P. 1
Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi

|Views: 253|Likes:
Yayınlayan: Asli Yigit

More info:

Published by: Asli Yigit on Jan 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2015

pdf

text

original

MEHMET GENÇ------ OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEVLET VE EKONOMİ

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi
Giriş

Osmanlı tarihinin iktisadî ve sosyal manzaraları üzerindeki araştırmaların sayısı hızla artmaktadır. Artan araştırmaların yeni verilerle zenginleştirdiği bilgi stokumuz büyüdükçe, daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız yeni şeyler öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda eski bilgilerimizdeki yanlışları düzeltiyor ve daha önemli olarak, açıklamakta zorluk çektiğimiz birçok problemi de çözme imkânını buluyoruz. Ancak, gelişmeye yeni başlayan her bilgi alanında olduğu gibi, yeni verilerle zenginleşen bilgi stoku, eski problemlerin bir bölümünü çözmeye imkân verirken, çözülmesi daha çetin yeni birtakım problemler yaratmaktan da geri kalmamaktadır. Bu yeni problemlerin bir bölümü yeni verilerle çözülebilecek türden problemlerdir ve onlar için yapılacak şey, bu yeni verileri bulmak üzere araştırmalarımızı genişletmeye devam etmekten ibarettir. Osmanlı iktisadî ve sosyal tarih araştırmalarında, son yıllarda kaydedilen hızlı artışa rağmen, muazzam Osmanlı arşiv kaynaklarının henüz % l'inin bile tam olarak değerlendirilememiş olduğunu düşünürsek, gelecekte çözülebileceği ümidi içinde, birçok problemin varlığına şimdilik katlanmamız, hattâ bunları, araştırmalarımızı hızlandırıcı birer merak kaynağı olarak sempati ile karşılamamız gerekiyor. Ancak bu problemler arasında öyle bir bölüm daha vardır ki, bilgi stokumuz genişledikçe halledilmesi imkânı giderek azalmakta ve belirginleşen
54.
MEHMET GENÇ

şekilde halledilemez birer paradoks haline gelme istidadındadır. Bilgilerimiz az iken bu problemler ya hiç mevcud değillerdi, yahut da gelecekte bulunacak yeni belge ve verilerle çözülebileceği ümidi vardı. Ama bilgilerimiz arttıkça, paradoksal şekilde, bu ümit de zayıflamakta ve çözülme ihtimali azalmaktadır. Bulunacak yeni verilerle çözme ihtimali pek kalmayan bu problemleri, bilgilerimizin bugünkü ufkunda çözebilmenin başlıca yolu, perspektifimizi değiştirerek verileri yeniden yorumlamaktır. Bu çalışmanın amacı, devlet ile ekonomi arasındaki ilişkilerde karşımıza çıkan ve giderek çözülmesi zor birer paradoks haline gelme istidadı gösteren bu problemleri, az çok anlamlı bir bütün olarak kavrama ve açıklama imkânı verecek böyle bir perspektifi bulmaya çalışmaktır.
***

Osmanlı iktisadî ve sosyal tarihinin, bulunacak yeni verilerle çözülebil-ne ihtimali pek kalmayan bu tür problemleri hakkında birkaç örnek ver-nek, konuyu aydınlatmak bakımından, sanırım, gereklidir. Problemlerin başında, Osmanlıların dış ticaret karşısındaki tavırlarını ikredebiliriz. Osmanlı devletinin oldukça sıkı ilişki içinde bulunduğu Avru-)a ülkelerinde, ilk belirtileri modern zamanların başlarında ortaya çıkan ve merkantilist dönemde zirveleşerek günümüze kadar değişik şekil ve uygulamalar içinde sürdürülmekte olan korumacı iktisat politikalarının tam tersi )ir politika izleyerek, yüzyıllar boyunca bunda direnmiş olması, anlaşılması ;or problemlerin belki en ilginç olanıdır. Batılı ülkelerin giderek artan ço-;unluğu ithalatı kısmak, kotaya bağlamak, farklılaştırılmış yüksek gümrük duvarları koymak, hatta yasaklamak ve buna karşılık ihracatı geliştirmek, eşvik etmek için yarışır ve savaşırken Osmanlı devletinin, tam zıd denebile-ek bir politika ile ithalatı serbest bırakıp ihracat üzerinde kısıtlama, sınırla-na ve gümrük duvarlarını yükseltme, hatta yasaklamalara varan düzenleme getirmesi, izahı kolay görünmeyen bir tavırdır. 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş olan bu tavrın, önemli bir değişiklik ihtiva et-rıeyen son örneğini 1838 tarihli meşhur Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşmasınla buluyoruz. Konuyu inceleyen birçok tarihçi ve yazar, ithalatı düşük oranda vergi-îndiren bu antlaşmayı, bir yandan Osmanlıların aleyhine ve İngilizlerin le-ine sonuçlar doğurmuş

olmasına, diğer yandan imzalandığı sıralarda OsDEVLET VE EKONOMİ

55

manii devletinin siyasî ve askerî güçlükleri dolayısıyla İngiltere'ye göre daha zayıf bir pazarlık gücüne sahip bulunmasına bakarak, İngiliz baskısı ile empoze edilmiş gibi yorumlamakta tereddüt etmediler. Bu, bilgi az olduğu zaman çözümü kolay görünen problemlere de tipik bir örnektir. Nitekim araştırmalar ilerleyip bilgilerimiz arttıkça anlıyoruz ki, durum böyle yorumlanabilecek gibi olmaktan epeyce uzaktır. Gerçekten, antlaşmayı hazırlayan müzâkere ve yazışmalara dikkatle baktığımız zaman açıkça gördüğümüz şu ki, Osmanlılar az olan pazarlık gücünü ithalatı değil de ihracatı sınırlandırmak ve vergilendirmek için kullanmışlardır.1 Avrupa'da hemen her ülke ithalatı farklılaştırılmış tarifelerle sınırlandırarak korumacı bir politika için mücadele ederken, Osmanlıların, ithalatı değil de, ihracatı engellemekle uğraşmış olmalarına bir anlam vermek oldukça zor görünür. Denilebilir ki, Osmanlı devleti kendisini bağlayan kapitülasyonlar yüzünden ithalat üzerinde herhangi bir sınırlama koyma imkânından esasen mahrum bulunuyordu ve bu sebepten konuyu müzakereye bile koyamamıştır. Eğen kapitülasyonlar olmasa idi, müzakerelerin muhtevası başka türlü olacaktı diye düşünülebilir. Böyle bir hipotetik yaklaşım, problemi çözmek yerine daha da çetin bir başka probleme götürür bizi: Osmanlıların hareket serbestîsini bağlayan kapitülasyonlar niçin vardı? Osmanlı devleti, doğup yayıldığı bölgede kendinden önce uygulanan bir uluslararası ilişki kurumu olarak mevcut bulduğu kapitülasyonları, pazarlık gücünün zirvesine doğru tırmandığı 15 ve 16. yüzyıllarda bile reddetmedi, kabul etti; pazarlık gücünü koruduğu müteakip yüzyıllarda da onu kaldırmak veya daraltmak şöyle dursun, aksine korudu, genişletti ve adeta dokunulmazlaştırarak yerleştirdi. Neden bu şekilde davrandıklarım anlamak ve açıklamak da pek kolay görünmez. Açıklanması zor problemlerden biri de esnaf örgütleri ile alâkalıdır. Esnaf örgütlenmesi, 17-19. yüzyıllarda belirginleşen biçimi ile, ziraat ile bir kısım ticaretin dışında kalan, hemen hemen bütün iktisadî faaliyet dallarında, her türlü mal ve hizmet üretiminin belirli zümrelerin tekelci hâkimiyetlerine tahsis edilmesi demekti. Osmanlı devleti, temsili iddiasında bulunduğu İslâ-mm mal ve hizmet mübadelesinde benimsediği liberal denilebilecek ilkeleri ile uzlaştırılması hiç de kolay olmayan, böyle bir tekelci örgütlenmeye nasıl olmuş da vücud vermiştir? Otoritesine gölge düşürmesi muhtemel hiçbir iktidar odağına hayat hakkı tanımayan bu aşırı merkeziyetçi devletin, bazı hallerde önemli ölçülerde otonomi içinde hareket edebilen, böyle tekelci ve
' Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı İngiliz İktisadî Münasebetleri (1580-1838), Ankara, 1974.

56.
MEHMET GENÇ

imtiyazlı bir örgütlenmeye sadece izin vermekle kalmamış, üstelik türlü kolaylıklar sağlayarak desteklemiş olmasını anlamak da güçtür. Devletin esnaf örgütlerine sağladığı kolaylıklar arasında korumacı diyebileceğimiz tedbirler de, kapitülasyonlar engeli ile karşılaşılmadan pekâlâ uygulamaya konulabilmiştir: Bunun tipik bir örneğini basma imalatında buluyoruz. 18. yüzyılın başlarında İmparatorluğun her tarafında genişlemekte olan bu imalat dalında faaliyet gösteren esnaf için İstanbul'da 1720'de devlet desteği ile kurulan imalathanelere tanınan kolaylıklar arasında, İstanbul'a basma ithalinin yasaklanması da yer alıyordu. Açıkça korumacı olan bu tür uygulamanın benzerlerini, başka esnaflarda, meselâ kazzazlarda da görüyoruz. İthalatı tümü ile yasaklayan bu tip korumacı tedbirler şap, tuz ve enfiye imalatı gibi devlete ait işletmelerde çok daha kesin bir uygulama alanı bulmuştur. İthal yasakları, korumacılığın ilkel ve kaba şeklidir; gerçek anlamı ile korumacılıktan söz edebilmek için daha esnek tarife âletlerinin de kullanılmış olması gerekirdi, diye düşünülebilir. Ama bunun da oldukça eski tarihlere kadar çıkan örnekleri mevcuddur. Meselâ ithali yasak olan tuz, 1700 yıllarında İstanbul pazarına tuzlanmış deri halinde gelmeğe başladığı zaman, bunun hemen farkına varılarak, deri içindeki tuzun miktarına

Cevdet-İktisat. gümrük vs. diğerlerine. yeni farkına varılmış bir anlayış gibi düşünülmemesi gerektiğini. MEHMET GENÇ özellikle ülkede gerçekleştirilmesi için pek çok fedakârlık yapmaktan çekinmedikleri ve büyük bölümü devlet sermayesi ile tesis edilmiş bulunan sınaî teşebbüslere hiçbir şekilde .. Ama bütün bu gayretler başarısızlıkla sonuçlanarak 1830'a doğru mani-faktür faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. bazı devlet kuruluşlarına ve bir kısım esnafa sağlamakta tereddüt etmedikleri halde. no. Bunlar için devlet bütçelerinden büyük çapta para harcanmış. Bu konudaki bilgilerine ait iyi bir örneği. veya yanında.2 Raporun tavsiye ettiği bu kâğıt manifaktürü su kuvveti ile çalışmak üzere İstanbul'un Beykoz semtinde 1805'de kuruluşu tamamlanarak imalata başladıktan bir süre sonra. Osmanlı ricali arasında kimsenin pek bilmediği. faizsiz uzun vadeli kredi. Osmanlıların Avrupa'da olup bitenlerden de pek habersiz olmadıklarını eklememiz gerekir.. Ancak bütün bu koruma tedbirleri arasında ithalatı sınırlandırmak veya vergilendirmek hiçbir şekilde düşünülmemiştir.. Korumacı tedbirler hakkında fikir sahibi bulundukları ve birçok alanda da uygulamaktan çekinmemiş olduklarım bu örnekler açıkça göstermeğe yetmiştir sanırım. Oysa bütün bu gayretler yerine. Bir diğer örnek. yetecekti. Ucuz ve kaliteli ham madde temini. 2 BOA. İstanbul'da bir kâğıt manifaktürü kurmanın lüzumuna dair bürokrasinin 1804'te hazırladığı bir raporda buluyoruz. korumacılığı hiçbir şekilde tanımamış ve uygulamamış oldukları sonucunu çıkarmanın da yanlış olacağını ifade edebilmektir. imalathaneyi işletenler satın alır ve pazarlamayı kendileri yaparlardı. 58. 18. Osmanlı otoritelerini. Aradaki büyük fiat farkını. yüzyılın başlarından 19. aksine bilinen bir olguyu ifade ettiğini de söyliye-biliriz... vergi ve resimlerden muafiyet. bu politikalarının korumacı motif ve hedefleri konusunda da isabetli denebilecek fikirlere sahip bulunduklarını söylemek mümkündür. Korumacılıktaki kendi tecrübeleri yanında. yüzyılınortalarında ilk defa Üsküdar'da kurulan imalathanede üretilmeğe başlanan enfiye ile ilgilidir. Buna benzeyen örneklere daha eski ve daha sonraki dönemlerde de rastlarız. Bu rapora bakarak. yüzyılın ortalarına kadar pek çok girişimlerde bulunulmuş. İthali normal olarak yasak olan enfiyeyi. imalathaneyi korumak üzere konulmuş yüksek bir gümrük resmi gibi düşünmek yanlış olmaz.7 Zilka'de 1218 (19 Mart 1804) tarihli raporun bu konudaki pasajı şöyledir: ". türlü fedakârlıklar yapılmıştır. maliyeti % 15-20 kadar yüksek olduğu için mamullerini satmakta zorluk çekmeğe başladığı zaman. Osmanlı otoritelerinin dış ticaret karşısındaki tavırları ile ilgili yukarıda yazılanlara bakarak. manifaktürü yaşatmağa. olmak mülabesesiyle. hatta devletçe satın alma garantisi gibi idarî koruma tedbirleri bol bol sağlanmıştır." Batıdaki iktisat politikalarının özünü veciz şekilde ifade eden bu anlayışın. birçok imalathane kurulmuştur. "meşhut" ve "malûm" diye nitetenmesine dayanarak.. ithal kâğıtlarından alınmakta olan gümrük resimlerini maliyet farkına tekabül eden % 15-20 oranında yükseltmek. Avrupa'dan bol miktarda gelmekte olan ithal kâğıtları karşısında. Osmanlı otoriteleri devlete ait bu tesisi türlü idarî tedbir ve yardımlarla yaşatmak için büyük çaba gösterdiler. Bu ayrıntılara girmekten maksat. ithalatı sınırlandırıcı veya yasaklayıcı tedbirleri biraz önce arz ettiğim örneklerde de görüldüğü üzere. Batı'dan yapılan ithalatın en büyük bölümünü oluşturan yünlü kumaşı Türkiye'de imal edebilmek için 18.1297.göre hesaplanan bir ek gümrük resmine tâbi tutulmuştur.ötedenberu düvel-i efrenciye beyinlerinde vâki kıl u kal ve envai muharebe ve cidal umûr-ı di-nîyelerinden neş'et itmeyub nev-be-nev sanayi ihtira ile madde-i ticareti kendülere hasr daiyesine mebnî olmağla. Osmanlı bürokratlarının Avrupa'da uygulanmakta olan iktisat politikalarının uluslararası ihtilâf ve savaşlara sebep olacak deDEVLET VE EKONOMİ 57 recelerde önem taşıdığını oldukça doğru olarak teşhis ettiklerini. daimen ve müstemirren mülklerinde her türlü sanayi icadını iltizam ve on seneden sonra devletlerine mucib-i menfaat olacak edna bir madde içün gûna gün tekellüfat ile akçelerinin dışarı çıkmamasına nik ü bed kendü metaları sürülmesine bezl-i emval idegeldikleri meşhut ve malûm. yabancı tüccar getirdiği takdirde bunu. Ancak Osmanlı otoritelerinin bu yola gitmeyi hiçbir şekilde düşünmediklerini biliyoruz. muhtemelen.

anlaşılmaz ve çelişkili bulduğumuz bu tavırları. temsili iddiasında oldukları değil. bunların dışında kalan alanlarda ise yasak statüsü içinde bırakılmıştır. üstelik kendi içinde de tutarsızlıklarla yüklü olduğu açıktır. aynı zamanda bir ideoloji ve kimlik öğesi idi. onların bu özellikleri ile ilgili hiçbir tartışma. Osmanlı iktisadî tavrının anlaşılması kolay olmayan tezahürlerine ait bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. görebildiğimiz ve anladığımız kadarı ile bizzat Osmanlıların kendi ihtiyaçlarına ve nihayet inandıkları değerlere de aykırı düştüğü. ihtilaf veya şüphenin izine tesadüf edilmemesi ilgi çekici bir muamma karşısında bulunduğumuzu düşündürüyor. günümüzde sıradan bir tarihçinin farkedilebileceği bu gariplik ve çelişkileri idrâk etmemiş olmasına ihtimal verilemez. hatta uygulamayı akıllarına bile getirmemiş olmalarını anlamanın ve açıklamanın hiç de kolay olmadığını söylemek gerekir. yüzyılın ortalarında Osmanlı uleması arasında cereyan eden tartışmalarda. konuyu fazla uzatmamak üzere. Bizim garip. ama faiz uygulaması. iaşe (provizyonizm) İlkesi . temsili iddiasında oldukları İslâm. Bu. XJ 3 (1979). Bununla beraber böyle bir idrâke ait en ufak bir ize de rastlamadığımıza göre. hayret verici bir esneklikle hareket edebilmişlerdir. Faiz konusundaki farklılaştırılmış bu esnekliği anlamanın da pek kolay görünmediği muhakkaktır. Faiz. Dünya'nın bildiği sayılı devletlerden birini inşa etmek ve tarihin en büyük değişmelere sahne olduğu bir çağda. gerçekten bağlı bulundukları bir inançtı. Bununla birlikte. ifadesini kullandım.uygulamamış. 16. hatta sadece inanç değil. Osmanlı elitinin iktisadî hayata bakışını yönlendiren bu tutumun istinad etmiş olması muhtemel bir zihnî çerçeve ortaya konabilir mi? Sözünü ettiğimiz tavırlar mozayiğini anlamlı bir bütün olarak idrake imkân vermiş olan böyle bir zihnî çerçevenin asgarî unsurları neler olabilir? Önümüzdeki bilmecenin. belli oranları aşmamak şartı ile fiilen serbest tutulmuş. Yapmamız gereken işte bu bilmeceyi çözmektir. Aksine. tabii ve normal sayıyorlardı. anlaşılıyor ki. Bu yanıltıcı ifade için sizlerden ve tabii Osmanlılardan da özür dilemem gerekir. Osmanlıları düşünce ve tutarlılık ihtiyacı duymayan. anlaşılmaz ve çelişkili bir tavırlar mozayiği-ni bize ulaştıran belgelerde. 289-308. bütün bu değişmelere de direnerek yaşatmayı şaşılacak derecede uzun bir süre başarmış olan Osmanlı elitinin. benzeri az bulunan bir meri-tokrasi içinde zekâyı her türlü beşerî değerin doruğunda tutmakla ünlü vasıfları ile. International Journal ofMiddle East Stııdies. kendi çağlarının gerçeklerine. para vakıflarının ayrılmaz bir parçası olarak varlığını korumaya devam etti. yetimlere ait nakdî servetin işletilmesinde ve maliyenin iltizam sektörü ile sarraf muamelelerinde de. yüzyıldan beri faiz uygulamasına şahidiz. DEVLET VE EKONOMİ 59 rıntıları bile titizlikle kâğıda geçirmekte kusur etmeyen Osmanlı bürokratlarının bu konudaki suskunluğu gerçekten düşündürücüdür. Bu derece garip. tam bir bilmece karşısındayız demektir. rakiplerdeki uygulamaya. tartışma veya açıklama ihtiyacı duymayacak derecede vuzuh içinde. Zira İslâm onların nazarında. sanırım. Bu tavırların sadece bizim bugünkü kavramlarımıza değil. mantıkdışı davranan insanlar gibi düşünmemize imkân olmadığına şüphe yoktur. Bu vakıfların meşruiyeti konusunda. Esnaf örgütlerinden söz ederken Osmanlılar için. uzun süre faizin üzerinde pek durulmamış olması oldukça şaşırtıcıdır.3 Tartışmalar ilerledikçe şüphesiz bu konu da gündeme getirildi. son bir örnek daha zikretmeme izin vermenizi rica ediyorum. Ama. "Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire". Para vakıfları ile ilgili ilk örneklerle birlikte 15. bu örnekler yeterlidir. İslâmla uzlaştırılması hiç de kolay görünmeyen faiz konusunda. vakıflardan başka. bu sorulara vereceğimiz cevapla çözülebileceğini düşünerek meydana getirdiğim ve önemli bölümünü yakında yayınladığım4 bir denemeyi tartışmanıza sunmak istiyorum. Osmanlıların iktisadî hayatla ilgili tavırlarında anlaşılması paradoksal derecede zor yanların bulunduğunu ortaya koymaya. 1. Osmanlılar öyle idrak etmiyorlardı. Aldıkları kararlarla ilgili en küçük ay3 Jön Mandeville. insanın kendi anadilini idrakine benzeyen bir tutumdur.

mümkün olduğu kadar bol.000 arasında bir nüfusu barındıran şehir veya kasaba ile ona tâbi sayıları 20-30'dan 100-150'ye kadar değişebilen köylerden oluşan bir birimdi. iktisadî faaliyete bu iki açıdan. mümkün olduğu kadar ucuza mal etmek ve mümkün olduğu kadar pahalı satmak için iktisadî faaliyette bulunurlar. Osmanlı iktisat politikasının en önemli ilkesidir. 43 vd. babadan oğula geçecek şekilde kiralanmış sayılır ve alım satımına. kaliteli ve ucuz olması.için üretim ve ticaret üzerinde sıkı şekilde yürütülen bir müdahaleciliği benimsemiş bulunmakta idi. Mal ve hizmetleri pazarda satmak ve kâr etmek üzere satın alan veya üretim yapanlar açısından iktisadî faaliyetin amacı. Bu tedbir ve düzenlemelerle en yüksek düzeyde gerçekleşeceği düşünülen ziraî üretimin başlıca tüketim bölgesi kaza idi. çiftçilere.İktisadî faaliyete ve bu faaliyetten doğan mal ve hizmetlere başlıca iki açıdan bakmak mümkündür. sosyal düzenin korunması ve devlet faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için. yani piyasada mal arzının mümkün olan en yüksek düzeyde tutulması esas hedeftir. mal ve hizmetlerin. onun için önemli olan. ziraî toprakların mülkiyet hakkını fertlere bırakmaz. Başlıca bu üç şartın geçerli olduğu bir çağda toplumun yaşaması. iktisadî hayatı düzenlemekte provizyonizme dayanmak zorunlu idi. kalitesini yükseltmek ve fiyatını düşük tutmak. çünkü malın bolluğu fiyatı düşürülebilir ve bu sebepten kârı azaltabilir. Bu ilkeyi geçerli kılabilmek üzere Osmanlı devleti. Bu ilkenin iktisadî politika temeli olarak uzun süre yaşamasını sağlayan objektif şartlan. tam tersine. Ekonomide genel olarak verimlilik (prodüktivite) düşüktür ve arttırılması son derece zordur. verimliliği arttırıcı olmaktan çok düşürücü etki yapması çok daha kuvvetli bir ihtimaldir. kısaca şöyle sıralayabiliriz: a. Aile işletmelerinin. Ziraî üretim. Birimin ihtiyaçları . kendi elinde muhafaza ederdi. ekonomide mal arzını bollaştırmak. birinci derecede önem taşımaz. kısaca kâr etmekten ibarettir. insanların ihtiyacını karşılamaktır. pahalı satmak ve çok kâr etmektir. provizyonizm. rehin ve vakfedilmesine. Buna göre. bolluk ve ucuzluk hemen daima arzulanan bir hedeftir. bağışlanmasına müsaade edilmezdi. herşeyden önce bu birimin ihtiyaçlarını karşılamalı idi. Ulaştırma çok zor ve pahalıdır. iktisadî faaliyetin amacı. Toprağın verimine göre 60 ile 150 dönüm arasında bir arazi tahsis edilen bu aile işletmelerinin yaygın biçimde korunması başlıca hedefti. Mirî adı verilen bu mülkiyet rejiminde toprak. yani tüketiciler açısından iktisadî faaliyetin amacı. parçalanarak küçülmesini veya yeni arazi ilâvesi ile büyük çiftliklere dönüşmesini önlemek üzere devlet. ikincisi. Mevcud durumu değiştirmeye yönelik müdahalelerin. mümkün olduğu kadar ucuz. Osmanlı imparatorluğunda kaza. Buna karşılık bu mal ve hizmetleri kullanmak üzere üreten veya satın alanlar. yani tüketici açısından bakan görüşün dayandığı ilkedir. ziDEVLET VE EKONOMİ 61 raî üretimi düşürmeye sebep olacak şekilde. Tüketici için ise. Onun içindir ki. Alıcı veya üreticiler. 4 Bk. 60. mümkün olan en yüksek düzeyde üretimi gerçekleştireceği düşünülen işletme tipi. Binaenaleyh üretilen mal ve hizmetlerin. merkezinde genel olarak 3. kaliteli ve bol bulunmasını sağlamaktır. Çiftçilerin. orta büyüklükte aile işletmesi idi. bu kitapta s. ekseriya kötüdür. Provizyonizm. toprağı terkederek şehirlere veya başka bölgelere göç etmelerine veya toprağı işlemeden bırakmalarına izin verilmezdi.000 ila 20. MEHMETGENÇ Üretici için mal ve hizmetin bolluğu ve kalitesi. Çünkü değişmeyen tabiat ve teknolojiye bağımlıdır. b. Malların ilk üreticiden nihaî tüketiciye intikal edinceye kadar geçtiği bütün aşamaları kapsayan bu müdahaleciliği şöyle özetleyebiliriz: Ziraatte. c. Çok kâr etmek için çok mal satmak bazen iyi olmakla beraber.

İhraç edilen malların gerçekten bu nitelikte olmasını garanti altına almak için. işlemek ve tüketiciye satmak kasaba esnafının tekelinde idi. Ziraat. Yurt-içi ihtiyaçların tümü karşılandıktan sonra. sosyal ve iktisadî ilişkilerde yavaş yavaş varolan dengeleri. Kaynağını oluşturan objektif şartlar ve hizmetinde olduğu amaçlar çok uzun süre boyunca değişmeden kaldığı için iaşe ilkesi. ithalatı ise kolaylaştırıcı ve teşvik edici niteliği ile. dış ticarette ihracatı zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı. Ziraî üretimden gelen gıda maddeleri ile ham maddeleri kaza merkezinde satın almak. MEHMET GENÇ hiç üretilmeyen veya az miktarda üretilen malların getirilmesi anlamında. günümüzün himayeci iktisat politikalarına hiç benzemeyen bir hüviyet göstermektedir. Provizyonizme dayanan bir iktisat politikası. Çünkü ithalat. İhracat. yüzyılın ortalarında fonksiyonlarını yitirdikleri zaman aynı kapitülasyonlar zararlı ve istenmez hale gelmiştir. iaşe ilkesine göre arzu edilen bir faaliyetti. her seferinde özel bir izinle belirlenir. tekrar eski dengeye dönmek üzere değişmeyi ortadan kaldırma iradesinin hakim olması şeklinde tanımlanabilir. sosyal-siyasal düzenin korunması ve devlet faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amaçlarına hizmet etmekte olan iaşe ilkesi. Hangi maldan. eşitlikçi bir cemaat halinde faaliyet göstermelerini sağlayacak şekilde bir düzenlemeye tâbi tutardı. ayrıca yüksek bir gümrük vergisi alınırdı. en güçlü olduğu zamanlarda bile onu sınırlandırmak veya kaldırmak şöyle dursun. iktisadî hayata biçim veren düzenlemelerin temeli olmağa birkaç yüzyıl boyunca devam etmiş ve öylesine yerleşmiştir ki ikinci bir ilkenin de doğmasının başlıca âmilleri arasında bulunmuştur. hiçbir tahdide tâbi tutulmadan serbestçe yapılmasına müsaade edilirdi. geri kalan bölümü de İmparatorluğun merkezi olan ve nüfusu 500.giderilmedikçe üretimin kaza dışına aktarılmasına müsaade edilmezdi. üretim faaliyetinin hedefi değildir. Bu şekilde örgütlenen esnafların faaliyeti ile kazanın ihtiyacı karşılandıktan sonra fazla katan üretim. belirli iç gümrük resimlerini ödemek şartı ile tüccarlar tarafından götürülmesine izin verilirdi.000'i aşan İstanbul'a sevkedilmek üzere tüccara teslim edilirdi. Dengenin bozulması halinde bunalıma düşme tehlikesi . hatta teşvik edilirdi. Bütün bu kademeli ihtiyaçlar giderildikten sonra kalan malların da imparatorluk içinde ihtiyacı olan bölge ve şehirlere. ne miktarda ihracat yapılacağı. Üretim ile tüketim arasındaki dengeyi korumak üzere devlet. Buna karşılık ithalatın. İktisadî deyimi ile marjinal faydası çok yüksek olan malların ülke pazarına girmesini sağladığı için. Gelenekçilik Toplumun yaşaması. belli ortalama büyüklükleri aşmayacak kapasitedeki işyerlerine veya dükkânlara sahip ustalardan oluşan. Görülüyor ki iaşe ilkesine dayanan iktisadî politika için ihracat. yani ülke bakımından hemen hiçbir değeri kalmayan. Dış ticarette yabancılara tanınan kapitülasyonların bu hüviyetten beslenen kurumlardan biri olarak gördüğü fonksiyonun önemi dolayısıyladır ki Osmanlı devleti. her mal ve hizmeti üretmek üzere ayrı loncalar halinde örgütlediği bu esnafları. devlet en sıkı müdahaleyi bu alanda gösterir. korudu ve iyice yerleştirdi. eğilimleri mümkün olduğu ölçüde muhafaza etme ve değişme eğilimlerini engelleme ve herhangi bir değişme çıktığı takdirde. bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan malların. Üretimin hedefi yurt-içi ihtiyaçların karşılanmasıdır. onun ihraç edilmesine müsaade edilirdi. ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeğe tahsis edilir. kaynağını objektif şartlardan almakta idi. üretim ile tüketimin dengede tutulmasıdır. Nitekim Osmanlı sisteminin dayandığı ilkelerin gerekçelerini değiştiren şartların ortaya çıktığı 19. Gelenekçilik. aksine güçlendirdi. 2. ziraat-te çiftçi işletmelerinde olduğu gibi. fazla kalan mal varsa. ithalat kolaylaştırılır. iktisadî deyimi ile marjinal faydası sıfır olan malların satılması demektir. yurt içinde ihtiyaç duyulan ama ya 62. esnaflık ve ticarette iaşe ilkesinden kaynaklanan düzenlemelerin hedefi.

onun öncesini kimse hatırlamaz" diye verilen cevap. Belirli bir ihtilafın çözülmesinde başvurulan temel ilke hüviyeti ile gelenek bir ölçü. bunda şüphe yoktur. daha doğrusu bir süreç idi. işte bu düzenlemelerin değişmeden kalmasını sağlamaktan ibaretti. herhangi bir çözüm yolu göstermediği ve yeni olarak sonradan ortaya çıkmış bulunan birçok ilişkiyi düzenleyen başka kurallar da vardı. Bu sürecin oluşumunu etkileyen çeşitli faktörlerin arasında özellikle etkili olmuş bulunan biri vardır ki oynadığı rolün önemi ve sürekliliği ile.. İktisadî hayatın gündelik akışı içinde doğan sayısız ihtilafların çözümünde başvurulan ilke olarak gelenekçilik ve onun muhtevasını oluşturan unsurlar demeti çok önemli bir başvuru sistemini oluşturmakla beraber. kolayca kıtlığa dö-i. ziraatte işletme büyüklüğünün belli düzeyde tutulması ve ziraî işletmeyi bırakarak şehirlere göç etmenin yasaklanması. Korkulan asıl tehlike ise kıtlıktır. bu sistemin muhtevasına ait unsurların bütün ayrıntıları ile doğması ve yerleşmesi çeşitli faktörlerin karmaşık etkileşimi ile zaman içinde yavaş yavaş oluşan bir sonuç. Osmanlı iktisadî politikasının üçüncü ilkesi olma statüsünü . Üretimin geçimlik (subsistence) düzeyinin etrafında dalgalandığı. İktisadî politika ilkesi olarak gelenekçiliğin başlıca fonksiyonu. Bu ise. belirli bir mal veya hizmetin üretimini arttırmak ancak gerekli olan ilâve emek ve kapitali diğer alanlardan çekip o mal veya hizmeti üreten sektöre kaydırmakla mümkündü. Ekonomide ihtiyaç duyulan zorunlu ithalatı sağlayacak kadar bir üretim fazlası dışında. mevcud ulaşım imkânlarının yetersizliği karşısında. bir başvuru sistemi idi. uyulması zorunlu olan kurallardı. Kanunnamelerle örf ve âdetler. tüketimi arttıracak nitelikteki desisme eğilimleDEVLET VE EKONOMİ 63 ri sürekli olarak kontrol altında tutulurdu. şeriatin dışında olmakla beraber ona aykırı olmamak şartı ile yürürlüğe girmiş olduğu için. Osmanlı toplumunda değişmenin hiç olmadığını söylemek de gerçeğe uygun değildir. içine almadığı. Esnaf örgütlerinin işçi ve dükkân sayılarının dondurulması. Bu nedenle uzun deneyim ve uyarlamalarla oluşmuş olan üretim ve istihdam yapısının değişmeden kalmasına özen gösterilirdi. Hukukun kaynağı olarak şeriatın ve yetkili dinî otorite tarafından şeriate uygunluğu kabul ve tasdik edilen kanun ve örflerin vücud verdiği bütün bu düzenlemeler manzumesinde gelenekçilik sıkı şeklide riayet edilen bir ilke niteliğinde idi.Padişahların devlet başkanı sıfatı ile çıkardığı kanunname denilen kurallar bunların başında gelir. Bundan başka mahallî örf ve âdetlerden kaynaklanan düzenlemeler de mevcud-du. herhangi bir mal veya hizmette üretim fazlası görülmesi de arzuya şayan değildi. yüzyıllar boyunca kullanılan deyim hep aynı formülde olmak üzere "kadîmden olagelene aykırı iş yapılmaması" şeklindedir. Dengenin korunmasında yalnız tüketimin değil. emek ve kapitalin çekildiği alanlarda üretimin azalması ve neticede bu alanlarda üretilmekte olan mal ve hizmetlerde kıtlığın doğması ile sonuçlanacağı için tehlikeli idi.daima mevcuddur. İktisadî hayatın çeşitli alanlarını düzenleyen kuralların ana kaynağı şeriat idi. Çünkü emek ve kapital gibi üretim faktörlerinin kıt olduğu ve miktarlarının kolayca arttırılamadığı bir ekonomide. Ama şeriatın açık şekilde düzenlemediği. hep bu dengeyi sürdürebilme motifi ile uygulamaya konulmuş düzenlemelerdi. MEHMET GENÇ gelenekçiliğin ilke olarak ne ölçü ve nitelikte yerleşmiş olduğunu gösteren en veciz ifadedir. Üretiminde küçük bir düşme veya tüketiminde küçük bir artış. İktisadî hayatın türlü alanlarında doğan çatışma ve ihtilafların çözülmesi ile ilgili olarak verilen kararlarda 16. Herşeyden önce geleneğin kendisi yavaş yavaş teşekkül ediyordu. Onun içindir ki.-18. Men-l israfat (somptuary laws) diye bilinen ve amacı lüks tüketimin sınırlandırılmasından ibaret görünen yasaklamaların önemli bir kaynağı budur. Kadîm olan nedir? sorusuna bir Kanunnâme'de "Kadîm odur ki. bir dayanak. endüstri-öncesi ekonomilerde yaygın olan bu tehlike Osmanlı ekonomisi için de geçerli idi. üretimin de kontrol altında tutulması gerekiyordu. Ama.

Hazine gelirlerinin esas fonksiyonu. hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemektir. büyüyecek. Burada ise ikinci zorluk grubu karşımıza çıkar: B. Esas itibarı ile teknolojik değişmelere bağlı idi. Başlıca iki gruba ayırabileceğimiz bu zorluklar şunlardır: A. zenginleşecekti. Bu denge korunmakta ve dolayısı ile parasal ilişkileri hızla genişletecek bir değişmeye meydan verilmemekte idi. aynı zamanda sosyal/siyasal düzen ve hiyerarşiyi de bozabilecek yeni ve etkili bir sosyal zümrenin doğması ve gelişmesi ile sıkı sıkıya alâkalı idi. c. Kısaca ifade edersek böyle bir zümrenin doğması ile ekonomide parasal ilişkilerin genişlemesi 66. Devletin müdahale ederek değiştirebileceği sadece üçüncü maddede gösterilen "parasal ilişki-ler"di. İktisadî kararları alırken devletin. ana hedefi ve esas unsuru olan. bu faaliyetleri de dolaylı bir uzantı ile negatif bir unsur olarak geniş anlamda fiskalizmin içinde mütalaa etmek lâzımdır. b. En genel ve kısa tanımı ile fis-kalizm. Parasal ilişkilerin genişlemesi yalnız bu ekonomik dengeyi değil. Daha doğrusu bu iki ilke ile parasal ilişkilerin mevcud düzeyi arasında karşılıklı bir denge ve ahenk kurulmuştu. Verimlilik ve dolayısı ile üretim düzeyi düşüktür ve uzun vadede yükseltilmesini sağlamak ne mümkündür. Ekonominin sübjektif şartlarından doğan zorluklar: a.kazanmıştır. Ekonomide parasal ilişkiler arttıkça. parasal ilişkilerin. Ve devletin veya herhangi bir örgütün bilinçli arzu ve müdahalesi ile başarılabilecek nitelikte değildi. Devletin ekonomiden aldığı payı arttırabilmek için bu şartların değişmesi veya değiştirilmesi gerekirdi. Fiskalizm Devletin iktisadî hayata karşı tavrını belirleyen ve bu alandaki düzenlemeleri yönlendiren üçüncü ilke fiskalizmdir. yani ticaret ve mübadele hacminin genişlemesini sınırlandırmakta idi. Objektif diye nitelediğimiz bu şartlar devletin ekonomiden nakden alabileceği payı çok sınırlı bir düzeyde tutuyor ve arttırılmasını son derece zor-laştırıyordu. Ulaştırma zor ve pahalıdır. b. harcamaları kısmaya yönelik çalışmaları da zikretmek doğru olur. 3. harcamaları kısma yönündeki faaliyetler netice itibarı ile. bu hedefe ulaşmakta zorlukla karşılaştığı zaman. ne de mümkün olabileceğine inanılmaktadır. devletin yapması gereken harcamaları karşılamak olduğu için. DEVLET VE EKONOMİ 65 Fiskalizm. gelirleri yükseltme konusunda çeşitli zorluk ve sınırlamalara maruz bulunuyordu. Üretimin pazarda satmak üzere yapılan bölümü düşüktür. sosyal/siyasal dengeyi sarsabileceği için arzuya şayan değildi. Bu şartların ilk ikisini değiştirmek fevkalâde zor idi. Bu tavrın en tipik göstergesi "narh" adı ile tesbit edilen fiyatların kontrolünde gösterilen titizliktir. Ekonominin objektif şartlarından doğan zorluklar: a. Fiatlar o . gelirlerin arttırılmasına benzer bir etki yarattığı için. diğer yandan harcamaları kısma saikleri altında tavrını belirlemesi olarak özetleyebileceğimiz fiskalizm. Böyle bir zümrenin doğması. yani parasal ilişkiler sınırlıdır. bir yandan gelirleri yükseltme. MEHMET GENÇ arasında karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki vardı. mübadele hacmi genişledikçe. Osmanlı iktisat politikasını ve bu politikanın yönlendirdiği iktisadî hayatın çeşitli alanlarını biçimlendirmekte diğer iki ilke ile bir arada bulunarak etkili bir rol oynamıştır. toplum içinde ticaret ile uğraşanlar güçlenecek. Provizyonizm ile gelenekçiliğe dayanan düzenlemeler dünyası. fiskalizmin dolaylı bir uzantısı olarak. Ana hedefi gelirleri mümkün olduğu kadar yükseltmek olan fiskalizm.

Buna karşılık bu iki ilke açısından önemli bir fonksiyonu kalmadığı halde sırf tradisiyonalizmin etkisi ile yaşamaya devam eden kurum ve ilişkiler de mevcuddu. gelirleri arttırmaktan ziyade azaltmamaya ve harcamaları kısmaya matuf iki yönlü bir seri tedbirleri uygulama alanına sokmaya çalışmış. ilk bakışta anlaşılması ve birbirleri ile telifi kolay görünmeyen mirî toprak rejiminden narh uygulamasına. aşılması zor görünen bu sınırlar içinde sıkışıp kaldığı için bir yandan. emek ve sermaye üzerinde açık ve net bir kontrolü elinde bulundurmağa büyük bir ısrarla bağlı kalmıştır. normal olarak kâr haddinin epeyi üzerinde olarak. her türlü iktisadî faaliyete. her icraatın bu üçlü koordinatta. önemli noktalara. Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klâsik İlkeleri ve Temel Değerleri* ı Klasik dönemde Osmanlı ekonomisini ana hatlarıyla özetleme işini. Sonuç Osmanlı elitinin iktisadî hayata karşı tavırlarını yönlendiren zihnî çerçevenin başlıca ilkeleri bunlardır. hatta ne de kendisini. mevcut nakdî (parasal) sermayenin ticaret ve esnaflık sektörüne kayması son derece kısıtlı idi. ayakta tutamayacağını bildiği için en sıkı titizliği bu konuda göstermiştir diyebiliriz. ve 18. Fiskalizm. mübadele ile uğraşan esnaf ve tüccar gibi zümrelere tanınan normal kâr haddi % 5 ile % 10 arasında değişir. Çeşitli icraat arasında müşahade ettiğimiz tutarsızlıkların temel nedeni. Meselâ provizyonizmin hâkim DEVLET VE EKONOMİ 67 rol oynadığı hallerde ihracaat engellenir ve ithalat kolaylaştırılırken. bölgelere ve sektörlere göre değişen dozlarda birleşmelerini temsil eden. Bu derecede düşük bir kâr oram ile sermayeyi büyütme imkânı çok sınırlı idi. hiç değilse bilinen kimliği ile. Bu faiz haddi ile sermayenin girebileceği alanlar yüksek gelir sahibi askerî zümre mensuplarının tüketim veya yönetim giderlerini karşılamak üzere talep ettikleri kredilere inhisar ederdi. normal ve yaygın olan her üç ilkenin değişik dozlarda birleşerek icraatı belirlemesidir. sadece getireceği vergi geliri açısından bakacak ve onun ötesini giderek daha az idrak edebilecek derecede fiskosantrik hale getirme eğilimine girmiştir. Osmanlı devleti toprak. münhasıran fiskalizmin etkin olduğu durumlarda ise tamamen aksine kararlar alınıyordu. bir nev'î üçlü koordinat sistemi içinde vücut bulmuştur. Bu üçlü referans sisteminin istinad ettiği temeli de zikretmek gerekir. üretim faktörleri üzerindeki devlet kontrolüdür. esnaflık ve ticaret sektörüne yönelik kredi ilişkilerine pek az rastlanmaktadır. Burada daha fazla tafsiline imkân bulamadığım ve yakında yayımlanacak bir etüdün konusunu teşkil edecek olan bu faktör kontrolü ile birlikte üçlü koordinatın teşkil ettiği referans sistemine dayanarak Osmanlı iktisadî icraatım analiz ettiğimiz zaman. daha yüksek düzeyde kâr sağlamak sıkı ceza tehdidi altında tutularak engellenirdi. matematik ifade ile. ilkelerin farklı kombinezonlarına tekabül eden değişik bir mevkide yer almış bulunmalarıdır. yüzyıllarda kredi ilişkisi ile alâkalı belgeler içinde en büyük çoğunluğu bu tür krediler oluşturmakta. bu üç ilkenin zamana. % 15 ilâ % 20 arasında olduğu için. Ancak bütün bu eğilim ve gayretlerinde fiskalizmin diğer iki ilke ile sürekli dengelenme ve etkileşim içinde fiilî muhtevasını kazanmış olduğunu da hemen eklememiz gerekir.şekilde tesbit ediliyordu ki. pek ayrıntıya girmeden. ama değişik bağlamlarda ifade edildiği için ayrıca tasrih edilmesi gereken bu temel. kapitülasyonlardan devlet tekellerine. Zira faktör kontrolünü kaybettiği zaman ne ilkeleri. neticede Osmanlı iktisadî dünya görüşünü. önemli olduğunu düşündüğüm noktalara değinerek yapmaya . Mamafih ilkelerden birinin tek başına mutlak olarak hâkim olduğu durumlar genellikle marjinal ve nadirdir. İlkeleri ayrı ayrı özetlerken temas ettiğim. Osmanlı iktisadî icraatı. Ekonomide faiz haddi. diğer yandan da hapsedildiği sınırların aşılmazlığı ölçüsünde öylesine derinleşerek sertleşmişti ki. esnaf örgütlerinden faiz rejimine kadar türlü tezahürleri içinde bu icraatın anlamlı ve anlaşılabilir bir bütün olarak idrak edilebileceğini düşünüyorum. Nitekim 17.

değişmeleri için bir neden yoktu. ilişki ve kurumlar. devlet ve onun adına hareket edenlerin iktisadî kaynaklar üzerinde kesin söz hakkı olduğunu düşünüyorlardı Rn toh. Evren hakkındaki temel doktrinlerinde. Edhem Eldem'in konuşmalarında ortaya koydukları düşünce ve tenkitler karşısında yaptığım açıklamalarla. İthalatı serbest bırakıyor. bu değişmeyi ortadan kaldırmak ve tekrar eski sağlıklı hale dönmek.. tek amacımız vardır. nasıl dinde ve doktrinde Allah vahiy yoluyla vermişse. en genel anlamıyla. dinleyicilerin bazı sorularına serdiğim cevaplar da II. tıpkı hastalık gibi. niteliği bu idi. toplumun diğer katmanlarında olduğu gibi. Osmanlı iktisadî dünya görüşünün bazı temel değerlerine.'a kadar gördüğümüz ve hep eskiyi yücelten. Ekonominin sektörleri ziraat. MEHMET GENÇ rak. Bütün bu karar. Yanlışların okyanusunda tek olan hakikati. yy. anlaşılabilir bir açıklamasını. Klasik dönemde. daha genel düzeyde. sürdürmektir. Buna da kısaca "gelenekçilik" diye isim verebiliriz. Yazı iki bölümden oluşmaktadır: I. zihin dünyasına ait temel değerlere işaret edeceğim. buna karşılık yanlışlar sonsuzdu. Bu sebepten de. onu yaşatacak güçlü bir organizasyonun devamıyla mümkün olabileceği için. bölümü oluşturmaktadır. İktisat İlişkisi" başlığı altında düzenlenen panelde yapılan konuşmadan kaynaklanmıştır. Mal ve hizmet üretenler önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı. ondan sapmaları yanlış ve kötü sayan zihin ürünlerinde de gözlemliyoruz. Bu sebepten. Devletin misyonu. yani dinin yapısında buldukları modeli sosyo-ekonomik dünyaya da uygulamakta. tıpkı dinde olduğu gibi. çağdaşları olan merkantilist Batı'dan ve aynı Batı'mn ürünü olan çağımızdaki yaygın anlayıştan oldukça değişik özellikler taşımaktaydı. Bu tutumu sosyo-ekonomik alandaki karar ve icraatın her safhasında. kısaca "provizyonist" idiler. Osmanlılar ithalat ve ihracat konusunda çağdaşları olan Batı'mn ve bugünün değerlerine hiç uymayan bir * Bu yazı. ilişkileri korumak. bu ekonomi anlayışını sağlayacak kanunları. aynı zamanda çok güçlü ve etkili olmasını sağlayacak bir ayrıcalıklı kaynak tahsisini de . esnaflık ve ticaret alanlarındaki temel düzenlemelerinin hedefi. bazen yasaklamalara varan ölçüde. tekrar eskiye dönmekten başka düşünülecek herhangi bir yön yoktur. Sosyo-ekonomik alanda da yapmamız gereken. DEVLET VE EKONOMİ 69 tutum içindeydiler. kâğıdın filigranı gibi görmek mümkündür. Daha doğrusu. Yani hakikat. gelişmenin yahut en genel ifadesiyle ilerlemenin hiçbir şekilde sözkonusu olmadığı. iktisadî faaliyetin hedefi ve meşruiyet temeli idi. belki organik bir örnekle yapmak mümkündür: İnsan vücudunun sağlığı bir değerdir. İlerleme. Yapı-Kredi Bankasının 1994'te İstanbul'da düzenlediği "Osmanlı'da Zanaat. Değişme olursa. büyümenin. Kadîm olana.'bölümde panelin açılışında yaptığım konuşma yer almaktadır. ideal bir değerdir. teknolojik değişmenin. bir ölçüde o vahiye uyarak yerleştirilen gelenek ve tecrübelerle oluşan sistemin unsurlarını da tıpkı dindeki tek hakikat gibi sımsıkı muhafaza etmemiz gerekir diye düşünüyorlardı. ilişkileri. Osmanlıların zihin dünyalarında ekonomiye ilişkin tasavvur.çalışacağım. Panelde daha sonra söz alan Prof. değişmemeleri idealdi.io. Ahmed Güner Sayar ile Prof. madencilik. sıkı bir kontrol rejimi uyguluyorlardı. r. layiha gibi eserlerde de 19. kademeli bir değişme fikrine de hiçbir şekilde zihinlerinde yer yoktu. sosyo-ekonomik dünyada da tekti. kanıtlanmış olan kurumları. ondan sonra da kademe kademe tüm toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeliydiler. düşünülmediği ve tabii beklenmediği bir ortamda sözkonusuydu. sadece yaşamasını değil. Aynı tutumu. eski olana uygun hareket edilmesini emreden sayısız örnekte bunları görmek mümkündür. risale. siyasî kurumlarla ilgili. Devletin ve toplumun bütün katmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak. Yani. kurumları oluşturmaktan ibaretti. o da. sistemle ilgili deneme. iyice denenmiş. Bu tutumun daha sade. yansıtmakta tereddüt etmiyorlardı. buna karşılık ihracat üzerine de. kötüden iyiye yahut az iyiden çok iyiye doğru. 70. ihtiyaçların karşılanması noktasında toplanıyordu. Vücudumuzda bu kötülüklerden kaynaklanan bir değişme olduğu zaman. Sistemin yaşaması. Ahlak. Osmanlıların karar veren elit düzeyinde ekonomiye bakışları. önü açık. toplumda ihtiyaçlar skalasımn en üst noktalarına yerleştirdikleri devlet ve temsilcilerinin.

harcamalar açısından baktığımız zaman daha eşitlikçi bir dağılım gösterdiğini ifade etmiştim. aynı oranda görev harcamalarıyla dengelenmekteydi ve önemli bir birikimi sağlama imkânları. bir devlet görevlisi tutumlu davranıp. Bütün bu sektörlerde. her zaman uysal davranmadılar. Görevden ayrılan. Gelirlerin büyük çoğunluğu. ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunduğunu. Hemen hepsinin süresi. Bu formal çerçeve içinde. Büyük gelirlerin onda biri. Osmanlı sistemi. ticaret. yüzyıldan 19. Dinin Tanrı önündeki eşitlik akidesinin sosyal-iktisadî alanda da. devletin hem doğrudan müdahaleleriyle hem de meydana getirdiği kurumlar aracılığıyla dolaylı olarak. Devletin. yüzyıla kadar. sanayi. klasik dönemde tümüyle devlete intikal ettiğini yahut transfer harcamaları çerçevesinde düşünebileceğimiz vakıflara dönüştüğünü de biliyoruz. kalabalık maiyete yapılan transfer harcamalarına gidiyordu. hatta ticarette büyük farklılaşmalara meydan vermeyecek bir düzenlemeyi klasik dönemde. hatta yüzde birine kadar düşen küçük miktarlarla yetinmek zorunda kalıyordu. "Osmanlı fiskalizmi" diye ifade ettiğim prensibin özü budur. yüzyıllardaki tahrirlerden açıkça anlıyoruz. devlet ve temsilcilerine. elite tanınan sınırlı ayrıcalık dışında.içeriyordu. görevle sınırlıydı. Biraz evvel. halka oranla astronomik denecek derecede imkânlar verilmekte olmasıdır. Osmanlıların iktisadî alanda. Bu da. harcamalar bakımından çok daha yumuşak hale gelmiş olduğunu gösteren bir olgudur. madencilik. büyük toprak sahiplerini de normal sistemik saymıyor. Eşitlik ile eşitsizliği iki kutup gibi koyarsak. muhtevanın niteliklerine ait söylenebilecekler nelerdir diye sorarsak. sürekli olarak. Ancak bu imkânların önemli bir sınırı vardı. toprağın üretici köylü aileleri arasında eşite yakın oranlarda bölüştürülmekte olduğunu. kontrolüne verilen kaynaklar açısından imtiyazlı. sistemin dışında düşünüyordu. Ziraat. Gerçekten Osmanlı iktisadî dünya görüşüDEVLET VE EKONOMİ 71 nün. zihniyetinin içinde karşımıza çıkan ilk değerlerden biri. birdenbire daha evvelki gelirinin onda biri. 17. Çünkü görev başında on. "eşitlikçi" eğilimin hâkim bulunmasıdır. hepimiz genel literatürden biliyoruz. zengin ve ayrıcalıklı bir zümre oluşturmaya da imkân tanımıyordu. gelirlerin büyüklüğüne baktığımız zaman görünen eşitsizliğin. iktisadî dünya görüşlerinin genel çerçevesini. bir ferdi ve ailesini sıkıntısız yaşatacak çapta idi. sürdürmeye çalıştığı görülmektedir. 15. geniş ölçüde yankısını bulduğunu söylemek mümkündür. Sistemin idâmesindeki. Burada hatırlamamız gereken. Aslında daha önce. bu prensibin ve biraz evvel söylediğim diğerlerinin işlemesine ait karmaşık ayrıntılara girmenin ne yeri ne de imkânı vardır. bir bakıma. şüphesiz. Ekonominin hâkim sektörü olan ziraatte. üretim faktörlerinin mümkün olduğu kadar eşit veya eşitliğe yakın bir dağılım içinde kalması idealdi. üst kademelere kaynak tahsisine ait meşruiyet temelinin. elitin. bir kenara bırakmak ve bu panelin konusu içinde kalarak ahlak ve zihniyet dünyası ile ilgili değerler konusunda. görev sırasında çalıştırılan. üretim faktörleri üzerinde kurduğu kontrollerle. sistemin idâmesindeki fonksiyona bağlandığını düşündürmektedir. bu zümre için de sınırlıydı. prensiplerini böyle özetleyebileceğim! düşünüyorum. Osmanlı iktisat tarihinin ayrıntılarına girmek olacağı için. bu durumu korumaya gayret etmekte olduğunu söyleyebiliriz. madencilik. ekonominin sektörlerinde hâkim vektör olarak eşitlik. Osmanlıların ekonomiye bakışlarının. Klasik dönemde. bu. daha çok eşitlik kutbuna doğru temayül ve hareket ettiklerini. Buna rağmen. ancak gelirler bakımından görünen bu eşitsizliğin. Bu da. yüz misli gelir. Burada. önemli temel değerleri arasında eşitlikçiliğin yer aldığını söyleyebiliriz.-18. esnaflıkta kaynakların bölüşümünde büyük farklılaşmaların oluşmaması esastı. yüzde biri de. Ancak bu. önemli gördüğüm birkaç noktaya değinmek istiyorum. reayaya. 15. ancak devlet bu değişimin.-16. İnsanlar gündelik hayatta bu düzenlemelere uymakta. görevde iken tanınan imkânlarla sağlanan hayat standardı da bundan pek farklı değildi. Ziraat. esnaflık. bu birikimin ölümünden sonra. önemli bir konumda yer alır. topraksız köylü kadar. yüzyılların büyük çiftliklerini. yaşatılmasındaki stratejik rolüne bağlı olarak. ayanları. karşısında olmuş ve . yahut tasarruf edip transfer harcamalarından kısarak birikim yapmışsa.

temel değer olarak zihinlerine yerleştirmiş görünüyorlar. onların da kaynak dağılımı açısından. meşru ve uyulması zorunlu hale gelirlerdi. MEHMET GENÇ karı. Osmanlılar. muhakeme ve tecziye edemez. ilk defa işlenen suçların . kaynak dağılımını eşitlikçi bir denge içinde tutmak. uyum içinde yaşamayı sağlamak. meslekten men gibi cezalar uygulanır. Böyle olsaydı. her zaman için. birbirine yakın büyüklükteki üyelerden oluşan bir zümre olarak doğması devlet tarafından bir kere sağlandıktan sonra. Toprağı terketmek veya işlememek. teknoloji. ekseriya. işbirliği ve dayanışma iyi sayılmış. O kadar ki. köy veya cemaatlerde. hemen her alanda geniş bir geçerliliğe sahip. "rekabet" ve "çatışma" yerine. sağlamıştır. insanın tabiatından gelen yanılma ve hataların hemen ve sert şekilde. Esnaf örgütlerinin hammadde. Esnafların birbirine yakın büyüklükteki küçük işyerlerinden oluşan birer cemaat olarak örgütlenmelerini sağlayan devlet. Fiyat. üye cezası bitince gruba geri dönerdi/ Kuralı her çiğneyen de cezaya çarptırıl-mazdı. teknolojinin değişmediği bir ortamda. uyacakları kuralları ve yöneticileri kendileri serbestçe. Mahalleden. Bu evrensel değerin iktisadî alandaki tezahürleri. bağımsızlığa kavuşan Balkanlar'da. kalite. bu sayede. bürokrasiderekabet ve çatışma kötü. esnaf örgütlerinden atma işlemi. sadece kadıya götürüp şikâyet edebilirlerdi.hiçbir zaman bunlara meşruiyet tanımamıştır. muhtemelen. Osmanlı zihninde bulduğumuz bir diğer değer demeti. grup içi klikleşmeyi önlemek ve ihtilafları kontrol altına almak herhalde kolay olmazdı. Kurallara veya yöneticiye uymayanı. tesbit ettikleri bu kurallar ve seçtikleri yöneticiler. örgüt kendi dinamiği içinde bunu sürdürmüştür. Din ve tasavvufta temelini bulan itidal. eşitlikçi toprak dağılımının Osmanlı bölgesi ülkelerinde varlığını hâlâ korumakta olduğu ortaya çıkmıştır. işçi. azamiye çıkarabilmekti. cezalandırma yetkisi. üretim ve refahı. Bu eşitlikçi dağılım. İtidal ve aşırılık kutuplaşmasında. çalışma saatleri ile ilgili kuralları çiğneyen üyeleri kadı huzuruna getirildikten sonra. Narh'a. çok ağır ve nadir görülen cezalardandı. iktisadî alanda da rekabetten kaçınılmıştır. ikinci önemli üretim faktörü olan emek de kontrol altında tutulmuş ve bu da toprak mülkiyetinin devlet elinde bir alet olarak kullanılması sayesinde başarılmıştır. Meslekten ve gruptan ebedî olarak atılmak. şehirlerde faaliyet gösteren esnaflarda da. Bunu. otonomi içinde belirlerdi. aynı şeklide cereyan etmiştir. Grubun fiyat. üretim alanlarında rekabetin asgariye indirilmesi hedeflenmiş. Mesela. tıpkı ziraatteki gibi birbirinden farklılaşmalarını engelleyen mekanizmaları çok kere bu esnafların kendi çıkarları ile kaynaştırarak işletmiş. vektör değerlerden biriydi. tezgâh sayıları bakımından. 1930'larda yapılan toprak reformları vesilesiyle toplanan istatistik verilere göre. şikâyet edilen üyeyi de grupla barıştırarak işi yoluna koyardı. kadıların genellikle kaçındıklarını. birincilerden kaçma. Buna aykırı davranışlar karşısında öngörülen başlıca önemli ceza. Toprakta mülkiyetin devlete ait bulunmasının pratikteki başlıca amacı. DEVLET VE EKONOMİ 73 Burada. aşağı yu72. bunun için uğraşmaktı. devletçe rahatlıkla yasaklanabilmiş-tir. Bu genel trende uygun olarak. az önce değindiğim cezalarda açık şekilde ifadesini bulur. fiyat ve ölçülere uymayan davranışları hemen cezalandırmaktan. kadı. diye düşünmüş olmalılar. Gruba düşen. ikincilere ulaşma ideal kabul edilmiştir. Bu değerlerin hayata geçirildiği esnaf örgütleri -mahalle. yalnız bırakılmaktı. üretim faktörleri üzerindeki devlet kontrolü sayesinde sağladılar. ücret. grup dışına atılmak. esnaf örgütleri. bizzat grup tarafından yapılamaz. kısa süreli. Kadıya götürüp tescil ettirdikten sonra. Osmanlı'nın üçüncü önemli değeri de karşımıza çıkıyor. bağımsızlıktan 100 sene sonra bile. Osmanlılar itidali. cezalandırmak onun görevi değildi. Bu cezalar belirli bir süre ile sınırlıydı. ufak tefek davaları affederek halleder. Çoğunlukla. Onun içindir ki. bugün tahmin ettiğimizin hilafına. grup içi dayanışma esas olarak belirlenmişti. kalite. "işbirliği" ve "dayanışma" değerlerine öncelik tanınmasıdır. kadıya ve onun üstündeki son merci olarak Dîvân'a ait bulunurdu. Bu konuda grubun yetkisi. askerî birliklerde. pek cezalandırılmadığını. durumu tesbit edip kadıya sunmaktan ibaretti.

"kitabî" diye nitelenen dinler. ne ölçüde fiilen etkindi. itidal. ne derecede benimseniyordu. Bu. Ama diğer dinler. dayanışma. benim görebildiğim kadarıyla. sadece şu kadarını söyleyerek. yükü yerine teslim ettikten sonra binerek geri dönmektedirler. Dinî değerler deyince. Osmanlı klasik döneminde tipik ve geneldir. Osmanlı eliti. değişik dinden insanları. herkes istisnasız uymuş olsaydı. "Hiçbir şey lâzım gelmez. Denilebilir ki. 251 (15. emirler. Bu ilginin. çok görülen örneklerdendir. Üretim ve tüketimde itidal. ancak mükerrer suçlu olanlara. Bütün bu değerler. no: 25. hatta itidale uymakta bile itidal.genellikle affedildiğini. muhtemelen bu değerlerin varlığından bile haberdar olmakta zorluk çekerdik. Sadece belli bir dine ait meslekler. herhangi bir fark tanımazdı dinler arasında. doğrudan veya dolaylı olarak. mahalle. birçok benzeri arasından sunduğum bu küçük örnek yeteri kadar izah eder sanırım. özellikle bitki ve hayvanlara gösterilen şefkat ile ilgiyi de eklemek gerekir. Dîvân'ın bu hükmüne aykırı harekete devam etmiş olmalılar ki. s. Dinî gruplarla ilgi1 IKS. "Müslüman olmayan bir ehl-i kitap. cezaî yaptırımlara bağlanmış. bir tanesini zikretmek isterim. yük taşıttıkları hayvana. daha derin bağlantılar vardı dinler arasında. esnaf toplulukları da. İslamî değerler ön planda ve en baştadır. kendi doktrinini ortaya koymaktır. ama diğerlerinin de hoşgörüye mazhar olduğunu herkes biliyor. istisnalara daima yer vardı.1766 tarihli ferman) 74. hatta şehirler vardır." Bir kısım hamallar.-büyük de olsa. sivri ucu yukarıya doğru çiviler çakılması mecburiyeti getiriliyor ve buna uymayanların işten men edileceği kesin bir dille ifade ediliyordu. bunu. Yüksek rütbeli bir müslümanla alacak verecek davası olan bir gayrimüslim işçinin. delil bulamadığı hallerde. dikkate değer örnekleri de mevcuttur. belirli şer'î istisnalar dışında. temel değerler arasındaydı. hayvana eziyettir." diye ifade eder. yalnız aynı dinden olanlar arasında değil. diye sorarsak. bütün bu kalıntıları üreten yetkililerin. Bunlar. aşırı ifrata kaçan bir itidalcilik de yoktu. hoşgörü bakımından bu dinler arasında fark çok azdır. Bunlara belki. amacı İslam'ı küçültmek değil.2. doğaya. Bütün bu değerlerin. üzerinde hareket ettikleri zihin bandına damgalan basılmış görünen değerlerdir. aynı dayanışma. Hoşgörünün tahmin ettiğimizden de derin olduğunu gösteren bir delil. Yani. itidal. iktisadî zihniyetle ilgili temel değerleri özetlemiş olurum. Yahudilik ve Hıristiyanlığın bütün şubeleri de. Osmanlı elitinin nazarında hâkim din şüphesiz İslam'dır. esas kaynağını dinden aldığını da eklememiz gerekir. tabii ki. MEHMET GENÇ DEVLET VE EKONOMİ 75 li bilinen hoşgörünün ötesinde. Öyle olmadığı haller de vardır. doktrinini açıklarken İslam'ın kutsal saydığı değerlere dil uzatırsa. cevaplandıracağım. yöneltilen klasik fetva formundaki soruya cevap olarak. Biz . bir süre sonra çıkarılan diğer bir hükümle. değişik dinlere mensup olanlardan oluşan muhtelit gruplar için de söz konusuydu. İtidalin beraberinde taşıdığı "hoşgörü"yü de eklersek. Eşitlik.1 Hayvan hakları konusunda oldukça kararlı ve sistemli bir tutum içinde olduklarını. ekonomik hayatta. bunlara dahildir. İzin verirseniz. Yayınlanmış olan bir fetvada Ebussuud Efendi. İstanbul'da şehir-içi taşımacılığı yapan hamalların önemli bölümünü oluşturan atlı hamallar hakkında. Köy. ihtilafları çözen belgeler gibi sayısız kalıntılardan çıkarılabilen. dayanışma. Kanunî'nin ünlü şeyhülislamı Ebussuud Efendi'ye aittir. eşitlik ve itidal değerleri etrafında biraraya getiren gruplardı ekseriya. özellikle. onları küçültücü ifadeler kullanırsa buna ne lâzım gelir?" diye. Eşitlik. ampirik tarihin ummanına girmeden. Dîvân-ı Hümâyun'dan çıkan bir hüküm şöyle der: "Hamallar. Yapılacak herhangi bir şey sözkonusu değildir. bu değerlere her zaman. Hayvan dönüşü boş olarak yapmalı ve dinlendirilmelidir. ama muhtelittik. Ama elbette ki istatistik frekans söz konusudur. semerlere. gerçekten suça eğilimli olduğu tespit edilenlere ceza verildiğini görüyoruz. kendi inancını. kendi kutsal kitabı üzerine yemin ederek davayı kazandığı. binmeyi fiilen önleyici olmak üzere. buyruklar. mahalleler.

sermayeleri ne kadar büyürse büyüsün. muhtemelen iltizam işlerine girmiş olmalıdır. hem de sektör içi farklılaşma biraz daha fazladır. aralarındaki farklılaşma dereceleri de daha derin olabilen sarrafları. Ekonomide üretim ve tüketimin çok büyük bölümünü oluşturan hububat ve diğer gıda maddelerinde bu oran hem daha düşüktü. hem de daha sıkı şekilde denetleniyordu.genellikle. Ziraatteki durumu biraz evvel söyledim. ayakta kalmalarına yarayacak belli sınırlar içinde bir kâr marjı tanınır. buna hemen el koyma emrini vermekte tereddüt etmemiştir. eğer böyle ise. Divân. sermayeyi önemli oranlarda büyütmek son derece zor. 19. en zengin usta en fakir ustadan. Esnaf grupları içinde. ayrı mütalaa etmek doğru olur. ama bu sınırları aşarak spekülatif zenginleşmelere pek imkân verilmezdi. Bununla birlikte. istatistik frekansın yüksek olduğunu düşündürecek niteliktedir. Sarrafların temel fonksiyonları dev76. Balkanlar 1930'larda bile dünyanın en eşitlikçi toprak dağılımını gösteren bölgelerinden biriydi. geniş anlamda ticaret sektörü içinde saysak bile. gelirlerinin yüksekliği itibariyle sadece zümrenin üst kademesi için mevcuttu. Giderek biraz açılmıştır. özel şahıslarca yürütülmekle birlikte. % 20 ile % 24 arasında idi. Eşitlik değerinin ne ölçüde geçerli olduğunu. Osmanlı otoriteleri de bunu yakından bilmekte ve izlemekteydiler. çatışma ve sapmalardan bu değerlerin varlığına tanık oluyoruz. Birim işletme için gerekli asgarî sermaye. kapitalist gelişme yolu tutacak işlere kalkışmaları. mesela esnaflıkta ve ziraatte. ama çok küçük bir açılmadır sözkonusu olan. devletin mâlî sisteminin gerektirdiği likiditeyi sağlamakla sınırlı tutulan kamusal hizmetlerin dışına çıkarak yatırım yapmaları. Meşru kabul edilen kâr haddi. tanıklığımız. mesela 17. Yani. önemli bir farklılaşma olmadığını biliyoruz. Ayrıca. özel ellerde sermaye oluşumu şansı son derece kısıtlıydı. Böyle bir rejimde. Sözkonusu mirasın hacmi. hatta. narh ve diğer denetlemelere rağmen bir . Yatırım konusunda. ihtilaf ve inhiraflardan. MEHMET GENÇ let maliyesinin finansmanını sağlamaktı. ancak onların da meşru varisi devlet olduğu için. bir nevî kamu hizmeti gibi düşünülüyordu. yüzyılın başlarında biraz daha düşüktür. yüzyılın başlarında ölen bir tüccarın büyükçe bir miras bıraktığı anlaşılınca. yüzyılın başlarına kadar. zamanın ölçülerine göre esnaf veya çiftçilerinkinden büyük olmakla birlikte. askerî zümrenin üst tabakasında bulunan. burada durum biraz farklıdır. azamî 4 ilâ 7 kat zengin olabilmeleredir. 18. % 5 ile % 15 arasında. Nitekim. yüzyılda. Birikim imkânları. görev duygusu içinde ifâ etmek üzere. Ancak risk tehlikeleri de çok yüksekti. ticarette de işin gerektirdiği asgarî sermaye miktarını az veya çok hızla büyütecek birikim imkânlarını sınırlandıran ciddî ve önemli engeller mevcuttur. yani üç ilâ altı arasındadır. böyle bir emrin verilmesi şu gerekçeye dayanıyordu: Bu derecede büyük bir birikim ticaretle mümkün olmaz. sosyal-ekonomik düzenin idâmesindeki aracı rolünü. ticaret ve esnaflıktakinden daha yüksek ve faiz haddine eşit düzeyde. ticaret sektörünün diğer kesimleri de devletin doğrudan veya dolaylı engelleri ile karşı karşıya idiler. esnaflar için olduğu gibi. Ticaret sektörüne gelince. Ticaret erbabına. ticarete girmeleri bile sınırlandırılmış bulunuyordu. İstanbul'dan epeyi uzak bir doğu kentinde 18. Osmanlı hukukunda imkân olmadığı halde. Kâr tahdidi. Ancak. Bu sebepten bunlara tanınan kâr haddi. Kamu görevi anlayışı burada çok daha net ve kesindi. Bu yelpaze. yüzyılın başlarında. askerî zümre mensubu sayılacağı için mirasına müdahale hakkı da doğmuş demektir. mesela vezirlere ait ortalama mirasla kıyaslandığında yarısı ile dörtte biri arasında görünen bir meblağdan ibaretti. 19. ekseriya imkânsızdı. en fakir ustalarla en zenginleri ara&mda servet ve kaynak bakımından farklılaşma derecesi dört ilâ yedide bir orandadır. özellikle likit sermaye. Ticaret. Kullandıkları sermaye mikdarı ticarete oranla daha büyük. diyebiliriz. çoğunlukla % 10 civarında bulunurdu. Sivil şahısların miraslarına el koymaya. Birikim imkânı diğer sektör mensuplarına oranla daha büyüktü. ziraat ve esnaflığa nazaran hem daha büyüktür. bu değerlere uyma eğiliminin hâkim bulunduğunu.

.. kısaca özetlemek istersem. Osmanlılar ilk defa 1354 yılında Avrupa kıtasına ayak bastılar ve yarım yüzyıl içinde sınırlarını Tuna'ya kadar genişleterek kıtaya yerleştiler. Ankara Savaşı'nın getirdiği perde arasını saymazsak. sonra giderek yavaşlayan bir tempo ile genişlemeye devam ettiler. burada ayrıntıları ile sunacak vaktimiz kalmadığı için konu ile ilgili bir makaleme atıfta bulunmama izin vermenizi rica ediyorum. eksik söylemedir. önemli gördüğüm birkaç nokta üzerinde durmakla yetinmeye çalışacağım. hemen bütün istatistik eğrilerinin başına gelen evrensel bir olgudan öte bir anlam taşımaz.tesadüf eseri olarak bir birikim oluşmuş ve bu devletin gözünden kaçmış bulunsa bile. bu birikimi ekonominin diğer sektörlerinde yatırıma dönüştürme imkânları son derece kısıtlı. Timur'a karşı yenilgiye uğradıkları 1402'den sonra Rumeli'deki hâkimiyetlerini tamamen kaybettiler. Ancak bu. her "exponentiaf' büyümenin. aynı zamanda karşı idi. 330 yıl süren zorlu. Ancak hızla toparlandılar ve kısa sürede Avrupa'daki sınırlarına yeniden kavuştuktan sonra 250 yıl boyunca. Ticaret sektörü içinde kalarak. II Üç ayrı görüş karşısındayız. kimsenin başını ağrıtBk. sanırım. Bunu yaparken izledikleri yolu tasavvufî olarak nitelemek mümkündür. kıtadan adeta kovuldular. İslam'ın manevî iklimi içinde inşa ettiler. oysa bu. Kapitalizme en açık olması gereken ticaret sektöründe gördüğümüz sınırlama. Talan ile büyük ve karmaşık bir toplumu kısa vadede bile ayakta tutmak mümkün olmadığı için. şunu söyleyebilirim: Osmanlı sistemi kapitalizme sadece kapalı değil. sanayide de esnaf örgütlerinin kesin engellemeleri sözkonusu idi. Ancak kendileri dışında ve kendilerinden önce oluşan diğer İslam devletlerinden elbette farkları vardır. -. kararlı. bazen tarihçiler gereğinden fazla büyütüp. kendilerince ve kendilerine göre müslümandılar. karşı konulmaz ilerlemesi. Osmanlıların hayatiyet kaybı ile eş anlamlı sayarlar. Yavaşlamayı. genişlemesidir. mesela esnaf örgütlerinin kapsamadığı kırsal emeği örgütleyerek proto-endüstri'ye yönelme olduğu hallerde ise devletin adeta sistemik bir refleksle bunları ne tür yasaklamalar içinde hapsettiğine dair örnekleri. Osmanlı düzeninde. Osmanlıların Kuzey-Batı Anadolu'da küçük bir beylik olarak 1300 civarında başlattıkları maceranın belirli bir sıra içinde kısaca hatırlanması bile bu konuda oldukça açık bir fikir vermeye yetecektir. Birleştiğimiz noktalar yok değil. gerilemenin yollarını da aynı derecede tıkayan bir düzen olduğunu eklemek gerekir. sözümü bitirirken.-. Kurdukları düzenin bu sebepten ilerleme yollarını tıkadığını söylemek de mümkündür. önce hızla. Körlerin fili tanımlamalarını andırır tarzda görüşler serdetmemizi bir bakıma tabiî saymalı. Osmanlı meselesini bir seminer sohbeti içinde tümü ile halletmemizi herhalde kimse bek-emiyor. Teşekkür ederim. uzun soluklu bir iktisadî düzen kuramadıkları tezi. ahenkli ve dengeyi gözeten bir düzeni oluşturabilmekti. diye düşünüyorum. mîrî mülkiyet ve kontrol rejimi buna imkân tanımadığı gibi. Bu genişlemeyi gerçekleştirdikleri . bu kitapta s. çünkü gerçekten karmaşık bir devle uğraşıyoruz. Burada önemli olan Osmanlı'nın Avrupa kıtasında. 243 vd. bunu bir kenara bırakıyor ve asıl önemli olarak gerçekten uzun soluklu. Osmanlılar'ın Asya'dan beraberlerinde getirdikleri talan düzeni ile yaşadıkları ve kalıcı. İslam'ın tasavvuf yanı benimsendiği için gelişme yollarının tıkanmış olduğu tezine ekleyeceğim şudur: Osmanlılar müslüman-dılar. hatta imkânsızdı denilebilir. Ana hatları ile profilinden çizgiler sunduğum düzeni. kontrol ve düzenlemelerde. sanıyorum. Ziraat ve madencilikte. din ve devlet arasında çağın koşullarına uygun.2 Burada. Onun için zamanın elverdiği ölçüde. DEVLET VE EKONOMİ 77 madan. kalıcı bir iktisadî düzen kuramadıkları iddiasının Osmanlılar için geçerli olup olmadığı konusuna biraz değinmek istiyorum.. bunu belki en açık şekilde müşahade etme fırsatını buluruz. ama birleş-tnediğimiz hatta birbirine zıt olanlar daha çok ve önemli görünüyor. tarihin bize gösterdiği olgulara pek uygun görünmüyor. Amaçları ahiret ile dünya arasında.)•.

Osmanlılar sanki. Osmanlı düzeninin temel unsurları ne idi. Bu tercihin. Hıristiyan Avrupa. deniz-aşırı hareketlenme ve büyük keşiflerle kendi kabuğunu çatlatarak dünyaya hâkim olma yoluna koyulan Avrupa. uzun soluklu bir düzen olmaktan uzaktı" mı diyeceğiz? Bu çok kolaycı ve biraz insafı zorlayan bir eleştiri olur sanıyorum. projeleri. hatta düşman olarak tekevvün etmiş bir kampta yer alan yüzbinlerce kilometrekarelik bir alanda yaşayan milyonlarca insana yüzyıllar süren bir hâkimiyeti kabul ettirebilmiş olmaları. kendi ana kıtasında rakip dinin bayrağı ile gelip yerleşen Asyalı bir ırkın hâkimiyetini tanımak zorunda kalmıştır. millet sistemi. Osmanlılar kendi çağlarına ulaşan bütün siyasî bilgelik mirasını süzerek ebedî olacağını düşündükleri sistemi oluştururken. başarısını ve ömrünü göstermeye yeterli sayılmalıdır. yüzyılda bile örneklerine bolca rastlamamız. reform. rönesans. Braudel. Nüfus artışı. Dünya Savaşı'na kadar 600 yıl orada ve imparatorluk olarak kalmıştır. "yanılgı içinde idiler. Avrupa'nın bu davetsiz misafirleri. bir heykeltraş sabrı ve titizliği ile adeta ölümsüz bir düzeni inşa etmek istemiş gibidirler. diye sorarsak. kendilerinden önce gelip geçDEVLET VE EKONOMİ 79 mis devletleri yıkılmaya götüren muhtemel tehlike unsurlarını dikkatle ayıklayarak yavaş yavaş. dil ve örf bakımından kendilerine yabancı. henüz gerçekleştirdiği Ticaret Devrimi'nden başlayarak birbirini izleyecek bir seri değişme ile harekete geçmek üzere olduğu çağın eşiğindedir. kısaca şöyle ifade eder: "Osmanlılar Rumeli'ye bir sosyal devrim getirdiler ve kitleler bu yeni düzeni bir kurtarıcı gibi benimseyerek eski ve rakip Avrupalı-Balkanlı düzenlere tereddüt etmeden tercih ettiler. Osmanlı düzeninin hayatiyetini. Bunu nasıl başardılar? Güçlü askerî organizasyonun etkili olduğunda şüphe yoktur. Osmanlılar. Osmanlı kıtada kalmaya devam etmiş ve Avrupa'daki bütün imparatorluklara son veren I. üç buçuk asır boyunca sürekli genişleyerek yerleşmişlerdir kıtaya. Bugün böyle bir düzen ve devletin ortada olmadığına bakarak. ne de dış âlemde olup biteni anlayamadılar ve kurdukları düzen de zaten ömürlü. Geçen yüzyıllarda bu hareketler müteveffa Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi Doğu'dan Batı'ya değil. MEHMET GENÇ 1300 yıllarında. Avrupa'nın lehinde olan kaynaklarla alâkalı dengenin çok açık ve kesin şekilde aleyhe olarak bozulduğu müteakip yüzyıllarda da. Bunu tanınmış Fransız tarihçisi F. etkili ve ömürlü olduğu açık bir düzeni kurmuş olmaları ve yönetilenlerin bunu meşru kabul etmeleri: Osmanlı gücünün esas kaynağı ve karakteri budur.döneme. ne kendilerini. Batı ." Bunun bir kanıtını sığınma ve nüfus hareketlerinde buluruz. 78. Osmanlı düzeninin belirgin yapı unsurları bunlardır. Bu kadar uzun süre. meritokratik bir seçkinler kadrosu. Osmanlı tarihi ile ciddi olarak ilgilenen birçok tarihçinin paylaştığı bu izlenimi doğrular görünen bir olgu da şudur: Osmanlılar. kıta-içi kolonizasyon. karşı kamptan. kapitalizm ile milliyetçiliğin dünyayı derinden sarsmaya başladığı 19. Asıl önemli bölümü. Rumeli'nin hudut kesiminde çok sayıda halk kitlelerini hareketlendiren bu cazibenin yüzyıllar boyunca devam etmiş olmasının başlıca sebebi. vakıfları. aksine hep Batı'dan Osmanlı ülkesine doğru olmuştur. üstelik tarihin ters istikamette katastrofik denebilecek değişmelerine direnebilen bir düzenin tesadüfen ve kendiliğinden oluşmadığı da muhakkaktır. en kısa ifadesi ile şöyle sıralamak mümkündür: Mîrî toprak rejimi. görünen açıktır: Avrupa. kendileri de bunun farkında idiler ve bu sebepten kendilerine "Devlet-i Aliye-i Ebed-müddet" adını vermekte. Ancak bu onun görünen yanıydı. askerlik-dışı alanda aranmalıdır. Din. buzdağı gibi. yani Avrupa açısından bakarsak. Buna engel olmak için Avrupa'da gösterilen faaliyetleri. seferleri burada saymaya gerek yok. esnaf örgütlenme tipi. İslamî tevazularına rağmen. ittifakları. ana ilkelerini biraz önceki konuşmamda özetlediğim belirli bir iktisadî dünya görüşü ve nihayet bütün bu unsurları bir orkestra gibi yönetmek üzere oluşturulmuş irsî olmayan. Daha sonraları. tereddüt etmemişlerdir. şüphesiz Osmanlı düzenini tercih etmeleridir.

Zira İslam'a göre halk. bizzat yaratanlar da dahil olmak üzere kimse tahmin edebilmiş değildi. sadece Osmanlı'ya özgü olduğunu düşünmeye de elbette imkân yoktur. sanayi-öncesi ekonomilerde. Benim yapmaya çalıştığım da buna benzer bir ameliyedir. Eğer konumuz devlet teorisi olsaydı. yassı burun vs. Osmanlı'yı gören modeli doğrulasın. tamamı ile kendine özgü. Sivri çene. modelini çıkarmaya çalışıyorum ki modeli bilen Osmanlı'yı tanısın. Ancak Osmanlılar'ın bu ilkelere verdikleri ağırlığın dereceleri ve daha da önemlisi onları kombine etme tarzları başkalarından belirgin şekilde farklıdır. MEHMET GENÇ DEVLET VE EKONOMİ 81 nümüz olduğu için üzerinde durduğumuz Osmanlı'ya ait tutum. Ancak bu. matematik ifade ile bir nevi koordinat sistemini oluşturur. ama bir iki makalede açıkladım bunları. bunda tanımlamamızı sakatlayan hiçbir nokta yoktur. bütün tarihi ikiye bölecek olan değişmeyi elbette tahmin edemediler.Avrupa'da doğmaya başlayan kapitalizmin ve onun üzerinde ivme kazandığı pazarın. Geçmişte. herkesin kıtlığa düşmeden var olmaya devamını sağlamaktır. bunların tek tek veya tümü ile Osmanlı'ya. değer ve ilişkileri belirtirken. Proviziyonizm. tanımlamayı bilen bireyi görür görmez tanır. Provizyonizm iç pazarda mal arzını yüksek tutmak üzere ihracatı engeller. başka çağlarda. Osmanlı devleti tikel. konuşmamda birkaç cümle ile özetledim. "Osmanlı Devleti" deyimini kullandığımıza göre "devlet" kavramına dahil olabilen bütün varlık birimleri ile pekçok ortak özellikleri bulunduğu da peşin olarak kabul edilmiş demektir. bürokrasinin. Osmanlı'nın. Bu anlamda provizyonizm her yerde. sarayın vs. tradisyonalizm ve fiskalizm olarak tesbit ettiğim bu üç ilke. Modelin en önemli ilkesi olarak düşündüğüm provizyonizmi. Burada bu ortak özellikler üzerinde değil de. o bireyi tanımlarken aranan özelliklerin her biri diğer devletlerde de bulunabilir. halkın adalet içinde refahı da düşünülür. o mal konusunda provizyonistsiniz demektir. dinin emri olarak yapılır. parmak izi gibi. Onun için robot resimde bunlar o şekilde bir araya gelirler ki neticede. Bu. Burada vakit olmadığı için ayrıntılara pek girmedim. her zaman bulunabilen ilkelerdir. üyesi tek olan bir sınıfa. beklemediği bir büyük değişmeyi fark edememiş olmakla suçlanmaları da biraz insafsızlık olur. siyasetin bir gereği olarak değil de. onu engelliyor ve buna karşılık ithalini teşvik ediyorsanız. Bunu yaparken. yönetimindeki halka adalet. Anlaşılıyor ki birkaç cümle daha eklemek gerekiyor. Osmanlı devleti hakkında bu söylediklerimden onu. İç talebi karşılamadıkça bir malın ülke dışına çıkmasını istemiyor. Ancak bu büyük değişmeyi. silik kaş. bireysel bir olgudur. Bunlar tek tek veya kısmen başka ülkelerde. amacım bundan ibarettir. Osmanlılar bu ilkelerin ne mucidi. yani bireye ulaşır. onu diğerlerinden ayıran özelliklere biraz fazla ağırlık veriyorsam sebebi açıktır: Konumuz Osmanlı'yı tanımak ve tanımlamaktır. robot resmi andıran bir ameliye gibidir. ilke. ekonomiyi işler vaziyette tutarak halkın yaşamasını ve tabiî halkla birlikte ordunun. herkeste ayrı ayrı bulunabilir. üretimin yetersizliği . her yerde. Osmanlı ekonomisinin çeşitli sektörleri ile alâkalı ampirik gözlemden hareketle asgarî üç ilkeye dayanan bir modelin bu amaca yeterli olacağını düşündüm. Kimsenin bilmediği. Provizyonizmin amacı. her zaman görülebilir. mavi göz. yöneticilere Allah'ın bir emanetidir (vediat'ullah). 18. ithalatı serbest bırakır. yüzyıldan itibaren Sanayi Devrimi ile dünya tarihinin. ilk ziraat devriminden sonraki 10.000 yıllık döneminde benzeri olmayan. Osmanlı'dan söz etmemize hiç gerek kalmadan da konuşmamızı tamamlayabilirdik. halkı memnun etmek veya susturmak gibi gündelik siyasete bağlı değildir. bir nevî teorik robot resmi denebilecek. Öyle ki bireye bakan tanımlamayı hemen doğrular. Ko80. Osmanlı ekonomisinin içine yerleştiği genel çerçeveyi. refah ve iyilik sunmaktan başka motif taşımayan ve hiçbir bakımdan benzeri bulunmayan bir anka kuşu gibi algıladığım anlamı da çıkarılmamalıdır. diye düşünüyorum. ne de yegâne uygulayıcıları elbette değillerdir. Mamafih.

Gelenekçilik.strüktürel olarak zaman zaman karşılaşılan bir problem olduğu için çeşitli mallar bakımından provizyonist uygulamalar da çoktu. zaman zaman bazı gıda maddeleri de eklenirdi. diye sorulabilir. gıda-ham-mamul tefriki yapmadan. buna karşılık ihracatı engellenmiştir. Gelenekçi olsaydı. Tesbit ettiğim ikinci ilke gelenekçilik(tradisyonalizm)dir. O kadar ki. sosyal sistemin bu değişmelerden rahatsız olan kesimleri de bu değişmeyi ortadan kaldırmak yerine. Bu zihin iklimi Avrupa'da bir kere oluştuktan sonra herhangi bir değişme iyi sonuç vermediği hallerde bile. Burada gelenek. Bu derece karmaşık ve değişik soyutlama düzeylerine göre anlamı farklılaşabilen bir kavramdır gelenek. muhtemelen devrimin oluşması da mümkün olmazdı. Eski Rejim Fransası gelenekçi olduğu için değil. az veya çok dirençle karşılanan herhangi bir değişine bir kere girdikten sonra. Çağdaşları arasında provizyonizmi böylesine yaygın. sürdürülmesi her devlette her zaman. aynı zamanda iç ticarette de geçerli olduğu için iktisadî hayatı derinden etkileyen önemli bir faktördü. hatta termo-dinamiğin atâlet (inertia) prensibine benzetilebilirliği bakımından bütün fizik varlıklar için bile geçerli saymak mümkündür. hatta daha da paradoksal olarak "Değişme Geleneği" veya "Devrim Geleneği"nden bahsedilir. yalnız dış ticarette değil. Osmanlı ticaret hayatım inceleyenler için verilecek cevap açık ve kesindir: Osmanlılar bütün mallar için. bilim gibi. anlamını biraz genişleterek. bu değişme iyi veya kötü de olsa. hatta teşvik edilmiş. Ama. değişme ise "kötü"dür düşüncesi Avrupa'da da geçerli idi. Geleneği. Ama modern zamanların başından itibaren "ilerleme" (progress) fikri doğup geliştikçe önce değişmenin "iyi" olabileceği. Çeşitli ülkeler. İktisadî hayatın herhangi bir alanında gelenekten . Sosyal sistemin değişme talebi ile değişme arzı arasında bir dengesizlik ortaya çıktığı zaman. şu veya bu mal için provizyonist olabildiğine göre. az veya çok. buna. aksine değişmeleri giderek hızlanan bir sosyal sistemde bu hızı yavaşlatmaya çalıştığı için devrimle karşılaşmıştır. elbette söz konusudur. bizzat kendileri değişerek uyum sağlamaya temayül ederler. yavaş yavaş da "değişmeme"nin kötü olacağı inancı benimsenmiş ve yerleşmiştir. Osmanlı'yı provizyonist olarak nitelemenin ne anlamı vardır. MEHMET GENÇ met halinde sürdürülmesine ait tutarlı ve sistematik bir tutumu ifade eder. yüzyılın ortalarına kadar 300 yıldan fazla bir süre içinde kesintisiz olarak uygulamışlardır. çünkü bunlar denenmiş "iyi"lerdir. hâkim olan trend budur. Gelenekler korunmalıdır. Fransız Devrimi gibi patlamalar olur. bütün canlılar için. Ancak pekçok nihaî mamul ve mal için tam tersi politika uygulayarak ihracatı teşvik. pro-İ t vizyonist olmak normaldi. onu atıp yerine eskiyi değil de. mahiyeti gereği sürekli değişen bir sahada bile "Bilim Geleneğinden söz edilir. Avrupa'da merkantilist politika izleyen ülkelerde bile bazı mallarda. mesela ham maddelerde. Osmanlı dünyasında durum oldukça farklıdır. Avrupa'da ve tabiî Eski Rejim Fransası'nda da modern zamanların başlarından beri çeşitli düzeylerde sürüp giden gelenekler arasına. O derece genişletmeden sadece sosyo-kültürel alanla sınırlı tutulduğu zaman da paradoksal karmaşıklıkları içeren bir kavramdır. yüzyıldan 19. mesela sınaî mallarda böyle bir uygulama son derece nadirdi. diğer bir değişmenin ikâme edilmesi geçerli olmaya başlamıştır. Bu karmaşıklıklara girmeden. genel ve yaygın provizyonizmi 16. değişik zamanlarda. ithalatı ise tahdit veya yasak etmişlerdir. Buna "değişme geleneği" de diyebilirsiniz. Buna. Osmanlı'nın çağdaşı Avrupa ülkelerinde ve tabiî Fransa'da da bazen gıda maddeleri. provizyonist bir düzenlemeye tâbi tutularak ithalatı serbest bırakılmış. çok kere hammaddeler. çeşitli düzeylerdeki geleneklerin bir de82. Geleneklerin korunması. özellikle yerli sanayide kullanılan ham maddelerde. genel ve değişmez şekilde uygulayan ikinci bir ülke mevcut değildir. İşte bu sebeplerden onu Osmanlı iktisadî dünya görüşünün temeline yerleştirilmeye lâyık bir ilke olarak düşündüm. hukukî yaptırım gücüne kavuşturulmuş kurallar bütünüdür. diyeceğim şudur: Gelenekçiliği gelenekten ayırmak gerekir. Ayrıca Osmanlı uygulamasında provizyonizm.

bu hacmin artış hızını yavaşlatarak kendisini doğuran şartları süreklileştiren bir etkiye sahipti. ekonomide pazar ve para ilişkilerinin gelişme derecesine ve devletin ekonomi üzerindeki etki gücüne bağlıdır. Çünkü iktisadî hayatın ele alacağımız herhangi bir özel manzarasında bu ilkelerden bazen biri. ancak son derece zor. / DEVLET VE EKONOMİ 83 Modelin üçüncü ve son ilkesi fiskalizmdir. Değişme. ona uyum sağlamak üzere yeni değişmelere yol verme yerine. modelin ikinci ilkesi olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pazar ilişkilerinin hacim itibarı ile düşüklüğü ve artış hızının yavaşlığı fiskalizmi saha itibarı ile dar sınırlar içinde kalmaya zorlamakta idi. Üç ilkeden oluşan bu model.sapma. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise pazar ilişkilerinin hacmi. Bu sebepten onları anlamak ve açıklamak için gelenekçilik ilkesinin hesaba katılması çok kere zorunlu-dur. Osmanlı ekonomisinde sırf gelenekçilik dolayısı ile yaşamayı sürdüren birçok kurum ve ilişkinin kaynağı budur. Pazar ilişkilerindeki genişlemenin de motoru olan iş çevreleri devletle az veya çok pazarlık gücüne de sahip bulundukları için orada fiskalizm bu iş çevrelerine ve iktisadî menfaat gruplarına zarar vermeyecek. Osmanlı ekonomisinin 19. devleti bu dar sınırlarda hapseden fiskalizmin niteliğini ve muhtevasını belirlemede. değişmeyi de hastalık haline benzer sayıyor-muş gibi davrandıklarını ifade ettim. Bununla birlikte. Onun içindir ki eski. O derecede sert ve saf bir şekil aldı ki giderek her türlü iktisadî faaliyeti. Osmanlılar'ın çağdaşı olan Avrupa'da pazar ilişkilerinin genişliği ve hızlı büyümesi fiskalizme geniş bir manevra sahası vermiştir. Birçok iktisadî kurum ve pratiğin anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesi için bu ilkeleri zihinde tutmak ekseriya zorunludur. çeşitli nedenlerin etkisi ile. genellikle düşük düzeydeydi. "Kadîm olana uyma" zorunluluğu hukukî prensip hükmündedir. katı ve değişmez bir nitelik kazandı. Avrupa'da fiskalizm esnek ve değişken bir nitelik kazanabilmiştir. Bu ikili faktörün biçimlendirdiği fiksalizm şüphesiz evrenseldir. gelenekçiliğin. yön ve muhteva kazanmıştır. en genel ifade ile devlet hazinesine ait gelirleri mümkün olduğu kadar arttırmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına düşmesini engellemek şeklinde tanımlayabilirsiniz. Provizyonizmin esas kaynağı da bu hacim düşüklüğüydü. Avrupa'dakinden farklı olarak. denenmiş ve alışılmış olanı vücudun sağlık durumuna. Devlet hazinesine ait gelirleri arttırabilmek. Kısaca. MEHMET GENÇ ve. hatta çok kere faydalı olacak şekilde esnekleştirilmiş ve şartlara göre değişen iktisadî politikalara alet olarak kullanılır hale gelmiştir. bir kere yerleştikten sonra. Fiskalizmi. daha ziyâde getireceği vergi geliri açısından değerlendiren ve ondan ötesini idrak edemeyen bir nevî "fiskosan-trizm"e dönüştü. Osmanlı dünyasında da mevcuttu. bazen diğeri. Ancak provizyonizm. İktisadî hayat bu çerçeve içinde şekillenmiş. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 300 yıl devam etmiş olan klasik dönemine ait bir çerce84. değişmeyi ortadan kaldırarak eskiyi geri getirme iradesi hâkimdir? İktisadî hayatın birçok alanında gördüğümüz budur. bir değişme meydana geldiği takdirde. değişmeye kesinlikle kapalı bir sistem karşısında bulunduğumuzu söylemek istiyor değilim. Tabiidir ki. yavaş ve devamlı eskiye dönüş baskısı altında tutuluyordu. Fiskalizmin bu derecede sert ve saf şekli ile uygulanmakta olması ekonomide birçok değişmelerin ve değişmemelerin de kaynağını oluşturduğu için Osmanlı ekonomisini çerçeveleyen modelin üçüncü ilkesi olarak kabul edilmesi gerektiğini düşündüm. matematik ifade ile koordinat sistemi hükmündedir. İktisadî menfaat gruplarının baskısı ile değişen bir iktisadî politika aleti haline gelecek şekilde yumuşatılamadığı için Osmanlı fiskalizmi sert. çok kere de değişik dozlarda her üçünün bir kombinasyonu belirleyici bir rol . Bu sebepten. Ancak bu iki faktörün nisbî konumuna göre uygulamaya konulan fiskalizmin türleri ve dereceleri birbirinden önemli farklılıklar gösterir. belirli ekonomik menfaat gruplarının pazarlık gücünü kullanarak etkili olmaları sözko-nusu değildi.

yüzyıldan itibaren. biraz önce söylediğim gibi. Onlar da buna gayet iyi cevap verdiler ve uyum sağlamayı başardılar. Siyasal güçle ekonomik güç arasında karşılıklı etkileşim Batı'da vardır. başına buyruk bir rakip veya siyaseti etkileyebilecek güç haline getirmemek üzere. Azınlıklar. Çünkü bunlar Osmanlı zihninin ekonomiye ait idrakinin kategorileri gibidir. Böylece sarrafların maliye-iltizam sektörüne bir de. Hâkim olan siyasettir. Devlet de. daha sonra da yerli azınlıkları tercih ettiler. hemen tamamen. Osmanlı sisteminde bu. ancak bu. büyük çapta sermaye gerektiren işlerde zarurî hallerde devlet sermayesini de kullanmakla birlikte. siyaset veya ideolojiden çok. Ama sistemin mantığı içinde kalındığı şuradan belli ki. Bu özelliklerine bakarak zihniyet ile dünya görüşü arasında bir yere yerleştirmenin daha doğru olabileceğini düşünüyorum. faiz iznini de vererek bırakmış olmakla bu mekanizmanın işlemesine ait objektif temeli sağlamış oluyordu. Bunda azınlık olmanın evrensel denebilecek özelliklerinin de etkili olduğunu. bu sektöre mahDEVLET VE EKONOMİ 85 sus olarak. Batı'nm aksine. birikim şansı çok daha yüksek olan askerî zümre mensuplarının mirasına el koymaları da. devşirme tarzı bir yöntemle sağlamaya çalıştılar. tedricen büyüdüğü görülen azınlık sermayesi böyle bir kavşakta oluştu. siyasî sistemi gereği. benzer şekilde sermayeyi de. siyaseti etkileme şansına sahip olmadıkları için tercih edildiler ve bu imkânlara nail oldular. genel ve yaygın olarak devşirme tarzı diye nitelediğim yabancı sermayeyi tercih ettiler. Sermaye birikimi konusunda. siyaseti etkilemesi mümkün gruplarda sermaye birikimini sınırlandırma motifine bağlıdır. mezhep veya ırktan olurlarsa olsunlar. Kapitülasyonların. Artan dış ticaretle birlikte "himayeli" denen tüccar grubunun doğuşunda bu sınırlama birinci derecede önemli bir faktördür. nasıl oluşacağı meselesinin oldukça karmaşık ve . en çok sermaye gerektiren maliye-iltizam sektörünü azınlık mensubu olan sarraflara. aynı imtiyazlar. Sermayenin bu sektörde yoğunlaşmasını ve orada kalmasını sağlamak üzere. Siyasî sistemde aristokrasinin oluşmasını önlemek ve sürekli yenilenen meritokratik bir elit kadrosunu işbaşında tutabilmek üzere nasıl ki devşirme usulünü benimsedilerse. siyasî gücü kolaylıkla ekonomik güce dönüştürebileceği için. bunu telafi etmek üzere yüksek bir başarı motivasyonu ile iktisadî alana yönelmekte ve burada başarılı olmaktadırlar. İslamî mevzuata rağmen faize de izin vermekte tereddüt etmediler. Provizyonist olarak tavsif ettiğim ekonominin idâmesi için zorunlu olan ithalat ve ihracat gibi. ısrarlı taleplerine rağmen müslüman tüccarlara uzun süre tanınmamıştır. Amerikalı iktisatçı Everett Hagen'in bir araştırmasına dayanarak. Sermaye birikiminin hangi ellerde. diyebiliriz. iktisadî gücün siyasal güce dönüşmesi olgusu pek yoktur. aynı mantığın içinde. yabancılara tanınmasının en önemli motifi budur. tahmin edebiliriz. yerlilere veya askerî zümre mensuplarına değil de. O kadar yaygın. Hagen Eski Yunan'dan günümüzün Arjantini'ne kadar pekçok devleti kapsayan araştırmasında ampirik olarak şunu ortaya koydu: Azınlıklar. hangi din. tek yönlüdür. 18. derin ve geneldirler ki uzun asırlar değişmeden kalmışlar ve hiçbir zaman bilinçli bir tartışma konusu da yapılmamışlardır. dış ticaret sektörü eklenmiş oluyordu. maliye-iltizam sektörü içinde kalıyor ve dışına taşmasına pek imkân verilmiyordu. Osmanlı sisteminde. dile benzetilebilecek bir tekabüldür. siyasî sistemden dışlandıkları ölçüde. sivil müslüman veya gayrimüslim reayaya sıkı kâr tahdidi getirmeleri. Giderek genişleyen bu grubu himâyelilik statüsünden kurtarmak artık zarurî hale gelince 1806'da "Avrupa Tüccarı" adı ile ayrı ve yeni bir imtiyazlı tüccar grubu halinde organize etme kararı verildi. Ancak bu sermaye.3 Hagen'den kısaca özetlediğim bu mekanizma Osmanlı İmparatorlu-ğu'nda da işlemiş görünüyor.oynamaktadır. Bu ilkeleri bir ideoloji olarak nitelemek mümkün müdür? Bunların zihin dünyasında tekabülleri olduğu muhakkaktır. Büyük çapta sermaye gerektiren maliye-iltizam sektöründe de önce yabancıları.

yani kredi açığını kapamak üzere tefecilik de zorunlu olarak oluşuyordu. Hagen. zihniyet ve kurumların oluşmasında geçmiş İslam devletlerinin büyük bir önemi vardır. yetim olan küçüklere ait nakdî mirasın işletilmesi istisna edilirse. Vakıf sistemi içinde faiz haddi % 10-15 arasında. malî sistemde ise % 20 civarında idi. Asabiyet dediğimiz kabile bağlılığı arkaik toplumların önemli bir gücüdür. İlhanlılar. Ama Osmanlı hukuku tefeciliği hiçbir zaman meşru kabul etmemiştir.ekonomi-dışı çeşitli bağlantıları da bulunduğu için. Bunların başında aşiret zihniyeti gelir. Türk İktisat Tarihi Ahmet Tabakoğlu GİRİŞ OSMANLI EKONOMİSİNİN ZİHNİYET TEMELLERİ Osmanlı iktisadî sistemi Osmanlı hayat tarzıyla ilgilidir. Fakat bu. o da 3 4 Everett E. Homevvood. mukataa.' İktatımar. Anadolu Selçukluları. riski çok yüksek olan bir kredi sektörü olarak burada faizler % 25-30'dan başlar ve % 100'e kadar çıkabilirdi. 86. Hatta Osmanlı devleti'nin bu devletlerin mirasçısı olduğu inkar edilemez. faiz yasaktı. Osmanlı düşünce yapısını ve dolayısıyla zihniyetini belirleyen unsurlar çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Hanımefendi lütfettiler4. Hayat tarzının da toplumsal zihniyetle yakın ilgisi vardır. Osmanlı iktisadî ve toplumsal sistemini klasik (nizâm-ı kadîm) ve yenileşme (nizâm-ı cedîd) dönemleri olarak iki dönemde ele alabileceğimizi Türk İktisat Tarihinin Temelleri bölümünde belirttik. yoksa böyle olduğu için mi meşruiyetin dışında tutuluyordu meselesi ayrı bir konudur. Osmanlı siyasi sisteminin mantığı açısından nasıl göründüğüne işaret edebilmek üzere bu kadar uzun konuştum. hisbe-ihtisap gibi kurumların büyük ölçüde geçmiş İslam devletlerinden tevarüs edildiğini biliyoruz. İslam'ın siyasî birlik anlayışıyla çelişir. Evvela. Ancak kredi talebi karz-ı hasene türündeki kredi arzından daima daha yüksek olduğu için. Bu iki alan arasında sadece faiz hadleri bakımından fark vardı. Zihniyet hayat tarzını şekillendiren düşünce yapısıdır. Memlûkler ve Anadolu Beylikleri bunların en yakınlarıdır. (Para vakıflar ve tefecilik hakkında bir somya verilen cevap). Faizsiz kredi alıp verme. İşte Hunlar gibi . 1962. teşekkür ederim. Osmanlılar'ın deyimi ile "karz-ı hasene" de yaygındı. fütüvvet-ahilik-esnaf. düşük düzeyde tutuluyordu. Bu unsurların esasını İslam çerçevesinde inceleyebileceğimiz ilkeler oluşturmaktadır. Türklerin müslüman oluşları İslam ilkelerinin eski geleneklerle çatışma problemini de beraberinde getirmiştir. İhtilaf vukuunda mahkemeler faizi tanımadığı için. Büyük Selçuklular. eksiğimize işaret buyurdular. malî sistemde faize izin verdiklerini kısaca söylemekle yetindim. MEHMET GENÇ vakıf sistemidir. Devlet kontrolü her iki alanda da vardı ve bu iki alanın dışında. Faize izin verdikleri önemli bir alan daha vardır. bu ikisini dengelemek. On the Theory of Social Change. Meşru olmadığı için mi böyle idi. Eyyûbîler. Teşekkür ederim. Ben sözü fazla uzatmamak için. Illinois: Dorsey. Sistem oluşurken çok yönlü ve karmaşık bir etkileşim çerçevesi söz konusuydu.

Anadolu Selçukluları küçük ikta sistemini yaygınlaştırmalar. Eyyûbîlerin memlukleri de 1250 de Mısır ve Suriye'de dönemin en güçlü İslam devletini kurdular. Bunlar Arap olmayan müslümanları. 1 Fatih'in Teşkilat Kanunnamesinde yer alan "Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser o-la.antik Türk devletlerinin zamanla bölünmelerine dolayısıyla yıkılmalarına yol açan eski aşiret zihniyeti yerini adım adım merkezîçüniter devlet anlayışına bırakmıştır. biraz da küçümsemeyle. Büyük Selçuklular büyük iktalara izin verirken. Osmanlı devletinde son halini alan bu uygulama soy asilzadeliği fikrini bertaraf etmeden büyük devlet olunamayacağını ispatlamıştır. klasik dönem Osmanlı zihniyetini belirleyen unsurların başında gelir. Nihayet bu hanedana mensup Türkler Hindistan'da bir memluk sultanlığı kurmuşlardı.2 Büyük Selçuklu devleti (1038-1194) oluşurken şehzadeler kendilerine bağlı kabileler gibi ayrılıkçı unsurlar için imtiyazlar istiyorlardı. Siyasî birliği ve merkeziyetçiliği bir hedef olarak benimseyen Büyük Selçuklu devleti XI. Abbasiler (750-1258) ise bu usulü tam anlamıyla başlatmışlardır. Devşirme usulü. Hiç şüphesiz bu çözüm İslamTÜRK İKTİSAT TARİHİ 131 Osmanlılarda devletin daha başlarda bir kaç parçaya bölünmesini esas alan eski Türk aşiret zihniyetinin yerini tamamen merkezî-üniter bir devlet anlayışı. Bayat. Osmanlılar da küçük sipahi tımarlarını toprak düzeninin temeli yapmışlardır. Anadolu Selçuklu sultanı II. Böylece yönetici zümrede süreklilik olgusu ortadan kaldırılmıştı. özellikle İran ve Bizans geleneklerinin büyük önemi vardır. Mesela Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'a atfedilen "yemedim yedirdim" ifadesi ile Osmanlı belgelerinde alınan iktisadî kararlara gerekçe olarak belirtilen "Allah'ın kullarının refahının sağlanması" ilkesi bunun bir yansımasıdır. karındaşların nizâm-ı âlem için kati etmek münasibdir. 1992. para ve maliye sistemlerinde görüyoruz. bir başka deyişle tecrübe birikimi öncelikle yokedilmesi gereken değil değerlendirilmesi gereken çok . Avşar. Bugün Anadolu'nun değişik yerlerinde Kınık. Süleyman Şah (l 192-1204)'ın ülkenin şehzadeler arasında paylaşılması geleneğine son veren uygulaması Osmanlılar tarafından tamamlanmıştır. Mezopotamya (el-Cezire) ve Suriye'ye hakim olan Zengiler Türk asıllı bir memluk ailesi idi. Gelenek. rastlanması Selçukluların bu 'parçalayarak iskan' politikalarının bir sonucudur. memluk veya muizzi yöntemi yerleşmiştir. Caznelilerin yerine geçen Gurluların hassa orduları Türklerden oluşuyordu. Mesela Memlûklerin büyük sultanı Baybars da aslen Sivas'ta satın alınmış bir köleydi. Çepni. Yine Fatih eski Türk aşiret aristokrasisini tamamen bertaVaf ederek devşirme sistemini yerleştirmiş ve böylece siyasî birlik süreci tamamlanmıştır. Eski Türk iktisadî ve sosyal geleneklerinden bir tanesi de halkın refahının sağlanmasıdır. Sümer. Devletin varlık sebebi halka hizmettir. Karahanlılar (992-1212) gibi ilk müslüman Türk devletleri bu problemi çözememişlerdir. aşiret ' Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Uzunçarşılı. Bu dönemde ortaya çıkan müslüman devletçiklerde köle. Kölelerin ise toplumsal tabanlarının olmadıklarını biliyoruz. Kıpçak gibi Türkler ve Ermeni memluklerden oluşuyordu. Bunun örneklerini özellikle tarım. 98. Gelenekçilik. ailelere vs. Bayındır. Böylece bu sistem ile bir bunalım halinde devleti zayıf düşürebilecek toplumsal oluşumlar bertaraf edilmiştir. Sistem Anadolu ve Suriye Selçuklularında da sürdürülmüştür.' / Kölelerin bu amaçla siyasî. I. 37) kuralı bu açıdan değerlendirilmelidir. A-nınla amil olalar" (md. Murad (1360-13"89Vtan itibaren sipahi dirlikleri küçültülmüş. Bunların Suriye'deki halefleri olan Eyyûbîler de sistemi devam ettirdiler. İslam'ın ilk yayılma döneminde mahallî gelenekler karşısında gösterdiği esnek tavrı Osmanlılar da sürdürmüşlerdir. Karakeçili gibi büyük Oğuz aşiretlerinin isimlerini taşıyan köylere. Bu devlet daha başlangıçta ikiye ayrılmıştı. Mesela Büyük Selçukluların hassa ordusu Kartuk. Oluşturulan bu çerçeve içerisinde antik Ortadoğu ve Anadolu. 'nizâm-ı âlem' için 'vahdet' ülküsü almıştır. Bu usul köle asıllı veya halktan kişilerin eğitilerek ordu mensubu veya idareci olmalarını ifade eder. idarî ve askeri mekanizmada kullanılışı daha Emeviler (661-750) gibi gibi ilk İslam devletlerinden itibaren başlar. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) te bırsisteme son halini vermiştir. Bkz. mevla (çoğulu mevali) yani köle sayıyorlardı. Devletin asıl kurucusu olan Tuğrul Bey (1040-1063) başlangıçtan beri merkezî-üniter bir devlet oluşturmaya çalışmış ise da eski Türk aşiretçilik eğilimlerine karşı başarılı olamamış ve devlet daha kuruluş döneminde üçe ayrılmıştı. Memlûkler (Kölemenler) (1250-1517) bu işte daha da ileri giderek yönetici ve sultan olmak için köle asıllı olmayı şart koşmuşlardır. yüzyılda Anadolu'ya yönelen göçmenleri iskan ederken büyük ve kuvvetli aşiretleri bölerek birbirlerinden uzak sahalarda yerleştirmişti. 130 TÜRK İKTİSAT TARİHÎ asilzadeliğine dayalı sistemi ortadan kaldırmada büyük bir öneme sahiptir. Salur. 1970.

Bu insan tipinin oluşmasında ahi zihniyetinin rolünütekrar vur-gulamalıyız. Yani bencil değil diğergâm (altrüist) bı>lnsan tipi ön plandadır. çok dinli. Ekonominin görevi insan refahını arttırmak olduğuna göre öncelikle piyasalarda yeterli mal bulunmalıdır. Klasik Osmanlı zihniyetine göre insan alıcı olmaktan önce verici olmalıdır. Devletin aldığı iktisadî kararlara gerekçe olarak 'ibadullahın terfîh-i ahvalleri'ni yani sosyal refahın sağlanmasını göstermesi buna birer örnektir. Devlete nizâm veren şeriattır 8. Bu birikim (veya Pareto'nun ifadesiyle tortular) İslam ve Osmanlı sistemine yeni şartlara intibak ve esneklik ö-zelliği kazandırmıştır. Nitekim sistem. Ahmet (1603-1617) tarafından başlatılmıştır. Refah tüketicinin istediKınahzâde. Osmanlı sistemi. 'm yasaklamadığı ve fakat İslam içerisinde bir gerileme olmakla birlikte "vahdet"! gerçekleştirmek isteyen saltanat sisteminin zorunlu bir arayışı olarak kabul edilebilir. Bunun için Os-nanlı ekonomisi. 4 malı ödeyebileceği fiyattan alabilmesi demek olduğuna göre. Bütün toplum. özellikle Aydınlanma çağından itibaren. Bu yüzden devletin hayatiyetini sürdürebilmesi için gerekli olan gelirlerini arttırma politikası adalete dayanmalıdır. Şeriatın koruyucusu da devlettir Bu ilkeler ahlak kitaplarında daire şeklinde sıralanarak. Bu yaklaşıma göre ekonomi insan içindir. Gazzâlî. kişinin kendisinden başlayarak en yakınlardan dış halkalara kadar infâk ile birbirine bağlanır. ilkeye bağlı olduğu geometrik olarak gösterilirdi/ Adaletin bir başka yönü sosyal refahtır. Bu yaklaşım antik İran'dan beri önemli bir kültür unsurunu oluşturan adalet dairesinin esasıdır. Bu yüzden 'Aydınlanma' zihniyetinin getirdiği gelişmeci-ilerlemeci yaklaşım. 4. Bu özelliği dikkate aldığımızda bu sistemin çok renkli. Bu hem insan hem de toplum ve ekonomi için böyledir. Mal olmadan asker olmaz 3. Say'in " Her arz kendi talebini oluşturur" sözünde olduğu gibi talebin arttırılmasına dayalı bir sistem olan kapitalizm. çok kavimli bir sosyal teşkilatı nasıl asırlarca bir arada tuttuğunu. 1. yüzyılın başlan arasında rastlıyoruz. tecrübe birikimini değerlendirerek en mükemmeli bulduğu kanaatindedir. Bu denge bozulduğunda yani devlet gelirlerini arttırma gereği ile adalet ve refah dengesi bozulduğunda bunalım ortaya çıkmaktadır. Çağdaş kapitalist anlayışta olduğu gibi insan ekojıomi için değildir. Osmanlı sistemine bu yönüyle de yabancıdır. bunu. talep yönlü değil arz yönlıjdür. Kardeş katlinin kural olmaktan çıkarılması ve padişahlığın hanedanın en büyüğüne verilmesi uygulaması I. Özcan (1982). 443. Reayanın devlete bağlılığını adalet sağlar 5. Nasıl. Bu uygulamaya XIV. Asker olmadan devlet olmaz 2. Dünya bağının duvarı devlettir 7. Bu konuda bk. merkezî-üniter devlet oluşturma örneğinde olduğu gibi. Yediyıldız. yüzyılın sonlarıyla XVII. Arz yönlü (provizyonal) ekonomiden kastedilen budur.önemli bir unsurdur. Adalet dairesinde birbirine bağlı 8 ilke vardır. Buna göre. Batı'da toplumun işleyişine tabiat örnek alınmışsa geleneksel İslam toplumlarında da adalet ilkesi ön plana çıkarılmıştır. s. ilkenin 1. Geleneğin değerlendirilmesi aynı zamanda onun ayıklanması anlamına da gelir. 1994. Buna göre değişme ancak bozulma yönünde olabilir ve bunun da çaresi kanun-ı kadime yani asıl sisteme dönüştür. ^/ İslam'ın bir ahlâk ilkesi olarak ortaya koyduğu ve ahiliğin günlük hayata geçirdiği hizmet anlayışı böyle dayanışmacı bir toplum oluşturmayı hedef almıştır. Osmanlı kültür ve iktisat sistemi. Osmanlı ülkesi mahallî geleneklerin belirlemesiyle birbirlerinden az çok farklı birçok iktisadî bölge oluşmuştur. mesela 8. 132 TÜRK İKTiSAT TARİHİ TÜRK İKTİSAT TARİHİ 133 Sistem adalet idealini hareket noktası olarak alır. Malı üreten reayadır . 1833. Nizâmülmülk. gerçek anlamıyla çoğulculuğu nasıl gerçekleştirdiğini anlayabiliyoruz. Bkz. İşte bu noktada arz yönlü ekonomi gündeme gelir. kitlevî üretim fikrinin . Dünyada düzeni sağlayan da adalettir 6. İslam'la ilgili bir başka esas olan infâk (harcama) olgusu bu arz yönlü toplumu o-luşturmanın maddi yönünü teşkil eder. bu arz yönlü ekonomi zihniyetinin yerleşmesidir. klasik dönem Osmanlı zihniyetinde mevcut değildir. İslamî ilkelere uymayan bölünmeci eğilimleri esnek bir yaklaşımla eritme kudretini göstermiştir.gerçekleştir-nenin ilk yolu. Osmanlı iktisadî yapısı gelenekçiliğini çok güzel yansıtır. 47: Sâsânîlere kadar uzanan bu formül Yusuf Hâs Hacib. Kınalızâde ve Naîmâ gibi yazarlar tarafından açıklanmıştır.

XIV. Devletin oluşma döneminde yani XIV. XI. yüzyıl sonlarında başlayan haçlı seferleri İslam ülkelerinden pay almayı hedefliyordu. 1340'ta Kuzey Çin'de ortaya çıkan ve ticaret yollarını takip ederek Ortadoğu'ya. Avrupa XI-XIV. haçlılar 1291'de Ortadoğu'dan tamamen uzaklaştırılmışlardır. Siyasî parçalanma diye ifade edebileceğimiz merkezî yönetimin zayıflığı ve iktisadî parçalanma diyebileceğimiz üretimin daha çok birbirinden bağımsız ziraî işletmelerde gerçekleşmesi söz konusudur. Venedik ve Cenevizliler Karadeniz ticaretine yöneldiler. yani XV. Örf ve adetlerin belirlediği aynî ücret uygulaması ile aynî ekonomi söz konusudur. yüzyıllar arasındaki 3 yüzyıllık dönemde. yüzyıl sonuna kadar başarıyla sürdürmüştür. dışa açılmakta. savaş. umumiyetle. yüzyıl ortalarına kadar geçen bir buçuk asırlık zaman içerisinde Rönesans Avrupa'sının yaşadığı bu depresyon kısmen Doğu Akdeniz ve Anadolu için de geçerlidir. kültürel ve ticarî ilişkiler ile Batı'nın dünyaya açılması sürecini başlatmıştır. Yine Batı Avrupa 1337-1453 yılları arasında Yüzyıl Savaşları ile uğraşmıştı. IX. Germen Hansa ticaret birliği Baltık ticaretini XV. Ancak Papalığın.olmadığı bir ortamda. yüzyılın sonlarında Karadeniz Cenevizlilere kaldı. bağışıklık sistemi zayıflayan ve fasılalarla tekerrürden dolayı farklı kuşakları etkilenen Avrupa nüfusunu 1/3-1/4 o-ranlarında azaltmıştı. ziraî malikâneler ekonomide önem kazanmış ve servaj (toprağa bağlı tarım işçiliği) olgusu yaygınlaşmıştı. haçlılarla yoğun ve etkili bir mücadele sürdüren Memlûklere ambargo koymasından sonra Akdeniz ticaretinde bir gerileme görüldü. yüzyılda Vikingler klasik feodal dönemi pekiştiren akınlarda bulunmuşlardır. yüzyılın ortalarında büyük bir veba salgını görülmüştü. yüzyılda Macarlar ve X. yeniden önem kazanmakta. Zira bu akınlar Avrupa insanının güvenlik endişesini ön plana çıkarmış ve bu problemi çözmek için de senyörlerin himayesini zorunlu kılmıştır. kıtlık ve salgınlar dolayısıyla önemli ölçüde bir nüfus kaybına uğramıştır. aynı dönemlerde Anadolu'da da görülmüştü. ilhanlı devletinin 1335'te dağılmasıyla İpek yolu ticareti durma noktasına geldi. Bunun sonuçlarından bir tanesi Akdeniz ticaretinde bir gerilemenin ortaya çıkması olmuştur. Yine bunun için ithalat. XI. Ortaçağ Avru-pası'nı üç dönemde incelemek mümkündür. yüzyıllar arasındaki bir buçuk yüzyıllık dönemde kıta Avrupası durgunluk içerisine girmiştir. kısıtlanmamıştı. 1348 yılında Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgını Anadolu ve Rumeli'de de yayılmıştır. Venedik ise tekrar Memlûklerle ticarete başladı. Ancak üçüncü dönemi oluşturan XIV-XV. bunun ardından XIV. Nüfus azlığından kaynaklanan bir talep ve fiyat düşüklüğü biliniyor. Altın para kullanımı gereksizleşmiş sadece küçük paralar piyasanın ihtiyaçlarını gidermiştir. Selçuklular. Cenevizliler rseJVenediklileri Baharat yolundan uzaklaştırmak ve bunun için bu yolu Uzak Doğu'darTdotaşaTalTge-liştirmek istiyorlardı. yüzyıldan itibaren Müslümanlar. Sadece Germenler XIII. feodal çerçeveyi parçalayıp kapitalizme doğru adımlar atmaktadır. İslam'ın yayılması Akdeniz'de müslümanlann hakimiyetini sağlamış. Karadeniz ticareti Venedik ile Cenevizliler arasında sonu savaşlara varan rekabet oluşturmakta gecikmedi. yüzyıllarda. İkinci dönemde. Mısır'a ve Avrupa'ya sıçrayan bu salgın. Savaşın finansmanı meselesi iktisadî dengeleri altüst etmiş. Bütün bunlar senyörlerin ziraî işletmelerinin malî bakımdan da özerk olmasını gerektirmiştir. şehir ekonomisi çökmüş ve mübadele hacmi daralmıştır. Ekonomide para kullanımı en aza inmiştir. Önce kıtlıklar 134 TÜRK İKTİSAT TARİHİ başgöstermiş. Birinci dönemi oluşturan IV-XI. Şehir hayatı. Bölgeye Moğol Altınordu devleti (623-907/1226-1502) yerleşmişti. Timur buhranının sonuna. yüksek bir üretim potansiyeline sahipti. yüzyıldan sonra Akdeniz ticaretinde görülen hareketlenme sonucunda Avrupa büyük paralar basmaya başlamıştı. XIV. Roma imparatorluğıı'nun ikiye ayrılmasından sonra Avrupa Kuzeyden Germenlerin baskısıyla iktisadî kapanma ve boğulma devrine girmiş. serfler hürriyetlerini elde etmeye başlamakta ve burjuva sınıfı oluşmaktadır. yüzyılın başlarından XV. VIII. yüzyıldan itibaren Kuzey ticaretini geliştirmişlerdir. Bu ilk dönemde Germenlerden sonra. yüzyıl ortalarına doğru Avrupa'da vukubulan kıtlıkların benzeri. Nitekim Kuzey ve Güney ticareti Avrupa'da şehir hayatinin canlanmasına ve ziraî gelişmeye yol açmıştır. Etkileşim sistemi içerisinde Batı'nın önemli bir yeri vardır. . Sınıf ilişkileri olarak serf-senyör ilişkileri belirleyicidir. Venedikliler Baharat ticaretini geliştirdiler. Haçlı seferleriyle deniz aşırı sömürgeciliği yeniden uygulayan Batılılar. yüzyılın başlarına kadar Anadolu. İşte Osmanlı devleti Avrupa'nın bu durgunluk döneminde kurulmuştu. Roma'dan sonra. ticari ilişkiler en aza inmiştir. Bu üretim pazar için olmayıp geçimliktir ve şehir hayatı sönükleşmiş. Eyyûbîler ve Memlûkler tarafından adım adım Ortadoğu'dan çıkarılmışlar ve tekrar kıtalarına dönmek zorunda bırakılmışlardır.

bir anlamda bu etkinin yoğunlaşmasının tarihidir. kanaatkar fakat müteşebbis insan tipi idealize edilmiştir." Devlet ve ekonomi 1600'larda olgunluk dönemine erişmiş ve esnekliğini kaybetmeye başlamıştır. XIV. özellikle Barbarosların çabalarıyla yine müslümanlar hakim olmuşlardır. 1989. Bu beylikler arasında XIII. 'Osmanlı ekonomisinin temelleri hakkında Bkz. Ahiler özgün bir iktisat süjesi oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Yalçın. Eski Türk asalet zihniyetine dayanan feodalimsi eğilimler güç kazanmaya başlamıştır. bizim için kıtalar ıssızlaştı" ifadesiyle sömürgeciliğe bağlar. yüzyıl başları. Sınaî kapitalizmin başlangıcını ifade eden XIX. beş asır sonra. Bkz. . Bkz. Tanzimat fermanında bile vardır. Osmanlı devleti Fatih Sultan Mehmed (1451-1482) ile büyüme ve olgunlaşma dönemine girmiştir. Ortaya çıkan meselelerin klasik uygulamaya yani kadime dönülerek çözülebileceği fikri gelenekçiliğin temelidir. gelenek düşüncesinin yerini almıştır. yüzyılın başında Anadolu Selçuklu devleti (1075-1318) yıkıldıktan sonra bölge tamamen İlhanlılara bağlanmıştır. yüzyıl sonlarına kadar geçen bu olgunlaşma dönemi. 289. "Zengin olduk. Bu dönemde Anadolu İlhanlı devleti (1240-1335)'ne tâbi idi. * Sombart kapitalizmin Batı'ya sağladığı imkanları. topraklarını bir yandan Bizans aleyhine genişletiyorlar. " Bursa'yı etkileyen bu veba salgını hakkında Bkz. 1972. Hatta Tanzimat döneminden beri bütün özlem ve çabalara rağmen Türkiye'de kapitalizmin muharrik gücü olan burjuva sınıfının oluşmamasının en önemli sebeplerinden biri de bu olmalıdır. 1335 yılında İlhanlı devleti'nin dağılması bu eğilimi güçlendirmiştir. çünkü ırklar ve milletler bizim için tamamen öldüler. See.Osmanlı devleti'nin kuruluş döneminde önde gelen vazifesi Anadolu birliğinin sağlanmasıydı. modern kapitalizmin gelişme dönemine tekabül etmektedir ve bu dönem bir noktada kapitalizm ile mücadele tarihidir.65. istikrarlı bir ortamda mutlu bir hayat sürmesine imkan veren önemli bir unsur olmuştur. Hatta Osmanlı sistemini Batı'dan ayıran en önemji özelliklerin ahilikten kaynaklandığını söylemek pek yanlış değildir." Kapitalizmin oluşturup idealize et' Köprülü. XV. Bu ortamda Bizans sınırlarına yerleşen Türk boyları. r. Bu tarihte İlhanlıların Anadolu valisi olan Ertena Bey bağımsızlığını ilan etmiş ve uç beylerinden 1350 yılına kadar vergi almayı sürdürmüştür. 1979. Osmanlı devleti 1300'lerde kurulurken diğer beyliklerin aksine. kazanmasına. Bu yüzden yüzyıl sonlarında nizâm-ı cedîd (yeni düzen) hareketiyle başlayan yenileşme ve batılılaşma dönemi atıf çerçevesini kapitalizmin oluşturduğu. * Klasik Osmanlı sistemini Batı Avrupa feodalizmi ile kıyaslayan herkesin gördüğü özellik şu olmuştur: Osmanlılarda hukuk düzeni tabasının güven altında yaşamasına.43 136 TÜRK İKTİSAT TARİHİ tiği homo e'conomicus'un temel sâiki ferdî menfaattir ve bunun müşahhas şekli burjuvadır. Akdeniz'e de. 1970. bu sistemin model alındığı bir dönemdir. Zira merkezî denetimin oldukça uzağındaydı ve Bizans yönünde genişleyebilirdi. 179.' Osmanlılar kuruluşlarından bir süre sonra Anadolu beyliklerini kendi topraklarına kattılar ve 1354' te Rumeli'ye geçtiler.7 Karadeniz bu dönemde bir Türk gölü haline gelmiştir. hakim dünya sistemi olma özelliğini de kaybetme demektir. Anadolu iktisadî hayatının ilk ör-gütleyicileri olan ahiler bu tipin müşahhas örnekleri olmuşlardır. Sistem içerisinde toplum çıkarını kendi çıkarından üstün tutan insan tipi. Yine zihniyet planında gelişme düşüncesi. bu eğilimleri kesin bir şekilde bertaraf etmiştir. XVIII. Burada özellikle ahiliğin önemini belirtebiliriz. zaman içerisinde zayıflasa da hayatiyetini sürdüregelmiştir. Batılılaşma tarihi. büyük veba salgını (1428-9)* gibi sebepler İstanbul'un fethedilip bütünlüğün sağlanmasını 1453'e kadar geciktirdi. 1-17. Mufassal Osmanlı Tarihi. TÜRK İKTİSAT TARİHİ 135 Yine bu dönemde Selçuklu ikta sistemi de bozulmaya yüz tutmuş. Osmanlı devleti'nin bölgede nüfuz sahibi olmasında sahip oldukları 'hakimiyetin bölünmemesi' ilkesi etkili olmuştur. yüzyılda Marmara'nın güneyine yerleştirilen Kayı aşireti genişleme imkanı en fazla olan beylikti. bir yandan da siyasî konjonktür uygun oldukça bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Bu zihniyetin hakim olmasından dolayı Osmanlılar'da Batı kapitalizmini oluşturan sömürgeci faaliyetler. Zihniyet faktörü klasik Osmanlı sistemini Batı'dan ayıran önemli faktörlerdendir. Sahillioğlu. Sistemin esnekliğini kaybetmesiyle beliren yenileşme ihtiyacının kanun-ı kadime dönülerek giderilebileceği fikri'". Osmanlı devleti'nin modern kapitalizm karşısında enerjisini kaybettiği ve tamamen onun etki alanına girdiği dönemdir. Kapitalizmi ve Batı medeniyetini yapan en önemli faktör burjuva zihniyeti iken Osmanlı toplum ve ekonomisini büyük ölçüde ahi zihniyeti yönlendirmiştir. Haçlılarla mücadeleler (Niğbolu 1396 gibi). Osmanlılar'da ise toplum yararını kendi çıkarından üstün tutan. Timur istilası (Ankara 1402). yüzyılın sonlarına doğru dikkatleri çeken esnekliği kaybetme. sınıf mücadeleleri görülmemiştir. yüzyılın ortalarından XVIII.

Osmanlı devleti'nin kendi gücü ve araçları ile yenileşme ve ıslahatı başaramadıkları gerekçesiyle. mal güvenliği gerekçesiyle böyle bir sosyal zümrenin doğuşunu desteklemiştir. ' Nitekim XVIII. 62-3. Bkz. yüzyılın ilk yarısındaki iktisadî ve siyasî genişleme. gelir. sağlık gibi hususlar oluşturmaktadır. öncelikle Anadolu'nun iktisadî hayatını. Yine zihniyet planında gelişme düşüncesi. 272'si Karaman'da olmak üzere bu türden 623 kuruluş vardı. yüzyıl ortalarına kadar geçen süre. Avrupa toplumları için iktisadî bir durgunluk dönemidir. Fütüvvet teşkilatının eski Türk ve İran geleneklerinden kuvvet alarak Anadolu'da bir uzantısı olarak oluşan ahi teşkilatı Moğollarla silahlı mücadelede bulunmuşlar. Bunlar ahiler. istihdam. 15. e-ğitim. özellikle Orta ve Güney. gaziler.'-' ikinci olarak eski Türk geleneğinde alp. Osmanlı devleti'nin bölgede hakimiyet sağlamasında büyük bir role sahip olmuşlardır.Osmanlı toplum ve ekonomisinin kapitalist gelişmenin dışında olmasının en önemli göstergelerinden biri de yerli bir burjuva sınıfının olmayışı. . Pamuk. gelenek düşüncesinin yerini almıştır. yüzyılın başlarından XVIII. Tanzimat. Batılılar. özellikle geçiş dönemindeki otorite boşluğu anlarında. 1 -ÎTO O1Q BİRİNCİ BOLUM SOSYAL YAPI • Sosyal yapı kavramının temel unsurlarını nüfus. Bunlar da silahlı kadın birlikleridir. Ankara ve Konya'da olduğu gibi. 1856 Islahat Fermanı ile. Oysa XVII. Daha sonra ayrıntılarıyla ele alacağımız ahiler. debbağ yani dericilerin temelini oluşturdukları esnaf önderliğinde teşkilatlandıran guruplardır." Böylece bir dünya devleti giderek etkisizleşerek küçük bir Doğu Akdeniz devleti haline gelmiş. geçici hükümet kurmuşlar daha sonra bütün güçlerini Osmanlı devleti'nin emrine vermişlerdir. Tanzimat görünüşte bir iç düzenleme olmakla birlikte fiilen Batı'nın Osmanlı sistemini manipüle etme ve dolayısıyla etkileyip kendi çıkarları açısından zararsız hale getirme hareketidir. işi doğrudan üzerlerine alıp müdahalelerini yoğunlaştırmışlardır. Selçuklulardan Osmanlılar'a geçişte dört sosyal zümre devamlığı sağlamaktadır. Bunlar ahilerle içice devletin kuruluşunda aktif rol oynamışlardır. Barkan. 1988. yerleşme. abdallar ve bacılardır." " XVI. yüzyılın başlangıcında Anadolu vilayetinde. hakim sistem kaybolarak bir başka sistemin yani kapitalizmin edilgen bir öğesi olmuştur. kanun-ı kadime dönüşün son başarılı bir örneği olarak görülebilir. Bkz. Burada belirtmemiz gereken temel husus Osmanlı sosyal teşkilatının Selçuklu sosyal teşkilatının devamı olduğudur. " Doğu Anadolu'daki Dülkadiroğullarının emrinde 30 bin kadın savaşçının bulunduğu söylenir. Üçüncü sosyal gurubu oluşturan bacilar ahiliğin kadın kuruluşunu oluşturmaktadır. büyük özel servetlerin engellenişi idi. Bunlar Moğollarla yapılan mücadelelerde ahilerin yanında etkin bir görev almakla birlikte Anadolu'da dokuma sanayiinin gelişmesinde büyük hizmetler ifa etmişlerdir. Tasavvuf geleneğinde hanım tarikat üyelerine (müritlere) bacı denirdi. 1942. İlk Osmanlı sultanları hem gazi hem de ahi idiler. İslam'ın tesiriyle de alperen ve gazi adını alan silahlı gruplar. Rum vilayetinde ise 205 tane mevcuttu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->