SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar. esnek ve fleksibl olmasını sağlar. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır. pacemaker. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü.. işleme tabi tutulma süresi..) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir. zincir materyalden meydana gelirler. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri. fiber çapı. MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. .Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3. hasta faktörüyle değişir.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler. Kullanım alanları: 1.

koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir.Katküt . Katküt piyasada düz. yarı kromik.Çelik . Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır.Prolen .Coated vicryl .İpek . Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur.Mersilen .Etibond .Ticron .Dexon -Krome katküt .Surgilon .Kolojen sütürler .Vicryl .Nurolon . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler.Çelik . kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır.Etilon . %98 kollajendir.PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl .Surgilon .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir.Dermalon . Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur. Ortalama 15-20 günde absorbe olur.SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar. Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir. .

jinekolojik. İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. . Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. absorbaby bir sütürdür. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. sentetik. kardiovasküler. Doku reaksiyonu minimaldir. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. Bu materyal pediatrik. Düz ve kromik türleri vardır. oftalmik. Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. PDS çok az doku reasiyonu yapar. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor).KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır.

Vicryl yara iyileşmesi sırasında. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. sentetik bir materyaldir. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir.(2 yıl) . enflamatuar doku onarımından. Dokuya yapışmaz. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Doksan gün içinde emilir. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. Dexon gibi hidrolizle yok olur. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir. çıkarılması kolaydır.

Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. ciltte eversiyon gerekir. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir. NUROLON Sentetik. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. ETHİBOND Sentetik.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. İğne yara kenarından 1-3cm. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. uzaktan yerleştirilmelidir. CVS cerrahide. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. nonabsorbabl materyallerdir. . Beyaz ve yeşil renktedirler. Siyah renktedir. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. geç parçalanmasından.

daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. Az sayıda atmak ideal olanıdır. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. Bıçak.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. ustura. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. . ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir.

Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. En altta ince bir bağ dokusu vardır. Kedi ısırıkları %40-50. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. Frontalis kasını arkadaki M. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. Eğer yaralanma 2cm. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. Göz kapağı yaralanmalarında M. Tetanoz aşısı unutulmamalı. . Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir. insan ısırıkları %25-30.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır.

Gün Saçlı deri 7-10.. ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0.(ısırık 6 saatten önce oldu ise. gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz. risk grubundaki hastalarda vs)... ısırık elde ise. 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0.gün Kol-el 8-10....... SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5.... Gün Gövde 7-10. Gün Burun 3-5. Gün Bacak-ayak 10-14. 4/0 Nylon Oral mukoza .. küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor.... 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0...... bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır. derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda.. Gün Göz kapağı 4.. Gün Boyun 5-7... Gün Kulak 4-5. 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl ... <3 Evet Hayır Evet Evet ..Kuduz aşısı..

tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali. %10’dan büyük 2. Risk faktörü olan(AİDS. hem de ucuzdur. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1. Eklem aralıklarını. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. Ezik yaralar. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti. Aureus olduğunu biliyoruz.) ve immün supressif hastalar. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları.. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. .Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. derece yanıklar. Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar. Kemik. diabet vs. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf.. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda.

Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı. saçlı yüzeylerde. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. tape’lenmiş yara yıkanmaz. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1. Bu madde yaraya temas etmemelidir. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir. nemlendirilmez. Alın. rezidü dikiş izlerinin olmayışı. frajil ciltli hastalarda 5. Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. 3. Öte yandan stripler yağlı.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. 2. malar eminens. çene.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. gerekiyorsa debride edilir. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. 4.Yaşlı ve steroid bağımlısı. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. ince. . Tape’ler istenilen boyutta kesilir. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı. eklem yüzeylerinde. uygulama kolaylığı. Sütürün aksine.

yüz kesilerinde önerilmez. ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Sütürden daha pahalıdır. Genişlikte boşluk bırakılır. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. ancak kazanılan zaman bunu dengeler. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. . Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm. sabitlenir.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. 2. sütürden 4-5 kat hızlıdır.Skalp. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir.gövde. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. Stapler. Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri.

Lipid monemerleri yapısındadır. 6.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar.Hızlı kullanım. Yara dudakları üzerine D. 5. Ancak mekanizması bilinmemektedir. Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır. 3. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1. Etkisi 30sn. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir. 4.Y.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur). Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır. ince bir film tabakası şeklinde sürülür.de başlar. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir. 2. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması. 2. . beklenir.Stapler. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir.30-60sn. Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1.Anestezi ihtiyacının olmayışı. Çünkü artefak olarak görüntü verir. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir.

D. Pansuman gerektirmez.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. uygulandıktan sonra 48h. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır. .Y. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir.Y. sonraya kadar kuru tutulmalıdır. 48h. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur. sonra ıslatılabilir. D. D.Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful