P. 1
CEZA VE CEZA MUHAKEME HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEME HUKUKU

|Views: 46|Likes:
Yayınlayan: Murat Yıldız
Kpss'ye yönelik ders notu şeklinde hazırlanmış Ceza Hukuku notu.
Kpss'ye yönelik ders notu şeklinde hazırlanmış Ceza Hukuku notu.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Murat Yıldız on Jan 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

KPSS A GRUBU ve MESLEK SINAVLARINA HAZIRLIK

CEZA
ve

CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU
Hazırlayan: ÖĞR. GÖR. FATĠH BĠRTEK Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu

Mart 2011 NĠĞDE

1

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
A- CEZA HUKUKUNUN ĠġLEVĠ Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe ceza hukuku adı verilmektedir. Ceza hukuku toplumsal yaĢamda meydana gelen ihlallerde en son uygulanacak olan hukuk dalıdır. Toplumsal yaĢamda ortaya çıkan her türlü hukuka aykırılık hallerinde ceza yaptırımı uygulanmaz. Örneğin kabahat teĢkil eden bir kısım eylemler hukuka aykırı olmasına rağmen bu tür hukuka aykırılık hallerinde ceza değil idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ceza hukuku günümüzde insancıl temellere dayandırılmaktadır. Nitekim, suçlanan her kim olursa olsun, suçluluğu bir mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz ( Masumiyet Karinesi ). Bu sebeple Ceza Muhakemesi hukukunda soruĢturma aĢaması ( Ġddianamenin kabulünden önceki aĢama ) sırasında suç isnadı altında bulunan kimseye ġÜPHELĠ; Ġddianamenin kabulünden karırın kesinleĢmesine kadar olan süreçte suç Ģüphesi altında olan kimseye ise SANIK denmektedir. Karar kesinleĢtikten sonra ancak HÜKÜMLÜ denilmektedir. Ceza hukukunun temel olarak kefaret edici, önleyici ve bastırıcı fonksiyonu vardır. Ceza kanunlarında belirlenen suç adı verilen normlar ve cezalar kiĢilerin bu hükümleri ihlal etmeleri durumunda karĢılaĢacakları yaptırımı önceden bilmeleri ve suç iĢlemek fikrinden vazgeçmelerini sağlar. Bu etki önleyici ( caydırıcı ) etkidir. Ġkinci etki ise suç iĢleyerek kamu düzeni ve toplumsal yaĢayıĢın kurallarını bozan kimselerin eylemlerinin karĢılığı olarak kanunda yazılı olan cezalara çarptırılması sebebiyle ortaya çıkan bastırıcı, ödetici etkidir. B- CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI Ceza hukukunun temel kaynağı Anayasadır. Anayasa da ceza hukukuna iliĢkin bir çok hüküm vardır. Ancak en temel ve en önemli hüküm 38. Maddededir. Suç ve cezalara iliĢkin esaslar baĢlığı altında: - Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, - Masumiyet Karinesi, - KiĢinin kendisini veya yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunma ve bu yolda kanıt gösterme yasağı, - Kanuna aykırı delilerin kullanılamayacağı, - Ceza sorumluluğunun Ģahsiliği, - SözleĢmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle kiĢinin özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı, - Ölüm Cezası ve müsadere cezasının verilemeyeceği, - Ġdarenin kiĢi hürriyetini kısıtlayıcı yaptırımlarda bulunamayacağı, - Uluslar arası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülüklerden baĢka bir sebeple hiçbir surette vatandaĢın yabancı ülkeye verilemeyeceği hususları düzenlenmiĢtir. Ġkinci kaynak; 1 Haziran 2005 te yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunudur. Ġlk 76 Madde genel hükümler ve sonraki maddeleri ise özel hükümler içermektedir. Anayasanın 90/son cümle ( 2004 değiĢikliği ) uyarınca temel hak ve hürriyetlere iliĢkin uluslar arası sözleĢmeler kanunlardan öngelen, öncelikli bir uygulama alanına sahiptir. Bu sebeple ceza kanunu hükümleri yorumlanırken aynı konuda kanun ile uluslar arası sözleĢme çatıĢtığı durumlarda uluslar arası sözleĢme hükümleri uygulanmak zorundadır. Ceza Kanunu ile Özel Ceza Yasaları Arasındaki ĠliĢki Genel yasası niteliğinde olan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri ( Ġlk 75 madde ) özel ceza yasaları ve ceza içeren yasalardaki suçlar hakkında da uygulanacaktır. ( 5237 S.K. m. 5 ) Özel ceza yasaları ve ceza içeren yasalardaki suç ve cezalara iliĢkin hükümler aynen uygulanmaya devam edilecek fakat TEġEBBÜS, ĠġTĠRAK, TEKERRÜR, ERTELEME, ÇEVĠRME, MÜSADERE vs. genel hükümler alanına giren konularda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu uygulanmak zorundadır.

2

CEZA HUKUKUNA HAKĠM OLAN ĠLKELER 1- Hukuk Devleti Ġlkesi Anayasamıza göre Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından kullanılan bir yetkidir. Ceza hukuku bağlamında bakıldığında hukuk devletinin üç niteliği bulunmaktadır. Ġnsan haklarına saygı ve insan haklarının güvenceye bağlanması, adaletin sağlanması ve güvenliğin tesis edilmesidir. 2- Suçta ve Cezada Kanunilik Ġlkesi Suç adı verilen insan davranıĢının ve bunun karĢılığında uygulanacak yaptırımın ANCAK YASA ĠLE belirlenmesini öngören ilkedir. Yasallık ilkesi ilk kez 1876 Kanuni Esasi ile düzenlenmiĢtir. Kanunilik ilkesinin beĢ adet sonucu vardır. Bunlar: a- Belirlilik: Bir eylemden dolayı her hangi bir kimsenin cezalandırılabilmesi için o eylemin açık ve seçik bir biçimde yasada suç olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Hangi eylemin suç olduğu açık bir biçimde yasada yazmalıdır. Nitekim T.C.K nın 2. Maddesine göre: Kanunun AÇIKÇA suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Yasa koyucu ceza kanunlarında belirsiz ve elastik kavramlar kullanmaktan kaçınmalıdır. Ceza yasaları açık ve net olmalıdır. b- Aleyhe Kanunun GeçmiĢe Yürütülmesi Yasağı: KiĢinin suç sayılan eyleminden sonra yürürlüğe giren ve durumunu ağırlaĢtıran yasalar aleyhe yasadır. Eylemin işlenmesinden sonra yürürlüğe giren yasa failin durumunu önceki yasaya göre daha da ağırlaştırıyorsa yani failin aleyhine ise fail hakkında sonradan yürürlüğe giren yasa hükümleri uygulanamaz. T.C.K nın 7. Maddesine göre: “ İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.” Türk Ceza Kanunun ikinci maddesine göre ise, Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. c- Kıyas YASAĞI: Kıyas bir hukuk boĢluğunun benzer kuralları yardımıyla doldurulmasıdır. Ceza hukuku açısından açıkça suç olarak düzenlenmeyen bir eylemin suç olarak düzenlenmiĢ baĢka bir eyleme benzetilerek cezalandırılması ya da failin ceza sorumluluğu ile ilgili kurallarda boĢluk bulunması halinde benzer kurallardan yararlanılması kıyastır. Ancak T.C.K. m.2/3 uyarınca: “ Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında KIYAS YAPILAMAZ. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. ” Bu sebeple suç ve ceza içeren hükümlerin uygulanmasında ve yorumlanmasında kıyas mutlak olarak yasaktır. Kıyas failin lehine yada aleyhine olsun yasaktır. Ceza hukukunda kıyas ile birlikte KIYASA YOL AÇACAK BĠÇĠMDE GENĠġ YORUM YAPMAK da yasaktır. Ancak kıyasa yol açmayacak surette yorum yapmak mümkündür ve hatta gereklidir de. Kanunun somut olaya uygulanması için yorumlanması gerekmektedir. Bu sebeple yasak olan Kıyasa yol açacak biçimde GENĠġ YORUM dur. d- Ġdarenin Düzenleyici ĠĢlemlerle Suç OluĢturması ve Hürriyet Bağlayıcı Ceza Vermesi YASAĞI: Ġdare tüzük, yönetmelik gibi iĢlemlerle suç oluĢturamaz ve ceza veremez. Türk Ceza Kanunun 2. Maddesine göre: “ Ġdarenin düzenleyici iĢlemleri ile suç ve ceza konulamaz ”. Kanun Hükmünde Kararnameler ile ( Olağan Dönem K.H.K ları ) temel haklar, kiĢi hak ve ödevleri ve siyasal hak ve ödevler konusunda düzenleme yapılamaz. Suç ve ceza koymak ise temel haklar ve kiĢi hak ve ödevleri bölümünde yer alan bir konudur. Bu sebeple OLAĞAN DÖNEM K.H.K ları ĠLE SUÇ ve CEZA KONULAMAZ. Anayasa’nın 38. Maddesine göre: “ Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ANCAK KANUN ĠLE KONULUR ”. e- Örf Adete Dayanılarak Suç OluĢturma ve Ceza Verme YASAĞI: Ceza hukukunda örf adete dayanılarak suç oluĢturulamaz, ceza verilemez. KiĢi neyin suç olduğunu kolayca öğrenebilmelidir. Oysa örf adet yazısız kurallar olduğu için bireylerin sağlıklı bir bilgi

3

edinebilmesi güçtür. T.C.K nın 2. Maddesine göre: “ Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz .” Örf adet kuralları, yasa hükümlerinin somut olaya uygulanmasında rol oynar. Örneğin alenen hayasızca hareketler suçundaki ( TCK m. 225 ) teşhircilik kavramının anlamı veya hakaret suçunda ( TCK m. 125 vd. ) hakaret kavramının anlamları örf ve adetten yararlanılarak belirlenir. 3- Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz Ġlkesi Failin suç oluĢturan bir eylemini gerçekleĢtirmesinde kusuru olmadıkça, ceza yaptırımına maruz kalamayacağını ifade eden ilkedir. Kusur; bir eylemin isnad kabiliyeti bulunan bir kimse tarafından bilerek ve isteyerek ya da en azından bilerek yapmasıdır. Bilmeden ya da istemeden yapılan bir hareketten dolayı kimse cezalandırılamaz. Bu ilkenin üç önemli sonucu vardır: - Kusursuz bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz. - Ceza failin kusurunun derecesini aĢamaz. - Ceza failin hak ettiğinden az olamaz. 4- Ceza Sorumluluğunun ġahsiliği Ġlkesi 5237 Sayılı T.C.K nın 20. Maddesine göre. “ Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbirleri uygulanabilir.” Bu hüküm uyarınca ceza sorumluluğunun kiĢisel olduğu ve hiç kimsenin bir baĢkasının iĢlemiĢ olduğu fiil nedeniyle sorumlu olamayacağı ortaya konulmuĢtur. Bu maddede tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbirlerinin ilgili maddede belirtilmek kaydıyla uygulanabileceğine iliĢkin hükme de yer verilmiĢtir. Tüzel kiĢilere ceza verilemez. Ancak tüzel kiĢiler hakkında eĢya müsaderesi, kazanç müsaderesi ve faaliyetin durdurulması ( Faaliyet izninin iptali SADECE TÜZEL KĠġĠLERE HAS BĠR GÜVENLĠK TEDBĠRĠDĠR ) güvenlik tedbirlerine müracaat edilebilir. Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için her suç tipinde AYRICA BU DURUMUN BELĠRTĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR. 5- Adalet ve Kanun Önünde EĢitlik Ġlkesi Suç iĢleyen kiĢi hakkında iĢlenen eylemin ağırlığı ile orantılı olarak ceza ve güvenlik tedbirine hükmedilmesine adalet ilkesi adı verilir. T.C.K nın 3. Maddesinde: “ Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığı ile orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur ” denilerek adalet ilkesine yer verilmiĢtir. Ceza yasasının uygulanmasında kiĢiler arasında din, dil, ırk ya da sair her hangi bir sebeple ayrım yapılmamasına ise eĢitlik ilkesi adı verilmektedir. Bu durumda T.C.K.m. 3 hükmü ile düzenlenmiĢtir. 6- Ġnsan Haysiyetinin Korunması Ġlkesi Suç iĢlediği için ceza yaptırımına tabi tutulan kiĢinin yeniden topluma kazandırılmasını amaç edinen ilkedir. Bu ilke gereği kiĢi suç iĢlese de insan haysiyetini yaraĢır bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmedilmelidir. Anayasamızın 17. Maddesinde: “ Hiç kimseye iĢkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaĢmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz… ” hükmü ile insan haysiyetinin korunması güvence altına alınmıĢtır. Bu amaçla ölüm cezası, kırbaç, genel müsadere, taĢlama ve sair cezalar kabul edilmemiĢtir. Ġnsan suç iĢlemiĢ olsa dahi insanlık sıfatına yaraĢır bir muameleye tabi tutulmalı ve insan gibi yargılanmalıdır. 7- Non Bis Ġn Ġdem Ġlkesi ( Tek fiile Tek Ceza Ġlkesi ) Failin iĢlemiĢ olduğu bir fiil nedeniyle tek bir ceza verilmesi, bir suça bir ceza Ģeklinde formüle edilen ilkedir. Bu ilke uyarınca yargılama yapılarak hüküm verilen bir konu hakkında yeniden yargılama yapılamaması gerekir. Bu ilkenin yurt dıĢında iĢlenen suçlarla ilgili istisnaları vardır. Uluslar arası suçlarda bu ilkeye geçerlilik tanınmamıĢtır. Örneğin uyuĢturucu madde imal veya ticareti suçu. Bir kimse yurt dıĢında yargılansa ve hüküm verilse dahi istisnaen Türkiye de tekrar yargılanmaktadır. Ancak kiĢi, ikinci kez yargılansa dahi, kiĢinin YURT DIġINDA OLSA BĠLE maruz kaldığı bütün ÖZGÜRLÜK KISITLAMALARI cezadan mahsup edilecektir.

4

Örneğin. Bir yasanın sadece lehe olan hükümleri olaya uygulanamaz.ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA Kural: KiĢi suç iĢlediğinde yürürlükte olan yasanın DERHAL uygulanmasıdır. AĢağıda. .Alt sınırları aynı fakat üst sınırları farklı ise. KiĢinin hareketi gerçekleĢtirdiği anda yürürlükteki yasa hükümlerine göre eylem suç teĢkil etmiyorsa kiĢiye ceza verilmez.ZamanaĢımı süresini kısaltan yasa lehedir. o fiile uygulanacak kanunun hangisi olduğunu tespit açısından önem arz eder. LEHE OLAN YASA NASIL BELĠRLENĠR: . 2.Suçun oluĢmasına ek koĢullar bağlayarak zorlaĢtıran yasa lehedir. alt sınırı daha az olan yasa lehedir. Suçu özel kast ile iĢlenebilir hale getiren. Suç Ne Zaman ĠĢlenmiĢ Sayılır Suçun iĢlendiği zaman.Örneğin ilk yasa 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörmekte iken sonradan yürürlüğe giren yasa 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörüyor ise sonradana yürürlüğe giren yasa üst sınır olarak daha az hapis cezası öngördüğü için lehedir. ) . 3. ( Örn. .Tür ve miktar olarak daha az ceza öngören yasa lehedir. Zaman ve KiĢi bakımından uygulama olarak üçe ana baĢlık altında inceleyebiliriz. ilk yasa 3 yıl hapis cezası öngörüyor sonraki yasa da 2 yıl öngörüyorsa sonradan yürürlüğe giren yasa lehedir. çünkü alt sınırı daha azdır.Alt ve üst sınırlar farklı ise.CEZA KANUNUNUN UYGULANMASI Ceza Kanunun uygulanmasını Yer. ) . ( Ġlk yasa hapis cezası sonradan yürürlüğe giren yasa sadece adli para cezası öngörüyorsa lehedir.Her iki yasa da sabit ceza öngörüyorsa daha az ceza öngören yasa lehedir. ya da yargılama için bir makamdan izin alınması Ģartını getiren yasa lehedir. Ancak sonucun yani neticenin hareketin yapılmasından sonra meydana gelmesi halinde ( mesafe suçları ) suçun hareketin yapıldığı anda mı yoksa neticenin meydana geldiği anda mı iĢlendiği konusunda bir çeliĢki ortaya çıkar. 5 .Her iki yasada aralıklı ( hakime takdir yetkisi tanıyan ) bir ceza öngörmüĢ ise üç ihtimal vardır: 1. ( Süreli hapis cezası öngören yasa müebbet hapis cezasına göre lehedir. Örneğin Ġlk yasa 2 yıldan 5 yıla hapis cezası öngörmekte iken sonradan yürürlüğe giren yasa 1 yıldan 5 yıla hapis cezası öngörüyorsa ikinci yasa lehedir. ( Aleyhe Kanunun geçmiĢe yürümesi yasağı ) Ġstisna: Suç iĢledikten sonra yürürlüğe giren yasa hükümleri failin lehine ise yasa geçmiĢe yürür ve fail bu hükümlerden yararlanır. Bu kuralın zincirleme suçlar ve kesintisiz suçlar bakımından istisnaları vardır.Yaptırım olarak adli para cezası öngören yasa lehedir. Yine müebbet hapis cezası öngören yasa ağırlaĢtırılmıĢ müebbet cezası öngören yasaya göre lehedir. ) . . Ceza Muhakemesinde Yer Bakımından Yetki ) A. Türk ceza hukuku uygulamasında suçun iĢlendiği an HAREKETĠN YAPILDIĞI ZAMAN olarak kabul edilmektedir. üst sınırı daha az olan yasa lehedir.Resen kovuĢturulan suçu Takibi ġikayete Bağlı Hale getiren yasa lehedir.Üst sınırlar aynı fakat alt sınırlar farklı ise. Bu Ģekilde lehe olan yasa tespit edilip o yasa olaya uygulanır. önceki ve sonraki yasa bir bütün halinde olaya AYRI AYRI uygulanarak lehe olan yasa tespit edilmeye çalıĢılır. Genelde hareketin yapılmasıyla sonuç da gerçekleĢir ( ani suçlar ) ve böylece hareketin yapıldığı zaman suç iĢlendiği zaman olarak göz önüne alınır ve her hangi bir sorun ortaya çıkmaz. ( Bkz.Bir eylemi suç olmaktan çıkaran yasa lehedir ( Örneğin yasa kullanma hırsızlığını suç olmaktan çıkarırsa bu failin lehinedir ) . Sonradan çıkan bir kanun kiĢinin eylemini suç yapsa daha bu durum kiĢinin aleyhine olduğu için kiĢi hakkında uygulanamaz.

. Ceza Muhakemesi ve güvenlik tedbirlerine iliĢkin kurallar failin lehine veya aleyhine olup olmadığına bakılmaksızın DERHAL UYGULANIR. Geçici ve süreli yasalar bakımından sadece ZAMANAġIMI hükümlerinde LEHE KANUN geçmiĢe yürür. OHAL yasaları süreli ceza yasalarıdır. Türk Ceza Kanununun 9. failin lehine ya da aleyhine olup olmadığına bakılmaksızın hemen uygulanır ( derhal uygulama ilkesi ). B.Türkiye kıta sahanlığı ya da Münhasır Ekonomik bölgesinde tesis edilmiĢ sabit platformlarda veya bunlara karıĢ iĢlenmiĢ ise suç TÜRKĠYE DE ĠġLENMĠġ SAYILIR. Ancak üç halde hükümlünün aleyhine hükümler içeren yasa uygulanmaz: .Tekerrür. . Zaman bakımından uygulamada. Güvenlik tedbirlerinde. Türkiye'de iĢlenmiĢ sayılır”.Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında. Süreli ceza yasaları ise yürürlükte kalacakları zaman açıkça düzenlenmiĢ olan yasalardır. Örneğin mahkumlara günde 3 saat kitap okuma Ģartı getiren bir infaz yasası mahkumların aleyhine bile olsa derhal uygulanır. .Hapis Cezasının Ertelenmesi .C. Geçici ve süreli yasalar bakımından ileriye yürüme ilkesi geçerlidir. Yargılama Hukuku Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa göre. . Aleyhine ise uygulanamaz. Aleyhe kanun geçmiĢe yürümez yasağı bu hallerde geçerlidir. güvenlik tedbirleri ile infaz hukuku kuralları aynı kurallara (derhal uygulama ilkesi) tabidir. ZamanaĢımı dıĢında geçici ve süreli ceza yasalarında lehe kanunun geçmiĢe yürümesi kabul edilmemiĢtir. . Ceza kanunun yer bakımından uygulanmasında 4 sistem vardır: 1.YER BAKIMINDAN UYGULAMA Suçun iĢlendiği yer ( nerede iĢlenmiĢ olduğu ) nasıl tespit edilir? T. belli dönemlerde yürürlükte olan ceza yasalarıdır. .Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla. yasanın yürürlükte olduğu süre geçtikten sonra da yine geçici ve süreli yasa hükümlerine göre yargılanacaktır. TEKERRÜR HARĠÇ ( tekerrür de cezanın infazını etkiler ) derhal uygulama ilkesi geçerlidir.Mülkilik: Failin veya mağdurun vatandaĢlığına bakılmaksızın suç nerede iĢlenmiĢ ise o ülkenin ceza kanunlarının uygulanmasını ifade eder. maddesine göre : “ Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de iĢlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleĢmesi hâlinde suç. Yani yasaların geçerli olduğu dönem içerisinde suç iĢleyen fail.Ġnfaz Rejimine ve Güvenlik Tedbirlerine ĠliĢkin Yasaların Zaman Bakımından Uygulanması Ġnfaz rejimine iliĢkin yasalar kural olarak.Koşullu Salıverme.Türk kara ve hava sahalarında ve Türk Karasularında. Maddesine göre: “ Türkiye de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse Türkiye de yeniden yargılanır ”. Bu haller Ġnfaz Kanunu uyarınca hükümlünün kiĢi özgürlüğünü doğrudan etkileyen ( cezanın infaz süresini veya Ģartlarını artıran/azaltan ) derhal uygulama ilkesinin istisnalarıdır. Bu durumlarda ancak failin lehine ise yasa hükümleri uygulanabilir. 6 . Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Geçici ceza yasaları.Türk deniz veya hava savaĢ araçlarında veya bu araçlarla.K nın 8.

Bu sistemde bir Türk VatandaĢı yurt dıĢında iĢlediği bir suçtan dolayı TÜRKĠYE de yargılanması için: .En önemlisi de FAĠLĠN ( YABANCI ÜLKE VATANDAġININ ) TÜRKĠYE DE BULUNMASI gerekmektedir.ĠĢlediği suçun en az 1 yıl hapis cezası gerektirmesi. Türk Kanunlarına göre kurulmuĢ ÖZEL HUKUK TÜZEL KĠġĠSĠ ne karıĢ suç iĢlenmiĢ ise mağdura göre Ģahsilik sistemi uyarınca Türkiye de yargılama yapılabilecektir.Fail Türk VatandaĢının iĢlemiĢ olduğu suça iliĢkin olarak yabancı ülke ceza kanununda hem hapis cezası hem de adli para cezası seçimlik olarak uygulanıyor ise mağdurun Ģikayeti olsa bile suç SORUġTURULMAZ.Türk VatandaĢı ya da özel hukuk tüzel kiĢisi aleyhine iĢlenmiĢ ise bu kimselerin ġĠKAYETĠ. devlete ve anayasal düzene iliĢkin suçlar. deniz. 13 te yer alan suçlar ( soykırım ve insanlığa karĢı suçlar. . çevrenin kasten kirletilmesi. 7 . . .Fail Türk VatandaĢının TÜRKĠYE de BULUNMASI. ( Yurt dıĢında hüküm verilmiĢ ve ceza almıĢ ise çekmiĢ olduğu ceza TÜRKĠYE de verilen cezadan düĢülür ) Ayrıca TCK m. Türk Ceza Kanuna göre: Türkiye nin zararına. Bunlardan birisi failin vatandaĢlığını esas alan faile göre Ģahsilik diğeri ise mağdurun vatandaĢlığını esas alan mağdura göre Ģahsilik. Ancak yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiĢ olup da bundan dolayı bir suç iĢleyen kimse bu fiile iliĢkin olarak yabancı ülkede hüküm verilmiĢ olsa bile TÜRKĠYEDE YENĠDEN YARGILANIR. Türk VatandaĢı zararına.Suç en az 1 yıllık hapis cezasını içerecek. .ġahsilik: ġahsilik sistemi ikiye ayrılır. Yurt dıĢında almıĢ olduğu ceza Türkiye de verilecek cezadan mahsup edilir. Faile GÖRE ġAHSĠLĠK: Failin iĢlemiĢ olduğu suçtan ötürü failin vatandaĢı olduğu ülkenin ceza kanunları uyarınca cezalandırılmasıdır.Yabancı ülkede hüküm verilmemiĢ olması. ( tek baĢına veya seçimlik olarak Adli Para cezası gerektiren suç olmayacak ) Suç 1 yıldan aĢağı hapis gerektiriyor ise yargılama için zarar görenin veya yabancı devletin Ģikayetçi olması gerekir. uyuĢturucu ticareti suçlar.Türkiye zararın iĢlenmiĢ ise ADALET BAKINININ TALEBĠ.2. . rüĢvet. . . iĢkence. . Ancak suç Türk VatandaĢına karĢı ya da Türk Özel Hukuk Tüzel KiĢisine karĢı iĢlenmiĢ ise bu halde yurt dıĢında yargılama yapılmıĢ ve hüküm verilmiĢ ise ( 13.Bu fiilden dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiĢ olması gerekmektedir. fuhuĢ. demiryolu veya havayolu ulaĢım araçlarının kaçırılması ) bakımından TÜRK KANUNLARI UYGULANIR. parada sahtecilik.Zarar gören ülkenin veya zarar gören mağdurun fail ( Türk VatandaĢı ) Türkiye ye girdikten sonra 6 Ay içinde Ģikayetçi olması. - Mağdura göre Ģahsilik sistemi uyarınca yargılama yapılabilmesi için: . Soykırım ve insanlığa karĢı suçlarda ve devlete ve anayasal düzene karĢı suçlarda YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERĠLMĠġ OLSA BĠLE Türkiye de YENĠDEN YARGLIMA YAPILIR. Mağdura GÖRE ġAHSĠLĠK: Suçtan zarar gören mağdurun vatandaĢı olduğu devletin ceza kanunlarının uygulandığı sistemdir. Türkiye zararına iĢlenmiĢ bir suçta yabancı ülkede yargılama yapılsa ve hüküm verilse bile Türkiye de ADALET BAKANININ talebi üzerine yeniden yargılanabilir. maddede yer alan suçlar dıĢında ) Türkiye de yeniden Yargılama YAPILAMAZ.

3- Koruma SĠSTEMĠ: Failin vatandaĢ ya da yabancı olup olmadığına bakılmaksızın devlet varlığına yönelik bir suçun yurt dıĢında iĢlenmesi halinde bu suçun mağdur devletin kendisi tarafından cezalandırılmasına imkan tanıyan sistemdir. Bu suçlar: ĠĢkence, Soykırım, FuhuĢ, Parada Sahtecilik, Mühür Sahteciliği, Devletin Egemenlik Alametlerine KarıĢ iĢlenen suçlar, Devlete karĢı iĢlenen suçlar, Anayasaya karĢı iĢlenen suçlar, Casusluk, RüĢvet, vs. Bu sistemde devletin kendisine karĢı iĢlenen suçlarda kendisini koruması amaçlanmıĢtır. Soykırım ve insanlığı karĢı iĢlenen suçlar ve Devletin varlığına yönelik suçlarla ilgili olarak yabancı ülkede mahkumiyet ya da beraat kararı verilmiĢ olsa dahi, ADALET BAKANININ TALEBĠ ÜZERĠNE TÜRKĠYE DE YENĠDEN YARGILAMA YAPILABĠLĠR. 4- Evrensellik Sistemi: Dünyanın neresinde olur ise olsun, hiçbir suçun cezasız kalmaması amacıyla kabul edilen sistemdir. Bu durumda mağdur da fail de yabancıdır. Ancak işlemiş olduğu suç çok vahim bir suç olduğu için hangi ülkede olursa olsun suç işleyen kişi yargılanabilir ve cezalandırılabilir. GERĠ VERME Geri verme devletler arasında imzalanan ikili anlaĢmalarla düzenlenmiĢtir. Geri verme ancak Türkiye nin egemenlik sahası dıĢında iĢlenen suçlar için söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye nin egemenlik alanında iĢlenen suçlara mutlak surette TÜRK KANUNLARI UYGULANACAK ve fail Yabancı olsa da Hiçbir surette GERĠ VERĠLMEYECEKTĠR. Geri verme sadece yabancı failler için söz konusudur. Anayasaya göre VATANDAġ ULUSALARARASI CEZA DĠVANININ GEREKTĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜK DIġINDA HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN GERĠ VERĠLMEZ. Geri verme için: Suçun düĢünce suçu, siyasi suç veya askeri suç olmaması, Türkiye ya da Türk VatandaĢı ya da Türk özel hukuk tüzel kiĢisine karıĢ iĢlenmemiĢ olması, TÜRK HUKUKUNA GÖRE DAVA VE CEZA ZAMANAġIMINININ DOLMAMASI veya Affa UGRAMAMIġ OLMASI gerekmektedir. Eylemin Türk Kanunlarına göre de suç olması,

-

Bu Ģartlar sağlanmıĢ ise ve Türkiye ile geri verme talebinde bulunan ülke arasında suçluların iadesine iliĢkin ikili anlaĢma var ise Geri verme talebi ilgilinin bulunduğu yer AĞIR CEZA MAHKEMESĠnde değerlendirilir. Bu karardan sonra nihai olarak geri vermeye YALNIZCA BAKANLAR KURULU YETKĠLĠDĠR. Bakanlar Kurulu siyasi gerekçelerle kiĢiyi talep eden devlete geri vermekten kaçınabilir. Failin geri verilmesi halinde faile insanlık dıĢı muamele edileceği ya da ayrımcılık yapılacağı söz konusu ise fail geri verilmez. Geri verilen kimse yalnızca geri vermeye iliĢkin suçlardan dolayı yargılanabilir ( ÖZELLĠK KURALI ) C- KĠġĠ BAKIMINDAN UYGULAMA Suç iĢleyen kimsenin sıfatına bakılmaksızın kanun önünde eĢitlik ilkesi uyarınca yargılanması ve cezalandırılması Ceza Hukukunun temel ilkelerindendir. Ancak bu kuralın istisnaları bulunmaktadır: 1- CumhurbaĢkanı: Vatana ihanet dıĢında cezai sorumluluğu yoktur. Görevi nedeniyle iĢlemiĢ olduğu suçlardan ötürü tam olarak sorumsuzudur. T.B.M.M nin 1/3 ünün teklifi ve ¾ ünün kararı ile Yüce DĠVAN da ( Anayasa Mahkemesi ) Vatana ihanet ile yargılanabilir.

8

CumhurbaĢkanının hukuk davalarında davalı olmasında bir engel yoktur. Ancak mahkemelerde tanıklık yapmaya zorlanamaz. Kendisi isterse tanıklık yapar. Yoksa Zorla götürülemez. 2- Yasama Dokunulmazlığı: Milletvekillerine tanınan bu dokunulmazlık iki türdür. Bunlardan birisi kürsü dokunulmazlığı ikincisi ise yargılamaya karĢı tanınan kiĢisel dokunulmazlık. Mutlak Dokunulmazlık: Parlamenterlerin meclis çalıĢmalarındaki ( mutlaka meclis binası içinde olması zorunlu değil ) oyları, sözleri ve düĢünce açıklamaları nedeniyle hiçbir surette sorumluluğu yoktur. Bu eylemler nedeniyle suç oluĢsa dahi yargılama yapılamaz. Çünkü bu eylemler nedeniyle cezai sorumluluk yoktur. Kürsü dokunulmazlığı mutlaktır, kaldırılamaz. Milletvekilliği sona ermiĢ olsa dahi bu eylemlerden dolayı yargılama yapılamaz. Nispi Dokunulmazlık: Seçimden önce ya da sonra bir suç iĢlediği ileri sürülen bir milletvekilinin MECLĠS TARAFINDAN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMADIKÇA tutulamaması, yakalanamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Bu dokunulmazlık mutlak değildir, geçicidir. Milletvekilliği süresi bittiğinde dokunulmazlık da kendiliğinden kalkar. Dokunulmazlık süresi ( milletvekilliği süresi ) boyunca ZAMANAġIMI DURUR. Ancak Anayasanın 14. Maddesinde yazılı olan Devletin bütünlüğüne ve Anayasal düzene karĢı iĢlenmiĢ olan suçlardan ve suçüstü halinde iĢlenen AĞIR CEZALIK SUÇLARDAN dolayı Seçimden ÖNCE SORUġTURMAYA BAġLANMIġ olmak kaydı ile milletvekili yargılanabilir. 3- Yargı BağıĢıklığı ( Diplomatik Dokunulmazlık ): Diplomatik dokunulmazlık sebebiyle sağlanan bağıĢıklıktır. Yabancı ülkede görev ile ilgili ya da görevi ile ilgili olmayan bir suç iĢleyen diplomat o ülkede yargılanamaz. Böyle bir suçtan dolayı sadece kendi ülkesinde yargılanabilir. Bu dokunulmazlık büyükelçiler ve büyükelçi seviyesinde devleti temsil eden kimseler için söz konusudur. Konsoloslar diplomatik dokunulmazlıktan yararlanamazlar. Bir yabancı ülkeyi ziyaret eden devlet baĢkanları, dıĢiĢleri bakanları, B. M Temsilcileri, Adalet Divanı ve devleti temsil eden kimseler bu bağıĢıklıktan yararlanırlar. Bu bağıĢıklıktan yararlanan kimseler yabancı ülkede cinayet iĢleseler dahi o ülkede yargılanamazlar. Kendi ülkelerinde yargılanırlar. 4- NATO Askerleri: Türkiye de bulunan yabancı ülke askerleri de bazı suçlarda dokunulmazlığa sahiptir. Bu kimseler de bir takım suçları iĢlediklerinde kendi ülkeleri tarafından yargılanırlar.

9

SUÇ GENEL TEORĠSĠ SUÇ: Kanunun, karĢılığında bir ceza yaptırımı öngördüğü fiillere suç adı verilir. Suçun belli baĢlı unsurları vardır. Bunlar, TĠPĠKLĠK, MADDĠ UNSURLAR ( Fail, mağdur, hareket, konu, netice, illiyet bağı ), Manevi UNSURLAR ( fail ile fiil arasındaki psikolojik bağ ), HUKUKA AYKIRILIK. SUÇUN UNSURLARI 1- TĠPĠKLĠK 2- MADDĠ UNSURLAR 3- MANEVĠ UNSURLAR 4- HUKUKA AYKIRILIK 1- TĠPĠKLĠK Bir fiilin suç teĢkil edebilmesi için öncelikle, dıĢ alemde değiĢiklik meydana getiren fiilin, ceza kanunundaki tarife yani model veya tipe uygun olması zorunludur. Suç ve cezada kanunilik ilkesinin getirdiği temel güvenceler; belirlilik, kıyas yasağı, aleyhe kanunun geçmiĢe yürümesi yasağıdır. ( Suçluların Magna Chartası ) Tipiklik (kanunilik) ilkesinin doğal bir sonucu olarak, failin eylemi kanunda yazılı olan suç tiplerinde yer alan özellikleri taĢımıyor ise fail bu eylemden dolayı cezalandırılamaz. Hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. ( TCK m. 2) Bu sebeple toplumsal hayatı düzenleyen örf adet, din, ahlak kuralları bir eylemi kötü ve kabul edilemez olarak kabul etse de, kanunda o eylem suç olarak tanımlanmadıkça faile ceza verilemez. 2- MADDĠ UNSURLAR Suçun maddi unsurları, HAREKET (FĠĠL), MAĞDUR, KONU olarak bölümlere ayrılabilir. NETĠCE, ĠLLĠYET BAĞI, FAĠL,

A- HAREKET (FĠĠL) Fiil, insanın dıĢ dünyaya yansıyan ihmali ya da icrai bir davranıĢıyla gerçekleĢtirilir. Ġnsanla bağlantısı olmayan tabiat olayları suç olgusunu ilgilendirmez. Fiil ceza hukuku anlamında HAREKET olarak tanımlanmıĢtır. Hareket iki Ģekilde ortaya çıkabilir, bir Ģeyi YAPMAK ( vurmak, öldürmek vs. ) veya YAPMAMAK ( doktorun hastaya müdahale etmemesi ). HAREKETE GÖRE SUÇLARIN AYRIMI Ġcrai Suçlar – Ġhmali Suçlar: Hukuki açıdan yapma biçiminde iĢlenebilen yani mutlaka icrai eylemlerle iĢlenebilen suçlara icrai suçlar denir. Ġcrai suçlar yapılmaması gereken hareketlerin yapılması Ģeklinde ortaya çıkar. Bir kimseye ateĢ edilmesi, bir kiĢiye yumruk atılması, zehir verilmesi gibi hareketler yapılmaması gereken hareketlerdir. Çünkü insan öldürmek ve bedenine acı vermek hukuk tarafından yasaklanmıĢtır. Hukuki açıdan yapmama Ģeklindeki hareketlerle iĢlenen suçlara da ihmali suçlar adı verilmektedir. Kanun koyucu hekimlere hastalara müdahale etme görevi yüklemiĢken bir hekimin hastaya müdahale etmemesinde icrai bir eylemi yoktur. Ancak kanunun öngördüğü hareketi yapması gerekirken ( müdahale ) yapmamıĢtır. Örn. HemĢirenin hastanın ilacını vermemesi gibi. Ġhmali suçlarda dıĢ dünyaya yansıyan bir hareket olmadığı için bu tür suçlara teĢebbüs mümkün değildir. Gerçekte icrai hareketlerle iĢlenebilen bir suçun olumsuz bir hareketle (ihmali hareketle ) iĢlenmesine ihmal suretiyle icra suçu denilmektedir. Bu tür suçlar icrai hareketlerle iĢlenen suçlardır. Ġhmal suretiyle icra suçuna teĢebbüs mümkündür. Örn: Cerrah A acil serviste gece nöbetindeyken ağır yaralı olarak getirilen K ya müdahale etmemiĢ ve K erken müdahale edilmediği için ölmüĢtür. Bu durumda kasten

10

öldürme suçu gerçekte icrai hareketlerle iĢlenebilen bir suç iken bu olayda ihmali bir hareketle iĢlenmiĢtir. Ġhmal suretiyle icra suçu vardır ( Kasten ihmali davranıĢla öldürme suçu T.C.K m. 83 ) Örn: Hastaların ilaçlarını saatinde vermesi gereken HemĢire H hastaların ilaçlarını vermemiĢ ve hastaları sağlığı bu nedenle bozulmuĢtur. HemĢire H ilaçları vermesi gerekirken vermemiĢtir. Bu durumda eğer hastalar ilaç verilmediği için ölmüĢ ise öldürme suçu, rahatsızlıkları artmıĢ ise bu halde de yaralama suçu söz konusu olacaktır. Bu suçlar gerçekte icrai hareketlerle iĢlenebilirken somut olayda ihmali hareketle iĢlenmiĢtir. ( Kasten ihmali davranıĢla yaralama suçu ) Örn. Polis memurları bir Ģahsın eĢini bıçakladıklarını görmelerin rağmen olaya müdahale etmiyorlar ise burada ihmali bir hareket söz konusudur. KiĢinin bir hareketi yapma yükümlülüğü üç kaynaktan doğabilir. Kanun, sözleĢme ve ön gelen tehlikeli eylem. Polis veya doktorun kanunun emrettiği hareketi yapmaması ( kanun ), can kurtaranın boğulmak üzere olan Ģahsa müdahale etmemesi ( sözleĢme ), sürücünün çarpmıĢ olduğu yaralıyı kaderine terk etmesi . ( ön gelen tehlikeli eylem ) Suçun oluĢması için aynı hareketin belli sayıda yinelenmesinin arandığı suç tipine ĠTĠYADĠ SUÇ adı verilir. Ġtiyadı suçlar itiyadın varlığını gösteren son hareketin yapıldığı anda tamamlanır. T.C.K m. 6/h ye göre: Ġtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel Ģeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli Ģekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla iĢleyen kiĢi anlaĢılır. Bağlı Hareketli Suç: Suçun oluĢması için iki hareketin birlikte yapılması gerekiyor ise bağlı hareketli suç vardır. Örn: Dolandırıcılık için baĢkasının malvarlığına zarar verilmiĢ olacak ve bu zarar hileli hareketlerle ( karĢıdakini aldatıcı ) verilmiĢ olacak. Bu Ģekilde iĢlenirse bağlı hareketli suç söz konusudur. Aksi halde dolandırıcılık suçu oluĢmaz. Örn: Atom enerjisini serbest bırakarak patlamaya yol açmak suçu. Bu suçta atom enerjisi serbest bırakılmıĢ olacak VE bu suretle patlama gerçekleĢmiĢ olacak. Bu iki hareket bir birine bağlıdır. Serbest Hareketli Suç: Suçun oluĢması için yasada her hangi bir hareket belirtilmemiĢ ise suç her türlü hareket ile iĢlenebilir. Bu tür suçlara serbest hareketli suç adı verilir. Örn: Öldürme ve yaralama suçları her türlü hareket ile iĢlenebilir. Kanun bir hareket biçimi öngörmemiĢtir. Öldürme ve yaralama sonucunu doğuran her türlü hareket suç sayılmıĢtır. Bu suçlar için önemli olan, kanun koyucunun aramıĢ olduğu neticenin gerçekleĢip gerçekleĢmediğidir. Tek Hareketli Suç- Çok hareketli Suç- Seçimlik Hareketli Suç- Ġtiyadi Suç Suçun oluĢması için bir tek hareket yeterli ise tek hareketli suç vardır. Örn: Yalan yere yemin etmek suçu ( m. 275 ). Örn: Hırsızlık tek hareketli suçtur. Hakaret ve yalan tanıklık suçları da tek hareketli suçlardır. Burada hareketin tekliğinden anlaĢılması gereken sayı olarak değil HUKUKSAL OLARAK TEKLĠKTĠR. Bazen hareket doğal olarak çoktur fakat HUKUKEN TEK KABUL EDĠLĠR. Örneğin öldürme on bıçak darbesiyle iĢlenebilir. Ancak bu suç tek bir bıçak darbesiyle de iĢlenebilen bir suç tipidir. Önemli olan hareketin hukuki olarak tek bir hareket olmasıdır. Örn. Failin bir eve girip orada bulunan, cep telefonu, saat ve altınları alması eyleminde birden çok hareket vardır ( doğal olarak ) ancak bu eylem hukuken tek bir eylemdir ve tek bir hırsızlık suçu söz konusudur. Suçun oluĢması için birden çok harekete ihtiyaç var ise bu durumda çok hareketli suç vardır. Bağlı hareketli suçlar da çok hareketli suç kapsamındadır.

11

mesafe suçlarına söz konusu olabilir. Örn: Hakaret suçu ani suçtur. kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kiĢi… ( Mala zarar verme suçu ) Örneğin: BaĢkasına ait olup da. Bu suç tipinde hukuksal ihlal hemen sona ermeyip belirli bir süre devam etmektedir.Mesafe Suçu Ceza kanununda tanımlanan hareket ile netice aynı anda gerçekleĢmiĢ ise ANĠ SUÇ tan (neticesi harekete bitiĢik Ģuç ) söz edilir. 1. Mütemadi suç kesinti baĢladığı anda iĢlenmeye baĢlanmıĢtır ve bu andan itibaren netice devam eder. bozan. Örn: KiĢi hürriyetinden yoksun kılma suçunda kiĢi hürriyeti engellendiği anda suç oluĢmamakta bu suçun oluĢması için kiĢinin bir yere gitmekten belirli bir süre ( az ya da çok ) yoksun kılınması ya da bir yerde zorla bırakılması söz konusudur. A yı kilitledikten sonra trenden inmiĢtir. bazen de hareketten az veya çok bir zaman sonra meydana gelir. bu hareket sonucu mağdurun ölmesi ise neticedir. B.Ani Suç. kendisinin veya baĢkasının yararına olarak. kendisinin veya yakınının hayatına. 207-1 ) Örn: Bir baĢkasını. Örn: KiĢiler arasındaki alenî olmayan konuĢmaları. Ani suçlara hareket ile netice arasına zaman girmediği için teĢebbüs mümkün değildir. Bu olayda mütemadi suç vardır ( kesintisiz suç ). Hareket ve netice bitiĢiktir. Mesafe suçu teĢebbüse elveriĢlidir. Netice bazen hareket ile aynı anda meydana gelir iken.K m. Örn: Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek.C. b. Tren Ankara Gar ına geldiğinde A kompartımandan çıkarılır ve kurtarılır. taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kiĢi. kiĢinin bedenine bıçak saplamak hareket.HER NETĠCENĠN BĠR SUÇ SAYILDIĞI HALLER a. devam eden neticenin failin kusurundan ileri gelmesi ve bu sürekliliğe son vermek konusunda failin iktidarı bulunmalıdır. Ani suçlar Hareketin yapıldığı yerde ĠġLENMĠġ SAYILIR. zilyedliğin devri amacı dıĢında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kiĢi… ( Güveni Kötüye Kullanmak. Neticenin gerçekleĢmesi ile suçun tamamlanması farklı zamanlarda meydana gelmektedir. Ancak sadece bir suç oluĢur. yok eden.Emniyeti Suistimal Suçu ) Bu suçta fail. ( T. Çünkü kural olarak teĢebbüs.Mütemadi ( Kesintisiz. kayda alınması suçu ) Örn: BaĢkasının taĢınır veya taĢınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan. Mütemadi suç için. Kanunda sayılan suç oluĢturan hareket ile netice arasında bir mesafe bunuyor ise bu halde mesafe suçu söz konusudur. ( KiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenilmesi. tahrip eden. muhafaza etmek veya belirli bir Ģekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiĢ olan mal üzerinde. iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bazı hallerde her bir netice ayrı bir suç sayılırken. ( Yağma Suçu ) Suçun oluĢması için KANUNDA SAYILAN HAREKETLERDEN BĠRĠSĠNĠ YAPMAK YETERLĠ ĠSE SEÇĠMLĠK HAREKETLĠ SUÇ söz konusudur. bazı durumlarda birden çok netice tek bir suç olarak kabul edilir. vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleĢtireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak.Sürekli ) Suç: Neticenin belirli bir süre devam ettiği suça MÜTEMADĠ SUÇ adı verilir. Örn: Kars ta trene binen A tren Erzurum da iken B tarafından bir kompartımana kilitlenir. Bu 12 .NETĠCE ( SONUÇ ) Hareketin ortaya çıkması ile meydana gelen sonuca netice denir. B. Netice kesildiği anda (KESĠNTĠNĠN GERÇEKLEġTĠĞĠ) zaman ve yerde ĠġLENMĠġ SAYILIR ve suç ancak bu anda tamamlanmıĢ sayılır. Sahte belge kullanılmamıĢsa suç oluĢmayacaktır. özel belge sahte olarak düzenlenecek ve bu sahte belge kullanılmıĢ olacak. Hakaret içeren söz ağızdan çıktığı andan netice meydana gelir. malda devir i inkar etmiĢ ve aynı zamanda da bu malı satmıĢ olur ise iki seçimlik hareketi de iĢlemiĢ olacaktır. Örneğin kasten öldürme fiilinde.Örn: Özel belgede sahtecilik suçu için.

Suç oluĢmuĢtur fakat netice sona ermemiĢtir. ertesi gün ise yine aynı eve girmiĢ ve bir adet televizyon çalıĢmıĢtır ( tamamlanmıĢ hırsızlık ). Tek suç ve tek ceza söz konusu olurdu. Aynı suç ( basit veya nitelikli hal ) iĢlemek düĢüncesi olacaktır. B yaralandıktan sonra C nin yaralamak suçuna iĢtiraki mümkün değildir. Örn: A mağdur M ye karĢı cinsel içerikli sözler söylemiĢ ve aradan 2 Ay geçtikten sonra iki kez yine aynı sözleri söylemiĢ ise bu durumda zincirleme suç oluĢmayacaktır. Örn: Bir kasiyerin belirli aralıklarla kasadan para çalması durumunda aynı suç iĢleme kararından ( hırsızlık amacı ) hareketle farklı zamanlarda hırsızlık yapılmıĢtır. firar.tür suçlar kesintinin gerçekleĢtiği yerde iĢlenmiĢ sayılacağı için. Oysa mütemadi suçlarda netice sürekli olduğu için netice devam ettikçe meĢru müdafaada bulunulabilir. Ancak uzun zaman geçtikten sonra artık zincirleme suçtan söz edilemez. B yi zorla bir mahsen e kapattıktan sonra netice devam etmektedir. Ancak ani suçlarda suç tamamlandıktan sonra iĢtirak mümkün değildir. Mütemadi suçlarda zamanaĢımı ve Ģikayet süreleri kesinti gerçekleştiği ( netice kesildiği ) anda baĢlar.BĠRDEN ÇOK NETĠCENĠN TEK SUÇ SAYILDIĞI HALLER ( SUÇLARIN ĠÇTĠMAI ) Kural olarak dıĢ alemde meydana gelen her netice bir suça vücut vermekte iken kanunda istisna olarak bazı hallerde birden çok netice tek suç sayılmaktadır. kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi. Örn. askerlik görevinden kaçmak. devam eden netice Ankara da kesintiye uğramıĢtır. Örn: A. Filer arasında SUÇ KASTINI YENĠLEYECEK BĠR ZAMAN GĠRMĠġ ĠSE artık suç kastı YENĠLENMĠġTĠR ve ĠKĠ AYRI SUÇ söz konusudur. Ancak bu ceza. A elindeki sopa ile B yi yaraladıktan sonra netice gerçekleĢmiĢ ve bitmiĢtir. Örn: Yaralamak suçu ani suçtur. Faile tek ceza verilir ancak cezası artırılır. Bir suçun temel Ģekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli Ģekilleri. Oysa A her gördüğünde ( 2-3 günde bir ) söz atmıĢ olsa idi zincirleme suç olurdu. A. C kapıda beklemek ve B yi gözetlemek ve bir süre sonra kapıyı açmak suretiyle suça iĢtirak edebilir. Bu halde iki ayrı cinsel taciz suçu söz konusudur. Bu olayda da zincirleme bir Ģekilde hırsızlık suçu iĢlenmiĢtir.Zincirleme Suç ( Müteselsil Suç ) Bir suç iĢlemek kararı kapsamında değiĢik zamanlarda bir kiĢiye karĢı aynı suçun birden fazla iĢlenmesi halinde zincirleme suç ortaya çıkar. uyuĢturucu bulundurmak vs. Ġki gün sonra da gece vakti girip buz dolabını çalmıĢtır ( nitelikli hırsızlık ). Kesintisiz Suç ( mütemadi suç ) örnekleri: Suç iĢlemek maksadıyla örgüt kurma. değiĢik zamanlarda ( ARADAKĠ ZAMAN ÇOK UZUN OLMAMALIDIR ) bir kiĢiye karĢı aynı suçun birden fazla iĢlenmesi durumunda. elektrik hırsızlığı ve enerji hırsızlığı. Bu Ģartların yanında iki suç arasında uzun zaman geçmemiĢ olacaktır. bir cezaya hükmedilir. Kesintisiz suçlarda suç özgürlük kısıtlanınca tamamlanmakta ve bu aĢamadan sonra netice hala devam ettiği için suç tamamlandıktan sonra SUÇA ĠġTĠRAK SÖZ KONUSU OLABĠLĠR. aynı suç sayılır. taĢınması yasak silahları taĢımak. B ye ait eve hırsızlık amacıyla girmek üzere iken ev sahibinin uyanması üzerine evden kaçmıĢtır ( hırsızlığa teĢebbüs ). Zincirleme Suç ĠKĠ ġEKĠLDE ORTAYA ÇIKAR: 1Bir suç iĢleme kararının icrası kapsamında. Bu Ģekilde iki gün aralıklarla 5 kez hakaret edilmiĢ olsa da bir tek hakaret suçu vardır fakat ceza artırılır. aralarında husumet olan B ye. her sabah okul giriĢinde hakaret etmektedir. Suç Ankara da iĢlenmiĢ sayılır. Ani suçlarda hareket gerçekleĢtikten sonra meĢru müdafaa mümkün değildir. 13 . Ancak A. Çünkü aradan geçen zaman çok uzundur. 2. Ancak bu durumda tek bir suç oluĢacak ve tek ceza verilecek fakat ceza artırılarak verilecektir. Suçun mağduru aynı olmalıdır. a. dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.

.BirleĢik Suç Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaĢtırıcı nedenini oluĢturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileĢik suç denir. Bu halde cebir ve Ģiddet SUÇTUR. Örn: Z Ģahsının bir sınıfa girerek 10 kiĢiye birden HIRSIZLAR demesi durumunda tek bir fiille birden fazla mağdura karĢı hakaret suçu iĢlenmiĢ olur ve zincirleme suç hükümleri uygulanır. Hem CEBĠR hem de HIRSIZLIK suçu bu durumda YAĞMA SUÇUNUN UNSURU olmaktadır. Ancak iki suç birleĢerek yeni bir suç oluĢturmaktadır. var olan verileri başka bir yere göndermek ” suçunu hem de para transfer ederek basit dolandırıcılık suçunu iĢlemiĢtir. b. Bir evi ateĢe vererek 5 kiĢiyi öldüren fail 5 ayrı kasten öldürme suçundan sorumludur. Örn.K m. . c. zamanı. Ġki gün ara ile 6 kiĢiyi öldüren seri katil Z.Aynı suçun birden fazla kiĢiye karĢı tek bir fiille iĢlenmesi durumunda da. Hem hırsızlık Hem de taĢınması yasak olan silahı taĢımak suçunu tek bir hareket ile iĢlemiĢ olur. iĢkence. Bunlardan birisi aynı konutta birlikte yaĢadığı kimselere kötü muamele diğeri ise kasten yaralama. bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. Burada da zincirleme suç hükmü uygulanır. Ancak iki suç birlikte NĠTELĠKLĠ DOLANDIRICILIK SUÇUNU ( 158/1. Örn. sisteme veri yerleştiren. C. zincirleme suç vardır. ayrı ayrı 6 öldürme suçundan sorumludur. ve yağma suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Örn: Bir kimse çocuğunu yaralar ise ortaya iki suç çıkmaktadır.2. cebir ve Ģiddet kullanılarak bir kimsenin taĢınır malını almak Ģeklinde iĢlenmektedir. ( Kasten yaralama ) Örn: Bir yerden ruhsatsız silah çalan kiĢi. Bu durumda fail en ağır suçtan dolayı sorumludur. Her sonuç ayrı bir hareketin neticesi olarak kabul edilmelidir. Fail sadece yağma suçundan dolayı cezalandırılır. Eğer Tek bir hareket ve birden fazla suç söz konusu ise bu halde fikri içtima söz konusu olur.g. yok eden.biliĢim sistemi ile dolandırıcılık ) oluĢturmakta ve baĢka bir suça vücut vermektedirler. Örn: Yağma suçu. kasten yaralama. Yine suçun mağduru belli değil ise de zincirleme suç söz konusu olur. Zincirleme suç. Burada fail sadece nitelikli dolandırıcılık suçundan sorumludur. Bu durumda fikri içtima vardır. A.Suçlardan birisi kamu davası birisi Ģikayete bağlı ise kamu davası usulü ile görülür. Örn.Fikri Ġçtima T. Bir kimsenin malını rızası dıĢında almak ta hırsızlık suçudur. Bu durumda sadece ağır olan suçtan dolayı fail sorumlu tutulmaktadır. Örn: Bir internet virüsü ile Mağdur M nin bilgisayarına zarar veren ve onun banka Ģifrelerini kullanarak hesabından para aktaran kimse Hem 244-2 de yar alan “ Bir bilişim sistemindeki verileri bozan.C. ZĠNCĠRLEME SUÇ HÜKÜMLERĠNĠN UYGULANAMAYACAĞI SUÇ TĠPLERĠ Kasten öldürme. değiştiren veya erişilmez kılan. . ağır suça göre belirlenir. silah doğrulmak suretiyle 3 kiĢinin ceplerindeki paraları almıĢ ise artık 3 ayrı yağma ( gasp ) suçu söz konusudur. zincirin kesildiği anda ( SON SUÇ ĠġLENDĠĞĠ ANDA ve o yerde ) iĢlenmiĢ sayılır.Fail en ağır suçtan cezalandırılır. 44 uyarınca: “ ĠĢlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluĢmasına sebebiyet veren kiĢi. Örn.Suçun iĢlenme yeri. zamanaĢımı vs. ” Fikri içtima da BĠR HAREKET ile ĠKĠ SUÇ AYNI ANDA oluĢmaktadır. 14 . Kusurlu araç kullanarak birden fazla kimsenin taksirle yaralanması durumlarında tek bir hareket ve fakat birden fazla mağdur vardır. elindeki molotof kokteylini fırlatarak B ve C ye ait aracın yanmasına sebep olmuĢ ise bu halde de tek hareketle iĢlenmiĢ mala zarar verme suçu ĠKĠ FARKLI MAĞDURA karĢı iĢlenmiĢtir. Örn.

K. Örn: Fail F aralarında arazi anlaĢmazlığı bulunan arkadaĢı R yi yaralamıĢtır. bıçaklama hareketinin sonucudur. Örn. Hareket yeteneği bulunmayan tüzel kiĢiler suç faili olamazlar. ( Ġntihara zorlamamıĢ ve intihara teĢvik etmemiĢ ise ). Geçitli suçta sadece iĢlenen en ağır suçtan dolayı ceza verilir.- Eğer suçlardan birisi cezalandırılmalıdır. L ise atıĢlardan korunmak maksadı ile motosiklete kapaklanmıĢ ve kapaklanma sonrasında dengesini kaybederek motosiklet devrilmiĢ ve arkadan gelen kamyonun altında kalarak ezilmiĢtir. F nin hareketi sadece yaralama neticesini doğurmuĢtur ve sadece yaralamaktan dolayı sorumludur. Gözlüklü A ya karĢı yumruk atan ve onu yaralayan B. Bu sebeple Zehrettin öldürme suçundan dolayı sorumludur. Velinin eylemi ile ölüm neticesi arasında neden sonuç iliĢkisi olmadığı için Fail Veli nin hareketi ölüm neticesini doğurmamıĢtır.Geçitli Suç: Failin bir suçu iĢleyebilmesi için daha hafif suçlar iĢlemek zorunda olması geçitli suç olarak tanımlanır. Bu nedenle ancak yaĢayan bir insan suç faili olabilir. R hastaneye kaldırılırken 112 Ambulansının kaza yapması sebebiyle ölmüĢtür. sekme sonucunda ölümüne veya yaralanmasına neden olunan kiĢi açısından ise. Bu olay itibariyle K nın hareketi ile ölüm arasında nedensellik bağı bozulmamıĢtır. Birer ay ara ile 5 ameliyat geçiren Memnun bir türlü iyileĢememiĢ ve bıçaklanmanın sebep olduğu yaralanmalar nedeniyle ölmüĢtür. motosikletle karayolunda seyreden L ye yönelik olarak silahla üç el ateĢ etmiĢ. 15 . Eğer netice hareketten dolayı meydana gelmiĢ ise. Örn: Fail Veli eĢi ile tartıĢmıĢ ve eĢi bir gün sonra bu tartıĢmadan dolayı depresyona girerek fare zehri ile intihar etmiĢtir. taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu iĢlenmiĢ olmaktadır. D. Olaya bir bütün olarak bakıldığında netice hareketin sonucu olarak görülüyor ise fail bu neticeden sorumludur. Örn. yaralama ve mala zarar verme suçları aynı fiil ile meydana gelmiĢtir ve B en ağır suçtan cezalandırılır. K. Örn. C. Örn. hedeflenen kiĢi açısından kasten öldürme suçu teĢebbüs aĢamasında kalmıĢtır. Veli ölüm neticesinden sorumlu değildir. Hayvan ya da eĢyanın ya da ölü bir kimsenin iradi hareket yeteneği bulunmamaktadır. ölüm neticesinden sorumludur.FAĠL Ġradi hareket yeteneği. Örn. Nedensellik bağı hareket ile netice arasındaki neden sonuç iliĢkisidir. affa uğramıĢ ise fail diğer suçtan FĠKRĠ ĠÇTĠMA OLABĠLMESĠ ĠÇĠN TEK HAREKET ĠLE BĠRDEN FAZLA FARKLI SUÇ OLUġMASI GEREKMEKTEDĠR. Yaralamak kastı ile A ya fırlatılan taĢ B ye isabet etmiĢ ise bu halde biri kasten yaralamaya teĢebbüs diğeri taksirle yaralama olmak üzere iki farklı suç vardır ve fail en ağır suçtan cezalandırılır. Bu durumda illiyet bağı kesilmediğinden ölüm. mağdura isabet etmeden duvara çarpması nedeniyle sekerek bir baĢkasının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir. Yani sonuç hareketten dolayı ortaya çıkmalıdır. Cinsel Saldırı suçunu iĢleyen fail öncelikle cinsel taciz/basit cinsel saldırı suçunu iĢlemek zorundadır. Ancak ceza verilirken en ağır suçtan dolayı ceza verilir. Bir kiĢiyi öldürmek için ateĢlenen silâhtan çıkan kurĢun. Ġnsan öldürmek isteyen bir kimse öncelikle yaralama suçunu iĢlemek zorundadır. Suç. Örn: Fail Zehrettin sınıf arkadaĢı Memnun ile tartıĢmıĢ ve onu bıçaklamıĢtır. Eğer aynı türden suç meydana gelir ise ZĠNCĠRLEME SUÇ hükümlerinin uygulanması gerekir. yaĢayan insana has bir özelliktir. Bu durumda.ĠLLĠYET BAĞI ( NEDENSELLĠK ) Bir fiilin suç teĢkil edebilmesi için hareket ile sonuç arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir. hafiften ağıra doğru bir sıra takip ediyor ise geçtli suç söz konusudur. ancak. Ġlliyet bağı kesilmiĢ olduğu için F ölümden dolayı sorumlu değildir. Örn. hareket ile netice arasında uygun illiyet bağı var ise fail sebep olduğu neticeden dolayı sorumludur. d. aynı zamanda gözlüğünü de kırmıĢ ise. Bu durumda ölüm ile F nin hareketi arasında neden sonuç iliĢkisi kesilmiĢtir. Aynı olayda Memnun ameliyatta hekim hatası yüzünden ölmüĢ olsa idi illiyet bağı kesilmiĢ olur idi ve Zehrettin ölümden dolayı sorumlu olmazdı.

suçun konusu taĢınır eĢyadır. Zira özgü suçlarda kanun koyucunun öngördüğü sıfatı taĢımayan kimseler fail sıfatıyla değil azmettiren veya yardım eden sıfatıyla sorumlu olurlar. Suçun konusu ise onun canlı bedenidir. Mağdur gerçek kiĢidir. ( ĠĢtirakte Bağlılık Kuralı ) E. Örn. kast. Örn.devlet veya bir tüzel kiĢi de olabilir. Bir suçun iĢlenmesi ile hukuken korunan menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal olan kimse suçtan zarar görendir. hakaret edilen kiĢi iken. hırsızlık vs. Ancak kanunda gösterilen kimselerin iĢleyebileceği suçlara ÖZGÜ SUÇ adı verilir. 16 . Hırsızlık suçunun mağduru taĢınır eĢyanın sahibi iken. Örn.MANEVĠ UNSUR Manevi unsur. ĠĢkence. Hırsızlık suçunda korunan hukuki değer. Fail ile eylem arasında kanunda sayılan. yaĢam hakkıdır. suçu ve suçluyu övme. Korunan Hukuki Değer: Suç tipinin ihdas edilmesi ile korunmak istenen değerdir. Ancak öldürme suçunu 5 yaĢındaki bir çocuk iĢlemiĢ ise eylem hukuka aykırıdır. Örn. Öldürme suçunda korunan hukuki değer. Örn. Suçtan zarar gören kavramı aynı anlama gelmez. F. iĢlenen suç ile haksızlığa uğrayan. mağdur kavramını da içine alan daha geniĢ bir kavramdır.MAĞDUR Her suçta bir mağdur vardır. kiĢinin Ģeref ve saygınlığıdır.Ceza kanununda yer alan bazı suçlar herkes tarafından iĢlenebilir iken. suçun konusunun sahibi olan kiĢidir. kasten öldürme suçunda mağdur ölen kimsedir. Eğer suç konusu bir zarara uğramıĢ ise ortada ZARAR suçu vardır. ( ÖZGÜ SUÇLAR ) Özgü suç iĢtirak bakımından önemlidir. iĢlenin fiil ile fail arasındaki psikolojik bağdır. olası kast. B Ģirketi suçtan zarar görendir. bir takım suçlar ise sadece kanunun öngördüğü kimseler tarafından iĢlenebilir. yaralama suçunda beden dokunulmazlığı hakkı. Örn. suçtur fakat 5 yaĢındaki çocuğun kusur yeteneği olmadığı için çocuk kınanamaz ve cezalandırılamaz. Hakaret suçunda mağdur.KONU Suç sayılan hareketin yöneldiği kiĢi ya da Ģey suçun konusunu oluĢturmaktadır. suçlar ZARAR SUÇLARIDIR. Mağdur. Failin suç sayılan fiili neticesinde suç konusu üzerinde bir tehlike meydana gelmiĢ ise bu halde TEHLĠKE suçu söz konusudur. 3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma. Örn. mala zarar verme suçlar herkes tarafından iĢlenebilir. A nın gerçeğe aykırı olarak B Ģirketinin muhasebecisini dolandırması eyleminde. irtikap. Kasten bir baĢkasını öldüren kiĢi öldürme suçunu iĢlemiĢtir ve cezalandırılır. suçtan zarar gören kavramı. suçun konusu. Örn. zimmet. ölen kimsedir. Ancak –kanun maddesinde belirtilmiĢ ise. bilinçli taksir ve taksir Ģeklinde ortaya çıkan psikolojik bağlardan birisi yok ise fail bu eylemden dolayı kınanamaz ve cezalandırılamaz. rüĢvet. yakınları ise suçtan zarar görendir. Örneğin. Öldürme suçunun mağduru. Bu bağ kurulmadan suçun varlığından söz edilemez. Öldürme suçunda ölen kimse mağdur. yaralama. görevi kötüye kullanma suçlarını ise ancak kamu görevlileri iĢleyebilir. öldürme. Yaralama. Ortada henüz bir zarar değil zarar doğma ihtimali vardır.dolandırıcılık suçunun mağduru Muhasebeci iken. Eğer bu fail bakımından bu psikolojik bağlardan bir tanesi var ise bu halde failin ceza sorumluluğunun olabilmesi ve kınanabilmesi için kusur yeteneği ( isnad kabiliyeti ) olup olmadığına bakmak gerekir. hırsızlık. Hırsızlık suçunun mağduru ise malın sahibi olan kimsedir. Öldürme. Yaralama suçunda yaralanan kiĢi hem mağdur hem de zarar görendir. halkı kin ve düĢmanlığa tahrik suçları tehlike suçlarıdır. Örn. haksız arama. Örn. Konusuz bir suç yoktur. mülkiyet hakkı.

. Burada da fail silâhıyla ateĢ ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiĢtir. müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeĢ yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 1. ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına. resmi evrakta sahtekarlık suçu gibi suçların taksirle iĢlendiği halde cezalandırılması söz konusu değildir. ancak kendilerine yeĢil ıĢık yanan kavĢaktan geçmekte olan yayalara çarpar ve bunlardan bir veya birkaçının ölümüne veya yaralanmasına neden olur. törene katılanlardan birinin alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Örn: Hasmına ateĢ ederken onun yanındaki arkadaĢını da gördüğü ve ona da isabet edeceğini öngördüğü halde DEĞERSE DEĞSĠN ( OLURSA OLSUN ) diyerek silahını ateĢleyen kimsenin kastı OLASI KAST tır. gerçekte bir kiĢiyi öldürmek istemektedir. Diğer bir deyiĢle. DüĢmanını öldürmek için bindiği uçağa patlayıcı madde yerleĢtiren kimse.Olası Kast: suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan birinin somut olayda gerçekleĢebileceği öngörülmesine rağmen. trafik lambasının kendisine kırmızı yanmasına rağmen. fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir. Kasten iĢlenen suçların cezalandırılması kuraldır. A. Olası Kast failin netice bakımından OLURSA OLSUN dediği ve neticeyi kabullendiği kasttır. Eğer bir suçun taksirli hali kanunda düzenlenmemiĢ ise faile bu suçtan dolayı ceza verilmez. gerçekleĢeceği kesin ise KAST vardır.Kast: Suçun kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek gerçekleĢtirilmesidir. Yolda seyreden bir otobüs sürücüsü. meydana gelen ölüm veya yaralama neticelerinin gerçekleĢebileceğini öngörerek. kavĢakta durmadan geçmek ister. kiĢi fiili iĢlemektedir. taksirli insan ticareti. Olası kast ile iĢlenen suçlarda. Failin öngördüğü veya kabullendiği neticenin gerçekleĢmesi bir ihtimal değil de.KAST Suçun oluĢması kastın varlığına bağlıdır.Genel Olarak KAST ve TAKSĠR Ceza kanununda ASIL OLAN KAST tır. OLASI KAST GENEL BĠR ĠNDĠRĠM NEDENĠDĠR. yere paralel olarak yaptığı atıĢlardan bir tanesinden çıkan kurĢun. kasıtlı suça nazaran daha az ceza verilir. Bu durumda otobüs sürücüsü. diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. TAKSĠR ĠSTĠSNAĠ BĠR DÜZENLEMEDĠR. buna rağmen kavĢakta durmamıĢ ve yoluna devam etmiĢtir. Örn. taksirli evrakta sahtekarlık suçu düzenlenmemiĢtir. bunları kabullenmiĢtir. Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateĢ ettikleri sırada. Trafik lambası kendisine kırmızı yanan sürücü. Ancak taksirle yaralama. fakat. Örn: A öldürmek maksadı ile B ye ateĢ etmiĢ ve B nin ölümüne neden olmuĢ ise bu durumda hareketi bilerek yapmıĢtır. Çünkü kanunda taksirli mala zarar verme. buna rağmen silâhıyla atıĢa devam etmiĢtir. Ancak diğer kimselerin de bu kiĢinin ölümü ile birlikte öleceği KESĠN olduğu için bu durumda olası kast değil KAST vardır. . 17 . Örn. Fail neticeyi görecek ve neticeyi KABULLENEREK EYLEME DEVAM EDECEKTĠR. Örn: Mala zarar verme suçu. Hareketin sonucunu da bilmekte ve istemektedir. bir kiĢinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu. fakat. Bu örnek olayda kiĢi yaptığı atıĢlardan çıkan kurĢunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüĢ. Kanunda iki tür kast düzenlenmiĢtir. kasten hareket etmiĢtir. Kast bir suçun kanuni tanımından yer alan unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleĢtirilmesidir. Örn. insan ticareti suçu. Bu hâlde. taksirle öldürme kanunda düzenlendiği için taksirle ölüm ya da yaralanmaya sebep olunmuĢ ise fail sorumludur ve faile bu maddeler kapsamında ceza verilir. yaya geçidinden her an birilerinin geçtiğini görmüĢ.

Bu suç olası kast ile iĢlenemez. Bu durumda ilk andaki kast yaralamak kastı iken. Fakat bu durumu sonradan öğrenmesine rağmen hatası ortaya çıkmasın diye durumu hastaya bildirmemiĢ ve hasta yaĢamını yitirmiĢtir. Ancak bir suç maddesinde BĠLEREK ibaresi yer alıyorsa bu suç olası kast ile iĢlenemez. kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. Doktorun ilk eylemi taksirle yaralamadır. KASTEN ĠġLENEBĠLEN SUÇLAR OLASI KAST ĠLE DE ĠġLENEBĠLĠR. Kanun koyucunun genel kastın üstünde ( bilmek ve istemekten baĢka ) failin özel bir amacının da bulunmasını aradığı duruma ÖZEL KAST adı verilir. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla. Her kasıtlı suç olası kast ile iĢlenemez. Örn: Doktor ameliyatta hastanın karnında makas unutmuĢtur. Bu durumda öldürme kastı EKLENEN KASTTIR. BaĢka bir amaçla iĢlendiğinde göçmen kaçakçılığı suçu oluĢmaz. Önemli olan suç sayılan hareketin yapılması ve neticenin gerçekleĢmesidir. (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice. YARGITAY a göre TASARLAMA KASTI ĠLE ĠġLENEN SUÇLARDA HAKSIZ TAHRĠK UYGULANMAZ. münhasıran failin kiĢisel ve 18 . Bazı durumlarda suç kastı hareketin yapılmasından sonra da ortaya çıkabilir. (4) Taksirle iĢlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. Taammüd denilen bu durumda YARGITAY a göre. Fakat hatasını öğrenmesine rağmen hastayı yeniden ameliyat etmemesi halinde artık KASTEN ÖLDÜRMEDEN DOLAYI SORUMLUDUR. Örn: ArkadaĢı ile kavga eden A onu yaralamıĢ ve olay yerinde bırakarak arkasını dönüp gitmek üzere iken yerde yatan M nin annesine hakaret etmesini duymuĢ ve bundan kaynaklanan öfke ile yerde yatan M yi öldürmüĢtür. Örn: Göçmen Kaçakçılığı suçu Doğrudan veya dolaylı maddi bir menfaat elde etmek amacıyla iĢlenirse cezalandırılır. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.Kural olarak. (3) KiĢinin öngördüğü neticeyi istememesine karĢın. (5) Birden fazla kiĢinin taksirle iĢlediği suçlarda. Bu durumda özel kast vardır. Örn: Sahte evrakı bilerek kullanmak suçu. Fail bir suçu iĢlemek için plan yapar ve suç iĢleme kararlılığını uzun bir süre devam ettirir ve mutlak olarak neticenin meydana gelmesi için elinden geleni yapar ve neticeyi Ģansa bırakmamak ve mutlak surette elde etmek için soğukkanlı bir Ģekilde suçu iĢlerse bu durumda TASARLAMA KASTI vardır. 2.(1) Taksirle iĢlenen fiiller. fail SOĞUKKANLI BĠR ġEKLĠDE SUÇ ĠġLEMEKTEDĠR. bir davranıĢın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleĢtirilmesidir. Kanun bazı suçlar bakımından genel kastın yanında ÖZEL KASTI da aramıĢtır. bu hâlde taksirli suça iliĢkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. Failin suç yoluna çıktıktan sonra yeni bir kastının ortaya çıkmasına EKLENEN KAST adı verilir.TAKSĠR Türk Ceza Kanununda iki türlü taksir düzenlenmiĢtir. TCK madde 22 . neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır. hakaretten sonra ortaya çıkan kast öldürme kastıdır. Kural olarak ceza kanunun suç iĢleyen kimsenin düĢüncesine yani hangi amaçla suç iĢlediğine bakmaz. TAKSĠR ( BĠLĠNÇSĠZ TAKSĠR ) ve BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR. Bu durumda failin kastına yeni bir kast eklenmekte ve yeni bir suç ortaya çıkmaktadır. Ancak kanun koyucunun bazı özel amaçlarla iĢlendiğinde cezalandırdığı suçlar da vardır. (2) Taksir. herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur.

Kanunun suça iĢtirake iliĢkin hükümleri. Neticenin gerçekleĢmesi gibi bir isteği yoktur. Doktor yanlıĢ müdahale yaptığı zaman hastanın öleceğini bilir. Örn: Aracı ile karayolunda ilerlemekte iken. Örn: Bir doktorun hastaya yanlıĢ müdahale yaparak hastanın ölümüne sebebiyet verdiği durumda: hastaya yaptığı müdahaleyi ( HAREKET ) bilerek ve isteyerek yapar. Bu gibi durumlarda neticenin oluĢumu açısından her kiĢinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak belirlenmelidir. bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. icrai veya ihmali Ģekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve kanunî tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiĢ olmasıdır.BĠLĠNÇLĠ/ÖNGÖRÜLÜ TAKSĠR: Failin hareketi bilerek yapıyor NETĠCEYĠ ÖNGÖRÜYOR fakat eyleme devam ediyor ancak hiç bir zaman ĠSTEMĠYOR. TAKSĠR ( BĠLĠNÇSĠZ TAKSĠR ): Kastın iki unsuru bulunmaktadır. Aynı Ģekilde birden fazla kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirilen bir ameliyatın ölüm veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda. Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran özellik. kasten iĢlenen suçlarda suçun iĢleniĢine iĢtirak eden kiĢilerin sorumluluk statülerini belirlemektedir. Kast ve taksiri ayıran kısım ise NETĠCENĠN ĠSTENĠP ĠSTENMEDĠĞĠDĠR. Bu durumda TAKSĠRLE ( BĠLĠNÇSĠZ TAKSĠR ) ÖLDÜRME SÖZ KONUSUDUR. Birden fazla kiĢinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana gelen ölüm veya sakatlık neticeleri bakımından her bir kiĢinin sorumluluğu kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmelidir. Birden fazla kiĢinin taksirle iĢlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulur. fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüĢ ve fakat istenmemiĢ olmasıdır. Ancak tıbbın gereklerine aykırılık dolayısıyla ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta iĢlenen taksirli suçun iĢleniĢi açısından suça iĢtirak kuralları uygulanamaz. Bilinçli taksir hâlinde hükmedilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılacaktır. artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmıĢsa ceza verilmez. gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için kanunda tanımlanmıĢ olan neticenin gerçekleĢeceği öngörülmemiĢtir. öngörür ancak hiçbir zaman HASTANIN ÖLMESĠNĠ ĠSTEMEZ. 19 . Örn: Ormanda ava çıkan A çalılıkların arkasından çıtırtı gelmesi üzerine keklik var zannedip tüfeğini ateĢlemiĢ ancak keklik olduğunu düĢündüğü çalılığın arkasında duran M nin ölümüne neden olmuĢtur. bir aracın manevra yaptığını görmesine rağmen nasılsa kurtarırım çarpmam diyerek yavaĢlamayan ( neticeyi öngörüyor ve eyleme devam ediyor ) ve bir insanın ölümüne neden olan kimse veya kalabalık bir caddede hızla araç kullanmasına rağmen sürüĢ kabiliyetine ve aracın frenine güvenen bir kimsenin yaptığı kazada ölüme sebebiyet vermesi halinde BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR VARDIR. Taksirli suçun kanuni tanımında belirlenen netice birden fazla kiĢinin karĢılıklı olarak iĢledikleri taksirli fiiller sonucunda gerçekleĢmiĢ olabilir. Fakat bu öngörmemenin.ailevî durumu bakımından. ameliyata katılan kiĢiler müĢtereken hareket etmektedirler. “gerekli dikkat ve özen” yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya çıkması gerekir. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak hareket meydana gelmiĢ te olabilir ) ancak netice bilinir fakat HĠÇ BĠR ZAMAN ĠSTENMEZ. Taksirli suçta da hareket bilerek ve isteyerek yapılabilir ( bilmeden ya da istemeden de. Bir kimse bilerek ve isteyerek bir hareketi gerçekleĢtirirse ve ölüm meydana gelir ise kasten hareket etmiĢtir. 3. BĠLMEK ve ĠSTEMEK. Taksirli suçların belirgin özelliği. BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR CEZAYI ARTIRAN GENEL BĠR NEDENDĠR. Örneğin bir trafik kazasında sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiĢ olabilir. Fail neticeyi öngörüyor fakat NASIL OLSA OLMAZ düĢüncesiyle hareket ediyor. Çünkü.

Ancak fail bilinçli taksirli ise ceza verilir. Mesleki konularda özel bilgiye ihtiyaç duyulduğundan bilirkiĢiye de müracaat edilmelidir. kastedilenden daha ağır veya baĢka bir neticenin oluĢumuna sebebiyet vermesi hâlinde. bilinçli taksir halinde hakim cezada indirim yapabilir. basit yaralamada bulunulmak istenirken. olay yerinin özelliği. Netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç: “Suçun varlığı için gerekli olanın ötesinde zararlı veya ağır. kulağın üzerine sert bir biçimde vuran kiĢi. köylü kadınların gündelik uğraĢları ve hayat zorlukları itibarıyla. Bu sebeple somut olayın özelliği. Ancak bilinçli taksirde NETĠCENĠN BĠLĠNMESĠNE EK OLARAK MEYDANA GELEBĠLECEĞĠ DE ÖNGÖRÜLÜYOR ve HAREKETE DEVAM EDĠLĠYOR. taksirli suçlarda failin meydana gelen netice itibarıyla bizzat kendisinin ve aile bireylerinin ağır derecede mağduriyete uğradıkları görülmektedir. tanık ifadeleri gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir. genellikle bunun sonucunda ağır bir neticenin meydana gelebileceği düĢünülür. AĠLESEL VE KĠġĠSEL BĠR NEDENDEN DOLAYI ARTIK BĠR CEZAYA HÜKMEDĠLMESĠ ANLAMSIZ OLACAKA DERECEDE MAĞDUR OLMUġ ĠSE KĠġĠYE CEZA VERĠLMEZ. NETĠCESĠ SEBEBĠYLE AĞIRLAġMIġ SUÇ T. Söz gelimi.K Madde 23 .Bilinçli taksirin taksirden farkı da buradadır. Taksirli suç neticesinde KĠġĠ. sayısı çok kere üç dörtten fazlasına varan küçük çocuklarına gerekli dikkati ve itinayı gösterememeleri sonucu. Ağır neticenin ortaya çıkacağının bu Ģekilde öngörüldüğü durumlarda. esasen suçtan dolayı evladını kaybetmesi sonucu uğradığı ızdırabı Ģiddetlendirmekle kalmamakta. TAKSĠRDE netice sadece BĠLĠNĠYOR. Yaralama fiili gerçekleĢtirilirken. Örneğin. sanığın mesleki niteliği. 20 . iĢitme yeteneğini yitirmiĢ olabilir. eylemin niteliği. onlar gelinceye kadar ben geçerim diyerek hareket devam eden kimse YAYAYA ÇARPACAĞINA ÖNGÖRÜYOR fakat eyleme devam ediyor. Örneğin. Örneğin ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde rastlandığı üzere.Bir fiilin. mağdurun durumu. Aynı Ģekilde meydana gelen trafik kazalarında da benzer olaylara rastlanmaktadır. NASILSA OLMAZ diyerek harekete devam ediliyor. kiĢi görme. gözün. ailenin tümüyle ağır derecede mağduriyete düĢmesine neden olmaktadır. Bu sebeplerle fail taksirli hareketinden ötürü ailesel veya kişisel bir nedenden dolayı acı çektiğinden artık fail hakkında bir cezaya hükmedilmesi anlamsız olacaktır. çocukların yaralandıkları veya öldükleri görülmektedir. BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR tespit edilmelidir çünkü bilinçli taksir halinde ceza 1/3 ten yarısına kadar artırılır. Bu durumda netice hiçbir surette istenmiyor.C. bu yumruk neticesinde mağdurun görme veya iĢitme yeteneğini yitirebileceği olasılığını göz önünde bulundurur. ” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu gibi hâllerde ananın taksirli suçtan dolayı kovuĢturmaya uğraması ve cezaya mahkûm edilmesi. Ancak CEZA YARGILAMASINDAN KESĠN DELĠL olmadığından hakim gerekçesini açıklayarak bilirkiĢi görüĢüne aykırı bir karar verebilir. ayrıca. kiĢinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. Ancak fail bilinçli taksirli ile sadece indirim öngörülmüştür. KarĢıdan karĢıya geçen yayaları gördüğü halde ( NETĠCE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALDE HAREKETE DEVAM EDĠLĠYOR ) usta sürücü olduğuna güvenerek. BĠLĠNÇLĠ TAKSĠR CEZAYI AĞIRLAġTIRAN GENEL BĠR NEDENDĠR. tehlikeli bir sonucun meydana gelmesi halinde cezası ağırlaĢtırılan suçlara sonucu nedeniyle ağırlaĢan suçlar denir. sanığın ifadeleri. Bu sebeple BĠLĠRKĠġĠ RAPORU HAKĠMĠ KESĠN OLARAK BAĞLAYICI DEĞĠLDĠR. meydana gelen ağır netice açısından fail olası kastla hareket etmektedir.

mağdurun ölebileceğini tahmin etmemiĢ olabilir. Bu sebeple kast edilen neticeden aĢırı bir netice meydana gelmiĢ ise failin ikinci netice yönünden EN AZINDAN TAKSĠR li olarak hareket etmesi zorunluluğu benimsenmiĢtir.Mağdurun Rızası. yumruk attığı kimsenin ölebileceğini öngörmesi/ öngörebilmesi gerektiğini söylemek. 2. ağırlaĢan neticenin fail tarafından öngörülüp öngörülemeyeceği ve gerçekleĢen netice bakımından en azından TAKSĠR derecesinde manevi unsurun varlığının araĢtırılması zorunludur. Failin neticeyi öngörebileceği kabul edilir ise fail. 2. Diğer Örnekler: 1. KiĢiye bağlı nedenler değildir. baĢına. kalbinin üzerine sert bir cisimle hızlı bir Ģekilde vuran.Buna karĢılık. Bu durumlarda bulunan bütün kimseler bu hükümler uyarınca değerlendirilir ve ceza verilmez. Eğer fail bakımından gerçekleĢen ikincil netice ( kastedilenden daha ağır ) bakımından TAKSĠR derecesinde dahi bir manevi unsurdan söz edilemiyorsa failin ağırlaĢan neticeden ötürü sorumluluğu bulunmayacaktır. akciğer veya kalp gibi hayati organlarına Ģiddetli bir darbe vuran kimsenin fiili neticesinde mağdur ölmüĢ ise bu halde gerçekleĢen ölüm neticesi bakımından failin TAKSĠRLĠ sorumluluğu var kabul edilir. canının biraz yanması için mağdurun karın boĢluğuna hafif bir biçimde vurulması hâlinde mağdur inhibisyon sonucu ölebilir. Çünkü bu hayati bölgelere Ģiddetli darbenin mağdurun ölümüne neden olabileceği öngörülebilir. Bu hallerde kiĢiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. sadece gerçekleĢen ağır neticeden hareket edilerek. Bir kimseye yumruk ile etkili eylemde bulunan bir kimsenin. Failin öngördüğü neticeden daha ağır bir netice meydana geldiğinde neticenin fail tarafından öngörülebilip öngörülemeyeceğine bakılacaktır. o eylemi hukuka uygun kabul etmiĢ ise o eylemi suç olarak nitelendirmek mümkün değildir.Bir kimsenin boynuna. Hukuka aykırılıktan anlaĢılması gereken ise. 21 . 4. Bu durumlarda iĢlenen fiiller suç değildir.Hakkın Kullanılması.MeĢru Müdafaa. 3. B nin hemofili hastası olduğunu bilmediği/bilemeyeceği için öldürme suçundan sorumlu olmaz. ) 4. Bu gibi durumlarda ise fail.Trafikte yol verme yüzünden çıkan tartıĢmada A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer verilen hukuku uygunluk sebepleri Ģunlardır: HUKUKA UYGUNLUK HALLERĠ: 1. Eğer bir eyleme hukuk düzeni izin vermiĢ ise. Örneğin.Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi. 3. hareket ile ağırlaĢan netice arasında illiyet bağı kurup oluĢan sonuçtan faili sorumlu tutmak yerine. dava açılmıĢ ise BERAAT KARARI VERĠLĠR. fail hastalığı biliyor ise bilinçli taksirle öldürmeyi kabul ediyor.Bir kimseye yumruk/tokat atan birinin. Bu olayda A. B ye bir tokat vurmuĢ ve B nin burnu kanamıĢtır. Failin eylemi hukuka uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢ ise ( hukuka uygunluk sebepleri içerisinde sayılıyor ise ) failin bu fiili hukuka aykırı ve suç olarak kabul edilemez. yaralama fiili sonucunda kiĢinin öngörmediği ağır bir netice de meydana gelmiĢ olabilir. yumruk attığı kiĢinin çenesinin ya da diĢlerinin kırılması halinde bu sonuçlara iliĢkin olası kastının olduğunu söylemek mümkün iken. Sadece gerçekleĢtirdiği fiil kadarı ile ( kasten yaralama ya da taksirle öldürme ) sorumludur. aynı kimsenin ölüm neticesi bakımından TAKSĠR derecesinde dahi sorumluluğunu kabul etmek mümkün değildir. objektif esaslara. Bu nedenler objektiftir. Hemofili hastası olan B kan kaybından yaĢamını yitirmiĢtir. ( Yargıtay bu durumda taksirle öldürmeyi. “ söz konusu eylemin sadece ceza kanunu değil hukuk düzeni içerisinde yer alan normlar tarafından mubah sayılmaması-cevaz verilmemesidir ”. Bu açıklamalardan hareketle. yaralama fiilini iĢlerken.HUKUKA AYKIRILIK UNSURU Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. gerçekleşen ağır neticeden dolayı sorumlu tutulacaktır. hayatın olağan akıĢına ve beĢer takatine uygun düĢmeyen bir iddia olacaktır.

yaĢama hakkı. Örn: A Ģahsının elinde bıçak ile B ye saldırması durumunda saldırı günceldir. F nin kendisini öldürmek amacıyla ateĢ açması üzerine saldırıyı etkisiz kılmak için F yi yaralamıĢtır. X evine silah ile ateĢ edilirken karĢı koyar ise meĢru müdafaa söz konusu olur. Ancak bir kimsenin bir baĢkasına küfür etmesi o kimsenin ölmesini gerektirmeyeceği için F nin ateĢ açması durumunda M nin meĢru müdafaadan yararlanması mümkündür. Örn. Hakkın önemli bir hak olup olmamasına gerek yoktur. Ģahsına karĢı savunma hakkını ( meĢru müdafaa ) kullanan B nin eylemine karĢı A. MeĢru müdafaadan söz edebilmek için saldırı ve saldırıya karĢı gösterilen savunmaya iliĢkin bazı Ģartların bulunması gerekmektedir. Örn: X in evi Y tarafından silahla taranmıĢtır.Saldırı BĠR HAKKA yönelmiĢ olmalıdır: Saldırının nefse veya ırza yönelmiĢ olmasına gerek yoktur. 10 yaĢındaki bir çocuğun veya akıl hastasının saldırısına karĢı da meĢru müdafaa mümkündür.1.MEġRU MÜDAFAA ( HAKLI SAVUNMA ) Bir kimsenin kendisine ya da bir baĢkasına ait bir hakka yönelik olarak gerçekleĢen veya gerçekleĢmesi kesin olan haksız bir saldırıyı o anda durum ve koĢullara göre saldırı ile orantılı biçimde ortadan kaldırmaya meĢru müdafaa denir. 3. Çünkü polisin kendisine silah kullanması haksız değildir. konut dokunulmazlığı hakkı da olabilir. Fail meĢru müdafaayı bilerek kurgulamıĢ ise yani meĢru müdafaadan yararlanarak F yi öldürmek ya da yaralamak istemiĢse bu durumda artık meĢru müdafaa uygulanamaz. HAKSIZ EYLEM OLMASI YETERLĠDĠR. Örn. Kendisine saldıran A. 22 . Saldıran kiĢinin eylemi suç/cezalandırılabilen bir fiil olmasa da sadece HAKSIZ olması meĢru müdafaa için yeterlidir. Elinde bıçağı ile Y yi arayan X in eylemi halen devam etmekte olduğu gibi Y ye karĢı yaralama fiili de tekrarlanacağı kesin olan bir fiildir ve meĢru müdafaa söz konusudur. Örn. Bütünüyle sona ermiĢ bir saldırı için meĢru müdafaa olmaz. Hayvan hareketleri ve doğa olaylarında meĢru müdafaa değil zorunluluk hali söz konusudur. beden dokunulmazlığı olabileceği gibi mülkiyet hakkı. 2. Bu hak. Bu saldırı da meĢru müdafaa söz konusudur. Örn: F ye küfür eden ve onu sinirlendiren M. Bu olayda M haksız saldırıya kendisi neden olmuĢtur. Bir kimsenin her hangi bir hakkına yönelik olabilir. Fakat X o anda değil de ertesi gün Y ye silahlı saldırı da bulunursa meĢru müdafaa olmaz. MeĢru müdafaa her türlü haksızlığa karĢı değil yalnızca HAKSIZ SALDIRAYA karĢı kabul edilmiĢtir. Saldırıya ĠliĢkin ġartlar: 1. SALDIRI KONUSU EYLEMĠN SUÇ TEġKĠL ETMESĠNE GEREK YOKTUR. MeĢru müdafaadan yararlanan kimse kendi kusurlu hareketi ile saldırıya neden olmuĢ olsa da meĢru savunmadan faydalanabilir. Her türlü hakka karĢı saldırı da meĢru müdafaa söz konusu olur.Saldırı HAKSIZ OLMALI: MeĢru Müdafaadan söz edebilmek için saldırının haksız olması gerekmektedir. B nin saldırısının haksız olduğunu öne sürerek meĢru müdafaadan faydalanamaz. Ancak saldırının tekrarlanacağına kesin gözle bakılıyor ise meĢru müdafaa söz konusu olur.Saldırı halen var OLMALI: Saldırı ya halen sürüyor olacak ya da gerçekleĢmemiĢ olsa da gerçekleĢmesine kesin gözle bakılıyorsa meĢru müdafaa söz konusudur. Örn. Kaçmakta olan ağır cezalık bir hükümlüyü takip eden polisin dur ihtarından sonra silah kullanması durumunda. kaçmakta olan hükümlü bu saldırı dolayısıyla silah kullandığında meĢru müdafaadan faydalanamaz. Saldırı bir insan hareketi olmalıdır. Örn: X elindeki bıçağı ile Y ye saldırmıĢ ve Y kaçmaktadır.

Ancak kendisini yaralamak üzere elinde bıçakla saldıran birisine karĢı baĢka Ģekilde karĢı koyma imkanı kalmamıĢ ise ve baĢka Ģekilde kurtulmak mümkün olmamıĢ ise saldırıda bulunan kimseye karĢı öldürmek suretiyle karĢı koyulabilir. Örn: Ġcra iflas Kanununa göre hacze gidilen evde kimse yok ise ya da mal kaçırmak için evde bulunulmuyor ise bu halde icra müdürü kapıyı açtırabilir. MEġRU MÜDAFAA ĠÇĠN SALDIRININ SADECE KĠġĠYE KARġI ĠġLENMĠġ OLMASI GEREKMEZ. Örn: Kısa boylu ve zayıf olan Recep e karıĢ 2-00 boyunda ve elinde büyükçe bir döner bıçağı ile saldıran Yavuz arasında silahlar bakımından oran yoktur. ÜÇÜNCÜ KĠġĠ YARARINA MEġRU MÜDAFAA Kanunda kendisine ya da bir baĢkasına ait bir hakka yönelik olarak gerçekleĢen bir saldırıya karĢı meĢru müdafaa düzenlenmiĢtir. . Yani bir baĢkasına karĢı gerçekleĢen bir saldırıya karĢı savunma yapılabilir. K mağduru kurtarmak için faillere karĢı her türlü savunma vasıtasını kullanabilir.Savunmada zorunluluk olmalı: Saldırıdan baĢka surette kurtulma imkanı bulunmamalı. Recep Yavuz un saldırısını daha etkili bir silah ile ( örneğin ateĢli silah ) def edebilir. kaçma bu kapsamda değildir. 24/1 ) Kanun hükmünün yerine getirilmesi halinin hukuka uygunluk nedeni olması için Ģu koĢulların bulunması gerekir: . saldırıyı sona erdirmek için daha yumuĢak. Çünkü mülkiyet te bir haktır. BAġKA BĠRĠSĠNE (üçüncü kiĢiye karĢı) GERÇEKLEġEN BĠR SALDIRIYA KARġI DA MEġRU MÜDAFAADA BULUNULABĠLĠR.KUNUN HÜKMÜNÜN YERĠNE GETĠRĠLMESĠ Yasa hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez ( T. Oran saldırıda bulunan kiĢinin elindeki silah ile orantılı bir silah ile savunma. Örn: Cemil yaralamak kastı ile Mehmet e karĢı bıçak ile saldırmıĢ ve onu yaralamıĢtır. Zarar verirse meĢru müdafaa olamaz. Örn: Afakan nın 2008 model Mercedes Marka otomobili hasmı Zeki tarafından camları kırılırken görülmüĢ ise Afakan saldırıyı def etmek için meĢru müdafaadan yararlanabilir. Saldırılan menfaat ile savunmada zarar verilen menfaat arasında mutlak bir eĢitlik bulunması zorunlu değildir. Fakat Cemil in olaya karıĢmamıĢ olan kızı Serpil e karĢı savunma da bulunamaz ona zarar veremez. Mehmet i Cemil e karĢı savunma da bulunur ise meĢru müdafaa olur. Yani Afakan arabasına yönelik saldırıyı Zeki yi öldürerek def edemez.Kanunun yetkili kıldığı kimsenin eylemde bulunması gerekir. ( Hak Haksızlığa Boyun Eğmemelidir. Bu halde araçlar arasında oran var kabul edilir. MEġRU MÜDAFAA HALĠNDE EYLEM SUÇ TEġKĠL ETMEZ. korunan menfaatler arasında da söz konusu olur. Çünkü mal için meşru müdafaada kural olarak insan öldürülmez. Bu durumda kapının çilingir marifetiyle açtırılması halinde suç oluĢmayacaktır. 3Savunma ile Saldırı Arasında ORAN bulunmalı: Savunma saldırıyı def edecek. 2. Hakkında yakalama emri bulunan bir kimseyi yakalayan kolluk görevlisi de kanun hükmünün yerine getirilmesi ( görevin ifası ) hukuka uygunluk hali kapsamındadır. Ancak burada konu bakımından bir oran bulunmalıdır. Kaçma imkanı var iken kaçmayıp savunmaya geçen kiĢi de meĢru müdafaadan faydalanır. EYLEM NEDENĠYLE YARGILAMA YAPILMIġ ĠSE BERAAT KARARI VERĠLĠR VE EĞER BĠR ZARAR MEYDANA GELMĠġ ĠSE TAZMĠN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. ) 2Savunma ile saldırı arasında nedensellik bağı olmalı: Savunma saldırıya ve saldırıyı yapan kimseye karĢı yapılmıĢ olmalı. 23 .Kanunun öngördüğü sınır aĢılmamalıdır.C. Ne var ki. Örn. . Savunma.Savunmaya ĠliĢkin ġartlar 1.K m.Kanunun öngördüğü Ģekilde davranılmıĢ olmalıdır. Örn: Ormanda piknik yaptığı sırada az ileride birinin bıçaklandığını gören K nın saldırganlara karĢı savunmada bulunması mümkündür. ancak yanı Ģekilde etkili bir aracın bulunmaması halinde zorunludur. uzaklaĢtıracak ölçüde olmalıdır.

Örn: KiĢi kendisinin öldürülmesine veya yaralanmasına rıza göstermesi söz konusu değildir. 24 . Yine üstün kamu menfaati için yapılan eylemlerde de rıza aranmaz. hürriyeti üzerindeki hak. Bu tür bir rıza takibi Ģikayete bağlı suçlar bakımından.3. hakkını kullandığı için ceza sorumluluğu yoktur. YaĢama hakkı. Örn: Bahçesindeki kirazların çocuklar tarafından toplanmasına engel olmak isteyen bahçe sahibinin ağaca elektrik vermesi durumundan hak kötüye kullanılmıĢ olur. (TCK m. Ģikayetçi olmamak Ģeklinde tezahür edecektir. Zilyet ( Bir malı elinde bulunduran kimse ) malını her türlü gasp ve saldırıya karĢı kuvvet kullanabilir ( M. Eğer eĢya alınmıĢ ise artık hırsızlık suçu oluĢmuĢtur. Ancak hasta rıza beyan edebilecek durumda değil ise sağlığını düzeltmek için ( yüksek bir menfaat ) rıza aranmadan müdahale edilebilir. 4..HAKKIN KULLANILMASI Türk Ceza Kanununa göre hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. Yani 15 yaĢını tamamlamıĢ olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Üzerinde mutlak surette tasarruf edilebilecek haklar. Örn: Bir kimse bir eĢyasının bir baĢkası tarafından alınmasına o kiĢi eĢyayı almadan önce veya en geç aldığı anda rıza göstermelidir. yazılı olarak açıkça verilebileceği gibi ZIMNEN ( Susmak suretiyle ) de verilebilir. Rıza sözlü. Rızanın hukuka uygunluk nedeni olabilmesi için EYLEMDEN ÖNCE veya ENGEÇ EYLEM SIRASINDA VERĠLMĠġ OLMASI GEREKĠR. hukuka uygunluk nedeninden bahsedilemez. Tıbbi müdahalelerde de. Eylemden sonra verilen rıza hukuka uyguluk nedeni değildir.ĠLGĠLĠNĠN RIZASI Mağdurun rızasının hukuka uygun olarak kabul edilmesi için öncelikle RIZA GÖSTERMEYE EHĠL OLMASI GEREKĠR. Ancak kiĢi malvarlığı üzerinde serbestçe tasarruf etmek hakkına sahiptir. Örneğin. bir baĢkasının kendisine ait olan kalemi aldığını gören fakat ses çıkarmayan kimsenin durumu zımnen rıza göstermektir. 981-1 ). Eğer böyle bir hak söz konusu değil ise rıza hukuka uygunluk nedeni değildir. 26) Örneğin evinin bahçe duvarına Dikkat Köpek Var uyarısı bulunan ev sahibi M nin. Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası şarttır. Rıza kiĢinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka iliĢkin ise hukuka uygunluk nedenidir. Eve hırsızlık amacıyla gece gelen hırsızın köpek tarafından yaralanması durumundan ev sahibi M. ġeref üzerindeki hak. Çünkü bu durumda hak amacını aĢacak ölçüde ve baĢkalarına zarar verecek bir biçimde kullanılmıĢtır. Malvarlığı hakkı. Bu eylemler hukuka uygun sayılırlar. cinsel özgürlük olarak sayılabilir. Rıza verildikten sonra geri alınmıĢ ise veya söz konusu eylem rıza gösterilen kapsamın dıĢında ise. Hakkın kullanılmasının bir hukuka uygunluk nedeni olması için.K. geceleri konutuna gelebilecek tehlikelere karĢı kendini koruması söz konusudur. Bundan sonra gösterilen rıza hukuka uygunluk nedeni değildir. vücut bütünlüğü ( beden ve organlar ) ve devlete ve aileye iliĢkin haklarda bireyin mutlak surette tasarruf imkanı yoktur. m. hakkın kötüye kullanılmamıĢ olması gerekir. Çünkü bu haklar üzerinde mutlak tasarruf yetkisi yoktur. bir mesleğin icrası hukuka uygunluk nedenidir. Bir kimse malının alınmasına rıza gösterirse hırsızlık suç oluĢmaz.

Kusurluğun iki unsuru vardır. Suçun iĢlenmesinden sonra kusur yeteneğinin kalkması failin bu suç dolayısıyla sorumluluğunu etkilemez. KUSURLULUĞU KALDIRAN ya da AZALTAN NEDENLER AĢağıda sayılan durumlarda kiĢinin kusurluluğu tam ya da kısmen kalkmaktadır ve bu sebeple de kiĢinin ceza sorumluluğu kalmakta ya da azalmaktadır. Kusur yeteneği. bilerek neden olmadığı ve baĢka surette korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baĢkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koĢulu ile iĢlenen fiilden dolayı kiĢiye ceza verilmez. Örn: Kendisine saldıran saldırgan a karĢı savunmada bulunurken onun aĢarı Ģekilde yaralanmasına neden olan kimse sınırı taksirle aĢmıĢ ise taksirle yaralama suçundan sorumlu olur. fiilin iĢlendiği anda mevcut olmalıdır. iĢlenen fiil dolayısıyla bir insan olarak failin hangi Ģartlarda sorumlu tutulacağını tespit etmeye yarar ve iĢlediği fiille ilgili olarak kiĢideki iradenin oluĢum Ģartlarının tespiti ve bu tespite istinaden gerçekleĢtirdiği eylem dolayısıyla failin Ģahsen cezalandırılması gerekip gerekmediği. Sınırın Taksirle AĢılması: Eğer sınır dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle aĢılmıĢ ise eylem taksirli olduğunda cezalandırılıyorsa taksirli halden ceza verilir. ġiddet. Alkol ve UyuĢturucu Etkisinde Olma. Kanuni tanımda yer verilen suç. Örn. 1. Örn: gece vakti kendisine saldıran kiĢilere karĢı güç kullanırken heyecan ve korku nedeniyle aĢırı güç kullanan kimse saldırganlar ölmüĢ olsa bile sorumlu olmaz. 25 . failin kusur yeteneği olmadan dahi iĢlense haksız bir fiildir ve SUÇ NĠTELĠĞĠNĠ KORUR. - - KUSURLULUK ( ĠSNAD KABĠLĠYETĠ ) Kusurluluk. Cebir.HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERĠNDE SINIRIN AġILMASI Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aĢılmasında üç Ģekilde olabilir: Sınırın Kasten aĢılması: Sınır kasten aĢılmıĢ ise suç oluĢur. algılama yeteneği ( iĢlediği fiilin mahiyetini ve sonuçları anlama ). Örneğin saldırgan saldırıyı bitirmiĢ ve arkasını dönüp gider iken ona karĢı öldürme fiili gerçekleĢtirilirse kasten öldürme suçu oluĢur. 123456789Zorunluluk hali ( ıztırar ) Haksız Tahrik Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi. Bir akıl hastası bir Ģahsı öldürse eylem suçtur ve fail akıl hastası olduğu için kusur yeteneği yoktur ve cezalandırılamaz. Sınırın Korku Heyecan ve Panik Ġle sınırın aĢılması: SADECE MEġRU MÜDAFAA HALĠNDE olayın olduğu sırada. heyecan ve panik ile sınırın aĢılması durumunda failin SORUMLULUGU YOKTUR. diğer bir ifadeyle kınanabilirliği hususundaki yargıyı ifade eder.ZORUNLULUK HALĠ ( IZTIRAR ) Gerek kendisine ve gerekse bir baĢkasına ait bir hakka yönelik olup. irade ( hareketlerini yönlendirebilme ) yeteneği. Korkutma ve Tehdit Hata YaĢ Küçüklüğü Sağır ve Dilsizlik Akıl Hastalığı Geçici Nedenler.

içeride ısınsa ve nihayet dolaptaki yiyecekleri yese bu eylemi nedeniyle cezalandırılamaz. .Bu hallerde eylem SUÇ TEġKĠL ETMEKTEDĠR fakat faile CEZA VERĠLMEZ.HAKSIZ TAHRĠK Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya Ģiddetli elemin etkisi altında suç iĢleyen kimsenin cezasında indirim uygulanmasına imkan sağlayan durum haksız tahriktir. CEZA VERĠLMEYE YER OLMADIĞINA karar verilir. Bu durumda fail suçu iĢlerken içinde bulunduğu ruh hali ve psikolojik durum itibariyle haddet ve elemin etkisi altında suç iĢlemektedir. Tehlikeye bilerek neden olunmamıĢ olacak. Yine dağcının verdiği zararları tazmin yükümlülüğü vardır. Zorunluluk Halinden Söz edebilmek için aĢağıdaki Ģartların bulunması gerekmektedir: Tehlikeye ĠliĢkin ġartlar: KiĢinin KENDĠSĠNE ya da BĠR BAġKASININ BĠR HAKKINA yönelik bir tehlike olacak. ÜÇÜNCÜ KĠġĠNĠNĠ ĠÇĠNDE BULUNDUĞU DURUMDAN KURTARILMASI ĠÇĠN ÜÇÜNCÜ KĠġĠ YARARINA ZORUNLULUK HALĠ SÖZ KONUSU OLABĠLĠR. Zorunluluk halinde iĢlenen suç hakkında BERAAT KARARI DEĞĠL. Haksız tahrik ceza sorumluluğunu KALDIRMAZ. Ġtfaiye eri haklı bir durum söz konusu olmadıkça yangından kaçamaz. ) sırasında iĢlenen fiiller de zorunluluk hali kapsamındadır.Tehlikenin ağırlığı ile yapılan eylem arasında ORAN bulunacak. Örn: Karlı ve soğuk bir havada dağda mahsur kalan bir dağcı soğuktan donmamak için bir dağ evinin kapısını kırsa ve içine girse. Ancak bu durumda eylem suç vasfını korumaktadır. bu halde zorunluluk halinden faydalanamaz. Tehlikeye karĢı koyma yükümlülüğü bulunmayacak ( örn: Yangın söz konusu ise itfaiye erinin yangına karĢı koyma yükümlülüğü vardır. Çünkü tehlikeye karĢı koyma yükümlülüğü var. Örn: KomĢusunun evini su bastığını veya yandığını gören bir kimsenin bir baĢka komĢusunun camını kırarak içeri girmesi halinde de zorunluluk durumu söz konusu olur. AZALTIR. Yine bu eylem nedeniyle ortaya çıkan zararların TAZMĠNĠ GEREKĠR. ( MEġRU MÜDAFAA DA EYLEM SUÇ DEĞĠL VE ZARARLARI TAZMĠN YÜKÜMLÜLÜĞÜ de YOKTUR ) MEġRU MÜDAFAA DA BĠR HAKKA SALDIRI SÖZ KONUSU ĠKEN ZORUNLULUK HALĠNDE BĠR HAKKA YÖNELĠK TEHLĠKE SÖZ KONUSUDUR. Örn: Evinde çıkan yangından kaçarken yerde yatan çocuğunu ezerek ölümüne neden olan kimsenin durumu ZORUNLULUK HALĠDĠR.BaĢka surette korunma imkanı olmayacak.) Korunmaya ĠliĢkin ġartlar . 2. Faile ceza verilir fakat ĠNDĠRĠM YAPILIR ( Tahrikin niteliğine ve olayın özelliğine göre 1/4.¾ arasında indirim ) 26 . Eğer itfaiye eri yangından kaçarken bir kimseyi ezerse ve yaralanmasına neden olur ise. Yine yokuĢ aĢağı giderken arabasının freni boĢalan kimsenin insanlara çarpmamak için yol kenarındaki arabaya çarpması da zorunluluk haline örnek teĢkil eder. Örn: Depremden ya da saldırgan bir köpeğin saldırısından kaçarken bir baĢkasına çarpıp yaralanmasına neden olmak. Hayvan saldırısı veya doğa olayları ( afet vs. Bu tehlike AĞIR VE MUHAKKAK olacak.

hiçbir suretle yerine getirilmez. Örneğin cinsel saldırıya maruz kalmıĢ kadına karĢı babanın veya erkek kardeĢin iĢlediği öldürme fiilinde. Ruhsatsız silah taĢıyan bir kimseyi yakalayıp karakola götüren ve yasal iĢlem baĢlatan polis memurunun.K m. Çünkü suç haksızlığı yapan kimseye karĢı iĢlenmemiĢtir. emri yerine getiren sorumlu olmaz.” Konusu suç olmayan ve yazılı olarak amir tarafından ISRAR EDĠLEN emri yerine getiren açısından bir hukuka uygunluk nedeni değil. Konusu suç teĢkil eden emir. Örn: küçük bir çocuğun birkaç yetiĢkin tarafından dövüldüğünü gören bir kimse bu durumun etkisi altında çocuğu döven kimselere karıĢ suç iĢler ise bu durumda haksız tahrik söz konusu olur. o sırada karakola gelen emniyet amirinin yasaya aykırı olarak verdiği emri yerine getirerek. suçun haksızlığı yapan kimseye karĢı iĢlenmesi gerekmektedir.C. bu halde. Örn.BAĞLAYICI EMRĠN YERĠNE GETĠRĠLMESĠ Yetkili bir merciden verilip. Örn: Kendisi hakkında dedikodu çıkaran bir kimsenin oğluna karĢı suç iĢlenmiĢ ise haksız tahrik söz konusu olmaz. tüzük. emri veren emir vermeye yetkili olmalıdır.K m. emir yerine getirilir.Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalıĢmakta olan kimse. haksız tahrike dayalı olarak ceza indirimi yapılamayacaktır. Suç haksız eyleme tepki olarak işlenmiş olmalı ve haksız eylem ile tepki olarak işlenen suç arasında çok uzun süre geçmemiş olmalıdır. yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Ancak.Hiddet ve elem HAKSIZ BĠR FĠĠLDEN KAYNAKLANMAKTADIR. Çünkü hakaret haksız bir fiildir. ÇÜNKÜ HAKSIZ TAHRĠK BĠR CEZASIZLIK NEDENĠ DEĞĠL SADECE ĠNDĠRĠM NEDENĠDĠR. Haksız olması yeterlidir. 3. Haksız fiilin bizzat suç iĢleyen kimseye yönelik olmasına gerek yoktur. hiyerarĢik yapı dolayısıyla. yönetmelik. 24-2 ) Emir bir TÜRK merciinden verilmelidir. esasen hukuka aykırı olan emri hukuka uygun hâle getirmez. ( T. düzenlediği tutanağı yırtarak ruhsatsız silahı ilgili Ģahsa geri 27 . kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse. üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse. Kolluk görevlileri için tek özel durum: Kolluk görevlilerinin kendilerine verilen emirlerin hukuka uygunluğunu tartıĢamamasıdır. Haksız tahrikin uygulanabilmesi için. Örn: Bir kimsenin kendisine hakaret eden kimseyi darp etmesi halinde haksız tahrik söz konusudur. Ancak. Bu durumda sorumluluk. emri verene aittir. Yerine getirme zorunluluğu. Ancak konusu suç teĢkil eden emir KOLLUK GÖREVLĠSĠ TARAFINDAN DAHĠ YERĠNE GETĠRĠLEMEZ.yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan kimse bu hareketinden dolayı sorumlu olmaz. Haksız fiilin Bir suçun mağduruna yönelik olarak gerçekleĢtirilen dolayısıyla haksız tahrik indirimi uygulanamaz. emrin yerine getirilmesi zorunlu olmalıdır ( bağlayıcı emir olmalıdır ). Emir hukuka aykırı olsa dahi kolluk görevlisi emri yerine getirmek zorundadır. Getirilirse emri veren de suçu suçu iĢleyen de sorumludur. HAKSIZ FĠĠL ĠLE ĠġLENEN SUÇ ARASINDA ORAN ARANMAZ. Konusu suç teĢkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. suç olmasına gerek yoktur. 24-3 ) ANAYASA Madde 137’ye göre “ . bir sorumsuzluk nedeni söz konusudur. ( T. emir kanuna uygun olmalıdır.C. yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Örn: Kendisine hakaret eden bir kimseyi 2 yıl sonra öldüren bir kimsenin haksız tahrik altında suç iĢlediğini söylemek mümkün değildir. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. emri yerine getiren sorumlu olmaz. üstünden aldığı emri.

kanunda hırsızlık fiilinin ancak yararlanma kasdıyla iĢlenebileceği belirtildiği için. taksirle iĢlenmiĢ bir suç söz konusu olur. ) Örn: Annesini öldürmek isterken hata ile 28 . adam öldürme kanunda taksirle iĢlenen bir suç olarak da tanımlandığı için. iĢlediği fiil haksızlık teĢkil etmeyecekti.HATA Fiilin icrası sırasında suçun unsurlarında hataya düĢen kimse cezalandırılmaz. Annesini öldürmek isterken. Örn. cebir. Bu örneklerden hareketle. Tehdit ve Korkutma Hallerinin Kusurluluğu kaldırması için bulunması gereken Ģartlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: Korkutma. Bu nedenle hata hâlinde kasten iĢlenmiĢ bir suçtan söz etmek mümkün değildir. böyle bir olay dolayısıyla ceza sorumluluğu doğmayacaktır. tehdit ile iĢlenen suç arasında ORAN olmalıdır.K m. gece vakti annesi sanarak baĢkasını öldüren kimse hatasından faydalanır. Bu durumlarda taksirli suç hükümleri çerçevesinde failin sorumluluğu tespit edilecektir. HATANIN KUSURLULUGU KALDIRMASI ĠÇĠN ESASLI BĠR HATA OLMASI GEREKĠR. Bir kimsenin tehdit dolayısıyla saldırgandan kaçmak için bir baĢkasının aracını çalması durumunda da o kimseye ceza verilmez. gerçekte bu hareket eden cisim bir insandır ve dolayısıyla. Ancak hata sebebiyle. cebir ve tehdidin ağır ve kesin olması gerekir. Bu nedenle. Örn. Bu gibi hallerde cebir.CEBĠR ġĠDDET KORKUTMA VE TEHDĠT T. Örn: itfaiye görevlisinin bir odaya kapatılarak yangın söndürmesinin engellenmesi ya da yardıma gelen kimselerin yardım etmesine izin verilmemesi. ( Anneyi öldürmek ağırlaĢtırıcı sebep iken fail hata ile normal birini öldürdüğü için annesini öldürmekten ceza almaz. böyle bir olayda fail. Suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren halleri konusunda hataya düĢen kiĢi bu hatasından yararlanır. meydana gelen neticeye iliĢkin olarak gerekli dikkat ve özen gösterilmiĢ olsaydı böyle bir netice ile karĢılaĢılmazdı Ģeklinde bir yargıya ulaĢılabiliyorsa. Yine A kendisine.verip. Ancak. Tehdit in ortaya çıkmasına bilerek sebep olunmamıĢ olmalıdır. 28 e göre: KarĢı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir Ģiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç iĢleyen kimseye ceza verilmez. 4. Cebir. Ģiddet veya tehdidi kullanan kimse fail sayılır. Ģahsı serbest bırakması durumunda emri veren ( emniyet amiri ) de suçu iĢleyen ( polis memuru ) de sorumludur. Yani failin hatası olmasaydı suç gerçekleĢmeyecekti diyebiliyor isek hata esaslıdır. Örn: Kendisinin zannedip bir baĢkasının bisikletini alıp giden kimse bisikletin baĢkasına ait olduğunu bilseydi bisikleti yerinden almayacaktı. Örn: A. suç iĢlemesi amacıyla B yi aç bırakmıĢtır. Buna göre. kaçak inĢaat ruhsatı vermezse B yi öldüreceğini söylemiĢ ise bu durumda tehdit vardır ve faile ceza verilmez. Bu durumda hata esaslıdır ve fail bu yanılması esaslı olduğu için ceza verilmez. av hayvanı zannederek gerçekte bir insana ateĢ edip onun ölümüne neden olan kiĢinin bu hatasında taksiri varsa. bu insan ölür veya yaralanır. Tehditte bulunanın isteklerine boyun eğmeden. KiĢi gece karanlığında vahĢi bir hayvan zannıyla hareketli bir cisme ateĢ eder.C. Ancak bu durumda neticenin taksirle gerçekleĢtirilmesinin kanunda suç olarak tanımlanmıĢ olması gerekir. taksirle adam öldürme suçundan dolayı sorumlu tutulacaktır. Örnek olarak verilen bu olaylarda failin bilgisi gerçeğe uysaydı. Buna karĢılık. TAKSĠRLĠ SUÇTAN SORUMLULUK DEVAM EDER. bu tehditten kurtulma olanağının bulunmaması gerekir. Korkutma. 5. Örn. Olayda korkutma ( açlıktan ölmek korkusu ) söz konusudur. kendisinin sanarak baĢkasının çantasını alan kiĢinin yanılgısında taksirin varlığı kabul edilse bile.

Örn: Gece vakti elindeki silahı önündeki Ģahsa doğrultan bir kimseyi görüp te silah kullanan polis memuru. Örn. Çünkü yarı çıplak dolaĢmanın haksızlık olup olmadığı konusunda yanılgısı vardır.SAĞIR VE DĠLSĠZLĠK Sağır ve dilsiz kimselerin algılama yetenekleri yaĢıtlarına göre daha geç geliĢtiğinden sağır ve dilsizler hakkında indirim öngörülmüĢtür.babasını öldürmüĢ ise gerçekte öldürmek istediği kiĢi babası olmadığı için hatasından faydalanır ve babasını öldürmüĢ gibi değil de normal bir kimseyi öldürmüĢ gibi ceza alır. 12-15 yaĢ. Örn. hiçbir ceza sorumluluğu yoktur. Ev sahibinin. 15-18 yaĢ. Kaçınılmazlık her somut olayda failin durumu da dikkate alınarak belirlenmelidir. eğitim kurumu. ( Aile yanına yerleĢtirme. Örn. iĢledikleri fiilin anlam ve sonuçlarını kavrama ve hareketlerini yönlendirme yetenekleri bulunduğu için ceza sorumlulukları tamdır. Bu durumda olan kimseler hakkında: 15 yaĢını doldurmamıĢ sağır dilsizlerin cezai sorumluluğu yoktur ( 12 yaĢını doldurmamıĢ çocuklar gibi ) 29 . ĠĢlediği fiilin haksızlığı konusunda kaçınılmaz bir hataya düĢen kiĢiye ceza verilmez.C. Bir Alman Antalya da uyuĢturucu içerken yakalansa suç olduğunu bilmiyordum diyemez. ANCAK BU ÇOCUKLAR HAKKINDA GÜVENLĠK TEDBĠRĠ UYGULANABĠLĠR. Ceza Kanunu Bakımından Çocuklar üç gruba ayrılır: 0-12 yaĢ. Bir Avrupalı Antalya da yarı çıplak dolaĢsa müstehcenlik suçundan dolayı ceza verilmez. gerçekte silah doğrultan kimse arkadaĢına Ģaka maksadıyla doğrultmuĢ olsa da somut olayda hukuka uygunluk nedeni bakımından kaçınılmaz bir hataya düĢtüğü için hatasından faydalanacak ve cezalandırılmayacaktır. kendisine doğrultulan silah ses tabancası ( kuru sıkı ) olsa dahi bu kimse meĢru müdafaa konusunda kaçınılmaz bir hataya düĢtüğü için bu hatasında faydalanacak ve cezalandırılmayacaktır. aralarındaki iliĢkinin iyiliğine güvenerek onun olmadığı bir zamanda tamirat için girmesi olayında eylem konut dokunulmazlığını ihlal suçu olsa da hata sebebiyle fail kusurlu kabul edilemez ve cezalandırılamaz. Sadece çocuk olmaları sebebiyle cezaları indirilerek verilir. Sokakta yürüdüğü sırada kendisine silah doğrultan kimseden daha önce davranıp silahını çeken ve sonrasında o kimseyi öldüren fail bakımından.YAġ KÜÇÜKLÜĞÜ Ceza kanunun bakımından 12 yaĢını doldurmamıĢ kimselerin ceza sorumluluğu yoktur. Bu yetenekler yok ise ceza sorumlulukları yoktur. - 7. KANUNU BĠLMEMEK MAZERET SAYILMAZ. Örn. Eğer bu yetenekler var ise cezalandırılırlar ve cezaları indirilir. tedavi vs.K m. 4 ) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamayacağından failin kanunu bilmediğinden bahisle suç iĢlemesi durumunda ceza sorumluluğu tamdır. Bu yaĢtaki kimseler suç iĢleseler dahi cezalandırılamaz. ( T. ) Çocuk: Ceza kanununa göre 18 yaĢını tamamlamamıĢ kimseler çocuk olarak kabul edilmektedir. Ancak bu konudaki hatanın KAÇINILMAZ OLMASI GEREKMEKTEDĠR. yaptıkları hareketin sonucunu kavrayabiliyor ve kendilerini yönlendirme yetenekleri var ise sorumludurlar. 6. Eylemi hayasızca hareketler suçunu oluĢturur fakat hata sebebiyle KUSURLULUĞU ortadan kalkmıĢtır. Hukuka uygunluk nedeni var zannederek suç iĢleyen kiĢi ( hukuka uygunluk nedeninde hata eden ) bu hatasından faydalanır ve hukuka uyguluk nedeni varmıĢ gibi değerlendirilir ve ceza verilmez.

) Kısmi Akıl Hastaları: Sadece hastalıkları ile ilgili durumlarda cezai sorumlulukları yoktur. 2.tedavi kurumundan çıkamazlar. Örn: Zorunluluk halinde dağda mahsur kalan dağcı dağ evinde ısınırken yangın çıkmasına neden olsa ve ev yansa bu durumda mala zarar verme suçu oluĢur mu? OluĢmaz çünkü mala zarar verme suçu taksirle iĢlenemez. .AKIL HASTALIĞI Akıl hastalığının tam ve kısmi akıl hastalığı olarak ayırmak gerekmektedir. Ancak bir Kleptomania hastası bir insanı öldürürse ceza sorumluluğu vardır. Ancak zorla uyuĢturucu ya da alkol verilerek araca bindirilip kaza yapan kimse ise sorumlu değildir. Tam Akıl Hastaları: Hiçbir cezai sorumlulukları yoktur. CEZA SORUMULULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLERDE SINIRIN AġILMASI Ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan nedenlerde sınırın aĢılması halinde iki durum söz konusudur: 1. Çünkü bu kimselerin sürekli bir Ģeyleri alıp götürürler. iĢlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıĢ olan kiĢiye ceza verilmez.18-21 YaĢ arasındaki sağır dilsizler hakkında 15-18 yaĢ arasındaki çocuklara iliĢkin hükümler ve indirimler uygulanır. Örn: Alkol alıp trafiğe çıkan ve alkollü olarak kaza yapan kimse kusuru oranında sorumludur. CEZADAN HĠÇ BĠR ĠNDĠRĠM YAPILMAZ.15-18 YaĢ arasındaki sağır dilsizler hakkında 12-15 yaĢ arasındaki çocuklar iliĢkin hükümler ve indirimler uygulanır. 8. Kleptomania hastası kimse hırsızlıktan dolayı sorumlu olamaz. BUNLARIN CEZAĠ SORUMLULUKLARI TAMDIR.Sınırın Taksirle AĢılması: Sınır taksirle aĢılmıĢ ise eylem ceza kanununda taksirli iken de cezalandırılıyorsa ceza verilir. Örn: Zorunluluk halinde dağda mahsur kalan kiĢi dağ evine sığınmıĢ ve sonrada evi kullanılmaz hale getirmiĢ ise mala zarar verme suçundan sorumludur. Bu sınıfta bulunanlara sadece CEZA ĠNDĠRĠMĠ VARDIR. “ Örn: Zorla alkol ya da uyuĢturucu verilerek irade yeteneği zayıflamıĢ kiĢinin suç iĢlemesi halinde bu kimseye ceza verilmez.GEÇĠCĠ NEDENLER.K m. ALKOL VE UYUġTURUCU ETKĠSĠNDE OLMA T. Örn. 30 . 9. ĠRADĠ OLARAK ALKOL YA DA UYUġTURUCU ALINMIġ VE BU ETKĠ ĠLE SUÇ ĠġLENMĠġ ĠSE BU DURUMDA FAĠLĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU TAMDIR.Sınırın Kasten AĢılması: Sınır kasten aĢılmıĢ ise iĢlenen fiilden dolayı sorumluluk vardır. GÜVENĠLK TEDBĠRĠ UYGULANIR ( Sağlık Kurumuna Tedavi Amacıyla yerleĢtirilir ve iyileĢmedikçe – toplum için tehlike oluĢturmayacak hale geldiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilmedikçe. Örn. 34 e göre: “ Geçici bir nedenle ya da irade dıĢı alınan alkol veya uyuĢturucu madde etkisiyle.C. 21 yaĢını tamamlamıĢ SAĞIR VE DĠLSĠZLER HAKKINDA ĠNDĠRĠM YOKTUR. Uyurgezer bir annenin gece çocuğunu ezmesi ya da eteĢli hastalık sırasında kiĢinin yanındakine hakeret etmesi veya epilepsi (sara) hastası birinin kriz geçirirken bir baĢkasına zarar vermesi gibi. Ceza verilmez.

yabancı ülkede Türk vatandaĢına karĢı suç iĢleyen bir yabancı failin yargılanması için Türkiye de bulunması gibi. Örn. TeĢebbüs halinde verilecek cezanın tehlikenin ağırlığı ve meydana gelen zarar göz önüne alınarak belirleneceği madde düzenlenmektedir. Milletvekillerinin meclis çalıĢmalar sırasındaki.C.YokuĢ aĢağı giderken freni patlayan aracının aĢağıdaki Pazar yerine girmemesi için yolu kenarına çıkan ve duvara çarpan bu arada da duvarın yanında duran bir kiĢinin ölümüne neden olan kimse zorunluluk halinde sınırı aĢmıĢtır. Örneğin. örgüt kapsamında suç iĢlemeden piĢmanlık göstererek teslim olan örgüt üyesine örgüt üyeliği suçundan ceza verilmez.Cezayı Kaldıran ya da Azaltan Etkin PiĢmanlık: Suç tamamlandıktan sonra piĢmanlık gösteren fail için bazı suç tiplerinde cezayı kaldıran ya da azaltan haller öngörülmüĢtür. Eylem suçtur fakat kiĢisel özel bir nedenden dolayı milletvekili cezalandırılamamaktadır. Yalan tanıklık suçunda. TeĢebbüs halinde suçun iĢlenmiĢ halinden daha az bir ceza verilmektedir. Örn. eĢ veya kardeĢinin soruĢturma ve kovuĢturmaya uğramasına neden olabilecek bir hususla ilgili olarak yalan tanıklıkta bulunması durumunda ceza indirilebileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir de. Örn. 2. 3. Örneğin zimmet suçunun söz konusu olabilmesi için failin mutlaka Kamu görevlisi olması gerekmektedir. Bu yabancının eylemi suç olsa dahi Türkiye de değil ise yargılama yapılamaz. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN DĠĞER NEDENLERDE UYGULANMAZ. Bunlar: 1. altsoy. gizleme veya değiĢtirme suçundan dolayı cezalandırılamaz.K madde 35 te: “ KiĢi iĢlemeye kast ettiği bir suçu elveriĢli hareketlerle doğrudan doğruya icraya baĢlayıpta elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teĢebbüsten dolayı sorumludur” denilmektedir. Örn. kiĢinin üstsoy. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ BĠÇĠMLERĠ TEġEBBÜS TeĢebbüs T. Örn. maddede. TCK 221. Bir kimse kendi iĢlediği veya iĢleniĢine iĢtirak ettiği suçla ilgili olarak suç delillerini yok etem. 31 . oy ve düĢünce açıklamaları suç olsa dahi kiĢisel bir cezasızlık nedeni olduğu için cezalandırılamaz. Ancak bu unsurlardan farklı olarak suç iĢleyen failin cezalandırılabilmesi için bir takım gerekliliklere ihtiyaç vardır ki bunlara Suçun Unsurları DıĢında Kalan Unsurlar adı verilir. Neticede ölüm meydana geldiği için taksirle öldürme de suç olarak düzenlenmiĢtir. soruĢturma baĢlamadan önce mağdura zararı dokunmaksızın güvenli bir Ģekilde serbest bırakırsa cezasının 2/3 e kadarı indirilir. TCK 110. Örn. Failin sorumluluğu taksirle bir insanın öldürülmesidir. ( KiĢisel cezasızlık hali ) 4. anne baba veya kardeĢlerin birbirlerinin eĢyalarını almaları durumunda hırsızlık suçu oluĢur fakat faile ceza verilmez. SUÇUN UNSURLARI DIġINDA KALAN HUSUSLAR Tipiklik.Cezalandırılabilme KoĢulları: Bu Ģartlar da ön Ģartlar gibi suçun unsurlarından önce bulunması gereken hususlardır. söz. madde hükmüne göre.Ön Ģartlar: Bir davranıĢın suç olabilmesi için o davranıĢta bulunması gereken ilk husus ön Ģarttır. Etkin piĢmanlık halinde failin ceza sorumluluğu kalkacak ya da azalacaktır. Bu halde sınırı aĢmasında taksir söz konusudur.ġahsi Cezasızlık Sebepleri: Aynı konutta beraber yaĢayan eĢ. kiĢi hürriyetinden yoksun kılma suçunu iĢleyen fail. Manevi unsurlar ve hukuka aykırılık unsurlarını taĢımayan bir eylem suç olarak tanımlanamaz. Hileli iflas veya taksirli iflastan dolayı cezalandırılabilmesi için iflasa karar verilmiĢ olması gerekir. KORKU HEYECAN VE PANĠK HALĠ SADECE MEġRU MÜDAFAA ĠÇĠN SÖZ KONUSUDUR. Maddi unsurlar.

A. Örn: Ahmet öldürmek maksadı ile Cemil e ateĢ etmiĢ fakat kurĢun Cemil e isabet etmemiĢtir. 310. Örn. B ye karĢı hakaret içeren bir mektup yazmıĢ ve fakat mektup henüz B nin eline geçmeden mektubu geri almıĢtır.Failin gerçekleĢtirmek istediği netice ELDE OLMAYAN SEBEPLERLE gerçekleĢmemiĢ olacak. TEġEBBÜS ANCAK HAREKET VE NETĠCENĠN AYRILABĠLDĠĞĠ SUÇLARDA SÖZ KONUSU OLABĠLĠR ( MESAFE SUÇLARI ). Bu sebeple kasten yaralama suçuna teĢebbüs mümkündür.C. Hakaret suçunda hareket ve netice aynı anda meydana gelir bu sebeple hakarete teĢebbüs mümkün değildir. 310 ) ve Anayasayı cebir ve Ģiddet ile ihlal suçu ( m. Örn: Fail X öldürmek maksadı ile Y ye ateĢ etmiĢ ve onu yaralamıĢtır. Devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine iĢlenen suçlara ( m. 309 ) . Bu durumda da ölüm Ahmet in elinde olmayan sebeplerle ( Ġsabet etmeme ) meydana gelmemiĢtir. ÖRN: Hakaret ani bir suçtur. BU DURUMLAR TEġEBBÜSÜN ĠSTĠSNASIDIR. Bu durumda gönüllü vazgeçme yoktur. EKSĠK. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME: Fail icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya sonucun gerçekleĢmesini önlemesidir. Gönüllü vazgeçme genel bir düzenlemedir. Yine dıĢ dünyada görülebilen bir hareketin olmadığı ĠHMALĠ SUÇLARDA TEġEBBÜS OLMAZ. CumhurbaĢkanına suikast ( m. X in eylemi kasten öldürmeye teĢebbüs suçunu oluĢturur. SUÇ TAMAMLANDIKTAN SONRA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. Gönüllü vazgeçme suçun icra hareketleri aĢamasında olabileceği gibi icra hareketlerinin tamamlanmasından sonra da mümkündür. Çünkü suç tamamlanmıĢtır. Gönüllü vazgeçme. . Yaralanan Y kaldırıldığı hastanede ameliyata alınarak kurtarılmıĢtır. Bu tür suçlara KALKIġMA TĠPĠ SUÇLAR DENĠR. KANUNDA BAZI SUÇ TĠPLERĠ TEġEBBÜS AġAMASINDA KALSA DAHĠ TAMAMLANMIġ GĠBĠ CEZALANDIRILMAKTADIR.Ġcra hareketleri ELVERĠġLĠ ARAÇLARLA doğrudan doğruya baĢlamıĢ olacak. BU SUÇLAR T. Bütün suçlar bakımından mümkün olabilir ( mesafe suçları ). 302 )teĢebbüs dahi olsa tamamlanmıĢ gibi cezalandırılır. TeĢebbüs icra hareketlerinin tamamlanması evresinden sonra ortaya çıkmaktadır. ANĠ SUÇLARDA TEġEBBÜS MÜMKÜN DEĞĠLDĠR.TAM TEġEBBÜS Ģeklinde bir ayrım yoktur. Bu durumda X öldürmek kastı ile ateĢ etmiĢ fakat ölüm ELĠNDE OLMAYAN SEBEPLERLE ( Zamanında tıbbi müdahale ) meydana gelmemiĢtir. ( Fail netice için her Ģeyi yapmıĢ olacak fakat netice baĢka bir sebepten ötürü meydana gelmemiĢ olacak ) 5237 Sayılı Kanunda tek bir TEġEBBÜS vardır. Bu olayda fail kendi hareketi ile sonucun gerçekleĢmesine engel olduğu için gönüllü vazgeçme vardır. Ahmet in eylemi kasten öldürmeye teĢebbüs suçunu oluĢturur.K M. Suç tamamlandıktan sonra ETKĠN PĠġMANLIK SÖZ KONUSU OLUR: Örn: Hırsız A çaldığı eĢyaları ertesi gün haline üzüldüğü ev sahibine geri vermiĢtir.TeĢebbüs olabilmesi için GEREKLĠ OLAN ġARTLAR: Kasten iĢlenebilen bir suç olmalı ( Taksirle ĠĢlenen Suçlara TeĢebbüs Mümkün Değil ) . cezayı kaldıran KĠġĠSEL BĠR NEDENDĠR. Örn: Kasten yaralama suçu hareket ve neticenin ayrılabildiği bir suçtur. Suç fikrinin ortaya çıkması→Hazırlık Hareketleri→Ġcra Hareketlerinin BaĢlaması→Ġcra Hareketlerinin Tamamlanması →Neticenin Meydana Gelmesi evrelerinde oluĢmaktadır. 32 . Failde suç iĢleme fikrinin oluĢması ile birlikte suçun evreleri baĢlamıĢ olacaktır.

m. H nin eylemi hırsızlık suçuna teĢebbüstür. 93. Bu durumda gönüllü vazgeçme yoktur. zengin bir iĢadamı olan Hulusi nin evini soymak için malikanesinin önüne gitmiĢ ve fakat tam eve girecek iken evin önünde polis otosu görmüĢtür. B ise “ Fakir de olsa herkesin evinde çalınacak bir Ģey vardır ” diyerek eyleme devam etmiĢtir. 110. Eğer Ev sahibi uyandığı için hırsızlık suçu iĢlenememiĢ ise B. Örn: Öldürmek için ruhsatsız silah temin etmiĢse ya da hasmının evine girmiĢse bu durumlarda gönüllü vazgeçme halinde öldürme ve hırsızlık suçlarından ceza verilmez fakat ruhsatsız silah taĢıma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilir. Etkin piĢmanlık GENEL BĠR NEDEN DEĞĠLDĠR.ayrıca. Karısını öldürmek isteyen kocanın. Çünkü gönüllü bir vazgeçme yoktur. O günün hırsızlık yapmak için iyi bir gün olmadığını ve eğer hırsızlık yapar ise polisin kendisini rahatça yakalayacağını düĢünerek hırsızlık yapmaktan vazgeçmiĢtir.Örn: A hasmı C yi öldürmek için evinin önünde pusu kurmuĢ ve geldiği saati kollamaya baĢlamıĢtır. ĠġTĠRAK HALĠNDE GÖNÜLLÜ VAZGEÇME Birden fazla kimsenin bir suçu iĢlemek için bir araya geldiği bir durumda bunlardan birisinin gönüllü vazgeçmesi halinde de gönüllü vazgeçen faile ceza verilmez. Örn: Hırsız H. 221) 33 . karısının yiyeceğine zehir karıĢtırdıktan sonra henüz ölüm meydana gelmeden bir panzehir ile ölümün gerçekleĢmesine engel olması. Çünkü hiçbir engel neden yok iken Ġcra HAREKETLERĠNE BAġLAMAMIġ VE ATEġ ETMEMĠġTĠR. Ancak gönüllü vazgeçtiği ana kadarki eylemleri suç oluĢturuyorsa sadece o suçtan ceza verilir. C evinin önüne geldiğinde A silahını çekmiĢ ve bu arada C nin kızının babasına doğru koĢtuğunu görmüĢ ve bu duruma üzülerek öldürmekten vazgeçmiĢtir. m. Masum un çok fakir birisi olduğunu gören A suç iĢlemekten vazgeçmiĢ ve geri dönmüĢtür. 274. Örn: A ile B hırsızlık yapmak için Masum un evine girmiĢtir. Örn. m. ETKĠN PĠġMANLIK Suçun bütün unsurları ile tamamlandıktan sonra failin suç yolunda ilerlemekten dönmesine etkin piĢmanlık denir. özgür irade ile suç iĢlemekten vazgeçmektir. Etkin piĢmanlık yalnızca suç tamamlandıktan sonra belli suçlar bağlamında cezayı kaldıran ya da azaltan KĠġĠSEL BĠR NEDENDĠR. Örn. Öldürmek için zehir vermiĢ fakat ölüm meydana gelmeden ( netice meydana gelmeden ) panzehir ile mağdurun ölümüne engel olmak durumunda o ana kadar ki eylem kasten öldürmeye teĢebbüstür ve fail öldürmeye teĢebbüsten sorumludur. Öldürmek için ayağına taĢ bağlayıp denize attığı kiĢiyi henüz ölmeden denizden çıkarmak gönüllü vazgeçmedir. 316-2. Gönüllü vazgeçme halinde faile iĢlemek istediği suçtan dolayı ceza verilmez. hırsızlığa teĢebbüsten sorumludur çünkü gönüllü vazgeçmesi yoktur. Bu durumda A gönüllü vazgeçmiĢtir. Örn. Türk Ceza Kanununda etkin piĢmanlık ilgili genel bir hükümle değil ilgili olduğu suç tiplerinde özel olarak. 168. Bu olayda: A gönüllü vazgeçmeden faydalanır ve sadece o ana kadarki eylemi bir suç teĢkil ediyorsa o suçtan cezalandırılır. Her suç bakımından uygulanmaz. m. Gönüllü vazgeçme.belirtilmiĢtir. ( m. m. Suç gönüllü vazgeçenin gösterdiği bütün gayrete rağmen iĢlenmiĢ olursa veya gönüllü vazgeçenin gayretinin dıĢında baĢka bir nedenden dolayı iĢlenememiĢ olsa bile gönüllü vazgeçene CEZA VERĠLMEZ.

ĠġTĠRAK Ceza kanununda belirtilen bir suçun birden fazla fail tarafından iĢlenmesi halinde çok failli suç. V bir gün sonra durumun arkadaĢları tarafından öğrenilmesi üzerine kapatıldığı odadan kurtarılmıĢtır. 34 .Mütemadi Suç ( Kesintisiz. Ancak ölüm sonrası yapılan otopsi de B nin bir gün önce gece kalp krizinden ölmüĢ olduğu ve A nın eylemi sırasında zaten ölü olduğu tespit edilmiĢtir. ĠġLENEMEZ SUÇA TEġEBBÜS Fail tarafından gerçekleĢtirilmek istendiği halde suçun maddi konusunun bulunmaması ya da kullanılan aracın elveriĢsizliği nedeniyle iĢlenmesi mümkün olmayan suçlara ĠġLENEMEZ SUÇ adı verilir. bu durumda teĢebbüs değil tamamlanmıĢ suç vardır. Örn: A zorla senet imzalatmak için V yi yakalamıĢ ve zorla bir odaya kapatmıĢtır. Ġkinci gün yine aynı dükkandan dünden kalan 2 çamaĢır makinesini daha almak için gelmiĢ fakat bu makineleri çalarken yakalanmıĢtır. SÖZDE SUÇ Failin gerçekleĢtirmeyi düĢündüğü ya da gerçekleĢtirdiği eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığı durumlarda sözde ( mefruz ) suç vardır.Zincirleme suçlarda ilk suçu iĢleyen failin ikinci suç iĢlerken yakalanması durumunda: tamamlamıĢ olduğu ilk suçtan dolayı ceza alır. Örn: Kavga suçu en az iki fail tarafından gerçekleĢtirilebilen suç iken. bir rüĢvet alan ve bir de rüĢvet veren kimsenin varlığını zorunlu kılan suç olduğu için çok failli bir suç tipidir.Sürekli Suç ): Bu suçlarda kesinti devam ederken fail yakalanmıĢ ise teĢebbüs değil tamamlanmıĢ suç söz konusu olur. Bu suç özgürlük kısıtlanması yapıldığı ilk anda gerçekleĢmektedir. Fail suç iĢlediğini düĢünmektedir oysa ortada bir suç yoktur. hırsızlık suçu tek failli bir suçtur. Örn: K. ĠĢlenemez suçtan dolayı faile CEZA VERĠLMEZ. Örn: A bir beyaz eĢya dükkanından ilk gün 5 adet çamaĢır makinası çalmıĢtır. Ses tabancası öldürme suçu için elveriĢsizdir ancak tehdit veya gasp suçu için elveriĢli araçtır. TeĢebbüs yoktur. Örn: A cep telefonundan beĢ tane telefon çalmak isterken 2 tane çalmıĢ ise bu durumda teĢebbüs değil tamamlanmıĢ hırsızlık suçu vardır.Örn: A. Bu durumda A ya ceza verilemez. Örn: Evlilik dıĢı birlikteliklerde kiĢi zina suçu iĢlediğini düĢünmekte ise de zina yasada suç olarak tanımlanmadığı için bu durumda söz de suç vardır. Bu durumda iĢlenmiĢ bir kiĢi hürriyetinden yoksun kılma suçu vardır. 3. TEġEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR 1. Aracın elveriĢli olup olmadığı iĢlenmek istenen suç bakımından değerlendirilmelidir. Çünkü suç konusu imkansızdır. Ertesi gün bahçede yüz üstü yattığı bir sırada ona karĢı iki el ateĢ etmiĢtir. Örn: A komĢusu B ile bir gün önce tartıĢmıĢ ve onu öldürmek istemektedir. Bu durumda teĢebbüsten değil tamamlamıĢ olduğu ilk suçtan dolayı ceza verilir verilir ve zincirleme suç hükümleri uygulanır. Örn: RüĢvet suçu. Örn: Su tabancası ile bir kimsenin öldürülmesi mümkün olmadığından ( ARACIN MUTLAK ELVERĠġSĠZLĠĞĠ ) su tabancası ile öldürme veya öldürmeye teĢebbüs suçları iĢlenemez. B yi kaçırmıĢ ve fakat mağdura bir zarar vermeden güvenli bir yerde serbest bırakmıĢtır. ÖlmüĢ bir kimse ikinci kez öldürülemez. gece vakti M nin evine girerek 100 TL sini çalmıĢ ancak ertesi gün M nin çok fakir olduğunu öğrenip parasını geri iade etmiĢtir. yalnızca bir kimsenin suç iĢlemesi halinde ise tek failli suç söz konusu olur. Etkin piĢmanlık söz konusudur. 2.Fail daha fazlasını isterken azını almıĢ ise.

Failleri iĢlenen suça katkı sağlamalıdır. ĠĢtirak CEZA SORUMLULUĞUNU GENĠġLETEN BĠR KURUMDUR. ĠĢtirak TEK FAĠLLĠ BĠR SUÇUN BĠRDEN FAZLA KĠMSE TARAFINDAN ĠġLENMESĠDĠR. TEġEBBÜS AġAMASINDA KALMIġ SUÇLARA DA ĠġTĠRAK MÜMKÜNDÜR.ĠĢtirak yalnızca AKTĠF hareketlerle değil ĠHMALĠ HAREKETLERLE DE olabilir. ĠġLENMĠġ ( TAMAMLANMIġ SUÇA. . fail olarak sorumlu tutulur. 1.K ya göre ĠĢtirak: “ Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleĢtiren kiĢilerden her biri.Birden çok fail olmalı. Çünkü faillerin suç iĢlemek konusunda ortak bir amacı yoktur. ĠĢtirak FAĠLLĠK (BERABER ĠġLEYEN-MÜġTEREK FAĠLLĠK).C. Örn: ARALARINDA ĠġTĠRAK ĠRADESĠ bulanan BeĢ kiĢi bir mağdura karĢı Silah ile ateĢ etse ve mağdur bu hareketler neticesinde ölmüĢ olsa. Bu durumda her bir fail suç konusu üzerinde ORTAK HAKĠMĠYET KURMAKTADIR.T. Ancak bu yardım suç iĢlemeden önce VAAT EDĠLMĠġ ĠSE ve bu suretle failin suç kararını kuvvetlendirmiĢ ise bu durumda ĠġTĠRAK SÖZ KONUSU OLUR. ĠĢtirak ġARTLARI: .NETĠCE SONA ERMĠġ SUÇA ) ĠġTĠRAK MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. ( örn: Fail A mağduru yaralıyorken oradan geçmekte olan A nın arkadaĢı B mağdurun kollarını tutmak suretiyle A ya yardım etmesi suç iĢlendiği sırada söz konusu olan bir iĢtirak halidir.Failler birbirinden habersiz hareket ediyorsa ĠġTĠRAKTEN SÖZ KONUSU OLMAZ. Çünkü suç iĢlenmiĢtir. . ( Örn. Bu eylem suç konusu üzerinde fiili hakimiyet sağlanmadığı için iĢtirak sayılamaz. Örn: Hırsızlık yapmıĢ olan A nın çaldığı eĢyayı saklayan B nin eylemi hırsızlık suçuna iĢtirak olmayıp suç eĢyasını saklamak suçudur. ) . üzerindeki AZMETTĠRME. ) . ĠĢtirak yalnızca tamamlanmıĢ suçlarda söz konusu olmaz. ” Bir suçu beraber iĢleyen kimselerden her biri asli maddi faildir.Suça katılma SUÇTAN ÖNCE OLABĠLECEĞĠ GĠBĠ SUÇ ĠġLENDĠĞĠ SIRADA DA OLABĠLĠR. Suç konusu üzerinde bir fiil hakimiyeti bulunmalıdır. Örn: Bir öldürme suçuna gülümseyerek bakan kimsenin eylemi iĢtirak değildir.Suçun icrasına baĢlanmalı ( ASĠL FAĠL EN AZINDAN SUÇUN ĠCRA HAREKETLERĠNE BAġLAMIġ OLMALI ) ve bütün ortaklar bakımından iĢlenmesi konusunda anlaĢılan suç aynı olmalı. . Örn: Ġki kiĢinin bir baĢkasını tutarak kasten yaralama suçunu iĢlemesi.MÜġTEREK FAĠL ) olarak sorumludur. Bu kimseler BERABER ĠġLEYEN ( ĠġTĠRAK ) kimselerdir. SUÇA ĠġTĠRAK TÜRLERĠ Suça iĢtirak türleri faillerin eylemin iĢleniĢinde suç konusu EGEMENLĠKLERĠ ( HÂKĠMĠYETLERĠ ) göz önüne alınarak belirlenmektedir. YARDIM ETME olmak üzere üç tür söz konusudur.ĠĢtirak eden kimsenin Suç iĢleyeceğini bilerek ve isteyerek katılmıĢ olması. 35 .BĠRLĠKTE FAĠLLĠK ( MÜġTEREK FAĠLLĠK ) Suçun kanuni tanımında öngörülen hareketlerin birden fazla kiĢi tarafından gerçekleĢtirilmesi durumunda her bir kimse FAĠL ( BĠRLĠKTE FAĠL. Suç sonrası yapılan araĢtırmada öldürücü darbenin kimin silahından çıkan mermiden dolayı olduğu ortaya çıkmasa ve hatta bazı faillerin mağdura isabet dahi ettirememiĢ olması halinde failler SUÇ KONUSU ÜZERĠNDE ORTAK HAKĠMĠYETE SAHĠP OLDUKLARI ĠÇĠN HER BĠR FAĠL TAMAMLANMIġ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLUDUR. . Örn: B ye birbirinden habersiz olarak zehir veren A ve C arasında iĢtirakten söz edilemez. Suç iĢlemeden önce ya da suç ĠġLENDĠĞĠ SIRADA SUÇ KONUSUNDA ANLAġMA OLMALIDIR. ĠĢlenmiĢ suça iĢtirak mümkün değildir. Hırsızla anlaĢan güvenlik görevlisinin gece kasaları kilitlememesi suretiyle iĢtirak etmesi ise ihmali bir harekettir.

Örn: Notere. bu taĢınmazın baĢkasına satıĢının gerçekleĢtirilmesi durumunda. Eğer her bir fail öldürecek kadar zehir vermiĢ ise artık her iki fail de kasten öldürmeden dolayı sorumludur. ( ĠĢtirakte Bağlılık Kuralı ) Örn. Bu durumda da dolaylı faillik söz konusudur. suç iĢleme kabiliyeti olmayan çocuk ) ARAÇ OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA DOLAYIL FAĠLE VERĠLECEK CEZA 1/3 ten YARIYA KADAR ARTIRILIR. kamu görevlisinin iĢkençe fiiline iĢtirak eden kimseler kamu görevlisi olmasalar da kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar. ÖZGÜ SUÇ: Bazı suçların ancak belirli bir niteliğe sahip kimseler tarafından iĢlenmesinin öngörüldüğü suçlara özgü suç adı verilir. resmi belgede sahtecilik yapılmıĢtır. Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde.DOLAYLI FAĠLLĠK Suçun iĢlenmesinde bir baĢkasının araç olarak kullanılması durumuna DOLAYLI FAĠLLĠK adı verilir. Örn: Akıl hastasına birisini öldürmesini öğreten bir kimse akıl hastası öldürme suçu iĢlediği zaman öldürmeyi öğreten kimse DOLAYLI FAĠL olarak sorumludur. Bir baĢkasını araç olarak kullanan kimse FAĠL OLARAK SORUMLUDUR VE SUÇU KENDĠSĠ ĠġLEMĠġ GĠBĠ CEZA ALIR. ANCAK ĠġTĠRAK EDEN KĠMSELER AZMETTĠREN YA DA YARDIM EDEN SIFATIYLA SORUMLUDUR. 3. Sadece ĠġKENCE SUÇUNDA. ÖZGÜ SUÇLARA ĠġTĠRAK MÜMKÜNDÜR. suretiyle cezanın . yanılgıya düĢerek sahte vekaletname düzenletilmesi sahte vekaletnameyi bilmeden düzenleyen noter değil.AZMETTĠRME Hiçbir suç iĢleme kararı olmayan bir kiĢiye suç iĢlettirilmesine azmettirme adı verilir. kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası yerine yirmi 36 . Örn: A hasmını öldürmek için çok miktarda para vererek B ile hasmı H yi öldürmesi konusunda anlaĢmıĢsa A azmettirendir. azmettirme artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy iliĢkisinin varlığı aranmaz. iĢlenen suçun cezası ile Üstsoy ve altsoy iliĢkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde. düzenlettiren kimse BELGEDE SAHTECĠLĠK SUÇU sebebiyle DOLAYLI FAĠL durumundadır.Azmettirenin belli olmaması hâlinde. Bu durumda Hem A hem de B kasten öldürme suçundan dolayı sorumludur. Bir memurun kendisine teslim edilmiĢ olan parayı zimmetine geçirmesine iĢtirak eden kimse (parayı onun adına banka hesabında tutan) yardım eden veya azmettiren sıfatıyla sorumlu olur. Örn: Zimmet ya da görevi kötüye kullanma suçunu iĢleyen kimse ancak KAMU GÖREVLĠSĠ olabilir. A ve B mağdur M ye karĢı aynı anda fakat birbirlerinden habersiz bir Ģekilde Öldürmeyecek kadar zehir vermeleri ve fakat iki zehir birleĢerek ÖLÜMÜ MEYDANA GETĠRMĠġ ĠSE bu durumda failler arasında iĢtirak iradesi söz konusu olmadığı için iki fail de ÖLDÜRMEYE TEġEBBÜSTEN SORUMLUDUR. Suçun iĢlenmesinde KUSUR YETENEĞĠ OLMAYAN KĠġĠLERĠN ( akıl hastası.Failler arasında iĢtirak iradesi olmasaydı. 2. azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. BaĢkasını cezalandırılır. suç iĢlemeye azmettiren kiĢi. Dolaylı faillikte araç olarak kullanılan kimse CEZALANDIRILMAZ. Örn: Tapu memuruna kendin taĢınmak maliki olarak göstererek.

Fail çoğu yerine azını iĢlemiĢ ise azmettiren ortaya çıkan suçtan dolayı sorumlu olur. Bu yardımlar OLMAKSIZIN SUÇ ĠġLENEMEYECEK ĠDĠYSE O ZAMAN YARDIM ETME DEĞĠL BERABER ĠġLEME. Yardım eden kiĢiye iĢlenen suçun cezası yarı oranında verilir. Örn: Hırsızlık suçu konusunda anlaĢılmıĢ iken azmettirilen fail cinsel saldırı suçu iĢlemiĢ ise azmettiren bu suçtan sorumlu olmaz. Yol Göstermek: Suç iĢlemesinden önce suçun nasıl iĢleneceği konusunda öneride bulunmak. Manevi Yardımlar: TeĢvik. Yardım olmazsa olmaz ise beraber iĢleyen durumu söz konusu olur.yıldan yirmi beĢ yıla kadar.YARDIM ETME Suç iĢleme kararı vermiĢ bir kiĢiye yasada sayılan kolaylıkların sağlanması suretiyle suç katılmıĢ olan kimseye yardım eden adı verilir. Azmettirilen suçu azmettiren adına iĢlediğini bilir. suçtan baĢka bir suç iĢlerse AZMETTĠREN Azmettirilen azmettirildiği SORUMLU MUDUR ? - Azmettirilen kimse azmettiren ile anlaĢtığı suçtan BAġKA ( Hukuksal Niteliği Farklı ) BĠR SUÇ ĠġLEMĠġ ise bu durumda azmettiren sorumlu olmaz. C nin öldürülmesi için A tarafından azmettirilmiĢtir. Suç iĢleyen kimseye maddi yardım ( yemek götürmek. Fail teĢebbüs aĢamasında kalmıĢ ise Azmettiren de teĢebbüsten sorumlu olur. Yaparsan iyi olur. Örn: Gözcünün gözcülüğü olmadan suç iĢlenemeyecek idiyse yardım etmekten değil BERABER ĠġLEMEKTEN sorumlu olur. Ancak dolaylı faillikte suç iĢleyen kimse cezalandırılmaz. müebbet hapis cezası yerine on beĢ yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Suç Kararını Kuvvetlendirme. Örn. Fail suç iĢlerken suç konusunda bir sapma yapmıĢ ise azmettiren bu sapmadan dolayı da sorumludur.MÜġTEREK FAĠLLĠK SÖZ KONUSU OLUR. Eve Ģuradan gir. Suç iĢlemeyi düĢünen ancak henüz kesin karar vermemiĢ bulunan kiĢinin kararını vermesini sağlamak. Sana iki günde pasaport alır yurt dıĢına kaçırırım. Yardımda Bulunacağını Vaat: Suç iĢlemeden önce faile suç iĢlediğinden yardım edeceğini söylemektir. ġuradan bıçaklarsan bir daha iflah olmaz. Suç iĢleme kararını vermiĢ bir kiĢiyi icraya geçmeye yöneltmek halidir. 37 . Azmettiren ile DOLAYLI FAĠL arasındaki FARK: Azmettirmede azmettiren kimsenin yanında suç iĢleyen kimse de cezalandırılır. yer temin etmek vs. Bu durumda fail B suç iĢlerken C yerine D yi öldürmüĢ ise bu durumda D nin öldürülmesinden dolayı Azmettiren sorumlu olur. YARDIM ETME HALLERĠ SADECE KANUNDA SAYILAN HALLER ĠÇĠN SÖZ KONUSU OLABĠLĠR. üçte bir oranında indirim yapılabilir. Fail B. Örn: Gün bu gündür bas tetiğe ya da sen onu Ģimdi vurmazsan o seni sonra vurur demek. ġurasına vur. ġu yoldan geçerken sıkıĢtır orda kimse olmaz yakalanmazsın demek gibi. Maddi Yardımlar: Araç sağlamak ( suç aleti sağlamak ) . dolaylı faillikte suç iĢleyen kimse suç iĢlediğinin farkında değildir. iyi yapıyorsun yap devam et demek. Örn. Yakalanırsan mahpusta ben sana bakarım. Azmettirmede fail özgür iradesi ile hareket ediyorken. Diğer hâllerde verilecek cezada. Oysa dolaylı faillikte fail suçta kullanıldığını bilmez. Örn. - - 4. Örn.). Yardımda bulunma Maddi ve manevi olabilir.

ĠġTĠRAKTE BAĞLILIK KURALI Suça iĢtirak için kasten ve hukuka aykırı iĢlenmiĢ bir fiilin varlığı yeterlidir. C öldürmekten dolayı sorumlu değildir. C hırsızlık için D nin evine girmiĢ ise fakat içeride B D yi öldürmüĢ ise A. Bu haller sınırlayıcı bir biçimde sayılmıĢtır. ancak özel faillik niteliğini taĢıyan kiĢi fail olabilir. ) Henüz 11 yaĢında olan A ile 19 yaĢında olan B. C yi öldürmek konusunda anlaĢmıĢlar ve öldürmüĢler ise A kiĢisel cezasızlık nedeniyle ceza almazken B bundan etkilenmeyecek ve ceza alacaktır. Örn: A. Ancak Bu suçların iĢleniĢine iĢtirak eden diğer kiĢiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. Özgü suçlarda. Bu suçlara iĢtirak mümkündür. B. 38 . ( A aynı konutta oturduğu babasının cebinden para çalmak konusunda B ve C ile anlaĢmıĢ ise A kiĢisel cezasızlık nedeniyle ceza almazken B ve C ceza alır. gazeteci B ile B nin gazete KöĢesinde ĠġADAMI C ye hakaret etmesi konusunda anlaĢmıĢ fakat Gazeteci B hakaret fiili ile birlikte ĠFTĠRA da ederse A iftira suçundan dolayı sorumlu olmaz. Suça iĢtirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için iĢlenmesi konusunda anlaĢılan ilgili suçun en azından teĢebbüs aĢamasına varmıĢ olması gerekir. Örn: A. diğerinin cezalandırılmasını önleyen kiĢisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır. ĠġTARAKTE SUÇ ORTAKLARININ KARARLAġTIRILAN SUÇTAN BAġKA BĠR SUÇU ĠġLEMESĠ Ortaklardan birisi iĢtirak anlaĢması dıĢındaki bir suç iĢlerlerse sadece bu farklı suçu iĢleyen fail sorumlu olur.Bu sayılanlardan baĢka YARDIM BĠÇĠMĠ YOKTUR. Suçun iĢleniĢine iĢtirak eden her kiĢi.

GÜN ESASINA GÖRE ADLĠ PARA CEZASI-: ( Kanunda aksi belirtilmedikçe 5 günden az 730 günden fazla olmayan ve failin ekonomik durumuna göre bir gün için 20-100 TL nin devlet hazinesine ödenmesidir. Ancak bu çevirme Hakimin TAKDĠRĠNE BAĞLIDIR. hapis cezası ile birlikte adli para cezası öngörülebileceği gibi sadece adli para cezası da tek baĢına öngörülebilir. HAPĠS CEZALARI Türk Ceza Kanununda hapis cezaları: AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezası. Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle.YAPTIRIMLAR Suçun karĢılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar CEZA ve GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ dir. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden baĢka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade. tamamen giderilmesine. Süreli Hapis Cezası: 1 Aydan 20 Yıla kadar olan hapis cezasıdır. Taksit süresi 2 Yılı GEÇEMEZ ve taksit sayısı 4 TEN AZ OLAMAZ. Bir suçun karĢılığı olarak sadece hapis cezası öngörülebilir. En az iki yıl süreyle. ( Kanunilik Ġlkesi ) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.C. mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle. belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya. Çünkü: “ Uygulamada asıl 39 . Hakim bu miktarı taksitlendirebilir. Adli Para Cezası. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak KANUN ĠLE KONULUR. AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis: Sık güvenlik tedbirleri ile ömür boyu çektirilen cezadır. Seçenek yaptırımlar: ADLĠ PARA CEZASI. bu ceza infaz edilmeyecek ve kiĢi açısından bu mahkumiyete iliĢkin sonuçlar ortaya çıkmayacaktır. suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle. Kısa Süreli Hapis Cezası ise süreli hapis cezasının bir türüdür ve 1 yıl veya DAHA AZ SÜRELĠ HAPĠS CEZASIna kısa süreli hapis cezası adı verilir. çevrilebilir. ( T.K m. KISA SÜRELĠ HAPĠS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 1 veya DAHA AZ hapis cezalarının infaz kurumunda çektirilmesinin mahzurları ( olumsuz yanları ) söz konusu olduğu için bu cezaların aĢağıda sayılan seçenek yaptırımlara ÇEVRĠLEBĠLĠR. Müebbet Hapis Cezası ve Süreli Hapis Cezası olarak hükme bağlanmıĢtır. Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç iĢlenmiĢ olması durumunda. Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koĢuluyla kamuya yararlı bir iĢte çalıĢtırılmaya. - - Hakkında seçenek yaptırımlardan birine hükmedilen kiĢinin bu yaptırımın gereklerine uygun hareket etmesi durumunda. Müebbet Hapis: Ömür boyu infaz edilen hapis cezasıdır. gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye. bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla. 2 ) Türk Ceza Kanununda öngörülen cezalar iki türlüdür: Hapis Cezası. ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına. belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya.

SEÇENEK YAPTIRIMLARIN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠ Hüküm kesinleĢtikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine baĢlanmaması veya baĢlanıp da devam edilmemesi hâlinde.” Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde. bu ceza. üç yıldan fazla olmamak üzere. Bu sürenin alt sınırı.mahkûmiyet. Ertelemenin ġARTA BAĞLANMASI: Cezanın ertelenmesi.Suçu iĢledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği piĢmanlık dolayısıyla tekrar suç iĢlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluĢması. Cezası ertelenen kiĢi erteleme süresinin sonunda CEZASINI ÇEKMĠġ SAYILIR. hâkim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir. bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine. mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine MAHKEMECE KARAR VERĠLEBĠLĠR. Cezası ertelenen hükümlü hakkında. diğer koĢulların varlığı hâlinde taksirli hapis cezası adlî para cezasına çevrilebilir.Fiili iĢlediği tarihte onsekiz yaĢını doldurmamıĢ veya altmıĢbeĢ yaĢını bitirmiĢ bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası. bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla. gerekir. mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile. 40 . Erteleme için Gerekli ġARTLAR: .Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 AYDAN FAZLA HAPĠS CEZASINA MAHKUM OLMAMIġ OLMASI. Ancak. hapis cezasına hükmedilmiĢse. cezayı seçenek yaptırımlardan birine çevirmek zorundadır. koĢul gerçekleĢinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir.KiĢinin 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum edilmiĢ olması ( Eğer fail suçu iĢlediği sırada 18 yaĢını tamamlamamıĢ ise veya 65 yaĢını bitirmiĢ ise süre 3 YILDIR. mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade. b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün. Bu iki durumda hakimin takdir yetkisi yoktur. bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir. SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVĠRME ZORUNLULUĞU . Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de ( 1 YILDAN FAZLA OLSA DAHĠ ) olsa. bir denetim süresi belirlenir. bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir baĢkasının gözetimi altında ücret karĢılığında çalıĢtırılmasına. bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz. ) .Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla. bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez. bu hüküm. KoĢulun yerine getirilmesi hâlinde. Denetim süresi içinde. ERTELEME ( TECĠL ) Türk Ceza Kanununa göre ERTELEME bir ĠNFAZ BĠÇĠMĠDĠR. . . c) Onsekiz yaĢından küçük olan hükümlülerin. birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir. Bu durumda. hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir ve ARTIK MAHKUMĠYET BU YAPTIRIMLAR DEĞĠL MAHKUM OLUNAN HAPĠS CEZASI OLACAKTIR. bir yıldan az. suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koĢuluna bağlı tutulabilir. a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün.

hükümlünün kiĢiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak.Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı. → Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen kiĢi hakkında kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun kılınma tedbiri 41 . kasten iĢlemiĢ olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak. hâkimin uyarısına rağmen. hakkından. Yine eğer Ģartları var ise. vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette . belediye. suç teĢkil eden fiili ortaya koyan Ģahsın. Ģirket.Mahkeme. yoksun bırakılır. uymamakta ısrar etmesi hâlinde. tüzel kiĢiler için de eĢya müsaderesi ve kazanç müsaderesi güvenlik tedbirleri de uygulanabilir. Faaliyet izni kötüye kullanılarak iĢlenilen suçlarda faaliyet izni iptal edilebilir. kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten. denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kiĢiyi görevlendirebilir. Ömür boyu YASAKLAMA SÖZ KONUSU DEĞĠLDĠR. . ( KĠġĠ MAHKUM OLMUġ VE CEZASINI ÇEKMĠġ SAYILIR. Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan. ) GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Güvenlik Tedbiri: Toplum için tehlike oluĢturan suçun iĢlenmesinden sonra fail hakkında hakim tarafından hükmedilen yaptırımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet. kendisine yüklenen yükümlülüklere. ceza infaz edilmiĢ sayılır.Velayet bulunmaktan.Vakıf. bu kapsamda.Belli Haklardan Yoksun Kılma: KiĢi. ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. kooperatif ve siyasî parti tüzel kiĢiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan. ERTELEMENĠN ORTADAN KALKMASI Hükümlünün denetim süresi içinde: Kasıtlı bir suç iĢlemesi ( TAKSĠRLĠ SUÇ DEĞĠL ) VEYA. → Ancak mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koĢullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet. . A. atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten. sendika. süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden. Mahkeme. il. . ERTELEME ĠLE BELĠRLENEN Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde. Güvenlik tedbiri. Kazanç müsaderesi. tekrar suç iĢlenmesini önlemek için öngörülmüĢ olan toplumsal savunma mekanizmasıdır. yeni suçlar iĢlememesi için uygulanır. köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluĢlarca verilen. Güvenlik tedbirleri bir yandan toplumu korumak diğer yandan da. dernek. BU HAKLAR SADECE ĠġLENEN SUÇUN CEZASI ÇEKĠLĠNCEYE KADAR KULLANILAMAZ. 1. denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kiĢi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.Sürekli. 2. vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından her hangi bir kısıtlama söz konusu olmaz.TÜZEL KĠġĠLERE HAS GÜVENLĠK TEDBĠRĠ ĠSE: FAALĠYET ĠZNĠNĠN ĠPTALĠDĠR. EĢya müsaderesi.Türk Ceza Kanununda GERÇEK KĠġĠLER ĠÇĠN güvenlik tedbirleri üç türdür: Belli hakları kullanmaktan yoksun kılma.

bu eĢyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir. koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. (2) Müsadere konusu eĢya veya maddî menfaatlere el konulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hâllerde. yerleĢtirildiği kurumun 42 . suçtan elde edilen veya suç iĢlenmek suretiyle ortaya çıkan bir eĢyanın mülkiyetinin devlete geçmesidir. müsaderesine hükmedilmeyebilir. ortadan kaldırılması. DanıĢmanlık. → Kısa süreli hapis cezası ertelenmiĢ veya fiili iĢlediği sırada 18 yaĢını tamamlamamıĢ kiĢiler hakkında yukarıda sayılan HAK YOKSUNLUKLARI UYGULANAMAZ. (4) Üretimi. kasıtlı bir suçun iĢlenmesinde kullanılan veya suçun iĢlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eĢyanın müsaderesine hükmolunur. Eğitim.uygulanmayabilir. taĢınması. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleĢmesiyle yürürlüğe girer ve süre. D. → Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla iĢlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde. yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere. Kan.ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya. tüketilmesi veya müsaderesinin baĢka bir surette imkânsız kılınması hâlinde. tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. 30 ) C. kamu güvenliği. Çocuk Kor. kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.PARA ) müsaderesine hükmedilir. bulundurulması. bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. alım ve satımı suç oluĢturan eĢya. 5) E.AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Fiili iĢlediği sırada akıl hastası olan kiĢi hakkında. sadece suça iĢtirak eden kiĢinin payının müsaderesine hükmolunur.KAZANÇ MÜSADERESĠ Madde 55 . B. (2) Birinci fıkra kapsamına giren eĢyanın.(1) Suçun iĢlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluĢturan ya da suçun iĢlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüĢtürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. kullanılması. bunların karĢılığını oluĢturan değerlerin ( EġYA YERĠNE GEÇEN DEĞER. (6) Birden fazla kiĢinin paydaĢ olduğu eĢya ile ilgili olarak. suça konu olan veya suçta kullanılan. (Bkz. Bakım. (1) Ġyiniyetli üçüncü kiĢilere ait olmamak koĢuluyla. ( Anayasa m. Sağlık ve Barınma Tedbirleridir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiĢ olan akıl hastası. Çocuk Koruma Kanunu’na göre bu tedbirler. cezanın tümüyle infazından itibaren iĢlemeye baĢlar. müsadere edilir. sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. elden çıkarılması. BASIN ALETLERĠ suç eĢyası olduğundan bahisle MÜSADERE OLUNAMAZ. m.EġYA MÜSADERESĠ Müsadere. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları. (3) Suçta kullanılan eĢyanın müsadere edilmesinin iĢlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaĢıldığında. (5) Bir Ģeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde.

geçtikten sonra iĢlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Kanunda açıkça yazılı olmadıkça. sonraki suça iliĢkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüĢse. Kasten öldürme. mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Daha sonra temel ceza üzerinden ÖNCE ARTIRIMLAR SONA ĠNDĠRĠMLER YAPILIR. CEZANIN BELĠRLENMESĠ VE BĠREYSELLEġTĠRĠLMESĠ Somut olayda önce TEMEL CEZA belirlenir. Tekerrür hâlinde. Fiili iĢlediği sırada onsekiz yaĢını doldurmamıĢ olan kiĢilerin iĢlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. Ġlk CEZANIN KESĠNLEġMĠġ OLMASI YETERLĠDĠR. Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. 61/10 ) MAHSUP Hüküm kesinleĢmeden önce gerçekleĢen ve Ģahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiĢ süreler. alkol ya da uyuĢturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Suç iĢleyen alkol ya da uyuĢturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kiĢilerin. 43 . bu cezadan indirim yapılır. a) BeĢ yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde. bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl. suçu meslek edinen kiĢi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir. güvenlik tedbiri olarak. alkol ya da uyuĢturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluĢunda tedavi altına alınmasına karar verilir. bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beĢ yıl. bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere. durumu. uyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere. önceden iĢlenen suçtan dolayı. hükmolunan hapis cezasından indirilir. hapis cezasına hükmolunur. yerleĢtirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. Ayrıca. SINIR DIġI EDĠLME ĠĢlediği bir suç sebebiyle HAPĠS CEZASINA MAHKUM OLAN YABANCIkoĢullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. yağma. yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza. Tekerrür hükümleri. cezalara ne artırılabilir ne eksiltilebilir ne de değiĢtirilebilir. sınır dıĢı iĢlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal ĠçiĢleri Bakanlığına bildirilir. MAHSUP SADECE BĠR MAHKÛMĠYET ĠÇĠN YAPILIR. ( AYNI TÜRDEN SUÇ OLMASINA GEREK YOKTUR. SUÇTA TEKERRÜR ( TEKRARLAMA ) VE ÖZEL TEHLĠKELĠ SUÇLULAR Önceden iĢlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleĢtikten sonra yeni bir suçun iĢlenmesi hâlinde. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda. ( TCK m. BAŞKA BİR SUÇ İŞLENMİŞ İSE DE) tekerrür hükümleri uygulanır.sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. dolandırıcılık. kasten yaralama. Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin. Bu kiĢilerin tedavisi. itiyadi suçlu. Daha sonra ise ĠLK ÖNCE TEġEBBÜS en son ise TAKDĠRĠ ĠNDĠRĠM NEDENLERĠ uygulanarak sonuç ceza belirlenir. Bu kiĢiler. Tekerrür sebebiyle FAĠLĠN CEZASI ARTIRILMAZ. mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. b) BeĢ yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde.

Halinde. Özel af sadece HAPĠS CEZASININ ĠNFAZINI ORTADAN KALDIRIR. Ancak. TBMM veya KOCAMA.DAVA VE CEZA ZAMANAġIMI DAVA ZAMANAġIMI Kanunda öngörülen süreler içerisinde kamu davası hiç açılmaması durumunda DAVA AÇILMAMASI ve açılmıĢsa da davanın düĢmesini gerektiren sürelere dava zamanaĢımı denilir. infaz olunur. müsadereye ve yargılama giderlerine iliĢkin olup ölümden önce kesinleĢmiĢ bulunan hüküm. zamanaĢımı süresi son kesme nedeninin gerçekleĢtiği tarihten itibaren yeniden iĢlemeye baĢlar. Ancak.M. dava zamanaĢımı kesilir. hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. GENEL AFTA: AFFA UĞRAYAN CEZALAR ADLĠ SĠCĠLDEN SĠLĠNĠRLER VE AFFA UĞRAMIġ MAHKUMĠYETLER TEKERRÜRE ESAS OLAMAZ.SAKATLIK HALLERĠ ile sınırlı olmak kaydı ile CUMHURBAġKANI KARAR VERĠR) hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir. 2. mahkûmiyet kararı verilmesi. Dava zamanaĢımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde.DAVA VE CEZANIN DÜġÜRÜLMESĠ 1.Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi.AF ÖZEL AF: Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları. 4. 44 . YOKETME VE DARALTMA EYLEMLERĠ ORMAN SUÇU SAYILMAKTADIR.B. zamanaĢımı süresi ilgili suça iliĢkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar. özel affa rağmen etkisini devam ettirir.SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düĢürülmesine karar verilir. Genel af hâlinde ( GENEL AFFA T. KAPSADIĞI SUÇLARIN VE SUÇLULARIN SAYISINA GÖE DEĞĠL.Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa. Özel af ile ( ÖZEL AFFA.ġüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi. zamanaĢımı süresi yeniden iĢlemeye baĢlar. 1ġüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi.M KARAR VERĠR ) . 3. AFFIN GENELLĠĞĠ/ÖZELLĠĞĠ. ÖZEL AF ĠLE: ADLĠ PARA CEZALARI SONA ERMEZ. ORMAN SUÇLARI ĠÇĠN GENEL VE ÖZEL AF ÇIKARILAMAZ. Kesilme halinde. Hükümlünün ölümü. izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiĢ olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaĢımı durur. 3. DAVA ZAMANAġIMI SÜRESĠNĠN DURMASI VEYA KESĠLMESĠ SoruĢturma ve kovuĢturma yapılmasının. hapis ve henüz infaz edilmemiĢ adlî para cezalarını ortadan kaldırır. niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eĢya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir. DOĞURDUĞU SONUÇLARA GÖRE BELĠRLENĠR. SÜREKLĠ HASTALIK. kamu davası düĢer. ÖZEL AFTA: CEZA HALA TEKERRÜRE ESASTIR VE ADLĠ SĠCĠLDE VARLIĞINI KORUR. izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde. Bir suçla ilgili olarak. Dava zamanaĢımı kesildiğinde. 2. ORMAN YAKMA.

CEZA ZAMANAġIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaĢımı doluncaya kadar devam eder. Müebbet. (Zimmet rüĢvet ve irtikap suçlarının üst sınırı 12 yıldır. 45 . müebbet ya da 10 YILDAN FAZLA hapsi gerektirmesi lazım ve YURT DIġINDA ĠġLENMĠġ OLMASI LAZIM. Yani Ģüpheli/sanık kabul etmedikçe. Kanunda aksi yazılı olmadıkça. Ģikâyet hakkı olan kiĢinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden baĢlar. ZamanaĢımı süresini geçmemek koĢuluyla bu süre.bu suçlar içerisinde Ağ. rüĢvet. ĠĢtirak hâlinde suç iĢlemiĢ sanıklardan biri diğerlerini de kapsar. Hüküm kesinleĢinceye kadar vazgeçme mümkündür. Bu bağlamda öncelikle BU SUÇLARIN ağ. ġikâyet hakkı olan birkaç kiĢiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düĢmez. 4-ġĠKÂYET SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde Ģikâyette bulunmadığı takdirde soruĢturma ve kovuĢturma yapılamaz.CEZA ZAMANAġIMI Kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle birlikte CEZANIN ĠNFAZ EDĠLEMEMESĠ sonucunu ortaya çıkaran sürelere ceza zamanaĢımı adı verilir. Müebbet veya 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçların YURT DIġINDA ĠġLENMESĠ halinde DAVA ZAMANAġIMI HÜKÜMLERĠ UYGULANMAZ. Müebbet. Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç iĢlediği takdirde. kesinleĢmeden itibaren 20 YIL geçtikten sonra infaz edilmez. Ģikâyetçi tek taraflı olarak soruĢturmayı veya davayı düĢüremez. ġikâyetten vazgeçme tek taraflı bir beyan ile hüküm ve sonuç doğurmaz. irtikap gibi -Kamu idaresinin güvenilirliğine karĢı suçlar da var. ki bu suçlar içerisinde zimmet. (ġikayetin Bölünemezliği) hakkındaki Ģikâyetten vazgeçme. MÜSADEREDE ZAMANAġIMI Müsadereye iliĢkin hüküm. NOT: Soykırım ve insanlığa karĢı suçlarda ZAMANAġIMI ĠġLEMEZ !!!! ZAMANAġIM HÜKÜMLERĠNĠN UYGULANAMAYACAĞI SUÇLAR Soykırım Suçu ve Ġnsanlığa KarĢı Suçlarda ve Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap dördüncü kısmında yer alan "Millite ve devlete KarĢı Suçlar" bakımından. CEZA ZAMANAġIMININ KESĠLMESĠ Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaĢımını keser. vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. (ġikayetin Bağımsızlığı) KovuĢturma yapılabilmesi Ģikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kiĢinin vazgeçmesi davayı düĢürür ve hükmün kesinleĢmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. ceza zamanaĢımı kesilir.) Soykırım ve Ġnsanlığa KarĢı suçlarda suçun yurt dıĢında iĢlenmiĢ olmasına gerek yoktur.

a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı. ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet. b) Hapis cezasının aĢağı sınırının karĢılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı.ÖN ÖDEME UzlaĢma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere. SoruĢturma giderleri ile birlikte. 46 . mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde. yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aĢmayan suçların faili. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet. Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz. !!! 5. c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüĢ ise.Kamu davasının düĢmesi. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde. gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. suçtan zarar gören olmasından ileri gelmiĢ ve vazgeçtiği sırada kiĢinin Ģikâyetten vazgeçmiĢ Ģahsî haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamıĢ ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.!!!! Suça ilişkin ihbar veya şikâyet. hapis cezası için bu fıkranın (b) bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aĢağı sınırını. yargılamaya devam olunur. değilse aĢağı sınırını. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle.

DAVA ġARTLARI 1. 5. Örneğin memurların görevleri nedeniyle iĢlemiĢ oldukları suçlardan ötürü yargılanmaları için ilgili makamlardan kovuĢturma izni almak gerekmektedir. Kamu davası usulü ile takip edilen bir suç için yapılan kovuĢturmada suçun takibi Ģikâyete bağlı bir suç olduğu anlaĢılırsa bu halde MAĞDUR ġĠKAYETTE BULUNMADIKÇA kovuĢturmaya devam edilemez. AÇILMIġ ĠSE DE DAVA REDDEDĠLĠR. Bu süre hak düĢürücü süredir. Mevcut bir yargılamanın bulunması bir dava engelidir. 3. Ancak daha önceki muhakemeye iliĢkin yeni ve ciddi bir delil bulunmuĢ ise yeniden yargılama yapılabilir. Bu Ģartlara DAVA ġARTLARI adı verilmektedir. Valilik veya kaymakamlık ya da mahkemelere yapılan Ģikâyet ve ihbarlar ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir. Artık bu sürenin geçmesinden sonra dava açılamaz. Örn.AÇILMIġ BĠR DAVA BULUNMAMASI: Bir eylem hakkında devam eden bir yargılama var ise bu yargılamanın varlığı sebebiyle ikinci bir dava açılamaz. YARGILAMA SIRASINDA BU DURUM ORTAYA ÇIKAR ĠSE ġART GERÇEKLEġMEZ ĠSE DÜġME KARARI VERĠLĠR.ĠZĠN: Bazı suçlarda yargılama yapılabilmesi için belli makamlardan izin alınması gerekmektedir. Bir ceza davasının açılması için bir takım maddi ve Ģekli Ģartların bulunması gerekmektedir. DAVA ġARTLARI OLMADAN DAVA AÇILAMAZ.KESĠN HÜKÜM: Bir eylem hakkında daha önceden yargılama yapılmıĢ ve nihayet bir yargı organı tarafından hüküm verilmiĢ ise artık aynı eylem hakkında ikinci bir yargılama yapılamaz. Ġhbar ve Ģikâyet yazılı ya da sözlü yapılabilir. Bu dava süreleri içerisinde dava açılmazsa artık bu andan sonra o eyleme iliĢkin olarak dava açılamayacaktır. Ġhbar ve Ģikâyetin yapılacağı makam: Cumhuriyet BaĢsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU Ceza muhakemesi suç haberinin alınması ile baĢlayıp yargılama sonucunda sanık hakkında bir hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade etmektedir.TALEP: Takibi belirli kimselerin talebine bağlı olan suçlarda kovuĢturma yapabilmek için ilgili kimsenin talebi olmadan yargılama yapılamaz. Takibi mağdurun Ģikâyetine bağlı olan suçlarda mağdur failin veya suç teĢkil eden fiilin bilindiği ya da öğrenildiği andan itibaren 6 AY içinde Ģikâyetçi olmalıdır. 6. 47 . Örn: Basın kanunu kapsamında iĢlenen suçlarla ilgili olarak suç teĢkil eden eylemin öğrenilmesi veya basılı eserin ilgili makama tesliminden itibaren günlük süreli yayınlarda 2 AY içinde dava açılmalıdır. Ancak Kanunda takibi mağdurun Ģikâyetine bağlı tutulan suçlar için mutlak surette mağdurun Ģikâyeti gerekmektedir.DAVA SÜRESĠ: Ceza kanununda kural olarak dava süresi bulunmazken bir takım suçlar için dava açma süresi öngörülmüĢtür. 4. Bu talep yok ise yargılama yapılamaz. Bir suça ancak bir ceza kuralının bir yansıması olarak ikinci yargılama yapmak mümkün değildir. Yurt dıĢında iĢlenip de ülkede takibi gereken suçlarlarla ilgili olarak Türk elçiliği ve Konsolosluklara da ihbarda bulunulabilir. Yurt dıĢında Türkiye aleyhine iĢlenen suçlarda yabancının yargılanması için Adalet Bakanı nın talebinin olması gerekir.ĠHBAR VE ġĠKÂYET: Kamu davasına konu suçlarda yani devletin re sen araĢtırma yaptığı suçlarda suç teĢkil eden durumun ilgili makamlarca öğrenilmesi ile birlikte soruĢturma kendiliğinden baĢlamaktadır. Bu süreler hak düĢürücü sürelerdir. ġikâyet olmadan soruĢturmaya baĢlanamaz. Ancak failin ve fiilin öğrenilmesi zamanaĢımı süresini geçemez. 2. Eğer açılmıĢ ise davanın reddi gerekmektedir.

Ancak yargılama bakımından Ģart olan Ģey suç iĢledikten sonra akıl hastalığının ortaya çıkmasıdır.ÖN ÖDEME: Ön ödemeye konu suçlarda ön ödeme yolu uygulanmadan yargılama yapılamaz.Yokluk: Sanığın duruĢmaya gelmemesi durumunu ifade etmektedir. 3. ĠDDĠANAMENĠN KABULÜYLE birlikte. Kaçak sanığın daha önce sorgusu yapılmamıĢ ise mahkûmiyet kararı verilemez.SANIĞIN HAZIR BULUNMASI: Ceza dava açılabilmesi için failin ve fiilin bilinmesi ve bunların iddianamede yer alması yeterlidir.B. Bu halde sanığa ulaĢmak ve hatta zorla getirmek mümkündür. . Öncelikle Cumhuriyet Savcısı tarafından ön ödeme yolu denenmeden dava açılamaz. Bu aĢamada açılmıĢ olan ceza davasında yargılama yapılabilmesi için gerekli olan Ģartlara da YARGILAMA ġARTLARI adı verilmektedir. Maddesindeki durumlarda yargılama yapılabilir.GEÇĠCĠ YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ OLMAMASI: Bir milletvekili ( ya da dıĢarıdan atanan bakan ) hakkında dava açılmıĢ olsa bile yargılama yapılamaz. Ancak öncelikle kaçaklık halinin tespiti ve karara bağlanması gerekmektedir. Fail suç iĢlediği sırada akıl hastası ise bu durumda genel hükümler uyarınca kusurluluğu kaldıran ya da azaltan bir neden söz konusu olur ve genel hükümlere göre bir değerlendirme yapılır.7. tutuklanamaz ve yargılanamaz ) YARGILAMA YAPILABĠLMESĠ ĠÇĠN MĠLLETVEKĠLĠ DOKUNULMAZLIĞININ T.Gaiplik: Bütün arama ve tebligatlara rağmen sanık bulunamıyor ise bu durumda gaiplik söz konusudur. 48 . . Oysa gaiplik durumundan hiçbir surette sanığa ulaĢılamamaktadır. Kaçak hakkında zamanaĢımı süresi DURUR. Kaçak sanık hakkında kovuĢturma yapılabilir. Sanık hazır bulunmadan yargılama yapılması üç halde mümkündür: .Kaçaklık: Hakkındaki kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yurt dıĢında bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaĢılamayan kiĢidir. Ancak daha önce sorgusu yapılmıĢ ise her türlü karar verilebilir. KARARLARI ĠÇĠN SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASI 2. Ancak AGIR CEZAYI GEREKTĠREN SUÇÜSTÜ HALĠNDE VE SEÇĠMLERDEN ÖNCE SORUġTURMASINA BAġLANMIġ OLMASI KAYDI ĠLE ANAYASANIN 14. SANIK HAKKINDA ELDEKĠ DELĠL DURUMUNA GÖRE MAHKÛMĠYET DIġINDA BĠR KARAR VERĠLEMESĠ DURUMU SÖZ KONUSU ĠSE SORGUSU YAPILMAMIġ OLSA DAHĠ SANIĞIN YOKLUĞUNDA HÜKÜM VERĠLEBĠLĠR.M TARAFINDAN KALDIRILMASI GEREKMEKTEDĠR. Öncelikle milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gerekmektedir. kovuĢturma aĢamasına geçilmektedir.M. Ceza davasının açılması ile birlikte soruĢturma aĢamasından kovuĢturma aĢamasına geçilmiĢ olur. Sadece MAHKÛMĠYET ZORUNLUDUR. YARGILAMA ġARTLARI 1. Bu halde yargılama yapılabilir ancak hüküm verilemez. ( Bu iki istisna dıĢında parlamenterler tutulamaz. Ancak iddianamenin kabulünden sonra baĢlayacak olan kovuĢturma aĢamasında yargılama için ilk ve belki de en önemli unsur SANIĞIN HAZIR BULUNMASIDIR. Yokluk halinde sanık daha önceden sorguya çekilmiĢ ise ve mahkeme sanığın duruĢmaya gelmesini zorunlu görmemiĢ ise sanığın yokluğunda yargılama yapılabilir. Eğer dava açılmıĢ ise iddianamenin iadesi gerekmektedir.SANIĞIN AKIL HASTASI OLMAMASI: Suç iĢledikten sonra akıl hastalığına yakalanan kimse hakkında dava açılmıĢ olsa dahi yargılama yapılamaz.

4.ĠNSAN ġEREF VE HAYSĠYETĠNE SAYGI: Ceza yargılamasının asli unsuru Ģüpheli/ sanık olmakla birlikte bu kimse yargı organları elinde bir suje anlamsız bir konu olmaktan öte. CEZA MUHAKEMESĠNE HÂKĠM OLAN ĠLKELER CEZA YARGILAMASI ĠLKELERĠ 1. Bu Ģartlar tamam olmadan yargılama yapılamaz.BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ HÂKĠM ĠLKESĠ: Hâkimin hiçbir baskı altında kalmadan. Bu sebeple suç iĢlemiĢ olsa dahi insanlık Ģeref ve haysiyetine uygun bir muameleye tabi tutulmalıdır. 2. Gerçekte hukuk devleti ilkesi kural koyanların ve kanunları uygulayan organların öncelikle bu kurallara kendilerinin uymasını zorunlu kılan bir ilkedir.DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ ĠLKESĠ: Yargılama yapılabilmesi.ġÜPHEDEN SANIK YARARLANIR: Suçluluğu mahkeme kararı ile sabit oluncaya dek hiç kimsenin suçlu sayılamayacağını ifade eden ilkedir. sanığın akıl hastalığının iyileĢmeyeceğinin anlaĢılması gibi…) bu halde artık DÜġME KARARI verilir. Bu mahkeme sonuçlanıncaya kadar yargılama yapılamaz.YÜZ YÜZELĠK: Ceza yargılamasında hâkim bütün delilleri vasıtasız olarak değerlendirmek ve sanık tanık ve diğer kiĢileri vasıtasız olarak dinlemekle karar vermelidir.KOVUġTURMA MECBURĠYETĠ: Suç ihbarı veya Ģikayetinin alınmasından sonra ister kamu davasına isterse takibi Ģikayete bağlı bir suç olsun C. 3. Nitekim susma hakkı ve yasak sorgu usulleri ile elde edilen delillere dayanılma yasağı bu ilkenin yansımalarıdır.DOĞRUDAN DOĞRUYALIK. Sanık hakkında gaiplik kararı verilmesi.MERAM ANLATMA ĠLKESĠ: ġüpheli veya sanığın kendisini savunması ve kendi masumiyetini ispat yönünde delil gösterebilmesi ve bu savunma hakkının hiçbir surette kısıtlanamamasını ifade eder. Yargı organları yargılama yaparken hukuk devleti ilkelerine anayasa ve kanunlara uygun olarak hareket etmelidirler. Ġddianame hazırlanmadan bir mahkemenin her hangi bir konu hakkındaki davaya bakması mümkün değildir. Bu Ģartların bir bütün halinde bulunmaması durumunda mahkemece DURMA KARARI verilir.4. duymalı ve bizzat incelemelidir.BEKLETĠCĠ MESELENĠN ÇÖZÜLMÜġ OLMASI: Yargılamayı yapan mahkemenin iĢin görülmesi sırasında kendi uzmanlık alanı dıĢında bir sorun ( örneğin sanığın gerçek yaĢının tespiti ile ilgili olarak baĢka bir mahkemede dava açılmıĢ olması ) ile karĢılaĢması durumunda konuyu ilgili mahkemeye gönderir. Ancak baĢka bir mahkemede dava açılmamıĢ ise ceza mahkemesi ceza kanunu hükümlerine göre karar verebilir.HUKUK DEVLETĠ: Suç soruĢturmasında ve suç kovuĢturmasında asıl olan ilke hukuk devletidir. Savcısı olayı takip etmek. Bütün iĢlemler hukuk kuralları dâhilinde insanlık Ģeref ve haysiyetine uygun olmalıdır. Bu ilkeden hareketle bir mahkumiyet 49 . Hakim gerek maddi delilleri ve gerekse tanıkları doğrudan doğruya görmeli. delillere ulaĢmak ve bir soruĢturmak yapmak ve nihayet yeterli suç Ģüphesine ulaĢmıĢ ise dava açmak zorunda olması kovuĢturma mecburiyetinin bir sonucudur. suçlu olsa/ suç Ģüphesi altında olsa dahi sırf insan olması sebebiyle belirli haklara sahip olan ve bu haklarına saygı gösterilmek zorunda olan bir varlıktır. 3. 5. Tamamlanması beklenen Ģartın gerçekleĢmeyeceği imkansızlaĢır ise ( örn. ĠNSAN HAKLARINA ĠLĠġKĠN ĠLKELER 1. kovuĢturma aĢamasının baĢlaması için C. emir. talimat almadan objektif olarak Anayasa ve kanunlara uygun bir biçimde vicdanı kanaatine göre karar verebilmesi ve davanın taraflarından her hangi birisini üstün tutmadan bir hüküm vermesini ifade eden ilkedir. 2. Yargılama Ģartlarının bir bütün olarak bulunması zorunludur. Savcısı tarafından bir iddianame hazırlanarak dava açılması gerekmektedir.

%1 dahi olsa Ģüphe sanık lehine değerlendirilerek beraat kararı verilmelidir. AGIR CEZA MAHKEMESĠ ĠSE ÜÇ HÂKĠMLĠDĠR.YARGITAY C. Kural olarak ilk derece mahkemelerine karşı başvurulabilecek üst yargı yolu istinaf olacaktır. 6. Sulh ceza ve agır ceza mahkemelerinin görevleri dıĢında kalan bütün iĢlere asliye ceza mahkemeleri bakar. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının yokluğunda ya da iĢ yoğunluğu halinde SULH CEZA HAKĠMĠ BÜTÜN SORUġTURMA ĠġLEMLERĠNĠ YAPMAYA YETKĠLĠDĠR. Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleridir.ĠSTĠNAF ( ĠKĠNCĠ DERECE ) MAHKEMELERĠ: Kanunda var olmakla birlikte henüz istinaf mahkemeleri kurulmamıĢtır. Bu mahkemeler 2004 öncesinde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin baktığı türden suçlara bakmaktadır. Hileli iflas. ASLĠYE CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMELERĠNDE yapılan duruĢmalarda CUMHURĠYET SAVCISI BULUNUR. bir konu hakkında kanun tarafından sınırlı bir hüküm bulunmadıkça ve istisnai bir hükme yer verilmedikçe kural olarak KIYAS SERBESTTĠR.KIYAS SERBESTĠSĠ: Ceza Hukukunda suç ve ceza içeren hükümlerde kıyas kesin bir biçimde yasak olmasına rağmen. Ġlk derece mahkemeleri KALDIRILIR. de sayılan devlete karĢı suçlar ve cebir ve veya tehdit ile iĢlenen örgütlü suçlardır. Ağır Ceza Mahkemeleri kategorisi içerisinde bir kısım mahkemeler de ÖZEL YETKĠLĠ AĞIR CEZA MAHKEMELERĠDĠR. müebbet ve 10 YILDAN FAZLA hapis cezasını gerektiren suçlarla Yağma. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ: Kanunların ayrıca görevli kıldığı durumlar saklı kalmak üzere. BaĢsavcısı ve vekilinin iĢlemiĢ olduğu KĠġĠSEL suçlardan dolayı yargılamayı yapacak olan 50 . CEZA MAHKEMESĠ TEġKĠLATI Mahkemeler üçe ayrılmaktadır. Ayrıca YARGITAY BAġKAN VE ÜYELERĠNĠN. Bu mahkemeler kurulduktan sonra YARGITAY bir içtihat mahkemesi haline gelecektir. Nitelikli Dolandırıcılık. Bunlar. Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına bakar. Bu suçlar CMK m. ağırlaĢtırılmıĢ müebbet. Kurulma ve kaldırılma usulü ilk derece mahkemelerinde olduğu gibidir.YARGITAY: Hukuk ve ceza mahkemeleri tarafından verilen ve kanunda baĢka mercilere verilmeyen hüküm ve kararların son inceleme yeridir. Çünkü asıl olan masumiyettir ve masumiyetin %1 ihtimal bile olsa korunmasıdır. 1. Ġlk derece mahkemeleri her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iĢ yoğunluğu göz önüne alınarak HSYK ( Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu )nın görüĢü alınarak ADALET BAKANLIĞINCA KURULUR. Bu mahkemeler kurulduğunda ispat ve hukuka uygunluk incelemesi yapacaktır. 2. Ceza Muhakemesi Hukukunda. Ġrtikap. Adalet Bakanlığının önerisi ve HSYK KARARI ĠLE Sulh ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri TEK HÂKĠMLĠDĠR. 3.kararı verilebilmesi için sanığın suçu iĢlemiĢ olduğuna dair %100 bir kanaate ulaĢılması zorunludur. istinaf mahkemeleri ve temyiz mahkemesi ( YARGITAY ). SULH CEZA MAHKEMESĠ: 2 YIL ( dahil ) ve altında hapis cezaları ve bu cezalarla birlikte adli para cezaları ve sadece adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine iliĢkin konular bakar. ASLĠYE CEZA MAHKEMESĠ: Esas görevli olan mahkemedir.ĠLK DERECE MAHKEMELERĠ: Ceza yargılamasının ilk derece mahkemeleri Sulh Ceza. 250. Hukuk ve ceza mahkemelerinin temyiz mahkemesidir. ilk derece mahkemeler.

Sulh ve Asliye Ceza Mahkemelerinde tek hâkim bulunurken Ağır Ceza Mahkemesinde üç hâkim ( toplu mahkeme ) bulunmaktadır. YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HÂKĠM . g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı. Bu kimselerin görev ile ilgili suçlarından dolayı YÜCE DĠVAN da yargılandığına dikkat etmek gerekmektedir. adlî kolluk görevi. sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise. Hâkimlik görevini yapamaz. karar ve iĢlemleri hakkında görüĢ yayınlayamayacağı düzenlenmiĢtir. Tarafsızlık: Hakimin yargılamanın taraflarına eĢit mesafede ve objektif olmasını ifade eder. yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa. AYLIK. ( Anayasa m. e) ġüpheli. ( ilk derece mahkemesinde hüküm veren hakim Yargıtay da görevlendirildiğinde ilk derece mahkemesinde vermiĢ olduğu kararın temyizine katılamaz ) 51 . h) Aynı davada tanık veya bilirkiĢi sıfatıyla dinlenmiĢse. Ģüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmıĢsa. bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa. HAKĠMĠN DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN HALLER: GÖREV SUÇLARINDAN DOLAYI Hâkim. Bu durumda. kovuĢturmanın baĢlamasıyla birlikte hüküm kesinleĢinceye kadar hakim ve mahkemenin hüküm. Hâkim bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Bu amaç için bir takım düzenlemeler yapılmıĢtır. Ģüpheli.makam YARGITAYDIR. Yine basın yayın organları da. Bağımsızlık: Hâkimlerin hiç kimseden emir almamasını ifade eder. kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamaz. Yine.B. Hakimler azlolunamaz. d) ġüpheli. genelge gönderemez. vesayet veya kayyımlık iliĢkisi bulunmuĢsa ( NĠġANLILIK SAYILMAMIġ !!!! ) c) ġüpheli. hakimin tarafsız olamayacağı öngörülmekte ve hiç kimse talep etmese de bizzat kendi kendine çekinmesi zorunlu görülmektedir. b) Sonradan kalksa bile Ģüpheli. tavsiye ve telkinde bulunamaz. sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa.HÂKĠM: Ġddia ve savunmaları değerlendirerek uyuĢmazlık konusunda bir karar vermekle görevli ve yetkili kimseye hâkim adı verilir. sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa. 1. Hiçbir organ makam veya merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. sanık veya mağdur ile aralarında evlilik. 138 ) Görülmekte olan bir dava hakkında T. SINIFA AYRILMIġ HAKĠM VE SAVCILARIN YARGILANMASI ĠSE YARGITAY TARAFINDAN YAPILIR. ÖDENEK.M de görüĢme yapılamaz. tarafsızlığı sağlamak amacıyla yargılamaya katılamayacağı durumlar açıkça Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiĢtir.Bir karar veya hükme katılan hâkim. Bunlardan ilke hakimin bazı hallerde davaya bakmasının yasak olmasıdır.M. CEZA MUHAKEMESĠNDE KĠġĠLER A. f) Evlilik sona ermiĢ olsa bile. ve diğer ÖZLÜK HAKLARINDAN YOKSUN KILINAMAZ. a) Suçtan kendisi zarar görmüĢse. soru sorulamaz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz.

SAVCISI. YASAKLIK ve YARGILAMAYA KATILINAMAYACAK HALLERDE hâkim bizzat çekinmek zorundadır. . gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle yapılmıĢ iĢlemler dıĢında. kovuşturma evresinde görev yapamaz. MAHKEMELERĠN ( HAKĠMLERĠN ) YETKĠLERĠ 1. duruĢma tekrarlanır.Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim ( örn. sanık veya müdafii. Yasak haller sınırlayıcı olarak kanunda sayılmakla birlikte tarafsızlığından Ģüphe edilen haller sayılmamıĢtır. .Mahkemenin her aşamasında ileri sürülebilir. görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.Hakim kendiliğinden dikkate almak zorundadır.Yargılamanın yenilenmesi halinde. Hakimin tarafsızlığından Ģüphe duyulan hallerde red istemi süreye bağlıdır. C. REDDĠ ĠSTENEN HAKĠM RED ĠSTEMĠ HAKKINDA KARAR VERĠLĠNCEYE KADAR SADECE GECĠKMESĠNDE SAKINCA BULUNAN ĠġLERĠ YAPABĠLĠR. Red istemi hakkında yapılan görüĢmeye reddi istenen hakim katılamaz. ( Temyiz aĢamasında dahi ) . Soruşturma işlemlerini sulh ceza hakimi yapmışsa ve daha sonra bu hakim kovuşturmayı yapacak mahkemede görevlendirilmişse ) . Örneğin hâkimin niĢanlısı sanık ise bu durumda yasak sebebi olmamakla birlikte tarafsızlıktan Ģüphe duyulan bir hal vardır ve hakim reddedilebilir. Bu sayılan. . Hakimin reddine iliĢkin hükümler ZABIT KATĠBĠ ve BĠLĠRKĠġĠ hakkında da uygulanır. Bu hallerde ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce. ÇekilmemiĢ ise . Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde. Red istemi reddi istenen hakimin mensup olduğu mahkemeye yapılır. ġüpheli. katılan veya vekili hâkimi çekilmeye davet edebilir. Hâkimin davaya bakmasının yasak olduğu haller dıĢında hakimin tarafsızlığından Ģüphe edilen durumlarda da hakimin reddi istenebilir.Görev konusunda mahkemeler arasında uyuĢmazlık çıktığında. Bölge Adliye Mahkemelerinde ( İSTİNAF ) duruşmalı işlerde görevli hakimin inceleme raporu okununcaya ve diğer hallerde ise inceleme başlayıncaya kadar red istemi yapılmalıdır. . Ancak hakim çekinmemiĢ ise bu hallerde taraflar da hakimi reddedebilirler. YASAK HALLERDE HAKĠM YARGILAMANIN HER AġAMASINDA ÇEKĠLEBĠLĠR. asliye veya ağır ceza mahkemelerinden hangisinin bakacağını belirleyemeye yarayan kurallara görev kuralları ya da madde bakımından yetki kuralları adı verilir. Yani suça sulh. Red sebebi sonradan ortaya çıkmıĢ ya da öğrenilmiĢ ise duruĢma ya da inceleme bitinceye ve nihayet öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde red istemi yapılmalıdır. Red istemi: süresinde yapılmamış ise. aynı işte görev alamaz. 52 .Madde bakımından yetki ( görev ) kamu düzenine iliĢkindir.. taraflar da mahkemenin her aşamasında görev itirazında bulunabilirler. önceki yargılamada görev yapan hâkim. Mahkemelerin görevi KANUN ile BELĠRLENĠR.MADDE BAKIMINDAN YETKĠ ( GÖREV ) Bir suça hangi mahkemenin bakacağını gösteren kurallardır. red sebebi ve delil gösterilmemiş ise ve red istemi duruşmayı uzatmak amacıyla yapılmış ise geri çevrilir.

aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç.ġüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleĢim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa. bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. . mahkeme bir kararla iĢi görevli mahkemeye gönderir. . kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. suçun iĢlendiği yer dıĢında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa. GÖREVSĠZLĠK KARARI VERĠLEMEYECEK HÂL DuruĢmada suçun hukukî niteliğinin değiĢtiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. Mağdur. GÖREVLĠ OLMAYAN HÂKĠM VEYA MAHKEMENĠN ĠġLEMLERĠ Yenilenmesi mümkün olmayanlar dıĢında ( dinlenen tanığın ölmüĢ olması. Görsel ve işitsel yayın.Suç. 53 . Yer bakımından yetki itirazları DURUġMA BAġLANGICINDA VE ĠDDĠANAME OKUNMADAN ÖNCE YAPILMALIDIR. ilk usul iĢleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. akıl hastası olması gibi durumlar dıĢında ). eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse. davayı gören mahkemenin görevini aĢtığı veya dıĢında kaldığı anlaĢılırsa. Kovuşturma evresinin her aşamasında. SUÇUN ĠġLENDĠĞĠ YER BELLĠ DEĞĠLSE AġAĞIDAKĠ SIRA TAKĠP EDĠLEREK YETKĠLĠ MAHKEME BELĠRLENĠR . 2. eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. . Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karĢı itiraz yoluna gidilebilir. mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.Görsel veya işitsel yayınlarda da yayın merkezi mahkemesi yetkilidir. Ancak. bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. Davaya bakmak yetkisi.YER BAKIMINDAN YETKĠ: Bir suça hangi yerdeki ( coğrafi olarak ) mahkeme veya hakimin bakacağını gösteren kurallar da yer bakımından yetki kurallarıdır. yakalanmamıĢsa yerleĢim yeri mahkemesi yetkilidir. Ancak suç üst mahkemenin görevine giriyorsa DOSYA ÜST MAHKEMEYE GÖNDERĠLĠR. Çünkü görev kamu düzenine iliĢkindir.Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa.TeĢebbüste son icra hareketinin yapıldığı.SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser. . Ve bağlantı olan durumlarda ORTAK GÖREVLĠ YÜKSEK MAHKEMEDE DAVA AÇILIR. . suçun iĢlendiği yer mahkemesine aittir. ülkede yayımlanan bir basılı eserle iĢlenmiĢse yetki. . görevli olmayan hâkim veya mahkemece yapılan iĢlemler hükümsüzdür. iĢin.Ġddianamenin kabulünden sonra.Suçun iĢlendiği yer belli değilse. Suçlar ya da failler arasında bağlantı var ise bağlantı söz konusu olur. o yer mahkemesi de yetkilidir. o yer mahkemesi de yetkilidir. Ģüpheli veya sanığın yakalandığı yer.

DAVANIN NAKLĠ Yetkili hâkim veya mahkeme. Bu iĢlemler kural olarak geçerlidir.TESCĠLLĠ OLDUKLARI YER VEYA UĞRADIKLARI ĠLK YER MAHKEMESĠ . . hava veya demiryolu taĢıtlarında ya da bu taĢıtlarla iĢlenen suçlarda. davanın naklini Adalet Bakanı. yüksek görevli mahkeme. suçun iĢlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. davanın baĢka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir. HAVA VE DEMĠRYOLU TAġITLARINDA VEYA BU TAġITLARLA ĠġLENEN SUÇLARDA YETKĠ Suç. Yetkisizlik iddiasına iliĢkin karar. gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde. ortak yüksek görevli mahkeme. VE CEZA MAHKEMESĠ ARASINDAKĠ GÖREV YARGITAY DAĠRELERĠ ARASINDAKĠ GÖREV UYUġMAZLIĞINI YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU ÇÖZER. duruĢmalı iĢlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. yetkisizlik iddiasını. sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. Yetkisizlik kararlarına karĢı itiraz yoluna gidilebilir. 54 . yargı çevresi içerisinde gerekli iĢlemleri yapar. hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa. ADLĠ YARGI ĠÇĠNDEKĠ HUKUK UYUġMAZLIĞINI YARGITAY ÇÖZER. bölge adliye mahkemelerinde incelemenin baĢlamasından ve duruĢmalı iĢlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce. yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler. ilk derece mahkemelerinde duruĢmada sorgusundan. yabancı bayrağı taĢıyan bir gemi tarafından Türk kara suları dıĢında iĢlendiği takdirde.DENĠZ. .Çevreyi kirletme suçu. Bu aĢamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re'sen karar veremez. FARKLI YARGI KOLLARI ( ADLĠ-ĠDARĠ-ASKERĠ YARGI ) ARASINDAKĠ GÖREV UYUġMAZLIĞINI UYUġMAZLIK MAHKEMESĠ ÇÖZER. Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa. bunların ilk ulaĢtığı yer mahkemesi de yetkilidir.Türk bayrağını taĢıma hakkına sahip olan hava taĢıtları ile demiryolu taĢıtları için. yetkili olmasa bile. YETKĠLĠ OLMAYAN HÂKĠM VEYA MAHKEMENĠN ĠġLEMLERĠ Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan iĢlemler. Yargıtay dan talep eder. geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında bulunan mahkeme yetkilidir. KovuĢturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa. Bir hâkim veya mahkeme.Ülke içerisinde deniz. bölge adliye mahkemelerinde duruĢmasız iĢlerde incelemenin hemen baĢlangıcında. Türk bayrağını taĢıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taĢıt Türkiye dıĢında iken iĢlenmiĢse. YETKĠSĠZLĠK ĠDDĠASI Sanık.

Savcısı ile birlikte temyize baĢvurma zorunluluğu yoktur.SAVCI Suç ihbarı-Ģikayeti haber alındıktan sonra soruĢturma baĢlatan ve bu kapsamda soruĢturma konusu ile ilgili Ģüphelinin lehine ve aleyhine delilleri toplayan ve nihayet yeterli suç Ģüphesine ulaĢtığından görevli ve yetkili mahkeme nezdinde kamu adına dava açan kimsedir. susma hakkı. C.B. E. tercüman yardımından faydalanma hakkı. Sanığın hakkındaki suçlamayı öğrenme hakkı. ) da suç nedeniyle mağdur durumda olmakla birlikte ceza yargılamasında bu kimselere Suçtan Zarar Gören denilmektedir. Bu yönü itibariyle susma hakkı mutlak ve sınırsız değildir. Bunun dıĢındaki bütün soru ve konularda susma hakkını kullanabilir.Temyiz aĢamasında KATILMA OLMAZ.Katılan. Bu aĢamadan sonra Ģüpheli artık SANIK olarak adlandırılır. . . suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kiĢiler ile malen sorumlunun ilk derece yargılanmasında hüküm verilinceye kadar Ģikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına müdahil olmalarına KATILMA. D. maddî ve malî sorumluluk taĢıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kiĢiye MALEN SORUMLU denir. Sanık sadece KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ KONUSUNDA SUSMA HAKKINI KULLANAMAZ. .SANIK SoruĢturma evresinde suç Ģüphesi altında bulunan kimseye Ģüpheli. katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler. Mağdur. bu Ģekilde müdahil olanlara ise KATILAN adı verilir. Savcı dava açtıktan sonra bunu devlet adına temsil ve takip eder. Sanık kimliğine iliĢkin bilgileri söylemek zorundadır. Savcılar hakimler gibi tam bağımsız değildir.Katılma DAVAYI DURDURMAZ.MALEN SORUMLU VE KATILAN Yargılama konusu iĢin hükme bağlanması ve bunun kesinleĢmesinden sonra.Katılma dilekçe veya sözlü baĢvuru ile olur. Takibi için mağdurun Ģikâyetinin zorunlu olduğu suçlarda yetkili makamlara Ģikayette bulunan kimseye Ģikayetçi adı verilir. ) . . Mağdur ile birlikte suç sayılan fiilden zarar gören yakınları ( eĢi çocuğu vs. KAMU DAVASI AÇILMIġ OLUR. yakınlarını durumunu bildirme hakkı vardır. Ġddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte KOVUġTURMA AġAMASI BAġLAR.Katılma anından sonraki tebligatlar KATILANA da yapılır. Kimlik bilgilerini söylemek zorundadır. kendi lehine delil araĢtırılmasını isteme hakkı. (C. 55 .MAĞDUR VE ġĠKÂYETÇĠ Suç teĢkil eden fiil ile hukuken korunmuĢ olan bir hakkı zedelenen gerçek veya tüzel kiĢiye mağdur adı verilir. . kovuĢturma evresinde suç Ģüphesi altında bulunan kimseye ise SANIK adı verilir.Mirasçılar.KATILAN CUMHURĠYET SAVCISINDAN AYRI OLARAK TEMYĠZ YOLUNA BAġVURABĠLĠR. . vazgeçerse veya ölürse KATILMA SONA ERER.

Ģüpheli veya sanık RIZA GÖSTERSE DAHĠ TANIKLIKTAN ÇEKĠNEBĠLĠR. b) Evlilik bağı kalmasa bile Ģüpheli veya sanığın eĢi. Çağrıya uymayan tanık hakkında ZORLA GETĠRME KARARI VERĠLĠR. Kanunî temsilci Ģüpheli veya sanık ise. Ancak avukat ve avukat yardımcıları yargı görevi ile ilgili konularda. Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere. dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler. b) Hekimler. kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. TANIKLIKTAN ÇEKĠNME AĢağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: a) ġüpheli veya sanığın niĢanlısı. Bu kimseler. akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar.TANIK Beş duyu organı ile soruşturma ve kovuşturma konusu olay hakkında bir bilgi edinen kimseye tanık denir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir. 56 . bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler. bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. Ceza muhakemesinde tanıklık ZORUNLUDUR. e) ġüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. Ģüpheli veya sanığın RIZA GÖSTERMESĠ HALĠNDE TANIKLIKTAN ÇEKĠNEMEZLER. dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. MESLEK VE SÜREKLĠ UĞRAġILARI SEBEBĠYLE TANIKLIKTAN ÇEKĠNME Meslekleri ve sürekli uğraĢıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koĢulları Ģunlardır: a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının. ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının. Tanık duruĢmaya gelir ve fakat hiçbir kanuni neden olmaksızın tanıklık yapmaktan veya yemin etmekten çekinir ise. diĢ hekimleri. c) Malî iĢlerde görevlendirilmiĢ müĢavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kiĢiler hakkında öğrendikleri bilgiler. dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde 3 Ayı Geçmemek Üzere (En fazla 90 Gün) DĠSĠPLĠN HAPSĠ ile cezalandırılabilir. c) ġüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. d) ġüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları. Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Avukat ve yardımcılarıdıĢındaki meslek mensupları. eczacılar. YaĢ küçüklüğü.F. bu kiĢilerin çekinmeleri konusunda karar veremez.

DEVLET SIRRI NĠTELĠĞĠNDEKĠ BĠLGĠLERLE ĠLGĠLĠ TANIKLIK Bir suç olgusuna iliĢkin bilgiler. Tanık yemin teklif edilse dahi YEMĠN ETMEKTEN ÇEKĠNEBĠLĠR. Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taĢıması halinde. milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek. G. . Açıklanması. anayasal düzeni ve dıĢ iliĢkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler. sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. Bu husus kendisine bildirilir. ġüpheli veya sanık ile aralarında tanıklıktan çekinmeyi gerektirir bir durum söz konusu olan bir BĠLĠRKĠġĠ bilirkiĢilik yapmaktan çekinebilir. KENDĠSĠ VEYA YAKINLARI ALEYHĠNE TANIKLIKTAN ÇEKĠNME Tanık.( Eylemin hangi suç olduğu. ) . kasıt ya da taksir olup olmadığı. daha sonra. Ancak Cumhuriyet Savcısı da soruşturma aşamasında bilirkişi atayabilir. Böyle bir durumda bilirkiĢi reddedilebilir. . tanık.BĠLĠRKĠġĠ Çözümü bir meslek ve sanatta uzmanlık gerektiren konularda hâkime ilgili meslek ve sanat hakkında teknik konularda yardımcı olan kimseye bilirkiĢi adı verilir. sadece yüklenen suçu açıklığa kavuĢturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. Tanıklıktan çekinmeye iliĢkin hükümleri BĠLĠRKĠġĠ HAKKINDA DA UYGULANIR. bu tanık açıklamalarından. Devlet sırrı sayılır..BilirkiĢi raporunu 3 Ay içinde vermek zorundadır. Devletin dıĢ iliĢkilerine. Hâkim veya mahkeme baĢkanı.Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkiĢi dinlenemez. c) SoruĢturma veya kovuĢturma konusu suçlara iĢtirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme. gizleme veya değiĢtirmekten Ģüpheli. hapis cezasının alt sınırı beĢ yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır. YEMĠN VERĠLMEYEN TANIKLAR AĢağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: a) Dinlenme sırasında 15 ( on beĢ ) yaĢını doldurmamıĢ olanlar. Zorunlu hallerde süre bir kez uzatılabilir. Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. sanık veya hükümlü olanlar. CumhurbaĢkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu kendisi takdir eder. b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar. Devlet sırrı ile ilgili tanıklık. kendisini veya yakınlarını ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. nitelikli hallere girip girmediği gibi konularda. Savcısı ve Hakim bunu ilgiliye bildirmek zorundadır. 57 . TANIKLIKTAN ÇEKĠNEBĠLECEK KĠMSENĠN ÇEKĠNMEMESĠ Tanıklıktan çekinme hakkı olan bir kimse çekinmeyip tanıklık edeceğini söylerse bu halde tanığın yemin edip etmeyeceğine hakim karar verecektir. Devlet sırrı olarak mahkemeye karĢı gizli tutulamaz.BilirkiĢiyi hakim atar. Tanıklıktan çekinme durumu söz konusu ise C.

oy ve görüĢ açıklamaktan çekinir ise. . sağlığını tehlikeye düĢürmemek koĢuluyla. Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden örnek alınmasından kaçınılabilir. mağdurun bedeni üzerinde tıbbî muayene yapılabilmesine veya kan. cinsel salgı gibi örnek alınamaz. Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kiĢi üzerinde beden muayenesi yapılamaz.BilirkiĢiye.BilirkiĢi reddedilebilir ve bilirkiĢi raporuna itiraz edilebilir. birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gereklidir. dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde 3 Ayı Geçmemek Üzere DĠSĠPLĠN HAPSĠ ile cezalandırılabilir. Muayene. tükürük. yirmidört saat içinde kararını verir. Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. ) . tırnak. Diğer kiĢilerin beden muayenesi Bir suça iliĢkin delil elde etmek amacıyla. Bu iĢleme gözlem altına alma adı verilir. Bu müdahaleler ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kiĢi tarafından yapılabilir. kovuĢturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî 58 . Tıbbî muayenenin yapılabilmesi veya vücuttan örnekler alınabilmesi için. tükürük ve tırnak gibi örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Gözlem Altına Alınma. tırnak. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. uzman hekimin önerisi üzerine. saç. ġüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması Bir suça iliĢkin delil elde etmek için. soruĢturma evresinde sulh ceza hâkimi. Çocuğun soy bağının araĢtırılmasına gerek duyulması halinde. Hâkim veya mahkeme. cinsel salgı gibi örnekler alınabilmesine. tükürük. bu araĢtırmanın yapılabilmesi için. hâkim tarafından yapılması gereken hukukî değerlendirmelerde bulunulamaz. yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. BilirkiĢi usulüne göre çağrıldığı halde gelmeyen veya gelip de yemin etmekten. müdahalenin.. saç. Ģüpheli veya sanığın bedeninin tıbbî muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasına. kiĢinin davranıĢları üzerindeki etkilerini saptamak için. KeĢif ve Otopsi Gözlem altına alınma Fiili iĢlediği yolunda kuvvetli Ģüpheler bulunan Ģüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını. Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun.BilirkiĢi raporunda. failin cezalandırılıp cezalandırılamayacağını veya kast ya da taksirli olduğunu yazamaz. inceleme ve seyahat gideri ile çalıĢmasıyla orantılı bir ücret ödenir. kiĢinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. ġüpheli veya sanığın vücudundan saç. Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına. ( Suçun oluĢup oluĢmadığını. kiĢiden kan.

59 . dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kiĢiler tarafından bir baĢkasına verilemez. Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler. Kadının muayenesi Kadının muayenesi. soruĢturma ve kovuĢturma iĢlemlerine iliĢkin dosyaya konulur.temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının. adresi. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dıĢında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. itirazın reddi veya hükmün kesinleşmesi hallerinde en geç on gün içinde Cumhuriyet savcısının huzurunda yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa geçirilir. beden ölçüleri. soybağının veya elde edilen bulgunun Ģüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. Bu bilgiler. Fizik kimliğin tespiti Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı Ģüpheli veya sanığın. teknik ve teĢkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kiĢilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. bedeninde yer almıĢ olup teĢhisini kolaylaĢtıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak. Bu kiĢiler. Kanunî temsilci de Ģüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Hâkimin kararı ve inceleme yapılmsı Moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Ancak. fotoğrafı. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkiĢi de gösterilir. bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkiĢilikle yükümlü olan ya da soruĢturma veya kovuĢturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruĢturma veya kovuĢturmayı yürüten dairesinden teĢkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine mensup olan görevliler. Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği Moleküler ve biyolojik inceleme sonuçları. kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması. bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aĢamalarında Ģüpheli veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz. görüĢü de alınır. istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. bilirkiĢiye ilgilinin adı ve soyadı. Cumhuriyet savcısı veya hâkim kararıyla. baĢka bir amaçla kullanılamaz. kiĢisel veri niteliğinde olup. Ġncelenecek bulgu. kimliğinin teĢhisi için gerekli olması halinde. bilirkiĢi olarak görevlendirilebilirler. parmak ve ayak izi. tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde. Moleküler genetik incelemeler ġüpheli veya mağdurdan elde edilen kan veya diğer örnekler üzerinde. doğum tarihi bildirilmeksizin verilir.

ġüpheli veya sanık tutuklu ise. iĢin geri bırakılmasına neden olmamak koĢuluyla. Mezardan çıkarma kararı. göğüs ve karnın açılmasını gerektirir. incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. KeĢif KeĢif. tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine engel olabilecekse. Mağdur. mağdur ve bunların müdafii ve vekili hazır bulunabilirler. hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. bunların yerine müdafii veya vekilleri hazır bulunabilirler. KeĢifte. Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp. tanık veya bilirkiĢinin dinlenmesinde bulunabilecekler KeĢif yapılması sırasında Ģüpheli. KeĢif tutanağına. Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler. Zorunluluk bulunduğunda otopsi iĢlemi bir hekim tarafından da yapılabilir. 60 . Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir. Ancak. sanık. Otopsi.KovuĢturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. Tanık veya bilirkiĢinin duruĢma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaĢılırsa. hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan hâllerde keĢifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir. cesedin görüntüleri kayda alınır. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmiĢ bir Ģüpheli veya sanık varsa. Bu iĢlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar. var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır. araĢtırmanın amacını tehlikeye düĢürmeyecekse ve ulaĢılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir. bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır. GömülmüĢ bulunan bir ceset. soruĢturma evresinde Cumhuriyet savcısı. iĢlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. o iĢte Ģüpheli veya sanığın bulunmamasına karar verilebilir. cesedin durumu olanak verdiği takdirde. Bu husustaki karar. Bu iĢlemler yapılırken. Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiĢ olan tabibe. mutlaka baĢ. Bu muayene. Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. teĢhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir. Otopsi Otopsi. kovuĢturma evresinde mahkeme tarafından verilir. otopsi yapma görevi verilemez. Ģüpheli veya sanığın huzuru. diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır.

kolluk ve Cumhuriyet Savcısı da yakalama karar verebilmekte ve yakalama yapabilmektedir. b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması. görünen Ģekli ile organın tahribatı tanımlanır. KORUMA TEDBĠRLERĠ 1-YAKALAMA VE GÖZALTI Yakalama emri kural olarak hakim tarafından verilir. doğum sırasında veya doğumdan sonra yaĢam bulgularının varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaĢamını rahim dıĢında sürdürebilecek kadar olgunlaĢmıĢ olup olmadığı veya yaĢama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. eser. Bu Ģekilde yapılan yakalama neticesinde kolluğa teslim edilen veya ikinci fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kiĢi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek. 61 . yakalanan kiĢiye kanunî haklarını derhal bildirir. hekimin katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Derhal iĢlem yapılmadığı takdirde suçun iz. beden veya akıl hastalığı. malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karĢı iĢlenen suçüstü hallerinde kiĢinin yakalanması Ģikâyete bağlı değildir. ) durumunda mahkeme. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme. kendisine veya baĢkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra. yakalama yetkisine sahiptirler. yakalandığı sırada kaçmasını. Yakalama emrine konu iĢlemin yerine getirilmesi nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma amacının ortadan kalkması ( kiĢinin ölmesi vs. ( Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği m. AĢağıda belirtilen hâllerde. Zehirlenme Ģüphesi üzerine yapılacak iĢlem Zehirlenme Ģüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken. hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emrinin derhâl iadesi istenir. tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde. Ancak aĢağıda sayılan hallerde vatandaĢlar. 4 ) SoruĢturma ve kovuĢturması Ģikâyete bağlı olmakla birlikte. Ölüde veya baĢka yerlerde bulunmuĢ Ģüpheli maddeler. emare ve delillerinin kaybolması veya Ģüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması halidir. Kolluk. Kolluk görevlileri. emri doğrultusunda iĢlem yapılır. herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: a) Kişiye suçu işlerken rastlanması. bu incelemenin. çocuklara.Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside. görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir. Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl baĢvurma olanağı bulunmadığı takdirde.

GÖZALTINA ALMA Yakalanan kiĢi Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa. durumu. Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kiĢiye gecikmeksizin haber verilir. eĢi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı. yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç. en geç gözaltı süreleri sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler. Gözaltına alınan kiĢi bırakılmazsa. bu tedbirin soruĢturma yönünden zorunlu olmasına ve kiĢinin bir suçu iĢlediğini düĢündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır. Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin. yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. YAKALAMA ve GÖZALTININ BĠLDĠRĠLMESĠ ġüpheli veya sanık yakalandığında. en geç 24 saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa. vatandaĢı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. yazılı olarak karĢı çıkmaması halinde. tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde. Bu halde toplu suçlarda gözaltı süresi toplamda EN FAZLA 4 GÜN OLMAKTADIR. Yakalama iĢlemine. Gözaltı süresi. delillerin toplanmasındaki güçlük veya Ģüpheli sayısının çokluğu nedeniyle. serbest bırakılmadığı takdirde. yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır. Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır. gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına iliĢkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karĢı. üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca. YAKALAMA EMRĠ VE NEDENLERĠ SoruĢturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan Ģüpheli hakkında. hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine baĢvurabilir. her defasında bir günü geçmemek üzere. soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre 12 saatten fazla olamaz. Toplu suç: Aralarında iĢtirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kiĢi tarafından iĢlenen suçtur. ( ZORUNLU MÜDAFĠĠLĠK ) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruĢturma veya kovuĢturma evresinde yakalanan kiĢi. Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kiĢi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama iĢlemi uygulanamaz. Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise. müdafii veya kanunî temsilcisi. 62 . yakalanan kiĢi. gözaltına alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında. ( EN FAZLA 36 SAAT ) Gözaltına alma. Toplu olarak iĢlenen suçlarda.

KovuĢturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re'sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir. 2. 2. 308). Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar (Madde 76. hususlarında kuvvetli Ģüphe oluĢturuyorsa bir tutuklama nedeni var kabul edilir.9. Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma (iki. teĢhiste bulunmaya zorlanamaz. tutanağa bağlanır. ( ESKĠ KANUNDA BU HAL TUTUKLAMA NEDENĠ SAYILIYORDU ) Yine kanunda sayılan bazı suçlar söz konusu olduğu hallerde de bir tutuklama nedeni var sayılmaktadır. YER GÖSTERME ( CMK m. 303. Hırsızlık (madde 141. Madde 220). tutuklama nedeni var sayılabilir (KATALOG SUÇLAR) 26. Bu suçlar: AĢağıdaki suçların iĢlendiği hususunda kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı halinde. Tanıklıktan çekinebilecek olanlar. Delilleri yok etme. 78). 83). verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde. bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ kasten yaralama (madde 87). 304. 8. Kasten öldürme (Madde 81. fıkra 3. gizleme veya değiĢtirme. b) ġüpheli veya sanığın davranıĢları. Tanık. (PVSK Ek Madde 6) 2. 95) 5. SoruĢturmayı geciktirmemek kaydıyla. 4. TEġHĠS (CMK da değil PVSK da düzenlenmiĢtir. bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir. 307. 3. ĠĢin önemi. gözaltına alınan Ģüpheli ile aynı kiĢi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde. adli kolluk amiri de yer gösterme iĢlemi yaptırmaya yetkilidir. kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuĢ olan Ģüpheliye (susma hakkını kullanmamıĢ olan) yer gösterme iĢlemi yaptırabilir. 10. yedi ve sekizinci fıkralar hariç. 7. 142) ve yağma (madde 148. Madde 102). 63 . Çocukların cinsel istismarı (Madde 103). 1. Cumhuriyet savcısının talimatıyla teĢhis yaptırabilir. AĢağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: a) ġüpheli veya sanığın kaçması. 149). ĠĢkence (Madde 94. 85 ) Cumhuriyet savcısı. Yer gösterme iĢlemi. saklanması veya kaçacağı Ģüphesini uyandıran somut olgular varsa.) Polis. 1. 9. 77. Ģüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. 6. UyuĢturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188). olaydaki failin. Yakalama emrinde. SUÇUN TOPLUMDA ĠNFĠAL OLUġTURMASI BĠR TUTUKLAMA NEDENĠ DEĞĠLDĠR. Silahla iĢlenmiĢ kasten yaralama (madde 86. 82.TUTUKLAMA Kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde. 250 nci Maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda. mağdur veya baĢkaları üzerinde baskı yapılması giriĢiminde bulunma. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç. tutuklama kararı verilemez. Devletin Güvenliğine KarĢı Suçlar (Madde 302. kiĢinin açık eĢkâli. müdafi de yer gösterme iĢlemi sırasında hazır bulunabilir.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan.

e) 21.1953 tarihli ve 6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları. TUTUKLAMA KARARI SoruĢturma evresinde Ģüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından. varsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden. 310.8.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.Asliye Ceza için Ağır Ceza. d) 10.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. BÜTÜN ġARTLAR OLUġSA DAHĠ TUTUKLAMA TEDBĠRĠNĠ BAġVURMAYIP ġÜPHELĠYĠ TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST bırakabilir. b) 10. Ģüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. 314. Bu süre. 311. c) 18. TUTUKLAMA YAPILAMAYACAK SUÇLAR: Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.Ağır Ceza için en yakın yer AĞIR CEZA ) ÖZEL YETKĠLĠ AĞIR CEZA MAHKEMELERĠNĠN GÖREVĠNE GĠREN SUÇLAR BAKIMINDAN TUTUKLAMA KARARI. kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır.5 YIL OLUYOR ) . evrelerinin her aĢamasında Ģüpheli veya sanık ġüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. 313. zorunlu hallerde.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu Maddesinin dört ve beĢinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları. Ancak bu süre. Ģüpheli veya sanık. ( EN FAZLA 5 YIL OLUYOR) SoruĢturma ve kovuĢturma salıverilmesini isteyebilir. TUTUKLULUKTA GEÇECEK SÜRE . TUTUKLAMA KARARINA ĠTĠRAZ EDĠLEBĠLĠR. uzatma süresi toplam 3 YILI geçemez. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. kovuĢturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. f) 31. ( EN FAZLA 1.Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen iĢlerde tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. aksi halde yetkili adlî yargı hâkimlerinden isteyebilirler. zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 AY daha uzatılabilir.7. Ġtiraz 7 gün içerisinde bir üst mahkemeye yapılır.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.11. ( ZORUNLU MÜDAFĠĠLĠK ) Tutuklama kararı verilmezse. 312. Tutuklama istenildiğinde. TUTUKLAMA HÂKĠMĠN TAKDĠRĠNDEDĠR.6. tutukluluk süresi en çok 2 YIL dır.Ağır ceza mahkemesinin görevine giren iĢlerde.7. ( Sulh Ceza için Asliye. 315). Anayasal Düzene ve Bu Düzenin ĠĢleyiĢine KarĢı Suçlar (Madde 309.7. gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. 64 .

yazılı olarak karĢı çıkmaması halinde. soruĢturmanın amacını tehlikeye düĢürmemek kaydıyla.ADLÎ KONTROL ġüpheli hakkında tutuklama sebeplerinin varlığı halinde. TUTUKLULUĞUN ĠNCELENMESĠ SoruĢturma evresinde Ģüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç 30 GÜNLÜK süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda. 3. uyarıcı veya uçucu Maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla.Ayrıca. Ģüphelinin aĢağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir: a) Yurt dıĢına çıkamamak. Tutukluluk durumunun incelenmesi. miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri. d) Her türlü taĢıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme.Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına iliĢkin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kiĢiye. 65 . . hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir. Ģüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.ġüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu. Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de ( 1 YILDAN AġAĞI HAPĠS CEZASI GEREKTĠREN SUÇLAR VE SADECE ADLĠ PARA CEZASI GEREKTĠREN SUÇLAR ) adlî kontrole iliĢkin hükümler uygulanabilir. Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü Madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar verilir. i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek. makbuz karĢılığında sürücü belgesini teslim etmek. ( Bütün suçlarda uygulanabilir ) g) Silâh bulunduramamak veya taĢıyamamak. . gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karĢılığında adlî emanete teslim etmek. Adlî kontrol. tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek. f) ġüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak. hastaneye yatmak dahil. ÜST SINIRI 3 YIL veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruĢturmada. tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kiĢiye bizzat bildirmesine de izin verilir. Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak. h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kiĢisel güvenceye bağlamak. belirtilen süreler içinde düzenli olarak baĢvurmak. c) Hâkimin belirttiği merci veya kiĢilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraĢlarına iliĢkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak. ( Bütün suçlarda uygulanabilir ) b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere.TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BĠLDĠRĠLMESĠ . yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde Ģüpheli tarafından da istenebilir. vatandaĢı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. e) Özellikle uyuĢturucu.

ġüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence ( KEFALET. kovuĢturma evresinin her aĢamasında hükmedilebilir. Kamusal giderler. eĢyası. b) AĢağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması: 1. Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin soruĢturma evresinin her aĢamasında adlî kontrol altına alınabilir. ADLÎ KONTROL KARARI VE HÜKMEDECEK MERCĠLER ġüpheli. Bu yolla kiĢinin usul iĢlemlerinde hükmün infazında veya halen veya sonradan kontrol altına alınabileceği diğer yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hazır bulunması garanti altına alınmıĢ olur.Hayatın olağan akıĢında duyulan Ģüphe ) varsa. kararı ile Adli kontrole görevli ve yetkili diğer yargı mercileri tarafından da. Adli kontrol sürecinde Ģüpheli veya sanıktan mahkemeye belli bir güvence göstermesi istenebilir. şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçları. suçun neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hâle getirme. 2. konutu. eĢyası. 3. Eğer kiĢi bu yükümlülükleri yerine getirmez ve hazır bulunmaz ise güvence devlet hazinesine gelir kaydedilir.Adlî kontrol altında geçen süre. Ģüphelinin veya sanığın üstü. iĢyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. Katılanın yaptığı masraflar. 66 . Adli kontrole iliĢkin kararlara karĢı itiraz edilebilir. hükmün infazında veya altına alınabileceği diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması. 4-ARAMA VE ELKOYMA Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda MAKUL ġÜPHE ( SOMUT OLAYLAR KARġISINDA DUYULAN ġÜPHE. ANCAK ġÜPHELĠ E BENDĠNDE YER ALAN DURUMDA BĠR TEDAVĠ KURUMUNA YATIRILMIġ ĠSE BU SÜRELER YARGILAMA SONUCUNDA VERĠLECEK MAHKUMĠYET SÜRESĠNDEN ĠNDĠRĠLĠR. konutu. TEDBĠRLERE UYMAMA Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen Ģüpheli veya sanık hakkında. yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun. iĢyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.TEMĠNAT ): a) ġüpheli veya sanığın bütün usul iĢlemlerinde. diğer bir kiĢinin de üstü. Para cezaları hakkında da bir teminat niteliği taşır. Ģahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup edilemez. ġüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla. Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında birinci fıkradaki süre koĢulu aranmaksızın adlî kontrole iliĢkin hükümler uygulanabilir.

kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kiĢi veya komĢusu hazır bulundurulur. Gece: güneĢin batmasından 1 saat sonradan baĢlayıp güneĢin doğumundan 1 saat öncesine kadar olan zaman dilimidir. ĠġYERĠNDE VE KAMUYA AÇIK OLMAYAN ALANLARDA ARAMA YAPILAMAZ. hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. ELKONULAMAYACAK MEKTUPLAR. KiĢinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. iĢyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama. BU KĠMSELERĠN ELĠNDE bulundukça el konulamaz. BELGELER ġüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere. Cumhuriyet katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. Cumhuriyet savcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ġnceleme sonucu soruĢturma veya kovuĢturma konusu suça iliĢkin olmadığı anlaĢılan belge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir. BELGE VEYA KÂĞITLARI ĠNCELEME YETKĠSĠ Hakkında arama iĢlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi. ELKOYMA KARARINI VERME YETKĠSĠ Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının. ARAMA KARARI Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının.GECE YAPILACAK ARAMA Konutta. ARAMADA HAZIR BULUNABĠLECEKLER Aranacak yerlerin sahibi veya eĢyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir. Bu mektuplar Ģüphelinin elinde ise bu elkonulabilir. savcısının istem ve 67 . Ancak. konutta. iĢyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komĢulardan iki kiĢi bulundurulur. KOLLUK BELGE VE KÂĞITLARI ĠNCELEME YETKĠSĠNE SAHĠP DEĞĠLDĠR. işyerinde veya diğer kapalı alanlarda arama yapılabilir. iĢyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. KOLLUK AMĠRĠNĠN EMRĠ ĠLE KONUTTA. elkoyma iĢlemini gerçekleĢtirebilir. Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut. Askerî mahallerde yapılacak arama. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet BaĢsavcılığına derhal bildirilir. Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla gece konutta. Cumhuriyet savcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri.

