ÜDS SÖZLÜĞÜ

Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

ÜDS SÖZLÜĞÜ

Kullanım Kılavuzu: • Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi. a. Kırmızı kelimeler, fen, sağlık ya da sosyal ayrımı gözetmeksizin her adayın hazinesinde bulunması gereken türdendir. b. Siyah kelimelerin büyük çoğunluğu bilim dallarının özel terminolojisine aittir. Bu renk kelimelerin ezberlenmesine gerek yoktur. c. Eşanlamlı kelimeler mavi renge boyanmıştır. Birçok kelimenin zıt anlamları da verilmiştir. • Aradığınız kelime, belli bir bilim dalına ait (ezberlenmesi gereksiz) özel bir terim ise ya da ÜDS’ye hazırlanan bir adayın çekirdek kelime hazinesi içinde mutlaka yer alması gereken türden ise (örn: give up: vazgeçmek; call: aramak, çağırmak; define: tanımlamak), ÜDS SÖZLÜĞÜ’nde bu kelimeye yer verilmemiş olabilir. • ÜDS SÖZLÜĞÜ’nde aradığınız bir kelimeyi Ctrl+F komutu ile bulabilirsiniz. • ÜDS SÖZLÜĞÜ’nde bazı kelimelerin tanımları iki kez verilmiştir. Bu tanımlardan biri fiil, diğeri ise isim ya da sıfattır. Bazı kelimelerin ise birden fazla tanımları vardır. • Bu sözlükte kullanılan bazı kısaltmalar: smt: something smo / smb: someone / something Lat.: Latince

A A AA
a broad range = geniş bir alan / yelpaze a case in point = iyi bir örnek a change of air = hava değişimi a couple of = birkaç, iki üç, a few a day out in the country = dışarıda kırlarda geçirilen bir gün a desperate situation = vahim bir durum a far from pleasant place to live = yaşamak için iyi / hoş bir yer olmaktan uzak a full recovery = tam bir iyileşme / düzelme a good many = birçok, hayli, a large number of a great deal (of) = oldukça fazla, çok, a lot, much, zıt anl.= a little, a bit a large number (of) = birçok, hayli, a good many, a lot (of) a major step forward = ileriye doğru büyük bir adım a matter of time = an meselesi a number of = çok sayıda, (belli) bir miktar, a lot of, plenty of a painful cut in pay = maaşlarda büyük bir kesinti a range of = 1) çeşitli, various; 2) bir dizi, a series of a series of = bir dizi, a range of a series of measures = bir dizi önlem / tedbir a socially minded urban style = sosyal kaygılar güden bir kentleşme biçimi a sure sign (of) = (bir şey)’in kesin bir işareti / göstergesi a variety of = bir dizi, a range of a whole range of = her çeşit, her tür, çok çeşitli a wide range of reasons = çok çeşitli sebepler A. D. = Milattan / İsa’dan sonra, anno Domini, zıt anl.= B. C. , before Christ abandon = bırakmak, terk etmek, vazgeçmek, discontinue, stop, zıt anl.= pursue, carry on abandoned = terk edilmiş, boş, (bina için) viran halde, desolate, zıt anl.= occupied abandonment = terk etme / edilme, bırak(ıl)ma, desertion abate = azal(t)mak, hızını kesmek, die away, diminish, zıt anl.= amplify, intensify abbreviation = kısaltma abdominal fat = karın bölgesindeki yağ aberrant = sapkın, anormal, abnormal

A

aberration = anormallik, sapma ability = yetenek, kabiliyet, capability, capacity, zıt anl.= inadequacy, limitation ablution = abdest abnormal brain scan = beyin taramasında (ortaya çıkan) anormallik abnormally = anormal şekilde, alışılmışın dışında, unusually aboard = (gemi, uçak, tren gibi taşıtlar için) içine, içinde abolish = kaldırmak, feshetmek, cancel abolition = (ortadan) kaldırma, ilga, fesih, cancellation, repulsion abominably = rahatsız edici bir şekilde, dreadfully abort = çocuk düşürmek, gebeliği sonlandırmak abortion = kürtaj abound in / with = (bir şey)’i bolca / çokça bulundurmak / içermek, be abundant with, zıt anl.= be lacking, be short of above all = hepsinden ziyade, en başta, mostly abrasion = sıyrık, soyulma veya kazınma, aşınma abroad = yurt dışına, yurt dışında abrupt = 1) ani, beklenmedik, ani ve kaba, sudden; 2) dik, sarp abruptly = aniden, birdenbire, ani ve kaba bir şekilde, suddenly, (The talks ended abruptly when one of the delegations walked out in protest. = Delegelerden biri protesto amacıyla salonu terk edince görüşmeler aniden kesildi.) absence = yokluk, bulunmama, zıt anl.= presence, existence absence of empathy = empati eksikliği (kendini karşısındakinin yerine koyabilme yetisinin eksikliği) absent = namevcut, yok, unavailable, zıt anl.= present, available absolute = 1) tam, halis, saf, mutlak, pure, zıt anl.= imperfect; 2) (bir şey)’in hepsi, tamamı, complete, zıt anl.= limited absolute temperature = mutlak sıcaklık (Kelvin biriminde ölçülen sıcaklık) absolute zero = mutlak sıfır (0°K’ye ve -273°C’ye eşit, olası en düşük sıcaklık) absolutely = tamamen, kesinlikle, totally, definitely

www.bademci.com

mistreat. conceptual. serve accompaniment = eşlik etme.com . erroneously accuse of = (bir şey) ile suçlamak / itham etmek. applaud acclimatisation = yeni bir ortama / iklime alıştırma accommodate = 1) yer / yaşam alanı sağlamak. tali. emphasise. achievement. (birisi) ile görüşme imkanı.= failure.= inaccessible. ample. exactly. narrative. birik(tir)mek.= acquit accused = sanık acetonitrile = asetonitril (renksiz. secondary accident = kaza accidentally = kazara. kazanma. actual abundance = bolluk. sahip olma. zenginlik.= erroneous. underline accept as = (bir şey)’i öyle kabul etmek. soğur(ul)ma. 2) (ihtiyaçlarına) cevap vermek.= discord.4 .ÜDS Sözlüğü absorb = emmek. hizmet etmek. açıklamak. be (held) responsible for. kazanmak. izah etmek. inaccurate accurately = doğru. (bir şey)’in beraberinde gelmek. contact accessible = ulaşılabilir. correctly. emit absorption = em(il)me. success. zıt anl. yararlanılabilir. scatter accumulation = birikme. respect abuser = suiistimal / istismar eden kimse. belirtmek. zıt anl. zıt anl. disagreement according to = (bir kişi ya da şey)’e göre accordingly = dolayısıyla. solvent olarak kullanılan bir sıvı). clarify. exactness. soğurmak. admit. gain. zıt anl. zıt anl. earning acquit of = (bir suç)’tan aklamak / temize çıkarmak. ivme kazan(dır)mak. anlaşma.= fail. yığ(ıl)mak. zıt anl. so. precise.= scarcity abundant = bol. nüfuz etmek.= accuse of.= disperse. zıt anl. inadequate abundantly = bolca. bu nedenle. zıt anl. (bir şey)’den faydalanma hakkı / imkanı. bildirmek.= basic acidification = asitleşme (pH seviyesinin düşmesi) acidity = asit derecesi. precision. obtain. zehirli. suiistimal etmek. 2) hesap account for = 1) hesap vermek. (giderek) hızlanma.bademci. bereketli. ivme kazanma. recognise. gain. earned. supplementary. zıt anl. (bir şey)’in beraberinde gelme. kesinlik. supplement accompany = eşlik etmek. zıt anl. prove the innocence of. kaynaşma abstract = soyut.= defend. deem account (isim) = 1) anlatım. misuse.= deny. addetmek. titiz. collect. 2) (nedenlerini) anlatmak. (bir şey)’i aşırı miktarda / yüksek dozda kullanan kimse academia = akademisyenler camiası accelerate = hızlan(dır)mak. 2) (kitaplarda) teşekkür bölümü acquire = elde etmek. usable. lose acquired = doğuştan olmayan. zıt anl. copiously. zıt anl. zıt anl. beyanda bulunmak.= discharge. explain. zıt anl.= failure. suck in. come / go with. zıt anl. pH seviyesi düşük olan) zıt anl. zıt anl. consider. quit achievement = başarı. elde etme. accomplishment. yanlışlıkla.= forfeit. büyük miktarda.= inaccurately. profusely.= decelerate. be the reason for accumulate = topla(n)mak.= concrete. intangible. blame with. be associated with accomplishment = başarı. wealth. scarcely abuse = kötüye kullanmak. accomplish. entry. uyuşma. zıt anl. zıt anl. (zorlu bir uğraştan sonra) elde etmek. enter access to (isim) = (bir şey)’e giriş / geçiş / erişim. available. methyl cyanide achieve = başarmak. retard acceleration = hız arttırma. agreement. zıt anl. gather. 3) (bir şey)’in sebebi olmak. hail. lose. (bir şey)’den sorumlu olmak / tutulmak. blame with www. eksiksiz.= inaccuracy accurate = doğru. çokluk. restricted accessory = tamamlayıcı. zıt anl. birikinti accumulative = toplanmış. recognition. ignore acknowledgement = 1) kabullenme. be home to. spoil. kabullenmek accepting = hoşgörülü access (fiil) = girmek. speed up.= scarce. copiousness. birikmiş accuracy = doğruluk. alkışlamak. defeat accord = mutabakat. consequently account (fiil) = saymak. zıt anl. tam (olarak). sonradan elde edilmiş. asidite (bir maddenin asidik reaksiyon gösterme özelliği) acknowledge = (bir gerçeği) kabul etmek.= rarely. zıt anl. attachment. üstesinden gelme. bütünleşme. kazanmak. approachable. success. tesadüfen accident-prone = kaza yapmaya yatkın acclaim = bağırarak beğendiğini göstermek. defeat acid rain = asit yağmuru (aşırı miktarda asidik özellik göstermesi sebebiyle çevre için zararlı olan yağış) acidic = asidik (çözünmüş hidrojen iyonu oranı yüksek. justify.= deceleration accentuate = vurgulamak.= innate acquisition = elde etme.

ÜDS Sözlüğü - 5
acronym = kısaltma (birkaç kelimenin baş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana gelen kelime; örn. “radio detection and ranging” ifadesinin kısaltması olarak RADAR kelimesi) acropolis = akropol (yukarı kent, bir antik kentin genellikle yönetimsel / törensel merkezini oluşturan, yüksek bir tepenin üzerine kurulu bölümü) across = 1) karşısına, diğer yakasına, to the other side of; 2) boyunca, çapında, bir uçtan bir uca, throughout act = 1) yasa; 2) (tiyatroda) perde; 3) hareket, eylem act as = (bir şey) gibi / (bir şey)’e benzer şekilde davranmak, (bir şey) görevi görmek, (bir şey)’in görevini üstlenmek action = 1) hareket, eylem, zıt anl.= inaction; 2) etki, efffect activation = harekete geçirme active metal = aktif metal (kimyasal tepkimelere kolaylıkla giren metal) activity = faaliyet, etkinlik actually = aslında, gerçekten, aslına bakılırsa, as a matter of fact, to tell the truth, in fact actuate = harekete geçirmek, çalıştırmak, activate acute = 1) ağır, vahim; 2) akut, hızlı seyreden / gelişen (hastalık) acute viral hepatitis = akut viral hepatit (hepatit virüslerinden herhangi birinin sebep olduğu, hızlı seyreden hepatit) adapt to = (bir şey)’e adapte etmek, uyarlamak, intibak etmek, adjust, accommodate, zıt anl.= dislocate adapt oneself to = kendini (bir şey)’e adapte etmek / uyarlamak, get used to adaptation = adaptasyon, uyum adaptive = uyum gösterme ile ilgili, uyumsal add to = (bir şey)’e katkı sağlamak add up to = toplam olarak (bir değer) etmek added bonus = bir başka avantaj addendum = (çoğul: addenda) ek, ilave addicted to = (bir şey)’e bağımlı addictive = bağımlılık yapan additional = ek, fazladan, extra additionally = ek olarak, in addition, also additive = katkı maddesi address = (bir şey)’e değinmek, (bir şey) ile uğraşmak, point (to), deal with, handle adenosine triphosphate = adenosin trifosfat (kas dokusunda bulunan ve hücresel reaksiyonlar için temel enerji kaynağı sağlayan nükleotid), ATP adequate = yeterli, enough, sufficient, zıt anl.= inadequate, insufficient adequately = yeterince, yeterli bir biçimde / oranda, enough, sufficiently, zıt anl.= inadequately, insufficiently adhere to = (bir şey)’e bağlanmak, yapışmak, bağlı kalmak adherence = bağlılık, yapışma, dedication adherent = taraftar, yandaş, fan, follower adhesive = yapıştırıcı adjacent = yan yana, bitişik adjoin = bitişik olmak, link, border, attach, zıt anl.= detach, disconnect adjoining = bitişik, bitişikteki, neighbouring adjust = ayarlamak, arrange, tune, zıt anl.= confuse, upset adjustment = ayarlama, adapte olma / etme, regulation, setting, orientation administer = (ilaç vs.) vermek administration = 1) idare; 2) (ilaç) verme / uygulama administrator = yönetici, idareci admiralty = 1) amirallik rütbesi ve pozisyonu; 2) deniz kuvvetleri komutanlığı, naval forces command admiration = takdir, beğeni admire = takdir etmek, beğenmek, hayran olmak, esteem, zıt anl.= look down (on / upon) admission = 1) kabul etme, acceptance, zıt anl.= denial; 2) (işe, üniversiteye vs.) girme / kabul edilme, entrance; 3) itiraf, confession admission to hospital = hastaneye kabul admit = itiraf etmek, kabul etmek, (gelmesine, girmesine vs.) izin vermek, accept, allow, zıt anl.= deny, reject admittedly = genel kabule göre, kuşkusuz, confessedly adolescence = ergenlik adolescent = ergen adopt = 1) benimsemek, accept, assume, zıt anl.= reject, turn down; 2) evlat edinmek adoptee = evlat edinilen çocuk adoption = 1) evlat edinme; 2) (fikir, ideoloji, vs.) edinme / benimseme, acceptance, zıt anl.= rejection adoptive = evlat edinilen, evlatlık olarak alınan adrenal system = böbreküstü bezlerinin oluşturduğu sistem Adriatic (isim) = Adriyatik Denizi (İtalya ile Balkan Yarımadası arasındaki deniz) Adriatic (sıfat) = Adriyatik Denizi’ne ait

www.bademci.com

6 - ÜDS Sözlüğü
adult = yetişkin adulthood = yetişkinlik, yetişkinlik dönemi advance = ilerlemek, gelişmek, progress, develop, zıt anl.= regress advanced = gelişmiş, ileri düzeyde advanced age = ilerlemiş yaş advanced scanning technology = ileri / gelişmiş tarama teknolojisi advantage = avantaj, üstünlük sağlayan şey, yarar, zıt anl.= disadvantage advantaged = ayrıcalıklı, imtiyazlı, privileged, favoured, zıt anl.= disadvantaged advantageous = avantajlı, yararlı, beneficial, zıt anl.= disadvantageous advent = geliş, başlama, arrival, beginning, zıt anl.= departure, end adventure = macera, serüven adventurer = maceracı, serüvenci adversary = düşman, enemy, foe, zıt anl.= friend, ally adverse = kötü, elverişsiz, zararlı, menfaatine aykırı, aleyhte, ters (yönlü), harmful, contrary, reverse, zıt anl.= beneficial, favourable adverse drug reactions = ilacın yan etkileri adverse effect = ters / olumsuz / yan etki adverse reaction = ters / olumsuz tepki adversely = kötü bir şekilde, elverişsiz şartlarda, aleyhte, negatively, zıt anl.= positively adversely affect = ters / kötü yönde etkilemek advert = reklam, advertisement, ad advertise = reklam vermek, reklam / (bir şey)’in reklamını yapmak advertisement = reklam, ilan, advert, ad advertising = reklamcılık, tanıtım advice = öğüt, tavsiye, nasihat, proposal advisable = akıllıca, makul, doğru, appropriate, sensible, zıt anl.= improper, unwise advise = öğüt vermek, tavsiyede bulunmak, counsel, suggest adviser = danışman, advisor, consultant advisory = tavsiye niteliğinde advisory body = danışma organı, yetkisi tavsiye vermek ile sınırlı kurum advocate (fiil) = savunmak, desteklemek, promote, support advocate (isim) = 1) avukat, sözcü, lawyer; 2) destekçi, savunucu, taraftar, supporter aerial = havada bulunan, havaya ait aerial photograph = hava fotoğrafı aerobic = serbest oksijen veya havaya bağımlı, oxidative, aerobiotic, zıt anl.= anaerobiotic aerobics = aerobik (oksijene olan ihtiyacı arttıran egzersiz biçimi) aeronautical = havacılıkla ilgili aerospace = uzay / havacılık affair = iş, mesele, business, matter affect = etkilemek, have an effect on, influence, involve affected = etkilenmiş affection = şefkat, sevgi, concern, love, zıt anl.= hatred affiliation = yakın ilişki, bağlılık, yakınlık affinity = yatkınlık, (bir şey)’in başka (bir şey)’e benzerliği affirm = doğrulamak, onaylamak, confirm, ratify, zıt anl.= deny affliction = ağrı, acı, hastalık, rahatsızlık, pain, suffering, distress affluence = bolluk, refah, zenginlik, richness affluent = zengin, refah içinde, rich, wealthy, prosperous, zıt anl.= poor, needy afford = (bir şey) yapmaya gücü / parası yetmek, (maliyetini) karşılayacak durumda olmak affordable = maliyeti karşılanabilir, satın almaya para yetirilebilir aficionado = birisini / bir şeyi beğeni ile takip eden, onun hakkında birikim sahibi kişi, hayran Afro-American = Afro-Amerikan (Afrika kökenli, siyahi Amerikalı) after a while = bir süre sonra aftermath = (örn. bir felaketin) sonrası against = (bir kişi / bir şey)’e karşı (I am against the sale of alcohol to minors. = Küçüklere alkol satışına karşıyım.) against (smo’s) will = (birisinin) arzusuna rağmen / arzusu hilafına age (fiil) = 1) yaşlanmak, grow old; 2) (şarap vs. için) yıllanmak age (isim) = 1) çağ, devir, period; 2) yaş age-linked = yaşa bağlı agency = acente, ajans, kurum, teşkilat agenda = gündem agent = 1) temsilci, aracı, acente; 2) etmen, faktör age-related = yaşa bağlı, yaşla ilgili ages past = geçmiş çağlar aggravate = 1) (zaten olumsuz bir durumu daha da) kötüleştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, deteriorate, worsen, zıt anl.= facilitate, alleviate, ease; 2) canını sıkmak, irritate, make worse

www.bademci.com

ÜDS Sözlüğü - 7
aggregate = agrega (çakıl vs. gibi dolgu maddesi) aggression = saldırganlık, hostility, zıt anl.= resistance, defence aggressive = iddialı, hırslı, saldırgan, assertive, offensive, hostile, zıt anl.= passive, peaceful aggressively = girişken / saldırgan bir şekilde, offensively, zıt anl.= passively agility = çeviklik, atiklik aging = 1) yaşlanma; 2) (şarap vs. için) yıllanma agree to = (bir şey yapma)’ya razı olmak, (bir şey yapma)’yı kabul etmek, zıt anl.= object to agree with = aynı fikri paylaşmak, katılmak, zıt anl.= disagree (with) agreeable = 1) hoş, tatlı, pleasant, delightful, zıt anl.= unpleasant; 2) kabul edilebilir agreement = anlaşma, sözleşme agricultural = tarımsal, tarım ile ilgili agriculture = tarım agronomist = tarım uzmanı ahead = gelecek, yaklaş(ıl)makta / gelmekte olan, ilerideki ahead of = (bir şey)’in önüne / önünde ahead of its time = zamanının çok ilerisinde, çağdaşlarından daha ileride, far beyond its time aid = katkı, destek, yardım, help, relief, support ailment = hastalık, rahatsızlık, sickness, illness, disorder aim (at) (fiil) = hedeflemek, amaçlamak, nişan almak, target (to) aim (isim) = hedef, amaç, goal, target air photography = hava fotoğrafçılığı air taxi = hava taksisi (ticari taksi gibi hizmet veren küçük uçak veya helikopter) airborne = havadan gelen, hava yoluyla taşınan, havada olan (örn. airborne bacteria) aircraft = (çoğul: aircraft) uçak, hava taşıtı airframe = bir uçağı ya da uzay aracını oluşturan mekanik aksam airliner = yolcu uçağı airline = havayolu şirketi airlines = havayolları airship = (zeplin vs. gibi) hava gemisi air-starved = havasız kalmış air-to-air refuelling = havada yakıt ikmali airway = hava yolu (solunum sisteminin, akciğere girişi sağlayan kanal şeklindeki kısımları; örn. burun delikleri, boğaz) akin to = (bir şey) ile ilgili, yakın, benzer, similar to alarming = ürkütücü, korkutucu, appalling, frightening alarmingly = endişe verici bir şekilde, shockingly, disturbingly albatross = albatros (geniş kanatları ve çok uzun süre havada kalabilmesi ile tanınan iri bir tür deniz kuşu) alcohol-related = alkol (alımı) ile bağlantılı alert (fiil) = uyarmak alert (isim) = uyanık, tetikte alertly = açıkgöz / uyanık bir şekilde, tetikte olarak alertness = uyanıklık, tetikte olma hali alfalfa = yoncaya benzeyen, çiçek açan bir bitki alga = (çoğul: algae) alg (su yosunu) algal = deniz / su yosununa ait algal ancestors = alg kökenli atalar Alhambra = Elhamra (13. yy‘da İspanya’daki Gırnata şehrinde Mağribiler tarafından yapılmış olan kale / saray) alien = 1) yabancı, unfamiliar, unknown, zıt anl.= familiar, known; 2) uzaylı, extraterrestrial alienate from = (arkadaşların)’dan, (iş)’ten vs. soğu(t)mak, uzaklaş(tır)mak, part (from), turn away (from), zıt anl.= unite, endear alienating = yabancılaştıran, (gerçeklerden) uzaklaştıran alienation = yabancılaşma alike = 1) benzer, similar, zıt anl.= different; 2) eşit / aynı şekilde; 3) hem. . . , hem. . . , similar, in the same way, both alkaline = alkali (bir alkali veya toprak alkali metalin oluşturduğu ve suda çözündüğünde pH değeri 7’den yüksek olan iyonik bileşik) alkaloid = alkaloid (nikotin ve morfin gibi, nitrojen içeren, genellikle katı halde bulunan ve farmakolojik etkileri olan bitkisel kökenli organik bileşikler grubu) all kinds of artistic activities = her çeşit sanatsal aktivite all manner of = her çeşit all things considered = her şey göz önüne alındığında all too often = çoğunlukla all walks of life = hayatın her alanı (her meslek, her sosyal grup vb.) all-cause mortality = (sebebine göre ayrım yapılmaksızın) bütün ölümler allegation = suçlama, itham, iddia alleged = iddia edilen allelopathy = bir bitkinin, ürettiği kimyasallarla diğer bir bitkinin gelişmesini engellemesi

www.bademci.com

sum up to. unambitious amendment = düzeltme. zıt anl. partner.) allocate = ayırmak. dostça. tahsis etmek. . rahatlatmak. Dünya Savaşı’nda ABD.) ayırmak. muğlak bir şekilde. bir ses dalgası veya elektronik sinyal için) yükseltme / amplifikasyon amplitude = dalga yüksekliği amusing = eğlendirici. zıt anl. vague. tek başına along with = (bir şey) ile birlikte. on the whole.com . nöron kaybına bağlı atrofi ve beyin karıncıklarında genişleme ile belirgin bunama) amass = toplamak. alternatif. büyük. change amicable = arkadaşça. . dindirmek. yetki vermek. all in all alveolar duct = hava keseciği / kanalı alveolar sac = hava keseciği alveolus = (çoğul: alveoli) hava keseciği Alzheimer’s disease = Alzheimer hastalığı (genellikle 40-50 yaşları arasında başlayan. rakım. option altiplane = buzul çağında oluşmuş yüksek yayla. aggravate alliance = ittifak. apportion. İngiltere ve bu ülkelerin yanında yer alan diğer ülkeleri ifade eder.= intensify. alerji ile ilgili allergist = alerji uzmanı doktor alleviate = yatıştırmak. ihtiras. association. havada alone = yalnız. funny amyloid protein = amiloid protein (bir tür mumsu yapıya sahip. correspond to amphibian = amfibi (hem karada hem suda yaşayabilen) ample = 1) geniş. lucid ambiguously = belirsizce. comfort. imkân vermek. birleşme. unclear. allotment. vaguely. indirect reference ally = müttefik. relieve. İttifak Devletleri (Bu kelime. ferahlatmak. memory loss among other things = diğer etmenler / faktörler yanında amount = miktar. zıt anl. biriktirmek amazing = insanı hayrete düşüren. dejenere olmuş ve nişastaya benzer protein) an awful lot = çok fazla anaemia = anemi (kansızlık) www. friend. ödenek. (örn. accord allied = müttefik Allies = (the Allies şeklinde kullanılır) Müttefikler. ease. add up to. azaltmak. başka. change. appropriate allocation = tahsis.= contentment ambitious = (başarmak veya elde etmek için) tutkuyla dolu. bol amplification = büyütme. enable. zıt anl. mümkün kılmak. zealous. AC alternative = diğer. dağıtmak.ÜDS Sözlüğü allergic = alerjik. completely. in turns alternating current = alternatif akım. eager. shift. irtifa. together with alter = (özüne dokunmadan kısmen) değiş(tir)mek. astonishing. allocate allow = izin vermek. değişiklik. dull amber = kehribar ambiguous = belirsiz. friendly amino acid = amino asit (proteini oluşturan asitlerden her biri) ammonia = amonyak (kimyasal formülü NH3 olan. renksiz ve kötü kokulu bir gaz) amnesia = hafıza kaybı. unclearly. bütünüyle. startling. modify alternate between = (iki durum) arasında gidip gelmek. .bademci. passion. muğlak. komik. lucidly ambition = hırs. foe almond = badem almshouse = darülaceze. height. kinaye. zıt anl. surprising. quantity amount to = 1) (miktar olarak) karşılık gelmek. 2) (bir şey) ile eşanlamlı olmak. altiplano altitude = yükseklik. imarethane aloft = yukarıda.8 . 2) çok. şaşırtıcı.= enemy. (pay vs. zıt anl. İngilizce kaynaklarda genellikle 2. yarı saydam. prohibit allow for = (bir şey)’i dikkate almak / hesaba katmak / göz önünde tutmak. yoksullar evi. ayırma. zıt anl.= banal. take (smt) into account alloy = maden alaşımı all-time low = tüm zamanların en düşük seviyesi allusion = ima. empower. indifferent. elevation altogether = tamamen. together with alongside = yanında. allowance allot = tahsis etmek.= explicit. hepten.= remain alternate with = (bir şey) ile dönüşümlü olarak meydana gelmek alternately = dönüşümlü olarak. sağlamak. hafifletmek. fluctuate. bulanık. cooperator.= differ from. zıt anl. hinder. zıt anl. yanı sıra.= explicitly. zıt anl. dolaylı atıf / alıntı. anlamına gelmek.= humble.= forbid. permit. let. correction. (farklı bir) seçenek.

com . yy’lar arasında güney ve batı Britanya’ya hakim olan ve modern İngiliz ve Amerikalılar’ın bir kısmının kökeninin dayandığı halklara verilen genel ad) animal husbandry = hayvancılık annotate = dipnot koymak. (başkasından) önce davranmak. benzeşim. yearly anomalous = anormal. insan niteliklerine sahip olduklarının düşünülmesi) anti. açıklayıcı notlar koymak announce = ilan etmek. 2) (çoğul: antennae) duyarga (kimi böcek ve eklembacaklıların başlarında bir çift halinde bulunan ve çevrelerini kimyasal olarak algılamalarına yarayan organ) anthology = seçki.= aleyhinde. insan vücudunun çeşitli kısımlarını karşılaştırmaya yönelik araştırma anthropomorphism = insan biçimcilik (insan olmayan varlıkların. foresee. çözümlemek ancestor = ata ancestral = atalar ile ilgili. her yıl (düzenli olarak). bother annoying = sıkıntı veren. yılda bir yapılan / yayınlanan. irritate.= modern ancient world = antik dünya (genellikle Roma dönemi ve öncesinde Akdeniz havzası ve çevresindeki uygarlıkları içeren bir tanımlama) and so forth = ve benzerleri. beklemek. sinir bozmak. antik (genellikle Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden önceki dönemlere ait). sinirlendirmek. ummak. anonimlik anorexia = anoreksi.9 anaemia of folate deficiency = folik asit eksikliği / yetersizliğine bağlı olarak gelişen anemi anaesthesia = anestezi (cerrahi müdahele için anestetik madde vererek kişide ağrı ve acı hissini ortadan kaldırma) anaesthetic = anestetik madde (uyuşturucu) analgesic = analjezik (ağrı kesici ilaç) analogue = benzer. archaic. and so on. disturbing. süt ve diğer hayvansal ürünler aracılığı ile bulaşabilen ve sıklıkla ölüm ile sonuçlanan bir hastalık) anthropological = antropolojik. antique. iştah kaybı. sinir bozucu. karşılık analogy = benzerlik. heyecanlanma sonucunda göğüste yaşanan ağrı) angle = açı Anglo-Saxon = Anglo-Sakson (özellikle 5-11. insan bilimci anthropometric survey = ırklara has özellikleri belirlemek amacıyla. antoloji (şiir veya hikaye gibi belli bir grup edebi eserin toplandığı kitap) anthrax = şarbon (genellikle büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen. exasperating annual = yıllık.ÜDS Sözlüğü . atalara ait ancestry = atalar. insan bilimsel anthropologist = antropolojist. zıt anl.bademci. predict anti-collision = çarpışmayı önleyici anti-constitutional = anayasaya aykırı antidepressant drug = antidepresan ilaç (depresyon tedavisinde kullanılan ilaç) antidote = panzehir antigen = antijen (vücutta bağışıklık sisteminin harekete geçmesine yol açan toksin ya da enzim) antihistamine = antihistamin (alerji ilacı grubu) www. and so on. duyurmak announcement = duyuru. olağan olmayan anonymity = kimliklerin belirsiz oluşu. iştahsızlık anorexia nervosa = anoreksi nervoza (çok zayıf olmasına rağmen hastanın kendisini çok şişman görmesine ve yemek yememesine neden olan psikolojik bir rahatsızlık) antenna = 1) (çoğul: antennas) anten. similarity analyze = analiz etmek. bildiri annoy = can sıkmak. make angry angina pectoris = angina pektoris (fiziksel egzersiz. aşırı sigara. and the like and the like = ve benzerleri. and so forth anger = kızdırmak. insanlara da et. rahatsız etmek. -e karşı anti-aircraft missile battery = uçaksavar füze bataryası (savaş uçaklarına karşı karada veya savaş gemilerinde konuşlandırılmış füze fırlatıcısı) antibacterial compound = antibakteriyel bileşik antibiotic = antibiyotik antibody = antikor (kana dışarıdan giren yabancı maddelere karşı koyan protein) antibody-based therapy = antikora dayalı tedavi antibody-drugs = antikor ilaçlar (özellikle kanser tedavisinde kullanılan ve kanserli hücreler üzerindeki antijenlere bağlanıp sadece bunları yokeden ilaçların genel adı) anticipate = (olacakları) sezinlemek / tahmin edip ona göre davranmak. yearly annual rate of growth = yıllık büyüme oranı annually = yılda bir. kök anchor-bolt = çelik dübelli cıvata (nesneleri sağlam bir şekilde betona tutturmaya yarayan cıvata / saplama) ancient = eski.

capture.= inappropriately. except for apathetic = apatik. gereç applicable = uygulanabilir application = 1) uygulama. zaten . evident. korku. attractive. (How long have you been so interested in Broadway theatre. ayırmak appropriate (sıfat) = uygun. worried. kavrayış. emergence appendage = eklenti. 2) (gibi) görünmek. seize. 2) ortaya çıkma. kuruntu.10 .= discharge. suitable. 2) başvuru.) üzerine (soğuk / sıcak) kompres uygulamak apply to = (bir şey)’i içermek / kapsamak / ilgilendirmek appoint = atamak. görünüşe göre. feature. unsuitably www. uneasy any longer = artık.= misunderstanding. .= repel appeal (isim) = 1) çekicilik. yerinde. yoksulluğu ortadan kaldırma amaçlı antiquity = antik çağlar (Avrupa’da Orta Çağ öncesi dönem).) any more = artık (değil). ki. zıt anl. . understanding. disinterest. utilize. evidently. fade. hala. anyway? = Hem sen ne zamandır Broadway tiyatrosu ile bu derece ilgileniyorsun ki?) anywhere else = başka hiçbir yer(de) apart from = (bir şey)’den başka. aşikâr. tutuklamak. charm. tedirgin. applied physiology = uygulamalı fizyoloji) apply = 1) uygulamak. belli. attitude. yine de. be fully aware of. kendine mal etmek.= repulsive appear = 1) ortaya çıkmak. kaygı.= modern ages anti-shrink = (kumaşlarda) çekme önleyici Antoine Lavoisier = 1743-1794 yılları arasında yaşamış. any longer anyway = hem . assign.com . zıt anl. fear. (bir şey)’in haricinde. korku ve kuruntunun yarattığı gerilimle beliren huzursuzluk hali ve iç sıkıntısının sebep olduğu rahatsızlık) anxious = kaygılı. worry apprentice (fiil) = (birisinin yanına) çırak olarak vermek apprentice (isim) = çırak. visible.= concern.ÜDS Sözlüğü anti-missile defence = güdümlü füzeye karşı savunma anti-poverty = yoksulluk karşıtı. anyhow. stance appropriate (fiil) = 1) almak. look appearance = 1) görünüş. arise. endişeli. any more. 2) başvurmak apply (cold / warm) compress = (yara vs. asphyxia apparatus = (çoğul: apparatus ya da apparatuses) düzen. evaluation appreciably = fark edilir derecede. system. seem. emerge. aksesuar appetite = iştah appliance = alet. esnasında nefes alma işlevinin geçici olarak durması). attraction. implement. uneasiness. exercise. . obvious. vanish. cihaz.= tranquillity anxiety disorder = anksiyete bozukluğu (endişe.= discharge. properly. image. . zıt anl. zıt anl. worry. grasp. practice. reach. . zıt anl. unsuitable appropriately = uygun bir şekilde. practice. . zıt anl. 2) endişe. admiration. be grateful for appreciation = 1) takdir. proper. listlessness. (birisi)’nin hoşuna gitmek. takdir etmek. hidden apparently = belli ki. zıt anl. arrest. assessment.= disappear. kayıtsızlık. considerably. indifferent apathy = ilgisizlik. = O artık buraya gelmiyor. zıt anl. obviously appeal to (fiil) = (birisi)’ne çekici gelmek. application appealing = çekici. yanaşmak. 2) tahsis etmek. tavır. . tasa. (He doesn’t come here any longer. cazibe.= obscure. release apprehension = 1) anlayış. el koymak. take account of. dismiss appointment = randevu appraisal = değerlendirme. görünüm. aparat. tatbik etmek. other than. aygıt. görevlendirmek. tatbikat. yaklaşım. yerinde olarak. charm. ki. suitably. belirmek. request. tepki vermeyen.bademci.= inappropriate. zıt anl. involvement Aphrodisias = Afrodisias (Aydın ili’nin Geyre Köyünde bulunan bir antik kent) Aphrodite = Afrodit (Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tarıçası). görünürdeki. fiyat biçme. huzursuzluk hali. modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilen Fransız araştırmacı anxiety = endişe. 2) düşünmeye / üzerinde durmaya / ilgilenmeye / uğraşmaya başlamak approach (isim) = tutum. equipment apparent = açık. Venus apiece = parça başına apnoea = apne (uyku vs. zıt anl. iç sıkıntısı. duygularını göstermeyen. 2) değer artışı apprehend = yakalamak. minnettarlık. near. 2) başvuru applied = uygulamalı (örn. stajyer approach (fiil) = 1) yaklaşmak.= negligibly appreciate = değerini anlamak. zıt anl. göze çarpan. zıt anl. attract. zıt anl.

anlaşma. silah. (belli bir) görüşte olmak argue away = tartışarak çürütmek. kıvrım arch bridge = kemerli köprü archaeobotany = arkeobotanik (paleoetnobotanik bilimine verilen başka bir isim). harekete geçirmek. stimulate. kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damar) article = gazete / dergi makalesi. kıraç arise from / out of = (bir şey)’den meydana gelmek / ortaya çıkmak. yay. debate.com . suni. stirring. yazı. dolayında. stir. emerge. canlandırılma. deny. 2) silahlanma armed with = (bir şey) ile donanmış armistice = ateşkes. paleoethnobotany archaeological = arkeolojik. baş göstermek. zıt anl. mimarlık ile ilgili architecture = mimari Arctic (isim) = Kuzey Kutup bölgesi Arctic (sıfat) = Kuzey Kutbu’na ait. uyandırmak. roughly aquatic = suyla ilgili.= reasonable. uyanış. come forth. 2) Nuh’un Gemisi armament = 1) teçhizat. activate. 2) tutuklamak. 2) tartışma. zıt anl. harekete geçirme. suda yaşayan aquatic rodent = suda yaşayan kemirgen aqueduct = su kemeri Arawak Indians = Aravak Yerlileri (Karayipler bölgesi yerli halklarından biri) arbitrary = keyfi. geride bırakılan eserlere dayanarak inceleyen bilim insanı) archipelago = takımada. (tartışma vs.) savunmak. yaklaşık. zıt anl. (bir şey)’i iddia etmek argument = 1) sav. man-made. despotça. içinde çok ada bulunan deniz architectural = mimari. come up. paper article of diet = yiyecek maddesi articulate = açıkça beyan etmek.= departure arrogant = 1) kibirli. genuine artificial fingernail remover = yapay tırnak uçlarını çıkarmaya yarayan madde artificial liver = suni / yapay karaciğer artificially = yapay / suni olarak. debate argue that = (bir fikir / bir görüş)’ü savunmak.= disappear. 3) (bir fikri vs. order arrest = 1) durdurmak. arkeoloji ile ilgili archaeological context = arkeolojik olarak araştırılmakta olan yer / eser archaeologist = arkeolog (insanı ve insanlık tarihini. cease-fire armoured car = zırhlı otomobil armpit = koltuk altı arms race = silahlanma yarışı around = civarında. Kuzey Kutbu ile ilgili Arctic Circle = Kuzey Kutup Dairesi (66° 33' 39¨ enleminde bulunup Kuzey Kutbu’nu çevreleyen ve 21 Aralık günü hiç güneş görmeyen en güneydeki paralel dairesi) arduous = güç. fade Ark = 1) Musa Peygamber’in on emrinin bulunduğu levhaların taşındığı sandık.) argue = 1) tartışmak. zıt anl. zıt anl.= naturally artificially sweetened = suni olarak tatlandırılmış www. yerleştir(il)me. 2) küstah art = sanat artefact = insan eliyle yapılan şey (özellikle ilk insanların eserleri).= dampen. democratic.= disapprove of.= pacification arouse = canlandırmak. iddia. gelişigüzel. assertion. random. reject approximately = yaklaşık olarak. roughly arousal = uyarma. artifact artery = atardamar (kanı. yorucu area of contact = temas noktası arguably = (tartışmaya açık olmakla birlikte) muhtemelen. sahte.bademci. consent approve of = (bir şey)’i onaylamak. aşağı yukarı. imitation. 2) kavga etmek. zıt anl. müzakere etmek. atışmak. controversy arid = kurak. münakaşa etmek. activation. objective arboriculture = ağaç ve fidan yetiştirme arch = kemer. system. 3) çekişme. approximately. kesmek. = O muhtemelen en iyi aktristir. agreement. pacify arrange = düzenlemek. gururlu. provoke. (She is arguably the best actress. zıt anl. yerleştirmek. setup. ratify. organise for arrangement = düzenleme. çekişmek. (bir şey) için hazırlık / plan yapmak. dizilim. plan. aksini kanıtlamak argue over = (bir konu) üzerinde tartışmak. seize arrival = geliş.) yaratmak. stop. organise arrange for = (bir şey)’i ayarlamak. ifade etmek. debate.11 appropriateness = uygunluk approval = onay. express artifact = insan eliyle yapılan şey (özellikle ilk insanların eserleri). artefact artificial = yapay. çetin.= real. zıt anl. appear.ÜDS Sözlüğü . discuss.

tarif edildiği gibi as ever = her zamanki gibi. 2) atamak. karışım. appoint. attribute to ash = kül. . . (His wage is as little as 300 YTL a month. in that capacity. de / da. attack assault (isim) = saldırı. allocate. değer biçme. iddia etmek. . . 3) hem de . değer biçmek. verify ascribe to = (bir şey)’e atfetmek. ensure. as though as is the case with = … daki gibi. = Onun maaşı 300 YTL gibi küçük bir miktar. konusunda. (I travelled as far as the Arctic Circle. evaluation.) güçlü bir şekilde savunmak / kabul ettirmeye çalışmak. güç ascent = çıkış. . side aspiration = arzu. mış gibi. sonuçta. yı ilgilendirdiği kadarıyla. yükseliş. insist. in addition to. . tahsis etmek. bildiri. . 2) monte etmek. 2) kendi içinde. attack assemblage = bir araya getirilmiş / gelmiş kişiler veya nesneler bütünü. (onu) da. in contrast to as regards = (bir şey)’e gelince. o şekilde. plus assiduously = dikkatli ve sürekli çalışarak. . kongre assert = 1) (hakkını vs. kadar / gibi küçük (bir miktar). olduğunda. zıt anl. so long as as opposed to = (bir şey)’den farklı olarak. yı ilgilendirdiği kadarıyla. yokuş ascertain = (araştırarak) tespit etmek. . . hesaplamak. olduğunda. . 2) ileri sürmek. goes as far as … goes = söz konusu . view.) as the semester wears on = sömestr ilerledikçe as to = (bir şey)’e gelince. . consequently as a rule = kural olarak as a whole = bir bütün olarak as compared with = (bir şey) ile karşılaştırıldığında as directed = talimata uygun şekilde. . tayin etmek. kıyıya aspect = açı. press. as far as . cinder ashore = karaya. is concerned = söz konusu . topla(n)ma assemble = 1) topla(n)mak. = Kuzey Kutup Dairesi’ne kadar (uzaklara) seyahat ettim. parçaları bir araya getirerek oluşturmak. is concerned as far as character goes = karakter söz konusu olursa as for = (bir şey)’e gelince. install. fayda getirecek şey. appraise assessment = değerlendirme. actually. kurmak. henüz. 2) (hem) … hem de …. . considering as soon as = –er … –mez (bir şeyi yapar yapmaz) as soon as possible = mümkün olduğu kadar çabuk. .12 . . saptamak. diligently assign = 1) (görev) vermek. perspective. determine. (agresiflik derecesinde) kendinden emin assess = değerlendirmek. so far. until now ascendancy = üstünlük. desire assassinate = suikast yapmak assassination = suikast assault (fiil) = saldırmak. ASAP as such = 1) bu sıfatla. görünüş. (bir şey)’e uygun olarak.com . about. therefore. consequently as a matter of fact = aslında. declaration assertive = iddiacı. . ve. . . sanki … miş / . müddetçe. (He is only a child and must be treated as such. as always. . konusunda. yasal açıdan bakılırsa as a result = sonuç olarak. . meziyet. özümle(n)me (bağırsaktan emilen maddelerin organizmanın yapısına girmesi) www. yön. tırmanış. iddia. judgement asset = kazanç. sindirim. 2) açıklama. . istek aspire to = (bir şey)’i şiddetle istemek. meclis.= dismantle. relating to as well as = 1) (bir şey)’e ek olarak. . . = O sadece bir çocuk ve ona bir çocuk gibi / o şekilde davranılmalı. seek. feature. ayırmak. .) as long as = sürece. put forward assertion = 1) savunma. kuvvetle arzu etmek. as usual as far as = … kadar uzaklar(d)a. (bir şey) ile ilgili olarak as if = güya. … ile ilgili durumda olduğu gibi as is true of others = başkalarında olduğu gibi as little as = . portion. kadar / gibi kısa (bir zaman). . evaluate. .ÜDS Sözlüğü artistic term = sanat terimi as a consequence = sonuç olarak. and also as with any country = her ülkede olduğu gibi as yet = daha. aslına bakılırsa.bademci. designate assimilation = asimilasyon. allot. . to tell the truth as a matter of legal doctrine = yasalar bakımından. declare.) as far as . gather. takyapçı assembly = montaj assembly = toplantı. affirmation. . . . şimdiye kadar. . in itself. facet. disassemble assembler = montör. belirlemek. bakım. as far as .

kurum. under the most favourable conditions. help in associate = iş ortağı. amazingly. hemen.) üstlenmek. variety.= at most at least to a certain extent = en azından belli bir dereceye / düzeye kadar at little expense = az bir maliyetle at long last = nihayet. zıt anl. as / when one wishes Athens = Atina (Yunanistan’ın başkenti) athlete = atlet. hayrete düşürmek. zamanın herhangi bir noktasında at bargain prices = kelepir fiyatlara / fiyatlardan at best = en iyi durumda. dönüm noktasında. 2) dernek. supposition assurance = endişeleri giderme amaçlı söz veya eylem. odak noktasında. surprisingly astounding = şoke eden. believe.= defend www. gezegenleri ve diğer gök cisimlerini inceleyen bilim insanı) astronomical matters = astronomi ile ilgili konular at all = hiç mi hiç. zıt anl. at any rate.= uniformity assume = 1) farz etmek. 3) aynı anda. sanı. undertake.ÜDS Sözlüğü . istenilen zamanda.13 assist in = (birine bir şey)’de yardım etmek / yardımcı olmak. 2) şimdi. hiçbir surette / şekilde. en sonunda at most = en fazla. güvence assure = temin etmek. maximum at once = 1) tek seferde. zıt anl. hayret verici. farklılık. dumur. iliştirmek attach importance = (bir şey)’e önem vermek. zıt anl. kabahatli. farz etme. 2) (iş. right away. at first sight at first sight = ilk bakışta at great expense = büyük harcamalar yapılarak at great risk = büyük risk altında at intervals = aralıklarla at large = genelinde. körelme attach = tutturmak. now at smo’s disposal = birisinin emrinde / kullanımında / elinde (olma durumu) at some point = bir noktada at the expense of = (bir şey) pahasına at the heart = merkezinde. at one time at present = 1) hali hazırda. immediately. bağlı kuruluş associate with = (bir şey / olay) ile ilgisi olmak. zıt anl. in general at least = en azından. decay. disintegrate. zıt anl.= innocent at first glance = ilk bakışta. çoğunluğu. diversity. varsaymak. guilty. 3) benimsemek. related to association = 1) ilişki. 2) (askeri) ’Rahat’ komutu at fault = suçlu.= develop. at a time. astound astonishingly = şaşırtıcı / hayrete düşürücü bir şekilde. at this time. maksimum. society assortment = çeşitlilik. ordinary astronomer = astronom (yıldızları. relation. kalbinde at the rate of = hızında at the request of their governments = hükümetlerinin talebi üzerine at the same rate = aynı oranda / hızda at the time = o zamanlar. surprising. huzurlu. istendiği gibi. güvence vermek. back then at the turn of = (bir şey)’in sonu ile takip edenin başı arasında. whatsoever at all costs = ne pahasına olursa olsun at almost no cost = neredeyse bedelsiz / masrafsız olarak at any point in time = herhangi bir zamanda. şu an için. bağlantısı olmak associated with = (bir şey) ile ilgili / alakalı / lişkili. in the wrong. guarantee asteroid = asteroid. certify. zıt anl. takmak.bademci. bir defada. currently. (at the turn of the century = yüzyılın başında / sonunda) at this rate = bu hızla at times = zaman zaman. 2) derhal. en iyi şartlarda. presently.= at worst at ease = 1) rahat. körel(t)mek. suppose. occasionally at will = istendiğinde. birlik.= normal. breathtaking. kabul etmek. görev vs. sporcu atomic symbol = element simgesi (kimyasal elementleri temsil etmekte kullanılan bir veya iki harfli kısaltma) atrophy (fiil) = atrofiye / dumura uğra(t)mak.com . uzayda dolanan büyük göktaşları asthma = astım asthma attack = astım krizi astonish = şaşırtmak. presume assumption = varsayım. give importance attach much importance to = (bir şey)‘e büyük önem vermek attached to = (bir şey)’e bağlı attachment protein = tutunma proteini (virüsün yüzeyinde bulunan ve hücrelere tutunmasını sağlayan protein) attack (fiil) = saldırmak. assault. grow atrophy (isim) = atrofi. çoğu. astoundingly.

grow. element. increase. ulaşılabilir. usable availability = hazır bulunma. supplementary available = bulunabilir.= unavailability avalanche = çığ avalanche proper = asıl / gerçek çığ avant-garde = avangard. expect awaken = uyan(dır)mak. try attempt (isim) = deneme. sıfat. 2) (bir tür) mali müşavir.= inevitable. teşebbüs. hakiki. cezbetmek. önlenebilir.= contact.ÜDS Sözlüğü attack (isim) = 1) saldırı. achieve.) attempt (fiil) = girişimde bulunmak. zıt anl. kazanmak. hazır bulunma attendant = (akıl hastanesi. (alıma / kullanıma) hazır. arouse. (piyasada) bulunan. görevli attention = dikkat. işitsel auditory system = işitme sistemi augment = arttırmak. aspect. alıştırmak. genuine author = yazar authoritarian = otoriter authority = otorite. eğlence programı attractive = çekici. care. atak. zıt anl. approach. 2) (bir şey)’e mal etmek. accord auction off = açık arttırma ile satmak. adjust. escape. effort. staying away. confront avoidable = kaçınılabilir. atfetmek. evitable. wake up. kriz attain = (bir hedef vs. zıt anl. davranış bilimci attract = (ilgisini) çekmek. devamlılık. ascribe to attune to = (bir şey)’e uydurmak. otonomi (kendi kendini idare etme) auxiliary = yedek. (okula. yaklaşım. connect to. zor. spora vs. güzel. zıt anl. 2) nöbet. ready. accessible.) devam etmek attendance = (okula.14 . için) bakıcı. attainable. zıt anl. huzurevi vs. çoğaltmak.= fail attainable = erişilebilir. ilgi attentiveness = azami dikkat. appealing.bademci. listener. hazır bulunanlar audio player = CD / kaset / müzik çalar audiometry = odyometri (işitme gücünün ölçülmesi) auditor = 1) dinleyici.= contact. hazır bulunmak. stay away. thoughtfulness.= put / go to sleep www. ’i tanıması ve ona karşı antikor üretmesi) autonomy = özerklik.)’ye ulaşmak. empower autism = otizm (kişinin ileri derecede içe kapanık oluşu. gerçek. associate with. bulunabilirlik. escape. yardımcı. amplify austere = 1) ciddi. yetkili merci authorize = izin vermek. zıt anl. fulfil. elde etmek. zıt anl. çekim gücü. öncü average to = ortalama olarak (bir miktar)’a karşılık gelmek average life-span = ortalama ömür avian flu = kuş gribi avian influenza = kuş gribi / vebası aviation = havacılık aviator = havacı avionics = uçuş elektroniği avoid = (bir şey)’den kaçınmak / sakınmak / kurtulmak. tavır. kursa. trial attend = katılmak. girişim. ağırbaşlı.) devam etme. kursa. face.= repulsive attribute = vasıf. edinilebilirlik. yetkili. (The objectives put forward by the leading party do not seem to be attainable. spora vs. elden çıkartmak audience = dinleyiciler. erişilebilirlik. appeal to attract attention = dikkat çekmek attract notice = dikkat çekmek attract scientific criticism = bilimsel çevrelerin eleştirisine hedef olmak attract scientific scrutiny = bilimsel araştırmaların ilgi odağı olmak attraction = 1) cazibe. nitelik.= neglect attitude = tutum. permit. yormak. ulaşılabilir. avertable. 3) misafir öğrenci auditory = işitme ile ilgili. = İktidar partisi tarafından öngörülen hedefler pek ulaşılabilir görünmüyor. zıt anl. aşırı çekingenlik ve kişisel ilişkiler kurmada güçlükle belirgin içine kapanma hali) autistic = otistik (otizm rahatsızlığı olan) autoimmune response = otoimmün tepki (bağışıklık sisteminin bir virüs vs. unavoidable avoidance = (bir şey)’den kaçınma / sakınma / kurtulma. teşebbüs etmek. confrontation avoidant = (karakter için) çekinik await = beklemek. 2) sert. 2) atraksiyon. izleyiciler. yetki vermek. çetin authentic = otantik. gözlemek. etkilemek.com . feature attribute to = 1) (bir neden)’e bağlamak. stance attitude researcher = davranış araştırmacısı.

com . eksen www. horrible.15 aware of = (bir şey)’in farkında.= unaware of aware = bilinçli.= unconscious awareness = farkında olma. nice awful long time = (dilimizdeki informel karşılığı ile) felaket uzun zaman. korkunç. conscious. zıt anl.= beautiful. terrible. güneşlik axiom = aksiyom (kabul edilmiş gerçek) axis = (çoğul: axes) aks.bademci.= unawareness awful = berbat. alert.ÜDS Sözlüğü . farkında. zıt anl. zıt anl. çok uzun bir zaman awning = tente. zıt anl. recognition. perception.

support with. zümre. kum gibi ağırlık) ballast water = safra suyu (gemilerin yüklü değilken denge sağlamak amacı ile ambarlarına doldurdukları su) ballooning = artmak. güçlükle. support back (isim) = sırt back and forth = ileri geri back out = caymak. (müzik için) grup Bangladesh = Bangladeş (Güney Asya’da bir ülke) bank (fiil) = yığılmak. arka plan backing = destek(leme). obstruction barter = değiş tokuş. reinforce with backer = savunan. = Yolculuk ettiğimiz trende sigara yasağı yoktu. kaslı ve su toplamaya meyilli bölge ballast = safra (gemilerin ve balon. . support backpack = sırt çantası backward = 1) arkaya doğru. (The sun is simply a huge ball of fire.) band = takım. 2) zeka geriliği olan backwardness = gerilik. basitçe dev bir ateş topudur. bankacı banks of the Nile = Nil’in kıyıları bar = çubuk bare = yalın. çıplak. = Güneş. 2) oy pusulası Baltic = Baltık Denizi (Kuzey Avrupa’da. D. infertile barricade = barikat barrier = engel. zeplin gibi taşıtların denge sağlamak amacı ile taşıdıkları su. 2) küme. balık ile beslenen. yığın banker = banker. prohibit. mere barely = zar zor. İskandinavya ile Danimarka arasında kalan deniz) ban = yasaklamak. permit. takas www.). zıt anl.= allow. sufficiently barometer = barometre (ortam basıncını ölçmeye yarayan alet) barrel = (petrol için) varil (yaklaşık 159 litre) barren = kıraç. arka çıkmak. bariyer. hardly.) back up with = (bir şey) ile desteklemek. için) patlamak ballot = 1) oy verme işlemi. arka çıkmak. (In his time. zıt anl. anno Domini baby boom = bebek patlaması (aşırı miktarda doğum) baby sticker = küçük çıkartma / etiket Babylon = Babil (antik Mezopotomya’nın en önemli kentlerinden birisi ve Babil Krallığı’nın başkenti) back (fiil) = desteklemek.bademci.= enough. çantayı alıp kaçma bail out (of) = (acil durumda bir aracı) terk etme bake = (hamur işleri için) fırında pişirmek balance = denge balancing (isim) = dengeleme balancing (sıfat) = dengeleyici bald eagle = kel kartal (ABD ve Kanada’da bulunan. zıt anl. (There was no ban on smoking on the train we travelled in. C. bar. fireball ball of light = ışık topu ball of the foot = ayak parmaklarının ayakla birleştiği. there was hardly anyone to back up Darwin’s theories. verimsiz. destekleyen background = geçmiş. (fiyat vs. basit. başındaki tüylerin beyaz olması sebebiyle “kel” adını almış olan iri bir kartal türü) B ball bearing = bilyeli rulman (yatak ile mil yuvası arasında metal küreler / bilyeler bulunan rulman) ball of fire = ateş topu. yükselmek. support. before Christ.B B BB B vitamin folate = folik asit (bir tür B vitamini) B. çok az. forbid. kenarı. sözünden dönmek back up = desteklemek.= A. kümelenmek bank (isim) = 1) nehir / ırmak / hendek / göl kıyısı. underdevelopment bacterial pharyngitis = (bakterilerin oluşturduğu ya da onlarla ilgili) farenjit. geri kalmışlık. bakteriyel farenjit (yutak iltihabı) bacterium = (çoğul: bacteria) bakteri bag-snatching = kapkaç.com . reinforce. = Kendi zamanında Darwin’in teorilerini destekleyecek pek kimse yoktu. = Milattan / İsa’dan önce. arka tarafa doğru.

soak baton = değnek batter = hırpalamak. deal with be connected with = (bir şey) ile ilgisi / ilişkisi olmak. donatılmış www. be involved in be entitled to = hakkı olmak. wash. (bir şey)’i eleştirmek. (bir şey)’in üzerine kurmak base unit = temel birim (Örneğin. mücadele. (bir şey)’e karşı durmaya yatkın olmak be bothered with = (bir şey)’den ötürü rahatsız edilmek / rahatsızlık duymak be bound to = (bir şey yapması) kesin / kaçınılmaz olmak. be certain / sure to be bound to end = sona ermesi kesin olmak. taban.ÜDS Sözlüğü . (krater için) iç kısım basis = temel. realise be based in = (örn. (bir şey)’den ibaret olmak. bazal basal cell = bazal hücre (bir doku içerisinde en alt tabakada bulunan hücrelerden her biri) basal cell carcinoma = epidermisin alt tabakasını etkileyen. savaş / muharebe alanı bauxite = alüminyum cevheri. mücadele etmek. deserve be empty of (smt) = (bir şey)’den yoksun olmak / kalmak be engaged in = (bir şey)’in içinde yer almak. (We are all entitled to equal protection under the law. ana ilke Basle = Basel (İsviçre’de bir kent) bat = yarasa bathe = 1) yıkamak. bir kuruluş için) (bir yer)’de üslenmiş olmak. be associated / connected with be alarmed by = (bir şey)’den ötürü korkuya / dehşete düşmek be all there is left = kalan tek şey olmak be anxious to do smt = bir şeyi yapmayı çok istemek be associated with = (bir şey) ile ilgisi / ilişkisi / bağlantısı olmak.17 basal = temel. war. criticize be delighted with = (bir şey)’e çok sevinmek be deprived of = (bir şey)’den mahrum olmak. be aware of be convinced of = (bir şey)’e ikna olmak. merkezinin (bir yer)’de bulunması be based on / upon = (bir şey)’e dayanmak.bademci. be conscious of. tend to. endeavour battlefield = er meydanı. devote oneself to be composed of = (bir şey)’den oluşmak. be associated / affiliated with be conscious of = (bir şey)’in farkında olmak. inanmak be critical of = (bir şey)’e karşı eleştirel olmak. be (in the) wrong be aware of = (bir şey)’in farkında olmak. comprise. (bir şey)’in aleyhinde bir eğilime sahip olmak. fundamental basin = havza.) ile donanmış. sona ermek zorunda olmak be bound up with = (bir şey) ile çok yakın ilişkisi / bağlantısı olmak be committed to = (bir şey)’e kendini adamak. be about.) be equipped with = (ekipman vs. özellikle ABD’de çok popüler olan bir takım oyunu) basic = temel. be affiliated / connected with be at a standstill = durmuş olmak be at fault = kusurlu / hatalı olmak. yetkisi olmak. boksit bay = koy. “santimetre” ise metreden türetilmiş bir birimdir. dövmek. fight.) baseball = beyzbol (atılan topa sopa ile vurularak oynanan. be built on. consist of be concerned about = (bir şey) hakkında kaygılanmak / endişe duymak be concerned with = (bir şey) ile ilgili olmak. genellikle güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalınmasından kaynaklanan. (bir şey)’i konu etmek.com . be eligible for. 2) suya / sıvıya batırmak. fight (against / with) battle (isim) = meydan savaşı. muharebe. bilimsel vs. be inclined to be due = hak etmek. lack be disposed to = (bir şey yapma) eğiliminde olmak. (bir şey)’e dahil olmak.) üs base number = taban sayısı (bir sayma sisteminin dayalı olduğu sayı) base on = (bir şey)’e dayandırmak. küçük körfez be affiliated with = (bir şey) ile ilgisi / ilişkisi olmak. nispeten zararsız bir cilt kanseri türü base = (askeri. = Yasalar altında hepimizin eşit korunma hakkı vardır. depend on be better known = daha iyi tanınmak be better known as a scientist = daha çok bir bilim insanı olarak tanınmak be biased against = (bir şey)’e karşı önyargılı olmak. “metre” temel bir birim. beat battering = hırpalama battery-powered = pille çalışan battle (against / with) (fiil) = ile / karşı savaşmak.

lehinde olmak. huy edinmek be grounded = 1) yere konmak. support. be wrong be no better = daha iyi olmamak be not necessarily concerned with = her zaman / her durumda (bir şey) ile ilgili / alakalı olmamak. tend to be likened to = benzetilmek be limited to = (bir yer veya bir şey)’e sınırlandırılmış olmak be linked with / to = (bir konu vs. . aranmak. be of significance be of interest = ilginç / ilgi çekici olmak. be disposed to. end. be called be related to = (bir şey) ile ilgili olmak be remembered for = (genellikle bir özelliğinden) ötürü hatırlanmak be required to = (bir şey yapmak) zorunda olmak be responsible for = (bir şey)’den / (bir iş)’ten sorumlu olmak. donanımlı olmak be home to = (bir şey)’e ev sahipliği yapmak.)’nin içinde olmak. zıt anl.= be unforeseen / unpredicted be expected to do smt = bir şey yapması beklenmek be exposed to = (bir şey)’e maruz kalmak be fascinated by / with = (bir şey)’e kendini kaptırmak. zıt anl. (bir iş / yarış vs.ÜDS Sözlüğü be expected = beklenmek. ilerleme içinde olmak. be limited to www. lider / önde olmak be in the making = yapım / kurulum / üretim aşamasında olmak be indexed to = (bir şey)’e endekslenmiş olmak be indicative of = (bir şey)’in göstergesi / habercisi olmak. bir bedeli bulunmak be noted for = (bir şey) ile ünlü / tanınmış olmak. 2) (bir şey) ile uğraşmak / görevli olmak be involved with = (bir şey) ile bağlantı / ilgi / ilişki içerisinde olmak. be ready. be a sign of be involved in = 1) (bir iş / yarış vs. uçma izni olmamak. participate (in). zıt anl. çalıştırılmak be quick to do smt = bir şey yapmakta çabuk davranmak / hızlı olmak be reduced to = (kötü) duruma düşmek. bitmek. (bir şey) ile yetinmek zorunda kalmak be referred to as = .= be of importance be of the opinion (that) = … düşüncesinde / inancında olmak be on the horizon = ufukta belirmek be on the improve = düzelmekte olmak. zıt anl. önceden kestirilmiş olmak.= begin be pleased with = (bir şey)’den memnun / hoşnut olmak.= be unprepared for be present = var olmak. be composed of be marked by = (bir şey) ile belirginleşmek be mistaken = yanılmak.= deteriorate be on the rise = yükselişe geçmek. zıt anl. -ması muhtemel olmak.18 . be interesting be of no importance = önemsiz olmak. yükselişte olmak be over = sona ermek. be famous / well-known for be of importance = önem taşımak.)’de yer almak.) ile bağlantılı / bağlantısı olmak be made into = (bir şey)’e dönüştürülmek be made up of = (bir madde vs. harbour be housed in = (bir yer)’e yerleştirilmek.= be absent be prey to = (bir şey)’e yenik düşmek. . 2) temeli sağlam olmak. .bademci. istenmek be in existence = meydanda olmak. in charge (of) be restricted to = (bir şey) ile kısıtlı / sınırlı olmak. be happy with be prejudiced against = (bir şey)’e karşı önyargılı olmak. var olmak be in possession of = (bir şey)’e sahip olmak. (bir şey)’in kurbanı olmak be put to work = işbaşı yaptırılmak. önemli olmak. be wrapped up in be for = desteklemek. favour. olarak anılmak. için) talep olmak. zıt anl.com . . hakkında haber çıkmak be given to = (bir şey yapma) alışkanlığında olmak. be important. bulunmak.= be against be given publicity = yazılı ve görsel basında yer almak. exist. . eğiliminde olmak. be insignificant. have be in power = iktidarda olmak be in the grip of = (bir şey)’in yönetiminde / denetiminde / kontrolünde olmak be in the habit of = (bir şey yapma) alışkanlığında olmak be in the lead = başta gitmek.)’den yapılmak / oluşmak. be in connection with be likely to = . (bir yer)’de barındırılmak be in company of others = başkalarıyla birlikte olmak be in demand = (bir mal vs. (bir şey)’e karışmak / katılmak. her durumda (bir şey) ile ilgilenmemek be not without cost = bedelsiz olmamak. zıt anl. be biased (against) be prepared for = (bir şey) için / (bir şey)’e karşı hazırlıklı olmak. . . (bir şey)’i elinde bulundurmak. be foreseen / predicted. (bir şey)’in anavatanı olmak.

ilinti. porter bearing = 1) ilgi. göğüslemek (The soldiers in the front had to bear the brunt of the enemy attack. (meyve) vermek. (bir iş.) bedside manner = doktorun yatan hastaya yaklaşımı / tutumu bed-wetting = altını ıslatma behaviour = davranış behavioural = davranışçı. yabancı olmak be up to = 1) (bir şey)’i yapabilmek. be located be struck = (bir şeyin güzelliği. aldanmak. (I am through with this studies. be able to do / deal with. (This dog race became extinct about 300 years ago. kaldırmak. zıt anl. carry. go through. zıt anl. dayak atmak. (We are short of cheese. akıldan çıkarmamak bear little relation = çok az ilgisi olmak bear no relation = (bir şeyin.com . (kahve vs. için) tane bear = 1) katlanmak. = Bebek ile dedesi arasında büyük bir benzerlik var. overcome. ilginçliği vs. (düşünce vs. be deceived be thought to be = …olduğu düşünülmek be through = bitirmiş olmak.) be to = olacak olmak. galip gelmek. 2) kiriş.= be defeated beat (isim) = (kalp için) atış beautification = güzelleştirme become extinct = soyu / nesli tükenmek.= be able to.) bear out = 1) desteklemek. should be suspected of = hakkında (bir suç vs.)’den ötürü kuşku duyulmak be taken ill = hastalık kapmak. 2) yön beat (fiil) = 1) dövmek. şaşırmak be subject to = (yasa. = Bu köpek ırkının soyu yaklaşık 300 yıl önce tükendi. düzenleme vs.)’ye dalmış olmak bead = boncuk beak = gaga. tabi tutulmak. be determined be settled = (bir yer)’e yerleşmiş olmak be several years into smt = bir konuda büyük mesafe kat etmek / yılların birikimine sahip olmak be short of = (bir şey)’in eksiği olmak. be afraid of be set on = kararlı / azimli olmak. (Your composition bears no relation with the topic given. thrash. elinden gelmemek. have.) bearable = dayanılabilir. başka bir şeyle) ilgisi olmamak. verilen konu ile hiç ilgisi yok. = Cephedeki askerler düşman saldırısını göğüslemek zorunda kaldılar. ağızdan ağıza yayılmak be scared of = (bir şey)’den korkmak. taşıyıcı kolon beam of electrons = elektron akımı bean = fasulye. proje vs. katlanılabilir bearer = taşıyıcı. yolda olmak. 4) (sorumluluk vs. carry out bear the brunt of smt = bir saldırıyı vs. başaramamak. experience be suited to = (bir şey)’e uygun olmak be supplied with = (bir şey) ile donatılmış / teçhiz edilmiş. ışık huzmesi. support. be wiped out. davranışla ilgili www.)’ye tabi olmak. bill beam (fiil) = (elektromanyetik dalgalar aracılığı ile) göndermek.19 be rumoured = söylentisi dolaşmak.) be situated = (bir yer)’de bulunmak. = Peynirimiz azalmış. 2) sahip olmak. su tarafından silinmek be welcomed by = (birisi) tarafından hoş karşılanmak be well ahead of = (bir şey / bir kişi)’nin hayli önünde olmak be worth = (bir şey)’e değer olmak be worth something in the region of euro 700 = 700 Euro dolaylarında bir fiyatı olmak be wrapped up in = (kendini bir şey)’e kaptırmış olmak. be dependent on be washed away = su ile götürülmek. (bir şeyin) arkasından meydana gelecek olmak be unable to = yapamamak. win over. için) yapılmakta olmak be unfamiliar with = (bir şey)’e aşina olmamak. = Çalışmalarımı bitirdim. azalmış bulunmak. (be to remain friends = arkadaş kalacak olmak) be to follow = (bir şeyi) izleyecek olmak. hastalığa yakalanmak be taken in = kanmak. fail to. 3) doğurmak. = Kompozisyonunuzun. ray. üzerinde bulundurmak. karşısında) büyülenmek. put up with. have bear in mind = akılda tutmak. succeed in / at be under way = bekleniyor olmak.ÜDS Sözlüğü . ilişki. lack. undergo. taşımak. 2) bağlı olmak.). ışınlamak beam (isim) = 1) ışın. 2) dışarı taşımak. 2) alt etmek. (The baby bears a strong resemblance to its grandfather. maruz kalmak be subjected to = maruz kalmak / bırakılmak. yenmek. için) üzerine almak. be furnished with be supposed to = (bir şey) yapması gerekmek / yapmak zorunda olmak / yapması beklenir olmak.bademci.

zararsız. damage benefit (isim) = yarar.= impartiality bid = ihale bilaterally = iki taraftan. harmlessly. el ve ayaklarda iltihap ile belirgin hastalık) beset = 1) rahat vermemek. etrafını sarmak besides = yanında. work to the advantage of. fasten. agrofuel biological function = biyolojik işlev biological immaturity = biyolojik olarak yeterince gelişmemiş olma durumu biological self = biyoljik benlik / kimlik biologist = biyolog. malign benign applications = zararsız / kötücül olmayan uygulamalar benignly = yumuşakça. zıt anl.bademci.) yararlanan (kişi veya şey) benefit (fiil) = yaramak. advantage. mild. yararına olmak. capitalise. loosen binomial = iki sayı grubu. aggressive. flex bend over = yere eğilmek. zıt anl. düşünce. overwhelming. zıt anl. Belçika’ya ait belie = örtmek. 2) gaga.com . soft drink bewildering = şaşırtıcı. zıt anl.= useless. fasten to. (bir şey)’den başka best available record = (the best available record şeklinde kullanılır) eldeki en iyi kayıt / veri kaynağı best course to take = tutulacak en iyi yol. risklerinden fazla yararları var benign = yumuşak. useful. opinion Belize = Belize (Orta Amerika’da bir ülke) belligerent = kavgacı. abdomen belonging = ait olma duygusu bench = tezgâh bend = eğilmek. iki yandan bile = öd. attach to. attach.= free. biyodizel). vücudunda seyreden fizyolojik işlevler hakkında monitörlü araç yardımıyla bilgi sahibi olması biofuel = tarlalarda bu amaçla üretilen bitkilerden elde edilen yakıt (örn. entity Belgian = Belçika ile ilgili. dövüşken. zıt anl. out of beyond recognition = tanınmaz halde. use. learn from benefits outweigh its risks = yararları içerdiği risklerden ağır çeker. yarar / fayda sağlamak. loss benefit from (fiil) = 1) (bir şey)’den yarar / fayda sağlamak.) bet = bahis beta-amyloid protein = beta-amiloyid proteini (Alzheimer hastalığının sebebi olarak bilinen ve nerofibril plak oluşumuna neden olan bir tür protein) better (fiil) = daha iyi hale gelmek / getirmek better targeted = hedefi iyi seçilmiş better-cared = daha iyi bakılan beverage = (alkolsüz) içecek. harf vs. zıt anl. savaşçı.ÜDS Sözlüğü behind bars = demir parmaklıklar arkasında (hapiste) Beijing = Pekin (Çin’in başkenti) being = varlık. zıt anl.= harm. conceal. calystegia soldanella) biofeedback = kişinin. kavis yapmak. yapılacak en iyi iş best interests = en iyi şekilde koruma best left to hunters = en iyisi (bu işi) avcılara bırakmak best-known = en iyi bilinen / tanınan bestseller = çok satan (kitap vs.= apparent beyond what she needs = ihtiyacı olandan çok daha fazla(sı) bias = önyargı.) beyond = ötesi(ne). helpful.= suffer. zıt anl. (kimi türler için verilen) iki terimli isim (örn. biyolojist (canlıları inceleyen bilim insanı) biopsy = biyopsi (tanı amacıyla mikroskopik muayene için dokudan küçük bir parça alma) www. loosen from bind with = birbirine bağla(n)mak. yanıltmak.= peaceful belly = karın. hesap. tehlikesizce. zıt anl. yanı sıra.= harm. beak bind to = (bir şey)’e bağla(n)mak.20 . savaşan taraf.= free from. lean down beneath = altına. yararlanmak. unnoticeable.= maliciously beriberi = beriberi (B1 vitamini eksikliği nedeniyle oluşan. 2) (bir şey)’den ders çıkarmak. profit from. hayırlı. harmful beneficiary = (bir mirastan vs.= severe. zıt anl. zıt anl. iyi huylu. bükülmek. ’den oluşan isim. dışı(na).= reveal belief = inanç. advantage. fayda. kindly. safra bill = 1) fatura. altına doğru beneficial = yararlı. hayret veren. = Bu yeni eğlence programında şaşırtıcı çeşitlilikte aktivite mevcut. deceive. öne doğru eğilmek. (There is a bewildering variety of activities in this new entertainment. zıt anl. 2) kuşatmak. prejudice.

spoil blight (isim) = (patates vb. özellikle siyahi insanlar arasında daha popüler olan. zıt anl.= separated blight (fiil) = soldurmak. zıt anl. zıt anl. infilak. etkisizleştirmek. tuhaf. obstruct. 2) gruplandırma (bilimsel bir deneyde denekleri benzer özelliklerine göre sınıflandırarak inceleme) blood cell = kan hücresi blood clotting element = kan pıhtılaşmasını sağlayan unsur blood flow = kan akımı. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . 2) az miktarda bite = ısırık. tıkanma. görmeyi / algılamayı engellemek blind to (sıfat) = 1) (bir şey)’e karşı kör. acaiplik black hole = kara delik (hiçbir maddi oluşum ya da ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyen. cut off. kan tedariği blood test = kan testi blood vessel = kan damarı bloodshed = kan dökülmesi.= let go. suppress. obstruction. 2) yaprak ayası blame with (fiil) = suçu (bir kişi)’nin üstüne atmak.bademci. accuse of.21 bipolar disorder = bipolar bozukluk (manik depresyon da denen. beslenmesi için gereken) kan miktarı. taşkınlık gibi duyguların da yaşandığı bir çeşit ruhsal bozukluk) bird flu virus = kuş gribi / vebası virüsü birth = doğum birth defect = doğuştan gelen kusur / defekt bit = 1) parça. kapamak. derinlerdeki yüksek basınç sebebiyle oluşan çok şiddetli püskürme blues = ABD’de ortaya çıkmış. disable.= uncover blanket amnesty = genel af blast = patlama. tansiyon blood supply = (bir organın vs. parçacık. acayip bizarreness = tuhaflık. töhmet blanket = üstünü örtmek. lokma bite off = ısırarak koparmak bitter-blocker = acı tadı ortadan kaldıran bitterly = sert bir şekilde. explosion blast bomb = ses bombası. zıt anl. suçlama. damage. (bir duyguyu vs. faaliyetini durdurmak. güçlü bir yerçekimine sahip yüksek kütleli kozmik cisim) blacken = karar(t)mak black-glazed = siyah sırlı blacklist (fiil) = kara listeye almak blacklist (isim) = kara liste blade = 1) bir bıçağın / kılıcın keskin kenarı. acımasızca.= sharpen blur = bulandırmak blurred vision = bulanık görme www. mix. dull. engellemek. mahvetmek. kan dökme bloodstream = kan akımı / dolaşımı blow (fiil) = savurmak. harmanlamak. Afrika halk müzikleri kökenli bir müzik tarzı bluish = mavimsi bluish-purple = mavimsi mor renk blunt = köreltmek. kesmek. infilak şiddetiyle geniş alanları etkileyen bomba blasting = şiddetli ses çıkaran blatantly = gizlemeye gerek görmeden. (bir şey) ile suçlamak. zıt anl. berbat etmek. dayanılması zor bir şekilde bitterly disappointed = şiddetli bir hayalkırıklığına uğramış bizarre = garip. kabahat. harman blended = karıştırmak veya harmanlamak yolu ile oluş(turul)muş. kasvetli. kanın vücut damarlarındaki veya bir yaradan dışarı akışı blood pool = kan toplanması blood pressure = kan basıncı.) vurma. (rüzgar) esmek blow (isim) = (kafaya vs. kaplamak. mixed. blokaj. 2) (bir durum)’u görmeyen / görmezden gelen blister = kabarcık.= release blocking = 1) engelleme. depresyon içerisinde coşku. blokaj.) örterek bastırmak. 2) rüzgardan korumasız bleed = kana(t)mak bleed to death = kanamadan ölmek bleeding = kanama blend (fiil) = karıştırmak. su toplama block = tıkamak. darbe blow on (fiil) = (bir şey)’e doğru üflemek / esmek blow out = üfleyerek söndürmek blowout = yeni kazılmakta olan bir petrol veya artezyen kuyusunda. set çekme. üfürmek. apaçık bir şekilde bleach = beyazlatıcı madde bleak = 1) kötü.) bitkileri vuran bir tür hastalık blind (fiil) = kör etmek. cover. zıt anl.com .= acquit of blame (isim) = suç.= separate blend (isim) = karışım. ruin. release blockage = tıkama.

teşekkül body composition = beden yapısı body fluid = vücut sıvısı body function = vücut fonksiyonu body image = beden imgesi (insanın kendi bedeniyle ilgili algı ve değerlendirmeleri içeren imge) body mass index = vücut kitle endeksi (insanın vücut ağırlığının. fizyolojik vs. otobüs. annoyance bottled gas = tüp gaz botulism = ağır bakteri zehirlenmesi boulder = iri kaya parçası bounce (fiil) = (ticari çekler için) karşılıksız çıkmak bounce off (fiil) = (top vs. 2) (motor vs. sarı) kart göstermek (ve ilgili oyuncuyu kayda geçirmek). support. trouble. lower. için) sek(tir)mek bounce (isim) = (derinin çekilip bırakılması sonrasında hemen) eski halini alabilmesi özelliği boundary = sınır boundless = sınırsız. -e bağla(n)mak bond yield = tahvil faizi bonding = bağ. own. yeni alanlara açılmak. 3) ruhen veya zihnen çökmek. 4) (kimyasal olarak) yıkmak / ayrıştırmak www. patlama. otel vs. kulübe border on (fiil) = (bir yer)’i çevrelemek. infinite. ile) dövmek bond with = ile birleşmek. göğüs germek breadth = 1) (bir uçtan bir uca) tamamı. rahatsızlık. 2) (övünülecek bir şey)’e sahip olmak. bağlanma. ara. tren. unlimited. broadness break = mola.= prevent. zıt anl. kurum. subdivide branch (isim) = dal. kırmızı kart göstermek sureti ile (oyundan) ihraç etmek) boom = canlılık.ÜDS Sözlüğü board = (uçak. sonsuz.= shrink brand = marka branding = marka yaratma brand-new = yepyeni. diverge.= limited. daring. increase. (top vs. surround border (isim) = (ülke için) sınır bore-hole = sondaj deliği boring (isim) = sondaj boring (sıfat) = can sıkıcı. fail. (hydrogen bond = hidrojen bağı) bone = kemik bone fracture = kemik kırığı bone marrow = kemik iliği bonfire = şenlik ateşi bony = kemiksi. (expel = (örn.22 .) prosesler / işlemler body = organ. tiresome bother = sıkıntı.com . fit box kite = kutu uçurtma (şekil bakımından her yanı açık bir kutuyu andıran uçurtma) brain = beyin brain activity = beyin aktivitesi brain area = beyindeki bölgelerden herhangi biri brain injury = beyin zedelenmesi brain malady = beyin hastalığı brain pathway = beyin yolu (beyinde bulunan sinir yolları) brain regions = beynin bölümleri brain structure = beynin yapısı brain wave = beyin dalgası brain-imaging = beyin görüntüleme brake = fren branch off (fiil) = kollara / dallara ayrılmak. reduce booster = güçlendirici booth = kabin. improve. 2) kaynayarak taşmak bold = cesur. gözüpek. tükenmez. zıt anl. boyunun karesine bölünmesiyle bulunabilen ve zayıflık / şişmanlık ölçütü olarak kullanılan bir endeks) body weight = vücut ağırlığı body-fluid system = vücut sıvıları sistemi boil over = 1) kontrolden çıkmak. branş branch out into = (başka yerleri vs. 2) (futbol vb. scarce bountiful = cömert. için) bozulmak. enclose. için) reservasyon yap(tır)mak. zıt anl. dull. width. sıkıntı veren. zıt anl. brag. bir oyunda hatalı oynayan bir oyuncuya) uyarı amaçlı (örn. expand. undermine. analiz etmek.bademci. bölünerek yeni işlere girişmek. teneffüs break away = kırılıp / kopup ayrılmak break down = 1) parçalara ayırmak. gemi gibi büyük taşıtlara) binmek boast of = 1) (kendisi) ile (aşırı) övünmek.= coward bombard = bombalamak. çevirmek. hastalık. içine alacak kadar) genişlemek. analyze. possess bodily processes = vücut içinde meydana gelen (kimyasal. gıcır gıcır brave = cesaretle karşı koymak. generous bourgeois = burjuva bout = hastalık nöbeti. kemikli book = 1) (bilet. lessen. ani gelişme boost = arttırmak. yükseltmek. 2) en. destek olmak.

sebep olmak. cause bring over = 1) deniz aşırı bir yerden getirmek.bademci. bitme. save. göğüs breast cancer = meme / göğüs kanseri breastfeed = emzirerek beslemek breastfeeding = emzirerek besleme breathe = nefes almak breathe life into = (bir şey)’e yaşam üflemek. yerle bir etmek bring forth = yaratmak. sunmak. nefes bile almayan (heyecan ve ilgi ifade eder) breathlessness = soluksuzluk. 2) yıkmak. birden ortaya çıkmak. collapse.= keep one’s promise break out = patlak vermek.) getirmek. escape (from) break through = (bir yerden engelleri aşarak) ilerlemek. = Yeni yasa. develop. arkadaşımı gece yatıya çağırabileceğimi söyledi. intelligent. genius. değinmek. geniş çaplı broadcast = (verici ile) yayınlamak www. yol açmak. produce bring out = (bir şey) geliştirmek. 2) (bir kişi)’yi veya (bir şey)’i (tanıdık bir ortama) getirmek. shortly bright = parlak brilliance = deha. yayılmak (kötü şeyler için) brewing = demle(n)me brick = tuğla bridge = köprü kurmak. hareketli. ortaya çıkarmak.23 break into = 1) (zorla) girmek. nervous breakdown. zıt anl. for a short time. accomplish bring on = ortaya çıkarmak. 2) (birini kendi) değerlerine. (açığı) kapatmak bridge the gap between … and … = … ve … arasındaki boşluğu kapatmak. 2) (daha küçük) parçalara ayrılma breast = meme. yield bring in = 1) (birisini veya bir şeyi tanıdık bir ortama) getirmek. fren yapma işlemi breakthough = çığır açan şey. 2) (daha küçük) parçalara ayırmak / ayrılmak breakdown = 1) sinir bozukluğu. zorla geçmek. pass through. earn bring into action = harekete geçirmek bring no benefit = hiç yarar sağlamamak. wonderful brilliantly = harika bir şekilde bring in = 1) (sorun. force an entry. zor durumu vs.) bring down = 1) aşağıya çekmek. alleviate. moderate. gelir vs. cause. account for. zıt anl. neden olmak. sona erdirmek. 3) beraberinde getirmek. meydana getirmek. force a way through break up = 1) (gösteri vs. worsen bring through = (birinin bir hastalığı. introduce. için) dağılma. azaltmak. doğurmak. farkına varmasını sağlamak bring under control = (bir durumu) kontrol altına almak bring up = 1) gündeme getirmek. refer (to). 2) kısaca. tür breed grounds for = (bir şey)’e zemin hazırlamak breeding = yetiş(tir)me. başarılı bir şekilde yapmak. terminate. energetic broad = geniş. zıt anl. give rise. organizasyon vs. commence bring to the fore = ön plana çıkartmak bring to the notice = (bir kişi)’nin dikkatine sunmak. bitirmek. para. üre(t)me. mükemmellik. introduce bring about = meydana getirmek. sunmak. perfection brilliant = dahice. … ile … arasında köprü oluşturmak brief = kısa. produce. erupt break out of = (hapishane vs. (My mother said I could bring my friend over for the night. hiç faydası olmamak bring off = başarmak. miktara) ulaştırmak brisk = canlı. great innovation / discovery breakup = 1) (gösteri. gelir vs. pull through bring to an end = son vermek. (The new law brought about many complaints. get. türden bir etkinliği) dağıtmak. 2) (para.) atlatmasını sağlamak. hızlı ve enerji harcatan tarzda.= start. = Annem.) getirmek.= aggravate.com . 2) çocuk yetiştirmek. effectuate. parlak. arıza. neden olmak. (bir yer)’i canlandırmak breathless = nefesini tutmuş. pek çok şikayete neden oldu. ruhen çökme. earn. yumuşatmak. bright. 2) bozulma. burst into break off = (birdenbire) dur(dur)mak. 2) birden (bir şey yapmaya) başlamak. ara vermek break one’s promise = sözünü tutmamak. short briefly = 1) kısa bir süre için. raise bring up to = (bir toplama.ÜDS Sözlüğü .)’den kaçmak. produce. soluk alamama breed = cins. harika. inançlarına tekrar döndürmek. (bitki ve hayvan türlerini) ıslah etme breeding grounds = üreme / yuvalanma bölgesi breeze = esinti brew = gelişmek. failure breaking = frenleme.) bring relief = rahatlatmak.

baloncuk bubonic plague = hıyarcıklı veba (özellikle pireler ve fareler tarafından taşınan. morluk. aşırı yemek yeme sonrasında kilo alma korkusu sebebiyle kişinin kendi kendini kusturması ile belirgin yeme bozukluğu). soyan) hırsız burglary = ev / bina / araç soyma burn = yakmak / yanmak burn up = yakmak. wax. barbarously. araç vs. (The author hopes to build on the success of his previous bestseller book. darbe. yük. strain bureaucracy = bürokrasi burglar = (ev. develop. vurma bumpy = tümsekli. amplify. through by nature = özü / doğası sebebiyle. katiyen. generally broken generation = acılı nesil broken spirit = (örn. doğası gereği by no means = asla. aşırı yeme. yy’da Avrupa nüfusunun dörtte birine yakınının ölümüne neden olan. arıza build on = 1) üstüne çökmek. çürük.= lessen build up to a size = belli bir ebada kadar yapmak building blocks = yapı taşları building code = (binaların nasıl inşa edileceğini vs. hyperphagia. birikmek. = Bütün stress psikolojim üzerinde birikiyor ve beni depresif yapıyor. yakarak tüketmek burnish = cilalamak. accumulation bulimia = 1) oburluk. yaşama azminin yitirilmesi nedeniyle ortaya çıkan) moral çöküntüsü bronchoscopy = bronkoskopi (soluk borusu ve bronşların bir alet vasıtasıyla muayene edilmesi) Bronze Age = Tunç / Bronz Çağı (insanların bronzu kullanmaya başladıkları. certainly not by one account = bir görüşe / rapora göre… by one third = üçte bir oranında. 14. kaba et. halsizlik ve koltuk altı ile kasık bölgelerinde kabarcık oluşumu ile belirgin hastalık) budget = bütçe budgetary = bütçe ile ilgili bug = (bir sistem ya da makinedeki) hata.) broadly = geniş çaplı. zıt anl. burden Brussels = Brüksel (Belçika’nın başkenti olan ve Avrupa Birliği’nin yönetim merkezlerinin çoğunun yer aldığı kent) brutally = vahşice. engebeli bundle = demet burden = külfet. far and away by implication = ima yoluyla by means of = vasıtasıyla. = Yazar. be based on build to a common standard = ortak bir standarda göre yapmak / inşa etmek build up = 1) oluş(tur)mak. birikmek. hiçbir şekilde. ziyadesiyle. polish. bir doktorun ufkunu önemli ölçüde genişletir. by one third by any chance = tesadüfen. popo buy up = (bir şey)’in tamamını satın almak by a third = üçte bir oranında. bulimia 2 bulk = büyük hacim / kütle bulldoze = (örn. aracılığı ile.bademci. Anadolu için M. parlatmak. bere brunt = yük. zıt anl. = Literatür.). gather.com . şans eseri by any means = her ne şekilde olursa olsun by far = çokça. düzenleyen) imar yasası building material = inşa / yapı malzemesi build-up = birikme. 2) bir anlık ve genellikle kısa süreli çok yüksek artış bury = gömmek. cruelly. bulimia nervosa bulimia nervosa = bkz. yaklaşık 3000-1200 yılları arasında kalan dönem) bruise = (deri ya da deri altı için) morarmak. form. expand. dümdüz etmek bullet-proof = kurşungeçirmez bullfight = boğa güreşi bump = çarpma. in no sense.= tarnish burst (fiil) = patla(t)mak burst (isim) = 1) patlama ile fırlama / saçılma. yüksek ateş. by a third www. yöntemiyle. (All the stress builds on my psychology and makes me depressive.24 . 2) büyümek. dükkan. yoluyla. (Literature greatly broadens a doctor’s horizons. zıt anl. humanely bubble = kabarcık. 3) üzerine kurulu olmak. Ö. buldozer ile) yıkmak. (bir şey)’i esas almak.= gently. önceki çok satan kitabının başarısını daha da ileri götürmeyi umuyor. 2) daha da ileri götürüp geliştirmek. 2) bulimi (genellikle genç kızlar arasında görülen. fersah fersah. sayesinde. toprak altında bırakmak business ethics = iş ahlakı business segments = iş alanları business setting = iş ortamı bustle = telaş etmek buttocks = (genellikle çoğul kullanılır) kalça.ÜDS Sözlüğü broaden = genişle(t)mek.). accumulate.

witness www. using this by this time next year = gelecek yıl bu vakte kadar bypass = etrafından dolanarak / yanından geçerek / uğramadan aşmak.25 by reference to = (birşey)’e göre / ilişkin olarak by this means = bu yolla.bademci.com .ÜDS Sözlüğü . olaya karışmadan kenarda duran kimse. baypas etmek bypass surgery = baypas ameliyatı (koroner bir damardaki tıkanıklığı gidermek için ana atardamar ve tıkanık damarın arasına vücudun başka bir bölgesinden alınan damar vasıtasıyla kan geçişi sağlanması) by-product = yan ürün bystander = seyirci.

invite call into question = sorgulamak call on = (birisinden bir şey yapmasını) istemek. 1 gram suyun ısısını 1 santigrat derece arttıran enerji miktarı). tuval üzerine yapılmış resim cap = başlık. (I can’t help eating chocolate even though I am on a diet. exploit Cappadocia = Kapadokya (antik dönemde Orta Anadolu’nun geniş bir kısmını kapsarken. benefit from.= incapable of. kafese koyulmuş calcium-rich = kalsiyum bakımından zengin calendar = takvim call = isimlendirmek.com . dağılım. = Büyük ihtiyaçlar. üretim.= excite calm (isim) = sükunet. 2) (göreve / iş başına / yardıma) çağırmak call sign = kod ad. offset. tuval. designation call upon = (yardım. calorie Cameroon = Kamerun (Batı Afrika’da bir ülke) camouflage = kamuflaj. konserve kutusu cancel out = ortadan kaldırmak. wipe out cancer development = kanserin ortaya çıkması / başlaması / gelişmesi cancerous = kanserli cancerous growth = kansere bağlı büyüme. tiner gibi şeylerin içine konduğu) kutu / teneke. (Great necessities call for great leaders. kampanya yapmak campaign (isim) = (seçim vs. dinginlik calorific value = kalori değeri calory = kalori (bir atmosfer basınç altında. zıt anl. cezbetmek www. zıt anl. = Diyette olmama rağmen. çağrıda bulunmak calm (down) (fiil) = sakinleş(tir)mek. için) başvurmak. (bir şey yapması için) davet etmek. Guangdong (Çin’de bir liman kenti ve aynı isimli eyaletin başkenti) canvas = branda bezi. muktedir. destek vs. güç Cape of Good Hope = Ümit Burnu Cape Town = Cape Town (Afrika kıtasının en güneyindeki Ümit Burnu’nda yer alan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yönetim merkezlerinden biri olan kent) capillary = kılcal damar capital punishment = ölüm cezası. mal ve hizmet fiyatlarını piyasa ekonomisinin belirlediği sosyal ve ekonomik sistem) capitalize = büyük harfle yazmak capitalize on = (bir şey)’den yararlanmak. numara vs. ability. büyük liderler gerektirir.) canopy = ormanda ağaç tepelerinin oluşturduğu en üst tabaka.C C CC cage = kafes caged = kafeslenmiş. için) kampanya camphor = kamfor defnesinden elde edilen. gölgelik Canton = Kanton.= incompetence capable of = (bir şey)’i yapabilir / yapmaya gücü yeter. (bir şey)’i gerektirmek. unable to capacity = kapasite. pacify. kapasite. çikolata yemek konusunda kendime hakim olamıyorum. zıt anl. gizle(n)me campaign (fiil) = mücadele etmek. capacity. require. yatırım. kokulu. gelir. term call for = (bir şey) istemek. (birisini bir işte) kullanmak call out = 1) (yüksek sesle ad. kapak capability = yetenek. able to. mumsu bir madde can = (boya. beyaz veya şeffaf renkli. kabiliyet. death penalty capitalism = kapitalizm (üretim araçlarının çoğunluğuna özel mülkiyetin sahip olduğu ve işlettiği.) söylemek. günümüzde sadece Nevşehir ili sınırları içinde kalmış olan ve volkanik oluşumları ile tanınan bölge) captivate = büyülemek. ask. kendine hakim olamamak. C cancer-related = kansere bağlı cane = baston canister = metal tüp cannabis = Hint keneviri cannibalism = yamyamlık (kendi türünü yeme) cannot help = elinde olmamak. silip süpürmek. kansere bağlı olarak büyüyen doku vs.bademci.) call in at = (bir yer)’e uğramak call in = davet etmek.

genelde sarı ile kırmızı arasındaki doymamış pigmentlerden herhangi biri carpet = (tabanı) kaplamak carriage = vagon.= deliberate. fulfil. yetişmek. draw near. imprison.= give up carry out = yapmak. (maden) dökmek cast (isim) = oyuncu kadrosu cast-in-place = yerinde dökülmüş casual = 1) tesadüfi.) carve = oymak carving = oyma case = 1) vaka. dört temel kanser türünden biri) cardboard = karton cardiac = kalbe ait cardiac arrest = kalp durması cardiac rehabilitation = kalp rehabilitasyonu (çalışma yeteneği azalmış olan kalbe. gerçekleştirmek. photograph.com . disastrous catch a yawn = başkası esnerken esnemeye başlamak catch the public attention = halkın dikkatini çekmek catch up on old times = (iki ya da daha fazla kişi için) sohbet ederek. 3) durum. event. (The experiments were carried out by Dr. yerine getirmek. (She carries out her duties efficiently. zıt anl. özensiz. esir etmek.)’ye ilgi duymak / ile ilgilenmek care for = 1) özen göstermek. situation Caspian Sea = Hazar Denizi cast (fiil) = (gölge) yapmak / düşürmek. hayvan ya da bitkilerde bulunan. araba carrier = taşıyıcı. zıt anl.= fall behind categorically = kategorik olarak / sınıflandırılarak incelenmek suretiyle categorize = sınıflandırmak. uygulamak. geçmişte yaşananları ya da kaçırılan olayları öğrenmek catch up to / with = (birinin ya da bir şeyin) (hızı)’na.bademci. (seviyesi)’ne vs. zıt anl. 2) profesyonel olmayan. olay. Preston. tutuklamak. (doğal) afet catastrophic = feci. take a photo of. conduct. umursamaz carefully = dikkatli / titiz bir şekilde caregiver = hasta ya da çocuk bakıcısı. 2) fotoğrafını çekmek. 2) (bir fikir vs. fethetmek. 2) dava. zıt anl. classify www. excite. dertsiz.= careful cargo cult = kabile hayatı yaşayan topluluklarda. nurse. özellikle onların birlikte getirdikleri teknolojik aletlere duyulan hayranlık ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tapınma eylemine verilen ad cargo hold = kargo ambarı Carib Indians = Karib Yerlileri (Güney Karayipler’de yaşayan bir yerli halk) caries = diş veya kemikte çürüme carotenoid = insan. felaket getiren. 3) (fotoğraf / resim için) (örneğin bir anı) yakalamak.). persuade. tespit etmek. persevere. zıt anl. gayriresmi. 3) götürmek carry on = devam etmek. Preston tarafından gerçekleştirildi. implement. perform. rastgele. accomplish. uygun egzersiz uygulayarak tekrar eski güç ve yeteneğini kazandırma) cardiac sphincter = kardiyak sfinkter (yemek borusunun en uç noktası ile mide arasında kalan valf / kapakçık) cardiovascular disease = kalp ve kan damarları rahatsızlığı / hastalığı cardiovascular health = kalp ve damar sağlığı care about = 1) sevmek. CIR carbon-emission tallies = karbon yayma çetelesi / hesap tablosu carcinogenecity = kanser yapma eğilimi carcinoma = karsinoma (epitel dokuda ortaya çıkan kötü huylu her tür kanser çeşidi. zıt anl. = Fotoğraf makinesiyle gözünün önünde meydana gelen değişimleri yakalamaya çalıştı. sürdürmek. conduct. incident. continue. = Deneyler Dr. 2) heyecanlandırmak. formal. catch. = Görevlerini düzgün bir şekilde yerine getiriyor. (With his camera he tried to capture changes as they took place before his eyes.ÜDS Sözlüğü . accidental. porter carry away = 1) ikna etmek.27 captivating = dikkat çeken captive = kapatılmış. attendant careless = dikkatsiz. gelişmiş ülkelerden gelen bir grupla ilk defa karşılaştıklarında. incidental. informal.= professional catalysed by breakthroughs = yeni buluş / keşiflerle güçlenmiş catalyze = katalize etmek (özellikle bir kimyasal reaksiyonu kolaylaştırmak / çabuklaştırmak) catastrophe = felaket. 2) hoşlanmak carefree = kaygısız. 4) saptamak. hoşlanmak. esir capture = 1) yakalamak. record capture off-guard = hazırlıksız / savunmasız yakalamak carbon isotope ratio = karbon izotop oranı.). (bir şey)’i arada bir yapan. be fond of.= release.

mobile phone cellular hypoxia = hücresel oksijen azlığı cellulose = selüloz (bitki hücrelerinin duvarını oluşturan ve kağıt üretiminde kullanılan madde) censor = sansürlemek census = sayım. sebep-sonuç ilişkisi causation = (bir hastalık vs’ye) neden olan şey cause (fiil) = neden olmak. purpose. zıt anl. zıt anl.com .= disregard. (The infected wound was very cautiously drained. sakıngan. zıt anl. yüz yıl yaşamış olan central = merkezi. thoughtfully. 2) uyarı. ikaz. warn cautious = ihtiyatlı. elbette ki. fixed. uzun tüp şeklinde araç) Catholic = Katolik (Hristiyanlık dininin Katolik mezhebi ile ilgili) Catholicism = Katoliklik (Hristiyanlık’ta büyük bir mezhep) cattle = sığır cattle-farming = sığır çiftçiliği causality = nedensellik. gökyüzü gözlem merkezi cell plate = bitki hücrelerinin ortasında oluşup büyüyerek hücreyi ikiye ayıran ve daha sonra hücre duvarına dönüşen yapı cell-phone = cep telefonu.) sınamak. alertness.= probably certainty = kesinlik. boşluk. dava. focus on.= uncertainty cervical = boyun ile ilgili cervical vertebrae = boyun omurları Chad = Çad (Orta Afrika’da bir ülke) chafe = (sürtme sonucu) yarala(n)mak / berele(n)mek / kızar(t)mak chain = zincir chain of events = olaylar zinciri chairman = başkan chalk = tebeşir. ana. gaye. ihtiyacı olmamak ceaselessly = durmaksızın ceiling = (oda için) tavan. bilinç ve hafıza gibi fonksiyonlar ile ilgili olan gri madde tabakası) cerebrospinal fluid = serebrospinal sıvı (beyinomurilik sıvısı) ceremonial centre = tören merkezi certain = 1) belli. careful. = Enfekte olmuş yara. halt. nüfus sayımı centenarian = (en az) yüz yıllık. bir artere yakınlığı sebebiyle çok dikkatli bir şekilde drene edildi.= carelessly. secondary central Europe = Orta Avrupa centre of the brain = beynin merkezi centre on / upon = (bir şey) üzerine yoğunlaşmak / odaklanmak. objective. quit. yeteneğini vs.ÜDS Sözlüğü cater = (özellikle düğün vs. zıt anl.= floor celebrate = övmek. 2) tahıl cerebellum = (çoğul: cerebellums ya da cerebella) serebellum. fundamental. asır ceramic = seramik (genellikle çömlek üretmek amacı ile seramik çamurunun pişirilerek sertleştirilmesi yolu ile elde edilen malzeme) cereal = 1) tahıldan yapılmış hazır yiyecek. iletmek amacıyla kullanılan ince. thoughtless cautiously = ihtiyatlı. some certainly = kesinlikle.= begin. (dişte) çürük cavity-wall = arasında boşluk bulunan duvar cease = (bir şey yapmayı) durdurmak. sebep. continue cease to need = ihtiyaç duymamak.= careless. definitely. durmak. zıt anl. concentrate on. absolutely. ikaz etmek. 2) kesin. end. warning caution (fiil) = uyarmak. için) yemek hizmeti vermek cater to French tastes = Fransız zevklerine hitap etmek catering = yemek tedarik etme caterpillar = tırtıl catheter = kateter (vücutta herhangi bir boşluk ya da kanala sıvı vs. zıt anl.) cave-sanctuary = mağara-mabet cavity = oyuk. confront www. minor. göksel celestial body = gök cismi celestial observatory = gözlemevi. zıt anl. tedbirli. praise celebrated = ünlü. beyincik cerebral = serebral. prudent. yol açmak cause (isim) = 1) amaç. attention.= recklessness. overlook century = yüzyıl. reason caution (isim) = 1) ihtiyat. meşhur. şöhretli celebrity = ünlü kimse celestial = gök ile ilgili. main. kutlamak. tedbirli.bademci. kireçtaşı challenge (fiil) = meydan okumak. 2) neden. zıt anl. dikkatlice.28 . sona er(dir)mek. zıt anl. ülkü. sure. carefully. stop. hedef. serebrum ya da beyinle ilgili cerebral cortex = serebral korteks (beyinde serebrumun girintili çıkıntılı üst katmanını oluşturan. 3) bazı. (gücünü. kafa tutmak.= peripheral. for it was close to an artery.

2) göğüs chest infection = göğüs enfeksiyonu chestnut = kestane chick = civciv chiefly = başlıca. Eurotunnel chaotic = karmakarışık. 2) (elektriksel) yük chariot = atlı savaş arabası charity = hayır cemiyeti. above all child abuse = çocuk istismarı child labour = çocukların çalıştırılması childbirth = doğum child-guidance clinic = çocuklar için psikolojik rehberlik ve ruhsal hastalıkların tedavisi gibi hizmetler veren klinik childhood blindness = çocuk körlüğü (A vitamini eksikliği. attack. disorganised. hamle yapmak. 3) (bir silahı vs. yeteneğini vs. (To build a bridge in one day was a real challenge. saldırmak. (The country has changed over from military to civilian rule. karakterize etmek. mostly. tipik davranış characterize = nitelendirmek.). nedenlerle ortaya çıkan körlük) chimpanzee = şempanze (alet kullanabilecek kadar zeki olan ve genelde bu tür deneylere konu edilen maymun türü) chip = çip (yarıiletken bir maddenin üzerinde oluşturularak üretilen küçültülmüş elektronik devre). = Everest Tepesi. cana yakın. zorlayıcı. 2) bir masrafı birinin hesabına geçirmek / yazmak. kısım. integrated circuit www. define. İngiltere ile Fransa’yı demiryolu ile birbirine bağlayan tünel).) challenging = meydan okuyan. (bir kişi)’nin onayını almak checker = dama taşı check-up = genel sağlık kontrolü cheering = neşelendirici. (gücünü. düzensiz. alteration. zıt anl. her şeyden önce. = Ülke askeri rejimden sivil rejime döndü. keyif verici chemical affinity = kimyasal çekim / cazibe / yatkınlık chemical energy extraction = (besinlerden vs. tarifesi dışında uçuş gerçekleştirmek amacı ile kiralamak charter (isim) = eski Avrupa’da şehir kuruluşu ve yönetimi ile ilgili kuralları belirleyen belge charter airline = uçuşlarını bir tarife olmaksızın. confused. kimyager chemotherapy = kemoterapi (özellikle kanser hastalıklarında kimyasal maddelerle yapılan tedaviye verilen genel ad) cherished = değer verilen chessboard = satranç tahtası chest = 1) sandık. en çok. yenidoğanlarda göz enflamasyonu. part characteristic = karakteristik özellik. başarılması zor iş. yardım derneği charm = cazibe. (kişiye) özgü davranış. çekici charter (fiil) = bir uçağı. modification.ÜDS Sözlüğü . aldatma check = kontrol etmek check for = (bir şey bulmak) amacı ile kontrol etmek. ücret. section.= harmonious. kiralama veya özel sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştiren havayolu şirketi cheating = kandırma. convert into change one’s mind = fikrini değiştirmek change over to = (bir şeyden bir şey)’e tamamen değiş(tir)mek.) sınayan chamber = oda chamber music = oda müziği (küçük bir grup müzisyenin genellikle bir odanın içinde küçük bir topluluk için çaldığı müzik) chameleon = bukalemun (renk değiştirebilen bir kertenkele türü) chance error = tesadüfi / rastlantısal hata chances = şans change = değişiklik.29 challenge (isim) = (insana meydan okuyan türden) zorluk. (bir kişi ya da unsura) has özellik. orderly chapter = (örn. (Mount Everest presented a challenge to Hillary. kızamık. variety change into = (bir şey)’e dönüş(tür)mek. çekicilik charming = hoş. kutu.) channel (into) = kanalize etmek Channel Tunnel = Manş Tüneli (Manş Denizi’nin altından geçen. feature characteristic attitude = karakteristik davranış.bademci. tanımlamak.) kimyasal enerji çıkarma / elde etme işlemi chemical reaction = kimyasal tepki / reaksiyon chemist = kimyacı. = Bir günde bir köprü inşa etmek başarılması zor bir işti.com . (check the building for gas leakage = binayı gaz kaçağı bulmak amacıyla kontrol etmek) check with = (bir kişi)’ye sormak. değişim. Hillary için kendisine meydan okuyan zor bir hedefti. box. belli bir miktar patlayıcı ile) doldurmak charge with = (bir şey) ile itham etmek / suçlamak charge (isim) = 1) harç. doğuştan gelen katarakt vb. bir hikayedeki) bölüm. describe charge (fiil) = 1) hücum etmek.

yeşilimsi sarı renkli. case. bariz. assertion. break down. zümre. aşikar. yığın churchyard = kilise bahçesi / avlusu cipher = şifre circuit = elektrik devresi circulate through = (bir şey)’in içinde deveran etmek / dolaşmak. civil law civilization = medeniyet.= disclaimer clarify = açıklığa kavuşturmak. 2) dağıtım miktarı. üzerinde kalıtsal özellikleri belirleyen genleri taşıyan. doğada genellikle basit yöntemlerle gözlemlenebilen olayları basitçe açıklamakta kullanılan kurallar ve kanunlar) classics = klasikler. illuminate clarity = açıklık. seçim.com . alternative. dünyanın) etrafını dolaşmak circumstance = olay. zıt anl. demand. request. iç kargaşa. zıt anl. keyfiyet. süreğen chronic bacterial infection = kronik bakteriyel enfeksiyon chronic bleeding = kronik kanama (uzun süre devam eden kanama) chronic disease = kronik hastalık (uzun süre devam eden hastalık) chronic infection = kronik enfeksiyon (uzun süre devam eden enfeksiyon) chronic insomnia = kronik uykusuzluk (uzun süre devam eden uykusuzluk hali) chronically = kronik olarak. kamu görevlisi claim (fiil) = talep / iddia etmek. durum. wash. incident.= pollute clear = açık. turunçgil city-state = şehir devlet (kendi kendini yöneten ve yakın çevresindeki topraklara da hakim olan kent) civet = misk kedi türünün genel adı civic = yurttaşlık / vatandaşlık ile ilgili civil disturbance = sosyal kargaşa. farklı kromozom sayılarına veya şekillerine sahip bireylerinin bulunması durumu chromosome = kromozom (hücre çekirdeğinde. dolaşımla ilgili circumference = daire çevresi. arıtmak.= disclaim. demand.bademci. çevre ölçüsü circumnavigate = denizden (örn. caste class hierarchy = sosyal sınıf hiyerarşisi (bireylerin birbirinden üstün / aşağı olmasını belirleyen ve sosyal sınıf farklarından kaynaklanan düzen) classical period = klasik dönem (bir uygarlığın veya bir sanat dalının tarihsel süreç içerisinde hem gelenekselci. çare. condition circumstances being what they are = şartlar böyle olunca cirrhotic = sirotik (siroz ile ilgili ya da ondan ileri gelen) citizen = vatandaş. deny claim (isim) = iddia. berraklık. zehirli ve tahriş edici Cl2 (diklorin) gazı olarak bulunan element) choice = seçenek. soluk alamama chromosomal = kromozomal.30 . kromozomlar ile ilgili chromosomal polymorphism = biyolojide belli bir türün içinde. situation. yıkamak. move around in circulation = 1) dolaşım. klasik eserler classify = sınıflandırmak. net. uygarlık civil-servant = devlet memuru. yurttaş citrus = narenciye. iç kargaşa civil engineer = inşaat mühendisi civil right = vatandaşlık hakkı civil service job = devlet memurluğu civil unrest = sosyal kargaşa. option choke on = (boğazı) tıka(n)mak. süreğen şekilde chronicle = tarihi olay kaydı chunk = büyük bir parça. iplik şeklindeki oluşumlardan her biri) chronic = kronik. koşul. krank. hak talebi. group clattering = (makine için) dişli.ÜDS Sözlüğü chip-making = elektronik devre / çip üretme chlorine = klor (doğada genellikle keskin kokulu. izafi veya kuantum olmayan. clean. go about in. vaka. hem de yüksek seviyede olduğu ve genellikle günümüzde en tanınmış eserlerinin çoğunu verdiği dönem). boğazına bir şey kaçmak choking = boğulma. make clear. takırdayan clavicle = köprücük kemiği clay = kil clean bill of health = sağlık raporu (bir hekim ya da hekimler kurulu tarafından düzenlenen ve bir kişinin sağlıklı olduğunu belgeleyen rapor) cleanse = temizlemek. classic period classical rules = klasik bilim kuralları (örn. civil disturbance civil war = iç savaş civilian law = medeni hukuk. tiraj circulatory = sirkülatuar. pres gibi hareketli ve takırdayan parçalar içeren. tabaka. obvious. sort.= unclear www. zıt anl. talep. zıt anl. request. belirgin. netlik class = sınıf.

kapamak. emboli clothe = kaplamak clothing chain stores = hazır giyim mağazaları zinciri cloud complex = bulut kompleksi (birlikte hareket eden bir bulut öbeği) cloudy fluid = bulanık sıvı club football = kulüpleşmiş / profesyonel futbol clue = ipucu.bademci.= opening closely = yakın şekilde. dizi. yaklaşık. 2) ortadan kaldırmak. ortadan kaldırmak. zıt anl. 2) herhangi bir kopukluk olmaksızın. disappear. açık ve net olarak. sahil. işaret.= incoherent www. canlıların solunum ile dışarı verdikleri bileşik). zıt anl. fuse into. birleşip bir bütün oluşturmak. şifre coenzyme = koenzim (bazı enzimlerin aktivitesi için gerekli olan organik ya da mineral bazlı. dikkatlice. 2) tamamen temizlemek. kesmek. tüymek.) yazarlarından her biri cobalt = kobalt (ferromanyetik özelliği olan. radyo yayını gibi herhangi bir dış sistem ile bağlantısı bulunmayan). zıt anl. televizyon. tıkanıklık cloned sheep = klonlanmış koyun cloning = klonlama (yapay olarak tek bir hücreden birbirine benzeyen canlı meydana getirme) close down = (bir işyerini vs. 3) eğilim climatic = iklimsel. küçük molekül) cognitive = bilme / kavrama / idrak ile ilgili cognitive function = kognitif fonksiyon (algılama. remove clearly = açıkça. rational. consistent. 2) (birbirine) yaklaşmak. 2) iklim. carefully. emboli. mantıklı. grup.com . faaliyetini durdurmak. block.) coal-mining = kömür madenciliği coast = kıyı. law. smart client = müşteri cliff = uçurum. shutdown. slip out of clear up = 1) (hastalık) gidermek.31 clear away = 1) kaybolmak. evidence clumsy = hantal. sert ve gümüşi-beyaz bir metal) cobbled = kaldırım taşı döşeli coconut = hindistan cevizi code = 1) kanun. klips vs. strongly. kaba. biçimsiz. remove clear out of = (bir yer)’den sıvışmak. shore coastal = kıyıya / sahile ait coastline = kıyı boyu. elektrik akımının tam bir döngü içinde dolanabileceği elektrik devresi closedown = kapanma.= remotely. akıllı(ca). come closer closed basin lake = kapalı havza gölü (akarsular tarafından beslenmeyen ve suları akarsular yolu ile denize ulaşmayan göl) closed circuit = 1) kapalı devre (ana şebekeye bağlı olmayan veya internet. sign. sarp kayalık climate = 1) durum. zıt anl. mevsimsel climatic control = iklim kontrolü (iklimleri ve mevsimleri anlamayı ve kontrol etmeyi amaçlayan araştırma alanı) climatologist = iklim bilimci (iklimleri inceleyen bilim insanı) climax = zirve.) kapatmak. distantly closer scores = birbirine daha yakın (daha az farklı) skorlar clot = pıhtı. yasa. = Ayrı endüstriyel sistemlerin birleşip büyük birimler oluşturması yönünde bir eğilim mevcuttur. yakından. cure. ungainly cluster = küme. doruk cling to = (bir şey)’e yapışmak / sıkıca sarılmak. heal. awkward.ÜDS Sözlüğü . ahenkli. geç(ir)mek. carbon dioxide coal-derived = kömürden elde edilen coalesce into = birleşmek. öğrenme ve mantıksal bir temele oturtma işlemlerinin psikolojik sonucu olarak ortaya çıkan durum) coherent = tutarlı. ile) sıkıca kapatmak / kıstırmak clockwork = genellikle dişliler ve benzer hareketli parçalar içeren bir sistem ile çalışan clog (fiil) = tıkamak clog (isim) = kan pıhtısı clogging = (damar için) tıkanma. close to close up = 1) (bir şey)’i tıkamak. sahil şeridi coating = kaplama co-author = (kitabın / yayının vs. iyileş(tir)mek. uygun.= let go of clinical trial = klinik deneme / çalışma clinician = klinisyen (klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim) clip tightly = (mandal. approach close on = (genellikle rakamlardan önce kullanılır) hemen hemen. shut down close in on / upon = (bir şey ya da kişi)’ye (sinsice) yaklaşmak. hint. shut. group clutch = (yumurtalar için) bir kerede / bir gebelikte yumurtlanmış CO2 = karbon dioksit (doğada genellikle gaz halinde bulunan. 2) kod. obviously clearly defined = şekli / hatları açıkça belirgin clever = zeki(ce). (There is a tendency for separate industrial systems to coalesce into large units. tightly. sıkı sıkıya.

triumph collapse (isim) = göçme.= individual. biriktirmek collection = toplama. fall in. fall in. olmak. (These pencils come in seven different color choices.32 . sömürge colorectal cancer = kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) colossal = kocaman. (These flimsy houses are liable to collapse in a heavy storm. drop by. coexist. secret aggrement colonial = sömürgeye ait colonial power = sömürgeci güç (dünya çapında kolonilere / sömürgelere sahip devlet) colonist = koloni kuran. emerge come into close contact with = (bir şey) ile yakın temasta bulunmak come into force = yürürlüğe girmek. işbirliği. 2) koloni oluşturmak.) collapse on oneself = kendi içine / üstüne çökmek collar = yaka. 2) (bir yer)’den gelmek. meet. = Bu kalemler yedi farklı renk seçeneğinde bulunmaktadır. failure. solo collective burial = toplu gömü / mezar collectively = toplu olarak. fight with / against. cooperation collagen = kolajen (bağ doku liflerinin yapısını oluşturan ana protein) collapse (fiil) = göçmek. uygulanmaya başlamak.= individually collector = koleksiyoncu collide = çarpışmak.= surrender (to). tesadüfi Cold War = Soğuk Savaş (2. yıkılmak.= success. zıt anl. edinmek. crash collision = çarpışma. = Bu çerden çöpten evler sert bir fırtınada yıkılmaya yatkın görünüyorlar. ulaşmak. clash. için) alınmaya başlamak. muharebe combat stress = savaş / muharebe nedeniyle oluşan stres combination = birleşme. bağlılık coin (fiil) = 1) madeni para basmak. zıt anl. accompany. come to life. ulaşmak. (haber vs. tutuşma combustion driven = yanma ile çalışan come about = meydana gelmek. encounter. çatışma collusion = gizli anlaşma. birlikte gelmek. Sovyetler Birliği ile ABD önderliğindeki Batı devletleri arasında yaşanan savaşsız gerginlik ve düşmanlık ortamı) colitis = kolit (kolon iltihabı) collaborate with = (birisi) ile işbirliği yapmak. arrive. tasma colleague = meslektaş. (oralı) olmak. önyargı katmak. düşmek come from = 1) (bir şey)’den kaynaklanmak.= dissolution combinatorics = kombinatorik (matematikte sayıların. struggle with / against. zıt anl.) come in = 1) gelmek. (aynı zamana) denk gelmek. kolonize olmak (aynı tür mikropların besi yerinde yer yer kümeler oluşturması) colony = koloni. fail. embody. acquire come down = (fiyat için) inmek. hep beraber. result from. take place. ( I come from Manisa. distort colour scheme = renk düzenlemesi coma = koma (dış uyaranlar ya da uyarmalara yanıt vermeyen derin bilinçsizlik / baygınlık durumu) combat with / against (fiil) = savaşmak.com .bademci. birleşme.) come into being = ortaya çıkmak. Dünya Savaşı sonrasında oluşan. peer collect = toplamak. birleşim. harflerin ve nesnelerin araştırılması ile ilgili alan) combine = birleş(tir)mek. unite. çökmek. kolonide yaşayan colonization = kolonizasyon. boyunluk. mücadele etmek. birleştirme. çökme. appear. sömürgeleştirme colonize = 1) sömürgeler kurmak.= succeed. cooperate with collaboration = birlikte çalışma. ortaya çıkmak. zıt anl. fall down. joint. zıt anl.ÜDS Sözlüğü cohesion = bütünlük. sikke coincide with = (bir şey) ile rastlaşmak. zıt anl. downfall. jointly. çarpmak. zıt anl. koleksiyon collective = kolektif. ortaya çıkmak. triumph. become well-known www.= separate combustion = yanma. kaba saba. yıkılma. go into effect come into high favour = çok tutulmaya başlamak come into prominence = ünlenmek. 2) ortaya çıkmak come by = 1) önceden haber vermeden (birisinin) yanına uğramak. bulky colour = saptırmak. zıt anl. iş arkadaşı. tesadüf etmek. unification. beraber çalışmak. tanınmak. mixture.= differ. compromise combat (isim) = savaş. come into existence.= avoid come along = 1) gelmek. 2) (şu versiyonlarda / şekillerde / renk seçeneklerinde / tiplerde) bulunmak. ortaklaşa. shared. ortaklaşa. zıt anl. topple. belirmek. arise come across = rastlamak. = Manisalıyım. deviate coincidental = rastlantısal. topple. 2) elde etmek. 2) sözcük / söz türetmek coin (isim) = madeni para.

finish. set out. bayağı. gerçekleşmek. disappear come onto = (piyasaya.) ileri sürmek / ortaya atmak. ele geçirmek come to smo’s aid = birisi’nin yardımına gelmek come to the attention of = (bir kişi)’nin dikkatini çekmek come to the fore = ön plana çıkmak come up = ortaya çıkmak / meydana gelmek. come to be known = bilinegelmek) come to be regarded as. trade commercial = ticari commercial interests = ticari çıkarlar commercially viable = ticari olarak üretilebilir / yapılabilir commission (fiil) = atamak.= unworthy comment on (fiil) = fikrini söylemek. bağlanmak. assign. well. rare communal = toplumsal. happily. rule. pledge. halktan insan. eleştirmen. express. halka ait communal meal programme = toplumsal yemek programı communicate with = (birisi) ile haberleşmek / iletişim kurmak. terminate come to be = olagelmek (örn. kendine gelmek come through = (beklendiği gibi) ulaşmak / varmak. eşya. sink. ordinary.).33 come on = sahneye / ortaya çıkmak. dedication. zıt anl. = Gelirini ikiye katlayacak çok parlak bir plan buldu. = O intihar etti.= follow commemorate = anmak. be in touch with www.= rare. kumanda etmek. (A light wind came up. zıt anl. oppose come over = (kısa bir yol kat ederek veya ziyaret için) gelmek come round = (operasyon sonrası) toparlanmak. açıklığa kavuşmak. become clear come out against = (bir şey)’e karşı çıkmak. order commission (isim) = görev. 2) (suç vs. appear. (He has come up with some brilliant scheme to double his income. = Hafif bir rüzgar başladı.) bulmak. atama. appear. think of. current.= rarely. rahatça. konforlu comfortably = kolaylıkla.= submerge. etkisi altına almak. uncommon common person = sıradan insan. be dominant over.) işlemek. devotion. önermek. zıt anl.) ile ortaya çıkmak. zıt anl. devote oneself to. pledge.com . söz.ÜDS Sözlüğü . widespread. ısmarlamak. praiseworthy. yükümlülük. promise.= nobleman common sense = sağduyu commonly = çoğunlukla. initiate. bağlılık. (çözüm vs. akıl hastalıkları hastanesi gibi bir yere) kapat(ıl)ma commodity = (ticari) mal. = (bir şey) olarak değerlendirilmeye / görülmeye başlamak come to believe = inanır hale gelmek come to pass = olmak. zıt anl. akıl hastalıkları hastanesi gibi bir yer)’e kapatmak commitment = 1) vaat.= exceptional. honour. (The committee came up with an interesting plan.) come up with = (genellikle olumlu bir plan. . ortaya atmak. zıt anl. olağan. komisyon commissioner = komisyon / kurul üyesi commit = 1) söz vermek. görevlendirmek. pazara) çıkmak come out = görünmek. usually. begin. commoner. zıt anl. . arrive (as expected) come to an end = sona ermek. usual. 3) (intihar) etmek. cease. (bir müsabakayı. = Babamın maaşı ile rahatça geçiniyorduk.) comic book = çizgi roman coming our way = yolumuza çıkan command = hakim olmak. zıt anl.) comeback = (geri) dönüş comet = kuyrukluyıldız comfort = rahatlık comfort care = rahatlatıcı bakım comfortable = rahat. good common = olagelen. 2) (hapishane. yaygın. become real come to possess = (bir yolunu bulup da) sahip olmak. at ease. olayı) nakleden kişi commerce = ticaret. influence. delegate. suggest. duty. (We could live fairly comfortably with our father’s salary. promise commit to = (hapishane. immortalise commence = başlamak. (He committed suicide. disappear.= cease. fikir vs. happen.= go off. yanıt. happen. seldom commonly evident = birçok insan tarafından bilinen commonplace = sıradan. yorumda bulunmak. taahhüt etmek. prevalent. = Komite ilginç bir plan ortaya attı. taahhüt. start. 2) söz vermek. remark comment (isim) = yorum commentator = yorumcu. (karşılık. terminate commendable = övgüye değer.) commit oneself to = 1) kendini adamak. fikir vs. zıt anl. anısını yaşatmak.bademci. obligation. show up.

durumunun ciddiyetini kavrayamaması sebebiyle doktor. zorluk. haberleşme communicative = iletişim ile ilgili community = 1) topluluk. finish complete (isim) = bütün. whole complete blood (cell) count = tam kan sayımı (belirli bir miktar kan içerisindeki kan hücrelerinin tam sayılarını bulmaya yönelik bir laboratuvar testi) completely = tamamen. well-matched. partially complex = karmaşık. able. selfsatisfaction. include www. complex. zıt anl. 2) iddialı. make up for. zıt anl. discordant compel = zorlamak. ability competent = 1) (dil.= incompatible. intricate. mecbur etmek. zıt anl. kavramak. grasp. için) iyi seviyede. (bir şey)’e benzer. self-satisfied. zıt anl.= simple. zıt anl. accumulate. 2) kapsamak.= disperse complacency = kendinden hoşnut olma. conform to. anlaşılması güç. bitirmek. rival compile = derlemek. the surgeon made up her mind to frankly talk to his relatives. eklenerek çoğalmak. rekabete dayanan. yetenek vs. yarışma competition skiing = (profesyonel) kayak yarışı competitive = 1) rekabetçi. eleman. liken to compare well with = (bir şey)’e benzemek. içine almak. kısım. bölme compass = pusula compatibility = uyumluluk. karışım comprehend = 1) (tam olarak) anlamak.34 . (Nothing can compensate for the death of a loved one. kifayet. zıt anl. parça. uneasy complain = şikayet etmek. ingredient. = Hastanın. agreement. 3) yarışma amaçlı competitive power = rekabet gücü competitive spirit = rekabetçi ruh competitor = rakip. complication.= simple complication = 1) karışıklık. zıt anl. capable.com . relation.= simplicity compliance with = (kanun ya da kural)’a uygunluk complicated = karmaşık. society. essay compost = bitkilerin veya mutfak artıklarının çürümesiyle elde edilen gübre compound (fiil) = birikmek. 2) yerleşim yeri community mental health centre = halka açık akıl sağlığı merkezi compact = sıkıştırarak küçültmek compact into = yoğunlaşarak / sıkışarak (bir şey)’e dönüşmek companionship = arkadaşlık. yakınma. harmony. abide by. toplum.= disregard. nispeten. equivalent to comparatively = oransal olarak.).= troubled. resist component = unsur. bütünüyle. entirely.) compete with / against = (birisi / bir şey) ile rekabet etmek / yarışmak. relatively compare favourably with = (bir şey) ile karşılaştırıldığında daha iyi / üstün durumda olmak compare with = (bir şey) ile karşılaştırmak / kıyaslamak. öğe. 2) komplikasyon (bir hastalığın seyir veya tedavisi sırasında diğer bir hastalığın ya da bozukluğun ortaya çıkması) comply with = uymak. ilişki. zıt anl. zıt anl. (bir şey)’den farksız olmak compared to / with = (bir şey) ile karşılaştırıldığında. benzerlik.= partly. rival with / against compete among themselves = kendi aralarında yarışmak / rekabet etmek competency = yeterlik. suffering complacent = kendinden hoşnut. collect. (As the patient failed to comprehend the seriousness of his situation. ehil. = Hiçbir şey sevilen bir kişinin ölümünü telafi edemez. onun yakınlarıyla açıkça konuşmakta karar kıldı. in comparison to / with comparison = karşılaştırma. kompozisyon. yakınmak complaint = şikayet. compulsive.= flexible compelling urgency = (kişiyi önlem almaya) zorlayan acil durum compensate for = telafi etmek.= agony. eksiksiz. itaat etmek. zıt anl.bademci. zıt anl. uygun davranmak. yetenek.= incompetent. oblige compelling = zorlayıcı. complicated. halk. part composition = 1) bir maddenin yapı ve bileşimi. structure. totally. çapraşıklık. eşlik comparable to = (bir şey) ile karşılaştırılabilir / kıyaslanabilir. unable competition = rekabet. straightforward complexity = karmaşıklık. oluşturmak. 2) yetenekli. 2) kompozisyon. combine compound (isim) = (kimyasal) bileşik.= incompatibility compatible = birbiriyle uyumlu. force. kısa düzyazı. zıt anl. similarity compartment = bölüm. grievance complement = tamamlayıcı.ÜDS Sözlüğü communication = iletişim. sorun. supplement complete (fiil) = tamamlamak.

privilege conclude = 1) sonuç çıkarmak.= exclusive.).= questionable. birikmek concentrate on = (bir şey)’e odakla(n)mak / yoğunlaş(tır)mak. 2) bitirmek. agree. convincing. endişelendirmek concern (isim) = 1) ilgi. worry. zıt anl. (bir şey / kişi)’yi ilgilendiren. hide. 2) kaygı. 2) kompres (yara üzerine bastırılan bez / pamuk vs. nihai olarak.bademci. pregnancy conceptual = kavramsal concern (fiil) = ilgilendirmek. kavram conception = 1) kavram. concept. zıt anl. teşkil etmek. tangible. interest. görüş. nihai. oluşturmak. zıt anl. concentrate.) compress application = (yara vs. decision. 2) uyum. ilgilenilen şey. limited compress (fiil) = sıkıştırmak. definitely. zıt anl. getting pregnant concentrate in = (bir şey)’in içinde toplanmak.= unconvincingly concrete = 1) somut. focus on concentration = 1) yoğunluk. 2) ikna edici / inandırıcı bir şekilde. density. 2) beton concurrence = 1) aynı zamana rastlama. zıt anl.). ahenk concussion = bayılma ile sonuçlanacak kadar şiddetli darbe condemn = kınamak.com . = Hekim hatası. notion. sonuçlandırmak. condense. riske sokmak compromise (isim) = (karşılıklı ödün vererek) uzlaşma.= inconceivable conceive = 1) anlamak. outcome.) concerned with = (bir şey) ile ilgili / alakalı concerning = (bir şey / kişi) ile alakalı / ilgili olarak. constitute. make up comprised of = (bir şey)’den oluşan.= abstract. gizlemek. regarding. (bir şeyler)’den oluşmak.= indifference. son. weak compulsive = zorlayıcı. bastırma. 2) ikna edici. zıt anl. hesap içeren compute = hesaplamak Computed Tomography = bilgisayarlı tomografi. 2) gebe kalma. overall.) üzerine kompres uygulama compression = sıkıştırma comprise of = kapsamak. 2) sonuç. pressurize. reasonable. (bir şey)’den ibaret compromise (fiil) = 1) (karşılıklı ödün vererek) uzlaşmak. complete conclusion = 1) karar. 2) yoğunlaşma. algılamak. indisputably. bastırmak.= unconvincing conclusively = 1) kesin olarak. netice. odaklanma. düşünmek. deduction conclusive = 1) kesin. inclusive. intangible. determine. idea. zıt anl. (There is a lot of public concern over dangerous toxins recently found in some food. uncertain. geniş.= questionably.ÜDS Sözlüğü . koyulaş(tır)mak. kesin olarak kanıtlanması zor bir durumdur. bilgisayar kullanımı conceal = saklamak.= expand compress (isim) = 1) sıkıştırma. intensity. actual. narrow.= flexibly computational = hesap ile ilgili.= flexible compulsive behaviour = kompülsif davranış (bir kişiyi. 2) (bir işin sonucunu) tehlikeye atmak. CT computer virus = bilgisayar virüsü (bir bilgisayarın yazılım veya donanımlarına zarar vermek amacı ile oluşturulmuş bilgisayar programı) computer-generated image = bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş görüntü computing = hesaplama. zıt anl. compelling. tasarlamak. think. ayıplamak. convincingly. obsessively. çıkarım. suçlu bulmak. 2) özetlemek. devise. (Not very many people can conceive the works of modern art. finally. gebelik. zıt anl. inandırıcı. içermek. orta yol bulma. settlement compromised = zayıf düşmüş.35 comprehensive = kapsamlı. zıt anl. = Yakın zamanda bazı besinlerde tespit edilen tehlikeli toksinler ile ilgili büyük bir toplumsal kaygı var. neglect. solid. (A case of malpractise is difficult to prove conclusively. makul. zıt anl. consist of. relating to concession = imtiyaz. abridge www. result. agreement. in depth.= reveal conceivable = akla yatkın. (What sort of concrete evidence do you have to show us? = Bize gösterecek ne gibi somut delilleriniz var?).= acquit condense = 1) yoğunlaş(tır)mak. özellikle anlamsız bir şeyi tekrarlayıcı tarzda yapmaya zorlayan davranış biçimi) compulsively = önüne geçilmez bir şekilde. focusing concentration gradient = konsantrasyon / yoğunluk farkı concentric rings = (bir hedef tahtasında olduğu gibi) eşmerkezli (iç içe geçmiş) halkalar concept = konu. definite. get pregnant conceiving = gebe kalma. blame. düşünce. kavramak. intensification. etraflı. consider. 2) gebe kalmak. zıt anl. = Modern sanat eserlerini anlayabilen pek fazla insan yoktur. final. uyuşma. zıt anl.

katı maddeler içerisinde parçacıktan parçacığa geçerek iletilmesi conductive = iletken. zıt anl. carry out. he died of congenital heart disease. = Hasarın gerçek / tam miktarı tahmine kalmış. çatışma. clash with. assumption. (The exact figure for the damage is a matter for conjecture. kapatılma confirm = teyit etmek. zıt anl. disagreement. contingent. zıt anl.= open. zıt anl. 2) aklını karıştırmak. 2) koni. 17 yaşındayken. 2) (yatağa. sır paylaşılabilir. shape conformational = yapısal. secret. şaşırtmak. (yatağa. (istenmeyen bir şey / bir kişi) ile karşı karşıya gelmek / karşılaşmak. itimat. düzen. araştırma vs. doğrulamak. disprove confiscation = zorla el koyma. kozalak. mix up.) confined to bed = yatağa bağlı / mahkum. alaka. tutmak. trustworthy. restricted to. sure of oneself confidential = gizli. koni biçimli herhangi bir nesne confer a benefit to smo = birine bir yarar / menfaat sağlamak confer on = (biri)’ne (ünvan vs. conflict with conformation = şekil. bewildered confusion = 1) kafa karışıklığı.36 . istimlak. beraber conjure up = akla getirmek. behaviour. zıt anl. üzerinde anlaşılamayan. zıt anl. haciz. hastalık conditional = koşullara bağlı. hareket tarzı. zıt anl.bademci. 2) şart koşmak condition (isim) = 1) hal. çatışma confuse = 1) (kavramları) birbirine karıştırmak. durum. 3) (taşıtlar için) aktarmalı hat içinde olmak / bulunmak Connecticut = Kuzeydoğu ABD’de bir eyalet connection = bağlantı.= distrust confident = güvenli. kafası karışık.) bağlamak. uygulamak. perform. koşul. administer. şaşkınlık. affirm.) yürütmek.= avoid. relationship conquer = fethetmek www. = John.= deny. tıkanık. eve vs. transmit. contradictory conform to / with = (bir şey)’e uymak / uygun davranmak. imprison in. limit to. disagree with. eve vs.= clarity.= object to. public confidentiality = gizlilik confidently = güvenle. bahşetmek.) congested = kan toplanmış.com . attitude conduction = ısının. çelişen.= agree with. tahmin. substantiate. = Az gelişmişlik sorunu yalnızca birkaç Afrika ülkesi ile sınırlı gibi görünmüyor. zıt anl. requirement. peace conflicting = (birbiriyle) çatışan. sıkışıklık. comply with. blockage congestive = kan veya su toplanması ile ilgili congressional = kongre kaynaklı conjecture = varsayım.ÜDS Sözlüğü condition (fiil) = 1) şartlandırmak. emin.= accord. perplexity. ayarlamak confine to = 1) (bir alan)’a hapsetmek. yatalak. supposition. bestow confer with = danışmak. convey conduct (isim) = davranış. challenge. seizure conflict with (fiil) = (birisi) ile çatışmak / çekişmek. (bir şey) ile sınırlandırmak. müsadere. ihtilaf. imprisoned. 3) rahatsızlık. situation. render. kamulaştırma. zıt anl. dizilim. 2) iletmek.= order congenital = doğuştan olan. doğuştan gelen bir kalp hastalığı sebebiyle öldü. guess. şekil configure = değiştirmek. bedridden confinement = hapsedilme. 2) düzensizlik. anımsatmak. kalabalık congestion = tıkanıklık.= unconditional condor = Güney Amerika akbabası conduct (fiil) = 1) (deney. evoke connect with = 1) (bir şey) ile birleş(tir)mek. (The problem of underdevelopment does not appear to be confined only to a few African countries. uyandırmak. zıt anl. entrust confide to / in = (biri)’ne sırrını açmak confidence = güven.) bağlı.) vermek. oluk cone = 1) renge duyarlı görsel reseptör hücreler. (When John was 17. equip. etkilemek. conform to conflict (isim) = anlaşmazlık. validate. tavır. sersem. adapt.= clarify confused = şaşkın. trust. face. retreat from confrontation = karşı karşıya gelme. disorder. götürmek. oppose. fearlessly configuration = düzenleniş. düzenleme. kendinden emin. abide by. puzzle. yapı.) conjointly = birlikte. restrict to confined to = 1) (bir şey) ile sınırlı. fight. 2) ilgi kurmak. ihtilaflı. izdiham. yön vermek. 2) şart. şekilsel confront = (olumsuz bir şey) ile yüzleşmek. 2) hapis. limited to. consult confide to = (bir işin) sorumluluğunu (biri)’ne vermek. yönetmek. geçirgen conductivity = iletkenlik conductor = (orkestra için) şef conduit = kanal. zıt anl.

continuous. result. doğal kaynakları ya da çevreyi koruma.= inconsiderately.= rarely. dikkatli / tutumlu kullanmak. yapı constructive = yapıcı.com . economise (on). effect. zıt anl. fazla. zıt anl. dolayısıyla. form. yardımcı. 2) düşünmek.= variable constantly = devamlı. zıt anl. thoughtlessly consideration = ilgi. 4) üzerinde düşünmek. seldom. confer smo on smt. unaware conscious memory = bilinçli hafıza (bir kişinin bilinci açıkken hatırlayabildiklerinin toplamı) consciousness = bilinç. zıt anl. (bir şey)’e gelince. hayli. sonucu olan consequently = sonuç olarak. positive. büz(ül)me. steady.= little. müşavirlik consultation = danışma. zıt anl. insignificant considerably = epeyce. zıt anl.= unconcern. doğuştan gelen). quite a lot. substantial. 2) kurmak. güç vs.) conservative = 1) muhafazakar.= changing.) saklamak. zıt anl. fixed. accordingly. hatırı sayılır. zıt anl. zıt anl. zıt anl. düşünce. consider as considerable = önemli. (bir şey) konusunda. göz önünde tutmak. (bir şeyin ardından gelen) etki. şaşkınlık. entrika. ameliyat vb. dikkat çeken. zıt anl. undeviating.= divergently consortium = konsorsiyum (ortak bir çıkar için oluşturulmuş organizasyon) conspicuous = göze çarpan. therefore conservation = muhafaza etme. conference. source consequent on = (bir şey)’in sonucunda ortaya çıkan. never constellation = takımyıldız. perpetually. obtrusive. zıt anl.= unconscious.) considerate = düşünceli. campaign. prominent.= waste consider = 1) (öyle olduğuna) inanmak. sefer. unvarying. coherent. (Large windows make the car feel considerably bigger. unanimous vote / opinion consequence = sonuç. 2) sabit. invariably. arka arkaya. as a result. koruma. swelling. semere. perpetual. disregard considering (that) = . inherent. helpful. invariable. = Büyük pencereler arabayı oldukça büyük gösteriyor. successively consensus = oy / görüş birliği. dar geçit construct = 1) kurmak. zıt anl. zıt anl. victory conscience = vicdan conscious = bilinçli. kabızlık) constituent = öğe. çevreyi korumanın önemini fark etmelerini sağlamaktır. thoughtful. tesis etmek. bu nedenle. dikkate alındığında. comprise. establish constitution = anayasa constitutional = 1) kendiliğinden sahip olunan (örn. tutucu. zıt anl. devamlı. discussion www. factor. continually. özen. koruyucu. oldukça.= destructive consult smo over smt = birisine.37 conquest = fetih.bademci. aware. zıt anl. stable. saygılı. seek advice from smo about smt consultancy = danışmanlık. invariably. (enerji. bir şey hakkında / konusunda danışmak.= terminable. 2) anayasal constriction = 1) sık(ıl)ma. contraction. take into account. as regards consist of = (bir şey)’den meydana gelmek / ibaret olmak. thoughtfully. significantly. be made up of consistent = tutarlı. organ bütünlüğünü koruyan conserve = korumak. (One of the aims of TEMA Foundation is to make people realise the importance of conservation. think over consider to be = (bir şey) olarak görmek / kabul etmek. = TEMA vakfının amaçlarından biri de insanların. bilinci yerinde. akılda tartmak. deem. dehşet constipation = konstipasyon (peklik. alert.ÜDS Sözlüğü . relentless. sürekli. zafer. durumlarda) aşırı / ağır tedavi girişimlerine başvurmayan. yapmak. 2) inşa etmek.= cause. büyük.= slightly. shrinkage. make up. farkında olma hali conscript = zorunlu olarak orduya katılan asker consecutive = art arda. solicitude. zıt anl. inconsistent consistently = tutarlı / değişmez bir şekilde. plot constant = 1) sürekli. değişmez. think about. whole constitute = 1) oluşturmak. subsequently.= inconspicuous. assume. compose. 2) boğaz. farkında.= expansion. unsur. burç consternation = hayret. sizable. 3) dikkate almak. müzakere. successive consecutively = ardışık olarak.= inconsiderate considerately = düşünceli bir şekilde. . regard. 2) (tedavi. unseen conspicuous consumption = gösteriş için tüketim conspiracy = komplo. build construction = inşaat.= aggregate. peş peşe. element. .

tutarsız. ancient content = 1) içerik. as opposed to contrast = karşıtlık. pollution. aynı çağda (yaşamış olan). sürekli. içerik. distinction. hoşnutluk. itiraz etmek contestant = yarışmacı context = bağlam. dergi vs. 2) çağdaş. gadget. (He was awarded a prize for his contribution to world peace. constantly. 2) bitirmek. zıt anl.= archaic. zıt anl. dolap çevirmek control group = kontrol grubu (bilimsel bir deneyde. yaşıt. purify of contaminated with = kirlenmiş. de) yazı yazan kimse contrive = düzen kurmak. 2) kas(ıl)mak. zıt anl.= confirming. distinct.= test group www. competition. cihaz. some simple machines and various other contraptions to facilitate our learning. zıt anl. kesintisiz. control. sürekli olarak. consistent contraption = mekanizma. içermek. kapsamında bulunan container = (şişe. 2) memnun.= never. yükselti eğrisi. içecek vs. happy.) contrary to = karşın.= spread. leave out contained in = içinde olan. current. blemish. inconsistency.ÜDS Sözlüğü consume = 1) (yiyecek. farklı.= similarity. zıt anl. pislik. zıt anl. opposite. = Dünya barışına yaptığı katkı nedeniyle bir ödüle layık görüldü. 2) kapsamak. 2) (radyasyon vs. aykırılık. oppose. harcamak. sızıntısı nedeniyle oluşan) kirlilik contemplate = 1) (bir şey) üzerinde düşünmek. zıt anl. üzerinde deney yapılmayan grup). karşıt. düşünüp taşınmak. (It is impossible to reconcile such contrary viewpoints. sandık. hoşnut. kirlenme. composition.) bulaştırmak. infect with.= exclude. devamlı.= agree contradiction = çelişki. zıt anl. perpetually. zıt anl. satisfied contentment = tatmin. kontrol altında tutmak.) contrary = ters.).) bulaşmış.= cooperation. = Okulumuzun malzeme odasında bir insan vücudu maketi.com . alike contribute to = katkıda bulunmak. constantly. tüketmek. different. obtain. dissatisfaction contest = 1) yarışma. büz(ül)mek contract (isim) = kontrat. polluted with. likeness contrasting = (birbirine) zıt olan. drink. birbirlerinden büyük fay hatları ile ayrılmış parçalarından her biri) continual = sürekli. use up.= similar. 2) piyasada bulunan / herkesin satın alabileceği (şey) consumer spending = tüketici harcamaları consumption = tüketim. deplete. deny. include. zıt. pollute with. aksi. çekişme. zıt anl.= agreement contradictory = çelişkili. conflict. yeme-içme contact = temasa / bağlantıya geçmek. support. memnuniyet.) tüketmek. zıt anl. restock consumer = 1) tüketici. bazı basit makineler ve öğrenmemizi kolaylaştıracak başka pek çok cihaz vardı. zıt anl. catch. infectious contain = 1) kontrol altına almak. constriction.bademci. eat. büzülme. (hastalık vs. 2) karşı çıkmak. mücadele. perpetual continually = devamlı. güncel. infected with contamination = 1) bulaştırma. tutarsızlık. birbirleriyle olan jeolojik etkileşimleri çerçevesinde yer değiştirmeleri). çelişmek. 2) seyretmek contemporary = 1) (birisinin) çağdaşı (olan). tightening contradict = aksini söylemek. karşılaştırma yaparak deneyin etkisini daha iyi anlayabilmek amacı ile ikiye ayrılan deneklerden. rarely contour = düzey çizgisi. (In the utility room of our primary school there were a model human body. continental shift continental plate = kıta plakası (yerkabuğunun.= discontentment. dış hatlar contract (fiil) = 1) (hastalık) kapmak. tasarlamak. karşıt. ters düşmek. conflicting. (hastalık vs. zıtlık. daralma. fark. sözleşme contracting rule = anlaşmada / sözleşmede uyulması gereken kural contraction = kasılma. yalanlamak. pick up. zıt anl. transmit. dokunmak contagious = bulaşıcı. give. satisfaction. çevre ve koşullar Continent = (the Continent şeklinde kullanılır) Avrupa Kıtası continent = kıta continental = kıtasal continental drift = kıta kayması (kıtaların. difference. tertibat.= add.38 . challenge. perpetually continuation = devam. constant.= cleanse of. inconsistent. varil gibi her türden) kap contaminate with = ile kirletmek. (hastalığa) yakalanmak / tutulmak. bulaşık. sürdürme continuously = daima. help contribution to = katkı. modern.) contributor = (gazete.= infect. aksine. = Önceliğimiz bu ölümcül hastalığın yayılmasını kontrol altına almaktır. zıt anl. (Our priority is to contain the spread of this fatal disease. = Böylesine karşıt bakış açılarını uzlaştırmak imkansız. zıt anl.

bere. credible. çok.= mismanage copious = bol. talk into convincing = inandırıcı. zıt anl. zıt anl. çürük. practice. çevrilebilir. beraber çalışma. express conveyor = taşıyıcı bant convict of = suçlu bulmak. üstesinden gelmek. release convince of = inandırmak. kullanışlı. = Ülkenin hem konvansiyonel hem de nükleer silah kullanma kapasitesi var. zıt anl. mahkum etmek. conclusive. aksine. büyük şirketlere dönüşme corrective measure = düzeltici / iyileştirici önlem correlate = karşılıklı ilişkisi olmak correlation = karşılıklı ilişki. 2) bildirmek. traditional. collaboration coordinate = bir arada idare etmek. centre.= exterior core body temperature = vücut iç sıcaklığı (bir canlının vücudunun iç kısımlarının normal çalışma sıcaklığı) core material = çekirdek malzeme (üzerine kaplama yapılan malzeme) core sample = derinden alınan numune core-mantle = çekirdek ve manto arasında veya mantonun çekirdeğe yakın kısmında co-researcher = aynı araştırma ekibinden insanların birbirlerine olan durumu.bademci. satisfactorily cool = serinle(t)mek cool down = soğumak coolant = serinletici. uzun mesafeli uçuşların uluslararası hava sahalarında yarattığı kirliliği kontrol altına almayı amaçlayan uluslararası antlaşma conventional = geleneksel. debatable. çekişme. beraber çalışmak. müsait. manage coordination = koordinasyon (örn. korelasyon www. rahatlık.com . konvansiyonel. esas. öz. başa çıkmak.= far-fetched.= uncontroversial. dönüştürmek. zıt anl.= agreement. dispute. pass along. gelenek. rigid convey = 1) iletmek. handle. change into convertible = değiştirilebilir. argument. bruise convection = sıvı veya gaz dalgalanması yoluyla ısı iletimi convection stream = ısınıp yükselme ve soğuyup alçalma sebebiyle oluşan akım / akıntı convenience = uygunluk. soğutucu cooling = soğutma. deal with. serinletme cooperate with = (birisi) ile işbirliği yapmak. uygun. persuade. tartışmalı.) ile baş etmek. zıt anl. comfort. ekip arkadaşı cork = şişe mantarı coronary = koroner. kalbin etrafındaki damarlarla ilgili coronary artery disease = koroner arter hastalığı (damar geçidindeki daralma nedeniyle kalp kasına yeterli kan gidemediği için. transform. taşımak. anlaşmazlık. şirkete ait corporate earnings = şirket kazançları corporation-owned = şirket(ler) tarafından sahip olunan / işletilen corporatisation = şirketleşme. çevirmek. kontrol edilebilir controversial = tartışma konusu olan. zıt anl. kalp kas hücrelerinin yeterli oksijeni temin edememesi) coronavirus = koronavirüs (üst solunum yollarında akut enfeksiyona sebep olan bir tür virüs) corporate = (genellikle anonim şirket halinde) şirketleşmiş. versatile. traditionally conversely = tersine. unanimity contusion = ezik.= inconvenient convention = uygulama. elverişlilik. useful.) conventional wisdom = genel kanı conventional X-ray machine = geleneksel röntgen cihazı conventionally = konvansiyonel / geleneksel olarak. zıt anl. ikna edici. unquestionable controversy = tartışma. declare guilty of. debate.39 controllable = denetlenebilir. unconvincing convincingly = doyurucu / inandırıcı bir şekilde. tackle. kasların birbirleriyle uyum içinde çalışması) cope with = (bir sorun vs. (The country has the ability to use conventional as well as nuclear weapons. contrarily conversion = dönüşüm convert into = değiştirmek.= acquit of.= inflexible. zıt anl. collaborate with cooperation = işbirliği. tradition Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution = 1983’ten beri yürürlükte olan. ihtilaflı. facility. manage. suitable. ikna etmek. turn into.ÜDS Sözlüğü . suitability convenient = elverişli. nucleus. bereketli copper = bakır copper-veined = bakır veya bakır renkli damarlı copyist = kopya katibi (el yazması kitapları kopya ederek çoğaltan kişi) coral = mercan coral reef = mercan kayalığı / resifi core = iç. merkez.

membran. rüşvetçilik. myriad. doğduğu ve geliştiği yer). geçmek. fiyatı / bedeli . be valid count (isim) = 1) sayım. rehber count (fiil) = (geçerli) say(ıl)mak. link with / to.) countryman = vatandaş. birleştirmek. kurs. innumerable. involve. bağlantı kurmak. yar(ıl)mak crack (isim) = çatlak. hut cough = öksürük Council of Ministers = Bakanlar Konseyi (Avrupa Birliği içerisinde belirli bir konu ile ilgili bir düzenleme gerektiğinde her üye ülkenin ilgili bakanının katılımı ile oluşan ve ürettiği yönergelerin. rüşvetçi. detach from couple = çift. membrane covert = gizli (genellikle casusluk vs. ters etkisi olan countertechnology = karşı teknoloji.bademci. there were countless ridiculous arguments among public that AIDS was confined to heterosexuals.= leave out coverage = 1) haber konusu olma. dishonesty cortical area = kortikal bölge (beyinde serebrumun girintili çıkıntılı üst katmanını oluşturan. peer counterproductive = amaca hizmet etmeyen. (Once. olmak cost-conscious = mali hassasiyet / maliyet kaynaklı hassasiyet cost-effective = uygun maliyetli costly = maliyetli. advise. zıt anl. duruşmada hazır bulunma court proceeding = duruşma. hemşehri countryside = sayfiye. yazışma corresponding = karşılık olan. limited. universe cost = mal olmak. zıt anl. route course of history = (the course of history şeklinde kullanılır) tarihin akışı court = mahkeme.) counterweight = denge sağlayıcı ağırlık counting = (sayı) sayma countless = sayısız. pahalı. 2) beşik (bebeğin yatırıldığı sallanır yatak) www. = Soğuk savaş sırasında ABD’nin kıtalararası balistik füzelerine karşı Sovyet ordusunun karşıteknolojisi.com . işlenme.= cheap. karı koca course = 1) gidişat. muadil. (şifre için) kırma cradle = 1) beşik (bir medeniyetin vs. kaynağı güneş ve diğer gök cisimleri olan radyasyon) cosmic ray = kozmik ışın (uzay ortamında seyreden. güneş veya diğer gök cisimleri kaynaklı yüklü parçacıklar) cosmically recent past = evrenin yaşına göre yakın geçmiş cosmos = evren. yozlaşma. üye ülkelerin iç hukukunun üzerinde olduğu konsey) councillor of state = eyalet meclisi üyesi counsel (fiil) = öğütlemek. tribunal court appearance = duruşmaya çıkma. ile ilgili) crack (fiil) = 1) (şifre) kırmak. solve. encase. kulübe. kendilerinin geliştirdiği oldukça etkili bir elektronik savunma sistemi idi. . connect with / to. (During cold war. oppose. encompass. hearing court-case = dava cover = 1) örtmek. bozulma. 2) çatla(t)mak. 2) kapsamak.ÜDS Sözlüğü correspond to = (bir şey)’e karşılık gelmek / tekabül etmek correspondence = mektuplaşma. shack. celse. zıt anl. karşılık vermek. decipher.= separate from. ward off counterbalance = karşılıklı olarak dengelemek countermeasure = karşı tedbir counterpart = akran. rota. yarık cracking = çatla(t)ma. kaplamak. öğüt vermek. the Soviet army’s countertechnology was a fairly effective ECM (electronic countermeasure) system that they developed. toplumda AIDS’in heteroseksüeller ile sınırlı olduğuna dair sayısız saçma fikir bulunmaktaydı. örtü. 3) yön. süreç.= few. kırsal alan country-wide = ülke çapında couple with = bağlamak. gidermek. kainat. 2) ders. içermek. 2) kont (bir asalet ünvanı) counter = karşı gelmek. against the USA’s ICBM’s (intercontinental ballistic missile). inexpensive cost-overrun = maliyet artışı costwise = maliyet açısından cottage = küçük ev. çözmek. . progress. tekabül eden corrosion = korozyon (metal malzemenin oksitlenme veya başka kimyasal etkilerle aşınması) corrupt = yoz.40 . zıt anl. dishonest corruption = yolsuzluk. respond. suggest counsel (isim) = dava vekili counsellor = danışman. expensive. 2) kapsama alanı covering = zar. = Bir zamanlar. karşılık. bilinç ve hafıza gibi fonksiyonlar ile ilgili olan gri madde tabakası) cosmic radiation = kozmik radyasyon (uzay ortamında bulunan.

nehir vs. 2) suçlu. essentially.com . kavşak noktası crossword puzzle = kare bulmaca crowd = (bir yer)’i (toplanarak) doldurmak. struggle against. essential. övgü creepy-crawly = sürünerek veya yere yakın ilerleyen crevice = yarık. aşerme crawl = emeklemek. 3) cahil(ce).) crucially = can alıcı bir şekilde. crime criminal justice system = ağır ceza hukuku / adalet sistemi criminal trial = ceza davası criminal use = suça yönelik kullanım crinkle = buruş(tur)mak.= detest crave attention = ilgi çekmek / istemek craving = şiddetli arzu / özlem. wrinkle crippling stiffness = (kaslarda vs. biri)’ne mal etmek. ağır ceza criminal act = suç oluşturan davranış. için) (karşı tarafa) geçmek. trivial. dağılmak crusade against (fiil) = mücadele etmek. produce creating value out of nothing = hiç yoktan değer yaratma creatinine = kreatinin maddesi (keratin metabolizmasının son ürünü olarak idrarla atılan madde) creation = (örn. 2) saygınlık. kritik. yaklaşım vs. savaşım crush = ezmek. (It is crucial that everyone strictly obeys the rules during the experiment.41 craft = 1) hava. 2) (görüş. savaşım vermek. zıt anl. çarparak inme crater = krater (düşen bir meteorun oluşturduğu büyük çukur) crave = çok istemek. vessel. güvenilirlik. kaba. aşermek. için) eleştirel critical case = kritik vaka criticize = eleştirmek crocodile = timsah Croesus = Kroisos (Antik Lidya’nın son kralı) Crohn’s disease = Crohn hastalığı (kronik iltihaplı bağırsak hastalığı) crop = ekin. campaign against crusade against (isim) = 1) haçlı seferi. significant. ortaya çıkarma creativity = (sanatsal vs. 3) (mahkemenin türü için) ceza. believable. yok etmek. meslek (daha çok esnaf ve sanatkarlar için) crash (into) (fiil) = (bir şey)’e çarpmak. suppress www. 2) eleştiri. 2) basit. 2) yoğun ve kararlı mücadele. değerlendirme critical = 1) kritik. suça ait. cahilce. hayati. sıkışıklık crown = taç crucial = can alıcı. = Deney sırasında herkesin kurallara harfiyen uyması hayati önem taşımaktadır. primitive crudely = ham / olgunlaşmamış bir biçimde. iş alanları) yaratma. kampanya yapmak.= artfully cruising speed = seyir hızı crumble = parçalanmak. mürettebat. (bir şey)’e can atmak.bademci. çok önemli. görüş. takım crew vehicle = insanlı araç crime = suç crime against humanity = insanlığa karşı suç (katliam. pivotal. sürünmek crawl up = sürünerek tırmanmak crayfish = kerevides (ıstakoza benzer ama daha küçük bir deniz veya tatlı su hayvanı). gemi. ürün. kriter critic = 1) eleştirmen. (The invention of the electric guitar is credited to him.ÜDS Sözlüğü . çiğ. yıkılma crash-landing = çarpma. zıt anl. ufalanmak. vital. deniz veya uzay taşıtı.) aksamaya / sakatlığa neden olan sertlik / kaskatılık crisis = (çoğul: crises) kriz criterion = (çoğul: criteria) ölçüt. (toplanarak) kalabalık yaratmak crowded = kalabalık crowding = kalabalıklaşma. zıt anl. için) ani ve kötü sonuçlar yaratan düşüş. insignificant. tekne. 2) zanaat. reliable. onun yaptığına inanmak. inexpertly. bastırmak. mahsul. reliability credible = inanılır. pişmemiş. = Elektrogitarın icadı ona mal edilir. çatlak crew = tayfa.= insignificant. kaza yapmak crash (isim) = (hisse fiyatları vs. zıt anl. güvenilir. harap etmek. soykırım benzeri büyük ölçekli suç) criminal = 1) suç oluşturan.= incredible. raw. zıt anl.= trivial. çok önemli. unreliable credit to = (bir şeyin icadını vs. ciddi.) yaratıcılık creature = yaratık credibility = inanılırlık. vital. fight. suç. crawfish craze = geçici moda create = yaratmak.) credit = 1) kredi. yaşamsal. go across crossroad = kavşak crossroads = kesişim noktası. die for. coarse. harvest crop yield = ürün verimi cross over = (sınır. artlessly. pass beyond. kırış(tır)mak. crucial. oluşturmak. kabaca. significantly crude = 1) ham.

ilişkisini kesmek. modifiye etmek. zıt anl.) çağırmak. azaltmak. accepted. akım current (sıfat) = 1) şimdiki. decrease.= increase.bademci. develop. 2) meraklı current (isim) = akıntı. guilty. zenginleştirmek. present. dış tabaka cry out for = bağırarak (yardım vs. azaltmak.42 . end.= innocent cult = kült.= reunite with cut out = (belli bir biçimde) kesip çıkarmak. halihazırdaki. cut off cut size = kesim boyutu cut the price by half = fiyatı yarıya indirmek / yarı yarıya azaltmak cutting-edge = yenilikçi. salamura curiosity = merak curious = 1) tuhaf veya benzersiz olması nedeniyle ilgi çeken. müfredat curtail = azaltmak. enrich cultivate = işlemek cultivation = yetiştirme culture = 1) kültür.= keep. tedavi etmek. Computed Tomography scan culminate = 1) sonuçlanmak. reduce. serbest kalmak cut off = (nefes / yol) kesmek. kısmak. adet. kısıntı cut a pitiable figure = acınacak bir tipi olmak / tip çizmek cut back on = (özellikle tasarruf amacıyla bir şey)’de kısıntı yapmak. zirve. zıt anl. limit cure (fiil) = iyileştirmek. waste cut free from = (bağlayan bir şeyi) keserek (başka bir şey)’i serbest bırakmak. separate.ÜDS Sözlüğü crushed pebble = ufalanmış çakıl taşı crust = kabuk. shorten. gem vurmak. tıkamak. modify. 2) (bir bakteri vs. bitiş culprit = suçlu. kısaltmak. yetiştirmek. treat cure (isim) = şifa. relief cured = tuzlanmış. restrict. kasırga. remedy.= increase. için) kültür analizi yapılması cultured = kültürlü cumulative = kümülatif. (toprağı) işlemek. zıt anl.= unusual. sınırlamak. zıt anl. hortum cylinder bearing = silindirli rulman (yatak ile mil yuvası arasında metal silindirler bulunan rulman) cynical = alaycı cytochrome oxidase = sitokrom oksidaz (hücrenin solunumunda önemli bir rolü olan bir tür enzim) cytologic = hücreye ilişkin cytoplasm = sitoplazma (hücre içi sıvı) www. restrain. prolong curve upwards = yukarı doğru bombe yapmak cushion = yastık cushion of air = hava dolu yastık custom = gelenek. siklüs cyclic = periyodik olarak ortaya çıkan. preserve cut (fiil) = kesmek. en gelişmiş. toplu olarak cup = (genellikle su ya da benzeri bir şeyi taşımak / tutmak amacı ile avuç içlerini derinleştirerek) (eli) bardak / fincan şekline sokmak curable = tedavi edilebilir. zıt anl. offender. call out for crystalline solid = atomları veya molekülleri geometrik bir düzen içerisinde yer alan katı madde CT scan = bilgisayarlı tomografi taraması. 2) cari currently = şu sıralarda. bu günlerde. relieve. 2) son. tapınma cultivate = geliştirmek. 2) doruğa varmak. hâlihazırda curriculum = (çoğul: curricula) ders programı.)’den ayrı kalmak / ayırmak. climax culmination = 1) doruk.= begin. dönemsel cycling = bisiklete binme cyclone = siklon. decrease. güncel.= incurable curb = kısıtlamak. cut down on cut down on = (bir şey)’i kısmak / azaltmak. ilaç. silmek. adet olan.) çıkarmak. zıt anl. alter. common. tedavi. block cut off from = (aile vs. çare. remedy. kesinti yapmak cut (isim) = kesinti. start. contemporary. zıt anl.com . zıt anl. döngü. economise on. (bir metinden vs. lider cyanide poisoning = siyanür zehirlenmesi cycle = dalgalanma. tradition customary = alışılmış. abnormal customize = isteğe göre küçük değişiklikler yapmak.

day-to-day daily life = gündelik hayat. dichlorodiphenyltrichloroethane dead space air = solunum esnasında akciğere ulaşmayan bölgelerde (burun. incapacitate. (bir şey)’e cesaret etmek.bademci. zayıflatan. discouraging dawn = doğuş. şafak sökmesi. venture daring = cüretkar. zıt anl. borç indirimi debut = (sahneye) ilk çıkış. kurak bir havza) debate (fiil) = tartışmak.com . wound damming a river = bir akarsu üzerine baraj kurma işi damp = nemli. incapacitating. discuss debate (isim) = tartışma. manage. risk. harm. tarihine uzanmak. günlük. tackle. get involved in. üstesinden gelmek. date to. hayallere dalma daytime = gündüz day-to-day = gündelik D-Day = II. bütün uzayı etkileyen ve evrenin genişleme hızını arttırıcı bir etkisi olduğu kabul edilen hipotetik bir enerji türü) dark matter = karanlık madde (astrofizikte. strengthen debilitating = güçten düşüren. relations death penalty = ölüm cezası. için) suya düşmüş.) kalan hava deadly = öldürücü. cope with. tarihlendirme daunting = yıldırıcı. yıkıntı.= disregard. business. injury.)’ye tarihlenmek. 2) ani ve hızlı hareket dash away / off = acele ile çıkıp gitmek dashed = (ümit. zayıflatmak. ışık yaymadığı ve yansıtmadığı için doğrudan algılanamayan. harm damage (isim) = hasar. ilişki. tarih tutma. weaken. başlangıç decade = on yıl www. plan vs. day-to-day life dairy = süt ürünleri dairy farming = mandıracılık dam = baraj damage (fiil) = zarar / hasar vermek. ignore dealings = iş. discussion debellation = fetih debilitate = kuvvetten düşürmek. bozmak. alışveriş. argue. ilgilenmek. enkaz debris disk = döküntü halkası debt relief = borcun hafifle(til)mesi. yara.D D DD daily = gündelik. fatal deafness = sağırlık deal blows to = (bir şey)’e darbeler vurmak deal with = 1) (bir ey)’i idare etmek. müzakere. tarihinden başlamak dating = tarihleme. varlığı. manage. undermine. date from. (dawn of civilization = uygarlığın doğuşu) D day-care = gündüz çocuk bakımı daydreaming = hayal kurma. risk dangerously underweight = (hayatını) tehlikeye sokacak derecede zayıf Dante = 1265-1321 yılları arasında yaşamış ve ünlü İlahi Komedya’nın yazarı olan İtalyan şair dare to = (bir şey)’i göze almak. be dated to date from = tarihinden kalmak. rutubetli. en alçak noktası deniz seviyesinden 86 metre aşağıda olan. iş ilişkisi. gözüpek dark energy = karanlık enerji (kozmolojide. argument. çevresindeki diğer materyal üzerindeki kütleçekimsel etkisi yolu ile tespit edilebilen maddeye verilen ad) dart = 1) füze. müzakere etmek.= invigorate. göz korkutucu. soluk borusu vs. boşa çıkmış data access = veri erişimi database = veritabanı date = tarihle(n)mek date back to = (belli bir yıl vs. gün ağarması. capital punishment death rate = ölüm oranı Death Valley = Ölüm Vadisi (ABD’nin Kaliforniya ve Nevada eyaletleri arasında yer alan. Dünya Savaşı’nı sona erdirdiği kabul edilen Normandiya Çıkartması’nın yapıldığı gün (6 Haziran 1944) DDT = bazı bölgelerde tarım ilacı olarak kullanılan zehirli bir kimyasal. zıt anl. zıt anl. zarar. wet danger = tehlike.= invigorating debris = döküntü. 2) (bir ey)’i ele almak. takatini kesmek. moist. hazard.

2) (radyoaktif) bozunma decay-causing = çürümeye neden olan deceit = aldatma. soysuz. announce. yanıltıcı. action deem = saymak. zıt anl. rebelliously deficiency = eksiklik. implication deed = eylem. zıt anl. zıt anl.= increase. netlik.= adequacy. zıt anl.= flawless. acceptable. çıkarsamak. aldanma. düşüş. düş(ür)mek. corrupt. inadequacy. diminish. drop. biçimsizlik. yetersizlik. decay. boldly. deception. kusur. düzen.= afforestation deforested = ormansız kalmış. recover decline (isim) = azalma. aldanma. zıt anl. deteriorate. surplus define = tanımlamak. achievement. sönme. devotion deduce from = (bir şey)’den (bir şey) anlamak. zıt anl. fiil. put down. shortage. fiyatların düşmesi. imperfection.= indecisive.44 . specify. mantık yürütülerek varılan yargı.= excellence defective = kusurlu. derinlemesine. bilgi vs. gerilemek. yenmek. forested deformity = çarpıklık. düzen. zıt anl.) www. kararlı. net.= victory defect = kusur. zıt anl. zıt anl.= inflation. insufficiency. protective. progress. yetersizlik.= afforested. excess deficit = açık.= indecent deception = aldatma. realize deduction = mantıksal çıkarım. proper. zıt anl. zıt anl. mislead. put off. delude decelerate = hızını azaltmak. eksik. zıt anl. 2) deflasyon. slightly defeat (fiil ) = bozguna uğratmak. kandırmak. düşmek. false. questionable decisively = kesin olarak. misleading. zıt anl. deficient.= inflation deforestation = ormansızlaştırma. decompose decay (isim) = 1) yıkılma. deteriorated.= accelerate decent = saygın. çökmek. makul. bozulma.com . regard deep space = derin uzay (uzayın. deterioration. bozuk.= straightforward. determinately declaration = ilan.= honesty deceptive = aldatıcı. zıt anl. çöküş. fraud. zıt anl. zıt anl. decay. dejenere olmak. devote to dedication = adama. bozukluk. zıt anl. deteriorate degenerate (isim) = yozlaşmış. yenilgi. zıt anl. certain. definite. iş. net. derece (etki.= indefinite definition = kesinlik. çürüme. announcement declare = ilan etmek. recovery decomposer = ölü bitki ve hayvan kalıntılarını kimyasal olarak ayrıştıran organizma decomposition = çürüme. collapse.= moderately.= increase decreased mortality = düşük ölüm oranı dedicate to = vermek. deficiency. zıt anl. azalma. degeneration. savunmaya yönelik. progress. overthrow defeat (isim) = bozgun. addetmek. kararlı bir biçimde. zıt anl. upright deciduous = (bitki için) yaprak döken decipher = şifresini / anlamını çözmek decision = karar decision-making = karar alma işi decisive = kesin. corrosion. outer space deeply = derinden. designate definite = kesin.bademci.= excess. eksiklik. profoundly. sufficiency. zıt anl.= upturn.= honesty deceive = aldatmak. tam anlamını verebilme özelliği deflation = 1) (bir şey)’in havasının boşalması. spoilage decorate = dekore etmek. Güneş Sistemi’nin ötesindeki kısmı).= deny. inadequacy. adanmışlık. adamak. geciktirmek. revoke decline (fiil) = azalmak. drop. disgrace. çözünürlük. imperfect. decline.= expedite defiantly = cüretkar / küstah / meydan okuyan bir şekilde. shortage. retard. hile. kötüleştirmek. deceit. eksil(t)mek. bildiri. ayrışma. zıt anl.= offensive defer = ertelemek. respectable. (mahkemede) savunma (tarafı) defensive = savunmacı. sakatlık degenerate (fiil) = yozlaşmak.= aggrade degree = büyüklük. certainly. intensely. zıt anl. take down. (anlam) çıkarmak. make known. zıt anl. hile. aklı başında. zıt anl.= healthy degenerative = dejeneratif (bir doku veya organın zamanla yapısal veya fonksiyonel bozulma göstermesi hali) degenerative disorder = dejeneratif hastalık (organ veya dokunun yapı ve görev bakımından özelliğini kaybederek bozulduğu hastalık) degrade = düşürmek. bildirmek. süslemek decrease = azal(t)mak. muntazam.ÜDS Sözlüğü decanter = (genellikle alkollü içkiler için) sürahi olarak kullanılan boyunlu şişe decay (fiil) = çürü(t)mek. dejenere. belirleyici. infer from. gerileme. excellent defence-related industries = savunma ile ilgili endüstri alanları defendant = davalı. fraud.

condemn. fragile. rugged delight (isim) = sevinç. call for demand (isim) = 1) talep.= accidentally. belirtmek. zıt anl. misconception. moving out. hassas. yoksun bırakmak. reject. deception. zıt anl. zıt anl. 2) temkinli. transfer. erasing. 3) durum. keyif. doğum. kalkış. handing over. ilgi vs. kurutmak dehydration = dehidrasyon (su kaybı.45 dehumanize = insanlıktan çıkarmak. restore. pleasure delight (fiil) = sevindirmek. zıt anl. narin. susuz kalma. a demanding job = çok çaba gerektiren bir iş) demented = bunamış. resmetmek. addiction dependency = bağımlılık. sparsely densely populated = nüfus yoğunluğu fazla olan.= tough.= loosely. unintentionally deliberation = 1) üzerinde düşünme. yok olma. tender. picture depiction = betimleme. hand over. discussion delicate = nazik. keyif vermek. tartışma. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . on purpose. accept department = departman. zıt anl. requirement demanding = (çok çaba. dental cavity dental cavity = diş çürüğü. sık densely = yoğun bir şekilde. zıt anl. dinamik özelliklerini inceleyen bilim insanı) demographic = demografik (nüfus ile ilgili değişkenlere ait) demolish = yok etmek. 2) bunama demise = çöküş. point to. zorlu (örn. illustrate. zıt anl.= praise dense = yoğun. (bir işi) devretmek. self-reliant depict = betimlemek. şube. daire. postpone delay (isim) = gecikme.) isteyen / bekleyen.= preserve. need.= sparsely populated density = özkütle. diş çürüğü. yanılma. slow down. reliant (on).= be independent (from) dependence = bağımlılık. solid. perishing democratization = demokratikleştirme demographer = demograf (dünyadaki veya bir ülkedeki nüfusun yapısını.bademci. divergence depend on / upon = (bir şey)’e bağımlı / bağlı olmak. commission. send. insani özelliklerini yok etmek dehydrate = suyunu almak. giving birth delusion = aldanma. request. mesaj iletmek. mean denounce = kınamak. memnuniyet. stand for. deviation. durumunu. distribution. bile bile. construct demon = iblis demonology = iblislerin. ertelemek. 2) sapma. dependence. refuse. anlatmak. exterminate. take-off. cinlerin veya bunlara dair inançların incelendiği araştırma alanı demonstrate = kanıtlamak. bırakmak.= admit.= reality demand (fiil) = talep etmek.= independence dependent on = (bir şey)’e bağımlı. joy. careful deliberately = kasten. kurumlar dışında yapılması delay (fiil) = geciktirmek. mütalaa. depict demonstration = gösteri denied by = (birisi ya da bir kurum) tarafından dışlanmış / reddedilmiş denomination = birim denote = göstermek. reddetmek.= independent. yoğunluk (bir maddenin birim hacimdeki ağırlığı) dental = diş veya dişçilikle ilgili dental caries = dişte çürüme. removal deliberate = 1) kasıtlı. istemek. please deliver = teslim etmek.com . destroy. heavily. anlamına gelmek. zıt anl. 2) müzakere. picture www. dağıtım. aklını yitirmiş dementia = 1) delilik. retain delivery = 1) teslim. description. on purpose. empower delegate (isim) = delege. dental caries dental examination = diş muayenesi deny = yadsımak. bölüm departure = 1) ayrılış.= keep. claim. zıt anl. (bir durumun) gerektirdikleri. wipe out. intentionally. memnun etmek. distribute. ortadan kaldırmak. subtle. geç delayed detection = geç teşhis / tanı delegate (fiil) = görevlendirmek. 2) ihtiyaç. consideration. zıt anl. retardation delayed = gecikmiş. rely on. vermek. 2) (bir annenin) bebek doğurması. claim. dağıtmak. yalanlamak. bir yapının ya da organizmanın su kaybı) de-icing system = buzlanmayı giderici sistem de-ink = mürekkepten arındırmak deinstitutionalization = hasta tedavisinin. describe. request. hold up.= supply. çılgınlık. hastane vb. resmetme. temsilci deletion = sil(in)me. leaving. zıt anl. göstermek. zıt anl.

keşfetmek. attractive. depo. wipe out. mahrumiyet. ortaya çıkarma. picked out designation = (kısaltma biçiminde) ad (örn. earn deservedly = haklı olarak. abandoned. geliştirmek.= release. lowspirited.com . talih. identify detect individual atoms = atomları tek tek saptamak detectable = bulunabilir. depresyonda. justly design (fiil) = dizayn etmek. şeyleri bulmaya yarayan alet) www. restock depleted = yetersiz. ülke dışına göndermek deposit (fiil) = koymak. supply with depth = derinlik deputy = 1) yardımcı. regardless of destination = hedef. hopelessness. 2) (ekonomide) buhran deprivation = yoksunluk. damagingly. zıt anl. place deposit (isim) = 1) mevduat. harmfully. tarif.) destructively = yıkıcı olarak.= add. destroyed. exhaust. specified. mevzilendirilmiş deport = sınırdışı etmek. tükenmiş. obtain from. işaret etmek. cazip. zararlı. gidilecek yer. zıt anl. zıt anl. saptama detector = dedektör (metal. assign designated = belirlenmiş. soyun devamı. originate from desalination = tuzunu giderme descend = alçal(t)mak. lacking. invent. noticeable detection = bulma.= undesirable. restore. discover. specify. devastating. tasarım designate = 1) belirtmek. eşkal. 2) ümitsiz. 2) harap. 2) azalmış. renovation destructive = yıkıcı. hor görmek. zıt anl. için) kod.= preserve.= constructively detach from = (bir şey ya da kişi)’den ayırmak / koparmak. kısmet. construct destruction = yıkım. yıkıcı bir şekilde. extermination. miktarı düşmüş.ÜDS Sözlüğü deplete = tüketmek.= attach to detachment = ayrılma. vekil. Türk Hava Yolları için THY). yazgı. picture descriptive = tanımlayıcı. position deployed = konuşlandırılmış. (This missile has sufficient destructive power to blow up a battleship. hava alanları vs. zıt anl. liberate detect = ortaya çıkarmak. originate from descendant = torun. bırakmak. elde edilmesi amaçlanan. layık olmak. depict. demolish. detrimental. ortadan kaldırmak. desperation. zıt anl. explain description = betimleme. hopeless. kimsesiz. bitmiş. helpless. bırakmak. unsuitable desire (fiil) = istemek. mevzilen(dir)mek. surplus deprive of = (bir şey)’den yoksun bırakmak / mahrum etmek. betimsel desert = terk etmek. 3) yalnız. lower. preferred.46 . varış yeri destiny = kader. bitirmek. devise design (isim) = dizayn. 2) yığın. solitary despair = üzüntü. consume. resmetmek. exterminate. organise. yok etme. imha. alıkoymak. in(dir)mek. tortu depressed = 1) morali bozuk. bir plana göre yerleş(tir)mek.= offer.= constructive. ıssız. detay detain = gözaltına almak. tespit. düzenlemek.= ascend descend from = (bir kişi)’nin soyundan gelmek. keder.= hopeful.= availability.= hope desperate = 1) çaresiz. radyoaktif madde vb. (bir kişinin) soyundan gelen describe = betimlemek. zıt anl. withhold. zıt anl. 2) atamak. perişan. zıt anl. tasarlamak.= construction. saptanabilir. şiddetli istek desired = istenen. apprehend. tasarım yapmak. ümitsizlik.bademci. promising despise = küçümsemek. fark etmek. çekici. leave deserve = (iyi ya da kötü anlamda) hak etmek. depiction. adam yerine koymamak despite = (bir şey)’e karşın / rağmen. anlatmak. 3) maden / mineral yatağı deposit on = üstünde birikmek deposition = çökme. zıt anl. formulate. hak ettiği gibi. boş. ayrılık detail = ayrıntı.= undesired desolate = 1) terk edilmiş. picture. abandon. call sign desirable = arzulanır. fate destroy = yok etmek. strip of. (uçaklar. yığmak. bir savaş gemisini havaya uçurmaya yetecek kadar yıkım gücüne sahip. zıt anl. görev vermek. required. arzu etmek desire (isim) = arzu. zıt anl. = Bu füze. low depletion = tükenme deploy = konuşlan(dır)mak. zıt anl. down depression = 1) depresyon (ruhsal çöküntü). zıt anl. in spite of. 2) milletvekili derive from = (bir şey)’den elde etmek / çıkarmak / türe(t)mek. bulmak. azalmış.

= Trafiği kent merkezinden uzak tutacak bir plan geliştirdiler. command die down = hafiflemek. aygıt devious = dürüst olmayan. düzenlemek. ruin. diversion. içten bağlılık. amaçlamak. zıt anl. tanıyla ilgili dialect = lehçe dialysate = diyaliz esnasında membrandan (zardan) geçen (bir tür filtre edilen) madde dialysing membrane = diyaliz zarı / membranı dialysis = diyaliz (böbrekleri çalışmayan hastalarda. persistent. azalmak. için) ortaya çıkmak / başlamak / gelişmek.= enhancement. zıt anl.bademci. shape determined = kararlı. insidious devise = tasarlamak. için) ateşleme mekanizması. expand. decline. decide. kötüleşmek. underdeveloped country development = ilerleme. arındırmak) detract from = eksiltmek. (It is necessary to devise a new computer program that will be easy for schoolchildren to learn. variance. helpful devaluation = devaluasyon (paranın değer kaybetmesi) devalue = değerini düşürmek devastate = harap / perişan etmek. fünye detoxification = detoksifikasyon (zehirlerden vs. restore devastating = yıkıcı. zıt anl. zıt anl. dedicated to. bring out developed = gelişmiş developed world = gelişmiş dünya (dünyanın gelişmiş ülkelerden oluşan kesimi) developing = gelişmekte olan developing country = gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke. establish. dedicated devoted to = (bir şey)’e adanmış / ayrılmış. lacking devote to = (bir şey)’e adamak / ayırmak. bozulma. formulate. decisive. zıt anl. decline. devotedly diabetes = diyabet (şeker hastalığı) diagnose = teşhis etmek / edilmek. harap edici. kalitesinden) düşürmek. dolambaçlı. deceitful. organise.= construct. öneminden. zıt anl. = Bu arazi madenciliğe ayrılmıştır. 2) karar vermek. lower. custody.47 detention = alıkoyma. sinsi. arındırma) detoxify = detoksifiye etmek (zehirlerden vs. tevkif.= conformity. tanı koy(ul)mak diagnosis = (çoğul: diagnoses) teşhis. tutuklama. destructive.= constructive develop = 1) (hastalık vb. kaypak. kendini adamış. mahvetmek. restraint. = Okul çağındaki çocukların kolay öğrenebilecekleri yeni bir bilgisayar programı tasarlamak gerekiyor.) devoid of = (bir şey)’den yoksun / mahrum. perish. (They have devised a plan for keeping traffic out of the city centre. flourish dietary (isim) = perhiz yemeği. inhibit. resolve. design. 2) geliştirmek. fade away.= encourage. destroy. saptamak.= recover deterioration = kötüleşme. zıt anl.= regress deviation = sapma. plan geliştirmek.= irresolute. zıt anl. adama. dedication devoutly = içten. zıt anl. sincerely.com . azimli. fade away die out = yok olmak. ciddi. belittle. ortaya çıkarmak. ayrılma. bir makine ile kanı atık maddelerden arındırma işlemi) diamond = elmas (sertliği sebebiyle kesici olarak.= beneficial. find out. gelişme. dietetic dietary (sıfat) = perhizle ilgili dietary fat = besin maddeleriyle vücuda giren yağ www. hesitating determining = belirleyici deterrent = caydırıcı etmen detonator = (bomba vs.= release deter from = (bir şey)’den caydırmak / vazgeçirmek. sönmeye yüz tutmak. worsening. invent. matrisler veya denklemler arası işlemlerde kullanılan sayı) determine = 1) belirlemek.ÜDS Sözlüğü . dedicate devoted = bağlı. damaging.) devotion = sadakat. zıt anl. (değerinden. disastrous. (This land is devoted to mining.= develop. emretmek. zıt anl. worsen. advancement. impose. yok edici. harmful. promote deteriorate = bozulmak. diminish detractor = kötümseyen / küçümseyen kişi detrimental = zararlı. engelleme. parlaklığı sebebiyle de süs eşyası olarak kullanılan bir mineral) dictate = zorla kabul ettirmek. discourage. improvement determinant = 1) belirleyici etken. uniformity device = alet. ortadan kalkmak. calculate. tanı diagnostic = tanı.). kendini adamış. 2) determinant (bir matris veya bir denklem için özel bir prosedür kullanılarak elde edilen.

dağılmak. discouraging. handicap. açmaz. geçme) dig one’s way out of = kendini (bir şey)’den kurtarmak dig up = kazıp çıkarmak. zorluk. zıt anl. 2) talimat vermek. bütün kararların halkın tamamının katılımı ile alındığı demokrasi türü) direct participation = doğrudan katılım direct public attention to = kamu dikkatini (bir şey)’e çekmek / yöneltmek direction = yön director = yönetici. zıt anl. find unacceptable. spread diffusible = yayılabilir. ayırıcı differentiate = ayırmak. ıskartaya çıkmış discernible = fark edilebilir.) direct = 1) yönlendirmek. unite discard = aklından çıkarmak. zıt anl. dağılmak. su ile seyreltilmiş çamaşır suyu ile temizledi. farklılık differing = birbirinden farklı. afet. zıt anl. zıt anl. (deliller. conflict. veriler için) (bir şey) ile uyumlu olmamak.= combine. reject discarded = atılmış.= encouraging. (Such an invasive intervention may have dire consequences. zıt anl. eksil(t)mek. zıt anl. inceltmek. toprak disability = sakatlık. çok kötü sonuçlara yol açabilir. detrimental. = Böylesi invazif bir müdahale. itiraz.= advantage. farklılaşmak. kaybolmak. terrible. diverge from. zıt anl. zıt anl. trouble diffuse = yay(ıl)mak. inspiring disappointingly = hayal kırıklığı yaratacak şekilde. resemble differ = değişmek. catastrophe. ölçü diminish = azal(t)mak. objection disapprove of = doğru bulmamak. obscure discharge from (fiil) = 1) (hastayı hastane)’den taburcu etmek. diverge differ sharply = net / açıkça görülür bir şekilde farklılık göstermek differential = 1) (arabalardaki) diferansiyel dişlisi.= appearance. dismiss. peace disappear = ortadan kalkmak.= imperceptible.bademci.= fulfilment. 2) farklı. manager dirt = çamur. hazmetmek digested = sindirilmiş. idareci. çok ciddi. engelli. dağılabilir diffusion = difüzyon (yayılma. distinguish differentiation = ayırım. sakınca. berbat. hazım digestive juice = sindirimi kolaylaştıran salgı / sekresyon digestive system = sindirim sistemi digestive tract = sindirim kanalı dilemma = çıkmaz. engel. fight. ihtilaf. dehşetli. benefit disagree with = (bir şey / birisi) ile aynı fikirde olmamak. 2) sakatlamak disabled = sakat. noticeable.= accord. guide.= increase diminishing return = gittikçe azalan getiri diphtheria = difteri (boğaz ve soluk borusu cidarlarında fazladan bir tabaka oluşturarak nefes alma güçlüğüne yol açması ile belirgin bir hastalık) dire = 1) acil. terrible.48 . dağılma. hazmedilmiş digestion = sindirim. perceptible. success disapproval = onaylamama. vary. emergence disappointing = düş kırıklığı yaratan. ikilem dilute = sulandırmak. zıt anl.= inspiringly disappointment = düş kırıklığı.= approve of disaster = felaket.= conform to. decrease. yok olma. yoğunluğunu ya da derecesini düşürmek. release www. 2) tahliye etmek. zıt anl. disperse. dreadful. critical.= fortunate. yıkıcı. handicapped disadvantage = dezavantaj. zarar gören insanlara yardım ulaştırmaya yönelik çalışma disastrous = feci.com . discouragement. doğru bulmama. egemenliğini bizzat ve doğrudan kullandığı. divergent difficulty = güçlük. drawback. dağıtmak. emerge disappearance = ortadan kalkma. reddetmek. onaylamamak. yok olmak. (She cleaned the bathroom with hypo-chloride diluted with water. invalidity disable = 1) etkisiz hale getirmek. zıt anl. 2) korkunç.= agree with disagreement = anlaşmazlık. instruct direct democracy = doğrudan demokrasi (halkın. yok saymak.) dimension = boyut. problem. çatışma. zıt anl. farklılık göstermek. successful disband = dağıtmak. zıt anl. ayırt etmek. discouragingly. = Banyoyu. yıkım.= appear. maluliyet. vanishing. yönetmen. zıt anl. vanish. inconvenience.ÜDS Sözlüğü dietary iron intake = beslenme yoluyla vücuda demir alımı dietary objective = (yapılan / yapılacak) diyetin hedefi / amacı differ from = (bir şey)’den farklı / değişik olmak. görülebilir. tragedy disaster relief operation = bir felaketin ardından.= bury digest = sindirmek.

consideration. reddetme.= recklessly. (The bank will discontinue its Saturday service. zıt anl. buluş.ÜDS Sözlüğü . zıt anl.= parity. zaman tayininde bozukluk) disoriented = yönünü kaybetmiş / şaşırmış disparate = farklı. scorn. (We are dispensing with formalities. (birbirinden) ayrı olarak. stop.= interested Disneyland = Walt Disney Şirketi tarafından dünyanın değişik kentlerinde açılan büyük eğlence parklarından her biri disorder = 1) bozukluk. ayrım.= comfort. sıkıntı. = Banka artık Cumartesi günleri hizmet vermeyecek. bulgu discredit = gözden düşürmek. disiplin disclose = açmak. açığa vurmak. disregard. = Formalitelerden vazgeçiyoruz. reddetmek.) www. different. conceal discomfort = rahatsızlık. yıldırmak. zıt anl. zıt anl. uyuşmazlık. ayrım yapma. display. concordant discount = 1) önemsememek. = Doktor.= alike. trouble. zıt anl. memnuniyetsizlik. ailment. tepeden bakmak. do away with. inequality. discarding. zıt anl.= assemble dismay = korkutmak. dissociation. rezil disgust = iğrenme. zıt anl. ihtiyatlı. distinctly. ihtiyaç duymamak. pursue.= urge. proceed. send off dispel = dağıtmak. vazgeçmek. disk biçimli dismantle = sökmek.= hide.= keep on. zıt anl. upset disconnection = kopukluk. mess. conflict. ease discomforting = rahatsız edici disconcert = 1) şaşırtmak. honor discreetly = (ağzından çıkan söze ve hareketlerine) dikkat eder bir şekilde. altüst etmek. distinct. dissatisfaction.= connection. carefully. deter. böl(ün)mek. disturb. vücutta şekil kaybı disfiguring = (yara vs. tartışmak discussion programme = (televizyonlarda yayınlanan) herhangi bir tartışma programı disdain = küçük / hor görmek. zıt anl. dissuade. zıt anl.= compatible. zıt anl. show prejudice against discrimination = ayrımcılık. aralarında uyuşmazlık bulunan. end. zıt anl. reveal. ciddiye almama. quit.) discordant = birbiriyle çelişen. için) kozmetik bozukluğa yol açan disgraced = utanç verici. hastalık. degrade. ufalanmak disintegration = parçalanma. zıt anl. apayrı. variance. disapprove of. separate. association discontent = hoşnutsuzluk.= agreement. abandon. zıt anl. kargaşa. parçalara ayırmak. release discipline = bilim dalı. unfairness. aklından çıkarmak. farklı. discourage dismiss = göz ardı etmek. 2) düzenini bozmak. consistency discrete = ayrı. yarıda bırakmak. terk etmek. bağlantı kesilmesi. görüşmek.= encouraging discover = keşfetmek.= health. tedbirli. çelişme.= associated. equality dispatch = göndermek. praise disease = hastalık disfigure = biçimini bozmak disfigurement = kozmetik bozukluk. distinction. gözünü korkutmak. incompatible. cease. illness.). bölünme.= praise. akma. disfavour. free-will discriminate against = (aleyhine) ayrım(cılık) yapmak. unfavourable. bias. ifşa etmek. zıt anl. 2) düzensizlik. hastaya ilacı kesmesini söyledi. küçümsemek. satisfaction discontinue = kesmek. meydana çıkarmak. turmoil. reject dismissal = aklından çıkarma. güvenini sarsmak. zıt anl. rejection dismissive = hafife alan. gidermek dispense with = (bir şey)’siz yapmak. chaos. ortaya çıkarmak. uninterested. fark.= order disordered = düzensiz disorientation = oryantasyon bozukluğu (yön. carry on. durdurmak. encourage discouraging = cesaret kırıcı. heedlessly discrepancy = farklılık. zıt anl. 2) indirim yapmak discourage = cesaretini / hevesini kırmak. boşaltım. demonte etmek. separately discretion = takdir yetkisi. zıt anl. bulmak. vazgeçmek. thoughtfully. similar discretely = farklı bir şekilde. difference.= contentment. cautiously. tutarsızlık. confusion.49 discharge (isim) = 1) (hasta için) taburcu olma.bademci. find discovery = keşif. cesaretini kırmak. take apart. similar disparity = eşitsizlik. baştan savma. tiksinti disgusting = iğrenç disintegrate = parçala(n)mak. yer.= admire. discard. 2) tahliye.com . ignore. zıt anl. defetmek. zıt anl. perplex. farklılık. trouble.= impartiality discuss = (bir konuyu) ele almak. conflicting. ufalanma disk-like = disk gibi. (The doctor told the patient to discontinue with the medicine. annoyance.

aşırı. belirgin. tartışma. pay attention disrepair = (bina. illustrate. shrink distinct = ayrı. consume. circulate.com . zıt anl. aksatmak. gather dispersion = dağılım displace = yerini almak. disband. displease.= resemblance. disturb. annoy. worrisome distribute = dağıtmak. zıt anl. sergilemek. 2) (para. 2) deplasman (bir cismin kapladığı alandaki su veya havanın ağırlığı) display (fiil) = göstermek. recognizable distinguished = seçkin. break up. acı. endişe. dağılma. remote. deform distorted = çarpıtılmış. ayırmak.= arrange.) atmak. zaman vs. bölüştürmek. zıt anl. yaymak. discrete. dilate olmak. relief distressing = üzücü. zıt anl. (atık vs. bu salgını durdurma şansımız o kadar artar. güzide.= obscurity distinguish between = (iki kişinin ya da şeyin) arasında ayrım yapmak. çarpıtmak. peculiarity. argument. düzen. clearly distinctness = netlik.= alleviation. müstakil. chaotic.) (belirli bir biçimde) harcamak.= similar. pain. uzak. 2) tartışmak. imha etmek. zıt anl. doubt. zıt anl. far away. organise disruption = aksama. area.= gather. mizaç.= prove. recognize.) boşaltmak dispose of = 1) (bir şey)’i çöpe atmak. tell (the difference) distinguishable = ayırt edilebilir. çekişme. comfort www. farklı. haber vs. saç(ıl)ma. bother. zıt anl. ordinary distort = biçimini bozmak. show.= concentrate distraction = dikkat dağılması. zıt anl. zıt anl. itimatsızlık. saçmak. separate. scatter. yerinden etmek displacement = 1) yerinden oynama / kayma. yok etmek. deformed distract = (dikkati) başka tarafa çekmek. swell.= proportionate. dağılmak. meşgul etmek. boş vermek. controversy. zıt anl. zıt anl.= accumulate. dağılım.= trust disturb = endişelendirmek. zıt anl. get rid of. ilgisizlik disrupt = bozulmasına yol açmak. disturbing.= satisfied dissatisfy = hoşnut / tatmin etmemek. zıt anl. failure. dissemination. = AIDS hakkındaki gerçekler ne kadar çok yayılırsa. 2) fark.= common. superiority. overlook. collect dissipation = yay(ıl)ma. argue dispute (isim) = anlaşmazlık. zıt anl.= contract. part with. associated distinction = 1) ayırt etme. yerleştirme. zıt anl. çöz(ün / ül)mek distance = uzaklık. differentiation. characteristic. allot. ignore. troublesome.= ordinary distinctly = açık / belirgin bir şekilde. balanced disprove = aksini kanıtlamak. clearness.) dissemination = saçma. distrust = güvensizlik. understanding disregard = hiçe saymak. saç(ıl)ma. tertip. kendine özgü. disappointed.bademci. identify. zıt anl.= success disruptive = aksatan.) yaymak. üstünlük. confirm dispute (fiil) = 1) doğruluğundan kuşku duymak. zıt anl.= satisfy disseminate = (bir fikir. dispersion dissolve = eri(t)mek. acı verici. demonstrate display (isim) = gösterge. confuse.= disciplined dissatisfied with = (bir şey)’den hoşnut / tatmin olmayan. uyuşmazlık.ÜDS Sözlüğü dispersal = yay(ıl)ma. huzurunu kaçırmak. apparent. disorderly. zıt anl. spread. ayırt etmek. yayma dissipate = dağıtmak.= agreement. prominent. aldırmamak.= concentration distress = üzüntü. yay(ıl)mak. zıt anl. zıt anl. elden çıkarmak.= near distend = şiş(ir)mek. collapse.= calm. makine için) bakımsızlık. mesafe distant = uzak mesafedeki. save disposition = 1) yaradılış. 2) düzenleme. kargaşaya yol açan. temperament. ortadan kaldırma disposal = (çöp vs. accuracy. invalidate. seçiklik.= consider. enlarge. ekran disposal = yok etme. disturb. kolaylıkla ayırt edilebilen. comfort. kesilme. zıt anl. unbalanced. hand out distributor = bayi. zıt anl. yöre.= keep. rahatsız etmek. similarity distinctive = tipik. altüst etmek. bertaraf etmek. spread. zıt anl. dağıtmak. upset. spoil. region. the better our chances of halting the epidemic. dağıtıcı district = mıntıka. worry. görüntülemek. propagation disperse = dağıtmak. disturbance. disappoint. genişlemek. tabiat.50 . zıt anl. question. arrangement disproportionate = oransız. (The more widely the facts about AIDS are disseminated. misery. remarkable. bölge. yıkıcı. displeased. excessive.

various diversely = çeşitli şekillerde. baş etmek.bademci. zıt anl.= uniformity divide = böl(ün)me. hakimiyet. zıt anl. controlling. egemen. nüfuz alanı. zıt anl. kubbe ile örtülü domed arcade = kubbeli revak / arkad (bir yanında duvar veya bina cephesi olan. connect disuse = kullanmayı kesmek / bırakmak ditch = hendek dive (fiil) = dalmak dive (isim) = dalış diverge = ayrılmak.= fall back. ev ile ilgili. split. farklı. düzeni bozucu şey. withdraw donation = bağış.) veren kişi. farklılık. sovereignty don = (elbise vs. boşa(n)mak. inactive dosage = doz. yurt içine ait domestic economic news = iç / dahili ekonomi haberleri domestic front = ülke içi. dose www. turmoil.= converge. zıt anl.= comforting disturbingly = rahatsız edici bir şekilde. farklılaştırmak. unite diverse = çeşitli. separate. bestow on / upon. zıt anl. paye veya benzeri destek elemanları yerleştirilmiş olan.= unite dizygotic twins = çift yumurta ikizleri. eksikliği Parkinson hastalığına yol açabilen bir nörotransmiter) doping = doping (yapay olarak fiziksel ya da mental aktiviteyi arttırmak amacıyla uygulanan. branch off.com . muhtaç olmamak doctrine = doktrin. iç cephe dominance = egemenlik. bu düzenleme. fail do with = yetinmek. dreadfully disunite = ayırmak. zıt anl. sleeping. rahatsız disturbing = rahatsız edici. hibe donor = bağışçı. zıt anl. çalkalanma. 2) (uykuda) bozukluk / düzensizlik. zıt anl.) kontrolü altındaki bölge dome = kubbe domed = kubbeli.51 disturbance = 1) kargaşa. (kan. prevail dominion = egemenlik. zıt anl. diğer yanı ile dış mekan arasına ise aralıklarla sütun. evsel. ispat etmek. recover.= order. do the best one can do one’s bit = kendine / üstüne düşeni yapmak do so much for = (bir şey) için fayda sağlamak do their bit = kendilerine / üstlerine düşeni yapmak do well by = (bir şey) için iyi etmek. zıt anl. govern. manage with. different.= pragmatic domain = alan. presiding. dozaj. put on donate = bağışlamak. prove documentary = belgesel dogmatic = dogmatik (tartışma / sorgulama kabul etmeyen). flourish. fraternal twins dizziness = baş dönmesi Djurab Desert = Djurab Çölü (Çad sınırları içinde yer alan bir çöl) do as one pleases = istediği gibi davranmak. variously diversify = çeşitlendirmek. departman divorce = ayırmak. iyi yapmak. hibe etmek. recessive dominate = hakim / egemen olmak. üzeri sıra sıra küçük kubbeler ile örtülü uzunlamasına düzenlenmiş alan. sever. yasal olmayan prosedür) dormancy = uyku hali dormant = uykuda. farklı olmak. verici doomed = yok olmaya mahkum dopamine = dopamin (beyinde. üstünlük dominant = başat. sapmak. sever. (bir kimsenin / örgütün vs. zıt anl. deviate. eliminate do good = yaramak. üstün. assortment.= unite. come along. iyi gelmek do little = pek az katkısı olmak do one’s best = elinden geleni(n en iyisini) yapmak.= inferior. durumu iyi olmak. interference disturbance of flow = akışın bozulması disturbed = sıkıntıda. troublesome. stillness. hakimiyet.= join divine = ilahi. variety. istediğini yapmak do away with = ortadan kaldırmak. put up with do without = (bir şey) olmadan idare etmek. ayrılmak.ÜDS Sözlüğü .) giymek. organ vs.= retain. spread out. separate. hareket ve duyguların düzenlenmesinde etkin olan. alarmingly. evde kullanılan. tanrısal divine intervention = ilahi müdahale division = bölüm. 2) dahili. (değişmez veya değişmesi zor) öğreti document = belgelemek. endişe verici.= narrow down diversity = çeşitlilik. (birbirinden) uzaklaşmak. annoying. cami ve kervansaray mimarisinde sıklıkla kullanılmıştır) domestic = 1) evcil. zıt anl.

aşağı doğru downy = 1) pofuduk. zıt anl. zıt anl. yıkılış. zıt anl. outline. fall asleep droplet = damlacık.= undoubted. zıt anl. hugely. 2) sevk etmek. su seviyesinden geminin en alt noktasına kadar olan toplam yükseklik). zıt anl. (uzun zamandır) sürmek. kurutmak. extract.= shorten. dehşete düşmek. destruction downhill = yokuş aşağı. 2) ince tüylü. içinde ilerleyen bir cisme mukavemeti. turn. döndürmek. gündeme getirmek. için) bir yerde durmak. sketch. elde etmek. kuşkulu. sert. sert şekilde. kuşku doubtful = şüpheli.) çekmek.= push.52 .= inhibit drive off = kovmak. şiddetli. zıt anl. inconvenience. 2) (bir yer)’in içinden (araba ile) geçmek driven by = (bir şey ya da biri tarafından) güdümlenmiş driving force = itici güç droop = sarkmak drop off = uykuya dalmak. büyük ölçüde. write out. kaslar. pull in draw into the spotlight = göz önüne getirmek. mahzur. chase away. dispel drive out = çıkarmak. striking. draught (draft okunur) drag (fiil) = (çekerek) sürüklemek drag (isim) = su veya havanın. repel draw a conclusion = sonuç çıkarmak draw attention to = (bir şey)’e ilgi / dikkat çekmek. dire. zıt anl. disadvantage. yamaçtan / tepeden aşağı doğru downstream = akıntı yönünde. zıt anl. çarpıcı.) çizmek. düşüş. yumuşak.= mild dramatically = dramatik / çarpıcı bir biçimde. certain doubtless = kuşkusuz. 2) geminin su çekimi (yüzer haldeyken. move. kromozom çiftinde bir fazla kromozom bulunması nedeniyle gelişen. zıt anl. 2) (bir araç vs. severe. deneyin içeriği ya da önemli yönleri hakkında bilgi sahibi olmamalarını öngören test ya da çalışma biçimi) doubt = şüphe. dubious. endişe etmek. havlı dozen = düzine (12 adet) dozens of = düzinelerce draft = 1) taslak. baş vb. dosage dot = nokta. worry. drene etmek. iki misli / kat yapmak double-blind test = çift kör çalışma (bilimsel bir deneyde. organlarda şekilsel bozukluklar ve zeka geriliği ile belirgin sendrom) down to the last detail = en ince ayrıntıya kadar downfall = çöküş.bademci. fear. benek double = iki misline / katına çıkmak. tahrik etmek. modest drastically = radikal şekilde.com . attract attention to draw in = içine çekmek.= unexcitingly. sensational. ile) delik açmak. undramatically drastic = şiddetli ve çabuk etki eden. zıt anl. dikkat çekmek draw new meaning = yeni anlam çıkarmak draw on = (bir şey)’den yararlanmak draw the line at = (bir şey)’e sınır koymak draw up = 1) kaleme almak. collapse. keep going. atık su vs. örneğin bir çiviyi) (bir şey)’in içine çakmak / zorlayarak sokmak. impel. zerre drought = kuraklık drown = (suda) boğulmak drown out = (bir sesi daha yüksek bir sesle) bastırmak www. zıt anl. kesin Down syndrome = Down sendromu (21. sensationally.= mildly draw = 1) (çizgi. remarkable. 2) alıp uzaklaştırmak drainage = drenaj. 2) (salata vs. önyargı ve plasebo etkileri engellemek için deneklerin ve deneyi uygulayan kişilerin. . göz kapakları. pull. setback. burun. heavy.ÜDS Sözlüğü dose = ilaç dozu.= mild.= welcome dreadfully disabling = korkunç / ağır bir şekilde sakat bırakan dreamer = rüya gören / görmekte olan kimse dressing = 1) pansuman. curtail drain = 1) suyunu akıtmak.= unexciting. 2) çok yüksek miktarda. 2) almak. için) sos drift = sürüklenmek drill (isim) = matkap drill (a hole) = (matkap vs. come to a stop drawback = sakınca. 3) çekmek. defetmek. dezavantaj. yerinden oynatmak drive through = 1) (bir nesneyi. convenience drawbridge = kaldırma köprü (açılıp kapanabilen köprü) dread = çok korkmak. hız kesme gücü drag on = uzayıp gitmek. (kenara vs. şekil vs. urge. su akıtma sistemi dramatic = 1) dramatik.= advantage. strikingly. make a hole drilling = delme drive = 1) hareket ettirmek.

2) anlama güçlüğü çeken. Hollanda’ya ait Dutch-derived = kökünü Hollanda dilinden alan dwell on = (bir konu) üzerinde durmak dwell upon = (bir yer / bir şey)’in üzerinde oturmak / yaşamak / barınmak dweller = yöre halkı.= sober dry ice = kuru buz (sıvılaşmadan. disorder dyslexic = okuma zorluğu çeken www. zıt anl. kanlı ve mukus içeren ishal ile belirgin bir hastalık) dysfunction (ya da disfunction) = bir organın görevini yapmaması.com . dumb. çift yönlü duality = ikilik dub = .= enlarge. . aynısını yapmak. copy durability = dayanıklılık durable = dayanıklı. expand. sakin. yaklaşık 3150 yılı sonrasındaki dönem) dynasty = hanedan dysentery = dizanteri (bağırsaklarda oluşan yaralar. Ö. hanedanlar dönemi (örn. doğrudan buharlaşması sebebiyle katı karbondioksite verilen ad) dry out = kuru(t)mak dual = ikili. olarak çağırmak / adlandırmak dubious = kuşkulu. inhabitant dwelling place = barınma / yaşama yeri dwindle = küçülmek. long-lasting. tekdüze. zıt anl. shrink.= fragile duration = süre. tüm muayene süresi boyunca şaşırtıcı bir şekilde hiç sesini çıkarmadan yattı. malleable due = zamanı / vadesi gelmiş. sersemlik hali. .) dust = toz dust devil = hortum gibi dönen toz bulutu Dutch (isim) = Hollandaca Dutch (sıfat) = Hollandalı. sturdy. diminish. duygusuz. definite duck = ördek duct tape = genellikle kumaş destekli. azalmak. = Çocuk. çifte. grow dye = boya dynastic times = dinastik dönem. süreklilik. sağlam.ÜDS Sözlüğü . the boy lay quietly through the whole duration of the physical examination. zıt anl. doubtful. zıt anl. donuk. dubleks duplicate = kopyalamak.= certain. unreliable. zıt anl. dense.= bright. içkili. (Amazingly. şüpheli. owing to.53 drowsiness = uyuşukluk. sersemlemiş. term. Eski Mısır için M. aşırı uyuklama hali drowsy = uyuşuk. dozy drug = 1) ilaç.= interesting. ecza. kaliteli koli bandı ductile = (pek çok metal gibi) dövülerek / işlenerek tel veya levha haline getirilebilir. belirsiz. because of. sharp dumping ground = çöp dökme alanı duodenum = oniki parmak bağırsağı duplex = çift. on account of due to be built = (belli bir tarihe kadar) yapılacak / inşa edilecek olmak dull = 1) sıkıcı. zıt anl. (kolay) biçimlendirilebilir. medication. 2) uyuşturucu madde drug addict = uyuşturucu bağımlısı drug addiction = uyuşturucu madde bağımlılığı drug crops = uyuşturucu elde edilen bitkiler drug enforcer = narkotik polisi drug overdose = ilaçta aşırı doz drug trial = ilaç denemesi drug-trafficking = uyuşturucu taşıma / trafiği drum = davul drunk = sarhoş. continuity. mature due in part to = kısmen (bir şey) nedeniyle due to = nedeniyle. boring. kararsız.bademci.

sonuç. efficiency. etkili. zıt anl. keen. aşırı sevinç eczema = egzema edge = kenar. deri döküntüleri ve yüksek ateş ile belirgin ölümcül bir hastalık) eccentric = eksantrik.) kazanmak. improve. yüzyılın başları early detection = erken teşhis / tanı early warning = erken uyarı earn = (para. alter. facilitate. perform. rahat. ineffective efficiently = etkin / verimli bir şekilde. earthquake = deprem earthquake predictor = deprem habercisi earth-retaining = toprak içindeki.= ineffectiveness. randımanlı. power. gayret.= fractious eating disorder = yeme bozukluğu Ebola = Ebola (ishal. keenly. sıra dışı. inefficiency. gentle. productivity.= late early 20th century = 20. fiili. 3) gevşemek. gerçekleştirmek. mild. çıkarmak. sıkıntıdan kurtarmak. yararlılık. akıtma.= inefficient. çömlek vs. gönüllü. actualise. electrocardiogram echo = aynısını söyleyerek desteklemek.= inefficacy. weirdness. başarmak. baskıyı azaltmak ease (isim) = kolaylık easy prey = kolay av easygoing = uysal. ovum (sperm ile birleşme yeteneği taşıyan dişi üreme hücresi) Egypt = Mısır (Kuzeydoğu Afrika’da bir ülke) eject = dışarı atmak. 3) efektif. willing. powerful. yararlılık.= aggravate. hard work effortlessly = çaba göstermeden. zıt anl. istenilen etkiyi üretme güç veya kapasitesi. effectiveness. eksantriklik. hak etmek. edinmek. ready.= inefficiently effort = çaba. alışılmışın dışında eccentricity = tuhaflık. etkinlik.= inefficiency efficient = verimli. outcome effective = 1) verimli. effectively. randımanlı. ineffective. inefficiency efficacy = etkinlik. zıt anl. 2) etkinlik. willingly. zıt anl. carry out. actual effectively = etkin / verimli bir şekilde. zıt anl. fışkırtmak www. zıt anl. etkin. bizarreness. dini ECG = elektrokardiyogram (kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin elektrokardiyograf denen bir cihaz tarafından alınan kaydı). istenilen etkiyi üretme güç veya kapasitesi. gain. tekrar etmek eclogue = karşılıklı konuşma şeklinde pastoral şiir ecologically aware = çevre bilinci olan E ecosystem = ekosistem (sınırlı bir alanda. inefficiency efficiency = (çalışmada. inefficiently effectiveness = 1) etki. serpme egg = yumurta. hak vs. effectiveness. zıt anl. zıt anl. 2) yürürlükte. simplify. unwilling eagerly = istekli / hevesli bir şekilde.= conventionality ecclesiastical = kiliseye ait. (tarihsel olarak) önce gelen. kolayca effusion = dökme.bademci. sınır. kanama.= ineffectively. zıt anl. unenthusiastically early = erken. modify edition = baskı. efficiently. inceleyerek küçük değişiklikler yapmak. yan. işte) verim. zıt anl. border edible = yenilebilir. 2) gerilemek. zıt anl. influence. zıt anl. zıt anl. örneğin bir göl çevresinde. efficacy. toprağa temas eden ease (fiil) = 1) kolaylaştırmak. effective. yaşayan tüm canlıları ve onların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini içeren sistem) ecstacy = kendinden geçme.= reluctantly. zıt anl. zıt anl. çekilmek. gerçek.= reluctant.E E EE eager = istekli.= inefficacy. efficient.= lose earplug = kulak tıkacı earthenware = pişmiş topraktan yapılmış çanak. worsen. yemeye uygun edit = redaksiyon yapmak. edisyon editorial board = yayın kurulu educational = eğitici effect (fiil) = yerine getirmek. nüfuz / etki derecesi.= fail effect (isim) = etki.= inefficient. zıt anl.com .

gömmek.55 elaborate (fiil) = ayrıntılarına inmek. zıt anl. elemek. (Poverty must be eliminated. zıt anl. accept. symbolize. eradicate.= exclude. ornament. diyabet problemleri sebebiyle çalışmaya alınmadı / uygun bulunmadı. 2) kapsamak. (bir şey)’in somut ifadesi olmak.= inclusion eloquence = etkili ve güzel söz söyleme yeteneği elsewhere = başka yer / yerde / yere elude = kaçmak. = Fakirlik yok edilmelidir. seç(il)me. EEG electrolyte = elektrolit (besinlerle vücuda giren ve vücut hücrelerinin normal işlevlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan maddeler) electromagnetic = elektromanyetik (elektriksel kuvvetler ve manyetizma ile ilgili) electromagnetic force = elektromanyetik kuvvet (elektriksel yük taşıyan parçacıklar ile elektromanyetik alanlar arasındaki etkileşimi kontrol eden ve molekülleri oluşturan atomları bir arada tutan temel fiziksel kuvvet) electromagnetic ion trap = elektromanyetik iyon kapanı (iyonları elektriksel ve manyetik alanlar yardımıyla bir bölmede tutmaya yarayan sistem) electromagnetic noise = elektromanyetik gürültü (bir elektronik devredeki veya bir radyo dalgası içerisindeki istenmeyen sinyaller) electromagnetic radiation = elektromanyetik ışınım (ışık hızında hareket eden elektromanyetik dalgalar şeklindeki enerji yayılımı) electromagnetism = elektromanyetizma (elektriksel ve manyetik kuvvetler ve bunları inceleyen bilim dalı) electron microscope = elektron mikroskobu (incelenen nesneye elektronlar göndermek suretiyle görüntü alan ve çoğunlukla tek tek atomları görüntüleyebilecek kadar yüksek çözünürlük sağlayabilen bir çeşit mikroskop) elegant = zarif. discharge. girift. uncomfortable embarrassing = rahatsız edici.= exclude.= simple elapsed = (zaman miktarı için) geçen. symbol embody = 1) (bir şey)’i somutlaştırmak. end embarrass = utandırmak embarrassed = utanan. karışıklık içinde embryo = embriyo. arouse.com . intricate. deduction. 2) kabullenmek. seçimle ilgili. bring about eligible = uygun. (seçilmeye) elverişli. yüksek. arttırmak. combine. zıt anl. kucaklamak. divide embrace = 1) sarılmak. çıkarma. kaçınmak. cenin (doğum öncesi gelişiminin başındaki bebek / yavru) embryonic = 1) embriyoya ait. engage in. = Araştırmanın hariç tutma kriterleri uyarınca. 3) kapsamak. implant embellish = süslemek. (According to the exclusion criteria of the survey. hug. başlamak. zıt anl.bademci. beş vaka. insert. özenli bir şekilde hazırlamak / yapmak. indefinable embark on / upon = girişmek. (bir şey)’den sıyrılmak. (parliamentary election = genel seçim. şık. geçmiş olan elastic = esnek.= cease. gerekli koşullara sahip. leave out embroiled = karışmış. develop fully elaborate (sıfat) = karmaşık. include. içermek. utanç verici embassy = büyükelçilik embed = oturtmak. five cases were not found eligible due to their diabetes problem. zıt anl. 2) olgunlaşmamış emerald = zümrüt www. decorate embodiment = (bir şey)’in somut hali.) eliminate = ortadan kaldırmak. zıt anl. suitable.ÜDS Sözlüğü . 2) seçmeli (ders) electricity = elektrik electroconvulsive (shock) treatment = elektroşok tedavisi electroencephalogram = elektroensefalogram (beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi ve ölçülmesini sağlayan yöntem). cut out. mahçup. milletvekili seçimi) election campaign = seçim kampanyası elective = 1) seçime ait. evade elusive = tanımlanması güç. zıt anl.= reject. encompass. yok etmek.= rigid elastin = elastin (arterlerin duvarları gibi elastik dokularda bulunan bir cins protein) elder = (iki kardeş ya da kişiden) daha yaşlı / daha büyük (olan) elderly population = yaşlı nüfus election = seçim. escape. flexible. kibar elemental mercury = saf civa elementary = temel elementary particle = temel parçacık (daha küçük parçalardan oluştuğu tespit edilmemiş olan parçacık) elephant seal = deniz fili / fil foku (ağırlığı iki tonu geçen ve kulakları olmayan iri bir fok türü) elevate = yükseltmek. ayrıntılı. gidermek.) elimination = eleme. begin. yükseltilmiş elicit = açığa çıkarmak. shun. include. raise elevated = art(tırıl)mış. kendisi.

discourage encouragement = teşvik. göndermek. vurgu. exceptionally. gayret etmek. extremely. işe almak. use. decypher. zıt anl.= deter.= discouraging. istihdam etmek. make it possible. yüreklendirici.= cold. kendini (bir yer)’de bulmak end up with = sonunda (elde bir şey ile) kalmak.ÜDS Sözlüğü emerge = çıkmak. importance.= discouragement encouraging = umut verici. duygusal sorun yaşayan emperor = imparator emphasis = (çoğul: emphases) önem. özendirme. appear. madde emulsify = emülsiyon yapmak. şifrelemek. renowned. zıt anl. sentiment emotional = duygusal. decrypt encryption = şifreleme end = uç. face. uğraşı. decipher. unemotional emotional intelligence = duygusal zeka emotionally = duygusal olarak. jeopardise. zıt anl. zıt anl. özendirici. zıt anl. feeling. = Yeni teknikler. ampirik empirically = deneysel / ampirik olarak employ = 1) kullanmak. iş vermek. urgency emergency administration = (ilacın) acilen / bekletmeden verilmesi emerging = yükselen. altını çizmek. arise. heyecan. utilize.= ordinarily emission = dışarı ver(il)me. zıt anl. mücadele. 2) göze çarpan. 2) yüksek mevki sahibi eminently = gayet. sonunda (beklenenden daha az / kalitesiz bir şey) elde etmek endanger = tehlikeye düşürmek.) encircle = çevrelemek enclose = (bir şey)’i (bir mektupla aynı) zarf içine koymak. besleyici hiçbir değeri olmayan alkol vb. appearance. yüreklendirme.= immigrant emigrate = göç ile ülkeyi / kenti terk etmek. yetki vermek. his.= save. move out. gayret. encrypt. unfavourable encrypt = şifrelemek. son derece.= fire employee = çalışan. allow. zıt anl. risk. sonunda (bir şey / yer)’e varmak. arising. zıt anl.= forbid. zıt anl. decrypt encompass = kuşatmak.= disappearance emergency = acil durum. worker employer = işveren. imkân vermek.com . attach enclosed = kapalı. zıt anl. include encounter (fiil) = karşı karşıya gelmek. vurgulu emphysema = amfizem (yaş. (New techniques enable surgeons to open and repair the heart. sigara ya da kronik bronşite bağlı olarak solunum fonksiyonunda bozulma. ensure. empower. struggle.= fading emigrant = ülkeyi / kenti terk eden göçmen. için) sal(ın)ma emit = dışarı vermek.= decode. passionate. zıt anl.56 . struggle www. yaymak. zıt anl.= absorb emotion = duygu. discharge. come forth. ünlü. bulamaç haline getirmek enable = sağlamak. sarmak. kapatılmış encode = kodlamak. (gaz vs. patron employment = istihdam empower = yetki / izin vermek empty (into) = (bir şey)’in içine. yararlanmak. 2) çalıştırmak. underline emphatic = 1) ısrarlı. yüreklendirmek. zıt anl. cesaret vermek. etrafını çevirmek. (bir yer)’e boşal(t)mak empty-calory item = sadece enerji veren. fade emergence = ortaya çıkma. özendirmek. recruit. hinder.= immigrate emigration = göç ile ülkeyi / kenti terk etme. duygulu. taraf end in = (bir şey) ile sonuçlanmak. let. zıt anl. zıt anl. hire. işçi. mümkün kılmak. try endeavour (isim) = çaba. ortaya çıkan. promote. effort. favourable. yetersizlik) empire = imparatorluk empirical = deneysel. içine almak. gelişen. meydana çıkmak.= immigration eminent = 1) tanınmış. cover. cerrahların kalbi açıp onarmasını mümkün kılıyor. yüz yüze gelme encourage = teşvik etmek. duygusal yönde emotionally charged = duygu yüklü emotionally disturbed = duygudurum bozukluğu olan. çıkarmak. stress. zıt anl. yay(ıl)ma.= disappear. encode. rastlamak. sentimental. zıt anl. riske atmak. eleman. result in end up = sonunda (bir şey) olmak. ancak. promising.bademci. come across encounter (isim) = karşılaşma. aid endangered = tehdit altındaki endeavour (fiil) = çabalamak.= decode. significance emphasise = vurgulamak.

mezar olma entrance = giriş. zıt anl. explain. snarl. inquiry enrich = zenginleştirmek. infaz.) entitle = hak / yetki kazandırmak / vermek entitled = adlı. zıt anl. (law enforcement authorities = polis teşkilatı) engage = 1) işe almak. be involved in engaged = kullanımda. weaken enhanced = gelişmiş enjoy = (bir şey)’in tadını / keyfini çıkarmak enlarge = büyü(t)mek. occur.= reduction enlighten = aydınlatmak. sufficient. (The best intentions will not always ensure success. involve. excited. zıt anl. unfavourable enviously = kıskanarak. make better. advise. secure. tamamen değiştiğini gördü. sağlamak. educate enlightened = aydın enlightenment = aydınlanma (çağı). guarantee. make it possible.= disinterested entice = kendine çekmek. artık yirmi yıl önce bıraktığı yer olmadığını. formalite. oymak engulf = yutmak. put to use. lure entire = tüm. heyecanlı. sis altında bırakmak ensue = çıkmak. meşgul etmek entertaining = eğlenceli. bring into action. produce. zıt anl. completely. çok büyük.= unenviable. = İyi niyet her zaman başarı getirmez. zenginleştirmek. (When he came back to his hometown. zıt anl. zıt anl. insignificant enormously = muazzam bir şekilde.= inadequate. work out engrave = kazımak. uygulamak. heves.com . bilgilendirmek. bütün. immense. ayartmak. broadening. swallow up. ardından gelmek. genişletme. adequate. whole.57 endemic = endemik (belirli bir bölge ile sınırlı. 2) uygulayıcı. charming. = Geri döndüğünde memleketinin.= repulsive engender = doğurmak. zıt anl.)’ye dolaşma. require entangle = karıştırmak.= partial. (an entire generation = bütün bir nesil) entirely = tümüyle. = Vitamin hapları almak. zıt anl. (ağ. yaratmak.= tiny. gerektirmek. eğlendirici enthusiasm = şevk. little. complicate entanglement = vakit alıcı iş. meydana gelmek.ÜDS Sözlüğü . 2) mecbur etmek. istek. ip vs. bear energy-demanding = (bol) enerji gerektiren enforce = 1) kuvvetlendirmek. eagerness. entry entrap = hapsetmek. (uymaya) zorlamak. zıt anl. improve enshroud = örtmek. complete. increase. tremendous.= precede ensure = garanti etmek. zıt anl. capture entrepreneurial = girişimci entry = giriş enviable = gıpta edilecek.= decrease. genişle(t)mek. hoş. başlıklı entombment = gömme.) entail = içermek. totally. amplify.= partially. ortam environmental conditions = çevre şartları environmental constraints = çevresel kısıtlamalar. doğa koşullarının yol açtığı zorluklar environmental groups = çevreci gruplar www. prosecute enforcement = 1) icra. angaje etmek. arise. insufficient enquiry = bkz. çeşitlendirmek. çekmek. çoğaltmak. için) (birbirine) geçmek engage in = (bir şey) ile meşgul olmak.= minimally enough = yeterince. takviye etmek. (çözüm) geliştirmek. bilgilenme enormous = muazzam. broaden. create. tamamen. teşebbüs enterprising = girişken. impose. dişli vs. complication enterprise = girişim. haset duyarak environment = çevre. immensely. belirli bir bölgeye özgü) endurance-type = dayanıklılık gerektiren tür endure = dayanmak. dolaştırmak. kandırmak. katlanmak. 2) kullanıma / işin içine sokmak. follow. huge. bring about engineer = (bir şey)’in projesini yapmak.). yükseltmek. çok büyük miktarlarda. yerine getirmek.bademci. yaptırımcı. 3) (vites. devoted. girişimci enterprising spirit = girişimci ruh entertain = eğlendirmek.= waiver. willingness. temin etmek. zıt anl. (Taking vitamin pills does not necessarily ensure good health. zıt anl. execution. çalışır vaziyette engaging = sevimli. yol açmak. karışıklık. uygulama. çekici. drown enhance = arttırmak. desirable.= reduce. attractive. yutarak yok etmek. zıt anl. strengthen. diminish enlargement = büyütme. employ. sağlıklı olmayı garanti etmez. geliştirmek. kapana kıstırmak. improve. karmakarışık etmek. hararetli.= reluctance enthusiast = (bir konu ile) ilgili / meraklı kişi enthusiastic = şevkli. tutmak. he noticed that the place was entirely different from what he had left two decades ago. zıt anl.

com . predicted estimation = tahmin. için) bölüm. demolish. break out escape (isim) = kaçış. püskürmek eruption = 1) (volkanik) patlama. temel. guess.= generally. correct error = 1) defekt. püskürme. fundamentally. jealousy enzyme = enzim (kimyasal tepkimeleri hızlandıran molekül). found. oturtmak. primarily. salgın epidemiologist = epidemiyolojist (salgın hastalıklar uzmanı) epidemiology = epidemiyoloji (toplumda görülen hastalıkların sebeplerini. için) nöbet. peripheral. enterprise esteem = saygı. belief eternity = sonsuzluk. zaruri. firar. = Doktorun içmeye karşı ahlak yönünden bir itirazı yoktu. zıt anl. asıl. görülüş oranlarını. zıt anl. authenticate. ebediyet ethanol = etanol (alkollü içkilerde bulunan alkol çeşidi).= different. tespit etmek. zıt anl. gıpta. özetlemek equality = eşitlik. itibar. zıt anl. yalnızca sağlıksız olduğunu söyledi. hata.58 . kemirmek erosion = aşınma.ÜDS Sözlüğü Environmental Protection Agency = Çevre Koruma Teşkilatı (ABD’de. verify. özel olarak. firar etmek. ahlakla ilgili. çevre koruma environmentally conscious = çevre bilinci yerinde. wrong. visualize. kestirim. constitute.= construct. esas itibariyle. ethyl alcohol ether = eter. film. destroy erect (isim) = dimdik. sara (nöbetler halinde gelen dikkat kaybı. restore erect (fiil) = dikmek. ekvator bölgesindeki equilibrium = denge. kestirmek. zıt anl. ahlaki değerler bakımından. 2) saptamak.= disrespect estimate (fiil) = tahmin etmek. tesis etme / edilme. in general essence = öz. yok etmek.= inequality equally accented = eşit vurgulu equate = eşit saymak. period eradicate = yıkmak.= incidental. hatalı. be jealous of envy (isim) = kıskançlık. rash escape (fiil) = kaçmak. etnik bir guruba bağlı olma hali www. same.) ethically = etik olarak. yerleşmiş establishment = 1) kur(ul)ma. exterminate. bout. in particular. specifically. dizi vs. build. actually establish = 1) oluşturmak. particularly. vital essentially = aslında. eliminate. envisage envy (fiil) = kıskanmak. kanı. incorrect. insan sağlığının ve doğal çevrenin sanayileşme karşısında korunması ile görevli teşkilat) environmental savings = çevre ile ilgili yararlar. kısım. kurmak. respect. breakout escape the suspicion = (birisi)’nin kuşkusundan kurtulmak esophagus = özofagus (yemek borusu) especially = özellikle. put up. flee. zıt anl. lay down. approximation estimated = tahmini. show. destroy. ayakta erode = aşın(dır)mak. maya. furnish equivalent to = (bir şey)’e eşit / eşdeğer. 2) (öykü. prove. institute. denklik. set up established = oturmuş. erozyona uğramak / uğratmak. yanlışlık. guess. ferment epidemic = salgın hastalık. form. part epistle = 1) mektup. attrition erroneous = yanlış. defect. 2) kuruluş. haset. wipe out. tasavvur etmek. 2) Yeni Ahit’teki havari mektuplarından her biri epitomize = örnek oluşturmak. 2) gerekli. ortadan kaldırmak. morally ethnic = etnik (ırkla ilgili. 3) kurmak. esas. eşitlik equip = donatmak. crucial. öksürük vs.= right. unequal era = devir. tesis etmek. zıt anl. hastalıklara karşı önlem ve korunma yöntemlerini konu alan tıp dalı) epilepsy = epilepsi. mistake erupt = (volkan için) patlamak. reckon estimate (isim) = tahmin. eşitlemek equatorial = ekvatorla ilgili. dönem. alike. preserve. imrenmek. ırksal özelliklerle ilgili) ethnicity = etnisite.= demolish. erozyon. lokman ruhu (etil alkolden üretilen ve eskiden genel anestezi oluşturma amacı ile kullanılan uçucu madde) ethical = ahlaki. fundamental. deterioration. inşa etmek. zıt anl. çağ. (The doctor had no ethical objection to drinking but he simply said that it was unhealthy. foundation. temel. 2) deride döküntü. yayılışlarını. core essential = 1) asıl. found. 2) yanlış.bademci. çevre bakımından bilinçli environmentally friendly = çevre dostu envision = zihninde canlandırmak. uyku hali veya kontrolsüz titreme / kasılma ile beraber bilinç kaybı ile belirgin sinirsel hastalık) episode = 1) (hastalık. flee.

= bury excavation = kazı exceed = aşmak. surpass. malevolent. nonetheless. değer biçmek. . Euroland euthanasia = ötenazi (tedavisi imkansız bir hastalık yüzünden. nihayet. kazıp ortaya çıkarmak. zıt anl. incelemek. develop exact (fiil) = koparmak. zıt anl. be inferior to exceedingly = aşırı bir şekilde. vaporize.)’nin üzerine çıkmak. incident eventual = daha sonraki. be less than. tam. inexactness exaggerate = abartmak. 2) muayene etmek excavate = kazı / hafriyat yapmak. olmadan bile evenly = eşit şekilde. fazla gelmek. nevertheless even wider = daha da geniş çaplı. probability eventually = sonunda. kötücül. be successful in / at. zıt anl. imkan every last drop of smt = bir şeyin son damlasına kadar every other = her iki (gün.= underestimate exaggeration = abartma. at last. her şeye rağmen.= condensation evaporative cooling = buharlaşma yolu ile serinletme even so = bununla birlikte.= inaccurate exact form = tam şekil / biçim exactly = tam olarak. overstatement. perfection excellent = mükemmel. zıt anl. teftiş. tamı tamına. yine de. ihtiyaçtan çok fazla bir şekilde.= good. denetim. zıt anl. precise. kusursuz. appraise evaluation = değerlendirme. zorla veya tehditle almak exact (sıfat) = kesin.= fall behind (of). surpass. zıt anl.= condense evaporation = buharlaşma. kusursuzluk. finally ever = her seferinde artan / azalan bir şekilde ever-growing = sürekli artan / büyüyen ever-increasing = sürekli artan every chance = her (türlü) fırsat. go beyond. gözünde büyütmek. ay. birlik politikalarını tasarlayan ve onay için Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Konseyi’ne sunan ve çıkan kararları uygulamakla yükümlü olan organı) European Economic Community = Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile kurulan ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli sayılan birlik) European Parliament = Avrupa Parlamentosu (tüm Avrupa halkını temsil eden genel meclis) Eurozone = Avro Bölgesi (para birimi olarak Avro kullanan ülkeler). vacate evade = kaçınmak. hastanın yaşamının kendi isteğiyle sonlandırılması) evacuate = tahliye etmek. dengeli şekilde. zıt anl.= understatement examination = inceleme. zıt anl. Disneyland Resort Paris European banking community = Avrupa bankacılık topluluğu European Commission = Avrupa Komisyonu (Avrupa Birliği’nin. little excel in = 1) (bir konuda) başarılı olmak. zıt anl.= concealed. çağrıştırmak.= roughly exactness = kesinlik. appraisal evaporate = buharlaş(tır)mak. unearth. zıt anl. adapte olabilenlerin ise hayatta kalması teorisi) evolve = (uzun bir zaman diliminde) geliş(tir)mek.59 ethylene = etilen (etil alkol. hadise.= unevenly. clear. consequent eventuality = olasılık. recall. aklına getirmek.bademci. assess. accuracy. indication. precision. progress. 2) üstün olmak. passing. uniformly event = olay.)’de bir every other day = gün aşırı evidence = belirti. benevolent evocative = çağrışım yaptırıcı. obscure evil = kötü. zıt anl. perfect www. accurate.ÜDS Sözlüğü . assessment. be more than necessary. yanıcı bir gaz) etiologic = etyolojik (hastalık nedenleriyle ilgili) EU = Avrupa Birliği. Euro Area. (limit / miktar vs. future. nihai. apparent. taşmak. çağrıştıran evoke = (bir duygu) uyandırmak. sakınmak evaluate = değerlendirmek. hint. boşaltmak. stimulate evolution = evrim evolutionary = evrimsel evolutionary natural selection = evrimsel doğal seçilim / seleksiyon (doğa koşullarına adapte olamayanların yok olması. delil. overemphasise.= mildly. yıl vs. işaret. outperform. accurately. son derece. . etilen oksit gibi bazı başka kimyasalların üretiminde kullanılan renksiz. zıt anl. gösterge. daha da yaygın even without = . kusursuzluk.= inaccuracy. inspection examine = 1) dikkatle gözden geçirmek. precisely. proof. however. belli. zıt anl. evrim geçirmek. clue evident = açık. hesaplamak. European Union Euro Disney = Paris’te yer alan büyük bir tatil ve eğlence tesisi.= be inferior excellence = mükemmellik.com . extremely. zıt anl.

dışkı.= include excluding = . ter) excrete = (idrar. vücuttaki) fazla su excessive = aşırı miktarda. compress expanding = genişleyen expansion = genişle(t)me. ibraz etmek. public. 3) tam / bütün (bölünmemiş veya paylaşılmayan). 2) uygulama. alış veriş etmek. swap excited = heyecanlı.= moderate. development. hariç turmak. dahil etmemek. (An exception to the rule. extremely. impoverish. artık.= refreshing exhaustion = bitkinlik. extraordinary. yerine getirmek. display. zıt anl. surplus.) boşaltmak excretion = 1) boşaltım. illustrate. yerine getirme. tükenmiş exhausting = yorucu. hali hazırda bulunan. (General principles should not be based on exceptional cases. rahat durmayan.) exceptional = olağandışı. zıt anl. be present existence = varlık. yapma. yy felsefe akımı) existing = var olan. fazla.) exceptionally = olağandışı / istisnai bir şekilde. apply. zıt anl. fatigue exhibit (fiil) = sergilemek. broaden. restricted. egzotik expand = genişle(t)mek. completion.= open. zıt anl. idrar. istisnai. leave out. hatırını vs. present. teşhir etmek. reveal. büyü(t)me. dışarda bırakmak. zıt anl. gayret.= revive.= calm excitement = heyecan exciting = heyecan verici.= unexciting exclude = çıkarmak. contract. egzersiz. trade. mevcut olmak.) zorlayarak kullanmak exert oneself = kendini zorlamak exertion = çaba. göstermek.= slightly. cover. örnek alınacak (davranış vs. complete exclusively = sadece. too much. bitap düşürücü. örneğiyle açıklamak exemption from = (bir vergi vs. realisation executive (isim) = idareci. yalnızca. immunity to exercise = 1) vücut hareketi.com . pardon. zıt anl. zıt anl. (chief executive officer (CEO) = yönetim kurulu başkanı) executive (sıfat) = yürütmeye ait exemplary = örnek oluşturan. dışında / haricinde exclusion zone = girilmesi / yerleşilmesi yasak / sakıncalı bölge exclusive = 1) (kişiye. zıt anl.ÜDS Sözlüğü except = haricinde.= blame with.) uygulamak. zıt anl. daha çok Avrupa’da hüküm sürmüş bir 20.) exemplify = örnek olmak / sunmak. accuse of execute = uygulamak. effort exhaust (fiil) = gücünü tüketmek. dışkı vs. mevcudiyet. .) özel. moderately excess (isim) = aşırılık. solely.= absence existentialism = varoluşçuluk (insanların tamamen özgür olduklarını ve kendi yaptıklarından sorumlu olduğu görüşünü savunan. reasonable excessively = aşırı derecede. zıt anl.bademci. unusual. zıt anl. wear out. . show exist = var olmak. zıt anl. bağışıklık. infaz etme.60 . tükenmişlik hali. = İstisnalardan hareketle genel prensipler oluşturulmamalıdır. excreta excursion = kısa süreli gezi excuse = mazur görmek. 2) dışta bırakan. emek. = Fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. invigorate exhaust (isim) = egzoz (yakıt ile çalışan taşıt ve makinelerde atık gazı dışarı atan ünite) exhausted = bitmiş. yönetimde yetki sahibi kişi. (He is trying to lose excess weight. hide exhibit (isim) = sergilenen şey exhibition = sergi. present. redundantly. cin vs. forgive. 2) (bir kişi üzerindeki etkisini.) excess water = (örn. bulunmak. carry out execution = uygulama. dışında exception = istisna. zıt anl. büyü(t)mek. 2) boşaltım ile atılan madde. bağışlamak. presence. = İstisnalar kaideyi bozmaz. kuruluşa vs.)’den muafiyet.= moderately exchange = değiş tokuş etmek. sadece belli bir zümreye açık. (cezayı / kişiyi) infaz etmek.) çıkartmak exotic = alışılmadık. var oluş. very tiring. fazlalık. tatbikat exercise tolerance test = efor testi (fiziksel egzersizin kalp çalışması üzerine etkisini belirleme amacıyla uygulanan test) exercising machine = egzersiz aleti exert = 1) (kuvvet / basınç vs. shared. entirely excreta = vücuttan boşaltım yolu ile atılan madde (örn. growth www. overly.= shortage excess (sıfat) = aşırı. zıt anl. (bir şey)’in var olması. redundant. current exoplanet = güneş sistemi dışındaki bir yıldız etrafında dönen gezegen exorcise = (şeytan.= ordinary.= conceal. extend.= shrink. (haddinden) fazla. zıt anl.

ÜDS Sözlüğü - 61
expansive = geniş, engin, yayılıp genişlemeye elverişli, yaygın, kapsamlı, extensive, zıt anl.= narrow expect = 1) beklemek, beklenti içinde olmak, anticipate; 2) tahmin etmek, kestirmek, predict expectation = beklenti, anticipation expected = olması beklenen, umulan, predicted, foreseen, anticipated expectorate = balgam çıkarmak, akciğerlerden ve boğazdan her türlü ifrazatı (kan, tükürük vs.) dışarı atmak expedition = araştırma / keşif gezisi expend = harcamak, spend, consume expenditure = gider, harca(n)ma, masraf, expense, zıt anl.= income expense = masraf, harcama, expenditure experience (fiil) = (bir dönemden) geçmek, yaşamak, go through, undergo, zıt anl.= avoid experience (isim) = deneyim, tecrübe experienced = deneyimli, tecrübeli, zıt anl.= inexperienced experiment = deney experimental = deneye dayanan, deneysel experimentation = deneme, test etme, deney yapma expert = uzman expertise = uzmanlık, ekspertiz, (belirli bir alandaki) bilgi expiration = ekspirasyon, soluk / nefes verme, exhalation explanation = açıklama, izahat, clarification explanatory = açıklayıcı explanatory power = anlatım gücü explicit = belirli, açık, definite, specific, zıt anl.= ambiguous, unclear explicitly = tam ve açık bir biçimde, expressly, zıt anl.= implicitly explode = patlamak, infilak etmek exploit = 1) (kendi çıkarı için) kullanmak, yararlanmak, utilize, (The opposition aims to exploit the economic crisis. = Muhalefet, ekonomik krizi kendi çıkarı için kullanmayı amaçlıyor.); 2) sömürmek, istismar etmek, abuse exploitation = sömürme, kullanma, yararlanma exploration = araştırma, inceleme, keşif exploratory = keşif / inceleme ile ilgili / amacına yönelik explore = (keşif için) dolaşmak, araştırmak, incelemek, search, examine explorer = kaşif explosion = patlama explosive = patlayıcı explosive charge = bir atımlık patlayıcı explosively = aniden ve hızlı bir şekilde expose = açığa çıkarmak, reveal, uncover, zıt anl.= shroud, conceal expose to = (bir şey)’e maruz bırakmak, (bir şey)’in etkisine açık bırakmak, make prone to, zıt anl.= protect from, shield from exposure = 1) maruz bırakma / kalma, teşhir etme; 2) fotoğrafçılıkta diyaframın açık kalma süresi, poz express = ifade etmek, anlatmak, beyan etmek, state, articulate expression = ifade, deyim, anlatım, dışavurum, exposition expressionism = ekspresyonizm, dışavurumculuk expressive = anlamlı, manalı, açıklayıcı, meaningful, indicative, zıt anl.= expressionless expressly = açıkça, clearly extend = uza(t)mak, sürmek, prolong, protrude, zıt anl.= shorten extend support = destek vermek / sunmak extended = uzun süren, long, zıt anl.= short extended family = geniş aile (ebeveynler ve çocukların yanında büyükbaba, büyükanne, kuzenler gibi daha uzak akrabaları da içeren aile) extension = büyüme, genişleme, uzatma, development, expansion, zıt anl.= curtailment, shrinkage extensive = yaygın, geniş çaplı, kapsamlı, comprehensive, zıt anl.= limited, narrow extensive burn = geniş / büyük miktarda / ciddi yanık, intensive / major / widespread burn extensively = büyük miktarda, yaygın bir şekilde, largely, substantially, comprehensively, zıt anl.= partly, narrowly extensor muscle = ekstensör / gerici kas extent = 1) tamamı, bütünü; 2) kapsam, oran, büyüklük, derece, degree extention = uzatma exterior = dış, dış yüzey, zıt anl.= interior exterminate = imha etmek, yok etmek, eradicate, destroy external = dış / harici, zıt anl.= internal external force = dış güç external hernia = dış fıtık external stimulus = dış / harici uyaran

www.bademci.com

62 - ÜDS Sözlüğü
externalise = dışa vurmak, nesnelleştirmek extinct = nesli tükenmiş extinction = soyu / nesli tükenme, yok olma, (They think a meteor caused the extinction of the dinosaurs. = Dinozorların yok olmasına bir meteorun yol açtığı düşünülüyor.) extinguish = 1) öldürmek, yok etmek, kill, eliminate, zıt anl.= build, create; 2) söndürmek, put out, zıt anl.= ignite, light extort = (para) sızdırmak, (haraç) almak, zorla veya gözdağı vererek almak, squeeze extracellular = hücre dışı extract = çekmek, çekip çıkarmak, elde etmek, draw out extramarital = evlilik dışı extraneous = 1) dışsal, harici; 2) konu dışı, ikincil öneme sahip, secondary extraordinary = olağanüstü, fevkalade, exceptional, outstanding, zıt anl.= common, usual, ordinary extraterrestrial = dünya dışı (ile ilgili), dünya dışından gelen, zıt anl.= terrestrial extravagance = israf, savurganlık, aşırılık, wastefulness, exaggeration, zıt anl.= economy, thrift extravagant = tutumlu olmayan, savurgan, thriftless, zıt anl.= thrifty extravagantly = müsrifçe, aşırı, savurganca, abundantly, bountifully, zıt anl.= sparingly extreme = aşırı boyutta, ekstrem, çok fazla, maximal, utmost, uttermost, zıt anl.= mild, moderate extremely = aşırı şekilde, çok, maximally, zıt anl.= mildly, moderately extremity = son, uç nokta, frontier, limit, zıt anl.= minimum extrinsic = dışarıdan gelen, dış eyeball = göz küresi / yuvarı eyelid = göz kapağı eyesight = görüş

www.bademci.com

F F FF
F-1 tornado = orta kuvvette kasırga (Fujita Ölçeği’ne göre 117-180 km / saat hızla esen, küçük ağaçları devirebilecek güçteki kasırga), moderate tornado fabric = kumaş, bez, doku fabricate = imal etmek, parçalarını bir araya getirerek üretmek, manufacture, produce face = (birisi / bir şey) ile karşı karşıya gelmek, yüzleşmek, yüz yüze gelmek, (birisi / bir şey)’in karşısına çıkmak, confront, encounter, challenge, zıt anl.= avoid, evade, retreat (from) face transplant = yüz nakli face up to the fact = bir gerçekle yüzleşmek facet = yön, taraf, aspect, feature facial = yüzle ilgili facial expression = yüz ifadesi facilitate = kolaylaştırmak, bir şeyin olma ihtimalini arttırmak, alleviate, help, zıt anl.= worsen, hamper, impede, (You could facilitate the process by sharing your knowledge with us. = Bilginizi bizimle paylaşarak bu işi / işlemi kolaylaştırabilirsiniz.) facility = 1) tesisat, tesis; 2) kolaylık, imkan, (özel bir) hizmet fact = gerçek, var olan olgu factual = gerçek olaylara dayanan, somut, based on fact, zıt anl.= fictional faecal = gaita / dışkı ile ilgili faience = fayans (kil, kuvars, kalker gibi malzemelerden oluşan çamurun çok yüksek ısıya maruz bırakılması ile üretilen, genellikle çinko glazürlü malzeme) fail = 1) bozulmak, çalışmaz hale gelmek, break; 2) başarısız olmak, be unsuccessful, zıt anl.= succeed, achieve failing = kusur, zaaf, çöküş, gerileme, yetersizlik, weakness, flaw failing eyesight = kusurlu görme failure = yetersizlik, yetmezlik, bozukluk, malfunction faint-object camera = Hubble Uzay Teleskobu için tasarlanmış çok yüksek çözünürlüklü bir kamera sistemi fair = (derece, not vs. için) orta, ne iyi, ne kötü, average, mediocre

F

fairly = 1) oldukça, somewhat, quite, zıt anl.= extremely; 2) adilce, justly, equitably, zıt anl.= unfairly fairly near = epeyce yakın fair-skinned = açık tenli fairy tale = peri masalı faithfully = sadakatle, vefakarca, devotedly fall (fiil) = düşmek, azalmak, decrease fall (isim) = 1) düşüş, çöküş; 2) meyil, decline; 3) sonbahar, autumn fall back on = (son çare olarak) tutunacak dalı olmak, (yardım edecek birine) başvurmak, turn to (smo) for help fall behind = geri kalmak, lag behind, zıt anl.= lead, outperform fall in with = 1) (bir şey / birisi) ile aynı fikirde olmak, agree with; 2) (bir şey / birisi) ile ilişkisi olmak, have a relationship with fall into disfavour = gözden düşmek, rağbet görmemek, fall into disrepute fall into disrepute = adı kötüye çıkmak, gözden düşmek, fall into disfavour fall into disuse = kullanılmaz olmak, kullanılmaz hale gelmek, bırakılmak, terkedilmek, be abandoned fall on = karşılaşmak, encounter fall short of expectations = bekleneni karşılamamak fall through = bitmemek, yarıda kalmak, başarısız olmak, fail, zıt anl.= succeed fall to = 1) (birisi)’ne yenik düşmek, yenilmek, bozguna uğramak, be defeated (by); 2) (istenmeyen bir işin, bir kişinin) görevi haline gelmesi fall-off = azalma, düşme, decrease, zıt anl.= increase fall-out = serpinti, döküntü false = sahte, güvenilmez, yanlış, hatalı, wrong, unreal, fake, zıt anl.= real, genuine falsify = çarpıtmak, tahrif etmek, misrepresent fame = ün, şöhret, reputation famed = ünlü, famous familial = ailevi, aileden gelen

www.bademci.com

çok ilerisinde. perfect fauna = fauna (belli bir bölgedeki hayvan topluluğu). tire. affix.= unfavourably favoured = tutulan. imperfect.) fatality = 1) ölüm. açlık fan = 1) yandaş. hayvanat favour (fiil) = 1) tarafını tutmak. the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom. encourage favour (isim) = 1) beğenme. yağlanma fat intake = (besin maddelerinin yenmesi yoluyla) yağ tüketimi / alımı fatal = ölümcül. bakanın ölümcül bir kalp krizi geçirdiğini söyledi.= real Fancy painting your house? = Evinizi mi boyamak istiyorsunuz? fantastic = akıl almaz. zıt anl.= unfeasible. death. near far-reaching = geniş kapsamlı fascinating = çok ilginç. flawless. doubtful. destiny fateful = ölümcül. kader. zıt anl. practicable. illusive. perfect. 2) ölümle sonuçlanan kaza ya da afet fatally = ölümcül şekilde fate = akıbet.= close. disappointing far greater = çok daha fazla / büyük far less = çok daha az far more = çok daha fazla.= dislike. incredible. impractical www. defolu. 2) meydana gelme ihtimalini arttırmak. beneficial. zıt anl. zıt anl. beğenilen fearsome = korkunç. much (more) far afield = uzak diyarlar(a / da) far and wide = uzaklar(a). approvingly. rest fatigue (isim) = yorgunluk. sevgi. zıt anl. awful. interesting. mortal. zıt anl. prefer. acquainted. lütuf favourable = avantajlı. uydurma. realistic far-flung = çok yaygın. kolaylaştırmak. distant. yaşın bilgelik getirdiği yönündeki o bildik görüşe duyduğum güven azalıyor. way fashionable = revaçta / rağbette olan fasten = bağlamak. bitkinlik.= relax.= boring. tiredness. etkileyici. tercih etmek. positively. kayırmak. lehin(d)e olmak. bilgilendirmek. uygulanabilir.ÜDS Sözlüğü familiar = alışıldık. attractive. = Bir hastane sözcüsü. aşina. sapa. bildik. fanatik.= likely. acquaint with familiarly = tanıdık / bildik / aşina bir şekilde. uzak yerlere yayılmış far-off = uzak. tutturmak. zıt anl. 2) iyilik. gerçek dışı. (A hospital spokesman said that the minister had suffered a fatal heart attack. way behind far below = çok çok altında far better = çok daha iyi. 2) (bir kişiyi bir şey)’e alıştırmak. sempati.= common. zıt anl. geniş bir alan(da) far behind = çok gerisinde. vahim. known.= flawless. advantageous. zıt anl. zıt anl. imperfect faulty = kusurlu. way ahead far exceed = (her hangi bir şeyi miktar vs. ailenin başka üyelerinde görülme durumu) family tendency = ailesel eğilim (belli bir hastalığa karşı aile bireylerinin çoğunda görülen ve çoğu kez kalıtsal nitelik gösteren eğilim) famine = kıtlık. uygun. 2) yelpaze fanciful = hayali. taraftar. common.com . = Yaşlandıkça.= strength. unsatisfactory. iliştirmek. dull fascination = (bir şeye / bir kişiye) kendini kaptırma. ordinary far = çok daha.bademci. zıt anl. zıt anl. (The older I grow. zıt anl.= faulty. zıt anl. dreadful feasible = (örn. açısından) kat kat aşmak.) familiar with = (bir şey)’e aşina / alışkın familiarize with = 1) (bir kişi / bir şey)’i tanıtmak.= unfavourable favourably = olumlu biçimde. normal olandan çok daha (fazla) far too much = aşırı miktarda fare = bilet ücreti far-fetched = gerçek payı çok az olan. unconvincing. vigour fatty acid = yağ asidi fatty tissue = yağ dokusu faultless = kusursuz. inform. (bir değer vs. fancy.= unfamiliarly family enterprise = aile şirketi family history = aile hikayesi / öyküsü (bir hastalığın. defective. zıt anl. büyüleyici.64 . attach fat gain = yağ birikimi. worthwhile. fatal fatfold = yağ dokusu fatigue (fiil) = yormak. feci. much better far beyond = çok aşkın. yazgı. hayali.)’nin fazlasına sahip olmak far from = (bir şey olmak)’tan çok uzak far from satisfactory = tatmin edici olmaktan çok uzak. imaginary. deadly.= unfamiliar. ekonomik veya pratik olarak) yapılabilir. much more far more often = çok daha sık far too = aşırı. büyülenme fashion = şekil.

fermantasyon (bir maddenin bakteriler. hayali. 2) işten atmak. struggle fight back = karşı koymak. violent. nihai. fetüs ile ilgili. mecazi figure = 1) rakam. akademi üyesi female = dişi. yazmak. öne çıkarmak. zıt anl.= infertile. parasal. fruitless fertility = 1) verimlilik. sınırlı. bereketlilik. dosyalamak fill in = 1) tamamen doldurmak. finansmana bağlı financial = finansal. fill in. sayı. mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla kimyasal olarak çürümesi) ferric iron = ferrik demir (diğerlerine kıyasla daha yüksek birleşme değerine sahip olan demir bileşiği) ferrous = içinde demir bulunan ferry = feribot (araç taşıyabilen gemi). property. lifçik fibril formation = fibril (lifçik) oluşumu fibrin = fibrin (kan pıhtısının esas unsurunu oluşturan madde) fibrous = fibröz (lifli) fibrous material = fibröz madde (liflerden oluşmuş madde) fiction = kurgu. (besinler için) lif fibril = küçük lif. shape figure out = düşünerek ve hesap yaparak (cevabı vs. zıt anl. element. prolific. 2) şekil. last. sert. kısır olmama fertilization = dölle(n)me. bereketli.= male fence = çit fermentation = mayalanma. monetary finch = ispinoz kuşu find = bulgu find no way = çare bulamamak finding = bulgu fine = para cezası fingernail = bir eldeki tırnaklardan her biri fingerprint = parmak izi finite = sonu olan. compost. dövüşmek fighter = avcı / savaş uçağı fighting spirit = savaşçı / mücadeleci ruh figurative = temsili. limited.= factual field = alan fieldwork = saha / arazi çalışması fierce = şiddetli.= tame. tümsek gibi) işaret federal government = federal hükümet fee = ücret feed on = (bir şey) ile beslenmek feedback = geri bildirim. productivity. foetal fever = ateş. direnmek. 2) doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kimse. tasviri.= non-fiction fiction theme = kurgusal tema / konu fictional = kurgusal. tutkulu fight = dövüşmek. savaşmak. productive.= infinite fire (fiil) = 1) ateşlemek. be tempted to feel up to = (kendini bir şey)’i yapacak kadar güçlü hissetmek fellow = 1) meslektaş. zıt anl.= first finally down to = sonuçta geldiği nokta … finance-related = finansman ile ilgili. ekonomik. zıt anl. ball of fire www. dosya halinde teslim etmek. ateş fireball = bkz. resist. zıt anl. mark feature (isim) = 1) özellik. drive back. zıt anl. write out fill out = (form vs. economic. brutal. uydurma. characteristic. manure fetal = fetüse ait. response feedlot = hayvan barındırma ve besleme amaçlı arazi feel the urge to do smt = bir şey yapmak için kuvvetli istek duymak. roman ve hikaye edebiyatı. ayırıcı / belirgin nitelik. mücadele etmek.65 feat = yapılması güç ve cesaret isteyen şey feather = (kuş için) tüy feature (fiil) = takdim etmek.) doldurmak.ÜDS Sözlüğü . colleague. gübreleme fertilize with = (bir şey) ile gübrelemek / zenginleştirmek fertilizer = gübre. number.= give in fight off = püskürtmek. ferryboat fertile = verimli. 2) doğurganlık.) ortaya çıkarmak file = (resmi) işleme koymak. complete filter out = süzmek final = son. gentle fiery = ateşli. yanına yaklaştırmamak. ateşli hastalık fib = küçük bir yalan söylemek fibre = iplik. repel fight out = (bir sonuç çıkıncaya dek) savaşmak. zıt anl. ölçülebilir. 2) (bir toprak parçası ya da harita üzerindeki yol.com . 2) (boşluk) doldurmak. kovmak fire (isim) = yangın. zıt anl.bademci.

genellikle şekil verildikten sonra ateşte veya seramik fırınında pişirilerek sertleştirilmiş hali) firing = fırınlama. kendisini kararlılıkla sıtmayı yok etmeye adamıştır. company firm (sıfat) = sıkı. elastiki. solid.= inflexible. savurmak. run away. rigid.= faulty. tatlandırılmış flaw = kusur. intensify suddenly flash of lightning = şimşek / yıldırım çakması flashback = geriye dönüş (bir roman ya da filmde. suit fitness = zindelik. (Beautiful scenery does not make up for the flaws of this film.= flexible firmly = kararlılıkla. 2) (bir yere. 2) bulmak. su baskını flooding = su basması floor = (vadi. esnemek. relaxed. defective. fault. bükülmek. erupt. escape fleet = filo flesh = et.com . 2) balık çiftliği fishing grounds = balık avlama bölgesi fissure = (toprakta. defo. break out. aniden ortaya çıkmak. 2) (fırtına için) patlamak. 3) (hastalık için) birden alevlenmek. = Affedilmek umudu ile kendini kralın ayaklarına attı. yakışan. perfect flawless = kusursuz. adjustable. için) aklına üşüşmek flood (isim) = sel. be suitable fit to = bağdaşmak.= loosely. deniz için) taban flora = bitki örtüsü. temin etmek. zıt anl. katı. be suited to. noksansız. taste flavoured = (bir şey katarak) tatlandırılmış flavourful = lezzetli flavouring = tatlandırıcı flavour-optimised = tadı hoşa giden. tightly. swamp. ability. çeşni. (tahta parçası vs. kabiliyet. perfect.bademci.) ait olmak. form(da olma) fitting = uygun.) fit (isim) = nöbet. go / place in. ateşe tutma firm (isim) = firma. ten. provide fixation = saplantı fixed = sabit. anı vs. belong to fit into = sığ(dır)mak. (The dress that she tried on fitted her perfectly. repair fix up = 1) ayarlamak. kriz fit (sıfat) = uygun fit in with = 1) (bir şey)’e uymak / uygun düşmek. uygun olmak. zıt anl. atmak.= variable flair = yetenek. sert. sağlam. (suda) yüzeyde durmak / yüzmek floating = havada asılı duran. zayıflık. erroneous. zıt anl. strongly. constant. rigid flexor muscle = bükücü / fleksör kas flight = uçuş fling = fırlatmak.= flawless. vergiler vs. (a floating ship = denizde sürüklenen bir gemi) flood (fiil) = 1) su altında bırakmak. yumuşak doku. zıt anl. throw. 2) uymak. firar etmek. hava atmak. = Hükümetimiz. ödün vermez biçimde. ilk uygulama first-rate = (kalite bakımından) birinci sınıf fiscal discipline = mali disiplin fiscal policy = maliye politikası fiscal practices = maliye ile ilgili işler / işlemler (özellikle kamu harcamaları. = İçindeki güzel manzaralar bu filmin kusurlarını örtmeye yetmemiş. canlı doku fleshy-leaved = etli yapraklı flex = eğilmek. Endülüs Halk Müziği eşliğinde yapılan bir çeşit dans) flap = (kanat) çırpmak. çatlak.ÜDS Sözlüğü fired clay = fırınlanmış kil (kilin. zıt anl. olayların kronolojik sırasının bozularak geçmişe gidilmesi) flashy = gösterişli. = Denediği elbise üstüne tam oturdu. gevşek. 2) (görüntü. match. şirket. talent.) first course = ilk kür. genius flame = alev flamenco dance = Flamenko Dansı (İspanya’ya özgü. sallamak flare = parlama flare up = 1) (ateş için) parlamak. show off flavour = tat. yerle bir etmek flaunt = gösteriş yapmak. lezzet. he flung himself down at the King’s feet. appropriate fittings = (çoğul kullanılır) tesisat malzemeleri fix = onarmak. faultless. elastic.66 . (Our government is firmly committed to eradicating malaria. için) denizin hareketiyle su üzerinde yüzen / sürüklenen. sıkıca. uymak. gruba vs. zıt anl. uy(dur)mak. cafcaflı flatten = dümdüz etmek.) float = (havada) yüzmek / asılı durmak. tolerant. takmak. fisür fit (fiil) = 1) yerleştirmek.) fishery = 1) balık avlanılan bölge. kayada ya da bağırsakta derin) yarık. kusurlu. bir bölgedeki tüm bitkiler www.) flawed = hatalı. arrange. oturmak. bend flexibility = esneklik flexible = esnek. sağlam bir şekilde. oturtmak. flawed flee = kaçmak. (With the hope of being forgiven.

2) (bir öneriyi.= prior to. 3) (daha önce başlanmış bir işi) bitirmeye veya daha etkin hale getirmeye yönelik işler yapmak follower = takipçi. before folly = çılgınlık. fancy. değişen. açık. yoğunlaşmak. variable fluctuation = dalgalanma. büyük sevgi. zıt anl. katlamanın yönüne göre değişir. uzay mekiği vs.bademci. temel footprint = ayak izi footrace = koşu veya yürüyüş yarışı for a length of time = (belli) bir zaman boyunca for a time = bir ara. akım. stream flow down = aşağı doğru akmak flowering = çiçek açan flow-line = akış hattı flu = grip. debi.= fade flow (fiil) = akmak. oynaklık fly a mission = (uçak.= wise. influenza flu specialist = özellikle grip üzerinde çalışan uzman fluctuate = inip çıkmak. functional magnetic resonance imaging scanner focal point = odak noktası focus on / upon (fiil) = üzerinde / üzerine odaklanmak. permanently for instance = mesela. sensible foot = (çoğul: feet) ayak (30. alternate.com . for example for life = ömür boyu for one thing = (genellikle söze başlarken kullanılır) bir kere. up edatları ile de aynı anlamı verir. değişmek. back. dalgalanan. ilerlemek. vary fluctuating = inip çıkan. fetal foetus = fetüs. görevde yer almak fly in = uçakla getirmek fly in formation = (birden fazla uçak için) belli bir düzende uçmak f-MRI scanner = fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazı. pürüzsüz fluid = akışkan fluorescent = floresan (kimyasal yolla veya ışınım yoluyla aldığı enerji ile parıldayan) flux = akıntı. run flow (isim) = akış. kıvrım fold (over) = katlamak (Fiil.ÜDS Sözlüğü . unwise. bir daha dönmemek üzere. sözgelimi. Floransa’ya ait florescence = çiçeklenme floristic = çiçekler / çiçekçilik ile ilgili. alternating. ağırlık vermek. aynı şekilde hareket etmek follow through = sonuna kadar götürmek / uymak. Kullanılacak edat. 48 cm’ye eşdeğer uzunluk ölçüsü) foot and mouth disease = aft (hayvanlarda görülen bir tür hastalık) footing = taban. folikül (anatomide bir grup hücrenin arasında yer alan küresel formlu boşluk) follow = izlemek. örneğin. after. for a while for ages = çok uzun bir zamandır. ceninle ilgili. oynama. stupid. için) göreve gitmek. zıt anl. grow. down. concentrate on focus (isim) = (çoğul: (edebi kullanımda) focuses.) yerine getirmek. bir aralar.) folk ballad = halk türküsü follicle = kesecik. dalgalanmak. zıt anl. track follow in the footsteps of smo = bir kişinin izinden gitmek follow suit = bir başkasının yaptıklarını yapmak. akılsızlık fondness = düşkünlük. büyümek. inip çıkma fluent = akıcı. generally. fetus fog = sis fold = kat. zıt anl. mostly www. in the first instance for that matter = aynı anlama gelmek üzere for the most part = genel olarak. çiçekler bakımından flourish = gelişmek. ahmak(ça). mürit following = (bir olay / şey / kişi)’yi takiben. cenin.67 Florence = Floransa (İtalya’da bir kent) Florentine = İtalya’da bir kent olan Floransa ile ilgili.= quit. for a very long time for all = tüm (olanlara) rağmen for and against = lehinde ve aleyhinde for good = temelli. talimatı vs. (bilimsel kullanımda) foci) odak noktası fodder = (saman veya ot gibi) hayvan yemi foetal = cenine ait. her şeyden önce. (bir olay / şey / kişi)’nin ardından. obey. ahmaklık.= aversion Food and Drug Administration = Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi food supply = besin rezervi / deposu foodstuff = yiyecek maddesi foolish = aptal(ca). complete. zıt anl. takip etmek. preference. give up follow up = 1) (hastayı) takip etmek. develop.

difficult. foresee forecourt = dış avlu forefront = en öndeki yer. ancestor. çetin. uğruna. guess. zıt anl. olacaklar hakkında okur ya da izleyiciye önceden bazı ipuçları veren edebi sanat / anlatım tekniği. istihkam fortean = olağandışı ve tuhaf olaylarla ilgili forth = ön forthcoming = yakında(ki). başta gelen forensic = adli. oblige force (isim) = kuvvet force a way through = (zorlayarak. nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulması ya da kırılarak ayrılması). old. zıt anl.= in the future formidable = dişli. 2) şekil vermek. savunma duvarı. öngörülebilen. anticipate foreshadowing = bir roman ya da filmde. zıt anl. type. previous. parçalanmak fracture (isim) = kırık (bir travma. zıt anl. eskiden. istihkamı) sağlamlaştırmak / kuvvetlendirmek. kind formal = resmi. zıt anl. müjdeci foresee = önceden görmek / sezmek. önceden söylemek. önümüzde(ki). stronghold fortunate = şanslı.= unpredictable. kesir. tesis etmek. anticipate form (fiil) = 1) oluşturmak.= easy formula-feeding = hazır gıda yoluyla besleme formulate = 1) formülize etmek. (bir şey)’in habercisi olma forest land = orman arazisi foretell = tahmin etmek. castle. yabancı uyruklu foreign affairs = dışişleri foreigner = yabancı foremost = en önemli. zıt anl. biçimlendirmek. zıt anl. 3) düzenlemek. predict. zıt anl.68 .= feebly forcibly = zorla. şükürler olsun ki. future. previously. predict foreseeable = önceden görülebilir / sezilebilir. fıskiye fraction = (küçük) parça. upcoming fortification = tahkimat. engelleri aşarak) kendine yol açmak. zıt anl.ÜDS Sözlüğü for the sake of = hatırı için. establishment. establish. prohibited.= allowed force (fiil) = zorlamak. ön plan foreign = dış. unforeseeable foreseen = önceden sezilmiş / görülmüş. teşkil etmek. cet. eski. effective forcefully = zorla. öngörülebilir.= descendant forecast = önceden tahmin etmek. zıt anl. anticipate. 2) açık şekilde ortaya koymak. petrol vs. hamilik etmek found = kurmak.) foster = teşvik etmek. institution founder = kurucu fountain = çeşme. by force. neyse ki. dayanak. shape form (isim) = çeşit.= unfortunate. strengthen fortress = kale.= latter. şiddetle. lucky.bademci.= total. unlucky fortunately = iyi ki. proper. predictable.= voluntarily forebear = ata. coercively. hisar. foretell. anticipate. kuruluş. vigorous. institute foundation = temel. zıt anl. etkili.com . sur fortify = (savunma duvarını. predicted foreshadow = (bir şey)’in habercisi olmak. tür. break through force down = ilacı yutarken zorlanmak force on / upon = zorla vermek / yüklemek. vehemently. usule uygun. prepare fort = kale. make up. banned. mecbur etmek. conventional. produce. zıt anl. osteoporoz vb. predict. zorlu. against one’s will. zorla yaptırmak. whole fracture (fiil) = kırılmak.= informal formalize = resmileştirmek format = format. approaching. mahkemeye ait forerunner = haberci. hisar. bit. enforce force out = zorlayarak çıkartmak forceful = kuvvetli.= unfortunately fortunes = (birisinin hayatında) talihin döndüğü anlar fossil = fosil (kaya tabakaları arasında taşlaşmış halde bulunan çok eski canlı kalıntısı) fossil fuel = fosil yakıt (kömür. next former Soviet areas = eski Sovyet bölgeleri (1991’de dağılmadan önce Sovyeter Birliği sınırları içinde yer alan bölgeler) formerly = önceden. formül halinde ifade etmek. (bir şey olsun) diye for years to come = daha uzun yıllar forbidden = yasak. luckily. genel biçim formation = oluşum formative = şekil veren former = önceki. çatlak www. piece. şiddetli. powerful. yabancı.

accomplish. compose frame (isim) = 1) (sinemada) kare. deception. without charge free market = serbest piyasa (ürün fiyatının. hayal kırıklığı.= honesty free (fiil) = kurtarmak. alıcı ve satıcının karşılıklı olarak anlaşmasıyla belirlendiği. = Bu bütçe enflasyonu körüklüyor ve yaşam standartlarımızı kısıyor. (This budget fuels inflation and cuts our living standards. az yakıt tüketen fulcrum = dayanak noktası fulfil = yerine getirmek. stimulate. sadece bir kısmını içeren fragrant = güzel kokulu frail = zayıf ve güçsüz. zıt anl.= fail to meet full acuity = tam görme / tam görüş keskinliği full power = tam güç fullerene = moleküler şekilleri içi boş bir küreyi andıran bir tür karbon formu full-term = (doğum için) normal süresinde meydana gelen (a healthy baby born at full-term = zamanında doğmuş sağlıklı bir bebek) fully functioning = tam işlev / fonksiyon gören fume = duman fumes = kötü kokan gazlar function = 1) fonksiyon.= seldom fresh = taze. zıt anl. narin. dizygotic twins fraud = sahtekarlık. annoying. build. tahrik etmek. zıt anl. çokça. solid fragment = kırılmış parça. 3) (tavır olarak) soğuk fringe = dış kenar fringe benefits = sosyal haklar. olmadan kendi kendine hatırlama) freeze = don(dur)mak. iki değerler kümesi arasındaki ilişkiyi tanımlayan argüman veya eğri) functional = işlevsel. tender. yeni. sınır. meet. rahatlatmak. zıt anl.= encouraged frustrating = (yoğun çabaların karşılıksız kaldığı durumlar için) asap bozucu. once in a while. boundary fruit fly = meyve sineği (genetik araştırmalarda sıklıkla denek olarak kullanılan bir sinek türü) frustrated = (başarısızlık veya olumsuz koşullar sebebiyle) engellenmiş. fraternal ikizler. now and then. satisfy. şiddetlendirmek. energize.= tough. disappointment fry = yağda kızartmak fuel (fiil) = körüklemek. subtle. new freshness = tazelik freshwater = tatlı su friction = sürtünme friendly fire = dost ateşi (örn. exasperating frustration = (bir amaca ulaşamama veya uygunsuz koşullar sebebiyle) cesaretin kırılması. bağlı olduğu ordunun başka bir birliği tarafından yanlışlıkla ateş açılması) frigid = 1) dondurucu soğuk. hafif ve kırılgan frame (fiil) = şekil vermek. hüsrana uğramış. ücret dışı ödemeler frivolous = hafif. bir askeri birliğin üzerine. sinirlendirici. tasarlamak. 2) çerceve frankly = aslında. 2) fonksiyon (matematikte.= rare frequently = sık sık. delicate. kırılgan.com . arz ve talebine hükümet tarafından müdahale edilmeyen piyasa) free nerve ending = serbest sinir ucu free recall = (psikolojide) serbest hatırlama (herhangi bir müdahale / soru / hatırlatıcı unsur vs. frekans frequent = sık. hassas.= thaw freezing of assets = varlıkların dondurulması freight = yük French-built = Fransız yapımı frequency = sıklık.ÜDS Sözlüğü . hile. resim. zıt anl. havai. aldatma. işlev. arada sırada. plan. uçarı from all over the world = tüm dünyadan.) fuel (isim) = yakıt. düzenlemek. küçük parça fragmentary = bölük pörçük. zıt anl. sık karşılaşılan / tekrarlanan. kösteklenmiş. aslına bakılırsa fraternal twins = çift yumurta ikizleri. huzursuzluk. fonksiyonel functional deficit = işlevsel yetersizlik www.bademci. yapmak. zıt anl. liberate free (sıfat) = bedava. discouraged. dünyanın her tarafından from its April low = Nisan’daki en düşük seviyesinden from Plato onwards = Platon’dan bu yana from 2009 onward = 2009 yılı ve sonrası from the point of view = (belli bir) bakış açısından / açısına göre from time to time = zaman zaman. occasionally front = cephe frontal = frontal (organın ön kısmı veya ön yüzü ile ilgili) frontier = hudut. 2) (cinsel anlamda) soğuk. thwarted.69 fragile = nazik. discouragement. firewood fuel the flames = ateşe körükle gitmek fuel-efficient = yakıt tasarruflu. common. often.

bademci. more. gerici fundamentally = esas itibariyle. some more. üstelik. supply. = Sıkı çalışma başarının temelidir. roket gibi araçların genellikle metal ve silindir formlu gövdesi fusion = füzyon. eritmek fuselage = uçak.70 . (mevcut olana) ek / ilave. kaynaşma futurism = gelecekçilik futuristic = gelecekçi. provide. tutucu. basic. essential. daha öteye (ötede). primarily. daha fazla. finansman funeral = cenaze töreni fungal = mantardan kaynaklanan fungicide = fungisid (mantar öldürücü kimyasal madde) fungus = (çoğul: fungi) mantar funny = tuhaf. other further test = daha fazla denemek. parasal destek vermek fundamental = esas. f-MRI functioning = işleyiş.= secondary. central. primary. 2) döşemek furniture = mobilya furry = kürklü further (fiil) = daha ileriye / daha öteye taşımak. kökünden.ÜDS Sözlüğü functional magnetic resonance imaging = fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (beyin ve omurilikteki sinirsel aktiviteye bağlı kan akışını ölçerek görüntü almayı içeren bir nöro-görüntüleme yöntemi). asıl. ayrıca.com . ayrıca. 2) başka. önemli. çalışma fund = sermaye sağlamak. temel. birleşme. üzerinde daha fazla deneme yapmak furthermore = dahası. zıt anl. moreover fuse = (birbiriyle) kaynaş(tır)mak. aslında. çağ ötesi ile ilgili www. advance further (sıfat / zarf) = 1) daha da. essentially funding = finanse etme. central.) fundamentalist = muhafazakar. bundan başka. öfkeyle furnace = kalorifer kazanı furnish with = 1) sağlamak. (Hard work is fundamental to success. temelden. additionally. garip furiously = hiddetle.

sex gene = gen gene chip = gen çipi gene sequence = gen sekansı / dizisi gene therapy = gen tedavisi (kalıtsal hastalıkların tedavisi amacı ile sağlıksız genlerin işlevlerinin değiştirilmesini veya organizmaya sağlıklı genlerin nakledilmesini öngören yöntem) general population = tüm toplum general practitioner = pratisyen hekim general time period = aynı anda / zamanda generalization = genelleme generalize = genelleme yapmak generate = üretmek. 2) nesil generations of = nesillerce.= sparingly.= tight-fisted generously = cömertçe. 2) anlamak. zıt anl. için) üretim. evaluate gay = neşeli. pek çok türü olan. zıt anl. ilerlemek. Group of Eight G8 summit = G8 zirvesi (G8 ülkelerinin hükümet başkanlarının bir araya geldiği yıllık toplantı) gain = kazanmak. pek çok kuşak generous = cömert. şen gecko lizard = keler (dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunan. Kanada ve Rusya oluşturur. tanınmak gallery = balkon. jellylike gelatin-silver print = jelatin-gümüş baskı (siyahbeyaz fotoğraf baskısında kullanılan bir teknik) gender = cinsiyet. İngiltere. advance. İtalya. ABD. zıt anl. render. fark.com . eli açık. ölçümlemek. yaratmak. rağbet kazanmak. mide özsuyu gatekeeper = 1) seçim yapan kişi / kurum. abundantly. sonuç çıkarmak. Fransa. 2) kapıcı gather = 1) topla(n)mak.G G GG G8 = G8 ülkeleri (Bu gruptaki 8 ülkeyi Almanya. ün kazanmak gain recognition = kabul görmek. produce generation = 1) (elektrik vs. aralık. yield.= lose ground gain in = (bir şey)’de artış veya ilerleme göstermek gain in favour = rağbet görmek. Japonya. duvarlarda ve tavanda gezinebilmesi ile tanınan kertenkele) gecko-like = keler benzeri gelatinous = jöle kıvamında / görünümünde. inadequately gene-spliced = gen eklenmiş / bağlanmış genetic code = genetik şifre (hücre çekirdeklerindeki kromozomlarda yer alan ve bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA dizilimleri) genetic component = genetik unsur genetic make-up = genetik yapı genetic manipulation of intelligence = zekaya genetik olarak müdahale etme genetic marker = genetik işaret (tanınabilen ve soyları belirlemek amacı ile farklı bireylerde izlenebilen DNA parçaları) genetic mutation = genetik değişim / mutasyon genetically = genetik olarak www. raise.bademci. elbise gaseous = gaz halinde gas-laden = gaz yüklü gasoline = benzin gasping = nefes nefese kalmak gastric juice = mide salgısı. uçurum garbage = çöp. galeri gamble = kumar oynamak game = av hayvanı game fishing = (yemek için ya da spor amacıyla) balık avlama game of checkers = dama oyunu gametophyte = gametofit (bitkilerde üreme hücresi veya bu hücreleri üreten yapı) gamma wave = gamma dalgası (algı ve bilinç ile ilişkili bir çeşit beyin dalgası) gang = çete gap = açık. waste gargle = gargara yapmak garment = giysi. boşluk. anlam çıkarmak G gauge = ölçmek. measure. make progress. tutunacak dal bulmak gain acceptance = kabul görmeye başlamak gain ground = yayılmak. taraftar toplamak gain popularity = popüler olmak. Dünya ekonomisinin ve askeri gücünün yarıdan fazlasını kontrol eden bu 8 ülkenin yaptığı toplantılarda tüm dünyayı etkileyecek güvenlik ve ekonomi konuları görüşülür). elde etmek gain a footing = ayak basacak yer bulmak. bountifully. come / bring together. gedik.

zıt anl. dolaşmak. zıt anl. defeat. gigantic. familiarize oneself with giant = devasa. başını (belaya. = Para sıkıntısı çektiği için. hemen doktorunuzla temasa geçmelisiniz. communicate. yolculuğa başla(t)mak get on with = (işte. survive get tight = (göğüs. move around get away = kaçmak. contact. tanışmak get used to = (bir şey)’e alışmak. real. talented. it will always lead to something else. (bir şey) doğurmak give erroneous impression = yanlış izlenim vermek / bırakmak www. o.) get into = (yaramazlık. eliminate. enter.) genus = (çoğul: genera) soy. sıkıntı çektirmek give an account of = (bir şey)’in hesabını vermek / (bir şey)’i sunmak / açıklamak give birth to = doğum yapmak. devam etmek. = Aşırı kanama olması halinde. inatçılık vs. dahi genome = genom (bir organizmanın genetik şifresinin tamamı) gentle = 1) yumuşak nazik. cross get along with = (birisi) ile (iyi) geçinmek. connect. su. üstesinden gelmek. atlatmak.) ilerlemek. = Eğer bir şeye gerçekten ilgi duyuyorsan. hakiki.= fake genuinely = gerçekten.ÜDS Sözlüğü genetically modified = genleriyle oynanmış. arabayı elden çıkarması gerekiyor. sincere. huge. surrender get rid of = kurtulmak. cins geodetic survey = arazi ölçümü geologist = jeolog (yerşekillerini. really. zıt anl. zıt anl.) etmek. samimi. (If you are genuinely interested in one thing.= get out get in touch with = (birisi) ile temasa geçmek / iletişim kurmak.) atlatmak. sincerely. içtenlikle. yerin ve kayaçların yapısını inceleyen bilim insanı) geopolitical importance = jeopolitik önem (bir bölgenin bulunduğu coğrafi pozisyon ile siyasi ve ekonomik etkiler yaratabilme kapasitesi) Georgia = Gürcistan geoscience = yerbilim (Dünya gezegeni ile ilgili tüm bilim dallarını kapsayan bir terim) germ = mikrop germicide = mikrop öldürücü germination = filizlenme. kalp vs. sıkıntıya vs.72 . 2) gerçek. (birini) cezadan kurtarmak. için) bağlantı kurmak. abolish. yarı yarıya azalmak get greater hold = daha çok yaygınlaşmak get in = (bir şey / bir yer)’in içine girmek. jest get a better idea of = (bir şey) hakkında daha iyi bir fikre sahip olmak / daha çok bilgi edinmek get across = (yol. (In the event of excessive bleeding. dere. get on well with. be in good terms with get around = hareket etmek. uzlaşmak. çok büyük. carry on get out of control = kontrolden çıkmak get over = (hastalık. adapte olmak. çıkmak. 3) yola çık(ar)mak. defetmek. gebelik süresi geçirmek gesture = el. enormous.= inept gigantic = devasa. kol veya baş hareketi.= miniature giant squid = dev mürekkep balığı gift = tanrı vergisi yetenek.) get smt checked out = bir şeyi muayene / kontrol ettirmek get stuck = sıkışıp / takılıp kalmak get through = 1) (telefon vs. reach. 2) paçayı kurtarmak. go across. talent gifted = tanrı vergisi yeteneği olan. meslekte vs. kibar. tür. overcome. savmak.bademci. zıt anl. (As he is in a financial difficulty. be involved in get into the moats of the palace = korunan bir yere girmek get involved in = (olaya) karışmak. ulaşmak. 2) bitirmek. advance.) sokmak. genetik değişime uğratılmış genetically-based = genetik temelli geneticist = genetikçi Geneva = Cenevre (İsviçre’de bir kent) genius = deha. sana mutlaka başka şeylerin kapılarını da açacaktır. you should get in touch with your doctor at once.= retreat. çimlenme gerontologist = yaşlılık uzmanı gestate = gebeliği sürmek. recover from. elden çıkarmak. 2) hafif ateşte (kaynatmadan) gentle wave = nazik / hafif dalga / hareket genuine = 1) içten. zıt anl. huge. başından savmak. escape get away with = yanına kar kalmak get back into shape = eski formuna kavuşmak get cut in half = yarıya inmek. zorluk vs. the owner needs to get rid of the car.= tiny give a hard time = zorluklar yaşatmak.com . ırmak gibi bir şeyin) karşısına geçmek. go away. get pulled in get irritated = rahatsız olmak get off = 1) (bir taşıttan) inmek. yakayı sıyırmak. sahibinin. takım. adapt oneself to. muazzam. için) sıkışmak get to know = tanımak.

look for go into effect = geçerli olmak.= eradicate. öne geçirmek give up = 1) (bir şey)’den vazgeçmek. yürürlüğe girmek. (bir şey)’i terketmek / bırakmak.= avoid go unappreciated = takdir edilmemek go undetected = gözden kaçmak. üzüm ve diğer meyvelerde bulunan şeker cinsi) glue together = (bir şeyin parçalarını birbirine) yapıştırarak (bütünü) oluşturmak / bir araya getirmek glycemic effect = glisemik etki (kandaki glükozun meydana getirdiği etki) go about = ele almak. zıt anl. let go of. come into force. dekorasyon ve sızdırmazlık sağlama amacı taşıyan. göz alıcı glance = göz atma glandular = salgı bezlerine ait glassy material = camsı / cama benzer malzeme (genellikle bir hammaddenin çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması ile elde edilen. durmak go on = sürmek. yaşamak. vakar. özellikle kanda. buzullara ait glacial ice = buzulları teşkil eden buz glaciation = buzullaşma glacier = buzul glacierized = buzullaşmış glamorous = cazip. yapmak. 2) çok yorulmak. belirlenmiş. continue. meydana getirmek. 2) (bir şey)’e razı olmak. açılıp kapanması konuşmamızı sağlar) glow = (kor gibi) kızarmak. undertake. distribute. taking smt into consideration given time = zamana bırakıldığında …. greve gitmek go so far as = (bir şey yapacak) kadar ileri gitmek go through = (bir dönemden) geçmek. go bust go bust = iflas etmek. iç karartıcı. set given (that) = (bir şey)’i gerçek / gerçekleşmiş / olmuş kabul edersek. (bir şey)’e yol açmak given = belli. yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak oluşturulan camsı / cama benzer kaplama malzemesi) glide = (havada) süzülmek glimpse (fiil) = bir an için görmek. bitmek. produce. emit give out = 1) dağıtmak. hayvansal ve bitkisel dokularda. depressing. submit to. pürüzsüz yüzeyli. approach go abroad = yurtdışına gitmek go ahead = devam etmek. zıt anl. körlüğe uzanan göz hastalığı) glaze = sır. zaman verildiğinde … glacial = buz çağına ait. go bankrupt go for = 1) (bir şey) yerine geçmek. zıt anl. aramak. sayılmak. experience.= annul. zıt anl. sparkle. take effect. become exhausted give priority to = (bir şey)’e öncelik vermek give rise to = (bir şey)’e yol açmak / neden olmak. succumb to. parlamak glucose = glükoz (vücut sıvılarında. lead to. quit. belirli. zıt anl. go unnoticed www. (bir şey)’i kabul etmek go astray = sapmak. kısaca göz gezdirmek. zıt anl. ışıldamak. 2) teslim olmak. yoldan çıkmak go bankrupt = iflas etmek. send out. sağlam malzeme türü) glaucoma = glokom (göz içi basıncının artışı ile belirgin. stick to. ileri gitmek go along with = 1) (bir şey / bir kişi) ile beraber gitmek.= go on give way to = (bir şey)’in önünü / yolunu açmak. dull. devam etmek. destroy give smt a try = bir şeyi denemek give the lead = üstünlük kazandırmak.= conquer.bademci.= uplifting glorious = ihtişamlı. glazür (genellikle seramiğe uygulanan. repeal go off = 1) kaçmak. zıt anl. anlık / kısa bakış glimpse (isim) = anlık / kısa bakış glitter = parıldamak.com . 2) peşinde olmak. şan ve şeref glossy = parlak glottis = glottis (nefes borusundaki ses telleri arasında bulunan kısım / boşluk. 2) (bir aygıt için) bozulmak. shine global = küresel. seek. surrender to. dünya çapında(ki) global warming = küresel ısınma (dünyadaki ortalama sıcaklık değerlerindeki genel artış eğilimi) globalisation = küreselleşme globally = küresel olarak globe = yerküre glomerulonephritis = glomerülonefrit (bir tür böbrek hastalığı) gloomy = umutsuz. bring about.ÜDS Sözlüğü . resist give off = dışarı vermek. run away. zıt anl. gösterişli glory = ihtişam. (ongoing = devam eden) go on strike = grev yapmak.= seize. count as. farkedilmemek.73 give in to = (birisi)’ne yenilmek. pes etmek. teslim olmak. salmak. kasvetli.= end.

görkemli. benevolence. tahıl tanesi grain of truth = gerçek kırıntısı. yavaş yavaş.= miss grass-fed = otla beslenmiş gratify = hoşnut etmek. devlet grade = (ders.= abrupt. slow.= abruptly. bir yarış pistindeki) en yüksek ve görüş açısı en iyi olan tribün. splendid gorgeously = harika bir şekilde.)’den mezun olmak Graeco-Roman = Greko-Romen (Eski Yunan ve sonrasında gelen Roma kültürlerinin etkisine girmiş. run through gorge = dar ve dik yamaçlı vadi. concede grant (isim) = ödenek. 2) belli bir miktar fiziksel maddenin ya da herhangi bir boyutun ölçümündeki değişim oranı / değişim hızı gradual = aşamalar halinde. sınav vs. (Laws which govern the production and sale of drugs in the USA are very strict. ulu. immensely. kavramak. bağış. target. comprehend. cemetery gravitational pull = yerçekimi / kütleçekim kuvveti gravity = kütleçekim kuvveti. ulu. şikayet. idare government = hükümet. understand. step-by-step. zıt anl. muazzam. zıt anl. . boğaz gorgeous = harika.bademci. eviscerate. puan. tomb grave (sıfat) = ciddi. Kuzey Kutbu’na yakın bir yerde yer alan ve siyasi olarak Danimarka’ya ait bulunan büyük bir ada) Grenada = Batı Hint Adaları’nın güneydoğu kesiminde yer alan bir ada grenade = el bombası grid = şebeke grievance = yakınma. influence. gladden. etkisi altında tutmak. ile) karnını deşmek / fena halde yaralamak. guide. zıt anl.74 . vahim. objective goddess = tanrıça gone are the days = . bit by bit. award. burs. granül grape = üzüm grapefruit = greyfurt graph paper = milimetrik kağıt (üzerinde milimetrik kareler basılı bulunan çizim kağıdı) grapple with = (bir kişi / bir şey) ile boğuşmak grasp = anlamak. zıt anl. satisfy.com . malevolence gore = (boynuz. mark gradient = 1) eğim. meyil. arkaya doğru uzayan bir bölüme yatay olarak yerleştirilmiş olan piyano) Grandstand = 1) (örn. için) not. majestic. yavaş yavaş. progressively. şikayete yol açan şey.= ill-will. impressive grand drama = dünya sahnesi grand jury = yüce divan grand piano = grand piyano. aim. sudden gradually = aşamalar halinde. please. azar azar. bahşetmek. administer. bu kültürler ile ilgili) grain = tahıl. beautifully govern = 1) yönetmek.= get noticed go untreated = tedavi görmemek / edilmemek go up against = karşı(sına) çıkmak goal = amaç. beautiful.= dissatisfy gratifying = memnun / tatmin edici. yönlendirmek. tribün gibi işlev görmesi sebebiyle ABD’deki Ölüm Vadisi içindeki yüksek bir kayalığa verilmiş olan ad grant (fiil) = vermek. fil dişi vb. açgözlülük green = çevreci (yeşil) greenhouse = sera greenhouse gas = sera gazı (yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını soğurarak atmosferin normalin üzerinde ısınmasına sebep olan gazlar) Greenland = Grönland (Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde. tane. zıt anl. yerçekimi great = büyük. tahsisat.ÜDS Sözlüğü go unnoticed = fark edilmemek. complaint www. 2) (bir şey)’in kurallarını belirlemek. tatmin etmek. step-bystep. = ABD’de ilaç üretimi ve satışını yönlendiren yasalar çok katıdır. go undetected. satisfactory grave (isim) = mezar. okul vs. o günler geride kaldı good = ticari mal / eşya / ürün goodness = Aman Tanrım! goods = ticari mallar goodwill = iyi niyet. . fon granule = tanecik. farkına varılmamak.) governance = yönetim. küçük (bir) gerçeklik payı grain-fed = tahılla beslenmiş Granada = Gırnata (İspanya’nın Endülüs eyaletinde bir kent) grand = büyük. give.= slightly greed = hırs. 2) bölgede yapılan motor sporları yarışlarında. kuyruklu piyano (telleri. serious gravel = çakıl graveyard = mezarlık. hedef. ağır ağır. enormously. zıt anl. zıt anl. suddenly graduate from = (kurs. big Great Barrier Reef = Büyük Bariyer Resifi (Avustralya’nın kuzeydoğu açıklarındaki dünyanın en büyük mercan kayalığı) great white = büyük beyaz köpekbalığı greatly = büyük oranda. muhteşem.

dayanak. 2) gerekçe. üretilen tüm ürünlerin ve hizmetlerin toplam piyasa değeri) grossly = 1) fazlaca. grasp. peanut ground-penetrating = zeminin altına inebilen grounds = gerekçe. protect (against / from) guardianship = vasilik. garantör guard (against) = (bir şeye karşı) korumak / önlem almak. 2) genellikle. mature growth = büyüme. total gross anatomy = makroskopik anatomi (mikroskopa gerek olmaksızın.= release grip (isim) = kontrol. basis. 2) brüt. çakıl groin = kasık groove = oluk gross = 1) geniş çaplı. generally ground = 1) yer. hold. reason ground control = yer kontrol (hava alanlarında bulunan. spor ya da yarışmayı yöneten temel kurallar ground water = taban / yeraltı suyu grounding = dayanma. için) atış. zıt anl. road map guilt = suçluluk. 2) büyümek. orchard grow active = hareketlenmek. idare gritty = çakılımsı. zemin. rationale grove = meyve ağacı bahçesi.= know for sure guidance = rehberlik. silah yarası gut = bağırsak. yol göstermek. çekmek grind (isim) = öğütme (biçimi) grip (fiil) = tut(un)mak. yönlendirmek guide the way the audience feels = izleyicilerin duygularını yönlendirmek guide through = (tehlikeli bir bölgenin içinden geçirmek için) kılavuzluk etmek. zıt anl. rise grow in public stature = toplum gözünde yükselmek grow older = yaşlanmak grow out of = (sorunları) zamanla geride bırakmak grow up = 1) meydana gelmek. fena halde. temeli olma ground-nesting = yuvasını yerde yapan groundnut = yer fıstığı. koru. büyük ölçüde. faaliyete geçmek grow higher = yükselmek.75 grind (fiil) = öğütmek. grit kumtaşı.= innocence Gulf Stream Current = Golfstrim Akıntısı (Meksika Körfezi’nden Batı ve Kuzey Avrupa’ya akan ve o bölgelerde iklimi ılımanlaştıran bir deniz akıntısı) gunnery = topçuluk gun-shot = (tabanca. yakalamak. artış. toprak. tüfek vs. yol gösterme. organizmanın gözle görülen organ ve oluşumlarının incelenmesi) gross domestic product = gayri safi yurtiçi / milli hasıla (ülkede. uçakların iniş kalkışları ile rotalarını düzenleyen ve koordine eden birim) ground rules = bir oyun. aşırı bir biçimde. silah sesi.bademci. overly. develop.ÜDS Sözlüğü . intestine gymnast = jimnastikçi gypsum = alçı www. vuku bulmak. himaye guerrilla = gerilla (genellikle devlet güçlerine karşı çete savaşı yürüten kimse) guess = tahmin etmek. kurallar. zıt anl. büyük. ana hatlar. boom guarantee = garanti etmek guarantor = kefil.com . örneğin bir yıl içinde. dayanak. sanmak. supervision guide towards = (bir şey)’e doğru kılavuzluk etmek. yol göstermek guidelines = (yol gösterici) ilkeler. broad.

hastalardaki depresyonun şiddetini ölçmek için kullanabilecekleri 21 soruluk bir test) hamper = engellemek. manipulate. welcome hail from = (bir şehir. ele almak. hemen hemen hiç. telsiz).) ele alma şekli. damage harmful = zararlı. harshness. çok az. cep telefonu. hasar. Hb haemoglobin value = hemoglobin değeri haemorrhage = hemoraj. arta kalan şey happen to know = (şans eseri / tesadüfen) bilmek harbour = beslemek. hemodiyaliz aygıtı kullanılarak. distribute. zahmetli. impede. ilgilenmek.bademci. burden. insensitivity. doğuştan gelen bu hastalıkta deri tunç rengine döner) haemodialysis = hemodiyaliz (böbrekler görev yapamadığı zaman hasta kanından.= ease. güçlükle hardness = 1) (duygusal anlamda) soğukluk. kanama.= start halve = yarıya indirmek. (adalet) dağıtmak. obstruct. idare etmek.= help. barındırmak. tackle handlebar = gidon. kullanmak. deliver H handful = bir avuç handicap = engel. zıt anl. stop. zıt anl. head trip. halüsinasyon. (aşırı kan kaybı) haemorrhagic fever = kanama ve ateşle birlikte seyreden viral enfeksiyonun yol açtığı bir hastalık. ikiye bölmek ham = abartarak rol yapan yeteneksiz oyuncu Hamilton Depression Rating Scale = Hamilton Depresyon Ölçeği (hekimlerin. employ. 2) başa çıkmak. başta üre olmak üzere yıkım ürünlerinin temizlenmesi) haemoglobin = hemoglobin (kana kırmızı rengini veren ve akciğer ve vücut dokuları arasında oksijen taşıyan protein).= neglect handset = 1) elde taşınan ve kullanılan cihaz (örn. sıkıntı. scarcely. (beğeni ile) karşılamak. 2) daha büyük ve karmaşık bir cihazın elde taşınan ve kullanılan ünitesi hang around with = 1) (bir kişi / bir şey) ile başıboş beklemek / dolanmak. darlık. care. 2) (bir kişi) ile vakit geçirmek / gezmek hanging = asma. VHF hail = selamlamak. zıt anl. facilitate hand = (elle) vermek. tutucu kimse hardly = 1) nadiren.= harmless harmless = zararsız. tough. tutma çubuğu handling = (bir sorunu vs. seslenmek. contain hard = zorlu. kullanmak. trouble. illusion halt = dur(dur)mak. uzatmak. güç bela. prosperity hardware = donanım. asarak idam etme hangover = kalıntı. sıkı. elverişsiz durum handle = 1) işlemek. stiffness hardship = güçlük. (ceza) vermek. muamele. zıt anl. give. zıt anl. (bir yer)’i temsil etmek hair dye = saç boyası hair-thin electrode = saç teli inceliğinde elektrot half-built = inşa halinde. manage. 2) sertlik. damaging. prevent. unfeelingness.H H HH habit = alışkanlık habitat = doğal ortam. bestow hand gesture = el hareketi hand out = (elden bir şey) dağıtmak. acımasızlık. hinder. deal with. utilize www. doğal yaşama ortamı habit-forming = alışkanlık geliştiren habitual pattern = davranış biçimi / düzeni / modeli haematocrit = hematokrit (kandaki eritrositlerin yüzde olarak hacmi) haemochromatosis = hemokromatoz (dokuların anormal renk dağılımı hastalığı. host. 2) zar zor. katılaşmak hardened = sertleşmiş hardened steel = sert (dövme) çelik harder wearing = daha zor eskiyen hardliner = uzlaşmaz.= harmful harness = (doğal bir gücü dizginleyerek) yararlanmak. bölüştürmek. üstesinden gelmek. laborious hard fact = inkar edilemeyecek gerçek hard times = zor günler / zamanlar harden = sertleşmek. barely. güçleştirmek.com . bir ülke)’den geliyor olmak. madeni aksam hard-working = çalışkan harm = zarar. house. yapımı tamamlanmamış hallucination = sanrı. acclaim. zıt anl. give out. treatment.

ciddi şekilde heavy element = ağır element (genellikle metalik özellik gösteren. utanç verici konu harvest (fiil) = ürün almak. daha … -meyi bekliyor have yet to be explained = henüz açıklanmamış olmak.= mild harsh social stigma = sosyal olarak değinilmesi zor. zıt anl. risk. zehirli ve çevreye zararlı element) Hebridean Islands = Hebrid Adaları (İskoçya’nın batı kıyısı açıklarında bulunan bir adalar grubu) hedge = çalı veya ağaç dikilerek oluşturulmuş çit hedge bindweed = çit sarmaşığı (başka bitkilerin etrafına sarılarak yaşayan. zıt anl. 2) doruk. yolculuğa hazırlanmak. get crops harvest (isim) = hasat. hafif sis. (Drinking alcohol is a real health hazard if carried to excess. beyaz veya pembe çiçekli bir tür sarmaşık) hedgehog = kirpi heed = dinlemek. dikkate almak. accelerate. pay attention.= disregard heel prick = iğneyle topuktan kan alma height = 1) boy. alerjik rinit hazard = tehlike. hasat yapmak. = Aşırıya kaçılırsa. have no connection with have on hand = elde bulundurmak have smt in common with = (birisi / bir şey) ile ortak yönleri olmak / noktaları bulunmak have to do with = (bir şey) ile ilgisi / bağlantısı olmak. security. bitter. mist head for / to / towards = (bir yer)’e doğru gitmek. daha tanımlanmayı bekliyor olmak hay fever = saman nezlesi.ÜDS Sözlüğü . have connection with have trouble with = (bir şey) ile başı dertte olmak. şansı olmak have a tough time = zorluklar / sorunlar yaşamak have an effect on = (bir şey) üzerinde etkisi olmak / etki yaratmak have little in common with = (birisi / bir şey) ile çok az ortak yönleri olmak have little or no control on / over = (bir şey) üzerinde çok az kontrol sahibi olmak veya hiç kontrol sahibi olmamak have more than one’s share = (bir şey)’den nasibini fazlasıyla almak have nothing to do with = hiç ilgisi / bağlantısı olmamak. sağaltmak. atom ağırlığı yüksek. seat heal = iyileş(tir)mek. komuta merkezi. rough. sorun yaşamak have yet to be = henüz … -medi. hurry.= safety. crop hasten = acele et(tir)mek. ısı tutucu gaz (ısı kaybını azaltıcı etkisi yüksek gaz).77 harsh = sert. pulse.bademci. greenhouse gas heavens = (çoğul kullanılır) gökyüzü. dangerous.= delay. heretic heat-shield tiles = ısı kalkanı panelleri (uzay mekiklerini. karargah. (healthy relations between the two countries = iki ülke arasında sağlıklı ilişkiler. zıt anl. zıt anl. katı. acımasız. care. secure haze = pus. atmosfere girişte oluşan çok yüksek sıcaklıktan koruyan kaplamayı oluşturan seramik paneller) heat-trapping gas = sera gazı. önemsemek. iyileştirici health care = sağlık bakımı health implication = (bir şeyin) sağlık üzerindeki etkisi health visitor = (hastaya bakmak ya da önerilerde bulunmak için) eve gelen sağlık görevlisi healthcare schemes = sağlık planları / programları healthcare system = sağlık sistemi health-conscious = sağlık hakkında bilinçli health-seeking = (bir) hastalığa çare arama healthy = sağlıklı / yerinde / haklı. zıt anl.com . risk. peak www. cure heal wounds = yaraları iyileştirmek / sağaltmak healer = sağaltıcı. heartbeat heartburn = mide ekşimesi / yanması heat resistant = ısıya dayanıklı heated = hararetli heatedly = hararetli bir şekilde (tartışmak) heathen = kafir. yükseklik.= safe. attend. slow down hatch = güverteye açılan kapak hatchway = ambar ağzı have a chance = fırsat yakalamak. 2) celse hearing loss = işitme kaybı heart disease = kalp rahatsızlığı heart rate = nabız / kalp atım hızı. danger. tallness. healthy scepticism = haklı / yerinde bir kuşku) hearing = 1) işitme (gücü).) hazardous = tehlikeli. yönünü (o yer)’e doğru çevirmek headlight beam = far ışığı headquarters = merkez büro. daha açıklanmayı bekliyor olmak have yet to be identified = henüz tanımlanmamış olmak. alkol almak sağlık açısından ciddi tehlikeler yaratır. hızlandırmak. sema heavily = büyük ölçüde.

kalıt hero = kahraman heroic = kahramanca hesitate = çekinmek. harmful hemisphere = 1) yarımküre. dolayısıyla. suggest hippo = (hippopotamus kelimesinin kısaltılmış hali).com . raise / rise. thus.) highest levels ever recorded = şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeler high-fibre = (besinler için) lif oranı yüksek highlander = dağlı highlight = öne çıkarmak. dikkat çekecek hale getirmek. soyaçekim. 2. zıt anl. beneficial.) hint (isim) = 1) belirti. su aygırı Hippocrates = Hipokrat (M. art(tır)mak. duraksama. greatly highly so = daha da fazla high-profile = göze çarpan. (It is high time you started studying. inheritance heretical = bir dinin veya topluluğun inançlarına ters düşen heritage = miras. kokusuz bir gaz. conceal (oneself) hierarchy = hiyerarşi hieroglyph = hiyeroglif (karakter olarak basit resimlerin ve sembollerin kullanıldığı yazı) hieroglyphic = hiyeroglif yazısına benzer high family demand = ailevi sorumlulukların getirdiği maddi ve manevi yük high fast = yüksek ve çabuk ödenmesi gereken ücret high seas = enginler. decrease helium = helyum (element simgesi He olan. çok katlı high-risk = yüksek riski olan high-standing = (bir şeyin) üzerinde duran high-stress = çok stresli highway = otoyol high-yielding = yüksek verimli hijack = (uçak. renksiz. faydalı. bulantı ve halsizlikle belirgin hepatit) hepatitis B virus = hepatit B virüsü hepatitis protein = hepatit karşıtı antikor herb = ot. intensify. gizli. strike hit hard = ciddi acı / zarar vermek Hittite = Hitit (M. sarılık. damage. obstruct. clue hint at (fiil) = akla getirmek. increase. su aygırı hit = acı / zarar vermek. out of sight hide away = sakla(n)mak. havadan hafif olması sebebiyle zeplin gibi hava taşıtlarında kullanılır) Hellenistic = (yaklaşık M. therefore hepatitis B = hepatit B (ateş. duraksamak hesitation = çekinme.= lessen. emare.= acquired. (Landslides and bad weather are continuing to hinder the arrival of relief supplies to the area. çoğal(t)mak. 2) ipucu. 2) (beyin için) lob. ürtiker. lower. kask helpful = yararlı. zıt anl. impede. Ö. tereddüt heterogeneity = heterojenite. lobe hemlock = baldıran.= useless. congenital. zıt anl. vastly. useful. sign. ağıotu (Eski Yunan’da Sokrates’in ölümüne neden olan son derece zehirli bir ot) hence = böylece. binyıl ortalarında Orta Anadolu ve çevresine hakim olmuş bir krallık) www. play up highly = çok.78 . 460-377 yılları arasında yaşamış olan Egeli hekim) hippopotamus = hipopotam. 334-30 yılları arasındaki) Hellenistik Dönem’e ait helmet = miğfer. şifalı bitki herbicide = herbisit (istenmeyen bitkileri yok eden ilaç) herd = sürü hereditary = kalıtsal. Ö. genetics. = Çoktan çalışmaya başlamalıydın. iştahsızlık. genetic.ÜDS Sözlüğü heighten = yüksel(t)mek. = Toprak kaymaları ve olumsuz hava koşulları yardımın bölgeye ulaşmasını engellemeye devam ediyor. zıt anl. vurmak. irsi. büyük oranda. izlenim bırakmak. inherited. make prominent. farklılık (başka bir tür ile karşılaştırılabilir olmama hali). dikkat çeken high-ranking professional body = üst düzey meslek kuruluşu high-resolution neutron sensor = yüksek çözünürlüklü nötron sensörü high-rise = yüksek.= homogeneity hexagon = altıgen hibernation = kış uykusu hiccup = hıçkırmak hidden = saklı. Ö. point to. ima etmek.bademci. gemi) kaçırmak hiker = uzun yürüyüş yapan kimse hilltop = tepe üstü / doruğu hindbrain = beynin arka bölümleri hinder = engellemek. learned hereditary tendency = kalıtsal eğilim heredity = kalıtım. açık deniz high time = artık zamanı (gelmişti / geldi de geçiyor bile).

horrible horror = büyük korku. hastane veya doktorlarla temas kurup sağlık hizmeti alma sistemi) home to = (bir şey)’in ev sahibi / anavatanı homebound = eve bağlı (hastalık vs.= friendly hostility = düşmanlık. dehşete düşürmek. nedeniyle evden çıkamayan) homeless = evsiz. bırakmamak hold the promise = sözünde durmak.) taşıyıcı. Kişinin tüm hevesine rağmen. maintain. zıt anl. adversary. ümit edilir ki . . . keep the promise hold the view that = … görüşünde olmak hold up = geciktirmek. gibi aletler de bağlanabiliyor. frightful. (The committee hotly discussed the matter. = Komite meseleyi hararetle tartıştı. engellemek. berbat horrific = korkunç. husumet. alıkoymak.= tiny huge amounts (of) = büyük miktarlarda hugely = büyük oranda. residential estate How do they help? = Ne faydaları var?. kalabalık hormone = hormon hormone balance = hormon dengesi hormone level = hormon seviyesi horrible = korkunç. 3) (bir) görüş / inanç sahibi olmak. kucaklamak. scare.500 yıl öncesinden günümüze kadar olan buzul çağı sonrası dönem) home nursing visit = hastalara. zıt anl.) hotly disputed = üzerinde çok tartışılan hotspot = tehlike altında olan bölge / nokta house = barındırmak household = evsel.ÜDS Sözlüğü . aggressive.). muazzam. bakım ve tedavileri yönünden yardımcı olma amacıyla yapılan ev ziyareti home rule = özerklik home telecare = evde tele-bakım (eve kurulan görüntülü ve sesli bir haberleşme cihazıyla. agree with holiday = tatil Holocene Epoch = Holosen Dönemi (yaklaşık 11. heatedly. kancalı kurt hop = sıçramak hope = umut etmek. 4) öyle kabul etmek. eve ait household tasks = ev işleri housing = barınma. iskan edilecek alan / bina. delay. zıt anl.79 hoist = kaldırmak. habitation Housing Bill = imar ve iskan yasa tasarısı housing estate = konut alanı. geniş çapta. yukarı çekmek hold smo to account = birisinden hesap sormak hold = 1) (toplantı vs. enemy. embrace huge = çok büyük. . antagonistic.= slightly www. terrify horrifying = korkunç. enormous. . karşı olan. zıt anl. . gigantic. termometre vs. ihtimal dışı olmak hold on = dayanmak. ki buna tansiyon ölçer. hug = sarılmak. bahçecilik hose = hortum hospitality = konukseverlik. 2) inşallah. aşiret. obstruct hold with = (bir görüş vs. greatly.com . regard hold accountable = sorumlu / mesul tutmak hold an office = bir makamda / görevde bulunmak hold back = tutmak. Ne yarar sağlıyorlar? However eager one may have been = Kişi ne kadar hevesli olursa olsun. (The little boy looked at the woman hopefully as she handed out the sweets. mümkün olmamak. . sahip olmak. antagonism hot spot = tehlikeli bölge hot topic = hararetle tartışılan konu hot whirlpool = sıcak jakuzi hotly = yoğun ve çok ihtilaflı / hararetli bir şekilde. dehşet. şekerleri dağıtmakta olan kadına umutla baktı. devasa. . sokakta yaşayan homo sapiens = (biyolojide) modern insan homonym = eşsesli homosexual = eşcinsel hookworm = çengelli solucan. = Küçük çocuk.= inhospitality hospitalization = hastaneye yat(ır)ma hospitalize = hastaneye yatırmak / kaldırmak host (fiil) = ev sahipliği yapmak host (isim) = 1) (mikrop vs. terror horseshoe bat = nal burunlu yarasa horticulture = çiçekçilik. tüyler ürpertici horrify = korkutmak. düşman. ummak hopefully = 1) umutla. hopeless case = umutsuz vaka horde = kavim. sarmak.)’ye katılmak. tıkamak. immense.) düzenlemek. saldırgan. 2) (elinde) tutmak. keep under control hold in place = yerli yerinde tutmak hold no possibility = hiçbir olanağı olmamak. trap hold clues to = (bir şey)’in ipuçlarını içermek hold in check = kontrol altına almak / altında tutmak. enmity. 2) ev sahibi hostile = düşmanca.bademci. dehşete düşürücü. vaadini yerine getirmek.

psikoloji gibi) konusu insan olan bilimler humanize = insancıllaştırmak. hortum hurt = incitmek. zıt anl. vücutta düşük ısı hypothesis = (çoğul: hypotheses) hipotez. vızıldamaya benzer ses çıkarmak human embryonic stem cell = insan embriyonu kök hücresi Human Genome Project = İnsan Genom Projesi (insanın genetik kodlarının tamamını çözmeyi amaçlayan proje) human mission = (özellikle uzayda) insanların görev aldığı çalışma / seyahat humanely = insancıl bir şekilde humanities = hümaniter bilimler.= serious humour = mizah. damage hybridisation = melezleştirme hydrocarbon = hidrokarbon (yalnızca hidrojen ve karbondan oluşan organik bileşik) hydrochloric acid = hidroklorik asit (hidrojen klorür gazının suda çözülmesi ile elde edilen güçlü bir asit) hydrogen bonding = hidrojen bağı oluşması hydrogen chloride = hidrojen klorür (kimyasal formülü HCl olan. funny.= dehumanize humanoid = insansı (robot. besince zengin toprak hunger = açlık hurricane = kasırga.) humble = mütevazı. zıt anl. harm.80 . şakacı. (felsefe. öne sürmek. çok şiddetli enflasyon) hypersensitive = aşırı duygulu / duyarlı hypertension = hipertansiyon (yüksek tansiyon) hypnosis = hipnoz (yapay uyku) hypnotise = hipnotize etmek hypnotised = hipnotize edilmiş hypnotizable = hipnotize edilebilir hypochondriasis = hastalık hastası olma durumu hypothalamus = hipotalamus (beyinde otonom sinir sistemini yöneten bölge) hypothermia = vücut ısısında düşme. komik.com . varsayım (belirli olayları açıklamak için yapılan önerme) hypothesize = farz etmek. yaratık vs. alçakgönüllü. varsaymak.ÜDS Sözlüğü hull = gemi veya uçak gövdesi hum = (şarkı) mırıldanmak. (with humour = işi şakaya vurarak) Humphry Davy = 1778-1829 yılları arasında yaşamış olan İngiliz kimyacı ve mucit humus = humus.bademci. nemli humorous = mizah yollu. hipotez üretmek. posit www. put forward. modest humid = rutubetli. vızıldamak. zarar vermek. oda sıcaklığında gaz halinde bulunan bir bileşik) hydrological = su bilimi ile ilgili hydroponic farming = topraksız tarımcılık (sadece su içinde bitki yetiştirme) hydroxyl radical = bir oksijen ve bir hidrojen atomundan oluşan kimyasal grup hygiene = hijyen hymn = ilahi hyperactivity = hiperaktivite (aşırı hareket ve faaliyet gösterme hali) hypercholesterolemia = hiperkolesterolemi (kanda kolesterol düzeyinin yüksek olması) hyperinflation = hiperenflasyon (kontrolsüz.

3) tip belirlemek / tanımlamak identity = kimlik. düşük maaşlı. mutlaka şöyledir. adverse. that is ice cap = dağların zirvelerinde veya gezegenlerin kutuplarında bulunan kubbemsi şekilli buzul ice sheet = buz tabakası ice shelf = kıyı buzulu (karadaki bir buzulun deniz üzerindeki uzantısı) ice up = buzlanmak. göz önüne getirilebilen imaginary = imgesel. fantasy illustration = resim. educate. id est). 2) aldırmazlık. . zıt anl. . 2) kimliğini teşhis etmek. zıt anl. . 2) eğitmek.). özdeş. aldırmamak. dini ve ulusal kimliği) idiosyncrasy = yapısal özellik. . notice ill = kötü. fictitious. = İyi insanları -o da eğer kaldıysa. creative imagine = hayal etmek. . tıpkı. gayri meşru. kuruntu. kontak ignorance = 1) bilgisizlik. herhalde… I’m afraid = korkarım ki… (maalesef anlamında) i. teşhis etmek. kanuna aykırı. Intensive Care Unit icy-cold = buz gibi soğuk identical = aynı. . boş vermek. = yani. are hard to find. . (Lat. diagnose. light. prohibited. şekil image = resim. buzla kaplanmak. religious and national identity of Tibetans = Tibetlilerin kendilerine has kültürel. zıt anl. 2) kimlik / hüviyet / nüfus cüzdanı vb. uğursuz. mizaç. görmezden gelme ignore = göz ardı etmek. bad. aydınlatmak. hüviyet.= well-paid ill-treat = kötü davranmak. disregard.= balance www. I should think = tahmin ederim ki. envisage.bulmak çok zordur. . alike. tasvir. 2) ateşleme düzeni. illicit. 2) eğer bir fark varsa if left untreated = tedavi edilmezse I if there are any = eğer varsa (bir şeyin varlığına inanılmadığı ya da buna ait bir kanıt bulunmadığı durumlarda kullanılır).= legal. .= different. tutuşma. adulterine Illinois = ABD’de bir eyalet ill-paid = az ücretli. ışıklandırmak. mutlaka şöyledir.bademci. picture image capture = fotoğraf çekimi imaginable = hayal edilebilen. buzla kaplanmış olması nedeniyle iş göremez olmak icing = buzlanma iconic = sembolleşmiş. tanrıça. monozygotic twins identification = 1) tanı. başka şekilde ifade etmek gerekirse. . I suppose = sanırım….= actual. zıt anl. e. teşhis. yanılsama. ikonlaşmış ICU = Yoğun Bakım Ünitesi. illegal. if there are any. . fotoğraf. (Good people. same. 2) evlilik dışı. bir kişi ya da yeri diğerlerinden ayıran özellikler (the distinct cultural.com .= good. brighten. zıt anl. legitimate illegitimate = 1) yasadışı. unlike identical twins = tek yumurta ikizleri.) ignition = 1) ateşleme.= care for. zıt anl. görmezden gelmek. injure ill-treatment = kötü muamele. beneficial ill effect = kötü etki illegal = yasa dışı. real imaginative = yaratıcı. zıt anl. enlighten illuminating = aydınlatıcı illumination = aydınlatma illusion = hayal. ters. . abuse. overlook. . belge identification bracelet = üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu bir tür bileklik identify = 1) tanı(m)lamak. determine.I I II I gather = Anladığım kadarıyla… I should imagine = (genellikle yarı alaylı) tahmin ederim ki. hasta. hayali. guess imaging = görüntüleme imbalance = dengesizlik. tapılası şey if any = eğer varsa / olursa if anything = 1) eğer herhangi bir etki yarattıysa (o da şudur.= hospitality illuminate = 1) aydınlatmak. zıt anl. yaradılış idol = ilah. .

zayıfla(t)ma.= mortal immune destructive effect = bağışıklığı yıkıcı / yıpratıcı / bozucu etki immune system = bağışıklık sistemi immune-compromised = bağışıklık sistemi zayıf düşmüş olan immune-triggering = bağışıklık sistemini harekete geçiren / tetikleyen immunisation = bağışıklama. eternal.= emigrant immigrate = göç ile ülkeye / kente gelip yerleşmek. connotation. kusur. son derece. devlet memurunu mahkemeye sevk etmek imperative = zorunlu. hold responsible. nüfuz. extremely. büyük oranda. dikme.= explicit statement www. bu partiyi yönetmeye devam edeceğim.= ethical. current immediate aftermath = (bir savaşın. kısmen.= mobile immoral = ahlaka aykırı. zıt anl. undeveloped.= mature. kusurlu bir şekilde. emperyalist. yerine getirme implicate = 1) sorumlu saymak. urgent. young. yerine getirmek. zıt anl. 2) darbe. gelişmemiş. carry out. zıt anl. zıt anl. (implant an artificial tooth in the gum = diş eti içerisine yapay bir diş implante etmek) implant (isim) = implantasyon (nakletme. (While my brain and brawn remain unimpaired. 2) ima etmek. döviz kurları.com . zıt anl. altta yatan implication = saklı anlam. yerleştirmek). at once. suggestion.bademci. fault. 3) şimdiki. anında. put through. damage. zayıflatmak. zıt anl. tesir. International Monetary Fund imitate = taklit etmek. ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak.= repair. right away immense = muazzam.= emigration imminently = tehdit ederek immobile = sabit. = Akıl ve beden sağlığım elverdiği sürece.’ye karşı bağışıklık sisteminin verdiği yetersiz / zayıf reaksiyon impairment = boz(ul)ma. unnoticeably imperfect = eksik. pek çok. faulty. as seen on television = televizyonda sunulduğu şekliyle savaşın doğrudan etkisi) immediate = 1) anında. tedavi immediate effect = hemen görülen etki immediate post-disaster period = felaketten hemen sonraki dönem immediately = derhal. ilk akla gelen. toy.82 . oldukça. bağışıklık kazandırma (genellikle aşılama yoluyla vücudu bir hastalığa karşı bağışık hale getirme) immunize = bağışıklık kazandırmak. zıt anl. edepsiz. doğal afetin) hemen sonrası immediate care = hemen yapılan bakım. zıt anl. çarpma. effect. perform implementation = uygulama. imply implicated = (bir şey)’in altında aranan. zıt anl. güdü implant (fiil) = implante etmek (tedavi için vücut içine bir madde vs. taklidini yapmak. hemen. moral immortal = ölümsüz. hareketsiz. zıt anl. tremendous. borsa. harm. doğrudan etki. aşılama) implement = uygulamak. aşılamak. defectively imperial = imparatorluğa ait. nakletmek. unethical. zıt anl.ÜDS Sözlüğü IMF = Uluslararası Para Fonu (global ekonomik düzeni takip etmek. (the immediacy of war. 2) yakın. simulate imitation = taklit. I will continue to lead this party. teknik ve ekonomik destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyon). acil. sömürgeci imperial battle cruiser = imparatorluk savaş gemisi (bazı bilimkurgu eserlerinda adı geçen uzay gemisi) impetus = hız. hemen o anda. improvement impassable = geçilmez impeach = suçlamak. little immensely = gayet. move in. enormously. itham etmek. defect imperfectly = eksik. mecburi imperceptively = seçilmez / fark edilmez bir şekilde. copy. zıt anl. defective. partially.) impaired hearing = zayıf / az işitme impaired immune response = bir hastalık vs. flawless imperfection = eksiklik. ima. collision impair = bozmak. motionless. çok büyük. influence. enormous. embed. tahmin edilemeyecek boyutlarda.= tiny. insert. emperyal. hit.= perfect. bağışıklık oluşturmak impact = 1) etki. unripe. incalculable. zıt anl. ripe immeasurable = ölçülemez. imitasyon immature = olgunlaşmamış.= measurable immediacy = arada bir vasıta ya da aracı olmaması hali.= slightly immigrant = göçmen. ülkeye / kente göç ederek gelen kimse. güç.= emigrate immigration = göç ile ülkeye / kente gelip yerleşme. kusurlu. corrupt.

(iyi) izlenim bırakmak. in a way in a sorry state = hazin / üzücü bir durumda in a way = bir bakıma. zıt anl.= probable. empoze etmek. worsen. 2) gücünü kesmek. damga. uyarınca.= export imported = ithal edilmiş impose on / upon = zorla kabul ettirmek.= explicit. as a result in consultation with = (birisi) ile danışma içerisinde / konsültasyon yaparak www. zıt anl. with reference to in conjunction with = (bir şey) ile birlikte / bağlantılı olarak. . advance. suggest. urge impulsive = tepkisel. durumunda in close association with = (bir şey) ile yakın ilişki / işbirliği içinde in close contact with = (bir şey / bir kişi) ile yakın temas / bağlantı içinde in combination with = (bir şey) ile birlikte. olanaksız impoverish = 1) yoksullaştırmak. enhancement. etki. zıt anl.= deteriorate. likely improve = düzel(t)mek. saklı. geliş(tir)mek. içe doğru patlamak imply = (dolaylı olarak) göstermek. impressive impossible = imkansız. additionally. 2) baskı. upgrade. also in advance = önceden. irresponsible. ilerleme. olası olmayan. sense. exhaust. drive. kural.= thoughtful. increase. make poor. wear out impoverishment = fakirleşme. yaptırım vs. empresyonist (Fransa’da. cautious impulsively = tepkisel olarak. uyarınca.= contrary to in addition to = (bir şey)’e ek olarak. itici kuvvet. zıt anl. iyileştirme. remarkably. yoluna koymak. yoksullaşma impractical = uygulanamaz. zıt anl. amacıyla in any way = hiçbir şekilde in bulk = toptan.= ordinarily imprint = iz improbable = ihtimal dahilinde olmayan. içirmek. in relation to. state indirectly. instinctive. (buna) bağlı olarak. zıt anl. gerçekleştirilemez. weaken improved = iyileştirilmiş. 2) hamile bırakmak impress = (genelde iyi yönde) etkilemek. influence.) uygulamak. together with in common = ortak olarak. yığın halinde in case of = halinde. bir kişi) ile kıyaslandığında.= ordinary impressively = (iyi yönde) etkileyici bir şekilde. beforehand in all likelihood = büyük bir olasılıkla. in dispute with in accordance with = (bir şey)’e uygun olarak. enhance. intiba. zıt anl. iz impressionist = izlenimci. düzeltilmiş improved medical care = gelişmiş sağlık bakımı improvement = düzelme. cautiously impurity = kirlilik. uyumlu. zıt anl. emotionally. striking. instinctively. in compliance (with). dayatmak. (yasa. influence impress on / upon = aklına sokmak impression = 1) izlenim. most likely in an advisory capacity = danışman sıfatıyla in an effort to = . gelişme. in accordance with. in compliance with. remarkable. katışık şey in a convincing manner = inandırıcı / ikna edici bir şekilde in a given situation = belirli bir ortamda / durumda in a sense = bir bakıma. in conflict with. ima etmek. zıt anl.= contrary to. assert imposing = etkileyici. 2) ima edilen.= thoughtfully. düşüncesizce. in some way.= prudent impulse = tepki. in a sense in accord with = (bir şey)’e uygun olarak. indicate. mantıksız impractically = uygulanamaz / gerçekleştirilemez / mantıksız bir şekilde impregnate (with) = 1) emdirmek. decrease. tam bir anlaşma içinde. genel olarak in comparison with = (bir şey. dolaylı olarak anlaşılan implode = şiddetle içeriye doğru çökmek. 19 yy’da ortaya çıkmış bir resim akımının takipçisi olan kişi) impressive = (iyi yönde) etkileyici. unlikely.= impairment. zıt anl. çarpıcı. zıt anl. progress. doğaçlama yapmak imprudent = sorumsuz. emotional.= express import = ithal etmek.83 implications = (bir şey)’in olası sonuçları implicit = 1) ifade edilmeden anlaşılan. (bir şey)’e işaret etmek. dürtü. in unison with.ÜDS Sözlüğü . strikingly. peşin olarak.com . .bademci. zıt anl. deterioration improvise = birdenbire çaresini bulmak. together with in connection with = (bir şey) ile bağlantılı olarak in consequence = (bunun) sonucunda. arttırmak. zıt anl.

= Sınava hiçbir surette hazır değil. . in due time in excess of smt = bir şeyden fazla. to in other words = başka bir deyimle. meanwhile in the meanwhile = bu süre içinde. one after another in terms of = ilgili olarak. (Patience and determination will pay in the long run. bazı açılardan. in truth. despite in succession = sırayla. (bir şey yapmak) için. of course. partly. aslında in regard to = (bir şey)’e gelince. bakımından. rasyonel düşünce ile in readiness for = (bir şey)’e hazır bir biçimde in reality = gerçekte. contrary to in deed = elbette. (bir şeyin / bir olayın) olması durumunda in the context of = bağlamında. eventually. pratikte. görev başında in one’s day = kendi döneminde (in my day. rather than in proximity = yakınında in rational terms = mantık kapsamında. as a last resort in the light of = (bir şey)’in ışığında / ışığı altında. bu arada in the midst of = ortasında. with respect to in response to = (bir şey)’e cevaben / karşılık vermek amacıyla. taksitle in its wider sense = daha geniş anlamıyla in line with = (bir görüş vs. (He is in no way ready for the exam. certainly in detail = detaylı / ayrıntılı / kapsamlı olarak in due course = zamanı geldiğinde. şu bakımdan ki.= in theory in preference to = (bir şey)’den ziyade.) in the meantime = bu arada. tercihen. as a reaction to in retrospect = geçmişe bakıldığında in return for = karşılığında. . as. (bir şey) ile karşılaştırıldığında. in support of. esnasında. in the end. in relation to in that = yüzünden. gerçekten de. olduğundan ötürü. in reality. because in some respects = bazı açılardan. arasında in the modern sense = modern anlamda in the public interest = kamu yararına / çıkarına www. bazı açılardan in place of = yerine in practice = gerçekte. karşılık olarak in search of = (bir şey)’in arayışı içinde in short supply = üretimi / piyasaya arzı yetersiz in so far as = olduğu sürece. akışı içerisinde.bademci. regardless of. zıt anl. by turns. aynı zamanda.) in opposition to = (bir şey)’e karşı / muhalif olarak. He hasn’t touched his textbook yet. on the basis of. hiçbir surette. especially in parts = kısmen. indeed in favour = revaçta in favour of = lehine / lehinde.84 . açısından. Daha kitabın kapağını bile kaldırmadı. = Sabır ve kararlılığın ödülü uzun vadede gelir. esasen. put differently in part = kısmen.= against in fear = korkuyla in fulfilment of = (bir şey)’i gerçekleştirmek / yerine getirmek için in installments = bölümler / kısımlar halinde. bilhassa. in a way in some ways = bazı yönlerden / açılardan in spite of = (bir şey)’e rağmen / karşın. zıt anl. in view of in the limelight = genel ilgiyi üzerinde toplamış olarak in the long run = uzun vadede.ÜDS Sözlüğü in contrast to / with = (bir şey)’in / (bir kişi)’nin tersine / aksine.= wholly in particular = özellikle. because. çerçevesinde in the course of = sırasında.). (bir şey) ile ilgili olarak.) ile aynı doğrultuda. by no means in number = sayıca in office = görevde. dolayı. tabii ki. . since in the best of circumstances = en iyi şartlarda in the case of = (bir şey) halinde / durumunda. during in the face of = karşısında in the first place = en başta in the form of = … şeklinde / formunda in the hope of = (bir şeyin olması) umuduyla in the last resort = son çare olarak. so as to. contrary to in order to = amacıyla. in conjunction with in London alone = sadece Londra’da in many respects = birçok açıdan / yönden in many ways = bir çok bakımdan in no small measure = hiç de küçümsenmeyecek bir boyutta in no way = hiçbir bakımdan. bu süre zarfında. = benim zamanımda. bir şeyi geçen in fact = aslında. particularly. .com . zıt anl. nedeniyle.

bonus. in the light of in vitro fertilization = tüp içi dölleme (ovulasyonu takiben dışarı alınan ovumun. eksiklik. zıt anl. inappropriate. zıt anl. static inadequacy = yetersizlik. include. zıt anl. shortage. elverişsiz. zıt anl. consistent incontestably = tartışılmaz / itiraz edilemez / su götürmez bir şekilde inconvenient = uygunsuz. hatalı. divide inclusion = dahil edilme / olma. consolidate. congenital. zıt anl. dahil etmek. capability incompetent = 1) yetersiz. zıt anl. yersiz.= attention. proper inattention = dikkatsizlik. eşsiz. unreliable. yarma. yeteneksiz. (bir şey)’den dolayı. embody. zıt anl.) in utero = rahimde.= correct increase (fiil) = art(tır)mak. her bir öğrencimle tek tek konuştum. ample.bademci. doğuştan gelen.= occasional inch = 1) inç (2. zıt anl. (I talked to each of my students in turn. intentional inappropriate = yanlış. ulaşılamaz. capable. yüksel(t)mek. weakness.= competence. weaken.= capable (of) incentive = özendirici şey. wrong. uygun görülmez. kapsamak. awkward. laboratuvarda tüp içinde sperm ile döllenmesi) In what way? = Hangi yönden / açıdan? inability = beceriksizlik. yetersizlik. zıt anl. hadise. henüz doğmamış in view of = (bir şey)’i göz önüne alarak. unacceptable. appropriate incorporate (into) = dahil etmek. kalıtsal. zamanla in turn = sırasıyla.= adequately.) in this respect = bu bakımdan. carefulness in-betweenness = arada kalmışlık inborn = tabiatında olan. occurrence.= convenient. insidans. unable.) inadequately = yetersiz bir şekilde. occurrence. 2) (kalınlık hesabında) parmak. rise / raise.= conclusive inconclusive measure = inandırıcı / kesin olmayan ölçüm inconsistent = 1) istikrarsız. consolidate. fall increased = artmış olan. hereditary. fall. zıt anl. durgun. event. ardı arkası kesilmeyen.85 in the wake of = (bir felaketin) ardından. zıt anl. amalgamate. tutarsız. zıt anl. cut incline = eğim include = içermek. elde olmayan. (örn. İngiliz kökenli uzunluk ölçme birimi). zıt anl. conflicting. unskilled.= accurate inactivate = hareketsiz hale getirmek. ihmal. bu hususta. uncomparable incompatible with = (bir şey) ile bağdaşmaz. drop increase (isim) = artış. zıt anl. zıt anl. separate. katmak. incorporate. happening incidence rate = sıklık oranı. yeteneksizlik. eksik. incapability. zıt anl. incomplete. separate incorrect = yanlış. başlama incessant = sürekli. 54 cm’ye eşdeğer. güçsüzlük. improper. katmak.= competent.= compatible incompetence = yetersizlik. successively.= admissible inadvertent = kasıtsız. yeteneksizlik. carelessness. 2) yetkisiz inconclusive = bir sonuca varmayan. erroneous.= appropriate. müşkül.= accessible inaccurate = yanlış. incapability. uygunsuz. rise. happening incision = kesi.com . irrelevant. = Geliri. ½ inch pipe = yarım parmak(lık) boru) incidence = tekrar oranı. incapable. çoğal(t)mak. still. grow. unintentional. oluş sıklığı. innate. bundan yola çıkarak in time = zaman içinde. temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.= exclude. geliştirmek. insufficiently. awkward. zıt anl. inducement inception = başlangıç. hatalı.= deliberate. inandırıcı olmayan. (His income is inadequate to meet his basic needs.ÜDS Sözlüğü . zıt anl.= decreased www. zıt anl. improve. contradictory.= confirming. birleştirmek. uyuşmaz.= consistent.= exclusion incomparable = kıyaslanamaz. enhance. unsatisfactory. enough. insufficient. zıt anl. neverending. unreachable. yeteneksiz. sufficiency inadequate = yetersiz. peşinden in the way of medication = ilaç türünden. = O sözde “eczane”de ilaç türünden pek fazla bir şey yok.= decrease. kusurlu.= adequate. zıt anl.= exclude. combine. elverişsiz. birleştirmek. zahmetli.= adequacy. neglect. unsuitable.= decrease. zıt anl. elini kolunu bağlamak inactive = hareketsiz. insidans incident = (genellikle kötü sonuçları olan) olay. sufficiently inadmissible = kabul edilemez. insufficiency. incompetent. zıt anl. zıt anl. zıt anl. zıt anl. accidental.= ability inaccessible = girilemez. = Sırasıyla. conflicting. zıt anl.= acquired incapable (of) = ehliyetsiz. 2) çelişkili. (That socalled “pharmacy” doesn’t have much in the way of medication.

doğrusu.= expensively infallible = yanılmaz. zıt anl. eylemsiz. (Due to renovation works.= dispensable indistinguishable = ayırt edilemez.) indentation = girinti independence = bağımsızlık. evidence.= avoidable. zıt anl.86 .= definite indefinitely = belirsiz bir süre için.= prevent.= equality inert = hareketsiz. inanimate.= efficiency.= avoidably inexhaustible = tükenmez. inside.= temporarily. işaret etmek. zıt anl. sürekli.= exhaustible. in fact. sonu gelmeyen bir şekilde. severek yapmak industrial relation(ship)s = işveren . self-reliant. verimsizlik. avertable. Regency Oteli belirsiz bir süre için kapandı. unlimited. zıt anl. randımansızlık. inescapable. zıt anl.bademci. içeriye. vital. zıt anl. zıt anl. essential.= active inevitable = kaçınılmaz. enfeksiyon kapmış infection = enfeksiyon. Batı ve Orta Pasifik ile Endonezya çevresini içine alan bölge) indrawn = (nefes için) derin. unproductive. convince.işçi ilişkileri Industrial Revolution = Sanayi Devrimi (18. zıt anl. 2) ikna etmek. activate. the Regency Hotel was closed indefinitely.= effective inefficiency = etkisiz olma.= concern indifferent = aldırmaz.com . (karakter için) içine kapanık induce = 1) neden olmak. yaya asker infect = bulaşmak. güvenilir. 3) (elektrik akımı) meydana getirmek indulge (in) = kendini vermek.= expensive inexpensively = ucuza. thoughtful. personal individualistic = bireyci indivisible = bölünemez indoors = içeride. infant (ilk 30 aya kadar olan bebeklik devresi) infanticide = bebeklerin öldürülmesi infantry = piyade.) ile enfekte olmuş. kendini kaptırmak. umursamazlık. zıt anl. zıt anl. zıt anl. 2) başlangıç infant = bebek. zıt anl. işaret. kuluçka devresi incur = karşı karşıya kalmak. seçilemez individual (isim) = birey. unavoidably. zıt anl. randomly indispensable = vazgeçilmez. gösterge. motionless. disinterested. useless. ucuz. meet with incurable = tedavi edilemez indeed = gerçekten. mikrop kapma www. unfailing. reasonably incubation = inkübasyon. gösterge. akıl almaz. zıt anl.= dependently India = Hindistan Indiana = ABD’de bir eyalet indicate = belirtmek.= dependent (on) independently = bağımsız olarak. zıt anl. cause.= fallible infancy = 1) bebeklik. durağan. umursamaz. zıt anl. disinterest.= dependence independent = bağımsız. point to indication = belirti. unavoidable. cheaply.ÜDS Sözlüğü increased risk = artan risk / tehlike increasingly = gittikçe artan bir şekilde incredible = inanılmaz. maruz kalmak. arbitrarily. continually. actually indefinite = belirsiz. bulaşıcı hastalık. zıt anl. = Tadilat çalışmaları sebebiyle. certainly. özgür. kandırıp yaptırmak. reasonable incredible as it may seem today = bugün inanılmaz / akıl almaz görünse de… incredibly = inanılmaz şekilde. finite inexpensive = pahalı olmayan. kayıtsızlık.= credible. ferdi. kişisel. spread (to) infected with = (bir virüs vs. zıt anl. persuade. şaşmaz. zıt anl. inescapably. heedful indigenous = yerli. delil. denote.= credibly. without a doubt. ineffectiveness. belirteç. yy sonunda ortaya çıkan yoğun sanayileşme akımı) industrialize = sanayileş(tir)mek ineffective = etkisiz. ibre. outside Indo-Pacific = İndo-Pasifik (Hint Okyanusu. unbelievably. evitable inevitably = kaçınılmaz bir şekilde. sevk etmek. contaminate. göstermek. zıt anl. effectiveness inefficiently = verimsiz bir şekilde inequality = eşitsizlik. zıt anl. native indirect = dolaylı indirectly = dolaylı bir şekilde indiscriminately = ayrım yapmaksızın. infinite. cheap. fert individual (sıfat) = bireysel.= careful. free. hint indicator = indikatör. unbelievable. zıt anl. hakikaten. reliable. sign indifference = aldırmazlık.= outdoors. yavruluk.

aslında. yuvalanmak. fundamentally inherit = (atadan) (kalıtımla) almak. zıt anl. start. inherent. nüfuz. aslında. congenital. sınırsızca. irregular. dwell. ancestral inhibit = yavaşlatmak.= allow. zıt anl. knowledgeable infrared = kızılötesi infrastructure = altyapı infrequent = seyrek. bring down in-flight refuelling = havada yakıt ikmali inflow = içine akma influence (fiil) = etkilemek. esasen. blow up. pioneer. brilliantly ingest = yemek. zıt anl. zıt anl. tesir. intake from the mouth.87 infectious = bulaşıcı infectious disease = bulaşıcı hastalık infer from = 1) (bir şey)’den anlamak / çıkarmak.) verme aygıtı inherent = doğuştan gelen. (bir tür) iltihaplanmak inflamed = iltihaplı. zıt anl. lesser. affect. zıt anl.= fireproof inflate = şiş(ir)mek. zıt anl.= finite infinitely = sonsuz olarak. wound. başlatma injure = yaralamak injured = yaralı injurious = zararlı injury = yara. restrain. ağızdan almak. iç kısımlar(a doğru). enformasyon information good = (kitap. powerful influenza = grip. 2) (bir şey)’den sonuç çıkarmak. kural vs. ihlal ingenious = akıllıca. disorder. (Only birds and small animals inhabit these remote islands. güçsüz. esnek olmayan. alt taraf. intrinsic. öğe. zıt anl. under.= deflation inflexible = esnemeyen. ustalıklı. baştaki. occasional. nüfuzlu. tanıtıcı. kalıtsal. combustible. son derece infirm = zayıf. facilitate inhuman = insanlık dışı. ill. aydınlatıcı informed = bilgili.= formal information = bilişim. sözü geçen.= humane initial = ilk. enfluenza.) inhabitant = bir yerde oturan kişi. 2) (anatomide) daha aşağıda. breathe in. 2) (bir şey)’in hava ile dolması. harm. tutuklu innate = (bir şey)’e özgü / has. tabiatında olan. ustalıkla. lead. zıt anl. barınmak. kısırlık infinite = sınırsız.= flexible inflict = (ağrı / acı / ceza) vermek. zıt anl.= superior to. kolay tutuşan. breathe out inhaler = solukla ciğerlere (narkoz vs. irsi. lower. sonsuz. zorlaştırmak. parça. miras kalmak. zıt anl. occupy.= healthy. consume. önceleri. basically.= deflate inflation = 1) enflasyon (ülkedeki mal ve hizmet fiyatlarındaki genel artış). (nefes yoluyla) içine çekmek. ağızdan alma.= finally initiate = başlatmak. brilliant ingeniously = zekice. eleman inhabit = içinde oturmak. flu informal = gayriresmi.= acquired www. bir ülkenin içlerine doğru inlet = giriş. acquire. sık olmayan.bademci. eat. innate inherently = esasında. damage inland = denizden uzak. shape influence (isim) = etki. hatırlı. yazılım gibi) ticari değerini. zıt anl.= expire. terminate initiation = başlangıç.= frequent infringement = (yasa.= outlet inmate = hapishane veya akıl hastanesinde bulunan kimse. launch.com . unbendable.ÜDS Sözlüğü . başlangıçta. = Bu uzak adalarda yalnızca kuşlar ve küçük hayvanlar barınmaktadır. deduce from inferior (to) = 1) (bir şeyden daha) aşağı / düşük / değersiz. receive inheritance = kalıtımla geçme inherited = kalıtsal. içerdiği bilgiden alan mal / bilgi / enformasyon ürünü informative = bilgilendirici. in the beginning. debility. şişme. dahice. başlangıç. originally. zıt anl. doğasında var olan. hasar. zıt anl. haberdar. içerik. sakatlık. birinci initial velocity = ilk hız. zıt anl. sakin inhale = nefes almak. take in from the mouth ingestion = yeme. effect.= complete. derive from. intrinsic. özünde. maharetle. weak. impose. clever. essentially. zıt anl. altta. oral intake ingredient = bir karışımı oluşturan maddelerden her biri.= superior inferior frontal gyrus = inferiyor frontal gird (beyin frontal lobunun alt bölgesinde bir nokta) infertility = infertilite. primarily. zıt anl. well infirmity = zayıflık. karşı gelme.= wellness inflame = enflamasyona yol açmak. başlangıç hızı initially = öncelikle. impact influential = etkili. yaralanma. için) aykırı hareket. iltihaplanmış inflammable = yanıcı. at first. zıt anl.

quest inscription = kitabe. enlighten (about). mysteriously insecticide = insektisit (böcek öldürücü kimyasal madde) insecurity = emniyetsizlik. devamlı olan şey institutional = kurumsal instruct (on) = (hakkında) talimat vermek. imbalance. . zıt anl. tertibat. yoklama. (bilgisayar programı vs. damlatma. zıt anl. rebel insurmountable = başa çıkılmaz. immediately instead = yerine. zıt anl. suçsuz. giriş ağzı. zıt anl.= ignorance.= guilt innocent = masum. . enstrüman insufficiency = yetersizlik. spiritual. research. durum. yazıt inscrutably = anlaşılmaz / esrarlı bir şekilde.= guilty innovation = yenilik. questioning. comprehension. inlet integer = (matematikte) tam sayı. esinlemek.= incidental www.com . case. injection inorganic mercury salt = inorganik civa tuzu in-patient = hastanede yatan hasta. resident patient inphase = aynı fazda (iki veya daha fazla dalganın dalga boylarının aynı olması ve dalga tepelerinin çakışması sonucu birbirleriyle uyum içinde olmaları hali) inquiry = araştırma.ÜDS Sözlüğü inner = içe dönük. enough. internal. soruşturma. vaccination. değersiz. güven duygusundan yoksunluk. countless inoculation = aşı.) instability = istikrarsızlık. anında. encourage. onun yerine. risk. deficiency. izolasyon insurance = güvence. example. olayların iç yüzünü kavrama. awareness. duygu aşılamak inspired = solunan (hava vs. buy the blue one instead. (içeri) alım. izole etmek. I bought the blue one. sorgu. eğitici instructions = direktif. müessese. fitting instance = örnek. tesis etmek. intrinsic. fluctuation. (We have had central heating installed in our flat. sigorta insurance cost = sigorta masrafı insurance cover = sigorta kapsamı insurer = sigortacı insurgent = asi.88 . buluş.) instil (ya da instill) = 1) aşılamak. teftiş.= safety.= outer inner ear = iç kulak innocence = masumiyet.) instead of = yerine. yol göstermek.) kurmak. dengesizlik. stimulate. dullness insignificant = önemsiz. vaka. influence. ruhsal. (cihaz vs. 2) telkin etmek. 2) tesis(at). urgently. = Kırmızı gömlek yerine mavi olanı aldım. novelty innovative = yenilikçi. consumption. onun yerine mavisini al. zıt anl.) installation = 1) kurma.= stability install = yerleştirmek. icat. protect. onun yerine. sayılamaz. yönerge instrument = aygıt. (Don’t buy the red shirt. essential. unimportant.= sufficiency.= sufficient. esin. teşvik etmek. occurrence instantly = hemen. (arasına) koymak. . inadequacy. ample insulate = yalıtmak. assert (that) insoluble = erimez. 2) giriş. zıt anl. ihtilalci. (bir fikir vs. güç yetmez intact = bozulmamış. = Dairemize merkezi ısıtma sistemi kurdurduk. . yaratıcı. shield insulation = yalıtım. whole number integral = bir bütünün ayrılmaz bir parçası olan. important insist on = (bir konuda) diretmek / direnmek / ısrar etmek. 2) telkin etmek / vermek. kararsızlık. implant in-service training = hizmet içi eğitim insight = anlayış. inadequate. creative. jeopardy. = Kırmızı gömleği alma. zıt anl. zıt anl.) yüklemek. döşeme. inject. değişiklik. denetleme inspection facility = denetleme tesisi inspector = müfettiş.) aşılamak. zıt anl. stimulus inspire = 1) ilham vermek. embed. impress instillation (ya da instilment) = 1) enstilasyon.= conservative innumerable = sayısız. eksiklik. 2) telkin instinct = içgüdü instinctive = içgüdüsel institution = 1) kurum. sağlam intake = 1) herhangi bir maddenin vücuda girişi. establishment. inform (about) instructional = eğitime ait. suçsuzluk. zıt anl. . aşılama. security inseparable = (birbirinden) ayrılamaz / ayrılmaz insert = sokmak. (Instead of the red shirt. amplitude insufficient = yetersiz. 2) yerleşmiş gelenek.= significant. çözünmez insomnia = uykusuzluk inspection = kontrol. zarar görmemiş. zıt anl. eksik.bademci. (yeme içme vasıtasıyla) alınan (şey). denetleyici inspiration = ilham. .

şiddetlenme. iç.com . relate to / with. entegre integration = entegrasyon. = Bir operasyonu majör yapan şey onu zorlaştıran komplikasyonların sayısı ve ciddiyetidir. zıt anl.= external internal bleeding = iç kanama internal organ = iç organ internalise = içe atmak. zıt anl.= lessen intensity = yoğunluk.= partial. doğuya doğru geçildiğinde ise bir gün geri alındığı 180° meridyeni) international environment = uluslararası ortam / çevre interpret = 1) yorumlamak.ÜDS Sözlüğü . bilerek. kariyere mani olmamalıdır. engellemek. ülke içi ile ilgili. 2) sözlü çeviri yapmak interpretation = yorum. unify with. orta intermediate state = geçiş dönemi intermittently = kesik kesik. birbiriyle ilişkide olmak. suspend interstate = eyaletler arası www. akla dayanan. özümsemek international = uluslararası International Criminal Court = Uluslararası Ceza Mahkemesi (soykırım. iç tarafta. aggravate. Ted ignored them. stake. tasarlamak. incorporate into. birbirinin yerine interconnection = ara bağlantı interdependent = birbirine bağlı. aim. zıt anl. intervene in interfere with = (bir şey) ile çatışmak. entegre etmek / olmak. meddling interference pattern = (ışık için) iki farklı dalganın birleşerek oluşturduğu karışımın bir ekranın üzerinde oluşturduğu desen interim = ara. dependent on each other. mani olmak. zihinsel intellectual life = entellektüel yaşam intellectual property rights = fikir hakları.= facilitate. öznelleştirmek. açıklama. 3) ilgi alanı. Ted onları görmezden geldi. zıt anl. remark interpreter = 1) yorumcu. katliam gibi suçlar ile itham edilen kişileri yargılayan uluslararası mahkeme) International Date Line = Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi (batıya doğru geçildiğinde mevcut tarihin bir gün ileri. kasıt. planlamak. break in. zıt anl. (bir şey)’e ilgi duymak interestingly = ilginç bir şekilde interfere in = (bir şey)’e karışmak / müdahale etmek. fikir ve sanat eserleri hakları intellectual self = entellektüel (bilgi ve yaratıcılık yeteneği ile ilgili) benlik / kimlik intend = niyet etmek. purpose. but it usually does. zıt anl.= unintentional. fierce. büyüme intensify = şiddetlen(dir)mek. = Hamilelik. ilgilenilen şey. volume intensive = yoğun.) interaction = etkileşim interchangeably = yer değiştirerek. power. aralıklarla internal = dahili. engellemek. accidental intentionally = kasten. şiddetli. zıt anl. menfaat. (While the other children interacted and played together.89 integrate into / with = (bir şey)’e katmak. zıt anl. negotiator intermediate = ara. kar. yarıda kesmek. prevent. = Diğer çocuklar birlikte iletişim kurup oynarken. superficial intensive care = yoğun bakım intention = maksat.= exterior interject = araya katmak. tercüman interrelated = birbiriyle ilgili / ilişkili interrupt = sözünü kesmek.= mild intensely = yoğun bir şekilde. thorough. zıt anl. (It is the number and seriousness of complications interfering with it that makes an operation a major one. arabulucu.) interference = müdahale. greatly. yoğunlaş(tır)mak. keskinlik. eklemek intermediary = aracı. step in. 2) faiz. 2) mütercim. kişiselleştirmek. kazanç. geçici interior = iç. (bir şey) ile birleş(tir)mek. güçlü. bütünleşmiş. meddle with. involvement interest rate = faiz oranı interested in = (bir şey) ile ilgilenen / ilgili. akıl intellectual = entellektüel. şiddet. powerful. yorumlama. iç kısım. bother. aim intentional = kasıtlı. plan intense = şiddetli. force. 2) bütünlük intellect = zeka. in-depth. deliberately. mediator. amaçlamak.= slightly intensification = yoğunlaşma.).= unintentionally. karışma.bademci. açıklamak. hinder. ama genellikle olur. intervene in. zıt anl. bilerek yapılan. dürüstlük. commentary. (Childbearing should not interfere with a career. accidentally interact with = birbirini etkilemek. niyet. zıt anl.= separate from integrated = karma.= independent interdisciplinary = bilimler / disiplinler arası interest = 1) çıkar. deliberate. concentrate. kaynaşma integrity = 1) doğruluk. müdahale etmek.

(tıbbi bir müdahale için) iğne ile ya da keserek deri altına inmeyi gerektiren. koruma vs. aksi. istemsiz. overrun. poisoning intracerebral haemorrhage = beyin (içi) kanaması Intracoastal Waterway = Kıyıiçi Suyolu (ABD’nin doğu ve güneydoğu kıyıları boyunca uzanan. zıt anl. girift. deri altına inen. gözdağı vermek intimidation = gözünü korkutma. doğal nehirler ve yapay kanallardan oluşan.= uninventive inventor = mucit.= voluntary. drunk. zıt anl. saldırgan invent = icat etmek. damar yoluyla alınan intricate = karışık. yaratmak. (yardım. rarely.= tiresome invisible = görünmez invoke = başvurmak.= blunt invigorating = canlandırıcı. dedektif. constantly. poisoned intoxication = zehirlenme. always. deliberate www. 2) ortaya koymak. straightforward intrigue = merak veya ilgisini çekmek intriguing = merak uyandıran intrinsic = kendine özgü. akın. stimulating.= valid. çapraşık. foundation introverted personality = içe dönük kişilik intrusion = zorla girme. teftiş. resort to involuntarily = gönülsüzce. creative. examination investigator = müfettiş. unintentional. opposite. inquire. iç içe intimidate = gözünü korkutmak. inspector investigatory = araştırma / dedektiflik ile ilgili investment = yatırım investor = yatırımcı invigorate = canlandırmak. araştırmacı. disabled invaluable = paha biçilemeyen. examine investigation = araştırma.90 . creation. reverse invert = tersine çevirmek.) invasion = istila. ayrıntılı. tanıtmak. innovative.= never. interfere in. önsöz. presentation. isteksiz olarak. nedenlerle) yapışması intravenous = intravenöz. yıldırma. mediate intervening = araya giren. 3) piyasaya çıkma / arz edilme. vücut içi.= willingly involuntary = gönülsüz. her zaman. birbirini sarmak / birbirine sarılmak intertwined = iç içe geçmiş interval = aralık. mülakat yapmak intestine = bağırsak intimate = derin. ayrılmaz şekilde. soruşturmak. zıt anl. hükümsüz. present introduction = 1) giriş. flood. (Incompetents invariably make trouble for people other than themselves. sindirme. 2) zehirlenmiş. interfering intervention = müdahale. yaratıcı.= acquired introduce smt to = (örn. institute.bademci. inspect. peculiar. saldırmak. soruşturma. contrary. (intimate workings = iç işleyiş. eğlence ve ticari amaçlı suyolu) intracranial = kafatası içinde bulunan intraperitoneal adhesion = iç karın zarı boşluğunun (iltihap vb. threat intolerably = dayanılmaz bir şekilde. zıt anl. gözdağı. reverse invest in = (bir şey)’e yatırım yapmak investigate = araştırmak.com . zıt anl. innate. saldırı. intercession interview = görüşmek. sakat. 2) (yatalak) hasta. zıt anl. takdim. reluctantly. çok önemli / değerli. unwilling. inspection. girişim. constant invariably = değişmez / şaşmaz bir şekilde. ever. initiate. tersyüz etmek. 2) (kanser vs. unbearably intonation = tonlama.= simple. entry.= withdraw invader = istilacı invalid = 1) geçersiz. swamp inundation = su basması. damar içine / içinden. unwillingly. yıldız sistemlerinin dışında kalan kısmı) intertwine = birbirine dola(n)mak. void. make up invention = icat inventive = yaratıcı. 2) devreye girme / sokma. complex.ÜDS Sözlüğü interstellar space = yıldızlar arası boşluk (uzayın. zıt anl.) istemek. teftiş etmek. intrusion invasive = 1) invazif. assault. incelemek. null. fasıla intervene in = araya girmek. kendi tabiatında olan. bulucu. icat eden (bir şeyi ilk düşünen veya yapan kişi) inverse = ters. = Beceriksizler her zaman diğer insanların başına bela olurlar. create. sun(ul)ma. her zaman olan. zıt anl. inceleme. hücreleri için) istilacı. zorla müdahalede bulunma inundate = su ile kaplamak. zıt anl. derindeki mekanizma) intimately = derin bir bağ ile.= worthless invariable = değişmez. uydurmak. complicated. reflexive. tanıtım. sel. su basmak. bir ortam ya da piyasa)’ya arz etmek / sunmak / getirmek introduce = 1) başlatmak. diksiyon intoxicated = 1) sarhoş olmuş. güçlendirmek. zıt anl. stimulate. güçlendirici. flood invade = istila etmek. enerji verici. zıt anl.

ilgisiz. ilişki. matter. zıt anl. 3) (alaycı veya manalı) zıtlık irrational = mantıksız. sorun. umulanın aksi bir sonuç çıkması). çekirdeklerinde farklı sayıda nötron içermeleri nedeniyle farklı kütleye sahip nüklitlerden her biri) issue (fiil) = 1) (belge. asabiyet. contain.bademci. tedavisi imkansız. işin içinde olmak. kapsamak.91 involve = 1) içermek. concern.= relevant irremediable = çaresi olmayan. bağlantısız. incautious. kendi başına. iron consumption iron loss = demir kaybı iron status = kandaki demir düzeyi iron store = (vücuttaki) demir stoğu.= regularly. istemek. steadily irrelevant = konu dışı. illogical irreducible = azaltılamaz irregular pattern = (bir hastalığın vb. thoughtless.= integrate (into) isolated = toplumdan uzak. point. tecrit isotope = izotop (kimyasal açıdan benzer olmalarına rağmen. çaresi olmayan. içinde yer / rol alma. gümüşi-beyaz renkli bir metal) iris = iris (göz bebeği çevresindeki renkli kısım) iron = demir iron deficiency = demir eksikliği iron intake = demir alımı / tüketimi. Intelligence Quotient score IQ-boosting drugs = IQ arttıran / destekçisi ilaçlar iridium = iridyum (çok yoğun. katılma. kinaye. sert. asabi. release. randomly.) düzensiz seyir izlemesi irregularly = düzensiz olarak. petulant irritant = iritan. akıldışı. watering irritability = sinirlilik. karışma. island isolate (from) = ayırmak.= exclude. hırçınlık. publish issue (isim) = konu. 4) gerektirmek. alakasız. zıt anl. zıt anl. engagement. detached isolated fact = istisnai olay isolation = ayırma.= responsible. 3) söz konusu olmak. sarcasm. 2) karıştırmak.) çıkartmak / vermek. unrelated. bulaştırmak. tamir edilemez. question itch = kaşınmak itching = kaşınma www. separate (from). participation involving = kapsayan ion = iyon (pozitif veya negatif yüklü atom veya molekül) IQ score = zeka katsayısı sonucu. inappropriate. bulaşma. zıt anl. işin içinde olan involvement = ilgi. irreparable irreparable = onarılamaz. thoughtful irreversible = geri döndürülemez irrigation = sulama. include.ÜDS Sözlüğü . (diğerlerinden) ayrı. irremediable irresistible = karşı durulmaz. require involved (in) = (olaya) karışmış. mesele. 2) alay. tedavisi imkansız. cüzdan vs. aşk ve savaş tanrıçası) island of Crete = Girit Adası isle = ada. sorumsuzca. sinirli. karne. petulance irritable = hırçın. tahriş edici irritation = tahriş ischemic stroke = iskemiye (yetersiz kan akımına) bağlı felç Ishtar = İştar (Akad mitolojisinde doğurganlık. entail.com . 2) yayınlamak. zıt anl. tecrit / izole etmek. (vücutta bulunan) toplam demir miktarı ironically = ironik olarak irony = 1) ironi (beklenmeyenin gerçekleşmesi. compelling irresponsible = sorumsuz.

bademci. take part (in) joint (isim) = eklem joint (sıfat) = ortak.com . evaluate. sıkıştırmak James Clerk Maxwell = 1831-1879 yılları arasında yaşamış olan İskoçyalı bir matematikçi ve fizikçi (yaptığı çalışmalar elektrik ve manyetizmayı ayrı konular olmaktan çıkarmış ve ışığın elektromanyetik özelliği olduğunu bulmuştur) jam-packed = hıncahınç dolu. zıt anl. değerlendirme. müşterek. şaka ederek. tehlikeye sokmak. onun teorilerini /düşüncelerini haklı çıkardı. envy jelly = jöle. mutual.= security Jersey = İngiltere’ye ait olan. Japonya’ya ait jaw = çene jealousy = kıskançlık. = Zaman. 2) aküsü zayıf bir arabayı başka bir arabanın aküsüne bağlayarak çalıştırmak junior = 1) genç. (The research was jointly performed by microbiologists and ENT specialists. adliye judicious = akıllıca. birlikte. temize çıkarmak.= seriously journey = yolculuk judge = yargılamak. together. doğrulamak. zıt anl. (Time justified his theories. Fransa’nın kuzeyinde yer alan bir ada jet fuel = jet yakıtı jet lag = (jet uçağı vb. unilateral joint inflammation = eklem iltihabı jointly = ortaklaşa. decide. mantıklı.) yüksek hızlı araçlarla başka saat dilimlerine yolculuk yapıldığında vücut ritminin geçici olarak bozulması jet plane = jet uçağı (hızlı ve yüksek irtifada uçabilen jet motorlu uçak) jet wind = dağlık alanlardaki geçitlerde esen yüzey rüzgarları jetliner = jet motorlu büyük yolcu uçağı. zıt anl. appraise judgement = yargı. = Araştırma. (The French and British jointly funded the Channel Tunnel.J J JJ jail = hapishane. prison jail fever = tifo (Geçmişte. kıdemsiz. full up. prudent jump-start = 1) destek vererek yürür / çalışır hale getirmek.= senior. hapishane ve benzeri kapalı ortamlarda çok çabuk yayıldığı için tifo hastalığına bu isim verilmiştir.) jokingly = şaka yollu.) jam = tıkamak. risk jeopardy = tehlike. risk. danger.= empty Janissary = Yeniçeri Japanese (isim) = Japonca Japanese (sıfat) = Japon. mikrobiyologlar ve KBB uzmanları tarafından ortaklaşa yürütüldü. parçalara ayrılmış bir resmi tekrar bir bütün haline getirme şeklindeki bulmaca job seeker = iş arayan kişi John’s Pass = ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir boğaz J join (in) = katılmak. zıt anl. risk. değerlendirmek. küçük junk food = yüksek kalorili ama düşük besin değerli hazır yiyecekler junkyard = hurdalık just before = hemen önce justification = gerekçe justify = haklı çıkarmak. conclude. yer almak. validate. jumbo jet jigsaw puzzle = yapboz. substantiate. evaluation judicial = yargıya ait judiciary = yargıçlar. zıt anl. hüküm vermek. = Fransız ve İngilizler Manş Tüneli’ni birlikte finanse ettiler. collective. assessment.).= individual. 2) az.) juvenile = genç juvenile diabetes = genellikle çocuklar ve ergenlerde görülen insüline bağımlı diyabet www. pelte jeopardise = tehlikeye atmak.

stick to. kcalorie Keck Telescope = Hawaii’deki W. olan bitenden haberdar olmak.= encourage keep forgetting = hep / daima unutmak keep going = devam etmek.= release. stay away (from) keep on = devam etmek. M. preserve. crucial. yok etmek. meet keep up = devam etmek. cease. iyilik Kinetic Theory of Gases = Gazların Kinetik Teorisi (gazların ısı. carry on. let go keep a check on = (bir şey üzerinde) denetim kurmak keep abreast of = (bir şey)’den geri kalmamak. 2) karşılamak. restrict.= unknown Kyoto Protocol = Kyoto Protokolü (küresel ısınma ve iklim değişikliğini önlemek amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir protokol) www. muhafaza etmek. carry on. zıt anl. keep up with keep ahead = yakından izlemek.K K KK Kabul = Kabil (Afganistan’ın başkenti) kcalory = kilokalori (1000 kalori) (gündelik hayatta besin enerji değerinden bahsederken sözü edilen kalori miktarı).com . başlarda yer almak keep at the ready = hazır tutmak / bulundurmak keep down = düşük düzeyde tutmak. eager (to) keenly = hevesli / düşkün / meraklı / istekli bir şekilde keep = tutmak. adhere to keep to soft surfaces = yumuşak zeminden ayrılmamak / yumuşak zemin üzerinde kalmak K keep track of = izlemek. maintain keep within = (bir şey)’in belli sınırlar içinde kalmasını sağlamak kerosene stove = gaz ocağı (yakıt olarak gazyağı (parafin) kullanan ocak) kettle = çaydanlık key = çok önemli. restrain.= discontinue keep off = uzak durmak. keep abreast of.) yutmak / devirmek knot = (deniz mili / saat) olarak ölçülen hız ölçme birimi knowledgeable = bilgili.bademci. kapı gibi mimari detayları) Keynesian = John Maynard Keynes tarafından ortaya atılmış olan kidney = böbrek kill off = tamamını öldürmek. moleküllerinin yapıları ve hareketleri ile açıklayan teori) knee to pelvis = dizden leğen kemiğine kadar knock back = 1) önemli sayılabilecek bir miktar paraya mal olmak. üstünlüğü korumak. önemli ayrıntı. 2) (içki vs. exterminate.= minor key point = anahtar nokta. vital. bilincini açık tutmak keep out of = (bir şey)’in dışında kalmak. retain. wipe out kindness = sevecenlik. Keck Gözlemevi’ndeki iki büyük teleskoptan her biri keen (on) = hevesli. zıt anl. (bir şey)’den geri kalmamak. protect. quit keep one’s word = sözünü tutmak keep orientated = kişinin gerek kendisiyle gerekse içinde bulunduğu yer ve zamanla ilgili bilincinin devamını sağlamak. zıt anl. düşkün. zıt anl. istekli. (key points in a structure = bir yapının köşe. meraklı. pencere. hacim. göz kulak olmak. monitor keep up with = 1) (bir şey)’e yetişmek. konuya vakıf known = bilinen. korumak. sürdürmek. basınç gibi özelliklerini. sürdürmek. hold. (bir şey)’e ayak uydurmak. zıt anl. zıt anl. sustain. (bir şey) ile aynı düzeyi / hızı yakalamak keep to = sadık / bağlı kalmak.= stop. proceed. dışarıda bırakmak keep pace with = (bir şey)’e ayak uydurmak.

mahrum olma. kahkaha www.) landscape = arazi. attach late = eski. dönüm noktası (herkesçe bilinen ve yol tariflerinde kullanılan dağ.= previous. mahrum olmak. sonradan gelen latent = belirti göstermeyen. laboratory label (fiil) = etiketlemek. S. güç bela. zıt anl. zıt anl. heavy. worker labour-saving = iş gücünden tasarruf sağlayan laceration = laserasyon (yırtılmaya bağlı oluşan yara) lack (fiil) = (bir şey)’den yoksun olmak. çalışan kesim labour market = işçi / emek piyasası labour productivity = iş verimliliği labour union = işçi sendikası. ayrıldığı erkek arkadaşında kalıcı bir iz bıraktı. former lattice = kafes biçimli yapı. ardously labour = çalışmak. zıt anl. hard laboriously = yorucu / zahmetli bir şekilde. denize kıyısı olmayan landmark = sınır taşı. endure.= abundance lacking in sympathy = merhamet göstermemek lactic acidosis = laktik asidoz (bir tür hücre zehirlenmesi) lactose intolerance = laktoz intoleransı (doğuştan gelen.) latch = tutunmak. için) in(dir)mek land mine = kara mayını lander = görevi gezegenin yüzeyine inmek olan uzay aracı. kalıcı. sonraki. = Kız. tanımlamak. büyük ölçekli last = 1) sürmek. long-term. sürekli.= temporary. be short of. zıt anl.= orbiter landfill = arazi doldurma (çöplerin toprakla karıştırılıp yığılması) landing = (uçak için) iniş landing gear = iniş takımları landing-wheel = iniş tekerleği L landlocked = her tarafı karayla çevrili. trade-union labourer = işçi. özelliği olan bir bina vs. nirengi noktası. zahmetli. böceği veya doğumdan önce bebeği kaplayan ince tüyler lapse = duraklama. break. 1300-1500 yılları arasında kalan dönem) lateral hypothalamic area = hipotalamusun lateral bölgesi (yan kısımları) laterally = yana doğru latest = en son. newest. hastanın (süt ve süt ürünleri gibi besinlerde bulunan) laktozu sindirememe bozukluğu) ladder = el merdiveni (iki uzun çubuğun arasına yatay olarak çakılmış kısa basamaklardan ibaret olan merdiven) lake = göl land = (uçak vs. ızgara laughter = gülüş. dayanmak last resort = son çare lasting = devamlı. arazi manzarası landslide = 1) toprak kayması. isimlendirmek label (isim) = etiket labelling = etiketleme laborious = yorucu. latest. deficiency. güç. gizli later Middle Ages = Geç Orta Çağ (Avrupa Tarihi’nde yaklaşık M.L L LL lab = laboratuar.bademci.com . second. (bir şey)’in eksikliği. en yeni. devam etmek. greatly. mostly large-scale = geniş çaplı.= have. emek vermek labour force = iş / emek gücü.) geç başlayan latecomer = geç gelen. pause large intestine = kalın bağırsak largely = büyük ölçüde. 2) tükenmemek. (She left a lasting impression on her boyfriend that she had broken off with. be without. ardous. 2) seçimde oyların çoğunu toplama landslip = toprak kayması lanugo = yaprağı. most recent latitude = enlem latter = (iki şeyden) ikincisi. own lack of (isim) = (bir şey)’den yoksunluk. tepe gibi yerler veya kule. permanent. gelişmemiş. zıt anl. enduring. shortness (of). former late Cretaceous period = Geç Kretase Dönemi (dinozorların yaygın olarak yaşadığı yaklaşık 100 ile 65 milyon yıl öncesi arasındaki dönem) late starter = (konuşmaya vs.

(birisini bir yere) (doğru) götürmek. tahsil lease = kiralamak. sermek. excess left-wing = solcu legacy = geçmişin kalıntısı. initiate. 2) (uzay aracı. 2) yasalar. müsrif law = yasa. hizmete girme. kanun yapan.95 launch (fiil) = 1) başlatmak. zıt anl. Bu özellikleri savaş öncesi işsizlik zamanlarından kalmadır. yatırmak. guide (smo) (to). için) denize indirmek launch (isim) = 1) kuruluş. Bizim retrospektif çalışmamızla hiç alakası yok. (Leave this case out. union leak (fiil) = sız(dır)mak. dışarıda bırakmak.com . put. sermek. zıt anl. reveal. sıska lean against = (bir şey)’e karşı olmak. için) fırlatma sistemi launcher = fırlatıcı. kanun yapma. roket. introduction. 2) (anlam vs. (üniversitede) ders vermek lecture (isim) = (üniversitede) konferans.= take office leave out = hesaba katmamak. zıt anl. atlama leap forward = ileriye doğru sıçramak / atlamak / fırlamak leap year = artık yıl (4 yılda bir Şubat ayının 29 gün çektiği yıl) learning = ilim. sıçramak leap = sıçrama. fazlalık. neden olmak. efsane. roket. arta kalan şey. cause lead-based = kurşun bazlı leading = önde gelen.) legal = yasal. yapmak. katman. yasamaya ait. ders lecture hall = (üniversitede) derslik leftover = artan.= termination. This trait of theirs is a legacy of pre-war unemployment. açısından) derinlik layer of epidermis = epidermis tabakası (üst deri tabakası) layer of fat = yağ tabakası layman = mesleği olmayan kişi lead (smo) (to) (fiil) = (birisini) yönetmek. zayıf. alay) legislation = 1) yasama. hariç tutmak. füze vs. put down lay eggs = yumurta bırakmak lay the foundations = temelini atmak layer = 1) tabaka. count out. 3) (gemi için) denize indirilme launch system = (uzay aracı.= include. conceal lay down = koymak. füze vs. (bir şey)’den yana olmamak lean tissue = kas doku leaning = yana yatmış. laws legislative = yasa yapma ile ilgili. enactment.= secondary leading cause = önde gelen neden / sebep league = 1) (spor için) lig. myth. itici launching = fırlatma lava = lav lavish = savurgan. 3) (gemi vs. zıt anl. için) dışarı sızmak. seep leak (isim) = sızıntı leak away = sızarak tükenmek / kaybolmak leak out = (kan. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . kanun law-abiding = yasalara uyan / saygılı law-breaker = yasalara aykırı işler yapan kişi law-breaking = yasaya karşı gelme. (birisine) önderlik etmek. (British people are thrifty. başlama. kanunlar.) lecture (fiil) = konferans vermek.bademci. miras. için) fırlat(ıl)ma. conduct lead exposure = kurşuna maruz kalma lead into = (bir şey)’e yönlendirmek / yöneltmek lead shot = kurşun saçma lead to (fiil) = (bir şey)’e yol açmak. başlıca. 2) birlik. rent leave behind = geride bırakmak leave office = görevi bırakmak. kiraya vermek. = Bu vakayı hariç tutun. exclude.= hide. roket veya uzay aracı için) fırlatmak. sıvı vs. atlamak. 2) (füze. eğri leap (into) = atlamak. kat. epic legion = lejyon (antik Roma ordusunda askeri bir birim.= terminate. kullanıma sunma. He has got nothing to do with our retrospective study. = İngilizler cimridir. yasadışı işler yapma lawsuit = dava laxative = laksatif (kabızlığı tedavi etmekte kullanılan ilaç) lay = döşemek. outstanding. sızıntı yapmak leakage = (bir sıvı ya da bilgi için) sızıntı / sızdırma lean = yağsız. set down. place lay bare = açığa / ortaya çıkarmak. yasal www. initiation. zıt anl. hukuki legal battle = hukuksal savaş legal system = hukuk / adalet sistemi legally blind = (yasalara göre / resmen) görme özürlü (olduğu kabul edilmiş kişi) legend = destan.

. zıt anl. deadly. (The causes of the war lie in the greed and incompetence of politicians on both sides. emit let through = geçmesine izin vermek lethal = öldürücü. . responsibility. debt.cümlesinde olduğu gibi olanaksızlığın boyutunun büyüklüğünü vurgulamak için kullanılır. = Bırak resim göndermeyi. release let out = dışarı çıkmasına izin vermek. serbesti. korkusu ile. . yüzüstü bırakmak. amply. = Hastalığının kanser olarak teşhis edilmesinden sonra.ÜDS Sözlüğü legislative and executive = yasal ve idari legislator = yasa yapıcı legitimate = yasal. koyvermek. valid.= immunity.) lie on = (bir yerde) uzanmak. average life span www.= illegitimate. şeklinde) bulunmak. restrict liberty = özgürlük. dengelenmek lever = kaldıraç levy = vergi. 2) (bir şey)’den kaynaklanmak. zıt anl. ölümcül. gelecekte kendisini bekleyen zorluklar ile baş edebilmek için bütün gücünü ve cesaretini toplamaya ihtiyacı olacak.= borrow lend insight to = (bir şey)’in iç yüzü hakkında fikir verme length = 1) uzunluk. 2) düz. free. 2) süre. mortal. freedom. safe lethal injection = zehir enjeksiyonu. duration lengthy = uzun. durmak lie under = (deri.) let down = 1) (ağır ağır) inmesini sağlamak. exemption liberally = cömertçe. telefon bile açamıyorum. exist in the form of. hang around. müddet. (death by lethal injection = zehir enjeksiyonu ile ölüm / idam cezası) lethargy = letarji. 2) boşa çıkarmak. (I can’t even make a phone call let alone send images.= slavery librarianship = kütüphanecilik Libya = Libya (Kuzey Afrika’da bir ülke) Libyan = Libya ile ilgili. zıt anl. duty liability = sorumluluk. düzey. zıt anl. . tembellik etmek. .96 . şöyle dursun. . legal. salıvermek. serbest bırakmak. zıt anl. superior lest = (bir şey ol)masın diye. zıt anl.bademci. pürüzsüz hale getirmek (level the ground for construction = inşaat için yeri düzlemek) level (isim) = 1) seviye. disappoint let go = serbest bırakmak. fatal. ruhsat.= enslave.com .) altında bulunmak / yatmak life expectancy = yaşam beklentisi. inferior. ehliyet lie ahead = gelecekte (birisini) (kötü / zor bir işin) beklemesi.) lie around = miskinlik yapmak. (vakit geçirme ya da dinlenme amaçlı) eğlence leisure time = boş zaman leisurely = telaşsız / sakince yapılan. başına gelecek olmak. uzun uzadıya lesion = lezyon (yara. zıt anl. hayal kırıklığına uğratmak. yükümlülük. 2) düzlemek. relaxed.= harmless. salıvermek. harç. olası yaşam süresi.= formal lend = ödünç vermek. in case let alone = bırak. illicit. ortalama ömür. neden vs. toil lie buried = gömülü kalmak lie hidden = saklı kalmak lie in = 1) mevcut olmak. casual. credible. . hürriyet.= insufficiently liberate = özgürlüğüne kavuşturmak. = Savaşın nedenleri. illegal legume = baklagiller familyasına dahil bitkiler ve bunların taneleri leisure = serbestlik. obligation. zıt anl. borç. (Following the diagnosis of her disease as cancer.= work. she will need all her strength and bravery to cope with what lies ahead. tax. zıt anl. . ( . boş zaman. Libya’ya ait licence = lisans. originate in. zıt anl. laze. generously. iki tarafın politikacılarının da açgözlülüğü ve yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. uyuşukluk leukemia = lösemi (kan kanseri) leukemogenic = kan kanserinin nedeni olarak gösterilen faktörle ilgili leukocyte = lökosit (akyuvar) level (fiil) = 1) eşit hale getirmek. fonksiyon bozukluğu) less still = daha da az less than half as much = (daha önce bahsi geçenin) yarısından daha az lesser = daha aşağı / düşük. (level social differences = sosyal farklılıkları gidermek / sosyal açıdan eşit hale getirmek). unhurried. forsake. meşru. .= greater. düzayak level of income = gelir düzeyi level out = dengeye gelmek.

truly. görüşleri birbirine benzeyen liken to = (bir şey)’e benzetmek. elevate lift (isim) = teleferik. ihtimal. equate to likeness = 1) benzerlik. kanat gibi organlardan her biri. compare with / to. aydınlanmak.= figuratively literary = yazınsal.= well-known. kaygısız lighting fixtures = elektrik / aydınlatma tesisatı lightning = yıldırım like finding a needle in a haystack = samanlıkta iğne aramaya benzer likelihood = olasılık. apathy literacy = okuryazarlık. görünüş.97 life span = ömür. ısınma gibi ihtiyaçların sağlanması) life will = yaşama isteği. keza. bağlantı lip = dudak lipid = lipid (hücrenin temel yapıtaşlarından olup kloroform ve eter gibi organik solventler içinde çözünebilen yağsı madde) lipoprotein = lipoprotein (bir lipid ile birleşmiş olarak bulunan protein) liquid = sıvı liquid blood = sıvı halde kan liquid protein = sıvı protein listlessness = kayıtsızlık. confined (to). zıt anl. sustenance liver = karaciğer liver surgery = karaciğer cerrahisi www. bunun gibi. zıt anl. (classical musical literacy = klasik müzik bilgisi / anlayışı) literally = tam anlamıyla. probable. expected. endişesiz. resim likewise = benzer şekilde. unlikely likely to prove controversial = tartışma yaratması muhtemel / beklenen like-minded = aynı düşüncede olan. kaygısızlık. actually. uzayda) hayatta kalması için gerekli olan oksijen.ÜDS Sözlüğü . bacak. keten kumaş. limitasyon limited (to) = (bir şey ile) kısıtlı / sınırlı. zıt anl. zıt anl.= separate from. iç kaplama link to / with (fiil) = (bir şey) ile / (bir şey)’e bağla(n)mak. beklenen. 2) eskiden Akdeniz sahillerinde konuşulan. zıt anl.= darken. famous live = (layv şeklinde okunur) canlı live out = sonuna kadar yaşamak live up to expectations = beklentileri karşılayacak düzeye gelmek live animal market = canlı hayvan pazarı livelihood = geçim. birleştirmek. gerçekten. raise. İtalyanca’dan bozma dil linguist = dilbilimci lining = astar. similarly limb = kol. bağlantı kurmak. 2) literatür (belli bir konuda yayınlanmış bilimsel çalışmaların bütünü) lithium = lityum (gümüşi beyaz renkli yumuşak bir alkali metal. appendage limb-bone = kol veya bacaklara ait kemik lime = kireç lime scale = kireç tortusu limit (to) = (bir şey ile) sınırlandırmak / sınırlamak / kısıtlamak limitation = sınırlama. chance likely to = olası. zıt anl. will to live lifelong = ömür boyu (süren) lifestyle = yaşam biçimi lifestyle behaviour = (bir kişinin) yaşam tarzını belirleyen davranış life-threatening = hayatı tehdit eden lifetime = ömür lifetime health risk = yaşamboyu sağlık riski lift (fiil) = yükseltmek. 2) tasvir. lifetime. bakımından) kök linear algebra = doğrusal / lineer cebir (vektörler ve lineer denklemler ile yapılan işlemler ile ilgili matematik dalı) linear strip = doğrusal şerit linearly = doğrusal olarak.= improbable. connect to / with. fade lightheadedness = sersemlemiş / düşecekmiş gibi olma hali light-hearted = telaşsız. düz bir hat üzerinde linen = 1) keten. az bilinen.= free (of / from) line = (iç yüzeyini) kaplamak lineage = (akrabalık / tarih vs.com . muhtemel. 2) ev tekstili lingua franca = 1) uluslararası ticari dil. bilinen en hafif metal) lithography = litografi (taş basması) little known = fazla tanınmamış. geçim yolu. kuyruk. illuminate.bademci. su. asansör light up = aydınlatmak. brighten. besin. detach from link (between) (isim) = bağ. edebi literary intellectual = edebiyatla ilgilenen / uğraşan entellektüel kimse literary life = yazınsal / edebi hayat literary work = yazınsal / edebi eser literature = 1) edebiyat. subsistence. possibility. life expectancy life support = yaşam desteği (insanın (örn. combine with.

a new location and a new set of colleagues. hor görmek. iple çekmek. expect. truck lose faith = inancını / güvenini kaybetmek www. keep an eye on look down on = küçümsemek. examine. for a long time. uzun zamandır gündemde / geçerli olan. watch out for. = Kadının resmine uzun uzadıya baktı. inspect look out for = (bir şey)’e dikkat etmek. bölgesel. visit look into = araştırmak. 2) uzun uzadıya. soruşturmak. yöresel.= tightly looting = yağmalama lorry = kamyon. = Polis.) kilitlemek lock away = kilitli tutmak / saklamak locomotion = lokomosyon (enerji harcayarak ve kuvvet uygulayarak yer değiştirme) lodge in = 1) (bir yer)’e yerleş(tir)mek (bir yer)’de yaşamak. check out. (Have you been waiting long? = Uzun zamandır mı bekliyorsunuz?). zıt anl. içine gömmek. 2) (bir şeyin arasından / içinden) bakmak look up = 1) (sözlükte.) look over = incelemek. despise. 2) iyileşmek. konum. mantıklı olarak logistical = lojistik (nakliye. (bir yerde) yerleşmek. 2) arayış loom = dokuma tezgahı loosely = gevşekçe. çok arzulamak. examine. hareket etme / ettirme ile ilgili) logistics = 1) lojistik (askerlikte personel ve teçhizatın nakledilmesi).bademci.= exalt. mera load (fiil) = yüklemek. long-lived long-range = uzun mesafeli / menzilli longstanding = çok eski. = Yeni bir iş. kitapta vs. zıt anl. uzatmalı. köpeğe vs.= general local doctor = aile hekimi local ethnic food = yerel / mahalli / belli bir kültüre ait yemekler local foodstuff = bir yere özgü / yöresel yiyecek localise = belirli bir yere sınırlamak locally = yerel / mahalli olarak locate = konumlandırmak. glorify look forward to = sabırsızlıkla beklemek. zıt anl. (a longstanding lover = uzatmalı sevgili) long-term effect = uzun vadede görülen etki long-term memory = uzun süreli hafıza longtime (ya da long-time) = uzun süreli (a longtime friendship = uzun süreli bir arkadaşlık) look after = (bebeğe. yeni bir mekan ve yeni iş arkadaşları demektir. spot. (A new job means a new employer. hope for look in (on) = (kısa bir) ziyaret yapmak. valizi vs. bir şey) aramak. yeni bir işveren. düzelmek.com . saplamak log (fiil) = ağaç kesip kütük haline getirmek log (isim) = kütük logging = ağaç kesip kütük yapma işi logical reasoning = mantıklı düşünme logically = mantıken. 2) uzun pozlama yöntemi ile alınan görüntü long periods = uzun süre(ler) long-closed = uzun süredir kapalı longevity = uzun ömürlülük long-held contention = uzun zamandır (doğruluğuna) inanılan bir görüş longitude = boylam long-lasting = uzun ömürlü. dükkan sahiplerini sahte banknotlara dikkat etmeleri konusunda uyardı. improve lookout = 1) gözetleme yeri. (The elders of the two families have finally agreed to shake hands and put an end to the longstanding feud. 2) nakliyecilik long (for) = hasretini çekmek. mahal. search.) lock = (kapıyı. = İki ailenin büyükleri nihayet el sıkışıp uzun zamandır var olan düşmanlığa bir son vermeye razı oldular.98 . situated location = belirli bir yer. incelemek. (He took a long look at the woman’s picture.) bakmak. 2) (bir şeyin) içinde sıkışıp kalmak. station located = bir yerde bulunmak. can atmak. scorn.). position. uğramak. göz gezdirmek. yerini saptamak. (The police warned the shopkeepers to look out for forged notes. desire long = 1) uzun zamandır. tepeden bakmak.ÜDS Sözlüğü livestock = çiftlik hayvanları livestock pasture = otlak. doldurmak load (isim) = yük loan = kredi. uzun süre dayanan.) long exposure = 1) (fotoğrafçılıkta) uzun pozlama (poz süresini ayarlayarak veya deklanşöre basılı tutarak ışığın filme uzun bir süre boyunca işlemesini sağlama tekniği). 2) (tıbbi) lokal (vücudun sadece bir kısmını kapsayan). incelemek. credit loan assassin = kiralık katil / suikastçı local = 1) yerel. inspect look through = 1) gözden geçirmek. search. göz kulak olmak.

= disloyal (to) loyalty = sadakat. bağlılık lubricant = kayganlaştırıcı lubricate = kayganlaştırmak. bir yerini incitmek gibi) darbeler ve tehlikeler açısından daha güvenli olan (Walking is a low-impact exercise for a pregnant woman to do. eksilme. kayıp. regress.bademci. berrak. zıt anl.= gain ground lose out = başarısız olmak. spinal tap lumen = lumen (bağırsak gibi tüp şeklindeki bir organın iç boşluğu) lump = yumru. reduce. vefalı. zıt anl. düşürmek.com . zıt anl.) lowland = düz arazi. şükürler olsun ki. zıt anl.= arid Lyme disease = lyme hastalığı (geyiklerde yaşayan bir tür kenenin taşıdığı bir bakteri yoluyla bulaşan bir enfeksiyon) lymph node = lenf nodülü (çok küçük lenf kitlesi) lymphocytic leukemia = lenfatik lösemi made up of = (bir madde vs. zarar. fortunately. faithful (to). rağbet görmemek. (low in vitamins = vitamin bakımından fakir) low profile = reklamı sevmeyen ve geride duran bir kişinin çizdiği profil low-carbohydrate = düşük karbonhidratlı low-density lipoprotein = düşük yoğunluklu lipoprotein. clear. (loss of life = can kaybı). yaralanmak.= ambiguous luckily = iyi ki. şirin. küçük harf low-impact = (düşmek. yağlamak lubrication = yağlama lucid = kolay anlaşılır. transparent.)’den yapılmış / oluşan www. fall back. hide. ziyan. zıt anl. ayla ilgili lunar soil = ay toprağı lung = akciğer (Diğer organlar gibi the artikeli alır ve genellikle çoğul kullanılır: the lungs) lung disease = akciğer hastalığı lupus = lupus (ülserleşme eğilimi gösteren lezyonlarla belirgin herhangi bir kronik deri hastalığı) lure (into) = ayartmak. vefa. pretty low-crime = suç oranı düşük low in = (bir şey) açısından / bakımından fakir. güzel.= succeed lose the favour of = (bir kişi)’nin gözünden düşmek loss = azalma. imrendirmek. obvious. fail. zıt anl. kandırmak. açık. saklanmak. şiş lunar = aya ait. = Yürüyüş. (speak loudly = yüksek sesle konuşmak) louse = (çoğul: lice) bit Louvre = Louvre Müzesi (Paris’te bulunan ve içinde pek çok ünlü sanatçının eserlerini barındıran dünyaca ünlü bir müze) lovely = sevimli. LDL lower = azaltmak.99 lose ground = gerilemek.ÜDS Sözlüğü .= increase lower back = sırtın alt kısmı lower courses = temelin ya da su basmanın hemen üzerindeki taş sıraları lowercase = küçük harflerle yazılmış olan kısım. (loss of appetite = iştah kaybı) loss of muscle = güç kaybı lost in = 1) tamamen (bir şey)’e dalmış. zıt anl. 2) (bir şey)’in içinde kaybolmuş loudly = yüksek sesle. charm. ova loyal (to) = sadık.= unfortunately lumbar lordosis = omurganın bel bölümünün öne doğru aşırı kavis göstermesi hali lumbar puncture = bkz. lie in wait lush = bitkisel yaşam ile dopdolu. decrease. cezbetmek. tempt (to) lurk = gizlenmek. pusuya yatmak. hamile bir bayanın güvenle yapabileceği bir egzersizdir.

idame. uyanma make a difference = fark yaratmak M make a fool of = (birisini) aptal durumuna düşürmek. 2) ana / genel görüş maintain = 1) bakım yapmak. clarify. unimportant. = Cumartesi günlerini çocuklarımla geçirmeye büyük özen gösteririm. kırmak make a comeback = (anestezi sonrası) derlenme.) make effort = çaba / gayret göstermek. upkeep. principle. 3) sağlamak. 2) yapmak. zıt anl. allow. (onlardan) daha iyi kağıt olur make clear = açıklığa kavuşturmak. büyü magma = magma (yerkabuğunun altındaki manto tabakasını oluşturan eriyik kaya) magnetism = manyetizma magnetostriction = manyetostriksiyon. sustain. tarih yazmak make inroads (into) = gedik / yol açmak make it clear (that) = açıklıkla ifade etmek.= disable make life tougher for smo = bir kişiye zorluklar çıkarmak make matters worse = durumu kötüleştirmek make money = para kazanmak make no use of = kullanmamak. temel. için) bakım. advance. mostly. we had to make do with second-hand clothes. chief. olanaklı hale getirmek. retain. facilitate. (fikirsel) pozisyonunu korumak. primary.= utilise. great. yol kat etmek. manyetik büzülme (manyetik alana maruz bırakıldıklarında bazı malzemelerin boyutlarının küçülmesi) magnificence = ihtişam. subsist. subordinate main stream of music = müziğin ana eğilimi / gidişatı mainland = anakara mainly = büyük ölçüde. muhafaza. 3) (bir şey)’e neden olmak. = Biz küçükken. ikinci el kıyafetlerle yetinmek zorundaydık. cause (smt) to happen make history = tarihe geçmek.= minor. büyük kısım. ister istemez bir merak uyandırmak make one’s way = ilerlemek. büyük göstermek magnifying glass = büyüteç magnitude = büyüklük. produce. harika. (belli bir fikri) savunmak. keep. service. humiliate make a living = hayatını kazanmak.M MMM magic = sihir. make use of make off = aceleyle gitmek / çıkmak / terk etmek. kendine gelme.= secondary. (bir yer)’e ulaşmaya çalışmak. para kazanmak make one wonder = insanı düşündürmek. assert (that). make away. contribute to. dikkat etmek ( I always make a point of spending Saturdays with my children. get by. marvellous magnify = (büyüteç ile) büyütmek. başlıca. little majority = çoğunluk.com .) make smt available to smo = bir şeyi birisi için kulanılabilir hale getirmek make better paper = daha iyi kağıt olurlar. temin etmek. advance www. bakmak. corn major = geniş / büyük çaplı.bademci. açıkça belirtmek make it possible = mümkün kılmak. düşünce veya davranışları temsil eden. zıt anl. primary. struggle make for = 1) (bir yer)’e doğru yönelmek. onarım. devam ettirmek. boyut main = ana. birincil. büyük. zıt anl. asıl. 2) sürdürme / koruma / direnme gücü maintenance rules = bakım şartnamesi maize = mısır. ileriye götürmek. 2) sürdürmek. yararlanmamak. ortaya çıkarmak. illuminate make do with = (bir şey) ile yetinmek / idare etmek. zıt anl. hayatta başarılı olmak. muhafaza etmek. görkem magnificent = görkemli. provide maintain (that) = iddia etmek. zıt anl. chiefly mains electricity = (şehir) şebeke elektriği mainstream = 1) bir topluluğa hakim tutum. earn a living make a point of = özen göstermek. claim (that) maintenance = 1) (makine vs.= minority make a break with = yıkmak. esas olarak. (When we were young. escape make on = (bir şey üzerinden) kar sağlamak. enable.

101 make out = 1) (bir şeyin ne olduğunu) kestirmek. human(ity) manage = 1) yönetmek. devretmek make sense = mantıklı gelmek. invent make up for = (kaybedilen veya eksik kalan bir şeyi) tamamlamak. imply. kontrol etmek. succeed (in / at). disease. perceive. idare. zıt anl. müsvedde many a = pek çok marble = 1) mermer. producer manure = gübre. garanti etmek. zıt anl. dişileri ve / veya sürünün liderliğini elde etmek amacı ile yapılan dövüş Mali = Mali (Batı Afrika’da bir ülke) malignancy = (tümör için) kötü tabiatlı / huylu olma niteliği malnourished = yetersiz / kötü / dengesiz beslenmiş. anlaşılır olmak make sense of = (bir şey)’den anlam çıkarmak. conduct. utilise. yararlanmak. idare eden kişi. beslenme bozukluğu malpractice lawsuit = yanlış teşhis ya da tedavi nedeniyle hekimlerin karşı karşıya kaldıkları hukuki dava malt = malt (genellikle bira yapmak için çimlendirilmiş tahıl) mammal = memeli man = insan(lık). belirtmek. operatör. misket march = yürüyüş www. 2) dalavere manipulator = 1) bir cihazı vs. aklını kullanarak başkalarını yöneten kimse mankind = insanlık. ascertain. cope (with). produce manufactured = imal edilmiş / üretilmiş manufacturer = üretici. için) başa çıkma management regime = yönetim sistemi mandate = (resmi olarak) emretmek. ona sadece zenginliğinden dolayı yaranmaya çalışıyorlar. display.= make no use of make visible = görünür kılmak. 2) (hastalık vs. uydurmak. illness male fight = bazı hayvan türlerinin erkek bireyleri arasında. compensate for make up smt out of smt = bir şeyden (başka) bir şey imal etmek / yapmak make up one’s mind (about) = (konusunda) karara varmak.= natural manned = insanlı manned mission = (örn. make sure that the gas heater is turned off.= fail (to) management = 1) yönetim. = İnsanlar. form. handle. yer kabuğunun ise altında yer alan magmanın bulunduğu tabaka) manual = rehber (kitap). = Evden çıkmadan önce ocağın kapalı olduğundan emin ol. kurcalamak. üstü kapalı söylemek.) make use of = kullanmak. fiddle with. yerine koymak. değiştirmek. imalatçı. structure.ÜDS Sözlüğü . intimate. telafi etmek. gösterge. administration. muck manuscript = el yazması. doğru yorumlamak make sure (of / that) = emin olmak. açığa vurmak make way for = yol vermek. manevra yeteneği yüksek mantle = manto (yerkürenin çekirdeğinin dışında. 2) başarmak. run. idare etmek. çıkarmak.bademci.= be uncertain. humanity. zıt anl. geçici makeup = yapı. undernourished.) make up = düzenlemek. biçim.com . way. 2) manipülatör. accomplish.= hide manifestation = belirti. decide (on) make up to = yaranmaya çalışmak. comprise. üstesinden gelmek. benefit from. tackle. 2) başa çıkmak. deal (with). seçmek. zıt anl. zıt anl. suggest make over = (bir malın) mülkiyetini (başkasına) vermek. man man-made = insan eliyle yapılmış. becermek. symptom manipulate = (bir çıkar veya amaç için) kullanmak.= wellnourished malnutrition = kötü beslenme. administer. önünü açmak makeshift = derme-çatma. be successful make out to = ima etmek. indication. anlamak. tamper with manipulation = 1) (bir çıkar veya amaç için) kullanma. zorunlu kılmak. teşkil etmek. içerik. çözmek. compose. artificial. elkitabı manually operated = elle kullanılan / çalıştırılan manufacture = imal etmek. composition. understand. hazırlamak. reveal. zıt anl. formation malady = hastalık. 2) tavır. insanlı bir uzay aracı ile yapılan) insanlı görev manner = 1) şekil. 2) bilye. fiddling. kapatmak. usul manoeuvrable (ya da maneuverable) = manevra yaptırılabilir. (Before leaving home. oluşturmak. command mandatory = zorunlu manifest = açıkça göstermek. (People only make up to him because of his wealth.

hostile. (The social impact of this economic crisis will be massive. S. kemik iliği marsh = batak.= inconspicuous markedly = belirgin şekilde. büyük kütleli. motherly maternity = annelik mathematical precision = matematiksel kesinlik mathematical reasoning test = matematiksel mantık yürütme testi mathematician = matematikçi math-reasoning problem = matematiksel düşünme gerektiren problem. cover mass = hacim. question. point.ÜDS Sözlüğü marginal = düşük. zıt anl.= gross. aşı kampanyası massacre = katletmek. işaret etmek. gizlemek. actualise. uzmanlaşmak.= kind meaningful = anlamlı. 2) madde. immense. eşleş(tir)mek.= immaturity maul = (döverek) yaralamak. dangerous. sufficient meal = yemek. sorun. heavy. zıt anl. average. önemsiz.) master = iyice öğrenmek. zıt anl. ağır. correspond (to) match for (isim) = (bir şey) ile denk. öğün mean (isim) = (matematikte) ortalama mean (sıfat) = 1) ortalama.= fail maternal = anneliğe özgü. purposeless www. belirti market = pazar. 16. maritime marine biodiversity = deniz canlılarının çeşitliliği marine life = deniz yaşamı. obvious. anne tarafından. hırpalamak maxim = özdeyiş. bağdaşmak. zıt anl. zıt anl.= immature maturity = olgunluk. yy arasında etkili olmuş bir uygarlık) meagre = yetersiz. poor. benzemek. full development. 6. yy ile M. Ö. be realised. clearly marker = işaret. noticeably. matematik problemi mating = çiftleşme matriculate = (üniversiteye) öğrenci olarak kaydolmak matrix algebra = matris cebiri (matrisler üzerinde yapılan işlemler ile ilgili matematik dalı) matter = 1) konu. göze çarpan. 2) (borç vs. için) vadesi gelmek mature (isim) = olgun. zıt anl. zıt anl. 2) saldırgan. enormous. zıt anl. bataklık Martian = Mars gezegeni ile ilgili. yığın mass production = seri üretim mass unemployment = toplu / büyük çaplı işsizlik mass vaccination = kitlesel aşılama. ustalıklı masterpiece = başyapıt mat = hasır.102 . açıkca.= meaingless. özdek matter of dosing = (belli bir dozda) ilaç verme sorunu / konusu mature (fiil) = 1) olgunlaşmak.= tiny. show marked = belirgin. im. az. eksik. marine mark = göstermek. özlü söz maximum = (çoğul: maxima) bir dalganın en üst noktası may well = pekala … (olabilir / yapabilir) de Maya = Maya (Orta Amerika’da M. ortaya çıkarmak. öz. uy(uş)mak. ergin. piyasa marketing = pazarlama marketplace = pazar (yeri) marrow = ilik. ufak. deniz canlılarının bütünü marine reptile = deniz sürüngeni marine species = denizde yaşayan canlı türü / türleri maritime = deniz veya denizcilikle ilgili.bademci. örtmek. mesele. minor. noticeable. (canlılar için) denizde yaşayan. learn. ripe. muazzam. slight. inadequate. vast marijuana = mariyuana (kenevir bitkisinin yapraklarının sigara gibi içilmesi ya da çiğnenmesi yoluyla aşırı zindelik ve mutluluk hissi veren uyuşturucu) marine (isim) = deniz piyadesi marine (sıfat) = denize / denizciliğe ait. point out. çok büyük. (bir şey) ile karşılaştırılabilir matchstick = kibrit çöpü mate (with) (fiil) = (hayvanlar için) çiftleş(tir)mek mate (isim) = (genellikle hayvanlar için) eş material = madde materialise = gerçekleşmek. issue. = Bu ekonomik krizin sosyal yaşama vuracağı darbe çok büyük olacak. zıt anl. paspas match (with) (fiil) = uymak.com . fully developed.= abundant. tehlikeli. Mars gezegenine ait Maryland = Maryland (Batı ABD’de yer alan ve bugün ABD’nin ortalama gelir düzeyi en yüksek olan eyaleti) mask = kamufle etmek. kırıp geçirmek masses = halk yığınları massive = büyük. grasp masterly = ustaca.

bademci. ilaçla tedavi etme. kaçırmamak. tedbir. zıt anl. para. tetikte olma hali mental computation = akıldan hesaplama mental health = akıl sağlığı mental health centre = akıl sağlığı merkezi mental illness = akıl hastalığı mental picture = zihinde canlandırma mental retardation = zeka geriliği mentally disturbed = akıl hastası mentally handicapped = zihinsel özürlü / engelli mentally stable = akıl sağlığı yerinde mention = 1) söz etmek. derin düşünme Mediterranean Sea = Akdeniz medium = (çoğul: media) araç. amnesia menace (fiil) = başa bela olmak. . ortam meet = yerine getirmek. vasıta. bu esnada measles = kızamık measure (fiil) = ölçmek. 2) başvurmak. (işine) karışmak / burnunu sokmak media = araçlar. anı memory loss = hafıza kaybı. düzey measure up = istenilen ölçülere / kriterlere uygun olmak meat = et mechanistic = mekanik. ilaç medicine = 1) tıp. ergimek. ağır emek. karşılamak. ölçüsü / değeri … olmak. bring up. yöntem. genelde düşük ücretli iş meningeal = membranlarla ilgili meninges = beyni örten 3 membrandan biri meningitis = menenjit hastalığı (beyin zarlarının iltihabı) menstruation = menstruasyon. beyin ve diğer bazı oluşumlara siyah renk veren pigment melt = erimek. satisfy. way. 2) hatıra. bellek. bütçe. (belli bir gün için) uymak. bellek. precaution. bilinç. medya media attention = medyanın ilgisi medial epicondylitis = medial / içyan epikondilit (golfçu dirseği adıyla da bilinen. engelliler ve kronik böbrek hastaları için devletin sağladığı ücretsiz sağlık hizmeti) medication = medikasyon (tıbbi tedavi). ölçü. threaten menace (isim) = tehdit. olarak ölçülmek. gelir. göz. zorluk içeren. aybaşı mental = mental.103 means (of) = 1) (hem tekil hem çoğul) yol.com . megakent megalith = megalit (anıtsal mimaride kullanılan çok büyük yekpare taş) megalithic = çok büyük yekpare taşlardan yapılma melanin = vücutta deri. sayıya dökmek. disclose. saç. zeka ile ilgili) mental activity = zihinsel faaliyet mental alertness = zihinsel uyanıklık. bahsetmek. income. atlamamak.= artistic meddle with = (birisi) ile uğraşmak. turn to. sanatsal / estetik / insani yönü olmayan. tehdit etmek. dirsek ekleminin iç kısmında ve genellikle golf oyuncularında görülen ağrılı durum) mediate = aracılık / arabuluculuk etmek. tıbbi olarak Medicare = sağlık güvencesi (ABD ve bazı ülkelerde 65 yaş üzeri yaşlılar. funds means of production = üretim araçları means of treatment = tedavi şekilleri / yöntemleri meanwhile = bu arada. 2) ilaç. medication. ortam. zihinsel (akıl. tradesman merciful = merhametli mercuric chloride = civa klörür (tarım ilacı ya da antiseptik olarak kullanılan çok zehirli bir bileşik) www. âdet. hakimiyet medical profession = tıp / sağlık mesleği medical school = tıp fakültesi medical science = tıp bilimi medical subject = tıbbi konu medical treatment = tıbbi tedavi medically = tıbben. . varlık. eritmek meltdown = (nükleer reaktör için) erime meltwater = buzun erimesiyle ortaya çıkan su member = üye memorise = ezberlemek. method. wealth. 2) miktar. ilaç verme. intercede medical = tıbbi medical advice = tıbbi öneri medical attention = tıbbi müdahale medical dominance = tıp alanında üstünlük. learn by heart memory = 1) hafıza.= fail to meet megacity = büyük şehir. 2) imkan. calculate measure (isim) = 1) önlem.ÜDS Sözlüğü . fulfil. . drug medieval = ortaçağa ait / özgü meditation = meditasyon (düşünceyi yoğunlaştırarak bilinç düzeyini yükseltmeyi veya zihni boşaltarak rahatlatmayı amaçlayan zihinsel aktivite). araya girmek. accomplish. resort to merchant = tüccar. makine benzeri. baş belası menagerie = küçük hayvanat bahçesi menial job = hizmet. vesile. zıt anl.

kağıt. . zıt anl. maden vs. kereste gibi ara ürünler için) imalathane / fabrika millennium = (çoğul: millennia) bin yıl mimic = (çekim: mimicking. ılımlı. zıt anl. sole. benzetme metaphysical = metafiziksel. naviküler ve kuneiform kemiklerin ve bunları çevreleyen yumuşak dokunun bulunduğu ayağın orta kısmı midshipman = deniz yardımcı subayı midwife = ebe might = güç. unite.= disadvantage Mesopotamia = Mezopotamya (Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan. yanıcı olmayan. kuvvet. Ö. moderate.com . solely merge (into) = içine karışmak. just. fizik ötesine ait metastasize = tüm vücuda yayılmak metastatic = metastatik (yayılmaya eğilimli) meteor = meteor (atmosfere giren göktaşı) meteor shower = meteor yağmuru meteorite = meteorit (dünyaya düşen küçük göktaşı) methane = metan (doğalgazda bulunan yanıcı bir gaz) methane emission = metan gazı çıkışı methemoglobin = kanda bulunan. mimicked vs. kudret. binyıl kadar eskiye tarihlenen neolitik yerleşimlere ve izleyen süreçte Sümer. akıl sahibi kişi mine (fiil) = (kömür. mix. renksiz. ılımlı.104 . intense mild depression = hafif. moderate middling = orta (büyüklükte). imitate. split merit = değer. M. Babil. join. mph milestone = kilometre taşı. mil (hız ölçme birimi). strength mighty = güçlü.) taklit etmek. şiddetli olmayan depresyon (ruhsal çöküntü) mild exercise = hafif.= split merge = birleş(tir)mek. zıt anl.ÜDS Sözlüğü mercury = civa mercury-based preservative = civa bazlı koruyucu mere = sadece. erdem.= separate. kopya etmek. ılıman. kudretli migraine patient = migren hastası migrant = göçmen migrate = göç etmek migrating = göç eden migration = göç migratory = göçle ilgili mild = hafif.)’ye hafif derecede maruz kalmak miles per hour = saatte .) çıkarmak mine (isim) = mayın www. slight. mineral vs. kahverengi pigment methemoglobinemia = methemoglobinemi (alyuvarlarda aşırı miktarda methemoglobin bulunması hali) methyl bromide = metil bromit (kimyasal formülü CH3Br olan. fazilet. only. zıt anl. . (önemli) aşama Miletus = Milet (bugün Aydın ili sınırları içinde kalan bir antik kent) militancy = militanlık military campaign = askeri harekat Milky Way = Samanyolu (Galaksisi) mill = (genellikle kumaş. worth. maddeleri kimyasal işlemler vasıtasıyla enerji ve yeni hücreler oluşturmak amacıyla kullanmak) metabolism = metabolizma (bir organizmada yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal işlemler) metabolite = metabolit (metabolizmada kullanılan ya da metabolizma esnasında veya sonunda oluşan madde) metaphor = mecaz. benzemek. medium midfoot = küboid.bademci. virtue. copy mind = akıl. simple merely = sadece. 10. yalnızca. kokusuz bir gaz) meticulous = çok titiz. yalnızca. power. yormayan egzersiz mild exposure to = (bir toksik madde vs. basit. çok dikkatli microbe = mikrop (hastalık yapan herhangi bir mikroorganizma) micro-credit = mikrokredi (işsiz veya yoksul girişimcilere sağlanan çok düşük miktardaki kredi) mid-1990s = 1990’ların ortaları mid-century = … yüzyılın ortaları middle children = ortanca çocuklar middle ear = orta kulak middle-aged = orta yaşlı middle-ground position = orta yollu bir tutum middle-of-the-road = ılımlı bir yol veya politika izleyen. combine. ancak hemoglobinden farklı olarak oksijene bağlanamayan kristal yapılı.= severe. Asur gibi birçok öncü uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bölge) mesosiderite = mesosiderit (silikat ve nikel-demir bakımından zengin bir çeşit meteorit) mess = karışık şey / yığın metabolise = metabolize etmek (yiyecek.

(For some time. birleşim. zıt anl. üslup model year = 1) (bir uygulamanın) ilk kez başlayacağı / deneneceği (pilot) yıl. mutsuz. ılımlı. kayıp. misguide misleading = yanıltıcı. zıt anl. delusion misdiagnose = yanlış teşhis koymak misdirect = yanlış yol göstermek. zıt anl. 2) (araba vs. = Çocuklar. doğaüstü.) görev mistakenly = yanlışlıkla. fesat. naughtiness.= good behaviour misconception = yanlış kavram / yorum / kanı. incorrectly mistrust = güvensizlik. cell phone mobilize = harekete geçirmek. misinform miserable = perişan. = O büyük ressam bir zaman için bu minnacık odada yaşamak zorunda kaldı. unhappy. make fun of.= excessive. misconduct. badly misery = perişanlık. marvellous mirror (isim) = ayna mirror (fiil) = yansıtmak. haylazlık.= extreme moderately = ölçülü / sınırlı şekilde. sınırlı. curb. moderate. seferber etmek mock = (yüzüne karşı) alay etmek. reasonably.= true. yumuşatmak.ÜDS Sözlüğü . şehir hayatının etkinliklerinden mahrum kaldığım gerçeği sıkça aklıma geliyor. aşık. zıt anl.) missing = var olmayan. I often feel that I am missing out on the activities of city life. ölçülü. zıt anl. sınırlı. yanlış yönlendirmek. en az. least minimally conscious state = (hastanın / kişinin) bilincinin en alt seviyede olduğu durum minimize = minimize etmek. büyük üzüntü. minnacık. = Kırsal bölgede yaşadığım için. kötü kullanmak. considerable. zıt anl. için) model yılı modelling = modelleme (incelenen bir konuyu daha iyi anlamak amacı ile onu daha basit ya da daha küçük ölçekli bir modele indirgeme) moderate (fiil) = hafifletmek.= extremely modest = 1) ölçülü. actual mismanagement = kötü yönetim. significant minority = azınlık minstrel = ortaçağda halk şairi. aynı işi gören ama daha küçük ebatlı olanını üretmek) minimal = asgari. mislead. yok denecek kadar az. yönetim bozukluğu misplace = yanlış yere koymak. en düşük seviyede. 2) alçakgönüllü. (Living in the country. bard minuscule = çok küçük. zıt anl. zıt anl.bademci. gösterişsiz.com . deceptive.= maximize minimum = (çoğul: minima) bir dalganın en alt noktası mining = maden çıkarma. distress misfortune = talihsizlik.) minute (isim) = 1) dakika. trouble. immodest modification = değişiklik. (The Prime Minister admitted that the crisis had been mishandled.= major. kötülük.) mode = usul. = Başbakan krizin kötü yönetildiğini kabul etti. deceive. combination moat = kale / saray hendeği mobile phone = cep telefonu. that great painter had to live in this minuscule room. başka insanların hareketlerine de cevap / tepki veren nöron)1 miscalculate = yanlış hesaplamak mischief = yaramazlık.= present mission = (uçuş. depressed miserably = çok kötü şekilde. yanılgı içinde. very small. soften moderate (sıfat) = ılımlı. tiny miracle = mucize miraculous = mucizevi.= grand. absent. aksilik mishandle = kötü yönetmek. fena halde. suffering. maltreat. küçük. humble. insignificant. mislay mispricing = yanlış fiyatlandırma misrepresentation = bilerek yanlış tanıtma miss out (on) = (bir fırsat veya deneyimden) mahrum kalmak. operasyon vb. plain. reshaping www. reflect mirror neuron = ayna nöron (sadece insanın kendi hareketlerine değil. tarz. tadilat. doubtfulness. (The children mocked their handicapped friend. yanlış öğüt vermek. reasonable.) misinterpret = yanlış anlamak. kötü yönetmek / yönlendirmek. ılımanlaştırmak. minyatürize etmek (bir şeyin.= trust misunderstanding = yanlış anlama / anlaşılma mitochondrial = mitokondriyal (hücre içinde enerji üretiminden sorumlu organel ile ilgili) mixture = karışım. en aza indirmek. zıt anl. trivial.105 mine-sweeping = mayın tarama miniaturize = minyatürleştirmek. 2) tutanak minute (sıfat) = (maynyut şeklinde okunur) çok küçük. özürlü arkadaşlarıyla alay ettiler. zıt anl. unimportant. sefil. madencilik minister = bakan minor = önemsiz. itimatsızlık. misunderstand mislead = yanıltmak. alteration. orta. sefalet.

106 - ÜDS Sözlüğü
modify = (küçük) değişiklikler yapmak, tadil etmek, alter moist = nemli, rutubetli, damp, wet, zıt anl.= dry moisture = nem, rutubet mold = kalıp molecule = molekül (iki veya daha fazla atomun birleşmesiyle oluşan madde unsuru) molten = erimiş, sıvılaşmış molten plate = eriyik plaka momentum = moment (bir cismin hızı ile kütlesinin çarpımı) monarch = monark, kral, hükümdar, king, emperor monetary = parasal, mali money laundering = kara para aklama (yasa dışı yollarla elde edilmiş parayı, kaynak ve kimlik göstermeyi gerektirmeyen işlemler yaparak, yasal bir yatırım veya depolama aracına aktarma) monitor = izlemek, denetlemek, gözetlemek, gözlemlemek, takip altında tutmak, observe, supervise monk = keşiş monkey love-potion = maymun aşk iksiri (cinsel iktidar veya arzu yarattığı düşünülen bir orkide ekstraktına verilen yerel bir isim) monolingual = tek dilli, tek dil konuşan monologue = 1) monolog (kişinin tek başına yaptığı konuşma); 2) bir kişinin, genellikle başkalarının konuşmasına izin vermeden tek başına yaptığı konuşma monotonous = monoton, tekdüze monounsaturated fat = tekli doymamış yağ monozygotic twins = tek yumurta ikizleri, identical twins, zıt anl.= dizygotic twins monsoon = muson monument = anıt, abide monument of stone = taş abide mood = ruh hali, mizaç mood disturbance = ruh hali bozukluğu / dengesizliği Moorish = Mağribi (8. ile 15. yy’lar arasında Fas’ta yaşayan halka ait) moral = ahlaki moral judgements = ahlaki değerlendirmeler morale = moral, iyi ruh hali morally = ahlaki bakımdan, ethically more or less = aşağı yukarı, az çok, hemen hemen more than double = iki katından fazlaya çıkmak more than unlikely = imkansızdan da öte, (Within the limits of today’s technology, it is more than unlikely to travel to stars. = Günümüz teknolojisinin sınırları içerisinde, yıldızlara yolculuk etmek imkansızdan da öte bir şey.) moreover = bundan başka, ayrıca, üstelik, additionally, furthermore mores = töreler, görenekler, traditions morphological = morfolojik (şekilsel, biçimsel) mortality = ölümlülük, ölüm oranı mortality rate = ölüm oranı mortality risk = ölüm tehlikesi mortgage = ipotek (satın alınacak evi teminat göstererek düşük faizli ev kredisi kullanmak) mosquito-borne = sivrisinek tarafından taşınan Most certainly! = Kesinlikle!, Elbette!, Tabii ki! most unfair = çok haksız mostly = en çok motherhood = annelik motion = hareket motivate = motive etmek, harekete geçirmek, teşvik etmek, cesaretlendirmek, excite, inspire, encourage, zıt anl.= discourage motivated = motive olmuş / edilmiş, güdülenmiş motive = güdü, motivasyon, neden motor development = motor gelişim (doğuştan itibaren hareketi mümkün kılan sinirlerin gelişimi) motor information = beyinden, kasların hareketi için gönderilen uyarı motor-command neuron = beyinden gelen emirle hareket eden nöron motorist = motorcu (motorsiklet kullanıcısı) mould = küf mantarı mound = yığma tepe mount = monte etmek, asmak, takmak, kurmak, install, place; 2) tırmanmak, yükselmek, artmak, climb, rise, ascend, zıt anl.= descend, fall mountain range = dağ silsilesi, sıradağ mountaineer = dağcı, mountain climber mouse = (çoğul: mice) fare movable = taşınabilir, nakledilebilir move (fiil) = hareket etmek move (isim) = hamle move about = dolaşmak, dolanmak move in = 1) (eve vb.) taşınmak; 2) içeri girmek move off = yola çıkmak, (bir yerden) ayrılmak

www.bademci.com

ÜDS Sözlüğü - 107
move out = taşınarak / göçerek bir yerden ayrılmak move round = (bir yerde) gezinmek / hareket etmek move through = (bir şey)’in içinde hareket etmek moveable type = hareketli / çıkarılabilir harfler kullanılarak baskı yapılan matbaa tekniği movement = hareket, akım mRNA = taşıyıcı ribonükleik asit (genetik bilgiyi DNA’dan ribozoma taşıyan RNA molekülü), messenger ribonucleic acid much-respected = çok saygı gören mucous coat = bazı uzuvların iç yüzünü kaplayan salgılı zar, sümüksü örtü mucous membrane = sümüksü / müköz zar mucus = mukus (sümüksü salgı) multibiIlion-dollar industry = milyarlarca dolarlık endüstri multicellular = çokhücreli multidisciplinary = birçok bilim dalını ilgilendiren, disiplinler arası, interdisciplinary multinational = çokuluslu şirket (dünyanın farklı ülkelerinde ticari varlığı bulunan şirket) multi-storey = çok katlı mummify = mumyalamak munch one’s way through = (bir şey)’i azaltarak / tüketerek ilerlemek, yiyerek azaltmak munitions = (çoğul kullanılır) savaş gereçleri, mühimmat, cephane murder = öldürmek, katletmek, kill muscle power = kas gücü muscle work = kas çalışması musculature = kas sistemi musculo-skeletal system = kas-iskelet sistemi (kaslar ve iskelet aracılığı ile hayvanların hareketini sağlayan sistem) mushroom = büyümek, yükselerek genişlemek, expand, zıt anl.= collapse mushroom out = mantar gibi açılmak muskrat = misk sıçanı must result . . . = kesinlikle şöyle sonuçlanıyordur . . . mutant = mutant (mutasyona / genetik değişime uğramış) mutate = genetik değişim (mutasyon) geçirmek mutation = mutasyon (gen diziliminin doğal farklılaşma nedeniyle veya radyasyon, sıcaklık, virüsler gibi dış etkilerle değişime uğraması) mutual = karşılıklı, common, reciprocal mycobacterium tuberculosis = tüberküloza sebep olan bir mikobakteri türü myocardial infarction = miyokard enfarktüsü (kalp kasında besleyici damarın tıkanması nedeniyle bölgesel doku ölümü), MI myriad = çok büyük sayıda mysterious = gizemli, esrarlı mystery = gizem, sır, esrar, secret, enigma, zıt anl.= revelation, explanation myth = söylence, efsane, mit, story, tale mythological = mitolojik, efsanevi

www.bademci.com

N N NN
naively = safça, artlessly, zıt anl.= deviously naked eye = çıplak göz naming = isimlendirme nanometre = nanometre, milimetrenin milyonda biri, 10-9 metre nanoparticle = 100 nanometreden daha küçük boyutlu parçacık, nanocluster, nanopowder nanosize particle = 100 nanometreden daha küçük boyutlu parçacık, nanoparticle nanotube = nanotüp (nano boyutlarda boru benzeri bir yapı) nap = kestirmek, şekerleme yapmak narcotic = narkotik (bilinci uyuşturan herhangi bir kimyasal madde) narrative = anlatım, account narrative essay = hikaye tarzında yazılmış deneme narrative poem = içinde bir hikayenin anlatıldığı şiir narrow (fiil) = daral(t)mak, contract, tighten, zıt anl.= broaden narrow (isim) = kısıtlı, dar, partial, zıt anl.= broad narrow visible range = elekromanyetik spektrumun insan gözünün görebildiği yaklaşık 400-790 THz frekans aralığı, visible spectrum narrowed = daral(tıl)mış narwhale = narval, denizgergedanı (arktik denizlerde yaşayan bir tür beyaz balina) nasty = kötü, çirkin, ayıp, pis nasty-tasting = tadı berbat olan national health scheme = ulusal sağlık planı national park = milli park (genellikle bir bölgedeki doğal yaşamı koruma amaçlı olarak oluşturulan koruma alanı) nationalise = devletleştirmek, kamulaştırmak nationals from other EU countries = uyruğu başka AB ülkeleri olan kişiler native (isim) = yerli, zıt anl.= foreign native English speaker = anadili İngilizce olan kimse native to (sıfat) = (bir yer)’in yerlisi, (bir yer)’e ait / özgü, indigenous, zıt anl.= foreign, (Kangaroo is native to Australia. = Kanguru Avustralya’ya özgü bir hayvandır.) natural causes = doğal nedenler / sebepler

N

natural selection = doğal seçilim (güçsüz bireylerin doğada hayatta kalamayarak elenmeleri, bunun sonucunda güçlü bireylerin hayatta kalarak soylarını devam ettirmeleri) naturalist = doğabilimci naturalization = vatandaşlığa kabul etme nature = doğa, mizaç, nitelik, tür, character, type nature of gravity = yerçekiminin doğası naughty = yaramaz, haylaz nausea = mide bulantısı, noze naval = denize ait, deniz kuvvetlerine ait naval explorer = deniz araştırmacısı navigate = yönlendirmek, (bir deniz aracıyla) denizde gezmek, seyretmek, yön bulmak navigation = denizde yön / pozisyon bulma, denizcilik, deniz veya uçak yolculuğu navigator = (bir deniz aracıyla) denizde gezen kişi, (gemilerde) haritacı, yön bulucu near future = yakın gelecek near one another = birbirlerinin yanında nearby = yakın, yakın(lar)da, yakında(ki), close near-death = öleyazma, ölüme yakın nearly = neredeyse, hemen hemen, almost near-professional = profesyonele yakın nearsighted = miyop (uzağı göremeyen) neatly = düzgün / tertipli bir şekilde, tidily, carefully, zıt anl.= carelessly, untidily necessarily = ister istemez, muhakkak, illa ki, unquestionably, undoubtedly, zıt anl.= possibly necessary = gerekli, zorunlu, zaruri, önemli, essential, zıt anl.= unnecessary necessitate = gerektirmek, zorunlu kılmak, require, call for needlessly = boşu boşuna, ortada hiçbir şey yokken, gereksiz yere, unnecessarily needy = yoksul, ihtiyaç sahibi negative press = gazetelerde bir kişi, konu vs. hakkında kötü haber çıkması neglect = ihmal etmek, savsaklamak, aldırmamak, ignore, zıt anl.= care for, concern negligence = ihmalkarlık, inattentiveness, zıt anl.= diligence negligent = ihmalkar, inattentive, zıt anl.= diligent

www.bademci.com

ÜDS Sözlüğü - 109
negligible = önemsiz, yok denecek kadar az, ihmal edilebilir, insignificant, minor, zıt anl.= considerable, significant negotiate = müzakere etmek, görüşmek, discuss, debate negotiation = müzakere, görüşme, debate negotiator = 1) bir antlaşmanın taraflarından biri; 2) arabulucu neighbour = komşu olmak, çevresinde bulunmak neighbourhood = semt, mahalle, district neonatal = doğumdan sonraki dört hafta ile ilgili neoplasia = neoplazi (yeni ve anormal hücre çoğalması) nephron = nefron (böbreğin işlev yapan en küçük anatomik birimi) nerve = sinir nerve fibre = sinir lifi nerve process = sinirlerin çalışması esnasında gerçekleşen işlemler nervous = sinirli, asabi, anxious, zıt anl.= calm nervous system = sinir sistemi nesting = yuvalanma, yuva yapma Netherlandic (isim) = Hollandaca diline verilen isimlerden biri, Dutch Netherlandic (sıfat) = Hollanda’ya ait, Hollandaca’ya ait, Dutch Netherlands = (the Netherlands şeklinde kullanılır) Hollanda, Holland network = ağ, şebeke neural network = nöral / sinirsel ağ neural tissue = sinir dokusu neurodegenerative = sinir dokusunun zamanla yok olması ile ilgili, (hastalık, kimyasal madde vs. için) sinir dokusunu zamanla yok eden neurologic loss = nörolojik kayıp neurological = nörolojik (sinir sistemiyle ilgili) neurological disorder = nörolojik bozukluk / hastalık neurological wiring = sinirlerin yapısal şekli, sinir sistemi neuron = nöron, sinir hücresi neuronal system = nöronal sistem (sinir hücresi sistemi) neuroscience = sinir bilimi Neuroscience Research Programme = Sinir Bilimi Araştırma Programı neuroscientist = sinir bilimci neurosurgeon = beyin ve sinir cerrahı, nöroşirurji uzmanı neurotransmitter = nörotransmitter, nörotaşıyıcı (hücrelerarası sinirsel iletişimde görev alan kimyasal madde) neutrality = tarafsızlık neutralize = 1) nötralize etmek (asidik veya bazik bir çözeltiyi nötr hale getirmek); 2) (askeri) etkisiz hale getirmek (esir etmek, savaşamaz hale getirmek, yok etmek) neutrino = nötrino (elektriksel yükü olmayan atomaltı bir parçacık) neutron emission = nötron emisyonu (bazı ağır atomların çekirdeklerinden bir nötronun dışarı atılması ile meydana gelen radyoaktif bozunma) Nevada = ABD’de bir eyalet never before = daha önce asla never to return = geri dönmemek üzere nevertheless = yine de, bununla birlikte, however, even so New England = Yeni İngiltere (İngiltere’den Kuzey Amerika’ya göç eden ilk kolonistlerin yerleştiği bölge) New World = (the New World şeklinde kullanılır) Yeni Dünya (Kuzey ve Güney Amerika) newborn = yenidoğan newcomer = yeni gelen kimse news-editorial staff = muhabirlerden gelen ham haberi düzenleyerek yayına hazırlayan personel niche = niş (duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre) nickel = nikel (parlatılabilen bir metal) nickname (isim) = takma ad, lakap nickname (fiil) = takma isim koymak Nigerian = Nijerya ile ilgili, Nijerya’ya ait nightmare = kabus, karabasan nightmare possibility = kabus senaryosu, en kötü olasılık Nineveh = Ninova (bugün Irak topraklarında yer alan, Dicle Nehri üzerindeki antik bir Asur kenti) nitric acid = nitrik asit (kimyasal formülü HNO3 olan, oldukça aşındırıcı, zehirli ve kuvvetli bir asit) no doubt about it = hiç süphe yok no easy matter = kolay bir şey değil no grounds for … = (bir davranış vs.) için hiçbir gerekçe / neden yok no less promising (than) = (birşey)’den daha az umut vaat etmeyen, en az o kadar umut vaat eden

www.bademci.com

appoint nomination = adaylık noncancerous = kanserli olmayan noncompliance (with) = (bir şeye) uymama / uygun davranmama noncompliance with medical directions = (bir hasta için) (doktorun) tıbbi talimatlarına. remarkably notation = işaret veya rakamlarla gösterme sistemi. notasyon note (fiil) = 1) belirtmek. = Yeni vergi sisteminin. however. tutulan) not nothing at all = hiç ama hiçbir şey. yabana atılamayacak nothing short of perfection = mükemmelden daha az / yetersiz değil noticeable = belirgin. detectable. = Hiçbir şey okumayan bir adam. clearly. apparent. nothing less than = hiç de önemsiz olmayan. = Artık ona güvenmiyorum.110 . yönü var. (The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers. (bir şey)’e dikkat çekmek. remarkable notably = bilhassa.) no longer the case = artık durum öyle değil / artık durum farklı no more than smt = bir şey olmaktan öteye geçmez no point in doing smt = bir şey yapmanın yararı / anlamı yok Noah’s flood = Nuh Tufanı nobleman = asilzade. not that I know of notable = dikkate değer. vaguely notion = düşünce. inanç. ’yı saymazsak / hesaba katmazsak. . (not to mention a lot of money = gereken çok miktarda parayı saymazsak). nothing other than . fikir. . obvious www. markedly. = .) noticeably = belli / açık / fark edilir bir şekilde. her şeye rağmen. .) nomenclature = terminoloji nominally = önemsiz / düşük oranda nominate = 1) aday göstermek. . no more. nodül noise = (elektronikte) gürültü. remarkably. gürültünün neden olduğu nomadic = göçebe. . tüketilemez nondrug = ilaçsız nonetheless = bununla birlikte. not. değil. even so.) nothing but .com . farkına varmak. (not to mention ugly looking = çirkin görünmeleri de cabası) not to my knowledge = bildiğim kadarıyla hayır / değil. rubbish normal pattern of growth = büyümenin normal seyrinde gitmesi not at all = hiç .bademci. dikkate değer açık. (bir şey)’den söz etmek. düğüm. hidden. mutlaka öyle olması gerekmez not that I know of = bildiğim kadarıyla yok / değil. nevertheless non-evergreen = (bitkiler için) her mevsim yeşil kalmayan nonfiction = kurgusal olmayan düz yazı. zıt anl.= prescription drug nonsense = saçmalık. göçebelere ait. conspicuous. aşikâr. zıt anl. thought notorious = dile düşmüş. senet.= fiction nonlethal = öldürücü / çok zararlı olmayan nonoil sector = petrol dışı sektör nonparametric = (veri için) olasılık dağılımına bağlı olmayan veya derecelendirilebilen ama sayısal olarak kesin bir şekilde ifade edilemeyen nonpharmacological = (tedavi vs. için) ilaç kullanılmayan. = Bu kabilelerin göçebe bir yaşam tarzları var. . zıt anl. . soylu nocturnal = nökturnal (gece yaşayan) nodule = yumru. dikkate değer bir şekilde. görevlendirmek. da cabası. idea. önerilerine uymama / uygun davranmama nondepletable = tükenmez. . 2) (derste vs. (I no longer trust him. visible. . artık değil. farkedilir. apparently. (These tribes have a nomadic way of life. istenmeyen sinyal noise pollution = gürültü kirliliği noise-induced = gürültü kaynaklı. 2) not tutmak note (isim) = 1) banknot. (be not at all helpful = hiç yardımcı olmamak) not necessarily = tam olarak değil. = . . notice.ÜDS Sözlüğü no less than = en az (başka bir şey ya da birisi) kadar no longer = artık / daha fazla bir durumun olmaması. . ekonomik büyüme oranı üzerinde dikkate değer bir etkisi olmadı. dikkat etmek. . adı çıkmış. dikkat çekecek derecede. (kötü) ün yapmış. particularly. zıt anl. benim bilgim dahilinde değil. not to my knowledge not to mention . . . ’dan başka hiç bir şey. . over-the-counter medication. well-known. nota.= ambiguously. 2) atamak. fark etmek. (The new tax system did not have any noticeable effect upon the rate of economic growth. gazeteden başka bir şey okumayan adamdan daha iyi eğitimlidir. . zorunlu değil. ilaçsız nonprescription drug = reçetesiz satılan / reçeteye tabi olmayan ilaç.= ambiguous. (üstelik) bir de . .

