suriye ve Mısır’dan gelen mücellitler bu sanatı erişebileceği en yüksek seviyeye getirmişlerdir. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı tahtında yirmi yedi yıl kalan Sultan III. zermürekkep ve fırça ile havalı veya çift tahrir denilen küçük ve ince motifler işlenir. yürütme demiriyle. 157  . köşebent ve gerektiğinde kenar suyu bölümlerinin yer aldığı kapları tercih etmişler. Kalıp yerine. kitap kaplarında da kendini gösterir. Artık işin kolayına kaçıldığı için yazma kap tarzı daha yaygındır. yüzyıldaki duraklaması kitap kaplarında da hissedilir. Gömme şemse kaplar ara sıra yapılmakla beraber. Tebriz. İran’daki Safevî devri de Timûrlular dönemi gibi sanatkârane ciltlerin görüldüğü bir çağdır. Lâkin yine de letâfetini muhafaza eder. kalıpla basılarak yapılan kitap kapları da. Yine Timur’un torunu Baysungur (1397-1433) “Kitaphâne” ismiyle kurduğu sanat atölyesinde hat. Akkoyunlu ve Karakoyunlu tesirleri de görülür. salbek. bu durum Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî devrinde de sürmüştür. minyatür gibi sanat dalları arasında mücellitliği de ön planda tutmuş. eski asaletini kaybetmiş sıradan örnekler ağırlıktadır. Herat’ta yapılan dışı ruganî (lake). Bugün Türk cilt sanatında aynı üslûbun hâkimiyeti sürmektedir. Timur’un oğlu Şâhruh’un (ö. ruganî cinsleri gibi göz alıcıdır. Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566) ve kitap meraklısı Sultan III. Asya kıtasında cilt sanatı denilince Timurlular’ın bıraktığı Herat ciltleri hiç unutulmayacak örneklerdir. asır. Şîraz ve İsfahan merkezlerinde. arada boşluk bırakmayı tercih eden Osmanlı mücellitleri şemse. Asrın sonlarında tezhip sanatına tamamen hâkim olan Batı tarzı desenler. farklı ve bol desenli kalıplar kullanmışlardır. Kabın üstünün tamamen desenlerle dolu olması yerine. içi oymalı (müşebbek) ciltler bugüne kadar geçilebilmiş değildir.önem verilmesi. klasik tarzdaki kitap kaplarının yeniden tanınması ve yayılması için büyük gayret gösterilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en güzel ve mükemmel şekliyle mushaf hâline getirilmesi gayesinden kaynaklanmıştır. Hele XIX. Üst ve alt kabın birbiriyle desen bakımından farklılık göstermesi de olağandır. Sultan II. Deri renkleri de eskisine göre çeşitlenir. tezhip. Koyu kahve veya vişneçürüğü renklerinin tercih edildiği bu kaplarda geometrik desene pek rastlanmaz. şükûfe kaplara da daha çok rastlanır. Zilbahar adıyla bilinen basit uygulamanın yanı sıra.

Aralarında sermücellit (mücellitbaşı). 158  .Uğur Derman Arşivi Resim 7. serbölük.Resim 7. Sair sanatları da içine alan ehl-i hiref (sanat ehli) teşkilâtında “Cemâat-i Mücellidân-ı Hâssa” (padişaha mahsus mücellitler topluluğu) adıyla anılan mücellitler. şâkirdleri (çırakları) ile sanatlarını icra ederlerdi.8: Zilbahar kap Kaynak: M.9: Ebru kap (Hatîb Mehmed Efendi’nin şal örneği) Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi Türk Tarihindeki Meşhur Mücellitler Geçmiş yüzyıllarda saraya bağlı nakkaşhâneye mensup veya dışarda serbest olarak mesleğini icra eden mücellitler mevcuttu.

sonra da Fransa ve İtalya’da mermer kâğıdı veya Türk “mermer kâğıdı”. Abdi. Sermücellitlerin bazıları sıralanırsa: Yedikuleli Alâeddin. serkethüda. asırdan itibaren Japonya’da suminagaşi adıyla sulu vasatta yapılan bir takım çalışmaların mevcudiyeti. Çünkü kaş yapan. Hâtif Ali (XVIII. bu sanata “ebru” denilmesi bir çelişki sayılmamalıdır. Zaman içinde İngiltere ve Amerika’ya da yayılan ebru kağıdı. Âşık Osman. Mehmed Yâdigar. Hindistan üzerinden İran’a ve sonra da İstanbul’a kadar yayılmıştır. Hacı Ahmed. telaffuz zorluğundan dolayı son yüzyılda Türkçe’de ebruya dönüşmüştür. Çâkerî XVIII. asır başlarında İpekyolu’nu takiben İran’a geçişinde “ebrî” olarak isimlendirilen bu sanat. Yukarıda ismi verilenler dışında kayda değer Osmanlı mücellitleri şunlardır: Solak Süleyman.seroda. her ülkenin sanat anlayışına göre bir başkalık gösterir. Câfer Eyyûbî. hem nakkaş olarak sanatını icra edebiliyordu. XVI. Necmeddin Okyay (1883-1976). Mehmed Çelebi. yüzyıldan hatırlanacak mühim isimlerdir. Süleyman (XVII. netice almak bir takım şartlara bağlıdır. 159  . Salih. Râgıp. yüzyıl). İstanbul’dan Avrupalı seyyahlar tarafından kendi memleketlerine götürülen ebru kağıtları önce Almanya’da. Sacid Okyay (1914-1999) sıralanabilir. görünüşüyle gerçekten bulut kümelerine benzer şekiller taşıdığından. Kasımpaşalı Tosun. İçinde kaş gibi şekiller de görüldüğünden. Bu sanat. Son zamanlarda “ebrucu” mânasına bizde uydurulan “ebruzen”in kullanılması da bir hatadır. hatta sadece “Türk kâğıdı” adıyla tanınıp benimsenmiş ve oralarda da yapılmaya başlanmıştır.1936) ve onun yetiştirdikleri yürütmektedir. Eskiden aynı sanatkâr hem müzehhip. Osmanlı ülkesinde de revaç bulan aynı isim. Tevfik. Ahmed Hazine. İslâm bezeme sanatlarının hazırlanış tekniği bakımından en ilgi çeken ve süratli netice alınanı olan ebruculuğun menşei hakkında kesin bir hükme varmak mümkün değildir. Ali Yûsuf. Mustafa Çelebi. Hasan. Ancak. yüzyıl). asır ortalarında ebruculuk. Osmanlı devrinde İstanbul’daki hazırlanış tarzı anlatılacak olan ebru kağıdının yapılmasında kullanılan alet ve malzeme öncelikle tanıtılacaktır. Karamehmed. Nûreddin. Kadri… Kütüphaneye ehemmiyet veren medreselerin kadrosunda da eskiden mücellit bulunmakta ise de bu. hem mücellit. Hüseyin Çelebi. galat olmakla beraber. asırdan itibaren Çin’de liu-şa-şien XII. Pîr Dâvud. Türkistan’dan en geç XVI. Bunda. müphem de olsa bir fikir vermektedir. kaş çalan mânasına gelir. “Cemâat-i Mücellidân-ı Hâssa” ne demektir? EBRU Ebru kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kâğıt ve bunu hazırlama sanatıdır. Ali Üsküdarî. su üzerine boyaların serpilmesiyle gerçekleştirilir. VIII. yüzyıl). Aşağıda. Ruganî kap yapanlar arasında Yûsuf Mısrî. Klasik ciltin unutulduğu son yüzyılda bunu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğreten Bahaddin Tokatlıoğlu (1866-1939). buluta nisbet ifade eden bu Farsça ismi doğrulamaktadır. Hidâyet. Kasımpaşalı Hâfız. zamanla azalmıştır. Bunların isimleri bazı eserlerine koydukları imzalardan öğrenilmekteyse de hayatlarına dair bilgi bulunmamaktadır. kullanılan değişik malzemenin de rolü olmalıdır. daha sonraki asırlarda Çağatay Türkçesiyle “ebre” adını alarak Türkistan’da ortaya çıkan bu sanatın tarihî gelişimi hakkında. Aynı yüzyılın sonlarında. Süleyman Çelebi (XVI. kethüda unvanlarıyla rütbelendirilenleri vardı. Bugün aynı mesleği İslâm Seçen (d. Şimdilerde ebruculuğun İran’daki ismi ebrbâddır. çünkü ebru kelimesi Farsça’da “kaş” mânasına gelmektedir. Mehmed Halîfe. Hacı Said.

Önce dövülerek. beyaz renk için isfidaç (üstübeç. Kitre: Teknenin içine konulacak suya kıvam vermek. Tel çubuk: Serpilmiş boyalara şekil vermek için ince. dikdörtgen şeklinde bir teknedir. sonra da mermer üstünde biraz su ilâvesiyle dış bükey bir el taşı (desteseng) ile inceltilerek bu boyaların zerrelerine ayrılmaları sağlanır. mavi renk için çivit ağacından elde edilen ve en makbûlü Pakistan’ın Lahur (Lahor) şehrinden gelen Lâhur çividi. Şimdiki modern fırçalarla ebruya uygun boya serpilemez. Aynı hususiyeti taşıyan bazı bitki boyaları da kullanılmaya uygundur. krem renginde düzgün olmayan plakalar veya şeritler halindedir. Öd: Kitreli suyun üstüne serpilen renklerin birbirine karışmadan yayılması lâzımdır. böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan ve geven isimli çalı sınıfından bir Anadolu bitkisinin salgısı olan bu madde. boya damlatmak için kalınca tel çubuk kullanılır. hilbe (boy tohumu) gibi maddeler de Osmanlı ebruculuğunda kullanılmış.Âlet ve Malzemeler Boyalar: Ebruculukta tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen ve “toprak boya” denilen bu boyalar suda erimez ve yağ barındırmazlar. Boya çeşitleri sınırlı olmakla beraber. Bu maksatla. çinko veya galvanizden hazırlanmış. Bir tekne kitreli sudan yaklaşık 600 ebru kâğıdı çıkartılabilir. Bunun geniş veya dar taraklı çeşitleri bulunur. Ebru Teknesi: Kullanılacak kâğıdın en ve boyuna uygun ölçüde ve 6 cm. Eskiden bu maksatla tek at kuyruğu kılından faydalanılmıştır.daha fazla öd koymak gerekir. sonradan ilâve edilen her renge -önceki renklerin arasında yayılmaya çalışıp kendisine yer açabilmesi için. derinliğinde. tuğla kırmızısı renk için gülbahar (demir oksitleri fazla olan bir toprak boya cinsi). zırnık ve Lahur çividi karışımıyla bulunur) elde edilmesi sağlanmıştır. morumsu vişneçürüğü renk için Hindistan’da bazı dalların üstünde şebnem şeklinde oluşan lök (lak) maddesi. Fazla öd taşıyan boya daha çok yayılır. Batı dünyasında ise kitre yerine denizkadayıfı denilen bir yosun cinsi tercih olunmuştur. bazik kurşun karbonat). tütün rengi için Çamlıca toprağı. sahlep. lâciverd renk için Afganistan’daki Bedahşan’dan gelen ve lâcivert taşı (lapislazuli) adıyla bilinen Bedahşî lâciverdi. kullanmadan önce her boyanın içine kâfi miktarda konur. Suda bekletilerek miktarına göre 1/100 nisbetinde ve boza koyuluğunda erimesi sağlanır ve bir bez torbadan süzülür. içinde gerilim sağlayan safra asitlerinin bulunduğu sığır ödü. ayva çekirdeği. siyah renk için is mürekkebinin de ana maddesi olan balmumu isi veya beziryağı isi. bunların birbirine katılmasıyla yeni renkler (meselâ: yeşil renk. Fırça: İnce ve düz gül ağacından kesilip çıkarılmış bir çubuğun çevresine gevşek olarak sarılmış at kuyruğu kılından yapılma fırçalar kullanılır. Klasik ebruculukta kullanılan boyalar şunlardır: Sarı renk için zırnık (arsenik sülfür). Tarak: Tahta çıta üstüne belirli sıklıktaki ince çiviler saplanmakla “taraklı ebru” yapılmasında kullanılacak tarak hazırlanmış olur. Ebru yapımında. Kitre yerine keten tohumu. 160  .

renkler suyun sathına bulut kümeleri gibi yayılır. Bu sebeple ebruculuk. tekne sathındaki önceden meçhul görüntü de küllî iradeye benzetilmiştir Renkler battal ebrusu hazırlar gibi serpildikten sonra. bu tarzdaki ebruya “battal ebrusu” adı verilir. ebru sanatkârının boyaları serpmek dışında tekneye müdahalesi mümkün değildir. e. içindeki öd miktarına göre daha evvel atılanları itip sıkıştırarak kendisine yer açar. ince tel çubuğun ucu kitreli suya dokundurulmak şartıyla önce yukarıdan aşağıya veya sağdan 161  . i) sünbüllü ebru aleti. evvelden hazırlanıp süzülmüş kitreli suyun üstüne.Resim 7.f) tarak aletleri. h) boya kabı ve serpme fırçası. boyaları serpmek cüzi iradeye. Aynı tarzın somaki mermerini hatırlatan renkle yapılan cinsine “somaki ebrusu” denilir Battal ebrusunda. küllî ve cüzi iradenin izahı için arif kişilerce müşahhas bir hadise olarak kabul edilmiş.g) toprak boyayı inceltme taşı. b) kürek. bir noktadan sonra. öd ilâve edilmiş olan boyalar.10: Ebrûculukta kullanılan âlet ve malzeme: a) Kitre. fırça yardımıyla ve her tarafa aynı sıklıkta serpilmeye başlanır. Her yeni atılan renk. ortaya çıkan şekillere uymak zorundadır. c) boyanın ezilmesi.11: Teknede battal ebrusu yapılması (Mustafa Düzgünman) Kaynak: M. d) desteseng.Uğur Derman Arşivi Resim 7.Uğur Derman Arşivi Ebru Kâğıdının Yapılması Tekneye konulan. j) üç adet biz Kaynak: M.

tel çubuk yardımıyla kenardan merkeze doğru helezonî hareketler yapılırsa “bülbül yuvası” adıyla anılan ebrular elde edilir. Taraklı ebru nasıl yapılır? Resim 7. tel çubuğun hareketleri düzensiz ve dâiremsi olursa “şal örneği”.Uğur Derman Arşivi 162  . Buna bağlı olarak XVIII. Okyay’ın öğrencisi Mustafa Düzgünman da (1920-1990) bu çiçek çeşitlerine papatyayı eklemiştir. “hafif ebru” adıyla anılır ve bilhassa üzerine is mürekkebi ile hat örnekleri yazmak için cazip bir zemin hazırlanmış olur. gonca gül.sola. Bir ebru çeşidi daha vardır ki. gelincik. Bunda. sanat tarihimizde “Necmeddin ebrusu” adıyla tanınır. İnce tel çubuk. Osmanlı devrinin tanınmış ebrucularından Ayasofya Camii hatibi Mehmed Efendi’nin (ö. Aynı işlem neftyağı ile yapılırsa ebru zemininde küçük boşluklar açılır. Bütün bu ebru çeşitlerine en son olarak dağılmayan bir koyu renk serpilmesiyle “serpmeli” vasfı kazandırılmış olur. sonra da diğer yönde keskin ve muntazam hareketlerle bütün satıhta yürütülürse ortaya çıkan ebruya “tarama (gelgit) ebrusu”. yürek. kasımpatı. Önce tarama ebrusu yapılıp.1773) buluşu olduğu için “hatip ebrusu” adıyla bilinir. tarak âleti teknenin üstünde dolaştırılırsa. battal ebrusundaki gibi serpilerek. Lâkin Osmanlı Devleti’nin son yıllarında (1917-1918) ilk defa hattat Necmeddin Okyay (1883-1976) eliyle. asrın bitişine doğru aynı usulle çiçek şekilleri de yapılmak istenmiştir. böyle kâğıtlar yazının rahat yazılabilmesi maksadıyla ayrıca âharlanır. böyle hazırlanmış ebrular için “neftli” deyimi yaygındır Teknedeki kitreli su kullanılıp kirlendikçe serpilen renkler bazen kum gibi noktalanmaya başlar. tabiî şekline en yakın “çiçekli ebru”ların (lâle. sümbül) yapılması başarılmış. Şimdiye kadar sayılan ebru çeşitleri eğer hafif renkler serpilerek yapılırsa. hafif renkli zemin üstüne tel çubuk yardımıyla kuvvetli renklerden birer damla belirli aralıklarla bırakılır. yukarıdan aşağıya birkaç defa hareket ettirilerek çark-ı felek. yıldız gibi şekiller elde edilir. buna “kumlu ebru” adı verilir. Yine renkler. Bu noktalar v harfi şeklinde olursa o zaman “kılçıklı ebru” denilir. “taraklı ebru” oluşur. sonra taraklı ebru haline getirilirse daha da cazip görüntü elde edilir. bu kat kat renkli dairelerin içinde sağdan sola. karanfil. istenirse iç içe birkaç renk daha konulabilir. Çiçekli ebrular.12: Teknede battal ebrusunun üstünden tarak âleti geçirilerek taraklı ebru yapılması (Mustafa Düzgünman) Kaynak: M. hercaî menekşe. yani kâğıdın üstüne kestirilmiş yumurta akından bir cilâ tabakası sürülür.

Necmeddin Okyay bunları görmediği ve işitmediği halde. bu teknikle ebru-resimler yapıldığı bilinmektedir.Resim 7. bu tarz yine Necmeddin Okyay tarafından yazılı ebruya da tatbik edilmiştir Yazılı ebru nasıl yapılır? 163  . asla kopya edilemeyecek bir sanat eseridir. Hatta XVII. İşte bu işlem. yüzyılın Türk hat sanatında yer alan “yazılı ebru”lar vardır. Eski yazma kitaplarda kâğıttaki yazı sahasının ayrı. ebruya da tatbik edilmiştir. Ebruyu yapandan tarafa olan iki köşeden tutulup kaldırılan kâğıt öne doğru çekilir ve uzun çıtalar üstüne serilerek gölgede kurumaya bırakılır. Hindistan’ın Bijapur şehrinde. daha başka kâğıda alınamaz. yani akkâseli ebru denilen kâğıt ortaya çıkmıştır. böyle kâğıtlara da “akkâseli kâğıt” denilir.Uğur Derman Arşivi Ebrunun Kâğıda Geçirilmesi İstenilen tarzda hazırlanan ebru. Bir hat eseri Arap zamkı eriyiği ile kâğıda yazıldıktan ve kurutulduktan sonra ebru teknesine yatırılırsa. Bir kere yapılan ebrunun tıpkısı da bir daha tekrarlanamaz. hafif ebrulu kâğıdın ortasına Arap zamkı eriyiği sürüp. Yine Necmeddin Okyay’ın buluşu olarak XX.13: Hatib Mehmed Efendi’nin bir hatib ebrusu (Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir murakkaa kabından) Kaynak: M. ancak benzeri yapılabilir. koyuca renklerle ikinci defa tekneye yatırdığında iki ayrı ebrulu. her ebru. teknenin üstüne sağ veya soldan yavaşça yatırılan ve 15 saniye kadar bekletilen kâğıda bütün güzelliğiyle geçer. Ancak. etrafının ayrı renge boyanmasına akkâse. Teknede yapılan nakışlar ancak bir tek kâğıda geçirilebilir. Bu bakımdan. zamklı yerler ebruyu almaz ve yazılı kısım kâğıdın rengiyle kalır. asırda.

Resim 7.14: Hezarfen Edhem Efendi’nin neftli battal ebrusu Kaynak: M.15: Çiçekli ebru (Necmeddin Okyay) Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi 164  .Uğur Derman Arşivi Resim 7.

17: Necmeddin Okyay’ın yazılı ebru şâheseri: ALLAH Kaynak: M.Uğur Derman Arşivi 165  .Uğur Derman Arşivi Resim 7.Resim 7.16: Hercâi menekşe ebrusu (Mustafa Düzgünman) Kaynak: M.

Sultan III. Ahmed devrinde yeniden canlanan kitap sanatlarına cazip ebrularıyla unutulmayacak katkıları olmuştur. Hatib Mehmed Efendi: Nisan 1773’te Hocapaşa semtindeki evinde çıkan yangın sonucu. onun XVI.Uğur Derman Arşivi Resim 7. eserleriyle birlikte kendisi de yanan Ayasofya Hatibi Mehmed Efendi tarihimizde ebruculuk denilince ilk hatırlanacak isimlerdendir. taraklı ebru cinslerinde gösterdiği olağanüstü renk ve desen zevkinin yanında.19: Sami Necmeddin’in ebru çalışmalarından Kaynak: M. Battal. yüzyılda yaşadığını göstermektedir. daha önce anlatılan hatib ebrusu da hâlâ onun lâkabıyla anılmaktadır.18: Levha kenarında ebrunun iç pervaz ve dış pervaz olarak kullanılması. tarama. Celî ta’lîk hattı ve ebrusu: Necmeddin Okyay) Kaynak: M. Üsküdar’daki Özbekler Dergâhı’nda şeyh olarak bulunuşuyla İstanbul’a taşıyan Sâdık 166  . şal örneği. Şeyh Sâdık Efendi: Buhârâ’da öğrendiği ebruculuğu.Resim 7. Bu hususta isimleri zamanımıza gelen Osmanlı ebru sanatkârlarını şöyle sıralamak mümkündür: Şebek Mehmed Efendi: Ebru hakkındaki en eski yazma olan 1017 (1608) tarihli Tertîb-i Risâle-i Ebrî’de bu şahsın hayatta olmadığından bahsedilişi.Uğur Derman Arşivi Tarihteki Ebru Sanatkârları Tarih boyunca mensupları yeterince belirlenememiş sanatlardan birisi de ebruculuktur.

Sâcid. XX. amatör seviyede ebruculukla uğraşmışlar. hakkâklik. Kenar suyu 167  . dokumacılık. marangozluk. üzerinde emek verilmiş ve sanat eseri niteliği ile ortaya çıkartılmış pek çok örnekleri bulunur. Kitreyle kıvamlandırılmış suyun konulduğu bir dikdörtgen teknede. asırdan itibaren Batı âleminin de ilgisini çeken ebruculuk üzerine Roma’da 1646 yılında “Türk kâğıdı” olarak belirtildiği ilk yayından beri pek çok eser yazılmıştır. geçmiş asırlarda yazma kitapların ciltlenmesinde (ebru kap) ve yan kâğıdı olarak. Kapların üzeri. hem de yerli ebrucuların geçimini güçleştirmiştir. 1911-1933. bundan başka kıt‘a ve levhaların iç ve dış pervazlarında. Ebrunun Kullanılma Sahaları Ebru kâğıdı. yine talebelerinden Necmeddin Okyay bu sanatı hattatlığının yanı sıra meslek edinmiştir. Bu sebeple deri mânasına gelen Arapça’daki cilt kelimesi sanatın adını oluşturmuştur. asır başlarına kadar mesleğini Vezneciler’deki Kâğıtçılar Çarşısı’nda bulunan dükkânında sürdüren Bekir Efendi adında bir ebrucu daha bilinmektedir. hem bu sanatın zevkini kaçırmış. Ebruculuk. tıraş edilerek inceltilmiş keçi (sahtiyan) veya koyun (meşin) derisiyle kaplanır. XIX. Şemse b. Hezarfen İbrahim Edhem Efendi: 1826’da Üsküdar Özbekler Dergâhı’nda doğan Şeyh Edhem Efendi çeşitli sanat ve zenaat dallarındaki başarısından dolayı hezarfen (bin sanat sahibi) lâkabıyla anılır. matbaacılık. tornacılık. ayrıca koltuk denilen kısımlarında çok kullanılmıştır. Öğrencileri arasında iki oğlu (Sâmi. Oğulları İbrahim Edhem ve Mehmed Sâlih efendiler de bu sanatı babalarından öğrenmişlerdir. kurutulduktan sonra kullanılır.Efendi 1846’da vefat etmiştir. Bunun sade şekilleri olabileceği gibi. Aşağıdakilerden hangisi kitap kabının kısımlarından değildir? a. tesviyecilik. çeşitli toprak boyaların serpilmesi veya onlara ince telle cazip şekiller verilmesiyle ebru oluşur. mimarlık. yüzyılda Batı’dan ithal edilen baskı ebru kâğıtları. bu sıralananların pek güzel örneklerine müze ve kütüphanelerde rastlanır. mühürcülük. hattatlık. İbadet haricindeki vakitlerini ilim ve sanata adayarak doğramacılık.1914-1999) ve yeğeni Mustafa Düzgünman ilk hatırlanacak olanlardır. Bu sahada yetiştirdikleri arasında Sâmi Efendi (1838-1912). demircilik. XVII. makine parçaları gibi konulardaki kabiliyeti ve hususi çalışmalarıyla ihtisas sahibi olan Edhem Efendi’nin meziyetlerinden biri de ebruculuğudur. oymacılık. su yüzüne yayılması öd suyuyla sağlanan. Kendimizi Sınayalım 1. Lâkin kullanılan malzeme ve çalışma üslûbu birçok değişikliğe uğramıştır. Aziz Efendi (1871-1934). dökmecilik. Bu isimler dışında. Abdülkādir Kadri Şeker (1875-1942) adlarındaki üç tanınmış hattat. Ancak. üzerine geçirilen üst ve alt kaplarla sağlanır. Suyun üstüne kapatılan kâğıda aynen geçen desenler. devrimizde de şevkle devam ettirilen nâdir Osmanlı sanatlarından biridir. Osmanlı ebruculuğunu Medresetü’lhattâtîn’de başlayıp Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde biten (1916-1948) hocalığı sırasında yeni nesillere öğreterek zamanımıza taşıma şerefi Necmeddin Okyay’a aittir. Özet Kitabın dağılmaması ve dış tesirlerden korunması.

Eğer cevabınız doğru değilse “Kitap Kapları Üstündeki Tezyinî Uygulamalar” bahsini yeniden okuyunuz.c. Şal örneği c. Hatib d. Bülbülyuvası e. Aşağıdakilerden hangisi kitap kabı çeşitlerinden değildir? a. Kapak 2. Bekir Efendi d. Köşebent d. Mehmed Sâlih Efendi c. Yazılı ebruyu ilk bulan kimdir? a. Demir kap 4. Ebrûlu kap d. Necmeddin Okyay b. Murassa’ kap e. Aşağıdakilerden hangisi şîrâze örme çeşidi değildir? a. Rastgele 5. e Eğer cevabınız doğru değilse “Bir Kitap Kabının Bölümleri” bahsini yeniden okuyunuz. Eğer cevabınız doğru değilse “Kitabın Ciltlenme Usulü” bahsini yeniden okuyunuz. Soğuk şemse b. Geçmeli b. Tek baklava c. Atlamalı e. Yazma kap c. Mikleb e. d 3. 168  . Sağ sol yolu d. Şebek Mehmed Efendi e. Battal b. Alafranga 3. Sâmi Efendi Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. e 2. Aşağıdaki isimlerden hangisi ebru çeşidi değildir? a.

ebrû. e 5. München. müşebbek. İstanbul. ruganî ve kumaş kaplar Sıra Sizde 3 Padişaha mahsus mücellitler topluluğu Sıra Sizde 4 Battal ebrusuna göre renkler serpildikten sonra su üzerinden tarak aletinin geçirilmesiyle elde edilir Sıra Sizde 5 Arap zamkı eriyiği ile kâğıda yazılan ve kurutulan yazılar tekneye atıldıklarında zamklı kısımlar ebruyu almaz. İstanbul. s. Celal Esat (1983). Cevabınız doğru değilse. Aslanapa. I. Zeren (1990). Sıra Sizde 2 Yazma. Zeren (1993). yekşah. a Cevabınız doğru değilse. Türk Kitap Kapları. İstanbul. Çığ. Sanat Ansiklopedisi. Oktay (1982). 103-149. Yazılar kâğıt rengiyle kalır Yararlanılan Kaynaklar Arseven.4. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı. Tanındı. Uğur (1977). Türk Sanatında Ebrû. Uğur (1994). 12-17. 1. Derman. Kemal (1971). Derman. 169  . Buntpapier. Türkiyemiz. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı. s. Tanındı. “Osmanlı Devri Cilt Sanatı”. X. “Ebrû”. 38. şükûfe. “Ebru Kâğıdının Yapılması” konusunu yeniden okuyunuz. Ankara. sy. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Necmeddin Okyay’ın cild ve ebrû notları. M. Haemmerle.341-348. Rıfkı Melül (1954). zilbahar. IV. s. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Alt kaba bağlı olan ve ayraç vazifesi gören beşgen biçimli kap uzantısı. 80-82. Albert – Olga Hirsch (1961). “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde Orta Çağ İslam Ciltleri”. “Ebru Kâğıdının Yapılması” konusunu yeniden okuyunuz. Vesikalar. Meriç. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi. Türk Cild San’atı Tarihi Araştırmaları. “Türk Cild Sanatı (Kitap Kapları)”.

bir porselen fincan ve bir seramik kupa alarak ters çevirip dip kısmına dikkatlice bakınız ve aralarındaki farkı anlamaya çalışınız. Feldspat. gelişim devrelerini açıklayabilecek. ve diğer     Anahtar Kavramlar • • • • • • • Çini / Kâşî / Sırça Seramik / Keramik Cam Porselen / Fağfûr Mertebanî Sır. Çini sanatının kullanıldığı yerleri ifade edebilecek coğrafyalardaki çini sanatından farkını açıklayabileceksiniz. • • 170 . Türk çini sanatının üslûp ve ustalarını tanıyabilecek. onu yerinde ziyaret ediniz ve çinilerine dokunarak inceleyiniz. Perdah / Perdaht Kaolin (Arıkil).   Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. Silika. Türk çini sanatı yanında seramik ve cam konularını açıklayabilecek. Kuvars. Bulunduğunuz yerde çinili bir tarihî eser varsa. Türk çini sanatında kullanılan teknikleri tanıyabilecek. • • • • • Türk çini sanatını tanımlayarak.            Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. • Elinize bir cam bardak. Gördüğünüz çinileri mutfak veya banyonuzdaki fayans kaplamalarla kıyaslayınız Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden “Çini” maddesine göz atınız.

mekânlarda renkli ve ışıltılı bir hava yaratarak mimariye canlılık katmış.cinicim. malzemenin cinsine göre “toprak evânî” veya “çini evânî” denilirken.tr/Bolumler/guzelsanat/cini. günümüzde pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına verilen bir addır. Bu ünitede Türk çini sanatının teknik gelişimi. çeşitleri. 171 .asp. Karahanlılar. Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir.com/ http://www. Harzemşahlar ve özellikle Büyük Selçuklular mimaride az çok çini kullanmışlardır. çeşitli tekniklerde çini kullanılmak suretiyle. Uygurlar. ilk Müslüman Türk devletini kuran Karahanlılar’dan itibaren görülmeye başlayan çini tezyinat geleneği.istanbul. yapıların âbidevî görünümüne uygun. günümüzde topraktan yapılan kullanım eşyasına seramik veya keramik denilmektedir. Mimaride çini kullanım şeklinin yanı sıra.edu. Anadolu Selçukluları zamanında çok yaygın hale gelmiş ve çeşitli tiplerdeki mimari eserler üzerinde.com/cini. Eski kaynaklarda buna “sırça” veya “kâşî” denildiği görülmektedir. kullanım alanları. asıl kayda değer gelişimini. Bu sanat dalı. ustalar ve üslûp özelikleri ele alınacaktır. http://www.blogcu.com/cinicilik/ http://www.htm ÇİNİ Tanımı Kelime anlamı Çin’e ait (çînî) demek olan çini. bir önceki dönemin geleneğini ve teknik tecrübesini sürdürerek. http://seramikciler.anikya. ona tatlı bir işve kazandırmıştır. çiniler üzerinde görülen yazı. Ancak çini sanatı.Türk Çini Sanatı GİRİŞ Türk sanatında iç ve dış mimari tezyinatın en önemli unsurlarından birisi hiç şüphesiz kâşî/çini kullanımıdır. Türk çini sanatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Gazneliler. Uygulamada geliştirilen çeşitli tekniklerle zenginleştirilen çini sanatı. nakış ve desenler de. yeni teknik buluşlar ve geliştirilen tezyinat anlayışıyla bu sanat dalının daha da zenginleşmesini sağlamıştır. Pişmiş topraktan yapılan çanak çömleğe eskiden. büyük bir gelişme göstererek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Türkler’de.

kullanım eşyası olarak yapılan seramiklerle duvar kaplama malzemesi olarak üretilen seramikleri iki ayrı grupta değerlendirebiliriz. Abbâsîler devrinde çini ve toprak evânînin yanı sıra. Killi topraktan pişirilerek yapılan kullanım eşyasına keramik. mimaride süsleme unsuru olarak çiniyi tercih etmeyip. keramik veya seramik şeklinde farklı dillerdeki iki ayrı telaffuzu. metal olmayan elementlerle birleştirilerek pişirilmesi sonucu oluşan inorganik bileşiğe “seramik” denir. yüzyıldan itibaren bu sanat dalında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibidirler. alkali veya toprak alkalili oksitlerin karışımından meydana gelir. porselen (fağfûr) veya cam gibi alt gruplar meydana gelir. Emevîler de Bizans’tan etkilenerek mozaik kullanmayı sürdürmüşlerdir. bir veya birden fazla metalin. Cam. genelde silisyum asidi. Orta Asya’da Turfan. çini kaplamayı tercih etmişlerdir. Osmanlılar tarafından Çin porseleni ve Çin imparatorlarını anlatmak için kullanılan bir tabirdir. kuvars ve silika gibi maddelerden bileşim miktarı ve pişirme derecelerine göre toprak evânî. Eski kaynaklarda buna fağfûr denilmektedir. Seramik sanatı. yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna “porselen” adı verilmektedir. Anlatım kolaylığı için. çini (kâşî). genel olarak seramik adı altında değerlendirilebilir. Fağfûr kelimesi. çok parçalı mozaik süslemeler yerine. Özetle. duvar kaplamalarında kullanılan levha 172 . mozaik kullandıkları görülmektedir. Tarihçe Pişmiş topraktan çanak çömlek yapma sanatının. Tümü killi topraktan yapılan veya yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş. daha çok levha halinde mimari tezyinatta kullanılan duvar kaplama malzemelerini kâşî veya çini. Seramiği meydana getiren kaolin (arı kil). Karahanlılar gazneliler. Yunanca’dan dilimize geçen ve kil anlamına gelen keramik kelimesinin. pişmiş topraktan yapılan duvar kaplamalarına kâşî denildiği bilinmektedir. Bugünkü Çin sınırlarında kalan Doğu Türkistan bölgesindeki Kâşî veya Kaşgar şehrine nisbetle. Mimari yüzeyde günümüze kadar ulaşan çini kullanımı ilk olarak Kayrevan’daki Sîdî Ukbe Camii’nin (670-862) mihrabında görülmektedir.Çağdaş yayınlarda. birbirinden farklı şeylermiş gibi anlamlandırılarak. toprak evânî ve çini sanatını anlatmak için kullanılmıştır. pişmiş toprağı ve çini sanatını kitâbelerde ve binalarda yapı malzemesi olarak kullanmışlardır. duvar kaplama malzemesine ise çini veya seramik ismi verilmiştir. İslâm öncesi Türk toplulukları arasında Göktürkler ve Kırgızlarda görülmektedir. çok yüksek ısıda pişirilmesiyle meydana gelir. Levha halindeki çini üretiminin ilk defa Sâmerrâ’da gerçekleştirildiği bilinmektedir. Anadolu coğrafyasına bakıldığında Bizanslılar’ın. Aslında topraktan pişirilerek yapılan bütün eşya. cam kumu. Daha sonraki devirlerde müslümanlar mimaride. kireç ve renk verici veya ağartıcı maddelerden oluşan karışımın uygun şartlarda eritilip. Aşkar ve Hoça bölgelerinde yapılan araştırmalarda ele geçirilen örneklerden anlaşıldığına göre. soda veya potas. Türkler daha VIII. Başka bir tanıma göre. Asurlular zamanına kadar uzandığı bilinmektedir. Cam. pişmiş topraktan yapılan kullanım eşyasını ise seramik ya da toprak-evânî veya çini evânî adlarıyla anmak yerinde olacaktır. Uygurlar.

Karahanlılar döneminde. kalaylı veya altın kaplanmış görünümü veren evânîler (kapkacak) yapılmaya başlanmıştır. En erken örneklerine Sultan III.1: Gökmescid’in (Mescid-i Kebûd) duvar çinileri Tebriz Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Büyük Selçuklular döneminde gelişen çini geleneği. Resim 8. Böylece topraktan.şeklindeki çinilerde de önemli derecede gelişme sağlanmıştır. İlhanlılar zamanında daha da hız kazanmıştır. Timurlular döneminde seramik evânî yapımında duraksama görülürken kâşî üretimine hız verildiği gözlenmektedir. Bu çiniler. Cürcân ve Kâşân’da da benzer örnekler üretilmiştir. günümüze kadar ancak Özkent’te bulunan ve XII. fîrûzenin yanı sıra siyah. Sultâniye ve Sultanâbâd’da revaç bulmuş Rey. yüzyıllar arasında. iri gözenekli hamurdan yapılmıştır. kubbe ve minareler fîrûze. tek renkli sır altı çiniler XII ve XIV. lâcivert ve 173 . Perdahlı çinilerin en erken tarihli örneklerine Abbâsîler devrinde (IX. yüzyıl) Sâmerrâ’da rastlanmıştır. İlhanlılar döneminde gerek sırlı tuğla gerekse fîrûze renkli çiniler mimari tezyinatta ağırlık kazanmış. yüzyıldan örnekler sınırlı sayıda ulaşabilmiştir. sarımtırak beyaz renkli. beyaz ve kobalt mavisi de kullanılmıştır. Mesud Sarayı’nda rastladığımız kabartma. Gûr-ı Emîr Türbesi (1404) ve Tebriz Gökmescid’de (Mescid-i Kebûd) (1465) görüldüğü gibi cephe. Mısır coğrafyasında Fâtımî hâkimiyetinin sona ermesiyle İran’a yönelen sanatkârlar Rey. Semerkand Bibi Hanım Camii (1404). Ortadoğu’da porselen yapımının bilinmemesi veya porselen yapımına uygun yeterli hammaddenin bulunmaması müslümanları perdahtlı (luster) çini veya seramik tekniğinde üretim yapmaya sevketmiştir. yüzyıldan itibaren tek renkli çinilerin kullanıldığı bilinmekle birlikte. XI. Cürcân. Kâşân ve Sava’da perdahlı çini üretimine canlılık kazandırmışlardır.

Konya. İran’da Timurlular’dan beri süregelen iç ve dış cephelerin çinilerle kaplanması geleneği. yüzyıl) minaresinde. Yayınlarda “cuerda seca” adıyla anılan eski kaynaklarda lakabî denen renkli sır tekniği de ilk defa bu dönemde ortaya çıkmıştır. ağır kule biçimindeki silindirik minareler. Zengî Atabegliği mimarisinin örnekleriyle benzeşmektedir.yeşil renkli mozaik çini veya renkli sırlı tuğlalarla kaplanmıştır. geometrik şekiller ve islîmî (rûmî) nakışlar kullanılmıştır. Sivas. nasıl yapılmıştır? Bunu kesin olarak belirlemek güçtür. XIII. Bezeme unsuru olarak yazı. Orta Asya’da tuğladan inşa edilmiş çinili. Malatya ve Erzurum gibi. Kılıçarslan Türbesi (1155-1192) sayılabilir. Siirt Ulucamii’nin (XII.2: Mînâî ve luster tekniğinde bir İran çinisi Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Hindistan çevresinde de XIII. Ayrıca Nizâmeddin Yağıbasan’ın Tokat’ta 1164’ten önce yaptırdığı Çukur Medrese Selçuklu devrinin çini kullanılan en eski yapılarındandır. Anadolu’da daha zarif bir şekle bürünmüştür. Bu dönemin hâkim rengi fîrûze. mavi ve lâcivert olmakla birlikte siyah. ancak en eski sayılabilecek örnekler arasında Siirt Ulucamii ve Minaresi (XII. İran’da Kaçarlar döneminde (1770-1925) çini mozaiğin yerini renkli sır tekniği almıştır. Anadolu’da en eski çini eserler nerededir. Delhi Sultanlığı (1206-1526) ve Bâbürler döneminde (15261580) renkli sırlı tuğla üretiminin en önemli merkezi Mültan şehri olmuştur. Harç aralığı bırakılmaksızın yan yana yapıştırılan levhacıklar uzaktan bakıldığında fırça ile işlenmişçesine düzgün görünmektedir. bilhassa dinî yapılar çini mozaik tekniğiyle âdeta tepeden tırnağa giydirilmiştir. Kayseri Ulucamii’nin (1134-1143) minaresindeki fîrûze sırlı tuğla ile yazılmış kûfî kitâbe de en eski örneklerden biridir. yüzyıldan itibaren minare gövdelerindeki çini 174 . yeşil kahverengi ve mora çalan renkler de kullanılmıştır. yüzyıl). Resim 8. Anadolu’nun Orta Asya ile sanat bağlarını hâlâ koparmadığı görülmektedir. Safevîler döneminde de (1501-1736) sürmüş. Divriği Kale Camii’nin (1180) taçkapısı ya da Konya II. Anadolu Selçuklu şehirlerinde bulunan minarelerdeki çinilerden. yüzyıldan itibaren sırlı tuğla kullanımı görülmektedir. fîrûze sırlı tuğla ile meydana getirilmiş bezeme kuşakları. beyaz.

minare gövdesi. altıgen ve yıldız biçiminde çiniler kullanılmıştır. Ankara Ahî Şerafeddin (Arslanhane) Camii (XIII. mor. kubbe. kemerler ve pencere şebekeleri Selçuklu çini sanatının seçkin örnekleri arasında yer alır. mihraplarda. eşi bulunmaz bir şaheserdir. eyvanlarda. Anadolu Selçukluları döneminde yapı dışında renkli sırlı tuğla. Ankara Arslanhane Camii’nde firuze ve lâcivert çiniler. genellikle kubbe içinde. türbe içindeki sandukalar. Buna en güzel örnek. tonoz ve geçiş unsurlarında sıklıkla kullanılmıştır. çini mozaik sanatında Selçuklular’ın ulaştığı yüksek seviyeyi gösterir. Yine Konya’daki Sâhib Ata Külliyesi’nin (1258-1283) çini tezyinatı. Konya Alâeddin Camii (1220). Buna mukabil çini mozaik bezemeler eyvan. kasnakta. İran’da olduğu kadar yapı dışında çini mozaik tezyinata fazla yer verilmemiştir. kemerlerde. bazen de krem veya yeşil renkli. dikdörtgen.kuşaklardan başka şerefe altlarında çinili mukarnas bezemelere de rastlanmaktadır. kemer. Sivas’taki Gökmedrese (1272) ve Battalgazi’deki eski Malatya Ulucamii (1274) çini mozaikleri gösterilebilir. Ancak. 175 . Resim 8. geçiş unsurlarında. Özellikle kubbeye uygulanan geometrik tasarım. Konya Karatay Medresesi (1251). yüzyılın başı) Sivas Gökmedrese (Sahibiye)Mescidi (1271) mihrapları çini mozaik tekniğinin en iyi uygulandığı bazı Selçuklu örnekleridir. lâcivert. alçı zemine gömülerek farklı bir üslûp denenmiştir. sandukalarda ve pencere üstlerinde kullanılmıştır. caminin mihrabı. bazen de kâşîgerî (çini mozaik) kullanılmıştır. kare. Duvar kaplamalarında daha çok tek renkli fîrûze.3: Malatya Ulucamii’nden çini mozaik uygulamaları Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Anadolu Selçuklularında çini mozaik.

yazı ve ileri derecede üslûba çekilmiş rûmî bezemeler kullanılmıştır. renk ve desen içeriği bakımından farklılık göstermektedir. Sivil yapılarda görülen çiniler daha çok perdahlı çinilerdir ve kompozisyonlarda çoğu zaman insan ve hayvan figürlerine yer verilmiştir. çift ejder. Anadolu Selçuklu saray ve sivil yapılarında perdahlı çiniler üzerine insan. dinî yapılarda niçin geometrik motiflerden oluşan çini mozaik bezemeler tercih edilmiştir. 176 . insan hayvan karışımı mitolojik yaratıklardan oluşan ve sembolik anlamlar ifade eden motifler de bulunmaktadır. Dinî yapılarda düz renkli çinilerden kesilerek tertip edilmiş geometrik kompozisyonlar. Bursa Yeşilcami Külliyesi’ndeki Osmanlı çini sanatıyla arasındaki etkileşimi gözler önüne sermektedir.4: Karatay Medresesi’nin çini mozaik uygulamaları – Konya Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Selçuklu saray ve sivil yapılarında kullanılan çiniler. Konya Hasbey Dârülhuffâzı (1421) mihrabında ve kubbeye geçişte çini mozaiğin. Selçuklular dönemi kadar yaygın olmasa da Beylikler dönemi mimarisinde de çini kullanımı sürmüştür. şekil. balık. zengin figürlü çinilerle bezenmiştir. Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii (1299) ve bitişiğindeki türbe (1301). dinî yapılarda kullanılan çinilerden teknik. Ancak Karaman İbrâhim Bey İmareti’nin (1433) bugün İstanbul Çinili Köşk Müzesi’nde sergilenen renkli sırlı çini mihrabı. Birgi Ulucamii (1313) mihrabında. Renkli sır tekniğinde üretilmiş çinilere Anadolu’da ilk olarak Bursa Yeşilcami’de (1419) ve Çelebi Mehmed Türbesi’nde (1421) rastlamaktayız. Anadolu Selçukluları’nın büyük sultanı Alâeddin Keykubad (1221-1237) tarafından yaptırılan Kubâdâbâd Sarayı. Selçuk Îsâ Bey Camii (1374) kubbe geçişinde. Buradaki çinilerde “Türk oturuşu” diye adlandırılan bağdaş kurmuş insan figürlerinin yanı sıra çift kartal.Resim 8. hayvan ve fantastik figürler işlenirken. Beylikler döneminin en gösterişli çini süslemelerine sahiptir. tavus kuşu. Selçuklu dönemi özelliklerini devam ettirdiği görülmektedir.

Bu yeniliklerde Ali b. Çelebi Mehmed Türbesi’nin mihrabında yer alan. yeşil ve bazen mora çalan kiremit kırmızısıdır. En çok kullanılan renkler lâcivert. sarı. fîrûze. içine sır maddesi katılan boyalarla işlenir. içerisinden çiçeklerin fışkırdığı bir vazonun bulunması. Çelebi Sultan Mehmed’in çinili sandukası. gelişmekte olan Türk tezyinatının katettiği mesafeyi ve bundan sonraki tezyinatın yönünü göstermesi bakımından önemli bir sıçrama tahtasıdır. 177 . İlyâs Ali. çini sanatında yeni bir dönemin başladığına işaret etmektedir.5: Yeşiltürbe’de Çelebi Mehmed sandukasında renkli sır (lâkabî) çini uygulamaları – Bursa Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Renkli sır tekniğinde çini üzerine nakışlar. renkli sır ve çini mozaik tekniklerinin bir arada kullanıldığı görülmektedir. tek renk sırlı levha. Mehmed el-Mecnûn ve Tebrizli ustaların payı büyüktür. Edirne Şah Melek Camii’nden (1429) sonra İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed’in Çinili Köşk’ü (1472) ve Mahmud Paşa Türbesi (1473) çini mozaik sanatının Osmanlı’da son defa görüldüğü yapılardır. Bursa Murâdiye Camii ve Medresesi’nde (1425) mütevazı miktarda da olsa. Bazen de sarı rengin üstüne veya doğrudan lâcivert zemine altın uygulandığı görülmektedir. Ayrıca hatâyî üslûbunda işlenmiş Uzakdoğu menşeli bitkisel kompozisyonlar. her iki yandaki şamdanların arasından kandil sarkan mihrabiyeli levhada.Resim 8.

Ne yazık ki çini sanatımıza bu yenilikleri kazandıran ve muhteşem eserler meydana getiren ustalar oldukça mütevazı davranarak eserlerine imza koymadıklarından bu göz alıcı yapıların ustalarının kim oldukları kesin olarak bilinmemektedir. Mavibeyaz çiniler malzeme ve teknik ayrıntılar bakımından farklı bir tarz oluşturmaktadır. Tamamen çinilerle yapılmış âbidevî boyuttaki mihrap.Resim 8. Resim 8. desen özelliklerinin yanı sıra önemli bir teknik gelişmenin de habercisidir. şeffaf sır altına tatbik edilmiş mavi- 178 . Burada ayrıca klasik Osmanlı çinisini hazırlayan şeffaf sır altına uygulanmış mavi-beyaz çiniler.7: Edirne Murâdiye Camii’nin mavi-beyaz çinilerinden bir ayrıntı Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nin (1437-1447) avlusunda yer alan pencere alınlıklarındaki çini levhalarda. Bursa Yeşilcami ve Türbesi’nden sonra bu teknikle yapılmış en muhteşem eserdir. Burada görülen mavi-beyazların hamuru porselen hamuru gibi serttir.6: Edirne Murâdiye Camii’nin renkli sır (lâkabî) çinilerinden bir ayrıntı Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Edirne Murâdiye Camii’nin (1436) renkli sır çinileri ise Bursa Yeşilcami ve Türbesi’nin bir ileri aşamasını göstermektedir.

Bursa ve Edirne yapılarında görülen erken devir renkli sır ve mavi-beyaz çinilerin İznik’te üretildiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu teknikteki çinilerin üretimi XVI. Bu dönemde çini mozaik kullanımı giderek azalmış. teknik ve desen özellikleri bakımından birbirine paralel olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir. Türk çini sanatında bu tekniğin en son görüldüğü yer Hürrem Sultan Türbesi’dir (1558). hafif kabarık mercan kırmızısı renginin kullanıldığı. Bu benzerlikte gezici ustaların önemli rolü olduğu düşünülmektedir. XVXVII. Şehzade Mehmed Türbesi’nde (1548). Birçok çini ustasının ismi ve menşei bilinmekle birlikte renkli sır çinilerin üretim yerleri konusunda hâlâ kesin bir görüş birliğine varılamamıştır. firûze ve mor rengin de katıldığı görülmektedir. yüzyılın sonlarına doğru mavi-beyaz çinilerde bir gerileme görülmektedir. Mavi-beyazlı sır altı tekniğinin güzel örneklerine İstanbul Fatih Camii’nde (1471) ve Manisa Valide Sultan Camii’nde de (1522) rastlanmaktadır. İznik çinilerinde yaşanmıştır. Bu tekniğin kemale erdiği döneme ait İstanbul’daki diğer yapılar Gazi Kara Ahmet Paşa Camii (1558) ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi’dir (1558). yüzyılın ikinci yarısında çok renkli (elvan) sıraltı tekniğinin geliştirilmesiyle. Osmanlı döneminin en önemli çini üretim merkezi İznik olmuş. Yavuz Sultan Selim Camii ve Türbesi’nde (1522). İznik kâşîleriyle ulaşılmıştır. Resim 8. renkli sır tekniği önemli bir gelişme göstermiştir.8: Haseki Hürrem Sultan Türbesi’ndeki çok renkli sır altı İznik çinileri Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Çini sanatında asıl heyecan verici gelişmeler XVI. XVII. İlk devir Osmanlı yapılarında görülen renkli sır çinilerle Timurlu dönemi çinileri oldukça yakın bir benzerlik göstermektedir. teknikte ve nakışlarda açık bir ilerleme görülür. Türk çini sanatının zirvesine ilk defa İstanbul Süleymaniye Camii’nde (1558) görülen. 179 . Bursa’da Yeşilcami’de görülen renkli sırlı çinilerin benzeri uygulamalar devam ederken. yüzyıllar arasında evânî üretimiyle çini üretimi.beyaza. Bu tarihten itibaren renkli sır tekniğinin yerini “çok renkli sır altı” tekniği almış ve bu teknik dışındaki bütün teknikler terkedilmiştir.

bahar dalları ve benzeri çok çeşitli çiçek nakışlarıyla. İznik atölyelerinin büyük bir teknik zaferi olan. Selçuklu seramiğinden bazı etkiler taşıyan tek veya iki renkli motiflerle işlenmiş basitçe bir teknik kullanılarak ileri düzeydeki İznik çini sanatının parlak devresi hazırlanmıştır. kırmızı. yeşil. bu alandaki teknolojik gelişmenin 180 . yüzyılın başlarına kadar tarihlenen ikinci dönem İznik çinileri olduğu anlaşılmıştır. hafif kabarıkça. Milet işi adlandırmasında olduğu gibi. İznik seramiklerinin üçüncü devresinde. klasik devir Osmanlı çini sanatının öne çıkan ayırıcı vasfı olmuştur. Yakın zamana kadar Milet’te üretildiği düşünülerek “Milet işi” denen bazı kırmızı hamurlu çinilerin de. kırmızı hamurlu ve tek renkli sırla yapılmış olup bunlara birinci dönem İznik çinileri denmektedir. yüzyılın ikinci yarısından XV. Fîrûze. zambak. Klasik devir çini ve seramiklerinde uygulanan bulut nakşı. mavi. lâcivert. parlak mercan kırmızısının kullanıldığı çiniler. gonca ve açılmış gül. karanfil. Piyâle Paşa Camii (1573) ve Takkeci İbrâhim Ağa Camii de (1592) devrin en kaliteli çinilerine ev sahipliği yapmaktadır. renkli sır çinilerde gördüğümüz parlak sarı renge hemen hiç yer verilmemiştir. beşinci ve en son aşamayı gösterir ki bu renk. Osmanlılar tarafından İznik’te meydana getirilen ilk seramikler. bu güne kadar dünya çini sanatında görülmemiş bir teknik gelişmenin eseridir.Resim 8. XIV. yine Şam’da üretildiği düşünülerek “Şam işi” adı verilen mavibeyaz çini grubu oluşturmaktadır. çini sanatına kaynak olabilecek bütün desenlerin işlendiği zengin bir veri tabanı gibidir. rûmî üslûbu nakışlar ve lâle. Dördüncü dönem İznik çini ve seramiklerini. Ancak bu devrin çini ve seramiklerinde. beyaz ve bazen de siyah olmak üzere yedi rengin sır altına tatbiki. sümbül. Kadırga’daki Sokullu Mehmet Paşa Camii (1571). yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda.9: Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi’ndeki elvan çinilerinden bir ayrıntı Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Rüstem Paşa Camii (1561).

Türk çini sanatının en parlak döneminin sonlarına ait en çok örneğin bir arada bulunduğu son büyük yapıdır. Murad Türbesi’yle söylemiştir.ötesinde yüksek bir zevkin eseri olan çok zengin bir motif dağarcığına erişilmiştir. aynı gruba giren çini sanatı bakımından. bu dönem sanatkârlarının yüksek hayal gücünü ve uzak doğu etkileşimlerinin hâlâ sürdüğünü gösterir. Burada çiçek ve yapraklar arasında çeşitli duruşlar sergileyen kuş figürleri ve alt kısmında yer alan çift tırnaklı. boğa başlı. ebadındaki yekpâre çini levhalar. Murad Türbesi’ndeki elvan sır altı İznik çinileri Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi 1572 tarihli fermandan da anlaşıldığı üzere. Ramazan Efendi (1585). 181 . Piyâle Paşa (1573) ve Üsküdar’daki Atik Vâlide (1583) camilerinin çinileri izler. Edirne Selimiye Camii’nin (1574) çinileri özel siparişle İznik atölyelerinde üretilmiştir. Osmanlı dönemi İznik çinileri hangi devrelerden geçerek klasik şeklini almıştır? Resim 8. dünyayı kendine hayran bırakan klasik üslûptaki İznik çinisi.20 x 0. Sokullu Mehmet Paşa (1571). XVI. Topkapı Sarayı’ndaki 1640 tarihli Sünnet Odası’nın cephesinde yer alan 1. Takkeci İbrâhim Ağa (1592) camileri ve Haseki Hürrem Sultan Türbesi (1558). Rüstem Paşa (1560). kaplan ve pars postu desenli alev gibi kanatları olan iki efsanevî hayvan figürü. bu kadar büyük ölçüde yapılabilmiş yegâne parçalardır.34 m. Yüzyılların birikimiyle ulaşılan bu noktada. Silivrikapı’daki İbrâhim Paşa Camii’nin (1551) çinileriyle başlar ve bunu Süleymaniye (1560). Mehmet Ağa (1585). dönemin en gözde yapılarıdır. son sözünü 1600 tarihli Sultan III. yüzyılın ikinci yarısında erişmiştir.10: Sultan III. Sultan Ahmed Camii (1616). Türk çini sanatının klasik devri olarak kabul ettiğimiz bu dönem. Osmanlı çinicilik sanatı tarihteki en yüksek seviyesine. İstanbul Atik Vâlide (1583).

