P. 1
Meneke Atai Hellenistik Dnem Seramii Hellenistic Pottery of Meneke Atai

Meneke Atai Hellenistik Dnem Seramii Hellenistic Pottery of Meneke Atai

|Views: 90|Likes:

More info:

Published by: Emine Dönmez Amazon on Jan 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

i

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Trakya Bölgesi’ndeki -ilk yerleşimin Orta Kalkolitik Çağ’a ait olduğu ve Đlk Tunç Çağı’nda yeniden yerleşim gördüğü- Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik incelemelerini kapsamaktadır.

Tezimin konusunu oluşturan malzeme ile çalışmama izin veren Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan malzemeleri çalışmam esnasında kolaylık gösteren ve bana yardımcı olan Sayın Mehmet Akif Işın’a, destek ve önerilerle bana yol gösteren Hocam Yrd. Doç. Dr. Đsmail Fazlıoğlu’na teşekkür etmeyi görev saymaktayım.

Ayrıca, müzede yer alan eserlerin fotoğraf çekimlerini yapan Emre Taştemur’a, eserlerin çizimlerinde yardımcı olan Günsel Dağlı ve Leyla Atlı ile yardımlarını esirgemeyen arkeolog Murat Osmanoğlu’na teşekkür ederim.

Tezimin hazırlanması sırasında maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Edirne-2006

Dilek Turan

ii

Başlık: Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği.

Yazar: Dilek TURAN

ÖZET

Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili merkezine 13 km. uzaklıkta Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridinde denizden 6.00-6.50 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yer alır. Bu alan Menekşe Deresi tarafından doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Bu çalışmada, 19932000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik gruplarından 266 parça sunulmuştur.

Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri, dokuz grup altında incelenmiştir. Bu gruplar içerisinde çoğunluğu içe dönük kaseler oluşturmaktadır. Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri çoğunlukla M.ö. 2. yüzyılda üretilmiştir. Bunun yanında, M.ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlenebilecek erken örnekler ve M.ö. 1. yüzyılın ortalarına kadar olan geç örnekler de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 1- Hellenistik Seramik 2- Menekşe Çatağı 3- Trakya 4- Megara Kasesi 5- Batı Yamacı Seramikleri

iii

Title: Hellenistic Pottery of Menekşe Çatağı

Author: Dilek TURAN

ABSTRACT

Menekşe Çatağı is 13 kilometre far away from Tekirdağ, almost south of the Đstanbul-Tekirdağ highway. It is take part on rock place which is the north coast area of the Marmara Sea, far away 6.00-6.50 metres high from the sea. In this area it is separated as eastern and western by Menekşe Stream. In this study had presented to 266 fragments of Hellenistic vases which were found the result of excavation in the Western Çatak between 1993 to 2000.

According to shapes Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı were separated types and study on nine groups. In these groups, a good deal of bowls with incurved lip take part. Most of the Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı had been producted in second century BC. In addition to existing the earliest examples of Hellenistic pottery which are dated end of the fourth century BC. and also the latest examples are seen by middle of the first century BC.

Keywords: 1- Hellenistic Pottery 2- Menekşe Çatağı 3- Thrace 4- Megarian Bowls 5- West Slope Ware

iv

ĐÇĐNDEKĐLER

TEŞEKKÜR….………………………………………………………………….. i ÖZET……………………………………………………………………………... ii ABSTRACT……………………………………………………………………… iii ĐÇĐNDEKĐLER…………………………………………………………………… iv 1. GĐRĐŞ…………………………………………………………………………... 1 2. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI………………………………….3 2.a. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası…………………………………………… 3 2.b. Trakya Bölgesi’nin Tarihi………………… ……………………………...4 2.c. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu...………………………………….. 7 2.d. Menekşe Çatağı’nın Tarihi.………………………………………………. 9 2.e. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi……………………………………….. 10 3. HELLENĐSTĐK SERAMĐK…………………………………………………… 13 4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK DÖNEM SERAMĐĞĐ(Kat. No.1-266).. 20 4.a. Kaseler (Kat. No. 1-115)………………………………………………… 20 4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)……………………. 20 4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)…………………. 20 4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)………………………………………….. 20 4.a.1.a.2. Tip II (Kat. No. 20-40)………………………………………… 25 4.a.1.a.3. Tip III (Kat. No. 41-45)……………………………………….. 29 4.a.1.b. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat. No. 46-63)……………………. 30 4.a.1.b.1. Tip I (Kat. No. 46-52)…………………………………………. 30 4.a.1.b.2. Tip II (Kat. No. 53-56)………………………………………… 32 4.a.1.b.3. Tip III (Kat. No. 57-60)……………………………………….. 33 4.a.1.b.4. Tip IV (Kat. No. 61-62)………………………………………. 34 4.a.1.b.5. Tip V (Kat. No. 63)………………………………………….... 34 4.a.1.c. Büyük Çaplı Kaseler (Kat. No. 64-79)…………………………… 35 4.a.1.c.1. Tip I (Kat. No. 64-76)…………………………………………. 35 4.a.1.c.2. Tip II (Kat. No. 77-79)………………………………………… 37 4.a.1.d. Yarımküre Kaseler (Kat. No. 80-83)…………………………….. 38 4.a.2. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 84-88)…………………. 45

v

4.a.3. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat. No. 89-91)…………………… 49 4.a.4. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat. No. 92-93)……………………………. 50 4.a.5. Megara Kaseleri (Kat. No. 94-115)…………………………………... 52 4.b. Tabaklar (Kat. No. 116-158)…………………………………………....... 67 4.b.1. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. No. 116-126)………………. 67 4.b.2. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat. No. 127-139)…………………. 69 4.b.2.a. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat. No. 127-136)………... 70 4.b.2.b. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. No. 137-139)…………… 72 4.b.3. Kaide Parçaları (Kat. No. 140-144)………………………………….. 73 4.b.4. Balık Tabakları (Kat. No. 145-158)………………………………….. 78 4.c. Açık Kaplar (Kat. No. 159-197)…………………………………………. 86 4.c.1. Açık Kap (Kase, Kyliks, Skyphos, Kantharos) Kaide Parçaları (Kat. No. 167197)……………………………………………………………………. 87

4.d. Kapalı Kaplar (Kat. No. 198-215)……………………………………….. 95 4.d.1. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 198-209)………………………..... 95 4.d.2. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 210-215)…………………………. 97 4.e. Unguentariumlar (Kat. No. 216-219)…………………………………….. 100 4.f. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. No. 220-247)…………………………….. 105 4.g. Lagynos Seramikleri (Kat. No. 248-251)………………………………… 119 4.h. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. No. 252-258) ………………………. 123 4.i. Pişmiş Toprak Kandiller (Kat. No. 259-266)………................................... 125 5. SONUÇ…………………………………………………………………………134 KAYNAKÇA………...…………………………………………………………...137 ŞEKĐL LEVHALARI……………………………….………………………………1-5 ÇĐZĐM LEVHALARI……………………………………………………………….1-50 LEVHALAR……………………………………….……………………………......1-67

Bu malzeme içerisinden Hellenistik Dönem’e ait toplam 266 adet seramik ayrılmış ve bunların kil ve firnis katalogları yapılmıştır. Trakya Bölgesi’nin ve Menekşe Çatağı’nın coğrafi konumu ve tarihine dair bilgi verilmiştir.uk. Ayrıca. ayrılan Hellenistik Dönem seramiklerinin hepsinin çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Harita 2: http://it. Seramiklerin seçiminde günlük kullanım kapları gibi sadece üretildiği merkezle sınırlı olan vazolar tezin dışında tutulmuştur..co. 5. ölçüsü. Harita 1: 1 www. Hellenistik Dönem seramiklerine dair genel bir bakış açısı sağlamak amacıyla bilgi verilmiştir. Gruplar saptanabilen formlara göre kendi içlerinde tiplere ayrılmıştır.org/wiki/Tracia. Bu seramiklerin tez olarak çalışılmasındaki amaç seramiklerle ilgili olarak günümüze kadar ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olmasıdır. (1999): “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90: s. plan ve resimler Şekil Levhalarında yer almaktadır. kil ve firnis rengi verilmiş ve ayrıntılı tanımı yapılmıştır. Seramiklerle ilgili kataloglar her grubun başında verilmiştir. Bu tez çalışması ile Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem seramik grupları. Đstanbul: s. dokuz grup altında incelenmiştir. çalışmanın konusunu oluşturan Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri. . Özdoğan. Kataloglarda her seramiğin buluntu yeri. Harita 4: Đ. GĐRĐŞ Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramikler bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Đstanbul Üniversitesi depolarında ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan Menekşe Çatağı kazısından çıkan tüm malzeme incelenmiştir. Bkz. söz konusu bu seramikler ilgili literatür taranarak öncelikle gruplara ayrılmış ve diğer merkezlerle karşılaştırılarak tek tek ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü.wikipedia. Katalog numaraları kap formları ve bezeme çeşitlilikleri esas alınarak yapılmıştır. Harita 3: M. 2. seramiklerin fotoğrafları ise Levhalar kısmında katalog sırasına göre verilmiştir1. Harita. yoğunlukları. Dördüncü bölümde. diğer bölgelerle ilişkileri ve bölgesel özellikleri saptanmaya çalışılacaktır. Daha sonra. Çalışmanın ikinci bölümünde. Çizim Levhalarında.worldmap. Đlk aşamada. Çizimler. Delemen.1 1. 1 Şekil Levhalarında ilk iki levhada konu ile ilgili haritalar yer almaktadır.

Tez içinde geçen kısaltmalar: Bkz. Lev. . M. M. No. Kat. Cm. Lev. Çiz. Çalışmanın sonunda yararlanılan yayınlara ait kaynakça yer almaktadır. Şek.s.ö. : Bakınız : Santimetre : Çizim Levhası : Katalog numarası : Levha : Milattan önce : Milattan sonra : Şekil Levhası 2 Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunan eserlerin kil renklerinin tespitinde Munsell Soil Color Charts kullanılmamıştır. Beşinci bölümde ise sonuç kısmına yer verilerek çalışılan malzemeden yola çıkılarak ulaşılan bilgilerle değerlendirme yapılmıştır. Lev.2 Kil renkleri için “Munsell Soil Color Charts” kullanılmıştır2.

Haimos silsilesini de Trakya’nın asıl sınırı olarak kabul etmiştir8. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya. Can. Erhat-A. 10 Ksenophon. doğuda Bosboros Thrakios (Đstanbul Boğazı) ve güneydoğuda Propontis. Kadir). Đstanbul: VIII.uk. Ksenophon.wikipedia. Thraeke. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası Dağlık. (Çev. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. Şek. Lev. Trak kabilelerinin yerleşmiş olduğu. Homeros’un Odysseia adlı eserinde ise Threkendes olarak geçmektedir4. sert bölge anlamına gelen Trakya (Grekçe Trake). Thrassa. H. 33. M. Ares’in.world-map. Ksenophon. Strymon kıyılarında oturdukları için Trak’ların kendilerinden Strymonia’lılar olarak söz ettiklerini belirtmiştir5. Ökmen). 6 Erzen. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI 2. (1962): Anabasis. Đstanbul: VII. A. Hekataios. 494. güneyde ise Ege Denizi ve Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ile sınırlı olduğunu belirtmişlerdir10. (Çev. 8 Erzen. Trakya Bölgesi’nden söz ederken. Kelimenin aslının Tharra-L X. 1. 4 Homeros. doğru inen çizgi ile belirlenen saha içerisindeki bereketli ve zengin yöreye delta adı verilmekteydi. rüzgarların ve Orpheus’un yurdu olarak adı geçen Trakya’nın Okeanos ve Panthenone’nin kızı Thrake’den ismini aldığı söylenmektedir7. 1. 3.. Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar . Herodotos ise. (1970): Odysseia. Harita 2: http://it. Thrax. 1994: 7. Istros (Tuna) ve Illyria arasında kalan bölgeyi “Thrakia” adı altında toplamıştır. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. . Thrakes şeklinde olduğu kabul edilmektedir3. 1994: 10. 9 Erzen. Đstanbul: VII. ayrıca “… sınırlanan batıda ise Salmydessos’tan (Midye/Kıyıköy) Perinthos’a (Marmara Ereğlisi). 1994: 11. 361. Thraix. Marmara ve Karadeniz kıyıları ile sınırlanan bir bölgedir6.a. Thraus. 3 A. 7. Mitolojik kaynaklarda. (1983): Herodot Tarihi. Mansel. Roma Dönemi’nde ise. Ayrıca bkz. Harita 1: www. 1. M. kuzeydoğuda Pontos Euksinos. 7 Ş. Trakia gibi farklı şekillerde geçmektedir. Örs)..org/wiki/Tracia. 75. Şek. Ayrıca bkz. Đstanbul: s. Trakya. (Çev. A. Lev. Đstanbul: s. Đstanbul: s. Thratta.co. kuzeybatıda Istros (Tuna) ve Aksios (Vardar) ırmakları. 5 Herodotos.3 2. Hebros (Meriç). Trakya ve Makedonya arasında sınır olmuştur9. Ancak. Karadeniz. Ege Denizi. Thukydides ve Herodotos’un eserlerinde Thrake. Erzen.

13 Strabon. Aynı adı taşıyan ötekilerle karışmaması için buraya daha çok Khersonessos Thrakia yani Thrakia Khersonessos’u deniliyordu….. Buna bağlı olarak. Trakya Bölgesi’nin Tarihi Trakya. kuzey uçtaki Istros veya Danuvios denen Tuna’dır. Trakya’nın birçok yerleşiminde Paleolitik çağın farklı evrelerine ait buluntular bulunmaktadır15. Ergene) gibi üç büyük kolla beslenen Hebros (Meriç) akar. Bkz.” diyerek daha detaylı bilgi vermiştir11. Belli başlı yükseltileri. 33. doğu ve kuzeydoğudan Hellespontos ve Propontis. kıyı hariç. Söz konusu bu yerleşimlerde 11 12 Ksenophon. batıdan ise Melas (Saros Körfezi) ile kuşatılmış olan Khersonessos (Gelibolu Yarımadası) yer alıyordu. Paionlar ve Trakların kimi boyları. A. Sevin. Casson. (1987): Coğrafya. (1926): Macedonia. Arda) ve Agrianes (Ergines. 2001: 19. Ardeskos (Arteskos. 1. yerleşim alanları çoğalmaya başlamış ve Bronz çağında bu yoğunluk son bulmuştur. Güneyde Marmara Denizi kıyısına koşut olarak Ganos (Işıklar) Dağı yer almaktadır. Haimos (Balkanlar) ile güneydeki Rhodope (Rodop) dağlarıdır. Trakya. Haimos’a dek Traklar oturmaktadır…” şeklinde yazmıştır13. fakat bu sahanın ötesinde. Đstanbul: VII. . Roma egemenliği döneminde ise Makedonya’nın dört kısma ayrılması ve sınırlarının genişletilmesinden sonra bölgenin batı sınırını Hebros (Meriç) Irmağı’nın oluşturduğunu belirtmiştir. bölgenin sınırlarını anlatırken. V. Illyria. yeryüzü şekilleri bakımından kuzeyde ve güneyde dağlık kesimleri ve ortada da geniş ovaları içine alır. Ancak kuzeydeki sınırın zaman zaman Haimos (Balkan Dağları) ve Strymon (Struma) Irmağı tarafından çizildiği kabul edilmiştir12. Thrace. bölgesel özelliğinden kaynaklanan bir geçiş alanı olmasından dolayı çok erken dönemlerden başlayarak insanlığın tarih sahnesinde yer almıştır. Ankara: s. Pekman). Anabasis. 14 Sevin. 18. “…Strymon Irmağı’na kadar Makedonlar. VII. 10 V. 15 Bulgaristan’da dört Paleolitik yerleşim bilinmektedir. Balkanların güneydoğusunda Karadeniz kıyısı boyunca Istrancalar uzanmaktadır. (Çev. S. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. Oxford: s. Strabon ise. 110. Trakya’nın en başta gelen akarsuyu. Bu dağ toplulukları arasında ise Ergene ovası yer alır.b.14 2. bölgenin ortasında Tonzos (Tuna).4 Güney uçta ise. Neolitik çağın başlarından itibaren ise. Güneyde.

Phrygler’in de Bithynler21 tarafından yerlerinden atıldıkları antik kaynaklardan öğrenilmektedir22. Casson. . 23 Erzen.ö. Özellikle Merkezi Trakya’da gelişmiş bir Bronz çağı kültürünün varlığını yapılan çalışmalar göstermektedir17.. yüzyılın sonlarını ve 7. binin ilk yarısına ait Trakya’nın tarihi olaylarında. Boeotia’da Minyan Krallığı’na akın ettiklerinden ve Attika’nın güneye giden kısımlarında oturduklarıdan söz etmektedir. Bkz. bin yıllarında Avrupa’da geniş bir alana yayıldığı ve Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar uzanan geniş sahayı yani tüm Balkan yarımadasını işgal ettikleri belgelerle desteklenmektedir18. Avrupa’yı terk edip Asya’ya gitmeden önce “βρίγες” olarak isimlendirilendirilen bir Trak kabilesi idi. M.. Trakya Bölgesi. Aynı yazar.ö. yüzyılda Yunanlılar. 8. Bithynler ve Thynler aslen Trakyalı’dır. Trakya sahillerinde Abdera. II.Erzen. Mesembria ve Byzantion gibi birtakım koloni şehirleri kurmaya başlamışlardır25. II. 22 Erzen.ö. 1994: 83. Bithynler. 1994: 74. 1926: 105-106. 24 Erzen. Casson. 1994: 41 ve 57. Bebrykler. bin yıllarında Trakların. Perinthos.ö. 19 Erzen. M. 1938: 24. M. Bkz. başka bir yerde “βρύγοι” olarak başka grup insanlardan söz etmektedir. Erzen. 1994: 74-75. Hellanicus. Mygdonianlar. Ainos. sonradan Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya göç eden Phrygler’in20 Mysler’i yerlerinden atıp kendilerinin bu bölgeye yerleştikleri anlaşılmaktadır. M. 1994: 75.ö. Bronz çağında da önemini korumuştur. 1938: 23 ve 83. A. Apollonia. 18 Mansel. Bu varsayım kabul edilirse. Erzen. Neolitik çağdan Kalkolitik çağın sonuna kadar kültür gelişiminde bir devamlılığın olduğu gözlenmiştir16. 8. Bu belgelerde. I. 16 17 Erzen. 1994: 80.5 yapılan çalışmalar sonucunda. 21 Brigler. 25 Mansel. Maidobithynler. gelişmiş bir Bronz çağı kültürüne sahip olduklarından söz edilmektedir. M. M. Selymbria. Traklar’ın. 1994: 86. Trak ve akraba kavimlerin yer değiştirme hareketleri önemlidir23. 20 Herodotos’a göre Phrygler.ö. binin ortalarında Traklar ile aynı olduklarını düşündüğü Doğu Balkan kabilelerinden Mysler’in bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kenar bölgesinden Sırbistan’ın kuzeydoğu taraflarına göç ettiklerini ve bu göçün yalnız bir defaya mahsus olmadığını ileri sürmektedirler19. 1926: 102. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde Trakya’yı terk etmişlerdir24. II.

M. Trakya’yı Pers boyunduruğundan kurtarmak için ilk seferi Atinalı komutan Kimon yönetmiş. 1994: 91. 190 yılında Trakya Romalılar’ın hakimiyetine girmiştir34. 1994: 97. Philippos’un (M. 34 Mansel. M. 359’da başlattığı seferlerle parçalanmaya başlamıştır28. 336-323) M. 1938: 32. 1994: 103. Bölgenin bir kısmını egemenliğine geçiren II. Lysimakhos. Mansel. 279-280 yıllarında Trakya Kelt akınlarına uğramış ve yakılıp yıkılmaya başlanmıştır32. 341 yılında bütün Trakya’yı Makedonya’nın hakimiyeti altına alıp vergiye bağlamıştır29.ö. M.ö. M. 191 yılında Suriye Kralı III. Bu sırada Makedonya ve Trakya’nın kralı olarak kabul edilen Ptolemaios’un oğlu Keltlerle mücadele ederken ölmüş ve bu ölümün ardından çıkan kargaşalar ile yapılan mücadeleler sonucunda Trakya. Erzen. II. Aleksandros (Büyük Đskender) (M. 1938: 31. 32 Mansel. Erzen. Yaklaşık iki yıl sonra.ö. Seleukoslu yönetici bu topraklara ayak basar basmaz öldürülmüştür31.ö. Bu dönemde Lysimakhos kendini göstermiş ve tüm Trakya’yı hakimiyeti altına almayı başarmıştır. feodal bir devlet olarak teşkilatlanan Odrys devleti Makedonya Kralı II. 1938: 33.ö. bölgedeki 26 27 Mansel. Erzen. tamamen Seleukoslar’a bırakılmıştır33. yüzyılın ortalarında Teres’in önderliğinde birleşen Trak kabileleri Odrys hakimiyetini kabul etmişlerdir27. Erzen. Aristokratik.ö. 513 yılındaki Đskit Seferi ile başlayarak Trakya ve Balkanlar’ı işgal etmiş ve bir süre sonra Trakya tamamiyle Pers egemenliğine girmiştir26. 1938: 29. 1938: 30. Philippos Trakya’nın kolonizasyonuna önem vermiş.ö. Antiochos (M. Philippos’un ölümünün ardından bazı Trak boyları ayaklansa da II. 1994: 99.ö. 335 yılında bölgeye yaptığı seferlerle gücünü göstermiştir30. Aleksandros’un ölümünden sonra. 30 Mansel. . 336 yılında II.ö. 29 Mansel. Bunun yanında.ö. Asya eyaletleri gibi Trakya da başlı başına bir satraplık olmuştur.ö. 28 Erzen.6 Pers Đmparatoru Dareios I (M. 1994: 92. Bunun yanında. 1938: 31. 1938: 27-28. M. 1938: 25.ö. Erzen. 223-187) Romalılara yenilmiş ve M. 33 Mansel. 5. 281 yılındaki Kurupedion savaşında ölmüş ve Trakya’nın dış hudutlarına kadar uzanan topraklar Seleukoslular’ın eline geçmiştir. Ancak.ö. 1994: 103. 31 Mansel. 359-336) M. 1994: 100 ve 102. Erzen. bazı kabileler daha sonra Odrys hakimiyetinden çıkmak için harekete geçmiştir. M. Trakya’da hüküm sürdükten sonra M.ö. fakat amacına ulaşamamıştır. 522-486).

Kazısı ilk kez 1993 yılında başlayan Menekşe Çatağı38. uzaklıkta. 2. Harita 3: Özdoğan. Değirmenaltı) gibi iki küçük yerleşme yeri geçildikten sonra Rhaidestos’a (Tekirdağ) varılır…. Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. şehrin merkezine 13 km. 6. E.Cilt. Yine Marmara Denizi (Propontis) kıyısında yer alan ve sığınmaya elverişli küçük bir limana sahip olan Ganos (Gaziköy). Rackham).ö. A. sonraları Resisthon ve Resisto gibi adlarla anılmaya başlanmış ve M. 3. Işın . Lev. 48. 37 Sevin. Ankara: s. Ayrıca bkz. Marmara Bölgesi’nin kıyı kesiminin geçmişi ile ilgili önemli bilgi verecek bir konuma getirmektedir39. 2004: 2. Plinius. (1958): Naturalis Historia.” diye bahseder36. 2001: 22.kıyı boyunca batıya doğru ilerlendiğinde. 2. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridindeki kayalık taraçada. Makedonya Krallığı’nı ortadan kaldırmışlar ve Trakya’yı dört eyalete ayırarak tamamen hakimiyetleri altına almışlardır35. Ankara: s. Şek.d. 40 M. Kazı Sonuçları Toplantısı. M. Harita 4: Delemen.50 metre yükseklikteki kayalığın üzerinde yer alan yerleşmenin. Özdoğan.. Makedonya ile yapılan savaş sonucunda Romalılar. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Ankara: s. Kazı Sonuçları Toplantısı. . Şek. günümüzde 10 metre kadar yüksekliğe sahip Harekât Tepe olarak bilinen bir tümülüs bulunmaktadır40. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. Loeb.c.. 39 M. 38 M. 1999: 350. E. günümüze kadar korunabilmiş birkaç höyükten biri olması bu tepeyi. özellikle batı kesiminin güney yarısı deniz tarafından aşındırılmış ve kuzey güney doğrultusunda Menekşe Deresi tarafından Doğu ve Batı Çatak olarak ikiye bölünmüştür.s. Resim 2. (Çev. Tekirdağ ili Merkez ilçe Gazioğlu köyü sınırları içinde. Bugün denizden 6-6.. Bizans Dönemi’nde önemli bir manastır bölgesi ve çömlek üretim merkezidir37. 21.R. Eumenes’e (M. hemen yolun kuzeyinde. Özdoğan.Cilt. Işın. Lev. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu Plinius bölgeden “…. 168 yılında ise. 1999: 5 . Lev. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. Ayrıca bkz. A. A. Resim 1: Işın v. London: IV. Müze Kurtarma Kazıları. 378. Şek. Derenin 300 metre kadar doğusunda. A. 17.7 bazı yerler Pergamon Kralı II. Samoslu göçmenlerce kurulan Heraion Teikhos. 1. H. A. Rhaidestos (Tekirdağ). Doğu Çatak Kazısı”. 2. Hiereo ve olasılıkla Aerea gibi adlarla da anılan Heraion (Karaevli) ile Mokapara (Mocasura. 1938: 34. 197-160/159) verilmiştir. 1.ö. 239. yüzyılda önemli bir piskoposluk merkezi olmuştur. Işın. 24. 35 36 Mansel.

kumtaşı içine kazmış olduğu derin ve dar bir yatakta akmaktadır. A. Ganias/Ganis adıyla bilinen yöre. M. 2004: 428. Özdoğan. E... Işın . Bu nedenle burada doğu ve batı höyük alanları arasında küçük kayıkların girebileceği ufak bir koyun bulunduğunu. 2.d. ayrıca tahkim edilerek kale işlevi yüklendiğini bildirir. ana yolun gerisinde hemen hemen deniz seviyesine yakın bir düzlemdedir. F. Kazı Sonuçları Toplantısı. Bkz. A. Jeomorfolog C. Kuzucuoğlu’nun ön araştırmasına göre Menekşe Deresi’nin yatağının derinleştirmesi Hellenistik Dönem’den sonra olmuştur42. Teres’e karşı gerçekleştirdiği seferler sonucunda Makedon egemenliğine girmiştir. M. Ancak derenin yatağını derinleştirmesinin Hellenistik Dönem sonrası bir dönemde gerçekleşmesi.Cilt. A. yüzyılda Ganos Dağı’nın Trakya’da kurulmuş olan yerli boylardan Odyrsler’in teritoryumunda bulunduğu ilkin Ksenophon’dan öğrenilmektedir. 5. Ankara: s. Aksaç. dış etmenlere ve belki de Marmara Ereğlisi açığından geçip Ganos Dağları’na doğru uzanan ‘Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı olan bir tektonik hareketlenme ile şekillenmiştir44. 43 M. II. 4. Yerleşmenin bulunduğu alanda. Derenin yatağı. höyük alanının kuzeyinde. bunun yakın zamanlarda dolduğu söylenmektedir41. dolayısıyla tepenin üzerindeki değişik dönemlere ait yerleşmelerin de kısmen tahribatına yol açmıştır. yüzyılın ortalarında dağın yanı sıra . 44 Işıklar Dağı yakın zamana kadar antik dönemdeki gibi Ganos adıyla anılmıştır. Kazılar sırasında Batı Çatak’taki saptanan yangının da olasılıkla bu deprem sırasında çıkmış olabileceği arkeologlar tarafından ileri sürülmektedir45. Delemen. kumtaşı kayalıklardan oluşan bir falez halinde 10 metre yükseklikteki Marmara kıyısı. Topografya ile ilgili yapılan gözlemler. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. Özdoğan . A. 45 Işın v. erozyon gibi) ve Hellenistik 41 42 Işın.ö. M. 2004: 2. Deniz tarafından sürekli aşındırma da tepenin güney kesiminin denizin içine yayılmasına neden olmuştur43. daha doğrusu burkularak kepmesinin ancak şiddetli bir sarsıntı ile gerçekleştiği düşünülmektedir. 40 N açmasının doğusundaki uzun duvarın yıkılma şekli. Yazılı kaynaklar Ganos Dağı’nda Hieros Oros (Kutsal Dağ) denilen zirvenin. bir kült yeri ve hazine barındırdığını.ö. 421. Doğu Çatak’ta bu eğimin daha az olduğu ancak Hellenistik Dönem’e kadar bu alanın çeşitli nedenlerle dolarak yükseldiği (bitki örtüsü. Phillippos’un Kersebleptes ve III. 25. 1995: 18. Henüz bir deprem uzmanı tarafından bakılmamakla birlikte. E. zamanla tepenin topografyasında önemli değişikliklere. (2003): 378. höyükte denize doğru bir eğimin varlığını göstermektedir.8 Menekşe Deresi. Işın. .

M. 23. A. Ankara: s. gelişen Anadolu ticaret ağına bağlı bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. 2. 48 M. 314.Cilt. Bkz. Geç Roma Dönemi’ne ait bir sikke Roma Dönemi’nde de bu alanın herhangi bir amaçla kullanılmış olabileceğini göstermektedir50.Cilt.9 yerleşmenin bu dolgu eğimine uygun denize yüzünü vererek bir teraslama yapıldığı belirtilmektedir46.. Bulgaristan’da bulunan bazı yerleşmelerde.ö. Bunun yanında. Oldukça yayvan olan höyükte. 1999: 296.d.ö. M. E.ö. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. Işın v. Bu yerleşmelerin Trakya’nın iç kesimleri 46 47 Işın v. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. binyıl yerleşimleri ve Demir Çağı’na ait yerleşmelerin varlığını da ortaya koymuştur. Kuzey Marmara kıyısındaki diğer höyükler gibi. bin yıl başlarında. A.d.. 1. 49 Lysimakhos sikkesi M. Kuzey Anadolu’nun büyüyen merkezlerinin. Ayrıca. 2000 yılında.d. Işın v. Kazı Sonuçları Toplantısı. Romanya-Bulgaristan üstünden gelen kavimlerin de bu yerleşimde yaşadıklarını göstermektedir. Işın .d. Menekşe Çatağı. Kırklareli/Aşağı Pınar ile çağdaş Orta Kalkolitik ve yerel Trakya özellikleri ile birlikte Anadolu etkilerinin de görüldüğü Đlk Tunç Çağı I-II’nin varlığı kanıtlanmıştır. 2003: 383. A.d.. III.. Bu dönemde Troia gibi. Menekşe Çatağı’nın. II. Özdoğan. Ayrıca. 2000: 239. 296. tarihlemeye yardımcı öğe olarak Lysimakhos Dönemi’ne ait bir sikke ele geçmiştir49. 50 M. 306-280 yılları arasına tarihlenmiştir. liman niteliği olan dere ağızlarında küçük yerleşimlerin kurulmasında rol oynamıştır. 1. Işın v. konumu bakımından Trakya’ya gelen Anadolu etkilerini iyi yansıtabilecek durumdadır48. 20. Kazı Sonuçları Toplantısı. özellikle deniz yolu ile olan ticarete verdiği önem Trakya kıyıları boyunca. 2004: 428. E. Ankara: s. Işın . 1993 yılından itibaren özellikle Batı Çatak’ta yoğunlaştırılan kazılarda. çok küçük ipuçları olmakla birlikte Karadeniz kavimlerinin de bu yerleşimde izlerine rastlanmıştır47. özellikle Son Tunç Çağı’na ait bazı geleneklerin Menekşe Çatağı Đlk Demir Çağı mezar ve adak çukurlarında benzer şekilde görülmesi. Özdoğan. özellikle 19-U açmasında yapılan yoğun çalışmalar. A. .. Menekşe Çatağı’nın Tarihi Menekşe Çatağı’nda yaşayan halkı büyük oranda Traklar ve batıdan gelen Hellen halkı oluşturmaktaydı.

. Tepenin hemen kuzeyinde. . 53 F. 1999: 301. 29. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. Ancak 1996 yılında denizin içinde yapılan kısa bir araştırma deniz içerisine yayılmış ve gömülmüş çok sayıda amphora parçasını belgelenmiş ve açılan açmalarda da yine çok sayıda amphora ele geçmiştir52.d. tümülüsün kutsal bir alanın üzerine yapıldığını göstermişti. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Işın ve A.d. Menekşe Çatağı’nın Marmara sahil şeridinde. Trakya’da şimdiye kadar saptanmış denize en yakın tümülüstür. Mehmet Özdoğan başkanlığında başlamıştır. d.10 ile olan ticareti sağladığı anlaşılmaktadır. Kırklareli/ Aşağı Pınar Mevkii kazısında daha sonra sıyrılarak atılmış Hellenistik tümülüsün altındaki 90 tane adak çukuru.. Đstanbul): s. Güney Marmara ve Đç Trakya arasındaki ilişkinin (ticaret ağının) sağlandığı “Ara Đstasyon”lardan biri olduğu düşünülmektedir53. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksaç. 2. bugün Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü olan Mehmet Akif Işın tarafından 1971 yılında saptanmıştır. Çalışmalara. Harekât Tepe. A.. Đstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 51 52 Işın v. yoksa söz konusu olan aynı zamanda Dionysos rahibi/müridi kralın zaman içinde kutsallık kazanan herkesin kabullendiği Dionysos’a ait bir kutsal alanda ya da yakınında gömülmesi midir?54 M.E. 54 Işın v. bir kilometre uzaklıktaki Heraion Teikhos antik kentinin Trak Kralı Kersopleptes’in mezar anıtı Harekât Tepe Tümülüsü’nün konumunun Menekşe Çatağı yerleşmesinin (olası) adak alanı/ kutsal alan gibi işlevi ile doğrudan bir ilişkisi olup olmadığı da irdelenmesi gereken önemli bir sorundur. Özdoğan’ın sorduğu bu sorunun cevapları ileriki yıllarda verilebilecektir. Harekât Tepe Tümülüsü gerçekten denizden görülmesi için mi bu kadar sahile yakındır. Hellenistik Dönem’de buranın küçük bir liman olarak değerlendirilmiş olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir51. Dr. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi Menekşe Çatağı yerleşmesi. 1993 yılında Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile ortak olarak Prof. 2004: 428.e. 2003: 383. Işın v.

11 desteklenen kazılar.. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi işbirliği ile halen Doç.1999 gün ve 5272 sayılı kararı ile genişletilmesi planlanan Kınalı-Tekirdağ yol güzergahı Menekşe Çatağı 1. 20 T açması içerisinde 1.5 metre kadar çapta olan yuvarlak mekanın ortasında boyları bir metrenin üzerinde iki yassı taş bulunmaktadır. üzeri iri dörtgen kiremitlerle örtülü sundurma ile kapatılmış pithos ve amphoraların olduğu mekan açılmıştır60. 1996 yılı çalışmalarında. Ayrıca Bkz. tabaka yapısı olarak isimlendirilen 2.. Dr. Doğu Çatak ise.d. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14. Ankara: 373. Özdoğan. 58 Bkz. 7. 20 V açmasında da 20 T’dekine benzer yuvarlak bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Araştırmaların şimdiye kadar esas ağırlığının verildiği Batı Çatak 100x60x3 metre boyutlarındadır. Şek. Özdoğan. 1995: 22-23. Aslı Erim Özdoğan’ın bilimsel danışmanlığı altında devam etmektedir55. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. Lev. 2001: 22. Resim 4: Işın v.d. 90. Yapının dışında çok sayıda pithos ve amphora parçası bulunmasına rağmen bu yapının işlik olabileceği düşünülse de içinden destekleyecek hiçbir buluntu gelmemiştir. A. 59 Işın. Resim 3.. A. Resim 1 ve 376. 2003: 377. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Bu taşların arası bir platform oluşturacak şekilde doldurulmuş ve sert. A. Işın . 200x70x4 metredir57.. A. E. 1997: 375. Bu karar çerçevesinde 2000 yılında yapılan yoğun yüzey taraması ve Batı Çatak’ta 1993 yılından günümüze kadar sürdürülen kazılar (sadece 1999 yılında kazı yapılmamıştır) sonucunda yerleşmenin bu kesimde ana yola kadar devam etmediğini ancak tepenin Doğu Çatak kesimi için aynı durumun geçerli olmadığını göstermiştir56. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 19 55 56 Aksaç. derece arkeolojik sit alanından geçeceğinden yol hattı üzerinde arkeolojik kazılar yapılmadan yol genişletme çalışmalarına başlanamayacağına karar verilmiştir. Aynı şekilde bu yapının da üst yapısının çöktüğü görülmektedir59. 1995 yılı çalışmalarında. E. esas yapının 19 T ve 19 U açmaları içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. kireçli bir harç ile sıvanmıştır. Şekil 1. Açık avlusu olan. Bununla birlikte basit görünümlü yapının kiremit çatısı olduğu gibi zemine çökmüştür. Ankara: s. Batı Çatak’ta58 1993 yılı çalışmalarında. Lev. Lev. 8. Işın v. 57 Aksaç. 60 M. Şek. 3. 2001: 20. Plan 1: M. Işın . denize burun yapan dik bir kayalığın üzerinde.10. Resim 3 ve Şek. 4. . Müze Kurtarma Kazıları Semineri. 3.

Şek.. 1998 yılı çalışmalarında. 61 62 Işın v.d. 20 T açmasındaki çalışmalarda bugünkü Menekşe Deresi’nin yatağının daha batıda olabileceği görülmüştür63. 1997 yılı çalışmalarında. 1999: 298-301. Resim 2: Işın v. Açılan mekan olasılıkla sadece oturulan. 5.d.. Ayrıca bkz. buna karşılık bu dolguların 19 T ve 20 T açmalarında bulunmaması buranın deniz çekilmesi sonucu dolduğunu göstermektedir64. depo yerleri ve değişik nitelikteki mekanları ile bir yerleşim yapısı bulunmaktadır. 19 T-U açmalarındaki çalışmalara devam edilmiştir ve bir seramik grubuna rastlanmıştır. .12 U açmasında yarı taş yarı toprak tabanlı mekanın üzeri ahşap direklerle desteklendiği görülen iri kiremitlerle örtülü olup yangınla tahrip olup taban üzerine çöktüğü görülmüştür.. üst yapının çökmesi sonucu kırılmış çok sayıda seramik parçaları bulunmuştur61. Resim 4. 18. Lev. Şek.d.d. avluları. yemek yenen yarı açık bir yer olarak kullanılıyordu. 63 Işın v. 18 U açmasından M. Ayrıca bkz. 64 Işın v..d. 2000 yılı çalışmalarında.d. 18 T açmasındaki çalışmalar ile yerleşmenin batı kesiminde kuzeye doğru bir teraslama yapılmış olduğunu ve geniş bir alana yayılmış olduğu görüldü. Işın v. 1999: 244..1997: 377. Lev. Resim 5: Işın v.1997: 373. 1997: 365-366. Yer yer bozuk tabanlı yangınla yerle bir olan yapının ve avludaki sundurmaların üzerini örten ağır kiremitlerle kaplı çatısı olduğu gibi mekanların üzerine çökmüştür. 4. Toprak taban ve kerpiç parçaları üzerinde hasır izleri görülmektedir.17 U açmalarındaki Hellenistik ile Đlk Tunç Çağı arasında neredeyse steril kalın bir dolgunun bulunması. 306-280 yıllarına tarihlenen bir Lysimakhos sikkesi ele geçmiştir. 19 U açmasında çalışmalara devam edilerek Hellenistik yerleşmenin korunmuş en güney ucu saptanmıştır. Resim 5.ö. Sonuç olarak Hellenistik Dönem’e ait taş temelli kerpiç-ahşap karışık üst yapılı mimarisi olan. Mutfak olduğunu düşünülen bir mekanın içindeki çok sayıda farklı dönemlerin tipik özelliklerini taşıyan günlük kullanım eşyaları ve seramikleri ele geçmiştir62. 18 T açmasında. 2000: 315 ve 317. Mutfak yapısı olarak düşünülen 18 T ve 19 T açmalarının devamı kazılmış ve bir seramik grubu daha çıkarılmıştır. Avluda tabana gömülü depo küpleri ve amphoralar bulunmaktadır.

(1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. 67 Westholm. Günümüzde kabul edilen ayırıma göre. 353. Hellenistik Dönem. Coldstream. Hellenistik ve Roma Dönem vazolarının form gelişimlerinin kronolojik olarak izlenmesi oldukça zordur66. (1959): Handbook of Greek Art. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. 1956: 53. bilim adamları net bir tarih verememektedir69. 71 F. G.ö. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde üretilen seramikler “Erken Helenistik Dönem”. Hellenistik Dönemi II. . Princeton: s. 70 G. Madra). Forster. The Swedish Cyprus Expedition. Üç yüzyıldan daha uzun bir süre varlığını korumuş olan siyah ve kırmızı figürlü üsluplar pratik olarak bırakılmış ve bunların yerini başka teknikler almıştır70. 323 yılında ölümü ile başlatmaktadırlar. London: s. (2001): Knossos Pottery Handbook Greek and Roman. seramik sanatında Klasik ve Hellenistik Dönem arasında doğal bir kopuş-kırılma yoktur. Bunun yanında.ö. 68 Rotroff . 69 J. J. 91. çömleklerin süslemesine köklü değişiklikler de getirmiştir. L. (1948): Antioch-on-the-Orontes. Bunun yanında. 4. Erken Hellenistik Dönem’de kıtasal olarak Yunan ve baskın olarak da Attika kökenli Siyah Firnisli seramikler erken dönem mallarının yerini 65 A. pek çok Hellenistik Dönem formu Klasik Dönem öncülerine sahiptir68.ö. B. Bilim adamları. A. Oxford: s. Part. Stockholm: s. 305. Westholm’un belirttiği gibi. Çünkü bu dönemlerin seramiği oldukça dikkatsiz şekilde ya da mekanik olarak üretilmiştir.1990: 33. Eiring . 53. bunlar Hellenistik ve Roma Dönemi seramiğinin sınıflandırılması için oldukça yetersizdir67. Hellenistik Dönem seramiğinin sonu için ise. 2. Bazı kazıların tabakalarından gelen buluntular önemli veriler sunsalar da. Rotroff. Aleksandros’un M. Vessberg (Editörler). Buna bağlı olarak. HELLENĐSTĐK SERAMĐK A. I. O. I. 4. Klasik Dönem sonrasında ise. (1984): Yunan Sanatı (Çev. Athens: s. O. Buna bağlı olarak. Hellenistik ve Roma Dönemi seramiği ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır65. M. Westholm. 66 S. Part 3.ö. A. yalnızca seramiğin gelişiminin ana hatları ayırt edilebilmekle birlikte oldukça karışık ve belirsiz görünüyor. Richter. yüzyılın sonlarından Augustus Dönemi’ne kadar olan süreci kapsayan seramikler de “Geç Hellenistik Dönem” olarak ayrılmıştır71. International Congress on Hellenistic Ceramics. Çömlekçi ustaları genel olarak gelenekçidir ve nadiren yeni form ve teknikler üretmişlerdir.13 3. Waagé. Richter. G. yüzyılın sonundan M. IV. Westholm . M. 2. N. 33. Đstanbul: s.

yüzyılın sonlarında ise.ö. 1948: 6. 202. 75 Cook. özellikle içte ve dıştaki derin dairesel yivler ile kaselerin iç yüzeyindeki kabartma simgelerde görülmektedir78. amphora. Erken örnekler M.ö. 4. (1997): Greek Painted Pottery . Kırmızı Figürlü vazoların süslemesi üzerinde yoğunlaşmış ve iki yüzyıl içerisinde bu stili geliştirmişlerdir73. Cook. Daha sonraki dönemlerde siyah firnislilerin yerine kırmızı firnisli seramiklere doğru bir eğilimin olduğu görülmektedir. M. Erken Hellenistik Dönem’deki özensiz fırınlamaların çömleklerin yüzeyinde düzensiz renklerin görülmesine sebep olduğu görülmüştür. 311. 3. 72 73 Waagé. Hesperia 3: s. yüzyıllarda seramik sanatının sadece formda değil malların inceliğinde. firniste ve boyama veya kabartma olarak uygulanan süslemede göze çarpmaktadır77.ö. Bu dönemde vazo formları bazı değişikliklere uğramış ve yerel üretimlerin ortaya çıkmasıyla da kalitede kötüye doğru bir gidiş gözlenmiştir.ö.ö. metal kapların üzerinden kalıplanarak alınmıştır. tipik formları ile piyasalara üstünlüğünü kabul ettirmiştir72. 4. iyi kalitede kırmızı firnisli seramikler. yüzyıla kadar Atinalı çömlekçiler. London: s. Kıta ve Batı Anadolu’da vazolar üzerinde görülen aplike kabartmalar. Hellenistik Dönem’e kadar. 4. hydria. 1934: 311. 77 Thompson. yüzyılda üretilmiştir. 74 R. Kırmızı Figür Stili ortadan kalkmış veya bitmeye yüz tutmuştur74. 76 Cook. Özellikle. 1934: 434. 6.14 almıştır. Hellenistik Dönem çömlek standartlarını metal işçiliği hazırlamıştır76. krater gibi diğer Siyah Figür vazolarına uygulanmıştır. Güney Đtalya yakınlarındaki Calene’de bulunduğu için bu şekilde isimlendirilen Calene Seramiği’nde kabartmalarla süslenmiş kaplar görülmektedir. Megara ve Pergamon olmak üzere başlıca üç sınıf vardır. yüzyıldan Mö. A. 1997: 270. . ve 2. skyphos. 3. Bu kabartmalar. 1997: 202. M. H. Geç Hellenistik Dönem’e gelindiğinde ise. Bu dönemde Calene. 78 Thompson. Seramik vazoların metal örneklerin formlarına bağlılığı. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. fabrika metodlarının kullanıldığına dair çok fazla belirti yoktur75. Thompson. yüzyıla tarihlenmekle birlikte çoğunluğu M. M. Metal işçiliği etkileri. M.

Bu üretim merkezleri. bu vazoların özensiz yapımdan incelikle yapılmışlara doğru sıralandığı görülmektedir79.ö.ö. 82 Rotroff. 3. asma ve defne ağacı (mrtyle ve zeytin dalı) zincirleri.ö. Cook. Bu süslemelere bazı soyut desenler. Hellenistik Dönem’e kadar Attika seramiği genellikle dikkat çekici bir şekilde doğu bölgelerin yerel üretimlerinden farklıydı. Gnathia Seramiği. çelenkler ve de sarmaşıklardır.ö.15 Hellenistik Dönem seramik formları üzerinde yapılan bazı araştırmalarda. M. Hellenistik Dönem’de üretimdeki artan dikkatsizlik yaygın bir eğilim olmaya başlamıştır. Yerel endüstriler daha titiz ve dikkatli olmaya başladıklarında bu farkı azaltmaya başlamıştır. Bu basit bezemeli seramikler çok uzun süre önemlerini koruyamamış ve yerlerini daha özenli kabartmalı süslemeleri olan örneklere bırakmışlardır. Batı Yamacı ekolü ise. Atina’da M. 1990: 34. yüzyılın sonlarını takip eden dönemde boyalı bezemeli sıradan seramikler çok az ve basit süslemelerle açık zemin üzerine koyu boya veya koyu zemin üzerine açık boya olarak yapılmaya başlanmıştır. 1997: 202. . yüzyılın ortalarında veya sonunda sona ermiştir. yunuslar. 1997: 202. 4. M. Vazoların içinde ve dışında çark izlerinin belirgin şekilde görülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Hellenistik vazo sanatının en gözde süslemeleri ise. 1934: 311. 4. bu pazarın daha ucuz temsilcileri olan taklit üretimlerle artan talepleri karşıladılar. şeritler ve müzikal enstrümanlar eklenmiştir80. yüzyılın sonunda Attika Kırmızı Figür Stili’nin halefi olarak ortaya çıkmış ve M. 1997: 204. Yunanistan’da Batı Yamacı Seramiği ve Đtalya’da Gnathia Seramiği olarak başlıca iki ekole ayrılmaktadır. Bu geniş coğrafyada üretim yapan her merkez kendi farklı belirgin çeşitlerini üretmiştir82. 81 Thompson. Hellenistik Dönem koyu zemin üzerine açık renk bezeme grubu. M. Sicilya’dan Küçük Asya’ya kadar Akdeniz’in birçok noktasında karşımıza çıkmaktadır.ö. yuvarlak çelenkler. Yarı kürevi kalıp yapımı kabartmalı bu kaseler lüks kaplar arasında çekici 79 80 Cook. veya 1. 1934: 311. Bu bezeme biçimi. 2. 83 Thompson. Attika üretimlerine karşı. yüzyılın ortalarında Apulia Kırmızı Figür Stili’nin bir çeşit mirasçısı olarak kendini gösterir. Bu gruba ait seramikler. Her iki ekolün de taklitleri ve yerel üretimleri olmuştur. Batı Yamacı Seramiği’nden kısa bir süre sonra Megara Kaseleri’nin üretimlerine başlanmıştır83. yüzyıla kadar devam etmiştir81. 4. Cook.

koyu zemin zevki yerleşmiştir88. Sayı:243: s.ö. 1997: 203. 541. 85 Richter. açık beyaz. 734. Hellenistik Dönem boyalı seramiğinde ikinci grubu açık zemin üzerine koyu bezemeliler oluşturur.Warsaw: s. B. Genel olarak Güney Đtalya’daki Canosa’da bulunduğu için bu ismi alan “Canosa Vazoları”da benzer tekniklerle yapılmış ve plastik süslemeler eklenmiştir90. E. 1997: 203. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. Hadra 84 R. 1984: 305. kabartmalar bağımsız olarak kalıplanmış ve çark yapımı vazolara eklenmiştir85. a Review of Scientific Studies. yüzyılın ortaları ile M. 1. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. Israel. genellikle M. Megara Kaseleri ilk olarak Megara’da yoğun olarak bulunduğu için bu şekilde isimlendirilmekle birlikte. 2002: 542. Delos ve Kıbrıs’tan Mısır’a kadar geniş bir alanda bu tarz süslemeye sahip seramikler görülmektedir87. R. açık zemin metodu Hellenistik dünyanın daha çok kenar (ya da taşra) bölgelerinde üretilmiştir.ö. büyük olasılıkla M.16 olup form ve süsleme açısından kolayca tanınabilir bir gruptur84. Karadeniz kıyılarından Batı Anadolu kıyılarına. Bu tür dekorasyon Akdeniz’de yaygın olup Adriatik’in doğusunda en yaygın grup. Cook. Meyza . Gürler. Bu Hellenistik vazolardan bazılarının yüzeyi beyaz astar ve süslemelerle kaplanıp.150 ile M. Bu seramik grubu. Pergamon örnekleri ise.ö. Çeşitli gruplardan oluşan açık zemin grubunda. 1959: 353. Çoğunlukla Hadra’da ve Aleksandria’daki (Đskenderiye) mezarlıklarda külleri taşımak (urne kabı) amaçlı kullanıldığı için bu şekilde isimlendirilen Hadra hydrialarında beyaz veya sarımsı astar üzerine koyu renk boyama uygulandığı görülmektedir91. Bu örnekler siyahımsı kırmızı firnisli olup. yüzyıla arasına tarihlenmektedir. 1959: 354. London: s. J. Attika dâhil olmak üzere diğer yerlerde de (biraz daha geç olsa da) üretilmiştir. 88 Cook. 87 Gürler. soluk astar veya direkt yüzey üzerine uygulanırdı. ‘Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern MediterraneanAdvances in Scientific Studies’. Yunanistan’ın büyük merkezlerinde ise. Genel olarak. 89 Richter. yaygın Hellenistik süslemeler kahverenginden siyaha. . 365. 90 Richter. kökeni tam olarak bilinmeyen lagynoslardır86. (1986): Greek and Cypriot Pottery. 1997: 207–208. Jones.ö. 91 Richter. 3. “Hadra” vazolarının çoğu bu teknikte yapılmıştır89. Mlynarczyk (editörler). Rosenthal-Heginbottom. 1959: 353. üzerlerine ek boyalarla bezemeler yapılırdı. 50 yılları arasında üretilmiştir. 86 Cook. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1.A Preliminary Report’ In H.

koyu renklerle boyanmış ve astarlanmamış hyrialardan oluşur. 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiştir96. Kyrene ve Güney Rusya’da ele geçen çok geniş hydrialar ve amphoralar yoğun renklendirilmiş zincirlerle süslenmiştir. 94 Cook. 1997: 204. 1986: 735. Hellenistik Dönem’e özgü Hadra hydriaları’nın tarihlenmesi ve kesin üretim yerleri konusunda bilim adamları arasında bazı farklı yaklaşımlar vardır. Bazı vazolar üzerinde kazınmış ya da yazılmış ölüm tarihleri bize M. Diğer grup ise. Calaghan ise. . Bu grupların dışında az da olsa Hellenistik polykrom (çok renkli) vazolar da çeşitli merkezlerde üretilmiştir. Cook. 1997: 209-210. bu hydriaların Girit ile ilişkili olduğunu söylemektedir94. Cook. Bu vazolar. polykrom (çok renkli) olarak süslenmiş olup beyaz zeminli hydrialardır92. Aleksandria. Figürlü sahneler ise. Jones.ö. M. 271 ile 209 yılları arasında kullanıldıklarını göstermektedir97. 96 Westholm. Sicilya’daki Centuripae’da üretilmiş oldukları için bu ismi alan “Centuripae Seramiği”nin en yaygın formu çan krater olup vazolar üzerinde yaygın olarak kimi zaman Pompei ve Herculaneum’daki fresklerin stiline ulaştığı görülen çeşitli renklerde plastik süslemeler özellikle de kadın figürlerine rastlanmaktadır. Bunun yanında. Aleksandria. 1984: 305.17 hydriaları kendi içinde iki gruba ayrılır. yüzyılın erken dönemlerine tarihlenmektedirler98. 1986: 734. 1956: 77. P. 1984: 305. 1997: 208 95 Jones. Birinci grup kaliteli kilden yapılmış.ö. genellikle M. daha çok Batı’da Canosa ve Apulia’da üretilen örnekler üzerinde çok yaygındır99. Hadra hydrialarını sadece stilden yola çıkarak tarihlemek oldukça zordur. daha kaba kilden yapılmış. 92 93 Jones. 3. 98 Richter. Knossos ve Atina’dan bir miktar hydriayı analiz etmiş ve Nil deltası ve Knossos’taki çağdaş malzemelerle karşılaştırıldığında kökenin Girit olduğunu ileri sürmüştür95. Bunların arasında. Cook.ö. 97 Richter. Richter.J. 1959: 353. 1997: 207-208. R. Bu hydrialar için yaygın görüş büyük çoğunluğunun Mısır üretimi olduğu şeklindedir93. 1986: 734. 99 Cook. Aleksandria nekropolisindeki mezarlarda çıkan buluntularla benzer tipte olan Hadra hydriaları Kıbrıs’ta da bulunmuş ve yazıtlardan yola çıkılarak M.

309. Cook. Richter. Hellenistik Dönem’de varlığını çok uzun süre sürdürememiştir. M. Centuripae Seramiği’nde de değişik bir çeşit çan krater görülmektedir. yalnızca Batı Yamacı Seramiği’nde yaygın olarak kullanılmıştır101. 4. Kabartmalı vazoların üretimine Roma Dönemi’nde de devam edilmiştir. 1959: 357. Bu oinokhoeler olasılıkla form olarak lagynosları etkilemiştir. Megara Kaseleri ile aynı teknikte yapılmıştır. siyah firnisli ve kabartmalı örneklerde de kullanılmıştır. Önceleri Arretine vazoları ve daha sonraları ise Terra Sigillata denilen bu kabartmalı Roma seramikleri. Gnathia seramiğinde yaygındır. Hellenistik Dönem Seramiği’nde vazo formları erken dönemlere göre sınırlıdır. Lagynos formu. Hellenistik Dönem’in sonlarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu kantharoslar her zaman Batı Yamacı stilinde 100 101 Richter. Gnathia Seramiği’ndeki bazı çan kraterlerin kulpların yerini tutamakların aldığı görülür. Korinth şehrinde Hellenistik Dönem’e ait buluntular arasında kotyle çok yaygındır. Hellenistik Dönem siyah firnisli ve Batı Yamacı Seramiği’nde kısa bir süre için kendini göstermiştir. yuvarlak gövdeye ve gaga ağza sahip oinokhoeler görülmektedir. açılı bir omuza. Boyunlu amphora. 3. Bunun yanında kotyle. Hellenistik Dönem’de Hadra üretimleri içerisinde görülmektedir. Küçük pelikeler ise. Đçe dönük gövdeli çan kraterler ise. bunların yerini kabartmalar almıştır. 1990: 35. M. sıklıkla kalıp yapımı kaide ve üst kısımlarına doğru hafif konkav olmaya meyilli form en yaygın olanıdır. yüzyılda sık olarak üretilmiştir.ö.ö. Keskin veya nadiren kavisli omuzlu ve yuvarlak ağızlı düz dipli bir çeşit oinokhoe olan lagynos ise. . Siyah boyalı ve Batı Yamacı Seramikleri arasında önceki örneklerine göre daha dar. Aralarındaki fark.18 Hellenistik vazoların büyük çoğunluğunda boyalı süslemelerden kaçınılmış. Küçük kalyks-kraterler. 1984: 306. Bu tip kantharoslar. Lagynos seramiği içerisinde iyi bilinmekle birlikte. Hydrialar. 1997: 221–237. Hellenistik Dönem içerisinde. bir Hellenistik Dönem formudur. yüzyılda standart formunu bulan içki kabı Hellenistik kantharostur102. 102 Rotroff. Roma örneklerinin tamamen okside şartlar altında fırınlamasından kaynaklanan düzenli açık kırmızı firnisli olmalarıdır100.

Thompson’a göre. . yüzyılın ortalarında kalıp yapımı ve bezemeli kandiller Akdeniz ve çevresi kültürlerin çeşitli yerlerinde görülmeye başlamıştır. 106 Kassab-Tezgör v. 1995: 71. Thompson. Doğu Ege. Çark yapımı kandiler içerisinde üzerindeki bezemeleri kalıp yapımı olan Knidos kandilleri büyük bir üne sahip olmuşlardır106. 1990: 33. M.ö. 103 104 Rotroff. Kassab-Tezgör .ö. Hellenistik Dönem siyah boyalı seramikleri arasında çok yaygındır. Fig. 105 D. kabartmalı kase ve sosluklar diğerlerinden daha özel ve ilgi çekicidir. yüzyılın kalın cidarlı kaseleri daha sonra sıklıkla yumurta kabuğu inceliğinde örneklerle yer değiştirmiştir. Đnce cidara olan bu eğilim kaselerin yanında tabak ve sosluklarda da rahatlıkla görülebilir104. Sezer. Bu incelik kaselerin çabuk pişmesini sağlamış ve metalik bir firnis sürülerek metal kapların olağanüstü yakın taklitleri üretilmiştir. Arkaik. 3.ö. 2. Ephesos ve Pergamon kandilleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gözde olmakla birlikte Attika ve diğer bölgelere de ihraç edildiği görülmektedir. yüzyılın ilk çeyreğinde deneysel olarak tanımakla birlikte yüzyılın ikinci çeyreğinde gözde hale gelmiştir103. Doğu ile Batı arasında ticari ilişkiler yoğunluk kazanmaya başladığında bunda en olumlu etkilenen merkez Rhodos olmuştur.ö. 116-118. M. M. M. H.. 4. Bunların içinde en özenli olanları Megara Kaseleri’dir. A. kulpsuz ve kaideli ya da kaidesiz kaseler. T. Đstanbul: s.19 bezenmişlerdir.d. 107. 1934: 313 ve 432. Klasik ve Hellenistik Dönemler. Hellenistik Dönem’e ait kandiller. Anadolu ve Mısır’da bol miktarda görülmektedir. yüzyılda üretilen iç kısımlarında baskı bezekli. Yaklaşık olarak küreye yakın gövdeli. Bunların yanı sıra Attika Ariston kandilleri de kaliteleri ile dikkat çekerler105. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. 3.

20

4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK SERAMĐĞĐ

4. a. Kaseler (Kat. No. 1-115)

Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait kaseler; içe dönük ağızlı, dışa dönük ağızlı, ağız kenarı sivri biten, rulet bezemeli ve Megara Kaseleri olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır.

4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)

Đçe dönük ağızlı kaseler; ağız kenarı yuvarlak bitenler, ağız kenarı köşeli bitenler, büyük çaplı kaseler ve yarımküre kaseler olarak dört alt bölüme ayrılmıştır.

4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)

Ağız kenarı yuvarlak biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin üç farklı tipi vardır;

4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)
Kat. No. 1. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 10.4 cm. Kaide çapı: 5.3 cm. Yükseklik : 5.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đç kısımda koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1) ve dış kısımda çok koyu kırmızıdan siyaha (10 R 3/3’den 2.5 YR 2/N2’ye). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide, yükselen gövde ile birleşmektedir. Gövde, dudakla birleşirken keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır. Kaidenin içerisinde gövde konik profil vermektedir.

21

Kat. No. 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase. Batı Çatak /1997. 19 T 28 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 19.5 cm. Kaide Çapı: 7.4 cm. Korunan Yükseklik: 8.5 cm. Kil Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengiden turuncumsu kahverengiye. Firnis Rengi: Dışta akmış. Pembemsi turuncudan devetüyümsü turuncuya metalik parlaklık var. Đçte açık kahverengi. Dışta dudak kenarında yanıklar var. Tanım: Akıtma bezekli , iyi pişmiş, halka kaideli, ağza doğru genişleyen ağız kısmı keskin içe dönük derin kase, dışta dudak kenarında yanıklar var. Đki parçadan tümlendi.

Kat. No. 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 13 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 17.0 cm. Kaide Çapı: 6.8 cm. Korunan Yükseklik: 7.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Dışta akmış, siyah (10 YR 2/1’den 10 YR 3/4’e) ve içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide yükselerek içe dönen gövde ile birleşmektedir.

Kat. No. 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1998. 20 T 113 Duvar, Çiz.Lev.2, Levha 1 Ağız Çapı: 9.9 cm. Korunan Yükseklik: 3.7 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (2.5 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır.

Kat. No. 5. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 72 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 10.2 cm. Korunan Yükseklik: 4.0 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/2) ve dışta dudak altına kadar çok koyu gri (2.5 YR 3/N3). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

22

Kat. No. 6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 9.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.6 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızıdan koyu kahverengiye (2.5 YR 4/6’dan 7.5 YR 3/2’ye). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 70 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 14.1 cm. Korunan Yükseklik: 2.05 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Firnis Rengi: Koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 8. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 9 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 8.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.15 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.5 YR 3/N3), dışta iyi korunamamış. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1994. 17 U 8 Doğu Profil. Çiz.Lev.2, Levha 3 Ağız Çapı: 18.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı gri (10 R 6/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunamamış, çok koyu gri (5 Y 3/1). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Hafif küt dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 10. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).

23

Firnis Rengi: Dışta ve içte açık griden koyu griye (7.5 YR 4/N4’den 7.5 YR 6/N6’ya). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövdenin cidarı dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 8 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/8’e) ve içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış ve kalınlaşmış dudak kenarlı.

Kat. No. 12. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 12.6 cm. Korunan Yükseklik: 4.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Đçte akmış, siyah (7.5 YR 4/2) ve dışta akmış, siyah (5 YR 2/1’den 7.5 YR 4/2’ye). Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Firnis akmıştır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Dudak içe kıvrılmıştır. Dudağa doğru incelmektedir.

Kat. No. 13. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 16.8 cm. Korunan Yükseklik: 4.3 cm. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış, içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Gövde, düz yükselmektedir.

Kat. No. 14. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T Temizlik. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 18.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.5 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Dışta akıtma firnis, silik kırmızıdan kırmızıya (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/2’ye) ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı, yuvarlatılmış dudak kenarlı.

Kat. No. 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 17 U 1 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4

24

Ağız Çapı: 13.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızı (2.5 YR 6/8). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 16. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.1 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Metalik, içte ve dışta sarımsı kırmızı (5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 17. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte metalik parlaklık var. Koyu kırmızı (2.5 YR 3/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmaktadır. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 18. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 19 U 3 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 2.0 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (5 YR 3/4) ve içte metalik kırmızı (2.5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır.

Kat. No. 19. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 20 T 28 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 18.0 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/4’e) ve içte koyu gri (5 YR 4/1).

Lev.5. Batı Çatak /2000.35 cm.0 cm. Çiz. Yuvarlatılmış dudak kenarlı.1. Korunan Yükseklik: 3.0 cm. 22. Dudak dik profil vermektedir. gri (10 YR 4/1).a.4.5 cm. No. Kil Rengi: Az mika katkılı.6 cm.a. 18 U 9 plankare. açık kırmızımsı kahverengi (2. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı.4. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Levha 6 Ağız Çapı: 13. No. No. kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). Levha 5 Ağız Çapı: 12.5. Gövde. Çiz. . Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.25 Tanım: Đçe dönük ağızlı. 20-40) Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 23. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Levha 6 Ağız Çapı: 11. Çiz. Batı Çatak /2000. Kat.8 cm Korunan Yükseklik: 3.5 YR 6/4). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1994. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. pembe (5 YR 7/4).45 cm.0 cm.Lev. 20 T 12 plankare. Korunan Yükseklik: 2. 20. 4. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır. 18 T 41 plankare. dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır. Kat. No. 20 T Yüzey.2.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1993. 21.5 YR 5/4).Lev. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Kat. Tip II (Kat. Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Levha 6 Ağız Çapı: 10.

26 Kat. Batı Çatak /1993. Çiz. Batı Çatak /1998.3 cm. Batı Çatak /1998. Levha 7 Ağız Çapı: 16. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 6/4). Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağızlı. Çiz. 27. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. 19 U 13 plankare. 20 T 98 plankare.5. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte soluk kırmızı (2. Çiz.5 Y 4/N4).25 cm.8 cm.5. .Lev.5 YR 5/6). No. Çiz. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 19 U 25 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 6 Ağız Çapı: 12. Korunan Yükseklik: 3. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 19 U 25 plankare.5 YR 5/N5).5 YR 6/4). Levha 7 Ağız Çapı: 18. Batı Çatak /1996. No. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6).5 YR 4/2’den 10 R 4/4’e). No.4 cm Korunan Yükseklik: 3. Çiz. Tanım: Kalın cidarlı. 24.25 cm.0 cm.5 YR 4/6). Kat. Korunan Yükseklik: 2. No.Lev.7 cm. Batı Çatak /1995. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağızlı. 28. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. 20 T 6 plankare. No. Kil Rengi: Gri (2.Lev.0 cm. Korunan Yükseklik: 2. 25.5. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat.Lev.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 1.5. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat. 26.0 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. Tanım: Kalın cidarlı. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 7 Ağız Çapı: 15.85 cm. Levha 7 Ağız Çapı: 14. kırmızı (2.

Levha 8 Ağız Çapı: 16. 32. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994. Levha 8 Ağız Çapı: 14.6.5 cm. açık kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). 33. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 72 plankare. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Batı Çatak /1996. Levha 8 Ağız Çapı: 9. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. cm. Levha 9 Ağız Çapı: 10. Kat. No. Dışta korunmamış. Korunan Yükseklik: 2. Çiz.5 YR 3/2). 20 T 28 plankare. No.4 cm. .Lev. Korunan Yükseklik: 2.6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. 19 U 9 plankare. Kat. Levha 8 Ağız Çapı: 14.5 YR 6/4). açık kırmızımsı kahverengi (2.0.5 YR 6/4).Lev. No. 29. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2.5 YR 4/8).6 cm. 20 T 71 plankare.5 YR 6/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı.1 cm. 20 T 97 plankare.15 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Đçte soluk kırmızı (2. Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Soluk kırmızı (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Çiz. pembe (5YR 8/3). No. Kat.Lev.8 cm. Çiz.2 cm.5 YR 4/6) ve içte kırmızı (2. Çiz. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1998.5 YR 6/8). 30.6. 31.5 YR 4/8).35 cm.6. Batı Çatak /1996. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.6.27 Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.95 cm.Lev. Çiz.

Levha 10 Ağız Çapı: 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Tanım: Kalın cidarlı.7.3 cm.5 YR 4/6) ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.5 YR 3/N3) Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 cm.85 cm. Korunan Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1).0 cm. 6 cm. Levha 9 Ağız Çapı: 13. Korunan Yükseklik: 1.8 cm. Çiz. Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı.7.28 Kat. 34.6. Batı Çatak /1998. Levha 9 Ağız Çapı: 12. Kil Rengi: Mika katkılı. 17 U 8 plankare. Korunan Yükseklik: 2. 20 T 77 plankare. 20 T 104 plankare. 37. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan silik kırmızı (10 R 5/6’dan 10 R 4/4’e).5 YR 6/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.0 cm. 35.9 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı.8 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Levha 10 Ağız Çapı: 12. Batı Çatak /1993.5 YR 5/N5). açık kırmızımsı kahverengi (2. Batı Çatak /1996. . 38. Kat. Kat. 36.3 cm. Kat. No. Batı Çatak /1997.7. Çiz. Dışta firnis akmış. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. 18 T 9 plankare.Lev. Levha 9 Ağız Çapı: 9. No. No. Yuvarlatılmış ağız kenarlı. açık gri (10 YR 6/1). Tanım: Đçe dönük ağızlı.7.5 YR 6/6). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 81 plankare. No.Lev. Çiz. Batı Çatak/1994. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Gri (7.Lev. Kat. Yuvarlatılmış ağız kenarlı.5 YR 3/6’dan 4/8’e). Yuvarlatılmış ağız kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. No.

Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.4 cm.2 cm. Çiz. Çiz. 42. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi. Yükseklik: 5.8 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. Kat.a.8.5 YR 6/8). Kat. 19 T 13 plankare.8. No.8. Levha 11 Ağız Çapı: 13. 4. Tanım: Tama yakın olarak iki parçadan oluşmaktadır. Levha 10 Ağız Çapı: 17. Batı Çatak /1996. Kaliteli parlak. Kaide Çapı: 7.05 cm. Firnis Rengi: Firnis boya kaideye doğru akmış.7. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı.3.2 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 11 Ağız Çapı: 10. 41-45) Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi. Levha 11 Ağız Çapı: 15. No. Batı Çatak /1995. Dışta açık gri. içte sarımsı kırmızı (5 YR 4/8). Batı Çatak /1994.Lev. Çiz.7. Batı Çatak /1996. Firnis kaliteli ve parlak. 19 T 13 plankare. No.a. açık kırmızı (2. Tanım: Tama yakın olarak ele geçmiştir. içte açık griden griye. Firnis Rengi: Kaideye doğru akmış.2 cm. Tip III (Kat. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). No.7 cm. Batı Çatak/1995. Restorasyon ile tümlenmiştir. Çiz.4 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4).Lev. 41. 43. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. No. 39. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 40. Levha 10 Ağız Çapı: 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase.Lev. Çiz. 20 T 55 plankare.29 Kat.1 cm.9 cm. .Lev. Korunan Yükseklik: 8. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (5 YR 4/1).1. Kaide Çapı: 4. Korunan Yükseklik: 1. Korunan Yükseklik: 3. içte açık griden griye.5 cm. dışta açık gri. 20 T 69 plankare.Lev. 19 U 9 plankare. No.

kırmızı (2. Levha 12 Ağız Çapı: 15. kırmızı (10 R 5/6). Çiz. Çiz. açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev. Levha 12 Ağız Çapı: 15. içte iyi korunmuş. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).30 Korunan Yükseklik: 2. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 3/N3). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Yükselen gövde dudağın hemen altında belirgin bir dönüş yapar. .b. No.8 cm.Lev.9.5 YR 4/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 19 U 33 plankare. 20 T 25 plankare. Kat.9.9. Firnis Rengi: Dışta aşınmış. Firnis Rengi: Đçte dışta iyi korunmamış. Korunan Yükseklik: 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Tamir görmüş. No.b. No. 44.5 YR 6/4). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.Lev. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu kahverengi (7. 46-52) Kat. Levha 12 Ağız Çapı: 13. 45. 19 U 9 plankare. kırmızımsı sarı (5 YR 6/ 6).1. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 4. sarımsı kırmızı (5 YR 5/8). Đçe dönük ağızlı. 4. Kil Rengi: Mika katkılı. Kat.0 cm. Tip I (Kat. Kil Rengi: Çok yoğun mika katkılı. Ağız kenarı köşeli. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Dudağın hemen altında gövdenin yumuşak bir kavis yaptığı görülmektedir. 46. Batı Çatak /1996. No.85 cm. Batı Çatak /2000.a.a. Çiz. Batı Çatak /1994.0 cm.1. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. 46-63) Ağız kenarı köşeli biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin beş farklı tipi vardır. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yükselen gövde neredeyse dik dudak ile birleşir.85 cm.5 YR 4/6). Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat.1 cm. Yükselerek gelen gövde düz profil vermektedir.1. Korunan Yükseklik: 3.45 cm. No.

9 cm. 49. Çiz. Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). 18 T 10 plankare.5 YR 3/N3). 20 T 15 plankare. Çiz.5 YR 3/2). Dışta.Lev. Çiz. Korunan Yükseklik: 3.10. Kat. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/4). Levha 13 Ağız Çapı: 16. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). pembemsi gri (5 YR 6/2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunmamış. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Dışta firnis akmış. Batı Çatak /1997. Korunan Yükseklik: 4. 18 T 5 plankare. Kat.9 cm. .5 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (5 YR 2/1). Levha 12 Ağız Çapı: 9.Lev.8 cm. 51. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Mika katkılı.4 cm. Levha 13 Ağız Çapı: 18. Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 2. Çiz.6 cm.10.75 cm.10. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.5 Y 3/N3). Korunan Yükseklik: 2. Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1997.Lev. Batı Çatak /1994. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.9. 47. Korunan Yükseklik: 4. No. No. No. Kat. 18 U 9 plankare. dudak kenarına yakın yerde yay şeklinde kazıma çizgi görülmektedir.9. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Tanım: Ağız kenarı köşeli.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4).4 cm.31 Kat. Đçe dönük ağızlı. Tanım: Ağız kenarı köşeli.2 cm. koyu kahverengi (7. 50. Levha 13 Ağız Çapı: 12. No. Kat. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (10 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Çiz. Đçe dönük ağızlı. 18 T 10 plankare.4 cm. 48.Lev. Levha 13 Ağız Çapı: 12. Batı Çatak /1993. Đçe dönük ağızlı.

Đçe dönük ağızlı. 52.a. 20 T 25 plankare. Çiz. Çiz.11. 20 T 124 plankare. Firnis Rengi: Dışta firnis akmış. Kat. Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. kırmızı (2. Dışta firnis akmış.Lev. Levha 14 Ağız Çapı: 15. Đçe dönük ağızlı. Çiz.2.8 cm.Lev.5 YR 6/6). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tip II (Kat. Đki parçadan oluşmaktadır. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Đçe dönük ağızlı.3 cm.05 cm.5 YR 4/6). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Korunan Yükseklik: 3.b. Korunan Yükseklik: 6. Tanım: Ağız kenarı köşeli. 20 T 72 plankare. Levha 14 Ağız Çapı: 19.5 YR 7/4). . Kil Rengi: Az mika katkılı.2 cm. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1).32 Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (5YR 5/4’den 5YR 3/2’ye). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (7.11. Batı Çatak /1996.0 cm. Çiz.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Tanım: Ağız kenarı köşeli. içte kırmızı (2. 54. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Kat.11. soluk kırmızı (10 R 6/3). 53. Batı Çatak /1994. No. Levha 14 Ağız Çapı: 15.4 cm. Korunan Yükseklik: 4. Levha 14 Ağız Çapı: 12. Firnis Rengi: Đçte ve dışta dudak altında çok koyu gri (7. No. 53-56) Kat. Dışta firnis akmış. Batı Çatak /1998.5 YR 3/4). Batı Çatak /1994. 20 T 25 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. No. 4.1. Đçe dönük ağızlı. Kat. Tamir görmüştür.5 YR 2/N2). Ağız kenarı yuvarlatılmış. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).5 Y 3/N3) Tanım: Ağız kenarı köşeli.5 cm. Korunan Yükseklik: 3.2 cm. 55.10.

0 cm. No.5 YR 5/N5). Đçe dönük ağızlı. Levha 15 Ağız Çapı: 10. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. 59. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. gri (2.Lev.a. Kat. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /2000. Ağız kenarı köşeli.Lev.11.Lev. 20 T 110 plankare. Kat.4 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı.12. Ağız kenarı yuvarlatılmış. pembe (5 YR 7/4).12.4 cm. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Firnis akmıştır. 57. No. Çiz.33 Kat. Levha 16 Ağız Çapı: 9.6 cm. No.Lev.12. Levha 15 Ağız Çapı: 11.b. Korunan Yükseklik: 2.3 cm. Batı Çatak /1996. 57-60) Kat. 19 T 86 plankare Çiz. Batı Çatak /1998.1. 56. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4). Ağız kenarı köşeli. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kat.4 cm. açık kırmızı (10 R 6/8). 60. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1). Kil Rengi: Mika katkılı. Ağız kenarı köşeli. 20 T 72 plankare. Korunan Yükseklik: 5. Batı Çatak /1993. Levha 15 Ağız Çapı: 17. Çiz. Levha 15 Ağız Çapı: 10. . Çiz. gri (5 Y 6/1).12. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tip III (Kat. 20 T 70 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.3. Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 4. 20 T 3 plankare. Kil Rengi: Az mikalı. 58.2 cm.5 YR 3/N3). No. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz.1 cm.5 cm.

5.65 cm. Tip IV (Kat. Korunan Yükseklik: 1. Kil Rengi: Az mika katkılı. içte ve dışta koyu kırmızımsı griden koyu kırmızımsı kahverengiye (5 YR 4/2’den 5 YR 3/2’ye).12. Batı Çatak /1994.12. 61-62) Kat. Korunan Yükseklik: 1. Ağız kenarı köşeli.1. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).13.2 cm.Lev.Lev.a. Ağız kenarı köşeli.2 cm. Kil Rengi: Mika katkılı.a. gri (10 YR 6/1). Firnis Rengi: Dışta koyu gri (2. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Firnis Rengi: Mat. Batı Çatak /2000.5 YR 4/8) ve dışta silik kırmızı (10 R 4/4). Levha 16 Ağız Çapı: 12. Çiz.9 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 4. Batı Çatak /1998 19 T 45 plankare. . No. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. No.7 cm. No. 63. No. pembe (5 YR 7/4). 18 U 9 plankare. 4. Kat. Levha 16 Ağız Çapı: 19.5 YR 4/N4) ve içte grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 61. Đçe dönük ağızlı. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).05 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Ağız kenarı köşeli.1.4.34 Korunan Yükseklik: 2. 63) Kat.b. Korunan Yükseklik: 2. Ağız kenarı köşeli. 2 cm.b. 19 T 112 plankare. Tip V (Kat. Levha 16 Ağız Çapı: 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Kil Rengi: Az mikalı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta (iyi korunamamış) kırmızı (10 R 4/6). Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz.Lev. 62. Tanım: Đçe dönük ağızlı.

Batı Çatak /1997.Lev.5 YR 3/N3). Batı Çatak /1996. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 64. 65. Büyük çaplı.6 cm.1.8 cm. 18 T 10 plankare. 64-76) Kat. Levha 17 Ağız Çapı: 20. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2. Korunan Yükseklik: 2.c.c.1. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. No. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. 20 T 71 plankare.a. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 20 T Temizlik.13. Büyük çaplı.13. Gövde bitiminden sonra dudak gittikçe kalınlaşmakta ve ince dudak kenarı ile bitmektedir. Korunan Yükseklik: 3.5 YR 5/4).5 YR 3/N3). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev.4 cm. 4.7 cm. Levha 17 Ağız Çapı: 23. soluk kırmızı (10 R 6/3). 66.1.0 cm. 19 T 85 plankare.5 Y 3/N3) ve dışta koyu gri (5 YR 4/1). Kat. No.Lev. Büyük çaplı. Dudağa doğru hafif kalınlaşıyor .Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. No. Korunan Yükseklik: 5. Batı Çatak /1996. Kat.13. Levha 17 Ağız Çapı: 26.35 4. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Tip I (Kat. Levha 17 Ağız Çapı: 19.5 YR 6/6).1 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı.15 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Çiz.13.a. Çiz. Batı Çatak /2000. No.6 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Büyük Çaplı Kaseler (Kat. Büyük çaplı. 67. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. 64-79) Büyük çaplı içe dönük ağız kenarlı kaselerin iki farklı tipi vardır. No. Kil Rengi: Çok koyu gri (2. No. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. Kil Rengi: Yoğun mikalı.

72. Çiz. Batı Çatak /1994.Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). pembe (5 YR 7/3). Çiz. Büyük çaplı. Keskin gövde dönüşlü. Batı Çatak /1994.13. 71. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2. Batı Çatak /1993.5 YR 4/4). Kat.3 cm. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Kat. No. Kil Rengi: Az mikalı.5 YR 4/6’ya) ve içte çok koyu gri (2.Lev. 68.5 YR 3/2’den 2.Lev. Levha 19 Ağız Çapı: 21.5 YR 6/6). 20 T 25 plankare. 69. 20 T 15 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1). No. Korunan Yükseklik: 2.8 cm.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. 20 T 107 plankare. Kat. Batı Çatak /2000. No.5 YR 3/N3). . Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Büyük çaplı. Levha 18 Ağız Çapı: 23. Korunan Yükseklik: 2.36 Kat.4 cm. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz.13. Kat. Đki parçadan oluşmaktadır.4 cm. Firnis Rengi: Dışta çok koyu kırmızıdan kırmızıya (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Büyük çaplı.5 cm. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Çiz. Batı Çatak /1998. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 14.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Çiz.0 cm. 14. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 14. Korunan Yükseklik: 3. Büyük çaplı.85 cm. 70. Korunan Yükseklik: 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 60 plankare. No.8 cm. kırmızı (10 R 6/3).5 YR 2/N2). Düzleştirilmiş dudak kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.3 cm.05 cm. 19 U Yüzey temizliği.

Çiz. Tip II (Kat.6 cm. 14. Çiz. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 YR 5/4’e). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.c.2. No.8 cm. soluk kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 5/2’den 2.0 cm.37 Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Çiz. Büyük çaplı. Batı Çatak /1998.5 YR 6/2). Kat. Düzlenmiş dudak kenarlı. Kat. Büyük çaplı. No. Kil Rengi: Mika katkılı.35 cm. 74. 75. Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 20 Ağız Çapı: 19. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1997.5 cm. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) dışta akmış koyu grimsi kahverengiden kahverengiye (10 YR 4/2’den 7. 77-79) Kat. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). No. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta parlak silik kırmızı (2.Lev. Firnis Rengi: Đçte kahverengi (7.Lev. pembe (5 YR 7/4).a. Levha 19 Ağız Çapı: 22.Lev. Diğerlerine göre daha sığ gövdeli ve yuvarlanmış dudak kenarlı. Levha 19 Ağız Çapı: 20. Korunan Yükseklik: 2.Lev. 76.Lev. 4. 20 T 7 plankare. Çiz. 18 T 10 plankare. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 20 . Kat. 14. Korunan Yükseklik: 4. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak.4 cm. Büyük çaplı. 20 T 101 plankare.2 cm.5 YR 4/2’ye).5 YR 4/2) ve dışta koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1). Batı Çatak /1993. 73. soluk kırmızı (10 R 6/3).5 YR 4/2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan kırmızımsı kahverengine (2. Kil Rengi: Mika katkılı.4 cm. Büyük çaplı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Keskin gövde dönüşlü.1. 15. 20 T 110 plankare. Batı Çatak /1998. 14. Levha 19 Ağız Çapı: 21. No. 15. Korunan Yükseklik: 5. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Büyük çaplı. 77.

Kat.d.5 YR 3/N3).35 cm. Levha 21 Ağız Çapı: 6. . Korunan Yükseklik: 2. açık kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). No. Kat. 20 T 72 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. No. Kil Rengi: Mika katkılı.2 cm. Dudak kenarı dik gelmektedir. 15. 19 U 12 plankare. Korunan Yükseklik: 3. No.6 cm.Lev.5 YR 6/4). Tanım: Đçe dönük ağızlı.1.2 cm. Yuvarlanmış dudak kenarlı. 81. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). 80-83) Kat. açık kırmızı (2. Dudak kenarı içte köşe yapmaktadır. Çiz. 4. Korunan Yükseklik: 2. 78. No. Çiz.5 YR 5/8’e).6 cm.9 cm. Dışta kazıma çizgi ile üç harf görülmektedir. 18 U 9 plankare. No. Levha 20 Ağız Çapı: 23. Kil Rengi: Mika katkılı. 15. Büyük çaplı. Levha 21 Ağız Çapı: 11.Lev. Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı.Lev. Batı Çatak /1994. 15. Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 5/6’dan 2. Kil Rengi: Mika katkılı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 80. Korunan Yükseklik: 2. Ortadaki gamma harfi net görülmektedir. 19 U 16 plankare. Çiz.4 cm. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). 15. Yarımküre Kaseler (Kat. Batı Çatak /1997. açık kırmızımsı kahverengi (2. Levha 20 Ağız Çapı: 29. Neredeyse dik gelen dudak düz profilli gövdeyle birleşiyor.2 cm.a. 79. Çiz. Korunan Yükseklik: 3.0 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. Büyük çaplı.Lev. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı.1 cm.5 YR 6/6). Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. Büyük çaplı.5 YR 6/8).38 Ağız Çapı: 27.

Kat. 88. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (7. 2001: 98. No. 83. Levha 21 Ağız Çapı: 15. A.d.Lev. 82. Korunan Yükseklik: 2. Coldstream v. No. Edwards. The Athenian Agora. 29. . Princeton: s. Korunan Yükseklik: 1. Tarsus I. 109 Coldstream v.39 Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 21 Ağız Çapı: 15.. 20 T 55 plankare. Goldman.Lev. Batı Çatak /1998. Kat. Yuvarlanmış dudak kenarlı. Princeton: s. I.5 YR 4/N4) ve içte açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). Corinth Vol.ö. M. The Hellenistic and Roman Periods. 2001: 98. 156.5 YR 4/8’e). Hellenistik Dönem kadınları daha açık kapları tercih ederken genel olarak M. Çiz. Rotroff.0 cm. 20 T 104 plankare. yüzyılın başlarına tarihlenen prototiplerden yola çıkılarak üretilmiş olmalıdır. Çiz. H.Thompson. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). Gürler . 15.9 cm. 108 R.ö. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Đçe dönük ağız kenarlı kaseler. ilk olarak Attika’da. 110 B. Attika ile ilişki kesildikten sonra yerel gelişime sahip bir form halini almışlardır110. Doğu Akdeniz’de bilinen Hellenistik kaseler içerisinde en yaygın görülen tiptir109. S. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverenginden kırmızıya (5 YR 3/4’den 2. XXIX. 4. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3: s. Đçe dönük ağız kenarlı kase formu. Oldukça sevilen ve çok geniş bir alana ihraç edilen içe dönük ağız kenarlı kase tiplerinin hepsi Klasik Dönem formlarından türemiştir107. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. VII. Part 3. Bu kaseler form olarak Dor sütun başlığını anımsattığı için “ekhinus kase” olarak da adlandırılmıştır108. Batı Çatak /1994. Dudak kenarı hafif sivrilmiş. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. (1950): Excavations at Gözlükule. New Jersey: s. yüzyıl kadınlarının 107 H.0 cm. Yuvarlanmış dudak kenarlı.9 cm.d. 161.16. 5.. (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı.

diğer gruba göre daha geçe tarihlenen örnekler oluşturmaktadır. yüzyıl içinde çok yaygın kullanım görmüştür112. 1997: 162. 225 civarında dışa dönük kaselerin çıkmasıyla yükselişlerinin durduğu söylenmektedir113. Hellenistik Dönem’de yaygınlaşmıştır.. 115 Rotroff. Baskı süslemenin ve kazıma ve rezerve yivlerin oluşu formu. yüzyılın son çeyreğine tarihlemektedir.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ise. fakat M. I.ö. 1950: 156.ö. Korinth’de ele geçen içe dönük kaseler de boyutlarına göre üç grupta toplanmıştır114. 3. Hemen hemen bütün Hellenistik yerleşimlerde oldukça çok sayıda ele geçen bu kase formu. arasında olanlar büyük kaseler. bu kaseler rulet süslemeli ve neredeyse kürevi kaselerle yer 111 112 Thompson. 1934: 437. Özellikle M.ö. 113 Rotroff.0 cm. 1997: 156.0-28.ö.0-9. yüzyılda çok tercih edildiği.3 cm. kaselerin iki grup olarak üretildiğini söylemektedir. 2. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin M. Đkinci gruba ait örnekler M. içe dönük ağız kenarlı kaseleri çeşitli gruplara ayırmışlardır. 3. Ağız çapları 10.ö.40 içe dönük kaseleri tercih ettiğini belirtmektedir111. 4. arasında olanlar çok küçük kaseler içinde tuzluk grubunda incelenmektedir. Westholm. arasında olanlar sığ kaseler grubu içinde sosluk alt başlığında ve 7. 3. derin gövdeli. S. 114 Tarsus’ta en popüler ikinci form olmakla birlikte Kıta Yunanistan’da ve Doğu Akdeniz repertuarında yaygın olmadığı belirtilmiştir. 7. Birinci grubun bu erken örnekleri olasılıkla M. . 1956: 76. Bu gruba ait örneklerde halka kaide ve ayağın kıvrım yerinde rezerve bant görülmektedir.4-6. Birinci grup zeminde baskı süslemesi olan sığ kaselerdir. Kaide dışa doğrudur ve bazen köşeli profildedir. yüzyılda popülerliğini kazanmış ve yüzyılın yarısında sığ kaselerin (birinci grup) yerini almaya başlamışlardır. Goldman. Rotroff ise. M. Bazı bilim adamları.ö. 300’den daha önceye tarihlendirilemezler115. özellikle M. Bkz. 4. Birinci gruba ait örnekler daha basit ve formun daha kalitesiz tipidir. Formun ikinci grubunu.2 cm. Gövde ve dudaktaki eğim çeşitlidir ve gövde incedir. M. üzerinde rezerve bant ve damga süsleme olmayan.ö. yüzyılda popüler değildir. Bunun yanında.

yüzyıl başlarına toplanmaktadır. M. Crowfoot. 2. 1956: 76. 3. 1997: 163. 250’den önceki gruplarda görülmektedir. Crowfoot. Samos’ta ve Aleksandria’da Attika’dan ithal edilen bazı örnekler görülmektedir120. 2. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin bezemeleri de bazı değişik özellikler göstermektedir. 248. (1957): The Objects from Samaria.1997: 162. yüzyılın başlarında yerel örneklerin çok sayıda üretildiği bilinmektedir. 4. 120 Westholm. yerel üretimin kaç yıllarında başladığını söylemek zordur. 3. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. Đkinci grubu oluşturan derin içe dönük ağız kenarlı kaselerin en yaygın ölçüsü 11. Samaria’da ele geçen içe dönük ağızlı kaseler içinde erken örneklerin daha küçük ve kaliteli olduğunu belirtmiştir122. 2. London: s. Hellenistik form.ö. Olynthos’da ise. yüzyılın ilk yarısına doğru kaseler daha sığ yapılmaya başlanmıştır. tuzluk grubu da 4. 200 yılları arasına verilmektedir119. Chap.0-14. yüzyıldaki yerel üretimlerle devam etmiş olmalıdır. yüzyıl sonları ile M. Kenyon. 116 117 Rotroff. K.ö.ö.ö. 146’a kadar. yüzyılın başlarında Attika ithalatları ile başlamış. M. metalik siyah örnekler M. Büyük çaplı olanlar.ö. 1957: 248.. M. yüzyılın sonlarında ithal edilen Attika tipleri yanında.ö. M. 1997: 163. sosluk grubu için kesin bir tarih vermek zor olmakla birlikte 4. 118 Rotroff. J. Parlak siyah sır ile kırmızı ve siyah kombinasyonu genellikle M. 119 Edwards. Samaria-Sebaste 3. Crowfoot .ö. 5.ö. Bunun yanında. . IX: Pottery Hellenistic and Later. Samaria’da M. aynı yüzyıl içerisindeki bazı ithalatlarla ve M.41 değiştirmiştir116. M. Bunun yanında. 5.ö. yüzyılın ilk çeyreğinden M. Samaria’da Olynthos’a benzer olarak Attika kaseleri taklit edilmiştir121. En erken Korinth örnekleri M. 4. arasındadır117.0 cm. bu kaselerin ağız kenarlarının da kalın bir kıvrım yapar şekilde değiştiği gözlenmiştir. G.ö. M. yüzyılın birinci yarısından önce ya da sonra üretilmiştir. 121 J. 122 Crowfoot v. yüzyıl ve M.ö.ö. Ayrıca. şehrin yıkımı olan M. 1975: 29.d. Rotroff. Đçe dönük ağızlı kaseler üzerinde rulet bezeme son derece nadirdir118.

42 Tarsus kazılarında ele geçen içe dönük kaseler. Rotroff. yüzyılın başlarına kadar daha çok etkilidir. Bu moda M. Erken Hellenistik Dönem’de (M. yüzyılın sonlarından M. 18 adeti ağız kenarı köşeli bitenler. . No. 4. geniş halka kaide karakteristiktir.ö. I.ö. Bu gruba ait Kat. Benzer form veren ve çok küçük olan parçalar kataloğa alınmamıştır.ö. Basit halka kaideleri. Bu örneklerden 8 adeti tam profil vermektedir. 3. 2. Firnis. Menekşe Çatağı’nda “Kaseler” grubu altında 45 adeti ağız kenarı yuvarlak bitenler.8 cm. 32’nin yakın bir benzerine Korinth sığ sosluk grubunda rastlıyoruz. 3. 1950: 157. 47 de 123 124 Goldman.ö. alışıldığı şekilde iç ve dış kısmın üst kısımlarına uygulanmıştır. The Athenian Agora XXII. gövde genellikle daha küçük boyutlarda yapılmaya başlar. 6 ve Kat. yüzyılın ortalarına) formun genel hatları. orta evre içinde form değişmeye ve içe dönük dudak daha dar. Kat. Pergamon’da firnis renginin kırmızıya doğru eğilim gösterdiği Geç Hellenistik Dönem’de ise. konik hale gelmiştir. Ayrıca. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük kaselerin ağız çapları çoğunlukla 10. Bu ölçü Atina Agorası’nda ele geçen içe dönük ağızlı kaselerin ölçülerine göre biraz büyüktür125. Đçe dönük kaseler Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramik grupları arasında sayısal bakımından en fazla olan formdur. hafif bir dudak kavisi ile aşamalı eğim görülmektedir.2 ile 15. ağız kenarı yuvarlak bitenlerin ağız çapları 8. Kaselere ait olabilecek kaide parçaları açık kap kaideleri bölümünde yer almaktadır. formlar daha geniş ölçülerde yapılmaya başlamıştır124. Princeton: s. ince form. yüzyılın sonları) erken evrelerinde de bu profil devam eder. 163. uca doğru incelen ağız kenarlarına sahiptirler123. Tarsus’ta ele geçen bazı iyi örnekler üzerinde Attika parçalarının taklitleri olan rulet ve baskı palmetleri görülmektedir. Bunun yanında. 2003: 88. No.ö.5 cm. No. arasındadır. No. Burada Erken Hellenistik Dönem’de gergin profil. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. Gürler.8 ile 19. 16 adeti büyük çaplı kaseler ve 4 adeti yarımküre kaseler olmak üzere toplam 83 eser bulunmaktadır. yüzyılın sonlarından M. diğer Attika benzerlerine göre daha küçük olmakla birlikte bir süre sonra daha alçak. Diğer örneklerin tümü ağız parçasıdır. arasındadır. 3. Orta Hellenistik Dönem’in (M. Pergamon’da yerel form Attika öncülerinden sonra gelişmiştir. 4. 125 S. Alt gruplar içinde. Kat.

H..2-7. (1986): Tenos I. M. Kenrick. Kat. 200-175). Ağız kenarı köşeli bitenler ise. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük ağız kenarlı kaselerin firnis boyaları sarımsı kırmızı. 80 üzerinde kazıma harfler görülmektedir. 1934. yüzyılın sonları ya da 1. R.. arasında değişen küçük boyutlu tuzluklar olarak gruplanmışlardır. 117: D9.1 cm. Bu grubun içinde yer alan ve 6. A.ö.. No. Pl.ö. benzer formda kaselerin Knossos kazılarında M.2 cm. 129 Sidi Khrebish Benghazi’de bulunan kase M. Menekşe Çatağı kazılarında ele geçen yarımküre kaseler ise 6. Benzer tarihe verilen örnekler Histria’da da ele geçmiştir. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler. Histria’da ele geçen benzer kaseler M. 101: XXV'. yüzyılda yaygınlaşan ve yerel atölyeler tarafından üretildiği bilinen içe dönük kaseler Menekşe Çatağı’nda da çok sayıda görülmektedir. Bucuresti: s. 522.1 ile 15. kimi örneklerde ise dudak altından gövdeye kadar akan firnis görülmektedir. ağız çapına sahip Kat. III Part 1.ö. 3. Vol.0 cm. 80’in bir benzeri Korinth kazılarında ele geçmiştir128. 2. 94: Bb4. 336-332 arasına tarihlenmiştir. Thompson’un incelediği kase grupları içerisinde M. Fig. Histria’da ve Tenos’da rastlıyoruz129.d. M. yaklaşık 260230/20 yıllarına tarihlenmişlerdir.43 form ve yakın ölçüleri nedeniyle Korinth örnekleri ile benzerdirler126. Bkz. Bkz. Kat.0 cm.. yüzyıla örnekleri ile oldukça benzerdir131. Bu kaselerin formlarında yerel bazı özellikler görülse de çok sayıdaki benzerlerine diğer merkezlerde rastlanmaktadır. P. 130 Rotroff. .ö. 63: 1007 (M. Bkz.6 ile 29. Preda . 1 ile benzer kaidelere sahip örneklere Atina Agora’dan çıkan içe dönük ağızlı kaseler arasında rastlıyoruz130. No. Bkz. A. Doicescu. 9. kırmızımsı kahverengi ve koyu gri renkleri olmak üzere çeşitlilik göstemektedir. 1975: 29. arasındadır. kırmızı. No. Fig. Etienne. s.. (1996): Le Mur de défense de l’époque Hellénistique. Bunun yanında. C. Tripoli: Fig. M.2. No.0 santimetreden büyük olanlar büyük çaplı kaseler grubuna dahil edilmişlerdir127. Bkz.4 cm. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. Büyük çaplı kaselerin ağız çapları 19. Bunların içinde Kat. 4.. Supp.ö. Dış kısımlarında ise. Bunun yanında. Le Sanctuaıre de Poseidon Et D’Amphitrite. 1996: 533. No. Edwards. 32. Preda v. Bunun yanında.ö. Söz konusu kaselerin iç kısımları firnislenmiştir. 2. to Libya Antiqua V. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler. Tenos örnekleri ise. Pl. kimi örneklerde sadece dudak altında. 126 127 Edwards. Paris: Pl. 1’in form olarak benzerlerine Sidi Khrebish Benghazi’de. 3. 128 Korinth örneği ağız çapları 6. Korinth’de ele geçen benzer kaseler içinde ağız çapları 10. Eserlerin tümü bezemesiz olup sadece Kat. yüzyılın başları gibi daha geç bir tarihe verilmiştir. 4. Bu ölçüler diğer üretim merkezleri ile uyum içindedir. 1975: 32.ö. Ayrıca.9 ile 19. Edwards 1975. 6: 36. 1997. 131 Thompson. 90: II.

ö.ö. yüzyıla tarihlenen bir örnek Tarsus’ta kazılarda ele geçmiştir135. 140 A.. Kat. 76. Tafel 14: II.44 150-125 gibi oldukça geç tabakalarda ele geçmesi.ö. yüzyılın ilk yarısı tarihleri arasına yerleştirmek mümkündür. 70 ile çok yakın bir profile sahip bir örnek ise Dura-Europos’da ele geçmiştir138. Diğer eser grupları ile de birlikte düşünüldüğünde Menekşe Çatağı içe dönük kaselerinin üretimlerinin M. 49: 12. Coldstream v. Samaria’da M. (1949): The Greek and Roman Pottery. 2.ö. 74. no. No.. Kat. Ağız ve gövde profilleri göz önüne alındığında kaseler arasında yakın tarihlemeler yapmak mümkündür. 5. Metzger 1969.ö. 3. 64 ile benzer profile sahip kaselerin Korinth’te yapılan kazılarda M. 134 S. No. 2. 1. 7 ile çok benzer profile sahip olan ve M. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu. 2001: 99. M. no. 131. yüzyılda yoğunluk kazandığı söylenebilir. Dura. No. Samaria’da M. Cox. Kat. yüzyıl). 3: 3h. Benton. 19. Israel: s. benzer forma sahip kaseler. yüzyıl). Atina Agora’sı kazılarında ele geçen Hellenistik içe dönük ağızlı kaseler içinde pek rastlanan bir örnek değildir. 1. No. Menekşe Çatağı içe dönük kaseler grubunu. 3: 3m. Baydur . fig.d. N. H.ö.ö. No.ö. 137 Edwards. 139 Crowfoot v. Seçkin. 556. 37. Ayrıca. 3’ün form olarak benzerleri Eretria ve farklı kaidelere sahip Đthaka buluntuları arasında görülmektedir133. No. yüzyılın ilk yarısından daha geçe tarihlenen örnek yoktur. 6 ise. 225-175 yılları arasına tarihlenen tabakalarda çok sayıda ele geçmiştir139. 2001: 99. yüzyılın son yarısı ile M. Kat. yüzyılın birinci çeyreğinden M. 81’e oldukça benzerdir140. fig.d. form olarak Makedonya’da bazı mezarlarda ele geçen yarı kürevi gövdeli kaselerle oldukça benzer özelliklere sahiptir134. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. 136 Crowfoot v. Final Report. Đstanbul: Levha LIII: 31.. Eretria II. Metzger.d.ö. The Cave at Polis II” BSA 39: s. . Bunun yanında. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. Nabatean Oboda kazılarında ele geçen bir kase Kat. 133 S. yüzyıl ve Knossos’ta M. 1. 2: 25. 132 I. bu kaselerinin Hellenistik Dönem içinde uzunca bir dönem üretildiğini göstermektedir132. 6 (M. 2. 1957: 249 Fig. Selanik: s. 135 N. 17: 5 (M. 4. yüzyıl). Coldstream v. 1975. 49: 13. R.ö.ö. 138 D. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda.ö.d. 2. 3. Kat.Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2 New Haven: s. 146 yıllarına kadar uzun bir dönem kullanıldığı anlaşılmıştır137. Negev. 1957: 249 Fig. fig. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir kase özellikle ağız profili ile Kat. mezar IV 8 η. Pl. M. No. en erken ve en geç tarihlemelerin yapıldığı benzer örnekler ele alındığında. Kat. Bern: Tafel 8: 2 (M. 4.ö. No. Drougou. 16’ya çok benzerdir 136 .

Tanım: Köşe yapıp düz devam ederek dışa dönen ağız.5 YR 3/N3). dışta açık kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye. Firnis Rengi: Đçte çok koyu kahverengi. Levha 23 .Lev. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. dışa dönük ağızlı minik kase. Firnis boyası yer yer akmıştır.4 cm. Dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir. 18 T 2 plankare. 19 T Güneybatı temizlik. Yükseklik: 3. sarımsı kırmızı. 87. Korunan Yükseklik : 3. No.85 cm. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengiden kahverengine.1 cm. No. Yuvarlak bir dönüş yapan dudak dışta köşeli profil vermekte ve içe doğru hafif bombeli bir dönüş yapan gövde ile birleşmektedir.45 4. Levha 22 Ağız Çapı: 12. Dışa dönük ağız kenarlı kase. Batı Çatak /1998. tümdür. Çiz.Lev. Batı Çatak /2002. 16. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. 84-88) Kat.6 cm.2.1 cm.Lev.Lev. dışta korunmamış. Astar Rengi: Soluk kırmızı. 85.5 YR 6/6). Tanım: Đyi pişmiş. No.7 cm. hafif köşeli dönüşlerle içe doğru bombe yapan gövde ile birleşmektedir. gri (2. Çiz. Kat. Levha 22 Ağız Çapı: 10. Tanım: Đşçilik iyi değil. No. iyi pişmiş. 86.1 cm. halka dipli. No. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. 16.Lev.5 Y 6/N6) Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 88. Batı Çatak /1997. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarı ve altında kırmızı (10 R 5/6). Batı Çatak /1996.6 cm.a.8 cm. Levha 22 Ağız Çapı: 9. Yükseklik : 3. Çiz. Bozuk görüntülü. Dışa dönük ağız kenarlı kase. 16. Levha 22 Ağız Çapı: 14. Kat. Kaide Çapı: 4.17. içte kırmızımsı kahverengi. Üzerinde demir cüruf izleri var. 20 T 70 plankare.5 cm. 84. Kat. Batı Çatak /1996. Çiz. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. Korunan Yükseklik: 2. açık kırmızı (2. Kaide Çapı: 4. 18 T 10 plankare. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Tanım: Vazo sağlam olarak ele geçmiştir. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. 16.

ö. gri (10 YR 5/1). 275 yıllarına tarihlemektedir147. 148 Crowfoot v.ö.d. 145 Edwards. Atina’da bulunan örnekler bu grubun başlangıcını yaklaşık olarak M. kaselerin iç kısmında zemininde baskı süslemeler bulunmakta. yüzyılın son çeyreğinde Attika’dan etkilenerek üretime başlandığı ve şehrin yıkımı olan M. yüzyılda da popülerliğini korumuştur141. Hellenistik örnekler form olarak Klasik Dönem tipine benzemekle birlikte. dış kısımda rezerve bir band ve ayak ile gövdenin birleştiği yerde kazıma yiv görülmektedir. 1957: 244. 144 Edwards. Hellenistik Dönem’de görülen en yaygın formlardan bir tanesi dışa dönük ağız kenarlı kaselerdir. 5. . 4. Samaria’da rulet bezemeli M. Korinth örneklerinde baskı ve rulet bezemeli örnek bulunmamakla birlikte ayakla gövdenin birleşme yerinde rezerve band yoktur145. 1997: 157. Korinth’de ise. 5. Genellikle firnisli ve hemen hemen her zaman baskısızdır. 5. M. Atina’da ilk olarak M. yüzyıla tarihlenen Attika üretimi olduğu olası bazı örnekler bulunmaktadır148.5 Y 3/N3). yüzyılın sonlarında moda olmuş ve M. 147 Rotroff.ö. 146 yıllarına kadar üretimin devam ettiği anlaşılmaktadır144. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Tanım: Yuvarlatılmış dışa dönük ağız kenarı içe doğru S kıvrım ile gövdeye keskin bir açıyla birleşmekte ve eğik bir açıyla aşağıya devam etmektedir.5 cm. Korunan Yükseklik : 1. yüzyılda üretilmeye başlamıştır. 143 Rotroff. Bu kaseler.ö.. Erken tipte (Klasik Dönem).ö. 1997: 156. Dışa dönük ağız kenarlı kaseler Klasik. 3. Üçüncü tip olan yarı firnisli çeşitlerde ise yalnızca içte ve gövdenin üst kısmında firnis görülmektedir146. Rotroff.46 Ağız Çapı: 11. Hellenistik tip ise daha basittir. Hellenistik tip dışa dönük ağızlı basit form.d. 1997: 157. Klasik Dönem örneklerinde gövdenin alt kısmında görülen kazıma yiv bu örneklerde görülmez. En erken örnekler Atina’da M. M. 1975: 33. Hellenistik tip örneklerinde ise baskı süsleme 141 142 Crowfoot v. 1975: 33.ö. Kil Rengi: Az mika katkılı.ö. 146 Rotroff. yüzyılda başlamıştır143. 1957: 244..4 cm. 1997: 158. 3.ö. Hellenistik ve yarı firnisli olmak üzere üç çeşitte üretilmiştir142.

yüzyılın ortalarına kadar yapılan kaselerde. 151 Rotroff .ö. 2. 2. 3.ö. 1975: 33. 3. Küçük kaselerin erken örnekleri sığ olurken daha geç olanların gövdeleri derindir.ö. Formdaki bu önemli gelişimlerinin yanında kaselerin gövdelerinin boyutlarında da değişiklik olur. uzun-düz ve dışa doğru açılan üst gövde ile bir açı yaparak birleşir.47 oldukça nadirdir. 2.ö. Firnis üzerinde yaygın olarak parmak izleri görülmektedir. yüzyılın sonları ile M. M. 1. Gövdenin yukarısının genişçe dışa dönebildiği daha keskin açılı profilliler. Bunun yanında. yüzyılın ikinci çeyreğinde ve daha geç örneklerde ise.ö. kısa-düz. Daha sonra hepsinde dikey dışa doğru. M. kase kaidelerinin daha küçüldüğü görülmektedir149. Firnis.ö. Edwards . Örneğin.ö. neredeyse yatay denilebilecek alçak gövde. Açılı gövde profiline sahip örnekler büyük olasılıkla M. yüzyılın 149 150 Rotroff. yaklaşık M. Dışa dönük ağız kenarlı küçük kaseler de benzer bir gelişim gösterirler. 3.ö. . yüzyılın sonlarında oldukça alçalmıştır151. Klasik Dönem örneklerine nazaran hemen hemen her zaman kalite açısından düşüktür. yüzyılın başlarında ise. 3. normal boyutlu olanlara göre daha özensiz yapıldıkları için daha zor tarihlenmektedirler. arada sırada dışta veya kaide de yapılmamıştır. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait kimi örneklerde açılı veya konkav profilli ayaklar görülmektedir. Ayrıca. Benzer bir durum Korinth kaselerinde de yaşanmış ve bu şehirde M. Erken örneklerde kaide dikey veya dışa açılır. 3. Benzer bir gelişim kaselerin gövdelerinde de gözlenmektedir. Dışa dönük ağız kenarlı kaselerin gelişimini normal boyutlu kaseler üzerinde takip etmek daha olasıdır.ö. kaide ölçüsü genellikle neredeyse ağzın yarısı kadardır. Bu da Hellenistik tipin sonlarında standart haline gelen daha ucuz üretimlerden çıktığına işaret etmektedir. 1997: 159.ö. yüzyılın başlarından M. M. Kaidenin ölçüleri de geçe doğru değişmeye başlamıştır. Bu oran M.1997: 159. M. M. 2. 175 yıllarından sonra görülmeye başlar. çeşitli ve kuraldışıdır. konkav ve açılı örnekler görülmeye başlamıştır. M. yüzyıl kaseleri daha yüksektir.ö. Önceki gruba göre daha özensiz yapılmış olan bu form. Açılı kaseler ise çok nadirdir. yüzyılın ikinci çeyreğine ait kaseler genellikle sığ ve kavisli bir gövde profiline sahiptir. 200 sonrasında üretilen örneklerde kaidelerde bir daralma görülmektedir150.ö.

G. 154 Thompson. Ancak. Samaria ve Eretria’daki kazılardan gelen seramikler arasında rastlamaktayız157. 1. H. 2001: 103. (1994): Excavations at Carthage.d. Coldstream v. yaklaşık 300 yıllarına tarihlenen bir kase ile benzer yönleri bulunmaktadır153. 1997: 159. Metzger. Kaselerin ağız çapları 9. 88’e benzer profillere sahip kaselere. Menekşe Çatağı buluntuları arasında sınırlı sayıda ve farklı tipte dışa dönük ağızlı kase bulunduğu için. arasında değişen ölçülerdedir. 118: D11.d. Diğer eserler ise orta boyutlu kaseler için uygun ölçülere sahiptirler.7 ile 14. 156 M. Fig. 4.48 sonları ya da daha geçe tarihlenmektedir. 3 yüzyılın başları ile M. Fig. 158 Rotroff. 152 153 Rotroff. No. No. S. No. No. 2. Samaria’da ele geçen ve M. Peacock.A. Diğer 3 kase ağız parçasıdır. Bu gövde profiline sahip örnekler yaklaşık M. 2. Kat.ö. I. 1997: 158. P.ö. Bu örnekler içinde Kat. S. 3: 5c. Oxford: 19.1 cm. . 87’ye çok benzerdir155. Makedonya’daki bazı mezar buluntuları arasında. North Side The Pottery. Kat. Rotroff’un dışa dönük ağızlı kaseler için belirttiği ölçüleri göz önüne alırsak. 175 yıllarına kadar tercih edilmeye devam edilmişlerdir. No. 155 Crowfoot v. eserlerle ilgili genel bir tarih vermek zordur.ö. 85’in tuzluk ya da sos tabağı olarak kullanılan küçük kaseler grubuna girdiğini söyleyebiliriz152. 84’ün Knossos’ta ele geçen ve M.. 86 tam profil vermektedirler. 157 Crowfoot v. Drougou. mezar IV 12 θ. Kat. D.ö. dışa sarkık dudaklı Kat. 84 ve Kat. No. 1969. özellikle düz ağız kenarı profili ile Kat. 1934: 437 Fig.ö. ağız kenarı daha sivri olmakla birlikte. The Circular Harbour. 1957: 245. 1957: 265. Atina Agorası kazılarından gelen örnekler gibi Kat. fig. yüzyılın başlarına tarihlenen bir kase. 59. 56: 6. II.d. yüzyılın ortalarında bir tarihte üretildiklerine işaret etmektedir158. 85’in kaide çapları neredeyse ağız çaplarının yarısı kadardır. No. yüzyıl). Hellenistik Dönem seramik merkezlerinde oldukça sık görülen kase tiplerinden bir tanesini “Dışa Dönük Ağızlı Kaseler” oluşturur. Fulford . 85 ile benzer profile sahiptir154. Tafel 9: 3 (M. 3. 85 ve Kat. Vol.. Menekşe Çatağı’nda diğer Hellenistik merkezlerin aksine sadece 5 tane dışa dönük ağızlı kase ele geçmiştir.ö. 48: 1.8: no.. Fig. Ayrıca. Thompson’un incelediği bir kase. Bu da her iki kasenin M. benzer bir örnek de Kuzey Afrika’da Kartaca kazılarında ele geçmiştir156. 1991: 131. No. No.

20 T 12 plankare. 90 ile 159 Crowfoot v. 17.49 4.05 cm.5 cm. 89-91) Kat. Çok az bir kısmı korunan ince firnis bant görülmektedir. 17. No. Kat. Fig.5 YR 5/6’dan 7. Bunun yanında. No. Kat.3. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. Batı Çatak /2000. Levha 23 Ağız Çapı: 9. 3. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Đçte sivrilerek ince bir kenar oluşturmaktadır. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat. No. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 4/2). Ayrıca. 91.Lev. Gövde profili kulun altından sonra keskin bir dönüşle içe kıvrılmaktadır.ö. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı. yüzyıl). No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kahverengi (7. Tanım: Đçte dudak altında kalın kazıma yiv band yer almaktadır.d. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 45: 1a (M.Lev. Korunan Yükseklik: 2.Lev. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2. . 1957: 240. Sivri ağızlı kase ağız. Levha 23 Ağız Çapı: 9. Kat. yüzyılın sonları-2. 89.5 YR 3/2’ye). Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. Batı Çatak /2000. Tanım: Kavis yaptıktan sonra neredeyse düz profil veren gövde ile birleşen dudak diktir.8 cm. No. 17. Menekşe Çatağı’nda oldukça az sayıda ele geçen bu tip kaselerin diğer merkezlerde benzerlerine de pek rastlamıyoruz.. 90.6 cm. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Kat. açık kırmızı (2. Düz profil veren gövde dışa dönük belli bir açıyla devam ederek yuvarlatılmış dudak ile birleşmektedir. Çiz. Çiz. 19 U 33 plankare. Levha 23 Ağız Çapı: 13.89 özellikle kulbu ile Samaria’da ele geçen bir örnekle benzer özelliklere sahiptir159.5 YR 3/2). 19 U 26 plankare.4 cm. Dışta dudak altında iki paralel kazıma bant görülmektedir. .7 cm. Kulp dudak kenarından dudağın biraz altına tutturulmuş.a. Korunan Yükseklik: 3.5 YR 6/6). gövde ve kulp parçası. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1993.

yüzyılın ortalarında icat edilen kapların zemini üzerinde basit tasarımlarla baskı bezemesi yapma uygulamasını miras almışlardır162. M. No. Rulet bezemeli kase. Dört parçadan oluşmaktadır.. Çiz. Kasenin ortasında daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır.5 YR 5/8). 92-93) Kat.4.ö. No. 58. .a. Rulet bezemeli kase kaide ve gövde parçası. Levha 24 Ağız Çapı: 10 cm. 1. Korunan Yükseklik: 4. yüzyıl ortalarında ilk kez kırmızı figür kylikslerin iç kısımlarını alışılmış boyalı madalyon süslemeler yerine baskı bezeme şablonlarla süslemeye başlamışlardır. 18 T 5 plankare. 18 T 2 plankare.Lev.7 cm. Batı Çatak /1996.8: no.50 benzer profile sahip bir kase Kartaca kazılarından gelen buluntular arasında yer almaktadır160.. Çiz.75 cm. Hellenistik çömlekçiler. 92. 1957: 253-254. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). 1997: 37. Levha 24 Kaide Çapı: 2. Kasenin ortasında oluşan daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır. 17. Korunan Yükseklik: 4. Kil Rengi: Mikalı. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat.d. 75 cm.ö.3 cm. Rozetler yerlerini daha geç dönemlerde dil gruplarına bırakmıştır161. Bu baskı bezemelerde erken dönemde kullanılan yıldızlar ve rozetlerde geçe gidildikçe değişimler olmuştur. 1994. Firnis Rengi: Đçte dışa çok az yerde korunmuş. Yunan çömlekçiler M. Tanım: Đyi pişmiş. No. Tanım: Halka kaideli.85 cm.Lev. 18. kırmızı (2. dudağın kenarında ve üzerinde ince birbirine koşut kazıma yiv bezeme mevcut. Alçak dışa dönük bir halka kaideye sahiptir. 5. Dışa dönük geniş dudaklı. 93. Kat. Derinlik: 3. Fig. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri. 5.d. gri. Crowfoot v. 4. Kaide Çapı: 4. Batı Çatak /1996. 162 Rotroff . Yıldızlar küçülmüş ve zaman içinde kaybolmuştur. 160 161 Fulford v.

51 Bunun yanında.ö. M. 2. . Rotroff .ö. 275 yılları civarında üretilen içe dönük ağız kenarlı kaseler üzerinde baskı bezemeler Klasik Dönem örneklerin çeşitliliğine göre oldukça sınırlıdır. Kaseler üzerinde ise baskı bezemeler genellikle yaklaşık M.. 3.ö. 4. Hellenistik Dönem içinde zaman geçtikçe bazı formlar üzerinde tamamen unutulmuştur. M. hem de dışa dönük ağızlı kaselerde. Bu durum olasılıkla tabakların daha geniş süsleme alanı sağlamış olmasından kaynaklanmıştır.ö. 3. Bağlı palmet baskı bezemeleri kaselerden çok tabaklar üzerinde daha uzun süre kullanılmaya devam etmiştir. yuvarlatılmış dudaklı tabaklarda ve bazen de kalın kenarlı tabaklarda süsleme elemanı olarak kullanılmaya devam etmiştir. Tabaklar üzerindeki bu baskı bezemeler daha sonraki yüzyıllarda azalsa da görülmeye devam etmiştir164.ö. 4. M. Bu baskı tasarısı. yüzyıl ile sınırlanmıştır. 163 164 Crowfoot v. yüzyılın ortalarında dışa dönük ağızlı kaseler üzerinde baskı bezemelerin devam ettiği görülmektedir.ö. Bunun yanında. erken dönemden gelen geniş çeşitdeki baskı bezeme örnek çeşitliliği.ö.ö. M.ö.ö. 1997: 37. Bunun yanında. 300’den sonra bu süsleme unutulmuştur165.ö. Baskı bezemeler. 165 Rotroff. Örneğin. Ayrıca. hem tabaklar hem de kaseler üzerinde çok küçük damgalar yaygın hale gelmiştir. yüzyıldan sonra sadece palmetler ve ruletlerle sınırlanmıştır. Bunun yanında. 1997: 37. yüzyılın başlarında tabaklar üzerinde baskı bezemeler yaygın olarak kullanılmıştır. yavaş yavaş tekdüze dört palmet modelinin kullanmaya başladığı örneklere dönüşmüştür. yüzyılın son çeyreğinde. bazı farklı formlar üzerinde görülmeye devam etmiştir. yüzyılda palmet baskılar iyice yozlaşmış bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır163. 3. Bunun yanında. 1957: 253-254. M. 2. kantharosların Hellenistik Dönem’de derinleşen formlarından dolayı yaklaşık M. M. yüzyılda damgalı kaseleri görmek mümkündür. 325 yıllarından sonra baskı bezemelerle süslenmediği görülmektedir. 300 yıllarından sonra pek görülmezler. M. yuvarlatılmış dudak kenarlı tabaklar M. Çapraz düzenleme içerisinde dört palmetle sınırlanan yere olanak veren geniş gövdeli kaseler üzerinde yaklaşık M. baskı bezemeler hem içe dönük ağız kenarlı kaselerde. yüzyılın son çeyreğinde kavislerle birbirine bağlı çeşitli sayıda palmet baskı yaygındır. 2.ö. M.d.

M. nadir olarak damga ile birlikte. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Rulet baskı bezemede de Hellenistik Dönem içinde gelişmeler olmuştur. içe ve dışa dönük kaselerde baskı bezemeler görülmeye başlar ve genellikle de M.ö. yüzyıldan sonra. Levha 24 Ağız Çapı: 12.ö. 51. Menekşe Çatağı’nda yalnızca 2 tane rulet bezemeli kase karşımıza çıkmıştır. 94-115) Kat.a. 4. M. yüzyılın birinci yarısına ait yerel Knidos kaseleri üzerinde ruletsiz geniş yer kaplayan palmet damgalar yerleştirilmiştir. 4. 2. Kalınlık: 0. Çiz.ö. 2. Rulet baskı bezemeler vazolar üzerinde Klasik Dönem’deki kalitelerini yaklaşık M. Bu tarihten sonra rulet baskı bezemeler bazı formların geniş yüzeylerini kapatmak amacıyla bir başka şekilde kullanılmıştır.ö. Hellenistik Dönem’de yeni bir buluş olarak kaseler üzerinde yapımcının damgasının bulunduğu örnekler de görülmektedir Aynı zamanda bazı görülmedik damgalar da vardır. M. M.5 YR 6/8). Megara Kaseleri (Kat. yüzyılın ortaları civarında bazı yeni formların üzerinde düzenli bir şekilde kullanılmıştır. Ancak dışa dönük kaselerde M. No. Rulet baskılar.5 cm. dik yükselen gövdeli kaseler ve dışa dönük ağızlı tabaklardır. Bu yeni formlar. Örneğin.ö. .52 Baskı bezeme yeni Hellenistik formlar üzerinde de uygulanmıştır. 2. Sınırlı sayıda ve farklı tipte bezemeler görülmediği için genel bir tarih vermek zor olacaktır. 2.Lev. 18 U 95 plankare. 2. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. yüzyılın ortalarına kadar baskı bezemelere rastlamak mümkündür167. No. 275 yıllarına kadar korumuşlardır. Bu genel tarihlendirme de ele geçen buluntular için uygun görülmektedir. Diğer merkezlerle kıyaslandığında M.7 cm. s. 300’den sonra pek görülmez. Korunan Yükseklik: 5. Bkz. 18. yüzyılın ortasında itibaren rulet baskı bezemeler tek olarak kullanılmamıştır.ö. ayaklı yarımküre kaseler. Özellikle yarımküre kaselerin hem içinde hem de dışında yaygın olarak görülmektedirler166.ö.ö. 166 167 Rotroff.5. yüzyıla tarihlenen iki vazo üzerinde fok balığına benzeyen baskı bezemeler yapılmıştır.4/0. Batı Çatak /1995. 1997: 37-38.5 cm. 94.

95. içte kırmızı (2. Çiz. Eros figürünün karşısında hemen hemen aynı yükseklikte bir akanthus bezemesi yer almaktadır. Kil Rengi: Gri (2. Yüzeyde kırıklar vardır.5 YR 5/N5). Đki kabartma yivin altında çok az korunduğu için belli olmayan bitkisel motifler (olasılıkla çiçek rozet) yer almaktadır.3/0. Kalınlık: 0. 18 T 212 plankare.5 YR 5/N5).5 YR 4/N4).5 YR 4/6’ya). No. Çiz.5 YR 4/N4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7. Levha 25 Ağız Çapı: 6. Korunan yükseklik: 3. Gövdede. Batı Çatak /1996. 18. Kat. Korunan Yükseklik: 4. Gövdenin ortasında iki kabartma yivle sınırlandırılmış nokta kabartmalar dizisi yer almaktadır. . Ağzın bitimde ince plastik bir bant görülmektedir.5 3/N3). Korunan Yükseklik: 4. Kil Rengi: Gri (2.0 cm. Batı Çatak /1996. Đçte yoğun olarak çark izleri mevcuttur. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Tanım: Dışa çekik dudaklı kase. gri (7.8 cm.5 YR 4/N4). Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (2. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Tanım: Bezemesizdir.4 cm.Lev.5 YR 5/N5). 98.Lev. 20 T 72 plankare. Dışa çekik ağızlı kase. Kat. 20 T 73 plankare. Tanım: Ağız kısmı çok az korunmuştur. gövdenin ortalarına doğru şişkince olup dışbükey bir gövdeden oluşmaktadır. Levha 25 Ağız Çapı: 16.Lev.5 YR 4/8). Kat.5 YR 6/N6). Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Dışa dönük ağızlı kase. Batı Çatak /1996. No. Düz ağız kenarlıdır.2 cm. Tanım: Figürlü bezemelerde. Elinde üzüm salkımı taşımaktadır. 96. Levha 25 Korunan yükseklik: 3. 20 T 72 plankare.53 Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 YR 5/6’dan 2.5 cm. Kat. No. Eros’un kullanıldığı ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7.8 cm. Çiz. No. Kil Rengi: Gri (7. sağa dönük kanatlı betimlenen Eros figürü sağa doğru bakar pozisyondadır. Levha 25 Ağız Çapı: 14.Lev.3 cm. 19.19. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Çiz. Batı Çatak /1996. 18.45 cm Kil Rengi: Mika katkılı. 97.

101.Lev.Lev. Korunan madalyonda etrafı kabartma halkalı rozetin (sekiz petalli) etrafını bir sıra kabartma nokta dizisi çevrelemektedir. Đki plastik bant ile sınırlandırılmış nokta dizisi yer almaktadır. Kil Rengi: Gri (7.5 YR 6/N6). Kalyks’teki bezeme tam olarak anlaşılamamakla beraber ters duran boğa başına benzemektedir. 99.Lev. 102. Çiz. No. Levha 26 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Az mikalı. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Gövdede bitkisel bezeme olarak filiz demeti-buketi. No. Kat. Ortadaki boğa tam olarak. Tanım: Figürlü gövde parçası. 103.5 cm. Kalyks’ün üzerinde de bir kısmı korunmuş olan Đon kymationu vardır. 20 T 103 plankare. Çiz.5 YR 4/ N4). arasında çiçek filizi bezemeleri yer almaktadır. Kat. 19. 20 T 82 Çukur. beyaz (7.5 YR 3/ N3). elips şeklindeki üç yaprağın bir kısmı görülmektedir. asma yaprakları aralarında çiçek filizleri ve rozet çiçekler yer almaktadır. Firnis Rengi: Koyu gri (7.3/ 0. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. Çiz. No.19. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası.45/0. No. Levha 27 .4/ 0.54 Tanım: Dışa çekik ağızlı kasenin gövdesi küre şeklinde bir profile sahiptir. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası. Levha 26 Kalınlık: 0. Tanım: Kalyks’ün ve madalyonun bir kısmı korunmuştur. 19. Kat. Levha 26 Kalınlık: 0.5 YR 5/N5). Kil Rengi: Açık gri (7. Çiz.5 YR 4/N4). 20 T 13 plankare. Madalyonda uçları sivri. Kat. Batı Çatak /1993. 18 T 13 plankare. Levha 26 Cidar Kalınlığı: 0. 20 T 103 plankare. onun üzerinde çiçek rozetler dizilmektedir. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7.45/ 0.5 YR 8/ N8) Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Kil Rengi: Gri (7. Batı Çatak /1998. soldakinin büyük bir kısmı ve sağdakinin de yalnızca boynuzları görülmektedir. 20. Batı Çatak /1997. Gövde ortasında plastik bantlar arasında kabartma dizisi yer almaktadır. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. Gövdede üst üste binmiş asma yaprakları. Megara Kasesi gövde parçası.Lev. Çiz. Korunmuş kısımda plastik bandın altında belirli aralıklarla yan yana üç tane boğa başı kabartması bezeme olarak kullanılmıştır. 100.5 YR 3/N3). Kat. 20.Lev. Megara Kasesi gövde parçası. Batı Çatak /1998.45 cm. Kalyks’ün etrafında bir sıra ardarda dizilmiş bezemeler. Megara Kasesi gövde parçası.5 YR 7/N7).3 cm.4 cm. Bitkisel bezemeye sahiptir. Batı Çatak /1998.

Kil Rengi: Açık gri (7. 20. Batı Çatak /1995.5 YR 7/N7). 107. 19 T 13 plankare. Levha 27 Kalınlık: 0. Megara Kasesi gövde parçası.5 YR 3/N3).Lev. Tanım: Çiçek rozetin çok az bir kısmı korumuştur. Megara Kasesi gövde parçası. Levha 28 Kalınlık: 0.4/0. Megara Kasesi gövde parçası.Lev. 20. 20 T 72 plankare. Kil Rengi: Gri (7.5 YR 4/N4). Çiz. Batı Çatak /1996. Levha 27 Kalınlık: 0. 19 T 13 plankare. 104.3/ 0.5 YR 7/N7). Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (7.3 cm. No. .3 cm.21 cm. Megara Kasesi gövde parçası.5 YR 4/N4’e). altında ise bir demetin boğumu yer almaktadır. No.6 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Kat. Kil Rengi: Beyaz (7. 106. Akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir.Lev. Bordürün üzerinde belli kısımları korunmuş iki tane elips şeklinde kabartma içerisinde (kalkan). No. bordürün altında ise bir kısmı korunmuş sivri uçlu palmet yaprağı yer almaktadır. Çiz. Tanım: Kısa yapraklı akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir. Çiz.5 YR 5/N5). Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1995.5 YR 4/ N4’e). Tanım: Boncuk dizisi iki plastik bant arasında sınırlandırılmıştır. 20. Kat. Kat. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7.Lev.5 YR 6/N6). açık gri (7. Levha 27 Kalınlık: 0. Çiz. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. No. Firnis Rengi: Koyu gri (2.55 Kalınlık: 0.45/0. 20. Diğer kabartmanın ne olduğu anlaşılamamaktadır. No. gri (10 YR 5/1). Kil Rengi: Mika katkılı. 105. 20 T 71 plankare. Çiçek rozetin büyük bir kısmı korunmuştur. Tanım: Akanthusun çok az bir kısmı yer almaktadır.4 cm. 108.45 cm. 20 T 103 plankare. 20. Levha 27 Kalınlık: 0.5 YR 4/N4). Kat. Kil Rengi:Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1’den 2.5 YR 4/N4’den 2.5 YR 8/N8). Kil Rengi: Gri (2. Tanım: Plastik bant üzerinde bir kısmı korunmuş yumurta dizisi. Megara Kasesi gövde parçası. Çiz.Lev. Kat. Batı Çatak /1996.5 YR 3/N3).

Levha 28 Kalınlık: 0. 99 ile benzer yumurta dizisine sahiptir. Megara Kasesi kalyks ve gövde parçası. Levha 29 Kalınlık: 0.5 YR 3/N3).4 cm. Tanım: Korunabildiği kadarıyla plastik bir bant üzerinde Lesbos kymationu görülmektedir.55 cm. Çiz. Çiz. 112.3 cm. Batı Çatak /1993.Lev. Tanım: Plastik bant üzerinde kabartma spiral motifleri yer almaktadır.6 cm. 21.65 cm.3/0.5 YR 6/N6).Lev. Batı Çatak /1994. 18 U 4 plankare. 21. Çiz. Batı Çatak /1996. Kat. Megara Kasesi gövde parçası. Levha 28 Kalınlık: 0. Kat. 21. Megara Kasesi gövde parçası.5YR 6/N6). Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye (2. Tanım: Kabartma iki plastik bant içerisinde sınırlandırılmış Lesbos kymationu. Çiz. 21. Kat. 21. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Çiz. 20 T Temizlik. Kat.Lev. No. No. Çiz.5 YR 3/N3). No.Lev. No. No. Kat. Levha 29 Kalınlık: 0. Megara Kasesi madalyon ve kalyks parçası. 111.5 YR 3/N3’e). No. 20 T 55 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kil Rengi: Gri (7.5 Y 5/2’den 2. Kat. 20 T 98 plankare. No. 114. Firnis Rengi: Kırmızı (10 R 5/6).56 Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. 21.4/0.Lev.45 cm. 113. Kil Rengi: Az mikalı. 19 T 98 plankare.5 Y 4/N4).75/0. Batı Çatak /1998. açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2.Lev. Tanım: Gövdede çiçek rozet motifleri dışındaki kabartmalar anlaşılamamaktadır. Batı Çatak /1996. Kat. 19 T 48 plankare. Boncuk dizilerinin yanında iki yiv arasında kalın kabartma plastik bant yer almaktadır. Levha 29 Kalınlık: 0. 109. Boncuk dizileri ile bölünmüş alanda sivri uçlu lotus yaprağı yer almaktadır. Tanım: Đki plastik bant arasına sınırlandırılmış aralarında kargı bulunan yumurta dizisi. Kil Rengi: Sarımsı kırmızı (5 YR 7/6). . Megara Kasesi gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Megara Kasesi gövde parçası.3/0. Kil Rengi: Gri (7. 110. Batı Çatak /1998. Levha 28 Kalınlık: 0. Bordürün altında bir kısmı korunabilmiş kare kabartma bezeme görülmektedir.

Pragha: s. . Bouzek v. plastik halkanın bir kısmı korunmuş. Courby. 1974: 14. L. G. dışta koyu gri (2.6 cm. T.. Bkz. Rotroff. 19. 1982a: 2. bazı bilim adamları yayınlarında bu kaseler için çeşitli isimler önermişlerdir171.. Ancak. Rotroff (Kalıp Yapımı Kaseler). Bunun yanında. R. Daha sonra yapılan kazılarda ve çalışmalarda sözü edilen kaselerin Megara ya da “Γυáυaς” la ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Benndorf’un önerdiği bu ismin yanlış bir ifade olduğu daha sonraki çalışmalarda anlaşılmıştır. 21. 1982a: 3. Edwards. Paris: 350-380.. Tanım: Madalyonda. Ancak.5 YR 4/ N4).5 Y 3/ N3). Kil Rengi: Gri (5 YR 6/1). Edwards. R. En azından Atina’da bu kelime kullanılmış olmalıdır169. Levha 29 Kalınlık: 0. Athenaios’un belirttiği Megaralılar tarafından kullanılan bir kap olan “Γυáυaς” (gualas) ismini öne sürmüş ve buradan yola çıkarak bu kaplar için “Megara Kaseleri” ismini önermiştir170. Edwards. yanlış da olsa çok yaygın kabul görmüş bu terimi değiştirmek yalnızca karışıklığa sebep olacaktır. I. 1975: 151. A. (1965): Labraunda II. Cook. I. Đstanbul: s. Bkz. S. Hellström. Oliver . 19 U 12 plankare. Çiz. Batı Çatak /1996. s. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. S. Swedish Excavations and Researches. arkeolojinin yanlış anlaşılmalarının bir meyvesi olarak Megara Kaseleri şeklinde kullanılmaya başlamıştır. Edwards (Kalıplanmış Kabartmalı Kaseler). Edwards’a göre bu terim. Tanım: Gövde parçası. Jansova (1974): Kyme I. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. örneğin Atina hemitomic amphoraları gibi diğer kalıp yapımı formları da içine alıyor olmalıdır. 170 O. 14. 1982a. Ancak. Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. G.. Anlağan. Bouzek .d. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. 1975: 151. Hellenistik Dönem’de Akdeniz çevresinde yaygın kullanım gören “Megara Kaseleri” antik Yunanlılar tarafından “ήµιτόµος” (hemitomos) olarak adlandırılmıştır168. Waagé (Kalıplı Kaseler). Athenaios tarafından Atinalıların kalıp yapımı kaseler için kullandığını belirttiği “ήµιτόµος” isminin yarı kürevi bir içki kabı olduğunu fakat yine Atinalılar tarafından yapılan çark yapımı yarı kürevi kaseleri de temsil ediyor olabileceğini belirtmiştir. Megara Kasesi gövde parçası. 1975: 155–185. Lund: s. O. Rotroff (Kürevi Kalıp Yapımı Kabartmalı Kase) terimlerini kullanmışlardır. 1974: 14. I. Bkz. koyu gri (2. 1. Kat. Rotroff. Benndorf’un 1883’teki yayınında Athenaios’un Megaralılarca kullanıldığını belirttiği “Γυáυaς”a itafen Megara’dan geldiği söylediği bir grup kalıp yapımı kase. 13. 1. 169 J. Rotroff. Rotroff. O. No. Bunun yanında.5 YR 3/N3).. Courby (Hellenistik Kabartma Kaseler).d. 171 F. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2.5 Y 4/N4). (2000): Sadberk Hanım Müzesi. Kalyks’de bindirme tekniğinde yapılmış ucu sivri yaprak dizisi bezemesi. Benndorf. 1997: 237. Bouzek v. F. 115. 168 P.57 Kil Rengi: Az mika katkılı.5/0. S.Lev. bu süre içinde “Megara Kasesi” ismi arkeoloji literatürüne girdiği için günümüzde de bu şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

Labraunda. Korinth. Çok kısa sürede Yunan dünyasının birçok yerinde Kıta Yunanistan’da. Megara Kaseleri. Rotroff . Rotroff v. s. 59. yüzyılın sonlarından M. 3. 1. Ege adalarında. 177 H. Sparta. 1924/1925: 277. Hobling. S. Genel olarak Megara Kaseleri. Mackworth-Young. 176 Hobling. M.d. Rotroff 1982a: 10. 1982a.58 Megara Kaseleri’ni M. Hobling . Attika malları ve Batı Yamacı Seramiği’ndeki skyphos ve kantharosun yerini almıştır. Argos vb. BSA 26: s. 178 A. 3.. kulpsuz ve kimi zaman kaideli. Rotroff. 1974: 14. 1982a: 1. Rotroff 1982a: 6. 365. Bunun yanında. B. 1997: 214. Delos ve Siphnos’da.ö. 1995. (1949): “Excavations in Siphnos”. 2003: 92. Megara Kaseleri üzerindeki baskı bezemeler ya metal örneklerden kalıp olarak alınmış ya da çömlekçinin kendisi tarafından yaratılmıştır. Walters. 91.ö. 330. 1965: 20. bronz hatta altın kaselere işaret etmektedir178. Tarihi kaynaklara bakıldığında sözü edilen dönemler de Atina ile Mısır (özellikle Aleksandria) arasında dostluk ilişkileri olduğu görülmektedir. 179 Hobling. Brock . Lane.. K. Ephesos.d. Antiokhia ve Tarsus’da. 1965: 20. 1924/1925: 280. 1924/1925: 280.ö. Miletos. yüzyılın ortalarına kadar Atina’da yaygın bir içki kabı olmuştur173. A. 174 J. Güney Rusya’da ve Đtalya’da birçok yerleşimde benzer şekilde taklit edilmeye başlandı174. Đsrail. altın ve gümüş kapları almaya gücü yetmeyenlere daha ekonomik bir temsilci olması nedeniyle önem gördüğü kabul edilmektedir177. Değerli kaseler ile erken kalıp yapımı kaselerdeki kabartma süsleme ve firnisin parlaklılığı arasındaki benzerlik metal prototiplere ve benzer yarı küresel gövdeye sahip gümüş. 180 Cook. değişik yerlerde üretilen bu kaselerin formlarında ve motif repertuarında önemli bazı yerel özellikler ortaya çıkmaya başlamıştır175. 201. aşağı yukarı yarı küresel gövdeli. BSA 44: s. Rosenthal v. Megara Kaseleri’nin Mısır kökenli olduğunu iddia etmektedir180. Pergamon. (1905): History of Ancient Pottery. I. 1. Bu dönemde kantharosun yerini alan Megara Kaseleri. Rotroff. S. Rotroff. (1982b): “Silver. Kyme. 175 M. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. I. Yarı küresel formlu ve özellikle lotus taç yaprakları ve kalyks yaprakları olmak üzere tekrarlanan birçok 172 173 Goldman. G. R. 277. 498-499. tüm dış yüzeyi kabartma tasarım ve figürlerle süslenmiştir176. s. Dipnot 1. London: s. Oliver. B.. Boeotia. 1950: 163. London: s. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51: s. (1948): Greek Pottery. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”.. Bunun yanında. Hellström.d. New York: s. Bkz. Tel Dor’da yarı kürevi kalıp yapımı kaseler. Bouzek v. . Suriye’de. Anadolu’da. Cook. Hellström. Metal prototiplerin bazı ayrıntıları ile kıyaslanabilen bu tip kaselere en iyi örnekler Sparta’da görülmektedir179.. Hellström. 1965: 20.M. yüzyılın ilk çeyreğinde Atinalı çömlekçilerin bir buluşu olduğuna şüphe yoktur172.

yüzyıla ait yoğun örnek görülmektedir. Hausmann ve S.ö.ö. Bunun yanında. Antiokhia’da M. M. 186 Rotroff v.ö. 3. 2003: 91 188 Waagé. Arkeolojik buluntular.ö. Rotroff v.ö. 240-220 yılları arasındaki bir tarihte başladığına işaret etmiştir185.d. 187 Metropolis’te stoanın üst bölümündeki buluntular bitkisel dekorlu kalıp yapımı kaselerin bu kentte M. 2003: 92.ö. yüzyılın sonlarında Küçük Asya’da da üretim yapılmaya başlandığını göstermektedir186. 2003: 92. yüzyılın son çeyreğinin başlarını göstermektedir184. 1982a: 4. 3. Anadolu merkezlerinde üretime başlanması ile ilgili kesin tarih yoktur187. Rotroff. 2. 1965: 20. S. Rotroff’a göre. 2003: 92. Ephesos’taki buluntular ise.d. 2.ö. Megara Kaseleri’nin üretiminin başlangıcı için en sağlam buluntular Atina’dan gelmektedir ve tarih olarak M. 1982a: 7. Atina Ulusal Müze’deki çok erken tipteki kalıp yapımı bir kase ile Mısır’da Nil Deltası’nda Toukh-elGarmous’taki tapınak hazinesinden çıkan erken Ptolemaios Dönemi’nde yapılan gümüş olan yarı kürevi bir kase arasındaki benzerliğe dikkat çekerek desteklemektedirler. ilk önce III. 3. yüzyıldan önce bilinmiyordu. Rotroff.d. 185 Korinth ve Argos’ta M. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Bkz. Bu öneriyi U. Delos’ta yaklaşık M. Samaria ve Hama’daki en erken örnekler M. uzun. yüzyıl içlerine kadar kullanıldıklarını göstermektedir. yüzyılın başlarına tarihlenen az örnek görülmekle birlikte M. 3.59 Mısır motifi.. 181 182 Rotroff. 183 Rotroff.ö. Rotroff. Bkz. 1982a: 12.. 3.ö. I..ö.. 200 yıllarına aittir. yüzyıla ait gibi görülmektedir. M. .ö. kalıp yapımı kaseler M.ö.ö. I. 200 yıllarından biraz daha erken bir tarihi göstermektedir188.d. yüzyıl ve 2. 1957: 273.ö. Ptolemaios Euergetes onuruna düzenlenen birinci Atina Ptolemaia kutlamaları için bir grup M. Pergamon’da Asklepeion’dan çıkan en erken örnek M. Crowfoot v. yüzyılın ikinci çeyreğinde var olduklarını ve M. I. Rotroff. Tarsus’ta M. 225-175 yılları arasına tarihlenmektedir. Theselia’da Demetrias’ta ise. yüzyılın son çeyreğinde başlayan üretim diğer Peleponnessos merkezlerinde biraz daha geç başlamıştır. üst üste geçen merkezi kaburgalı taç yaprakları görülmektedir. Rotroff. 1982b: 330. Delos’taki en erken parçalar yaklaşık M. 3. Antiokhia ve Pergamon’daki Asklepeion’da ele geçen en erken parça M. Rotroff.ö. 2003: 92.. 3. Aleksandria üretimi gümüş ve altın prototipleri akla getirmektedir ve etkileşime işaret etmektedir181.d.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait örnekler kendini göstermekle birlikte çok az örnek de M. 224/3’te Atina’ya ithal edilmiş ve ilk olarak Ptolemaios Dönemi’ne ait gümüş kaseleri kopyalama fikri doğmuş olabilir183. S. 200’lere verilen Serapis Kutsal alanında oldukça az örnekler çıkmıştır. Her bir kase rozet madalyonlu olup noktalı. Gürler. 1982a: 9. 1982b: 331. Rotroff v. 1982b: 331.ö.ö.. Hellström. Bu da çömlekçinin muhtemelen ya plaster kalıba ya da metal kasenin aslına sahip olduğunu dolayısıyla metal örnekleri kopya ettiğini göstermektedir182. 3. 184 Rotroff. yüzyılın sonuna tarihlenmiştir. 1948: 30. 1982a: 6. 2. Rotroff v. 1. Atina’da kalıp yapımı kaselerin üretimin M. Rotroff.

bütün merkezlerde tam olarak bilinememektedir. yüzyılın ortalarından itibaren popülerliği azalmış olsa da. Bu merkezde M. 1950: 163. Crowfoot v.d. 2. 1. yüzyılın ortalarında bir yerde üretimleri sona ermiştir194. Antiokhia ve Pergamon’dan gelen buluntular bu iki merkezde Megara Kaseleri’nin birkaç yüzyıl daha üretilmeye devam ettiğini göstermektedir.60 Megara Kaseleri. 2. Megara Kaseleri varlıklarını M. 3.ö.d. M. Megara Kaseleri M. 1..d. Pergamon’da M. yüzyıla kadar devam etmiştir195. 196 Thompson. 191 Goldman. yüzyıla kadar kullanım görmeye devam etmekle birlikte bu yüzyılda nadir görülmektedir ve modası geçmiştir191. 2. Bu esnada bir miktar ıslak kille iç kısmı sağlamlaştırır. Crowfoot v. Cook. 1965: 20.ö. 190 Crowfoot v. 1965: 20. çömlekçi önce ıslak kili alarak kalıp içerisinde boşluk kalmayacak şekilde parmaklarıyla bastırarak kalıbı çarkın merkezine yerleştirerek iç kısmı düzleştirir. 1957: 273. . Samaria’da.. Antiokhia’da Megara keselerinin üretimi M.ö. 50 yıllarında son bulmuştur189. 1. yüzyıla kadar sürdürmüştür.ö. M. 195 Cook. yüzyılın başlarından sonra sigillata malları piyasaya hakim olsalar da. 1. yüzyılın birinci yarısında geçmeye başlamış ve çoğu yerleşimde olasılıkla M. Atina’da M. Ayrıca. 1982a: 4-5. 1997: 214. 193 Waagé.s. Megara Kaseleri’nin yapımında196. ve 2.ö. 1934: 458.d. 1957: 274. Crowfoot v. Megara Kaseleri’nin modası M. Pergamon bu değişimin ve devamlılığın merkezi gibidir.. 192 Bouzek v. bu iki merkezden gelen buluntular bir istisnadır. 1. 1974: 15. Bu durumda iç 189 Thompson. 2003: 91. 1934: 452.ö.ö. 1. Bunun yanında. yüzyılda da kullanılmaya devam etmiş ve büyük olasılıkla yaklaşık M. Hellström. 1.d. 1950: 164. Gürler. ilgi çekici bir şekilde bazı tiplerin M. 1957: 274. Tarsus’da. 1. 1997: 214.ö. 194 Goldman. Rotroff. 1974: 15.ö. Goldman. Ancak.s. Hellström. 1950: 163. 1948: 30. yüzyıla ait olmalıdır.s. Tarihlenen bazı yapı komplekslerinden geç örnekler çıkmaktadır192. 1965: 20. büyük ihtimalle en erken grup M.ö. Daha sonra Đtalya’da da Arretine bunu devam ettirmiş ve kalıp kullanımı M.ö. 1. yüzyılda az miktarda karşımıza çıkmaktadır190. 1957: 273. yüzyılda bütün Akdeniz üzerinde itibar gören bir içki kabı haline gelmiştir. Hellström. Megara Kaseleri’nin kabartmalı süsleme tekniği Roma sigillatalarında devam etmiştir. 2. yüzyıl içlerine kadar üretilmeye devam ettiği görülmüştür193.d. Bouzek v..ö... Bu kaselerin üretiminin kesin bitiş tarihi ise. yüzyıla kadar az miktarlarda da olsa devam etmiştir. yüzyılda çok sayıda görülmekle birlikte M.

1982a: 15. Cook’a göre normal ölçüler 7. 200 Rotroff v. arası uzunlukta.8 cm. yaprakların.. Bunun yanında. 6. arasındadır198. Kase. bitkisel.61 kısım ve dudak kenarı çark yapımı olur. Genellikle çömlekçi dış yüzey süslemesini yapmak için kilin kurumasını bekler.0 cm. figürlü ve basit çizgisel motifler (uzun taç yaprağı. Bu tip kaselerin çocuklar için yapılmış olabileceği olasıdır. süsleme tipleri bütün üretim merkezlerinde oldukça standart bir şekilde uygulanmıştır.0 ile 16. çizgisel yaprak vb. Form bakımından üretim merkezleri arasında görülen bu farklılık yanında. Kaselerin ölçüleri ise.5 ile 10. Buradan yola çıkarak süslemeleri. M.0 cm. içe dönüktür199. Bir üretim yerinden diğerine fark eden şekilde farklı kategorilerin motifleri birbirleriyle kombine edilebilir. Bkz.7 ile 5. Delos’un Megara Kaseleri’nin dudak kenarları ise. Bu özelliklerden yola çıkan bilim adamları Megara Kaseleri’ni gruplarken üzerlerindeki süslemeleri göz önüne almıştır. çiçeklerin vb. arasında olup çapları 14. 198 Bazı kaseler dikkate değer şekilde 4.. Cook. 2003: 91. Çoğunun yüksekliği 7. Bunun yanında.. Bkz. dudak ve madalyon çevresindeki yivler kazınır ve miltosla renklendirilir. Bu aşamadan sonra kaseler aralarında ayrı durmalarını sağlayan küçük kil halkalar ile seramik fırınına yığılır. henüz yumuşak kil iken sahnelerin. 1934: 452: Bu amaca uygun Atina’da dipte bulunan rozet için kullanılan bir mühür bulunmaktadır. arasındadır. 199 Thompson.5 ile 9 cm. Atinalı çömlekçiler hafifçe beliren dudak kenarı ile derin gövdeli bir kase tercih etmişlerdir. genellikle düzensizlik göstermektedir. Figürlü ve kozalak taklidi üst üste bindirmeli kaselerde değil ama bitkisel ve uzun taç yapraklı kaselerde ve geometrik desenlerde sivri uçlu aletler yardımıyla el yapımı çizimler görülmektedir.) gibi çeşitlere ayırmak mümkündür. birçok çalışma esas olarak Attika ve Boeiotia üretimleri olan figürlü kaselerin ikonografik yorumlarına ilişkin 197 Thompson. çeşitli süslemelerin mühür baskılar kullanılarak yapılması şeklindedir197.d. Örneğin Atina kaselerinde bitkisel ve üst üste bindirme motifleri figürlü sahnelerle birlikte kullanılmıştır200. 1997: 237.0 cm. R. Daha yaygın olanı ise. 1934: 454. üst üste bindirme. Rotroff.0 ile 9. Daha sonra çömlekçi kili kalıptan çıkarabilecek kadar sağlamlaşmasını bekler. Anadolu ve Suriye’deki merkezlerde üretilenlerin gövdeleri daha sığ. ağ motifi. firnislendikten sonra. . arası çapta olup diğerlerine göre küçüktür. Atina üretimi Megara Kaseleri form olarak diğerlerinden farklıdır.

Thompson’ın verdiği bilgilere 201 202 Bouzek v. Üst üste yaprak ya da taç yapraklı üst üste bindirmeli kaselerin.. Attika Megara Kaseleri’nin kronolojisi ve repertuvarı üzerine de birçok çalışma yapılmıştır. Megara Kaseleri’ni bezeme çeşitlerine göre.ö. M. Susa’daki gümüş bir kase yakın paralellik göstermektedir. 208 Rotroff . Edwards. özel üretim yerlerinin gelişimini ve kronolojileri hakkında da bilgi veren F. yüzyılın yivli seramiklerinde de görülmektedir. Megara Kaseleri’nin üzerlerindeki firnise göre iki ana gruba ve çeşitli alt gruplara ayırmıştır. 203 Edwards. yüzyılın son çeyreği ile M. Mısır. 1974: 14. 2. 4.. yüzyılın ortalarında üretilmişlerdir206. 4. F. 1975: 151.ö.1982a: 18. 3. Rotroff.ö.ö. 3.ö. 1982a: 15. cam ve phialeler üzerinde oldukça yaygındır. yüzyılın son çeyreği ile M. M. A. Yunanistan’da Arkaik ve Klasik Dönemleri’nde metal işlerinde ve M.ö. Rotroff. 1982a: 16. 1974: 14. 1. Model ya direkt olarak çam kozalağından alınmıştır ya da Bulgaristan’da M. 2. yüzyılın ortalarından sonra üretimi sona ermiştir208.. yüzyılın son çeyreği-146) ve çizgisel kaseler (M. 250-146). Çiçek bezemeli kaseler M. 1949: 59. 209 Hellström. Edwards ise. 1965: 21. yapraklı kaseler (M.d. yüzyılın ilk yarısında görülmektedir205. metal. M. Bouzek v. 2. 204 Brock v. figürlü kaseler (M.ö. Yükselen bandlar yanında. Thompson’un 1932 yılında bu alanda diğer bilim adamlarının çalışmalarını da derlediği klasik çalışması ve U. Ayrıntılı çalışmalar ise bu alanda yararlı temel bilgiler sağlayan. 1982a: 34. 4. yüzyılın sonlarına ait Đran.ö. 3. Örneğin. Bouzek v. R. 207 Rotroff.ö. yüzyılın son çeyreğinde üretilmeye başlanmış ve olasılıkla Atina’da M. yüzyıla ait küçük gümüş bir kase üzerindeki çam kozalağı motifinden de kalıp alınmış olabilir. Courby.. 2. Atina Agorası’nda nadir görülen üst üste bindirmeli kaseler M.ö. Hausmann gibi diğer birçok bilim adamının çalışmaları sayılabilir204. Courby tarafından yapılmıştır202.ö. Megara Kaseleri üzerindeki bezeme çeşitleri onların tarihlenmesinde son derece önemlidir.d. yüzyılın son çeyreğinden M. yüzyılın ikinci yarısında oldukça popüler hale gelmiştir209. 1922: 378. 1982a: 16. 1975: 155–185.d. üst üste bindirmeli bitkisel ve figürlü bezemeli kaseler. 1974: 14.ö. . G. M.d. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu üzerine yayılım göstermiştir. Başta H. Atina’da M. yüzyılın başlarına kadar az miktarda üretildiği görülmektedir207. ağ desenli kaseler hiçbir yerde yaygın değildir ve tarihlenen örnekler çok azdır. 206 Rotroff. yaklaşık 160–146) olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır203. Tod’da bu tipte gümüş bir kase bulunmuştur. 3.62 yayınlardır201.ö. 2. H.ö. Akhaemenid’de bu motif. 3. 1982a: 34.ö. A. Uzun taç yaprak kaseler ise. Delos’taki Fransız kazıları sırasında bu gruba ait çok geniş buluşlar yapılmıştır. 205 Rotroff.ö. Courby.

Eskişehir: s. 1965: 23.. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. Đzmir). Kaselerde ilk dikkati çeken özellik üç örnek dışında tamamının “gri monokrom” kil rengine sahip olmasıdır. Atik Heraion Teikhos’da yoğun gri monokrom bulunmasına “Heraion Teikhos’da Megara Kaseleri grubu Batı Anadolu’da ve Anadolu’nun güney kıyılarında yaygın olarak ele geçen pembe hamurlu kaselerin aksine gri hamurlu ve gri astarlı parçaların yoğunluğu dikkati çekmektedir. 1. I. 1965: 22. Bkz. Kazılardan ortaya çıktığı kadarıyla Delos serilerinin başlangıcı M. Hellenistik Dönem’e ait diğer merkezlerde bulunan Megara Kaseleri içinde “gri monokrom” örnek sayısı yok denecek kadar azken215. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 22 tane “Megara Kasesi” parçası. bu süslemenin. Labraunda kazılarında ele geçen Delos tipi kaseler. 1982a: 35. 212 Hellström. 214 Hellström. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3 adet madalyon ve 14 adet gövde parçasından oluşmaktadır. Menekşe Çatağı’nda tamama yakınının “gri monokrom” olması dikkate değerdir.ö. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir213. N. Arasıra da merkezi rozetin yerini bir gorgon alır ya da merkez yalın bırakılır212. 300. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. Bkz. Gerek bezeme gerekse form açısından kataloga dahil edilen örneklerden farksız olan küçük ağız ve gövde parçaları kataloga alınmamıştır. 211 210 .. 215 Datça/Reşadiye Atölyelerinde az sayıda gri monokrom Megara Kaseleri ele geçmiştir. Hellström. Hellström. 1965: 21. Geç Hellenistik Dönem’e aittir. yüzyılın ikinci yarısı ve M.ö. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerden gelmektedir214. 213 Hobling. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. P. 1965: 21. Bu durum sadece Menekşe Çatağı’na özgü bir durum değildir. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu.” demektedir. 2. 3. bir tane M. Atik. 5 adet ağız. Megara Kaseleri dönemince önemsiz bir yere sahip olduğunu farz etmektedir211. 216 N.ö. Benzer durum Heraion Teikhos’ta da karşımıza çıkmaktadır216. Rotroff. Bu süsleme aynı zamanda kazıma çizgi ve boyalı diğer çeşit Hellenistik çömlekler üzerinde de yer almaktadır. Hellström. 2. Şahin. merkezi bir rozetten çıkan kalyks yapraklarından oluşan süslemeye sahiptir ve ağzın kenarında bir veya daha fazla yükselen çizgiler ile ayrılan yatay dekoratif motifler bulunmaktadır.63 göre. 1924/1925: 280. Tarihlenen diğer yerleşimlerdeki parçaların hepsi M.ö. Diğer taraftan Antiokhia’daki benzer kaseler. yüzyılın ortalarına tarihlenebilen Atina Agorası’ndan örnek vardır210.

. 1974: 20. çiçek rozet.ö. dizi halinde boğa başları görülmektedir. s.64 Hellenistik Dönem’de birçok merkezde üretilen Megara Kaseleri form olarak. yüzyılın ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasına tarihlenen bir örnek üzerinde yer almaktadır220. No. Kat. Cook’un belirttiği ölçülerin dışında kalarak S.. Bu bilgilere dayanarak Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri’nin ağız çaplarının ortalama 12. Menekşe Çatağı’nda ele geçen ve kataloga dahil edilen Kat. No. 102 ve Kat. Eros figürünün yanında duran akanthus yaprağı motifinin benzerlerine Đsrail’deki Tel Dor kazılarından gelen Megara 217 218 Bkz.d. No. Kat. Kat. Fig 1: no. 97 ve Kat. No. Rotroff’un belirttiği ölçü aralığı içerisine girmektedir218. 31. 97’de ise. Kat. Kat. 1982a: 15. No. No. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerde görülmektedir217. yine Rotroff’a ölçülerini göz önüne alırsak. akanthus yaprağı. Fig 1: no. 94’ün dış yüzeyinde yer alan koşan Eros kabartmasının çok yakın bir benzeri Kyme’de ele geçen ve M. Kat. 63. 220 Bouzek v. Cook. 96 Delos tipine girmektedir. 98 Attika tipine ve sadece Kat. küçük kaseler grubuna girmelidir219. Kat. Megara Kaseleri içinde sadece beş tanesi bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir. yüzyılın ikinci yarısı ile M. 114 görülmektedir. 102’nin madalyonunda çiçek rozet yer almaktadır. Kat. No. No. madalyonun etrafında kabartma yiv oluşturulmuştur.. 100 ve Kat. 2.0 ile 16. 1974: 20. No.d. . Kat. 98 diğer kaselere göre daha belirgin bir S profiline sahiptir. 94. dışa dönük ağız kenarlı Attika tipi ve içe dönük ağız kenarlı Delos tipi olmak üzere iki grup ile karşımıza çıkmaktadır. Kat. Kyme’de ele geçen ve aynı tarih aralığına verilen bir başka örnek üzerinde de benzer Eros figürleri görülmektedir. Kat. 1997: 237. No.ö. 114 bindirme kaselerinde. Kat. No.ö. Bu ölçüler R. M. 2. 94 üzerinde mitolojik figürlü sahnede çocuk Eros ile bitkisel bezeme elemanlarından akanthus yaprağının birlikte kullanıldığı görülmektedir. No. Bu tip. I. korunan kısım üzerinde bezeme görülmemektedir. 1982a: 15. 219 Rotroff. Rotroff. 95.102’de ise. No. 95 ise. 100. Đon ve Lesbos kymationu gibi bezeme unsurlarının kullanıldığı bitkisel bezemeli kaselerdir. 28. Kat.0 cm. kabartma nokta dizisinden sonra yiv oluşturulduğu görülmektedir. No. 99 gövde parçası üzerinde ise. No. 100 ve Kat. No. No. No. No. arasında değiştiğini söyleyebiliriz. No. 114 kaseleri üzerinde madalyon görülmektedir. M. Ayrıca. Kat. Bouzek v. No. Diğer örnekler lotus çiçeği. Menekşe Çatağı’nda ele geçen tek bindirme kase örneği olarak Kat. 114’ün kabartma yivden sonrası korunamamıştır. 1.

1977. Laumonier. 3: no.. E.d.. 1994. 126: 772. Rosenthal v. yüzyıl ortası. 1995: 380. Fig. 1995: 396 Pl. 230 W. yüzyıl ve Ephesos’da da M. 1974: 26. Pl. 1995: 389. No. 81: 5.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen bir başka kase üzerindeki yumurta dizisi bezemesi ise. 2. No. Kat. yaklaşık 221 222 Rosenthal v. Kyme’de M. Kat. Schwabacker. Kyme’de M. 101’in üzerindeki sarmaşık yaprakları. Bouzek v. Kat. . 60. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. Ayrıca.. Đzmir): Çizimler 3: KA 11. 225 Bouzek v. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. 18: 4. Dereboylu. Dereboylu. 105’in üzerindeki akanthus yaprağının benzerini. Pl. Yine Kyme’de bulunan ve M. Band IX. Fig. 166-69 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinden tanıyoruz231. Sparta. V. Pl. 20: 9.ö. 226 Bouzek v. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek üzerinde aynı şekilde yapılmıştır225. 103’ün üzerinde benzer şekilde yapılmıştır226. Wien: Tafel 77: D7.d. 229 Courby. Delos’ta ele geçmiş ve M.ö. 3.1. yüzyılın başı). Kat. Fig. 74. 1974: 27. 223 Rosenthal v. Kerameikos’da ele geçen buluntular ile benzerlik taşımaktadır230. 1948. 1. 1. aynı akanthus yaprakları Delos. 23 M400. 2. Fig. yüzyıla tarihlenmiştir222.d.ö. No. 13: 5. 1974: 20. yüzyılın ikinci yarısı ya da sonlarına tarihlenen bir örnek üzerinde görmekteyiz228. Pl. Milet VI. Mitsopoulos-Leon. 1924/1925: 283.. No. Fig. U.ö. (1990): Die Megarischen Becher. 227 Courby. Kyme’de M. No. 224 A. A. Funde Aus Milet Teil 1.d. 98’in form olarak benzer bir örneği Miletos kazılarında ele geçmiştir224. 1. 231 Bouzek v. yüzyıl). 13: 4. 69.. 94’ün form olarak bir benzeri ise. 1994. (1941): “Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. Kyme kazılarında bulunan ve M. Waagé.d.65 Kaseleri üzerinde rastlamaktayız221. benzer palmet yaprağı motifleri Daskyleion. Kat. 107 üzerindeki palmet yaprağı motifinin benzerlerini. 1974: 26. Ayrıca bkz. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. yüzyılın sonu-2. Tel Dor ve Delos kazılarında ele geçen Megara Kaseleri üzerinde görülmektedir232. 2t. 4: no. 3: no.d.. No. 1995: 394.. Kat. AJA 45: Pl. Pl. 132: no. 22. Kat. Fig.. No. Kossatz.ö. 1922: 389. Çizimler: 1 KA 1 (M. 1974: 34. 232 Hobling.1.ö.Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. 106 ise. 1922: 353. Dereboylu. KA 19. Fig.d. Kat. 95 üzerinde görülen nokta dizisi bezemesine sahip örneklere Đsrail’de Tel Dor ve Daskyleion’da rastlıyoruz223. Berlin: Abb. 2. Çizimler: 2 KA 8 (M. Tel Dor ve Antiokhia’dan gelen örnekler üzerinde de yapılmıştır229. Fig. Delos ve Daskyleion kazılarında bulunan örnekler üzerinde rastlıyoruz227. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. 2\2. 2. No.. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.ö.ö. 5: no. Kat. Ayrıca. 104’ün üzerindeki akanthus yaprağı bezemelerine ise. 108 üzerinde lotus yaprağı motifleri yer almaktadır. Kat. 97.d. No.. I: A1. Paris: pl. Bu motifin benzerlerine. 1. 4576.d. Rosenthal v. Laumonier. 3: 60. 1: no. 228 Bouzek v. No.

Pl. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde yapılmıştır234. (1971): “Didyma 1969-1970”. Benzer Đon kymationları Kyme’de M. 51.ö.d. Tafel 81: D 32.66 200 yıllarına. 1: 22. 1991. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri diğer Hellenistik seramik merkezleri ile uyum içindedir. Fig 4: 82. Kat. 5 h. Tafel 31: M612.ö.. pl. Rosenthal v. 114 örneğinin bezemesindeki bindirme düzeni.ö. 140-144. 2. 7: 8 ve 10: 5. 76: 6. Ayrıca bkz. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”. 111. Mitsopoulos-Leon. 8: no. 9: 108. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde rastlıyoruz233.ö.. Sparta. 233 234 Goldman. 236 Bouzek v. XII: 8 ve XIII: 27. 1974: 20. Mitsopoulos-Leon.. Đon kymationu bezemesi yapılmıştır. yüzyılın ortalarına kadar kullanım görmüştür. Bouzek v. 1991. IstMıtt 21: no. 1995: 384. 1. Hellström. 1965: 2. Tafel 86: D57. Kat. Pl X: B31. Kyme.ö. Tuchelt 1971. 8. 1950. 10 M 221.ö. Fig. Ephesos (M. 1990. Benzer Lesbos kymationları.. Kaseler diğer merkezlerde olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda da M. 237 Hobling. Pl. yüzyılın üçüncü çeyreğine. Bouzek v. Tafel 78: D11. 1974. 1991. 235 Courby. No. 1974: 31.ö.d. 2. Kat. Miletos. Tafel 22: Abb. 166-69 yılları arasına ve Labraunda’da da M. Fig. 110 üzerinde yer alan Lesbos kymationun benzerleri ise. 13: no. Tuchelt. Pl.d. yüzyıl olduğu anlaşılmaktadır. No. Pl. Kerameikos. C. . 130: 165. 1941. Didyma ve Miletos kazılarında bulunan örneklerin üzerinde de görülmektedir235. 3. 2. yüzyıla tarihlenen birçok örnek üzerinde yer almaktadır236. 1-2 ve no. 1995: 383 ve 386. Schwabacker. Ephesos ve Tel Dor’da M. Meriç. 111 üzerinde ise. Ağırlıklı kullanım dönemi ise M. 1924/1925: 289 Fig. Ephesos’da M..ö. R. Fig. Varia Anatolica XV: s.d.ö. 166-69) ve Tel Dor (M. 1922: 379. No. yüzyılın son çeyreğinden M. Ephesos’da M. Mitsopoulos-Leon.ö.d.ö. Kossatz. 166-69 yılları arasına ve Tarsus’da da M. 225-150) kazılarında ele geçen birçok Megara Kasesi üzerinde benzer şekilde yapılmıştır237. Rosenthal v.

6 cm. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverenginden silik kırmızıya (2. ağız kenarı dışa sarkık. 119. dudağın bitim yerinde bir derin kazıma yiv oluşturulmuş. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. 18 U 4 plankare.b.Lev.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye). Đçte. Đçte dudak üzerinde koyu kahverengi firnis bant görülmektedir. 20 T 72 plankare. 116-158) Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar. Kat.1. Çiz. ağız ve gövde parçası.6 cm. 18 T 10 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Dışa sarkık ağız kenarlı tabak.b. Yuvarlatılmış dudak kenarı oldukça dik gelen ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir.Lev.1 cm. 116-126) Kat. 116. Batı Çatak /1997. Korunan Yükseklik: 4. 22. 118. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. No.0 cm.Lev. Batı Çatak /1997. hafif dışa sarkık oldukça dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Tabaklar (Kat.67 4. Đçte. Levha 30 . 22. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 22. No. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Levha 30 Ağız Çapı: 28. Kat. gövdesi köşe profilli.0 cm.5 YR 5/6). Levha 30 Ağız Çapı: 31. Çiz. No. 4. Batı Çatak /1993. Đçte.5 YR 6/4). tabak kaide parçaları ve balık tabakları olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. ağız ve gövde parçası. No. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak.95 cm. dudak kenarında ve gövde de firnis bandlar çizilmiştir. dudağın bitim yerinde derin bir yiv görülmektedir. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Tanım: Yuvarlatılmış dudak. Levha 30 Ağız Çapı: 23. Batı Çatak /1996. Tanım: Düz gelen dudak yuvarlatılmış ve oldukça dik gelen düze yakın profilli bir gövde ile dik açı yaparak birleşmektedir.Lev. ağız ve gövde parçası. 22. Korunan Yükseklik: 2. ağız ve gövde parçası. Çiz. No. 18 T 10 plankare. 117. No.

Tanım: Dışa açılan halka kaide içte düz profilli olup. Levha 31 Ağız Çapı: 28.Lev. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Đçte dudağın bittiği yerde hafif.Lev.5 YR 4/2).25 cm. Kat.6 cm. Korunan Yükseklik: 2. kalın bir yiv oluşturulmuştur. Korunan Yükseklik: 2. Kat. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Korunan Yükseklik: 3.6 cm. Levha 31 Kaide Çapı: 11. 20 T Temizlik. ağız ve gövde parçası. 123.5 YR 4/2’den 5 YR 3/1’e). Kat.68 Ağız Çapı: 21 cm. No. kırmızı (2. Đçte ve dışta dudak gövdeyle birleşirken belirgin dönüşler yapmaktadır.5 YR 6/8). dışta silik kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dudak kenarında çok az korunmuş. Korunan Yükseklik: 2. . Kil Rengi: Mika katkılı. No. Çiz. 23. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan çok koyu griye (2. Tanım: Yuvarlatılmış hafif dışa sarkık dudak kenarı hafif içbükey bir gövde ile birleşmektedir. firnisin dalgalanmasından kaynaklanan açıklı koyulu bir görünüm vardır. Kırmızımsı sarı (5YR 6/6).Lev. Đçte firnisin çok azı korunabilmiştir. Çiz. oldukça dik gelen ve düz profilli gövdeyle birleşmektedir.6 cm.65 cm. Batı Çatak /1997. 120. Tabak kaide ve gövde parçası.Lev. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 122. pembe (5 YR 7/4). Tanım: Yuvarlatılmış dışa sarkık dudak kenarı düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). 22. ağız ve gövde parçası.2 cm. Đçte. 20 T 28 plankare. Kat. Çiz.6 cm. Levha 31 Ağız Çapı: 25. Batı Çatak /1996. 19 T Güneybatı temizlik. Tabak kaide ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte açık kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (10 R 6/8’den 10 YR 4 /2’ye). Düzensiz ince firnis bandlar görülmektedir. Batı Çatak /1994.7 cm. 121. No. Kil Rengi: Đnce taş ve mika katkılı. Đçte dudağın bitim yerinde kazıma çizgi bulunmaktadır. Batı Çatak /1998.6 cm. Tanım: Dışa sarkık dudaklı. Levha 31 Kaide Çapı: 7. Çiz. 22. Kil Rengi: Mika ve deniz kumu katkılı. 22. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). No.5 Y 3/N3). 18 T 10 plankare.

kaidenin içine firnis uygulanmamıştır. 126. Batı Çatak /1994.5 cm. 23.2 cm. No.0 cm. dudak kenarı yuvarlatılmış ve ağız kenarı dışa dönük olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Tabak kaide ve gövde parçası. Dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşir. 125. Levha 32 Kaide Çapı: 6. 4.Lev. 127-139) Gövdesi köşe profilli tabaklar. Tanım: Đçte düz profilli halka kaide.6 cm. merkezde iki sıra ardarda bir sıra aralıklı olarak rulet baskı görülmektedir. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. Korunan Yükseklik: 1. . dışta kademeli olarak belirerek gövde ile birleşmektedir. 124. Kat. Đnce cidarlı. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Đçte merkezi dolduran daire şeklinde ve kaidenin oturduğu yere denk gelen iç kısımda firnis bant görülmektedir. Tanım: Dışa açılan alçak ve yuvarlanmış kenarlı halka kaide.5 YR 3/N3). düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Dışta. Firnis Rengi: Đçte dışta çok koyu gri (2. Çiz.5 YR 5/6). Korunan Yükseklik: 3. 20 T 28 plankare. No. Kat.5 YR 3/2). Batı Çatak /1994.69 Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. Tabak kaide ve gövde parçası. düz ve dik gelen bir gövde profili ile birleşmektedir. Tanım: Alçak halka kaide.4 cm.Lev. Đnce cidarlıdır. Levha 32 Kaide Çapı: 7.b. Çiz.5 YR 6/4). Tabak kaidesi parçası. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat. Firnis Rengi: Đçte tondo ortasında ve kenarında koyu kahverengi (7. Tanım: Dış tarafta içbükey olan halka kaide içte düz bir profil vermektedir. Kat. Batı Çatak /1998. No.5 YR 4/2). 23. Levha 32 Kaide Çapı: 5. Korunan Yükseklik: 1. 20 T 107 plankare.Lev. 23.2. No.0 cm. 18 U 9 plankare. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4).

95 cm. 129. 24. Çiz. gri (5 Y 5/1). 131.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. No. 130. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.5 YR 4/8).Lev. Batı Çatak /1998. 127.4 cm. Çiz. No. Kat. 18 T 10 plankare. Korunan Yükseklik: 3.70 4. Levha 33 Ağız Çapı: 36. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 18 U 9 plankare. yüksek ve dikey dudak kenarlı. Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2. 18 U 4 plankare. Korunan Yükseklik: 2.b. No. 20 T 95 plankare. 127-136) Kat.5 YR /N7). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. . Batı Çatak /1993. Firnis Rengi: Đçte (iyi korunamamış) ve dışta griden çok koyu griye (5 Y 6/1’den 5 Y 3/1’e).Lev.2 cm.5 YR 4/4’e). 23. Kat.15 cm. Batı Çatak /1993. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Levha 32 Ağız Çapı: 29. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat. 20 T 12 plankare. Tanım: Hafif içe dönük dudaklı. No. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 128. Batı Çatak/1997.Lev.4 cm. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.55 cm. No. 23. Kat.3 cm. Kil Rengi: Çok az mika katkılı. Tanım: Neredeyse dik gelen yuvarlatılmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 6/4). Levha 33 Ağız Çapı: 19. Çiz. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 1. Kil Rengi: Açık gri (7. Tanım: Hafif içe dönük dudaklı. Levha 33 Ağız Çapı: 21. 24. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 Y 3/N3) ve içte koyu gri (10 YR 4/1).2.6 cm.2 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. gri (10 YR 5/1).2 cm. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2.Lev. Tanım: Yuvarlatılmış. Levha 33 Ağız Çapı: 38. Batı Çatak /1994.a. Keskin gövde geçişi görülmektedir. Kat. 24.

Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.9 cm.6 cm. No. 19 T 18 plankare. gövde keskin kademeli dönüş yaparak kaide düzlemiyle birleşmektedir.5 YR 3/2’den 2. 24. Tanım: Đnce dudak kenarlı.4 cm. Dışta çark izleri çok belirgin. 24.5 YR 6/6). Batı Çatak /1995.71 Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. Kat. Korunan Yükseklik: 1. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 Y 5/2).1 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Tanım: Yüksek oldukça dik dudak. Korunan Yükseklik: 1. 132. Levha 34 Ağız Çapı: 15. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. içte koyu gri (10 YR 4/1).5 YR 7/N7). Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). 24. Tanım: Gövde kademeli dönüş yaparak taban ile birleşmektedir. Gövde yumuşak bir dönüşle içe kıvrılmaktadır.5 YR 6/4). Kat.5 YR 4/8). Batı Çatak /1994.5 cm. Korunan Yükseklik: 2.Lev. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.Lev. Levha 34 Ağız Çapı: 23. No. 133. Çiz. Đçte çok düz bir profil vermektedir. Levha 34 Ağız Çapı: 22. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı.5 YR 3/N3). dışta silik kırmızıdan kırmızıya (2. 17 U 9 plankare.2 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kil Rengi: Kırmızımsı gri (5 YR 5/2).4 cm.5 YR 4/6’ya). 135. Çiz.5 YR 2/N2). 24.Lev.2 cm. 20 T 55 plankare. No. Korunan Yükseklik: 1. 134. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. Çiz.Lev. Batı Çatak /1995. . Levha 34 Ağız Çapı: 11. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Çiz. Batı Çatak /1994. Kat. Kil Rengi: Açık gri (7. No. içte profil vererek içe doğru keskin bir dönüşle kıvrılmaktadır. 19 T 18 plankare.

No. Tanım: Onüç parçadan oluşmaktadır. Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı gövde hafif bir bombe ile içe dönmektedir.4 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 136. Çiz. Firnis Rengi: Kaliteli. grimsi kahverengi (10 YR 5/2).Lev. Korunan Yükseklik: 1. . Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. Tanım: Yuvarlanmış geniş dudağın hemen altında derin kazıma yiv görülmektedir. 139. 18 U 9 plankare. 4. Kil Rengi: Yoğun mikalı katkılı. içte ve dışta kırmızı (2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 6/N6).25 cm. 25. Levha 35 Ağız Çapı: 29. 24.6 cm. Kil Rengi: Koyu gri (5YR 4/ 1). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 137. sarımsı kırmızı (5 YR 5/6).Lev. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Batı Çatak /1997. Korunan Yükseklik: 3.b.b.1 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 138. Eğik açıyla gelen gövde keskin bir kırılma ile dışa doğru çıkma yaparak düz taban ile birleşmektedir. 25. Dışa sarkık etli dudak bir kademe yaptıktan sonra düz profil veren gövde ile devam ederek dışa dönük kaide ile birleşmektedir.4 cm. Batı Çatak /1998.5 YR 3/N3). 137-139) Kat. gri (7. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 3/N3). Çiz. Levha 35 Ağız Çapı: 17.2.0 cm. Ağız kenarını çevreleyen çentikler görülmektedir. Çiz. No. Köşeli düz dudak kenarına sahiptir.72 Kat. 20 T 101 plankare. Levha 35 Ağız Çapı: 20. Korunan Yükseklik: 4.6 cm. Batı Çatak /1994. Kat.Lev.1 cm.5 YR 5/6) Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. 17 U Temizlik. ortada iç içe iki halka rulet bezeme ve üç palmet bezeme görülmektedir. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. No. Đç kısımda. Levha 35 Ağız Çapı: 21. Kat.Lev. 19 T 18 plankare. Çiz. No. 25. Batı Çatak /1995. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. No. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. Hafif derin yiv geçmektedir.

Korunan Yükseklik: 1. Merkezde halka rulet bezeme görülmektedir. 18 U 9 plankare.b. Korunan Yükseklik: 2. No. 17 U 1 plankare. gri (10 YR 6/1). Levha 36 Kaide Çapı: 9. Levha 36 Kaide Çapı: 15. Kat.5 YR 3/N3).5 YR 6/2). 142. Halka kaide yatay gelen düz profilli gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Kırmızı (10 YR 7/2).2 cm. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.73 4. Kaide Parçaları (Kat. 26. Çiz. 18 U 16 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1).2 cm. Batı Çatak /1996. 140. 25. açık kırmızımsı kahverengi (2. Çiz. Çiz. .5 YR 6/4).4 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (2. No. Tanım: Dışa açılan halka kaideli hafif yukarı çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Yüksek halka kaideli.0 cm.5 cm. Đçte firnis bandlar arasına dikey dalga motifleri yerleştirilmiştir. Tabak kaide parçası.3. Tabak kaide ve gövde parçası. 26. 26. Levha 36 Kaide Çapı: 16. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kat. Tabak kaide parçası. 144.0 cm.2 cm. No. 143. Tanım: Alçak halka kaide hafif yukarıya çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir. No. No. Çiz. Kat.5 YR 5/8’den 10 YR 4/2’ye).35 cm. No.Lev. Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1995. Çiz. Batı Çatak /1994. Levha 36 Kaide Çapı: 13. Levha 37 Kaide Çapı: 11. 25. Tabak kaide ve gövde parçası.Lev.3 cm. 18 T 212 plankare. Kil Rengi: Soluk kırmızı (2.15 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). 141. Tanım: Halka kaide hafif yukarı çıkan ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir. Korunan Yükseklik: 2. 18 T 10 plankare.Lev.Lev. 140-144) Kat. Tanım: Đki parça olarak ele geçmiştir.Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Kil Rengi: Mikalı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1997. Tabağın içinde rulet bezeme vardır. Tabak kaide ve gövde parçası.

Form çağdaş anlamda tabak terimini temsil etmemektedir. 240 Edwards.74 Tabak terimi. Rotroff. 1975: 35. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır240. M. 1975: 35.) tercih edilmiştir. Büyük olasılıkla antik dönemde düz. 200’den önce yapılan tüm örneklerin zemininde baskı süsleme bulunmaktadır242. . Yemek tabağından servis tabağına kadar birçok amaç için kullanılmış olması gereken yuvarlanmış dudaklı tabak tipinin geniş bir ölçü çeşitliliği vardır. 1997: 143.ö. yüzyılın ikinci yarısında küçük tabaklar (12. M. M. Korinth’te 11.ö.0 cm. arasındadır. hiç baskı rulet ve rulet bezeme görülmemektedir243.0–27. yüzyılın sonlarına kadar kullanım görmüştür. 243 Edwards.0-26. Edwards.0 ile 27 cm. açık servis tabakları olarak işlevleri vardı238.0 cm.0 cm. 241 Edwards.ö.ö. neredeyse dik yükselen gövde profilli ve az ya da çok düz hatlı olan oldukça basit profilli yuvarlanmış dudak kenarına sahip tabak formu.ö. Yuvarlanmış dudak içte ve dışta kalınlaşmaktadır.0-41. 1975: 37.) 4. 4. genel olarak halka kaideli ve kaideden farklı açılardan neredeyse dik bir yükselişe kadar ilerleyen gövde ve çok hafif derecelerde değişen kısmen konveksten hemen hemen düze doğru eğri bir profili olan forma verilmektedir. 4. M. Örneğin.) servis tabaklarının da yapıldığı anlaşılmaktadır.ö. 1975: 35. Boyutları ise farlılık göstermektedir. Yuvarlanmış dudaklı tabaklar. Ele geçen buluntulardan. Ölçüler 23. 110–86 238 239 Edwards. Diğer Hellenistik merkezlerde sivri dudaklı sosluk ve balık tabakları daha yaygın iken Attika’da Hellenistik Dönem’de yuvarlanmış dudaklı tabak çok popüler bir formdur. Atina’da M. Geniş tabaklar (16.0 cm. Attika örneklerinin genellikle Erken Hellenistik Dönem’de sıklıkla başka yerlere ithal edilmiş olarak bulunmaktadır. bu zamanda çok büyük (34. yüzyılın sonunda popüler olmaya başlamış ve M. M. 150–110 yılları arasında ölçülerde gözle görülür bir tutarlılık görülmektedir. 242 Rotroff. Yuvarlak kaideli. 3. Korinth’te ele geçen örnekler üzerinde ise. arasında değişen farklı ölçülerde Hellenistik Dönem tabakları görülmektedir239. her zaman firnislidir ve asla boyama süsleme taşımazlar. 1997: 143.ö. 350’den önce üretilmiş ve çok geniş alana ihraç edilmiştir241.0-15. 1975: 37.

Ölçüleri 23. 1997: 152.4 cm. 1975: 36. Bkz. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarına. 300 civarında üretilmiştir. 86 yılları civarına verilmektedir246. 1997: 143. Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait toplam 44 tane “Tabak” incelenmiştir. 5. 110–86 yılları gibi sınırlı bir dönemde üretilmiş olmalıdırlar. 330 ile 146 yılları arasında üretildiğini göstermektedir247.2 cm. Genellikle tabak ölçülerinin 1/3’ü olan küçük halka kaideleri. 146 yılları civarında da üretilmiştir. No. 128 38. 1997: 154.ö. 249 Rotroff. 1997: 154-155. Bunun yanında.75 yılları arasında ise. 11. . en geç üretimleri ise. ilk olarak M. Ağız kenarı dışa sarkık tabaklar. 1975: 36. Tabakların kaide çapları ise.ö.ö. yalnızca M. 10 adeti dudak kenarı yuvarlatılmış. Korinth’de ele geçen düz dudaklı tabaklar ise. 247 Edwards.0 ile 39. ve Kat. arasında değişen ölçülere sahiptir250. Bu tabakların üzerinde baskı.0 cm.0 cm. Korinth’de ele geçen örnekler bu formdaki tabakların M.0 ile 27. Hellenistik tabaklar arasında dik dudaklı örnekler sayıca azdır ve bu ender form Agora’da çok az örnek üzerinde görülmektedir. Kat.0 ile 16. Gövdesi köşe profilli geniş ve zarif tabaklar “geniş offset dudak” ile tanımlanmaktadır. No. Bu örneklerden 11 adeti dışa sarkık ağızlı. Bunun yanında.. Atina’da büyük olasılıkla M. 2.ö.ö.ö. 250 Korinth’te ele geçen Hellenistik tabaklar ağırlıklı olarak 11. 1975: 38. 3. M. Tabakların ağız çapları bazı Hellenistik merkezlerde olduğu gibi.0 ile 31.5 cm. Đtalya’da Campana Seramiği’nde ve Etrüsklerin siyah firnisli seramiklerde bu form daha popülerdir249.ö. 19 adeti gövdesi köşe profilli. rulet ve diğer süslemeler görülmez248.0 cm. Bu tip M. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar yaygın hale gelmemiştir. M. Gövdesi köşe profilli tabakların en erken örnekleri M. arasında 244 245 Rotroff. Rotroff. gibi oldukça büyük çapları ile diğer örneklerden ayrılırlar. 246 Rotroff. yukarı dönen neredeyse dik dudakları vardır. 129 36. Edwards. Bunun yanında. 225’e tarihlenen tabaklarda dudak genellikle geniş ve hemen her zaman aşağıya sarkıktır245. 4 adeti dışa dönük ağız kenarlı. önceki örneklerine göre daha küçük ve çok çeşitli olarak üretilmişlerdir244. arasında değişmektedir. Her zaman için tabağın için rulet görülmektedir. 248 Edwards. 5 adeti kaide ve 14 adeti de balık tabakları alt başlıkları altında toplanmıştır. Đtalya Campana ve Roma Dönemi’ne ait Doğu Sigillata A’da görülen farklı bir formdur. arasında değişen çaplara sahiptirler.ö.

135. No.. kırmızımsı kahverengi. No. 120 ise. 54: 11. No. No. 117: Cc5. 1986. No. 150-50) ve Kartaca (M. Kat. 1986: 17.ö. Kat. 138.ö. ağız ve gövde profili Samaria’da bulunmuş ve M.ö.ö. Fig. Kat.ö. fig. No. Menekşe Çatağı Hellenistik tabaklarının firnis boyaları çoğunlukla kırmızımsı sarı. 3. 200’den önce yapılan tüm örneklerde görülmektedir251. 52: 753. Goldman. Fig. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait tabaklar diğer merkezlerde üretilenler ile benzer form ve bezeme şekillerine sahiptirler. 128. Tarsus’da bulunmuş ve M. 1950. yüzyıla tarihlenmiş bir balık tabağı ile benzer özellikler göstermektedir255. Fig. 138’in 22.No. 131. Tabaklarda genellikle alçak halka kaideler kullanılmıştır.6 cm. Kat. Kat. 2. Atina Agorası. Kat. Bunun yanında. diğer Hellenistik gruplarda olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar içinde “gri monokrom” örneklerin sayısı dikkati çekecek kadar fazladır. 119’un form olarak yakın bir benzeri Atina Agorası kazılarında ele geçmiş ve M. Ancak. Kat. No. Tenos’ta bulunmuş ve M. fig. Waagé. 254 Etienne. 180-150 yılları arasına tarihlenmiş bir tabak ile benzer profile sahiptir254. 130’un 18. 1950. 1. Atina Agorası’nda görülen benzer bir örnekten yola çıkıldığında Kat. 137’de ise hem palmet hem de rulet bezeme görülmektedir. Kat. 140 “gri monokrom” tabak örnekleridir. Kat. No.ö.ö. 194: 420. 137. 139 ve Kat.d.s. No. No. M.ö. 109 (Erken Roma).76 değişmektedir. 137’yi. Kat. Tarsus. 53: 756. Ayrıca. No. 128 ile çok benzer bir profile sahip bir tabak. 188: 258.1957: 261. 3. Kat. 1934: 433. 1997. Kat. gri ve koyu gri renklerden oluşmaktadır. kaide çapları vardır. Pl. No. Atina’da M. ve Kat. No. 126. 129’un benzer örnekleri ise. Antiokhia ve Nabatean Oboda’da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen örnekler arasında rastlıyoruz256. yüzyıl) 251 252 Crowfoot v. Kat. . 150-50 yılları arasına tarihlenmiştir257. 253 Rotroff. 175-150 yıllarına tarihlenmiştir253. 1997. No. 127’nin benzerlerine ise. 257 Goldman. 2. yüzyılın sonları-M.ö. Pl. No. M. No. No. No. Kat. Kat. 140 ve Kat. 1957: 253-254. yüzyılın sonlarına vermek mümkündür252. Rotroff..4 cm. no. Kat. Kat. 141 üzerinde rulet bezeme. 1948. 116: E 154. III: 123. 255 Crowfoot v. No. 122. No. 256 Thompson. 126. Negev. Tarsus (M. kırmızı. fig.d. yüzyılın başlarında tabaklarda yaygın olarak görülen baskı bezeme.

yüzyıla tarihlenen Ephesos’taki örneklerle benzer profile sahiptir264. 1934. Taf. form olarak Kartaca ve Nabatean Oboda kazılarında ele geçen buluntular ile yakın benzerlik içindedir259. Negev. fig. 138.No. 262 Crowfoot v. 264 Mitsopoulos-Leon. Aynı durum. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik tabakların üretiminde. yüzyılın birinci çeyreği ile 1. fig. Ayrıca. 131’in benzerlerine diğer merkezlerde sık olarak rastlıyoruz. 3. 121: Eb2 (M.ö. Goldman. Nabatean Oboda’da ve Samaria’da Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen buluntular arasında yer almaktadır262. 116: E 151.ö. yaklaşık 50 yıllarına tarihlenen Tenos örneği tam profile sahiptir ve Kat. 133 ve Kat. 120. 136’ya çok benzerdir263. 52: 753. Fig.s. 1994: 2. 1. Peacock 1994: 6 fig. 135’de Hellenistik seramik merkezlerinde sıkça karşılaşılan bir forma sahiptir. M. No. fig.No.ö. Fig.No. Fulford . Goldman. Pl. 1950. Schäfer’in de M. M. 150-50).77 buluntuları arasında vardır258. 1986: 19. 1. 260 Thompson. 137’nin kaidesi. 79. 150-50). Waagé.ö. Fig.No.ö. yüzyılın ikinci yarısı ile M. 1950. Bkz. 1957. Kat. no. fig.d. III: 124. 1934. Antiokhia’da da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen buluntular arasında rastlıyoruz261. S. Kat. Kat. 1948.. Kat.No. 1. 2. yüzyıla ait olduğu görülmektedir. IV: 126. 150-50 yılları arasına. M. pl.ö. 1950. 135 için de geçerlidir. fig. 188: 252A. 116: E 151 (M. yüzyıl) ve Antiokhia’da (Geç Hellenistik) ele geçmiştir260. Kat. M. Fulford v. . Yakın benzerlerine Atina Agorası ve Tarsus’da M. yüzyıl sonu ile M. 137’nin yakın bir benzeri.. 1.d.1: no.ö. Schäfer.No.ö.I.ö.d.ö.No. yüzyılın birinci yarısına tarihlediği tabaklar arasında da benzer örnekler vardır. 265 Rotroff. Diğer merkezler göz önüne alındığında. no. Elimizdeki örnekler göz önüne alındığında en erken tabakların ise. 188: 258.No.ö. 136’ın eksik olan kaidesi hakkında da bize bilgi vermektedir. Waagé. 1. 188: 265. 2. Benzer tabaklar biraz daha geç dönemlerde de yapılmaya devam etmiş olmalıdır. fig. Kat. pl. 1997: 20.. 263 Etienne.ö. Bazı tabakların Nabatean Oboda gibi merkezlerde olduğu gibi M. yüzyılın ortalarından sonrasında da kullanım 258 259 Goldman. 150-50). 66:4: 73:14. 1948. Ayrıca. Tenos kazılarında ele geçen bir tabak form olarak Kat. Tarsus’da (M. 73: 10.ö.3: 43. yüzyılın birinci yarısı arasında bir yoğunluk olduğu anlaşılmaktadır. Negev.ö. 1. Rotroff’un M. 3. Samaria’da (M. 200-175 yılları arasına tarihlenen Atina Agorası’ndaki bir buluntu grubu içinde ele geçmiştir265. 5: 19-20. 1986. 50-25). 1986: 22. 1991: 272. Benzer profile sahip tabaklar Atina Agorası’nda (M. Nitekim benzer tabaklar. 130’un üzerindeki yiv dışında. Crowfoot v. 10. fig. 1957.. 261 Thompson.

Balık tabağı ağız ve gövde parçası. No. Çiz.2 cm. Ağız genişliğinde bir alan boş bırakılarak yeniden band yapılmıştır. Ağız kenarına firnis band yapılmıştır. Geniş dudak kenarı dışa eğik bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. 147. No. Çiz. tek bir merkezin tüm grup hakkında genel yargıya varmakta yeterli olmayacağı açıktır. merkezi çukurda ve dışa dönen ağız kenarında siyah firnis bant vardır.2 cm. Balık Tabakları (Kat. Tabağın içinde. Kil Rengi: Đyi pişmiş. Firnis oldukça aşınmış ve soyulmuştur. .Lev. No. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 145. 26. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 145-158) Kat. Firnis bandın altında yiv bulunmaktadır. Levha 37 Ağız Çapı: 25. Tanım: Đnce cidarlı. Ancak. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Yükseklik: 5. geniş dudaklıdır. Neredeyse düz profilli yükselen gövde hafif açı yaparak dışa dönen ağız ile birleşir. Ağzın gövde ile birleştiği yer ve merkezdeki dairesel.9 cm.5 YR 6/8). Korunan Yükseklik: 2. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır.78 gördükleri anlaşılmaktadır. Batı Çatak /1994. Levha 37 Ağız Çapı: 28. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden sarımsı kırmızıya (5 YR 7/4’den 5 YR 4/8’e). 19 T 28 plankare.2 cm. Dudak. pembe. Batı Çatak /1993. Ağzın gövde ile birleştiği yerde yiv görülmektedir. 146. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Çiz. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. Çark izleri çok belirgindir. Dudak. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Tabağın ağız kenarında yapımından kaynaklanan deformasyonu göze çarpmaktadır. Geniş dudak dışa eğik hafif açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. No. Geniş halka kaide dar ve yüksektir. Kaidenin iç yüzeyi düzdür. Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Ağız kenarında aşınmış firnis band görülmektedir. Korunan Yükseklik: 1. Kat.Lev. Batı Çatak /1997.b. Bu firnisten sonra ağız genişliğinde bir alan boş bırakılmış ve yeniden firnis yapılmıştır.5 cm. Kat. 27. 27. Đnce cidarlıdır. Dışa dönük ağızlı.75 cm. 20 T 6 plankare. Levha 37 Ağız Çapı: 18. 4. Balık tabağı. 18 U 9 plankare. derin çukurun kenarı ince kazıma yiv ile çevrelenmiştir.5 YR 6/6). Tanım: Tabak kırık olup parçaları yapıştırılarak alçıyla tümlenmiştir.4.50 cm.Lev. Kaide Çap: 9. Firnis bandlar kırmızımsı kahverengi çizgiler ile sınırlandırılmıştır.

Korunan Yükseklik: 2.Lev. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra sarımsı turuncu ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir.Lev. 20 T 25 plankare. 149 ile benzer dudak kenarına sahip. 148. Kil Rengi: Az mikalı. Tanım: Kat. dışta pembe (7. Korunan Yükseklik: 1. 27. No.Lev. Tanım: Halka kaide. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan siyaha (2. Kat. 152. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. 20 T 25 plankare. No. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. Levha 38 Ağız Çapı: 22. Çiz.5 YR 2/N2’ye).5 YR 2/N2). gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. 20 T 1 plankare. Batı Çatak /1996. Çiz. Dudak altında ve üzerinde yivler görülmektedir.4 cm. Batı Çatak /1996. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. No. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarıdan siyaha (5 YR 7/6’dan 2. 20 T 72 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6).0 cm. 27.6 cm. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994.Lev.79 Kat. Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan siyaha (2.2 cm. Kat. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Batı Çatak /1994.5 YR 3/2’den 10 YR 2/1’e). Geniş dudak dışa eğik hafif bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. Ağız kenarında firnis band bulunmaktadır. Đçte düz profil veren tabak belli bir açıyla eğim yaparak aşağıya doğru devam etmektedir. 150. No. 149. Tanım: Đnce cidarlı. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 28. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Levha 38 Ağız Çapı: 16. Çiz. 28. No. Yüksek. 151. Çiz. Kat. Kat.6 cm. 149’a bezer şekilde dudak kademeli bir şekilde devam eden gövde ile birleşmekte ve neredeyse düz bir açıyla devam etmektedir. Dudak.5 YR 8/4). Dudağın iç kısmında ve dış kısmında dışta daha derin olmak üzere yivler görülmektedir.Lev. ancak daha küçük bir örnek. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (2. dışa açılan kaide düz profilli ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).8 cm. Levha 38 Kaide Çapı: 9. Korunan Yükseklik: 2. Levha 38 Ağız Çapı: 22. No. Kat. Korunan Yükseklik: 1. 27. No. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Çiz.5 YR 5/6’dan 5 YR 2/1’e). Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Yaklaşık iki ağız kenarı genişliği boş bırakıldıktan sonra yeniden firnis band yapılmıştır. Levha 39 .9 cm. Tabağın dış kısmında dudak kademeli bir şekilde gövde ile birleşerek neredeyse düz bir açı ile devam etmektedir. 20 T 70 plankare.0 cm. Tanım: Dudak yuvarlanmış ve ortada hafif bir köşe oluşturmaktadır.

Kat.9 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6). Tanım: Halka kaide. Korunan Yükseklik: 3.Lev.0 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembe (5 YR 7/4). Dairesel çukurun içinde belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra turuncumsu kahverengi ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 18 T 10 plankare.5 YR 4/6’ya). Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/6). Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. 20 T 100 plankare. Çiz. Levha 39 Kaide Çapı: 8. Levha 39 Kaide Çapı: 6.6 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. dik açı yaptığı ince cidarlı gövde hafif bir açı yaparak yükselir. Kat. No. Kat. Levha 39 Korunan Yükseklik : 8. 153.5 YR 4/2’den 2. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Batı Çatak /1995. No. Tüm iç yüzey firnislenmiştir. hafif dışa açılan kaide hafif yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. 29. Korunan Yükseklik: 2. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Korunan Yükseklik: 2.Lev. Batı Çatak /1997. Kat. kırmızımsı sarı (5YR 6/6).2 cm. Kenarı. hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Yüksek. Kaide çapı diğer örneklere göre küçülmüştür. No. Çiz. 154.80 Kaide Çapı: 9. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. derin bir yiv takip etmektedir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 20 T 11 plankare. Merkezdeki çukurunun kenarı derin yivler ile çevrelenmiştir. Levha 40 . No. Tanım: Halka kaide. 19 T 18 plankare.8 cm. Batı Çatak /1998. Yüksek.3 cm. Yüksek. 156. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan kırmızıya (2. Çiz.4 cm. Batı Çatak /1998. 29.5 YR 2/N2’ye). hafif dışa açılan kaidenin. Tüm iç yüzey firnislenmiştir. Kaidenin iç kısmı düzdür. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Merkezdeki dairesel çukuru kalın bir kenar çevrelemektedir. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. Halka kaide. Tanım: Halka kaide.Lev. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden siyaha (5 YR 7/4’den 7. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. 28. 29. 155.8 cm. Kaidenin iç kısmı düzdür.Lev. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir.

0 cm. Levha 40 Kaide Çapı: 11.5 YR 2/N2’ye). 29.A. Korunan Yükseklik: 1. 18 U 13 plankare.15 cm. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery from Tel-Anafa 1968–1973. Tanım: Yuvarlatılmış halka kaidelidir. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızıdan siyaha (2. Dairesel çukurun içinde ve dar bir alan boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. Hafif dışa açılan kaide dik açı ile kalın cidarlı gövdeyle birleşir. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). Levha 40 Kaide Çapı: 8. Batı Çatak /1994. Balık tabağı gövde ve kaide parçası.5 YR 3/6’dan 7. Olynthos’da M.7 cm. 1997: 238. L. Kaidenin iç kısmı hafif bombelidir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Bkz.4 cm. 157. Cook. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Batı Çatak /1993.. 18 U 9 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. Hafif dışa açılan kaide. Rotroff. kırmızı figürlü örneklerinin üstündeki bezemelerde balık ve diğer deniz canlıları çizildiği için bu ismi almışlardır266. Korunan Yükseklik: 3. dışta gri (5YR 5/1). . Bu isim bu da büyük olasılıkla antik dönemde balık tabağına verilen isim 266 L.81 Kaide Çapı: 8. Kat. düz yükselen gövde ile birleşir. No. Kaideden itibaren dışı da firnislidir. Kaidenin iç kısmı düzdür. Kat.4 cm. Cornell. 30.ö. Çiz. Balık tabakları. Firnis kimi yerlerde soyulmuş ve aşınmıştır. Tanım: Halka kaide. 158. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını belirsiz bir yiv çevrelemektedir.Lev. No.Lev. Firnis Rengi: Đçte koyu grimsi kahverenginden çok koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 3/1’e). 1997: 147. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen bir balık tabağının üzerinde hem yapanın ismi hem de “oξυβαφον” yazmaktadır. 145. Dairesel çukurun içinde turuncumsu kahverengi ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra çok koyu kahverengi firnis band görülmektedir. A. varsayımsal bir isimlendirme olduğu için servis tabağı olarak adlandırmanın terimle ilgili sorun yaratmayacağı görüşündedir. Cornell. Çiz. 4. Kaidenin iç kısmı düzdür. balık tabağı. London: s. Korunan Yükseklik: 3.45 cm. Tanım: Halka kaide. Merkezdeki dairesel çukur firnislenmemiştir.

ö. Cornell. ortasında büyük ihtimalle et suyunu biriktirmek ya da baharat ve çeşnileri almak amacıyla oluşturulan çukur bulunmaktadır.ö. 4. yüzyılın başlarına kadar kullanılmaya devam etmiştir270. halka kaideli. yüzyılın ikinci yarısına ait gümüş bir örnek de bilinmektedir268. geniş. yüzyılın sonlarına tarihlenmiştir269.d. 1997: 147. 5. 1997: 146. Attika balık tabakları. Bunun nedeni.d. yüzyılın başları ve Geç Hellenistik Dönem’e doğru balık tabağı formu. Siyah firnisli balık tabakları ise. Bu zaman aralığı Samaria için de geçerlidir272.. merkezi çukurun etrafını genellikle yükseltilmiş bir kenar ile çevrelenmiş ve çukur her zaman halka kaidenin ölçüsünden daha küçük tutulmuştur275. Hellenistik Dönem’de Kuzey Afrika’dan Mezopotamya’ya kadar çok geniş bir alana yayılmakla birlikte üretim merkezlerine göre değişen çeşitli formlara sahiptirler273. 200 civarında rağbet görmüş ve M. Her şeyden önce bu form.ö. Çukurun etrafında ve zeminin kenarının dışında ağzın aşağıya döndüğü yerde neredeyse değişmez bir şekilde kazıma yiv vardır274. Balık tabakları. çömlekçilerin bir yaratıcılığı olarak görünmekle beraber. Atina Agora’sının Batı Yamacı’nda üzerinde çok kaliteli süslemeler yapılmış bir parça bulunmuş ve en erken örnek olarak M. 270 Crowfoot v.. 5. Alt kısım konveks ya da sivri uçludur. 272 Cornell.d.d. yüzyılda düşüşe geçmiştir. Örneğin. 3. M. 275 Cornell. 1957: 260. 1957: 260. büyük dudağı ile kalın bir kap olup. 273 Crowfoot v. sarkık ya da dışa dönük ağız kenarlı ve ortasında bir çukur bulunmaktadır. Halka kaide ağız çapının yarısından daha azdır. 1957: 260. balık tabağının karmaşık bir form olması ve genellikle kaliteli yapım gerektirmesinden kaynaklanıyor olabilir271.. 1980: 144. Đnce mallar grubunda genel olarak. Bilinen en erken balık tabağı örnekleri Attika’dadır. Cook. Atina’da M.ö. Cornell. 1980: 145. . 271 Crowfoot v. Bu özellik geç örneklerde değişkendir ve Hellenistik Dönem’de her zaman tümüyle sırlanmıştır. 1997: 238. 3. 1957: 260. 274 Rotroff. Rotroff. M. 1980: 145. 1980: 145.ö.ö. 2.82 olmalıdır267. 1997: 147.. 267 268 Crowfoot v. Tarsus’da en çok M. yüzyılın sonlarından M. Atina’da değerini oldukça kaybetmiştir. Halka kaideli olup genellikle dışta konveks bazen de hafif düz kenarlıdır. Rotroff. Rotroff.. 1997: 147. 269 Crowfoot v.ö. dışa dönük. 1957: 260.d.

ö. Merkezi çukur da geçe doğru küçülerek değişikliğe uğramıştır. Aynı zamanda bu dönemde balık tabaklarında cidar incelir. yüzyılda daha yaygındır.1997: 147. 2.ö.0 cm. M. 4. 278 Rotroff. Balık tabakları daha geniş hale geldiği zaman. M.ö.ö.ö. .ö. yüzyılda favori olmasına karşın küçük boyutlu olanlar da üretilmeye devam etmiştir277. 3. yüzyılda yaklaşık ağız çapının 1/4’ü iken. 280 Rotroff. M.ö. Ayağın dış yüzeyi yaklaşık M. Bu özellikler M. dudak daha küçülür ve bundan dolayı da tabağa profilden bakıldığında gövdenin çoğu görülebilir. ve M.ö. yüzyılın sonları ve M. 275 yıllarından sonra ise. 4. 14. Biraz daha geniş örnekler. 3. 3. 4. M. bu durum tersine dönmüş. yüzyılda balık tabaklarının dudak kenarı ile gövde keskin açıyla birleşir. M. 3. Tabakların tipik eğimli yüzeyi yaklaşık M. yüzyılda.ö. M. yüzyılın ikinci yarısının balık tabaklarında gövdenin tümü ve ayağın büyük bir kısmı yaygın olarak dudak tarafından gizlenir. 225 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda bu oran yaklaşık 1/5 oranınına iner. Çukurun çapı. yaklaşık 20º açılıdır. ayak daha küçüktür278. yüzyılın başlarındaki tabakların merkezi çukuru. 275 yıllarından sonraya tarihlenen balık tabaklarında düzdür. Normal boyutları 11. yüzyılın sonları ve 2.ö. ve 3. 4. 1997: 148. M. hafif sırtlı keskin bir kenara sahiptir. Dudağın kıvrımındaki açının dikliği de zaman içinde değişime uğramıştır. arasında değişir276.ö. yüzyıl tabaklarında ise. Geç Hellenistik Dönem’in örneklerinde ise. tekrar daha sağlam ve kalın örnekler yapılmaya başlanmıştır279. 275–200 yıllarında üretilen birçok tabak ince ve narin bir görünüme sahiptir.83 Balık tabaklarının ölçüleri son derece değişkendir. 279 Rotroff. Yaklaşık olarak M.ö. ayak ve gövdenin büyük bir bölümü profilden bakıldığında görülür. ve 3. 3. M.ö. 4. açı yaklaşık 45º yaklaşmıştır280. Daha geç örneklerde ise. 1997: 238.ö. yüzyılın birinci çeyreğinde terkedilmiştir. Rotroff.0 ile 13. M.0 cm. M.ö. 225 yıllarından sonraki örneklerde dudak ile gövde arasındaki geçişde keskinlik ortadan kalkmıştır. yüzyılın 276 277 Cook. yüzyıl örneklerinde yumuşamaya başlamış ve yaklaşık M. 3.ö.ö. 4. arasında olanlar M. 250 yıllarından sonra düzleşmeye ve daralmaya başlamıştır. 1997: 148.Ö. Bu kıvrım M. yüzyılın balık tabaklarının hemen hemen hepsinin yüzeyi eğimli ve derin olukludur.ö.0 ile 20. 1997: 147.ö. yüzyıl tabaklarında neredeyse diktir. Bu keskin açı bazı 3. M. 4.

84 ortasından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. M. 4. Balık tabaklarının formları yanında firnisleme şekilleri de tarihleme için önemli bilgiler sunarlar.8 cm. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 14 eser tabaklar grubu içerisinde “Balık Tabakları” alt grubu altında incelenmiştir. yüzyılda popüler olduğu için tarihlememize yardımcı bir kriterdir. 4. yüzyılda yuvarlak dudaklı tabaklar derinleşti ve uygun hale geldi. parlak sır yaklaşık M. yüzyıl boyunca da popüler bir form olarak kalmıştır. 1997: 149. Rotroff.ö. Kazılarda ele geçen tarihlenebilir toplu buluntulara göre balık tabakları Attika’da yaklaşık M. siyah. yüzyıldan sonraki tabaklarda hemen hemen hiç miltos görülmez282. Balık tabaklarının kaide çapları ise. 283 Rotroff. yüzyılın sonları ve 1. Kaliteli. M. Tabakların üzerlerinde yer alan firnis boyalar. yüzyılda bu tabakların Doğu Sigillata A örnekleri de yapılmaya başlanmıştır.ö. No. 1997: 148. Bu da balık tabaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdı283. arasında değişen ölçülere sahiptir. M. M. Attika yuvarlak dudaklı tabakları düz ve küçük olduğundan sos ya da yemekten akan et suyunun biriktirildiği bir yer içeren balık tabakları gerçek bir ihtiyacın yerini dolduruyordu.ö.0 cm. 2.ö. Firnis kalitesi ve rengi 3. Geniş çaplı balık tabakları. Benzer form veren ve küçük parçalar kataloga dahil edilmemiştir. 175 yıllarından sonra çok nadir olarak yapılmıştır. Aynı zamanda dikkate değer bir şeyde M. 2.ö.ö. kırmızı.ö. Aynı zamanda M.ö. gri ve 281 282 Rotroff. çok nadir olarak görülür. 3. Ölçülere bakıldığında ağız çaplarının 16. Balık tabakları içinde adece 6 parça bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir. arasında değiştiği gözlenmektedir.4 ile 11. yüzyılda. yüzyıl örneklerinin hemen hemen hepsinde firnis boya parlak siyahtır. Balık tabakları.ö.8 ile 28.ö. M. 6. 5 adet ağız ve 8 adet kaide parçasından oluşmaktadır. kırmızımsı sarı. yüzyılın sonları ve M. yüzyılın başlarına gelindiğinde oldukça değişken bir hal alır. Ancak. Bu örnekler. 146 tam profil vermektedir. 1997: 148. 4. Buna göre. 2. Balık tabaklarının piyasalardan kalkması ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. çukurun etrafında sıklıkla kalın bir kenar ya da halka yer alır281. 2. Sadece Kat. 275 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. .

No. 3. 275’ten sonra görülen bir özelliktir. Kat.ö. yüzyılda popüler olduğunu söylemek mümkündür. 158’in merkezi çukurunun etrafını çevreleyen halka ise M. 153. M. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek gerek form ve gerekse bezeme olarak Menekşe Çatağı balık tabaklarına oldukça benzerdir284. Düzleşen eğimli yüzeyin görüldüğü Kat.ö. No. 2. 1991: Taf. 152 ve Kat. No. Bu da M. 156 ve Kat. 155. No. 3.85 kahverengi tonlardadır. Kat. 153’ün dudağa doğru daha ince bir cidarı olduğu görülmektedir. No.ö. Diğer merkezlerde benzer örneklerine bakıldığında Menekşe Çatağı balık tabaklarının M. Kat. No. Diğer örneklerle karşılaştırıldığında Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen balık tabakları birbirine benzer formlara sahiptir. No. 7: A38.ö. 154. 284 Mitsopoulos-Leon. 159 dışındaki tüm örneklerin firnis boya ile bezendiği görülmektedir. yaklaşık 250 yıllarından sonraya tarihlenebilmektedir. . Ephesos’ta M. yüzyılın ortalarına tarihlenen balık tabaklarında karşımıza çıkmaktadır. No. Kat.ö.

5 cm. Kat. küçük bir açıyla dışa açıldıktan sonra yine küçük bir açıyla içe dönüş yapar ve daralarak yukarı çıkmaktadır. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. On parçanın birleştirilmesiyle restore edilmiş ve alçıyla tümlenmiştir. 159. Kyliks kaide parçası. kırmızımsı sarı. Çiz. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Batı Çatak/ 41 M 78 plankare. No. Kyliks.5 YR 6/8). Çiz.Lev. Batı Çatak /1996.Lev. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Korunan. 30. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1998. sarımsı kırmızı. Yükseklik: 7.0 cm. 31. Yükseklik: 5. 20 T 121 plankare.3 cm. Levha 40 Ağız Çapı: 12.5 YR 6/8’den 10 YR 4/4’e). 40 L 36 plankare. 161. Kat. Boynun altında dışta iki yiv görülmektedir.5 YR 2/N2’ye). içte silik kırmızıdan siyaha (2. Kil Rengi: Yoğun mikalı. . No.3 cm.5 YR 3/2’den 2. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 162.9 cm.Lev. Tanım: Đyi pişmiş.8 cm. No. Firnis Rengi: Đçte gri (5 YR 4/1). dışta kırmızımsı sarıdan siyaha.0 cm. Çiz. No. dışta silik kırmızıdan çok koyu griye. Yükseklik: 6. Açık Kaplar (Kat. 30.5 YR 5/N5). 159-197) Kat. No. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Korunan Yükseklik: 2. Levha 41 Ağız Çapı: 6. Dışa dönük dudak incelerek boyunla birleşmekte ve hafif bombe yaparak aşağıya doğru kalınlaşan cidarlı şişkin gövdeyi oluşturmaktadır. Kat.4 cm. Levha 41 Ağız Çapı: 10. Kaide Çapı: 6. gri (7.c. 31. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /2002. 20 T 70 plankare.5 cm. 31.86 3.Lev. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengiden siyaha. 163. Kyliks ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Dışta açık kırmızıdan koyu sarımsı kahverengine (2. No. 160. dışta silik kırmızıdan griye (10 R 4/2’den 5 YR 4/1’e). Levha 41 Ağız Çapı: 17. Kyliks ağız ve gövde parçası. Tanım: Kaide.2 cm.Lev.0 cm. Kat. Batı Çatak /1998. Levha 41 Ağız Çapı: 17. Kyliks. Çiz. Tanım: Yirmi parçadan tümlenmiştir. 20 T 107 plankare.

kırmızı (10 R 5/6). No. Batı Çatak /1993. 32. 167197) Kat. 18 U 7 plankare. No. Tanım: Đçte ve dışta dudağın hemen altında yiv görülmektedir.c. açık kırmızımsı kahverengi (2.87 Firnis Rengi: Çok kaliteli. Açık Kap (Kase. Çiz. Skyphos. soluk kırmızı (10 R 6/3).1.Lev. No. Korunan Yükseklik: 3.6 cm. Dudak kenarından başlayan kulp gövdenin ortasında son bulmaktadır. Kantharos.7 cm. 20 T 70 plankare. Kat. Levha 42 Ağız Çapı: 23. Firnis Rengi: Dışta çok koyu grimsi kahverenginden koyu kahverengine (10 YR 3/3’den 7. Tanım: Düz dudak kenarı hafif bir açı ile içe döndükten hemen sonra (dar bir boyun olabilir) hafif şişkin gövdeyle birleşmektedir.0 cm. Dinos ağız ve gövde parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası. Dışta kaidenin iç kısmında bir yiv ile ayrılarak ortada bir merkez daha oluşturulmuştur. Kat.Lev. Kat.5 YR 4/4’e). 32. 32. 4. Kantharos) Kaide Parçaları (Kat. 21 T 3 plankare. içte ve dışta koyu gri (7. Đçe dönük dudak içe doğru açı yaparak boyunu oluşturmakta ve daha sonra çok hafif bir şişkinliği olan gövde görülmektedir. Gövdenin başlangıcında dışta yiv görülmektedir. içte koyu kahverengi (7. Đçte kaidenin ortası çukurdur. Levha 42 Ağız Çapı: 17. Firnis Rengi: Dışta kaide üzerinde kırmızı (2. Dudak içe yumuşak bir dönüşle aşağıya doğru inen gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. No. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 6/N’dan 10 YR 4/1’e).5YR 5/6). Batı Çatak /1994. 167. Çiz. 166.5 YR 4/4). Lekanis ağız ve gövde parçası.Lev.6 cm. 165. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Çiz.Lev. Kil Rengi: Mikalı.07 cm. Yükseklik: 8. 31. Batı Çatak /1996.5 YR 6/4). Levha 42 Ağız Çapı: 6. Şişkin gövde daralarak dışa doğru açılan kaide ile birleşmektedir. .6. Dışa dönük dudak kenarlı. Tanım: Dudak içe kıvrılmakta ve hemen önünde içe doğru derin bir yiv oluşturulmuştur (kapağın oturması için). No. Levha 42 Kaide Çapı: 7. Đçte oldukça kademelidir. 164.4 cm. Kaide Çapı: 3. Çiz. Kulp dudak kenarından boyuna bileştirilmiştir. cm.15 cm. Kyliks. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Batı Çatak /1996 19 U 48 plankare.

Tanım: Halka kaidelidir. Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Kaide içerisinde merkezde kazıma halka çizgi görülmektedir. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). Korunan yükseklik: 1. Đçerisinde belirgin çark izleri mevcuttur. 171. Levha 43 Kaide Çapı: 6. No. Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. 18 T 13 plankare. 33. 19 U 22 plankare.35 cm. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Pembemsi gri (5 YR 7/2). 170. Levha 43 Kaide Çapı: 7. Açık kap kaide ve gövde parçası. No.7 cm.8 cm. Batı Çatak /2000. Çiz. 172. Kaide ince cidarlı hafif içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir. 33. Kaidenin içerisinde firnis yoktur. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır.7 cm. No. Çiz. Açık kap kaide parçası.0 cm. Açık kap kaide parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).7 cm.Lev.6 cm. Levha 43 Kaide Çapı: 8. Kat. 33.Lev. Kat. 221 ile benzer formdadır. 32.88 Korunan yükseklik: 4. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Kaidenin içi firnisli değildir. Korunan yükseklik: 1. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. 169. pembe (5 YR 7/4). 168. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1994. 20 T 55 plankare. No. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Halka kaidelidir. Korunan yükseklik: 1. Levha 43 Kaide Çapı: 5. 33. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızıdan siyaha (2. Açık kap kaide parçası. Kaidenin içerisinde iki ince kazıma halka çizgi bulunmaktadır. Halka kaide keskin bir dönüş yapan gövdeyle birleşmektedir.2 cm. 18 U 17 plankare.Lev. No. No. Korunan yükseklik: 1. Tanım: Halka kaideli.Lev.Lev. Kat. Çiz. Kaseye ait bir kaide olabilir. Halka kaide.5 YR 6/8’den 10YR 2/1’e). Gövde. bu dönüşten sonra hafif içe doğru yükselmektedir. Çiz. Levha 44 . Kat. Kat. Firnis Rengi: Dışta çok az korunmuş koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Kaide içerisine firnis akmıştır. Batı Çatak /1993. Kat. Firnis düzensizdir.65 cm. 18 U 9 plankare.

176. 34. Kat. 175.Lev.5 YR 7/N7). Kaidenin içerisinde merkezde konsantrik kazıma daireler görülmektedir. 174. Kaidenin içerisinde merkezde düğme gibi bir kabartma görülmektedir. Özensiz bir işçiliği vardır. 18 U 8 plankare. 34. Açık kap kaide ve gövde parçası.89 Kaide Çapı: 4.5 cm.Lev. Korunan yükseklik: 1. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. soluk kırmızı (10 R 6/3). Çiz. Halka kaideli. Korunan yükseklik: 2.Lev. Çiz. Korunan yükseklik: 3.15 cm. No. Levha 44 Kaide Çapı: 5. Çiz. Levha 45 Kaide Çapı: 6.0 cm. Levha 44 Kaide Çapı: 4. Batı Çatak /1996.7 cm. No. Batı Çatak /1996. Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. 18 T 38 plankare. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır. Halka kaideli ve ince cidarlıdır. Korunan yükseklik: 2. Gövdenin dışında çark izlerinden kaynaklanan kademeler mevcuttur. 35. 173.3 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1).5 YR 6/4). Açık kap kaide ve gövde parçası. Firnis Rengi: Çok koyu gri (10 YR 3/1). 20 T 72 plankare.9 cm. 17 U 9 Sondaj.4 cm. 20 T 72 plankare. açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/8). Kat. No. Kat.4 cm. açık gri (7. No. Firnis Rengi: Çok silik kırmızı (10 R 2/2).1 cm.Lev. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1). Korunan yükseklik: 1. Kaide içerisinde merkezde iki kazıma halka çizgi görülmektedir. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Levha 45 . 34. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1). Kil Rengi: Mikalı. Kil Rengi: Mika katkılı. Kat. Tanım: Halka kaideli. Halka kaide açı yaparak yükselen gövde ile birleşmektedir. Batı Çatak /2000.1 cm. Kaide içerisinde firnis akmıştır. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Levha 44 Kaide Çapı: 5. soluk kırmızı (10 R 6/3). No. Çiz. Batı Çatak /1994. Kat. 177. 34. Açık kap kaide ve gövde parçası.

Levha 45 Kaide Çapı: 7. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Halka kaideli. Tanım: Halka kaideli. Korunan yükseklik: 2.5 YR 3/N3). açık kırmızı (2. Korunan yükseklik: 3. Tanım: Đçteki firnis iyi korunamamış. Korunan yükseklik: 1. Batı Çatak /2000. Çiz. No. Batı Çatak /1998. açık kırmızımsı kahverengi (2. Korunan yükseklik: 2. Levha 46 Kaide Çapı: 11. koyu gri (5 YR 4/1). 19 T Güneybatı temizlik.5 YR 4/6’dan 7.5 YR 3/N3).Lev. Çiz. 35. 19 U 33 plankare. Levha 45 Kaide Çapı: 5. Tanım: Halka kaideli. 180.7 cm.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/2’ye). Açık kap kaide ve gövde parçası. açık kırmızımsı kahverengi (2. Kil Rengi: Mikalı. 35. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.8 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı. Açık kap kaide ve gövde parçası.Lev. 35. Firnis Rengi: Dışta ve içte iyi korunmamış.4 cm. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır.5 YR 6/4).5 YR 6/4). Kil Rengi: Mika katkılı. 181. kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. Kat. Kat. Çiz. Kat. dışta kırmızıdan koyu griye (2.8 cm. Gövde belirli bir açıyla yükselirken dışında çark izleri nedeniyle kademeler oluşmuştur.5 YR 5/8’den 5 YR 3/2’ye).Lev. Đçte kazıma çizgi görülmektedir. Korunan yükseklik: 3. Kat.5 YR 6/6). Levha 46 Kaide Çapı: 6. Hafif içe doğru bombeli gövde ile birleşmektedir.6 cm. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/4).7 cm. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Açık kap kaide parçası. 179. Gövdenin dışı çark izleri nedeniyle kademelidir.90 Kaide Çapı: 6. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1998 19 T Güney temizlik. No. Kaidenin içerisine firnis akmıştır. Halka kaideli. No. Batı Çatak /1998. No. 178. 20 T 94 plankare.8 cm. 36.85 cm. pembe (5 YR 7/4).5 YR 4/N4’e). .5 cm.6 cm.Lev. Çiz.

soluk kırmızı (10 R 6/3). Levha 47 Kaide Çapı: 8.2 cm.0 cm. Batı Çatak /1998. 36. No.91 Kat. Tanım: Alçak halka kaideli.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7. Çiz. Đçte merkezde iki kazıma konsantrik daire görülmektedir. Halka kaideli. 36. Tanım: Halka kaideli. Batı Çatak /2000. Açık kap kaide ve gövde parçası. No. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu kahverengi (10 YR 2/2). 18 T 13 plankare.8 cm. 36. Kat. Korunan yükseklik: 1.4 cm Korunan yükseklik: 1.2 cm.5 cm. 186. No. Levha 46 Kaide Çapı: 8. Açık kap kaide parçası.5 YR 6/4).Lev.5 YR 3/2’ye).25 cm. Kat. 183. Levha 47 Kaide Çapı: 8. Korunan yükseklik: 1. 18 T 13 plankare. 20 T 6 plankare. Açık kap kaide parçası.2 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1).4 cm. Çiz. 18 T 1 Yüzey. Açık kap kaide ve gövde parçası. Kat. Kaide altı firnisli değildir. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Kaide altı firnislidir. No. Levha 47 Kaide Çapı: 9. 187. No. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Korunan yükseklik: 1. Kil Rengi: Az mikalı.Lev. 36. 185. Gövdenin dışında firnis akmıştır. Kat. Dışta yoğun çark izleri mevcut. 182. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2.Lev. Tanım: Halka kaideli. Açık kap kaide parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz. Batı Çatak /1996. 184. 36. Batı Çatak /1993.6 cm. . 37. Çiz. Çiz. 19 U 33 plankare. Korunan yükseklik: 2. 20 T Yüzey. Batı Çatak /2000.Lev.8 cm. pembe (5 YR 8/4). Batı Çatak /1998.5 YR 5/8’den 7. Tanım: Halka kaideli. Kil Rengi: Az mikalı. Çiz. No. Levha 46 Kaide Çapı: 6.5 YR 3/2). soluk kırmızı (10 R 6/3). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Kat.Lev. Levha 47 Kaide Çapı: 8.

No. Kaide içerisine firnis akmış. Kaide içerisine firnis akmıştır. Kat. 37. Kat.5 YR 6/4). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Açık kap kaide ve gövde parçası.0 cm. 17 U 5 plankare. Levha 49 Kaide Çapı: 4. Levha 48 Kaide Çapı: 2.5 YR 6/6). Levha 48 Kaide Çapı: 7. 19 T 18 plankare. Çiz. Batı Çatak /1995. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Halka kaideli.5 YR 4/8).Lev.8 cm. 190. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1).6 cm. Levha 48 Kaide Çapı: 5. Çiz.Lev. Kat. 189.5 YR 3/2). Levha 48 Kaide Çapı: 5.92 Korunan yükseklik: 1. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Açık kap kaide parçası. dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2).3 cm.Lev. 192. Çiz. Firnis Rengi: Dışta ve içte kaide içine akmış. 19 U 9 plankare. Korunan yükseklik: 1. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. Kaide altı firnisli değildir. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. 37.Lev. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. kırmızı (2. Kil Rengi: Kırmızı (10 R 5/6). 37. Korunan yükseklik: 1.4 cm.Lev. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7.8 cm. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/6).5 YR 6/6). Batı Çatak /1995. 37. Çiz. No. dışta kırmızı (2.5 YR 4/8) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. 188.5 YR 4/8’den 5 YR 3/4’e).8 cm. 191. Korunan yükseklik: 2.45 cm. Batı Çatak /1994. Korunan yükseklik: 1.5 YR 3/2). No.8 cm. Açık kap kaide parçası. No. Korunan yükseklik: 2. 18 U 9 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Çiz. Tanım: Halka kaide iki kademeli olarak yükselmektedir.85 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. .5 cm. 19 T 18 plankare. No.5 YR 5/6). 37. Batı Çatak /1998. Kat. Tanım: Halka kaide dışa doğru açılmaktadır. Açık kap kaide parçası.

Korunan yükseklik: 1. Kaidenin içinde merkezde kazıma konsantrik daire bulunmaktadır. Tanım: Halka kaideli. 18 T 5 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kil Rengi: Mikalı. Kil Rengi: Kireç taneli ve mikalı. Kat. Kat. 38.5 YR 4/2’den 10 R 2/1’e). Kaide. Kat. 19 U 8 plankare.9 cm.93 Tanım: Halka kaideli. Tanım: Halka kaideli. 197. gri (10 YR 5/1). Batı Çatak /2000.Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).3 cm. 38. Levha 49 Kaide Çapı: 5. Açık kap kaide ve gövde parçası. 193. 38.5 YR 5/ 6’dan 10 R 2/1’e). 20 T 108 plankare. Levha 50 Kaide Çapı: 14. Açık kap kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. dışa doğru açılmakta ve keskin bir dönüş yapıp yine içe dönmektedir.5 YR 6/N6). gri (7.5 YR 3/N3). Çiz. No. Tanım: Halka kaideli. Kaidenin altında merkezde bir konsantrik daire ve etrafında iki firnis bant görülmektedir. 196. Batı Çatak /1996. No. Kat.5 YR 3/N3). No. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. Kat. 39. .65 cm.35 cm. 38. Açık kap kaide ve gövde parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası.Lev. Kaide dışa açılmaktadır. Çiz.05 cm. Çiz. Tanım: Halka kaideli.Lev. açık kırmızımsı kahverengi (2. Merkezi aşağıya doğru inmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan yükseklik: 4. Çiz. Levha 50 Kaide Çapı: 8. Levha 49 Kaide Çapı: 5. No.0 cm.5 cm.5 cm. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengiden kırmızımsı siyaha (7.0 cm. Çiz.Lev. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan kırmızımsı siyaha (2.5 YR 6/4). Korunan Yükseklik: 1. Batı Çatak /1994. Levha 49 Kaide Çapı: 4. Korunan yükseklik: 2. açık gri (10 YR 7/2). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. 19 U Yüzey temizliği. 195.5 YR 3/N3).8 cm. Đnce cidarlı. 20 T 25 plankare. No. Tanım: Halka kaide düz profilli gövdeye birleşmektedir. Batı Çatak /1998. Açık kap kaide parçası. 194. Korunan yükseklik: 2.

ö. Kat. 3. 162 ve Kat. Bunlardan ilki düz gövdeli kantharoslar olup açılı ve sarkık gövdeli tip bu formdan doğmuştur286. No. 287 Crowfoot v.. Fig. 289 Westholm. Ayrıca Kat. R. 1997. Attika seramiğini temeller üzerine oturtan H. Rotroff.d. 122: D66. 21: 16. No. 230. 291 Rotroff. yüzyılın yarısının standart olarak derin.94 Atina’da ve birçok yerde M. yüzyıla verilmektedirler287.ö. 165 lekanis ağız kenarı parçasının benzerleri Atina Agorası kazılarında çok sayıda ele geçmiştir290. Fig.325-150) ve Kartaca’da yapılan kazılarda ele geçmiştir289. 1997: 97. No. 1. Kat. 3. 150-125). 1957: 242. 1934: 469. Edwards kantharos terimini kullanmıştır285. yüzyılın başlarında görülen içki kapları arasında kantharoslar ilk sırayı alırlar.. M. skyphos veya kantharos olarak adlandırılmaktadır. No. 197 ise. Menekşe Çatağı kazılarında çoğu küçük parçalar halinde ele geçen açık kapların diğer merkezlerde de benzerlerine rastlıyoruz.d. No. Kat. 4. 1994: 11.ö. Mykenai’da geç Attika tipi skyphosların yanı sıra Hellenistik Dönem’in erken evrelerine ait örnekler bilinmektedir.4: 4. Hellenistik Dönem kantharoslarının birbirine yakın ilişkili üç form vardır. Hellenistik Dönem boyunca masa üstü vazoları olarak yaygındır ve buna paralel sürekli değişen fomlarla karşımıza çıkar. Kantharoslar bu yönleriyle Erken Hellenistik Dönem’deki seramik gelişiminin şekillenmesine yardımcı olmuşlardır. Fulford v. 19: 284 (M. A. Yunan skyphos tipi Hellenistik Dönem’de Mykenai’da çok az değişiklik göstermiştir288. kyliks. yüzyılın sonlarında ve M. Bu içki kapları. Benzer formda vazolar. . fig.ö.ö. 1997: 97. Thompson ve onu takip eden G. 1956. 163 sadece ağız kenarları korunmuş kyliks parçalarıdır. 290 Thompson.ö. Đkinci tip olarak Agora ve Samos’tan bilinen düz ağızlı mahmuz kulplu kantharoslar Samaria’a çok az sayıda ele geçmiştir. iki kulplu çok çeşitli formlardaki içki kabı görülmektedir. Kantharoslar. 166 da tam profil veren kantharosun benzerleri de yine Atina Agorası kazılarında ele geçen Hellenistik seramikler arasında görülmektedir291. Kıbrıs’ta (M. fig. Beyrut ve Aleksandria’da benzerlerinin görüldüğü ve Samaria’da da görülen kase benzeri düz ağızlı ve kumru kuyruğu kulplu kantharoslar ise üçüncü tipi oluştururlar ve tarih olarak M. 288 W. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73: s. Rudolph. bir açık kaba ait kaide 285 286 Rotroff. 2.

1. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı oldukça kalın bir kenar oluşturarak içe doğru açı yaparak incelen boyun ile birleşmektedir. Levha 50 Ağız Çapı: 13. Batı Çatak /1993. Đç kısımda dudağın altında hafif bir kademe oluşmaktadır. Çiz. 1986. Çiz.5 YR 6/8).5 YR 3/6’ya). 198. Kil Rengi: Mikalı.5 YR 5/6).0 cm. Çiz.Lev. 292 Etienne. 198-209) Kat. Kat. 199. 20 T 17 plankare. No. Kat. Kapalı Kaplar (Kat. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. kalın kenar oluşturarak hafif bir S kıvrımı yaparak içe doğru daralarak neredeyse dik inen boyunla birleşmektedir. 20 T 73 plankare. kırmızı (2.55 cm. No.Lev. Özensiz işçilik dışta yoğun düzensiz çizikler var. Batı Çatak /1998.0 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 4. Tanım: Dışta çark izleri yoğun olarak belirgindir. Korunan Yükseklik: 3. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Korunan Yükseklik: 3.8 cm. açık kırmızı (2.d. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 39. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik : 1.95 parçasıdır. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. Đçe dönük dudak.9 cm. açık kırmızı (2. 39. 198-215) 4. 39. 200. Tenos kazılarında ele geçen çok benzer profile sahip örnekler göz önüne alınırsa form olarak bir skyphosa ait olmalıdır292. 20 T 118 plankare. No.0 cm. Batı Çatak /1998. dışa doğru şişkinlik oluşturup içe doğru dönerek incelen boyunla birleşmektedir.Lev. Pl. Dudağın altında bir kademe görülmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 87 plankare. No. 112: Aa1. Çiz.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/8’den 2. Levha 50 Ağız Çapı: 17. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 6/8). soluk kırmızı (10 R 6 /4). Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı.9 cm. No. Kat.9 cm.d. 40. 201. No. . Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Mika katkılı. kum taneli. Đçte dudak altında bir kademe oluşmaktadır.

Lev. 205. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Đç kısımda dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe oluşturulmuştur. Kil Rengi: Gri (2.96 Tanım: Đçe dönük dudak kenarı köşeli kalın bir kenar oluşturarak S kıvrımı yaparak daralarak inen boyunla birleşmektedir. 202. Dudak bir kenar oluşturarak daralan boyunla birleşmektedir.25 cm. Çiz. No. 206.4 cm. Korunan Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (10 YR 4/1).4 cm. 41. Korunan Yükseklik: 2. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 40. Tanım: Stamnosa ait bir ağız ve gövde parçası olabilir. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 51 Ağız Çapı: 13.Lev.0 cm. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. No. içte koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Boyun dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. Kat. Batı Çatak /2000. Batı Çatak /1997. Batı Çatak /1993. Kil Rengi: Mika katkılı.5 Y 3/N3’e). Korunan Yükseklik: 3.8 cm. Kat. Tanım: Dik gelen yuvarlanmış dudak kenarı dışa doğru açılarak bir çıkıntı oluşturmakta ve daha sonra daralan boyunla birleşmektedir. 203. Levha 52 Ağız Çapı: 8. açık kırmızı (10 R 6/6). 204.0 cm. Kat. Batı Çatak /1996. 40. Çiz. Çiz. Đç kısımda dudak altında kapak boşluğu gibi kademe oluşturulmuştur. Yuvarlanmış dudak kenarının iç kısmında kapak koymak için oluşturulmuş gibi bir kademe görülmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı.2 cm. Đç kısımda yoğun olarak çark izleri belli olmaktadır. Kat. 20 T 5 plankare. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Levha 52 Ağız Çapı: 8.Lev. Kat.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta sadece dudak altında ve boyunda kırmızımsı kahverenginden koyu grimsi kahverengine (5 YR 5/4’den 10 YR 4/2’ye). 40. No. No. No.1 cm. Çiz. 41. Korunan Yükseklik: 4. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 3. .Lev. Yüzey.3 cm.5 YR 5/N5). 17 U 54 plankare. Levha 51 Ağız Çapı: 10. Yuvarlanmış dudak kenarı kenar oluşturarak daralarak kademeli olarak dike yakın bir açıyla devam eden boyunla birleşmektedir. Çiz. Batı Çatak /1995. 18 T 37 plankare. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Levha 52 Ağız Çapı: 10.6 cm. 20 T Temizlik. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Tanım: Sivri dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak nerdeyse dik olan boyunla birleşmektedir.

Minik oinokhoe.1 cm. Yükseklik: 5.97 Kil Rengi: Açık gri (7.5 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 6 /6). Firnis Rengi: Pembe (5 YR 7/3).5 YR 4/N4).05 cm. No.2 cm. 18 T 10 plankare. 207. 41. Tanım: Çok hafif bir açı ile içe dönen dudak kenarı daralarak boynu oluşturmakta ve dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. 210-215) Kat.2. Tanım: Halka kaide belli bir eğimle dışa doğru açılan kademeli olarak yükselen gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Dışta ve içte belirgin çark izleri mevcuttur.6 cm. Batı Çatak /1997. 209. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1). 20 T 98 plankare. No. Korunan Yükseklik: 2. beyaz (10 YR 8/2). Kat. 208.4 cm. Batı Çatak /1995. No. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Gri (2.0 cm. Firnis Rengi: Dışta açık kırmızımsı kahverenginden koyu kahverengine.d. No.Lev. . 210. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.Lev. Çiz. Levha 53 Kaide Çapı: 13.5 Y 5/N5). Kil Rengi: Mika katkılı. 41. Çiz. dışta koyu gri (2. Kaide Çapı: 3. koyu kırmızımsı kahverengi. Levha 52 Ağız Çapı: 10. Tanım: Đçe dönük halka kaide köşe yaparak yükselmekte ve içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).7 cm.Lev. Tanım: Dışa dönük yuvarlanmış dudak kenarı boyunla devam etmektedir ve dışa doğru geniş bir şekilde açılan gövde ile birleşmektedir.5 YR 7/N7). Çiz.5 Y 3/N 3). 41. 19 T 18 plankare. Batı Çatak /1998. Levha 53 Ağız Çapı: 4. Levha 53 Kaide Çapı: 7. Kat. 20 T 94 plankare. Çiz.9 cm. 42. Korunan Yükseklik: 3. Korunan Yükseklik: 1. 4. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. No. Astar Rengi: Đçte ve dışta dudak altına kadar.Lev.

Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4). Tanım: Dışta irili ufaklı beyaz nokta dizisi yer almaktadır. 211. dışa dönük ağızlı. Çiz. No.Lev. Kat.6 cm. 18 U 6 plankare. Halka dipli. Çiz. 18 U 9 plankare. 42. 42. koyu gri (2. kırmızı (2. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. 43. Batı Çatak /1998.8 cm. Đki parçadan oluşmaktadır. Kat.9 cm. 19 U 9 plankare. 214. Tanım: Dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak boyunla birleşmektedir. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. 212. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Tanım: Dudak dışa doğru açılarak ilerlemekte ve ince bir kenar oluşturmaktadır. Dudak altında daralarak kademeler oluşturan boyun dışa açılan gövde ile birleşmektedir.1 cm. No. Çiz. Batı Çatak /1996. Levha 54 Ağız Çapı: 7.0 cm. No. Korunan Yükseklik: 2. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 43.2 cm. Kat. Ek boya: Pembe (7. Tanım: Yüksek halka kaide dışa doğru açılan gövde ile birleşmektedir.Lev.5 YR 4/N4).Lev. Kat. . kırmızı (10 R 5/8).5 YR 8/4). No. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. yuvarlatılmış dudak kenarı daralan boyunla birleşip keskin ve şişkin bir dönüş yapan gövde ile devam eder. No.98 Tanım: Akıtma bezekli. Korunan Yükseklik: 2. grimsi kahverengi (10 YR 5/2). 215. yukarı doğru yükselen gövde ile birleşmektedir.Lev. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.9 cm. Levha 54 Ağız Çapı: 7. Batı Çatak /1996. Çiz. Levha 54 Ağız Çapı: 6. Dışta dudak altında kademeler görülmektedir. Kat.3 cm. 42. Levha 54 Ağız Çapı: 4.Lev. Levha 53 Ağız Çapı: 5. Đçte dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe görülmektedir. Batı Çatak /1994. Korunan Yükseklik: 3. Dışa açılan düz tabanlı kaide.8 cm. Korunan Yükseklik: 1.5 YR 5/6). Gövde merkeze doğru bir açıyla gelmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 213. 19 U 9 plankare. Đç kısımda kademeler görülmektedir. 20 T 54 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1994.3 cm.

Kapalı kaplar büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Dipleri düz. Klasik ve Erken Hellenistik Dönem’de mutfak kapları içinde chytridia ile küre biçimindeki profilleri ve geniş ağızları ile benzer forma sahiptirler. Bunların yanında. Vazoların çoğunluğunun yüzeyinde firnis boya kullanılmamış. Bunun dışında 2 adeti ağız ve 3 adeti kaide parçasından oluşmaktadır. 6 adeti küçük boyutlular grubuna girmektedir. 215 dışında zemin hamur renginde bırakılmıştır.. yüzyıla tarihlenmektedir294. 2. No. No. Rotroff.99 Tanım: Düz tabanlı kaide altında hafif bir yiv halka oluşturulmuştur. Büyük boyutlulardan 10 adeti ağız ve 2 adeti kaide parçasından oluşmaktadır. ve 1. Küçük boyutlu kaplarda da. kulpları ağız hizasından yukarıdadır. Kat. zemin hamur renginde bırakılmıştır. 1997: 133. 1997: 132.ö. Ayrıca bkz. 1997: Plate 52: 533-555. 210 örneğinde gördüğümüz minik oinokhoeler. Bunlardan 12 adeti büyük boyutlular. 210 ve Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen büyük boyutlu kaplar içinde az da olsa “gri monokrom” örnekler dikkati çekmektedir. Neredeyse düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. . kırmızı ve kırmızımsı kahverengi gibi çeşitli kil renkleride görülmektedir. Dışta ve içte belirgin çark izleri görülmektedir. Kat. Bu minik oinokhoelerin (ya da testicik) iç ve dış kısımları genellikle firnis boyalıdır293. Küçük boyutlulardan yalnızca bir adet tam profil bulunmaktadır. 293 294 Rotroff. Atina Agorası’nda karşımıza çıkan bu minik oinokhoeler genellikle M. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 18 eser “Kapalı Kaplar” grubu altında incelenmiştir. Rotroff. No.

Đyi pişmiş unguentarium. 19 T 28 plankare.8 cm. Boya izine rastlanılmamaktadır. Dışa eğik ağızlıdır. Fusiform unguentarium. Çiz. 43.5 Y 3/N3’e). Sır ve süsleme yoktur. Ayak. Dışa eğik ağızlıdır. Levha 55 Korunan yükseklik: 4.5 Y 3/N3).Lev. Đnce formludur. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. No. Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye. Levha 55 Korunan Yükseklik: 7. açık kahverengimsi gri. Tanım: Üç parçadan birleştirilmiştir Gri momokrom. Batı Çatak/ 1997. 43. Yükseklik: 15.3 cm.4 cm. 218.4 cm Kaide Çapı: 2. Gövde ve boyun dikkatsiz şekilde biçimlendirilmiş. Çark yapımı. 216. Çark izleri mevcut. Fusiform unguentarium ayak parçası. 216-219) Kat. Unguentariumlar (Kat. Tanım: Fusiform unguentariuma ait parça. kabı sarmaktadır. Đşçilik özensizdir. Boyun kalınlaşmıştır. Batı Çatak /1998.2 cm. uzun boyunlu ve uzun ayaklıdır. Disk kaidelidir. Firnis Rengi: Koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2. Levha 55 Ağız Çapı: 2. Boya izine rastlanılmamaktadır. Gövdenin içi boş. kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Sır ve süsleme yoktur.4 cm. Kat. Sır ve süsleme yoktur. 43.Lev. Ağız ve kaide dik açı yapmıyor. Nispeten-biraz tombuldur.e. boynun üst kısmı ve ağız kısmı eksik. ince formludur. Kaide Çapı: 2. Düz ağzı. Kat. Yükseklik: 20. Uzun boyunlu ve boyun genişleyerek dudakla birleşir. Bu kriterlerden ötürü daha geçe tarihlenir. Kil Rengi: Az mikalı. dudağın ölçüsü gövdeninkine yaklaşmıştır. Çark yapımı. 19 U 20 plankare. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Batı Çatak /1996. No. No. Omuzda büyük ihtimalle beyaz bant izleri görülmektedir.3 cm. 43.5 YR 4/4’e). 217. Đki parça birleştirilmiştir. Levha 55 Ağız Çapı: 2. Kat.Lev. Dışı yer yer koyu kahverengi. 20 T 74 plankare.Lev.0 cm. 20 T 76 plankare. Çiz. No. Kaidenin ayakla birleştiği yerde oluk şeklinde halka yiv. Çiz. No. Çiz. Beş parçadan alçıyla tümlenmiş. Kaidenin eğim yaparak yükseldiği konik bir form oluşturduğu yerin başlangıcında oluk şeklinde halka bir yiv bulunmaktadır. Tanım: Fusiform unguentarium.100 4. Kil Rengi: Gri (10 YR5/1). Gri monokrom. Fusiform unguentarium gövde parçası. . 219. Fusiform unguentarium. Düz diplidir (disk kaidelidir). Çark izleri mevcut.

Roma palestralarında en önemli iki gereç olarak ampulla ve strigilis isimlerini belirtmişlerdir.d. Özellikle seramoni günlerinde görülen bu gelenek Yakın Doğu’da da yas zamanında ön plana çıkmaktadır. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. parfüm kullanımı en üst düzeye 295 296 Thompson. Dor istilasından sonra kısa süreliğine de olsa parfüm kullanımı durmuştur. Persler tarafından bulunarak parfüm şisesi olarak kullanılmıştır. Bu orijinal değil modern ismdir ve ilk olarak Kartaca’daki kazılarda Fransız arkeolog tarafından kullanılmıştır296.101 Firnis Rengi: Gri (10 YR 6/1). Çark yapımı. 6. Hellström. Boya izine rastlanılmamaktadır. Günümüzde küçük kil şişeler için unguanteria ismi çok sık kullanılmaktadır.. . 1965: 23. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. Suriyeli işçilerin hem parfüm üretmelerine hem de bunların konulduğu kapların yapıldığı seramik atölyelerini kurmalarına izin vermiştir. Roma Dönemi’nde ise. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bouzek v. vücudun günahlardan arınması için dinsel amaçlı kullanımı görülen ve ambrosia olarak adlandırılan parfümün kullanımını Fenikeliler aracılığıyla Myken evresinde almıştır299. Ancak bu terimi kendi döneminin alabastron şişeleri anlamında kullanmaktadır. Ayak. XXXVI. Bunun yanında. Gri monokrom. Eğer bunun doğru olduğu kabul edilirse Hellenistik Dönem’in dar boyunlu küçük şişesi unguentariumun Latince ismi ampulla olmalıdır298. Korinth şehri. 299 G. 1974: 83. Gerçekten de Plinius vasa unguenteria terimini kullanmıştır297. bu teoriyi destekleyecek hiçbir arkeolojik buluntu ya da edebi yazı yoktur295. Günay. yüzyılın başlarında yürürlüğe giren Solon kanunları bu tür üretimin yapılmasını ve satılmasını yasaklamıştır. Fransız arkeologlar bu ismi Plinius’a dayandırmaktadırlar. Hem Plautus hem de Cicero. Yunanistan. gövde ve ağız kısmı eksik. Formlarındaki farklılık ve genellikle mezarlarda ele geçmelerinden dolayı bu vazolar yanlış bir şekilde “gözyaşı şişesi” olarak adlandırılmıştır. Sır ve süsleme yoktur. Bu kap. 297 Plinius. Attika’da M. Misafire parfüm sunma geleneği Mısır Firavunlar evresine kadar eskiye gitmektedir.ö. 1934: 473. 1965: 24. Đzmir): 3. Ancak. Tanım: Fusiform unguentarium’a ait parça. 12. 298 Hellström.

Anderson v. 1989: 4.0-5. 305 A. 302 Thompson.Westholm ve H. A. yağ ve baharatları göz önüne alarak kesin olmamakla birlikte Doğu’da aramışlardır305. s.d. 1950: 151. parfümün yanı sıra özellikle bayanların yüzlerine sürdükleri ve güzellik amacıyla kullandıkları kremlerin konulmasına yaramaktaydı. 1956: 60-61 ve 74. Bu vazo. 4. 1989: 6. bu görüşe karşı olup köken olarak batı bölgelerini gösteren bilim adamları da vardır306. Günay. 306 P. 105. Westholm ise köken olarak Aleksandria olamayacağını Aleksandria Hellenistik Dönem mezarlarından çok az sayıda benzer erken dönem fusiform unguanterium gelmekte olduğunu belirterek karşı çıkmaktadır. Westholm’e göre Mısır veya Kıbrıs çıkış yeri olarak gösterilmiştir. Goldman. V. Thompson’a göre tipin kökeni erken tarihlemeden ötürü Aleksandria’dır.. Unguentarium. Eğer kökeni Aleksandria değilse bile bunun Mısır olabileceğine değinmektedir. şehir halkı bazen evlerindeki banyoların duvarlarını parfümlüyorlardı.. A. Thompson. Thompson. Bu da bu kapların kadın mezarlarının yanısıra erkek mezarlarında çıkmasını bir şekilde açıklamaktadır301. Doğu’ya bakmanın gereksiz olduğunu düşünmektedir. 1956: 73. 1987: 106.d. 307 Geniş alana yayılan tip Kıbrıs’ta M. yüksekliğinde. yüzyılın sonları gibi oldukça erken tarihlerde görülmektedir.. büyük örneklerde ise 20. Bunun yanında. Bkz. 1974: 83. 1934: 472. Romalıların büyük ziyafetlerinde parfümü su ile karıştırılarak köleler tarafından konukların ayaklarına sürdükleri bilinmektedir300.0 ile 30. 1989: 3-4. R. 1950: 151. Bazı bilim adamları unguentariumların çıkış yeri olarak Đspanya’daki Ampurias’ı önermektedir.d. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91. . Westholm. Hellström.. Ancak öldükleri zaman yüzlerine sürülüyorlardı. arasında yüksekliklere sahiptirler.A.0 cm. unguentariumun kökenini taşıdığı parfüm. Bunun yanında. Bouzek v. tüm Akdeniz dünyasında popüler bir mezar adağı olarak Klasik Dönem’in lekythosunun yerini almış gibi görünüyor303.ö. Unguentariumların minyatür ve büyük boyutlu olmak üzere farklı ölçüde yapılmış örnekleri vardır. Günay. Hellenistik Dönem’in başlangıcından daha erken dönemde görülmediği için zor bir konudur304.A. Minyatür örnekler 4. Bkz. 303 Goldman. 1956: 74. vazoların büyük çoğunluğu 300 301 Günay. Bkz. Vazonun kökeni. Son yıllarda çok sayıda bilim adamı Kıbrıs Adası’nın bütün kesimlerinde bu formun yaygın bir şekilde bulunması nedeniyle köken olarak bu adayı göstermektedirler307. Bouzek v. Plinius’a göre. Anderson-Stojaniviç.. 304 Westholm. Erkekler parfüm kullanmalarına karşın bu kremi kullanamıyorlardı. Hellenistik ve Roma Dönemleri’nin mezar adakları ve buluntuları arasında oldukça yaygın ve en karakteristik olanlarından birisidir302. H.0 cm. 1934: 473. Unguentarium. Westholm..102 çıkmıştır. 1974: 83.

yüzyıl). kaidesi dışında H.. yüzyılın başlarına kadar geniş bir zaman aralığında rastlıyoruz312. Anderson. Menekşe Çatağı’nda ele geçen bu 4 adet unguentarium “fusiform (ya da iğ form)” olarak isimlendirilen grup içinde yer almaktadır. VIIId. J. E138. Günay tarafından M. “fusiform (ya da iğ form)” ve “torba form” olmak üzere iki temel çeşidi vardır. P.0 cm. 1986: 107. 917.ö.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğine verilmiştir315. No. Paris: Pl. F. Bunun yanında.ö. Labraunda ve Nabatean Oboda’da da M. 46 ve 184. Fig. 2. 52: C76. buluntu grubuna dayanılarak M. 1987: 107. Her iki form arasındaki başlıca fark görünüş veya ayağın bulunmayışıdır308. 150-25 yılları arasına tarihlenmiştir314. Khios kazılarında ele geçen benzer bir örnek ise. 216 ve Kat. yüzyıla tarihlenmiştir313. Fig. 314 J. K. Delos. 3. Exploration Archeologique de Delos XXVII. Pl. No. yüzyıla ait tabakalarda bulunmuştur310. yüzyılın sonlarına tarihlediği bir unguentarium ile aynı forma sahiptir309. Hellström. BSA 49. 310 Hellström. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 4 adet unguentarium içinde Kat. 15: B6 ve 338. 18: 328.ö.ö.103 8. Thompson. 1 b (M. yüzyılın sonlarından M. Anderson v.ö.ö. 150-125). Örneğin. 218’in gövdesi şişkince olup diğer örnekler daha ince forma sahiptir. Ayrıca. 217 tam profil olarak ele geçmiştir.173 (M.0 ile 20. Fig. Kat. Hellenistik Dönem içinde geniş bir zaman aralığı içinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 325-150 yılları arasına ve bir başka benzer örnek Labraunda’da M. 12. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan benzer formda bir unguentarium M.A. No. (1970): “L’îlot de la Maison des Comédiens. 313 Westholm.ö. Benzer forma sahip örnekler. 1989.ö. 216.. Levha IXc. Boardman. Chios”. 315 Günay. 1965: 185. 2. Bu forma ait örneklerin bulunduğu diğer merkezlere bakıldığında da. 312 Thompson. Form olarak ise. Kat. 2. daha bodur bir örneği Samaria’da M.d. Çiz. M. Anderson v. no. No. 104. 1989. Levha VII d. Fig.ö. S. 1956: 85. Thompson’un M. Atina Agorası buluntuları arasında M. 2. 179. 1965. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir311.d. Fig. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan bir örnek G. 311 Günay. Negev. (1954): “Excavation The Kofina Ridge. Bruneau. 1934: 335. 217’nin form olarak benzerlerine. Fig. arasında değişen yüksekliklere sahiptirler. No. 2. 4. 1987: 106. 1934: 418. Kat. 309 308 . s. 24: 22. 2. Thompson’un belirttiği ölçülere göre büyük boyutlu unguentariumlar grubuna girmektedir. 12: no. Her iki örnek de H. Hood.H.A. Pl.ö.

. No. sınırlı sayıda ve tek tipteki bu örneklerin ağırlıklı olarak M.ö. 218’in Atina Agorası ve Labraunda’dan gelen benzer formlardaki örnekler göz önüne alındığında M. 316 317 Thompson.104 Kat.ö.. Fig. yüzyıl içerisinde kullanıldığı söylenebilir. 1965. Hellström. 12 no.174. E138.ö. Bazı örneklerde bu kullanımın M. Fig. 1934: 418. Menekşe Çatağı unguentariumları için genel bir değerlendirme yapılırsa. 1956. benzer forma sahip örnekler Datça ve Kıbrıs’ta yapılan kazılarda ele geçmiştir317. yüzyılın başlarında kullanım gördüğünü söyleyebiliriz316. 2. yüzyılın başlarına kadar sürmüş olabileceği düşünülebilir. Şekil 37: 215. yüzyılın sonları ile 1. Pl. 1. 24: 24. Şahin. Westholm. 2.104. (1992): 138. Ayrıca.

Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır. içte siyah (7.6 cm. Kat. Firnis Rengi: Parlak. Tanım: Halka kaide hafif eğimle yere paralel yükselirken keskin bir dönüşle yukarı dönüp hafif içe doğru kıvrılmaktadır. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Gövde de bir merkezden çıkıyormuş gibi görünen üç tane yatay damla bezek iki yiv ile sınırlandırılmıştır. Levha 56 Ağız Çapı: 4. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). . Korunan Yükseklik: 6. Firnis Rengi: Mat. Kantharos ağız ve gövde parçası. Levha 56 Kaide çapı: 4. 221. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Levha 56 Ağız Çapı: 11. 19 U 25 plankare. Kulp üzerinde makara tutamaklar yer almaktadır. 223. Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır. 44. 45.Lev.2 cm. Batı Çatak /1994.0 cm. içte silik kırmızı (10 R 4/2’den 10 R 4/4’e). Kil Rengi: Yoğun mikalı.5 YR 8/N8).7 cm.f. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). Kat.5 YR 4/6). 220-247) Kat. Levha 56 Ağız Çapı: 8. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. Korunan Yükseklik: 3. Çiz.105 4. Batı Çatak /1994. Çiz. Boyunda çiftli yatay damla bezekler dizisi. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. 220. 20 T 55 plankare. 20 T 34 plankare. Kulp bitim yerine yakın gövdede yatay kazıma yiv bulunmaktadır. Ek Boyalar: Beyaz (7. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).Lev. Dudak altında ve kulpların bitim yerine yakın yerde gövde üzerinde kazıma yatay yiv bulunmaktadır. dışta grimsi kahverenginden çok koyu grimsi kahverengine (10 YR 5/2’den 10YR 3/2).Lev. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6).5 YR 2/N2) dışta siyah (5 YR 3/2). dışta kırmızı (2. No. Kantharos ağız ve gövde parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. No.5 YR 4/6’dan 4/8’e). No. Kantharos ağız ve gövde parçası. Kulplar. dudak altından başlayıp gövdeye bağlanmaktadır. Çiz. Korunan Yükseklik: 7. Tanım: Dışa çekik dudaklı.85 cm.3 cm. dışta kahverenginden koyu kahverengine (7. 44.5 YR 5/4’den 7. No.Lev. 44.3 cm. No. Çiz. 17 U 2 plankare. Beş parça birleştirilmiştir. 222. Kulp giriş yerleri mevcuttur. Kat.5 YR 3/2’ye).5 cm. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (10 YR 5/2).

44. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).6 cm.5 YR 3/4’den 3/N3’e). 20 T 103 plankare. Gövdenin alt kısmına keskin bir geçiş görülmektedir. Çiz. Parça üzerinde kabartma plastik bandlar görülmektedir. No. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6) Firnis Rengi: Dışta ve içte dudak altında çok koyu gri (2. Kantharos ağız ve gövde parçası.Lev. 20 T 101 plankare. Çiz.4 cm. Dudağın altında yatay düzensiz yerleşmiş gibi görünen damla bezekleri yer almaktadır.4 cm. Levha 57 Ağız Çapı: 2.5 YR 5/2’den 5 YR 3/2’ye). Korunan Yükseklik: 1.5 YR 6/4). Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Levha 57 Ağız Çapı: 10. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (7. Kat. Tanım: Dışa çekik ağızlı. Çiz. Kantharos ağız ve gövde parçası. 45. Kat.1 cm. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverengi (2.Lev. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Dudağın altında yatay kazıma yiv bulunmaktadır. Batı Çatak /1996.Lev. Korunan Yükseklik: 5. Parça üzerinde çok az beyaz ek boya görülmektedir. içte kırmızımsı griden koyu griye (5 YR 5/2’den 10 YR 4/1’e). Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Korunan Yükseklik: 6. Kat. Levha 57 Ağız Çapı: 11. Batı Çatak /1995. No.4 cm. Batı Çatak /1998. Dışa çekik ağızlıdır. . 20 T 103 plankare. Tanım: Dışa dönük ağızlı.7 cm. Levha 57 Ağız Çapı: 8. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3). Kantharos ağız ve gövde parçası.8 cm. 225. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. No.95 cm Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Gövdede beyaz ek boya ile yapılmış yatay sarmaşık yaprak bulunmaktadır. Dudak altında gövdede düzgün olmayan iki tane yatay kazıma yiv bulunmaktadır. Ek Boyalar: Beyaz (2. 45.5 YR 5/4).5 Y 8/2). 224. Çiz. 226. Kantharos ağız ve gövde parçası. 18 T 212 plankare.Lev. Batı Çatak /1998. 227.106 Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). Kat. Korunan Yükseklik: 4. 46. No.

1 cm. Batı Çatak /1994. Ek Boyalar: Beyazdan koyu kırmızımsı kahverengine (5 YR 8/1’den 5 YR 3/2’ye). Kantharos ağız ve gövde parçası.8 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Dudak altında düzensiz yatay kazıma bir yiv görülmektedir. Açık kap ağız ve gövde parçası. Kantharos ağız ve gövde parçası.5 YR 5/N5).6 cm. Batı Çatak /1998. Yüzeyde kazıma çizginin ortasında kırık mevcuttur. dışta sarımsı kırmızı (5 YR 6/8). .9 cm. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 46. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/8). Çiz. Firnis Rengi: Dışta silik kırmızı (10 R 4/3).5 Y 3/N3). Çiz. Gövdenin üst kısmı alt kısmından bir kademe ile keskin bir şekilde ayrılmaktadır.5 YR 3/6’ya). Batı Çatak /1996. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Dudak altında düzgün olmayan alt alta yer alan iki kazıma yiv gövdenin alt kısmına geçişte de kazıma yiv yer almaktadır. Kat. No.8 cm. 230. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/4).Lev. Tanım: Dışa çekik dudaklı. 46. Bunun yanında. Kantharos ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 4. 20 T 72 plankare. Kat. 46. Boyun kısmında dikey kazıma zigzaglar arasına puanlar yerleştirilmiş.107 Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Kat. Batı Çatak /1994. Tanım: Ele geçen kısım üzerinde bezeme ve kazıma çizgi görülmüyor. Çiz. Dışa dönük ağızlı. Dudak altında ve gövdede alt alta dizilmiş yatay damla bezekleri yer almaktadır. Kat. Kat. Korunan Yükseklik: 2. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Gri (2. form olarak Batı Yamacı grubu içine giriyor.Lev. 167 ile benzer formdadır.Lev. Firnis Rengi: Đçte sarımsı kırmızıdan koyu griye (5 YR 5/6’dan 10 YR 4/1’e).Lev. Korunan Yükseklik: 5. 47. 231. No. No.9 cm. Çiz. 18 U 6 plankare.0 cm. Gövdeye geçişte derin kazıma yiv kullanılmış ve dikey kazıma paralel yivlerle devam edilmiştir. Tanım: Dudak altında iki paralel oluk yiv yer almaktadır. Levha 58 Ağız Çapı: 7. Levha 58 Ağız Çapı: 6. dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/6’dan 2. 18 U 9 plankare. 20 T 103 plankare. 228. No. Levha 58 Ağız Çapı: 8. No. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Levha 58 Ağız Çapı: 9.9 cm. 229.

Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1).3 cm. Açık kap gövde parçası.4/0.5 YR 6/4). Levha 60 Kalınlık: 0. Ek Boyalar: Açık gri (5 YR 7/1). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 236. Dudağın altında düzensiz kazıma yatay yivler yapılmış. Keskin gövde geçişi vardır. Çiz. Kantharos ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1996. 47. Çiz. dışta kahverengi (7. 234. soluk kırmızı (10 R 6/3).108 Kat. 47. dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).Lev. Zigzag bant yatay kazıma çizgilerle sınırlandırılmıştır. Kat.5YR 5/8). Açık kap gövde parçası. içte sarımsı kırmızı (2. Kat. 48. 235. 20 T 103 plankare. 18 T 27 plankare. 18 U 9 plankare. No. Firnis Rengi: Dışta soluk kırmızıdan çok koyu griye (10 R 6/3’den 2. 20 T 70 plankare. Levha 59 Kalınlık: 0.5 cm.5 cm. No. Çiz. dışta koyu gri (5 YR 4/1). Đki parça birleştirilmiştir. No. . Ek Boyalar: Beyaz (2. Ek Boyalar: Beyaz (2. Bu motiflerin altında yatay kazıma yiv yer almaktadır.5 YR 3/N3’e). Kil Rengi: Mika katkılı. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). No.Lev. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1998. Açık kap gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverenginden koyu griye (5YR 3/2’den 5 YR 4/1’e). 233. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).4 cm. Açık kap gövde parçası. Tanım: Ek boya ile yapılmış düzensiz gibi görülen yatay damla bezekler ve altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. 20 T 95 plankare. Tanım: Keskin gövde geçişi vardır. 232.6 cm.Lev. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 48.5 YR 5/2). Korunan Yükseklik: 1. Keskin gövde geçişi vardır.Lev. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/3).3/0. Levha 59 Kalınlık: 0. Levha 59 Kalınlık: 0. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4). Levha 59 Ağız Çapı: 7.Lev. Tanım: Dışa çekik dudaklı.5 cm. Batı Çatak /1994. 47. Üzerinde yatay çiftli damla bezekler görülmektedir. Tanım: Ek boya ile yapılmış yatay damla bezek ve sarmaşık yaprak görülmektedir.5 Y 8/2).3/0. Çiz.5 Y 8/2). Kat. Tanım: Omuzda kazıma zigzag bandın aralarına benzer büyüklüklerde puanlar oturtulmuş. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). No. Çiz. Firnis Rengi: Mika katkılı.

No. Ek Boyalar: Beyaz (7. Tanım: Birbirine paralel iki oluk yiv üzerinde beyaz ek boya ile yapılmış bezeme ve altında tam olarak anlaşılmayan bir bezeme yer almaktadır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Tanım: Ek boya ile yapılmış çiftli ince dallar ve kazıma yatay çizgiler görülmektedir.Lev. 48 Kalınlık: 0. açık kırmızı (2. 240.3/0. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6) Firnis Rengi: Đçte parlak koyu gri (5YR 4/1).5 YR 2/ N2).Lev. pembe (5 YR 7/4).5YR 2/N2). Levha 61 Kalınlık: 0. açık kırmızı (2. Levha 61 Kalınlık: 0. Tanım: Ne olduğu anlaşılmayan damla gibi beyaz ek boya ve derin kalın bir yiv içerisinde de yine beyaz ek boya görülmektedir. Açık kap gövde parçası. 20 T 71 plankare.25/0.4 cm. Kat.3 cm. Çiz.3/0. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/1). Açık kap gövde parçası. Ek Boyalar: Beyaz (2. 241.5 YR 6/8). 48. Açık kap gövde parçası. Batı Çatak /1996.Lev. Kat. 238. 237. dışta siyah (2. Levha 60 Kalınlık: 0. 20 T 72 plankare.35 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (5YR 3/2’den 10 YR 3/1’e). Açık kap gövde parçası.109 Kat.5 Y 8/2). 20 T 79 plankare. Batı Çatak /1996. Tanım: Ek boya ile yapılan bezemenin altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. 20 T 32 plankare. Ek Boyalar: Açık gri (10YR 7/1) ve beyaz (2. Levha 60 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/3). Çiz. Kat.4 cm. Kil Rengi: Az mikalı. Kat.5 YR 8/N8).35 cm. 239. Çiz. 20 T 71 plankare. No.5 Y 8/2). No.25/0.5 YR 6/8).Lev. 48. Tanım: Beyaz bant. Ek Boyalar: Beyaz (2.3/0. Batı Çatak /1996. altında oluk yiv. Çiz.5 YR 4/4). Firnis Rengi: Đçte parlak çok koyu gri (2. 48. dışta silik kırmızı (10 R 5/4’den 10 R 3/3’e). onun altında sarmaşık şeklinde yaprak motifi yer almaktadır. No. Batı Çatak /1996. No.5Y 8/2). Açık kap gövde parçası.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye). Kil Rengi: Çok az mikalı. içte kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Batı Çatak /1994. . Firnis Rengi: Dışta siyah (7.

düz kazıma bir çizgiye paralel yuvarlanmış başka bir kazıma çizgi görülmektedir. No 242’ye benzer şekilde üzerinde yer alan iki kazıma çizgi büyük ihtimalle daire oluşturmaktadır. 246. No. 247. No. 243. 49. Levha 62 Kil Rengi: Koyu kırmızımsı gri (5 YR 4/2). Çiz.5 YR 5/2).Lev. Kat. Levha 62 Kil Rengi: Kırmızımsı gri (10 R 6/1). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). içte dudak kenarında çok koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 3/2’den 10 YR 4/1’e). Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1). Kulbun dudağa birleştiği kısımda ağız kenarından küçük bir bölüm korunmuştur. derinlik ve kalınlıklarda çoğu birbirine paralel düzensiz yivler görülmektedir. Açık kap gövde parçası.110 Kat. 48. 20 T 71 plankare. Batı Yamacı Seramiği. Tanım: Üzerinde kazıma çizgi ile çiftli konsantrik daire çizilmiştir. Kulp. Firnis Rengi: Parlak. Kulp.4 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Tanım: Üzerinde. Batı Çatak /1995. 19 T 13 plankare. 242. Açık kap gövde ve kaide parçası. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).5 YR 3/N3). Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1995. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2. Açık kap gövde parçası. No. Batı Çatak /1996.5 YR 6/4) Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). 245. Batı Çatak /1998. No. Levha 61 Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 20 T 98 plankare. Gövde üzerinde farklı uzunluk.3/0. Açık kap gövde parçası. Kat. No. Levha 62 Kalınlık: 0. 19 T 13 plankare. Levha 61 Kalınlık: 0. Terim ismini Atina Akropolisi’nin güney . 19 U 9 plankare. Levha 62 Kil Rengi: Kahverengi (7. Tanım: Kaidenin çok az bir kısmı korunmuştur. Kat. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 2/2).25/0. Kat. No. koyu zemin üzerine beyaz ve turuncu kil boya ile süsleme yapılan grup olarak tanımlanmaktadır. Çiz. Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. Batı Çatak. Kat.Lev. 244.35 cm. Tanım: Kat.

Tarsus.Watzinger. “Batı Yamacı Seramiği” terimi bir seramik grubunu değil de süsleme tipine işaret ettiği için bilim adamları tarafından günümüze kadar geniş kabul görmüştür319. Rotroff. 1997: 39. Areopagaos’un güneyindeki. 1957: 236.111 yamacındaki.d.. 320 Thompson. 1997: 204. . Aleksandria. C. 2001: 119. Bu temel yayınlar dışında günümüze kadar birçok antik şehrin yerel Batı Yamacı grupları da yayınlanmıştır321.. Gordion. 1997: 204. 2003: 38. Bu seramik grubu ile ilgili ilk kapsamlı çalışma. 322 Crowfoot v. 1957: 236. Cook. C. 1957: 236.d. motiflerini ve üretim kronolojisini ayrıntılı bir şekilde araştırmıştır.ö. Fransa ve Güney Rusya gibi birçok yerde Batı Yamacı Seramikleri ele geçmiştir324. bu grubunun tekniğini. yüzyıla ait siyah firnisli vazoları ile Batı Yamacı stilinde 318 319 Rotroff. 1. Crowfoot v. Thompson’un Atina Agorası buluntuları üzerindeki çalışması gelmektedir320. Pergamon. 1997: 39. 4. Korinth.d. Ancak bu merkezlerin hiçbirinde. Pagenstecher’in çalışması ve son olarak da H.. Atina’da M. Geç Hellenistik Dönem’de şarap sunumu için daha çekici koşullar sağlayan Lagynos Seramiği.A. Pergamon Aleksandria ve Güney Rusya’da yerel Batı Yamacı Seramiği üreten atölyeler saptanmıştır. 1934: 438.d. Watzinger. 4. 321 Rotroff. Antiokhia. Watzinger tarafından yapılmıştır. bu konuya açıklık getirmemekle birlikte.ö. 324 Goldman. Atina’da üretilenler kadar kaliteli örnekler yoktur. 1997: 38.. 323 Rotroff v. 1901 yılında C. Coldstream v. yazdıklarından başlangıç noktası olarak Küçük Asya kıyılarını işaret etmiştir. formlarını. varlığını M. Bazı çalışmalar. yüzyıla kadar sürdürmüştür322. Batı Yamacı Seramiği’nin çıkış yeri ya da başka bir deyimle ilk üretildiği şehir kesin olarak bilinmemektedir.d. Crowfoot v. Hellenistik Dönem’in başlarında ortaya çıkan bu seramik grubu. Cook. Bunların içinde. yüzyılın son yılları olarak belirtilmiştir. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı M.ö. Son dönemde yapılan çalışmalarda. Korinth. Girit. şimdiki Dionysos-Areopagite Caddesi’nin doğusundaki alanda yapılan Alman kazılarından almaktadır318.. Klasik Dönem’in Kırmızı figürlü vazolarına rakip olarak. Bu seramik grubunun Aleksandria’da üretilen yerel örneklerinin temel alındığı R. 1950: 158. Pergamon Seramiği ve Megara Kaseleri’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte popülerliğini yitirmiştir323.

Ayrıca.ö. 4. Bezemenin kökeni Klasik Dönem’de üretilen Attika Kırmızı figürlü seramiklerde aranabilir328. Attika seramiğinde M. 4. Özellikle yaldızlı kil tomurcuk dizileri veya girlandlar Kırmızı figür Kerch vazolarının boynunlarını çevrelemektedir. Etkilenme büyük ihtimalle metal işçiliğinden gelmektedir. 330 Altın renginde süslemeli çömlekçilik Atina’da (aynı zamanda Güney Đtalya’da Karadeniz’in kuzey kıyısı boyunca ve başka yerlerde) M. Bu girlandlar ve tomurcuk dizileri bazı altın renginde süslemeli vazolar330 üzerinde. Ancak. Benaki koleksiyonundaki bir hydria ve Kerch’deki Quarantine Yolu mezarından bir kase-kantharos kulpları arasında yaldızlanmış ve mızrak başı tomurcuk dizileri yer almaktadır. Yaldızlı asma ve üzüm yaprakları Bulgaristan’dan bir kalyks cup’ın gövdesinin üst kısmında görülmektedir. yüzyıl boyunca üretilmiştir.ö. 328 Bunun yanında.. 327 Rotroff. Hellström. beyaz boya ve kazıma çizgi kullanılmasıdır. 4. A.d.112 yapılan vazolar arasında bir geçişin varlığını ortaya koymuştur325. Bunun yanında. Küçük ve büyük boyutlu kaplarda beyazın uygulandığı bezemeye başvurmak için kullanmıştır. 1934: 446. Rotroff.. Benzer süslemeler çömleklerin yakın paraleli olmayan metal vazo formlarında da görülmektedir. Bu durumda stilin çıkış yeri olarak Atina gösterilebilir. 2003: 37. koyu zemin üzerine açık renk bezemeyi. 1950: 158.. Batı Yamacı motifleri içinde yaygın bir hale gelmiştir.ö.. Sanatçılar bu dönemde figürsel bezemeyi terk etmiş ve vazolar üzerine motiflerin oluşturduğu yeni stil süslemeler yapmaya başlamışlardır329. M.ö. Özellikle Gnathia çömlekleri 325 Thompson. Rotroff.d. 1997: 40. Attika’da Kırmızı Figür stili tam anlamıyla yozlaştığı zaman çömlekçiler bazı yeni süsleme tasarımları keşfetmek zorunda kalmış olmalıdırlar. Sanatçılar. Örneğin Attika üretimi Kerch stilindeki kırmızı figürlü vazolarda gittikçe zıtlık yaratmak için beyaz kullanılmıştır. Rotroff v. . Arkaik ve Klasik Dönem Kıbrıs seramikleri ile ilişkilendirmek istemektedirler. yüzyılda kırmızı figüre ait bazı bezeme özellikleri bu yeni stilde de devam ettirilmiştir. 1997: 39. Bkz. yüzyıl sonlarında. Westholm.. Motifler kimi zaman kırmızı figür süsleme bantları ile yakından ilişkilidir. Geç Arkaik Dönem’de “six teknique” olarak bilinen bir bezeme şeklinden yararlanmışlardır327. 331 Rotroff. 1957: 236. Goldman. 1990: 34. 1965: 16. Westholm 1956: 56. Bezemenin en önemli unsurları. hükümdar asası veya at koşumlarını belirtmek için kalın (kabartı şekilde) ek kil boyalar kullanılmış ve daha sonra bunların üzeri yaldızlanmıştır. 2003: 37. M. 1934: 439. yüzyılda Güney Đtalya’daki Gnathia Seramiği’nde ve Korinth’teki bir grup çan krater üzerinde de kullanılmıştır331. 329 Thompson. 326 Crowfoot v. 4. mücevher. Rotroff v.d. kırmızı. 1997: 40. Batı Yamacı Seramiği tekniği Hellenistik Dönem Atinalı çömlekçileri için yeni değildir. Bu tomurcuk (özellikle sivri uçlu) dizileri. çok geniş bir alana ihraç edilmiş ve kuşkusuz başta Pergamon ve Aleksandria’yı olmak üzere diğer yerleşimlerde de taklitleri yapılmıştır326. Bkz.

Bazı bilim adamlarına göre. Bkz. S. Gnathia tekniğinde boyanmış ancak Attika formlarına yakın küçük bir amphora. 360 yılları kadar erken bir tarihlerde kullanılmıştır. 1997: 41. 1997: 41-42. 325 yıllarına tarihlenen kırmızı figürlü bir bodur lekythos ile birlikte bulunmuştur. Đki stil arasında zaman olarak bir paralellik yoktur. altın süslemeli teknikte kullanılan bazı formlar (kalyks krater. 1950: 158. . kalyks-kyliks. 335 Thompson. Her iki grup arasındaki bağlantıyı kullanılan formlar ve bezemeler sağlamaktadır Bunun yanında.A.113 üzerinde beyaz. 1990: 34-35. yüzyıl vazoları arasındaki ilişkiden söz etmiştir334. H. 1997: 42. Gnathia Seramiği. birçok popüler altın süslemeli formlar aynı zamanda erken Batı Yamacı’nda yaygın olarak kullanılmıştır (örneğin.I. cup-kantharos. Batı Yamacı Seramiği ile Gnathia Seramiği genel olarak paralel bir gelişme gösterirler332. kırmızı ve diğer renkler M. 334 Rotroff. Buna dayanarak başlangıç olarak M. altın renginde süslemeli vazolardan Batı Yamacı Seramiği’ne aşamalı bir geçiş vardır.ö.ö. Ancak. Goldman. lebes ve Panathenaia amphora) Batı Yamacı’nda hiç kullanılmamıştır. bu tarihi belirlerken. pelike. Her iki stil arasında karşılıklı etkilenmeler olduğu anlaşılmaktadır.ö. 1934: 439. kantharos. Rotroff.ö. erkenden devam eden bezeme geleneklerini ve özellikle de beyaz ek boyanın kullanılma şeklini göz önüne almışlardır335.ö. Batı Yamacı’nın önünden gitmektedir. hydria. 270 yıllarında tahrip edilmiş Seuthopolis kentinde ele geçen beyaz boya denenmiş bir vazoyu göstermişlerdir.. Bunun yanında. Örneğin. 336 Örneğin. Bu tarihi bazı tarihsel olaylarla da desteklemeye çalışmışlardır336. H. I. Rotroff. 1990: 34 ve 37. 4. Gnathia Seramiği son dönemlerini yaşarken Batı Yamacı Seramiği henüz başlamıştır. Bunun yanında. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. Taranto’da M. Rotroff. Batı Yamacı Seramiği ile altın renginde süslemelere sahip M. kase-kantharos ve pyksis gibi). 332 333 Rotroff. Goldman’a göre Gnathia Seramiği’nin karşılığı Kıta Yunanistan’daki karşılığı Batı Yamacı Seramiği’dir333. 295–275 yıllarını arasında bir tarihi önermişlerdir. Thompson ve S. Rotroff. Rotroff. Batı Yamacı ve altın renginde süslemeli vazolar temelde iki farklı süsleme tipidir. Trakya’daki M.

. Crowfoot v. 2003: 37. 1957: 236. küçük sosluklar. Batı Yamacı stili daha küçük mutfak mallarının süslemeleri için uygun değildir338. oldukça nadir olarak görülmektedir. 341 Thompson. Klasik Dönem formlarından esinlenilen yeni çeşitlemelerin görüldüğü kase-kantharos.pişirildiğinde kırmızı. Bunların içinde amphora. Klasik formlar içerisinde bir diğer grup ise asla beyaz süslemeli olmayıp turuncu süslemeli olanlardır.ö. 1997: 45. 4. 275 yılları civarında yapılmıştır340. b. Batı Yamacı Seramiği’nde yeni formlar da ortaya çıkmıştır. kase-kyliks. Bu bezeme şekli devam eden iki yüzyıl boyunca da kendini tekrar etmiştir. 1934: 439. yüzyılın altın renkli süslemeli stilden esinlenilen motif ve formlar ile başlamış. Rotroff v. soyut süslemelerden.d. situlalar. Diğer önemli bir form kantharoslardır. Bunların yanında.ö. amphoralar ve oinokhoe gibi kaplardır337.kazıma çizgi olmak üzere üç ana öğeden oluşmaktadır341. derin kaseler. Batı Yamacı seramikçileri tarafından en çok tercih edilen formdur. Klasik Dönem’in sonlarından tanıdığımız kantharos. turuncu veya pembe renge dönüşen üreten inceltilmiş kil (vazo üzerine bir fırça veya sopa ile ya da çok ince bir tüp ile uygulanır). cup-kantharos.ö.d. tabaklar.. Kantharoslar. 339 Rotroff. M.yoğun beyaz veya soluk sarı boya. Batı Yamacı Seramiği’nin başlarında popüler formlar arasındadır. 3. Bunlar. kalyks-kyliks. Kaseler ve tabaklar ise. tabak. Hellenistik ressamlar.114 Batı Yamacı Seramiği’ne ait formlar Klasik Dönem örnekleri ile çok yakından ilişkilidir. Bunlar gerçek Batı Yamacı repertuarının dışında tutulmalıdır342. kısa sürede doğal motiflerden. . 1997: 46. 342 Rotroff. kendi yarattıkları nesnelerden çok geniş bir repertuar geliştirmişlerdir. Üretimin çok geç aşamalarında süslemelerde turuncu renge de yer verilmeye 337 338 Rotroff. 1934: 444-445. 1997: 45. Bunun yanında. Batı Yamacı Seramikleri. küçük sosluklar yaygındır. a. ancak kısa sürede bu repertuarı yeni motiflerle genişletmiştir339. yüzyılın birinci yarısına özellikle de M. özel kulplu kantharoslar. değişik formlarda Hellenistik kantharos-kraterler. Batı Yamacı Seramiği’nin erken örneklerinde soluk sarı ve beyaz boyalar ön plandadır. c. En önemli eserler M. 1997: 45-46. Batı Yamacı stilinin süsleme şekli. Thompson. 340 Rotroff. Hellenistik guttus ve dışa dönük kaideli Korinth skyphosu da bunlara eklenebilir. khous ve pyksis Batı Yamacı stilinde de devam etmiştir.

yüzyılın ortalarında ise daha cesur ve az özenli bezemeler yapılmaya başlandı ve bu durum 2. geometrik motifler üzerinde de yaygın bir şekilde kullanılmıştır343. Rotroff. yüzyılın sonları veya M. sonuç olarak her iki renk de yaklaşık aynı oranda kullanılmıştır344. 2.115 başlanmıştır.ö. başlarda çok az kullanılmıştır. 1965: 16. Bu buluntulara dayanarak. 1. Beyaz boya. 3. Bu erken dönemde soluk sarının yanında beyazın kullanımı oldukça sınırlıdır. Özellikle vazoların boyundaki kazıma çizgilerin çok fazla kullanılması M. çapraz taramalar.ö.ö. vazolar 343 344 Thompson.ö. Örneklere bakılacak olursa kazıma çizgi. 3. Bu stil. 1934: 439.ö. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. dalga-kıvrım. 346 Thompson. ile 2. 1965: 16. Kazıma çizgi. yüzyıla kadar devam etmiştir347.ö. yaprakların kökleri veya mızrak başı tomurcuk zincirlerinin bağlanması gibi ayrıntılarını belirtmek için kullanılmıştır. 1997: 43.ö. M. Genel olarak. yüzyılın birinci çeyreğine verilmektedir ve yaklaşık M. paneller ve labirentler gibi tüm geometrik süsleme tasarıları kazıma çizgi ile verilmiştir346. Batı Yamacı vazoları üzerindeki motifler konusunda..ö. Sonraki dönemlerde. Beyaz boya sadece çiçekler ve küçük meyveler için değil özellikle rozetler. M. 1949: 61.ö. yüzyıllarda vazoların %80’inde kullanılmıştır 345. Hellström. 1997: 42. Ancak. 275-260 yıllarına tarihlenen kantharoslar ve cup-kantharoslar üzerinde beyaz boyalar ile yapılmış süslemeler çok yaygındır. sap-gövde-dal ve benzerleri ikincil süsleme için kullanılmıştır. yüzyılın son çeyreğinde stilde önemli bir değişiklik olarak iyi tasarlanmış geniş yaprak grupları ortaya çıktı. genellikle geometrik motiflerin kenarlarını sınırlandırmak için. . Rotroff. Hellström. Attika’da bulunanlar hem tarih hemde stil bakımından önemli bilgiler sunarlar. Dama tahtası. Ancak. 1997: 42-43. 1. 2. 347 Rotroff. Đlk kullanılması olasılıkla M. Süslemelerde beyazı kullanmak.d. 1934: 439. M. 275 yıllarında önemli hale gelmiştir. Brock v. gittikçe genelleşmeye başlamış ve sonuç olarak tüm dekorasyon planında kullanılmaya başlanmıştır. 345 Rotroff. yüzyılın ikinci çeyreğine verilebilir. yüzyılda da devam etti. M. 1997: 43. süslemede düzenli bir özellik halini alarak M. 3. Bunun yanında. Batı Yamacı Seramiği’nin en erken örnekleri üzerinde daha küçük çapta motifler kullanılmış ve oldukça özenli çalışılmıştır.ö. M. 3.

Kat. 223 ve Kat.ö. 280-200 arasında. No. 239 örnekleri üzerinde yatay çiftli ya da düzensiz damla bezekleri.ö.ö. 86 arasında. 275-75 arasında. yaprakların M. 250-10 arasında.4 cm. No. 220. No. Kat. No. 250-200 arasında. 242 üzerinde görülen. kazıma çizgiler düzensiz paralel çizgiler şeklinde. 270-86 arasında.ö. 233 üzerinde nokta bezekler. arasında değişmektedir. Kat. 238 üzerinde yaprak motifi ve Kat. Ağız profili veren parçalarda bezemeler genellikle dudağın hemen alt seviyesinde ve boyunda yer almaktadır. 75 yıllarına kadar.ö. Menekşe Çatağı’nda Batı Yamacı Seramikleri içinde en yaygın formu kantharoslar oluşturmaktadır. Kat. konsantrik daire ve Kat. No. 1997: 70. 250 arasında. figürlü sahnelerin M. Bitkisel bezemelerin yanı sıra Kat. dama tahtası ve dikdörtgen motiflerinin M. sarmaşıkların M. 275-10 arasında.116 üzerindeki yazıların Klasik Dönem ile M.ö.No.ö. 8.ö. 231 ve Kat. Bunların 12 tanesi ağız kenarı. 233 örneklerinin üzerinde zigzag bandlar ve aralarına yerleştirilmiş nokta bezekler. Bazı parçaların sadece ağız ve boyun parçaları korunmuş olduğu için kantharos ya da skyphos oldukları kesin olarak anlaşılamamaktadır. No. No. 200-86 yılları arasında kullanımda olduğu görülmektedir348. Menekşe Çatağı’nda 28 tane Batı Yamacı Seramiği ele geçmiştir. Kat. 224. rozetlerin M.5-12. nokta rozetlerin M. No. Kat. gri. .ö. küçük noktaların M.ö. 4. 1 tanesi kaide ve 2 tanesi de kulp parçasıdır. Kat. No. ek beyaz boya kullanılarak yapılmıştır. basit taramaların M. 230 ve Kat. 226. zigzag motiflerin M. No. No. Kat. No. 222. Kat. 236 ve Kat. Açık kaplar içinde ağız çapı saptanabilen 12 örneğe göre ağız çapları.ö. yüzyılın sonları ile M. 275-190 yılları arasında. 227. 228. 232 üzerinde. yunus figürlerinin M. dalgalı çizgilerin M. 250-10 arasında. Bunların dışında kazıdan gelen çok küçük gövde ve kulp parçaları kataloga alınmamıştır. No. No.ö. No.ö. 242 üzerinde 348 Rotroff. Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen örnekler ağırlıklı olarak yatay damla yaprakları ya da sarmaşık yaprağı gibi bitkisel bezemelerle bezenmişlerdir. No. Grubun firnis boyaları değişken olmakla birlikte siyah. No. 244 üzerindeki dikey çizgiler gibi geometrik motifler de görülmektedir. 86 yıllarına kadar. No. Kat. Kat. palmetlerin M. kırmızı ve sarımsı-kırmızımsı kahverengi ağırlıkta olan renk tonlarıdır.ö. 225. 210-50 arasında ve paralel çizgilerin de M. 13 tanesi gövde parçası.ö.

3.ö yaklaşık 190 yıllarına verilmiştir351. Kıbrıs’ta (M. Levha XII: BY 37. Crowfoot v. 175-150) çıkan örneklerin üzerinde de çizilmiştir355. Kat. 239 ve Kat. No. Fig. Etienne. 3. Waagé. Fig.. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. 1934: 338. Schäfer. Berlin: 49. yaklaşık 175-150) kazılarında ele geçen örnekler ile benzerlikleri bulunmaktadır354. 220 ile benzer bezemelere sahip örneklere Daskyleion ve Atina Agorası buluntuları arasında rastlıyoruz349. 3: 15. 2. 353 Goldman. yaklaşık 150 yıllarına) tarihlenen çeşitli vazolar üzerinde rastlıyoruz353. 230/20 ile 180 yılları arasına tarihlenmiştir350. 1994. 6: A38. Tarsus’ta (M. Westholm. 2. ancak ağırlıklı olarak M. 354 Thompson. 1957: 243 Fig. Altertümer von Pergamon X/2. 351 I. 235.d. Kat.ö. Kat. Kat. Ziegenaus . Samaria (M. Mitsopoulos-Leon. 28: 10. yüzyılın başlarında vazolar üzerinde görülür.. 47: 2. Pl.ö. 1991. 2: 50. 241 gibi örnekler üzerinde ise. 1986. Çizimler: 18 BY 37.ö.58. No.ö. Kat. Kat. No. 234. Kat. yüzyılın başları).ö. Hellenistiche Keramik aus Pergamon. No. 224. Resim 5a. Kat. Atina Agorası (M. No. Crowfoot v. Tafel 49: B100. No. Samaria’da (M. 222 ile benzer formda olan. Form olarak ele alıcak olursak Tenos’ta bulunan benzer bir örnek. De Luca. çiftli konsantrik daire şeklindedir. Levha X: BY 35. J. No. Tafel 54: B111. 1994. 150 ile 50 yılları arasında) ve Pergamon’da (M. (1968). 1956.ö. yaklaşık 320 yılları).. Aleksandria’da ve Güney Rusya’da rastlandığını belirtmektedir. 125: 116. Ayrıca bkz. 1. yüzyılın sonları ve M. 352 Dereboylu. 1994. Antiokhia. 350 349 . ancak üzerinde daha kısa damla bezeklerin yer aldığı bir örnek Daskyleion kazılarında ele geçmiştir352. No.ö.ö. Şahin. 231’in boyun kısmında görülen kazıma çizgiler M.ö. J. Thompson. Schäfer. Trakya’dan benzer formdaki bir örnek ise paralellerinden yola çıkılarak M. 225’in üzerindeki damla bezeğin çok yakın benzerleri Daskyleion’da ve Ephesos’da (M. yüzyılın ikinci çeyreğinde görülmeye başlar. benzer tipteki örneklere Symrna’da. Ayrıca. Pergamenische Forschungen 2. No. Kat. No. M. 3. benzer bezemeye sahip örneklere. yaklaşık 125 yılları) ve Ephesos (M. Çizimler: 16 BY 35. Berlin: Tafel 9: D31. Mitsopoulos-Leon. 223’ün ise.ö.ö. Fig. Fig. Levha IV: BY 5. Dereboylu. 116: Ca2. 18: B21. 1950. No. 355 Dereboylu. O. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler”. (1975): Das Asklepieion. kazıma çizgi ve beyaz ek boya birlikte kullanılmıştır. yüzyılın sonları ile 2. 45: 3. No. 228 ve Kat.d.117 ise.ö. G. 1948. Çizimler: 9 BY 5. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. 1957: 240 Fig. yüzyılın sonları). 1991. 224. 1934: 321 Fig. Kat.

Kat.d. 1991. yaklaşık 190 yılları) buluntuları arasında görmekteyiz356. 2001: 50.3. 359 Crowfoot v. No. Resim 5a.d. Kat. Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri’nin form ve bezemeleri göz önüne alındığında. . 1994.175-150) ve Pergamon’da (M. yüzyıla tarihlenen ve Samaria’dan çıkan bir krater üzerinde görülmektedir359. 228’in form olarak yakın benzerlerini Daskyleion ve Pergamon (M. 247 ile benzer bir kulba Ephesos örnekleri arasında ve Edirne Müzesi’nde yer alan bir eserde rastlamaktayız360. 244’in üzerindeki bezemenin bir paraleli M. Şahin.. 1975. 45: 16. No. Ephesos’da (M.ö. 1994. Çizimler: 8 BY 1. No. Süslemelerin büyük bir kısmında beyaz ek boya kullanımı da bu tarihi destekler niteliktedir.ö. 238’in üzerindeki sarmaşık yaprağı motifi oldukça yaygın bir bezemedir. No. Tafel 40: B65. 356 Dereboylu. Tafel 15: D64. Çizimler: 12 BY 22. Ziegenaus v. Dereboylu. Tafel 12: D17.d. yüzyılın başları).118 Kat. 1975. Mitsopoulos-Leon. Fig.. Çizimler 11: BY 17. Kat. yaklaşık 190 yılları) ele geçen örnekler üzerinde görüyoruz358.ö. Daskyleion’da. Fig. ya da 2. 233’ün üzerinde çizilen zigzag bezemesi ve nokta dizisinin benzerlerine bazı merkezlerden gelen örnekler üzerinde rastlıyoruz357. 1994. 358 Thompson. 357 Dereboylu. Ziegenaus v. yüzyıl özellikle de M. Kat.ö. 1934: 399. yüzyılın sonları. Benzer örneklerini. 2. Tafel 32: B38.ö. 4. 1991. M. yüzyılın ikinci çeyreği ve sonlarında yoğunlaştıkları söylenebilir. 3. 360 Mitsopoulos-Leon. Tafel 43: B86.. Levha VII: BY 22 (M. 88: E59.ö. 1957: 240.ö. 2. No.

No. Levha 63 Korunan Kalınlık: 0. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile oluşturulmuş birbirine paralel üç bant yer almaktadır. Lagynos parçası.3/0. Ek Boyalar: Kırmızı (2. 251. Kalınlık: 0. 49. içte dudak altına kadar ve dışta beyaz (10 YR 8/2). Batı Çatak /2000.119 4. Kat. Bandın altında ne olduğu anlaşılmayan bir miktar ek boya daha vardır. Lagynos omuz parçası. Astar rengi: Parlak. Çiz. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Lagynos ağız parçası. Ek Boyalar: Dışta sarımsı kırmızı (5YR 5/6 5/8).45 cm. Lagynos gövde parçası.0 cm. 19 T 138 plankare. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3). Batı Çatak /1993. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile yapılmış birbirine paralel iki bant ve bitkisel motifler görülmektedir. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). No. No. 250. 248-251) Kat. Tanım: Omuz başlangıcında beyaz astar boya üzerine ek boya ile yapılmış band görülmektedir. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 18 U 8 plankare. 18 U 17 plankare. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.5 YR 7/4’den 5 YR 6/8’e). Levha 63 Korunan Genişlik: 4. bu nedenle renk dalgalanmaları olmuştur.4 cm. Tanım: Ağız (tıpa yerleştirme için kademeli yapılmış) gittikçe daralarak konik biçimde gelen bir boyunla birleşmektedir. Kat. 249.55 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).g.5 YR 6/4). 248. Boya her yere aynı oranda dağılmamış. Ek Boyalar: Dışta kırmızımsı sarı (7. Astar rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Kat.75 cm.7 cm.Lev. Batı Çatak /1995. . Kalınlık: 0. 20 T 13 plankare. Lagynos Seramikleri (Kat. No.45/0.Lev. 49. Levha 63 Ağız Çapı: 4.5 YR 4/6’ya). No.5 YR 5/8’den 2.65 cm. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Batı Çatak /1994. Levha 63 Korunan Genişlik: 4.

boyunda ve ağız çevresinde firnis bandlarla sık olarak karşılaşılır. Vazoların cidarları genellikle incedir.ö.. (1959): Pottery of Roman Period. karşı görüşler de vardır. lagynos. yüzyılda kullandığından söz etmiştir. Thompson. 1997: 205. trigonos.d.. 363 Rotroff. M. yüzyıldan M. Bazıları üzerinde slogan ya da neşeyi ifade eden yazılar da yazılmıştır. 1954: 156. . Bazı örnekler üzerinde ve bazen sarımsı kahverengidir363. Cook. Lagynos erken dönemlerde yaklaşık üç çeyreğe denk gelen (ya da 12 kotyle) bir ölçü birimi iken. Athenian Agora V. kalın dudaklı uzun boyunlu ve genellikle düz bazen de tercihe göre yuvarlanmış olan dikey kulplara sahip bir formdur361. S. Bütün bu figür. 1997: 205. 6. sıradan bir şarap testisi olmadığı da anlaşılmaktadır. Bodur gövdeli. Ancak. Athenaeus “τριλάγυνος” kelimesinin M. kithara. bezemeler üretim merkezlerine göre değişen 361 362 Thompson. kaidenin etrafında. Rotroff v. Cook.ö. 4. Bazı örnekler üzerinde ise. Robinson. Firnis boya. ince boyunlu ve tek kulplu şarap testisi olarak ve şarap dökülürken çıkan sesden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. ince boyunlu testi tipine verilmiş isimdir. bu tarih M. Bunun yanında. Rotroff. 1. Nitekim. syrinks. defne ağacı. daha sonra şarap sürahisi anlamına gelmiştir. dövüşen horozlar. 364 Hellström. Rotroff. 1997: 226. Aleksandria’daki bir lagynos parçasının omzunda “χώµος” kelimesinin görülmesi lagynosun festival zamanlarında şarap sürahisi (οίνοφόρος) olarak kullanıldığını göstermektedir. yüzyıla kadar olan dönemde çeşitli merkezlerde üretilen tek kulplu. 1965: 18. Kil. Astar normal olarak yoğun ve beyazdır. 1997: 225.ö. 1997: 227. Ayrıca. Pembeden kreme veya kireç beyazına kadar değişen kaliteli bir astara sahiptirler. Bkz. Princeton: s.. Ayrıca bkz. 1934: 451.ö. motif ve yazılar bazı istisnalar dışında bezemenin genellikle Dionysiak sahnelerle ilişkili olduğunu göstermektedir364. arp gibi müzikal enstürmanlar yer alır. lagynos kelimesi M. 1934: 451.120 Lagynos terimi. 1997: 226. Omuzdaki ana bezeme alanında bazen asma. Aristoteles’in “λáγυνος” terimini ilk kullanan antik yazarlardan birisi olduğu düşünülmektedir. Bilim adamları bu forma bu ismi verirken kaynak olarak bazı antik yazarları göstermişlerdir362. kuşlar ve yunus gibi motif ve figürler de lagynos seramikleri üzerinde görülen bezemelerdir. Ana bezeme genellikle omuzda ve doğal motiflerden oluşur. Antik kaynaklarda. 4.. sıklıkla mikalı kısmen çok iyidir ve renk çeşitliliği olarak da açık kahverengiden kırmızıya değişir. yüzyıldan sonra uzun. Cook.d. Anderson v. 245. 2002: 542. 3. kantharos. Gürler. daha nadiren yaprak zincirleri ve oval çelenk resimleri yapılmıştır. Lagynos ismi bazı antik yazarlarların yazılarında Hellenistik Dönem’in açık zeminli seramikler arasında en yaygın olanıdır. Bunun yanında. Bunun yanında. 2003: 72. Bunun yanında. bazen yuvarlanmış bazen keskinleşen ve tekrar dış hatlarında dikdörtgene ulaşan. bazen siyah fakat çoğunlukla kahverengiye çalar. H. Amphora. yüzyıl ortalarından sonraya verilmektedir.ö. “Lagynos Seramiği” bu karakteristik formundan ismini almıştır.

369 Westholm. kaide genişler ve alt yarı konik olmaktan silindir olmaya doğru gider. Kyrenaika ve Kırım’daki buluntular diğer yerlere göre daha kaliteli bezemelere sahiptir365. bezemelerinde daha erken Kıbrıs seramikleri ile ilişkiler bu görüşü destekler niteliktedir367. bu üretim yerinin Pergamon ya da civarında bir yer olduğunu göstermektedir368. Bunun yanında. 365 366 Gürler. oldukça nadir üretilmiştir366. Bazı bilim adamları bu stilin çıkış yeri olarak Kırım’ı düşünmektedirler. Gürler. Bir grupta yüksek alt kısım ve alçak üst kısım görülürken diğer grupta alt ve üst kısım eşitlenmiştir. bu bölgelerde üretimin olmadığı şeklinde açıklanmıştır. Kıta Yunanistan. geniş kısım keskin bir açı ile belirlenmiştir369. 1956: 59. 1997: 225. “Lagynos Seramiği”ni oluşturan beyaz zemin üzerine koyu bezeme sadece lagynos formu üzerinde değil. 2002: 544-545. Lagynos Seramiği’nin Doğu Akdeniz’de en az iki ayrı merkezde üretildiğini ileri sürmektedirler. 1997: 225. Đkinci tipte. Hellström. Gürler. lagynosları tip olarak iki gruba ayırmaktadır. Grubun vazoları Akdeniz çevresindeki bütün Hellenistik merkezlerde görülmektedir. Gelişimin sonraki aşamalarında form şişmanlar. Formun. Cook.121 kalidededir. Son dönemdeki bazı çalışmalar ise. Bunun yanında. Delos. Rotroff. Bunun yanında. 367 Thompson. krater ve tabaklar üzerinde de yapılmıştır. erken örneklerdeki alt kısmının genişliğine karşın daha geç örneklerde basıklaştığı görülmektedir. diğer bir görüş stilin çıkış yerinin Doğu Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Kıbrıs olduğu şeklindedir. . Dipnot 39. A. Batı’da ise. Örneğin. Doğu’da birden fazla üretim yeri olmalıdır. gövde oldukça karinalı. 1997: 225. Filistin ve Kuzey Afrika’da Lagynos Seramiği’nin az sayıda ele geçmiş olması. Gürler. 1965: 18. Aleksandria. tüm yoğunlaşma Doğu’dadır. çoğunlukla yatay ve belirgin bir hat çizen omuz şeklindedir. Birinci grup. Formların yayılım alanı ise. 368 Rotroff. 1965: 18. 1997: 205. 1934: 450. 2002: 542. Kıbrıs’da lagynos formunun oldukça yaygın olması. 2002: 542. Bunlardan bir tanesi yüksek kalitede. 2002: 542. Rotroff. Boyun az çok konkav ve genişleyerek huni benzeri dudakla birleşmektedir. Hellström. yarımküre kase. thymiaterion. Batı Anadolu. destekli krater. kısa zamanda popüler bir form haline gelmiştir. Westholm. aynı zamanda pyksis. pyksis gibi çok sayıda form çeşidine sahiptir. Hellenistik Dönem’in en karakteristik küçük sürahi grubu olan Laygnos. Suriye. kyliks.

Robinson ve R. 1959: 245. Lagynos formu. 252 üzerinde ek boya ile yapılmış bandlar görülmektedir. yüzyılın ortalarından daha geçe gitmezler372. 1997: 205. H. 1. Cook. Parçalar üzerindeki astar. 3 yüzyıl ile 1.122 Lagynos Seramiği’nin Hellenistik Dönem içinde kullanıldığı dönem konusunda bilim adamları arasında tam bir fikir birliği yoktur. No. En geç örnekler. Ek boya ile oluşturulan bezemelerin her zaman aynı yoğunlukta olmayıp dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Menekşe Çatağı Lagynos Seramikleri grubu. Robinson. 1934: 45. H. 1 tanesi omuz ve 2 tanesi de gövde parçasıdır. bazı Olynthos örneklerini göz önüne alırsak bu tarihi M. 2002: 543. Lagynos Seramiği’nin en popüler olduğu dönem ise. Bunların 1 tanesi ağız. grubun M. bitkisel bezemelerin de kullanıldığı görülmektedir. Robinson. Bunun yanında.ö. M.ö. No. 1959: 245. Cook.ö.ö. sarımsı kırmızı ve kırmızı tonlarda görülmektedir. beyaz ve pembe tonlarda olup ek boya kırmızımsı sarı.A. hem az sayıda parçanın ele geçmiş olması hem de tarihlemeye yarayacak kriterlerinden olmayışından ancak diğer merkezlere bakılarak genel bir tarih olarak M. Fırça darbeleri serbest elle yapıldığı için bantların her zaman aynı kalınlıkta uygulanamadığı görülmektedir.ö. 373 Rotroff. isminin kullanımına devam edilmiştir ve Roma Dönemi’nde benzer formlar yapılmaya devam etmiştir373. yüzyılın sonları olmalıdır371. No. 370 371 Thompson. 3. Hellenistik versiyonu bu tarihlerde kısa zamanda terk edilmiştir. Menekşe Çatağı’nda 4 tane “Laygnos Seramikleri” grubuna giren lagynos parçası ele geçmiştir. 250. 251 ve Kat. 1997: 228. yüzyıl aralığına yerleştirilebilmektedir. Bunun yanında. yaklaşık M.S.M. Kat. Kat. Thompson. . 251 üzerindeki boya bandların yanı sıra. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başladığını ve iki yüzyıl kadar da kullanılmaya devam ettiğini ileri sürmüşlerdir370. 150–50 yılları arasındadır. Kat. 372 Gürler. No. 5.

gri (7.6 cm. No. Batı Çatak /1998. . yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar Kat. Çiz. Kil Rengi: Kahverengi (7.5 YR 4/4’e). 49.123 4. 253. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. 255 ile benzer olarak yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar görülmektedir.25 cm. dışa dönük profilde devam etmektedir.0 cm. 254. Açık kap gövde parçası. 20 T 27 plankare. Açık kap gövde parçası. Çiz. Kat. 257. Kil Rengi: Mika katkılı. Açık kap gövde parçası.5 YR 5/4). Yivin altından içe doğru hafif kavis yapan gövde. No. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 4/1’e). Batı Çatak /1998. Gövde parçası. Açık kap gövde parçası. Boynun gövde ile birleştiği yerde birbirine paralel kabartma iki yiv görülmektedir. Batı Çatak /1998. dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). 49. 252. Çiz. No. Kat. Kat.Lev.3 cm. 256. 49 Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarında koyu kahverengi (7. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. Tanım: Kat. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 32 plankare. 20 T 103 plankare. Levha 64 Ağız Çapı: 7. No.5 YR 6/4). 49.Lev. 20 T 121 plankare. Batı Çatak /1994.h. 252-258) Kat. Korunan Yükseklik: 2. açık kahverengi (7. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Levha 64 Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Tanım: Birbirine paralel iki kazıma yiv görülmektedir. No. 20 T 32 plankare. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.5 YR 3/2).4 cm. Tanım: Hafif içe dönük dudak kenarı. No. Tanım: Dikine ve birbirine paralel olarak dörtlü gruplar halinde oluklar görülmektedir.3/0. No.4 cm. Tanım: Đki plastik bant üzerinde birbirine paralel dik oluklar oluşturulmuş.5 YR 4/8). Tanım: Birbirine paralel ve benzer kalınlıklarda görülmektedir.5 YR 4/8’den 2. Batı Çatak /1994. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. daralan boyun ile birleşmektedir. Batı Çatak /1994.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Kat.5 YR 6/6).5 YR 6/N6). 255.Lev.5 YR 4/6).

No. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0.5 YR 6/4). No. 253 ve Kat. 253’in de iç kısmı firnisli olup içki kabına ait bir gövde parçası olmalıdır. Kat. 18 T 5 plankare. . No. Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 7 tane seramik parçası “Kabartmalı Seramikler” grubu altında incelenmiştir. 252’ün sadece ağız kısmı firnisli olup kapalı bir kaba ait ağız ve boyun parçası olmalıdır. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2. Đç kısmı da firnisli olan parça açık bir kaba ait olmalıdır. Kat. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 255’in iç kısmında kazıma çizgilerle birlikte düzensiz şekilde beyaz ek boya görülmektedir.3/0. No. No. Batı Çatak /1996. Kapalı kap gövde parçası.4 cm. 258. 267 üzerinde diğer örnek gruplamalarının dışında farklı teknikte kazıma bezek çeşidi kullanıldığı görülmektedir. Tanım: Dikine ve birbirine paralel gruplandırılmış ve grupların arasında belli bir boşluk bırakılmış oluklar görülmektedir.5 YR 5/6). 253’in firnisleri diğerlerine göre daha kalitelidir. No. 257 ile benzer şekilde olabilir. Kat. Kat. Bu eserlerden sadece bir tanesi ağız parçası olup diğerleri gövde parçasıdır. No. No.124 Kat.

Burnun üzerinde küvete bağlandığı yerde büyük bir palmet bezemesi yer alır. Omuzun alt kısmında. . Halka kulp. Her iki yanında dikdörtgen şeklinde birer kulakçığı vardır. Kulbu kırıktır ve alçıyla tümlenmiştir. omuz üzerinde. Kulp ve burun noksandır. boncuk dizileri ile kulakçıklar arasında. üçgen burun şeklindedir.0 cm. Tanım: Kalıp yapımıdır. Sağda hafif çıkıntı yapan kulakçığı vardır. Yükseklik: 2.2 cm. Korunan Genişlik: 5. 259-266) Kat. Diskus Deliği Çapı: 1. Levha 66 Uzunluk: 7. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye (5 YR 3/2’den 7. Kandil. Korunan Genişlik: 5. Oval fitil deliğinin etrafı bir kenarla çevrili olup üçgenimsi bir şekil yapar. Yükseklik: 3.125 4. Ortadaki daha geniştir. Levha 65 Uzunluk: 7. gövdenin ortası ile küvetin etrafındaki kenara bağlanır.palmet yapraklarından oluşan bir dizi ve bu bezemeninkabartmanın her iki yanında birer tane ortası boğumlu çiçek (üçlü mersin yaprağı) bezemesi yer alır.5 Y 7/2’ye). kaidenin altında halkaya ek olarak merkezde küçük bir kabartma daire bulunur. Tanım: Kalıp yapımıdır. Soldaki kulakçığın bir kısmı kırıktır. Halka şeklinde alçak bir kaide.i. halka kaidesi aşınmıştır. Burnun iki yanını volüt kabartması kateder (burundan omuza doğru uçları volütlü plastik çizgiler). Kandil. Alçak. omuzda. 260. simetrik olarak -sağdaki çok aşınmış. Kat.9 cm. her iki yanda küveti çevreleyen -sağdakiler daha aşınmış olarak. 20 T 66 plankare. 50. Gövde üzerinde kırıklar vardır. Birkaç parça birleştirilerek oluşturulmuştur. Bu küvet aşınmış plastik bir bantla çevrilidir. Çiz. Kil Rengi: Pembeden açık kırmızımsı kahverengine (5 YR 7/4’den 2. Kil Rengi: Gri.6 cm. No. altı kesik ve yukarıya doğru genişleyen dışbükey profilli çift konik gövde. 259. birer tane burun volüt kabartmaları ile eş değerde kabartma daireler bulunmaktadır.60 cm. Çift konik gövdeli ve çanak şeklindeki diskus. Diskus Deliği Çapı: 1. iki yivle üç bölüme ayrılmıştır.70 cm. Dikey halka kulp. Diskus. Küveti çevreleyen plastik halkanın kenarında.beş tane kabartma boncuk dizileri mevcuttur.3 cm. 19 U 14 plankare. Pişmiş Toprak Kandilleri (Kat. Batı Çatak /1996. Tüme yakındır. Firnis Rengi: Koyu gri. Pelikan gagası profilli burun. Kulp gövdenin ortasında küvetin etrafındaki kenara bağlanır. Batı Çatak /1996. Burun bezemesizdir. Ortadaki yağ deliğini içbükey küçük bir küvet çevrelemektedir.40 cm.5 YR 3/N3’e). No.50 cm. Fitil deliği Çapı: 1. Hamur iyi pişmemiştir. (küçük yağ deliğinin etrafındaki içbükey küvet) plastik bantla çevrilidir.Lev.90 / 8. No.

iyi pişmemiş. Tanım: Kalıp yapımıdır. Đki parça birleştirilmiştir. Batı Çatak / 1995. Alçak halka kaide plastik banttan oluşmaktadır. 19 T 18 plankare. Kandil. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2.5 YR 7/4). Levha 66 Korunan Yükseklik: 3.5 YR 5/N5’e). 262. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. Kandil. ince ve oval formda kulakçık mevcuttur. No. Kandil. Kil Rengi: Mika katkılı. Fitil deliği. kanal ve burun ucu kenarla çevrilidir. Büyük yağ deliği ve diğer küçük yağ deliğinin bir kısmı mevcuttur. No. Levha 67 Korunan Genişlik: 5.5 YR 5/N5’e). No. Tanım: Kalıp yapımıdır. Çift konik gövdenin üst kısmında taşkın içbükey bir kenar yapan geniş bir küvet elde edilmiştir. tek palmet bezemesi vardır. Kat. Hamur. Alçak halka kaideyi oluşturan plastik halkanın içerisinde bir tane daha alçak ve ince plastik halka bulunmaktadır. Tanım: Kalıp yapımıdır. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Kat. Levha 67 Korunan Yükseklik: 2. gri (10 YR 6/1). Kandil. Kandil. Batı Çatak /1996. . omzun alt ve üstünden gövdeye bağlanır ve küveti çevreleyen kenara bitişir. 19 T 35 plankare.0 cm.Lev. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Az mikalı. Firnis Rengi: Kırmızı (2. 20 T 77 plankare. 18 U 8 plankare. Bezemesizdir. Astar rengi: Pembe (7.6 cm. Küvet. Yanmadan dolayı oval fitil deliğinin etrafında kararma vardır. omuzdan çıkıp gövdenin ortasına bağlanır. Şerit kulbun sağında.5 YR 6/ N6’dan 7. Çiz.5 YR 3/N3’den 7. omuz üzerinde uzun. 265. Batı Çatak/1994. Korunan Genişlik: 5. Solda uzun.5 Y 6/N6). Firnis Rengi: Koyu gri (2. 264. Tanım: Büyük bir kısmı noksandır. 263. Kil Rengi: Çok koyu gri (2. No. ince ve uzun şekilde yukarıya doğru çıkar.4 cm. Üst kısmı noksan. Şerit kulp. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. üçgen bir kenarla çevrilidir. Yukarı doğru genişleyen dışbükey profilli gövde.0 cm. Yaklaşık 1/3 ü mevcuttur. No.75 cm. Đki derin yivle üçe bölüme ayrılmış şerit kulbun ortadaki ile sağdaki yivi eşit kalınlıkta olup soldaki oldukça incedir. 50.7 cm.5 YR 3/N3).126 Kat. Kat. iyi pişmemiş. Kil Rengi: Gri (2. Geniş küvet.5 Y 4/N4). iç içe iki plastik halka ile çevrelenmiş içbükey küvet ve düz kaidenin bir kısmı eksiktir. 261. Üçgen şeklindeki burun.5 YR 4/6). Yüzeyde kırıklar vardır. gri (7. bir kanalla burun ucuna bağlanır. Kırık kulp küveti çevreleyen kenara bitişik. Kat. 17 U 8 Doğu Profil. Batı Çatak /1997.

Fitil deliğinin etrafı yuvarlak bir kenarla çevrilidir. Kat. Herodotos. trimyzoi gibi isimlendirilmiştir. Pelikan gagası profilli burun görülmektedir. Yunanistan. Tanım: Büyük bir kısmı eksiktir. Bkz. Kınal. 148. Fitil deliği çevresinde yanmadan kaynaklanan islenme görülmektedir. Mezopotamya’da ise. 1914: 12. Bailey. Forbes. Daha sonra.127 Kil Rengi: Açık gri (5 YR 7/1’den 7.5 YR 7/N7’ye). Kuzey Afrika. Firnis Rengi: Çok koyu gri (5 Y 3/1). Kandil. Levha 67 Kil Rengi: Kırmızımsı sarıdan griye (5 YR 7/6’dan 2. P. H. Büyük bir kısmı noksan. Forbes. (1958): Studies in Ancient Technology VI. Kandilin Mezopotamya’da ortaya çıktığı ve sonra Filistin. 374 Kandil kullanımı. M. 376 Kınal. J. lychncia veya lychnouchoi şeklindedir. Çark yapımıdır. 18. Leiden: s. Walters. Adalar ve Güney Đtalya’ya kadar yayıldığı görülmektedir374. Ennius. Bkz. Kandiller. London: s. Pişmiş topraktan kandiller ise Orta Devlet’e ait eserler arasında yer almaktadır. Mısır. Lucilius. 375 Bu söylenilen terimler “lux” kelimesinden türemiştir. Lucretius ve Virgil tarafından kullanılmıştır. 1960: 155. Roma’da önceleri candela olarak isimlendirilen kandilin günümüze ulaşan antik kaynaklardan Grekçe lychnos veya lychno olarak. Kandiller için standart isimlendirme lychnia. Kandilin çıkış yeri eski Doğu medeniyetleridir. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII: s. Firnis Rengi: Pembeden soluk kırmızıya (5 YR 7/4’den 10 R 6/3’e).5 YR 5/N5’e). fitili oturtmak için bir yuva yani burun yapılmış olmasıdır. 155. F. 21 T 1 plankare. R. Suriye ve Kıbrıs’a yayılmış olduğu kabul edilir.. Erken Paleolitik Çağ’a kadar inmektedir. fitil sayısının artmasında sonra. içine zeytinyağı konmuş normal bir çanaktan sarkıtılan bir fitilin yakılması ile kullanılmaya başlanmış olduğu düşünülebilir. Đki parçadan oluşmaktadır. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. . Kandilin ilk olarak.. Đki burunlu olduğu zaman bilychnis daha fazla olduğu zaman polymyxus olarak adlandırılmışlardır. Küvet içbükey olup alçak plastik bir bantla çevrilmiştir. Mısır’da Eski Devlet zamanına ait hiyeroglif işaretleri arasında kandil resimleri görülmektedir.. akşam üzerini belirtmek için “περì λυχνών άφάς” deyimini kullanmıştır. Ur Kral Mezarları’ndan çıkan bir altın iki gümüş kandil vasıtasıyla Sümerler zamanında da kandil kullanımı olduğunu anlamaktayız. Ayrıca. Walters. Babil kabartmalarında özel masalar üzerinde yer alan ördek biçimli kandillere rastlanmaktadır. Lychnus terimi. Çanaktan kandile doğru olan ilk değişiklik. 266. Đşçilik özensizdir. Kassab-Tezgör v. lychnoi. 1958: 148 ve 152-153. No. London: s. 1995: 27. kesin olmamakla birlikte bazı Hitit yazılı belgelerinde geçen “DUG sasanna” kelimesinin kandil anlamına gelmekte olduğu sanılmaktadır376. Batı Çatak / 1993. Daha sonra Mısır’dan esinlenerek kandiller Minos ve Myken şehirlerinde de üretilmeye başlanmıştır. Tanım: Kalıp yapımıdır. Eski Ön Asya medeniyetlerinde yağ kandili eski zamanlardan beri bilinmektedir. B.d. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. dimyzoi. Oval ve yüksek olan kaideye sahiptir.17. Latince lychnus ve lucerna terimleri şeklinde aydınlatma araçları için kullanıldığı anlaşılmaktadır375.

128

Antik dönemde; kandiller, toplumun her sınıfında kullanılmaktaydı. Kandiller, öncelikle evler ve ticari amaçlı binalarda kullanılmanın yanı sıra kamu yapıları, tiyatrolar, tapınaklar, meclis binaları ve caddelerde kullanım görmüştür. Fakir insanlar yaygın çark yapımı ve kalıp yapımı kandilleri kullanırken zengin olanlar tercihlerini metal olanlardan yana kullanmaktaydı377. Hellenistik Dönem’de metal kandiller oldukça nadirken, Roma Dönemi’nde yaygın hale gelmiştir. Metal kandiller içinde yaygın olanları bronzdan yapılan kandillerdir. Pompei ve Herculaneum’dan yüzlerce bronz örnek ele geçmiştir Bu kandiller genellikle insan ya da hayvan formunda yapılmışlardır. Diğer bir metal olan demirden yapılmış kandiller ise, oldukça az sayıda üretilmiştir. olmakla birlikte demir kandiller nadir olarak yer almıştır378.

Kandillerin kullanım şekilleri oldukça çeşitlidir. Evlerde nişlerin içine yerleştirilmek suretiyle askılara ya da sarkan zincirlere asılmışlardır. Daha geç dönemlere ait bazı kandiller ise, aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlayan içi boş silindir ile desteklenmekteydi. Bazıları da özel masalara konulmaktaydı379. Kandillerin bir başka işlevi dinsel amaçlıdır. Kandiller, erken dönemlerden beri tapınak malzemelerinin önemli parçalardan birisidir. Tapınak ve kutsal mekânlarda ışığın artması için çok burunlu kandillerin kullanıldığı görülmektedir380. Ayrıca, bazı tapınaklara adak olarak sunulmuş çok sayıda kandil ele geçmiştir381. Bunun yanı sıra mezarlara da ölü hediyesi olarak bırakıldığı bilinmektedir382. Dini seremoniler, festivaller, tiyatrolar ve oyunlar gibi özel

377 378

Bailey, 1963: 11. Walters, 1914: 14 ve 19; Forbes, 1958: 150 ve 154. 379 Walters, 1914: 14; Forbes, 1958: 152; S. Çokay, (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları, Đstanbul: s. 23. 380 Çokay, 1998: 23. 381 F. Kınal, Kaunos’ta toplu olarak bulunan çok burunlu kandillerin tapınağa adandığı ileri sürmektedir. Demeter’e adanan tapınaklarda kandillerin daha çoklukta görülmektedir. Lykia’daki Oinoanda’da da bulunan bir kandil üzerinde “en yüce Tanrı’ya” yazmaktadır ve Sir Charles Newton, 1859’da Knidos’ta Demeter Tapınağı’na adanan benzer kandiller bulmuştur. Troizen’deki Demeter Thesmophorus Tapınağı’nda iki binin üzerinde kandil bulunmuştur. Bu çeşit düzinelerce kandil, Sicilya’daki Akragas Demeter Tapınağı’nda bulunmuştur. Naukratis’te, Sicilya’daki Selinus’ta ve Karthaca’da Satürn Balcaranensis Tapınağı’nda birçok örnek bulunmuştur. Bunun dışında Kıbrıs, Naukratis ve Atina’da da aynı amaç için kullanılan çok burunlu kandiller bulunmuştur. Çok fitilli kandiller, Sparta’daki Artemis Orthia kutsal alanında da yaygındır. Akropolis’in kuzeydoğu yamacında çoklu fitillere sahip kandiller ele geçmiştir. Bkz., Walters, 1914: 15 ve 21; Forbes, 1958: 155; Kınal, 1960: 154; Bailey, 1963: 12. 382 Kandiller, mezar ve gömütleri aydınlatmada sıklıkla kullanılırdı. Yunanlılar, mezarlara kandil bırakılması geleneğini Doğu kültürlerinden almışlar ve Roma Dönemi’nde bunu tam olarak bir gelenek haline getirmiştir. Kandillerin mezar içi kullanımları sembolik ya da dini amaçlı olabilir ya da ölülerin yanına konulan diğer çömlek, cam, ziynet eşyaları gibi aynı amaçla ölen kişinin mülkü olarak konulmaktadır Hristiyanlar da benzer kandilleri katakomplara adamaktadırlar. Bkz., Walters, 1914: 15; Forbes, 1958: 156; Bailey, 1963: 11-12.

129

günlerde de yanan kandiller bir gelenek olmuştur383. Daha geç dönemlerde ise, şehirlerde sokak ve caddelerini aydınlatılmasında da kandiller kullanılmıştır384.

Erken dönem kandilleri bezemesizdir. Ancak, kısa bir süre sonra firnis boyalar süsleyici nitelikte kullanılmaya başlandı. Hellenistik Dönem’de ise, siyah firnis boyaların yerini koyu gri metalik firnis almıştır. Kandiller üzerinde ilk olarak M.ö. 2. yüzyılda konular yer almaya başlamıştır385. Đlk olarak geniş ve taşkın omuzlu Hellenistik kandiller üzerinde sınırlı da olsa süsleme çeşitleri kullanılmıştır. Daha sonra bu bezemeler artmıştır. Hellenistik Dönem kandilleri üzerindeki bezemeler çoğunlukla dal veya çelenk halinde sarmaşık, asma, defne, nar, zeytin, mersin, girlandlar, sarmaşık biçimli yapraklar ve üzüm gibi bitkisel motifler ile yunus, geometrik desenler, spiraller ve yumurta dizisinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra Dionysos ile ilişkili mitolojik figürler, yarı-tanrılar, tanrılar, efsanevi varlıklar ve masklar da görülmektedir. Çoban, atlı, balıkçılar, avcılar, tahıl işlenmesi, suyun getirilmesi, yıkanma-temizlenme ve yatak odası sahneleri gibi günlük hayatın tüm yönleri kandiller üzerinde yer almıştır. Hayvanlar genellikle tek gösterilse de nadiren grup içerisinde kabartmalı kandiller üzerinde geyiğe saldıran av köpekleri şeklinde gösterilmektedir. Evcil ve vahşi hayvanlar, kuşlar, balık, kabuklu deniz hayvanı ve böceklerin hepsi betimlenmiştir. Çapa, içki kapları, karmaşık kaseler, şarap amphoraları, bereket boynuzları, altarlar ve yapılar gibi büyük şeyler de kandil süslemesinde popüler elemanlardır. M.ö. 1. yüzyıldan sonra bazı kandiller üzerinde yapımcısının adını gösteren yazılar ile özel olayları veya belli mesajları ileten yazılar da görülmektedir386.

383

Hellenistik Dönem’in sonlarına doğru Doğu’ya özgü kültlerin girmesiyle birçok âdette kandillerin kullanımı yükselişe geçmiştir. Yunan dünyasında Herodes Festivalleri’ndeki kandillerin yeri çok iyi bilinmektedir. Kandiller, antik dönem dini hayatında önemli bir rol oynamaktaydı. Kandiller ve kandil ayakları Minos kült resimlerinde görülmektedir. Herodotos, “Fenike Tyr’deki Herakles Tapınağı’nın içi geceleri pırıl pırıl yanıyordu” şeklinde aktarmaktadır. Kaligula ve Domitian zamanında, gladyatör gösterileri aydınlatılır ve tiyatrolarda kandil kullanılmıştır; M.s. 248’de Đmparator Philip I tarafından düzenlenen Secular Oyunları’nda da yüzlerce kandil yakılmıştır. Kleopatra tarafından Julius Caeser’ın zaferinde ve Nero’nun dönüşünde kullanılmıştır. Bkz., Walters, 1914: 11, 12 ve 14; Forbes, 1958: 154 155. 384 Belediye sorumluluğuna giren sokak aydınlatması, M.s. 5. yüzyılın ortalarında Antiokheia’da uygulanan kadar görülmemektedir. Pompei’de cadde ve sokaklarve Ephesos’ta Arkadianus Caddesi’nin aydınlatıldığı bilinmektedir. Aleksandria’da da M.s. 350 yıllarında dükkan kapıları ve ev girişleri üzerinde yer alan kandillerle caddelerin aydınlatıldığı bilinmektedir. Bkz., Bailey, 1963: 11; Çokay, 1998: 24. 385 Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21-23. 386 Bu yazılar, yapan kişinin ismi veya işareti, alan kişinin ismi veya işareti veya adak ithafı şeklindedir. Bkz., Forbes, 1958: 150; Bailey, 1963: 23; Çokay, 1998: 21.

130

Hellenistik Dönem’de kandiller çark ve kalıp yapımı olmak üzere iki şekilde üretilmiştir. Daha sonra bu gruplara, M.ö. 2. yüzyılda yaygınlaşan dökme kandilleri ve tapınak kandilleri de eklenmiştir387. Orta Tunç Çağı’ndan itibaren görülmeye başlayan çark yapımı kandillerin gövdeleri kürevî profilli, kaideleri düz, konik ya da halka biçimde olup büyük çoğunluğu kulpsuzdur388. M.ö. 6. yüzyıldan sonra, çarkla kandil yapımı yaygınlaşmıştır. Arkaik Dönem’de Attika, Korinth ve Batı Anadolu’da köprülü burunlu ve boru askı delikliler gibi yeni tipler üretilmeye başlanmıştır389. M.ö. 3. yüzyılın ilk yarısından itibaren küt burunlu kandiller yapılmaya başlanmış ve daha sonraki dönemde ise, ok ucu burunlu örneklerde görülmeye başlanmıştır390. M.ö. 3. yüzyıl ile 2. yüzyılın başında görülen kandiller, geride kalan yüzyılda görülen çark yapımı kandillerin bir devamı gibidir. Attika, bu dönemde de ürettiği kendine özgü kandillerle bir ihracat merkezi olmaya devam etmiştir. Büyük çapta ihraç yapan Rhodos gibi bazı antik kentler, bunların kopyalarını imal etmişlerdir. Yerli atölyelerde imal edilen bu kandiller başta Attika olmak üzere, Delos ve doğuda Filistin olmak üzere tüm Yunan dünyasına yayılmışlardır391.

Đkinci yapım şeklini kalıpta yapılan kandiller oluşturur. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır. M.ö. 2. yüzyılın ortalarında, görülmeye başlayan kalıp yapımı kandillerin çıkış yeri olarak Mısır, Antiokhia ya da Ege’deki yerleşmeler önerilmektedir. Attika’da ise, M.ö. 2. yüzyıldan sonra kandil üretiminde bir gerileme olmuştur392. M.ö. 2. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerde Ephesos ve Knidos’un önemli bir yeri vardır. Hellenistik Dönem boyunca kalıp yapımı kandiller, Akdeniz’in büyük çoğunluğuna yayılmıştır393. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Hatta bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmüştür394.

387

Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21; J. W. Hayes, (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps, Toronto: s. 1; Çokay, 1998: 13. 388 G. Günay-Tuluk, (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đzmir): s. 21. 389 Çokay, 1998: 10. 390 Günay-Tuluk, 1996: 22. 391 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 392 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 393 Bailey 1963: 18; Çokay, 1998: 11. 394 Bunların üretimine Hellenistik Dönem’de olduğu gibi Roma ile Bizans hatta Đslami Dönemler’de bile devam edilmiştir. Bkz., Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71.

131

Knidos’ta T. Newton tarafından 1858’de yapılan kazılar esnasında aynı tipte ele geçen bir grup kandil buluntu yerinden dolayı “Knidos tipi kandiller” olarak isimlendirilmiştir395. Hellenistik Dönem’de çark yapımı kandiller arasında en gözde olan Knidos tipi kandillerdir. Ancak Knidos tipi kandillerin üzerindeki bezemeler kalıp yapımıdır396. Bu tip kandiller yuvarlak görünümlü, çift konik profilli, büyük kısa ve çapa biçimi burunlu ve küçük çukur diskuslu bir forma sahiptirler. M.ö. 2. yüzyılda, Attika, Korinth, Delos, Rhodos, Mısır ve Đtalya gibi birçok yerleşim yerine ihraç edilmişlerdir. Tarihlenebilir buluntulara göre M.ö. 2. yüzyıl ile M.ö. 1. yüzyılın ilk çeyreği arasına vermektedirler397.

Đlk olarak H. B. Walters tarafından tanımlanan ve literatüre Ephesos Kandilleri olarak geçen kalıp yapımı kandiller de Hellenistik Dönem’de çok yaygındır. Gri renkte iyi pişmiş, sert, gözeneksiz, fazla katkı maddesi içermeyen hamur Ephesos tipi kandillerin karakteristik özelliğidir. Bu grubun hamur ve firnis renkleri, kulp ve burun yapıları, diskus ve gövde profilleri açısından metal örneklerden esinlendikleri görülmektedir. En belirgin özellikleri, ok ucu biçiminde buruna sahip olmaları ve diskusu çevreleyen çanak görünümdeki bölümün bulunmasıdır. Birçok varyasyonu olan bu tipte gövde, birleşme yeri keskin olan çift dışbükey biçimde olup üst kısmı düzleştirilmiş ve yüksek bir bantla çevrilmiştir. Süsleme plastik bandın gerisinde kalır. Omuz, geometrik ya da bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yanma deliğinin kenarları üçgen ya da yuvarlak formdadır. Daha sonra aynı formda ancak yuvarlak burunlu olanlar üretilmeye başlamıştır398.

Hellenistik Dönem kalıp yapımı bezemeli kandilin bir başka üretim yeri de Pergamon’dur. Pergamon tipi kandillerin Hellenistik Dönem kalıp yapımı kandiller içerisinde önemli bir yer tutan kalp yapraklı olanlarının büyük bir ünü vardır. Đlk olarak M.ö. 3. yüzyılda üretilmeye başlamış olan kalp yapraklı kandiller M.ö. 1. yüzyıla kadar üretilmeye devam etmiştir399. Ephesos ve Pergamon tipi kandiller, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar üretimlerini sürmüşlerdir. Bunun yanında, bu tip kandiller bu iki

395 396

Günay-Tuluk, 1996: 32. Bailey, 1963: 18; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71; Günay-Tuluk, 1996: 32. 397 Günay-Tuluk, 1996: 32-33. 398 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 49-50, 62 ve 68; Gürler, 2003: 89. 399 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 33, 38-39 ve 68.

132

merkezin dışında, Sardes’te, Labraunda’da, Tarsus’ta, Attika’da, Korinth’de, Delos’da, Mısır’da, Kıbrıs’da, Rusya ve Đtalya’da bir çok merkezde ele geçmiştir400.

Menekşe Çatağı ait 8 tane Hellenistik Dönem’e ait kandil incelenmiştir. Bu eserlerden yalnızca Kat. No. 259 kulp hariç tümdür ve alçı ile tamamlanmıştır. Kat. No. 260 de tüme yakın bir örneğimizdir. Kat. No. 266 dışındaki bütün kandiller kalıpta yapılmıştır. Kat. No. 266 ise çark yapımıdır. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır401. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Kat. No. 266 gibi diğer hellenistik merkezlerde de bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmektedir402. Kat. No. 260 haricindeki örnekler gri monokromdur. Hellenistik Dönem içinde Küçük Asya’da özellikle Knidos ve Ephesos kandillerinin yapımında da koyu gri kil kullanılmaktaydı403.

Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262 çift konik gövdeli bir forma sahiptir. Çift konik profilli kandillerin en iyi örneklerini Hellenistik Dönem içinde M.ö. 2. ile 1. yüzyılın ilk çeyreği arasında üretilen Knidos tipi örneklerde görmekteyiz404. Kat. No. 259 ve Kat. No. 265 pelikan gagası burunludur. Kat. No. 261 ise üçgen burunlu kandiller sınıfına girer. Kat. No. 259’nin tümlenen kulbu dikey halka kulp şeklindedir. Kat. No. 265 ise şerit kulplu olup, benzer kulba sahip örnekler M.ö. 2. yüzyılın son çeyreği ile M.ö. 1. yüzyıl arasına tarihlenmiştir405. Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262’in olup her iki yanında dikdörtgen şeklinde kulakçıklar vardır. Kat. No. 259 formu ve özellikle de burun yapısı ile ok ucu burunlu Ephesos tipi kandillere benzemektedir. Kat. No. 261 ise yuvarlak uçlu Ephesos tipi kandillerle benzerlik göstermektedir406. Bizim örnekte olduğu gibi, gri renkte iyi pişmiş, sert profil özellikleri Ephesos tipi kandillerin en karakteristik özelliğidir407. Ephesos tipi kandiller, M.ö. 3. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerini, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar sürdürmüşlerdir408.
400 401

Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2 ve 39. Günay-Tuluk, 1996: 13. 402 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 403 Walters, 1914: xvi. 404 Günay-Tuluk, 1996: 32. 405 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 294 ve 301. 406 Günay-Tuluk, 1996: 32. 407 Günay-Tuluk, 1996: 50; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 408 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2; Çokay, 1998: 11.

260 üzerinde mersin yaprağı ile Đonia Bölgesi kandillerinde burun üstü bezemesi olarak karşımıza çıkan damarlı yapraklar görülmektedir410. 1. 1963: 22. No. yüzyıl ile M. No. 259 üzerinde kabartma boncuk dizileri ve Kat. 3. No. yüzyıl sonrasını. 261 bize M.ö. 2.ö. . Diğer örneklerimiz tam olmadığından bezemeleri için kesin birşey söylemek mümkün değildir.ö. No. 1. Aynı durum bizim örnekler içinde geçerlidir. Günay-Tuluk. 2. Kat. 409 410 Bailey.133 Hellenistik kandilde sınırlı bir süsleme çeşidi kullanılmıştır409. 266 üzerinde ise. 262 ise M. Bu örneklerimizin tarihlendirmelerinden yola çıkarak Menekşe Çatağı kandillerini.ö. yüzyıl aralığına yerleştirmek mümkündür. No. sadece plastik halkalar bulunmaktadır.ö. yüzyılın son çeyreği ile M. No. Çizim A-12. yüzyıl arasını göstermektedir. Ephesos tipi kandiller grubuna giren Kat. 263 ve Kat. M. dikey şerit kulplu Kat. 259 ve Kat. No. Kat. 1996: Çizim 1-8.

Kaseler grubu içerisinde de ağız kenarı içe dönük kaseler çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu grupların dışında iç kısımda rulet bezemesi olanlar “rulet bezemeli” dış yüzeyinde kabartma bezemesi olanlar “Megara Kaseleri” grubu altında incelenmiştir. amphoralar ve testiler bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Formlarına göre yapılan bu sınıflandırmada kaseler. mutfak kapları. Bu nedenle her gruba ait seramikler diğer merkezlerle karşılaştırılmış ve en erken ile en geç tarihler saptanmıştır. kyliks. Tabaklar grubu da ağız profillerine göre gruplandırılmış ve formları ile kendini belli eden bir grup tabak “balık tabakları” grubu altında incelenmiştir. Pişirme ve saklama kapları. kabartmalı seramikler ve kandiller çeşitli alt gruplara ayrılarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Menekşe Çatağı-Batı Çatak Hellenistik Dönem seramiklerinde diğer merkezlerden çok sayıda paraleller bulmak mümkün olmuştur. Kapalı kaplar da boyutlarına göre büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Kaseler. kapaklar. ağız profilleri ve çaplarına göre gruplandırılmıştır. kabartmalı seramik parçaları. Batı Yamacı Seramikleri. kantharos kaide parçaları ve gövde parçaları da açık kaplar grubu altında incelenmiştir. Ayrıca grubun en yoğun üretildiği zaman aralığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu merkezlerden yola çıkılarak tarihlendirme . Dolayısı ile bu çalışma sonucu elde edilecek tarihler ilgili tabakalar için bir kriter oluşturacaktır. skyphos. Batı Yamacı Seramikleri. lagynos seramikleri. lagynos seramikleri. unguentariumlar. Seramik gruplarına genel olarak bakıldığında form ve bezeme açısından Attika tiplerine bağlılık olduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir. Açık kaplardan kase. açık ve kapalı kaplar. pişmiş toprak kandiller olarak gruplara ayrılmış ve incelenmiştir. tabaklar. Kıyaslama yapıldığında tüm malzeme içerisinde kaselerin en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir.134 5. Bu eserler Hellenistik Dönem seramiği literatürü ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve genele uyularak sınıflandırılmıştır. Menekşe Çatağı kazılarında incelemesi yapılan seramikler dışında tarihlemeye yardım eden başka kriterler mevcut değildir. Diğer seramik parçaları da unguanteriumlar. SONUÇ “Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği” konulu bu çalışmada 266 adet eser incelenmiştir.

ö. Bunun yanında. yaklaşık 150 yılları civarında yoğunlaştığı görülmektedir. Menekşe Çatağı buluntuları içerisinde Megara Kaseleri’nde diğer merkezlerden farklı olarak ağırlıklı gri monokrom parçalar görülmektedir. . 3.ö.-2. 1.ö. Buna karşın parçalar arasında atölye ayrımı yapmaya yaracak sayıya ulaşılamamış ve üzerinde herhangi bir atölye damgası bulunan parça da ele geçmemiştir. yüzyıl sonlarına ve M. Benzer durum Heraion Teikhos’ta ve Datça/Reşadiye atölyelerinde de karşımıza çıkmaktadır. M. 300 yıllarından başlayan üretimlerin benzerlerine rastlanmaktadır. yüzyıl ile M. Bunun yanında. yüzyılın başları ile M.ö.ö. yüzyılın ilk yarısına kadar geçe giden örnekler de görülmektedir.ö. genellikle M. yüzyılın ortalarına kadar olan zaman aralığına tarihlenmektedirler.No. yüzyıla ait örnekler sayıca fazladır. 2.ö.ö. 2. yüzyıla aittirler. ile 1. 150-125 ile en geç tarihli örneği temsil etmektedir. 1. En geç örneklerin diğer merkezlerdeki kontekstlerle desteklenen tarihleri Erken Roma Dönemi’ni göstermektedir. 3. yüzyıla aittirler. Kat.ö. yüzyılın sonları arasına yerleştirilmesi mümkündür.135 yapılmıştır. Bunların içinde Kat. ikinci yüzyılın ve üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. Diğer merkezlerde karşımıza çıkan üretimlerle karşılaştırdığımızda Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem seramiklerinin bir çoğunun kil. 2. 2. yüzyıla tarihlenmekle birlikte paralellerine göz atıldığında M.ö. Megara Kaseleri çoğunlukla M.ö. Dışa dönük ağız kenarına sahip kaselerde ise. 4. Seramikler yoğunluk olarak M.ö. 2. yüzyıllar içinde üretilmişlerdir.ö. Tabaklar genel olarak hafif dışa sarkık dudak profilli nispeten ince cidarlı olup. M. M. 2. Rulet bezemeli kaseler.ö. Menekşe Çatağı’nda üretilen tabakların özellikle M. Bu tip örneklerin yanı sıra M. Tabaklar grubu içinde incelenen balık tabakları genellikle M. 3.ö.ö. yaklaşık 340-330 yıllarına ait tarihi ile en erken örneği.No. Đçe dönük dudaklı kaseler genellikle M. ele geçen az sayıdaki örneğin M.ö. firnis yapılarının ve yapılışlarının daha özensiz ve kalitesiz olduğu görülmektedir. 1. yüzyıla ait üretimler de görülmektedir. Hellenistik seramiğin özgün formu unguentarium konusunda bir form gelişimi ve kronoloji oluşturmak örneklerin yetersiz olması nedeniyle mümkün olmamıştır. 1. 2 ise M. M.

136 Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri M. Parion veya Kyzikos ile de ticari ilişkiler kurulmuş olması mümkündür.ö. Bu nedenle de malzemeyi M. yüzyılın başlarına yerleştirmek mümkündür. yüzyılın sonları ile 2. 2. Menekşe Çatağı’nda genel olarak Ephesos tipi kandil özelliklerini taşıyan örneklerle karşılaşmaktayız. Menekşe Çatağı’nda ele geçen az sayıda Lagynos Seramiği örnekleri oldukça küçük parçalardan oluşmaktadır.ö. Bu nedenle doğrudan paralelleri bulanamamıştır. Üretim yerlerinin kesin olarak belirlenmesi için kil analizlerinin yapılması bizi sonuca götürecektir. 3. En geç tarihli örnekler M. M. mesafedeki Heraion Teikhos’da seramik fırınlarının ortaya çıkarılmış olduğu göz önüne alınırsa büyük olasılıkla buradan getirtilmiş olabilir ya da Hellenistik Dönem merkezlerinden Ainos. yüzyılın son çeyreği ile 1.ö 3. bu sınırlı grup için M. yüzyılın başları ve ikinci çeyreğine ait örnekler sayıca fazladır. 2. . ve M.ö. Hellenistik Dönem seramiklerinin üretim yeri konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. yüzyılın sonları arasına aittirler. yüzyılları verilebilir. 150-50 tarihleri arasında üretilmiştir. Ancak. Menekşe Çatağı’na yaklaşık 3 km.ö.ö. Bunun yanında. Teknik ve motiflerin yayılmasında çabuklaştırıcı bir etki olan Hellenistik dünya arasındaki hızlı ticari ilişkiler ve deniz kenarında yer alan yerleşime ulaşımdaki kolaylık ihtimalleri kuvvetlendirmektedir. Hellenistik Dönem’e özgü bu grubun üretim tarihleri ve genel olarak tüm malzemenin ağırlık oluşturduğu dönemler göz önüne alındığında. 2.

J. R. V. Anderson-Stojaniviç. (1954): “Excavations in the Kofina Ridge. J. P. Pragha. ve Seçkin.. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. F. Anlağan. M. ve Mackworth-Young. K. 1-51. N. K. 123-182. Atik. (1970): L’îlot de la Maison des Comédiens. Anderson. The Cave at Polis II” BSA 39. 105-122. (1949): “Excavations in Siphnos”. Đstanbul). L. T. BSA 49. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. 1-92. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. London. Chios”. Paris. Brock. 298-306. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bruneau. Bouzek. (1974): Kyme I. J. M. S. Benton. Hood. Đstanbul.137 KAYNAKÇA Aksaç. (2000): Sadberk Hanım Müzesi. BSA 44. N. H. P. J. . ve Jansova. Exploration Archeologique de Delos XXVII. Eskişehir. Bailey. N. Baydur. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. S. G. F. Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. ve Boardman. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Đstanbul.

(1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. Thrace. Đzmir). (1997): Greek Painted Pottery. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. H.. Çokay. (2001): Knossos Pottery Handbook of Greek and Roman. G.. Dereboylu. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. G. Samaria-Sebaste 3. S. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar. IX: Pottery Hellenistic and Later. Coldstream. Đstanbul. VII. N. Selanik. M. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. (1926): Macedonia. A. Edwards. Eiring. Đstanbul. J. D. (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. New Haven. Dura-Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2. R. . (1957): The Objects from Samaria. Erzen. L. Chap. Cox. M. Cook. (1949): The Greek and Roman Pottery. Courby. Drougou. Oxford. London: 3. Illyria.138 Can. F. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ve Forster. Delemen. Cornell. Đstanbul. S. London. baskı. Part 3. Oxford. K. ve Kenyon. London. S. M. Crowfoot.. Đstanbul. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. Corinth Vol. E. Crowfoot. Đ. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery From TelAnafa 1968–1973. L. Ş. R. J. Paris. Princeton. Casson. (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları. J. A.

(1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps. New Jersey. Oxford. J. P. Lund. Đzmir). Vol. W. The Circular Harbour. P. Goldman. Gürler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi. (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller. II. J. Günay. A. (1950): Excavations at Gözlükule. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. The Hellenistic and Roman Periods. M. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. G. 1. B. Gürler. Đzmir). Müze Kurtarma Kazıları Semineri. H. R. Le Sanctuaıre De Poseidon Et D’Amphitrite. Ankara. Hayes. M. (1958): Studies in Ancient Technology VI. Toronto. G. Günay-Tuluk. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Swedish Excavations and Researches. Forbes. Hellström. 17–26. S. Tarsus I. B. G. Fulford M. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. (1965): Labraunda II. . (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. 277-230. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. Hobling. B. s. Leiden. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. R. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. D. ve Peacock. North Side The Pottery. Paris. (1986): Tenos I. 541– 548.139 Etienne. BSA 26. 2. Işın. (1994): Excavations at Carthage. 87–97. Sayı:243.

ve Özdoğan. ve Özdoğan. Özdoğan. Supp. A. A. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. A. Ankara. ve Sezer. s. London.. 1. Kenrick. Işın. Ankara. P. Işın. Arkaik. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII. M.Cilt. 8. 313–326. D. M. 363–379. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. Ankara. R. A. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. Kazı Sonuçları Toplantısı. A. Işın. Tripoli.Cilt. 1. F. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Kazı Sonuçları Toplantısı. 295–310. ve Özdoğan. E. 20. Kazı Sonuçları Toplantısı. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. T. ve Aksaç. A. E. 21. M. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. A. Đstanbul. Işın. Ankara. F. M. III Part 1. Kazı Sonuçları Toplantısı. ve Özdoğan. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. M. Ankara. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. to Libya Antiqua V.140 Işın M. 7. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. Ankara. Kazı Sonuçları Toplantısı. Işın.Cilt. . E. A. 421-434. Klasik ve Hellenistik Dönemler. E. Kınal. 239–250. A. Doğu Çatak Kazısı”. 377–388. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. 1. 2. Işın. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. (1986): Greek and Cypriot Pottery.Cilt. Ankara. 23. E. A. Jones. A. A.Cilt. Vol. M. 24. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. M. ve Özdoğan. A. E. 151-159. Kassab-Tezgör. a Review of Scientific Studies. ve Özdoğan. E. 1. A. 25. 89–98. E.

(1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. I. A. Final Report. A. 1. 1. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. A. Meyza ve J. A. Princeton. Israel. (1948): Greek Pottery. Varia Anatolica XV. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”. A. B. (1999). Đstanbul. London.A Preliminary Report’ In H. R. ‘Hellenistic and . Berlin. (1959): Pottery of Roman Period. Richter. Robinson. ve Doicescu. G. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. Eretria II. 79-82.141 Kossatz. M. Mitsopoulos-Leon. Lane. Israel. Negev. R. V. Bucuresti. H. Özdoğan. Laumonier. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. (1990): Die Megarischen Becher. Bern. U. (1996): Le Mur de défense de l’époque hellénistique. R. Richter. Metzger. (1959): Handbook of Greek Art. “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90. Rosenthal-Heginbottom. S. Wien. 2-8. Paris. Funde Aus Milet Teil 1. C. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda. Band IX. Athenian Agora V. M. Mansel. (1984): Yunan Sanatı (Çev. A. Preda. Mlynarczyk (editörler). Madra). Milet VI. Meriç. Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. Đstanbul. A. G. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. London. 2\2.

213–233. Acts of the II Nieborow Pottery Workshop. (1968): Hellenistiche Keramik aus Pergamon. 182-228. Athens. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. Rotroff. The Athenian Agora XXII. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. Rotroff. I. Pergamenische Forschungen 2. I.142 Roman Pottery in the Eastern Mediterranean-Advances in Scientific Studies’. Warsaw. V. Schäfer. S. I. Şahin. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. Princeton. 329-337. S. . I. Rotroff. AJA 45. Berlin. W. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Princeton. International Congress on Hellenistic Ceramics. 33-38. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73. S. XXIX. Ankara. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. The Athenian Agora. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. (1941):“Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. A. ve Oliver. 365-396. Rotroff. I. Rotroff. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. W. S. J. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sevin. S. Rudolph. (1982b): “Silver. London. Đzmir). I. Schwabacker.

45-108. London. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. Part 3. Ziegenaus. O. Vessberg (Editörler). (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. H. A. IV. Berlin. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. Stockholm. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. O. (1975): Das Asklepieion. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. Waagé. Thompson. B. (1905): History of Ancient Pottery. Walters. I. Westholm. 2. (1971): “Didyma 1969-1970”. (1948): Antioch-on-the-Orontes. Part I.143 Şahin. IstMıtt 21. B. C. . Walters. ve De Luca. F. Tuchelt. H. A. G. 2. Westholm ve O. H. 47-52. New York. The Swedish Cyprus Expedition. Hesperia 3. 311-480. Altertümer von Pergamon X/2. Princeton.

ÇĐZĐM LEVHALARI 1-50 .

No. 1 Kat. 1 Kat. Lev.No.No. 2 Kat.Çiz. 3 .

2 Kat.No. 9 .No.Çiz. Lev.No.No. 5 Kat.No. 8 Kat. 4 Kat. 7 Kat.No. 6 Kat.

No. 12 Kat.Çiz.No.No.No. 3 Kat. Lev. 10 Kat. 14 . 11 Kat.No. 13 Kat.

No. 16 Kat.No. 21 .No. 15 Kat.No. 18 Kat. 4 Kat.No.Çiz.No. Lev. 19 Kat.No. 20 Kat. 17 Kat.

5 Kat. 22 Kat.No. Lev.No.No.No. 26 Kat. 25 Kat.Çiz. 27 . 23 Kat.No.No. 24 Kat.

No.Çiz. 30 Kat.No. 29 Kat. Lev. 31 Kat. 32 Kat.No.No. 33 Kat.No. 6 Kat. 34 .No. 28 Kat.No.

No. 40 . 35 Kat. Lev.No. 7 Kat.No. 36 Kat.No. 37 Kat.No. 39 Kat.No.Çiz. 38 Kat.

Çiz. 41 Kat. 42 Kat. Lev.No. 43 .No.No. 8 Kat.

44 Kat.No.No. 48 .No.No.Çiz. 9 Kat. 46 Kat. 47 Kat. 45 Kat.No. Lev.

10 Kat.No. 51 Kat.No.Çiz. 49 Kat.No. 52 . Lev. 50 Kat.No.

No. 54 Kat.No.No.No. 55 Kat. Lev. 53 Kat. 56 . 11 Kat.Çiz.

No.Çiz. Lev.No.No. 57 Kat. 12 Kat. 60 Kat. 61 Kat. 59 Kat.No.No.No. 58 Kat. 62 .

68 Kat.No.No.No.No.No.No. 65 Kat. 67 Kat. 64 Kat.Çiz. 66 Kat.No. 63 Kat. 69 . 13 Kat. Lev.

73 Kat. 74 Kat.Çiz. 14 Kat.No.No.No. 75 .No. 71 Kat. 70 Kat.No.No. 72 Kat. Lev.

15 Kat.No. 78 Kat.Çiz. 80 Kat. 79 Kat. 76 Kat. Lev.No. 81 Kat.No.No.No.No.No. 82 . 77 Kat.

No. 83 Kat.No.No.No. 85 Kat.No. 16 Kat. 87 .Çiz. 84 Kat. Lev. 86 Kat.

89 Kat. 17 Kat. 91 Kat.No. 90 Kat. Lev.Çiz.No. 88 Kat.No.No.No. 92 .

No.No. 96 . 18 Kat.No. 95 Kat. 93 Kat.Çiz. 94 Kat. Lev.No.

99 Kat. 98 Kat. Lev.No.Çiz.No.No.No. 101 . 100 Kat. 19 Kat.No. 97 Kat.

No.No.Çiz. Lev.No. 105 Kat.108 .No.No. 103 Kat. 20 Kat. 104 Kat. 102 Kat.No. 106 Kat.No. 107 Kat.

No. 109 Kat.No. 113 Kat. 111 Kat. Lev.No. 21 Kat.No.No. 112 Kat.No.No.Çiz. 115 . 114 Kat. 110 Kat.

No.No. 122 . 119 Kat. 121 Kat.Çiz. 116 Kat.No. Lev.No.No.No.No. 118 Kat. 22 Kat. 120 Kat. 117 Kat.

124 Kat. 123 Kat.Çiz. Lev.No. 23 Kat. 127 Kat.No. 126 Kat.No.No.No.No. 128 . 125 Kat.

Çiz. 132 Kat. 136 .No. 131 Kat. 135 Kat.No.No.No. 24 Kat. Lev. 134 Kat.No. 133 Kat.No.No. 129 Kat. 130 Kat.No.

138 Kat. Lev. 139 Kat. 25 Kat.No. 140 Kat.No.No.No.No. 137 Kat.Çiz. 141 .

143 Kat. 144 Kat.No. 142 Kat. Lev. 26 Kat.Çiz. 145 .No.No.No.

150 . Lev. 27 Kat.No.No.No. 149 Kat.No. 146 Kat.No. 148 Kat.Çiz. 147 Kat.

28 Kat.Çiz. 151 Kat. Lev. 153 .No.No. 152 Kat.No.

Lev.No.No.Çiz. 154 Kat. 156 Kat. 29 Kat. 158 .No.No. 155 Kat.

No. 157 Kat. 30 Kat.No. 159 Kat.No.Çiz. Lev. 160 .

No. 163 Kat. Lev. 162 Kat.No.No. 161 Kat. 31 Kat.No.Çiz. 164 .

No. 165 Kat.No. 32 Kat. Lev. 166 Kat.Çiz.No. 167 Kat.No. 168 .

Çiz. Lev.No.No. 170 Kat.No. 172 . 169 Kat. 33 Kat. 171 Kat.No.

173 Kat.Çiz. 176 . 175 Kat.No. 174 Kat. 34 Kat. Lev.No.No.No.

178 Kat. Lev.No.Çiz.No. 35 Kat.No. 179 Kat. 177 Kat.No. 180 .

No. 183 Kat. Lev. 181 Kat.No.No.No.No.No. 186 . 182 Kat.Çiz. 185 Kat. 36 Kat. 184 Kat.

188 Kat.No. 191 Kat.No. 190 Kat. 37 Kat. 189 Kat.Çiz.No.No. Lev. 192 .No. 187 Kat.No.

193 Kat.No. Lev.No.No.Çiz. 195 Kat. 194 Kat. 38 Kat. 196 .No.

197 Kat. Lev. 198 Kat. 39 Kat.No.No.No.No. 200 . 199 Kat.Çiz.

203 Kat.No. 40 Kat.No.Çiz.No. 202 Kat. Lev. 204 .No. 201 Kat.

No. 209 .No. 206 Kat. 41 Kat. 207 Kat.Çiz.No. Lev. 205 Kat.No.No. 208 Kat.

No.No. Lev. 212 Kat.Çiz. 210 Kat. 42 Kat.No. 213 .No. 211 Kat.

43 Kat. 218 Kat.No. 215 Kat.Çiz.No.No.No.No. 216 Kat. 214 Kat.No. 219 . Lev. 217 Kat.

No. 224 . 223 Kat. Lev. 220 Kat.Çiz. 44 Kat.No.No.No. 221 Kat.

No.No. 225 Kat. Lev. 222 Kat.Çiz. 45 Kat.No. 226 .

228 Kat.No. 46 Kat. 229 Kat.No.No.No. 227 Kat.Çiz. 230 . Lev.

Lev.No.Çiz. 231 Kat. 47 Kat.No. 233 Kat.No.No. 234 . 232 Kat.

241 Kat.No. 245 . 235 Kat.No.No. 238 Kat.Çiz. Lev.No. 236 Kat. 239 Kat. 237 Kat.No.No. 242 Kat.No.No. 48 Kat.

49 Kat. Lev. 253 Kat.No.No. 252 Kat. 248 Kat.No.Çiz.No. 256 Kat.No.No. 257 . 250 Kat. 246 Kat.No.

264 .No. Lev. 260 Kat.Çiz. 50 Kat.No.

ŞEKĐL LEVHALARI 1-5 .

Şek. Lev. 1 Harita 1 Harita 2 .

Lev.Şek. 2 Harita 3 Harita 4 .

Lev. 3 Plan 1 Resim 1 .Şek.

4 Resim 2 Resim 3 . Lev.Şek.

Lev. 5 Resim 4 Resim 5 .Şek.

LEVHALAR 1-67 .

No. 3 Kat. 1 Kat.Levha 1 Kat. No. 2 Kat. No. 4 . No.

No. 5 Kat. No.Levha 2 Kat. 8 . No. 7 Kat. No.6 Kat.

12 . No. 9 Kat. No. 11 Kat. No. 10 Kat. No.Levha 3 Kat.

No.Levha 4 Kat. No. No. 14 Kat. No. 13 Kat. 15 Kat. 16 .

19 Kat. No. 20 . 18 Kat. No. No.Levha 5 Kat. No. 17 Kat.

21 Kat. 24 . 22 Kat. No. 23 Kat. No. No. No.Levha 6 Kat.

27 Kat. No. No. No. 26 Kat. 25 Kat.Levha 7 Kat. 28 . No.

32 . 31 Kat. No.Levha 8 Kat. No. 29 Kat. 30 Kat. No. No.

No. 34 Kat.Levha 9 Kat. 33 Kat. 35 Kat. No. No. No. 36 .

40 . 38 Kat. No.Levha 10 Kat. No. 37 Kat. 39 Kat. No. No.

43 .Levha 11 Kat. No. 41 Kat. No. No. 42 Kat.

46 Kat.Levha 12 Kat. No. 45 Kat. No. No. 47 . 44 Kat. No.

48 Kat. 51 . 50 Kat. No.Levha 13 Kat. No. No. No. 49 Kat.

Levha 14

Kat. No. 52

Kat. No. 53

Kat. No. 54

Kat. No. 55

Levha 15

Kat. No. 56

Kat. No. 57

Kat. No. 58

Kat. No. 59

Levha 16

Kat. No. 60

Kat. No. 61

Kat. No. 62

Kat. No. 63

Levha 17

Kat. No. 64

Kat. No. 65

Kat. No. 66

Kat. No. 67

Levha 18

Kat. No. 68

Kat. No. 69

Kat. No. 70

Kat. No. 71

No. 74 Kat. No. No. 72 Kat. No. 75 .Levha 19 Kat. 73 Kat.

79 . 77 Kat. No. No. 76 Kat. No. No.Levha 20 Kat. 78 Kat.

No. 83 . No. 81 Kat. 82 Kat. 80 Kat. No.Levha 21 Kat. No.

86 Kat. 85 Kat. No. No. No. 84 Kat. 87 . No.Levha 22 Kat.

No. No. 88 Kat. 91 . No. No. 90 Kat.Levha 23 Kat. 89 Kat.

No.Levha 24 Kat. No. 94 . No. 92 Kat. 93 Kat.

Levha 25 Kat. 97 Kat. No. No. 98 . No. No. 95 Kat. 96 Kat.

100 Kat. No. 102 . No. 101 Kat. No. No.Levha 26 Kat. 99 Kat.

No.Levha 27 Kat. 104 Kat. No. No. 103 Kat. No. 105 Kat. 107 . 106 Kat. No.

No. 111 .Levha 28 Kat. 110 Kat. No. No. 108 Kat. 109 Kat. No.

112 Kat. 114 Kat. 115 . No. No. No. 113 Kat.Levha 29 Kat. No.

117 Kat. 116 Kat. No. No.Levha 30 Kat. 118 Kat. No. No. 119 .

No. No. 122 Kat. No. 120 Kat. 123 . No.Levha 31 Kat. 121 Kat.

No. 124 Kat. 125 Kat.Levha 32 Kat. 127 . No. 126 Kat. No. No.

Levha 33 Kat. No. 129 Kat. 128 Kat. No. 131 . 130 Kat. No. No.

No. No. No. 135 .Levha 34 Kat. 134 Kat. 133 Kat. 132 Kat. No.

139 . 137 Kat.Levha 35 Kat. 138 Kat. No. 136 Kat. No. No. No.

140 Kat. No. 141 Kat. No. No. No. 143 .Levha 36 Kat. 142 Kat.

No. 144 Kat. 145 Kat. No. 146 Kat. No. No.Levha 37 Kat. 147 .

No. 148 Kat. 150 Kat. No. No. 151 . No.Levha 38 Kat. 149 Kat.

Levha 39

Kat. No. 152

Kat. No. 153

Kat. No. 154

Kat. No. 155

Levha 40

Kat. No. 156

Kat. No. 157

Kat. No. 158

Kat. No. 159

Levha 41

Kat. No. 160

Kat. No. 161

Kat. No. 162

Kat. No. 163

Levha 42

Kat. No. 164

Kat. No. 165

Kat. No. 166

Kat. No. 167

Levha 43

Kat. No. 168

Kat. No. 169

Kat. No. 170

Kat. No. 171

No. No. No.Levha 44 Kat. 172 Kat. 175 . 174 Kat.

176 Kat.Levha 45 Kat. No. 179 . No. No. No. 178 Kat. 177 Kat.

Levha 46 Kat. 181 Kat. 182 Kat. No. 183 . No. No. No. 180 Kat.

Levha 47 Kat. No. No. No. 186 Kat. 187 . No. 185 Kat. 184 Kat.

No. 191 . 188 Kat. No. 189 Kat. 190 Kat. No.Levha 48 Kat. No.

193 Kat. 192 Kat.Levha 49 Kat. No. 195 . No. 194 Kat. No. No.

196 Kat. No. No.Levha 50 Kat. 198 Kat. No. 197 Kat. 199 . No.

No. 200 Kat.Levha 51 Kat. No. No. No. 203 . 202 Kat. 201 Kat.

207 . No. No.Levha 52 Kat. No. 205 Kat. 206 Kat. 204 Kat. No.

No. No. 210 Kat. 211 .Levha 53 Kat. No. No. 209 Kat. 208 Kat.

215 . No.Levha 54 Kat. No. 213 Kat. 214 Kat. 212 Kat. No. No.

No. 218 Kat. No. 219 .Levha 55 Kat. No. No. 216 Kat. 217 Kat.

222 Kat. No.Levha 56 Kat. 221 Kat. 220 Kat. No. No. No. 223 .

Levha 57 Kat. 224 Kat. No. No. 226 Kat. No. 225 Kat. No. 227 .

No. 229 Kat. 230 Kat. No. 228 Kat.Levha 58 Kat. No. 231 . No.

No.Levha 59 Kat. 234 Kat. 235 . 232 Kat. No. No. 233 Kat. No.

No.Levha 60 Kat. No. 238 . No. 237 Kat. 236 Kat.

243 . 242 Kat. No. 241 Kat.Levha 61 Kat. No. No. 240 Kat. No.

244 Kat.Levha 62 Kat. 246 Kat. No. No. 245 Kat. No. 247 . No.

249 Kat. No. 250 Kat. 251 . No. No.Levha 63 Kat. No. 248 Kat.

No. No. No. 255 . 252 Kat. 253 Kat. 254 Kat.Levha 64 Kat. No.

No.Levha 65 Kat. 256 Kat. 258 Kat. No. No. 259 . No. 257 Kat.

260 Kat. No. No. No. 262 Kat.Levha 66 Kat. 263 . 261 Kat. No.

265 Kat. 264 Kat.Levha 67 Kat. No. 266 . No. No.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->