5-ġĠRKET YÖNETĠMĠ ĠÇĠN KAYYIM TAYĠNĠ ( HAKĠM KARARI ) Suçun bir Ģirketin faaliyeti çerçevesinde iĢlenmekte olduğu hususunda kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak. soruĢturma ( C. kıymetli evrak. elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. gerçek ve tüzel kiĢiler nezdindeki her türlü alacak. taĢınmazlar. ortak olunan Ģirketteki ortaklık payı. baĢka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde. Bu sayma sınırlı saymadır..) AVUKAT BÜROLARINDA YAPILACAK ARAMA ( HAKĠM KARARI ) Avukat büroları ancak MAHKEME KARARI ile ve KARARDA BELĠRTĠLEN OLAYLA ĠLGĠLĠ OLARAK CUMHURĠYET SAVCISININ DENETĠMĠNDE ARAMA YAPILABĠLĠR. . bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına. SAVCISI ) ve kovuĢturma sürecinde. Yani bu sayılanlar dıĢındaki değerlere. ( BU SAYILANLAR HAKKINDA ANCAK HÂKĠM EL KOYMA KARARI VEREBĠLĠR. 6-TELEKOMÜNĠKASYON YOLUYLA YAPILAN ĠLETĠġĠMĠN DENETLENMESĠ Bir suç dolayısıyla yapılan soruĢturma ve kovuĢturmada. eĢyalara el konulamaz. banka ve diğer kredi kurumlarındaki hesaplar. kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Elkoyma tedbiri uygulanabilecek değerler kanunda sayılmıĢtır. HÂKĠM VEYA GECĠKMESĠNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE C. Bunlar. dinlenebilir. Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Ģüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına. aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. SAVCISININ kararıyla Ģüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletiĢimi tespit edilebilir. kiralık kasa içindekilere. BĠLGĠSAYARLARDA. deniz ve hava ulaĢım araçları. Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma iĢlemi. bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.. Bilgisayar. HÂKĠM veya MAHKEME. Aramada baro baĢkanı veya görevlendireceği bir avukat da hazır bulundurulur. sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERĠNDE ARAMA. kara. bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine Ģifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiĢ bilgilere ulaĢılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için.Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma iĢlemi. Ģirket iĢlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. diğer malvarlığı gelirleri. bu araç ve gereçlere elkonulabilir. KOPYALAMA VE ELKOYMA ( HAKĠM KARARI ) Bir suç dolayısıyla yapılan soruĢturmada. Hâkim. 68 . Ġstemesi halinde. ġifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde. sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma iĢlemi sırasında. suç iĢlendiğine iliĢkin KUVVETLĠ ġÜPHE sebeplerinin varlığı ve BAġKA SURETTE DELĠL ELDE ETME ĠMKANININ BULUNMAMASI durumunda. bu yedekten bir kopya çıkarılarak Ģüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir. KANUNDA SAYILAN DĠĞER KORUMA TEDBĠRLERĠ KUVVETLĠ SUÇ ġÜPHESĠ BULUNMASI VE BAġKA SURETTE DELĠL ELDE ETME ĠMKANI BULUNMAMASI DURUMLARINDA. yapılan tespit veya dinlemeye iliĢkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının denetimi altında EN GEÇ 10 GÜN içinde yok edilerek. Cumhuriyet Başsavcılığı. SADECE KANUNDA SAYILAN KATALOG SUÇLARLA ĠLGĠLĠ OLARAK HAKĠM Veya GECĠKMESĠNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE C. Ancak ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA hâkim HER DEFASINDA 1 AYDAN FAZLA OLMAMAK ÜZERE sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. ġüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kiĢilerle arasındaki iletiĢimi kayda alınamaz. süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. yapılmakta olan soruĢturma veya kovuĢturmayla ilgisi olmayan ve ancak. SAVCISININ KARARIYLA: GĠZLĠ SORUġTURMACI ATAMA (Ancak Kamu görevlileri gizli soruĢturmacı olabilir) . bu süre BĠR KEZ daha uzatılabilir. diğer bir suçun iĢlendiği Ģüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse. kapsamı. ġüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla MÜDAFĠĠN bürosu. tedbirin nedeni. Ģüpheli hakkında kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da HÂKĠMĠN ONAYLAMAMASI HALĠNDE bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son verilir. durum bir tutanakla tespit edilir. alınan kayıtlar derhâl yok edilir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiĢimin denetlenmesi sırasında. en geç 15 gün içinde. yapılmakta olan soruĢturma veya kovuĢturmayla ilgisi olmayan ancak. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen. BU TEDBĠR SADECE KANUNDA SAYILAN KATALOG SUÇLAR ĠÇĠN UYGULANABĠLĠR. b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan. Tedbir kararı en çok 3 AY için verilebilir. bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim. Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren. 69 . kararını en geç 24 saat içinde verir. a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan. Kayda alma gerçekleĢtikten sonra bu durumun anlaĢılması hâlinde. TESADÜFEN ELDE EDĠLEN DELĠLLER Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında. BÜTÜN SUÇLAR ĠÇĠN UYGULANAMAZ. KORUMA TEDBĠRLERĠ NEDENĠYLE TAZMĠNAT Suç soruĢturması veya kovuĢturması sırasında. konutu ve yerleĢim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında iletiĢimin denetlenmesi tedbirine baĢvurulamaz. Bu durumda. BU TEDBĠR UYGULANIRKEN. ĠLETĠġĠMĠN DENETLENMESĠ TEDBĠRĠNĠN UYGULANABĠLECEĞĠ KATALOG SUÇLARDAN birinin iĢlendiği Ģüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse.TEKNĠK ARAÇLARLA ĠZLEME ( Teknik araçlarla izlemede KONUT İZLENEMEZ ) YAPILABĠLĠR.

gizli soruĢturmacı ve teknik izleme koruma tedbirlerinin hukuka aykırı icra edilmesi durumunda CMK da yer alan koruma tedbirleri nedeniyle tazminata iliĢkin hükümler uygulanamaz. koruma tedbiriyle ilgili olarak görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder. h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen. ödediği tazminattan dolayı. sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat hükmü içerisinde bütün koruma tedbirleri sayılmamıĢtır. c) Genel veya özel af. Devlet. i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen.c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan. ĠletiĢimin denetlenmesi. zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu iĢlemle iliĢkili ise ve aynı yerde baĢka bir ağır ceza dairesi yoksa. f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri. maddî ve manevî her türlü zararlarını. en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır. b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde. Bu durumlarda idare hukukunun genel prensipleri uyarınca idareye karĢı kusur sorumluluğu esasına dayanarak dava açılabilir. şikâyetten vazgeçme. uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülenler. Ġstem. g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine. KiĢiler. Devletten isteyebilirler. durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler. j) EĢyasına veya diğer malvarlığı değerlerine. yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan. hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan. TAZMĠNAT ĠSTEMĠNĠN KOġULLARI Karar veya hükümlerin kesinleĢtiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren 3 AY ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleĢme tarihini izleyen 1 YIL içinde tazminat isteminde bulunulabilir. TAZMĠNAT ĠSTEYEMEYECEK KĠġĠLER Kanuna uygun olarak yakalanan belirtilenler tazminat isteyemezler: veya tutuklanan kiĢilerden aĢağıda a) Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler. e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen. d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen. 70 . koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen.

ikincisi ise kovuĢturma evresi. Cumhuriyet Savcısı adli kolluk görevini yerine getiren kolluk personeline doğrudan doğruya emir verebilir ve adil kolluk iĢlemleri ile ilgili olarak bu personelin birinci derece amiridir. Cumhuriyet Savcısı acele hallerde sonradan yazılı hale getirilmek kaydı ile sözlü emir verebilir. adli kontrol. Savcısı. Cezayı kaldıran bir sebep olarak etkin piĢmanlık veya kiĢisel cezasızlık halleri var ise SAVCI DAVA AÇMADAN KOVUġTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VEREBĠLĠR.SORUġTURMA EVRESĠ Suç sayılan eylemin gerçekleĢmesinden sonra bu durumun yetkili mercilere ihbar/Ģikayet yoluyla bildirilmesi ile hemen yargılama aĢamasına geçilmez. 5 YIL ĠÇĠNDE KASITLI BĠR SUÇ ĠġLEMEZ ĠSE KOVUġTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERĠR. Yine soruĢturma konusu suç TAKĠBĠ ġĠKAYETE BAĞLI ĠSE VE ÜST SINIRI 1 YILDAN AġAĞI BĠR CEZA VEYA DAHA AZ CEZA GEREKTĠRĠYOR ĠSE C. suçlu ve suça iliĢkin deliller hakkında soruĢturma yaparak neticede bir soruĢturma dosyası hazırlar. Yukarıda bahse konu olduğu üzere Cumhuriyet Savcısının iĢ yoğunluğunun fazla olması ya da Cumhuriyet Savcısına eriĢilemiyor ise Sulh Ceza Mahkemesi hakimi de bütün soruĢturma iĢlemlerini tek baĢına yapabilir. yakalama vs. 1. ) bu hallerde Cumhuriyet Savcısı SULH CEZA HAKĠMĠNE BAġVURUR. 5 YIL SÜRE ĠLE KAMU DAVASININ AÇILMASINI ERTELEYEBĠLĠR. delil gibi unsurlara yer vermek zorundadır. tutuklama. suçun fail tarafından iĢlendiği hususunda yeterli Ģüpheye ulaĢamamıĢ ise ve suçun oluĢmadığına kanaat getirmiĢ ise KOVUġTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERĠR. Bu karara karĢı. Cumhuriyet Savcısı iddianamede kanunen zorunlu olan bütün bilgi. SoruĢturma sonucunda suç oluĢtuğu konusunda YETERLĠ SÜPHEYE ulaĢılmıĢ ise Cumhuriyet Savcısı tarafından bir ĠDDĠANAME HAZIRLANIR. KiĢi özgürlüğüne müdahale teĢkil edecek bir eylemde bulunmak gerekirse ( örn. e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar. 71 .d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler. isim. Cumhuriyet Savcısı sadece failin aleyhine değil LEHĠNE BĠR DURUM VAR ĠSE ONU DA ĠDDĠANAME DE BELĠRTMEK ZORUNDADIR. Bu hallerde dava açmasına gerek yoktur. Bunlardan birincisi soruĢturma evresi. Hazırlanan iddianame yetkili ve görevli mahkemeye sunulur. Adli kolluk personelinin bu görevi sırasında bir suç iĢlediği iddia edilirse soruĢturmayı DOĞRUDAN DOĞRUYA CUMHURĠYET SAVCISI YAPAR. Kural olarak bu soruĢturma evresi gizlidir. adres. suçtan zarar görenler 15 GÜN içinde en yakın yer AĞIR CEZA MAHKEMESĠNDE ĠTĠRAZ EDEBĠLĠRLER. EĞER FAĠL. CEZA MUHAKEMESĠNĠN EVRELERĠ Ceza muhakemesi iki evreye ayrılmaktadır. Telefon dinleme. Bu ihbar/Ģikayeti alan Cumhuriyet Savcılığı suç. Cumhuriyet Savcısı yeterli delile ulaĢamamıĢ ise.

kaçaklık. ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunlu değildir. DuruĢmada ilk yapılacak olan iĢ mahkemeye çağrılmıĢ olan SANIK VE MÜDAFĠĠN HAZIR BULUNUP BULUNMADIĞIDIR. KAÇAĞIN daha önce sorgusu yapılmıĢ ise MAHKÛMĠYET KARARI VERĠLEBĠLĠR. Bu nedenden ötürü iddianame iade edilemez. MAHKEME HUKUKĠ NĠTELENDĠRME HATASI SEBEBĠYLE ĠDDĠANAMEYĠ ĠADE EDEMEZ. SANIĞIN DURUġMADAN BAĞIġIK TUTULMASI Mahkemece sorgusu yapılmıĢ olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse. Savcısı eylemin hırsızlık olduğunu yazmıĢ ve Mahkeme de eylemin dolandırıcılık olduğunu düĢünüyorsa bu bir nitelendirme hatasıdır. Sorgu tutanağı duruĢmada okunur. sanığın aynı anda görüntülü ve sesli iletiĢim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır. ) ĠDDĠANAMENĠN KABULÜYLE BĠRLĠKTE KAMU DAVASI AÇILMIġ OLUR VE KOVUġTURMA AġAMASI BAġLAR. Hükümden önce son söz hazır bulunan sanığa verilir. Yani eylemin hangi suç olduğu konusunda C. Savcısı bu karara karĢı en yakın ağır ceza mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilir. MAHKÛMĠYET DIġINDA BĠR KARAR VERĠLMESĠ GEREKTĠĞĠ GÖRÜLÜRSE SORGUSU YAPILMAMIġ OLSA BĠLE DAVA YOKLUĞUNDA BĠTĠRĠLEBĠLĠR. sorgusu 72 . Eğer sorgusu yapılmamıĢ ise mahkûmiyet dıĢındaki kararlar verilebilir. Ġstinabe yoluyla sorguda.KOVUġTURMA EVRESĠ KovuĢturma evresinde duruĢma yapılır. Çağrıya rağmen gelmeyen veya duruĢmaya gelmesine gerek görülmeyen ( YOKLUK ) sanığın daha önceden sorgusu yapılmıĢ ise dava yokluğunda bitirilebilir. Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dıĢındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiĢ olan sanığın. SANIK HAKKINDA TOPLANAN DELĠLLERE GÖRE. ( C. 15 gün içinde her hangi bir karar verilmeyen iddianame KABUL EDĠLMĠġ SAYILIR. mahkeme sanığı duruĢmada hazır bulunmaktan bağıĢık tutabilir. Sorgusundan önce sanığa. Sanık. Sorgu için belirlenen gün. Sanığın hazır bulunması bir YARGILAMA ġARTIDIR. alt sınırı beĢ yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere. Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. Sanığın suçu adli para cezasını veya müsadereyi ve her ikisini gerektiren bir suç ise davetiye de sanığa bildirilmiĢ olmak kaydı ile SANIK OLMADAN DA DURUġMA YAPILABĠLĠR.Cumhuriyet Savcısının mahkemeye sunmuĢ olduğu iddianame mahkemece değerlendirilir. 2. ġÜPHELĠNĠN SIFATI ARTIK SANIKTIR. Eğer mahkeme iddianamenin eksik olduğunu düĢünüyorsa ĠDDĠANAMEYĠ CUMHURĠYET SAVCILIĞINA ĠADE EDER. C. yokluk ) halleri dıĢında SANIK HAZIR BULUNMADAN DURUġMA YAPILAMAZ. Savcısı ile aynı kanaatte olmasa bile sırf bu nedenden dolayı iddianameyi iade edemez. Kanunda yazılı haller dıĢında ( gaiplik. istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Yalnız veya adli para cezası ya da güvenlik tedbirine hükmedilecek durumlarda sanık gelmese bile duruĢma yapılabilir.

Hakim/ler . Ortaya konulan deliller. sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamıĢ olması. . sanığa. Ancak. Ancak. hukuka uygun bir Ģekilde elde edilmiĢ her türlü delille ( SERBESTE DELĠL ĠLKESĠ ) ispat edilebilir. KovuĢturma evresinde mağdur veya sanığın yaĢının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karĢılaĢılması halinde. mahkeme.yapılmıĢ olmak koĢuluyla. DELĠLLERĠ TAKDĠR YETKĠSĠ Hâkim. hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemece karar verilebilir. Yüklenen suç. katılana. Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat. tanığın dinlenmesinden veya baĢka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir. kanuna aykırı olarak elde edilmiĢse.Ġstem. Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse. bu tarihten önce duruĢma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.Müdafi. CEZA MAHKEMELERĠNĠN EK YETKĠSĠ Yüklenen suçun ispatı. Dikkat edilirse doğrudan soru sorma SADECE yargılama iĢleminde yer alan HUKUKÇULAR için öngörülmüĢ bir yöntemdir. Ortaya konulması istenilen bir delil aĢağıda yazılı hâllerde reddolunur: . ceza mahkemelerinden baĢka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise. . ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir.Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa. . ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. bilirkiĢilere ve duruĢmaya çağrılmıĢ diğer kiĢilere. bunun veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiĢ olması nedeniyle reddedilemez. Sanık ve katılan da mahkeme baĢkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. DOĞRUDAN SORU YÖNELTME . DELĠLLERĠN ORTAYA KONULMASI VE REDDĠ Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına baĢlanır. kararını ancak duruĢmaya getirilmiĢ ve huzurunda tartıĢılmıĢ delillere dayandırabilir. sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmıĢsa. mahkeme olayı tespit eder ve bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir. bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmıĢ davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir. sonradan gelen sanığa bildirilir. gerek görürse failin tutuklanmasına da karar verebilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle ( VĠCDANĠ DELĠL SĠSTEMĠ ) serbestçe takdir edilir. duruĢma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler.Delil. duruĢma sırasında bir suç iĢlerse. 73 . Yurt dıĢında bulunan sanığın. DELĠL VE OLAYIN GEÇ BĠLDĠRĠLMESĠ Delilin ortaya konulması istemi.Cumhuriyet savcısı. delillerin ortaya konulmasına engel olmaz. DURUġMA SIRASINDA ĠġLENEN SUÇ HAKKINDA ĠġLEM Bir kimse. tanıklara. belirlenen duruĢma tarihinde hazır bulunmasının zorluğu halinde.

DuruĢmada hüküm katılacak HAKĠM. kısıtlanamaz. ( Sulh Ceza Mahkemelerinde duruĢmada C. duruĢmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruĢmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa. ) DuruĢmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruĢmada açıklanır. müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse. . SAVCISI. hâkim veya mahkeme derhâl baĢka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli iĢlemi yapar. soruĢturma ve kovuĢturmanın her aĢamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir. Savcısı bulunmaz. Açıklığın kaldırılması istemine iliĢkin olarak yapılacak duruĢma. istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır.sanığa hukuki yardımda bulunur. . ZORUNLU MÜDAFĠĠĠLĠK HALLERĠ( Devlet tarafından Avukat ATANAN DURUMLAR ): AĢağıda sayılan hallerde SANIK. kanunî temsilcisi varsa. . SoruĢturma ve kovuĢturma evrelerinin her aĢamasında avukatın.Genel ahlaka aykırı durumlar.ġÜPHELĠ istemi aranmaksızın devlet tarafından atanan bir avukat yardımından faydalandırılır. 18 YAġINI doldurmamıĢ ise duruĢma kapalı yapılır. Müdafiin ücreti devlet tarafından karĢılanır. o da Ģüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Ģüpheli veya sanıkla görüĢme. ( AÇIKLIK ĠLKESĠ ).Ġşlemiş olduğu suçun alt sınırı 5 yıldan fazla olanlar. ifade almada (SADECE ĠFADE ALMADA) en çok üç avukat hazır bulunabilir. ġÜPHELĠNĠN VEYA SANIĞIN MÜDAFĠ SEÇĠMĠ ġüpheli veya sanık. zorunlu müdafiliğin kabul edildiği hallerde MÜDAFĠĠ BULUNMAK ZORUNDADIR. C.18 yaşından küçük sanıklar. Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde C. Savcısı bulunur. ZABIT KATĠBĠ. Bu sayılanların yanında TUTUKLAMA ve SORGU SIRASINDA ve Gözlem Altına Alma (CMK m. DURUġMANIN KAPALI YAPILMA ZORUNLULUĞU: Sanık.Sağır. Bu 74 . 74) Kararı Verileceği Zaman da avukat bulunması zorunludur. Müdafiin Görevlendirilmesi ġüpheli veya sanık.DURUġMA Kural olarak duruĢmalar alenidir.Bu hallerde devlet tarafından atanan bir avukat Ģüpheli. Ancak aĢağıdaki hallerde duruĢmaların BĠR KISMI VEYA TAMAMI gizli olarak yapılabilir: . . istemi hâlinde bir müdafi görevlendirilir. ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez. SoruĢturma evresinde. dilsiz ve kendini anlatamayacak derecede malul olanlar. hüküm de kapalı duruĢmada açıklanır.Kamu güvenliğinin KESĠN OLARAK GEREKLĠ KILDIĞI DURUMLARDA. Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak iĢlem Gerek Ģüphelinin istemi üzerine ve gerekse zorunlu müdafilik hallerinde görevlendirilen müdafi. .

) tutanaklar hakkında. 75 . Müdafi ile GörüĢme ġüpheli veya sanık. Sanığın eĢi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. Cumhuriyet Savcılığınca iddianamenin mahkemeye verildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmıĢ delilleri inceleyebilir. ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. Müdafiin görevlendirilmesinde usul Gerek Ģüphelinin istemi halinde ve gerekse zorunlu müdafiilik hallerinde müdafii. Yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkiĢi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî iĢlemlere iliĢkin (Örn. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi Müdafi. Hukuka aykırı deliller: Hukuka uygun surette elde edilmemiĢ HER TÜRLÜ DELĠL YASAK DELĠLDĠR. soruĢturmanın amacını tehlikeye düĢürebilecek ise.durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir. vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuĢulanları baĢkalarının duyamayacağı bir ortamda görüĢebilir. arama. Kanunî temsilci veya eĢin duruĢmada hazır bulunması Sanığın kanunî temsilcisine duruĢma gün ve saati bildirilir ve duruĢmaya kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir. sorgu vs. Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması. Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. Baro tarafından görevlendirilir. baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona erer. sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. keĢif. Müdafi. mahkemenin istemi üzerine. Cumhuriyet savcısının istemi üzerine. ġüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde. a) SoruĢturma evresinde. soruĢturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin istemi üzerine. bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiĢ olan delillere dayanılarak hüküm verilemez. ġüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma Yararları birbirine uygun olan birden fazla Ģüpheli veya sanığın savunması aynı müdafie verilebilir. ifade alma. Bu kiĢilerin müdafii ile yazıĢmaları denetime tâbi tutulamaz. Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruĢturmanın veya kovuĢturmanın yapıldığı yer barosunca görevlendirilir. Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa oturum ertelenir. SANIĞA YÜKLENEN SUÇUN ĠSPAT EDĠLMESĠ Yüklenen suç hukuka uygun olarak ele geçirilmiĢ olan deliller ile ispat edilebilir. b) KovuĢturma evresinde.

Sorgu: ġüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruĢturma veya kovuĢturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini.KarĢı oya tutanakta yer verilir. bu iĢlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması. aldatma. . . 2. CEZA YARGILAMASINDA KARAR TÜRLERĠ 1. bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 76 .Hükmün baĢına TÜRK MĠLLETĠ adına ibaresi yazılır. b) Yüklenen suçun sanık tarafından iĢlenmediğinin sabit olması. Hallerinde. Mahkeme. ( MeĢru savunma halinde BERAAT VERĠLĠR. fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir. Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade.Mahkemece karar ve hükümler oybirliği veya oyçokluğuyla verilir. ( CMK m. BURADA MEġRU MÜDAFAADA SINIRIN AġILMASI SÖZ KONUSU ) d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düĢülmesi.ĠFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER Ġfade alma: ġüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruĢturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini. ancak iddianamede unsurları gösterilen suça iliĢkin fiil ve faili hakkında verilir. kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.BERAAT KARARI AġAĞIDAKĠ HALLERDE VERĠLĠR: a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamıĢ olması. KARAR VE HÜKÜMLERDE GEREKLĠ OY SAYISI . ġÜPHELĠ VEYA SANIĞIN aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında.KUSURUN BULUNMAMASI NEDENĠYLE CEZA VERĠLMEYE YER OLMADIĞI KARARI a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaĢ küçüklüğü. b) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle iĢlenmesi. Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. ilâç verme. Bu halde KOLLUK ĠFADE ALAMAZ. akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması. korku ve telaĢ nedeniyle aĢılması. hâkim veya mahkeme huzurunda Ģüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. e) Yüklenen suçun sanık tarafından iĢlendiğinin sabit olmaması. yorma. cebir veya tehditte bulunma. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma. 232 ) HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDĠRMEDE MAHKEMENĠN YETKĠSĠ Hüküm. d) Yüklenen suçun sanık tarafından iĢlenmesine rağmen. c) MeĢru savunmada sınırın heyecan. Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiĢ olsa dahi delil olarak değerlendirilemez. c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması. gerekçesi de tutanakta gösterilir. işkence. Hallerinde verilir. ġüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır.

Derhâl beraat kararı verilebilecek verilmesine yer olmadığı kararı verilemez. d) ĠĢlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı. Yüklenen suçu iĢlediğinin sabit olması halinde. e) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına iliĢkin hükümleri. a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamıĢ bulunması. 4. ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.( MAHKÛMĠYETLE BĠRLĠKTE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNE HÜKMEDĠLMESĠ ZORUNLUDUR ) Aynı fiil nedeniyle. faile ceza verilmemesi hallerinde. DURMA KARARI verilir. düĢme veya ceza Adlî yargı dıĢındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır. mahkumiyetin hiçbir olumsuz etkisi olmaz. a) Etkin piĢmanlık. Bu karara itiraz edilebilir. hâllerde durma. suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi. Dolayısıyla. hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise. soruĢturmanın veya kovuĢturmanın yapılması Ģarta bağlı tutulmuĢ olup da Ģartın henüz gerçekleĢmediği anlaĢılırsa. 77 .MAHKÛMĠYET Yüklenen suçu iĢlediğinin sabit olması halinde (% 100 kanaat olacak). Türk Ceza Kanununda öngörülen düĢme sebeplerinin varlığı ya da soruĢturma veya kovuĢturma Ģartının gerçekleĢmeyeceğinin anlaĢılması hallerinde. d) UzlaĢmaya tabi bir suç olmamalıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için. aynı sanık için önceden verilmiĢ bir hüküm veya açılmıĢ bir dava varsa DAVANIN REDDĠNE karar verilir. Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz. davanın düĢmesine karar verilir. gerçekleĢmesini beklemek üzere. kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. b) Mahkemece. b) ġahsî cezasızlık sebebinin varlığı. sanığın kiĢilik özellikleri ile duruĢmadaki tutum ve davranıĢları göz önünde bulundurularak yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda kanaate varılması. aynen iade.CEZA VERĠLMESĠNE YER OLMADIĞINA ĠĢlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen. ( HÂKĠMĠN TAKDĠRĠNDEDĠR ) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. c) KarĢılıklı hakaret. 5. belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur. c) Suçun iĢlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın. Ancak. mahkemece. Bu 5 yıllık süre içerisinde hüküm açıklanmadığı için.HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI KARARI Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza. Öngörülen 5 yıllık denetim süresi içerisinde fail KASITLI bir SUÇ iĢlemez ise 5 yılın sonunda DAVANIN DÜġMESĠNE KARAR VERĠLĠR.3. sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.

kanunda açık hüküm bulunması gerekir. T. SoruĢturma konusu suçun uzlaĢmaya tâbi olması halinde. ġüpheli.UZLAġMA Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve Sadece kanunun belirlediği suç tiplerinde uygulanan bir yöntemdir. dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç 30 ( otuz ) gün içinde uzlaĢtırma iĢlemlerini sonuçlandırır. mağdur veya suçtan zarar gören. kiĢiye uzlaĢmanın mahiyeti ve uzlaĢmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır. soruĢturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz. Ģüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaĢma teklifinde bulunur. uzlaĢtırma yoluna gidilemez. Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri. ) engel değildir. ġüphelinin. UzlaĢma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi. açılmıĢ olan davadan feragat edilmiĢ sayılır. hakkında kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilir. diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için. soruĢturma konusu suça iliĢkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına ( Arama. etkin piĢmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlarda. dıĢındaki kanunlarda düzenlenen. suçtan zarar görene. UzlaĢma sonucunda Ģüphelinin edimini def'aten yerine getirmesi halinde.K. UzlaĢtırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaĢtırma yoluna gidilemez. mağdurun veya suçtan zarar görenin reĢit olmaması halinde. Cumhuriyet savcısı uzlaĢma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir.C. UzlaĢtırmacı. kendisine uzlaĢma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde. Tutuklama vs. UzlaĢma teklifinde bulunulması halinde. uzlaĢtırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere. ġüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaĢma teklifini kabul etmesi halinde. 78 . uzlaĢma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaĢtırmayı kendisi gerçekleĢtirebileceği gibi. UzlaĢmanın sağlanması halinde. teklifi reddetmiĢ sayılır. Cumhuriyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi. uzlaĢtırma yoluna gidilmeksizin soruĢturma sonuçlandırılır. Resmî mercilere beyan edilmiĢ olup da soruĢturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dıĢında olma ya da baĢka bir nedenle mağdura. Ģüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaĢılamaması halinde. Birden fazla kiĢinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaĢtırma yoluna gidilebilmesi için. uzlaĢtırmacı olarak avukat görevlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüĢ kiĢiler arasından uzlaĢtırmacı görevlendirebilir. SoruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı olsa bile. mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaĢmayı kabul etmesi gerekir.

Delillerin toplanmasını isteme. Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara iliĢkin hükümler uygulanır. cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beĢ yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda. baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme. cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beĢ yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda. Kamu davasına katılma. UzlaĢma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollarına baĢvurulabilir. Tanıkların davetini isteme. 2. UzlaĢtırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır. (MAĞDUR BAKIMINDAN ZORUNLU AVUKAT YARDIMI) 6. 79 . SoruĢturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koĢuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme. b) KovuĢturma evresinde. onsekiz yaĢını doldurmamıĢ. Vekili bulunmaması halinde. 5. Sayılan haklar. uzlaĢtırma iĢlemleri mahkeme tarafından yapılır. 4. Aralarında iĢtirak iliĢkisi olsun ya da olmasın birden çok kiĢi tarafından iĢlenen suçlarda. 4. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme baĢkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir. ancak uzlaĢan kiĢi uzlaĢmadan faydalanır. suçun mağdurları ile Ģikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır. 1.ġüphelinin. bir UzlaĢma teklifi ve uzlaĢtırıcının raporunun verilmesi arasında geçen sürede zamanaĢımı ve dava açma süreleri ĠġLEMEZ. 2. MAĞDUR ĠLE ġĠKÂYETÇĠNĠN HAKLARI Mağdur ile Ģikâyetçinin hakları Ģunlardır: a) SoruĢturma evresinde. 5. Mağdur. istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. 153 üncü Maddeye uygun olmak koĢuluyla vekili aracılığı ile soruĢturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eĢyayı inceletme. Cumhuriyet savcısının. DuruĢmadan haberdar edilme. baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme. MAHKEME TARAFINDAN UZLAġTIRMA Kamu davası açıldıktan sonra kovuĢturma konusu suçun uzlaĢma kapsamında olduğunun anlaĢılması halinde. Vekili bulunmaması halinde. herhangi soruĢturma ve kovuĢturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz. edimini yerine getirmemesi halinde uzlaĢma raporu veya belgesi. Davaya katılmıĢ olma koĢuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karĢı kanun yollarına baĢvurma. 1. sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa. MAĞDUR ve ġĠKAYETÇĠNĠN HAKLARI Mağdur ile Ģikâyetçi. 3. 3. kovuĢturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiĢ olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata esas alınır. Mağdur çocukların veya iĢlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuĢ olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji. bu suça iliĢkin soruĢturma veya kovuĢturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir.MAĞDUR ĠLE ġĠKÂYETÇĠNĠN DAVETE UYMAMALARI Mağdur. Ģikâyetçi veya vekilinin. MAĞDUR ĠLE ġĠKÂYETÇĠNĠN DĠNLENMESĠ Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde. yemin hariç. tıp veya eğitim alanında uzman bir kiĢi bulundurulur. eksikliği veya adres değiĢikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araĢtırılması gerekmez. ĠĢlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuĢ çocuk veya mağdur. Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz. Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde üçüncü fıkra uygulanmaz. 80 . Belirtilen adresin yanlıĢlığı. tanıklığa iliĢkin hükümler uygulanır. psikiyatri. Bunlar hakkında bilirkiĢilere iliĢkin hükümler uygulanır.

Bunların Müdafii. A. Hangi iĢlemlere karıĢ itiraz yoluna gidilebileceği kanunda sayılmaktadır.C. c) Hükme katılmıĢ olan hâkimlerden biri. C. aĢağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür: a) DuruĢmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaĢılırsa.KANUN YOLLARI Ġki tür kanun yolu vardır. 81 .YARGILAMANIN YENĠLENMESĠ KesinleĢen bir hükümle sonuçlanmıĢ bir dava. Bunlar olağan kanun yolu ve olağanüstü kanun yolu. B.KANUN YARARINA BOZMA: Temyiz incelemesinden geçmeden kesinleĢmiĢ hukuka aykırı görülen kararlara karĢı ADALET BAKANLIĞININ ĠSTEMĠ ĠLE YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCISI KARARIN TEMYĠZĠ ĠÇĠN ĠLGĠLĠ YARGITAY DAĠRESĠNE BAġVURUR.Katılan. hükümlünün neden olduğu kusur dıĢında.Şüpheli veya Sanığın KANUNİ TEMSİLCİSİ VE EŞİ. B. b) Yemin verilerek dinlenmiĢ olan bir tanık veya bilirkiĢinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dıĢı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaĢılırsa. .OLAĞAN KANUN YOLLARI A. KANUN YOLLARINA MÜRACAAT EDEBĠLECEK KĠMSELER: . 1.ĠTĠRAZ: Kararı veren mahkemenin bir üst mahkemesine yapılan 7 GÜN ĠÇĠNDE YAPILAN müracaata kararın denetlenmesi iĢlemidir. . HÜKMÜN AÇIKLANMASINDAN ĠTĠBAREN 7 GÜN ĠÇĠNDE BU YOLA MÜRACAAT EDĠLEBĠLĠR.ĠNCELENMESĠDĠR.OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI KESĠNLEġMĠġ KARARLARA KARġI ÖNGÖRÜLMÜġ KANUN YOLLARIDIR. Ġstinaf BÖLGE ADLĠYE MAHKEMELERĠNE MÜRACAAT YOLUYLA ĠLK DERECE MAHKEMESĠ KARARLARININ DENETLENMESĠ SURETĠYLE YAPILIR ) C.YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCISININ ĠTĠRAZI: Ceza dairesinin vermiĢ olduğu hukuka aykırı kararlara karĢı 30 gün içinde YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN KARARI ĠNCELEMESĠ AMACIYLA YARGITAY CUMHURĠYET BAġSAVCISININ müracaat etmesidir. aleyhine ceza kovuĢturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiĢ ise. SAVCISI .Şüpheli veya SANIK .ĠSTĠNAF: Ġstinaf mahkemeleri kurulduktan sonra ( 2008 ĠTĠBARĠYLE HENÜZ KURULMAMAġTIR ) kural olarak birinci derece mahkemelerinin kararlarına karĢı baĢvurulabilecek kanun yolu ĠSTĠNAFTIR.TEMYĠZ: ĠLK DERECE MAHKEMESĠ KARARLARININ YARGITAY TARAFINDAN DENETLENMESĠ. d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmıĢ olup da bu hüküm kesinleĢmiĢ diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmıĢ ise. 2.

YARGILAMANIN YENĠLENMESĠ ĠSTEMĠ HÜKMÜ VEREN MAHKEMEYE SUNULUR. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleĢtiği tarihten itibaren 1 YIL içinde istenebilir. 82 . Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi. Yeniden yapılan yargılamada verilen hüküm ilk hükümden DAHA AGIR BĠR CEZAYI ĠÇEREMEZ. HAKĠM YARGILAMANIN YENĠLENMESĠ HALĠNDE YARGILAMANIN YENĠLENMESĠNĠN KABUL EDĠLMEYECEĞĠ HÂL Kanunun aynı maddesinde yer almıĢ sınır içinde olmak üzere cezanın değiĢtirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez.) ĠLK KARARI VEREN YARGILAMAYA KATILAMAZ. 4. YARGILAMANIN YENĠLENMESĠ HÜKMÜN ĠNFAZINI ERTELEMEZ. Ġnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair SözleĢmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının.2. f) Ceza hükmünün.2003 tarihinden sonra Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılan baĢvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır. yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Hatanın giderilebilmesini sağlayacak baĢka bir yol varsa. ( Bu hüküm.e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız baĢına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin kesinleĢmiĢ kararıyla tespit edilmiĢ olması.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->