2) fidanlık nutrient = 1) besleyici madde.ÜDS Sözlüğü . pek çok. eksikliği nutrition = beslenme. çok. 2) yemek.111 not-too-distant = çok uzak olmayan. hissizleşmiş. çocuk odası. hücre vs.= few nursery = 1) çocuk yuvası. orijinal. için) çekirdek nuisance = rahatsızlık. several. unique. = Size bir iğne yapacağım ve diş tamamen uyuşacak. yeni çıkmış şey. baş belası. feed nourishment = beslenme novel (isim) = roman novel (sıfat) = yeni. = Hayvan etine alternatif beslenme kaynakları mevcuttur. (There are alternative sources of nutrition to animal meat. food nutrient absorption = gıda emilimi nutrient composition = besin bileşimi nutrient deficiency = besin yetersizliği.bademci. annoyance. pain in the neck numb = uyuşmuş. (I will give you an injection and the tooth will go completely numb. many.) numerical = sayısal numerous = sayısız. irritation. nourishing. freshness now that = artık şöyle olduğuna göre…. zıt anl. besleyici. yeni çıkmış. rahatsız eden şey. non-steroidal antiinflammatory drug nuance = nüans. traditional novelist = romancı novelty = yenilik. fresh. zıt anl. nourishment. öldürücü NSAID = steroid içermeyen antienflamatuvar ilaç (aspirin gibi ağrı. ince ayrıntı nuclear = nükleer (atom çekirdeği ile ilgili) nucleation = nüve / çekirdek halini alma nucleus = (çoğul: nuclei) (atom. original.com .) nutrition status = beslenme durumu nutrition supplement = genellikle ek vitamin ve mineral içeren beslenme desteği nutritional = beslenmeyle ilgili nutrition-conscious = beslenme bilincine sahip olan nutritionist = nütrisyonist (beslenme ya da gıda uzmanı) nutritious = besin değeri yüksek. ateş ve iltihabı azaltan ancak narkotik olmayan ilaç). gıda.= old. madem ki… noxious = zararlı. kreş. near nourish = beslemek. wholesome nutritive = besleyici www.

meslek. vocation occupational = mesleki occupy = 1) işgal etmek. (It is odd that an anaesthetist’s role in an operation is usually ignored.= clear observation = gözlem. apparently occasion = 1) (genellikle) önemli. ara sıra. take place occurrence = tekrar oranı. monitor. acquire. from time to time. objektif. yürürlükten kalkmış. notice. dim. peculiar. vesile. visible. hedef. goal.= optional. izleme observatory = gözlemevi. kullanılmayan. smell. funny. often occupant = bir yeri işgal eden. zıt anl.= obscure. (fotoğrafı / görüntüyü) bulandırmak obscure (sıfat) = belirsiz.com . göze çarpan. unbiased. görünüşe göre. apparent. belli. onaylamama. olasılık. block. tıkamak. saplantı obsessive = 1) saplantılı. doğru bulmama. gaye.= agreement (to) objective (isim) = amaç. neden. zıt anl. 2) (bir yer)’de yerleşik olmak. approve (of) object (isim) = amaç. duman ile) örterek gizlemek. yükümlü.= clear obstruction = engelleme. impede. obligate obliged (to) = zorunlu. bulanık. compulsive. event. once in a while. profession. zıt anl. responsibility. karşı çıkmak. (every) now and then.= release obstructive = engelleyen obtain = elde etmek. contemporary. opportunity. get obtainable = elde edilebilir. işgalci occupation = 1) işgal. outmoded. zıt anl. takıntı.= agree (with). zorluk çıkarma. irade ve isteği dışında devamlı meşgul eden davranış türü) obsolete = (yenisi ve daha gelişmişi çıktığı için) modası geçmiş. uğraş. aim objective (sıfat) = nesnel. 2) aşırı. 2) fırsat. = Bir ameliyatta anestezistin rolünün genellikle görmezden gelinmesi tuhaf bir şey. happening oceanic = okyanuslar ile ilgili odd = 1) garip. mecbur.= frequent occasionally = bazen. zıt anl. görmek. impediment. insidans. ulaşılabilir. purpose. zıt anl.= be unaware of obsession = obsesyon. ihtimal. objective objection (to) = itiraz. karanlık. (örn. dik başlılıkla. prominent. hindrance. ambiguous obviously = açıkça.= subjective objectivity = nesnellik obligation = yükümlülük. hindrance obstinately = inatla. evidently. within reach obtrusive = göze batan. bariz bir şekilde. disapproval (of). disagree (with). zıt anl. excessive obsessive behaviour = obsesif davranış (bir kişinin zihnini. 2) fark etmek. belli ki. zıt anl. binding. 2) tek (sayı) odds = (çoğul kullanılır) şans. commitment obligatory = (uyulması) zorunlu.bademci. zıt anl. happen. goal. gözlemlemek. hidden. conspicuous. disapprove (of). mysterious. invade. evident. kendini belli eden. compelled (to). izlemek. acquirable. modern O obstacle = engel. infrequent. zıt anl. aşikâr. oluş sıklığı. opposition (to / against). probability odour = koku. reside (in) occur = olmak. seizure. büyük olay. meydana gelmek. terk edilmiş. eski. zıt anl. invasion. inconspicuous obvious = açık.= new. incidence. earn. compel. forced (to) obscure (fiil) = örtmek. demode olmuş. görünürdeki. gözlemek. compulsory. 2) iş. oldfashioned. voluntary oblige to = (bir şey)’e mecbur etmek. scent www. karşı çıkma.). tuhaf. zıt anl.= frequently. clear. 3) gerek. chances. zorunluluk. sorumluluk.O O OO oats = yulaf obese = obez (aşırı şişman) obesity = obezite (aşırı şişmanlık) obesity epidemic = obezite (aşırı şişmanlık) salgını object (to) (fiil) = itiraz etmek. difficulty. criticism (of). zıt anl. strange.= unobtrusive. rasathane observe = 1) gözetlemek. zorunlu / yükümlü kılmak. cause occasional = ara sıra olan. stubbornly obstruct = engellemek.

dengelemek. each other one for one = bire bir one in a million = milyonda bir one might presume that = şöyle bir tahmin yapılabilir ki…. crime offender = saldırgan. öyle veya böyle one-half = yarı. . rudely. emeklilik sistemi old-fashioned = geleneksel. . because on the increase = artışta on the issue of = … konusu üzerinde / … hakkında on the one hand . yeniden. present. contrarily on the grounds that. . counterbalance offshore = 1) kıyıdan uzak(ta). . . often. . suçlu offensive = saldırgan. için.= defensive offensively = kaba şekilde. of no account of this nature = bu türden. in the event that on demand = istek / talep üzerine. . propose. koşuluyla. provide. 2) önermek. bütün olarak alındığında. by itself of no importance = önemsiz. . . pilotlarla ilgili on the verge of = (bir şey olma)’nın sınırında. diğer yandan .= politely offer = 1) sunmak. bir bölü üç one-to-one = birebir. aggressive. denilebilir ki… one way or an / the other = bir şekilde. . bazı durumlarda on one condition = bir şartla on site = yerinde. eski moda olive oil = zeytinyağı Olympic Committee = Olimpiyat Komitesi (Olimpiyatları düzenlemekle görevli komite) Olympic Games = Olimpiyat Oyunları (4 yılda bir düzenlenen uluslararası spor etkinliği) Oman = Umman (Arap Yarımadası’nda bir ülke) on a large scale = geniş çapta on a mass scale = kütlesel boyutta on a massive scale = muazzam boyutlarda on a scale unseen for decades = onlarca yıldır görülmeyen bir boyutta on a vast scale = çok geniş ölçekte. on request on its way to = (bir şey) olma yolunda. sağlamak.)’nin olması / meydana gelmesi nedeniyle / gerekçesiyle. overall on their own = kendi başlarına on trial = deneme safhasında once = bir kez / sefer / defa once more = bir kez daha. için) ülke dışında off-stage = sahne dışında oftentimes = sık sık. diğer / öte yandan on the other side = öte yandan. = bir yandan . yüz yüze www. arzetmek. because of. zıt anl. . generally. once-endangered = bir zamanlar tehlike altında olan one another = birbirleri(ni / ne). zıt anl. on the one side = bir yandan.bademci. on the brink of on the whole = genel olarak. on the other .com .113 of a similar nature = benzer özellikleri olan of its own accord = kendiliğinden. on the basis (of / that). suggest offered = sunulan offhand = düşünmeden officer = subay. nedeniyle. bilakis. 2) (banka hesabı vs. . (bir yer)’e ulaşma yolunda on moral grounds = ahlaki açıdan / nedenlerle on occasion = zaman zaman. (polis için) memur official = memur offset = karşılamak. o yüzden on the brink of extinction = nesli tükenmenin eşiğinde on the contrary = aksine. frequently oil = ham ya da işlenmiş halde petrol oil palm = yağlık hurma ağacı oil supplies = petrol arzı. petrol rezervleri oil tanker = tanker (ham petrol taşımakta kullanılan büyük gemi) oil weapon = (ekonomik olarak) petrol kozu / silahı old-age pension = yaşlılık sigortası. again once rarely found = bir zamanlar nadir bulunur(lar)ken. bu mahiyette of this type = bu tip(ten). for the sake of on average = ortalama olarak on behalf of = (bir kişi)’nin / (bir şey)’in adına / namına on condition that = şartıyla. bir tarafta. çokça. büyük oranda on account of = (bir şey)’den dolayı. on the other hand on the part of the pilots = pilotlardan yana. by and large. on the one hand on the other hand = . tersine. . mahallinde on such a scale = bu boyutta on that account = o nedenle. = (bir olay vs. .ÜDS Sözlüğü . bir bölü iki one-third = üçte bir. teklif etmek. bu tür(den) off the coast (of) = (bir yer)’in kıyısından açıkta offence = suç.

alışılmış. ameliyat. choice optional = isteğe bağlı. zıt anl. function. ayarlamak. enemy. alternative. adjust orientate = yönlendirmek. 2) (bir yerin) gelişmesine imkân vermek. doğmak.= support opposed to = karşı. yörüngedeki orbiter = görevi yörüngede dolanmak olan uzay aracı.= pessimistic option = opsiyon.bademci. beginning. yol açmak. düzgün. align. zıt anl. iş. karşı çıkmak. emerge. büyük sıkıntı order = 1) düzen. bir kanal ya da bir boşluğu dışarıya ya da anatomik bir yapıya bağlayan) açıklık ya da delik origin = köken originally = ilk başta.com . düşman. ulaşılabilir hale getirmek open up the body to invasion = vücudu (mikrop vs. (chemically orientated = kimyasal odaklı) orifice = (bir organ. chance oppose = karşı koymak. ham demir) organic compound = organik bileşik (yapısında karbon içeren bileşik) organism = organizma. = Bazı fırsatçı bakterilerin. zıt anl. against. meydana gelmek. operating theatre operation = 1) operasyon. pave the way for. arise. functioning opioid = uyuşturucu etki yapan opium poppy = haşhaş opponent = rakip.= lander orchard = meyve bahçesi orchid = orkide ordeal = karakter veya dayanıklılık denemesi.= pessimist optimistic = iyimser. ilk adım. familiarise (with) orientated = odaklı. regular. hamle.= unusual ore = cevher. direniş. direnç göstermek. 2) olağan.= disorderly. dışarıdan içini göstermeyen (cam vs.= pessimism optimist = iyimser. canlı varlık orient = yöneltmek. chaotic ordinary = 1) sıradan. harekat. running. (the oppressed = ezilmiş / baskı altında olan kişiler) optimism = iyimserlik. antagonist. başlangıçta. elective. işleyiş. regulated. devam eden. 2) sebep ordered arrangement = düzenli yerleşim orderly = düzenli. zıt opposable thumb = işaret parmağına göre ters durması sayesinde nesneleri kavrama kabiliyetini arttıran başparmak opposition = muhalefet. competitor. atılım. alelade. termination onwards = (bir zaman)’dan başlayarak / itibaren opacity = opaklık (saydam olmama hali) open up = 1) başlatmak. compulsory oral cancer = ağız kanseri oral hygiene = ağız temizliği oral literature = sözlü edebiyat orbit (fiil) = (bir şey)’in yörüngesinde dolanmak orbit (isim) = yörünge.= completed online = çevrim içi (internet veya başka bir bilgisayar ağına bağlı olma hali) only recently = daha yeni onset (of) = (bir şeyin) başlangıcı. running. zıt anl. süs olarak kullanılan www.= obligatory. zıt anl. continuing. zıt anl. (iron ore = demir cevheri. sistemli. functioning operating room = ameliyathane. voluntary. aleyhinde. zıt anl.= in favour of opposing = karşı / karşıt.ÜDS Sözlüğü one-to-one mapping = birebir eşleme one-way = tek yönlü geçirgen. şeffaflık operate = çalış(tır)mak. seçmeli.) opportunity = fırsat. (Some opportunist bacteria are known to wait for years until a person’s immune system is weakened. hasım.114 . alıştırmak. work operating = çalışmakta / işlemekte olan. işleme. zıt anl. run. exploited. prospect. zıt anl. resistance oppressed = ezilmiş / baskı altında. muhalif. start. zıt anl. seçenek.= terminate ornament = süsleme. kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasını yıllarca bekledikleri bilinmektedir. zıt anl.) istilasına açık hale getirmek openness = açıklık. rival. işle(t)mek. itiraz etmek. 2) çalışma. seçim hakkı.= end. protest. karşıt. süs ornamental = dekoratif. resist.= chaos. in the beginning originate = (ilk defa) ortaya çıkmak. (in orbit of / around = (bir şey)’in yörüngesinde) orbital = yörüngesel. karşı koyma. opposition opportunist = fırsatçı. zıt anl.) ongoing = süregelen. yöneltmek. usual. zıt anl. her zamanki.

beginning outsider = bir grubun dışında olan kişi outstanding = önde gelen. He is still using some out-of-date equipment and apparatus. eski tarihli. (yaşça) geride bırakmak outlawed = yasaklanmış. describe outline (isim) = taslak. ana hatlarıyla belirtmek. oppressive. outdated. (the benefits of private education over against state education = devlet eğitimiyle kıyaslandığında özel eğitimin yararları) over the course of centuries = yüzyıllar içerisinde over the past 40 years = geçen 40 yılda / yıl boyunca over time = zamanla. permited outlay = masraf. disgraceful.).ÜDS Sözlüğü . zıt anl. banned. başlıca. epidemic outcome = sonuç. wicked. görünüm.= particular. zıt anl.) out-of-favour = gözden düşmüş. 2) salgın. total. = O diş hekimine güvenmiyorum. 2) belli bir zaman süresi içinde bir organda oluşan ve organ aracılığıyla dışarı atılan madde miktarı outrage = büyük öfke outrageous = haddi aşan. çirkin. or else. yasadışı ilan edilmiş.= input. complete. trans-Neptunian region outermost = en dışta kalan outgrow = (büyüyünce) (bir alışkanlık vs. zıt anl. protest. haykırış. dalgalanmak oscillation = salınma. exceed. = Cennetin tersi cehennemdir.= democratic overcast = bulutlu / kapalı hava overcome = aşmak. yenmek. zıt anl. expenditure outlet = çıkış. zıt anl. happening. çıktı. Hala modası geçmiş aletler kullanıyor. ahlaksız. gider. product. surpass.= inboard outbreak (of) = 1) ortaya çıkma. surpass. eklem ve kaslardan oluşan hareket sistemindeki bozuklukları tedavi etmek olan doktor) oscillate = salınmak. outer. uzakta bulunan outnumber = sayıca geçmek. or otter = su samuru ought to = -meli / -malı. obsolete. draft outlook = bakış açısı. out-of-date outdo = geçmek. prohibited. definite. yield. düpedüz. dalgalanma osteoclast = kemik hücrelerinin yıkımından ve rezorpsiyonundan sorumlu hücreler other than = dışında. zıt anl. surrender (to). çıkış noktası / yolu outline (fiil) = taslağını çizmek. sketch.= fall behind output = 1) randıman.= retreat. uproar outdated = modası geçmiş. verim. defeat. ölçüleri uyumsuz (aşırı büyük veya küçük).com . çıkarmak. zıt anl.= ordinary outstretched = iyice açılmış outward = dışa doğru.= allowed. should oust = yerinden etmek. gelecek. (Over against heaven is hell. toplam. (I don’t trust that dentist. (She overcame her fear of the dark by the help of a psychiatrist. üretim. viewpoint outlying = uzak.115 ornamentally = süs olarak.= hidden outset = başlangıç noktası.= in favour. aksi takdirde. excel. despotic. karşısında. insafsız. baş gösterme. bağırma. be superior to ovary = yumurtalık over a cup of tea = bir yandan çay içerken over against = tersine. zıt anl. zorba. manzara. result. haricinde otherwise = yoksa. specific overall negative impact = geniş çaplı olumsuz etki overarousal = aşırı uyarılma (duygusal olarak uzun süreli aşırı uyarılma / heyecanlanma) overbearing = otoriter. işe yaramaz.= up-to-date. zıt anl. (fiyat için) fahiş. in contrast with. ezici. kovmak out of proportion = orantısız. süsleme amacıyla orthopedist = ortopedist (uzmanlık alanı. lay out. zıt anl. gidip gelmek. comprehensive. zıt anl. kıyaslandığında. get over. kemik. Neptün gezegeninin ötesindeki bölgesi). kullanımdan kalkmış. obsolete. surpass out-of-date = modası geçmiş. favoured outpatient = ayakta tedavi edilen hasta outperform = daha iyi performans göstermek. as opposed to.)’den vazgeçmek.) overconcentration = aşırı yoğunlaşma overcorrect = düzeltirken aşırıya kaçmak www. zıt anl. tam. kapsamlı. patlak verme. tarihi geçmiş. horrible. harcama. expense. zıt anl. üstesinden gelmek.= inward outweigh = daha ağır basmak.= in proportion outboard = (motor için) dıştan / kıçtan takma. leading. general. zaman içinde overall = genel. exceed. zıt anl. = Karanlık korkusunu bir psikiyatrın yardımı ile yendi. aftermath outcry = protesto. geride bırakmak outer solar system = dış güneş sistemi (Güneş Sistemi’nin.= decent outright = kesin.bademci.

= underrate overreact = aşırı / kontrolsüz reaksiyon göstermek override = (önemce) üstüne çıkmak. invade. bakmak. kaplamak overgrown = aşırı büyümüş overhanging = (saçak vs. due to owner = sahip oxidative = oksidatif (oksitleyici gücü olan) oxidative stress = oksidatif stres (biyolojik bir sistemin ürettiği aktif oksijeni yeterli hızda nötralize edememesi veya oluşan hasarı yeterli hızda giderememesi durumu) oxygen concentration = oksijen konsantrasyonu / yoğunluğu ozone layer = ozon tabakası (atmosferin üst kısmında bulunan. ignore. ortada. aşırı yalınlaştırmak. easily hurt. excessively overnight = bir gece içinde (birdenbire anlamında) overprotected = aşırı korunan overprotective = aşırı koruyucu overrate = gereğinden fazla önemsemek. exploited. yerinden ederek yerine yerleşmek over-the-counter drug = reçetesiz ilaç. özet(leme) şeklinde sunum overweight = fazla / aşırı kilolu overwhelmingly = büyük / ezici bir çoğunlukla. zıt anl. 2) üzerini kaplamak. obvious. zıt anl. disregard. güneşten gelen morötesi ışınları tutan tabaka) www. için) çok fazla oynanmış ovule = yumurtacık (bitkilerde döllenmeden sonra tohuma dönüşen yapı) owe = borçlu olmak owing to = nedeniyle.= underestimate overexercise = gereğinden fazla spor yapma overfarming = aşırı tarım overfed = aşırı beslenmiş overflow = taşmak overgrazing = aşırı otlatma overgrow = (bitki için büyüyerek) (bir yeri) sarmak.= thick-skinned oversight = gözetim oversimplify = hafife almak. fazlaca basitleştirerek açıklamak. yüzünden. because of. gözden kaçırmak. bozmak. 2) (bir tiyatro oyunu vs. predominantly overworked = 1) aşırı çalış(tırıl)mış.= spare overuse = aşırı kullanım. overconsumption. overrate.ÜDS Sözlüğü overcrowded = aşırı kalabalık.116 . zıt anl. simplify overstimulate = aşırı uyarmak overt = açık olarak.= economizing overvalue = aşırı / ederinden fazla değerlenmek overview = genel bakış. devirmek. abartmak. zıt anl.bademci.= notice. aşırı derecede. visible. ele geçirmek. zıt anl. apparent. nonprescription drug. spot overlooking = tepeden / yüksekten bakan overly = fazla. çabuk kırılan (kişi). upset overuse = gereğinden fazla kullanmak. occupy.= prescription drug over-the-counter sleep aid = reçetesiz satılan uyumaya yardımcı ilaç overtime = fazla mesai overturn = altüst etmek. miss.com . şeklinde) dışarıya doğru çıkıntı yapan / uzanan overharvesting = aşırı avlanma overhaul = onarım için elden geçirme overland = karadan overloading = aşırı yüklemek.= hidden. over-consumption. üzerinden geçmek overseas = denizaşırı oversee = göz kulak olmak. magnify. çok dolu overdraw = (bir kaynağı) aşırı kullanmak overeating = aşırı yeme overemphasised = aşırı vurgulanmış overestimate = fazla tahmin etmek. covert overtake = (yönetimi / idareyi / mülkiyeti) devralmak. zıt anl. overestimate. look after oversensitive = fazla hassas. zıt anl. (diğerini) ikinci plana itmek overrun = 1) istila etmek. supervise. doldurmak overlook = dikkate almamak. zıt anl.

sızı. meclis parliamentary = parlamento ile ilgili parliamentary election = genel seçim. disable paramount = üstün. işlevini kaybetmiş paralysis = paraliz. archaeobotany paleontological = paleontolojik (paleontoloji ile ilgili) paleontologist = paleontolojist (paleontoloji ile uğraşan bilim insanı) paleontology = paleontoloji (bitki ve hayvan fosillerini inceleyerek tarih öncesi yaşamı araştıran bilim dalı) paleozoic = paleozoik dönem (balıkların. donuk. analgesic (drug) pale = soluk. incomplete. konuşma ve yürümede bozukluk ve anlamsız yüz ifadesi ile belirgin nörolojik hastalık) parliament = parlamento. kimi sindirim enzimlerini salgılamakla görevli organ) pancreatic = pankreatik (pankreas ile ilgili) pandemic = pandemik. dönem ödevi papillary dilation = gözbebeğinin açılması / genleşmesi paralysed = felç olmuş. inme paralyze = felç / kötürüm etmek. kaslarda. article. en önemli. principal parasite = parazit. istemli hareketlerde. zıt anl. zıt anl. bright paleoanthropologist = paleoantropolog (paleoantropoloji ile uğraşan bilim insanı) paleoanthropology = paleoantropoloji (ilkel insanları ve insanın evrimsel geçmişini inceleyen bilim dalı) paleoethnobotany = paleoetnobotanik (arkeolojik alanlardaki bitki kalıntılarını inceleyen bilim dalı). acı.= complete partial alexia = yazılı metinleri anlama yeteneğinin kısmen yitirilmesi www. hurting pain syndrome = ağrı sendromu (nöbetler halinde ya da devamlı ağrı ile belirgin durum / rahatsızlık) painkiller = ağrı kesici / dindirici. asalak (diğer bir organizma üzerinde ya da içinde. rate. newspaper.com . yutma. faint.= dark. yastıkçık paddy = çeltik / pirinç tarlası paediatrician = pediyatrist (çocuk hastalıkları uzmanı) pagan = çoktanrılı dinlere inanan. başlıca. step. gıdasını ondan temin ederek ve karşılığında ona hiçbir yarar sağlamadan yaşayan canlı) paratyphoid = paratifo (tifoya benzer ama genellikle daha hafif seyreden bir hastalık) parent company = ana şirket (başka şirketlere sahip olan veya onları kontrol eden şirket) parent = (genellikle çoğul kullanılır) anne ya da babadan herhangi biri parental = ebeveyne (anne ve / veya babaya) ait parental separation = ebeveynlerin (anne ve babanın) ayrılığı Parkinson’s disease = Parkinson hastalığı (genellikle ileri yaşlılık döneminde görülen. (geniş bir bölgede / kıtalararası) salgın hastalık. bildiri. böceklerin ve sürüngenlerin ortaya çıktığı 230 ile 570 milyon yıl öncesi arasındaki dönem) palette = (boya için) palet pallasite = palazit (bir çeşit zeytuni renkli meteorit) Panama Canal = Panama Kanalı (Orta Amerika’nın en güney ülkesi Panama’da yer alan ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan yapay suyolu) Panamax (size) = Panama Kanalı’nın yükselme havuzlarına sığabilecek en büyük gemi ebadı P pancreas = pankreas (midenin hemen altında yer alan. cripple. felç. tempo. 2) makale. milletvekili seçimi partial = kısmi. epidemic panel = panel (tartışma gurubu) panic = paniğe kapılmak paper = 1) gazete. el ve bacaklarda. çiğneme. 2) adım. sakatlamak. çalışamaz hale getirmek. footstep pacemaker-like = kalp atışını düzenleyen / ayarlayan cihaza benzer / benzeyen pack = tıka basa / sıkı sıkıya doldurmak pad = bazı hayvanların ayaklarının altındaki yumuşak taban.bademci. tempo. putperest pain = ağrı. 3) araştırma. uçuk renkli.P P PP pace = 1) hız. ache.

= disregard. yöntem. zıt anl. spot.) döşemek. önemsemek.= completely participant = katılımcı participate (in) = katılmak. tarz. watch patron = 1) hami. climax. system. take notice (of). go past pass judgement on = hakkında hüküm vermek / yargıya varmak pass off = (zamanla) kaybolmak. zıt anl. virüs vs.) passionately = heyecanlı / ateşli / aşırı tutkulu / hiddetli bir şekilde. convey pass by = (bir yer / birisi)’nin önünden geçmek.) kısmi yetersizlik partially = kısmen. ignore pay consideration = saygı göstermek. type. mera patch = 1) yama. özel. (Will you please pass on this message to your friends? = Bu mesajı lütfen arkadaşlarına iletir misin?) pass over = üstünden geçmek pass sentence (on) = (bir şey hakkındaki) kararı bildirmek / iletmek pass through = (bir şey)’in içinden / arasından geçmek passage = geçiş passageway = yol passion = tutku passionate = heyecanlı. besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi) pasture = (arazi için) otlaklık. gözlemek. unemotionally pasteurization = pastörizasyon (gıda sanayinde. (She made a passionate speech on women’s rights. pay attention (to) pay off = 1) tamamını ödemek.) pathological = patolojik (patoloji ile ilgili) pathology = patoloji (hastalıkların nedeni olan yapısal ve fonksiyonel sapmaları inceleyen bilim dalı) pathway = yol. doruk (noktası). kısım. piece. özel olarak. kontrol altında tutmak. beton vs. (hastalık vs. pay sahibi olmak. 2) kar getirmek pea = bezelye peacekeeping = barışı koruma peak (fiil) = doruğa çıkmak. maximum peasant = köylü. inspect. 2) arazi parçası. partly. patika patient (isim) = hasta patient (sıfat) = sabırlı. zıt anl. zıt anl. en üst seviye. göz önüne almak. bölge.) geçirmek. zerre. dikkate almak.com . model.= completely partner = ortak.) kaplı pay attention (to) = dikkat etmek. specifically. partner (birisine eşlik eden kişi ya da eşlerden biri) pass = (yasa) geçirmek / çıkarmak. taking part particle = parçacık particular = belirli. zıt anl. zıt anl. = Kadın hakları üzerine tutkulu bir konuşma yaptı. take part (in). yer alma. ateşli. zıt anl. special. (borç) kapatmak. mind. oluş düzeni. 2) sadık müşteri pattern = tür. style.ÜDS Sözlüğü partial inability = (zihinsel vs. rol almak. disappear pass on smt to smo = (bilgi. especially. (a paternal relative = baba tarafından bir akraba) pathogen = patojen (hastalığa yol açan bakteri. intensely. bölme partly = kısmen. yol açmak.= maternal. için) kişiden kişiye iletmek / göndermek. region patent (fiil) = patentini almak patent (isim) = patent (bir icat veya ticari bir ürün için taklitleri engellemek ve mucit / üretici dışındaki kimselerin haksız kazanç elde etmesini önlemek amacıyla devlet tarafından verilen sicil) patent (sıfat) = görünür. açık paternal = baba tarafından / ile ilgili. diziliş şekli. send.118 . kaplamak pave the way for = başlatmak. overall particularly = özellikle. koruyucu. zıt anl.bademci.= impatient patient noncompliance = hastanın üstüne düşeni yapmaması patrol = devriye gezmek. parça. aşırı tutkulu. benek. söz vs. crest peak (isim) = zirve. mola vermek pave = (cadde. zenith. movingly. order pattern of daily life = günlük hayatın alışıldık seyri pauper-school = yoksullar okulu pause = duraklamak. share (in) participation = katılma. yer almak. en yüksek düzeye ulaşmak. method. specific. open up paved = üstü (asfalt. partially.= common. en yüksek düzey. ilgilenmek. yinelenen şekil.= moderately. section. consider. meralık pasture land = otlak alanı. enact pass along = (insandan insana) aktarmak. partikül partition = taksim.= generally particulate = çok küçük tanecik. bölünme. kaldırım vs. villager www. fade away. şablon. (birisine) karşı düşünceli davranmak.

= ban. fulfil. anlamak. zıt anl. uygulamak. viewpoint perceptivity = idrak kabiliyeti. seasonally peripheral = 1) dış yüzey veya kenara ait. zıt anl.= benevolence Persian Gulf = Basra Körfezi (Hint Okyanusu’nun İran ile Arap Yarımadası arasındaki uzantısı) persist = 1) (bir şeyde) ısrar etmek.). aperture perform = yapmak. idrak. imkan vermek. understand. (mücadele. sinema gibi. kusursuz. (sınır. ruhsat / yetki vermek. zıt anl. anlayış perch = tünemek perfect (fiil) = mükemmelleştirmek. excellent. (This type of building is peculiar to the south of the country. actualise. apprehension. uğraş vs.= certainly. daimi. (It seems very peculiar that no one has seen or heard anything. ölmek perishable = dayanıksız. spoilable. allow. prevail. süre periodically = periyodik olarak. zıt anl. karın zarının tabakaları arasındaki potansiyel boşluk). inat etmek.= imperfect. do. direnmek.) vermek. 2) devam etmek. geçirgen permission = izin permit = izin vermek. absolutely peril = tehlike perimetre = çevre ölçüsü. short-lived.119 pebble = çakıl taşı. notice.= durable peritoneal cavity = peritonal boşluk (karın zarının içi. yüzde oranı perception = algılama. specific (to). cruelty. eziyet. persevere. possibly. gerçekleştirmek.).ÜDS Sözlüğü . totally perforation = 1) delik. sürekli olarak. belirli zamanlarda. forbid perpetually = daima. alışılmamış. refine perfect (sıfat) = mükemmel. strange. brutality. daimi.) pedestrian = yaya pedestrian crossing = yaya geçidi peel (off) = 1) kabarıp pul pul dökülmek.) permeability = permeabilite (geçirgenlik) permeable = geçirimli. continuously. miss percent = yüzde percentage = yüzde. sürüp gitmek. = Kimsenin bir şey görmemiş ve duymamış olması çok tuhaf. hole. 3) periferik. yerine getirmek. enter. çakıl peculiar = 1) (bir şeye) özgü. sezmek. comprehend. = Bu tip bina ülkenin güneyine özgüdür.= temporary permanently = kalıcı. zıt anl. zıt anl. (He was permanently disabled after the accident. lasting. şaşırtmak. rarely perplex = kafasını karıştırmak.= stop.= give up. occasionally.= temporarily. etkili pentagon = beşgen people = (çoğul: peoples) halk pepper spray = biber gazı (spreyi) per capita / head / person = kişi başı perceive = algılamak. civarda. 2) ikincil. derisini) soymak peer = akran. peritoneal space peritoneal dialysis = periton diyalizi (böbrek hastalarının kanını temizlemek için uygulanan bir hemodiyaliz yöntemi) permafrost = kutuplara yakın bölgelerde sürekli don altında kalan toprak tabakası permanent = kalıcı. zıt anl. consult a doctor. odd. için) çevre. kavramak. müzik. sur vs. secondary. düzenli / belirli aralıklarla. constantly. external. = Eğer acı devam ederse bir doktora danış. zıt anl. kolay bozulur. confuse. emsal pelagic = açık denizlerde yaşayan pendant = kolye ucu penetrate = girmek. circumference period = dönem. sezgi. (My son persists in asking awkward questions.) www. (bir şey) için elverişli olmak. unchanging. delik açma. recognise. = Kazadan sonra kalıcı olarak sakatlandı. muhtemelen. sanatçının kendisinin bir gösteri sunduğu sanat alanları) perhaps = belki. (If the pain persists.= never.= fail performing arts = sahne sanatları (tiyatro. zıt anl. zaman zaman. accomplish. function. garip.= central perish = yok olmak. for good. içine işlemek. carry out. 2) tuhaf. başarmak.= misunderstand. 2) (kabuğunu. flawed perfectly = tamamen. zıt anl. 2) delme. zıt anl. flawless. nüfuz etmek. implement. sürekli olarak. fark etmek.com . marjinal. zıt anl. astonish perplexed = şaşkın persecution = zulüm. kendine has. etrafta bulunan. zıt anl. sürekli.bademci. get in. çevresel. tam anlamıyla. = He was disabled for good after the accident. algı. = Oğlum garip garip sorular sormaya inatla devam ediyor. go through penetrating = içe işleyen. understanding. probably.

bakış açısı. continuity. inandırma. faz.= irresolute personal = kişisel. relate to. convincing pertain to = (bir şey / birisi)’ne ait olmak. kendisine tanrısal bir kimlik atfedilmiş olan kral) pharmaceutical (isim) = insan veya hayvan üzerinde kullanılma amaçlı kimyasal madde. inatçı. sürekli. bedenin çalışması physical inactivity = bedensel hareketsizlik physical laws = fizik kanunları physical scientist = bilimin. genellikle fizik.) personnel = personel (bir işte veya organizasyonda çalışan / görev alan insan grubu). kimya gibi canlılar ile ilgili olmayan alanlarıyla uğraşan bilim insanı physically demanding jobs = bedensel güç gerektiren işler physician = tıp doktoru. yardımseverlik. staff perspective = perspektif. (The news pertaining to the latest terrorist act is on all TV channels. Peru ile ilgili pervade = istila etmek.bademci. ayırt etmek. determined.) pesticide = pestisit (tarım zararlılarını öldürmekte kullanılan kimyasal madde / tarım ilacı) PET scan = pozitron emisyon tomografi taraması (vücuttaki tümör hücrelerini saptamak için kullanılan bir tarama yöntemi). devamlılık. stage phenomenal = olağanüstü.120 .com . şaşılacak phenomenal promise = parlak bir gelecek phenomenon = (çoğul: phenomena) önemli / olağanüstü olay. fonolojik photo interpretation = fotoğraf yorumlama photon = foton (elektromanyetik ışınımları oluşturan enerji birimleri) physical = bedensel physical appearance = dış görünüm physical dependence = fiziksel bağımlılık. inandırmak. bireysel. onu ilgilendirmek.) personalised medicine = kişiselleşmiş tıp (kişinin özel ihtiyaçlarına / durumuna göre belirlenecek tıbbi bakım vs. sadece (bir şey ya da birisi) ile ilgili olmak. related to Peru = Peru (Güney Amerika kıtasında bir ülke) Peruvian = Peru’ya ait. yayılmak. occurence phenotype = fenotip (bir organizmada genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan dış görünüş) philanthropist = yardımsever. otomobil vs. = En son terörist eylem ile ilgili haberler tüm TV kanallarında gösteriliyor. zıt anl. decisiveness persistency = kalıcılık. karamsar.) pertaining to = ile ilgili olarak. sarmak.) www. induce. zıt anl. insistent. zıt anl. spread perverse = ters. charity. generosity philosopher = filozof phonological = sesbilimsel. böcek. kaplamak. sebat. safha.ÜDS Sözlüğü persistent vegetative state = devamlı bitkisel yaşam hali persistence = süreklilik. inat persistent = ısrarlı. teşhis odasında yanlış adamı seçti. aşk şiirleriyle ünlü bir İtalyan ozan pharaoh = firavun (antik Mısır’da.= optimistic pest = haşere (insanın yaşama ortamına veya üretimlerine zarar veren küçük hayvan. ilaç pharmaceutical (sıfat) = farmasötik (ilaç ya da ilaç yapımıyla ilgili) pharmacist = eczacı pharynx = (çoğul: pharynges) farenks (yutak) phase = evre. zıt anl. approach persuade = ikna / razı etmek. = Tanık.= dissuade (from) persuasion = ikna etme. aksi pessimistic = kötümser. hekim. mantar vs. bir kişi ya da (bir şey)’e fiziksel olarak bağımlı olma durumu physical education = beden eğitimi physical functioning = fiziksel işlev. with regard to. (The witness picked out the wrong man in the identification parade. bürümek. doctor physicist = fizikçi physiological = fizyolojik (organizmanın işleyişi ile ilgili) physiological response = fizyolojik tepki physiologist = fizyolog (vücudun organ ve sistemlerinin işlevlerini inceleyen tıp doktoru) pick out = (dikkatle) seçmek.= public personal transportation vehicle = kişisel ulaşım aracı (bisiklet. relentless. viewpoint. convince. hayırsever philanthropy = hayırseverlik. positron emission tomography scan petiole = yaprak sapı petition = dilekçe vermek. fenomen. başvurmak Petrarch = 1304-1374 yılları arasında yaşamış.

= Enfeksiyonu. makul. (He seems to have picked up the infection while he was in hospital for another reason. lift picturesque = tablo gibi piece = (satranç vs. annoy. transmit. renk veren madde) pile (fiil) = yığmak. çekirdeksiz kan hücresi) plate-like = levha benzeri plate-tectonic activity = levha hareketleri (yerkabuğunu oluşturan levhaların hareketleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri) plausible = akla yakın. irise. düz alan plan view = plansal görünüş. vital place = yerleştirmek. zıt anl. draw attention (to). üstten görünüş planet = gezegen planetary = gezegenlerle ilgili planetary formation = gezegen oluşumu planetary gear (system) = bir dış dişli ve içerisinde dönerek çalışan iç dişlilerden oluşan güç iletim sistemi. tesis. öncü. döleşi (birçok memelinin ana rahminde bulunan. (bir kulübün / takımın vs. galiba başka bir sebepten hastaneye gittiğinde kapmış. play a basic role (in) play a crucial role (in) = hayati rol oynamak play a part (in) = rol oynamak.121 pick up = 1) (başkasından bir alışkanlık. almak.ÜDS Sözlüğü . contract. 2) bela.). misbehave www. enerji santrali. öncülük etmek. için) taş pier = (bina için) kolon pigeon = güvercin pigment = pigment (deriye. etkisi / katkısı olmak. yapmak. (My shoulder has been plaguing me all week. unlikely plausibly = makul / akla yakın bir şekilde. cenine oksijen ve besin sağlayan yapı) placental = plasental (doğmamış yavrusunu rahminde plasenta aracılığı ile besleyen) plague (fiil) = acı / dert / rahatsızlık vermek. 2) gülünç derecede pivotal = asıl.) vermek. birik(tir)mek pillar = sütun. put place emphasis on = bkz. tone pitcher = (bitki için) yaprakları ibrik şeklinde olan pitifully = 1) acıklı / acınası bir şekilde. 2) (bir şeyi yerden ve genellikle elle) kaldırmak. crucial. görevin) başına getirmek. hastalık vs. çok önemli.) için (futbol vs. 2) bitki plant kingdom = bitkiler alemi plant protein = bitkisel protein plaque = plak (bir yüzey üzerinde herhangi bir maddenin birikmesi nedeniyle oluşan ince tabaka). uğraş vs. epicyclic gear planing = (marangozlukta) planyalama. 2) kötü davranışlarda bulunmak. reasonable. level platelet = trombosit (kanın pıhtılaşmasında rol oynayan. sorumluluğunu vermek place in context = yerli yerine oturtmak placenta = plasenta. black fever. initiate pioneer (isim) = öncü. logical. sebzelere vs. = Omzum bana bütün hafta acı verdi. koymak. silme (yüzeyi. bir alanda yenilikler yaratan kişi pioneering = öncülük eden.= infect. birinci derecede önem ve etkisi olan.bademci. contribute (to). kümelemek pile (isim) = yığın pile foundation = kazıklı temel pile up = topla(n)mak. esas.) oyuncusu olmak play out = (mücadele. 2) düzey. dikme pioneer (fiil) = yol açmak. bother. play a central role (in) play a central role (in) = temel rol oynamak.com . olduğundan önemli göstermek. plato. zıt anl.)’yi kapmak.) oynamak. önemsememek play down to = (birisi)’nin seviyesine inmek play for = (bir kulüp / takım vs. take part (in) play down = hafife almak. reasonably play a basic role (in) = temel rol oynamak. leading pipe = boru piracy = korsanlık pit = çukur pitch = ses tonu / perdesi. trouble plain = ova. perform play up = 1) (bir şey)’e dikkat çekmek.= implausible.) plague (isim) = 1) veba. genellikle makine kullanarak düz ve pürüzsüz hale getirme işlemi) plant (fiil) = (bitki) ekmek / dikmek plant (isim) = 1) fabrika. diş taşı plasma = plazma (kan sıvısı) plastic mass = plastik yığını plate = plaka plateau = (çoğul: plateaux veya plateaus) 1) yayla. rendeleme. yaramazlık yapmak. put emphasis on place greater importance (on) = daha büyük değer / önem vermek place in charge (of) = (bir işin.

surety plentiful = bol. scarce plentifully = bolca. 2) teminat. toxic polar = 1) kutupsal. lots of plot (fiil) = (plan. diabet ve benzeri kimi hastalıkların tedavisi için önerilen ve birden fazla ilacın bir araya getirilmesi yoluyla elde edilen ilaç. molekülleri elektriksel kutuplanma sergileyen sıvı) policing mission = polislik görevi (asayişi sağlama / koruma ile ilgili görev) policy = 1) sigorta poliçesi. parlatmak. indicate.com . fertile. gölet. durum. 2) (pirincin kabuğunu) ayıklamak polished = cilalanmış.ÜDS Sözlüğü playground = oyun sahası / parkı. a lot.= mean. bereketli. bereketli bir şekilde. yetersiz. maksat.= sparingly plenty = pek çok (şey). kirlilik.) pollution = kirlenme. abundant. contaminated. hidrofob / suyu iten sıvı (etil asetat. iştahsızlık poor at = (bir konu)’da kötü / başarısız. 2) taban tabana zıt. düşük kalitede. heksan gibi. baş aşağı gitmek. belirtmek. çocuk bahçesi. 2) nokta. contaminate polluted = kirletilmiş. hoşça pleasingly = hoşnut edici bir şekilde. (Our water supply is becoming polluted with nitrates disposed of by several industries. 2) (bir konuda izlenecek) siyaset. drop plurality = çokluk poach = yasak bölgede avlanmak poem = şiir. az. entrika. zıt anl. çokça.= meagre. keyifli. mesele point out = (bir şey)’e dikkat çekmek. zıt anl. havuz.122 . için) aniden ve büyük oranda düşmek. harita. eksik. zıt anl. (polar orbit = kutupların üzerinden geçerek izlenen yörünge). guarantee. çeşitli sanayi kuruluşları tarafından atılan nitratlar nedeniyle kirleniyor. indicate poisonous = zehirli. su birikintisi poor = kötü. goal. promise. denote. göstermek. 2) (sinemada) olayların kurgusu veya ana öykü pluck = (çiçek. inadequate. nasty pleasure centres of the brain = beyindeki haz merkezleri pledge = 1) söz. sufficient poor appetite = zayıf iştah. abundantly. call attention (to). enjoyable. kağıda dökmek plot (isim) = 1) fesat. contamination polygon = çokgen polyphony = çokseslilik polypill = kalp-damar.= abundant. white rice poll = gayri resmi anket pollinate = tozlaşmak. nazım poet = şair poetry = şiir sanatı point = 1) gaye. pek çok doymamış (hidrojene olmamış) bağ içeren yağ) Pompeii = Pompei (Bugün İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında yer alan ve Vezüv volkanının lavları altında kalmış olması sebebiyle çok iyi korunmuş bir Roma Dönemi kenti) pool (fiil) = birikmek. bring up point to = işaret etmek. meyva) koparmak plum = erik plume = pamuk gibi bazı bitkilerdeki tohumları saçan beyaz tüy gibi kısım plunge = (fiyatlar vs. matematiksel fonksiyon vs. pleasantly pleasurable = zevkli. kirli.= very little plenty of = bolca.bademci. pisletilmiş. zıt anl. çoklu / kombine ilaç polyploid = poliployid (monoployid sayının iki katından daha fazla kromozoma sahip hücre ya da organizma) polyunsaturated fat = çoklu doymamış yağ (molekülleri.= good at poor folate status = folik asit yetersizliği poor quality = düşük kalite pop in and out of = (bir şey)’in içine girip çıkmak popular culture = popüler kültür www. politika. için) çizmek. zıt anl. vaat. polen yaymak pollutant = kirletici madde pollute = kirletmek. (mecazi anlamda) arka bahçe playwright = oyun yazarı pleasantly = hoşa gider bir şekilde. pleasant. toplanmak pool (isim) = küçük göl. tutum policy makers = (bir konuda izlenecek) siyaseti belirleyen kişiler policy-making = (bir konuda izlenecek) siyaseti hazırlama. = Su kaynağımız. opposite polar bear = kutup ayısı polar liquid = polar sıvı. parlatılmış polished rice = kabuğu ayıklanmış / cilalanmış beyaz pirinç. elektronları molekülün bir tarafında toplanma eğiliminde olduğu için. verimli. zıt anl. rehin. çok. yönerge hazırlama polio = çocuk felci polish = 1) cilalamak. memnuniyet verici bir şekilde.

zıt anl. illustrate. yetkili. yağmak. zıt anl. olası. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. hal. mevki. süngerimsi port = 1) iskele tarafı (sol). Dünya Savaşı sonrası) posterior = (anatomide) arka. delicate. icra etmek. zıt anl.= criticize praise (isim) = övgü.bademci.com . effective.= pre-war pot = tencere.123 population = nüfus. zıt anl. fakirlik.) precede = (bir şey)’den önce gelmek. 2) büyük kalabalıklar halinde gelmek. (Applications arriving first will have precedence. risk vs.= impracticable practical = pratik. elverişli. next generation post-marketing surveillance = satış sonrası denetim postpone = ertelemek.) yaratmak / oluşturmak.= wealth powdered = toz haline getirilmiş power (fiil) = itici güç vermek power (isim) = güç. doubtful. 2) kazık. akmak. = Başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. position. attitude post-war = savaş sonrası. valuable. feasible. önermek. (Effective precautions were taken during the Olympic games held in Athens. olanaklı. etkili. depict ports of call = ziyaret edilen limanlar pose = (sorun. tedbir. zıt anl. zıt anl.= weak.= starboard. zıt anl. pozisyon. pratikte. zıt anl.= anterior posterior wall of abdomen = karnın arka duvarı posterity = gelecek kuşaklar. etkili. zıt anl. aktivite. safe precast concrete = önceden dökülmüş beton precaution = önlem. iş practitioner = pratisyen hekim praise (fiil) = övmek. have. theoretical practically = 1) pratik olarak. kabiliyet power plant = enerji santrali powerful = güçlü.) precipitate = hızlandırmak precipitation = yağış www. pekala pottery = çömlekçilik poultry = kümes hayvanları pour into = 1) (içine) akıtmak. destek. put forward. insanların kendi kendilerine kullandıkları istasyon. bir türün. 2) (bir bilim ya da spor dalında çalışma) yapmak. popülasyon (biyolojide. harbour. elverişli.= impractical. zıt anl. (Salt was nearly as precious as gold in the ancient world.= sonrası.= impossibility possible = mümkün. kalabalık. put off post-traumatic = travma / sarsıntı sonrası postulate = gerçek olduğunu varsaymak posture = postür (bedenin oturma vs. safeguard. strong. = Tuz. almost practice (fiil) = 1) tatbik etmek. istikrarsız. ihtimal. strong. impotent potential = potansiyel.= theoretically. practicable. dock portray = betimlemek. crowded porch = sundurma porous = gözenekli. come before. alışveriş merkezi gibi yerlerdeki) küçük ibadethane / mescit precarious = güvenilmez. (bir şey)’in önünde / öncesinde olmak.= succeed. yararlı. do practice (isim) = uygulama. kıymetli. effective. arkadaki. direk post. zıt anl.= negatively charged possess = ele geçirmek. come first. (post-World War II = 2. present pose a serious danger = ciddi bir tehlike oluşturmak pose a threat = tehdit oluşturmak posit = öne sürmek.= weak power-operated = makine yardımıyla çalıştırılan practicable = uygulanabilir. own possessions = sahip olunan mallar possibility = olasılık. priority. pişirme kabı potency = (cinsel) iktidar potent = güçlü. uygulamak. antik dünyada neredeyse altın kadar kıymetliydi. possible potentially = potansiyel olarak. zıt anl. tanımlamak. zıt anl. in practice. yapılabilir. = Atina’da yapılan Olimpiyat Oyunları sırasında etkili önlemler alınmıştı. 2) liman. varsaymak. sahip olmak.= impossible post = 1) makam. duruş. tutum. resmetmek. 2) hemen hemen. possible.) precious = değerli. üşüşmek pour out (of) = (bir yer)’den dışarı / (bir şey)’in dışına ak(ıt)mak / dök(ül)mek pourable = dökülebilir poverty = yoksulluk. uygulamada. appreciation. hypothesize positively charged = pozitif yüklü. kuşkulu.= secure.= criticism prayer = dua prayer hall = (bir din görevlisinin idaresi altında olmayan. follow precedence = öncelik. uygulamaya yönelik. muhtemelen. zorluk. belli bir alanda yaşayan bireylerinin tamamı) populous = yoğun nüfuslu. esnasındaki duruş şekli). zıt anl. appreciate.

anticipation predictive = sonucu önceden gösteren. hakim olmak. questionably precision = kesinlik.= least of all predominate = yaygın olmak. cet. demonstrate. öncü. enjoin. distinguished. conserve. dictate prescription = reçete prescription drug = reçeteli ilaç. öngörü. inaccurate precisely = tam olarak. kural olarak koymak. saklamak. zıt anl. gebe prehensile tail = (hayvanlarda) nesneleri kavrayabilme becerisine sahip kuyruk prehistoric = tarih öncesi (dönemler) ile ilgili prehistory = tarih öncesi (tarih kaydedilmeye başlamadan önceki dönem) prejudice = ön yargı. gereğinden önce.= unpredictable prediction = tahmin. exhibit. zıt anl. ilk.= indefinite.= inferior. M. guess predictable = önceden söylenebilir.bademci. ancestor. push ahead press conference = basın toplantısı press-coverage = basına konu olma pressing = acil. peşin hüküm. prevailing. 2) selef (aynı alanda mevcut kişilerden daha önce çalışma yapmış veya aynı görevde mevcut kişilerden daha önce görev almış kişi). in general. yaklaşık 3150 yılı öncesindeki dönem) pre-eminence = üstünlük. sıkboğaz eden www. anticipate. seçkin. bias preliminary = preliminer. give presentably = prezantabl / sunulabilir bir şekilde. get (smt) ready prepared (to) = (bir şey yapmaya) hazır / hazırlıklı. foreseeable. hazırlamak. zıt anl. kesinlikle. superiority. more desirably. above all. 2) prematüre.= inferiority pre-eminent = üstün. zıt anl. sooner.= conceal. zıt anl. initial premarketing study = pazarlamaya başlamadan önce yürütülen araştırma / çalışma premature = 1) zamansız. accuracy.= probably. göstermek. forerunner. gift present with = vermek. forerunner predict = tahmin etmek. (bir şey)’e önsöz sağlamak preface (isim) = önsöz prefer = tercih etmek preferably = tercihen. çoğunlukta olan.= absence present (fiil) = 1) ortaya koymak. zıt anl. rather.= over-thecounter / nonprescription drug presence = varlık. introduce. duyarlılığı ya da yatkınlığı olmak) predominant = ağır basan.= minor. zıt anl.= imprecision.ÜDS Sözlüğü precise = 1) tam. indicator. kesin. tedavi vs. illustrate. 2) emretmek. hide present (isim) = hediye.com . definitely. titizlikle.= overdue. olgunlaşmamış. devam etmek. zıt anl.124 . seçkinlik. henüz tam anlamıyla camlaştırılamamış malzeme pregnant = hamile. reveal. ready (to) pre-Roman = Roma (devri) öncesi prescribe = 1) (ilaç. attendance. öncü. rigorous. Ö. işaret(çi). vakitsiz. ön. sunmak. hakim olan. existence. dominance. early. secure presidency = başkanlık (dönemi) president = başkan. manifest. kestirim. zıt anl.= mature. belirteç. subsidiary predominantly = genelde. öngörülebilir. tanıtmak. zıt anl. hüküm sürmek. prime. untimely. maintain. . unripe. takdim etmek. haberci. 2) dikkatli. üstün olmak. 3) aynı amaçla daha önce yapılmış araç vs. zıt anl. açıklık. suitably presentation = sunum. superior. gelişmemiş. prevail pre-dynastic Egypt = hanedanlık öncesi Mısır (Eski Mısır’ın henüz hanedanlarca yönetilmeye başlamadığı. zamanı gelmemiş. prognostic predictor = 1) belirleyici. definite. doğruluk. zıt anl. en etkili. sergileme preservative = koruyucu preserve = korumak. devlet başkanı press ahead = (zorluklara rağmen) ilerlemek. göstermek. için) reçete yazmak / vermek. developed prenatal care = doğum öncesi bakım preoccupation (with) = (zihni bir şey) ile meşgul olma prepare = düzenlemek. çoğunlukla. exactly. more readily / willingly preference = tercih preglass = cam üretiminin icat edilmesi sürecinde. erken doğmuş. (hazır) bulunma. 2) sergilemek. immature. 2) uçaksavar atış noktasını belirleyen alet predispose (to) = predispoze olmak (bir hastalığa önceden eğilimi. öngörmek. zıt anl. inaccuracy pre-condition = ön koşul / şart predator = yırtıcı / alıcı / avcı hayvan predecessor = 1) ata. ruling. ivedi. cover. ibraz etmek. titiz. second-rate preface (fiil ) = (bir şey)’in önsözü olmak. undeveloped.

) presume = sanmak. prevalans (bir hastalığın görülme oranı). suppose. etkinlik. zıt anl. gerçek dışı pretentious = gösterişçi. yaygın. perfect primeval = tarih öncesi çağlara ait. current. tutuklu. önceki. avoidance.) primarily = başlıca. saf privacy = gizlilik. imtiyazlı. = İnsan. aboriginal primitive = 1) basit. precedence. chiefly principle = prensip. earlier. zıt anl. mostly primary = birincil. main. futbol tutkusu ile diğer daha aşağı primatlardan ayrılır.= underprivileged www. zıt anl. esir. okul müdürü. tahmin etmek. pervasiveness. hakim olmak. hususi. chief. gibi) kişinin bazı özel ihtiyaçlarını gizlilik içinde görebilme olanağı.= latter. = Bombanın. 2) oldukça. baş. eski. zıt anl. make ready prime (isim) = 1) asıl. = Acil serviste. dominant. respectable presumably = tahminen. başlangıçtan beri var olan. mainly. (The human differs from the lesser primates in his passion for football. koruyucu. stop. uncivilised princeling = küçük prens.com . kime öncelik verileceğine karar vermek zordur. widespread. 2) bahane pretend = numara yapmak. simple.125 pressure = basınç pressurising = basınç altında tutan pressurize = basınç altında tutmak prestigious = saygın. essentially. öncelikle. zıt anl. sıklık. rather pretty much = büyük ölçüde prevail = hüküm sürmek. tahminen toplantı devam ediyorken patlaması planlanmış. please? = Biraz yalnız kalabilir miyim lütfen? (“Özel ihtiyaçlarımı görebilmem için odadan çıkabilir misiniz?” anlamında.= predator pricing mechanism = fiyatlandırma sistemi pride oneself on (doing) smt = bir şeyden / bir şey yapmaktan gurur / kibir duymak. engelleme. dominate prevailing = geçerli.= let. daha önceleri.) prime (fiil) = harekete / patlamaya hazır hale getirmek. main. act pretended = sözde. quite. kapalı banyo / tuvalet vs. itibarlı. 2) mükemmel. advantaged. esas. hakim olan. be common. probably. by reasonable assumption. former. temel. zıt anl. protection preventive = önleyici. extravagant pretentiously = gösterişçi bir şekilde.= subsequently. önlemek.= rarity prevalent = 1) olagelen. numara. old. önüne geçmek. initially. zıt anl. ilke printing press = matbaa makinası prior (to) = önceden. in the future prey = av. predominant. zıt anl. future. allow preventable = önlenebilir preventative = önlemeye yönelik. game. şirin. believe. rare prevalence = yaygınlık.) prism = prizma prisoner = mahkum. (The bomb was presumably intended to go off while the meeting was in progress.bademci.ÜDS Sözlüğü .= public privatisation = özelleştirme privilege = ayrıcalık. favoured. ruling prevent = (bir şey)’den alıkoymak. esasen.= rare. concession privileged = ayrıcalıklı. yaygın olmak. ana. prestijli. uncommon. 2) primitif. zıt anl. (May I have some privacy. sıkça rastlanan. yaygın. zıt anl. tutsak pristine = bozulmamış. (özel dolap. zıt anl. predominance. 2) hüküm süren. epey. prevailing. common. defensive preventive detention = gözetim altında tutulma previous = önceki. engellemek. formerly. etkin. varsaymak. principle. herhalde. (He prides himself on being a good singer. -miş gibi davranmak. preceding priority = öncelik. director. think pretence = 1) rol yapma. birinci kalite.)) private = özel.= unusual. şehzade principal (isim) = müdür. ilköğretim primate = primat (en gelişmiş ve zeki memeli gruplarına ait herhangi bir üye). preemptive prevention = önleme. next previously = önceden. major principally = esas olarak. engelleyici. (In an emergency ward it is hard to decide who to give priority to. en önemli. current. ilkel. mainly. headmaster principal (sıfat) = başlıca. = İyi bir şarkıcı olmaktan (ötürü) gurur duyuyor. hinder. aslında. subordinate primary education = temel eğitim. galiba. widespread.= secondary. ana.= modestly pretty = 1) güzel. başlıca.

2) (bir şeyden) kaynaklanmak / ortaya çıkmak proceeding = yargılama usulü. söz promising = umut verici. unfavourable. advance. zıt anl. 3) derece derece progressively = gittikçe. distinction. intense. announce Proctor Prize = William Proctor Ödülü (bilimsel araştırmalar yapan ve bu araştırmaları bilim dünyasıyla paylaşan üstün başarılı bilim insanlarına verilen ödül) produce (isim) = ürün. continue.bademci. tanı koyma. kazanç process = süreç. 2) yasaklayıcı. fruitful prolong = uzatmak. advocate. advance progress (isim) = ilerleme. explore probe (isim) = sonda (insansız. kuvvetli. working on proclaim = ilan etmek. büyük. -den yana proactive = muhtemel sorunları. fruitful. bolca prognosis = (çoğul: prognoses) prognoz (bir hastalığın süresi ve gelişimi hakkında tahmin) programmed cell death = programlanmış hücre ölümü progress (fiil) = ilerlemek. olasılıkla probe (fiil) = araştırmak. sürdürmek.126 . generate. zıt anl. problemli problems of this nature = bu türden sorunlar procedural = usule ait procedure = işlemler sırası.= weakly. procedure. gitgide.= lehinde. muamele proceeds = (çoğul kullanılır) gelir. eser. deep. verimli. ban prohibitive = 1) (fiyat için) fahiş. carry on. zıt anl. gelişmek. give one’s word promise (isim) = vaat. investigate. ihtiyaçları vs. declare. reformist. bright. geliştirmek. efficiency professional = profesyonel professional association = meslek birliği profit = kar. prolifere olmak proliferation = çoğalma prolific = üretken. pazarlama gibi tüm aşamalar) productive = üretken. greatly value pro. prolific. amaçla uygulanan. tarım ürünleri produce (fiil) = üretmek. obstruct www. küçük uzay aracı) problematic = sorunlu. söz vermek. yol. publicise.= discouraging. hopeful. superficially profusely = çokça. zıt anl. geleceği parlak. unpromising promote = desteklemek. gelişme. kazançlı. ban prohibition = yasak. productive.com .= superficial profoundly = derin. extend. progression processing = işleme. zıt anl. forbid. rantabl. zıt anl. devam etmek. doğurgan. deeply. gradually progressively blurred = zamanla bulanık hale gelen prohibit = yasaklamak. izdüşürmek project back = geri yansıtmak proliferate = (hızla) çoğalmak. çarpıcı şey. 2) (hastalık için) ilerleyen. zıt anl. possibility probably = muhtemelen. artmak. advancement. prodüksiyon. önemli. prosedür (araştırma. ünlü. (reklamla) tanıtmak. belli bir yönteme dayalı işlem) proceed = 1) ilerlemek.= stop. zıt anl.= conservative. şeçkin.= regress progressive = 1) ilerici. Project for OnBoard Autonomy probability = olasılık. fame prominent = öne çıkan.= unproductive productivity = üretkenlik. zıt anl.ÜDS Sözlüğü prize = çok değer vermek. encourage. 2) yansıtmak. famed. incelemek. şöhret. 3) engelleyici project = 1) planlamak. (bir şeyin olacağını) vaat etmek. output. uygun ortam hazırlamak. dikkat çeken. yapıt production chain = üretim zinciri (bir üretim ile ilgili olarak hammadde sağlanması.= impede. öngörüp (onların meydana gelmesini beklemeden) harekete geçen. regard highly. serious.= loss profitability = karlılık profitable = kârlı. development. oluşmasına izin vermek. remarkable. thoroughly. zıt anl.= retroactive Proba satellite = 2001’de uzaya gönderilen bir dünya görüntüleme uydusu. treating. tasarlamak. outstanding promise (fiil) = (bir olguya) işaret etmek. yöntem. kapsamlı. make product = ürün production = yapım. zıt anl. well-known. profit-making profit-oriented = kar amacı güden profound = derin.= shorten prolonged = uzun süreli prominence = ün. işleme. açıklamak. tedavi etme vb.

inclination proper = 1) doğru. ileri sürmek. and the room got colder and colder in a few minutes. 2) iddia makamı prospect = başarı şansı. 2) evlenme teklif etmek proposition = öneri. yatkın. characteristic. = Altmış dört yıl önce hali vakti yerinde bir ailenin çocuğu olarak doğdu. belongings prophecy = kehanet prophesy = kehanette / tahminde bulunmak proportion = oran. flourish. suggestion propulsion = itici güç pros and cons = bir şeyin olumlu ve olumsuz yanları / avantaj ve dezavantajları prose = nesir.= disproportion proportional = orantılı. ihtimal. late prone (to) = eğilimli. slow promptly = çabucak. kollamak. develop prosperity = refah prosperous = başarılı.= wrong. yarar sağlamak www. tendency. düzyazı prosecute = (aleyhine) dava açmak. expectancy. adequately. zıt anl. = Bir ameliyatın ortasındayız. bring about. olası. duly.= late. zıt anl. reproduce. kolayca. nitelik. yay(ıl)mak. rapid. suggest.) property = 1) (bir madde vs. resistant proof = kanıt. teklif. ispatlamak. uygun. orantı. spread propel = itmek. keep safe. (Every animal has its proper instincts. olasılık.bademci. zıt anl. unduly. offer. hızla. rapidly.127 promotion = reklam. susceptible. zengin. thrive. meyil. zıt anl. = Her hayvanın kendine özgü içgüdüleri vardır. confirm. encourage prompt (sıfat) = çabuk. delil. olması gereken.ÜDS Sözlüğü . yürütmek propeller = pervane propeller plane = pervaneli uçak propensity = eğilim. tütün reklamlarının yasaklanmasını önerdi. uygun bir şekilde. right. relatively proposal = öneri. nispet. feature. (He was born sixty-four years ago to a prosperous family.) proper handling = gereği gibi ele alma / halletme proper sitting posture = düzgün oturma şekli properly = doğru dürüst / düzgün. affluent. correctly. sue prosecution = 1) ceza davası. evlenme teklifi. zıt anl. tanıtım prompt (fiil) = harekete geçir(t)mek. percentage. (We are in the middle of an operation. evidence propagate = üre(t)mek. teşvik etmek. acele. 2) kendine özgü. karlı. adam gibi. litigate. secure protect against = (bir şey / birisi)’ne karşı koru(n)mak protection = koruma. appropriate. recommend. speedy. easily. izlenecek yöntem ve işlem sırası). için) özellik. readily. shelter. deny prove (smo) right = (birisi)’ni haklı çıkarmak prove successful = başarılı olmak. 2) (tıpta) bir ilaç veya tedavi için uygulama planı protract = küçük ölçekle kopyasını yapmak prove = 1) (bir şey olduğu) ortaya çıkmak / anlaşılmak. kazançlı. = Bakan. (a prospective mother = müstakbel anne / anne adayı) prosper = gelişmek. çoğal(t)mak. Espri yapmak için uygun bir zaman değil. correct.= immune. gerektiği gibi.= slowly. establish.= disprove. suitable. münasip. (He didn’t close the door properly. teklif etmek. hayat kadını protect = korumak. 2) kanıtlamak. suggestion propose = 1) önermek. mal-mülk. security protective = koruyucu protein aggregate = protein yığını / kümesi protein fiber = protein lifi protein-binding partner = protein bağlayıcı kısım / bölge (proteinin kendisine bağlanmasını sağlayan ve bunu vücudun belirli bölgelerine taşıyan hücre yapısı) protein-rich food = proteinden yana zengin yiyecek protocol = 1) protokol (yapılacak bir iş ya da araştırma ya da işlem için hazırlanan ayrıntılı plan.). (proved problematic = problemli çıktı). peculiar. refah içinde. zenginleşmek. improper. likelihood prospective = müstakbel. expected. işe yaramak prove useful = yararlı olduğu ortaya çıkmak prove valuable = değerli olmak. likely. 2) mülkiyet. doğru olarak.= improperly. This is not a proper moment for a joke. put forward.com .) prostate cancer = prostat kanseri prostitute = fahişe. zıt anl. multiply. ileriye hareket ettirmek. defend. cezai takibat. teklif. = Kapıyı doğru dürüst kapatmadığı için oda birkaç dakika içinde gittikçe soğudu. (directly proportional = doğru orantılı) proportionally = orantılı (olarak). (The Minister proposed that tobacco advertising should be banned. sensitive. zıt anl.).

2) hüküm. dışarı çekmek pulley = makara. foster. ignore provided that = koşuluyla. şöhret. koparmak pull out of = (bir yerden)’den ayrılmak / çıkmak. 2) kısa frekanslı ışık huzmesi. penalty punitive = cezai. memelilerin. gather pull out = çekip / söküp çıkarmak.ÜDS Sözlüğü proverb = atasözü provide (with) = sağlamak. (Among his purchases were several books. psikiyatr (akıl ve ruh hastalıkları uzmanı) psychic = psişik.= erect.= join pull through = (bir bela veya hastalıktan) kurtulmak / kurtarmak. quit. herkesçe bilinme. eyaletlerle ilgili provision = 1) sağlama. supply. advertise publish = 1) ilan etmek. satın alabileceği ticari mallar bakımından kıymeti). tin psychiatric disorder = psikiyatrik bozukluk (akıl ve ruh hastalığı) psychiatrist = psikiyatrist.= withhold provide for = geçimini sağlamak. açıklamak. bring up.= neglect. penal purchase (fiil) = satın alma. destroy. püskürtmek punching = zımbalama punishment = ceza. render. civil servant public spending = kamu harcamaları (kamu kuruluşlarınca yapılan harcamalar) public square = kent meydanı publication = yayın. halk public apology = kamu önünde özür dileme public decision-making = kamu adına karar alma (işi) public expenditure = kamu harcamaları (devletin kamu yararı için yaptığı harcamalar) public finance = kamu finansmanı public interest = kamu yararı public land = kamu arazisi. supply.com .) ile aynı düzeye gelmek. 3) koşul. cezalandırma. basılı metin public-health measure = halk sağlığı için alınan önlem publicity = 1) aleniyet. advertising publicize = (bir şey)’in reklamını / propagandasını yapmak. paçayı kurtarmak pull up to / with = (diğer bir yarışmacı vs. sağlanan imkanlar. zıt anl. akciğere ait pulmonary ventilatory system = akciğerli solunum sistemi (insanların. kasnak pulmonary = pulmoner. bulmak. = Satın aldığı şeyler arasında birkaç kitap da vardı. asıl gaz değişiminin akciğer içerisinde gerçekleştiği solunum sistemi türü) pulp = kağıt hamuru pulse = 1) nabız. temporary. ilan edilmiş.bademci. 2) yayımlamak. demolish. tanıtım. ruhsal psychoactive drug = psikoaktif ilaç (zihinsel prosesler üzerinde etkili olan ilaç) psychological = psikolojik (psikoloji / ruhsal durum ile ilgili) psychologist = psikolog. 3) (elektrik vs. zıt anl. basmak published = açıklanmış. tedarik. ile) şok (verme / gönderme işi) pump out = dışarı pompalamak. sürüngenlerin ve kuşların sahip olduğu. zıt anl. sökmek. psikoloji uzmanı psychopathology = psikopatoloji (anormal davranışlar ya da akıl hastalıkları bilimi) psychophysiological = psikofizyolojik (normal ya da normal olmayan fizyolojik proseslerin zihinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisiyle ilgili) psychosocial = psikososyal psychotherapeutic drug = ruhsal bozukluğu tedavi etmeye yarayan ilaç psychotherapy = psikoterapi (hastayı telkin. kalp atışı. leave. yayınlanmış pull apart = ayırarak uzaklaştırmak pull down = yıkmak. vilayet provincial = eyaletlere ait.= private property public relations = halkla ilişkiler public safety = kamu güvenliği public servant = devlet memuru. şart provisional = geçici. buying power www.128 . (diğeri)’ni yakalamak pull up = kaldırmak. şartıyla province = eyalet. imkan hazırlamak. zıt anl. promotion. buying purchase (isim) = satın alınan şey. temin etmek. propaganda.) purchasing power = alım gücü (birim paranın veya birim çalışma karşılığı kazanılan paranın. set up pull in = toplamak. ikna vb. psikolojik yöntemlerle tedavi etme) psychotic behaviour = psikoz davranış (ağır ruh hastalığı olan bir kişinin davranışı) psychotic episode = psikoz nöbeti (ağır ruh hastalığı nöbeti) puberty = ergenlik dönemi public = kamu.= permanent proximity = (pozisyon olarak) yakınlık psyche = (felsefede) ruh. zıt anl. 2) reklam. zıt anl.

assert. yükseltmek. = Fiyatları arttırdıklarından beri satışlar düşmeye başladı. postpone. make a record of put emphasis on = vurgulamak.) ileri almak put high on (one’s) list of priorities = öncelik listesinin üst sıralarına koymak put in = 1) içeri koymak. = Toplantılarda. baffle puzzle over = anlamaya / çözmeye çalışmak puzzlingly = şaşırtıcı. 2) yazmak. saati vs. öne çıkarmak. insanların cennete gitmeden önce dünyada işledikleri günahlar için cezalandırılacakları yer Puritan = Püriten (Hıristiyanlık dininde. mahkemeye göndermek put out = 1) söndürmek. (bir şeyin) anlaşılmasını sağlamak. zıt anl. hayrete düş(ür)mek. spare put at risk = tehlikeye atmak. tahammül edilmesi gereken pek çok rahatsızlık ve acı olur. (bir şey)’e odaklanmak put through = 1) (başarılı bir) sonuca ulaştırmak. peşinde olma. eklemek. not vs. sadece. onu bitirmek put aside = bir kenara koymak.) put up with = tahammül etmek. ileri sürmek. raise. zıt anl. put across. defer put pressure on = baskı yapmak. postpone. upset put out of = (bir yerden) çıkarmak. convey. birleştirmek. baffling Pyramid of the Sun = Güneş Piramidi (Bugün Meksika sınırları içindeki Teotihuacan antik kentinde yer alan.) açmak. bulmaca. exclusively. lower put a premium on = prim / değer vermek put a stop = bir son vermek. chase. peşine düşmek. (bir uğraşı) sürdürmek. tolerate.ÜDS Sözlüğü . 3) eklemek. lay. saklamak.129 pure = saf pure alexia = yazılı metinleri anlama yeteneğinin tamamen yitirilmesi durumu purely = 1) yalnızca. increase.com . ilan. extinguish. zıt anl. görüşlerini güzel bir şekilde ifade etmekte çok başarılı. repel put on = 1) (elbise vs. (She is very good at putting her views over in meetings. connect put to good use = iyi bir şekilde kullanmak put to the test = test etmek. takip. stress put forward = 1) önermek. biriktirmek. seek. 2) (ışık vs. yoluna koymak. Protestan Kilise’ye bağlı olan Püritenlik mezhebi ile ilgili) pursue = izlemek. completely Purgatory = Katoliklik inancına göre. propose.) asmak.) puzzle (fiil) = şaşır(t)mak. turn on.) giymek.bademci. tiksindirmek. (bir şey yapmaya) zorlamak put right = düzeltmek. arttırmak. enter. trail. hayret verici. 2) ertelemek. express put ahead of = (bir şey)’in önüne / ilerisine geçirmek put an end to = (bir şey)’e son noktayı koymak. (kötü bir gidişe vs.= give up. dayanmak.) kurmak. bütünüyle. spend (time) put in its simplest terms = en basit anlatımla put into effect = yürürlüğe koymak.= take down. put into effect put into practise = uygulamaya koymak / geçmek put like that = o şekilde ele alınırsa put off = 1) ertelemek. add put on trial = yargılamak.). dışarı atmak put over = 1) başarılı / güzel bir şekilde ifade etmek / anlatmak. chase. rectify. baffle puzzle (isim) = bilmece. geri veya aşağı) koymak. fikir ortaya atmak. (There are many inconveniences and pain that have to be put up with after you have undergone a major operation. zıt anl. 2) (poster. 2) (bir şey)’den soğutmak.= push down. confusing. zorlayarak ileriye götürmek push up = yukarı çekmek / itmek. riske sokmak. accomplishment push = itme. confuse. 2) tamamen. quit pursuit = izleme. emphasise. toplamak put up = 1) (çadır vs. 2) (zaman) harcamak. post. 2) (tarihi. Aztekler’den kalma büyük bir piramit) www. (Sales began to decline after they put up the prices. risk put down = 1) (yere. wear. kaydetmek.) dur demek put across = etkili bir şekilde anlatmak / açıklamak / söylemek. 3) (fiyatı) yükseltmek. aramak. implement. 2) sinirlendirmek. = Büyük bir ameliyat geçirdikten sonra. put into force put into force = yürürlüğe koymak. worsen put the focus on = (bir yer)’e. teste tabi tutmak put together = (parçaları) bir araya getirerek üretmek.= damage. 2) (telefonda) bağlamak. save.

com . 3) çeyrek. argue queue = sıra. (You are quite right. özellikle atomik ve atomaltı seviyelerde. search question = 1) doğruluğundan kuşku duymak. (kendisinden bir şey gelen veya beklenen) merci. dispute. deprem. çevre. be eligible (for) qualitative = nitel. measure quantitative = nicel. nitelik. hak kazanmak. doubt. epey. halt quite = 1) oldukça. one fourth quarters = (çoğul kullanılır) mahalleler. niteleyici. yaşanan mekanlar query = sorgulamak. sorgulamak.) quota = kota (alınmasına / satılmasına / üretilmesine vs. 2) yer. waiting line quintessence = mükemmel bir örnek quit = bırakmak. izin verilen en az ya da en çok miktar) quote = alıntı yapmak. kutup ile Ekvator arasındaki uzaklık quake = yer sarsıntısı. topluluk. 2) tamamen. nicelik. sayıya dökmek. semtler. earthquake qualified enough = yeterince vasıflı qualify (for) = (bir iş) için gerekli niteliklere sahip olmak. vazgeçmek. kantitatif quantitative trait = nicel (kantitat if) özellikler quantity = miktar. (bir metinde) tırnak içinde söz aktarmak www. count. = Tamamen haklısınız. quality engineering quantifiable = miktarı belirlenebilir / ölçülebilir quantify = nicelemek.Q Q QQ quadrant of meridian = bir meridyen dairesinin dörtte biri. müşteri gereksinimleri ve standartların yakalanması konularında çalışmalar yürüten disiplin). vasıf quality-control = kalite kontrol (özellikle mühendislik ve üretim alanlarında. genellikle temel parçacıkların enerji ve momentumlarını tanımlamakta kullanılan bölünemez birim) Q quantum mechanics = kuantum mekaniği (fizik biliminin. 2) tartışmak. amount quantum = (çoğul: quanta) kuantum (fizikte. kalitatif quality = kalite. pek.bademci. question quest = arayış. give up. madde ile enerji arasındaki ilişkiyi araştıran alanı) quarter = 1) makam. leave. kuyruk. yön.

= common rarely = nadiren. zıt anl. 2) (para) toplamak. hızlı. (sıralamada) yukarıda olmak rapid = çabuk.) rank above / below = (birisi)’nden yüksek / aşağı rütbede / düzeyde olmak rank fake = yüzde yüz sahte. . quickly. zıt anl. surge raid = baskın. az görülür / bulunur. amplitude rash = deride ortaya çıkan kızarıklıklar. tez. rasgele.= under control random = rasgele. variety rank = sırala(n)mak. fundamental radically = alışılmışın çok dışında bir şekilde. infrequency. birinci sırayı almak rank high = üstlerde olmak. arttırmak. breed. dal budak sarmış. accidental. vary (between . esaslı. haphazard. safi sahtekarlık rank first = birinci olmak. kurdeşen. zıt anl. decrease. fast. 4) (soru) sormak raise doubts = şüphe uyandırmak rampant = alıp yürümüş. (Istanbul ranks among the most popular cities in the world. collect. 2) oran. seyreklik. 4) pek çok. dizi. çabucak. spread out radiation = yüksek hızlı parçacık veya elektromanyetik dalgalar yoluyla enerji iletimi. sıra. zıt anl. büyütmek. arbitrarily.= systematically range (from . . gather. farklı.= commonness. (örn. 2) erim. zıt anl. to . rank. classify range = 1) seri. dünyanın en popüler şehirleri arasında yer alır. zıt anl.= slow rapidly = hızla. quick. kökten. . . rareness. sınıflandırmak. nispet rate of absorption = emilim oranı www. storm. = Istanbul. güvenlik aramalarında insanların içinden geçtiği metal dedektörlerini andıran bir alet radiation-therapy machine = radyasyon tedavi cihazı radical = radikal.bademci. seldom. frequently rarity = nadirlik. . nurture.= slowly rare = nadir. zıt anl. radyasyon radiation portal monitor = içinden geçen araçlarda radyoaktif madde taşınmakta olup olmadığını anlamaya yarayan. isilik rate = 1) hız.). zıt anl. akın rain down = (yağmur gibi) yağarak düşmek rain forest = yağmur ormanı (yüksek miktarda yağış alan ve yüksek düzeyde biyoçeşitlilik içeren orman) rainfall = bir bölgeye. .) = 1) (bir şey ile) (başka bir şey arasında) değişmek. 2) dizmek.= often. barely. pace. (Harry Potter series rank first among the best-selling books of all-time. extraordinarily radioactive = radyoaktif. sürat.com . 3) yetiştirmek.= systematic randomly = düzensiz olarak. . . zıt anl. bir listede) belli bir sırada olmak. uncontrollable. menzil. uncommon. belli bir zaman aralığı içinde düşen toplam yağış rainwater monitoring station = yağış izleme istasyonu R raise = 1) yükseltmek. radyoaktivite ile ilgili radioisotope thermal generator = radyoaktif bozunmadan açığa çıkan enerjiyi kullanarak elektrik üreten jeneratör. rate. = Harry Potter dizisi tüm zamanların en çok satan kitaplarının başında geliyor. widespread.= lower. and . scarce. 3) mutfak ocağı.R R RR rabies = kuduz hastalığı race (fiil) = yarışmak race (isim) = yarış racial discrimination = ırk ayrımcılığı racially = ırk yönünden racism = ırkçılık racist = ırkçı radar reflection = radar yansıması (radar cihazının gönderdiği ve hedefe çarpıp yansıyarak radara geri dönen radyo dalgası) radiate = yayılma. sıralamak. RTG radionuclide = radyonüklid (bir elementin radyoaktif izotopu) radius = (çoğul: radii) yarıçap rage = şiddetle devam etmek. increase. radioisotope thermoelectric generator. elevate.). tesadüfi.

logical. acceptably reassemble = tekrar bir araya getirmek reassurance = (bir kişinin) endişelerini gidermeye çalışma. current. suç (onun) üstüne kalmak recent = (yakın geçmişten bahsederken) en son. en yakın / yeni. 2) gerçekleştirmek rearrange = yeniden düzenlemek. take.ÜDS Sözlüğü rate of damage = hasar oranı rather = oldukça. 2) (bakım. remember. 2) yeteri kadar. = Bu bakteriler kolaylıkla tanımlanabilir. canlı. emit. easily. calculate. hizmet gören reciprocating = karşılık gelen. come reach back (to) = eskilere uzanmak. acceptance.) readiness = hazır olma. late. hazne. zıt anl. düşünmek. rejection recognizable = tanınabilir.= slowly. regain recognise (as) = (olarak) tanımak. geri tepmek rebound (isim) = 1) çarpıp geri sıçrama. tasdik etmek ratio = oran ravenous = saldırgan. 2) (resmi olarak) tanımak. container.= unreasonable. encouragement rebel = asi reborn = yeniden doğmuş rebound (fiil) = çarpıp geri sıçramak. alıcı recession = (ekonomide) durgunluk recessive = çekinik. uygun miktarda / ölçüde. be aware of. realise. popülarite. rapidly. zıt anl. uzanmak react to = (bir şey ya da bir kişi)’ye tepki göstermek. zıt anl. zıt anl. acknowledge. yöntem. distinguishable recognizably = tanınabilir / ayırt edilebilir şekilde. identify. somewhat rather than = (bir şey)’den çok / ziyade ratify = onaylamak. 2) (yemek vs. varlığını kabul etmek recognised = kabul gören recognition = kabul. hatırlamak. sound. cause reasonable = 1) makul. reorganize reason = sebep. varmak.= give. late. tanıma. taşınmaz mal) real time = gerçek zamanlı olarak. hesaplamak. isteklilik. onay. preparedness reading public = halkın okuyan kesimi readjust = yeniden uyum sağlamak / alışmak real estate = gayrimenkul (arsa. epeyce. 2) tıbbi çevrelerin ilgisini çekmek receive more than one’s share of smt = payına düşen şeyden fazlasını almak receive the blame = suçlamaya maruz kalmak. bir hayli. (Do you reckon it is going to rain tomorrow? = Yarın yağmur yağacağını düşünüyor musun?) reclaim = kullanılabilir hale getirmek. çabukluk. son zamanlarda. discernibly. think. bina vb. hazırda / kolayda. 2) düzelme.) görmek receive medical attention = 1) tıbbi müdahale / bakım görmek. oldukça.132 . respond to. promptly. live real wage = reel ücret (enflasyonun erittiği kısım düşülerek hesaplanan gerçek ücret) realize = 1) farkına varmak. dengi olan recite = ezberden okumak reckon = sanmak. yırtıcı raw = ham.) reasonably = makul oranda / düzeyde. remember. recovery rebuild = yeniden yapmak / inşa etmek recall = anımsamak. acknowledgement. (These bacteria can be identified readily. ayırt edilebilir. zıt anl. ilgi vs. kolayca. approval. seve seve.= dominant recipe = 1) formül. zıt anl. distinguish. zıt anl.bademci. zamanında. (All we need is a reasonable amount of land and sunlight to grow our vegetables. geri tepme. geri plandaki. ışın reach = ulaşmak. saymak. withdrawing. hızla.= refusal. fair. arrive. pick up.com .= past recent finding = en son bulgu recently = yakın zamanda. mantıklı. discernible. zıt anl. işlenmemiş ray = ışık huzmesi. için) tarif recipient = alıcı. hatırlamak reach back to a 1993 law = 1993’te çıkartılmış bir yasayı gündeme taşımak / yasadan yararlanmak reach up to = uzanarak (bir şey)’e yetişmeye çalışmak. neden. distinguishably www. holder receptor = reseptör. suçlanmak. = İhtiyacımız olan tek şey sebzelerimizi yetiştirmeye yetecek kadar arazi ve güneş ışığı. geri çekilmek receive = 1) almak. diğeri tarafından bastırılan. lately receptacle = kap.= forget recast = yeniden biçim vermek recede = yavaş yavaş azalmak. willingly.= forget recognise = 1) farkına varmak. quite. oppose react with = (bir şey) ile (kimyasal) tepkimeye girmek react chemically = kimyasal reaksiyon göstermek readily = çabucak.

zarif refinement = arıtma. tekrarla(n)mak. reinstitute recreational = eğlence türünden recruit = 1) asker toplamak.= increase redundant = 1) gereksiz. yenilik. 3) başvurmak. kaynak. worsening. 2) ince.) kurtulma. remark. uzlaş(tır)mak. advice. telafi. zıt anl. 2) işsiz. sığ su kayalığı re-establish = yeniden kurmak.= alienate reconfigure = tekrar değiştirmek / ayarlamak reconnaissance = (askeri veya bilimsel amaçlı) keşif. yeniden yapma / düzene sokma record (fiil) = kaydetmek. revitalized www. integrate. 2) rekor record levels = rekor düzeyler / seviyeler record-breaking = rekor kıran recorded history = kayıtlı / yazılı tarih recount = anlatmak.bademci. zıt anl.) reflection = yansıma reflux = reflü (yenen yemeğin. cut down. in(dir)me. restore refer to = 1) atıfta / göndermede bulunmak. salvage recoverable = yeniden kazanılabilir recovery = 1) (hastalıktan. teklif etmek. asker yazmak. 4) (bir şey) ile ilgili olmak. harmonise. lower.= coarse. zıt anl.= give in. yeniden dağıtmak reduce = azal(t)mak. direct to. yok olmaktan vs. 2) (bir iş için) eleman aramak. zıt anl. turn to. repetitive. (The words of the matron clearly reflected concern over the patient’s situation. unemployed reef = resif. decrease. canlanmış.= single. iyileşme. cure. indulge refreshed = yenilenmiş. tekrarlayan. bring up. retrieval recovery ward = ameliyat sonrası derlenme (kendine gelme) odası recreate = yeniden yaratmak. improve refined = 1) rafine. tekrarlama.= deterioration. indirgenmiş reduced intake = azaltılmış alım / tüketim reduced mortality = azalan ölüm oranı reduction = azal(t)ma. hastanın durumu ile ilgili kaygısını açıkça yansıtmaktaydı. tell. uyku vs. 2) söz etmek. saflaştırma refit = yeniden kullanıma hazır hale getirmek reflect = yansıtmak. suggested recommended daily allowance = tavsiye edilen / önerilen günlük tüketim miktarı reconcile = aralarını bulmak. eski haline dön(dür)mek. göstermek.ÜDS Sözlüğü . decrease. 2) bahis. unnecessary. enlist. = Başhemşirenin sözleri. ileri sürmek. öneri. remedy. tazelenmiş. kayda geçirmek record (isim) = 1) kayıt. işe almak. suggestion. kendine gelmek.133 recognized citizen = vatandaşlık haklarına sahip kişi recombine = birleştirmek. (olayları) yerli yerine koymak. için) nüksetmek. (bir şeyin öyküsünü) aktarmak. resort to. abstain (from). geri kazanmak. avoid. zıt anl. yeniden incelemek reconstruct = (kısmen bilinen bir şeyin) bütününü belirgin hale getirmek. kendini tutmak. repetition recurrent = yinelenen. revision refraction = (ışık için) kırılma refrain (from) = çekinmek. show. önermek. offer. narrate recover = 1) iyileşmek. proposal recommended = tavsiye olunur / edilir. istihbarat toplama reconnaissance mission = keşif görevi reconsider = tekrar ele almak. zıt anl. zıt anl. yeniden bir araya getirmek recommend = tavsiye etmek. happen again. purify. source. guide. revival.= increase reduced = azal(tıl)mış. crude.= deteriorate. 2) kurtarmak. improve reform (isim) = reform. unique recurring = tekrarlayan. düzeltmek. mention. suggest recommendation = tavsiye. öksürük vs. improvement. restructure reconstruction = yeniden inşa. get well. 2) yeniden elde etme.com . healing. indirim. mention refine = saflaştırmak. sakınmak. diminish. hikaye etmek. esnasında tekrar ağza gelmesi) reform (fiil) = ıslah etmek. be related to reference = 1) başvuru. zıt anl. bahsetmek. processed. arıtmak. employ recruitment = eleman / personel alma recur = (hastalık. kibar. recurrent recycling = geri dönüşüm red blood cell = alyuvar redate = yeniden tarihlemek rediscovery = tekrar keşfetme redistribute = dağılımını değiştirmek. improve. düzeltmek. arıtılmış. repeat itself recurrence = yineleme.

ayarlamak. despite the fact that regardless of their income = gelirlerine bakılmaksızın regenerate = yenilemek. coolant refrigerated chamber = soğutulmuş oda refuge = koruma alanı. pişmanlık uyandıran. korku vs. geri çevirme rejuvenate = beslemek.= desirable regrettably = ne yazık ki. unfortunate. in connection. pay attention. zıt anl. pitiful. tutarlı. regrow region = yöre. monitoring. takviye etmek. anlaşılmak. kayıt registrar = 1) İngiltere’de orta konumda hastane doktoru (stajyere üst. view as regard with = (şüphe. arrangement. gözüyle bakmak. zıt anl. invalidate. yeniden oluş(tur)mak. zıt anl. esef etmek. believe. 2) kayıt memuru registry = bkz. kontrol. (olarak) görmek / değerlendirmek. preserve refuse = geri çevirmek. 2) (bir şeye) sahip olduğu görülmek / gözlemlenmek. deem. adjust. rehabilite etmek. tekrar piyasaya sunmak. area. denetim. maalesef.= weaken. barınak. durumlar. deny. zıt anl. (olduğuna) inanmak. geri çevrilmiş rejection = ret. consider regard as = saymak. confuse.= confusion. . . unfortunately regular = düzenli.) reinforced = güçlendirilmiş reinforced concrete = betonarme reinforcing = destekleyici. connect. (Her surprise registered on her face. çalışma. bağlantılı. discredit.bademci. gerçeğine bakılmaksızın. (The final technical report of the accident reinforces the findings of initial investigations. strengthen. ayarlama. ilinti relative (isim) = akraba relative (sıfat) = göreceli www. monitor. zıt anl. kural / kanun koyucu regulatory = düzenleyici rehabilitate = hasarını gidermek. hükümdarlık. get worse.= upset. without considering regardless of the fact that. depreşmek. . messing up regulator = düzenleyici. işleyiş. ilişki. zıt anl. zıt anl. repent. insanlar) arasında bağlantı kurmak. tekrar kurumlaştırma reintroduce = yeniden tanıştırmak. location register (fiil) = 1) kaydetmek.= irregular. reddetmek. bölge. feel sorry (about). although. adjustment. repeat reject = yadsımak.ÜDS Sözlüğü refreshingly = canlandırıcı / diriltici / umut verici şekilde. refuse. = . düzene sokmak. uygun egzersiz uygulayarak tekrar eski güç ve yeteneğini kazandırma) reign = saltanat.= exhaustingly refrigerant = soğutucu. düzenlemek. with reference to. bir yasa vs. = Şaşkınlığı yüzüne vurmuştu / yüzünden anlaşılıyordu. tescil etmek. alan. restore rehabilitation = rehabilitasyon (herhangi bir sebeple çalışma yeteneği azalmış bir organa ya da vücut parçasına.= accept refute = (delillerle) çürütmek. consider as. unsteady. ’yi tekrar yürürlüğe koymak reintroduction = tekrar ortaya çıkma reiterate = tekrarlamak. zone. 2) (bir şey) ile ilgili olmak. inconsistent regular hours = düzenli saatler regulate = denetim altında tutmak. link.= accept rejected = reddedilmiş.) ile bakmak / yaklaşmak regarding = ile ilgili. dikkate almak. have a connection with related = ilgili.= welcome regrettable = üzüntü veren. münasebet relationship = ilişki. sağlamlaştırmak. about regardless of = (bir şey)’e bakılmaksızın / bağlı olmaksızın. kabul etmemek. zıt anl. rule reinforce = desteklemek. zıt anl. devamlı. 2) eski kötü huylarına geri dönmek. concerning. iyileşmek. turn down.com .134 . steady. register regret = pişmanlık duymak. ilk araştırmalarda elde edilen bulguları destekliyor. istikrarlı. record. mess up regulation = düzenleme. pekiştirmek. stimulatingly. consistent. dismiss.= confirm regain = yeniden elde etmek / kazanmak regard = ilgilen(dir)mek. in spite of. . çevre. güçlendirmek. takviye edici reinstate = eski mevkisini / görevini geri vermek reinstitutionalization = tekrardan bir kuruma / yapıya dahil etme.) register (isim) = sicil. fall back relate = 1) (olaylar. zıt anl. uzman doktora ast). arrange. zıt anl. yanlışlığını kanıtlamak. reject.= unrelated related to = (bir şey) ile ilgili relating to = (bir şey) ile ilgili olarak relation = bağlantı. reddetmek. = Kaza ile ilgili son teknik rapor. canlandırmak relapse = 1) sağlığı kötülemek.

yayma. intensify. comfort. depend on. ilişki. corpse. (bir şey)’e nazaran relatively = göreceli olarak.= unreliable reliably = güvenilir bir biçimde. bearing.ÜDS Sözlüğü . 2) kurtarmak.= slightly remedy (fiil) = çaresini bulmak. endless. dışarı vermek. 3) nöbeti devralan kişi relief supplies = yardım malzemesi relief workers = kurtarma ekibi (çalışanları).= willingly. 2) yardım. uneager.= irrelevant reliability = güvenilirlik. connection relevant = konuyla ilgili. nakletmek.= detain. zıt anl. (It was with reluctance that I accepted their invitation because I was too busy to attend any such occasion. dependable. ferahlatmak.). hesitant. restore www. comparatively relativism = bağıntıcılık. zıt anl. stay awake. vermek relentless = 1) bitmez tükenmez. (Tuberclosis has been one of the most relentless enemies of mankind throughout history. 2) acımasız.= unreliably reliance = güvenme. eagerly rely on = 1) (bir şey ya da bir kişi)‘ye güvenmek / itimat etmek / bel bağlamak / bağımlı olmak. zıt anl. albüm vs. merciless.= keenness. gönülsüz. credibility reliable = güvenilir. Nicholas’ bones and other relics back to The Church of St. noticeably. zıt anl.135 relative to = (bir şey) ile karşılaştırıldığında. = Tüberküloz. ease. alleviation. = Bugün pek çok işi bilgisayarların yardımıyla başarmaktayız.bademci.) re-make = yeniden / baştan yapmak remarkable = dikkate değer. discharge. yerinde. appropriate. merhametsiz. trustworthy. pass on. gönülsüzlük. bağımlı relic = (genellikle manevi değeri olan) kalıntı. Nicholas in Demre. unwilling. rescue. unwillingly. bildiri vs. gönülsüzce. notable. dışarı verme. zıt anl. trustily. help. pitiless. din ile ilgili.) REM = uykuda rüyaların görüldüğü süreç. yayılmak.= aggravate. imprison. entrust. nispeten. rescue workers relieve = 1) rahatlatmak.) relevance = ilinti. pious reluctance = isteksizlik. = Cesedi hiç bulunamadı. rahatlamak. 3) nöbeti devralmak religious = 1) dinsel. durumunu korumak.) reluctant = isteksiz. loosen. rahatlatma. kutsal emanet. = Klinikteki bitmez tükenmez çabaları sonunda bir terfi ile ödüllendirildi. unwillingness. liberate. zıt anl. harabe. zıt anl. arta kalan. yatıştırmak. zıt anl. zıt anl. alleviate. cure. dindirmek. insafsız.) piyasaya çıkarmak. leftover. ruin. olağanüstü. discharge release into = (bir şey)’in içine salmak. 2) (ilacı bedene) yaymak. 2) dindar.) basıp yaymak. bel bağlama. issue release (isim) = salma / salıverilme.) relief = 1) ferahlama. zıt anl. 2) ceset.com . (konuya) uygunluk. (film. dinlenme relaxed pace = yorucu olmayan tempo relay = aktarmak. zira öyle bir olaya katılamayacak kadar meşguldüm. zıt anl. görecelik relativity theory = görelilik (izafiyet) teorisi relax = gevşemek. yadigar. = Davetlerini gönülsüzce kabul ettim. considerably.= fall asleep remain stable = sabit kalmak. zıt anl. transmit release (fiil) = 1) salıvermek. (His remains were never found. = Aziz Nikolas’ın kemiklerinin ve diğer kutsal emanetlerinin Demre’deki Aziz Nikolas Kilisesi’ne getirilmesine dair bir plan var.= vary remain awake = uyanık kalmak. stay. 3) (haber.= willing. kurtarmak. azaltmak. düzeltmek. dependence reliant on = (bir şey)’e güvenen / güvenir bir halde. zıt anl. 2) (bir şey ya da birisi)’nin yardımıyla (bir işi) başarmak. hafifletmek. belirgin bir şekilde.= ordinary remarkably = dikkate değer bir şekilde. eager reluctantly = isteksizce. zıt anl. sağlam. (There is a plan as to bringing St. değişmemek remain uncurtailed = azalmadan kalmak remain virtually unchallenged = neredeyse rakipsiz olmak remaining = geriye kalan remains = (çoğul kullanılır) 1) kalıntı(lar). rapid eye movement remain = değişmeden kalmak. treat.= distrust. (Her relentless efforts in the clinic were at last rewarded by a promotion. extraordinary. (Today we rely on computers to perform innumerable tasks. emin. tarih boyunca insanlığın en merhametsiz düşmanlarından birisi olmuştur.= tighten up relaxation = gevşeme.

zıt anl.= worsening remnant = 1) kalıntı. uzaktan kumanda ile. return. azal(t)ma. honourably reputation = ün.bademci. relaxation. 2) parça kumaş remote = 1) uzak. çoğalan. change. revolting reputable = saygın. nam. repellent. unique replace = (bir başkası)’nın yerini almak / yerine geçmek. yenileme replica = kopya replicate (fiil) = 1) (hücre bölünmesiyle vs. duplicate replicate (isim) = 1) yinelenen deney / deneme. 3) (vücuttan dışarı) atmak. hatırlatıcı şey remission = hafifle(t)me. için) kiralama noktası reorder = yeniden düzenlemek reorganisation = yeniden düzenle(n)me repair = onarmak.= disreputable reputably = saygın bir şekilde. bildirmek report (isim) = 1) rapor. replicate report (fiil) = rapor etmek. anlatılana göre reporting staff = muhabirlik yapan personel repository = ambar. kararların bu temsilciler tarafından alındığı demokrasi türü) reprocessing plant = yeniden işleme tesisi reproduce = 1) kopyalamak. display. credit.= infertile reproductively = üreme bakımından / ile ilgili olarak repulsive = itici. zıt anl. yer değiştirme. zıt anl. (His stories are too remote from everyday life. 2) (kabuk. 3) haber reportedly = bildirilene göre.= single. give. re-establish. depo represent = 1) temsil etmek. 2) belli bir duruma / hale getirmek.) doldurma. distant. eliminate. yinelenen deney / deneme. tadilat yapmak. replica replication = 1) tekrar(lama). 2) karne. alleviation. take away. copy. exemplary. tıpkı basım. ortadan kaldırma remove = 1) ortadan kaldırmak. supply. zıt anl. recondition. çoğalmak. recurrent. = Hikayeleri. esteem repute = ad. make renew = yenilemek. yerini alma. seçtiği temsilciler aracılığı ile kullandığı. correspond to representation = tasvir. multiply. tipik. tekrarlayan. make more. restore renovation = yenileme. ad. yerine koyma. supplant replace with = (bir şeyi başka bir şey) ile değiştirmek. pay back repeat = tekrarla(n)mak. esteemed. tiksindirici. taklit etmek. recurrence repetitive = yinelenen. 2) göstermek. temsilci representative democracy = temsili demokrasi (halkın. yineleme. örneği olmak. 2) etkisini geç gösteren remote-control = uzaktan kumanda remote-controlled = uzaktan kumandalı / kumanda edilen remotely = uzaktan. typical. zıt anl. 2) mümessil. 2) aslına çok yakın ya da tamamen benzeri kopya. relief reminder = hatırlatma. propagate reproduction = üreme. şöhret.136 . çıkarmak render = 1) vermek. ilaç. 2) benzerini / kopyasını yapmak. fertile.) çoğalmak. fruitful. betimleme representative = 1) örnek. (History repeats itself. sağlamak. için) temizlemek. değiştirme. onarmak. çıkarmak.). imitate. rivayete göre. güya. iyileştirmek repay = geri vermek. tadilat rental site = (araç vs. simgelemek. kılçık vs. yavrulayan. yavrulamak.= install. arta kalan şey. ödemek. substitution replacement kidney = (eskisinin yerine) nakledilecek böbrek replenish = tekrar doldurmak replenishment = (bir kaptaki eksilmiş olan sıvıyı vs. düzeltmek.com .) repeatedly = tekrar tekrar. yenileme. act as. yenilemek. (Will you please repeat what I say? = Lütfen benim söylediklerimi tekrarlar mısınız?). deva. 2) üremek. defalarca. yeniden oluşturan.= closely remotely operated = uzaktan kumandalı remoteness = uzak olma removal = yerini değiştirme. = Tarih tekerrürden (tekrardan) ibarettir. over and over repetition = tekrar. respectable. gündelik hayattan çok uzak. şöhret reputedly = sözde. depict. redo. substitute. substitute replacement = replasman.ÜDS Sözlüğü remedy (isim) = çare. cure. provide. replica. yinele(n)mek. mend renewable = yenilenebilir renewable energy = yenilenebilir enerji renewable resources = yenilenebilir kaynaklar renovate = yenilemek. according to general belief www. from a distance. reprodüksiyon reproductive = reprodüktif (üreyebilen). çıkarmak. 2) kopya. tekrarlamak yolu ile üretilen şey. betimlemek. zıt anl. egemenliğini.

karşılık. offended reserve = saklı tutmak. tender resistivity = özdirenç (birim uzunluktaki bir materyalin. 3) azalmak. taşınmak resettlement = yeni bir yere / bölgeye yerleşme reshape = yeniden şekillendirmek. ask. blame. means respect = 1) (kurala) uymak. remainder resiliency = esneklik. (bir şey)’i gerektirmek. pause. solunuma ait respiratory bronchiole = akciğerlerde hava keseciklerine kadar ulaşan en küçük kanallar respiratory surface = solunum yüzeyi (canlılarda akciğer. 2) dinlenme rest on = (bir şey)’e dayanmak. 2) itibar göstermek. take after. reactive. dweller. reaction responsibility = sorumluluk. obey. havza. depo. (residential area = ikamet alanı. demand require = (bir şey) istemek. liability. içinden geçen elektrik akımına gösterdiği direnç) resolution = 1) karar. call for. tepki. hindrance. andırmak.= delicate. (The cities of Basle and Brussles are in Switzerland and in Belgium respectively. dilek. zıt anl.) respiration = soluma. mesken. üzerinde bulunmak. dignity.= vulgarity respectful = saygılı respective = (birden fazla unsur için) her birinin ayrı ayrı (özelliklerinden bahsederken) respectively = sırasıyla.ÜDS Sözlüğü . çözüm. remaining residue = artık. supply. elastikiyet. mola. yield to resistance = direniş. confront. dinlenme yeri resort to = (çare olarak bir şey)’e başvurmak. supplies reservoir = hazne. zıt anl. compel. güçlükleri yenme yeteneği olan resin = reçine resist = direnmek. leftover. 2) doktorluk ihtisas devresi resident = bir yerde oturan kimse. be supported by rest with = (bir kişi)’nin sorumluluğunda olmak. 2) çözünürlük (bilgisayar ekranı.= immunity. relief respond (to) = karşılık vermek. zıt anl. göçmek. arta kalan. zorunlu kılmak. olanak. enduring. dirençli. oturmak. solungaç gibi gaz alışverişinin gerçekleştiği kısım) respiratory system = solunum sistemi respite = erteleme.= distinction resemble = benzemek.137 request (fiil) = talep etmek. decision. zıt anl. look / be like. karşı koyma. depend on. (birden fazla unsur için) her birinin ayrı ayrı (özelliklerinden bahsederken). hardy. iyiye gitmek. (bir şey)’den destek almak. reply. claim requisite = gerekli şey. be (under) the responsibility of rested = dinlenmiş. dargın. zıt anl. (bir şeyin) sorumlusu. fotoğraf makinesi gibi cihazların detayları görüntüleme kapasitesi) resolve = 1) çözmek. hassas. residence. necessity. tepki göstermek. = Basel ve Brüksel kentleri sırasıyla İsviçre ve Belçika’dadır. 2) karar vermek. leftover. live. employ resource = kaynak. rezervuar reset = yeniden ayarlamak / başlatmak re-settle = yeniden yerleşmek. decide. opposition resistant (to) = dayanıklı. konutlar için ayrılmış bölge) residual = artık. sakin. karşı koymak. kendini çabuk toparlayan. 2) cevap vermeye istekli. kalıntı. rica. necessity research = araştırma research position = (üniversitedeki) araştırma(cı) pozisyonu researcher = araştırmacı resemblance = benzerlik. gücenik. demand requirement = gereksinim. dwell residency = 1) ikametgah. ihtiyaç. similarity.= irresponsible responsive = 1) duyarlı. react (to) response = yanıt. recover resort = tatil beldesi. solve. ayırmak reserves = rezerv. (kökünü / temelini bir yerden) almak.= unresponsive rest = 1) (‘the rest’ şeklinde kullanılır) geri kalan kısım.bademci. talep. kaynaklar. regard highly respectability = saygınlık. oblige.= surrender. withstand. ask for request (isim) = istek.com . hava alıp verme respiratory = solunumla ilgili.= differ from resent = içerlemek resentful = küskün. count on. zıt anl. elasticity resilient = çabuk iyileşebilen. demand. exemption responsible (for) = (bir şeyden) sorumlu. 2) ikamet ile ilgili. inhabitant residential = 1) yatılı. oppose. yükümlülük. relaxed resting blood pressure reading = istirahat halinde tansiyon ölçümü www. zıt anl. zıt anl. alter reside = ikamet etmek.

indulgence restrict = kısıtlamak. go over revise = gözden geçirip düzeltmek. forbidden. zıt anl.) tersine dönmesi reverse (fiil) = (pervaneyi vs. zıt anl. restriction. yasak.= abandon. (bir şey)’e yol açmak / neden olmak. kazanç. huzursuz. ayet revenue = gelir. be caused by. açığa vurmak.= free. income reverberate = yankılanmak. eski haline getirilebilir. reorganise restructuring = yeniden yapılandırma result from = (bir şey)’den meydana gelmek / çıkmak / doğmak / kaynaklanmak. modify revision = gözden geçirip düzeltme. iyileştirici. sürdürme resurgence = tekrar faaliyete geçme.) restriction = kısıtlama. saygı göstermek reversal = 1) (bir siyasi anlayışı. kararı vs. remake revive = canlan(dır)mak. revival resurrect = yeniden diriltmek / canlandırmak / ortaya çıkarmak. disclose. zıt anl. hasılat. 2) kısıtlamak.) ters yönde çalıştırmak. unlimited restricted = kısıtlı. healing. control. control. kalınan yerden devam etmek. reaction retardation = retardasyon (zeka vs. zıt anl.= conceal. hide revelation = 1) açığa çık(ar)ma. ortaya çıkarmak. eski haline döndürmek. zıt anl.138 . zıt anl. limited. curative restore = restore etmek. unlimited. keep in (one’s) mind retaliation = (bir saldırıya) yanıt / karşılık. zıt anl. için gerilik) retention = 1) alıkoyma. geri gitmek. yasaklanmış. sınırlı. limited. suppression. dizginleme. peaceful restless leg syndrome = huzursuz ayak / bacak sendromu (huzursuzluk nedeniyle ayakları / bacakları devamlı hareket ettirme hali) restorative = şifalı. 2) kısıtlı. keşif. sonuçtaki resume = yeniden başlamak.bademci. diriltmek. enlarge restricted = 1) yasak. iade etme return to favour = şansı dönmek. muhafaza etmek. çığır açan. backward.= forget rethink = yeniden / tekrar düşünmek retire = emekliye ayrılmak retirement = emeklilik retract = geri / içeri çek(il)mek. contrary. 2) akılda tutmak. parallel. yeniden popüler olmak return to power = iktidara dönmek return to prominence = tekrar ünlenmek / rağbet görmek return to the fore = tekrar ön plana çıkmak reveal = göstermek. 2) vahiy. keeping in memory. diriliş. 2) (film. carry on. sahip olmak. limiting restructure = yeniden yapılandırmak. withdraw return = 1) geri dön(dür)mek. ters. restart. zıt anl.= covering up.= relieve restraint = kısıtlama. zıt anl.com . go back. limit. zıt anl. holding. uyanış. modification revitalize = yeniden canlandırmak. sınırlı. sınırlamak. ayaklanma revolution = devrim revolutionary = devrimci. keeping. (The town is announced to be a restricted area barred to people and journalists without special authorisation. zıt anl. zıt anl. tell.= set free. alıkoymak.) köklü bir şekilde değiştirme. canlanma. 2) (işlerin vs. suppress. keep. hold. reestablish. revival retain = 1) tutmak. kontrol altına almak. geri. uneasy. özel izni olmayan gazeteciler ve halk için yasak bölge ilan edildi. karşı saldırı. disclosure. opposite. confined. tabuları yıkmak. limitation restrictive = kısıtlayıcı. 2) geri verme. tornistan etmek. yeniden incelemek. diriltme. hurried. fix. = Kasaba. sınırlayıcı. same reversible = geri döndürülebilir. canlandırma. tersine / geri çevirmek. let go. tutma. show. (bir şey)’e dönmek review = yeniden gözden geçirmek. change to the contrary reverse (sıfat) = aksi. (yeniden) hayat vermek revolt = isyan. 2) hafızada / akılda tutma. tiyatro oyunu için) geçmişte sahnelenmiş bir eseri (farklı oyuncular ve farklı yorum ile) yeniden sahneleme. suspend resumption = yeniden başlama. aktif hale gelme.= relief. devrim niteliğinde revolutionise = devrim niteliğinde değişiklik yaratmak. kendinde saklamak. cause resulting = sonuç olarak ortaya çıkan.= give up. zıt anl.= calm. revive resuscitation = yaşama döndürme.= irreversible revert to = (bir şey)’e geri gitmek. restrain. reconstruct restrain = 1) dizginlemek. revive revival = 1) yeniden canlanma. sınırlamak. zıt anl. (bir şey)’in sonucu olmak.= release. aksetmek revere = hürmet etmek. tamamen değiştirmek www.= broaden. zıt anl.= forward. continue.ÜDS Sözlüğü restless = hiç durmayan.= free. come from result in = (bir şey) ile sonuçlanmak. baskı.

zıt anl. derhal. saçma. = Arap kadınlar oy verme hakları için seslerini yükseltmeliler. mature rise = yükselmek. sağlam. üst mahkemeye itirazda bulunma hakkı right-hand side = sağ taraf. kükreme roast = (kahve çekirdeği vs. eğilip bükülmeyen. kusma. correctly right-wing = sağcı rigid = katı. satisfactory rewind = geri almak. = Hastalık. tırmanmak. firm. küçük dağ sırası.) right across the world = dünyanın diğer ucu(ndaki) right away = hemen.= lax.= left right across = her tarafına. dayanıklı. başkaldırı.= lenience rigidly = sıkıca. muhtemelen virüs enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen.). zihinsel işlevlerde bozukluk gibi belirtilerle başlayıp kısa zamanda bilinç kaybı ve ölüme uzanabilen akut hastalık) rhetorical = söz sanatına özgü rheumatoid arthritis = romatoid artrit (genellikle el parmakları. throughout. at once. artmak. asi. sağlam bir şekilde. için) kavurmak.) meydan okumaya hazırlanmak risk of infection = enfeksiyon riski (bulaşma tehlikesi) risk-free = tehlikesiz risk-taking = risk alan risky = riskli. relieve rid (oneself) of = (kendini) (bir şey)’den kurtarmak.= safe ritual = ayin. stiffly. zıt anl. (The disease spread right across the country. kurallardan şaşmayan. free from. compete with rival (isim) = rakip. dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranlarını belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası bir ölçüm birimi) rickets = raşitizm (çocuklarda D vitamini eksikliği ve yeterince güneş ışığı görmeme sebebiyle oluşan.bademci. tatmin edici. ülkenin her tarafına yayıldı. border. şekli bozulmayan. gülünç duruma düşürmek ridiculous = gülünç.= decrease rise to importance = önem kazanmak rise to the challenge = zorluklara göğüs germek. increase. sertlik. zıt anl. unsafe. insurgent ripe = olgun ripen = olgunlaş(tır)mak.= loosely rigorous = özenli. ayak. competition RNA = ribonükleik asit (protein sentezinde rol alan genetik materyal). baş ağrısı. kristalize olabilen ve katalizör görevi görerek siyaniti zararsız hale getiren bir tür enzim) rhyme = uyak. ayaklanmacı.= punishment rewarding = doyurucu. edge riot = ayaklanma.139 revolve = bir nokta veya eksen etrafında dönmek reward = ödül. beat rib = kaburga ribozyme = ribonükleik asit enzimi (diğer RNA moleküllerinin bölünmesinde katalizör olarak görev gören RNA molekülü) rice hull = pirincin dış kabuğu rice-based diet = pirince dayalı beslenme rich in vitamins = vitamin bakımından zengin riches = zenginlikler Richter Scale = Richter Ölçeği (sismolojide kullanılan.= flexible. immediately right from the very start = ta en başından beri right of appeal = temyiz hakkı. (Arabic women must stand up for their voting rights. prize. zıt anl. relaxed rim = kenar. sıkı. zıt anl. dikkatli. dağ silsilesi ridicule = alay konusu etmek. (et ve diğer yemekler için) fırında pişirmek www. isyan rioter = isyancı. tight. kalça ve omuz eklemlerinde görülen ve şekil bozukluklarına yol açan eklem iltihabı) rhodanese = rodanaz (hücre ve bakterilerde bulunan. competitor rivalry = rekabet. floppy. zıt anl. deformable rigidity = katılık. rebel. el ve ayak bilekleri. 2) sağ (taraf). zıt anl. kafiye rhythm = ritm. sert. zıt anl. ribonucleic acid roar = gürleme.ÜDS Sözlüğü . strictness. strict. adet rival (fiil) = (birisi) ile rekabet etmek. kemik yumuşaması ile belirgin bir hastalık) rid of = (bir şey)’den kurtarmak.com . fastforward rewire = (elektrik tesisatını) yeniden bağlamak / çalışır hale getirmek Reye’s syndrome = Reye sendromu (genellikle çocuklarda. (birisi) kadar iyi olmak. silly right (fiil) = düzeltmek right (isim) = 1) hak. zıt anl. (bir duruma vs. (kaseti) geri sarmak.= left-hand side rightly = haklı olarak. break free from ridge = (coğrafya terimi olarak) sırt. opponent.

bit(ir)mek.= frail. güçlü. dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri) Roman times = Roma Devri (M. yy ile M. döküntü. saçmalık.com . exact. escape from run counter (to) = (bir şeyin) aksi yönünde olmak / seyretmek run down = 1) kötülemek. 2. 3) engebeli roughly = kabaca. 2) cetvel ruling = 1) yasa. yoksun bırakmak. zıt anl. 2) taşmak. yaklaşık olarak. hamam. hüküm. 2) geçerliliğini yitirmek. use up.) enjekte etmek run about = etrafta koş(uş)turmak run aground = karaya oturmak run away from = (bir yer / birisi / bir şey)’den kaçmak.= include ruler = 1) ülke yöneticisi. elemek. ekin vs. 2) (ilacı damarlara vs.= accurately. zıt anl. Ö. S. manage. güzergah. exactly route = hat. için) rotasyon. kökünü kazımak. yıkıntı halde. strong. 3) (bir şey) ile çalışmak. delip geçmek. Perge. kalıntı. approximate. dizi royalty = 1) imtiyaz / patent / telif hakkı / ücreti. devastate. 2) hüküm verme. construct ruin (isim) = yıkım. kural. operate on run out (of) = 1) yit(ir)mek. zıt anl. expire run over = 1) ezmek. mühendislik. (I am afraid we have run out of antibiotics. Türkiye’de bulunan Side. dinç. Ö. unexpected rogue state = uluslararası antlaşmaları tanımayan. çöküş. düzen bozucu ülke role model = rol modeli. zıt anl. büyük ekonomik ve askeri gücü ile egemenlik alanındaki halkları özellikle M. judge. yy arasında tüm Akdeniz havzası çevresine egemen olmuş ve edebiyat. use up. devastated. deplete. harabe. devre dışı bırakmak. 2) (bir işi) sırayla yapmak rotation = 1) (kendi ekseni veya merkezi etrafında) dönme. remains rule = karar vermek. yy içerisinde savaşlardan uzak. garbage ruin (fiil) = harap / perişan etmek. meydan vermemek. örnek alınan kişi veya şey roll (on / by) = (zaman için) geçip gitmek Roman = Romalı. decide rule of law = 1) hukuk kuralı.= accurate. sıkıntılı.ÜDS Sözlüğü rob (of) = yağma / talan etmek. gürbüz. derelict. rota routine = rutin. o ailede sıkça görülmek run off the same system = aynı sistemi kullanarak çalışmak run on = 1) durmadan konuşmak. mimari alanlarında derin kültürel izler bırakmış. refah içinde yaşatarak “Roma Barışı” diye bir kavramın oluşmasını sağlamış. yıkılma. 2) çerçöp. zıt anl. (bir eksen etrafında) dönen rotate = 1) (kendi ekseni veya merkezi etrafında) dön(dür)mek. 1. gözden geçirmek run through = 1) çabucak tüketmek. Makedonya’dan Mezopotamya’ya kadar tüm bölgeleri. küçül(t)mek run in a family = bir aileye ait bir vasıf / özellik olmak. S. destroyed. karar alma run = 1) işletmek. kendi başına buyruk. 2) (zaman) geçmek. (eleman ya da ekin türünü değiştirme işi) rough = 1) kaba. tahrip. 3) tekrarlamak. steal robotics = robot bilimi robust = sağlam. aleyhinde konuşmak. tükenmek. weak rogue = beklenmedik. take. tüketmek. Myra gibi tanınmış antik kentlerde kalıntıları görülebilen tiyatro. elinden almak.140 . önlemek. exhaust. yönetmek. 2) (personel. döşediği taş yollar ile birbirine bağlamış. ile) delmek. çalmak. = Korkarım ki antibiyotiğimiz tükendi. pass. zıt anl. 2) zor. operate. sound. decompose. go bad rotary = dönel. approximately. 2) kraliyet ailesi rubber bullet = plastik mermi rubber-coated = plastik kaplı rubbish = 1) saçma. yıkmak. düzen (aynı işin / işlerin belli aralıklarla tekrar edilmesi) routinely = rutin olarak row = sıra. exclude. aşağı yukarı. about. more or less. hukuk. çalıştırmak. 4. takribi. 2) hukukun üstünlüğü rule of survival = hayatta kalma kuralı rule out = yok saymak. Roma’ya veya Roma Devri’ne ait Roman Empire = Roma İmparatorluğu (M. S. para ve ölçü birimleri konusunda standartlar geliştirmiş. 30 ile M. bıçak vs. hükmetmek.bademci. downfall ruined = harabe halinde.= restore. Aspendos. pierce www. 2) (kılıç. israf etmek. nonsense.). reconstructed ruins = yıkıntı. ortadan kaldırmak. bazilika gibi binaların yüzde doksanından fazlasının yapımına önayak olmuş. 2) azal(t)mak. 376 yılları arasında kalan dönem) root out = ayıklayıp atmak.= restored. engellemek. destroy. precise. kökünden sökmek rot = çürümek.

taşra. acele etme rushing = hızla akan rush hour traffic = trafiğin en yoğun olduğu saat(ler) www. kırılma rural = kırsal.= delay.= urban rush (fiil) = 1) koşarak gitmek.bademci.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. zıt anl. linger. hurry. rise. decrease running cost = işletme maliyeti running water = su tesisatından sağlanan / akan su runway = pist. 2) saldırmak. yırtmak. yüksel(t)mek. zıt anl. tarmac rupture (fiil) = kırmak.= fall. kentsel olmayan.141 run up = art(tır)mak. tear apart rupture (isim) = yırtık. hızla akmak rush (isim) = koşuşturma. acele et(tir)mek.com . increase. kırık. köy hayatına ait. break. raise. uçak pisti.

pul pul olma scan (fiil) = 1) taramak (ışınların hareketini algılayan bir aygıtla görüntülemek). zıt anl.= abundance www. look through scan (isim) = tarama.com . Norveç. depressing. acceptable. tatmin etmek satiation = doygunluk satiety = doyum. try sample (isim) = örnek. zıt anl. adequate. security. skala scale model = ölçekli model scaling = pullanma. zıt anl. zihinsel bir hastalığı olmayan. doygunluk. güçlükle. = O benim arkadaşlarımdan biri değil. güvenli. hazard safety rule = emniyet kuralı. söz gelimi scale = ölçek. limited. I scarcely know her.= danger. zıt anl.= insane sanitary = sıhhi. yakın inceleme scandal = skandal. rewarding. forfeit sad = üzgün. refuge. himaye etmek. rezalet. 2) yakından incelemek browse. shameful Scandinavia = İskandinavya (Kuzey Avrupa’da. poorly satisfactory = doyurucu. yetersiz. barely. deficiency. give up. specimen sampling = örneklem(e) sanction = 1) yaptırım. onu çok az tanıyorum. zıt anl. az bulunma. harmless. zıt anl.= unsatisfactorily. zıt anl. inadequacy. poor saturate (with) = doyurmak. derece. rezil. temizlik sanitary sewer = sıhhi kanalizasyon tesisatı sanitation = 1) sanitasyon (temiz. numune. example. hazardous safe haven = güvenli sığınak safeguard = korumak. karar sanctuary = kutsal yer.= abundant.= enough. fullness satiety centre = (beyindeki) doyma / tokluk merkezi satisfactorily = tatmin edici bir şekilde. secure. sağlıkla ilgili sanitary condition = hijyen. kıt. hijyenik hale getirme sassafras = Kuzey Amerika ve Asya’da yetişen bir tür küçük ağaç satellite = uydu satellite-borne = uyduya yerleştirilmiş S satiate = doyurmak. kollamak. zıt anl. reklam / tanıtım yazıları saline = tuz içeren (serum ve benzeri sıvı) salinity = tuzluluk derecesi salmon farming = çiftliklerde somon balığı yetiştiriciliği salon = salon. utanç verici. muhafaza etmek. hijyenik olma hali).= unsatisfactory. az. 2) onay. mabet sandstone = kumtaşı (kum tanesi büyüklüğünde mineral veya kaya tozlarından oluşmuş bir tortul kayaç türü) sandstorm-scoured = kum fırtınaları tarafından aşındırılmış. scant scarcely = nadiren. tatmin edici. maddeleri atom seviyesinde görüntülemeye yarayan mikroskop scant = sınırlı. (She is not a friend of mine. çok az. sufficiently.= cheerful safe = emniyetli. depressed. ample scar (fiil) = yara izi bırakmak scar (isim) = yara izi scarce = az bulunur.= unsaturated fat saturation = doyma. kepazelik scandalous = skandallarla / kepazeliklerle dolu. adequately.bademci. doygunluk save up = bir süre içinde yavaş yavaş biriktirmek say = örneğin. zıt anl. İsveç ve Finlandiya’yı içeren yarımada) scanning tunnelling microscope = kuantum tünelleme yöntemiyle çalışan. güvenlik. inadequate. emniyet yönergesi sail = yelken sales literature = satış sloganları. 2) temizleme. rare.= dangerous. kanun. hardly. üzücü. emdirmek saturated = doymuş saturated fat = doymuş yağ. protect safely = güvenli bir şekilde safety = emniyet. ceza.) scarcity = kıtlık. kum fırtınaları sebebiyle erozyona uğramış sane = aklı başında.S S SS sacred = kutsal sacrifice = feda etmek. zıt anl. sergi salonu sample (fiil) = denemek.

mevsim. olanak score = puan scores of = çok sayıda (score = 20. sekonder. (belirli niteliklere sahip şey veya kişilerin kapsamlı araştırmalar sonucunda belirlenmesi) screening programme = tarama programı (belli bir hastalığı belirleme amacıyla insanların muayeneden geçirilmesi / taranması) screening test = eleme testi. faaliyet alanı. sahne. tırmalamak scream = çığlık screen = 1) incelemeden geçirmek. strategy. dispersed scene = manzara. heykeltıraşlık scurvy = iskorbit (yetersiz C vitamini alımına bağlı. ders programı scheduled = programlanmış scheduled for = (belli bir zaman)’da (gerçekleştirilmek üzere) programlanmış / planlanmış scheme = hareket planı. tarama testi screw thread = vida dişi (vida bedeninin çevresindeki sarmallardan her biri) script = el yazısı scroll = parşömen tomarı / rulosu scrutiny = derinlemesine inceleme. dönem. ikincil. araştırma. tertip. 2) gizlemek. scores of = yirmilerce (düzinelerce gibi bir ifade)). tarife. dağıtmak. subordinate. (bir şey)’i küçümsemek scope = 1) kapsam. mühürlemek. düzen. smell. 2) mühürlemek seal (isim) = 1) fok. zıt anl. investigation scuba diver = (oksijen tüpü ile dalan) balıkadam. (If one scheme of happiness fails. tali. = Eğer bir mutluluk planı başarısızlığa uğrarsa. odour sceptic = şüpheci kimse sceptically = kuşkucu bir şekilde. 2) koltuk seaward = denize doğru seaweed = deniz yosunu second year running = üst üste ikinci yıl secondary = ikinci derecede. range. hide.143 scare = korku scare away = korkutup kaçırmak scarlet fever = kızıl hastalığı scary = korkutucu. saçmak. 2) fırsat. primary www. şüphecilik schedule = program. suspiciously scepticism = kuşkuculuk. yayılmış. conceal screening = tarama.= fundamental. olay. proje. extent.ÜDS Sözlüğü . heykel. education science fiction = bilimkurgu scientific = bilimsel scientific definition = bilimsel tanım scientific discovery = bilimsel buluş scientific potential = bilimsel potansiyel scoff at = (bir şey) ile alay etmek. 2) kırbaç scouring = aşındırma scrape = sürtmek scratch = kaşımak. oturacak yer sağlamak seat (isim) = 1) (herhangi bir konuda otorite olan) merkez (şehir. disperse scattered = (oraya buraya) dağılmış. korumak. 2) mühür seal off = sızdırmayacak şekilde kapamak.bademci. period seasonal = mevsimlik. subsidiary. sight scene of disaster = felaket bölgesi scenery = doğal manzara scenic = manzaralı scent = koku. block off seamount = sualtı dağı (zirvesi de dahil. bir mevsime özgü seat (fiil) = otur(t)mak. ürkütücü scatter = serpmek. akademisyen scholarship = 1) bilim. lots of scourge = 1) bela. monitor. essential.) schizophrenia = şizofreni hastalığı scholar = bilgin. alan.com . human nature turns to another. yaymak. kurum vs. saha. görüntü. insan doğası bir başka plana yönelir. eskiden denizciler arasında yaygın olan bir hastalık) sea bindweed = denize yakın kumullarda yaşayan pembe-mor çiçekli asma türü bir bitki seabed = deniz dibi seafloor = deniz tabanı seafood harvest = deniz mahsulleri hasadı seal (fiil) = 1) sızdırmayacak / ayrılmayacak şekilde birleştirmek. dalgıç sculpt = heykel yapmak sculpture = yontu.). 2) burs school = ekol. perdelemek. okul schooling = eğitim. felaket. tamamı denizin altında bulunan dağ) seaport = liman sea-route = deniz yolu seashell = deniz kabuğu season = sezon.

diyabete bağlı gelişen böbrek yetersizliği) second-hand smoke = pasif sigara dumanı (sigara içmeyen insanları etkileyen sigara dumanı) second-rate = (kalite bakımından) ikinci sınıf. kısım. take over. take. seçme şeyler bütünü. araştırmak. zıt anl.com . ayrım seismologist = sismolog (deprembilimci) seize = tutmak. (bir tür) taviz / ödün beklemek seeker = arayan kişi seem to = (bir şey yapar) gibi görünmek. sağlamak. kendi kendine bakma self-perception = kendini idrak / algılama / kavrama self-replicating = kendi kendini çoğaltan self-satisfaction = kendinden hoşnut olma self-sufficient = kendine yeterli. .bademci. sakinleştirme sedative = sakinleştirici. baştan çıkartmak sedum = damkoruğu bitkisi see at a glance = ilk bakışta görmek / farkına varmak see (to it) (that) = . get. = Bol miktarda et yesin / yedirin / yediğinden emin olun. . help seed = tohum seed coat = tohum kabuğu seek = 1) (bir şey yapma)’ya çalışmak. appear to seem to be = gibi görünmek. try (to). seçki. esrar secrete = salgılamak secretion = salgılama. apparently seep = sızmak segment = parça. parça. discriminatingly.= give up. bir şey yapmak için uğraşmak seek waiver = (aleyhte bir kuralın / kanunun uygulanmasından) vazgeçilmesini istemek. olduğundan emin ol(un). kanına girmek. release. pek az. seyrek. örn. support. (See to it that he eats plenty of meat.) see off = (bir kişiyi) geçirmek / uğurlamak / yolcu etmek see through = (zor bir durumda) desteklemek. zıt anl. pursue seek to do smt = bir şey yapmaya çabalamak. look for. free seize on = alıp kullanmaya hevesli olmak. yarıyıl semiconducting = yarı iletken özellik gösteren semiconductor = yarı iletken (elektronik devre üretiminde kullanılan bir tür malzeme) semi-dome = yarım kubbe seminal = kendisinden sonrakilere kaynak teşkil eden türden (araştırma / çalışma) semi-saline = yarı tuzlu semi-settled = yarı yerleşik semi-transparent = yarı-saydam send for = (birisi)’ni çağırtmak. carefully self-confidence = kendine güven self-esteem = özsaygı. inquire.ÜDS Sözlüğü secondary condition = ikincil sağlık sorunu (bir hastalıktan kaynaklanan nispeten daha önemsiz ikinci bir rahatsızlık. hook onto seizure = (sara vs. çökelti seduce = ayartmak. hastalıklar nedeniyle geçirilen) nöbet seldom = nadiren. 2) aramak. titizlikle. bölüm. gizem. kesit. appear to be seemingly = görünüşe göre. catch. dilim. sedatif (ilaç) sedentary = hareketsiz olarak devamlı oturan. el koymak. öncesi) uyutmak. ele geçirmek.= often selected = seçilmiş selection = seçim. düşük kalitede secret = sır. kesim. hisse senedi. ensure securities = menkul kıymetler (bir finansal değeri temsil eden banknot. ilaçla sakinleştirmek sedation = (yatıştırıcı bir ilaçla) yatıştırma. salgı sect = mezhep sectarian = mezhepler ile ilgili. (bir şey) getirtmek. collection selective = seçici (kişi). grab. yardım etmek.144 . oturarak geçirilen / yapılan sediment = tortu. (bir şey) olduğu anlaşılmak. rarely. özellikle itinayla seçilmiş (şey) selectively = seçici olmaya çalışarak. mezhepsel section = kısım. summon www. ele geçirmek. zıt anl. ayrı tutma. dilim segregation = fark gözetme. yakalamak. haysiyet self-maintenance = kendini idame etme. protection sedate = (hastayı operasyon vs. kesim.= dependent self-supporting = kendi kendine yeterli semester = sömestr. tahvil gibi belgeler) security = güvenlik. peşine düşmek. part secular = laik (dinsel konular ile devlet yönetimini ayrı tutan) secure = güvence altına almak.

delicate. significant serious health consequence = (bir şeyin sonucu olarak ortaya çıkan) ciddi sağlık problemi seriously = önemli ölçüde. emotion. postaya vermek. zıt anl. yola koyulmak.) göndermek. perform serve a purpose = bir amaca hizmet etmek serve as = görevini görmek. reasonably. hassasiyet. duyarlılık sensible = mantıklı. senesans senile = bunak. thickskinned sensitively = duyarlı şekilde. aklı başında. zıt anl.= foolishly sensitive = duygulu. provide service (fiil) = hizmet etmek. farklı. sansasyon sense = algılamak. start. set off. established.145 send off = 1) (mektup. 2) heyecan uyandıran olay. establish. bölmek. sensual sentence = karar.= foolish. iptal etmek set back = (ilerlemesini) geciktirmek. birbirinden uzaklaştırmak. split. alıngan. rational. duygu. unrelated. sınav vb. kronolojik bir sıra içerisinde sergilenmiş. become. break-up. punish smo with (a punishment) sentiment = duygu. commence. fix. 2) feshetmek. düşünce.) koymak / belirlemek. begin. fit into.= insensitivity sensory neuron = duyusal nöron / sinir sensory response = duyusal tepki sensuous = duyulara hitap eden. emotion. tartışma.= unification separatism = ayrılıkçılık septic sore throat = septik (mikrobik) farenjit sequence (fiil) = sıralamak. duyarlık. fix in set in motion = harekete geçirmek. durgun. 2) (ateş için) yakmak set (isim) = seri. birbirini izlemek. akıllıca. realistic. amaçlarla yapılan) oturum. servis serving = porsiyon session = (tedavi. infirm senior = yaşça büyük. start.= united separation = ayrılma. 2) (bir işe) girişmek. (The paintings of the artist are exhibited in a chronological sequence. celse set (fiil) = 1) ayarlamak. paket vs. dizilmiş sequencing = sıraya sokma serene = berrak. sekans. için) kalıcı hale gelmek. start set off = 1) çalıştırmak. yerleş(tir)mek. birbirinden uzaklaştırma. opinion separate (fiil) = ayırmak. dizi. başlatmak. önemli. eli ayağı tutmaz olmuş. yerleşmek. iyi bir örnek oluşturmak set aside = 1) bir tarafa koymak. sıra serious = ciddi. kenara bırakmak. 2) yolcu etmek send out for = (bir şeyin) gönderilmesi için sipariş vermek send smt tumbling = bir şeyi devirmek / yıkmak Senegal = Senegal (Batı Afrika’da yer alan bir ülke) senescence = yaşlılık. duyarlı. serve service (isim) = hizmet. perceive. (bir şey)’e yaramak. leave. delay set down = 1) (kural vs. emotional. zıt anl. yerleştirmek. birbiri ardına gelmek. sezmek. dizi set a good example = iyi örnek olmak. peaceful series = dizi. ayırma. hassas. unconnected. zıt anl. 3) yola çıkmak set out = başlamak. grasp sense of community = topluluk / birliktelik duygusu. sıra. tranquil. sympathetically sensitivity = duyarlılık. responsiveness.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. hassas biçimde. develop. 2) yerine otur(t)mak. feeling. 2) yazarak kaydetmek.com . temin etmek. record set down to = (bir şey)’i bir nedene bağlamak set foot = (bir işe / yere) adımını atmak set in = 1) (hastalık vs. embark (on). zıt anl. başlatmak. kıdemli / üst düzey senior management = kıdemli / üst düzey yöneticiler sensation = 1) duyu. zıt anl.= insensitive. huzurlu. geriye atmak. hüküm sentence of death = idam kararı sentence smo to (a punishment) = ceza vermek. exciting. …olarak hizmet etmek serve to = (bir şey)’e yaramak serve up = sağlamak. cevap vermek. bağımsız. ciddi miktarda serve (to) = (bir şey)’e faydası olmak / hizmet etmek. (bir şey)’e mahkum etmek. zıt anl. girişmek.) sequenced = sıralanmış. anlamak.bademci. insensible sensibly = mantıklı bir şekilde. akla uygun. order sequence (isim) = ardışıklık. dingin. seri. = Ressamın tabloları. halt www.= stay. bir gruba ait olma hissi sense of humour = espri / mizah anlayışı sense of pattern = desen anlayışı sensibility = ayırt etme yetisi.= unify separate (isim) = (birbirinden) ayrı.

com . yön değiştirmek. karara varmak / bağlamak. 2) (bir şey)’i aydınlatmak (bilgi vermek). decide on settlement = 1) yerleşim yeri. inhabit. çok.bademci. katı. leniently severity = sertlik.) dökmek. switch from .= softly. many. resolve settle back = çökmek. 3) hangar shed light on = (bir olay vs. salyangoz vs. mild severely = sertçe. disappointment. . halis. mil shake = sarsmak. mutabık kalmak.= breakthrough setting = 1) (bir romanın vs. gemi ile gönderme shipyard = tersane shock wave = şok dalgası shoot (fiil) = ateş etmek shoot (isim) = filiz.= destroy. found. 2) (ayın) karanlık tarafında shaft = şaft. kısa süreli.) several = ikiden çok.)’yi aydınlatmak. şiddetle. tam. zıt anl.) kurmak. participate in shark = köpekbalığı sharply = 1) sertçe. . geçici short-lived benefit = kısa ömürlü fayda shortness of breath = nefes darlığı short-term = kısa vadeli / süreli. yönelmek.ÜDS Sözlüğü set over = (bir şeyi bir şeyin) üstüne yatırmak / koymak set up = (sistem. yakın zamanlı. açık. (yün) kırkmak. = (bir şey)’den (bir şey)’e kaymak. örtmek. çökerek yerleşmek settle down = 1) (bir yere) yerleşmek / yerleşmeyi tamamlamak. difficult. kısa yol shortfall = eksik. take refuge (in) shelter (isim) = sığınak. yalnız. break. barınak. için) kabuk shelter (fiil) = 1) korumak. conclude. bina vs. sürgün shop display material = dükkanda sergilenecek malzeme shoplifting = dükkanlardan mal çalma shortage = eksiklik. 2) ödeme. sternly. scarcity. kır(ıl)mak.= abundance shortcomings = eksiklikler. shortage short-lived = kısa ömürlü. shift position = pozisyon değiştirmek shipping = gemicilik. şiddetli. 2) ortam. deficiencies shortcut = kestirme. kıtlık.) yaymak. korunaklı shield (fiil) = korumak. 2) baraka. complete sheer nonsense = safi saçmalık shell = (yumurta. ruin shear = kırpmak. tüy vs. yola gelmek. hard. zıt anl. rigid. korunak sheltered = korunmuş. ancak. serious. misfortune. sapmak. sakinleşmek. üstünden atmak shed (isim) = 1) sundurma.= lightly.= soft.146 . ayrılmak. zıt anl. harap etmek. deficiency. çözmek. . harshness. iskân etmek. ciddiyet. pure. = Ağaç keserken eli koptu. rol almak. payment sever = ayırmak. firm. 3) (ışık vs. konusunun geçtiği) mekan ve zaman. demolish. lağım suyu. . community. seriousness sewage = pis su. calm settle on = (konusunda) karara varmak. (While he was chopping wood. zıt anl. sığ shape = şekil share (fiil) = paylaşmak share (isim) = 1) kısım. erect. 2) sığınmak. zıt anl. dekor settle = 1) (bir yere) yerleş(tir)mek. şiddet. diffuse. gözyaşı. waste sewerage = kanalizasyon sewing machine = dikiş makinesi sextant = sekstant (eskiden genellikle gemiciler tarafından kullanılan ve yıldızlar arasındaki açısal uzaklıkları ölçerek yön bulmaya yarayan alet) shadow = gölge shadowed = 1) gölge altında. gently. tuzla buz etmek. sharply. biçmek shearing = kesme. deficit. 2) uslanmak. cover.= long-term short-term memory = kısa süreli hafıza www. kırkma shed (fiil) = 1) (yaprak. başarısızlık. zıt anl. abolish setback = aksama. 4) (bir şey)’den kurtulmak. kesim. 2) halletmek. kop(ar)mak. sallamak shallow = derin olmayan. 2) pay share a common origin = ortak bir köke / geçmişe sahip olmak share in = pay sahibi olmak. dwell. 2) bozmak. alter shift from … to . harshly. 2) keskin bir şekilde. aniden büyük miktarda shatter = 1) paramparça etmek. various severe = sert. . his hand was severed. inşa etmek. switch. siper olmak. protect shield (isim) = kalkan shift = kaymak. institute. dikmek. zıt anl. build. pek çok. değişmek. to . smash. ciddi. kusurlar. (bir olay)’a ışık tutmak shed new light on = (bir şey)’i yeni bir anlayışla açıklamak / aydınlatmak sheep-rearing = koyun yetiştirme sheer = saf. harshly.

imza etmek sign (isim) = işaret. rahatsız sickle cell anaemia = orak hücre anemisi (genetik bir bozukluk sebebiyle alyuvarların orak şekilli olması sebebiyle oluşan anemi). eşzamanlı. quiet.= slightly. zıt anl.com . çalılık shun = (bir şey)’den uzak durmak.bademci.= distinction similarly = keza. manzara. seek siesta = siesta (İspanya ve Latin Amerika’nın İspanyol etkisi altındaki kesimine özgü geleneksel öğle uykusu). scene sign (fiil) = imzalamak. synchronically. zıt anl. bury. zıt anl. zıt anl. picture. adverse effect side with = (bir şey / birisi)’nin tarafını tutmak / yanında yer almak sidestep = (bir şey)’i bertaraf etmek. easy. 2) anlamına gelmek. genuine. attend shower = (bir şey)’e boğmak. considerable. elementary.= disappear. açıkgöz.= insincere. one.= confront. gösterge. avoid. şekerleme sift out = inceleyerek bir grubu diğer bir gruptan ayırmak.= audible. basit. diminish shrinkage = 1) fire (üretimde kullanılmak üzere (kesilme vb. genellikle ince pullar halinde bulunan mineraller) silicon solar cell = silikon güneş pili (temel malzemesi silikon olan güneş pili) silicon-on-insulator technology = yarıiletken üretiminde. close down shuttle = mekik Siberia = Sibirya (Kuzey Rusya’da bir bölge) sibling = kardeş Sicily = Sicilya (İtalya’ya bağlı bir ada). yağdırmak shrewd = kurnaz. zıt anl. zıt anl. considerably. kötü www. concurrent simultaneously = aynı anda (olan / yapılan). alike. (bir şey)’den kaçınmak. önemli. show. appear. Sicilia sick = hasta. signify significance = önem. bypass.147 short-wavelength = dalga boyu kısa olan shot = 1) fotoğraf. benzer şekilde. habercisi olmak. kayda değer miktarda protein sağlar. likewise simple = sade. belirti. için) çekmek.= consecutively sincere = içten. zıt anl.= expose. gizlemek.ÜDS Sözlüğü . individually sinister = uğursuz. concurrently. 2) azal(t)mak. caka satmak show up = 1) gözükmek. reveal shrubby = çalı ile kaplı. zıt anl. bunun gibi. clever. meydana / ortaya çıkmak. loud silicate sheet minerals = silikat levha mineralleri (granitin aşınması ile oluşan. 2) (yıkandıktan sonra kumaşta meydana gelen) küçülme. frank. avoid. sort out. indicate.= complicated. dar kapsamlı. contract. görme yetisi. evade shut down = kapamak. bir. açık yürekli. zıt anl. samimi. zıt anl. conceal. important. insignificantly signify = 1) göstermek.= comprehensive simulation = simülasyon (belli bir durumun veya koşulların. vision. uncomplicated.= difficulty simplistic = (gerçekçi olmayan ve aşırı bir şekilde) basite indirgenmiş. classify sight = görüş. büyük oranda. signal. gömmek. false single = tek. zıt anl. eşzamanlı. sole single digit = tek haneli (sayı) single-storey = tek katlı singly = tek başına. injection should demand exceed supply = talep arzdan fazla olursa shoulder = sırtlamak show off = gösteriş yapmak. zıt anl. önemli ölçüde. substantially. zıt anl. benzer. geleneksel silikon malzeme yerine silikon-yalıtkan-silikon düzeninde bir tabakalanmanın kullanıldığı yöntem silver-clad = gümüş kaplı similar (to) = yakın. mean. iğne. importance significant = kayda / dikkate değer. difficult simplicity = sadelik. türbe shrink = 1) (kumaş vs. akin (to). (Meat offers a significant amount of protein. çekme shroud = kaplamak.) işlemlerden geçirildikten sonra hammadenin arta kalan kısmı). plainness. 2) (bir toplantı vs. yatır.= insignificant. stand for silent = sessiz. oldukça. bilgisayar ortamında canlandırılması) simultaneous = aynı anda. değeri(ni) azal(t)mak. sicklemia side benefit = faydalı yan etki side effect = yan etki. 2) enjeksiyon. unimportant. örtmek. basitlik. artful.)’ye gelmek / katılmak. faaliyetini durdurmak. indication sign language = işaret dili signal = (bir olayın) sinyalini vermek.) significantly = epeyce.= different similarity = benzerlik. zıt anl. resemblance. = Et.= stupid shrine = kutsal yer. belirtmek.

state of affairs sizeable = oldukça büyük. havasız bırakmak www. kulağa. yetenekli. seviye vs. cilalı zemin vs. decline sluggish = yavaş.bademci. şantiye. göze. ability skilled = yetenekli. 3) inşaat sahası. location site-specific = mekana özgü situation = durum. yerleşim. böcek vs.) (yemek. = Bir sarhoş gibi kelimeleri ağzında geveliyordu.148 . zıt anl. işlevsel. large. bir parça. esir. a little. dragging. decrease. zıt anl. 4) bölge. (That GSM company has been sitting on my complaint for a month. beceri. zıt anl. (Black smog reduced visibility to about fifty metres.ÜDS Sözlüğü sink = 1) (değer. durgun. maharetle skill = ustalık. hüner. ’de) kaymak. marifetli.) kaçmak / girmek slippage = performans düşüklüğü. bölüm. 2) sit alanı. (okul) asmak. taslak. vaziyet. = Siyah sis görüş mesafesini yaklaşık elli metreye düşürdü. kalın dilim / levha slack water = (akıntının olmadığı) durgun su slam = şiddetle (ve gürültü ile) çarpmak slap = vurmak. brilliant Smart Cut = akıllı kesim tekniği (yarıiletken üretiminde kullanılan ve SOITEC adlı bir firma tarafından geliştirilmiş olan özel bir kristal kesim tekniği)3 smelt = madeni eritmek smog = (endüstrinin yol açtığı) kirli hava kütlesi. oy. odaya vs. ehil skin = deri. sorunsuzca smother = boğmak.= master slavery = kölelik sleep aid = uyumaya yardımcı ilaç sleep apnea = uyku apnesi (uyku sırasında solunumun zaman zaman 15-30 saniye süren kesintiler göstermesi) sleep face-down = yüzükoyun uyumak sleep on one’s side = yan yatarak uyumak sleep through = (bir gürültü vs. 2) batmak sink into poverty = yoksulluğa düşmek.com . kroki skilfully = becerikli bir şekilde. zıt anl. talebin vs. için) azalmak. kayarak gitmek slight = ufak ve ince yapılı. kayma. toz. azalma. tiny skeletal = iskelete ait. tokat atmak. küçük slightly = az miktarda. retardation. kesat.) sit with an upright trunk = gövde dimdik olacak şekilde oturmak site = 1) yer. (skeletal size = iskelet büyüklüğü) skeletal system = iskelet sistemi skeleton = iskelet sketch = skeç (asıl tasarım veya resim hakkında fikir vermek ve planlamayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan kabataslak çalışma).= small. müşteri sayısı vs. ’ye rağmen) uyumaya devam etmek. slide slip into = (gırtlağa. (He was slurring his words like a drunk. düşüş sloping = meyilli slot = (uçak için) sefer slotting = yarık / delik açma slowdown = yavaşlama.) small bowel obstruction = ince bağırsak tıkanması small intestine = ince bağırsak small-scale = küçük çaplı smart = zeki. yüzeysel.= active. yoksulluk batağına saplanmak sinus headache = sinuzal başağrısı (sinüslerin tıkanması ya da enfekte olması nedeniyle çekilen başağrısı) sit on = (bir şikayetin.) üstüne oturmak / yatmak. iskeletle ilgili. için akupunktur yönteminde olduğu gibi) derinin uyarılması2 skip = (gidilmesi gereken bir yere) gitmemek. (bir şey boyunca) uyumak sleepiness = uyuklama hali slender = ince uzun slide = kaymak.= immensely slip = (ıslak. = O GSM firması bir aydır yaptığım şikayetin üstüne yatıyor. expertise. dumanlı sis. su. cilt skin stimulation = (bir ağrıyı dindirmek vs.) es geçmek. energetic slump = (fiyat. işlem yapmayı geciktirmek. avoid. big. insignificantly. çarpmak slave = köle. (bir işi vs. ’de) belirgin düşüş slur = sözü ağızda geveler gibi konuşmak.) smoke inhalation = duman inhalasyonu (duman soluma) smoke plume = havada uzanan duman smoking-related = sigaradan kaynaklanan smoothly = pürüzsüzce. escape ski-resort = kayak tatili beldesi skull = kafatası skylight = dam penceresi skyscraper = gökdelen slab = inşaatta kullanılan kalın ve yassı parça.

in order that SO2 = sülfür dioksit (volkanlardan ve kimi endüstriyel işlemlerden ortaya çıkan. sound. adı verilen (fazlaca bilinmeyen şeyler için). up to now. yegane. (yukarıya) fırlamak. . koku almak amacıyla burundan hızlı hızlı nefes almak snore = horlamak snoring = horlama snout = hayvanlarda burun. toplum socioeconomic status = sosyoekonomik statü (bireyin bir toplum içindeki ekonomik durumu) socket = oyuk. 2) sağlam. tek. (So far as I am concerned. artmak. gümrükten kaçırmak snack on = (bir şeyler) atıştırmak sniff = koklamak. glide so-called = 1) sözde. yuva sodium chlorate = sodyum klorat (renksiz bir tuz olup ayrık otlarını yok etmek için ve antiseptik olarak kullanılır). = Bana kalırsa / göre. (It was one of his so-called friends who supplied him with the drugs that killed him.) so far as possible = mümkün olabildiğince. 2) cisim (yüzeyleri arasında tamamen kapalı bir hacim oluşturan üç boyutlu şekil) solid (sıfat) = 1) katı. NaClO3 sodium nitrite = sodyum nitrit (özellikle et ve balık ürünlerinin boyanmasında kullanılan ve kanserojen olduğundan şüphelenilen madde). to date so far as = kadar. tek başına. belli bir şekle sahip olma solitary = yalnız. güvenilir. 2) denilen. reliable. just. iş bulma. tek başına. zıt anl. merely solicitor = avukat solid (isim) = 1) katı madde / hal. şu ana kadar. için) tek başına (yapılan) soluble = çözünebilir. ağız ve çeneyi içeren ileri çıkık kısım. nozzle snowfall = bir bölgeye belli bir zaman aralığında yağan toplam kar miktarı snowflake = kar tanesi so as to = (bir şey) yapabilmek için / yapacak şekilde. yalnızca.149 smuggle = kaçakçılık yapmak. bugüne dek. sulphur dioxide soar = yükselmek. = Bu “süper virüs” denilen şeyin ne kadar zararlı olduğu henüz bilinmiyor. only solely = sadece. (up) until now. . only. mak için.com . NaNO sodium thiosulphate = sodyum tiyosülfat (fotoğrafçılıkta kullanılan bir tür kimyasal madde) soft tissue = yumuşak doku soften = yumuşatmak software = yazılım (bilgisayar programı) soil = toprak(lar) soil core samples = topraktaki tabakalanmayı görmek amacı ile çıkarılmış silindir şekilli örnek soil-marks = topraktaki izler solar = güneşle ilgili solar cell = güneş paneli / pili (güneş ışığından elektrik elde etmeye yarayan cihaz) solar system = Güneş Sistemi solar year = güneş yılı (365 gün) solar-type = güneş benzeri soldier = asker sole = yalnız.= unreliable. mek / . . .). lonely solo = (gösteri vs. 3) bütün solid wood = masif ahşap solidarity = dayanışma. çevre için zararlı. bozuk yumurtaya benzeyen kokusu ile tanınan bir gaz). ona uyuşturucu sağlayan sözde arkadaşlarından birisiydi. evsizleri barındırma gibi hizmetlerin bütünü) social scientist = sosyal bilimci (dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bilim insanı) social space = (parklar. . .bademci. (It isn’t yet clear how destructive this so-called “super virus” is. . ascend. eğer mümkünse so little is known = o kadar az şey biliniyor ki so long as = sürece. social problem social isolation = toplumdan soyutlanma social psychologist = sosyal psikolog (toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı) social safety net = sosyal güvenlik ağı (vatandaşların temel ihtiyaçlarını güvence altına almak amacıyla devletin sağladığı sağlık. . alışveriş merkezleri gibi) sosyal mekanlar socialisation = sosyalleşme socially-minded = sosyal kaygılar güden.) soccer = futbol social ill = sosyal sorun. kadarıyla. in order to so far = şimdiye kadar. eriyebilir www. topluluk.ÜDS Sözlüğü . as far as. as long as so that = öyle ki …. müddetçe. = Onu öldüren. . birlik solidity = elle tutulur olma. insanları düşünen society = dernek. süzülerek uçmak.

özellikle.= generally specified = belirlenmiş specify = 1) belirlemek. supply souring = ekşime. 2) koşul olarak öne sürmek. zıt anl. kötü. root. vücudun fiziki yapısıyla ilgili olan). safe. classify. (Her recovery has somehow encouraged others who are suffering from the same ailment.= simple. naive sophistication = olgunlaşma.) something of a battlefield = zorlu bir savaş alanı something over = (bir miktar)’ın biraz üzerinde. zıt anl. zıt anl. insansız uzay aracı) space shuttle = uzay mekiği space sickness = uzay tutması (uzayda yerçekimsiz ortamda bedenin dengesini sağlayamaması sonucu bulantı. bir dereceye kadar sooner or later = er (ya da) geç soot = is.= insolvable somatic = somatik. = Onun iyileşmesi. her nasılsa aynı hastalıktan muzdarip diğer insanlara da cesaret verdi. 2) makul. görkemli. zıt anl. astonishing www. (a somatic disease = bedensel bir hastalık) some = 1) bazı. 3) karış spare = kıymamak.= densely spatial = uzaya ait / uzaysal / mekanla ilgili (uzaklık. vücutta kırıklık / kırgınlık sorry = üzücü. 2) dehşet verici manzara spectacular = muhteşem. ateşlemek. köken. kaplıca space = uzay space port = uzay limanı space probe = uzay sondası (küçük. zıt anl. provoke spark (isim) = kıvılcım spark off = harekete geçirmek.com . yoluna koymak. 3) tam. gelişmiş. sağlıklı. particularly. akla yakın. fena sort out = 1) düzenlemek. secure. mantıklı. duman rengi sophisticated = ileri düzeyde. thriftily. belirtmek. 2) (roket vs. solid. zıt anl. harika. profession species = (hem tekil hem çoğul) cins. çözelti (bir solüsyon içinde çözünmüş madde) solvable = çözülebilir. healthy. 2) (sorun vs. bozulma sovereignty = egemenlik. solve soul-deadening = ağır depresyona neden olan sound = 1) sağlam. complex.= general specifically = özel olarak. kurumlu. glowingly sparsely = seyrek bir şekilde. especially. (tatsız bir şeyden) kurtarmak. baş dönmesi gibi belirtiler ile ortaya çıkan rahatsızlık) space-bound = 1) uzayda mahsur kalmış. ince zevk sahiplerine hitap eden. distinct. pinpoint. set off sparklingly = pırıltılı bir şekilde. unreliable. wonderful. for some reason. stretch span (isim) = 1) süre.) çözmek. refined. güvenilir. 2) köprünün ayakları arasındaki açıklık. relieve / save (from) sparingly = tutumlu bir şekilde. resolvable. brilliantly. fair sound barrier = ses duvarı (ses hızı) sound interesting = ilginç görünmek / kulağa ilginç gelmek source = kaynak. ease. in some way. halledilebilir. trigger. kışkırtmak. sınıflandırmak.bademci. settle. elaborated. numune spectacle = 1) görülecek / görülesi şey.= unhealthy. dominion soybean = soya fasulyesi spa = ılıca.ÜDS Sözlüğü solute = solüt. bedensel (zihinsel değil. bir yandan bir yana uza(n)mak. zıt anl. için) uzaya doğru yükselmekte spacecraft = uzay aracı space-related = uzay ile ilgili span (fiil) = (bir süreyi) kapsamak. alan gibi mekana veya içindekilere ait (özellikler)) speak directly to this important question = doğrudan bu önemli soruna eğilmek / bu önemli sorun ile ilgili olmak special effects = özel efektler specialisation = uzmanlaşma specialisation of labour = işgücünün uzmanlaşması specialist = uzman specialize in = (bir konuda) uzmanlaşmak specialty = uzmanlık alanı. rafine. indicate. advanced. zıt anl. stipulate specimen = örnek. aggravate sooty = isli. (bir miktar)’dan biraz fazla somewhat = biraz. term.= extravagantly spark (fiil) = tetiklemek. esaslı. certain. 2) yaklaşık. pharyngitis soreness = ağrı. reliable. tür specific = belirli. nedense. yatıştırmak.150 .= excite. gelişmişlik sore throat = farenjit. yön. kurum soothe = sakinleştirmek. particular somehow = bir şekilde. reasonable. bir yolunu bulup. komplike. intelligent. her nasılsa. particular. duration. calm. origin.

heves spirometer = spirometre (nefes ölçer) spleen = dalak splendid = harika. come / bring together split = çatla(t)mak. zıt anl. omurga. break up. dağılmak. retard speedboat = sürat motoru speedily = hızlı / çabuk bir şekilde.ÜDS Sözlüğü . spekülasyon yapmak speculation = spekülasyon (kaynağı belli olmayan ve / veya dayanağı güçlü olmayan iddia). yırtıcı ve genellikle siyah renkli bir balina türü) sphere = 1) küre. kendiliğinden olan. ruin. muhteşem. globular spice = baharat spicy = baharatlı spin (fiil) = 1) dön(dür)mek. divide (into). come / pull apart. originate. birarada gösteren bir çeşit gruplandırma. zıt anl. incite. divide. izleyici spectrum = spektrum. press. emerge.) sürmek. (yerini) bulmak. turn. disseminate. görmek. extract. quickly. 2) daireler çizerek dikine düşmek. trigger spy = casus spying = casusluk square = 1) kare. burgulu spirit = 1) ruh. calculated spontaneously = aynı anda sporadically = münferit. çabuklaştırmak. tayf (pek çok farklı değeri.151 spectator = seyirci. zıt anl. için) meydan square root = karekök squeeze = ezmek. 3) (yün.= planned. düzensiz spore = spor (alg. (duvara boya. küreye benzer. pamuk vs. nokta. disperse. yar(ıl)mak. suyunu çıkarmak. birdenbire meydana gelmek. üçe. locate spot (isim) = bölge.bademci. rengi vs. ponksiyon. globe. dönme hareketi spinal column = belkemiği. help sponge = sünger spongy = süngerimsi spontaneity = kendiliğinden oluş spontaneous = spontane.= reduction spring from = (bir şey)’den kaynaklanmak. zıt anl.= slowly spell = 1) süre. anında yapılan. ekmeğe reçel vs. visible spectrum of light = göz ile görülebilen ışığın kırmızıdan mora kadar olan tonlarını içeren gruplandırma). 2) (köy. teşvik etmek. konuşma için gerekli kas ve eklem hareketlerini koordine eden bölümü).= disappear. extort squeeze into = dar bir geçitten içeri girmek. kent vs. expand. iç içe daireleri andıran sarmal şekil spiral nebula = sarmal yapılı yıldız takımı spiralled = sarmal şekilli. 2) alan spherical = (şekil itibarı ile) küresel. mantar ve bazı bitkilerin yaydığı üreme hücreleri) spot (fiil) = seçmek. için) eğirmek. sarmak.com . break up (into).) böl(ün)mek / ayırmak / ayrılmak. accelerate. automatic.= enhance. bürümek. böl(ün)mek. örmek spin (isim) = dönüş. gorgeous split (into) = (ikiye. berbat etmek / olmak. impair. dürtüklemek. ticari değer vs. sıkışarak girmek www. 2) kitap / dergi sırtı spinning wheel = çıkrık (eskiden yün eğirmekte kullanılan çark) spiral = dönerek genişleyen. gruplara vs. zıt anl. tahmin speech defect = konuşma bozukluğu speech motor centre = motor konuşma merkezi (beynin.= delay. zorlayarak almak. unplanned. (küçük) yer spouse = (evlilikte erkek ya da kadın) eş spray = fışkırtmak. 3) büyü spend on = (bir şey için) para harcamak spending = harcama spending power = alım gücü sperm = sperm (erkek üreme hücresi) sperm whale = kaşalot balinası (eskiden özellikle yağı için avlanan iri. beautiful. zıt anl. fade spring-loaded = yay ile kurulmuş spur = mahmuzlamak. örn. zıt anl. zıt anl.= shrink spread (isim) = yay(ıl)ma. spinal kolon spinal cord = spinal kord (omurilik) spinal tap = omurilik sıvısı almak için iğneyle yapılan girişim. detect. Broca’s center speed up = hızlandırmak. (borsa. tek tük.= join. emerge spring up = türemek. istila etmek. puncture spine = 1) omurga. rotate. 3) gayret. için) spekülasyon. dağınık. zıt anl. (over a wide spectrum of our lives = hayatlarımızın çok farklı alanlarında) speculate = (elde yeterli veri olmadan bir şey hakkında) fikir yürütmek. yaygınlaşma. circulate. fast. 2) nöbet. yayarak püskürtmek spread (fiil) = yay(ıl)mak. yaygınlaşmak. 2) anlam. sıkmak. expansion. kaplamak.= join spoil = boz(ul)mak.

(Owing to the global crisis. 2) demeç. 2) (devlet kuruluşundaki) kadro stage = aşama.= fuzzy. safha. . zıt anl. . renkli madde vererek işaretleme stammer = kekelemek.ÜDS Sözlüğü Sri Lanka = Sri Lanka (Hindistan’ın güneyinde yer alan bir ada ülkesi) stabilisation = sabitlenme. evre. tezgah stand a chance = şansı olmak stand accused of = (bir şey) ile suçlanır durumda olmak.= port stark = gerçekleri (olduğu gibi) yansıtan. sade. shaky. attitude. keyfiyet state of awareness = bilinçli olma / uyanıklık hali state of emergency = acil durum state of war = savaş hali statement = 1) belge. unsteadily www. açlıktan ölmek starve to death = açlıktan ölmek starving = açlık çeken. astonishing. found startling = çok şaşırtıcı. 2) boy. end start out (as) = (. variable staff = 1) personel. duruş. zıt anl. set off. açlık çek(tir)mek. katılık.) stand = stand.152 . form state assets = devlet malları / varlıkları state hospital = devlet hastanesi. ifade etmek. consistent. karşı karşıya olmak / kalmak. devamlı. değişmeyen. indistinct starkness = ıssızlık. 2) hal. dull starvation = şiddetli açlık. lekelemek stained = (örn. yerine geçmek. endam status = statü.= unstable. zorlaştırmak stand out = öne çıkmak. kumaş ya da ün için) lekelenmiş staining = boyama. steadiness. kıpırdamayan stationery = kırtasiye statistical = istatistiksel statistics = istatistik(ler) statue = heykel stature = 1) başarı sonucu kazanılmış önem.) maddesi staple food = başlıca / en önemli yiyecek starboard = sancak tarafı (sağ). (I am sorry. starving starve = aç bırakmak / kalmak. tüzük. stutter stamp out = yok etmek. begin. zıt anl. zıt anl.= falteringly. 3) ifade.= ordinary.= instability stabilize = sabitle(n)mek. represent stand in awe of smo = birisine korku ile karışık hayranlık duymak stand in the way of = engel olmak. phase staged play = sahnelenmiş oyun staggering = çok şaşırtıcı. akla yatmak stand up to / against = karşısına dikilmek. = Küresel kriz nedeniyle yatırımcılar ağır kayıplarla karşı karşıyalar / yatırımcıları ağır kayıplar bekliyor. sabit. döküman. zıt anl.bademci. boşluk start off = başlamak. settle. beyanat. zıt anl. yerinde duran. sağlam. zıt anl. I stand corrected.com . durum. zıt anl. yanılmışım. steady. (iş) kurmak. düzey. express state (isim) = 1) devlet. invariably. pos. be blamed with stand corrected = yanılmak. başlangıç yapmak. istikrarlı. signify. public hospital state of affairs = işlerin durumu. astounding stagnant = durgun stain = boyamak. unsteady. kararlı. balance stable = tutarlı. yasa. korkusuzca karşı çıkmak Standard Oil Trust = Standard Petrol Tröstü (ABD’de 1870-1911 yılları arasında faaliyette kalan kendi zamanının en büyük petrol şirketi) standardize = standartlaştırmak standstill = durma noktası staple = temel (gıda vs. dengele(n)mek. kural stay = kalmak stay away = geri durmak steadily = tutarlı / istikrarlı / devamlı bir şekilde. otur(t)mak. göze çarpmak stand to reason = makul olmak. begin. eradicate stance = tutum. açlıktan ölme / öleyazma. dengelenme.) stand for = simgelemek. expression statesman = devlet adamı stationary = hareketsiz. investors now stand to lose heavily. downright. (bir şey)’den sorumlu tutulmak. olarak) çalışmaya başlamak start up = (bir işe) başlamak. renklendirme. approach stand to do smt = (bir şey) yapacak olmak / yapması beklenmek. amazing. katıksız. be bound (to). = Özür dilerim. vaziyet statute = kanun. neredeyse inanılmaz. ün. çıplaklık. geciktirmek.= finish. açlık çekme state (fiil) = belirtmek. regularly. durum. absolute.= variation stability = sağlamlık.

aşırı gerilme. stimulus. çoğaltmak. sert steep jump = yüksek sıçrama. stable. uyarım. vapour steam room = buhar odası steep = dik. slack stiffness = sağlamlık.= evasive strain (fiil) = 1) germek. invigorating stimulation = uyarma. açık sözlü. karıştırmak. spur. beyin sapı stem cell = kök hücre stem cell line = kök hücre dizisi / serisi stem from = (bir şey)’den gelmek / kaynaklanmak.) steal a glance at = çabuk ve fark ettirmeden bakmak stealthy = kendini fark ettirmeyen. firmness. taş işi storage = depolama storage site = depolama bölgesi store (away / up) = saklamak. zıt anl. uçakta) gizlice yolculuk etmek stowaway = kaçak yolcu straight away = derhal. provoke stock = hisse (senedi).= easy. yazmak için kullanılan bir yüzü yapışkanlı kağıt sticky (sıfat) = yapışkan stiff = katı. teşvik eden şey. sıkı.ÜDS Sözlüğü . shaky. zıt anl. tedbir. sağlam. ardiye. sertlik.= unstrain www. suppress stifling = boğucu still = 1) dingin. uyarıcı madde stimulate = uyarmak. zıt anl. teşvik etmek. sinsi.) stereotype = klişe / basmakalıp stewardship = organizasyon stick to = (bir şey)’e bağlı / sadık kalmak stickiness = yapışkanlık sticky (isim) = not vs. muhafaza etmek. zıt anl. hot stomach = mide stomach upset = mide bozukluğu stonework = taş. uyarıcı şey sting = (böcek için) sokmak stink bomb = koku bombası stipulate = şart koşmak.153 steady = tutarlı. şişe gibi basit objeleri konu eden resim) stimulant = uyarıcı. choke. motivate. struggle. stress. gerginleştirmek. depolamak storehouse = ambar. zorlanma. kolay. bastırmak. mal stock exchange = menkul kıymetler borsası (hisse senetleri ve başka menkul kıymetlerin alınıp satıldığı organizasyon) stock market = borsa. hisse senedi piyasası stockbroker = borsa simsarı (başka kişi ve kuruluşlar adına borsada işlem yapan kimse) stoke = ateşe kömür atmak stolen = çalıntı. uyarıcı. stretch.= discourage stimulating = canlandırıcı. gizlisi saklısı olmayan. rigidness stifle = boğmak. (The police step up security at airports = Emniyet güçleri havaalanlarında güvenliği arttırdı. bulandırmak. uyaran. teşvik.= unsteady. çok gayret etmek. consistent. encouragement stimulator = uyarıcı. even now. stable. nevertheless stillborn = ölü doğmuş still-life = natürmort (basit bir düzenleme içinde meyve. immediately. originate from stent = stent (genellikle tıkalı damarları genişletmek için kullanılan bir tür ince tüp) step = önlem. çok hızlı ve ani yükseliş steer = (direksiyon. depo storm (fiil) = şiddetle saldırmak. specify stipule = yaprak sapının dibindeki çift yaprakçık stir up = kışkırtmak.= relax. ocak stow away = (gemide. right away straighten = (eğri bir şeyi) düzel(t)mek straightforward = 1) basit. inspire. hemen şimdi. reviving. fırtına gibi esmek.= active. silent. sabit. hızlandırmak. prevent. zıt anl. keskin tırmanış. devamlı. sessiz. candid. durgun. = Durumunda istikrarlı bir düzelme var. strive. excite. measure step out = dışarıya adımını atmak step up = arttırmak. simple. istikrarlı. harekete geçirme.= complicated. condition. hareketsiz. 2) yine de. speed up. zıt anl. zıt anl. motivator stimulus = (çoğul: stimuli). değişmeyen. 2) apaçık. ile) yön vermek stem = (bitki için) sap. sessiz. dayanıklılık. rage storm (isim) = fırtına stove = fırın. zıt anl. hala. (There has been a steady improvement in her condition. hard. gelişmesini engellemek. calm. rigid. 2) (kendini) zorlamak.com . dümen vs.bademci. silent steam = buhar. secretive.

stressed strait = boğaz (birbirine yakın iki kara parçası arasında kalmış deniz geçidi) straitjacket = deli gömleği strangely = işin tuhafı. boyutlarda vs. firm. tutturmak stud (isim) = 1) dikme. dayanıklı. move. 2) çarpmak. altını çizmek. sıkı. heavy strep throat = streptokokus bakterisinin boğazda yol açtığı enfeksiyon. condemnation strike (fiil) = 1) bulmak. tamamen.) strike (isim) = grev. parça stretch (into) = (boyunca) uza(n)mak.= weakness strengthen = güçlendirmek. ağır. çalışma stunning = nefis. tension. katı. hit. kurallara tam olarak uyan. mücadele etmek stubby = kısa ve kalın stud (fiil) = çıtçıtla iliştirmek.) başlamak. çay strength = güç. stammerer www. 3) suş (benzer gruplarla arasında küçük farklar bulunan. çıkarmak. zıt anl. zıt anl. belli bir türe bağlı bir organizma grubu) strained = gergin. astonishing. begin striking = göze çarpan.com . kağıt vs. yapılandırılmış struggle = çabalamak. sohbete vs. yapısal.= lax. invigorate. entirely. 2) stres. strive = çabalamak. demanding stressor = stres etkeni (strese sebep olan etken) stretch (along) = (boyunca) uzanmak stretch (fiil) = ger(il)mek stretch (isim) = 1) (zaman) dilimi.ÜDS Sözlüğü strain (isim) = 1) gerginlik. etki bırakmak. hayret verici stunningly = akıl almaz (şekilde. birebir. underline stress fracture = stres kırığı (uzun süre yürüyüş sonucunda oluşan kırık) stressful = gerginlik yaratan.= ordinary stringent = sert. yerme. saplanmış çubuk. kalıcı özellik taşıyan işsizlik)4 structure = yapı structured = biçimlendirilmiş. gürbüz. tiring. exact.) stupendous = muazzam. dikkat çeken. müthiş sturdy = sağlam. rigorous. sıyırmak strip (isim) = (kumaş. gümüşi beyaz renkli bir alkali metal) structural = yapısal. 2) sert.bademci. undermine strenuous = yorucu. endeavour stroke = felç. current. affect. zıt anl. için) şerit. geliştirmek. (The poor man was struck by lighting. sermaye yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan ve geçici değil. temel structural unemployment = yapısal işsizlik (genellikle gelişmekte olan ülkelerde. exclusively. etkilemek. power. septic sore throat stress = vurgulamak.= weak stutterer = kekeme. zıt anl. göz kamaştıran. grev yapmak) strike a good bargain = iyi bir ticaret yapmak. iyi kar elde etmek strike up = (müzik çalmaya. emphasise. support. gayret etmek. yayılmak stretch back = eskilere uzanmak strict = 1) tam. = Zavallı adamı yıldırım çarpmış.= weaken. 2) damızlık erkek hayvan (genellikle at) study = araştırma. tabakalar halinde bulunma stratosphere = stratosfer (atmosferin ikinci tabakası) stratospheric = stratosfer ile ilgili streaked = düzensiz çizilmiş. criticism. reinforce. ulaşmak. kısım. zıt anl. ipliksi strip (of) (fiil) = soymak. tight. 2) dere. outstanding. katı bir şekilde. 2) bölüm. dayanıklılık. discover. inme strong nuclear force = güçlü nükleer kuvvet (nötronların ve protonların iç bütünlüğünü koruyan temel fiziksel kuvvet) strontium = stronsiyum (havayla temas ettiğinde sarı renge dönüşen. uğraşmak. come upon. zor. uğraş vermek. stresli. struggle. gariptir ki stranger = yabancı strap = kemerle bağlamak stratification = tabakalanma. kaplanmış stream = 1) akım. solid. relaxed strict symmetry = tam bir simetri strictly = tartışmasızca. (go on strike = greve gitmek. stress. (obey the rules strictly = emirlere harfiyen uymak) strictly speaking = doğrusunu söylemek gerekirse stricture = kınama.154 . sıkı. strict stringer = geçirgen kaya stringy = lifli. yapısallaştırılmış. septik (mikrobik) farenjit. sağlamlaştırmak. (nispeten dar ve ince) hat / yol vs. knock. saplama.

ikame etmek. narin. replacement.= small substantially = önemli ölçüde. izlemek. = Bu denizaltı sekiz hafta boyunca su altında kalabilir. temel subtle = ince. yedek. sustenance subsistence production = temel ihtiyaçlar için üretim subsoil = yüzeyin hemen altındaki toprak subsoil wealth = yeraltı zenginlikleri substance = 1) madde. slightly subtropics = subtropikal / ılıman bölgeler suburban = banliyöye ait. confirm.= thorough. zıt anl. suppress subgenual cingulate = girus singuli (beyinde korteksin bir parçası olup algılama. entity.) bastırmak. boyun eğme. zıt anl.= interrupted successive generation = gelecek nesil successively = peş peşe / üst üste / arka arkaya gelen / olan. delicate. asıl anlam. çöküntü subsidize = sübvansiyon yoluyla desteklemek. 2) konu. = O patlamalar bizim ayrılışımızdan sonra olmuş olmalı.) subsidy = sübvansiyon. essence substantial = önemli. zıt anl. incelikli. considerably. surrender to. esas. zıt anl. zıt anl.= rise subsidence = göçük. becermek. zıt anl. because we did not hear anything. = Sıklıkla sübvanse edilen iş alanları arasında tarım. 2) boyun eğmek. (Only art can be a substitute for nature. konut inşaatı ve bölge geliştirme yer alır. present. (The new tax legislation will substantially change our buying habits. kobay. reserve. deny substitute (fiil) = yerine koymak. dizi. important. sübvanse etmek. zıt anl. submit to. zıt anl.= conquer.= precede. (bir şey ya da birisi)’nden sonra gelmek. sunmak. mevzu subject matter = konu subject to = (bir şey)’e maruz bırakmak. housing and regional development. ease off. give in. sular altında kalma submission = 1) arz. (Those explosions must have been subsequent to our departure. 2) teslimiyet. bol. su altında bırakmak submerged = suya batmış. comprehensive succumb to = (birisi ya da bir şey)’e yenilmek.155 stylistic = üslupsal. replace substitute (isim) = (bir şeyin veya kişinin) yerine geçen. 2) deniz dibi submerge = batırmak. material. (kısmen) finanse etmek. consecutively succinct = kısa ve öz.= disprove. resist such as = … gibi. livelihood. ekmek kapısı. su altında. daldırmak. expose to subjective = sübjektif.) substantiate = kanıtlamak. sequence successive = peş peşe. consecutive.= objective submarine = 1) denizaltı. mali yardım / destek subsistence = (kıt kanaat) geçinme. zira biz hiçbir şey duymadık. azalmak. establish.) submersion = suya batma / dalma. surrender sub-Saharan = Sahra altı (Büyük Sahra Çölü’nün güneyi) subscribe (to) = abone / üye olmak subscription = abonelik subsequent = sonraki. suya dalmış.) substrate = enzimin bağlanarak reaksiyona girdiği madde substratum = (çoğul: substrata) alt tabaka. (zaman ya da sıra olarak öncekini) takip eden. oldukça çok. manage successfully = başarılı şekilde. fark edilmesi zor. teslim olmak. detail subtly = azıcık. ince ayrıntı. large. daha sonra. = Yeni vergi kanunu alışveriş alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirecek. ispat etmek.ÜDS Sözlüğü . (Commonly subsidized fields include agriculture. delicacy. follow. significant. afterwards. diminish.bademci. accomplish. like www. ample. üslup ile ilgili subconscious = bilinçaltı subdue = (bir korkuyu. insidious subtlety = incelik. banliyöde bulunan succeed = 1) takip etmek. effectively succession = birbirini izleme. art arda. (bir şey)’in etkilerine açık bırakmak. zıt anl. belli belirsiz.= previously subset = alt küme subside = dinmek. epey. (This submarine can remain submerged for eight weeks. sunma. 2) öz.) subsequently = sonraları. personal. isteği vs. yielding submit = 1) arz etmek. öznel.com . presentation. prove. doğanın yerine geçebilir. dikkat entegrasyonu ve ağrı duyusu gibi bazı kompleks fonksiyonlardan sorumlu limbik yapılar)5 subject = 1) denek. sonra gelen. 2) başarmak. = Sadece sanat. exchange. surrender. teslim olmak. (zaman için) uzun.

bulmak.= scientific fact superstitious = batıl inançlı / inançları olan supervision = gözetim ve denetim.= demand support (fiil) = desteklemek. 2) sahte. birdenbire.= step-by-step. inadequate sufficiently = yeterince. enough.)’den muzdarip olmak. fit in (to) suitable = uygun. fevkalade. cefa. worse superiority = üstünlük. asık yüzle. dominance. enrich. yerinde. proper. tali. çile. gelişigüzel. enough. partially. false. önermek. (bir şey)’den zarar görmek sufferer = bir hastalık çeken ya da başka olumsuz bir durumdan muzdarip olan kişi suffering = ıstırap.= insufficiently suggest = 1) ileri / öne sürmek.= deep. koyu renkli düşük sıcaklık alanları) superb = enfes. çok yüksek akışkanlık ve çok düşük direnç ve sürtünme değerleri sergileyen sıvı) superfluous = gereksiz. propose. yüzeysel. pain sufficient = yeterli. better.= poor superbly = enfes / mükemmel bir şekilde. akla getirmek. için) (toplam) miktar sum up = özetlemek. additive. complement supplementary = tamamlayıcı. zıt anl.bademci. profound. imply suggestion = öneri. problem vs. highclass. zıt anl. kaliteli. zıt anl.156 . secondary supplier = tedarikçi. eziyet. rezerv.= inferior.) suicide = intihar. supremacy. arka çıkmak support (isim) = destek (verme). take over superstition = batıl inanç.com . zıt anl. first-rate. be appropriate (for). adequate. zıt anl.= cheerfully sulphur = sülfür (kükürt) sum = (para vs. replace supplement (fiil) = (etkisini) arttırmak. temin etmek. yerine geçmek. zıt anl. sıkıntısını çekmek. excellent. tamamlayıcı şey.= inappropriate. dert.= poorly superconductivity = süperiletkenlik (mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda bazı maddeler tarafından sergilenen. besleme.= withhold supply (isim) = arz. = Davranışları. (His behaviour was suggestive of a cultured man. gereği gibi. zıt anl. zıt anl.= profoundly. üstün. inattentive. external. proposal suggestive (of) = (bir düşünceyi) akla getiren (şey). lightly. stok. shallow.ÜDS Sözlüğü suck away = emip uzaklaştırmak / götürmek suction cup = vantuz suddenly = aniden. bir malı sağlayan kişi ya da firma supplies = erzak. (bir şey ya da birisi)’ne göre olmak. appropriate. zıt anl. render. mükemmel. kültürlü bir adam olduğunu akla getirmekteydi. advice. advise. superintendence. zıt anl. lüzumu olmayan. stock. indicate. administration supplant = yerini almak. tedarik etmek. adequately. progressively suds = (çoğul kullanılır) köpük Suez Canal = Süveyş Kanalı (Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay suyolu) suffer from = (bir hastalık. hissini vermek. replace. summarise summarise = özetlemek sunbathing = güneşlenme sunlit = güneş ışığı alan sunspot = güneş lekesi (güneşin yüzeyinde bulunan. offer. hurafe. malzeme supply (fiil) = sağlamak.= insufficient. acı. thoroughly superfluid = süperakışkan (mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda. abruptly. (commit suicide = intihar etmek) suicide attack = intihar saldırısı suit = uygun gelmek / düşmek. reinforce supplement (isim) = ek. misery. katkı www. unnecessary superior = üstün nitelikli. ileri sürülen fikir. zıt anl.= genuine superficially = yüzeysel olarak. provide (with). reserve.= inferiority supernatural = doğaüstü supernova = süpernova (patlama halindeki yıldız) superpower = süpergüç (ekonomik ve askeri bakımlardan en güçlüler arasında yer alan ülke) supersede = (eskisinin) yerini almak. excellently. özensiz. zıt anl. zıt anl. appropriately suited to = (bir şey)’e uygun sullenly = somurtarak. neredeyse mükemmel iletkenlik hali) superdam = büyük baraj super-efficient = çok verimli superficial = 1) derin olmayan. unsuitable suitably = uygun bir şekilde. zıt anl. 2) izlenimini bırakmak. zıt anl.

baskılayıcı supremacy = üstünlük. garantili surely = elbette. gerçek kabul edilen suppress = bastırmak. ortaya çıkmak.com . etrafında yer almak. maintained. akıntı vs. taraftar. görünmek. muhakkak. intriguingly surround = çevrelemek. = Ayaklarından tavana asılmış ve metal çubuklarla feci şekilde / öldüresiye dövülmüştü. durdurma suppressor = bastırıcı. kesin. scrutiny. sonrası) sağ kalan. superiority Supreme Court = Temyiz Mahkemesi. emerge. gibi her tür) yüzey işlemi (malzeme yüzeyine uygulanan işlem) surge = aniden yükselmek. yaşamı sürdürme survive = ayakta / sağ kalmak. yatkınlık. ara vermeden yapılan. kolay hedef olma.= shortage surprise = şaşırtmak. inceleme. remain. scan. appear.). ertelemek. egemenlik. afet vs.) almada kullanılan çubuk ya da tel ucuna sarılı küçük pamuk topağı swallow = yut(kun)mak swamp (fiil) = su altında bırakmak swamp (isim) = bataklık Swedish = İsveçli. şüpheli. Anayasa Mahkemesi.= fall behind surplus = fazlalık. die survivor = (bir kaza. 2) askıya almak. postpone. yan faaliyetlerde görev alan kimse supporter = (bir kişiyi / görüşü vs. zıt anl. presume. doubtful. asit banyosu vs. belli bir sıklıkla. varsaymak. environment surveillance = gözetleme. kuşku duymak. sayesinde) kolayca ilerlemek. think supposed = gerçekleştiği / gerçek olduğu varsayılan. zıt anl. etrafındaki. kolay bulunur. destekçi. hang.= resistant (to) suspect (fiil) = şüphelenmek. genel bakış. herhangi bir şeyin fazlası.= temporary Svante Arrhenius = 1859-1927 yılları arasında yaşamış olan. continued. excess. come up. zıt anl. asılı durmak. çıkmasını önlemek.= submerge. for sure surface (fiil) = su yüzüne çıkmak. kuşku. aşmak. (He was suspended from the ceiling by his feet and beaten gravely by metal bars. zıt anl.) destekleyen kimse. etüt etmek. dirençsiz. zıt anl. kuşatmak. tahmin etmek. maintainability sustainable = 1) çabuk tükenmeyen. inquiry.) muayene için (salgı vs.157 support worker = destek olarak çalışan kimse. artakalan miktar. belli bir sıklıkla ve ara vermeden yapmak. zıt anl. zıt anl. zıt anl. hayrete düşürmek surprising = şaşırtıcı surprisingly = şaşırtıcı bir şekilde. sanık. cerrahi surgical = cerrahi surpass = geçmek. var olmayı / yaşamayı sürdürebilmek. kurtulan (kişi) susceptibility (to) = dirençsizlik. vulnerability (to) susceptible (to) = kolaylıkla etkilenen. disappear surface (isim) = yüzey surface treatment = (boyama. restrain. muhit. maintain sustainability = sürdürülebilirlik.bademci. devam ettirmek. doubt. observe survey (isim) = anket. overweigh. encouraging. polisaj. admirer supportive = destekleyici. zıt anl. enclose. climb surge of emotionality = duygusallığın aniden yükselmesi.= trust suspicious = kuşkulu. for certain. border surrounding = çevresindeki. withhold. Yüce Divan sure = emin. zıt anl.= encourage suppression = gizli tutma.= continue suspended = (bir sıvı içinde) asılı kalmış suspense = heyecan dolu bekleyiş. ortam. fiziksel kimyanın kurucularından sayılan İsveçli fizikçi ve kimyacı swab = (boğazdan vs. domination. zıt anl.= trustworthy sustain = sürdürmek. constant. keep up.= perish. vulnerable (to). sink.= unhelpful suppose = sanmak.= know suspect (isim) = şüpheli. çevirmek. zanlı suspected = (varolduğundan) şüphelenilen suspend = 1) asmak. süspans suspension bridge = asma köprü suspicion = şüphe. devamını sağlamak. encircling surroundings = çevre. duygusallık patlaması surgeon = cerrah surgery = ameliyat. zıt anl. gözetim survey (fiil) = inceleme / araştırma yapmak. review survival = sağ kalma. nonresistant (to). 2) sürdürülebilir. examine. soar. geride bırakmak. believe. distrust. exceed. İsveç’e ait sweep across = (boyunca) süpürülmek / sürüklenmek sweep along = (rüzgar. maintainable sustained = sürdürülen. akıp gitmek www.ÜDS Sözlüğü . durdurmak. helpful. live on. have doubt.

ÜDS Sözlüğü sweeping = geniş alanlara yayılmış swell = şişmek. expand.= switch on. quickly. üretmek. lamba. için) kapatmak. Asurlular.com . (elektronik devre için) anahtar switch off = (elektrik.bademci. zıt anl. speedily swiftness = çabukluk Swiss = İsviçre ile ilgili. anlamdaş syntactic = sentaks (bir dildeki kelimelerin cümle içindeki yerleri / dizilişleri) ile ilgili synthesis = sentez. çeşitli unsurları birleştirerek bütün haline getirmek. şişkinlik. şişmiş. turn on Switzerland = İsviçre swollen = şiş. Romalılar ve Bizanslıların istilasına uğramış. kabarmak. kabarma swiftly = hızla. düğme. (bir şey)’den başka (bir şey)’e geçmek switch = şalter. gaz vs. 5000 yıllık geçmişiyle başkenti (Şam) dünyanın en uzun ömürlü yerleşim bölgelerinden olan ve topraklarında dünyanın ilk alfabelerinden birinin icat edildiği güney komşumuz)6 syrup = şurup system operation = sistemin çalıştırılması www.= contract swell(ing) = şişme. süratle. belirti synapse = sinaps (sinir hücreleri arasında kalan. çabucak. birleşim synthesize = sentezlemek. sembolist (bireyin duygusal yaşantısını simgelerle yüklü ve kapalı / dolaylı bir dille anlatmayı amaçlayan edebiyatçı ya da ressam) symptom = semptom. İsa’nın konuştuğu dili halen konuşan Malua köyünün bulunduğu. turn off. hücrelerarası sinirsel iletişimin gerçekleştiği boşluk) syndicalism = sendikacılık (özellikle genel grev yoluyla üretim araçlarını işçi örgütlerine devretmeye çalışan siyasi hareket) synergistic = sinerji ile ilgili ya da sinerji oluşturan synonymous = eş anlamlı.158 . Frenk inciri symbolist = simgeci. blend Syria = Suriye (tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. distended swollen joint = şişmiş eklem swoop down = (bir avın) üzerine çullanmak sycamore = çınar. Persler. İsviçre’ye ait switch (between) = (iki veya daha çok tarzda) dönüşümlü olarak (çalışmak). Hz. zıt anl.

zıt anl. photograph take a downward turn = düşüşe geçmek.= land take office = (idari) göreve başlamak. yeni bir şekle bürünmek take a trip = yolculuğa çıkmak. = Başka hiçbir organizasyon işi üstlenme konusunda istekli olmadı. bakmak. undertake. hiç vakit almamak take off = 1) (kıyafet vs. make use of.T T TT table salt = sofra tuzu tabulate = cetvel / tablo haline getirmek tackle = (bir sorunu) ele almak. do as one does.= differ from take along = beraberinde götürmek. 2) anılara götürmek. work on. (bir yer)’i eline geçirmek take in = 1) kandırmak. zıt anl. adjust take = 1) (bakış. alakadar olmak take away = elinden almak. ele almak. travel take action = harekete geçmek. sigorta poliçesi vs. resemble. last. (bir şeye) yeterli vakit ayırmak take out = (belge. attend (to) take cue = (tiyatro oyunu sırasında vs. örneğin araba kazalarını bir düşün T take care of = gözetmek. intervene take advantage of = (bir şey)’den faydalanmak / istifade etmek / yararlanmak. göz önünde bulundurmak. önlem almak. = Cerrah. 4) (yük) almak. gain take in excess = aşırı miktarda / fazla almak take into account = dikkate almak. repeal take effort = çaba gerektirmek take for granted = doğal karşılamak. (bir şeyi ya da birisini) yanında götürmek take an interest (in) = ilgilenmek. bring back take by surprise = gafil avlamak take car accidents. alıp götürmek take back = 1) (bir sözü. istismar etmek.= unload take one’s time = acele etmemek. fool. (No other organization was willing to take on the job.). capitalise. daha radikal bir girişimde bulunmaya karar verdi. 2) gururunu kırmak take effect = geçerli olmak. kabul etmek. sorumluluğu. zıt anl. zıt anl. olmuş farz etmek.) sahibi olmak / içerisinde olmak. obtain www. benefit. come into force. dismantle. take into consideration take into consideration = dikkate almak.). evrak. = Sevgilisiyle buluşmak için babasının yokluğundan faydalandı. 2) (uçak için) havalanmak. öyle varsaymak take hold of = (bir yer)’e yerleşmek. employ.) take after = 1) (birisine fiziki olarak) benzemek. büyük bir kayba neden olmak take a huge step forward = çok büyük ilerleme kaydetmek take a look at = bakmak. görevi vs.= avoid tailor = (isteğe / ihtiyaca göre) biçmek. (She took advantage of her father’s absence to meet her lover. malı vs. (The surgeon decided to take on a more radical intervention. take precautions take no time = çok kısa sürmek. for instance = örneğin araba kazalarını ele alalım. 3) (zaman) sürmek. yaklaşım vs. kazanmak.= annul.) geri almak.= put on. 2) (işi. take into account take it in turn to lead = sırayla liderlik yapmak take kindly to = (bir şey ya da kişi)’den hoşlanmaya başlamak take measures = önlem / tedbir almak. göz önünde tutmak. (bir şey)’e karşı (güçlü) bir duruş sergilemek take a heavy toll = çok zarar vermek. makamın başına geçmek take on = 1) girişmek. allow for. aşağı yönelmek take a (firm) stand against = (şiddetle / kararlılıkla) karşı çıkmak.) almak.com .) çıkartmak. 2) (birisi gibi) davranmak.) sufle almak. 2) almak.) üstüne almak. retract. load. deal with. 3) işe almak. go into effect. shape. için) çıkarmak. parçalara ayırmak. zaafından yararlanmak. çözmeye çalışmak.bademci. (ne yapılacağına dair birinden ya da bir şeyden) işaret almak take down = 1) sökmek. şekil vs. girdi sağlamak. yürürlüğe girmek. 4) (bir yere) götürmek take (a) photograph = fotoğraf çekmek. hesaba katmak. şekillendirmek. gözden geçirmek take a new turn = yeni bir dönemece gelmek. zıt anl. keep in mind. 2) (form. zıt anl.

başlamak. azarlamak telltale = veri sağlayan. absorb. kalkış takeover = devralma tale = hikaye.) devralmak.= interesting. assume. havalanma.= be secondary to take pride in = (bir şey)’den gurur duymak take seriously = ciddiye almak take shape = şekil almak take so long = çok uzun sürmek take smt at its face value = bir şeyin değerini sorgulamadan. kurcalamak. gifted. happen take precedence = başta / önce gelmek. hoşlanmaya başlamak. temel müşteri grubu olarak yetişkinleri hedeflemişti. amaç. kuvvetle çekerek parçalamak tear (isim) = gözyaşı tear up = yırtarak bölmek / parçalamak tectonic plates = tektonik plakalar (yerkabuğunu oluşturan levhalar) tedious = can sıkıcı. job. work task force = özel görev kuvveti task of mapping = yer tespit etme işi / görevi task-specific = göreve / işe özel taste = tat taut = gergin tavern-goer = meyhane müdavimi tax = vergi taxation = vergilendirme taxiing = uçağın iniş pisti ile terminal arasındaki bağlantı yolunda gitmesi taxonomy = sınıflandırma bilimi tear (fiil) = yırtmak. (take it easy = dert etme. meydana gelmek. spor vs. yer almak.= abandon. zıt anl.com . düzenli olarak bir işi (hobi. (bir yerde) ortaya çıkmak take up with = 1) (birisi) ile tartışmak üzere bir konu ortaya atmak. zıt anl. 2) (yönetimi. 2) (gaz.bademci. participate in.= intangible. öncelikli olmak. occur. sıvı) tutmak.) teenager = 13-19 yaşları arasındaki kişi. replace. teen teen = bkz. fiddle with. 2) girişimde bulunmak. yaradılış. görev. (The company has targeted adults as its primary customers. skilled talk therapy = konuşma terapisi talon = (yırtıcı kuş için) pençe tamper with = oynamak.ÜDS Sözlüğü take over = 1) (bir şeyin) yerini almak / yerine geçmek. abstract tanning = (cilt için) bronzlaşma Tanzania = Tanzanya (Doğu Afrika’da bir ülke) tap into = 1) (bir kaynaktan) yararlanmak. usandırıcı. zıt anl. sakin ol) take time = zaman almak take to = 1) alışkanlık edinmek. nöbeti vs. goal. start. dert etmemek. dull. huy. entertaining teem with = (bir şey) ile dolu olmak. teenager tell off = 1) sayıp ayırmak. söylendiği gibi kabul etmek take steps = 1) önlem / tedbir almak. supersede. aim. real. boşver. 3) egemen olmak. (Antalya is teeming with tourists at this time of the year. yetenekli. (zaman) almak take up residence = yerleşmek.160 . = Şirket. manipulate tangible = elle tutulur. bilgilendirici temperament = mizaç. victim target group = hedef kitle tariff = ithalat veya ihracat üzerine konan vergi task = iş. join in (to) take place = olmak. hedef almak. 2) (bir hatta) erişim elde etmek tapestry = resim dokumalı duvar örtüsü tar = katran target (fiil) = hedeflemek. disposition temperate = ılıman temperate bacteriophage = ılımlı bakteriyofaj (bakteri içinde yaşayan ama onun parçalanmasına neden olmayan parazit virüs) temperature = sıcaklık temple = tapınak www. 2) kaçmak ve (bir yerde) saklanmak take up = 1) ele almak. amaçlamak. (belli bir hedefe yönelik olarak) adımlar atmak take the lead = başa geçmek take things easy = aldırmamak. somut. tabiat. be prior to. concrete. zıt anl. 3) (süre) doldurmak. predominate. come first. 2) kurban. obey take part in = (bir şey)’e katılmak. duty. tiresome. 2) yüzüne vurmak.) target (isim) = 1) hedef. masal talented = kabiliyetli. = Yılın bu vaktinde Antalya turist kaynıyordur.) yapmaya başlamak. kaynamak. conceptual. aim (at). boring. ödev. 2) (birisi) ile arkadaş olmak takeoff = (uçak için). (bir şey)’de yer almak. içine almak. kullanmak.

zıt anl. relaxation tensioning = germe eylemi tentacle = dokunaç (ahtapot gibi bazı hayvanların ince uzun kavrama / dokunma organı) tentative = 1) deneme amaçlı (olarak yapılan). horrible.= relaxed tension = gerilme kuvveti.= permanently. transitory. cezbetmek. toprak. . awfully territorial = toprak / bölge ile ilgili territory = toprak. = Operasyon sonrası dönemde vaka.com . gerisi www.= cosmic. 2) (tavır ve davranış için) temkinli teratogen = teratojen (normal embriyonal gelişmeyi bozarak kusurlu doku ya da organ oluşmasına sebep olan bazı ilaçlar veya X-ışınları gibi etkenler) teratogenic = teratojenik (kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan) term (fiil) = (bir şey)’e … demek / adını vermek. zıt anl. .161 temporarily = geçici olarak. charm tenable = savunulabilir. (A power failure temporarily darkened the whole town. (Thanks to the nurse’s patient explanations. 2) sertlik derecesi.= freeze the absence of hope stands in the way of recovery = umudunuz yoksa iyileşme gecikir the logic goes = mantıken. vice versa the point is made (that) = (bir şey)’e dikkat çekiliyor. temporary. solunum durması ve kas spazmları ile belirgin bir hastalık) tetrodoxin = tetrodoksin (Japonya’da Fugu denen balıkta bulunan. Tanrıya şükür thanks to = sayesinde. kesin / nihai olmayan. 2) bölge. = Bir elektrik kesintisi tüm kasabayı geçici olarak karanlıkta bıraktı. 8 milyon yıl öncesi dönem test for = (bir yeteneği / özelliği ortaya çıkarma amacı ile) test etmek test site = deney bölgesi testify = ifade vermek testosterone = testosteron (erkeklik hormonu) tetanus = tetanos (vücuda açık yaralar aracılığı ile giren bir bakterinin yol açtığı. bünye. nihai. = Hemşirenin sabırlı açıklamaları sayesinde artık bu devasa tıp merkezinde ne yapacağımızı biliyoruz. defendable. (In the postoperative period. be disposed (to). korkunç. gerginlik.= cosmic. interim. extraterestrial terrible = berbat. kesin olmayan. last. felç edici zehir) texture = 1) desen.) that is = öyle ki…. come / bring to an end. bölge terrorize = korkutmak. devre.= permanent tempt (to) = ayartmak.). opposite. characteristic textured = (ürün için) işlenmiş.bademci. gerilim. awful. owing to. 3) yüzey. geçici. strain. the case temporarily lost his vision. be likely (to) tendency = eğilim. reasonable tenacious = vazgeçmez. affection tendon = tendon (kası kemiğe bağlayan inelastik doku / bağ) tense = gergin. zıt anl. . begin termination = bitiş. zıt anl. zıt anl. .ÜDS Sözlüğü . finish. final terminate = son vermek. we now know what to do in this huge medical centre. zıt anl. en sondaki. stressed. görüşünü geçici olarak kaybetti. en uçtaki. for the time being. the rest = geri kalan. bu demek ki…. zıt anl. processed than ever = hiç olmadığı kadar Thank goodness! = Şükürler olsun!. nice terribly = son derece. yıldırmak Tertiary period = yaklaşık 65 ile 1. şefkat. earthly. tam ters.) temporary = geçici. alan. inclination tenderness = sevecenlik.= calmness. unconfirmed. kindness. stress.= beautiful. mantığa göre the other day = geçen gün the other way round = öbür türlü. lure (into). call term (isim) = 1) terim. (bir şey)’den söz ediliyor the point is made in the passage (that) = parçada belirtilmektedir ki. inatçı tend (to) = eğiliminde olmak. yani that very question = tam da o soru that’s news to me = bu benim için yeni bir haber that’s not often enough = çoğunlukla bu yetersiz kalır that’s really something = bu gerçekten önemli bir şey thaw = erimek. . eğitim öğretim yılı terminal = son. karada yaşayan. kandırmak. 2) dünyaya ait. zıt anl. makul. çözülmek. sona eriş terrain = 1) arazi. terimlendirmek. 2) dönem. provisional.= start. imrendirmek. landscape. bit(ir)mek. yapı. terrene. mıntıka terrestrial = 1) karasal. zıt anl. sona ermek. metinde (şu) fikir ileri sürülmektedir.

yoğunluk farklarına bağlı olarak küresel boyutta akıntılar ile sürekli devinim halinde olması thermoluminescence = bazı minerallerin. zıt anl. gösteri vs. bırakmak. 3D threefold = üç yönlü. tedavi there is no point (in) = hiçbir mantığı yok. menace threaten = tehdit etmek. ultraviyole ışınlarına maruz bırakıldıktan sonra ısıtıldıklarında ışık vermeleri olayı thesaurus = bir kelimeye yakın veya zıt anlamlı kelimeleri bulmaya yarayan sözlük benzeri referans kitabı these days = bu günlerde. endangered species threatening = tehdit edici. bu nedenle. baştan aşağı. çalılık thigh = uyluk thimerosal = cerrahide antiseptik olarak kullanılan bir madde thin = zayıf.= fat think out = (bir şey)’i ayrıntılı ve özenli bir biçimde ele almak. bir uçtan diğerine. by means of. açıklığa kavuşturmak. incelemek thinker = düşünür thirst = susama thorough = tam. entirely. all over. clarify. gözdağı vermek. all through throw in = eklemek. vomit thumb-sucking = (genellikle çocuklarda) parmak emme thunder = gürlemek thunderstorm = şimşekli / yıldırımlı fırtına thus = böylece. zıt anl. completely.= relieve. 2) kusmak. zıt anl. warn. menacing three flight of stairs = üç kat merdiven three-act = (tiyatro oyunu. üç kat / misli threshold = eşik. complete. kuram ortaya koymak therapeutic = tedavi amaçlı therapeutically = tedavi amaçlı olarak. öylelikle. tedavi edici şekilde therapy = terapi. giriş. tamamen. = İşini bıraktığını duydum. boyunca. baştan aşağı. protect threatened species = nesli tükenme tehlikesi altında olan tür(ler). jeopardise. because of that thermodynamic = termodinamik ile ilgili thermodynamics = termodinamik (ısıl enerji ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı) thermohaline circulation = okyanusların. whole. slim. 2) (bir şeyin / bir yerin) içinden / arasından throughout = 1) her yerinde. flourish thriving = istikrarlı bir şekilde büyüyen / gelişen. end-to-end.= partially thought = düşünce thoughtful = düşünceli. thanks to. so far tick = kene www. zıt anl. tamamen amaçsız / gereksiz there is nothing in the least wrong with him = en ufak bir rahatsızlığı bile yok thereby = öylece. zıt anl.bademci. ipliğe benzer threadworm = kıl kurdu threat = tehdit.). limit. by that means. için) yoğunlaşmak thicket = fundalık. nowadays tthey take you as you are = sizi olduğunuz gibi kabul ederler thiamin = tiamin (B kompleks vitaminlerinden biri) thicken = kalınlaşmak. ürpertici. bu yolla. add throw light on / upon = aydınlatmak. by. warning.= in practice theorize = teori üretmek. 2) baştanbaşa. gelişmek. hayret verici thrive = istikrarlı bir şekilde büyümek. saygılı thread = iplik thread-like = iplik benzeri. hence thus far = şimdiye kadar. nedenle oluşan) iritasyon / rahatsızlık through = 1) (bir kişi ya da şey) aracılığı ile / vasıtası ile / sayesinde. skinny. around. explain throw up = 1) vazgeçmek.ÜDS Sözlüğü the wild = yabani hayat / çevre theft = hırsızlık theistic = tanrıcılığa ait theme = tema then = o zaman theology = teoloji (ilahiyat. din bilimi) theoretically = teorik / kuramsal olarak. therefore.162 .= partial thoroughly = tam olarak. wholly. prosperous throat = (vücut için) boğaz throat discomfort = boğazda (farenjit vs. opening. için) üç perdeden / bölümden oluşan three-dimensional = üç boyutlu. (I hear you have thrown up your job. (sıvı / sis vs. ayrılmak. via. (bir şeyin) tamamında. başlangıç. ince. beginning. prosper.com . limit thrill = heyecan thrilling = heyecan verici.

müddet timely = uygun zamanda. plague. so far. endure. to a great extent to a very insignificant extent = çok az / önemsiz bir oranda to and fro = bir yandan öbür yana. issue topmost = en üst topple = düşüp yuvarlanmak top-secret = çok gizli top-security = üstün güvenlik / güvenliğe sahip torment = eziyet etmek. medcezir tie (to) = bağlamak. (To my surprise… = Hayret ettim ki… ) to some extent = belli bir dereceye kadar. ’nin yüksüz halde toplam ağırlığı) tool = araç. 2) katlanmak.= independent from tiger = kaplan tighten up = sıkılaştırmak tile = seramik. vigorous. ölçüt. mevzu. until now to my way of thinking = benim düşünce tarzıma göre to one’s surprise = (bir kişi için) şaşırtıcı şekilde.ÜDS Sözlüğü .= please. evvela. zıt anl. equipment toothpaste = diş macunu top = (bir değer)’in üzerine çıkmak. eğimli timber = kereste. alet. müsamaha etmek. zıt anl. criterion www. connect (to). zıt anl.bademci.= cold. zıt anl. azap çekmiş torrid = ateşli. bir aşağı bir yukarı. torture. vakitli. azap çektirmek. attached to. minuscule. huge tiny body = (meteorlar. bir yere kadar. o derece ki to tell the truth = doğruyu söylemek gerekirse. büyük oranda. büyük oranda. ön tarafa to this day = bugüne dek / bugüne kadar. kriter. dayanmak. bear tomb = mezar.= weary. to a large extent to a large extent = büyük miktarda. bu mealde to the contrary = tersine.= enormous. anguished Tory = İngiltere’deki Muhafazakar Parti’nin 1832 yılından önceki adı totality = bütün. değeri vs. kederli. asteroidler ve kuyrukluyıldızlar gibi) küçük gökcisimleri tip = uç tip over = devirmek tireless = bitmez tükenmez. fayans. tonilato (bir gemi vs. 2) örneğin. nereye kadar tobacco = tütün toddler = yeni yürümeye başlayan çocuk toe = ayak parmağı tolerate = 1) hoş görmek. (bir şey) ile yakından ilişkili. mihenk taşı. benchmark. energetic. zamanında tiny = küçücük. hot. frigid torture = işkence tortured = işkence edilmiş. ilk önce. acı dolu. back and forth to date = bugüne kadar. link (with) tied to = (bir şey)’e bağlı.) geçmek. dokunmatik touchstone = denek taşı. in fact to that effect = bu hususta. ilişkilendirmek. (bir rakibi. başa geçmek topic = konu. to begin with. zıt anl. bütünlük touchdown = uçağın piste temas etmesi touch-screen = dokunmatik ekran touch-sensitive = dokunmaya duyarlı. aslına bakarsanız.163 ticker symbols = borsada işlem gören hisseleri tanımlayan 5-6 karakterlik kısa kod adlar tidal = gelgit ile ilgili tidal pull = gelgit çekimi tidal range = gelgit olayında suyun yüksekliğindeki değişim miktarı tidally driven currents = gelgitle oluşan akıntılar tide = gelgit. worn out tissue = doku tissue damage = doku zedelenmesi to a certain extent = bir yere / dereceye kadar. allow. firstly. hala. işkence yapmak. minicik. kiremit till then = o zamana kadar tilted = yatık. türbe tomb-figures = mezar figürleri tonnage = tonaj. even today to what extent = ne derece.com . to a certain extent to start with = 1) ilk. to some extent to a great extent = büyük miktarda. lumber timber-rich = keresteden yana zengin time elapsed = geçmiş olan toplam zaman time-consuming = zaman alıcı timeline = süre. for instance to such an extent that = o kadar ki. sensuous. delight tormented = eziyet edilmiş. aksine to the exclusion of = (bir şey)’i hariç tutacak / dışlayacak kadar to the fore = öne. el aleti. yorulmak bilmez.

track. trail. eğitmek. zıt anl. conventional traditional diet = geleneksel beslenme traditionally = geleneksel olarak. zıt anl. enine trap (fiil) = kapana kıstırmak. belirti trace back = geriye / eskiye doğru izini sürmek / bulmak trace mineral = eser mineral (insan vücudunun çok az miktarlarda gereksinim duyduğu mineral). dozer vs. micro mineral trachea = (çoğul: tracheae ya da tracheas) trakea (nefes / soluk borusu) track (fiil) = 1) izlemek.164 . lock in trap (isim) = kapan. 4) (tank. eğitim training ground = eğitim alanı trait = özellik trample = ezmek. çiğnemek. pursue. yükseltme gibi çeşitli görevlerde kullanılan yarı iletken bir devre elemanı) transistor amplifier = transistörlü amplifikatör (gelen sinyalin gücünü arttırmaya / yükseltmeye yarayan bir tür elektronik cihaz) transition = geçiş. laborious tournament = turnuva township = kasaba (nahiye. iz sürmek. kıtalararası transcultural = kültürler arası transform into = (bir şey)’e dönüş(tür)mek.) izleyerek saptamak / bulmak. follow. güvenilmez. dönüşüm. kalleş. ’nin bıraktığı veya yürünerek bırakılan) iz.ÜDS Sözlüğü tough = zorlu. change into. transitory. convention traditional = geleneksel. değişim. carry. nakliye transverse = çaprazlama. travel treacherous = tehlikeli. custom. için) palet track back = geriye doğru iz sürmek. follow track (isim) = 1) ray. record. iletmek. venom. yolculuk etmek travelling public = seyahat eden insanlar. pioneer train = eğitim vermek. 2) (koşu veya bisiklet için) yol / parkur. convey transparent = saydam transplant = nakletmek. sıkı. passage translate = çevirmek. hain. başka yere nakil transmissible = geçmesi / bulaşması olası transmission = iletim.= permanently transistor = transistör (bir devrede açma-kapama. 3) (tekerlek. labour-union trading = ticaret tradition = gelenek.com . conversion transformer = transformatör (elektronik bir devrede voltajı ve akımı değiştirmeye yarayan eleman) transient = gelip geçici. conventionally trailblazing = öncü. instruct train tracks = tren rayları training = antrenman. poison trace (fiil) = (ipuçları vs. palet vs.= preserve transformation = dönüştürme. adet. tercüme etmek translator = çevirmen. değiş(tir)mek. toksik toxicity = toksisite (zehirlilik) toxin = toksin (canlılar tarafından üretilen zehirli madde). aktarmak. hard. izini takip etmek. unsafe www. move transportation = taşıma. pursue traction = götürme. deed transaction statement = (bir tür) hesap ekstresi transatlantic = Atlas Okyanusu’nun karşı yakasından gelen / karşı yakasına giden transcontinental = kıta aşırı. transitory. aktarım. ezip geçmek transaction = işlem. yakın zamanda olmuş olayları hatırlayamama ile belirgin amnezi nöbeti) transiently = gelip geçici olarak. action. taşımak. bucak. idman. convert to / into. nakletmek. dangerous. halkın seyahat eden kesimi traverse = (mesafe) kat etmek. tercüman translocation = yer değiştirme. tuzak trapped = (bir şeyin içinde) sıkışıp kalmış traumatic blow = travmatik darbe (ciddi yaralanma / iç kanama ile sonuçlanan darbe) travel = seyahat etmek. yayılma transmit = (hastalık) bulaştırmak. tuzak kurarak yakalamak. taşımak ve yeni ortamda yaşatmaya çalışmak transplantable = nakledilmeye uygun transport = (bir yerden) (başka bir yere) götürmek.= permanent transient global amnesia = geçici global amnezi (genellikle orta yaşlarda gelişen.bademci. commerce trade-union = işçi sendikası. çekme trade = ticaret. zıt anl. kaynağını araştırmak track down = izleyip bulmak / yakalamak. zahmetli. trail trace (isim) = iz. 2) kaydını tutmak. kaza ya da ilçe gibi küçük yerleşim) toxic = zehirli.

tuzağa düşürmek.= distrust. unimportant. = Kompozisyonunda bir iki önemsiz hata var. kandırarak (bir şey yapmaya) yöneltmek trick (isim) = hile. (Hypertension triggers off many other diseases. ustalık isteyen. believe. tekne truck = kamyon. define. akım. = Bu tedavilerin karşılaştırmalı faydaları. litigation. burdensome trough = (trof gibi okunur) (hayvanların su içtiği) yalak. düşüşte olmak trial = 1) (mahkemede) duruşma. zahmetli. ürperme. activate. really truncated icosahedron = kesik yirmiyüzlü (düzgün bir yirmiyüzlünün köşelerinin kesilip atılması ile oluşturulan futbol topu benzeri geometrik cisim) trust (fiil) = güvenmek. test. greatly. sıradan. cartel trust one’s life to = canını (bir kişiye / bir şeye) emanet etmek trustworthy = güvenilir try on = prova etmek. karışıklık. giyip denemek try out = (birisini / bir şeyi) denemek. girdap turgid = şişmiş. bir şeyin tetikleyicisi / nedeni trimester = üç aylık dönem Tripos = Cambridge Üniversitesi’nde bitirme sınavlarına verilen ad triumph (fiil) = başarı sağlamak.= significant.= agreeable. 2) tedavi etmek. kol ırmak (ırmağa karışan akarsu) trick (into) (fiil) = kandırmak. (The smoke triggered off the fire alarm.= slightly tremor = titreme. (karmaşıklığı / riskleri sebebiyle) zor trigger (off) (fiil) = tetiklemek. başlatmak. 2) sorun çıkaran. 2) işleme. victory triumphant = muzaffer. spark. enormously. remedy. experiment. 2) çok değerli / önemli şey treasury = hazine.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. behave. act. üçkağıt tricky = incelikli. important. hendek trend = eğilim.165 treasure = 1) hazine. test tuberculosis = tüberküloz. succeed. annoying. zıt anl. endişe verici. insignificant.) tribal = kabileye ait tribal culture = sosyal yapısı kabile düzeninde olan kültür tribunal = mahkeme.) troop = askeri birlik trophy = hatıra. harekete geçirmek. çok büyük çapta. (The comparative efficacy of these therapies was tested on volunteers in a clinical trial. tendency. inanmak. tır truly = gerçekten. chaos www. meyil. = Duman. ganimet troublesome = 1) rahatsız edici. convenient. şişkin turmoil = kargaşa. işlem treaty = antlaşma. muamele etmek. 2) tröst (pazarda tekel yaratma amacı güden ve pek çok küçük şirketi gayriresmi olarak kontrol altına alan büyük şirket ya da şirketler topluluğu). verem (kanlı öksürük ve halsizlik ile belirgin akciğer enfeksiyonu). 2) belli bir radyo istasyonuna ayarlamak turbine = türbin (jeneratörlerde elektrik üreten. tam anlamıyla. ateşlemek. yangın alarmını harekete geçirdi.). confidence. cure treatment = 1) tedavi. genellikle kan tahlilinde ortaya çıkan madde) tune = melodi. victorious trivial = cüzi.) trigger (isim) = tetik. muamele. 2) deneme. yengi. sarsıntı. current trend down = düşme eğiliminde olmak.bademci. agreement trek = engebeli arazide yaya olarak gitmek tremble = titremek. disturbing.= distrust trust (isim) = 1) güven. pulmonary phthisis. galip gelmek. maliye dairesi treat = 1) davranmak. enormous tremendously = son derece. sınama. ezgi. court tributary = ırmak ayağı.com . win triumph (isim) = zafer. bir klinik çalışmada gönüllüler üzerinde test edildi. çalışma. zıt anl. zıt anl. tremble trench = çukur. TB tuberculosis-causing = vereme sebep olan tulip = lale tumour cell = tümör hücresi tumour marker = tümör markeri / işaretçisi (vücutta tümör bulunduğunu gösteren. dönen birim) turboprop airliner = pervaneli yolcu uçağı turbulence = çalkantı. = Hipertansiyon pek çok başka hastalığı tetikler. nağme tune into = 1) yakından takip etmek. cure. hakikaten. ödül. zafer kazanmak. reliance. zıt anl. galip. quiver. shake tremendous = muazzam. önemsiz. bayağı. (There are one or two trivial errors in your essay. court action.

) turn down = (bir teklifi vs.) geri çevirmek. burma two-fifths = beşte iki twofold = iki misli / kat two-mode hybrid engine = taşıtlarda kullanılan. throw out. (birisi)’ne yüz çevirmek turn back = geri dönmek. prove to be.166 .) geri çevirmek. produce. cyclone typical = tipik typically = tipik / karakteristik olarak. 2) reddetmek. için) kapamak. reddetmek. invert. turn down turn away from = (birisi)’nden uzaklaşmak. refuse. 2) (yolda) başka tarafa yönelmek turn on / upon = 1) (ışık vs. aktif hale getirmek. deactivate. şiddetli kasırga. bağırsakta yaralar ile belirgin bir hastalık) typhoon = hortum. but she turned him down. (At first he seemed to be an honest person. = Önceleri dürüst birisi gibi görünüyordu ama sonra büyük bir yalancı olduğu ortaya çıktı. geri çevirmek. için) açmak. TV vs. resort to turn up = 1) (radyo.bademci.) turn over = 1) devirmek. become turn against = (bir kişi ya da şey)’e cephe almak turn away = 1) (kapıdan vs. think about. müzik vs. üzerine çevirmek. iki yönlü two-storey façade = iki katlı cephe two-syllable = iki heceli two-thirds = üçte iki typewriter = daktilo typhoid = tifo (genellikle hijyenik olmayan besinler aracılığı ile bulaşan. hand in. = Ona evlenme teklif etti ama o reddetti. direct onto. kesmek. 3) üretmek. excite. 2) (beklenmedik bir şekilde) ortaya çıkmak. convert to / into turn off = 1) (ışığı. (birisi)’nin yardımını istemek. özellikle boya sanayinde inceltici ya da çözücü olarak kullanılan sıvı madde) turtle = kaplumbağa twist = büklüm. invoke.) turn in = teslim etmek. deliver turn into = (bir şey)’e dönüş(tür)mek. (He proposed to her. stimulate turn out = 1) (bir hatası nedeniyle birini) dışarı çıkarmak. 2) (bir şey)’e bağlı olmak. put off. 2) düşünmek. consider turn to = (birisi)’ne başvurmak. aktif hali sonlandırmak. akılda tartmak. = Mülteciler sınırda geri çevrildiler.) kapatmak. refuse. 2) (ışık vs. (The refugees were turned back at the border. için) sesini yükseltmek. gelmek turn-of-the-century = yüzyılın değişimine / bitişine yakın (bir yüzyılın başlangıcının / bitişinin hemen öncesi ve sonrasını kapsayan dönem).ÜDS Sözlüğü turn = olmak. genellikle. 4) sonuçlanmak turn out (that) / (to be) = (bir şey olduğu) ortaya çıkmak. yüzyıl dönümü turpentine = terebentin (çam reçinesinin damıtılması yolu ile elde edilen. söndürmek. benzin motorunun yanı sıra iki kademeli bir elektrik motoru ile de çalışan yeni ve deneysel bir motor sistemi two-shoe = iki pedallı two-sided = iki taraflı. çevirmek. suyu vs. But then he turned out to be a great liar. 2) (özellikle cinsel açıdan) heyecanlandırmak. characteristically www. turn away. depend on turn on = 1) (radyo. için) (bir şey)’e doğrultmak. refer to.com .

unveil. clear. umulmadık. karar gündeminde under debate = tartışılmakta under threat = tehdit altında under trial = deneme altında. (hastalık vs. = Haberler.= appreciated U unarmed = silahsız. asıl önemli olan nihai başarısıdır. zıt anl. ikilem içermeyen. zıt anl.= armed unavoidable = kaçınılmaz. Londra kentini hazırlıksız yakaladı.= ambigous unanimous = oybirliğiyle unanticipated = sezinlenemeyen. nihai. 2) astronot kordonu UN Conference on the Human Environment = Birleşmiş Milletler bünyesinde 1972 yılından bu yana düzenlenmekte olan.or overbuilt = (sağlamlık ve / veya kütle için) eksik / yetersiz veya aşırı yapılı under-activity = az hareket. yeteneksiz. 2) son / nihai olarak. sure thing unclear = muğlak.= explicable unaffected = etkilenmemiş.= conditional unconscious = bilinçsiz.) bulaşmamış. landing gear www. unforeseen. zıt anl. uncertain. açık olmayan.= aware of unawares = hazırlıksız (olarak). zıt anl. United Kingdom ulcer = ülser (deri üzerinde. umursamaz. belirtileri olan bir hastalık) ultimate = 1) en büyük. yaygın UK = Birleşik Krallık. interested unconditional = koşulsuz. anlatılamaz. gafil (avlanarak). zıt anl.= contaminated uncontrollable = kontrol altına alınamayan uncover = ortaya / meydana / açığa çıkarmak. zıt anl. irin. kan içeren dışkı vb. underrated. = Bir kişinin başlangıçtaki başarısı aldatıcı olabilir. unpredicted unanticipated reaction = beklenmeyen tepki unappreciated = değeri anlaşılmamış. doubtfulness. net. anlaşılmaz. inevitable. yetersiz faaliyet undercarriage = (uçak için) iniş takımları. çevre ve insançevre ilişkisi odaklı konuların tartışıldığı ve uluslararası çevre politikalarının belirlendiği konferans. nesnel.= bearable.= consciousness uncontaminated = kirlenmemiş. avertable unaware of = (bir şey)’in farkında olmayan. veya sindirim organlarının iç yüzeylerinde gelişerek altındaki dokuları da etkileyen açık yara) ulcerated = ülserli. İngiltere.com . (bir şey)’den habersiz.) ultimately = 1) esasen. en yüksek. zıt anl. zıt anl. zıt anl. asıl olarak. etkilenmeden kalmış. kayıtsız şartsız. unwitting.= originally umbilical cord = 1) göbek bağı. denenmekte under. belirsiz. tahmin edilmeyen.= concerned.= clear.= cover uncut = kesintisiz undeniably = inkâr edilemez şekilde under consideration = değerlendirilmekte. vague. zıt anl.= capable unacceptable = kabul edilemez unaccountable = açıklanamayan.= avoidable. zıt anl. zıt anl. what matters is his ultimate success. 2) esas. intolerable. well-defined unconcerned = ilgisiz. temel. primarily. zıt anl.U U UU ubiquitous = her yerde var olan.= affected unaided = yardım almadan / almayan unambiguous = açık. zıt anl. bilinçdışı. (The news took the city of London unawares. final. fundamental. objektif. zıt anl. reveal. tolerable unbiased = tarafsız. inattentive. inexplicable.) unbearable = dayanılmaz. finally. indifferent. 3) son. ülser içeren ulcerative colitis = ülseratif kolit (enfeksiyona bağlı olarak kolon mukozasında yer yer ülserler oluşması. baygınlık.= certainty. zıt anl. epitel dokuda. küçümsenmiş. çekilmez. beklenmeyen. zıt anl. eventual. inescapable. Stockholm Conference unable = ehliyetsiz. peculiar. objective unbreakable = kırılmaz uncertainty = belirsizlik. fundamentally.= conscious unconscious state = bilinçsiz hal unconsciousness = bilinçsizlik. zıt anl. bilinçaltı. intact. incompetent. (Someone’s initial success may be deceptive. uninfected. unpolluted.bademci. incapable. dubiousness. greatest.

= at ease unemotional = duygusuz.) çekmek. umulmadık. zıt anl. hafife almak. zıt anl. dalışlar yapmak suretiyle inceleyen alanı) underweight = zayıf.= expected unfortunate = üzüntü veren. tatsız. temelindeki undermine = temelini aşındırmak. modası geçmiş.= fairly. zıt anl. zıt anl. zıt anl. açıklığa kavuşturmak. yersiz. dengesiz.= unreasonable understandably = anlaşılır. yavaş yavaş yok etmek. emphasise underlying = altında yatan. reasonably. experience. pitiful. makul bir şekilde. sinsi. zıt anl. zıt anl. clarify. (tamirat. aloof.= desirable undetectable = fark edilmesi / bulunması mümkün olmayan. zıt anl. zıt anl. imbalanced. weaken.= sensibly unearth = kazarak çıkarmak. unmistakably. uniform unevenly = eşit olmayan şekilde. zıt anl. be subjected to. questionably undue = yakışıksız.= even. düşük kilolu.= ethical.= strengthen. worry. uncomfortable. kıskanılacak türden olmayan. sly underinvest = gereğinden az / eksik yatırım yapmak underlie = altında bulunmak / yatmak. zıt anl. gereksizce. comprehension undertake = üstlenmek. kaygı. undervalue. kesinlikle. unjustified. go through.= evenly.168 . outmoded. taahhüt etmek. (gereğinden veya olabileceğinden) az ilerleme kaydetmek understandable = anlaşılabilir. talihsiz. = Arkadaşlarının eleştirileri. desirable unethical = etik olmayan. get in charge (of). zıt anl. zıt anl. anlama. practicable unfertilized = (yumurta için) döllenmemiş. zıt anl.= feasible. carry out undertaking = girişim. zıt anl. altını çizmek. unknown.= familiar. zıt anl. işkence vs. have. just unfairly = haksız bir şekilde. moral uneven = eşit olmayan. excessive unduly = boş yere. detached.= fashionable unfeasible = yapılamaz. underfed undernutrition = yetersiz beslenme underpaid = (olması gerekenden) düşük ücretli underperform = daha düşük performans göstermek.) geçirmek. unrest. unjustly. uniformly unexpected = beklenmedik unexplored = araştırılmamış unfair = haksız. exaggerate underfund = yeterince finanse etmemek undergo = 1) (ameliyat. bir işe girişmek. tedirgin. secret. gizli. zıt anl. unwanted. unnoticed undigested = sindirilmemiş undoubtedly = şüphesiz / kuşkusuz bir şekilde.ÜDS Sözlüğü undercover policeman = gizli / sivil polis underestimate = küçümsemek. zıt anl. zıt anl. unnecessarily. strange. (His friends’ criticism undermines his self-confidence. üstlenme underwater archaeology = sualtı arkeolojisi (arkeolojinin.= deservedly undesirable = istenmeyen.= conceal unforeseen = beklenmedik. zıt anl. zıt anl. eğitim vs. dengesizce. endişe.= ambiguously. hak edilmemiş bir biçimde. ill-fed. obviously.= enviable.= emotional unemployment = işsizlik unenviable = istenmeyen. zıt anl. unnoticeable undetected = gözden kaçmış. untimely. justly unfamiliar = aşina olmayan.bademci. dig out. değişim vs. 3) (zorluk.= overestimate. impracticable. undesirable. zıt anl. acı vs. temelini oluşturmak underline = vurgulamak. build up. gerçekleştirilemez.com . reasonable. unjust. skinny underworld = (mitolojide) yeraltı dünyası undeserved = hak edilmemiş.) görmek. zıt anl. onun özgüvenini zayıflatıyor. restless. ahlaka aykırı. reveal. immoral.= fortunate www. yabancı. aşırı.= fair. adaletsizce. unexpected. unmerited. zıt anl.= deserved undeservedly = hak etmediği şekilde. değerinin altında paha biçmek.)’ye maruz kalmak. convincingly. conceivably. unreasonably understanding = anlayış.= ease uneasy = kaygılı. daha az icra etmek. asıl nedeni olmak. (toprak için) gübrelenmemiş unfold = açıklamak. zayıflatmak. zorlaştırmak. su altında kalan eserleri ve batıkları. known unfashionable = modaya uymayan. uygunsuz.= doubtfully.) underneath = altına / altında undernourished = yetersiz beslenmiş.= bury unease = huzursuzluk. uygunsuz. 2) (sıkıntı. be exposed to underhand = el altından. stress. farkedilmemiş.

incredible. evenly. noticeable unorthodox = geleneksel olmayan. zıt anl. unrivalled. solely. karşılıksız unresponsive = cevapsız. birleşmiş unified field theory = birleşik alan teorisi (fizikte. doubtfully unnatural = doğal olmayan unnecessarily = boş yere. gözden düşmüş unprecedented = görülmemiş. alışılmışın dışında. merciful unreliability = güvenilir olmama.bademci. humble. zıt anl.= diversity uniformly = aynen. zıt anl. zıt anl. zıt anl. clumsy unharmed = zarar görmemiş. zıt anl. disturbance. zıt anl. zıt anl. delightful unpopular = rağbet görmeyen. talep vs. separate unimaginable = hayal / tasavvur edilemez.= different. zıt anl. volatility. consistent. biçimsiz. solve.= predictable.= predictability unpredictable = önceden bilinmez. sınırsız unload = boşaltmak unmanned = (hava. combine. için) insansız. zıt anl. dayanaksız.= realistically unrelenting = amansız. şüphe götürmez bir şekilde. zıt anl.= responsive unrest = huzursuzluk.= differently unify = birleştirmek. dubious. harmony www. zıt anl. unbelievably. bir örnek.= ordinary unmet = (ihtiyaç. variable uniformity = 1) aynılık. zıt anl. undesirable. unbelievable. zıt anl.= inferior unpaved = (yol için) parke taşı / asfalt döşenmemiş unpleasant = hoş olmayan. equally. regrettably. çok az bir olasılıkla. consolidate. zıt anl.= reliability. acımasız. itici. certainly. even. zıt anl. over-the-counter unprotected = korunmamış unravel = çöz(ül)mek. irregular unparalleled = eşsiz. zıt anl. eşit bir şekilde. bir bütün haline getirmek. dependability unreliable = güvenilmez.= known unlike = (bir şey)’den farklı olarak.= disunite.= harmed. figure out. unchanging unprescribed = reçetesiz. dissatisfaction. halletmek. zıt anl. changeability. temel parçacıklar arasındaki tüm temel kuvvetlerin tek bir alan olarak ifadesini sağlayan bir çeşit alan teorisi) uniform = 1) her yanı / bölümü aynı. sağlam. 2) tutarlı.= deliberate unintentionally = istemeden. indefensible unjustly = haksız bir şekilde. unparalleled uniquely = benzersiz / eşsiz bir şekilde. benzersiz.= pleasant. similar. unduly.= questionably. emsalsiz. merciless. kaba. (bir kişiye ya da şeye) özgü. tatsız. unintentional. zıt anl. combine. inexcusable.= fortunately unfounded = temelsiz. kestirilemez. tam aksine. zıt anl. olanaksız. nasty.= reachable unrealistically = gerçekçi olmayan bir şekilde. maalesef. tersine.= compassionate. göze çarpmayan. intact. 2) tutarlılık.= obtrusive. her yanı aynı şekilde. exceptional. emsalsiz. undoubtedly.= reasonably. as opposed to. tepkisiz. bir araya getirmek. bilinemezlik. eşsizlik. variable.= justly unknown = bilinmeyen. kaypaklık.= peace. beklenti. groundless ungainly = hantal. awkward. yegane.= likely unlimited = sonsuz. zıt anl. zıt anl. haksız. inaccessible. unfairly. accidental. tek. unattractive. accidentally. encode unreachable = ulaşılamaz.= commonly uniqueness = benzersizlik. zıt anl. zıt anl. için) karşılanmamış unmistakably = şüphesiz.= usual unpredictability = belirsizlik. unmatched.= like unlikely = mümkün olmayan. unforeseeable. incomparable. benzeri olmayan.= manned unmatchable = emsalsiz. consistency. eşsiz. unite. zıt anl.com . sök(ül)mek.169 unfortunately = ne yazık ki. alçak gönüllü. zıt anl. cosmos unjustifiable = gerekçesiz. on purpose uninviting = çekici olmayan. zıt anl.= reliable unrequited = karşılık görmeyen. yersiz. zıt anl. kargaşa.= code. unidentified. sensibly unobtrusive = dikkat çekmeyen. yeganelik unit = birim (tek bir bütün olarak algılanabilen bir kavramlar veya objeler grubu) unite = birleştirmek. damaged unicorn = tekboynuz (başında tek bir boynuz olan at biçimindeki efsanevi yaratık) unified = birleştirilmiş. zıt anl. kazara. uzay taşıtları vs. unnoticeable. undamaged. similarity.= inviting unique = benzersiz. zıt anl.= detach.= believable unimpaired = zarar görmemiş unintended = istemeden gerçekleşen. improbable. sever universal = evrensel universe = evren. zıt anl.ÜDS Sözlüğü . zıt anl. gereksizce. sağlıksız. uncertain. bir örnek oluş. zıt anl.= deliberately. zıt anl.

2) üzmek. muhafaza. immediately uric acid = ürik asit (protein metabolizması sonucu oluşup kanda ve idrarda bulunan bir madde) urinary = uriner sistem (idrar yolları) ile ilgili urinary creatinine excretion = idrar yoluyla kreatinin maddesinin vücuttan atılması urine = idrar urine screen = idrar tarama urticaria = ürtiker (bir tür kaşıntılı deri hastalığı) US / USA = (the US / USA şeklinde kullanılır) Amerika Birleşik Devletleri. unfriendly. foolish. distressing. hygienic unsatisfactory finding = tatmin edici olmayan / yetersiz bulgu unsatisfying = tatmin etmeyen unsaturated = doymamış unsaturated fat = doymamış yağ unseasonable = mevsim normallerinin altında ya da üzerinde. acil olarak.= eagerness. tuhaf.= rural. watchful unwilling = isteksiz. distressed upsetting = üzücü. idame. (Crime rate is usually higher in urban areas than in rural areas. 3) ısrarlı. strange. yürütülemez unyielding = sert. desire.= familiar. bother. back up. hate urgency = aciliyet. zıt anl. huzursuz. maintenance upper arm = kolun omuzla dirsek arasındaki kısmı upper class = üst sınıf. zıt anl. şehirlerde oturan. eager.bademci. = Akılsızca yatırım yaptı ve bir servet kaybetti. desteklemek. reluctant.170 . zıt anl. değişken.= sanitary. huysuz unsightly = çirkin. hurtful.) unworkable = işletilemez.= safe unsanitary = temiz olmayan.= successful unsustainable = sürdürülemez. üzüntülü. (He invested unwisely and lost a fortune. unintelligent. göze hoş gelmeyen unstable = dengesiz.= worsen. ender. dik upset (fiil) = 1) bozmak. normal unusually = sıra dışı / alışılmadık şekilde. advance. zıt anl. zıt anl. altüst etmek. zıt anl. willingness unwise = akıllıca olmayan.= commonly unwanted = istenmeyen unwary = dikkatsiz. zıt anl. dangerous.ÜDS Sözlüğü unsafe = emniyetsiz. zıt anl.) urbane = medeni. improve. gönülsüzce. gönülsüzlük. sağlıksız. zıt anl. eagerly unwillingness = isteksizlik.= used unusual = alışılmadık. büyütme update = modernleştirmek. olağandışı. (the) United States of America www. ivedilik. foolishly. silly. ivedi.= wise. reluctantly. zıt anl. yüksek gelir sınıfı upright = dikey. = Suç oranı kentsel bölgelerde.= rural urea = üre (protein metabolizması sonucu vücutta oluşan ve idrar ile dışarı atılan atık madde) urge (fiil) = (birisini bir şey yapmaya) teşvik etmek. disturb. mukavim. zıt anl. gönülsüz. disrupt.= willingly. encourage. unhygienic. ısrar eden urgently = acilen. incite. zıt anl. modernise. uncommon. zıt anl. uneager. annoying. reluctance. taşrada olduğundan genellikle daha yüksektir. emergency urgent = 1) acil.= sympathetic. inconstant.= willing. civilized urbanized = kentleşmiş.= discourage. tutku. zıt anl. güncelleştirmek. passion. facing upbringing = (çocuk için) yetiştir(il)me. sabit olmayan. ready unwillingly = isteksizce. geçit vermez up against = karşı karşıya. sinirlendirmek. tehlikeli.= downstream urban = kentsel. önemle. friendly untaxed = vergilendirilmemiş until fairly recently = oldukça yakın zamana kadar until well into the nineteenth century = ondokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar untold = tarifsiz unused = kullanılmamış. advocate upkeep = bakım. tedbirsiz. kentle ilgili. sinir bozucu.= stable unsuccessful = başarısız. untimely unsettled = tedirgin. renew upgrade = geliştirmek. afflict upset (sıfat) = üzgün. thoughtful unwisely = akılsızca. kışkırtmak. deter urge (isim) = şiddetli arzu. zıt anl.= pleasing upstream = akıntının tersi yönünde. zıt anl. onaylamak. zıt anl. zıt anl. 2) zorunlu. ivedilikle. şehirleşmiş. üzüntü veren. düzeyini yükseltmek.= dislike. zıt anl.= careful. arkadaş canlısı olmayan. zıt anl. uncommonly. akıntıya karşı. kararsız.com . (aynı şartlarda) devam edemez unsympathetic = itici. zamansız. weaken uphold = tarafını tutmak.

) useful = yararlı. helpful.ÜDS Sözlüğü . (hizmetlerin bedeli) dahil değildir. = Eskiden bana sıkça yazardı. he tried hard to save his company from bankruptcy but failed utterly. = Kiraya elektrik. practical. su. bring in usual = alışılmış. (The rent does not include utilities. harmful useless = işe yaramaz. 2) (içeri) getirmek. use.171 US Federal Aviation Administration = Birleşik Devletler Federal Havacılık Dairesi (ABD’de tüm sivil havacılığı düzenlemek ve denetlemek ile görevli kuruluş) US Geological Survey Centre = Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Merkezi (ABD’de. mutlak. useful. faydalı. absolute utterly = tamamen. beneficial. kesinkes. kullanışlılık utilize = yararlanmak. en çok utter = 1) tamamen. = Krizden sonra firmasını kurtarmak için çok çabaladı ama hepten başarısız oldu.= unpractical utility = 1) (gaz.= useless. zıt anl. gaz vs. completely. zıt anl.com . absolutely. (After the crisis. (He used to write to me frequently. artık yazmıyor. 2) kesin. run through used to = bir fiilden once geldiği zaman “(eskiden) … idi (ama artık değil)” anlamı verir. fayda.= unusual Utah = ABD’de bir eyalet uterus = uterus (rahim) utilitarian = faydacıl. zıt anl. worthless usher in = 1) öncülük etmek. fayda / yarar gözetici.bademci. complete. tüketmek. he doesn’t any more.). bitirmek. hepten. deplete. elektrik gibi) kamu hizmeti. make use of utmost = en büyük. totally. olağan. bölgeleri jeolojik olarak incelemekle ve jeolojik haritalar çıkarmakla görevli merkez) use = kullanım use to the full = sonuna kadar kullanmak use up = kullanarak azaltmak.) www. 2) yarar.

orally verdict = jüri kararı verification = doğrulama. zıt anl.com . farklılık göstermek. subap. stake venture (isim) = girişim verbal = sözlü. engin. gerçeklemek. zıt anl. the only ventilation was through a small door at the back. çeşitli variety = cins. unacceptable validity = geçerlilik. confirm. stake. 2) bitkisel vehemently = şiddetli / hiddetli / ateşli bir şekilde.= remain. explicitly valiantly = cesurca valid = geçerli. validate. evaporate vapour = buhar. bulanık. onaylamak. örn. greatly vastness = büyüklük. 2) hastalık taşıyıcı vegetation = bitkiler. duvarları boyama. alter. 2) radyo lambası valve radio = lambalı radyo vandalism = vandalizm. şüpheli. diversity varicella virus = suçiçeği virüsü varied = değişiklik gösteren. 2) göze almak. farklılaşma. sokak lambalarını kırma vs. meşruluk. many-sided www. çocuk ayakkabılarında bağcık yerine kullanılan kapatma elemanı) vellus = erişkinlerde gövde. yerçekimi kuvveti). jeopardize. değiş(tir)mek. işportacı Venice = Venedik (İtalya’da. farklılık various = çeşitli. teyit etme. dim. zıt anl. teyit etmek. etmen variation = 1) düzensizlik. (In the attic. çok geniş. tür. bitki örtüsü vegetative = 1) büyüme yeteneği olan. buğu variable = değişken. çevreye zarar verme (örn. (They are building these roads at vast expense. oral.= written verbal communication = sözlü iletişim verbally = sözlü olarak.= invalid. zıt anl. confirmation.= invalidation verify = doğrulamak.= invalidate versatile = değişme kabiliyeti yüksek. immense. değişiklik. zıt anl. dare. çok yönlü. numerous vary = çeşitlilik göstermek. = Bu yolları çok büyük harcamalarla yapıyorlar. change. çeşitlen(dir)mek. yarık ventilate = havalandırmak ventilation = havalandırma.= defined vaguely = tam anlamını vermeyecek şekilde. legitimacy. belli belirsiz.) ventromedial nucleus = hipotalamusun ortasında yer alan ve doygunluğa ulaşıldığında yeme isteğini baskı altına alan sinir hücresi yığını venture (fiil) = 1) tehlikeye at(ıl)mak. adaptable. çeşitleme. credible. kol ve bacaklar üzerindeki ince tüy / kıl velocity = (belli bir yönde) hız vendor = satıcı. all-purpose. legitimate. esteemed. çeşitlilik. zıt anl. stay vasoconstriction = kan damarlarındaki daralma. 2) varyasyon. huge.) vast majority = büyük çoğunluk vast sums (of) = çok büyük miktarlarda (para vs. passionately vehicular = taşıtlara ilişkin velcro = cırt cırt.= invalidity value = değerini / kıymetini bilmek. differ. büyük oranda. cırt bant (örn. = Tavanarasında tek havalandırma arka taraftaki küçük bir kapıdan sağlanıyordu. highly. zıt anl. şehrin ana caddelerini oluşturan su kanalları ile ünlü bir kent) vent = delik. solid.bademci. miscellaneous.= vasodilation vast = çok büyük.) vanguard = öncü (birlik / kol) vaporise = buharlaş(tır)mak. sağlam. ambiguously. zıt anl. validation. obscure. appreciate valued = değerli. highly-regarded valve = 1) valf.= clearly. yasal. zıt anl.V V VV vacation = tatil vacationer = tatilci vaccinate = aşılamak vaccine = aşı vacuum = boşluk vagary = kapris vague = belirsiz.) V vast tracts of forest = çok geniş ormanlık araziler vastly = çok. enginlik vector = 1) vektör (bir miktar ve bir yön içeren bir ifade.

bağırsak ve mide cidarlarında bulunan) emzik başına benzeyen minik çıkıntı. operator veteriner vex = canını sıkmak. irritate. infringe. 2) yorum.= mild. actively. riot violent = yıkıcı. opinion. destructive. strongly. ekonomik olarak) yapılabilir / uygulanabilir. yy’lar arasında etkin olan. kızdırmak.= impotent. (kazığa vs. hidden vision = 1) görme kabiliyeti. mağdur Victorian = İngiltere’de. 3) (film vs. tür. eyesight. ünlü Pompei antik kentini lavlar altında bırakarak yok etmiş olmasıyla tanınan bir volkan) veterinary medicine = veteriner hekimliği veterinary surgeon = hayvan cerrahı. özellikle 8. strong. 4) öngörü. zorlu. energetic. watchful. image. görülür. conspicuous. aksi(ne).) tutunarak büyüyen bitki vinegar = sirke vineyard = üzüm bağı violate = (yasa. detectable.ÜDS Sözlüğü . kural vs. sert.com . fazilet. craniate vertical = dikey. feasible. manzara. 2) kuvvetli. görünürlük. avantaj. bakış açısı. zıt anl. = Başbakan’ın ekonomiyle ilgili yorumu ana muhalefetin yorumundan oldukça farklıydı. breach violence = şiddet. the other way round vicinity = civar vicious = kötü. görme olanağı. concealed. nearly. zıt anl.= unachievable viable level = makul. adaptability version = 1) versiyon. çirkin. conception. şiddetlice. advantage. fikir. practicable. kabul edilebilir seviye vibrant = parlak.= be still vibration = titreşim vibrotactile = titreşim yoluyla çalışan vice versa = tersi(ne). zıt anl. disturbance. 2) dikkatlice incelemek. kural vs. inactive vigorously = kuvvetlice. 2) ileriyi gören kimse www. shake. detectablity visible = görünebilir. mutlak. tersi (de). belli. 2) görünüş. için) ihlal (etme) / aykırı davranış. zealous.= vice. etkin. fasit daire victim = kurban. consider. sticky visibility = görünebilirlik. zıt anl. ihlal etmek. actually virtue = 1) meziyet. Kraliçe Viktorya’nın hüküm sürdüğü 1837 ile 1901 yılları arasında kalan dönemde yaşamış / döneme ait view (fiil) = 1) değerlendirmek.173 versatility = çok yönlülük / fonksiyonluluk. öbür türlüsü (de). enerjik. (view as important = önemli görmek. zıt anl. brutal vicious circle = kısır döngü.= mildly.) izlemek. tekne. hemen hemen. zahmetli. zıt anl. zıt anl. düşünce. gayretli. watch view (isim) = 1) görüş. regard. suçsuzluğunu kanıtlama vine = sarmaşık yapılı. observe violation = (yasa. apparent.= obey. daydream. inanç. canlı vibrate = titre(t)mek. tetikte olan. upset.= oblivious vigorous = 1) terleten. 2) (özellikle şeftali gibi meyvelerin üzerindeki) ince tüy vindication = temize çıkarma. sinirlendirmek.= horizontal very first = ilk vessel = 1) gemi. panorama view as = olarak görmek. korsan ve tüccar kavim) villus = (çoğul: villi) 1) (örn. breach. sabit Vesuvius = Vezüv Yanardağı (İtalya’da.) çiğnemek. düş. in opposition to vertebra = (çoğul: vertebrae) omur vertebrate = omurgalı. zıt anl.) versus = (bir şey ya da kişi)’ye karşı. zorbalık. passively viral = viral (virüslerden kaynaklanan. nasty. (The Prime Minister’s version of the economic matters was quite different from that of the Opposition. acımasız. foresight visionary = 1) hayalperest. 11. zıt anl. zıt anl. destructively. 2) görüntü.= soothe viable = (örneğin. yarar.bademci. merit visa = vize (ülkeye giriş ve ülkede kalma izni) viscid = yapışkan. 2) damar vest = yelek vested = kazanılmış. zıt anl. energetically Vikings = Vikingler (İskandinavya’da. asset. passive violent motion sickness = şiddetli hareket / sarsıntı tutması violently = yıkıcı şekilde. 3) hayal. 2) erdem. look at. önemli olduğunu düşünmek) vigilant = ihtiyatlı. gayretli bir şekilde. goodness.= obscured. açık. virüslerle ilgili) Virginia = Batı ABD’de bir eyalet virologist = virolog (viroloji alanında çalışan uzman) virology = viroloji (virüsleri inceleyen tıp ve biyoloji alanı) virtual takeover = fiili / gayriresmi devralma virtually = neredeyse. şiddetli.

= forcibly voluntary (sıfat) = gönüllü. güçlü. (Elderly people. dull vividly = çok canlı / güçlü bir şekilde. weakness vulnerable to = (bir şeye) karşı savunmasız. willing.com . liveliness. zıt anl. = Yaşlilar. yaşam için gerekli. exposed to. zıt anl. aç gözlü vote (for) (fiil) = (birisine) oy vermek vote (isim) = oy voter = seçmen voyage = deniz yolculuğu vulnerability = saldırıya açık olma. isteğe bağlı. gönüllü olarak. intense.= protected. secure. lively. zıt anl. at risk of. susceptibility. weak. dirilik. trivial vitality = canlılık. saldırıya / eleştiriye / riske açık / maruz. mesleğe ilişkin.) www. critical. camlaşmasını tamamlamamış (malzeme) vivid = canlı. hayati. susceptible to. zıt anl. zıt anl. essential. hareketlilik. are vulnerable to accidents happening at home. offer volunteer (isim) = gönüllü vomiting = kusma voracious = doymak bilmez. pivotal.= involuntary.bademci.= weak. 2) çok önemli.ÜDS Sözlüğü visual = görsel visual acuity = görme keskinliği (uzaktaki / yakındaki cisimleri net görebilme hali) visual field = görüş alanı vital = 1) yaşamsal. vigour vitally important = hayati öneme sahip vitamin A deficiency = A vitamini yetersizliği vitreous = genellikle şekilsiz. özellikle yalnız yaşayanlar. occupational voice = dile getirmek.= insignificant. especially those living alone. willingly. obligatory volunteer (fiil) = gönüllü olmak. etkili. anlatmak.= vaguely vocalization = ses ile ifade vocational = mesleki. colourful. clearly.174 . narrate volatile = buharlaşabilen volume = hacim voluntarily = isteyerek. tell. zıt anl. evde meydana gelen kazalara karşı savunmasızdırlar. kolaylıkla yaralanabilir.

zıt anl. want not. undertake.= increase war = savaş. eksilmek. extravagantly. israf etmek. kertenkele gibi bazı hayvanlarda) genellikle boyun bölgesinde parlak renkli ve sarkık deri katmanı wave = dalga wave-exposed = dalgalara açık wavelength = dalga boyu way of life = yaşam biçimi way off = çok dışında / uzağında way-station = ara istasyon www. madde warm up (fiil) = (kasları. saptırma warp thread = çözgü ipliği (dokuma tezgahında kumaşın boyuna olan iplik) warrant = izin vermek. özellikle yarattığı çizgi karakterlerle tanınan büyük bir şirket) wander away = amaçsız bir şekilde dolaşarak (bir yerden) uzaklaşmak wane = azalmak. savurganlık wasting = zayıflama. (hastanede) servis / hastaların kaldığı oda warfare = (genel kavram olarak) savaş.= peace ward = (hapishanede) koğuş. = Boşa harcama.com . yıkım ürünü wasteful = savurgan. için) ısınma warn = uyarmak. 2) (çalışma karşılığı) gelir / ücret sağlayan / kazandıran wait = bekleyiş waiver = feragat wakefulness = uyanıklık hali wallet = cüzdan walnut = ceviz Walt Disney Company = Walt Disney Şirketi (eğlence sektöründe faaliyet gösteren. kuvvetten düşme.= thriftily wastefulness = israf.= cease. motoru vs. look out for watchfulness = tetiktelik. israf waste dump = çöp depolama alanı. zıt anl.). garanti etmek. = Kendisine kalan mirası kumarhanelerde yedi. gibi ince / zayıf düşüren hastalık) watch out for = (bir tehlikeye) karşı uyanık olmak. (diplomatic warfare = diplomatik savaş) warfare agent = savaşlarda kullanılan kimyasal vs. permit. toprağın suya tamamen doyduğu seviye) water-borne = sudan gelen. alertness water delivery system = su dağıtım şebekesi water supply = su rezervi / stoğu water table = su tabakası seviyesi (yerin altında. (He wasted his inheritance in casinos.) waste (isim) = 1) boş arazi. (nuclear warfare = nükleer savaş). su yoluyla taşınan waterfall = şelale waterfowl = su kuşu water-stressed = su sıkıntısı çeken watery tissue = suyu tutan doku wattle = (hindi.bademci. ıssız yer. zıt anl. dikkat etmek. başlatmak.) ısıtmak warm-blooded = sıcakkanlı warming = ısınma warm-up (isim) = (kaslar. motor vs. tükenmek. battle. ihtar etmek warning = uyarı warning label = uyarı etiketi warp = değişiklik. ruhsat vermek. savurganca. salary wage-earning = 1) sabit bir maaştan ziyade saat ücreti hesabıyla çalışma.W W WW wage (fiil) = (savaş vs. stop wage (isim) = maaş. diminish. guarantee warring = savaşan warrior = savaşçı W war-torn = savaşın yakıp yıktığı wash ashore = sahile vurmak wastage = zayiat waste (fiil) = boşa harcamak. uyanıklık. sürdürmek. müsrif wastefully = müsrifçe. büyük çöplük waste material = artık / atık madde waste product = atık madde. carry on. (Waste not. approve. decrease.) açmak. başkasından dilenmek zorunda kalma. (wasting disease = verem vs. 2) atık madde. ikaz etmek. zıt anl.

(The illness wore her down.). deep-rooted well-founded = sağlam temele dayalı. eskimek. substantiated well-informed = iyi bilgilen(diril)miş well-maintained = iyi muhafaza edilmiş. örmek weave together = 1) değişik öğelerden bir bütün oluşturmak. zıt anl. endişeye sevk etmek. strangeness welcoming = dostça. vice wealth = zenginlik. lessen. hafifle(t)mek. için) yavaş yavaş ilerlemek wear out = yıpranmak. (My shoes are badly worn down at the heels. rich. iyi olmuş! well over = (bir değer)’in oldukça üzerinde.bademci. bıkkın. consider. assess weight loss = zayıflama. build up weakness = zaaf. iyilik. cause to worry weigh up = tartmak. büyümüş well-drawn = iyi çizilmiş.= strengthen. varlıklı. sağlam well-developed = iyi gelişmiş.= poor weapon = silah weapons of mass destruction = kitle imha silahları wear = yıpranma wear and tear = aşınma ve yıpranma wear down = yıpranmak. zıt anl. consider.ÜDS Sözlüğü weak nuclear force = zayıf nükleer kuvvet (bazı atomaltı parçacıkları bir arada tutan. aşınmak. saadet well-buried = (gömülerek) iyice gizlenmiş well-compiled = iyi derlenmiş well-constructed = iyi inşa edilmiş. bilgi bolluğu wealthy = varlıklı.= ill-nourished well-off = iyi durumdaki. affluent. içten welfare = refah. erode. well-kept well-nourished = iyi beslenmiş. = Ayakkabılarımın topukları iyice aşınmış. güçsüzleş(tir)mek. refah. kayanın / buzun içinde) iyi korunmuş well-read = çok okumuş well-regarded = saygı uyandıran. takoz weed = yabani ot. 2) örerek birleştirmek weave-like = örgü benzeri webbed = (bazı hayvanların ayakları için) perdeli webbed together = (bir tür) perdeyle birbirine bağlı Weddell seal = Weddell foku (Antarktika çevresinde yaşayan bir fok türü) wedding = düğün wedge = kama. tartmak. hali vakti yerinde well-preserved = (örn. evaluate.).com . usanmış. değerlendirmek. prosperity. wellfostered. tiplemesi iyi yapılmış well-established = iyice yerleşmiş. yıpratmak. measure weigh on = endişelendirmek. undermine. kilo kaybı weight loss scheme = zayıflama planı / programı weight training = (sporda) ağırlık çalışması weight-for-height table = ağırlık-boy tablosu weightlessness = ağırlıksız / yerçekimsiz ortam weirdness = gariplik. wear out. tuhaflık.) wear on = (süre kapsayan bir dönem vs. ancak kimi zaman yeterli gelmeyerek radyoaktif bozunmaya yol açması sebebiyle “zayıf” olarak adlandırılan temel fiziksel kuvvet) weak pulse = zayıf nabız weaken = zayıfla(t)mak. servet. iyi gıda almış. varlık wealth of information = bilgi hazinesi. deteriorate wear out over time = zamanla / zaman içinde eskimek / aşınmak weary = yorgun. far more than well under = epeyce altında well-annotated = dipnotlarla iyice açıklanmış well-being = çıkar. 2) (ağırlığını) ölçmek. (I weighed the benefits of the plan against its risks. yarar. bored weather = hava (durumu) weathering = hava etkisiyle değişime uğrama weave = dokumak. iyi karşılanan www. = Planın yararlarını. zıt anl. wear down. herbicide weekly = haftalık gazete veya dergi weigh = 1) hesaplamak (kıyaslamak). kabul gören. well-being welfare state = refah ülkesi well = kuyu well after = (bir olaydan / bir zamandan) çok sonra well before = çok önce well beyond = oldukça ötesinde / üzerinde Well done! = Aferin. aklında ölçüp biçmek. = Hastalık onu yıprattı. refah içinde. zengin. güçsüzlük. riskleri ile kıyasladım. iyi bakılmış.176 . ayrık otu weed-killer = herbisit (istenmeyen bitkilerin yetişmesini önlemek amacı ile kullanılan tarımsal ilaç).

çöl. nemli ve genellikle bataklık bölge whaling = balina avcılığı What a relief! = İçim rahatladı! What for? = Ne için?. yaygın olarak. ben umutsuz bir vakayım. inasmuch as whereby = onunla. news service wisdom = bilgelik. iken. . için) rüzgarla taşınan windbreaker = rüzgar kesen windpipe = soluk borusu wing = kanat wing-warping = uçakta manevra esnasında tüm kanadın hareket etmesi tekniği wipe out = silip süpürmek. hikmet. vahşi doğa wildfire = söndürülmesi güç yangın / ateş wildflower = kır çiçeği. zıt anl. rare. gönüllülük. irfan. (There is a widespread belief that the newspapers had invented the story. onun vasıtasıyla.) ıslatmak wetland = karasal iklim bölgeleriyle deniz iklim bölgeleri veya göller arasında kalan.) whilst = -iken. zıt anl.= limited. hepsi. düdük white blood cell = beyaz kan hücresi (akyuvar) white blood cell count = akyuvar sayımı whole foods = doğal yiyecekler whole grain = tam tahıl (kepekli. at all wheat = buğday wheel = tekerlek wheelchair = tekerlekli sandalye wheeze = hırlamak. hikayeyi uydurduğu yönünde yaygın bir inanış var. I am hopeless. furthermore. fısıltı whistle = ıslık.= foolish www. eager. What good would that be? = Onun ne faydası olacak ki? what is more = dahası. destroy wire = haberleşmek wire service = haber servisi (haber ajanslarınca gazeteler. besleyici whooping cough = boğmaca widely = 1) büyük ölçüde. akıllıca. (When it comes to writing compositions. eagerness. zıt anl. what is more whatsoever = hiçbir surette.) whereas = oysa. gönüllü. bilgece görüş / söz.bademci. rüzgar tarafından taşınan wind-borne = (bitkilerin sporları vs. extensive. ne olursa what’s more = bkz. knowing. samimi olarak. (yap)’ıp (yap)’mayacağını. 2) genellikle. readiness. bilinçli. doğal ortamında yaşayan tüm canlılar) willing = istekli. ready. .= reluctant. kır. ne olup bittiği. . tornado whisper = fısıldamak. uzak ara. hırıltılı ses çıkarmak when it comes to = iş (bir şey)’e gelince. yatağını vs. sincerely wholesome = sağlıklı.= reluctance. while. televizyonlar gibi yayıncı kuruluşlara sağlanan haber hizmeti). . zıt anl. unwilling willingness = isteklilik. doğada kendiliğinden yetişen çiçek wildlife = yaban hayatı (insan hariç. = Gazetelerin. while whirlwind = hortum. unwillingness windblown = 1) (özellikle ağaçlar için) hakim rüzgarların estiği yönde büyüyen / şekil alan. açık farkla. (I am not sure whether or not he is guilty. .com . bilge. Ne amaçla? what goes on = olup bitenler.177 well-rested = iyi dinlenmiş West Indies = Batı Hint Adaları (Karayipler bölgesindeki adalara eskiden verilen ad) Western = Batılı Western society = Batı toplumu Westerner = Batılı wet = (altını. (arası) açılmak wide-ranging = çok çeşitli konularla ilgili widespread = yaygın. = Onun suçlu olup olmadığından emin değilim.ÜDS Sözlüğü . geniş çapta. ister … ister …. dış yüzeyleri alınmamış) wholeheartedly = içtenlikle. moreover What use does it serve? = Ne işe yarıyor? what is in the best interests of smo = birisi için en iyisi / en doğrusu ne ise whatever = bütünü.) widowed = dul kalmış wildebeest = Güney Afrika antilopu wilderness = (el değmemiş) boş arazi. usually widely available = yaygın olarak ulaşılabilir / edinilebilir widen = genişle(t)mek. wiseness wise = akıllı. through which whether (or not) = olup olmadığını. her ne. enthusiasm. by means of which. ortadan kaldırmak. commonly. sensible. (yap)’sa da (yap)’masa da. = İş kompozisyon yazmaya gelince. herhangi. prevalent. 2) rüzgarın sürüklediği.

zıt anl. ağırlaş(tır)mak. zorluk çekmeden. alienation withdrawal symptom = yoksunluk belirtisi (belirli ilaçlar kesilince ortaya çıkan semptom) withdrawn = çekingen. erişim dahilinde.= fail. uydurmak. let go. harika woodland = ağaçlık arazi / alan woods = (the woods şeklinde kullanılır) koru. zıt anl. direnmek. zıt anl. want. detain. hide. şahit wobbly = sallanan. with joy. resist witness (fiil) = tanık / şahit olmak.= with difficulty with great ease = çok büyük bir kolaylıkla with reference to = (bir şey)’e ilişkin olarak. deal with work to the advantage of = (birisi)’ne avantaj sağlamak. valuable. iyi sonuç vermek work (isim) = iş. zıt anl. retreat.178 . hayret etmek.= remote. think wonder (isim) = 1) merak. şaşkınlık. memnuniyetle. 2) (hesaplayarak) bulmak. dengesi bozuk womanizer = zampara wonder (fiil) = merak etmek. işleyiş. tanıklık / şahitlik etmek. aggravate. kıymetli. assault. haricinde with the idea of doing smt = bir şey yapmak amacıyla / niyetiyle withdraw (from) = 1) geri çek(il)mek. calculate work through = çalışarak bitirmek / içinden çıkmak. accomplish. ibadet etmek worth reading = okumaya değer worthily = hak ederek. (bir şey) ile ilgili olarak. ease. çekilme. proje vs. miss. deserving. (uğraşarak) ortaya çıkarmak. outgoing withhold = 1) saklamak. zıt anl. eser work against = (birisi)’ne karşı (koz olarak) kullanılmak work at = çalışmak.bademci. 2) (para) çekmek. 3) (sıvıyı damardan) geri çekmek withdrawal = içine kapanma. zıt anl. (birisi)’nin işine yaramak. (birisi ya da bir şey)’e karşı koymak. bileğinin hakkıyla worthwhile = zaman harcamaya / zahmete değer.ÜDS Sözlüğü wish = istemek. Dünya Savaşı worldwide = dünya çapında worrisome = endişe / kaygı verici worry about = (bir şey) hakkında endişe / kaygı duymak worsen = kötüleş(tir)mek. facilitate. başarı ile üstesinden gelmek. zıt anl. functioning workload = iş yükü workman = işçi workmanship = işçilik. available. benefit work under pressure = baskı altında çalışmak workable = işlenebilir workaholic = işkolik workforce = işgücü working = işleme tarzı. beneficial. alleviate worship = tapınmak. ayrılma.= unworthy of www. ormanlık alan work (fiil) = 1) işlemek. ustalık workspace = çalışma alanı World Trade Organization = Dünya Ticaret Örgütü (ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ve düzenlemelerin geliştirildiği ve görüşüldüğü uluslararası platform) World War I = 1. with the intention of doing smt with delight = sevinçle. (yuvasına) alıştırmak work miracles / wonders = mucizeler / harikalar yaratmak work on = (bir şey)’in üzerinde çalışmak work one’s way through = (bir şey)’in içinden kendine yol açarak ilerlemek. be willing witchcraft = büyücülük with a view to doing smt = bir şey yapmak amacıyla / niyetiyle. zıt anl. 2) hayret. regarding with regard to = (bir şey)’e gelince. 2) kesmek. easily. rewarding.= attack. dilemek. with gladness.= sociable. çalışmak. with regard to with the exception of = dışında. oturtmak. unsociable.= relieve. observe witness (isim) = tanık. solve. başarmak. question. arzu etmek. ile ilgili olarak. with pleasure with ease = kolaylıkla. içerisinde within and without = içeriden ve dışarıdan within reach = ulaşılabilir. çabalamak work for = (birisi) için / (birisi)’nin emrinde çalışmak work into = (yavaş hareketlerle) yerleştirmek. 2) işe yaramak. çalışma. deteriorate. zıt anl.= worthless worthy of = (bir şey)’e değer / layık.com . with respect to with respect to = (bir şey)’e gelince / ile ilgili olarak. zorlukları / engelleri aşarak ilerlemek work out = 1) (plan. attainable. 3) mucize. keyifle. distant withstand = (bir şey)’e dayanmak. Dünya Savaşı World War II = 2. (bir sorunu) çözmek. içine kapanık. iyi sonuçlandırmak.= release. düşünmek. discontinue within = içinde. vermemek.) planlamak.

daha ziyade.ÜDS Sözlüğü . 3) gözden çıkarmak write out = tam olarak yazmak.bademci. enkaz haline getirmek. shatter wreck (isim) = 1) enkaz. harabe. ruin.179 would rather = tercihen. yuvarlatılmış bir kil şeridinin spiral şeklinde sarılıp yükseltilerek çömleğin oluşturulduğu ve dıştan bakıldığında çömleğin üst üste dizili disklerden oluştuğu izlenimi yaratan yöntem wreck (fiil) = harap / paramparça etmek. enkaz wrestler = güreşçi wrist = (el için) bilek write off = 1) başarısız / önemsiz görmek. müstakbel wound = yara.) sarmak wrapping-rolling method = erken çömlekçilikte. (bir şey)’den ziyade would-be = gelecekteki. sonrası) kalan parçaları. (resmi bir şey) yazmak www.)’in (bir kaza vs. 3) araba / uçak / tren kazası wreckage = (bir gemi vs. lesion wounded = yaralı wrap up = (paket vs. 2) batık gemi. 2) (muhasebede) hesaptan düşmek.com .

bademci. zirve. Yankee Yanqui tastes = Yanki zevkleri yawn = esnemek year after year = yıl be yıl. yıllarca yeast = maya (ekmek. Xe x-ray = (bir organın vs. give in young = yavrular.) röntgenini çekmek x-ray = x-ışını (gözle görülemeyen ve yumuşak dokudan geçebilmesi sebebiyle röntgen filmi çekiminde kullanılan bir çeşit elektromanyetik ışınım) XYZ zap with = ani bir darbeyle öldürmek. bazı beklenmedik sonuçlar ortaya çıkardı. (kar.com .) yield (isim) = verim. yenik düşmek. succumb. alkollü içki. kill suddenly zenith = doruk. = Araştırma. boyun eğmek. buna rağmen. offspring Yucatan Peninsula = Yukatan Yarımadası (Güneydoğu Meksika’da bulunan.) vermek. Karayip Denizi ile Meksika Körfezi arasında yer alan yarımada) www. submit. ürün yield to = teslim olmak. (The investigation yielded some unexpected results. kazanç. sonuç. kar. her yıl. capitulate. peak zero gravity = sıfır yerçekimi zinc = çinko (mavimsi açık gri renkte. however yet unborn generations = henüz doğmamış nesiller yield (fiil) = (sonuç. produce. peynir gibi bazı besinlerin üretiminde yararlanılan tek hücreli mantar) yen = yen (Japonya’nın para birimi) yet = yine de. mıntıka Yanqui = Yanki (genellikle Amerikalılardan alaylı bir tavırla söz ederken kullanılır). kazanç) getirmek.XYZ XYZ XYZ XYZ xenon = Zenon gazı. kırılgan bir metal) zone = bölge. ürün vs.

Könemann 7. Marmara Üniversitesi. 1. İnkılâp Kitabevi 12. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. The New Thesaurus. Oxford University Press 13. 2004. 1st Edit. Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners. 2001. Trident Press International 8. Baskı 1998. Houghton Mifflin Company 6. 1996.bademci. Utkan Kocatürk. Doç. Longman Dictionary of Phrasal Verbs. Major New Edit. International Student Edit. 10. Resuhi Akdikmen. 8. 1996. Collins Cobuild 14.ÜDS Sözlüğü Bu sözlüğün hazırlanmasında yararlandığımız kaynaklar: 1. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi. Zuhal YAPICI. Çocuk Nöroloğu Dr.Üniversitesi. 1995. Rosemary Courtney. Oxford University Press 2. Alfa Yayınları 11. The New Webster's International Encyclopedia. Büyük İngilizce-Türkçe Genel Sözlük. Longman 3. 1. 1995. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü. Roget's II. Oxford Dictionary of English.com .181 .org www. 7th Edit.wikipedia. Dr. Nuri Özbalkan. Macmillan Education 5. Dr Zahide Onaran. 1993. Baskı 1999. Çocuk Nöroloğu Dr. (revised) 2005. Baskı 1990. 2002. Longman Dictionary of Contemporary English.soitec. Cildiye Uzmanı www. Baskı 2005 16.com Yrd. 3rd Edit. Özlem Su. 15. İngilizce-Türkçe Sözlük. 2nd Edit. Redhouse. Longman 10. Sev Matbaacılık ve Yayıncılık Bu sözlüğün hazırlanmasında bilgisine başvurduğumuz uzman kişiler ve internet siteleri: 1 2 3 4 5 6 7 Doç. 1991. Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü. İstanbul. Tarih Bölümü www. International Edit. 3rd Imp. Langenscheidt Standard English Dictionary. Major New Edit. Collins Cobuild 4. Zuhal YAPICI. Collins English Dictionary and Thesaurus. Baskı 1988. İktisat Fakültesi Doç. 16. Merriam-Webster Inc. Cengiz Tomar. Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary. Oxford Advanced Learner's Dictionary. 2005. Webster's Third New International Dictionary (Unabridged). Türk Dil Kurumu Yayınları 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful