SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

esnek ve fleksibl olmasını sağlar..Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3.. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır. fiber çapı.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. işleme tabi tutulma süresi. MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar. zincir materyalden meydana gelirler. hasta faktörüyle değişir.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü. pacemaker. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler. Kullanım alanları: 1.) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. .

Vicryl . . Ortalama 15-20 günde absorbe olur.Çelik .Dermalon . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar.Dexon -Krome katküt . Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur.Surgilon . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler.Ticron . %98 kollajendir.PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl .Mersilen .Katküt .SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl .Coated vicryl . yarı kromik.Etilon .Etibond .Prolen . Katküt piyasada düz.Kolojen sütürler .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir. kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır.Surgilon . koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir. Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır. Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir.İpek .Nurolon . Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur.Çelik .

oftalmik. jinekolojik. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. . Düz ve kromik türleri vardır. PDS çok az doku reasiyonu yapar. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır.KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. absorbaby bir sütürdür. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. sentetik. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. kardiovasküler. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. Bu materyal pediatrik. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor). Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. Doku reaksiyonu minimaldir.

sentetik bir materyaldir. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. enflamatuar doku onarımından. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır.(2 yıl) . COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. Doksan gün içinde emilir. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. çıkarılması kolaydır. Dexon gibi hidrolizle yok olur. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. Dokuya yapışmaz.

multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. ETHİBOND Sentetik. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. nonabsorbabl materyallerdir. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. CVS cerrahide. Beyaz ve yeşil renktedirler. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. . uzaktan yerleştirilmelidir. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. Siyah renktedir. NUROLON Sentetik. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. ciltte eversiyon gerekir. İğne yara kenarından 1-3cm. geç parçalanmasından.

yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. Az sayıda atmak ideal olanıdır. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. Bıçak. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. . ustura. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır.

Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. En altta ince bir bağ dokusu vardır. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. Eğer yaralanma 2cm. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. Tetanoz aşısı unutulmamalı.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. Kedi ısırıkları %40-50. Frontalis kasını arkadaki M.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. . Göz kapağı yaralanmalarında M. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. insan ısırıkları %25-30.

Gün Boyun 5-7. Gün Bacak-ayak 10-14. gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz. 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0. ısırık elde ise. Gün Saçlı deri 7-10... Gün Burun 3-5..... Gün Göz kapağı 4.. bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır... küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor. Gün Kulak 4-5.. Gün Gövde 7-10. SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5......(ısırık 6 saatten önce oldu ise..... 4/0 Nylon Oral mukoza .. risk grubundaki hastalarda vs)..... 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0. 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl . ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0..gün Kol-el 8-10. derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda.....Kuduz aşısı. <3 Evet Hayır Evet Evet .

) ve immün supressif hastalar. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. Risk faktörü olan(AİDS.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar. diabet vs. hem de ucuzdur. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. . Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Ezik yaralar. Kemik. Aureus olduğunu biliyoruz. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. %10’dan büyük 2. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1.. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları. Eklem aralıklarını. derece yanıklar. tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır.. Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar.

rezidü dikiş izlerinin olmayışı.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. 3.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. 2. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı. eklem yüzeylerinde. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1. Bu madde yaraya temas etmemelidir. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik.Yaşlı ve steroid bağımlısı. Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. çene. Alın.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. ince. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. 4. nemlendirilmez. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir. . Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. uygulama kolaylığı. frajil ciltli hastalarda 5. Sütürün aksine. gerekiyorsa debride edilir. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla. malar eminens. saçlı yüzeylerde. Öte yandan stripler yağlı. Tape’ler istenilen boyutta kesilir.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı. tape’lenmiş yara yıkanmaz.

Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm.gövde. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. Genişlikte boşluk bırakılır. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur. sabitlenir. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir. Sütürden daha pahalıdır. Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. 2. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1.Skalp. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. . sütürden 4-5 kat hızlıdır. ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. yüz kesilerinde önerilmez. Stapler. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. ancak kazanılan zaman bunu dengeler.

ince bir film tabakası şeklinde sürülür.Hızlı kullanım. Yara dudakları üzerine D.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması. 2. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır. 4.30-60sn.Anestezi ihtiyacının olmayışı. Çünkü artefak olarak görüntü verir.de başlar. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur). DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir. 2. 3.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır. Lipid monemerleri yapısındadır. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır. Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır.Y. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir. beklenir. 6. Etkisi 30sn. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir.Stapler. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1. 5.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar. Ancak mekanizması bilinmemektedir. .Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması.

. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. D. D. sonraya kadar kuru tutulmalıdır. 48h.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir. sonra ıslatılabilir. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur. uygulandıktan sonra 48h. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır. D. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir.Y.Y.Y. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz. Pansuman gerektirmez.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful