SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler. . fiber çapı. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır.Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3.) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır.. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar. MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri. hasta faktörüyle değişir. esnek ve fleksibl olmasını sağlar. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü. işleme tabi tutulma süresi. Kullanım alanları: 1. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır.. zincir materyalden meydana gelirler.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır. pacemaker.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4.

Ticron .Nurolon . %98 kollajendir.Çelik .Kolojen sütürler . Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir.Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir. Ortalama 15-20 günde absorbe olur.SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl .Etibond .Surgilon .Coated vicryl . Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur.Etilon . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar.Dexon -Krome katküt . Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur. kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır.Mersilen .Katküt . yarı kromik. Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır.Dermalon .İpek .Surgilon . koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir.Çelik . .Prolen . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler.PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl .Vicryl . Katküt piyasada düz.

Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor). Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. jinekolojik. Düz ve kromik türleri vardır. Doku reaksiyonu minimaldir. PDS çok az doku reasiyonu yapar. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. . Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). Bu materyal pediatrik. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar.KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. sentetik. oftalmik. İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. absorbaby bir sütürdür. kardiovasküler.

Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. çıkarılması kolaydır. Doksan gün içinde emilir.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır.(2 yıl) . PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar. Dokuya yapışmaz. enflamatuar doku onarımından. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. Dexon gibi hidrolizle yok olur. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. sentetik bir materyaldir. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak.

Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. İğne yara kenarından 1-3cm. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. Siyah renktedir. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir. Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. geç parçalanmasından. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak. ETHİBOND Sentetik. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. nonabsorbabl materyallerdir. . SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. uzaktan yerleştirilmelidir. ciltte eversiyon gerekir. Beyaz ve yeşil renktedirler. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. NUROLON Sentetik. CVS cerrahide.

Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. . Az sayıda atmak ideal olanıdır. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. ustura. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. Bıçak. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir.

Occipitalis kası ile birleştirmektedir. . ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. Kedi ısırıkları %40-50. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. En altta ince bir bağ dokusu vardır. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. insan ısırıkları %25-30. Eğer yaralanma 2cm.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. Frontalis kasını arkadaki M.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır. Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. Göz kapağı yaralanmalarında M. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. Tetanoz aşısı unutulmamalı.

. SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5.. derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda. 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl ...Kuduz aşısı... ısırık elde ise.... gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz. 4/0 Nylon Oral mukoza .gün Kol-el 8-10... ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0... Gün Göz kapağı 4.. Gün Burun 3-5. bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır... Gün Kulak 4-5. Gün Gövde 7-10. Gün Boyun 5-7. Gün Bacak-ayak 10-14. risk grubundaki hastalarda vs).... 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0..... <3 Evet Hayır Evet Evet . küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor..... 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0.. Gün Saçlı deri 7-10..(ısırık 6 saatten önce oldu ise.

Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. . HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. hem de ucuzdur. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması..) ve immün supressif hastalar. %10’dan büyük 2. Ezik yaralar. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar. Aureus olduğunu biliyoruz.. Risk faktörü olan(AİDS. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. Eklem aralıklarını. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir. Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. derece yanıklar. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar. diabet vs. Kemik. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali.

TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. 2. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. malar eminens. nemlendirilmez. Öte yandan stripler yağlı.Yaşlı ve steroid bağımlısı. 4. Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. Alın. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1. eklem yüzeylerinde. uygulama kolaylığı. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik. saçlı yüzeylerde. çene. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. gerekiyorsa debride edilir.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar. 3. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. frajil ciltli hastalarda 5. Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı. Tape’ler istenilen boyutta kesilir. rezidü dikiş izlerinin olmayışı. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. Sütürün aksine.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı. ince. tape’lenmiş yara yıkanmaz. Bu madde yaraya temas etmemelidir. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. .

sütürden 4-5 kat hızlıdır. Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir. yüz kesilerinde önerilmez.gövde. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. ancak kazanılan zaman bunu dengeler. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. Genişlikte boşluk bırakılır. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. . STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri. sabitlenir. 2. Sütürden daha pahalıdır. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm.Skalp. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir. Stapler.

Y. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır.Hızlı kullanım. .Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması. 3. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur.Stapler. Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır. 5. Etkisi 30sn. ince bir film tabakası şeklinde sürülür. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir. 4.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar. 6.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar.30-60sn. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Yara dudakları üzerine D. 2. Çünkü artefak olarak görüntü verir.de başlar. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir. Ancak mekanizması bilinmemektedir.Anestezi ihtiyacının olmayışı. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır. Lipid monemerleri yapısındadır.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur).Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması. beklenir. 2.

sonra ıslatılabilir. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz. . kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir. sonraya kadar kuru tutulmalıdır.Y. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır. D. uygulandıktan sonra 48h. D. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. Pansuman gerektirmez.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir. D.Y. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur.Y. 48h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful