P. 1
ingilizce sözlük

ingilizce sözlük

|Views: 61|Likes:
üds çıkmış kelimeler
üds çıkmış kelimeler

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ibrahim Serkan Cengiz on Jan 04, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2014

pdf

text

original

ÜDS SÖZLÜĞÜ

Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

ÜDS SÖZLÜĞÜ

Kullanım Kılavuzu: • Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi. a. Kırmızı kelimeler, fen, sağlık ya da sosyal ayrımı gözetmeksizin her adayın hazinesinde bulunması gereken türdendir. b. Siyah kelimelerin büyük çoğunluğu bilim dallarının özel terminolojisine aittir. Bu renk kelimelerin ezberlenmesine gerek yoktur. c. Eşanlamlı kelimeler mavi renge boyanmıştır. Birçok kelimenin zıt anlamları da verilmiştir. • Aradığınız kelime, belli bir bilim dalına ait (ezberlenmesi gereksiz) özel bir terim ise ya da ÜDS’ye hazırlanan bir adayın çekirdek kelime hazinesi içinde mutlaka yer alması gereken türden ise (örn: give up: vazgeçmek; call: aramak, çağırmak; define: tanımlamak), ÜDS SÖZLÜĞÜ’nde bu kelimeye yer verilmemiş olabilir. • ÜDS SÖZLÜĞÜ’nde aradığınız bir kelimeyi Ctrl+F komutu ile bulabilirsiniz. • ÜDS SÖZLÜĞÜ’nde bazı kelimelerin tanımları iki kez verilmiştir. Bu tanımlardan biri fiil, diğeri ise isim ya da sıfattır. Bazı kelimelerin ise birden fazla tanımları vardır. • Bu sözlükte kullanılan bazı kısaltmalar: smt: something smo / smb: someone / something Lat.: Latince

A A AA
a broad range = geniş bir alan / yelpaze a case in point = iyi bir örnek a change of air = hava değişimi a couple of = birkaç, iki üç, a few a day out in the country = dışarıda kırlarda geçirilen bir gün a desperate situation = vahim bir durum a far from pleasant place to live = yaşamak için iyi / hoş bir yer olmaktan uzak a full recovery = tam bir iyileşme / düzelme a good many = birçok, hayli, a large number of a great deal (of) = oldukça fazla, çok, a lot, much, zıt anl.= a little, a bit a large number (of) = birçok, hayli, a good many, a lot (of) a major step forward = ileriye doğru büyük bir adım a matter of time = an meselesi a number of = çok sayıda, (belli) bir miktar, a lot of, plenty of a painful cut in pay = maaşlarda büyük bir kesinti a range of = 1) çeşitli, various; 2) bir dizi, a series of a series of = bir dizi, a range of a series of measures = bir dizi önlem / tedbir a socially minded urban style = sosyal kaygılar güden bir kentleşme biçimi a sure sign (of) = (bir şey)’in kesin bir işareti / göstergesi a variety of = bir dizi, a range of a whole range of = her çeşit, her tür, çok çeşitli a wide range of reasons = çok çeşitli sebepler A. D. = Milattan / İsa’dan sonra, anno Domini, zıt anl.= B. C. , before Christ abandon = bırakmak, terk etmek, vazgeçmek, discontinue, stop, zıt anl.= pursue, carry on abandoned = terk edilmiş, boş, (bina için) viran halde, desolate, zıt anl.= occupied abandonment = terk etme / edilme, bırak(ıl)ma, desertion abate = azal(t)mak, hızını kesmek, die away, diminish, zıt anl.= amplify, intensify abbreviation = kısaltma abdominal fat = karın bölgesindeki yağ aberrant = sapkın, anormal, abnormal

A

aberration = anormallik, sapma ability = yetenek, kabiliyet, capability, capacity, zıt anl.= inadequacy, limitation ablution = abdest abnormal brain scan = beyin taramasında (ortaya çıkan) anormallik abnormally = anormal şekilde, alışılmışın dışında, unusually aboard = (gemi, uçak, tren gibi taşıtlar için) içine, içinde abolish = kaldırmak, feshetmek, cancel abolition = (ortadan) kaldırma, ilga, fesih, cancellation, repulsion abominably = rahatsız edici bir şekilde, dreadfully abort = çocuk düşürmek, gebeliği sonlandırmak abortion = kürtaj abound in / with = (bir şey)’i bolca / çokça bulundurmak / içermek, be abundant with, zıt anl.= be lacking, be short of above all = hepsinden ziyade, en başta, mostly abrasion = sıyrık, soyulma veya kazınma, aşınma abroad = yurt dışına, yurt dışında abrupt = 1) ani, beklenmedik, ani ve kaba, sudden; 2) dik, sarp abruptly = aniden, birdenbire, ani ve kaba bir şekilde, suddenly, (The talks ended abruptly when one of the delegations walked out in protest. = Delegelerden biri protesto amacıyla salonu terk edince görüşmeler aniden kesildi.) absence = yokluk, bulunmama, zıt anl.= presence, existence absence of empathy = empati eksikliği (kendini karşısındakinin yerine koyabilme yetisinin eksikliği) absent = namevcut, yok, unavailable, zıt anl.= present, available absolute = 1) tam, halis, saf, mutlak, pure, zıt anl.= imperfect; 2) (bir şey)’in hepsi, tamamı, complete, zıt anl.= limited absolute temperature = mutlak sıcaklık (Kelvin biriminde ölçülen sıcaklık) absolute zero = mutlak sıfır (0°K’ye ve -273°C’ye eşit, olası en düşük sıcaklık) absolutely = tamamen, kesinlikle, totally, definitely

www.bademci.com

üstesinden gelme. (giderek) hızlanma. admit.= failure. kesinlik. lose acquired = doğuştan olmayan. sonradan elde edilmiş. applaud acclimatisation = yeni bir ortama / iklime alıştırma accommodate = 1) yer / yaşam alanı sağlamak. birik(tir)mek. belirtmek. tali. erroneously accuse of = (bir şey) ile suçlamak / itham etmek. precision. soğurmak. consequently account (fiil) = saymak. zıt anl. zıt anl.= forfeit. be associated with accomplishment = başarı. restricted accessory = tamamlayıcı. zıt anl.com . defeat accord = mutabakat. ivme kazan(dır)mak. earned. supplementary. contact accessible = ulaşılabilir. be home to.= deceleration accentuate = vurgulamak. eksiksiz. clarify. disagreement according to = (bir kişi ya da şey)’e göre accordingly = dolayısıyla. intangible. anlaşma. blame with www. recognition. yararlanılabilir.= inaccurately.= concrete. scarcely abuse = kötüye kullanmak. accomplishment. success.= acquit accused = sanık acetonitrile = asetonitril (renksiz. zıt anl.ÜDS Sözlüğü absorb = emmek. gain. sahip olma. 3) (bir şey)’in sebebi olmak. scatter accumulation = birikme. recognise. çokluk. (bir şey)’den sorumlu olmak / tutulmak. copiously. zıt anl. prove the innocence of. copiousness. bildirmek.= basic acidification = asitleşme (pH seviyesinin düşmesi) acidity = asit derecesi.= discharge. kazanma. yığ(ıl)mak. inadequate abundantly = bolca. emphasise. zıt anl. respect abuser = suiistimal / istismar eden kimse. serve accompaniment = eşlik etme. wealth. ample. usable. hizmet etmek. açıklamak.= inaccuracy accurate = doğru. gain. blame with.= discord. available. alkışlamak. hail. zenginlik. addetmek. (bir şey)’in beraberinde gelme. tam (olarak). supplement accompany = eşlik etmek.= fail. zıt anl.= deny.= erroneous. zıt anl. bütünleşme. earning acquit of = (bir suç)’tan aklamak / temize çıkarmak. titiz. success. birikmiş accuracy = doğruluk. secondary accident = kaza accidentally = kazara. entry.= scarce. precise. gather. correctly. actual abundance = bolluk. obtain. pH seviyesi düşük olan) zıt anl. collect. spoil. 2) (ihtiyaçlarına) cevap vermek. attachment.= scarcity abundant = bol. kazanmak. birikinti accumulative = toplanmış.= inaccessible. zıt anl. consider. bu nedenle. accomplish. zıt anl. mistreat. yanlışlıkla. achievement. methyl cyanide achieve = başarmak. nüfuz etmek. defeat acid rain = asit yağmuru (aşırı miktarda asidik özellik göstermesi sebebiyle çevre için zararlı olan yağış) acidic = asidik (çözünmüş hidrojen iyonu oranı yüksek. izah etmek. enter access to (isim) = (bir şey)’e giriş / geçiş / erişim. be the reason for accumulate = topla(n)mak. approachable. kaynaşma abstract = soyut. zıt anl. profusely. (bir şey)’i aşırı miktarda / yüksek dozda kullanan kimse academia = akademisyenler camiası accelerate = hızlan(dır)mak.= innate acquisition = elde etme.bademci. come / go with. 2) hesap account for = 1) hesap vermek. (bir şey)’in beraberinde gelmek. retard acceleration = hız arttırma. exactness.= failure. zıt anl. emit absorption = em(il)me. inaccurate accurately = doğru. asidite (bir maddenin asidik reaksiyon gösterme özelliği) acknowledge = (bir gerçeği) kabul etmek. zıt anl. so. explain. (birisi) ile görüşme imkanı. deem account (isim) = 1) anlatım. soğur(ul)ma. quit achievement = başarı. bereketli. zıt anl. justify. exactly. misuse. suck in. zıt anl. (bir şey)’den faydalanma hakkı / imkanı.= accuse of. zıt anl. büyük miktarda.= decelerate. 2) (kitaplarda) teşekkür bölümü acquire = elde etmek. 2) (nedenlerini) anlatmak. zıt anl. zıt anl. elde etme.= disperse. agreement.= defend.4 . zıt anl. be (held) responsible for. ignore acknowledgement = 1) kabullenme. narrative. kazanmak. zehirli. zıt anl. uyuşma. solvent olarak kullanılan bir sıvı). ivme kazanma. lose. conceptual. speed up. zıt anl. (zorlu bir uğraştan sonra) elde etmek. kabullenmek accepting = hoşgörülü access (fiil) = girmek. zıt anl.= rarely. tesadüfen accident-prone = kaza yapmaya yatkın acclaim = bağırarak beğendiğini göstermek. underline accept as = (bir şey)’i öyle kabul etmek. suiistimal etmek. beyanda bulunmak.

ÜDS Sözlüğü - 5
acronym = kısaltma (birkaç kelimenin baş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana gelen kelime; örn. “radio detection and ranging” ifadesinin kısaltması olarak RADAR kelimesi) acropolis = akropol (yukarı kent, bir antik kentin genellikle yönetimsel / törensel merkezini oluşturan, yüksek bir tepenin üzerine kurulu bölümü) across = 1) karşısına, diğer yakasına, to the other side of; 2) boyunca, çapında, bir uçtan bir uca, throughout act = 1) yasa; 2) (tiyatroda) perde; 3) hareket, eylem act as = (bir şey) gibi / (bir şey)’e benzer şekilde davranmak, (bir şey) görevi görmek, (bir şey)’in görevini üstlenmek action = 1) hareket, eylem, zıt anl.= inaction; 2) etki, efffect activation = harekete geçirme active metal = aktif metal (kimyasal tepkimelere kolaylıkla giren metal) activity = faaliyet, etkinlik actually = aslında, gerçekten, aslına bakılırsa, as a matter of fact, to tell the truth, in fact actuate = harekete geçirmek, çalıştırmak, activate acute = 1) ağır, vahim; 2) akut, hızlı seyreden / gelişen (hastalık) acute viral hepatitis = akut viral hepatit (hepatit virüslerinden herhangi birinin sebep olduğu, hızlı seyreden hepatit) adapt to = (bir şey)’e adapte etmek, uyarlamak, intibak etmek, adjust, accommodate, zıt anl.= dislocate adapt oneself to = kendini (bir şey)’e adapte etmek / uyarlamak, get used to adaptation = adaptasyon, uyum adaptive = uyum gösterme ile ilgili, uyumsal add to = (bir şey)’e katkı sağlamak add up to = toplam olarak (bir değer) etmek added bonus = bir başka avantaj addendum = (çoğul: addenda) ek, ilave addicted to = (bir şey)’e bağımlı addictive = bağımlılık yapan additional = ek, fazladan, extra additionally = ek olarak, in addition, also additive = katkı maddesi address = (bir şey)’e değinmek, (bir şey) ile uğraşmak, point (to), deal with, handle adenosine triphosphate = adenosin trifosfat (kas dokusunda bulunan ve hücresel reaksiyonlar için temel enerji kaynağı sağlayan nükleotid), ATP adequate = yeterli, enough, sufficient, zıt anl.= inadequate, insufficient adequately = yeterince, yeterli bir biçimde / oranda, enough, sufficiently, zıt anl.= inadequately, insufficiently adhere to = (bir şey)’e bağlanmak, yapışmak, bağlı kalmak adherence = bağlılık, yapışma, dedication adherent = taraftar, yandaş, fan, follower adhesive = yapıştırıcı adjacent = yan yana, bitişik adjoin = bitişik olmak, link, border, attach, zıt anl.= detach, disconnect adjoining = bitişik, bitişikteki, neighbouring adjust = ayarlamak, arrange, tune, zıt anl.= confuse, upset adjustment = ayarlama, adapte olma / etme, regulation, setting, orientation administer = (ilaç vs.) vermek administration = 1) idare; 2) (ilaç) verme / uygulama administrator = yönetici, idareci admiralty = 1) amirallik rütbesi ve pozisyonu; 2) deniz kuvvetleri komutanlığı, naval forces command admiration = takdir, beğeni admire = takdir etmek, beğenmek, hayran olmak, esteem, zıt anl.= look down (on / upon) admission = 1) kabul etme, acceptance, zıt anl.= denial; 2) (işe, üniversiteye vs.) girme / kabul edilme, entrance; 3) itiraf, confession admission to hospital = hastaneye kabul admit = itiraf etmek, kabul etmek, (gelmesine, girmesine vs.) izin vermek, accept, allow, zıt anl.= deny, reject admittedly = genel kabule göre, kuşkusuz, confessedly adolescence = ergenlik adolescent = ergen adopt = 1) benimsemek, accept, assume, zıt anl.= reject, turn down; 2) evlat edinmek adoptee = evlat edinilen çocuk adoption = 1) evlat edinme; 2) (fikir, ideoloji, vs.) edinme / benimseme, acceptance, zıt anl.= rejection adoptive = evlat edinilen, evlatlık olarak alınan adrenal system = böbreküstü bezlerinin oluşturduğu sistem Adriatic (isim) = Adriyatik Denizi (İtalya ile Balkan Yarımadası arasındaki deniz) Adriatic (sıfat) = Adriyatik Denizi’ne ait

www.bademci.com

6 - ÜDS Sözlüğü
adult = yetişkin adulthood = yetişkinlik, yetişkinlik dönemi advance = ilerlemek, gelişmek, progress, develop, zıt anl.= regress advanced = gelişmiş, ileri düzeyde advanced age = ilerlemiş yaş advanced scanning technology = ileri / gelişmiş tarama teknolojisi advantage = avantaj, üstünlük sağlayan şey, yarar, zıt anl.= disadvantage advantaged = ayrıcalıklı, imtiyazlı, privileged, favoured, zıt anl.= disadvantaged advantageous = avantajlı, yararlı, beneficial, zıt anl.= disadvantageous advent = geliş, başlama, arrival, beginning, zıt anl.= departure, end adventure = macera, serüven adventurer = maceracı, serüvenci adversary = düşman, enemy, foe, zıt anl.= friend, ally adverse = kötü, elverişsiz, zararlı, menfaatine aykırı, aleyhte, ters (yönlü), harmful, contrary, reverse, zıt anl.= beneficial, favourable adverse drug reactions = ilacın yan etkileri adverse effect = ters / olumsuz / yan etki adverse reaction = ters / olumsuz tepki adversely = kötü bir şekilde, elverişsiz şartlarda, aleyhte, negatively, zıt anl.= positively adversely affect = ters / kötü yönde etkilemek advert = reklam, advertisement, ad advertise = reklam vermek, reklam / (bir şey)’in reklamını yapmak advertisement = reklam, ilan, advert, ad advertising = reklamcılık, tanıtım advice = öğüt, tavsiye, nasihat, proposal advisable = akıllıca, makul, doğru, appropriate, sensible, zıt anl.= improper, unwise advise = öğüt vermek, tavsiyede bulunmak, counsel, suggest adviser = danışman, advisor, consultant advisory = tavsiye niteliğinde advisory body = danışma organı, yetkisi tavsiye vermek ile sınırlı kurum advocate (fiil) = savunmak, desteklemek, promote, support advocate (isim) = 1) avukat, sözcü, lawyer; 2) destekçi, savunucu, taraftar, supporter aerial = havada bulunan, havaya ait aerial photograph = hava fotoğrafı aerobic = serbest oksijen veya havaya bağımlı, oxidative, aerobiotic, zıt anl.= anaerobiotic aerobics = aerobik (oksijene olan ihtiyacı arttıran egzersiz biçimi) aeronautical = havacılıkla ilgili aerospace = uzay / havacılık affair = iş, mesele, business, matter affect = etkilemek, have an effect on, influence, involve affected = etkilenmiş affection = şefkat, sevgi, concern, love, zıt anl.= hatred affiliation = yakın ilişki, bağlılık, yakınlık affinity = yatkınlık, (bir şey)’in başka (bir şey)’e benzerliği affirm = doğrulamak, onaylamak, confirm, ratify, zıt anl.= deny affliction = ağrı, acı, hastalık, rahatsızlık, pain, suffering, distress affluence = bolluk, refah, zenginlik, richness affluent = zengin, refah içinde, rich, wealthy, prosperous, zıt anl.= poor, needy afford = (bir şey) yapmaya gücü / parası yetmek, (maliyetini) karşılayacak durumda olmak affordable = maliyeti karşılanabilir, satın almaya para yetirilebilir aficionado = birisini / bir şeyi beğeni ile takip eden, onun hakkında birikim sahibi kişi, hayran Afro-American = Afro-Amerikan (Afrika kökenli, siyahi Amerikalı) after a while = bir süre sonra aftermath = (örn. bir felaketin) sonrası against = (bir kişi / bir şey)’e karşı (I am against the sale of alcohol to minors. = Küçüklere alkol satışına karşıyım.) against (smo’s) will = (birisinin) arzusuna rağmen / arzusu hilafına age (fiil) = 1) yaşlanmak, grow old; 2) (şarap vs. için) yıllanmak age (isim) = 1) çağ, devir, period; 2) yaş age-linked = yaşa bağlı agency = acente, ajans, kurum, teşkilat agenda = gündem agent = 1) temsilci, aracı, acente; 2) etmen, faktör age-related = yaşa bağlı, yaşla ilgili ages past = geçmiş çağlar aggravate = 1) (zaten olumsuz bir durumu daha da) kötüleştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, deteriorate, worsen, zıt anl.= facilitate, alleviate, ease; 2) canını sıkmak, irritate, make worse

www.bademci.com

ÜDS Sözlüğü - 7
aggregate = agrega (çakıl vs. gibi dolgu maddesi) aggression = saldırganlık, hostility, zıt anl.= resistance, defence aggressive = iddialı, hırslı, saldırgan, assertive, offensive, hostile, zıt anl.= passive, peaceful aggressively = girişken / saldırgan bir şekilde, offensively, zıt anl.= passively agility = çeviklik, atiklik aging = 1) yaşlanma; 2) (şarap vs. için) yıllanma agree to = (bir şey yapma)’ya razı olmak, (bir şey yapma)’yı kabul etmek, zıt anl.= object to agree with = aynı fikri paylaşmak, katılmak, zıt anl.= disagree (with) agreeable = 1) hoş, tatlı, pleasant, delightful, zıt anl.= unpleasant; 2) kabul edilebilir agreement = anlaşma, sözleşme agricultural = tarımsal, tarım ile ilgili agriculture = tarım agronomist = tarım uzmanı ahead = gelecek, yaklaş(ıl)makta / gelmekte olan, ilerideki ahead of = (bir şey)’in önüne / önünde ahead of its time = zamanının çok ilerisinde, çağdaşlarından daha ileride, far beyond its time aid = katkı, destek, yardım, help, relief, support ailment = hastalık, rahatsızlık, sickness, illness, disorder aim (at) (fiil) = hedeflemek, amaçlamak, nişan almak, target (to) aim (isim) = hedef, amaç, goal, target air photography = hava fotoğrafçılığı air taxi = hava taksisi (ticari taksi gibi hizmet veren küçük uçak veya helikopter) airborne = havadan gelen, hava yoluyla taşınan, havada olan (örn. airborne bacteria) aircraft = (çoğul: aircraft) uçak, hava taşıtı airframe = bir uçağı ya da uzay aracını oluşturan mekanik aksam airliner = yolcu uçağı airline = havayolu şirketi airlines = havayolları airship = (zeplin vs. gibi) hava gemisi air-starved = havasız kalmış air-to-air refuelling = havada yakıt ikmali airway = hava yolu (solunum sisteminin, akciğere girişi sağlayan kanal şeklindeki kısımları; örn. burun delikleri, boğaz) akin to = (bir şey) ile ilgili, yakın, benzer, similar to alarming = ürkütücü, korkutucu, appalling, frightening alarmingly = endişe verici bir şekilde, shockingly, disturbingly albatross = albatros (geniş kanatları ve çok uzun süre havada kalabilmesi ile tanınan iri bir tür deniz kuşu) alcohol-related = alkol (alımı) ile bağlantılı alert (fiil) = uyarmak alert (isim) = uyanık, tetikte alertly = açıkgöz / uyanık bir şekilde, tetikte olarak alertness = uyanıklık, tetikte olma hali alfalfa = yoncaya benzeyen, çiçek açan bir bitki alga = (çoğul: algae) alg (su yosunu) algal = deniz / su yosununa ait algal ancestors = alg kökenli atalar Alhambra = Elhamra (13. yy‘da İspanya’daki Gırnata şehrinde Mağribiler tarafından yapılmış olan kale / saray) alien = 1) yabancı, unfamiliar, unknown, zıt anl.= familiar, known; 2) uzaylı, extraterrestrial alienate from = (arkadaşların)’dan, (iş)’ten vs. soğu(t)mak, uzaklaş(tır)mak, part (from), turn away (from), zıt anl.= unite, endear alienating = yabancılaştıran, (gerçeklerden) uzaklaştıran alienation = yabancılaşma alike = 1) benzer, similar, zıt anl.= different; 2) eşit / aynı şekilde; 3) hem. . . , hem. . . , similar, in the same way, both alkaline = alkali (bir alkali veya toprak alkali metalin oluşturduğu ve suda çözündüğünde pH değeri 7’den yüksek olan iyonik bileşik) alkaloid = alkaloid (nikotin ve morfin gibi, nitrojen içeren, genellikle katı halde bulunan ve farmakolojik etkileri olan bitkisel kökenli organik bileşikler grubu) all kinds of artistic activities = her çeşit sanatsal aktivite all manner of = her çeşit all things considered = her şey göz önüne alındığında all too often = çoğunlukla all walks of life = hayatın her alanı (her meslek, her sosyal grup vb.) all-cause mortality = (sebebine göre ayrım yapılmaksızın) bütün ölümler allegation = suçlama, itham, iddia alleged = iddia edilen allelopathy = bir bitkinin, ürettiği kimyasallarla diğer bir bitkinin gelişmesini engellemesi

www.bademci.com

zıt anl. memory loss among other things = diğer etmenler / faktörler yanında amount = miktar. relieve. renksiz ve kötü kokulu bir gaz) amnesia = hafıza kaybı.bademci. hafifletmek. sağlamak. 2) (bir şey) ile eşanlamlı olmak. apportion. indirect reference ally = müttefik. zıt anl. on the whole. biriktirmek amazing = insanı hayrete düşüren. .= explicit. allotment. zıt anl. değişiklik. dindirmek. lucidly ambition = hırs.= intensify. zıt anl. completely. let. option altiplane = buzul çağında oluşmuş yüksek yayla. unclear. İngilizce kaynaklarda genellikle 2. yarı saydam. (farklı bir) seçenek. cooperator. funny amyloid protein = amiloid protein (bir tür mumsu yapıya sahip. (pay vs. bütünüyle. unclearly. astonishing. vague. hepten. indifferent. rahatlatmak. sum up to.) allocate = ayırmak.8 . allocate allow = izin vermek. bulanık. correspond to amphibian = amfibi (hem karada hem suda yaşayabilen) ample = 1) geniş. irtifa. komik. hinder. anlamına gelmek. modify alternate between = (iki durum) arasında gidip gelmek. friendly amino acid = amino asit (proteini oluşturan asitlerden her biri) ammonia = amonyak (kimyasal formülü NH3 olan. zealous. kinaye. quantity amount to = 1) (miktar olarak) karşılık gelmek. fluctuate. shift. eager. İttifak Devletleri (Bu kelime. ease.com . alternatif. muğlak. prohibit allow for = (bir şey)’i dikkate almak / hesaba katmak / göz önünde tutmak.= forbid.= explicitly. add up to. tahsis etmek. height. empower. lucid ambiguously = belirsizce. ödenek. appropriate allocation = tahsis. in turns alternating current = alternatif akım. Dünya Savaşı’nda ABD. büyük. together with alter = (özüne dokunmadan kısmen) değiş(tir)mek. together with alongside = yanında. surprising. ihtiras. elevation altogether = tamamen. dostça. zıt anl. change. başka. comfort.= enemy. association.= contentment ambitious = (başarmak veya elde etmek için) tutkuyla dolu. partner. aggravate alliance = ittifak. accord allied = müttefik Allies = (the Allies şeklinde kullanılır) Müttefikler. (örn. bir ses dalgası veya elektronik sinyal için) yükseltme / amplifikasyon amplitude = dalga yüksekliği amusing = eğlendirici. dolaylı atıf / alıntı. rakım.= humble. take (smt) into account alloy = maden alaşımı all-time low = tüm zamanların en düşük seviyesi allusion = ima. altiplano altitude = yükseklik. . zıt anl.= differ from. İngiltere ve bu ülkelerin yanında yer alan diğer ülkeleri ifade eder. correction. dejenere olmuş ve nişastaya benzer protein) an awful lot = çok fazla anaemia = anemi (kansızlık) www. dull amber = kehribar ambiguous = belirsiz. mümkün kılmak.ÜDS Sözlüğü allergic = alerjik. azaltmak. dağıtmak. birleşme. alerji ile ilgili allergist = alerji uzmanı doktor alleviate = yatıştırmak. startling. passion. 2) çok. AC alternative = diğer. yoksullar evi. nöron kaybına bağlı atrofi ve beyin karıncıklarında genişleme ile belirgin bunama) amass = toplamak. imkân vermek. allowance allot = tahsis etmek. zıt anl.= remain alternate with = (bir şey) ile dönüşümlü olarak meydana gelmek alternately = dönüşümlü olarak. friend. zıt anl. muğlak bir şekilde. ayırma. ferahlatmak. permit. . imarethane aloft = yukarıda. şaşırtıcı. zıt anl. havada alone = yalnız.) ayırmak. bol amplification = büyütme. vaguely. unambitious amendment = düzeltme. foe almond = badem almshouse = darülaceze. enable. yetki vermek.= banal. all in all alveolar duct = hava keseciği / kanalı alveolar sac = hava keseciği alveolus = (çoğul: alveoli) hava keseciği Alzheimer’s disease = Alzheimer hastalığı (genellikle 40-50 yaşları arasında başlayan. tek başına along with = (bir şey) ile birlikte. zıt anl. change amicable = arkadaşça. yanı sıra.

(başkasından) önce davranmak. yearly anomalous = anormal. rahatsız etmek. açıklayıcı notlar koymak announce = ilan etmek. exasperating annual = yıllık. insan bilimsel anthropologist = antropolojist. olağan olmayan anonymity = kimliklerin belirsiz oluşu. sinir bozucu. irritate. anonimlik anorexia = anoreksi. antoloji (şiir veya hikaye gibi belli bir grup edebi eserin toplandığı kitap) anthrax = şarbon (genellikle büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen. kök anchor-bolt = çelik dübelli cıvata (nesneleri sağlam bir şekilde betona tutturmaya yarayan cıvata / saplama) ancient = eski. and so on. duyurmak announcement = duyuru. heyecanlanma sonucunda göğüste yaşanan ağrı) angle = açı Anglo-Saxon = Anglo-Sakson (özellikle 5-11. similarity analyze = analiz etmek. benzeşim. yılda bir yapılan / yayınlanan. and so forth anger = kızdırmak. -e karşı anti-aircraft missile battery = uçaksavar füze bataryası (savaş uçaklarına karşı karada veya savaş gemilerinde konuşlandırılmış füze fırlatıcısı) antibacterial compound = antibakteriyel bileşik antibiotic = antibiyotik antibody = antikor (kana dışarıdan giren yabancı maddelere karşı koyan protein) antibody-based therapy = antikora dayalı tedavi antibody-drugs = antikor ilaçlar (özellikle kanser tedavisinde kullanılan ve kanserli hücreler üzerindeki antijenlere bağlanıp sadece bunları yokeden ilaçların genel adı) anticipate = (olacakları) sezinlemek / tahmin edip ona göre davranmak.com .= modern ancient world = antik dünya (genellikle Roma dönemi ve öncesinde Akdeniz havzası ve çevresindeki uygarlıkları içeren bir tanımlama) and so forth = ve benzerleri. insanlara da et. and so on. sinir bozmak. disturbing. zıt anl. süt ve diğer hayvansal ürünler aracılığı ile bulaşabilen ve sıklıkla ölüm ile sonuçlanan bir hastalık) anthropological = antropolojik. bother annoying = sıkıntı veren. antique. 2) (çoğul: antennae) duyarga (kimi böcek ve eklembacaklıların başlarında bir çift halinde bulunan ve çevrelerini kimyasal olarak algılamalarına yarayan organ) anthology = seçki. insan bilimci anthropometric survey = ırklara has özellikleri belirlemek amacıyla. karşılık analogy = benzerlik.9 anaemia of folate deficiency = folik asit eksikliği / yetersizliğine bağlı olarak gelişen anemi anaesthesia = anestezi (cerrahi müdahele için anestetik madde vererek kişide ağrı ve acı hissini ortadan kaldırma) anaesthetic = anestetik madde (uyuşturucu) analgesic = analjezik (ağrı kesici ilaç) analogue = benzer. yearly annual rate of growth = yıllık büyüme oranı annually = yılda bir. predict anti-collision = çarpışmayı önleyici anti-constitutional = anayasaya aykırı antidepressant drug = antidepresan ilaç (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç) antidote = panzehir antigen = antijen (vücutta bağışıklık sisteminin harekete geçmesine yol açan toksin ya da enzim) antihistamine = antihistamin (alerji ilacı grubu) www. archaic.bademci. yy’lar arasında güney ve batı Britanya’ya hakim olan ve modern İngiliz ve Amerikalılar’ın bir kısmının kökeninin dayandığı halklara verilen genel ad) animal husbandry = hayvancılık annotate = dipnot koymak. iştah kaybı. beklemek. çözümlemek ancestor = ata ancestral = atalar ile ilgili. insan niteliklerine sahip olduklarının düşünülmesi) anti. ummak. sinirlendirmek. foresee. and the like and the like = ve benzerleri. her yıl (düzenli olarak). insan vücudunun çeşitli kısımlarını karşılaştırmaya yönelik araştırma anthropomorphism = insan biçimcilik (insan olmayan varlıkların.ÜDS Sözlüğü . aşırı sigara. iştahsızlık anorexia nervosa = anoreksi nervoza (çok zayıf olmasına rağmen hastanın kendisini çok şişman görmesine ve yemek yememesine neden olan psikolojik bir rahatsızlık) antenna = 1) (çoğul: antennas) anten. atalara ait ancestry = atalar.= aleyhinde. antik (genellikle Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden önceki dönemlere ait). bildiri annoy = can sıkmak. make angry angina pectoris = angina pektoris (fiziksel egzersiz.

huzursuzluk hali. evaluation appreciably = fark edilir derecede. admiration. worried.= disappear. . görünürdeki. . vanish. disinterest. uneasy any longer = artık. arise. assessment.= obscure. fade. practice. gereç applicable = uygulanabilir application = 1) uygulama. attractive. emerge. be fully aware of. cihaz. worry. considerably. seem. . . suitably. tavır. practice. korku. understanding. application appealing = çekici. attitude. endişeli. aygıt. unsuitably www. (How long have you been so interested in Broadway theatre. evident. implement. fiyat biçme. grasp. hala. kuruntu.) üzerine (soğuk / sıcak) kompres uygulamak apply to = (bir şey)’i içermek / kapsamak / ilgilendirmek appoint = atamak. obviously appeal to (fiil) = (birisi)’ne çekici gelmek. tatbikat. unsuitable appropriately = uygun bir şekilde. (birisi)’nin hoşuna gitmek. kayıtsızlık. ayırmak appropriate (sıfat) = uygun. zıt anl. zıt anl. stajyer approach (fiil) = 1) yaklaşmak. feature. yanaşmak. evidently. fear. . charm. look appearance = 1) görünüş. kaygı. duygularını göstermeyen. zıt anl. . aksesuar appetite = iştah appliance = alet. except for apathetic = apatik. uneasiness. yaklaşım.= repulsive appear = 1) ortaya çıkmak. equipment apparent = açık. 2) başvurmak apply (cold / warm) compress = (yara vs. cazibe. attraction. tasa. zıt anl. yoksulluğu ortadan kaldırma amaçlı antiquity = antik çağlar (Avrupa’da Orta Çağ öncesi dönem). exercise. zaten . zıt anl. seize. kendine mal etmek. iç sıkıntısı. asphyxia apparatus = (çoğul: apparatus ya da apparatuses) düzen. near.= discharge. ki. tedirgin. capture. involvement Aphrodisias = Afrodisias (Aydın ili’nin Geyre Köyünde bulunan bir antik kent) Aphrodite = Afrodit (Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tarıçası). proper. listlessness. obvious. assign. esnasında nefes alma işlevinin geçici olarak durması). release apprehension = 1) anlayış. tatbik etmek. görevlendirmek. anyway? = Hem sen ne zamandır Broadway tiyatrosu ile bu derece ilgileniyorsun ki?) anywhere else = başka hiçbir yer(de) apart from = (bir şey)’den başka. Venus apiece = parça başına apnoea = apne (uyku vs. modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilen Fransız araştırmacı anxiety = endişe.= inappropriate. el koymak. .10 . properly. arrest. 2) değer artışı apprehend = yakalamak. aşikâr. zıt anl. utilize. attract. 2) ortaya çıkma. anyhow.= discharge. 2) başvuru. 2) (gibi) görünmek. = O artık buraya gelmiyor. zıt anl. takdir etmek. zıt anl.= misunderstanding. 2) tahsis etmek. zıt anl. hidden apparently = belli ki.= tranquillity anxiety disorder = anksiyete bozukluğu (endişe. kavrayış. stance appropriate (fiil) = 1) almak.= concern.com . other than.ÜDS Sözlüğü anti-missile defence = güdümlü füzeye karşı savunma anti-poverty = yoksulluk karşıtı. zıt anl. görünüşe göre. yerinde olarak. tepki vermeyen. göze çarpan. aparat.= repel appeal (isim) = 1) çekicilik. request. yine de. be grateful for appreciation = 1) takdir. image. emergence appendage = eklenti.bademci. take account of. indifferent apathy = ilgisizlik. minnettarlık. zıt anl.) any more = artık (değil). dismiss appointment = randevu appraisal = değerlendirme. suitable. any longer anyway = hem . 2) endişe. visible. charm. korku ve kuruntunun yarattığı gerilimle beliren huzursuzluk hali ve iç sıkıntısının sebep olduğu rahatsızlık) anxious = kaygılı. 2) başvuru applied = uygulamalı (örn.= inappropriately.= negligibly appreciate = değerini anlamak. (He doesn’t come here any longer. any more. belirmek.= modern ages anti-shrink = (kumaşlarda) çekme önleyici Antoine Lavoisier = 1743-1794 yılları arasında yaşamış. görünüm. worry apprentice (fiil) = (birisinin yanına) çırak olarak vermek apprentice (isim) = çırak. 2) düşünmeye / üzerinde durmaya / ilgilenmeye / uğraşmaya başlamak approach (isim) = tutum. zıt anl. system. applied physiology = uygulamalı fizyoloji) apply = 1) uygulamak. tutuklamak. belli. (bir şey)’in haricinde. ki. yerinde. zıt anl. reach.

system. silah. aşağı yukarı. zıt anl. stirring. zıt anl. roughly arousal = uyarma. debate. çekişmek.bademci. zıt anl. suni. zıt anl. arkeoloji ile ilgili archaeological context = arkeolojik olarak araştırılmakta olan yer / eser archaeologist = arkeolog (insanı ve insanlık tarihini.= reasonable. democratic. yorucu area of contact = temas noktası arguably = (tartışmaya açık olmakla birlikte) muhtemelen. sahte. pacify arrange = düzenlemek. roughly aquatic = suyla ilgili. (bir şey) için hazırlık / plan yapmak. agreement.= departure arrogant = 1) kibirli. artifact artery = atardamar (kanı. zıt anl. reject approximately = yaklaşık olarak. 2) silahlanma armed with = (bir şey) ile donanmış armistice = ateşkes. stop. uyanış. müzakere etmek. yerleştirmek. suda yaşayan aquatic rodent = suda yaşayan kemirgen aqueduct = su kemeri Arawak Indians = Aravak Yerlileri (Karayipler bölgesi yerli halklarından biri) arbitrary = keyfi. come forth. iddia.= naturally artificially sweetened = suni olarak tatlandırılmış www. random. dolayında. (tartışma vs. discuss. gururlu. activation. approximately. (bir şey)’i iddia etmek argument = 1) sav. gelişigüzel. paleoethnobotany archaeological = arkeolojik. zıt anl. kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damar) article = gazete / dergi makalesi.ÜDS Sözlüğü . debate argue that = (bir fikir / bir görüş)’ü savunmak. atışmak. yazı. assertion. uyandırmak. 3) çekişme. fade Ark = 1) Musa Peygamber’in on emrinin bulunduğu levhaların taşındığı sandık. zıt anl.com . canlandırılma.= disappear. 2) tartışma.) savunmak. = O muhtemelen en iyi aktristir. organise arrange for = (bir şey)’i ayarlamak.= pacification arouse = canlandırmak. 2) kavga etmek.) yaratmak. aksini kanıtlamak argue over = (bir konu) üzerinde tartışmak. man-made. çetin. anlaşma. artefact artificial = yapay. 2) küstah art = sanat artefact = insan eliyle yapılan şey (özellikle ilk insanların eserleri).11 appropriateness = uygunluk approval = onay. cease-fire armoured car = zırhlı otomobil armpit = koltuk altı arms race = silahlanma yarışı around = civarında. activate. kıraç arise from / out of = (bir şey)’den meydana gelmek / ortaya çıkmak. (belli bir) görüşte olmak argue away = tartışarak çürütmek. emerge. harekete geçirmek. dizilim. despotça. baş göstermek. münakaşa etmek. yay. provoke. ratify. seize arrival = geliş. Kuzey Kutbu ile ilgili Arctic Circle = Kuzey Kutup Dairesi (66° 33' 39¨ enleminde bulunup Kuzey Kutbu’nu çevreleyen ve 21 Aralık günü hiç güneş görmeyen en güneydeki paralel dairesi) arduous = güç. controversy arid = kurak. order arrest = 1) durdurmak. express artifact = insan eliyle yapılan şey (özellikle ilk insanların eserleri). imitation.= dampen.= real.) argue = 1) tartışmak. geride bırakılan eserlere dayanarak inceleyen bilim insanı) archipelago = takımada. 2) tutuklamak. (She is arguably the best actress. deny. come up. zıt anl. stimulate. 2) Nuh’un Gemisi armament = 1) teçhizat. consent approve of = (bir şey)’i onaylamak. stir. mimarlık ile ilgili architecture = mimari Arctic (isim) = Kuzey Kutup bölgesi Arctic (sıfat) = Kuzey Kutbu’na ait. debate. kesmek. objective arboriculture = ağaç ve fidan yetiştirme arch = kemer. 3) (bir fikri vs. plan. organise for arrangement = düzenleme.= disapprove of. harekete geçirme. içinde çok ada bulunan deniz architectural = mimari. yerleştir(il)me. yaklaşık. kıvrım arch bridge = kemerli köprü archaeobotany = arkeobotanik (paleoetnobotanik bilimine verilen başka bir isim). setup. genuine artificial fingernail remover = yapay tırnak uçlarını çıkarmaya yarayan madde artificial liver = suni / yapay karaciğer artificially = yapay / suni olarak. appear. paper article of diet = yiyecek maddesi articulate = açıkça beyan etmek. ifade etmek.

attribute to ash = kül. meclis. seek. . kıyıya aspect = açı. ayırmak. . (onu) da. . = Onun maaşı 300 YTL gibi küçük bir miktar. kadar / gibi küçük (bir miktar). (bir şey)’e uygun olarak. takyapçı assembly = montaj assembly = toplantı. as usual as far as = … kadar uzaklar(d)a. . . actually. . bakım. mış gibi. attack assault (isim) = saldırı. evaluation. diligently assign = 1) (görev) vermek. değer biçmek. bildiri. yokuş ascertain = (araştırarak) tespit etmek. güç ascent = çıkış. zıt anl. in itself. 3) hem de . belirlemek. relating to as well as = 1) (bir şey)’e ek olarak. = O sadece bir çocuk ve ona bir çocuk gibi / o şekilde davranılmalı. ASAP as such = 1) bu sıfatla. in that capacity. install.com . judgement asset = kazanç. . to tell the truth as a matter of legal doctrine = yasalar bakımından. perspective. görünüş. karışım. . is concerned as far as character goes = karakter söz konusu olursa as for = (bir şey)’e gelince. şimdiye kadar. ensure. . (He is only a child and must be treated as such. hesaplamak. o şekilde. . until now ascendancy = üstünlük. henüz. (bir şey) ile ilgili olarak as if = güya. therefore.) as the semester wears on = sömestr ilerledikçe as to = (bir şey)’e gelince. verify ascribe to = (bir şey)’e atfetmek. tahsis etmek.) as far as . evaluate. consequently as a matter of fact = aslında. disassemble assembler = montör. appoint. iddia. konusunda. feature. . insist. saptamak. . desire assassinate = suikast yapmak assassination = suikast assault (fiil) = saldırmak. is concerned = söz konusu . facet. affirmation. sonuçta. . konusunda. tarif edildiği gibi as ever = her zamanki gibi. ve. yı ilgilendirdiği kadarıyla. topla(n)ma assemble = 1) topla(n)mak. cinder ashore = karaya. as far as . attack assemblage = bir araya getirilmiş / gelmiş kişiler veya nesneler bütünü. . portion. aslına bakılırsa. . and also as with any country = her ülkede olduğu gibi as yet = daha. 2) monte etmek.12 . sindirim. 2) (hem) … hem de …. = Kuzey Kutup Dairesi’ne kadar (uzaklara) seyahat ettim. olduğunda. . as though as is the case with = … daki gibi. about.= dismantle. declaration assertive = iddiacı. kuvvetle arzu etmek. . 2) açıklama. as far as .ÜDS Sözlüğü artistic term = sanat terimi as a consequence = sonuç olarak. 2) atamak. goes as far as … goes = söz konusu . determine. . view. kurmak. parçaları bir araya getirerek oluşturmak. . fayda getirecek şey. istek aspire to = (bir şey)’i şiddetle istemek. yükseliş. considering as soon as = –er … –mez (bir şeyi yapar yapmaz) as soon as possible = mümkün olduğu kadar çabuk. (I travelled as far as the Arctic Circle. . designate assimilation = asimilasyon. … ile ilgili durumda olduğu gibi as is true of others = başkalarında olduğu gibi as little as = . 2) kendi içinde. press. so far. yı ilgilendirdiği kadarıyla. as always. . appraise assessment = değerlendirme. olduğunda. . . . yön. . tırmanış.) as long as = sürece. meziyet.bademci. değer biçme. consequently as a rule = kural olarak as a whole = bir bütün olarak as compared with = (bir şey) ile karşılaştırıldığında as directed = talimata uygun şekilde. . iddia etmek. allot. gather. kadar / gibi kısa (bir zaman). declare. put forward assertion = 1) savunma. de / da. side aspiration = arzu. tayin etmek. allocate. plus assiduously = dikkatli ve sürekli çalışarak. 2) ileri sürmek. . (His wage is as little as 300 YTL a month. . so long as as opposed to = (bir şey)’den farklı olarak. müddetçe. sanki … miş / . kongre assert = 1) (hakkını vs. in addition to. özümle(n)me (bağırsaktan emilen maddelerin organizmanın yapısına girmesi) www. in contrast to as regards = (bir şey)’e gelince. .) güçlü bir şekilde savunmak / kabul ettirmeye çalışmak. (agresiflik derecesinde) kendinden emin assess = değerlendirmek. . . yasal açıdan bakılırsa as a result = sonuç olarak. .

istendiği gibi. farklılık. disintegrate. iliştirmek attach importance = (bir şey)’e önem vermek. 2) dernek.= normal. presently. back then at the turn of = (bir şey)’in sonu ile takip edenin başı arasında. undertake. en iyi şartlarda.= defend www. at a time. at one time at present = 1) hali hazırda. körel(t)mek. maksimum.= at most at least to a certain extent = en azından belli bir dereceye / düzeye kadar at little expense = az bir maliyetle at long last = nihayet. presume assumption = varsayım. variety. uzayda dolanan büyük göktaşları asthma = astım asthma attack = astım krizi astonish = şaşırtmak. now at smo’s disposal = birisinin emrinde / kullanımında / elinde (olma durumu) at some point = bir noktada at the expense of = (bir şey) pahasına at the heart = merkezinde. zıt anl. astound astonishingly = şaşırtıcı / hayrete düşürücü bir şekilde.bademci. amazingly. kurum. suppose. çoğunluğu. 2) şimdi. as / when one wishes Athens = Atina (Yunanistan’ın başkenti) athlete = atlet.13 assist in = (birine bir şey)’de yardım etmek / yardımcı olmak. huzurlu. in the wrong. decay. bağlı kuruluş associate with = (bir şey / olay) ile ilgisi olmak. assault. hemen. şu an için. birlik. supposition assurance = endişeleri giderme amaçlı söz veya eylem. grow atrophy (isim) = atrofi. gezegenleri ve diğer gök cisimlerini inceleyen bilim insanı) astronomical matters = astronomi ile ilgili konular at all = hiç mi hiç. bağlantısı olmak associated with = (bir şey) ile ilgili / alakalı / lişkili. sporcu atomic symbol = element simgesi (kimyasal elementleri temsil etmekte kullanılan bir veya iki harfli kısaltma) atrophy (fiil) = atrofiye / dumura uğra(t)mak. currently. sanı.= develop. certify. at first sight at first sight = ilk bakışta at great expense = büyük harcamalar yapılarak at great risk = büyük risk altında at intervals = aralıklarla at large = genelinde. hayrete düşürmek. hayret verici. istenilen zamanda. güvence assure = temin etmek. 3) aynı anda. related to association = 1) ilişki. occasionally at will = istendiğinde. in general at least = en azından. zıt anl. kalbinde at the rate of = hızında at the request of their governments = hükümetlerinin talebi üzerine at the same rate = aynı oranda / hızda at the time = o zamanlar. society assortment = çeşitlilik. relation. zıt anl. (at the turn of the century = yüzyılın başında / sonunda) at this rate = bu hızla at times = zaman zaman. breathtaking. immediately. astoundingly. hiçbir surette / şekilde. en sonunda at most = en fazla. right away. ordinary astronomer = astronom (yıldızları. 2) (askeri) ’Rahat’ komutu at fault = suçlu. takmak. farz etme. surprising. 2) derhal. help in associate = iş ortağı. görev vs. dönüm noktasında.ÜDS Sözlüğü . kabahatli. zıt anl. 3) benimsemek. körelme attach = tutturmak. bir defada. 2) (iş.= uniformity assume = 1) farz etmek. guilty. under the most favourable conditions. varsaymak. çoğu. zıt anl. maximum at once = 1) tek seferde.com . diversity.) üstlenmek. dumur. zamanın herhangi bir noktasında at bargain prices = kelepir fiyatlara / fiyatlardan at best = en iyi durumda. at any rate. güvence vermek.= innocent at first glance = ilk bakışta. guarantee asteroid = asteroid. at this time. zıt anl. surprisingly astounding = şoke eden. kabul etmek. odak noktasında.= at worst at ease = 1) rahat. give importance attach much importance to = (bir şey)‘e büyük önem vermek attached to = (bir şey)’e bağlı attachment protein = tutunma proteini (virüsün yüzeyinde bulunan ve hücrelere tutunmasını sağlayan protein) attack (fiil) = saldırmak. whatsoever at all costs = ne pahasına olursa olsun at almost no cost = neredeyse bedelsiz / masrafsız olarak at any point in time = herhangi bir zamanda. believe. zıt anl.

öncü average to = ortalama olarak (bir miktar)’a karşılık gelmek average life-span = ortalama ömür avian flu = kuş gribi avian influenza = kuş gribi / vebası aviation = havacılık aviator = havacı avionics = uçuş elektroniği avoid = (bir şey)’den kaçınmak / sakınmak / kurtulmak. etkilemek. associate with.= fail attainable = erişilebilir. edinilebilirlik. otonomi (kendi kendini idare etme) auxiliary = yedek. gerçek.= contact. zıt anl. yetki vermek. hazır bulunma attendant = (akıl hastanesi.ÜDS Sözlüğü attack (isim) = 1) saldırı. try attempt (isim) = deneme. ulaşılabilir. görevli attention = dikkat. alıştırmak. (alıma / kullanıma) hazır. güzel.14 . appeal to attract attention = dikkat çekmek attract notice = dikkat çekmek attract scientific criticism = bilimsel çevrelerin eleştirisine hedef olmak attract scientific scrutiny = bilimsel araştırmaların ilgi odağı olmak attraction = 1) cazibe. genuine author = yazar authoritarian = otoriter authority = otorite. hazır bulunmak. erişilebilirlik. elden çıkartmak audience = dinleyiciler. çoğaltmak. huzurevi vs. için) bakıcı. expect awaken = uyan(dır)mak. devamlılık. thoughtfulness. listener.) devam etme. element. grow. izleyiciler. arouse. tavır. çekim gücü.bademci. yetkili merci authorize = izin vermek. kursa. davranış bilimci attract = (ilgisini) çekmek. zıt anl. zıt anl. zıt anl. kriz attain = (bir hedef vs. eğlence programı attractive = çekici.)’ye ulaşmak.= contact.= unavailability avalanche = çığ avalanche proper = asıl / gerçek çığ avant-garde = avangard. teşebbüs. appealing. sıfat. escape. ascribe to attune to = (bir şey)’e uydurmak. approach.) attempt (fiil) = girişimde bulunmak. (okula. accord auction off = açık arttırma ile satmak. kazanmak. amplify austere = 1) ciddi. ’i tanıması ve ona karşı antikor üretmesi) autonomy = özerklik. confrontation avoidant = (karakter için) çekinik await = beklemek. evitable. 2) (bir tür) mali müşavir. wake up. 2) atraksiyon. confront avoidable = kaçınılabilir. avertable. 2) nöbet. trial attend = katılmak. zıt anl. 2) sert. 2) (bir şey)’e mal etmek. face.) devam etmek attendance = (okula. aşırı çekingenlik ve kişisel ilişkiler kurmada güçlükle belirgin içine kapanma hali) autistic = otistik (otizm rahatsızlığı olan) autoimmune response = otoimmün tepki (bağışıklık sisteminin bir virüs vs. çetin authentic = otantik. connect to. spora vs. ilgi attentiveness = azami dikkat. = İktidar partisi tarafından öngörülen hedefler pek ulaşılabilir görünmüyor. spora vs. ready. zıt anl. (piyasada) bulunan. aspect. yormak. ağırbaşlı.= neglect attitude = tutum. atak. usable availability = hazır bulunma. atfetmek. bulunabilirlik. unavoidable avoidance = (bir şey)’den kaçınma / sakınma / kurtulma. önlenebilir. permit. işitsel auditory system = işitme sistemi augment = arttırmak. yardımcı. empower autism = otizm (kişinin ileri derecede içe kapanık oluşu. zor. hakiki. gözlemek. care. stance attitude researcher = davranış araştırmacısı. zıt anl. effort.com . teşebbüs etmek. attainable. stay away. zıt anl. staying away. elde etmek. escape. nitelik. accessible.= inevitable. cezbetmek. kursa. ulaşılabilir. increase. feature attribute to = 1) (bir neden)’e bağlamak. girişim. 3) misafir öğrenci auditory = işitme ile ilgili. hazır bulunanlar audio player = CD / kaset / müzik çalar audiometry = odyometri (işitme gücünün ölçülmesi) auditor = 1) dinleyici. (The objectives put forward by the leading party do not seem to be attainable. supplementary available = bulunabilir.= put / go to sleep www. fulfil. achieve. adjust.= repulsive attribute = vasıf. yetkili. yaklaşım.

zıt anl. zıt anl. terrible. zıt anl.bademci. güneşlik axiom = aksiyom (kabul edilmiş gerçek) axis = (çoğul: axes) aks.15 aware of = (bir şey)’in farkında. perception.= beautiful. çok uzun bir zaman awning = tente. horrible.= unconscious awareness = farkında olma.= unaware of aware = bilinçli. nice awful long time = (dilimizdeki informel karşılığı ile) felaket uzun zaman. korkunç. zıt anl. recognition. alert.ÜDS Sözlüğü . farkında. eksen www.com . conscious.= unawareness awful = berbat.

D. mere barely = zar zor. underdevelopment bacterial pharyngitis = (bakterilerin oluşturduğu ya da onlarla ilgili) farenjit. hardly. bariyer. = Yolculuk ettiğimiz trende sigara yasağı yoktu. 2) zeka geriliği olan backwardness = gerilik. C. forbid. = Kendi zamanında Darwin’in teorilerini destekleyecek pek kimse yoktu. bakteriyel farenjit (yutak iltihabı) bacterium = (çoğul: bacteria) bakteri bag-snatching = kapkaç. 2) oy pusulası Baltic = Baltık Denizi (Kuzey Avrupa’da. anno Domini baby boom = bebek patlaması (aşırı miktarda doğum) baby sticker = küçük çıkartma / etiket Babylon = Babil (antik Mezopotomya’nın en önemli kentlerinden birisi ve Babil Krallığı’nın başkenti) back (fiil) = desteklemek. fireball ball of light = ışık topu ball of the foot = ayak parmaklarının ayakla birleştiği. yükselmek. (In his time. . arka çıkmak. there was hardly anyone to back up Darwin’s theories. çantayı alıp kaçma bail out (of) = (acil durumda bir aracı) terk etme bake = (hamur işleri için) fırında pişirmek balance = denge balancing (isim) = dengeleme balancing (sıfat) = dengeleyici bald eagle = kel kartal (ABD ve Kanada’da bulunan. arka çıkmak. sufficiently barometer = barometre (ortam basıncını ölçmeye yarayan alet) barrel = (petrol için) varil (yaklaşık 159 litre) barren = kıraç. support.) back up with = (bir şey) ile desteklemek.= allow. için) patlamak ballot = 1) oy verme işlemi. kaslı ve su toplamaya meyilli bölge ballast = safra (gemilerin ve balon. verimsiz. reinforce with backer = savunan. = Milattan / İsa’dan önce. zıt anl. geri kalmışlık. (There was no ban on smoking on the train we travelled in. zeplin gibi taşıtların denge sağlamak amacı ile taşıdıkları su. (müzik için) grup Bangladesh = Bangladeş (Güney Asya’da bir ülke) bank (fiil) = yığılmak. zümre.B B BB B vitamin folate = folik asit (bir tür B vitamini) B. zıt anl. İskandinavya ile Danimarka arasında kalan deniz) ban = yasaklamak. prohibit. takas www. çıplak.= A. support back (isim) = sırt back and forth = ileri geri back out = caymak. (The sun is simply a huge ball of fire.bademci. support backpack = sırt çantası backward = 1) arkaya doğru. balık ile beslenen. çok az. infertile barricade = barikat barrier = engel. before Christ. güçlükle. başındaki tüylerin beyaz olması sebebiyle “kel” adını almış olan iri bir kartal türü) B ball bearing = bilyeli rulman (yatak ile mil yuvası arasında metal küreler / bilyeler bulunan rulman) ball of fire = ateş topu. reinforce. (fiyat vs. basitçe dev bir ateş topudur. destekleyen background = geçmiş.= enough. kum gibi ağırlık) ballast water = safra suyu (gemilerin yüklü değilken denge sağlamak amacı ile ambarlarına doldurdukları su) ballooning = artmak. permit. kümelenmek bank (isim) = 1) nehir / ırmak / hendek / göl kıyısı. support with. = Güneş. arka plan backing = destek(leme). basit.).com . obstruction barter = değiş tokuş. sözünden dönmek back up = desteklemek.) band = takım. arka tarafa doğru. kenarı. yığın banker = banker. zıt anl. bar. 2) küme. bankacı banks of the Nile = Nil’in kıyıları bar = çubuk bare = yalın.

devote oneself to be composed of = (bir şey)’den oluşmak. (krater için) iç kısım basis = temel. (bir şey)’i konu etmek. (We are all entitled to equal protection under the law. nispeten zararsız bir cilt kanseri türü base = (askeri. sona ermek zorunda olmak be bound up with = (bir şey) ile çok yakın ilişkisi / bağlantısı olmak be committed to = (bir şey)’e kendini adamak. mücadele etmek. (bir şey)’in üzerine kurmak base unit = temel birim (Örneğin. inanmak be critical of = (bir şey)’e karşı eleştirel olmak. (bir şey)’den ibaret olmak. merkezinin (bir yer)’de bulunması be based on / upon = (bir şey)’e dayanmak. muharebe. be built on. realise be based in = (örn. be certain / sure to be bound to end = sona ermesi kesin olmak. be associated / affiliated with be conscious of = (bir şey)’in farkında olmak. be eligible for. criticize be delighted with = (bir şey)’e çok sevinmek be deprived of = (bir şey)’den mahrum olmak. be associated / connected with be alarmed by = (bir şey)’den ötürü korkuya / dehşete düşmek be all there is left = kalan tek şey olmak be anxious to do smt = bir şeyi yapmayı çok istemek be associated with = (bir şey) ile ilgisi / ilişkisi / bağlantısı olmak. boksit bay = koy. ana ilke Basle = Basel (İsviçre’de bir kent) bat = yarasa bathe = 1) yıkamak. be aware of be convinced of = (bir şey)’e ikna olmak. taban. be affiliated / connected with be at a standstill = durmuş olmak be at fault = kusurlu / hatalı olmak.com . özellikle ABD’de çok popüler olan bir takım oyunu) basic = temel. soak baton = değnek batter = hırpalamak. (bir şey)’e dahil olmak.) ile donanmış.) baseball = beyzbol (atılan topa sopa ile vurularak oynanan. bazal basal cell = bazal hücre (bir doku içerisinde en alt tabakada bulunan hücrelerden her biri) basal cell carcinoma = epidermisin alt tabakasını etkileyen. dövmek. (bir şey)’e karşı durmaya yatkın olmak be bothered with = (bir şey)’den ötürü rahatsız edilmek / rahatsızlık duymak be bound to = (bir şey yapması) kesin / kaçınılmaz olmak. depend on be better known = daha iyi tanınmak be better known as a scientist = daha çok bir bilim insanı olarak tanınmak be biased against = (bir şey)’e karşı önyargılı olmak. deserve be empty of (smt) = (bir şey)’den yoksun olmak / kalmak be engaged in = (bir şey)’in içinde yer almak. donatılmış www. consist of be concerned about = (bir şey) hakkında kaygılanmak / endişe duymak be concerned with = (bir şey) ile ilgili olmak. mücadele. be (in the) wrong be aware of = (bir şey)’in farkında olmak. 2) suya / sıvıya batırmak.17 basal = temel. genellikle güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalınmasından kaynaklanan. (bir şey)’i eleştirmek. tend to. savaş / muharebe alanı bauxite = alüminyum cevheri. be about.bademci. fight. endeavour battlefield = er meydanı.) üs base number = taban sayısı (bir sayma sisteminin dayalı olduğu sayı) base on = (bir şey)’e dayandırmak. fight (against / with) battle (isim) = meydan savaşı. wash. be involved in be entitled to = hakkı olmak. “metre” temel bir birim. yetkisi olmak. beat battering = hırpalama battery-powered = pille çalışan battle (against / with) (fiil) = ile / karşı savaşmak. bir kuruluş için) (bir yer)’de üslenmiş olmak. “santimetre” ise metreden türetilmiş bir birimdir. fundamental basin = havza. lack be disposed to = (bir şey yapma) eğiliminde olmak. küçük körfez be affiliated with = (bir şey) ile ilgisi / ilişkisi olmak.) be equipped with = (ekipman vs. comprise. bilimsel vs. war.ÜDS Sözlüğü . be inclined to be due = hak etmek. deal with be connected with = (bir şey) ile ilgisi / ilişkisi olmak. (bir şey)’in aleyhinde bir eğilime sahip olmak. be conscious of. = Yasalar altında hepimizin eşit korunma hakkı vardır.

(bir şey) ile yetinmek zorunda kalmak be referred to as = . . harbour be housed in = (bir yer)’e yerleştirilmek. olarak anılmak. zıt anl. (bir yer)’de barındırılmak be in company of others = başkalarıyla birlikte olmak be in demand = (bir mal vs. zıt anl. zıt anl. zıt anl. in charge (of) be restricted to = (bir şey) ile kısıtlı / sınırlı olmak. zıt anl. be of significance be of interest = ilginç / ilgi çekici olmak.= be unprepared for be present = var olmak. be famous / well-known for be of importance = önem taşımak. (bir şey)’in anavatanı olmak. önceden kestirilmiş olmak. be wrapped up in be for = desteklemek.com .= be absent be prey to = (bir şey)’e yenik düşmek. . tend to be likened to = benzetilmek be limited to = (bir yer veya bir şey)’e sınırlandırılmış olmak be linked with / to = (bir konu vs. aranmak. (bir iş / yarış vs. participate (in).= begin be pleased with = (bir şey)’den memnun / hoşnut olmak. be important.18 . uçma izni olmamak. her durumda (bir şey) ile ilgilenmemek be not without cost = bedelsiz olmamak. (bir şey)’i elinde bulundurmak. be foreseen / predicted. eğiliminde olmak. bir bedeli bulunmak be noted for = (bir şey) ile ünlü / tanınmış olmak.= be of importance be of the opinion (that) = … düşüncesinde / inancında olmak be on the horizon = ufukta belirmek be on the improve = düzelmekte olmak. ilerleme içinde olmak. bulunmak.)’nin içinde olmak. var olmak be in possession of = (bir şey)’e sahip olmak. hakkında haber çıkmak be given to = (bir şey yapma) alışkanlığında olmak. yükselişte olmak be over = sona ermek. be ready. çalıştırılmak be quick to do smt = bir şey yapmakta çabuk davranmak / hızlı olmak be reduced to = (kötü) duruma düşmek. .= deteriorate be on the rise = yükselişe geçmek. zıt anl. be insignificant. (bir şey)’in kurbanı olmak be put to work = işbaşı yaptırılmak. be composed of be marked by = (bir şey) ile belirginleşmek be mistaken = yanılmak. be disposed to. lehinde olmak. .) ile bağlantılı / bağlantısı olmak be made into = (bir şey)’e dönüştürülmek be made up of = (bir madde vs. be limited to www. . be wrong be no better = daha iyi olmamak be not necessarily concerned with = her zaman / her durumda (bir şey) ile ilgili / alakalı olmamak. istenmek be in existence = meydanda olmak. be interesting be of no importance = önemsiz olmak.bademci. . lider / önde olmak be in the making = yapım / kurulum / üretim aşamasında olmak be indexed to = (bir şey)’e endekslenmiş olmak be indicative of = (bir şey)’in göstergesi / habercisi olmak. be in connection with be likely to = . -ması muhtemel olmak. be happy with be prejudiced against = (bir şey)’e karşı önyargılı olmak. exist. 2) temeli sağlam olmak. 2) (bir şey) ile uğraşmak / görevli olmak be involved with = (bir şey) ile bağlantı / ilgi / ilişki içerisinde olmak.= be unforeseen / unpredicted be expected to do smt = bir şey yapması beklenmek be exposed to = (bir şey)’e maruz kalmak be fascinated by / with = (bir şey)’e kendini kaptırmak. zıt anl. be a sign of be involved in = 1) (bir iş / yarış vs.ÜDS Sözlüğü be expected = beklenmek. huy edinmek be grounded = 1) yere konmak. bitmek. be biased (against) be prepared for = (bir şey) için / (bir şey)’e karşı hazırlıklı olmak. için) talep olmak. önemli olmak. . have be in power = iktidarda olmak be in the grip of = (bir şey)’in yönetiminde / denetiminde / kontrolünde olmak be in the habit of = (bir şey yapma) alışkanlığında olmak be in the lead = başta gitmek. be called be related to = (bir şey) ile ilgili olmak be remembered for = (genellikle bir özelliğinden) ötürü hatırlanmak be required to = (bir şey yapmak) zorunda olmak be responsible for = (bir şey)’den / (bir iş)’ten sorumlu olmak. (bir şey)’e karışmak / katılmak.= be against be given publicity = yazılı ve görsel basında yer almak. donanımlı olmak be home to = (bir şey)’e ev sahipliği yapmak.)’den yapılmak / oluşmak. favour.)’de yer almak. end. support.

üzerinde bulundurmak.)’den ötürü kuşku duyulmak be taken ill = hastalık kapmak.19 be rumoured = söylentisi dolaşmak. carry. = Kompozisyonunuzun.) be to = olacak olmak. ışınlamak beam (isim) = 1) ışın. kaldırmak. taşıyıcı kolon beam of electrons = elektron akımı bean = fasulye. experience be suited to = (bir şey)’e uygun olmak be supplied with = (bir şey) ile donatılmış / teçhiz edilmiş. ağızdan ağıza yayılmak be scared of = (bir şey)’den korkmak. galip gelmek. zıt anl. be deceived be thought to be = …olduğu düşünülmek be through = bitirmiş olmak. overcome. ilişki. (bir şeyin) arkasından meydana gelecek olmak be unable to = yapamamak. 3) doğurmak. (The baby bears a strong resemblance to its grandfather.).) bedside manner = doktorun yatan hastaya yaklaşımı / tutumu bed-wetting = altını ıslatma behaviour = davranış behavioural = davranışçı. win over. = Cephedeki askerler düşman saldırısını göğüslemek zorunda kaldılar. (We are short of cheese. başaramamak. succeed in / at be under way = bekleniyor olmak. put up with. 2) kiriş. azalmış bulunmak. 2) sahip olmak. (meyve) vermek. be able to do / deal with. maruz kalmak be subjected to = maruz kalmak / bırakılmak. aldanmak. 2) yön beat (fiil) = 1) dövmek. = Çalışmalarımı bitirdim. be determined be settled = (bir yer)’e yerleşmiş olmak be several years into smt = bir konuda büyük mesafe kat etmek / yılların birikimine sahip olmak be short of = (bir şey)’in eksiği olmak. thrash. ışık huzmesi. için) tane bear = 1) katlanmak. yolda olmak. elinden gelmemek. be dependent on be washed away = su ile götürülmek. akıldan çıkarmamak bear little relation = çok az ilgisi olmak bear no relation = (bir şeyin.com .bademci. porter bearing = 1) ilgi. göğüslemek (The soldiers in the front had to bear the brunt of the enemy attack.) be situated = (bir yer)’de bulunmak. su tarafından silinmek be welcomed by = (birisi) tarafından hoş karşılanmak be well ahead of = (bir şey / bir kişi)’nin hayli önünde olmak be worth = (bir şey)’e değer olmak be worth something in the region of euro 700 = 700 Euro dolaylarında bir fiyatı olmak be wrapped up in = (kendini bir şey)’e kaptırmış olmak.)’ye dalmış olmak bead = boncuk beak = gaga. (Your composition bears no relation with the topic given. ilinti. için) yapılmakta olmak be unfamiliar with = (bir şey)’e aşina olmamak.) bear out = 1) desteklemek. düzenleme vs. = Bu köpek ırkının soyu yaklaşık 300 yıl önce tükendi. go through. be furnished with be supposed to = (bir şey) yapması gerekmek / yapmak zorunda olmak / yapması beklenir olmak. için) üzerine almak. have bear in mind = akılda tutmak. lack.= be able to. (This dog race became extinct about 300 years ago. hastalığa yakalanmak be taken in = kanmak. have. bill beam (fiil) = (elektromanyetik dalgalar aracılığı ile) göndermek. 2) bağlı olmak.)’ye tabi olmak. (I am through with this studies. carry out bear the brunt of smt = bir saldırıyı vs. = Bebek ile dedesi arasında büyük bir benzerlik var. yabancı olmak be up to = 1) (bir şey)’i yapabilmek. = Peynirimiz azalmış. be located be struck = (bir şeyin güzelliği. 2) alt etmek. (bir iş. fail to. (kahve vs.ÜDS Sözlüğü . be afraid of be set on = kararlı / azimli olmak. taşımak. yenmek. (be to remain friends = arkadaş kalacak olmak) be to follow = (bir şeyi) izleyecek olmak.) bearable = dayanılabilir. (düşünce vs. undergo. ray. proje vs. karşısında) büyülenmek. verilen konu ile hiç ilgisi yok. ilginçliği vs.= be defeated beat (isim) = (kalp için) atış beautification = güzelleştirme become extinct = soyu / nesli tükenmek. zıt anl. şaşırmak be subject to = (yasa. davranışla ilgili www. tabi tutulmak. 4) (sorumluluk vs. 2) dışarı taşımak. should be suspected of = hakkında (bir suç vs. katlanılabilir bearer = taşıyıcı. support. dayak atmak. be wiped out. başka bir şeyle) ilgisi olmamak.

’den oluşan isim. 2) gaga. Belçika’ya ait belie = örtmek. altına doğru beneficial = yararlı. attach to. yanı sıra. zıt anl. harf vs. work to the advantage of. dışı(na). unnoticeable. fasten.com . agrofuel biological function = biyolojik işlev biological immaturity = biyolojik olarak yeterince gelişmemiş olma durumu biological self = biyoljik benlik / kimlik biologist = biyolog. attach. capitalise. etrafını sarmak besides = yanında.= free from. yanıltmak. (There is a bewildering variety of activities in this new entertainment. helpful.= free. beak bind to = (bir şey)’e bağla(n)mak. vücudunda seyreden fizyolojik işlevler hakkında monitörlü araç yardımıyla bilgi sahibi olması biofuel = tarlalarda bu amaçla üretilen bitkilerden elde edilen yakıt (örn.= peaceful belly = karın. iyi huylu. risklerinden fazla yararları var benign = yumuşak. zararsız. zıt anl. tehlikesizce. yarar / fayda sağlamak. savaşçı. düşünce. conceal. zıt anl. hayret veren. useful.= reveal belief = inanç. yararlanmak.= severe. overwhelming. abdomen belonging = ait olma duygusu bench = tezgâh bend = eğilmek. loss benefit from (fiil) = 1) (bir şey)’den yarar / fayda sağlamak. 2) kuşatmak. damage benefit (isim) = yarar.bademci. iki yandan bile = öd.= maliciously beriberi = beriberi (B1 vitamini eksikliği nedeniyle oluşan. fayda. (kimi türler için verilen) iki terimli isim (örn. profit from.= harm. zıt anl. calystegia soldanella) biofeedback = kişinin. biyolojist (canlıları inceleyen bilim insanı) biopsy = biyopsi (tanı amacıyla mikroskopik muayene için dokudan küçük bir parça alma) www.= suffer. learn from benefits outweigh its risks = yararları içerdiği risklerden ağır çeker. bükülmek. biyodizel). entity Belgian = Belçika ile ilgili. öne doğru eğilmek. kavis yapmak. kindly. aggressive. zıt anl.= apparent beyond what she needs = ihtiyacı olandan çok daha fazla(sı) bias = önyargı.) bet = bahis beta-amyloid protein = beta-amiloyid proteini (Alzheimer hastalığının sebebi olarak bilinen ve nerofibril plak oluşumuna neden olan bir tür protein) better (fiil) = daha iyi hale gelmek / getirmek better targeted = hedefi iyi seçilmiş better-cared = daha iyi bakılan beverage = (alkolsüz) içecek. hesap. dövüşken. zıt anl. advantage.20 . mild. yapılacak en iyi iş best interests = en iyi şekilde koruma best left to hunters = en iyisi (bu işi) avcılara bırakmak best-known = en iyi bilinen / tanınan bestseller = çok satan (kitap vs. harmful beneficiary = (bir mirastan vs. zıt anl. lean down beneath = altına. flex bend over = yere eğilmek. loosen binomial = iki sayı grubu. el ve ayaklarda iltihap ile belirgin hastalık) beset = 1) rahat vermemek. zıt anl. zıt anl. (bir şey)’den başka best available record = (the best available record şeklinde kullanılır) eldeki en iyi kayıt / veri kaynağı best course to take = tutulacak en iyi yol. soft drink bewildering = şaşırtıcı.= useless.) yararlanan (kişi veya şey) benefit (fiil) = yaramak. advantage. loosen from bind with = birbirine bağla(n)mak.ÜDS Sözlüğü behind bars = demir parmaklıklar arkasında (hapiste) Beijing = Pekin (Çin’in başkenti) being = varlık.= harm. out of beyond recognition = tanınmaz halde. use. deceive.) beyond = ötesi(ne). opinion Belize = Belize (Orta Amerika’da bir ülke) belligerent = kavgacı. = Bu yeni eğlence programında şaşırtıcı çeşitlilikte aktivite mevcut. fasten to. yararına olmak. malign benign applications = zararsız / kötücül olmayan uygulamalar benignly = yumuşakça. zıt anl. hayırlı. harmlessly. 2) (bir şey)’den ders çıkarmak. safra bill = 1) fatura. savaşan taraf. prejudice. zıt anl.= impartiality bid = ihale bilaterally = iki taraftan. zıt anl.

= uncover blanket amnesty = genel af blast = patlama. acayip bizarreness = tuhaflık. spoil blight (isim) = (patates vb. kaplamak. özellikle siyahi insanlar arasında daha popüler olan. suppress. 2) gruplandırma (bilimsel bir deneyde denekleri benzer özelliklerine göre sınıflandırarak inceleme) blood cell = kan hücresi blood clotting element = kan pıhtılaşmasını sağlayan unsur blood flow = kan akımı. disable. blokaj. dull. tansiyon blood supply = (bir organın vs. (bir duyguyu vs. tıkanma. harman blended = karıştırmak veya harmanlamak yolu ile oluş(turul)muş. zıt anl. kabahat. Afrika halk müzikleri kökenli bir müzik tarzı bluish = mavimsi bluish-purple = mavimsi mor renk blunt = köreltmek. damage. accuse of. blokaj. lokma bite off = ısırarak koparmak bitter-blocker = acı tadı ortadan kaldıran bitterly = sert bir şekilde. üfürmek.com . kan dökme bloodstream = kan akımı / dolaşımı blow (fiil) = savurmak. (rüzgar) esmek blow (isim) = (kafaya vs. zıt anl. cut off. zıt anl. görmeyi / algılamayı engellemek blind to (sıfat) = 1) (bir şey)’e karşı kör. kapamak.= separated blight (fiil) = soldurmak. explosion blast bomb = ses bombası. apaçık bir şekilde bleach = beyazlatıcı madde bleak = 1) kötü. beslenmesi için gereken) kan miktarı. parçacık.ÜDS Sözlüğü . mahvetmek.= acquit of blame (isim) = suç. acaiplik black hole = kara delik (hiçbir maddi oluşum ya da ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyen. etkisizleştirmek. kesmek. güçlü bir yerçekimine sahip yüksek kütleli kozmik cisim) blacken = karar(t)mak black-glazed = siyah sırlı blacklist (fiil) = kara listeye almak blacklist (isim) = kara liste blade = 1) bir bıçağın / kılıcın keskin kenarı. darbe blow on (fiil) = (bir şey)’e doğru üflemek / esmek blow out = üfleyerek söndürmek blowout = yeni kazılmakta olan bir petrol veya artezyen kuyusunda. 2) rüzgardan korumasız bleed = kana(t)mak bleed to death = kanamadan ölmek bleeding = kanama blend (fiil) = karıştırmak. berbat etmek. 2) (bir durum)’u görmeyen / görmezden gelen blister = kabarcık. ruin. faaliyetini durdurmak. mix. zıt anl. obstruction. kasvetli. obstruct. dayanılması zor bir şekilde bitterly disappointed = şiddetli bir hayalkırıklığına uğramış bizarre = garip. derinlerdeki yüksek basınç sebebiyle oluşan çok şiddetli püskürme blues = ABD’de ortaya çıkmış. töhmet blanket = üstünü örtmek. depresyon içerisinde coşku. kan tedariği blood test = kan testi blood vessel = kan damarı bloodshed = kan dökülmesi.= sharpen blur = bulandırmak blurred vision = bulanık görme www. (bir şey) ile suçlamak. 2) yaprak ayası blame with (fiil) = suçu (bir kişi)’nin üstüne atmak.) bitkileri vuran bir tür hastalık blind (fiil) = kör etmek. kanın vücut damarlarındaki veya bir yaradan dışarı akışı blood pool = kan toplanması blood pressure = kan basıncı. acımasızca. release blockage = tıkama. suçlama.) örterek bastırmak.) vurma. set çekme. su toplama block = tıkamak. mixed.21 bipolar disorder = bipolar bozukluk (manik depresyon da denen. 2) az miktarda bite = ısırık.= let go. tuhaf. infilak şiddetiyle geniş alanları etkileyen bomba blasting = şiddetli ses çıkaran blatantly = gizlemeye gerek görmeden. cover.= release blocking = 1) engelleme.bademci. harmanlamak.= separate blend (isim) = karışım. zıt anl. taşkınlık gibi duyguların da yaşandığı bir çeşit ruhsal bozukluk) bird flu virus = kuş gribi / vebası virüsü birth = doğum birth defect = doğuştan gelen kusur / defekt bit = 1) parça. zıt anl. infilak. zıt anl. engellemek.

kırmızı kart göstermek sureti ile (oyundan) ihraç etmek) boom = canlılık. 2) (futbol vb. (top vs. expand. patlama. çevirmek. brag. support. tiresome bother = sıkıntı. sonsuz. 2) (motor vs. branş branch out into = (başka yerleri vs. zıt anl. sarı) kart göstermek (ve ilgili oyuncuyu kayda geçirmek). rahatsızlık.= coward bombard = bombalamak. zıt anl. 2) kaynayarak taşmak bold = cesur. kulübe border on (fiil) = (bir yer)’i çevrelemek.) prosesler / işlemler body = organ. broadness break = mola. undermine. width. fit box kite = kutu uçurtma (şekil bakımından her yanı açık bir kutuyu andıran uçurtma) brain = beyin brain activity = beyin aktivitesi brain area = beyindeki bölgelerden herhangi biri brain injury = beyin zedelenmesi brain malady = beyin hastalığı brain pathway = beyin yolu (beyinde bulunan sinir yolları) brain regions = beynin bölümleri brain structure = beynin yapısı brain wave = beyin dalgası brain-imaging = beyin görüntüleme brake = fren branch off (fiil) = kollara / dallara ayrılmak. (hydrogen bond = hidrojen bağı) bone = kemik bone fracture = kemik kırığı bone marrow = kemik iliği bonfire = şenlik ateşi bony = kemiksi. generous bourgeois = burjuva bout = hastalık nöbeti. dull. 2) (övünülecek bir şey)’e sahip olmak. reduce booster = güçlendirici booth = kabin.bademci. göğüs germek breadth = 1) (bir uçtan bir uca) tamamı. kurum. fail. bir oyunda hatalı oynayan bir oyuncuya) uyarı amaçlı (örn. 2) en.= limited. için) reservasyon yap(tır)mak. lower. gemi gibi büyük taşıtlara) binmek boast of = 1) (kendisi) ile (aşırı) övünmek. yeni alanlara açılmak. bölünerek yeni işlere girişmek. destek olmak. için) sek(tir)mek bounce (isim) = (derinin çekilip bırakılması sonrasında hemen) eski halini alabilmesi özelliği boundary = sınır boundless = sınırsız. için) bozulmak. 4) (kimyasal olarak) yıkmak / ayrıştırmak www. annoyance bottled gas = tüp gaz botulism = ağır bakteri zehirlenmesi boulder = iri kaya parçası bounce (fiil) = (ticari çekler için) karşılıksız çıkmak bounce off (fiil) = (top vs.ÜDS Sözlüğü board = (uçak. own. ani gelişme boost = arttırmak. sıkıntı veren. zıt anl. gıcır gıcır brave = cesaretle karşı koymak. improve.= prevent.com . içine alacak kadar) genişlemek. tükenmez. possess bodily processes = vücut içinde meydana gelen (kimyasal. yükseltmek. otel vs. diverge.22 . subdivide branch (isim) = dal. analyze. enclose. gözüpek. increase. ara. kemikli book = 1) (bilet. (expel = (örn. 3) ruhen veya zihnen çökmek. hastalık. unlimited. daring. surround border (isim) = (ülke için) sınır bore-hole = sondaj deliği boring (isim) = sondaj boring (sıfat) = can sıkıcı. analiz etmek. infinite. teneffüs break away = kırılıp / kopup ayrılmak break down = 1) parçalara ayırmak.= shrink brand = marka branding = marka yaratma brand-new = yepyeni. fizyolojik vs. bağlanma. lessen. ile) dövmek bond with = ile birleşmek. boyunun karesine bölünmesiyle bulunabilen ve zayıflık / şişmanlık ölçütü olarak kullanılan bir endeks) body weight = vücut ağırlığı body-fluid system = vücut sıvıları sistemi boil over = 1) kontrolden çıkmak. -e bağla(n)mak bond yield = tahvil faizi bonding = bağ. otobüs. tren. teşekkül body composition = beden yapısı body fluid = vücut sıvısı body function = vücut fonksiyonu body image = beden imgesi (insanın kendi bedeniyle ilgili algı ve değerlendirmeleri içeren imge) body mass index = vücut kitle endeksi (insanın vücut ağırlığının. scarce bountiful = cömert. trouble. zıt anl.

gelir vs. great innovation / discovery breakup = 1) (gösteri. cause. produce bring out = (bir şey) geliştirmek. para. parlak. azaltmak. zıt anl. failure breaking = frenleme. tür breed grounds for = (bir şey)’e zemin hazırlamak breeding = yetiş(tir)me.) atlatmasını sağlamak. account for.)’den kaçmak. 2) bozulma. için) dağılma. effectuate. moderate. arıza. = Yeni yasa. nefes bile almayan (heyecan ve ilgi ifade eder) breathlessness = soluksuzluk. = Annem. geniş çaplı broadcast = (verici ile) yayınlamak www. zıt anl. fren yapma işlemi breakthough = çığır açan şey. introduce bring about = meydana getirmek. birden ortaya çıkmak.23 break into = 1) (zorla) girmek. force a way through break up = 1) (gösteri vs. raise bring up to = (bir toplama. zor durumu vs. hareketli. refer (to). pass through. organizasyon vs. ara vermek break one’s promise = sözünü tutmamak. accomplish bring on = ortaya çıkarmak. pek çok şikayete neden oldu. 2) (birini kendi) değerlerine. (The new law brought about many complaints. 3) beraberinde getirmek. bright. erupt break out of = (hapishane vs. terminate. mükemmellik. escape (from) break through = (bir yerden engelleri aşarak) ilerlemek. hiç faydası olmamak bring off = başarmak. (My mother said I could bring my friend over for the night. sebep olmak. yayılmak (kötü şeyler için) brewing = demle(n)me brick = tuğla bridge = köprü kurmak. yield bring in = 1) (birisini veya bir şeyi tanıdık bir ortama) getirmek. 2) yıkmak.) bring relief = rahatlatmak. collapse. yumuşatmak. neden olmak.= start. doğurmak. 2) (bir kişi)’yi veya (bir şey)’i (tanıdık bir ortama) getirmek. give rise. force an entry. 2) çocuk yetiştirmek. bitme. değinmek.com . başarılı bir şekilde yapmak. farkına varmasını sağlamak bring under control = (bir durumu) kontrol altına almak bring up = 1) gündeme getirmek. harika. earn bring into action = harekete geçirmek bring no benefit = hiç yarar sağlamamak. wonderful brilliantly = harika bir şekilde bring in = 1) (sorun. 2) birden (bir şey yapmaya) başlamak.bademci. inançlarına tekrar döndürmek. 2) (para.= keep one’s promise break out = patlak vermek. 2) (daha küçük) parçalara ayırmak / ayrılmak breakdown = 1) sinir bozukluğu.ÜDS Sözlüğü . hızlı ve enerji harcatan tarzda. sona erdirmek. produce. pull through bring to an end = son vermek. miktara) ulaştırmak brisk = canlı. yerle bir etmek bring forth = yaratmak. türden bir etkinliği) dağıtmak. save. short briefly = 1) kısa bir süre için. cause bring over = 1) deniz aşırı bir yerden getirmek. sunmak. intelligent. earn. meydana getirmek. arkadaşımı gece yatıya çağırabileceğimi söyledi. bitirmek. perfection brilliant = dahice. üre(t)me. ruhen çökme. introduce. energetic broad = geniş. develop. get. alleviate. shortly bright = parlak brilliance = deha. … ile … arasında köprü oluşturmak brief = kısa. produce. worsen bring through = (birinin bir hastalığı. burst into break off = (birdenbire) dur(dur)mak. zıt anl. neden olmak. commence bring to the fore = ön plana çıkartmak bring to the notice = (bir kişi)’nin dikkatine sunmak. zorla geçmek. göğüs breast cancer = meme / göğüs kanseri breastfeed = emzirerek beslemek breastfeeding = emzirerek besleme breathe = nefes almak breathe life into = (bir şey)’e yaşam üflemek. 2) (daha küçük) parçalara ayrılma breast = meme. sunmak. (bitki ve hayvan türlerini) ıslah etme breeding grounds = üreme / yuvalanma bölgesi breeze = esinti brew = gelişmek.) bring down = 1) aşağıya çekmek.= aggravate. (açığı) kapatmak bridge the gap between … and … = … ve … arasındaki boşluğu kapatmak. yol açmak.) getirmek. gelir vs. 2) kısaca. genius. nervous breakdown.) getirmek. ortaya çıkarmak. (bir yer)’i canlandırmak breathless = nefesini tutmuş. for a short time. soluk alamama breed = cins.

düzenleyen) imar yasası building material = inşa / yapı malzemesi build-up = birikme. 2) bir anlık ve genellikle kısa süreli çok yüksek artış bury = gömmek. gather.). bir doktorun ufkunu önemli ölçüde genişletir. katiyen.ÜDS Sözlüğü broaden = genişle(t)mek. hyperphagia. strain bureaucracy = bürokrasi burglar = (ev. humanely bubble = kabarcık. yük. hiçbir şekilde. = Literatür. amplify. polish. (Literature greatly broadens a doctor’s horizons. yakarak tüketmek burnish = cilalamak. yy’da Avrupa nüfusunun dörtte birine yakınının ölümüne neden olan. by one third by any chance = tesadüfen. şans eseri by any means = her ne şekilde olursa olsun by far = çokça. önceki çok satan kitabının başarısını daha da ileri götürmeyi umuyor. (The author hopes to build on the success of his previous bestseller book. form. zıt anl.com . çürük.bademci.= gently. bulimia nervosa bulimia nervosa = bkz. develop.) broadly = geniş çaplı. barbarously. be based on build to a common standard = ortak bir standarda göre yapmak / inşa etmek build up = 1) oluş(tur)mak. soyan) hırsız burglary = ev / bina / araç soyma burn = yakmak / yanmak burn up = yakmak. burden Brussels = Brüksel (Belçika’nın başkenti olan ve Avrupa Birliği’nin yönetim merkezlerinin çoğunun yer aldığı kent) brutally = vahşice. darbe. = Bütün stress psikolojim üzerinde birikiyor ve beni depresif yapıyor. birikmek. bulimia 2 bulk = büyük hacim / kütle bulldoze = (örn. buldozer ile) yıkmak. accumulation bulimia = 1) oburluk.). Anadolu için M. 2) bulimi (genellikle genç kızlar arasında görülen. halsizlik ve koltuk altı ile kasık bölgelerinde kabarcık oluşumu ile belirgin hastalık) budget = bütçe budgetary = bütçe ile ilgili bug = (bir sistem ya da makinedeki) hata. yüksek ateş. through by nature = özü / doğası sebebiyle. 2) daha da ileri götürüp geliştirmek. kaba et. zıt anl. aracılığı ile. dükkan. sayesinde. bere brunt = yük. 14. dümdüz etmek bullet-proof = kurşungeçirmez bullfight = boğa güreşi bump = çarpma. birikmek.= tarnish burst (fiil) = patla(t)mak burst (isim) = 1) patlama ile fırlama / saçılma. araç vs. morluk. Ö. aşırı yemek yeme sonrasında kilo alma korkusu sebebiyle kişinin kendi kendini kusturması ile belirgin yeme bozukluğu). fersah fersah. = Yazar. by a third www. yöntemiyle. (bir şey)’i esas almak. (All the stress builds on my psychology and makes me depressive. expand. wax. 2) büyümek. yaklaşık 3000-1200 yılları arasında kalan dönem) bruise = (deri ya da deri altı için) morarmak.24 . ziyadesiyle. toprak altında bırakmak business ethics = iş ahlakı business segments = iş alanları business setting = iş ortamı bustle = telaş etmek buttocks = (genellikle çoğul kullanılır) kalça. in no sense. far and away by implication = ima yoluyla by means of = vasıtasıyla. popo buy up = (bir şey)’in tamamını satın almak by a third = üçte bir oranında. 3) üzerine kurulu olmak. doğası gereği by no means = asla.= lessen build up to a size = belli bir ebada kadar yapmak building blocks = yapı taşları building code = (binaların nasıl inşa edileceğini vs. certainly not by one account = bir görüşe / rapora göre… by one third = üçte bir oranında. yaşama azminin yitirilmesi nedeniyle ortaya çıkan) moral çöküntüsü bronchoscopy = bronkoskopi (soluk borusu ve bronşların bir alet vasıtasıyla muayene edilmesi) Bronze Age = Tunç / Bronz Çağı (insanların bronzu kullanmaya başladıkları. accumulate. baloncuk bubonic plague = hıyarcıklı veba (özellikle pireler ve fareler tarafından taşınan. arıza build on = 1) üstüne çökmek. cruelly. engebeli bundle = demet burden = külfet. zıt anl. generally broken generation = acılı nesil broken spirit = (örn. parlatmak. aşırı yeme. vurma bumpy = tümsekli. yoluyla.

ÜDS Sözlüğü . witness www. olaya karışmadan kenarda duran kimse.25 by reference to = (birşey)’e göre / ilişkin olarak by this means = bu yolla.com . baypas etmek bypass surgery = baypas ameliyatı (koroner bir damardaki tıkanıklığı gidermek için ana atardamar ve tıkanık damarın arasına vücudun başka bir bölgesinden alınan damar vasıtasıyla kan geçişi sağlanması) by-product = yan ürün bystander = seyirci. using this by this time next year = gelecek yıl bu vakte kadar bypass = etrafından dolanarak / yanından geçerek / uğramadan aşmak.bademci.

) söylemek. unable to capacity = kapasite. designation call upon = (yardım. capacity. büyük liderler gerektirir. C cancer-related = kansere bağlı cane = baston canister = metal tüp cannabis = Hint keneviri cannibalism = yamyamlık (kendi türünü yeme) cannot help = elinde olmamak. (bir şey)’i gerektirmek. pacify. require. kendine hakim olamamak. calorie Cameroon = Kamerun (Batı Afrika’da bir ülke) camouflage = kamuflaj. numara vs. ability. için) kampanya camphor = kamfor defnesinden elde edilen.) call in at = (bir yer)’e uğramak call in = davet etmek. gelir. güç Cape of Good Hope = Ümit Burnu Cape Town = Cape Town (Afrika kıtasının en güneyindeki Ümit Burnu’nda yer alan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yönetim merkezlerinden biri olan kent) capillary = kılcal damar capital punishment = ölüm cezası.com . term call for = (bir şey) istemek. üretim. mal ve hizmet fiyatlarını piyasa ekonomisinin belirlediği sosyal ve ekonomik sistem) capitalize = büyük harfle yazmak capitalize on = (bir şey)’den yararlanmak. dağılım. kafese koyulmuş calcium-rich = kalsiyum bakımından zengin calendar = takvim call = isimlendirmek. tuval. (bir şey yapması için) davet etmek. offset. wipe out cancer development = kanserin ortaya çıkması / başlaması / gelişmesi cancerous = kanserli cancerous growth = kansere bağlı büyüme. için) başvurmak.) canopy = ormanda ağaç tepelerinin oluşturduğu en üst tabaka. gizle(n)me campaign (fiil) = mücadele etmek. tuval üzerine yapılmış resim cap = başlık. çikolata yemek konusunda kendime hakim olamıyorum.C C CC cage = kafes caged = kafeslenmiş. zıt anl. silip süpürmek.= excite calm (isim) = sükunet. kapak capability = yetenek. (I can’t help eating chocolate even though I am on a diet. = Büyük ihtiyaçlar. (birisini bir işte) kullanmak call out = 1) (yüksek sesle ad. ask. çağrıda bulunmak calm (down) (fiil) = sakinleş(tir)mek. kapasite. tiner gibi şeylerin içine konduğu) kutu / teneke. zıt anl. beyaz veya şeffaf renkli. = Diyette olmama rağmen. able to. dinginlik calorific value = kalori değeri calory = kalori (bir atmosfer basınç altında. kabiliyet. destek vs. konserve kutusu cancel out = ortadan kaldırmak. death penalty capitalism = kapitalizm (üretim araçlarının çoğunluğuna özel mülkiyetin sahip olduğu ve işlettiği.= incompetence capable of = (bir şey)’i yapabilir / yapmaya gücü yeter. exploit Cappadocia = Kapadokya (antik dönemde Orta Anadolu’nun geniş bir kısmını kapsarken. mumsu bir madde can = (boya. 2) (göreve / iş başına / yardıma) çağırmak call sign = kod ad. invite call into question = sorgulamak call on = (birisinden bir şey yapmasını) istemek. günümüzde sadece Nevşehir ili sınırları içinde kalmış olan ve volkanik oluşumları ile tanınan bölge) captivate = büyülemek. muktedir. kampanya yapmak campaign (isim) = (seçim vs. kokulu. 1 gram suyun ısısını 1 santigrat derece arttıran enerji miktarı). gölgelik Canton = Kanton. benefit from. (Great necessities call for great leaders. Guangdong (Çin’de bir liman kenti ve aynı isimli eyaletin başkenti) canvas = branda bezi. cezbetmek www.= incapable of.bademci. kansere bağlı olarak büyüyen doku vs. zıt anl. yatırım.

özensiz. gelişmiş ülkelerden gelen bir grupla ilk defa karşılaştıklarında. 2) profesyonel olmayan. = Fotoğraf makinesiyle gözünün önünde meydana gelen değişimleri yakalamaya çalıştı. gerçekleştirmek. Preston tarafından gerçekleştirildi. (She carries out her duties efficiently. (maden) dökmek cast (isim) = oyuncu kadrosu cast-in-place = yerinde dökülmüş casual = 1) tesadüfi. rastgele. uygun egzersiz uygulayarak tekrar eski güç ve yeteneğini kazandırma) cardiac sphincter = kardiyak sfinkter (yemek borusunun en uç noktası ile mide arasında kalan valf / kapakçık) cardiovascular disease = kalp ve kan damarları rahatsızlığı / hastalığı cardiovascular health = kalp ve damar sağlığı care about = 1) sevmek. (With his camera he tried to capture changes as they took place before his eyes. 4) saptamak. attendant careless = dikkatsiz. hoşlanmak.= release. implement. excite. genelde sarı ile kırmızı arasındaki doymamış pigmentlerden herhangi biri carpet = (tabanı) kaplamak carriage = vagon. tutuklamak. olay. formal. incident. (bir şey)’i arada bir yapan. record capture off-guard = hazırlıksız / savunmasız yakalamak carbon isotope ratio = karbon izotop oranı. informal. persuade. imprison. event.com . araba carrier = taşıyıcı. fulfil.27 captivating = dikkat çeken captive = kapatılmış. 2) heyecanlandırmak. CIR carbon-emission tallies = karbon yayma çetelesi / hesap tablosu carcinogenecity = kanser yapma eğilimi carcinoma = karsinoma (epitel dokuda ortaya çıkan kötü huylu her tür kanser çeşidi.). situation Caspian Sea = Hazar Denizi cast (fiil) = (gölge) yapmak / düşürmek. 2) dava.= careful cargo cult = kabile hayatı yaşayan topluluklarda. catch. porter carry away = 1) ikna etmek. zıt anl. yerine getirmek. (The experiments were carried out by Dr.)’ye ilgi duymak / ile ilgilenmek care for = 1) özen göstermek. uygulamak. Preston.) carve = oymak carving = oyma case = 1) vaka. özellikle onların birlikte getirdikleri teknolojik aletlere duyulan hayranlık ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tapınma eylemine verilen ad cargo hold = kargo ambarı Carib Indians = Karib Yerlileri (Güney Karayipler’de yaşayan bir yerli halk) caries = diş veya kemikte çürüme carotenoid = insan. zıt anl. accomplish. perform. gayriresmi. fethetmek. (doğal) afet catastrophic = feci.= fall behind categorically = kategorik olarak / sınıflandırılarak incelenmek suretiyle categorize = sınıflandırmak. 2) (bir fikir vs. continue.= professional catalysed by breakthroughs = yeni buluş / keşiflerle güçlenmiş catalyze = katalize etmek (özellikle bir kimyasal reaksiyonu kolaylaştırmak / çabuklaştırmak) catastrophe = felaket. draw near. 3) (fotoğraf / resim için) (örneğin bir anı) yakalamak. zıt anl. be fond of. zıt anl.bademci. 3) durum. 3) götürmek carry on = devam etmek. (seviyesi)’ne vs. = Görevlerini düzgün bir şekilde yerine getiriyor. yetişmek. = Deneyler Dr. esir etmek. hayvan ya da bitkilerde bulunan.). take a photo of. disastrous catch a yawn = başkası esnerken esnemeye başlamak catch the public attention = halkın dikkatini çekmek catch up on old times = (iki ya da daha fazla kişi için) sohbet ederek. 2) fotoğrafını çekmek.= give up carry out = yapmak. conduct. photograph.= deliberate. esir capture = 1) yakalamak. dört temel kanser türünden biri) cardboard = karton cardiac = kalbe ait cardiac arrest = kalp durması cardiac rehabilitation = kalp rehabilitasyonu (çalışma yeteneği azalmış olan kalbe. tespit etmek. accidental. umursamaz carefully = dikkatli / titiz bir şekilde caregiver = hasta ya da çocuk bakıcısı. geçmişte yaşananları ya da kaçırılan olayları öğrenmek catch up to / with = (birinin ya da bir şeyin) (hızı)’na. nurse. zıt anl. zıt anl. classify www.ÜDS Sözlüğü . 2) hoşlanmak carefree = kaygısız. persevere. incidental. felaket getiren. conduct. sürdürmek. dertsiz.

yüz yıl yaşamış olan central = merkezi.= uncertainty cervical = boyun ile ilgili cervical vertebrae = boyun omurları Chad = Çad (Orta Afrika’da bir ülke) chafe = (sürtme sonucu) yarala(n)mak / berele(n)mek / kızar(t)mak chain = zincir chain of events = olaylar zinciri chairman = başkan chalk = tebeşir. careful.28 . stop. zıt anl.= begin. tedbirli. sebep.= disregard. = Enfekte olmuş yara. gaye. main. praise celebrated = ünlü. zıt anl. thoughtless cautiously = ihtiyatlı. zıt anl. beyincik cerebral = serebral. some certainly = kesinlikle. quit. şöhretli celebrity = ünlü kimse celestial = gök ile ilgili. ikaz etmek. nüfus sayımı centenarian = (en az) yüz yıllık. warn cautious = ihtiyatlı. for it was close to an artery. ülkü. minor. fixed.= carelessly. dikkatlice. concentrate on.= recklessness. dava. bir artere yakınlığı sebebiyle çok dikkatli bir şekilde drene edildi.) cave-sanctuary = mağara-mabet cavity = oyuk. için) yemek hizmeti vermek cater to French tastes = Fransız zevklerine hitap etmek catering = yemek tedarik etme caterpillar = tırtıl catheter = kateter (vücutta herhangi bir boşluk ya da kanala sıvı vs. asır ceramic = seramik (genellikle çömlek üretmek amacı ile seramik çamurunun pişirilerek sertleştirilmesi yolu ile elde edilen malzeme) cereal = 1) tahıldan yapılmış hazır yiyecek. 2) kesin. zıt anl. uzun tüp şeklinde araç) Catholic = Katolik (Hristiyanlık dininin Katolik mezhebi ile ilgili) Catholicism = Katoliklik (Hristiyanlık’ta büyük bir mezhep) cattle = sığır cattle-farming = sığır çiftçiliği causality = nedensellik. prudent. definitely. secondary central Europe = Orta Avrupa centre of the brain = beynin merkezi centre on / upon = (bir şey) üzerine yoğunlaşmak / odaklanmak. ihtiyacı olmamak ceaselessly = durmaksızın ceiling = (oda için) tavan. (dişte) çürük cavity-wall = arasında boşluk bulunan duvar cease = (bir şey yapmayı) durdurmak. zıt anl. gökyüzü gözlem merkezi cell plate = bitki hücrelerinin ortasında oluşup büyüyerek hücreyi ikiye ayıran ve daha sonra hücre duvarına dönüşen yapı cell-phone = cep telefonu.= peripheral. continue cease to need = ihtiyaç duymamak. zıt anl. focus on. elbette ki. confront www. zıt anl. 2) tahıl cerebellum = (çoğul: cerebellums ya da cerebella) serebellum. alertness. serebrum ya da beyinle ilgili cerebral cortex = serebral korteks (beyinde serebrumun girintili çıkıntılı üst katmanını oluşturan. warning caution (fiil) = uyarmak. (gücünü.= floor celebrate = övmek. 2) uyarı. zıt anl. carefully. zıt anl. overlook century = yüzyıl. absolutely. fundamental. sona er(dir)mek. sure. kafa tutmak.com . hedef. ana. objective. end. 3) bazı. kutlamak. attention. thoughtfully. durmak. meşhur.ÜDS Sözlüğü cater = (özellikle düğün vs. halt. kireçtaşı challenge (fiil) = meydan okumak.= probably certainty = kesinlik.) sınamak. iletmek amacıyla kullanılan ince.= careless. yeteneğini vs. boşluk. purpose. sebep-sonuç ilişkisi causation = (bir hastalık vs’ye) neden olan şey cause (fiil) = neden olmak. tedbirli. ikaz. sakıngan. göksel celestial body = gök cismi celestial observatory = gözlemevi. (The infected wound was very cautiously drained. bilinç ve hafıza gibi fonksiyonlar ile ilgili olan gri madde tabakası) cerebrospinal fluid = serebrospinal sıvı (beyinomurilik sıvısı) ceremonial centre = tören merkezi certain = 1) belli.bademci. reason caution (isim) = 1) ihtiyat. 2) neden. mobile phone cellular hypoxia = hücresel oksijen azlığı cellulose = selüloz (bitki hücrelerinin duvarını oluşturan ve kağıt üretiminde kullanılan madde) censor = sansürlemek census = sayım. yol açmak cause (isim) = 1) amaç.

section. zorlayıcı. orderly chapter = (örn. yenidoğanlarda göz enflamasyonu. (The country has changed over from military to civilian rule. = Ülke askeri rejimden sivil rejime döndü. kiralama veya özel sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştiren havayolu şirketi cheating = kandırma. modification. doğuştan gelen katarakt vb. (To build a bridge in one day was a real challenge.) challenging = meydan okuyan. 3) (bir silahı vs. 2) (elektriksel) yük chariot = atlı savaş arabası charity = hayır cemiyeti. tanımlamak. zıt anl. define. kutu. tarifesi dışında uçuş gerçekleştirmek amacı ile kiralamak charter (isim) = eski Avrupa’da şehir kuruluşu ve yönetimi ile ilgili kuralları belirleyen belge charter airline = uçuşlarını bir tarife olmaksızın. variety change into = (bir şey)’e dönüş(tür)mek. çekici charter (fiil) = bir uçağı. en çok. bir hikayedeki) bölüm. part characteristic = karakteristik özellik. attack.) kimyasal enerji çıkarma / elde etme işlemi chemical reaction = kimyasal tepki / reaksiyon chemist = kimyacı. 2) bir masrafı birinin hesabına geçirmek / yazmak. kimyager chemotherapy = kemoterapi (özellikle kanser hastalıklarında kimyasal maddelerle yapılan tedaviye verilen genel ad) cherished = değer verilen chessboard = satranç tahtası chest = 1) sandık. above all child abuse = çocuk istismarı child labour = çocukların çalıştırılması childbirth = doğum child-guidance clinic = çocuklar için psikolojik rehberlik ve ruhsal hastalıkların tedavisi gibi hizmetler veren klinik childhood blindness = çocuk körlüğü (A vitamini eksikliği. hamle yapmak.= harmonious.com . düzensiz. (Mount Everest presented a challenge to Hillary. kızamık. Hillary için kendisine meydan okuyan zor bir hedefti. disorganised. ücret.bademci. describe charge (fiil) = 1) hücum etmek.). tipik davranış characterize = nitelendirmek. nedenlerle ortaya çıkan körlük) chimpanzee = şempanze (alet kullanabilecek kadar zeki olan ve genelde bu tür deneylere konu edilen maymun türü) chip = çip (yarıiletken bir maddenin üzerinde oluşturularak üretilen küçültülmüş elektronik devre). alteration. karakterize etmek. feature characteristic attitude = karakteristik davranış. başarılması zor iş. box. 2) göğüs chest infection = göğüs enfeksiyonu chestnut = kestane chick = civciv chiefly = başlıca. confused. yardım derneği charm = cazibe.) channel (into) = kanalize etmek Channel Tunnel = Manş Tüneli (Manş Denizi’nin altından geçen.ÜDS Sözlüğü . belli bir miktar patlayıcı ile) doldurmak charge with = (bir şey) ile itham etmek / suçlamak charge (isim) = 1) harç. yeteneğini vs. Eurotunnel chaotic = karmakarışık. (gücünü. integrated circuit www. kısım. değişim. (kişiye) özgü davranış. keyif verici chemical affinity = kimyasal çekim / cazibe / yatkınlık chemical energy extraction = (besinlerden vs.29 challenge (isim) = (insana meydan okuyan türden) zorluk. saldırmak. mostly. cana yakın.) sınayan chamber = oda chamber music = oda müziği (küçük bir grup müzisyenin genellikle bir odanın içinde küçük bir topluluk için çaldığı müzik) chameleon = bukalemun (renk değiştirebilen bir kertenkele türü) chance error = tesadüfi / rastlantısal hata chances = şans change = değişiklik. aldatma check = kontrol etmek check for = (bir şey bulmak) amacı ile kontrol etmek. çekicilik charming = hoş. her şeyden önce. = Bir günde bir köprü inşa etmek başarılması zor bir işti. (bir kişi)’nin onayını almak checker = dama taşı check-up = genel sağlık kontrolü cheering = neşelendirici. (check the building for gas leakage = binayı gaz kaçağı bulmak amacıyla kontrol etmek) check with = (bir kişi)’ye sormak. (bir kişi ya da unsura) has özellik. convert into change one’s mind = fikrini değiştirmek change over to = (bir şeyden bir şey)’e tamamen değiş(tir)mek. = Everest Tepesi. İngiltere ile Fransa’yı demiryolu ile birbirine bağlayan tünel).

süreğen chronic bacterial infection = kronik bakteriyel enfeksiyon chronic bleeding = kronik kanama (uzun süre devam eden kanama) chronic disease = kronik hastalık (uzun süre devam eden hastalık) chronic infection = kronik enfeksiyon (uzun süre devam eden enfeksiyon) chronic insomnia = kronik uykusuzluk (uzun süre devam eden uykusuzluk hali) chronically = kronik olarak. situation. klasik eserler classify = sınıflandırmak. seçim. civil disturbance civil war = iç savaş civilian law = medeni hukuk. krank. hak talebi. belirgin. deny claim (isim) = iddia. condition circumstances being what they are = şartlar böyle olunca cirrhotic = sirotik (siroz ile ilgili ya da ondan ileri gelen) citizen = vatandaş. wash.bademci. zümre. kromozomlar ile ilgili chromosomal polymorphism = biyolojide belli bir türün içinde.ÜDS Sözlüğü chip-making = elektronik devre / çip üretme chlorine = klor (doğada genellikle keskin kokulu. vaka. assertion. caste class hierarchy = sosyal sınıf hiyerarşisi (bireylerin birbirinden üstün / aşağı olmasını belirleyen ve sosyal sınıf farklarından kaynaklanan düzen) classical period = klasik dönem (bir uygarlığın veya bir sanat dalının tarihsel süreç içerisinde hem gelenekselci. iç kargaşa. boğazına bir şey kaçmak choking = boğulma. bariz. kamu görevlisi claim (fiil) = talep / iddia etmek. group clattering = (makine için) dişli. incident. talep. pres gibi hareketli ve takırdayan parçalar içeren. farklı kromozom sayılarına veya şekillerine sahip bireylerinin bulunması durumu chromosome = kromozom (hücre çekirdeğinde. 2) dağıtım miktarı. dünyanın) etrafını dolaşmak circumstance = olay. alternative. yurttaş citrus = narenciye. hem de yüksek seviyede olduğu ve genellikle günümüzde en tanınmış eserlerinin çoğunu verdiği dönem).= disclaimer clarify = açıklığa kavuşturmak. civil law civilization = medeniyet. arıtmak. demand. dolaşımla ilgili circumference = daire çevresi.com . turunçgil city-state = şehir devlet (kendi kendini yöneten ve yakın çevresindeki topraklara da hakim olan kent) civet = misk kedi türünün genel adı civic = yurttaşlık / vatandaşlık ile ilgili civil disturbance = sosyal kargaşa. yığın churchyard = kilise bahçesi / avlusu cipher = şifre circuit = elektrik devresi circulate through = (bir şey)’in içinde deveran etmek / dolaşmak. uygarlık civil-servant = devlet memuru. zıt anl. classic period classical rules = klasik bilim kuralları (örn. zehirli ve tahriş edici Cl2 (diklorin) gazı olarak bulunan element) choice = seçenek. koşul. make clear. illuminate clarity = açıklık. zıt anl.= pollute clear = açık. iplik şeklindeki oluşumlardan her biri) chronic = kronik. keyfiyet. zıt anl. yeşilimsi sarı renkli. break down. çare. request. üzerinde kalıtsal özellikleri belirleyen genleri taşıyan. sort.= disclaim. clean. soluk alamama chromosomal = kromozomal. iç kargaşa civil engineer = inşaat mühendisi civil right = vatandaşlık hakkı civil service job = devlet memurluğu civil unrest = sosyal kargaşa. yıkamak.30 . takırdayan clavicle = köprücük kemiği clay = kil clean bill of health = sağlık raporu (bir hekim ya da hekimler kurulu tarafından düzenlenen ve bir kişinin sağlıklı olduğunu belgeleyen rapor) cleanse = temizlemek. berraklık. option choke on = (boğazı) tıka(n)mak. go about in. süreğen şekilde chronicle = tarihi olay kaydı chunk = büyük bir parça. tabaka. net. case. tiraj circulatory = sirkülatuar. obvious. request. move around in circulation = 1) dolaşım. izafi veya kuantum olmayan. doğada genellikle basit yöntemlerle gözlemlenebilen olayları basitçe açıklamakta kullanılan kurallar ve kanunlar) classics = klasikler. çevre ölçüsü circumnavigate = denizden (örn. zıt anl. aşikar. netlik class = sınıf. demand. durum.= unclear www.

grup. kaba. tüymek. kesmek. remove clearly = açıkça. = Ayrı endüstriyel sistemlerin birleşip büyük birimler oluşturması yönünde bir eğilim mevcuttur. sert ve gümüşi-beyaz bir metal) cobbled = kaldırım taşı döşeli coconut = hindistan cevizi code = 1) kanun. sign. awkward. approach close on = (genellikle rakamlardan önce kullanılır) hemen hemen. 2) (birbirine) yaklaşmak. tıkanıklık cloned sheep = klonlanmış koyun cloning = klonlama (yapay olarak tek bir hücreden birbirine benzeyen canlı meydana getirme) close down = (bir işyerini vs.= let go of clinical trial = klinik deneme / çalışma clinician = klinisyen (klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim) clip tightly = (mandal. ungainly cluster = küme. sıkı sıkıya. emboli. strongly. açık ve net olarak. tightly. geç(ir)mek.) coal-mining = kömür madenciliği coast = kıyı. slip out of clear up = 1) (hastalık) gidermek. fuse into. mantıklı. yakından. canlıların solunum ile dışarı verdikleri bileşik). shut down close in on / upon = (bir şey ya da kişi)’ye (sinsice) yaklaşmak. consistent. 3) eğilim climatic = iklimsel.bademci. come closer closed basin lake = kapalı havza gölü (akarsular tarafından beslenmeyen ve suları akarsular yolu ile denize ulaşmayan göl) closed circuit = 1) kapalı devre (ana şebekeye bağlı olmayan veya internet.= incoherent www. ahenkli. sahil şeridi coating = kaplama co-author = (kitabın / yayının vs. heal. sahil. law. emboli clothe = kaplamak clothing chain stores = hazır giyim mağazaları zinciri cloud complex = bulut kompleksi (birlikte hareket eden bir bulut öbeği) cloudy fluid = bulanık sıvı club football = kulüpleşmiş / profesyonel futbol clue = ipucu. işaret. kapamak. faaliyetini durdurmak. 2) ortadan kaldırmak.31 clear away = 1) kaybolmak. sarp kayalık climate = 1) durum. close to close up = 1) (bir şey)’i tıkamak. birleşip bir bütün oluşturmak. doruk cling to = (bir şey)’e yapışmak / sıkıca sarılmak. shutdown. televizyon.) yazarlarından her biri cobalt = kobalt (ferromanyetik özelliği olan. remove clear out of = (bir yer)’den sıvışmak. yaklaşık. dikkatlice. zıt anl. group clutch = (yumurtalar için) bir kerede / bir gebelikte yumurtlanmış CO2 = karbon dioksit (doğada genellikle gaz halinde bulunan.) kapatmak. 2) kod. klips vs.ÜDS Sözlüğü . rational.= remotely. zıt anl.com . dizi. shut. ortadan kaldırmak. zıt anl. shore coastal = kıyıya / sahile ait coastline = kıyı boyu. block. radyo yayını gibi herhangi bir dış sistem ile bağlantısı bulunmayan). 2) iklim. obviously clearly defined = şekli / hatları açıkça belirgin clever = zeki(ce). cure. yasa. şifre coenzyme = koenzim (bazı enzimlerin aktivitesi için gerekli olan organik ya da mineral bazlı. mevsimsel climatic control = iklim kontrolü (iklimleri ve mevsimleri anlamayı ve kontrol etmeyi amaçlayan araştırma alanı) climatologist = iklim bilimci (iklimleri inceleyen bilim insanı) climax = zirve. hint. uygun.= opening closely = yakın şekilde. küçük molekül) cognitive = bilme / kavrama / idrak ile ilgili cognitive function = kognitif fonksiyon (algılama. evidence clumsy = hantal. elektrik akımının tam bir döngü içinde dolanabileceği elektrik devresi closedown = kapanma. smart client = müşteri cliff = uçurum. distantly closer scores = birbirine daha yakın (daha az farklı) skorlar clot = pıhtı. 2) tamamen temizlemek. ile) sıkıca kapatmak / kıstırmak clockwork = genellikle dişliler ve benzer hareketli parçalar içeren bir sistem ile çalışan clog (fiil) = tıkamak clog (isim) = kan pıhtısı clogging = (damar için) tıkanma. carbon dioxide coal-derived = kömürden elde edilen coalesce into = birleşmek. (There is a tendency for separate industrial systems to coalesce into large units. carefully. zıt anl. akıllı(ca). öğrenme ve mantıksal bir temele oturtma işlemlerinin psikolojik sonucu olarak ortaya çıkan durum) coherent = tutarlı. disappear. iyileş(tir)mek. biçimsiz. 2) herhangi bir kopukluk olmaksızın.

zıt anl. arrive. appear. zıt anl. cooperation collagen = kolajen (bağ doku liflerinin yapısını oluşturan ana protein) collapse (fiil) = göçmek. biriktirmek collection = toplama. emerge come into close contact with = (bir şey) ile yakın temasta bulunmak come into force = yürürlüğe girmek. yıkılma. belirmek. downfall. drop by.= differ. unification. fall in. encounter. crash collision = çarpışma. go into effect come into high favour = çok tutulmaya başlamak come into prominence = ünlenmek. muharebe combat stress = savaş / muharebe nedeniyle oluşan stres combination = birleşme. 2) ortaya çıkmak come by = 1) önceden haber vermeden (birisinin) yanına uğramak. boyunluk. come to life.= avoid come along = 1) gelmek. solo collective burial = toplu gömü / mezar collectively = toplu olarak. ulaşmak. için) alınmaya başlamak.ÜDS Sözlüğü cohesion = bütünlük. coexist. birleşme.= separate combustion = yanma. mixture. tutuşma combustion driven = yanma ile çalışan come about = meydana gelmek. beraber çalışmak. 2) koloni oluşturmak. bağlılık coin (fiil) = 1) madeni para basmak.) come in = 1) gelmek. triumph collapse (isim) = göçme. fight with / against. joint.bademci. meet.) come into being = ortaya çıkmak. struggle with / against. 2) (bir yer)’den gelmek. yıkılmak. işbirliği. cooperate with collaboration = birlikte çalışma. sömürgeleştirme colonize = 1) sömürgeler kurmak. unite. zıt anl. fall in.= individually collector = koleksiyoncu collide = çarpışmak.= surrender (to). topple. distort colour scheme = renk düzenlemesi coma = koma (dış uyaranlar ya da uyarmalara yanıt vermeyen derin bilinçsizlik / baygınlık durumu) combat with / against (fiil) = savaşmak. sömürge colorectal cancer = kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) colossal = kocaman. ortaklaşa. secret aggrement colonial = sömürgeye ait colonial power = sömürgeci güç (dünya çapında kolonilere / sömürgelere sahip devlet) colonist = koloni kuran. = Manisalıyım. failure. zıt anl. bulky colour = saptırmak. zıt anl. önyargı katmak. tasma colleague = meslektaş. ortaklaşa. (aynı zamana) denk gelmek. take place. birleşim. zıt anl. compromise combat (isim) = savaş. tanınmak. acquire come down = (fiyat için) inmek. shared. = Bu kalemler yedi farklı renk seçeneğinde bulunmaktadır. ulaşmak. iş arkadaşı. fall down. olmak. fail.= individual. arise come across = rastlamak. embody. birleştirme. (These pencils come in seven different color choices. (These flimsy houses are liable to collapse in a heavy storm. triumph. edinmek.32 . tesadüfi Cold War = Soğuk Savaş (2.= dissolution combinatorics = kombinatorik (matematikte sayıların. ortaya çıkmak. deviate coincidental = rastlantısal. = Bu çerden çöpten evler sert bir fırtınada yıkılmaya yatkın görünüyorlar. peer collect = toplamak. sikke coincide with = (bir şey) ile rastlaşmak. kaba saba. topple. come into existence. çarpmak. hep beraber. (oralı) olmak. zıt anl. tesadüf etmek. clash.= succeed. çökme. accompany. çökmek. kolonize olmak (aynı tür mikropların besi yerinde yer yer kümeler oluşturması) colony = koloni. ( I come from Manisa. birlikte gelmek. (haber vs. ortaya çıkmak. çatışma collusion = gizli anlaşma. zıt anl. Sovyetler Birliği ile ABD önderliğindeki Batı devletleri arasında yaşanan savaşsız gerginlik ve düşmanlık ortamı) colitis = kolit (kolon iltihabı) collaborate with = (birisi) ile işbirliği yapmak.com . mücadele etmek.) collapse on oneself = kendi içine / üstüne çökmek collar = yaka. result from. 2) elde etmek. become well-known www. 2) (şu versiyonlarda / şekillerde / renk seçeneklerinde / tiplerde) bulunmak. harflerin ve nesnelerin araştırılması ile ilgili alan) combine = birleş(tir)mek. jointly. kolonide yaşayan colonization = kolonizasyon.= success. düşmek come from = 1) (bir şey)’den kaynaklanmak. zıt anl. 2) sözcük / söz türetmek coin (isim) = madeni para. uygulanmaya başlamak. koleksiyon collective = kolektif. Dünya Savaşı sonrasında oluşan.

happen. (The committee came up with an interesting plan. 2) söz vermek. fikir vs.) comic book = çizgi roman coming our way = yolumuza çıkan command = hakim olmak. görevlendirmek. duty. taahhüt. assign. zıt anl. be in touch with www. terminate come to be = olagelmek (örn. (karşılık. zıt anl. seldom commonly evident = birçok insan tarafından bilinen commonplace = sıradan.). usual. zıt anl. immortalise commence = başlamak. pazara) çıkmak come out = görünmek. yaygın. etkisi altına almak.) commit oneself to = 1) kendini adamak.= follow commemorate = anmak. obligation. remark comment (isim) = yorum commentator = yorumcu. rahatça. become clear come out against = (bir şey)’e karşı çıkmak. yanıt. eleştirmen.bademci. yorumda bulunmak. ordinary. think of. 3) (intihar) etmek. arrive (as expected) come to an end = sona ermek. happily. açıklığa kavuşmak. come to be known = bilinegelmek) come to be regarded as. begin. taahhüt etmek. start. zıt anl. ele geçirmek come to smo’s aid = birisi’nin yardımına gelmek come to the attention of = (bir kişi)’nin dikkatini çekmek come to the fore = ön plana çıkmak come up = ortaya çıkmak / meydana gelmek.) işlemek. akıl hastalıkları hastanesi gibi bir yere) kapat(ıl)ma commodity = (ticari) mal. rare communal = toplumsal.) bulmak. prevalent. anısını yaşatmak. current. bağlılık. söz. eşya. zıt anl. = Hafif bir rüzgar başladı. uncommon common person = sıradan insan. = Komite ilginç bir plan ortaya attı. . halka ait communal meal programme = toplumsal yemek programı communicate with = (birisi) ile haberleşmek / iletişim kurmak. = Babamın maaşı ile rahatça geçiniyorduk. yükümlülük. fikir vs.= cease. terminate commendable = övgüye değer. olayı) nakleden kişi commerce = ticaret.) come up with = (genellikle olumlu bir plan. (He has come up with some brilliant scheme to double his income. set out. olağan. (bir müsabakayı. at ease. = Gelirini ikiye katlayacak çok parlak bir plan buldu. rule.) ile ortaya çıkmak. cease. suggest.33 come on = sahneye / ortaya çıkmak. good common = olagelen. atama. usually.) comeback = (geri) dönüş comet = kuyrukluyıldız comfort = rahatlık comfort care = rahatlatıcı bakım comfortable = rahat. bayağı.= nobleman common sense = sağduyu commonly = çoğunlukla. zıt anl. pledge. devotion.= unworthy comment on (fiil) = fikrini söylemek. halktan insan. delegate. order commission (isim) = görev. ısmarlamak. promise. dedication. gerçekleşmek. initiate. 2) (suç vs. well. become real come to possess = (bir yolunu bulup da) sahip olmak. (A light wind came up.com . finish.) ileri sürmek / ortaya atmak. widespread. devote oneself to. promise commit to = (hapishane. (We could live fairly comfortably with our father’s salary. influence. kumanda etmek. praiseworthy. önermek. appear. bağlanmak. (He committed suicide. zıt anl. disappear come onto = (piyasaya. appear. express. show up. commoner.= go off. akıl hastalıkları hastanesi gibi bir yer)’e kapatmak commitment = 1) vaat.= rare. pledge. = O intihar etti. oppose come over = (kısa bir yol kat ederek veya ziyaret için) gelmek come round = (operasyon sonrası) toparlanmak. ortaya atmak. zıt anl. zıt anl. sink. (çözüm vs. happen.ÜDS Sözlüğü . honour. komisyon commissioner = komisyon / kurul üyesi commit = 1) söz vermek.= rarely. konforlu comfortably = kolaylıkla. trade commercial = ticari commercial interests = ticari çıkarlar commercially viable = ticari olarak üretilebilir / yapılabilir commission (fiil) = atamak. = (bir şey) olarak değerlendirilmeye / görülmeye başlamak come to believe = inanır hale gelmek come to pass = olmak. .= exceptional. kendine gelmek come through = (beklendiği gibi) ulaşmak / varmak.= submerge. 2) (hapishane. be dominant over. disappear.

toplum. kifayet. zıt anl.) compete with / against = (birisi / bir şey) ile rekabet etmek / yarışmak. benzerlik. complicated. nispeten. 3) yarışma amaçlı competitive power = rekabet gücü competitive spirit = rekabetçi ruh competitor = rakip. in comparison to / with comparison = karşılaştırma. 2) iddialı. able. kısa düzyazı. eşlik comparable to = (bir şey) ile karşılaştırılabilir / kıyaslanabilir. compulsive. zıt anl. eleman. agreement. = Hiçbir şey sevilen bir kişinin ölümünü telafi edemez. abide by. yarışma competition skiing = (profesyonel) kayak yarışı competitive = 1) rekabetçi. durumunun ciddiyetini kavrayamaması sebebiyle doktor. içine almak. yakınmak complaint = şikayet. force. intricate. rival compile = derlemek. (bir şey)’e benzer. conform to. rekabete dayanan. yetenek.= disregard. öğe. parça. zıt anl. accumulate. straightforward complexity = karmaşıklık. yetenek vs. (As the patient failed to comprehend the seriousness of his situation.= incompatible. (bir şey)’den farksız olmak compared to / with = (bir şey) ile karşılaştırıldığında. zıt anl.= incompatibility compatible = birbiriyle uyumlu. collect. whole complete blood (cell) count = tam kan sayımı (belirli bir miktar kan içerisindeki kan hücrelerinin tam sayılarını bulmaya yönelik bir laboratuvar testi) completely = tamamen. harmony.= troubled. ehil.bademci. zıt anl. rival with / against compete among themselves = kendi aralarında yarışmak / rekabet etmek competency = yeterlik. itaat etmek. structure. complex. bitirmek. ilişki. zıt anl. 2) yetenekli. partially complex = karmaşık. oluşturmak. supplement complete (fiil) = tamamlamak.= agony. kısım. zıt anl.= flexible compelling urgency = (kişiyi önlem almaya) zorlayan acil durum compensate for = telafi etmek. equivalent to comparatively = oransal olarak. (Nothing can compensate for the death of a loved one. zıt anl. oblige compelling = zorlayıcı. grievance complement = tamamlayıcı. uneasy complain = şikayet etmek. eklenerek çoğalmak. kavramak. include www. unable competition = rekabet. liken to compare well with = (bir şey)’e benzemek.= disperse complacency = kendinden hoşnut olma. zıt anl. make up for. essay compost = bitkilerin veya mutfak artıklarının çürümesiyle elde edilen gübre compound (fiil) = birikmek. 2) komplikasyon (bir hastalığın seyir veya tedavisi sırasında diğer bir hastalığın ya da bozukluğun ortaya çıkması) comply with = uymak. haberleşme communicative = iletişim ile ilgili community = 1) topluluk. 2) kapsamak. relatively compare favourably with = (bir şey) ile karşılaştırıldığında daha iyi / üstün durumda olmak compare with = (bir şey) ile karşılaştırmak / kıyaslamak. relation. için) iyi seviyede. well-matched. ingredient. anlaşılması güç. 2) yerleşim yeri community mental health centre = halka açık akıl sağlığı merkezi compact = sıkıştırarak küçültmek compact into = yoğunlaşarak / sıkışarak (bir şey)’e dönüşmek companionship = arkadaşlık. capable. finish complete (isim) = bütün.= simple complication = 1) karışıklık. yakınma.34 . entirely.ÜDS Sözlüğü communication = iletişim. zıt anl. onun yakınlarıyla açıkça konuşmakta karar kıldı. eksiksiz. bölme compass = pusula compatibility = uyumluluk. discordant compel = zorlamak. zıt anl. ability competent = 1) (dil.= simplicity compliance with = (kanun ya da kural)’a uygunluk complicated = karmaşık. the surgeon made up her mind to frankly talk to his relatives. mecbur etmek. zorluk. kompozisyon. resist component = unsur. zıt anl. combine compound (isim) = (kimyasal) bileşik. part composition = 1) bir maddenin yapı ve bileşimi.com . society. totally. suffering complacent = kendinden hoşnut. uygun davranmak. complication. karışım comprehend = 1) (tam olarak) anlamak.= partly.= simple. bütünüyle. halk. grasp.). sorun.= incompetent. 2) kompozisyon. çapraşıklık. = Hastanın. self-satisfied. selfsatisfaction. similarity compartment = bölüm.

2) beton concurrence = 1) aynı zamana rastlama.= questionably. actual.35 comprehensive = kapsamlı. uncertain. 2) uyum. bastırma.) compress application = (yara vs. etraflı. deduction conclusive = 1) kesin. birikmek concentrate on = (bir şey)’e odakla(n)mak / yoğunlaş(tır)mak. outcome.= expand compress (isim) = 1) sıkıştırma.= inconceivable conceive = 1) anlamak. convincing. reasonable. odaklanma. settlement compromised = zayıf düşmüş. zıt anl. zıt anl. intensity. nihai. = Hekim hatası.) concerned with = (bir şey) ile ilgili / alakalı concerning = (bir şey / kişi) ile alakalı / ilgili olarak. düşünmek. (A case of malpractise is difficult to prove conclusively. complete conclusion = 1) karar. 2) kaygı. geniş. riske sokmak compromise (isim) = (karşılıklı ödün vererek) uzlaşma.= acquit condense = 1) yoğunlaş(tır)mak. indisputably. pregnancy conceptual = kavramsal concern (fiil) = ilgilendirmek. overall. zıt anl. görüş. özellikle anlamsız bir şeyi tekrarlayıcı tarzda yapmaya zorlayan davranış biçimi) compulsively = önüne geçilmez bir şekilde. weak compulsive = zorlayıcı. tasarlamak. oluşturmak. zıt anl.= unconvincing conclusively = 1) kesin olarak. definitely.).= indifference. focus on concentration = 1) yoğunluk. notion. ahenk concussion = bayılma ile sonuçlanacak kadar şiddetli darbe condemn = kınamak. 2) ikna edici / inandırıcı bir şekilde.= flexible compulsive behaviour = kompülsif davranış (bir kişiyi. koyulaş(tır)mak. compelling. inandırıcı. narrow. pressurize. condense. zıt anl. limited compress (fiil) = sıkıştırmak. make up comprised of = (bir şey)’den oluşan. getting pregnant concentrate in = (bir şey)’in içinde toplanmak. decision. intensification. tangible. = Modern sanat eserlerini anlayabilen pek fazla insan yoktur.= questionable.= abstract. algılamak. neglect. teşkil etmek.). bastırmak. (What sort of concrete evidence do you have to show us? = Bize gösterecek ne gibi somut delilleriniz var?). 2) özetlemek. devise. concentrate. hesap içeren compute = hesaplamak Computed Tomography = bilgisayarlı tomografi. abridge www. zıt anl. interest. get pregnant conceiving = gebe kalma. son. final. hide. kavramak. (There is a lot of public concern over dangerous toxins recently found in some food. düşünce.com . CT computer virus = bilgisayar virüsü (bir bilgisayarın yazılım veya donanımlarına zarar vermek amacı ile oluşturulmuş bilgisayar programı) computer-generated image = bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş görüntü computing = hesaplama. result.= flexibly computational = hesap ile ilgili. orta yol bulma. sonuçlandırmak. privilege conclude = 1) sonuç çıkarmak. (Not very many people can conceive the works of modern art. 2) sonuç. zıt anl.) üzerine kompres uygulama compression = sıkıştırma comprise of = kapsamak. kavram conception = 1) kavram. consist of. 2) bitirmek. zıt anl. 2) gebe kalmak. focusing concentration gradient = konsantrasyon / yoğunluk farkı concentric rings = (bir hedef tahtasında olduğu gibi) eşmerkezli (iç içe geçmiş) halkalar concept = konu. makul.= exclusive. in depth.ÜDS Sözlüğü . consider. 2) gebe kalma. zıt anl. gebelik. constitute. 2) (bir işin sonucunu) tehlikeye atmak. agree. = Yakın zamanda bazı besinlerde tespit edilen tehlikeli toksinler ile ilgili büyük bir toplumsal kaygı var. solid. regarding. inclusive. çıkarım. (bir şey)’den ibaret compromise (fiil) = 1) (karşılıklı ödün vererek) uzlaşmak. concept.= reveal conceivable = akla yatkın. idea. bilgisayar kullanımı conceal = saklamak. nihai olarak. finally. (bir şeyler)’den oluşmak. blame. uyuşma. obsessively. 2) yoğunlaşma. zıt anl. think. agreement. convincingly. zıt anl. netice. içermek. definite. endişelendirmek concern (isim) = 1) ilgi. 2) ikna edici. relating to concession = imtiyaz. determine. worry. 2) kompres (yara üzerine bastırılan bez / pamuk vs. ayıplamak. suçlu bulmak. kesin olarak kanıtlanması zor bir durumdur.bademci. zıt anl. density. gizlemek. intangible. zıt anl. ilgilenilen şey.= unconvincingly concrete = 1) somut. (bir şey / kişi)’yi ilgilendiren.

yatalak. 2) düzensizlik. 3) rahatsızlık. araştırma vs. (When John was 17. izdiham. yapı.= unconditional condor = Güney Amerika akbabası conduct (fiil) = 1) (deney. perplexity. 2) aklını karıştırmak. behaviour. hareket tarzı. disagreement. puzzle. requirement. tavır. tahmin. zıt anl. istimlak. ihtilaflı. bewildered confusion = 1) kafa karışıklığı. doğrulamak. adapt.= deny. kalabalık congestion = tıkanıklık. zıt anl. eve vs. 3) (taşıtlar için) aktarmalı hat içinde olmak / bulunmak Connecticut = Kuzeydoğu ABD’de bir eyalet connection = bağlantı. face.= avoid. tutmak. zıt anl.com . abide by. 2) (yatağa. şekilsel confront = (olumsuz bir şey) ile yüzleşmek. 2) hapis. disagree with. (yatağa. şaşkınlık. 2) ilgi kurmak. oppose.= clarity.= distrust confident = güvenli. = Az gelişmişlik sorunu yalnızca birkaç Afrika ülkesi ile sınırlı gibi görünmüyor. zıt anl.= accord. trust. 2) koni. seizure conflict with (fiil) = (birisi) ile çatışmak / çekişmek. zıt anl. çatışma. = Hasarın gerçek / tam miktarı tahmine kalmış. anımsatmak. doğuştan gelen bir kalp hastalığı sebebiyle öldü. challenge. contradictory conform to / with = (bir şey)’e uymak / uygun davranmak. bestow confer with = danışmak. supposition. convey conduct (isim) = davranış.) confined to bed = yatağa bağlı / mahkum. disorder. zıt anl. kapatılma confirm = teyit etmek. limit to. ihtilaf. şekil configure = değiştirmek. validate. disprove confiscation = zorla el koyma. = John. dizilim. etkilemek. administer. hastalık conditional = koşullara bağlı.= clarify confused = şaşkın. imprison in. düzenleme. (The problem of underdevelopment does not appear to be confined only to a few African countries. çatışma confuse = 1) (kavramları) birbirine karıştırmak. zıt anl. consult confide to = (bir işin) sorumluluğunu (biri)’ne vermek. public confidentiality = gizlilik confidently = güvenle. secret. peace conflicting = (birbiriyle) çatışan. guess. mix up. haciz. substantiate. çelişen. sır paylaşılabilir. uygulamak. sure of oneself confidential = gizli. yönetmek.) vermek. zıt anl. 2) şart koşmak condition (isim) = 1) hal. sıkışıklık.) conjointly = birlikte.= object to. fight. götürmek. oluk cone = 1) renge duyarlı görsel reseptör hücreler.bademci. carry out. restrict to confined to = 1) (bir şey) ile sınırlı. perform. transmit. katı maddeler içerisinde parçacıktan parçacığa geçerek iletilmesi conductive = iletken. (The exact figure for the damage is a matter for conjecture. evoke connect with = 1) (bir şey) ile birleş(tir)mek. uyandırmak. 17 yaşındayken. trustworthy. (bir şey) ile sınırlandırmak. koni biçimli herhangi bir nesne confer a benefit to smo = birine bir yarar / menfaat sağlamak confer on = (biri)’ne (ünvan vs. he died of congenital heart disease.= open. bedridden confinement = hapsedilme. situation. conflict with conformation = şekil. tıkanık. contingent. blockage congestive = kan veya su toplanması ile ilgili congressional = kongre kaynaklı conjecture = varsayım. beraber conjure up = akla getirmek. render. limited to. affirm.) bağlamak. emin. comply with. relationship conquer = fethetmek www.36 . kozalak.= agree with. üzerinde anlaşılamayan.ÜDS Sözlüğü condition (fiil) = 1) şartlandırmak. conform to conflict (isim) = anlaşmazlık. kamulaştırma. entrust confide to / in = (biri)’ne sırrını açmak confidence = güven. (istenmeyen bir şey / bir kişi) ile karşı karşıya gelmek / karşılaşmak. itimat. attitude conduction = ısının. zıt anl. sersem. kafası karışık. durum. bahşetmek. zıt anl. clash with.= order congenital = doğuştan olan. koşul.) bağlı. equip. geçirgen conductivity = iletkenlik conductor = (orkestra için) şef conduit = kanal. yön vermek. retreat from confrontation = karşı karşıya gelme. alaka. fearlessly configuration = düzenleniş. eve vs. imprisoned. ayarlamak confine to = 1) (bir alan)’a hapsetmek. düzen.) congested = kan toplanmış. zıt anl. shape conformational = yapısal.) yürütmek. assumption. 2) iletmek. restricted to. şaşırtmak. 2) şart. kendinden emin. müsadere.

aware. özen. conference. koruma. prominent. (Large windows make the car feel considerably bigger. confer smo on smt. koruyucu. result. şaşkınlık. source consequent on = (bir şey)’in sonucunda ortaya çıkan. think over consider to be = (bir şey) olarak görmek / kabul etmek. element. successively consensus = oy / görüş birliği. invariable. büyük.) considerate = düşünceli. bu nedenle. müzakere. inconsistent consistently = tutarlı / değişmez bir şekilde. coherent. semere. comprise. 2) anayasal constriction = 1) sık(ıl)ma.= aggregate. (bir şeyin ardından gelen) etki. zıt anl.= inconsiderately. dar geçit construct = 1) kurmak.= cause. whole constitute = 1) oluşturmak. campaign. victory conscience = vicdan conscious = bilinçli. doğal kaynakları ya da çevreyi koruma. hatırı sayılır. assume. significantly. contraction. think about.) conservative = 1) muhafazakar.= divergently consortium = konsorsiyum (ortak bir çıkar için oluşturulmuş organizasyon) conspicuous = göze çarpan.= slightly. factor. yapmak. plot constant = 1) sürekli. büz(ül)me. thoughtlessly consideration = ilgi. zıt anl. thoughtfully. dikkate alındığında. insignificant considerably = epeyce.= terminable.= variable constantly = devamlı. dikkatli / tutumlu kullanmak. continuous. tutucu. farkında. zıt anl. deem. perpetually. obtrusive. shrinkage. alert. = TEMA vakfının amaçlarından biri de insanların.= little.= expansion. stable. as a result. bilinci yerinde. 3) dikkate almak. zıt anl. düşünce. regard. 2) kurmak. müşavirlik consultation = danışma.= waste consider = 1) (öyle olduğuna) inanmak.com . dikkat çeken. invariably. fixed. make up. = Büyük pencereler arabayı oldukça büyük gösteriyor. unvarying. entrika. (bir şey) konusunda.bademci. positive.= unconcern. seek advice from smo about smt consultancy = danışmanlık. peş peşe. arka arkaya. unaware conscious memory = bilinçli hafıza (bir kişinin bilinci açıkken hatırlayabildiklerinin toplamı) consciousness = bilinç. be made up of consistent = tutarlı. (enerji. zıt anl. ameliyat vb. disregard considering (that) = . establish constitution = anayasa constitutional = 1) kendiliğinden sahip olunan (örn. sizable. güç vs. doğuştan gelen). consider as considerable = önemli. değişmez. thoughtful. 2) (tedavi.= changing. sefer. . 4) üzerinde düşünmek.= rarely. zıt anl.= inconspicuous. steady.37 conquest = fetih. inherent. 2) boğaz. zıt anl. devamlı. hayli. yardımcı.) saklamak.= unconscious. oldukça. zafer. saygılı. göz önünde tutmak. discussion www. economise (on). swelling. yapı constructive = yapıcı. zıt anl. bir şey hakkında / konusunda danışmak. substantial. effect. accordingly. solicitude. farkında olma hali conscript = zorunlu olarak orduya katılan asker consecutive = art arda. burç consternation = hayret. zıt anl. zıt anl. unseen conspicuous consumption = gösteriş için tüketim conspiracy = komplo. zıt anl. build construction = inşaat. never constellation = takımyıldız. successive consecutively = ardışık olarak. zıt anl. invariably. zıt anl. durumlarda) aşırı / ağır tedavi girişimlerine başvurmayan. organ bütünlüğünü koruyan conserve = korumak. relentless. form. undeviating. perpetual. unanimous vote / opinion consequence = sonuç.= inconsiderate considerately = düşünceli bir şekilde. dolayısıyla.ÜDS Sözlüğü .= destructive consult smo over smt = birisine. çevreyi korumanın önemini fark etmelerini sağlamaktır. (bir şey)’e gelince. subsequently. tesis etmek. compose. sonucu olan consequently = sonuç olarak. zıt anl. zıt anl. 2) düşünmek. take into account. seldom. sürekli. fazla. 2) sabit. therefore conservation = muhafaza etme. quite a lot. (One of the aims of TEMA Foundation is to make people realise the importance of conservation. dehşet constipation = konstipasyon (peklik. akılda tartmak. unsur. helpful. zıt anl. zıt anl. 2) inşa etmek. as regards consist of = (bir şey)’den meydana gelmek / ibaret olmak. kabızlık) constituent = öğe. continually. .

karşıt. use up. fark. 2) (radyasyon vs. pislik. yükselti eğrisi. catch. itiraz etmek contestant = yarışmacı context = bağlam. modern. (He was awarded a prize for his contribution to world peace.= exclude. düşünüp taşınmak. composition. dolap çevirmek control group = kontrol grubu (bilimsel bir deneyde. memnuniyet. drink. conflict. aksi. çelişmek. 2) çağdaş. tasarlamak. restock consumer = 1) tüketici. harcamak. rarely contour = düzey çizgisi. tüketmek. kirlenme. (hastalığa) yakalanmak / tutulmak. = Dünya barışına yaptığı katkı nedeniyle bir ödüle layık görüldü.) contrary = ters. inconsistent. infected with contamination = 1) bulaştırma. obtain. = Böylesine karşıt bakış açılarını uzlaştırmak imkansız. zıt anl. sürdürme continuously = daima. gadget. yalanlamak. pollution. zıt anl. consistent contraption = mekanizma. sözleşme contracting rule = anlaşmada / sözleşmede uyulması gereken kural contraction = kasılma. polluted with. güncel. give. zıt anl. zıt anl.). tightening contradict = aksini söylemek. de) yazı yazan kimse contrive = düzen kurmak.) bulaştırmak.= agree contradiction = çelişki. büzülme. tertibat. aykırılık.ÜDS Sözlüğü consume = 1) (yiyecek. opposite. help contribution to = katkı. transmit. çevre ve koşullar Continent = (the Continent şeklinde kullanılır) Avrupa Kıtası continent = kıta continental = kıtasal continental drift = kıta kayması (kıtaların.= cleanse of. sızıntısı nedeniyle oluşan) kirlilik contemplate = 1) (bir şey) üzerinde düşünmek. yeme-içme contact = temasa / bağlantıya geçmek. (Our priority is to contain the spread of this fatal disease. zıt anl. challenge. satisfaction.= cooperation.) contrary to = karşın. continental shift continental plate = kıta plakası (yerkabuğunun. blemish. 2) seyretmek contemporary = 1) (birisinin) çağdaşı (olan). different. zıt anl.= confirming. zıt anl. içerik.= archaic. eat. birbirleriyle olan jeolojik etkileşimleri çerçevesinde yer değiştirmeleri).38 .= never. ters düşmek.bademci. hoşnut. 2) bitirmek. perpetual continually = devamlı. alike contribute to = katkıda bulunmak. 2) memnun. farklı. distinction. varil gibi her türden) kap contaminate with = ile kirletmek. zıt anl. dissatisfaction contest = 1) yarışma. zıt anl. hoşnutluk. (In the utility room of our primary school there were a model human body. perpetually. 2) piyasada bulunan / herkesin satın alabileceği (şey) consumer spending = tüketici harcamaları consumption = tüketim. zıt anl. zıt anl. kontrol altında tutmak.com . pollute with. (hastalık vs. (hastalık vs. = Önceliğimiz bu ölümcül hastalığın yayılmasını kontrol altına almaktır. kapsamında bulunan container = (şişe. support. zıt anl. control. sürekli. constantly. içermek. deny. cihaz. bulaşık. pick up.= spread.= discontentment. oppose. karşılaştırma yaparak deneyin etkisini daha iyi anlayabilmek amacı ile ikiye ayrılan deneklerden. tutarsız. 2) karşı çıkmak. dergi vs. satisfied contentment = tatmin. current. karşıt. 2) kas(ıl)mak. distinct. üzerinde deney yapılmayan grup). constantly. ancient content = 1) içerik. 2) kapsamak. (It is impossible to reconcile such contrary viewpoints. constriction. constant.= infect. mücadele. leave out contained in = içinde olan. sandık. zıt anl.= similarity. içecek vs. likeness contrasting = (birbirine) zıt olan. aynı çağda (yaşamış olan). some simple machines and various other contraptions to facilitate our learning. zıt. perpetually continuation = devam. yaşıt. purify of contaminated with = kirlenmiş.= similar. bazı basit makineler ve öğrenmemizi kolaylaştıracak başka pek çok cihaz vardı. birbirlerinden büyük fay hatları ile ayrılmış parçalarından her biri) continual = sürekli. competition. zıt anl. infectious contain = 1) kontrol altına almak. zıtlık. difference. dış hatlar contract (fiil) = 1) (hastalık) kapmak. aksine. = Okulumuzun malzeme odasında bir insan vücudu maketi.) tüketmek. infect with. devamlı.= agreement contradictory = çelişkili. çekişme. conflicting.) contributor = (gazete. inconsistency. tutarsızlık. happy.= add. daralma. include. deplete. dokunmak contagious = bulaşıcı.) bulaşmış.= test group www. sürekli olarak. as opposed to contrast = karşıtlık. büz(ül)mek contract (isim) = kontrat. zıt anl. kesintisiz.

bruise convection = sıvı veya gaz dalgalanması yoluyla ısı iletimi convection stream = ısınıp yükselme ve soğuyup alçalma sebebiyle oluşan akım / akıntı convenience = uygunluk. zıt anl. satisfactorily cool = serinle(t)mek cool down = soğumak coolant = serinletici. kontrol edilebilir controversial = tartışma konusu olan. release convince of = inandırmak. üstesinden gelmek.ÜDS Sözlüğü . kalp kas hücrelerinin yeterli oksijeni temin edememesi) coronavirus = koronavirüs (üst solunum yollarında akut enfeksiyona sebep olan bir tür virüs) corporate = (genellikle anonim şirket halinde) şirketleşmiş.= mismanage copious = bol.= exterior core body temperature = vücut iç sıcaklığı (bir canlının vücudunun iç kısımlarının normal çalışma sıcaklığı) core material = çekirdek malzeme (üzerine kaplama yapılan malzeme) core sample = derinden alınan numune core-mantle = çekirdek ve manto arasında veya mantonun çekirdeğe yakın kısmında co-researcher = aynı araştırma ekibinden insanların birbirlerine olan durumu. rahatlık. suitability convenient = elverişli. unconvincing convincingly = doyurucu / inandırıcı bir şekilde. merkez. kasların birbirleriyle uyum içinde çalışması) cope with = (bir sorun vs. bere. zıt anl. ikna etmek.bademci. nucleus. contrarily conversion = dönüşüm convert into = değiştirmek.= far-fetched. comfort.= agreement. uzun mesafeli uçuşların uluslararası hava sahalarında yarattığı kirliliği kontrol altına almayı amaçlayan uluslararası antlaşma conventional = geleneksel. turn into.= acquit of. büyük şirketlere dönüşme corrective measure = düzeltici / iyileştirici önlem correlate = karşılıklı ilişkisi olmak correlation = karşılıklı ilişki.= inflexible. konvansiyonel. ikna edici. credible. aksine. mahkum etmek. conclusive. ekip arkadaşı cork = şişe mantarı coronary = koroner. talk into convincing = inandırıcı. suitable. serinletme cooperate with = (birisi) ile işbirliği yapmak. zıt anl. dispute. change into convertible = değiştirilebilir.) ile baş etmek. müsait. kalbin etrafındaki damarlarla ilgili coronary artery disease = koroner arter hastalığı (damar geçidindeki daralma nedeniyle kalp kasına yeterli kan gidemediği için. beraber çalışma. unquestionable controversy = tartışma. çürük. korelasyon www. rigid convey = 1) iletmek. anlaşmazlık. traditional. manage coordination = koordinasyon (örn. collaborate with cooperation = işbirliği.39 controllable = denetlenebilir. zıt anl. çekişme. zıt anl. gelenek. tradition Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution = 1983’ten beri yürürlükte olan. deal with. argument. öz. = Ülkenin hem konvansiyonel hem de nükleer silah kullanma kapasitesi var. centre. persuade. kullanışlı. uygun.) conventional wisdom = genel kanı conventional X-ray machine = geleneksel röntgen cihazı conventionally = konvansiyonel / geleneksel olarak. zıt anl. collaboration coordinate = bir arada idare etmek. şirkete ait corporate earnings = şirket kazançları corporation-owned = şirket(ler) tarafından sahip olunan / işletilen corporatisation = şirketleşme. debatable. çevrilebilir. facility. traditionally conversely = tersine. tackle. useful.com . ihtilaflı. soğutucu cooling = soğutma. beraber çalışmak. handle. zıt anl. (The country has the ability to use conventional as well as nuclear weapons. express conveyor = taşıyıcı bant convict of = suçlu bulmak. declare guilty of. bereketli copper = bakır copper-veined = bakır veya bakır renkli damarlı copyist = kopya katibi (el yazması kitapları kopya ederek çoğaltan kişi) coral = mercan coral reef = mercan kayalığı / resifi core = iç.= inconvenient convention = uygulama. elverişlilik. dönüştürmek. çok. esas. çevirmek. başa çıkmak.= uncontroversial. unanimity contusion = ezik. tartışmalı. debate. versatile. zıt anl. pass along. taşımak. 2) bildirmek. practice. transform. manage.

2) çatla(t)mak. yazışma corresponding = karşılık olan. yar(ıl)mak crack (isim) = çatlak. rehber count (fiil) = (geçerli) say(ıl)mak. dishonest corruption = yolsuzluk. öğüt vermek. hemşehri countryside = sayfiye. = Soğuk savaş sırasında ABD’nin kıtalararası balistik füzelerine karşı Sovyet ordusunun karşıteknolojisi. suggest counsel (isim) = dava vekili counsellor = danışman. bozulma. tekabül eden corrosion = korozyon (metal malzemenin oksitlenme veya başka kimyasal etkilerle aşınması) corrupt = yoz. doğduğu ve geliştiği yer).ÜDS Sözlüğü correspond to = (bir şey)’e karşılık gelmek / tekabül etmek correspondence = mektuplaşma. there were countless ridiculous arguments among public that AIDS was confined to heterosexuals. = Bir zamanlar. expensive. rüşvetçi. myriad. membran. ters etkisi olan countertechnology = karşı teknoloji.40 .) counterweight = denge sağlayıcı ağırlık counting = (sayı) sayma countless = sayısız. fiyatı / bedeli . geçmek. kurs. zıt anl. (şifre için) kırma cradle = 1) beşik (bir medeniyetin vs. bağlantı kurmak. progress. içermek. bilinç ve hafıza gibi fonksiyonlar ile ilgili olan gri madde tabakası) cosmic radiation = kozmik radyasyon (uzay ortamında bulunan. kaynağı güneş ve diğer gök cisimleri olan radyasyon) cosmic ray = kozmik ışın (uzay ortamında seyreden. birleştirmek. 2) ders. kırsal alan country-wide = ülke çapında couple with = bağlamak. 3) yön. örtü. karşılık vermek. kendilerinin geliştirdiği oldukça etkili bir elektronik savunma sistemi idi. encase.bademci.= few. universe cost = mal olmak. celse. işlenme. (During cold war. advise. pahalı. hearing court-case = dava cover = 1) örtmek. karşılık. ward off counterbalance = karşılıklı olarak dengelemek countermeasure = karşı tedbir counterpart = akran. peer counterproductive = amaca hizmet etmeyen. 2) beşik (bebeğin yatırıldığı sallanır yatak) www. olmak cost-conscious = mali hassasiyet / maliyet kaynaklı hassasiyet cost-effective = uygun maliyetli costly = maliyetli. limited. rota. encompass. oppose. hut cough = öksürük Council of Ministers = Bakanlar Konseyi (Avrupa Birliği içerisinde belirli bir konu ile ilgili bir düzenleme gerektiğinde her üye ülkenin ilgili bakanının katılımı ile oluşan ve ürettiği yönergelerin. duruşmada hazır bulunma court proceeding = duruşma.com . innumerable. rüşvetçilik. zıt anl.= cheap. ile ilgili) crack (fiil) = 1) (şifre) kırmak. (Once. karı koca course = 1) gidişat. güneş veya diğer gök cisimleri kaynaklı yüklü parçacıklar) cosmically recent past = evrenin yaşına göre yakın geçmiş cosmos = evren. route course of history = (the course of history şeklinde kullanılır) tarihin akışı court = mahkeme. 2) kont (bir asalet ünvanı) counter = karşı gelmek.= leave out coverage = 1) haber konusu olma.= separate from. süreç. respond. . connect with / to. decipher. . the Soviet army’s countertechnology was a fairly effective ECM (electronic countermeasure) system that they developed. 2) kapsamak. link with / to. kainat. kaplamak. muadil. yozlaşma. çözmek. üye ülkelerin iç hukukunun üzerinde olduğu konsey) councillor of state = eyalet meclisi üyesi counsel (fiil) = öğütlemek. inexpensive cost-overrun = maliyet artışı costwise = maliyet açısından cottage = küçük ev. against the USA’s ICBM’s (intercontinental ballistic missile). 2) kapsama alanı covering = zar. yarık cracking = çatla(t)ma. tribunal court appearance = duruşmaya çıkma. membrane covert = gizli (genellikle casusluk vs. be valid count (isim) = 1) sayım. shack. toplumda AIDS’in heteroseksüeller ile sınırlı olduğuna dair sayısız saçma fikir bulunmaktaydı. zıt anl.) countryman = vatandaş. kulübe. zıt anl. dishonesty cortical area = kortikal bölge (beyinde serebrumun girintili çıkıntılı üst katmanını oluşturan. detach from couple = çift. solve. involve. gidermek.

struggle against. crime criminal justice system = ağır ceza hukuku / adalet sistemi criminal trial = ceza davası criminal use = suça yönelik kullanım crinkle = buruş(tur)mak. yaklaşım vs. suça ait. kriter critic = 1) eleştirmen. 2) saygınlık. die for. tekne.= trivial. gemi. kritik. ciddi. savaşım crush = ezmek. vital. ufalanmak. zıt anl. ağır ceza criminal act = suç oluşturan davranış. sürünmek crawl up = sürünerek tırmanmak crayfish = kerevides (ıstakoza benzer ama daha küçük bir deniz veya tatlı su hayvanı). campaign against crusade against (isim) = 1) haçlı seferi. = Deney sırasında herkesin kurallara harfiyen uyması hayati önem taşımaktadır. görüş. artlessly.) crucially = can alıcı bir şekilde. mahsul. 2) zanaat. yok etmek. pivotal. (It is crucial that everyone strictly obeys the rules during the experiment. pişmemiş. produce creating value out of nothing = hiç yoktan değer yaratma creatinine = kreatinin maddesi (keratin metabolizmasının son ürünü olarak idrarla atılan madde) creation = (örn. çok önemli. oluşturmak. kampanya yapmak. iş alanları) yaratma. pass beyond. suppress www. meslek (daha çok esnaf ve sanatkarlar için) crash (into) (fiil) = (bir şey)’e çarpmak. zıt anl. significantly crude = 1) ham. dağılmak crusade against (fiil) = mücadele etmek. çarparak inme crater = krater (düşen bir meteorun oluşturduğu büyük çukur) crave = çok istemek. değerlendirme critical = 1) kritik.) credit = 1) kredi. 3) (mahkemenin türü için) ceza. deniz veya uzay taşıtı. çok önemli. takım crew vehicle = insanlı araç crime = suç crime against humanity = insanlığa karşı suç (katliam. crucial. övgü creepy-crawly = sürünerek veya yere yakın ilerleyen crevice = yarık. raw. biri)’ne mal etmek. çiğ. wrinkle crippling stiffness = (kaslarda vs. mürettebat.= detest crave attention = ilgi çekmek / istemek craving = şiddetli arzu / özlem. trivial. 2) eleştiri. aşerme crawl = emeklemek. sıkışıklık crown = taç crucial = can alıcı. 2) yoğun ve kararlı mücadele. nehir vs. soykırım benzeri büyük ölçekli suç) criminal = 1) suç oluşturan. zıt anl. believable. (toplanarak) kalabalık yaratmak crowded = kalabalık crowding = kalabalıklaşma. çatlak crew = tayfa. unreliable credit to = (bir şeyin icadını vs. (The invention of the electric guitar is credited to him. 3) cahil(ce). vital. essential. vessel. cahilce. inexpertly. onun yaptığına inanmak.com . zıt anl. kavşak noktası crossword puzzle = kare bulmaca crowd = (bir yer)’i (toplanarak) doldurmak. savaşım vermek. kırış(tır)mak. için) (karşı tarafa) geçmek.= artfully cruising speed = seyir hızı crumble = parçalanmak. crawfish craze = geçici moda create = yaratmak. harvest crop yield = ürün verimi cross over = (sınır. essentially. insignificant. hayati. zıt anl. suç. harap etmek. 2) basit. reliable. = Elektrogitarın icadı ona mal edilir. için) ani ve kötü sonuçlar yaratan düşüş. significant. kaba. için) eleştirel critical case = kritik vaka criticize = eleştirmek crocodile = timsah Croesus = Kroisos (Antik Lidya’nın son kralı) Crohn’s disease = Crohn hastalığı (kronik iltihaplı bağırsak hastalığı) crop = ekin. fight. go across crossroad = kavşak crossroads = kesişim noktası. ortaya çıkarma creativity = (sanatsal vs. reliability credible = inanılır. bastırmak.41 craft = 1) hava. kaza yapmak crash (isim) = (hisse fiyatları vs. primitive crudely = ham / olgunlaşmamış bir biçimde.bademci.= incredible. güvenilir.) aksamaya / sakatlığa neden olan sertlik / kaskatılık crisis = (çoğul: crises) kriz criterion = (çoğul: criteria) ölçüt. kabaca.) yaratıcılık creature = yaratık credibility = inanılırlık. aşermek. güvenilirlik. coarse. 2) suçlu. ürün. yaşamsal. 2) (görüş. (bir şey)’e can atmak.= insignificant.ÜDS Sözlüğü . yıkılma crash-landing = çarpma.

restrict.= reunite with cut out = (belli bir biçimde) kesip çıkarmak.= innocent cult = kült. (toprağı) işlemek. treat cure (isim) = şifa. 2) son. lider cyanide poisoning = siyanür zehirlenmesi cycle = dalgalanma.= unusual.bademci. relieve. tapınma cultivate = geliştirmek.) çağırmak. reduce. modify.42 . climax culmination = 1) doruk. 2) meraklı current (isim) = akıntı. offender. kısaltmak. 2) doruğa varmak. zirve. dönemsel cycling = bisiklete binme cyclone = siklon. dış tabaka cry out for = bağırarak (yardım vs. restrain. gem vurmak. ilaç. enrich cultivate = işlemek cultivation = yetiştirme culture = 1) kültür. müfredat curtail = azaltmak. kasırga. bu günlerde. akım current (sıfat) = 1) şimdiki. cut down on cut down on = (bir şey)’i kısmak / azaltmak. call out for crystalline solid = atomları veya molekülleri geometrik bir düzen içerisinde yer alan katı madde CT scan = bilgisayarlı tomografi taraması. azaltmak. zıt anl. develop. guilty. end. accepted. döngü. limit cure (fiil) = iyileştirmek. waste cut free from = (bağlayan bir şeyi) keserek (başka bir şey)’i serbest bırakmak. toplu olarak cup = (genellikle su ya da benzeri bir şeyi taşımak / tutmak amacı ile avuç içlerini derinleştirerek) (eli) bardak / fincan şekline sokmak curable = tedavi edilebilir. hâlihazırda curriculum = (çoğul: curricula) ders programı. cut off cut size = kesim boyutu cut the price by half = fiyatı yarıya indirmek / yarı yarıya azaltmak cutting-edge = yenilikçi. güncel. kesinti yapmak cut (isim) = kesinti.)’den ayrı kalmak / ayırmak. zenginleştirmek. zıt anl.= begin.ÜDS Sözlüğü crushed pebble = ufalanmış çakıl taşı crust = kabuk. için) kültür analizi yapılması cultured = kültürlü cumulative = kümülatif. contemporary. (bir metinden vs. azaltmak. economise on. silmek. decrease. block cut off from = (aile vs. shorten. adet olan. abnormal customize = isteğe göre küçük değişiklikler yapmak. adet. decrease. zıt anl. 2) (bir bakteri vs. start. Computed Tomography scan culminate = 1) sonuçlanmak. salamura curiosity = merak curious = 1) tuhaf veya benzersiz olması nedeniyle ilgi çeken. zıt anl. kısıntı cut a pitiable figure = acınacak bir tipi olmak / tip çizmek cut back on = (özellikle tasarruf amacıyla bir şey)’de kısıntı yapmak. present. tedavi. modifiye etmek. kısmak.= increase. bitiş culprit = suçlu. zıt anl. siklüs cyclic = periyodik olarak ortaya çıkan. remedy. 2) cari currently = şu sıralarda. hortum cylinder bearing = silindirli rulman (yatak ile mil yuvası arasında metal silindirler bulunan rulman) cynical = alaycı cytochrome oxidase = sitokrom oksidaz (hücrenin solunumunda önemli bir rolü olan bir tür enzim) cytologic = hücreye ilişkin cytoplasm = sitoplazma (hücre içi sıvı) www. tıkamak. zıt anl.com . yetiştirmek. zıt anl. preserve cut (fiil) = kesmek.= incurable curb = kısıtlamak. tedavi etmek. remedy. ilişkisini kesmek. relief cured = tuzlanmış.= increase. separate. tradition customary = alışılmış. halihazırdaki.) çıkarmak.= keep. sınırlamak. prolong curve upwards = yukarı doğru bombe yapmak cushion = yastık cushion of air = hava dolu yastık custom = gelenek. zıt anl. common. çare. serbest kalmak cut off = (nefes / yol) kesmek. alter. en gelişmiş.

zarar. ignore dealings = iş. incapacitating.= invigorating debris = döküntü. alışveriş. manage. takatini kesmek. 2) (bir ey)’i ele almak. dichlorodiphenyltrichloroethane dead space air = solunum esnasında akciğere ulaşmayan bölgelerde (burun. venture daring = cüretkar. harm. yıkıntı. wet danger = tehlike. business. varlığı. (dawn of civilization = uygarlığın doğuşu) D day-care = gündüz çocuk bakımı daydreaming = hayal kurma. tarih tutma. gözüpek dark energy = karanlık enerji (kozmolojide. risk dangerously underweight = (hayatını) tehlikeye sokacak derecede zayıf Dante = 1265-1321 yılları arasında yaşamış ve ünlü İlahi Komedya’nın yazarı olan İtalyan şair dare to = (bir şey)’i göze almak. bozmak. 2) ani ve hızlı hareket dash away / off = acele ile çıkıp gitmek dashed = (ümit. discouraging dawn = doğuş. get involved in.)’ye tarihlenmek. relations death penalty = ölüm cezası. en alçak noktası deniz seviyesinden 86 metre aşağıda olan. zayıflatmak. enkaz debris disk = döküntü halkası debt relief = borcun hafifle(til)mesi. Dünya Savaşı’nı sona erdirdiği kabul edilen Normandiya Çıkartması’nın yapıldığı gün (6 Haziran 1944) DDT = bazı bölgelerde tarım ilacı olarak kullanılan zehirli bir kimyasal. capital punishment death rate = ölüm oranı Death Valley = Ölüm Vadisi (ABD’nin Kaliforniya ve Nevada eyaletleri arasında yer alan. undermine. zıt anl. (bir şey)’e cesaret etmek. müzakere etmek. göz korkutucu. tarihinden başlamak dating = tarihleme. cope with. discuss debate (isim) = tartışma. strengthen debilitating = güçten düşüren. date to. argument. hazard. borç indirimi debut = (sahneye) ilk çıkış. discussion debellation = fetih debilitate = kuvvetten düşürmek. moist. tarihine uzanmak.= disregard. day-to-day daily life = gündelik hayat. için) suya düşmüş. ilgilenmek. kurak bir havza) debate (fiil) = tartışmak. tackle. çevresindeki diğer materyal üzerindeki kütleçekimsel etkisi yolu ile tespit edilebilen maddeye verilen ad) dart = 1) füze. günlük.) kalan hava deadly = öldürücü.com . date from. weaken. argue. üstesinden gelmek.bademci. wound damming a river = bir akarsu üzerine baraj kurma işi damp = nemli. başlangıç decade = on yıl www. ışık yaymadığı ve yansıtmadığı için doğrudan algılanamayan. şafak sökmesi. manage.D D DD daily = gündelik. ilişki. injury. rutubetli. plan vs. harm damage (isim) = hasar. iş ilişkisi. incapacitate. boşa çıkmış data access = veri erişimi database = veritabanı date = tarihle(n)mek date back to = (belli bir yıl vs. zıt anl. zıt anl. yara. bütün uzayı etkileyen ve evrenin genişleme hızını arttırıcı bir etkisi olduğu kabul edilen hipotetik bir enerji türü) dark matter = karanlık madde (astrofizikte. fatal deafness = sağırlık deal blows to = (bir şey)’e darbeler vurmak deal with = 1) (bir ey)’i idare etmek. gün ağarması. müzakere. risk. day-to-day life dairy = süt ürünleri dairy farming = mandıracılık dam = baraj damage (fiil) = zarar / hasar vermek. tarihlendirme daunting = yıldırıcı. zayıflatan.= invigorate. be dated to date from = tarihinden kalmak. hayallere dalma daytime = gündüz day-to-day = gündelik D-Day = II. soluk borusu vs.

zıt anl.= moderately.= indecisive. recovery decomposer = ölü bitki ve hayvan kalıntılarını kimyasal olarak ayrıştıran organizma decomposition = çürüme. hile. zıt anl. yenmek. degeneration. netlik. zıt anl. zıt anl. düşüş. certainly. düş(ür)mek. yanıltıcı. çökmek. süslemek decrease = azal(t)mak. respectable. surplus define = tanımlamak. make known. bildiri.com . rebelliously deficiency = eksiklik. certain. boldly. announce. çöküş. proper. zıt anl. zıt anl. retard. iş. questionable decisively = kesin olarak. derinlemesine. biçimsizlik.= honesty deceptive = aldatıcı. devotion deduce from = (bir şey)’den (bir şey) anlamak. designate definite = kesin.= inflation.= indefinite definition = kesinlik. drop.= healthy degenerative = dejeneratif (bir doku veya organın zamanla yapısal veya fonksiyonel bozulma göstermesi hali) degenerative disorder = dejeneratif hastalık (organ veya dokunun yapı ve görev bakımından özelliğini kaybederek bozulduğu hastalık) degrade = düşürmek. fraud. kandırmak. deteriorate degenerate (isim) = yozlaşmış. deceit.ÜDS Sözlüğü decanter = (genellikle alkollü içkiler için) sürahi olarak kullanılan boyunlu şişe decay (fiil) = çürü(t)mek. yenilgi. insufficiency. inadequacy. zıt anl. excellent defence-related industries = savunma ile ilgili endüstri alanları defendant = davalı. imperfect. disgrace. kötüleştirmek. sakatlık degenerate (fiil) = yozlaşmak. zıt anl. announcement declare = ilan etmek. take down. decay.bademci. sönme. upright deciduous = (bitki için) yaprak döken decipher = şifresini / anlamını çözmek decision = karar decision-making = karar alma işi decisive = kesin. corrupt.= adequacy. decay. düzen. achievement. deficiency. mislead. soysuz. definite. gerilemek. zıt anl. realize deduction = mantıksal çıkarım. zıt anl. overthrow defeat (isim) = bozgun. progress. bildirmek. zıt anl. Güneş Sistemi’nin ötesindeki kısmı).= afforested. belirleyici. dejenere olmak.= straightforward. revoke decline (fiil) = azalmak. deteriorate. eksil(t)mek. slightly defeat (fiil ) = bozguna uğratmak. false. deterioration. adamak. dejenere. düşmek. zıt anl. specify. tam anlamını verebilme özelliği deflation = 1) (bir şey)’in havasının boşalması. zıt anl. aldanma. net. progress. fraud. bozukluk. kararlı bir biçimde. zıt anl.= increase. zıt anl. implication deed = eylem. recover decline (isim) = azalma.= afforestation deforested = ormansız kalmış. geciktirmek. ayrışma.44 .= increase decreased mortality = düşük ölüm oranı dedicate to = vermek. muntazam. misleading. aldanma. derece (etki. zıt anl.= flawless.= honesty deceive = aldatmak. regard deep space = derin uzay (uzayın. excess deficit = açık.= inflation deforestation = ormansızlaştırma. yetersizlik. deteriorated. delude decelerate = hızını azaltmak. gerileme. bilgi vs. zıt anl. infer from.= deny. (mahkemede) savunma (tarafı) defensive = savunmacı. çıkarsamak.= victory defect = kusur. çürüme. kararlı. kusur. determinately declaration = ilan. decline.= upturn.= excess. diminish.= expedite defiantly = cüretkar / küstah / meydan okuyan bir şekilde. drop. sufficiency. fiyatların düşmesi. zıt anl. imperfection. mantık yürütülerek varılan yargı. action deem = saymak. profoundly. zıt anl. deficient. eksiklik. düzen. net. azalma. shortage. zıt anl. shortage. eksik.= indecent deception = aldatma. yetersizlik.= offensive defer = ertelemek. addetmek. 2) deflasyon. protective. intensely. collapse. bozulma. corrosion. decompose decay (isim) = 1) yıkılma. devote to dedication = adama. aklı başında. put off. bozuk.) www. put down. forested deformity = çarpıklık.= aggrade degree = büyüklük. makul. zıt anl. zıt anl. inadequacy. zıt anl. outer space deeply = derinden. (anlam) çıkarmak. fiil. adanmışlık. acceptable.= accelerate decent = saygın. deception.= excellence defective = kusurlu. savunmaya yönelik. spoilage decorate = dekore etmek. zıt anl. çözünürlük. 2) (radyoaktif) bozunma decay-causing = çürümeye neden olan deceit = aldatma. hile. zıt anl.

distribute. careful deliberately = kasten. 2) ihtiyaç. insani özelliklerini yok etmek dehydrate = suyunu almak. slow down. dependence. 2) temkinli. rely on. joy.= sparsely populated density = özkütle. reject. narin.45 dehumanize = insanlıktan çıkarmak.= independent. dağıtmak. zıt anl. zıt anl. description. ortadan kaldırmak. keyif. describe. divergence depend on / upon = (bir şey)’e bağımlı / bağlı olmak. misconception.bademci. yoğunluk (bir maddenin birim hacimdeki ağırlığı) dental = diş veya dişçilikle ilgili dental caries = dişte çürüme. request. picture depiction = betimleme. daire. please deliver = teslim etmek.= supply. tender. zıt anl. deception. postpone delay (isim) = gecikme. accept department = departman. exterminate. 3) durum.= praise dense = yoğun. illustrate. dinamik özelliklerini inceleyen bilim insanı) demographic = demografik (nüfus ile ilgili değişkenlere ait) demolish = yok etmek. geç delayed detection = geç teşhis / tanı delegate (fiil) = görevlendirmek. kalkış. vermek. memnuniyet. resmetme. self-reliant depict = betimlemek. claim. diş çürüğü. mütalaa. requirement demanding = (çok çaba. zıt anl. memnun etmek. 2) (bir annenin) bebek doğurması. (bir işi) devretmek. (bir durumun) gerektirdikleri. zıt anl. yok olma. construct demon = iblis demonology = iblislerin. on purpose.com . claim. belirtmek. yalanlamak. rugged delight (isim) = sevinç. solid. point to. hastane vb. bölüm departure = 1) ayrılış.) isteyen / bekleyen. keyif vermek. zıt anl. ertelemek. 2) bunama demise = çöküş. reliant (on). temsilci deletion = sil(in)me. removal deliberate = 1) kasıtlı. istemek. zıt anl. call for demand (isim) = 1) talep. hand over. 2) sapma. anlamına gelmek. giving birth delusion = aldanma. refuse. discussion delicate = nazik. hassas. susuz kalma. 2) müzakere. yanılma. dental cavity dental cavity = diş çürüğü. sparsely densely populated = nüfus yoğunluğu fazla olan. aklını yitirmiş dementia = 1) delilik.= tough. zıt anl. take-off. heavily. kurumlar dışında yapılması delay (fiil) = geciktirmek.= admit. bile bile. göstermek. deviation. sık densely = yoğun bir şekilde. addiction dependency = bağımlılık. mean denounce = kınamak. need. anlatmak. hold up. distribution. transfer. depict demonstration = gösteri denied by = (birisi ya da bir kurum) tarafından dışlanmış / reddedilmiş denomination = birim denote = göstermek. dağıtım. retain delivery = 1) teslim. a demanding job = çok çaba gerektiren bir iş) demented = bunamış.= keep. erasing. subtle.= preserve. zıt anl. empower delegate (isim) = delege. condemn. ilgi vs. tartışma. unintentionally deliberation = 1) üzerinde düşünme. perishing democratization = demokratikleştirme demographer = demograf (dünyadaki veya bir ülkedeki nüfusun yapısını.ÜDS Sözlüğü . çılgınlık. zıt anl. şube. zıt anl. consideration. restore. destroy. leaving. yoksun bırakmak. reddetmek. zorlu (örn.= reality demand (fiil) = talep etmek. request. fragile. bir yapının ya da organizmanın su kaybı) de-icing system = buzlanmayı giderici sistem de-ink = mürekkepten arındırmak deinstitutionalization = hasta tedavisinin. stand for. moving out. intentionally. mesaj iletmek. handing over. wipe out.= independence dependent on = (bir şey)’e bağımlı. picture www. send. zıt anl. commission. on purpose. zıt anl. pleasure delight (fiil) = sevindirmek.= be independent (from) dependence = bağımlılık. bırakmak. cinlerin veya bunlara dair inançların incelendiği araştırma alanı demonstrate = kanıtlamak. dental caries dental examination = diş muayenesi deny = yadsımak. retardation delayed = gecikmiş.= accidentally. doğum.= loosely. kurutmak dehydration = dehidrasyon (su kaybı. resmetmek. durumunu.

tarif. 3) maden / mineral yatağı deposit on = üstünde birikmek deposition = çökme. discover. withhold. arzu etmek desire (isim) = arzu. depict. şiddetli istek desired = istenen. azalmış. tasarım designate = 1) belirtmek. abandon. damagingly. hopeless. construct destruction = yıkım. obtain from. keder.= add. wipe out. talih. strip of. mevzilen(dir)mek. ayrılık detail = ayrıntı. layık olmak. 2) (ekonomide) buhran deprivation = yoksunluk. place deposit (isim) = 1) mevduat. bitirmek. cazip. ortadan kaldırmak. alıkoymak.= undesired desolate = 1) terk edilmiş. bir savaş gemisini havaya uçurmaya yetecek kadar yıkım gücüne sahip. extermination. harmfully. zıt anl. depo. saptama detector = dedektör (metal. hor görmek. preferred. soyun devamı. zıt anl. earn deservedly = haklı olarak. adam yerine koymamak despite = (bir şey)’e karşın / rağmen. low depletion = tükenme deploy = konuşlan(dır)mak. formulate. lower.= undesirable. bulmak. fark etmek. imha. 3) yalnız. ortaya çıkarma.= release. lowspirited. elde edilmesi amaçlanan. mahrumiyet. zıt anl. bitmiş. picked out designation = (kısaltma biçiminde) ad (örn. ümitsizlik. = Bu füze. desperation. restock depleted = yetersiz. solitary despair = üzüntü.= availability. depresyonda. identify detect individual atoms = atomları tek tek saptamak detectable = bulunabilir. picture. tasarım yapmak. fate destroy = yok etmek. bırakmak. assign designated = belirlenmiş. tespit. eşkal. anlatmak. yazgı. kısmet. radyoaktif madde vb. surplus deprive of = (bir şey)’den yoksun bırakmak / mahrum etmek. detay detain = gözaltına almak. hava alanları vs. yığmak. call sign desirable = arzulanır. için) kod. invent. tortu depressed = 1) morali bozuk. promising despise = küçümsemek. liberate detect = ortaya çıkarmak. specify. 2) azalmış. exhaust. down depression = 1) depresyon (ruhsal çöküntü). devise design (isim) = dizayn. perişan. originate from descendant = torun.bademci.= offer.= constructively detach from = (bir şey ya da kişi)’den ayırmak / koparmak. leave deserve = (iyi ya da kötü anlamda) hak etmek. saptanabilir. regardless of destination = hedef. unsuitable desire (fiil) = istemek. 2) yığın. ıssız. zıt anl.= constructive. zıt anl. restore. abandoned. görev vermek. varış yeri destiny = kader. destroyed. şeyleri bulmaya yarayan alet) www.= preserve. boş. 2) atamak. detrimental. tasarlamak. zıt anl. exterminate. justly design (fiil) = dizayn etmek. 2) ümitsiz. in spite of. zararlı.= attach to detachment = ayrılma.= construction. 2) milletvekili derive from = (bir şey)’den elde etmek / çıkarmak / türe(t)mek. resmetmek. explain description = betimleme. çekici. demolish. originate from desalination = tuzunu giderme descend = alçal(t)mak.com .= ascend descend from = (bir kişi)’nin soyundan gelmek. position deployed = konuşlandırılmış. miktarı düşmüş. yok etme. zıt anl. devastating. required. Türk Hava Yolları için THY). noticeable detection = bulma. zıt anl. hak ettiği gibi. düzenlemek. kimsesiz. zıt anl. mevzilendirilmiş deport = sınırdışı etmek. zıt anl. picture descriptive = tanımlayıcı. zıt anl. (This missile has sufficient destructive power to blow up a battleship.= hopeful. (uçaklar. lacking. specified.= hope desperate = 1) çaresiz. zıt anl. bir plana göre yerleş(tir)mek. consume. gidilecek yer. depiction. keşfetmek.46 . bırakmak. zıt anl. ülke dışına göndermek deposit (fiil) = koymak. 2) harap. in(dir)mek. yıkıcı bir şekilde. işaret etmek. tükenmiş. geliştirmek. attractive. organise.ÜDS Sözlüğü deplete = tüketmek. supply with depth = derinlik deputy = 1) yardımcı. apprehend.) destructively = yıkıcı olarak. renovation destructive = yıkıcı. betimsel desert = terk etmek. helpless. (bir kişinin) soyundan gelen describe = betimlemek. zıt anl. vekil. hopelessness.

ayrılma. diminish detractor = kötümseyen / küçümseyen kişi detrimental = zararlı. parlaklığı sebebiyle de süs eşyası olarak kullanılan bir mineral) dictate = zorla kabul ettirmek. custody.= construct. zıt anl. (They have devised a plan for keeping traffic out of the city centre. worsen. kendini adamış. azalmak. zıt anl. dolambaçlı. sincerely. tutuklama.) devoid of = (bir şey)’den yoksun / mahrum. adama. zıt anl.com . zıt anl. harmful. zıt anl. yok edici. zıt anl.= beneficial. helpful devaluation = devaluasyon (paranın değer kaybetmesi) devalue = değerini düşürmek devastate = harap / perişan etmek. restore devastating = yıkıcı. variance. = Trafiği kent merkezinden uzak tutacak bir plan geliştirdiler. fade away die out = yok olmak. destructive. 2) karar vermek. fade away. (This land is devoted to mining. bir makine ile kanı atık maddelerden arındırma işlemi) diamond = elmas (sertliği sebebiyle kesici olarak. formulate. aygıt devious = dürüst olmayan. lacking devote to = (bir şey)’e adamak / ayırmak.= irresolute. kalitesinden) düşürmek. tanıyla ilgili dialect = lehçe dialysate = diyaliz esnasında membrandan (zardan) geçen (bir tür filtre edilen) madde dialysing membrane = diyaliz zarı / membranı dialysis = diyaliz (böbrekleri çalışmayan hastalarda. uniformity device = alet. emretmek. zıt anl. devotedly diabetes = diyabet (şeker hastalığı) diagnose = teşhis etmek / edilmek. kaypak. promote deteriorate = bozulmak. düzenlemek.= regress deviation = sapma. persistent. dedication devoutly = içten. impose. expand. establish. destroy.bademci. ortadan kalkmak. = Okul çağındaki çocukların kolay öğrenebilecekleri yeni bir bilgisayar programı tasarlamak gerekiyor. tanı diagnostic = tanı. sönmeye yüz tutmak. (değerinden.= encourage. amaçlamak. belittle. dedicated to.= enhancement. tanı koy(ul)mak diagnosis = (çoğul: diagnoses) teşhis. matrisler veya denklemler arası işlemlerde kullanılan sayı) determine = 1) belirlemek. organise. flourish dietary (isim) = perhiz yemeği. için) ateşleme mekanizması. damaging. worsening. fünye detoxification = detoksifikasyon (zehirlerden vs. invent. saptamak. deceitful. dedicated devoted to = (bir şey)’e adanmış / ayrılmış. tevkif. inhibit.ÜDS Sözlüğü . find out.) devotion = sadakat. arındırma) detoxify = detoksifiye etmek (zehirlerden vs. zıt anl. için) ortaya çıkmak / başlamak / gelişmek. command die down = hafiflemek. zıt anl. dedicate devoted = bağlı. discourage. ciddi. 2) geliştirmek. mahvetmek.= recover deterioration = kötüleşme. engelleme. bozulma.47 detention = alıkoyma. decline. advancement. perish. underdeveloped country development = ilerleme. azimli.= develop. 2) determinant (bir matris veya bir denklem için özel bir prosedür kullanılarak elde edilen. ruin. improvement determinant = 1) belirleyici etken. gelişme. içten bağlılık. dietetic dietary (sıfat) = perhizle ilgili dietary fat = besin maddeleriyle vücuda giren yağ www. = Bu arazi madenciliğe ayrılmıştır. arındırmak) detract from = eksiltmek. kendini adamış. sinsi. shape determined = kararlı. (It is necessary to devise a new computer program that will be easy for schoolchildren to learn. lower. resolve.= constructive develop = 1) (hastalık vb. insidious devise = tasarlamak. öneminden. kötüleşmek. zıt anl. decline.= conformity. restraint. diversion. hesitating determining = belirleyici deterrent = caydırıcı etmen detonator = (bomba vs. disastrous. calculate. decisive. zıt anl.). ortaya çıkarmak. decide. design. bring out developed = gelişmiş developed world = gelişmiş dünya (dünyanın gelişmiş ülkelerden oluşan kesimi) developing = gelişmekte olan developing country = gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke. plan geliştirmek.= release deter from = (bir şey)’den caydırmak / vazgeçirmek. harap edici.

görülebilir. peace disappear = ortadan kalkmak. sakınca. zarar gören insanlara yardım ulaştırmaya yönelik çalışma disastrous = feci. perceptible. ihtilaf. doğru bulmama. berbat. 2) sakatlamak disabled = sakat. unite discard = aklından çıkarmak. zıt anl. inspiring disappointingly = hayal kırıklığı yaratacak şekilde. dismiss. emerge disappearance = ortadan kalkma. obscure discharge from (fiil) = 1) (hastayı hastane)’den taburcu etmek. dağılabilir diffusion = difüzyon (yayılma. yok olmak.= agree with disagreement = anlaşmazlık.= accord. ıskartaya çıkmış discernible = fark edilebilir.= inspiringly disappointment = düş kırıklığı. itiraz. instruct direct democracy = doğrudan demokrasi (halkın. catastrophe. decrease. 2) talimat vermek. inceltmek. su ile seyreltilmiş çamaşır suyu ile temizledi. discouraging. yıkım. yok olma. invalidity disable = 1) etkisiz hale getirmek. zıt anl. (Such an invasive intervention may have dire consequences. discouragement. maluliyet. zıt anl. (She cleaned the bathroom with hypo-chloride diluted with water. dağılma. açmaz.= encouraging.= appear. discouragingly. farklılaşmak.= fortunate.) direct = 1) yönlendirmek. çok ciddi. zıt anl. yoğunluğunu ya da derecesini düşürmek. handicap. onaylamamak. critical. veriler için) (bir şey) ile uyumlu olmamak. detrimental. problem. manager dirt = çamur. idareci. 2) tahliye etmek. zıt anl. çok kötü sonuçlara yol açabilir. ayırt etmek. spread diffusible = yayılabilir. hazım digestive juice = sindirimi kolaylaştıran salgı / sekresyon digestive system = sindirim sistemi digestive tract = sindirim kanalı dilemma = çıkmaz. successful disband = dağıtmak.= bury digest = sindirmek. hazmedilmiş digestion = sindirim. reject discarded = atılmış. vanish.= conform to. dağıtmak. = Böylesi invazif bir müdahale.= combine. zıt anl. zıt anl. yok saymak. afet. ayırıcı differentiate = ayırmak. divergent difficulty = güçlük. vary. zıt anl. zıt anl. disperse. farklılık göstermek.= increase diminishing return = gittikçe azalan getiri diphtheria = difteri (boğaz ve soluk borusu cidarlarında fazladan bir tabaka oluşturarak nefes alma güçlüğüne yol açması ile belirgin bir hastalık) dire = 1) acil. release www.bademci.48 . zıt anl. noticeable.com . (deliller. zıt anl. resemble differ = değişmek. zıt anl.= appearance. terrible. objection disapprove of = doğru bulmamak. eksil(t)mek. engel. zıt anl. = Banyoyu. ikilem dilute = sulandırmak.= advantage. ölçü diminish = azal(t)mak. toprak disability = sakatlık. bütün kararların halkın tamamının katılımı ile alındığı demokrasi türü) direct participation = doğrudan katılım direct public attention to = kamu dikkatini (bir şey)’e çekmek / yöneltmek direction = yön director = yönetici.= imperceptible. terrible. drawback. 2) farklı.= fulfilment.ÜDS Sözlüğü dietary iron intake = beslenme yoluyla vücuda demir alımı dietary objective = (yapılan / yapılacak) diyetin hedefi / amacı differ from = (bir şey)’den farklı / değişik olmak. emergence disappointing = düş kırıklığı yaratan. yönetmen. dreadful. engelli. hazmetmek digested = sindirilmiş. yıkıcı. success disapproval = onaylamama. dehşetli. handicapped disadvantage = dezavantaj. conflict. find unacceptable. geçme) dig one’s way out of = kendini (bir şey)’den kurtarmak dig up = kazıp çıkarmak. 2) korkunç. tragedy disaster relief operation = bir felaketin ardından. benefit disagree with = (bir şey / birisi) ile aynı fikirde olmamak. fight. çatışma. egemenliğini bizzat ve doğrudan kullandığı. reddetmek. farklılık differing = birbirinden farklı.) dimension = boyut. distinguish differentiation = ayırım. vanishing. zıt anl. diverge differ sharply = net / açıkça görülür bir şekilde farklılık göstermek differential = 1) (arabalardaki) diferansiyel dişlisi. inconvenience. kaybolmak. dağılmak. guide. dağılmak. zorluk. trouble diffuse = yay(ıl)mak. zıt anl.= approve of disaster = felaket. diverge from.

zıt anl. upset disconnection = kopukluk. mess. reddetme. zıt anl. apayrı. inequality. heedlessly discrepancy = farklılık. yıldırmak. consideration. bölünme. zıt anl. degrade. thoughtfully. gidermek dispense with = (bir şey)’siz yapmak. rezil disgust = iğrenme. zıt anl. meydana çıkarmak. bağlantı kesilmesi. ayrım. 2) indirim yapmak discourage = cesaretini / hevesini kırmak. release discipline = bilim dalı. end. discarding. akma. cesaretini kırmak. cautiously. dissociation. turmoil. stop. çelişme. confusion. take apart. böl(ün)mek. uninterested.= contentment. do away with. conflict. praise disease = hastalık disfigure = biçimini bozmak disfigurement = kozmetik bozukluk. hastalık. zıt anl. discourage dismiss = göz ardı etmek. distinct.= impartiality discuss = (bir konuyu) ele almak. açığa vurmak. reveal.) discordant = birbiriyle çelişen. variance. uyuşmazlık. display. terk etmek. ufalanmak disintegration = parçalanma. ihtiyatlı.= praise. vazgeçmek. altüst etmek. unfairness. = Doktor. ease discomforting = rahatsız edici disconcert = 1) şaşırtmak. ortaya çıkarmak.= recklessly. distinction.= health. sıkıntı. proceed. farklı. farklılık.= encouraging discover = keşfetmek. zıt anl. zıt anl.= assemble dismay = korkutmak.= urge. ihtiyaç duymamak. trouble. vazgeçmek. free-will discriminate against = (aleyhine) ayrım(cılık) yapmak. gözünü korkutmak. unfavourable. deter. incompatible. show prejudice against discrimination = ayrımcılık. zıt anl. 2) tahliye. 2) düzenini bozmak. zaman tayininde bozukluk) disoriented = yönünü kaybetmiş / şaşırmış disparate = farklı. baştan savma. zıt anl.= admire. ciddiye almama. honor discreetly = (ağzından çıkan söze ve hareketlerine) dikkat eder bir şekilde.= compatible. dissatisfaction. conflicting. tiksinti disgusting = iğrenç disintegrate = parçala(n)mak. boşaltım. zıt anl. discard. tutarsızlık. zıt anl. buluş. separate. defetmek. ignore. rejection dismissive = hafife alan.= associated.49 discharge (isim) = 1) (hasta için) taburcu olma. concordant discount = 1) önemsememek.). tepeden bakmak. durdurmak. conceal discomfort = rahatsızlık. tartışmak discussion programme = (televizyonlarda yayınlanan) herhangi bir tartışma programı disdain = küçük / hor görmek. association discontent = hoşnutsuzluk. 2) düzensizlik. equality dispatch = göndermek. fark. memnuniyetsizlik. = Formalitelerden vazgeçiyoruz. illness. quit. aklından çıkarmak.= interested Disneyland = Walt Disney Şirketi tarafından dünyanın değişik kentlerinde açılan büyük eğlence parklarından her biri disorder = 1) bozukluk. trouble. bias. dissuade. similar disparity = eşitsizlik.= connection. ailment. reddetmek.) www. görüşmek. abandon. difference. disregard. yer. different. = Banka artık Cumartesi günleri hizmet vermeyecek. zıt anl. disiplin disclose = açmak.= keep on. perplex. encourage discouraging = cesaret kırıcı. zıt anl.bademci.= parity. zıt anl. vücutta şekil kaybı disfiguring = (yara vs. ifşa etmek. güvenini sarsmak. zıt anl. hastaya ilacı kesmesini söyledi.= agreement. disapprove of. scorn. kargaşa. similar discretely = farklı bir şekilde. send off dispel = dağıtmak. aralarında uyuşmazlık bulunan. disfavour. yarıda bırakmak. cease. pursue. carefully. küçümsemek. annoyance.com . ayrım yapma. reject dismissal = aklından çıkarma. carry on. tedbirli.= hide. bulmak. separately discretion = takdir yetkisi. parçalara ayırmak. (The bank will discontinue its Saturday service. bulgu discredit = gözden düşürmek.ÜDS Sözlüğü . disturb. (birbirinden) ayrı olarak. zıt anl.= order disordered = düzensiz disorientation = oryantasyon bozukluğu (yön. (The doctor told the patient to discontinue with the medicine. demonte etmek. zıt anl. ufalanma disk-like = disk gibi. distinctly. disk biçimli dismantle = sökmek.= comfort. için) kozmetik bozukluğa yol açan disgraced = utanç verici. zıt anl. consistency discrete = ayrı. (We are dispensing with formalities. chaos. find discovery = keşif.= alike. zıt anl. zıt anl. satisfaction discontinue = kesmek.

zıt anl. disappoint. illustrate. zıt anl. worrisome distribute = dağıtmak.= arrange. temperament. dağılmak. aldırmamak. üstünlük. genişlemek. characteristic. görüntülemek. zıt anl.= proportionate. collect dissipation = yay(ıl)ma. kendine özgü. zıt anl. pay attention disrepair = (bina. aksatmak. dağıtıcı district = mıntıka.= alleviation. zıt anl.= concentrate distraction = dikkat dağılması.= resemblance. similarity distinctive = tipik. accuracy. gather dispersion = dağılım displace = yerini almak. disappointed. tertip. 2) (para. zıt anl. invalidate. saçmak. belirgin. comfort. displeased. confirm dispute (fiil) = 1) doğruluğundan kuşku duymak. zıt anl. dağılma. sergilemek. bölüştürmek. elden çıkarmak.= obscurity distinguish between = (iki kişinin ya da şeyin) arasında ayrım yapmak. rahatsız etmek.= disciplined dissatisfied with = (bir şey)’den hoşnut / tatmin olmayan. separate. disturbance. chaotic. zıt anl. pain. disturbing. show. dilate olmak. yöre.= contract. zıt anl. zıt anl. peculiarity. zıt anl. kargaşaya yol açan. zaman vs. altüst etmek.) dissemination = saçma. troublesome. meşgul etmek. tartışma. unbalanced. makine için) bakımsızlık. zıt anl. superiority. çekişme. acı verici. mesafe distant = uzak mesafedeki. bölge. kesilme. controversy. differentiation. zıt anl. ayırmak. ortadan kaldırma disposal = (çöp vs. bertaraf etmek. break up. yerleştirme. part with. deformed distract = (dikkati) başka tarafa çekmek. clearly distinctness = netlik. spread. excessive. argument. zıt anl. failure. identify. ordinary distort = biçimini bozmak. endişe.= satisfy disseminate = (bir fikir. zıt anl. comfort www.com . spread. mizaç. worry.= consider. zıt anl. overlook. zıt anl. understanding disregard = hiçe saymak. güzide. çöz(ün / ül)mek distance = uzaklık.= agreement. spoil. relief distressing = üzücü. doubt. dağıtmak.= ordinary distinctly = açık / belirgin bir şekilde. farklı. recognizable distinguished = seçkin.= concentration distress = üzüntü. (The more widely the facts about AIDS are disseminated.= similar. deform distorted = çarpıtılmış. müstakil. zıt anl. ekran disposal = yok etme. bother.) (belirli bir biçimde) harcamak.ÜDS Sözlüğü dispersal = yay(ıl)ma. disturb. huzurunu kaçırmak. argue dispute (isim) = anlaşmazlık. yok etmek.= prove. tell (the difference) distinguishable = ayırt edilebilir. ilgisizlik disrupt = bozulmasına yol açmak. yerinden etmek displacement = 1) yerinden oynama / kayma. çarpıtmak. enlarge. boş vermek. saç(ıl)ma. tabiat. clearness. saç(ıl)ma. question.= trust disturb = endişelendirmek. zıt anl. prominent. 2) deplasman (bir cismin kapladığı alandaki su veya havanın ağırlığı) display (fiil) = göstermek. distrust = güvensizlik.= keep.= calm. area. hand out distributor = bayi. uyuşmazlık. dağılım. zıt anl. displease. 2) tartışmak. acı. annoy. discrete. yay(ıl)mak. demonstrate display (isim) = gösterge. zıt anl. remarkable. arrangement disproportionate = oransız. aşırı. haber vs. organise disruption = aksama. allot. propagation disperse = dağıtmak. dispersion dissolve = eri(t)mek.) atmak. zıt anl. apparent. seçiklik. disorderly.= success disruptive = aksatan. remote. scatter. region.50 . consume. associated distinction = 1) ayırt etme. confuse. uzak. swell. recognize. circulate. ayırt etmek.= near distend = şiş(ir)mek. = AIDS hakkındaki gerçekler ne kadar çok yayılırsa. yayma dissipate = dağıtmak. disband. balanced disprove = aksini kanıtlamak.= gather. (atık vs. yaymak. 2) fark.= accumulate. upset. itimatsızlık. misery.) boşaltmak dispose of = 1) (bir şey)’i çöpe atmak. zıt anl. dissemination.= common. get rid of.) yaymak. disturb. düzen. yıkıcı. shrink distinct = ayrı. collapse. ignore. save disposition = 1) yaradılış. kolaylıkla ayırt edilebilen. far away. 2) düzenleme.= satisfied dissatisfy = hoşnut / tatmin etmemek. imha etmek.bademci. bu salgını durdurma şansımız o kadar artar. zıt anl. the better our chances of halting the epidemic.

sleeping. annoying. alarmingly. put on donate = bağışlamak. recover. bestow on / upon. egemen. boşa(n)mak. evde kullanılan. farklılaştırmak.) giymek. separate. endişe verici. dose www. ev ile ilgili.ÜDS Sözlüğü . farklı. stillness. branch off.= join divine = ilahi. turmoil.= retain. unite diverse = çeşitli.) veren kişi. eksikliği Parkinson hastalığına yol açabilen bir nörotransmiter) doping = doping (yapay olarak fiziksel ya da mental aktiviteyi arttırmak amacıyla uygulanan. baş etmek.= uniformity divide = böl(ün)me. zıt anl. zıt anl. ayrılmak. istediğini yapmak do away with = ortadan kaldırmak. iyi gelmek do little = pek az katkısı olmak do one’s best = elinden geleni(n en iyisini) yapmak. organ vs. hibe donor = bağışçı. sever. hareket ve duyguların düzenlenmesinde etkin olan. zıt anl.bademci. eliminate do good = yaramak. kubbe ile örtülü domed arcade = kubbeli revak / arkad (bir yanında duvar veya bina cephesi olan.= pragmatic domain = alan.= narrow down diversity = çeşitlilik. üstünlük dominant = başat. zıt anl. put up with do without = (bir şey) olmadan idare etmek.= inferior. prove documentary = belgesel dogmatic = dogmatik (tartışma / sorgulama kabul etmeyen). iç cephe dominance = egemenlik. (birbirinden) uzaklaşmak. zıt anl. do the best one can do one’s bit = kendine / üstüne düşeni yapmak do so much for = (bir şey) için fayda sağlamak do their bit = kendilerine / üstlerine düşeni yapmak do well by = (bir şey) için iyi etmek.) kontrolü altındaki bölge dome = kubbe domed = kubbeli. hakimiyet. diğer yanı ile dış mekan arasına ise aralıklarla sütun. (değişmez veya değişmesi zor) öğreti document = belgelemek. variety. paye veya benzeri destek elemanları yerleştirilmiş olan. manage with. spread out.= comforting disturbingly = rahatsız edici bir şekilde. withdraw donation = bağış. yasal olmayan prosedür) dormancy = uyku hali dormant = uykuda. yurt içine ait domestic economic news = iç / dahili ekonomi haberleri domestic front = ülke içi. assortment. (bir kimsenin / örgütün vs. tanrısal divine intervention = ilahi müdahale division = bölüm.= converge. dreadfully disunite = ayırmak. zıt anl. deviate. durumu iyi olmak. govern. prevail dominion = egemenlik. sovereignty don = (elbise vs. presiding. hibe etmek. iyi yapmak. zıt anl. (kan. variously diversify = çeşitlendirmek. departman divorce = ayırmak. various diversely = çeşitli şekillerde.51 disturbance = 1) kargaşa. ispat etmek. different.= unite dizygotic twins = çift yumurta ikizleri. zıt anl. zıt anl. hakimiyet. üstün. fail do with = yetinmek. muhtaç olmamak doctrine = doktrin. troublesome. split. 2) dahili.= fall back. farklı olmak. recessive dominate = hakim / egemen olmak. bu düzenleme. sever. flourish. verici doomed = yok olmaya mahkum dopamine = dopamin (beyinde. fraternal twins dizziness = baş dönmesi Djurab Desert = Djurab Çölü (Çad sınırları içinde yer alan bir çöl) do as one pleases = istediği gibi davranmak. connect disuse = kullanmayı kesmek / bırakmak ditch = hendek dive (fiil) = dalmak dive (isim) = dalış diverge = ayrılmak. inactive dosage = doz.= unite. cami ve kervansaray mimarisinde sıklıkla kullanılmıştır) domestic = 1) evcil. interference disturbance of flow = akışın bozulması disturbed = sıkıntıda. nüfuz alanı.= order. 2) (uykuda) bozukluk / düzensizlik. come along. düzeni bozucu şey. farklılık. üzeri sıra sıra küçük kubbeler ile örtülü uzunlamasına düzenlenmiş alan.com . zıt anl. rahatsız disturbing = rahatsız edici. çalkalanma. zıt anl. dozaj. evsel. separate. controlling. sapmak. zıt anl.

= unexciting. kurutmak. pull. dezavantaj. mahzur. (uzun zamandır) sürmek. çarpıcı. drene etmek. hız kesme gücü drag on = uzayıp gitmek. dubious.= mildly draw = 1) (çizgi. aşağı doğru downy = 1) pofuduk.) çekmek. kesin Down syndrome = Down sendromu (21. chase away. düşüş. worry. sensationally. move. su seviyesinden geminin en alt noktasına kadar olan toplam yükseklik). 2) (salata vs. collapse. pull in draw into the spotlight = göz önüne getirmek.= unexcitingly.ÜDS Sözlüğü dose = ilaç dozu. dire. zıt anl. disadvantage. zıt anl. iki misli / kat yapmak double-blind test = çift kör çalışma (bilimsel bir deneyde. 2) (bir araç vs. curtail drain = 1) suyunu akıtmak. tahrik etmek. endişe etmek. extract. zıt anl. remarkable. yıkılış. şiddetli. heavy. için) bir yerde durmak. dosage dot = nokta. convenience drawbridge = kaldırma köprü (açılıp kapanabilen köprü) dread = çok korkmak. keep going. fear. sert şekilde.= inhibit drive off = kovmak. zıt anl. outline. hugely. sketch. 2) sevk etmek. yumuşak. zerre drought = kuraklık drown = (suda) boğulmak drown out = (bir sesi daha yüksek bir sesle) bastırmak www. yamaçtan / tepeden aşağı doğru downstream = akıntı yönünde. yerinden oynatmak drive through = 1) (bir nesneyi.= welcome dreadfully disabling = korkunç / ağır bir şekilde sakat bırakan dreamer = rüya gören / görmekte olan kimse dressing = 1) pansuman. kuşkulu. zıt anl. deneyin içeriği ya da önemli yönleri hakkında bilgi sahibi olmamalarını öngören test ya da çalışma biçimi) doubt = şüphe. zıt anl. döndürmek. 2) ince tüylü. attract attention to draw in = içine çekmek. impel. içinde ilerleyen bir cisme mukavemeti. come to a stop drawback = sakınca. önyargı ve plasebo etkileri engellemek için deneklerin ve deneyi uygulayan kişilerin. (kenara vs.= shorten. severe. dehşete düşmek. turn. kaslar. şekil vs. 2) almak. setback. . atık su vs. 2) (bir yer)’in içinden (araba ile) geçmek driven by = (bir şey ya da biri tarafından) güdümlenmiş driving force = itici güç droop = sarkmak drop off = uykuya dalmak. zıt anl. 2) çok yüksek miktarda. göz kapakları. striking. organlarda şekilsel bozukluklar ve zeka geriliği ile belirgin sendrom) down to the last detail = en ince ayrıntıya kadar downfall = çöküş.bademci. gündeme getirmek. kuşku doubtful = şüpheli. için) sos drift = sürüklenmek drill (isim) = matkap drill (a hole) = (matkap vs. zıt anl. zıt anl. 2) geminin su çekimi (yüzer haldeyken. repel draw a conclusion = sonuç çıkarmak draw attention to = (bir şey)’e ilgi / dikkat çekmek. draught (draft okunur) drag (fiil) = (çekerek) sürüklemek drag (isim) = su veya havanın. defetmek. ile) delik açmak. destruction downhill = yokuş aşağı.= mild dramatically = dramatik / çarpıcı bir biçimde. dikkat çekmek draw new meaning = yeni anlam çıkarmak draw on = (bir şey)’den yararlanmak draw the line at = (bir şey)’e sınır koymak draw up = 1) kaleme almak. burun. su akıtma sistemi dramatic = 1) dramatik.= undoubted. büyük ölçüde. write out. dispel drive out = çıkarmak. benek double = iki misline / katına çıkmak.= advantage. baş vb. modest drastically = radikal şekilde. inconvenience. zıt anl.52 .) çizmek. undramatically drastic = şiddetli ve çabuk etki eden. urge. sensational.= push. kromozom çiftinde bir fazla kromozom bulunması nedeniyle gelişen.= mild. 2) alıp uzaklaştırmak drainage = drenaj. certain doubtless = kuşkusuz. örneğin bir çiviyi) (bir şey)’in içine çakmak / zorlayarak sokmak. elde etmek. havlı dozen = düzine (12 adet) dozens of = düzinelerce draft = 1) taslak. zıt anl. 3) çekmek. sert. fall asleep droplet = damlacık.com . make a hole drilling = delme drive = 1) hareket ettirmek. strikingly.

53 drowsiness = uyuşukluk. Hollanda’ya ait Dutch-derived = kökünü Hollanda dilinden alan dwell on = (bir konu) üzerinde durmak dwell upon = (bir yer / bir şey)’in üzerinde oturmak / yaşamak / barınmak dweller = yöre halkı. yaklaşık 3150 yılı sonrasındaki dönem) dynasty = hanedan dysentery = dizanteri (bağırsaklarda oluşan yaralar. Eski Mısır için M. unreliable. çift yönlü duality = ikilik dub = . term. dense. tekdüze. continuity. zıt anl. disorder dyslexic = okuma zorluğu çeken www. dumb.= bright. donuk. on account of due to be built = (belli bir tarihe kadar) yapılacak / inşa edilecek olmak dull = 1) sıkıcı. definite duck = ördek duct tape = genellikle kumaş destekli. . the boy lay quietly through the whole duration of the physical examination. zıt anl. diminish. owing to. olarak çağırmak / adlandırmak dubious = kuşkulu. grow dye = boya dynastic times = dinastik dönem. because of. Ö.com . şüpheli. sakin. 2) anlama güçlüğü çeken. süreklilik. azalmak. = Çocuk. belirsiz. tüm muayene süresi boyunca şaşırtıcı bir şekilde hiç sesini çıkarmadan yattı. zıt anl. sturdy. kaliteli koli bandı ductile = (pek çok metal gibi) dövülerek / işlenerek tel veya levha haline getirilebilir. sağlam. doubtful. ecza. zıt anl. sharp dumping ground = çöp dökme alanı duodenum = oniki parmak bağırsağı duplex = çift. medication. .ÜDS Sözlüğü . shrink. dubleks duplicate = kopyalamak. doğrudan buharlaşması sebebiyle katı karbondioksite verilen ad) dry out = kuru(t)mak dual = ikili. dozy drug = 1) ilaç. aynısını yapmak.bademci. 2) uyuşturucu madde drug addict = uyuşturucu bağımlısı drug addiction = uyuşturucu madde bağımlılığı drug crops = uyuşturucu elde edilen bitkiler drug enforcer = narkotik polisi drug overdose = ilaçta aşırı doz drug trial = ilaç denemesi drug-trafficking = uyuşturucu taşıma / trafiği drum = davul drunk = sarhoş.) dust = toz dust devil = hortum gibi dönen toz bulutu Dutch (isim) = Hollandaca Dutch (sıfat) = Hollandalı.= enlarge. malleable due = zamanı / vadesi gelmiş. zıt anl. long-lasting.= fragile duration = süre.= certain. mature due in part to = kısmen (bir şey) nedeniyle due to = nedeniyle. copy durability = dayanıklılık durable = dayanıklı. içkili. aşırı uyuklama hali drowsy = uyuşuk. zıt anl. (Amazingly. expand. kanlı ve mukus içeren ishal ile belirgin bir hastalık) dysfunction (ya da disfunction) = bir organın görevini yapmaması.= interesting. inhabitant dwelling place = barınma / yaşama yeri dwindle = küçülmek. (kolay) biçimlendirilebilir. çifte. hanedanlar dönemi (örn. duygusuz. kararsız.= sober dry ice = kuru buz (sıvılaşmadan. sersemlemiş. boring. sersemlik hali.

zıt anl. başarmak. eksantriklik. kolayca effusion = dökme. zıt anl. zıt anl.= inefficiently effort = çaba. kanama. yan. perform.= fractious eating disorder = yeme bozukluğu Ebola = Ebola (ishal. edinmek.E E EE eager = istekli. sonuç. serpme egg = yumurta. 2) etkinlik. 3) efektif. randımanlı. productivity.= aggravate. effective. randımanlı. gerçek.bademci. çömlek vs. gönüllü. ineffective. sıra dışı. yemeye uygun edit = redaksiyon yapmak. hak etmek. istenilen etkiyi üretme güç veya kapasitesi. zıt anl. 2) yürürlükte. zıt anl. zıt anl. efficiency. nüfuz / etki derecesi. inefficiency. zıt anl.= late early 20th century = 20. baskıyı azaltmak ease (isim) = kolaylık easy prey = kolay av easygoing = uysal. çıkarmak. zıt anl. hard work effortlessly = çaba göstermeden. 3) gevşemek. alter. worsen. carry out. işte) verim. çekilmek.) kazanmak. yaşayan tüm canlıları ve onların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini içeren sistem) ecstacy = kendinden geçme. tekrar etmek eclogue = karşılıklı konuşma şeklinde pastoral şiir ecologically aware = çevre bilinci olan E ecosystem = ekosistem (sınırlı bir alanda.= inefficient. zıt anl.= inefficiency efficient = verimli. modify edition = baskı. improve. keenly. powerful. earthquake = deprem earthquake predictor = deprem habercisi earth-retaining = toprak içindeki. influence.= fail effect (isim) = etki. etkinlik.= reluctant. power. zıt anl. 2) gerilemek. efficient. effectively. border edible = yenilebilir. yararlılık. sıkıntıdan kurtarmak. alışılmışın dışında eccentricity = tuhaflık. (tarihsel olarak) önce gelen. ovum (sperm ile birleşme yeteneği taşıyan dişi üreme hücresi) Egypt = Mısır (Kuzeydoğu Afrika’da bir ülke) eject = dışarı atmak. gerçekleştirmek. yüzyılın başları early detection = erken teşhis / tanı early warning = erken uyarı earn = (para. unwilling eagerly = istekli / hevesli bir şekilde. keen.= conventionality ecclesiastical = kiliseye ait. etkili. ready.= inefficient. actual effectively = etkin / verimli bir şekilde. weirdness. zıt anl. rahat. sınır. etkin. facilitate.= inefficacy. zıt anl. hak vs. outcome effective = 1) verimli. gentle. simplify. edisyon editorial board = yayın kurulu educational = eğitici effect (fiil) = yerine getirmek. örneğin bir göl çevresinde. efficacy. unenthusiastically early = erken. deri döküntüleri ve yüksek ateş ile belirgin ölümcül bir hastalık) eccentric = eksantrik. fışkırtmak www.= ineffectiveness. toprağa temas eden ease (fiil) = 1) kolaylaştırmak.= inefficacy. actualise. inceleyerek küçük değişiklikler yapmak. inefficiency efficiency = (çalışmada. ineffective efficiently = etkin / verimli bir şekilde.= reluctantly. zıt anl. fiili. zıt anl. willing. effectiveness. willingly. zıt anl. akıtma. zıt anl. gayret.com . gain. inefficiently effectiveness = 1) etki. yararlılık. istenilen etkiyi üretme güç veya kapasitesi. bizarreness.= lose earplug = kulak tıkacı earthenware = pişmiş topraktan yapılmış çanak. dini ECG = elektrokardiyogram (kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin elektrokardiyograf denen bir cihaz tarafından alınan kaydı). effectiveness. inefficiency efficacy = etkinlik.= ineffectively. efficiently. aşırı sevinç eczema = egzema edge = kenar. mild. electrocardiogram echo = aynısını söyleyerek desteklemek.

çıkarma. uncomfortable embarrassing = rahatsız edici.= cease. mahçup. şık. develop fully elaborate (sıfat) = karmaşık. diyabet problemleri sebebiyle çalışmaya alınmadı / uygun bulunmadı. zıt anl. geçmiş olan elastic = esnek.= exclude. cenin (doğum öncesi gelişiminin başındaki bebek / yavru) embryonic = 1) embriyoya ait.) elimination = eleme. kibar elemental mercury = saf civa elementary = temel elementary particle = temel parçacık (daha küçük parçalardan oluştuğu tespit edilmemiş olan parçacık) elephant seal = deniz fili / fil foku (ağırlığı iki tonu geçen ve kulakları olmayan iri bir fok türü) elevate = yükseltmek. decorate embodiment = (bir şey)’in somut hali. zıt anl. engage in. deduction. discharge.bademci. escape. raise elevated = art(tırıl)mış. begin. elemek. özenli bir şekilde hazırlamak / yapmak.= inclusion eloquence = etkili ve güzel söz söyleme yeteneği elsewhere = başka yer / yerde / yere elude = kaçmak. leave out embroiled = karışmış. beş vaka. seç(il)me. indefinable embark on / upon = girişmek.ÜDS Sözlüğü .= simple elapsed = (zaman miktarı için) geçen. cut out. 2) seçmeli (ders) electricity = elektrik electroconvulsive (shock) treatment = elektroşok tedavisi electroencephalogram = elektroensefalogram (beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi ve ölçülmesini sağlayan yöntem). zıt anl. implant embellish = süslemek. include. arouse. içermek. zıt anl.55 elaborate (fiil) = ayrıntılarına inmek. başlamak. kaçınmak. ornament. eradicate. 2) kabullenmek. (Poverty must be eliminated. kucaklamak. zıt anl. symbolize. hug. (parliamentary election = genel seçim. seçimle ilgili. milletvekili seçimi) election campaign = seçim kampanyası elective = 1) seçime ait. symbol embody = 1) (bir şey)’i somutlaştırmak. arttırmak.= rigid elastin = elastin (arterlerin duvarları gibi elastik dokularda bulunan bir cins protein) elder = (iki kardeş ya da kişiden) daha yaşlı / daha büyük (olan) elderly population = yaşlı nüfus election = seçim. end embarrass = utandırmak embarrassed = utanan.= exclude. karışıklık içinde embryo = embriyo. (bir şey)’den sıyrılmak. utanç verici embassy = büyükelçilik embed = oturtmak. kendisi. 3) kapsamak. gömmek. zıt anl. divide embrace = 1) sarılmak. flexible. intricate. shun. encompass. five cases were not found eligible due to their diabetes problem. EEG electrolyte = elektrolit (besinlerle vücuda giren ve vücut hücrelerinin normal işlevlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan maddeler) electromagnetic = elektromanyetik (elektriksel kuvvetler ve manyetizma ile ilgili) electromagnetic force = elektromanyetik kuvvet (elektriksel yük taşıyan parçacıklar ile elektromanyetik alanlar arasındaki etkileşimi kontrol eden ve molekülleri oluşturan atomları bir arada tutan temel fiziksel kuvvet) electromagnetic ion trap = elektromanyetik iyon kapanı (iyonları elektriksel ve manyetik alanlar yardımıyla bir bölmede tutmaya yarayan sistem) electromagnetic noise = elektromanyetik gürültü (bir elektronik devredeki veya bir radyo dalgası içerisindeki istenmeyen sinyaller) electromagnetic radiation = elektromanyetik ışınım (ışık hızında hareket eden elektromanyetik dalgalar şeklindeki enerji yayılımı) electromagnetism = elektromanyetizma (elektriksel ve manyetik kuvvetler ve bunları inceleyen bilim dalı) electron microscope = elektron mikroskobu (incelenen nesneye elektronlar göndermek suretiyle görüntü alan ve çoğunlukla tek tek atomları görüntüleyebilecek kadar yüksek çözünürlük sağlayabilen bir çeşit mikroskop) elegant = zarif. (bir şey)’in somut ifadesi olmak. accept. gidermek. gerekli koşullara sahip. 2) kapsamak. (According to the exclusion criteria of the survey. (seçilmeye) elverişli.com . yükseltilmiş elicit = açığa çıkarmak. = Fakirlik yok edilmelidir. combine. yüksek. include. ayrıntılı. insert. = Araştırmanın hariç tutma kriterleri uyarınca. bring about eligible = uygun. 2) olgunlaşmamış emerald = zümrüt www.) eliminate = ortadan kaldırmak.= reject. girift. yok etmek. evade elusive = tanımlanması güç. zıt anl. suitable.

zıt anl. significance emphasise = vurgulamak. jeopardise.56 . sentimental. promote. stress. özendirmek. mücadele.bademci. hire. cover. ortaya çıkan.= forbid. yetki vermek. yüreklendirmek. discourage encouragement = teşvik. ampirik empirically = deneysel / ampirik olarak employ = 1) kullanmak. worker employer = işveren. kapatılmış encode = kodlamak. sentiment emotional = duygusal. bulamaç haline getirmek enable = sağlamak. face. promising. meydana çıkmak. try endeavour (isim) = çaba.= immigrate emigration = göç ile ülkeyi / kenti terk etme. sonunda (beklenenden daha az / kalitesiz bir şey) elde etmek endanger = tehlikeye düşürmek. come across encounter (isim) = karşılaşma.= disappearance emergency = acil durum.) encircle = çevrelemek enclose = (bir şey)’i (bir mektupla aynı) zarf içine koymak. (gaz vs. duygulu.= save. passionate.= disappear. gayret. altını çizmek. etrafını çevirmek. zıt anl.= fire employee = çalışan. utilize. underline emphatic = 1) ısrarlı. 2) göze çarpan. include encounter (fiil) = karşı karşıya gelmek. zıt anl. sarmak. madde emulsify = emülsiyon yapmak. iş vermek. taraf end in = (bir şey) ile sonuçlanmak. importance.= cold.com . şifrelemek. yüz yüze gelme encourage = teşvik etmek. extremely. decipher.= fading emigrant = ülkeyi / kenti terk eden göçmen. use. zıt anl. 2) yüksek mevki sahibi eminently = gayet. istihdam etmek. gelişen. zıt anl.= immigrant emigrate = göç ile ülkeyi / kenti terk etmek. sonunda (bir şey / yer)’e varmak. attach enclosed = kapalı. duygusal sorun yaşayan emperor = imparator emphasis = (çoğul: emphases) önem. zıt anl. appearance. allow.= absorb emotion = duygu. sigara ya da kronik bronşite bağlı olarak solunum fonksiyonunda bozulma. empower. işçi. 2) çalıştırmak. eleman. zıt anl. zıt anl. ensure. imkân vermek. (New techniques enable surgeons to open and repair the heart. rastlamak. son derece. let. zıt anl.= discouraging. özendirme. his.= decode. encrypt.= ordinarily emission = dışarı ver(il)me. yararlanmak. ünlü. arise. urgency emergency administration = (ilacın) acilen / bekletmeden verilmesi emerging = yükselen. zıt anl. discharge. cerrahların kalbi açıp onarmasını mümkün kılıyor. appear.= immigration eminent = 1) tanınmış. make it possible.= decode.= deter. (bir yer)’e boşal(t)mak empty-calory item = sadece enerji veren. zıt anl. kendini (bir yer)’de bulmak end up with = sonunda (elde bir şey ile) kalmak. move out. fade emergence = ortaya çıkma. struggle. riske atmak. yaymak. zıt anl. cesaret vermek. zıt anl. zıt anl. zıt anl. zıt anl. decrypt encompass = kuşatmak. result in end up = sonunda (bir şey) olmak. ancak. heyecan. çıkarmak. aid endangered = tehdit altındaki endeavour (fiil) = çabalamak. unfavourable encrypt = şifrelemek. besleyici hiçbir değeri olmayan alkol vb. risk. vurgulu emphysema = amfizem (yaş. patron employment = istihdam empower = yetki / izin vermek empty (into) = (bir şey)’in içine. renowned. = Yeni teknikler. arising. işe almak. encode. feeling. özendirici. recruit. zıt anl. unemotional emotional intelligence = duygusal zeka emotionally = duygusal olarak. vurgu. uğraşı. yay(ıl)ma. decypher.ÜDS Sözlüğü emerge = çıkmak. gayret etmek. struggle www. yüreklendirici. decrypt encryption = şifreleme end = uç. için) sal(ın)ma emit = dışarı vermek. içine almak. yüreklendirme. hinder. mümkün kılmak. duygusal yönde emotionally charged = duygu yüklü emotionally disturbed = duygudurum bozukluğu olan. favourable.= discouragement encouraging = umut verici. yetersizlik) empire = imparatorluk empirical = deneysel. effort. göndermek. come forth. exceptionally.

gerektirmek. haset duyarak environment = çevre. swallow up. zıt anl. formalite. bear energy-demanding = (bol) enerji gerektiren enforce = 1) kuvvetlendirmek. he noticed that the place was entirely different from what he had left two decades ago. complicate entanglement = vakit alıcı iş. completely.bademci. zıt anl. work out engrave = kazımak. meydana gelmek. drown enhance = arttırmak. çekmek. çekici. lure entire = tüm. be involved in engaged = kullanımda. sağlıklı olmayı garanti etmez. yükseltmek. = İyi niyet her zaman başarı getirmez. = Vitamin hapları almak. weaken enhanced = gelişmiş enjoy = (bir şey)’in tadını / keyfini çıkarmak enlarge = büyü(t)mek. geliştirmek. çoğaltmak. yaratmak. sufficient. desirable. hoş. artık yirmi yıl önce bıraktığı yer olmadığını. insignificant enormously = muazzam bir şekilde. kandırmak. angaje etmek. çok büyük miktarlarda. devoted. adequate. strengthen. (Taking vitamin pills does not necessarily ensure good health.= partially. dolaştırmak. ayartmak. başlıklı entombment = gömme.= reluctance enthusiast = (bir konu ile) ilgili / meraklı kişi enthusiastic = şevkli.= waiver. zıt anl. tamamen değiştiğini gördü.= reduction enlighten = aydınlatmak. zıt anl.). hararetli. (çözüm) geliştirmek. improve enshroud = örtmek. bilgilenme enormous = muazzam. huge.= disinterested entice = kendine çekmek. entry entrap = hapsetmek. eagerness. genişle(t)mek. inquiry enrich = zenginleştirmek. charming. yaptırımcı. mezar olma entrance = giriş. occur. istek. complete. zıt anl.) entitle = hak / yetki kazandırmak / vermek entitled = adlı. = Geri döndüğünde memleketinin. (ağ. bring about engineer = (bir şey)’in projesini yapmak. advise. (The best intentions will not always ensure success. make it possible. zıt anl. dişli vs. impose.com . capture entrepreneurial = girişimci entry = giriş enviable = gıpta edilecek. unfavourable enviously = kıskanarak.)’ye dolaşma. heves. diminish enlargement = büyütme. yerine getirmek. zıt anl. complication enterprise = girişim. oymak engulf = yutmak. meşgul etmek entertaining = eğlenceli. insufficient enquiry = bkz. little. attractive. belirli bir bölgeye özgü) endurance-type = dayanıklılık gerektiren tür endure = dayanmak.57 endemic = endemik (belirli bir bölge ile sınırlı. 2) uygulayıcı. produce. whole. immense. amplify. willingness. zıt anl.= minimally enough = yeterince. make better. excited. sağlamak. bilgilendirmek. karışıklık. snarl. eğlendirici enthusiasm = şevk. karmakarışık etmek. execution. bütün. yol açmak. guarantee. explain. infaz. için) (birbirine) geçmek engage in = (bir şey) ile meşgul olmak. girişimci enterprising spirit = girişimci ruh entertain = eğlendirmek. zıt anl. sis altında bırakmak ensue = çıkmak. broaden. (an entire generation = bütün bir nesil) entirely = tümüyle.= precede ensure = garanti etmek. educate enlightened = aydın enlightenment = aydınlanma (çağı). tamamen.= repulsive engender = doğurmak.= inadequate.= tiny. (uymaya) zorlamak.= reduce. require entangle = karıştırmak.= unenviable. broadening. uygulamak. çalışır vaziyette engaging = sevimli. tutmak. ardından gelmek. zıt anl.= partial. tremendous. kapana kıstırmak. bring into action. follow. zenginleştirmek. (When he came back to his hometown. put to use. genişletme. ortam environmental conditions = çevre şartları environmental constraints = çevresel kısıtlamalar. temin etmek. ip vs. takviye etmek. katlanmak. 2) kullanıma / işin içine sokmak. employ. uygulama. totally. 2) mecbur etmek.) entail = içermek. prosecute enforcement = 1) icra. çok büyük. arise. teşebbüs enterprising = girişken.= decrease. 3) (vites. heyecanlı. zıt anl. improve. secure. involve. (law enforcement authorities = polis teşkilatı) engage = 1) işe almak. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . create. çeşitlendirmek. doğa koşullarının yol açtığı zorluklar environmental groups = çevreci gruplar www. zıt anl. increase. zıt anl. immensely. yutarak yok etmek.

itibar. alike. institute.= different. put up. ırksal özelliklerle ilgili) ethnicity = etnisite. fundamental. hata. film.= incidental. asıl. hatalı. part epistle = 1) mektup. fundamentally. primarily. exterminate. kemirmek erosion = aşınma. temel. respect. ferment epidemic = salgın hastalık. dönem. tesis etmek. specifically. preserve. püskürmek eruption = 1) (volkanik) patlama. jealousy enzyme = enzim (kimyasal tepkimeleri hızlandıran molekül). set up established = oturmuş. 2) gerekli. 2) (öykü.ÜDS Sözlüğü Environmental Protection Agency = Çevre Koruma Teşkilatı (ABD’de. 2) deride döküntü. authenticate. öksürük vs. constitute. correct error = 1) defekt. zaruri. vital essentially = aslında. destroy. lay down. yayılışlarını. found. peripheral. zıt anl. destroy erect (isim) = dimdik. morally ethnic = etnik (ırkla ilgili. erozyona uğramak / uğratmak. esas. 2) yanlış. 2) saptamak. be jealous of envy (isim) = kıskançlık. ebediyet ethanol = etanol (alkollü içkilerde bulunan alkol çeşidi). görülüş oranlarını. ahlaki değerler bakımından. zıt anl. enterprise esteem = saygı. uyku hali veya kontrolsüz titreme / kasılma ile beraber bilinç kaybı ile belirgin sinirsel hastalık) episode = 1) (hastalık. crucial. zıt anl.= disrespect estimate (fiil) = tahmin etmek. özel olarak. firar. kestirmek. demolish. yok etmek. flee. show. yalnızca sağlıksız olduğunu söyledi. actually establish = 1) oluşturmak. kestirim. oturtmak. sara (nöbetler halinde gelen dikkat kaybı. kurmak. deterioration. ayakta erode = aşın(dır)mak. wrong. temel.= right. eşitlemek equatorial = ekvatorla ilgili. restore erect (fiil) = dikmek. foundation.) ethically = etik olarak. zıt anl. form. denklik. püskürme. ekvator bölgesindeki equilibrium = denge. imrenmek. dizi vs. mistake erupt = (volkan için) patlamak. için) bölüm. tespit etmek. insan sağlığının ve doğal çevrenin sanayileşme karşısında korunması ile görevli teşkilat) environmental savings = çevre ile ilgili yararlar. inşa etmek. same.= inequality equally accented = eşit vurgulu equate = eşit saymak. envisage envy (fiil) = kıskanmak. guess. için) nöbet.= generally. eşitlik equip = donatmak. core essential = 1) asıl. 2) kuruluş. bout. tasavvur etmek. guess. break out escape (isim) = kaçış. tesis etme / edilme. furnish equivalent to = (bir şey)’e eşit / eşdeğer. = Doktorun içmeye karşı ahlak yönünden bir itirazı yoktu. zıt anl. 2) Yeni Ahit’teki havari mektuplarından her biri epitomize = örnek oluşturmak. kanı. gıpta. flee. prove. eliminate. zıt anl. (The doctor had no ethical objection to drinking but he simply said that it was unhealthy. zıt anl. ortadan kaldırmak. attrition erroneous = yanlış. defect.= construct. ahlakla ilgili. çağ. 3) kurmak. predicted estimation = tahmin. particularly. build. yanlışlık. hastalıklara karşı önlem ve korunma yöntemlerini konu alan tıp dalı) epilepsy = epilepsi. çevre koruma environmentally conscious = çevre bilinci yerinde. haset. reckon estimate (isim) = tahmin. esas itibariyle. salgın epidemiologist = epidemiyolojist (salgın hastalıklar uzmanı) epidemiology = epidemiyoloji (toplumda görülen hastalıkların sebeplerini. etnik bir guruba bağlı olma hali www. verify.58 . lokman ruhu (etil alkolden üretilen ve eskiden genel anestezi oluşturma amacı ile kullanılan uçucu madde) ethical = ahlaki. unequal era = devir. in general essence = öz. wipe out. in particular.bademci. breakout escape the suspicion = (birisi)’nin kuşkusundan kurtulmak esophagus = özofagus (yemek borusu) especially = özellikle.= demolish. period eradicate = yıkmak. firar etmek. ethyl alcohol ether = eter. çevre bakımından bilinçli environmentally friendly = çevre dostu envision = zihninde canlandırmak. kısım.com . özetlemek equality = eşitlik. incorrect. found. maya. erozyon. approximation estimated = tahmini. visualize. zıt anl. belief eternity = sonsuzluk. rash escape (fiil) = kaçmak. yerleşmiş establishment = 1) kur(ul)ma.

overemphasise. zıt anl. passing. zıt anl. yanıcı bir gaz) etiologic = etyolojik (hastalık nedenleriyle ilgili) EU = Avrupa Birliği. be successful in / at. olmadan bile evenly = eşit şekilde.)’de bir every other day = gün aşırı evidence = belirti.= mildly. her şeye rağmen. precision. assess. hadise. ihtiyaçtan çok fazla bir şekilde. yine de. hesaplamak. zıt anl. probability eventually = sonunda. dengeli şekilde. clear. denetim. assessment. (limit / miktar vs.= bury excavation = kazı exceed = aşmak.= fall behind (of). kötücül. European Union Euro Disney = Paris’te yer alan büyük bir tatil ve eğlence tesisi. fazla gelmek.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. zıt anl.= condensation evaporative cooling = buharlaşma yolu ile serinletme even so = bununla birlikte. however. boşaltmak.= inaccurate exact form = tam şekil / biçim exactly = tam olarak. değer biçmek. proof. zıt anl. accuracy. recall. nihayet. accurate. çağrıştırmak. tamı tamına. imkan every last drop of smt = bir şeyin son damlasına kadar every other = her iki (gün. precise. gösterge. obscure evil = kötü. Euro Area. incident eventual = daha sonraki. extremely. surpass. stimulate evolution = evrim evolutionary = evrimsel evolutionary natural selection = evrimsel doğal seçilim / seleksiyon (doğa koşullarına adapte olamayanların yok olması. evrim geçirmek. appraise evaluation = değerlendirme. perfect www. zıt anl. zıt anl. son derece.= good. zıt anl. aklına getirmek. be less than. develop exact (fiil) = koparmak. kusursuzluk. taşmak. perfection excellent = mükemmel. malevolent.= be inferior excellence = mükemmellik. zorla veya tehditle almak exact (sıfat) = kesin. clue evident = açık. go beyond. . zıt anl. consequent eventuality = olasılık. precisely.= condense evaporation = buharlaşma. teftiş. inspection examine = 1) dikkatle gözden geçirmek. progress. future. yıl vs. hint. be more than necessary. be inferior to exceedingly = aşırı bir şekilde. kusursuz. zıt anl.= concealed. finally ever = her seferinde artan / azalan bir şekilde ever-growing = sürekli artan / büyüyen ever-increasing = sürekli artan every chance = her (türlü) fırsat. Euroland euthanasia = ötenazi (tedavisi imkansız bir hastalık yüzünden. zıt anl.= unevenly. apparent. daha da yaygın even without = . vacate evade = kaçınmak. etilen oksit gibi bazı başka kimyasalların üretiminde kullanılan renksiz. inexactness exaggerate = abartmak. işaret. overstatement. tam. accurately. benevolent evocative = çağrışım yaptırıcı. kazıp ortaya çıkarmak. nevertheless even wider = daha da geniş çaplı. çağrıştıran evoke = (bir duygu) uyandırmak. nihai. uniformly event = olay. birlik politikalarını tasarlayan ve onay için Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Konseyi’ne sunan ve çıkan kararları uygulamakla yükümlü olan organı) European Economic Community = Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile kurulan ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli sayılan birlik) European Parliament = Avrupa Parlamentosu (tüm Avrupa halkını temsil eden genel meclis) Eurozone = Avro Bölgesi (para birimi olarak Avro kullanan ülkeler). 2) muayene etmek excavate = kazı / hafriyat yapmak.com . nonetheless. vaporize. sakınmak evaluate = değerlendirmek. incelemek. hastanın yaşamının kendi isteğiyle sonlandırılması) evacuate = tahliye etmek.= underestimate exaggeration = abartma. little excel in = 1) (bir konuda) başarılı olmak.)’nin üzerine çıkmak. . gözünde büyütmek. outperform.59 ethylene = etilen (etil alkol. adapte olabilenlerin ise hayatta kalması teorisi) evolve = (uzun bir zaman diliminde) geliş(tir)mek.= roughly exactness = kesinlik. zıt anl.bademci.= understatement examination = inceleme. delil. belli. unearth. ay. 2) üstün olmak.= inaccuracy. surpass. zıt anl. indication. Disneyland Resort Paris European banking community = Avrupa bankacılık topluluğu European Commission = Avrupa Komisyonu (Avrupa Birliği’nin. appraisal evaporate = buharlaş(tır)mak. at last. kusursuzluk.

realisation executive (isim) = idareci. . egzersiz. cover. pardon. büyü(t)mek. infaz etme. bağışlamak. ter) excrete = (idrar. dışkı vs. presence. kuruluşa vs. leave out. göstermek. tükenmiş exhausting = yorucu. (cezayı / kişiyi) infaz etmek.= calm excitement = heyecan exciting = heyecan verici. extremely. extend. örnek alınacak (davranış vs. örneğiyle açıklamak exemption from = (bir vergi vs. = Fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.= open. zıt anl. 3) tam / bütün (bölünmemiş veya paylaşılmayan).= refreshing exhaustion = bitkinlik. (chief executive officer (CEO) = yönetim kurulu başkanı) executive (sıfat) = yürütmeye ait exemplary = örnek oluşturan. display. current exoplanet = güneş sistemi dışındaki bir yıldız etrafında dönen gezegen exorcise = (şeytan. entirely excreta = vücuttan boşaltım yolu ile atılan madde (örn. present. 2) uygulama. zıt anl. wear out. zıt anl. yerine getirme. zıt anl. solely. fatigue exhibit (fiil) = sergilemek.) excess water = (örn.bademci. dışarda bırakmak. trade. redundant. (An exception to the rule. dışkı. excreta excursion = kısa süreli gezi excuse = mazur görmek. growth www. tatbikat exercise tolerance test = efor testi (fiziksel egzersizin kalp çalışması üzerine etkisini belirleme amacıyla uygulanan test) exercising machine = egzersiz aleti exert = 1) (kuvvet / basınç vs.com . hatırını vs. = İstisnalardan hareketle genel prensipler oluşturulmamalıdır. gayret. invigorate exhaust (isim) = egzoz (yakıt ile çalışan taşıt ve makinelerde atık gazı dışarı atan ünite) exhausted = bitmiş.= absence existentialism = varoluşçuluk (insanların tamamen özgür olduklarını ve kendi yaptıklarından sorumlu olduğu görüşünü savunan. mevcudiyet. 2) dışta bırakan. extraordinary. teşhir etmek. daha çok Avrupa’da hüküm sürmüş bir 20. var oluş. = İstisnalar kaideyi bozmaz. show exist = var olmak. overly.ÜDS Sözlüğü except = haricinde. shared. complete exclusively = sadece.= conceal. unusual. bulunmak. public. zıt anl. yapma. zıt anl. redundantly. development. zıt anl. zıt anl.) boşaltmak excretion = 1) boşaltım. 2) boşaltım ile atılan madde. fazla. zıt anl. istisnai.) exemplify = örnek olmak / sunmak.= shrink. zıt anl. emek. (bir şey)’in var olması.)’den muafiyet.) exceptional = olağandışı. dışında / haricinde exclusion zone = girilmesi / yerleşilmesi yasak / sakıncalı bölge exclusive = 1) (kişiye. yy felsefe akımı) existing = var olan. zıt anl. apply. reveal. carry out execution = uygulama.= moderately exchange = değiş tokuş etmek. hide exhibit (isim) = sergilenen şey exhibition = sergi. dışında exception = istisna. tükenmişlik hali. broaden. accuse of execute = uygulamak.) zorlayarak kullanmak exert oneself = kendini zorlamak exertion = çaba. . yalnızca.= revive. (haddinden) fazla. artık. zıt anl. be present existence = varlık. effort exhaust (fiil) = gücünü tüketmek. zıt anl.= unexciting exclude = çıkarmak.) exceptionally = olağandışı / istisnai bir şekilde. (He is trying to lose excess weight.= ordinary. hariç turmak.) uygulamak. surplus. vücuttaki) fazla su excessive = aşırı miktarda.= slightly. 2) (bir kişi üzerindeki etkisini. fazlalık. present. moderately excess (isim) = aşırılık.= shortage excess (sıfat) = aşırı. mevcut olmak. immunity to exercise = 1) vücut hareketi. (General principles should not be based on exceptional cases. illustrate. very tiring. completion. impoverish. too much. alış veriş etmek. bağışıklık. dahil etmemek. idrar. yönetimde yetki sahibi kişi.60 . zıt anl. reasonable excessively = aşırı derecede. forgive.= moderate. restricted. compress expanding = genişleyen expansion = genişle(t)me. yerine getirmek. swap excited = heyecanlı. contract.= blame with. egzotik expand = genişle(t)mek.) çıkartmak exotic = alışılmadık. zıt anl. bitap düşürücü. rahat durmayan.= include excluding = . cin vs. hali hazırda bulunan.) özel. büyü(t)me. sadece belli bir zümreye açık. ibraz etmek.

ÜDS Sözlüğü - 61
expansive = geniş, engin, yayılıp genişlemeye elverişli, yaygın, kapsamlı, extensive, zıt anl.= narrow expect = 1) beklemek, beklenti içinde olmak, anticipate; 2) tahmin etmek, kestirmek, predict expectation = beklenti, anticipation expected = olması beklenen, umulan, predicted, foreseen, anticipated expectorate = balgam çıkarmak, akciğerlerden ve boğazdan her türlü ifrazatı (kan, tükürük vs.) dışarı atmak expedition = araştırma / keşif gezisi expend = harcamak, spend, consume expenditure = gider, harca(n)ma, masraf, expense, zıt anl.= income expense = masraf, harcama, expenditure experience (fiil) = (bir dönemden) geçmek, yaşamak, go through, undergo, zıt anl.= avoid experience (isim) = deneyim, tecrübe experienced = deneyimli, tecrübeli, zıt anl.= inexperienced experiment = deney experimental = deneye dayanan, deneysel experimentation = deneme, test etme, deney yapma expert = uzman expertise = uzmanlık, ekspertiz, (belirli bir alandaki) bilgi expiration = ekspirasyon, soluk / nefes verme, exhalation explanation = açıklama, izahat, clarification explanatory = açıklayıcı explanatory power = anlatım gücü explicit = belirli, açık, definite, specific, zıt anl.= ambiguous, unclear explicitly = tam ve açık bir biçimde, expressly, zıt anl.= implicitly explode = patlamak, infilak etmek exploit = 1) (kendi çıkarı için) kullanmak, yararlanmak, utilize, (The opposition aims to exploit the economic crisis. = Muhalefet, ekonomik krizi kendi çıkarı için kullanmayı amaçlıyor.); 2) sömürmek, istismar etmek, abuse exploitation = sömürme, kullanma, yararlanma exploration = araştırma, inceleme, keşif exploratory = keşif / inceleme ile ilgili / amacına yönelik explore = (keşif için) dolaşmak, araştırmak, incelemek, search, examine explorer = kaşif explosion = patlama explosive = patlayıcı explosive charge = bir atımlık patlayıcı explosively = aniden ve hızlı bir şekilde expose = açığa çıkarmak, reveal, uncover, zıt anl.= shroud, conceal expose to = (bir şey)’e maruz bırakmak, (bir şey)’in etkisine açık bırakmak, make prone to, zıt anl.= protect from, shield from exposure = 1) maruz bırakma / kalma, teşhir etme; 2) fotoğrafçılıkta diyaframın açık kalma süresi, poz express = ifade etmek, anlatmak, beyan etmek, state, articulate expression = ifade, deyim, anlatım, dışavurum, exposition expressionism = ekspresyonizm, dışavurumculuk expressive = anlamlı, manalı, açıklayıcı, meaningful, indicative, zıt anl.= expressionless expressly = açıkça, clearly extend = uza(t)mak, sürmek, prolong, protrude, zıt anl.= shorten extend support = destek vermek / sunmak extended = uzun süren, long, zıt anl.= short extended family = geniş aile (ebeveynler ve çocukların yanında büyükbaba, büyükanne, kuzenler gibi daha uzak akrabaları da içeren aile) extension = büyüme, genişleme, uzatma, development, expansion, zıt anl.= curtailment, shrinkage extensive = yaygın, geniş çaplı, kapsamlı, comprehensive, zıt anl.= limited, narrow extensive burn = geniş / büyük miktarda / ciddi yanık, intensive / major / widespread burn extensively = büyük miktarda, yaygın bir şekilde, largely, substantially, comprehensively, zıt anl.= partly, narrowly extensor muscle = ekstensör / gerici kas extent = 1) tamamı, bütünü; 2) kapsam, oran, büyüklük, derece, degree extention = uzatma exterior = dış, dış yüzey, zıt anl.= interior exterminate = imha etmek, yok etmek, eradicate, destroy external = dış / harici, zıt anl.= internal external force = dış güç external hernia = dış fıtık external stimulus = dış / harici uyaran

www.bademci.com

62 - ÜDS Sözlüğü
externalise = dışa vurmak, nesnelleştirmek extinct = nesli tükenmiş extinction = soyu / nesli tükenme, yok olma, (They think a meteor caused the extinction of the dinosaurs. = Dinozorların yok olmasına bir meteorun yol açtığı düşünülüyor.) extinguish = 1) öldürmek, yok etmek, kill, eliminate, zıt anl.= build, create; 2) söndürmek, put out, zıt anl.= ignite, light extort = (para) sızdırmak, (haraç) almak, zorla veya gözdağı vererek almak, squeeze extracellular = hücre dışı extract = çekmek, çekip çıkarmak, elde etmek, draw out extramarital = evlilik dışı extraneous = 1) dışsal, harici; 2) konu dışı, ikincil öneme sahip, secondary extraordinary = olağanüstü, fevkalade, exceptional, outstanding, zıt anl.= common, usual, ordinary extraterrestrial = dünya dışı (ile ilgili), dünya dışından gelen, zıt anl.= terrestrial extravagance = israf, savurganlık, aşırılık, wastefulness, exaggeration, zıt anl.= economy, thrift extravagant = tutumlu olmayan, savurgan, thriftless, zıt anl.= thrifty extravagantly = müsrifçe, aşırı, savurganca, abundantly, bountifully, zıt anl.= sparingly extreme = aşırı boyutta, ekstrem, çok fazla, maximal, utmost, uttermost, zıt anl.= mild, moderate extremely = aşırı şekilde, çok, maximally, zıt anl.= mildly, moderately extremity = son, uç nokta, frontier, limit, zıt anl.= minimum extrinsic = dışarıdan gelen, dış eyeball = göz küresi / yuvarı eyelid = göz kapağı eyesight = görüş

www.bademci.com

F F FF
F-1 tornado = orta kuvvette kasırga (Fujita Ölçeği’ne göre 117-180 km / saat hızla esen, küçük ağaçları devirebilecek güçteki kasırga), moderate tornado fabric = kumaş, bez, doku fabricate = imal etmek, parçalarını bir araya getirerek üretmek, manufacture, produce face = (birisi / bir şey) ile karşı karşıya gelmek, yüzleşmek, yüz yüze gelmek, (birisi / bir şey)’in karşısına çıkmak, confront, encounter, challenge, zıt anl.= avoid, evade, retreat (from) face transplant = yüz nakli face up to the fact = bir gerçekle yüzleşmek facet = yön, taraf, aspect, feature facial = yüzle ilgili facial expression = yüz ifadesi facilitate = kolaylaştırmak, bir şeyin olma ihtimalini arttırmak, alleviate, help, zıt anl.= worsen, hamper, impede, (You could facilitate the process by sharing your knowledge with us. = Bilginizi bizimle paylaşarak bu işi / işlemi kolaylaştırabilirsiniz.) facility = 1) tesisat, tesis; 2) kolaylık, imkan, (özel bir) hizmet fact = gerçek, var olan olgu factual = gerçek olaylara dayanan, somut, based on fact, zıt anl.= fictional faecal = gaita / dışkı ile ilgili faience = fayans (kil, kuvars, kalker gibi malzemelerden oluşan çamurun çok yüksek ısıya maruz bırakılması ile üretilen, genellikle çinko glazürlü malzeme) fail = 1) bozulmak, çalışmaz hale gelmek, break; 2) başarısız olmak, be unsuccessful, zıt anl.= succeed, achieve failing = kusur, zaaf, çöküş, gerileme, yetersizlik, weakness, flaw failing eyesight = kusurlu görme failure = yetersizlik, yetmezlik, bozukluk, malfunction faint-object camera = Hubble Uzay Teleskobu için tasarlanmış çok yüksek çözünürlüklü bir kamera sistemi fair = (derece, not vs. için) orta, ne iyi, ne kötü, average, mediocre

F

fairly = 1) oldukça, somewhat, quite, zıt anl.= extremely; 2) adilce, justly, equitably, zıt anl.= unfairly fairly near = epeyce yakın fair-skinned = açık tenli fairy tale = peri masalı faithfully = sadakatle, vefakarca, devotedly fall (fiil) = düşmek, azalmak, decrease fall (isim) = 1) düşüş, çöküş; 2) meyil, decline; 3) sonbahar, autumn fall back on = (son çare olarak) tutunacak dalı olmak, (yardım edecek birine) başvurmak, turn to (smo) for help fall behind = geri kalmak, lag behind, zıt anl.= lead, outperform fall in with = 1) (bir şey / birisi) ile aynı fikirde olmak, agree with; 2) (bir şey / birisi) ile ilişkisi olmak, have a relationship with fall into disfavour = gözden düşmek, rağbet görmemek, fall into disrepute fall into disrepute = adı kötüye çıkmak, gözden düşmek, fall into disfavour fall into disuse = kullanılmaz olmak, kullanılmaz hale gelmek, bırakılmak, terkedilmek, be abandoned fall on = karşılaşmak, encounter fall short of expectations = bekleneni karşılamamak fall through = bitmemek, yarıda kalmak, başarısız olmak, fail, zıt anl.= succeed fall to = 1) (birisi)’ne yenik düşmek, yenilmek, bozguna uğramak, be defeated (by); 2) (istenmeyen bir işin, bir kişinin) görevi haline gelmesi fall-off = azalma, düşme, decrease, zıt anl.= increase fall-out = serpinti, döküntü false = sahte, güvenilmez, yanlış, hatalı, wrong, unreal, fake, zıt anl.= real, genuine falsify = çarpıtmak, tahrif etmek, misrepresent fame = ün, şöhret, reputation famed = ünlü, famous familial = ailevi, aileden gelen

www.bademci.com

2) iyilik. zıt anl. zıt anl. affix. imaginary. hayali. yağlanma fat intake = (besin maddelerinin yenmesi yoluyla) yağ tüketimi / alımı fatal = ölümcül. flawless.= unfamiliar. dull fascination = (bir şeye / bir kişiye) kendini kaptırma.= faulty. 2) yelpaze fanciful = hayali. ailenin başka üyelerinde görülme durumu) family tendency = ailesel eğilim (belli bir hastalığa karşı aile bireylerinin çoğunda görülen ve çoğu kez kalıtsal nitelik gösteren eğilim) famine = kıtlık. vigour fatty acid = yağ asidi fatty tissue = yağ dokusu faultless = kusursuz. 2) (bir kişiyi bir şey)’e alıştırmak. unconvincing. realistic far-flung = çok yaygın. bilgilendirmek. açısından) kat kat aşmak. feci. (A hospital spokesman said that the minister had suffered a fatal heart attack. fatal fatfold = yağ dokusu fatigue (fiil) = yormak. perfect fauna = fauna (belli bir bölgedeki hayvan topluluğu). zıt anl. much (more) far afield = uzak diyarlar(a / da) far and wide = uzaklar(a). zıt anl. zıt anl. vahim. büyüleyici. fancy. tercih etmek. tire.64 .= real Fancy painting your house? = Evinizi mi boyamak istiyorsunuz? fantastic = akıl almaz.) familiar with = (bir şey)’e aşina / alışkın familiarize with = 1) (bir kişi / bir şey)’i tanıtmak. much more far more often = çok daha sık far too = aşırı. (bir değer vs. yazgı. worthwhile. gerçek dışı. imperfect faulty = kusurlu.= flawless.com . zıt anl.bademci. zıt anl. bakanın ölümcül bir kalp krizi geçirdiğini söyledi. beneficial. geniş bir alan(da) far behind = çok gerisinde. tutturmak. defective.= strength.= dislike. = Bir hastane sözcüsü.)’nin fazlasına sahip olmak far from = (bir şey olmak)’tan çok uzak far from satisfactory = tatmin edici olmaktan çok uzak. positively. iliştirmek. imperfect. illusive.= relax. beğenilen fearsome = korkunç. bildik. sevgi. bitkinlik. aşina. açlık fan = 1) yandaş. 2) ölümle sonuçlanan kaza ya da afet fatally = ölümcül şekilde fate = akıbet. prefer. practicable. mortal.= unfavourable favourably = olumlu biçimde. defolu. rest fatigue (isim) = yorgunluk. acquainted. zıt anl. disappointing far greater = çok daha fazla / büyük far less = çok daha az far more = çok daha fazla.= likely. normal olandan çok daha (fazla) far too much = aşırı miktarda fare = bilet ücreti far-fetched = gerçek payı çok az olan. uzak yerlere yayılmış far-off = uzak.) fatality = 1) ölüm. known. the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom. uydurma. near far-reaching = geniş kapsamlı fascinating = çok ilginç. zıt anl. zıt anl.= boring.ÜDS Sözlüğü familiar = alışıldık. ekonomik veya pratik olarak) yapılabilir. yaşın bilgelik getirdiği yönündeki o bildik görüşe duyduğum güven azalıyor. interesting. much better far beyond = çok aşkın. inform. destiny fateful = ölümcül. (The older I grow. sempati. awful. kolaylaştırmak. distant.= close.= unfavourably favoured = tutulan. ordinary far = çok daha. tiredness. etkileyici. way behind far below = çok çok altında far better = çok daha iyi. acquaint with familiarly = tanıdık / bildik / aşina bir şekilde. lehin(d)e olmak. uygun. = Yaşlandıkça. zıt anl. death. zıt anl. hayvanat favour (fiil) = 1) tarafını tutmak. zıt anl. incredible. uygulanabilir. way fashionable = revaçta / rağbette olan fasten = bağlamak. sapa. advantageous. unsatisfactory. zıt anl. perfect. dreadful feasible = (örn. taraftar.= unfamiliarly family enterprise = aile şirketi family history = aile hikayesi / öyküsü (bir hastalığın. approvingly.= unfeasible. çok ilerisinde. impractical www. 2) meydana gelme ihtimalini arttırmak. doubtful. way ahead far exceed = (her hangi bir şeyi miktar vs. deadly. kayırmak. zıt anl. common.= common. attach fat gain = yağ birikimi. encourage favour (isim) = 1) beğenme. büyülenme fashion = şekil. kader. fanatik. attractive. lütuf favourable = avantajlı.

zıt anl. limited. productivity. zıt anl. ayırıcı / belirgin nitelik. zıt anl. violent. tutkulu fight = dövüşmek.= tame. gentle fiery = ateşli. colleague. 2) (bir toprak parçası ya da harita üzerindeki yol. monetary finch = ispinoz kuşu find = bulgu find no way = çare bulamamak finding = bulgu fine = para cezası fingernail = bir eldeki tırnaklardan her biri fingerprint = parmak izi finite = sonu olan. finansmana bağlı financial = finansal. mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla kimyasal olarak çürümesi) ferric iron = ferrik demir (diğerlerine kıyasla daha yüksek birleşme değerine sahip olan demir bileşiği) ferrous = içinde demir bulunan ferry = feribot (araç taşıyabilen gemi). gübreleme fertilize with = (bir şey) ile gübrelemek / zenginleştirmek fertilizer = gübre.= infertile. 2) doğurganlık. ölçülebilir. repel fight out = (bir sonuç çıkıncaya dek) savaşmak.= give in fight off = püskürtmek. lifçik fibril formation = fibril (lifçik) oluşumu fibrin = fibrin (kan pıhtısının esas unsurunu oluşturan madde) fibrous = fibröz (lifli) fibrous material = fibröz madde (liflerden oluşmuş madde) fiction = kurgu. yazmak. roman ve hikaye edebiyatı. zıt anl. akademi üyesi female = dişi. zıt anl. complete filter out = süzmek final = son. zıt anl. characteristic. prolific. sayı.bademci. 2) şekil.) ortaya çıkarmak file = (resmi) işleme koymak.com . dosya halinde teslim etmek. 2) doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse. mücadele etmek. fermantasyon (bir maddenin bakteriler. compost. shape figure out = düşünerek ve hesap yaparak (cevabı vs. (besinler için) lif fibril = küçük lif. zıt anl. productive. 2) işten atmak. 2) (boşluk) doldurmak. ekonomik. savaşmak.= infinite fire (fiil) = 1) ateşlemek. direnmek. dövüşmek fighter = avcı / savaş uçağı fighting spirit = savaşçı / mücadeleci ruh figurative = temsili. parasal. economic. kısır olmama fertilization = dölle(n)me. uydurma. tasviri. number. zıt anl. fruitless fertility = 1) verimlilik.= non-fiction fiction theme = kurgusal tema / konu fictional = kurgusal.ÜDS Sözlüğü . property.) doldurmak. sert. resist. struggle fight back = karşı koymak.= first finally down to = sonuçta geldiği nokta … finance-related = finansman ile ilgili. yanına yaklaştırmamak. öne çıkarmak. write out fill out = (form vs. ferryboat fertile = verimli. fill in. last. mark feature (isim) = 1) özellik. hayali. ateşli hastalık fib = küçük bir yalan söylemek fibre = iplik. ateş fireball = bkz.= male fence = çit fermentation = mayalanma. tümsek gibi) işaret federal government = federal hükümet fee = ücret feed on = (bir şey) ile beslenmek feedback = geri bildirim. sınırlı. element. brutal.65 feat = yapılması güç ve cesaret isteyen şey feather = (kuş için) tüy feature (fiil) = takdim etmek. nihai. drive back. dosyalamak fill in = 1) tamamen doldurmak.= factual field = alan fieldwork = saha / arazi çalışması fierce = şiddetli. bereketli. kovmak fire (isim) = yangın. ball of fire www. bereketlilik. foetal fever = ateş. response feedlot = hayvan barındırma ve besleme amaçlı arazi feel the urge to do smt = bir şey yapmak için kuvvetli istek duymak. be tempted to feel up to = (kendini bir şey)’i yapacak kadar güçlü hissetmek fellow = 1) meslektaş. manure fetal = fetüse ait. mecazi figure = 1) rakam. fetüs ile ilgili.

relaxed. = İçindeki güzel manzaralar bu filmin kusurlarını örtmeye yetmemiş. go / place in. Endülüs Halk Müziği eşliğinde yapılan bir çeşit dans) flap = (kanat) çırpmak. zıt anl. he flung himself down at the King’s feet. 2) balık çiftliği fishing grounds = balık avlama bölgesi fissure = (toprakta. uygun olmak. yakışan.) fit (isim) = nöbet. atmak. sallamak flare = parlama flare up = 1) (ateş için) parlamak. 2) (bir yere. show off flavour = tat. çatlak.= loosely. kabiliyet. be suitable fit to = bağdaşmak. anı vs.= inflexible. zıt anl. perfect flawless = kusursuz.ÜDS Sözlüğü fired clay = fırınlanmış kil (kilin. şirket. 2) (görüntü. için) aklına üşüşmek flood (isim) = sel. faultless. sağlam. (The dress that she tried on fitted her perfectly. tatlandırılmış flaw = kusur. genius flame = alev flamenco dance = Flamenko Dansı (İspanya’ya özgü. sert. rigid flexor muscle = bükücü / fleksör kas flight = uçuş fling = fırlatmak. strongly. savurmak.) flawed = hatalı. = Denediği elbise üstüne tam oturdu. talent. 2) uymak.= variable flair = yetenek. appropriate fittings = (çoğul kullanılır) tesisat malzemeleri fix = onarmak. deniz için) taban flora = bitki örtüsü. cafcaflı flatten = dümdüz etmek. ilk uygulama first-rate = (kalite bakımından) birinci sınıf fiscal discipline = mali disiplin fiscal policy = maliye politikası fiscal practices = maliye ile ilgili işler / işlemler (özellikle kamu harcamaları. throw. vergiler vs. ten.) ait olmak. lezzet. perfect. fisür fit (fiil) = 1) yerleştirmek. company firm (sıfat) = sıkı. erupt. zıt anl. hava atmak. sağlam bir şekilde. yumuşak doku. gruba vs. tolerant. zıt anl. arrange. swamp. taste flavoured = (bir şey katarak) tatlandırılmış flavourful = lezzetli flavouring = tatlandırıcı flavour-optimised = tadı hoşa giden. kendisini kararlılıkla sıtmayı yok etmeye adamıştır. = Affedilmek umudu ile kendini kralın ayaklarına attı. su baskını flooding = su basması floor = (vadi. (With the hope of being forgiven. genellikle şekil verildikten sonra ateşte veya seramik fırınında pişirilerek sertleştirilmiş hali) firing = fırınlama. 2) (fırtına için) patlamak. adjustable. (tahta parçası vs. katı. zayıflık.com . yerle bir etmek flaunt = gösteriş yapmak. belong to fit into = sığ(dır)mak.) float = (havada) yüzmek / asılı durmak. temin etmek. zıt anl. intensify suddenly flash of lightning = şimşek / yıldırım çakması flashback = geriye dönüş (bir roman ya da filmde. elastiki. takmak. repair fix up = 1) ayarlamak. 3) (hastalık için) birden alevlenmek. kayada ya da bağırsakta derin) yarık. esnemek. fault. bir bölgedeki tüm bitkiler www. (suda) yüzeyde durmak / yüzmek floating = havada asılı duran. tightly.) fishery = 1) balık avlanılan bölge. zıt anl. rigid. çeşni. escape fleet = filo flesh = et. suit fitness = zindelik. sıkıca. defo. gevşek. = Hükümetimiz. bükülmek. olayların kronolojik sırasının bozularak geçmişe gidilmesi) flashy = gösterişli. ateşe tutma firm (isim) = firma. bend flexibility = esneklik flexible = esnek. kriz fit (sıfat) = uygun fit in with = 1) (bir şey)’e uymak / uygun düşmek.= faulty. provide fixation = saplantı fixed = sabit. oturtmak.= flexible firmly = kararlılıkla. constant. solid. (Beautiful scenery does not make up for the flaws of this film.= flawless. 2) bulmak. oturmak. defective. firar etmek. uy(dur)mak. (Our government is firmly committed to eradicating malaria. noksansız. be suited to. için) denizin hareketiyle su üzerinde yüzen / sürüklenen. break out. elastic.) first course = ilk kür. match. uymak. canlı doku fleshy-leaved = etli yapraklı flex = eğilmek. kusurlu. erroneous. flawed flee = kaçmak.66 . ability.bademci. ödün vermez biçimde. aniden ortaya çıkmak. run away. form(da olma) fitting = uygun. (a floating ship = denizde sürüklenen bir gemi) flood (fiil) = 1) su altında bırakmak.

after. değişmek. akım.67 Florence = Floransa (İtalya’da bir kent) Florentine = İtalya’da bir kent olan Floransa ile ilgili. açık. run flow (isim) = akış. influenza flu specialist = özellikle grip üzerinde çalışan uzman fluctuate = inip çıkmak.= prior to. inip çıkma fluent = akıcı. oynama. cenin. büyük sevgi. give up follow up = 1) (hastayı) takip etmek. takip etmek. debi. görevde yer almak fly in = uçakla getirmek fly in formation = (birden fazla uçak için) belli bir düzende uçmak f-MRI scanner = fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazı. Kullanılacak edat. unwise.com . değişen. develop. zıt anl. akılsızlık fondness = düşkünlük. dalgalanan. zıt anl. (bilimsel kullanımda) foci) odak noktası fodder = (saman veya ot gibi) hayvan yemi foetal = cenine ait.= quit. 2) (bir öneriyi. ilerlemek.) folk ballad = halk türküsü follicle = kesecik. mostly www. (bir olay / şey / kişi)’nin ardından. sensible foot = (çoğul: feet) ayak (30. her şeyden önce. permanently for instance = mesela. kıvrım fold (over) = katlamak (Fiil. for a while for ages = çok uzun bir zamandır. için) göreve gitmek. uzay mekiği vs.) yerine getirmek. mürit following = (bir olay / şey / kişi)’yi takiben. fancy. before folly = çılgınlık. pürüzsüz fluid = akışkan fluorescent = floresan (kimyasal yolla veya ışınım yoluyla aldığı enerji ile parıldayan) flux = akıntı. in the first instance for that matter = aynı anlama gelmek üzere for the most part = genel olarak. obey. Floransa’ya ait florescence = çiçeklenme floristic = çiçekler / çiçekçilik ile ilgili. ağırlık vermek. sözgelimi. zıt anl. zıt anl. for example for life = ömür boyu for one thing = (genellikle söze başlarken kullanılır) bir kere. ahmak(ça).= fade flow (fiil) = akmak. fetus fog = sis fold = kat. concentrate on focus (isim) = (çoğul: (edebi kullanımda) focuses. grow. büyümek. vary fluctuating = inip çıkan.bademci. complete. preference. functional magnetic resonance imaging scanner focal point = odak noktası focus on / upon (fiil) = üzerinde / üzerine odaklanmak. up edatları ile de aynı anlamı verir. çiçekler bakımından flourish = gelişmek.= aversion Food and Drug Administration = Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi food supply = besin rezervi / deposu foodstuff = yiyecek maddesi foolish = aptal(ca). 48 cm’ye eşdeğer uzunluk ölçüsü) foot and mouth disease = aft (hayvanlarda görülen bir tür hastalık) footing = taban. down.= wise. bir aralar. ceninle ilgili. 3) (daha önce başlanmış bir işi) bitirmeye veya daha etkin hale getirmeye yönelik işler yapmak follower = takipçi. zıt anl. track follow in the footsteps of smo = bir kişinin izinden gitmek follow suit = bir başkasının yaptıklarını yapmak. for a very long time for all = tüm (olanlara) rağmen for and against = lehinde ve aleyhinde for good = temelli. alternating. aynı şekilde hareket etmek follow through = sonuna kadar götürmek / uymak. oynaklık fly a mission = (uçak. temel footprint = ayak izi footrace = koşu veya yürüyüş yarışı for a length of time = (belli) bir zaman boyunca for a time = bir ara. ahmaklık. fetal foetus = fetüs. variable fluctuation = dalgalanma. talimatı vs. katlamanın yönüne göre değişir. örneğin. generally. dalgalanmak. yoğunlaşmak. folikül (anatomide bir grup hücrenin arasında yer alan küresel formlu boşluk) follow = izlemek. bir daha dönmemek üzere. stream flow down = aşağı doğru akmak flowering = çiçek açan flow-line = akış hattı flu = grip. stupid.ÜDS Sözlüğü . back. alternate.

ÜDS Sözlüğü for the sake of = hatırı için.com . future.= descendant forecast = önceden tahmin etmek. previous. kuruluş. hisar. önümüzde(ki). hamilik etmek found = kurmak. conventional. oblige force (isim) = kuvvet force a way through = (zorlayarak. zıt anl.) foster = teşvik etmek. 2) şekil vermek. çetin. anticipate foreshadowing = bir roman ya da filmde. coercively. strengthen fortress = kale. zıt anl.= informal formalize = resmileştirmek format = format.= in the future formidable = dişli. vigorous. kesir. luckily. sur fortify = (savunma duvarını. prepare fort = kale. zıt anl. upcoming fortification = tahkimat. predict. produce. osteoporoz vb. previously. shape form (isim) = çeşit. teşkil etmek. stronghold fortunate = şanslı. whole fracture (fiil) = kırılmak. neyse ki. hisar. mahkemeye ait forerunner = haberci. öngörülebilen. tesis etmek. yabancı. önceden söylemek. savunma duvarı. müjdeci foresee = önceden görmek / sezmek. establish. next former Soviet areas = eski Sovyet bölgeleri (1991’de dağılmadan önce Sovyeter Birliği sınırları içinde yer alan bölgeler) formerly = önceden. by force. başta gelen forensic = adli.bademci. zorla yaptırmak. guess.= unfortunate.= latter. istihkamı) sağlamlaştırmak / kuvvetlendirmek. zıt anl. vehemently. predict. unforeseeable foreseen = önceden sezilmiş / görülmüş. against one’s will. enforce force out = zorlayarak çıkartmak forceful = kuvvetli. biçimlendirmek. yabancı uyruklu foreign affairs = dışişleri foreigner = yabancı foremost = en önemli. dayanak. ön plan foreign = dış. öngörülebilir. cet. piece.= feebly forcibly = zorla. kind formal = resmi. foresee forecourt = dış avlu forefront = en öndeki yer. 2) açık şekilde ortaya koymak. predictable. zıt anl. nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulması ya da kırılarak ayrılması).= allowed force (fiil) = zorlamak. powerful. break through force down = ilacı yutarken zorlanmak force on / upon = zorla vermek / yüklemek. old. usule uygun. 3) düzenlemek. zıt anl. zıt anl. zıt anl. (bir şey)’in habercisi olma forest land = orman arazisi foretell = tahmin etmek. zorlu. difficult. engelleri aşarak) kendine yol açmak. petrol vs.= unpredictable. predicted foreshadow = (bir şey)’in habercisi olmak. anticipate. bit. anticipate. uğruna. zıt anl. zıt anl.68 . institute foundation = temel. parçalanmak fracture (isim) = kırık (bir travma. unlucky fortunately = iyi ki. zıt anl.= easy formula-feeding = hazır gıda yoluyla besleme formulate = 1) formülize etmek. eskiden. foretell. ancestor. istihkam fortean = olağandışı ve tuhaf olaylarla ilgili forth = ön forthcoming = yakında(ki). şiddetli. lucky. fıskiye fraction = (küçük) parça. make up. eski. tür. banned. prohibited. approaching. proper. castle. effective forcefully = zorla. establishment. anticipate form (fiil) = 1) oluşturmak.= voluntarily forebear = ata. predict foreseeable = önceden görülebilir / sezilebilir. (bir şey olsun) diye for years to come = daha uzun yıllar forbidden = yasak. genel biçim formation = oluşum formative = şekil veren former = önceki. institution founder = kurucu fountain = çeşme. zıt anl. olacaklar hakkında okur ya da izleyiciye önceden bazı ipuçları veren edebi sanat / anlatım tekniği. şiddetle. şükürler olsun ki. mecbur etmek. etkili. type. formül halinde ifade etmek.= total. çatlak www.= unfortunately fortunes = (birisinin hayatında) talihin döndüğü anlar fossil = fosil (kaya tabakaları arasında taşlaşmış halde bulunan çok eski canlı kalıntısı) fossil fuel = fosil yakıt (kömür.

huzursuzluk. iki değerler kümesi arasındaki ilişkiyi tanımlayan argüman veya eğri) functional = işlevsel. annoying. frekans frequent = sık. uçarı from all over the world = tüm dünyadan. satisfy. thwarted. zıt anl. sadece bir kısmını içeren fragrant = güzel kokulu frail = zayıf ve güçsüz. often.bademci. işlev. (This budget fuels inflation and cuts our living standards. aslına bakılırsa fraternal twins = çift yumurta ikizleri. meet. discouragement. now and then. sık karşılaşılan / tekrarlanan. bir askeri birliğin üzerine. zıt anl. dünyanın her tarafından from its April low = Nisan’daki en düşük seviyesinden from Plato onwards = Platon’dan bu yana from 2009 onward = 2009 yılı ve sonrası from the point of view = (belli bir) bakış açısından / açısına göre from time to time = zaman zaman. 2) çerceve frankly = aslında. kırılgan. düzenlemek.= fail to meet full acuity = tam görme / tam görüş keskinliği full power = tam güç fullerene = moleküler şekilleri içi boş bir küreyi andıran bir tür karbon formu full-term = (doğum için) normal süresinde meydana gelen (a healthy baby born at full-term = zamanında doğmuş sağlıklı bir bebek) fully functioning = tam işlev / fonksiyon gören fume = duman fumes = kötü kokan gazlar function = 1) fonksiyon.= tough. zıt anl.= thaw freezing of assets = varlıkların dondurulması freight = yük French-built = Fransız yapımı frequency = sıklık. tahrik etmek. boundary fruit fly = meyve sineği (genetik araştırmalarda sıklıkla denek olarak kullanılan bir sinek türü) frustrated = (başarısızlık veya olumsuz koşullar sebebiyle) engellenmiş. dizygotic twins fraud = sahtekarlık. sinirlendirici. delicate. accomplish. firewood fuel the flames = ateşe körükle gitmek fuel-efficient = yakıt tasarruflu. build. kösteklenmiş. küçük parça fragmentary = bölük pörçük. resim. energize. hayal kırıklığı. arz ve talebine hükümet tarafından müdahale edilmeyen piyasa) free nerve ending = serbest sinir ucu free recall = (psikolojide) serbest hatırlama (herhangi bir müdahale / soru / hatırlatıcı unsur vs. tasarlamak. çokça. common. hassas. olmadan kendi kendine hatırlama) freeze = don(dur)mak. plan. 2) fonksiyon (matematikte. az yakıt tüketen fulcrum = dayanak noktası fulfil = yerine getirmek. tender. liberate free (sıfat) = bedava. solid fragment = kırılmış parça.69 fragile = nazik. zıt anl. hüsrana uğramış.= rare frequently = sık sık. occasionally front = cephe frontal = frontal (organın ön kısmı veya ön yüzü ile ilgili) frontier = hudut. aldatma.= seldom fresh = taze. bağlı olduğu ordunun başka bir birliği tarafından yanlışlıkla ateş açılması) frigid = 1) dondurucu soğuk.= honesty free (fiil) = kurtarmak. new freshness = tazelik freshwater = tatlı su friction = sürtünme friendly fire = dost ateşi (örn. rahatlatmak. deception. fonksiyonel functional deficit = işlevsel yetersizlik www. hafif ve kırılgan frame (fiil) = şekil vermek. hile. zıt anl. discouraged.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. compose frame (isim) = 1) (sinemada) kare. sınır. narin. subtle. fraternal ikizler. stimulate.com . şiddetlendirmek. arada sırada.= encouraged frustrating = (yoğun çabaların karşılıksız kaldığı durumlar için) asap bozucu. = Bu bütçe enflasyonu körüklüyor ve yaşam standartlarımızı kısıyor. exasperating frustration = (bir amaca ulaşamama veya uygunsuz koşullar sebebiyle) cesaretin kırılması. yapmak. once in a while. 2) (cinsel anlamda) soğuk. 3) (tavır olarak) soğuk fringe = dış kenar fringe benefits = sosyal haklar. disappointment fry = yağda kızartmak fuel (fiil) = körüklemek. zıt anl. ücret dışı ödemeler frivolous = hafif. yeni. havai.) fuel (isim) = yakıt. alıcı ve satıcının karşılıklı olarak anlaşmasıyla belirlendiği. without charge free market = serbest piyasa (ürün fiyatının.

central. bundan başka. temel. üstelik. kökünden. tutucu. daha öteye (ötede). = Sıkı çalışma başarının temelidir.) fundamentalist = muhafazakar. ayrıca.ÜDS Sözlüğü functional magnetic resonance imaging = fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (beyin ve omurilikteki sinirsel aktiviteye bağlı kan akışını ölçerek görüntü almayı içeren bir nöro-görüntüleme yöntemi). primarily. öfkeyle furnace = kalorifer kazanı furnish with = 1) sağlamak. parasal destek vermek fundamental = esas. daha fazla.com . finansman funeral = cenaze töreni fungal = mantardan kaynaklanan fungicide = fungisid (mantar öldürücü kimyasal madde) fungus = (çoğul: fungi) mantar funny = tuhaf. 2) döşemek furniture = mobilya furry = kürklü further (fiil) = daha ileriye / daha öteye taşımak. temelden. other further test = daha fazla denemek. roket gibi araçların genellikle metal ve silindir formlu gövdesi fusion = füzyon. moreover fuse = (birbiriyle) kaynaş(tır)mak. zıt anl. some more. önemli. çalışma fund = sermaye sağlamak. (Hard work is fundamental to success. birleşme. essential.bademci. asıl. eritmek fuselage = uçak. supply. advance further (sıfat / zarf) = 1) daha da. aslında. basic. provide. additionally. üzerinde daha fazla deneme yapmak furthermore = dahası. central. çağ ötesi ile ilgili www. kaynaşma futurism = gelecekçilik futuristic = gelecekçi. 2) başka.= secondary. (mevcut olana) ek / ilave. ayrıca. gerici fundamentally = esas itibariyle.70 . essentially funding = finanse etme. f-MRI functioning = işleyiş. more. garip furiously = hiddetle. primary.

aralık. Fransa. render. ölçümlemek. yield. Japonya. Dünya ekonomisinin ve askeri gücünün yarıdan fazlasını kontrol eden bu 8 ülkenin yaptığı toplantılarda tüm dünyayı etkileyecek güvenlik ve ekonomi konuları görüşülür). pek çok türü olan. 2) kapıcı gather = 1) topla(n)mak. duvarlarda ve tavanda gezinebilmesi ile tanınan kertenkele) gecko-like = keler benzeri gelatinous = jöle kıvamında / görünümünde. elbise gaseous = gaz halinde gas-laden = gaz yüklü gasoline = benzin gasping = nefes nefese kalmak gastric juice = mide salgısı. mide özsuyu gatekeeper = 1) seçim yapan kişi / kurum. Kanada ve Rusya oluşturur. inadequately gene-spliced = gen eklenmiş / bağlanmış genetic code = genetik şifre (hücre çekirdeklerindeki kromozomlarda yer alan ve bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA dizilimleri) genetic component = genetik unsur genetic make-up = genetik yapı genetic manipulation of intelligence = zekaya genetik olarak müdahale etme genetic marker = genetik işaret (tanınabilen ve soyları belirlemek amacı ile farklı bireylerde izlenebilen DNA parçaları) genetic mutation = genetik değişim / mutasyon genetically = genetik olarak www. zıt anl. fark. measure. eli açık.= sparingly. tanınmak gallery = balkon. rağbet kazanmak. raise. ABD. galeri gamble = kumar oynamak game = av hayvanı game fishing = (yemek için ya da spor amacıyla) balık avlama game of checkers = dama oyunu gametophyte = gametofit (bitkilerde üreme hücresi veya bu hücreleri üreten yapı) gamma wave = gamma dalgası (algı ve bilinç ile ilişkili bir çeşit beyin dalgası) gang = çete gap = açık.bademci. make progress. elde etmek gain a footing = ayak basacak yer bulmak. zıt anl. 2) anlamak. İtalya. 2) nesil generations of = nesillerce. taraftar toplamak gain popularity = popüler olmak. gedik. advance. zıt anl.= tight-fisted generously = cömertçe. waste gargle = gargara yapmak garment = giysi. yaratmak. uçurum garbage = çöp. için) üretim.G G GG G8 = G8 ülkeleri (Bu gruptaki 8 ülkeyi Almanya. bountifully.com . ün kazanmak gain recognition = kabul görmek. ilerlemek. abundantly. anlam çıkarmak G gauge = ölçmek. Group of Eight G8 summit = G8 zirvesi (G8 ülkelerinin hükümet başkanlarının bir araya geldiği yıllık toplantı) gain = kazanmak. İngiltere. evaluate gay = neşeli. pek çok kuşak generous = cömert. şen gecko lizard = keler (dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunan. tutunacak dal bulmak gain acceptance = kabul görmeye başlamak gain ground = yayılmak. come / bring together.= lose ground gain in = (bir şey)’de artış veya ilerleme göstermek gain in favour = rağbet görmek. boşluk. produce generation = 1) (elektrik vs. sex gene = gen gene chip = gen çipi gene sequence = gen sekansı / dizisi gene therapy = gen tedavisi (kalıtsal hastalıkların tedavisi amacı ile sağlıksız genlerin işlevlerinin değiştirilmesini veya organizmaya sağlıklı genlerin nakledilmesini öngören yöntem) general population = tüm toplum general practitioner = pratisyen hekim general time period = aynı anda / zamanda generalization = genelleme generalize = genelleme yapmak generate = üretmek. jellylike gelatin-silver print = jelatin-gümüş baskı (siyahbeyaz fotoğraf baskısında kullanılan bir teknik) gender = cinsiyet. sonuç çıkarmak.

bademci. hakiki. tür. = Eğer bir şeye gerçekten ilgi duyuyorsan.) etmek.) get smt checked out = bir şeyi muayene / kontrol ettirmek get stuck = sıkışıp / takılıp kalmak get through = 1) (telefon vs. zıt anl.) atlatmak. yakayı sıyırmak. o.= miniature giant squid = dev mürekkep balığı gift = tanrı vergisi yetenek. 2) gerçek. (As he is in a financial difficulty. advance.) sokmak. 2) hafif ateşte (kaynatmadan) gentle wave = nazik / hafif dalga / hareket genuine = 1) içten. takım. genetik değişime uğratılmış genetically-based = genetik temelli geneticist = genetikçi Geneva = Cenevre (İsviçre’de bir kent) genius = deha. really. 2) paçayı kurtarmak.ÜDS Sözlüğü genetically modified = genleriyle oynanmış. adapt oneself to. için) sıkışmak get to know = tanımak.) genus = (çoğul: genera) soy. sıkıntıya vs.= tiny give a hard time = zorluklar yaşatmak. zıt anl. jest get a better idea of = (bir şey) hakkında daha iyi bir fikre sahip olmak / daha çok bilgi edinmek get across = (yol. talent gifted = tanrı vergisi yeteneği olan. defeat. arabayı elden çıkarması gerekiyor. gigantic. sahibinin. meslekte vs. çok büyük. get pulled in get irritated = rahatsız olmak get off = 1) (bir taşıttan) inmek. get on well with. için) bağlantı kurmak. cins geodetic survey = arazi ölçümü geologist = jeolog (yerşekillerini. overcome. be involved in get into the moats of the palace = korunan bir yere girmek get involved in = (olaya) karışmak.= inept gigantic = devasa. the owner needs to get rid of the car. kibar. = Aşırı kanama olması halinde. inatçılık vs. zorluk vs. talented. üstesinden gelmek.com . real. uzlaşmak. move around get away = kaçmak. elden çıkarmak. escape get away with = yanına kar kalmak get back into shape = eski formuna kavuşmak get cut in half = yarıya inmek. enter. gebelik süresi geçirmek gesture = el. atlatmak. samimi. defetmek. familiarize oneself with giant = devasa. it will always lead to something else.= get out get in touch with = (birisi) ile temasa geçmek / iletişim kurmak. connect. yerin ve kayaçların yapısını inceleyen bilim insanı) geopolitical importance = jeopolitik önem (bir bölgenin bulunduğu coğrafi pozisyon ile siyasi ve ekonomik etkiler yaratabilme kapasitesi) Georgia = Gürcistan geoscience = yerbilim (Dünya gezegeni ile ilgili tüm bilim dallarını kapsayan bir terim) germ = mikrop germicide = mikrop öldürücü germination = filizlenme. carry on get out of control = kontrolden çıkmak get over = (hastalık. zıt anl. çimlenme gerontologist = yaşlılık uzmanı gestate = gebeliği sürmek. su. sincerely. be in good terms with get around = hareket etmek. = Para sıkıntısı çektiği için.) get into = (yaramazlık. zıt anl. 2) bitirmek. başını (belaya. içtenlikle. kol veya baş hareketi. huge. devam etmek. you should get in touch with your doctor at once. zıt anl. enormous. huge. (birini) cezadan kurtarmak. yolculuğa başla(t)mak get on with = (işte. recover from. dere. (In the event of excessive bleeding. 3) yola çık(ar)mak.) ilerlemek. sıkıntı çektirmek give an account of = (bir şey)’in hesabını vermek / (bir şey)’i sunmak / açıklamak give birth to = doğum yapmak. dahi genome = genom (bir organizmanın genetik şifresinin tamamı) gentle = 1) yumuşak nazik. savmak. surrender get rid of = kurtulmak. muazzam. contact. ırmak gibi bir şeyin) karşısına geçmek. adapte olmak. survive get tight = (göğüs. ulaşmak. go away. yarı yarıya azalmak get greater hold = daha çok yaygınlaşmak get in = (bir şey / bir yer)’in içine girmek.72 . sana mutlaka başka şeylerin kapılarını da açacaktır. communicate. zıt anl.= fake genuinely = gerçekten. (If you are genuinely interested in one thing. reach. başından savmak. cross get along with = (birisi) ile (iyi) geçinmek. abolish. kalp vs.= retreat. go across. sincere. dolaşmak. hemen doktorunuzla temasa geçmelisiniz. eliminate. (bir şey) doğurmak give erroneous impression = yanlış izlenim vermek / bırakmak www. tanışmak get used to = (bir şey)’e alışmak. çıkmak.

bademci. parlamak glucose = glükoz (vücut sıvılarında. ışıldamak. farkedilmemek. zıt anl. 2) (bir aygıt için) bozulmak. belirlenmiş. anlık / kısa bakış glimpse (isim) = anlık / kısa bakış glitter = parıldamak. dünya çapında(ki) global warming = küresel ısınma (dünyadaki ortalama sıcaklık değerlerindeki genel artış eğilimi) globalisation = küreselleşme globally = küresel olarak globe = yerküre glomerulonephritis = glomerülonefrit (bir tür böbrek hastalığı) gloomy = umutsuz. yapmak. take effect. üzüm ve diğer meyvelerde bulunan şeker cinsi) glue together = (bir şeyin parçalarını birbirine) yapıştırarak (bütünü) oluşturmak / bir araya getirmek glycemic effect = glisemik etki (kandaki glükozun meydana getirdiği etki) go about = ele almak. 2) (bir şey)’e razı olmak. quit. go bankrupt go for = 1) (bir şey) yerine geçmek. zıt anl. yoldan çıkmak go bankrupt = iflas etmek. approach go abroad = yurtdışına gitmek go ahead = devam etmek. zıt anl. durmak go on = sürmek.= conquer. (bir şey)’i kabul etmek go astray = sapmak. come into force. sayılmak.= annul. shine global = küresel. gösterişli glory = ihtişam.com . surrender to. zaman verildiğinde … glacial = buz çağına ait. iç karartıcı.ÜDS Sözlüğü . taking smt into consideration given time = zamana bırakıldığında …. hayvansal ve bitkisel dokularda. run away. zıt anl. kasvetli. go bust go bust = iflas etmek. go unnoticed www. become exhausted give priority to = (bir şey)’e öncelik vermek give rise to = (bir şey)’e yol açmak / neden olmak. send out. şan ve şeref glossy = parlak glottis = glottis (nefes borusundaki ses telleri arasında bulunan kısım / boşluk. set given (that) = (bir şey)’i gerçek / gerçekleşmiş / olmuş kabul edersek. look for go into effect = geçerli olmak. kısaca göz gezdirmek. repeal go off = 1) kaçmak. greve gitmek go so far as = (bir şey yapacak) kadar ileri gitmek go through = (bir dönemden) geçmek. buzullara ait glacial ice = buzulları teşkil eden buz glaciation = buzullaşma glacier = buzul glacierized = buzullaşmış glamorous = cazip. açılıp kapanması konuşmamızı sağlar) glow = (kor gibi) kızarmak. öne geçirmek give up = 1) (bir şey)’den vazgeçmek.= end. seek. pürüzsüz yüzeyli. devam etmek. aramak. (bir şey)’e yol açmak given = belli. resist give off = dışarı vermek. sparkle. 2) çok yorulmak. ileri gitmek go along with = 1) (bir şey / bir kişi) ile beraber gitmek.= seize. sağlam malzeme türü) glaucoma = glokom (göz içi basıncının artışı ile belirgin.= avoid go unappreciated = takdir edilmemek go undetected = gözden kaçmak. dekorasyon ve sızdırmazlık sağlama amacı taşıyan. bitmek. continue. dull.= eradicate. salmak. vakar. undertake. zıt anl. yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak oluşturulan camsı / cama benzer kaplama malzemesi) glide = (havada) süzülmek glimpse (fiil) = bir an için görmek.= go on give way to = (bir şey)’in önünü / yolunu açmak. stick to. succumb to. (ongoing = devam eden) go on strike = grev yapmak. körlüğe uzanan göz hastalığı) glaze = sır. lead to. meydana getirmek. yaşamak. teslim olmak. bring about. (bir şey)’i terketmek / bırakmak. zıt anl. destroy give smt a try = bir şeyi denemek give the lead = üstünlük kazandırmak. count as. pes etmek. 2) peşinde olmak. zıt anl. glazür (genellikle seramiğe uygulanan. belirli.= uplifting glorious = ihtişamlı. emit give out = 1) dağıtmak. özellikle kanda. 2) teslim olmak. zıt anl. experience.73 give in to = (birisi)’ne yenilmek. submit to. yürürlüğe girmek. depressing. distribute. göz alıcı glance = göz atma glandular = salgı bezlerine ait glassy material = camsı / cama benzer malzeme (genellikle bir hammaddenin çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması ile elde edilen. let go of. produce.

please. idare government = hükümet. impressive grand drama = dünya sahnesi grand jury = yüce divan grand piano = grand piyano. Kuzey Kutbu’na yakın bir yerde yer alan ve siyasi olarak Danimarka’ya ait bulunan büyük bir ada) Grenada = Batı Hint Adaları’nın güneydoğu kesiminde yer alan bir ada grenade = el bombası grid = şebeke grievance = yakınma. muhteşem. tane. şikayete yol açan şey.) governance = yönetim.ÜDS Sözlüğü go unnoticed = fark edilmemek. yönlendirmek. granül grape = üzüm grapefruit = greyfurt graph paper = milimetrik kağıt (üzerinde milimetrik kareler basılı bulunan çizim kağıdı) grapple with = (bir kişi / bir şey) ile boğuşmak grasp = anlamak. give.com . beautiful. tatmin etmek. zıt anl. bu kültürler ile ilgili) grain = tahıl. 2) belli bir miktar fiziksel maddenin ya da herhangi bir boyutun ölçümündeki değişim oranı / değişim hızı gradual = aşamalar halinde. satisfy. yerçekimi great = büyük. eviscerate. fon granule = tanecik. concede grant (isim) = ödenek. farkına varılmamak. için) not. aim. zıt anl. hedef. bahşetmek. gladden.= abruptly. kuyruklu piyano (telleri. bit by bit. immensely. muazzam. devlet grade = (ders. boğaz gorgeous = harika. fil dişi vb. target. okul vs. küçük (bir) gerçeklik payı grain-fed = tahılla beslenmiş Granada = Gırnata (İspanya’nın Endülüs eyaletinde bir kent) grand = büyük. zıt anl. 2) bölgede yapılan motor sporları yarışlarında. complaint www. vahim. zıt anl.= get noticed go untreated = tedavi görmemek / edilmemek go up against = karşı(sına) çıkmak goal = amaç. administer. . guide. ulu. tahıl tanesi grain of truth = gerçek kırıntısı. splendid gorgeously = harika bir şekilde. step-bystep. ulu.)’den mezun olmak Graeco-Roman = Greko-Romen (Eski Yunan ve sonrasında gelen Roma kültürlerinin etkisine girmiş. azar azar.= slightly greed = hırs. mark gradient = 1) eğim. arkaya doğru uzayan bir bölüme yatay olarak yerleştirilmiş olan piyano) Grandstand = 1) (örn. benevolence. puan. objective goddess = tanrıça gone are the days = . award. 2) (bir şey)’in kurallarını belirlemek. step-by-step. progressively. etkisi altında tutmak. majestic. = ABD’de ilaç üretimi ve satışını yönlendiren yasalar çok katıdır. kavramak. suddenly graduate from = (kurs. bağış. yavaş yavaş. beautifully govern = 1) yönetmek.= dissatisfy gratifying = memnun / tatmin edici. run through gorge = dar ve dik yamaçlı vadi. sınav vs. tribün gibi işlev görmesi sebebiyle ABD’deki Ölüm Vadisi içindeki yüksek bir kayalığa verilmiş olan ad grant (fiil) = vermek. şikayet. zıt anl. ağır ağır. (Laws which govern the production and sale of drugs in the USA are very strict. . cemetery gravitational pull = yerçekimi / kütleçekim kuvveti gravity = kütleçekim kuvveti. açgözlülük green = çevreci (yeşil) greenhouse = sera greenhouse gas = sera gazı (yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını soğurarak atmosferin normalin üzerinde ısınmasına sebep olan gazlar) Greenland = Grönland (Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde. bir yarış pistindeki) en yüksek ve görüş açısı en iyi olan tribün. comprehend.74 . tomb grave (sıfat) = ciddi. sudden gradually = aşamalar halinde. burs.bademci. o günler geride kaldı good = ticari mal / eşya / ürün goodness = Aman Tanrım! goods = ticari mallar goodwill = iyi niyet. zıt anl. malevolence gore = (boynuz. görkemli. zıt anl. yavaş yavaş.= miss grass-fed = otla beslenmiş gratify = hoşnut etmek. meyil. understand. enormously. big Great Barrier Reef = Büyük Bariyer Resifi (Avustralya’nın kuzeydoğu açıklarındaki dünyanın en büyük mercan kayalığı) great white = büyük beyaz köpekbalığı greatly = büyük oranda. serious gravel = çakıl graveyard = mezarlık. satisfactory grave (isim) = mezar. tahsisat.= ill-will. slow. ile) karnını deşmek / fena halde yaralamak. influence. go undetected.= abrupt.

basis.= know for sure guidance = rehberlik. develop. çakıl groin = kasık groove = oluk gross = 1) geniş çaplı. faaliyete geçmek grow higher = yükselmek. üretilen tüm ürünlerin ve hizmetlerin toplam piyasa değeri) grossly = 1) fazlaca.= release grip (isim) = kontrol. protect (against / from) guardianship = vasilik. 2) gerekçe. overly. total gross anatomy = makroskopik anatomi (mikroskopa gerek olmaksızın. yönlendirmek guide the way the audience feels = izleyicilerin duygularını yönlendirmek guide through = (tehlikeli bir bölgenin içinden geçirmek için) kılavuzluk etmek. hold. örneğin bir yıl içinde. silah sesi. garantör guard (against) = (bir şeye karşı) korumak / önlem almak. himaye guerrilla = gerilla (genellikle devlet güçlerine karşı çete savaşı yürüten kimse) guess = tahmin etmek. idare gritty = çakılımsı. mature growth = büyüme. spor ya da yarışmayı yöneten temel kurallar ground water = taban / yeraltı suyu grounding = dayanma. için) atış. fena halde. yol göstermek. zıt anl. uçakların iniş kalkışları ile rotalarını düzenleyen ve koordine eden birim) ground rules = bir oyun. vuku bulmak. çekmek grind (isim) = öğütme (biçimi) grip (fiil) = tut(un)mak. büyük ölçüde. generally ground = 1) yer. ana hatlar. tüfek vs. yakalamak. intestine gymnast = jimnastikçi gypsum = alçı www. reason ground control = yer kontrol (hava alanlarında bulunan. aşırı bir biçimde. büyük. toprak. artış.75 grind (fiil) = öğütmek. peanut ground-penetrating = zeminin altına inebilen grounds = gerekçe. supervision guide towards = (bir şey)’e doğru kılavuzluk etmek. grasp. rationale grove = meyve ağacı bahçesi. zemin. grit kumtaşı. zıt anl. broad. rise grow in public stature = toplum gözünde yükselmek grow older = yaşlanmak grow out of = (sorunları) zamanla geride bırakmak grow up = 1) meydana gelmek. dayanak. 2) genellikle. dayanak.com . road map guilt = suçluluk. sanmak. zıt anl. 2) brüt. yol gösterme. kurallar. koru. organizmanın gözle görülen organ ve oluşumlarının incelenmesi) gross domestic product = gayri safi yurtiçi / milli hasıla (ülkede.bademci. temeli olma ground-nesting = yuvasını yerde yapan groundnut = yer fıstığı. boom guarantee = garanti etmek guarantor = kefil. silah yarası gut = bağırsak.ÜDS Sözlüğü . 2) büyümek.= innocence Gulf Stream Current = Golfstrim Akıntısı (Meksika Körfezi’nden Batı ve Kuzey Avrupa’ya akan ve o bölgelerde iklimi ılımanlaştıran bir deniz akıntısı) gunnery = topçuluk gun-shot = (tabanca. orchard grow active = hareketlenmek. yol göstermek guidelines = (yol gösterici) ilkeler.

trouble. ikiye bölmek ham = abartarak rol yapan yeteneksiz oyuncu Hamilton Depression Rating Scale = Hamilton Depresyon Ölçeği (hekimlerin. acımasızlık. sıkıntı. insensitivity. zıt anl. deal with. idare etmek. güçlükle hardness = 1) (duygusal anlamda) soğukluk. head trip.= harmless harmless = zararsız. contain hard = zorlu. doğuştan gelen bu hastalıkta deri tunç rengine döner) haemodialysis = hemodiyaliz (böbrekler görev yapamadığı zaman hasta kanından. darlık. (adalet) dağıtmak. bir ülke)’den geliyor olmak. burden. Hb haemoglobin value = hemoglobin değeri haemorrhage = hemoraj. facilitate hand = (elle) vermek. (beğeni ile) karşılamak. 2) (bir kişi) ile vakit geçirmek / gezmek hanging = asma. başta üre olmak üzere yıkım ürünlerinin temizlenmesi) haemoglobin = hemoglobin (kana kırmızı rengini veren ve akciğer ve vücut dokuları arasında oksijen taşıyan protein). güçleştirmek. cep telefonu. care. 2) daha büyük ve karmaşık bir cihazın elde taşınan ve kullanılan ünitesi hang around with = 1) (bir kişi / bir şey) ile başıboş beklemek / dolanmak. (bir yer)’i temsil etmek hair dye = saç boyası hair-thin electrode = saç teli inceliğinde elektrot half-built = inşa halinde. illusion halt = dur(dur)mak.bademci. 2) zar zor. deliver H handful = bir avuç handicap = engel.= help. güç bela. bölüştürmek. tackle handlebar = gidon. telsiz).H H HH habit = alışkanlık habitat = doğal ortam. kullanmak. sıkı. 2) sertlik. impede. hinder. hemen hemen hiç. barındırmak. çok az. hastalardaki depresyonun şiddetini ölçmek için kullanabilecekleri 21 soruluk bir test) hamper = engellemek. (ceza) vermek. yapımı tamamlanmamış hallucination = sanrı. uzatmak. tough. ilgilenmek.) ele alma şekli. ele almak. tutucu kimse hardly = 1) nadiren. madeni aksam hard-working = çalışkan harm = zarar. prevent. manage. unfeelingness. give. (aşırı kan kaybı) haemorrhagic fever = kanama ve ateşle birlikte seyreden viral enfeksiyonun yol açtığı bir hastalık. halüsinasyon. zıt anl. prosperity hardware = donanım. kullanmak. seslenmek. stiffness hardship = güçlük. damage harmful = zararlı. zıt anl. asarak idam etme hangover = kalıntı. doğal yaşama ortamı habit-forming = alışkanlık geliştiren habitual pattern = davranış biçimi / düzeni / modeli haematocrit = hematokrit (kandaki eritrositlerin yüzde olarak hacmi) haemochromatosis = hemokromatoz (dokuların anormal renk dağılımı hastalığı. arta kalan şey happen to know = (şans eseri / tesadüfen) bilmek harbour = beslemek.= start halve = yarıya indirmek. elverişsiz durum handle = 1) işlemek. obstruct. distribute. kanama. give out. laborious hard fact = inkar edilemeyecek gerçek hard times = zor günler / zamanlar harden = sertleşmek. harshness.= neglect handset = 1) elde taşınan ve kullanılan cihaz (örn. zıt anl. utilize www. welcome hail from = (bir şehir. house. employ.com . 2) başa çıkmak. treatment. acclaim. zıt anl. muamele. manipulate. zahmetli. barely. zıt anl. üstesinden gelmek. damaging. VHF hail = selamlamak. host.= harmful harness = (doğal bir gücü dizginleyerek) yararlanmak. bestow hand gesture = el hareketi hand out = (elden bir şey) dağıtmak. tutma çubuğu handling = (bir sorunu vs.= ease. katılaşmak hardened = sertleşmiş hardened steel = sert (dövme) çelik harder wearing = daha zor eskiyen hardliner = uzlaşmaz. stop. hemodiyaliz aygıtı kullanılarak. scarcely. hasar.

komuta merkezi. zehirli ve çevreye zararlı element) Hebridean Islands = Hebrid Adaları (İskoçya’nın batı kıyısı açıklarında bulunan bir adalar grubu) hedge = çalı veya ağaç dikilerek oluşturulmuş çit hedge bindweed = çit sarmaşığı (başka bitkilerin etrafına sarılarak yaşayan. get crops harvest (isim) = hasat. önemsemek. ciddi şekilde heavy element = ağır element (genellikle metalik özellik gösteren.ÜDS Sözlüğü . atmosfere girişte oluşan çok yüksek sıcaklıktan koruyan kaplamayı oluşturan seramik paneller) heat-trapping gas = sera gazı. ısı tutucu gaz (ısı kaybını azaltıcı etkisi yüksek gaz). risk. zıt anl. daha tanımlanmayı bekliyor olmak hay fever = saman nezlesi. heartbeat heartburn = mide ekşimesi / yanması heat resistant = ısıya dayanıklı heated = hararetli heatedly = hararetli bir şekilde (tartışmak) heathen = kafir. dikkate almak. utanç verici konu harvest (fiil) = ürün almak.77 harsh = sert. sema heavily = büyük ölçüde. karargah. yönünü (o yer)’e doğru çevirmek headlight beam = far ışığı headquarters = merkez büro. care. (healthy relations between the two countries = iki ülke arasında sağlıklı ilişkiler.= delay. iyileştirici health care = sağlık bakımı health implication = (bir şeyin) sağlık üzerindeki etkisi health visitor = (hastaya bakmak ya da önerilerde bulunmak için) eve gelen sağlık görevlisi healthcare schemes = sağlık planları / programları healthcare system = sağlık sistemi health-conscious = sağlık hakkında bilinçli health-seeking = (bir) hastalığa çare arama healthy = sağlıklı / yerinde / haklı. hızlandırmak.= safe. crop hasten = acele et(tir)mek. tallness. atom ağırlığı yüksek. sağaltmak. have no connection with have on hand = elde bulundurmak have smt in common with = (birisi / bir şey) ile ortak yönleri olmak / noktaları bulunmak have to do with = (bir şey) ile ilgisi / bağlantısı olmak.= safety. risk. hafif sis. security. heretic heat-shield tiles = ısı kalkanı panelleri (uzay mekiklerini. slow down hatch = güverteye açılan kapak hatchway = ambar ağzı have a chance = fırsat yakalamak. beyaz veya pembe çiçekli bir tür sarmaşık) hedgehog = kirpi heed = dinlemek. healthy scepticism = haklı / yerinde bir kuşku) hearing = 1) işitme (gücü).com . greenhouse gas heavens = (çoğul kullanılır) gökyüzü. peak www.bademci.= mild harsh social stigma = sosyal olarak değinilmesi zor. yolculuğa hazırlanmak. accelerate. have connection with have trouble with = (bir şey) ile başı dertte olmak. sorun yaşamak have yet to be = henüz … -medi. attend. dangerous. şansı olmak have a tough time = zorluklar / sorunlar yaşamak have an effect on = (bir şey) üzerinde etkisi olmak / etki yaratmak have little in common with = (birisi / bir şey) ile çok az ortak yönleri olmak have little or no control on / over = (bir şey) üzerinde çok az kontrol sahibi olmak veya hiç kontrol sahibi olmamak have more than one’s share = (bir şey)’den nasibini fazlasıyla almak have nothing to do with = hiç ilgisi / bağlantısı olmamak. rough. zıt anl. pay attention. hasat yapmak. zıt anl. seat heal = iyileş(tir)mek. cure heal wounds = yaraları iyileştirmek / sağaltmak healer = sağaltıcı. pulse.) hazardous = tehlikeli. (Drinking alcohol is a real health hazard if carried to excess. zıt anl. alkol almak sağlık açısından ciddi tehlikeler yaratır. 2) doruk. yükseklik. hurry. daha açıklanmayı bekliyor olmak have yet to be identified = henüz tanımlanmamış olmak. alerjik rinit hazard = tehlike. = Aşırıya kaçılırsa. katı.= disregard heel prick = iğneyle topuktan kan alma height = 1) boy. acımasız. 2) celse hearing loss = işitme kaybı heart disease = kalp rahatsızlığı heart rate = nabız / kalp atım hızı. zıt anl. danger. bitter. daha … -meyi bekliyor have yet to be explained = henüz açıklanmamış olmak. secure haze = pus. mist head for / to / towards = (bir yer)’e doğru gitmek.

vastly. 2) ipucu. = Çoktan çalışmaya başlamalıydın. Ö. inheritance heretical = bir dinin veya topluluğun inançlarına ters düşen heritage = miras. gizli. 334-30 yılları arasındaki) Hellenistik Dönem’e ait helmet = miğfer. dikkat çeken high-ranking professional body = üst düzey meslek kuruluşu high-resolution neutron sensor = yüksek çözünürlüklü nötron sensörü high-rise = yüksek. lower. suggest hippo = (hippopotamus kelimesinin kısaltılmış hali). lobe hemlock = baldıran. 460-377 yılları arasında yaşamış olan Egeli hekim) hippopotamus = hipopotam. bulantı ve halsizlikle belirgin hepatit) hepatitis B virus = hepatit B virüsü hepatitis protein = hepatit karşıtı antikor herb = ot.) highest levels ever recorded = şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeler high-fibre = (besinler için) lif oranı yüksek highlander = dağlı highlight = öne çıkarmak. su aygırı hit = acı / zarar vermek. kokusuz bir gaz. 2. çok katlı high-risk = yüksek riski olan high-standing = (bir şeyin) üzerinde duran high-stress = çok stresli highway = otoyol high-yielding = yüksek verimli hijack = (uçak. sign. damage. dolayısıyla. duraksama. ağıotu (Eski Yunan’da Sokrates’in ölümüne neden olan son derece zehirli bir ot) hence = böylece.) hint (isim) = 1) belirti. art(tır)mak.bademci. farklılık (başka bir tür ile karşılaştırılabilir olmama hali). greatly highly so = daha da fazla high-profile = göze çarpan. genetic. duraksamak hesitation = çekinme. = Toprak kaymaları ve olumsuz hava koşulları yardımın bölgeye ulaşmasını engellemeye devam ediyor. Ö. faydalı. gemi) kaçırmak hiker = uzun yürüyüş yapan kimse hilltop = tepe üstü / doruğu hindbrain = beynin arka bölümleri hinder = engellemek. irsi. zıt anl. harmful hemisphere = 1) yarımküre. zıt anl. play up highly = çok. impede. vurmak.com . therefore hepatitis B = hepatit B (ateş. obstruct. decrease helium = helyum (element simgesi He olan. point to. izlenim bırakmak. make prominent. learned hereditary tendency = kalıtsal eğilim heredity = kalıtım. su aygırı Hippocrates = Hipokrat (M. iştahsızlık. useful. ima etmek. raise / rise. açık deniz high time = artık zamanı (gelmişti / geldi de geçiyor bile). çoğal(t)mak. havadan hafif olması sebebiyle zeplin gibi hava taşıtlarında kullanılır) Hellenistic = (yaklaşık M. soyaçekim. strike hit hard = ciddi acı / zarar vermek Hittite = Hitit (M.= homogeneity hexagon = altıgen hibernation = kış uykusu hiccup = hıçkırmak hidden = saklı. dikkat çekecek hale getirmek. kask helpful = yararlı. şifalı bitki herbicide = herbisit (istenmeyen bitkileri yok eden ilaç) herd = sürü hereditary = kalıtsal. zıt anl.ÜDS Sözlüğü heighten = yüksel(t)mek. tereddüt heterogeneity = heterojenite. kalıt hero = kahraman heroic = kahramanca hesitate = çekinmek. büyük oranda. binyıl ortalarında Orta Anadolu ve çevresine hakim olmuş bir krallık) www.= lessen. (Landslides and bad weather are continuing to hinder the arrival of relief supplies to the area. clue hint at (fiil) = akla getirmek. intensify. thus. (It is high time you started studying. conceal (oneself) hierarchy = hiyerarşi hieroglyph = hiyeroglif (karakter olarak basit resimlerin ve sembollerin kullanıldığı yazı) hieroglyphic = hiyeroglif yazısına benzer high family demand = ailevi sorumlulukların getirdiği maddi ve manevi yük high fast = yüksek ve çabuk ödenmesi gereken ücret high seas = enginler. out of sight hide away = sakla(n)mak. sarılık. increase. renksiz.= useless. genetics. Ö. ürtiker. congenital. inherited. 2) (beyin için) lob. emare. beneficial.78 . zıt anl.= acquired.

ümit edilir ki . delay. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . devasa. terrify horrifying = korkunç.500 yıl öncesinden günümüze kadar olan buzul çağı sonrası dönem) home nursing visit = hastalara. agree with holiday = tatil Holocene Epoch = Holosen Dönemi (yaklaşık 11. nedeniyle evden çıkamayan) homeless = evsiz.= friendly hostility = düşmanlık. bahçecilik hose = hortum hospitality = konukseverlik. immense. dehşete düşürmek. iskan edilecek alan / bina. alıkoymak. (The committee hotly discussed the matter. sahip olmak.com . . ummak hopefully = 1) umutla. saldırgan. keep under control hold in place = yerli yerinde tutmak hold no possibility = hiçbir olanağı olmamak.= tiny huge amounts (of) = büyük miktarlarda hugely = büyük oranda. husumet. 2) inşallah. greatly. dehşet. zıt anl. ki buna tansiyon ölçer. = Komite meseleyi hararetle tartıştı. zıt anl. . karşı olan. düşman. bırakmamak hold the promise = sözünde durmak.) taşıyıcı. zıt anl. Ne yarar sağlıyorlar? However eager one may have been = Kişi ne kadar hevesli olursa olsun.bademci. şekerleri dağıtmakta olan kadına umutla baktı. aggressive. bakım ve tedavileri yönünden yardımcı olma amacıyla yapılan ev ziyareti home rule = özerklik home telecare = evde tele-bakım (eve kurulan görüntülü ve sesli bir haberleşme cihazıyla.= inhospitality hospitalization = hastaneye yat(ır)ma hospitalize = hastaneye yatırmak / kaldırmak host (fiil) = ev sahipliği yapmak host (isim) = 1) (mikrop vs.) düzenlemek. habitation Housing Bill = imar ve iskan yasa tasarısı housing estate = konut alanı. ihtimal dışı olmak hold on = dayanmak. .79 hoist = kaldırmak. enormous. termometre vs.) hotly disputed = üzerinde çok tartışılan hotspot = tehlike altında olan bölge / nokta house = barındırmak household = evsel. dehşete düşürücü. mümkün olmamak. hug = sarılmak. vaadini yerine getirmek. sokakta yaşayan homo sapiens = (biyolojide) modern insan homonym = eşsesli homosexual = eşcinsel hookworm = çengelli solucan.)’ye katılmak. berbat horrific = korkunç. kalabalık hormone = hormon hormone balance = hormon dengesi hormone level = hormon seviyesi horrible = korkunç. = Küçük çocuk. terror horseshoe bat = nal burunlu yarasa horticulture = çiçekçilik. embrace huge = çok büyük. . . horrible horror = büyük korku. antagonistic. 3) (bir) görüş / inanç sahibi olmak. engellemek. 2) ev sahibi hostile = düşmanca.= slightly www. regard hold accountable = sorumlu / mesul tutmak hold an office = bir makamda / görevde bulunmak hold back = tutmak. gigantic. hopeless case = umutsuz vaka horde = kavim. trap hold clues to = (bir şey)’in ipuçlarını içermek hold in check = kontrol altına almak / altında tutmak. sarmak. (The little boy looked at the woman hopefully as she handed out the sweets. enmity. tüyler ürpertici horrify = korkutmak. 2) (elinde) tutmak. maintain. obstruct hold with = (bir görüş vs. aşiret. scare. 4) öyle kabul etmek. kucaklamak. muazzam. frightful. kancalı kurt hop = sıçramak hope = umut etmek. . antagonism hot spot = tehlikeli bölge hot topic = hararetle tartışılan konu hot whirlpool = sıcak jakuzi hotly = yoğun ve çok ihtilaflı / hararetli bir şekilde. eve ait household tasks = ev işleri housing = barınma. gibi aletler de bağlanabiliyor. enemy. Kişinin tüm hevesine rağmen. adversary.). residential estate How do they help? = Ne faydaları var?. geniş çapta. yukarı çekmek hold smo to account = birisinden hesap sormak hold = 1) (toplantı vs. tıkamak. hastane veya doktorlarla temas kurup sağlık hizmeti alma sistemi) home to = (bir şey)’in ev sahibi / anavatanı homebound = eve bağlı (hastalık vs. keep the promise hold the view that = … görüşünde olmak hold up = geciktirmek. heatedly. .

80 . öne sürmek. zıt anl. funny. yaratık vs. varsayım (belirli olayları açıklamak için yapılan önerme) hypothesize = farz etmek. damage hybridisation = melezleştirme hydrocarbon = hidrokarbon (yalnızca hidrojen ve karbondan oluşan organik bileşik) hydrochloric acid = hidroklorik asit (hidrojen klorür gazının suda çözülmesi ile elde edilen güçlü bir asit) hydrogen bonding = hidrojen bağı oluşması hydrogen chloride = hidrojen klorür (kimyasal formülü HCl olan. vücutta düşük ısı hypothesis = (çoğul: hypotheses) hipotez. alçakgönüllü. (felsefe. vızıldamak. şakacı. zarar vermek. besince zengin toprak hunger = açlık hurricane = kasırga. (with humour = işi şakaya vurarak) Humphry Davy = 1778-1829 yılları arasında yaşamış olan İngiliz kimyacı ve mucit humus = humus. nemli humorous = mizah yollu. çok şiddetli enflasyon) hypersensitive = aşırı duygulu / duyarlı hypertension = hipertansiyon (yüksek tansiyon) hypnosis = hipnoz (yapay uyku) hypnotise = hipnotize etmek hypnotised = hipnotize edilmiş hypnotizable = hipnotize edilebilir hypochondriasis = hastalık hastası olma durumu hypothalamus = hipotalamus (beyinde otonom sinir sistemini yöneten bölge) hypothermia = vücut ısısında düşme. posit www.= serious humour = mizah. modest humid = rutubetli. psikoloji gibi) konusu insan olan bilimler humanize = insancıllaştırmak. harm.= dehumanize humanoid = insansı (robot. zıt anl. komik. put forward. vızıldamaya benzer ses çıkarmak human embryonic stem cell = insan embriyonu kök hücresi Human Genome Project = İnsan Genom Projesi (insanın genetik kodlarının tamamını çözmeyi amaçlayan proje) human mission = (özellikle uzayda) insanların görev aldığı çalışma / seyahat humanely = insancıl bir şekilde humanities = hümaniter bilimler.com . oda sıcaklığında gaz halinde bulunan bir bileşik) hydrological = su bilimi ile ilgili hydroponic farming = topraksız tarımcılık (sadece su içinde bitki yetiştirme) hydroxyl radical = bir oksijen ve bir hidrojen atomundan oluşan kimyasal grup hygiene = hijyen hymn = ilahi hyperactivity = hiperaktivite (aşırı hareket ve faaliyet gösterme hali) hypercholesterolemia = hiperkolesterolemi (kanda kolesterol düzeyinin yüksek olması) hyperinflation = hiperenflasyon (kontrolsüz.bademci. hortum hurt = incitmek. hipotez üretmek. varsaymak.) humble = mütevazı.ÜDS Sözlüğü hull = gemi veya uçak gövdesi hum = (şarkı) mırıldanmak.

buzla kaplanmak. (Lat. belge identification bracelet = üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu bir tür bileklik identify = 1) tanı(m)lamak. zıt anl. bad. teşhis. tasvir. fotoğraf. zıt anl. (Good people. tutuşma. legitimate illegitimate = 1) yasadışı. . uğursuz. . özdeş. . mutlaka şöyledir. adulterine Illinois = ABD’de bir eyalet ill-paid = az ücretli. ikonlaşmış ICU = Yoğun Bakım Ünitesi. monozygotic twins identification = 1) tanı. . beneficial ill effect = kötü etki illegal = yasa dışı. if there are any. bir kişi ya da yeri diğerlerinden ayıran özellikler (the distinct cultural. overlook. zıt anl. alike. aldırmamak. 3) tip belirlemek / tanımlamak identity = kimlik.= balance www. id est). adverse.bademci. . zıt anl. hayali. . .= good. tıpkı. brighten. 2) eğitmek. kuruntu. = İyi insanları -o da eğer kaldıysa. mutlaka şöyledir. religious and national identity of Tibetans = Tibetlilerin kendilerine has kültürel. şekil image = resim. 2) ateşleme düzeni. e. . yaradılış idol = ilah. mizaç. tapılası şey if any = eğer varsa / olursa if anything = 1) eğer herhangi bir etki yarattıysa (o da şudur. buzla kaplanmış olması nedeniyle iş göremez olmak icing = buzlanma iconic = sembolleşmiş. ışıklandırmak. başka şekilde ifade etmek gerekirse.) ignition = 1) ateşleme. 2) aldırmazlık. that is ice cap = dağların zirvelerinde veya gezegenlerin kutuplarında bulunan kubbemsi şekilli buzul ice sheet = buz tabakası ice shelf = kıyı buzulu (karadaki bir buzulun deniz üzerindeki uzantısı) ice up = buzlanmak. light. 2) evlilik dışı.bulmak çok zordur. ters. disregard.= actual. göz önüne getirilebilen imaginary = imgesel. teşhis etmek.= hospitality illuminate = 1) aydınlatmak. hasta. I suppose = sanırım…. tanrıça. görmezden gelmek. are hard to find. same. prohibited. boş vermek.com . fantasy illustration = resim. unlike identical twins = tek yumurta ikizleri. determine. . abuse. herhalde… I’m afraid = korkarım ki… (maalesef anlamında) i.= legal. 2) kimlik / hüviyet / nüfus cüzdanı vb. creative imagine = hayal etmek.I I II I gather = Anladığım kadarıyla… I should imagine = (genellikle yarı alaylı) tahmin ederim ki. injure ill-treatment = kötü muamele. guess imaging = görüntüleme imbalance = dengesizlik. zıt anl. . . zıt anl. real imaginative = yaratıcı. 2) eğer bir fark varsa if left untreated = tedavi edilmezse I if there are any = eğer varsa (bir şeyin varlığına inanılmadığı ya da buna ait bir kanıt bulunmadığı durumlarda kullanılır).= different. hüviyet. görmezden gelme ignore = göz ardı etmek. illicit. kanuna aykırı.). kontak ignorance = 1) bilgisizlik. . envisage. fictitious. düşük maaşlı. Intensive Care Unit icy-cold = buz gibi soğuk identical = aynı. I should think = tahmin ederim ki. illegal. . gayri meşru. educate. yanılsama. 2) kimliğini teşhis etmek.= care for. diagnose. notice ill = kötü. . picture image capture = fotoğraf çekimi imaginable = hayal edilebilen. zıt anl. aydınlatmak. = yani. dini ve ulusal kimliği) idiosyncrasy = yapısal özellik. enlighten illuminating = aydınlatıcı illumination = aydınlatma illusion = hayal. zıt anl.= well-paid ill-treat = kötü davranmak.

zıt anl. emperyal. suggestion.bademci.ÜDS Sözlüğü IMF = Uluslararası Para Fonu (global ekonomik düzeni takip etmek.= mortal immune destructive effect = bağışıklığı yıkıcı / yıpratıcı / bozucu etki immune system = bağışıklık sistemi immune-compromised = bağışıklık sistemi zayıf düşmüş olan immune-triggering = bağışıklık sistemini harekete geçiren / tetikleyen immunisation = bağışıklama. copy. büyük oranda. = Akıl ve beden sağlığım elverdiği sürece. tesir. aşılama) implement = uygulamak.= repair.= slightly immigrant = göçmen. urgent. zıt anl. carry out. gelişmemiş. kusurlu bir şekilde. yerleştirmek). zıt anl.= emigrant immigrate = göç ile ülkeye / kente gelip yerleşmek.= ethical. partially. güç. zıt anl. ripe immeasurable = ölçülemez. bağışıklık oluşturmak impact = 1) etki. yerine getirme implicate = 1) sorumlu saymak. imitasyon immature = olgunlaşmamış. move in. aşılamak.) impaired hearing = zayıf / az işitme impaired immune response = bir hastalık vs. edepsiz. zıt anl. altta yatan implication = saklı anlam. perform implementation = uygulama. hareketsiz. flawless imperfection = eksiklik. acil.= mobile immoral = ahlaka aykırı. influence.= explicit statement www. moral immortal = ölümsüz. zıt anl. damage. 3) şimdiki. incalculable. connotation. 2) yakın. kusurlu. improvement impassable = geçilmez impeach = suçlamak. as seen on television = televizyonda sunulduğu şekliyle savaşın doğrudan etkisi) immediate = 1) anında. collision impair = bozmak. young. yerine getirmek. zayıflatmak. unnoticeably imperfect = eksik. ilk akla gelen. nüfuz. taklidini yapmak. imply implicated = (bir şey)’in altında aranan. nakletmek. tahmin edilemeyecek boyutlarda. zıt anl. çarpma. extremely. embed. itham etmek. anında. hemen. hemen o anda. emperyalist.= emigration imminently = tehdit ederek immobile = sabit. effect. motionless. dikme. insert. International Monetary Fund imitate = taklit etmek. (the immediacy of war. bağışıklık kazandırma (genellikle aşılama yoluyla vücudu bir hastalığa karşı bağışık hale getirme) immunize = bağışıklık kazandırmak. unethical. eternal.= tiny. fault. zayıfla(t)ma.= mature. ülkeye / kente göç ederek gelen kimse.= measurable immediacy = arada bir vasıta ya da aracı olmaması hali. devlet memurunu mahkemeye sevk etmek imperative = zorunlu. doğrudan etki. zıt anl. (While my brain and brawn remain unimpaired. enormously. zıt anl. bu partiyi yönetmeye devam edeceğim.’ye karşı bağışıklık sisteminin verdiği yetersiz / zayıf reaksiyon impairment = boz(ul)ma. little immensely = gayet. ima. 2) ima etmek. at once. simulate imitation = taklit. (implant an artificial tooth in the gum = diş eti içerisine yapay bir diş implante etmek) implant (isim) = implantasyon (nakletme. çok büyük. mecburi imperceptively = seçilmez / fark edilmez bir şekilde. put through. kusur. toy. unripe. corrupt. borsa. right away immense = muazzam. defective. teknik ve ekonomik destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyon). döviz kurları. enormous. zıt anl. current immediate aftermath = (bir savaşın. faulty. oldukça. tedavi immediate effect = hemen görülen etki immediate post-disaster period = felaketten hemen sonraki dönem immediately = derhal.= perfect. zıt anl. kısmen. zıt anl. güdü implant (fiil) = implante etmek (tedavi için vücut içine bir madde vs. defect imperfectly = eksik.com . undeveloped.82 . tremendous. son derece.= emigrate immigration = göç ile ülkeye / kente gelip yerleşme. defectively imperial = imparatorluğa ait. harm. doğal afetin) hemen sonrası immediate care = hemen yapılan bakım. I will continue to lead this party. zıt anl. hit. ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak. 2) darbe. sömürgeci imperial battle cruiser = imparatorluk savaş gemisi (bazı bilimkurgu eserlerinda adı geçen uzay gemisi) impetus = hız. pek çok. hold responsible.

instinctively. yaptırım vs. intiba. ima etmek. weaken improved = iyileştirilmiş. içirmek. in dispute with in accordance with = (bir şey)’e uygun olarak.com . saklı. .ÜDS Sözlüğü . in compliance with.bademci. damga. beforehand in all likelihood = büyük bir olasılıkla. yığın halinde in case of = halinde. 2) hamile bırakmak impress = (genelde iyi yönde) etkilemek. decrease. içe doğru patlamak imply = (dolaylı olarak) göstermek. peşin olarak. (iyi) izlenim bırakmak. dayatmak. genel olarak in comparison with = (bir şey. uyumlu. in a sense in accord with = (bir şey)’e uygun olarak. uyarınca. etki. advance. sense. enhancement.= contrary to. striking. uyarınca. (bir şey)’e işaret etmek. irresponsible. strikingly. remarkably. urge impulsive = tepkisel. iyileştirme. gerçekleştirilemez. cautious impulsively = tepkisel olarak. zıt anl. zıt anl. zıt anl. arttırmak. empresyonist (Fransa’da. zıt anl. enhance. . as a result in consultation with = (birisi) ile danışma içerisinde / konsültasyon yaparak www. 2) gücünü kesmek. zıt anl. also in advance = önceden. 19 yy’da ortaya çıkmış bir resim akımının takipçisi olan kişi) impressive = (iyi yönde) etkileyici. together with in common = ortak olarak. emotional. drive. olası olmayan. upgrade.= thoughtfully. influence. progress. iz impressionist = izlenimci. ilerleme. geliş(tir)mek. with reference to in conjunction with = (bir şey) ile birlikte / bağlantılı olarak. cautiously impurity = kirlilik. in relation to.= deteriorate. çarpıcı. zıt anl. wear out impoverishment = fakirleşme. together with in connection with = (bir şey) ile bağlantılı olarak in consequence = (bunun) sonucunda. zıt anl. zıt anl. in conflict with. zıt anl.) uygulamak.= prudent impulse = tepki. in a way in a sorry state = hazin / üzücü bir durumda in a way = bir bakıma. empoze etmek. instinctive. remarkable. suggest. in unison with. dolaylı olarak anlaşılan implode = şiddetle içeriye doğru çökmek. düzeltilmiş improved medical care = gelişmiş sağlık bakımı improvement = düzelme. likely improve = düzel(t)mek.= contrary to in addition to = (bir şey)’e ek olarak.= ordinarily imprint = iz improbable = ihtimal dahilinde olmayan.= explicit. durumunda in close association with = (bir şey) ile yakın ilişki / işbirliği içinde in close contact with = (bir şey / bir kişi) ile yakın temas / bağlantı içinde in combination with = (bir şey) ile birlikte.= export imported = ithal edilmiş impose on / upon = zorla kabul ettirmek.= express import = ithal etmek. most likely in an advisory capacity = danışman sıfatıyla in an effort to = . zıt anl. katışık şey in a convincing manner = inandırıcı / ikna edici bir şekilde in a given situation = belirli bir ortamda / durumda in a sense = bir bakıma. impressive impossible = imkansız. zıt anl. emotionally. itici kuvvet. additionally. indicate. gelişme. 2) ima edilen. influence impress on / upon = aklına sokmak impression = 1) izlenim. in compliance (with).= impairment. unlikely. yoksullaşma impractical = uygulanamaz. state indirectly. in some way. mantıksız impractically = uygulanamaz / gerçekleştirilemez / mantıksız bir şekilde impregnate (with) = 1) emdirmek. tam bir anlaşma içinde. kural. increase. deterioration improvise = birdenbire çaresini bulmak. olanaksız impoverish = 1) yoksullaştırmak.= thoughtful.= ordinary impressively = (iyi yönde) etkileyici bir şekilde. in accordance with. yoluna koymak.= probable. düşüncesizce. (yasa. (buna) bağlı olarak. exhaust. make poor. assert imposing = etkileyici. dürtü. worsen. zıt anl. amacıyla in any way = hiçbir şekilde in bulk = toptan. doğaçlama yapmak imprudent = sorumsuz.83 implications = (bir şey)’in olası sonuçları implicit = 1) ifade edilmeden anlaşılan. 2) baskı. bir kişi) ile kıyaslandığında. zıt anl.

in a way in some ways = bazı yönlerden / açılardan in spite of = (bir şey)’e rağmen / karşın. (He is in no way ready for the exam. rather than in proximity = yakınında in rational terms = mantık kapsamında. dolayı. açısından. (bir şey) ile karşılaştırıldığında. = Sınava hiçbir surette hazır değil. to in other words = başka bir deyimle. taksitle in its wider sense = daha geniş anlamıyla in line with = (bir görüş vs.com . as a last resort in the light of = (bir şey)’in ışığında / ışığı altında. görev başında in one’s day = kendi döneminde (in my day. tercihen. in truth. aynı zamanda. particularly. çerçevesinde in the course of = sırasında. karşılık olarak in search of = (bir şey)’in arayışı içinde in short supply = üretimi / piyasaya arzı yetersiz in so far as = olduğu sürece. eventually. since in the best of circumstances = en iyi şartlarda in the case of = (bir şey) halinde / durumunda.ÜDS Sözlüğü in contrast to / with = (bir şey)’in / (bir kişi)’nin tersine / aksine. He hasn’t touched his textbook yet. by turns.= in theory in preference to = (bir şey)’den ziyade. aslında in regard to = (bir şey)’e gelince. .84 . pratikte. contrary to in deed = elbette. Daha kitabın kapağını bile kaldırmadı. gerçekten de. on the basis of. esnasında. zıt anl. bu süre zarfında. . as a reaction to in retrospect = geçmişe bakıldığında in return for = karşılığında. one after another in terms of = ilgili olarak. contrary to in order to = amacıyla. in conjunction with in London alone = sadece Londra’da in many respects = birçok açıdan / yönden in many ways = bir çok bakımdan in no small measure = hiç de küçümsenmeyecek bir boyutta in no way = hiçbir bakımdan. in the end.) in opposition to = (bir şey)’e karşı / muhalif olarak. . with respect to in response to = (bir şey)’e cevaben / karşılık vermek amacıyla. in relation to in that = yüzünden. during in the face of = karşısında in the first place = en başta in the form of = … şeklinde / formunda in the hope of = (bir şeyin olması) umuduyla in the last resort = son çare olarak. akışı içerisinde. in due time in excess of smt = bir şeyden fazla.bademci. = benim zamanımda. (bir şey yapmak) için. bir şeyi geçen in fact = aslında.) in the meantime = bu arada. bazı açılardan. tabii ki. şu bakımdan ki. (bir şey) ile ilgili olarak. nedeniyle. bu arada in the midst of = ortasında. bilhassa. olduğundan ötürü. so as to. indeed in favour = revaçta in favour of = lehine / lehinde. = Sabır ve kararlılığın ödülü uzun vadede gelir. certainly in detail = detaylı / ayrıntılı / kapsamlı olarak in due course = zamanı geldiğinde. in support of.). because.= against in fear = korkuyla in fulfilment of = (bir şey)’i gerçekleştirmek / yerine getirmek için in installments = bölümler / kısımlar halinde. because in some respects = bazı açılardan. arasında in the modern sense = modern anlamda in the public interest = kamu yararına / çıkarına www. despite in succession = sırayla. by no means in number = sayıca in office = görevde. zıt anl. (bir şeyin / bir olayın) olması durumunda in the context of = bağlamında. regardless of. .) ile aynı doğrultuda. put differently in part = kısmen. bakımından. bazı açılardan in place of = yerine in practice = gerçekte. in reality. in view of in the limelight = genel ilgiyi üzerinde toplamış olarak in the long run = uzun vadede. rasyonel düşünce ile in readiness for = (bir şey)’e hazır bir biçimde in reality = gerçekte. especially in parts = kısmen. of course. meanwhile in the meanwhile = bu süre içinde. esasen.= wholly in particular = özellikle. zıt anl. partly. hiçbir surette. (Patience and determination will pay in the long run. as.

= deliberate. separate. zıt anl.= consistent. carelessness.85 in the wake of = (bir felaketin) ardından. 2) çelişkili. weaken. unsatisfactory. appropriate incorporate (into) = dahil etmek. uyuşmaz. ample. incapability. erroneous.bademci. hereditary. unsuitable. uygun görülmez. kalıtsal. 54 cm’ye eşdeğer.) in utero = rahimde.= acquired incapable (of) = ehliyetsiz. başlama incessant = sürekli. oluş sıklığı. fall. proper inattention = dikkatsizlik. insufficiently. unreliable. temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. incompetent. shortage. zıt anl.= decrease. elverişsiz. zıt anl. birleştirmek. zıt anl. yeteneksiz. cut incline = eğim include = içermek. = O sözde “eczane”de ilaç türünden pek fazla bir şey yok. zıt anl. zıt anl. incomplete. İngiliz kökenli uzunluk ölçme birimi).= ability inaccessible = girilemez. zamanla in turn = sırasıyla. happening incision = kesi. = Sırasıyla. zıt anl. grow. (I talked to each of my students in turn. insufficiency. eşsiz. combine. fall increased = artmış olan. yeteneksizlik. separate incorrect = yanlış.= exclusion incomparable = kıyaslanamaz. embody.= exclude. occurrence. ulaşılamaz. uygunsuz. static inadequacy = yetersizlik. irrelevant. zıt anl. zıt anl. zıt anl. zıt anl. bu hususta. amalgamate.) inadequately = yetersiz bir şekilde. doğuştan gelen. sufficiency inadequate = yetersiz. tutarsız. (That socalled “pharmacy” doesn’t have much in the way of medication. zıt anl.= adequately. congenital.= accurate inactivate = hareketsiz hale getirmek. 2) yetkisiz inconclusive = bir sonuca varmayan. consolidate. dahil etmek. include. awkward. unskilled. improve. (örn. peşinden in the way of medication = ilaç türünden. = Geliri. eksiklik. insidans. happening incidence rate = sıklık oranı. innate. still. occurrence. unacceptable. inappropriate. yüksel(t)mek. katmak. zahmetli. kapsamak.ÜDS Sözlüğü .= competent. in the light of in vitro fertilization = tüp içi dölleme (ovulasyonu takiben dışarı alınan ovumun. awkward.= occasional inch = 1) inç (2. unable. zıt anl.) in this respect = bu bakımdan.= confirming. inducement inception = başlangıç. yarma. zıt anl. insufficient. zıt anl. zıt anl. uncomparable incompatible with = (bir şey) ile bağdaşmaz. carefulness in-betweenness = arada kalmışlık inborn = tabiatında olan. inandırıcı olmayan. improper. conflicting. rise / raise. elverişsiz. conflicting.= appropriate.= exclude. hadise.= compatible incompetence = yetersizlik.= attention. durgun. kusurlu. zıt anl. katmak. successively. zıt anl. zıt anl. zıt anl.= adequate. 2) (kalınlık hesabında) parmak. divide inclusion = dahil edilme / olma. yeteneksizlik.= correct increase (fiil) = art(tır)mak. zıt anl. bundan yola çıkarak in time = zaman içinde.= convenient.= competence. her bir öğrencimle tek tek konuştum. wrong. incapability. neglect. zıt anl. rise. consistent incontestably = tartışılmaz / itiraz edilemez / su götürmez bir şekilde inconvenient = uygunsuz. incapable. laboratuvarda tüp içinde sperm ile döllenmesi) In what way? = Hangi yönden / açıdan? inability = beceriksizlik. intentional inappropriate = yanlış. ardı arkası kesilmeyen. insidans incident = (genellikle kötü sonuçları olan) olay.= capable (of) incentive = özendirici şey. contradictory. yeteneksiz.= accessible inaccurate = yanlış. eksik. elini kolunu bağlamak inactive = hareketsiz. incorporate. capability incompetent = 1) yetersiz. yetersizlik. hatalı.= adequacy. zıt anl. güçsüzlük. ihmal. elde olmayan. müşkül. event. geliştirmek. zıt anl. ½ inch pipe = yarım parmak(lık) boru) incidence = tekrar oranı. enhance. birleştirmek.= decrease. accidental.= conclusive inconclusive measure = inandırıcı / kesin olmayan ölçüm inconsistent = 1) istikrarsız. zıt anl. yersiz. çoğal(t)mak. (bir şey)’den dolayı. consolidate. unreachable.= decreased www. unintentional. hatalı. enough. weakness. henüz doğmamış in view of = (bir şey)’i göz önüne alarak. zıt anl. sufficiently inadmissible = kabul edilemez. zıt anl. drop increase (isim) = artış. bonus. (His income is inadequate to meet his basic needs. neverending.com .= admissible inadvertent = kasıtsız. capable.

effectiveness inefficiently = verimsiz bir şekilde inequality = eşitsizlik. cause. the Regency Hotel was closed indefinitely. şaşmaz. ibre. randomly indispensable = vazgeçilmez. motionless. point to indication = belirti.= active inevitable = kaçınılmaz. akıl almaz. unavoidably. yavruluk. içeriye. infant (ilk 30 aya kadar olan bebeklik devresi) infanticide = bebeklerin öldürülmesi infantry = piyade. özgür. denote.= avoidable. gösterge. zıt anl. delil. self-reliant.bademci. ucuz. essential. zıt anl. zıt anl. doğrusu. belirteç.= dispensable indistinguishable = ayırt edilemez.= expensively infallible = yanılmaz. infinite. 2) başlangıç infant = bebek. işaret. activate. native indirect = dolaylı indirectly = dolaylı bir şekilde indiscriminately = ayrım yapmaksızın. reliable. sürekli. finite inexpensive = pahalı olmayan. durağan. bulaşıcı hastalık. zıt anl. zıt anl. disinterested. zıt anl. unproductive. zıt anl. cheaply. umursamazlık. 2) ikna etmek. fert individual (sıfat) = bireysel. zıt anl. sign indifference = aldırmazlık. zıt anl. inside. zıt anl.= expensive inexpensively = ucuza. zıt anl. unavoidable.= outdoors. unfailing. contaminate. kuluçka devresi incur = karşı karşıya kalmak. heedful indigenous = yerli. zıt anl.= concern indifferent = aldırmaz.= prevent. inescapably. kişisel. reasonably incubation = inkübasyon. zıt anl. umursamaz.= avoidably inexhaustible = tükenmez. inescapable. = Tadilat çalışmaları sebebiyle.= definite indefinitely = belirsiz bir süre için. severek yapmak industrial relation(ship)s = işveren . (Due to renovation works.) indentation = girinti independence = bağımsızlık. maruz kalmak.= temporarily. evitable inevitably = kaçınılmaz bir şekilde. thoughtful. enfeksiyon kapmış infection = enfeksiyon.ÜDS Sözlüğü increased risk = artan risk / tehlike increasingly = gittikçe artan bir şekilde incredible = inanılmaz. kayıtsızlık. zıt anl. outside Indo-Pacific = İndo-Pasifik (Hint Okyanusu. sevk etmek.= fallible infancy = 1) bebeklik. spread (to) infected with = (bir virüs vs. unbelievably. personal individualistic = bireyci indivisible = bölünemez indoors = içeride.= effective inefficiency = etkisiz olma. 3) (elektrik akımı) meydana getirmek indulge (in) = kendini vermek. continually. evidence.= careful. Regency Oteli belirsiz bir süre için kapandı.= credibly. avertable. güvenilir.= dependently India = Hindistan Indiana = ABD’de bir eyalet indicate = belirtmek.= efficiency. unbelievable. göstermek. cheap. in fact. vital. seçilemez individual (isim) = birey. hint indicator = indikatör. ferdi. zıt anl. verimsizlik. (karakter için) içine kapanık induce = 1) neden olmak. hakikaten. zıt anl. yaya asker infect = bulaşmak. meet with incurable = tedavi edilemez indeed = gerçekten. actually indefinite = belirsiz. kandırıp yaptırmak. free.) ile enfekte olmuş. zıt anl.= credible. ineffectiveness. eylemsiz.86 . unlimited. zıt anl. zıt anl. zıt anl.= exhaustible.com . disinterest.= dependent (on) independently = bağımsız olarak. mikrop kapma www. işaret etmek. inanimate.işçi ilişkileri Industrial Revolution = Sanayi Devrimi (18. kendini kaptırmak. Batı ve Orta Pasifik ile Endonezya çevresini içine alan bölge) indrawn = (nefes için) derin. convince. arbitrarily. useless. without a doubt. zıt anl. persuade.= equality inert = hareketsiz. yy sonunda ortaya çıkan yoğun sanayileşme akımı) industrialize = sanayileş(tir)mek ineffective = etkisiz. sonu gelmeyen bir şekilde. certainly. gösterge.= dependence independent = bağımsız. zıt anl. reasonable incredible as it may seem today = bugün inanılmaz / akıl almaz görünse de… incredibly = inanılmaz şekilde. randımansızlık.

= humane initial = ilk. in the beginning. 2) (anatomide) daha aşağıda. sakin inhale = nefes almak. iltihaplanmış inflammable = yanıcı. breathe in. at first. sınırsızca. knowledgeable infrared = kızılötesi infrastructure = altyapı infrequent = seyrek. zıt anl. içerik. birinci initial velocity = ilk hız. unbendable.= wellness inflame = enflamasyona yol açmak.= superior to. aydınlatıcı informed = bilgili. başlangıç hızı initially = öncelikle. lower. hatırlı. ancestral inhibit = yavaşlatmak. essentially. occupy. tabiatında olan. sözü geçen. yaralanma.= acquired www. fundamentally inherit = (atadan) (kalıtımla) almak. eleman inhabit = içinde oturmak. kural vs. alt taraf. parça. derive from. shape influence (isim) = etki. launch. flu informal = gayriresmi.ÜDS Sözlüğü . ill. (nefes yoluyla) içine çekmek. weak.= frequent infringement = (yasa. eat. zıt anl.com . başlatma injure = yaralamak injured = yaralı injurious = zararlı injury = yara. kısırlık infinite = sınırsız. nüfuz. aslında.= superior inferior frontal gyrus = inferiyor frontal gird (beyin frontal lobunun alt bölgesinde bir nokta) infertility = infertilite. başlangıçta. zıt anl. maharetle. under. zıt anl.= complete. ihlal ingenious = akıllıca. yuvalanmak. impose.bademci. zıt anl. ustalıklı. aslında. restrain. tutuklu innate = (bir şey)’e özgü / has. zıt anl. impact influential = etkili. esnek olmayan. wound. bir ülkenin içlerine doğru inlet = giriş. harm. facilitate inhuman = insanlık dışı. şişme.= fireproof inflate = şiş(ir)mek. intrinsic.= flexible inflict = (ağrı / acı / ceza) vermek. brilliant ingeniously = zekice. başlangıç. inherent. için) aykırı hareket. güçsüz. debility. miras kalmak. haberdar. blow up. brilliantly ingest = yemek. ağızdan almak. zıt anl. zıt anl. pioneer. baştaki. iç kısımlar(a doğru).= expire.= formal information = bilişim. kalıtsal. basically.87 infectious = bulaşıcı infectious disease = bulaşıcı hastalık infer from = 1) (bir şey)’den anlamak / çıkarmak. zıt anl. ustalıkla. nüfuzlu. = Bu uzak adalarda yalnızca kuşlar ve küçük hayvanlar barınmaktadır. take in from the mouth ingestion = yeme. zıt anl. (Only birds and small animals inhabit these remote islands. lead. start. zıt anl. zıt anl. kolay tutuşan. acquire. öğe.= deflate inflation = 1) enflasyon (ülkedeki mal ve hizmet fiyatlarındaki genel artış). affect. yazılım gibi) ticari değerini. intake from the mouth. congenital. zorlaştırmak. irsi. receive inheritance = kalıtımla geçme inherited = kalıtsal. sakatlık. doğasında var olan.) inhabitant = bir yerde oturan kişi. esasen.= finite infinitely = sonsuz olarak. zıt anl.= outlet inmate = hapishane veya akıl hastanesinde bulunan kimse. breathe out inhaler = solukla ciğerlere (narkoz vs. tesir. effect. ağızdan alma. bring down in-flight refuelling = havada yakıt ikmali inflow = içine akma influence (fiil) = etkilemek. içerdiği bilgiden alan mal / bilgi / enformasyon ürünü informative = bilgilendirici. tanıtıcı. 2) (bir şey)’in hava ile dolması. önceleri. innate inherently = esasında. zıt anl.= deflation inflexible = esnemeyen. dwell. primarily. zıt anl. özünde. powerful influenza = grip. zıt anl. irregular. terminate initiation = başlangıç. zıt anl. combustible. consume. disorder. sonsuz. originally. altta. clever. well infirmity = zayıflık. lesser. intrinsic. karşı gelme. son derece infirm = zayıf. damage inland = denizden uzak.= allow.) verme aygıtı inherent = doğuştan gelen. oral intake ingredient = bir karışımı oluşturan maddelerden her biri. barınmak. dahice. hasar. 2) (bir şey)’den sonuç çıkarmak. enfluenza.= finally initiate = başlatmak. enformasyon information good = (kitap. deduce from inferior (to) = 1) (bir şeyden daha) aşağı / düşük / değersiz. zıt anl. occasional. (bir tür) iltihaplanmak inflamed = iltihaplı.= healthy. sık olmayan.

= Dairemize merkezi ısıtma sistemi kurdurduk. comprehension. zıt anl. tesis etmek. ruhsal. fitting instance = örnek. buy the blue one instead.) instability = istikrarsızlık.= safety.= ignorance.= sufficiency. shield insulation = yalıtım. sorgu. sigorta insurance cost = sigorta masrafı insurance cover = sigorta kapsamı insurer = sigortacı insurgent = asi. jeopardy. sağlam intake = 1) herhangi bir maddenin vücuda girişi. izolasyon insurance = güvence. değersiz. olayların iç yüzünü kavrama. countless inoculation = aşı.ÜDS Sözlüğü inner = içe dönük. duygu aşılamak inspired = solunan (hava vs. onun yerine mavisini al. enough. (We have had central heating installed in our flat. fluctuation. ample insulate = yalıtmak. onun yerine. stimulate. resident patient inphase = aynı fazda (iki veya daha fazla dalganın dalga boylarının aynı olması ve dalga tepelerinin çakışması sonucu birbirleriyle uyum içinde olmaları hali) inquiry = araştırma. buluş. esinlemek. enstrüman insufficiency = yetersizlik.= conservative innumerable = sayısız. rebel insurmountable = başa çıkılmaz. esin. güç yetmez intact = bozulmamış. . 2) telkin etmek. zıt anl. security inseparable = (birbirinden) ayrılamaz / ayrılmaz insert = sokmak. immediately instead = yerine. zıt anl. deficiency. inlet integer = (matematikte) tam sayı. occurrence instantly = hemen. izole etmek. teşvik etmek.= outer inner ear = iç kulak innocence = masumiyet. eğitici instructions = direktif. . embed. .= sufficient. 2) giriş. yol göstermek. (Don’t buy the red shirt. yaratıcı. zıt anl. assert (that) insoluble = erimez. (bir fikir vs.) kurmak. (cihaz vs. inadequacy.) installation = 1) kurma. essential. unimportant. zıt anl. denetleme inspection facility = denetleme tesisi inspector = müfettiş. creative. zıt anl. awareness. durum. vaccination. impress instillation (ya da instilment) = 1) enstilasyon. çözünmez insomnia = uykusuzluk inspection = kontrol. enlighten (about).com . establishment. . soruşturma. kararsızlık. vaka. I bought the blue one. dengesizlik. (bilgisayar programı vs. eksik. teftiş. intrinsic. protect. giriş ağzı. (arasına) koymak. onun yerine. zıt anl. (yeme içme vasıtasıyla) alınan (şey). zıt anl. internal. aşılama. güven duygusundan yoksunluk. imbalance. 2) tesis(at).= incidental www. ihtilalci.= guilt innocent = masum. yönerge instrument = aygıt. zıt anl.) aşılamak. eksiklik. damlatma. = Kırmızı gömleği alma. 2) telkin etmek / vermek. injection inorganic mercury salt = inorganik civa tuzu in-patient = hastanede yatan hasta. tertibat. urgently. example.) instil (ya da instill) = 1) aşılamak. döşeme. 2) telkin instinct = içgüdü instinctive = içgüdüsel institution = 1) kurum. influence. risk. inadequate. important insist on = (bir konuda) diretmek / direnmek / ısrar etmek. implant in-service training = hizmet içi eğitim insight = anlayış. research. encourage. devamlı olan şey institutional = kurumsal instruct (on) = (hakkında) talimat vermek. spiritual. zarar görmemiş. müessese. . whole number integral = bir bütünün ayrılmaz bir parçası olan. novelty innovative = yenilikçi. yoklama. . consumption. 2) yerleşmiş gelenek.= stability install = yerleştirmek. suçsuz. = Kırmızı gömlek yerine mavi olanı aldım. case. inform (about) instructional = eğitime ait. yazıt inscrutably = anlaşılmaz / esrarlı bir şekilde. zıt anl.= guilty innovation = yenilik. zıt anl.) yüklemek. sayılamaz. quest inscription = kitabe. mysteriously insecticide = insektisit (böcek öldürücü kimyasal madde) insecurity = emniyetsizlik.= significant. suçsuzluk. değişiklik. amplitude insufficient = yetersiz. questioning. (Instead of the red shirt. inject. (içeri) alım.bademci.88 .) instead of = yerine. icat. anında. stimulus inspire = 1) ilham vermek. denetleyici inspiration = ilham. dullness insignificant = önemsiz.

meddle with. iç kısım. şiddetli.ÜDS Sözlüğü . bilerek yapılan.) interaction = etkileşim interchangeably = yer değiştirerek. entegre etmek / olmak.= external internal bleeding = iç kanama internal organ = iç organ internalise = içe atmak. engellemek. (bir şey) ile birleş(tir)mek. zıt anl. doğuya doğru geçildiğinde ise bir gün geri alındığı 180° meridyeni) international environment = uluslararası ortam / çevre interpret = 1) yorumlamak. commentary. özümsemek international = uluslararası International Criminal Court = Uluslararası Ceza Mahkemesi (soykırım. karışma.= separate from integrated = karma. eklemek intermediary = aracı.= mild intensely = yoğun bir şekilde. bütünleşmiş. purpose. öznelleştirmek. meddling interference pattern = (ışık için) iki farklı dalganın birleşerek oluşturduğu karışımın bir ekranın üzerinde oluşturduğu desen interim = ara. deliberate. kasıt. fikir ve sanat eserleri hakları intellectual self = entellektüel (bilgi ve yaratıcılık yeteneği ile ilgili) benlik / kimlik intend = niyet etmek.com .= slightly intensification = yoğunlaşma. büyüme intensify = şiddetlen(dir)mek. aim intentional = kasıtlı. in-depth.= unintentionally. step in. mediator. açıklama. ülke içi ile ilgili. prevent. superficial intensive care = yoğun bakım intention = maksat. (bir şey)’e ilgi duymak interestingly = ilginç bir şekilde interfere in = (bir şey)’e karışmak / müdahale etmek. zıt anl. zıt anl. güçlü.= partial. katliam gibi suçlar ile itham edilen kişileri yargılayan uluslararası mahkeme) International Date Line = Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi (batıya doğru geçildiğinde mevcut tarihin bir gün ileri. power. ama genellikle olur. accidental intentionally = kasten. birbiriyle ilişkide olmak. zıt anl.= independent interdisciplinary = bilimler / disiplinler arası interest = 1) çıkar. akıl intellectual = entellektüel. zıt anl. dependent on each other. 2) mütercim.) interference = müdahale. zihinsel intellectual life = entellektüel yaşam intellectual property rights = fikir hakları. bilerek. 2) bütünlük intellect = zeka. plan intense = şiddetli. fierce. menfaat.bademci. açıklamak. thorough. iç.= lessen intensity = yoğunluk. 3) ilgi alanı.= unintentional. remark interpreter = 1) yorumcu. = Hamilelik. yarıda kesmek. aralıklarla internal = dahili. birbirinin yerine interconnection = ara bağlantı interdependent = birbirine bağlı. break in. kaynaşma integrity = 1) doğruluk. greatly. incorporate into. 2) sözlü çeviri yapmak interpretation = yorum. kazanç. keskinlik. amaçlamak. intervene in interfere with = (bir şey) ile çatışmak. şiddet. stake. mani olmak. şiddetlenme. but it usually does. kar. kişiselleştirmek. arabulucu.= exterior interject = araya katmak. orta intermediate state = geçiş dönemi intermittently = kesik kesik. volume intensive = yoğun. kariyere mani olmamalıdır. hinder. yoğunlaş(tır)mak. relate to / with. force.89 integrate into / with = (bir şey)’e katmak. (It is the number and seriousness of complications interfering with it that makes an operation a major one. Ted ignored them. (Childbearing should not interfere with a career. zıt anl. zıt anl. involvement interest rate = faiz oranı interested in = (bir şey) ile ilgilenen / ilgili. aggravate. concentrate. accidentally interact with = birbirini etkilemek. müdahale etmek. zıt anl. zıt anl. entegre integration = entegrasyon. Ted onları görmezden geldi. tercüman interrelated = birbiriyle ilgili / ilişkili interrupt = sözünü kesmek. planlamak. engellemek. 2) faiz.). = Diğer çocuklar birlikte iletişim kurup oynarken. (While the other children interacted and played together. = Bir operasyonu majör yapan şey onu zorlaştıran komplikasyonların sayısı ve ciddiyetidir. powerful. suspend interstate = eyaletler arası www. zıt anl. niyet. yorumlama. unify with. bother. zıt anl. negotiator intermediate = ara. aim. tasarlamak. ilgilenilen şey. akla dayanan. intervene in. geçici interior = iç. deliberately. dürüstlük. iç tarafta.= facilitate.

inquire. swamp inundation = su basması. = Beceriksizler her zaman diğer insanların başına bela olurlar. incelemek. make up invention = icat inventive = yaratıcı. rarely. examine investigation = araştırma.90 . tanıtım. birbirini sarmak / birbirine sarılmak intertwined = iç içe geçmiş interval = aralık. 3) piyasaya çıkma / arz edilme. vücut içi.= valid. doğal nehirler ve yapay kanallardan oluşan. tanıtmak. contrary.com . creation. teftiş. soruşturmak. zorla müdahalede bulunma inundate = su ile kaplamak. çok önemli / değerli. reluctantly. examination investigator = müfettiş. yıldız sistemlerinin dışında kalan kısmı) intertwine = birbirine dola(n)mak. aksi. zıt anl. her zaman. 2) zehirlenmiş. zıt anl.= withdraw invader = istilacı invalid = 1) geçersiz. icat eden (bir şeyi ilk düşünen veya yapan kişi) inverse = ters. void.= tiresome invisible = görünmez invoke = başvurmak. creative. drunk. zıt anl. reverse invert = tersine çevirmek. unwilling. mülakat yapmak intestine = bağırsak intimate = derin. 2) (yatalak) hasta. zıt anl. reverse invest in = (bir şey)’e yatırım yapmak investigate = araştırmak. isteksiz olarak. zıt anl. hükümsüz. presentation.= blunt invigorating = canlandırıcı. flood invade = istila etmek. (tıbbi bir müdahale için) iğne ile ya da keserek deri altına inmeyi gerektiren. zıt anl. sun(ul)ma. uydurmak. innate. saldırı.) istemek. nedenlerle) yapışması intravenous = intravenöz. su basmak. soruşturma. unwillingly. resort to involuntarily = gönülsüzce. (intimate workings = iç işleyiş. iç içe intimidate = gözünü korkutmak. zıt anl. saldırmak. teftiş etmek. poisoned intoxication = zehirlenme.= acquired introduce smt to = (örn. institute. hücreleri için) istilacı. diksiyon intoxicated = 1) sarhoş olmuş. inspector investigatory = araştırma / dedektiflik ile ilgili investment = yatırım investor = yatırımcı invigorate = canlandırmak. intrusion invasive = 1) invazif. 2) (kanser vs. koruma vs. 2) ortaya koymak. zıt anl. zıt anl. girift. sel. 2) devreye girme / sokma.ÜDS Sözlüğü interstellar space = yıldızlar arası boşluk (uzayın. ayrıntılı. innovative. çapraşık.= voluntary. derindeki mekanizma) intimately = derin bir bağ ile. interfere in. her zaman olan. poisoning intracerebral haemorrhage = beyin (içi) kanaması Intracoastal Waterway = Kıyıiçi Suyolu (ABD’nin doğu ve güneydoğu kıyıları boyunca uzanan. sindirme. inspection. stimulate. create. yaratmak. foundation introverted personality = içe dönük kişilik intrusion = zorla girme.= simple. kendi tabiatında olan.bademci. deri altına inen. opposite. bir ortam ya da piyasa)’ya arz etmek / sunmak / getirmek introduce = 1) başlatmak. unintentional. enerji verici. mediate intervening = araya giren. gözdağı. unbearably intonation = tonlama. güçlendirici. constantly. istemsiz. zıt anl. overrun. flood. saldırgan invent = icat etmek.) invasion = istila. eğlence ve ticari amaçlı suyolu) intracranial = kafatası içinde bulunan intraperitoneal adhesion = iç karın zarı boşluğunun (iltihap vb. dedektif. damar içine / içinden. sakat. takdim. present introduction = 1) giriş. disabled invaluable = paha biçilemeyen. yaratıcı. complicated. araştırmacı. entry. zıt anl. complex. gözdağı vermek intimidation = gözünü korkutma. threat intolerably = dayanılmaz bir şekilde. damar yoluyla alınan intricate = karışık. (Incompetents invariably make trouble for people other than themselves. constant invariably = değişmez / şaşmaz bir şekilde. assault. ever. stimulating. yıldırma. ayrılmaz şekilde. reflexive. initiate. straightforward intrigue = merak veya ilgisini çekmek intriguing = merak uyandıran intrinsic = kendine özgü. intercession interview = görüşmek. akın. girişim. inceleme. önsöz. deliberate www.= uninventive inventor = mucit.= never. güçlendirmek. null. inspect.= willingly involuntary = gönülsüz. always. bulucu. tersyüz etmek. peculiar. fasıla intervene in = araya girmek. (yardım.= worthless invariable = değişmez. interfering intervention = müdahale.

incautious. Intelligence Quotient score IQ-boosting drugs = IQ arttıran / destekçisi ilaçlar iridium = iridyum (çok yoğun.bademci. karışma. point. sert. bulaşma. akıldışı.= regularly. steadily irrelevant = konu dışı. kinaye. zıt anl. separate (from). island isolate (from) = ayırmak. include. asabiyet. illogical irreducible = azaltılamaz irregular pattern = (bir hastalığın vb. thoughtless. çekirdeklerinde farklı sayıda nötron içermeleri nedeniyle farklı kütleye sahip nüklitlerden her biri) issue (fiil) = 1) (belge. zıt anl. kapsamak. publish issue (isim) = konu. question itch = kaşınmak itching = kaşınma www. require involved (in) = (olaya) karışmış. tecrit / izole etmek. bağlantısız. release. işin içinde olmak.ÜDS Sözlüğü . ilgisiz. işin içinde olan involvement = ilgi. 3) söz konusu olmak.= exclude. zıt anl. (diğerlerinden) ayrı. randomly. mesele. cüzdan vs. 4) gerektirmek. engagement. sorun. unrelated. kendi başına. iron consumption iron loss = demir kaybı iron status = kandaki demir düzeyi iron store = (vücuttaki) demir stoğu. zıt anl. contain. 2) yayınlamak. asabi. 2) karıştırmak.= integrate (into) isolated = toplumdan uzak. irremediable irresistible = karşı durulmaz.) çıkartmak / vermek. tamir edilemez. matter. aşk ve savaş tanrıçası) island of Crete = Girit Adası isle = ada. 2) alay. istemek. watering irritability = sinirlilik. içinde yer / rol alma.com .= responsible.) düzensiz seyir izlemesi irregularly = düzensiz olarak. umulanın aksi bir sonuç çıkması).91 involve = 1) içermek. compelling irresponsible = sorumsuz.= relevant irremediable = çaresi olmayan. tahriş edici irritation = tahriş ischemic stroke = iskemiye (yetersiz kan akımına) bağlı felç Ishtar = İştar (Akad mitolojisinde doğurganlık. 3) (alaycı veya manalı) zıtlık irrational = mantıksız. participation involving = kapsayan ion = iyon (pozitif veya negatif yüklü atom veya molekül) IQ score = zeka katsayısı sonucu. (vücutta bulunan) toplam demir miktarı ironically = ironik olarak irony = 1) ironi (beklenmeyenin gerçekleşmesi. inappropriate. sorumsuzca. bulaştırmak. sinirli. katılma. gümüşi-beyaz renkli bir metal) iris = iris (göz bebeği çevresindeki renkli kısım) iron = demir iron deficiency = demir eksikliği iron intake = demir alımı / tüketimi. tecrit isotope = izotop (kimyasal açıdan benzer olmalarına rağmen. petulant irritant = iritan. concern. alakasız. thoughtful irreversible = geri döndürülemez irrigation = sulama. irreparable irreparable = onarılamaz. tedavisi imkansız. ilişki. entail. tedavisi imkansız. hırçınlık. petulance irritable = hırçın. zıt anl. karne. detached isolated fact = istisnai olay isolation = ayırma. sarcasm. çaresi olmayan.

prudent jump-start = 1) destek vererek yürür / çalışır hale getirmek. = Fransız ve İngilizler Manş Tüneli’ni birlikte finanse ettiler. birlikte. evaluate.) yüksek hızlı araçlarla başka saat dilimlerine yolculuk yapıldığında vücut ritminin geçici olarak bozulması jet plane = jet uçağı (hızlı ve yüksek irtifada uçabilen jet motorlu uçak) jet wind = dağlık alanlardaki geçitlerde esen yüzey rüzgarları jetliner = jet motorlu büyük yolcu uçağı. full up. müşterek. yer almak.J J JJ jail = hapishane. mantıklı. 2) aküsü zayıf bir arabayı başka bir arabanın aküsüne bağlayarak çalıştırmak junior = 1) genç. hüküm vermek. Fransa’nın kuzeyinde yer alan bir ada jet fuel = jet yakıtı jet lag = (jet uçağı vb. şaka ederek. zıt anl. değerlendirmek. değerlendirme. pelte jeopardise = tehlikeye atmak.= empty Janissary = Yeniçeri Japanese (isim) = Japonca Japanese (sıfat) = Japon. sıkıştırmak James Clerk Maxwell = 1831-1879 yılları arasında yaşamış olan İskoçyalı bir matematikçi ve fizikçi (yaptığı çalışmalar elektrik ve manyetizmayı ayrı konular olmaktan çıkarmış ve ışığın elektromanyetik özelliği olduğunu bulmuştur) jam-packed = hıncahınç dolu. zıt anl. collective.) jam = tıkamak. together.). = Zaman. temize çıkarmak.) juvenile = genç juvenile diabetes = genellikle çocuklar ve ergenlerde görülen insüline bağımlı diyabet www. küçük junk food = yüksek kalorili ama düşük besin değerli hazır yiyecekler junkyard = hurdalık just before = hemen önce justification = gerekçe justify = haklı çıkarmak.bademci. risk jeopardy = tehlike.= seriously journey = yolculuk judge = yargılamak. jumbo jet jigsaw puzzle = yapboz. Japonya’ya ait jaw = çene jealousy = kıskançlık. prison jail fever = tifo (Geçmişte.= senior. substantiate.) jokingly = şaka yollu. take part (in) joint (isim) = eklem joint (sıfat) = ortak. validate. doğrulamak. mikrobiyologlar ve KBB uzmanları tarafından ortaklaşa yürütüldü. zıt anl.com . risk. decide. (The research was jointly performed by microbiologists and ENT specialists. risk. parçalara ayrılmış bir resmi tekrar bir bütün haline getirme şeklindeki bulmaca job seeker = iş arayan kişi John’s Pass = ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir boğaz J join (in) = katılmak. danger. mutual. zıt anl. (The French and British jointly funded the Channel Tunnel. (Time justified his theories. appraise judgement = yargı. conclude. tehlikeye sokmak. hapishane ve benzeri kapalı ortamlarda çok çabuk yayıldığı için tifo hastalığına bu isim verilmiştir. evaluation judicial = yargıya ait judiciary = yargıçlar.= individual. adliye judicious = akıllıca. = Araştırma.= security Jersey = İngiltere’ye ait olan. envy jelly = jöle. zıt anl. 2) az. unilateral joint inflammation = eklem iltihabı jointly = ortaklaşa. assessment. onun teorilerini /düşüncelerini haklı çıkardı. kıdemsiz.

cease. maintain keep within = (bir şey)’in belli sınırlar içinde kalmasını sağlamak kerosene stove = gaz ocağı (yakıt olarak gazyağı (parafin) kullanan ocak) kettle = çaydanlık key = çok önemli. restrain. (bir şey) ile aynı düzeyi / hızı yakalamak keep to = sadık / bağlı kalmak. dışarıda bırakmak keep pace with = (bir şey)’e ayak uydurmak. 2) (içki vs. M. keep abreast of. let go keep a check on = (bir şey üzerinde) denetim kurmak keep abreast of = (bir şey)’den geri kalmamak. bilincini açık tutmak keep out of = (bir şey)’in dışında kalmak.= encourage keep forgetting = hep / daima unutmak keep going = devam etmek. sürdürmek. başlarda yer almak keep at the ready = hazır tutmak / bulundurmak keep down = düşük düzeyde tutmak. hold. pencere. meraklı. kapı gibi mimari detayları) Keynesian = John Maynard Keynes tarafından ortaya atılmış olan kidney = böbrek kill off = tamamını öldürmek. basınç gibi özelliklerini. konuya vakıf known = bilinen. Keck Gözlemevi’ndeki iki büyük teleskoptan her biri keen (on) = hevesli. sürdürmek.= discontinue keep off = uzak durmak. istekli. 2) karşılamak. zıt anl.bademci. stick to. yok etmek. muhafaza etmek. adhere to keep to soft surfaces = yumuşak zeminden ayrılmamak / yumuşak zemin üzerinde kalmak K keep track of = izlemek. quit keep one’s word = sözünü tutmak keep orientated = kişinin gerek kendisiyle gerekse içinde bulunduğu yer ve zamanla ilgili bilincinin devamını sağlamak. preserve. carry on. meet keep up = devam etmek. restrict.) yutmak / devirmek knot = (deniz mili / saat) olarak ölçülen hız ölçme birimi knowledgeable = bilgili. zıt anl. üstünlüğü korumak. olan bitenden haberdar olmak. vital.= stop. wipe out kindness = sevecenlik. (key points in a structure = bir yapının köşe. monitor keep up with = 1) (bir şey)’e yetişmek. kcalorie Keck Telescope = Hawaii’deki W. zıt anl. göz kulak olmak.= unknown Kyoto Protocol = Kyoto Protokolü (küresel ısınma ve iklim değişikliğini önlemek amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir protokol) www. zıt anl. stay away (from) keep on = devam etmek. (bir şey)’e ayak uydurmak.com . retain. zıt anl. (bir şey)’den geri kalmamak. protect. düşkün. keep up with keep ahead = yakından izlemek. iyilik Kinetic Theory of Gases = Gazların Kinetik Teorisi (gazların ısı. eager (to) keenly = hevesli / düşkün / meraklı / istekli bir şekilde keep = tutmak. proceed. carry on.K K KK Kabul = Kabil (Afganistan’ın başkenti) kcalory = kilokalori (1000 kalori) (gündelik hayatta besin enerji değerinden bahsederken sözü edilen kalori miktarı).= release. hacim. korumak. zıt anl.= minor key point = anahtar nokta. önemli ayrıntı. moleküllerinin yapıları ve hareketleri ile açıklayan teori) knee to pelvis = dizden leğen kemiğine kadar knock back = 1) önemli sayılabilecek bir miktar paraya mal olmak. sustain. crucial. exterminate.

mostly large-scale = geniş çaplı. zıt anl. zıt anl.) landscape = arazi. büyük ölçekli last = 1) sürmek. devam etmek. güç bela. long-term. gelişmemiş. latest. former lattice = kafes biçimli yapı. ayrıldığı erkek arkadaşında kalıcı bir iz bıraktı. emek vermek labour force = iş / emek gücü. tanımlamak. be short of.= abundance lacking in sympathy = merhamet göstermemek lactic acidosis = laktik asidoz (bir tür hücre zehirlenmesi) lactose intolerance = laktoz intoleransı (doğuştan gelen. greatly. second.L L LL lab = laboratuar. zıt anl. most recent latitude = enlem latter = (iki şeyden) ikincisi. sonradan gelen latent = belirti göstermeyen. 2) tükenmemek. heavy. former late Cretaceous period = Geç Kretase Dönemi (dinozorların yaygın olarak yaşadığı yaklaşık 100 ile 65 milyon yıl öncesi arasındaki dönem) late starter = (konuşmaya vs. dayanmak last resort = son çare lasting = devamlı. böceği veya doğumdan önce bebeği kaplayan ince tüyler lapse = duraklama. arazi manzarası landslide = 1) toprak kayması. mahrum olma. çalışan kesim labour market = işçi / emek piyasası labour productivity = iş verimliliği labour union = işçi sendikası. nirengi noktası. 1300-1500 yılları arasında kalan dönem) lateral hypothalamic area = hipotalamusun lateral bölgesi (yan kısımları) laterally = yana doğru latest = en son. kahkaha www. deficiency.) latch = tutunmak. güç.= temporary. hastanın (süt ve süt ürünleri gibi besinlerde bulunan) laktozu sindirememe bozukluğu) ladder = el merdiveni (iki uzun çubuğun arasına yatay olarak çakılmış kısa basamaklardan ibaret olan merdiven) lake = göl land = (uçak vs.bademci. isimlendirmek label (isim) = etiket labelling = etiketleme laborious = yorucu. endure. attach late = eski. shortness (of).) geç başlayan latecomer = geç gelen. sonraki. denize kıyısı olmayan landmark = sınır taşı.com . permanent.= previous. S. enduring. ızgara laughter = gülüş. zıt anl. worker labour-saving = iş gücünden tasarruf sağlayan laceration = laserasyon (yırtılmaya bağlı oluşan yara) lack (fiil) = (bir şey)’den yoksun olmak. ardous. tepe gibi yerler veya kule. zıt anl. 2) seçimde oyların çoğunu toplama landslip = toprak kayması lanugo = yaprağı. için) in(dir)mek land mine = kara mayını lander = görevi gezegenin yüzeyine inmek olan uzay aracı.= orbiter landfill = arazi doldurma (çöplerin toprakla karıştırılıp yığılması) landing = (uçak için) iniş landing gear = iniş takımları landing-wheel = iniş tekerleği L landlocked = her tarafı karayla çevrili. own lack of (isim) = (bir şey)’den yoksunluk. = Kız. en yeni. kalıcı. laboratory label (fiil) = etiketlemek. trade-union labourer = işçi. mahrum olmak. (She left a lasting impression on her boyfriend that she had broken off with. ardously labour = çalışmak. pause large intestine = kalın bağırsak largely = büyük ölçüde. dönüm noktası (herkesçe bilinen ve yol tariflerinde kullanılan dağ. zahmetli. hard laboriously = yorucu / zahmetli bir şekilde. be without.= have. (bir şey)’in eksikliği. break. newest. özelliği olan bir bina vs. gizli later Middle Ages = Geç Orta Çağ (Avrupa Tarihi’nde yaklaşık M. sürekli.

efsane. sermek. füze vs. 2) (uzay aracı. put down lay eggs = yumurta bırakmak lay the foundations = temelini atmak layer = 1) tabaka. (birisini bir yere) (doğru) götürmek. eğri leap (into) = atlamak. He has got nothing to do with our retrospective study. (birisine) önderlik etmek. count out. conceal lay down = koymak. myth. reveal. arta kalan şey. (bir şey)’den yana olmamak lean tissue = kas doku leaning = yana yatmış.= termination. zıt anl. hariç tutmak. initiate. outstanding. müsrif law = yasa. zıt anl. (Leave this case out. atlamak. açısından) derinlik layer of epidermis = epidermis tabakası (üst deri tabakası) layer of fat = yağ tabakası layman = mesleği olmayan kişi lead (smo) (to) (fiil) = (birisini) yönetmek. yasadışı işler yapma lawsuit = dava laxative = laksatif (kabızlığı tedavi etmekte kullanılan ilaç) lay = döşemek. set down. itici launching = fırlatma lava = lav lavish = savurgan.bademci.95 launch (fiil) = 1) başlatmak. roket. 3) (gemi vs. = İngilizler cimridir. zıt anl. başlıca. için) fırlatma sistemi launcher = fırlatıcı. (üniversitede) ders vermek lecture (isim) = (üniversitede) konferans. zıt anl. conduct lead exposure = kurşuna maruz kalma lead into = (bir şey)’e yönlendirmek / yöneltmek lead shot = kurşun saçma lead to (fiil) = (bir şey)’e yol açmak. hukuki legal battle = hukuksal savaş legal system = hukuk / adalet sistemi legally blind = (yasalara göre / resmen) görme özürlü (olduğu kabul edilmiş kişi) legend = destan. hizmete girme. kiraya vermek. neden olmak.= hide. introduction. rent leave behind = geride bırakmak leave office = görevi bırakmak.) lecture (fiil) = konferans vermek. sıçramak leap = sıçrama. cause lead-based = kurşun bazlı leading = önde gelen. sıvı vs. zıt anl. Bizim retrospektif çalışmamızla hiç alakası yok. zayıf. put. guide (smo) (to).com .= terminate. 2) (anlam vs. = Bu vakayı hariç tutun. yasamaya ait. 3) (gemi için) denize indirilme launch system = (uzay aracı.= secondary leading cause = önde gelen neden / sebep league = 1) (spor için) lig. miras. kanunlar. seep leak (isim) = sızıntı leak away = sızarak tükenmek / kaybolmak leak out = (kan. atlama leap forward = ileriye doğru sıçramak / atlamak / fırlamak leap year = artık yıl (4 yılda bir Şubat ayının 29 gün çektiği yıl) learning = ilim. This trait of theirs is a legacy of pre-war unemployment. dışarıda bırakmak. fazlalık. yasal www. Bu özellikleri savaş öncesi işsizlik zamanlarından kalmadır. kanun yapma. place lay bare = açığa / ortaya çıkarmak. sıska lean against = (bir şey)’e karşı olmak. laws legislative = yasa yapma ile ilgili. füze vs. ders lecture hall = (üniversitede) derslik leftover = artan. 2) (füze. epic legion = lejyon (antik Roma ordusunda askeri bir birim. kanun law-abiding = yasalara uyan / saygılı law-breaker = yasalara aykırı işler yapan kişi law-breaking = yasaya karşı gelme. initiation. kat.ÜDS Sözlüğü . union leak (fiil) = sız(dır)mak. alay) legislation = 1) yasama.= take office leave out = hesaba katmamak. kanun yapan. yapmak. yatırmak. enactment. sızıntı yapmak leakage = (bir sıvı ya da bilgi için) sızıntı / sızdırma lean = yağsız. zıt anl. için) fırlat(ıl)ma. 2) yasalar. için) dışarı sızmak. 2) birlik. kullanıma sunma. katman. excess left-wing = solcu legacy = geçmişin kalıntısı. exclude. tahsil lease = kiralamak. başlama. roket veya uzay aracı için) fırlatmak. (British people are thrifty.= include.) legal = yasal. roket. için) denize indirmek launch (isim) = 1) kuruluş. sermek.

) lie on = (bir yerde) uzanmak.com . in case let alone = bırak. dengelenmek lever = kaldıraç levy = vergi. relaxed.= illegitimate. casual. koyvermek. she will need all her strength and bravery to cope with what lies ahead. harç.) let down = 1) (ağır ağır) inmesini sağlamak. fatal. zıt anl. korkusu ile. zıt anl. (Following the diagnosis of her disease as cancer. . free. freedom. = Bırak resim göndermeyi.= enslave. originate in. boş zaman. düzayak level of income = gelir düzeyi level out = dengeye gelmek. (I can’t even make a phone call let alone send images. . duty liability = sorumluluk. 2) süre. emit let through = geçmesine izin vermek lethal = öldürücü. Libya’ya ait licence = lisans. yüzüstü bırakmak.= formal lend = ödünç vermek. exist in the form of. 2) (bir şey)’den kaynaklanmak.bademci. salıvermek. zıt anl.ÜDS Sözlüğü legislative and executive = yasal ve idari legislator = yasa yapıcı legitimate = yasal. safe lethal injection = zehir enjeksiyonu. valid. tembellik etmek. zıt anl. serbest bırakmak. .= immunity. gelecekte kendisini bekleyen zorluklar ile baş edebilmek için bütün gücünü ve cesaretini toplamaya ihtiyacı olacak. legal. disappoint let go = serbest bırakmak. durmak lie under = (deri. superior lest = (bir şey ol)masın diye. 2) düz. 2) düzlemek.= borrow lend insight to = (bir şey)’in iç yüzü hakkında fikir verme length = 1) uzunluk. borç. hang around. uzun uzadıya lesion = lezyon (yara. credible. zıt anl.= harmless. müddet. düzey. average life span www. başına gelecek olmak. hayal kırıklığına uğratmak. generously. laze. zıt anl. zıt anl. zıt anl. forsake.= insufficiently liberate = özgürlüğüne kavuşturmak. pürüzsüz hale getirmek (level the ground for construction = inşaat için yeri düzlemek) level (isim) = 1) seviye. .= greater. unhurried. ortalama ömür. yükümlülük. ruhsat. telefon bile açamıyorum. (The causes of the war lie in the greed and incompetence of politicians on both sides. . debt. = Hastalığının kanser olarak teşhis edilmesinden sonra.= slavery librarianship = kütüphanecilik Libya = Libya (Kuzey Afrika’da bir ülke) Libyan = Libya ile ilgili. iki tarafın politikacılarının da açgözlülüğü ve yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. restrict liberty = özgürlük. ölümcül. release let out = dışarı çıkmasına izin vermek. amply. illicit. (level social differences = sosyal farklılıkları gidermek / sosyal açıdan eşit hale getirmek). uyuşukluk leukemia = lösemi (kan kanseri) leukemogenic = kan kanserinin nedeni olarak gösterilen faktörle ilgili leukocyte = lökosit (akyuvar) level (fiil) = 1) eşit hale getirmek.96 . 2) boşa çıkarmak. . . (death by lethal injection = zehir enjeksiyonu ile ölüm / idam cezası) lethargy = letarji. duration lengthy = uzun. obligation. meşru.) altında bulunmak / yatmak life expectancy = yaşam beklentisi. . toil lie buried = gömülü kalmak lie hidden = saklı kalmak lie in = 1) mevcut olmak. inferior. responsibility.cümlesinde olduğu gibi olanaksızlığın boyutunun büyüklüğünü vurgulamak için kullanılır. zıt anl. = Savaşın nedenleri. ehliyet lie ahead = gelecekte (birisini) (kötü / zor bir işin) beklemesi. tax. zıt anl. mortal. neden vs. serbesti. .= work. hürriyet. salıvermek. deadly. exemption liberally = cömertçe. fonksiyon bozukluğu) less still = daha da az less than half as much = (daha önce bahsi geçenin) yarısından daha az lesser = daha aşağı / düşük. olası yaşam süresi. şeklinde) bulunmak. şöyle dursun. (vakit geçirme ya da dinlenme amaçlı) eğlence leisure time = boş zaman leisurely = telaşsız / sakince yapılan.) lie around = miskinlik yapmak. ( . illegal legume = baklagiller familyasına dahil bitkiler ve bunların taneleri leisure = serbestlik.

unlikely likely to prove controversial = tartışma yaratması muhtemel / beklenen like-minded = aynı düşüncede olan. (classical musical literacy = klasik müzik bilgisi / anlayışı) literally = tam anlamıyla. subsistence.= free (of / from) line = (iç yüzeyini) kaplamak lineage = (akrabalık / tarih vs. apathy literacy = okuryazarlık. endişesiz. bacak. zıt anl.= well-known. bunun gibi. 2) ev tekstili lingua franca = 1) uluslararası ticari dil. besin. expected. probable. brighten. resim likewise = benzer şekilde. kuyruk. bağlantı lip = dudak lipid = lipid (hücrenin temel yapıtaşlarından olup kloroform ve eter gibi organik solventler içinde çözünebilen yağsı madde) lipoprotein = lipoprotein (bir lipid ile birleşmiş olarak bulunan protein) liquid = sıvı liquid blood = sıvı halde kan liquid protein = sıvı protein listlessness = kayıtsızlık. az bilinen. görünüş. appendage limb-bone = kol veya bacaklara ait kemik lime = kireç lime scale = kireç tortusu limit (to) = (bir şey ile) sınırlandırmak / sınırlamak / kısıtlamak limitation = sınırlama. su. 2) literatür (belli bir konuda yayınlanmış bilimsel çalışmaların bütünü) lithium = lityum (gümüşi beyaz renkli yumuşak bir alkali metal. illuminate.= figuratively literary = yazınsal. zıt anl. düz bir hat üzerinde linen = 1) keten. truly. İtalyanca’dan bozma dil linguist = dilbilimci lining = astar. 2) eskiden Akdeniz sahillerinde konuşulan. 2) tasvir. similarly limb = kol. kaygısızlık. görüşleri birbirine benzeyen liken to = (bir şey)’e benzetmek. compare with / to. keten kumaş. zıt anl. will to live lifelong = ömür boyu (süren) lifestyle = yaşam biçimi lifestyle behaviour = (bir kişinin) yaşam tarzını belirleyen davranış life-threatening = hayatı tehdit eden lifetime = ömür lifetime health risk = yaşamboyu sağlık riski lift (fiil) = yükseltmek. beklenen. uzayda) hayatta kalması için gerekli olan oksijen. zıt anl. iç kaplama link to / with (fiil) = (bir şey) ile / (bir şey)’e bağla(n)mak.ÜDS Sözlüğü . confined (to). equate to likeness = 1) benzerlik. combine with. bağlantı kurmak.= improbable. connect to / with. fade lightheadedness = sersemlemiş / düşecekmiş gibi olma hali light-hearted = telaşsız. sustenance liver = karaciğer liver surgery = karaciğer cerrahisi www.bademci. elevate lift (isim) = teleferik. lifetime. kaygısız lighting fixtures = elektrik / aydınlatma tesisatı lightning = yıldırım like finding a needle in a haystack = samanlıkta iğne aramaya benzer likelihood = olasılık. keza. edebi literary intellectual = edebiyatla ilgilenen / uğraşan entellektüel kimse literary life = yazınsal / edebi hayat literary work = yazınsal / edebi eser literature = 1) edebiyat. ısınma gibi ihtiyaçların sağlanması) life will = yaşama isteği. detach from link (between) (isim) = bağ. muhtemel. ihtimal. possibility. asansör light up = aydınlatmak. birleştirmek. bakımından) kök linear algebra = doğrusal / lineer cebir (vektörler ve lineer denklemler ile yapılan işlemler ile ilgili matematik dalı) linear strip = doğrusal şerit linearly = doğrusal olarak. bilinen en hafif metal) lithography = litografi (taş basması) little known = fazla tanınmamış. life expectancy life support = yaşam desteği (insanın (örn. limitasyon limited (to) = (bir şey ile) kısıtlı / sınırlı. geçim yolu. raise. kanat gibi organlardan her biri. chance likely to = olası. zıt anl.= darken.com . aydınlanmak. gerçekten. zıt anl. actually.= separate from. famous live = (layv şeklinde okunur) canlı live out = sonuna kadar yaşamak live up to expectations = beklentileri karşılayacak düzeye gelmek live animal market = canlı hayvan pazarı livelihood = geçim.97 life span = ömür.

(bir yerde) yerleşmek. scorn. konum. soruşturmak. doldurmak load (isim) = yük loan = kredi.) long exposure = 1) (fotoğrafçılıkta) uzun pozlama (poz süresini ayarlayarak veya deklanşöre basılı tutarak ışığın filme uzun bir süre boyunca işlemesini sağlama tekniği).bademci. for a long time. incelemek. (Have you been waiting long? = Uzun zamandır mı bekliyorsunuz?). zıt anl. çok arzulamak. search. yeni bir mekan ve yeni iş arkadaşları demektir. (The police warned the shopkeepers to look out for forged notes. truck lose faith = inancını / güvenini kaybetmek www. yerini saptamak. valizi vs. kitapta vs. long-lived long-range = uzun mesafeli / menzilli longstanding = çok eski.98 . yeni bir işveren. (He took a long look at the woman’s picture. visit look into = araştırmak. check out. bölgesel. göz gezdirmek. tepeden bakmak.). 2) (bir şeyin) içinde sıkışıp kalmak. search.) lock = (kapıyı.= exalt. watch out for. (The elders of the two families have finally agreed to shake hands and put an end to the longstanding feud. yöresel. = İki ailenin büyükleri nihayet el sıkışıp uzun zamandır var olan düşmanlığa bir son vermeye razı oldular. position. düzelmek.com . göz kulak olmak. examine. examine. uzatmalı. = Polis. 2) nakliyecilik long (for) = hasretini çekmek. hareket etme / ettirme ile ilgili) logistics = 1) lojistik (askerlikte personel ve teçhizatın nakledilmesi). expect.ÜDS Sözlüğü livestock = çiftlik hayvanları livestock pasture = otlak. situated location = belirli bir yer. zıt anl. dükkan sahiplerini sahte banknotlara dikkat etmeleri konusunda uyardı. glorify look forward to = sabırsızlıkla beklemek. (a longstanding lover = uzatmalı sevgili) long-term effect = uzun vadede görülen etki long-term memory = uzun süreli hafıza longtime (ya da long-time) = uzun süreli (a longtime friendship = uzun süreli bir arkadaşlık) look after = (bebeğe. desire long = 1) uzun zamandır.= tightly looting = yağmalama lorry = kamyon.) bakmak. = Kadının resmine uzun uzadıya baktı. 2) uzun pozlama yöntemi ile alınan görüntü long periods = uzun süre(ler) long-closed = uzun süredir kapalı longevity = uzun ömürlülük long-held contention = uzun zamandır (doğruluğuna) inanılan bir görüş longitude = boylam long-lasting = uzun ömürlü. keep an eye on look down on = küçümsemek. 2) uzun uzadıya. bir şey) aramak. inspect look out for = (bir şey)’e dikkat etmek. iple çekmek. 2) arayış loom = dokuma tezgahı loosely = gevşekçe. mantıklı olarak logistical = lojistik (nakliye. mera load (fiil) = yüklemek. credit loan assassin = kiralık katil / suikastçı local = 1) yerel. despise. = Yeni bir iş. uğramak.= general local doctor = aile hekimi local ethnic food = yerel / mahalli / belli bir kültüre ait yemekler local foodstuff = bir yere özgü / yöresel yiyecek localise = belirli bir yere sınırlamak locally = yerel / mahalli olarak locate = konumlandırmak. içine gömmek. incelemek. zıt anl. uzun süre dayanan. improve lookout = 1) gözetleme yeri. station located = bir yerde bulunmak. hope for look in (on) = (kısa bir) ziyaret yapmak. spot. mahal. saplamak log (fiil) = ağaç kesip kütük haline getirmek log (isim) = kütük logging = ağaç kesip kütük yapma işi logical reasoning = mantıklı düşünme logically = mantıken. 2) (bir şeyin arasından / içinden) bakmak look up = 1) (sözlükte.) look over = incelemek. hor görmek. can atmak. 2) iyileşmek.) kilitlemek lock away = kilitli tutmak / saklamak locomotion = lokomosyon (enerji harcayarak ve kuvvet uygulayarak yer değiştirme) lodge in = 1) (bir yer)’e yerleş(tir)mek (bir yer)’de yaşamak. inspect look through = 1) gözden geçirmek. (A new job means a new employer. uzun zamandır gündemde / geçerli olan. a new location and a new set of colleagues. köpeğe vs. 2) (tıbbi) lokal (vücudun sadece bir kısmını kapsayan).

(loss of appetite = iştah kaybı) loss of muscle = güç kaybı lost in = 1) tamamen (bir şey)’e dalmış. berrak. kayıp. 2) (bir şey)’in içinde kaybolmuş loudly = yüksek sesle. tempt (to) lurk = gizlenmek. charm. reduce. saklanmak. cezbetmek. düşürmek. spinal tap lumen = lumen (bağırsak gibi tüp şeklindeki bir organın iç boşluğu) lump = yumru. ova loyal (to) = sadık.com . şiş lunar = aya ait. fortunately. küçük harf low-impact = (düşmek.) lowland = düz arazi. güzel. faithful (to). ayla ilgili lunar soil = ay toprağı lung = akciğer (Diğer organlar gibi the artikeli alır ve genellikle çoğul kullanılır: the lungs) lung disease = akciğer hastalığı lupus = lupus (ülserleşme eğilimi gösteren lezyonlarla belirgin herhangi bir kronik deri hastalığı) lure (into) = ayartmak. clear. lie in wait lush = bitkisel yaşam ile dopdolu. decrease. hide.= disloyal (to) loyalty = sadakat.= ambiguous luckily = iyi ki. eksilme.bademci. (low in vitamins = vitamin bakımından fakir) low profile = reklamı sevmeyen ve geride duran bir kişinin çizdiği profil low-carbohydrate = düşük karbonhidratlı low-density lipoprotein = düşük yoğunluklu lipoprotein. zıt anl. pusuya yatmak.= increase lower back = sırtın alt kısmı lower courses = temelin ya da su basmanın hemen üzerindeki taş sıraları lowercase = küçük harflerle yazılmış olan kısım. (speak loudly = yüksek sesle konuşmak) louse = (çoğul: lice) bit Louvre = Louvre Müzesi (Paris’te bulunan ve içinde pek çok ünlü sanatçının eserlerini barındıran dünyaca ünlü bir müze) lovely = sevimli. zıt anl. transparent. regress. ziyan. şükürler olsun ki. zarar. zıt anl. imrendirmek. rağbet görmemek.= unfortunately lumbar lordosis = omurganın bel bölümünün öne doğru aşırı kavis göstermesi hali lumbar puncture = bkz.99 lose ground = gerilemek. zıt anl. fail. şirin. yaralanmak. = Yürüyüş.= arid Lyme disease = lyme hastalığı (geyiklerde yaşayan bir tür kenenin taşıdığı bir bakteri yoluyla bulaşan bir enfeksiyon) lymph node = lenf nodülü (çok küçük lenf kitlesi) lymphocytic leukemia = lenfatik lösemi made up of = (bir madde vs.= gain ground lose out = başarısız olmak. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . hamile bir bayanın güvenle yapabileceği bir egzersizdir. (loss of life = can kaybı). fall back. obvious. açık. yağlamak lubrication = yağlama lucid = kolay anlaşılır. kandırmak. LDL lower = azaltmak. vefalı. zıt anl.)’den yapılmış / oluşan www. pretty low-crime = suç oranı düşük low in = (bir şey) açısından / bakımından fakir. bağlılık lubricant = kayganlaştırıcı lubricate = kayganlaştırmak. zıt anl.= succeed lose the favour of = (bir kişi)’nin gözünden düşmek loss = azalma. bir yerini incitmek gibi) darbeler ve tehlikeler açısından daha güvenli olan (Walking is a low-impact exercise for a pregnant woman to do. vefa.

earn a living make a point of = özen göstermek. yararlanmamak. unimportant. esas olarak. sustain. get by. (fikirsel) pozisyonunu korumak. uyanma make a difference = fark yaratmak M make a fool of = (birisini) aptal durumuna düşürmek. little majority = çoğunluk.= minority make a break with = yıkmak. dikkat etmek ( I always make a point of spending Saturdays with my children. make away. escape make on = (bir şey üzerinden) kar sağlamak. upkeep. ister istemez bir merak uyandırmak make one’s way = ilerlemek. (belli bir fikri) savunmak. 3) sağlamak. provide maintain (that) = iddia etmek. düşünce veya davranışları temsil eden. = Cumartesi günlerini çocuklarımla geçirmeye büyük özen gösteririm. facilitate. (When we were young. birincil. 3) (bir şey)’e neden olmak. marvellous magnify = (büyüteç ile) büyütmek. ikinci el kıyafetlerle yetinmek zorundaydık.com . retain. manyetik büzülme (manyetik alana maruz bırakıldıklarında bazı malzemelerin boyutlarının küçülmesi) magnificence = ihtişam. zıt anl. zıt anl. zıt anl. tarih yazmak make inroads (into) = gedik / yol açmak make it clear (that) = açıklıkla ifade etmek. görkem magnificent = görkemli. kendine gelme. muhafaza etmek. advance www. temin etmek. we had to make do with second-hand clothes. struggle make for = 1) (bir yer)’e doğru yönelmek. 2) sürdürme / koruma / direnme gücü maintenance rules = bakım şartnamesi maize = mısır. claim (that) maintenance = 1) (makine vs. hayatta başarılı olmak. (bir yer)’e ulaşmaya çalışmak. primary. corn major = geniş / büyük çaplı. için) bakım. muhafaza. para kazanmak make one wonder = insanı düşündürmek. 2) ana / genel görüş maintain = 1) bakım yapmak. chief. yol kat etmek. humiliate make a living = hayatını kazanmak.) make effort = çaba / gayret göstermek.= minor. make use of make off = aceleyle gitmek / çıkmak / terk etmek. açıkça belirtmek make it possible = mümkün kılmak. büyü magma = magma (yerkabuğunun altındaki manto tabakasını oluşturan eriyik kaya) magnetism = manyetizma magnetostriction = manyetostriksiyon. = Biz küçükken. temel.= secondary. zıt anl. büyük kısım. devam ettirmek. subordinate main stream of music = müziğin ana eğilimi / gidişatı mainland = anakara mainly = büyük ölçüde. great.bademci. boyut main = ana. 2) sürdürmek. produce. kırmak make a comeback = (anestezi sonrası) derlenme. advance. service. onarım. cause (smt) to happen make history = tarihe geçmek. bakmak. contribute to. mostly. olanaklı hale getirmek. başlıca. primary.) make smt available to smo = bir şeyi birisi için kulanılabilir hale getirmek make better paper = daha iyi kağıt olurlar. (onlardan) daha iyi kağıt olur make clear = açıklığa kavuşturmak.= disable make life tougher for smo = bir kişiye zorluklar çıkarmak make matters worse = durumu kötüleştirmek make money = para kazanmak make no use of = kullanmamak. keep. ileriye götürmek.M MMM magic = sihir. 2) yapmak. zıt anl. harika. ortaya çıkarmak. enable. idame. principle. clarify. assert (that). allow. asıl. büyük. chiefly mains electricity = (şehir) şebeke elektriği mainstream = 1) bir topluluğa hakim tutum.= utilise. subsist. illuminate make do with = (bir şey) ile yetinmek / idare etmek. büyük göstermek magnifying glass = büyüteç magnitude = büyüklük.

make sure that the gas heater is turned off. uydurmak. hazırlamak. compose. içerik.= fail (to) management = 1) yönetim. administer. (Before leaving home. 2) dalavere manipulator = 1) bir cihazı vs. zıt anl. handle. deal (with). çözmek. 2) bilye.) make use of = kullanmak. müsvedde many a = pek çok marble = 1) mermer.= wellnourished malnutrition = kötü beslenme. = İnsanlar. 2) (hastalık vs. kurcalamak. becermek. ascertain. compensate for make up smt out of smt = bir şeyden (başka) bir şey imal etmek / yapmak make up one’s mind (about) = (konusunda) karara varmak. formation malady = hastalık. için) başa çıkma management regime = yönetim sistemi mandate = (resmi olarak) emretmek. 2) başarmak.ÜDS Sözlüğü . 2) tavır. aklını kullanarak başkalarını yöneten kimse mankind = insanlık. beslenme bozukluğu malpractice lawsuit = yanlış teşhis ya da tedavi nedeniyle hekimlerin karşı karşıya kaldıkları hukuki dava malt = malt (genellikle bira yapmak için çimlendirilmiş tahıl) mammal = memeli man = insan(lık).= make no use of make visible = görünür kılmak. telafi etmek. utilise. fiddling. suggest make over = (bir malın) mülkiyetini (başkasına) vermek. usul manoeuvrable (ya da maneuverable) = manevra yaptırılabilir. teşkil etmek. imply. zıt anl. biçim. zıt anl. illness male fight = bazı hayvan türlerinin erkek bireyleri arasında. geçici makeup = yapı. oluşturmak. anlaşılır olmak make sense of = (bir şey)’den anlam çıkarmak. (People only make up to him because of his wealth. undernourished. disease. human(ity) manage = 1) yönetmek.bademci. run. anlamak. benefit from. kontrol etmek. insanlı bir uzay aracı ile yapılan) insanlı görev manner = 1) şekil. decide (on) make up to = yaranmaya çalışmak. administration. composition. belirtmek. gösterge. elkitabı manually operated = elle kullanılan / çalıştırılan manufacture = imal etmek. zıt anl. command mandatory = zorunlu manifest = açıkça göstermek. man man-made = insan eliyle yapılmış. zorunlu kılmak. idare. zıt anl.= be uncertain. yer kabuğunun ise altında yer alan magmanın bulunduğu tabaka) manual = rehber (kitap). operatör. producer manure = gübre. structure. önünü açmak makeshift = derme-çatma. idare eden kişi. humanity. değiştirmek.101 make out = 1) (bir şeyin ne olduğunu) kestirmek. garanti etmek. tackle. yerine koymak. intimate. idare etmek. invent make up for = (kaybedilen veya eksik kalan bir şeyi) tamamlamak. manevra yeteneği yüksek mantle = manto (yerkürenin çekirdeğinin dışında. accomplish. devretmek make sense = mantıklı gelmek. açığa vurmak make way for = yol vermek. symptom manipulate = (bir çıkar veya amaç için) kullanmak. misket march = yürüyüş www. = Evden çıkmadan önce ocağın kapalı olduğundan emin ol. understand. produce manufactured = imal edilmiş / üretilmiş manufacturer = üretici. cope (with).= natural manned = insanlı manned mission = (örn. seçmek. succeed (in / at). üstü kapalı söylemek. kapatmak. perceive. 2) başa çıkmak. yararlanmak. tamper with manipulation = 1) (bir çıkar veya amaç için) kullanma. fiddle with. reveal. conduct.= hide manifestation = belirti. artificial. way.) make up = düzenlemek.com . üstesinden gelmek. 2) manipülatör. form. indication. display. comprise. ona sadece zenginliğinden dolayı yaranmaya çalışıyorlar. doğru yorumlamak make sure (of / that) = emin olmak. zıt anl. muck manuscript = el yazması. imalatçı. çıkarmak. dişileri ve / veya sürünün liderliğini elde etmek amacı ile yapılan dövüş Mali = Mali (Batı Afrika’da bir ülke) malignancy = (tümör için) kötü tabiatlı / huylu olma niteliği malnourished = yetersiz / kötü / dengesiz beslenmiş. be successful make out to = ima etmek.

102 . eşleş(tir)mek.com . noticeably. average. (canlılar için) denizde yaşayan. 2) madde. dangerous.= tiny. sufficient meal = yemek. grasp masterly = ustaca. Ö. Mars gezegenine ait Maryland = Maryland (Batı ABD’de yer alan ve bugün ABD’nin ortalama gelir düzeyi en yüksek olan eyaleti) mask = kamufle etmek. kemik iliği marsh = batak. S. bataklık Martian = Mars gezegeni ile ilgili. az. zıt anl. aşı kampanyası massacre = katletmek.= meaingless. hırpalamak maxim = özdeyiş. heavy. uzmanlaşmak. 6. full development. purposeless www. point. mesele.= inconspicuous markedly = belirgin şekilde. inadequate. issue. (bir şey) ile karşılaştırılabilir matchstick = kibrit çöpü mate (with) (fiil) = (hayvanlar için) çiftleş(tir)mek mate (isim) = (genellikle hayvanlar için) eş material = madde materialise = gerçekleşmek. learn. motherly maternity = annelik mathematical precision = matematiksel kesinlik mathematical reasoning test = matematiksel mantık yürütme testi mathematician = matematikçi math-reasoning problem = matematiksel düşünme gerektiren problem. (The social impact of this economic crisis will be massive.= gross. yy arasında etkili olmuş bir uygarlık) meagre = yetersiz. slight. zıt anl.= immaturity maul = (döverek) yaralamak. yığın mass production = seri üretim mass unemployment = toplu / büyük çaplı işsizlik mass vaccination = kitlesel aşılama. için) vadesi gelmek mature (isim) = olgun. öz. show marked = belirgin.) master = iyice öğrenmek. = Bu ekonomik krizin sosyal yaşama vuracağı darbe çok büyük olacak. zıt anl. örtmek. paspas match (with) (fiil) = uymak. eksik. immense. zıt anl. sorun.= fail maternal = anneliğe özgü. 16. önemsiz. bağdaşmak. point out. clearly marker = işaret. marine mark = göstermek. maritime marine biodiversity = deniz canlılarının çeşitliliği marine life = deniz yaşamı. gizlemek. hostile. vast marijuana = mariyuana (kenevir bitkisinin yapraklarının sigara gibi içilmesi ya da çiğnenmesi yoluyla aşırı zindelik ve mutluluk hissi veren uyuşturucu) marine (isim) = deniz piyadesi marine (sıfat) = denize / denizciliğe ait. deniz canlılarının bütünü marine reptile = deniz sürüngeni marine species = denizde yaşayan canlı türü / türleri maritime = deniz veya denizcilikle ilgili. çok büyük.bademci. öğün mean (isim) = (matematikte) ortalama mean (sıfat) = 1) ortalama. zıt anl. açıkca. im. büyük kütleli. yy ile M. 2) saldırgan. kırıp geçirmek masses = halk yığınları massive = büyük. özlü söz maximum = (çoğul: maxima) bir dalganın en üst noktası may well = pekala … (olabilir / yapabilir) de Maya = Maya (Orta Amerika’da M. be realised. ripe. 2) (borç vs. cover mass = hacim. ağır. question. belirti market = pazar. matematik problemi mating = çiftleşme matriculate = (üniversiteye) öğrenci olarak kaydolmak matrix algebra = matris cebiri (matrisler üzerinde yapılan işlemler ile ilgili matematik dalı) matter = 1) konu. ortaya çıkarmak. enormous. obvious. ufak. göze çarpan. ergin. zıt anl. ustalıklı masterpiece = başyapıt mat = hasır. fully developed. minor. zıt anl.= immature maturity = olgunluk. noticeable. işaret etmek.ÜDS Sözlüğü marginal = düşük. muazzam. özdek matter of dosing = (belli bir dozda) ilaç verme sorunu / konusu mature (fiil) = 1) olgunlaşmak. anne tarafından. uy(uş)mak. zıt anl. actualise. benzemek. tehlikeli.= abundant. piyasa marketing = pazarlama marketplace = pazar (yeri) marrow = ilik. poor. zıt anl.= kind meaningful = anlamlı. correspond (to) match for (isim) = (bir şey) ile denk.

zihinsel (akıl. . beyin ve diğer bazı oluşumlara siyah renk veren pigment melt = erimek. tehdit etmek. medication. 2) imkan. göz. 2) başvurmak.103 means (of) = 1) (hem tekil hem çoğul) yol. vesile. sayıya dökmek.= artistic meddle with = (birisi) ile uğraşmak. engelliler ve kronik böbrek hastaları için devletin sağladığı ücretsiz sağlık hizmeti) medication = medikasyon (tıbbi tedavi). medya media attention = medyanın ilgisi medial epicondylitis = medial / içyan epikondilit (golfçu dirseği adıyla da bilinen. kaçırmamak.= fail to meet megacity = büyük şehir. makine benzeri. âdet. zorluk içeren. baş belası menagerie = küçük hayvanat bahçesi menial job = hizmet. (belli bir gün için) uymak. hakimiyet medical profession = tıp / sağlık mesleği medical school = tıp fakültesi medical science = tıp bilimi medical subject = tıbbi konu medical treatment = tıbbi tedavi medically = tıbben. learn by heart memory = 1) hafıza. intercede medical = tıbbi medical advice = tıbbi öneri medical attention = tıbbi müdahale medical dominance = tıp alanında üstünlük. drug medieval = ortaçağa ait / özgü meditation = meditasyon (düşünceyi yoğunlaştırarak bilinç düzeyini yükseltmeyi veya zihni boşaltarak rahatlatmayı amaçlayan zihinsel aktivite). zeka ile ilgili) mental activity = zihinsel faaliyet mental alertness = zihinsel uyanıklık. tradesman merciful = merhametli mercuric chloride = civa klörür (tarım ilacı ya da antiseptik olarak kullanılan çok zehirli bir bileşik) www. bellek. araya girmek. ilaçla tedavi etme. bahsetmek. eritmek meltdown = (nükleer reaktör için) erime meltwater = buzun erimesiyle ortaya çıkan su member = üye memorise = ezberlemek. tedbir. disclose. ilaç verme.com .ÜDS Sözlüğü . aybaşı mental = mental. para. 2) hatıra. saç. threaten menace (isim) = tehdit. tetikte olma hali mental computation = akıldan hesaplama mental health = akıl sağlığı mental health centre = akıl sağlığı merkezi mental illness = akıl hastalığı mental picture = zihinde canlandırma mental retardation = zeka geriliği mentally disturbed = akıl hastası mentally handicapped = zihinsel özürlü / engelli mentally stable = akıl sağlığı yerinde mention = 1) söz etmek. (işine) karışmak / burnunu sokmak media = araçlar. .bademci. sanatsal / estetik / insani yönü olmayan. accomplish. ilaç medicine = 1) tıp. way. ölçü. calculate measure (isim) = 1) önlem. 2) miktar. varlık. bilinç. gelir. atlamamak. ölçüsü / değeri … olmak. turn to. ortam. dirsek ekleminin iç kısmında ve genellikle golf oyuncularında görülen ağrılı durum) mediate = aracılık / arabuluculuk etmek. bring up. bellek. megakent megalith = megalit (anıtsal mimaride kullanılan çok büyük yekpare taş) megalithic = çok büyük yekpare taşlardan yapılma melanin = vücutta deri. bu esnada measles = kızamık measure (fiil) = ölçmek. tıbbi olarak Medicare = sağlık güvencesi (ABD ve bazı ülkelerde 65 yaş üzeri yaşlılar. ağır emek. düzey measure up = istenilen ölçülere / kriterlere uygun olmak meat = et mechanistic = mekanik. resort to merchant = tüccar. . funds means of production = üretim araçları means of treatment = tedavi şekilleri / yöntemleri meanwhile = bu arada. wealth. satisfy. income. vasıta. 2) ilaç. precaution. ergimek. derin düşünme Mediterranean Sea = Akdeniz medium = (çoğul: media) araç. zıt anl. ortam meet = yerine getirmek. fulfil. amnesia menace (fiil) = başa bela olmak. bütçe. zıt anl. olarak ölçülmek. genelde düşük ücretli iş meningeal = membranlarla ilgili meninges = beyni örten 3 membrandan biri meningitis = menenjit hastalığı (beyin zarlarının iltihabı) menstruation = menstruasyon. yöntem. karşılamak. method. anı memory loss = hafıza kaybı.

benzetme metaphysical = metafiziksel. power.bademci. just. M.com . benzemek. kudretli migraine patient = migren hastası migrant = göçmen migrate = göç etmek migrating = göç eden migration = göç migratory = göçle ilgili mild = hafif. basit. (önemli) aşama Miletus = Milet (bugün Aydın ili sınırları içinde kalan bir antik kent) militancy = militanlık military campaign = askeri harekat Milky Way = Samanyolu (Galaksisi) mill = (genellikle kumaş. strength mighty = güçlü. fizik ötesine ait metastasize = tüm vücuda yayılmak metastatic = metastatik (yayılmaya eğilimli) meteor = meteor (atmosfere giren göktaşı) meteor shower = meteor yağmuru meteorite = meteorit (dünyaya düşen küçük göktaşı) methane = metan (doğalgazda bulunan yanıcı bir gaz) methane emission = metan gazı çıkışı methemoglobin = kanda bulunan. ılıman. Ö. şiddetli olmayan depresyon (ruhsal çöküntü) mild exercise = hafif.ÜDS Sözlüğü mercury = civa mercury-based preservative = civa bazlı koruyucu mere = sadece. ılımlı. kağıt.= severe. çok dikkatli microbe = mikrop (hastalık yapan herhangi bir mikroorganizma) micro-credit = mikrokredi (işsiz veya yoksul girişimcilere sağlanan çok düşük miktardaki kredi) mid-1990s = 1990’ların ortaları mid-century = … yüzyılın ortaları middle children = ortanca çocuklar middle ear = orta kulak middle-aged = orta yaşlı middle-ground position = orta yollu bir tutum middle-of-the-road = ılımlı bir yol veya politika izleyen. renksiz. naviküler ve kuneiform kemiklerin ve bunları çevreleyen yumuşak dokunun bulunduğu ayağın orta kısmı midshipman = deniz yardımcı subayı midwife = ebe might = güç. simple merely = sadece. zıt anl. mineral vs. yanıcı olmayan. solely merge (into) = içine karışmak. Asur gibi birçok öncü uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bölge) mesosiderite = mesosiderit (silikat ve nikel-demir bakımından zengin bir çeşit meteorit) mess = karışık şey / yığın metabolise = metabolize etmek (yiyecek. maddeleri kimyasal işlemler vasıtasıyla enerji ve yeni hücreler oluşturmak amacıyla kullanmak) metabolism = metabolizma (bir organizmada yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal işlemler) metabolite = metabolit (metabolizmada kullanılan ya da metabolizma esnasında veya sonunda oluşan madde) metaphor = mecaz.) taklit etmek. kuvvet.)’ye hafif derecede maruz kalmak miles per hour = saatte . medium midfoot = küboid. combine. ılımlı. mimicked vs. yalnızca. . fazilet. maden vs. Babil. worth. slight. moderate. split merit = değer. binyıl kadar eskiye tarihlenen neolitik yerleşimlere ve izleyen süreçte Sümer.= separate. ancak hemoglobinden farklı olarak oksijene bağlanamayan kristal yapılı. moderate middling = orta (büyüklükte). kereste gibi ara ürünler için) imalathane / fabrika millennium = (çoğul: millennia) bin yıl mimic = (çekim: mimicking. imitate. intense mild depression = hafif. yalnızca.) çıkarmak mine (isim) = mayın www. mix. mph milestone = kilometre taşı. only.= disadvantage Mesopotamia = Mezopotamya (Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan. zıt anl. akıl sahibi kişi mine (fiil) = (kömür. join. zıt anl. zıt anl. sole. kopya etmek. . copy mind = akıl. unite. yormayan egzersiz mild exposure to = (bir toksik madde vs. mil (hız ölçme birimi). kudret. kahverengi pigment methemoglobinemia = methemoglobinemi (alyuvarlarda aşırı miktarda methemoglobin bulunması hali) methyl bromide = metil bromit (kimyasal formülü CH3Br olan. erdem. 10.= split merge = birleş(tir)mek.104 . virtue. kokusuz bir gaz) meticulous = çok titiz.

için) model yılı modelling = modelleme (incelenen bir konuyu daha iyi anlamak amacı ile onu daha basit ya da daha küçük ölçekli bir modele indirgeme) moderate (fiil) = hafifletmek. distress misfortune = talihsizlik. zıt anl. en az. badly misery = perişanlık. mutsuz. küçük. yok denecek kadar az. tarz. operasyon vb. yumuşatmak.= maximize minimum = (çoğul: minima) bir dalganın en alt noktası mining = maden çıkarma.= excessive. = Çocuklar. sefil. yanılgı içinde. zıt anl. curb. 2) tutanak minute (sıfat) = (maynyut şeklinde okunur) çok küçük.) misinterpret = yanlış anlamak. trivial.= good behaviour misconception = yanlış kavram / yorum / kanı. (For some time. doubtfulness. trouble. immodest modification = değişiklik. deceive. plain. yönetim bozukluğu misplace = yanlış yere koymak. reflect mirror neuron = ayna nöron (sadece insanın kendi hareketlerine değil. seferber etmek mock = (yüzüne karşı) alay etmek. ılımanlaştırmak. tiny miracle = mucize miraculous = mucizevi. 2) alçakgönüllü. ılımlı. combination moat = kale / saray hendeği mobile phone = cep telefonu.= grand. alteration. mislead. kayıp. incorrectly mistrust = güvensizlik. delusion misdiagnose = yanlış teşhis koymak misdirect = yanlış yol göstermek. actual mismanagement = kötü yönetim. (Living in the country. minnacık. maltreat. itimatsızlık. suffering. unimportant. kötülük. ölçülü. kötü yönetmek / yönlendirmek. unhappy. aşık. least minimally conscious state = (hastanın / kişinin) bilincinin en alt seviyede olduğu durum minimize = minimize etmek. şehir hayatının etkinliklerinden mahrum kaldığım gerçeği sıkça aklıma geliyor.bademci. zıt anl. insignificant. kötü kullanmak. tadilat. özürlü arkadaşlarıyla alay ettiler. reasonable. sefalet.) mode = usul. birleşim.) missing = var olmayan. sınırlı. misunderstand mislead = yanıltmak.= major. = Kırsal bölgede yaşadığım için. (The children mocked their handicapped friend. absent. bard minuscule = çok küçük.105 mine-sweeping = mayın tarama miniaturize = minyatürleştirmek. minyatürize etmek (bir şeyin. misconduct.= extremely modest = 1) ölçülü. zıt anl. I often feel that I am missing out on the activities of city life. aynı işi gören ama daha küçük ebatlı olanını üretmek) minimal = asgari. = Başbakan krizin kötü yönetildiğini kabul etti.= true. that great painter had to live in this minuscule room. zıt anl. = O büyük ressam bir zaman için bu minnacık odada yaşamak zorunda kaldı.) görev mistakenly = yanlışlıkla. yanlış öğüt vermek. fena halde. zıt anl. considerable. zıt anl.com . reshaping www. zıt anl. deceptive. marvellous mirror (isim) = ayna mirror (fiil) = yansıtmak.) minute (isim) = 1) dakika. make fun of. depressed miserably = çok kötü şekilde. reasonably. naughtiness. doğaüstü.ÜDS Sözlüğü . en düşük seviyede. moderate. gösterişsiz. misinform miserable = perişan. zıt anl. zıt anl. (The Prime Minister admitted that the crisis had been mishandled. yanlış yönlendirmek. başka insanların hareketlerine de cevap / tepki veren nöron)1 miscalculate = yanlış hesaplamak mischief = yaramazlık. mislay mispricing = yanlış fiyatlandırma misrepresentation = bilerek yanlış tanıtma miss out (on) = (bir fırsat veya deneyimden) mahrum kalmak. 2) (araba vs.= trust misunderstanding = yanlış anlama / anlaşılma mitochondrial = mitokondriyal (hücre içinde enerji üretiminden sorumlu organel ile ilgili) mixture = karışım. madencilik minister = bakan minor = önemsiz. cell phone mobilize = harekete geçirmek. soften moderate (sıfat) = ılımlı.= extreme moderately = ölçülü / sınırlı şekilde. üslup model year = 1) (bir uygulamanın) ilk kez başlayacağı / deneneceği (pilot) yıl. en aza indirmek. very small. orta.= present mission = (uçuş. büyük üzüntü. misguide misleading = yanıltıcı. haylazlık. aksilik mishandle = kötü yönetmek. humble. fesat. sınırlı. significant minority = azınlık minstrel = ortaçağda halk şairi.

106 - ÜDS Sözlüğü
modify = (küçük) değişiklikler yapmak, tadil etmek, alter moist = nemli, rutubetli, damp, wet, zıt anl.= dry moisture = nem, rutubet mold = kalıp molecule = molekül (iki veya daha fazla atomun birleşmesiyle oluşan madde unsuru) molten = erimiş, sıvılaşmış molten plate = eriyik plaka momentum = moment (bir cismin hızı ile kütlesinin çarpımı) monarch = monark, kral, hükümdar, king, emperor monetary = parasal, mali money laundering = kara para aklama (yasa dışı yollarla elde edilmiş parayı, kaynak ve kimlik göstermeyi gerektirmeyen işlemler yaparak, yasal bir yatırım veya depolama aracına aktarma) monitor = izlemek, denetlemek, gözetlemek, gözlemlemek, takip altında tutmak, observe, supervise monk = keşiş monkey love-potion = maymun aşk iksiri (cinsel iktidar veya arzu yarattığı düşünülen bir orkide ekstraktına verilen yerel bir isim) monolingual = tek dilli, tek dil konuşan monologue = 1) monolog (kişinin tek başına yaptığı konuşma); 2) bir kişinin, genellikle başkalarının konuşmasına izin vermeden tek başına yaptığı konuşma monotonous = monoton, tekdüze monounsaturated fat = tekli doymamış yağ monozygotic twins = tek yumurta ikizleri, identical twins, zıt anl.= dizygotic twins monsoon = muson monument = anıt, abide monument of stone = taş abide mood = ruh hali, mizaç mood disturbance = ruh hali bozukluğu / dengesizliği Moorish = Mağribi (8. ile 15. yy’lar arasında Fas’ta yaşayan halka ait) moral = ahlaki moral judgements = ahlaki değerlendirmeler morale = moral, iyi ruh hali morally = ahlaki bakımdan, ethically more or less = aşağı yukarı, az çok, hemen hemen more than double = iki katından fazlaya çıkmak more than unlikely = imkansızdan da öte, (Within the limits of today’s technology, it is more than unlikely to travel to stars. = Günümüz teknolojisinin sınırları içerisinde, yıldızlara yolculuk etmek imkansızdan da öte bir şey.) moreover = bundan başka, ayrıca, üstelik, additionally, furthermore mores = töreler, görenekler, traditions morphological = morfolojik (şekilsel, biçimsel) mortality = ölümlülük, ölüm oranı mortality rate = ölüm oranı mortality risk = ölüm tehlikesi mortgage = ipotek (satın alınacak evi teminat göstererek düşük faizli ev kredisi kullanmak) mosquito-borne = sivrisinek tarafından taşınan Most certainly! = Kesinlikle!, Elbette!, Tabii ki! most unfair = çok haksız mostly = en çok motherhood = annelik motion = hareket motivate = motive etmek, harekete geçirmek, teşvik etmek, cesaretlendirmek, excite, inspire, encourage, zıt anl.= discourage motivated = motive olmuş / edilmiş, güdülenmiş motive = güdü, motivasyon, neden motor development = motor gelişim (doğuştan itibaren hareketi mümkün kılan sinirlerin gelişimi) motor information = beyinden, kasların hareketi için gönderilen uyarı motor-command neuron = beyinden gelen emirle hareket eden nöron motorist = motorcu (motorsiklet kullanıcısı) mould = küf mantarı mound = yığma tepe mount = monte etmek, asmak, takmak, kurmak, install, place; 2) tırmanmak, yükselmek, artmak, climb, rise, ascend, zıt anl.= descend, fall mountain range = dağ silsilesi, sıradağ mountaineer = dağcı, mountain climber mouse = (çoğul: mice) fare movable = taşınabilir, nakledilebilir move (fiil) = hareket etmek move (isim) = hamle move about = dolaşmak, dolanmak move in = 1) (eve vb.) taşınmak; 2) içeri girmek move off = yola çıkmak, (bir yerden) ayrılmak

www.bademci.com

ÜDS Sözlüğü - 107
move out = taşınarak / göçerek bir yerden ayrılmak move round = (bir yerde) gezinmek / hareket etmek move through = (bir şey)’in içinde hareket etmek moveable type = hareketli / çıkarılabilir harfler kullanılarak baskı yapılan matbaa tekniği movement = hareket, akım mRNA = taşıyıcı ribonükleik asit (genetik bilgiyi DNA’dan ribozoma taşıyan RNA molekülü), messenger ribonucleic acid much-respected = çok saygı gören mucous coat = bazı uzuvların iç yüzünü kaplayan salgılı zar, sümüksü örtü mucous membrane = sümüksü / müköz zar mucus = mukus (sümüksü salgı) multibiIlion-dollar industry = milyarlarca dolarlık endüstri multicellular = çokhücreli multidisciplinary = birçok bilim dalını ilgilendiren, disiplinler arası, interdisciplinary multinational = çokuluslu şirket (dünyanın farklı ülkelerinde ticari varlığı bulunan şirket) multi-storey = çok katlı mummify = mumyalamak munch one’s way through = (bir şey)’i azaltarak / tüketerek ilerlemek, yiyerek azaltmak munitions = (çoğul kullanılır) savaş gereçleri, mühimmat, cephane murder = öldürmek, katletmek, kill muscle power = kas gücü muscle work = kas çalışması musculature = kas sistemi musculo-skeletal system = kas-iskelet sistemi (kaslar ve iskelet aracılığı ile hayvanların hareketini sağlayan sistem) mushroom = büyümek, yükselerek genişlemek, expand, zıt anl.= collapse mushroom out = mantar gibi açılmak muskrat = misk sıçanı must result . . . = kesinlikle şöyle sonuçlanıyordur . . . mutant = mutant (mutasyona / genetik değişime uğramış) mutate = genetik değişim (mutasyon) geçirmek mutation = mutasyon (gen diziliminin doğal farklılaşma nedeniyle veya radyasyon, sıcaklık, virüsler gibi dış etkilerle değişime uğraması) mutual = karşılıklı, common, reciprocal mycobacterium tuberculosis = tüberküloza sebep olan bir mikobakteri türü myocardial infarction = miyokard enfarktüsü (kalp kasında besleyici damarın tıkanması nedeniyle bölgesel doku ölümü), MI myriad = çok büyük sayıda mysterious = gizemli, esrarlı mystery = gizem, sır, esrar, secret, enigma, zıt anl.= revelation, explanation myth = söylence, efsane, mit, story, tale mythological = mitolojik, efsanevi

www.bademci.com

N N NN
naively = safça, artlessly, zıt anl.= deviously naked eye = çıplak göz naming = isimlendirme nanometre = nanometre, milimetrenin milyonda biri, 10-9 metre nanoparticle = 100 nanometreden daha küçük boyutlu parçacık, nanocluster, nanopowder nanosize particle = 100 nanometreden daha küçük boyutlu parçacık, nanoparticle nanotube = nanotüp (nano boyutlarda boru benzeri bir yapı) nap = kestirmek, şekerleme yapmak narcotic = narkotik (bilinci uyuşturan herhangi bir kimyasal madde) narrative = anlatım, account narrative essay = hikaye tarzında yazılmış deneme narrative poem = içinde bir hikayenin anlatıldığı şiir narrow (fiil) = daral(t)mak, contract, tighten, zıt anl.= broaden narrow (isim) = kısıtlı, dar, partial, zıt anl.= broad narrow visible range = elekromanyetik spektrumun insan gözünün görebildiği yaklaşık 400-790 THz frekans aralığı, visible spectrum narrowed = daral(tıl)mış narwhale = narval, denizgergedanı (arktik denizlerde yaşayan bir tür beyaz balina) nasty = kötü, çirkin, ayıp, pis nasty-tasting = tadı berbat olan national health scheme = ulusal sağlık planı national park = milli park (genellikle bir bölgedeki doğal yaşamı koruma amaçlı olarak oluşturulan koruma alanı) nationalise = devletleştirmek, kamulaştırmak nationals from other EU countries = uyruğu başka AB ülkeleri olan kişiler native (isim) = yerli, zıt anl.= foreign native English speaker = anadili İngilizce olan kimse native to (sıfat) = (bir yer)’in yerlisi, (bir yer)’e ait / özgü, indigenous, zıt anl.= foreign, (Kangaroo is native to Australia. = Kanguru Avustralya’ya özgü bir hayvandır.) natural causes = doğal nedenler / sebepler

N

natural selection = doğal seçilim (güçsüz bireylerin doğada hayatta kalamayarak elenmeleri, bunun sonucunda güçlü bireylerin hayatta kalarak soylarını devam ettirmeleri) naturalist = doğabilimci naturalization = vatandaşlığa kabul etme nature = doğa, mizaç, nitelik, tür, character, type nature of gravity = yerçekiminin doğası naughty = yaramaz, haylaz nausea = mide bulantısı, noze naval = denize ait, deniz kuvvetlerine ait naval explorer = deniz araştırmacısı navigate = yönlendirmek, (bir deniz aracıyla) denizde gezmek, seyretmek, yön bulmak navigation = denizde yön / pozisyon bulma, denizcilik, deniz veya uçak yolculuğu navigator = (bir deniz aracıyla) denizde gezen kişi, (gemilerde) haritacı, yön bulucu near future = yakın gelecek near one another = birbirlerinin yanında nearby = yakın, yakın(lar)da, yakında(ki), close near-death = öleyazma, ölüme yakın nearly = neredeyse, hemen hemen, almost near-professional = profesyonele yakın nearsighted = miyop (uzağı göremeyen) neatly = düzgün / tertipli bir şekilde, tidily, carefully, zıt anl.= carelessly, untidily necessarily = ister istemez, muhakkak, illa ki, unquestionably, undoubtedly, zıt anl.= possibly necessary = gerekli, zorunlu, zaruri, önemli, essential, zıt anl.= unnecessary necessitate = gerektirmek, zorunlu kılmak, require, call for needlessly = boşu boşuna, ortada hiçbir şey yokken, gereksiz yere, unnecessarily needy = yoksul, ihtiyaç sahibi negative press = gazetelerde bir kişi, konu vs. hakkında kötü haber çıkması neglect = ihmal etmek, savsaklamak, aldırmamak, ignore, zıt anl.= care for, concern negligence = ihmalkarlık, inattentiveness, zıt anl.= diligence negligent = ihmalkar, inattentive, zıt anl.= diligent

www.bademci.com

ÜDS Sözlüğü - 109
negligible = önemsiz, yok denecek kadar az, ihmal edilebilir, insignificant, minor, zıt anl.= considerable, significant negotiate = müzakere etmek, görüşmek, discuss, debate negotiation = müzakere, görüşme, debate negotiator = 1) bir antlaşmanın taraflarından biri; 2) arabulucu neighbour = komşu olmak, çevresinde bulunmak neighbourhood = semt, mahalle, district neonatal = doğumdan sonraki dört hafta ile ilgili neoplasia = neoplazi (yeni ve anormal hücre çoğalması) nephron = nefron (böbreğin işlev yapan en küçük anatomik birimi) nerve = sinir nerve fibre = sinir lifi nerve process = sinirlerin çalışması esnasında gerçekleşen işlemler nervous = sinirli, asabi, anxious, zıt anl.= calm nervous system = sinir sistemi nesting = yuvalanma, yuva yapma Netherlandic (isim) = Hollandaca diline verilen isimlerden biri, Dutch Netherlandic (sıfat) = Hollanda’ya ait, Hollandaca’ya ait, Dutch Netherlands = (the Netherlands şeklinde kullanılır) Hollanda, Holland network = ağ, şebeke neural network = nöral / sinirsel ağ neural tissue = sinir dokusu neurodegenerative = sinir dokusunun zamanla yok olması ile ilgili, (hastalık, kimyasal madde vs. için) sinir dokusunu zamanla yok eden neurologic loss = nörolojik kayıp neurological = nörolojik (sinir sistemiyle ilgili) neurological disorder = nörolojik bozukluk / hastalık neurological wiring = sinirlerin yapısal şekli, sinir sistemi neuron = nöron, sinir hücresi neuronal system = nöronal sistem (sinir hücresi sistemi) neuroscience = sinir bilimi Neuroscience Research Programme = Sinir Bilimi Araştırma Programı neuroscientist = sinir bilimci neurosurgeon = beyin ve sinir cerrahı, nöroşirurji uzmanı neurotransmitter = nörotransmitter, nörotaşıyıcı (hücrelerarası sinirsel iletişimde görev alan kimyasal madde) neutrality = tarafsızlık neutralize = 1) nötralize etmek (asidik veya bazik bir çözeltiyi nötr hale getirmek); 2) (askeri) etkisiz hale getirmek (esir etmek, savaşamaz hale getirmek, yok etmek) neutrino = nötrino (elektriksel yükü olmayan atomaltı bir parçacık) neutron emission = nötron emisyonu (bazı ağır atomların çekirdeklerinden bir nötronun dışarı atılması ile meydana gelen radyoaktif bozunma) Nevada = ABD’de bir eyalet never before = daha önce asla never to return = geri dönmemek üzere nevertheless = yine de, bununla birlikte, however, even so New England = Yeni İngiltere (İngiltere’den Kuzey Amerika’ya göç eden ilk kolonistlerin yerleştiği bölge) New World = (the New World şeklinde kullanılır) Yeni Dünya (Kuzey ve Güney Amerika) newborn = yenidoğan newcomer = yeni gelen kimse news-editorial staff = muhabirlerden gelen ham haberi düzenleyerek yayına hazırlayan personel niche = niş (duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre) nickel = nikel (parlatılabilen bir metal) nickname (isim) = takma ad, lakap nickname (fiil) = takma isim koymak Nigerian = Nijerya ile ilgili, Nijerya’ya ait nightmare = kabus, karabasan nightmare possibility = kabus senaryosu, en kötü olasılık Nineveh = Ninova (bugün Irak topraklarında yer alan, Dicle Nehri üzerindeki antik bir Asur kenti) nitric acid = nitrik asit (kimyasal formülü HNO3 olan, oldukça aşındırıcı, zehirli ve kuvvetli bir asit) no doubt about it = hiç süphe yok no easy matter = kolay bir şey değil no grounds for … = (bir davranış vs.) için hiçbir gerekçe / neden yok no less promising (than) = (birşey)’den daha az umut vaat etmeyen, en az o kadar umut vaat eden

www.bademci.com

için) ilaç kullanılmayan. farkına varmak. gazeteden başka bir şey okumayan adamdan daha iyi eğitimlidir.) no longer the case = artık durum öyle değil / artık durum farklı no more than smt = bir şey olmaktan öteye geçmez no point in doing smt = bir şey yapmanın yararı / anlamı yok Noah’s flood = Nuh Tufanı nobleman = asilzade. hidden. yabana atılamayacak nothing short of perfection = mükemmelden daha az / yetersiz değil noticeable = belirgin. = . even so. . tüketilemez nondrug = ilaçsız nonetheless = bununla birlikte. fikir. = Yeni vergi sisteminin. = Hiçbir şey okumayan bir adam. istenmeyen sinyal noise pollution = gürültü kirliliği noise-induced = gürültü kaynaklı. obvious www. . . . dikkat çekecek derecede.) noticeably = belli / açık / fark edilir bir şekilde. (be not at all helpful = hiç yardımcı olmamak) not necessarily = tam olarak değil. tutulan) not nothing at all = hiç ama hiçbir şey. = Artık ona güvenmiyorum. 2) not tutmak note (isim) = 1) banknot.= ambiguously. 2) (derste vs. dikkate değer açık. (üstelik) bir de . . (bir şey)’den söz etmek. remarkably notation = işaret veya rakamlarla gösterme sistemi. . . gürültünün neden olduğu nomadic = göçebe. da cabası. = . (The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers. zıt anl. over-the-counter medication.110 . apparent. soylu nocturnal = nökturnal (gece yaşayan) nodule = yumru. visible. mutlaka öyle olması gerekmez not that I know of = bildiğim kadarıyla yok / değil. (kötü) ün yapmış. artık değil. önerilerine uymama / uygun davranmama nondepletable = tükenmez. farkedilir. yönü var. benim bilgim dahilinde değil. . well-known. nothing less than = hiç de önemsiz olmayan. remarkable notably = bilhassa. . nota. inanç. zıt anl. however. . .ÜDS Sözlüğü no less than = en az (başka bir şey ya da birisi) kadar no longer = artık / daha fazla bir durumun olmaması. nevertheless non-evergreen = (bitkiler için) her mevsim yeşil kalmayan nonfiction = kurgusal olmayan düz yazı. appoint nomination = adaylık noncancerous = kanserli olmayan noncompliance (with) = (bir şeye) uymama / uygun davranmama noncompliance with medical directions = (bir hasta için) (doktorun) tıbbi talimatlarına. apparently. (not to mention ugly looking = çirkin görünmeleri de cabası) not to my knowledge = bildiğim kadarıyla hayır / değil. düğüm. = Bu kabilelerin göçebe bir yaşam tarzları var. ’dan başka hiç bir şey. idea. no more. thought notorious = dile düşmüş. . (These tribes have a nomadic way of life.) nomenclature = terminoloji nominally = önemsiz / düşük oranda nominate = 1) aday göstermek. (not to mention a lot of money = gereken çok miktarda parayı saymazsak). detectable. ekonomik büyüme oranı üzerinde dikkate değer bir etkisi olmadı.= ambiguous.) nothing but . rubbish normal pattern of growth = büyümenin normal seyrinde gitmesi not at all = hiç . . ilaçsız nonprescription drug = reçetesiz satılan / reçeteye tabi olmayan ilaç. senet. . zıt anl. değil.com . (bir şey)’e dikkat çekmek. not that I know of notable = dikkate değer. notasyon note (fiil) = 1) belirtmek. dikkat etmek. fark etmek. her şeye rağmen. göçebelere ait. . notice. ’yı saymazsak / hesaba katmazsak. markedly. nothing other than . görevlendirmek. zıt anl. .bademci. not.= prescription drug nonsense = saçmalık. particularly. clearly. conspicuous. dikkate değer bir şekilde. (The new tax system did not have any noticeable effect upon the rate of economic growth. vaguely notion = düşünce. remarkably. not to my knowledge not to mention . aşikâr. zorunlu değil. 2) atamak. (I no longer trust him. nodül noise = (elektronikte) gürültü. . adı çıkmış.= fiction nonlethal = öldürücü / çok zararlı olmayan nonoil sector = petrol dışı sektör nonparametric = (veri için) olasılık dağılımına bağlı olmayan veya derecelendirilebilen ama sayısal olarak kesin bir şekilde ifade edilemeyen nonpharmacological = (tedavi vs.

orijinal. pain in the neck numb = uyuşmuş. pek çok. non-steroidal antiinflammatory drug nuance = nüans. nourishing.= old. 2) fidanlık nutrient = 1) besleyici madde. irritation. gıda. = Hayvan etine alternatif beslenme kaynakları mevcuttur. öldürücü NSAID = steroid içermeyen antienflamatuvar ilaç (aspirin gibi ağrı. nourishment. çok. 2) yemek. (I will give you an injection and the tooth will go completely numb. near nourish = beslemek. original. feed nourishment = beslenme novel (isim) = roman novel (sıfat) = yeni. baş belası.= few nursery = 1) çocuk yuvası. traditional novelist = romancı novelty = yenilik. ateş ve iltihabı azaltan ancak narkotik olmayan ilaç). besleyici. ince ayrıntı nuclear = nükleer (atom çekirdeği ile ilgili) nucleation = nüve / çekirdek halini alma nucleus = (çoğul: nuclei) (atom. için) çekirdek nuisance = rahatsızlık.com . madem ki… noxious = zararlı. unique. zıt anl. several. yeni çıkmış şey. (There are alternative sources of nutrition to animal meat.) numerical = sayısal numerous = sayısız.) nutrition status = beslenme durumu nutrition supplement = genellikle ek vitamin ve mineral içeren beslenme desteği nutritional = beslenmeyle ilgili nutrition-conscious = beslenme bilincine sahip olan nutritionist = nütrisyonist (beslenme ya da gıda uzmanı) nutritious = besin değeri yüksek. freshness now that = artık şöyle olduğuna göre…. zıt anl. eksikliği nutrition = beslenme. çocuk odası.ÜDS Sözlüğü . wholesome nutritive = besleyici www. hissizleşmiş.bademci. = Size bir iğne yapacağım ve diş tamamen uyuşacak. yeni çıkmış. food nutrient absorption = gıda emilimi nutrient composition = besin bileşimi nutrient deficiency = besin yetersizliği. many. fresh. annoyance.111 not-too-distant = çok uzak olmayan. rahatsız eden şey. hücre vs. kreş.

zorunlu / yükümlü kılmak. once in a while. zıt anl. evidently. zıt anl.= frequently. acquire. goal. excessive obsessive behaviour = obsesif davranış (bir kişinin zihnini. smell.= clear observation = gözlem. kullanılmayan. aşikâr. commitment obligatory = (uyulması) zorunlu.= be unaware of obsession = obsesyon. peculiar. opportunity. izleme observatory = gözlemevi. yürürlükten kalkmış. unbiased. 2) fırsat. insidans. obligate obliged (to) = zorunlu. incidence. (fotoğrafı / görüntüyü) bulandırmak obscure (sıfat) = belirsiz. zıt anl. izlemek. zıt anl. aim objective (sıfat) = nesnel. kendini belli eden. doğru bulmama.). zıt anl. infrequent. zıt anl. disapproval (of). zıt anl. clear. 3) gerek. oldfashioned. zıt anl.= subjective objectivity = nesnellik obligation = yükümlülük. göze çarpan. tıkamak. işgalci occupation = 1) işgal. hedef. often occupant = bir yeri işgal eden. karşı çıkmak. within reach obtrusive = göze batan. impediment. görünürdeki. uğraş. impede. zıt anl. compel. gözlemlemek. hindrance. sorumluluk. objective objection (to) = itiraz.= frequent occasionally = bazen. voluntary oblige to = (bir şey)’e mecbur etmek. takıntı.= clear obstruction = engelleme. meydana gelmek. rasathane observe = 1) gözetlemek. bulanık. (It is odd that an anaesthetist’s role in an operation is usually ignored. (örn. event. forced (to) obscure (fiil) = örtmek. vocation occupational = mesleki occupy = 1) işgal etmek. contemporary. compulsive. dik başlılıkla. approve (of) object (isim) = amaç. scent www. büyük olay. zıt anl. compelled (to). ara sıra. (every) now and then. ihtimal.O O OO oats = yulaf obese = obez (aşırı şişman) obesity = obezite (aşırı şişmanlık) obesity epidemic = obezite (aşırı şişmanlık) salgını object (to) (fiil) = itiraz etmek. onaylamama. oluş sıklığı. compulsory. seizure. belli ki. reside (in) occur = olmak. dim. meslek. saplantı obsessive = 1) saplantılı. 2) aşırı. earn. tuhaf. karanlık. strange. acquirable. görünüşe göre. belli. from time to time. mecbur. 2) fark etmek. purpose. duman ile) örterek gizlemek. eski. happening oceanic = okyanuslar ile ilgili odd = 1) garip. ambiguous obviously = açıkça. bariz bir şekilde.com . invasion. 2) (bir yer)’de yerleşik olmak. ulaşılabilir.= new. hidden. binding. opposition (to / against). difficulty. block. goal. olasılık. conspicuous. zorluk çıkarma. gaye. monitor.= release obstructive = engelleyen obtain = elde etmek. 2) iş. gözlemek. criticism (of). responsibility. objektif.= optional. evident. görmek. terk edilmiş. notice. disagree (with). zıt anl.bademci. 2) tek (sayı) odds = (çoğul kullanılır) şans. irade ve isteği dışında devamlı meşgul eden davranış türü) obsolete = (yenisi ve daha gelişmişi çıktığı için) modası geçmiş. funny. vesile.= agree (with). karşı çıkma. inconspicuous obvious = açık. get obtainable = elde edilebilir. neden. hindrance obstinately = inatla.= obscure. yükümlü. modern O obstacle = engel. apparent. take place occurrence = tekrar oranı. cause occasional = ara sıra olan. demode olmuş. stubbornly obstruct = engellemek. outmoded. zorunluluk. invade. apparently occasion = 1) (genellikle) önemli. zıt anl. happen. profession. probability odour = koku. = Bir ameliyatta anestezistin rolünün genellikle görmezden gelinmesi tuhaf bir şey. mysterious.= unobtrusive. zıt anl. visible. prominent.= agreement (to) objective (isim) = amaç. chances. disapprove (of).

sağlamak. once-endangered = bir zamanlar tehlike altında olan one another = birbirleri(ni / ne). teklif etmek. bazı durumlarda on one condition = bir şartla on site = yerinde. yüz yüze www. 2) (banka hesabı vs. . . often. on the one hand on the other hand = . emeklilik sistemi old-fashioned = geleneksel. . present. o yüzden on the brink of extinction = nesli tükenmenin eşiğinde on the contrary = aksine. propose. because on the increase = artışta on the issue of = … konusu üzerinde / … hakkında on the one hand . için. zıt anl. koşuluyla. arzetmek. denilebilir ki… one way or an / the other = bir şekilde. .)’nin olması / meydana gelmesi nedeniyle / gerekçesiyle. bu mahiyette of this type = bu tip(ten). suggest offered = sunulan offhand = düşünmeden officer = subay. zıt anl. each other one for one = bire bir one in a million = milyonda bir one might presume that = şöyle bir tahmin yapılabilir ki…. rudely. aggressive. büyük oranda on account of = (bir şey)’den dolayı. . bilakis. tersine. . provide. bir tarafta. nedeniyle. for the sake of on average = ortalama olarak on behalf of = (bir kişi)’nin / (bir şey)’in adına / namına on condition that = şartıyla. . generally.bademci. bütün olarak alındığında. . bir bölü üç one-to-one = birebir. (polis için) memur official = memur offset = karşılamak. öyle veya böyle one-half = yarı. crime offender = saldırgan. pilotlarla ilgili on the verge of = (bir şey olma)’nın sınırında. on the brink of on the whole = genel olarak. 2) önermek. . overall on their own = kendi başlarına on trial = deneme safhasında once = bir kez / sefer / defa once more = bir kez daha. contrarily on the grounds that. dengelemek. frequently oil = ham ya da işlenmiş halde petrol oil palm = yağlık hurma ağacı oil supplies = petrol arzı.113 of a similar nature = benzer özellikleri olan of its own accord = kendiliğinden. on request on its way to = (bir şey) olma yolunda. on the other . için) ülke dışında off-stage = sahne dışında oftentimes = sık sık. yeniden. petrol rezervleri oil tanker = tanker (ham petrol taşımakta kullanılan büyük gemi) oil weapon = (ekonomik olarak) petrol kozu / silahı old-age pension = yaşlılık sigortası. by itself of no importance = önemsiz. on the basis (of / that).com . counterbalance offshore = 1) kıyıdan uzak(ta). bu tür(den) off the coast (of) = (bir yer)’in kıyısından açıkta offence = suç. . diğer yandan . = (bir olay vs. mahallinde on such a scale = bu boyutta on that account = o nedenle. eski moda olive oil = zeytinyağı Olympic Committee = Olimpiyat Komitesi (Olimpiyatları düzenlemekle görevli komite) Olympic Games = Olimpiyat Oyunları (4 yılda bir düzenlenen uluslararası spor etkinliği) Oman = Umman (Arap Yarımadası’nda bir ülke) on a large scale = geniş çapta on a mass scale = kütlesel boyutta on a massive scale = muazzam boyutlarda on a scale unseen for decades = onlarca yıldır görülmeyen bir boyutta on a vast scale = çok geniş ölçekte. on the one side = bir yandan.= defensive offensively = kaba şekilde. çokça. diğer / öte yandan on the other side = öte yandan. bir bölü iki one-third = üçte bir. .ÜDS Sözlüğü .= politely offer = 1) sunmak. . in the event that on demand = istek / talep üzerine. suçlu offensive = saldırgan. . on the other hand on the part of the pilots = pilotlardan yana. because of. (bir yer)’e ulaşma yolunda on moral grounds = ahlaki açıdan / nedenlerle on occasion = zaman zaman. = bir yandan . . of no account of this nature = bu türden. by and large. again once rarely found = bir zamanlar nadir bulunur(lar)ken.

regulated. 2) sebep ordered arrangement = düzenli yerleşim orderly = düzenli. karşı koyma. functioning operating room = ameliyathane. yöneltmek. arise. zıt anl. büyük sıkıntı order = 1) düzen. alelade. against.= obligatory. opposition opportunist = fırsatçı. hasım. alternative. alıştırmak. compulsory oral cancer = ağız kanseri oral hygiene = ağız temizliği oral literature = sözlü edebiyat orbit (fiil) = (bir şey)’in yörüngesinde dolanmak orbit (isim) = yörünge. şeffaflık operate = çalış(tır)mak.bademci. (Some opportunist bacteria are known to wait for years until a person’s immune system is weakened. usual.= pessimistic option = opsiyon. ilk adım. (the oppressed = ezilmiş / baskı altında olan kişiler) optimism = iyimserlik. continuing. yörüngedeki orbiter = görevi yörüngede dolanmak olan uzay aracı. aleyhinde.= terminate ornament = süsleme. (in orbit of / around = (bir şey)’in yörüngesinde) orbital = yörüngesel. başlangıçta. doğmak. karşı çıkmak. zıt anl. 2) olağan. süs ornamental = dekoratif. zıt anl.114 . ameliyat.) istilasına açık hale getirmek openness = açıklık.= chaos. regular. zıt anl. yol açmak. termination onwards = (bir zaman)’dan başlayarak / itibaren opacity = opaklık (saydam olmama hali) open up = 1) başlatmak. düşman. meydana gelmek. choice optional = isteğe bağlı.) opportunity = fırsat. seçenek. işle(t)mek. direniş.= support opposed to = karşı. işleyiş. (iron ore = demir cevheri. resistance oppressed = ezilmiş / baskı altında. zıt anl. bir kanal ya da bir boşluğu dışarıya ya da anatomik bir yapıya bağlayan) açıklık ya da delik origin = köken originally = ilk başta. zıt anl. resist.= end.) ongoing = süregelen. zıt anl. exploited. her zamanki.= completed online = çevrim içi (internet veya başka bir bilgisayar ağına bağlı olma hali) only recently = daha yeni onset (of) = (bir şeyin) başlangıcı.= pessimist optimistic = iyimser. elective. zıt anl. harekat. zıt opposable thumb = işaret parmağına göre ters durması sayesinde nesneleri kavrama kabiliyetini arttıran başparmak opposition = muhalefet.com .ÜDS Sözlüğü one-to-one mapping = birebir eşleme one-way = tek yönlü geçirgen. ham demir) organic compound = organik bileşik (yapısında karbon içeren bileşik) organism = organizma. prospect. ulaşılabilir hale getirmek open up the body to invasion = vücudu (mikrop vs. alışılmış. start. voluntary. sistemli. in the beginning originate = (ilk defa) ortaya çıkmak.= disorderly. enemy. süs olarak kullanılan www.= in favour of opposing = karşı / karşıt. kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasını yıllarca bekledikleri bilinmektedir. emerge. zıt anl. zıt anl. competitor. 2) çalışma. rival. zıt anl. running. running. operating theatre operation = 1) operasyon. zıt anl. work operating = çalışmakta / işlemekte olan. protest. align. seçim hakkı. düzgün. karşıt. direnç göstermek. muhalif. zıt anl. seçmeli. (chemically orientated = kimyasal odaklı) orifice = (bir organ. canlı varlık orient = yöneltmek. beginning. dışarıdan içini göstermeyen (cam vs. chance oppose = karşı koymak. pave the way for. adjust orientate = yönlendirmek. itiraz etmek. run. ayarlamak. function. işleme.= unusual ore = cevher. familiarise (with) orientated = odaklı. functioning opioid = uyuşturucu etki yapan opium poppy = haşhaş opponent = rakip. atılım.= pessimism optimist = iyimser. iş.= lander orchard = meyve bahçesi orchid = orkide ordeal = karakter veya dayanıklılık denemesi. hamle. = Bazı fırsatçı bakterilerin. chaotic ordinary = 1) sıradan. antagonist. 2) (bir yerin) gelişmesine imkân vermek. devam eden.

despotic. manzara. be superior to ovary = yumurtalık over a cup of tea = bir yandan çay içerken over against = tersine. uproar outdated = modası geçmiş. describe outline (isim) = taslak. kıyaslandığında. get over. zıt anl. expense. oppressive.= in proportion outboard = (motor için) dıştan / kıçtan takma. specific overall negative impact = geniş çaplı olumsuz etki overarousal = aşırı uyarılma (duygusal olarak uzun süreli aşırı uyarılma / heyecanlanma) overbearing = otoriter. zıt anl. wicked. zıt anl. zıt anl. zıt anl. yield. zıt anl. favoured outpatient = ayakta tedavi edilen hasta outperform = daha iyi performans göstermek. zaman içinde overall = genel. general. definite.)’den vazgeçmek. sketch. (I don’t trust that dentist. obsolete. surpass out-of-date = modası geçmiş.= inboard outbreak (of) = 1) ortaya çıkma. aksi takdirde. kovmak out of proportion = orantısız. harcama. tam. excel. çıktı. patlak verme. should oust = yerinden etmek. protest. zorba. toplam. bağırma. haykırış. zıt anl. haricinde otherwise = yoksa.= ordinary outstretched = iyice açılmış outward = dışa doğru. üstesinden gelmek. = Karanlık korkusunu bir psikiyatrın yardımı ile yendi. prohibited. (Over against heaven is hell. horrible.bademci. complete. dalgalanma osteoclast = kemik hücrelerinin yıkımından ve rezorpsiyonundan sorumlu hücreler other than = dışında. = Cennetin tersi cehennemdir. işe yaramaz. düpedüz. ölçüleri uyumsuz (aşırı büyük veya küçük).= inward outweigh = daha ağır basmak.ÜDS Sözlüğü .). leading.= up-to-date.= allowed.= fall behind output = 1) randıman. yenmek. çıkarmak. banned. aftermath outcry = protesto. surpass. kullanımdan kalkmış. çirkin.= decent outright = kesin. yasadışı ilan edilmiş. başlıca. kapsamlı. permited outlay = masraf. zıt anl.= input.= hidden outset = başlangıç noktası. outdated. ana hatlarıyla belirtmek. verim. zıt anl. ezici. epidemic outcome = sonuç. eklem ve kaslardan oluşan hareket sistemindeki bozuklukları tedavi etmek olan doktor) oscillate = salınmak. product. zıt anl. geride bırakmak outer solar system = dış güneş sistemi (Güneş Sistemi’nin. uzakta bulunan outnumber = sayıca geçmek. or else. tarihi geçmiş. surpass. exceed. zıt anl. görünüm. comprehensive. disgraceful. (the benefits of private education over against state education = devlet eğitimiyle kıyaslandığında özel eğitimin yararları) over the course of centuries = yüzyıllar içerisinde over the past 40 years = geçen 40 yılda / yıl boyunca over time = zamanla. expenditure outlet = çıkış.= democratic overcast = bulutlu / kapalı hava overcome = aşmak. baş gösterme. happening.) out-of-favour = gözden düşmüş. in contrast with. or otter = su samuru ought to = -meli / -malı. zıt anl. He is still using some out-of-date equipment and apparatus. trans-Neptunian region outermost = en dışta kalan outgrow = (büyüyünce) (bir alışkanlık vs. zıt anl. üretim. gelecek.com . defeat. Hala modası geçmiş aletler kullanıyor.) overconcentration = aşırı yoğunlaşma overcorrect = düzeltirken aşırıya kaçmak www. = O diş hekimine güvenmiyorum. süsleme amacıyla orthopedist = ortopedist (uzmanlık alanı. (She overcame her fear of the dark by the help of a psychiatrist. result.= retreat.= particular. dalgalanmak oscillation = salınma. exceed.= in favour. zıt anl. 2) belli bir zaman süresi içinde bir organda oluşan ve organ aracılığıyla dışarı atılan madde miktarı outrage = büyük öfke outrageous = haddi aşan. insafsız. lay out. eski tarihli. beginning outsider = bir grubun dışında olan kişi outstanding = önde gelen. gider. draft outlook = bakış açısı. ahlaksız. obsolete. (fiyat için) fahiş. karşısında. çıkış noktası / yolu outline (fiil) = taslağını çizmek. kemik. 2) salgın. viewpoint outlying = uzak. as opposed to. total. Neptün gezegeninin ötesindeki bölgesi). outer. gidip gelmek.115 ornamentally = süs olarak. (yaşça) geride bırakmak outlawed = yasaklanmış. surrender (to). out-of-date outdo = geçmek.

visible. bozmak. zıt anl. üzerinden geçmek overseas = denizaşırı oversee = göz kulak olmak. doldurmak overlook = dikkate almamak. zıt anl. (diğerini) ikinci plana itmek overrun = 1) istila etmek. 2) üzerini kaplamak. supervise. occupy. spot overlooking = tepeden / yüksekten bakan overly = fazla. aşırı derecede. covert overtake = (yönetimi / idareyi / mülkiyeti) devralmak.= notice. upset overuse = gereğinden fazla kullanmak. obvious.= spare overuse = aşırı kullanım.= thick-skinned oversight = gözetim oversimplify = hafife almak. apparent. yüzünden. ignore. zıt anl. zıt anl. aşırı yalınlaştırmak.= economizing overvalue = aşırı / ederinden fazla değerlenmek overview = genel bakış. zıt anl. zıt anl. güneşten gelen morötesi ışınları tutan tabaka) www. 2) (bir tiyatro oyunu vs. disregard. kaplamak overgrown = aşırı büyümüş overhanging = (saçak vs. invade.bademci.ÜDS Sözlüğü overcrowded = aşırı kalabalık. excessively overnight = bir gece içinde (birdenbire anlamında) overprotected = aşırı korunan overprotective = aşırı koruyucu overrate = gereğinden fazla önemsemek. nonprescription drug. ele geçirmek. because of. özet(leme) şeklinde sunum overweight = fazla / aşırı kilolu overwhelmingly = büyük / ezici bir çoğunlukla. gözden kaçırmak. yerinden ederek yerine yerleşmek over-the-counter drug = reçetesiz ilaç.= underestimate overexercise = gereğinden fazla spor yapma overfarming = aşırı tarım overfed = aşırı beslenmiş overflow = taşmak overgrazing = aşırı otlatma overgrow = (bitki için büyüyerek) (bir yeri) sarmak. predominantly overworked = 1) aşırı çalış(tırıl)mış.= prescription drug over-the-counter sleep aid = reçetesiz satılan uyumaya yardımcı ilaç overtime = fazla mesai overturn = altüst etmek.com .116 . overestimate. bakmak. çok dolu overdraw = (bir kaynağı) aşırı kullanmak overeating = aşırı yeme overemphasised = aşırı vurgulanmış overestimate = fazla tahmin etmek. miss. exploited. easily hurt. due to owner = sahip oxidative = oksidatif (oksitleyici gücü olan) oxidative stress = oksidatif stres (biyolojik bir sistemin ürettiği aktif oksijeni yeterli hızda nötralize edememesi veya oluşan hasarı yeterli hızda giderememesi durumu) oxygen concentration = oksijen konsantrasyonu / yoğunluğu ozone layer = ozon tabakası (atmosferin üst kısmında bulunan. için) çok fazla oynanmış ovule = yumurtacık (bitkilerde döllenmeden sonra tohuma dönüşen yapı) owe = borçlu olmak owing to = nedeniyle.= hidden. over-consumption. ortada. zıt anl. çabuk kırılan (kişi). overconsumption. devirmek. zıt anl. simplify overstimulate = aşırı uyarmak overt = açık olarak. fazlaca basitleştirerek açıklamak. look after oversensitive = fazla hassas. abartmak. şeklinde) dışarıya doğru çıkıntı yapan / uzanan overharvesting = aşırı avlanma overhaul = onarım için elden geçirme overland = karadan overloading = aşırı yüklemek. overrate. magnify.= underrate overreact = aşırı / kontrolsüz reaksiyon göstermek override = (önemce) üstüne çıkmak.

article. 2) adım.bademci. gıdasını ondan temin ederek ve karşılığında ona hiçbir yarar sağlamadan yaşayan canlı) paratyphoid = paratifo (tifoya benzer ama genellikle daha hafif seyreden bir hastalık) parent company = ana şirket (başka şirketlere sahip olan veya onları kontrol eden şirket) parent = (genellikle çoğul kullanılır) anne ya da babadan herhangi biri parental = ebeveyne (anne ve / veya babaya) ait parental separation = ebeveynlerin (anne ve babanın) ayrılığı Parkinson’s disease = Parkinson hastalığı (genellikle ileri yaşlılık döneminde görülen. uçuk renkli. çalışamaz hale getirmek. bildiri. dönem ödevi papillary dilation = gözbebeğinin açılması / genleşmesi paralysed = felç olmuş. milletvekili seçimi partial = kısmi. disable paramount = üstün. çiğneme. böceklerin ve sürüngenlerin ortaya çıktığı 230 ile 570 milyon yıl öncesi arasındaki dönem) palette = (boya için) palet pallasite = palazit (bir çeşit zeytuni renkli meteorit) Panama Canal = Panama Kanalı (Orta Amerika’nın en güney ülkesi Panama’da yer alan ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan yapay suyolu) Panamax (size) = Panama Kanalı’nın yükselme havuzlarına sığabilecek en büyük gemi ebadı P pancreas = pankreas (midenin hemen altında yer alan. 2) makale. bright paleoanthropologist = paleoantropolog (paleoantropoloji ile uğraşan bilim insanı) paleoanthropology = paleoantropoloji (ilkel insanları ve insanın evrimsel geçmişini inceleyen bilim dalı) paleoethnobotany = paleoetnobotanik (arkeolojik alanlardaki bitki kalıntılarını inceleyen bilim dalı). konuşma ve yürümede bozukluk ve anlamsız yüz ifadesi ile belirgin nörolojik hastalık) parliament = parlamento. meclis parliamentary = parlamento ile ilgili parliamentary election = genel seçim. tempo. epidemic panel = panel (tartışma gurubu) panic = paniğe kapılmak paper = 1) gazete. putperest pain = ağrı. archaeobotany paleontological = paleontolojik (paleontoloji ile ilgili) paleontologist = paleontolojist (paleontoloji ile uğraşan bilim insanı) paleontology = paleontoloji (bitki ve hayvan fosillerini inceleyerek tarih öncesi yaşamı araştıran bilim dalı) paleozoic = paleozoik dönem (balıkların. analgesic (drug) pale = soluk. sakatlamak. yastıkçık paddy = çeltik / pirinç tarlası paediatrician = pediyatrist (çocuk hastalıkları uzmanı) pagan = çoktanrılı dinlere inanan. hurting pain syndrome = ağrı sendromu (nöbetler halinde ya da devamlı ağrı ile belirgin durum / rahatsızlık) painkiller = ağrı kesici / dindirici. el ve bacaklarda. 3) araştırma. zıt anl. felç. inme paralyze = felç / kötürüm etmek. yutma. incomplete. tempo. donuk. istemli hareketlerde. işlevini kaybetmiş paralysis = paraliz.P P PP pace = 1) hız. footstep pacemaker-like = kalp atışını düzenleyen / ayarlayan cihaza benzer / benzeyen pack = tıka basa / sıkı sıkıya doldurmak pad = bazı hayvanların ayaklarının altındaki yumuşak taban. başlıca. principal parasite = parazit. ache. sızı. en önemli. kaslarda. step. kimi sindirim enzimlerini salgılamakla görevli organ) pancreatic = pankreatik (pankreas ile ilgili) pandemic = pandemik. (geniş bir bölgede / kıtalararası) salgın hastalık. zıt anl.= complete partial alexia = yazılı metinleri anlama yeteneğinin kısmen yitirilmesi www.= dark. acı. asalak (diğer bir organizma üzerinde ya da içinde. cripple. newspaper. faint. rate.com .

mola vermek pave = (cadde.) kısmi yetersizlik partially = kısmen. send. partially. kaldırım vs.) kaplı pay attention (to) = dikkat etmek. en üst seviye. kontrol altında tutmak.= common. meralık pasture land = otlak alanı. ignore pay consideration = saygı göstermek. zıt anl. inspect. doruk (noktası). ateşli. rol almak. (borç) kapatmak.= completely partner = ortak. besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi) pasture = (arazi için) otlaklık. partner (birisine eşlik eden kişi ya da eşlerden biri) pass = (yasa) geçirmek / çıkarmak.) passionately = heyecanlı / ateşli / aşırı tutkulu / hiddetli bir şekilde. bölünme. en yüksek düzeye ulaşmak. yöntem. partly. take notice (of). benek. zıt anl. şablon. zıt anl. climax. parça. piece. beton vs. section. tarz. özel olarak. söz vs. model. style. unemotionally pasteurization = pastörizasyon (gıda sanayinde.= maternal. consider. yer alma. virüs vs. (hastalık vs. zenith. intensely. pay attention (to) pay off = 1) tamamını ödemek. system. method. special. açık paternal = baba tarafından / ile ilgili. disappear pass on smt to smo = (bilgi. type. (birisine) karşı düşünceli davranmak. önemsemek. kısım. (She made a passionate speech on women’s rights. convey pass by = (bir yer / birisi)’nin önünden geçmek. specific. mera patch = 1) yama. overall particularly = özellikle. enact pass along = (insandan insana) aktarmak. order pattern of daily life = günlük hayatın alışıldık seyri pauper-school = yoksullar okulu pause = duraklamak. spot. dikkate almak.= generally particulate = çok küçük tanecik. zıt anl. zıt anl. zıt anl.= moderately.= impatient patient noncompliance = hastanın üstüne düşeni yapmaması patrol = devriye gezmek. specifically.) pathological = patolojik (patoloji ile ilgili) pathology = patoloji (hastalıkların nedeni olan yapısal ve fonksiyonel sapmaları inceleyen bilim dalı) pathway = yol. patika patient (isim) = hasta patient (sıfat) = sabırlı. 2) kar getirmek pea = bezelye peacekeeping = barışı koruma peak (fiil) = doruğa çıkmak. crest peak (isim) = zirve. diziliş şekli.= disregard. oluş düzeni. aşırı tutkulu.) geçirmek.ÜDS Sözlüğü partial inability = (zihinsel vs. ilgilenmek. open up paved = üstü (asfalt. watch patron = 1) hami. yer almak. taking part particle = parçacık particular = belirli. zıt anl.) döşemek. fade away. özel. (Will you please pass on this message to your friends? = Bu mesajı lütfen arkadaşlarına iletir misin?) pass over = üstünden geçmek pass sentence (on) = (bir şey hakkındaki) kararı bildirmek / iletmek pass through = (bir şey)’in içinden / arasından geçmek passage = geçiş passageway = yol passion = tutku passionate = heyecanlı. yinelenen şekil. zıt anl. göz önüne almak. movingly.com . 2) arazi parçası. için) kişiden kişiye iletmek / göndermek. partikül partition = taksim. (a paternal relative = baba tarafından bir akraba) pathogen = patojen (hastalığa yol açan bakteri. take part (in). share (in) participation = katılma.= completely participant = katılımcı participate (in) = katılmak.118 . mind. en yüksek düzey. zerre. go past pass judgement on = hakkında hüküm vermek / yargıya varmak pass off = (zamanla) kaybolmak. bölge. yol açmak. pay sahibi olmak.bademci. 2) sadık müşteri pattern = tür. villager www. koruyucu. region patent (fiil) = patentini almak patent (isim) = patent (bir icat veya ticari bir ürün için taklitleri engellemek ve mucit / üretici dışındaki kimselerin haksız kazanç elde etmesini önlemek amacıyla devlet tarafından verilen sicil) patent (sıfat) = görünür. = Kadın hakları üzerine tutkulu bir konuşma yaptı. kaplamak pave the way for = başlatmak. gözlemek. bölme partly = kısmen. especially. maximum peasant = köylü.

unchanging. allow. peritoneal space peritoneal dialysis = periton diyalizi (böbrek hastalarının kanını temizlemek için uygulanan bir hemodiyaliz yöntemi) permafrost = kutuplara yakın bölgelerde sürekli don altında kalan toprak tabakası permanent = kalıcı.com . zıt anl. eziyet. yüzde oranı perception = algılama. inat etmek. karın zarının tabakaları arasındaki potansiyel boşluk). 2) (kabuğunu. zıt anl. secondary.= temporarily. etkili pentagon = beşgen people = (çoğul: peoples) halk pepper spray = biber gazı (spreyi) per capita / head / person = kişi başı perceive = algılamak. continuously. çevresel. brutality. viewpoint perceptivity = idrak kabiliyeti. zıt anl. (It seems very peculiar that no one has seen or heard anything. süre periodically = periyodik olarak. flawless. = Kazadan sonra kalıcı olarak sakatlandı. zıt anl. uğraş vs. anlamak. comprehend.ÜDS Sözlüğü . geçirgen permission = izin permit = izin vermek. içine işlemek. hole. (He was permanently disabled after the accident. gerçekleştirmek. consult a doctor. sürekli. kendine has. fark etmek.= misunderstand. = Eğer acı devam ederse bir doktora danış. zaman zaman. persevere. get in.= fail performing arts = sahne sanatları (tiyatro. odd. uygulamak. zıt anl. miss percent = yüzde percentage = yüzde. yerine getirmek. için) çevre. constantly.) www. sürekli olarak. lasting. sinema gibi. specific (to).= imperfect. absolutely peril = tehlike perimetre = çevre ölçüsü.119 pebble = çakıl taşı. nüfuz etmek. direnmek. delik açma. anlayış perch = tünemek perfect (fiil) = mükemmelleştirmek. notice. sezmek. rarely perplex = kafasını karıştırmak.bademci.) vermek. recognise. prevail. understanding. aperture perform = yapmak. garip. probably. function. short-lived. spoilable. apprehension. (This type of building is peculiar to the south of the country. sürüp gitmek. zıt anl. seasonally peripheral = 1) dış yüzey veya kenara ait. circumference period = dönem. accomplish. şaşırtmak. tam anlamıyla. (My son persists in asking awkward questions. kusursuz. external. zıt anl. sürekli olarak.) pedestrian = yaya pedestrian crossing = yaya geçidi peel (off) = 1) kabarıp pul pul dökülmek. algı. (bir şey) için elverişli olmak. zıt anl. daimi. flawed perfectly = tamamen. strange. (sınır. occasionally. forbid perpetually = daima. = Oğlum garip garip sorular sormaya inatla devam ediyor. for good. idrak. zıt anl. kavramak. müzik.= never.). başarmak. 2) delme.= give up. fulfil. excellent.= central perish = yok olmak. go through penetrating = içe işleyen.= stop. carry out. kolay bozulur. imkan vermek. (mücadele. 2) ikincil.) permeability = permeabilite (geçirgenlik) permeable = geçirimli. enter. civarda. muhtemelen. astonish perplexed = şaşkın persecution = zulüm. sur vs. possibly. alışılmamış. (If the pain persists. totally perforation = 1) delik.= benevolence Persian Gulf = Basra Körfezi (Hint Okyanusu’nun İran ile Arap Yarımadası arasındaki uzantısı) persist = 1) (bir şeyde) ısrar etmek. 3) periferik. emsal pelagic = açık denizlerde yaşayan pendant = kolye ucu penetrate = girmek. understand.= ban. derisini) soymak peer = akran. refine perfect (sıfat) = mükemmel. zıt anl. ölmek perishable = dayanıksız. zıt anl. ruhsat / yetki vermek. daimi. sezgi.= temporary permanently = kalıcı. etrafta bulunan. implement. do. marjinal.= certainly. confuse. zıt anl. sanatçının kendisinin bir gösteri sunduğu sanat alanları) perhaps = belki. 2) tuhaf. 2) devam etmek. actualise. = Bu tip bina ülkenin güneyine özgüdür.).= durable peritoneal cavity = peritonal boşluk (karın zarının içi. çakıl peculiar = 1) (bir şeye) özgü. zıt anl. = He was disabled for good after the accident. düzenli / belirli aralıklarla. cruelty. = Kimsenin bir şey görmemiş ve duymamış olması çok tuhaf. belirli zamanlarda.

viewpoint.) www. convincing pertain to = (bir şey / birisi)’ne ait olmak. başvurmak Petrarch = 1304-1374 yılları arasında yaşamış. şaşılacak phenomenal promise = parlak bir gelecek phenomenon = (çoğul: phenomena) önemli / olağanüstü olay. mantar vs. faz. relentless. inandırmak. generosity philosopher = filozof phonological = sesbilimsel. determined. kaplamak.com .= irresolute personal = kişisel. continuity. karamsar. yayılmak. related to Peru = Peru (Güney Amerika kıtasında bir ülke) Peruvian = Peru’ya ait. staff perspective = perspektif. sürekli. convince.ÜDS Sözlüğü persistent vegetative state = devamlı bitkisel yaşam hali persistence = süreklilik.) pertaining to = ile ilgili olarak. böcek. bürümek.) personalised medicine = kişiselleşmiş tıp (kişinin özel ihtiyaçlarına / durumuna göre belirlenecek tıbbi bakım vs. sadece (bir şey ya da birisi) ile ilgili olmak.bademci. with regard to. zıt anl. decisiveness persistency = kalıcılık.= dissuade (from) persuasion = ikna etme. occurence phenotype = fenotip (bir organizmada genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan dış görünüş) philanthropist = yardımsever. zıt anl. hayırsever philanthropy = hayırseverlik. sebat. positron emission tomography scan petiole = yaprak sapı petition = dilekçe vermek. fonolojik photo interpretation = fotoğraf yorumlama photon = foton (elektromanyetik ışınımları oluşturan enerji birimleri) physical = bedensel physical appearance = dış görünüm physical dependence = fiziksel bağımlılık. inandırma. onu ilgilendirmek. kimya gibi canlılar ile ilgili olmayan alanlarıyla uğraşan bilim insanı physically demanding jobs = bedensel güç gerektiren işler physician = tıp doktoru. bakış açısı. approach persuade = ikna / razı etmek.) pesticide = pestisit (tarım zararlılarını öldürmekte kullanılan kimyasal madde / tarım ilacı) PET scan = pozitron emisyon tomografi taraması (vücuttaki tümör hücrelerini saptamak için kullanılan bir tarama yöntemi). bireysel. Peru ile ilgili pervade = istila etmek. insistent. (The news pertaining to the latest terrorist act is on all TV channels. relate to. ilaç pharmaceutical (sıfat) = farmasötik (ilaç ya da ilaç yapımıyla ilgili) pharmacist = eczacı pharynx = (çoğul: pharynges) farenks (yutak) phase = evre. safha. hekim. devamlılık.= optimistic pest = haşere (insanın yaşama ortamına veya üretimlerine zarar veren küçük hayvan. genellikle fizik. (The witness picked out the wrong man in the identification parade. = En son terörist eylem ile ilgili haberler tüm TV kanallarında gösteriliyor. spread perverse = ters. stage phenomenal = olağanüstü. teşhis odasında yanlış adamı seçti. inat persistent = ısrarlı.) personnel = personel (bir işte veya organizasyonda çalışan / görev alan insan grubu). ayırt etmek. kendisine tanrısal bir kimlik atfedilmiş olan kral) pharmaceutical (isim) = insan veya hayvan üzerinde kullanılma amaçlı kimyasal madde. inatçı. zıt anl. fenomen. aksi pessimistic = kötümser. bir kişi ya da (bir şey)’e fiziksel olarak bağımlı olma durumu physical education = beden eğitimi physical functioning = fiziksel işlev.= public personal transportation vehicle = kişisel ulaşım aracı (bisiklet. aşk şiirleriyle ünlü bir İtalyan ozan pharaoh = firavun (antik Mısır’da. doctor physicist = fizikçi physiological = fizyolojik (organizmanın işleyişi ile ilgili) physiological response = fizyolojik tepki physiologist = fizyolog (vücudun organ ve sistemlerinin işlevlerini inceleyen tıp doktoru) pick out = (dikkatle) seçmek. induce.120 . charity. sarmak. = Tanık. otomobil vs. zıt anl. bedenin çalışması physical inactivity = bedensel hareketsizlik physical laws = fizik kanunları physical scientist = bilimin. yardımseverlik.

put place emphasis on = bkz. unlikely plausibly = makul / akla yakın bir şekilde. sorumluluğunu vermek place in context = yerli yerine oturtmak placenta = plasenta. dikme pioneer (fiil) = yol açmak. kümelemek pile (isim) = yığın pile foundation = kazıklı temel pile up = topla(n)mak. uğraş vs. için) taş pier = (bina için) kolon pigeon = güvercin pigment = pigment (deriye. bir alanda yenilikler yaratan kişi pioneering = öncülük eden. olduğundan önemli göstermek. öncülük etmek. 2) bela. esas. makul. çekirdeksiz kan hücresi) plate-like = levha benzeri plate-tectonic activity = levha hareketleri (yerkabuğunu oluşturan levhaların hareketleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri) plausible = akla yakın.ÜDS Sözlüğü . 2) düzey.) plague (isim) = 1) veba. 2) bitki plant kingdom = bitkiler alemi plant protein = bitkisel protein plaque = plak (bir yüzey üzerinde herhangi bir maddenin birikmesi nedeniyle oluşan ince tabaka). 2) kötü davranışlarda bulunmak. black fever.121 pick up = 1) (başkasından bir alışkanlık. trouble plain = ova. önemsememek play down to = (birisi)’nin seviyesine inmek play for = (bir kulüp / takım vs. (My shoulder has been plaguing me all week. genellikle makine kullanarak düz ve pürüzsüz hale getirme işlemi) plant (fiil) = (bitki) ekmek / dikmek plant (isim) = 1) fabrika. hastalık vs. initiate pioneer (isim) = öncü. (He seems to have picked up the infection while he was in hospital for another reason. lift picturesque = tablo gibi piece = (satranç vs. contribute (to). silme (yüzeyi. tesis.) oyuncusu olmak play out = (mücadele. level platelet = trombosit (kanın pıhtılaşmasında rol oynayan. birik(tir)mek pillar = sütun.= infect. rendeleme. put emphasis on place greater importance (on) = daha büyük değer / önem vermek place in charge (of) = (bir işin. yapmak. bother.) oynamak. play a basic role (in) play a crucial role (in) = hayati rol oynamak play a part (in) = rol oynamak.com . yaramazlık yapmak. crucial. logical. döleşi (birçok memelinin ana rahminde bulunan. (bir kulübün / takımın vs. enerji santrali. renk veren madde) pile (fiil) = yığmak. çok önemli. reasonable. vital place = yerleştirmek. draw attention (to). zıt anl. görevin) başına getirmek. öncü.= implausible. play a central role (in) play a central role (in) = temel rol oynamak. transmit. annoy. sebzelere vs. reasonably play a basic role (in) = temel rol oynamak. diş taşı plasma = plazma (kan sıvısı) plastic mass = plastik yığını plate = plaka plateau = (çoğul: plateaux veya plateaus) 1) yayla. 2) gülünç derecede pivotal = asıl. epicyclic gear planing = (marangozlukta) planyalama.). üstten görünüş planet = gezegen planetary = gezegenlerle ilgili planetary formation = gezegen oluşumu planetary gear (system) = bir dış dişli ve içerisinde dönerek çalışan iç dişlilerden oluşan güç iletim sistemi. irise.bademci. koymak. = Omzum bana bütün hafta acı verdi. düz alan plan view = plansal görünüş. misbehave www. zıt anl.) vermek. etkisi / katkısı olmak. = Enfeksiyonu.)’yi kapmak. tone pitcher = (bitki için) yaprakları ibrik şeklinde olan pitifully = 1) acıklı / acınası bir şekilde. cenine oksijen ve besin sağlayan yapı) placental = plasental (doğmamış yavrusunu rahminde plasenta aracılığı ile besleyen) plague (fiil) = acı / dert / rahatsızlık vermek. 2) (bir şeyi yerden ve genellikle elle) kaldırmak. contract. plato.) için (futbol vs. birinci derecede önem ve etkisi olan. perform play up = 1) (bir şey)’e dikkat çekmek. take part (in) play down = hafife almak. galiba başka bir sebepten hastaneye gittiğinde kapmış. leading pipe = boru piracy = korsanlık pit = çukur pitch = ses tonu / perdesi. almak.

hidrofob / suyu iten sıvı (etil asetat. inadequate.= very little plenty of = bolca. göstermek. yönerge hazırlama polio = çocuk felci polish = 1) cilalamak. nasty pleasure centres of the brain = beyindeki haz merkezleri pledge = 1) söz.= mean. keyifli. su birikintisi poor = kötü. için) aniden ve büyük oranda düşmek. toxic polar = 1) kutupsal. çok. bereketli. çeşitli sanayi kuruluşları tarafından atılan nitratlar nedeniyle kirleniyor. = Su kaynağımız.ÜDS Sözlüğü playground = oyun sahası / parkı.= abundant. gölet.= good at poor folate status = folik asit yetersizliği poor quality = düşük kalite pop in and out of = (bir şey)’in içine girip çıkmak popular culture = popüler kültür www.= sparingly plenty = pek çok (şey). goal. scarce plentifully = bolca. zıt anl. drop plurality = çokluk poach = yasak bölgede avlanmak poem = şiir. call attention (to). hoşça pleasingly = hoşnut edici bir şekilde. zıt anl. toplanmak pool (isim) = küçük göl. için) çizmek. kağıda dökmek plot (isim) = 1) fesat. contaminate polluted = kirletilmiş. mesele point out = (bir şey)’e dikkat çekmek. a lot. heksan gibi. politika. sufficient poor appetite = zayıf iştah. denote. çoklu / kombine ilaç polyploid = poliployid (monoployid sayının iki katından daha fazla kromozoma sahip hücre ya da organizma) polyunsaturated fat = çoklu doymamış yağ (molekülleri. kirli. belirtmek. 2) (sinemada) olayların kurgusu veya ana öykü pluck = (çiçek. durum. nazım poet = şair poetry = şiir sanatı point = 1) gaye. indicate poisonous = zehirli. indicate. düşük kalitede. opposite polar bear = kutup ayısı polar liquid = polar sıvı. pek çok doymamış (hidrojene olmamış) bağ içeren yağ) Pompeii = Pompei (Bugün İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında yer alan ve Vezüv volkanının lavları altında kalmış olması sebebiyle çok iyi korunmuş bir Roma Dönemi kenti) pool (fiil) = birikmek. rehin. pleasant. lots of plot (fiil) = (plan. bring up point to = işaret etmek. kirlilik. eksik.) pollution = kirlenme. 2) teminat. çokça.122 .com . molekülleri elektriksel kutuplanma sergileyen sıvı) policing mission = polislik görevi (asayişi sağlama / koruma ile ilgili görev) policy = 1) sigorta poliçesi. zıt anl. entrika. 2) taban tabana zıt. meyva) koparmak plum = erik plume = pamuk gibi bazı bitkilerdeki tohumları saçan beyaz tüy gibi kısım plunge = (fiyatlar vs. maksat. 2) (bir konuda izlenecek) siyaset. 2) (pirincin kabuğunu) ayıklamak polished = cilalanmış. contaminated. verimli. promise. zıt anl. az. harita. zıt anl. elektronları molekülün bir tarafında toplanma eğiliminde olduğu için. polen yaymak pollutant = kirletici madde pollute = kirletmek. parlatmak. abundant. çocuk bahçesi. abundantly. (Our water supply is becoming polluted with nitrates disposed of by several industries. 2) nokta. diabet ve benzeri kimi hastalıkların tedavisi için önerilen ve birden fazla ilacın bir araya getirilmesi yoluyla elde edilen ilaç. matematiksel fonksiyon vs. fertile. havuz. tutum policy makers = (bir konuda izlenecek) siyaseti belirleyen kişiler policy-making = (bir konuda izlenecek) siyaseti hazırlama. contamination polygon = çokgen polyphony = çokseslilik polypill = kalp-damar. pisletilmiş. pleasantly pleasurable = zevkli. (polar orbit = kutupların üzerinden geçerek izlenen yörünge). memnuniyet verici bir şekilde.bademci. zıt anl. (mecazi anlamda) arka bahçe playwright = oyun yazarı pleasantly = hoşa gider bir şekilde. yetersiz.= meagre. surety plentiful = bol. iştahsızlık poor at = (bir konu)’da kötü / başarısız. vaat. parlatılmış polished rice = kabuğu ayıklanmış / cilalanmış beyaz pirinç. baş aşağı gitmek. guarantee. white rice poll = gayri resmi anket pollinate = tozlaşmak. enjoyable. bereketli bir şekilde.

= impossibility possible = mümkün. olası. fakirlik. (Applications arriving first will have precedence. position. yapılabilir. zıt anl. varsaymak.= impossible post = 1) makam. tanımlamak. akmak. belli bir alanda yaşayan bireylerinin tamamı) populous = yoğun nüfuslu.) precious = değerli. (bir şey)’in önünde / öncesinde olmak. come before. pratikte. = Atina’da yapılan Olimpiyat Oyunları sırasında etkili önlemler alınmıştı. Dünya Savaşı sonrası) posterior = (anatomide) arka. esnasındaki duruş şekli). zıt anl. come first. arkadaki. (Effective precautions were taken during the Olympic games held in Athens. resmetmek. pişirme kabı potency = (cinsel) iktidar potent = güçlü. = Başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. priority. zıt anl. strong. zıt anl. possible.com . next generation post-marketing surveillance = satış sonrası denetim postpone = ertelemek.= impractical. 2) büyük kalabalıklar halinde gelmek. zorluk.= secure.123 population = nüfus. direk post. kuşkulu.= anterior posterior wall of abdomen = karnın arka duvarı posterity = gelecek kuşaklar. zıt anl. etkili. zıt anl. yağmak. antik dünyada neredeyse altın kadar kıymetliydi. put forward. duruş. yetkili. istikrarsız. do practice (isim) = uygulama. theoretical practically = 1) pratik olarak.= weak power-operated = makine yardımıyla çalıştırılan practicable = uygulanabilir.) precede = (bir şey)’den önce gelmek. impotent potential = potansiyel. popülasyon (biyolojide. olanaklı. (post-World War II = 2. almost practice (fiil) = 1) tatbik etmek.= negatively charged possess = ele geçirmek.= criticism prayer = dua prayer hall = (bir din görevlisinin idaresi altında olmayan. üşüşmek pour out (of) = (bir yer)’den dışarı / (bir şey)’in dışına ak(ıt)mak / dök(ül)mek pourable = dökülebilir poverty = yoksulluk. feasible.= succeed. zıt anl. ihtimal. elverişli. elverişli. safe precast concrete = önceden dökülmüş beton precaution = önlem. zıt anl. doubtful.ÜDS Sözlüğü . strong. appreciation. hal. muhtemelen. (Salt was nearly as precious as gold in the ancient world. practicable. 2) hemen hemen. bir türün. effective.= impracticable practical = pratik. = Tuz. tedbir.= sonrası. pozisyon.= wealth powdered = toz haline getirilmiş power (fiil) = itici güç vermek power (isim) = güç.bademci. zıt anl. attitude post-war = savaş sonrası. sahip olmak. in practice. aktivite. follow precedence = öncelik.= weak. harbour. yararlı. safeguard. insanların kendi kendilerine kullandıkları istasyon.= theoretically. kabiliyet power plant = enerji santrali powerful = güçlü. zıt anl.) yaratmak / oluşturmak. zıt anl. destek. icra etmek. present pose a serious danger = ciddi bir tehlike oluşturmak pose a threat = tehdit oluşturmak posit = öne sürmek.= pre-war pot = tencere. süngerimsi port = 1) iskele tarafı (sol). alışveriş merkezi gibi yerlerdeki) küçük ibadethane / mescit precarious = güvenilmez. uygulamaya yönelik. zıt anl. tutum.= criticize praise (isim) = övgü. zıt anl. delicate. 2) liman. possible potentially = potansiyel olarak. valuable.= starboard.) precipitate = hızlandırmak precipitation = yağış www. crowded porch = sundurma porous = gözenekli. illustrate. dock portray = betimlemek. kalabalık. zıt anl. kıymetli. risk vs. own possessions = sahip olunan mallar possibility = olasılık. önermek. have. put off post-traumatic = travma / sarsıntı sonrası postulate = gerçek olduğunu varsaymak posture = postür (bedenin oturma vs. uygulamak. uygulamada. zıt anl. zıt anl. hypothesize positively charged = pozitif yüklü. 2) (bir bilim ya da spor dalında çalışma) yapmak. 2) kazık. appreciate. iş practitioner = pratisyen hekim praise (fiil) = övmek. mevki. effective. depict ports of call = ziyaret edilen limanlar pose = (sorun. pekala pottery = çömlekçilik poultry = kümes hayvanları pour into = 1) (içine) akıtmak. etkili.

(bir şey)’e önsöz sağlamak preface (isim) = önsöz prefer = tercih etmek preferably = tercihen. titiz. more readily / willingly preference = tercih preglass = cam üretiminin icat edilmesi sürecinde. undeveloped. anticipation predictive = sonucu önceden gösteren. (hazır) bulunma. üstün olmak.= inferiority pre-eminent = üstün. forerunner. kesinlikle. seçkin. rather.= unpredictable prediction = tahmin. olgunlaşmamış. reveal. devlet başkanı press ahead = (zorluklara rağmen) ilerlemek. hide present (isim) = hediye. hakim olmak. M. dictate prescription = reçete prescription drug = reçeteli ilaç. subsidiary predominantly = genelde. suitably presentation = sunum. kural olarak koymak. titizlikle. göstermek. more desirably. introduce.= conceal. tedavi vs. zıt anl. anticipate.ÜDS Sözlüğü precise = 1) tam. 2) prematüre. give presentably = prezantabl / sunulabilir bir şekilde. superior. forerunner predict = tahmin etmek.= minor. inaccurate precisely = tam olarak. tanıtmak. için) reçete yazmak / vermek. demonstrate. öncü. zıt anl. rigorous. devam etmek. kesin. hüküm sürmek. seçkinlik. Ö.= overdue. initial premarketing study = pazarlamaya başlamadan önce yürütülen araştırma / çalışma premature = 1) zamansız. gift present with = vermek. dominance. zıt anl. distinguished. definitely. developed prenatal care = doğum öncesi bakım preoccupation (with) = (zihni bir şey) ile meşgul olma prepare = düzenlemek. 2) sergilemek. get (smt) ready prepared (to) = (bir şey yapmaya) hazır / hazırlıklı. öngörü. prevailing. cover.bademci. çoğunlukta olan. haberci. inaccuracy pre-condition = ön koşul / şart predator = yırtıcı / alıcı / avcı hayvan predecessor = 1) ata. belirteç. 2) dikkatli.= imprecision. hazırlamak. peşin hüküm. sunmak. açıklık. definite. 3) aynı amaçla daha önce yapılmış araç vs. push ahead press conference = basın toplantısı press-coverage = basına konu olma pressing = acil. illustrate. early. foreseeable. gelişmemiş. indicator. untimely. in general. sergileme preservative = koruyucu preserve = korumak.= over-thecounter / nonprescription drug presence = varlık. hakim olan. zıt anl. 2) emretmek. second-rate preface (fiil ) = (bir şey)’in önsözü olmak. zıt anl. guess predictable = önceden söylenebilir. attendance.= probably. conserve. zıt anl. ruling. ivedi. ancestor. henüz tam anlamıyla camlaştırılamamış malzeme pregnant = hamile. yaklaşık 3150 yılı öncesindeki dönem) pre-eminence = üstünlük. gereğinden önce. ibraz etmek. zıt anl. prime. sooner. cet. takdim etmek. vakitsiz. zıt anl. erken doğmuş.124 . accuracy. zıt anl.= indefinite. bias preliminary = preliminer.= least of all predominate = yaygın olmak.= absence present (fiil) = 1) ortaya koymak. doğruluk. kestirim. öngörmek. secure presidency = başkanlık (dönemi) president = başkan. existence. göstermek. ilk. işaret(çi). ön. öngörülebilir. çoğunlukla. gebe prehensile tail = (hayvanlarda) nesneleri kavrayabilme becerisine sahip kuyruk prehistoric = tarih öncesi (dönemler) ile ilgili prehistory = tarih öncesi (tarih kaydedilmeye başlamadan önceki dönem) prejudice = ön yargı. zamanı gelmemiş. . 2) uçaksavar atış noktasını belirleyen alet predispose (to) = predispoze olmak (bir hastalığa önceden eğilimi. zıt anl. saklamak. unripe. immature. exhibit. above all. maintain. prevail pre-dynastic Egypt = hanedanlık öncesi Mısır (Eski Mısır’ın henüz hanedanlarca yönetilmeye başlamadığı.com . questionably precision = kesinlik. superiority. manifest. zıt anl. zıt anl. enjoin. sıkboğaz eden www. 2) selef (aynı alanda mevcut kişilerden daha önce çalışma yapmış veya aynı görevde mevcut kişilerden daha önce görev almış kişi). zıt anl. en etkili.= inferior. prognostic predictor = 1) belirleyici.= mature. öncü. exactly. duyarlılığı ya da yatkınlığı olmak) predominant = ağır basan. ready (to) pre-Roman = Roma (devri) öncesi prescribe = 1) (ilaç.

be common. numara. engelleme. saf privacy = gizlilik. etkinlik. epey. tutsak pristine = bozulmamış. chiefly principle = prensip. in the future prey = av. advantaged. -miş gibi davranmak. prevalans (bir hastalığın görülme oranı).= underprivileged www. headmaster principal (sıfat) = başlıca. simple. common. 2) bahane pretend = numara yapmak. = Acil serviste. zıt anl. act pretended = sözde. rather pretty much = büyük ölçüde prevail = hüküm sürmek. defensive preventive detention = gözetim altında tutulma previous = önceki.= predator pricing mechanism = fiyatlandırma sistemi pride oneself on (doing) smt = bir şeyden / bir şey yapmaktan gurur / kibir duymak.= subsequently. baş.= modestly pretty = 1) güzel. (May I have some privacy. probably. believe. = İyi bir şarkıcı olmaktan (ötürü) gurur duyuyor. koruyucu. 2) mükemmel. main. earlier. önüne geçmek. director. stop. zıt anl. formerly.= rare. hakim olmak. gerçek dışı pretentious = gösterişçi.= latter. 2) oldukça. tutuklu. önlemek. temel. zıt anl.= unusual. sıkça rastlanan. pervasiveness. hususi. sıklık. esasen. allow preventable = önlenebilir preventative = önlemeye yönelik. current. essentially. 2) hüküm süren. prevailing.= public privatisation = özelleştirme privilege = ayrıcalık. major principally = esas olarak. ana. game. zıt anl. öncelikle. predominance. widespread. varsaymak. chief. imtiyazlı. please? = Biraz yalnız kalabilir miyim lütfen? (“Özel ihtiyaçlarımı görebilmem için odadan çıkabilir misiniz?” anlamında. yaygın olmak. current.ÜDS Sözlüğü . widespread.com . ruling prevent = (bir şey)’den alıkoymak.) prime (fiil) = harekete / patlamaya hazır hale getirmek. future. aboriginal primitive = 1) basit. suppose. quite. make ready prime (isim) = 1) asıl. zıt anl. by reasonable assumption. birinci kalite. predominant. precedence. extravagant pretentiously = gösterişçi bir şekilde. kapalı banyo / tuvalet vs. itibarlı.) prism = prizma prisoner = mahkum. former. zıt anl. yaygın. preceding priority = öncelik. ilköğretim primate = primat (en gelişmiş ve zeki memeli gruplarına ait herhangi bir üye). futbol tutkusu ile diğer daha aşağı primatlardan ayrılır. dominant. preemptive prevention = önleme. şirin. (The human differs from the lesser primates in his passion for football. galiba. avoidance. think pretence = 1) rol yapma.bademci. engelleyici. (In an emergency ward it is hard to decide who to give priority to. next previously = önceden. mostly primary = birincil. esir.125 pressure = basınç pressurising = basınç altında tutan pressurize = basınç altında tutmak prestigious = saygın. hakim olan. zıt anl. şehzade principal (isim) = müdür. herhalde. (He prides himself on being a good singer. main. başlangıçtan beri var olan. principle. rare prevalence = yaygınlık. favoured. tahmin etmek.= let. = Bombanın.) primarily = başlıca. protection preventive = önleyici. subordinate primary education = temel eğitim. yaygın. zıt anl. zıt anl. = İnsan. mainly. respectable presumably = tahminen. engellemek. (özel dolap. ilkel. zıt anl. daha önceleri.= secondary. esas. initially. old. prestijli. mainly. önceki. 2) primitif. uncivilised princeling = küçük prens. hinder. perfect primeval = tarih öncesi çağlara ait. eski. concession privileged = ayrıcalıklı. etkin.= rarity prevalent = 1) olagelen. (The bomb was presumably intended to go off while the meeting was in progress. en önemli. tahminen toplantı devam ediyorken patlaması planlanmış. dominate prevailing = geçerli. kime öncelik verileceğine karar vermek zordur. başlıca. ilke printing press = matbaa makinası prior (to) = önceden. okul müdürü. zıt anl. uncommon. aslında.) presume = sanmak. ana.)) private = özel. gibi) kişinin bazı özel ihtiyaçlarını gizlilik içinde görebilme olanağı.

3) engelleyici project = 1) planlamak. büyük. öngörüp (onların meydana gelmesini beklemeden) harekete geçen.= unproductive productivity = üretkenlik. distinction. şöhret. explore probe (isim) = sonda (insansız. zıt anl.= loss profitability = karlılık profitable = kârlı. advance progress (isim) = ilerleme. continue. 2) yansıtmak. thoroughly. zıt anl. küçük uzay aracı) problematic = sorunlu. generate. ünlü. ban prohibition = yasak. fruitful.= retroactive Proba satellite = 2001’de uzaya gönderilen bir dünya görüntüleme uydusu. bright. tasarlamak. deeply. zıt anl. zıt anl. greatly value pro. give one’s word promise (isim) = vaat. reformist. extend. unpromising promote = desteklemek. -den yana proactive = muhtemel sorunları. muamele proceeds = (çoğul kullanılır) gelir. söz vermek. eser. outstanding promise (fiil) = (bir olguya) işaret etmek. verimli. prolific. zıt anl. ihtiyaçları vs. famed.ÜDS Sözlüğü prize = çok değer vermek. carry on. make product = ürün production = yapım. zıt anl. olasılıkla probe (fiil) = araştırmak. prolifere olmak proliferation = çoğalma prolific = üretken. zıt anl. gradually progressively blurred = zamanla bulanık hale gelen prohibit = yasaklamak. announce Proctor Prize = William Proctor Ödülü (bilimsel araştırmalar yapan ve bu araştırmaları bilim dünyasıyla paylaşan üstün başarılı bilim insanlarına verilen ödül) produce (isim) = ürün. procedure. fame prominent = öne çıkan. fruitful prolong = uzatmak.com . investigate. advocate. işleme. efficiency professional = profesyonel professional association = meslek birliği profit = kar. zıt anl.= conservative. çarpıcı şey. output. kazanç process = süreç. şeçkin. zıt anl. declare. development. treating. söz promising = umut verici. problemli problems of this nature = bu türden sorunlar procedural = usule ait procedure = işlemler sırası. geliştirmek. obstruct www. encourage.= impede. profit-making profit-oriented = kar amacı güden profound = derin. deep. zıt anl. sürdürmek. kuvvetli. prodüksiyon. possibility probably = muhtemelen. kazançlı.= stop. gelişmek. izdüşürmek project back = geri yansıtmak proliferate = (hızla) çoğalmak. pazarlama gibi tüm aşamalar) productive = üretken. yöntem. açıklamak. progression processing = işleme. Project for OnBoard Autonomy probability = olasılık. prosedür (araştırma. tarım ürünleri produce (fiil) = üretmek. superficially profusely = çokça. önemli. artmak. bolca prognosis = (çoğul: prognoses) prognoz (bir hastalığın süresi ve gelişimi hakkında tahmin) programmed cell death = programlanmış hücre ölümü progress (fiil) = ilerlemek. zıt anl. unfavourable. advancement. geleceği parlak. amaçla uygulanan. forbid. well-known. oluşmasına izin vermek.= shorten prolonged = uzun süreli prominence = ün. 2) (hastalık için) ilerleyen. productive. gitgide. rantabl. yapıt production chain = üretim zinciri (bir üretim ile ilgili olarak hammadde sağlanması. advance. (bir şeyin olacağını) vaat etmek. intense.bademci.= regress progressive = 1) ilerici. 3) derece derece progressively = gittikçe.= discouraging. publicise.= lehinde.= superficial profoundly = derin. working on proclaim = ilan etmek.= weakly. hopeful. yol. regard highly. doğurgan. uygun ortam hazırlamak. belli bir yönteme dayalı işlem) proceed = 1) ilerlemek. kapsamlı. (reklamla) tanıtmak. tedavi etme vb. dikkat çeken. incelemek. serious. devam etmek. tanı koyma. 2) (bir şeyden) kaynaklanmak / ortaya çıkmak proceeding = yargılama usulü. ban prohibitive = 1) (fiyat için) fahiş. 2) yasaklayıcı. gelişme.126 . remarkable.

spread propel = itmek. (He was born sixty-four years ago to a prosperous family. readily. = Kapıyı doğru dürüst kapatmadığı için oda birkaç dakika içinde gittikçe soğudu. slow promptly = çabucak. nispet. cezai takibat. = Altmış dört yıl önce hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu olarak doğdu. likelihood prospective = müstakbel. uygun. yay(ıl)mak. offer. security protective = koruyucu protein aggregate = protein yığını / kümesi protein fiber = protein lifi protein-binding partner = protein bağlayıcı kısım / bölge (proteinin kendisine bağlanmasını sağlayan ve bunu vücudun belirli bölgelerine taşıyan hücre yapısı) protein-rich food = proteinden yana zengin yiyecek protocol = 1) protokol (yapılacak bir iş ya da araştırma ya da işlem için hazırlanan ayrıntılı plan. teklif. belongings prophecy = kehanet prophesy = kehanette / tahminde bulunmak proportion = oran. peculiar. feature. confirm. relatively proposal = öneri. flourish. (directly proportional = doğru orantılı) proportionally = orantılı (olarak). refah içinde. mal-mülk. susceptible. rapidly. duly. delil. keep safe. characteristic. secure protect against = (bir şey / birisi)’ne karşı koru(n)mak protection = koruma. için) özellik. correctly. zıt anl.= immune. encourage prompt (sıfat) = çabuk. zenginleşmek. teşvik etmek. 2) (tıpta) bir ilaç veya tedavi için uygulama planı protract = küçük ölçekle kopyasını yapmak prove = 1) (bir şey olduğu) ortaya çıkmak / anlaşılmak. right. sensitive. meyil. bring about. hayat kadını protect = korumak. rapid. evidence propagate = üre(t)mek. (We are in the middle of an operation. suggest. establish.127 promotion = reklam. put forward. = Bir ameliyatın ortasındayız. çoğal(t)mak. resistant proof = kanıt. olasılık. 2) kanıtlamak. ileri sürmek. zıt anl. 2) iddia makamı prospect = başarı şansı. (a prospective mother = müstakbel anne / anne adayı) prosper = gelişmek. = Her hayvanın kendine özgü içgüdüleri vardır. teklif etmek.). develop prosperity = refah prosperous = başarılı. reproduce.= disprove. improper.bademci. unduly. shelter. işe yaramak prove useful = yararlı olduğu ortaya çıkmak prove valuable = değerli olmak. münasip. ileriye hareket ettirmek. izlenecek yöntem ve işlem sırası). kazançlı. appropriate. tütün reklamlarının yasaklanmasını önerdi. percentage. karlı.) prostate cancer = prostat kanseri prostitute = fahişe. = Bakan. inclination proper = 1) doğru. likely. 2) mülkiyet.) property = 1) (bir madde vs. düzyazı prosecute = (aleyhine) dava açmak. yürütmek propeller = pervane propeller plane = pervaneli uçak propensity = eğilim. correct. ispatlamak. 2) evlenme teklif etmek proposition = öneri. doğru olarak. zıt anl. (proved problematic = problemli çıktı). tendency. zıt anl. zıt anl. ihtimal. (Every animal has its proper instincts. nitelik.) proper handling = gereği gibi ele alma / halletme proper sitting posture = düzgün oturma şekli properly = doğru dürüst / düzgün. gerektiği gibi. olası. yatkın.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. speedy.= wrong. multiply. (The Minister proposed that tobacco advertising should be banned. (He didn’t close the door properly. sue prosecution = 1) ceza davası. This is not a proper moment for a joke. late prone (to) = eğilimli. teklif. yarar sağlamak www. suggestion propose = 1) önermek. recommend. litigate.= disproportion proportional = orantılı. expected. uygun bir şekilde. Espri yapmak için uygun bir zaman değil. expectancy. affluent. easily. zengin. suitable. tanıtım prompt (fiil) = harekete geçir(t)mek. adam gibi. acele.= slowly. kollamak. evlenme teklifi. and the room got colder and colder in a few minutes. thrive. olması gereken.).com .= late. hızla. 2) kendine özgü. kolayca. defend. orantı. deny prove (smo) right = (birisi)’ni haklı çıkarmak prove successful = başarılı olmak.= improperly. adequately. suggestion propulsion = itici güç pros and cons = bir şeyin olumlu ve olumsuz yanları / avantaj ve dezavantajları prose = nesir. zıt anl.

sökmek. dışarı çekmek pulley = makara. koparmak pull out of = (bir yerden)’den ayrılmak / çıkmak.128 .= erect. propaganda. kalp atışı. püskürtmek punching = zımbalama punishment = ceza.= withhold provide for = geçimini sağlamak. psikiyatr (akıl ve ruh hastalıkları uzmanı) psychic = psişik. ile) şok (verme / gönderme işi) pump out = dışarı pompalamak. memelilerin. ignore provided that = koşuluyla. 2) kısa frekanslı ışık huzmesi. 2) hüküm. basılı metin public-health measure = halk sağlığı için alınan önlem publicity = 1) aleniyet. bulmak. paçayı kurtarmak pull up to / with = (diğer bir yarışmacı vs. promotion.= private property public relations = halkla ilişkiler public safety = kamu güvenliği public servant = devlet memuru. temin etmek. ilan edilmiş.ÜDS Sözlüğü proverb = atasözü provide (with) = sağlamak. kasnak pulmonary = pulmoner. şartıyla province = eyalet. 3) koşul. satın alabileceği ticari mallar bakımından kıymeti). civil servant public spending = kamu harcamaları (kamu kuruluşlarınca yapılan harcamalar) public square = kent meydanı publication = yayın. temporary. set up pull in = toplamak. buying power www.) purchasing power = alım gücü (birim paranın veya birim çalışma karşılığı kazanılan paranın. demolish. gather pull out = çekip / söküp çıkarmak. herkesçe bilinme. psikolojik yöntemlerle tedavi etme) psychotic behaviour = psikoz davranış (ağır ruh hastalığı olan bir kişinin davranışı) psychotic episode = psikoz nöbeti (ağır ruh hastalığı nöbeti) puberty = ergenlik dönemi public = kamu. sağlanan imkanlar. tanıtım.bademci. tedarik. 3) (elektrik vs. zıt anl. şart provisional = geçici. zıt anl.) ile aynı düzeye gelmek. advertising publicize = (bir şey)’in reklamını / propagandasını yapmak. penalty punitive = cezai. cezalandırma. psikoloji uzmanı psychopathology = psikopatoloji (anormal davranışlar ya da akıl hastalıkları bilimi) psychophysiological = psikofizyolojik (normal ya da normal olmayan fizyolojik proseslerin zihinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisiyle ilgili) psychosocial = psikososyal psychotherapeutic drug = ruhsal bozukluğu tedavi etmeye yarayan ilaç psychotherapy = psikoterapi (hastayı telkin. bring up. zıt anl. zıt anl. asıl gaz değişiminin akciğer içerisinde gerçekleştiği solunum sistemi türü) pulp = kağıt hamuru pulse = 1) nabız. basmak published = açıklanmış. ruhsal psychoactive drug = psikoaktif ilaç (zihinsel prosesler üzerinde etkili olan ilaç) psychological = psikolojik (psikoloji / ruhsal durum ile ilgili) psychologist = psikolog. açıklamak. sürüngenlerin ve kuşların sahip olduğu. advertise publish = 1) ilan etmek. imkan hazırlamak. vilayet provincial = eyaletlere ait. şöhret. zıt anl. supply. leave. foster. quit. zıt anl. (diğeri)’ni yakalamak pull up = kaldırmak. halk public apology = kamu önünde özür dileme public decision-making = kamu adına karar alma (işi) public expenditure = kamu harcamaları (devletin kamu yararı için yaptığı harcamalar) public finance = kamu finansmanı public interest = kamu yararı public land = kamu arazisi. eyaletlerle ilgili provision = 1) sağlama. ikna vb.= permanent proximity = (pozisyon olarak) yakınlık psyche = (felsefede) ruh. 2) reklam. 2) yayımlamak.= join pull through = (bir bela veya hastalıktan) kurtulmak / kurtarmak. akciğere ait pulmonary ventilatory system = akciğerli solunum sistemi (insanların.= neglect.com . tin psychiatric disorder = psikiyatrik bozukluk (akıl ve ruh hastalığı) psychiatrist = psikiyatrist. = Satın aldığı şeyler arasında birkaç kitap da vardı. destroy. penal purchase (fiil) = satın alma. supply. yayınlanmış pull apart = ayırarak uzaklaştırmak pull down = yıkmak. render. buying purchase (isim) = satın alınan şey. (Among his purchases were several books.

repel put on = 1) (elbise vs. = Büyük bir ameliyat geçirdikten sonra. 2) (ışık vs. zıt anl. 2) sinirlendirmek. not vs. yükseltmek. tahammül edilmesi gereken pek çok rahatsızlık ve acı olur. (kötü bir gidişe vs. (There are many inconveniences and pain that have to be put up with after you have undergone a major operation.129 pure = saf pure alexia = yazılı metinleri anlama yeteneğinin tamamen yitirilmesi durumu purely = 1) yalnızca. confuse. peşine düşmek. peşinde olma. chase. baffle puzzle over = anlamaya / çözmeye çalışmak puzzlingly = şaşırtıcı. baffling Pyramid of the Sun = Güneş Piramidi (Bugün Meksika sınırları içindeki Teotihuacan antik kentinde yer alan. put into effect put into practise = uygulamaya koymak / geçmek put like that = o şekilde ele alınırsa put off = 1) ertelemek. enter. put into force put into force = yürürlüğe koymak. 2) (tarihi. görüşlerini güzel bir şekilde ifade etmekte çok başarılı.) ileri almak put high on (one’s) list of priorities = öncelik listesinin üst sıralarına koymak put in = 1) içeri koymak. insanların cennete gitmeden önce dünyada işledikleri günahlar için cezalandırılacakları yer Puritan = Püriten (Hıristiyanlık dininde. postpone. quit pursuit = izleme. spare put at risk = tehlikeye atmak.= damage.com . saklamak. kaydetmek.ÜDS Sözlüğü . express put ahead of = (bir şey)’in önüne / ilerisine geçirmek put an end to = (bir şey)’e son noktayı koymak. (bir şey yapmaya) zorlamak put right = düzeltmek. increase. confusing. = Toplantılarda. aramak. (bir uğraşı) sürdürmek. put across. save. 2) ertelemek. (bir şeyin) anlaşılmasını sağlamak. sadece. 2) (bir şey)’den soğutmak. completely Purgatory = Katoliklik inancına göre. add put on trial = yargılamak. öne çıkarmak. Protestan Kilise’ye bağlı olan Püritenlik mezhebi ile ilgili) pursue = izlemek. mahkemeye göndermek put out = 1) söndürmek. exclusively. trail. geri veya aşağı) koymak. 2) (telefonda) bağlamak. spend (time) put in its simplest terms = en basit anlatımla put into effect = yürürlüğe koymak. chase. 3) (fiyatı) yükseltmek. emphasise. (She is very good at putting her views over in meetings. wear. lower put a premium on = prim / değer vermek put a stop = bir son vermek.). = Fiyatları arttırdıklarından beri satışlar düşmeye başladı. seek. teste tabi tutmak put together = (parçaları) bir araya getirerek üretmek. 3) eklemek. implement.) puzzle (fiil) = şaşır(t)mak. assert. Aztekler’den kalma büyük bir piramit) www. 2) yazmak. bütünüyle. onu bitirmek put aside = bir kenara koymak. baffle puzzle (isim) = bilmece. tiksindirmek. hayrete düş(ür)mek. upset put out of = (bir yerden) çıkarmak.= take down. hayret verici.= push down. (Sales began to decline after they put up the prices. fikir ortaya atmak. takip. turn on. ilan. saati vs.= give up. post. ileri sürmek.) giymek. make a record of put emphasis on = vurgulamak. (bir şey)’e odaklanmak put through = 1) (başarılı bir) sonuca ulaştırmak. yoluna koymak.) put up with = tahammül etmek. riske sokmak. postpone. accomplishment push = itme. dayanmak. tolerate.) asmak. lay. worsen put the focus on = (bir yer)’e. birleştirmek. 2) (poster. bulmaca.) dur demek put across = etkili bir şekilde anlatmak / açıklamak / söylemek. connect put to good use = iyi bir şekilde kullanmak put to the test = test etmek. convey. biriktirmek. 2) (zaman) harcamak. arttırmak. stress put forward = 1) önermek.bademci. zorlayarak ileriye götürmek push up = yukarı çekmek / itmek. dışarı atmak put over = 1) başarılı / güzel bir şekilde ifade etmek / anlatmak. 2) tamamen. risk put down = 1) (yere.) açmak. rectify. zıt anl. zıt anl.) kurmak. raise. zıt anl. toplamak put up = 1) (çadır vs. defer put pressure on = baskı yapmak. eklemek. extinguish. propose.

dispute. hak kazanmak. pek. topluluk. waiting line quintessence = mükemmel bir örnek quit = bırakmak. müşteri gereksinimleri ve standartların yakalanması konularında çalışmalar yürüten disiplin). = Tamamen haklısınız. leave. count. kantitatif quantitative trait = nicel (kantitat if) özellikler quantity = miktar. measure quantitative = nicel. (You are quite right. yön.bademci. çevre. nicelik. halt quite = 1) oldukça. give up. genellikle temel parçacıkların enerji ve momentumlarını tanımlamakta kullanılan bölünemez birim) Q quantum mechanics = kuantum mekaniği (fizik biliminin. niteleyici. be eligible (for) qualitative = nitel. kalitatif quality = kalite. deprem. doubt.com . izin verilen en az ya da en çok miktar) quote = alıntı yapmak.) quota = kota (alınmasına / satılmasına / üretilmesine vs. 2) tartışmak. search question = 1) doğruluğundan kuşku duymak. 3) çeyrek. (kendisinden bir şey gelen veya beklenen) merci. semtler.Q Q QQ quadrant of meridian = bir meridyen dairesinin dörtte biri. kuyruk. yaşanan mekanlar query = sorgulamak. vazgeçmek. question quest = arayış. sorgulamak. 2) tamamen. vasıf quality-control = kalite kontrol (özellikle mühendislik ve üretim alanlarında. epey. özellikle atomik ve atomaltı seviyelerde. sayıya dökmek. nitelik. (bir metinde) tırnak içinde söz aktarmak www. argue queue = sıra. kutup ile Ekvator arasındaki uzaklık quake = yer sarsıntısı. one fourth quarters = (çoğul kullanılır) mahalleler. amount quantum = (çoğul: quanta) kuantum (fizikte. 2) yer. quality engineering quantifiable = miktarı belirlenebilir / ölçülebilir quantify = nicelemek. earthquake qualified enough = yeterince vasıflı qualify (for) = (bir iş) için gerekli niteliklere sahip olmak. madde ile enerji arasındaki ilişkiyi araştıran alanı) quarter = 1) makam.

= slow rapidly = hızla. gather. uncommon. elevate. 2) dizmek. uncontrollable.) = 1) (bir şey ile) (başka bir şey arasında) değişmek. radioisotope thermoelectric generator. . zıt anl.com . surge raid = baskın. RTG radionuclide = radyonüklid (bir elementin radyoaktif izotopu) radius = (çoğul: radii) yarıçap rage = şiddetle devam etmek. rasgele. quickly.bademci. isilik rate = 1) hız. rank.= under control random = rasgele. 2) (para) toplamak. vary (between . büyütmek. (örn. zıt anl. radyoaktivite ile ilgili radioisotope thermal generator = radyoaktif bozunmadan açığa çıkan enerjiyi kullanarak elektrik üreten jeneratör. . belli bir zaman aralığı içinde düşen toplam yağış rainwater monitoring station = yağış izleme istasyonu R raise = 1) yükseltmek.= systematic randomly = düzensiz olarak. seldom. arttırmak. amplitude rash = deride ortaya çıkan kızarıklıklar. sıra.= often. dizi. nispet rate of absorption = emilim oranı www.) rank above / below = (birisi)’nden yüksek / aşağı rütbede / düzeyde olmak rank fake = yüzde yüz sahte. (Harry Potter series rank first among the best-selling books of all-time.= slowly rare = nadir. barely. birinci sırayı almak rank high = üstlerde olmak. increase.= common rarely = nadiren. safi sahtekarlık rank first = birinci olmak. esaslı. .R R RR rabies = kuduz hastalığı race (fiil) = yarışmak race (isim) = yarış racial discrimination = ırk ayrımcılığı racially = ırk yönünden racism = ırkçılık racist = ırkçı radar reflection = radar yansıması (radar cihazının gönderdiği ve hedefe çarpıp yansıyarak radara geri dönen radyo dalgası) radiate = yayılma. variety rank = sırala(n)mak. kurdeşen. arbitrarily.= lower. zıt anl. akın rain down = (yağmur gibi) yağarak düşmek rain forest = yağmur ormanı (yüksek miktarda yağış alan ve yüksek düzeyde biyoçeşitlilik içeren orman) rainfall = bir bölgeye. breed. rate. (Istanbul ranks among the most popular cities in the world. decrease. zıt anl. farklı.). (sıralamada) yukarıda olmak rapid = çabuk. güvenlik aramalarında insanların içinden geçtiği metal dedektörlerini andıran bir alet radiation-therapy machine = radyasyon tedavi cihazı radical = radikal. = Harry Potter dizisi tüm zamanların en çok satan kitaplarının başında geliyor. dal budak sarmış. sürat. dünyanın en popüler şehirleri arasında yer alır. . seyreklik. to . scarce. az görülür / bulunur. zıt anl. hızlı. zıt anl. bir listede) belli bir sırada olmak. 2) oran. çabucak. 3) mutfak ocağı. radyasyon radiation portal monitor = içinden geçen araçlarda radyoaktif madde taşınmakta olup olmadığını anlamaya yarayan. = Istanbul. classify range = 1) seri. rareness. kökten. collect. accidental. . . zıt anl. quick. . zıt anl. widespread. sıralamak. 2) erim. extraordinarily radioactive = radyoaktif. tesadüfi. storm. menzil. infrequency. tez. zıt anl.). . nurture. haphazard. pace. 3) yetiştirmek.= commonness. and . spread out radiation = yüksek hızlı parçacık veya elektromanyetik dalgalar yoluyla enerji iletimi. fast. sınıflandırmak. frequently rarity = nadirlik. 4) pek çok.= systematically range (from . fundamental radically = alışılmışın çok dışında bir şekilde. 4) (soru) sormak raise doubts = şüphe uyandırmak rampant = alıp yürümüş.

willingly. distinguishable recognizably = tanınabilir / ayırt edilebilir şekilde. lately receptacle = kap. reorganize reason = sebep. respond to. discernible. suç (onun) üstüne kalmak recent = (yakın geçmişten bahsederken) en son. geri çekilmek receive = 1) almak.= unreasonable. 2) (bakım. 2) yeteri kadar. holder receptor = reseptör. approval. zıt anl. isteklilik. epeyce. ayırt edilebilir. seve seve. easily. rejection recognizable = tanınabilir. ışın reach = ulaşmak. işlenmemiş ray = ışık huzmesi. yırtıcı raw = ham. withdrawing. saymak.= forget recognise = 1) farkına varmak. uzanmak react to = (bir şey ya da bir kişi)’ye tepki göstermek. kolayca. remember. container. = İhtiyacımız olan tek şey sebzelerimizi yetiştirmeye yetecek kadar arazi ve güneş ışığı. current. dengi olan recite = ezberden okumak reckon = sanmak. hızla.) readiness = hazır olma.= dominant recipe = 1) formül. onay. 2) (yemek vs. late. geri plandaki. ilgi vs. varmak. cause reasonable = 1) makul. oldukça. taşınmaz mal) real time = gerçek zamanlı olarak.) görmek receive medical attention = 1) tıbbi müdahale / bakım görmek. acceptance. tasdik etmek ratio = oran ravenous = saldırgan. (Do you reckon it is going to rain tomorrow? = Yarın yağmur yağacağını düşünüyor musun?) reclaim = kullanılabilir hale getirmek. come reach back (to) = eskilere uzanmak. uygun miktarda / ölçüde. 2) tıbbi çevrelerin ilgisini çekmek receive more than one’s share of smt = payına düşen şeyden fazlasını almak receive the blame = suçlamaya maruz kalmak. varlığını kabul etmek recognised = kabul gören recognition = kabul. için) tarif recipient = alıcı. en yakın / yeni. zıt anl.= forget recast = yeniden biçim vermek recede = yavaş yavaş azalmak. çabukluk. be aware of.com . acceptably reassemble = tekrar bir araya getirmek reassurance = (bir kişinin) endişelerini gidermeye çalışma. zıt anl. logical.ÜDS Sözlüğü rate of damage = hasar oranı rather = oldukça. live real wage = reel ücret (enflasyonun erittiği kısım düşülerek hesaplanan gerçek ücret) realize = 1) farkına varmak. calculate.= slowly. sound. bina vb. tanıma. (These bacteria can be identified readily.= give. yöntem.132 . son zamanlarda.bademci. diğeri tarafından bastırılan. pick up. realise. preparedness reading public = halkın okuyan kesimi readjust = yeniden uyum sağlamak / alışmak real estate = gayrimenkul (arsa. 2) gerçekleştirmek rearrange = yeniden düzenlemek. think. mantıklı. oppose react with = (bir şey) ile (kimyasal) tepkimeye girmek react chemically = kimyasal reaksiyon göstermek readily = çabucak. neden. fair. (All we need is a reasonable amount of land and sunlight to grow our vegetables. distinguishably www.) reasonably = makul oranda / düzeyde. 2) (resmi olarak) tanımak. recovery rebuild = yeniden yapmak / inşa etmek recall = anımsamak.= past recent finding = en son bulgu recently = yakın zamanda. = Bu bakteriler kolaylıkla tanımlanabilir. late. acknowledgement. regain recognise (as) = (olarak) tanımak. popülarite.= refusal. take. hatırlamak reach back to a 1993 law = 1993’te çıkartılmış bir yasayı gündeme taşımak / yasadan yararlanmak reach up to = uzanarak (bir şey)’e yetişmeye çalışmak. emit. hizmet gören reciprocating = karşılık gelen. canlı. bir hayli. zıt anl. zıt anl. distinguish. hesaplamak. somewhat rather than = (bir şey)’den çok / ziyade ratify = onaylamak. suçlanmak. hatırlamak. zıt anl. quite. 2) düzelme. remember. identify. geri tepme. hazırda / kolayda. zamanında. acknowledge. rapidly. düşünmek. geri tepmek rebound (isim) = 1) çarpıp geri sıçrama. zıt anl. discernibly. alıcı recession = (ekonomide) durgunluk recessive = çekinik. encouragement rebel = asi reborn = yeniden doğmuş rebound (fiil) = çarpıp geri sıçramak. arrive. hazne. promptly. zıt anl.

improve. harmonise. işe almak. (bir şeyin öyküsünü) aktarmak. get well. zarif refinement = arıtma. diminish.bademci. yenilik.= give in. remark. zıt anl. unnecessary. 2) bahis. yeniden incelemek reconstruct = (kısmen bilinen bir şeyin) bütününü belirgin hale getirmek.= single. (The words of the matron clearly reflected concern over the patient’s situation. saflaştırma refit = yeniden kullanıma hazır hale getirmek reflect = yansıtmak. indirgenmiş reduced intake = azaltılmış alım / tüketim reduced mortality = azalan ölüm oranı reduction = azal(t)ma. 2) kurtarmak. reinstitute recreational = eğlence türünden recruit = 1) asker toplamak. improvement. için) nüksetmek. bring up. revival. 4) (bir şey) ile ilgili olmak. öksürük vs. yeniden yapma / düzene sokma record (fiil) = kaydetmek. healing. recurrent recycling = geri dönüşüm red blood cell = alyuvar redate = yeniden tarihlemek rediscovery = tekrar keşfetme redistribute = dağılımını değiştirmek. sakınmak. kayda geçirmek record (isim) = 1) kayıt. eski haline dön(dür)mek. geri kazanmak. zıt anl. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . indulge refreshed = yenilenmiş. tazelenmiş. unique recurring = tekrarlayan. decrease. retrieval recovery ward = ameliyat sonrası derlenme (kendine gelme) odası recreate = yeniden yaratmak. kibar. arıtılmış. employ recruitment = eleman / personel alma recur = (hastalık.= deteriorate. = Başhemşirenin sözleri. ileri sürmek. 2) işsiz. turn to. advice. revitalized www. tekrarlama. istihbarat toplama reconnaissance mission = keşif görevi reconsider = tekrar ele almak. remedy. revision refraction = (ışık için) kırılma refrain (from) = çekinmek. tekrarla(n)mak. direct to.= increase redundant = 1) gereksiz. restructure reconstruction = yeniden inşa. proposal recommended = tavsiye olunur / edilir. esnasında tekrar ağza gelmesi) reform (fiil) = ıslah etmek.= coarse. cut down. unemployed reef = resif. yok olmaktan vs. zıt anl. be related to reference = 1) başvuru. repetitive. önermek. in(dir)me. hastanın durumu ile ilgili kaygısını açıkça yansıtmaktaydı. cure. kendine gelmek. zıt anl. happen again. show. guide. uyku vs. kaynak. 2) (bir iş için) eleman aramak. suggested recommended daily allowance = tavsiye edilen / önerilen günlük tüketim miktarı reconcile = aralarını bulmak. zıt anl. offer. processed. indirim. iyileşme. narrate recover = 1) iyileşmek. improve reform (isim) = reform. zıt anl. restore refer to = 1) atıfta / göndermede bulunmak. purify. source. lower.com . abstain (from). (olayları) yerli yerine koymak. worsening. sığ su kayalığı re-establish = yeniden kurmak. düzeltmek. salvage recoverable = yeniden kazanılabilir recovery = 1) (hastalıktan. arıtmak. crude. improve refined = 1) rafine. teklif etmek. suggestion. repeat itself recurrence = yineleme.) reflection = yansıma reflux = reflü (yenen yemeğin. uzlaş(tır)mak. avoid. kendini tutmak. 2) yeniden elde etme. telafi. öneri. tekrarlayan.) kurtulma. 2) rekor record levels = rekor düzeyler / seviyeler record-breaking = rekor kıran recorded history = kayıtlı / yazılı tarih recount = anlatmak.133 recognized citizen = vatandaşlık haklarına sahip kişi recombine = birleştirmek. 3) başvurmak. hikaye etmek. düzeltmek. göstermek. zıt anl. enlist. yeniden dağıtmak reduce = azal(t)mak.= deterioration.= alienate reconfigure = tekrar değiştirmek / ayarlamak reconnaissance = (askeri veya bilimsel amaçlı) keşif. suggest recommendation = tavsiye. repetition recurrent = yinelenen. mention refine = saflaştırmak. integrate. decrease. asker yazmak. 2) söz etmek. tell. mention. resort to. 2) ince. yeniden bir araya getirmek recommend = tavsiye etmek. canlanmış.= increase reduced = azal(tıl)mış. bahsetmek.

iyileşmek.= irregular.= confirm regain = yeniden elde etmek / kazanmak regard = ilgilen(dir)mek. 2) (bir şey) ile ilgili olmak. yeniden oluş(tur)mak. view as regard with = (şüphe. location register (fiil) = 1) kaydetmek. gerçeğine bakılmaksızın. anlaşılmak. strengthen. bölge.= accept refute = (delillerle) çürütmek. sağlamlaştırmak. tescil etmek. believe. (olarak) görmek / değerlendirmek.= exhaustingly refrigerant = soğutucu. depreşmek. concerning. zıt anl. zıt anl. 2) (bir şeye) sahip olduğu görülmek / gözlemlenmek. hükümdarlık. zıt anl. consider as. kayıt registrar = 1) İngiltere’de orta konumda hastane doktoru (stajyere üst. takviye edici reinstate = eski mevkisini / görevini geri vermek reinstitutionalization = tekrardan bir kuruma / yapıya dahil etme. geri çevrilmiş rejection = ret.= upset.) ile bakmak / yaklaşmak regarding = ile ilgili. inconsistent regular hours = düzenli saatler regulate = denetim altında tutmak. record. zıt anl. connect. alan. = . register regret = pişmanlık duymak. . restore rehabilitation = rehabilitasyon (herhangi bir sebeple çalışma yeteneği azalmış bir organa ya da vücut parçasına. discredit. düzene sokmak. düzenlemek.= welcome regrettable = üzüntü veren. tutarlı. mess up regulation = düzenleme. repeat reject = yadsımak. zıt anl. steady. zıt anl. turn down.134 . tekrar piyasaya sunmak. deem. arrangement. reddetmek. güçlendirmek. link. get worse. korku vs. rehabilite etmek. uzman doktora ast). in spite of. repent. kontrol. esef etmek. durumlar.) register (isim) = sicil. zıt anl. zıt anl. rule reinforce = desteklemek. about regardless of = (bir şey)’e bakılmaksızın / bağlı olmaksızın. unfortunately regular = düzenli. bağlantılı. feel sorry (about). pişmanlık uyandıran. zıt anl. preserve refuse = geri çevirmek. unsteady. tekrar kurumlaştırma reintroduce = yeniden tanıştırmak. reject. ilişki. dikkate almak. zıt anl. kabul etmemek. bir yasa vs. reddetmek. 2) eski kötü huylarına geri dönmek. çevre. barınak. stimulatingly. deny. istikrarlı. dismiss. ayarlamak. pekiştirmek. (olduğuna) inanmak. gözüyle bakmak. area. geri çevirme rejuvenate = beslemek. without considering regardless of the fact that. . maalesef. unfortunate. yanlışlığını kanıtlamak. monitor. consistent.= unrelated related to = (bir şey) ile ilgili relating to = (bir şey) ile ilgili olarak relation = bağlantı. denetim. in connection. despite the fact that regardless of their income = gelirlerine bakılmaksızın regenerate = yenilemek. consider regard as = saymak. fall back relate = 1) (olaylar. (The final technical report of the accident reinforces the findings of initial investigations.= confusion. canlandırmak relapse = 1) sağlığı kötülemek.bademci. . zıt anl. zone. have a connection with related = ilgili. ’yi tekrar yürürlüğe koymak reintroduction = tekrar ortaya çıkma reiterate = tekrarlamak.= desirable regrettably = ne yazık ki. 2) kayıt memuru registry = bkz. insanlar) arasında bağlantı kurmak. although. adjust.) reinforced = güçlendirilmiş reinforced concrete = betonarme reinforcing = destekleyici. münasebet relationship = ilişki. pay attention. ayarlama. = Kaza ile ilgili son teknik rapor. with reference to. invalidate. regrow region = yöre. ilinti relative (isim) = akraba relative (sıfat) = göreceli www. confuse. çalışma. pitiful. kural / kanun koyucu regulatory = düzenleyici rehabilitate = hasarını gidermek.ÜDS Sözlüğü refreshingly = canlandırıcı / diriltici / umut verici şekilde. messing up regulator = düzenleyici. uygun egzersiz uygulayarak tekrar eski güç ve yeteneğini kazandırma) reign = saltanat. işleyiş. takviye etmek. ilk araştırmalarda elde edilen bulguları destekliyor. arrange.com . coolant refrigerated chamber = soğutulmuş oda refuge = koruma alanı.= accept rejected = reddedilmiş. devamlı. = Şaşkınlığı yüzüne vurmuştu / yüzünden anlaşılıyordu. monitoring. refuse.= weaken. . adjustment. (Her surprise registered on her face.

= Cesedi hiç bulunamadı. (bir şey)’e nazaran relatively = göreceli olarak.= unreliably reliance = güvenme. nispeten. merciless. zıt anl.) reluctant = isteksiz. olağanüstü. ease. rescue workers relieve = 1) rahatlatmak. merhametsiz. bağımlı relic = (genellikle manevi değeri olan) kalıntı.135 relative to = (bir şey) ile karşılaştırıldığında. 3) (haber. zıt anl. (It was with reluctance that I accepted their invitation because I was too busy to attend any such occasion. eager reluctantly = isteksizce. dependence reliant on = (bir şey)’e güvenen / güvenir bir halde.) relief = 1) ferahlama. belirgin bir şekilde. albüm vs.= vary remain awake = uyanık kalmak. alleviate. trustily. (Tuberclosis has been one of the most relentless enemies of mankind throughout history. düzeltmek. 3) nöbeti devralmak religious = 1) dinsel. (There is a plan as to bringing St. ferahlatmak. zıt anl. harabe. din ile ilgili. bel bağlama. ruin. dışarı vermek. gönülsüz. emin. 2) (ilacı bedene) yaymak. 2) dindar. bearing. yayılmak. credibility reliable = güvenilir. imprison. depend on. zıt anl. eagerly rely on = 1) (bir şey ya da bir kişi)‘ye güvenmek / itimat etmek / bel bağlamak / bağımlı olmak. (konuya) uygunluk. connection relevant = konuyla ilgili. durumunu korumak. stay. discharge. unwillingness. yayma.= willing.= fall asleep remain stable = sabit kalmak.= willingly. yerinde. bildiri vs. Nicholas’ bones and other relics back to The Church of St. unwilling. entrust. yatıştırmak. leftover. comparatively relativism = bağıntıcılık. = Bugün pek çok işi bilgisayarların yardımıyla başarmaktayız. corpse. zıt anl. zıt anl.) piyasaya çıkarmak. (His remains were never found. 2) yardım.com . rahatlatma.= aggravate. transmit release (fiil) = 1) salıvermek. discharge release into = (bir şey)’in içine salmak. (film. pass on.) REM = uykuda rüyaların görüldüğü süreç. help.) re-make = yeniden / baştan yapmak remarkable = dikkate değer. unwillingly.= unreliable reliably = güvenilir bir biçimde.bademci.= distrust. 2) (bir şey ya da birisi)’nin yardımıyla (bir işi) başarmak. kutsal emanet. sağlam. gönülsüzlük. rahatlamak. zıt anl. appropriate. arta kalan. dinlenme relaxed pace = yorucu olmayan tempo relay = aktarmak. zıt anl. dışarı verme. hesitant. nakletmek. noticeably. = Davetlerini gönülsüzce kabul ettim. 3) nöbeti devralan kişi relief supplies = yardım malzemesi relief workers = kurtarma ekibi (çalışanları). restore www.= keenness.= ordinary remarkably = dikkate değer bir şekilde. loosen. stay awake. = Klinikteki bitmez tükenmez çabaları sonunda bir terfi ile ödüllendirildi. gönülsüzce. vermek relentless = 1) bitmez tükenmez.= slightly remedy (fiil) = çaresini bulmak. uneager.= irrelevant reliability = güvenilirlik. dindirmek. yadigar. zıt anl. trustworthy. Nicholas in Demre. hafifletmek.= tighten up relaxation = gevşeme. (Today we rely on computers to perform innumerable tasks. zıt anl. (Her relentless efforts in the clinic were at last rewarded by a promotion. extraordinary. considerably. kurtarmak. notable.) relevance = ilinti. = Tüberküloz. 2) ceset. cure. rescue. tarih boyunca insanlığın en merhametsiz düşmanlarından birisi olmuştur. pious reluctance = isteksizlik. issue release (isim) = salma / salıverilme. comfort.= detain. görecelik relativity theory = görelilik (izafiyet) teorisi relax = gevşemek. 2) kurtarmak. zıt anl. liberate. treat.) basıp yaymak. zıt anl. endless.ÜDS Sözlüğü . insafsız. zıt anl. 2) acımasız. zira öyle bir olaya katılamayacak kadar meşguldüm. rapid eye movement remain = değişmeden kalmak. değişmemek remain uncurtailed = azalmadan kalmak remain virtually unchallenged = neredeyse rakipsiz olmak remaining = geriye kalan remains = (çoğul kullanılır) 1) kalıntı(lar). pitiless. zıt anl. alleviation. = Aziz Nikolas’ın kemiklerinin ve diğer kutsal emanetlerinin Demre’deki Aziz Nikolas Kilisesi’ne getirilmesine dair bir plan var. dependable.). ilişki. azaltmak. intensify.

= Hikayeleri. 2) parça kumaş remote = 1) uzak. şöhret reputedly = sözde. zıt anl. ödemek. iyileştirmek repay = geri vermek. kılçık vs. zıt anl. pay back repeat = tekrarla(n)mak. deva. unique replace = (bir başkası)’nın yerini almak / yerine geçmek.= worsening remnant = 1) kalıntı. uzaktan kumanda ile. fertile. fruitful. temsilci representative democracy = temsili demokrasi (halkın. gündelik hayattan çok uzak. relaxation. yeniden oluşturan. take away. revolting reputable = saygın. 2) üremek. replica. tiksindirici. re-establish. yerini alma. eliminate. 2) benzerini / kopyasını yapmak. yinele(n)mek. sağlamak. depo represent = 1) temsil etmek. güya. act as. from a distance. yenileme replica = kopya replicate (fiil) = 1) (hücre bölünmesiyle vs. tadilat rental site = (araç vs. nam. recondition. respectable. correspond to representation = tasvir. yinelenen deney / deneme. supplant replace with = (bir şeyi başka bir şey) ile değiştirmek. honourably reputation = ün. çıkarmak. zıt anl. 2) belli bir duruma / hale getirmek. reprodüksiyon reproductive = reprodüktif (üreyebilen). simgelemek. değiştirme. egemenliğini. 3) haber reportedly = bildirilene göre.) repeatedly = tekrar tekrar.) çoğalmak. yavrulamak. relief reminder = hatırlatma. arta kalan şey. change. anlatılana göre reporting staff = muhabirlik yapan personel repository = ambar. imitate. tekrarlayan.) doldurma. recurrent. make more. depict. zıt anl. make renew = yenilemek. 2) aslına çok yakın ya da tamamen benzeri kopya. substitution replacement kidney = (eskisinin yerine) nakledilecek böbrek replenish = tekrar doldurmak replenishment = (bir kaptaki eksilmiş olan sıvıyı vs. betimlemek. için) kiralama noktası reorder = yeniden düzenlemek reorganisation = yeniden düzenle(n)me repair = onarmak. 2) kopya. ilaç. rivayete göre. defalarca. 3) (vücuttan dışarı) atmak. tipik.= disreputable reputably = saygın bir şekilde. yavrulayan. onarmak. 2) karne. propagate reproduction = üreme.com . = Tarih tekerrürden (tekrardan) ibarettir.). taklit etmek. yineleme. yenileme. tadilat yapmak. according to general belief www. supply. over and over repetition = tekrar. için) temizlemek. 2) etkisini geç gösteren remote-control = uzaktan kumanda remote-controlled = uzaktan kumandalı / kumanda edilen remotely = uzaktan. tıpkı basım. cure.= install. çoğalmak. 2) mümessil. şöhret. mend renewable = yenilenebilir renewable energy = yenilenebilir enerji renewable resources = yenilenebilir kaynaklar renovate = yenilemek. çıkarmak render = 1) vermek. kararların bu temsilciler tarafından alındığı demokrasi türü) reprocessing plant = yeniden işleme tesisi reproduce = 1) kopyalamak. örneği olmak. hatırlatıcı şey remission = hafifle(t)me. redo. çoğalan. repellent. copy.ÜDS Sözlüğü remedy (isim) = çare. çıkarmak. distant. azal(t)ma.= infertile reproductively = üreme bakımından / ile ilgili olarak repulsive = itici. alleviation. duplicate replicate (isim) = 1) yinelenen deney / deneme. ad. yenilemek. yer değiştirme. restore renovation = yenileme. (Will you please repeat what I say? = Lütfen benim söylediklerimi tekrarlar mısınız?).bademci. (His stories are too remote from everyday life. tekrarlamak yolu ile üretilen şey. zıt anl. bildirmek report (isim) = 1) rapor. recurrence repetitive = yinelenen. substitute. substitute replacement = replasman. zıt anl. yerine koyma. multiply.136 . give. replicate report (fiil) = rapor etmek. credit. ortadan kaldırma remove = 1) ortadan kaldırmak. betimleme representative = 1) örnek.= closely remotely operated = uzaktan kumandalı remoteness = uzak olma removal = yerini değiştirme. replica replication = 1) tekrar(lama). return. 2) (kabuk. provide. 2) göstermek. display. typical. esteemed. seçtiği temsilciler aracılığı ile kullandığı. (History repeats itself. esteem repute = ad. exemplary.= single. düzeltmek.

(bir şey)’den destek almak. konutlar için ayrılmış bölge) residual = artık.137 request (fiil) = talep etmek. claim requisite = gerekli şey. dirençli. demand requirement = gereksinim. zıt anl. ayırmak reserves = rezerv. enduring. inhabitant residential = 1) yatılı.com . similarity. dweller. compel. tender resistivity = özdirenç (birim uzunluktaki bir materyalin. pause. remainder resiliency = esneklik. alter reside = ikamet etmek.= surrender. count on. take after.= immunity. dwell residency = 1) ikametgah. kendini çabuk toparlayan. göçmek. decide. elasticity resilient = çabuk iyileşebilen. kalıntı. solve. oturmak.bademci. mola. exemption responsible (for) = (bir şeyden) sorumlu. zıt anl. andırmak. withstand. (birden fazla unsur için) her birinin ayrı ayrı (özelliklerinden bahsederken). zıt anl. zıt anl. zıt anl. zorunlu kılmak. obey. recover resort = tatil beldesi.= unresponsive rest = 1) (‘the rest’ şeklinde kullanılır) geri kalan kısım. ask. 2) dinlenme rest on = (bir şey)’e dayanmak. react (to) response = yanıt. dignity. supply. means respect = 1) (kurala) uymak. residence. yield to resistance = direniş. çözüm. (bir şeyin) sorumlusu. 2) itibar göstermek. dargın. ihtiyaç. (kökünü / temelini bir yerden) almak.ÜDS Sözlüğü . live. relief respond (to) = karşılık vermek.= differ from resent = içerlemek resentful = küskün. liability. call for. 2) ikamet ile ilgili. sakin. oppose. demand require = (bir şey) istemek. rica. look / be like. depo. talep. remaining residue = artık. solunuma ait respiratory bronchiole = akciğerlerde hava keseciklerine kadar ulaşan en küçük kanallar respiratory surface = solunum yüzeyi (canlılarda akciğer. tepki göstermek. hava alıp verme respiratory = solunumla ilgili. decision. gücenik. zıt anl. 2) karar vermek. karşı koyma.= irresponsible responsive = 1) duyarlı. confront. supplies reservoir = hazne. reactive. iyiye gitmek. relaxed resting blood pressure reading = istirahat halinde tansiyon ölçümü www. opposition resistant (to) = dayanıklı. arta kalan. karşılık. 2) doktorluk ihtisas devresi resident = bir yerde oturan kimse. olanak. reply. güçlükleri yenme yeteneği olan resin = reçine resist = direnmek. karşı koymak. solungaç gibi gaz alışverişinin gerçekleştiği kısım) respiratory system = solunum sistemi respite = erteleme. blame. leftover. necessity research = araştırma research position = (üniversitedeki) araştırma(cı) pozisyonu researcher = araştırmacı resemblance = benzerlik. be supported by rest with = (bir kişi)’nin sorumluluğunda olmak. reaction responsibility = sorumluluk.= distinction resemble = benzemek. (The cities of Basle and Brussles are in Switzerland and in Belgium respectively. fotoğraf makinesi gibi cihazların detayları görüntüleme kapasitesi) resolve = 1) çözmek. 2) cevap vermeye istekli.= vulgarity respectful = saygılı respective = (birden fazla unsur için) her birinin ayrı ayrı (özelliklerinden bahsederken) respectively = sırasıyla. üzerinde bulunmak. = Basel ve Brüksel kentleri sırasıyla İsviçre ve Belçika’dadır. necessity. regard highly respectability = saygınlık. ask for request (isim) = istek. leftover. rezervuar reset = yeniden ayarlamak / başlatmak re-settle = yeniden yerleşmek. dilek. oblige. zıt anl. demand. elastikiyet. havza. zıt anl. be (under) the responsibility of rested = dinlenmiş. employ resource = kaynak. 2) çözünürlük (bilgisayar ekranı. offended reserve = saklı tutmak. hardy. (bir şey)’i gerektirmek. mesken. taşınmak resettlement = yeni bir yere / bölgeye yerleşme reshape = yeniden şekillendirmek. hindrance. tepki. (residential area = ikamet alanı. kaynaklar. yükümlülük. hassas.) respiration = soluma.= delicate. depend on. dinlenme yeri resort to = (çare olarak bir şey)’e başvurmak. içinden geçen elektrik akımına gösterdiği direnç) resolution = 1) karar. 3) azalmak.

= forget rethink = yeniden / tekrar düşünmek retire = emekliye ayrılmak retirement = emeklilik retract = geri / içeri çek(il)mek. limited. limitation restrictive = kısıtlayıcı. sürdürme resurgence = tekrar faaliyete geçme. peaceful restless leg syndrome = huzursuz ayak / bacak sendromu (huzursuzluk nedeniyle ayakları / bacakları devamlı hareket ettirme hali) restorative = şifalı. limiting restructure = yeniden yapılandırmak. kazanç. zıt anl.138 . control. sahip olmak. zıt anl. huzursuz. geri gitmek.) tersine dönmesi reverse (fiil) = (pervaneyi vs. cause resulting = sonuç olarak ortaya çıkan. reaction retardation = retardasyon (zeka vs. keşif. geri. 2) (işlerin vs.= irreversible revert to = (bir şey)’e geri gitmek. yasak.= covering up. limited.= conceal. change to the contrary reverse (sıfat) = aksi. karşı saldırı.com . suspend resumption = yeniden başlama. iade etme return to favour = şansı dönmek. 2) vahiy. zıt anl. ayet revenue = gelir. continue. tiyatro oyunu için) geçmişte sahnelenmiş bir eseri (farklı oyuncular ve farklı yorum ile) yeniden sahneleme. hold. tamamen değiştirmek www. kararı vs. iyileştirici. diriltme. hasılat. revival retain = 1) tutmak. forbidden.= abandon.) restriction = kısıtlama. tabuları yıkmak. zıt anl. fix. zıt anl.= give up. sınırlayıcı. keeping in memory. restart. 2) (film. ortaya çıkarmak. zıt anl. suppression. diriliş. sonuçtaki resume = yeniden başlamak. restrain. kontrol altına almak. withdraw return = 1) geri dön(dür)mek. show. alıkoymak.= calm. baskı. zıt anl.= release. yeniden popüler olmak return to power = iktidara dönmek return to prominence = tekrar ünlenmek / rağbet görmek return to the fore = tekrar ön plana çıkmak reveal = göstermek. (bir şey)’in sonucu olmak. contrary. reorganise restructuring = yeniden yapılandırma result from = (bir şey)’den meydana gelmek / çıkmak / doğmak / kaynaklanmak. keep.= relief. enlarge restricted = 1) yasak.= forward. curative restore = restore etmek. revival resurrect = yeniden diriltmek / canlandırmak / ortaya çıkarmak. 2) kısıtlı. tersine / geri çevirmek. kalınan yerden devam etmek. 2) kısıtlamak. carry on.= free. tornistan etmek. income reverberate = yankılanmak. 2) akılda tutmak. same reversible = geri döndürülebilir.bademci. (The town is announced to be a restricted area barred to people and journalists without special authorisation. zıt anl. kendinde saklamak. limit. keep in (one’s) mind retaliation = (bir saldırıya) yanıt / karşılık. modification revitalize = yeniden canlandırmak. parallel. hurried. suppress. zıt anl. hide revelation = 1) açığa çık(ar)ma. healing. 2) geri verme. uneasy. revive revival = 1) yeniden canlanma. tutma. zıt anl. control. çığır açan. come from result in = (bir şey) ile sonuçlanmak. devrim niteliğinde revolutionise = devrim niteliğinde değişiklik yaratmak. holding. canlandırma. = Kasaba. aktif hale gelme.ÜDS Sözlüğü restless = hiç durmayan. confined. remake revive = canlan(dır)mak. sınırlamak. disclosure. için gerilik) retention = 1) alıkoyma. yeniden incelemek. (bir şey)’e yol açmak / neden olmak. eski haline döndürmek. unlimited restricted = kısıtlı. keeping. aksetmek revere = hürmet etmek.) köklü bir şekilde değiştirme. zıt anl. disclose. zıt anl.= set free. dizginleme. backward. eski haline getirilebilir. reconstruct restrain = 1) dizginlemek. canlanma. ayaklanma revolution = devrim revolutionary = devrimci. tell. sınırlı. reestablish.= relieve restraint = kısıtlama. (yeniden) hayat vermek revolt = isyan. zıt anl. zıt anl. saygı göstermek reversal = 1) (bir siyasi anlayışı. go back.= broaden. revive resuscitation = yaşama döndürme. açığa vurmak.= free. sınırlamak. sınırlı. yasaklanmış. ters. (bir şey)’e dönmek review = yeniden gözden geçirmek. go over revise = gözden geçirip düzeltmek. opposite. muhafaza etmek. diriltmek. be caused by. indulgence restrict = kısıtlamak. modify revision = gözden geçirip düzeltme. özel izni olmayan gazeteciler ve halk için yasak bölge ilan edildi. let go.) ters yönde çalıştırmak. restriction. uyanış. 2) hafızada / akılda tutma. zıt anl. unlimited.

relieve rid (oneself) of = (kendini) (bir şey)’den kurtarmak. küçük dağ sırası. rebel. şekli bozulmayan. sert. sertlik. zıt anl. stiffly. ayaklanmacı. ayak. zıt anl. zıt anl. beat rib = kaburga ribozyme = ribonükleik asit enzimi (diğer RNA moleküllerinin bölünmesinde katalizör olarak görev gören RNA molekülü) rice hull = pirincin dış kabuğu rice-based diet = pirince dayalı beslenme rich in vitamins = vitamin bakımından zengin riches = zenginlikler Richter Scale = Richter Ölçeği (sismolojide kullanılan. = Arap kadınlar oy verme hakları için seslerini yükseltmeliler. satisfactory rewind = geri almak. relaxed rim = kenar. throughout.= safe ritual = ayin. kusma. ribonucleic acid roar = gürleme. gülünç duruma düşürmek ridiculous = gülünç. fastforward rewire = (elektrik tesisatını) yeniden bağlamak / çalışır hale getirmek Reye’s syndrome = Reye sendromu (genellikle çocuklarda.com . strict. (The disease spread right across the country. üst mahkemeye itirazda bulunma hakkı right-hand side = sağ taraf. zıt anl. opponent. dayanıklı. (kaseti) geri sarmak. unsafe.) right across the world = dünyanın diğer ucu(ndaki) right away = hemen. asi. artmak.) meydan okumaya hazırlanmak risk of infection = enfeksiyon riski (bulaşma tehlikesi) risk-free = tehlikesiz risk-taking = risk alan risky = riskli. kükreme roast = (kahve çekirdeği vs.= left right across = her tarafına. firm. insurgent ripe = olgun ripen = olgunlaş(tır)mak. (Arabic women must stand up for their voting rights. increase.= left-hand side rightly = haklı olarak.ÜDS Sözlüğü . tırmanmak. başkaldırı.= lax.= punishment rewarding = doyurucu. (birisi) kadar iyi olmak. el ve ayak bilekleri. silly right (fiil) = düzeltmek right (isim) = 1) hak. floppy. kristalize olabilen ve katalizör görevi görerek siyaniti zararsız hale getiren bir tür enzim) rhyme = uyak. competitor rivalry = rekabet. adet rival (fiil) = (birisi) ile rekabet etmek. break free from ridge = (coğrafya terimi olarak) sırt.139 revolve = bir nokta veya eksen etrafında dönmek reward = ödül.). tatmin edici. derhal. dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranlarını belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası bir ölçüm birimi) rickets = raşitizm (çocuklarda D vitamini eksikliği ve yeterince güneş ışığı görmeme sebebiyle oluşan.= flexible. dikkatli.= lenience rigidly = sıkıca. deformable rigidity = katılık. zıt anl.= decrease rise to importance = önem kazanmak rise to the challenge = zorluklara göğüs germek. kemik yumuşaması ile belirgin bir hastalık) rid of = (bir şey)’den kurtarmak. prize. edge riot = ayaklanma. strictness. için) kavurmak. kurallardan şaşmayan. ülkenin her tarafına yayıldı. 2) sağ (taraf). muhtemelen virüs enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen. compete with rival (isim) = rakip. zıt anl. tight. zıt anl. zıt anl. (et ve diğer yemekler için) fırında pişirmek www. kalça ve omuz eklemlerinde görülen ve şekil bozukluklarına yol açan eklem iltihabı) rhodanese = rodanaz (hücre ve bakterilerde bulunan. saçma. = Hastalık. (bir duruma vs. isyan rioter = isyancı. sıkı.= loosely rigorous = özenli. sağlam bir şekilde. dağ silsilesi ridicule = alay konusu etmek.bademci. immediately right from the very start = ta en başından beri right of appeal = temyiz hakkı. sağlam. mature rise = yükselmek. free from. border. eğilip bükülmeyen. at once. baş ağrısı. kafiye rhythm = ritm. zıt anl. competition RNA = ribonükleik asit (protein sentezinde rol alan genetik materyal). correctly right-wing = sağcı rigid = katı. zihinsel işlevlerde bozukluk gibi belirtilerle başlayıp kısa zamanda bilinç kaybı ve ölüme uzanabilen akut hastalık) rhetorical = söz sanatına özgü rheumatoid arthritis = romatoid artrit (genellikle el parmakları.

düzen bozucu ülke role model = rol modeli. meydan vermemek.ÜDS Sözlüğü rob (of) = yağma / talan etmek. 2) azal(t)mak. delip geçmek. kökünden sökmek rot = çürümek. about. yaklaşık olarak. pierce www. decompose. exactly route = hat. steal robotics = robot bilimi robust = sağlam. dizi royalty = 1) imtiyaz / patent / telif hakkı / ücreti. 2) zor. operate on run out (of) = 1) yit(ir)mek. güzergah. gürbüz. weak rogue = beklenmedik. reconstructed ruins = yıkıntı. garbage ruin (fiil) = harap / perişan etmek. 2) kraliyet ailesi rubber bullet = plastik mermi rubber-coated = plastik kaplı rubbish = 1) saçma. döküntü. precise. tükenmek. 4. S. S. ekin vs. 2) (ilacı damarlara vs. sound. 3) (bir şey) ile çalışmak. = Korkarım ki antibiyotiğimiz tükendi. use up. için) rotasyon. kendi başına buyruk. mimari alanlarında derin kültürel izler bırakmış. Perge. israf etmek. devastate. 2.bademci. çalıştırmak. 3) engebeli roughly = kabaca. gözden geçirmek run through = 1) çabucak tüketmek.= frail. 2) (kılıç. Roma’ya veya Roma Devri’ne ait Roman Empire = Roma İmparatorluğu (M. tahrip. yy arasında tüm Akdeniz havzası çevresine egemen olmuş ve edebiyat. küçül(t)mek run in a family = bir aileye ait bir vasıf / özellik olmak. escape from run counter (to) = (bir şeyin) aksi yönünde olmak / seyretmek run down = 1) kötülemek.com . (bir eksen etrafında) dönen rotate = 1) (kendi ekseni veya merkezi etrafında) dön(dür)mek. S. sıkıntılı. rota routine = rutin. 2) (personel. strong. 30 ile M. yıkıntı halde. refah içinde yaşatarak “Roma Barışı” diye bir kavramın oluşmasını sağlamış. nonsense. yıkmak. 2) (zaman) geçmek. Myra gibi tanınmış antik kentlerde kalıntıları görülebilen tiyatro. (eleman ya da ekin türünü değiştirme işi) rough = 1) kaba.= accurate. dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri) Roman times = Roma Devri (M. pass. (I am afraid we have run out of antibiotics. 2) taşmak. Makedonya’dan Mezopotamya’ya kadar tüm bölgeleri.= include ruler = 1) ülke yöneticisi. hükmetmek. downfall ruined = harabe halinde. unexpected rogue state = uluslararası antlaşmaları tanımayan. construct ruin (isim) = yıkım. destroy. devastated. yoksun bırakmak.). takribi. bit(ir)mek. hukuk. 1. kalıntı. Aspendos. güçlü. dinç. exact. bazilika gibi binaların yüzde doksanından fazlasının yapımına önayak olmuş. 376 yılları arasında kalan dönem) root out = ayıklayıp atmak. döşediği taş yollar ile birbirine bağlamış. Ö. deplete. 2) geçerliliğini yitirmek.= restore. çalmak. yönetmek. judge. derelict. ile) delmek. exclude. düzen (aynı işin / işlerin belli aralıklarla tekrar edilmesi) routinely = rutin olarak row = sıra. çöküş. take. 2) çerçöp. kökünü kazımak. hamam. saçmalık. exhaust. expire run over = 1) ezmek. zıt anl. ortadan kaldırmak. yy ile M. harabe. önlemek. zıt anl. karar alma run = 1) işletmek. manage.= restored. kural. use up. Türkiye’de bulunan Side. approximately. 2) hukukun üstünlüğü rule of survival = hayatta kalma kuralı rule out = yok saymak. yy içerisinde savaşlardan uzak. engellemek.= accurately. 2) (bir işi) sırayla yapmak rotation = 1) (kendi ekseni veya merkezi etrafında) dönme. tüketmek. operate. örnek alınan kişi veya şey roll (on / by) = (zaman için) geçip gitmek Roman = Romalı. approximate. remains rule = karar vermek. decide rule of law = 1) hukuk kuralı. more or less. zıt anl. destroyed. büyük ekonomik ve askeri gücü ile egemenlik alanındaki halkları özellikle M. aşağı yukarı.) enjekte etmek run about = etrafta koş(uş)turmak run aground = karaya oturmak run away from = (bir yer / birisi / bir şey)’den kaçmak. go bad rotary = dönel. bıçak vs. Ö. 2) cetvel ruling = 1) yasa. o ailede sıkça görülmek run off the same system = aynı sistemi kullanarak çalışmak run on = 1) durmadan konuşmak. elinden almak. para ve ölçü birimleri konusunda standartlar geliştirmiş. zıt anl. 2) hüküm verme.140 . zıt anl. aleyhinde konuşmak. zıt anl. elemek. yıkılma. devre dışı bırakmak. mühendislik. 3) tekrarlamak. hüküm.

zıt anl. taşra. rise.bademci. break. tear apart rupture (isim) = yırtık.141 run up = art(tır)mak. kırık. hurry. 2) saldırmak. tarmac rupture (fiil) = kırmak. increase.ÜDS Sözlüğü . yüksel(t)mek. raise. köy hayatına ait. acele et(tir)mek.= fall. zıt anl. yırtmak. linger.= delay. kırılma rural = kırsal.com . kentsel olmayan.= urban rush (fiil) = 1) koşarak gitmek. decrease running cost = işletme maliyeti running water = su tesisatından sağlanan / akan su runway = pist. hızla akmak rush (isim) = koşuşturma. acele etme rushing = hızla akan rush hour traffic = trafiğin en yoğun olduğu saat(ler) www. uçak pisti. zıt anl.

muhafaza etmek. hazardous safe haven = güvenli sığınak safeguard = korumak.com . az. yetersiz. inadequate. sergi salonu sample (fiil) = denemek.= dangerous. söz gelimi scale = ölçek. 2) yakından incelemek browse. = O benim arkadaşlarımdan biri değil. specimen sampling = örneklem(e) sanction = 1) yaptırım. himaye etmek.= unsatisfactorily. tatmin edici. emdirmek saturated = doymuş saturated fat = doymuş yağ. hazard safety rule = emniyet kuralı. utanç verici. güvenlik. temizlik sanitary sewer = sıhhi kanalizasyon tesisatı sanitation = 1) sanitasyon (temiz. try sample (isim) = örnek. yakın inceleme scandal = skandal. refuge. adequately. zıt anl.= abundant. zıt anl. give up. doygunluk save up = bir süre içinde yavaş yavaş biriktirmek say = örneğin. reklam / tanıtım yazıları saline = tuz içeren (serum ve benzeri sıvı) salinity = tuzluluk derecesi salmon farming = çiftliklerde somon balığı yetiştiriciliği salon = salon. harmless. protect safely = güvenli bir şekilde safety = emniyet. fullness satiety centre = (beyindeki) doyma / tokluk merkezi satisfactorily = tatmin edici bir şekilde. 2) temizleme.= enough. kum fırtınaları sebebiyle erozyona uğramış sane = aklı başında. scant scarcely = nadiren. zıt anl. kepazelik scandalous = skandallarla / kepazeliklerle dolu. barely. depressing. sufficiently. mabet sandstone = kumtaşı (kum tanesi büyüklüğünde mineral veya kaya tozlarından oluşmuş bir tortul kayaç türü) sandstorm-scoured = kum fırtınaları tarafından aşındırılmış. zıt anl. kıt. çok az.) scarcity = kıtlık. shameful Scandinavia = İskandinavya (Kuzey Avrupa’da. secure. Norveç. doygunluk.= unsaturated fat saturation = doyma.= insane sanitary = sıhhi. zihinsel bir hastalığı olmayan. pul pul olma scan (fiil) = 1) taramak (ışınların hareketini algılayan bir aygıtla görüntülemek). 2) onay. zıt anl. adequate. skala scale model = ölçekli model scaling = pullanma. zıt anl. deficiency. zıt anl. güvenli. rezil. security. inadequacy. emniyet yönergesi sail = yelken sales literature = satış sloganları. zıt anl. hijyenik olma hali).S S SS sacred = kutsal sacrifice = feda etmek.= danger. I scarcely know her. maddeleri atom seviyesinde görüntülemeye yarayan mikroskop scant = sınırlı. zıt anl. zıt anl. güçlükle. tatmin etmek satiation = doygunluk satiety = doyum. hardly. forfeit sad = üzgün. numune. example. kollamak. rewarding. acceptable. onu çok az tanıyorum.= abundance www. rezalet. ample scar (fiil) = yara izi bırakmak scar (isim) = yara izi scarce = az bulunur. rare. poor saturate (with) = doyurmak. depressed. kanun. İsveç ve Finlandiya’yı içeren yarımada) scanning tunnelling microscope = kuantum tünelleme yöntemiyle çalışan. limited. derece. ceza.bademci. poorly satisfactory = doyurucu. az bulunma. sağlıkla ilgili sanitary condition = hijyen. üzücü.= unsatisfactory.= cheerful safe = emniyetli. look through scan (isim) = tarama. hijyenik hale getirme sassafras = Kuzey Amerika ve Asya’da yetişen bir tür küçük ağaç satellite = uydu satellite-borne = uyduya yerleştirilmiş S satiate = doyurmak. karar sanctuary = kutsal yer. (She is not a friend of mine.

). şüphecilik schedule = program. sight scene of disaster = felaket bölgesi scenery = doğal manzara scenic = manzaralı scent = koku. okul schooling = eğitim. felaket. disperse scattered = (oraya buraya) dağılmış. sekonder. extent. 2) kırbaç scouring = aşındırma scrape = sürtmek scratch = kaşımak. mevsim.bademci. perdelemek. dönem. dalgıç sculpt = heykel yapmak sculpture = yontu. dispersed scene = manzara. essential. olay. scores of = yirmilerce (düzinelerce gibi bir ifade)). education science fiction = bilimkurgu scientific = bilimsel scientific definition = bilimsel tanım scientific discovery = bilimsel buluş scientific potential = bilimsel potansiyel scoff at = (bir şey) ile alay etmek. tarama testi screw thread = vida dişi (vida bedeninin çevresindeki sarmallardan her biri) script = el yazısı scroll = parşömen tomarı / rulosu scrutiny = derinlemesine inceleme. suspiciously scepticism = kuşkuculuk. ders programı scheduled = programlanmış scheduled for = (belli bir zaman)’da (gerçekleştirilmek üzere) programlanmış / planlanmış scheme = hareket planı. faaliyet alanı. bir mevsime özgü seat (fiil) = otur(t)mak. tırmalamak scream = çığlık screen = 1) incelemeden geçirmek. 2) fırsat. block off seamount = sualtı dağı (zirvesi de dahil. (If one scheme of happiness fails. = Eğer bir mutluluk planı başarısızlığa uğrarsa. period seasonal = mevsimlik. subsidiary. yayılmış. tertip. heykel. alan. kurum vs. insan doğası bir başka plana yönelir.com . primary www. 2) mühürlemek seal (isim) = 1) fok. mühürlemek. düzen.ÜDS Sözlüğü .143 scare = korku scare away = korkutup kaçırmak scarlet fever = kızıl hastalığı scary = korkutucu. saha. conceal screening = tarama. lots of scourge = 1) bela. subordinate. olanak score = puan scores of = çok sayıda (score = 20. araştırma. range. smell. 2) mühür seal off = sızdırmayacak şekilde kapamak. eskiden denizciler arasında yaygın olan bir hastalık) sea bindweed = denize yakın kumullarda yaşayan pembe-mor çiçekli asma türü bir bitki seabed = deniz dibi seafloor = deniz tabanı seafood harvest = deniz mahsulleri hasadı seal (fiil) = 1) sızdırmayacak / ayrılmayacak şekilde birleştirmek. 2) burs school = ekol. (belirli niteliklere sahip şey veya kişilerin kapsamlı araştırmalar sonucunda belirlenmesi) screening programme = tarama programı (belli bir hastalığı belirleme amacıyla insanların muayeneden geçirilmesi / taranması) screening test = eleme testi. saçmak. ikincil. tarife. monitor. 2) koltuk seaward = denize doğru seaweed = deniz yosunu second year running = üst üste ikinci yıl secondary = ikinci derecede. görüntü. dağıtmak. akademisyen scholarship = 1) bilim. tali. investigation scuba diver = (oksijen tüpü ile dalan) balıkadam.) schizophrenia = şizofreni hastalığı scholar = bilgin. strategy. human nature turns to another. tamamı denizin altında bulunan dağ) seaport = liman sea-route = deniz yolu seashell = deniz kabuğu season = sezon. 2) gizlemek.= fundamental. odour sceptic = şüpheci kimse sceptically = kuşkucu bir şekilde. (bir şey)’i küçümsemek scope = 1) kapsam. hide. sahne. proje. yaymak. ürkütücü scatter = serpmek. korumak. oturacak yer sağlamak seat (isim) = 1) (herhangi bir konuda otorite olan) merkez (şehir. heykeltıraşlık scurvy = iskorbit (yetersiz C vitamini alımına bağlı. zıt anl.

özellikle itinayla seçilmiş (şey) selectively = seçici olmaya çalışarak. discriminatingly. help seed = tohum seed coat = tohum kabuğu seek = 1) (bir şey yapma)’ya çalışmak. salgı sect = mezhep sectarian = mezhepler ile ilgili. esrar secrete = salgılamak secretion = salgılama. zıt anl. carefully self-confidence = kendine güven self-esteem = özsaygı. araştırmak. (bir şey) getirtmek. summon www. kesim. inquire. zıt anl. kanına girmek. sağlamak. titizlikle.ÜDS Sözlüğü secondary condition = ikincil sağlık sorunu (bir hastalıktan kaynaklanan nispeten daha önemsiz ikinci bir rahatsızlık.) see off = (bir kişiyi) geçirmek / uğurlamak / yolcu etmek see through = (zor bir durumda) desteklemek. dilim segregation = fark gözetme. kesim. . yarıyıl semiconducting = yarı iletken özellik gösteren semiconductor = yarı iletken (elektronik devre üretiminde kullanılan bir tür malzeme) semi-dome = yarım kubbe seminal = kendisinden sonrakilere kaynak teşkil eden türden (araştırma / çalışma) semi-saline = yarı tuzlu semi-settled = yarı yerleşik semi-transparent = yarı-saydam send for = (birisi)’ni çağırtmak. try (to). support. rarely. haysiyet self-maintenance = kendini idame etme. hastalıklar nedeniyle geçirilen) nöbet seldom = nadiren. öncesi) uyutmak. bölüm. catch. düşük kalitede secret = sır. . çökelti seduce = ayartmak. mezhepsel section = kısım. seçme şeyler bütünü. olduğundan emin ol(un). ilaçla sakinleştirmek sedation = (yatıştırıcı bir ilaçla) yatıştırma. yardım etmek. zıt anl. diyabete bağlı gelişen böbrek yetersizliği) second-hand smoke = pasif sigara dumanı (sigara içmeyen insanları etkileyen sigara dumanı) second-rate = (kalite bakımından) ikinci sınıf. collection selective = seçici (kişi). örn. el koymak. seyrek. look for. 2) aramak. baştan çıkartmak sedum = damkoruğu bitkisi see at a glance = ilk bakışta görmek / farkına varmak see (to it) (that) = . gizem. sakinleştirme sedative = sakinleştirici. free seize on = alıp kullanmaya hevesli olmak.= give up. ensure securities = menkul kıymetler (bir finansal değeri temsil eden banknot. take. appear to be seemingly = görünüşe göre. dilim. ele geçirmek. hisse senedi. kısım. apparently seep = sızmak segment = parça. kendi kendine bakma self-perception = kendini idrak / algılama / kavrama self-replicating = kendi kendini çoğaltan self-satisfaction = kendinden hoşnut olma self-sufficient = kendine yeterli. oturarak geçirilen / yapılan sediment = tortu. sedatif (ilaç) sedentary = hareketsiz olarak devamlı oturan. pursue seek to do smt = bir şey yapmaya çabalamak. seçki. (bir şey) olduğu anlaşılmak. appear to seem to be = gibi görünmek. get.com . protection sedate = (hastayı operasyon vs.= dependent self-supporting = kendi kendine yeterli semester = sömestr. peşine düşmek. pek az. release. part secular = laik (dinsel konular ile devlet yönetimini ayrı tutan) secure = güvence altına almak. yakalamak. grab. ayrı tutma. = Bol miktarda et yesin / yedirin / yediğinden emin olun. (bir tür) taviz / ödün beklemek seeker = arayan kişi seem to = (bir şey yapar) gibi görünmek. ele geçirmek. tahvil gibi belgeler) security = güvenlik. hook onto seizure = (sara vs. (See to it that he eats plenty of meat.bademci. parça.= often selected = seçilmiş selection = seçim. take over. ayrım seismologist = sismolog (deprembilimci) seize = tutmak. kesit. bir şey yapmak için uğraşmak seek waiver = (aleyhte bir kuralın / kanunun uygulanmasından) vazgeçilmesini istemek.144 .

duyarlılık sensible = mantıklı. cevap vermek. sansasyon sense = algılamak. (The paintings of the artist are exhibited in a chronological sequence. order sequence (isim) = ardışıklık. yerleştirmek. emotional. duyarlı. fix in set in motion = harekete geçirmek. akıllıca. tranquil. set off. için) kalıcı hale gelmek. 2) yolcu etmek send out for = (bir şeyin) gönderilmesi için sipariş vermek send smt tumbling = bir şeyi devirmek / yıkmak Senegal = Senegal (Batı Afrika’da yer alan bir ülke) senescence = yaşlılık. 2) feshetmek. zıt anl. duyarlık. emotion. huzurlu.= united separation = ayrılma. duygu. commence. zıt anl. 2) yerine otur(t)mak. ciddi miktarda serve (to) = (bir şey)’e faydası olmak / hizmet etmek. yerleşmek. responsiveness. punish smo with (a punishment) sentiment = duygu. start. established. yola koyulmak. break-up. hassas biçimde. sıra.bademci. dizi set a good example = iyi örnek olmak. rational. unconnected. start set off = 1) çalıştırmak. delay set down = 1) (kural vs. alıngan. yerleş(tir)mek. postaya vermek.145 send off = 1) (mektup. start.ÜDS Sözlüğü . kıdemli / üst düzey senior management = kıdemli / üst düzey yöneticiler sensation = 1) duyu.= stay. opinion separate (fiil) = ayırmak. 2) (ateş için) yakmak set (isim) = seri. birbirinden uzaklaştırma. (bir şey)’e mahkum etmek. develop. kronolojik bir sıra içerisinde sergilenmiş. iyi bir örnek oluşturmak set aside = 1) bir tarafa koymak. farklı. bölmek. birbirinden uzaklaştırmak. düşünce. aklı başında.= unification separatism = ayrılıkçılık septic sore throat = septik (mikrobik) farenjit sequence (fiil) = sıralamak. become.= foolish. eli ayağı tutmaz olmuş.= unify separate (isim) = (birbirinden) ayrı. split. seri. sınav vb. amaçlarla yapılan) oturum. 2) heyecan uyandıran olay. hassasiyet. önemli. sezmek. grasp sense of community = topluluk / birliktelik duygusu.= insensitivity sensory neuron = duyusal nöron / sinir sensory response = duyusal tepki sensuous = duyulara hitap eden. serve service (isim) = hizmet. provide service (fiil) = hizmet etmek. geriye atmak. sekans. bağımsız. zıt anl. iptal etmek set back = (ilerlemesini) geciktirmek. 3) yola çıkmak set out = başlamak. birbiri ardına gelmek. unrelated. girişmek. significant serious health consequence = (bir şeyin sonucu olarak ortaya çıkan) ciddi sağlık problemi seriously = önemli ölçüde. sensual sentence = karar. halt www. başlatmak. anlamak.) göndermek.com . 2) (bir işe) girişmek. servis serving = porsiyon session = (tedavi. birbirini izlemek. …olarak hizmet etmek serve to = (bir şey)’e yaramak serve up = sağlamak. perform serve a purpose = bir amaca hizmet etmek serve as = görevini görmek. = Ressamın tabloları. sympathetically sensitivity = duyarlılık. durgun. başlatmak. zıt anl. leave. embark (on). kenara bırakmak. thickskinned sensitively = duyarlı şekilde.= insensitive.) koymak / belirlemek. begin. delicate. dizilmiş sequencing = sıraya sokma serene = berrak. perceive. bir gruba ait olma hissi sense of humour = espri / mizah anlayışı sense of pattern = desen anlayışı sensibility = ayırt etme yetisi. emotion. insensible sensibly = mantıklı bir şekilde. fix. dingin. feeling. establish.= foolishly sensitive = duygulu. temin etmek. sıra serious = ciddi. zıt anl. fit into. zıt anl.) sequenced = sıralanmış. exciting. infirm senior = yaşça büyük. realistic. hüküm sentence of death = idam kararı sentence smo to (a punishment) = ceza vermek. 2) yazarak kaydetmek. record set down to = (bir şey)’i bir nedene bağlamak set foot = (bir işe / yere) adımını atmak set in = 1) (hastalık vs. reasonably. celse set (fiil) = 1) ayarlamak. (bir şey)’e yaramak. hassas. zıt anl. paket vs. akla uygun. dizi. tartışma. senesans senile = bunak. zıt anl. ayırma. peaceful series = dizi.

pure. dikmek. kusurlar.= long-term short-term memory = kısa süreli hafıza www. şiddetli. harap etmek. resolve settle back = çökmek. zıt anl. bina vs. çok.bademci. kısa süreli. inşa etmek. sürgün shop display material = dükkanda sergilenecek malzeme shoplifting = dükkanlardan mal çalma shortage = eksiklik. halis. participate in shark = köpekbalığı sharply = 1) sertçe.= destroy. various severe = sert. payment sever = ayırmak.) dökmek. başarısızlık. inhabit. cover. harshly. dwell. many.= breakthrough setting = 1) (bir romanın vs.= softly. build. örtmek. siper olmak. = (bir şey)’den (bir şey)’e kaymak. yön değiştirmek. deficiencies shortcut = kestirme. üstünden atmak shed (isim) = 1) sundurma. ancak. zıt anl.) several = ikiden çok. zıt anl. zıt anl. zıt anl.ÜDS Sözlüğü set over = (bir şeyi bir şeyin) üstüne yatırmak / koymak set up = (sistem. mil shake = sarsmak. tüy vs. şiddetle. ayrılmak. iskân etmek. complete sheer nonsense = safi saçmalık shell = (yumurta. aniden büyük miktarda shatter = 1) paramparça etmek. sallamak shallow = derin olmayan. to . 2) baraka. mild severely = sertçe. ciddi. firm. (bir olay)’a ışık tutmak shed new light on = (bir şey)’i yeni bir anlayışla açıklamak / aydınlatmak sheep-rearing = koyun yetiştirme sheer = saf. yönelmek. his hand was severed. korunak sheltered = korunmuş. açık. 2) bozmak. . waste sewerage = kanalizasyon sewing machine = dikiş makinesi sextant = sekstant (eskiden genellikle gemiciler tarafından kullanılan ve yıldızlar arasındaki açısal uzaklıkları ölçerek yön bulmaya yarayan alet) shadow = gölge shadowed = 1) gölge altında. sakinleşmek. 2) pay share a common origin = ortak bir köke / geçmişe sahip olmak share in = pay sahibi olmak. deficiency. çökerek yerleşmek settle down = 1) (bir yere) yerleşmek / yerleşmeyi tamamlamak. . . konusunun geçtiği) mekan ve zaman. kesim. ruin shear = kırpmak. değişmek. biçmek shearing = kesme. . (yün) kırkmak. gently. abolish setback = aksama. break. yakın zamanlı. erect. demolish. 3) hangar shed light on = (bir olay vs.) kurmak. geçici short-lived benefit = kısa ömürlü fayda shortness of breath = nefes darlığı short-term = kısa vadeli / süreli. 2) uslanmak. seriousness sewage = pis su. tam. rol almak.= soft. ciddiyet. rigid. 2) ödeme. gözyaşı. 2) ortam.com . yola gelmek. korunaklı shield (fiil) = korumak. 2) (ayın) karanlık tarafında shaft = şaft. yalnız. conclude. gemi ile gönderme shipyard = tersane shock wave = şok dalgası shoot (fiil) = ateş etmek shoot (isim) = filiz. . alter shift from … to . salyangoz vs. kıtlık.= abundance shortcomings = eksiklikler.= lightly.146 . serious. shift position = pozisyon değiştirmek shipping = gemicilik. kısa yol shortfall = eksik. zıt anl. mutabık kalmak. misfortune. decide on settlement = 1) yerleşim yeri.)’yi aydınlatmak. lağım suyu. difficult. 2) (bir şey)’i aydınlatmak (bilgi vermek). community. çözmek. şiddet. diffuse.) yaymak. leniently severity = sertlik. deficit. kır(ıl)mak. kop(ar)mak. 2) sığınmak. calm settle on = (konusunda) karara varmak. smash. sternly. protect shield (isim) = kalkan shift = kaymak. disappointment. shortage short-lived = kısa ömürlü. switch. scarcity. pek çok. sharply. sapmak. sığ shape = şekil share (fiil) = paylaşmak share (isim) = 1) kısım. 4) (bir şey)’den kurtulmak. take refuge (in) shelter (isim) = sığınak. found. kırkma shed (fiil) = 1) (yaprak. 2) halletmek. harshly. = Ağaç keserken eli koptu. dekor settle = 1) (bir yere) yerleş(tir)mek. katı. karara varmak / bağlamak. tuzla buz etmek. zıt anl. institute. (While he was chopping wood. 2) keskin bir şekilde. switch from . 3) (ışık vs. hard. harshness. için) kabuk shelter (fiil) = 1) korumak. barınak.

zıt anl.= confront. bilgisayar ortamında canlandırılması) simultaneous = aynı anda. gömmek. concurrent simultaneously = aynı anda (olan / yapılan). injection should demand exceed supply = talep arzdan fazla olursa shoulder = sırtlamak show off = gösteriş yapmak. difficult simplicity = sadelik. imza etmek sign (isim) = işaret. quiet. diminish shrinkage = 1) fire (üretimde kullanılmak üzere (kesilme vb. dar kapsamlı. bunun gibi. seek siesta = siesta (İspanya ve Latin Amerika’nın İspanyol etkisi altındaki kesimine özgü geleneksel öğle uykusu). vision. elementary. sicklemia side benefit = faydalı yan etki side effect = yan etki.) işlemlerden geçirildikten sonra hammadenin arta kalan kısmı). classify sight = görüş. plainness. sort out. gösterge. önemli. genuine. loud silicate sheet minerals = silikat levha mineralleri (granitin aşınması ile oluşan. şekerleme sift out = inceleyerek bir grubu diğer bir gruptan ayırmak. açıkgöz. türbe shrink = 1) (kumaş vs. oldukça. unimportant. eşzamanlı. değeri(ni) azal(t)mak. = Et. zıt anl. important. çalılık shun = (bir şey)’den uzak durmak. kayda değer miktarda protein sağlar. substantially.= insincere. considerable. close down shuttle = mekik Siberia = Sibirya (Kuzey Rusya’da bir bölge) sibling = kardeş Sicily = Sicilya (İtalya’ya bağlı bir ada).= different similarity = benzerlik. 2) azal(t)mak. rahatsız sickle cell anaemia = orak hücre anemisi (genetik bir bozukluk sebebiyle alyuvarların orak şekilli olması sebebiyle oluşan anemi). caka satmak show up = 1) gözükmek. 2) enjeksiyon. örtmek. yağdırmak shrewd = kurnaz.ÜDS Sözlüğü . artful.com . signal. bury. kötü www. individually sinister = uğursuz. zıt anl. manzara. faaliyetini durdurmak. zıt anl. evade shut down = kapamak. show. görme yetisi. likewise simple = sade. basit. stand for silent = sessiz. eşzamanlı. bir. conceal. alike. insignificantly signify = 1) göstermek. uncomplicated.= audible.) significantly = epeyce. habercisi olmak. zıt anl. scene sign (fiil) = imzalamak. concurrently. meydana / ortaya çıkmak. önemli ölçüde. indicate. attend shower = (bir şey)’e boğmak. zıt anl. resemblance. büyük oranda. importance significant = kayda / dikkate değer. samimi. yatır. zıt anl. adverse effect side with = (bir şey / birisi)’nin tarafını tutmak / yanında yer almak sidestep = (bir şey)’i bertaraf etmek. benzer.= expose. false single = tek. signify significance = önem.= insignificant. açık yürekli. zıt anl. 2) anlamına gelmek. zıt anl.= difficulty simplistic = (gerçekçi olmayan ve aşırı bir şekilde) basite indirgenmiş. zıt anl. için) çekmek. mean. avoid. belirtmek.= stupid shrine = kutsal yer. picture. appear. 2) (bir toplantı vs. considerably.= distinction similarly = keza. gizlemek.= disappear. avoid. akin (to). bypass. geleneksel silikon malzeme yerine silikon-yalıtkan-silikon düzeninde bir tabakalanmanın kullanıldığı yöntem silver-clad = gümüş kaplı similar (to) = yakın. reveal shrubby = çalı ile kaplı. zıt anl. synchronically.= slightly. (Meat offers a significant amount of protein.147 short-wavelength = dalga boyu kısa olan shot = 1) fotoğraf. zıt anl.= complicated. iğne. clever. Sicilia sick = hasta. belirti. one. easy.bademci. sole single digit = tek haneli (sayı) single-storey = tek katlı singly = tek başına. zıt anl. basitlik. 2) (yıkandıktan sonra kumaşta meydana gelen) küçülme. (bir şey)’den kaçınmak. contract.= consecutively sincere = içten. indication sign language = işaret dili signal = (bir olayın) sinyalini vermek. benzer şekilde.)’ye gelmek / katılmak. genellikle ince pullar halinde bulunan mineraller) silicon solar cell = silikon güneş pili (temel malzemesi silikon olan güneş pili) silicon-on-insulator technology = yarıiletken üretiminde. çekme shroud = kaplamak.= comprehensive simulation = simülasyon (belli bir durumun veya koşulların. zıt anl. frank.

maharetle skill = ustalık. esir. çarpmak slave = köle. zıt anl. big. müşteri sayısı vs. = O GSM firması bir aydır yaptığım şikayetin üstüne yatıyor. göze.) sit with an upright trunk = gövde dimdik olacak şekilde oturmak site = 1) yer. energetic slump = (fiyat. kesat. decline sluggish = yavaş. (skeletal size = iskelet büyüklüğü) skeletal system = iskelet sistemi skeleton = iskelet sketch = skeç (asıl tasarım veya resim hakkında fikir vermek ve planlamayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan kabataslak çalışma). kalın dilim / levha slack water = (akıntının olmadığı) durgun su slam = şiddetle (ve gürültü ile) çarpmak slap = vurmak. yüzeysel. (bir işi vs. (okul) asmak. insignificantly. odaya vs. (That GSM company has been sitting on my complaint for a month. için) azalmak. beceri. 2) sit alanı. large. cilalı zemin vs. ability skilled = yetenekli. bir parça. yetenekli. dragging.) es geçmek. decrease. böcek vs. tokat atmak. expertise. yerleşim.) smoke inhalation = duman inhalasyonu (duman soluma) smoke plume = havada uzanan duman smoking-related = sigaradan kaynaklanan smoothly = pürüzsüzce. yoksulluk batağına saplanmak sinus headache = sinuzal başağrısı (sinüslerin tıkanması ya da enfekte olması nedeniyle çekilen başağrısı) sit on = (bir şikayetin. ’de) kaymak. (bir şey boyunca) uyumak sleepiness = uyuklama hali slender = ince uzun slide = kaymak. ’de) belirgin düşüş slur = sözü ağızda geveler gibi konuşmak. ehil skin = deri. toz.= active. (Black smog reduced visibility to about fifty metres.= master slavery = kölelik sleep aid = uyumaya yardımcı ilaç sleep apnea = uyku apnesi (uyku sırasında solunumun zaman zaman 15-30 saniye süren kesintiler göstermesi) sleep face-down = yüzükoyun uyumak sleep on one’s side = yan yatarak uyumak sleep through = (bir gürültü vs. cilt skin stimulation = (bir ağrıyı dindirmek vs. retardation. state of affairs sizeable = oldukça büyük. şantiye. 3) inşaat sahası. zıt anl. ’ye rağmen) uyumaya devam etmek. kulağa. brilliant Smart Cut = akıllı kesim tekniği (yarıiletken üretiminde kullanılan ve SOITEC adlı bir firma tarafından geliştirilmiş olan özel bir kristal kesim tekniği)3 smelt = madeni eritmek smog = (endüstrinin yol açtığı) kirli hava kütlesi. = Siyah sis görüş mesafesini yaklaşık elli metreye düşürdü. düşüş sloping = meyilli slot = (uçak için) sefer slotting = yarık / delik açma slowdown = yavaşlama.com . zıt anl. işlevsel. avoid. kayma.) üstüne oturmak / yatmak. tiny skeletal = iskelete ait. havasız bırakmak www. talebin vs. a little.bademci. küçük slightly = az miktarda.) (yemek. dumanlı sis. location site-specific = mekana özgü situation = durum. (He was slurring his words like a drunk.) small bowel obstruction = ince bağırsak tıkanması small intestine = ince bağırsak small-scale = küçük çaplı smart = zeki. sorunsuzca smother = boğmak. slide slip into = (gırtlağa.ÜDS Sözlüğü sink = 1) (değer. kayarak gitmek slight = ufak ve ince yapılı. escape ski-resort = kayak tatili beldesi skull = kafatası skylight = dam penceresi skyscraper = gökdelen slab = inşaatta kullanılan kalın ve yassı parça. için akupunktur yönteminde olduğu gibi) derinin uyarılması2 skip = (gidilmesi gereken bir yere) gitmemek.) kaçmak / girmek slippage = performans düşüklüğü. azalma. iskeletle ilgili. seviye vs. bölüm. = Bir sarhoş gibi kelimeleri ağzında geveliyordu.= small. oy. taslak. işlem yapmayı geciktirmek.= immensely slip = (ıslak. hüner. 4) bölge. zıt anl.148 . 2) batmak sink into poverty = yoksulluğa düşmek. marifetli. durgun. kroki skilfully = becerikli bir şekilde. su. vaziyet.

yalnızca.149 smuggle = kaçakçılık yapmak. . ağız ve çeneyi içeren ileri çıkık kısım. = Bana kalırsa / göre. .= unreliable. bugüne dek.ÜDS Sözlüğü .bademci. only solely = sadece. bozuk yumurtaya benzeyen kokusu ile tanınan bir gaz). . . eriyebilir www. merely solicitor = avukat solid (isim) = 1) katı madde / hal. 2) denilen. as long as so that = öyle ki …. belli bir şekle sahip olma solitary = yalnız. . 3) bütün solid wood = masif ahşap solidarity = dayanışma. güvenilir. . to date so far as = kadar. mek / . zıt anl. mak için. artmak. up to now. = Onu öldüren.). iş bulma. ona uyuşturucu sağlayan sözde arkadaşlarından birisiydi. 2) sağlam. as far as. gümrükten kaçırmak snack on = (bir şeyler) atıştırmak sniff = koklamak. kadarıyla. NaClO3 sodium nitrite = sodyum nitrit (özellikle et ve balık ürünlerinin boyanmasında kullanılan ve kanserojen olduğundan şüphelenilen madde). only. yegane. lonely solo = (gösteri vs. tek. birlik solidity = elle tutulur olma. insanları düşünen society = dernek. reliable. (It isn’t yet clear how destructive this so-called “super virus” is. social problem social isolation = toplumdan soyutlanma social psychologist = sosyal psikolog (toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı) social safety net = sosyal güvenlik ağı (vatandaşların temel ihtiyaçlarını güvence altına almak amacıyla devletin sağladığı sağlık. nozzle snowfall = bir bölgeye belli bir zaman aralığında yağan toplam kar miktarı snowflake = kar tanesi so as to = (bir şey) yapabilmek için / yapacak şekilde. müddetçe. sulphur dioxide soar = yükselmek. tek başına. sound. için) tek başına (yapılan) soluble = çözünebilir. (up) until now. (So far as I am concerned. (It was one of his so-called friends who supplied him with the drugs that killed him. adı verilen (fazlaca bilinmeyen şeyler için). çevre için zararlı. koku almak amacıyla burundan hızlı hızlı nefes almak snore = horlamak snoring = horlama snout = hayvanlarda burun. tek başına. . NaNO sodium thiosulphate = sodyum tiyosülfat (fotoğrafçılıkta kullanılan bir tür kimyasal madde) soft tissue = yumuşak doku soften = yumuşatmak software = yazılım (bilgisayar programı) soil = toprak(lar) soil core samples = topraktaki tabakalanmayı görmek amacı ile çıkarılmış silindir şekilli örnek soil-marks = topraktaki izler solar = güneşle ilgili solar cell = güneş paneli / pili (güneş ışığından elektrik elde etmeye yarayan cihaz) solar system = Güneş Sistemi solar year = güneş yılı (365 gün) solar-type = güneş benzeri soldier = asker sole = yalnız. glide so-called = 1) sözde. evsizleri barındırma gibi hizmetlerin bütünü) social scientist = sosyal bilimci (dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bilim insanı) social space = (parklar. just. şu ana kadar.) soccer = futbol social ill = sosyal sorun. alışveriş merkezleri gibi) sosyal mekanlar socialisation = sosyalleşme socially-minded = sosyal kaygılar güden. eğer mümkünse so little is known = o kadar az şey biliniyor ki so long as = sürece.) so far as possible = mümkün olabildiğince.com . (yukarıya) fırlamak. toplum socioeconomic status = sosyoekonomik statü (bireyin bir toplum içindeki ekonomik durumu) socket = oyuk. ascend. = Bu “süper virüs” denilen şeyin ne kadar zararlı olduğu henüz bilinmiyor. in order that SO2 = sülfür dioksit (volkanlardan ve kimi endüstriyel işlemlerden ortaya çıkan. in order to so far = şimdiye kadar. topluluk. . süzülerek uçmak. yuva sodium chlorate = sodyum klorat (renksiz bir tuz olup ayrık otlarını yok etmek için ve antiseptik olarak kullanılır). 2) cisim (yüzeyleri arasında tamamen kapalı bir hacim oluşturan üç boyutlu şekil) solid (sıfat) = 1) katı. .

bir dereceye kadar sooner or later = er (ya da) geç soot = is. healthy. görkemli. bir yandan bir yana uza(n)mak.bademci. sağlıklı. kurum soothe = sakinleştirmek. zıt anl. astonishing www.150 .= generally specified = belirlenmiş specify = 1) belirlemek. yön. intelligent. set off sparklingly = pırıltılı bir şekilde. brilliantly. 2) (sorun vs. thriftily. harika. 3) tam. zıt anl.) something of a battlefield = zorlu bir savaş alanı something over = (bir miktar)’ın biraz üzerinde. alan gibi mekana veya içindekilere ait (özellikler)) speak directly to this important question = doğrudan bu önemli soruna eğilmek / bu önemli sorun ile ilgili olmak special effects = özel efektler specialisation = uzmanlaşma specialisation of labour = işgücünün uzmanlaşması specialist = uzman specialize in = (bir konuda) uzmanlaşmak specialty = uzmanlık alanı. akla yakın. halledilebilir. komplike. for some reason. mantıklı. indicate. profession species = (hem tekil hem çoğul) cins. reliable. advanced. zıt anl. particular somehow = bir şekilde. ince zevk sahiplerine hitap eden. 2) koşul olarak öne sürmek. güvenilir. calm. origin. fena sort out = 1) düzenlemek. aggravate sooty = isli. nedense. = Onun iyileşmesi. 2) dehşet verici manzara spectacular = muhteşem. vücutta kırıklık / kırgınlık sorry = üzücü. solve soul-deadening = ağır depresyona neden olan sound = 1) sağlam. rafine. 2) köprünün ayakları arasındaki açıklık. distinct. safe. yatıştırmak.= simple. tür specific = belirli. in some way. term. resolvable. (a somatic disease = bedensel bir hastalık) some = 1) bazı. numune spectacle = 1) görülecek / görülesi şey.= unhealthy. 3) karış spare = kıymamak. duman rengi sophisticated = ileri düzeyde. complex. naive sophistication = olgunlaşma. ease. duration. relieve / save (from) sparingly = tutumlu bir şekilde. vücudun fiziki yapısıyla ilgili olan). stretch span (isim) = 1) süre. her nasılsa aynı hastalıktan muzdarip diğer insanlara da cesaret verdi. especially. zıt anl. her nasılsa. elaborated. kaplıca space = uzay space port = uzay limanı space probe = uzay sondası (küçük. sınıflandırmak. (tatsız bir şeyden) kurtarmak. gelişmiş. trigger. köken. refined. esaslı. bozulma sovereignty = egemenlik. gelişmişlik sore throat = farenjit. çözelti (bir solüsyon içinde çözünmüş madde) solvable = çözülebilir. unreliable. supply souring = ekşime. zıt anl. (Her recovery has somehow encouraged others who are suffering from the same ailment. certain. stipulate specimen = örnek.= extravagantly spark (fiil) = tetiklemek.= excite. baş dönmesi gibi belirtiler ile ortaya çıkan rahatsızlık) space-bound = 1) uzayda mahsur kalmış. dominion soybean = soya fasulyesi spa = ılıca. zıt anl. pharyngitis soreness = ağrı. özellikle. 2) makul. root. (bir miktar)’dan biraz fazla somewhat = biraz. bir yolunu bulup.= general specifically = özel olarak. solid. particular. reasonable.) çözmek. zıt anl. pinpoint.= densely spatial = uzaya ait / uzaysal / mekanla ilgili (uzaklık. 2) yaklaşık.= insolvable somatic = somatik. kışkırtmak. ateşlemek. için) uzaya doğru yükselmekte spacecraft = uzay aracı space-related = uzay ile ilgili span (fiil) = (bir süreyi) kapsamak. glowingly sparsely = seyrek bir şekilde. fair sound barrier = ses duvarı (ses hızı) sound interesting = ilginç görünmek / kulağa ilginç gelmek source = kaynak. secure. kurumlu. belirtmek. zıt anl. wonderful. insansız uzay aracı) space shuttle = uzay mekiği space sickness = uzay tutması (uzayda yerçekimsiz ortamda bedenin dengesini sağlayamaması sonucu bulantı. kötü. settle.ÜDS Sözlüğü solute = solüt.com . yoluna koymak. classify. particularly. 2) (roket vs. provoke spark (isim) = kıvılcım spark off = harekete geçirmek. bedensel (zihinsel değil.

circulate. 3) (yün. break up (into). fade spring-loaded = yay ile kurulmuş spur = mahmuzlamak. (borsa. zıt anl. düzensiz spore = spor (alg. 2) anlam. birdenbire meydana gelmek. incite. ekmeğe reçel vs. accelerate. zıt anl. pamuk vs. rengi vs.ÜDS Sözlüğü . impair. berbat etmek / olmak. istila etmek. globe. muhteşem. tek tük. suyunu çıkarmak. trigger spy = casus spying = casusluk square = 1) kare. iç içe daireleri andıran sarmal şekil spiral nebula = sarmal yapılı yıldız takımı spiralled = sarmal şekilli. yayarak püskürtmek spread (fiil) = yay(ıl)mak. için) eğirmek. extort squeeze into = dar bir geçitten içeri girmek. 2) alan spherical = (şekil itibarı ile) küresel. come / bring together split = çatla(t)mak. originate. bürümek.= reduction spring from = (bir şey)’den kaynaklanmak. automatic. locate spot (isim) = bölge. sıkmak.com . dağınık. globular spice = baharat spicy = baharatlı spin (fiil) = 1) dön(dür)mek. örn. help sponge = sünger spongy = süngerimsi spontaneity = kendiliğinden oluş spontaneous = spontane. zıt anl. zıt anl. (duvara boya.= join. 2) (köy.= enhance. dağılmak. izleyici spectrum = spektrum. rotate. calculated spontaneously = aynı anda sporadically = münferit. Broca’s center speed up = hızlandırmak. 3) gayret. gorgeous split (into) = (ikiye. quickly. unplanned. emerge. birarada gösteren bir çeşit gruplandırma. zıt anl. 2) nöbet.151 spectator = seyirci. tayf (pek çok farklı değeri. expand.= join spoil = boz(ul)mak. turn. retard speedboat = sürat motoru speedily = hızlı / çabuk bir şekilde. 2) daireler çizerek dikine düşmek. zıt anl. örmek spin (isim) = dönüş. dürtüklemek. çabuklaştırmak. fast. spekülasyon yapmak speculation = spekülasyon (kaynağı belli olmayan ve / veya dayanağı güçlü olmayan iddia). tahmin speech defect = konuşma bozukluğu speech motor centre = motor konuşma merkezi (beynin.bademci. come / pull apart. press.= planned. 3) büyü spend on = (bir şey için) para harcamak spending = harcama spending power = alım gücü sperm = sperm (erkek üreme hücresi) sperm whale = kaşalot balinası (eskiden özellikle yağı için avlanan iri. mantar ve bazı bitkilerin yaydığı üreme hücreleri) spot (fiil) = seçmek. dönme hareketi spinal column = belkemiği. (yerini) bulmak. (over a wide spectrum of our lives = hayatlarımızın çok farklı alanlarında) speculate = (elde yeterli veri olmadan bir şey hakkında) fikir yürütmek. break up. görmek. spinal kolon spinal cord = spinal kord (omurilik) spinal tap = omurilik sıvısı almak için iğneyle yapılan girişim. zorlayarak almak. ponksiyon. küreye benzer. kaplamak.) sürmek. divide. sarmak. yırtıcı ve genellikle siyah renkli bir balina türü) sphere = 1) küre. gruplara vs. kendiliğinden olan. konuşma için gerekli kas ve eklem hareketlerini koordine eden bölümü). kent vs. teşvik etmek. için) meydan square root = karekök squeeze = ezmek. nokta. extract. zıt anl. yaygınlaşmak.= delay. zıt anl. sıkışarak girmek www. omurga. burgulu spirit = 1) ruh. expansion. böl(ün)mek. visible spectrum of light = göz ile görülebilen ışığın kırmızıdan mora kadar olan tonlarını içeren gruplandırma). zıt anl. yaygınlaşma. 2) kitap / dergi sırtı spinning wheel = çıkrık (eskiden yün eğirmekte kullanılan çark) spiral = dönerek genişleyen. detect. beautiful. ticari değer vs.) böl(ün)mek / ayırmak / ayrılmak. üçe. emerge spring up = türemek. için) spekülasyon. puncture spine = 1) omurga. divide (into).= slowly spell = 1) süre. yar(ıl)mak.= shrink spread (isim) = yay(ıl)ma. (küçük) yer spouse = (evlilikte erkek ya da kadın) eş spray = fışkırtmak. anında yapılan. heves spirometer = spirometre (nefes ölçer) spleen = dalak splendid = harika. ruin. disperse. disseminate.= disappear.

duruş. absolute. = Küresel kriz nedeniyle yatırımcılar ağır kayıplarla karşı karşıyalar / yatırımcıları ağır kayıplar bekliyor. = Özür dilerim.= finish. durum.152 . sağlam. otur(t)mak. astonishing. açlıktan ölmek starve to death = açlıktan ölmek starving = açlık çeken. açlık çek(tir)mek. . be bound (to).) stand = stand. kural stay = kalmak stay away = geri durmak steadily = tutarlı / istikrarlı / devamlı bir şekilde. istikrarlı. form state assets = devlet malları / varlıkları state hospital = devlet hastanesi. I stand corrected. 2) (devlet kuruluşundaki) kadro stage = aşama. regularly. yanılmışım. approach stand to do smt = (bir şey) yapacak olmak / yapması beklenmek.= instability stabilize = sabitle(n)mek. zıt anl. begin. katılık. neredeyse inanılmaz. unsteady. downright. eradicate stance = tutum. katıksız. represent stand in awe of smo = birisine korku ile karışık hayranlık duymak stand in the way of = engel olmak. be blamed with stand corrected = yanılmak. zıt anl.= port stark = gerçekleri (olduğu gibi) yansıtan. steadiness.bademci.= unstable. zıt anl. public hospital state of affairs = işlerin durumu. değişmeyen. astounding stagnant = durgun stain = boyamak. invariably. zıt anl. investors now stand to lose heavily. begin. dengelenme.) stand for = simgelemek. korkusuzca karşı çıkmak Standard Oil Trust = Standard Petrol Tröstü (ABD’de 1870-1911 yılları arasında faaliyette kalan kendi zamanının en büyük petrol şirketi) standardize = standartlaştırmak standstill = durma noktası staple = temel (gıda vs. döküman. set off. . düzey. endam status = statü. dull starvation = şiddetli açlık. karşı karşıya olmak / kalmak. 2) hal. durum. kıpırdamayan stationery = kırtasiye statistical = istatistiksel statistics = istatistik(ler) statue = heykel stature = 1) başarı sonucu kazanılmış önem. zıt anl. starving starve = aç bırakmak / kalmak. tezgah stand a chance = şansı olmak stand accused of = (bir şey) ile suçlanır durumda olmak. zıt anl. kararlı. açlık çekme state (fiil) = belirtmek. stutter stamp out = yok etmek. indistinct starkness = ıssızlık. 3) ifade. amazing. boşluk start off = başlamak. (Owing to the global crisis. akla yatmak stand up to / against = karşısına dikilmek. end start out (as) = (.= fuzzy. beyanat. geciktirmek. phase staged play = sahnelenmiş oyun staggering = çok şaşırtıcı. tüzük. (I am sorry. yerinde duran. evre. zıt anl. devamlı. safha. vaziyet statute = kanun. kumaş ya da ün için) lekelenmiş staining = boyama. zıt anl. ifade etmek. 2) boy.= variation stability = sağlamlık. sade. expression statesman = devlet adamı stationary = hareketsiz. sabit.) maddesi staple food = başlıca / en önemli yiyecek starboard = sancak tarafı (sağ). balance stable = tutarlı. signify. yerine geçmek.ÜDS Sözlüğü Sri Lanka = Sri Lanka (Hindistan’ın güneyinde yer alan bir ada ülkesi) stabilisation = sabitlenme. pos. 2) demeç. renkli madde vererek işaretleme stammer = kekelemek. found startling = çok şaşırtıcı. consistent. attitude. dengele(n)mek. lekelemek stained = (örn.com .= ordinary. unsteadily www. variable staff = 1) personel. açlıktan ölme / öleyazma. başlangıç yapmak. steady. shaky. express state (isim) = 1) devlet. ün.= falteringly. renklendirme. çıplaklık. (bir şey)’den sorumlu tutulmak. zorlaştırmak stand out = öne çıkmak. settle. yasa. olarak) çalışmaya başlamak start up = (bir işe) başlamak. keyfiyet state of awareness = bilinçli olma / uyanıklık hali state of emergency = acil durum state of war = savaş hali statement = 1) belge. (iş) kurmak. göze çarpmak stand to reason = makul olmak.

stable. bulandırmak. inspire. uçakta) gizlice yolculuk etmek stowaway = kaçak yolcu straight away = derhal. şişe gibi basit objeleri konu eden resim) stimulant = uyarıcı. depolamak storehouse = ambar. ile) yön vermek stem = (bitki için) sap. taş işi storage = depolama storage site = depolama bölgesi store (away / up) = saklamak. zıt anl. tedbir. originate from stent = stent (genellikle tıkalı damarları genişletmek için kullanılan bir tür ince tüp) step = önlem. nevertheless stillborn = ölü doğmuş still-life = natürmort (basit bir düzenleme içinde meyve. devamlı. uyarıcı madde stimulate = uyarmak. right away straighten = (eğri bir şeyi) düzel(t)mek straightforward = 1) basit. vapour steam room = buhar odası steep = dik. provoke stock = hisse (senedi). açık sözlü. dümen vs. choke. specify stipule = yaprak sapının dibindeki çift yaprakçık stir up = kışkırtmak. even now. stretch. secretive. uyaran. silent. zıt anl. durgun. çoğaltmak. ocak stow away = (gemide. zıt anl. uyarıcı şey sting = (böcek için) sokmak stink bomb = koku bombası stipulate = şart koşmak.= active.= unstrain www. prevent. shaky. motivator stimulus = (çoğul: stimuli). gizlisi saklısı olmayan. 2) apaçık. değişmeyen. measure step out = dışarıya adımını atmak step up = arttırmak. rage storm (isim) = fırtına stove = fırın.= discourage stimulating = canlandırıcı. rigidness stifle = boğmak. teşvik eden şey. stable. zıt anl. sinsi. hot stomach = mide stomach upset = mide bozukluğu stonework = taş. rigid. depo storm (fiil) = şiddetle saldırmak.= complicated. uyarıcı. strive. sabit. ardiye. struggle. dayanıklılık. silent steam = buhar. spur. stress. gerginleştirmek. zıt anl. kolay. condition. reviving. sıkı. fırtına gibi esmek.ÜDS Sözlüğü . çok gayret etmek. çok hızlı ve ani yükseliş steer = (direksiyon. uyarım.bademci. zıt anl. gelişmesini engellemek. zorlanma. invigorating stimulation = uyarma. sessiz. harekete geçirme. slack stiffness = sağlamlık. sertlik. yazmak için kullanılan bir yüzü yapışkanlı kağıt sticky (sıfat) = yapışkan stiff = katı. suppress stifling = boğucu still = 1) dingin. bastırmak.= evasive strain (fiil) = 1) germek. 2) yine de. aşırı gerilme. stimulus. speed up. hareketsiz. keskin tırmanış. = Durumunda istikrarlı bir düzelme var. hard. sessiz.= unsteady. muhafaza etmek.= relax. hala. sert steep jump = yüksek sıçrama. simple.) stereotype = klişe / basmakalıp stewardship = organizasyon stick to = (bir şey)’e bağlı / sadık kalmak stickiness = yapışkanlık sticky (isim) = not vs. hisse senedi piyasası stockbroker = borsa simsarı (başka kişi ve kuruluşlar adına borsada işlem yapan kimse) stoke = ateşe kömür atmak stolen = çalıntı. istikrarlı. consistent. 2) (kendini) zorlamak. (The police step up security at airports = Emniyet güçleri havaalanlarında güvenliği arttırdı. beyin sapı stem cell = kök hücre stem cell line = kök hücre dizisi / serisi stem from = (bir şey)’den gelmek / kaynaklanmak. teşvik etmek. hemen şimdi. immediately. motivate.153 steady = tutarlı.com . teşvik. calm. (There has been a steady improvement in her condition. hızlandırmak. zıt anl. firmness.) steal a glance at = çabuk ve fark ettirmeden bakmak stealthy = kendini fark ettirmeyen.= easy. sağlam. mal stock exchange = menkul kıymetler borsası (hisse senetleri ve başka menkul kıymetlerin alınıp satıldığı organizasyon) stock market = borsa. encouragement stimulator = uyarıcı. zıt anl. excite. candid. karıştırmak.

göz kamaştıran. 2) çarpmak. affect. 2) dere.) başlamak.= weaken. altını çizmek. (nispeten dar ve ince) hat / yol vs.= lax. dikkat çeken. kısım. (go on strike = greve gitmek. tutturmak stud (isim) = 1) dikme. (obey the rules strictly = emirlere harfiyen uymak) strictly speaking = doğrusunu söylemek gerekirse stricture = kınama. demanding stressor = stres etkeni (strese sebep olan etken) stretch (along) = (boyunca) uzanmak stretch (fiil) = ger(il)mek stretch (isim) = 1) (zaman) dilimi. zıt anl. emphasise. kağıt vs. çay strength = güç. uğraş vermek. underline stress fracture = stres kırığı (uzun süre yürüyüş sonucunda oluşan kırık) stressful = gerginlik yaratan. yapılandırılmış struggle = çabalamak. parça stretch (into) = (boyunca) uza(n)mak. 2) bölüm. birebir. strive = çabalamak. boyutlarda vs. dayanıklılık. gayret etmek. entirely. astonishing. inme strong nuclear force = güçlü nükleer kuvvet (nötronların ve protonların iç bütünlüğünü koruyan temel fiziksel kuvvet) strontium = stronsiyum (havayla temas ettiğinde sarı renge dönüşen. yapısallaştırılmış. sermaye yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan ve geçici değil. exact. etki bırakmak. endeavour stroke = felç. için) şerit. ağır. condemnation strike (fiil) = 1) bulmak. relaxed strict symmetry = tam bir simetri strictly = tartışmasızca. gürbüz. kurallara tam olarak uyan.= weakness strengthen = güçlendirmek.com . müthiş sturdy = sağlam. saplanmış çubuk. sıkı. outstanding. yapısal. = Zavallı adamı yıldırım çarpmış. ulaşmak. yayılmak stretch back = eskilere uzanmak strict = 1) tam.) strike (isim) = grev. 3) suş (benzer gruplarla arasında küçük farklar bulunan. gümüşi beyaz renkli bir alkali metal) structural = yapısal.ÜDS Sözlüğü strain (isim) = 1) gerginlik. reinforce. katı bir şekilde. support. knock. etkilemek. sıkı. mücadele etmek stubby = kısa ve kalın stud (fiil) = çıtçıtla iliştirmek. tension. come upon. 2) sert. çalışma stunning = nefis.= weak stutterer = kekeme. stressed strait = boğaz (birbirine yakın iki kara parçası arasında kalmış deniz geçidi) straitjacket = deli gömleği strangely = işin tuhafı. temel structural unemployment = yapısal işsizlik (genellikle gelişmekte olan ülkelerde. tabakalar halinde bulunma stratosphere = stratosfer (atmosferin ikinci tabakası) stratospheric = stratosfer ile ilgili streaked = düzensiz çizilmiş. begin striking = göze çarpan. power.bademci. sağlamlaştırmak. kalıcı özellik taşıyan işsizlik)4 structure = yapı structured = biçimlendirilmiş. exclusively. hayret verici stunningly = akıl almaz (şekilde. tiring. undermine strenuous = yorucu. criticism. çıkarmak. strict stringer = geçirgen kaya stringy = lifli. iyi kar elde etmek strike up = (müzik çalmaya. saplama. stress. current. hit. uğraşmak. 2) stres.154 . zor. invigorate. sıyırmak strip (isim) = (kumaş. katı. sohbete vs. discover. heavy strep throat = streptokokus bakterisinin boğazda yol açtığı enfeksiyon. grev yapmak) strike a good bargain = iyi bir ticaret yapmak. septic sore throat stress = vurgulamak. zıt anl. geliştirmek. septik (mikrobik) farenjit. tight. struggle. zıt anl. yerme. zıt anl. stammerer www. 2) damızlık erkek hayvan (genellikle at) study = araştırma. rigorous. dayanıklı. (The poor man was struck by lighting. move. tamamen. firm. solid.) stupendous = muazzam. zıt anl.= ordinary stringent = sert. kaplanmış stream = 1) akım. belli bir türe bağlı bir organizma grubu) strained = gergin. ipliksi strip (of) (fiil) = soymak. stresli. gariptir ki stranger = yabancı strap = kemerle bağlamak stratification = tabakalanma.

ease off. because we did not hear anything. slightly subtropics = subtropikal / ılıman bölgeler suburban = banliyöye ait. significant. large. doğanın yerine geçebilir. = Yeni vergi kanunu alışveriş alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirecek. suya dalmış. (kısmen) finanse etmek. sunmak. daha sonra. presentation. sunma. sustenance subsistence production = temel ihtiyaçlar için üretim subsoil = yüzeyin hemen altındaki toprak subsoil wealth = yeraltı zenginlikleri substance = 1) madde. belli belirsiz. surrender. mali yardım / destek subsistence = (kıt kanaat) geçinme. 2) öz. zıt anl. narin.= rise subsidence = göçük. ample. = Bu denizaltı sekiz hafta boyunca su altında kalabilir. establish. accomplish. confirm. teslim olmak. diminish. azalmak. (Commonly subsidized fields include agriculture. banliyöde bulunan succeed = 1) takip etmek.com . zıt anl. konut inşaatı ve bölge geliştirme yer alır. zıt anl. daldırmak.155 stylistic = üslupsal. consecutively succinct = kısa ve öz. temel subtle = ince. replacement. effectively succession = birbirini izleme. surrender sub-Saharan = Sahra altı (Büyük Sahra Çölü’nün güneyi) subscribe (to) = abone / üye olmak subscription = abonelik subsequent = sonraki. sequence successive = peş peşe. asıl anlam. expose to subjective = sübjektif. personal. izlemek. material. livelihood. consecutive. ispat etmek.) subsequently = sonraları. mevzu subject matter = konu subject to = (bir şey)’e maruz bırakmak. 2) deniz dibi submerge = batırmak.= disprove. present.) submersion = suya batma / dalma. bol. = O patlamalar bizim ayrılışımızdan sonra olmuş olmalı. esas. epey. manage successfully = başarılı şekilde. 2) teslimiyet. like www. kobay. sübvanse etmek. isteği vs. suppress subgenual cingulate = girus singuli (beyinde korteksin bir parçası olup algılama.= precede. sonra gelen.= thorough. zıt anl. = Sıklıkla sübvanse edilen iş alanları arasında tarım. submit to. prove. (Those explosions must have been subsequent to our departure. zıt anl. afterwards. incelikli. (This submarine can remain submerged for eight weeks. ekmek kapısı. insidious subtlety = incelik. dizi.ÜDS Sözlüğü . (zaman ya da sıra olarak öncekini) takip eden. 2) boyun eğmek.= objective submarine = 1) denizaltı. (The new tax legislation will substantially change our buying habits. fark edilmesi zor. reserve. zıt anl. replace substitute (isim) = (bir şeyin veya kişinin) yerine geçen. oldukça çok. üslup ile ilgili subconscious = bilinçaltı subdue = (bir korkuyu. ikame etmek.= conquer. give in. su altında. considerably. çöküntü subsidize = sübvansiyon yoluyla desteklemek. dikkat entegrasyonu ve ağrı duyusu gibi bazı kompleks fonksiyonlardan sorumlu limbik yapılar)5 subject = 1) denek. yedek. delicacy. zıt anl. (Only art can be a substitute for nature. entity. surrender to. teslim olmak. housing and regional development. öznel. sular altında kalma submission = 1) arz. (zaman için) uzun. resist such as = … gibi.= small substantially = önemli ölçüde. comprehensive succumb to = (birisi ya da bir şey)’e yenilmek. yielding submit = 1) arz etmek. deny substitute (fiil) = yerine koymak. zıt anl.bademci. zira biz hiçbir şey duymadık.= interrupted successive generation = gelecek nesil successively = peş peşe / üst üste / arka arkaya gelen / olan. ince ayrıntı. exchange. detail subtly = azıcık.= previously subset = alt küme subside = dinmek. becermek.) substantiate = kanıtlamak. (bir şey ya da birisi)’nden sonra gelmek. essence substantial = önemli. = Sadece sanat. (bir şey)’in etkilerine açık bırakmak. 2) başarmak. delicate. important. boyun eğme. follow.) bastırmak. 2) konu. zıt anl. art arda.) substrate = enzimin bağlanarak reaksiyona girdiği madde substratum = (çoğul: substrata) alt tabaka.) subsidy = sübvansiyon. su altında bırakmak submerged = suya batmış.

reserve.) suicide = intihar. önermek. acı.= step-by-step. temin etmek. bulmak. (bir şey)’den zarar görmek sufferer = bir hastalık çeken ya da başka olumsuz bir durumdan muzdarip olan kişi suffering = ıstırap. provide (with).= genuine superficially = yüzeysel olarak.= cheerfully sulphur = sülfür (kükürt) sum = (para vs. offer. proposal suggestive (of) = (bir düşünceyi) akla getiren (şey). inadequate sufficiently = yeterince. replace. akla getirmek. advice.= deep.156 .com . fevkalade. unsuitable suitably = uygun bir şekilde. secondary supplier = tedarikçi. profound. imply suggestion = öneri. zıt anl. rezerv. proper. kültürlü bir adam olduğunu akla getirmekteydi. reinforce supplement (isim) = ek. = Davranışları. excellently. mükemmel. render. ileri sürülen fikir. gereği gibi. çile. excellent. complement supplementary = tamamlayıcı. için) (toplam) miktar sum up = özetlemek. zıt anl.= withhold supply (isim) = arz. external. tedarik etmek. dominance. kaliteli. thoroughly superfluid = süperakışkan (mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda. worse superiority = üstünlük. malzeme supply (fiil) = sağlamak. replace supplement (fiil) = (etkisini) arttırmak. misery. zıt anl. enrich. highclass. zıt anl. zıt anl. be appropriate (for). hurafe. lüzumu olmayan. abruptly. first-rate. lightly. hissini vermek. bir malı sağlayan kişi ya da firma supplies = erzak. zıt anl.ÜDS Sözlüğü suck away = emip uzaklaştırmak / götürmek suction cup = vantuz suddenly = aniden. koyu renkli düşük sıcaklık alanları) superb = enfes.= poorly superconductivity = süperiletkenlik (mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda bazı maddeler tarafından sergilenen. propose. shallow. özensiz. progressively suds = (çoğul kullanılır) köpük Suez Canal = Süveyş Kanalı (Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay suyolu) suffer from = (bir hastalık. sıkıntısını çekmek. birdenbire.= scientific fact superstitious = batıl inançlı / inançları olan supervision = gözetim ve denetim. neredeyse mükemmel iletkenlik hali) superdam = büyük baraj super-efficient = çok verimli superficial = 1) derin olmayan. stok. zıt anl. take over superstition = batıl inanç. 2) izlenimini bırakmak.= profoundly. zıt anl. superintendence. (commit suicide = intihar etmek) suicide attack = intihar saldırısı suit = uygun gelmek / düşmek. adequately. yerinde. gelişigüzel. administration supplant = yerini almak. adequate.= demand support (fiil) = desteklemek. better.bademci. stock. inattentive. cefa. pain sufficient = yeterli. tali. yüzeysel. enough. dert. summarise summarise = özetlemek sunbathing = güneşlenme sunlit = güneş ışığı alan sunspot = güneş lekesi (güneşin yüzeyinde bulunan. (bir şey ya da birisi)’ne göre olmak.= inferior. enough. advise. partially. fit in (to) suitable = uygun. unnecessary superior = üstün nitelikli. problem vs.)’den muzdarip olmak. additive. çok yüksek akışkanlık ve çok düşük direnç ve sürtünme değerleri sergileyen sıvı) superfluous = gereksiz. yerine geçmek. 2) sahte. eziyet. tamamlayıcı şey.= insufficient. zıt anl. zıt anl. asık yüzle. appropriately suited to = (bir şey)’e uygun sullenly = somurtarak. indicate. zıt anl. supremacy. üstün.= inappropriate. zıt anl. zıt anl. zıt anl. (His behaviour was suggestive of a cultured man. katkı www.= inferiority supernatural = doğaüstü supernova = süpernova (patlama halindeki yıldız) superpower = süpergüç (ekonomik ve askeri bakımlardan en güçlüler arasında yer alan ülke) supersede = (eskisinin) yerini almak.= poor superbly = enfes / mükemmel bir şekilde. besleme. false. zıt anl. appropriate.= insufficiently suggest = 1) ileri / öne sürmek. arka çıkmak support (isim) = destek (verme).

) muayene için (salgı vs.) destekleyen kimse. Anayasa Mahkemesi. egemenlik. zıt anl. etüt etmek. destekçi. zıt anl. withhold. kolay hedef olma. soar. = Ayaklarından tavana asılmış ve metal çubuklarla feci şekilde / öldüresiye dövülmüştü. sayesinde) kolayca ilerlemek. aşmak. varsaymak. review survival = sağ kalma. afet vs. akıntı vs. zıt anl. come up. devamını sağlamak.com .= resistant (to) suspect (fiil) = şüphelenmek. kuşku. yan faaliyetlerde görev alan kimse supporter = (bir kişiyi / görüşü vs. dirençsiz. superiority Supreme Court = Temyiz Mahkemesi. disappear surface (isim) = yüzey surface treatment = (boyama. asit banyosu vs. maintainable sustained = sürdürülen. inquiry.bademci. artakalan miktar. taraftar. çıkmasını önlemek. appear. polisaj. gerçek kabul edilen suppress = bastırmak. muhakkak. believe. zıt anl. think supposed = gerçekleştiği / gerçek olduğu varsayılan. yaşamı sürdürme survive = ayakta / sağ kalmak. etrafındaki.= encourage suppression = gizli tutma. admirer supportive = destekleyici.) almada kullanılan çubuk ya da tel ucuna sarılı küçük pamuk topağı swallow = yut(kun)mak swamp (fiil) = su altında bırakmak swamp (isim) = bataklık Swedish = İsveçli.= perish. gözetim survey (fiil) = inceleme / araştırma yapmak. constant. 2) sürdürülebilir. akıp gitmek www. ertelemek. herhangi bir şeyin fazlası. zanlı suspected = (varolduğundan) şüphelenilen suspend = 1) asmak. scrutiny.= shortage surprise = şaşırtmak. scan. çevirmek.= know suspect (isim) = şüpheli. durdurma suppressor = bastırıcı.= submerge.= trust suspicious = kuşkulu. (He was suspended from the ceiling by his feet and beaten gravely by metal bars. examine. gibi her tür) yüzey işlemi (malzeme yüzeyine uygulanan işlem) surge = aniden yükselmek. live on. intriguingly surround = çevrelemek.). sonrası) sağ kalan. cerrahi surgical = cerrahi surpass = geçmek. hayrete düşürmek surprising = şaşırtıcı surprisingly = şaşırtıcı bir şekilde.= continue suspended = (bir sıvı içinde) asılı kalmış suspense = heyecan dolu bekleyiş. continued. kesin. for certain. zıt anl. zıt anl. enclose. kolay bulunur. environment surveillance = gözetleme. süspans suspension bridge = asma köprü suspicion = şüphe. restrain.= trustworthy sustain = sürdürmek. kurtulan (kişi) susceptibility (to) = dirençsizlik. fiziksel kimyanın kurucularından sayılan İsveçli fizikçi ve kimyacı swab = (boğazdan vs. etrafında yer almak. border surrounding = çevresindeki. baskılayıcı supremacy = üstünlük. remain. garantili surely = elbette. Yüce Divan sure = emin. sink. kuşatmak. duygusallık patlaması surgeon = cerrah surgery = ameliyat. tahmin etmek. görünmek. die survivor = (bir kaza. vulnerability (to) susceptible (to) = kolaylıkla etkilenen. overweigh. belli bir sıklıkla ve ara vermeden yapmak. ortam. var olmayı / yaşamayı sürdürebilmek. belli bir sıklıkla. yatkınlık. have doubt. zıt anl. zıt anl. ortaya çıkmak. maintainability sustainable = 1) çabuk tükenmeyen. zıt anl. İsveç’e ait sweep across = (boyunca) süpürülmek / sürüklenmek sweep along = (rüzgar. helpful.= fall behind surplus = fazlalık. geride bırakmak. hang. domination. genel bakış. ara vermeden yapılan.157 support worker = destek olarak çalışan kimse.ÜDS Sözlüğü . excess. sanık. inceleme. climb surge of emotionality = duygusallığın aniden yükselmesi. maintain sustainability = sürdürülebilirlik. kuşku duymak. emerge. observe survey (isim) = anket. zıt anl. encouraging. doubt. exceed. nonresistant (to). durdurmak. encircling surroundings = çevre.= unhelpful suppose = sanmak. devam ettirmek. presume. muhit. doubtful. maintained.= temporary Svante Arrhenius = 1859-1927 yılları arasında yaşamış olan. for sure surface (fiil) = su yüzüne çıkmak. 2) askıya almak. distrust. vulnerable (to). postpone. asılı durmak. şüpheli. zıt anl. keep up. zıt anl.

158 . turn off. üretmek. şişmiş. çabucak. kabarma swiftly = hızla. blend Syria = Suriye (tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. hücrelerarası sinirsel iletişimin gerçekleştiği boşluk) syndicalism = sendikacılık (özellikle genel grev yoluyla üretim araçlarını işçi örgütlerine devretmeye çalışan siyasi hareket) synergistic = sinerji ile ilgili ya da sinerji oluşturan synonymous = eş anlamlı. kabarmak. İsviçre’ye ait switch (between) = (iki veya daha çok tarzda) dönüşümlü olarak (çalışmak). (bir şey)’den başka (bir şey)’e geçmek switch = şalter. speedily swiftness = çabukluk Swiss = İsviçre ile ilgili. anlamdaş syntactic = sentaks (bir dildeki kelimelerin cümle içindeki yerleri / dizilişleri) ile ilgili synthesis = sentez. turn on Switzerland = İsviçre swollen = şiş.bademci. düğme.= switch on. quickly. zıt anl. zıt anl. Asurlular. Frenk inciri symbolist = simgeci. şişkinlik. expand. çeşitli unsurları birleştirerek bütün haline getirmek.com . Persler. distended swollen joint = şişmiş eklem swoop down = (bir avın) üzerine çullanmak sycamore = çınar. İsa’nın konuştuğu dili halen konuşan Malua köyünün bulunduğu. süratle. (elektronik devre için) anahtar switch off = (elektrik. lamba.= contract swell(ing) = şişme. belirti synapse = sinaps (sinir hücreleri arasında kalan. 5000 yıllık geçmişiyle başkenti (Şam) dünyanın en uzun ömürlü yerleşim bölgelerinden olan ve topraklarında dünyanın ilk alfabelerinden birinin icat edildiği güney komşumuz)6 syrup = şurup system operation = sistemin çalıştırılması www. Romalılar ve Bizanslıların istilasına uğramış.ÜDS Sözlüğü sweeping = geniş alanlara yayılmış swell = şişmek. için) kapatmak. gaz vs. sembolist (bireyin duygusal yaşantısını simgelerle yüklü ve kapalı / dolaylı bir dille anlatmayı amaçlayan edebiyatçı ya da ressam) symptom = semptom. Hz. birleşim synthesize = sentezlemek.

görevi vs. alıp götürmek take back = 1) (bir sözü. go into effect.) üstüne almak. yeni bir şekle bürünmek take a trip = yolculuğa çıkmak.= annul. undertake. daha radikal bir girişimde bulunmaya karar verdi.). deal with. (She took advantage of her father’s absence to meet her lover.bademci. göz önünde tutmak. hiç vakit almamak take off = 1) (kıyafet vs. için) çıkarmak. bakmak. employ. parçalara ayırmak.= differ from take along = beraberinde götürmek. zıt anl. şekil vs.) almak. load. 3) (zaman) sürmek. aşağı yönelmek take a (firm) stand against = (şiddetle / kararlılıkla) karşı çıkmak. (ne yapılacağına dair birinden ya da bir şeyden) işaret almak take down = 1) sökmek. 2) gururunu kırmak take effect = geçerli olmak. girdi sağlamak. last.T T TT table salt = sofra tuzu tabulate = cetvel / tablo haline getirmek tackle = (bir sorunu) ele almak. for instance = örneğin araba kazalarını ele alalım. resemble. bring back take by surprise = gafil avlamak take car accidents. = Cerrah. (The surgeon decided to take on a more radical intervention. sorumluluğu. dismantle. (bir şeye) yeterli vakit ayırmak take out = (belge. adjust take = 1) (bakış. repeal take effort = çaba gerektirmek take for granted = doğal karşılamak. retract. take into account take it in turn to lead = sırayla liderlik yapmak take kindly to = (bir şey ya da kişi)’den hoşlanmaya başlamak take measures = önlem / tedbir almak. yaklaşım vs. travel take action = harekete geçmek. zıt anl. obtain www. yürürlüğe girmek. çözmeye çalışmak. hesaba katmak. = Sevgilisiyle buluşmak için babasının yokluğundan faydalandı. photograph take a downward turn = düşüşe geçmek. 2) (işi. ele almak. 2) anılara götürmek. come into force. work on. büyük bir kayba neden olmak take a huge step forward = çok büyük ilerleme kaydetmek take a look at = bakmak.= land take office = (idari) göreve başlamak.) take after = 1) (birisine fiziki olarak) benzemek.= unload take one’s time = acele etmemek. capitalise. olmuş farz etmek.) geri almak. 2) (birisi gibi) davranmak.) sahibi olmak / içerisinde olmak. 2) (form. göz önünde bulundurmak. 4) (bir yere) götürmek take (a) photograph = fotoğraf çekmek. zıt anl. fool.) çıkartmak. şekillendirmek. alakadar olmak take away = elinden almak. önlem almak. kazanmak. keep in mind. örneğin araba kazalarını bir düşün T take care of = gözetmek.) sufle almak. shape. zıt anl.). makamın başına geçmek take on = 1) girişmek. zıt anl. = Başka hiçbir organizasyon işi üstlenme konusunda istekli olmadı. gözden geçirmek take a new turn = yeni bir dönemece gelmek. kabul etmek. zaafından yararlanmak. make use of. gain take in excess = aşırı miktarda / fazla almak take into account = dikkate almak.= avoid tailor = (isteğe / ihtiyaca göre) biçmek. 4) (yük) almak. 2) almak. attend (to) take cue = (tiyatro oyunu sırasında vs. do as one does. (bir yer)’i eline geçirmek take in = 1) kandırmak. (bir şeyi ya da birisini) yanında götürmek take an interest (in) = ilgilenmek. (No other organization was willing to take on the job. benefit. take into consideration take into consideration = dikkate almak. intervene take advantage of = (bir şey)’den faydalanmak / istifade etmek / yararlanmak. 2) (uçak için) havalanmak. öyle varsaymak take hold of = (bir yer)’e yerleşmek.= put on. evrak.com . sigorta poliçesi vs. istismar etmek. (bir şey)’e karşı (güçlü) bir duruş sergilemek take a heavy toll = çok zarar vermek. allow for. malı vs. 3) işe almak. zıt anl. take precautions take no time = çok kısa sürmek.

victim target group = hedef kitle tariff = ithalat veya ihracat üzerine konan vergi task = iş. kuvvetle çekerek parçalamak tear (isim) = gözyaşı tear up = yırtarak bölmek / parçalamak tectonic plates = tektonik plakalar (yerkabuğunu oluşturan levhalar) tedious = can sıkıcı. yer almak. kalkış takeover = devralma tale = hikaye. temel müşteri grubu olarak yetişkinleri hedeflemişti. (belli bir hedefe yönelik olarak) adımlar atmak take the lead = başa geçmek take things easy = aldırmamak. yaradılış. concrete. bilgilendirici temperament = mizaç.) devralmak. görev. söylendiği gibi kabul etmek take steps = 1) önlem / tedbir almak. 2) kurban. dert etmemek.= intangible. goal. ödev. azarlamak telltale = veri sağlayan. (Antalya is teeming with tourists at this time of the year. 2) kaçmak ve (bir yerde) saklanmak take up = 1) ele almak. dull. = Şirket.ÜDS Sözlüğü take over = 1) (bir şeyin) yerini almak / yerine geçmek. spor vs. 2) yüzüne vurmak. be prior to. meydana gelmek. supersede.com .) target (isim) = 1) hedef. 2) (yönetimi. tiresome.= be secondary to take pride in = (bir şey)’den gurur duymak take seriously = ciddiye almak take shape = şekil almak take so long = çok uzun sürmek take smt at its face value = bir şeyin değerini sorgulamadan. başlamak.160 . skilled talk therapy = konuşma terapisi talon = (yırtıcı kuş için) pençe tamper with = oynamak. happen take precedence = başta / önce gelmek. kurcalamak. içine almak.= interesting. yetenekli. manipulate tangible = elle tutulur. join in (to) take place = olmak. zıt anl. somut.) teenager = 13-19 yaşları arasındaki kişi. teenager tell off = 1) sayıp ayırmak. (take it easy = dert etme. aim (at). kullanmak. job. zıt anl. conceptual. = Yılın bu vaktinde Antalya turist kaynıyordur. obey take part in = (bir şey)’e katılmak. 2) (bir hatta) erişim elde etmek tapestry = resim dokumalı duvar örtüsü tar = katran target (fiil) = hedeflemek. hoşlanmaya başlamak. tabiat. 3) egemen olmak. amaçlamak. zıt anl. teen teen = bkz. öncelikli olmak. duty. 2) (gaz. disposition temperate = ılıman temperate bacteriophage = ılımlı bakteriyofaj (bakteri içinde yaşayan ama onun parçalanmasına neden olmayan parazit virüs) temperature = sıcaklık temple = tapınak www. havalanma. gifted. abstract tanning = (cilt için) bronzlaşma Tanzania = Tanzanya (Doğu Afrika’da bir ülke) tap into = 1) (bir kaynaktan) yararlanmak. 2) girişimde bulunmak. masal talented = kabiliyetli. (bir şey)’de yer almak. sakin ol) take time = zaman almak take to = 1) alışkanlık edinmek. 2) (birisi) ile arkadaş olmak takeoff = (uçak için). huy. (bir yerde) ortaya çıkmak take up with = 1) (birisi) ile tartışmak üzere bir konu ortaya atmak. participate in. nöbeti vs. entertaining teem with = (bir şey) ile dolu olmak. predominate. boring. work task force = özel görev kuvveti task of mapping = yer tespit etme işi / görevi task-specific = göreve / işe özel taste = tat taut = gergin tavern-goer = meyhane müdavimi tax = vergi taxation = vergilendirme taxiing = uçağın iniş pisti ile terminal arasındaki bağlantı yolunda gitmesi taxonomy = sınıflandırma bilimi tear (fiil) = yırtmak. replace. start. aim. (The company has targeted adults as its primary customers. amaç. come first. absorb. düzenli olarak bir işi (hobi. kaynamak.) yapmaya başlamak. usandırıcı. boşver. zıt anl. real. occur. hedef almak.bademci. (zaman) almak take up residence = yerleşmek. fiddle with. 3) (süre) doldurmak. sıvı) tutmak. assume.= abandon.

be disposed (to). 2) sertlik derecesi. owing to. . earthly. lure (into). reasonable tenacious = vazgeçmez. çözülmek. for the time being. görüşünü geçici olarak kaybetti. zıt anl. bu demek ki….= relaxed tension = gerilme kuvveti. we now know what to do in this huge medical centre. transitory.) that is = öyle ki…. yapı.= start. devre. (bir şey)’den söz ediliyor the point is made in the passage (that) = parçada belirtilmektedir ki. extraterestrial terrible = berbat. zıt anl. last. awful. yıldırmak Tertiary period = yaklaşık 65 ile 1. call term (isim) = 1) terim. bölge terrorize = korkutmak. zıt anl. 8 milyon yıl öncesi dönem test for = (bir yeteneği / özelliği ortaya çıkarma amacı ile) test etmek test site = deney bölgesi testify = ifade vermek testosterone = testosteron (erkeklik hormonu) tetanus = tetanos (vücuda açık yaralar aracılığı ile giren bir bakterinin yol açtığı. zıt anl. . strain. kesin / nihai olmayan. begin termination = bitiş.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. zıt anl. charm tenable = savunulabilir. (In the postoperative period. şefkat.= permanently.= cosmic. vice versa the point is made (that) = (bir şey)’e dikkat çekiliyor. en uçtaki. tam ters. defendable. Tanrıya şükür thanks to = sayesinde. interim. sona ermek. 2) dönem. makul. characteristic textured = (ürün için) işlenmiş.com . zıt anl. landscape. gerginlik. . (Thanks to the nurse’s patient explanations. sona eriş terrain = 1) arazi. inclination tenderness = sevecenlik. relaxation tensioning = germe eylemi tentacle = dokunaç (ahtapot gibi bazı hayvanların ince uzun kavrama / dokunma organı) tentative = 1) deneme amaçlı (olarak yapılan). = Hemşirenin sabırlı açıklamaları sayesinde artık bu devasa tıp merkezinde ne yapacağımızı biliyoruz.= calmness. korkunç. . karada yaşayan. awfully territorial = toprak / bölge ile ilgili territory = toprak. nihai. yani that very question = tam da o soru that’s news to me = bu benim için yeni bir haber that’s not often enough = çoğunlukla bu yetersiz kalır that’s really something = bu gerçekten önemli bir şey thaw = erimek. 2) dünyaya ait. final terminate = son vermek.= beautiful. be likely (to) tendency = eğilim. nice terribly = son derece. finish. terimlendirmek. inatçı tend (to) = eğiliminde olmak. kandırmak. eğitim öğretim yılı terminal = son.= cosmic.= freeze the absence of hope stands in the way of recovery = umudunuz yoksa iyileşme gecikir the logic goes = mantıken. mantığa göre the other day = geçen gün the other way round = öbür türlü. metinde (şu) fikir ileri sürülmektedir. zıt anl. terrene. 3) yüzey. processed than ever = hiç olmadığı kadar Thank goodness! = Şükürler olsun!. unconfirmed. provisional. the case temporarily lost his vision. = Operasyon sonrası dönemde vaka. bünye. the rest = geri kalan. 2) bölge. stress.= permanent tempt (to) = ayartmak. geçici. affection tendon = tendon (kası kemiğe bağlayan inelastik doku / bağ) tense = gergin. = Bir elektrik kesintisi tüm kasabayı geçici olarak karanlıkta bıraktı. opposite. (A power failure temporarily darkened the whole town. zıt anl. en sondaki. alan. bit(ir)mek. temporary.bademci.). come / bring to an end. imrendirmek. . mıntıka terrestrial = 1) karasal. cezbetmek. felç edici zehir) texture = 1) desen. gerisi www. gerilim.) temporary = geçici. solunum durması ve kas spazmları ile belirgin bir hastalık) tetrodoxin = tetrodoksin (Japonya’da Fugu denen balıkta bulunan. stressed. kindness.161 temporarily = geçici olarak. horrible. 2) (tavır ve davranış için) temkinli teratogen = teratojen (normal embriyonal gelişmeyi bozarak kusurlu doku ya da organ oluşmasına sebep olan bazı ilaçlar veya X-ışınları gibi etkenler) teratogenic = teratojenik (kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan) term (fiil) = (bir şey)’e … demek / adını vermek. toprak. kesin olmayan.

prosper. protect threatened species = nesli tükenme tehlikesi altında olan tür(ler). whole. ayrılmak. gelişmek.). bırakmak. wholly. gösteri vs. tamamen. opening.= partially thought = düşünce thoughtful = düşünceli. gözdağı vermek. ince. by means of. bir uçtan diğerine. boyunca. entirely. çalılık thigh = uyluk thimerosal = cerrahide antiseptik olarak kullanılan bir madde thin = zayıf. 3D threefold = üç yönlü. menacing three flight of stairs = üç kat merdiven three-act = (tiyatro oyunu. limit. zıt anl. by that means. (I hear you have thrown up your job.= partial thoroughly = tam olarak. warn.162 . zıt anl. zıt anl. nowadays tthey take you as you are = sizi olduğunuz gibi kabul ederler thiamin = tiamin (B kompleks vitaminlerinden biri) thicken = kalınlaşmak. bu yolla. zıt anl. via. 2) kusmak. için) yoğunlaşmak thicket = fundalık. slim. ürpertici. üç kat / misli threshold = eşik. explain throw up = 1) vazgeçmek. therefore. kuram ortaya koymak therapeutic = tedavi amaçlı therapeutically = tedavi amaçlı olarak. incelemek thinker = düşünür thirst = susama thorough = tam. completely. giriş. prosperous throat = (vücut için) boğaz throat discomfort = boğazda (farenjit vs.= in practice theorize = teori üretmek. vomit thumb-sucking = (genellikle çocuklarda) parmak emme thunder = gürlemek thunderstorm = şimşekli / yıldırımlı fırtına thus = böylece. açıklığa kavuşturmak. (bir şeyin) tamamında. all over. so far tick = kene www.= fat think out = (bir şey)’i ayrıntılı ve özenli bir biçimde ele almak. hayret verici thrive = istikrarlı bir şekilde büyümek. menace threaten = tehdit etmek. baştan aşağı. tedavi there is no point (in) = hiçbir mantığı yok. için) üç perdeden / bölümden oluşan three-dimensional = üç boyutlu. bu nedenle. thanks to. 2) (bir şeyin / bir yerin) içinden / arasından throughout = 1) her yerinde. endangered species threatening = tehdit edici. skinny. din bilimi) theoretically = teorik / kuramsal olarak. tamamen amaçsız / gereksiz there is nothing in the least wrong with him = en ufak bir rahatsızlığı bile yok thereby = öylece. all through throw in = eklemek. add throw light on / upon = aydınlatmak.= relieve. because of that thermodynamic = termodinamik ile ilgili thermodynamics = termodinamik (ısıl enerji ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı) thermohaline circulation = okyanusların. around.bademci. clarify. saygılı thread = iplik thread-like = iplik benzeri. başlangıç. hence thus far = şimdiye kadar. limit thrill = heyecan thrilling = heyecan verici. end-to-end. complete. nedenle oluşan) iritasyon / rahatsızlık through = 1) (bir kişi ya da şey) aracılığı ile / vasıtası ile / sayesinde. (sıvı / sis vs. = İşini bıraktığını duydum. tedavi edici şekilde therapy = terapi. ipliğe benzer threadworm = kıl kurdu threat = tehdit. warning. yoğunluk farklarına bağlı olarak küresel boyutta akıntılar ile sürekli devinim halinde olması thermoluminescence = bazı minerallerin.ÜDS Sözlüğü the wild = yabani hayat / çevre theft = hırsızlık theistic = tanrıcılığa ait theme = tema then = o zaman theology = teoloji (ilahiyat. zıt anl. beginning. flourish thriving = istikrarlı bir şekilde büyüyen / gelişen. jeopardise.com . by. baştan aşağı. ultraviyole ışınlarına maruz bırakıldıktan sonra ısıtıldıklarında ışık vermeleri olayı thesaurus = bir kelimeye yakın veya zıt anlamlı kelimeleri bulmaya yarayan sözlük benzeri referans kitabı these days = bu günlerde. 2) baştanbaşa. öylelikle.

to begin with. kriter. kiremit till then = o zamana kadar tilted = yatık. hala. to some extent to a great extent = büyük miktarda. ’nin yüksüz halde toplam ağırlığı) tool = araç. for instance to such an extent that = o kadar ki. anguished Tory = İngiltere’deki Muhafazakar Parti’nin 1832 yılından önceki adı totality = bütün.= weary. to a certain extent to start with = 1) ilk.= enormous. frigid torture = işkence tortured = işkence edilmiş. eğimli timber = kereste. attached to. mihenk taşı. müddet timely = uygun zamanda. büyük oranda. acı dolu. torture. alet. dayanmak. el aleti. connect (to). dokunmatik touchstone = denek taşı. hot. to a great extent to a very insignificant extent = çok az / önemsiz bir oranda to and fro = bir yandan öbür yana. plague. türbe tomb-figures = mezar figürleri tonnage = tonaj. müsamaha etmek. tonilato (bir gemi vs. zamanında tiny = küçücük. azap çektirmek. o derece ki to tell the truth = doğruyu söylemek gerekirse.bademci. fayans.= cold. ön tarafa to this day = bugüne dek / bugüne kadar. lumber timber-rich = keresteden yana zengin time elapsed = geçmiş olan toplam zaman time-consuming = zaman alıcı timeline = süre.= please. sensuous. nereye kadar tobacco = tütün toddler = yeni yürümeye başlayan çocuk toe = ayak parmağı tolerate = 1) hoş görmek. vigorous. ilişkilendirmek. büyük oranda. in fact to that effect = bu hususta. until now to my way of thinking = benim düşünce tarzıma göre to one’s surprise = (bir kişi için) şaşırtıcı şekilde. işkence yapmak. worn out tissue = doku tissue damage = doku zedelenmesi to a certain extent = bir yere / dereceye kadar. evvela. (To my surprise… = Hayret ettim ki… ) to some extent = belli bir dereceye kadar. zıt anl. back and forth to date = bugüne kadar. asteroidler ve kuyrukluyıldızlar gibi) küçük gökcisimleri tip = uç tip over = devirmek tireless = bitmez tükenmez. vakitli. (bir rakibi. ölçüt. equipment toothpaste = diş macunu top = (bir değer)’in üzerine çıkmak. minuscule. zıt anl. başa geçmek topic = konu. bir yere kadar. to a large extent to a large extent = büyük miktarda. mevzu. bear tomb = mezar. bir aşağı bir yukarı. link (with) tied to = (bir şey)’e bağlı. (bir şey) ile yakından ilişkili. ilk önce.com . zıt anl.= independent from tiger = kaplan tighten up = sıkılaştırmak tile = seramik. azap çekmiş torrid = ateşli. firstly. yorulmak bilmez.ÜDS Sözlüğü . değeri vs. kederli. aslına bakarsanız. minicik. zıt anl. delight tormented = eziyet edilmiş. 2) örneğin. aksine to the exclusion of = (bir şey)’i hariç tutacak / dışlayacak kadar to the fore = öne. issue topmost = en üst topple = düşüp yuvarlanmak top-secret = çok gizli top-security = üstün güvenlik / güvenliğe sahip torment = eziyet etmek. benchmark. medcezir tie (to) = bağlamak. energetic. huge tiny body = (meteorlar. zıt anl. so far. allow. criterion www. bu mealde to the contrary = tersine. bütünlük touchdown = uçağın piste temas etmesi touch-screen = dokunmatik ekran touch-sensitive = dokunmaya duyarlı.) geçmek. endure. even today to what extent = ne derece. 2) katlanmak.163 ticker symbols = borsada işlem gören hisseleri tanımlayan 5-6 karakterlik kısa kod adlar tidal = gelgit ile ilgili tidal pull = gelgit çekimi tidal range = gelgit olayında suyun yüksekliğindeki değişim miktarı tidally driven currents = gelgitle oluşan akıntılar tide = gelgit.

yolculuk etmek travelling public = seyahat eden insanlar. idman. carry. track. bucak. halkın seyahat eden kesimi traverse = (mesafe) kat etmek. tuzak kurarak yakalamak. için) palet track back = geriye doğru iz sürmek. enine trap (fiil) = kapana kıstırmak. adet. iletmek. change into. venom. dangerous. değiş(tir)mek. yayılma transmit = (hastalık) bulaştırmak.bademci. aktarım. laborious tournament = turnuva township = kasaba (nahiye. zahmetli. nakliye transverse = çaprazlama. zıt anl. çekme trade = ticaret.= permanent transient global amnesia = geçici global amnezi (genellikle orta yaşlarda gelişen. taşımak ve yeni ortamda yaşatmaya çalışmak transplantable = nakledilmeye uygun transport = (bir yerden) (başka bir yere) götürmek. eğitim training ground = eğitim alanı trait = özellik trample = ezmek.) izleyerek saptamak / bulmak. kaza ya da ilçe gibi küçük yerleşim) toxic = zehirli. commerce trade-union = işçi sendikası. zıt anl. pursue traction = götürme. conventional traditional diet = geleneksel beslenme traditionally = geleneksel olarak. izini takip etmek. micro mineral trachea = (çoğul: tracheae ya da tracheas) trakea (nefes / soluk borusu) track (fiil) = 1) izlemek. yükseltme gibi çeşitli görevlerde kullanılan yarı iletken bir devre elemanı) transistor amplifier = transistörlü amplifikatör (gelen sinyalin gücünü arttırmaya / yükseltmeye yarayan bir tür elektronik cihaz) transition = geçiş. trail. record. poison trace (fiil) = (ipuçları vs. sıkı. hain. taşımak. instruct train tracks = tren rayları training = antrenman. deed transaction statement = (bir tür) hesap ekstresi transatlantic = Atlas Okyanusu’nun karşı yakasından gelen / karşı yakasına giden transcontinental = kıta aşırı. yakın zamanda olmuş olayları hatırlayamama ile belirgin amnezi nöbeti) transiently = gelip geçici olarak. pioneer train = eğitim vermek.ÜDS Sözlüğü tough = zorlu. ezip geçmek transaction = işlem. convention traditional = geleneksel. conversion transformer = transformatör (elektronik bir devrede voltajı ve akımı değiştirmeye yarayan eleman) transient = gelip geçici. travel treacherous = tehlikeli. passage translate = çevirmek. tercüme etmek translator = çevirmen. convey transparent = saydam transplant = nakletmek. unsafe www. move transportation = taşıma.164 . dozer vs. değişim. belirti trace back = geriye / eskiye doğru izini sürmek / bulmak trace mineral = eser mineral (insan vücudunun çok az miktarlarda gereksinim duyduğu mineral).= preserve transformation = dönüştürme. follow track (isim) = 1) ray. trail trace (isim) = iz. kıtalararası transcultural = kültürler arası transform into = (bir şey)’e dönüş(tür)mek. nakletmek. 3) (tekerlek. conventionally trailblazing = öncü.= permanently transistor = transistör (bir devrede açma-kapama. dönüşüm. kaynağını araştırmak track down = izleyip bulmak / yakalamak. convert to / into. kalleş. çiğnemek. pursue. tercüman translocation = yer değiştirme. 2) (koşu veya bisiklet için) yol / parkur. action. zıt anl. ’nin bıraktığı veya yürünerek bırakılan) iz. toksik toxicity = toksisite (zehirlilik) toxin = toksin (canlılar tarafından üretilen zehirli madde). tuzak trapped = (bir şeyin içinde) sıkışıp kalmış traumatic blow = travmatik darbe (ciddi yaralanma / iç kanama ile sonuçlanan darbe) travel = seyahat etmek. transitory. başka yere nakil transmissible = geçmesi / bulaşması olası transmission = iletim. eğitmek. custom. aktarmak. iz sürmek. labour-union trading = ticaret tradition = gelenek. güvenilmez. palet vs. hard.com . 2) kaydını tutmak. follow. lock in trap (isim) = kapan. 4) (tank. transitory.

really truncated icosahedron = kesik yirmiyüzlü (düzgün bir yirmiyüzlünün köşelerinin kesilip atılması ile oluşturulan futbol topu benzeri geometrik cisim) trust (fiil) = güvenmek. 2) belli bir radyo istasyonuna ayarlamak turbine = türbin (jeneratörlerde elektrik üreten. greatly. tır truly = gerçekten.) trigger (isim) = tetik. (karmaşıklığı / riskleri sebebiyle) zor trigger (off) (fiil) = tetiklemek. akım. sınama. = Kompozisyonunda bir iki önemsiz hata var. nağme tune into = 1) yakından takip etmek. giyip denemek try out = (birisini / bir şeyi) denemek. zıt anl. litigation. önemsiz. verem (kanlı öksürük ve halsizlik ile belirgin akciğer enfeksiyonu). remedy. test. ganimet troublesome = 1) rahatsız edici. (Hypertension triggers off many other diseases. bayağı. TB tuberculosis-causing = vereme sebep olan tulip = lale tumour cell = tümör hücresi tumour marker = tümör markeri / işaretçisi (vücutta tümör bulunduğunu gösteren.com .= agreeable. = Bu tedavilerin karşılaştırmalı faydaları. reliance. 2) çok değerli / önemli şey treasury = hazine. çalışma. court tributary = ırmak ayağı. zıt anl. spark.ÜDS Sözlüğü . agreement trek = engebeli arazide yaya olarak gitmek tremble = titremek. succeed. ezgi. cure treatment = 1) tedavi. tremble trench = çukur. unimportant. victorious trivial = cüzi. tam anlamıyla. bir şeyin tetikleyicisi / nedeni trimester = üç aylık dönem Tripos = Cambridge Üniversitesi’nde bitirme sınavlarına verilen ad triumph (fiil) = başarı sağlamak. harekete geçirmek. tekne truck = kamyon. zıt anl. şişkin turmoil = kargaşa. cartel trust one’s life to = canını (bir kişiye / bir şeye) emanet etmek trustworthy = güvenilir try on = prova etmek.= slightly tremor = titreme. tuzağa düşürmek. muamele etmek.165 treasure = 1) hazine. (There are one or two trivial errors in your essay. muamele. ödül. hendek trend = eğilim. shake tremendous = muazzam. define. (The smoke triggered off the fire alarm. activate. confidence. zıt anl. 2) tröst (pazarda tekel yaratma amacı güden ve pek çok küçük şirketi gayriresmi olarak kontrol altına alan büyük şirket ya da şirketler topluluğu). = Hipertansiyon pek çok başka hastalığı tetikler. inanmak.). test tuberculosis = tüberküloz. işlem treaty = antlaşma. kol ırmak (ırmağa karışan akarsu) trick (into) (fiil) = kandırmak. galip. tendency. (The comparative efficacy of these therapies was tested on volunteers in a clinical trial. cure. galip gelmek. sıradan. sarsıntı. pulmonary phthisis. court action. disturbing. behave. genellikle kan tahlilinde ortaya çıkan madde) tune = melodi. victory triumphant = muzaffer. enormously. burdensome trough = (trof gibi okunur) (hayvanların su içtiği) yalak. 2) sorun çıkaran.= significant. girdap turgid = şişmiş. insignificant. maliye dairesi treat = 1) davranmak. enormous tremendously = son derece. win triumph (isim) = zafer. zafer kazanmak. bir klinik çalışmada gönüllüler üzerinde test edildi. üçkağıt tricky = incelikli. zahmetli. 2) deneme.bademci. yengi. endişe verici. current trend down = düşme eğiliminde olmak. ustalık isteyen. annoying. karışıklık. ateşlemek. 2) tedavi etmek. zıt anl. experiment. düşüşte olmak trial = 1) (mahkemede) duruşma. believe.) tribal = kabileye ait tribal culture = sosyal yapısı kabile düzeninde olan kültür tribunal = mahkeme.) troop = askeri birlik trophy = hatıra. 2) işleme.= distrust trust (isim) = 1) güven. chaos www. yangın alarmını harekete geçirdi. çok büyük çapta.= distrust. hakikaten. = Duman. act. quiver. ürperme. kandırarak (bir şey yapmaya) yöneltmek trick (isim) = hile. meyil. important. convenient. dönen birim) turboprop airliner = pervaneli yolcu uçağı turbulence = çalkantı. başlatmak.

aktif hali sonlandırmak. 2) reddetmek. TV vs. invert. 4) sonuçlanmak turn out (that) / (to be) = (bir şey olduğu) ortaya çıkmak. gelmek turn-of-the-century = yüzyılın değişimine / bitişine yakın (bir yüzyılın başlangıcının / bitişinin hemen öncesi ve sonrasını kapsayan dönem). 2) düşünmek. invoke.) geri çevirmek.ÜDS Sözlüğü turn = olmak.com .) turn in = teslim etmek. refer to. için) kapamak. throw out.) kapatmak. turn away. refuse. için) açmak. 2) (ışık vs. suyu vs. deactivate. özellikle boya sanayinde inceltici ya da çözücü olarak kullanılan sıvı madde) turtle = kaplumbağa twist = büklüm. stimulate turn out = 1) (bir hatası nedeniyle birini) dışarı çıkarmak. (He proposed to her. geri çevirmek. produce. 2) (özellikle cinsel açıdan) heyecanlandırmak. characteristically www. yüzyıl dönümü turpentine = terebentin (çam reçinesinin damıtılması yolu ile elde edilen. bağırsakta yaralar ile belirgin bir hastalık) typhoon = hortum. 2) (yolda) başka tarafa yönelmek turn on / upon = 1) (ışık vs. = Ona evlenme teklif etti ama o reddetti. 3) üretmek. consider turn to = (birisi)’ne başvurmak. müzik vs.) turn over = 1) devirmek. söndürmek. become turn against = (bir kişi ya da şey)’e cephe almak turn away = 1) (kapıdan vs. refuse. (At first he seemed to be an honest person. turn down turn away from = (birisi)’nden uzaklaşmak.) geri çevirmek. (birisi)’nin yardımını istemek. benzin motorunun yanı sıra iki kademeli bir elektrik motoru ile de çalışan yeni ve deneysel bir motor sistemi two-shoe = iki pedallı two-sided = iki taraflı. için) sesini yükseltmek. aktif hale getirmek. burma two-fifths = beşte iki twofold = iki misli / kat two-mode hybrid engine = taşıtlarda kullanılan. = Mülteciler sınırda geri çevrildiler. reddetmek. 2) (bir şey)’e bağlı olmak. but she turned him down. think about.bademci. çevirmek. genellikle. (The refugees were turned back at the border. iki yönlü two-storey façade = iki katlı cephe two-syllable = iki heceli two-thirds = üçte iki typewriter = daktilo typhoid = tifo (genellikle hijyenik olmayan besinler aracılığı ile bulaşan. resort to turn up = 1) (radyo. prove to be. excite. convert to / into turn off = 1) (ışığı. deliver turn into = (bir şey)’e dönüş(tür)mek. direct onto. put off. için) (bir şey)’e doğrultmak. = Önceleri dürüst birisi gibi görünüyordu ama sonra büyük bir yalancı olduğu ortaya çıktı. depend on turn on = 1) (radyo.166 . akılda tartmak. şiddetli kasırga. üzerine çevirmek. cyclone typical = tipik typically = tipik / karakteristik olarak. kesmek. hand in.) turn down = (bir teklifi vs. 2) (beklenmedik bir şekilde) ortaya çıkmak. But then he turned out to be a great liar. (birisi)’ne yüz çevirmek turn back = geri dönmek.

denenmekte under. bilinçdışı. zıt anl. zıt anl.= bearable.) ultimately = 1) esasen. unpredicted unanticipated reaction = beklenmeyen tepki unappreciated = değeri anlaşılmamış. İngiltere. zıt anl. doubtfulness.= affected unaided = yardım almadan / almayan unambiguous = açık. zıt anl. what matters is his ultimate success.= contaminated uncontrollable = kontrol altına alınamayan uncover = ortaya / meydana / açığa çıkarmak. landing gear www. United Kingdom ulcer = ülser (deri üzerinde. fundamental. 2) son / nihai olarak. zıt anl. asıl olarak.= originally umbilical cord = 1) göbek bağı.= consciousness uncontaminated = kirlenmemiş. reveal. umulmadık. inattentive. dubiousness. inescapable. en yüksek. uninfected. çekilmez. zıt anl. belirsiz. ikilem içermeyen. zıt anl. final. tahmin edilmeyen. küçümsenmiş. beklenmeyen. underrated. yaygın UK = Birleşik Krallık. unveil. açık olmayan. zıt anl. net. anlatılamaz. 2) esas. = Haberler. objective unbreakable = kırılmaz uncertainty = belirsizlik. çevre ve insançevre ilişkisi odaklı konuların tartışıldığı ve uluslararası çevre politikalarının belirlendiği konferans. anlaşılmaz. tolerable unbiased = tarafsız. vague. Londra kentini hazırlıksız yakaladı. finally.= appreciated U unarmed = silahsız. 2) astronot kordonu UN Conference on the Human Environment = Birleşmiş Milletler bünyesinde 1972 yılından bu yana düzenlenmekte olan. eventual. zıt anl. zıt anl. (Someone’s initial success may be deceptive.= capable unacceptable = kabul edilemez unaccountable = açıklanamayan. greatest.= avoidable. unforeseen. avertable unaware of = (bir şey)’in farkında olmayan.= concerned.= clear. (The news took the city of London unawares.= certainty. zıt anl. kayıtsız şartsız. indifferent. 3) son. primarily.) unbearable = dayanılmaz. zıt anl.= conditional unconscious = bilinçsiz.= explicable unaffected = etkilenmemiş. umursamaz. zıt anl. incompetent. karar gündeminde under debate = tartışılmakta under threat = tehdit altında under trial = deneme altında. nihai.or overbuilt = (sağlamlık ve / veya kütle için) eksik / yetersiz veya aşırı yapılı under-activity = az hareket. (bir şey)’den habersiz. gafil (avlanarak).= conscious unconscious state = bilinçsiz hal unconsciousness = bilinçsizlik. fundamentally.= cover uncut = kesintisiz undeniably = inkâr edilemez şekilde under consideration = değerlendirilmekte.bademci.= ambigous unanimous = oybirliğiyle unanticipated = sezinlenemeyen. (hastalık vs. irin. incapable. = Bir kişinin başlangıçtaki başarısı aldatıcı olabilir. well-defined unconcerned = ilgisiz.com . belirtileri olan bir hastalık) ultimate = 1) en büyük. baygınlık. zıt anl. inevitable. intact.= aware of unawares = hazırlıksız (olarak). interested unconditional = koşulsuz. uncertain. kan içeren dışkı vb. yeteneksiz.) bulaşmamış. zıt anl. bilinçaltı. inexplicable. ülser içeren ulcerative colitis = ülseratif kolit (enfeksiyona bağlı olarak kolon mukozasında yer yer ülserler oluşması.= armed unavoidable = kaçınılmaz. intolerable. zıt anl. etkilenmeden kalmış. unwitting. peculiar. unpolluted. yetersiz faaliyet undercarriage = (uçak için) iniş takımları. sure thing unclear = muğlak. asıl önemli olan nihai başarısıdır. Stockholm Conference unable = ehliyetsiz. zıt anl. epitel dokuda. nesnel. veya sindirim organlarının iç yüzeylerinde gelişerek altındaki dokuları da etkileyen açık yara) ulcerated = ülserli. clear. temel.U U UU ubiquitous = her yerde var olan. zıt anl. objektif.

ill-fed. eğitim vs. skinny underworld = (mitolojide) yeraltı dünyası undeserved = hak edilmemiş.= emotional unemployment = işsizlik unenviable = istenmeyen.= desirable undetectable = fark edilmesi / bulunması mümkün olmayan. justly unfamiliar = aşina olmayan.= overestimate. reveal.= expected unfortunate = üzüntü veren.= ease uneasy = kaygılı. gereksizce.= strengthen.168 .= ambiguously. zorlaştırmak.) görmek. exaggerate underfund = yeterince finanse etmemek undergo = 1) (ameliyat. underfed undernutrition = yetersiz beslenme underpaid = (olması gerekenden) düşük ücretli underperform = daha düşük performans göstermek. işkence vs. known unfashionable = modaya uymayan. gerçekleştirilemez.= feasible. zıt anl. just unfairly = haksız bir şekilde. zıt anl. yersiz. hafife almak. be subjected to. aşırı. zıt anl.) geçirmek. questionably undue = yakışıksız. kaygı. zıt anl.= bury unease = huzursuzluk. unreasonably understanding = anlayış. makul bir şekilde. unknown. conceivably. impracticable. restless. su altında kalan eserleri ve batıkları. be exposed to underhand = el altından. aloof. (His friends’ criticism undermines his self-confidence.= deservedly undesirable = istenmeyen. have.bademci. endişe. zıt anl.= fairly. tatsız. dalışlar yapmak suretiyle inceleyen alanı) underweight = zayıf. ahlaka aykırı.) underneath = altına / altında undernourished = yetersiz beslenmiş. get in charge (of). zıt anl. modası geçmiş. 2) (sıkıntı. build up. (gereğinden veya olabileceğinden) az ilerleme kaydetmek understandable = anlaşılabilir. zıt anl. asıl nedeni olmak. strange. zıt anl. dengesizce. anlama. unexpected. unjust. untimely. reasonably. zıt anl. zıt anl.com . acı vs. uniform unevenly = eşit olmayan şekilde.) çekmek. zıt anl.= fair. zıt anl. değerinin altında paha biçmek.= familiar. dig out. unwanted. hak edilmemiş bir biçimde. zıt anl. gizli. (toprak için) gübrelenmemiş unfold = açıklamak.= fashionable unfeasible = yapılamaz. immoral. zıt anl. tedirgin. onun özgüvenini zayıflatıyor.= even. obviously. sly underinvest = gereğinden az / eksik yatırım yapmak underlie = altında bulunmak / yatmak. unnecessarily.= enviable. zıt anl. stress. secret. zıt anl.= doubtfully. düşük kilolu. uniformly unexpected = beklenmedik unexplored = araştırılmamış unfair = haksız. yabancı. pitiful.= deserved undeservedly = hak etmediği şekilde.= sensibly unearth = kazarak çıkarmak. umulmadık.= fortunate www. kesinlikle. sinsi. unnoticeable undetected = gözden kaçmış. excessive unduly = boş yere. zıt anl. (tamirat. talihsiz.= unreasonable understandably = anlaşılır. farkedilmemiş. detached. undesirable. = Arkadaşlarının eleştirileri. açıklığa kavuşturmak. unmistakably. taahhüt etmek. desirable unethical = etik olmayan. zıt anl. yavaş yavaş yok etmek. unnoticed undigested = sindirilmemiş undoubtedly = şüphesiz / kuşkusuz bir şekilde.= conceal unforeseen = beklenmedik. kıskanılacak türden olmayan. zıt anl. practicable unfertilized = (yumurta için) döllenmemiş. weaken. temelini oluşturmak underline = vurgulamak. imbalanced. go through. bir işe girişmek. uygunsuz. emphasise underlying = altında yatan. değişim vs. adaletsizce. comprehension undertake = üstlenmek.= at ease unemotional = duygusuz. zayıflatmak. convincingly. altını çizmek. outmoded. undervalue. unjustified. üstlenme underwater archaeology = sualtı arkeolojisi (arkeolojinin.= evenly. dengesiz.)’ye maruz kalmak. unjustly.= ethical. uncomfortable. clarify. uygunsuz. zıt anl. daha az icra etmek. moral uneven = eşit olmayan. zıt anl. experience. carry out undertaking = girişim. zıt anl. zıt anl. reasonable. zıt anl. 3) (zorluk. unmerited.ÜDS Sözlüğü undercover policeman = gizli / sivil polis underestimate = küçümsemek. unrest. worry. temelindeki undermine = temelini aşındırmak. zıt anl.

zıt anl. uzay taşıtları vs.= reliable unrequited = karşılık görmeyen.= disunite. zıt anl. dependability unreliable = güvenilmez. merciful unreliability = güvenilir olmama. accidental. zıt anl. damaged unicorn = tekboynuz (başında tek bir boynuz olan at biçimindeki efsanevi yaratık) unified = birleştirilmiş. benzersiz. encode unreachable = ulaşılamaz. incomparable. awkward. kaypaklık. certainly. tepkisiz. similarity. halletmek. zıt anl. nasty. unite.= peace. zıt anl.= obtrusive. unattractive. figure out.= likely unlimited = sonsuz. cosmos unjustifiable = gerekçesiz. variable uniformity = 1) aynılık.= responsive unrest = huzursuzluk. zıt anl. unidentified. zıt anl. zıt anl.= believable unimpaired = zarar görmemiş unintended = istemeden gerçekleşen. zıt anl. eşsiz. sensibly unobtrusive = dikkat çekmeyen. merciless. bir örnek oluş.= reasonably.= commonly uniqueness = benzersizlik.= reliability. accidentally. consistency. bir araya getirmek. zıt anl. evenly.= known unlike = (bir şey)’den farklı olarak. olanaksız. improbable. zıt anl. dayanaksız.= reachable unrealistically = gerçekçi olmayan bir şekilde. incredible.ÜDS Sözlüğü . itici. haksız. unnoticeable. consolidate. combine. sağlıksız. clumsy unharmed = zarar görmemiş. biçimsiz. zıt anl. tersine. zıt anl.= realistically unrelenting = amansız. alçak gönüllü. yersiz. zıt anl. bir bütün haline getirmek. şüphe götürmez bir şekilde.= usual unpredictability = belirsizlik. 2) tutarlılık. her yanı aynı şekilde. alışılmışın dışında. bir örnek. unmatched. unbelievable. even. kazara. disturbance. changeability. (bir kişiye ya da şeye) özgü. similar.= compassionate. tam aksine.= inferior unpaved = (yol için) parke taşı / asfalt döşenmemiş unpleasant = hoş olmayan. indefensible unjustly = haksız bir şekilde.= ordinary unmet = (ihtiyaç. gözden düşmüş unprecedented = görülmemiş.= like unlikely = mümkün olmayan. sınırsız unload = boşaltmak unmanned = (hava. gereksizce.= justly unknown = bilinmeyen. zıt anl. doubtfully unnatural = doğal olmayan unnecessarily = boş yere.= diversity uniformly = aynen. zıt anl. zıt anl. sağlam. emsalsiz. solve.= harmed. maalesef. zıt anl. temel parçacıklar arasındaki tüm temel kuvvetlerin tek bir alan olarak ifadesini sağlayan bir çeşit alan teorisi) uniform = 1) her yanı / bölümü aynı. variable. zıt anl. zıt anl. over-the-counter unprotected = korunmamış unravel = çöz(ül)mek. zıt anl. bilinemezlik. acımasız. kestirilemez. inaccessible.= predictable. dubious. eşit bir şekilde. tek. solely. delightful unpopular = rağbet görmeyen. tatsız. regrettably. zıt anl. unduly. irregular unparalleled = eşsiz.= deliberately. noticeable unorthodox = geleneksel olmayan.= detach. çok az bir olasılıkla. eşsizlik. sever universal = evrensel universe = evren.bademci. için) karşılanmamış unmistakably = şüphesiz. zıt anl.= pleasant. zıt anl. göze çarpmayan. unfairly.169 unfortunately = ne yazık ki.= predictability unpredictable = önceden bilinmez. humble. zıt anl. combine. unforeseeable. undesirable.= inviting unique = benzersiz. consistent. equally. zıt anl. talep vs. as opposed to. harmony www. exceptional.= fortunately unfounded = temelsiz. groundless ungainly = hantal. zıt anl. on purpose uninviting = çekici olmayan. unparalleled uniquely = benzersiz / eşsiz bir şekilde. benzeri olmayan. karşılıksız unresponsive = cevapsız.= differently unify = birleştirmek.= questionably. dissatisfaction. undoubtedly. unbelievably. yeganelik unit = birim (tek bir bütün olarak algılanabilen bir kavramlar veya objeler grubu) unite = birleştirmek.= code. unintentional.= different. zıt anl. zıt anl. unchanging unprescribed = reçetesiz. yegane. emsalsiz. zıt anl. zıt anl. inexcusable. undamaged. kaba. zıt anl. volatility.com . birleşmiş unified field theory = birleşik alan teorisi (fizikte. için) insansız. separate unimaginable = hayal / tasavvur edilemez. sök(ül)mek. uncertain. intact. beklenti. zıt anl. 2) tutarlı. kargaşa.= manned unmatchable = emsalsiz.= deliberate unintentionally = istemeden. unrivalled. zıt anl.

kentle ilgili. sinir bozucu. zıt anl. zıt anl.= careful. zıt anl. renew upgrade = geliştirmek. sinirlendirmek. back up.= sanitary. uncommonly. hurtful.com . zıt anl. zıt anl. (He invested unwisely and lost a fortune.= stable unsuccessful = başarısız. büyütme update = modernleştirmek. gönülsüzlük. hate urgency = aciliyet. gönülsüzce. kararsız. tedbirsiz. ivedilikle.= successful unsustainable = sürdürülemez. inconstant. reluctantly. willingness unwise = akıllıca olmayan.= sympathetic.) unworkable = işletilemez. thoughtful unwisely = akılsızca. tehlikeli. watchful unwilling = isteksiz.= eagerness. eagerly unwillingness = isteksizlik. 3) ısrarlı. desteklemek. uneager. distressed upsetting = üzücü. desire. deter urge (isim) = şiddetli arzu. zıt anl. sağlıksız. güncelleştirmek. ender. ivedi. değişken. zıt anl. disrupt. hygienic unsatisfactory finding = tatmin edici olmayan / yetersiz bulgu unsatisfying = tatmin etmeyen unsaturated = doymamış unsaturated fat = doymamış yağ unseasonable = mevsim normallerinin altında ya da üzerinde. weaken uphold = tarafını tutmak. normal unusually = sıra dışı / alışılmadık şekilde. incite.= wise. zıt anl. foolish. unhygienic.= commonly unwanted = istenmeyen unwary = dikkatsiz. arkadaş canlısı olmayan.) urbane = medeni.= pleasing upstream = akıntının tersi yönünde.= worsen. huzursuz. ısrar eden urgently = acilen.= rural. reluctant. idame. sabit olmayan. akıntıya karşı. advocate upkeep = bakım. disturb. zıt anl.bademci. olağandışı. uncommon. huysuz unsightly = çirkin. distressing. geçit vermez up against = karşı karşıya. ready unwillingly = isteksizce. friendly untaxed = vergilendirilmemiş until fairly recently = oldukça yakın zamana kadar until well into the nineteenth century = ondokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar untold = tarifsiz unused = kullanılmamış. tuhaf. göze hoş gelmeyen unstable = dengesiz. silly. zıt anl. zıt anl.= rural urea = üre (protein metabolizması sonucu vücutta oluşan ve idrar ile dışarı atılan atık madde) urge (fiil) = (birisini bir şey yapmaya) teşvik etmek. eager.= discourage. 2) zorunlu.= used unusual = alışılmadık. reluctance. zıt anl. taşrada olduğundan genellikle daha yüksektir. untimely unsettled = tedirgin. gönülsüz. zıt anl.= familiar. encourage.= willingly. zıt anl. passion. şehirlerde oturan. advance. yürütülemez unyielding = sert. facing upbringing = (çocuk için) yetiştir(il)me.= downstream urban = kentsel. zıt anl. = Akılsızca yatırım yaptı ve bir servet kaybetti. düzeyini yükseltmek. kışkırtmak. üzüntülü. emergency urgent = 1) acil. yüksek gelir sınıfı upright = dikey. zıt anl.= safe unsanitary = temiz olmayan. civilized urbanized = kentleşmiş. önemle. = Suç oranı kentsel bölgelerde.= dislike. dik upset (fiil) = 1) bozmak. zıt anl.ÜDS Sözlüğü unsafe = emniyetsiz. şehirleşmiş. (the) United States of America www. maintenance upper arm = kolun omuzla dirsek arasındaki kısmı upper class = üst sınıf. zıt anl. muhafaza. ivedilik.170 . mukavim. unfriendly. acil olarak. strange. bother. modernise. üzüntü veren. dangerous. onaylamak. (aynı şartlarda) devam edemez unsympathetic = itici. zıt anl. tutku. annoying. afflict upset (sıfat) = üzgün. foolishly. altüst etmek. unintelligent. improve. (Crime rate is usually higher in urban areas than in rural areas. 2) üzmek. zıt anl. immediately uric acid = ürik asit (protein metabolizması sonucu oluşup kanda ve idrarda bulunan bir madde) urinary = uriner sistem (idrar yolları) ile ilgili urinary creatinine excretion = idrar yoluyla kreatinin maddesinin vücuttan atılması urine = idrar urine screen = idrar tarama urticaria = ürtiker (bir tür kaşıntılı deri hastalığı) US / USA = (the US / USA şeklinde kullanılır) Amerika Birleşik Devletleri.= willing. zamansız.

complete. absolute utterly = tamamen.= useless. useful.com . tüketmek.bademci. he tried hard to save his company from bankruptcy but failed utterly. mutlak. helpful. he doesn’t any more. zıt anl. totally. use. zıt anl. olağan. fayda / yarar gözetici. = Krizden sonra firmasını kurtarmak için çok çabaladı ama hepten başarısız oldu. faydalı. hepten. fayda.ÜDS Sözlüğü . kullanışlılık utilize = yararlanmak. zıt anl.). gaz vs. run through used to = bir fiilden once geldiği zaman “(eskiden) … idi (ama artık değil)” anlamı verir.= unpractical utility = 1) (gaz. deplete. (He used to write to me frequently. elektrik gibi) kamu hizmeti. worthless usher in = 1) öncülük etmek. 2) (içeri) getirmek. bitirmek. bölgeleri jeolojik olarak incelemekle ve jeolojik haritalar çıkarmakla görevli merkez) use = kullanım use to the full = sonuna kadar kullanmak use up = kullanarak azaltmak. en çok utter = 1) tamamen.171 US Federal Aviation Administration = Birleşik Devletler Federal Havacılık Dairesi (ABD’de tüm sivil havacılığı düzenlemek ve denetlemek ile görevli kuruluş) US Geological Survey Centre = Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Merkezi (ABD’de. artık yazmıyor. = Eskiden bana sıkça yazardı.= unusual Utah = ABD’de bir eyalet uterus = uterus (rahim) utilitarian = faydacıl. practical. 2) kesin.) www. su.) useful = yararlı. kesinkes. absolutely. make use of utmost = en büyük. bring in usual = alışılmış. (hizmetlerin bedeli) dahil değildir. = Kiraya elektrik. completely. (After the crisis. harmful useless = işe yaramaz. beneficial. 2) yarar. (The rent does not include utilities.

passionately vehicular = taşıtlara ilişkin velcro = cırt cırt. solid. 2) bitkisel vehemently = şiddetli / hiddetli / ateşli bir şekilde. esteemed. dare. highly-regarded valve = 1) valf. buğu variable = değişken. zıt anl.) vanguard = öncü (birlik / kol) vaporise = buharlaş(tır)mak. miscellaneous. dim.= invalidate versatile = değişme kabiliyeti yüksek.= defined vaguely = tam anlamını vermeyecek şekilde. kol ve bacaklar üzerindeki ince tüy / kıl velocity = (belli bir yönde) hız vendor = satıcı. yerçekimi kuvveti). greatly vastness = büyüklük. zıt anl. değişiklik. meşruluk. validate.= written verbal communication = sözlü iletişim verbally = sözlü olarak. numerous vary = çeşitlilik göstermek. çok geniş. unacceptable validity = geçerlilik.= remain.= invalid. belli belirsiz. çocuk ayakkabılarında bağcık yerine kullanılan kapatma elemanı) vellus = erişkinlerde gövde. highly. çeşitlen(dir)mek. diversity varicella virus = suçiçeği virüsü varied = değişiklik gösteren. change. 2) varyasyon.= vasodilation vast = çok büyük. immense. legitimacy. değiş(tir)mek. teyit etmek. enginlik vector = 1) vektör (bir miktar ve bir yön içeren bir ifade. zıt anl. teyit etme. validation. subap. işportacı Venice = Venedik (İtalya’da. etmen variation = 1) düzensizlik. zıt anl. tür. confirm. şehrin ana caddelerini oluşturan su kanalları ile ünlü bir kent) vent = delik. = Tavanarasında tek havalandırma arka taraftaki küçük bir kapıdan sağlanıyordu. yasal. all-purpose. onaylamak. huge. bitki örtüsü vegetative = 1) büyüme yeteneği olan. çeşitleme. zıt anl. differ. sokak lambalarını kırma vs. farklılaşma. jeopardize. 2) radyo lambası valve radio = lambalı radyo vandalism = vandalizm. çevreye zarar verme (örn.) V vast tracts of forest = çok geniş ormanlık araziler vastly = çok. yarık ventilate = havalandırmak ventilation = havalandırma. gerçeklemek. büyük oranda. çok yönlü. = Bu yolları çok büyük harcamalarla yapıyorlar. zıt anl. 2) göze almak. evaporate vapour = buhar. (In the attic. credible. duvarları boyama. çeşitli variety = cins. zıt anl. şüpheli. obscure. engin. orally verdict = jüri kararı verification = doğrulama.= invalidity value = değerini / kıymetini bilmek. many-sided www. çeşitlilik. farklılık various = çeşitli. zıt anl. the only ventilation was through a small door at the back. farklılık göstermek.) vast majority = büyük çoğunluk vast sums (of) = çok büyük miktarlarda (para vs. 2) hastalık taşıyıcı vegetation = bitkiler.= invalidation verify = doğrulamak. stake venture (isim) = girişim verbal = sözlü. cırt bant (örn.= clearly. (They are building these roads at vast expense. stake. oral. sağlam. stay vasoconstriction = kan damarlarındaki daralma.V V VV vacation = tatil vacationer = tatilci vaccinate = aşılamak vaccine = aşı vacuum = boşluk vagary = kapris vague = belirsiz. alter. bulanık. legitimate.bademci. explicitly valiantly = cesurca valid = geçerli. adaptable. ambiguously.com .) ventromedial nucleus = hipotalamusun ortasında yer alan ve doygunluğa ulaşıldığında yeme isteğini baskı altına alan sinir hücresi yığını venture (fiil) = 1) tehlikeye at(ıl)mak. appreciate valued = değerli. confirmation. zıt anl. örn.

= mild.= oblivious vigorous = 1) terleten. look at. avantaj.= vice. panorama view as = olarak görmek. etkin. 2) (özellikle şeftali gibi meyvelerin üzerindeki) ince tüy vindication = temize çıkarma. destructive. (view as important = önemli görmek. görme olanağı. düşünce. apparent.= obscured. sinirlendirmek. virüslerle ilgili) Virginia = Batı ABD’de bir eyalet virologist = virolog (viroloji alanında çalışan uzman) virology = viroloji (virüsleri inceleyen tıp ve biyoloji alanı) virtual takeover = fiili / gayriresmi devralma virtually = neredeyse. manzara. çirkin. regard. conspicuous. bağırsak ve mide cidarlarında bulunan) emzik başına benzeyen minik çıkıntı. 2) yorum. watchful. mutlak. inanç. Kraliçe Viktorya’nın hüküm sürdüğü 1837 ile 1901 yılları arasında kalan dönemde yaşamış / döneme ait view (fiil) = 1) değerlendirmek.= soothe viable = (örneğin. 4) öngörü. tersi (de). gayretli bir şekilde. actively. 2) görüntü.) izlemek. zıt anl.) tutunarak büyüyen bitki vinegar = sirke vineyard = üzüm bağı violate = (yasa. zıt anl.= be still vibration = titreşim vibrotactile = titreşim yoluyla çalışan vice versa = tersi(ne). (kazığa vs. passively viral = viral (virüslerden kaynaklanan. düş. özellikle 8. zıt anl.bademci. in opposition to vertebra = (çoğul: vertebrae) omur vertebrate = omurgalı. adaptability version = 1) versiyon. infringe. 11. upset. canlı vibrate = titre(t)mek. ihlal etmek. şiddetlice. 2) damar vest = yelek vested = kazanılmış. nearly. zıt anl.= unachievable viable level = makul. energetic. sabit Vesuvius = Vezüv Yanardağı (İtalya’da. fazilet. şiddetli. foresight visionary = 1) hayalperest. bakış açısı. consider. = Başbakan’ın ekonomiyle ilgili yorumu ana muhalefetin yorumundan oldukça farklıydı. 2) kuvvetli. irritate. tekne. strong. feasible. ekonomik olarak) yapılabilir / uygulanabilir. zıt anl. ünlü Pompei antik kentini lavlar altında bırakarak yok etmiş olmasıyla tanınan bir volkan) veterinary medicine = veteriner hekimliği veterinary surgeon = hayvan cerrahı. kural vs. practicable. 2) erdem. breach violence = şiddet. concealed. zealous. zıt anl. kural vs. öbür türlüsü (de). craniate vertical = dikey. zıt anl. belli. için) ihlal (etme) / aykırı davranış. önemli olduğunu düşünmek) vigilant = ihtiyatlı. shake. observe violation = (yasa. watch view (isim) = 1) görüş.= horizontal very first = ilk vessel = 1) gemi. merit visa = vize (ülkeye giriş ve ülkede kalma izni) viscid = yapışkan.ÜDS Sözlüğü . goodness.com . actually virtue = 1) meziyet. aksi(ne). conception. zorlu. görünürlük. yy’lar arasında etkin olan. strongly. zorbalık. açık. eyesight. kabul edilebilir seviye vibrant = parlak. zahmetli. (The Prime Minister’s version of the economic matters was quite different from that of the Opposition. zıt anl. energetically Vikings = Vikingler (İskandinavya’da. riot violent = yıkıcı. gayretli. passive violent motion sickness = şiddetli hareket / sarsıntı tutması violently = yıkıcı şekilde. enerjik. 3) (film vs. yarar. acımasız. sert. the other way round vicinity = civar vicious = kötü. daydream.= impotent. görülür. tetikte olan. operator veteriner vex = canını sıkmak.173 versatility = çok yönlülük / fonksiyonluluk. advantage. 2) ileriyi gören kimse www. suçsuzluğunu kanıtlama vine = sarmaşık yapılı. hemen hemen. asset. fikir.) versus = (bir şey ya da kişi)’ye karşı. mağdur Victorian = İngiltere’de. nasty. disturbance. kızdırmak. 2) görünüş. detectablity visible = görünebilir. brutal vicious circle = kısır döngü. 2) dikkatlice incelemek. korsan ve tüccar kavim) villus = (çoğul: villi) 1) (örn. zıt anl.= mildly. hidden vision = 1) görme kabiliyeti. opinion. zıt anl. zıt anl. sticky visibility = görünebilirlik.) çiğnemek. breach. fasit daire victim = kurban.= obey. image. inactive vigorously = kuvvetlice. 3) hayal. detectable. tür. destructively.

lively.= protected.= vaguely vocalization = ses ile ifade vocational = mesleki. susceptibility. camlaşmasını tamamlamamış (malzeme) vivid = canlı.com . hareketlilik. especially those living alone. anlatmak. offer volunteer (isim) = gönüllü vomiting = kusma voracious = doymak bilmez. are vulnerable to accidents happening at home.= weak. colourful. zıt anl. trivial vitality = canlılık. narrate volatile = buharlaşabilen volume = hacim voluntarily = isteyerek. essential. etkili.bademci. zıt anl. clearly.ÜDS Sözlüğü visual = görsel visual acuity = görme keskinliği (uzaktaki / yakındaki cisimleri net görebilme hali) visual field = görüş alanı vital = 1) yaşamsal. obligatory volunteer (fiil) = gönüllü olmak. exposed to. saldırıya / eleştiriye / riske açık / maruz. willingly. critical. dirilik. susceptible to. = Yaşlilar. willing. gönüllü olarak. occupational voice = dile getirmek. vigour vitally important = hayati öneme sahip vitamin A deficiency = A vitamini yetersizliği vitreous = genellikle şekilsiz. zıt anl.= involuntary. yaşam için gerekli. güçlü. zıt anl. pivotal. özellikle yalnız yaşayanlar. (Elderly people. at risk of.= insignificant. tell. intense. hayati.) www. evde meydana gelen kazalara karşı savunmasızdırlar. isteğe bağlı. kolaylıkla yaralanabilir. mesleğe ilişkin. dull vividly = çok canlı / güçlü bir şekilde.= forcibly voluntary (sıfat) = gönüllü. zıt anl.174 . liveliness. aç gözlü vote (for) (fiil) = (birisine) oy vermek vote (isim) = oy voter = seçmen voyage = deniz yolculuğu vulnerability = saldırıya açık olma. weakness vulnerable to = (bir şeye) karşı savunmasız. weak. zıt anl. secure. 2) çok önemli.

) ısıtmak warm-blooded = sıcakkanlı warming = ısınma warm-up (isim) = (kaslar. eksilmek. su yoluyla taşınan waterfall = şelale waterfowl = su kuşu water-stressed = su sıkıntısı çeken watery tissue = suyu tutan doku wattle = (hindi. want not.= cease. garanti etmek. ikaz etmek. ihtar etmek warning = uyarı warning label = uyarı etiketi warp = değişiklik. israf waste dump = çöp depolama alanı. decrease. dikkat etmek. (diplomatic warfare = diplomatik savaş) warfare agent = savaşlarda kullanılan kimyasal vs. (hastanede) servis / hastaların kaldığı oda warfare = (genel kavram olarak) savaş. salary wage-earning = 1) sabit bir maaştan ziyade saat ücreti hesabıyla çalışma. tükenmek. (wasting disease = verem vs. saptırma warp thread = çözgü ipliği (dokuma tezgahında kumaşın boyuna olan iplik) warrant = izin vermek. motor vs. undertake. sürdürmek.bademci. zıt anl. kuvvetten düşme. carry on. battle.W W WW wage (fiil) = (savaş vs. guarantee warring = savaşan warrior = savaşçı W war-torn = savaşın yakıp yıktığı wash ashore = sahile vurmak wastage = zayiat waste (fiil) = boşa harcamak. savurganca. stop wage (isim) = maaş. ruhsat vermek. extravagantly. (nuclear warfare = nükleer savaş). ıssız yer. = Kendisine kalan mirası kumarhanelerde yedi. kertenkele gibi bazı hayvanlarda) genellikle boyun bölgesinde parlak renkli ve sarkık deri katmanı wave = dalga wave-exposed = dalgalara açık wavelength = dalga boyu way of life = yaşam biçimi way off = çok dışında / uzağında way-station = ara istasyon www. israf etmek.).= peace ward = (hapishanede) koğuş. müsrif wastefully = müsrifçe. madde warm up (fiil) = (kasları. zıt anl. için) ısınma warn = uyarmak.com . başkasından dilenmek zorunda kalma. look out for watchfulness = tetiktelik.= thriftily wastefulness = israf. 2) (çalışma karşılığı) gelir / ücret sağlayan / kazandıran wait = bekleyiş waiver = feragat wakefulness = uyanıklık hali wallet = cüzdan walnut = ceviz Walt Disney Company = Walt Disney Şirketi (eğlence sektöründe faaliyet gösteren.= increase war = savaş.) waste (isim) = 1) boş arazi. özellikle yarattığı çizgi karakterlerle tanınan büyük bir şirket) wander away = amaçsız bir şekilde dolaşarak (bir yerden) uzaklaşmak wane = azalmak. uyanıklık. motoru vs. savurganlık wasting = zayıflama. zıt anl. 2) atık madde. zıt anl. diminish. permit.) açmak. yıkım ürünü wasteful = savurgan. approve. (He wasted his inheritance in casinos. gibi ince / zayıf düşüren hastalık) watch out for = (bir tehlikeye) karşı uyanık olmak. = Boşa harcama. alertness water delivery system = su dağıtım şebekesi water supply = su rezervi / stoğu water table = su tabakası seviyesi (yerin altında. toprağın suya tamamen doyduğu seviye) water-borne = sudan gelen. başlatmak. büyük çöplük waste material = artık / atık madde waste product = atık madde. (Waste not.

substantiated well-informed = iyi bilgilen(diril)miş well-maintained = iyi muhafaza edilmiş. iyilik. aşınmak. tartmak. consider. güçsüzlük. = Ayakkabılarımın topukları iyice aşınmış. kilo kaybı weight loss scheme = zayıflama planı / programı weight training = (sporda) ağırlık çalışması weight-for-height table = ağırlık-boy tablosu weightlessness = ağırlıksız / yerçekimsiz ortam weirdness = gariplik. consider. lessen.= ill-nourished well-off = iyi durumdaki. well-being welfare state = refah ülkesi well = kuyu well after = (bir olaydan / bir zamandan) çok sonra well before = çok önce well beyond = oldukça ötesinde / üzerinde Well done! = Aferin. iyi olmuş! well over = (bir değer)’in oldukça üzerinde. well-kept well-nourished = iyi beslenmiş. zıt anl. varlık wealth of information = bilgi hazinesi. riskleri ile kıyasladım. ancak kimi zaman yeterli gelmeyerek radyoaktif bozunmaya yol açması sebebiyle “zayıf” olarak adlandırılan temel fiziksel kuvvet) weak pulse = zayıf nabız weaken = zayıfla(t)mak. eskimek. büyümüş well-drawn = iyi çizilmiş.bademci. takoz weed = yabani ot. iyi gıda almış. bored weather = hava (durumu) weathering = hava etkisiyle değişime uğrama weave = dokumak. vice wealth = zenginlik. refah.com . wellfostered. zıt anl. tiplemesi iyi yapılmış well-established = iyice yerleşmiş.= poor weapon = silah weapons of mass destruction = kitle imha silahları wear = yıpranma wear and tear = aşınma ve yıpranma wear down = yıpranmak. affluent. refah içinde. bıkkın. yıpratmak. bilgi bolluğu wealthy = varlıklı. için) yavaş yavaş ilerlemek wear out = yıpranmak. iyi bakılmış. kayanın / buzun içinde) iyi korunmuş well-read = çok okumuş well-regarded = saygı uyandıran. prosperity. aklında ölçüp biçmek. deep-rooted well-founded = sağlam temele dayalı. assess weight loss = zayıflama. evaluate. = Planın yararlarını. servet. örmek weave together = 1) değişik öğelerden bir bütün oluşturmak. undermine. (My shoes are badly worn down at the heels. herbicide weekly = haftalık gazete veya dergi weigh = 1) hesaplamak (kıyaslamak).). zıt anl. hali vakti yerinde well-preserved = (örn.= strengthen. endişeye sevk etmek.176 .ÜDS Sözlüğü weak nuclear force = zayıf nükleer kuvvet (bazı atomaltı parçacıkları bir arada tutan. wear out. far more than well under = epeyce altında well-annotated = dipnotlarla iyice açıklanmış well-being = çıkar.) wear on = (süre kapsayan bir dönem vs. hafifle(t)mek. saadet well-buried = (gömülerek) iyice gizlenmiş well-compiled = iyi derlenmiş well-constructed = iyi inşa edilmiş. (The illness wore her down. içten welfare = refah. değerlendirmek. build up weakness = zaaf. güçsüzleş(tir)mek. tuhaflık. = Hastalık onu yıprattı. measure weigh on = endişelendirmek. (I weighed the benefits of the plan against its risks. yarar. iyi karşılanan www. cause to worry weigh up = tartmak. sağlam well-developed = iyi gelişmiş. wear down. ayrık otu weed-killer = herbisit (istenmeyen bitkilerin yetişmesini önlemek amacı ile kullanılan tarımsal ilaç). zengin. 2) örerek birleştirmek weave-like = örgü benzeri webbed = (bazı hayvanların ayakları için) perdeli webbed together = (bir tür) perdeyle birbirine bağlı Weddell seal = Weddell foku (Antarktika çevresinde yaşayan bir fok türü) wedding = düğün wedge = kama. erode. 2) (ağırlığını) ölçmek. kabul gören.). strangeness welcoming = dostça. rich. varlıklı. usanmış. deteriorate wear out over time = zamanla / zaman içinde eskimek / aşınmak weary = yorgun.

= Gazetelerin. gönüllülük. için) rüzgarla taşınan windbreaker = rüzgar kesen windpipe = soluk borusu wing = kanat wing-warping = uçakta manevra esnasında tüm kanadın hareket etmesi tekniği wipe out = silip süpürmek. ne olursa what’s more = bkz.) whilst = -iken. rare. kır. doğal ortamında yaşayan tüm canlılar) willing = istekli. Ne amaçla? what goes on = olup bitenler. . (arası) açılmak wide-ranging = çok çeşitli konularla ilgili widespread = yaygın. her ne.) ıslatmak wetland = karasal iklim bölgeleriyle deniz iklim bölgeleri veya göller arasında kalan. while whirlwind = hortum. prevalent. zıt anl. inasmuch as whereby = onunla. . (When it comes to writing compositions. wiseness wise = akıllı. zıt anl. onun vasıtasıyla.com . vahşi doğa wildfire = söndürülmesi güç yangın / ateş wildflower = kır çiçeği.= foolish www.= limited. extensive. readiness. 2) rüzgarın sürüklediği. 2) genellikle. unwilling willingness = isteklilik. irfan. ister … ister …. destroy wire = haberleşmek wire service = haber servisi (haber ajanslarınca gazeteler. (I am not sure whether or not he is guilty. gönüllü. = Onun suçlu olup olmadığından emin değilim. unwillingness windblown = 1) (özellikle ağaçlar için) hakim rüzgarların estiği yönde büyüyen / şekil alan. zıt anl. uzak ara. geniş çapta. yaygın olarak. düdük white blood cell = beyaz kan hücresi (akyuvar) white blood cell count = akyuvar sayımı whole foods = doğal yiyecekler whole grain = tam tahıl (kepekli.) whereas = oysa. samimi olarak. ortadan kaldırmak. = İş kompozisyon yazmaya gelince. (There is a widespread belief that the newspapers had invented the story. ben umutsuz bir vakayım. eagerness. usually widely available = yaygın olarak ulaşılabilir / edinilebilir widen = genişle(t)mek. hikayeyi uydurduğu yönünde yaygın bir inanış var. doğada kendiliğinden yetişen çiçek wildlife = yaban hayatı (insan hariç. news service wisdom = bilgelik. . nemli ve genellikle bataklık bölge whaling = balina avcılığı What a relief! = İçim rahatladı! What for? = Ne için?. bilgece görüş / söz. tornado whisper = fısıldamak. akıllıca. knowing. yatağını vs. (yap)’ıp (yap)’mayacağını. . herhangi. hikmet. zıt anl. sincerely wholesome = sağlıklı. hepsi. moreover What use does it serve? = Ne işe yarıyor? what is in the best interests of smo = birisi için en iyisi / en doğrusu ne ise whatever = bütünü. dış yüzeyleri alınmamış) wholeheartedly = içtenlikle.= reluctance. enthusiasm. televizyonlar gibi yayıncı kuruluşlara sağlanan haber hizmeti). fısıltı whistle = ıslık. (yap)’sa da (yap)’masa da. besleyici whooping cough = boğmaca widely = 1) büyük ölçüde.= reluctant. while. bilinçli.bademci. through which whether (or not) = olup olmadığını. I am hopeless. What good would that be? = Onun ne faydası olacak ki? what is more = dahası. eager. açık farkla. ready. rüzgar tarafından taşınan wind-borne = (bitkilerin sporları vs. iken. sensible. commonly. by means of which. ne olup bittiği. furthermore. at all wheat = buğday wheel = tekerlek wheelchair = tekerlekli sandalye wheeze = hırlamak. hırıltılı ses çıkarmak when it comes to = iş (bir şey)’e gelince.ÜDS Sözlüğü . . what is more whatsoever = hiçbir surette. bilge.177 well-rested = iyi dinlenmiş West Indies = Batı Hint Adaları (Karayipler bölgesindeki adalara eskiden verilen ad) Western = Batılı Western society = Batı toplumu Westerner = Batılı wet = (altını. çöl.) widowed = dul kalmış wildebeest = Güney Afrika antilopu wilderness = (el değmemiş) boş arazi.

(birisi)’nin işine yaramak. zıt anl.= sociable.= remote. düşünmek. unsociable. deserving. assault. (uğraşarak) ortaya çıkarmak. alleviate worship = tapınmak. miss. 3) mucize. hide. haricinde with the idea of doing smt = bir şey yapmak amacıyla / niyetiyle withdraw (from) = 1) geri çek(il)mek. with joy. benefit work under pressure = baskı altında çalışmak workable = işlenebilir workaholic = işkolik workforce = işgücü working = işleme tarzı. attainable. (bir sorunu) çözmek. 2) hayret. be willing witchcraft = büyücülük with a view to doing smt = bir şey yapmak amacıyla / niyetiyle. zıt anl. tanıklık / şahitlik etmek.= with difficulty with great ease = çok büyük bir kolaylıkla with reference to = (bir şey)’e ilişkin olarak. with respect to with respect to = (bir şey)’e gelince / ile ilgili olarak. içerisinde within and without = içeriden ve dışarıdan within reach = ulaşılabilir. outgoing withhold = 1) saklamak. retreat. zıt anl.= fail. available.= worthless worthy of = (bir şey)’e değer / layık. keyifle. valuable. alienation withdrawal symptom = yoksunluk belirtisi (belirli ilaçlar kesilince ortaya çıkan semptom) withdrawn = çekingen. think wonder (isim) = 1) merak. şaşkınlık. ibadet etmek worth reading = okumaya değer worthily = hak ederek. (yuvasına) alıştırmak work miracles / wonders = mucizeler / harikalar yaratmak work on = (bir şey)’in üzerinde çalışmak work one’s way through = (bir şey)’in içinden kendine yol açarak ilerlemek. zorlukları / engelleri aşarak ilerlemek work out = 1) (plan. deal with work to the advantage of = (birisi)’ne avantaj sağlamak. calculate work through = çalışarak bitirmek / içinden çıkmak. 2) (para) çekmek. solve. dilemek. ease. uydurmak. ustalık workspace = çalışma alanı World Trade Organization = Dünya Ticaret Örgütü (ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ve düzenlemelerin geliştirildiği ve görüşüldüğü uluslararası platform) World War I = 1. 2) kesmek. erişim dahilinde. want. zıt anl. question. aggravate. with regard to with the exception of = dışında. proje vs.178 . zıt anl. ile ilgili olarak. ağırlaş(tır)mak.ÜDS Sözlüğü wish = istemek. eser work against = (birisi)’ne karşı (koz olarak) kullanılmak work at = çalışmak. facilitate. resist witness (fiil) = tanık / şahit olmak. işleyiş. zıt anl.= release.bademci.= relieve.) planlamak. with gladness. with the intention of doing smt with delight = sevinçle. başarmak. harika woodland = ağaçlık arazi / alan woods = (the woods şeklinde kullanılır) koru. discontinue within = içinde. (birisi ya da bir şey)’e karşı koymak. çekilme. (bir şey) ile ilgili olarak. memnuniyetle. beneficial. accomplish. zorluk çekmeden.= unworthy of www. Dünya Savaşı World War II = 2. observe witness (isim) = tanık.= attack. iyi sonuç vermek work (isim) = iş. oturtmak. çalışmak. with pleasure with ease = kolaylıkla. direnmek. vermemek. distant withstand = (bir şey)’e dayanmak. ayrılma. 2) işe yaramak. iyi sonuçlandırmak. functioning workload = iş yükü workman = işçi workmanship = işçilik. 3) (sıvıyı damardan) geri çekmek withdrawal = içine kapanma. deteriorate. başarı ile üstesinden gelmek.com . easily. detain. rewarding. çabalamak work for = (birisi) için / (birisi)’nin emrinde çalışmak work into = (yavaş hareketlerle) yerleştirmek. zıt anl. şahit wobbly = sallanan. arzu etmek. çalışma. let go. Dünya Savaşı worldwide = dünya çapında worrisome = endişe / kaygı verici worry about = (bir şey) hakkında endişe / kaygı duymak worsen = kötüleş(tir)mek. 2) (hesaplayarak) bulmak. zıt anl. bileğinin hakkıyla worthwhile = zaman harcamaya / zahmete değer. ormanlık alan work (fiil) = 1) işlemek. içine kapanık. zıt anl. dengesi bozuk womanizer = zampara wonder (fiil) = merak etmek. regarding with regard to = (bir şey)’e gelince. hayret etmek. kıymetli.

harabe. 2) (muhasebede) hesaptan düşmek. 3) gözden çıkarmak write out = tam olarak yazmak. 3) araba / uçak / tren kazası wreckage = (bir gemi vs. yuvarlatılmış bir kil şeridinin spiral şeklinde sarılıp yükseltilerek çömleğin oluşturulduğu ve dıştan bakıldığında çömleğin üst üste dizili disklerden oluştuğu izlenimi yaratan yöntem wreck (fiil) = harap / paramparça etmek. enkaz haline getirmek.) sarmak wrapping-rolling method = erken çömlekçilikte.179 would rather = tercihen.com .bademci. müstakbel wound = yara. lesion wounded = yaralı wrap up = (paket vs. sonrası) kalan parçaları. daha ziyade. (bir şey)’den ziyade would-be = gelecekteki. ruin.ÜDS Sözlüğü . enkaz wrestler = güreşçi wrist = (el için) bilek write off = 1) başarısız / önemsiz görmek. 2) batık gemi. (resmi bir şey) yazmak www.)’in (bir kaza vs. shatter wreck (isim) = 1) enkaz.

bademci. capitulate. produce. = Araştırma. ürün yield to = teslim olmak. peynir gibi bazı besinlerin üretiminde yararlanılan tek hücreli mantar) yen = yen (Japonya’nın para birimi) yet = yine de.) vermek. (The investigation yielded some unexpected results. kazanç) getirmek. Yankee Yanqui tastes = Yanki zevkleri yawn = esnemek year after year = yıl be yıl. yıllarca yeast = maya (ekmek. mıntıka Yanqui = Yanki (genellikle Amerikalılardan alaylı bir tavırla söz ederken kullanılır). kazanç. buna rağmen. sonuç. give in young = yavrular. kill suddenly zenith = doruk. yenik düşmek. Karayip Denizi ile Meksika Körfezi arasında yer alan yarımada) www.) röntgenini çekmek x-ray = x-ışını (gözle görülemeyen ve yumuşak dokudan geçebilmesi sebebiyle röntgen filmi çekiminde kullanılan bir çeşit elektromanyetik ışınım) XYZ zap with = ani bir darbeyle öldürmek.com . kırılgan bir metal) zone = bölge. zirve. alkollü içki. boyun eğmek.XYZ XYZ XYZ XYZ xenon = Zenon gazı. peak zero gravity = sıfır yerçekimi zinc = çinko (mavimsi açık gri renkte. however yet unborn generations = henüz doğmamış nesiller yield (fiil) = (sonuç. submit. her yıl. offspring Yucatan Peninsula = Yukatan Yarımadası (Güneydoğu Meksika’da bulunan. Xe x-ray = (bir organın vs. ürün vs.) yield (isim) = verim. kar. bazı beklenmedik sonuçlar ortaya çıkardı. (kar. succumb.

Çocuk Nöroloğu Dr. 2002. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü. 1996. Özlem Su. 7th Edit. 1. Cildiye Uzmanı www. Dr Zahide Onaran. Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners. Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü. Collins Cobuild 4. Oxford University Press 13. International Edit. İngilizce-Türkçe Sözlük. Doç. Langenscheidt Standard English Dictionary. Dr. Major New Edit. İktisat Fakültesi Doç. 1. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Education 5. Tarih Bölümü www. Zuhal YAPICI. Merriam-Webster Inc. 8. Houghton Mifflin Company 6. Longman Dictionary of Contemporary English.com . Longman 3. Trident Press International 8. Collins English Dictionary and Thesaurus. 2005. The New Thesaurus. 3rd Imp. Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary. 1st Edit. Marmara Üniversitesi. Longman Dictionary of Phrasal Verbs. Türk Dil Kurumu Yayınları 9. Könemann 7. 15. Fen-Edebiyat Fakültesi. 2nd Edit. Resuhi Akdikmen. Baskı 1999.org www. İnkılâp Kitabevi 12. Baskı 1988. Cengiz Tomar. Major New Edit. Nuri Özbalkan.com Yrd. Baskı 1990. Roget's II. Webster's Third New International Dictionary (Unabridged). Collins Cobuild 14. (revised) 2005.bademci. Rosemary Courtney. 1996. Longman 10. İstanbul. 1995.soitec.Üniversitesi. 10. Çocuk Nöroloğu Dr. Büyük İngilizce-Türkçe Genel Sözlük. 1993. Sev Matbaacılık ve Yayıncılık Bu sözlüğün hazırlanmasında bilgisine başvurduğumuz uzman kişiler ve internet siteleri: 1 2 3 4 5 6 7 Doç. Dr. Redhouse. Zuhal YAPICI. The New Webster's International Encyclopedia.ÜDS Sözlüğü Bu sözlüğün hazırlanmasında yararlandığımız kaynaklar: 1. 2001. Baskı 1998. Baskı 2005 16. Utkan Kocatürk. 1995. 1991. 2004. Oxford University Press 2. Oxford Dictionary of English. Oxford Advanced Learner's Dictionary. 3rd Edit. International Student Edit. Alfa Yayınları 11.wikipedia. 16.181 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->