P. 1
Meneke Atai Hellenistik Dnem Seramii Hellenistic Pottery of Meneke Atai

Meneke Atai Hellenistik Dnem Seramii Hellenistic Pottery of Meneke Atai

|Views: 90|Likes:

More info:

Published by: Emine Dönmez Amazon on Jan 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

i

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Trakya Bölgesi’ndeki -ilk yerleşimin Orta Kalkolitik Çağ’a ait olduğu ve Đlk Tunç Çağı’nda yeniden yerleşim gördüğü- Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik incelemelerini kapsamaktadır.

Tezimin konusunu oluşturan malzeme ile çalışmama izin veren Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan malzemeleri çalışmam esnasında kolaylık gösteren ve bana yardımcı olan Sayın Mehmet Akif Işın’a, destek ve önerilerle bana yol gösteren Hocam Yrd. Doç. Dr. Đsmail Fazlıoğlu’na teşekkür etmeyi görev saymaktayım.

Ayrıca, müzede yer alan eserlerin fotoğraf çekimlerini yapan Emre Taştemur’a, eserlerin çizimlerinde yardımcı olan Günsel Dağlı ve Leyla Atlı ile yardımlarını esirgemeyen arkeolog Murat Osmanoğlu’na teşekkür ederim.

Tezimin hazırlanması sırasında maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Edirne-2006

Dilek Turan

ii

Başlık: Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği.

Yazar: Dilek TURAN

ÖZET

Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili merkezine 13 km. uzaklıkta Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridinde denizden 6.00-6.50 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yer alır. Bu alan Menekşe Deresi tarafından doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Bu çalışmada, 19932000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik gruplarından 266 parça sunulmuştur.

Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri, dokuz grup altında incelenmiştir. Bu gruplar içerisinde çoğunluğu içe dönük kaseler oluşturmaktadır. Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri çoğunlukla M.ö. 2. yüzyılda üretilmiştir. Bunun yanında, M.ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlenebilecek erken örnekler ve M.ö. 1. yüzyılın ortalarına kadar olan geç örnekler de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 1- Hellenistik Seramik 2- Menekşe Çatağı 3- Trakya 4- Megara Kasesi 5- Batı Yamacı Seramikleri

iii

Title: Hellenistic Pottery of Menekşe Çatağı

Author: Dilek TURAN

ABSTRACT

Menekşe Çatağı is 13 kilometre far away from Tekirdağ, almost south of the Đstanbul-Tekirdağ highway. It is take part on rock place which is the north coast area of the Marmara Sea, far away 6.00-6.50 metres high from the sea. In this area it is separated as eastern and western by Menekşe Stream. In this study had presented to 266 fragments of Hellenistic vases which were found the result of excavation in the Western Çatak between 1993 to 2000.

According to shapes Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı were separated types and study on nine groups. In these groups, a good deal of bowls with incurved lip take part. Most of the Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı had been producted in second century BC. In addition to existing the earliest examples of Hellenistic pottery which are dated end of the fourth century BC. and also the latest examples are seen by middle of the first century BC.

Keywords: 1- Hellenistic Pottery 2- Menekşe Çatağı 3- Thrace 4- Megarian Bowls 5- West Slope Ware

iv

ĐÇĐNDEKĐLER

TEŞEKKÜR….………………………………………………………………….. i ÖZET……………………………………………………………………………... ii ABSTRACT……………………………………………………………………… iii ĐÇĐNDEKĐLER…………………………………………………………………… iv 1. GĐRĐŞ…………………………………………………………………………... 1 2. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI………………………………….3 2.a. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası…………………………………………… 3 2.b. Trakya Bölgesi’nin Tarihi………………… ……………………………...4 2.c. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu...………………………………….. 7 2.d. Menekşe Çatağı’nın Tarihi.………………………………………………. 9 2.e. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi……………………………………….. 10 3. HELLENĐSTĐK SERAMĐK…………………………………………………… 13 4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK DÖNEM SERAMĐĞĐ(Kat. No.1-266).. 20 4.a. Kaseler (Kat. No. 1-115)………………………………………………… 20 4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)……………………. 20 4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)…………………. 20 4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)………………………………………….. 20 4.a.1.a.2. Tip II (Kat. No. 20-40)………………………………………… 25 4.a.1.a.3. Tip III (Kat. No. 41-45)……………………………………….. 29 4.a.1.b. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat. No. 46-63)……………………. 30 4.a.1.b.1. Tip I (Kat. No. 46-52)…………………………………………. 30 4.a.1.b.2. Tip II (Kat. No. 53-56)………………………………………… 32 4.a.1.b.3. Tip III (Kat. No. 57-60)……………………………………….. 33 4.a.1.b.4. Tip IV (Kat. No. 61-62)………………………………………. 34 4.a.1.b.5. Tip V (Kat. No. 63)………………………………………….... 34 4.a.1.c. Büyük Çaplı Kaseler (Kat. No. 64-79)…………………………… 35 4.a.1.c.1. Tip I (Kat. No. 64-76)…………………………………………. 35 4.a.1.c.2. Tip II (Kat. No. 77-79)………………………………………… 37 4.a.1.d. Yarımküre Kaseler (Kat. No. 80-83)…………………………….. 38 4.a.2. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 84-88)…………………. 45

v

4.a.3. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat. No. 89-91)…………………… 49 4.a.4. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat. No. 92-93)……………………………. 50 4.a.5. Megara Kaseleri (Kat. No. 94-115)…………………………………... 52 4.b. Tabaklar (Kat. No. 116-158)…………………………………………....... 67 4.b.1. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. No. 116-126)………………. 67 4.b.2. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat. No. 127-139)…………………. 69 4.b.2.a. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat. No. 127-136)………... 70 4.b.2.b. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. No. 137-139)…………… 72 4.b.3. Kaide Parçaları (Kat. No. 140-144)………………………………….. 73 4.b.4. Balık Tabakları (Kat. No. 145-158)………………………………….. 78 4.c. Açık Kaplar (Kat. No. 159-197)…………………………………………. 86 4.c.1. Açık Kap (Kase, Kyliks, Skyphos, Kantharos) Kaide Parçaları (Kat. No. 167197)……………………………………………………………………. 87

4.d. Kapalı Kaplar (Kat. No. 198-215)……………………………………….. 95 4.d.1. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 198-209)………………………..... 95 4.d.2. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 210-215)…………………………. 97 4.e. Unguentariumlar (Kat. No. 216-219)…………………………………….. 100 4.f. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. No. 220-247)…………………………….. 105 4.g. Lagynos Seramikleri (Kat. No. 248-251)………………………………… 119 4.h. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. No. 252-258) ………………………. 123 4.i. Pişmiş Toprak Kandiller (Kat. No. 259-266)………................................... 125 5. SONUÇ…………………………………………………………………………134 KAYNAKÇA………...…………………………………………………………...137 ŞEKĐL LEVHALARI……………………………….………………………………1-5 ÇĐZĐM LEVHALARI……………………………………………………………….1-50 LEVHALAR……………………………………….……………………………......1-67

Katalog numaraları kap formları ve bezeme çeşitlilikleri esas alınarak yapılmıştır. Bkz. diğer bölgelerle ilişkileri ve bölgesel özellikleri saptanmaya çalışılacaktır. Çizimler.worldmap. Harita 4: Đ. Harita 2: http://it. Seramiklerin seçiminde günlük kullanım kapları gibi sadece üretildiği merkezle sınırlı olan vazolar tezin dışında tutulmuştur. 2. ayrılan Hellenistik Dönem seramiklerinin hepsinin çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Harita 3: M. Dördüncü bölümde. Daha sonra.1 1. Trakya Bölgesi’nin ve Menekşe Çatağı’nın coğrafi konumu ve tarihine dair bilgi verilmiştir. Bu seramiklerin tez olarak çalışılmasındaki amaç seramiklerle ilgili olarak günümüze kadar ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olmasıdır.uk. kil ve firnis rengi verilmiş ve ayrıntılı tanımı yapılmıştır. çalışmanın konusunu oluşturan Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri. Ayrıca. Harita 1: 1 www. ölçüsü. 1 Şekil Levhalarında ilk iki levhada konu ile ilgili haritalar yer almaktadır. (1999): “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90: s.wikipedia. plan ve resimler Şekil Levhalarında yer almaktadır. söz konusu bu seramikler ilgili literatür taranarak öncelikle gruplara ayrılmış ve diğer merkezlerle karşılaştırılarak tek tek ayrıntılı olarak incelenmiştir. 5. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. Đstanbul Üniversitesi depolarında ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan Menekşe Çatağı kazısından çıkan tüm malzeme incelenmiştir. seramiklerin fotoğrafları ise Levhalar kısmında katalog sırasına göre verilmiştir1. Hellenistik Dönem seramiklerine dair genel bir bakış açısı sağlamak amacıyla bilgi verilmiştir. dokuz grup altında incelenmiştir. Seramiklerle ilgili kataloglar her grubun başında verilmiştir. Harita.co. . Đstanbul: s. Çizim Levhalarında.org/wiki/Tracia.. Kataloglarda her seramiğin buluntu yeri. Özdoğan. Bu tez çalışması ile Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem seramik grupları. GĐRĐŞ Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramikler bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde. Gruplar saptanabilen formlara göre kendi içlerinde tiplere ayrılmıştır. Đlk aşamada. Bu malzeme içerisinden Hellenistik Dönem’e ait toplam 266 adet seramik ayrılmış ve bunların kil ve firnis katalogları yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde. Delemen. yoğunlukları.

Şek. Kat. No. Lev.2 Kil renkleri için “Munsell Soil Color Charts” kullanılmıştır2. Lev.ö. M. . Çalışmanın sonunda yararlanılan yayınlara ait kaynakça yer almaktadır. Çiz. Cm. Beşinci bölümde ise sonuç kısmına yer verilerek çalışılan malzemeden yola çıkılarak ulaşılan bilgilerle değerlendirme yapılmıştır. Lev. Tez içinde geçen kısaltmalar: Bkz. M. : Bakınız : Santimetre : Çizim Levhası : Katalog numarası : Levha : Milattan önce : Milattan sonra : Şekil Levhası 2 Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunan eserlerin kil renklerinin tespitinde Munsell Soil Color Charts kullanılmamıştır.s.

wikipedia. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya. Can. Şek. Đstanbul: VII. 1. 7.uk.co. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası Dağlık. M. 4 Homeros. Ancak. Thraeke. Ayrıca bkz.. Harita 1: www. Örs). Kelimenin aslının Tharra-L X. 33. 10 Ksenophon. rüzgarların ve Orpheus’un yurdu olarak adı geçen Trakya’nın Okeanos ve Panthenone’nin kızı Thrake’den ismini aldığı söylenmektedir7. Ksenophon. doğuda Bosboros Thrakios (Đstanbul Boğazı) ve güneydoğuda Propontis. 7 Ş. Ares’in. Roma Dönemi’nde ise. 494. A. 1. Ayrıca bkz. Trak kabilelerinin yerleşmiş olduğu. 5 Herodotos. (1962): Anabasis. Thraix. Mansel. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. H. Đstanbul: s. Thrakes şeklinde olduğu kabul edilmektedir3. ayrıca “… sınırlanan batıda ise Salmydessos’tan (Midye/Kıyıköy) Perinthos’a (Marmara Ereğlisi).. (Çev. (1970): Odysseia. 361. Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar . Kadir). Strymon kıyılarında oturdukları için Trak’ların kendilerinden Strymonia’lılar olarak söz ettiklerini belirtmiştir5. 8 Erzen. Şek. Lev. 1994: 7. Đstanbul: VII. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI 2. (Çev. Karadeniz. kuzeybatıda Istros (Tuna) ve Aksios (Vardar) ırmakları. Marmara ve Karadeniz kıyıları ile sınırlanan bir bölgedir6.3 2. 6 Erzen. Harita 2: http://it. Homeros’un Odysseia adlı eserinde ise Threkendes olarak geçmektedir4. Mitolojik kaynaklarda. Trakya ve Makedonya arasında sınır olmuştur9. Thrassa. (1983): Herodot Tarihi. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. kuzeydoğuda Pontos Euksinos. Trakya. (Çev. 9 Erzen. Ökmen). Đstanbul: VIII. Haimos silsilesini de Trakya’nın asıl sınırı olarak kabul etmiştir8. 3 A.world-map. doğru inen çizgi ile belirlenen saha içerisindeki bereketli ve zengin yöreye delta adı verilmekteydi. Hekataios. . 1. Erzen. sert bölge anlamına gelen Trakya (Grekçe Trake). 1994: 11. Erhat-A. Trakia gibi farklı şekillerde geçmektedir. Trakya Bölgesi’nden söz ederken. Thukydides ve Herodotos’un eserlerinde Thrake. Lev. M. Ege Denizi. Đstanbul: s. Hebros (Meriç). 3. Thratta.org/wiki/Tracia. 75. Istros (Tuna) ve Illyria arasında kalan bölgeyi “Thrakia” adı altında toplamıştır. Herodotos ise. A. 1994: 10. güneyde ise Ege Denizi ve Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ile sınırlı olduğunu belirtmişlerdir10.a. Đstanbul: s. Thraus. Ksenophon. Thrax.

1. Bu dağ toplulukları arasında ise Ergene ovası yer alır. Strabon ise.14 2. bölgesel özelliğinden kaynaklanan bir geçiş alanı olmasından dolayı çok erken dönemlerden başlayarak insanlığın tarih sahnesinde yer almıştır. Haimos’a dek Traklar oturmaktadır…” şeklinde yazmıştır13. yeryüzü şekilleri bakımından kuzeyde ve güneyde dağlık kesimleri ve ortada da geniş ovaları içine alır. kıyı hariç. (1987): Coğrafya. “…Strymon Irmağı’na kadar Makedonlar. Bkz. Trakya Bölgesi’nin Tarihi Trakya. . yerleşim alanları çoğalmaya başlamış ve Bronz çağında bu yoğunluk son bulmuştur. Trakya’nın en başta gelen akarsuyu. batıdan ise Melas (Saros Körfezi) ile kuşatılmış olan Khersonessos (Gelibolu Yarımadası) yer alıyordu. Buna bağlı olarak. Güneyde. (Çev. Balkanların güneydoğusunda Karadeniz kıyısı boyunca Istrancalar uzanmaktadır. kuzey uçtaki Istros veya Danuvios denen Tuna’dır. 10 V. Pekman). S. Arda) ve Agrianes (Ergines. V. bölgenin sınırlarını anlatırken. Ergene) gibi üç büyük kolla beslenen Hebros (Meriç) akar. Thrace. Ancak kuzeydeki sınırın zaman zaman Haimos (Balkan Dağları) ve Strymon (Struma) Irmağı tarafından çizildiği kabul edilmiştir12. Ardeskos (Arteskos. Sevin. Aynı adı taşıyan ötekilerle karışmaması için buraya daha çok Khersonessos Thrakia yani Thrakia Khersonessos’u deniliyordu…. 33. 18. Trakya’nın birçok yerleşiminde Paleolitik çağın farklı evrelerine ait buluntular bulunmaktadır15. (1926): Macedonia. Illyria. 14 Sevin. Belli başlı yükseltileri. 2001: 19. Neolitik çağın başlarından itibaren ise. Trakya. Söz konusu bu yerleşimlerde 11 12 Ksenophon. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I.4 Güney uçta ise. Güneyde Marmara Denizi kıyısına koşut olarak Ganos (Işıklar) Dağı yer almaktadır. Đstanbul: VII. bölgenin ortasında Tonzos (Tuna). Anabasis. Paionlar ve Trakların kimi boyları.” diyerek daha detaylı bilgi vermiştir11. 13 Strabon. Oxford: s. A. VII. Haimos (Balkanlar) ile güneydeki Rhodope (Rodop) dağlarıdır. Casson. fakat bu sahanın ötesinde. Ankara: s.b.. 110. Roma egemenliği döneminde ise Makedonya’nın dört kısma ayrılması ve sınırlarının genişletilmesinden sonra bölgenin batı sınırını Hebros (Meriç) Irmağı’nın oluşturduğunu belirtmiştir. doğu ve kuzeydoğudan Hellespontos ve Propontis. 15 Bulgaristan’da dört Paleolitik yerleşim bilinmektedir.

Mesembria ve Byzantion gibi birtakım koloni şehirleri kurmaya başlamışlardır25. 24 Erzen. Trakya sahillerinde Abdera. 1994: 74. Phrygler’in de Bithynler21 tarafından yerlerinden atıldıkları antik kaynaklardan öğrenilmektedir22. 21 Brigler. Neolitik çağdan Kalkolitik çağın sonuna kadar kültür gelişiminde bir devamlılığın olduğu gözlenmiştir16. 1938: 23 ve 83. I. M. Trakya Bölgesi. 25 Mansel. 19 Erzen.5 yapılan çalışmalar sonucunda. Mygdonianlar. Casson. bin yıllarında Avrupa’da geniş bir alana yayıldığı ve Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar uzanan geniş sahayı yani tüm Balkan yarımadasını işgal ettikleri belgelerle desteklenmektedir18. Bithynler ve Thynler aslen Trakyalı’dır. 1994: 74-75. yüzyılın sonlarını ve 7. M. Aynı yazar.ö. 1994: 75. Bu varsayım kabul edilirse. Bithynler. Erzen. Apollonia. 1994: 41 ve 57. Ainos. M. 8.. Selymbria. Perinthos. binin ortalarında Traklar ile aynı olduklarını düşündüğü Doğu Balkan kabilelerinden Mysler’in bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kenar bölgesinden Sırbistan’ın kuzeydoğu taraflarına göç ettiklerini ve bu göçün yalnız bir defaya mahsus olmadığını ileri sürmektedirler19. II. Bkz. Trak ve akraba kavimlerin yer değiştirme hareketleri önemlidir23. M. Bu belgelerde. 1926: 102. 1994: 83. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde Trakya’yı terk etmişlerdir24.ö. 23 Erzen. Özellikle Merkezi Trakya’da gelişmiş bir Bronz çağı kültürünün varlığını yapılan çalışmalar göstermektedir17. Avrupa’yı terk edip Asya’ya gitmeden önce “βρίγες” olarak isimlendirilendirilen bir Trak kabilesi idi. A. Bebrykler. 16 17 Erzen. Erzen. . Maidobithynler.ö. Boeotia’da Minyan Krallığı’na akın ettiklerinden ve Attika’nın güneye giden kısımlarında oturduklarıdan söz etmektedir. 22 Erzen. sonradan Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya göç eden Phrygler’in20 Mysler’i yerlerinden atıp kendilerinin bu bölgeye yerleştikleri anlaşılmaktadır.ö. M. Bronz çağında da önemini korumuştur. M. bin yıllarında Trakların. yüzyılda Yunanlılar.. 1926: 105-106. 1994: 86. Bkz. Casson. 20 Herodotos’a göre Phrygler. Traklar’ın. 8. II.ö. gelişmiş bir Bronz çağı kültürüne sahip olduklarından söz edilmektedir.ö. 1938: 24. başka bir yerde “βρύγοι” olarak başka grup insanlardan söz etmektedir. binin ilk yarısına ait Trakya’nın tarihi olaylarında. 18 Mansel.Erzen. Hellanicus. 1994: 80. II.

ö.ö. yüzyılın ortalarında Teres’in önderliğinde birleşen Trak kabileleri Odrys hakimiyetini kabul etmişlerdir27. bölgedeki 26 27 Mansel. Bu dönemde Lysimakhos kendini göstermiş ve tüm Trakya’yı hakimiyeti altına almayı başarmıştır. Erzen. Asya eyaletleri gibi Trakya da başlı başına bir satraplık olmuştur. Aleksandros (Büyük Đskender) (M.ö. 32 Mansel. M.ö. Aleksandros’un ölümünden sonra. bazı kabileler daha sonra Odrys hakimiyetinden çıkmak için harekete geçmiştir. Bunun yanında. 341 yılında bütün Trakya’yı Makedonya’nın hakimiyeti altına alıp vergiye bağlamıştır29.ö. Erzen. Erzen.ö. 1994: 91.ö. 28 Erzen. 1938: 29.ö. Trakya’da hüküm sürdükten sonra M. 191 yılında Suriye Kralı III. Erzen. 1994: 100 ve 102. M. Bu sırada Makedonya ve Trakya’nın kralı olarak kabul edilen Ptolemaios’un oğlu Keltlerle mücadele ederken ölmüş ve bu ölümün ardından çıkan kargaşalar ile yapılan mücadeleler sonucunda Trakya. 1938: 25. 1938: 31. 223-187) Romalılara yenilmiş ve M. M. M. 5. Bölgenin bir kısmını egemenliğine geçiren II.6 Pers Đmparatoru Dareios I (M.ö. 336-323) M. 31 Mansel. Erzen. . 190 yılında Trakya Romalılar’ın hakimiyetine girmiştir34. 1994: 92. 33 Mansel. Erzen. 359’da başlattığı seferlerle parçalanmaya başlamıştır28. Mansel. Yaklaşık iki yıl sonra. 1994: 97. Trakya’yı Pers boyunduruğundan kurtarmak için ilk seferi Atinalı komutan Kimon yönetmiş. 29 Mansel. Philippos’un (M. Bunun yanında. feodal bir devlet olarak teşkilatlanan Odrys devleti Makedonya Kralı II. 1994: 103. 336 yılında II. 1938: 32.ö. 30 Mansel.ö. Antiochos (M. 1938: 27-28. 281 yılındaki Kurupedion savaşında ölmüş ve Trakya’nın dış hudutlarına kadar uzanan topraklar Seleukoslular’ın eline geçmiştir.ö. Philippos’un ölümünün ardından bazı Trak boyları ayaklansa da II.ö. II. 1938: 33.ö. M. Lysimakhos. 359-336) M. Philippos Trakya’nın kolonizasyonuna önem vermiş. Aristokratik. fakat amacına ulaşamamıştır. 1994: 103. 34 Mansel. 279-280 yıllarında Trakya Kelt akınlarına uğramış ve yakılıp yıkılmaya başlanmıştır32. 1938: 31. 522-486). tamamen Seleukoslar’a bırakılmıştır33. Ancak. M. 335 yılında bölgeye yaptığı seferlerle gücünü göstermiştir30. 513 yılındaki Đskit Seferi ile başlayarak Trakya ve Balkanlar’ı işgal etmiş ve bir süre sonra Trakya tamamiyle Pers egemenliğine girmiştir26. 1938: 30. 1994: 99. Seleukoslu yönetici bu topraklara ayak basar basmaz öldürülmüştür31.

3. Makedonya ile yapılan savaş sonucunda Romalılar. Işın. Şek. E. M. 40 M. 48.Cilt. Lev. Şek. Işın ..s. Hiereo ve olasılıkla Aerea gibi adlarla da anılan Heraion (Karaevli) ile Mokapara (Mocasura. 2. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu Plinius bölgeden “…. Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. 2.. Rackham). Yine Marmara Denizi (Propontis) kıyısında yer alan ve sığınmaya elverişli küçük bir limana sahip olan Ganos (Gaziköy). Değirmenaltı) gibi iki küçük yerleşme yeri geçildikten sonra Rhaidestos’a (Tekirdağ) varılır…. A.kıyı boyunca batıya doğru ilerlendiğinde. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. 37 Sevin. 2004: 2. Kazısı ilk kez 1993 yılında başlayan Menekşe Çatağı38. Özdoğan. London: IV. 197-160/159) verilmiştir. 1. Tekirdağ ili Merkez ilçe Gazioğlu köyü sınırları içinde. Ayrıca bkz.d. 1. (Çev. 1999: 5 . 168 yılında ise. A. 1999: 350. Kazı Sonuçları Toplantısı. Lev.R. H. .ö. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. Samoslu göçmenlerce kurulan Heraion Teikhos. Şek. Makedonya Krallığı’nı ortadan kaldırmışlar ve Trakya’yı dört eyalete ayırarak tamamen hakimiyetleri altına almışlardır35. 1938: 34. Müze Kurtarma Kazıları.50 metre yükseklikteki kayalığın üzerinde yer alan yerleşmenin.Cilt. Eumenes’e (M. Doğu Çatak Kazısı”. (1958): Naturalis Historia. 24.7 bazı yerler Pergamon Kralı II. 2. hemen yolun kuzeyinde. Ankara: s. Bugün denizden 6-6. özellikle batı kesiminin güney yarısı deniz tarafından aşındırılmış ve kuzey güney doğrultusunda Menekşe Deresi tarafından Doğu ve Batı Çatak olarak ikiye bölünmüştür. A. Harita 3: Özdoğan.” diye bahseder36. sonraları Resisthon ve Resisto gibi adlarla anılmaya başlanmış ve M. 2001: 22. Marmara Bölgesi’nin kıyı kesiminin geçmişi ile ilgili önemli bilgi verecek bir konuma getirmektedir39. 35 36 Mansel. Işın. 17. 38 M.. Derenin 300 metre kadar doğusunda.c. Plinius. günümüzde 10 metre kadar yüksekliğe sahip Harekât Tepe olarak bilinen bir tümülüs bulunmaktadır40. E. A. Loeb. Ayrıca bkz. Özdoğan. 39 M. Bizans Dönemi’nde önemli bir manastır bölgesi ve çömlek üretim merkezidir37. Ankara: s. Harita 4: Delemen. 6. Ankara: s. Lev. 239. 21. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. günümüze kadar korunabilmiş birkaç höyükten biri olması bu tepeyi. uzaklıkta. Resim 1: Işın v. A. yüzyılda önemli bir piskoposluk merkezi olmuştur. Resim 2. 378. Rhaidestos (Tekirdağ).ö. şehrin merkezine 13 km. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridindeki kayalık taraçada. Kazı Sonuçları Toplantısı.

Derenin yatağı. Topografya ile ilgili yapılan gözlemler. 421.ö. A. M. E. Yazılı kaynaklar Ganos Dağı’nda Hieros Oros (Kutsal Dağ) denilen zirvenin. 2004: 428. höyük alanının kuzeyinde. Özdoğan. Deniz tarafından sürekli aşındırma da tepenin güney kesiminin denizin içine yayılmasına neden olmuştur43. 44 Işıklar Dağı yakın zamana kadar antik dönemdeki gibi Ganos adıyla anılmıştır. Yerleşmenin bulunduğu alanda. ana yolun gerisinde hemen hemen deniz seviyesine yakın bir düzlemdedir. kumtaşı kayalıklardan oluşan bir falez halinde 10 metre yükseklikteki Marmara kıyısı.d. Kazı Sonuçları Toplantısı. A. Kuzucuoğlu’nun ön araştırmasına göre Menekşe Deresi’nin yatağının derinleştirmesi Hellenistik Dönem’den sonra olmuştur42. Bu nedenle burada doğu ve batı höyük alanları arasında küçük kayıkların girebileceği ufak bir koyun bulunduğunu.8 Menekşe Deresi. bunun yakın zamanlarda dolduğu söylenmektedir41. daha doğrusu burkularak kepmesinin ancak şiddetli bir sarsıntı ile gerçekleştiği düşünülmektedir. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. kumtaşı içine kazmış olduğu derin ve dar bir yatakta akmaktadır. Phillippos’un Kersebleptes ve III. M. A. Jeomorfolog C. dış etmenlere ve belki de Marmara Ereğlisi açığından geçip Ganos Dağları’na doğru uzanan ‘Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı olan bir tektonik hareketlenme ile şekillenmiştir44. erozyon gibi) ve Hellenistik 41 42 Işın. Doğu Çatak’ta bu eğimin daha az olduğu ancak Hellenistik Dönem’e kadar bu alanın çeşitli nedenlerle dolarak yükseldiği (bitki örtüsü. dolayısıyla tepenin üzerindeki değişik dönemlere ait yerleşmelerin de kısmen tahribatına yol açmıştır. 45 Işın v. Teres’e karşı gerçekleştirdiği seferler sonucunda Makedon egemenliğine girmiştir.ö. Ganias/Ganis adıyla bilinen yöre. M. bir kült yeri ve hazine barındırdığını. Ancak derenin yatağını derinleştirmesinin Hellenistik Dönem sonrası bir dönemde gerçekleşmesi. A.. zamanla tepenin topografyasında önemli değişikliklere. 1995: 18. Ankara: s. yüzyılın ortalarında dağın yanı sıra . (2003): 378. Aksaç. yüzyılda Ganos Dağı’nın Trakya’da kurulmuş olan yerli boylardan Odyrsler’in teritoryumunda bulunduğu ilkin Ksenophon’dan öğrenilmektedir. 5. E. Kazılar sırasında Batı Çatak’taki saptanan yangının da olasılıkla bu deprem sırasında çıkmış olabileceği arkeologlar tarafından ileri sürülmektedir45. 43 M. Bkz. höyükte denize doğru bir eğimin varlığını göstermektedir. ayrıca tahkim edilerek kale işlevi yüklendiğini bildirir. 2.Cilt. 4. 40 N açmasının doğusundaki uzun duvarın yıkılma şekli. . Delemen. Işın . 2004: 2. Özdoğan . F.. 25. II. Henüz bir deprem uzmanı tarafından bakılmamakla birlikte. Işın.

314. Kuzey Marmara kıyısındaki diğer höyükler gibi. 2004: 428.d. . Menekşe Çatağı’nın Tarihi Menekşe Çatağı’nda yaşayan halkı büyük oranda Traklar ve batıdan gelen Hellen halkı oluşturmaktaydı. liman niteliği olan dere ağızlarında küçük yerleşimlerin kurulmasında rol oynamıştır. çok küçük ipuçları olmakla birlikte Karadeniz kavimlerinin de bu yerleşimde izlerine rastlanmıştır47. E.d. Kırklareli/Aşağı Pınar ile çağdaş Orta Kalkolitik ve yerel Trakya özellikleri ile birlikte Anadolu etkilerinin de görüldüğü Đlk Tunç Çağı I-II’nin varlığı kanıtlanmıştır. 296.. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. 1993 yılından itibaren özellikle Batı Çatak’ta yoğunlaştırılan kazılarda. 2003: 383. Bunun yanında.Cilt. Ayrıca. E. Işın v. 1. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. Oldukça yayvan olan höyükte. Işın . Bkz. 2.9 yerleşmenin bu dolgu eğimine uygun denize yüzünü vererek bir teraslama yapıldığı belirtilmektedir46. 50 M. Bu yerleşmelerin Trakya’nın iç kesimleri 46 47 Işın v.Cilt.ö. 306-280 yılları arasına tarihlenmiştir. Bulgaristan’da bulunan bazı yerleşmelerde. bin yıl başlarında. M. konumu bakımından Trakya’ya gelen Anadolu etkilerini iyi yansıtabilecek durumdadır48. Ayrıca. Işın .ö. 1.. Kuzey Anadolu’nun büyüyen merkezlerinin. III. gelişen Anadolu ticaret ağına bağlı bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Menekşe Çatağı. Özdoğan. 2000: 239. özellikle deniz yolu ile olan ticarete verdiği önem Trakya kıyıları boyunca. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara: s. Kazı Sonuçları Toplantısı. özellikle 19-U açmasında yapılan yoğun çalışmalar. Bu dönemde Troia gibi.. A. Ankara: s. 2000 yılında.d.d. Işın v. A. A. Özdoğan. II.. Menekşe Çatağı’nın. 48 M. 23. tarihlemeye yardımcı öğe olarak Lysimakhos Dönemi’ne ait bir sikke ele geçmiştir49.d. Işın v.ö. binyıl yerleşimleri ve Demir Çağı’na ait yerleşmelerin varlığını da ortaya koymuştur.. Romanya-Bulgaristan üstünden gelen kavimlerin de bu yerleşimde yaşadıklarını göstermektedir. M. özellikle Son Tunç Çağı’na ait bazı geleneklerin Menekşe Çatağı Đlk Demir Çağı mezar ve adak çukurlarında benzer şekilde görülmesi. 1999: 296. 49 Lysimakhos sikkesi M. 20. Geç Roma Dönemi’ne ait bir sikke Roma Dönemi’nde de bu alanın herhangi bir amaçla kullanılmış olabileceğini göstermektedir50. A.

(2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. Trakya’da şimdiye kadar saptanmış denize en yakın tümülüstür. 54 Işın v. yoksa söz konusu olan aynı zamanda Dionysos rahibi/müridi kralın zaman içinde kutsallık kazanan herkesin kabullendiği Dionysos’a ait bir kutsal alanda ya da yakınında gömülmesi midir?54 M. 53 F. 29. bugün Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü olan Mehmet Akif Işın tarafından 1971 yılında saptanmıştır. bir kilometre uzaklıktaki Heraion Teikhos antik kentinin Trak Kralı Kersopleptes’in mezar anıtı Harekât Tepe Tümülüsü’nün konumunun Menekşe Çatağı yerleşmesinin (olası) adak alanı/ kutsal alan gibi işlevi ile doğrudan bir ilişkisi olup olmadığı da irdelenmesi gereken önemli bir sorundur. Hellenistik Dönem’de buranın küçük bir liman olarak değerlendirilmiş olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir51.. 1999: 301. Tepenin hemen kuzeyinde. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi Menekşe Çatağı yerleşmesi. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. Özdoğan’ın sorduğu bu sorunun cevapları ileriki yıllarda verilebilecektir. Çalışmalara. Güney Marmara ve Đç Trakya arasındaki ilişkinin (ticaret ağının) sağlandığı “Ara Đstasyon”lardan biri olduğu düşünülmektedir53. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Özdoğan başkanlığında başlamıştır.. Ancak 1996 yılında denizin içinde yapılan kısa bir araştırma deniz içerisine yayılmış ve gömülmüş çok sayıda amphora parçasını belgelenmiş ve açılan açmalarda da yine çok sayıda amphora ele geçmiştir52.e.E. Harekât Tepe Tümülüsü gerçekten denizden görülmesi için mi bu kadar sahile yakındır. Kırklareli/ Aşağı Pınar Mevkii kazısında daha sonra sıyrılarak atılmış Hellenistik tümülüsün altındaki 90 tane adak çukuru. Işın v. 2004: 428. Aksaç. 2.d. tümülüsün kutsal bir alanın üzerine yapıldığını göstermişti. 2003: 383.10 ile olan ticareti sağladığı anlaşılmaktadır. Đstanbul): s.d. A. Işın ve A. Menekşe Çatağı’nın Marmara sahil şeridinde. Dr. 1993 yılında Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile ortak olarak Prof. . Harekât Tepe. d. Đstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 51 52 Işın v.

Bununla birlikte basit görünümlü yapının kiremit çatısı olduğu gibi zemine çökmüştür. 19 55 56 Aksaç. 59 Işın. 200x70x4 metredir57.d. Açık avlusu olan. Batı Çatak’ta58 1993 yılı çalışmalarında. Bu taşların arası bir platform oluşturacak şekilde doldurulmuş ve sert. 2001: 20. A. 58 Bkz. 8. Doğu Çatak ise. E. Özdoğan. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 20 T açması içerisinde 1. 1996 yılı çalışmalarında. esas yapının 19 T ve 19 U açmaları içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Yapının dışında çok sayıda pithos ve amphora parçası bulunmasına rağmen bu yapının işlik olabileceği düşünülse de içinden destekleyecek hiçbir buluntu gelmemiştir. 60 M. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Lev. Şekil 1. denize burun yapan dik bir kayalığın üzerinde. A. tabaka yapısı olarak isimlendirilen 2. 3. Plan 1: M. Işın v. Resim 1 ve 376. Lev. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14. Araştırmaların şimdiye kadar esas ağırlığının verildiği Batı Çatak 100x60x3 metre boyutlarındadır.. derece arkeolojik sit alanından geçeceğinden yol hattı üzerinde arkeolojik kazılar yapılmadan yol genişletme çalışmalarına başlanamayacağına karar verilmiştir. 1995: 22-23. kireçli bir harç ile sıvanmıştır.. Ayrıca Bkz. Aynı şekilde bu yapının da üst yapısının çöktüğü görülmektedir59. Müze Kurtarma Kazıları Semineri.10. A. 2003: 377..5 metre kadar çapta olan yuvarlak mekanın ortasında boyları bir metrenin üzerinde iki yassı taş bulunmaktadır. 3. . Resim 3 ve Şek. Şek.. Özdoğan. E. Ankara: s. 1995 yılı çalışmalarında. 4. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi işbirliği ile halen Doç.11 desteklenen kazılar. Aslı Erim Özdoğan’ın bilimsel danışmanlığı altında devam etmektedir55. 20 V açmasında da 20 T’dekine benzer yuvarlak bir yapı ortaya çıkarılmıştır. 2001: 22.1999 gün ve 5272 sayılı kararı ile genişletilmesi planlanan Kınalı-Tekirdağ yol güzergahı Menekşe Çatağı 1. 7. Işın . Işın . Lev. üzeri iri dörtgen kiremitlerle örtülü sundurma ile kapatılmış pithos ve amphoraların olduğu mekan açılmıştır60. Ankara: 373. A. Resim 4: Işın v. Resim 3. 1997: 375. 57 Aksaç.d. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. Dr. Bu karar çerçevesinde 2000 yılında yapılan yoğun yüzey taraması ve Batı Çatak’ta 1993 yılından günümüze kadar sürdürülen kazılar (sadece 1999 yılında kazı yapılmamıştır) sonucunda yerleşmenin bu kesimde ana yola kadar devam etmediğini ancak tepenin Doğu Çatak kesimi için aynı durumun geçerli olmadığını göstermiştir56. 90. Şek.

depo yerleri ve değişik nitelikteki mekanları ile bir yerleşim yapısı bulunmaktadır. Mutfak yapısı olarak düşünülen 18 T ve 19 T açmalarının devamı kazılmış ve bir seramik grubu daha çıkarılmıştır. . Açılan mekan olasılıkla sadece oturulan. 18 T açmasında.d. 64 Işın v. 2000: 315 ve 317. yemek yenen yarı açık bir yer olarak kullanılıyordu.1997: 373.12 U açmasında yarı taş yarı toprak tabanlı mekanın üzeri ahşap direklerle desteklendiği görülen iri kiremitlerle örtülü olup yangınla tahrip olup taban üzerine çöktüğü görülmüştür. 1997: 365-366. 18 U açmasından M.d. 1998 yılı çalışmalarında. Resim 5. 306-280 yıllarına tarihlenen bir Lysimakhos sikkesi ele geçmiştir. 18 T açmasındaki çalışmalar ile yerleşmenin batı kesiminde kuzeye doğru bir teraslama yapılmış olduğunu ve geniş bir alana yayılmış olduğu görüldü. 1999: 298-301.. avluları.. Resim 4. 63 Işın v.. buna karşılık bu dolguların 19 T ve 20 T açmalarında bulunmaması buranın deniz çekilmesi sonucu dolduğunu göstermektedir64. Mutfak olduğunu düşünülen bir mekanın içindeki çok sayıda farklı dönemlerin tipik özelliklerini taşıyan günlük kullanım eşyaları ve seramikleri ele geçmiştir62. Lev. Resim 5: Işın v. Işın v..d.d. 5. Sonuç olarak Hellenistik Dönem’e ait taş temelli kerpiç-ahşap karışık üst yapılı mimarisi olan.ö. 61 62 Işın v. 1997 yılı çalışmalarında. 20 T açmasındaki çalışmalarda bugünkü Menekşe Deresi’nin yatağının daha batıda olabileceği görülmüştür63. Ayrıca bkz.d.1997: 377. Lev. Resim 2: Işın v. 2000 yılı çalışmalarında. 19 T-U açmalarındaki çalışmalara devam edilmiştir ve bir seramik grubuna rastlanmıştır. Yer yer bozuk tabanlı yangınla yerle bir olan yapının ve avludaki sundurmaların üzerini örten ağır kiremitlerle kaplı çatısı olduğu gibi mekanların üzerine çökmüştür. üst yapının çökmesi sonucu kırılmış çok sayıda seramik parçaları bulunmuştur61. 18. 4. Avluda tabana gömülü depo küpleri ve amphoralar bulunmaktadır. Toprak taban ve kerpiç parçaları üzerinde hasır izleri görülmektedir.17 U açmalarındaki Hellenistik ile Đlk Tunç Çağı arasında neredeyse steril kalın bir dolgunun bulunması. 1999: 244.. Ayrıca bkz. 19 U açmasında çalışmalara devam edilerek Hellenistik yerleşmenin korunmuş en güney ucu saptanmıştır. Şek.d. Şek.

ö.ö. M. Princeton: s. Hellenistik Dönem. (1984): Yunan Sanatı (Çev. (2001): Knossos Pottery Handbook Greek and Roman. Buna bağlı olarak. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde üretilen seramikler “Erken Helenistik Dönem”. 67 Westholm. L. Waagé. Stockholm: s. bunlar Hellenistik ve Roma Dönemi seramiğinin sınıflandırılması için oldukça yetersizdir67.13 3. Forster. M. (1959): Handbook of Greek Art. 69 J. A. 305. A. Bazı kazıların tabakalarından gelen buluntular önemli veriler sunsalar da. 4. Bunun yanında. Oxford: s. yüzyılın sonlarından Augustus Dönemi’ne kadar olan süreci kapsayan seramikler de “Geç Hellenistik Dönem” olarak ayrılmıştır71.1990: 33. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. Üç yüzyıldan daha uzun bir süre varlığını korumuş olan siyah ve kırmızı figürlü üsluplar pratik olarak bırakılmış ve bunların yerini başka teknikler almıştır70. IV. Aleksandros’un M. Richter. 353. London: s. G. Bunun yanında. 66 S. The Swedish Cyprus Expedition. 68 Rotroff . Đstanbul: s. 91. Hellenistik ve Roma Dönemi seramiği ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır65. Westholm’un belirttiği gibi. Rotroff. Vessberg (Editörler). 1956: 53. Çünkü bu dönemlerin seramiği oldukça dikkatsiz şekilde ya da mekanik olarak üretilmiştir. 2. Eiring . Richter. yalnızca seramiğin gelişiminin ana hatları ayırt edilebilmekle birlikte oldukça karışık ve belirsiz görünüyor. I. 2. Günümüzde kabul edilen ayırıma göre. B. O. Part 3. 4. Bilim adamları. Part. HELLENĐSTĐK SERAMĐK A. (1948): Antioch-on-the-Orontes. I. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. 323 yılında ölümü ile başlatmaktadırlar. Athens: s. Westholm. International Congress on Hellenistic Ceramics. Westholm . O. J. G. Hellenistik Dönemi II. 53. Madra). yüzyılın sonundan M. 70 G. N. seramik sanatında Klasik ve Hellenistik Dönem arasında doğal bir kopuş-kırılma yoktur. Coldstream. . Çömlekçi ustaları genel olarak gelenekçidir ve nadiren yeni form ve teknikler üretmişlerdir. pek çok Hellenistik Dönem formu Klasik Dönem öncülerine sahiptir68.ö. Hellenistik Dönem seramiğinin sonu için ise. 33.ö. Buna bağlı olarak. Erken Hellenistik Dönem’de kıtasal olarak Yunan ve baskın olarak da Attika kökenli Siyah Firnisli seramikler erken dönem mallarının yerini 65 A. 71 F. Klasik Dönem sonrasında ise. bilim adamları net bir tarih verememektedir69. Hellenistik ve Roma Dönem vazolarının form gelişimlerinin kronolojik olarak izlenmesi oldukça zordur66. çömleklerin süslemesine köklü değişiklikler de getirmiştir.

Bu kabartmalar. 4. Metal işçiliği etkileri.ö. yüzyıla tarihlenmekle birlikte çoğunluğu M. London: s. yüzyıldan Mö. Geç Hellenistik Dönem’e gelindiğinde ise. 77 Thompson. 74 R. Hellenistik Dönem çömlek standartlarını metal işçiliği hazırlamıştır76. amphora. Bu dönemde vazo formları bazı değişikliklere uğramış ve yerel üretimlerin ortaya çıkmasıyla da kalitede kötüye doğru bir gidiş gözlenmiştir. 202. Hellenistik Dönem’e kadar. 3. M. Daha sonraki dönemlerde siyah firnislilerin yerine kırmızı firnisli seramiklere doğru bir eğilimin olduğu görülmektedir. Hesperia 3: s. 78 Thompson. . Seramik vazoların metal örneklerin formlarına bağlılığı.ö. M. Erken örnekler M. Güney Đtalya yakınlarındaki Calene’de bulunduğu için bu şekilde isimlendirilen Calene Seramiği’nde kabartmalarla süslenmiş kaplar görülmektedir.ö. iyi kalitede kırmızı firnisli seramikler. 76 Cook. 3. 1934: 311. Megara ve Pergamon olmak üzere başlıca üç sınıf vardır. krater gibi diğer Siyah Figür vazolarına uygulanmıştır. Thompson. 1997: 270. metal kapların üzerinden kalıplanarak alınmıştır.ö. Kıta ve Batı Anadolu’da vazolar üzerinde görülen aplike kabartmalar. (1997): Greek Painted Pottery . M. skyphos. 72 73 Waagé. yüzyıla kadar Atinalı çömlekçiler. 4.14 almıştır. tipik formları ile piyasalara üstünlüğünü kabul ettirmiştir72. 4. H. A. 1997: 202. Kırmızı Figür Stili ortadan kalkmış veya bitmeye yüz tutmuştur74. yüzyılın sonlarında ise. 311. firniste ve boyama veya kabartma olarak uygulanan süslemede göze çarpmaktadır77.ö. yüzyılda üretilmiştir. 1948: 6. özellikle içte ve dıştaki derin dairesel yivler ile kaselerin iç yüzeyindeki kabartma simgelerde görülmektedir78. M. Bu dönemde Calene. fabrika metodlarının kullanıldığına dair çok fazla belirti yoktur75. Özellikle. Cook. hydria. Erken Hellenistik Dönem’deki özensiz fırınlamaların çömleklerin yüzeyinde düzensiz renklerin görülmesine sebep olduğu görülmüştür. ve 2. 75 Cook. Kırmızı Figürlü vazoların süslemesi üzerinde yoğunlaşmış ve iki yüzyıl içerisinde bu stili geliştirmişlerdir73. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. yüzyıllarda seramik sanatının sadece formda değil malların inceliğinde. 1934: 434. 6.

ö. yüzyılın sonunda Attika Kırmızı Figür Stili’nin halefi olarak ortaya çıkmış ve M. yuvarlak çelenkler. bu pazarın daha ucuz temsilcileri olan taklit üretimlerle artan talepleri karşıladılar. M.ö. M. Bu üretim merkezleri. Bu bezeme biçimi. Yunanistan’da Batı Yamacı Seramiği ve Đtalya’da Gnathia Seramiği olarak başlıca iki ekole ayrılmaktadır. Hellenistik Dönem’e kadar Attika seramiği genellikle dikkat çekici bir şekilde doğu bölgelerin yerel üretimlerinden farklıydı. 4. Sicilya’dan Küçük Asya’ya kadar Akdeniz’in birçok noktasında karşımıza çıkmaktadır. 4. 1997: 202.15 Hellenistik Dönem seramik formları üzerinde yapılan bazı araştırmalarda. Attika üretimlerine karşı. Hellenistik Dönem koyu zemin üzerine açık renk bezeme grubu. asma ve defne ağacı (mrtyle ve zeytin dalı) zincirleri. . 1990: 34. 83 Thompson. yüzyılın sonlarını takip eden dönemde boyalı bezemeli sıradan seramikler çok az ve basit süslemelerle açık zemin üzerine koyu boya veya koyu zemin üzerine açık boya olarak yapılmaya başlanmıştır. Atina’da M.ö. Bu süslemelere bazı soyut desenler. yüzyılın ortalarında Apulia Kırmızı Figür Stili’nin bir çeşit mirasçısı olarak kendini gösterir. Yarı kürevi kalıp yapımı kabartmalı bu kaseler lüks kaplar arasında çekici 79 80 Cook. Hellenistik Dönem’de üretimdeki artan dikkatsizlik yaygın bir eğilim olmaya başlamıştır. 1934: 311. veya 1. M. Vazoların içinde ve dışında çark izlerinin belirgin şekilde görülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. çelenkler ve de sarmaşıklardır. 1934: 311. Bu basit bezemeli seramikler çok uzun süre önemlerini koruyamamış ve yerlerini daha özenli kabartmalı süslemeleri olan örneklere bırakmışlardır. Batı Yamacı ekolü ise. Bu geniş coğrafyada üretim yapan her merkez kendi farklı belirgin çeşitlerini üretmiştir82. yüzyılın ortalarında veya sonunda sona ermiştir. 81 Thompson. 3. yunuslar.ö. Hellenistik vazo sanatının en gözde süslemeleri ise. Her iki ekolün de taklitleri ve yerel üretimleri olmuştur. 1997: 202. 4. şeritler ve müzikal enstrümanlar eklenmiştir80. 1997: 204. 2.ö. bu vazoların özensiz yapımdan incelikle yapılmışlara doğru sıralandığı görülmektedir79. Cook. Yerel endüstriler daha titiz ve dikkatli olmaya başladıklarında bu farkı azaltmaya başlamıştır. Bu gruba ait seramikler. Gnathia Seramiği. 82 Rotroff. Batı Yamacı Seramiği’nden kısa bir süre sonra Megara Kaseleri’nin üretimlerine başlanmıştır83. Cook. yüzyıla kadar devam etmiştir81.

kökeni tam olarak bilinmeyen lagynoslardır86. büyük olasılıkla M. 1959: 354.A Preliminary Report’ In H. ‘Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern MediterraneanAdvances in Scientific Studies’. koyu zemin zevki yerleşmiştir88. genellikle M. London: s. Delos ve Kıbrıs’tan Mısır’a kadar geniş bir alanda bu tarz süslemeye sahip seramikler görülmektedir87. 1959: 353. Çeşitli gruplardan oluşan açık zemin grubunda. 89 Richter. Bu Hellenistik vazolardan bazılarının yüzeyi beyaz astar ve süslemelerle kaplanıp. açık beyaz. üzerlerine ek boyalarla bezemeler yapılırdı. (1986): Greek and Cypriot Pottery.ö. Yunanistan’ın büyük merkezlerinde ise. 365. Çoğunlukla Hadra’da ve Aleksandria’daki (Đskenderiye) mezarlıklarda külleri taşımak (urne kabı) amaçlı kullanıldığı için bu şekilde isimlendirilen Hadra hydrialarında beyaz veya sarımsı astar üzerine koyu renk boyama uygulandığı görülmektedir91. Genel olarak. 1997: 203.ö. Cook. Pergamon örnekleri ise. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. Megara Kaseleri ilk olarak Megara’da yoğun olarak bulunduğu için bu şekilde isimlendirilmekle birlikte. açık zemin metodu Hellenistik dünyanın daha çok kenar (ya da taşra) bölgelerinde üretilmiştir. Meyza . 87 Gürler. Bu tür dekorasyon Akdeniz’de yaygın olup Adriatik’in doğusunda en yaygın grup. 91 Richter. 85 Richter. 1984: 305. Gürler. 90 Richter.150 ile M. Hadra 84 R.ö. . The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. J. 86 Cook.16 olup form ve süsleme açısından kolayca tanınabilir bir gruptur84. Karadeniz kıyılarından Batı Anadolu kıyılarına. Bu seramik grubu. Attika dâhil olmak üzere diğer yerlerde de (biraz daha geç olsa da) üretilmiştir. yüzyılın ortaları ile M. B. Mlynarczyk (editörler). 1997: 207–208. yaygın Hellenistik süslemeler kahverenginden siyaha.ö. R. 541. 1959: 353. Rosenthal-Heginbottom. Israel. kabartmalar bağımsız olarak kalıplanmış ve çark yapımı vazolara eklenmiştir85. 734.Warsaw: s. 1. 88 Cook. Bu örnekler siyahımsı kırmızı firnisli olup. Genel olarak Güney Đtalya’daki Canosa’da bulunduğu için bu ismi alan “Canosa Vazoları”da benzer tekniklerle yapılmış ve plastik süslemeler eklenmiştir90. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. Hellenistik Dönem boyalı seramiğinde ikinci grubu açık zemin üzerine koyu bezemeliler oluşturur. 1997: 203. 3. “Hadra” vazolarının çoğu bu teknikte yapılmıştır89. E. soluk astar veya direkt yüzey üzerine uygulanırdı. Jones. 50 yılları arasında üretilmiştir. yüzyıla arasına tarihlenmektedir. a Review of Scientific Studies. 2002: 542. Sayı:243: s.

Richter. Aleksandria. 1984: 305.ö. 1997: 204. Kyrene ve Güney Rusya’da ele geçen çok geniş hydrialar ve amphoralar yoğun renklendirilmiş zincirlerle süslenmiştir. 1986: 734. R. yüzyılın erken dönemlerine tarihlenmektedirler98. P. Knossos ve Atina’dan bir miktar hydriayı analiz etmiş ve Nil deltası ve Knossos’taki çağdaş malzemelerle karşılaştırıldığında kökenin Girit olduğunu ileri sürmüştür95.ö. Hellenistik Dönem’e özgü Hadra hydriaları’nın tarihlenmesi ve kesin üretim yerleri konusunda bilim adamları arasında bazı farklı yaklaşımlar vardır. 1997: 209-210. Bazı vazolar üzerinde kazınmış ya da yazılmış ölüm tarihleri bize M. 1959: 353. koyu renklerle boyanmış ve astarlanmamış hyrialardan oluşur. 3. daha çok Batı’da Canosa ve Apulia’da üretilen örnekler üzerinde çok yaygındır99. 1956: 77. 97 Richter. 92 93 Jones. 94 Cook. Sicilya’daki Centuripae’da üretilmiş oldukları için bu ismi alan “Centuripae Seramiği”nin en yaygın formu çan krater olup vazolar üzerinde yaygın olarak kimi zaman Pompei ve Herculaneum’daki fresklerin stiline ulaştığı görülen çeşitli renklerde plastik süslemeler özellikle de kadın figürlerine rastlanmaktadır.J. Bu grupların dışında az da olsa Hellenistik polykrom (çok renkli) vazolar da çeşitli merkezlerde üretilmiştir. Birinci grup kaliteli kilden yapılmış. Bu vazolar. Bunların arasında. Hadra hydrialarını sadece stilden yola çıkarak tarihlemek oldukça zordur. Jones. 1984: 305.17 hydriaları kendi içinde iki gruba ayrılır. genellikle M. Cook. Aleksandria nekropolisindeki mezarlarda çıkan buluntularla benzer tipte olan Hadra hydriaları Kıbrıs’ta da bulunmuş ve yazıtlardan yola çıkılarak M. Calaghan ise. Bu hydrialar için yaygın görüş büyük çoğunluğunun Mısır üretimi olduğu şeklindedir93. 1997: 208 95 Jones. 271 ile 209 yılları arasında kullanıldıklarını göstermektedir97. .ö. M. Aleksandria. Figürlü sahneler ise. 1997: 207-208. daha kaba kilden yapılmış. 96 Westholm. Cook. 1986: 734. Cook. 98 Richter. Bunun yanında. 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiştir96. 1986: 735. Diğer grup ise. polykrom (çok renkli) olarak süslenmiş olup beyaz zeminli hydrialardır92. 99 Cook. bu hydriaların Girit ile ilişkili olduğunu söylemektedir94.

Hellenistik Dönem Seramiği’nde vazo formları erken dönemlere göre sınırlıdır. Bu tip kantharoslar. 4. Hellenistik Dönem içerisinde. 309. yuvarlak gövdeye ve gaga ağza sahip oinokhoeler görülmektedir. 1997: 221–237. Roma örneklerinin tamamen okside şartlar altında fırınlamasından kaynaklanan düzenli açık kırmızı firnisli olmalarıdır100. Hellenistik Dönem siyah firnisli ve Batı Yamacı Seramiği’nde kısa bir süre için kendini göstermiştir. Hellenistik Dönem’de Hadra üretimleri içerisinde görülmektedir.ö. bir Hellenistik Dönem formudur. Korinth şehrinde Hellenistik Dönem’e ait buluntular arasında kotyle çok yaygındır. Boyunlu amphora. 1990: 35. 1959: 357. siyah firnisli ve kabartmalı örneklerde de kullanılmıştır. yalnızca Batı Yamacı Seramiği’nde yaygın olarak kullanılmıştır101. Megara Kaseleri ile aynı teknikte yapılmıştır. Bu kantharoslar her zaman Batı Yamacı stilinde 100 101 Richter. Cook. Bu oinokhoeler olasılıkla form olarak lagynosları etkilemiştir. 3.ö. açılı bir omuza. Bunun yanında kotyle. 102 Rotroff. Keskin veya nadiren kavisli omuzlu ve yuvarlak ağızlı düz dipli bir çeşit oinokhoe olan lagynos ise. yüzyılda sık olarak üretilmiştir. Lagynos formu. M. Hellenistik Dönem’de varlığını çok uzun süre sürdürememiştir. Önceleri Arretine vazoları ve daha sonraları ise Terra Sigillata denilen bu kabartmalı Roma seramikleri. Centuripae Seramiği’nde de değişik bir çeşit çan krater görülmektedir. Küçük pelikeler ise. Siyah boyalı ve Batı Yamacı Seramikleri arasında önceki örneklerine göre daha dar. M. Gnathia Seramiği’ndeki bazı çan kraterlerin kulpların yerini tutamakların aldığı görülür. bunların yerini kabartmalar almıştır. sıklıkla kalıp yapımı kaide ve üst kısımlarına doğru hafif konkav olmaya meyilli form en yaygın olanıdır. Gnathia seramiğinde yaygındır.18 Hellenistik vazoların büyük çoğunluğunda boyalı süslemelerden kaçınılmış. yüzyılda standart formunu bulan içki kabı Hellenistik kantharostur102. Kabartmalı vazoların üretimine Roma Dönemi’nde de devam edilmiştir. Küçük kalyks-kraterler. Aralarındaki fark. Lagynos seramiği içerisinde iyi bilinmekle birlikte. Hellenistik Dönem’in sonlarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Đçe dönük gövdeli çan kraterler ise. 1984: 306. Richter. . Hydrialar.

Thompson. 1990: 33. Doğu Ege. Đnce cidara olan bu eğilim kaselerin yanında tabak ve sosluklarda da rahatlıkla görülebilir104. Doğu ile Batı arasında ticari ilişkiler yoğunluk kazanmaya başladığında bunda en olumlu etkilenen merkez Rhodos olmuştur. Ephesos ve Pergamon kandilleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gözde olmakla birlikte Attika ve diğer bölgelere de ihraç edildiği görülmektedir. M. 103 104 Rotroff. Bu incelik kaselerin çabuk pişmesini sağlamış ve metalik bir firnis sürülerek metal kapların olağanüstü yakın taklitleri üretilmiştir. kabartmalı kase ve sosluklar diğerlerinden daha özel ve ilgi çekicidir. 3. Klasik ve Hellenistik Dönemler. yüzyılın ilk çeyreğinde deneysel olarak tanımakla birlikte yüzyılın ikinci çeyreğinde gözde hale gelmiştir103. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. 107. Yaklaşık olarak küreye yakın gövdeli. Anadolu ve Mısır’da bol miktarda görülmektedir. M. T. 1934: 313 ve 432. H.ö.. Fig. 1995: 71.ö. yüzyılın ortalarında kalıp yapımı ve bezemeli kandiller Akdeniz ve çevresi kültürlerin çeşitli yerlerinde görülmeye başlamıştır. 3. Sezer. 105 D.d. Arkaik. Thompson’a göre. 4. 106 Kassab-Tezgör v. Çark yapımı kandiler içerisinde üzerindeki bezemeleri kalıp yapımı olan Knidos kandilleri büyük bir üne sahip olmuşlardır106. Hellenistik Dönem’e ait kandiller. M. A. Đstanbul: s. yüzyılda üretilen iç kısımlarında baskı bezekli. Kassab-Tezgör . . 116-118. yüzyılın kalın cidarlı kaseleri daha sonra sıklıkla yumurta kabuğu inceliğinde örneklerle yer değiştirmiştir.ö. Bunların içinde en özenli olanları Megara Kaseleri’dir. 2.ö. kulpsuz ve kaideli ya da kaidesiz kaseler. M.19 bezenmişlerdir. Hellenistik Dönem siyah boyalı seramikleri arasında çok yaygındır. Bunların yanı sıra Attika Ariston kandilleri de kaliteleri ile dikkat çekerler105.

20

4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK SERAMĐĞĐ

4. a. Kaseler (Kat. No. 1-115)

Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait kaseler; içe dönük ağızlı, dışa dönük ağızlı, ağız kenarı sivri biten, rulet bezemeli ve Megara Kaseleri olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır.

4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)

Đçe dönük ağızlı kaseler; ağız kenarı yuvarlak bitenler, ağız kenarı köşeli bitenler, büyük çaplı kaseler ve yarımküre kaseler olarak dört alt bölüme ayrılmıştır.

4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)

Ağız kenarı yuvarlak biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin üç farklı tipi vardır;

4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)
Kat. No. 1. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 10.4 cm. Kaide çapı: 5.3 cm. Yükseklik : 5.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đç kısımda koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1) ve dış kısımda çok koyu kırmızıdan siyaha (10 R 3/3’den 2.5 YR 2/N2’ye). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide, yükselen gövde ile birleşmektedir. Gövde, dudakla birleşirken keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır. Kaidenin içerisinde gövde konik profil vermektedir.

21

Kat. No. 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase. Batı Çatak /1997. 19 T 28 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 19.5 cm. Kaide Çapı: 7.4 cm. Korunan Yükseklik: 8.5 cm. Kil Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengiden turuncumsu kahverengiye. Firnis Rengi: Dışta akmış. Pembemsi turuncudan devetüyümsü turuncuya metalik parlaklık var. Đçte açık kahverengi. Dışta dudak kenarında yanıklar var. Tanım: Akıtma bezekli , iyi pişmiş, halka kaideli, ağza doğru genişleyen ağız kısmı keskin içe dönük derin kase, dışta dudak kenarında yanıklar var. Đki parçadan tümlendi.

Kat. No. 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 13 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 17.0 cm. Kaide Çapı: 6.8 cm. Korunan Yükseklik: 7.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Dışta akmış, siyah (10 YR 2/1’den 10 YR 3/4’e) ve içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide yükselerek içe dönen gövde ile birleşmektedir.

Kat. No. 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1998. 20 T 113 Duvar, Çiz.Lev.2, Levha 1 Ağız Çapı: 9.9 cm. Korunan Yükseklik: 3.7 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (2.5 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır.

Kat. No. 5. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 72 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 10.2 cm. Korunan Yükseklik: 4.0 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/2) ve dışta dudak altına kadar çok koyu gri (2.5 YR 3/N3). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

22

Kat. No. 6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 9.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.6 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızıdan koyu kahverengiye (2.5 YR 4/6’dan 7.5 YR 3/2’ye). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 70 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 14.1 cm. Korunan Yükseklik: 2.05 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Firnis Rengi: Koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 8. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 9 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 8.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.15 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.5 YR 3/N3), dışta iyi korunamamış. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1994. 17 U 8 Doğu Profil. Çiz.Lev.2, Levha 3 Ağız Çapı: 18.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı gri (10 R 6/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunamamış, çok koyu gri (5 Y 3/1). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Hafif küt dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 10. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).

23

Firnis Rengi: Dışta ve içte açık griden koyu griye (7.5 YR 4/N4’den 7.5 YR 6/N6’ya). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövdenin cidarı dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 8 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/8’e) ve içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış ve kalınlaşmış dudak kenarlı.

Kat. No. 12. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 12.6 cm. Korunan Yükseklik: 4.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Đçte akmış, siyah (7.5 YR 4/2) ve dışta akmış, siyah (5 YR 2/1’den 7.5 YR 4/2’ye). Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Firnis akmıştır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Dudak içe kıvrılmıştır. Dudağa doğru incelmektedir.

Kat. No. 13. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 16.8 cm. Korunan Yükseklik: 4.3 cm. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış, içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Gövde, düz yükselmektedir.

Kat. No. 14. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T Temizlik. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 18.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.5 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Dışta akıtma firnis, silik kırmızıdan kırmızıya (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/2’ye) ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı, yuvarlatılmış dudak kenarlı.

Kat. No. 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 17 U 1 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4

24

Ağız Çapı: 13.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızı (2.5 YR 6/8). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 16. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.1 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Metalik, içte ve dışta sarımsı kırmızı (5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 17. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte metalik parlaklık var. Koyu kırmızı (2.5 YR 3/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmaktadır. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 18. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 19 U 3 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 2.0 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (5 YR 3/4) ve içte metalik kırmızı (2.5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır.

Kat. No. 19. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 20 T 28 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 18.0 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/4’e) ve içte koyu gri (5 YR 4/1).

Levha 5 Ağız Çapı: 12. Batı Çatak /2000. Batı Çatak /2000. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. 20. 4.1. Kat.0 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5.25 Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No.8 cm Korunan Yükseklik: 3. . Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 cm. No.2. Çiz. 20-40) Kat.5 YR 5/4). kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.4. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.0 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. No. Gövde. 20 T 12 plankare.Lev. dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır.Lev. Yuvarlatılmış dudak kenarlı.Lev. gri (10 YR 4/1). Levha 6 Ağız Çapı: 11.Lev. Tip II (Kat. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). 18 U 9 plankare.0 cm.35 cm.a. Kat. 20 T Yüzey. Dudak dik profil vermektedir.a. Korunan Yükseklik: 3. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 6 Ağız Çapı: 10. 21.4.6 cm. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Kil Rengi: Az mika katkılı. No. pembe (5 YR 7/4). Levha 6 Ağız Çapı: 13. Çiz. 23. Batı Çatak /1993. 22. Batı Çatak /1994.5. Korunan Yükseklik: 2.45 cm.5 YR 6/4). No. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. 18 T 41 plankare.

20 T 98 plankare. Kat. Çiz. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1998. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5. Batı Çatak /1995.5 YR 4/6). 24. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Çiz. Batı Çatak /1998.5. No.5.6.4 cm Korunan Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.0 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Levha 6 Ağız Çapı: 12. 19 U 13 plankare.Lev.5 YR 5/N5). açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev.5 YR 4/2’den 10 R 4/4’e).26 Kat. Korunan Yükseklik: 2. 20 T 6 plankare. Levha 7 Ağız Çapı: 18. Çiz. 28.5.25 cm.85 cm. No. 25. Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 Y 4/N4). Çiz. Korunan Yükseklik: 1. 26.0 cm. No. kırmızı (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 19 U 25 plankare. Tanım: Kalın cidarlı. Levha 7 Ağız Çapı: 14. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.7 cm.Lev. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Gri (2.25 cm. Tanım: Kalın cidarlı. Kil Rengi: Mika katkılı. 27. Firnis Rengi: Dışta ve içte soluk kırmızı (2.8 cm. Yuvarlatılmış dudak kenarlı.5 YR 6/4).5 YR 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). No.3 cm.5 YR 6/4). Kat. Levha 7 Ağız Çapı: 15. No. Đçe dönük ağızlı. Kat. Levha 7 Ağız Çapı: 16.Lev. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağızlı. Korunan Yükseklik: 3.0 cm. Kat. 19 U 25 plankare. . Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. Batı Çatak /1993.

Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kat.95 cm.6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 97 plankare. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Firnis Rengi: Đçte soluk kırmızı (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 30. 19 U 9 plankare. 31. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı.0.6. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. 29.15 cm.Lev. 33. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. No. Dışta korunmamış. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı.Lev. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 4/6) ve içte kırmızı (2. Yuvarlatılmış dudak kenarlı.5 YR 4/8). açık kırmızımsı kahverengi (2. 20 T 28 plankare.5 YR 6/8).2 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kat. Batı Çatak /1998. açık kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 2.6. pembe (5YR 8/3). Batı Çatak /1996.6.5 cm.Lev. Korunan Yükseklik: 2. 32. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. No.5 YR 6/4). Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Levha 8 Ağız Çapı: 16. Çiz. 20 T 72 plankare. Batı Çatak /1994.5 YR 4/8). Batı Çatak /1996. 20 T 71 plankare.6. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 6/2). Çiz.5 YR 6/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 8 Ağız Çapı: 14. .27 Kat. No. Çiz. Levha 9 Ağız Çapı: 10. Batı Çatak /1996.35 cm.5 YR 3/2). Kat. Levha 8 Ağız Çapı: 9.Lev. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev. Kil Rengi: Soluk kırmızı (2.8 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. No.6 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 8 Ağız Çapı: 14.4 cm. cm.

20 T 104 plankare. Korunan Yükseklik: 2.8 cm. No.28 Kat.0 cm. 36.7. Yuvarlatılmış ağız kenarlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat. Levha 9 Ağız Çapı: 12.7.5 YR 3/6’dan 4/8’e).Lev. Korunan Yükseklik: 2. açık kırmızımsı kahverengi (2. 35.9 cm. Kat. Çiz. açık gri (10 YR 6/1). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1998. Kat. . Levha 9 Ağız Çapı: 9. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Levha 10 Ağız Çapı: 15. Çiz. Yuvarlatılmış ağız kenarlı. Yuvarlatılmış ağız kenarlı.5 YR 6/4). Dışta firnis akmış. 6 cm. 37.Lev.5 YR 3/N3) Tanım: Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2.Lev. Korunan Yükseklik: 2. Korunan Yükseklik: 1.5 cm.3 cm. Tanım: Kalın cidarlı. Çiz. Batı Çatak /1993. Batı Çatak /1997. Korunan Yükseklik: 3. No.Lev.3 cm. 20 T 77 plankare.85 cm. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 38. Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan silik kırmızı (10 R 5/6’dan 10 R 4/4’e). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).0 cm. Batı Çatak /1996. Levha 9 Ağız Çapı: 13. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 4/6) ve dışta kırmızı (10 R 5/6). 34. No.7.5 YR 6/6).7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.8 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. No. 18 T 9 plankare. 17 U 8 plankare. Batı Çatak/1994. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Gri (7. Kat. Kil Rengi: Mika katkılı.6. Levha 10 Ağız Çapı: 12. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1). Kil Rengi: Mika katkılı.5 YR 5/N5). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. 20 T 81 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.

Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı.1 cm. Kat. 41-45) Kat. 4. No. Đçe dönük ağız kenarlı kase. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4).4 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 6/8). Kaliteli parlak. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi. Kaide Çapı: 4.a. Restorasyon ile tümlenmiştir. 20 T 55 plankare. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi.7.2 cm.4 cm. Firnis Rengi: Firnis boya kaideye doğru akmış.8. Levha 10 Ağız Çapı: 17.29 Kat. Korunan Yükseklik: 3. içte açık griden griye. Levha 11 Ağız Çapı: 10. No. Batı Çatak /1996. 19 T 13 plankare. 19 U 9 plankare. Tanım: Tama yakın olarak iki parçadan oluşmaktadır. Batı Çatak /1995. Korunan Yükseklik: 8. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Dışta açık gri.8. Tanım: Tama yakın olarak ele geçmiştir. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. Yükseklik: 5.Lev. 43.3.7 cm. 19 T 13 plankare. Çiz.7. No. Kaide Çapı: 7. Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). dışta açık gri.8. açık kırmızı (2. Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1996. 20 T 69 plankare. .5 cm.a. Firnis kaliteli ve parlak. Firnis Rengi: Kaideye doğru akmış.Lev. Çiz.8 cm.2 cm. No.Lev. Levha 11 Ağız Çapı: 15. 39. 41. 40. Korunan Yükseklik: 1. 42. Çiz. Batı Çatak/1995. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tip III (Kat.1. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Levha 10 Ağız Çapı: 11.Lev. Çiz.9 cm. Levha 11 Ağız Çapı: 13.Lev. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (5 YR 4/1). içte sarımsı kırmızı (5 YR 4/8). Çiz. No.2 cm.05 cm. Kat. içte açık griden griye.

No.5 YR 4/4).a.a. Firnis Rengi: Dışta aşınmış. açık kırmızımsı kahverengi (2.9.30 Korunan Yükseklik: 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.45 cm. Kat. Tip I (Kat. Levha 12 Ağız Çapı: 13. 4.b. Batı Çatak /2000.1 cm. sarımsı kırmızı (5 YR 5/8).9.Lev. kırmızı (2. 45. Korunan Yükseklik: 3. No. 46. Dudağın hemen altında gövdenin yumuşak bir kavis yaptığı görülmektedir.0 cm. kırmızı (10 R 5/6). Korunan Yükseklik: 2. 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Yükselerek gelen gövde düz profil vermektedir. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 44. Levha 12 Ağız Çapı: 15. Korunan Yükseklik: 4. Yükselen gövde neredeyse dik dudak ile birleşir.8 cm.1. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No.Lev. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte dışta iyi korunmamış.1.0 cm. No. No. Kil Rengi: Çok yoğun mika katkılı.b.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).5 YR 6/4). Tanım: Tamir görmüş. Çiz. 46-52) Kat. Levha 12 Ağız Çapı: 15. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1994.1. içte iyi korunmuş.85 cm. 46-63) Ağız kenarı köşeli biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin beş farklı tipi vardır. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu kahverengi (7. 19 U 9 plankare. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Đçe dönük ağızlı. Ağız kenarı köşeli. Kil Rengi: Mika katkılı. Yükselen gövde dudağın hemen altında belirgin bir dönüş yapar. 19 U 33 plankare. Çiz. kırmızımsı sarı (5 YR 6/ 6). 20 T 25 plankare.85 cm. Kat. Batı Çatak /1996. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat.9.Lev.5 YR 4/6). .

4 cm.75 cm. Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. No.5 YR 3/N3). Kat.9 cm. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (10 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (2. . Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağızlı. 18 T 10 plankare. 47. koyu kahverengi (7. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Batı Çatak /1993. 18 T 5 plankare.31 Kat. Dışta firnis akmış. No.4 cm. pembemsi gri (5 YR 6/2). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 3/2). Đçe dönük ağızlı.2 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 18 T 10 plankare. Tanım: Ağız kenarı köşeli.5 Y 3/N3). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 12 Ağız Çapı: 9. Batı Çatak /1997. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Kat. Dışta.6 cm. Kat.9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 50. Kat.10. Levha 13 Ağız Çapı: 18. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Đçe dönük ağızlı. Çiz. Levha 13 Ağız Çapı: 16. No. Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). 51. 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. No. Çiz.5 cm. Korunan Yükseklik: 2.8 cm. Korunan Yükseklik: 4.9 cm.Lev. No.4 cm. 49.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunmamış.10. Çiz. Çiz. dudak kenarına yakın yerde yay şeklinde kazıma çizgi görülmektedir. Tanım: Ağız kenarı köşeli. 48.Lev. Batı Çatak /1997. Levha 13 Ağız Çapı: 12. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/4). Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 4. 20 T 15 plankare. Korunan Yükseklik: 3. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4).10. Levha 13 Ağız Çapı: 12.Lev.9. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (5 YR 2/1).

Lev. kırmızı (2. Kil Rengi: Az mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kil Rengi: Pembe (7. Levha 14 Ağız Çapı: 12. içte kırmızı (2.5 Y 3/N3) Tanım: Ağız kenarı köşeli. Korunan Yükseklik: 3.05 cm. 20 T 25 plankare. Çiz.2 cm.10.5 YR 2/N2).8 cm. 52. 20 T 72 plankare. Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994.2 cm. Dışta firnis akmış. Tamir görmüştür.5 YR 3/4).0 cm.4 cm.5 YR 7/4). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Batı Çatak /1994. Tanım: Ağız kenarı köşeli. . Korunan Yükseklik: 4. No.b. 4.32 Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (5YR 5/4’den 5YR 3/2’ye). No.11. Levha 14 Ağız Çapı: 15. Çiz.5 cm.5 YR 4/6). Tanım: Ağız kenarı köşeli.5 YR 6/6).a. Đçe dönük ağızlı.11. Firnis Rengi: Dışta firnis akmış. No.Lev.1. Levha 14 Ağız Çapı: 15. 54. Ağız kenarı yuvarlatılmış. No. Dışta firnis akmış. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1).Lev. 53-56) Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 25 plankare. Đçe dönük ağızlı. Kat. soluk kırmızı (10 R 6/3). Çiz. Batı Çatak /1998. Đki parçadan oluşmaktadır. 53. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tip II (Kat.3 cm. No. Kat. 20 T 124 plankare.Lev. Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1996. 55. Kat.2. Đçe dönük ağızlı. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta dudak altında çok koyu gri (7. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.11. Korunan Yükseklik: 6. Korunan Yükseklik: 3. Levha 14 Ağız Çapı: 19.

4 cm.33 Kat. Kat. Levha 15 Ağız Çapı: 10.12. 58. Batı Çatak /1993. Ağız kenarı köşeli. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Ağız kenarı köşeli. Batı Çatak /1996. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. .3 cm. pembe (5 YR 7/4). Kil Rengi: Az mikalı. 20 T 70 plankare. Çiz.3. No. 56.6 cm.Lev.Lev. Korunan Yükseklik: 5. Batı Çatak /2000. 60.4 cm. Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 cm. 59.1. açık kırmızı (10 R 6/8).12. Ağız kenarı köşeli. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. gri (5 Y 6/1). Đçe dönük ağızlı. 57. 57-60) Kat.1 cm.12.5 YR 3/N3). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev.5 YR 5/N5). Kat. Ağız kenarı yuvarlatılmış. Çiz. 19 T 86 plankare Çiz. Tip III (Kat.0 cm. 20 T 72 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Levha 15 Ağız Çapı: 10. 4. Levha 16 Ağız Çapı: 9. Levha 15 Ağız Çapı: 17.12. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). No. gri (2. Tanım: Firnis akmıştır.Lev.a. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4). Korunan Yükseklik: 2.11. Levha 15 Ağız Çapı: 11.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1).b. No. 20 T 3 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.2 cm. 20 T 110 plankare. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Mika katkılı. No.

Đçe dönük ağızlı. Tip V (Kat.12.Lev.7 cm. Korunan Yükseklik: 1.13. Kil Rengi: Mika katkılı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.12. Kil Rengi: Mika katkılı. Ağız kenarı köşeli. No. No. Firnis Rengi: Mat. Batı Çatak /1994.2 cm.05 cm. Çiz.5. 63.Lev.a. 2 cm. Kil Rengi: Az mikalı. No. 61.9 cm.1.65 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta (iyi korunamamış) kırmızı (10 R 4/6).1. Ağız kenarı köşeli. Batı Çatak /1998 19 T 45 plankare.5 YR 4/N4) ve içte grimsi kahverengi (10 YR 5/2). No.Lev. 18 U 9 plankare. Çiz.2 cm. içte ve dışta koyu kırmızımsı griden koyu kırmızımsı kahverengiye (5 YR 4/2’den 5 YR 3/2’ye). 4. Levha 16 Ağız Çapı: 19. 19 T 112 plankare. . Kil Rengi: Az mika katkılı. Batı Çatak /2000. Ağız kenarı köşeli. Tanım: Đçe dönük ağızlı. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. 62. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. gri (10 YR 6/1). 63) Kat. 4. Tip IV (Kat. Levha 16 Ağız Çapı: 11. pembe (5 YR 7/4).5 YR 4/8) ve dışta silik kırmızı (10 R 4/4).4. 61-62) Kat. Korunan Yükseklik: 1. Levha 16 Ağız Çapı: 12. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır.b. No. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Ağız kenarı köşeli. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Tanım: Đçe dönük ağızlı.a.b.34 Korunan Yükseklik: 2.

a. 64-76) Kat. Büyük çaplı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.13. Korunan Yükseklik: 2. 20 T Temizlik. No.1.4 cm.6 cm.c. Batı Çatak /2000. Levha 17 Ağız Çapı: 20. No. 18 T 10 plankare. 66. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 3/N3). Levha 17 Ağız Çapı: 23.5 YR 3/N3).6 cm.13. Dudağa doğru hafif kalınlaşıyor . Çiz. Kil Rengi: Çok koyu gri (2. 64. Tanım: Đçe dönük ağızlı.a. Korunan Yükseklik: 2.Lev.15 cm. Batı Çatak /1996. Kat.Lev.1. Korunan Yükseklik: 3.13. 4.1 cm.5 Y 3/N3) ve dışta koyu gri (5 YR 4/1). soluk kırmızı (10 R 6/3). Tip I (Kat. No. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 5/4). Kat. Batı Çatak /1996. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Büyük çaplı. 20 T 71 plankare. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 5. 67. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 64-79) Büyük çaplı içe dönük ağız kenarlı kaselerin iki farklı tipi vardır. Büyük Çaplı Kaseler (Kat.8 cm. Levha 17 Ağız Çapı: 26. Çiz. Büyük çaplı.35 4.c. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1997. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 17 Ağız Çapı: 19. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Kat.1.13. 65. Çiz. 19 T 85 plankare.7 cm.0 cm.5 YR 6/6). No. Gövde bitiminden sonra dudak gittikçe kalınlaşmakta ve ince dudak kenarı ile bitmektedir. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı.Lev. Tanım: Đçe dönük ağızlı.Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Büyük çaplı. No.

Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. No. 19 U Yüzey temizliği.85 cm. 70. Kat. Çiz. Firnis Rengi: Dışta çok koyu kırmızıdan kırmızıya (2. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Büyük çaplı. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Korunan Yükseklik: 2. Büyük çaplı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 3. Kat. 14.13.3 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 69.36 Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Çiz.5 YR 3/2’den 2. 71.8 cm. . Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Kil Rengi: Az mikalı. Düzleştirilmiş dudak kenarlı. 14.8 cm. Levha 18 Ağız Çapı: 24. 20 T 25 plankare. Batı Çatak /1993.5 YR 6/6). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1994.13.4 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. Büyük çaplı. 20 T 60 plankare. No. No.5 YR 4/6’ya) ve içte çok koyu gri (2. 20 T 107 plankare.Lev.5 cm. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4).Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 3. kırmızı (10 R 6/3). 72.Lev.5 YR 4/4). Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Batı Çatak /1998. Levha 18 Ağız Çapı: 23.5 YR 3/N3).0 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2. 68. Korunan Yükseklik: 2.05 cm. Büyük çaplı. 14. Batı Çatak /2000. Keskin gövde dönüşlü. 20 T 15 plankare. Đki parçadan oluşmaktadır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2.4 cm.Lev. Tanım: Đçe dönük ağızlı. pembe (5 YR 7/3). Kat. No.3 cm. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1). Levha 19 Ağız Çapı: 21.5 YR 2/N2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Batı Çatak /1994.

77-79) Kat. pembe (5 YR 7/4). 20 T 7 plankare. No. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) dışta akmış koyu grimsi kahverengiden kahverengiye (10 YR 4/2’den 7.c. Büyük çaplı. Büyük çaplı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Büyük çaplı. Kil Rengi: Mika katkılı.5 YR 4/2). 15. 4.Lev.35 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta parlak silik kırmızı (2. Kil Rengi: Mika katkılı. No. 77.Lev. soluk kırmızı (10 R 6/3).4 cm. Korunan Yükseklik: 4. Kat. No. 18 T 10 plankare. Batı Çatak. Kat. No.4 cm. 14. Diğerlerine göre daha sığ gövdeli ve yuvarlanmış dudak kenarlı. Levha 19 Ağız Çapı: 20.5 YR 4/2) ve dışta koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan kırmızımsı kahverengine (2.2. 14.Lev. Tip II (Kat.a. Tanım: Đçe dönük ağızlı.1. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 19 Ağız Çapı: 22.37 Tanım: Đçe dönük ağızlı. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Mika katkılı.5 cm. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1998. Çiz. Kat. Düzlenmiş dudak kenarlı.5 YR 6/2). Batı Çatak /1997. Levha 20 . Batı Çatak /1993. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Büyük çaplı. Çiz.Lev. Batı Çatak /1998.5 YR 4/2’ye).5 YR 5/2’den 2.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 14. Korunan Yükseklik: 5. No. Çiz. 74. Çiz. 20 T 101 plankare. Kat. Büyük çaplı. 15. 76. 20 T 110 plankare.5 YR 5/4’e). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.6 cm. Levha 20 Ağız Çapı: 19. 75. Levha 19 Ağız Çapı: 21.2 cm. 73. soluk kırmızı (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte kahverengi (7.8 cm. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Keskin gövde dönüşlü. No.0 cm.

Kat. Kil Rengi: Mika katkılı.2 cm. Dışta kazıma çizgi ile üç harf görülmektedir. Çiz. 79. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6).2 cm.4 cm. 15. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.1 cm. Dudak kenarı içte köşe yapmaktadır. 15. Büyük çaplı. Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 20 Ağız Çapı: 23.35 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 YR 3/N3). . No. No.5 YR 5/6’dan 2.5 YR 6/4). 19 U 16 plankare.6 cm. 20 T 72 plankare.Lev. Çiz. Çiz. açık kırmızı (2. 15. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3).0 cm. Korunan Yükseklik: 3. açık kırmızımsı kahverengi (2. Ortadaki gamma harfi net görülmektedir.a. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Korunan Yükseklik: 3. Kat. 78. açık kırmızı (2. Levha 21 Ağız Çapı: 11. Neredeyse dik gelen dudak düz profilli gövdeyle birleşiyor. 80-83) Kat. 15. Batı Çatak /1996.9 cm.5 YR 5/8’e). Levha 21 Ağız Çapı: 6. 4. Çiz. 81.6 cm. Büyük çaplı.Lev. Dudak kenarı dik gelmektedir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6).1. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. No. Batı Çatak /1994.38 Ağız Çapı: 27. Batı Çatak /1997. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No.5 YR 6/6). Büyük çaplı.5 YR 6/8). 19 U 12 plankare. Korunan Yükseklik: 2. No.2 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Mika katkılı.d. Yarımküre Kaseler (Kat. Yuvarlanmış dudak kenarlı. Batı Çatak /1996.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 80. Korunan Yükseklik: 2. Levha 20 Ağız Çapı: 29. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2.Lev. 18 U 9 plankare.

5 YR 4/N4) ve içte açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). Part 3. H. 161.ö. 82. XXIX. VII. yüzyılın başlarına tarihlenen prototiplerden yola çıkılarak üretilmiş olmalıdır. Princeton: s. Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverenginden kırmızıya (5 YR 3/4’den 2. The Hellenistic and Roman Periods. 4. Kat. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). 110 B. M. A. Tarsus I. Levha 21 Ağız Çapı: 15. Hellenistik Dönem kadınları daha açık kapları tercih ederken genel olarak M. yüzyıl kadınlarının 107 H. 20 T 55 plankare.d.5 YR 4/8’e).16. Doğu Akdeniz’de bilinen Hellenistik kaseler içerisinde en yaygın görülen tiptir109.9 cm. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı.d..Lev.0 cm. ilk olarak Attika’da. Goldman. (1950): Excavations at Gözlükule. Korunan Yükseklik: 2. 109 Coldstream v. Çiz.0 cm. I. 29. Oldukça sevilen ve çok geniş bir alana ihraç edilen içe dönük ağız kenarlı kase tiplerinin hepsi Klasik Dönem formlarından türemiştir107. No. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Bu kaseler form olarak Dor sütun başlığını anımsattığı için “ekhinus kase” olarak da adlandırılmıştır108. Levha 21 Ağız Çapı: 15. Korunan Yükseklik: 1. New Jersey: s. Yuvarlanmış dudak kenarlı. Edwards. S. Çiz. Attika ile ilişki kesildikten sonra yerel gelişime sahip bir form halini almışlardır110. Dudak kenarı hafif sivrilmiş. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. 5. (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. Đçe dönük ağız kenarlı kaseler.Lev. 83. 108 R. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (7.39 Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1).Thompson. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Batı Çatak /1994. Yuvarlanmış dudak kenarlı. 88. Corinth Vol.ö. Đçe dönük ağız kenarlı kase formu. 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Rotroff. Kat. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3: s. 2001: 98. Coldstream v. .. 20 T 104 plankare. Princeton: s. Gürler . 156. The Athenian Agora.9 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 2001: 98. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material.

Formun ikinci grubunu. 1997: 162. arasında olanlar çok küçük kaseler içinde tuzluk grubunda incelenmektedir. arasında olanlar sığ kaseler grubu içinde sosluk alt başlığında ve 7.ö. 1956: 76. 1934: 437. yüzyılda popülerliğini kazanmış ve yüzyılın yarısında sığ kaselerin (birinci grup) yerini almaya başlamışlardır. diğer gruba göre daha geçe tarihlenen örnekler oluşturmaktadır. I. Bu gruba ait örneklerde halka kaide ve ayağın kıvrım yerinde rezerve bant görülmektedir.. derin gövdeli. 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlemektedir. Birinci grubun bu erken örnekleri olasılıkla M.ö. 3. Ağız çapları 10.ö.ö. Korinth’de ele geçen içe dönük kaseler de boyutlarına göre üç grupta toplanmıştır114. fakat M. bu kaseler rulet süslemeli ve neredeyse kürevi kaselerle yer 111 112 Thompson. Bunun yanında. içe dönük ağız kenarlı kaseleri çeşitli gruplara ayırmışlardır. Birinci gruba ait örnekler daha basit ve formun daha kalitesiz tipidir.2 cm. M. üzerinde rezerve bant ve damga süsleme olmayan.0-9. yüzyılda çok tercih edildiği. arasında olanlar büyük kaseler.4-6. Hemen hemen bütün Hellenistik yerleşimlerde oldukça çok sayıda ele geçen bu kase formu. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ise.ö. S. 7. Birinci grup zeminde baskı süslemesi olan sığ kaselerdir. Đkinci gruba ait örnekler M. yüzyıl içinde çok yaygın kullanım görmüştür112. . Özellikle M. 113 Rotroff. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin M.ö. 115 Rotroff. 1950: 156. Westholm.0 cm. 225 civarında dışa dönük kaselerin çıkmasıyla yükselişlerinin durduğu söylenmektedir113. Bazı bilim adamları.40 içe dönük kaseleri tercih ettiğini belirtmektedir111.ö.ö. 3. Baskı süslemenin ve kazıma ve rezerve yivlerin oluşu formu. M. Goldman. 1997: 156. Kaide dışa doğrudur ve bazen köşeli profildedir. 4. Hellenistik Dönem’de yaygınlaşmıştır.3 cm. yüzyılda popüler değildir. 3. özellikle M. 300’den daha önceye tarihlendirilemezler115. Rotroff ise.0-28. kaselerin iki grup olarak üretildiğini söylemektedir. 114 Tarsus’ta en popüler ikinci form olmakla birlikte Kıta Yunanistan’da ve Doğu Akdeniz repertuarında yaygın olmadığı belirtilmiştir. Bkz. Gövde ve dudaktaki eğim çeşitlidir ve gövde incedir. 4.

yerel üretimin kaç yıllarında başladığını söylemek zordur.ö.ö. 1957: 248. 122 Crowfoot v. yüzyıl sonları ile M. Hellenistik form. 1997: 163. M.ö. Büyük çaplı olanlar. yüzyılın sonlarında ithal edilen Attika tipleri yanında. Bunun yanında. 146’a kadar. 250’den önceki gruplarda görülmektedir. 3. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin bezemeleri de bazı değişik özellikler göstermektedir. yüzyıl başlarına toplanmaktadır. Đçe dönük ağızlı kaseler üzerinde rulet bezeme son derece nadirdir118. 2. 1975: 29. tuzluk grubu da 4. 1997: 163. metalik siyah örnekler M. yüzyılın başlarında Attika ithalatları ile başlamış. G.ö. yüzyılın ilk çeyreğinden M. M. IX: Pottery Hellenistic and Later.0 cm. 3.ö. Crowfoot . Samos’ta ve Aleksandria’da Attika’dan ithal edilen bazı örnekler görülmektedir120. yüzyıldaki yerel üretimlerle devam etmiş olmalıdır. 4.. 121 J.0-14. 118 Rotroff. 119 Edwards.d. yüzyılın ilk yarısına doğru kaseler daha sığ yapılmaya başlanmıştır. arasındadır117. 5.ö. M. bu kaselerin ağız kenarlarının da kalın bir kıvrım yapar şekilde değiştiği gözlenmiştir. sosluk grubu için kesin bir tarih vermek zor olmakla birlikte 4. Samaria’da M. Crowfoot. 4. Đkinci grubu oluşturan derin içe dönük ağız kenarlı kaselerin en yaygın ölçüsü 11.ö. M. 2. 2. Kenyon. Rotroff. M. şehrin yıkımı olan M. K.41 değiştirmiştir116. Parlak siyah sır ile kırmızı ve siyah kombinasyonu genellikle M. Crowfoot.ö. M. 120 Westholm.1997: 162. Samaria’da ele geçen içe dönük ağızlı kaseler içinde erken örneklerin daha küçük ve kaliteli olduğunu belirtmiştir122. Samaria-Sebaste 3.ö. Bunun yanında. 248.ö. London: s. J. aynı yüzyıl içerisindeki bazı ithalatlarla ve M. Olynthos’da ise. . (1957): The Objects from Samaria. 116 117 Rotroff. 5. 200 yılları arasına verilmektedir119. yüzyıl ve M. Ayrıca. yüzyılın birinci yarısından önce ya da sonra üretilmiştir.ö. Samaria’da Olynthos’a benzer olarak Attika kaseleri taklit edilmiştir121. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. 1956: 76. En erken Korinth örnekleri M.ö. Chap. yüzyılın başlarında yerel örneklerin çok sayıda üretildiği bilinmektedir.

6 ve Kat. alışıldığı şekilde iç ve dış kısmın üst kısımlarına uygulanmıştır. Kat. gövde genellikle daha küçük boyutlarda yapılmaya başlar. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. . Benzer form veren ve çok küçük olan parçalar kataloğa alınmamıştır. 125 S. diğer Attika benzerlerine göre daha küçük olmakla birlikte bir süre sonra daha alçak. konik hale gelmiştir. Pergamon’da yerel form Attika öncülerinden sonra gelişmiştir. 18 adeti ağız kenarı köşeli bitenler. 16 adeti büyük çaplı kaseler ve 4 adeti yarımküre kaseler olmak üzere toplam 83 eser bulunmaktadır. 3.2 ile 15. yüzyılın ortalarına) formun genel hatları. Menekşe Çatağı’nda “Kaseler” grubu altında 45 adeti ağız kenarı yuvarlak bitenler. Đçe dönük kaseler Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramik grupları arasında sayısal bakımından en fazla olan formdur. Bunun yanında. The Athenian Agora XXII. Kaselere ait olabilecek kaide parçaları açık kap kaideleri bölümünde yer almaktadır. Burada Erken Hellenistik Dönem’de gergin profil.ö.ö. No.5 cm. Basit halka kaideleri. geniş halka kaide karakteristiktir. 3. Gürler. yüzyılın başlarına kadar daha çok etkilidir. I. Pergamon’da firnis renginin kırmızıya doğru eğilim gösterdiği Geç Hellenistik Dönem’de ise. Erken Hellenistik Dönem’de (M.ö. Tarsus’ta ele geçen bazı iyi örnekler üzerinde Attika parçalarının taklitleri olan rulet ve baskı palmetleri görülmektedir. 4. yüzyılın sonlarından M. arasındadır. Bu gruba ait Kat. yüzyılın sonlarından M. ince form. 32’nin yakın bir benzerine Korinth sığ sosluk grubunda rastlıyoruz. 2003: 88. No. Orta Hellenistik Dönem’in (M. Rotroff.8 ile 19.ö. No. uca doğru incelen ağız kenarlarına sahiptirler123. Bu örneklerden 8 adeti tam profil vermektedir. arasındadır.ö. yüzyılın sonları) erken evrelerinde de bu profil devam eder. Bu ölçü Atina Agorası’nda ele geçen içe dönük ağızlı kaselerin ölçülerine göre biraz büyüktür125. ağız kenarı yuvarlak bitenlerin ağız çapları 8. No. 3. hafif bir dudak kavisi ile aşamalı eğim görülmektedir. 47 de 123 124 Goldman. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük kaselerin ağız çapları çoğunlukla 10. Firnis. orta evre içinde form değişmeye ve içe dönük dudak daha dar. formlar daha geniş ölçülerde yapılmaya başlamıştır124.8 cm. Ayrıca. Princeton: s. 1950: 157.42 Tarsus kazılarında ele geçen içe dönük kaseler. 163. Alt gruplar içinde. Kat. 4. 2. Bu moda M. Diğer örneklerin tümü ağız parçasıdır.

Benzer tarihe verilen örnekler Histria’da da ele geçmiştir. Edwards. 3. Vol. Bu grubun içinde yer alan ve 6. Etienne. 101: XXV'..2.0 cm. Büyük çaplı kaselerin ağız çapları 19. s. Tripoli: Fig. R. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. Korinth’de ele geçen benzer kaseler içinde ağız çapları 10. 1934. Doicescu. Ayrıca.ö. Söz konusu kaselerin iç kısımları firnislenmiştir. Preda . 80 üzerinde kazıma harfler görülmektedir.ö. C. 32. kırmızımsı kahverengi ve koyu gri renkleri olmak üzere çeşitlilik göstemektedir. arasında değişen küçük boyutlu tuzluklar olarak gruplanmışlardır. Bkz. yaklaşık 260230/20 yıllarına tarihlenmişlerdir.1 cm.4 cm. ağız çapına sahip Kat. 1997.d. M. yüzyılın başları gibi daha geç bir tarihe verilmiştir. No. P. 1 ile benzer kaidelere sahip örneklere Atina Agora’dan çıkan içe dönük ağızlı kaseler arasında rastlıyoruz130. No. 80’in bir benzeri Korinth kazılarında ele geçmiştir128. 1996: 533. Kenrick. 63: 1007 (M.. 1975: 32.ö. . Bkz. 129 Sidi Khrebish Benghazi’de bulunan kase M. 9. Bucuresti: s.9 ile 19. 2. (1986): Tenos I. 522. No. Preda v. benzer formda kaselerin Knossos kazılarında M. Fig. 4. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük ağız kenarlı kaselerin firnis boyaları sarımsı kırmızı. 94: Bb4. kırmızı. yüzyılın sonları ya da 1. Ağız kenarı köşeli bitenler ise.0 cm.. M. 6: 36. M. Supp. H. Bunun yanında. 3. 4. 128 Korinth örneği ağız çapları 6.. to Libya Antiqua V.ö. III Part 1. Histria’da ve Tenos’da rastlıyoruz129.2-7. Bkz.43 form ve yakın ölçüleri nedeniyle Korinth örnekleri ile benzerdirler126. No. Eserlerin tümü bezemesiz olup sadece Kat. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler.ö. 2. Bunların içinde Kat. 90: II.1 ile 15.ö. Bunun yanında. 130 Rotroff.0 santimetreden büyük olanlar büyük çaplı kaseler grubuna dahil edilmişlerdir127. Fig.. arasındadır. Bu ölçüler diğer üretim merkezleri ile uyum içindedir. Le Sanctuaıre de Poseidon Et D’Amphitrite. Dış kısımlarında ise. 117: D9. Bunun yanında. 1’in form olarak benzerlerine Sidi Khrebish Benghazi’de.2 cm. Edwards 1975. Histria’da ele geçen benzer kaseler M. Bu kaselerin formlarında yerel bazı özellikler görülse de çok sayıdaki benzerlerine diğer merkezlerde rastlanmaktadır.6 ile 29. Paris: Pl. A. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler. yüzyılda yaygınlaşan ve yerel atölyeler tarafından üretildiği bilinen içe dönük kaseler Menekşe Çatağı’nda da çok sayıda görülmektedir. Kat. Kat. 200-175). 1975: 29. 131 Thompson. kimi örneklerde sadece dudak altında. Bkz.. No. Tenos örnekleri ise.ö. Menekşe Çatağı kazılarında ele geçen yarımküre kaseler ise 6. (1996): Le Mur de défense de l’époque Hellénistique. yüzyıla örnekleri ile oldukça benzerdir131. Pl. Bkz. A. Pl. Thompson’un incelediği kase grupları içerisinde M. 126 127 Edwards. kimi örneklerde ise dudak altından gövdeye kadar akan firnis görülmektedir. 336-332 arasına tarihlenmiştir.

49: 12. Metzger 1969. Nabatean Oboda kazılarında ele geçen bir kase Kat. Kat.d. 1. yüzyılın son yarısı ile M. Final Report. 1. 2. 6 ise. Israel: s. Samaria’da M. Kat. yüzyılda yoğunluk kazandığı söylenebilir.ö.ö. Menekşe Çatağı içe dönük kaseler grubunu. yüzyıl). 1957: 249 Fig. 16’ya çok benzerdir 136 . No. Diğer eser grupları ile de birlikte düşünüldüğünde Menekşe Çatağı içe dönük kaselerinin üretimlerinin M. Metzger. No. M. Đstanbul: Levha LIII: 31.ö. 139 Crowfoot v. yüzyılın ilk yarısı tarihleri arasına yerleştirmek mümkündür.ö. No. 4. yüzyıl). Kat. Ağız ve gövde profilleri göz önüne alındığında kaseler arasında yakın tarihlemeler yapmak mümkündür. fig.44 150-125 gibi oldukça geç tabakalarda ele geçmesi. 2: 25.ö.ö. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda. 3. Kat.ö. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. 4. benzer forma sahip kaseler. Drougou. Pl. 64 ile benzer profile sahip kaselerin Korinth’te yapılan kazılarda M. 131. No. 5. No. Bern: Tafel 8: 2 (M. . 137 Edwards. Benton. 49: 13. 3’ün form olarak benzerleri Eretria ve farklı kaidelere sahip Đthaka buluntuları arasında görülmektedir133. 37. 134 S. H. 7 ile çok benzer profile sahip olan ve M. 138 D. 74.d. 146 yıllarına kadar uzun bir dönem kullanıldığı anlaşılmıştır137. Dura. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. 3. yüzyıl). Atina Agora’sı kazılarında ele geçen Hellenistik içe dönük ağızlı kaseler içinde pek rastlanan bir örnek değildir. Coldstream v. M. 1975.ö. bu kaselerinin Hellenistik Dönem içinde uzunca bir dönem üretildiğini göstermektedir132. 556. Cox. 2. R. 17: 5 (M.ö. Selanik: s.ö. Seçkin. yüzyılın birinci çeyreğinden M.d. yüzyıla tarihlenen bir örnek Tarsus’ta kazılarda ele geçmiştir135. No. Kat. 76. 2001: 99. no. 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir kase özellikle ağız profili ile Kat. Coldstream v.. fig. Negev.. No. The Cave at Polis II” BSA 39: s. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu.. form olarak Makedonya’da bazı mezarlarda ele geçen yarı kürevi gövdeli kaselerle oldukça benzer özelliklere sahiptir134. No. 1957: 249 Fig. (1949): The Greek and Roman Pottery. 81’e oldukça benzerdir140. 140 A. mezar IV 8 η. Eretria II. 19. 6 (M. 225-175 yılları arasına tarihlenen tabakalarda çok sayıda ele geçmiştir139. Bunun yanında. Tafel 14: II. yüzyıl ve Knossos’ta M. Ayrıca. fig.Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2 New Haven: s. Kat. 3: 3h. Baydur . 2. 132 I. yüzyılın ilk yarısından daha geçe tarihlenen örnek yoktur. 135 N.ö. 3: 3m. no. 136 Crowfoot v. 2001: 99. Samaria’da M.ö. 2. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. 70 ile çok yakın bir profile sahip bir örnek ise Dura-Europos’da ele geçmiştir138.ö. en erken ve en geç tarihlemelerin yapıldığı benzer örnekler ele alındığında. N. 133 S.d.

5 YR 6/6).Lev.5 cm. hafif köşeli dönüşlerle içe doğru bombe yapan gövde ile birleşmektedir.a. Kat.1 cm. Kat. Tanım: Đşçilik iyi değil. Levha 23 . 16.Lev.1 cm. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengiden kahverengine.85 cm.Lev. Kaide Çapı: 4. Çiz. Yükseklik: 3. Astar Rengi: Soluk kırmızı. Levha 22 Ağız Çapı: 14. 19 T Güneybatı temizlik. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. 18 T 2 plankare. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 22 Ağız Çapı: 9. Kat.Lev. Yükseklik : 3. 16. Kat.2. Batı Çatak /1996. Tanım: Đyi pişmiş. Kil Rengi: Mika katkılı. 88. No.5 Y 6/N6) Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.8 cm. Batı Çatak /2002. dışta açık kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye.45 4. 20 T 70 plankare. Dışa dönük ağız kenarlı kase. Firnis Rengi: Đçte çok koyu kahverengi. Kil Rengi: Yoğun mikalı. 86. Korunan Yükseklik : 3. Dışa dönük ağız kenarlı kase.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Yoğun mikalı. halka dipli. No. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarı ve altında kırmızı (10 R 5/6).1 cm. 16. Bozuk görüntülü. içte kırmızımsı kahverengi. Batı Çatak /1997. Tanım: Köşe yapıp düz devam ederek dışa dönen ağız.4 cm. No. Batı Çatak /1998. 84-88) Kat. 18 T 10 plankare. Çiz. Kaide Çapı: 4.17. Çiz. Yuvarlak bir dönüş yapan dudak dışta köşeli profil vermekte ve içe doğru hafif bombeli bir dönüş yapan gövde ile birleşmektedir. Firnis boyası yer yer akmıştır. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı. gri (2.6 cm. Çiz. No. iyi pişmiş. Levha 22 Ağız Çapı: 10. 87. Üzerinde demir cüruf izleri var. Çiz. No. 84.7 cm. açık kırmızı (2. dışta korunmamış. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 16. Levha 22 Ağız Çapı: 12. tümdür. dışa dönük ağızlı minik kase.Lev. No. Dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir. 85. Tanım: Vazo sağlam olarak ele geçmiştir.6 cm. sarımsı kırmızı.

yüzyılda başlamıştır143. yüzyılda üretilmeye başlamıştır. 1975: 33. Kil Rengi: Az mika katkılı. . Genellikle firnisli ve hemen hemen her zaman baskısızdır. 275 yıllarına tarihlemektedir147.46 Ağız Çapı: 11.ö. 144 Edwards. 1975: 33. Rotroff. Hellenistik tip dışa dönük ağızlı basit form.d.ö. kaselerin iç kısmında zemininde baskı süslemeler bulunmakta.ö.ö. dış kısımda rezerve bir band ve ayak ile gövdenin birleştiği yerde kazıma yiv görülmektedir. 1957: 244. Atina’da bulunan örnekler bu grubun başlangıcını yaklaşık olarak M. 143 Rotroff. 146 Rotroff. 1997: 157. Hellenistik tip örneklerinde ise baskı süsleme 141 142 Crowfoot v.. 146 yıllarına kadar üretimin devam ettiği anlaşılmaktadır144.4 cm. yüzyılın sonlarında moda olmuş ve M. 5. 1957: 244. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. yüzyılda da popülerliğini korumuştur141. M.ö.ö. Atina’da ilk olarak M. Üçüncü tip olan yarı firnisli çeşitlerde ise yalnızca içte ve gövdenin üst kısmında firnis görülmektedir146.5 Y 3/N3). Klasik Dönem örneklerinde gövdenin alt kısmında görülen kazıma yiv bu örneklerde görülmez..d. Hellenistik ve yarı firnisli olmak üzere üç çeşitte üretilmiştir142. 3. 1997: 158. 4. 5. Hellenistik Dönem’de görülen en yaygın formlardan bir tanesi dışa dönük ağız kenarlı kaselerdir. Dışa dönük ağız kenarlı kaseler Klasik. Tanım: Yuvarlatılmış dışa dönük ağız kenarı içe doğru S kıvrım ile gövdeye keskin bir açıyla birleşmekte ve eğik bir açıyla aşağıya devam etmektedir. 3. 147 Rotroff. 148 Crowfoot v.ö. Korunan Yükseklik : 1.5 cm. M. Hellenistik örnekler form olarak Klasik Dönem tipine benzemekle birlikte.ö. 145 Edwards. 5. yüzyılın son çeyreğinde Attika’dan etkilenerek üretime başlandığı ve şehrin yıkımı olan M. En erken örnekler Atina’da M. 1997: 157. yüzyıla tarihlenen Attika üretimi olduğu olası bazı örnekler bulunmaktadır148. Korinth’de ise. Bu kaseler. Korinth örneklerinde baskı ve rulet bezemeli örnek bulunmamakla birlikte ayakla gövdenin birleşme yerinde rezerve band yoktur145. Erken tipte (Klasik Dönem). Samaria’da rulet bezemeli M. Hellenistik tip ise daha basittir. 1997: 156. gri (10 YR 5/1).

1997: 159. normal boyutlu olanlara göre daha özensiz yapıldıkları için daha zor tarihlenmektedirler. çeşitli ve kuraldışıdır.ö.ö. 3. yüzyılın başlarında ise. Örneğin. 3.ö. Bu da Hellenistik tipin sonlarında standart haline gelen daha ucuz üretimlerden çıktığına işaret etmektedir. Firnis üzerinde yaygın olarak parmak izleri görülmektedir. Dışa dönük ağız kenarlı kaselerin gelişimini normal boyutlu kaseler üzerinde takip etmek daha olasıdır. yüzyılın ikinci çeyreğinde ve daha geç örneklerde ise. kısa-düz. . kaide ölçüsü genellikle neredeyse ağzın yarısı kadardır.47 oldukça nadirdir.ö. 2.ö. Gövdenin yukarısının genişçe dışa dönebildiği daha keskin açılı profilliler. Kaidenin ölçüleri de geçe doğru değişmeye başlamıştır. yüzyıl kaseleri daha yüksektir. Benzer bir durum Korinth kaselerinde de yaşanmış ve bu şehirde M. 2. Açılı kaseler ise çok nadirdir. 2.ö.ö. Daha sonra hepsinde dikey dışa doğru. Bunun yanında. M. Dışa dönük ağız kenarlı küçük kaseler de benzer bir gelişim gösterirler. yüzyılın ikinci çeyreğine ait kaseler genellikle sığ ve kavisli bir gövde profiline sahiptir. M. uzun-düz ve dışa doğru açılan üst gövde ile bir açı yaparak birleşir. 3. yüzyılın ortalarına kadar yapılan kaselerde. Firnis. Önceki gruba göre daha özensiz yapılmış olan bu form. yaklaşık M. M. yüzyılın başlarından M.ö. 1975: 33. 1.ö. Edwards . 3. konkav ve açılı örnekler görülmeye başlamıştır. Benzer bir gelişim kaselerin gövdelerinde de gözlenmektedir. M. arada sırada dışta veya kaide de yapılmamıştır.ö. 175 yıllarından sonra görülmeye başlar. yüzyılın sonlarında oldukça alçalmıştır151. kase kaidelerinin daha küçüldüğü görülmektedir149. Küçük kaselerin erken örnekleri sığ olurken daha geç olanların gövdeleri derindir. Bu oran M. Açılı gövde profiline sahip örnekler büyük olasılıkla M. 3.ö. Formdaki bu önemli gelişimlerinin yanında kaselerin gövdelerinin boyutlarında da değişiklik olur. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait kimi örneklerde açılı veya konkav profilli ayaklar görülmektedir. yüzyılın 149 150 Rotroff. Erken örneklerde kaide dikey veya dışa açılır.1997: 159. M. Klasik Dönem örneklerine nazaran hemen hemen her zaman kalite açısından düşüktür. 151 Rotroff . neredeyse yatay denilebilecek alçak gövde. yüzyılın sonları ile M. 2.ö. Ayrıca. M. 200 sonrasında üretilen örneklerde kaidelerde bir daralma görülmektedir150.

Vol. D.. Fig. Kat. Diğer eserler ise orta boyutlu kaseler için uygun ölçülere sahiptirler.. North Side The Pottery. 175 yıllarına kadar tercih edilmeye devam edilmişlerdir. 87’ye çok benzerdir155. 3: 5c. Tafel 9: 3 (M. Bu örnekler içinde Kat. 1957: 245. 1969. No. 1957: 265. Metzger. 157 Crowfoot v. 4. Menekşe Çatağı’nda diğer Hellenistik merkezlerin aksine sadece 5 tane dışa dönük ağızlı kase ele geçmiştir. 88’e benzer profillere sahip kaselere. 158 Rotroff. P. 85’in kaide çapları neredeyse ağız çaplarının yarısı kadardır. yüzyıl). fig. G. 1934: 437 Fig. Ancak.ö. yaklaşık 300 yıllarına tarihlenen bir kase ile benzer yönleri bulunmaktadır153. 84 ve Kat. Coldstream v.7 ile 14. dışa sarkık dudaklı Kat. Atina Agorası kazılarından gelen örnekler gibi Kat. 154 Thompson. Bu gövde profiline sahip örnekler yaklaşık M. No. arasında değişen ölçülerdedir. ağız kenarı daha sivri olmakla birlikte. II. 2001: 103.ö. Kat. Drougou. Fulford . 59. No. 152 153 Rotroff. 2. 2. eserlerle ilgili genel bir tarih vermek zordur.ö. No. 56: 6.ö. 1997: 159. 48: 1.ö.d. 3. Diğer 3 kase ağız parçasıdır. . 84’ün Knossos’ta ele geçen ve M. 118: D11. 3 yüzyılın başları ile M. 1991: 131. yüzyılın ortalarında bir tarihte üretildiklerine işaret etmektedir158. Samaria ve Eretria’daki kazılardan gelen seramikler arasında rastlamaktayız157.8: no. No.A.d. Oxford: 19. Rotroff’un dışa dönük ağızlı kaseler için belirttiği ölçüleri göz önüne alırsak. S. (1994): Excavations at Carthage.. Peacock.48 sonları ya da daha geçe tarihlenmektedir.1 cm. 155 Crowfoot v. Fig. No. özellikle düz ağız kenarı profili ile Kat. I. Bu da her iki kasenin M. Kaselerin ağız çapları 9. H. benzer bir örnek de Kuzey Afrika’da Kartaca kazılarında ele geçmiştir156. yüzyılın başlarına tarihlenen bir kase. Thompson’un incelediği bir kase. 1. 85’in tuzluk ya da sos tabağı olarak kullanılan küçük kaseler grubuna girdiğini söyleyebiliriz152. Makedonya’daki bazı mezar buluntuları arasında. Fig. No. Ayrıca. mezar IV 12 θ. 86 tam profil vermektedirler. The Circular Harbour. 85 ile benzer profile sahiptir154. Kat.ö. 156 M. No.d. No. Hellenistik Dönem seramik merkezlerinde oldukça sık görülen kase tiplerinden bir tanesini “Dışa Dönük Ağızlı Kaseler” oluşturur. Menekşe Çatağı buluntuları arasında sınırlı sayıda ve farklı tipte dışa dönük ağızlı kase bulunduğu için. S. 1997: 158. 85 ve Kat. Samaria’da ele geçen ve M.

Düz profil veren gövde dışa dönük belli bir açıyla devam ederek yuvarlatılmış dudak ile birleşmektedir. Đçte sivrilerek ince bir kenar oluşturmaktadır. Batı Çatak /2000. Sivri ağızlı kase ağız. Çok az bir kısmı korunan ince firnis bant görülmektedir.Lev. No.05 cm.d. .4 cm. Kat.6 cm.3.8 cm.5 YR 6/6). No. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 19 U 33 plankare. No. 20 T 12 plankare. 91. 1957: 240.5 cm. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2.49 4. Çiz. Kat. Levha 23 Ağız Çapı: 13. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Korunan Yükseklik: 2. 17. 17. No. Kat. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat.89 özellikle kulbu ile Samaria’da ele geçen bir örnekle benzer özelliklere sahiptir159. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Bunun yanında. 19 U 26 plankare. Levha 23 Ağız Çapı: 9. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kahverengi (7. Kat.5 YR 3/2’ye). 45: 1a (M. Tanım: Kavis yaptıktan sonra neredeyse düz profil veren gövde ile birleşen dudak diktir. 17.Lev.5 YR 3/2). Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı. . Batı Çatak /1993. Çiz. No.. Tanım: Đçte dudak altında kalın kazıma yiv band yer almaktadır. Batı Çatak /2000. 90 ile 159 Crowfoot v. No. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. Menekşe Çatağı’nda oldukça az sayıda ele geçen bu tip kaselerin diğer merkezlerde benzerlerine de pek rastlamıyoruz.5 YR 5/6’dan 7.5 YR 4/2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). 3. 89-91) Kat. Gövde profili kulun altından sonra keskin bir dönüşle içe kıvrılmaktadır. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. gövde ve kulp parçası. yüzyıl). Korunan Yükseklik: 3. Ayrıca.Lev.7 cm. 89. 90. Kulp dudak kenarından dudağın biraz altına tutturulmuş. açık kırmızı (2. Levha 23 Ağız Çapı: 9. yüzyılın sonları-2.ö. Fig. Çiz.a. Dışta dudak altında iki paralel kazıma bant görülmektedir.

Derinlik: 3. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat. 18.ö. gri.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri.75 cm. yüzyıl ortalarında ilk kez kırmızı figür kylikslerin iç kısımlarını alışılmış boyalı madalyon süslemeler yerine baskı bezeme şablonlarla süslemeye başlamışlardır. 93. . Hellenistik çömlekçiler. kırmızı (2. Kaide Çapı: 4. Yunan çömlekçiler M. 92-93) Kat. Dört parçadan oluşmaktadır. 160 161 Fulford v. 92. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Kasenin ortasında oluşan daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır.a. Levha 24 Ağız Çapı: 10 cm. Rulet bezemeli kase kaide ve gövde parçası.8: no. Kat.. 18 T 5 plankare. Kasenin ortasında daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır. dudağın kenarında ve üzerinde ince birbirine koşut kazıma yiv bezeme mevcut. No.5 YR 5/8). Kil Rengi: Mikalı.d. Levha 24 Kaide Çapı: 2.7 cm. 162 Rotroff . 1957: 253-254. 17. 1994.Lev.3 cm. 5. Batı Çatak /1996. 5. Batı Çatak /1996. yüzyılın ortalarında icat edilen kapların zemini üzerinde basit tasarımlarla baskı bezemesi yapma uygulamasını miras almışlardır162. Tanım: Halka kaideli.ö.. 1. Rozetler yerlerini daha geç dönemlerde dil gruplarına bırakmıştır161. Korunan Yükseklik: 4. Fig.4. Firnis Rengi: Đçte dışa çok az yerde korunmuş. Rulet bezemeli kase.d. 1997: 37. 58.50 benzer profile sahip bir kase Kartaca kazılarından gelen buluntular arasında yer almaktadır160. Crowfoot v. Yıldızlar küçülmüş ve zaman içinde kaybolmuştur. Korunan Yükseklik: 4. Çiz. 75 cm. 18 T 2 plankare.85 cm. No. Tanım: Đyi pişmiş. Çiz. Dışa dönük geniş dudaklı. 4. Alçak dışa dönük bir halka kaideye sahiptir. M. No. Bu baskı bezemelerde erken dönemde kullanılan yıldızlar ve rozetlerde geçe gidildikçe değişimler olmuştur.

Örneğin. 4.ö. 1997: 37. yuvarlatılmış dudak kenarlı tabaklar M. 300 yıllarından sonra pek görülmezler. yüzyılda palmet baskılar iyice yozlaşmış bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır163. 2.. Bunun yanında. M. Bunun yanında.ö. baskı bezemeler hem içe dönük ağız kenarlı kaselerde. Bu baskı tasarısı.ö. Bunun yanında.d. 3. 325 yıllarından sonra baskı bezemelerle süslenmediği görülmektedir. M. yüzyılda damgalı kaseleri görmek mümkündür. . Tabaklar üzerindeki bu baskı bezemeler daha sonraki yüzyıllarda azalsa da görülmeye devam etmiştir164. M. 4. Bu durum olasılıkla tabakların daha geniş süsleme alanı sağlamış olmasından kaynaklanmıştır. M. hem de dışa dönük ağızlı kaselerde.ö. yüzyılın başlarında tabaklar üzerinde baskı bezemeler yaygın olarak kullanılmıştır. 1957: 253-254. M. Bunun yanında. 163 164 Crowfoot v.51 Bunun yanında. 3.ö. yuvarlatılmış dudaklı tabaklarda ve bazen de kalın kenarlı tabaklarda süsleme elemanı olarak kullanılmaya devam etmiştir. M. Hellenistik Dönem içinde zaman geçtikçe bazı formlar üzerinde tamamen unutulmuştur. yüzyıldan sonra sadece palmetler ve ruletlerle sınırlanmıştır.ö. 1997: 37. Bağlı palmet baskı bezemeleri kaselerden çok tabaklar üzerinde daha uzun süre kullanılmaya devam etmiştir. Çapraz düzenleme içerisinde dört palmetle sınırlanan yere olanak veren geniş gövdeli kaseler üzerinde yaklaşık M. bazı farklı formlar üzerinde görülmeye devam etmiştir.ö. 275 yılları civarında üretilen içe dönük ağız kenarlı kaseler üzerinde baskı bezemeler Klasik Dönem örneklerin çeşitliliğine göre oldukça sınırlıdır. yüzyılın ortalarında dışa dönük ağızlı kaseler üzerinde baskı bezemelerin devam ettiği görülmektedir. Ayrıca. yüzyılın son çeyreğinde. erken dönemden gelen geniş çeşitdeki baskı bezeme örnek çeşitliliği.ö.ö. 3.ö. Rotroff .ö. 300’den sonra bu süsleme unutulmuştur165. 2. yavaş yavaş tekdüze dört palmet modelinin kullanmaya başladığı örneklere dönüşmüştür. hem tabaklar hem de kaseler üzerinde çok küçük damgalar yaygın hale gelmiştir. 165 Rotroff.ö. kantharosların Hellenistik Dönem’de derinleşen formlarından dolayı yaklaşık M. M. M. Baskı bezemeler. Kaseler üzerinde ise baskı bezemeler genellikle yaklaşık M. 2. yüzyıl ile sınırlanmıştır. yüzyılın son çeyreğinde kavislerle birbirine bağlı çeşitli sayıda palmet baskı yaygındır.

52 Baskı bezeme yeni Hellenistik formlar üzerinde de uygulanmıştır. 2. 4. 94-115) Kat. s. 51. 2. Çiz. 18 U 95 plankare.ö. 166 167 Rotroff. Hellenistik Dönem’de yeni bir buluş olarak kaseler üzerinde yapımcının damgasının bulunduğu örnekler de görülmektedir Aynı zamanda bazı görülmedik damgalar da vardır. Bu genel tarihlendirme de ele geçen buluntular için uygun görülmektedir.5 cm. M. dik yükselen gövdeli kaseler ve dışa dönük ağızlı tabaklardır. 1997: 37-38. yüzyılın birinci yarısına ait yerel Knidos kaseleri üzerinde ruletsiz geniş yer kaplayan palmet damgalar yerleştirilmiştir. Ancak dışa dönük kaselerde M. Menekşe Çatağı’nda yalnızca 2 tane rulet bezemeli kase karşımıza çıkmıştır. Özellikle yarımküre kaselerin hem içinde hem de dışında yaygın olarak görülmektedirler166. Sınırlı sayıda ve farklı tipte bezemeler görülmediği için genel bir tarih vermek zor olacaktır.4/0. Batı Çatak /1995. içe ve dışa dönük kaselerde baskı bezemeler görülmeye başlar ve genellikle de M. . 2. 275 yıllarına kadar korumuşlardır. 18.ö. Rulet baskı bezemede de Hellenistik Dönem içinde gelişmeler olmuştur. Kalınlık: 0. 4. Levha 24 Ağız Çapı: 12. yüzyıldan sonra. Rulet baskı bezemeler vazolar üzerinde Klasik Dönem’deki kalitelerini yaklaşık M. 2.a. No. M.ö. Bkz. No. yüzyılın ortasında itibaren rulet baskı bezemeler tek olarak kullanılmamıştır. M.Lev. yüzyıla tarihlenen iki vazo üzerinde fok balığına benzeyen baskı bezemeler yapılmıştır. Rulet baskılar.ö.5 YR 6/8). Megara Kaseleri (Kat. 2. Bu yeni formlar.ö.ö.ö. yüzyılın ortalarına kadar baskı bezemelere rastlamak mümkündür167. nadir olarak damga ile birlikte. Örneğin. Bu tarihten sonra rulet baskı bezemeler bazı formların geniş yüzeylerini kapatmak amacıyla bir başka şekilde kullanılmıştır.5 cm. ayaklı yarımküre kaseler. yüzyılın ortaları civarında bazı yeni formların üzerinde düzenli bir şekilde kullanılmıştır.5.ö. 300’den sonra pek görülmez. Diğer merkezlerle kıyaslandığında M. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. M. 94.7 cm. Korunan Yükseklik: 5.

Đki kabartma yivin altında çok az korunduğu için belli olmayan bitkisel motifler (olasılıkla çiçek rozet) yer almaktadır. gri (7. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. No. 97. Tanım: Figürlü bezemelerde.5 YR 5/N5). 20 T 73 plankare. Tanım: Bezemesizdir.Lev. 98.4 cm. gövdenin ortalarına doğru şişkince olup dışbükey bir gövdeden oluşmaktadır. Korunan Yükseklik: 4. No. Đçte yoğun olarak çark izleri mevcuttur. Levha 25 Ağız Çapı: 16.8 cm.53 Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 YR 5/6’dan 2.Lev. 18. No.3 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (2. içte kırmızı (2.3/0. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Tanım: Ağız kısmı çok az korunmuştur.0 cm. 96. 95. Kat. Kat. Kat. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7.5 YR 4/6’ya).Lev. Çiz. Levha 25 Korunan yükseklik: 3.5 YR 4/N4). . Korunan Yükseklik: 4.8 cm.19.45 cm Kil Rengi: Mika katkılı. 18 T 212 plankare. Batı Çatak /1996.5 YR 4/N4). Levha 25 Ağız Çapı: 14. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. 20 T 72 plankare.5 YR 5/N5). Yüzeyde kırıklar vardır. Çiz. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.5 cm. Gövdede. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7. Tanım: Dışa çekik dudaklı kase. Düz ağız kenarlıdır. Gövdenin ortasında iki kabartma yivle sınırlandırılmış nokta kabartmalar dizisi yer almaktadır.5 YR 5/N5). 18. Kil Rengi: Gri (2.5 YR 4/N4).5 3/N3). Kil Rengi: Gri (2. Dışa dönük ağızlı kase. Ağzın bitimde ince plastik bir bant görülmektedir. No. sağa dönük kanatlı betimlenen Eros figürü sağa doğru bakar pozisyondadır. Çiz. Levha 25 Ağız Çapı: 6. Kat. Dışa çekik ağızlı kase.2 cm. Elinde üzüm salkımı taşımaktadır.5 YR 6/N6). Batı Çatak /1996. 20 T 72 plankare. Eros figürünün karşısında hemen hemen aynı yükseklikte bir akanthus bezemesi yer almaktadır. Kil Rengi: Gri (7. Kalınlık: 0.Lev. 19.5 YR 4/8). Korunan yükseklik: 3. Batı Çatak /1996. Eros’un kullanıldığı ağız ve gövde parçası.

20. Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Koyu gri (7.5 YR 6/N6).3 cm. 20 T 82 Çukur. 18 T 13 plankare. Çiz. Kat. Batı Çatak /1997. Bitkisel bezemeye sahiptir. 99. 19. Çiz.45/ 0. 102.5 YR 3/N3).5 YR 5/N5). Kalyks’ün etrafında bir sıra ardarda dizilmiş bezemeler.Lev. Kil Rengi: Gri (7. No. No. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Gri (7. Korunan madalyonda etrafı kabartma halkalı rozetin (sekiz petalli) etrafını bir sıra kabartma nokta dizisi çevrelemektedir. Kil Rengi: Açık gri (7. 103. 19. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Levha 27 .4 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7. Tanım: Kalyks’ün ve madalyonun bir kısmı korunmuştur.5 YR 4/ N4). Gövde ortasında plastik bantlar arasında kabartma dizisi yer almaktadır.5 YR 4/N4). Levha 26 Cidar Kalınlığı: 0. No. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. Kat. 20 T 103 plankare. Kil Rengi: Az mikalı. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası. arasında çiçek filizi bezemeleri yer almaktadır. 20 T 13 plankare. Madalyonda uçları sivri. Korunmuş kısımda plastik bandın altında belirli aralıklarla yan yana üç tane boğa başı kabartması bezeme olarak kullanılmıştır. No. onun üzerinde çiçek rozetler dizilmektedir. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2.54 Tanım: Dışa çekik ağızlı kasenin gövdesi küre şeklinde bir profile sahiptir. Ortadaki boğa tam olarak. elips şeklindeki üç yaprağın bir kısmı görülmektedir. Batı Çatak /1998. Levha 26 Kalınlık: 0. No.5 cm.5 YR 3/ N3). Kat.5 YR 8/ N8) Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Batı Çatak /1993. Kat. Megara Kasesi gövde parçası.45/0.3/ 0. asma yaprakları aralarında çiçek filizleri ve rozet çiçekler yer almaktadır.4/ 0. 100. soldakinin büyük bir kısmı ve sağdakinin de yalnızca boynuzları görülmektedir. Çiz.Lev. Levha 26 Kalınlık: 0.Lev. Megara Kasesi gövde parçası. Gövdede bitkisel bezeme olarak filiz demeti-buketi. 101. Kalyks’teki bezeme tam olarak anlaşılamamakla beraber ters duran boğa başına benzemektedir. Đki plastik bant ile sınırlandırılmış nokta dizisi yer almaktadır.5 YR 7/N7). Tanım: Figürlü gövde parçası. Çiz. Çiz. Levha 26 Kalınlık: 0.Lev. 20 T 103 plankare. beyaz (7. Kat. Megara Kasesi gövde parçası.Lev. 20. Kalyks’ün üzerinde de bir kısmı korunmuş olan Đon kymationu vardır. Gövdede üst üste binmiş asma yaprakları.45 cm.19.

20.5 YR 4/N4’e).3/ 0. No. Kil Rengi: Gri (7.5 YR 3/N3). 105. 106. 20. Tanım: Boncuk dizisi iki plastik bant arasında sınırlandırılmıştır. 20 T 103 plankare. Diğer kabartmanın ne olduğu anlaşılamamaktadır. 20. Levha 27 Kalınlık: 0. Batı Çatak /1996.5 YR 4/N4’den 2.3 cm. Levha 27 Kalınlık: 0. Batı Çatak /1995.5 YR 7/N7). Kil Rengi: Mika katkılı.6 cm.21 cm. Çiz.5 YR 4/N4). Kat.4/0. Kil Rengi: Açık gri (7. gri (10 YR 5/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1’den 2. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. Megara Kasesi gövde parçası. No. Kil Rengi:Mika katkılı.5 YR 3/N3). Çiz. Tanım: Akanthusun çok az bir kısmı yer almaktadır. Tanım: Çiçek rozetin çok az bir kısmı korumuştur. 107. 20 T 71 plankare. Çiz. Çiçek rozetin büyük bir kısmı korunmuştur. 20 T 72 plankare. 20. Kat. Tanım: Plastik bant üzerinde bir kısmı korunmuş yumurta dizisi. Kat. . Kil Rengi: Beyaz (7. Levha 28 Kalınlık: 0.5 YR 5/N5). Tanım: Kısa yapraklı akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir. Megara Kasesi gövde parçası. 20. Levha 27 Kalınlık: 0. 104. Çiz. Megara Kasesi gövde parçası. No. No.55 Kalınlık: 0. Batı Çatak /1998. 19 T 13 plankare.Lev. Batı Çatak /1995. Kat. Megara Kasesi gövde parçası. bordürün altında ise bir kısmı korunmuş sivri uçlu palmet yaprağı yer almaktadır. Çiz. 19 T 13 plankare.45/0. Bordürün üzerinde belli kısımları korunmuş iki tane elips şeklinde kabartma içerisinde (kalkan).5 YR 4/N4).5 YR 4/ N4’e).45 cm. 108. Firnis Rengi: Koyu gri (2.4 cm.5 YR 6/N6). No. altında ise bir demetin boğumu yer almaktadır. Levha 27 Kalınlık: 0.3 cm.Lev. Kat. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. açık gri (7. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7.Lev. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (7.Lev.5 YR 7/N7). Megara Kasesi gövde parçası. Akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir.Lev.5 YR 8/N8). Kil Rengi: Gri (2.

Kat. Batı Çatak /1996. Çiz.5 YR 3/N3). Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye (2. Tanım: Korunabildiği kadarıyla plastik bir bant üzerinde Lesbos kymationu görülmektedir. Tanım: Kabartma iki plastik bant içerisinde sınırlandırılmış Lesbos kymationu. No.45 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7.6 cm.5YR 6/N6). Tanım: Đki plastik bant arasına sınırlandırılmış aralarında kargı bulunan yumurta dizisi.65 cm. Boncuk dizilerinin yanında iki yiv arasında kalın kabartma plastik bant yer almaktadır. Batı Çatak /1998. No.3/0. 99 ile benzer yumurta dizisine sahiptir.5 YR 3/N3’e). Levha 29 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Gri (7. Kat. 21. Megara Kasesi gövde parçası. Çiz. Batı Çatak /1993.Lev.Lev.Lev. Kat. 109. Kat. 20 T Temizlik. 21.4/0. No. Levha 29 Kalınlık: 0.Lev. Batı Çatak /1998. Çiz. Batı Çatak /1996. Megara Kasesi gövde parçası. 20 T 55 plankare. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. No. 21. No. açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). Firnis Rengi: Kırmızı (10 R 5/6). 110. Kil Rengi: Gri (7. Megara Kasesi madalyon ve kalyks parçası. 113. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.5 Y 4/N4). Bordürün altında bir kısmı korunabilmiş kare kabartma bezeme görülmektedir. 114. Kat.5 YR 3/N3). No.56 Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Tanım: Gövdede çiçek rozet motifleri dışındaki kabartmalar anlaşılamamaktadır. Kil Rengi: Sarımsı kırmızı (5 YR 7/6). 19 T 48 plankare. Levha 28 Kalınlık: 0.3/0. Levha 28 Kalınlık: 0.3 cm. Çiz. 21. No.Lev. 19 T 98 plankare. 20 T 98 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 21. .75/0. Megara Kasesi gövde parçası.5 YR 6/N6). 111. Megara Kasesi gövde parçası.4 cm. Levha 29 Kalınlık: 0. Kat.5 Y 5/2’den 2. 18 U 4 plankare. Levha 28 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Az mikalı. Çiz. Megara Kasesi kalyks ve gövde parçası. Batı Çatak /1994.55 cm.Lev. Tanım: Plastik bant üzerinde kabartma spiral motifleri yer almaktadır. Kat. 112. Boncuk dizileri ile bölünmüş alanda sivri uçlu lotus yaprağı yer almaktadır. 21.

Ancak. 1975: 151. Edwards’a göre bu terim. Kalyks’de bindirme tekniğinde yapılmış ucu sivri yaprak dizisi bezemesi. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. F. 1. T. 1. Hellström.5 Y 4/N4). Oliver . 1982a: 2. örneğin Atina hemitomic amphoraları gibi diğer kalıp yapımı formları da içine alıyor olmalıdır.5/0. Tanım: Madalyonda. L. Kil Rengi: Gri (5 YR 6/1). 1997: 237. 19. 19 U 12 plankare. yanlış da olsa çok yaygın kabul görmüş bu terimi değiştirmek yalnızca karışıklığa sebep olacaktır.. Edwards. Bouzek v. Benndorf’un önerdiği bu ismin yanlış bir ifade olduğu daha sonraki çalışmalarda anlaşılmıştır. G. Megara Kasesi gövde parçası. 14. G.57 Kil Rengi: Az mika katkılı. A. Tanım: Gövde parçası. Athenaios tarafından Atinalıların kalıp yapımı kaseler için kullandığını belirttiği “ήµιτόµος” isminin yarı kürevi bir içki kabı olduğunu fakat yine Atinalılar tarafından yapılan çark yapımı yarı kürevi kaseleri de temsil ediyor olabileceğini belirtmiştir. 170 O. 1982a: 3. 115. Courby. Jansova (1974): Kyme I.6 cm. R.. Athenaios’un belirttiği Megaralılar tarafından kullanılan bir kap olan “Γυáυaς” (gualas) ismini öne sürmüş ve buradan yola çıkarak bu kaplar için “Megara Kaseleri” ismini önermiştir170. dışta koyu gri (2.5 YR 3/N3).d. No. Benndorf’un 1883’teki yayınında Athenaios’un Megaralılarca kullanıldığını belirttiği “Γυáυaς”a itafen Megara’dan geldiği söylediği bir grup kalıp yapımı kase.. (2000): Sadberk Hanım Müzesi. Edwards. plastik halkanın bir kısmı korunmuş. Batı Çatak /1996. Ancak. Bunun yanında. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. Benndorf. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. Ancak. Rotroff. Levha 29 Kalınlık: 0. 169 J.. Rotroff.5 Y 3/ N3). I. Đstanbul: s. 13.Lev. . 1975: 151. Courby (Hellenistik Kabartma Kaseler). Hellenistik Dönem’de Akdeniz çevresinde yaygın kullanım gören “Megara Kaseleri” antik Yunanlılar tarafından “ήµιτόµος” (hemitomos) olarak adlandırılmıştır168. (1965): Labraunda II. Bkz. koyu gri (2. Bkz. Bunun yanında. Cook. O. bu süre içinde “Megara Kasesi” ismi arkeoloji literatürüne girdiği için günümüzde de bu şekilde kullanılmaya devam etmektedir. arkeolojinin yanlış anlaşılmalarının bir meyvesi olarak Megara Kaseleri şeklinde kullanılmaya başlamıştır. 171 F. Rotroff (Kürevi Kalıp Yapımı Kabartmalı Kase) terimlerini kullanmışlardır. Anlağan. 1974: 14. Bkz.d. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. Waagé (Kalıplı Kaseler). Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. 1982a. S. Kat. En azından Atina’da bu kelime kullanılmış olmalıdır169. S. I. Rotroff.5 YR 4/ N4). Paris: 350-380. Rotroff (Kalıp Yapımı Kaseler). S. 21. 1975: 155–185. Bouzek v. Edwards. R. Rotroff. Çiz. I. s. 1974: 14. O. Pragha: s. Lund: s. 168 P. Swedish Excavations and Researches. Bouzek .. Edwards (Kalıplanmış Kabartmalı Kaseler). Daha sonra yapılan kazılarda ve çalışmalarda sözü edilen kaselerin Megara ya da “Γυáυaς” la ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. bazı bilim adamları yayınlarında bu kaseler için çeşitli isimler önermişlerdir171.

Bkz. Çok kısa sürede Yunan dünyasının birçok yerinde Kıta Yunanistan’da. 2003: 92. yüzyılın ortalarına kadar Atina’da yaygın bir içki kabı olmuştur173. B. Boeotia. 1. aşağı yukarı yarı küresel gövdeli. 1924/1925: 277. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. 59. London: s. .58 Megara Kaseleri’ni M.d. I. Genel olarak Megara Kaseleri. 180 Cook. Pergamon. 277. S. Miletos. Bu dönemde kantharosun yerini alan Megara Kaseleri. Suriye’de. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51: s. 1924/1925: 280. 177 H. Ege adalarında. 175 M. s. Tel Dor’da yarı kürevi kalıp yapımı kaseler. Anadolu’da. (1949): “Excavations in Siphnos”. 1965: 20.d. s. A. R.ö. M. Antiokhia ve Tarsus’da. (1982b): “Silver. 1965: 20. Rosenthal v. Korinth. 91. 3. 365. 1. (1905): History of Ancient Pottery.. I.. Güney Rusya’da ve Đtalya’da birçok yerleşimde benzer şekilde taklit edilmeye başlandı174. kulpsuz ve kimi zaman kaideli. Megara Kaseleri’nin Mısır kökenli olduğunu iddia etmektedir180.. Metal prototiplerin bazı ayrıntıları ile kıyaslanabilen bu tip kaselere en iyi örnekler Sparta’da görülmektedir179. Labraunda. 178 A. tüm dış yüzeyi kabartma tasarım ve figürlerle süslenmiştir176. 176 Hobling. 1982a. S. Cook. bronz hatta altın kaselere işaret etmektedir178. Tarihi kaynaklara bakıldığında sözü edilen dönemler de Atina ile Mısır (özellikle Aleksandria) arasında dostluk ilişkileri olduğu görülmektedir. 1982a: 1. Ephesos. 174 J. Bunun yanında. Bouzek v. Megara Kaseleri üzerindeki baskı bezemeler ya metal örneklerden kalıp olarak alınmış ya da çömlekçinin kendisi tarafından yaratılmıştır. Hellström. Lane. 3. Rotroff 1982a: 10.. yüzyılın sonlarından M. 201. Yarı küresel formlu ve özellikle lotus taç yaprakları ve kalyks yaprakları olmak üzere tekrarlanan birçok 172 173 Goldman. 1950: 163.d. Hellström. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. 330. Attika malları ve Batı Yamacı Seramiği’ndeki skyphos ve kantharosun yerini almıştır. Delos ve Siphnos’da.ö. Değerli kaseler ile erken kalıp yapımı kaselerdeki kabartma süsleme ve firnisin parlaklılığı arasındaki benzerlik metal prototiplere ve benzer yarı küresel gövdeye sahip gümüş. 1965: 20. Hobling. Brock . BSA 44: s. Hellström. Rotroff.. Hobling . BSA 26: s. 179 Hobling. Rotroff v. Argos vb. Kyme. Rotroff . Megara Kaseleri. Rotroff 1982a: 6. 1924/1925: 280. değişik yerlerde üretilen bu kaselerin formlarında ve motif repertuarında önemli bazı yerel özellikler ortaya çıkmaya başlamıştır175. Sparta. 1974: 14. G. B. yüzyılın ilk çeyreğinde Atinalı çömlekçilerin bir buluşu olduğuna şüphe yoktur172. (1948): Greek Pottery.ö. Rotroff. Mackworth-Young. New York: s. 498-499. Bunun yanında.M. Rotroff. Dipnot 1. Đsrail. K. 1997: 214. Walters. Oliver. altın ve gümüş kapları almaya gücü yetmeyenlere daha ekonomik bir temsilci olması nedeniyle önem gördüğü kabul edilmektedir177. 1995. London: s.

d. 1982b: 331. 225-175 yılları arasına tarihlenmektedir. Bunun yanında..ö.ö.ö. 2003: 92. Aleksandria üretimi gümüş ve altın prototipleri akla getirmektedir ve etkileşime işaret etmektedir181. 2003: 92. Delos’taki en erken parçalar yaklaşık M. üst üste geçen merkezi kaburgalı taç yaprakları görülmektedir.ö. 1965: 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan üretim diğer Peleponnessos merkezlerinde biraz daha geç başlamıştır. 1982a: 6. 200 yıllarından biraz daha erken bir tarihi göstermektedir188. yüzyıl içlerine kadar kullanıldıklarını göstermektedir.ö. 187 Metropolis’te stoanın üst bölümündeki buluntular bitkisel dekorlu kalıp yapımı kaselerin bu kentte M. 3. Antiokhia’da M. 3. M. Gürler. yüzyıl ve 2. S. Samaria ve Hama’daki en erken örnekler M. ilk önce III. Arkeolojik buluntular.ö. 1982a: 12. M. I. Ptolemaios Euergetes onuruna düzenlenen birinci Atina Ptolemaia kutlamaları için bir grup M. I... yüzyılın ikinci çeyreğinde var olduklarını ve M. 1982b: 331. yüzyıldan önce bilinmiyordu. 185 Korinth ve Argos’ta M. Delos’ta yaklaşık M. Bu da çömlekçinin muhtemelen ya plaster kalıba ya da metal kasenin aslına sahip olduğunu dolayısıyla metal örnekleri kopya ettiğini göstermektedir182. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen az örnek görülmekle birlikte M. Rotroff. 1982a: 9. Bu öneriyi U. Ephesos’taki buluntular ise. 1982a: 4. Hausmann ve S. 3. 2003: 92. Rotroff v.ö.ö. Hellström. 1957: 273. Atina’da kalıp yapımı kaselerin üretimin M. 224/3’te Atina’ya ithal edilmiş ve ilk olarak Ptolemaios Dönemi’ne ait gümüş kaseleri kopyalama fikri doğmuş olabilir183. Bkz. yüzyılın sonuna tarihlenmiştir. Rotroff. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Rotroff’a göre. 2. Rotroff. 3. 3. 3.ö. Antiokhia ve Pergamon’daki Asklepeion’da ele geçen en erken parça M. Theselia’da Demetrias’ta ise. Rotroff. Rotroff. ..ö. 1948: 30. 1982a: 7. kalıp yapımı kaseler M.d.ö. I. S. 2. 3.ö.d. 1.ö. 181 182 Rotroff. 183 Rotroff. 2. 1982b: 330. Atina Ulusal Müze’deki çok erken tipteki kalıp yapımı bir kase ile Mısır’da Nil Deltası’nda Toukh-elGarmous’taki tapınak hazinesinden çıkan erken Ptolemaios Dönemi’nde yapılan gümüş olan yarı kürevi bir kase arasındaki benzerliğe dikkat çekerek desteklemektedirler.ö. Tarsus’ta M. Rotroff. 200 yıllarına aittir.ö. Her bir kase rozet madalyonlu olup noktalı. Bkz.d.ö. 2003: 92. 2003: 91 188 Waagé. 186 Rotroff v. Pergamon’da Asklepeion’dan çıkan en erken örnek M.ö.. Crowfoot v.d. 200’lere verilen Serapis Kutsal alanında oldukça az örnekler çıkmıştır.ö. uzun. yüzyıla ait yoğun örnek görülmektedir.59 Mısır motifi. Rotroff. 184 Rotroff. yüzyılın sonlarında Küçük Asya’da da üretim yapılmaya başlandığını göstermektedir186. 240-220 yılları arasındaki bir tarihte başladığına işaret etmiştir185. yüzyıla ait gibi görülmektedir. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait örnekler kendini göstermekle birlikte çok az örnek de M. Rotroff v. yüzyılın son çeyreğinin başlarını göstermektedir184. Rotroff v. Anadolu merkezlerinde üretime başlanması ile ilgili kesin tarih yoktur187.. Megara Kaseleri’nin üretiminin başlangıcı için en sağlam buluntular Atina’dan gelmektedir ve tarih olarak M.

1. Cook. 196 Thompson. 1. yüzyılın birinci yarısında geçmeye başlamış ve çoğu yerleşimde olasılıkla M. 193 Waagé. Megara Kaseleri’nin modası M. 191 Goldman.60 Megara Kaseleri. yüzyılın başlarından sonra sigillata malları piyasaya hakim olsalar da.d. 1948: 30. 1982a: 4-5. Ayrıca. 1957: 273.d. yüzyılda çok sayıda görülmekle birlikte M. 1950: 164. 1. yüzyıla ait olmalıdır. Crowfoot v.ö. Bu merkezde M. 1934: 458. 2. 1. 1950: 163.ö. 1974: 15. büyük ihtimalle en erken grup M. 1. Bu kaselerin üretiminin kesin bitiş tarihi ise. M. Tarihlenen bazı yapı komplekslerinden geç örnekler çıkmaktadır192. yüzyılın ortalarında bir yerde üretimleri sona ermiştir194. yüzyıla kadar az miktarlarda da olsa devam etmiştir. yüzyıla kadar devam etmiştir195.s.s. Megara Kaseleri’nin kabartmalı süsleme tekniği Roma sigillatalarında devam etmiştir. Gürler. Hellström.s. Megara Kaseleri varlıklarını M. Tarsus’da. Megara Kaseleri M. 2003: 91.d.ö. 2. 1965: 20. bu iki merkezden gelen buluntular bir istisnadır. Bouzek v. 1. Bu durumda iç 189 Thompson. Antiokhia ve Pergamon’dan gelen buluntular bu iki merkezde Megara Kaseleri’nin birkaç yüzyıl daha üretilmeye devam ettiğini göstermektedir.ö.ö. yüzyılda bütün Akdeniz üzerinde itibar gören bir içki kabı haline gelmiştir. Pergamon bu değişimin ve devamlılığın merkezi gibidir. 1934: 452. Atina’da M. Goldman.ö.d. Antiokhia’da Megara keselerinin üretimi M. bütün merkezlerde tam olarak bilinememektedir. ilgi çekici bir şekilde bazı tiplerin M.. 1965: 20.ö. Hellström.ö. 1957: 273. Ancak. Crowfoot v. Daha sonra Đtalya’da da Arretine bunu devam ettirmiş ve kalıp kullanımı M. Pergamon’da M..d. yüzyılda az miktarda karşımıza çıkmaktadır190. yüzyılın ortalarından itibaren popülerliği azalmış olsa da. 192 Bouzek v. 1965: 20. 50 yıllarında son bulmuştur189. yüzyıla kadar sürdürmüştür. 2.. Bu esnada bir miktar ıslak kille iç kısmı sağlamlaştırır. çömlekçi önce ıslak kili alarak kalıp içerisinde boşluk kalmayacak şekilde parmaklarıyla bastırarak kalıbı çarkın merkezine yerleştirerek iç kısmı düzleştirir. Hellström. Bunun yanında.d. 1950: 163.ö.ö. 1. ve 2. 1997: 214. yüzyıl içlerine kadar üretilmeye devam ettiği görülmüştür193. . 1. 1974: 15. 190 Crowfoot v..ö. yüzyılda da kullanılmaya devam etmiş ve büyük olasılıkla yaklaşık M. Megara Kaseleri’nin yapımında196. 1. 195 Cook.ö. 3. yüzyıla kadar kullanım görmeye devam etmekle birlikte bu yüzyılda nadir görülmektedir ve modası geçmiştir191. 2.. 1957: 274. Samaria’da.. Rotroff. M. 194 Goldman. Crowfoot v. 1957: 274. 1997: 214.

) gibi çeşitlere ayırmak mümkündür. Delos’un Megara Kaseleri’nin dudak kenarları ise. Genellikle çömlekçi dış yüzey süslemesini yapmak için kilin kurumasını bekler.0 ile 16. üst üste bindirme.. Atinalı çömlekçiler hafifçe beliren dudak kenarı ile derin gövdeli bir kase tercih etmişlerdir. Cook. 198 Bazı kaseler dikkate değer şekilde 4.0 ile 9. genellikle düzensizlik göstermektedir. Kaselerin ölçüleri ise. çeşitli süslemelerin mühür baskılar kullanılarak yapılması şeklindedir197. Örneğin Atina kaselerinde bitkisel ve üst üste bindirme motifleri figürlü sahnelerle birlikte kullanılmıştır200. Çoğunun yüksekliği 7. çizgisel yaprak vb. arasındadır198. Anadolu ve Suriye’deki merkezlerde üretilenlerin gövdeleri daha sığ. bitkisel.0 cm. çiçeklerin vb. Bu aşamadan sonra kaseler aralarında ayrı durmalarını sağlayan küçük kil halkalar ile seramik fırınına yığılır.5 ile 9 cm. Cook’a göre normal ölçüler 7. Bkz. birçok çalışma esas olarak Attika ve Boeiotia üretimleri olan figürlü kaselerin ikonografik yorumlarına ilişkin 197 Thompson. Bu tip kaselerin çocuklar için yapılmış olabileceği olasıdır. süsleme tipleri bütün üretim merkezlerinde oldukça standart bir şekilde uygulanmıştır. R. Buradan yola çıkarak süslemeleri. 2003: 91. Rotroff. Daha yaygın olanı ise. Form bakımından üretim merkezleri arasında görülen bu farklılık yanında. arası çapta olup diğerlerine göre küçüktür. firnislendikten sonra. 199 Thompson. yaprakların. 6. 200 Rotroff v. 1982a: 15.. Figürlü ve kozalak taklidi üst üste bindirmeli kaselerde değil ama bitkisel ve uzun taç yapraklı kaselerde ve geometrik desenlerde sivri uçlu aletler yardımıyla el yapımı çizimler görülmektedir. Atina üretimi Megara Kaseleri form olarak diğerlerinden farklıdır. arasında olup çapları 14. Bu özelliklerden yola çıkan bilim adamları Megara Kaseleri’ni gruplarken üzerlerindeki süslemeleri göz önüne almıştır.8 cm. arasındadır. M. figürlü ve basit çizgisel motifler (uzun taç yaprağı.5 ile 10. 1934: 452: Bu amaca uygun Atina’da dipte bulunan rozet için kullanılan bir mühür bulunmaktadır. Bunun yanında.61 kısım ve dudak kenarı çark yapımı olur. Kase. Bir üretim yerinden diğerine fark eden şekilde farklı kategorilerin motifleri birbirleriyle kombine edilebilir. henüz yumuşak kil iken sahnelerin.. arası uzunlukta.7 ile 5. Bkz. .0 cm.0 cm. Bunun yanında. içe dönüktür199. Daha sonra çömlekçi kili kalıptan çıkarabilecek kadar sağlamlaşmasını bekler. dudak ve madalyon çevresindeki yivler kazınır ve miltosla renklendirilir.d. 1934: 454. 1997: 237. ağ motifi.

R.ö. 1. 1922: 378. Uzun taç yaprak kaseler ise. G. Megara Kaseleri’ni bezeme çeşitlerine göre. Atina’da M.. Courby.ö. 1982a: 16. yüzyılın son çeyreğinden M. Bouzek v. 3. yüzyılın ikinci yarısında oldukça popüler hale gelmiştir209. A.ö. Yunanistan’da Arkaik ve Klasik Dönemleri’nde metal işlerinde ve M. 1982a: 34. H.ö. Çiçek bezemeli kaseler M. metal. 3. F. yüzyılın son çeyreği-146) ve çizgisel kaseler (M. Delos’taki Fransız kazıları sırasında bu gruba ait çok geniş buluşlar yapılmıştır. cam ve phialeler üzerinde oldukça yaygındır. 1974: 14. yaklaşık 160–146) olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır203. Akhaemenid’de bu motif. Atina Agorası’nda nadir görülen üst üste bindirmeli kaseler M. 1975: 155–185. Edwards ise. 250-146). 207 Rotroff.d. 208 Rotroff . ağ desenli kaseler hiçbir yerde yaygın değildir ve tarihlenen örnekler çok azdır. yüzyılın son çeyreği ile M. Thompson’un 1932 yılında bu alanda diğer bilim adamlarının çalışmalarını da derlediği klasik çalışması ve U. M.ö. 206 Rotroff.ö. 1982a: 15. Yükselen bandlar yanında.ö. 1975: 151. yüzyılın ortalarında üretilmişlerdir206. Model ya direkt olarak çam kozalağından alınmıştır ya da Bulgaristan’da M.. Başta H.ö. Üst üste yaprak ya da taç yapraklı üst üste bindirmeli kaselerin. yüzyılın son çeyreği ile M.d. Edwards.ö. yüzyılın sonlarına ait Đran. 209 Hellström.ö. yüzyılın ilk yarısında görülmektedir205. Megara Kaseleri üzerindeki bezeme çeşitleri onların tarihlenmesinde son derece önemlidir. Megara Kaseleri’nin üzerlerindeki firnise göre iki ana gruba ve çeşitli alt gruplara ayırmıştır. 1949: 59. yapraklı kaseler (M.ö. Courby. 1974: 14. 3. 2.. 1974: 14. Thompson’ın verdiği bilgilere 201 202 Bouzek v. M. Bouzek v.ö. 2.d. yüzyılın son çeyreğinde üretilmeye başlanmış ve olasılıkla Atina’da M. Susa’daki gümüş bir kase yakın paralellik göstermektedir. Rotroff. A. Örneğin. üst üste bindirmeli bitkisel ve figürlü bezemeli kaseler. 4. 204 Brock v. 2. figürlü kaseler (M. yüzyılın yivli seramiklerinde de görülmektedir. Hausmann gibi diğer birçok bilim adamının çalışmaları sayılabilir204. yüzyılın ortalarından sonra üretimi sona ermiştir208. Rotroff. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu üzerine yayılım göstermiştir. 1982a: 34.1982a: 18. yüzyıla ait küçük gümüş bir kase üzerindeki çam kozalağı motifinden de kalıp alınmış olabilir.ö. Attika Megara Kaseleri’nin kronolojisi ve repertuvarı üzerine de birçok çalışma yapılmıştır. 4.62 yayınlardır201.ö.. 2. Tod’da bu tipte gümüş bir kase bulunmuştur. 1982a: 16. 3. özel üretim yerlerinin gelişimini ve kronolojileri hakkında da bilgi veren F. yüzyılın başlarına kadar az miktarda üretildiği görülmektedir207.ö. 2.ö. 1965: 21. Courby tarafından yapılmıştır202. 203 Edwards. Ayrıntılı çalışmalar ise bu alanda yararlı temel bilgiler sağlayan. M. 205 Rotroff. 3.d. . Mısır. M. 4.

Megara Kaseleri dönemince önemsiz bir yere sahip olduğunu farz etmektedir211. Atik. Bkz. Gerek bezeme gerekse form açısından kataloga dahil edilen örneklerden farksız olan küçük ağız ve gövde parçaları kataloga alınmamıştır. yüzyılın ortalarına tarihlenebilen Atina Agorası’ndan örnek vardır210. 214 Hellström. Menekşe Çatağı’nda tamama yakınının “gri monokrom” olması dikkate değerdir.” demektedir.63 göre. Hellström.. 1965: 21. Hellström. Şahin. Eskişehir: s. 212 Hellström. I. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. 216 N. Atik Heraion Teikhos’da yoğun gri monokrom bulunmasına “Heraion Teikhos’da Megara Kaseleri grubu Batı Anadolu’da ve Anadolu’nun güney kıyılarında yaygın olarak ele geçen pembe hamurlu kaselerin aksine gri hamurlu ve gri astarlı parçaların yoğunluğu dikkati çekmektedir.ö. 213 Hobling. Hellström. Bu durum sadece Menekşe Çatağı’na özgü bir durum değildir. 1924/1925: 280. Labraunda kazılarında ele geçen Delos tipi kaseler. 2. Bu süsleme aynı zamanda kazıma çizgi ve boyalı diğer çeşit Hellenistik çömlekler üzerinde de yer almaktadır. Kaselerde ilk dikkati çeken özellik üç örnek dışında tamamının “gri monokrom” kil rengine sahip olmasıdır. N. 3 adet madalyon ve 14 adet gövde parçasından oluşmaktadır. Bkz. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 215 Datça/Reşadiye Atölyelerinde az sayıda gri monokrom Megara Kaseleri ele geçmiştir. 5 adet ağız. 300. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir213. Geç Hellenistik Dönem’e aittir.ö.ö. bir tane M. 1965: 21. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. Tarihlenen diğer yerleşimlerdeki parçaların hepsi M. P.ö. Đzmir).. Hellenistik Dönem’e ait diğer merkezlerde bulunan Megara Kaseleri içinde “gri monokrom” örnek sayısı yok denecek kadar azken215. Kazılardan ortaya çıktığı kadarıyla Delos serilerinin başlangıcı M. Benzer durum Heraion Teikhos’ta da karşımıza çıkmaktadır216. Diğer taraftan Antiokhia’daki benzer kaseler. yüzyılın ikinci yarısı ve M. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerden gelmektedir214. 1965: 23. merkezi bir rozetten çıkan kalyks yapraklarından oluşan süslemeye sahiptir ve ağzın kenarında bir veya daha fazla yükselen çizgiler ile ayrılan yatay dekoratif motifler bulunmaktadır. 211 210 . (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 3. Rotroff. bu süslemenin. 1965: 22. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. 2. 1982a: 35. 1. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 22 tane “Megara Kasesi” parçası. Arasıra da merkezi rozetin yerini bir gorgon alır ya da merkez yalın bırakılır212.

yüzyılın ikinci yarısı ile M.. No. No. No. korunan kısım üzerinde bezeme görülmemektedir. I. Cook’un belirttiği ölçülerin dışında kalarak S. 100. Kyme’de ele geçen ve aynı tarih aralığına verilen bir başka örnek üzerinde de benzer Eros figürleri görülmektedir. No. Cook. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerde görülmektedir217. No. Kat.ö. Diğer örnekler lotus çiçeği. çiçek rozet. kabartma nokta dizisinden sonra yiv oluşturulduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri’nin ağız çaplarının ortalama 12. 94 üzerinde mitolojik figürlü sahnede çocuk Eros ile bitkisel bezeme elemanlarından akanthus yaprağının birlikte kullanıldığı görülmektedir. 1982a: 15. 1982a: 15. 219 Rotroff.102’de ise. .d. 102’nin madalyonunda çiçek rozet yer almaktadır. Megara Kaseleri içinde sadece beş tanesi bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir. Bu ölçüler R. 220 Bouzek v. akanthus yaprağı.ö. 31. M. No. No. No. 63. 1974: 20. Kat. 114 bindirme kaselerinde. No. 95. No.0 ile 16. arasında değiştiğini söyleyebiliriz.d. 97’de ise. Kat. Kat. Kat. 100 ve Kat. Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen tek bindirme kase örneği olarak Kat. Eros figürünün yanında duran akanthus yaprağı motifinin benzerlerine Đsrail’deki Tel Dor kazılarından gelen Megara 217 218 Bkz. Menekşe Çatağı’nda ele geçen ve kataloga dahil edilen Kat. Kat. No. No. 2.64 Hellenistik Dönem’de birçok merkezde üretilen Megara Kaseleri form olarak. 1. yine Rotroff’a ölçülerini göz önüne alırsak. 1997: 237. 114 görülmektedir. No. 98 diğer kaselere göre daha belirgin bir S profiline sahiptir. Kat. Kat. yüzyılın ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasına tarihlenen bir örnek üzerinde yer almaktadır220. küçük kaseler grubuna girmelidir219. No. 94’ün dış yüzeyinde yer alan koşan Eros kabartmasının çok yakın bir benzeri Kyme’de ele geçen ve M. No. No. Bouzek v. 1974: 20. Fig 1: no. Rotroff’un belirttiği ölçü aralığı içerisine girmektedir218. 97 ve Kat. dizi halinde boğa başları görülmektedir. Kat. 96 Delos tipine girmektedir. Bu tip. 102 ve Kat. No. Đon ve Lesbos kymationu gibi bezeme unsurlarının kullanıldığı bitkisel bezemeli kaselerdir. 2. Kat. 95 ise. 114 kaseleri üzerinde madalyon görülmektedir. Kat. Kat. Fig 1: no. 114’ün kabartma yivden sonrası korunamamıştır. Rotroff. Kat. dışa dönük ağız kenarlı Attika tipi ve içe dönük ağız kenarlı Delos tipi olmak üzere iki grup ile karşımıza çıkmaktadır. s. madalyonun etrafında kabartma yiv oluşturulmuştur. No. 98 Attika tipine ve sadece Kat. No. 94. 99 gövde parçası üzerinde ise. 28. Ayrıca.ö.. 100 ve Kat. No. M. No..0 cm.

Pl. 1977.1. Kat.d. (1990): Die Megarischen Becher.ö. 1922: 353. Band IX. 224 A. 18: 4. No.d. 97. Kat.. Pl. 1995: 389. Tel Dor ve Delos kazılarında ele geçen Megara Kaseleri üzerinde görülmektedir232. Kyme’de M. 1. U. 103’ün üzerinde benzer şekilde yapılmıştır226. Kat. Kat. 1. Laumonier.. 98’in form olarak benzer bir örneği Miletos kazılarında ele geçmiştir224. 1924/1925: 283. Kossatz. 74.d. 126: 772. 227 Courby. Laumonier. 1. Sparta. 3: 60. Delos’ta ele geçmiş ve M. Fig. 60. 229 Courby.ö. yüzyıl ortası. yüzyıl). AJA 45: Pl. I: A1. Berlin: Abb. 230 W.. Waagé. No. 3: no. Funde Aus Milet Teil 1. No.ö. 1995: 380. Kat. Ayrıca. . 1994.. 2t.ö. 166-69 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinden tanıyoruz231. yüzyıla tarihlenmiştir222. No.. 20: 9. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. 1. 22..d. Paris: pl. Fig. 2. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. 2. KA 19. Dereboylu. Bouzek v. Bu motifin benzerlerine. 226 Bouzek v. aynı akanthus yaprakları Delos. Kat. Ayrıca.Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. 2. 225 Bouzek v. 5: no. 107 üzerindeki palmet yaprağı motifinin benzerlerini. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. 101’in üzerindeki sarmaşık yaprakları. Rosenthal v. yüzyılın sonu-2. (1941): “Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”.d.ö. 81: 5. 13: 4. Çizimler: 2 KA 8 (M. Fig. 94’ün form olarak bir benzeri ise. Dereboylu. 1948.d. 223 Rosenthal v.ö. Kat.ö. 69. Mitsopoulos-Leon. Kat. yüzyılın başı). Yine Kyme’de bulunan ve M. Đzmir): Çizimler 3: KA 11. Kerameikos’da ele geçen buluntular ile benzerlik taşımaktadır230. 232 Hobling. Kyme kazılarında bulunan ve M.. 106 ise. 1922: 389. Wien: Tafel 77: D7. 1995: 396 Pl. Milet VI. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek üzerinde aynı şekilde yapılmıştır225. 132: no. No.d. 13: 5. Kat. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen bir başka kase üzerindeki yumurta dizisi bezemesi ise. 105’in üzerindeki akanthus yaprağının benzerini. Kat. Çizimler: 1 KA 1 (M.d. Tel Dor ve Antiokhia’dan gelen örnekler üzerinde de yapılmıştır229. Rosenthal v. A. 1994. 2. Pl. yaklaşık 221 222 Rosenthal v.65 Kaseleri üzerinde rastlamaktayız221. Kyme’de M. No..ö. Dereboylu. Ayrıca bkz. 1995: 394. No. 1974: 34.ö. 4576. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1. Fig. 231 Bouzek v. benzer palmet yaprağı motifleri Daskyleion. No. Pl. 1974: 27. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. yüzyılın ikinci yarısı ya da sonlarına tarihlenen bir örnek üzerinde görmekteyiz228..d. V. E. 1974: 26. 1974: 26. 228 Bouzek v. No. Kyme’de M. No. 1: no.. 2\2. Fig. Pl. Fig. 104’ün üzerindeki akanthus yaprağı bezemelerine ise. 3. Schwabacker. Fig. Delos ve Daskyleion kazılarında bulunan örnekler üzerinde rastlıyoruz227. yüzyıl ve Ephesos’da da M. 95 üzerinde görülen nokta dizisi bezemesine sahip örneklere Đsrail’de Tel Dor ve Daskyleion’da rastlıyoruz223. 1974: 20. Fig. 23 M400. 4: no. 108 üzerinde lotus yaprağı motifleri yer almaktadır. 3: no.

d.66 200 yıllarına. 1974: 20. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”. Kerameikos. 140-144. Didyma ve Miletos kazılarında bulunan örneklerin üzerinde de görülmektedir235. 110 üzerinde yer alan Lesbos kymationun benzerleri ise. pl. Fig.ö. Mitsopoulos-Leon. Tafel 31: M612.. 130: 165. Mitsopoulos-Leon. 8: no. Pl. 1990.ö. 233 234 Goldman. 2. Hellström. 111. Pl. 1995: 384. XII: 8 ve XIII: 27. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde yapılmıştır234. 76: 6.d. 1924/1925: 289 Fig. Pl. C. Schwabacker. Tafel 86: D57. 236 Bouzek v. Tafel 22: Abb. 235 Courby. 225-150) kazılarında ele geçen birçok Megara Kasesi üzerinde benzer şekilde yapılmıştır237.ö. 9: 108. 3. Fig. 166-69 yılları arasına ve Tarsus’da da M. 7: 8 ve 10: 5.d. Bouzek v. Benzer Đon kymationları Kyme’de M. Đon kymationu bezemesi yapılmıştır. 1950. 1991..ö. 1974: 31. Meriç..ö.. Pl X: B31. 111 üzerinde ise. Benzer Lesbos kymationları. Kat. 51. Pl.ö. (1971): “Didyma 1969-1970”. Bouzek v.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğine.d. . No.ö. Fig. yüzyılın son çeyreğinden M. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri diğer Hellenistik seramik merkezleri ile uyum içindedir. Fig 4: 82. 1965: 2. 1991. yüzyıl olduğu anlaşılmaktadır. 1-2 ve no. Miletos. yüzyılın ortalarına kadar kullanım görmüştür. Ephesos (M. Mitsopoulos-Leon. 2. IstMıtt 21: no. Rosenthal v. Kyme. 13: no. Ayrıca bkz. Varia Anatolica XV: s. 5 h. 166-69 yılları arasına ve Labraunda’da da M. 1995: 383 ve 386. 1941. Ephesos’da M.ö. 1991.ö. 1974. 1. Tuchelt. 8. 114 örneğinin bezemesindeki bindirme düzeni. Ağırlıklı kullanım dönemi ise M. 1: 22.. Tafel 81: D 32. Kaseler diğer merkezlerde olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda da M. No. 2. 10 M 221. Tafel 78: D11. Ephesos’da M. Kat. 237 Hobling. Sparta. Rosenthal v. yüzyıla tarihlenen birçok örnek üzerinde yer almaktadır236. 1922: 379. Ephesos ve Tel Dor’da M. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde rastlıyoruz233. Kat. No.d. 166-69) ve Tel Dor (M. R. Kossatz.ö. Tuchelt 1971.

Yuvarlatılmış dudak kenarı oldukça dik gelen ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. dudağın bitim yerinde derin bir yiv görülmektedir.b. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. ağız ve gövde parçası.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kat. Đçte. Levha 30 Ağız Çapı: 31.0 cm.Lev. No. 118. dudağın bitim yerinde bir derin kazıma yiv oluşturulmuş. Kat. 22. Levha 30 Ağız Çapı: 28. 22. 117. 116-126) Kat. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverenginden silik kırmızıya (2. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak.6 cm.1 cm. gövdesi köşe profilli. Kat. Korunan Yükseklik: 2. No. Batı Çatak /1997.1.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye). Levha 30 . No. No. Batı Çatak /1996.6 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. hafif dışa sarkık oldukça dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşmektedir.95 cm. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. Korunan Yükseklik: 4. Tanım: Yuvarlatılmış dudak. 18 U 4 plankare. Đçte. Çiz. 18 T 10 plankare. Đçte dudak üzerinde koyu kahverengi firnis bant görülmektedir.Lev. ağız kenarı dışa sarkık. Çiz. Đçte. Çiz.5 YR 6/4). Çiz.0 cm. 119. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Tabaklar (Kat. tabak kaide parçaları ve balık tabakları olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).5 YR 5/6). No. No. ağız ve gövde parçası. 116-158) Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Batı Çatak /1997. Batı Çatak /1993. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.b. ağız ve gövde parçası. 20 T 72 plankare. 22. 116. 22. 4.Lev. Levha 30 Ağız Çapı: 23. Tanım: Düz gelen dudak yuvarlatılmış ve oldukça dik gelen düze yakın profilli bir gövde ile dik açı yaparak birleşmektedir. ağız ve gövde parçası. 18 T 10 plankare. dudak kenarında ve gövde de firnis bandlar çizilmiştir.67 4.

Tabak kaide ve gövde parçası.Lev. Tabak kaide ve gövde parçası. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. 123. No. kalın bir yiv oluşturulmuştur. Kil Rengi: Mika ve deniz kumu katkılı. dışta silik kırmızı (2. Çiz. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 4/2’den 5 YR 3/1’e). Tanım: Yuvarlatılmış hafif dışa sarkık dudak kenarı hafif içbükey bir gövde ile birleşmektedir. pembe (5 YR 7/4).68 Ağız Çapı: 21 cm. 23. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).25 cm. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). Korunan Yükseklik: 3. Batı Çatak /1996. Levha 31 Ağız Çapı: 28. Đçte ve dışta dudak gövdeyle birleşirken belirgin dönüşler yapmaktadır. 22.5 Y 3/N3). Levha 31 Ağız Çapı: 25. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Đnce taş ve mika katkılı. Kırmızımsı sarı (5YR 6/6). Çiz. Çiz. 22. Đçte dudağın bitim yerinde kazıma çizgi bulunmaktadır.Lev. 22.5 YR 4/2). .6 cm. Firnis Rengi: Đçte açık kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (10 R 6/8’den 10 YR 4 /2’ye). Tanım: Yuvarlatılmış dışa sarkık dudak kenarı düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Đçte dudağın bittiği yerde hafif. firnisin dalgalanmasından kaynaklanan açıklı koyulu bir görünüm vardır. ağız ve gövde parçası. No. Firnis Rengi: Đçte ve dudak kenarında çok az korunmuş. ağız ve gövde parçası. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. 121. Tanım: Dışa açılan halka kaide içte düz profilli olup. Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan çok koyu griye (2.7 cm. Tanım: Dışa sarkık dudaklı. 20 T 28 plankare. Kat. kırmızı (2. Batı Çatak /1997. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak.6 cm. Levha 31 Kaide Çapı: 7. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2.6 cm.6 cm. No.6 cm. Đçte.Lev. 19 T Güneybatı temizlik. Kat. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1).65 cm. Batı Çatak /1998.2 cm. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 20 T Temizlik. Levha 31 Kaide Çapı: 11. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 6/8). Düzensiz ince firnis bandlar görülmektedir. Kat. Kil Rengi: Mika katkılı. 18 T 10 plankare. Đçte firnisin çok azı korunabilmiştir. No.Lev. oldukça dik gelen ve düz profilli gövdeyle birleşmektedir. Batı Çatak /1994. Kat. 120. 122.

125. düz ve dik gelen bir gövde profili ile birleşmektedir. Tanım: Dışa açılan alçak ve yuvarlanmış kenarlı halka kaide. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). No. dudak kenarı yuvarlatılmış ve ağız kenarı dışa dönük olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Kil Rengi: Mika katkılı. . Çiz. Dışta. Levha 32 Kaide Çapı: 5. Đnce cidarlıdır. Tanım: Đçte düz profilli halka kaide. Korunan Yükseklik: 1. 126.5 YR 3/N3). Đçte merkezi dolduran daire şeklinde ve kaidenin oturduğu yere denk gelen iç kısımda firnis bant görülmektedir.5 YR 5/6). Korunan Yükseklik: 1.4 cm.0 cm. Tabak kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. Çiz. Tabak kaidesi parçası. 23.5 YR 6/4). No. Levha 32 Kaide Çapı: 7. Dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşir. 23. Đnce cidarlı. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Kat. 23. Batı Çatak /1994.5 YR 4/2). 18 U 9 plankare. Tanım: Dış tarafta içbükey olan halka kaide içte düz bir profil vermektedir. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2.b. merkezde iki sıra ardarda bir sıra aralıklı olarak rulet baskı görülmektedir.Lev.2 cm.Lev. Firnis Rengi: Đçte tondo ortasında ve kenarında koyu kahverengi (7. Tanım: Alçak halka kaide.2. 20 T 107 plankare. Korunan Yükseklik: 3. No.5 YR 3/2).Lev.69 Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. 4. Firnis Rengi: Đçte dışta çok koyu gri (2. Tabak kaide ve gövde parçası. No. Kat. 124.6 cm. kaidenin içine firnis uygulanmamıştır.0 cm. dışta kademeli olarak belirerek gövde ile birleşmektedir. Kat. Çiz.5 cm. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Levha 32 Kaide Çapı: 6. 127-139) Gövdesi köşe profilli tabaklar. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. 20 T 28 plankare. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat.

No.2 cm.b. Çiz. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. gri (10 YR 5/1). Kat.4 cm. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Çiz. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.70 4. Kat. yüksek ve dikey dudak kenarlı. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1997. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 129. 127. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat.5 YR /N7).4 cm. gri (5 Y 5/1).Lev. Levha 33 Ağız Çapı: 21. Korunan Yükseklik: 1. Kil Rengi: Açık gri (7.5 YR 4/4’e).Lev.5 YR 4/8). Levha 33 Ağız Çapı: 36.a. 18 T 10 plankare.95 cm. .2. 24. No. 18 U 4 plankare. Çiz. 20 T 95 plankare. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Çiz. Kil Rengi: Çok az mika katkılı. No. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2.Lev. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2.Lev. 24. 130.3 cm.6 cm. 128. No. 23. Kat. Firnis Rengi: Đçte (iyi korunamamış) ve dışta griden çok koyu griye (5 Y 6/1’den 5 Y 3/1’e). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.2 cm. Korunan Yükseklik: 2. Levha 33 Ağız Çapı: 38. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994. Tanım: Neredeyse dik gelen yuvarlatılmış dudak kenarlı. 24.2 cm. 127-136) Kat. Çiz. Tanım: Hafif içe dönük dudaklı.5 Y 3/N3) ve içte koyu gri (10 YR 4/1). Tanım: Hafif içe dönük dudaklı.5 YR 6/4).Lev. Batı Çatak /1993. 18 U 9 plankare. 20 T 12 plankare. Keskin gövde geçişi görülmektedir. 23. Korunan Yükseklik: 2. 131. Kat. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Batı Çatak /1993. Batı Çatak /1998. Korunan Yükseklik: 3. No. Tanım: Yuvarlatılmış. Levha 33 Ağız Çapı: 19. Levha 32 Ağız Çapı: 29.15 cm.55 cm.

No.4 cm. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994.5 YR 6/4). Tanım: Gövde kademeli dönüş yaparak taban ile birleşmektedir.5 YR 3/2’den 2.9 cm. 132. 133. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Kat.Lev. 134. Kat. içte koyu gri (10 YR 4/1). dışta silik kırmızıdan kırmızıya (2. Batı Çatak /1994. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Đçte çok düz bir profil vermektedir.Lev. Kil Rengi: Kırmızımsı gri (5 YR 5/2). No. 24.5 YR 7/N7).4 cm.71 Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. Tanım: Đnce dudak kenarlı. 135. 20 T 55 plankare. Çiz. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (2.5 Y 5/2).1 cm. gövde keskin kademeli dönüş yaparak kaide düzlemiyle birleşmektedir. Kil Rengi: Açık gri (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 1. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. No. 19 T 18 plankare. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 1.6 cm.5 YR 2/N2). 24.Lev.5 YR 4/8). Çiz. Levha 34 Ağız Çapı: 23. Tanım: Yüksek oldukça dik dudak.2 cm. Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Levha 34 Ağız Çapı: 22.5 YR 3/N3). 24. Levha 34 Ağız Çapı: 11. Dışta çark izleri çok belirgin.5 YR 4/6’ya). Çiz. . Batı Çatak /1995. No. 19 T 18 plankare. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3).5 cm. Korunan Yükseklik: 1. 17 U 9 plankare. Batı Çatak /1995.Lev. Gövde yumuşak bir dönüşle içe kıvrılmaktadır.5 YR 6/6). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. içte profil vererek içe doğru keskin bir dönüşle kıvrılmaktadır.2 cm. Levha 34 Ağız Çapı: 15. 24.

.72 Kat. 20 T 101 plankare.Lev. ortada iç içe iki halka rulet bezeme ve üç palmet bezeme görülmektedir. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. No. 138. Hafif derin yiv geçmektedir. Ağız kenarını çevreleyen çentikler görülmektedir. sarımsı kırmızı (5 YR 5/6). Tanım: Yuvarlanmış geniş dudağın hemen altında derin kazıma yiv görülmektedir. Levha 35 Ağız Çapı: 29. Çiz. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 6/N6). Kat.5 YR 3/N3). Tanım: Onüç parçadan oluşmaktadır.1 cm.5 YR 3/N3). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.2. Eğik açıyla gelen gövde keskin bir kırılma ile dışa doğru çıkma yaparak düz taban ile birleşmektedir.b. 25. Batı Çatak /1998. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat.4 cm. Batı Çatak /1997. No. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 17 U Temizlik. içte ve dışta kırmızı (2.6 cm. Çiz. 19 T 18 plankare. No. Đç kısımda. 136. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Korunan Yükseklik: 4.Lev. No. grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Batı Çatak /1994. Köşeli düz dudak kenarına sahiptir. 25.0 cm. Kat. Levha 35 Ağız Çapı: 21. Firnis Rengi: Kaliteli. 139. Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı gövde hafif bir bombe ile içe dönmektedir. Levha 35 Ağız Çapı: 17. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. 24.6 cm. Levha 35 Ağız Çapı: 20.Lev. gri (7. No.25 cm. Çiz. 25.4 cm. Kil Rengi: Koyu gri (5YR 4/ 1). Kil Rengi: Yoğun mikalı katkılı. Çiz.5 YR 5/6) Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. 137-139) Kat. 137. Dışa sarkık etli dudak bir kademe yaptıktan sonra düz profil veren gövde ile devam ederek dışa dönük kaide ile birleşmektedir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Korunan Yükseklik: 1. 18 U 9 plankare. Korunan Yükseklik: 3.Lev. 4.1 cm. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1995.b.

Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (2. Tanım: Alçak halka kaide hafif yukarıya çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir. Çiz.2 cm. Tabak kaide parçası. 18 T 212 plankare. 26. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Kil Rengi: Soluk kırmızı (2. Đçte firnis bandlar arasına dikey dalga motifleri yerleştirilmiştir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Tanım: Dışa açılan halka kaideli hafif yukarı çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir.5 cm.3 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Kat.5 YR 3/N3). No.b. Korunan Yükseklik: 2. Halka kaide yatay gelen düz profilli gövde ile birleşmektedir. açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev. Tabak kaide ve gövde parçası. 18 U 16 plankare. 142.5 YR 5/8’den 10 YR 4/2’ye). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.2 cm. No. Korunan Yükseklik: 2. 18 U 9 plankare. Levha 36 Kaide Çapı: 13. Batı Çatak /1997. Kat. Çiz.Lev.Lev.4 cm. 141. Çiz. Kil Rengi: Mikalı. 140-144) Kat. Tanım: Halka kaide hafif yukarı çıkan ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir. 140. Kat. No. Tanım: Đki parça olarak ele geçmiştir. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1).3. No. 25.15 cm. Tabak kaide ve gövde parçası. Tabak kaide ve gövde parçası. Levha 36 Kaide Çapı: 9. Kil Rengi: Kırmızı (10 YR 7/2).Lev. No. gri (10 YR 6/1). 26.5 YR 6/4). Korunan Yükseklik: 2. Merkezde halka rulet bezeme görülmektedir. Korunan Yükseklik: 2. 17 U 1 plankare. Levha 36 Kaide Çapı: 15. .5 YR 6/2). Kat. Levha 37 Kaide Çapı: 11. Tanım: Yüksek halka kaideli.2 cm. 144. Tabak kaide parçası.73 4. Çiz. 26. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 1.0 cm. No. 25.35 cm. Levha 36 Kaide Çapı: 16.0 cm. Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1994. 18 T 10 plankare. Batı Çatak /1995. Kaide Parçaları (Kat.Lev. 143. Tabağın içinde rulet bezeme vardır.

110–86 238 239 Edwards. 1997: 143. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır240. 1975: 35. 1975: 37. her zaman firnislidir ve asla boyama süsleme taşımazlar.0-41.0 cm.ö. neredeyse dik yükselen gövde profilli ve az ya da çok düz hatlı olan oldukça basit profilli yuvarlanmış dudak kenarına sahip tabak formu.0 cm.ö.0–27. Yuvarlak kaideli.0 cm. Rotroff. Boyutları ise farlılık göstermektedir. M. Ölçüler 23. 4.0 cm. 243 Edwards. Edwards. 1975: 35. Diğer Hellenistik merkezlerde sivri dudaklı sosluk ve balık tabakları daha yaygın iken Attika’da Hellenistik Dönem’de yuvarlanmış dudaklı tabak çok popüler bir formdur. M. hiç baskı rulet ve rulet bezeme görülmemektedir243. bu zamanda çok büyük (34. 200’den önce yapılan tüm örneklerin zemininde baskı süsleme bulunmaktadır242. 1975: 35.ö.0 ile 27 cm. . Atina’da M. 4. Ele geçen buluntulardan. 241 Edwards. Yuvarlanmış dudak içte ve dışta kalınlaşmaktadır.ö.) servis tabaklarının da yapıldığı anlaşılmaktadır. Form çağdaş anlamda tabak terimini temsil etmemektedir. 150–110 yılları arasında ölçülerde gözle görülür bir tutarlılık görülmektedir.) 4. Yuvarlanmış dudaklı tabaklar. 350’den önce üretilmiş ve çok geniş alana ihraç edilmiştir241. yüzyılın ikinci yarısında küçük tabaklar (12.ö. Geniş tabaklar (16. M. Korinth’te 11.74 Tabak terimi.ö. 1975: 37. 1997: 143. arasındadır. Yemek tabağından servis tabağına kadar birçok amaç için kullanılmış olması gereken yuvarlanmış dudaklı tabak tipinin geniş bir ölçü çeşitliliği vardır. Örneğin. açık servis tabakları olarak işlevleri vardı238. 3.0-15. 242 Rotroff. M. yüzyılın sonunda popüler olmaya başlamış ve M. 240 Edwards. Büyük olasılıkla antik dönemde düz. Attika örneklerinin genellikle Erken Hellenistik Dönem’de sıklıkla başka yerlere ithal edilmiş olarak bulunmaktadır.ö. Korinth’te ele geçen örnekler üzerinde ise. arasında değişen farklı ölçülerde Hellenistik Dönem tabakları görülmektedir239.0-26. M.) tercih edilmiştir. yüzyılın sonlarına kadar kullanım görmüştür. genel olarak halka kaideli ve kaideden farklı açılardan neredeyse dik bir yükselişe kadar ilerleyen gövde ve çok hafif derecelerde değişen kısmen konveksten hemen hemen düze doğru eğri bir profili olan forma verilmektedir.

Bunun yanında. 110–86 yılları gibi sınırlı bir dönemde üretilmiş olmalıdırlar. 1997: 154.0 cm.0 ile 27. 128 38. 2. 1997: 143. 11. Korinth’de ele geçen düz dudaklı tabaklar ise. M. Tabakların kaide çapları ise. Atina’da büyük olasılıkla M.ö. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarına. Genellikle tabak ölçülerinin 1/3’ü olan küçük halka kaideleri. Gövdesi köşe profilli tabakların en erken örnekleri M. Korinth’de ele geçen örnekler bu formdaki tabakların M. arasında değişen ölçülere sahiptir250.ö. gibi oldukça büyük çapları ile diğer örneklerden ayrılırlar. 250 Korinth’te ele geçen Hellenistik tabaklar ağırlıklı olarak 11. M.ö.ö.2 cm.0 ile 16. Đtalya Campana ve Roma Dönemi’ne ait Doğu Sigillata A’da görülen farklı bir formdur.ö.. önceki örneklerine göre daha küçük ve çok çeşitli olarak üretilmişlerdir244.0 ile 31.0 ile 39. Bunun yanında. en geç üretimleri ise. Bunun yanında. arasında değişen çaplara sahiptirler. Edwards. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar yaygın hale gelmemiştir. 4 adeti dışa dönük ağız kenarlı. rulet ve diğer süslemeler görülmez248. arasında 244 245 Rotroff. ve Kat. 300 civarında üretilmiştir. Bkz. Rotroff.5 cm. 249 Rotroff. yukarı dönen neredeyse dik dudakları vardır. 1975: 36. 86 yılları civarına verilmektedir246.0 cm. 19 adeti gövdesi köşe profilli. 146 yılları civarında da üretilmiştir. arasında değişmektedir. . 5. 247 Edwards. Đtalya’da Campana Seramiği’nde ve Etrüsklerin siyah firnisli seramiklerde bu form daha popülerdir249. 10 adeti dudak kenarı yuvarlatılmış. Ağız kenarı dışa sarkık tabaklar. 1975: 38.0 cm. yalnızca M. Hellenistik tabaklar arasında dik dudaklı örnekler sayıca azdır ve bu ender form Agora’da çok az örnek üzerinde görülmektedir. Ölçüleri 23. Her zaman için tabağın için rulet görülmektedir. 248 Edwards. Bu tip M. Bu örneklerden 11 adeti dışa sarkık ağızlı. Tabakların ağız çapları bazı Hellenistik merkezlerde olduğu gibi. 129 36. Kat.ö. No. 1997: 152. 3.75 yılları arasında ise.4 cm. 5 adeti kaide ve 14 adeti de balık tabakları alt başlıkları altında toplanmıştır. Bu tabakların üzerinde baskı. Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait toplam 44 tane “Tabak” incelenmiştir. 330 ile 146 yılları arasında üretildiğini göstermektedir247. Gövdesi köşe profilli geniş ve zarif tabaklar “geniş offset dudak” ile tanımlanmaktadır.ö. ilk olarak M. 1997: 154-155. 1975: 36. 225’e tarihlenen tabaklarda dudak genellikle geniş ve hemen her zaman aşağıya sarkıktır245. 246 Rotroff. No.ö.

180-150 yılları arasına tarihlenmiş bir tabak ile benzer profile sahiptir254.ö. 140 “gri monokrom” tabak örnekleridir. diğer Hellenistik gruplarda olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar içinde “gri monokrom” örneklerin sayısı dikkati çekecek kadar fazladır. 3.ö. .ö. Pl. 256 Thompson. Kat. Antiokhia ve Nabatean Oboda’da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen örnekler arasında rastlıyoruz256. yüzyılın sonları-M. 1950. No. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait tabaklar diğer merkezlerde üretilenler ile benzer form ve bezeme şekillerine sahiptirler. 188: 258. No. No. fig. 137’de ise hem palmet hem de rulet bezeme görülmektedir. 54: 11. Kat. 1. 150-50) ve Kartaca (M. 137’yi.1957: 261. 129’un benzer örnekleri ise. 1957: 253-254. Kat. Kat. No. Kat. Kat. yüzyıl) 251 252 Crowfoot v. No. 1997. 126. 138’in 22. 1950. No. 1934: 433. 194: 420. No. yüzyılın başlarında tabaklarda yaygın olarak görülen baskı bezeme.d. III: 123. 175-150 yıllarına tarihlenmiştir253. Waagé. Ancak.ö.. No. 2. Ayrıca. M. Fig. Kat. 2. kırmızımsı kahverengi. No. 131. No. Atina Agorası. 117: Cc5.6 cm. No. No. 140 ve Kat. ağız ve gövde profili Samaria’da bulunmuş ve M. fig. 137. Kat. 1986. No.ö. 139 ve Kat. Kat. 1986: 17. Kat. Goldman. No. fig. No. 128. 3. Kat. 141 üzerinde rulet bezeme. Menekşe Çatağı Hellenistik tabaklarının firnis boyaları çoğunlukla kırmızımsı sarı. 200’den önce yapılan tüm örneklerde görülmektedir251. Tarsus’da bulunmuş ve M. kırmızı.s. 130’un 18. M. 52: 753. Atina’da M. 127’nin benzerlerine ise.4 cm. 128 ile çok benzer bir profile sahip bir tabak. No. yüzyılın sonlarına vermek mümkündür252.ö. 138. 109 (Erken Roma). Kat. 120 ise. ve Kat. No. 116: E 154. 1948.No. Fig. 255 Crowfoot v. 126.. 150-50 yılları arasına tarihlenmiştir257. Tenos’ta bulunmuş ve M. kaide çapları vardır. Kat. Bunun yanında. Tabaklarda genellikle alçak halka kaideler kullanılmıştır. 135. No. Kat. Negev. Kat. Atina Agorası’nda görülen benzer bir örnekten yola çıkıldığında Kat. 254 Etienne. Tarsus. Tarsus (M. 122. no. 53: 756. Rotroff. Fig. 1997.76 değişmektedir. No.ö. Kat. Kat. No. Pl.ö.d.ö. gri ve koyu gri renklerden oluşmaktadır. 119’un form olarak yakın bir benzeri Atina Agorası kazılarında ele geçmiş ve M. 257 Goldman. yüzyıla tarihlenmiş bir balık tabağı ile benzer özellikler göstermektedir255. 253 Rotroff.

Fulford v. 5: 19-20. Tarsus’da (M. 135 için de geçerlidir. Taf. yüzyıl) ve Antiokhia’da (Geç Hellenistik) ele geçmiştir260. 50-25). Goldman. 1986. M. 2. IV: 126. 1994: 2.. fig. 150-50). Benzer profile sahip tabaklar Atina Agorası’nda (M. 1957. 1950. Fulford . 1. Bkz. Negev.No. Ayrıca. 262 Crowfoot v. 1986: 19.No. yüzyılın ikinci yarısı ile M. 116: E 151. Fig.ö. Rotroff’un M.ö. fig. Kat.ö. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik tabakların üretiminde. yüzyılın birinci çeyreği ile 1. Pl.ö. 1934. Negev. fig. fig.. Ayrıca.ö. 120.No. Fig. Kat.d. No. Elimizdeki örnekler göz önüne alındığında en erken tabakların ise. 137’nin yakın bir benzeri. 135’de Hellenistik seramik merkezlerinde sıkça karşılaşılan bir forma sahiptir. 131’in benzerlerine diğer merkezlerde sık olarak rastlıyoruz.. Schäfer. Kat. pl. Crowfoot v. 133 ve Kat. 188: 265. 1986: 22.s.d. Goldman. 1. Samaria’da (M. yüzyıla tarihlenen Ephesos’taki örneklerle benzer profile sahiptir264. fig. 1. Nitekim benzer tabaklar. 66:4: 73:14. M.ö. 261 Thompson. Tenos kazılarında ele geçen bir tabak form olarak Kat. Antiokhia’da da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen buluntular arasında rastlıyoruz261.ö. yaklaşık 50 yıllarına tarihlenen Tenos örneği tam profile sahiptir ve Kat. 116: E 151 (M. 264 Mitsopoulos-Leon.No. M.ö. Peacock 1994: 6 fig. fig. 1. 121: Eb2 (M. yüzyıla ait olduğu görülmektedir. 10. Nabatean Oboda’da ve Samaria’da Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen buluntular arasında yer almaktadır262.77 buluntuları arasında vardır258.d. 1950. Aynı durum. 73: 10. Kat.3: 43.ö. 2.ö. Fig. 263 Etienne. 188: 258. 260 Thompson.ö. 1991: 272. 1948..No. yüzyılın birinci yarısı arasında bir yoğunluk olduğu anlaşılmaktadır.1: no. 1948. . Schäfer’in de M.ö.I. Yakın benzerlerine Atina Agorası ve Tarsus’da M. 1957. 265 Rotroff. Waagé. 1. 79. yüzyılın ortalarından sonrasında da kullanım 258 259 Goldman. fig. 3. Waagé. Bazı tabakların Nabatean Oboda gibi merkezlerde olduğu gibi M. 1. Benzer tabaklar biraz daha geç dönemlerde de yapılmaya devam etmiş olmalıdır.No.No. 137’nin kaidesi. 136’ya çok benzerdir263. 1934. S. 150-50). Kat. Kat. 136’ın eksik olan kaidesi hakkında da bize bilgi vermektedir. 130’un üzerindeki yiv dışında. 150-50). 138. no. 52: 753. pl.ö. no. 200-175 yılları arasına tarihlenen Atina Agorası’ndaki bir buluntu grubu içinde ele geçmiştir265. Diğer merkezler göz önüne alındığında. 3. yüzyılın birinci yarısına tarihlediği tabaklar arasında da benzer örnekler vardır. 1950. 188: 252A.ö.No. 1997: 20. III: 124. 150-50 yılları arasına. form olarak Kartaca ve Nabatean Oboda kazılarında ele geçen buluntular ile yakın benzerlik içindedir259. M. yüzyıl sonu ile M.

Ancak. Dudak.9 cm. Tanım: Đnce cidarlı. tek bir merkezin tüm grup hakkında genel yargıya varmakta yeterli olmayacağı açıktır. 4. Kat. Batı Çatak /1997. Neredeyse düz profilli yükselen gövde hafif açı yaparak dışa dönen ağız ile birleşir.Lev.75 cm. Ağız kenarında aşınmış firnis band görülmektedir. Yükseklik: 5. Tabağın ağız kenarında yapımından kaynaklanan deformasyonu göze çarpmaktadır. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. pembe.Lev. 18 U 9 plankare. 26. Kat. Batı Çatak /1993. Çark izleri çok belirgindir. Levha 37 Ağız Çapı: 28. Firnis bandlar kırmızımsı kahverengi çizgiler ile sınırlandırılmıştır. Geniş dudak kenarı dışa eğik bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir.5 YR 6/6).2 cm. Ağız kenarına firnis band yapılmıştır. Çiz.4. Ağzın gövde ile birleştiği yerde yiv görülmektedir. derin çukurun kenarı ince kazıma yiv ile çevrelenmiştir.2 cm.5 cm. Batı Çatak /1994. Tabağın içinde. 27. Firnis bandın altında yiv bulunmaktadır.78 gördükleri anlaşılmaktadır. Çiz. Balık tabağı.50 cm. Ağız genişliğinde bir alan boş bırakılarak yeniden band yapılmıştır. . 146. Tanım: Tabak kırık olup parçaları yapıştırılarak alçıyla tümlenmiştir. No. Firnis oldukça aşınmış ve soyulmuştur. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Bu firnisten sonra ağız genişliğinde bir alan boş bırakılmış ve yeniden firnis yapılmıştır. Geniş halka kaide dar ve yüksektir. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.2 cm. No. Balık Tabakları (Kat.b. Dışa dönük ağızlı. Levha 37 Ağız Çapı: 18. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden sarımsı kırmızıya (5 YR 7/4’den 5 YR 4/8’e). Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. geniş dudaklıdır. merkezi çukurda ve dışa dönen ağız kenarında siyah firnis bant vardır. Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Kaidenin iç yüzeyi düzdür. 145-158) Kat. No. Kil Rengi: Đyi pişmiş. Đnce cidarlıdır. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. 147. 27. 145. Korunan Yükseklik: 2. Geniş dudak dışa eğik hafif açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Kaide Çap: 9. Çiz. Levha 37 Ağız Çapı: 25. 19 T 28 plankare.5 YR 6/8). Dudak. 20 T 6 plankare. Balık tabağı ağız ve gövde parçası.Lev. Korunan Yükseklik: 1. Ağzın gövde ile birleştiği yer ve merkezdeki dairesel.

Balık tabağı ağız ve gövde parçası. 27. Çiz.5 YR 2/N2’ye). 20 T 25 plankare.9 cm. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir.Lev. Batı Çatak /1994. Kat. 28.4 cm. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. Levha 38 Ağız Çapı: 22. Kat.5 YR 8/4). No. Çiz. 20 T 72 plankare. No. Çiz. Yüksek. 152. Korunan Yükseklik: 1. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (2. Dudağın iç kısmında ve dış kısmında dışta daha derin olmak üzere yivler görülmektedir. 149 ile benzer dudak kenarına sahip. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).6 cm. 27. Yaklaşık iki ağız kenarı genişliği boş bırakıldıktan sonra yeniden firnis band yapılmıştır. Tanım: Kat. Dudak altında ve üzerinde yivler görülmektedir. 20 T 25 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). No. Çiz. 150.5 YR 5/6’dan 5 YR 2/1’e).5 YR 3/2’den 10 YR 2/1’e). Kil Rengi: Az mikalı. Korunan Yükseklik: 1. Levha 38 Ağız Çapı: 22. Tanım: Dudak yuvarlanmış ve ortada hafif bir köşe oluşturmaktadır. 28. Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan siyaha (2.6 cm. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. 151. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan siyaha (2.Lev. Tanım: Halka kaide. Dudak. Geniş dudak dışa eğik hafif bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. Ağız kenarında firnis band bulunmaktadır.8 cm. Đçte düz profil veren tabak belli bir açıyla eğim yaparak aşağıya doğru devam etmektedir. 27. dışta pembe (7.0 cm. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Kat. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarıdan siyaha (5 YR 7/6’dan 2. No. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Đnce cidarlı. dışa açılan kaide düz profilli ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Balık tabağı gövde ve kaide parçası.79 Kat. No. No.5 YR 2/N2).2 cm. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1996.0 cm. 20 T 70 plankare. No. Levha 38 Kaide Çapı: 9. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Tabağın dış kısmında dudak kademeli bir şekilde gövde ile birleşerek neredeyse düz bir açı ile devam etmektedir.Lev. Levha 38 Ağız Çapı: 16.Lev. 20 T 1 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Kat. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra sarımsı turuncu ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir. Batı Çatak /1994. Kat. Levha 39 . 149’a bezer şekilde dudak kademeli bir şekilde devam eden gövde ile birleşmekte ve neredeyse düz bir açıyla devam etmektedir.Lev. ancak daha küçük bir örnek. 149. 148. Korunan Yükseklik: 2.

Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Korunan Yükseklik: 2. 20 T 11 plankare. Kat. Korunan Yükseklik: 2. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. Batı Çatak /1998. dik açı yaptığı ince cidarlı gövde hafif bir açı yaparak yükselir. Levha 39 Korunan Yükseklik : 8. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan kırmızıya (2. Kat. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Yüksek. No. Dairesel çukurun içinde belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra turuncumsu kahverengi ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir. hafif dışa açılan kaidenin. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Tüm iç yüzey firnislenmiştir. Hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Kenarı.80 Kaide Çapı: 9. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Halka kaide. hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Merkezdeki dairesel çukuru kalın bir kenar çevrelemektedir. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir.2 cm.Lev. Çiz. Batı Çatak /1998.3 cm. Kat. Levha 39 Kaide Çapı: 6. Tanım: Halka kaide. Kaidenin iç kısmı düzdür. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. Çiz. Levha 40 . Korunan Yükseklik: 2.8 cm. kırmızımsı sarı (5YR 6/6). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Batı Çatak /1997. 29.9 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6). 156. Kaidenin iç kısmı düzdür. 29. Çiz.Lev. Balık tabağı gövde ve kaide parçası.5 YR 4/2’den 2. Tüm iç yüzey firnislenmiştir.5 YR 2/N2’ye). 18 T 10 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembe (5 YR 7/4).6 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Batı Çatak /1995. Yüksek. No. 20 T 100 plankare. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/6).0 cm. Korunan Yükseklik: 3. 28.5 YR 4/6’ya).Lev. 154. Merkezdeki çukurunun kenarı derin yivler ile çevrelenmiştir. 19 T 18 plankare. Yüksek. derin bir yiv takip etmektedir.4 cm.Lev. 153. No. 29. 155.8 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden siyaha (5 YR 7/4’den 7. No. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Çiz. Tanım: Halka kaide. hafif dışa açılan kaide hafif yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Kat. Kaide çapı diğer örneklere göre küçülmüştür. Levha 39 Kaide Çapı: 8. Tanım: Halka kaide.

Tanım: Yuvarlatılmış halka kaidelidir.5 YR 3/6’dan 7. Cornell. Tanım: Halka kaide. Kil Rengi: Mika katkılı. Merkezdeki dairesel çukur firnislenmemiştir. balık tabağı.7 cm.A. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen bir balık tabağının üzerinde hem yapanın ismi hem de “oξυβαφον” yazmaktadır. 1997: 147.15 cm. Korunan Yükseklik: 1. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Çiz.. 157. Hafif dışa açılan kaide dik açı ile kalın cidarlı gövdeyle birleşir. Olynthos’da M. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Batı Çatak /1994. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. dışta gri (5YR 5/1). Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızıdan siyaha (2. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery from Tel-Anafa 1968–1973. 4. Levha 40 Kaide Çapı: 11. L.Lev. Batı Çatak /1993. Levha 40 Kaide Çapı: 8.45 cm. Kaidenin iç kısmı düzdür.81 Kaide Çapı: 8. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. . 18 U 13 plankare. A. 1997: 238. 30. Dairesel çukurun içinde turuncumsu kahverengi ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra çok koyu kahverengi firnis band görülmektedir. 145. Hafif dışa açılan kaide.4 cm.5 YR 2/N2’ye). Korunan Yükseklik: 3. Kaideden itibaren dışı da firnislidir. Bkz.0 cm. Firnis kimi yerlerde soyulmuş ve aşınmıştır. No. 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Đçte koyu grimsi kahverenginden çok koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 3/1’e). Korunan Yükseklik: 3. London: s.ö. Balık tabakları. Cornell. Kaidenin iç kısmı düzdür.Lev. 158. No. Kaidenin iç kısmı hafif bombelidir. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını belirsiz bir yiv çevrelemektedir. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). Dairesel çukurun içinde ve dar bir alan boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. varsayımsal bir isimlendirme olduğu için servis tabağı olarak adlandırmanın terimle ilgili sorun yaratmayacağı görüşündedir. Kat. 29. kırmızı figürlü örneklerinin üstündeki bezemelerde balık ve diğer deniz canlıları çizildiği için bu ismi almışlardır266. düz yükselen gövde ile birleşir. Cook.4 cm. Bu isim bu da büyük olasılıkla antik dönemde balık tabağına verilen isim 266 L. Rotroff. Tanım: Halka kaide. Kat.

geniş. M. Hellenistik Dönem’de Kuzey Afrika’dan Mezopotamya’ya kadar çok geniş bir alana yayılmakla birlikte üretim merkezlerine göre değişen çeşitli formlara sahiptirler273.ö. dışa dönük. yüzyılın sonlarından M. Rotroff. ortasında büyük ihtimalle et suyunu biriktirmek ya da baharat ve çeşnileri almak amacıyla oluşturulan çukur bulunmaktadır. Balık tabakları. yüzyılda düşüşe geçmiştir. 3. 2. balık tabağının karmaşık bir form olması ve genellikle kaliteli yapım gerektirmesinden kaynaklanıyor olabilir271. Attika balık tabakları. çömlekçilerin bir yaratıcılığı olarak görünmekle beraber.. Bilinen en erken balık tabağı örnekleri Attika’dadır. yüzyılın ikinci yarısına ait gümüş bir örnek de bilinmektedir268. 1997: 147.d.ö. halka kaideli. Atina Agora’sının Batı Yamacı’nda üzerinde çok kaliteli süslemeler yapılmış bir parça bulunmuş ve en erken örnek olarak M. 1997: 147. büyük dudağı ile kalın bir kap olup. 272 Cornell. 1957: 260. 1997: 146.ö. Atina’da M. yüzyılın sonlarına tarihlenmiştir269. merkezi çukurun etrafını genellikle yükseltilmiş bir kenar ile çevrelenmiş ve çukur her zaman halka kaidenin ölçüsünden daha küçük tutulmuştur275. 1980: 144. 3. 4.ö. 1957: 260.82 olmalıdır267. Siyah firnisli balık tabakları ise. 274 Rotroff. 269 Crowfoot v.ö. 1997: 147.. sarkık ya da dışa dönük ağız kenarlı ve ortasında bir çukur bulunmaktadır. Bu özellik geç örneklerde değişkendir ve Hellenistik Dönem’de her zaman tümüyle sırlanmıştır. 1997: 238. 1980: 145. Alt kısım konveks ya da sivri uçludur.ö. 5. Cook. M. 1957: 260. Halka kaideli olup genellikle dışta konveks bazen de hafif düz kenarlıdır. 275 Cornell. Đnce mallar grubunda genel olarak. 271 Crowfoot v. yüzyılın başlarına kadar kullanılmaya devam etmiştir270. 1957: 260. Tarsus’da en çok M. Atina’da değerini oldukça kaybetmiştir. 200 civarında rağbet görmüş ve M. yüzyılın başları ve Geç Hellenistik Dönem’e doğru balık tabağı formu.d. 5.d. 1980: 145. Cornell. Bunun nedeni. 1980: 145. Rotroff.ö.. . 267 268 Crowfoot v. 270 Crowfoot v.. Çukurun etrafında ve zeminin kenarının dışında ağzın aşağıya döndüğü yerde neredeyse değişmez bir şekilde kazıma yiv vardır274. Halka kaide ağız çapının yarısından daha azdır. Bu zaman aralığı Samaria için de geçerlidir272. Rotroff.. Her şeyden önce bu form.d.d. Örneğin. 273 Crowfoot v. Cornell. 1957: 260.

ö. Bu keskin açı bazı 3. 14. M. yüzyılın birinci çeyreğinde terkedilmiştir. 4.0 cm. 4. yüzyılın ikinci yarısının balık tabaklarında gövdenin tümü ve ayağın büyük bir kısmı yaygın olarak dudak tarafından gizlenir. 3. yüzyılda yaklaşık ağız çapının 1/4’ü iken.ö. Balık tabakları daha geniş hale geldiği zaman.0 cm.ö.ö. açı yaklaşık 45º yaklaşmıştır280. Bu kıvrım M. yaklaşık 20º açılıdır. 225 yıllarından sonraki örneklerde dudak ile gövde arasındaki geçişde keskinlik ortadan kalkmıştır. M. Ayağın dış yüzeyi yaklaşık M. 3.ö. yüzyıl tabaklarında ise. Rotroff. ve M. .ö.83 Balık tabaklarının ölçüleri son derece değişkendir.ö. 1997: 238. M. M. Daha geç örneklerde ise. yüzyılda balık tabaklarının dudak kenarı ile gövde keskin açıyla birleşir. Tabakların tipik eğimli yüzeyi yaklaşık M. 3. 275 yıllarından sonra ise.ö. 279 Rotroff. 250 yıllarından sonra düzleşmeye ve daralmaya başlamıştır. Dudağın kıvrımındaki açının dikliği de zaman içinde değişime uğramıştır. yüzyılın 276 277 Cook. 4. M. Bu özellikler M. bu durum tersine dönmüş. ve 3.0 ile 20. dudak daha küçülür ve bundan dolayı da tabağa profilden bakıldığında gövdenin çoğu görülebilir.ö.1997: 147. 2. Çukurun çapı. yüzyılın sonları ve M. 3.0 ile 13. ayak daha küçüktür278. yüzyılın sonları ve 2. M. tekrar daha sağlam ve kalın örnekler yapılmaya başlanmıştır279. 4.ö. 4. 3. yüzyılda daha yaygındır. Normal boyutları 11. Aynı zamanda bu dönemde balık tabaklarında cidar incelir.ö. 4. Geç Hellenistik Dönem’in örneklerinde ise. 278 Rotroff.Ö. yüzyılın başlarındaki tabakların merkezi çukuru. 275–200 yıllarında üretilen birçok tabak ince ve narin bir görünüme sahiptir.ö.ö. 275 yıllarından sonraya tarihlenen balık tabaklarında düzdür.ö.ö. 4. yüzyılda. 225 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda bu oran yaklaşık 1/5 oranınına iner. M. yüzyılda favori olmasına karşın küçük boyutlu olanlar da üretilmeye devam etmiştir277. Merkezi çukur da geçe doğru küçülerek değişikliğe uğramıştır.ö. yüzyıl örneklerinde yumuşamaya başlamış ve yaklaşık M. hafif sırtlı keskin bir kenara sahiptir. 1997: 148. yüzyıl tabaklarında neredeyse diktir.ö. 3. Yaklaşık olarak M.ö. Biraz daha geniş örnekler. ayak ve gövdenin büyük bir bölümü profilden bakıldığında görülür. 280 Rotroff. M. M. ve 3. 1997: 148. arasında olanlar M. M. yüzyılın balık tabaklarının hemen hemen hepsinin yüzeyi eğimli ve derin olukludur. 1997: 147. arasında değişir276.ö. M.

gri ve 281 282 Rotroff. Firnis kalitesi ve rengi 3. yüzyılın sonları ve M. Balık tabaklarının formları yanında firnisleme şekilleri de tarihleme için önemli bilgiler sunarlar. Tabakların üzerlerinde yer alan firnis boyalar. 1997: 148. yüzyıldan sonraki tabaklarda hemen hemen hiç miltos görülmez282.ö.0 cm. M.84 ortasından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. Aynı zamanda M. Kaliteli. 2.ö. M. yüzyıl boyunca da popüler bir form olarak kalmıştır.ö. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 14 eser tabaklar grubu içerisinde “Balık Tabakları” alt grubu altında incelenmiştir.ö.ö. 3. 2.8 cm. Balık tabaklarının kaide çapları ise. Kazılarda ele geçen tarihlenebilir toplu buluntulara göre balık tabakları Attika’da yaklaşık M. arasında değiştiği gözlenmektedir. Balık tabakları. kırmızı. Attika yuvarlak dudaklı tabakları düz ve küçük olduğundan sos ya da yemekten akan et suyunun biriktirildiği bir yer içeren balık tabakları gerçek bir ihtiyacın yerini dolduruyordu. Ölçülere bakıldığında ağız çaplarının 16. 2.ö. yüzyılda popüler olduğu için tarihlememize yardımcı bir kriterdir. 275 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. 283 Rotroff. Buna göre. Sadece Kat. 2. M. yüzyılın sonları ve 1. 6. çukurun etrafında sıklıkla kalın bir kenar ya da halka yer alır281. M. Rotroff. . No. 1997: 149. Balık tabaklarının piyasalardan kalkması ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.ö. Aynı zamanda dikkate değer bir şeyde M. arasında değişen ölçülere sahiptir. Benzer form veren ve küçük parçalar kataloga dahil edilmemiştir. 146 tam profil vermektedir. yüzyılın başlarına gelindiğinde oldukça değişken bir hal alır.ö. yüzyılda.8 ile 28.ö. yüzyıl örneklerinin hemen hemen hepsinde firnis boya parlak siyahtır. 175 yıllarından sonra çok nadir olarak yapılmıştır. 4. 5 adet ağız ve 8 adet kaide parçasından oluşmaktadır.ö. Bu da balık tabaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdı283.4 ile 11. Ancak. parlak sır yaklaşık M. çok nadir olarak görülür. yüzyılda bu tabakların Doğu Sigillata A örnekleri de yapılmaya başlanmıştır. Geniş çaplı balık tabakları. 4. yüzyılda yuvarlak dudaklı tabaklar derinleşti ve uygun hale geldi. Balık tabakları içinde adece 6 parça bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir. 4. M. Bu örnekler. kırmızımsı sarı. siyah. 1997: 148.

3. No. Bu da M. 153’ün dudağa doğru daha ince bir cidarı olduğu görülmektedir. 158’in merkezi çukurunun etrafını çevreleyen halka ise M. 159 dışındaki tüm örneklerin firnis boya ile bezendiği görülmektedir. yüzyılın ortalarına tarihlenen balık tabaklarında karşımıza çıkmaktadır. 156 ve Kat. Diğer örneklerle karşılaştırıldığında Kat. 284 Mitsopoulos-Leon. No. No. No. Ephesos’ta M. . yaklaşık 250 yıllarından sonraya tarihlenebilmektedir.ö. 3. No.ö.ö. M. Kat. No. 154. Kat. No.ö. 153. 155. Diğer merkezlerde benzer örneklerine bakıldığında Menekşe Çatağı balık tabaklarının M. 7: A38. 1991: Taf. Menekşe Çatağı’nda ele geçen balık tabakları birbirine benzer formlara sahiptir.ö. 152 ve Kat.85 kahverengi tonlardadır. Düzleşen eğimli yüzeyin görüldüğü Kat. Kat. Kat. 2. yüzyılda popüler olduğunu söylemek mümkündür. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek gerek form ve gerekse bezeme olarak Menekşe Çatağı balık tabaklarına oldukça benzerdir284. No. 275’ten sonra görülen bir özelliktir.

20 T 121 plankare.5 YR 3/2’den 2. Kyliks ağız ve gövde parçası. Boynun altında dışta iki yiv görülmektedir.5 YR 6/8’den 10 YR 4/4’e). Tanım: Kaide. Çiz. On parçanın birleştirilmesiyle restore edilmiş ve alçıyla tümlenmiştir. Kyliks kaide parçası. sarımsı kırmızı. Çiz. küçük bir açıyla dışa açıldıktan sonra yine küçük bir açıyla içe dönüş yapar ve daralarak yukarı çıkmaktadır. Levha 41 Ağız Çapı: 17. Çiz. Levha 41 Ağız Çapı: 10.3 cm. 20 T 70 plankare.c. 162. 31. 20 T 107 plankare. Levha 41 Ağız Çapı: 6.Lev. Dışa dönük dudak incelerek boyunla birleşmekte ve hafif bombe yaparak aşağıya doğru kalınlaşan cidarlı şişkin gövdeyi oluşturmaktadır.8 cm. 161. içte silik kırmızıdan siyaha (2. gri (7. Batı Çatak /1996. Tanım: Đyi pişmiş. No. dışta silik kırmızıdan griye (10 R 4/2’den 5 YR 4/1’e). Batı Çatak/ 41 M 78 plankare. Firnis Rengi: Đçte gri (5 YR 4/1).Lev. Kyliks ağız ve gövde parçası.0 cm. 31.5 YR 6/8). Kil Rengi: Yoğun mikalı. 30.0 cm. Açık Kaplar (Kat. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. . Firnis Rengi: Dışta açık kırmızıdan koyu sarımsı kahverengine (2.5 YR 2/N2’ye). kırmızımsı sarı. dışta kırmızımsı sarıdan siyaha. Kat. Levha 40 Ağız Çapı: 12.4 cm. Kat. dışta silik kırmızıdan çok koyu griye. Korunan Yükseklik: 2.0 cm. Yükseklik: 6.5 cm. Kyliks.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Çiz. 159-197) Kat. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengiden siyaha.Lev. 160. 40 L 36 plankare. Tanım: Yirmi parçadan tümlenmiştir.9 cm. No. No. 30. 163. Kat.86 3. Batı Çatak /2002.2 cm.Lev. Yükseklik: 5. Korunan.5 YR 5/N5). Kyliks. No. Kil Rengi: Mika katkılı.3 cm. Kil Rengi: Yoğun mikalı. 159. Yükseklik: 7. Levha 41 Ağız Çapı: 17. No. Kat. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1998. 31. No. Kaide Çapı: 6.5 cm. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.

87 Firnis Rengi: Çok kaliteli.1.Lev. Batı Çatak /1996 19 U 48 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 42 Kaide Çapı: 7. Levha 42 Ağız Çapı: 17. Đçe dönük dudak içe doğru açı yaparak boyunu oluşturmakta ve daha sonra çok hafif bir şişkinliği olan gövde görülmektedir.Lev. içte koyu kahverengi (7. 32. Açık Kap (Kase. No. cm.5 YR 6/4).6 cm. Dinos ağız ve gövde parçası. Kantharos) Kaide Parçaları (Kat.5 YR 4/4). 20 T 70 plankare.6 cm. Şişkin gövde daralarak dışa doğru açılan kaide ile birleşmektedir. 31. No. Dudak kenarından başlayan kulp gövdenin ortasında son bulmaktadır. 164. Lekanis ağız ve gövde parçası. Kat. Đçte oldukça kademelidir.7 cm. 167. 165.5 YR 6/N’dan 10 YR 4/1’e). Batı Çatak /1996. 21 T 3 plankare. Tanım: Düz dudak kenarı hafif bir açı ile içe döndükten hemen sonra (dar bir boyun olabilir) hafif şişkin gövdeyle birleşmektedir. No. Firnis Rengi: Dışta kaide üzerinde kırmızı (2. Dışta kaidenin iç kısmında bir yiv ile ayrılarak ortada bir merkez daha oluşturulmuştur. içte ve dışta koyu gri (7. Batı Çatak /1993. Çiz.5 YR 4/4’e).07 cm. 32. Kulp dudak kenarından boyuna bileştirilmiştir.Lev. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. soluk kırmızı (10 R 6/3). Çiz.4 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. 4. Kyliks. 166.c. Korunan Yükseklik: 3. Batı Çatak /1994. Levha 42 Ağız Çapı: 6. Korunan Yükseklik: 2. 167197) Kat.6.15 cm. Gövdenin başlangıcında dışta yiv görülmektedir. 18 U 7 plankare. Kantharos. Firnis Rengi: Dışta çok koyu grimsi kahverenginden koyu kahverengine (10 YR 3/3’den 7. No. Đçte kaidenin ortası çukurdur. No. Skyphos. Kaide Çapı: 3. Levha 42 Ağız Çapı: 23. Dışa dönük dudak kenarlı. 32. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.0 cm. . Kil Rengi: Mikalı. kırmızı (10 R 5/6). Dudak içe yumuşak bir dönüşle aşağıya doğru inen gövde ile birleşmektedir. Yükseklik: 8. Kat. Kat. Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz.5YR 5/6). Tanım: Dudak içe kıvrılmakta ve hemen önünde içe doğru derin bir yiv oluşturulmuştur (kapağın oturması için).Lev. Çiz. Tanım: Đçte ve dışta dudağın hemen altında yiv görülmektedir.

Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz.35 cm.Lev.Lev. No. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). No. Kat. Tanım: Kaidenin içi firnisli değildir.7 cm. 33. 19 U 22 plankare.5 YR 6/8’den 10YR 2/1’e). Açık kap kaide parçası.Lev. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Kaseye ait bir kaide olabilir. Batı Çatak /1998. Korunan yükseklik: 1. 171. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3).0 cm. Batı Çatak /1994. 33. Kil Rengi: Mika katkılı. bu dönüşten sonra hafif içe doğru yükselmektedir. Kaide ince cidarlı hafif içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir.7 cm.65 cm. Levha 43 Kaide Çapı: 6. Firnis düzensizdir. Açık kap kaide parçası.Lev.7 cm. Batı Çatak /1993. Gövde. No. Kat. 168. Tanım: Halka kaideli. 18 T 13 plankare.2 cm. Korunan yükseklik: 1. Kil Rengi: Pembemsi gri (5 YR 7/2).Lev. 172. 170. Korunan yükseklik: 1. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kaide içerisinde merkezde kazıma halka çizgi görülmektedir. Açık kap kaide ve gövde parçası. Levha 43 Kaide Çapı: 5. Levha 43 Kaide Çapı: 8. Korunan yükseklik: 1. No. 32. Tanım: Halka kaidelidir. 18 U 17 plankare. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Firnis Rengi: Dışta çok az korunmuş koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Çiz. Batı Çatak /1994. Kaidenin içerisinde iki ince kazıma halka çizgi bulunmaktadır. Batı Çatak /2000. Halka kaidelidir. No. Çiz.88 Korunan yükseklik: 4.8 cm. Kat. Kat. 18 U 9 plankare. Halka kaide keskin bir dönüş yapan gövdeyle birleşmektedir. Levha 44 . Đçerisinde belirgin çark izleri mevcuttur. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kaidenin içerisinde firnis yoktur. Kaide içerisine firnis akmıştır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). 221 ile benzer formdadır. Çiz. 33. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızıdan siyaha (2. Halka kaide. Çiz. Kat. pembe (5 YR 7/4). No. Açık kap kaide parçası.6 cm. 169. 20 T 55 plankare. 33. Kat. Levha 43 Kaide Çapı: 7.

Gövdenin dışında çark izlerinden kaynaklanan kademeler mevcuttur. Levha 45 .9 cm. Batı Çatak /1994.Lev. Korunan yükseklik: 1.1 cm. açık gri (7. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1). Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /2000.1 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/8). 18 T 38 plankare. 17 U 9 Sondaj. Açık kap kaide ve gövde parçası. 177.15 cm. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Çiz.3 cm.Lev.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. Kat.7 cm. Halka kaide açı yaparak yükselen gövde ile birleşmektedir. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır.0 cm. 20 T 72 plankare. Kaide içerisinde firnis akmıştır. Kil Rengi: Mikalı. No. Çiz.Lev. Batı Çatak /1994. Firnis Rengi: Çok silik kırmızı (10 R 2/2). 34. 175. Korunan yükseklik: 2. Çiz. No. soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1). Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır. Korunan yükseklik: 1. Kat. Kaidenin içerisinde merkezde düğme gibi bir kabartma görülmektedir. Levha 44 Kaide Çapı: 4. Özensiz bir işçiliği vardır. Halka kaideli. 20 T 72 plankare.5 YR 6/4). 173. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.5 cm. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1). Tanım: Halka kaideli. Kat. No. Levha 45 Kaide Çapı: 6. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Çok koyu gri (10 YR 3/1). açık kırmızımsı kahverengi (2. Kat. Levha 44 Kaide Çapı: 5. Açık kap kaide ve gövde parçası.5 YR 7/N7). 174.4 cm. 35. 18 U 8 plankare. Kaidenin içerisinde merkezde konsantrik kazıma daireler görülmektedir. No. Levha 44 Kaide Çapı: 5. soluk kırmızı (10 R 6/3). Halka kaideli ve ince cidarlıdır. No. Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. 34. Batı Çatak /1996. 34. Kat.4 cm.Lev. Korunan yükseklik: 3. 176. Korunan yükseklik: 2. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.89 Kaide Çapı: 4. 34. Kaide içerisinde merkezde iki kazıma halka çizgi görülmektedir.

Tanım: Halka kaideli. 180. No. Korunan yükseklik: 1.85 cm. Gövdenin dışı çark izleri nedeniyle kademelidir. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Halka kaideli. Kil Rengi: Mika katkılı.8 cm. Tanım: Đçteki firnis iyi korunamamış. Açık kap kaide ve gövde parçası.90 Kaide Çapı: 6.5 YR 4/6’dan 7.Lev.7 cm. Açık kap kaide ve gövde parçası. Levha 45 Kaide Çapı: 7. Çiz. 19 T Güneybatı temizlik. Batı Çatak /1998.5 YR 3/N3). Çiz. No. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/2’ye). 35.Lev. Korunan yükseklik: 2.5 YR 4/N4’e). 178. 35. pembe (5 YR 7/4).5 YR 6/4). No. Kil Rengi: Az mika katkılı.5 YR 5/8’den 5 YR 3/2’ye).5 YR 3/N3).Lev. açık kırmızı (2. açık kırmızımsı kahverengi (2. No.Lev. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır.5 cm.4 cm. Korunan yükseklik: 3. Kaidenin içerisine firnis akmıştır. açık kırmızımsı kahverengi (2. dışta kırmızıdan koyu griye (2. Tanım: Halka kaideli. Kat. Kat. 19 U 33 plankare. Çiz. 181. Çiz. Halka kaideli. Gövde belirli bir açıyla yükselirken dışında çark izleri nedeniyle kademeler oluşmuştur. 36. kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.6 cm. Levha 46 Kaide Çapı: 11.5 YR 6/4). Kat. Korunan yükseklik: 3. Batı Çatak /1998 19 T Güney temizlik. Levha 45 Kaide Çapı: 5. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/4). 35. Batı Çatak /2000. koyu gri (5 YR 4/1). Kil Rengi: Yoğun mikalı. 179. Levha 46 Kaide Çapı: 6. Korunan yükseklik: 2. .8 cm. Batı Çatak /1998.6 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kat. 20 T 94 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Kil Rengi: Mika katkılı. Đçte kazıma çizgi görülmektedir.8 cm. Hafif içe doğru bombeli gövde ile birleşmektedir. Firnis Rengi: Dışta ve içte iyi korunmamış.7 cm. Kil Rengi: Mikalı. Açık kap kaide parçası.5 YR 6/6).

No. Çiz. Korunan yükseklik: 2. Açık kap kaide parçası. 36.Lev. No.Lev.8 cm. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2. 20 T Yüzey. 37. No. 36. Korunan yükseklik: 1. Levha 47 Kaide Çapı: 8. Kil Rengi: Az mikalı. Kat. 187. Gövdenin dışında firnis akmıştır. No.2 cm. 20 T 6 plankare. 36. 186.5 YR 5/8’den 7. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7. Tanım: Alçak halka kaideli.5 YR 6/4). 185. No.Lev. .5 YR 3/2’ye). Kaide altı firnisli değildir. Kaide altı firnislidir.4 cm. Batı Çatak /2000. Kil Rengi: Az mikalı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu kahverengi (10 YR 2/2). Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Açık kap kaide ve gövde parçası. No.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /2000. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Çiz. 36. 19 U 33 plankare.Lev.2 cm. Kat. Açık kap kaide parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Batı Çatak /1996. Halka kaideli.Lev. soluk kırmızı (10 R 6/3). pembe (5 YR 8/4).2 cm. 184. Đçte merkezde iki kazıma konsantrik daire görülmektedir.0 cm. Tanım: Halka kaideli. Dışta yoğun çark izleri mevcut. Levha 47 Kaide Çapı: 8. 18 T 1 Yüzey. Çiz. Batı Çatak /1993. Çiz. Çiz.8 cm. Levha 46 Kaide Çapı: 6.6 cm. Korunan yükseklik: 1. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1). 183. soluk kırmızı (10 R 6/3). Levha 47 Kaide Çapı: 9. Batı Çatak /1998.Lev. Levha 47 Kaide Çapı: 8. 18 T 13 plankare. 36. 182.5 YR 3/2). Kat. Çiz. Levha 46 Kaide Çapı: 8. Açık kap kaide parçası.4 cm Korunan yükseklik: 1. Korunan yükseklik: 1.91 Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). Kat. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Halka kaideli. Kat. 18 T 13 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1).25 cm. Tanım: Halka kaideli. Açık kap kaide ve gövde parçası.

191. 190.Lev. Kaide içerisine firnis akmış.8 cm. 19 T 18 plankare. 37. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7. No. Levha 49 Kaide Çapı: 4.6 cm. Korunan yükseklik: 2. Batı Çatak /1996. Açık kap kaide parçası. .5 YR 3/2). Tanım: Halka kaideli.8 cm.85 cm.Lev. Kaide altı firnisli değildir. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1). Batı Çatak /1995. Açık kap kaide ve gövde parçası.5 YR 5/6).5 YR 3/2). Kil Rengi: Kırmızı (10 R 5/6). dışta kırmızı (2. 37.Lev.3 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte kaide içine akmış.5 YR 6/4). Açık kap kaide parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası. 37. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. Kat.5 YR 6/6). Levha 48 Kaide Çapı: 2. Tanım: Halka kaide iki kademeli olarak yükselmektedir. Açık kap kaide parçası. 37. 188.Lev. Levha 48 Kaide Çapı: 7.45 cm. Çiz.8 cm.5 YR 4/8). Kaide içerisine firnis akmıştır. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2.5 YR 4/8) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. Batı Çatak /1995. 189. Korunan yükseklik: 1. Levha 48 Kaide Çapı: 5. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/6). Çiz. 37. dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). No. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. No. kırmızı (2. Çiz. Kat. Çiz. Batı Çatak /1994. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. 18 U 9 plankare.4 cm. 17 U 5 plankare.5 YR 6/6). 192. Tanım: Halka kaide dışa doğru açılmaktadır. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Korunan yükseklik: 1. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.5 YR 4/8’den 5 YR 3/4’e). 19 U 9 plankare.Lev. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).8 cm. No. Levha 48 Kaide Çapı: 5. 19 T 18 plankare.5 cm. Batı Çatak /1998. Korunan yükseklik: 2. Korunan yükseklik: 1.92 Korunan yükseklik: 1.0 cm. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kat. No. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Kat.

194. açık kırmızımsı kahverengi (2. Tanım: Halka kaideli. Çiz. Kaide dışa açılmaktadır.5 YR 5/ 6’dan 10 R 2/1’e). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.Lev. 195.5 YR 4/2’den 10 R 2/1’e). 196.5 cm. Kat. Kaidenin içinde merkezde kazıma konsantrik daire bulunmaktadır.Lev.8 cm.5 YR 3/N3). Açık kap kaide ve gövde parçası.0 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). gri (10 YR 5/1).Lev. Kat. 19 U 8 plankare. 38. . 19 U Yüzey temizliği. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan kırmızımsı siyaha (2. Açık kap kaide ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kil Rengi: Kireç taneli ve mikalı. Korunan yükseklik: 2. Kil Rengi: Mikalı.65 cm. Çiz. 20 T 108 plankare. gri (7. 193. Tanım: Halka kaideli. 38. Çiz. 38. Korunan Yükseklik: 1.5 YR 3/N3).5 YR 3/N3). 20 T 25 plankare. No. Đnce cidarlı. Kat. Kaide. açık gri (10 YR 7/2). Merkezi aşağıya doğru inmektedir.5 YR 6/4). Tanım: Halka kaideli. Kaidenin altında merkezde bir konsantrik daire ve etrafında iki firnis bant görülmektedir.35 cm.5 YR 6/N6). Kat. Levha 49 Kaide Çapı: 5.93 Tanım: Halka kaideli. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. 38.3 cm.9 cm. No.5 cm. Tanım: Halka kaide düz profilli gövdeye birleşmektedir. Korunan yükseklik: 2. Levha 50 Kaide Çapı: 8. No. Batı Çatak /1998. 197. Açık kap kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /2000.Lev. Tanım: Halka kaideli. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. No.0 cm. Levha 49 Kaide Çapı: 5. Levha 49 Kaide Çapı: 4. Batı Çatak /1996. Çiz. dışa doğru açılmakta ve keskin bir dönüş yapıp yine içe dönmektedir. No. 39. Çiz. Korunan yükseklik: 1. Batı Çatak /1994. Kat. Korunan yükseklik: 4. Açık kap kaide ve gövde parçası. 18 T 5 plankare. Levha 50 Kaide Çapı: 14. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengiden kırmızımsı siyaha (7. Açık kap kaide parçası.05 cm.

162 ve Kat.ö.ö.ö. Ayrıca Kat. Bunlardan ilki düz gövdeli kantharoslar olup açılı ve sarkık gövdeli tip bu formdan doğmuştur286. Kantharoslar bu yönleriyle Erken Hellenistik Dönem’deki seramik gelişiminin şekillenmesine yardımcı olmuşlardır. M. yüzyılın başlarında görülen içki kapları arasında kantharoslar ilk sırayı alırlar. 3. Rotroff. . 150-125). yüzyılın yarısının standart olarak derin. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73: s. fig. 197 ise. 230. 3. 4. No.ö. Fig.. 2. Beyrut ve Aleksandria’da benzerlerinin görüldüğü ve Samaria’da da görülen kase benzeri düz ağızlı ve kumru kuyruğu kulplu kantharoslar ise üçüncü tipi oluştururlar ve tarih olarak M. Fig. 21: 16. Thompson ve onu takip eden G. bir açık kaba ait kaide 285 286 Rotroff. Hellenistik Dönem boyunca masa üstü vazoları olarak yaygındır ve buna paralel sürekli değişen fomlarla karşımıza çıkar. Bu içki kapları. 1956. Yunan skyphos tipi Hellenistik Dönem’de Mykenai’da çok az değişiklik göstermiştir288. 1957: 242. 288 W. Fulford v. 1997. Mykenai’da geç Attika tipi skyphosların yanı sıra Hellenistik Dönem’in erken evrelerine ait örnekler bilinmektedir.d. kyliks. 290 Thompson. 1994: 11. 1. fig.d. 1934: 469. 165 lekanis ağız kenarı parçasının benzerleri Atina Agorası kazılarında çok sayıda ele geçmiştir290. Đkinci tip olarak Agora ve Samos’tan bilinen düz ağızlı mahmuz kulplu kantharoslar Samaria’a çok az sayıda ele geçmiştir.ö. Rudolph. Kat. 287 Crowfoot v. 19: 284 (M. iki kulplu çok çeşitli formlardaki içki kabı görülmektedir. Benzer formda vazolar. Kat.325-150) ve Kartaca’da yapılan kazılarda ele geçmiştir289.4: 4. Menekşe Çatağı kazılarında çoğu küçük parçalar halinde ele geçen açık kapların diğer merkezlerde de benzerlerine rastlıyoruz. Hellenistik Dönem kantharoslarının birbirine yakın ilişkili üç form vardır. skyphos veya kantharos olarak adlandırılmaktadır. yüzyıla verilmektedirler287. 289 Westholm. A. R. No. 122: D66. Kat. Kıbrıs’ta (M. No. yüzyılın sonlarında ve M. 166 da tam profil veren kantharosun benzerleri de yine Atina Agorası kazılarında ele geçen Hellenistik seramikler arasında görülmektedir291.. No. Edwards kantharos terimini kullanmıştır285. Kantharoslar. 1997: 97. 291 Rotroff.94 Atina’da ve birçok yerde M. Attika seramiğini temeller üzerine oturtan H. No. 1997: 97. 163 sadece ağız kenarları korunmuş kyliks parçalarıdır.ö.

9 cm. Korunan Yükseklik : 1. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 198. kum taneli. soluk kırmızı (10 R 6 /4). 198-209) Kat. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 292 Etienne. No. açık kırmızı (2. 20 T 73 plankare. No.5 YR 6/8). Korunan Yükseklik: 2. Dudağın altında bir kademe görülmektedir.1. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/8’den 2. 201. Çiz. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı oldukça kalın bir kenar oluşturarak içe doğru açı yaparak incelen boyun ile birleşmektedir. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.5 YR 3/6’ya). 40. Levha 50 Ağız Çapı: 13. Kil Rengi: Mika katkılı. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Mikalı. 4.95 parçasıdır. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Tenos kazılarında ele geçen çok benzer profile sahip örnekler göz önüne alınırsa form olarak bir skyphosa ait olmalıdır292.0 cm. Korunan Yükseklik: 3. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Dışta çark izleri yoğun olarak belirgindir. No.d. Çiz.0 cm. 20 T 17 plankare. Korunan Yükseklik: 3. No.Lev.9 cm.8 cm. 1986. Đçe dönük dudak.9 cm. Kat. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1998. Đç kısımda dudağın altında hafif bir kademe oluşmaktadır. Đçte dudak altında bir kademe oluşmaktadır.5 YR 6/8). 39. 39. 198-215) 4. Batı Çatak /1993. No. No. Levha 50 Ağız Çapı: 17. kırmızı (2.Lev.Lev. Kat. 39. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı. Özensiz işçilik dışta yoğun düzensiz çizikler var. 20 T 87 plankare. Kapalı Kaplar (Kat. açık kırmızı (2. 20 T 118 plankare. Levha 51 Ağız Çapı: 13. 199. 112: Aa1. Çiz. . kalın kenar oluşturarak hafif bir S kıvrımı yaparak içe doğru daralarak neredeyse dik inen boyunla birleşmektedir. Batı Çatak /1996. dışa doğru şişkinlik oluşturup içe doğru dönerek incelen boyunla birleşmektedir. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 200.55 cm.d. Kat. Pl.5 YR 5/6).0 cm. Çiz.Lev.

Kil Rengi: Mika katkılı. Yuvarlanmış dudak kenarı kenar oluşturarak daralarak kademeli olarak dike yakın bir açıyla devam eden boyunla birleşmektedir. 202. 40. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. No. Kat. Đç kısımda dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe oluşturulmuştur. 17 U 54 plankare. Levha 51 Ağız Çapı: 10. 40. Tanım: Sivri dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak nerdeyse dik olan boyunla birleşmektedir. No.Lev. No. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /2000. Boyun dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. içte koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2. 20 T Temizlik. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Levha 52 Ağız Çapı: 8. Levha 52 Ağız Çapı: 10.25 cm.Lev. Kat. Batı Çatak /1995. Đç kısımda dudak altında kapak boşluğu gibi kademe oluşturulmuştur. No. Kil Rengi: Gri (2. Korunan Yükseklik: 3. 203.Lev.0 cm. 206. Firnis Rengi: Đçte ve dışta sadece dudak altında ve boyunda kırmızımsı kahverenginden koyu grimsi kahverengine (5 YR 5/4’den 10 YR 4/2’ye). Batı Çatak /1997. 20 T 5 plankare. açık kırmızı (10 R 6/6). Çiz. Kat.0 cm. 41. 40.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. 41. Đç kısımda yoğun olarak çark izleri belli olmaktadır. Yüzey.4 cm.5 Y 3/N3’e).3 cm. Çiz.1 cm.8 cm.Lev. Korunan Yükseklik: 3.5 YR 5/N5). Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Yuvarlanmış dudak kenarının iç kısmında kapak koymak için oluşturulmuş gibi bir kademe görülmektedir.Lev. 204. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Levha 52 Ağız Çapı: 8. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Stamnosa ait bir ağız ve gövde parçası olabilir. Kat. 205. 18 T 37 plankare. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (10 YR 4/1). Çiz. Dudak bir kenar oluşturarak daralan boyunla birleşmektedir. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Batı Çatak /1993. Korunan Yükseklik: 4. Korunan Yükseklik: 3.6 cm. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Tanım: Dik gelen yuvarlanmış dudak kenarı dışa doğru açılarak bir çıkıntı oluşturmakta ve daha sonra daralan boyunla birleşmektedir. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. No. .2 cm. Çiz. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.96 Tanım: Đçe dönük dudak kenarı köşeli kalın bir kenar oluşturarak S kıvrımı yaparak daralarak inen boyunla birleşmektedir. Kat.

20 T 98 plankare. Levha 53 Kaide Çapı: 13. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 6 /6). Tanım: Đçe dönük halka kaide köşe yaparak yükselmekte ve içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir.6 cm. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Kaide Çapı: 3.Lev. Kat. Kat. beyaz (10 YR 8/2). Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. koyu kırmızımsı kahverengi. 42.5 YR 4/N4).Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 18 T 10 plankare. Minik oinokhoe. Levha 53 Kaide Çapı: 7. 41. 209.5 YR 7/N7). 41. Batı Çatak /1995. . Batı Çatak /1998. Levha 53 Ağız Çapı: 4. Kapalı kap kaide ve gövde parçası.7 cm.5 Y 3/N 3). Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1).d. 210-215) Kat.97 Kil Rengi: Açık gri (7. dışta koyu gri (2. Çiz. No.2. Tanım: Halka kaide belli bir eğimle dışa doğru açılan kademeli olarak yükselen gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. 208. Kapalı kap kaide ve gövde parçası.9 cm.05 cm. Korunan Yükseklik: 2. 210. Tanım: Çok hafif bir açı ile içe dönen dudak kenarı daralarak boynu oluşturmakta ve dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. 207. No. Kat. Dışta ve içte belirgin çark izleri mevcuttur. Firnis Rengi: Dışta açık kırmızımsı kahverenginden koyu kahverengine. Çiz. Batı Çatak /1997. 19 T 18 plankare.2 cm.0 cm. Firnis Rengi: Pembe (5 YR 7/3).4 cm.Lev.5 cm. No. No. Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).5 Y 5/N5). Korunan Yükseklik: 1. Yükseklik: 5. Çiz. 4. Tanım: Dışa dönük yuvarlanmış dudak kenarı boyunla devam etmektedir ve dışa doğru geniş bir şekilde açılan gövde ile birleşmektedir. 20 T 94 plankare. Çiz. Kil Rengi: Gri (2. No.1 cm.Lev. Levha 52 Ağız Çapı: 10. Korunan Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. 41. Astar Rengi: Đçte ve dışta dudak altına kadar.

18 U 6 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. Halka dipli. Dışa açılan düz tabanlı kaide. No. Kat. Levha 54 Ağız Çapı: 7. Đçte dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe görülmektedir. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).8 cm. Gövde merkeze doğru bir açıyla gelmektedir.0 cm. Đç kısımda kademeler görülmektedir. Batı Çatak /1994. Ek boya: Pembe (7. 43. 19 U 9 plankare. yukarı doğru yükselen gövde ile birleşmektedir.Lev. Kat. Çiz. Levha 54 Ağız Çapı: 6. Batı Çatak /1996. 43. Dışta dudak altında kademeler görülmektedir. Korunan Yükseklik: 1. Batı Çatak /1994. Korunan Yükseklik: 2. Kat.9 cm.3 cm. Tanım: Dudak dışa doğru açılarak ilerlemekte ve ince bir kenar oluşturmaktadır. Kapalı kap kaide ve gövde parçası.5 YR 5/6).2 cm. Kat. 19 U 9 plankare. . 214. 211. No. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Dudak altında daralarak kademeler oluşturan boyun dışa açılan gövde ile birleşmektedir. Đki parçadan oluşmaktadır. kırmızı (10 R 5/8). Levha 54 Ağız Çapı: 4. No. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Tanım: Dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak boyunla birleşmektedir. grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Levha 53 Ağız Çapı: 5. 42.1 cm.Lev.Lev. Batı Çatak /1998. Çiz. Tanım: Dışta irili ufaklı beyaz nokta dizisi yer almaktadır. yuvarlatılmış dudak kenarı daralan boyunla birleşip keskin ve şişkin bir dönüş yapan gövde ile devam eder. Kil Rengi: Mika katkılı. Çiz. 20 T 54 plankare. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4). Levha 54 Ağız Çapı: 7. 215. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. koyu gri (2. 18 U 9 plankare.5 YR 8/4). No. 213. 42.98 Tanım: Akıtma bezekli.8 cm. Batı Çatak /1996.Lev.3 cm. 42. Kil Rengi: Mika katkılı. 212. Tanım: Yüksek halka kaide dışa doğru açılan gövde ile birleşmektedir. Korunan Yükseklik: 3. dışa dönük ağızlı.9 cm.6 cm. Kat. No.5 YR 4/N4). Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. kırmızı (2.Lev.

Küçük boyutlulardan yalnızca bir adet tam profil bulunmaktadır. Rotroff. 215 dışında zemin hamur renginde bırakılmıştır. Dışta ve içte belirgin çark izleri görülmektedir. Bunun dışında 2 adeti ağız ve 3 adeti kaide parçasından oluşmaktadır. kulpları ağız hizasından yukarıdadır. Kapalı kaplar büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki grupta incelenmiştir.. yüzyıla tarihlenmektedir294. Dipleri düz. 293 294 Rotroff. Kat. 2. 1997: 132.ö. ve 1. Ayrıca bkz. zemin hamur renginde bırakılmıştır. Atina Agorası’nda karşımıza çıkan bu minik oinokhoeler genellikle M. Vazoların çoğunluğunun yüzeyinde firnis boya kullanılmamış. Neredeyse düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 18 eser “Kapalı Kaplar” grubu altında incelenmiştir. Küçük boyutlu kaplarda da. . Bunların yanında.99 Tanım: Düz tabanlı kaide altında hafif bir yiv halka oluşturulmuştur. 1997: 133. No. Rotroff. Bu minik oinokhoelerin (ya da testicik) iç ve dış kısımları genellikle firnis boyalıdır293. 210 ve Kat. kırmızı ve kırmızımsı kahverengi gibi çeşitli kil renkleride görülmektedir. 1997: Plate 52: 533-555. No. 210 örneğinde gördüğümüz minik oinokhoeler. No. Kat. Bunlardan 12 adeti büyük boyutlular. 6 adeti küçük boyutlular grubuna girmektedir. Büyük boyutlulardan 10 adeti ağız ve 2 adeti kaide parçasından oluşmaktadır. Klasik ve Erken Hellenistik Dönem’de mutfak kapları içinde chytridia ile küre biçimindeki profilleri ve geniş ağızları ile benzer forma sahiptirler. Menekşe Çatağı’nda ele geçen büyük boyutlu kaplar içinde az da olsa “gri monokrom” örnekler dikkati çekmektedir.

boynun üst kısmı ve ağız kısmı eksik. kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2. No.4 cm. Çark izleri mevcut. 43.100 4.Lev. Levha 55 Korunan yükseklik: 4. 216-219) Kat. Çiz. No.5 Y 3/N3’e). Gövdenin içi boş. açık kahverengimsi gri.4 cm.2 cm. Dışa eğik ağızlıdır.3 cm. Çiz. ince formludur. Gövde ve boyun dikkatsiz şekilde biçimlendirilmiş. Kil Rengi: Az mikalı. Omuzda büyük ihtimalle beyaz bant izleri görülmektedir.5 YR 4/4’e). Levha 55 Ağız Çapı: 2. Sır ve süsleme yoktur. 43. Fusiform unguentarium. Çiz. Kaidenin eğim yaparak yükseldiği konik bir form oluşturduğu yerin başlangıcında oluk şeklinde halka bir yiv bulunmaktadır. kabı sarmaktadır. Firnis Rengi: Koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2. Batı Çatak /1998. 216. Disk kaidelidir. Dışa eğik ağızlıdır. Ayak.Lev. Yükseklik: 20. No. Düz ağzı. Yükseklik: 15. Gri monokrom. Tanım: Fusiform unguentarium. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Đnce formludur. Boyun kalınlaşmıştır. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1996.5 Y 3/N3). Fusiform unguentarium ayak parçası. Fusiform unguentarium gövde parçası. Kaide Çapı: 2.Lev.Lev. Kil Rengi: Gri (10 YR5/1). 218. Bu kriterlerden ötürü daha geçe tarihlenir. Fusiform unguentarium.0 cm. Unguentariumlar (Kat. Levha 55 Korunan Yükseklik: 7. Düz diplidir (disk kaidelidir). Kil Rengi: Yoğun mikalı. Uzun boyunlu ve boyun genişleyerek dudakla birleşir. .4 cm Kaide Çapı: 2. 43. uzun boyunlu ve uzun ayaklıdır. Çark yapımı. Đki parça birleştirilmiştir.8 cm. 219. Boya izine rastlanılmamaktadır. Dışı yer yer koyu kahverengi. Đyi pişmiş unguentarium. Beş parçadan alçıyla tümlenmiş. 43. Kat. Nispeten-biraz tombuldur.3 cm. Sır ve süsleme yoktur. Tanım: Fusiform unguentariuma ait parça. Boya izine rastlanılmamaktadır.e. Ağız ve kaide dik açı yapmıyor. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye. Đşçilik özensizdir. Batı Çatak/ 1997. 19 U 20 plankare. Kat. Çark izleri mevcut. Kaidenin ayakla birleştiği yerde oluk şeklinde halka yiv. Levha 55 Ağız Çapı: 2. 19 T 28 plankare. Tanım: Üç parçadan birleştirilmiştir Gri momokrom. 20 T 76 plankare. Çiz. 217. dudağın ölçüsü gövdeninkine yaklaşmıştır. No. Sır ve süsleme yoktur. No. Çark yapımı. Kat. 20 T 74 plankare.

Roma palestralarında en önemli iki gereç olarak ampulla ve strigilis isimlerini belirtmişlerdir. 12. Hellström. Günümüzde küçük kil şişeler için unguanteria ismi çok sık kullanılmaktadır. Persler tarafından bulunarak parfüm şisesi olarak kullanılmıştır. XXXVI. Sır ve süsleme yoktur. Gri monokrom. Ancak. Ancak bu terimi kendi döneminin alabastron şişeleri anlamında kullanmaktadır. Roma Dönemi’nde ise. Ayak. Gerçekten de Plinius vasa unguenteria terimini kullanmıştır297. Bu orijinal değil modern ismdir ve ilk olarak Kartaca’daki kazılarda Fransız arkeolog tarafından kullanılmıştır296. Bunun yanında. 298 Hellström. 299 G. Korinth şehri.d. Dor istilasından sonra kısa süreliğine de olsa parfüm kullanımı durmuştur. 297 Plinius. 1965: 24. Eğer bunun doğru olduğu kabul edilirse Hellenistik Dönem’in dar boyunlu küçük şişesi unguentariumun Latince ismi ampulla olmalıdır298.101 Firnis Rengi: Gri (10 YR 6/1). Suriyeli işçilerin hem parfüm üretmelerine hem de bunların konulduğu kapların yapıldığı seramik atölyelerini kurmalarına izin vermiştir. Çark yapımı. . Đzmir): 3. 6. Tanım: Fusiform unguentarium’a ait parça. Günay. parfüm kullanımı en üst düzeye 295 296 Thompson.. yüzyılın başlarında yürürlüğe giren Solon kanunları bu tür üretimin yapılmasını ve satılmasını yasaklamıştır. Attika’da M. 1974: 83. Yunanistan. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Misafire parfüm sunma geleneği Mısır Firavunlar evresine kadar eskiye gitmektedir. 1965: 23.ö. gövde ve ağız kısmı eksik. Hem Plautus hem de Cicero. bu teoriyi destekleyecek hiçbir arkeolojik buluntu ya da edebi yazı yoktur295. Bu kap. vücudun günahlardan arınması için dinsel amaçlı kullanımı görülen ve ambrosia olarak adlandırılan parfümün kullanımını Fenikeliler aracılığıyla Myken evresinde almıştır299. Boya izine rastlanılmamaktadır. Özellikle seramoni günlerinde görülen bu gelenek Yakın Doğu’da da yas zamanında ön plana çıkmaktadır. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. Formlarındaki farklılık ve genellikle mezarlarda ele geçmelerinden dolayı bu vazolar yanlış bir şekilde “gözyaşı şişesi” olarak adlandırılmıştır. Fransız arkeologlar bu ismi Plinius’a dayandırmaktadırlar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 1934: 473. Bouzek v.

1989: 4.d. 1987: 106. unguentariumun kökenini taşıdığı parfüm. büyük örneklerde ise 20. Minyatür örnekler 4. parfümün yanı sıra özellikle bayanların yüzlerine sürdükleri ve güzellik amacıyla kullandıkları kremlerin konulmasına yaramaktaydı. 302 Thompson.d. 307 Geniş alana yayılan tip Kıbrıs’ta M. 303 Goldman.Westholm ve H. vazoların büyük çoğunluğu 300 301 Günay.. 1950: 151. yüzyılın sonları gibi oldukça erken tarihlerde görülmektedir. .0 cm. şehir halkı bazen evlerindeki banyoların duvarlarını parfümlüyorlardı.102 çıkmıştır. 1974: 83. Günay. Günay. Bu vazo. bu görüşe karşı olup köken olarak batı bölgelerini gösteren bilim adamları da vardır306.0-5. Thompson’a göre tipin kökeni erken tarihlemeden ötürü Aleksandria’dır. tüm Akdeniz dünyasında popüler bir mezar adağı olarak Klasik Dönem’in lekythosunun yerini almış gibi görünüyor303. Unguentarium. Westholm’e göre Mısır veya Kıbrıs çıkış yeri olarak gösterilmiştir. Westholm ise köken olarak Aleksandria olamayacağını Aleksandria Hellenistik Dönem mezarlarından çok az sayıda benzer erken dönem fusiform unguanterium gelmekte olduğunu belirterek karşı çıkmaktadır. Hellström. A. Plinius’a göre. Erkekler parfüm kullanmalarına karşın bu kremi kullanamıyorlardı.. Thompson. Thompson. Bkz. V. Vazonun kökeni. Unguentariumların minyatür ve büyük boyutlu olmak üzere farklı ölçüde yapılmış örnekleri vardır. Bkz. Westholm. Bu da bu kapların kadın mezarlarının yanısıra erkek mezarlarında çıkmasını bir şekilde açıklamaktadır301. 305 A. Romalıların büyük ziyafetlerinde parfümü su ile karıştırılarak köleler tarafından konukların ayaklarına sürdükleri bilinmektedir300. 1934: 472. Unguentarium. 105.d. 1956: 74.0 cm. Hellenistik ve Roma Dönemleri’nin mezar adakları ve buluntuları arasında oldukça yaygın ve en karakteristik olanlarından birisidir302. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91. Bouzek v. Ancak öldükleri zaman yüzlerine sürülüyorlardı. Doğu’ya bakmanın gereksiz olduğunu düşünmektedir. yağ ve baharatları göz önüne alarak kesin olmamakla birlikte Doğu’da aramışlardır305.A... s.ö. 1934: 473. 4. 304 Westholm. 1950: 151. 1956: 60-61 ve 74.. yüksekliğinde. arasında yüksekliklere sahiptirler. Bkz. 1974: 83. Bunun yanında. Hellenistik Dönem’in başlangıcından daha erken dönemde görülmediği için zor bir konudur304. 1989: 6. R. Bouzek v. H. Anderson v. Eğer kökeni Aleksandria değilse bile bunun Mısır olabileceğine değinmektedir. Anderson-Stojaniviç. 306 P. 1956: 73. A. Son yıllarda çok sayıda bilim adamı Kıbrıs Adası’nın bütün kesimlerinde bu formun yaygın bir şekilde bulunması nedeniyle köken olarak bu adayı göstermektedirler307. Westholm..0 ile 30. Goldman. Bazı bilim adamları unguentariumların çıkış yeri olarak Đspanya’daki Ampurias’ı önermektedir.A. 1989: 3-4. Bunun yanında.

no. s.. No. 2. J. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 4 adet unguentarium içinde Kat. Paris: Pl. Kat.A. 104. Fig. 15: B6 ve 338. Hellenistik Dönem içinde geniş bir zaman aralığı içinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 216 ve Kat. 917. Fig. arasında değişen yüksekliklere sahiptirler. 1989. 12: no. yüzyılın üçüncü çeyreğine verilmiştir315. No. Thompson.ö. P. Boardman.d.d. 46 ve 184. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan bir örnek G. 1987: 107. 2. 1965.ö. 12. Anderson. Form olarak ise. Menekşe Çatağı’nda ele geçen bu 4 adet unguentarium “fusiform (ya da iğ form)” olarak isimlendirilen grup içinde yer almaktadır. No. Thompson’un M. 216. Fig. kaidesi dışında H. daha bodur bir örneği Samaria’da M. Her iki form arasındaki başlıca fark görünüş veya ayağın bulunmayışıdır308. (1954): “Excavation The Kofina Ridge. Ayrıca.173 (M. Chios”. 310 Hellström. 217 tam profil olarak ele geçmiştir. yüzyılın başlarına kadar geniş bir zaman aralığında rastlıyoruz312. 1934: 418. Atina Agorası buluntuları arasında M. 311 Günay. 314 J. Hood. Levha VII d. Khios kazılarında ele geçen benzer bir örnek ise. Hellström. yüzyıla tarihlenmiştir313.ö. 1987: 106.0 cm. yüzyıla ait tabakalarda bulunmuştur310. No.ö. Anderson v. Exploration Archeologique de Delos XXVII. E138. 1989. 24: 22. Labraunda ve Nabatean Oboda’da da M. Kat. 217’nin form olarak benzerlerine.ö.ö. Çiz.A.ö. VIIId. (1970): “L’îlot de la Maison des Comédiens. 18: 328. Benzer forma sahip örnekler. M. 218’in gövdesi şişkince olup diğer örnekler daha ince forma sahiptir. Pl. buluntu grubuna dayanılarak M. Anderson v.0 ile 20. Negev. Örneğin. 312 Thompson. 315 Günay. 150-25 yılları arasına tarihlenmiştir314.ö. 313 Westholm. 52: C76. K. yüzyılın sonlarından M. 2. Bruneau. 325-150 yılları arasına ve bir başka benzer örnek Labraunda’da M. 3. 1934: 335. Delos. 1956: 85. Bu forma ait örneklerin bulunduğu diğer merkezlere bakıldığında da. Günay tarafından M. BSA 49. Fig. 150-125). Bunun yanında..H.ö. “fusiform (ya da iğ form)” ve “torba form” olmak üzere iki temel çeşidi vardır. 4. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan benzer formda bir unguentarium M.ö. Levha IXc. Her iki örnek de H. Pl.103 8. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir311.ö. 1 b (M. No. yüzyılın sonlarına tarihlediği bir unguentarium ile aynı forma sahiptir309. F. Fig. 179. 309 308 . Thompson’un belirttiği ölçülere göre büyük boyutlu unguentariumlar grubuna girmektedir. 2. S. 2. 1965: 185. Fig. 1986: 107. yüzyıl). 2. Kat.

1. Şahin. Şekil 37: 215.ö. No. 24: 24. . yüzyıl içerisinde kullanıldığı söylenebilir. 12 no. Pl. 1965. 218’in Atina Agorası ve Labraunda’dan gelen benzer formlardaki örnekler göz önüne alındığında M. 1934: 418. 316 317 Thompson. sınırlı sayıda ve tek tipteki bu örneklerin ağırlıklı olarak M..104. 2. Menekşe Çatağı unguentariumları için genel bir değerlendirme yapılırsa.ö. (1992): 138.ö. Fig. 2. yüzyılın başlarında kullanım gördüğünü söyleyebiliriz316.174. Bazı örneklerde bu kullanımın M. Westholm. yüzyılın başlarına kadar sürmüş olabileceği düşünülebilir. Hellström.104 Kat. Ayrıca. Fig. benzer forma sahip örnekler Datça ve Kıbrıs’ta yapılan kazılarda ele geçmiştir317. 1956. yüzyılın sonları ile 1. E138.

Lev. Kantharos ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995.6 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6). Korunan Yükseklik: 2.f.5 YR 5/4’den 7. Boyunda çiftli yatay damla bezekler dizisi. Tanım: Dışa çekik dudaklı. No.5 cm.0 cm.Lev.5 YR 4/6). Korunan Yükseklik: 3.105 4. Korunan Yükseklik: 6. dışta kahverenginden koyu kahverengine (7. 220-247) Kat. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).Lev.7 cm. 17 U 2 plankare. 222. No. Kantharos ağız ve gövde parçası. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Kat. 44. Batı Çatak /1994.5 YR 2/N2) dışta siyah (5 YR 3/2). Kantharos ağız ve gövde parçası. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2).3 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Kulp giriş yerleri mevcuttur. dışta kırmızı (2. Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır.2 cm. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Levha 56 Kaide çapı: 4.5 YR 4/6’dan 4/8’e). 20 T 34 plankare. Gövde de bir merkezden çıkıyormuş gibi görünen üç tane yatay damla bezek iki yiv ile sınırlandırılmıştır. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. dışta grimsi kahverenginden çok koyu grimsi kahverengine (10 YR 5/2’den 10YR 3/2). Ek Boyalar: Beyaz (7. Firnis Rengi: Parlak. 221. No. Kulp bitim yerine yakın gövdede yatay kazıma yiv bulunmaktadır. Beş parça birleştirilmiştir. Levha 56 Ağız Çapı: 4. içte siyah (7. Firnis Rengi: Mat.5 YR 8/N8). 19 U 25 plankare. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. No. 44. Tanım: Halka kaide hafif eğimle yere paralel yükselirken keskin bir dönüşle yukarı dönüp hafif içe doğru kıvrılmaktadır. Kat. Açık kap kaide ve gövde parçası. Levha 56 Ağız Çapı: 8. Korunan Yükseklik: 7. Kat. Batı Çatak /1994. 44. Kulplar. içte silik kırmızı (10 R 4/2’den 10 R 4/4’e). Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır. Kulp üzerinde makara tutamaklar yer almaktadır. . Batı Çatak /1994. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). dudak altından başlayıp gövdeye bağlanmaktadır. Çiz.5 YR 3/2’ye).Lev.85 cm. 20 T 55 plankare. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). Levha 56 Ağız Çapı: 11. 223. Çiz.3 cm. 220. Çiz. No. Dudak altında ve kulpların bitim yerine yakın yerde gövde üzerinde kazıma yatay yiv bulunmaktadır. Çiz. 45.

18 T 212 plankare. Batı Çatak /1995.5 Y 8/2). 45. 20 T 101 plankare. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Kat.5 YR 5/2’den 5 YR 3/2’ye). Çiz.Lev. Kat. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Gövdede beyaz ek boya ile yapılmış yatay sarmaşık yaprak bulunmaktadır. 45. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). 226. Dışa çekik ağızlıdır. Çiz. Levha 57 Ağız Çapı: 11. Levha 57 Ağız Çapı: 8. No. 20 T 103 plankare. Korunan Yükseklik: 5. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3). Batı Çatak /1996.5 YR 3/4’den 3/N3’e). Kantharos ağız ve gövde parçası.Lev. Dudağın altında yatay kazıma yiv bulunmaktadır.4 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).5 YR 6/4).1 cm. Levha 57 Ağız Çapı: 10. Korunan Yükseklik: 6.4 cm. Kat. Ek Boyalar: Beyaz (2. 20 T 103 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (7. . Batı Çatak /1998.6 cm. Dudak altında gövdede düzgün olmayan iki tane yatay kazıma yiv bulunmaktadır. içte kırmızımsı griden koyu griye (5 YR 5/2’den 10 YR 4/1’e). Kantharos ağız ve gövde parçası. Parça üzerinde kabartma plastik bandlar görülmektedir.106 Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). 46. 224. Korunan Yükseklik: 1.95 cm Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Tanım: Dışa çekik ağızlı. Batı Çatak /1998.4 cm. Levha 57 Ağız Çapı: 2.Lev. No. Tanım: Dışa dönük ağızlı.7 cm. 44. 227. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Kat. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 5/4).Lev. No. Dudağın altında yatay düzensiz yerleşmiş gibi görünen damla bezekleri yer almaktadır. 225. Çiz. Gövdenin alt kısmına keskin bir geçiş görülmektedir.8 cm. Kantharos ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6) Firnis Rengi: Dışta ve içte dudak altında çok koyu gri (2. Korunan Yükseklik: 4. Parça üzerinde çok az beyaz ek boya görülmektedir. Çiz. Kantharos ağız ve gövde parçası. No.

231. Kantharos ağız ve gövde parçası. Yüzeyde kazıma çizginin ortasında kırık mevcuttur. Çiz. 46. Dudak altında düzensiz yatay kazıma bir yiv görülmektedir. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/4).8 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Levha 58 Ağız Çapı: 9. No. 167 ile benzer formdadır. Kat. 46. No. 229. Kantharos ağız ve gövde parçası.6 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Boyun kısmında dikey kazıma zigzaglar arasına puanlar yerleştirilmiş. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1994. Dışa dönük ağızlı. Tanım: Dudak altında iki paralel oluk yiv yer almaktadır.Lev. Bunun yanında. Kantharos ağız ve gövde parçası. Kat. dışta sarımsı kırmızı (5 YR 6/8). Korunan Yükseklik: 4. Çiz. 18 U 6 plankare. Çiz. Tanım: Ele geçen kısım üzerinde bezeme ve kazıma çizgi görülmüyor.5 YR 5/N5). 20 T 103 plankare.0 cm. form olarak Batı Yamacı grubu içine giriyor.Lev. Çiz. Ek Boyalar: Beyazdan koyu kırmızımsı kahverengine (5 YR 8/1’den 5 YR 3/2’ye). Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/8). dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/6’dan 2. . 47. Dudak altında ve gövdede alt alta dizilmiş yatay damla bezekleri yer almaktadır. Kat.5 YR 3/6’ya). 46.9 cm.107 Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Korunan Yükseklik: 5.Lev. Batı Çatak /1996. Tanım: Dışa çekik dudaklı.5 Y 3/N3). Levha 58 Ağız Çapı: 8. Gövdenin üst kısmı alt kısmından bir kademe ile keskin bir şekilde ayrılmaktadır. 230. 18 U 9 plankare. Levha 58 Ağız Çapı: 6.1 cm. No. Dudak altında düzgün olmayan alt alta yer alan iki kazıma yiv gövdenin alt kısmına geçişte de kazıma yiv yer almaktadır. Gövdeye geçişte derin kazıma yiv kullanılmış ve dikey kazıma paralel yivlerle devam edilmiştir.Lev. Tanım: Dışa çekik dudaklı. No. Firnis Rengi: Đçte sarımsı kırmızıdan koyu griye (5 YR 5/6’dan 10 YR 4/1’e).9 cm.9 cm. Batı Çatak /1994. 228. 20 T 72 plankare. No. Kat. Korunan Yükseklik: 2. Açık kap ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Gri (2. Kat. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Levha 58 Ağız Çapı: 7. Firnis Rengi: Dışta silik kırmızı (10 R 4/3).8 cm.

Keskin gövde geçişi vardır.108 Kat. 20 T 103 plankare. Bu motiflerin altında yatay kazıma yiv yer almaktadır. Çiz.Lev. Batı Çatak /1998. Çiz. dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). 48.Lev. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/3).3/0. Kat. No.3 cm.5 Y 8/2). No. Çiz. Levha 59 Kalınlık: 0. 234. 235.5YR 5/8). 47. Levha 59 Kalınlık: 0. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1). içte sarımsı kırmızı (2. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Açık kap gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverenginden koyu griye (5YR 3/2’den 5 YR 4/1’e). Açık kap gövde parçası. No. 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Dışta soluk kırmızıdan çok koyu griye (10 R 6/3’den 2. Batı Çatak /1994. Tanım: Omuzda kazıma zigzag bandın aralarına benzer büyüklüklerde puanlar oturtulmuş. 20 T 95 plankare.4 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4). Tanım: Dışa çekik dudaklı. 47. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).6 cm. Çiz. Levha 59 Ağız Çapı: 7. Ek Boyalar: Beyaz (2. 47. Tanım: Ek boya ile yapılmış yatay damla bezek ve sarmaşık yaprak görülmektedir. Üzerinde yatay çiftli damla bezekler görülmektedir. No. Batı Çatak /1998. Batı Çatak /1996. 20 T 70 plankare. 18 T 27 plankare. dışta kahverengi (7. Levha 59 Kalınlık: 0.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Kantharos ağız ve gövde parçası. Ek Boyalar: Açık gri (5 YR 7/1). Đki parça birleştirilmiştir. Zigzag bant yatay kazıma çizgilerle sınırlandırılmıştır. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Kat. Tanım: Keskin gövde geçişi vardır. Dudağın altında düzensiz kazıma yatay yivler yapılmış. Açık kap gövde parçası.5 YR 5/2). Çiz. Kat. .3/0.Lev.5 cm.5 cm. Firnis Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).4/0. 236. Açık kap gövde parçası. soluk kırmızı (10 R 6/3). Korunan Yükseklik: 1. Keskin gövde geçişi vardır. 232. Batı Çatak /1998.5 YR 3/N3’e). Kat.Lev.Lev. Tanım: Ek boya ile yapılmış düzensiz gibi görülen yatay damla bezekler ve altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. Levha 60 Kalınlık: 0. 233. No. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). 48. dışta koyu gri (5 YR 4/1).5 Y 8/2). Ek Boyalar: Beyaz (2.

5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye). 239. Levha 60 Kalınlık: 0. Açık kap gövde parçası. 48. Tanım: Ne olduğu anlaşılmayan damla gibi beyaz ek boya ve derin kalın bir yiv içerisinde de yine beyaz ek boya görülmektedir. 48.Lev. Batı Çatak /1994. Levha 61 Kalınlık: 0.3 cm. 238.5Y 8/2). Firnis Rengi: Dışta siyah (7. altında oluk yiv.Lev. No. Kat. Kat. Açık kap gövde parçası. onun altında sarmaşık şeklinde yaprak motifi yer almaktadır. Kil Rengi: Çok az mikalı. Kil Rengi: Az mikalı. dışta siyah (2.4 cm. No.5 YR 6/8). Kat.5 YR 2/ N2). Kil Rengi: Pembe (5YR 7/3).25/0.5 YR 4/4). Açık kap gövde parçası.35 cm.5YR 2/N2). 20 T 71 plankare. açık kırmızı (2.5 YR 6/8). Çiz. 48 Kalınlık: 0. Firnis Rengi: Đçte parlak çok koyu gri (2. 237. Batı Çatak /1996. dışta silik kırmızı (10 R 5/4’den 10 R 3/3’e).35 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Levha 60 Kalınlık: 0. 20 T 79 plankare.4 cm. Tanım: Beyaz bant. . Çiz.3/0. Levha 61 Kalınlık: 0.3/0.5 YR 3/N3). Kat. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6) Firnis Rengi: Đçte parlak koyu gri (5YR 4/1). Çiz. Açık kap gövde parçası. No. Tanım: Birbirine paralel iki oluk yiv üzerinde beyaz ek boya ile yapılmış bezeme ve altında tam olarak anlaşılmayan bir bezeme yer almaktadır. pembe (5 YR 7/4). içte kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (2. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/1). Ek Boyalar: Açık gri (10YR 7/1) ve beyaz (2.5 Y 8/2).109 Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (5YR 3/2’den 10 YR 3/1’e). Batı Çatak /1996. Tanım: Ek boya ile yapılan bezemenin altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. Çiz.25/0. No. 241. 48. Batı Çatak /1996. Ek Boyalar: Beyaz (2. Batı Çatak /1996.Lev. Açık kap gövde parçası. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 20 T 32 plankare. Tanım: Ek boya ile yapılmış çiftli ince dallar ve kazıma yatay çizgiler görülmektedir. No. 240. Ek Boyalar: Beyaz (7. açık kırmızı (2. 20 T 71 plankare.5 Y 8/2). Ek Boyalar: Beyaz (2.3/0.5 YR 8/N8).Lev. 20 T 72 plankare.

48.Lev. 247.Lev. Çiz. 20 T 71 plankare.25/0. Terim ismini Atina Akropolisi’nin güney . Tanım: Üzerinde. Batı Çatak /1996. Levha 61 Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 19 T 13 plankare.110 Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1). Levha 61 Kalınlık: 0. Levha 62 Kil Rengi: Koyu kırmızımsı gri (5 YR 4/2). 49. Gövde üzerinde farklı uzunluk. 242. No. Kat. Batı Çatak /1995. Kulbun dudağa birleştiği kısımda ağız kenarından küçük bir bölüm korunmuştur. Levha 62 Kalınlık: 0. No. Açık kap gövde ve kaide parçası. Kulp.5 YR 5/2). 244. Batı Çatak. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). No. Tanım: Üzerinde kazıma çizgi ile çiftli konsantrik daire çizilmiştir. No. Çiz. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 2/2). Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. düz kazıma bir çizgiye paralel yuvarlanmış başka bir kazıma çizgi görülmektedir. Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. Levha 62 Kil Rengi: Kahverengi (7. Açık kap gövde parçası. Açık kap gövde parçası.5 YR 3/N3). 19 U 9 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Tanım: Kaidenin çok az bir kısmı korunmuştur. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). içte dudak kenarında çok koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 3/2’den 10 YR 4/1’e).5 YR 6/4) Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Firnis Rengi: Parlak. koyu zemin üzerine beyaz ve turuncu kil boya ile süsleme yapılan grup olarak tanımlanmaktadır. Kat. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2. Batı Yamacı Seramiği. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kat. No 242’ye benzer şekilde üzerinde yer alan iki kazıma çizgi büyük ihtimalle daire oluşturmaktadır. Açık kap gövde parçası. Batı Çatak /1998.35 cm.3/0. Kat. Kulp. No. Tanım: Kat. Batı Çatak /1995. 20 T 98 plankare. derinlik ve kalınlıklarda çoğu birbirine paralel düzensiz yivler görülmektedir. Levha 62 Kil Rengi: Kırmızımsı gri (10 R 6/1). No. 243. 245. Kat. 19 T 13 plankare. Batı Çatak /1996. 246.4 cm.

324 Goldman. Areopagaos’un güneyindeki. C. Rotroff. 323 Rotroff v. şimdiki Dionysos-Areopagite Caddesi’nin doğusundaki alanda yapılan Alman kazılarından almaktadır318. Atina’da üretilenler kadar kaliteli örnekler yoktur. yüzyıla ait siyah firnisli vazoları ile Batı Yamacı stilinde 318 319 Rotroff.. C. Ancak bu merkezlerin hiçbirinde. motiflerini ve üretim kronolojisini ayrıntılı bir şekilde araştırmıştır. 320 Thompson. Pagenstecher’in çalışması ve son olarak da H. Pergamon Aleksandria ve Güney Rusya’da yerel Batı Yamacı Seramiği üreten atölyeler saptanmıştır. Geç Hellenistik Dönem’de şarap sunumu için daha çekici koşullar sağlayan Lagynos Seramiği. formlarını. Tarsus. Klasik Dönem’in Kırmızı figürlü vazolarına rakip olarak. “Batı Yamacı Seramiği” terimi bir seramik grubunu değil de süsleme tipine işaret ettiği için bilim adamları tarafından günümüze kadar geniş kabul görmüştür319. Cook. Pergamon. Korinth. 4. yüzyıla kadar sürdürmüştür322. 1997: 204.d. . 321 Rotroff. 1997: 204. 1997: 38. bu grubunun tekniğini. 2003: 38. Son dönemde yapılan çalışmalarda. Korinth. Crowfoot v. bu konuya açıklık getirmemekle birlikte. Bu seramik grubu ile ilgili ilk kapsamlı çalışma. Batı Yamacı Seramiği’nin çıkış yeri ya da başka bir deyimle ilk üretildiği şehir kesin olarak bilinmemektedir. 2001: 119.A. 4. Bunların içinde. Thompson’un Atina Agorası buluntuları üzerindeki çalışması gelmektedir320. Bazı çalışmalar. Bu seramik grubunun Aleksandria’da üretilen yerel örneklerinin temel alındığı R. Cook. Watzinger tarafından yapılmıştır. 1934: 438. 1957: 236. Antiokhia... 1997: 39.d. 1957: 236.ö. 1957: 236. Pergamon Seramiği ve Megara Kaseleri’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte popülerliğini yitirmiştir323. Hellenistik Dönem’in başlarında ortaya çıkan bu seramik grubu. 1997: 39.111 yamacındaki. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı M.ö. Aleksandria. Watzinger. Coldstream v. varlığını M. 322 Crowfoot v.d. Fransa ve Güney Rusya gibi birçok yerde Batı Yamacı Seramikleri ele geçmiştir324.Watzinger. 1901 yılında C. Atina’da M.. Crowfoot v.ö.. Girit. Bu temel yayınlar dışında günümüze kadar birçok antik şehrin yerel Batı Yamacı grupları da yayınlanmıştır321. 1950: 158.d. 1. yazdıklarından başlangıç noktası olarak Küçük Asya kıyılarını işaret etmiştir.d. Gordion. yüzyılın son yılları olarak belirtilmiştir.

. Özellikle yaldızlı kil tomurcuk dizileri veya girlandlar Kırmızı figür Kerch vazolarının boynunlarını çevrelemektedir. 1950: 158. Küçük ve büyük boyutlu kaplarda beyazın uygulandığı bezemeye başvurmak için kullanmıştır. Bezemenin kökeni Klasik Dönem’de üretilen Attika Kırmızı figürlü seramiklerde aranabilir328. Ancak. 4.ö. Özellikle Gnathia çömlekleri 325 Thompson. Westholm. Benaki koleksiyonundaki bir hydria ve Kerch’deki Quarantine Yolu mezarından bir kase-kantharos kulpları arasında yaldızlanmış ve mızrak başı tomurcuk dizileri yer almaktadır. Sanatçılar. Goldman. Bunun yanında. 1965: 16.d. Bu girlandlar ve tomurcuk dizileri bazı altın renginde süslemeli vazolar330 üzerinde. hükümdar asası veya at koşumlarını belirtmek için kalın (kabartı şekilde) ek kil boyalar kullanılmış ve daha sonra bunların üzeri yaldızlanmıştır. 1997: 39. 1997: 40. Rotroff. 329 Thompson. Arkaik ve Klasik Dönem Kıbrıs seramikleri ile ilişkilendirmek istemektedirler. Bkz. 2003: 37.112 yapılan vazolar arasında bir geçişin varlığını ortaya koymuştur325.. Hellström. 326 Crowfoot v. Batı Yamacı Seramiği tekniği Hellenistik Dönem Atinalı çömlekçileri için yeni değildir. 328 Bunun yanında.ö. yüzyılda Güney Đtalya’daki Gnathia Seramiği’nde ve Korinth’teki bir grup çan krater üzerinde de kullanılmıştır331. Westholm 1956: 56. 1934: 439. Attika seramiğinde M. M. Rotroff v.ö. 327 Rotroff. koyu zemin üzerine açık renk bezemeyi.. 1957: 236. mücevher. Bkz. 330 Altın renginde süslemeli çömlekçilik Atina’da (aynı zamanda Güney Đtalya’da Karadeniz’in kuzey kıyısı boyunca ve başka yerlerde) M.. Ayrıca. Attika’da Kırmızı Figür stili tam anlamıyla yozlaştığı zaman çömlekçiler bazı yeni süsleme tasarımları keşfetmek zorunda kalmış olmalıdırlar. 1990: 34. yüzyıl sonlarında.ö.. Benzer süslemeler çömleklerin yakın paraleli olmayan metal vazo formlarında da görülmektedir. Bezemenin en önemli unsurları. 1934: 446. Yaldızlı asma ve üzüm yaprakları Bulgaristan’dan bir kalyks cup’ın gövdesinin üst kısmında görülmektedir. A.d. 4. Motifler kimi zaman kırmızı figür süsleme bantları ile yakından ilişkilidir. Rotroff. Rotroff v. yüzyılda kırmızı figüre ait bazı bezeme özellikleri bu yeni stilde de devam ettirilmiştir. kırmızı. çok geniş bir alana ihraç edilmiş ve kuşkusuz başta Pergamon ve Aleksandria’yı olmak üzere diğer yerleşimlerde de taklitleri yapılmıştır326. Örneğin Attika üretimi Kerch stilindeki kırmızı figürlü vazolarda gittikçe zıtlık yaratmak için beyaz kullanılmıştır. Geç Arkaik Dönem’de “six teknique” olarak bilinen bir bezeme şeklinden yararlanmışlardır327. Batı Yamacı motifleri içinde yaygın bir hale gelmiştir. M. Etkilenme büyük ihtimalle metal işçiliğinden gelmektedir..d. Bu tomurcuk (özellikle sivri uçlu) dizileri. Bu durumda stilin çıkış yeri olarak Atina gösterilebilir. Sanatçılar bu dönemde figürsel bezemeyi terk etmiş ve vazolar üzerine motiflerin oluşturduğu yeni stil süslemeler yapmaya başlamışlardır329. 331 Rotroff. yüzyıl boyunca üretilmiştir. 1997: 40. 4. beyaz boya ve kazıma çizgi kullanılmasıdır. 2003: 37. 4.

Taranto’da M. Batı Yamacı Seramiği ile Gnathia Seramiği genel olarak paralel bir gelişme gösterirler332. Đki stil arasında zaman olarak bir paralellik yoktur. 1950: 158. 332 333 Rotroff. 1990: 34-35.ö.ö. Goldman’a göre Gnathia Seramiği’nin karşılığı Kıta Yunanistan’daki karşılığı Batı Yamacı Seramiği’dir333. Örneğin.ö. kırmızı ve diğer renkler M. Batı Yamacı’nın önünden gitmektedir. S. 1997: 41-42. 335 Thompson. I. kantharos. birçok popüler altın süslemeli formlar aynı zamanda erken Batı Yamacı’nda yaygın olarak kullanılmıştır (örneğin. yüzyıl vazoları arasındaki ilişkiden söz etmiştir334. Trakya’daki M. bu tarihi belirlerken. H.A. 1934: 439. Ancak. cup-kantharos. 270 yıllarında tahrip edilmiş Seuthopolis kentinde ele geçen beyaz boya denenmiş bir vazoyu göstermişlerdir. kase-kantharos ve pyksis gibi). altın süslemeli teknikte kullanılan bazı formlar (kalyks krater. H. 4. altın renginde süslemeli vazolardan Batı Yamacı Seramiği’ne aşamalı bir geçiş vardır.113 üzerinde beyaz. Bu tarihi bazı tarihsel olaylarla da desteklemeye çalışmışlardır336. hydria. Her iki stil arasında karşılıklı etkilenmeler olduğu anlaşılmaktadır. 325 yıllarına tarihlenen kırmızı figürlü bir bodur lekythos ile birlikte bulunmuştur. Bunun yanında.I. Her iki grup arasındaki bağlantıyı kullanılan formlar ve bezemeler sağlamaktadır Bunun yanında. Rotroff. Bkz. 360 yılları kadar erken bir tarihlerde kullanılmıştır. . Bazı bilim adamlarına göre. Thompson ve S. Batı Yamacı ve altın renginde süslemeli vazolar temelde iki farklı süsleme tipidir.. pelike. Goldman.ö. 295–275 yıllarını arasında bir tarihi önermişlerdir. lebes ve Panathenaia amphora) Batı Yamacı’nda hiç kullanılmamıştır. Rotroff. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. Batı Yamacı Seramiği ile altın renginde süslemelere sahip M. Rotroff. 1997: 41. Buna dayanarak başlangıç olarak M. 1990: 34 ve 37. erkenden devam eden bezeme geleneklerini ve özellikle de beyaz ek boyanın kullanılma şeklini göz önüne almışlardır335. Bunun yanında. Gnathia tekniğinde boyanmış ancak Attika formlarına yakın küçük bir amphora. kalyks-kyliks. Gnathia Seramiği son dönemlerini yaşarken Batı Yamacı Seramiği henüz başlamıştır. 1997: 42. Rotroff. 336 Örneğin. 334 Rotroff.ö. Gnathia Seramiği. Rotroff.

a. Batı Yamacı stili daha küçük mutfak mallarının süslemeleri için uygun değildir338. 1997: 45. kase-kyliks. 2003: 37. 340 Rotroff. c.ö. Rotroff v. Batı Yamacı Seramikleri.d. turuncu veya pembe renge dönüşen üreten inceltilmiş kil (vazo üzerine bir fırça veya sopa ile ya da çok ince bir tüp ile uygulanır). 1934: 444-445. Bunlar. Batı Yamacı Seramiği’nin başlarında popüler formlar arasındadır. özel kulplu kantharoslar. kalyks-kyliks. Klasik Dönem formlarından esinlenilen yeni çeşitlemelerin görüldüğü kase-kantharos. Batı Yamacı Seramiği’nin erken örneklerinde soluk sarı ve beyaz boyalar ön plandadır.114 Batı Yamacı Seramiği’ne ait formlar Klasik Dönem örnekleri ile çok yakından ilişkilidir. küçük sosluklar yaygındır. 1957: 236. Thompson. Hellenistik guttus ve dışa dönük kaideli Korinth skyphosu da bunlara eklenebilir. Bunların yanında. b. 1997: 45-46. Batı Yamacı stilinin süsleme şekli.ö. küçük sosluklar. amphoralar ve oinokhoe gibi kaplardır337. En önemli eserler M. 1997: 45. Bunlar gerçek Batı Yamacı repertuarının dışında tutulmalıdır342. tabak. değişik formlarda Hellenistik kantharos-kraterler. 342 Rotroff. Üretimin çok geç aşamalarında süslemelerde turuncu renge de yer verilmeye 337 338 Rotroff. 1997: 46. 341 Thompson. tabaklar.yoğun beyaz veya soluk sarı boya. Klasik Dönem’in sonlarından tanıdığımız kantharos. Bunların içinde amphora. Bu bezeme şekli devam eden iki yüzyıl boyunca da kendini tekrar etmiştir. yüzyılın birinci yarısına özellikle de M..pişirildiğinde kırmızı.d. derin kaseler. khous ve pyksis Batı Yamacı stilinde de devam etmiştir. cup-kantharos. 339 Rotroff. Hellenistik ressamlar.. . kısa sürede doğal motiflerden.kazıma çizgi olmak üzere üç ana öğeden oluşmaktadır341. M. 3. Batı Yamacı Seramiği’nde yeni formlar da ortaya çıkmıştır.ö. oldukça nadir olarak görülmektedir. yüzyılın altın renkli süslemeli stilden esinlenilen motif ve formlar ile başlamış. Bunun yanında. ancak kısa sürede bu repertuarı yeni motiflerle genişletmiştir339. Batı Yamacı seramikçileri tarafından en çok tercih edilen formdur. kendi yarattıkları nesnelerden çok geniş bir repertuar geliştirmişlerdir. soyut süslemelerden. Kantharoslar. Crowfoot v. 275 yılları civarında yapılmıştır340. 1934: 439. 4. Diğer önemli bir form kantharoslardır. Kaseler ve tabaklar ise. situlalar. Klasik formlar içerisinde bir diğer grup ise asla beyaz süslemeli olmayıp turuncu süslemeli olanlardır.

geometrik motifler üzerinde de yaygın bir şekilde kullanılmıştır343. 1949: 61. 1997: 42-43. 347 Rotroff. 3. sap-gövde-dal ve benzerleri ikincil süsleme için kullanılmıştır. M. 1997: 43. yüzyılın birinci çeyreğine verilmektedir ve yaklaşık M. 1965: 16. çapraz taramalar. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. 2.ö. .115 başlanmıştır. yüzyılın sonları veya M. Sonraki dönemlerde. Ancak. Kazıma çizgi. 1965: 16. ile 2. yüzyıla kadar devam etmiştir347.ö. yüzyılın ortalarında ise daha cesur ve az özenli bezemeler yapılmaya başlandı ve bu durum 2. yüzyılın ikinci çeyreğine verilebilir. 1. 275 yıllarında önemli hale gelmiştir.ö. Batı Yamacı Seramiği’nin en erken örnekleri üzerinde daha küçük çapta motifler kullanılmış ve oldukça özenli çalışılmıştır. Rotroff. Genel olarak. Hellström. süslemede düzenli bir özellik halini alarak M. Beyaz boya sadece çiçekler ve küçük meyveler için değil özellikle rozetler. 346 Thompson.ö. gittikçe genelleşmeye başlamış ve sonuç olarak tüm dekorasyon planında kullanılmaya başlanmıştır.ö.ö. yüzyıllarda vazoların %80’inde kullanılmıştır 345.d. 1997: 43. Đlk kullanılması olasılıkla M. 2. Bunun yanında.ö. Ancak. M. Beyaz boya. Dama tahtası. 1934: 439. Örneklere bakılacak olursa kazıma çizgi. 1997: 42. 3. yüzyılın son çeyreğinde stilde önemli bir değişiklik olarak iyi tasarlanmış geniş yaprak grupları ortaya çıktı.ö. Rotroff. yüzyılda da devam etti. dalga-kıvrım. M. yaprakların kökleri veya mızrak başı tomurcuk zincirlerinin bağlanması gibi ayrıntılarını belirtmek için kullanılmıştır. Bu buluntulara dayanarak. başlarda çok az kullanılmıştır.ö. M. paneller ve labirentler gibi tüm geometrik süsleme tasarıları kazıma çizgi ile verilmiştir346. vazolar 343 344 Thompson. 1. 3. 275-260 yıllarına tarihlenen kantharoslar ve cup-kantharoslar üzerinde beyaz boyalar ile yapılmış süslemeler çok yaygındır. Brock v. 1934: 439. 345 Rotroff. genellikle geometrik motiflerin kenarlarını sınırlandırmak için. M. Süslemelerde beyazı kullanmak. Attika’da bulunanlar hem tarih hemde stil bakımından önemli bilgiler sunarlar. Bu erken dönemde soluk sarının yanında beyazın kullanımı oldukça sınırlıdır. Hellström.. 3. Bu stil. sonuç olarak her iki renk de yaklaşık aynı oranda kullanılmıştır344. Özellikle vazoların boyundaki kazıma çizgilerin çok fazla kullanılması M. Batı Yamacı vazoları üzerindeki motifler konusunda.ö.

nokta rozetlerin M. 280-200 arasında. 233 üzerinde nokta bezekler. palmetlerin M. 75 yıllarına kadar. 270-86 arasında. kırmızı ve sarımsı-kırmızımsı kahverengi ağırlıkta olan renk tonlarıdır.ö. figürlü sahnelerin M. No. 222. 231 ve Kat.ö. 250-200 arasında. ek beyaz boya kullanılarak yapılmıştır. 200-86 yılları arasında kullanımda olduğu görülmektedir348. Kat. sarmaşıkların M. 86 arasında. Kat. No. 242 üzerinde 348 Rotroff. Açık kaplar içinde ağız çapı saptanabilen 12 örneğe göre ağız çapları. Kat. Grubun firnis boyaları değişken olmakla birlikte siyah. 244 üzerindeki dikey çizgiler gibi geometrik motifler de görülmektedir. 226. 4. basit taramaların M. Ağız profili veren parçalarda bezemeler genellikle dudağın hemen alt seviyesinde ve boyunda yer almaktadır. 250-10 arasında. 210-50 arasında ve paralel çizgilerin de M.ö. Kat. Kat.ö. arasında değişmektedir. 225. 250-10 arasında. No. 228.ö. Kat. dama tahtası ve dikdörtgen motiflerinin M.ö. Menekşe Çatağı’nda Batı Yamacı Seramikleri içinde en yaygın formu kantharoslar oluşturmaktadır. No. 275-75 arasında. No. küçük noktaların M. No. 1997: 70. 233 örneklerinin üzerinde zigzag bandlar ve aralarına yerleştirilmiş nokta bezekler.ö. No. Kat.4 cm. Bitkisel bezemelerin yanı sıra Kat.ö. 242 üzerinde görülen.ö. 250 arasında.116 üzerindeki yazıların Klasik Dönem ile M. kazıma çizgiler düzensiz paralel çizgiler şeklinde. 238 üzerinde yaprak motifi ve Kat. 227. 223 ve Kat. 230 ve Kat. 13 tanesi gövde parçası. Bunların dışında kazıdan gelen çok küçük gövde ve kulp parçaları kataloga alınmamıştır. 236 ve Kat. yüzyılın sonları ile M. .ö. rozetlerin M. zigzag motiflerin M. 8. Bunların 12 tanesi ağız kenarı. 86 yıllarına kadar. 1 tanesi kaide ve 2 tanesi de kulp parçasıdır. 239 örnekleri üzerinde yatay çiftli ya da düzensiz damla bezekleri.No. Menekşe Çatağı’nda ele geçen örnekler ağırlıklı olarak yatay damla yaprakları ya da sarmaşık yaprağı gibi bitkisel bezemelerle bezenmişlerdir. Kat. No. 220. No. No. Kat. No. Kat. 232 üzerinde. 275-10 arasında. gri. Kat. 224. yaprakların M.ö. Bazı parçaların sadece ağız ve boyun parçaları korunmuş olduğu için kantharos ya da skyphos oldukları kesin olarak anlaşılamamaktadır. konsantrik daire ve Kat.5-12. 275-190 yılları arasında. yunus figürlerinin M. No. No. No.ö. No. No. No. Kat. dalgalı çizgilerin M.ö. No.ö. Menekşe Çatağı’nda 28 tane Batı Yamacı Seramiği ele geçmiştir.ö.

220 ile benzer bezemelere sahip örneklere Daskyleion ve Atina Agorası buluntuları arasında rastlıyoruz349. 230/20 ile 180 yılları arasına tarihlenmiştir350. 234. Crowfoot v. 2. Schäfer. 125: 116. Çizimler: 18 BY 37. Tafel 54: B111. 1. benzer bezemeye sahip örneklere. 1957: 243 Fig. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit.ö yaklaşık 190 yıllarına verilmiştir351.58. yaklaşık 320 yılları). Antiokhia. J. Thompson. 18: B21. 224. 355 Dereboylu. 352 Dereboylu. 350 349 . Hellenistiche Keramik aus Pergamon. Samaria’da (M. Schäfer. Mitsopoulos-Leon.ö. Çizimler: 16 BY 35. G. 116: Ca2. No. Kıbrıs’ta (M. 228 ve Kat. 231’in boyun kısmında görülen kazıma çizgiler M. Altertümer von Pergamon X/2. 224. Westholm. 1950. 1994. 1994. Levha X: BY 35.ö. Form olarak ele alıcak olursak Tenos’ta bulunan benzer bir örnek.d. Resim 5a. 1994. Levha XII: BY 37. kazıma çizgi ve beyaz ek boya birlikte kullanılmıştır. Pl. 1948.ö.ö. yaklaşık 125 yılları) ve Ephesos (M. Waagé. No. Tafel 49: B100. 241 gibi örnekler üzerinde ise. yüzyılın ikinci çeyreğinde görülmeye başlar. 354 Thompson. 351 I. Ayrıca. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler”. 1991.ö. O. benzer tipteki örneklere Symrna’da. No. Crowfoot v. Berlin: 49. Mitsopoulos-Leon. 1986. 223’ün ise. Berlin: Tafel 9: D31. Fig. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. yüzyılın sonları ile 2. Trakya’dan benzer formdaki bir örnek ise paralellerinden yola çıkılarak M.ö. Fig. 3. yaklaşık 150 yıllarına) tarihlenen çeşitli vazolar üzerinde rastlıyoruz353. Kat. Dereboylu.117 ise. Samaria (M. No. 353 Goldman.ö. Pergamenische Forschungen 2. Şahin. 239 ve Kat. Fig. Tarsus’ta (M. No. 28: 10. Kat. yaklaşık 175-150) kazılarında ele geçen örnekler ile benzerlikleri bulunmaktadır354. No. Kat. 1991. 3. çiftli konsantrik daire şeklindedir. Kat. 225’in üzerindeki damla bezeğin çok yakın benzerleri Daskyleion’da ve Ephesos’da (M. Çizimler: 9 BY 5. Fig. 3: 15. 47: 2. yüzyılın sonları ve M. Kat.ö.d. 175-150) çıkan örneklerin üzerinde de çizilmiştir355.. Kat. No. J. Atina Agorası (M. No. Levha IV: BY 5. (1968). No. 235.ö. Ziegenaus . 1956. 150 ile 50 yılları arasında) ve Pergamon’da (M. 1957: 240 Fig. 3... M. 45: 3. 2: 50. Ayrıca bkz. No. Kat. yüzyılın sonları). (1975): Das Asklepieion. Kat. Etienne. ancak üzerinde daha kısa damla bezeklerin yer aldığı bir örnek Daskyleion kazılarında ele geçmiştir352.ö. 1934: 338. 222 ile benzer formda olan. ancak ağırlıklı olarak M. yüzyılın başları). yüzyılın başlarında vazolar üzerinde görülür. 2. No. No. 6: A38. Kat. 1934: 321 Fig. Kat.ö. De Luca.ö. Aleksandria’da ve Güney Rusya’da rastlandığını belirtmektedir.

ö.175-150) ve Pergamon’da (M.d. No. Ziegenaus v.. Şahin. 357 Dereboylu. 2. Kat. No.ö. Çizimler 11: BY 17. No. 45: 16.118 Kat. Ziegenaus v. 4. yüzyılın ikinci çeyreği ve sonlarında yoğunlaştıkları söylenebilir. Levha VII: BY 22 (M. Fig. Çizimler: 12 BY 22. 2. 228’in form olarak yakın benzerlerini Daskyleion ve Pergamon (M. Tafel 43: B86. Resim 5a. No. 1975. Ephesos’da (M. Süslemelerin büyük bir kısmında beyaz ek boya kullanımı da bu tarihi destekler niteliktedir. 1994. Tafel 40: B65. M. 88: E59. 2001: 50. ya da 2.ö. 1991.ö. 233’ün üzerinde çizilen zigzag bezemesi ve nokta dizisinin benzerlerine bazı merkezlerden gelen örnekler üzerinde rastlıyoruz357. 3. 356 Dereboylu. Dereboylu. yüzyılın başları). 247 ile benzer bir kulba Ephesos örnekleri arasında ve Edirne Müzesi’nde yer alan bir eserde rastlamaktayız360. No. 1975. 358 Thompson.d. Çizimler: 8 BY 1. . 1991. Daskyleion’da.ö.ö. Benzer örneklerini. 244’in üzerindeki bezemenin bir paraleli M. Kat. Kat. 360 Mitsopoulos-Leon.3.d. Kat. yüzyıla tarihlenen ve Samaria’dan çıkan bir krater üzerinde görülmektedir359. Tafel 15: D64. Tafel 12: D17. yaklaşık 190 yılları) ele geçen örnekler üzerinde görüyoruz358.ö. Mitsopoulos-Leon. 1994. 1994. yüzyılın sonları. 1934: 399.. Fig. Tafel 32: B38. 1957: 240. Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri’nin form ve bezemeleri göz önüne alındığında. yaklaşık 190 yılları) buluntuları arasında görmekteyiz356.. 238’in üzerindeki sarmaşık yaprağı motifi oldukça yaygın bir bezemedir. 359 Crowfoot v. yüzyıl özellikle de M.

Kat. No. 248. Levha 63 Korunan Genişlik: 4. Lagynos ağız parçası.3/0. Çiz.45 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Kalınlık: 0.Lev. Lagynos gövde parçası. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kat.0 cm. 18 U 8 plankare. Ek Boyalar: Kırmızı (2. Levha 63 Korunan Kalınlık: 0.5 YR 6/4). . 251. Batı Çatak /1993.g. Kat. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile oluşturulmuş birbirine paralel üç bant yer almaktadır. bu nedenle renk dalgalanmaları olmuştur. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). 249. içte dudak altına kadar ve dışta beyaz (10 YR 8/2). Lagynos omuz parçası. Levha 63 Korunan Genişlik: 4. Ek Boyalar: Dışta kırmızımsı sarı (7.Lev. Boya her yere aynı oranda dağılmamış.5 YR 4/6’ya). Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Batı Çatak /1995. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Korunan Yükseklik: 2. No. Batı Çatak /2000. Kalınlık: 0. 18 U 17 plankare.5 YR 7/4’den 5 YR 6/8’e). Lagynos parçası. 49. 49. No. 19 T 138 plankare.55 cm. Levha 63 Ağız Çapı: 4. 20 T 13 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3). 250.75 cm.65 cm. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Astar rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Batı Çatak /1994. Tanım: Ağız (tıpa yerleştirme için kademeli yapılmış) gittikçe daralarak konik biçimde gelen bir boyunla birleşmektedir.5 YR 5/8’den 2. Lagynos Seramikleri (Kat. Astar rengi: Parlak. Tanım: Omuz başlangıcında beyaz astar boya üzerine ek boya ile yapılmış band görülmektedir.119 4. No.45/0. Bandın altında ne olduğu anlaşılmayan bir miktar ek boya daha vardır.7 cm. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile yapılmış birbirine paralel iki bant ve bitkisel motifler görülmektedir. No.4 cm. Ek Boyalar: Dışta sarımsı kırmızı (5YR 5/6 5/8). Çiz. 248-251) Kat.

Vazoların cidarları genellikle incedir. 1965: 18. sıradan bir şarap testisi olmadığı da anlaşılmaktadır. Omuzdaki ana bezeme alanında bazen asma. . 2003: 72. kithara. Thompson. yüzyılda kullandığından söz etmiştir. 1997: 226. lagynos. Aleksandria’daki bir lagynos parçasının omzunda “χώµος” kelimesinin görülmesi lagynosun festival zamanlarında şarap sürahisi (οίνοφόρος) olarak kullanıldığını göstermektedir.120 Lagynos terimi. yüzyıla kadar olan dönemde çeşitli merkezlerde üretilen tek kulplu. M.d. H.. Antik kaynaklarda. 1997: 226. 2002: 542. kantharos. Anderson v. Cook. Princeton: s.ö. Astar normal olarak yoğun ve beyazdır. 4. Rotroff. Ana bezeme genellikle omuzda ve doğal motiflerden oluşur. 4. Firnis boya. kuşlar ve yunus gibi motif ve figürler de lagynos seramikleri üzerinde görülen bezemelerdir. karşı görüşler de vardır. sıklıkla mikalı kısmen çok iyidir ve renk çeşitliliği olarak da açık kahverengiden kırmızıya değişir. 1934: 451. Cook. Bodur gövdeli. 245. yüzyıldan M.ö. 1997: 225. ince boyunlu ve tek kulplu şarap testisi olarak ve şarap dökülürken çıkan sesden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. Bunun yanında. bezemeler üretim merkezlerine göre değişen 361 362 Thompson. ince boyunlu testi tipine verilmiş isimdir. Bunun yanında. Bkz. Bazı örnekler üzerinde ve bazen sarımsı kahverengidir363. 1. kalın dudaklı uzun boyunlu ve genellikle düz bazen de tercihe göre yuvarlanmış olan dikey kulplara sahip bir formdur361. syrinks. motif ve yazılar bazı istisnalar dışında bezemenin genellikle Dionysiak sahnelerle ilişkili olduğunu göstermektedir364.d. Rotroff v. bazen yuvarlanmış bazen keskinleşen ve tekrar dış hatlarında dikdörtgene ulaşan. Nitekim. Ayrıca bkz. Bütün bu figür. trigonos. Bilim adamları bu forma bu ismi verirken kaynak olarak bazı antik yazarları göstermişlerdir362. Bunun yanında. kaidenin etrafında. Gürler. 364 Hellström. yüzyıldan sonra uzun. defne ağacı. 363 Rotroff. Amphora.ö. Kil. Bunun yanında. “Lagynos Seramiği” bu karakteristik formundan ismini almıştır. Cook. 1997: 205. dövüşen horozlar.. daha nadiren yaprak zincirleri ve oval çelenk resimleri yapılmıştır. lagynos kelimesi M. Robinson. arp gibi müzikal enstürmanlar yer alır. 3. boyunda ve ağız çevresinde firnis bandlarla sık olarak karşılaşılır. (1959): Pottery of Roman Period. Athenaeus “τριλάγυνος” kelimesinin M. Pembeden kreme veya kireç beyazına kadar değişen kaliteli bir astara sahiptirler. Ayrıca. 1997: 205. S. Ancak. bu tarih M. daha sonra şarap sürahisi anlamına gelmiştir. Lagynos ismi bazı antik yazarlarların yazılarında Hellenistik Dönem’in açık zeminli seramikler arasında en yaygın olanıdır.. 1997: 227. Aristoteles’in “λáγυνος” terimini ilk kullanan antik yazarlardan birisi olduğu düşünülmektedir. Athenian Agora V.ö. 1934: 451. Bazıları üzerinde slogan ya da neşeyi ifade eden yazılar da yazılmıştır. yüzyıl ortalarından sonraya verilmektedir. Lagynos erken dönemlerde yaklaşık üç çeyreğe denk gelen (ya da 12 kotyle) bir ölçü birimi iken. Rotroff. Bazı örnekler üzerinde ise. 6. 1954: 156. bazen siyah fakat çoğunlukla kahverengiye çalar.ö..

geniş kısım keskin bir açı ile belirlenmiştir369. Grubun vazoları Akdeniz çevresindeki bütün Hellenistik merkezlerde görülmektedir. Boyun az çok konkav ve genişleyerek huni benzeri dudakla birleşmektedir. Batı’da ise. Filistin ve Kuzey Afrika’da Lagynos Seramiği’nin az sayıda ele geçmiş olması. 1934: 450. 367 Thompson. Rotroff. Doğu’da birden fazla üretim yeri olmalıdır. Bazı bilim adamları bu stilin çıkış yeri olarak Kırım’ı düşünmektedirler. thymiaterion. Dipnot 39. 1997: 205. 2002: 544-545. Aleksandria. 2002: 542. Kyrenaika ve Kırım’daki buluntular diğer yerlere göre daha kaliteli bezemelere sahiptir365. pyksis gibi çok sayıda form çeşidine sahiptir. Formun. Bunun yanında. 1956: 59. Bir grupta yüksek alt kısım ve alçak üst kısım görülürken diğer grupta alt ve üst kısım eşitlenmiştir. diğer bir görüş stilin çıkış yerinin Doğu Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Kıbrıs olduğu şeklindedir. 1997: 225. aynı zamanda pyksis. Bunun yanında. Formların yayılım alanı ise. Son dönemdeki bazı çalışmalar ise. Bunun yanında. 365 366 Gürler. Batı Anadolu. bu bölgelerde üretimin olmadığı şeklinde açıklanmıştır. Kıta Yunanistan. 1997: 225. bezemelerinde daha erken Kıbrıs seramikleri ile ilişkiler bu görüşü destekler niteliktedir367. lagynosları tip olarak iki gruba ayırmaktadır. kyliks. 2002: 542. Hellenistik Dönem’in en karakteristik küçük sürahi grubu olan Laygnos. destekli krater. Kıbrıs’da lagynos formunun oldukça yaygın olması. Cook. kaide genişler ve alt yarı konik olmaktan silindir olmaya doğru gider.121 kalidededir. 2002: 542. 369 Westholm. 1965: 18. Rotroff. gövde oldukça karinalı. 1965: 18. Delos. “Lagynos Seramiği”ni oluşturan beyaz zemin üzerine koyu bezeme sadece lagynos formu üzerinde değil. 1997: 225. Hellström. Đkinci tipte. Gelişimin sonraki aşamalarında form şişmanlar. tüm yoğunlaşma Doğu’dadır. Örneğin. kısa zamanda popüler bir form haline gelmiştir. Suriye. Lagynos Seramiği’nin Doğu Akdeniz’de en az iki ayrı merkezde üretildiğini ileri sürmektedirler. . Birinci grup. Gürler. krater ve tabaklar üzerinde de yapılmıştır. Westholm. çoğunlukla yatay ve belirgin bir hat çizen omuz şeklindedir. 368 Rotroff. oldukça nadir üretilmiştir366. A. Gürler. erken örneklerdeki alt kısmının genişliğine karşın daha geç örneklerde basıklaştığı görülmektedir. yarımküre kase. Bunlardan bir tanesi yüksek kalitede. Gürler. bu üretim yerinin Pergamon ya da civarında bir yer olduğunu göstermektedir368. Hellström.

Menekşe Çatağı’nda 4 tane “Laygnos Seramikleri” grubuna giren lagynos parçası ele geçmiştir. yaklaşık M. Lagynos formu. Thompson. hem az sayıda parçanın ele geçmiş olması hem de tarihlemeye yarayacak kriterlerinden olmayışından ancak diğer merkezlere bakılarak genel bir tarih olarak M.ö. En geç örnekler. 250. 3 yüzyıl ile 1. 1. H. M. 1 tanesi omuz ve 2 tanesi de gövde parçasıdır. Bunların 1 tanesi ağız.122 Lagynos Seramiği’nin Hellenistik Dönem içinde kullanıldığı dönem konusunda bilim adamları arasında tam bir fikir birliği yoktur. yüzyıl aralığına yerleştirilebilmektedir. 251 üzerindeki boya bandların yanı sıra. bazı Olynthos örneklerini göz önüne alırsak bu tarihi M.ö. No. grubun M. No. Robinson ve R. Lagynos Seramiği’nin en popüler olduğu dönem ise. 1997: 228. Ek boya ile oluşturulan bezemelerin her zaman aynı yoğunlukta olmayıp dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Kat. isminin kullanımına devam edilmiştir ve Roma Dönemi’nde benzer formlar yapılmaya devam etmiştir373. No. Fırça darbeleri serbest elle yapıldığı için bantların her zaman aynı kalınlıkta uygulanamadığı görülmektedir. 372 Gürler.M. Kat. yüzyılın ortalarından daha geçe gitmezler372. 3. sarımsı kırmızı ve kırmızı tonlarda görülmektedir. 251 ve Kat.ö. Cook. No.A. 1959: 245.S. Bunun yanında. Robinson. 252 üzerinde ek boya ile yapılmış bandlar görülmektedir. 373 Rotroff. 370 371 Thompson. Kat. Parçalar üzerindeki astar. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başladığını ve iki yüzyıl kadar da kullanılmaya devam ettiğini ileri sürmüşlerdir370. Hellenistik versiyonu bu tarihlerde kısa zamanda terk edilmiştir. 1997: 205. Cook. 1934: 45. beyaz ve pembe tonlarda olup ek boya kırmızımsı sarı. yüzyılın sonları olmalıdır371. H. 150–50 yılları arasındadır. Menekşe Çatağı Lagynos Seramikleri grubu. 1959: 245.ö. Bunun yanında. . Robinson.ö. bitkisel bezemelerin de kullanıldığı görülmektedir. 5. 2002: 543.

20 T 32 plankare. No. 252-258) Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 4/1’e). 18 U 9 plankare. Çiz. No. Gövde parçası.h. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994.5 YR 3/2).5 YR 4/8). 255 ile benzer olarak yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar görülmektedir. dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). Kat. Kat.Lev. 20 T 32 plankare. Açık kap gövde parçası. Çiz. 20 T 27 plankare. daralan boyun ile birleşmektedir. 49. Batı Çatak /1994. dışa dönük profilde devam etmektedir. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0.3 cm.5 YR 4/4’e). Kil Rengi: Açık kırmızı (2. gri (7.3/0. Yivin altından içe doğru hafif kavis yapan gövde.4 cm. 20 T 103 plankare.Lev. Çiz. 253.5 YR 4/8’den 2. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarında koyu kahverengi (7. yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar Kat. Tanım: Dikine ve birbirine paralel olarak dörtlü gruplar halinde oluklar görülmektedir. Batı Çatak /1998. Boynun gövde ile birleştiği yerde birbirine paralel kabartma iki yiv görülmektedir. 255.5 YR 5/4). Tanım: Kat. Tanım: Hafif içe dönük dudak kenarı. Kil Rengi: Kahverengi (7. Batı Çatak /1998.5 YR 4/6). 49. Batı Çatak /1998. No. Tanım: Birbirine paralel ve benzer kalınlıklarda görülmektedir. Levha 64 Ağız Çapı: 7. 252.25 cm. Batı Çatak /1994. 256. 254.Lev.123 4. No. Kat. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0.5 YR 6/N6). Açık kap gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. No. açık kahverengi (7. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.0 cm. 20 T 121 plankare.6 cm. Tanım: Đki plastik bant üzerinde birbirine paralel dik oluklar oluşturulmuş. 49.4 cm. Açık kap gövde parçası. 49 Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. .5 YR 6/4). No. Açık kap gövde parçası. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Tanım: Birbirine paralel iki kazıma yiv görülmektedir. Levha 64 Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). No.5 YR 6/6). 257. Kat.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.

Đç kısmı da firnisli olan parça açık bir kaba ait olmalıdır. No.5 YR 6/4). 267 üzerinde diğer örnek gruplamalarının dışında farklı teknikte kazıma bezek çeşidi kullanıldığı görülmektedir. 257 ile benzer şekilde olabilir. Tanım: Dikine ve birbirine paralel gruplandırılmış ve grupların arasında belli bir boşluk bırakılmış oluklar görülmektedir. No. Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. No. Bu eserlerden sadece bir tanesi ağız parçası olup diğerleri gövde parçasıdır. No. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 7 tane seramik parçası “Kabartmalı Seramikler” grubu altında incelenmiştir. 18 T 5 plankare. No. Kat. 255’in iç kısmında kazıma çizgilerle birlikte düzensiz şekilde beyaz ek boya görülmektedir. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. Kat.5 YR 5/6). 258. No. Kat. Kat.4 cm. No. Kapalı kap gövde parçası.124 Kat. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2. Kat. . 253 ve Kat. 253’in de iç kısmı firnisli olup içki kabına ait bir gövde parçası olmalıdır.3/0. Kat. No. 253’in firnisleri diğerlerine göre daha kalitelidir. 252’ün sadece ağız kısmı firnisli olup kapalı bir kaba ait ağız ve boyun parçası olmalıdır.

Soldaki kulakçığın bir kısmı kırıktır.beş tane kabartma boncuk dizileri mevcuttur. Sağda hafif çıkıntı yapan kulakçığı vardır. No.40 cm. Burnun üzerinde küvete bağlandığı yerde büyük bir palmet bezemesi yer alır. Hamur iyi pişmemiştir. Korunan Genişlik: 5.5 Y 7/2’ye). Kulp ve burun noksandır. gövdenin ortası ile küvetin etrafındaki kenara bağlanır. Kil Rengi: Pembeden açık kırmızımsı kahverengine (5 YR 7/4’den 2. 20 T 66 plankare. Ortadaki yağ deliğini içbükey küçük bir küvet çevrelemektedir. üçgen burun şeklindedir. (küçük yağ deliğinin etrafındaki içbükey küvet) plastik bantla çevrilidir.0 cm. Halka şeklinde alçak bir kaide. Tüme yakındır. Levha 65 Uzunluk: 7. Yükseklik: 3. Kulbu kırıktır ve alçıyla tümlenmiştir. Yükseklik: 2. Pelikan gagası profilli burun.60 cm. Diskus Deliği Çapı: 1. Birkaç parça birleştirilerek oluşturulmuştur. Burnun iki yanını volüt kabartması kateder (burundan omuza doğru uçları volütlü plastik çizgiler).i. 260. Pişmiş Toprak Kandilleri (Kat. 259-266) Kat. Halka kulp. Kil Rengi: Gri. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye (5 YR 3/2’den 7. Kat. Bu küvet aşınmış plastik bir bantla çevrilidir.3 cm.9 cm. Diskus. 19 U 14 plankare. Çift konik gövdeli ve çanak şeklindeki diskus.6 cm. Batı Çatak /1996. Gövde üzerinde kırıklar vardır. Oval fitil deliğinin etrafı bir kenarla çevrili olup üçgenimsi bir şekil yapar. halka kaidesi aşınmıştır. omuz üzerinde. her iki yanda küveti çevreleyen -sağdakiler daha aşınmış olarak. No.90 / 8. iki yivle üç bölüme ayrılmıştır. Fitil deliği Çapı: 1.2 cm. . Kulp gövdenin ortasında küvetin etrafındaki kenara bağlanır. Firnis Rengi: Koyu gri. Kandil. Tanım: Kalıp yapımıdır. Kandil. Levha 66 Uzunluk: 7. Batı Çatak /1996.5 YR 3/N3’e). 50.125 4. Burun bezemesizdir. Ortadaki daha geniştir. Korunan Genişlik: 5. Alçak. Omuzun alt kısmında.50 cm. Tanım: Kalıp yapımıdır. boncuk dizileri ile kulakçıklar arasında. kaidenin altında halkaya ek olarak merkezde küçük bir kabartma daire bulunur. simetrik olarak -sağdaki çok aşınmış. 259. birer tane burun volüt kabartmaları ile eş değerde kabartma daireler bulunmaktadır. Her iki yanında dikdörtgen şeklinde birer kulakçığı vardır. altı kesik ve yukarıya doğru genişleyen dışbükey profilli çift konik gövde. Çiz. Diskus Deliği Çapı: 1. Dikey halka kulp. omuzda.palmet yapraklarından oluşan bir dizi ve bu bezemeninkabartmanın her iki yanında birer tane ortası boğumlu çiçek (üçlü mersin yaprağı) bezemesi yer alır. No.Lev.70 cm. Küveti çevreleyen plastik halkanın kenarında.

omuz üzerinde uzun. 19 T 35 plankare. omzun alt ve üstünden gövdeye bağlanır ve küveti çevreleyen kenara bitişir.126 Kat. Batı Çatak/1994. Üçgen şeklindeki burun.75 cm. bir kanalla burun ucuna bağlanır.5 YR 4/6). 265. Firnis Rengi: Koyu gri (2. No. Tanım: Kalıp yapımıdır. 20 T 77 plankare. Kandil. Đki parça birleştirilmiştir.5 YR 6/ N6’dan 7. omuzdan çıkıp gövdenin ortasına bağlanır.7 cm. 263. iyi pişmemiş.5 YR 5/N5’e). Batı Çatak /1994. Çift konik gövdenin üst kısmında taşkın içbükey bir kenar yapan geniş bir küvet elde edilmiştir. Yanmadan dolayı oval fitil deliğinin etrafında kararma vardır. Yaklaşık 1/3 ü mevcuttur. Kandil. Yukarı doğru genişleyen dışbükey profilli gövde. ince ve oval formda kulakçık mevcuttur. Alçak halka kaide plastik banttan oluşmaktadır. Küvet. Şerit kulp. 19 T 18 plankare. ince ve uzun şekilde yukarıya doğru çıkar.5 YR 3/N3). Çiz. 264. gri (10 YR 6/1). Firnis Rengi: Kırmızı (2.0 cm. Alçak halka kaideyi oluşturan plastik halkanın içerisinde bir tane daha alçak ve ince plastik halka bulunmaktadır. Yüzeyde kırıklar vardır. Kandil. Tanım: Büyük bir kısmı noksandır. Şerit kulbun sağında. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. Büyük yağ deliği ve diğer küçük yağ deliğinin bir kısmı mevcuttur. üçgen bir kenarla çevrilidir. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1).0 cm.4 cm. 261. No. Kat.5 YR 3/N3’den 7. 50. Korunan Genişlik: 5. Bezemesizdir. 262. iç içe iki plastik halka ile çevrelenmiş içbükey küvet ve düz kaidenin bir kısmı eksiktir.6 cm.5 Y 6/N6). Batı Çatak /1996. No. Kat.5 YR 5/N5’e). Tanım: Kalıp yapımıdır. Tanım: Kalıp yapımıdır.5 Y 4/N4). 18 U 8 plankare. Kandil. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. No. tek palmet bezemesi vardır. Hamur.Lev. Batı Çatak /1997. . Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. gri (7. Levha 67 Korunan Yükseklik: 2.5 YR 7/4). iyi pişmemiş. Kil Rengi: Mika katkılı. Kandil. Levha 67 Korunan Genişlik: 5. Batı Çatak / 1995. Kat. kanal ve burun ucu kenarla çevrilidir. Kil Rengi: Gri (2. 17 U 8 Doğu Profil. Astar rengi: Pembe (7. Kil Rengi: Çok koyu gri (2. Kat. Fitil deliği. Solda uzun. Üst kısmı noksan. No. Kırık kulp küveti çevreleyen kenara bitişik. Đki derin yivle üçe bölüme ayrılmış şerit kulbun ortadaki ile sağdaki yivi eşit kalınlıkta olup soldaki oldukça incedir. Kil Rengi: Az mikalı. Geniş küvet. Levha 66 Korunan Yükseklik: 3.

Adalar ve Güney Đtalya’ya kadar yayıldığı görülmektedir374.127 Kil Rengi: Açık gri (5 YR 7/1’den 7. Büyük bir kısmı noksan. 1960: 155. B. (1958): Studies in Ancient Technology VI. fitil sayısının artmasında sonra.. Roma’da önceleri candela olarak isimlendirilen kandilin günümüze ulaşan antik kaynaklardan Grekçe lychnos veya lychno olarak. Daha sonra. Tanım: Büyük bir kısmı eksiktir. akşam üzerini belirtmek için “περì λυχνών άφάς” deyimini kullanmıştır. 266. trimyzoi gibi isimlendirilmiştir. Küvet içbükey olup alçak plastik bir bantla çevrilmiştir. Çanaktan kandile doğru olan ilk değişiklik. P. 374 Kandil kullanımı. Bailey.5 YR 7/N7’ye). Kandil. Lucretius ve Virgil tarafından kullanılmıştır. Yunanistan. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. Fitil deliğinin etrafı yuvarlak bir kenarla çevrilidir. Đki parçadan oluşmaktadır. Kuzey Afrika. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII: s. No. M.. Mısır’da Eski Devlet zamanına ait hiyeroglif işaretleri arasında kandil resimleri görülmektedir. Eski Ön Asya medeniyetlerinde yağ kandili eski zamanlardan beri bilinmektedir. Kandilin Mezopotamya’da ortaya çıktığı ve sonra Filistin. 155. Đşçilik özensizdir. Ayrıca. fitili oturtmak için bir yuva yani burun yapılmış olmasıdır. Leiden: s. Tanım: Kalıp yapımıdır. Pelikan gagası profilli burun görülmektedir. 1995: 27. Forbes. kesin olmamakla birlikte bazı Hitit yazılı belgelerinde geçen “DUG sasanna” kelimesinin kandil anlamına gelmekte olduğu sanılmaktadır376. Kandilin çıkış yeri eski Doğu medeniyetleridir. Walters. içine zeytinyağı konmuş normal bir çanaktan sarkıtılan bir fitilin yakılması ile kullanılmaya başlanmış olduğu düşünülebilir. Ennius. 18. London: s. Kandilin ilk olarak.17.d. Oval ve yüksek olan kaideye sahiptir. Kınal. Kassab-Tezgör v. Suriye ve Kıbrıs’a yayılmış olduğu kabul edilir. Fitil deliği çevresinde yanmadan kaynaklanan islenme görülmektedir. London: s. Đki burunlu olduğu zaman bilychnis daha fazla olduğu zaman polymyxus olarak adlandırılmışlardır. Walters. 1958: 148 ve 152-153.. Daha sonra Mısır’dan esinlenerek kandiller Minos ve Myken şehirlerinde de üretilmeye başlanmıştır. Kandiller için standart isimlendirme lychnia. Firnis Rengi: Çok koyu gri (5 Y 3/1). Kandiller.5 YR 5/N5’e). dimyzoi. R. Babil kabartmalarında özel masalar üzerinde yer alan ördek biçimli kandillere rastlanmaktadır. Bkz. Levha 67 Kil Rengi: Kırmızımsı sarıdan griye (5 YR 7/6’dan 2. Erken Paleolitik Çağ’a kadar inmektedir. lychncia veya lychnouchoi şeklindedir. H. Mısır. Lychnus terimi. Latince lychnus ve lucerna terimleri şeklinde aydınlatma araçları için kullanıldığı anlaşılmaktadır375. Batı Çatak / 1993. F. Forbes. Bkz. . Herodotos. 1914: 12. Mezopotamya’da ise. Ur Kral Mezarları’ndan çıkan bir altın iki gümüş kandil vasıtasıyla Sümerler zamanında da kandil kullanımı olduğunu anlamaktayız. Kat. 21 T 1 plankare. Pişmiş topraktan kandiller ise Orta Devlet’e ait eserler arasında yer almaktadır. J. 375 Bu söylenilen terimler “lux” kelimesinden türemiştir. Firnis Rengi: Pembeden soluk kırmızıya (5 YR 7/4’den 10 R 6/3’e). Çark yapımıdır. 376 Kınal. Lucilius. 148. lychnoi.

128

Antik dönemde; kandiller, toplumun her sınıfında kullanılmaktaydı. Kandiller, öncelikle evler ve ticari amaçlı binalarda kullanılmanın yanı sıra kamu yapıları, tiyatrolar, tapınaklar, meclis binaları ve caddelerde kullanım görmüştür. Fakir insanlar yaygın çark yapımı ve kalıp yapımı kandilleri kullanırken zengin olanlar tercihlerini metal olanlardan yana kullanmaktaydı377. Hellenistik Dönem’de metal kandiller oldukça nadirken, Roma Dönemi’nde yaygın hale gelmiştir. Metal kandiller içinde yaygın olanları bronzdan yapılan kandillerdir. Pompei ve Herculaneum’dan yüzlerce bronz örnek ele geçmiştir Bu kandiller genellikle insan ya da hayvan formunda yapılmışlardır. Diğer bir metal olan demirden yapılmış kandiller ise, oldukça az sayıda üretilmiştir. olmakla birlikte demir kandiller nadir olarak yer almıştır378.

Kandillerin kullanım şekilleri oldukça çeşitlidir. Evlerde nişlerin içine yerleştirilmek suretiyle askılara ya da sarkan zincirlere asılmışlardır. Daha geç dönemlere ait bazı kandiller ise, aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlayan içi boş silindir ile desteklenmekteydi. Bazıları da özel masalara konulmaktaydı379. Kandillerin bir başka işlevi dinsel amaçlıdır. Kandiller, erken dönemlerden beri tapınak malzemelerinin önemli parçalardan birisidir. Tapınak ve kutsal mekânlarda ışığın artması için çok burunlu kandillerin kullanıldığı görülmektedir380. Ayrıca, bazı tapınaklara adak olarak sunulmuş çok sayıda kandil ele geçmiştir381. Bunun yanı sıra mezarlara da ölü hediyesi olarak bırakıldığı bilinmektedir382. Dini seremoniler, festivaller, tiyatrolar ve oyunlar gibi özel

377 378

Bailey, 1963: 11. Walters, 1914: 14 ve 19; Forbes, 1958: 150 ve 154. 379 Walters, 1914: 14; Forbes, 1958: 152; S. Çokay, (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları, Đstanbul: s. 23. 380 Çokay, 1998: 23. 381 F. Kınal, Kaunos’ta toplu olarak bulunan çok burunlu kandillerin tapınağa adandığı ileri sürmektedir. Demeter’e adanan tapınaklarda kandillerin daha çoklukta görülmektedir. Lykia’daki Oinoanda’da da bulunan bir kandil üzerinde “en yüce Tanrı’ya” yazmaktadır ve Sir Charles Newton, 1859’da Knidos’ta Demeter Tapınağı’na adanan benzer kandiller bulmuştur. Troizen’deki Demeter Thesmophorus Tapınağı’nda iki binin üzerinde kandil bulunmuştur. Bu çeşit düzinelerce kandil, Sicilya’daki Akragas Demeter Tapınağı’nda bulunmuştur. Naukratis’te, Sicilya’daki Selinus’ta ve Karthaca’da Satürn Balcaranensis Tapınağı’nda birçok örnek bulunmuştur. Bunun dışında Kıbrıs, Naukratis ve Atina’da da aynı amaç için kullanılan çok burunlu kandiller bulunmuştur. Çok fitilli kandiller, Sparta’daki Artemis Orthia kutsal alanında da yaygındır. Akropolis’in kuzeydoğu yamacında çoklu fitillere sahip kandiller ele geçmiştir. Bkz., Walters, 1914: 15 ve 21; Forbes, 1958: 155; Kınal, 1960: 154; Bailey, 1963: 12. 382 Kandiller, mezar ve gömütleri aydınlatmada sıklıkla kullanılırdı. Yunanlılar, mezarlara kandil bırakılması geleneğini Doğu kültürlerinden almışlar ve Roma Dönemi’nde bunu tam olarak bir gelenek haline getirmiştir. Kandillerin mezar içi kullanımları sembolik ya da dini amaçlı olabilir ya da ölülerin yanına konulan diğer çömlek, cam, ziynet eşyaları gibi aynı amaçla ölen kişinin mülkü olarak konulmaktadır Hristiyanlar da benzer kandilleri katakomplara adamaktadırlar. Bkz., Walters, 1914: 15; Forbes, 1958: 156; Bailey, 1963: 11-12.

129

günlerde de yanan kandiller bir gelenek olmuştur383. Daha geç dönemlerde ise, şehirlerde sokak ve caddelerini aydınlatılmasında da kandiller kullanılmıştır384.

Erken dönem kandilleri bezemesizdir. Ancak, kısa bir süre sonra firnis boyalar süsleyici nitelikte kullanılmaya başlandı. Hellenistik Dönem’de ise, siyah firnis boyaların yerini koyu gri metalik firnis almıştır. Kandiller üzerinde ilk olarak M.ö. 2. yüzyılda konular yer almaya başlamıştır385. Đlk olarak geniş ve taşkın omuzlu Hellenistik kandiller üzerinde sınırlı da olsa süsleme çeşitleri kullanılmıştır. Daha sonra bu bezemeler artmıştır. Hellenistik Dönem kandilleri üzerindeki bezemeler çoğunlukla dal veya çelenk halinde sarmaşık, asma, defne, nar, zeytin, mersin, girlandlar, sarmaşık biçimli yapraklar ve üzüm gibi bitkisel motifler ile yunus, geometrik desenler, spiraller ve yumurta dizisinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra Dionysos ile ilişkili mitolojik figürler, yarı-tanrılar, tanrılar, efsanevi varlıklar ve masklar da görülmektedir. Çoban, atlı, balıkçılar, avcılar, tahıl işlenmesi, suyun getirilmesi, yıkanma-temizlenme ve yatak odası sahneleri gibi günlük hayatın tüm yönleri kandiller üzerinde yer almıştır. Hayvanlar genellikle tek gösterilse de nadiren grup içerisinde kabartmalı kandiller üzerinde geyiğe saldıran av köpekleri şeklinde gösterilmektedir. Evcil ve vahşi hayvanlar, kuşlar, balık, kabuklu deniz hayvanı ve böceklerin hepsi betimlenmiştir. Çapa, içki kapları, karmaşık kaseler, şarap amphoraları, bereket boynuzları, altarlar ve yapılar gibi büyük şeyler de kandil süslemesinde popüler elemanlardır. M.ö. 1. yüzyıldan sonra bazı kandiller üzerinde yapımcısının adını gösteren yazılar ile özel olayları veya belli mesajları ileten yazılar da görülmektedir386.

383

Hellenistik Dönem’in sonlarına doğru Doğu’ya özgü kültlerin girmesiyle birçok âdette kandillerin kullanımı yükselişe geçmiştir. Yunan dünyasında Herodes Festivalleri’ndeki kandillerin yeri çok iyi bilinmektedir. Kandiller, antik dönem dini hayatında önemli bir rol oynamaktaydı. Kandiller ve kandil ayakları Minos kült resimlerinde görülmektedir. Herodotos, “Fenike Tyr’deki Herakles Tapınağı’nın içi geceleri pırıl pırıl yanıyordu” şeklinde aktarmaktadır. Kaligula ve Domitian zamanında, gladyatör gösterileri aydınlatılır ve tiyatrolarda kandil kullanılmıştır; M.s. 248’de Đmparator Philip I tarafından düzenlenen Secular Oyunları’nda da yüzlerce kandil yakılmıştır. Kleopatra tarafından Julius Caeser’ın zaferinde ve Nero’nun dönüşünde kullanılmıştır. Bkz., Walters, 1914: 11, 12 ve 14; Forbes, 1958: 154 155. 384 Belediye sorumluluğuna giren sokak aydınlatması, M.s. 5. yüzyılın ortalarında Antiokheia’da uygulanan kadar görülmemektedir. Pompei’de cadde ve sokaklarve Ephesos’ta Arkadianus Caddesi’nin aydınlatıldığı bilinmektedir. Aleksandria’da da M.s. 350 yıllarında dükkan kapıları ve ev girişleri üzerinde yer alan kandillerle caddelerin aydınlatıldığı bilinmektedir. Bkz., Bailey, 1963: 11; Çokay, 1998: 24. 385 Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21-23. 386 Bu yazılar, yapan kişinin ismi veya işareti, alan kişinin ismi veya işareti veya adak ithafı şeklindedir. Bkz., Forbes, 1958: 150; Bailey, 1963: 23; Çokay, 1998: 21.

130

Hellenistik Dönem’de kandiller çark ve kalıp yapımı olmak üzere iki şekilde üretilmiştir. Daha sonra bu gruplara, M.ö. 2. yüzyılda yaygınlaşan dökme kandilleri ve tapınak kandilleri de eklenmiştir387. Orta Tunç Çağı’ndan itibaren görülmeye başlayan çark yapımı kandillerin gövdeleri kürevî profilli, kaideleri düz, konik ya da halka biçimde olup büyük çoğunluğu kulpsuzdur388. M.ö. 6. yüzyıldan sonra, çarkla kandil yapımı yaygınlaşmıştır. Arkaik Dönem’de Attika, Korinth ve Batı Anadolu’da köprülü burunlu ve boru askı delikliler gibi yeni tipler üretilmeye başlanmıştır389. M.ö. 3. yüzyılın ilk yarısından itibaren küt burunlu kandiller yapılmaya başlanmış ve daha sonraki dönemde ise, ok ucu burunlu örneklerde görülmeye başlanmıştır390. M.ö. 3. yüzyıl ile 2. yüzyılın başında görülen kandiller, geride kalan yüzyılda görülen çark yapımı kandillerin bir devamı gibidir. Attika, bu dönemde de ürettiği kendine özgü kandillerle bir ihracat merkezi olmaya devam etmiştir. Büyük çapta ihraç yapan Rhodos gibi bazı antik kentler, bunların kopyalarını imal etmişlerdir. Yerli atölyelerde imal edilen bu kandiller başta Attika olmak üzere, Delos ve doğuda Filistin olmak üzere tüm Yunan dünyasına yayılmışlardır391.

Đkinci yapım şeklini kalıpta yapılan kandiller oluşturur. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır. M.ö. 2. yüzyılın ortalarında, görülmeye başlayan kalıp yapımı kandillerin çıkış yeri olarak Mısır, Antiokhia ya da Ege’deki yerleşmeler önerilmektedir. Attika’da ise, M.ö. 2. yüzyıldan sonra kandil üretiminde bir gerileme olmuştur392. M.ö. 2. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerde Ephesos ve Knidos’un önemli bir yeri vardır. Hellenistik Dönem boyunca kalıp yapımı kandiller, Akdeniz’in büyük çoğunluğuna yayılmıştır393. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Hatta bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmüştür394.

387

Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21; J. W. Hayes, (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps, Toronto: s. 1; Çokay, 1998: 13. 388 G. Günay-Tuluk, (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đzmir): s. 21. 389 Çokay, 1998: 10. 390 Günay-Tuluk, 1996: 22. 391 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 392 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 393 Bailey 1963: 18; Çokay, 1998: 11. 394 Bunların üretimine Hellenistik Dönem’de olduğu gibi Roma ile Bizans hatta Đslami Dönemler’de bile devam edilmiştir. Bkz., Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71.

131

Knidos’ta T. Newton tarafından 1858’de yapılan kazılar esnasında aynı tipte ele geçen bir grup kandil buluntu yerinden dolayı “Knidos tipi kandiller” olarak isimlendirilmiştir395. Hellenistik Dönem’de çark yapımı kandiller arasında en gözde olan Knidos tipi kandillerdir. Ancak Knidos tipi kandillerin üzerindeki bezemeler kalıp yapımıdır396. Bu tip kandiller yuvarlak görünümlü, çift konik profilli, büyük kısa ve çapa biçimi burunlu ve küçük çukur diskuslu bir forma sahiptirler. M.ö. 2. yüzyılda, Attika, Korinth, Delos, Rhodos, Mısır ve Đtalya gibi birçok yerleşim yerine ihraç edilmişlerdir. Tarihlenebilir buluntulara göre M.ö. 2. yüzyıl ile M.ö. 1. yüzyılın ilk çeyreği arasına vermektedirler397.

Đlk olarak H. B. Walters tarafından tanımlanan ve literatüre Ephesos Kandilleri olarak geçen kalıp yapımı kandiller de Hellenistik Dönem’de çok yaygındır. Gri renkte iyi pişmiş, sert, gözeneksiz, fazla katkı maddesi içermeyen hamur Ephesos tipi kandillerin karakteristik özelliğidir. Bu grubun hamur ve firnis renkleri, kulp ve burun yapıları, diskus ve gövde profilleri açısından metal örneklerden esinlendikleri görülmektedir. En belirgin özellikleri, ok ucu biçiminde buruna sahip olmaları ve diskusu çevreleyen çanak görünümdeki bölümün bulunmasıdır. Birçok varyasyonu olan bu tipte gövde, birleşme yeri keskin olan çift dışbükey biçimde olup üst kısmı düzleştirilmiş ve yüksek bir bantla çevrilmiştir. Süsleme plastik bandın gerisinde kalır. Omuz, geometrik ya da bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yanma deliğinin kenarları üçgen ya da yuvarlak formdadır. Daha sonra aynı formda ancak yuvarlak burunlu olanlar üretilmeye başlamıştır398.

Hellenistik Dönem kalıp yapımı bezemeli kandilin bir başka üretim yeri de Pergamon’dur. Pergamon tipi kandillerin Hellenistik Dönem kalıp yapımı kandiller içerisinde önemli bir yer tutan kalp yapraklı olanlarının büyük bir ünü vardır. Đlk olarak M.ö. 3. yüzyılda üretilmeye başlamış olan kalp yapraklı kandiller M.ö. 1. yüzyıla kadar üretilmeye devam etmiştir399. Ephesos ve Pergamon tipi kandiller, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar üretimlerini sürmüşlerdir. Bunun yanında, bu tip kandiller bu iki

395 396

Günay-Tuluk, 1996: 32. Bailey, 1963: 18; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71; Günay-Tuluk, 1996: 32. 397 Günay-Tuluk, 1996: 32-33. 398 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 49-50, 62 ve 68; Gürler, 2003: 89. 399 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 33, 38-39 ve 68.

132

merkezin dışında, Sardes’te, Labraunda’da, Tarsus’ta, Attika’da, Korinth’de, Delos’da, Mısır’da, Kıbrıs’da, Rusya ve Đtalya’da bir çok merkezde ele geçmiştir400.

Menekşe Çatağı ait 8 tane Hellenistik Dönem’e ait kandil incelenmiştir. Bu eserlerden yalnızca Kat. No. 259 kulp hariç tümdür ve alçı ile tamamlanmıştır. Kat. No. 260 de tüme yakın bir örneğimizdir. Kat. No. 266 dışındaki bütün kandiller kalıpta yapılmıştır. Kat. No. 266 ise çark yapımıdır. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır401. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Kat. No. 266 gibi diğer hellenistik merkezlerde de bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmektedir402. Kat. No. 260 haricindeki örnekler gri monokromdur. Hellenistik Dönem içinde Küçük Asya’da özellikle Knidos ve Ephesos kandillerinin yapımında da koyu gri kil kullanılmaktaydı403.

Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262 çift konik gövdeli bir forma sahiptir. Çift konik profilli kandillerin en iyi örneklerini Hellenistik Dönem içinde M.ö. 2. ile 1. yüzyılın ilk çeyreği arasında üretilen Knidos tipi örneklerde görmekteyiz404. Kat. No. 259 ve Kat. No. 265 pelikan gagası burunludur. Kat. No. 261 ise üçgen burunlu kandiller sınıfına girer. Kat. No. 259’nin tümlenen kulbu dikey halka kulp şeklindedir. Kat. No. 265 ise şerit kulplu olup, benzer kulba sahip örnekler M.ö. 2. yüzyılın son çeyreği ile M.ö. 1. yüzyıl arasına tarihlenmiştir405. Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262’in olup her iki yanında dikdörtgen şeklinde kulakçıklar vardır. Kat. No. 259 formu ve özellikle de burun yapısı ile ok ucu burunlu Ephesos tipi kandillere benzemektedir. Kat. No. 261 ise yuvarlak uçlu Ephesos tipi kandillerle benzerlik göstermektedir406. Bizim örnekte olduğu gibi, gri renkte iyi pişmiş, sert profil özellikleri Ephesos tipi kandillerin en karakteristik özelliğidir407. Ephesos tipi kandiller, M.ö. 3. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerini, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar sürdürmüşlerdir408.
400 401

Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2 ve 39. Günay-Tuluk, 1996: 13. 402 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 403 Walters, 1914: xvi. 404 Günay-Tuluk, 1996: 32. 405 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 294 ve 301. 406 Günay-Tuluk, 1996: 32. 407 Günay-Tuluk, 1996: 50; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 408 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2; Çokay, 1998: 11.

Kat. yüzyıl aralığına yerleştirmek mümkündür. Diğer örneklerimiz tam olmadığından bezemeleri için kesin birşey söylemek mümkün değildir.133 Hellenistik kandilde sınırlı bir süsleme çeşidi kullanılmıştır409. Ephesos tipi kandiller grubuna giren Kat. M. No. 263 ve Kat.ö. 1963: 22. yüzyıl arasını göstermektedir.ö. dikey şerit kulplu Kat. 259 üzerinde kabartma boncuk dizileri ve Kat. Çizim A-12. 409 410 Bailey. Aynı durum bizim örnekler içinde geçerlidir. Günay-Tuluk. 259 ve Kat.ö. 260 üzerinde mersin yaprağı ile Đonia Bölgesi kandillerinde burun üstü bezemesi olarak karşımıza çıkan damarlı yapraklar görülmektedir410. Bu örneklerimizin tarihlendirmelerinden yola çıkarak Menekşe Çatağı kandillerini. 1. No. 2. No. 1996: Çizim 1-8. No. Kat. 261 bize M. yüzyıl ile M.ö. 2. 266 üzerinde ise.ö. yüzyılın son çeyreği ile M. No. No. yüzyıl sonrasını. sadece plastik halkalar bulunmaktadır. . No. 3. 1. 262 ise M.

pişmiş toprak kandiller olarak gruplara ayrılmış ve incelenmiştir. Kaseler. Bu merkezlerden yola çıkılarak tarihlendirme . Batı Yamacı Seramikleri. Pişirme ve saklama kapları. Bu grupların dışında iç kısımda rulet bezemesi olanlar “rulet bezemeli” dış yüzeyinde kabartma bezemesi olanlar “Megara Kaseleri” grubu altında incelenmiştir. Menekşe Çatağı kazılarında incelemesi yapılan seramikler dışında tarihlemeye yardım eden başka kriterler mevcut değildir. Bu eserler Hellenistik Dönem seramiği literatürü ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve genele uyularak sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Menekşe Çatağı-Batı Çatak Hellenistik Dönem seramiklerinde diğer merkezlerden çok sayıda paraleller bulmak mümkün olmuştur. ağız profilleri ve çaplarına göre gruplandırılmıştır. kabartmalı seramik parçaları. lagynos seramikleri. Tabaklar grubu da ağız profillerine göre gruplandırılmış ve formları ile kendini belli eden bir grup tabak “balık tabakları” grubu altında incelenmiştir. Bu nedenle her gruba ait seramikler diğer merkezlerle karşılaştırılmış ve en erken ile en geç tarihler saptanmıştır.134 5. lagynos seramikleri. skyphos. unguentariumlar. kapaklar. tabaklar. kyliks. Ayrıca grubun en yoğun üretildiği zaman aralığı saptanmaya çalışılmıştır. SONUÇ “Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği” konulu bu çalışmada 266 adet eser incelenmiştir. Kapalı kaplar da boyutlarına göre büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. açık ve kapalı kaplar. Formlarına göre yapılan bu sınıflandırmada kaseler. Diğer seramik parçaları da unguanteriumlar. Seramik gruplarına genel olarak bakıldığında form ve bezeme açısından Attika tiplerine bağlılık olduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir. mutfak kapları. Kıyaslama yapıldığında tüm malzeme içerisinde kaselerin en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir. Kaseler grubu içerisinde de ağız kenarı içe dönük kaseler çoğunluğu oluşturmaktadır. Batı Yamacı Seramikleri. Açık kaplardan kase. amphoralar ve testiler bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. kabartmalı seramikler ve kandiller çeşitli alt gruplara ayrılarak incelenmiştir. Dolayısı ile bu çalışma sonucu elde edilecek tarihler ilgili tabakalar için bir kriter oluşturacaktır. kantharos kaide parçaları ve gövde parçaları da açık kaplar grubu altında incelenmiştir.

300 yıllarından başlayan üretimlerin benzerlerine rastlanmaktadır. Kat. Tabaklar genel olarak hafif dışa sarkık dudak profilli nispeten ince cidarlı olup. Bunların içinde Kat. Menekşe Çatağı’nda üretilen tabakların özellikle M. yüzyılın ortalarına kadar olan zaman aralığına tarihlenmektedirler. yüzyılın başları ile M.ö. 2. 2. yaklaşık 340-330 yıllarına ait tarihi ile en erken örneği. 2 ise M. 1. yaklaşık 150 yılları civarında yoğunlaştığı görülmektedir. Megara Kaseleri çoğunlukla M. Buna karşın parçalar arasında atölye ayrımı yapmaya yaracak sayıya ulaşılamamış ve üzerinde herhangi bir atölye damgası bulunan parça da ele geçmemiştir.ö.-2.ö. Bunun yanında.No. 2. ele geçen az sayıdaki örneğin M. Benzer durum Heraion Teikhos’ta ve Datça/Reşadiye atölyelerinde de karşımıza çıkmaktadır.ö. yüzyıl sonlarına ve M. Bu tip örneklerin yanı sıra M. 1.ö. 150-125 ile en geç tarihli örneği temsil etmektedir. .ö. yüzyılın sonları arasına yerleştirilmesi mümkündür. M. yüzyıla ait üretimler de görülmektedir. Seramikler yoğunluk olarak M. Bunun yanında. yüzyıla ait örnekler sayıca fazladır.ö. M. Dışa dönük ağız kenarına sahip kaselerde ise. 1. 3. Rulet bezemeli kaseler. firnis yapılarının ve yapılışlarının daha özensiz ve kalitesiz olduğu görülmektedir. Hellenistik seramiğin özgün formu unguentarium konusunda bir form gelişimi ve kronoloji oluşturmak örneklerin yetersiz olması nedeniyle mümkün olmamıştır. 3.ö. 3. yüzyıla tarihlenmekle birlikte paralellerine göz atıldığında M. ikinci yüzyılın ve üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. yüzyıllar içinde üretilmişlerdir.ö. M. yüzyıl ile M. 2.ö. 2.ö. Tabaklar grubu içinde incelenen balık tabakları genellikle M. Đçe dönük dudaklı kaseler genellikle M.ö.ö. 1. M. 4.ö.ö. yüzyıla aittirler. En geç örneklerin diğer merkezlerdeki kontekstlerle desteklenen tarihleri Erken Roma Dönemi’ni göstermektedir.ö.No. yüzyılın ilk yarısına kadar geçe giden örnekler de görülmektedir. 2. Diğer merkezlerde karşımıza çıkan üretimlerle karşılaştırdığımızda Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem seramiklerinin bir çoğunun kil. ile 1.ö. Menekşe Çatağı buluntuları içerisinde Megara Kaseleri’nde diğer merkezlerden farklı olarak ağırlıklı gri monokrom parçalar görülmektedir. yüzyıla aittirler. genellikle M.135 yapılmıştır.

Menekşe Çatağı’na yaklaşık 3 km. Menekşe Çatağı’nda genel olarak Ephesos tipi kandil özelliklerini taşıyan örneklerle karşılaşmaktayız. Bunun yanında. Teknik ve motiflerin yayılmasında çabuklaştırıcı bir etki olan Hellenistik dünya arasındaki hızlı ticari ilişkiler ve deniz kenarında yer alan yerleşime ulaşımdaki kolaylık ihtimalleri kuvvetlendirmektedir. Menekşe Çatağı’nda ele geçen az sayıda Lagynos Seramiği örnekleri oldukça küçük parçalardan oluşmaktadır.ö.136 Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri M. yüzyılın sonları arasına aittirler. En geç tarihli örnekler M. yüzyılın son çeyreği ile 1. yüzyılın sonları ile 2.ö. yüzyılları verilebilir. Hellenistik Dönem’e özgü bu grubun üretim tarihleri ve genel olarak tüm malzemenin ağırlık oluşturduğu dönemler göz önüne alındığında. . ve M.ö.ö. Parion veya Kyzikos ile de ticari ilişkiler kurulmuş olması mümkündür. 2. M. Bu nedenle de malzemeyi M. 3.ö. Hellenistik Dönem seramiklerinin üretim yeri konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. mesafedeki Heraion Teikhos’da seramik fırınlarının ortaya çıkarılmış olduğu göz önüne alınırsa büyük olasılıkla buradan getirtilmiş olabilir ya da Hellenistik Dönem merkezlerinden Ainos. yüzyılın başlarına yerleştirmek mümkündür. 2. bu sınırlı grup için M. Ancak.ö 3. Üretim yerlerinin kesin olarak belirlenmesi için kil analizlerinin yapılması bizi sonuca götürecektir. Bu nedenle doğrudan paralelleri bulanamamıştır. yüzyılın başları ve ikinci çeyreğine ait örnekler sayıca fazladır. 150-50 tarihleri arasında üretilmiştir. 2.

T. Anlağan. M. Đstanbul. F. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91. London. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu. Chios”. Hood. ve Mackworth-Young. N. ve Jansova. (1949): “Excavations in Siphnos”. J. Benton. ve Boardman. Bouzek. V. 298-306. J. P. L. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. H. F. Đstanbul. N. R. Brock. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. The Cave at Polis II” BSA 39. G.137 KAYNAKÇA Aksaç. Eskişehir. Atik. 123-182. BSA 49. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. P. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. J. S.. M. K. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1974): Kyme I. Paris. J. Bailey. Baydur. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. S. (1954): “Excavations in the Kofina Ridge. . Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. Anderson. (2000): Sadberk Hanım Müzesi. ve Seçkin. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. (1970): L’îlot de la Maison des Comédiens. 105-122. Đstanbul). 1-51. BSA 44. K. N. Pragha. Anderson-Stojaniviç. 1-92. Exploration Archeologique de Delos XXVII. Bruneau.

(1957): The Objects from Samaria. Thrace. Delemen. G. J. IX: Pottery Hellenistic and Later. K. D. A. Çokay. VII. J. Đstanbul. baskı. S. Crowfoot. . (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. M. F. Dura-Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2. (2001): Knossos Pottery Handbook of Greek and Roman. M. Samaria-Sebaste 3. Illyria. London. Đzmir). M. Erzen.138 Can. Princeton. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. S. Cornell. Oxford. Đstanbul. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. J. G. E. Crowfoot. Đstanbul. H. Cox. Paris. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Cook. Casson. (1926): Macedonia. Oxford. (1949): The Greek and Roman Pottery. (1997): Greek Painted Pottery. New Haven. A. Dereboylu. Ş. ve Kenyon. London: 3. R.. Đstanbul. N. Đ. Coldstream. Part 3. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. L. S. Eiring. Courby. (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları... (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. London. Corinth Vol. Drougou. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery From TelAnafa 1968–1973. R. L. ve Forster. Selanik. Edwards. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. Chap.

Hellström. M. B. 2. H. (1950): Excavations at Gözlükule. G. . Toronto. Günay-Tuluk. B. Işın. Đzmir). Gürler. Forbes. G. (1994): Excavations at Carthage. Hobling. Oxford. P. 541– 548. Ankara. ve Peacock. The Hellenistic and Roman Periods. II. Swedish Excavations and Researches. (Yayınlanmamış Doktora Tezi. B. Gürler. M. Tarsus I. (1958): Studies in Ancient Technology VI. Lund. 17–26. New Jersey. P. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. Günay. 277-230. D. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. 87–97.139 Etienne. Fulford M. R. S. Le Sanctuaıre De Poseidon Et D’Amphitrite. R. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Leiden. Đzmir). (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3. J. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. Goldman. Paris. (1965): Labraunda II. G. W. A. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. Hayes. The Circular Harbour. s. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. (1986): Tenos I. North Side The Pottery. (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps. Sayı:243. BSA 26. 1. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Vol. J.

Özdoğan. A.. M. Ankara. ve Özdoğan. Ankara. 363–379. Işın. 313–326. Vol. P. Kazı Sonuçları Toplantısı. D. Đstanbul. M. Kazı Sonuçları Toplantısı. M. A. s. 1. 1. A. 24. F. 1. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. to Libya Antiqua V. Işın.Cilt. Kazı Sonuçları Toplantısı. Kazı Sonuçları Toplantısı. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. M. E. 7. Supp. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. Ankara. A. A. E. Kassab-Tezgör. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. ve Özdoğan. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 2. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 20. M. ve Aksaç. F. London. A. III Part 1. a Review of Scientific Studies. Kenrick. E.Cilt. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. (1986): Greek and Cypriot Pottery. Kazı Sonuçları Toplantısı. A. 23. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. ve Özdoğan. Ankara. A. Ankara. E. 1. Kınal. ve Özdoğan. 8. A. Işın. ve Sezer. 89–98. ve Özdoğan. Işın. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Ankara. ve Özdoğan.Cilt. 239–250. A. A. R.Cilt. Işın. Jones. A. Doğu Çatak Kazısı”. Işın. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. M. Ankara. . 295–310. A. Klasik ve Hellenistik Dönemler. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII. E. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. 25. A. Tripoli. 151-159. 21. E.Cilt. 421-434.140 Işın M. T. 377–388. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. E. Arkaik. M. E.

(1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. A. Funde Aus Milet Teil 1. 79-82. Athenian Agora V. A. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda. (1990): Die Megarischen Becher. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. Mitsopoulos-Leon. 2\2. Meriç. A.A Preliminary Report’ In H. A. Richter. “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90. (1948): Greek Pottery. Preda. Paris. Milet VI. R. 2-8. A. Bucuresti. M. Đstanbul. Lane. Đstanbul. A. U. Mansel. Band IX. (1996): Le Mur de défense de l’époque hellénistique. 1. Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. Özdoğan. (1959): Handbook of Greek Art.141 Kossatz. Metzger. R. Richter. Wien. A. Bern. (1999). V. Princeton. ve Doicescu. Mlynarczyk (editörler). H. I. Robinson. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. Israel. Varia Anatolica XV. Negev. Eretria II. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. Rosenthal-Heginbottom. G. R. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”. 1. C. ‘Hellenistic and . London. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. London. M. (1959): Pottery of Roman Period. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. Madra). (1984): Yunan Sanatı (Çev. Israel. G. B. Laumonier. Berlin. Meyza ve J. Final Report. S.

ve Oliver. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73. Princeton. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. S. S. (1982b): “Silver. S. S. I. 182-228. Rudolph. Acts of the II Nieborow Pottery Workshop. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. I. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (1941):“Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. The Athenian Agora XXII. I. 213–233. The Athenian Agora. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rotroff. Warsaw. S. Rotroff. Rotroff. Ankara. (1968): Hellenistiche Keramik aus Pergamon. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. I. V. Şahin. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. 33-38. Pergamenische Forschungen 2. Đzmir). Rotroff. A. Princeton. I. I. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51. London. Sevin. Rotroff. International Congress on Hellenistic Ceramics.142 Roman Pottery in the Eastern Mediterranean-Advances in Scientific Studies’. XXIX. Schwabacker. W. Schäfer. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. 329-337. W. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. Berlin. J. 365-396. . Athens. AJA 45.

ve De Luca. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. H. IstMıtt 21. H. 2. F. Thompson. Berlin. A.143 Şahin. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. Walters. B. Walters. Westholm ve O. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. (1975): Das Asklepieion. Part I. Part 3. 45-108. (1948): Antioch-on-the-Orontes. The Swedish Cyprus Expedition. Waagé. New York. Westholm. Stockholm. Altertümer von Pergamon X/2. I. 311-480. Vessberg (Editörler). London. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. C. Ziegenaus. 47-52. 2. Princeton. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. IV. (1971): “Didyma 1969-1970”. . A. O. G. O. Tuchelt. (1905): History of Ancient Pottery. B. Hesperia 3. H.

ÇĐZĐM LEVHALARI 1-50 .

2 Kat.No. 3 . 1 Kat.No. 1 Kat.Çiz. Lev.No.

5 Kat. Lev.No. 6 Kat. 7 Kat.Çiz.No. 8 Kat.No. 4 Kat.No. 9 . 2 Kat.No.No.

Lev. 11 Kat.No.No.No. 13 Kat. 3 Kat.Çiz. 14 .No. 10 Kat. 12 Kat.No.

16 Kat. 17 Kat.No. 21 . Lev. 20 Kat.Çiz. 15 Kat.No. 4 Kat.No.No. 19 Kat.No.No. 18 Kat.No.

22 Kat. 26 Kat. 25 Kat. Lev.No. 23 Kat.Çiz. 24 Kat.No. 5 Kat.No.No. 27 .No.No.

29 Kat.No.No.No. 6 Kat. 30 Kat. Lev. 28 Kat.No. 32 Kat. 33 Kat.No.No.No.Çiz. 31 Kat. 34 .

No. 37 Kat.No. 38 Kat. 39 Kat. Lev. 7 Kat.Çiz. 40 .No.No. 35 Kat.No. 36 Kat.No.

42 Kat.No. 41 Kat. 43 .Çiz.No. Lev.No. 8 Kat.

No.No. 45 Kat.No.Çiz. 44 Kat.No. 46 Kat.No. 47 Kat. Lev. 9 Kat. 48 .

50 Kat.No. 51 Kat.Çiz.No.No. 49 Kat. 52 .No. Lev. 10 Kat.

11 Kat. 54 Kat. 56 .No.No.Çiz. 55 Kat.No. Lev. 53 Kat.No.

No. 61 Kat.No.No.No. 60 Kat. 59 Kat. Lev. 12 Kat.No. 58 Kat. 62 .No.Çiz. 57 Kat.

64 Kat. 69 .No. 67 Kat.No. 63 Kat.No. 13 Kat. 68 Kat.No.No.Çiz.No. 66 Kat. 65 Kat.No. Lev.

No. 71 Kat.No.No. 14 Kat.Çiz.No.No. 70 Kat.No. 74 Kat. 73 Kat. 72 Kat. 75 . Lev.

77 Kat.No.No.No.No. 80 Kat. 76 Kat.No.No. 81 Kat. 82 .Çiz. Lev.No. 78 Kat. 15 Kat. 79 Kat.

Lev.No. 85 Kat.No. 87 .No.No. 83 Kat.No. 16 Kat.Çiz. 84 Kat. 86 Kat.

89 Kat. 17 Kat. 90 Kat.No. Lev.No.No. 91 Kat. 92 .Çiz.No. 88 Kat.No.

96 .No.Çiz. 95 Kat.No.No. 18 Kat. Lev. 94 Kat. 93 Kat.No.

97 Kat. 101 .No. 98 Kat. 99 Kat. Lev.Çiz.No.No.No.No. 100 Kat. 19 Kat.

102 Kat.No.No. 103 Kat. 20 Kat. 106 Kat.No.No. 105 Kat.No.Çiz. 107 Kat. 104 Kat. Lev.No.108 .No.

115 .No.Çiz.No.No. 114 Kat.No. 113 Kat. 111 Kat.No. 109 Kat.No.No. Lev. 110 Kat. 21 Kat. 112 Kat.

120 Kat.No. 121 Kat. 22 Kat. 119 Kat.No.No. 117 Kat.No. Lev. 118 Kat.No. 116 Kat.Çiz.No.No. 122 .

No.No.No.Çiz.No. 126 Kat. 23 Kat.No. Lev. 125 Kat. 123 Kat.No. 124 Kat. 128 . 127 Kat.

No.No. 132 Kat. 136 .No.No. 129 Kat.No. 130 Kat. 131 Kat. 133 Kat.No. Lev.No. 134 Kat.No. 24 Kat. 135 Kat.Çiz.

141 .No. 137 Kat.No. 138 Kat. 139 Kat.No. 140 Kat.Çiz.No.No. 25 Kat. Lev.

26 Kat.No.No. Lev.No. 142 Kat.Çiz. 145 . 143 Kat. 144 Kat.No.

No. 149 Kat. 146 Kat. Lev. 150 .No.No.Çiz. 148 Kat. 27 Kat.No.No. 147 Kat.

No. Lev.Çiz. 151 Kat.No. 153 . 28 Kat.No. 152 Kat.

No.No. 158 . Lev. 155 Kat. 156 Kat.No.No. 29 Kat.Çiz. 154 Kat.

No.No. 30 Kat.Çiz. Lev.No. 160 . 157 Kat. 159 Kat.

No.Çiz.No. Lev.No. 161 Kat. 164 .No. 163 Kat. 162 Kat. 31 Kat.

Lev. 167 Kat. 166 Kat. 165 Kat.No.No. 32 Kat.No.Çiz. 168 .No.

169 Kat. Lev.No. 171 Kat.No.No.No.Çiz. 170 Kat. 172 . 33 Kat.

34 Kat.Çiz. 173 Kat. 174 Kat.No.No. 175 Kat.No.No. 176 . Lev.

179 Kat.No.Çiz.No. 178 Kat. 35 Kat. 180 .No.No. Lev. 177 Kat.

No.No.No. 183 Kat. 181 Kat. 36 Kat. 185 Kat. 182 Kat.No.No. Lev. 184 Kat.No. 186 .Çiz.

No. 192 . 191 Kat.Çiz.No.No. 190 Kat. Lev.No. 187 Kat. 37 Kat. 189 Kat.No. 188 Kat.No.

Lev. 195 Kat. 38 Kat.No.No.No. 196 .No. 193 Kat.Çiz. 194 Kat.

200 . Lev. 197 Kat. 198 Kat.Çiz.No.No. 199 Kat.No.No. 39 Kat.

201 Kat.No. 204 . Lev.Çiz. 40 Kat.No. 203 Kat.No. 202 Kat.No.

No. 205 Kat.No.No. 206 Kat. 41 Kat.No. 207 Kat.Çiz. 209 .No. 208 Kat. Lev.

212 Kat. 210 Kat. 42 Kat.No.No. Lev.Çiz. 211 Kat.No. 213 .No.

216 Kat.No.No. 219 .No. 215 Kat.No. Lev.No.Çiz. 214 Kat. 217 Kat.No. 43 Kat. 218 Kat.

221 Kat. 220 Kat. 44 Kat. 224 .No.No.No. Lev.No. 223 Kat.Çiz.

226 . 225 Kat.No.No.No. Lev. 222 Kat.Çiz. 45 Kat.

227 Kat.No.No.Çiz. 46 Kat. Lev. 230 . 228 Kat.No. 229 Kat.No.

47 Kat.Çiz. 233 Kat. Lev.No.No. 231 Kat.No. 234 .No. 232 Kat.

Çiz.No. 238 Kat. 236 Kat. Lev.No. 245 . 48 Kat. 239 Kat.No. 242 Kat.No.No.No.No. 235 Kat. 237 Kat. 241 Kat.No.

No. 253 Kat. 252 Kat.No.No.No. 257 . 246 Kat. Lev. 250 Kat. 256 Kat. 49 Kat.No.No.Çiz.No. 248 Kat.

Çiz. Lev. 264 .No. 50 Kat.No. 260 Kat.

ŞEKĐL LEVHALARI 1-5 .

Lev. 1 Harita 1 Harita 2 .Şek.

2 Harita 3 Harita 4 .Şek. Lev.

Lev.Şek. 3 Plan 1 Resim 1 .

Lev.Şek. 4 Resim 2 Resim 3 .

Lev.Şek. 5 Resim 4 Resim 5 .

LEVHALAR 1-67 .

2 Kat. 3 Kat. 4 . No. No.Levha 1 Kat. 1 Kat. No. No.

No. 8 .6 Kat. No. 5 Kat.Levha 2 Kat. No. No. 7 Kat.

No. No. 10 Kat. 9 Kat. No.Levha 3 Kat. 12 . 11 Kat. No.

13 Kat. 16 . 14 Kat. No. No. 15 Kat. No. No.Levha 4 Kat.

No. No. 17 Kat. 19 Kat. 18 Kat. No. No.Levha 5 Kat. 20 .

No. No. 22 Kat. 24 . 21 Kat. 23 Kat.Levha 6 Kat. No. No.

26 Kat.Levha 7 Kat. 27 Kat. 28 . No. No. No. 25 Kat. No.

No. No. 31 Kat.Levha 8 Kat. 30 Kat. No. No. 29 Kat. 32 .

Levha 9 Kat. 35 Kat. No. No. 34 Kat. No. No. 36 . 33 Kat.

No. 38 Kat. No. No. No. 37 Kat. 40 . 39 Kat.Levha 10 Kat.

No. 42 Kat. No. No. 43 . 41 Kat.Levha 11 Kat.

Levha 12 Kat. 44 Kat. 46 Kat. 47 . No. No. 45 Kat. No. No.

No. No. No.Levha 13 Kat. 48 Kat. No. 49 Kat. 51 . 50 Kat.

Levha 14

Kat. No. 52

Kat. No. 53

Kat. No. 54

Kat. No. 55

Levha 15

Kat. No. 56

Kat. No. 57

Kat. No. 58

Kat. No. 59

Levha 16

Kat. No. 60

Kat. No. 61

Kat. No. 62

Kat. No. 63

Levha 17

Kat. No. 64

Kat. No. 65

Kat. No. 66

Kat. No. 67

Levha 18

Kat. No. 68

Kat. No. 69

Kat. No. 70

Kat. No. 71

74 Kat. 73 Kat. No. No.Levha 19 Kat. No. 75 . No. 72 Kat.

No. 76 Kat. 77 Kat. No.Levha 20 Kat. No. No. 79 . 78 Kat.

No. 83 . 82 Kat. 80 Kat. No. No. 81 Kat.Levha 21 Kat. No.

86 Kat. 84 Kat. No. No. No. 87 .Levha 22 Kat. 85 Kat. No.

No. 89 Kat. No. No. 91 . 90 Kat. 88 Kat. No.Levha 23 Kat.

No. 94 . 93 Kat. No.Levha 24 Kat. 92 Kat. No.

Levha 25 Kat. 97 Kat. No. 96 Kat. No. No. 98 . 95 Kat. No.

No. 101 Kat. No. No. 100 Kat. No. 99 Kat.Levha 26 Kat. 102 .

Levha 27 Kat. 106 Kat. 104 Kat. No. No. No. 103 Kat. 105 Kat. 107 . No. No.

No.Levha 28 Kat. 108 Kat. No. No. No. 111 . 109 Kat. 110 Kat.

115 . No.Levha 29 Kat. 113 Kat. No. No. 114 Kat. 112 Kat. No.

117 Kat. 116 Kat. No. 119 .Levha 30 Kat. No. 118 Kat. No. No.

120 Kat. 123 . 122 Kat. No. No. No. 121 Kat.Levha 31 Kat. No.

No. 125 Kat. 127 . No. No. 126 Kat. No. 124 Kat.Levha 32 Kat.

131 . No. 129 Kat.Levha 33 Kat. 128 Kat. No. No. No. 130 Kat.

Levha 34 Kat. No. No. 132 Kat. No. 134 Kat. 133 Kat. No. 135 .

Levha 35 Kat. No. 138 Kat. No. No. 139 . 137 Kat. No. 136 Kat.

No. 141 Kat. 140 Kat. 143 . No. 142 Kat.Levha 36 Kat. No. No.

146 Kat. 145 Kat. No. No.Levha 37 Kat. 144 Kat. No. 147 . No.

151 . No. 149 Kat. No. 148 Kat.Levha 38 Kat. No. No. 150 Kat.

Levha 39

Kat. No. 152

Kat. No. 153

Kat. No. 154

Kat. No. 155

Levha 40

Kat. No. 156

Kat. No. 157

Kat. No. 158

Kat. No. 159

Levha 41

Kat. No. 160

Kat. No. 161

Kat. No. 162

Kat. No. 163

Levha 42

Kat. No. 164

Kat. No. 165

Kat. No. 166

Kat. No. 167

Levha 43

Kat. No. 168

Kat. No. 169

Kat. No. 170

Kat. No. 171

No.Levha 44 Kat. 175 . 174 Kat. No. 172 Kat. No.

No. 179 .Levha 45 Kat. No. 177 Kat. 176 Kat. No. 178 Kat. No.

182 Kat.Levha 46 Kat. No. No. 183 . No. 181 Kat. No. 180 Kat.

184 Kat. No. 186 Kat. No. 185 Kat. No. No. 187 .Levha 47 Kat.

189 Kat. No. No. 188 Kat. No. No. 190 Kat.Levha 48 Kat. 191 .

No. No.Levha 49 Kat. 194 Kat. No. No. 195 . 192 Kat. 193 Kat.

199 . 198 Kat.Levha 50 Kat. No. No. 196 Kat. 197 Kat. No. No.

No. No. 202 Kat. No. 203 . No. 200 Kat. 201 Kat.Levha 51 Kat.

205 Kat. 204 Kat. No. No. No. 207 . 206 Kat. No.Levha 52 Kat.

Levha 53 Kat. 209 Kat. 210 Kat. No. 211 . No. No. 208 Kat. No.

No. 213 Kat.Levha 54 Kat. No. No. 215 . 212 Kat. No. 214 Kat.

216 Kat. No. No. 217 Kat. 218 Kat. 219 . No. No.Levha 55 Kat.

221 Kat. 222 Kat. No. No. 223 . No. No.Levha 56 Kat. 220 Kat.

No.Levha 57 Kat. No. No. 227 . 226 Kat. 224 Kat. No. 225 Kat.

230 Kat. 229 Kat. No. No. No. 231 .Levha 58 Kat. No. 228 Kat.

235 . No. 234 Kat.Levha 59 Kat. No. No. No. 233 Kat. 232 Kat.

237 Kat. 236 Kat. No.Levha 60 Kat. No. No. 238 .

Levha 61 Kat. No. 242 Kat. 240 Kat. No. 243 . 241 Kat. No. No.

244 Kat. 245 Kat. 246 Kat. No. No. 247 .Levha 62 Kat. No. No.

Levha 63 Kat. 251 . No. No. 248 Kat. No. 249 Kat. No. 250 Kat.

Levha 64 Kat. No. 253 Kat. No. 252 Kat. No. No. 254 Kat. 255 .

No. 257 Kat. No. No.Levha 65 Kat. No. 258 Kat. 259 . 256 Kat.

260 Kat.Levha 66 Kat. No. 262 Kat. No. No. No. 261 Kat. 263 .

264 Kat. No. No. 265 Kat. No.Levha 67 Kat. 266 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->