Ancak bu atölyede üretilen çinilerden istenilen netice alınamayınca buradaki üretime son verilmiştir. Ahmed ve Damat İbrâhim Paşa’nın gayretleriyle İstanbul Tekfur Sarayı’nda bir çini atölyesi kurulmuş. Sır altı tekniğinde üretilen bu çinilere. Ahmed Çeşmesi (1728) ve Hekimoğlu Ali Paşa Camii (1735) burada üretilen çinilerle süslenmiştir. Çini veya seramik yapımında kullanılan malzemeler. Resim 8. Ancak Çinili Camii’nin. yüzyılda yaygınlaşan Kâbe tasvirli çini levhalar usta kitâbesi bulundurmaları açısından önem arzetmektedirler. çininin gövdesini oluşturan ana hamur. Osmanlı çini sanatında duraksamanın. Çini ve Seramik Yapımında Kullanılan Malzemeler Çini ve seramik sanatında uygulanan malzeme ve teknikler hemen hemen aynıdır.Topkapı Sarayı’nda Bağdat ve Revan Köşkleri. eski ihtişamını geride bırakarak tarihteki yerini almıştır. o zamana kadarki sır altı çinilerin renk yelpazesinde rastlanmayan sarı ve turuncu renkler de katılmıştır. yüzyılın başlarında İznik çiniciliği. yüzyıldan günümüze. süslemenin yapılacağı renkleri meydana 182 . XVIII. Tekfur Sarayı çinilerinin sırları mavimtırak bir ton almış. Sultan III. Kütahya’nın bu konudaki başarısını da gösterir niteliktedir. renklerde de akma ve solmalar başlamıştır. hatta gerilemenin görüldüğü örneklerdir. ülkemizin çini ihtiyacını Kütahya merkezli çini atölyeleri karşılamaktadır. XVIII. 1725’ten sonra Sultan III. İznik çinilerini taklit eden Kütahya çinileri. Üsküdar Çinili Camii (1640) ve Eminönü’ndeki Yeni Vâlide Camii’nde (1663) görülen çiniler desen ve kompozisyonlar açısından pek zengin olmakla birlikte.11: Yeni Vâlide Camii’nin sır altı çinilerinden bir ayrıntı –Eminönü Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi XVII. sırda çatlaklar belirmiş.

Seramik sırlarında aranan en önemli özellik. Sır. kuvars ve kurşun oksitten meydana gelir. Kimyevî olarak alkali ve toprak alkalilerin oluşturdukları silikat karışımlarının uygun sıcaklıklarda eritilmesi ve soğutulmasıyla ede edilir. Seramiği meydana getiren bu maddelerin bileşim miktarı ve pişme derecelerine göre çini (kâşî). yeşil. Kaliteli sır. Sırlı tuğlanın ortaya çıkışı bir nevi çini sanatının başlangıcı sayılır. üzerine çekildiği hamurla fizikî ve kimyevî olarak iyi intibak sağlayıp birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasıdır. Bu boyalar çininin tekniğine göre bazen sır altına. En sık rastladığımız fîrûze (turkuvaz). talk. renklendirme ve sırlama yöntemine. boksit. şamot ve mermer tozu gibi hammaddeler de kullanılabilir. Türklerin ismiyle bütünleşmiş ve her devirde en beğenilen renk olmuştur. Çini Teknikleri Çini ve seramik. lâcivert. gelişim sürecinde çini teknikleri gibi çağlara göre değişmektedir. koruyucu ince şeffaf tabakaya sır adı verilmektedir. pişirme ve uygulama şekline göre değişik gruplar oluşturmaktadır. Boya Çini sanatında kullanılan renkler ve boyalar her devirde farklılık göstermekte. bazen sır üstüne. dik veya verev dizmek suretiyle ya da içeri girintili veya dışarı çıkıntılı örmek suretiyle cephelerde çok hareketli ve canlı bir 183 .getiren boya veya madenî oksitler ve çiniye cilalı görünüm veren sır tabakası olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. parçayı meydana getiren hammaddenin terkibine. Parlak sır elde edebilmek için çiniyi düşük sıcaklıkta ve uzun süre pişirmek gerekir. Seramikte genellikle topraktan elde edilen. mor. Tuğladan yapılan örgü malzemesinin geometrik şeklinden istifade edilerek. Sır Seramik hamurunun üzerine sürülen. Sır içine çinko katılmasıyla mat. siyah ve beyaz renkler de kullanılmıştır. Renkli Sırlı Tuğla İnşa malzemesi olarak kullanılan tuğlaların bir yüzü şeffaf renksiz veya renkli sıra batırılarak pişirilmek suretiyle bina cephelerinde ışıltılı bir satıh elde edilmiştir. ısıya dayanıklı oksit boyalar kullanılmaktadır. tuğlayı yatık. sarı. pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan ve ona cam veya camsı görünüm kazandıran. porselen (fağfûr) veya cam gibi türler meydana gelir. Bunun yanı sıra kobalt mavisi (zehebî lâcivert). en basit şekli ile silis. Bunlardan başka çini hamurunda dolomit. seramik hamurunun üzerinde çatlamadan ve kavlamadan kalabilen sırdır. bazen de hem sır altına ve hem sır üstüne birlikte tatbik edilir. Hamur Çini hamuru genel olarak kaolin (arıkil). kırmızı. kuvars ve feldspat grubu hammaddelerin karışımından meydana gelmiştir. çeşitli maden oksitlerinin katılmasıyla da renkli sır elde edilir.

Perdahlı çini tekniği. İran ve Anadolu coğrafyasında yaygınlık kazanmıştır. çini üzerindeki sırlı tabaka kazınarak ve kazınan kısımlar da başka bir malzemeyle doldurulup tesviye edilerek işlenir. çini mozaikler hem düz yüzeylerde hem de eğri yüzeylerde kullanılmıştır. düz renkli çinilerin üzerine desen. Çok yaygın kullanılmamakla birlikte bazı durumlarda. İlk olarak Merteban’da yapılmış olduğu için “mertebanî” diye isimlendirilen bu değerli çanak çömlek türünün zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenir. belli kalıplar içerisine muntazam surette yerleştirilip arkasına harç dökülür. Düz Çini (Kâşî) ve Çini Mozaik (Kâşîgerî) Kare. kaynağını sırlı tuğla süslemeden almıştır. mimari de olduğu şekliyle duvar kaplaması olarak kullanılabildiği gibi. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. Bazen yüzeyin tamamen madenî oksitlerle kaplandığı da görülür. sülfür karışımı ve sirkeyle halledilerek hazırlanır. Bunu için de suikast girişimlerine karşı padişahlar ve saraylılar tarafından tercih edildiği ileri sürülmektedir. Bazen tuğla. Büyük levhalar daha çok düz yüzeylerde kullanılırken. duvar kaplama çinilerinde değil. gümüş ve bakır oksidin kırmızı veya sarı toprak boyayla birlikte. henüz pişirilmeden hamur halde iken. Bu teknikte çini üzerine beyaz astarlı. Harç kuruduktan sonra. Bu tür evânî. Suriye. evânî yapımında kullanılır. levha veya evânî üzerine işlenecek nakışlar altın. özel kalıplar vasıtasıyla şekillendirilerek. Bu durumda düz çiniler çini mozaik görünümü kazanır ki bu teknik daha çok ince ayrıntıların işlenmesinde ve usta imzalarında kullanılmaktadır. dikdörtgen veya altıgen şekillerde pişirilen. gümüş ve bakır gibi madenî oksitlerle işlendikten sonra tekrar fırınlanınca pişen toprak madenî bir görünüm kazanır. Kesilen parçalar arka kısma doğru hafifçe pahlandıktan sonra sırlı yüzeyler alta gelecek şekilde.görünüm elde edilmiştir. farklı renklerde pişirilmiş levhalardan kesilen parçalar yan yana getirilmek suretiyle daha renkli bir görünüm elde edilmiştir. kalıbın şeklini alan levha halindeki parçalar duvara yapıştırılır. yüzyılda Anadolu Selçuklu çini sanatına kişiliğini kazandırmış ve Osmanlı döneminde de XV. desen için gerekli olan renkler bu levhalardan istenilen şekilde kesilip çıkartılır. 184 . düz renkli levhalar. Irak. Mertabanî Batılı kaynakların Selâhaddîn-i Eyüzyılûbî’ye nisbetle “seladon” adını verdikleri bu teknik. renksiz şeffaf sır sürüldükten sonra bir kez pişirilip. Perdahlı Çini (Luster Tekniği) Batı kaynaklarında “luster” tekniği olarak bilinen perdahlı çini ilk olarak Sâmerrâ’da ortaya çıkmıştır. Çini üzerinde madenî bir pırıltı elde etmek için yararlanılan bir tür sır üstü uygulamasıdır. Bu teknikte önce düz renkli levhalar ayrı ayrı fırınlanıp. Bu teknik XIII. daha çok yeşilimtırak rengiyle tanınır. Türk çini sanatında yaygın olarak kullanılan en eski çini bezeme tekniği olan çini mozaik tekniği. Daha çok sivil yapılarda veya kap kacak yapımında kullanılan bu teknik. değişik formlar elde etmek suretiyle tezyinatın estetik etkisi bir kat daha artırılmıştır. üst yüzeyi sırlı.

beyaz. İplik fırında yanınca arada boşluk kalır ve renkler birbirine karışmaz. esas gelişmesini XVI. mor. Bu tekniğe sır altı ve sır üstüne yedi rengin bir arada tatbik edilebilmesinden ötürü “heft-reng” adı da verilmiştir. yüzyılda Anadolu Selçukluları’nda kullanıldığı gibi. Sır Altı Tekniği Sır altı tekniğinde nakışlar pişmiş toprağın üstüne çekilen ince bir astar tabakasına işlenir. kiremit kırmızısı. renkli nakışların üstüne de sır tabakası sürüldükten sonra çini bir kez daha fırınlanır. Cuerda seca tekniğinde. desenlerin etrafına ince iplikle konturlar çekilmektedir. Bu teknikte çok daha ince ve kıvrımlı nakışlar çizilebilmektedir. Bu tekniğin en çok görüldüğü yerler ise Basra. Cuerda seca tekniği lakabî tekniğinin yanında çok kaba ve 185 . Bu teknikle yapılmış Selçuklu dönemi çinilerinde yıldız. Bu teknikler çok zahmetli ve masraflı olduğundan Anadolu’da fazla yaygınlık kazanmamıştır. renkli sırla boyanan desenlerin renkli sırlarının. Rakka ve Kâşân’dır. saray hayatına dair sahnelerin yanında çeşitli hayvan ve bitki motiflerine de yer verilmiştir. Lakabî tekniğinde ise iplik kullanılmayıp desenlerin etrafı balmumu veya nebatî yağ ve manganez karışımıyla tahrirlenerek renkler birbirinden ayrı tutulmaktadır. kahverengi ve siyah renkler de sır üstüne tatbik edilmektedir. Mînâî (Heft-reng) Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla çok renkli bir satıh elde etmeye yarayan tekniğe “mînâî” adı verilmiştir. Böylece renkli nakışlar sır altına yerleştirilmiş olur. Sır altı tekniği XIII. Bu teknikte ısıya çok dayanıklı olan renkler sır altına. bu teknik nasıl uygulanır? Renkli Sır (Lakabî) Çağdaş yayınlarda cuerda seca adıyla anılan. Anadolu’da örneklerine yalnız Konya Alâeddin Köşkü’nde rastladığımız bu teknik daha çok İran’da yaygınlık kazanmıştır. fırında eriyip akarak birbirine girmemesi için. az dayanıklı olan renkler de sır üstüne tatbik edilir. madenî görünüm kazanması için uygulanan teknik hangisidir. Aslında İspanyollar’ın fayanslarında kullandıkları cuerda seca tekniği ile lakabî tekniği arasında hiçbir teknik benzerlik bulunmamaktadır. böylece desenler önceden sürülmüş sırlı tabakayla kaynaşarak zemine yerleştirilmiş olur. Birbirine çok yakın olan her iki teknikte de desenler seramik üstüne sır üstü boyama yöntemiyle uygulanır. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar’da tamamlamış en yaygın çini tekniğidir. fîrûze ve yeşil renkler sır altına. Genellikle mavi. İran’da daha çok mînâî ve lajvardina teknikleri kullanılmaktadır. Topraktan pişirilerek yapılan çanak çömleğin. ilk defa Timurlular döneminde ortaya çıkmıştır. haçvari baklava ve kare levhalar üzerinde. eski kaynaklarda ise lakabî denen renkli sır tekniği.Sır Üstü Tekniği Sır üstü tekniğinde pişmiş toprak malzeme önce mat bir sırla kaplanıp bir kez pişirilir ya da pişirilmeden çini üzerine işlenecek desenler sırlı boya ile işlendikten sonra bir kez daha pişirilir.

ilkel kalmaktadır. zambak. süslemenin zemine doğrudan çinkolu. renkler hem sır atlı hem de sır üstüne tatbik edildiğinden. Mavi-beyazların hamuru porseleninki gibi sert. 186 . renkli sırlar akıp birbirine girmezler. krom oksit. Saray nakkaşları hatâyî ve rûmî üslûbu nakışların yanı sıra bulut gibi tabiattan alınmış bazı nakışları ve lale. saray nakışhânesinde geliştirilen İstanbul üslûbunun zarif desen anlayışı bu çinilerde hayat kazanmıştır. balmumu veya manganezli bir bileşimle tahrirlenerek pişirildiği için. Bu sorunun aşılması için birden fazla fırınlanma yoluna gidilmiştir ancak çini sanatının teknolojik son aşaması olan çok renkli sır altı tekniğinde hemen hemen bütün renkler bir fırınlamada sır altında toplanabilmiştir. Geliştirilen tekniğe paralel olarak desenler de incelmiş. renkler arasında oluşan ince çizgi sayesinde. Cuerda seca isimlendirmesi tamamen Batılı kaynaklardan yapılan tercümeler yoluyla yerli yayınlara girmiş yanlış bir tanımlamadır. yüzyılın sonlarına doğru mavi beyaz çinilerde bir gerileme görülmektedir. Mavi Beyaz Osmanlı’nın çok renkli klasik sır atlı çinisini hazırlayan şeffaf sır altına uygulanmış mavi-beyaz çiniler. ısıya daha az dayanıklı olan renkler sürülerek tekrar fırınlanıyordu. Önceleri çok renkli bir nakış elde edebilmek için önce ısıya dayanıklı renkler sürülüp bir kez fırınlandıktan sonra. Bu teknik hem zahmetli hem de pahalı olup. İşlenen nakışlar. Bu tekniğin Çin’den ithal edilen Ming Hânedanlığı devri çini tabaklarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. sonra işlenecek nakışların tahrirleri çekilir ve içleri istenen renklerle boyanarak doldurulur. Şeffaf sır altında pişen tüm renkler canlı ve parlak bir şekilde ortaya çıkar. Çok Renkli (Elvan) Sır Altı Tekniği Çağlar boyu gelişen çini sanatı tarihteki zirvesine çok renkli elvan sır altı tekniğiyle ulaşmıştır. Bu teknikte nakışlar levha üzerine renkli sırla boyanarak yapılır. karanfil. Bütün renkler sır altında olduğu için. kâşî üzerine uygulanan desenler de daha çok Uzakdoğu çağrışımı yapmaktadır. Bu teknikte yalnızca sarı renk saf dışı bırakılmıştır. Fırında uygun derecede pişirilen çininin üzerindeki sır ince bir cam tabakası halini alır. malzeme ve teknik ayrıntılar bakımından renkli sır çinilerden daha farklı bir tarz oluşturmaktadır. Çini mozaik tekniğinde düz renkli levhalardan kesilen parçalarla oluşturulan desenler nasıl bir araya getirilerek duvara raptedilir. XVII. bütün renkler aynı canlılıkta ve aynı ahenkte meydana gelmiyordu. Boyama işlemi bittikten sonra çini levhanın üzerinden sır akıtılarak veya sır dolu bir kaba daldırılıp çıkartılarak yüzey sırlanıp kurutulduktan sonra fırına verilir. Bütün renkler aynı sıcaklıkta olgunlaşmadığı için farklı renkleri bir arada toplamak da bu sebeple çok zordu. yüzeyde pürüzsüz bir parlaklık elde edilmiştir. Sarayda bulunan belgelerden İznik’te üretildiği açıkça anlaşılan bu tekniğin uygulaması ana hatlarıyla şöyledir: Çini levhalara önce ince bir astar çekilir. Bu dönem çinilerinin önemli bir ayırıcı özelliği ise yaklaşık yarım asır kadar varlığını sürdürecek olan mercan kırmızısının kullanılmasıdır. şeffaf olmayan renkli sır ile tatbik edilmesidir. Tekniğin ana özelliği.

Geometrik bezeme ve yazının yanı sıra. üzüm salkımları ve servi ağaçları gibi bitki motiflerini üstün bir muhayyile ile üslûba çekerek. levha veya şekil verilmiş parçalar 1200-1300 ºC ısıda fırınlanarak ilk pişirme gerçekleştirilir. sonra sırlanır veya doğrudan sırlama işlemine geçilir. püskürtme veya fırça ile sürerek yapılır. Dinî yapılarda genellikle figürlü bezemeden uzak durulmuştur. Selçuklu döneminde Konya. sulama (akıtma). Şimdi modern yöntemlerle üretim yapan çini fabrikalarında nakışlama işlemi fırça yerine serigrafi baskı tekniğiyle de yapılmaktadır. eyvanların kemer ve tonozlarında. sandukalarda. kubbe geçişlerinde. bilhassa minare gövdelerinde. gül ve gül goncası gibi çeşitli çiçekleri. Klasik Tarzda Sır Altı Çini Yapımının Safhaları Birinci aşama. Bu teknik. 1616 tarihli Sultan Ahmed Camii çinilerinden sonra giderek canlılığını yitirmeye başlamıştır. daldırma. 1600 tarihli Sultan III. bir kez pişirilmiş parçalar üzerine. gönderildiği Osmanlı saray arşivlerinde bulunan belgelerden anlaşılmaktadır. hamurun hazırlanıp şekillendirilmesidir. Üçüncü aşamada. İkinci aşamada. selâtin ve kamu yapılarında kullanılacak çinilerin nakış örneklerinin İstanbul saray nakkaşları tarafından çizilip. mihraplarda. Hamur çark üzerinde döndürülerek veya alçı kalıplara dökülerek şekillendirilir veya levha haline getirilerek kurutulur. ekseriyetle geometrik karakterli yazılar ve sonsuza uzanan geometrik düzenlemeden kesitler alınarak satıhlar bezenmiştir. kubbe içlerinde 187 . Murad Türbesi’yle en üst seviyeye ulaşmışken. bahar dalları. Çini mozaik tekniğinin yapısına uygun olduğu için. İlk örneklerde tuğla ve sırlı veya renkli sırlı tuğlalar kullanılırken daha sonraları satıhların çini mozaikle kaplanması yaygınlık kazanmıştır. Çini sırlama işi.sümbül. Çini mozaik tekniği yapıların dış cephelerinde. Son aşamada. Çini Bezemeleri ve Kullanım Alanları İlk önceleri Karahanlılar’da renkli sırlı tuğla ve çini mozaik tekniğiyle meydana getirilmiş kûfî karakterli kitâbeler ve sınırlı ölçüde geometrik bezemeler kullanılırken zamanla çini kullanımı yaygınlık kazanarak mimari tezyinatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. çini süslemeciliğinin merkezi durumundadır. onları belli esaslara göre üslûba çekerek nakışlaştırma yoluna gidilmiştir. rûmî üslûbu nakışlar da uygulamada kendisine hatırı sayılır derecede yer bulmuştur. taçkapılarda. süslenip sırlanan çiniler tekrar fırınlanarak soğumaya bırakılıp işlem tamamlanır. Anadolu Selçuklu mimarisinde dinî yapılar ekseriyetle çini mozaik tekniği ile süslenmiştir. Figürlü bezeme veya tabiattan nesneleri olduğu gibi resmetmek yerine. ilkin nakışlar fırça ile işlenip. İznik’te üretilen. tabiat aynası gibi çinilere nakşetmişlerdir. yarı açık mekânlarda.

Bununla birlikte eserlerine imza koyan birçok sanatkâr sayesinde bu ustaların nereden geldikleri ve ne tür işler yaptıkları konusunda sınırlı da olsa bilgi sahibi olabilmekteyiz. yerini önce renkli sır (lakabî) çinilere. Batılılaşma sürecinde iç mekânlardan da çini kullanımı kalkmıştır. Sır altı çiniler daha çok iç mekânlarda kullanılmış. Nişlerde. Klasik devir Osmanlı mimarisinde. kuşak yazılarında. inşa ve kuşak kitâbelerinde ve sofa duvarlarında kendine yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. mihraplarda. yapıların dış cephelerinde çini kullanılmazken. duvarlar pencere üstlerine kadar bu çinilerle kaplanmıştır. bilhassa pencere alınlıklarında ve kemer koltuklarında çini kullanımı son defa revaç bulmuştur. Bu yüzden eserleri günümüze kadar ulaşmış birçok sanatkârın ismi veya hayatına dair bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı’nın son devir mimarlarının başlattığı “millî mimari” hareketi yapılarının dış cephelerinde. minber külahlarında. ocaklık yaşmaklarında.12: Bina cephesinde çini kullanımına örnek: Büyük Postahane (Postahane-i Âmire). bazen de eser kolektif bir çalışmanın ürünü olduğu için eserlerine imza koymaktan kaçınmışlardır. şamdanlar ve dekoratif askılarla iç mekânlar donatılmıştır. Çini teknolojisinin gelişmesiyle çini mozaik. Ayrıca çini malzemeden yapılan kandiller. daha sonra da sır altı çinilere bırakmıştır.Sirkeci Kaynak: Aziz Doğanay Arşivi Çini Ustaları Türk-İslâm geleneğinde bazı sanat dallarında sanatkârlar zaman zaman tevazu göstererek. İç mekânlarda insan elinin erişebildiği yerlerde daha çok düz renkli çini levhalar kullanılırken el değmeyen yerlerde çini mozaik tercih edilmiştir.ve tavanlarda belli program dahilinde kullanılmıştır. Eğimli yüzeylerin kaplanmasında çini mozaik tekniğinin tercih edilme sebepleri nelerdir? Resim 8. pencere alınlıklarında. 188 .

Ebûbekir elMalatî’dir. Ustaların Malatyalı oluşu. Osmanlı’nın son devir çinilerine en güzel örnek. İlyâs Ali’nin elbette büyük bir payı vardır. Osman el-Bennâ etTûsî olarak kayıtlıdır. çiniler üzerinde uzun bir süre usta imzasına rastlanmamaktadır. Bu isme hem merkez kubbenin oturduğu. İmzası bulunmamakla birlikte İstanbul Yavuz Sultan Selim Camii (1522) ve Türbesi’nin çinilerinin Tebrizli Habib Usta’nın eseri olduğu konusunda bilgiler bulunmaktadır. eyvanı ve orta avlusunun duvarlarında görülen muhteşem çini mozaiklerde de birkaç usta imzası ile karşılaşmaktayız. Dârüşşifâsı’nda bulunan İzzeddin Keykâvus’a ait türbedir. Geometrik düzenlemenin hâkim olduğu bezemede yer alan. Bu ustalar Osmanlı sanatına önemli derecede yön vermiş ve ivme kazandırmışlardır. Mehmed ismi görülmektedir. Eski Malatya Ulucamii’nin (1224) kubbesi. Ancak XVII. çiniciliğin merkezi İznik’te Orhan Gazi zamanından kalma çinilerden birinin üzerinde Musullu Abdullah ismi okunmaktadır. Çelebi Mehmed’in yaptırmış olduğu çinileriyle meşhur Bursa’nın en iddialı yapılarından birisi olan Yeşilcami ve türbede Tebrizli ustalarla birlikte Ali b. Osmanlı dönemine gelindiğinde. çini sanatı Türk mimari tezyinatında tarih boyunca önemli bir yer tutmuş. burada çalışan ustalar yerli sanatkârlar olup aslen Malatyalıdırlar. kâmilen renkli sır ve çini mozaik kaplı hünkâr mahfilindeki Mehmed el-Mecnûn ismi hakkında hiçbir bilgimiz olmasa da bu sanatkârın sanatımıza katkısı inkâr edilemez derecede önemlidir. Şehzade Mehmed Türbesi’nde (1543) usta imzası olduğunu düşündüğümüz çini üzerine yazılmış mâkılî bir kitâbede. binalar her devirde gelişen teknolojiye paralel 189 . Hafız Emin Usta’nın elinden çıkan Eyüp’teki Sultan Reşat Türbesi (1914) çinileridir. Sırçalı Medrese’nin (1242) eyvanındaki çini mozaik süslemelerde de yine İran menşeli bir ustanın ismi. Kazıma tekniğinde yazılmış çini kitâbelerden anlaşılacağı üzere. Mehmed b. Yine Yeşilcami’nin. Bu kitâbeden de anlaşılacağı üzere usta Tebriz yakınlarından gelmiştir.İlk dönem yapılarında görülen renkli sırlı tuğla ve çini mozaik sanatının ustaları hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Burada rûmî üslûbu yanında hatâyî üslûbu da repertuara katılmıştır. ancak birçok Anadolu Selçuklu yapısında sanatkâr imzası bulunmaktadır. bu sanatın artık Anadolu’da da başarılı bir şekilde icra edilebildiğini ortaya koymaktadır. Bunlardan en çok dikkat çekeni Yâkub b. hem de eyvanın orta avluya bakan kemer başında rastlamaktayız. Anadolu’da çini mozaik süslemenin görüldüğü ilk önemli yapılardan biri. yüzyılda yaygınlık kazanan Kâbe tasvirli çinilerde tekrar usta imzalarına rastlamaktayız. Bursa Yeşilcami mihrap çinileriyle büyük benzerlik gösteren Edirne Muradiye Camii çinilerinin de Tebrizli ustalar tarafından yapıldığı düşünülmekle birlikte maalesef bu konuda kesin bilgi bulunmamaktadır. Son olarak diyebiliriz ki. Bu yeniliklerin çini sanatına katılmasında Ali b. Bundan sonraki çini ustaları hakkında arşiv kayıtlarında bazı bilgiler bulunsa da. Mehmed b. ana mekanı eyvana bağlayan kemer içinde. çini üzerine kazınarak yazılmış usta kitâbesinden bu eseri meydana getiren kişinin Marendli Ahmed olduğu anlaşılmaktadır. Sivas’taki Keykâvus I. İlyâs Ali’nin isimleri dikkat çekmektedir.

Kendimizi Sınayalım 1. İznik atölyeleri daha çok saray için üstün nitelikli çiniler üretirken. Türk çini sanatının gelişim sürecinini takip edebilmek mümkündür. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fîrûzenin yanı sıra kobalt mavisi ve patlıcan moru da yer almıştır. kitâbelerde kabartmalı çiniler kullanılmış. XV. Anadolu’da Selçuklular’la hayat bulmuştur. sırlı veya sırsız kâse. kemer ve kubbe gibi yüzeylerin kaplanmasında kullanılan. İznik’te olduğu gibi Kütahya’da da beyaz hamurlu. XVIII. tezyinat malzemesi olarak da renkli sırlı çini belli yörelerde yaygınlık kazanmıştır. XV. tabak. çoğunlukla astarsız. vazo gibi kapalı veya açık formlardaki pişmiş topraktan yapılmış kullanım eşyalarına da çini evânî veya seramik denir. yüzyılda Çanakkale’de de seramik üretimi hız kazanmışsa da günümüzde Kütahya atölyeleri geleneği sürdüren ana merkez olmuştur. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı’nın çini üretim merkezi İznik şehri olmuştur. Anadolu Selçukluları zamanında Konya’da c. renksiz şeffaf sırlı. Birçok eserin ustası bilinmese de. fincan. XIV. mavi-beyaz çiniler ortaya çıkmıştır.olarak üretilen çinilerle bezenmiştir. Osmanlı’nın bundan sonraki çini merkezi Kütahya olmuştur. Abbâsîler zamanında Sâmerrâ’da b. tonoz ve kubbe gibi eğimli satıhlarda ise çini mozaik tercih edilmiştir. kemer. XVI. yüzyılın sonlarında Çin porselenlerinin de etkisiyle. Özet Duvar. Duvarlarda çoğu zaman düz levha halindeki çiniler kullanılırken. Kütahya atölyeleri daha çok halkın taleplerine cevap vermiştir. İznik ve çevresinde üretilen çiniler genellikle kırmızı hamurludur. Sırlı tuğlalarda ilk zamanlar fîrûze renk hâkim iken. yüzyılın ikinci yarısında imar faaliyetleri yoğunlaştığı için buna paralel olarak çini kullanımı da artmıştır. Osmanlılar Zamanında Kütahya’da e. killi topraktan pişirilerek yapılmış. Anadolu Selçukluları’nda yapı malzemesi olarak renkli sırlı tuğla. XIII. çiniler üzerindeki imza kitâbelerinden ve tarihî kaynaklardan. yüzyılın ortalarında beyaz sert hamurlu. mavi-beyaz çini üretimine geçilmiştir. Bir ara Damad İbrâhim Paşa’nın gayretleriyle İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda çini üretilmeye başlanmışsa da istenilen sonuç alınamadığı için üretimden vazgeçilmiştir. Osmanlılar Zamanında İznik’te d. yüzyılın sonlarından itibaren İznik atölyelerinde bir gerileme görülmektedir. Perdahlı çini tekniğine en erken ne zaman ve nerede rastlanmıştır? a. Karahanlılar Zamanında Kâşgar’da 190 . genellikle renkli ve yüzeyi sırlı levhalara çini. yüzyılın ortalarından XVII. Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı. Ancak her ne sebeptense XVII.

Yanıtınız doğru değilse Tarihçe kısmını yeniden okuyunuz. Çini mozaik d. İstanbul Mahmud Paşa Türbesi e. c Yanıtınız doğru değilse Tarihçe kısmını yeniden okuyunuz. Aşağıdakilerden hangisi Türk mimarisinde kullanılan yaygın duvar kaplama malzemesi değildir? a.2. Edirne Selimiye Camii b. Sırlı tuğla e. Edirne Muradiye Camii d. Çini mozaik b. Kâşî Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Sır altı mavi-beyaz c. Sırüstü/Lakabî e. a 2. Sivas Gökmedrese e. İstanbul Sultan Ahmed Camii 3. Renkli sır çini tekniği Türk çini sanatında ilk defa nerede görülmektedir? a. Osmanlı’da çini mozaik tekniği en son hangi yapıda kullanılmıştır? a. İstanbul Haseki Hürrem Sultan Türbesi c. Elvan çini c. Aşağıdakilerden hangi çini tekniği daha çok sivil mimaride kullanılmıştır? a. Bursa Yeşilcami d. Konya Sırçalı Medrese c. Bursa Yeşilcamii b. Minaî ve Luster 5. İstanbul Yavuz Selim Camii 4. Tekfur Çinileri d. 191 . Fağfûr evânî b.

Atasoy. Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri. büyük levhalardan kesilerek çıkarıldığından. renksiz şeffaf sır sürüldükten sonra bir kez pişirilip. Yanıtınız doğru değilse Çini ve Seramik Yapımında Kullanılan Maddeler bölümünü yeniden okuyunuz. London: Laurence King. Yanıtınız doğru değilse Perdahlı Çini konusunu yeniden okuyunuz. e 5. İş Bankası Yayınları. parlak mercan kırmızısının kullanıldığı çok renkli sır altı çiniler. belli kalıplar içerisine muntazaman yerleştirilip arkasına harç dökülür. Rüçhan (2000). Harç kuruduktan sonra. Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri. İstanbul. hayvan ve fantastik figürlerden oluşan canlı tasvirlere sıcak bakılmadığından bu tarz bezemeler dinî yapılardan uzak tutulmuştur.3.Julian Raby (2008). d 4. 192 . levha veya evânî üzerine yerleştirilecek nakışlar altın. Sıra Sizde 2 Osmanlı İznik çinileri beş devreden geçerek klasik şeklini almıştır. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İslâm dininin tevhid inancı gereği insan. İkinci devre: Milet işi denen kırmızı hamurlu çiniler. Sıra Sizde 3 Toprağa madenî görünüm vermek için perdah/luster tekniği kullanılır. Iznik: The Pottery of Ottoman Turkey. kalıp halindeki parçalar duvara yapıştırılır. Sıra Sizde 4 Düz renkli levhalardan kesilen parçalar arka kısma doğru hafifçe pahlandıktan sonra sırlı yüzeyi alta gelecek şekilde. Dördüncü devre: Şam işi adı verilen mavi-beyaz çiniler. Aslanapa. a Yanıtınız doğru değilse Tarihçe kısmını yeniden okuyunuz. gümüş ve bakır gibi madenî oksitlerle işlendikten sonra tekrar fırınlanınca toprak malzeme piştiğinde madenî bir görünüm kazanır. Bu teknikte çini üzerine beyaz astarlı. Üçüncü devre: Selçuklu etkisi taşıyan tek veya iki renkli motiflerle işlenmiş çiniler. Yararlanılan Kaynaklar Arık. Nurhan . düz çini levhalara nisbetle yüzeye daha iyi intibak sağladığı için. İstanbul. eğimli yüzeylerde çini mozaik tercih edilmiştir. Beşinci devre: Hafif kabarıkça. Birinci devre: kırmızı hamurlu ve tek renkli sırla yapılmış çiniler. Oktay (1949). Sıra Sizde 5 Çini mozaik tekniğinde desenleri oluşturan küçük parçalar.

329-334. İstanbul. Şerare (1993). Öney. Kırımlı. Sanat Tarihi Yıllığı. s. Ada Yayınları. Osmanlı Tezyinatı: Klasik Devir Hanedan Türbeleri 1522-1604. “Çini”. Öney. Şerare (1986).Doğanay. 95-110. 193 . İstanbul. XI. “İstanbul Çiniciliği”. Yetkin. Yetkin. Yapı Kredi Yayınları. Aziz (2009). Gönül (1977). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. VIII. İzmir. Faik (1981). İslam Mimarisinde Çini. Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişimi. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul. Türk Çini Sanatı. İstanbul: Klasik Yayınları. Gönül (1987). İstanbul.

Anahtar Kelimeler • • • • • Ahşap oyma ve kakma sanatı Kündekârî Maden sanatı Halı sanatı ve seccadeler Taş işçiliği ve mezar taşlarında tezyinî unsurlar Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. “Maden”. 194    . “Kündekârî”. • • • Ansiklopedilerden “Ahşap”. Geçmiş asırlara ait Türk mezar taşlarının hangi sanat ve bilim dallarının ilgi alanına girdiğini araştırınız. halı sanatları ile taş oymacılığının Türk sanat ve zanaatları içindeki yerini değrlendirebilecek.          Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. • • • Ahşap. maden. “Halı”. Tarihî yapılar ve müze gezileri yaparak konuyla ilgili eserleri yerinde gözlemleyiniz. koruma ve modern hayatın imkân ve koşulları içinde onları geleceğe taşımanın önemini açıklayabilecek. Geçmişten kalan güzellikleri tanıma. “Taş İşçiliği” maddelerini okuyunuz. “Oymacılık”. Bu eserlerinin Türk kültür mirası içindeki önemini açıklayabilecek. “Kakmacılık”.

Bu ünitede mimari. saray. seramik ve kitap sanatları dışında kalan Türk sanatının diğer bazı alanları kısa bilgilerle ele alınacak. Anahtar kelimeler kullanılarak internet ortamında konu ile ilgili bilgi ve görsellere ulaşabilirsiniz. çini.Diğer Sanatlar GİRİŞ Son iki asırda yapılan arkeolojik kazılar Türkler’in sözü edilen sanat dallarındaki mâzisinin milâttan önceki asırlara kadar gittiğini. 195    . kasır. Başka mimari yapılar yanında özellikle birer açık hava müzesi görünümündeki camiler. Tarihten günümüze intikal etmiş cami. tarihî süreç içinde kendi üslûplarını koruyarak sürekli gelişmenin formülünü yakalamışlardır. halı ve maden sanatları ile taş işlemeciliği konularında tarihçe. sözlük anlamının dışında. Selçuklular geleneksel birikimlerini geldikleri İran ve Anadolu gibi yeni coğrafyalarda yerel miras ile meczetmeyi başarmış. teknik ve örnekler bazında kısa bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Ahşap işlemeciliğinin tarih içinde uygulama alanları pek geniş ve çeşitlidir. farklı ağaç cinslerinden seçilen malzemenin oyma. Ahşap önemli bir mimari eleman olduğu gibi. mahfil şebekeleri ve cami iç mimarisinin tamamlayıcı unsuru olan minberler. ahşap. söz gelimi dünyada bilinen en eski halının Türkler’e ait olduğunu ortaya koymuştur. kabartma. yapıların iç mekânlarında önemli birer mimari eleman durumundaki kapı ve pencere kanatları. köşk. cami teberrükât eşyası da Türk ahşap işleme sanatının öne çıkan örnekleri arasında sayılabilir. vaaz kürsüleri ile Kur’an mahfazaları. AHŞAP SANATI “Ağaç ve kereste” anlamında Arapça “haşeb” kelimesinin çoğulu olan ahşap. Türk İslâm sanatının farklı dallarında ortaya konan birbirinden güzel sanat eserlerinin âdeta birer sergileme alanı olmuştur. geçme gibi tekniklerle işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bağımsız bir sanat dalının da adı olmuştur. gündelik hayatın da pek çok yerinde varlığını hissettirir. rahleler vb. türbe vb.

abanoz. Sanatçı. Çoğu zaman ülke içinde yetişen ağaçlara başvurulduğu bir gerçek olmakla birlikte. Yapılan arkeolojik kazılar sırasında Radloff’un 1865’te Altay kurganlarında ve Rudenko’nun 1947-1949 yıllarındaki Pazırık’ta buldukları ahşap eşyanın ortaya çıkardığı bir gerçektir ki. coğrafyanın şartlarına ve kullanım amacının gereklerine göre değişir. Genelde oyma. kabartma ve kakma olarak özetleyebileceğimiz geleneksel ağaç işleme teknikleri arasında şunları sayabiliriz: Düz satıhlı ve yuvarlak satıhlı derin oyma. İstanbul’da Topkapı Sarayı. dönemin mimari eserlerindeki kabartma taş tezyinatı etkili olmuştur. sandıklar. Ahşap sanatında kullanılan ağaç cinsi. Türk ve İslâm Eserleri ve Deniz müzeleri ile Ankara’daki Etnografya Müzesi ve diğer bazı müzeler. sedir. paravana. meşe. padişahlar tarafından bayram ve diğer merasimlerle kabuller sırasında kullanılan tahtlar. erken ve müteakip dönem ahşap eserlerinde oyma tekniği ile uygulanmıştır. çam ve benzerleri başta gelir. ülke dışından da kara ve deniz yolu ile ağaç temini yoluna gidilir. çekmece gibi daha birçok eşya da ahşap sanatının konusu kapsamındadır. kavukluklar. eğri kesim. düz satıhlı oyma tekniğini uygular ya da yüzeydeki kabartmanın yuvarlaklığını sağlayacak biçimde serbest hareketlerle çalışarak yuvarlak satıhlı derin oymayı ortaya çıkarır. yüzeyden zemin içlerine doğru bıçağını dik tutarak çalışır. Bunlar arasında ceviz. gül ağacı. Halen Berlin İslâm Eserleri Müzesi’nde teşhir edilen Müşetta Sarayı kabartmalı taş duvarlarındaki akantus ve asma yaprakları. Bu güçlü ilginin. lambalıklar. Türkler genel anlamda Asya içlerinden Anadolu’ya değin tarihten getirdikleri kendi sanat ve kültür birikimlerini. ıhlamur. Günümüze ulaşmış erken dönem İslâm ahşap sanatı örneklerinde. şebekeli oyma (ajur). Fâtımî dönemi eseri el-Ezher Camii’nin ahşap kapısı ile dönemin bazı camilerindeki ahşap işler buna örnek verilebilir.Türbelerdeki devlet ve din büyüklerine ait sandukalar. Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlar arasındadır. sehpalar. saray ve çevresindeki elitlere ait mücevher kutuları. 196    . Selçuklu ve Osmanlı asırlarında da kuvvetle süregelmiş olduğu görülür. kestane. böylece sürekli gelişmeyi sağlamışlardır. çok çeşitli mekânlarda kullanım alanı bulmuş dolaplar. Bazan da yüzeyi daha da içten oymak ve bazı fazlalıkları dışarı çıkarmak suretiyle “ajur” da denen şebekeli derin oyma tekniğine başvurur. düz satıhlı ve kabartmalı kakma. bulundukları coğrafyanın özgün sanat ve kültür mirası ile beslemeyi ustaca başarmışlar. Orta Asya çağlarından bu yana Türkler ahşapla mâzisi çok eski zamanlara uzanan bir ilişki içindedirler.

ahşap işlerde daha çok oyma/kabartma. Genelde esasını oyma tekniğinden alan bir başka metot da yüzeydeki desenin oyulan yuvası içine başka bir ağaç parçasının tutkal yardımı ile yerleştirilmesidir. Günümüze kadar korunarak gelmiş ahşap minberler içinde kündekârî tekniğiyle yapılmış kıymetli örnekler vardır.Resim 9. şebekeli oyma. yüzyıllara ait Alâeddin Camii. Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberleri bunlar arasında sayılabilir. Kündekârî tekniğinde bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Birgi Ulucamii pencere kanatları. Bu tekniğe “kündekârî” diyoruz. Konya Mevlânâ Müzesi’nde sergilenen (nr. çatma (kündekârî) ve boyama teknikleri kullanılmış. 197    . Dolayısıyla iklim şartları ve zamanın getirdiği eskime ile bu parçalar kuruyup ufalsa da yerinden düşüp ayrılmaz. Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli. 332) 1278 tarihli Selçuklu rahlesi bu tekniğin güzel bir örneğidir. 267) üzerinde Sultan Keykâvus b. 333) rahle Selçuklu dönemi ağaç oyma işçiliğini yansıtmak açısından önemlidir. XII-XIV. Ankara’daki Hacı Bayram Türbe kapısı ile Ahî Şerefeddin sandukası da Anadolu’daki Türk ahşap işçiliğinin derin oyma tekniğindeki en eski ve nefis örnekleri arasındadır. kürsüden sandukaya pek çok güzel eser meydana getirilmiştir. H. mimari eserlerdeki kapı ve pencere kanatları dışında minberden rahleye. Malatya ve Kayseri Ulucamii ile Ankara Aslanhane Camii minberleri. Subaşı Arşivi Selçuklular’da. Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli.1: Konya Mevlânâ Müzesi’nde Beylikler dönemine ait kapı kanatları Kaynak: M. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde (nr. Keyhusrev’in adı bulunan rahle ile Konya Mevlânâ Müzesi’ndeki (nr.

yine aynı mekândaki Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî sandukasını çevreleyen kündekârî kafes. kiriş ve konsollarda boyama tekniği ile uygulandığı dönemin bazı ahşap camileri arasında Afyon Ulucamii.2: Birgi Ulucamii kapı detayı Kaynak: M. H. sıcaklık ve soğukluk farklarının ahşapta oluşturduğu hareketlenmeye dayanıklı değildirler. Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenen Ürgüp Damsa köyü Taşhun Paşa Camii minber kapısı ve Ankara Hacı Bayram Camii pencere kanatları da ahşap sanatının en güzel örnekleri arasındadır. lotus ve kıvrık dallardan oluşan desenlerin en ince uçlarından birbirine bağlandığı zengin kompozisyonlar meydana getirilmiş ve bu teknik minber ve kürsü aksamı ile rahle ve korkuluklarda kullanılmıştır. Resim 9. Derin oyma tekniği ile meydana getirilen Konya Sadreddin Konevî Camii (XIV. 328) dolap. Ancak bu türden eserler zaman içindeki ısı ve rutubet değişikliklerinin. 198    . yüzyıl) ve Bursa Yeşilcami’nin pencere kanatları (XV. Ankaralı Abdullah’a ait 1367 tarihli Kastamonu Kasabaköy Camii kapı kanatları. Muzafferüddin’e ait 1320 tarihli Birgi Ulucamii minberi. Beyşehir Eşrefoğlu Camii. Antepli Hacı Mehmed Fakih’e ait 1376 tarihli Manisa Ulucamii ve 1399 tarihli Bursa Ulucamii minberleri Beylikler ve erken Osmanlı döneminin tarih ve usta adına da yer verilmiş kitâbeli en güzel örneklerini oluşturur. Subaşı Arşivi Ankaralı Davud’a ait 1306 tarihli Çorum Ulucamii minberi. Kastamonu Candaroğlu Mahmud Bey Camii örnek verilebilir. Şebekeli oyma tekniğinde çevresi oyulan palmet. İki yüzü de kündekârî tekniği ile hazırlanmış kapakları ile Mevlânâ Müzesi’ndeki (nr. yüzyıl) ile aynı yüzyıl eseri Karaman İmaret Camii’nin kapı kanatları olağan üstü incelikte işlenmiştir.Yıldız parçalarını birbirine bağlayan çıtaların çivilerle zemine monte edildiği bir yalancı kündekârî ile kündekârî görünümlü ancak tüm parçaların oyularak tek zeminde oluşturulduğu kabartmalı bir başka yalancı kündekârî daha söz konusudur. Motiflerini altıgen ve üçgen yıldızlarla bazı stilize çiçek ve kuşların oluşturduğu desenlerin ahşap sütun başlıklarında.

Bayezid dönemine ait 1505 tarihli Kur’an-ı Kerim mahfazasıdır. teknik ve işçilik bakımından hayli ileri seviyede iş üreten ve tüm Anadolu’ya hitap eden ahşap atölyelerinin varlığı anlaşılır.3: İstanbul Fâtih Camii’nde vaaz kürsüsü Kaynak: M. Ayrıca. Ahmed için hazırlanan sedef. zebercet.Beylikler döneminde Ankara ve çevresinde rastlanan ahşap örneklerine bakılırsa burada üslûp. yüzyıl sonlarına ait fildişi ve sedef kakmalı bir Osmanlı tahtının vakur ve soylu görüntüsü yanında. Topkapı Sarayı’nda (nr. aynı zamanda sedefkâr olan Mimar Mehmed Ağa tarafından Sultan I. malzemenin çukur açmadan yüzeyde tutkal yardımı ile mozaik biçiminde yan yana getirildiği bir uygulama söz konusudur. H. Müzelerimizdeki Osmanlı dönemine ait fildişi kakmalı en eski eser. 199    . Subaşı Arşivi Osmanlı döneminde ise Selçuklu geleneğinin büyük ölçüde sürdürüldüğü. kesilip kullanıma hazır hale getirilen sedef. Resim 9. bağa. şebekeli oyma ve kündekârî yanında bazı yeni tekniklerin ortaya çıktığı görülür. fildişi vb. II. 2/2879) XVI. oyma. uygun bıçaklarla (kalem) oyularak hazırlanan çukur zemine yapıştırılır. Tasarlanan desenin çeşitli malzemelerden kesilip hazırlanan parçaları. yakut ve zümrüt kakmalı pek müzeyyen bir taht daha vardır ki gözleri kamaştıracak güzelliktedir.

İstanbul’un fethinden sonra inşa edilen Topkapı Sarayı’nda bu asırda ahşap atölyelerinin de kurulduğu. Saltanat kayıkları bunların başında gelir.4: Süleymaniye Camii vaaz kürsüsünden detay Fâtih ve Yenicami ile Beylerbeyi Hamid-i Evvel camilerinde bulunan üç dört asır öncesinden kalma vaaz kürsüleri. Bayezid Camii ile Topkapı Sarayı Hazine Dairesi kapıları. ağızlıklar. Bursa ve Tokat gibi eski Anadolu şehir ve kasabalarında inşa edilmiş ahşap evler ile İstanbul Boğazı kıyılarındaki Amcazâde Hüseyin Paşa ve Emirgan Şerifler Yalısı gibi yapılarda ahşap tavanlar. Mudurnu. XV-XVI. bağa ve fildişi kakma ile özellikle sedef mozaik teknikleri barok ve rokoko üslûplarının da etkisi altında kalarak daha çok yaygınlaşmış. pipolar. en eski örneklerine XIII.) yetiştiği görülür. kaşık. 200    . yüzyıllarda sedef. XIX. Beylikler ve Osmanlı asırları boyunca Ankara. Bağdat ve Revan Köşkü kapıları devrin en güzel ahşap örnekleridir. Geleneksel ahşap işçiliğinin bir de zanaat cephesi söz konusudur. sedefkâr vb. İstanbul Deniz Müzesi’nde Osmanlı dönemi ahşap sanatının boyama dahil pek farklı tekniklerinin bir arada uygulandığı paha biçilmez güzellikte eserler vardır. yüzyılda dolap kapakları. Kula. yüzyıla ait Edirne II. Safranbolu. Bu dönemde çiçekli bezemeler yanında rûmîlerin. çekmeceler. Ahşap sanatı. bazı mutfak eşyası da geleneksel Türk ahşap işçiliğinin daha çok zanaat kanadında yerlerini almışlardır. raflar. havan vb. sedef ve bağa gibi diğer malzemeler yanında ağaç ve kemiğin de kakma tekniğinde kullanıldığını gösteriyor. Daha çok folklorik değer taşıyan bastonlar. Kütahya. dolap kapakları. lambalıklar ve benzeri eşyada çeşitli tekniklerle bezemenin en ince ve güzel örnekleri karşımıza çıkar. buradan önemli sayıda ahşap sanatçısının (nahhat. yüzyılda rastladığımız ahşap camiler yanında Anadolu Selçuklu. benek motifinin ve fildişi kakma tekniği ile bazı yazı frizlerinin de devreye sokulduğu görülür. XVII ve XVIII. lambalık ve kavukluklar ile tavan göbeklerinde Edirnekârî boyama tekniği uygulanmıştır.Resim 9.

kazan ve tepsi gibi birtakım mutfak eşyası. kalkan. tokmak. yüzyıl.5: Kandil Kaynak: (XIV-XV. köşebent. miğfer gibi korunma araçları. Londra 2009. sancak ve kubbe alemleri. ibrik. şamdanlar. tecrübeli ustalar elinde sanatlı birer eşyaya dönüştürüldüğü atölyeler vardır. sayı: 1) MADEN SANATI Türkler tarih boyunca metal eşya üzerine çeşitli teknikler kullanarak. kemerden fincan ve bardak zarfına günlük eşya ile bilezikten küpeye her türlü takı malzemesi maden işçiliğinin ilgi alanına girer. Savaşlarda kullanılan toplar. Bu gibi bölgelerde adı geçen madenlerin işlendiği. 201    . Islamic Art. kilit. sürgü gibi öğeler. şebekeler. İbn Battûta ve Evliya Çelebi gibi ünlü gezginler seyahatnâmelerinde Anadolu’nun ilgili bölümlerini gezerken buralardaki maden kaynaklarından ve üretilen eserlerde uygulanan işçilikten bahsederler. Meselâ Erzincan ve Tokat bakır. bazan birden fazla tekniğe aynı süre içinde başvurmak suretiyle maden sanatı alanında güzel eserler ortaya koymuşlardır. tas. giyilen zırhlar.Resim 9. kandiller. kılıç. Gümüşhane de gümüş memleketidir. kapı ve pencere kanatlarında kullanılan kulp. bayrak.

Bazan da yüzeyde oluşturulan çukurların çeşitli maddeler yardımıyla doldurulması ve esere kabartmalı bir görüntü verilmesi yoluna gidilir. H. Selçuklular bu türden metal objeler üzerinde geliştirdikleri tekniklerle altın ve gümüşe olan talebi hafifletmeye çalışmışlar. altın ya da gümüş olmayıp. pense. mengene. altın kaplama (tombak). bugün müze ve özel koleksiyonları süsleyen paha biçilmez değerde sayısız eser üretilmiştir. daha çok takı ve tören eşyasında kullanılan telkâri ve mine gibi geliştirilmiş birçok teknik söz konusudur. Osmanlılar döneminde atölyelerde işlenen madenî eşya çeşidi zenginleşmiş. gümüş. daha çok tunç veya pirinçtendir.Resim 9. savatlama. çalma. kazıma. Madenî eşyanın yapımında dökme ve dövme teknikleri kullanılır. vidalama. tunç eşya üzerinde kırmızı bakır ve gümüş yapraklarla kakma yapmışlardır. Bunlar dışında da özellikle Osmanlı döneminde uygulama alanı bulmuş oyma.6: Kubbe alemi Kaynak: M. demirci makası. Subaşı Arşivi Osmanlı öncesinden kalma üzerinde işçilik olan metal eşya. eğe ve kalem gibi aletler kullanılır. zincir işi. Bu da alet yardımıyla yüzeyden derine inerek ya da metal parçanın tersinden dövülmesi suretiyle sağlanır. sarı. bakır. Osmanlı dönemi ağaç işlçiliğinde hangi teknikler yaygın olarak kullanılmıştır? 202    . çelik ve ulaşılabilen her türlü maden işleme alanına girmiş. kakma. Tunç ve pirinç yanında altın. Obje üzerindeki kabartma desenler eserin tezyinî değerini belirler. uygulanan teknikler daha da gelişmiştir. Bu tekniklerin uygulanmasında ayak çarkı.

Türk coğrafyasında maden sanatı alanında yüzyıllar içinde meydana getirilmiş sayısız eser. 1.89 x 2 m. Askerî Müze ve Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ile birlikte pek çok dünya müzesinin koleksiyonlarında sergilenmektedir. Bu büyüklükte bir halıda bu denli ince ve çok sayıda Gördes/Türk düğümünün mevcudiyeti o devir için şaşırtıcıdır. 203    . yüzyıllara ait Pazırık halısı da. Dokuma tekniğinde bu noktaya gelinmesi için de bir gelişme sürecinin yaşanmış olması icap eder ki bu da Türk halıcılığının başlangıç tarihini hayli erken asırlara götürür. Söz konusu kazılarda ve araştırmalarda bulunan halıların düğümleri biraz kaba olmakla birlikte. Eski Türkçe’de halıcılıkla ilgili kelimelerin çokluğu. Birçoğu yabancı olmak üzere yakın dönem araştırmaları. Doğu Türkistan’ın eski şehirlerinde ve Turfan’da 1900’lü yılların başında ortaya çıkarılan halı parçaları da bunu teyit etmektedir.kaybolansanatlar.000 düğüm içermekte olup. eser Leningrad Ermitaj Müzesi’nde teşhir edilmektedir. Rus arkeolog Rudenko tarafından 1947-1949 kazılarında bulunmuş olan milâttan önce VIII. yaşama mekânlarını taş.7: Pazırık halısı Kaynak : www.com HALI SANATI “Halı” kelimesi Farsça olduğu da söylenen “kali”den gelme bir kelime olup. renkli yün ipliklerinin uçları ve fazlalıkları kırpılarak örnekler iyice belirgin biçimde ortaya çıkarılmıştır. toprak veya ahşap zeminden ayıran dokuma tekniğine dayalı bir sanat alanına ad olmuştur. Resim 9. İstanbul’daki Topkapı Sarayı. halı sanatının Asya ve Türk menşeli olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. boyutlarında kareye yakın Pazırık halısının desimetreküpü 36. halı sanatının tarihî kimliğini de aydınlatır.

1930’da Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde farkedilen üç Anadolu Selçuklu halısı da Konya Müzesi koleksiyonları arasına alınmıştır. bir dönem uygulanan düğüm sistemi ile İran tesirinin. yüzyıldan XIX. oradan da Anadolu Selçukluları vasıtasıyla Anadolu’ya intikal etmiştir. İstanbul’daki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne intikal ettirilerek bakım ve korumaya alınmıştır. 204    . Bu dönem halılarında bol renk kullanımı yerine. teknik. yüzyılın sonuna doğru daha çok geometrik desenlerin hâkim olduğu Holbein halıları karşımıza çıkar. yüzyıldan sonra Safevîler’le İran halıları kendine özgü bir tasarım anlayışına sahip oluncaya kadar Türk halısına has sağlam tekstil karekterli aslî şekillerini muhafaza etmişlerdir. malzeme ve renk anlayışı bakımından tamamen farklı. ancak yer yer bitkisel motiflerin de bulunduğu halıların etrafında kûfî tarzı süsleme unsurları da görüntüye ayrı bir güzellik katmaktadır. Çadır hayatı ihtiyaçlarını karşılayan teknik bir buluş olan düğümlü halıların İslâm coğrafyasındaki yayılışı Türkler’in batıya doğru ilerlemesi ile ilgilidir. İspanya ve Portekiz halılarının şekillenmesinde rol bile oynamıştır. sonra da İran içlerine kadar gelmiş olan Türk halı sanatı. Büyük Selçuklular’dan günümüze pek bir şey ulaşmış görünmüyorsa da özellikle Konya ve Beyşehir’de bulunan halılar Anadolu Selçuklu dönemi Türk halılarının desen ve renk anlayışını günümüze taşırlar. yüzyıla kadar bu bölgede renk ve desen bakımından fevkâlade güzellikte halılar üretilmiştir. beşi parça halindeki halılar.Büyük Selçuklular vasıtasıyla Batı Asya’ya. En büyüğü 15 m2 olan bu halılarda koyu mavi ve kırmızı renkli zemin üzerinde yer alan motifler de bu iki rengin açık tonlarıyla oluşturulmuştur. Maden işçiliğinin ilgi alanlarını kısaca sıralayabilir misiniz? Bilinen Anadolu halıları dışında. XIV. Batı Anadolu veya Uşak bölgelerinde dokunmuştur. 1905’te Alman konsolosu Loyved tarafından bulunan Konya’da Alâeddin Camii’nde fersude biçimde farkedilen üçü bütün. Madalyonlu ve yıldızlı şeklinde iki tipte ele alınabilecek olan bu halıların motif tasarımında biçim tekrarları yoluyla sonsuzluğa dikkat çekilir. XVI. yüzyılda bazı hayvan motiflerinin biraz stilize edilerek içinde yer aldığını Avrupalı ressamların tablolarından çıkardığımız bu halılardan sonra. Daha çok geometrik şekillerin egemen olduğu. Bundan beş yıl sonra Kahire’de bulunan ve İsveç’e götürülen halılar arasında da Anadolu’dan gitme Selçuklu halılarına rastlanmıştır. XV. bütün bu etkileşimlerle birlikte kendi özgün üslûbunu kaybetmemiş. az sayıda renk ile bunların farklı tonlarının tercih edildiği görülür. Ressam Holbein’in tablolarına konu olduğu için bu adla anılan söz konusu halılar. Mısır’ın fethini müteakip de Memlük etkisinin gözlemlendiği Osmanlı saray halıları. XVI. hatta İngiltere.

yüzyılda büyük bir bayındırlık hareketi başlatmışlar. Ortaya çıktığı bölgelere göre renk ve desen tasarımında değişiklikler gözlemlenen seccadelerin. medreseler. Beylikler’den Osmanlı asırlarına dek ortaya konan mimari anıtlar yoluyla Türkler daima taş işçiliği alanında önemli eserler ortaya koymuşlardır. İstanbul’daki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ile Berlin ve daha birçok yabancı müzede nadir örneklerine rastladığımız Osmanlı seccadeleri Uşak ve civarı dışında sarayda da üretilmiştir. Selçuklular. yüzyıl) Türk halıcılığının bir başka zengin alanını da seccadeler oluşturur. TAŞ İŞÇİLİĞİ Büyük Selçuklular’dan Anadolu Selçukluları’na. Kula. ve Ladik ile Milas ve Kırşehir bölgelerinde de üretimleri devam etmiştir. Gördes. Mengücek oğlu Ahmed Bey tarafından yaptırılan Divriği Ulucamii ve Dârüşşifası’nın cephelerinde yükselen anıtsal kapılar eşsiz güzelliktedir ve çok ince taş işçiliği içerirler.Resim 9. kervansaraylar. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde inşa edilen camiler. Anadolu’da bulunan yerli halkın kültürüyle kendi kültürlerini harmanlayarak yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarmışlardır. Özellikle Anadolu Selçukluları XIII. Selçuklu tarzını sürdüren Konya ve Bergama bölgesi dışında. hanların giriş kısımlarında yükseltilen taç kapıları olağan üstü bir ihtişam ifade eder ve görsellik açısından ulaşılmaz derecede zengin mesajlar verir. 205    .8: Uşak halısı (XVII.

Türk halısının ham maddeleri nelerdir? Bunların renklendirilmesinde ne türden boyalar kullanılır? Taç kapı süsleme programlarındaki geometrik düzen. üst kısımda sivri bir kemerle başlamakta. H. 206    . Divriği Ulucamii. Cami. Subaşı Arşivi Anadolu Selçuklu mimarisinde ana malzeme taştır. çokgenler. Sivas Gökmedrese. Selçuklular taşı özellikle eserlerin taç kapılarında büyük bir ustalıkla ve ince bir zevkle işleyerek Anadolu’ya özgü bir üslûp oluşturmuşlardır. Bitkisel motifler yanında geometrik desenler. yazı kuşakları vb. birbirine geçmeler yaparak örülen ve etrafını dolandıkları kemerin tepe kısmında birbirlerine bağlanarak tamamlanan düğümler ve şeritler biçiminde planlanır. Dikdörtgen çerçeveye göre şekillenen kapı. Taç kapılarda sistem ve biçimler birbirine benzer olsa bile süslemeler birbirinden oldukça ayrıdır.Resim 9. Bu özellikleri ile bu dönem taç kapıları benzersiz bir ihtişam ifade ederler. kümbet. geçmeler. sonrasında ise etrafı yoğun süsleme. yıldızlar ve rozetler. Konya İnce Minareli Medrese’nin taç kapılarında görülen tezyînat müslüman sanatkârın ruh inceliğinin ve hünerinin taşlaşmış halidir. Bazan da geometrik şekillerle birlikte bitkisel süslemelere de yer verilir. Bunlar arasında yassı ve işlemeli olanlar kadar kabarık ve içi boşaltılmış olanlar da vardır. han ve kervansaray gibi yapılarda uygulanan taş süslemelerinde kompozisyonlar çok çeşitlidir ve her eserde farklı tasarımlar dikkati çeker. Erzurum Çifte Minareli Medrese. tezyinî öğelerle bezenmiş bir dikdörtgen niş ile tamamlanmaktadır.9: Elhamra Sarayı’nda taş işçiliği Kaynak: M. taç kapılarda fazlaca görülen motifler arasında sayılabilir. medrese.

H. Pencereleri az ve küçük boyutlardadır. Resim 9.Subaşı Arşivi Divriği’deki Ulu Cami’nin kuzey kapısında açılmış durumda betimlenen büyük lotus yaprakları. Taş işçiliğinde kullanılan süslemelerden bir diğeri de kûfî ve sülüs yazı kompozisyonlarıdır. Bu süslemelerde ayrıca bazı hayvan figürleri sadeleştirilerek kullanılmışlardır. Bu sade yapıların ihtişamını ve sanatsal zenginliğini ince işçilikleriyle girişlerindeki taç kapılar temsil eder. bir yılan. Erzurum Çifte Minareli Medrese’de hurma ağaçları kullanılmıştır. 207    . Subaşı Arşivi Dönemin kale görünümlü anıtsal yapılarında duvarlar yontulmuş taşlarla. “Rumî” denilen motifler çok zariftir ve taş üzerine oymalarda örneklerine çok rastlanır. Kapıların hayranlık uyandıran mimarisi ve karakteristik süslemeleri dikkat çekicidir.Resim 9. H. Minareleri çoğunlukla tek renkli ve geometrik dekore edilmiştir.11: Konya İnce Minareli Medrese’de hat detayı Kaynak: M.10: Divriği Ulucamii taç kapılarında taş işçiliği Kaynak: M. birçok eğri ve doğru çizgilerin birleşmesiyle bir sürü silmeler ve küçük sütunlara dönüşmüştür. sade bir şekilde yapılır. Bu kapılar çok büyüktür ve bazan duvarlardan bile daha yüksektir. Örneğin. Sivas Gökmedrese’de. Her ne kadar aralarında benzerlik varsa da her kapı kendi dekoru ile tektir.

Anadolu Selçuklu taş işçiliğinin önemli bir alanı olarak bilinen taç kapılarda süsleme hangi şekilde planlanır? Özellikle XIX ve XX. cümle kapıları ve minare şerefeleri mukarnaslı taş işçiliğinin gözde alanları olarak karşımıza çıkar. Erken dönem Osmanlı mimarisinde Bursa Yeşilcami taç kapısı gerek ihtişamı gerekse taş işçiliği ile Anadolu Selçuklu geleneğini sürdürür görünmektedir. Kayseri Döner Kümbet’te ise aslan resimleri vardır. döne döne giden hareketleri tezyinî amaçla resmetmeye çalışmışlardır. türbe gibi yapıların girişlerinde yer alan. Ancak Osmanlı yapılarında bu ihtişam yerini zamanla daha mütevazi kapılara bırakmış. Osmanlı öncesinde Ahlat. Şerefe ve mahfil şebekeleri de genel olarak mermerden oyma geometrik geçmeleriyle dikkati çeker. Cami. kapı yerine yapıyı iç hacim genişliği ve yüksekliği itibariyle büyültme yoluna gidilmiştir. Osmanlı döneminde Karacaahmet gibi kabristanlar ile selâtin camilerinin hazîrelerinde taş işçiliği bakımından incelenmeye değer çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır. Osmanlı döneminde mihraplar. baklavalar. Subaşı Arşivi Kubbelerde genellikle tuğla kullanılmış.12: Süleymaniye Camii avlu şadırvanında taş işçiliği Kaynak: M. üçgenler. yüzyıl mezar taşları Türk hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir taş işçiliği alanı olması yanında. 208    . kadın ve erkek insan başları bulunmaktadır. H. tuğlaları da farklı dizmek suretiyle şerit motifleri. kuş resimleri. Bazılarının ise kubbe içleri parlak renkli çinilerle kaplanmıştır.Selçuklu taş yapılarında insan ve hayvan figürlerine de rastlanmaktadır. medrese. sülüs yahut ta‘lik celîsi ile kabartma tekniğinde işlenmiş yazılardan oluşan kitâbeler de Osmanlı taş işçiliğinin bir başka hüner alanını teşkil eder. Osmanlı sütun başlıkları da farklı görüntüleriyle kendine özgü bir tezyinî model oluştururlar. meslekleri ve sınıfları belirleyen kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve altında yatanlarla ilgili içerdiği manzum ve mensur bilgilerle de geçmişe ışık tutan değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundadır. minberler. Resim 9. yapının inşa ya da tamiri ile ilgili manzum veya mensur bilgiler içeren. Kullanılan bu tür motifler arasında sırt sırta vermiş kartal.

kervansaray. halı. H. Çeşitli aletler yardımı ile farklı yöntemler uygulanarak geliştirilmiş muhtelif üslûplar içinde ortaya konmuş bu eserlerin en güzel örneklerini cami.13: Eyüp civarında bir mezar şâhidesinde taş işçiliği Kaynak: M. Bu noktada ait olduğu coğrafya çeşitli nedenlerle konuya bîgâne kalırsa bunu başka coğrafyaların insanları yapar. Dünyayı daha yaşanabilir ve daha güzel hale getirmek için geçmiş insanların yaptıkları ve bıraktıkları arasındaki güzellikleri merak edip araştırmak ve o mirası koruyup geleceğe taşımak âdeta bir görevdir. medrese. Yapılan kazılarla ortaya çıkan bulgular ve alanlarında yapılan araştırmalar bu sanat dallarında Türkler’in geçmişinin milâttan çok eski asırlara dayandığını göstermektedir. Milletlerin sosyal bilinçlerini tarihten getirdikleri değerler şekillendirir. Çünkü onlar ancak bunlarla tamamlanmış olmaktadır. 209    . Bunun için de bol okumak kadar. millet kalmanın da gereğidir. Hiçbir güzellik yok olmaz. er geç kendi değer özellikleriyle ayağa kalkar ve kendini gösterir. türbe. Subaşı Arşivi Özet Türk sanatları içinde her ne kadar mimari en başta anılıyorsa da mimarinin tamamlayıcı unsurları arasında yer alan pek çok ögenin atölyelerinde üretildiği ahşap.Resim 9. Günümüze kadar bir anlamda korunarak gelebilmiş bu sanat ve kültür mirasını sevmek ve geleceğe taşımak için önce tanımak. bu güzelliklerle kendi mekânlarında buluşmak gerek. sebil gibi yapılarla Türk ve dünya müzelerinde ve bazı özel koleksiyonlarda görebiliriz. Bir kültür ve birikiminin çocuklarının kendi kültür ve sanat miraslarına duyarsız kalmamaları millet olmak kadar. gezmeyi de sevmek ve planlamak gerekiyor. maden sanatları ve taş yontuculuğu da en az diğer aslî alanlar kadar önemlidir.

meşe. avizeler d. ayak çarkı. eğe. Türk ahşap oyma ve kakma sanatında hangi ağaç cinsleri kullanılmıştır? a. armut d. meşe. Arkeoloji ve Topkapı Sarayı müzeleri e. rahleler. Minber külahları. portakal e. mandalina. Ayak çarkı. nar b. pencereler. keser. Türk ve İslâm Eserleri ve Sultanahmet Halı müzeleri b. Ahşap sanatının cami iç mimarisinde tamamlayıcı eleman olarak görev üstlendiği alanlar hangileridir? a. Çam. Yatağan. mahfil korkulukları e. mihraplar 210    . Abanoz. kulplar. nişler c. pense. keser. çivi. Çelik çivi. elma. Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı 5. bıçak. Mihrap. Cümle kapıları.Kendimizi Sınayalım 1. Halı Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi d. Makas. Kavak. d. Aşağıdakilerden hangisi maden sanatında çeşitli teknikleri uygularken kullanılan aletlerdendir? a. şerefeler b. kiraz 2. kürsü. kerpeten c. pencere kanatları. ceviz. Kapılar. kızılcık. ıhlamur. mengene. demirci makası. Topkapı Sarayı ve Sabancı müzeleri c. Abanoz. taç kapı. şimşir c. mengene. imam odası ve şerefeler 3. pandantifler. vişne. pense. tornavida 4. Taş işçiliğinin yazı sanatıyla buluştuğu iki önemli alan hangisidir? a. Minare gövdeleri. balta e. hanımlar mahfeli b. Çınar. Şamdan. meşe. pense b. Aşağıdaki müzelerden hangisinde Türk halı sanatının Türkiye’deki en güzel örneklerini görebiliriz? a. minber. çekiç. kürsü. Çekiç. Müezzin mahfeli. kalem vb. erik.

Mezar taşları ve yapı kitâbeleri Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Ankara. minberler. hat sanatının gelişim seyrinin üzerlerinden izlenebildiği önemli birer alan olarak mezar taşları ile yapı kitâbeleridir. Sıra Sizde 2 Ahşap sanatının cami iç mimarisinde tamamlayıcı eleman olarak görev üstlendiği alanlar kapılar ve pencere kanatları dışında. Barışta H. eğe. mahfil korkulukları ve benzeri bazı teberrükât eşyasından ibarettir. b 2. Örcün (1998). Minberler. d 3. a 5. Türk Halı Sanatının Bin Yılı. Cevabınız doğru değilse “Ahşap Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. pense. e Cevabınız doğru değilse “Ahşap Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. meşe. taç kapılar e. Türk El Sanatları. Sıra Sizde 3 Maden sanatında çeşitli teknikleri uygularken ustaların kullandığı aletler ayak çarkı. c 4. rahleler. Cevabınız doğru değilse “Maden Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. kalem ve benzerleri şeklinde sıralanabilir. Cevabınız doğru değilse “Halı Sanatı” bölümünü tekrar okuyun. şimşir ve benzeri bazı ağaç cinsleri kullanılmıştır. demirci makası. bazen mihraplar. Yararlanılan Kaynaklar Aslanapa Oktay (1987). Pencere söveleri. Bunlar da genelde zemin oyularak harflerin kabartma biçiminde ortaya çıkarıldığı bir yöntemle üretilirler. Cevabınız doğru değilse “Taş İşçiliği” bölümünü tekrar okuyun. Sıra Sizde 4 Taş işçiliğinin yazı sanatıyla buluştuğu iki önemli alan. İstanbul. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Türk ahşap oyma ve kakma sanatında daha çok abanoz. 211    .c. ceviz. kapılar d. kürsüler. mengene.

1. “Selçuklu Devri Anadolu Ağaç İşçiliği Hakkında Notlar”. Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı. s. Ögel. Bağa ve Fildişi Kakmalar”. Selçuk (1982). sy. Nazan (1993). s. Erginsoy. 132. Ölçer. 199-206. İstanbul. sy. Türk Edebiyatı. Ankara. Ankara. Kerametli. Ankara. Türk Halı Sanatı. Sedef. Şerare (1991). Gönül (1978). 5-13. Mülayim. 87-137. 212    .Demiriz. Osmanlı Mimarisinde Süsleme I. İstanbul. 115-135. sy. 4. Diyarbekirli. 44-49. Yıllık Araştırmalar Dergisi. Ankara. Nejat (1984). Öney. Türk Etnografya Dergisi. Yıldız (1979). s. “Osmanlı Devri Ağaç İşleri. Can (1962). Yetkin. s. “Türklerde Halıcılık”. Ankara. “Halı Sanatı”. s. İstanbul. Ankara. İslâm Maden Sanatının Gelişmesi. Geleneksel Türk Sanatları. Tahta Oyma. 36-61. Ülker (1978). Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları. Bahaeddin (1956).

213    .

Süleyman Uludağ. Türk Mûsikisi Antolojisi. salât Öneriler Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce. İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ. câmi mûsikisi Ezan. Anahtar Kavramlar • • • Müzik. mevlid. İslâm dünyasında mûsiki alanında yapılan çalışmaları irdeleyebilecek. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin dinî mûsiki tarihî ve dinî mûsiki formlarıyla ilgili maddelerini inceleyiniz. İstanbul 1976. na‘t. müzikal özellikleri ön plana çıkararak ayırt edebileceksiniz. İstanbul 1942-43. mi‘râciyye. Gerek camide ve gerekse tekkede icra edilen mûsiki şekillerini (formları). • • • Sadettin Nühet Ergun’un.Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Dinî mûsikinin doğuşunu hazırlayan etkenler ile gelişim sürecinin safhalarını açıklayabilecek. 214    . İslâm tasavvufunun Türk din mûsikisine etkilerini açıklayabilecek. dinî mûsiki Tekke. tesbîh. I-II. mûsiki. • • • • Tarihî süreç içerisinde.

Türk Din Mûsikisi
GİRİŞ
Mûsiki tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin ne kadar gerilerine gidilirse gidilsin mûsikinin mevcut olduğu, doğumundan ölümüne kadar insan hayatının çeşitli dönemlerinde âdeta onunla iç içe yer aldığı görülmektedir. Mûsiki, insanın ruh dünyasının şekillenmesinde, diğer etkenler yanında çok farklı bir yeri olan özel bir olgudur. Hatta bazı ilim adamları tarafından mûsikinin en ilkel toplumlarda bile, konuşmadan önce insan hayatına girmiş bir unsur olduğu ve insanların gündelik işlerini, daha konuşmalarını geliştirmeden önce ritim ile sonraları da basit bile olsa ritmin eşliğinde birtakım seslerle yani mûsiki ile yürüttüğü ortaya atılmıştır. Ayrıca özellikle dinî nitelikli birtakım hareketlerden doğan raksın da katılımıyla bu 3 unsurun [ritim, mûsiki (melodi), raks] dinî âyinlerin temelini teşkil ettiği görüşü bu konuda büyük rağbet görmüştür. Mûsiki (müzik) kelimesinin kaynağı hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar arasında en yaygın olanı Latince “musica” ya dayandığını öne süren görüştür. Eski Yunanca’daki “mousiké”den (mousa) geldiği kabul edilen musicanın kökü ise müz (muse) kelimesidir. Yunan mitolojisinde Tanrı Jüpiter’in Tanrıça Mnemosyne’den doğan dokuz kızının adı olan “müz”lerin her biri ayrı bir ilim ve güzel sanatın tanrıçası sayılmaktaydı. Antik çağların sonlarına doğru ise “mus” veya “musike” dendiğinde sadece bugünkü anlamda mûsiki kavramı anlaşılmaya başlamıştır. Bu terim, birçok milletin dilinde Latince’sine benzer kelimelerle karşılık bulmuştur (meselâ İngilizce music; Almanca, İsveççe ve Danimarkaca musik; Grekçe musikhe vd.). Daha sonra İslâm kültür çevresine ise IX. yüzyıldan başlayarak el-mûsîka/el-mûsîkî şeklinde giren kelimeyi Türkler müslüman olduktan sonra bu telaffuza yakın bir şekilde “mûsiki” olarak kullanmaya başladılar. Osmanlı döneminde de bu şekildeki kullanılış devam etti ancak Cumhuriyet döneminden sonra kelimenin Fransızca telaffuzu olan “müzik” şekli yaygınlaştı. Pek çok alanda etkisi olması sebebiyle mûsikinin tarih boyunca birçok tanımı yapılmıştır. Burada bunlardan sadece birkaçına yer vereceğiz. Ünlü filozof ve matematikçi Pisagor mûsikiyi “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icra” olarak tarif eder. Filozof ve tıp bilgini İbn Sînâ’ya göre mûsiki “birbirleriyle uyumlu olup olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran matematiksel bir ilim”dir. Yazar ve düşünür Jean-Jacques Roussecau (Ruso) mûsikiyi “sesleri kulağa hoş gelebilecek şekilde düzenleme sanatı”, filozof Emmanuel Kant ise “sesler

215   

aracılığıyla birbirini takip eden güzel hisleri ifade etme sanatı” şeklinde tanımlar. Son olarak, önemli unsurlarını da göz önünde bulundurarak ana hatlarıyla mûsikiyi şu şekilde tarif edebiliriz: “Mûsiki, bir duygu, bir düşünce ve tabiî bir olayı ifade etmek gayesiyle; ölçülü/âhenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli/ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır”. Mûsikinin önemi, pek çok özelliği göz önünde bulundurularak, çeşitli yorumlarla ifade edilmiştir. İşte bu yorumlar içerisinde bazılarını söz konusu edeceğiz: “Filozof Konfiçyus’un “Bir milletin ahlâkî yönüyle nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o milletin mûsikisini inceleyiniz.” sözleri hayli dikkat çekicidir. İngiliz edebiyatçısı William Shakespcare (Şekspir)’in “müzik, yerle gök arasındaki her varlığı hiç kimsenin dayanamayacağı bir kudretle sarsar”; ünlü mutasavvıf düşünür Mevlânâ’nın “mûsiki, Allah âşıkları için ruhun gıdasıdır. Zira mûsikide gerçek sevgiliye (Allah) kavuşma ümidi vardır”; Alman bestecisi Ludwig van Beethoven’in “müzik, insanı Allah’a en fazla yaklaştıran şeydir ve bütün bilgilerin, bütün felsefelerin üstündedir”; Alman edebiyatçısı Johann Wolfgang van Goethe’nin (Göte) “mûsiki, doğrudan doğruya ruha hitabeder, ruh da kendisini ancak mûsikinin desteğiyle en iyi şekilde ifade edebilir” cümleleri, insan üzerinde mûsikinin etkisini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Mûsikinin Kaynağı
Mûsiki sanatının hangi şartlar ve etkenler altında, nerede, ne zaman ve nasıl doğduğu konusunda bugün kesin bir bilgiye ulaşamayacağımız çok doğaldır. Çünkü tarih içerisinde pek çok aşamadan geçerek çeşitli türleri oluşan mûsikinin belirli bir zamanda, belirli bir tesirle meydana geldiği sonucuna ulaşmak pek sağlıklı bir yaklaşım olmasa gerektir. Buna rağmen insanlar, tarih şuurunun yavaş yavaş yerleşmesiyle mûsiki sanatının da bir kaynağı olması gerektiği konusunu gündeme getirmişler ve bu konuda birtakım fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu konudaki bazı görüşler, mûsikinin tanrılar tarafından bulunduğu yönündedir. Meselâ eski Hint’te mûsikinin tanrı Brahma’nın eşi tanrıça Sarasvati; eski Mısır’da tanrı Hermes, Horus veya Oziris, eski Yunanlı ve Romalılar’da ise tanrı Apollon, Minerva ve Merkür tarafından icat edildiğine inanılırdı. Ayrıca eski çağın tanınmış Latin şairlerinden Lucréce mûsikinin, seslerin taklidinden doğduğunu iddia etmiş; filozof, ruh bilimci ve müzikolog Carl Stumpf da, olağan konuşmanın insanların birbirlerine uzaktan ünlemeleri için yeterli olmadığından insanın sesini yükselterek daha anlaşılır olmaya zorlandığını ve bu tür ünlemelerden de mûsikinin meydana geldiğini ifade etmiştir. Fransız mûsiki tarihçisi Jules Combarieu ise ilkel insanın korkulu doğa güçlerine karşı kendini savunmak için büyüye başvurduğunu, anlamını ancak büyücünün bildiği birtakım gizli hece ve kelimelerin ilkel bir ezgi akışı içerisinde tekrarlanmasıyla ilkel mûsikinin doğduğunu söylemiştir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi bu görüşlerin çoğu akla uygunsa da hiçbirini kesin olarak ispat etmek mümkün değildir. Bu görüşler birer varsayım olarak kabul edilmelidir.

Mûsiki-Sanat-Din İlişkisi
İnsanoğlu diğer canlılardan sadece “düşünce” özelliğiyle ayrılmamaktadır. Din olgusu ve estetik duygu da insanoğlunun önemli vasıfları arasında yer alır. Din gibi “güzellik” hissi de insanoğlunun yaratılışında mevcuttur.

216   

İslâm dini fıtrî bir dindir. Yani “insan” yaratılışına, ruh ve beden özelliklerine uygun olan her şeyi normal olarak değerlendirir. İslâmiyet, insanın maddî ve mânevî hiçbir özelliğini redetmediği gibi bilakis, insanın yaratılışındaki kabiliyetlerin de en mükemmel bir şekilde geliştirilmesini ve olgunlaştırılmasını ister; bu kabiliyetlerin kötüye kullanılarak istismar edilmemelerini tavsiye eder. İnsanî duygular içerisinde de estetik (güzellik) hissinin önemi büyüktür. İşte “yaratılışındaki, güzelliğe karşı ilgi duyma” hassasiyeti, insanoğlunun güzelliklere ulaşabilme yolunda büyük çabalar sarfetmesine yol açmış ve bunun neticesinde de “büyük sanat eserleri” meydana getirilmiştir. Dinin, en iyi ifadesini sanatta bulduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Geniş mânada “tasarlanan bir şeyi vücuda getirmek hususundaki bilgilerin tatbiki ve onu vücuda getirmek için hüner ve zekânın kullanılması” olarak tarif edilen sanatı, Bacon ve bazı filozoflar, “insanın tabiata katılması” şeklinde ifade ederler. Mûsiki gibi pek çok tarifi yapılan sanatın şu tarifinde, her şeyi söylenmiştir: “Tabiatın özündeki ilâhî güzelliği ve âhengi duymak ve ifade etmek”. Sanatın, insanın içerisinde bulunan, güzele ulaşmak ve ondan ruhî bir tat alma duygusundan doğduğu, yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır. Çünkü vücudun gelişmesi için nasıl gıdaya ihtiyacı varsa, ruhun yükselmesi ve yücelmesi için de sanata ihtiyacı vardır. Hayatın maddî sıkıntılarından arınmış, âhenkli bir âlemin hayali, insanlara sanatı keşfettirmiştir. Sanatkâr, kendi hayalindeki âlemi tasvir ederek bize göremediğimiz güzellikleri anlatmaya çalışan bir tercümandır. İnsan, duygularını ifade edebilmek için iki önemli vasıta kullanmıştır: Söz ve ses. İşte mûsiki, “ses” unsurunu kendisine temel almış bir sanattır. Bu sanatın şekillenmesinde ses, söz ve ritim, devamlı beraber hareket etmişlerdir. Renk ve ışığın hünerli bir şekilde düzenlenişiyle nasıl eşsiz tablolar ortaya çıkıyor, taşların ustaca işlenmesi ve düzenli sıralanışından nasıl eşi benzeri bulunmayan mimari eserler meydana geliyor, kelimelerin sanatkârane ifade edilmesiyle nasıl edebî eserler doğuyorsa, seslerin belli bir uyum içerisinde sıralanmasından da “mûsiki eserleri” ortaya çıkmaktadır.
Önemli unsurları göz önünde tutarak ana hatlarıyla mûsikiyi nasıl tarif edebiliriz?

İslâm Dünyasında Mûsiki Çalışmaları
İslâmiyet’in doğduğu ve yayıldığı ilk zamanlarda Araplar’ın basit ve sade bir mûsikileri mevcuttu. Araplar’ın sesle yaptıkları nağmelere terennüm, şiirle söyledikleri nağmelere gınâ denirdi. Bu dönemlerde mûsiki tamamen amelî (uygulanmaya yönelik) idi. Kaynaklarda bu dönemde mûsiki nazariyatının mevcut olduğunu gösteren herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Arap mûsikisinde, Hz. Osman dönemine kadar “hudâ” ve “nasb” adı verilen iki basit form icra edilmekteydi. Daha sonra “sinâd (senâd)” ve “hezec” adlı formlar icra edilmeye başlandı. Hz. Osman devri, Hicaz’da profesyonel anlamda okuyucuların (mugannîler) ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Aynı zamanda şair olan Hz. Ali’nin güzel sanatlara ve edebiyata önem verdiği ve bu kişileri teşvik ettiği söylenir. Dört halife (Hulefâ-yi Râşidîn) devrinin sonlarında, o zamana kadar icra edilen mûsiki formlarından sanat değeri yüksek, arûza dayanan ve ağır ritimle seyreden “el-gınâü’l-mutkan (veya el-gınâü’r-rakīk) adlı bir form düzenlendi. Özellikle Emevîler

217   

döneminde mûsiki, halife saraylarına girmeye başlayınca, devlet adamları tarafından da mûsikiye ilgi arttı. Hatta halifeler bizzat mûsikiyle uğraşmaya, mûsiki âletlerini öğrenmeye başladılar. Bu dönemde şöhret olmuş pek çok okuyucu mevcuttu. Bunlar arasında Tuveys, Azzetü’l-Meylâ, Garîz, Saîd b. Miscah, İbn Muhriz, Ebû Saîd Cemîle, İbn Süreyc, Ma‘bed ve Delâl en önemlilerindendir. İslâm âleminde ilk mûsiki nazariyesi eseri yazan Yûnus el-Kâtib, Saîd b. Miscah, İbn Muhriz, Garîz ve İbn Süreyc’in Arap mûsikisinin dört temel taşı olduğunu söyler. Abbâsîler döneminde Grekler’e ait nazarî mûsiki eserlerinin tercüme faaliyeti başlamıştır. 830’da Halife Me’mûn tarafından kurdurulan Beytülhikme bir çeşit İslâm üniversitesi olmuş ve bu tercüme çalışmalarını üstlenmiştir. Bizzat halifeler tarafından desteklenen ve halkın da rağbet ettiği mûsiki bu dönemde büyük ilerleme kaydetti. Profesyonel mûsikişinasların sık sık sarayda ağırlanmaları, mûsiki ilim adamlarının katılımıyla halifenin huzurunda yapılan ilmî tartışmalar ve fasıllar bu devirde mûsikiye gösterilen ilginin açık göstergeleridir. Abbâsîler döneminde bestecilik yönünden de zengin bir dönem yaşandığı görülmektedir. Mûsikişinas Yahyâ el-Mekkî’nin kaleme aldığı Kitâbü’l-Egānî’nin (eser, günümüze ulaşamamıştır) 12.000 besteyi içine aldığı söylenilirse bu alanda zengin bir repertuvarın oluştuğu anlaşılabilir. Bu dönemin önemli mûsikişinasları arasında Yahyâ el-Mekkî, İbn Câmi‘, İbrâhim el-Mevsılî, İshak el-Mevsılî, İbrâhim b. Mehdî, Ziryab, Barsümâ sayılabilir. İslâm dünyasındaki ilk nazarî mûsiki çalışmalarının ürünleri VIII. yüzyıldan itibaren alınmaya başlanmış ve mûsiki sistemindeki bu teorik yapı VIII-XIII. yüzyıllarda gelişerek Endülüs’ten Çin’e ve Orta Afrika’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir alanda yaygınlaşmıştır. Emevîler ve Abbâsîler devrinde Yûnus el-Kâtib, Zelzel ve Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî ile başlayan bu nazariyat çalışmaları daha sonraları İbrâhim el-Mevsılî, İbrâhim b. Mehdî, İshak el-Mevsılî, İbn Hurdâzbih ve İbnü’l-Müneccim ile devam etti. Ya‘kūb b. İshak Kindî (ö. 866 [?]) mûsiki teorisi üzerine çalışan ilk İslâm filozofudur. Mûsikiye dair on risâle yazmış olan Kindî Arap mûsikisinde ilmî ekolün kurucusu kabul edilir. Kindî, ebced harflerine dayalı bir nota sistemi kurmuş; mûsikiyi felsefe, mantık, geometri, aritmetik ilimleriyle birlikte değerlendirmiştir. Kindî’den sonra, bu sahadaki çalışmaları günümüze ulaşmış diğer bir İslâm filozofu Fârâbî’dir (ö. 950). Aynı zamanda iyi bir icracı olan Fârâbî’nin mûsiki konusunda yazdığı üç eserinden en genişi elMûsîka’l-kebîr’dir. Eser, Batı’da ve İslâm dünyasında mûsiki teorisi ve özellikle mûsiki felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biri kabul edilir. Eserde, Grekler’in bu konularda ileri sürdüğü fikirler açıklanmış ayrıca onlardan eksik olarak ulaşan bilgiler de düzeltilerek tamamlanmıştır. Bu eser, mûsiki âletleri konusunda da, dönemin en kapsamlı eseri olarak bilinir. Fârâbî’den sonra mûsiki teorisi üzerine eserler yazılmaya devam edilmiş, Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî’nin (ö. 997) Mefâtîhu’l-ulûm adlı ansiklopedik eserinin mûsikiye ait bölümleri ile trigonometrinin kurucusu Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî’nin “ikâ”ya dair eserleri konunun en ciddi çalışmalarındandır. X. yüzyılda Basra’da dinî, siyasî, felsefî ve ilmî amaçlarla ortaya çıkan bir topluluk olan İhvân-ı Safâ’nın, bu konulardaki düşüncelerini içine alan İhvân-ı Safâ Risâleleri adlı külliyatın mûsikiyle ilgili bölümünde, dönemin bilgileri aktarılmıştır. Ortaçağ tıbbının önemli isimlerinden olan İbn Sînâ da eş-Şifâ, en-Necât ve Dânişnâme-i Alâî adlı kitaplarında mûsikiye uzun yer

218   

Beklenilen rağbeti görmeyen bu nota sistemlerinin ardından Ermeni kilisesi mugannîlerinden Hamparsum Limonciyan. yüzyılda ise Rauf Yektâ Bey’in başlattığı mûsiki nazariyatı çalışmaları genişleyerek devam etmiştir. Tonguzlar’ın “şaman”. Bâyezid’e takdim ettiği Zeynü’l-elhân ve Risâle-i Fethiyye önemli çalışmalardan bazılarıdır. yüzyıl boyunca kullanılmıştır. Ebü’l-Ferec el-İsfahânî’nin el-Egānî adlı kitapları bu eserlerin en önemlilerindendir. zamanın sosyal ve dinî hayatının. Altay Türkleri’nin “kam”. Rabt-ı Ta‘bîrât-ı Mûsikî adlı bir mûsiki kitabı yazmıştır. Ünlü İngiliz müzikolog ve bestecisi Sir Charles Hubert Parry’in “tahayyül edilmesi bile güç olan mükemmel bir ses dizisi” olarak nitelendirdiği bu sistem. yüzyıldaki merkezi Azerbaycan ve çevresi. törenlerinin mûsiki ile yakın ilişkisi bulunmaktaydı. Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddîn-i Tûsî de bu alanda eser vermiş önemli bilim adamlarındandır. III. Önemi Tarihin en eski medeniyetlerinden birini kurmuş olan Türkler’de İslâmiyet’ten önce. Batı notası yerleşinceye kadar XIX. 219    . Abdullah’ın II. bu şehir ve çevresinde devam etmeye başladı. Bu dönemde mûsiki şiirden ayrılmaz ve şairler törenlerin vazgeçilmez düzenleyicileri idiler. XIV. Batı Türkistan ve Osmanlı kesimleridir. yüzyılda Safiyyüddin’in bu sistemi üzerinde pek çok çalışma yapıldı. XX. mûsiki çalışmalarında esas alındı ve hemen her yazarca adı anılarak kullanıldı. kendi adıyla anılan bir nota sistemi geliştirmiş ve bu sistem geniş ölçüde benimsenmiş. yüzyılın sonlarından itibaren mûsiki nazariyatına dair eserlere rağbet azalırken daha çok beste ve icraya yönelik çalışmalar hız kazandı. XV. dinî mahiyetteki mûsikinin önemli bir yeri vardı. Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu) II. İbn Sînâ’nın talebesi İbn Zeyle. sonraki yüzyıllarda benimsendi. Murad’a ithaf ettiği Kitâbü’l-Edvâr. İstanbul’un bir kültür ve sanat merkezi haline gelmesinden sonra mûsiki çalışmaları. ve XV. Abdülkādir-i Merâgī’nin başta Câmiu’l-elhân ve Makāsidü’l-elhân olmak üzere yazdığı altı eser. Mes‘ûdî’nin Mürûcü’z-zeheb. Ahmed’e ithaf ettiği Kitâbu İlmi’l-mûsikî alâvechi’lhurûfât adlı çalışmasıyla hem yeni bir nota sistemi teklif etmiş hem de 350 civarındaki mûsiki bestesini repertuvara kazandırmıştır. Salih Murat Uzdilek’in de bu çalışmalara katılmasıyla bugün “Arel-Ezgi-Uzdilek” olarak adlandırılan ses sistemi ortaya çıktı. Bu çalışmaların XIV. XIII. Lâdikli Mehmed Çelebi’nin II. yüzyıldaki merkezi ise Azerbaycan. Eski Türk inançları doğrultusunda belirli zamanlarda yapılan törenlerde. XVI. bu yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesine kaymaya başlamıştır. Aynı dönemde Galata Mevlevîhânesi şeyhlerinden Kutbünnâyî Osman Dede yine bir nota sistemi icat etmiş. Ayrıca bu yüzyılda yazılan bazı tarih ve coğrafya kitaplarında mûsiki tarihi ve mûsikişinasların hayatlarına dair geniş bilgiler yer almaktadır. Daha sonra Hüseyin Sadettin Arel ve Suphi Ezgi’nin katılımıyla genişleyen bu çalışmalar günümüzdeki Türk mûsikisi ses sisteminin ilk adımlarını oluşturdu. yüzyılda fizik âlimi Safiyyüddin el-Urmevî kaleme aldığı Kitâbü’lEdvâr fî ma‘rifeti’n-nagam ve’l-evtâr adlı eseriyle mûsiki alanında yeni bir dönem başlattı. Daha sonra Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhlerinden Abdülbâki Nâsır Dede. Bu döneme kadar daha çok Batı Türkistan ve Azerbaycan bölgelerinde yoğunlaşan çalışmalar. Mûsiki nazariyatı konusunda pek çok eserin yazıldığı bu dönemde Hızır b. Türk Dinî Mûsikisinin Doğuşu. Selim’in isteği üzerine yeni bir nota sistemi düzenlemiş ve ayrıca Tedkīk u Tahkīk adlı bir mûsiki nazariyatı eseri kaleme almıştır.vermiştir.

kendinden geçmiş bir halde birtakım hareketler yaparken.Şeylan. şilan. Türkler’in en eski çalgısı olan “kopuz” eşliğinde şiirler okurlardı. Eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan başlıca üç büyük âyin vardı: 1Avların bereketli olması için düzenlenen ve sığır adı verilen sürgün av âyinleri. Peygamber’e cevaben “Yâ Resûlallah.Kırgızlar’ın “bahşı”. Ömer devrinden itibaren şiirlere besteler yapılmaya başlandığı söylenir. Peygamber’in tavsiyelerini yerine getirme konusunda âdeta yarışır hale gelmelerine. bizi ferahlandır” diyerek Bilâl-i Habeşî’yi mânevî bir neşeyle dinlemesi. Senenin günlerine eşit olmak üzere sayıları üç yüz altmışı bulan bu göklerin hâkanlar huzurunda icrası eski teşrifat gereğiydi. Ancak 220    . sana Dâvûd’a verilen mizmarlardan biri verilmiş” buyurdu. özelliklerini korumaya devam etti ve zamanla Türk-İslâm medeniyeti içerisinde önemli bir yere sahip oldu. 2. Bu kişiler. nağme. terennüm ve hoş sada anlamlarında da kullanılmaktaydı). sığırlardaki destanlar ve yuğlardaki mersiyelerin başlangıçtaki dinî nitelikleri sonradan yavaş yavaş yok olmaya başlamış ve bir süre sonra da din sahasından ayrılmıştır. Hz. 3Ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ve yuğ denilen umumi matem âyinleri. İşte bütün bu dinî âyinlerde ortaya çıkan şölenlerdeki kasideler. Zaman içerisinde gelişerek kendi kurallarını ortaya koyan ve bugün “dinî mûsiki” dediğimiz mûsiki formatı. rakkaslık ve mûsikişinaslık gibi birçok nitelikleri de bulunan bu kişilerin halk üzerinde büyük etkisi vardı. Hz. Bu hadisin bir başka rivayetinde ise Ebû Mûsâ Hz. tavsiyeleri ve tatbikatları. İşte bu ve buna benzer hadisler. Bu konuda Hz.“Kur’an’ı güzel seslerinizle süsleyiniz. tilâvetimi daha güzel nağmelerle süslemek için gayret ederdim” demiştir (Bu ifadede söz konusu edilen “mizmâr” kelimesi. Cenâb-ı Hak güzel şesiyle cehren (açık olarak) ve tegannî ile (nağme yaparak) Kur’an okuyan bir peygambere kulak verdiği gibi hiçbir şeye kulak vermemiştir”. Basit bir mûsiki çerçevesinden ileriye gitmeyen mûsiki icraları da zamanla aşama kaydetti. Peygamber’in “Bu sözleri Bilâl’e öğretin. ozanların kopuzlarla çaldıkları bu nağmeler olduğu söylenir. o devirlerde kullanılan bazı nefesli mûsiki aletlerinin ismi olduğu gibi. onun güzel sese verdiği önemin göstergeleridir. Dinî mûsiki daha sonraları İslâm coğrafyasında camide ibadet esnasında ve tasavvufî anlayışlar çerçevesinde tekkelerde şekillenmiş ve geniş bir “form” zenginliğine ulaşmıştır. hekimlik. Medine’de ilk ezan sözlerinin tesbitinden sonra Hz. (Burada “kulak vermek”. Bunlardan iki tanesinin mânası şöyledir: 1. önem vermesi ve güzel nağmeleri teşvik etmesi ve bu anlamda güzellikleri tavsiye etmesinin bir sonucu olarak doğmuştur. Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra da mûsiki. Ancak hususi bestesi olan ve sihirli bir etkisi olduğuna inanılan bu güftelerin o döneme ait örnekleri günümüze kadar gelememiştir. müslümanların Hz. yine Hz. İslâmiyet’in doğuş yıllarında Arap yarımadasında belli kurallar etrafında şekillenmiş bir mûsikinin mevcut olduğu söylenemez. şölen. Peygamberimiz’in hayatında bu konuyla ilgili olumlu tavırları. Zira Bilâl’in sesi güzeldir” ifadeleri. 2. müslümanların Kur’an’ı daha güzel nağmelerle okumaya yönelik daha çok çaba göstermelerine yol açtı. Türkler’in mûsiki aletleriyle icra ettikleri terennümlere “gök” veya “kök”. sesli okunanlarına ise “ır” ve “dule” denirdi. bundan sonra ezanları Bilâl okusun. işitmek mânasında. Peygamber’in güzel sese rağbet etmesi. kıraati dinlediğini bilseydim.Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’nin okuduğu Kur’an’ı dinleyen Resûlullah ona: Ey Ebû Mûsâ. aynı zamanda mecazi anlamda kullanılmıştır). büyük bir arzu ve istekle dinlemek. Peygamber’in birçok hadisi mevcuttur. Oğuzlar’ın “ozan” adını verdikleri ve şairliğin dışında sihirbazlık. Türk mûsikisinin en eski örneklerinin. Peygamber’in “Yâ Bilâl. çeşn yahut toy adı verilen kurban âyinleri.

Peygamber’in benimsediği. İşte bu zikir meclislerinde bazen beraberce bazen de tek kişi olarak okunan eserlerde doğal olarak ortaya “sesler. insan asıl sevgiyi tanır ve ona ulaşmaya çalışır. İşte İslâm tasavvufu da. Kur’an’ın birçok âyetinde tekrar edilen “Allah’ı zikrediniz. Kur’an’ın güzel seslerle en güzel bir şekilde okunmasının sağlanması için. ilâhî sırlara ufuk açan. Zaman içerisinde Allah’ı ve peygamberi tanıma arzusuyla yola çıkan insanoğlu. ikinci bölümde ise bu eğitimin devamı olarak çoğunlukla orada bulunan kişilerin sesleriyle beraberce katıldıkları ve adına “zikir” veya “zikir medisi” denilen. böyle bir arayışın şekillenmesidir. IX. Bunu sağlamak için de toplantılar yapılarak. sanki artık ilâhî nağmelere dönüşür. kalbin her türlü kötülüklerden ve hastalıklardan arındırılması. Kur’an’ın birtakım kurallar çerçevesinde okunmasını sağlayan bu ilimler. güzel ses ve mûsikinin de katılımıyla gelişti. dolayısiyle Kur’an okumada herkesin büyük dikkatle sürdürmeye gayret gösterdiği ağırbaşlı ve sade üslûbun yerini. Bu mûsiki. Mûsiki ise zikrin devamlılığını sağlayan bir araç görevini üstlenmiştir. tasavvuf çevrelerince mûsiki “insanı Allah’a ve Peygamber’e yaklaştıran. Kısaca özetleyecek olursak. bir din veya felsefî düşüncenin ideale yöneliş esasıdır. Güzelliklerin “aşk”a dönüşmesiyle. güzelliklerle bezenmesidir. ruhu ve kalbi temizleyen niteliklere sahip olduğu sürece “daima uygun görülmüş ve ilgi sahası oluşturmuştur. Dolayısıyla Hz. camide gerek ibadet 221    . Bu anlamda tasavvufta asıl olan. Bunun üzerine “tecvid” ve “kıraat” ilimleri ortaya çıktı. İnsanın bu uzun tasavvuf yolculuğunda ona. kalbin en ince noktalarına da tesir etme noktasında birtakım “güzel nağmeler” eşlik eder.bu iyi niyetli yaklaşımların zamanla sesler arası bir rekabete dönüşmeye başladığı. bu zikir meclislerinde asıl olan zikirdir. seslerin tanınarak ölçülü bir şekilde kullanılması anlamını taşıyan mûsikinin uygulanmasının ne derece önemli olduğu üzerindeki duyarlılık kendisini göstermeye başladı. İki bölüm içerisinde devam eden bu tarikat toplantılarının birinci bölümünde mânevî eğitim çerçevesinde bilgiler verilir. anınız” tavsiyesinin uygulama anlayışı içerisinde şekillenip geliştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan. bu arada kendini de anlama yönünde yoluna devam eder. Bu nağmeler bir süre sonra. deyim yerinde ise bir “ses icrası” yapılır. sanki Kur’an’ın metninin önüne geçmeye başladı. Bu tasavvufî toplantıların. Onun hedefi “insan-ı kâmil’e (olgun kişi)” ulaşmaktır. Böylece yüzyıllar boyu devam eden bu tasavvuf. Tarikat adı verilen bu tasavvuf yolunun anlatılması amacıyla insanların bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. İslâmiyet’ten önce Türkler’in mûsiki aletleriyle ve sesleriyle icra ettikleri eserlere ne isim verilirdi? Dinî Mûsikinin Gelişmesinde Tasavvufun ve İbadetlerin Rolü İslâm dünyasında.mûsiki ilişkisi zamanla bir “mûsiki türü”nün doğmasına yol açmıştır. camide topluca yapılan ibadet esnasında. nağmeler” yani “mûsiki” çıkmaktadır. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan ve gayesini “insanın mutluluğu için halk ile beraber Allah’a yönelme” şeklinde özetleyebileceğimiz “tasavvuf”. insanların birbirlerini tanımaları ve dolayısıyla o tarikatın anlayışının anlatılması hedeflenmiştir. Kur’an okuyuşunda yardımcı unsur olan güzel ses. yine sese dayalı bir mûsikinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bir vasıta olarak. nefsi terbiye eden. âdeta nağmeler yarışına bıraktığı gözlendi. Ancak burada şu noktayı açıklıkla ifade etmeliyiz.

namazın kılınması esnasında bütün müezzinlerin katılımıyla icra edilen müezzinlik faaliyetine “cumhur müezzinliği” adı verilmiştir. Cumhur müezzinliği. Ancak bazı dinî mûsiki şekilleri hem camide hem de tekkede icra edildiklerinden. tekkelerde ve muhtelif tarikat toplantılarında yapılan ibadetler ve zikirler esnasında çeşitli sebeplerle ve birtakım kaideler çerçevesinde icra edilen bir mûsikiyi meydana getirdi. Cumhur müezzinliği vakit namazlarında öğle. bayram ve teravih namazları esnasında ve ayrıca mübarek gün ve gecelerde icra edilirdi. her ikisinin de kendilerine ait tarz ve tavırları olan “dinî mûsiki şekillerini” yukarıdaki sınıflamaya göre anlatalım: I. Cami mûsikisinin icracıları imamlar ve müezzinlerdir.Cami Mûsikisi ve Şekilleri Camide ibadet esnasında şekillenen mûsiki olup. Camideki ibadetin aslını namaz oluşturur. günümüz mûsiki çevrelerinde “Türk Din Mûsikisi” veya “Dinî Türk Mûsikisi” gibi başlıklarla ifade edilmektedir. Ancak namaz dışında çeşitli sebeplerle okunan ilâhi. bazılarını ise kendi aralarında sırayla nöbetleşe okumaları suretiyle uygulanırdı. namazın cemaatle kılınması sırasında imamın kıraati. aynı makamları veya birbirine uyuşan makam ve dizileri kullanmaya özen göstermeleridir. bunları da III. sadece sese dayalı bir “ses mûsikisi”nden ibarettir. mi‘râciyye. Cami mûsikisinde güftelerin tamamına yakını Arapça’dır. Peygamber ve sahâbenin uygulamalarının yanı sıra tasavvufun ortaya çıkışından sonra bu doğrultuda teşekkül eden dinî hayat zamanla camilerde. tesbihat. gerek ibadet sırasında gerekse ibadet öncesi ve sonrasında ortaya çıkan çoğunlukla irticâle dayalı (önceden bestelenmemiş. Yukarıdaki açıklamaları özetlediğimiz zaman ortaya şöyle bir netice çıkacaktır: “Hz.Cami Mûsikisi. Bu münasebetle müezzinin ezan okuması. mersiye. müezzinlerin bazı ibareleri bir ağızdan (koro şeklinde). tevşîh ve kasideler de camideki icraatlar içerisinde zaman zaman yer alır. yukarıda da açıklandığı gibi icra edilen yerler ve nitelikleri göz önüne alınarak iki ana bölümde incelenmiştir. Ayrıca müezzin kadroları geniş olan büyük camilerde. ikindi ve yatsı namazlarıyla cuma. doğaçlama) nağmelerden meydana gelen.öncesi ve sonrasında ve gerekse ibadet esnasında ortaya çıkan. 222    . mevlid. İslâm dünyasında bir mûsiki şekli (formu) olarak ele alınıp gelişmesi daha çok “Osmanlı kültür ve medeniyeti” etrafında şekillenen bu köklü mûsiki. II.Cami ve Tekke Mûsikisi’nde Ortak şekiller başlığı altında açıklayacağız. selâmdan sonra müezzinler tarafından okunan ibareler. Şimdi. doğaçlama) ses mûsikisinden ibarettir. çoğunlukla önceden bestelenmemiş (irticâlî. Türk-İslâm tarihinde “Osmanlı döneminin” engin mûsiki ortamında gelişen “dinî mûsiki”. İhlâs sûrelerinin kıraati. Bazı tasavvufî konuların da yer aldığı bu güftelerde zühd ve dua unsurları hâkimdir. I. na‘t salâ.” İşte bu mûsikiye “dinî mûsiki” demekteyiz.Tekke (Tasavvuf) Mûsikisi. dua ve mihrâbiyenin bütünü cami mûsikisini meydana getirir. kāmet getirmesi. İmam ve müezzinlerin birbirini takip eden okumalarında dikkat etmeleri gereken en önemli nokta.

İkinci tekrarda ise karara gidilir. ezanın orta kısmı olması nedeniyle “meyan” sayılır. Osmanlı döneminde selâtin camileri. Ezan okuyuşlarında. Burada meyana özgü perdelerde çoğunlukla tiz seslerde dolaşılır. tekbir alma. doğaçlama) olarak okunur. herhangi bir besteye bağlı kalınmaksızın serbest (irticâlî. cuma namazının farzından önce cami içerisinde okunanına ise iç ezan denir. c) “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah”larda. cuma ve bayram salâsı. Türk din mûsikisinde ezan. geniş bir imam ve müezzin kadrosuna sahip olup bu göreve getirilecek kişilerin güzel sesli ve mûsiki bilgisine sahip iyi bir icracı olmaları ön planda tutulurdu. b) “Eşhedü en lâilâhe illallah” cümlelerinde. minarede iki veya daha fazla sayıda müezzinin karşılıklı okudukları ezanlar. ayrıca ramazanlarda sahur vaktinde minarelerden okunan temcîdler.Ezan: Farz namazların vaktinin girdiğini müslümanlara duyurmak amacıyla. d) “Hayye ale’s-salâh”. kendine özgü bir icra ve üslûp çerçevesinde. uygun makam geçkileri gösterilir. Tekke mûsikisiyle ortak icra edilenlerin dışındaki cami mûsiki şekilleri (formları) şunlardır: 1. Ayrıca Osmanlı saray teşkilâtında müezzinliğin ayrı bir yeri vardı. Ayrıca müezzinlerin ses renkleri. okunduğu namaz vaktine göre seçilmiş bir makamla. e) “Hayye ale’l-felâh”larda. g) “Tehlîl”de ise çoğu defa inici nağmelerle ezan bitirilir. makamın meyâna gelmeden önceki seyrini gösteren nağmeler yapılır. 223    . ikinci defa okunan tekbirlerdeki perdelerin birkaç ses tiz veya pest bölgelerinde gezinilerek asma karar ve karar perdelerinde kalınır. onu takip eden tesbihat ve dua. İcrası bakımından “dış ezan” ve “iç ezan” olmak üzere ikiye ayrılan ezanın minarede okunanına dış ezan. a) Hangi makamda okunacaksa başlangıç tekbirlerinin ilk ikisinde.Vakit namazında ilk sünnet kılındıktan sonra okunan salavatlama. yine meyan nağmelerinde seyredilir ve karar verilir. seslerindeki perde genişlikleri ve özellikle mûsiki bilgilerinin önemli rolü vardır. Nitekim Enderun’a alınan güzel sesli ve kabiliyetli gençler burada mûsiki eğitimi görerek yetiştirilir. dinî mûsikinin kendine özgü ağır başlı ve mistik tavrını korumaya özen gösterilmelidir. o makamın pest perdelerinden birkaçı gösterilir. namazın tamamlanmasından sonra okunan Âyetü’l-kürsî. okuyanın ses genişliği ölçüsünde makamın zemin nağmeleri icra edilir. Ezanın okuma şekli şöyledir. bilinen cümlelerle okunan metindir. mûsiki aleti kullanılmamıştır. teravih namazlarındaki salât-ı ümmiyyeler ve ramazan ilâhileri. f) Son “tekbirler”de ilk iki tekbirdeki perdeler seslendirilir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi cami mûsikisinde ses ana unsur olduğundan. cumhur müezzinliği içerisinde yer alan icralardır. Devamında tekrar edilen tekbirlerde de.

yüzyılda okudukları ezanlarla âdeta sembolleşmiş isimler de mevcuttur. Türk mûsikisinin “ağır başlı” olarak nitelendirilen daha çok lirik karakterli makamlarından ezan okumak âdeti yerleşmiştir. Üsküdar Yeni Valide Camii müezzini Hâfız Süleyman Karabacak’dan. Bu icrada dikkat edilmesi gereken en önemli konu. Bunlar arasında “saray tavrı” adı da verilen “İstanbul tavrı”nın özel bir yeri vardı.Tesbih: “Sübhânallah” kelimesini söylemek suretiyle Allah’ın bütün kusurlardan ve eksikliklerden uzak bulunduğuna inanmak. onu yüceltmek anlamında olan tesbih (tespih). dilkeşhâverân.aralarında müezzinliğe yatkın müezzinliği”ne getirilirlerdi. Aksaray Valide Camii başmüezzini Hâfız Cemal’den. müezzinin mûsikideki yeteneğine göre her makamdan okunabilir. Hâfız Kâni Karaca’dan özellikle söz etmeliyiz. Rifat Bey. İki kişi tarafından karşılıklı olarak okunan ezanlara “çifte ezan” denilir. Ezanlar. Hâşim Bey ve Şâkir Ağa bunlardan bazılarıdır. Namazda cumhur müezzinliği içerisinde icra edilen tesbih. Ayrıca Türk din mûsikisinde ramazan ayında ve mübarek gecelerde sabaha doğru müezzinler tarafından minarelerde okunan ve “sübhâne’lmelikü’l-mevlâ” veya “sübhâne’l-melikü’l-a‘lâ” sözleriyle başlayan eserlere de “tesbîh ilâhisi” adı verilmiştir. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayarak ramazanın 224    . ikindi ezanının hicaz. akşam ezanının segâh. Bu uygulamada müezzinler. rast. Osmanlı döneminde. Konya. namazın sonunda tekrarlanan üç kelimeden birincisinin “sübhânallah” olmasıdır. sarayda başmüezzinlik görevine yükselmiş meşhur mûsikişinaslar vardır. Osmanlı coğrafyasında daima örnek alınmıştır. nevâ. bu maksatla her vakit namazının sonunda otuz üçer defa “sübhânellah”. camilerde namazdan sonra müezzin mahfilinde bir veya birkaç müezzin tarafından bölüm bölüm ve bazan nöbetleşe. öğle ezanının hicaz. birbirlerine karşılıklı perde göstererek ezanı okurlar. Eskiden İstanbul’da sabah ezanının sabâ. 3. rast ve hicaz makamlarından okunması bir gelenek haline gelmişti. rast ve dügâh. 2. Bu adın verilmesinin sebebi.Temcîd: Minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlardır. cemaatin dua etmesine zemin hazırlamak için irticâlen değişik makamlardan ve usulsüz olarak okunur. Saray müezzinleriyle bazı paşaların özellikle ramazan aylarında selâtin camilerinde müezzinlik yapmaları sebebiyle halk arasında yerleşmiş ve yaygınlaşmış olan bu tavır zamanla İstanbul dışında da önemsenmiş ve “İstanbul ezanları”. Bunlar arasında Süleymaniye Camii müezzinlerinden Hâfız Şevket ve Hâfız Kemal’den. Her bir tesbih sözü ilk olarak bir müezzin tarafından yüksek sesle. Ayrıca XX. İzmir gibi önemli kültür merkezlerinde özel ezan okuma tavırları gelişmiştir. diğer müezzinin uyumlu bir şekilde devam etmesidir. olanlar seçilir ve zamanla “hünkâr Eskiden İstanbul. Bursa. yatsı ezanının ise uşşak. geri kalan kısımlar ise cemaatin gizli tekrarı ile okunur. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi. uşşak. XIX. yüzyılın ünlü mûsikişinaslarından Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi. son dönemde ise Hâfız Yusuf Gebzeli. bir müezzinin bir önceki ifadede bıraktığı perdeden. “elhamdülillâh” ve “Allahü ekber” sözlerini terennüm etmekten ibarettir.

belirli bestesiyle okunan. ayrıca ırak makamında ve durak evferi usulündeki notasını neşretmiştir. Türk dinî mûsikisi formları içerisinde yer alan ve hem camide hem de tekkede icra edilen ilâhi. Allah’ın yüceliğini ifade eden cümlelerdir.Tekbir: Arefe ve kurban bayramı günlerinde kılınan farz namazlardan sonra. mevlid. cenazede veya herhangi bir dinî merasimin heyecanı içerisinde topluca. kurban kesilirken. salâ. Muhammed’e salâtü selâm takip eder. ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler ve cemaatin katılımıyla minarede okunurdu. zikir meclisleri olduğu daha önce belirtilmişti. Tekkelerde her tarikatın kendine mahsus zikir şekilleri vardı.. eserin Buhûrîzâde Mustafa Itrî’ye (ö. tevşîh. hac ve umre ihramı boyunca. Temcîd şu şekilde okunurdu: Bir kişinin “Yâ hazreti mevlâm” şeklindeki girişinden sonra üç defa kelime-i tevhid çekilir. Nihayet hep birlikte “ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîn” denilir ve sonrasında gür sesli biri tarafından “el-Fâtiha” çekilir. tekbirin Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’nin (ö. Belirli gün ve gecelerde yapılan bu zikirlere genel anlamda “âyin” denilmekteyse de bu kelime zamanla. mi‘râciyye.” diye başlayan âyetin bir kişi tarafından okunmasıyla temcîd sona erer. bütün dünya müslümanlarının âdeta bir sembolü haline gelmiştir. şuğul ve nefes şeklinde sıralanabilir. Segâh makamında ve usulsüz olarak bestelenen tekbirin bestekârı konusundaki yaygın görüş. Suphi Ezgi. Tekkelerde düzenlenen âyinlerde asıl amacın. Ardından kitap ve şeriat sahibi peygamberlerden en az dördünün isminin anılmasını. bazı kısımları topluca (cumhur) okunan temcîdler bestelenmiş bir şekilde olmadıkları için her gece bir başka makamda icra edilme âdeti vardı. İşte tekke mûsikisi çerçevesinde icra edilen 225    . makamın karakteristik yapısı o derece ustalıkla işlenmiştir ki. mersiye ve kaside şekilleri dışarıda tutulduğunda tekke mûsikisi formları genel olarak Mevlevî âyini. Bazı kısımları tek.Tekke (Tasavvuf) Mûsikisi ve Şekilleri Son zamanlarda “tasavvuf mûsikisi” şeklinde de ifade edilen tekke mûsikisi. Daha sonra ise “Mâ kâne Muhammedün ebâ ehadin . Bu zikirler esnasında okunan eserler sebebiyle de zikirlerde bir mûsiki ortamı oluşmaktadır. bayram namazlarında. Kur’ân-ı Kerîm’de sıkça tekrarlanan “Allah’ı zikrediniz” anlamındaki âyetlerin ışığında. Bir vakit namazının camide cemaatla kılınması esnasında ortaya çıkan dinî mûsiki unsurları nelerdir? II.” veya “Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yasifûn . Hz. Mevleviyye tarikatına ait zikrin ve bu esnada okunan mûsiki eserinin özel adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. bazan bir veya birkaç enstrümanın da katılımıyla ortaya çıkan mûsiki” şeklinde tarif edilebilir. Uzun bir eser olmamasına rağmen dar bir çerçevede.. “açık (cehrî) zikir yapan tarikatların zikirleri esnasında daha çok ritme dayalı.. 1711) ait olduğudur. 4. durak.. Daha sonra Kur’ân-ı Kerîm’den Allah’ın isimlerini içeren âyetlerden biri okunur ve bunu bir beyitten ibaret bir münâcât veya na‘t-ı resûlün okunması takip eder. 1623) eseri olduğunu ifade etmiş.teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından. Camilerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak topluluğu idare edebilmek müezzinliğin önemli vazifelerindendi. mevlid okunurken. na‘t. Ancak bu görüş mûsiki çevrelerinde kabul görmemiştir.

Ayrıca zikrin akışı içerisinde ritim gittikçe hızlanıp sesler de tizleşeceğinden. sık kullanılan ney. Âyinler şeyh. bu şekilde zikredenlere devranî denilirdi. o tarikatın âyininde ve dolayısıyla âyin esnasında icra edilen mûsiki eserlerinde de hissedilir. Zâkirbaşılık çok önemli ve o derecede de zorlukları olan bir görevdi. zikir esnasında okunacak eserlerin makamlarının seçimi de önemlidir. Zâkirbaşı tayin edilebilmek için binlerce ilâhinin bestesini güfteleriyle birlikte belleğinde korumuş olmak. Zikir esnasında okunacak ilâhilerin hangi tür zikre uygun düşeceğinin kararı ve bu eserlerin zikrin nitelikleri ve günün özellikleri de göz önüne alınarak seçilmesi zâkirbaşının görevleri arasındaydı. 2. Zikirdeki dinî mûsiki eserlerini “zâkirbaşı” idare ederdi. zâkirler de zikrin ritmine uygun olarak devamlı ilâhi okurlardı. Tekkelerde yapılan zikirlerde seslere genellikle ritmin yürütülmesinde yardımcı olan mahzar. Mevlevî âyinlerinde. Tarikatların benimsedikleri tasavvufî düşünce.Diz çöküp oturarak ve başı sağa sola çevirmek veya diz kapakları yerde olduğu halde doğrulup oturmak suretiyle yapılan zikre kuûd zikri. ağır ritimle başlayan zikir giderek hareketlenip coşkulu bir şekilde sona erer.eserler de.Ayakta kol kola veya el ele tutuşarak sağ ayağını biraz ileri. Meselâ Celvetî âyinindeki coşkunluktan çok sükûnete davet eden tavır bir Halvetî ve Kādirî âyininde görülmez. durak. güzel bir sese ayrıca iyi bir idare yeteneğine sahip olmak gerekirdi. Bektaşî âyinlerinde ise daha çok “bağlama ailesi” kullanılmıştır. Tekke mûsikisinin usül ve erkânını çok iyi bilip uygulamasıyla tanınan ve hâfızasındaki dinî eser birikimiyle şöhret kazanan Beşiktaşlı Nuri Korman ile Albay Selahaddin Gürer Cumhuriyet döneminin son zâkirbaşılarındandır. Aynı şekilde Rifâî âyinindeki hareketliliğe bir Nakşibendî âyininde rastlanmaz. zikrin çeşitli evrelerinde oluşan mânevî ortamlarda bazan tek kişi bazan da toplu olarak (cumhur) okunan dinî eserlerdir. Zaman zaman verilen aralarda na‘t. bu şekilde zikredenlere kuûdî. Âyinlerde dervişler zikrederken. nevbe gibi vurmalı sazlarla ney eşlik etmiştir. Ayrıca aynı tarikatın âyini esnasında kuûd. kudüm ve rebabın yanı sıra son dönemlerde Türk mûsikisi sazlarının hemen hepsi kullanılmıştır. bu şekilde zikredenlere kıyâmî. kıyâm ve devrân zikirlerinde ritim farklıdır. kudüm. olduğu yerde sağa sola dönmek ve sallanmak şeklinde yapılan zikre kıyâm zikri. halîle. 3. zâkirbaşı. mersiye. geniş bir mûsiki bilgisine. Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışında tarikatlarda zikirler genel olarak üç şekilde yapılırdı: 1. meydancı ve reisler tarafından idare edilir ve bu kişilerin uygun gördüğü sürede devam eder. bendir.Ayakta beline kadar eğilip kalkmak. kasideler okunarak zikre katılanların soluklanmalarına imkân hazırlanırdı. Câmi mûsikisiyle ortak icrâ edilenlerin dışındaki tekke mûsikisi şekilleri şunlardır: 226    . sol ayağını da biraz geri atmak ve sağdan sola doğru düzenli bir tempo ile devamlı ilerleyip dönmek suretiyle yapılan zikre de devran zikri.

güftesi Mevlânâ’ya. c) Aynı makamda dört haneli bir “peşrev”in çalınması. neyin üflenmesi ise ölümden sonra sûr sesiyle dirilmeyi anlatır. Mevlevî semâı. Mevlevî âyini. b) Bu zikir esnasında okunmak ve çalınmak üzere bestelenmiş bir dinî mûsiki eseri anlaşılmaktadır. tasavvuftaki devran anlayışına uygun biçimde. Dîvân-ı Kebîr gibi eserlerinden. semâ. rebap ve halîle gibi sazlar yer alır. Her birine “selâm” adı verilen dört bölümde düzenlenen âyinlerin güfteleri genellikle Mevlânâ’nın Mesnevî. Kollarını açarak semâ eden semâzenin sağ eli dua edercesine göklere dönük. e) Dört selâmdan oluşan “âyîn-i şerif”in okunup çalınması. Ancak günümüzde mutrip heyetine hemen bütün yaylı ve mızraplı sazlar katılmaktadır. 1273) zaman zaman yaptığı nakledilen kendi etrafında dönme (semâ) şeklindeki hareketinden alınan ilhamla. semâhânenin sağ tarafı görünen maddî âlemi. insanın mi‘râcını (yükselişini). kıyamet gününü. Semâzenin başındaki sikke mezar taşı. b) Okunacak ve çalınacak âyîn-i şerifin makamında neyle uzunca yapılan “baş taksim”. Böylece Hak’tan aldığı mânevî güzellikleri. Âyin icra etmekle görevli topluluğa “mutrip” adı verilir. Neyzenbaşının idaresindeki saz heyetinde ise öncelikle ney.1. tennûre kefeni. Âyinler. a) Semâ ve mukabele de denilen. Mevlevî âyinleri üslûp ve melodik yapı bakımından Türk mûsikisinin en seçkin eserleri arasında yer alır. g) Ney veya başka bir sazla yapılan kısa “son taksim”. kısaca bir “aşk meclisi” olarak ifade edilir. Semâ yapılan semâhane kâinatı. mânevî yolculuğunu simgeler. Bir Mevlevî âyininin icrasını şu ana başlıklarla özetleyebiliriz: a) Âyin bestesi içerisinde bulunmamakla birlikte her âyinin başında okunması gelenek haline gelen. f) “Son peşrev” ve “son yürük semâi”nin yürükçe icrası. Ney insan-ı kâmili (olgun insanı). Bu toplulukta âyin okuyanlara “âyinhan” denilir ve bunları kudümzenbaşı yönetir. kendisinden sonra geliştirilerek düzenlenmiş bir zikir toplantısı. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. h) Âyinhanlardan biri tarafından okunan “aşr-ı şerif”. ı) Tarikatçı veya duâcı dede ile en sonunda şeyhin okuduğu “Fâtiha” ve “gülbanklar”. oğlu Sultan Veled’in şiirlerinden ve bazı Mevlevî şairlerinin manzumelerinden seçilmiştir. d) Neyzenbaşının yaptığı kısa “taksim”. devamlı olarak baktığı sol eli ise yere dönüktür. Allah’ın ikramını almaya hazır. bestesi Mustafa Itrî Efendi’ye ait rast makamındaki “na‘t”ın okunması. sol tarafı ise görünmeyen mânâ âlemini sembolize eder. “âyinhanlar” ve “saz topluluğunun” yani ses ve sazın ortaklaşa icrasından ibarettir.Mevlevî Âyini: “Mevlevî âyini” denildiği zaman. Hak gözüyle baktığı halka ulaştırmaktadır. 227    . sırtındaki hırkası da kabridir. kudüm.

hû” gibi terennümlerin yerleştirildiği görülmektedir. Elimizde bulunan şuğullerin büyük kısmı. Usulsüz olarak bestelenen durakların güfteleri Türkçe’dir. darb. ve IV. 2. Durak güfteleri. son yürük semâi oldukça hızlı bir şekilde vurulur. devr-i hindî). pek az şuğulün güfte yazarı bilinmektedir. Duraklarda terennüm bulunmamakta ise de arzu edilen yerlere “dost. evsat. Bunlarında birinci ve üçüncü mısraları farklı nağmelere sahip olup ikinci ve dördüncü mısralar. Rifâî. Tekkelerde zikir esnasında okunduklarından daha çok nîm sofyan.Durak: Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışındaki tarikatların hemen hepsinde. sofyan ve düyek gibi küçük usullerle ölçülmüşlerdir. durak evferi usulüyle ölçüldüğü kanaatinde olup tesbit ettiği durakların notalarını da bu anlayışla yayımlamıştır. düyek. II. kolay anlaşılan ifadelerden meydana gelmiş olup.Mevlevî âyinlerinde belirli usuller kullanılır: Peşrevler devr-i kebîr. 3. Şahlamalar 228    . dinî mûsiki repertuarında da fazla bir yere sahip değildir. selâmlar ağır evfer. Bu selâmda Ahmed Eflâkî’nin Sultan Veled hakkında kaleme aldığı “Ey ki hezâr âferîn. yüzyılda meşhur olmuş durakçılardandır. XIX. Beste özellikleri yönünden daha çok halk mûsikisinin etkileri görünen nefeslerin ağır usullerle söylenenlerine “oturak”. selâm devr-i revân. Şuğuller özellikle Kādirî. ağırdan başlayıp giderek süratlenen bir seyir takip edilirdi. zikrin birinci bölümünü teşkil eden “kelime-i tevhid”den sonra “ism-i celâl” zikrine geçilmeden önce verilen arada bir veya iki zâkir tarafından okunan eserlerdir. dervişlerin ism-i celâl zikrine hazırlanmaları için daha çok Allah’ın büyüklüğü. Behlül Efendi ve Durakçı Nâfiz Bey. selâmın ilk dörtlüğü devr-i kebîr. ağır düyek. III. Eski örneklerinden hareketle. Durak güftelerinde daha çok dört mısralık manzumeler kullanılmıştır. çok seyrek firenkçîn (çok az da olsa evfer. Şâzelî ve Bedevî tekkelerinde bayramlarda ve kandil gecelerinde yapılan kıyam zikri esnasında halîle.Şuğul: Türk bestekârları tarafından Türk mûsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilâhilere verilen isimdir. 1897). İki zikir arasındaki durma esnasında okunduğu için bu adın verildiği söylenir. Şuğullerin ağızdan ağza nakledilmesi esnasında bazı güftelerin bozulması nedeniyle. Okunması özel bir üslûp isteyen durakları okumakla tanınmış mûsikişinaslar vardı. Zamanımıza ulaşan şuğullerin büyük bir kısmının bestekârı Eyyûbî Zekâî Dede’dir (ö. Hak dost. birinci mısranın bestesiyle okunur. Birkaç saat süren bu merasimlerde okunan şuğullerde. bu tarikat çerçevesinde düzenlenen sazlı sözlü toplantılarda okunan şeklidir. 4. ritim itibariyle de hareketli eserlerdir. bu nice sultan olur” mısrâıyla başlayan ve bütün âyinlerde tekrarlanan Türkçe iki beyitlik bölümden sonra Farsça olarak devam eden diğer dörtlüklerde gittikçe hızlanan yürük semâi usulü kullanılmıştır.Nefes: Çoğunlukla Bektaşî tarikatına bağlı şairler tarafından kaleme alınmış tasavvufî güftelerin. yürük usullerle söylenenlerine ise “şahlama” denir. Son peşrev düyek veya sofyan usulüyle ölçülmüş olup. Günümüz dinî mûsiki icralarında pek az yer verilen şuğuller. Sa‘dî. Bunlardan Mutafzâde Ahmed Efendi. saz terennümleri aksak semâi usulü ile ölçülmüştür. I. durakların usulsüz bestelendiği ve serbest olarak okunduğu görüşü yaygınsa da Suphi Ezgi durakların. sıfatları gibi konuların işlendiği şiirlerden seçilmiştir. kudüm ve mahzar gibi ritim sazlarının eşliğinde Arapça kasidelerle birlikte okunurdu. düyek.

Nefesler hece vezniyle ve bu veznin özellikle 6 + 5= 11’li duraklı veya 8’li. Daha çok sofyan. “Meydan ilâhileri” de denilen tekke ilâhilerinin. 229    . Nefeslere eşlik eden temel saz bağlama olup bağlamanın hemen her çeşidi kullanılır. Bektâşi devr-i revânı adlı usullere Anadolu ve Rumeli âşık mûsikisinde de rastlanır. acem-aşiran. Kerbelâ olayını ve Ehl-i beyt sevgisini konu edinen “Muharrem ilâhileri”.“semah nefesi” olarak da bilinir. rast. çoğunlukla Allah ve peygamber sevgisiyle. zikrin ayakta devamı sırasında okunanlarına “kıyam ilâhileri”. Âşık. 7’li. 5’li duraksız şekillerinde yazılmıştır. Bektaşî raksânı. Hemen her makamda ilâhi bestelenirse de fazla tiz seslerde dolaşmayan. büyük kısmının bestekârı bilinmemektedir. eviç. uşşak ve tâhir gibi makamların tercih edildikleri görülmektedir. zikir dışında topluca okunan ilâhilere de “cumhur ilâhisi” denilirdi.. türkü vb. devr-i hindî gibi küçük usullerle ölçülen ilâhilerde muhammes. bir topluluk olarak icra edilmesi durumunda bağlamaya kabak kemane. çember. segâh. mâhur. İstanbul ve çevresinde okunan nefeslerde beste ve melodik yapı bakımından klasik Türk mûsikisi etkisi görülür. Nefeslerde kullanılan Bektaşî raksı. Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışında genel olarak tarikatlarda zikirler kaç şekilde yapılır ve bunlara ne ad verilirdi? III. berefşan ve hafîf gibi büyük usuller de kullanılmıştır. evfer. Hüseyin’in şehadetini. anlaşılır bir Türkçe ile yazılan nefeslerin elde mevcut bazılarının şairleri biliniyorsa da. Rumeli ve Anadolu’da okunan nefesler ise saz şairlerinin besteleri niteliğinde. ardından on iki imamın adı zikredilen “düvâz” veya “düvâzde imam” denilen manzumeler okunur. rebîülevvel ve rebîülâhir aylarında Hz. hüzzam. ud. Türk mûsikisinde ağır başlı olarak nitelendirilen makamlardan ilâhi bestelenmesi gelenek haline gelmiştir. oturarak zikredildiğinde okunanlarına “kuûd ilâhileri”. cümbüş gibi yaylı ve mızraplı sazlar da eşlik edebilir. Muhammed’e ait unsurların bulunduğu ilâhiler. Eskiden özellikle tekkelerde ve camilerde hicrî aylara göre seçilmiş ilâhiler okunurdu. sade. nevâ. hicaz (ailesi). bayatî. Muharrem ayında Hz. ırak. dügâh. gûyende denilen nefes okuyucularına bazan bir bazan da birkaç kişiden oluşan saz topluluğu eşlik eder. hüseynî. devran esnasında okunanlarına “devran ilâhileri” denirdi. Tekkelerde zikir esnasında zâkirler tarafından okunan ilâhilere genel olarak “zikir ilâhisi” veya “usül ilâhisi”. düyek. tanınmış din büyüklerinin üstün vasıflarını dile getiren manzumelerin Türk mûsikisi makam ve usulleri çerçevesinde bestelenmiş şeklidir. bestenigâr. sabâ. sazende. evsat. Mûsikinin. Çoğu hece vezniyle. devr-i kebîr. Son dört asır içerisinde kaydedilmiş bazı repertuar ve güfte mecmuaları incelendiğinde ilâhi bestelerinde çoğunlukla acem. halk mûsikisi özelliklerini taşıyan. Muhabbet sofrası veya Ali sofrası adı verilen toplantılarda önce mürşidin izniyle üç adet nefes.Cami ve Tekke Mûsikisinde Ortak Şekiller 1. bütünüyle mahallî motiflerle meydana gelmiş eserlerdir.İlâhi: Dinî tasavvufî içerikli. Kendilerine mahsus tavırları olan ilâhiler genellikle okundukları yere göre cami ve tekke ilâhileri diye ikiye ayrılmalarına rağmen bunların dışında değişik zaman ve mekânlarda da icra edilirler.

1727) ayrı bir yeri vardır. Türk mûsikisinin tanınmış bestekârlarından da olan Nazîm’in aynı dönemde yaşamış Niznâm Yûsuf Çelebi tarafından rast makamında bestelenmiş “Âftâb-ı subh-i mâ evhâ habîb-i kibriyâ” mısraıyla başlayan na‘tı çok meşhurdur. Na‘tların Arapça ve Farsça bazı örneklerine rastlanırsa da genellikle Türkçe kaleme alınmışlardır. sevinçlerin. Na‘tlar ağır bir ritimleseyreder ve na‘tlarda ilâhilere göre daha sanatlı bir üslup dikkati çeker. mucizelerinin konu olarak alınıp ondan şefaat dileklerinin dile getirildiği manzumelerin. Karşılama geceleri adı verilen ramazanın ilk on beş gecesinde okunan “merhaba” nakaratlı ilâhilerde ramazanın gelişinden duyulan sevinç ifade edilir.halk arasında büyük ve küçük tövbe ayları olarak adlandırılan cemâziyelevvel ve cemâziyelâhir aylarında tövbe ve istiğfar konulu ilâhiler okunurdu. Cenaze ilâhileri mektep ilâhileri. 2. Sözleri Mevlânâ’ya ait olan ve “Yâ habîballah resûl-i Hâlik-ı yektâ tüyi” mısraıyla başlayan bu eser. en çok na‘tın yazıldığı XVIII. konulu ilâhi bulunmaktadır. Peygamber’in isim ve sıfatlarının. kına. İslâmî Türk edebiyatında. camiyi yaptıranın hayırlarını da sayarak dua etmesinden sonra “na‘than” tarafından okunurdu. 3. Ekrem Karadeniz ve Bekir Sıdkı Sezgin. damat. mısralar zemin. Ünlü mûsikişinaslar M. Toplum hayatının çeşitli evrelerinde. 230    . besteli na‘tların duraklarda olduğu gibi usule uyulmaksızın serbest bir yorumla. 2 ve 4.Na‘t: Hz. Türk mûsikisi makam ve kaideleri çerçevesinde irticâlen veya bestesi ile okunmasıdır. Tekkelerde ise zâkir ve zâkirbaşıları tarafından icra edilirdi. yüzyıldaki na‘t şairleri arasında. nikah. Cami ve tekke na‘tları olmak üzere ikiye ayrılan na‘tlar camilerde cuma ve bayram namazlarından önce okunan Kur’an’ın ardından tarifhanın ayağa kalkarak Hz. Peygamber’e salâtü selâm getirip. Ramazan ayında tekkelerdeki zikirler çok kısa sürer ve dinî mûsiki yoğunluğu camiye taşınırdı. Bu ayda camilerde kılınan teravih namazlarının her dört rekatından sonra ayrı makamlarda okunan ilâhilere “ramazan ilâhileri” adı verilmiştir. üstün özelliklerinin. beste formunda olduğu gibi 1. asıl melodik yapıyı bozmamaya özen gösterilerek icra edilmesi gerektiğini söylerken Subhi Ezgi. hüzünlerin. Ayrıca Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin rast makamında bestelediği “na‘t-ı Mevlânâ” olarak bilinen eseri de na‘t formunun en güzel örnekleri arasındadır. Dört mısralı bir na‘t. na‘tların muhakkak durak evferi ve darb-ı Türkî usulleriyle okunması gerektiğini ifade eder. örnek ahlâkının. uğurlama geceleri denilen son on beş gecede okunan “elveda” nakaratlı ilâhilerde ise ramazanın sona ermesinden duyulan üzüntü dile getirilirdi. mısra meyan olarak bestelenir. kaleme aldığı 300’e yakın na‘tıyla Yahyâ Nazîm Çelebi’nin (ö. Mevlevî âyinlerinin başında neyzenbaşının yapacağı post taksiminden önce na‘than tarafından ayakta okunur. ninnî ilâhileri bunlardan bazıları olup günümüzde icrasına pek rastlanmamaktadır. Bir kişi tarafından ve genellikle irticâlî (improvize) okunan na‘tların bestelenmiş ve günümüze kadar gelmiş örnekleri de bulunmaktadır. önemli olayların meydana gelmesi ve anılması sebebiyle okunan pek çok.

vakit ezanının makamında irticâlî olarak icra edilirdi. Okunuşu şöyledir: Peygamberimizin sıfatları olan 2. Sözleri Arapça ve mensur olup bir kısmı besteyle okunan salâlar. B. Salâlar da ezanlar gibi iki veya daha fazla müezzin tarafından verilebilir. Sabah salâsının dışındakiler. dilkeşhâverân makamında ve tesbit edilmiş bestesi esas alınarak okunur. Salâların çeşitleri şöyle sıralanabilir: A. onu metheden. mevlâ hû. Allah. aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren.Salâ: Arapça’da “duâ” ve “namaz” anlamlarına gelen salâ (salât) Hz. ikindi ve yatsıda ezandan sonra müezzinler tarafından okunur.es-Salâtü ve’s-selâmü aleyk 2. Daha çok camideki dinî mûsiki icraları arasında yer almışsa da tekkelerde ve çeşitli dinî-tasavvufî toplantılarda bazan bir kişi tarafından. bölüme dönülür ve sonunda 3. 1711) olduğu hakkındaki görüş yaygın ise de Hatib Zâkirî Hasan Efendi (ö.3. Salâlar minarede sabahleyin ezandan önce. 1623) tarafından bestelendiğini söyleyenler de vardır. bazan toplu olarak bir kısmı besteyle. okundukları yere ve zamana göre adlandırılmışlardır. onun şefsatını dileyen. Allah. belirli bestesiyle veya serbest olarak okunan güftelerin genel adıdır. Allah. bir kısmı irticâlen okunan salâlar vardır.Sabah salâsı: Sabah ezanından önce. Yâ seyyidenâ yâ Resûlallah Yâ seyyidenâ yâ habîballah Yâ seyyidenâ yâ nebiyyallah Yâ seyyidenâ yâ hayra halkillâh Yâ seyyidenâ yâ nûra arşillâh 3.Cuma ve Bayram Salâsı: Bayram namazları ile cuma namazından önce müezzin mahfilinde müezzinler tarafından karşılıklı okunurdu. Eserin bestekârının Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (ö. bölümün her bir bendinin icrasından sonra 1. bölümle bitirilir. Eserin metni şöyledir: 1. Leyse’l-îdü limen lebise’l-cedîd İnneme’l-îdü limen hâfe mine’l-vaîd Leyse’l-îdü limen rakebe’l-matâyâ İnneme’l-îdü limen terake’l-hatâyâ Leyse’l-îdü limen beseta’l-bisât 231    . Sabah salâsının güftesi üç bölümden oluşmaktadır: 1. İki müezzinin karşılıklı okuduğu salâya “çifte salâ” adı verilir. Yâ mevlâ Allah 2. öğle. Bayatî makamındaki eserin bestekârı Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’dir. Peygamber’e Allah’tan rahmet ve selâm temenni eden.

Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. ve 3. kısımda her cümle “Yâ mevlâ Allah” nidasıyla başlar. Peygamber’e.îdü limen nazara cemâli’r-Rahmân 3.Lâ ilâhe illallâh vahdehû lâ şerîke leh ve lâ nazîra leh. Günümüzde bu şekliyle bir cenaze defni artık yapılmamaktadır (Bu üç salânın notası için bakınız: Suphi Ezgi. İstanbul 1946. 2. Ayrıca cenaze defnedildikten sonra tekrar bir defa daha okunarak mezarlık terk edilirdi. ve 4. Eserin metni şöyledir: 1. s. bölümle salâ sona erer. bölümler ise cumhur olarak okunur. Bu âdetin ilk olarak Mısır’da Fâtımîler zamanında başladığını kaynaklardan öğrenmekteyiz. Günümüzde bu şekildeki salâ âdeti.Cenaze Salâsı: Vefat haberinin duyurulması amacıyla minarelerde okunan salâtü selâm ile cenazenin kabre götürülüşü sırasında düzenlenen cenaze alayında ve definden sonra okunan salâ olmak üzere iki çeşittir. bölümün ardından cumhur olarak okunan 4.İnneme’l-îdü limen tecâveze ala’s-sırât Leyse’l-îdü limen tezeyyene bi-zîneti’d-dünyâ İnneme’l. hüseynî makamındaki bu eser Hatîb Zâkirî Hasan Efendi tarafından bestelenmiştir. bölüm cumhuren. b) Cenaze namazından sonra teşkil edilen cenaze alayı sırasında okunan salâ ise bir çeşit zikir şeklinde ve cemaatin de katılımıyla icra edilirdi. Temcid-Na‘ı-Salât-Durak. Daha sonra bir kişi tarafından okunan 3.îdü limen nazara envâi’l-elvân İnneme’l. Ve salli ve sellim alâ es‘adi ve eşrefi nûri cemîi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn 4. a) Minarelerde okunan cenaze salâsı. belli bir vakti olmayan cenaze namazının kılınacağı zamanı haber vermek maksadıyla okunur. D.Salât-ı Ümmiyye: Hz. 12-14). Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Ve salli ve sellim alâ es‘adi ve eşrefi nûri cemîi’l-enbiyâi ve’l-mürselîn 4. C. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 2. Mevlid merasimleri. aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadelerinden ibarettir. Eser şu şekilde okunur: 1. teravih namazlarında her dört rekâttan 232    . sakal-ı şerif ve hırka-i saadet ziyareti. ikinci kısım bir kişi tarafından okunur. Beş cümleden ibaret olan 2. namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kıldırılacağı vakit namazından bir saat kadar önce okunmak suretiyle devam etmektedir. bölümler tek kişi. bayram ve cuma günleri cami içerisinde salâ okunma âdeti kalkmıştır. Eserin okunuşu şöyledir: 1. Günümüzde bu şekliyle. Muhammedün emînullâhi hakkan ve sıdkan. 3. Ve alâ âli Muhammed. tarikat zikirleri icrası.îdü limen tezevvede bi-zâdi’t-takvâ Leyse’l.

Tevşîh okuyanlar arasında ağız birliğine özellikle önem verilmelidir.Tevşîh: Mevlid ve mi‘râciyye gibi hacimli eserlerin bahirleri arasında okunmak üzere bestelenmiş. Sözleri daha çok Türkçe olmasına rağmen Arapça ve Farsça yazılmış tevşîhlerde vardır. evsat gibi büyük usullerle ölçülmüşlerdir. ayrıca konusu da bahrin konusuyla uyuşmalıdır.Okunacak tevşîhlerle. çoğunlukla irticâlî (doğaçlama) bir şekilde icra edilen na‘tlardan a) cumhur olarak (koro) okunması. Tevşîh okuyanlara “tevşîhhan” denilir. Bu salânın adının metinde geçen “nebiyyi’l-ümmiyyi” ifadesindeki “ümmî” kelimesinden kaynaklanmış olması muhtemeldir. Çok kullanılan dört mısralık bir kıtanın beste şeması: A+A+B+A şeklindedir.Tevşîh okurken dik akorttan olabildiğince kaçınılmalı. Tevşîhhanların okuyuşlarında. düzenlemek” mânalarına gelen tevşîh. Camilerde. Ancak bunlar arasında XV. yaygın biçimde okunması sebebiyle özellikle Kādiriyye. yüzyılın tanınmış Halvetî şeyhlerinden mutasavvıf şair 233    . 3.” diye başlayan “salât-ı münciye” ile çoğunlukla teravih namazlarının sonundaki duaya geçmeden önce müezzinlerin birlikte okudukları “Allâhümme salli ale’l-Mustafâ” ifadesiyle başlayan mâhur makamındaki salâtü selâmdan da söz etmeliyiz. Salât-ı ümmiyyenin metni şöyledir: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim”. 6 mısradan ibaret bir kıta olan tevşîhler daha çok devr-i kebîr. Bunlar arasında. belirli bestesi ve güftesiyle toplu olarak okunur.. 5. Rifâiyye ve Sa‘diyye gibi bazı tarikatlarda evrattan önce okunan “salât-ı kemâliyye”nin ayrı bir yeri vardır. Peygamber’i konu alan ilâhilerdir. mi‘râciyye gibi büyük formdaki eserlerin bölümlerini süsleyip renklendiren anlamında kullanılmıştır. 2.. farz namazlarında selâm verildikten sonra tesbihata geçmeden önce bazan imamın tek başına. Güfte itibariyle na‘tlarla aynı niteliklere sahip olan tevşîhler dinî mûsikide. mevlid bahirlerinin makamı ve konusu arasında uygunluk olmalıdır. güfteleri her yönüyle Hz. bazan da cemaatin katılımıyla okunan ve “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ. 4. Günümüzde zengin bir tevşîh repertuarının olduğu söylenemez. Tekkelerde birbirlerinden farklı. mevlid. Meselâ “Velâdet” bahrine rast makamıyla girileceğine göre bu bahirden önce okunacak tevşîh rast veya rastın terkiplerinden bir makam olmalı. “süslemek.sonra (ilâhi okunmadığı zamanlarda) olmak üzere çeşitli dinî törenlerde. Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’ye ait olduğunu kaydetmiştir. Segâh makamında bestelenen eserin bestekârının Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi olduğu görüşü yaygın ise de Suphi Ezgi. b) besteli olması gibi özelliklerle ayrılırlar. Arapça. çember. herkesin uyabileceği orta bir akort seçilmelidir. Diğer salâlar gibi Arapça olan salât-ı ümmiyye camilerde cumhur müezzinliği çerçevesinde icra edilir. Güfteleri genellikle 2. şu noktalara dikkat etmeleri gerekir: 1. 4. değişik adlarla anılan pek çok salâ okunmaktaydı.

Dede Ömer Rûşenî’nin (ö. 1485): “Çündoğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi” mısraıyla başlayan manzumesinin ayrı bir yeri vardır. Mustafa Itrî Efendi’den Eyyûbî Ali Rıza Şegel’e kadar pek çok mûsikişinas tarafından bestelenen bu tevşîhin otuza yakın bestesi tesbit edilmiştir. Ayrıca Aziz Mahmud Hüdâyî’nin kaleme alıp çârgâh makamında bestelediği “Kudûmün rahmet-i zevk u safâdır yâ Resûlallah”, Zekâî Dede’nin şevkutarab makamında bestelediği “Bir muazzam pâdişahsın ki kulundur cümle şâh”, Hacı Fâik Bey’in hüzzam makamında bestelediği “Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ” mısralarıyla başlayan tevşîhleri tanınmış eserler arasındadır. 5- Mevlid: Mevlid, İslâm edebiyatı ve sanatında Hz. Peygamber’in doğum yıl dönümünde yapılan merasimlere isim olmasının yanı sıra bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin de ortak adıdır. İslâm dünyasında ilk mevlid merasimlerinin, Mısır’da Fâtımîler devrinde MuîzLidînillah döneminden (972-975) itibaren düzenlenmeye başladığı ifade edilir. Halkın da katılımıyla görkemli ve parlak merasimlerle ilk mevlid töreni, Erbil Atabeglerinden “Muazzam” lâkabıyla tanınmış Muzafferüddin Kökböri devrinde 1207 yılında yapılmış; bu törende Endülüslü ünlü hadis bilgini İbn Dihye, İslâm edebiyatında ilk mevlid kitabı kabul edilen et-Tenvîr fî mevlidi’s-sirâci’l-münîr adlı eserini Atabeg’e takdim etmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk resmî mevlid merasimlerinin Sultan III. Murad zamanında 1588’de başlatıldığı ve devlet protokolünde yer aldığı kaydedilir. Bu kutlamalar Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam etmiştir. Türk edebiyatında Hz. Peygamber sevgisi yoğun bir şekilde işlenmiş, çoğunlukla manzum olarak 200 civarında mevlid yazılmıştır. Ancak Bursa’da Emîr Sultan’a mensup bir mutasavvıf olan Süleyman Çelebi’nin 1409 yılında tamamladığı, Vesîletü’n-necât (kurtuluş yolu) adlı manzume, özellikle dilinin sadeliği nedeniyle, yüzyıllar boyu büyük bir ilgi ile okunmuştur. Mesnevî tarzında ve “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezniyle yazılmış olan eser bir münâcât ile başlar ve özetle âlemin yaratılış sebebi, Hz. Peygamber’in ruhunun yaratılışı, Muhammedî nûrun intikali, onun doğumu sırasında meydana gelen olağanüstü halleri, onun övülmesi, mucizeleri, mi‘râcı, hicreti ve vefatı gibi konuları içine alır. Mevlidin başta Hz. Peygamber’in doğum yıldönümü (mevlid kandili), mübarek gün ve geceler (kandiller) olmak üzere ölüm, doğum, sünnet, evlenme, hac ibadetini yerine getirme vb. sevinç ve üzüntülerin birlikte paylaşılması için düzenlenen toplantılarda okunması gelenek haline gelmiştir. Eserin bizzat Süleyman Çelebi ve Sinâneddin Yûsuf (ö. 1565) tarafından bestelenmiş olabileceği tahmin edilmekte ise de XVII. yüzyılda Bursa’da yaşamış Sekban adlı mûsikişinas tarafından bestelendiği kaynaklarda kesin olarak ifade edilmiştir. Bu beste XIX. yüzyılın sonlarına doğru unutulmuş, günümüzde ise “bahirlerin belli makamlar çerçevesinde irticâlen okunması” gibi bir gelenek oluşmuştur. Mevlidin her bölümü (bahir) mevlidhan denilen bir kişi tarafından, bahirler arasındaki tevşîhler de tevşîhhan grubunca okunur. Eskiden, bir aşr-ı şerif veya tevşîhin (bazan ikisinin birden) okunmasından sonra mevlidhanın da bir kaside okuyarak bahre başlaması gibi bir âdet vardı. Bahirlerde monotonluğa yer vermemek amacıyla çeşitli makam geçkileri yapılır, giriş seyirleri ile karar seyirleri de farklı makamlarda gerçekleşir.

234   

Gelenek haline gelmiş şekliyle, mevlid bahirlerinin giriş ve karar seyirlerinde şöyle bir sıralama takip edilir: a) “Allah adın zikredelim evvelâ” mısraı ile başlayan “Münâcât” veya “Tevhîd” bahrine “sabâ” ile girilir. Çeşitli geçkiler yapıldıktan sonra “hüseynî” ile karar verilir. b) “Hak Teâlâ çün yarattı Âdem’i” mısraıyla başlayan “Nûr” bahrine “hicaz” ile girilir ve bu bahre “rast” makamıyla karar verilir. c) “Âmine hâtun Muhammed ânesi” mısraıyla başlayan “Velâdet” bahrine “rast” makamı ile girilir ve sonunda da “segâh” karar verilerek okunacak salât ü selâma zemin hazırlanır. d) “Yaradılmış cümle oldu şâduman” mısraıyla başlayan “Merhabâ” bahrine “hüseynî” ile girilir, “segâh” veya “hüzzâm”la karar verilir. e) “Söyleşirken Cebrail ile kelâm” şeklinde başlayan “Mi‘râc” bahrine “hüzzâm” makamıyla girilir ve bu bahirde de “uşşak” ile karar verilir. f) “Yâ İlâhî ol Muhammed hakkiçün” mısraı ile başlayan “Dua” bahrine “uşşak” ile girilir. Bu bölüm de hüseynî ile karar verip hep bir ağızdan okunan “Rahmetullâhi aleyhim ecmaîn” duasıyla son bulur. Okunan mevlid, duanın ardından bir aşr-ı şerif kıraati ve nihayet yapılan dua ile sona erer. Türk din mûsikisinde öteden beri mevlidhanlıkla şöhret bulmuş pek çok mûsikişinas yetişmiştir. Son dönem mevlidhanları arasında Hâfız Sâmi, Hâfız Kemal, Hâfız Burhan, Mecit Sesigür, Esat Gerede, Ali Üsküdarlı, Hüseyin Sebilci, Kâzım Büyükaksoy, Zeki Altun, Kâni Karaca günümüz mevlidhanları arasında ise Halil İbrahim Çanakkaleli, Fevzi Mısır, Aziz Bahriyeli, Emin Işık, özellikle belirtilmelidir. Mevlüd manzûmesi son devir hattat ve mûsiki şinaslarından Kemal Batanay tarafından yeniden bestelenmiş, Kâni Karaca’nın meşkettiği bu bestenin notası henüz neşredilmediğinden okunması yaygınlaşmamıştır. 6- Mi‘râciyye: Mi‘râc kelimesi, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin dokuzuncu senesinde meydana gelen ve onun Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuk esnasında Allah katına çıkışını ifade eder. Bu sebeple recep ayının 27. gecesi, bütün İslâm âleminde “Mi‘râc kandili” olarak kutlanır. İnsanlık tarihinin olağanüstü olaylarından biri olan mi‘râc gecesine ait mucizenin aşamalarını anlatan ve “Mi‘râciyye, Mi‘râcnâme” adı verilen bu manzumeler daha çok İranlılar’la Türkler tarafından kaleme alınmıştır ve bir mûsiki formu olarak işlenmesi ise sadece Osmanlılar’a aittir. Türk edebiyatında pek çok mi‘râciyye yazılmış ise de Türk din mûsikisinde mi‘râciyye denildiğinde akla, bestekâr-neyzen, Galata Mevlevîhânesi şeyhlerinden Osman Dede’nin (ö. 1729) ve mesnevî tarzında yazıp bestelediği “Mi‘râciyye” akla gelir. Osman Dede, kaleme aldığı mi‘râciyyesini segâh, müsteâr, dügah, nevâ, sabâ, hüseynî ve nişâbur makamlarında, her birine “hâne” denilen yedi bölüm halinde bestelemiştir. Nevâ makamındaki dördüncü hâne, XIX. yüzyılın sonlarına doğru

235   

unutulduğundan günümüze ulaşmamıştır (Notası için bk. Suphi Ezgi, AmelîNazarî Türk Mûsikisi, İstanbul, ts. III, 102-137). Bestesi günümüze ulaşan mi‘râciyyenin hâneleri arasında okunan ve yine Osman Dede tarafından bestelenmiş olan beş adet tevşîhin Arapça olan dört tanesinin güftesi Şeyh Mehmet Nasûhî’ye (ö. 1718), Farsça yazılmış tek tevşîh ise Mevlânâ’ya aittir. Osman Dede’nin mi‘râciyyesinin, Mi‘râc gecesi, ondan bir gece öncesi ve bir gece sonrası olmak üzere üç gece okunması geleneği vardı. Eser cami, mevlevîhâne ve tekkelerden başka diğer bazı yerlerde de icra edilirdi. Kılınan namazın ardından İsrâ sûresinin başlangıç kısmı okunur, “Fâtiha”dan sonra iki mi’rachan birbirine bitişik iki kürsüye çıkarak eseri birlikte okurlardı. Bu sırada kürsülerin altında oturan zâkirler (tevşîhhanlar) ilk kısımlarda her mısraın sonunda “sallû aleyh”, hüseynî hânesinde “minna’s-salât”, son münâcât hânesinde ise “ikbel yâ mücîb” terennümünü tekrarlardı. Ayrıca bölümlerden önce, tevşîhhanlar tarafından tevşîhler okunur, dinleyicilere süt ikram edilirdi. Bunun sebebi ise, mi‘râc esnasında Hz. Peygamber’in, teklif edilen içecekler arasından sütü seçmesidir. 7- Mersiye: Bir kimsenin ölümünden sonra onun iyiliklerini, üstün sıfatlarını ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan manzume anlamına gelen mersiye, dar çerçevede Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının Kerbelâ’da şehid edilmeleri üzerine yazılan eserler için kullanılmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan bu manzumelerin, “mersiyehan” ve “nevhâhan” denilen sanatkârlar tarafından besteli veya irticâlî olarak okunmaları, Türk din mûsikisinde “mersiye” adı verilen bir şeklin doğmasına sebep olmuştur. İlk olarak Irak Büveyhî Hükümdarı Muizzüddevle’nin 10 Muharrem 345’te (8 Şubat 963) Bağdat’ta başlattığı matem törenleri zamanla Şiî çevreleriyle Sünnî tasavvuf çevrelerinde yaygınlık kazanmış, İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinde muharrem ayının ilk on gününde, özellikle onuncu gün ve gecesinde yoğunlaşmış ve muharrem giderek bütünüyle bir matem ayına dönüşmüştür. Türk edebiyatında, bilinen en eski Kerbelâ mersiyeleri Âşık Yûnus ve Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 1415) tarafından yazılmış ve besteli olarak yüzyıllarca okunagelmiştir. Muharrem ayı süresince başta Bektaşî tekkeleri olmak üzere bütün tekkelerde ve camilerde mersiyeler okunurdu. Mersiye okuma geleneği özellikle kıyamî ve devranî tekkelerinde rağbet bulmuştu ve muharremin onundan otuzuna kadar bu tekkelerin zikir günü ve gecesi aşure dağıtılır, kurbanlar kesilir, mersiye okutturulurdu. Tekkelerde muharrem ayındaki zikirlerde, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehidlerine saygı ifadesi olarak enstrüman kullanılmazdı. Ayrıca İstanbul’da XIX. yüzyılda “goygoycular” adıyla anılan ve muharrem aylarında sokaklarda aşure erzakı toplayan gruplar vardı. Diğer taraftan bu ayda sokaklarda Kerbelâ şehidleri için su dağıtan sebilcilerden de burada söz etmek gerekir. Mersiyeler tekkelerde kendilerine has tavır ve edâ ile bestelenmiş şekliyle veya irticâlen okunurlardı. Bestelenmiş mersiyelerin en eskilerinden biri, sözleri Yazıcıoğlu Mehmed’e ait “Rivayette gelir bir gün Resûlullah olup dilşâd “mısraıyla başlayan Hatîb Zâkirî Hasan Efendi’nin nühûft makamındaki bestesidir.

236   

8- Kasîde: Allah, peygamber ve diğer din büyüklerinden, İslâm dininin ibadet, ahlâk ve çeşitli yönleriyle tasavvufî meselelerinden söz eden, bu arada bazı düşünce, fikir ve nasihatları içeren dinî-tasavvufî şiirlerin bir kişi tarafından, herhangi bir enstrümanın eşliği olmaksızın okunmasıdır. Kasideler, usulsüz olarak ancak belirli bir makam seyri takip edilmek suretiyle irticâlen icra edilir. Kaside güftelerinde Türk edebiyatındaki kaside, gazel, mesnevî, murabba, muhammes gibi nazım şekillerinin yanı sıra diğer manzum türler de kullanılabilir. Güfte hangi formda olursa olsun Allah’ın birliği ve büyüklüğünden söz ediliyorsa tevhid, Allah’a yalvarılıyorsa münâcât, Hz. Peygamber’in özelliklerinden bahsediliyorsa na‘t ismini alır ve bu güfteler de kaside olarak okunabilir. Kaside okuyana “kasîdehan” denilir. Ünlü kasidehanların çoğunlukla zâkir ve hâfızlar arasından çıktığı dikkati çekmektedir. Kaside okumak için ses güzelliği, iyi bir mûsiki bilgisi ve ezberinde yeterli güfte birikiminin bulunması gerekir. Ayrıca kasidehanın üslûp ve tavranın, dinî mûsikiye yakışmayacak tarzda, fazla ağdalı ve iddialı olmamasına, din dışı mûsikinin tavrından uzak olmasına dikkat edilmelidir. Kasidehan, okuyuşu esnasında, güftedeki anlamla da ilişkilendirerek, asıl güftede yer almayan “medet yâ kerîm Allah, şefâat yâ Resûlallah, medet yâ Hazret-i Allah” gibi ifadeleri güfteye ekleyebilir. Kaside okunurken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de üslûptur. Eser, serbest ve irticâlî okunduğundan, yine aynı tavırda okunan mevlid ve kıraat gibi şekillerin tavırlarıyla karıştırılmamalıdır. Bu tavırların da, erbabından meşketmek ve çokça dinlemekle öğrenilebileceğini burada hatırlatmak gerekir. Ayrıca, aralarındaki benzerlik dolayısıyla gazel tarzında kaside okumaktan kaçınılmalıdır. Gazeldeki gibi ses gösterilerine girişmek, huşû, ağır başlık ve vecde davet eden dinî mûsiki üslûbundan uzaklaşmaktır. Eskiden mevlid bahirleri arasında da kaside okunurdu. Bahre başlamadan önce okunan aşır ve tevşihin ardından mevlidhan bir kaside okuyarak mevlide girerdi. Ayrıca günümüzde de bahrin içerisinde, uygun bir yer düşürülerek kaside okunduğu dikkati çekmektedir. Bu kasidelerde de bahrin konusu ile kasideninkinin birbirine uymasına özen gösterilmelidir. Mevlidhanlık ve na‘thanlık gibi kasidehanlık da ayrı bir uzmanlık sahasıdır. Bu konuda son dönemde yetişmiş kasidehanlar arasında Enderunlu Hâfız Hüsnü, Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi, Hâfız Sâmi ve Hâfız Kemal’in yanı sıra yakın zamanda Kâni Karaca en önemli isimlerdir.
Şeyh Nâyî Osman Dede’nin mi‘râciyyesi hangi bölümlerden meydana gelmiştir? Kaybolan bölüm hangisidir?

Özet
İnsanlık tarihi kadar eski olan mûsiki, insan hayatının her döneminde onunla âdeta iç içe bulunmuştur. İnsanlar her türlü duygularını, seslerle, melodilerle ifade etmişlerdir. Tarih içerisinde belirli aşamalardan geçerek zamanla kendi kurallarını koyup kurumsallaşan mûsiki, günlük hayatta edindiği konumuyla etkisini ortaya koymuştur. Tarihin akışı çerçevesinde nazariyatı ve

237   

Selâm b. Kendimizi Sınayalım 1. Bahir d. İşte günümüze ulaşan bu güzellikler. Mutrip e. Mürûcü’z-zeheb e. yüzyılların getirdiği hoş sadalardır. en-Necât 2. Osmanlı’nın engin hoşgörü ortamının geliştirdiği mûsiki “Türk din mûsikisi” ifadesiyle kendini buldu ve yüzyıllar boyunca gönüllere hitap etti. Taksim 238    . Herhangi bir besteye bağlı kalmadan okumak 3. Bağırmak suretiyle okumak d. Hafif sesle okumak b. tekkedeki icrasıyla tekke mûsikisi olarak canlılığını devam ettirmiş ve bu icrâlar zamanla daha da sistemleşerek belirli özelliklerle toplumun birer değeri olmuşlardır. hissî ve ulvî dünyasının bir ifade unsuru olmuştur. Besteli okumak e. Allah ve peygamber sevgisi merkezinde dinî mûsik. zamanla şekillenen tasavvufun kurumları olan tekkelerdeki icraatları belli aşamalardan geçtikten sonra toplum hayatındaki yerlerini almışlardır. İşte bir müslümanın belli zaman aralıklarında camilerdeki ibadeti. İnsanın sevincinin. üzüntüsünün. tasavvuf anlayışının birtakım sembolleriyle de beslenerek özellikle Osmanlı medeniyeti çerçevesinde gelişmiş ve ritüelleriyle de en canlı dönemlerini yaşamıştır. Dinî mûsiki insanoğlunun sosyal ve dinî hayatını bir şekilde kapsayan mûsikinin dinî hayattaki aksidir. Mevlevî âyinlerinin bölümlerine ne isim verilir? a. Mefâtîhu’l-ulûm b.ameliyesiyle insanların ruh dünyasını kuşatmıştır. İrticâlî okuyuş ne demektir? a. Kitâbü’l-Egānî c. camideki icrasıyla cami mûsikisi. Hâne c. Böylece şekillenen mûsiki. el-Mûsîka’l-kebîr d. Ünlü İslâm filozofu Fârâbî’nin mûsikiyle ilgili yazdığı en geniş eserinin adı nedir? a. Kuvvetli sesle okumak c.

c Cevabınız yanlışsa “İslâm Dünyasında Mûsiki Çalışmaları” konusuna yeniden çalışınız. tesbihat. Nâyî Osman Dede’nin mi‘râciyyesindeki tek Farsça tevşîh kime aittir? a. 239    . farzda imamın kıraati. Sıra Sizde 3 Müezzinin okuduğu ezan. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Mûsiki bir duyguyu. Mevlânâ Celâleddin Rûmî d. sesli okunanlara ise ır ve dule denirdi. ölçülü / âhenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde. e 3. Niznâm Yûsuf Çelebi d. d 5. Sinâneddin Yûsuf b. bir düşünceyi ve bir tabiî olayı ifade etmek gayesiyle. Cevabınız yanlışsa “Mevlevî Âyini” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Zekâî Dede e. selâmdan sonra müezzinler tarafından okunan ibareler. Yahya Nazîm Efendi 5. ritimli / ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır. Sıra Sizde 2 İslâmiyet öncesi Türkler’in mûsiki aletleriyle icra ettikleri eserlere kök veya gök.4. Cevabınız yanlışsa “Şuğul” konusuna yeniden çalışınız. Yazıcıoğlu Mehmed Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Cevabınız yanlışsa “Cami Mûsikisi ve Şekilleri” konusuna yeniden çalışınız. dua ve mihrâbiye. Süleyman Çelebi c. c 2. İhlâs sûresinin okunması. Günümüze ulaşan şuğul repertuarının büyük kısmı kime aittir? a. kāmet. Mustafa Itrî Efendi b. Hatîb Zâkirî Hasan Efendi c. Mehmed Nasuhi Efendi e. Cevabınız yanlışsa “Mi‘râciyye” konusuna yeniden çalışınız. a 4.

240    . müsteâr. ts. XXXI. ayakta yapılan zikirlere kıyam zikri. İstanbul. sy. Marma Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Ergun Sadettin Nüzhet (1942-1943).Sıra Sizde 4 Mevlevîlik ve Bektaşîlik dışındaki tarikatlarda zikirler üç şekilde yapılırdı: Oturarak yapılan zikirlere kuûd zikri. 225-248. ayakta devamlı ilerleyip dönmek üzere yapılan zikirlere de devran zikri denilirdi. sabâ. Ardel Hüseyin Sadettin (1969). Türk Mûsikisi Kimindir. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Sıra Sizde 5 Şeyh Nâyî Osman Dede’nin “Mi‘râciyye”si segâh. “İlk Dönem İslâm Dünyasında Mûsiki Çalışmalarına Bakış”. Sağman Ali Rıza (1951). 257-261 (ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin Türk din mûsikisi formları ve terimleriyle ilgili maddelerine bakılabilir). Mevlid Nasıl Okunur? ve Mevlidhanlar. 13-15. Mûsiki Tarihi. dügâh. Ezgi Süphi. hüseynî ve nişâbur makamlarındaki hânelerden meydana gelmiştir. Türk Mûsikisi Antolojisi. Turabi Ahmet Hakkı (1977). Özcan. s. İstanbul. İstanbul. “Mûsiki”. Mi‘râciyye’nin nevâ hânesi kaybolmuştur. III. İstanbul. s. İstanbul. Ankara. nevâ. Yararlanılan Kaynaklar Ataman Ahmet Muhtar (1942). Nuri – Yalçın Çetinkaya (2006). Amelî-Nazarî Türk Mûsikisi. İstanbul.

  241    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful