P. 1
Türkçe Sözlük

Türkçe Sözlük

|Views: 32|Likes:
Yayınlayan: Ender Özdemir

More info:

Published by: Ender Özdemir on Dec 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

ahenklilik * Ahenkli olma durumu. soy. ahenktar aheste * Ahenkli. Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. . ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. uyumluluk. * Eğ lencesiz. ağ r. aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ahenksizlik * Uyumsuzluk. aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. ı ı r r. ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak. ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. düzensizlik. uyumu sağ lamak. birliğsağ i lamak. ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası . ahenksiz * Uyumsuz. * Yavaş ı . düzensiz. ahenkli * Uyumlu. * Eğ lenceli. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. ı ı r r. ahfat * Torunlar. düzenli. ahenk vermek * düzeni.ahenk sağ lamak * düzene sokmak. . ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek. değ verilecek bir ş değ er ey il.

* Son zamanlarda. ahretlik. ahı çevirmek ra * bir yeri pis. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri. ahret. son günlerde. değ verilecek bir ş değ er ey il. ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak.ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek. una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma. k * Son. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. yakı nlarda. ancak 2. . dağ k. * Devir. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. sonunda. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. * Sonra. kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. eli açı k. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. ant. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. bakı z. son olarak. sonraki. cömertlik. * Bkz. ndan ahi Ahilik * Cömert. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. * İ ömrünün son yı . i * Antlaş ma. harap duruma getirmek. * Bkz. . Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. zanaatçı im . en sonra. inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. zaman. Muhammed. ahı r.

rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. antlaş anlaş ma ma. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. alı. ahitname ahiz * Alma. * Kabul etme. ı ş ı u kendine konu edinen bilim. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. kötü gibi sorunları inceleyen. * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. yi ahlâk bilimi * Yarar. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. bilir bilmez konuş larda mak. kuş aklar. ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet.ahitleş me * Ahitleş iş mek i. iyi. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. eslâf karş . rdı. ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak. m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. ahlâk dı ş ı * Töre dı. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. ma. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan. * Antlaş belgesi. * Birinin yerine geçenler. törelere dayanan bir davranıyasası tiren. etik. reseptör. lar. mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma. ahitleş mek * Antlaş mak. ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. . ahlâf ahlâk bilim. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. güzel huylar. halefler. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak.

ahmağ yüz. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. yol iz bilmez kimse. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r. ah çeker gibi ses çı ç karmak. ögeler. bunlara uygun davranan (kimse). kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. ahlâkla ilgili. yasaları uyum içinde olma. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster).ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. * Kaba adam. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. reti. z * Ahlâk kuralları uymama. ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. kötü huylu. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. na * Dürüst davranmayan. aç. bir il. k k raşrı ahmak . ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. moralizm. doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler. * Bu ağ n. abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. ahlâksı davranı na zca ş . ah etmek. na lı * Ahlâka uygunlukla. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. terbiyesiz. ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları . * Bir karım içindeki parçalar. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. * İ çekmek. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. * Gülgillerden. * Ahlâk bilimi.

ahret yolculuğ u * Ölüm. ve an mur. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. lsı k. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri. ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak.* Aklı gereğgibi kullanamayan. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti. aptalca. insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. sağ ve dilsiz. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru. ş . * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. ahş a . r iş ahretlik * Besleme kı z. aptallaşrmak. aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i. sı ahraz ahret dünya. aptal. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak. budala. ş k. ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu. * Dilsiz. ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. ş ahmakça * Biraz ahmak. öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. ı r * Dinî inanı göre. * Bir an için ş alayıbocalamak. aptallaş mak. bön.

ş . ahval * Durumlar. * Karı . çekici. kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik. . hâller. * çok güzel.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. sı nları * Eşkarı . kabul etmek. bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. rnaş k. bağ ı ciğ gibi ş rsak. koca. * Davranı ş lar. çekici. yayı yla e. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan. ince. karı ı na . * Bu bitkinin duta benzeyen. * Ait olma durumu. polip. zarif kadı n. * Güzel. lan. tahtadan yapı ş lmı . ahu * Ceylan. ahzetmek * Almak. . kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). ahzetme * Ahzetmek iş i. ahş ap * Ağ açtan. çocuklar. nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü. kı zı rmı renkli. karaca. koca ve çocuklardan oluş topluluk. sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. iliş kinlik. aç i. ahududu * Gülgillerden. vaziyetler. m m. ahzükabz * Kendine mal etme. er eyler. * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü. aidat * Ödenti. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). ahu parçası * Çok güzel. * Kesenek. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. * Olaylar. ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan.

en. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. * Bütün aile birlikte. birinin olmak. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. ik. nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. ajan * Ailesi olmayan. *İ lgilendiren. yakı ş ı n. birine düş mek. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . doğ kontrolu. hayvan veya bitki topluluğ i u. tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. aile adı * Soyadı . aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet. * Ailece. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . için. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. -e düş kin. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. kla i. yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. anlaş sevgi ve hoş ma. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. geliş i ev. * Aile ile ilgili. . aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. iliş iliş ilgili. görü. u.

bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. küre-k vb. gözenek. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . * Kar. andaç. temsilci. kara ve siyah karş . layan iş kolu. perde. casus. ak benek benek. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. ak basma * Ak su. ç-ak. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . yat-ak vb. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. * Bazıeylerde beyaz bölüm. beyaz. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü. ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb. rahat. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. ak demir * Dövme demir. ele-k. katarakt. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . * Sınt ız. * Ajanıgörevi. -ak. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. iş ğ ı iş görevlisi. * Temiz namuslu. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. kı sı * Beyaz leke. gözenekli.* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. un için ş an * Bir kimsenin. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. ı tı * Bu renkte olan. bı tara-k. * Bu iş kolların çalı ğbüro. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . süt gibi ş eylerin rengi.

kları lan lan * Çoban yı zı ldı. ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. turp. omuriliğ dıtabakası an in ş . ş algam.* Bkz. ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. k nı diğ lan ak gün ağ r. ak kan yangı sı * Adenit. istavrit. *İ zmarit. ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse). abey. * Bembeyaz. ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç. ayıise pratı ak kan * Lenf. beyaz bir toz. temiz. akı karası geçitte belli olur. özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida). * saçı sakalı armı ağ ş . ak pak ak pas * Lâhana. ayıkiş lar. kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r. karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. parlak. akabe * Güneyden esen rüzgâr. ak pak * tertemiz. çok zehirli. uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem. süblime. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n. sülümen.ş . ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. lodos. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . .

vinti * Eğ inişfazla olan yer. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. dere. ark. * Yer altı oluğ su u. küçük akarsu. yazarlar. mecra. imi. oluk veya baş araç. * Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. akağ aç * Gürgengillerin. i akademisyen * Akademi üyesi. * Bilimsel niteliğolan. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir. ı . * Maundan yapı ş lmı . lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. i. * Irmak. hemen arkadan. akabinde * Arkası ndan. sarp ve zor geçit. lar * Yüksek okul. * Akarsu yatağ yatak. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i.* Tehlikeli. * Maun. i akak . su yolu. drenaj. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru. * (su için) İ yeri. sanatçı kurulu. ardı ndan. lan ka * Kanal. kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). * Yer altı suları toplayan tesisat. akademik * Akademi ile ilgili. gereksiz nesneleri dı ya akı vı . ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . çay. akademi * Bilginler. akaçlama * Akaçlamak iştefcir. hemen ardı ndan.

gaz. arız. en acı m acı . lan aç * Baklagillerden. meteor. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. ksı akaryakı t * Benzin. akan sular durmak * itiraza. söyleyeceğsöze yer kalmamak. sonuçsuzluk. Meryem ana asması (Clematis vitalba). güzel kokulu reçine. mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. * Küçük akarsu. akarca * Kemik veremi. dükkân. * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. sık. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. akamet * Kırlı verimsizlik. boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). tarla. ban. tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. z. * Baş sı k. * Kaplı ca. eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . * Sürekli iş leyen çı fistül. yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. bağ mülk. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. vı akaryakıistasyonu t * Benzin. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). kül renginde. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. beyaz çiçek veren. zamk. gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. * Kesintisi olmayan. akasya * Baklagillerden.akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. ahap. sokucu veya emici knaz lı . yaban lı cı asması . olan bir taş . * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . ı . ları üsle ik. aralı z. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. dükkân gibi mülk. acınkine benzeyen. sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen. arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. motorin gibi yakı n satı ğyer. yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . ağ ş en ma.

yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). kın ı kılara göçen. başve boynu çı olan. eti kı klı lçı . sarı ve sulu bir tür armut. a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer. ekmeklik buğ klı day. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. oldukça büyük. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . nda . kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa . (Bemicla). * İ htiyar. n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). bataklı ı ve göl kıları yaş k. u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. beyaz kabuklu. akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar.akbaba * Akbabagillerden. nce . hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. * Sazangillerden. iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . akbuğ day * Kurak iklime dayanı . çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. ile lan k * Akya balı. * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. etli akça pakça . * Bkz. akça armudu * İ kabuklu. rmak yı nda ayan. akburçak akciğ er organ. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). akçe. plevra. ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı . leş beslenen. ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. bronş çuklarıson bölümü. geniş büyük olan. beyazca. n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. erin. n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları .

parayla ilgili. akdedilme * Akdedilmek durumu. * Her tür madenî para. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu.* Beyaz tenli. akça yel * Güneydoğ udan esen yel. güzel (kadı n). . çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). yaprakların uzun. akdetme * Akdetmek iş i. iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). lam aç. geniş nı olması . örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç . bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). akdetmek . akdarı * Buğ daygillerden. akçalı * Paraya bağ. llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak. lı akçe * Küçük gümüş para. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. keşleme. malî. n akçöpleme * Zambakgillerden. akçakavak * Akkavak. akçık llı * Akçı l olanıdurumu. . akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak. rengini atmak veya atmıgibi olmak. Akdeniz humması * Malta humması . * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan.

an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba). kara saçlı . okunabilen.* (mukavele. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. k m). i lan * Beyaz renkte olan dut. ğ lan akı l * Düş ünme. kanı . * Öğ salıverilen yol. sonuç. akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. cathartica). * Hafı bellek. ve mı cı i. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. akılı cı k * Akı olma durumu. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. za. bir yla an ğy). eninde sonunda. k * Düş ünce. * Sonunda. akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. l. akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n. cı * Söz. lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. kara gözlü. gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu. * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. lan akı seyelân. aksungur. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. akı cı * Akma özelliğolan. . muahede. akı l. akı karası ak kara * beyaz tenli. i * Kolay söylenebilen. üt. . anlamca açı(anlatı selis. * İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. us. yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. anlama ve kavrama gücü. nda. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r.

akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse. muhtı defteri. lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. irrasyonel. ajanda. sı nı unu rrı çözememek. ru il. yirmi yaş i. vaktinde hatı rlamak. * Us dı. ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla. sı nı rrı çözmek. akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. inanı lacak lmaz. nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . ş lı ı k. not defteri. gerçeğ uygun olmayan. insanıaş rtı şı rtmak. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. na na akı l almak * danı ş mak. herhangi birinin aklı gelebilir. l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. en içeride çı azı i. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. deli. akı l almamak * inanı gibi olmamak. lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist. e. akla uygun gelmemek. akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu. akı l erdirmek * anlamak.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. l dı ı sı . akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. gayriaklî. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. . görüş almak.

akı l kutusu * Çok akı. davranıbeklenmeyen (kimse). rasyonalizm. rasyonalizm. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek. lda akı tutmak lda * unutmamak. umudunu kesmek. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var. usçu. akı çı ldan kmak * unutulmak. akı lcı * Akı lı ilgili. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. n l var. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma. llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. akliye. akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. akı ı nı l vermek. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. yol göstermek. akliye. akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. unutmak. akı retmek. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. * kafa yormaya gerek yok. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. ünce. usçuluk. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. . ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . mak. in ini. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. kartı ini reti. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. akı kalmak lda * akı yer etmek. lcı kla * Akı lı yana olan kimse. unutulmamak. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu. zeki kimse. rasyonalist.

aklı baş getirmek. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. n. aptal. ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar. n. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. ı lan laş n ndan * Uslanmak. arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak. * Akı olma durumu. ru. lı nı ş llar . akı uslu llı * Akı olarak.akı çı ldan kmak * unutmak. llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. akı çı ldan kmamak * unutamamak. akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. ru * Akla yakı doğ makul. llandı i. dengeli. tasarlamak. uyanı k. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. yaramazlıetmeyerek. . akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek.

gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. düzensiz ş söylemek. k akıetmek n * toplu olarak gitmek. siyasette. üş mek. amperölçer. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. * Debi. akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. akı m * Akmak iş i. forvet. akı mtoplar * Akü. akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması .akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. cereyan. gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. * Düş toprakları tedirgin etme. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. yı rma. man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda. * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması . hareket. akümülâtör. ncı akı n akı lı ncı k . cereyan tarz. * Akı olma durumu. düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . üş * düş ülkesine saldı man rmak. yer değ tirmesi. yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. ş kan ş ı iş * Sanatta. baskı yapmak. * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. anlayıkı i li ş t. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. eyi lsa akı z lsı * Aklı . eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. hücum. su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş . yöntem. * Hava.

eğ meyilli. akı ş * Akmak işveya biçimi. * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. im. n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. man ı ldı akı rı ndık * Reçine. tedirgin etmek. akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. iklik. akma. akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme. * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . ş kan i . akı cereyan. ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. uzun bir balıtürü. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. i * Geçip gitme.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. * Eğ eğ meyil. sürüp gitme. * Akı n. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. akı lı ntı * Akı sı ntı olan. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . akı ile birlikte sürüklenmek. ik. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek. n ru iş m. çam sakı. seyyal. an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı .

akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. eyler lan. parlak ve değ bir taş erli . n nları na ru * Un. akide. daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. * Enli bilezik. llı * Bir ş inanarak bağ şinanç.akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). saydam. akı tmak * Akması sağ nı lamak. ağ güç eriyen ş ı zda eker. durağ mazlı ı iş an. * Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. . ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu. din inancı eye lanı . akı ş malı * Akı özelliğolan. kalseduan kuvarsın bir türüdür. yağyumurta. * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. akil baliğ olmak . nı akil * Akı. akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek. olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. akide ş ekeri * Bkz. süt. ş veya pekmezle yoğ . ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen. n. ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. akması yol açmak. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it . yarı ı . zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. erin. dökmek. akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu.

iri baş. sözleş veya mukavele yapan. tartılması yol açmak. eyin ka ey ğ ı * Evirme. döl veremeyen. * Akıca. * Bir cismin.* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. iri ak kanatları n. kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. sı * Sonuçsuz. fakat kirli. . Hollanda kavağ(Populus alba). ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. * Nikâh. termit (Termes). * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. kontrat. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. . baş sı arız. ı z iyi miş lısıcı u. yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü. ağ burun. ilgi veya tepki yaratmak. evirtim. baş sağ arı layamamak. akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). . bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. ile en lem. akkaraman * Vücudu beyaz. lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. akçakavak. parlak bir yüzeyde görünmesi. göz etrafı ı z. yansı yankı ı k nı tı cı ma. akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. akilâne akim * Kır. akkirpani * Ak. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. ırı böcekler topluluğ termitler. verimsiz. kaba karık yapağ . akim kalmak * sonuca ulaş amamak. me. * Akkor olma durumu.

akla hayale gelmez * inanı lmaz.. akıca. ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). çı racak gibi olmak. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. it-ekle. nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. temizlenmek.akkuş akkuyruk * Atmaca. makul. değ olarak nitelendirilmek. i. n i. güçlüklerle karş mak. zı ldı vanadan çı kmak. makul. * Baş lı arıgösterilmek. akla gelmedik * düş ünülemeyen. düş ünülemez. sı nı ndan * Aklanmak iş i. ibraname.vb. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak. nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri. akla yatkı n * uygun. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. . ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz. aklama * Aklamak iş ibra. tebriye etmek. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. yı cı kuş rtı bir . maile. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. ibra etmek.

. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak. ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek. aklı almamak * anlayamamak. eyin ine * uygun bulmamak. çok korku geçirmek. aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . kendine gelmek. beraat etmek. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan. beyazlaş mak. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. kusursuz. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. çok korkmak. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. akı ince. aklaş mak * Ak duruma gelmek. * Akı bulunan. ş n ları şı lını ru * ayı lmak. ş ı aş rmak. na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak. aklaş ma * Aklaş iş mak i. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. * bir ş olabileceğ inanmamak. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. llı * doğ dürüst. temize çı kmak. ağ armak. ak renkli. beyazlaşrmak. kavrayamamak. sorun üzerinde toplayamamak.

nca. bocalamak. * akı olgunlaş lca mak. ş ı ı nı aş rmak. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde. düzgün. ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. beyazlı siyahlı . i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak. nı aklı evvel * Densiz. tatmin olmak. korkmak. ndan um ey . ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek.aklı ermek * anlayabilmek. aklı oynatmak. aklı ra sı * aklı sandına göre. umduğ göre. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. aklı evvel * Akı geçinen. ilerisini görememek. olacağ inanmak. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. * Kendisini en akı sanan. aklı karalı * Akı karası ve olan. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak. * çok beğ enmek. düş üne göre. bayı lmak. münasebetsiz. llı * Ak olma durumu. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. sağ duyu sahibi olmayan. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek.

aklı mda! söz. aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. bir ş telkin etmek. kı namak. * olabileceğ inanmamak. ey * kararlaşrmak. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. * bir ş yapmayı ünmek. davranmak. aklı gelmek na * hatı rlamak. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. anı msamak. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. aklı eyin ine almak. tı aklı koymak na * bir kimse birine. çok istemek. tasarlamak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek. aklı düş na mek * hatı rlamak. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek. bir düş ünceye saplanı kalmak. na . aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. * düş ünmek. kavrayamamak. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek.

kararı caydı ndan rmak. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. * ayartmak. ldı * akı şiş yapmak. çok ş ı aş rtmak. aş nca lsı ler . * unutmamak. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden. aklı kaçı nı rmak * delirmek. * hatı rlamak. tasarlamak. bellemek. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak. aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. sı aklı kalmak nda * unutmamak. baş çı tan karmak. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. hiç unutmamak. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak. l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. aklı tutmak nda * öğ renmek. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak. aklı olsun! nda * unutma!. * gereksiz. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. aklı oynatmak nı * çı rmak. aklı ra. yersiz iş yapmak. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak.

rasyonalizm. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. * Reçine. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. mek. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. mak. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. * Karı ş mak. çam sakı. * Sürüp gitmek. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. * (zaman için) Çabuk geçmek. * Akı ilgili. lcı k. akma * Akmak iş i. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. yersiz düş ünmek. * (boya için) Birbirine karı ş mak. * Çabucak savuş ortadan kaybolmak. * Art arda ve toplu olarak gitmek. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar. . * Sağ duyu. kları * Akı lı usçuluk. katı lmak. keçi mantarı (Agaricus campestris).aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. * Akı l hastalı uzmanı kları . akla dayanan. akı rı zı ndık. aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak. bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer.

akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak. * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. düzenlemek. akordeon. ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak. akort edilmiş . eş eden. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak. uyumsuz. lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse. akordeoncu. akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. ları akort yapmak * çalgı n tellerini. gölet. akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . akordu bozuk * Birbirini tutmayan. akortlu * Akordu olan. akortlanma * Akortlanmak iş i. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i. akortlatma * Akortlatmak iş i. akortsuz. akordiyon * Bkz. hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. akortsuz . ses veren araçları ayarlamak. akordiyoncu * Bkz.akmaz * Durgun su.

arası akrep * Akreplerden. ür. bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. akort edilmemiş . akromatik . kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). * Birbirini tutmayan. hım. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. i mı * Cambazlı akrobatlı k. ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. yaş k. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. . akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. Zodyak. akran akranlı k * Akran olma durumu.* Akordu olmayan. uyumsuz. * Cambaz. diğ erinin sonucu olan ş eyler. örneğakrep olan takı . ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. * Biri. k. sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç. * Yaş denk. yaş boydaşöğ ça ı t. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. akrobatlı k * Cambazlı k. sı rı * Kredi mektubu.

akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . aks aksak * Dingil. sı * Aksamak iş i. grup vurgusu. renk körlüğ ü. * Aksak olma durumu. inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. . kelime vurgusu. renksemez. * Aksayan. sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. * (bir işGereğgibi yürümemek. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el. ş oluş turan bölüm. ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. iyi iş yi lemeyen. hafifçe topallayan. n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume. * Ermişevliya. muvaş tevş ş ah. büyümesi veya uzaması .* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz. * İ gitmeyen. akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. akromatopsi * Bkz. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. * Hafif topallamak. * Türk müziğ oldukça kı bir usul. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş . geri kalmak. * Kımlar. * Vurgu. ih. çene.

aksettirme * Aksettirme iş i. kemer. aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. yansı ş ı ekil) p lanmak. eldiven. i ğ ı çeş eş itli ya. hazı * Aksesuar kullanması seven. ş apka. * (ık) Bir yere vurmak. akselerograf *İ vmeyazar. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . gürültülü soluk boş zlı alması . * Aksaması yol açmak. bir makinenin iş levine katı lmayan. tersine çevirmek. ı hapş k. ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. aksesuar nesne. mücevher gibi eş ya. yaymak. * Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. aksı hapş olayı rma. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. * Haberi.* "alma ve verme" Alıveriş ş . rma. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek. k aç * Aksatmak iş i. * (ığ Yansı şı ı) tmak. aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. çanta. yankı p lanmak. lmak. ı rı . * Evirmek. k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). na i i * Aksamak iş i veya biçimi. duyulmak. araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. ulaşrmak. kriz. lı kta lan. * Bir aletin. akselerometre *İ vmeölçer. bir işgereğgibi yürütmemek. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. yankı vermek. durumu. aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. duyurmak. * Ulaş yayı mak.

aksilik olarak. aksi takdirde * yoksa. huysuzluk etmek. öyle olmazsa. inatçı etmek. aksilenme * Aksilenmek iş i. hı n. rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak. zıkarş olumsuz. ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. aksileş mek * Huysuzlanmak. aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r. i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. hapş ı rmak. rı ı k k ran. natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. nda aksiliğüstünde i . ters ve kı n olarak. rma. hapş rması ı rtmak. aksilenmek * Aksileş mek. münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. aksı rtma * Aksı rtmak iş i. ı . t. * Uygun olmayan. inadı direnmek. sısıaksı hapş klı rı a . rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. * Aksı aksı biçimi. aksi hâlde. menfi. * İ . ters davranmak. huysuz. aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. hastalı . aksileş me * Aksileş iş mek i. ağ ve burundan hı . ı t.aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. huysuzlanmak. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. zgı * istenmediğhâlde. aksi * Ters.

lı k. maddî bir etkenin. aksülâmel * Tepki. * Hareket. ndan * Akdoğ an. ters davranmak. ş lı aksilik * Terslik. hikâye. reaksiyon. aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. * Akş vakti kı namaz. inatçı huysuzluk. ak basma. * Gece. aksilik etmek * güçlük çı karmak. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). belit. * Hisse senedi. aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. anı * Tersine. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . iş . bu hareketten ortaya çı geliş kan im. * Oyunun teması geliş başca olay. lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük. lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir. * Yankı . elveriş in sizlik.* olumsuz davranı. pay senedi. * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a . bir düş üncenin ortaya çı kması . akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. perde. aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. geliş nı tiren lı im. ka sı akş akş am am . * Sermayenin belirli bir bölümü. k u ı mütearife. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. uyuş maya yanaş mamak. inatçı etmek. huysuzluk etmek. katarakt. aksiyon * Bir kuvvetin. uygunsuzluk. * Ada soğ .

akş am amleyin. akş kalmak ama * (işgecikmek. nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. ara vermeden. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. ) akş sabaha ama * Neredeyse. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. am lan akş saati am * Akş vakti. nda. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. özellikle akş doğ yapı gazete. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. pek yakı kı bir zaman içinde. akş kadar ama * bütün gün. bitmemek.* Akş n olduğ ş dar zamanda. kı. akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. amcı yla . ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. Çulpan. simit. lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. * Yaşlıdönemi. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. güneş battı sı in ğ ralar. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda.

iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak. akş vakti. . akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda.akş amdan * akş olmak üzere iken. te ama mek. amı akş amleyin * Akş saatlerinde. akş amdan kavur. am * Her akş am. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. akş amları * Akş vakti. akş amsefası * Gecesefası . am akş k amlı * Akş özgü olan. akş amlatma * Akş amlatmak iş i. amı * Akş bir yerde geçirmek. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. akş doğ am ama ru. akş amlama * Akş amlamak durumu. akş buldurmak veya ettirmek. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. akş yapı am am lan. iş i. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. günü bitirmek. sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. akş amki * Akş olan. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. iyi akş am lan amlar!. akş olduğ am am unda. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. akş için. am ı rken.

ı * Aktarı yaptı iş n ğ . akş amüstü. ev ilâçları . ine aktarı m * Aktarma işnakil. * Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. ı n * Baharat. ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. ağ üzerine yükselten oyuncu. bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. * Bir taş baş bir taş geçme. satan kimse veya dükkân. i. iktibas. ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse. ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. baharat. albino. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. * Anadolu'da iğ iplik. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. ka * Aktarmak işveya biçimi. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar. ı . zarf. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. ı t. gereçleri satan kimse veya dükkân. ne. aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. virman. i. aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. kâğ tütün vb. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme.akş amüzeri * Bkz. ilk * Alı . ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. ka aktarma etmek * aktarmak. iyle raş aktarmak * Bir yerden. * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse.

aktinit * Aktinyum. aktinoloji aktif fiil . aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). uyarlamak. eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak. çalı ş kan. ilk *İ letmek. ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak. çanı * Etkin. etken. aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak. aktifleş me * Aktif duruma gelme. kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. aktif rol oynamak * etkili olmak. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak. protaktinyum. hareketli. * Bir ticarethanenin.* Bir ş yolunu. iktibas etmek. plûtonyum. e * Bir kitabı . aktif metot * Öğ rencilerin. * Etkili. aktif duruma getirmek. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. yönünü değtirmek. amerikyum. aktiflik * Etkinlik. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. aktif duruma gelmek. aktifleş mek * Canlı hareketli. * Etken fiil. ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. nı * Etken. tercüme etmek. baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek. etkili olmak. tulyum. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. toryum. canlı . bildirmek. aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak.

ka ka * Kadıoyuncu. n * Güncellik. ı * Olduğ undan baş türlü görünme. zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. ka aktöre * Ahlâk. aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. * Günün olayı konusu. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. n. yankı bilimi. . aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. * Etkincilik. yankı m. iddetli. veya * Etkinlik. radyoaktif bir element. * Edimsel. lı lanı akut *İ lerlemişş . akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden.Kı 89. aktüel * Güncel. * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. aktörün yaptı iş ğ . aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek. * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . ini reti. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz.* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . acil (hastalı k). ş imdiki. akuzatif akü * Yükleme durumu. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). ı ı rlı saltması Ac. * Azgı kı n (hayvan). aktörlük * Aktörün görevi. kendini baş türlü gösterme. ses dağ mı bir ı lı ı . inde akı mtoplar. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik.

allı k. * Sulu boya resim. güz-el (<gözel). k. süs bitkisi olarak yetiş tirilen. * Kanırengi. akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. gövel (< gök-el). yuvarlak hücre. ufak pullu. lökosit. * Kavimler. kıl. ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. fat -al. k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. sağ lam. akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). * (at donu için) Dorunun açı. düzen. Al * Alüminyum'un kı saltması . * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak. doğ öz-el vb.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. tuzak. elde eyler -al. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). * Bu renkte olan. hile. akva * Kuvvetli. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i . al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. vı nda akzambak * Zambakgillerden./ -el*İ simden fiil türeten ek. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. al al * Aldatma. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların. kı zı n zı rmı. iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. kıla çalan. -al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. al (veya alı n) * iş te. ğ ı al bayrak (veya sancak) . * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i.

nda ğ ı an . * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek. erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. * Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. * İ piş yi memişsuluca (yemek). ş olmak./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim. yi. âlâ -ala. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz. klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. parajin. in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . çok renkli. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. * bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. it-ele-. ş -ala-. kov-ala. k * Kekliğ boynundaki siyah halka. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). alaca. boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen. silk-ele-. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. ı * İ pek iyi. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. çekiş çekiş e e. vurularak ölmek. al kanlara boyanmak * yaralanmak. kak-ala-.* Türk bayrağ ı . ş ı * Açıkestane renginde olan. rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak. . ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . elâ (göz). hepsi bir ayarda.vb. m düş al birini. kiyi ala * Karık renkli.

* Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması . * Aş derecede. deniz araçları devrilip ters dönmek. a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. z. Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ş * İ piş yice memiş (yemek). * Olanca hı ile. ı * Ara bozucu. alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. alabalı k * Ala balı kgillerden. * iş alt üst olmak. ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu. llı alabaş * Turpgillerden. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. soğ ve duru sularda yaş uk ayan. uz alabacak * Ayağsekili (at). alabandayı yemek * adamakı azarlanmak. dönek. borda karş . alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. alabanda vermek * azarlamak. kemikli balı n bir familyası kları . eti turuncu ve lezzetli.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). paylamak. gereğ ı rı inden çok. . . sonuna kadar çevirmek. ş algama benzeyen bir bitki. sandal vb. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . uğ ursuz (kimse). ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. ru. alabora olmak * tekne. haş lamak.

* vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek. alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak. alacağ ş ı ahin. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak. kül rengi. eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. borçlu karş . verirken de güçlük çı rken k karan kimse. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. ş iliş alacakarga * Saksağ an. * Para verilerek alı nacak ş ey. * Ağ ilk olgunlaş meyve. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. en * Kötü huy. ı ey . alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. alacak verecek * alıveriş kisi. alacaklı * Birinden alacağolan. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. uzunluğ 50 cm. sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. mal veya baş ş matlûp.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse. akla kara karık. ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. yarı doğ ktan nlı karanlı k. * Aş ure. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. daha çok üzüme düş ben. ş ka ey. alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. ldı n ları lan * Meyvelere. açta an * Keklik.

alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. renkten renge girmek. sı zarı alacalı * Alaca. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. alafrangacı lı k . alaca bulaca. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. alacalamak * Renk renk. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı . itimiyle yetiş (kimse). alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. Frenklerle ilgili. alacamenekş e * Hercaî menekş e. çardak. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak. alacalanma * Alacalanmak iş i. alacasansar * Benekli sansar türü. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. * Keçeden yapı çadı lan r. âdet ve hayatı uygun. alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alaturka karş . alacalı k * Alacalı olma durumu. alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli. * Frenklerin töre. miş * Alafranga saat. alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). rengârenk.alacalama * Alacalamak iş i. benek benek boyamak. layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı .

alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i. ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. alâkadar olmak * ilgilenmek. alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. alâkalanma * Alâkalanmak iş i. alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. çök-elek vb. ilginç. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik. fat alâka *İ lgi. alafranga olma. alâka duymak * ilgi duymak. lgili. . alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. alâkabahş *İ lgilendirici. postu benekli. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ . as-alak. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak.* Alafrangacı olma durumu. alageyik * Geyikgillerden. alâkadar * İ ilgili bulunulan. * Gönül bağ ı . alâkadar etmek * ilgilendirmek. sın (Dama dama). erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. ilgi çeken. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. alafranga davranmak.

alâkok alalama alalamak etmek. ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. niş aret. ilgisi olmayan. * Yemek listesinden seçilen. alâmet * Belirti. nda. i. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek). * Orman içinde düz ve ağ z yer. * Saksağ an. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. an. iri gövdeli. alamana * Rafadan. kayran. tüyleri alacalı kuş bir türü. ayıcı rı özellik. yı ğ ı ndan lan. * Kargagillerden. yası yayı tanı aret. açsı . yakı k duymak. anı hemen. * Ayıcı rı nitelik. *İ lgisiz. ilgisini kesmek. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi. düzlük. maskelemek. saha. o eş üreten veya satanı tan resim. açıve geniş meydan. iliş kalmamak. kestane kargası (Garrulus glandarius). * Alalamak iş kamuflâj. * Gönül bağ lamak. nlı * Bir ş çekici gelmek. * Büyüklük. alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. ötücü. tabldot karş . alâminüt * Çarçabuk. * Beneklerle. rlanı alan * Düz. ş ak. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . ayrı kisi lmak. ey alâkalı alakarga *İ lgili. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek.alâkalanmak *İ lgilenmek. iş iz. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. zevk almak. k yer. harf gibi özel iş marka. irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey.

ilgisiz davranmak. kovmak. atmak. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. ş ma * Yüz ölçümü. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. park. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. alan topu * Tenis. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi. darmadağ k. ğ ı alan talan * Karmakarık. uzaklaş mak. açı ktan. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. * geri çekilmek. P. p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). n. p tı * kapı yere vurmak. karı ş istememek. mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. ı alaş ı ağetmek * birini. . * Açıdeniz. agorafobi. dağ ı tmak. k * Uzaktan. alt üst etmek. saha. yaklaş ktan ma. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. bazı ki durumlarda metallerle. allak bullak. * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. alargada durmak * uzakta durmak. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. alarga durmak * uzak durmak. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. *İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . dayanabilecek duruma gelmek. engine açı lmak. alarga * Açı geç. alaş ı m * İ veya daha çok metalden.* Bir konu veya çalı çevresi. C. yağ etmek. engin.

alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet. alavandalı * Bkz. * Düzensiz. alafranga karş . alavereci . alaturka müzik * Türk müziğ i. mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak. eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. * Alaturka saat. ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . andavallı . * Kargaş k. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i. alavere * Bir ş elden ele geçmesi. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . görenek. yalanla dolanla iş görmek. töre ve hayatı uygun. alaturka eser veren kimse. alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. abraş . * Eski Türk gelenek.alaş ı mlamak * Çözen metale. yöntemsiz. i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu. * Türk müziğ inden yana olan. alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. düzenli bir iş yapmak. söyleyen. ezanî saat. alaş elementlerini eriterek katmak.

* Ses tonu. küçümseyerek eğ lenen. * Çok kalabalı k. * Alay eden. gülünç. müstehzi. göz tı alâyiş li . arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. pek çok. i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. * Çok miktarda. eksik vb. alaya almak * alay etmek. lence konusu yapmak. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. lacak alay malay * hep birden. it alaycı * Alay etme huyu olan. birlikte. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . * Bütünü. alâyiş * Gösteriş kamaşrma. eğ lenmek. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak. spekülâtör.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı . onu küçümseme. kusurlu. söz. hepsi. . * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. yönlerini küçümseyerek eğ eyin. davranıgibi yollarla biriyle. işş konusu yapmak. küçümseyen. alay geçmek * alay etmek. alaya bozmak * alay niteliğvermek. vurguncu. fazla sayı da. bir ş eğ ş eyle lenme. alay alay alay * Kalabalıolarak. bir ş bir durumun. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. alay etmek * bir kimsenin. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk.

yakmak. zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek. müstehzi. ine * İ derisi için. ı . usa humması . ilgi toplamak. * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. hoş güzel göstermek. an * Alay edici. * Kaymak taş su mermeri. n albeni * Alı çekicilik. alaylı alaysı * Alaya benzer. ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. 1 m uzunluğ unda. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). m. kan l. alaylı * Erlikten yetiş subay. alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. mektepli karş . * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. alazlanma * Alazlanmak iş i. debdebeli. albatr albatros exulans). ve .* Gösteriş li. albasma. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. küçümseyici. cazibe. aleve tutmak. acı vermek. ciddî olmayan. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. * Fı na kuş rtı ugillerden. * Alev. yalaz. li. ı tı * Gösteriş görkemli. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. eyin * Sı zlatmak. nsan zık zı albasma albastı * Albastı . * Alev alev. alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. miralay. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb.

alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma. para vb. * (boy için) Kı sa. suda eriyen. alçak ses * Hafif ses. alçak * Yerden uzaklı az olan. larda ağ k. * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. yapı madde. yüksek karş . namert. özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. kötü havaya iş olan hava durumu. * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). eri alçak gönüllü * (makam. en ahlâksı davranı zca ş bulunan. hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. albüminli *İ çinde albümin bulunan. aş ı soysuz. eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. birleş karbon. kendini çok beğ enmek.albenili * Alı . nı ğ ı albümin * Bitkilerin. kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. ak tutma. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. çekici. * Kalı ses. * Akş ı n. alçacı k * Çok alçak. n alçak yaylak . azot. rezil hain. durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). hayvanları doku ve sıları bulunan. nda. uzunçalar. oksijen. . cazibeli. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. * Bile bile en kötü. alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. fotoğ pul gibi ş raf. i albinos albüm * Resim. tekerçalar. mütevazı . beyaza yakırenkte. nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı .

* Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. * Alçakça davranı ş ş enaat. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. eri * Küçük düş ürme. erini alçarak alçı * Az alçak. hor görme. nda n i * Düş künlük. yüksekten aş ı ru inmek. * Toprağ çöküp oturması ı n . ağdoğ * (insan için) Değ azalmak. ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu. * Alçak. . ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. alçı ı taş . normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. zül. aş ı kimselere yaraş na. alçakça * Oldukça alçak.* Devamlı oturma bölgesinde. mezellet. taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p. tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. i alçaltma * Alçaltmak iş i. i. bayağ ma. alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. cezir. zillet. * Aş ı ma. * Değ azaltmak. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. alçalmak * Alçak duruma gelmek.

karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i. soğ sebebiyle donmak. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. kandıcı rı. ı * Avunmak. * Bir hileye. alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. jips. ine alçı latma * Alçı latmak iş i. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak. alçı lı *İ çinde alçı bulunan. sı vatmak. * Alçı sı ile vamak. . alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. kanma. i aldanma * Aldanmak iş i. n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. bir yalana kanmak. an * Alçı lamak iş i. tuzak. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak. yanı e larak ş ya lmak. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. * Alçı sarı ş ile lmıolan. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. * Çabuk ve kolay aldatı kimse. * Alçı şrmak. oyalanmak. yanıcı i ltı.

soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar. aldışz rı sı * Aldı rmaz. * Bir ş görünürdeki durumu. . verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. kayı zlı lâkaydî. umursamayan. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. aldı rmamak. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi. umursamamak. umursamayan. * Getirtmek. lâkayt. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. i aldatma * Aldatmak iş i. * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. i aldış rıetmemek * önem vermemek. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. kayı z. * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. kötü yola sürüklemek. ilgisiz kalmak. ihanet etmek. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak. ilgisizliğ inden. ş . ilgi göstermemek. iğ etmek.* Aldatmak iş konu olmak. zlı tsı k. * Önem vermek. ilgilenmemek. fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. veya ine * Oyalamak. baş çı tan karmak. * Aldı rmak iş i. tasası k. aldı rtma * Aldı rtmak iş i. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek. eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. * Ayartmak. aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. * Elindekini baş na kaptı kası rmak. değ vermek (bu fiil. * Sı rmak. avutmak. bu anlamı ancak olumsuz. * Birine verilen sözü tutmamak. yalan söylemek.

* Herkes. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. alelı tlak * Genel olarak. kubbe. çevre. düş gücü. * Hesaba sayarak. alem olmak * sembol olmak. * Alelâde olma durumu. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs. * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. . âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. çarçabuk. raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. ince. * Durum ve ş artlar. kaları * Ortam. ivedilikle. * Her zaman görülen.alegori * Bir görüntü. alemci . * Bayağ sı ı radan. cihan. olağ an. garip. evren. alelusul alem * Bayrak. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. kurala uygun bir biçimde. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. * Eğ lence. ş * Duygu. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. bambaş ka. düş ünce. baş . * Minare. u * Dünya. genellikle. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. * Okuma yitimi. özellikle. tuhaf. en çok. * Hele. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip.

alerjik * Alerji ile ilgili olan. zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde. uygun olur mu?. r. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. açı k. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. kça. alessabah * Sabah erkenden. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. zevkusefaya kapı lmak. gizlemeden. toz. sancaktar. alesta durmak * tetikte beklemek. minarelerine alem yapan veya takan kimse. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. evrensel. ı alenî * Açı ortada. üniversel. * Önder. * Açı açı herkesin gözü önünde. herkesin içinde. elin ağ torba değ ki büzesin. alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz. aleniyet * Açıolma durumu. alerjisi bulunan. ilâçlara. herkesin içinde yapı k. ş . lan. na * eğ lenceye. alesta * Harekete hazı tetikte. meydanda.* Camilerin kubbelerine. ı ı ı yan. alet . açı ktan ğ a. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. âlemi var mı ? * yakık alı .

* Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. kılcı . caklı vı m. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. alaz. e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. n ş dili. flâma. ı m.* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. ateş bacayı sarmak. vası olmak. yanmaya baş lamak. * Aş ateş k i. alev saçağsarmak ı * bir olay. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. * Mı uçları takı küçük bayrak. aygı t. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. * Bir sanatı yapmaya. un lerinde kullanı bir araç. alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri. heyecana gelmek. öfkelenmek. maş a. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. telâş mak. alevlendirmek . lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. lanmak. m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. zrak na lan * Alevli olarak. önüne geçilemez. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse). ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. tehlikeli bir duruma gelmek. uygulamaya yarayan özel araç. alev almak * tutuş mak. alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. * Ateşsı k. . aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. * coş heyecanlanmak.

ş iddetini artı rmak. ünceye karşolma. . tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. halı mı kullanı bir bitki. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. * Zorlu. yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. * Etkisini. . * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. yermek. tutuş turmak. na aleyhtar * Karşolan. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. Türk alfabesinde bulunmayan x. * Bir iş baş cı in langı. . bir * Parlamak. karş . ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak. en ı t. alevlenme * Alevlenmek iş i. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. *Ş iddetli. karşduruma geçmek. q harfleri gibi. ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. çoğ altmak. * Karş karş zı ı ı t.* Alevlenmesini sağ lamak. t. w. alevlenmiş . aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad. hararetli. öfkeli veya heyecanlı durum almak. onun için iyi olmamak. da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. alevli * Alevi olan. ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. karş lı ı ı k. aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf.

algı algı * Bir ş dikkati yönelterek. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası . idrak. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. . haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. idrak ettirmek. alacak. i. * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. idrak etmek. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad. alfabe sı . inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme. algı n . ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko. kı n algı * Kazanç. algı lanma * Algı lanmak işveya durumu. * Su yosunu. * Rüş vet.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. o ş bilincine varma. rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. algı cı layı * Algı yetkisi olan. idrak edilmek. * Vergi. * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. çak mı lan lü ı m. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu.

. * Azrail. görme-y-eli vb. lı z. alı verici cı * Bağladını alan. * Görüntüleri alan cihaz. ş tı alı ç * Gülgillerden. sersem. -alı -eli / * ". * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse. almaç. * Eskimiş giyecek. Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. * Kendisine bir ş gönderilen kimse. ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. * sağklı lı . en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. mı alı ka * Ahize. teri alı çı cı kmak * müş bulunmak. müş n teri. teri * istemek. talip olmak. vurgun. alı k * Akız. f. kameraman. alı bulmak cı * müş bulmak. kamera. teri alı kuş cı * Atmaca. alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak. alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek. kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). klı * Birine gönül vermiş .-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . algler * Su yosunları . alı moru mor al. lsı alı k * Hayvan çulu.* Cı zayıhastalı . yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. budala. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. alıalı k k . ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten.. gid-eli. kameraman. tutkun. Harezmli yolu. algoritma * IX. ebleh. canlı . alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren.

la-y-alı bekle-y-elim vb. alı çalı m m * Gösteriş . k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . * Alı mak iş klaş i. -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. aptallaş aş nlaş mak. kasın na . alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. alı m * Almak iş i. alısalı k k * Aptal. m. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. * Aptalca. tatil edilmek. * Birini. * Mani olmak. ş kış kı aş n aş n. alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. * Gözü. alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. rı * Mahrum etmek. alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek. ş . cazibe. menedilmek. m. alıalıbakmak k k * aptalca. gönlü çeken durum.* Aptalca. engel olmak. baş stek i m. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak. ş kı mak. ine alı koyma * Alı koymak iş i. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. alı konulma * Alı konulmak iş i. kişeki: al-alı gid-elim. ş iş ldı ı i ube. çalı gurur. çekici hareket. ş kış kı aş n aş n. alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. * Kurum. u i ten * Ayıp saklamak.

gururlu. ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş . paket vb. nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. * (bazıeylerde) Ön. msı alı n * Yüzün. mukadderat. li. çekici. cazibesiz.alı mlı * Alı olan. alıteri n * Emek. mı * Kurumlu. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. alnı . ş * Karş ı . kaş saçlar arası larla ndaki bölümü. talih. alı ngan * Aş duygulu. mlı * Alı olmayan. galeri. kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. alı nmak . alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . ar damarı çatlamı ş . zahmetli bir iş görmek. alı nganlı k * Alı olma durumu. kı ı rı rı lan. alıyazı n sı * Yazgı . çalı . çabuk gücenen. çalı ş emek vererek kazanmak. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. alıteri dökmek n * çok emek vermek. arak. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. kader. * Bir ocakta her türlü ayak. ön yüz. cazibeli. baca. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. larda alı nma * Alı nmak iş i.). alıdamarı n çatlamak * Bkz. makbuz.

m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. i yapı * Bir sözün. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. münasebet. yayı lmak. mları i. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak. * Uyarlanmak. bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. alıveriş ş * Alı satı iş m m i. alı yapmak. aktarmak. çekememek. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek. kılmak veya öfkelenmek. adapte olunmak. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. alı r almaz * hemen. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak. derhal.* Almak iş lmak. alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . iktibas etmek. iktibas. geçinememek. çoğ almak. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. alıverememek p * anlaş amamak. * İ ki. mı alık olmak ş ı . * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. artmak. liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. * Almak iş i veya biçimi. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. aktarma.

itiyat edinmek. * Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . huy. * Sürekli ister olmak.* alı k durumuna gelmek. huy hâline getirmek. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . ınmak. alılmı ş ş ı * Her zamanki. yanmaya baş lamak. az rastlanan. ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. alıklı bı ş ğ rakamamak. ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. * Uyar duruma gelmek. * Bağ lanmak. bilinmeyen. ehlîleş mek. ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. . * Tutuş mak. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan. alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. alı k. alı ş kan * Alı n. sı * Etkisini yitirmek. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek. * Evcilleş mek. mak. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. mutat. uygun gelmek. mı * Yakı k. itiyat. ünsiyet. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. * Alı ş iş mak i. mı alılmamı ş ı ş * Nadir. alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. arkadaşk. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek. ş mesi artlanmı ş davranı ş . intibak etmek.

Ali kı baş ran kesen * zorba. temrin. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. * Bir beceriyi. ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek. ağ daki âli * Yüce. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine. ı kası ğ da ı ini . Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. ğ ı * Açızincirli (organik madde). * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. yoğ yma lan it * Bilgin. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz. alinazik * Közlenmiş can. alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. * Onurlu. yüksek. ş erefli. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer. Ali kı baş ran kesen * çok zorba. âlicenap * Cömert. sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. alifatik alil alim * Bilen. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. ş ma. bilici.alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. k * Hastalı . klı Ali'nin külâhı Veli'ye. ş an. sakat. lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. egzersiz. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. ş ması * Uyar duruma getirmek.

uz * En güzel. önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). mükemmel. aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. k alkarna *İ stiridye. alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak. sezyum elementlerinin sağ ğmetaller. ı smı z demirden bir ağ . Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. en iyi. alkalimetre. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. rpı alkıtoplamak ş . ğ anlatmak için el çı ı rpma. yetiş i zaman teslim edilmek üzere. alkalölçer. * Dağ m. ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. asitlerin kı zı . midye. kalevî. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. alkı ş lama. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. lityum. dağ ı tı ı tma. potasyum. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde. . alkıalmak ş * çok beğ enilmek. alivre * Ürün daha tarladayken. alivre satı ş * Vadeli satı ş . antiasit. rubidyum. alkalimetre * Bkz. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. alkı m * Gök kuş ı ağ .

vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı. yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). ispirto. * Ş akçı akş . kokulu. Tanrı . ğ anlatmak için el çı ı rpmak. * Beğ enmek. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. Yaradan. Mevlâ. bazı nda * En büyük. yüze gülücü. alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak. ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. *İ çkili. aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . dalkavuk. cı * Alkı olma durumu. Rab. * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. lması cı vı etanol. yağ . uçucu. renksiz sı. ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). Allah (bin bir) bereket versin . Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. yanı. * Bira. ine alkil alkol * Alkol kökü. koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k. k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. takdir etmek. en usta. etil alkol. ş gibi sılarıveya pancar. ş çı * Alkı ş lamak iş i. C2H5OH. ş lamak. * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. * Her türlü alkollü içki. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen.* çok alkı ş lanmak.

Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin. ş ş ma . ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir. Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. ş ma. ini) kazadan. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü. Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. kazanı öderim. Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. esirgesin. usanç bildirir. belâdan korusun. * bana öyle geliyor ki. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. z ini Allah bana. Allah bilir * belli değ il. yarıaş yollu. unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda.

n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin. sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin. doğ rusu. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n. i ğ ı Allah için * gerçekten. . çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü. ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. bereket versin. Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun.

izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. kötü duruma düş ürmesin!. * karşk beklemeksizin. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. Tanrı güvenmeli. dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir. nları . a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir. Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. en yakı na bile muhtaç etmesin. * ne olursun. ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun. rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. ya iyi olsun. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz.

Allah yazdı bozsun ise . kul taksimi karş . Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı . Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. bazen de takı ve ş için söylenir. Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. Allah vergisi * Tanrı vergisi. Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r. yaradı tan olan yetenek veya özellik. Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir.Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r. çok hı yası rpalamak. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. Tanrı ktı ru tanı r. Allah vere de * iyi dilek anlatı r. * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. yaşlı kı göstermesin. Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. * "keyfin bilir. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün.

Allah'ıemri n * kader. ş irret. mescit. * insan gönlü. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte. yerine göre ant verme. kkı k Allah'ıadamı n * garip. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. Allah'ıevi n * cami. az * pek ı z ve kuytu bir yer. i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. Allah'ıcezası n * pek yaramaz. ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek. ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. saf. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren.* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. zavallı (kimse). nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. . Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü. Allah'ı insanı bir yer çok.

karmakarık olmak. karmakarık. dönek. kiş i. insafsı vicdansı ması z. sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. Allah'ıkulu n * insan.Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. aldatı. düzeni bozulmak. . kimse. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. cı z. allama * Allamak iş i. 'nı ğ ı sı * Acı z. ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. insafsı acı z. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek. ş ı * (aklı. ru allak bullak * Alt üst. Allah'ı seversen nı * istek. ulu allak * Sözünde durmaz. Tanrız. ğ ı ün nı versin. altı ş ı üstüne gelmek. zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek. Allah'tan * iyi ki. z. * yaradı tan. karı l. ş ı aş rmak. te k z Allah'tan kork! * "yapma. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan. allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m. Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. . lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik. yazı r!". n) aş lacak nda lı r. aşna ş mak. düzeni bozmak. Tanrı n varlına inanmayan. ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). utan. ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. ş ı bir durum alması kullanı in.

* Al olma durumu. alı. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek. * Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. u eyi allanma allanmak * Süslenmek. eyi allâmelik * Allâme olma durumu. kaldı rmak. alma almaç almak . donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. ahize. * Allaş iş mak i veya durumu. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . * Alı . mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak. nları na * Almak iş i. reseptör. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. iktibas. * Al duruma gelmek.allamak allâme * "Süslemek. * Yanı bulundurmak. nda * Birlikte götürmek. n * Ele geçirmek. * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş . * İ sı çine ğ mak. çok bilgili. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. fethetmek. * Satıalmak. * Allanmak iş i. na * Derin ve çok bilgisi olan. neş zlı nacağ nı r. * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya.

tehlikeli bir ş uğ eye ramak. n * Sürükleyip götürmek. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. kadıiçin) . * Çalmak. içine çekmek. kaplamak.. * Baş lamak. almamazlı k * Kabul etmeme durumu. * (duşbanyo için) Yapmak. * (içeri) Götürmek. tı * İ sı çeri zmak. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis). l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi. (mesafe) katetmek. iş * Temizlemek.* Kabul etmek. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. * Gidermek. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. * Kazanmak. koymak. sı . * Göreve. * Zararlı . ü rı ı m. kullanmak. la * (tat veya koku için) Duymak. elde etmek. * Bürümek. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. iletilmek. gibi anlamak. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. Alman gümüş ü * Çinko.. iş çekmek. koparmak. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. * Kendine ulaşrmak. * Soldurmak.. işbaş e latmak. yı lı n ka. * Yutmak. yı . ten * Kazanç sağ lamak. n ğ ı * Bu dile özgü olan. m meteoroloji. * (erkek. çekmek. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. eksiltmek. Almanca dil. hafta. iş * . en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. ay gibi bölümlerinden baş bayram. * Kı saltmak. yok etmek. * (yol için) Gitmek. kanmak. sarmak. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. almanak * Yı gün. * Bir yeri savaş ele geçirmek. * (süre için) Değtirmek. ile evlenmek. * Görevden. or. ey. * Örtmek. * Yolmak. * Yerini değtirmek. * Davranıveya makam değ tirmek.. Almanya.

alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi. Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. Almancı lı k * Almancı davranma. münavebe. alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu. Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. mütenavip. ması lan . ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. baş göstermiş arı olarak. kötü talihi. eyin . inin ı na n olduğ inanmak.* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi. i * Bir ş ön tarafı yüzü. yapraklar. tertemiz. Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. ş erefiyle. keş iş ş ması ikleme. almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. takdir etmek. alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. alternatif.

alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş .. * Bir ş yere yakıbölümü. ayrı larda ldı ı m. Güney Amerika'da yaş ayan. * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . simya. * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins. ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri.. ocak alevi. * Karbon. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin . Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). cı * Dağ lı cı k. alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu. ı * Dağ . * Mücahit. üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından. fosfor gibi maddelerin. it. nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan. fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. simyacı imi raş . uzun tüylü. na alanı * Alş ile uğ an kimse. memeli bir hayvan (Lama glama pacos). * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş . .alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . * Bir ş yere bakan yanı karş . k. Alp eren * Derviş . * Yiğ kahraman. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. lan . nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda. yiğ kahramanlı itlik. b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. eyin . n * Alt kelimesi ". altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir. alt alta * Birbirinin altı olarak.

* yenilmek. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. içmek. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. . alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü. yenmek. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul. n nda u kalı mıözel hipoderm. ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. biri tikel olumlu. alt damak * Damaklardan altta olanı . nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u. öbürü tikel olumsuz. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. sı nı getirmek. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. hipoderm. ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . alt çene oynamak * yemek.alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. oynayabilen çene. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak.

ş ı * zarar vermek. * değ olup olacağ eri. ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse). yılmak. zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. ı . lan * Çok karık ve dağ k. * çok karık duruma getirmek. rahatsı k vermek. dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . * iş daha sonrası in . alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür. ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü. ş ı * heyecanlanmak. i lan * Altayistik ile uğ an kimse. sı Altayca * Altay Türkçesi. üst yapı ı karş . ol. görüntü). alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . * huzursuz etmek. tedirgin olmak. alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek.alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m. üzülmek. su. * Türk. sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. sonuç alı namayan iş için söylenir. tı alt yazı * Gazete. Moğ Mançu-Tunguz. için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. düzenini bozmak. kı * rahatsı zlanmak. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. raş Altayist Altayistik . elektrik gibi tesisatlarıhepsi. yı kmak. kanalizasyon.

altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref . eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. edebiyat. biri tümel olumsuz. Japon ve Korelilerin dil. tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. kültür ve tarihleriyle ol. uğ an bilim dalı raş . ten nı ve yı * Beş bir artı ten k.* Altay grubuna giren Türk. ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. * Bu unvanı ı kimse. domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul. altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. biri tikel olumlu. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. müseddes. ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak. yöntem. tane *İ skambil. biri tümel olumlu. * Dalgalı m). eyden altı bulunan. Vl. e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. 6. 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir. muş tane . altı kaval üstü şhane. ka * Almaş ı k. altı gen * Altı kenarlı çokgen. altı sı taneden oluş . iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. iş altı kaval. seçenek. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. üstü şhane iş * (giyim için) altı . (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. Moğ Mançu-Tunguz. mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. altı yol * Altı yolun birleş i yer. üstüne uymaz. altı alabilen.

parası olan kimse. n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. * Altı yapı ş ndan lmısikke. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . en. altıadı oldu. * Niteliğiyi olan. r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. kolay iş sı ı ı rlı lenen. element. üstün nitelikte olan. atom ağ ğ196.altı n * Atom sayı 79. parası olan. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. yüksek değ paslanmaz erli. altısuyu n . değ i erli. altıbabası n * Çok zengin. ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran. sarı na . kı saltması Au. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n. altıgibi n * altı benzeyen. altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. prime time. 10640 C de eriyen. altıkesmek n * çok para kazanıolmak. i altıküpü n * Altı para biriktiren. ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez.9 olan. * Altı yapı ş ndan lmı .

altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak. altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş . n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. . sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. altıtutsa. baş ü armak. lı . altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. . nca * Altı sın sı sı . parayı üncesizce harcayıtüketmek. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. altı kalmamak nda * karşğ vermek. mur u. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak. ncı altı kalmak nda * ezilmek. becerememek. * turist. üzerine dikkati çekmek. üstesinden gelememek. parası olan. gelirli kimse. altı duygu ncı * Ön sezi. altı duygu. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. vurgulamak. bir sorunla karş mak. altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. yumuş huylu görünmek. altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla.* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . * kendini savunamamak. altı his ncı * Bkz. kalı kabuklu güzel bir kavun türü. düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. en. te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı .

sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ . ve * Alt ve üst katta olmak üzere. birlikte. cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse). n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba. . altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. n altı noluk * İlemeli kadış . * Bu kumaş yapı gelin giysisi. altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. * Tabak veya bardak altı . karmakarık etmek. ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. uzun. tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ).altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. kımemesi. * Yükseklikölçer. * Altlamak iş i. z * İ çeneklilerden. greyfrut (Citrus decumana). altı ntop * Turunçgillerden. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi. revolver. nan eye. ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. her sı altlı k . altlı üstlü * Altı üstü birlikte. tadı msı acı sı acı meyvesi. * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. her birine altı seferinde altı bir arada olan. * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. greyfrut. nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak.

alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi.altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. n *İ ffetsiz. fakir. alümin. cilveli (kadı n). an ı ak. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. el altı ndan. * Altı renginde olan. elli dokuzdan bir artı kere k. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan. nı ve yı * Altı on. nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. LX. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. alümina * Bkz. 60. alüminyum . ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. oynak. ş . ş * Altmıyaş olan veya görünen. çekiş mede yenilmek. ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. her birine altmı her defası altmı bir arada olan. viyola. nda lı r. * Alüfte olma durumu. * Kontralto. altta yok üstte yok * yoksul. sı elli dokuzuncudan sonra gelen. alttan alta * gizlice. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. 20500 C de eriyen.

maksat. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. gümüş 13.98 olan. yuvarlak. beyaz. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. * Kana al rengini veren. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. * Niş yüzüğ an ü. * ş ı niteliğolan. ı ı rlı parlaklında. alüvyon lı ğ . 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. am * Diş organı ilik . amma. ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak. * Eriş ilmek istenilen sonuç. * Gaye. * Para babası . dön-em vb. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . eritrosit. çekirdeksiz. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar.* Atom numarası atom ağ ğ26. * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. alveol * Akarsularıtaş p yı kları k. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. hedeflenen amacıdında. alüminyum taş ı * Boksit. aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. ma inde . ferç. ama ne * ne hoş . Kı saltması Al. kör. küçük hücre. * Hedef. * Alüminyumdan yapı ş lmı . * Görmez. * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r.

* Usanç ve öfke anlatı r. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak. aman bulmak * kurtulmak. i. kaç-amak vb. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. amaçsı z * Amacı olmayan. aman Allah (Allahı m) * ş ma. zor durumda bı rakmak. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu. tutamak. * Rica anlatı r. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. iş ş lemler. istihdaf etmek. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. gayesiz. r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r. istihdaf. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. * (bir iş Yapmaya hazı i) r. * İler. beğ aş enme veya beğ enmeme. * Bir amaca yönelik. ine amaçlı * Amacı olan. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. gayeli. . mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i.

* Ata binen kadı n. göz açtı rmamak. * acı p öldürmek. ması * Hoş görüsüz olarak. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. amansıhastalı z k * Kanser. böyle bir iş n yapayı deme. amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. kâğ tahta. mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. acı z olarak. ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. yayı ı t. aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. plâstik madde gibi malzeme. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek. hevesli. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. . amanı n * Korkma ve ş ma sözü. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek. hiç acı mayan. sandı eyi) klamak. ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. lanabilir. aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. i il. öldürmemek. cana kıcı yı. unu amansı z * Aman vermez. profesyonel karş .aman derim! * sakıha. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. savaş ları na safları yer alan kadı nda n. amansı zca * Öldürücü bir durumda.

eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. ekonomik.ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. ambarlamak * Ambar işyapmak. müsadere etmek. ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. * siyasî. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). amber balı ğ ı . * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. * Kum. * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. ambargo * Bir devletin. ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . ambar memuru. düş ünemez duruma gelmek. çok yormak. lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. kül renginde bir madde. sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. n * bir mala el koymak. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. bölge. güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü . ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. ambarda kurutma * Kapalı yerde. * bir malıserbest sürümünü engellemek.

m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir. tatbikî. iş ş mı çe. amberbaris * Sarı . İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. fiil. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. nı kları * Sürgün. amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. edim. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. ). pratik.* Balinagillerden. rtı bir k. kestirme. uygun. ötürük. ishal. * Hareketle ilgili olan. en. * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . emekçi. ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. n k ya. cankurtaran (arabasıcankurtaran. n lu zı amel * Yapı iş lan . altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. ı li. diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. * Elveriş kolay. iş ş üstünde. amele * İçi. li. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma. amca * Babanıerkek kardeş n i. ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. * İe dayanan. ambülâns * Hasta arabası . tatbikî. çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. ş ameliyat . amelimanda * İyapamaz durumda olan. lı için lan * Amca olma durumu. eyin. yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . an amelelik amelî * Amele olma durumu. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. * İbakı ndan. ğ ı macrocephalus).

iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n.* Operatörün. cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek. Amerika tavş anı * Kemiricilerden. amerikan * Pamuktan düz dokuma. ameliye * Yapı iş lem. Amerika armudu * Defnegillerden. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. Amerikan bar . kaput bezi. r. Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. ı en aç. Amerika ile ilgili olan. * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale. Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . lan . operasyon. armuda benzer yemiş acı i. ik ndan * Amerika'ya özgü. ğ ı * ç. "doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". İ faaliyetler. Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana). en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i. ş ler. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). arka ayakları uzun.

* Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. otel veya evlerde içki için ayrı ş e. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı.* Lokanta. amfizem amfor * İ kulplu. ı t). esmer. lmıköş Amerikan bezi * Bkz. Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. amerikan. n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı. dar boyunlu. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. karnı ki geniş testi. amfora amigo amigoluk * Bkz. Amerikan salatası * Rus salatası . saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. amfor. * Amigonun yaptı iş ğ . Amerikalı ya ş an gibi. ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. dibi sivri. saltması Am. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. yeşrenkli bir silikat grubu. Kı 95. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. k * Toprak parçası . * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. * Metal olmayan elementler. ndan iş . Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element.

n nda lı r. amip * Amipler takı ndan. te amiral * Deniz kuvvetlerinde. n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse. emreden. amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı .amil amilâz amin * Yapan. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı . * Amiplerin yol açtı. ş ı * Bkz. amipler amipli *İ çinde amip bulunan. üst. etmen. ğ ı amir * Buyuran. . vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. bayağ ı . * Amiralin makamı . amire yakı biçimde. etken. ş an * Amire yakır biçimde. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. * Amir olma durumu. ı ik. tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). halk deyiş zı iyle. sebep. * Kibarca olmayan. * Sı radan. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. * Amir gibi. * Amip. ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. it amirallik * Amiral olma durumu. * Amonyaktaki hidrojen yerine. amir gibi. ita amiri. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. faktör.

amor * Bir çeş kumaş it . amme hukuku * Kamu hukuku. amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). n amme davası * Kamu davası . im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır.amma * Bkz. bellek yitimi. * Döl kesesi. bununla beraber. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan. amnezi amnios * Hafı kaybı za . nı r kaymağ lan ş adı ı . amme menfaati * Kamu yararı . amme efkârı * Kamuoyu. imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i. amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. amme * Halkıbütünü. çağ vı nak. Ama. amme idaresi * Kamu yönetimi. . keskin kokulu bir gaz (NH3). kamu. nı r ruhu. amma velâkin * Ancak. ş lı ı k.

amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. gözleme dayanan. amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . yık kârdan ayrı belirli pay. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . dikine. yükselteç. ampul şe. nı amudî * Dikey. il zca ampirist * Deneyci. havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek. u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma. ampermetre * Amperölçer. üslûbu. mobilya. ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil.amorf amorti * Biçimsiz. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. yumuş atmalı k. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. sallantı hareketleri en aza indiren. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t. dik. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. amudufı karî . giyim vb. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye. Kı saltması A. ampirizm * Deneycilik. cihaz. iş *İ çinde. mölçer. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . * Bu düzeni kuran öge.

ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. * Yavrusu olan dişhayvan. amyant an an an * Zihin. e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . * Fiilden sı türeten ek. ana arı * Arı beyi. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. u n. ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. ayrı ler). l. nı * Çocuğ olan kadı anne. yer veya durum. faizin dında olan bölümü. lâhza. i. ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. kı lı k. z-an. . n i ana baba günü * Çok kalabalı k. fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler).* Omurga kemiğ bel kemiğ i. ana bir. lan. * İ tarla arası ki ndaki sır. * Sınt ıkalabalı telâş. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. bir tür ak asbest. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde. küfretmek. tehlikeli zaman. o çizginin. ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . * Velinimet. dik durumda. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. asıesas. * Alacağ veya borcun. baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. amut * Dikme. ı n ş ı * Temel. i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı .

iyi n. . aç. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. umman. ana kapı * Bir yapın süslü. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. büyük ön kapı. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar. un. ana duvar * Bir yapın. i * Gemilerde. büyük ş ehir. ana gibi yâr olmaz. büyük defter. k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz. metropol. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. mutlu olamaz. aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. ana kına taht kurar. ekleme direklerde dipteki temel parça. Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. kı ndan ta. ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. okyanus. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. büyük ş landı ı ehir. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi. defterikebir. kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . metropol. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan.

* Sınt ı güç iş alı kı ya. lere ş mamı nazlı ş . ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. ana saat saat. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. n * Arı beyi. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. * Bir gözlem evi veya kurumda. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. laytmotif. ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök. anaokulu. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. ğ ı altan . ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. büyütülmüş çocuk veya genç. ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. ana ş ehir * Ana kent. holding. ana mektebi * Bkz. saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti.

anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. deneyli. anacı l * Anası düş (çocuk). ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. anabolizma * Özümleme. ü * geleneksel. anaçlı k * Anaç olma durumu. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. * İ yurt edinilen yer. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu. ı na * Ana olarak. * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol. * Sevimli. ana sevecenliğ i. önemli bölüm. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. . * Kuzey. n ldı ı * Cadde. doğ ve batı u yönlerinden her biri.ana vatan * Ana yurt. baş buyruk. anaca anacı k * Küçük anne. * Kurnaz. eyin tigi. ri. mı ana yarı sı * Teyze. * İ kart. güney. sempatik anne. z. ana vatan. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. tasası sağklı duruma gelmek. * doğ tan olan. bilgili. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi.

anaforlama * Anaforlamak iş i. karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek. anaerkil * Anaerki temeline dayanan. e mın lamak için kullanı düzen. anafora kaptı rmak * emeksiz. açar. ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). girdap. sinirli. alan ana na maderş ahîlik. araç. ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. maderş matriarkal. eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. yetiş ebilen. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. yaba. ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. * Akı lı ntı cereyanlı . burgaç. . güç durum. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. kurgu. *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. açkı p lan . inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u . eğ çevri. . u rim. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç. lan komütatör. uzun saplı dirgen. * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. ahî. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti.Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. * Karmakarık. tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni.

nı ı nı * Vesile. a . -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. delikli metal ve plâstik gereç. kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. araç.* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. açacak. ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri. e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. . vası ta. analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. analı * Anası olan. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz. anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. * Çağ uymama. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) . ı . eskimiş ı . analı . kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). satan veya onaran kimse. ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek. anakronizm * Tarihe aykılı rı k. * Kapı . anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan.

su. analitik analiz * Çözümlemeli. analı k * Ana olanı durumu. analist * Tahlil. * Sermaye. n * Ana duygusu. tuz. kapital. * Ağyı rı dindirme. acı . büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. * Üvey ana. tahlil etmek. analojik * Analoji ile ilgili.analı kuzu. * Örnekseme. k nlı analızlı kı * Salça. aygı t veya organ. analiz etmek * Çözümlemek. beğ aş enme. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. anamal . anam babam * teklifsiz bir seslenme. * Analiz yapan cihaz. anam! * Kadıerkek. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. tahlil. * Andışandış rı . * Bkz. acı yitimi. acı duyumunu yok etme. üzüntü gibi duygular anlatı r. * Çözümleme. analiz yapan kimse. * Anaca davranı ş . bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. rı ma. benzeş meye dayanan. çözümleyici. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. me. kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. ağkesen. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant.

geleneksel. anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. * Geleneğ dayanan. e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. * Bir ticaret iş kurulması inin . kapitalist. n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus). ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. * Kargaş baş luk. * Ananeye bağ olan. ı boş * Anarş i niteliğ olan. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . i * birini. lı an'anecilik * Gelenekçilik. anan yahş baban yahş i. an'ane an'aneci * Gelenek. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. ananas * Ananasgillerden. bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. başzlı sı k. an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan. a. anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. ananasgiller * Bir çeneklilerden. kokusu çok beğ enilen meyvesi. gelenekçi. nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. kapitalizm. anamal sahibi. puluçluk. cak en aç * Bu ağ n tadı acı . anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. inde anarş ik . sermayedar. bu da sana öyle helâl olsun.sermaye.

çok sıntı kı çektirmek. . çok üzmek. bakı ndan anası benzeyen. anası l * Kökten. * canı bezmiş ndan . anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb. anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. iş ist i. anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. bütün aile. ş . i ile * Anarş yanlıolan kimse. na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. kını kenarı bak. anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel. babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek.anarş ist * Anarş ilgili olan. üş engeç. mı na anası (veya sarı turp msak). bezini al na zı al. anası danası * soyu sopu. bezdirmek. eziyet çekmek. anası bak. anarş istlik * Anarş olma durumu. anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. ası l olarak. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. anartri * Dil tutukluğ u. esaslı biçimde. bitkin duruma gelmek. anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu. ü .

* Beden yapı. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. ögeler. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. anayasa okutan (kimse). anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. nsan * Unsurlar. yürütme. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. yasama. gövde yapı. rma. anasın gözü nı * çok kurnaz. anatomik * Anatomi ile ilgili. hinoğ k luhin. dalavereci. anayasal . * İ vücudunun anatomisi ile ilgili. yapı bitki (Pimpinella anisum). çok açıgöz. teş sı ve nı rih. bunun için gam yeme (yemem)!. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme. anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. r. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi. anatomici * Anatomi uzmanı . z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z. katavaş ya. anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . lan anatomi *İ nsan. * Anasıolma durumu. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . kanunuesasî. yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. anayasadan yana olan. * Anası olmayan. teş esasiye kanunu. anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. aldı umursama. * Anayasa konusunda yetkili olan.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k.

o iş te kötü de gitse. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . bir ş daha çoğ eyin unun. analoji. ı * "Lâkin". "daha çok". . * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. andış rı * Andı rmak işveya biçimi. beceriksiz (kimse). anbean * Dakikadan dakikaya. temsil. bön.* Anayasa ile ilgili. rat. kları lan lı * Ajanda. andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. daha hı . anca beraber. * En erken. "yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. kı andavallı * Bön ve görgüsüz. nı r. birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. *İ ltibas. andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. saş n. * Belli bir bölgede sısıgörülen. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . gittikçe. i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk. anca * Ancak. * Anı . bazen de çaça. ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. * "Olsa olsa". * Genellikle hamsi. . beceriksiz. benzerlik durumu. andış rı ma * Andış iş analoji. zlı andaval * Ahmak. "güçlükle" gibi. sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. "ama". k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. aptal. rı mak i. "en çok". ilerisinin olmadını ğ gösterir. her an. yadigâr. andı rma * Andı rmak iş i.

çiçekli. angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. duyum yitimi. anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i. andoskopi * Bkz. angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak. fı sa mı kra. taahhüt etmek. andoskop * Bkz. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. acı kokulu bir ot (İ ve nula). angaje olmak . çağşrmak. endoskop. acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . en andıotu z * Birleş ikgillerden. anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. anestezist * Anestezi uzmanı . andropoz * Erkeklerde yaş dönümü.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak. * Servi ağ . anemometre * Yelölçer. lan * Kansı k. * Benzer yanları bulunmak. endoskopi. nemli yerlerde yetiş sarı en. zlı * Kansı z.

angajman * Yüklenme. ücret vermeden yaptılan iş a rı . Kı it ş ı nı saltması A. tüyleri kiremit renginde. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea). Angolalı * Angola'da yaş (kimse). angarya çekmek * bir işisteksizce. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması . lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. hatıiçin yapmaya mecbur olmak. angajmansı z * Bağ sı lantı.* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. sı Anglosakson * V. üstlenme. yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara . zorla yapı iş lan . ve VI. * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. bı rı. i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. u Anglofil *İ ngiliz yanlı. angı ç angı n * Ünlü. Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. angudî angut * Angut kuş unun renginde. angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. hur. * Usandıcı ktıcı rı. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse). lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. taahhüt. lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. u . anı şmeş lmı . bağ . ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. taahhüdü olmayan. taahhüdü olan. *İ ngilizlere has olan. * Ördekgillerden.

hatı ra. kaba saba. anı msanmak * Hatı rlanmak. * Hazık. anı mak laş * Anı niteliğkazanmak. . * Hatı ra. anı msamak * Hatı rlamak. hatı ine rlamak. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. anı mak klaş * Hazıolma durumu. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. * Anmak iş konu olmak. durumuna girme. anha minha * Aş ı ağyukarı . * Hazı r. * Anı klamak iş i. anı msatma * Hatı rlatma. r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi.* Ahmak. taş yla al. anı msatmak * Hatı rlatmak. anı msanma * Hatı rlanma. * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. rlı anı msama * Hatı rlama. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak.

t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen. abideleş ve lı r mek. * (eş Bağ ek) ı rmak. ta anı z . ü. rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. * Önemi ve değ çok olan eser. abideleş t tirmek. ima etmek ihsas etmek. anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak. eri anımezar t * Görkemli. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. * Eş in anırken çı ğses. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. telmih. anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan. anı eri kazanmak. ü iyle anı tsı * Anı benzer. anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. dolaylı anlatmak. t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. abide. bir rı tı . anı mezar. sembol niteliğ yapı inde . anı benzeyen. abidevî. çarpacak büyüklükte. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . görkemli. * Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . anı tsal * Anıniteliğ olan. anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i.

farenjit. * Boğ mukozasın şmesi.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. zı * Sert. anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek. * Benzenden türeyen bir amin. kaba. anîden anif anilin * Ansın. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. * Bir andaki hı z. anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması . animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması . hunnak. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. animasyon * Canlandı rma. . birden. * Canlılı cı k. birdenbire. . fotoğ lı bası iş rafçı kta. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. m lerinde. anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. * Hemencecik. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. bir anda. * Bir anda oluveren. boğ yutak iltihabı az nı iş ak. apansı z. * Ansın. birdenbire.

en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. eklem kaynaş . bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. semantik. Ankara keçisi * Uzun. tiftik keçisi. anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. fehva. bir sözden. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. anket yapmak * bir konuda soruş turma. anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. anketçilik * Soruş turmacı lı k. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. lan n rlattı ı ünce mana. sözlerin bir araya gelmesi. anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . * Bir önermenin. sormaca. . . anket * Soruş turma. bir tasarın. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . * Zekâ. * Zeki. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. * Anket yapan uzman. tirilmiş (tesisat). araşrma yapmak. ş ı ey. semantik. tı anketçi * Soruş turmacı .

yararlanmak. isteklerini. anlamamazlı k * Anlamazlı k. ru * Birinin duyguları. düş nı üncelerini sezebilmek. i. yorumlamak. müradif. anlamlandı rma . ilgilenmemek. ya anlama * Anlamak iş vukuf. * Doğ ve yerinde bulmak. anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. bir söze. anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş . unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. sinonim. isimden türeme fiil. dileğ yerine getirilmesini istemek. inin anlamamak * hoş lanmamak. müteradif. ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek. bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. eyi ğ ı ş . kayması bayağ ması veya ı laş .* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. yilik * Sahip olmayı istemek. anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . inde ka * Sorup öğ renmek. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak. geniş lemesi. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . yanlıdeğ ya ş erlendirmek. anlam vermek * kendince bir yargı varmak. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. * Bkz. aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. eyi ş . na ş anlamdaş * Eş anlamlı .

anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. düş ey ündürücü. z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. muğ güç ş ı lâk. belli olmak. ortaya çı ine kmak. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. anlam kazandı rmak. kimselerden biri. manidar. anlamlı * Anlamı olan. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. ma. galiba. anlamsal * Anlamla ilgili. anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek. semantik. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak.* Anlamlandı iş rmak i. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. manası ey z. z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. . bir anlam verilemeyen. anlam vermek. manası k. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. gerçeğöğ in i renildi. anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. anlamsı z * Anlamı olmayan. karık. manalı . anlaş Vehbi'nin kerrakesi. mak i. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. bir ş demek isteyen. önemli bir ş anlatmayan.

anlatı * Hikâye etme. bir düş ünceyi. tahkiyeye ağ k veren (yazar). * Anlatı iş lmak i. sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. stilistik. ekonomik. * Bir duyguyu. ifade. alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. ünce bir . ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. anlaşrmak tı * Anlaş . övmek. ihtilâf. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. antant. ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). anlatı cı anlatı lma * Hikâye. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. uyuş itilâf. bir konuyu söz veya yazı bildirme.* Devletler arası siyasî. ki n ı laş ünce arası lı k. duygu. uyuş mayı mayı mayı lamak. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k. ma. kültürel vb. ine anlatı m * Anlatmak iş i. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. ekspresyonizm. anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. tahkiye. zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. ma anlaş mak * Düş ünce. amaç bakı ndan birleş mı mek. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. inceleme. uzlaş . anlaş malı * Anlaş maya dayanan.

bilgi vermek. * Söylemek. gabi. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak. bir hatı lan . zekâ. izan. sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. * Hoş görme. yargı müdrike. kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. belirtmek. zihniye. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. anlıanlı ş * Güzel. anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. vurdumduymaz. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. usa vurma. anlı k entelekt. *İ nandı rmak. i. * Anlatmak iş i. ferasetli. * Kı süren. anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. gösteriş ünlü. li. ş sı n . * Hoş görüsüz. k. z. kafası kavrayı z. anlattı rma * Anlattı rmak iş i.anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. izansı ferasetsiz. nakletmek. zeki. anlayana sivri sinek saz. zihniyet. izah etmek. açı klama yaptı rmak. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. i * Anlama yeteneğ feraset. lama. entelektüalizm. zihniyet. izanlı ş ı . zlı * Hoş görüsüzlük. ihtifal. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. kalı kafalı ş t ı z. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. anlama gücü. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. anlayı ş lı * Anlayı olan. ı zlı n lı k. bir an içinde olan. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. takrir. gabavet. anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. * Hoş görülü. hâlden anlama. ş tlı. telâkki.

k. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. sunucu. * Anı için verilen ş hatı yadigâr. ş ş ı a rı * Bkz. e. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu.anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören. duyurma. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n. anons * Duyuru. bir haberi halka bildirmek. anonim ş irket. ra. gayritabiî. zikretmek. nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k. . anla * Adlandı rmak. ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. bergüzar. layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k. anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. anonim * Adı bilinmeyen. zı * Bir armağ gönlünü almak. n) anneanne * Annenin annesi. lı . * Bir sözü ağ na almak. * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). lmak ey. rı k. hatı rlamak. anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u. düzgün olmayan. iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. su anorganik *İ norganik.

ş sı lsı * Birdenbire. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. yemin etmek. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili.* Dengesi bozuk. anîden. habersiz. özel adları içine alan sözlük türü. bilgilik. kan kardeş i. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. anormallik * Anormal olma durumu. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . anı msama. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. 'yı iyi. artı mın landı ı i uç. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. anî olarak. anormalleş me * Anormalleş iş mek i. ra rada. akı z. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). ansiklopedi * Bütün bilim. ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. * Bkz. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i. eyi ant kardeş i * Bkz. . deli. yemin. mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. anı msamak. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. ğ ı * Bkz. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek.

tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz. antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . lması sağ * Duyarga. ma. antarktik * Güney kutupla ilgili. "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). uzlaş mak. anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet. antant * Anlaş uyuş mutabakat. ince ve sert kabuklu. Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. itilâf. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz. yağ yemiş acı lı i. iskeleti kemikleş . cı nda n ini antenli * Anteni olan. güney kutup yakında olan. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . antant kalmak * anlaş mak.ant vermek * "Allah aşna. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar. kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı. stı ı aç * Bu ağ n. ma. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. antet .

* Bu çağ özgü olan. penisilin. a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. kalevî. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i. antiasit * Alkalik. ana. * Antik. * Genele. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde. antibiyotik * Bitkilerde. üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. parazit gibi protein yapında madde. antikacı . başk. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. antetsiz * Başksı lı z. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . larak lan diş çan i. özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. panzehir. davranıveya öğ ı ş reti. acayip. birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. rı antidot * Bkz. sı diş ajur. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . e rı * Mendil. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. örtü. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan. tuhaf.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. virüs. olağ geleneğ aykı. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan.

lk . antimon * Atom numarası atom ağ ğ121. Kı m ı mı lan. çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). * Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . sı ülkelerde yaş cak ayan. ı ı rlı nda lenemeyen. antipropaganda * Karşpropaganda. soğ ukluk.* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse. uk. * Karş duygu. antikomünist * Komünizme karş ı . antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. ş kı * Sevimsizlik. * Tuhaflı k.76 olan. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde. ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i. katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. antikalı k * Antika olma durumu. ı t * Antipati uyandı sevimsiz. soğ ran. 6300 C de eriyen. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. antinomi antipati * Çatı . * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. rak saltması Sb. haddede veya çekiç altı iş 51. antikatot yaprak. ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. kanı kaynamamak. ı antisemit . zlı an. antikite * Tarihte İ Çağantik devir.

ı antitoksik * Antitoksin. antitez * Karşsav. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . methal. * Bir yapı girip geçilen yer. muahede. idman. ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. ahitleş ma mek. seçki. büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . antlı antoloji *Ş airlerin. egzersiz. . da * Baş ç yemeğ langı i. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). duman çı an. nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak. yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. antlaş mak * Antlaş yapmak. ta belgede belirtilen durum. antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı . antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. nmıseçme parçalardan oluş kitap. an antrakt antrasit antre * Ara. karmadan. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde).* Yahudilik aleyhtarlı. * Güçlükle tutuş koku. pakt. lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. idmansı z. havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. alı rma yapmak. güldeste.

deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer. antropoitler * Bkz. insansı . rası ken. nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. tiren ş tı i. evrimini. nda iten. antropoloji * İ n kökenini. reti. antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan. leten * Antrepoya bakan kimse. insan nsanı bilimi. anut * İ . biyolojik özelliklerini. ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. natçı . ş cı tı k. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . imli antropoit * Bkz. antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. antropolojik * İ bilimiyle ilgili. u antrepocu * Antrepo iş kimse. ardiye. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . derisi dikenlilerden. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. ayak direyici. insan bilimsel. yanı u. nda.antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. insansı lar. antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. antropolog * İ bilimi uzmanı nsan . bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik. yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. antropozoik devir * Antropozoik.

rada. * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). makat. * Çok açı çok belirgin. itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk. cihaz. yaka paça. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı . . ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. çok anî olarak. * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü. gürbüz. zı * Abla. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. ş rsak kıdeliğ erç. acı lan * Rakı . anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. k. ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i. kuya rakmaksın aydı k. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. açıbir biçimde görünmesi. eksin. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. apar topar * Telâş acele ile. iri. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. zı nlı k apak * Çok ak. * Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin.anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi.

p * Gizlice almak. hayta. nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. açar. * Apazlamak iş i. apazlamak * Avuçlamak. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. ada. alıkaçmak.aparmak * Almak. ş kı aş n. * Külhan beyi. alıgötürmek. ayrıbacaklı nı k . bambaş ka. * Bacakları aça yürüme. aça * Yorgun. çalmak. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. * Yelken rüzgârla dolup şmek. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr). içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat. * Doğ kemik dokusunda bulunan. nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . iki . p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. güçsüz. * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. * Çok az. ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. * Avuç. apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . al apaz apazlama apık ş ı . * Bir avuç dolusu. kabadayı . apaş apatit apaydı n * Çok aydı k.

aplik aplikasyon * Uygulama.* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). apokaliptik * Anlaş ı lmaz. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. duvar lâmbası . omuzluk. karanlı(söz veya yazı k ). aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. kapalı . nı rarak * Oturmak. ş ı k. * Hazı tetik. telden yapı torbaya benzer. apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una . na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. * Derli toplu. * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. ayı * Ne yapacağ kestirememek. apotr . bacakları rarak çömelmek. * Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs. * Apı rmak iş ş tı i. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. sonsal. * Apı ş iş mak i. . büyük gözlü ağ lma. apiko * Geminin. apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ . apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. * Duvar ş amdanı . * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). r. süslü. ş ı ı nı aş rmak. kan apoş i * Çember biçiminde.

* Küçümseme belirten seslenme. * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş . apse yapmak. rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. aptalca. lı kta lan * Apre yapan kimse. . aptal olmak * aptal durumda bulunmak. ş ş . aptal aptal aptal * Aptal gibi. apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. abril. langı na ğ n ı eri. * Nisan ayı . lı kta. çı rin ban. perdahlamak. k. apraksi apre * Bkz. apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. apseleş me * Apseleş durumu. iş yitimi. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. perdahlanması . alı ahmak. * Apresi olan. * Aprelemek iş i. azarlama. mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak.* Yardı . mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . * Zekâsı geliş pek memiş . apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. yla apse * İ birikimi. aval aval. lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . zekâ yoksunu. * Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. önsel. koordinat. havari. koruyucu.

anlamaz gibi görünmek. ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. abdesthane. aptal gibi. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . abdestbozan. kivi. * (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. aptal duruma getirmek. . ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. abdestbozan otu. apteshane * Bkz. aptal gibi. Ar * Bkz. alı mak. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak. abdestli. ahmaklaşrmak. aptesbozan * Bkz. abdestsiz. aptesli * Bkz. * Et kesimi yortusu. apteriks aptes * Bkz. bilmez sanmak (sanı lmak). apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. ahmakça. * Bkz. abdest. * Bkz. abdestlik. ahmaklaş klaş mak. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. aptesbozan otu * Bkz.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. aptalca * Biraz aptal.

geç-er. antrakt. fası ran la.* Argon'un kı saltması . suv-ar-mak vb. bir filmde dinlenme süresi. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. * İ olguyu. ara açmak * dostluğ bozmak. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. -ar. ar yıdeğ kâr yı lı il. iki olayı ki birbirinden ayı zaman. biç-er. ar * Utanma. ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. utanmaz. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. kı ar etmek * utanmak. ki eyi ran k. ar namus tertemiz * utanması olmayan. utanç duymamak. kalk-ar. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. yüzsüzlük etmek. * Bir oyunda. na kları * Aralı k. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . açar "anahtar". aralı boş mesafe. bat-ar./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. gid-er-mek vb. ölç-er vb. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. -ar. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. çı yat-ar. anlaş u mazlı yol açmak. siz -ar. Bu ekle k-ar. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. haftayı m. klı k. lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. an ş ı ara bozucu ./ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. mola. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak. luk./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. çı "menfaat" vb. utanç duyma. r: kar -ar.

tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. n na deniz. fitçilik. uzlaşrı. ara bulucu * Uzlaşran kimse. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. münafı müfsit. ı na. güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. ara kesit * Çizgilerin. arkı tası na. ara nağ me.* Ara bozan (kimse). ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. lan . katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda. fesatçı . . türkü. klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. ara nağ me * Ş . sözsüz çalı parça. fesat. me rası ndı ı lardan her biri. k k lan ara nağ mesi * Bkz. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. münafı k. ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. fitçi. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. arada önlem niteliğ verilen karar. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav. k. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. yüzeylerin.

* Araba vapuru. zaman zaman. arabalı vapur * Arabaya taş vapur. arabacı lı k * Araba sürme iş i. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. ara vermek * yeniden baş lamak için. * Araba yapma veya satma iş i. vapur. . durmak. arabalı * Arabası olan. birçok arabalarla. eri araba falakası * Çift atlı arabalarda.ara sı ra * Seyrek olarak. bir işbir süre bı i rakmak. * Araba dolduracak miktar. garaj. ara cümle. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. nda araba * Tekerlekli. arabacı * Arabayı süren kimse. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer. araba araba * Arabalar dolusu. aç araba kullanmak * araba sürmek. okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm. ı yan arabalı k * Araba konulan yer. * arası arada. nda. lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. araba vapuru. ara tümce * Bkz. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . * Araba yapan veya satan kimse. ruya ulan lan söz.

aracı koymak * bir kimseyi. ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. . Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. arabizasyon * Araplaşrma. sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. k. mutavassı t. klı aracı * Uzlaşran. * Giriş bezeme. uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek. fesatçı u . ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). anlaş sağ tı ma layan kimse. büyüklerin yaş ş uyarlar. i. arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek. müzevirlik. * Arapça. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. münafı müzevir. Araplara özgü olan. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak. hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium).araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. i Arabî * Araplarla ilgili. yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba.

vası yla. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. eyi lan ey. lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. gücünden yararlanı nesne. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. nda * Mekke'nin doğ usunda. in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta. ta. aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. vası nı ü . araçlı jimnastik * Bkz. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. * Taş ı t. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. hacı n. araçlı * Araçla yapı veya olan. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. bilvası lan talı ta. doğ rudan doğ yapı veya olan. z arada bir * seyrek olarak. vası .aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. yoluyla. unu ü. lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. araçsı z * Araç kullanı lmadan. vası z. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. ları nı kları . ta. kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. bağ kurarak. aletli jimnastik. bilâvası ruya lan tası ta. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. tavassut etmek. kurban bayramın arife günü toplandı tepe. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek.

* Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. kiyi . kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat. çaresiz kalmak. çalan. * İ taneli bezelye. araları iyi * dostlukları düzenli. araklamak * Çalmak. araklama * Araklamak işçalma. u. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. eyini rı plak aragonit arak * Ter. * Seyrelmek. seyrekleş klı tirmek. k * Gitmek. ndan lmak. aş ı rmak. hı z. aralama aralamak * Aralamak iş i. seyrekleş nı tirmek. * Aralanmak iş i. ri * Araklayan. benzer nitelikler çok az olmak. aş i. iki dostun arası soğ na ukluk girmek. tiftikten yapı ş külâh. rsı * Hı zlı rsı k. nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. n. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. yarı açmak.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. * Aralı duruma getirmek. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. aralıolmak. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. ı rma. il. * Beyaz. uzaklaş yanı ayrı mak.

biraz açtı k rmak. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. * Bir sesi bir baş sesten. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. mesafe. iş gibi yerlerde. kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak. ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. harfler veya satı arası açı ğolan. * Kesik kesik. bale. * Yı 31 gün süren son ayı kânun. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. espas. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. i. arama * Aramak iştaharri. fı li rsat. aralı z ksı . aralıvermeden. m m i aralıetmek k * aralamak. ik nda klı * Dizgide kelimeler. elverişdurum.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. tam kapanmamı açı ş . barı rmak. iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i. * Uygun. * Yarı k. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. ilk * Ayakyolu. koridor. esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak. ra. araları açı k bulunan. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. ik nda klı * Sürekli. yarı açmak. lı n . * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. espaslı rlar nda klı ı . arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. araları açı k bulunmayan. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. * Birbirine bitiş olan. klı * Sı vakit. geçenek. eyler .

* Aranı çözüm. u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. * Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. yoklamak. fellâh. eyin unu * Önem verip istemek. * Düzenleme. çok aramak. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. * Düzenleyici. tı * Ziyarete.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi. ine * Söz konusu olmak. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. erli. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu. aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. hatısormaya gitmek. arantı Arap . aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. kta eyler * Ş koş art ulmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. Aramîce. aranmak * Aramak iş konu olmak. * Araşrmak. * Ş koş art ulmak. * (küçük a ile) Zenci. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. ine *İ steklisi bulunmak. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. * Eksikliğduyulmak. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. mak. arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. özlemek. * Koyu esmer veya kara. * Bkz. * Olumsuz. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak.

Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. Araplı k * Arap olma durumu. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. lan. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. Araplaş ma * Araplaş durumu. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar. mak Araplaş mak * Arap olmak. Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. ş ı Arapsaçı * Küçük. Arap gibi olmak * simsiyah olmak. Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r. zamkı arabî. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). kararmak. arap saçı gibi * karmakarık. lan * Bu dile özgü olan.arap * Negatif fotoğ raf. k il olan kça ağdoğ . ak. Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r. Araplı benimsemek.

* Meraklı . geçimsizlik olmak. vira. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. arası geçmeden * vakit geçmeden. müstemirren. arkası kesilmeden. araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ . arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. mütecessis.ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. ı araşrı tı * Araşrma. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. arkadaşk bağ kopmak. tı * Sürekli olarak. arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. gözden. araşrma tı * Araşrmak iş taharri. sı ı cağ cağsı ı na. araları gerginlik. ararot kamı ş ı * Maranta. inceleyen. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. geçirilmek. Arasat * Müslüman inanına göre. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma. tı i. birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. lması araşrma görevlisi tı . nda arası olmamak * geçinememek. araşrman. arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. iş n u araşrı tıcı * Araşran. araşrmacı tı tı tı (kimse). ara vermeden.

unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak. istetmek. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. eskisinin yerini doldurabilmek. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. yokluğ duyurmamak. asistan. araya gitmek * harcanmak. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak. soruş turmak. sormak. nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. araşrman tı * Araşrı. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. eyi iş . karıklı kurban olmak. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. eski yakı k. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. kaybolmak. aratmamak * yenisi. dostluk kalmamak. * Arzu ettirmek. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. araya vermek * yararsıbir işharcamak. * Aratmak iş i. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. araşrman. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak.

arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. k. lan * Ardı l. *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ. toprak. semptom. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. * Belirtiler. k *İ linek. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop. yer. arbalet arbede * Gürültülü kavga. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. tahvil. * İ çürümeye yüz tutmuş aç. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. * Hastalıbelirtileri. patı . çevreye uymak. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . yerey. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. * Kundaklı . arazi açma * fundalı koruluk. görünmemeye çalı ş mak.* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. i. rtı arbitraj * Hisse senedi. k ma li araziye uymak * ortama. * Türk müziğ bir birleş makam. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek. . arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. tetikli yay.

* Birisinin sı na ası rtı lmak. sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. aralı z. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir. Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü. ardı nca * Hemen arkası ndan. kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek. ası lmak. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse. ardı ra. u türü (Turdus pilaris). ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek. öncel karş . * Servigillerden. ardıra sı ardı ç * Peş inden. pencere için) sonuna kadar açı k. ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. hemen ardı ndan.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. arkası ndan. ardı ra. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). halef. sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. * Musallat olmak. ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. * Sataş mak. ardıardı n n * Geri geri. güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. tükenmek. aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. sı kahverengi. peş bı ndan ini rakmamak. ardı kadar açı na k * (kapı . ç acın ardırakı ç sı * Cin. takı lmak. i la . ara vermeden. çatmak. arkası ra.

lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. ş . antrepo. arife. ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. * Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. argaçlamak * Dokumada argaç atmak.ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. peş bı ini rakmamak. ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. ardı bı nı rakmamak * Bkz. iki. i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon). ardık ş ı * Birbiri ardı gelen. ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. * Ardiyeye bakan kimse. olan . durdurmak. mütevali. son vermek. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar. lan ya * Ardiye iş leten kimse. ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. atkı nda lan . önlemek. arefe günü * Bkz. an . a i. argaçlama * Argaçlamak iş i. tamamlamak. argali * Boynuzlugillerden. depo. n nda. arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. * Kayağ taşkayrak. ardı kesmek nı * arkası gelmemek. * Bkz. arife günü.

argı n * Yorgun. n na lanan ağ parça. boğ . arı gibi * çok çalı ş kan. * Beceriksiz. arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. havada %1 oranı bulunan. * Yabancıeylerden arı ş ş z. * Söz argo durumuna gelmek. zayıbitkin. ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . * Zar kanatlı lardan. f. arı sokmak gibi * iğ nelemek. saf. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo). Kı saltması Ar. argonot * Kafadan bacaklı lardan. * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan. acı söylemek. boğ dağ azı az. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). ş nmı katıksı . iş * Temiz. derbent. rengi.9 olan. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. z. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme. * Argıolma durumu. aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. argon * Atom numarası atom ağ ğ39. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). ı ı rlı nda olmayan bir element. münezzeh. ı * Günahsı z. söz arı kil . ı * Serserilerin. halis. bal ve bal mumu yapan. argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. kokusu ve tadı 18. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. arı biti * Kör. n * Geçit.

yağerimiş f. ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil. açlı . yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. arı mak klaş * Arı(II) olmak. Kuzey Afrika. * Fide veya fidan dikilen yer. . bozulan arkları temizleyip açmak. kaolin. k arı klatma * Arı klatmak durumu. cı kuru. ska. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi. sı sarı kuş rtı . arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. kanı arı u kuş * Arı ugillerden. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. karşğödenmeyen emek. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. karnı mavimsi yeş Güney Avrupa. lar nına arı sili * Tertemiz. arıemek k * İçinin. arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. sı ı zayı lı z. k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. arı k * Eti. arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya. Orta Asya'da az ağ klı il. arıçekmek k * tı kanan. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster).

* Katıksı k. tirme. arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek. sı k. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. ı * Arı lanmak durumu. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. i. saflaş mak. özleş mek. laş arı lanmak * Arı mak. özleş tirmek. arı lı k arı nmak . iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. ş zlı ı * Günahsı k. özleş me. arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. k arı k klı * Zayık. tenzih etmek. arı lı k * Temizlik. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar . zlı * Kovanları konulduğ yer. arı ma. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. arı dokunmak na * utanç duymak. arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak. flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih.* Arı(II) duruma getirmek. arı mak laş * Arı duruma gelmek. arı ma laş * Arı mak durumu. arı laş duruma gelme. kovanlı n u k. vücutları . i * Temizlenme.

* Arı iş tma i. * Katıksı arı ş z. * Çözgü. arı tı cı * Arı özelliğolan. rafineri. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi. * Bulaş ş mı musallat olmuş . ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek.* Temizlenmek. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. arı yapmak za * Bozulmak. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı . karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. aksaklı k. * (petrol. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. tmak i arı tma * Arı iş tmak i. za. ı * Rahatlamak. vb. arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak. * Katıksıduruma getirmek. . arı zalanma * Arı zalanmak iş i. tasfiye etmek. mak. * sonradan ortaya çı kmak. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. duruma gelmek. arı za * Engebe. yağ için) Arı iş rafinaj. iş lemez duruma gelmek. tma i. * Aksama. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. tasfiyehane. petrol gibi maddelerin arı ğyer. tma i * Deterjan. arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. k .

bozulmuş . * Huzurlu. olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. arifane ile * ortaklaş a. arifane * Arif olana yakı yolda. idare edecek biçimde. Aristoculuk * Aristotelesçilik. ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. mutlu. en * Bu halkla ilgili. ön gün. * Özgür. eğ reti. dı gelen. iş lemeyen. rahat. aristokrat . * (Araç vb. nını u * Soylular sıfı nı. n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. * Aksamayan. için) Aksayan. m ı lı r * Aristotelesçi. * Yarı yamalak. hür. biçimde. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. varı . arife * Belirli bir günün. * Çı plak. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. ş tan * Geçici. arya. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş . arı z zası arı zî * Sonradan olan. aristokrasi * Ekonomik. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). m * Engebesiz. bu halka özgü. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse. düz.arı zalı * Engebeli. bozulmadan iş leyen.

* Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı .7. aristokratik * Aristokratlı ilgili. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır.. * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. * Ritimli olmayan. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu.. ariyeten * Eğ olarak. gezimcilik. ödünç olarak. aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç. sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse. Arjantinli * Arjantin halkı olan.5. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. ndan ark . * Bu bilimle ilgili.* Aristokrasi yanlı. reti. * Büyük bira bardağ ı . sı * Soylu. ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı . düzensiz. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. her yönü ile. lar. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı . ağalma. aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm. aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in.3. n lemler olan kolu.9. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe.

manevî yönden destek olmak. * Geçmişgeride kalmızaman. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. cetvel. arı hark. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . piston. n arka vermek * desteklemek. lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek. eyin * Ağ ı l. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. iltimasçı . gibi arka arka * Geriye doğ ru. beden. * Otururken sı n dayandı yer. * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. kayı na ı rmak. dayanı mek. yabancı davranmak. * Arkada olan. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. sı nda n rı ğ ı . dayamak. * Önemsiz. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. kanal. rüzgâr almayan kuytu yer. peş . arka bulmak * bir koruyucu. art arda. arkada bulunan. * Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. eyin rt * Geri kalan bölüm. kayıcı rı. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. * Koruyucu. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. ş mak. . kayı bulmak. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. tmak ı lan k k. arka plânda * Geride. sı rmak nan arka olmak * maddî. * Art.

lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak. * zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. yüklenmek. ileri gidememek. arkadaş ça * Arkadaş olarak. erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. dostça. a ş ı ş . lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek. * bir süre beraber bulunmak. dedikodusunu yapmak. m . * değ ileride olanlarıarkası kalmak. destek olmak. el altı ndan. huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. ünsiyet. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. korumak. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. m. içtenlikle. eş etmek. yâren. lik arkaik * Arkaizmle ilgili. müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. * Konuş ve yazı dilde. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. hempa. eskimiş veya eser). i. birlikte gitmek. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. lı a er ları kün arkadaş il. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. arkadaş na çok düş olan kimse. ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . refik. refakat etmek. * Arkalamak işyardı müzaheret. içten olmak. geride kalmak. gizlice. geride kalmak. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri. belli etmeden. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. müzaheret etmek.

arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. kalı bir tür kı hı nca sa rka. sürekli olmak. arkası gelmek * devamlı olmak. sı dayayacak yeri olan. yerinden düş ürülememek. * Sı dayamaya yarar yer. güçlü olmak. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. arkası nmak alı * sona erdirilmek. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. m arkalı arkalı ç * Arkalı k. arkası ra sı * Ardı ndan. koruyucusu. ndan . son bulmak. dayanağolan. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. bitirilmek. peş inden. * Koruyanı . destek olunmak. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. sı dayayacak yeri olmayan. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. ı kullandı arka yastı. arkalanmak * Kendisine yardı edilmek. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek. taş rtı ı mak. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. bir yerde durdurulmak. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. arkası kesilmek * tükenmek. semer. ı arkalı klı * Arkalı. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir. lam eye arkası ra sı * arkası ndan. arkalı rken kları ğ ı k. * desteğ sağ ini lamak.arkalanma * Arkalanmak iş i. arkası almak na * sı na yüklemek.

arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak. yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. koruyucusu. ertelemek. sonraya kalmak. lk . una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek. arkası almak nı * bir iştamamlamak. * İ ana madde. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. arkaya kalmak * geride kalmak. övmek. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak.arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. iltifat etmek. li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . ğ ı * Koruyanı olmayan. arkası sı nı vamak * okş amak. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. geriden gelmek. taş ı nabilir ateş silâh. arkası z * Arkalı olmayan. ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. görüş fı aramak. dayanağolmayan. arke arkebüz * XV.

ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. arlı ndan. halat ve yelken takı . nda armağ an . kı * Kuzey kutupla ilgili. su nda. arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. ş ta arma * Bir devletin. seren. kum taştüründen bir tortul kayaç. harf veya ş ongun. sılmaz. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. nı * Arlanmak iş i. * Geminin direk. kazı mı bilimi. limanda kı ş lamak. yerli arma soymak * hareketli olan armayı . * Geminin yürümesine hizmet eden direk. utangaç. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. kuzey kutup yakında olan. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. seren. armada armador * Donanma. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. kı arlı * Namuslu. nda açı ilik * Kazı bilimci. arkeoloji uzmanı bilgini. yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim.organı . sılgan. ekil. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. ip.

* Armut biçiminde olan. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. hediye etmek. armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. letmeciliğ i. n da) lar armut * Gülgillerden. yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis). * Armonika. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek. mıka. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. ihsan. an armonik * Armoni ile ilgili olan. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. * Ödül. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası . armatörlük * Armatör olma durumu. * Fazla bön. ak. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. ey. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. . * Ticaret gemisi sahibi. armut gibi .* Birini sevindirmek. ı z sı zı * Akordeon. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. mutlu etmek için verilen ş hediye. armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. * Bağ. sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. en. sulu. * Gemi iş letme işgemi iş i. ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). çiçekleri beyaz. Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı.

Arnavut biberi * Acı rmı biber. armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r. lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. armut biçiminde top. kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . sır gözü. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. n) * her ş kusur bulmak. * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak. mastı ğ ı çiçeğ i. * Arnavut halkın bütünü. armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. aromatik * Öküz gözü. nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku.* çok anlayı z. Arnavutlarıkullandı dil. . ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). bön. nda ğ ı . dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi. Arnavut bacası * Çatı penceresi. ş sı armut kabağ ı * Ürünü. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut.

arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). aromalı . llara arpa suyu * Bira. arpa ektim. . arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. arp * Bkz. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse. arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na. arozöz * Kamyon. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer.* Hoş kokulu. yiyecek gibi ş veya para. yurdumuzda mı lan. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. * Arpa konulan yer. altma düzeni olan. harp (II). * Yabanî arpa. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. i. * Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. k eyler * Baş k. arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. sulamaya yarar araç. arpa * Buğ daygillerden. * Tüfek. arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. arpa tarlası . tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . * Arpa biçiminde ş ehriye. bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. * Bu bitkinin taneleri. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı.

arpası gelmek çok * coş azmak. z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. yıı yüzsüz (kimse). .91. metal görünümünde basit element. yüzsüzce davranmak. arsı zlanmak * Arsı k etmek. kı arslan * Aslan. arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş . sılmadan. atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. yoğ 33. arslanlı . arsı ulusal * Uluslar arası . yıarak. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. arsı k etmek zlı * utanmadan. sı otu.7 olan. * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k.arpalıetmek k * arpalıyapmak. ş klı * Arp çalan kimse. zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi. aç gözlü davranmak. arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74. arsı yakı biçimde. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r. acak ş lıklı rnaş . n çan rnı saltması As. * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. sı arak. sılması lık. sı ı k. zı k. kudurmak. arsı z * Utanması kı olmayan. Kı en. mak. ş * Aç gözlü davranan (kimse). ı ı rlı unluğ 5. * Kolayca üreyebilen (bitki). k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak.

* Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. nda * Belgelik. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün . ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. * Tren. troleybüs. art avurt . ivde art * Arka. ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. lk * Dokuzuncu kat gök. ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. * Belgelik görevlisi veya uzmanı . arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi. arş kadar. arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak. arş ı nlamak * Arş ölçmek. arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. arş saklamak. * Arş idükün karıveya kı. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. adı mak. * Bir ş öbür yüzü. eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. * Keman yayı . geri. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z.

ta. fazla bulunmak. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar. artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. p.* Avurdun arka bölümü. ğ u . bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k. alan. art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. artakalmak * Artmak. nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . bereket. . artçı lı k * Artçın görevi. art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. bereketli. diyakronik. g. iş sı nı i. ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. yında art damak * Damağ arka bölümü. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. hareket). * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı . nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. hinterland. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu. an. geriye kalmak. nı * Art düş ünce. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak.

pozitif. zait. i un * Atardamar bozukluğ u. ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. . pozitif sayı . lda l. artı m * Artma. artağ ş an. yeter. artıemek k * İçinin. artı çoğ ş alma. * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. * Bundan böyle. artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . * Artı klamak iş i. karşğödenmeyen emek. ldı * Kalan veya artan bölüm. artıdeğ k er * İçinin. * Katyon. ey ktan * Daha çok. * Artılmak iş rı i. fı iş ). ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş . daha. * Trafiğyoğ olan ana yol. ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. sonra. ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede. daha fazla. *İ çildikten. sırdan büyük sayı areti fı . iş ş gücünün karşğolarak. yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan. * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. gün. artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen.arter * Atardamar. metal uçlardan artı yüklü olanı . anot. dört yı bir gelen 29. * Sırdan büyük. .

alı . ş ta * Artmak iş i veya biçimi. ince ktan * Değ yükselmek. * Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. en ğ ı * Arttı rmak iş i. sanatkâr. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. artı rmak * Artması sağ nı lamak. * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. mlı * Artiste benzer biçimde. iltihapsı süreğ eklem hastalı. artma. * Eskisinden daha çok çoğ almak. n müzayede. * boylu poslu. sanatlı n i e . * Eklem romatizması . artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . artist gibi. artı çoğ ş m. çoğ altmak.artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. artı rma * Artı rmak iş i. * Artistin görevi. eyi rma i. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. güzel ve alı (kimse). tezyit edilmek. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. * Genellikle ş bozucu. çoğ lmak. fazlalaş eri mak. artma * Artmak iş i. * Artist olma durumu. * Yükseltmek. sanatçı . * Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak. tasarruf etmek. artmak artmak * Büyük heybe. * Müzayedede artı rma. ekil z. * Artı rmak işyapı i lmak.

jeoloji.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. arz derecesi * Bkz. * En. n. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. * Yer bilimi. * saygı bildirmek. arz * Sunma. arz etmek * sunmak. arz dairesi * Bkz. nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. sunu ve istem. unu . arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . bildirme. * Heves. * (büyük bir makama) Anlatma. yeryüzü. enlem. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. ü Aryanizm * IV. arzuhâl * Dilekçe. enlem dairesi. istida. * Yer. * Enine olan. liğ i. eye ı arzu etmek * yürekten istemek. geniş lik. arzanî arziyat arzu * İ dilek. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda. stek.

asabîleş me * Asabîleş iş mek i. özlemek. hükümdarları mareş n. hevesli. istemek. ü it * Ara yön. stek arzulu *İ stekli. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. mektup vb. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. as as * Kakı m. asabîleş mek * Kı zmak. * Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa. kları * Sinir hastalı uzmanı kları . eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. din adamların güç sembolü olarak. sinirlilik belirtileri göstermek. öfkelenmek. sinirsel. ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. i As * Arsenik'in kı saltması . *İ skambil kâğ nda birli.arzuhâlci * Para ile dilekçe. n kları asabî * Sinirli. sinirlenmek. asas kat as yön asabiyeci . hevesini alamamak. * Sinirle ilgili. arzulama * Arzulamak iş i. asa * Bazı ülkelerde. arzulamak * İ duymak. arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. yazan kimse. allerin. * Ast sı nıkı lmı.

lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. neon. o görevin sahibi olan kimse. asamble asansör araç. konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . lar. soy gazlar. asabî yapıolma. asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. parazitoloji. ş ması sağ asap asar * Sinirler.asabiyet asal * Sinirlilik. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. lı * Başca. mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. tufeyli. temel niteliğ olan. asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. kripton. vekillik karş . * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. yaş ş . asalak parazit. asillik. asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. ı tı * Kendi adı hareket ederek. * Baş nısı ndan geçinen (kimse). * Yapı eserler. asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse. na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. . esasî. * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. ksenon). argon. ası l olarak. öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. ekti. vekâleten karş . kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. n * Soyluluk. * Bir görevi yüklenmiş olan. * Bir görevde temelli olarak.

eş lama baş zaman karş . sarı kokulu. güvenlik. yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. n nda lan ş ı . sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. senkron. ortanı n çorbacı ına verilen ad. nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. i aç * Eş zamanlı olmayan. * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı . lan r. asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. asbaş kan *İ kinci baş kan. kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. lar. acın çizilerek elde edilen bir reçine. saydam. ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. düzenlilik. baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. ases * Gece bekçisi. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. yadıkurun.asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. u. ı tı n * İ kullanmadan. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). * Her türlü mikroptan arı ş nmı . * Sirkeyle ilgili.

baş gelen. ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. nı ğ ı ası lar l sayı . ana. * Minimum. asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. ı lü ası l * Bir ş kendisi. ük. en düş . asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. nesep. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. ortak payda. fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak.* Asfaltlanmı ş . eyin ı tı * Kök. * Gerçek. ulaş ve kültür gibi da. * Hz. üzerinde anlaş ndan maya varı husus. lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. gerçek olarak. * Ası lı . en aş ı azı ağ en ndan. ashap * Sahipler. e rakı ş ası k * Somurtkan. nda * Asmak iş i. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. kaynak. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. sağk. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. örnek. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan. esas. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. köken. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. * Bir ş temelini oluş eyin turan. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. uyuş konu. asfaltla kaplanmak. lan ş * (a'sıBaşca. hakikat. * Gerçeklik. sahabeler. lan ulan asgarî * En az. * Soy. kopya karş .

* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi. temelsiz. ası olmak ntı * tebelleş olmak. çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. tavik. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak. dayanaksı köksüz (haber). ası ş lmı adam * Salepgillerden. süspansiyon. sı mak. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. ı etmek. * Israrla üzerine gitmek. intifa etmek. * Ası iş lmak i. i. ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . . * Ası ş lmıolan. ru z. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. ey ı sı srar * Hı eline almak. * Sı an. idam edilmek. kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş . * Tutup çekmek. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. ı * Asma iş i. süspansiyon. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. tehir. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak. ası lanma * Ası lanmak işintifa. rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. kökenli. tebelleş rnaş olan kimse. * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. sonuna kadar mücadele etmek. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan.

* Soylu. ı tı asileş me * Asileş iş mek i. * Yüksek duygu ile yapı lan. asık rlı asi * Yüzyık. asilzade asilzadelik * Soyluluk. kendine benzetme. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. kendine uydurma. asillik * Asil olma durumu. isyan etme. baş ı kaldı rmak. dik baş. asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an. llı * Baş ran. ası rlarca * Yüzlerce yı l. ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme. isyankârlı k. isyan eden. * Bu söz "benzeş mek". asileş mek * Karşgelmek. sonuş maz. asil * Soylu. lsa tı ı riyi ru. özümleme. * Benzeş me. asilik etmek * karşgelmek. asalet. isyan etmek. et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. bakımsı ş z.* Çağ . * Soylu olma durumu. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. bakımsı k. aside asidimetre * Asitölçer. vekil karş . baş rmak. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. soyluluk. * Bir görevde temelli olan. rsı lı * Un. kaldı * Hayı z. . ş zlı ı * Simetrik olmayan.

tahkimli bölge. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. yı man yı na asker gibi * disiplinli. * Bkz. asidimetre. sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. fenol.asistan * Yardı . mcı * Araşrma görevlisi. ini. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. asklı . z. disiplinli. lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. * Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi. ale * Askerlik görevi veya ödevi. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. sı askercilik * Askere yakır biçimde. gemi. * Bkz. z * Topluluk düzenine saygı olan. borik asit. ldı ş ı la. asit alkol asit borik * Bkz. asker tayı nı * Erlere verilen azı k. tı asistanlı k * Asistan. düzgün. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . askerce askerci * Asker yanlı. ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. ş ı . * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak.

askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. askerlik ödevi ordu hizmeti. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak. askeriye * Askerlik. askerî * Askerlikle ilgili. itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. askerlik niteliğkazanmak. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askerlik etmek * askerlik yapmak.* Askerci olma durumu. . * Bir tür çocuk oyunu. askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. askere özgü. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni. rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi. (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. askerlik * Asker olma durumu. disiplini. nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. askerîleş me * Askerîleş iş mek i. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek.

yı cı rtı. ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı . ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. uzunluğ 160 cm. * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler. asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. * Gürbüz ve yiğ adam. Afrika'da yaş ayan. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. * Ası saklanacak sebze. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye. tabanca gibi ödül. ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. n * Hiçbir zaman. arslan. ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. erkekleri yeleli. maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk. meyve. askı ntı * Baş nısı ndan geçinen. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. ı z * Askı olan. kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. * Zodyak üzerinde.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. fener. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. Zodyak. . * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . rı n larak u * Çay. kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. savsaklamak. hiçbir biçimde. boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . lı p * Vestiyer. askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak. Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası .

aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. türlü renkte. delikanlı için kullanı bir seslenme sözü. eyden korkmayan. sarı . aslanpençesi * Gülgillerden. mı aslı astarı * iç yüzü. yiğ ş ı itçe. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik. onun kiş ini belli eder. itlik. aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. aslan gibi * boylu boslu. uygun bir durumda olması u iliğ gerekir. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. doğ u. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). nan aslan sütü * Rakı . güzel. lsı . ası z olmak. aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu. i. güçlü ve yakıklı ş . raca aslanca * Aslana yakır yolda.aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . aslanağ zı * Sı otugillerden. aslanı m! * gençler. aslen * Kök veya soy bakı ndan. ı * sağğyerinde. aslan gibi. yer pı lan rasası (Leonurus). lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. gerçek ş ekli. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . *Ş irpençe. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki.

* Ası şası lmı lı . aslî düş ünce * Ana fikir. aslî * Temel olarak alı esas olan. asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit. altı kat. aslı yok faslı * yalan. esas. sebze olarak kullanı ürünü.aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak. lgan. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad. asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. filoksera (Phylloxera vestatrix). . yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması . asmalara zarar veren. * Asmak iş i. nan. msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. * Bu türün ince uzun. k . nı na il lar. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. sarı renkte bir böcek. nı altı na asliye asma * Temel. larak lan asma yaprağ ı . çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). asma biti * Eş kanatlı lardan. * Asmagillerden. * Soyu sopu. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. uydurma. gerçek olduğ ortaya çı u kmak. aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın.

adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. toz vb. asparagas * Uydurma. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. * Asması olan. da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. kuş anmak. birbirini tutar renk ve yapı olan. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. * Üzerine takı nmak. genellikle saksı yetiş da tirilen. çağ laş daş mak. idam etmek. cı . asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. çağ l. asrîlik * Çağ llı cık. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. asmalı asmalı k * Yarı kafiye. doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. da asrı saadet * Hz. * Havadaki duman. gerçekmiş gösteren haber. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. * Modern. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. emmeç. gibi aspidistra * Zambakgillerden. yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. asmagiller * İ çeneklilerden.* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . daş ma. gerçek olmayan. asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. * Asma için ayrı ş veya toprak. birbirini tutar renk ve yapı olan. ekş rak ilâç. her dizenin sonunda gelen. Muhammed'in yaş ğzaman.

ı r. nda nmıve . madun. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen. kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat. çekmek) * astar boyası boyamak. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. astarlanma * Astarlanmak iş i. * Alt. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . olmak. perde. ayakkabı ş gibi eylerde. ağ vb. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. * Boyacı astar vurmak. astarlamak * Astar geçirmek. astar sürmek (veya vurmak. nan . astarlanmak * Astar geçirilmek. * Birinin buyruğ altı olan görevli. lı kta.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı . astar sürmek. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek. u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker. elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. çanta. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. astarlama * Astarlamak iş i. astarlatma * Astarlatmak iş i. astarlanmı ş . * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. halat. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat. resim yapı lmadan önce sürülen boya.). rmak astarlı * Astar geçirilmiş . * Giyecek. astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek.

asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. * Gök fiziğ i. 85 ş yla ı manı Kı saltması At.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. astı m astı mlı * Astı olan. vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. * Yı z falı uğ an kimse. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. felekiyat. astatin * Astat. müneccim. astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. astronomi * Gök bilimi. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r. müneccimlik. astigmatizme tutulmuş (göz). i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu. * Net görmeyen. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. * Asmak iş yaptı ini rmak. * Aş çok yüksek. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i. ı i * acı z. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. gök bilimci. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. * Atom numarası olan. . astı astı kestiğkestik ğ k.

n. ayan * Asya'ya özgü olan. astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . mutfak. * Gök. mutluluk. aş nlı astronot * Uzay adamı . astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . gökyüzü. * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı . asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse. astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. Asya ile ilgili (olan). nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. n asude * Sessiz. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. . Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. rahat. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. * Huzur içinde olma. sakin.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek. a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı . astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı .

aş z ı tı hane. hor görmek. çok arzulamak veya nefret etmek. unu r. aş ı ağbitkiler * Su yosunları . tiksinmek. mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. * Daha küçük. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini. i aş ı ağgörmek * küçük görmek. yı kmak. i ük. yerleş bölgesi. mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. beğ enmemek. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. miktarı . * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. daha az. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. . gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi. niteliğalçalmak. nma lı r. ı . aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. * Bayağ adî. lokanta. aş ı ağalmak * devirmek. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. aş. yer. değ yönünden daha az. irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. eri aş yermek * Bkz. ru. çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. imli * Niteliğdüş kötü. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. rı * Para ile yemek yenilen yer. er * Aş ı yere doğ ağ ya. denk olan. im im * Genel ev. adî. aş ermek.

merhale. tenzil etmek. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. aş ı yukarı birlikte. tezyif etmek. hafife almak. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. mertebe. me. eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. i ük. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). alttan almak. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. * Niteliğdüş adî. tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. rütbe. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. benliğ yetersiz ve küçük görmesi. hafifsemek. aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. n. lması ru . basamak. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. paye. tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. adilik. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. hor görmek. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. evre.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan.

irip * Yemek yenilen dükkân. çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı.aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı . hiyerarş er mı i. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. kademeli. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. göz. aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. kiremit rengi. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. * Yemek piş satan kimse. irme veya * Onluklar. m nan * Ondalı k. * Yemek piş kimse. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. ahçı iren . aş amalı * Aş aması olan. evi. çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. aşbaş n görevi. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça. aş erat aş hane . kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil. aş ar * Ondalı k. * Mutfak. hiyerarş ş i. * Aş evi. * Aş (kimse veya bitki). aş lokanta. ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş .

sevgilisinin kusurları görmediğgibi. eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. * Ahbap. sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek. âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. âş olmak ı k * sevmek. düş künü. tutulmak. ı k n * çok seveni. vurgun. en na e * Dalgı kalender (kimse). lerini sazla söyleyen. aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. ı rma. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri. gibi * Aşyapan kimse. aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. aş çatı nda. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k. i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. aşyapmak. ı aş atmak ı k * yarıetmek. n. ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. tutkun (kimse). o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r.aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . yarı ş ş mak. arkadaş bir seslenme. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse. * Yapı ları uzun mertek. en ndan . aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak. çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez. âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ .

aş m ı nı * Aş ı nmak iş i. * Aş ı latmak iş i. * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. aş ı lma * Aş ı durumu. telkin etmek. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak. uğ cak. ilkah. lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. muaş ı seviş lı aka. aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. * Erozyon. * Aş ı nmak iş i. âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. aşyapmak.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. aş ı nma . acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek. ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek. ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek. * Yeni aş ı ş aç. cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. etkilemek. uğ cak. ı * Aş ı ş aç).

kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi. k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. * Aş ş ı yer. nmı * On sayı. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde. müfrit. çok. itikal. usandı rmak. * Aş olma durumu. sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . erozyon. ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. ı rı . fazla miktarda. aş ı rma. yı pranmak.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. ta ş pratı p. aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. ötesinde. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. koparı lmaları eritilmeleri. düzleş kı ları mek. * Eskimek. * Gereğ inden fazla. * Ötede. aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . * Çıntı silinmek. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . taş n. önem veren. rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. aş taş ı ı rı rı * Çok aş .

dost.* Aş ı iş konu olmak. * Aş ı rtmak iş i. * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. kça. k. kova. aş ı rma. ş * Siper. lacak * Dağ geçidi. aş olmak ikâr * belli olmak. na * Çalıgötürmek. * Açı apaçı belli. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. * Aş ı yer. * Küçük kazan. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). bakraç. ortaya çı kmak. belli etmek. aş çatı nda ı k. kuytu yer. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. * Aş ı rmak. * Bildik. saklamadan. iş * Aş lmı ı ş rı . belirginleş mek. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. meydanda olan. * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey). aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. intihal. mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. * Yapı ları uzun mertek. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. * Baş nıyazı ndan bölümler. arkadaştanık. . aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek. k. dı .

ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. * Ev. coş kunluk göstermek. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. aş k göstermek inalı * ilgilenmek. Aş ı lama. fazla. zahire. dı aş k inalı * Birbirini bilme. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. oturulan yer. ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. aş mak * Bkz. aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. * Benzerlerinden üstün. seviş kide mek. bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. tanık olan. zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. dını ı aş iret aş iyan * Oymak. ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. mesken. tanı tanıklı ma. sevi.* Bilinen. nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. ı sı nama. sitem bildirir. Aş ı lamak. * Kuş yuvası . * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. . ş k. * Aş iş mak i. aş düş ka mek * âş olmak. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . * Çok. ş an aş lama aş lamak * Bkz. tanığ belli etmek. aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . * Aş sevgi ve bağlıduygusu. coş eyi mak. aş ma .

lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. k k n. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . bitmek. sivri köş yuva. aş ayı ure * Muharrem ayı . aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin. * Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. onun tutumuna göre davrandı nı n.* Yüksek. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz. * Aş iş yaptı mak ini rmak. kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. açısaçıkadı kokot. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . sona ermek. aş na * Aş ina. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. ey. * Gizli dostluk. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb. . * Aş olma durumu. aş fiş na ne * Gizli dost. -at. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. binme. üfte At at * Astatin'in kı saltması . i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak. * Atgillerden. aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. kuru yemiş ş day. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. ları inin nda kları anlatı r. * Görünmeden kaçmak. * Oynak. na * (süre) Geçmek. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak. ı ma lan * Satrançta. * Aşrmak iş tı i. atlar anası . it at binenin (veya iş bilenin).

ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. . veya bulmak. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. * bildiğve istediğgibi davranmak. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. se lan eyler at olur. elmas. n . i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. * yarı ş mak. geniş yapraklı . at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). at üstünde hünerlerini gösteren kimse. meydan olmaz (bulunmaz). at kestanesi * At kestanesigillerden. meydan olur (bulunur). at kestanesigiller * İ çeneklilerden. uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). at çevirmek * geri döndürmek. örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i . plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük. sabit fikirlilik. 15 ile 30 m yükseklikte. an. koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. at oynatmak * atla hüner göstermek. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. değ erlendirememe. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak.at cambazı * At alısatan kimse. at sineğ i * Atıtüyünün rengi. at koş turacak kadar * pek geniş .

* Atı akı lı m. pederş ahîlik. * Saldı. * Atamak iş tayin. * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. atı yapmak. yapmak. ata et. uzunluğ 8 mm kadar olan. davranı cür'et. * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. ataya çekme. tayin etmek. meydan yok * yapacak güç var. yalancı . * Tembellik. bir at var. atabey. atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. ama kullanma imkânı yok. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . e lan. n.* Çift kanatlı lardan. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. kanatları u büyük ve küt. iş ş siz lemezlik. k. * Geveze. atak atak yapmak * akıyapmak. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. * İsizlik. n buğ atalı k atama . hamle. pederş patriarkal. eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). i. saldışhücum. atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı . uygulamak. * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . ahî. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. atavizm. * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. rı rı . i atabek atabey * Bkz. ata * Baba. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. at. iş kalma. ş . * Eski Türk devletlerinde. ite ot vermek * bir işters yapmak. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan.

daş amaçlayan. atavik * Atacı ilgili. bilime ve gerçeğ dayanan. Kemalist. mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. birbiri ile uyumlu amaçlar. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. satsan satı vb. lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. enin ğ ı * Tutacak. Atsan atı lmaz. ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş . akla. bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. uygulamalar ve ilkeler bütünü. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. ate * Atacı lı k. i ünü. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. tayin edilmek. tayin edilme. rı * Soy at yetiş tiricisi. sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar. elçilik uzmanı e lı . geleceğ rlı e yönelik. . evrensel ağ klı e ı . atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. atanmak * Bir göreve getirilmek. ı er ı yan ş iryan. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e .atanma * Bir göreve getirilme. * Bu ilkeye bağlı lı k. * Ataş görev yaptı yer. Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. atanma yapmak * tayin etmek. ya u vanca karşda ilgisizlik. * Su aygı. egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i.

öfkelenmek. atelye aterina ateş * Bkz. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. k. nç. heyecanlanmak. * (ateş silâh) patlamak. radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay.* Ateist. coş acele davranmak. acele etmek. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca). ateş ğ balı ı * Sardalye. * Kı zı renginde olan. * Coş kunluk. od. tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. hı hı rs. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. örneğateş i böceğolan böcekler takı . * Gümüş ğ balı. k k ateh getirmek * bunamak. mak. cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. ateş almak * yanmak. ateh * Bunama. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . ateş basmak * kı zarmak. önüne geçilemez. * Büyük üzüntü. tutuş mak. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . rmı. ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. tehlikeli bir durum almak. li * telâş lanmak. * Tehlike. sılı baş kan yürümek. atölye. kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan. cı n lması * Vücut ısı sı. muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. alev * Öfke. acı . * Tanrı maz. felâket. i mı ateş kmak çı .

ateş püskürmek. ateş püskürmek *ş iddetli. man lmı içi . * çok öfkeli olmak. ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. meydanlarda ateş yakmak. ateş saçmak . ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek. ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. ş kan * kı rmı. pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. cı ateş gibi * çok sı cak. * zeki. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. in * Çok canlı . ş kan. ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r. hareketli. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. yangıçı n kmak. ateş parçası * Ateş bir bölümü. ateş pahası * Çok pahalı . bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. becerikli. öfkeli konuş mak.* Bkz. li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak. çalı ş kan. çalı ve becerikli. * Çok yaramaz (çocuk).

e klı la. ateş vermek * tutuş turmak. çok öfkelenmek. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. ateş lası tuğ * Ocak. ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. sinirlenmek. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. * Ateş hüner gösteren oyuncu. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak. ateş in * Ateş coş li. ateş çilik * Ateş çinin iş i. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. coş mak. li ateş vermek e * ateş içine sokmak. * bir yeri kasten yakmak. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. kun. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak.* çok kı zmak. kundak sokmak. . sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak. le * Fabrika. * bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. * aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. vapur.

yakmak. ş ş kı iddetlendirmek. li ateş letme * Ateş letmek iş i. ş iddetlenmek. i * acı. kı rtmak. ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. un bir . ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. kış zı mak. lan ateş li * Ateşolan. * Coş mak. ateş lendirmek * Coş turmak. * Top. hararetli hararetli. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde. * derece ile ateşölçmek. ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak. ine * Vücut ısı sı artmak. ateş lemek * Tutuş turmak. coş kulu. heveslendirmek.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. turucu. cı * Kı rtmak. lı ı . ateş leyici * Ateş niteliğolan. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. i * Coş coş kun. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz. tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. bı ş ma. * Cinsel istekleri güçlü olan. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. z ları nı ncalı unu söylenir. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. yanmayı yı azaltmak.

* Atları ekleri ve zebraları . çevirmek. * Ateş lan veya konulan yer. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. lı k. ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. yilik. e ateş gömlek ten * acı . atı cı * İ niş alan. inayet. * İ kili bulma. yüklemek. cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. lmı atı . ası z eyler * Atı olma durumu. attını yi an ğ vuran kimse. ş ı atı l . ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. i * Yöneltmek. mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . atısu k * Evlerde. * Mal ederek. atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. liş * İ bağ. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. tüfek gibi silâh. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t. eş içine alan. sıntıdurum. kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. kayra. üzüntü veren. lütuf. tek parmaklı memeliler familyası . ihsan. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. dayanı lmaz. isnat etmek. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. . çevirme. * Atı ş lan. i. yükleyerek. li ateş perest * Ateş tapan. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. * Yöneltme.

acak. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . nabıiçin) Vuruş z . hamleci. * Atmak iş konu olmak. iş yaramaz. ditme iş yapan kimse. * abartmalı konuş mak. lamak. hallaç. atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. * Patlamak. lma i. hamle. hücum. lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma. * Sayı kazanmak amacı yapı atı . hamle. * Atı iş lmak i. savlet.* Tembel. . * Bir ş doğ birden gitmek. aylak. atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. süreduran. birden bir davranı bulunmak. * Giriş ken. hücum etmek. * Konuş yazacak söz veya bilgi. n tı ve * (kalp. çarpı ş . * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . ine * Saldı rmak. atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. k. * Atmak iş i. ş * Etkisiz. u. atı k lganlı * Atı olma durumu. atı yapan. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k. eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. atı ş * Atmak işveya biçimi. * İsiz. atı lmak i lma. yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. * Hı ilerleme. atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. e * Bkz. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan.

rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. * Ağ kavgası ı z etmek. çevik. eski zamanla ilgili. yandan iliklenen ince uzun parça. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. kadı ları ı n * Büyük yaba. * Çabuk hareket edebilen. uğ ı a. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan. çeviklik. çevik. * Atı rmak iş ş tı i. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. * Eski.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. atkı * Soğ a karşomuzlara. üst eş ik. ş tı ati * Gelecek. * Çabuk davranan. argaçlamak. n ş ş ı * Saz ş airleri. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. atkı lı * Atkı olan. ş tı yapı * Atı ş iş mak i. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i. * Atkı lamak iş i. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. sı atkuyruğ u . baş sı veya boyna alı örtü. veya beton destek. argaç. poligon.

ı . aldanmak. atlama * Atlamak iş i. n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. atlama beygiri * Yüksekliğ1. * (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. * Binmek. atlanı lma * Atlanı iş lmak i. ara bozanlıetmek. inmek. ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . kök sapı ömürlü olan. * Okuma. ç.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . atlanı lmak * Atlanmak. * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi. lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . atlanma * Atlanmak iş i. * Çı kmak. * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma. atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. . atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı . atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak.* Atkuyruğ ugillerden. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak. zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden. * Yanı lmak. * Çocukları atlama oyunu. yazı yazma.

atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. erkeksi kadı n. isteyerek.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. biçimli. ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . nda atlar tepiş arada eş ir. * Atlamak iş lmak. rafyası ekonomi. * Aldatmak. ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir . atlet * Atletizmle uğ an kimse. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. * Yüzü parlak. ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. atlet gibi. * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. miş . atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. * Savsaklamak. * Kötü bir durumu geçiş tirmek. * Vücudu geliş . raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . atlaya zı playa * atlayarak. atletik * Atletleri ilgilendiren. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. i yapı atlar anası * İ yarı ri . parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. * Savmak. * istekle. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i.

atma * Atmak iş i. * (kurş gülle. * İ içmek. ilgisini kesmek. atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). dı ya çı ş arı karmak. ilgisini kesip uzaklaşrmak. bir eyi * Çı karmak. * Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. atma Recep. * Yay ve tokmakla ditmek. * Yalan veya abartmalı söylemek. erini atmak . * Örtmek. * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. tokat. * Kovmak. kabartmak. * Ata binmiş kimse.den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı . ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. * (kalp. lı ç) * (top. atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . göndermek. * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. süvari. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. bir kenara koymak. * Değ eksiltmek. * Uzatmak. i * Sözle sataş mak. ndayı atmaca * Kartalgillerden. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. kı Vurmak. tı rtı kuş * Sapan. * (sille.atletizm * Beden gücünü. çarpmak. uçaklar vb. dı ya vermek. söz * Çatlamak. ok gibi ş un. tı * Koymak. tirmeye yarayan koş atlama. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. atlı * Atı olan. ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). * Yerleş tirmek. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak. tek u. farkı z. * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak. ağ k kaldı ve atma gibi. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. çevikliğ yetenekleri geliş i. ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . kestirerek söylemek. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. çki * Bilmeden. eyleri) Hedefe iletmek.

*İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. palavra. meni. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. er suyu. atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. artıbölünemez. alı ş mak. * Götürmek. * Haykı rmak. bağ ı rmak. bel. * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i .* (renk için) Solmak. yollamak. cevvî. palavracı (kimse). * Mercanları bir araya toplanması oluş . * Söylemek. hava. halka biçiminde adacı mercan ada. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. bı rakmak. ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. ı atmosferik * Atmosferle ilgili. atol atom parçacı k. gaz . * Etkisi kaybolmak. sperma. çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. atmasyon * Uydurma. * Göndermek. n ile muş k. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. atmasyoncu * Uydurmacı . * Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). * Hava yuvarı . sahiplenmek. ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç. an elektron yüklü merkez bölümü. an lan . 76 cm uzunluğ nç lan. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba. atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle.

* Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması . attar * Bkz. * Yeni bir bestecilik çırı göre. i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak. denizde.atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. * Altı n kı n'ı saltması . atomcu * Atomculuk yanlı (kimse). eğ cı lendirici. atsan atı lmaz. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. iş ları yla raş n şı tı lik. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. . * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada. atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir. attı rmak Au aut geçmesi. attı rma * Attı iş rmak i. atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. sı * Atomla ilgili. aktar. av * Atmak iş yaptı ini rmak. in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. karı p lan * Atomla ilgili olan. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. ilgi çekici gösteri. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim. ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). terileri oyalayı. atomculuk * Evrenin.

av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. * Tuzağ düş a ürülen. na-v. * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen. * Avanak gibi. lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. kopoy. av avlanmı tav tavlanmı ş . nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok. aptal.* Bu yollarla yakalanan hayvan. iş . aptal aptal. * Halk. ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe. avanakça davranı ş . av köpeğ i * Tazı . . öd-ev. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. * Halkıaş ı n ağtabakası . avanak gibi davranmak. . a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. le-v. zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek. avanaklıetmek k * aptallıetmek. avanağ uygun düş biçimde. tı av kuş u * Avlanı kuş lan . k avangart * Öncü. kendisinden yararlanı kimse. lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. iş türe-v vb. bön. av mevsimi * Av dönemi. bir aracı i onarmak için kullanı alet takı . lan mı aval * Ticarî senetlerde.

avans vermek * öndelik vermek. kötü. ey. avantajlı * Yarar sağ layan. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. avans almak * öndelik almak. ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma.VI. stan ayan * III.avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. için * İe yaramaz. avanta * Bir kimsenin. kâr. lı k. çilik. * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı . yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI. avantadan * bedavadan.IX. avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar. beleş ten. avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan. avans çekmek * öndelik çekmek. peş ı na lmak lan inat. n ğ ı avare . ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una. ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. . yararsı z. yararlı (durum veya ş ey). ladı ı avantacı * Çı . . emek vermeden sağ ğkazanç. . avantür * Serüven. . beleş bedavacı karcı çi. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. Avarca * Avarlarıkullandı dil. avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. öndelik. macera.

* Engebeler. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. avareleş me * Avareleş durumu. iş güçsüz. avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. * Avcı özgü olan. baş luk. sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. mek avareleş mek * Aylaklıetmek. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse. raş . avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. engeller. ı * Yüksek ses. lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). baş luk. tümsekler. yüzey biçimleri. aylak. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. belâlar. kokusuz. parlak zehirli bir bitki (Adonis). nara. siz ı boş mak. ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. baş . baş . aylaklı ş ı boş k. k avarelik avarı z * İsizlik. avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. * Kazalar.* İsiz. ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. tanı kimse. aylak dolaş siz. avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak.

kurnazlı kandı kla rmak. acı avlak avlama * Avlamak iş i. çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). billûr. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. çok . * Sayı . avlanma * Avlanmak iş i. av yeri. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . amdanlı . avlanmak * Avı olan yer. unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. . farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim.avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. ve na avdet * Dönüşgeri gelme. avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. geri gelmek. avdetî avene averaj * Ortalama. avcuna saymak * peş olarak ödemek. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. avize ağ acı * Zambakgillerden. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. lâmbalı . na * Tavana ası ş lan. * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. avdet etmek * dönmek. * Yardakçı lar. diri * Tuzağ düş a ürmek. avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak.

* Amerikan armudu (Persea americana). nda * (para için) Bol bol. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma. lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. Avş ar avuç * Bkz. eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. Afş ar. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. av için dolaş mak. avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. para istemek. ava çı kmak. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan. m avuç avuç * Her defası bir avuç. * Avuçlayarak. * Yarı yumulmuş alacağmiktar. avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. Avrupa ile ilgili (olan). Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. nda k. . * Elin yarı yumulmuş durumu. Avrupalı benzer. davranıve yaş ları benimsemek. ine * Ava gitmek. pek çok. elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek. yardı istemek. Avrupa halkı olan kimse. avuç dolusu .* Avlamak iş konu olmak. * Elin iç tarafı . nları kları avret * Ut yeri. Avrupalı gibi. ndan * Avrupa'ya özgü olan. * Kadı n. * Karı .

* (para için) Pek çok. luğ iş avurt ünsüzü . taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. *İ nsanı avutan ş teselli. sıntı kı lardan uzaklaş mak. * korkutucu büyük sözler söylemek. teselli bulmak. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. avuç içi kadar * pek küçük. * Oyalanmak. avuçla almak. teselli etmek. müteselli olmak. * Avukatı yaptı iş n ğ . * Acını sı hafifletmek. ey. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. acını sı unutturmak. avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. boş savunma. * (hayvan) Gebe kalmak. teselli. yetinmek. avundurma * Avundurmak iş i. avuçlama * Avuçlamak iş i. i. avunma avunmak * Avunmak iş teselli. i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. avuntu. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . mahkemelerde. avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse. avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. dar (yer). avuçlamak * Avuçla kavramak. avukatlı k * Avukat mesleğ i. * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak. ı * Gereksiz.

* (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . fladı ı avurtlu * Çalı satan. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. avurtlamak * Büyülenmek. a a ndan an ndan bal. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. yüz-ey vb. düz-ey. lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre. hale. fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . *İ simden isim türeten ek: kol-ay. teselli etmek. * Avutulmak iş i. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. ay aydı hesap belli n. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. * Çalı satmak. Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse). r. * anlaş ı lmayacak bir ş yok.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. i. dene-y. kamer. nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. yapa-y vb. gün-ey. ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi. hesap ortada. bel. avutma avutmak * Avutmak iş teselli. açı ey k. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). . * Avutan. dal. el. sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). yüksekten atan. ağ veya aş rma. -ay / -ey. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. avurtlama * Avurtlamak iş i. yüksekten atmak. teselli eden. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi.

görünüş balıbaş benzeyen. ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık. tı için lan ak yapan araç. * Bkz. mehtap. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. teber. ay örümceğ i * Ay modülü. ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü. Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. geceyi açı geçirmek. n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle.ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. ay evi ay gibi * Ayla. ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). ınlı ldı ı muş . kemer balı (Mola mola). çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. ay parçası . n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. husuf. kta kta ay dönümü * Aybaş ı . ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. pervane balı. kamer takvimi. 3 m boyunda.

i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. telâşkapı a lmak. * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. dikilmek. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. heyecanlanmak. ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. iyileş mek. * telâş lanmak. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. avuç içi. ayağdüş ı mek * Bkz. ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar. n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. * (hasta) iyi olmak. rcası * bağlanmak için yalvarmak. ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. yolu düş mek. ayak tabanı . . iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i). ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak. zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak.

soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. ı k * dikkat. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. na * emek çekilmeden elde edilmek. ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. ilgiyi kesmek. ayağ sı su mu. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. . ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak. gitmeye üş enmek. yorulmadan yapmak. ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak.ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. * (birinin) iş yükselmesine engel olmak. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. yarı sevinçle söylenen söz. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. yürümesine engel olmak. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek. ayak iş lerini bı kmadan. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. ayağ donu yok. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak.

ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. uğ radı ı ursuzluk getirir. ka lanı . ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. henüz dinlenmeden. ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak. ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. uğ ramamak. mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak.

rmağ ş an n * Göl ayağ ı . ün ı rlı * Basamak.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. ulaş mak. ayakta toplanan meclis. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan . sa * Yarı arş veya 30. * girmek. * ilk kez gitmek. i * Aş ı ağdüzeyde. avutmak. bir davranı sonuna kadar sürdürmek. gelmek. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. ayak atmak * girmek. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. uğ ramak. ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. * Halk edebiyatı uyak. * Vücudun belden aş ı ağbölümü. bayağ ı . nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi. bağ e) lanmak. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. fut. * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri. destek veya bunlardan her biri. * Ayakta yapı sohbet. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. n ağ da * Bacak. ı raktı n ı . ayak basmak * bir yere varmak.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. kadem. ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak. * 30. uğ ramamak. kendi tutumundan ş mamak. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. sı radan. * Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. * (bir yere veya mesleğ girmek. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak.

ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. ayak teri. ayak topu * Futbol. rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer. u ayakaltı almak na * hakir görülmek. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . kandı için dalavere çevirmek. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek. nda ayak yalı n * Yalı ayak. ayak oyunu * Hile.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser. ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek. karı . yeri. tarak. n ayak yapmak * birini aldatmak. ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak. i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler. ayak satısı cı * Gezgin satı. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. ayak tarağ ı * Bkz. ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. ayak kirası . gözden çı lmak. n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi.

ayağrahatsıetmek. cın i. * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. ayaklanma * Ayaklanmak iş i. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi. ayaklamak * Ayakla ölçmek. n. . kı ı kaldı yam. baş rma. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç. isyan. ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. * Ayakkabı lan yer. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. merdiven basamağ ı . ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. yok olması göz yummak. kösele gibi ş li eyler). ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k. * Gezici satı. ayakkabı dolabı .ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. pabuççu. ayakçak * Merdiven. i. korumamak. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. ayaklama * Ayaklamak iş i. toprakbastı nan . n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. çerçi. * Dokuma tezgâhı ayaklı.

ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak. yaramaz. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. baş * değ kimseler baş geçip. ayaklı * Ayağolan. ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. ayakta . ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. * Uyanmak. ı * Bir destekle yere dayanan. baş ı kaldı rmak. ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz. ayaklı canavar * Çok hareketli. . ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. * Ayakçak.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. * Ayağ kalkıgitmeye davranmak. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. pedal. cin gibi çocuk. ayağ sürümek. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. istemeye istemeye gitmek. uyanıkalkmak. ayaklar baş lar ayak olmak . ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. isyan etmek. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . * Ayakla iş letilen. * Taban. * Ayağolmayan. çiğ nemek. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. değ kimseler ise en geride bı lmak.

ayakta durarak. * Oturmadan. kı na. ayakyolu ayal * Karı . * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. bilinir olmak. açı k. na.* Ayağ kalkmıdurumda. ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. ayan beyan * Besbelli. k. önemini korumak. abdesthane. leri * Senato üyeleri. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak. kı * değ yitirmemek. helâ. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na. r ayaküzeri * Ayaküstü. * Hazıyemek. kademhane. rtı ayar . apaçı açıseçik. sa * Acele olarak. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. * İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. . ı rı n. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak. * İ gelenler. festfut. tuvalet. * yılmamak. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. çökmemek. eş ayan âyan * Belli. heyecanlı lı . ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa. kı sürede. lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. a ş * Telâş. aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. memiş nsanı kları nı alttı ı hane. . . k ayan olmak * belli olmak. kenef.

ı . er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. z * Ölçüsüzlük. doğ yoldan saptı ayartan. ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma. düzensiz. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. ayarlama * Ayarlamak iş i. * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. düzenli. tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. bozuk. * Baş çı tan karan. cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru . birbirine uygun duruma getirilmek. düzenli iş duruma getirmek.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . ayarlanma * Ayarlanmak iş i. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . doğ ru. doğ ruluğ e rulamak. ayarlatmak * Ayar ettirmek. ş ta * Değ derecesi. ru ran. ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. . karakter veya aklı yerinde olmayan. ayarlı pense * Vida. vata nıkı tı yla lan. nda * Kandı rmak. * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. * Davranı ölçüsüz. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. n. düzensizlik. ayarlanmak * Ayar edilmek. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan. * Ahlâk. ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu.

rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak. * Kandı rmak. ukta * boş beklemek. ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var. rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak. * Duru. yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. eline bir ş geçmemek. * Ayazda kalı üş p ümek. ayazlanmak ayaz . doğ yoldan saptı ru rmak. eline bir ş geçmemek. * (hava ve gece için) Soğ uk. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. ayazlandı rma * Ayazlandı durumu. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak. ine ayartma * Ayartmak iş i. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. sakin havada çı kuru soğ kan uk. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. * Birini. * Boş beklemek. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i.ayartı lma * Ayartı iş lmak i. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak. ayartmak * Baş çı tan karmak.

gün çiçeğ günebakan. lmıçörek. ay dönümü. âdet görmek. * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. ndan aybeay * Aydan aya. n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek. * Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. ay ay olarak. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. aydemir aydı n * Iş alan. mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t. lmıay ldı süs. ayazlatmak * Soğ bekletmek. okumuşgörgülü. hilâl. ıkl ı nlı ı k ş . taraça. lan k . tenevvür etmek. tahtaboşbalkon. n * Ayı ilk günü. ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. aydı k. tenevvür. h. ukta * Ayazda soğ utmak. aydı nger * Parlak yüzeyli. i . it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. saydam.* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. ayazlatma * Ayazlatmak iş i. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. sarı renkli çiçeğçok iri olan. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . ı * Kültürlü. gündöndü (Helianthus annuus). ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. i. ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. ileri düş . ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. ünceli (kimse). karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. i * Bir yüzeyin. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. * Ayı ilk günü. münevver. ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer.

aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz. ş ı * Iş alan. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . aygı n * Bitkin.aydı cı nlatı * Aydı k verici. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. * iri yarı cüsseli. * Kendinden geçercesine âş vurgun. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . cihaz. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi. ık. ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan. çok yorgun. saf. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre. * Sahnelerin ıklandılması i. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. bitkin. temiz. n ndan lan boş luk. ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. t. nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. lmıalet. aygı r * Damı k erkek at. * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. . aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i. aygıbaygı n n * Güçsüz. güçlü (kimse). aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i. vazı lacak k h. ı k. ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. * Kötülükten uzak.

ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. uyanı ş lı k. ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. kaba ve hoyrat (kimse). * Ayını iş mesleğ cın i. * Sarhoş u geçmiş biçimde. anlayı z (kimse). ayı klama * Ayı klamak iş i. luğ bir * Anlayı. lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina). ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse. ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. ayı ğ balı ı * Fok. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). beş mı parmaklı . ayı içine alan bir familya. i. ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . * Kaba saba. ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. dan. küçük taneli yemiş veren. ayı gibi * iri yarı .ayı * Memelilerin et obur takı ndan. ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. * Memeli et oburlardan. ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . ş sı ayı gördüm. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r. tabanları basarak yürüyen. bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden. iş * Sert. yurdumuzda boz türü na bulunan. * kaba. kaba ve anlayı z (kimse).

kendine gelmek.* Bir ş içinden. ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. kendine gelmek. uyamayanları n yok olmasıı fa. * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. uyanmak. ayı klanma * Ayı klanmak iş i. * Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na . ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. işyaramayan. ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay. ayı k klı * Ayıolma durumu. * Ayı nı lamak. . ayı etmek lı k * kaba davranmak. ş . Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. k ayı kmak * Ayı lmak. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula). oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. temizlemek. aklı ı gelmek. ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. . lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. m. stek i m. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. luk. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. mahmurluk. baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. kişeki: yaz-ayı çiz-eyim.

kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir. ayı ngacı * Tütün kaçakçı. bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. eksiklik. ayı nga * Kaçak tütün. * övünmek gibi olmasıama. miyar. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan. ine ayı plı ayı z psı * Ayı.ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). utanı durum veya davranı na rı lacak ş . ğ ayın kı türküsü var. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan. birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. ayı planma * Ayı planmak iş i. rma i ayım rı * Cisimleri. bı * Ayı. ayı plamak * Kı namak. ı yalı ğ rma i . i. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. tütün. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r. kusuru olan. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. kusuru olmayan. ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. takbih etmek. * Utanç veren. * Kusur. ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak.

bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. nüans. temyiz etmek. * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. eyi rt * Bölmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. * Ayı rtmak iş i. Akdeniz çevresinde yetiş mavi. rı ayı rma * Ayı rmak iş i. lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi. ayımlamak rı * Ayım yapmak. iş ini * Seçmek. * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. mümeyyiz. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. . 1-2 m en. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. mayı mayı * Farklı davranmak. uzlaş bozmak. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge. * İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş .* Ayı rmak iş i. aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli. fark gözetmek. tahsis etmek. mümeyyizlik. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. e boyunda bir ağ k. saklamak. ikilik ortaya atmak. hayı(Vitex agnus-castus). tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda. * Bir yeri bir engelle bölmek. tefrik etmek. fark gözetmek. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan. farika.

aykılama rı * Aykılamak iş rı i. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. muhalefet. ı nda ş ı * İsiz. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. zı t olmak. ş ş ı a. boş ş gezen. hale. * İsizlik. ay ağ . * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en. yapacak bir iş ta i olmamak.ayin * Dinî tören. aykı olmak rı * ters olmak. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. aykı düş rı mek * uygun gelmemek. aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. ters. * Çapraz. karş ters. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. kestirmeden gitmek. ru e ı t. avare. ters gelmek. ibadet. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. avarelik. * İsiz. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. boş oturmak. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. mugayeret. ters düş mek. ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. î n in ldı. iş sizlik. bir ş yapmayarak. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. avarelik. ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan. rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. . aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. düz yoldan ayrı lmak. mugayir.

aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan.aylaklıetmek k * boş durmak.. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. * Ay olarak. ı ı kla lı * Aymak iş i. i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan. k lı * Karş ğaylı ödenen. aylama aylamak * Beklemek. aylı k * Birine. sa ip ğ ı acı dikilen. aç. aylarca kalmak. maaş ıı lı . * Ay ığolan. maaş. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). aç aylanma * Aylanmak iş i. çalı ş mamak. mehtaplı şı ı . aylı kçı * Aylı çalı kimse. aydan beri var olan. devam etmek. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan. aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). gafil. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse. aylandı z * Sedef otugillerden. Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak . * . * Ayı dolduran bir süre geçirmek. iş güçsüz dolaş siz mak. * Aylamak iş i. * Sürmek. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. bir ay için. ayı baş na lmak.. aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. na aylı klı ayma aymak aymaz . boş oturmak. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. aklı ı gelmek. * Gerçeğanlamak. * Kendine gelmek.

yi * (Karagöz oyununda) Perde. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . z aynaz * Bataklı k. * Parlak yüzlü. * İ bir durumda. lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. durum. . kı zı mavi renkli bir erik türü. durgun. * Aynası olan. aynabakar * Büyük. yakıklı ş . * Hileci. mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . kötü. anı me lı sı levha. ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş . iş hile karı ran. a ş z. * dümdüz ve parlak. biçimsiz. ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. * Hoş gitmeyen. ı * Polis. na aynası z * Aynası olmayan. cilâlı sı cam. * (deniz için) kı ltız. ters. ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. düz veya az yuvarlak kıbölüm. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . yolunda. * Küreğ yassı bölümü. gaflet. yumurtamsı rmımsı .aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. aymaza yakı na ş durum. bir tan. acak ayn ayna * Göz. yakıksı çirkin. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. varlı n görüntüsünü veren. * Işı tan. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. ş . güzel. ran ey. aynası k zlı * Aynasıolma durumu.

. lik. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. * Baş değ yine o. aynî aynî hak haklar. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek. aynı zamanda * Hem de. araları ayrı olmayan. einsteiniyum. ı nması kolay eş ya. ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. aynı mı sonuca varmak. * Birleş ikgillerden. özdeş ayniyet. olduğ gibi. * Değ meyen. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. nları ğ ı * Yay ayraç. r * Hiçbir değiklik olmadan. lik. kası il. değ tirmeden. aynş tayniyum * Bkz. pkı. aynı ünceyi ileri sürmek. il. nı * Olduğ gibi. aynı u iş yla. * Aynı özdeş lı k. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). bununla birlikte.

yapı ayrı çanak yapraklı lar . * Baş baş türlü. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. coş mak. * (her biri) Ayrı olarak. sersem. heterojen. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . ayranı budur. safdil. ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu. budala.ayraç açmak * söz veya yazı içine. ayran budalası * Aptal. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ka * Yalnı tek baş olan. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek. ayrı * Yerleri bir olmayan. iş * Her biri için. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. z. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i. ayran delisi * Bön. na ayrı cinsten * Farklı da olan. ayranı kabarmak * öfkelenmek. değik. sersem. * aş bir cinsel arzu duymak. ı rı ayranı içmeye. ka.

. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). * Ayrı önem verilerek. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. müstesna. ş ı * Ayrıotu. . ayrı tutulma. ayrı kaları tutulan. ldı ı * Ayrı ş lmı . imtiyazsı z. miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. . ayrı ca * Ayrı olarak. kural dı olan. kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. istisnası z.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. müstesna. istisna. müstesna. çarpı k. ayrı klı tutma. ayrı k tanı calı ı calı nmayan. * uyuş mamak. kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak. ağ iki . lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan. bir * Bundan baş ka. ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. ayrı . istisnaî. * Baş na benzemeyen. ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. ş ı * Ayrı olma durumu. ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek. ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. baş kaları benzemeyen. k * Düzgün ve uygun olmayan. ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak. ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. imtiyaz. ayrıotu k * Buğ daygillerden. na calı * Kur'a dı. * Ayrı tutulan.

ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak. ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. * Ayrı iş lmak i veya biçimi. bir ş eyden uzaklaş mak. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. teferrüt etmek. * (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi. ilineklerin tözle bağ sı cı karş . ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ . * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . ayrı lma * Ayrı iş lmak i. ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı .. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt. ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın. eksantrik. kalılı k ı tı . ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. kendilerini taş nesnelerle. ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. ine * Bir yerden. bir kimseden.* Bir konik (elips. ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . ı yan lantı. lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan. daire. ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. * Ayrı olma durumu. k. görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet. istisnası bilâistisna. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi.. parabol. laş i. * Düş ünce. ayrı duran. ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. ğ ı k zı z. ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . munfası l. * Birinden uzak düş me.

malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. araları ayrı bulunan. i. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . mufassal. baş k. teferruatlı . * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. farklı mı nda m iş . lı ntı yla i. . ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. it it. detaylı .ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. fark. kalı * Alt bölüm. aynı mlı . farklı ma. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. çeş çeş muhtelif. ran * Ayrı noktası lma . teferruat. ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu. fark. msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. detay. ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. farksı k. değik. bir ş görmek. laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. farksı z. mlaş i. farklı mlı lı k. na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. mı * Ayrı türden. ayrı msamak * Bir ş anlamak. cümle veya eş mcı ya. tafsilâtlı . farklı ma. farklı mak. fark etmek. eyleri birbirinden ayı ran özellik. tafsilât. olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan.

tüylü. mak. aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. tartı ş münakaş etmek. iş z aysberg * Buz dağ ı . ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse). * Ay ığolmayan (gökyüzü. kararsı(kimse). çiçekleri iri ve pembe. . n iş i lan * Değ ken huylu. n * Birbirinden ayrı lmak. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek. aytı ş mak * Atı ş mak. lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. . sarı acı renkte. na * Ayrı nı lamak. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris). i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. lçı z. bankiz. n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. tahallül. aysfild aysı z * Buzla. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). yaprakların altı nı tüylü. gece). * Moleküllerin. ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. i * Moleküller. aç * Bu ağ n büyük. sarı tüyler. lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. ufak çekirdekli meyvesi. * Gülgillerden. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. birliğbozmak.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. şı ı * İ düzlemin ara kesiti. mayhoşdokusu sertçe. lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme.

içken. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. * Bir parça. eş . biraz. * Göğ en yüksek yeri. * Ayvazı görevi. Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı . ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. umulandan veya gerekenden eksik. işbozulmak. yavaş yavaş . Bu saltması de gösterilir. nitelik. n * Dolandıcı rı. llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer. güç. soluk sarı i k çiçekli. hilekâr. kün. sıtüylü. sundurma. az saymak. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. ile * Alılmıolandan. bekri. dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. tı * Koca. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. azı msamak. ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. * Küçük ölçülerle. ş ş ı ı tı * Nicelik. çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). * Bir tarafı ş ya açıolan oda.ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . * Dolandıcı rılı k. erkek. ikisi de bir. açların u * Teras. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. çok karş . ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. süre bakı ndan eksiklik bildirir. yayı lmak. mı * Uzun süreli. az buz olmamak .

n klı tüğ nı azade * Baş . * azı msamak. az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. tenakus. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir. oldukça. gerçekleş mesi. az çok * Bir parça. * Etkisini yitirmek. hafiflemek. az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar. * Azaltmak iş i. aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. organ. serbestlik. erkin.* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. . ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). doğ kaynakları gereğ itim ük ş . * Üye. serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. daha çok istemek. aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir. bulunmak. i. erkin. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan. azadelik * Azade olma durumu. rslı çı aza * Organlar. azaltma . bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . vücut parçaları . n. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. az gelmek * yetmemek. * Vücut parçası . serbest. ı boş * Baş . azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak.

* (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . azarlama * Azarlamak işpaylama. azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. ezinç. * Debdebeli. çalı satmak. az * Küçük ölçülerle. paylanmak. * Gururlu. büyüklük. * Görkem. ine ı laş . * Organik veya ruhî büyük sıntı kı . azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. azarlamak * Paylamak. azar iş itmek * azarlanmak. heybet.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. i. * Çalı . * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. kötü sözle karş mak. * Görkemli. yavaş yavaş az. * Ululuk. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. tekdir etmek. böbürlenmek. * Debdebe. m azametli * Ulu. * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. * Çalı kurum. en yüksek. üzmek. kurumlu. mlı * En büyük. hafifletmek. * Süreyi uzatarak. azap vermek * acı çektirmek. lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. tekebbür. çok büyük. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. m. i. maksimum. . heybetli. en çok. azar azar azar * Paylama. * Gurur. kı rmak.

azarlatma * Azarlatmak iş i. Azerî halkı ilgili (olan). * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek. köle). * Serbest bı lmıolan. Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. * Açalya. salı vermek. yoldan çı ş ş kanlı karmak. * Okullarda paydos. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). * Azması sebep olmak. azdılmak rı * Azması yol açmak. rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. ş azelya . azatlı k * Azat olma durumu. * Azat edilemez. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek. ini rmak na azat * Serbest bı rakma. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. serbestlik. n * Şmartmak. azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. * Oldukça az. ünü azat eylemek * azat etmek. * Azerî halkı özgü olan. * Azmıolan. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak. na * Azgıduruma getirmek.

aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. u sı nı azı k nlı karş . azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. korkunç. daha fazlası istemek. azı i. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. k * Hemen yemek üzere. nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . ekalliyet. ğ ı * Yoksulları doyuran. yarası hemen kapanmayan. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet. u u . biraz. az görmek.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. ekalliyet. * Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. * Azgıolma durumu. biraz. ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. * Cinsel istekleri aş olan. anı erli azı i diş * Azı . * Azı olan. azık cı * Çok az. *Ş iddetli. ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. * (çocuk için) Çok yaramaz. rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. az bulmak. gı da. besin. azgı n. çok etkili. harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. * (süre ve miktar için) Az olarak. n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. ütücü diş . çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk.

azizlik etmek * muziplik etmek. olarak. ı azil * Görevden alma. azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. * Ermiş n. * Sevgide üstün tutulan. * Azı iş tmak i. azimkârane * Kararlı . * Gidiş . azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. . ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. kararlı nda. nı i * Aziz olma durumu. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . * Kararlı kararlı lı kla. muazzez. yola çı kmak. * Azı ş iş mak i. karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak. * Ermişeren. azimet etmek * gitmek. azimli * Kararı tutumunda direnen. azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. n * Çırı çı ğ ndan karmak.azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. * Muziplik. kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes. . iddetlenmek. azledilme azize aziziye azizlik .

görevinden çı lmak. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. * Az olma durumu. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. * Taşnlı ileri gitmek. karı azma * Azmak iş i. * Bataklı k. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. i na .* Azledilmek iş i. taş rmak mak. azledilmek * Görevden alı nmak. rileş azmetme * Azmetmek iş i. görevden almak. hastalıvb. ı vb. * Küçük su birikintisi. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak. * Çok geliş . azmettirme * Azmettirmek iş i. için) Etkili. metis. azlolunmak * Görevinden alı nmak. tehlikeli duruma gelmek. azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. kocaman duruma gelmek. çı karmak. * Kerestelik tomruk. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. kötülüğ artı kı kta ünü rmak. ki ı rkı ş ması an. miş * Azma. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. için) Kabarmak. rma. gölcük. * Azı k. * (deniz. k * Cinsel duyguları artmak. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. * (yara. azmanlaş mak * İ mek.

azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek. azotlu *İ çinde azot bulunan. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. azotlama * Azotlamak iş i. ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. sabı * Azotometre. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. kokusu.azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r. bütün borçları kurtulmak. rengi. tadı 7. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. ı ı ya azvay * Sarı r. aznavur * Gürcüce. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14. ı ı rlı te nda olmayan element. * En eski jeolojik (sistem). * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad. sert kimse. azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı . havada beş dört oranı bulunan. asıyüzlü. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. " rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. Kı saltması N. aznif * Bir tür domino oyunu. . iri "yarı"kıcısinirli.008 olan.

için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. * Türk alfabesinin ikinci harfi. iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. için klara rlar. olgun adam. baba ocağ ı * Babadan. oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. un * Çocuğ olmuş u erkek. babalıduyguları dolu kimse. baba baba adam * Yaş. baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. . ses bilimi bakı ndan ötümlü. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. * Bu gibi kimselere verilen unvan.B * Bor'un kı saltması . lı ı . yurt. rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. * Basso kı saltması . k baba evi * Babadan. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme. up ü. Be adı verilen bu harf. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev. baba bucağ baba yurdu. ağ lı yürekli. Ba * Baryum'un kı saltması . B gösterir. kurucu kimse. baba değ tı il. baba koruk (veya erik) yer. dededen kalma ev. iri demir.kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . adı ı baba evi. çift dudak patlayısı mı cını b. * Yaratı. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost. bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş . * Ata. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. toprak ya da yurt. n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. ağ veya beton dikme. toprak. Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. * Koruyucu. ı . baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi.

babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . * Sevimli. baba yurdu * Baba evi. sempatik baba. * XIII. nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. baba yadigârı * Babadan kalan. cana yakı k. paternalizm. n rası taş yan. baba ocağ ı . ru * ataları beri. nlı babacı k * Küçük baba. babadan babaya * dedelere doğ zincirleme. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. hoş . cana yakıolarak. güvenilir (erkek). * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li. . ş it sı ambaba. a n babaca babacan * Baba gibi. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. hoş n. * Cana yakı olgun. iyi kalpli. n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. n u . yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep. babaya yakı n.baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. babası çok düş olan. babacanlı k * Babacan olma durumu. görülü. babacı l * Babası çok seven. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm.

babalanma * Babalanmak iş i. öfkelenmek. nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek.babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk. kayıpeder. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. ca babaları z mı * bizden. . * Üvey baba. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar. kabadayı davranmak. na babası z * Babası ölmüş çocuk. babalı * Babası olan. z u lan lan. * Diklenmek. na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. bir ş ı sı olsun." anlamı kullanı bir söz. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin. babalanmak * Babaları tutmak. nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. * Baba olma durumu. babalıetmek k * baba gibi davranmak. bizim kuş aktan öncekiler. * Kayıbaba. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan . yetim.

babı nda * Konusunda. ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . destek veya bunlardan her biri. bacak kadar boyu var. Babî Babîlik * XIX. * Osmanlı hükûmeti. huylar edinmiş iş alı kanlı . * Oyun kâğ nda. kabadayı . ı yapı nı i. yüzyı İ lda. * Mert.babayani * Gösteriş özentisi olmayan. ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. babı ndan * Bkz. korkusuz adam. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak. sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. * Su yolu. bacak kalemi . Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. ayak. lı k. oğ vale. türlü türlü huyu var * daha küçük. * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. babı nda. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. herkesten farklı ş klar. i ve babayanilik * Babayani olma durumu. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. ama değik. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . ı tları lan. babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. ı nı bacak kadar * ufacı k.

baç . kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. bacanaklı k * Bacanak olma durumu. * Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan. * Kıkardeş z .* Kaval kemiğ i. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan. sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi. ı * Bacakları uzun olan. * Tarikat ş eyhlerinin karı. nı p bacaklı * Bacağolan. * Baç alma işveya görevi. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. bodur. kı boylu. ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. uzun boylu. * Dost. ı * Bacakları sa olan. * Felemenk altına verilen ad. lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . bacakları kopmak * çok yorulmak. nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı . * Zorla alı para. rüzgâr. i * Yel. abla. * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu. bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. haraç. arkadaş .

* Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n). bir tür yer elması . badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. badanalanmak * Badana yapı lmak. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. badana yapmak. badem ağ acı . badanası z * Badana edilmemiş . * Birleş ikgillerden. ş ekeri çok. badem * Gülgillerden. lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. badanalı * Badana edilmiş olan. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse. içki. * Badanası bozulmuş . badanalatma * Badanalatmak iş i. badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ . badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. * Ondan sonra. badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. *Ş arap. en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. ı badanalama * Badanalamak iş i. harman döküntüsü. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis).badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i. çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri.

badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. halat sargı. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri. badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. lan sı . bezelye gibi taze sebzelerde. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. badema bademci * Bundan sonra. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. k * Ördek. badem bahçesi. badem biçimindeki organ. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. bundan böyle. içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. fasulye. z lan badem parmak * Baş parmak.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. çok * Badem biçiminde olan. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. * Badem satan kimse. k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . * Badem ağ açları olan yer. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek.

koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. badik * Ördek. bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. baget * İ kı değ nce. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. n u * Otomobillerin yük konulabilen. * Yolcu yükü. badya bagaj * Ağ geniş zı . erli . genellikle arkada olan bölümleri. palaz. demet. a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum. lam.badi badi yürümek (veya gitmek. * İ iliş rabı lgi. yayvan. sa nek. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. * Bageti olan. vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer. düğ ümlenebilir nesne. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. sicim. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. . ki. * Bağ deste. badikleş me * Badikleş durumu. büyükçe su kabı . bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. ta. * Tren. bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. * Sargı . * Kı boylu. ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek. sa badikleme * Badiklemek iş i. kan * Çöl. * Kemikleri birbirine bağ lamaya.

bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. * Kaplumbağ kabuğ a u. ı lı i ten ini yapmalır. ı sı bağ lı cı k . uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . ulaç. bağ bak. ı bağ ksı cı z * Bağolmayan. * Bu iş yapı ğmevsim. sonbahar. güz. ş eytansaçı . * Kaplumbağ a. bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. otur-up vb. üzüm olsun. dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru. an bağ an boğ * Küsküt. in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. * Meyve bahçesi. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri. * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. koş -arak. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. bağ k cı bağ klı cı * Bağolan. yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . * Ölü doğ kuzunun derisi. düş an ük. bulunan. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . bağ z. zarf fiil: gül-e gül-e. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. u rı * Ur. * Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan. bağ doku * Hücre sayı az.

* Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. homojenlik. mütecanis. uymak. daş . homojen duruma gelmek. homojenleş daş k tirmek. Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. daş i. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i. *İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek. * Bağ kurup oturmak. kör düğ etmek. bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. çelme atmak. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak. k. lı k. bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan). bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. imtizaç etmek. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un. homojen. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam. mak. i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i.

mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. z. bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse.iş sın. etkisi altı tutmak. ı er. izafî. kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli . eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. mla * Büyü. bağ ı l * Görece. bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. sihir. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . izafiyet. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i. bağ mazlı daş k * Uyuş k. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî. bağ k ı llı bağ ı m . bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. mı ş n ı i. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen. bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i. eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz. rölâtivite. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . * Görece olma durumu. geçimsizlik. * Baş çı cı tan karı. tâbiiyet. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez. daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti.

rölâtivizm. tâbiiyet. görelik. özgürlüğ özerkliğolmayan. izafet. i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. göreli. göreci. tutumunu. bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi. mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. görecilik. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. hür. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. rölâtivist. gücüne veya yardı na bağ olan. kavramları tasarı birlik. özgür. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. müstakil. eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . nispî. mutlak olmayan. izafî. yüklemleri ayrı cümle. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. rölâtif. bağ k. özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. a. ı msı i. tâbi. izafiye. veya nitelik. * Eş . bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan. ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . bağ z. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. tümleçleri. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . rölâtivite. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. ka eyin mı lı ü. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle.

rölâtivite. bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak . bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k. ları n ı nda ayan rsağ . * Ciğ bağ er. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. görelilik.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. ı ntı ka eye lı izafiyet. ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. bağ ı r * Göğ üs. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. bağ ş ı ma rı * Bkz. çok acı duymak. bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde. ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. ş amata ederek. * (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen. nda n . bağş rı ma. ş amata. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. * çok susamıolmak. rmak i * Bağ ı ldak. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. * Kendini belli etmek. bağş rı mak. * Gürültüyle. bağ ş ı mak rı * Bkz. bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi. * Yüksek sesle azarlamak. bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . ekilde dı vuran kimse.

ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse).bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. almak. ı ş ey. n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. affetmek. * Bağ ı rtmak iş i. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda. * Hibe etme. ş * Görevden çekmek. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. acı kaçı madan değ erlendirmek. muaf. teberru. rması * Bir haberi. muafiyet. teberru etmek. bağ çı ı ş bağ ı ık ş . ı ş i. af. * Bağ yapan kimse. öldürürüm" anlamı korkutmak. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. geliş nı imini. kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme. bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m. bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme. ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p . ı ş i. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. * Bağlanan ş hibe. i. askarit. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. immünoloji. bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. insanları özellikle çocukları bağ n. bağ ı rtı * Bağ sesi. karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek.

durumlar. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. me. rabıVe. veya. bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i. kontekst. mukavele. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. affolunmak. ya. kontrat. deste. bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. âkit. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu. ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu.bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. ya da birer t: bağ r. demet. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. an bağ laçlı * Bağ olan. * (herhangi bir olguda) Olaylar. bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. bent. affedilmek. affa uğ ı ş ine ramak. * Bağ yapanlardan her biri. me lanmıolan. raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. .

ka * Düğ ümlemek. * Oluş mak. paket yapmak. ma * Birinde bir ş karşilgi. * Bağ çalan kimse.* Bir dil birimini çevreleyen. onun anlamı. bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. * Gönlünü kazanmak. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. * (bir iş için) Anlaş yapmak. zca le raş . * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. * Geçiş i engellemek. lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. kontekst. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . bitirmek. bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. lâç * Denk yapmak. lanı ey. ka le raş * Sona erdirmek. irtibat. ine * Sevmek. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. tahsis etmek. . * (yara için) İ koyup bezle sarmak. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. * Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. tutmak. * Uyulması zorunlu olmak. tamamlamak. bağ lanma * Bağ lanmak iş i. meydana gelmek. içten bağ olmak. ondan önce veya sonra gelen.

* İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. tahsis edilmek. bağ cı layı ünsüz. bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. bloksuz. bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. bağ yapmak lantı * iliş kurmak. terim). lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. irtibatlı talı nda lantı . siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). ittifak etmek. ki ma. bağ ünsüzü lantı * Bkz. laş k bağ ı laş m * Eş leme. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler. kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. laş i. siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. irtibat. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk). bağ cı layı ünlü. bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. bağ latma . rabı . müttefik. bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. bloksuz ülkeler. bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak.* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. anlaş sözleş yapmak. bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. * Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. ş * Sonuç. * haberleş sağ me lamak. kolona ileten boru. nda lantı * Askerî. lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. bağ ünlüsü lantı * Bkz. lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak.

bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. un nda * Bir halk inanına göre. ı . biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu. lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. bağ kalmak lı * uymak. üzüm bağ çok olan (yer). ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ .-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). lı * Birine karş sevgi. bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. . ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . merbutiyet. bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. bağ cı layı * Bağ niteliğolan. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan. tâbi olmak. bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan. m.* Bağ latmak iş i. gec-i-k-mek vb. ı . açta nı i ı ı dı * Bağ yeri. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). -l-mak. * Kapatı ş lmıolan. ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb. mesi artı * Bir kimseye. ları bağk bahçelik. * Sırlanmı sırlı nı ş nı. bir düş ünceye. eyin. saygı yakı k duyma ve gösterme. ile nlı . sadakat. vabeste. nda ı ilgi. * Sadı k. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r. tâbi. bağ olmak lı * tâbi bulunmak. tutkun. * Uyulması zorunlu. bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. * Gerçekleş bir ş gerektiren. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan. kapalı .

rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. ş . naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu. ş amata. bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. bağ nı rı ezmek * üzülmek. acı kı çekmiş . merhametli. * Gürültüyle. içine iş lemek. rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. hep birden bağ rması ı rtmak. sıntı . dertlenmek. bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. taassup. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. ı . bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. bağ naz * Bir düş ünceye. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). ş amata ederek. ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu. bağ na basmak rı * kucaklamak. bağ ı çağ rarak ı rarak. yetiş tirmek. bağ yufka rı * Yufka yürekli. bağ z sı * Bağbulunmayan. * Bir düş ünceye. bağ naz nazca davranı taassup. bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu. Bağlaş lı ı m. ı rma.* Bkz. ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert.

eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. bahanesiz * Bahanesi olmayan. erini bahadı r * Savaş larda. ilkbahar. i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. . Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse. baha biçmek * değ belirlemek. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse). saman nezlesi. yüzyı Babîlikten doğ olan. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. zencefil. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram.baha * Paha. karabiber gibi lan n. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. bahar nezlesi * Bkz. bahar * Kuzey yarı küre için. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. sı * XIX. . ilkyaz. 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. zencefil. maddeler. * Gençlik çağ ı . İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. eyi bahaneli * Bahanesi olan. i.

baharatlı * Baharatı olan. ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. bahçelik * Bağ . m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak.baharatçı * Baharat satan kimse. layan kaside. baharatçı lı k * Baharat satma iş i. * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer. lezzetlendirmek veya baharat ekmek. bahçe gibi düzenlenmiş yer. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. bahçesiz * Bahçesi olmayan. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. bahçeli * Bahçesi olan. bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü. tarçı gibi bahar bulunan. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. bostan. bahçeci * Çiçek. ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. bahçeleri olan (yer). n * Sebze yetiş tirilen yer. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i. *İ çinde karabiber. . karanfil. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. * Bahçe yapma iş i. baharatsı z * Baharatı olmayan.

bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. söz konusu olmak. ulan ey. * Yalı nı çapkı. resimlerin bulunduğ eser. lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ . lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan. lanı bahis konusu * Söz konusu. bahis * Konuş ş konu. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. ş ları ş ı nı müş terek bahisçi. * Söz. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak). *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. ı bahir * Deniz. nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. * Bir kitabıbölümlerinden her biri. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse.bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. k k ları u * Denizle ilgili. . bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. * Aruzdaki vezin takı ndan her biri.

lı. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. mutsuz olmak. * Ş mutluluk. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. bahtı kara * Mutsuz. bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . konuş sözünü etmek. talih.bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. kader. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir. talih yüzüne gülmek. istenen sonuca ulaş mamak. nı unu i . savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak. mak. bahtı k açı * Talihli. . bahş etmek * Bağlamak. bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek. bahsi kazanmak * ileri sürülen. * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. sunmak. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. ans. bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para. talihsiz. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i.

hükûmet. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan. kemik çıntı. talihli. iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. * ş ma anlatı aş r. navı bakam bakan * Baklagillerden. * ş ma bildirir. bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. aş * Bahtı olan. mutsuz. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). bahtlı . nı tirir. z bahusus bak bak! bak! * iş te. kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu. karı aç. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran.bahtiyar * Bahtı olan. nazı kanı ktan baş na r. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. genellikle milletvekilleri arası ndan. bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. mutlu. talihli. talihsiz. * küçümseme bildirir. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. vekil. mutluluk. bakaç * Dürbün. * Bakmak iş yapan (kimse). ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. özellikle. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili. bakalit kaplamalı . * Hele. mutsuzluk. mutlu. kuş merak. aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. an . üstelik.

bakılı cı k * Bakmak iş i. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer. barı kları .bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi. darülâceze. * Kalı lar. * olur ki. ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen. * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. ları ları u * Öküz. nezaret. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . * Falcı lı k. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. nı * Fal. güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen. * Kademe. bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse. lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). vekillik. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre. eyi n düş zca * Falcı . * Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. bakar mını sız? * seslenme ünlemi. bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar. * Bakı iş lmak i. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse). ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. vekâlet. sır. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. .

Kı saltması Cu. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. bakı r * Atom numarası yoğ 29. yönü. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . * Bakı yapı ş rdan lmıkap. bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . araşrmak. ı ve elektriğiyi ileten. m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı . -e göre. terk edilme. yüzüstü bı lma durumu.95 olan. çevreye göz gezdirmek. * Yeş çalar mavi renk. niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. i yapı tı * Muayene olmak. bakı zlı msı k * Bakı z olma. olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. bakı r rengi . * Bakı nmak iş i. bakı nmak * Bakmak iş lmak. ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek. * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. 10840 C ye doğ eriyen. unluğ 8. ş ş ı . * Bakı yapı ş rdan lmı . zı renkli element. lmamı ş . bakı ndı bakı nma * Bak hele. msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. değ erlendirme açı. ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi.

asimetri. bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. (rengi) bakın rengine benzemek. sa p bakık ş ı * Bkz. bakımsı ş z. bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik. bakı r sülfat * Göz taş ı . ı bakıksı ş z ı * Bkz. konuyu. ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. simetrik.* Kıla yakı kahverengi. . bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. göz taş r ı . r * Bakmak iş i veya biçimi. simetri. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak. mütenazı ı r. görüş sı açı. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse. * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan. ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. nda ş ı ey) arası ş ı ey). bakı ı r taş * Malakit. benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. tenazur. ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. zı n * Bu renkte olan. r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. bakı r tuzu * Bakısülfat. bakıaçı ş sı * Bir olayda. n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan. bakımlı ş .

bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. z. baki kalmak * sürekli. i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. daimî. * Bakire olma durumu. ş lı bakiye * Artı artan. ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. öteki. bakkam bakla * Bkz. bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. * Kalı . bakam. mlı * bir ş eyden artmak. ntı * Yiyecek. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. z lan z. geri kalan. * Büyük bakkal dükkânı . kalı. mtı . erdenlik. lik. geride kalan. lerle raş bakkal defteri * Karık. * Baklagillerden. il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. ş . kide ş * El değ memişkullanı . * artakalan. ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i. kalı olmak. ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). el değ memiş bozulmamık.baki * Sürekli. düzensiz yazı dolu defter. lmamı ş . * (toprak için) İ ş lenmemiş . * Eskimemişyı . k. bakkallı k * Bakkalı iş n i. kalan. pranmamı yeni. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. cı * Bir ş eyden artan (miktar). bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse.

ağ nda bakla ı zı slanmamak. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. . baklamsı * Bakla biçiminde olan. baklagiller * Bakla. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. keçiboynuzu gibi. bakliye. akasya. baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda). * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. ceviz. bakla kadar * (bit. baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. lan bakla ı slanmamak * Bkz. baklalı baklalı k * Baklası olan. fı k. fasulye. nohut oda. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . baklavalı *İ çinde baklava bulunan. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . bakla oda nohut sofa * Bkz. * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak. renk. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. baklamsı meyve * Bkz. badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. * Bakla tarlası .* Bu renkte olan. badı ç.

* Bakmak iş i. bölünerek çoğ klorofilsiz. bakteri * Toprakta. * Bir işyapmak. ) * (hasta için) Muayene etmek. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. eye lı * Gözetmek. canlı bulunan. mayalanma veya hastalı yol açan. bakteriyoloji alanı çalı kimse. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova. * Önem vermek. bakterileri içine alan canlı lar. tek hücre canlı vrı alan.*İ çinde baklava desenleri olan. larda klara kı k biçimde olan. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek. eyin mesi için * Beslemek. tedavi etmek. silindirimsi. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. suda. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. bir işyapmakla görevli olmak. baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. çürüme. Benzemek. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. * Yoklamak. . * (bir işBirinden beklenmek. * Bkz. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. baklagiller. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. incelemek. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. * dikkat çekmek sözü. rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. denemek. * Anlamak. farkı varmak. önem vererek üzerinde durmak. andı rmak. ilgilenmek. nda ş an . kimyasal etkiyle öldüren (etken). ş ı ey * Aramak. * Renklerde. ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. küresel. geçindirmek. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak.

bal dudak * Bkz. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. koyu. türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. *ş üpheye yer bı rakmadan. bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica). i baktı rma * Baktı iş rmak i. ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu. vı * Olgunlaş ş mıincirin. çok iyi. bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. beyinsiz kimse. ş ı . bal gibi * pek tatlı . bal baş ı * En temiz bal. baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). ndaki petek gözlerine doldurdukları . na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. baktı rmak * Bakması yol açmak. sı madde.bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. bal dudaklı . adamakı. htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. dına sı tatlı. aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. bal dudaklı * Tatlı dilli. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). bakması sağ na nı lamak. çi bir idi * Aptal. llı bal kabağ ı * İ turuncu. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan. niteliklerini inceleyen bilim. bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k . rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş .

nektar. irileş mek. u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha. iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. ri. balabanlı k * Balaban olma durumu. bala balaban * İ büyük. . eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ. (Botaurus). * Bu renkte olan. gürbüz (kimse. n mı lan. çocuk). balı la benzer. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. * Ş man. * Yavru. için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. çocuk. . balak balalayka * Bkz. bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek. yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak. * Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. malak.

n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. kıkları * Safra. koyu. su geçirmez. * Karagöz. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. lik arkı * Serbest biçimli. itli ş kan * Güçlük çı kartan. oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri. iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser.balama * Orta oyununda Rum tipi. da. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. koyu toprak. an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . lan * Denge. * Kabzanı demir siperi. lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . yavaş ı madde. romantik. yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i. balata . kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. muvazene. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta. pedavra. devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç. balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. yapı çamur. balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. daha çok killi. yağ. da. mil. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı . *İ çindeki kil oranı yüksek. balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan.

klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir. ran en baldı rgan * Baldı ran. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . en .balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). balçıhurması k . hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). hastalıbulaşran. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. (Conium maculatum). pilâvlıpirinç. * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. mı siz. incik. kan emen. baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. sinekgiller familyası ları ndan. ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. balerin . karı * Balçı olan. ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş . ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. karabaldı r. ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. iş serseri. lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı . ri k bale * Belli hafif figürlere. baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . * Maydanozgillerden. karasineğ çok benzeyen. *Ş eytan otu. adı atı çoğ m ş lara. unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü.

ne zayıolan. a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r. k balı k balı k * Omurgalı lardan. yı ş k an. suda yaş ayan.* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . Zodyak. balıeti k * Omurgalı lardan. biçimli tombul. dalgı kurbağ adam. balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . hazı rlanan bir çorba türü. tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. ı dı atı sümüksü madde. bektaş ı taş mühresenk. balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. balgamlı * Balgamı olan. * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı. ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim. . Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası . lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. * Zodyak üzerinde. balıkartalı k . patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek. balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. . ç. suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı . ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar).

azlı balı l kçı * Balı beslenen.* Kartallardan. kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde. k * Balı lara özgü. su kıları yaş yı nda ayan. rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. su kıları yaş yı nda ayan. üremelerini sağ layan yumurta. balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . boynu ve gagası uzun. beyaz. kları (Anamirta). balıyiyen. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. kahverengi çizgili. ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. ticarî merkez. balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde. k * Yayvan servis tabağ ı . ı bal rı rlanan yumurtası . yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus). kla k * Uzun bacaklı lardan. kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. balı beslenen. balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. vitaminli yağ karı flı a ı lan . lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. mın kçı mı balı lı kçı k . yavaş k kları kuruyan. kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli. havyar. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. boğ k. balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un.

k aş ı * Bir iş bir duruma. ağ ğ200 ton olan. n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. uzun çubuk. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. balı n kçı * Perde ayaklı lardan. falyanos (Balaena mistycetus). uzunca gagalı . eriş mek. baliğ olmak * bulmak. erinleş buluğ ermek. ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. akı ı na mek. suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. buluğ ı ermiş ı na çağ na olan. esnek. kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. uzunluğ 20 m. a l baliğ olmak. ı nı ünmeden giriş erek. * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. dar.* Balıtutma. yassı na . balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. balina * Balinalardan. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. uzun ve çatal kuyruklu. soğ hava deposu olan yer. * erinlik çağ ermek. ğ ı . balı khane * Balı n toptan satı çı ldı. k ı balı klı * Balı olan. * Balı olmayan. deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan . göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. yağve çubukları avlanan memeli hayvan. balı klandı rmak * Balıile doldurmak. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. süslemek. balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. k balı klava * Deniz. düz ve baş ağbir biçimde. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . avlama iş k i. atlamada) Balıgibi gergin. * Balıüretme. uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar .

Balkanoloji * Balkan ulusların dili. esnek kemiksi bölümlerin adı ş . sancı rı mak. Malkarca. Balkanlarla ilgili. . balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. Slovenya. * Parlamak. ltı * Ş ek. imş * Su halkalanmak. * Güzel süslü. * Kesik kesik ağmak. . parı ldamak. içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. sancı rı . Malkar. Bosna-Hersek.balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. Bulgaristan. parlak. balina geçirilmiş olan (giysi). Romanya. Balkar Balkarca balkı * Bkz. tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. KaradağKosova. Sı rbistan. * Ağ. nı nda ş arı ru kmı . imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. balkı ma balkı mak balkon . dalgalanmak. Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge. * Balkı iş mak i. Balkanlar * Hı rvatistan. kla * Örnek hayvanı balina olan. Makedonya. balkı r * Parı. * Balina takı ş lmıolan. Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. Arnavutluk. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . * Ş ek çakmak. * Bkz. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan .

* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. ğ ı * Ballı baba. * Tatlı mak. tatlanmak. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). llı ballı babagiller * Nane. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek. ballı *İ çinde bal bulunan. * Bağ larda görülen külleme hastalı. ballı baba * Ballı babagillerden. ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. lmı * Ballıhastalı olan. k ğ ı . olgunlaş laş mak. balköpüğ ü * Açısarı k renk. ballı börek * Çok lezzetli. ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. balkonumsu * Balkona benzer. ballı k * Bal konulan kap. mak. ballanma * Ballanmak iş i. ik lardan oluş bir an familya. atmosferde uçabilen. ballı darı *İ ncir. düzenlemek. küre biçiminde araç. ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak.

aç . parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine. . baltacı * Balta yapan veya satan kimse. * Kesmek. balon gibi. balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman. ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. balonvari * Balona benzer. koru). i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. baloncu baloncuk * Balon satan kimse. yol açmak. * Odun kıcı rı. baltacı k * Küçük el baltası . * Küçük balon. iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. merhem vb. yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. parçalamak. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. boynu dar cam kap. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. yükleri bindirip indirmekle. n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek. yarmak. lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. ası ey lmak. k balta olmak * direnerek bir ş istemek. * Bazı açlardan elde edilen. gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı . musallat olmak. * Karnı yuvarlak ve şkin. belsem. lan ı . vakitli vakitsiz tedirgin etmek.* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . n an * Bir tür kudret helvası . * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. danslı yer. balta vurmak * balta ile kesmek. * Gemici.). antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. demir araç. baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi).

balyalanmak * Balyalamak iş lmak. sabote etmek. . baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. sabote etme. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek. ini baltalı * Baltası olan. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden.* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan . denk yapmak. bir sıntı kurtulmak. tlı kacak davranı bulunmak. ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. baltalamak * Balta ile kesmek. * Bilinçli ve kası olarak. i. pot kı nda rmak. iş m ini balya yapmak * balyalamak. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. * Sısıkesimi yapı orman. i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş . k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. balyalama * Balyalamak iş i. balyalanma * Balyalanmak iş i. balyalamak * Balya yapmak. ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet.

man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). * Sakalı alt dudağ hemen altı n. hem kurutularak yenilen ürünü. ergin evrede baş akları kemiren. uzun menzilli tunçtan top. ları lan. İ u * Taş kı ları rmak. ka bambu * Buğ daygillerden. ı n ndaki bölümü. baston gibi birçok cak en. kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç. ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. * Bu bitkinin hem taze.balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek. k lerde lan. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. varyos. sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk). hezaren (Bambusa vulgaris). bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). balyozlamak * Balyozla vurmak. ı r. kahverengi. ban ağ acı . bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. merdiven. mobilya. kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca). zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. balyozlama * Balyozlamak iş i. * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. . bamya tarlası * Mezarlı k. balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. yanı mı lan ş . i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. balyozla dövmek. . değik. eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı.

bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. lokma. bandajlama * Bandajlamak iş i. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler. ile * Bağsargı . madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti. ban otu * Asya. herkesin anladı. Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). aç * Sepetçi söğ sorgun. ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan. ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . çiçekleri salkı m durumunda. in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. . bançolaş ma * Bançolaş durumu. * Herkesin kullandı. aldı etmemek. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı . ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. ses cihazı bant üzerine kaydetmek.. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). telek damarlı . demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. banda almak * bir sesi.* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. bandajlamak * Sargı sarmak. bandajlatmak . nda ı bana da . ile bandaj * Sargı sarma. * Banal olma durumu. mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. üdü. ..

mıka. rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. * İ dizilmiş pe ceviz. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun. badem ve benzerlerinin. niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. halkı bani * Kurucu. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. unu * Yabancı devlet bayrağ ı . bandaj yaptı rmak. kuran. bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. mıkacı zı . bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. bank . gürültüyle.* Sargı sardı ile rmak. bangı r bangı r * Yüksek sesle. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . bangı rdama * Bangı rdamak iş i. iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r. hı karak ağ çrı lamak. bandı ralı * Bandı olan. inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan. kumaşerit. * Yapan. bangıbangıbağ r r ı rmak. * Etibank. u bandı rmak * Banmak.

banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. * Para. kredi. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh.bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde.iskonto. na banker * Banka sahibi. ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. raş * Çok zengin (kimse). kambiyo iş p lemleri yapan. * Banker olma durumu. bankiz * Buzla. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. * Faizle para alıveren. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. banka cüzdanı . kasaları para. * Bankerin yaptı iş ğ . altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse. parklarda oturulacak sı ra. biriktirmek. eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka . * Bankacın mesleğ nı i. . k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. değ belge. bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol. banka gibi * çok zengin (kimse). banka defteri * Bkz. lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse. * Bankacı . banka cüzdanı .

bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. * Katı ş sulu veya tuz. * Bantlama makinesi. banko sayı * Sayı loto oyununda. ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse. banlamak * Horoz ötmek. çevre. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. loto gibi oyunlarda. yassı . * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. bant yapı rmak. . nda. banlama * Banlamak iş i. banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. ensiz. ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. dolay. mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci. * Banmak iş i. ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak. * Bağ ı rmak. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. banko geçmek * Yarı ş veya toto. banma banmak bant * Düz.* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. ş bağ erit. deş etmek. u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. * Su altı tepeliğ i. uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t . * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit.

aç bap * Kapı . * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su. içinde yı lan bölüm.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. başk. * (kitaplarda) Bölüm. gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. hamam. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata). * Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan. lan lan banyo kabini * Duş kabini. husus. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . lı * Konu. banyo yapmak * yı kanmak. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu. banyo * Yapı larda. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. bar . baobap * Ebegümecigillerden. sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak.

kı çuha. bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. ncı * Cam kaplarda oluş pas. baraka barakacı k * Küçük baraka. * Tahta. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. baraj * Suyu toplamak. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. kebe. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. paslanmak. duvar yapmak. * Ayaküstü içki içilen meyhane. ortada olmak. gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. baraj mesafesi * Serbest atısı nda. reti . k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi.* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. * Apaçıgörünmek. atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. . barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. ı r bar * Danslı . * Hava bası birimi. ağ ritmli bir halk oyunu. içkili eğ lence yeri. büğ yla lan et. * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar. barak * Tüylü.

kale u kı lı ş n korkuluğ u. ş * Kaba ve kı . barbarca * Barbara yakı bir biçimde. * Uygarlaş mamıkavim. * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. . armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk. kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. ilkel. . ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. oval veya yassı rmı benekli. * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . baltacı kapılarıgiydikleri. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar. n. it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. barbarlı k * Barbar olma durumu. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s). barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. beyaz etli.baran barata * Yağ mur. ucu kı k. uzunca başk. kı zı rmı pullu. topluluk. rı cı * Kaba saba. bir tür fasulye. n. ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. * Taneleri yuvarlak. vücutları pullarla kaplı mı iri . nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse.

bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. ri. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. lan * Bir bardağ alacağmiktar. . taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan. bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum. ı n u lan. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. * Bir tür küçük ve tatlı incir. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. lan. barçak * Kı kabzasın siperi. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi. * Barcın iş nı i veya mesleğ i. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i.* Bar iş kimse. nı ların nı * Çok beyaz. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. * Fıcı çı keseri. kâğ veya plâstik örtü.

çit. küçük kervan. * Çevresiyle uyumlu. ş ı ş ı * Bkz. melce. barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam. k * Uyum. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . barı ş çı * Barı seven. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. sulh. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. sulhçu. * Göç eş . metal veya plâstikten yapı şapka. barı .baret baret * İçilerin baş na giydikleri. barı ş ı ş sever. sulhperver. ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. dirlik içinde yaş amak. barıöngören. ev eş . sulhsever. . nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. * Bir tür süs iğ nesi. papaz takkesi. otağyüksek divan. çine . a bir ğ ı * Yerleş mek. barı nma * Barı nmak iş i. barı ş * Barı ş iş mak i. * İ izinle girilen yer. * Barılacak yer. geliş ortamı ecek bulmak. barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. göç. * Barı amaçlayan. ş ları lmış * Küçük takke. yası yası * Bahçe duvarı . * Kafile. barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak.

sulhçu. sulhsever. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. barikatlama * Barikatlamak iş i. dargıveya düş olmayan. ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. * Sevmek. barı ş sever * Barı . sulhperver. ara bulmak. bari * Hiç olmazsa. sevecen. barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4). . ağ küre. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. barikat yapmak. uzlaş anlaş mak ma. * Keş ke. ilse. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak.barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. zevk almak. uzlaş mak. hiç değ o hâlde. hoş kası ş n man görülü. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. * Bkz. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . ma. barıklı ş k ı * Barık olma durumu. al baritli *İ çinde barit bulunduran. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. barı ş mak * İ taraf. barı l. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. anlaş mak. öyle ise.

barok * M. engel. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. k. içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel. * Büyük sandal. lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel. evlenmek. ev bark. yükseklikölçer. barlam. * Çizgi im. mimarlıüslûbu. barizleş mek * Bariz duruma gelmek. barklanma * Barklanmak işveya durumu. k . * Bkz. i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. belirgin. barmenlik * Bar tezgâhtarlı.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. pistonlu bir tür ağ çalgı. * Açı göze çarpan. i barklanmak * Ev sahibi olmak. * Bkz. * Basso ile alto arası ses veren.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim.

baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda . yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik.* Batı edebiyatları dengeden çok harekete. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . barut gibi * öfkeli. . fı. aksi (kimse). huysuz. mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . çı barut fısı çı gibi * çok kı n. barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. sert. sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m. barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. katı li lması n rlatı na cı madde. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. * pek ekş i veya acı . * Baron olma durumu veya baronun görevi. biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. barut fısı çı * Barut koymaya. * Gösterge. patlayı. barsak * Bağ ı rsak. * Koyu gri renkte olan. sinirli ve kinle dolu kimse. barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. düş nda ünceden çok duyuma. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . barometre * Bası nçölçer. abartmalı lması kuya . etkileyici.

barutçu * Barut yapan kimse. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen. n sı bas (veya bas git) * çekil. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı . gümüş renginde. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek. * Atom sayı 56. katı basit bir element. u ada havada çabuk oksitlenen. n * Sesi böyle olan sanatçı . baryum karbonat * Karbondioksidin. * Merdiveni olan. bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. * En kalısesli orkestra çalgı. baruthane * Barut yapı veya saklanan yer. defol!. lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan.78 olan. bas * En kalıerkek sesi. lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. baryum sülfat * Baritin. barut rengi * Koyu giri. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. basamak * Merdiven. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. Kı ve saltması Ba.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. yoğ sı unluğ 3. . yürü. git.

* Bası ş lmı yassı mı . basamak basamak olan. ama. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi. laş ş . tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. algı yetisi. * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer. * Derece derece. ı basar * Göz. resim çı karmak iş tabı i. . k bası k klı * Basıolma durumu.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. lan * Görme ile ilgili. *İ leriyi görme. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. aş kerte. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). kalı mı ı da eylere yazı . bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. * Dalyanıkapak yeri. n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. . na lmıbir nı nı u ra. ine mek basamaklı * Basamağolan. * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. her rakamın bulunduğ sı hane. * Kık. tâbi. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. * Derece. * Çok yüksek olmayan. * Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. * (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. dergi gibi ş eyleri basan kimse. sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i. alçak. mak lan i. basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i. k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . bası cı * Kitap.

n n nı nda n nı sı p . bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç.bası la * Bası lı provalarda "basız. matbuat. nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. matbaa. basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. matbaacı m leten . ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak. basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme. * Bası işveya durumu. basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. lı k. lmak i * Bası iş lmak i. bası n" anlamları kullanı terim. * Bası evinde bası şmatbu. tabaat. bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı . i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . tabı iş . m lmı . n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . tipografya. * Bası i. bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. * Bası sanatı . yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. mcı kta. i. dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. bası n * Gazete. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse.

ş . bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. basireti olan. nç ş lma kı su.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. uyanı k. basiretli * Gerçeğgörebilen. basıgitmek p * birdenbire gitmek. bası rganma * Bası rganmak durumu. ı rlı * Kâbus çökmek. görü. bası nçlama * Bası nçlamak iş i. basiretsiz . aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. * Doğ görüşuzağgörüş ru . barometre. na u eyi u mak. bası rgama * Bası rgamak iş i. * önem vermeyerek uğ ramamak. seziş . ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. tazyik. sağ i ı görülü. sağ klı ş . ı . gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. uzağgörebilen. anlayı kavrayıdikkat. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. kâbus çökmek. bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet. basıgeçmek p * önde gideni geçmek. bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. için nç lamak veya ayarlamak. ı rlı bası ş * Basmak iş i. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç.

* Her zaman rastlanan. basiretsizlik * Gerçekleri. basketbol * Basit olma durumu. ileri ve uzak görüş olmayan. yalıkelime.* Gerçekleri görebilmekten uzak. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan. şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak. * Süssüz. özelliğolmayan. sağ lü görüsüz. basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . karık olmayan. bayağ lması ş ı ı . basitleş mek * Basit duruma gelmek.basite irca etmek. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. ileriyi ve uzağgörememe. basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i. basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. olağ i an. sağ ı görüden yoksun olma. ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri. * Kolay. bayağ görgüsüz. basitleş me * Basitleş iş mek i. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir. sade bir biçime döndürmek. ı . basite indirgemek * basitleş tirmek. gösteriş siz. kök durumundaki kelime. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. kolay tarafı ndan. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. n lan .

* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. lı kta iş * Kıtlayı. zorluk bakı ndan) Üstün. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. beklenmedik saldı. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim. baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. baskı lı * Baskı olan. mı baskıbasanı r n ndı . sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. basketbolcu. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet. basketçi baskı * Basketbol oyuncusu. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu. baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. tazyik. sa rı * (sertlik. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. pres. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. lediğ n u lan zı * Kı süreli. lı ş * Bası sı sayı. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . kıtlamak. i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. kazı resim. zor kullanmak.

basmahane * Basma yapı iş lan yeri. i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak. dergi. * Disiplinsiz. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. matbua. tezek. basma kalı bı * Kitap. * Bası ş lmı matbu. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. * Pamuklu. ı dı * Gübre. baskı ncı * Baskıyapan kimse. *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. basklârnet * Kalı sesli klârnet. üzerine kalı desen basma iş pla i. ahlâksı z. pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. . * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. basmacı lı k * Basma alı satı . üstünlüğ göstermek. basma * Basmak iş i. . ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. * Matbaacı lı k. * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . tülbent vb. m mı * Pamuklu. manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. * ansın konuk gelmek. tülbent vb. mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. * Terbiyesiz. üzerine kalı desen basan kimse. kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. . * Gazete. saldıda bulunmak. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç.

ilbiber. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. yı rmak lan aç * Ağ k. değ iklik göstermeyen. iş * Örtmek. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse). * Bir ş etkisinde kalı eziklik. tabetmek. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. * Baskıyapmak. bilineni tekrarlayan. kı k * (çocuk için) Yaramaz. gittiğyerin bereketini kurutur. durumunu kontrol edememek. * Bastı rma. maydanoz. . * Bası i yapmak.basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. * Bkz. üzüntü ve ağ k duymak. bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. kaplamak. baş tarda. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek. harcı ü iş âlem. n sı bastana salatası * Domates. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. çökmek. p basmalı * Basma özelliğolan. larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. bürümek. n * En kalısesli orkestra çalgı. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. baskı ı rlı . * Bir kimse bir yaş girmek. ey p. yük. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r. a * Çevreyi kaplamak. taze soğ yeş an. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. * Yol yapı nda çakıkum. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. mı l. basso * En kalıerkek sesi. eyi. kliş e.

zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. üzerine iyice düş mek. rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). bastonlu * Bastonu olan. köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. * Bastı . bastonsuz * Bastonu olmayan. bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. * Zararlı olayı bir önlemek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak. nce. ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ . * Üstünlüğ göstermek. * Baskı yapmak. basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. nemli ormanlarda biten. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. hemoroit. basurlu . bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. ı n nı vıp * Gidermek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . * Ansın birinin yanı gitmek.

* En uç. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. yüksek nokta veya en ön.. iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. kulak. bı nlıvermek. ı rı . Asya'da yetiş bir ağ (Basia). eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. baş * Çı ban. nı ı yan indedir. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse. rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. * ". baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. u * Baş ç. baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir. en önemli. baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak. ser.. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i. göz. raşran rsat baş almak * fı bulmak. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar. * Deniz teknelerinde ön taraf. * Bir topluluğ yöneten kimse. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. esas. * Arazide en yüksek nokta. langı * Temel. eyin * Bir ş uçları biri. can sı kkı k kmak. uğ tı raşrmak. eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan. basya baş * Sapotgillerden. kafa. sarrafiye. baş ağgitmek aş ı . ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm.* Basuru olan. burun. en aç * İ ve hayvanlarda beyin. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. hemoroitli. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet. baş rı ağtmak * tedirgin etmek. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen.

sürekli zarar etmek. aş . intisap etmek. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. ı na * baş vermek. bit. baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. beraberce. baş a baş * Birlikte. baş çanağ ı * Kafa tası . leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. üzüntü veren. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. baş belâsı * Sınt ı kı . ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak. ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. gururdan. baş çağ bı ı * Ustura. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir. baş çekmek * ön ayak olmak. ndan kla baş döndürmek * baş dan. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. beraber yaş amak. ı rı * baygı k verici. * dayanı ş mak. bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. baş biti * Bkz. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. baş bezi * Mendil. aş heyecanlandı arı ı rı rmak. eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak. nlı baş döndürücü . baş a bı baş rakmak * birinin. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak.

baş kaldı ı nı rmamak. baş olmak göz * evlenmek. na yat baş elde iken * ölmeden. baş kaldı rmak * ayaklanmak. baş kaldı rmamak * Bkz. her iş onları te örnek tutarlar. baş nereye giderse. baş olmak önemlidir. baş kesmek * selâm için baş mek. gücü yetmek. vuku bulmak. baş kaldı rma * baş rmak işisyan. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). te ta baş olan boş olmaz . kabarmak. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak. tan ı çı baş rı fes içinde. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak. ı * iyice coş mak.* Ş kı serseme çevirici. yönetime karşgelmek. yaş arken sağ iken. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. baş da. eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. kaldı i. mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. ortaya çı kmak. arı baş gelmek * yenmek. aş na. başve kı üzerinde inip kalkmak. inkı etmek. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. zuhur etmek. baş göstermek * belirmek. isyan etmek. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. baş kazanmak (kazanmamak). arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. baş etmek göz * evlendirmek.

nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. rotadan çı kmak. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek. el üstünde tutmak. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. . kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. baş örtü. * (buğ vb. fı na yüzünden. kayı döndürmek. ı sı baş tacı * Çok sevilen. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. değ hiç yitirmeyen eser.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. baş tutamamak * rüzgâr. k k lan. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. baş tutmak * elebaşolmak. m baş lı rı börk (fes) içinde. baş örtüsü * Bkz. baş oluş ak mak. * (gemi. erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. çevirmek. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz.

ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş k akçı . it baş baş a gelmek * eş olmak. dengeli olarak. baş baş a * Eş durumda. i rabilmek. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. pehlivanlıiçin yarı k ş mak.baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak. ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. arası . baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. * Arpa. baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. denk olmak. ı yan lçı baş . baş baş a * birinden üstün olmadan. * Tarlalarda. buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak. ak mak. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te. na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day.

baş aklamak * Tarlalarda. arı baş m arı * Elde edilen bir baş . * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. . arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu. tutmak. muvaffakı yet. muvaffakı arı yetsiz. baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). * Baş göstermeyerek. baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. takat sırı i nı. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. baş aklı * Baş ı (ekin). baş lı arı * Baş gösteren. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. * Baş lamayan. baş göstererek. arı . ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . performans. * Baş lı biçimde. bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak. baş lmak arı * Baş ile sona ermek. baş gösterememek. * Baş göstermeyen. muvaffakı arı yetsiz. muvaffakı arı yetli. baş aklama * Baş aklamak iş i.* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak.

hâkim. baş çı * İçi baş ş ı . baş k çı . ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . kuzu. at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. i baş asistan * En üst derecedeki asistan.baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak. * Çiğ veya piş koyun. n * Baş bakanı makamı n . kan. miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. . ı vekil. sır başsatan kimse. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. muvaffakı arız yetsizlik. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . baş bakan * Hükûmet baş . nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter. efe. dominant. baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. . * Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. kan baş k atlı * Baş olma durumu. muvaffak olmak. baş arma * Baş armak iş i. n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. * Baş asistanıgörevi. hâkimiyet.

. baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . . sermürettip. baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. baş eski * En kı demli kimse. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. baş hekimlik * Baş hekimin görevi. sertabip. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen.baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. baş tabip. baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. ş yapı aheser. baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . rlamada en üst sorumlu. baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip. baş t. baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . * Baş hekimin makamı . * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi. baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . baş garsonluk * Baş garson olma durumu. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. i. n ı . * Baş garsonun işmetrdotellik. baş eksper * Eksperlerin baş ı . baş kâtip.

* birini yandaş olarak kazanmak. zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca). başdara düş ı mek * sıntı girmek. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. üzücü bir durumla karş mak. sıntıbir durumda. nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. * Evli. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. gururlu. açı başdimdik ı * Onurlu. .baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. kı lı başdevletli ı * Talihli. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . ğ mek. kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. kendi yanı tutmak. başdertte ı * çözülmesi güç. ön ayak olmak. ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek. başbelâda ı * çözülmesi güç. başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. sıntıdurumda. bahtı k.

çevrede gözü olmayan. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak. başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak. a başhavada ı * sevinçli. bunalmak. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. a p ş başyerde ı * utançla. kı nlı üzüntüyle. başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin". başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak. eş n dönmesi. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. başönünde ı * uslu. başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak. başyerine gelmek ı . unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. zor durumda kalmak. ağ ı rlanmak.başdönmek ı * insana. * bir düş veya davranı uygun bulmak. başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. rgı kla.

seve seve. içinden çılamayan. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek. baş beraber ı mla * memnunlukla. * Kargaş . sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak. tedirgin etmek. ş . baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . kendini beğ enmiş . baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. . ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. kibirli. rakı ş . inat etmek. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. baskız. kendi havası bı veya na rakmak. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. başyukarda ı * onurlu.* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. * Düzensiz davranı düzensizlik. p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. başyumuş ı ak * Uysal. na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. karık. musallat olmak. sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak. baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak. * Yönetimsiz. disiplinsizlik. söz dinler (kimse). ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . ı etmek. kötü bir duruma düş ı laş mek. karı . srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak. denetimsiz. eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . * Baş örtmeden. görüş olmamak. baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz.

baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak. ı r * üstüne kalmak. ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine. çok yüz vermek. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. ı laş * beklenmedik. raşrı bir e . nefretle geri vermek. in * bir işyapmaya baş i lamak. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak. aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. ı na * kötü bir durumla karş mak. ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. nda * bir iş yönetimini ele almak. eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek. baş geçirmek ı na * baş giymek. ş ı cı olay veya durumla karş mak. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle.

hiddete kapı lmak. baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak. ilgi göstermek. lan inde in k ini . baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak. kontrolünü yitirmek. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. baş vur. baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. zevk. önde geleni. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. eğ lence peş koş inde mak. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. * (gaz veya sı caktan) başağmak. işkoyulmak. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. zor durumda bı rakmak. baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek. baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek. baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak.

* bir iş birini tedirgin etmek. u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak. lı a. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak. uğ tı için raşrmak. savuş i mak. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak. tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. sorumluluğ atmak. . baş luktan kurtarmak. ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. baş belâya sokmak ı nı * birini. ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. iş sizlikten. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. baş beklemek ı nı * gözetlemek. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. cezalandılmaktan korkmak.

baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş dinlemek ı nı * sessiz. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. sakin kalmak. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. i ksı * iyileş ememek. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak. kellesini uçurmak. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. . kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek. yataktan çı kamamak. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. sis bürümek. baş kurtarmak ı nı * canı korumak. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. * kendine hayran bı rakmak. nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. bir iş i i istenildiğgibi yapmamak. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek.

baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. özveri. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. uyarını sı dinlememek.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi. iş baş kaca * Ayrı ca. değik görünmek. mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ. ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r. baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. metamorfizm. baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. istihale. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş . iş . baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. özge. . bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. baş biri ka * diğ bir kimse. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak. değ ik. rolü i. baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye.

baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek. ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. . ka baş rı kaldı * Ayaklanma.baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. kan * Baş n görevi veya makamı kanı . er ahı eri. değ ik olma durumu. değ iklik. iş * Kötüleş mek. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. reis. nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . farklı kazanmak. iş lı k * Biçim değtirmek. veya u. kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. baş kent * Baş ş ehir. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. değmek. . diğ ötekisi. * Alılana benzememe. metamorfoz. kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. istihale etmek. reislik. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. un. e mek. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. riyaset. baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. bozulmak. aslî tipi. isyan. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. baş kentlik . baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer. herhangi bir kimse. istihale.

serdar. olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. n * Baş komutanımakamı n . kahraman. baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. Baş kurtça * Baş Türkçesi. baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. ş la nda . yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). bu halkla ilgili. ayan veya n * Bu halka özgü olan. baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse. n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. * Baş konsolosun makamı . katedral. lı baş lama * Baş lamak iş i. ta baş kumandan.* Baş olma durumu. kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer.

baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer. oluş mak. ortaya çı kmak. ş ler. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. müptedi. ine * Baş mak. * Etkisini gösterme. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. ı na. n * Ön söz veya girişmukaddime. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse). baş latmak * Baş laması yol açmak. * Görünmek. baş lmak lanı * Baş lanmak. iş yürür duruma girmek. * Çalır. e mek. başca lı * En önemli.nin ilk bölümü. baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. doğ mak. baş lanma * Baş lanmak iş i. bir hayatıvb.baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek. belirtmek. in. . baş gelen. baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. baş lı * Başolan. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. i. ta . fı sın. ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. ı * Olmak. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin.

paş makçı . külâh. * Bir yazın. başksı lı z * Başğolmayan. damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. * Bazı bölgelerde. bir direğ tepeliğ in i. yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. lı baş makale * Baş . evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek. serlevha. evlenirken. arpalı k. öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. has. baş mak * Ayakkabı mak. öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. . n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça. lı ı * Antetli. paş * Başk yapan veya satan (kimse). erli baş muallim * Baş retmen. lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . na başkçı lı başklı lı * Başğolan. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. baş maklı k * Padiş n anne.başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. z lanan ödenek. satan kimse. * Camilerde. . * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i. antet. baş misafir * En değ konuk. ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde. giriş bölümünde. takke. çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse. a * Bir sütunun. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . baş mal * Anamal. kapital. * (camide) Ayakkabı konulan yer. sermuharrir. top. na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. serpuş ı . sermaye. anteti olan. ı baş muharrir * Baş yazar.

öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü. ı baş mürettip * Baş dizgici. müdür. ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. * Baş müdürün çalı ğdaire. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . eş nları nı kları arp.baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. . baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. sermürettip. baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı . ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş . ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen.

n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. ı * Yöneticisi. anarş ve i. kent. baş rejisör * Baş yönetmen. baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. üstün durumda olmak. . * Baş nı görevi veya makamı savcın . baş ehir. baş savcı * En üst düzeydeki savcı . baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. başz sı * Başolmayan. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . baş olmayan. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. in baş gelmek ta * önde olmak. baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. erksizlik. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak. baş rol * Baş oyuncunun rolü. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi. na. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. kanı * Başveya baş bulunmama durumu.baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan.

baş mazlı tanı k * Anarş izm.baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. yeniden. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı . özen göstermeden. baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. baş aş tan mak * pek çok olmak. baş savma tan * üstünkörü. doğ yoldan saptı ru rmak. baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. . kötü yola sürüklemek. isyancı . baş tan * baş ı alarak. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. her zaman. u baş tabip * Baş hekim. bütünü. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. düzen bozucu. bir uçtan öbür uca kadar. na amak. bütünüyle. baş i ı savma veya atma. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük. baş baş tan a * Tamamen. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. * Baş ı sonuna kadar. uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. pek çoğ almak. gemi baş karaya vurup oturmak. hepsi bir arada. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. baş maz tanı * Asi. bir kez daha. baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. baş sona tan * Daima. baş tabiplik * Baş hekimlik.

baş vurma * Baş vurmak iş müracaat. * Baş uzmanı görevi. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. ufkun i üstünde olanı . tankaragiller familyası ndan. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak. sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. baş vekillik * Baş olma durumu. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta. müracaat etmek. müracaat ettirmek. vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. i. semtürreis. bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. Kuzey Afrika.baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. müracaat etmesini sağ lamak. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak. çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior). baş vekil * Baş bakan. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. lar mı türünü içine alan geniş familya. ı .

baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan . baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. müracaat edilmek. * Baş yazarıgörevi. cı mazlı ü . sermuharrir. n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. baş t yapı *Ş aheser. baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak. baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek.baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. bilgiye ulaş referans. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse. baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. müracaatçı . i. ı ma. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma. baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan. * Baş yazmanıgörevi veya makamı n . . baş kâtiplik. kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. anlaş k durumunda. ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. baş rejisör. . baş yazı nı muharrir. * Baş yaverin görevi veya makamı . bat . ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse.

bataklı kları klarda yaş (bitki. en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . bataklı klarda yetiş bir bitki. ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. * Hayıgelmez. bataklı klarda yaş ayan. rengi kahverengiye çalan siyah. imş lmı ucu . ahlâk dı durum. * Bataklı olan (yer). içinden çılmaz iş kı . batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. ishak kuş (Asio u flammeus). bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. batı * Bataklı seven.* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. li yı nda en llı batar * Zatürree. bataklıgazı k * Metan. 30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. * Kötü durum. kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak. batak çulluğ u * Çullukgillerden. bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris). it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. pamuk otu (Eriophorum). batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). hayvan). bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. uzun kanatlı . uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). * Uygunsuz ve kötü. sı tüyleri pas rengi olan. ğ ı . yarar sağ r lamaz. ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris). * Eline geçen parayı ran. batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer. bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. lan. batmı ş .

gizli ve akı şgüçlere. batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. davul. garpçı yanlı olan . garpçı lı k. temelsiz. gün indi. u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. * Batarya ile çalı (radyo. in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. * Çürük. * Batı sı yanlı olma durumu. * Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. telefon vb. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . batı l itikat. batı l itikat * Boş inanç. batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. * Batı sı kimse. batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k.batarya * En küçük topçu birliğ i. batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. bu yönle ilgili. garplı ndan . kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç.). garp. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . laş . lı in ğ ı * Bu yönde olan. * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse). batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. lar mı * Bateri çalan kimse. * Orkestrada vurma çalgı takı . garbî. lı laş i. * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta. garp. * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u . davulcu.

lan batı ş batisfer batiskaf . görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. çalı ş mada. Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. batı k lı lı * Batıolma durumu. nane. Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad. niye *İ çrek. lan. soğ domates. garplı mak. rmak ine * Yok edilmek. * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . ş . batı n * Karı n. tahin ve limon suyu kullanı an. maydanoz. * Göbek. te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. . larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. garplı tı laşrmak. n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. dövülmemiş ceviz içi. * Mahvetmek. tirip * Kirletmek. laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. * Bir iş sermayeyi yitirmek. i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. * Batmak iş i veya biçimi. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi). batması sağ vın ak nı lamak. batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. kuş ak.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. laşrma. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. ağ r. garplı ı lı k. bati batik * Yavaş ı . batılmak rı * Batı iş konu olmak. lı * Batı uygarlını ğ benimseme.

yok olma. inkı kı raz. bozulmak. ldı n ü sı na * İ etmek. harman dövme makinesi. müflis. * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek. . nı i ile n batma * Batmak iş i. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk. kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. * Yok olmak. * Saplanmak. ş ş ı * Harman makinesi. iflâs. iş yaramaz duruma gelmek. * Dokunmak. . incitmek. battal * İe yaramaz. * Çökmek. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak. ra. battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. GüneşYı z vb. çökme. e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan. kullanı ş lmaz. lan. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu.batkı batkı n * Batkı k. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. battal olmak * kullanı lamaz. vın * (GüneşAy. flâs * Kirlenmek. * Yılma. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. (kimse). * Yılmak egemenliğsona ermek. . ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek. lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. iflâs. tuzlu çubuk.) ufkun altı inmesi. * Bir gök cisminin (Ay. * Alılmıolandan büyük.

pekâlâ. çok. için) yakı ş mamak. banal. içine eş konulan büyük çanta. i * Hemen hemen. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. oldukça. k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. malı olan. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. uygunsuz olmak. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan. zengin (kimse). ı laş * Parası . ahin i ş tı * Yolculukta. davranı giyiniş ş . lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. epey. âdeta. basit adî. * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. * Bavlı iş mak i. çok . amiyane. * Ş ve köpeğava alı rmak. bayağ ı * Aş ı pespaye. bavullu * Bavulu olan. * Her zamanki gibi olan. sı radan. bayağkaçmak ı * (söz. köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). hiçbir özelliğbulunmayan. ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). * Çok iyi. * Gerçekten.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. tı * Avcı n. ağ k. lı * Kibar olmayan. ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p.

inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. ini . baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . * Gönül vermiş . ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş . çok . nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan. Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Güncelliğ önemini. ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam. ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. bayağbir duruma girmek. * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. * Bayatlamaya baş ş lamı . * Eşkarı . tazeliğ yitirmek.bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. * Taze olmayan. * Süzgün. özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. . bayatlamak * Bayat duruma gelmek. . .

kendinden geçme. baygı k nlı * Baygı olma durumu. telâş lanmak. bayı nı lamak. uyur gibi olmak. baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. baygı ntı * Baygı k. istekle. lması lması sağ bayı r ndı mamur. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. bayı na yol açmak. nı ş ş ı . n * (göz için) Süzülmek. k. bayıcı ltı * Bayı ltan. severek. bayı ltmak * Bayı nı lamak.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. bayı ltma * Bayı ltmak iş i. cak. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. bayı lma * Baygı duruma girme. * Sı açlı susuzluk. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. n * Çok hoş lanmak. baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i. kan ı n mı . çok sevmek. lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. koza yapamama durumu. çevreye göz gezdirmek. * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . * çok heyecanlanmak. n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . kendinden geçmek. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. kendini kaybetmek. * hayranlı seyretmek. çok isteyerek. bayı bayı la la *İ steyerek. . ödemek. kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. * Vermek.

bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek. Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş . ru. uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. imar etmek. baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. bayı u r kuş * Çalı bülbülü. uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ndı tı i. yı cı kuş nıgenel adı ı nda. bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia). bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. * Bu iş yapı ğyer. ine lan baykuş giller . ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu. dükkân veya kuruluş . * Bir maddeyi sürekli satma iş i. ümran. ndı * Bayı r duruma getirme işimar. in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. ndı i. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. terbiyesiz erkek. bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. ri * Kaba. rtı gece ların . ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu.

* Baymak iş i. . naz. baylan * Nazlıı k (biçimde). * Gerektiğ indirilip kaldılan. belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan. iş ı klı ve. midede ezinti yapmak. ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. baypas * Damar aktarma. açı kapatı kol. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak.* Büyüklükleri çeş olan kukumav. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. . * Şmarı k. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. * Aldatmak. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. mideyi bulandı nlı rmak. ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . kandı rmak. baylanmak * Nazlanmak. bayrak merasimi * Bkz. bayrak töreni. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş .ş marı baylanlı k * Zenginlik. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. ı in sı bayrak * Bir milletin. bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. sembol. baylanma * Baylanmak iş i. bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı . puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar . etki altı bı nda rakmak. ş ı marmak. . bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. * Öncü. * Simge. * Devre dı bı ş rakma.

* Özel olarak kutlanan gün. bu yakı ğ bir sebebi olacak. nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . ş evval. * Bayram günü doğ çocuk. * Bayrak yapan. bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. eri bayraklı * Bayrağolan. tem * gösterilen bu ilginin. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u. bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. neş e. bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. il. diken veya satan kimse. askerlik. muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. bayrakçı * Bayrak çeken kimse. * Bkz. bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). * Sevinç. bayrakaltı * Ordu hizmeti. lmı . * Bayrak asmaya uygun direk. bayraktar * Bayrağtaş kimse. bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. yol göstermek. sı . hı nlıetmek. eli bayraklı .

lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak. * Bayramî tarikatı olma durumu. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret. arada sı rada. lan. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. bayram günü * Bayrama rastlayan. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. * Bayramlarda verilen armağ an. bayramıkutlandı gün. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. nadir olarak. nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri. eli. lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan. bayramlıağ k ı z . Bayramîlik * Bayramî tarikatı . bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. nadiren.* çok sevinmek. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü.

baysungur * Ş cinsinden. esas. Bayramüstü. m. bayramüzeri * Bkz. ş . bazal bazalt bazar bazen bazı . bir çeş yanardağ it kültesi. * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. * Çarş pazar. veteriner. kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. mak. kı dem. baytar * Hayvan hastalı hekimi. ra. * Ara sı arada bir. çok n ı yan * Koyu renkli. * Pazarlı alıveriş k. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. ra. kadim. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde). * Birtakı kimi. * Taban. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak. sert. ı . yı cı kuş ahin rtı bir . kimi vakit. esas. bayramüstü * Bayrama yakı n. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. * Temel. * Ara sı arada bir.* küfür. esasî. kimi vakit. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan.

üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. yahu. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. bazlamaç bazlaş ma bazuka . kalıgözleme. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. iki sı sütunla. ra. * Dikdörtgen biçiminde. asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad. su ile birleş baz etkisi gösteren. * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . bazit * Bazit mantarları üreme organı n . fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan. mı baziçe * Oyun. küçük çocuk. * Tatlı bol. * (teklifsiz konuş mada) Ey. * Roketatar. biçiminde kilise. * Baz niteliğgösteren. bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . smı m kı sı * Ortadaki yüksek. sı n * Bazlama. uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide.bazı bazı * Ara sı arada bir. Be be be bebe * Bebek. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . bazilika * Kral sarayı . hey. kimisi. n na bazik (tuz).

karş klı değtirme. * (küçük b ile) Sevimsiz.den yapı insan biçiminde oyuncak. * bebeğ yakır biçimde. budala. bebeklik * Bebek olma durumu. lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü. n bebekçe * Bebek gibi. yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu. k. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. i. becelleş mek * Cebelleş mek. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. karşklı değtirmek. beceri * Elinden iş gelme durumu. e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. tahta. bez vb. e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. becerikli . bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. * Vücudun. ustalı maharet. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n).* Küçük çocuklara içirilmek üzere. bebeğ yakır biçimde. * Göz bebeğ i. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin. * Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet. * Yer değ me. bücür erkek. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . * Plâstik.

ustalı maharet. evcil bir hayvan (Numida meleagris). Beç tavuğ u * Tavukgillerden. Beçene bedahet * Besbelli. * İ acele. bedava * Karş ksı parası emeksiz. apaçıolma durumu. mak . elinden iş gelen.* Becerisi olan. lüzumlu. vedi. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. lı z. eyi lmaz * Irzı geçmek. bedaheten * Birdenbire. bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). na * Birini öldürmek. kirletmek. beceriklilik * Becerikli olma durumu. küçük bir kuş (Passer). k. ı z. ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu. başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. düş zı ünmeksizin. bedavadan ucuz * çok ucuz. tavuk büyüklüğ ı plak. ansın. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. * Bir ş kullanı duruma getirmek. maharetli. mahir. kirletmek. usta olmayan. uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. rak ünde. bozmak. * Gerekli. becet becit * Serçegillerden. bedavadan * Bedava olarak. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. becerme * Becermek iş i. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i. üstesinden gelmek. beceriksiz * Becerisi olmayan. usta.

z. lânetlenmiş . bedbaht etmek * üzmek. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. bedavası na * Bkz. *İ lenme. karamsar olmak. karamsar. zlı bedbin * Kötümser. bahtsı k. k. pesimist. * Asısuratlı k . ümitsizliğ düş ğ a e ürmek. karamsarlı sokmak. ilenç. beddua beddua etmek * ilenmek. ı r * Mutsuz. bedavadan. bedbaht olmak * üzülmek. * Kötü yüzlü. intizar etmek. karamsarlı pesimizm. bedbin etmek * üzmek. kötümser olmak. kötümserliğ kapı e lmak. karamsar duruma getirmek.bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i. bedbinleş tirmek * Kötümser. bedbahtlı k * Mutsuzluk. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. bedavaya * Çok ucuza. bahtsı talihsiz. suratsı z. i bedduası tutmak . bedbinleş mek * Kötümserleş mek. birinin işsürekli ters gitmek. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek.

bedenî * Beden bakı ndan. . başkol ve bacak dında kalan bölümü. * Bkz. . çoban. bedel ödenilmeyen. ş ı * Kale duvarı . bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. kasın na ile * Uş hizmetçi. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni. ymet. ak. ndan bedel * Değ fiyat. bedel ödenilen. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek. kı er. kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza.* ilenci yerine gelmek. it. * Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. beden eğ itimi. vücuduyla. * Çok değ bedeli belirlenemeyen. i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. * Bir ş yerini tutabilen karşk. eyin ı lı * Eş denk. varlı n * Vücudun. sa bedelci bedelli * Bedeli olan. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. gövde. * Bedelci. veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. erli. vücut. fiilen.

bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. gözü gönlü okş ayan. apaçı k. bedirlenmek. * Besbelli. * Estetik. bedensel. ayıon dördü. mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. bediiyat bedik bedir * Dolunay. ı . bedenli * Bedeni olan. * Güzellik ölçülerine uyan. yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . bedirleş me * Bedirleş durumu. *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. * Bedevî olma durumu. * Estetik bilimi. rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse.* Bedenle ilgili. bednam . * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. kötü yürekli. bedenî. * Parlak ve sağklı lı görünmek. bediîleş me * Bediîleş iş mek i. * (büyük b ile) XIII. n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. * Çölde. beğ enilen. * Kötülük isteyen. güzel sanatlar. çadı yaş göçebe.

hoş gitmek. zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. gusto.* Kötü ün kazanan. dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan. hünkârbeğ endi. yi * Sevilmek. aş . begonyagiller * İ çeneklilerden. * Bey. reçine. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. beğ enilir olma durumu. . takriz. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz. * Beğ enmek iş i. rma * Beğ enme duygusu veren. zevk. beğ endirme * Beğ endirmek iş i. pek çok. * Övücü tanı yazı. zevk. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Güzeli çirkinden ayı yetisi. beğ enilen. * Hint prenseslerine verilen unvan. beğ endirmek * Beğ enilmesini. i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. a beğ enirlik * Beğ enme durumu. bedük * Çam sakı. hoş görünmesini sağ lamak. tma sı * Son derece. kötülüğ ile dillere düş ü en.

hisse.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. * Payı . beher * Her bir. * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. * Kötülük. hor görmek. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma. ne yapıyapı mutlaka. yi * Kuş duymak. nasibi. beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. * Onaylamak. kabul etmek. * Onaylamamak. beğ enmezlik * Beğ enmeme. beis yok bej * zararı önemi yok. * (duygular için) Hayvanca. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r. uçmak. * Küçümsemek. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. yok. çı behemehal * Her hâlde. behiş t behre behresiz beis * Engel. tasvip etmek. uymazlı k. nca. kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. ş ı . zarar. kuş ile karş ku ku ı lamak. nasip. ne olursa olsun. iyi veya güzel bulmama. beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. * Sarı çalan açıkahverengi. p p. behavyorizm * Davranı lı ş k. bîbehre. ya k * Cennet. * Pay. beğ lik * Beylik. hissesi olmayan. hayvana yakır biçimde olan. beis görmemek * sakı zarar görmemek.

eyi bekçi kalmak * koruyucu. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i . bekâret * Kıoğ kıolma durumu. ı * Çulluk. önemsememesi.* Bu renkte olan. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . radan gelmiş çilerin kalacağoda. k. gözcü. cı k. sağ bek bek beka * Savunucu. . yalnıyaş kimse. mek. * Doğ k. * Sanat ve düş üncede özgünlük. z lan z zlı * Saflı temizlik. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. yenilik. bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . nı * Kalılı ölmezlik. bek * Sert. tazelik. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. denetleyici olarak beklemek. erdenlik. bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. * Hava gazı lâmbasın ucu. . bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. katı lam. kı k. * Evlenmemiş kimse. masumluk. evlenmemiş olmak. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev.

* Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. beklenilmek * Beklenmek. tı kanmak. zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. muhafaza etmek. biri gelinceye değ bir yerde kalmak. ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. * Ummak. korumak. avukat vb. eyi. * Aramak. bekleme odası ı tı lan . eyi) bekinme * Bekinmek iş i. . * Bekitmek iş i. bekleme salonu * Doktor. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. istemek. nat * Kapanmak. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. ansın. ı sı bekleme * Beklemek iş i. in * Süre tanı acele etmemek. bekinmek * İ etmek. beklenme * Beklenmek durumu. * Vakit öldürme. durmak. beklenmedik * Birdenbire.bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. ile görüş öncesinde oturulan yer. direnmek. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci). bekitme bekitmek * Kapamak. mak. me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme. * Bir ş bir kimseyi gözetmek. bekleme salonu. beklemek * Bir iş oluncaya. tı kamak.

Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan . bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. lı . lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. ayyaş kün. * Bektaştarikatı olma durumu. lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı . bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. * Bekleş iş mek i veya durumu. î ndan bel *İ çkiye düş içkici. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i. i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. ünde.beklenmezlik * Beklenmeme durumu. . bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak. * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. ak veya kara yemiş i. beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). *İ çkiye düş künlük. Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden. Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . ayyaşk. bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. bekleyiş * Beklemek işveya biçimi.

kumaş veya metalden yapı özel bağ lan . bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme. anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. temel. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. ı bel etmek * iş koymak. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. mcı ı na bel bel * Durgun. * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. deri. esas. bel kemiğ i * Omurga. an rı bel bağ ı * Bel kemeri. sperm. ayakla bası yeri tahta. bel bellemek * toprağbelle kazmak. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m . güvenmek. bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . sı n altı rastlayan bölgesi.* İaret. te) n i . bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. sı nda * Geminin orta bölümü. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. nsan üsle n nda ş * Bu bölümün. a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. salı salı rı rı na na. bel kı rmak * gövdeyi. bel bel * Atmı meni. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . belden sağ sola bükmek. uzun saplı ı . k. iş vermek.

* Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı . üzücü. * Kavgacı irret. ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. nları * -den dolayı . rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. musallat olmak. retorik. yorum gerektirmeyen. klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan. ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. -den sebebiyle. kı güç. * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki. rma i. belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma. düzgün anlatma sanatı ktan . kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. . nı tiğ belâlı * Yorucu. * destek olmak. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. belâhat * Alı k. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. can sıcı kı. eyde belâgatli * Belâgati olan. kı ya * Hak edilen ceza. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak. ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek. ı laş belâya uğ ramak . kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir. * Bir ş gizli olan derin anlam. yapmacı uzak. belâ *İ çinden çılması sakı durum.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. belâgatsiz * Belâgati olmayan.ş * Yolsuz kadı n zorba dostu.

belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. * Bir tür pamuklu. yer. ndan belde *Ş ehir.* çok kötü bir durumla karş mak. su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. belediye * İ ilçe. iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh. kalıkumaş n . çevre. özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. aydı l. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. leri . * Mekân. belce * İ kaş . tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. beledî *Ş ehirle ilgili. * Yerleş ik. belediye im yla kanı meclisi. belediye baş . yı belediye polisi * Zabı görevlisi. belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. üyeleri halk tarafı seçilen. ta belediye reisi * Belediye baş . belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. * Bu teş n bulunduğ bina. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. im nlatma. ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren. belediyeci * Belediye iş görevlisi. tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse. beldeitayyibe * Medine ş ehri. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an .

çocuk bezi. belenmek * Kundaklanmak. örtülmek. llı i. kantaron (Cephalaria syriaca). yüksek yer. * Belertmek iş i. çok beleş * Karş ksı emeksiz. * Beşe konulan yatak. belediyelik * Belediyeyle ilgili. dik dağ yolu. * Bulamak. * Tepe. bulaş mak. u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. belen * Bel. belek * Kundak. belemek * (çocuğ Kundaklamak. bayı r. çi . parasıelde edilen. bulaşrmak. * Bulanmak. * Beleş olma durumu. peygamber çiçeğ mavi en. eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven. iğ beleme * Belemek iş i. akı görünecek biçimde açmak. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. lüpçü. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. belerme * Belermek iş i. ı z.belediyecilik * Belediye iş leri. tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki. belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. belenme * Belenmek iş i. bedavacı z . belertmek * Gözlerini.

belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. karş ksı ı z. belirli bir amacı tan film.beleş konmak e * emek. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu. karı belgeli * Belgesi olan. raf. ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . faks. film vb. arş ları ğ ı iv. para vermeden elde etmek. belgeleme * Belgelemek iştevsik. ortaya çı ru unu karmak. yöneten sinemacı . okuldan çı lmak. beleş ten beletme * Beletmek iş i. belgelenme * Belgelenmek iş i. beletmek belge * Kundaklatmak. * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . yansı belgeselci * Belgesel. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. belgelendirme * Belgelendirmek iş i. * Emek vermeden. . ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer. i. * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan. tası nda layan araç. tevsik etmek. fotoğ resim. vesika. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. karı belgeci * Belgesel filmler yapan. doküman. i ey). kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse).

ş iar. beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. . iş edilemeyen. beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. me rası boş beliğ * Belâgati olan. beli * Senet. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme. zavallı . beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. * Belgin olma durumu. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. gayrimuayyen. ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. beli çökmek * kamburlaş mak. sarahat. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek. ru ka * Evet. ş alâmet. belgit burhan. fatı belgisiz zamir * Bkz. belgileme * Belgilemek iş i. belirli olan.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . sarih. belgilemek * Belgi ile göstermek. belik . belirsizlik zamiri. belâgatli. niş eyi ran iar. belirsizlik sı . aret belgisiz sı fat * Bkz. hüccet. * Belirli olmayan. * Duyuşdüş . belgili * Belgiye dayanan. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. an.

genellemek karş . . belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek. nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak.yaslanmak. belirginleş me * Belirgin duruma gelme. * Yeni bir kavramı . eyi belini vermek * dayamak. açı bariz. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. sın nı nı i. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek. determinasyon. özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. beliklemek * Saçları örmek. * Bir kavramı anlamın. belik belik * Örgü örgü. belinleme * Belinlemek iş i. n nı inin. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. belirlemek * Belirli duruma getirmek. belirleme * Belirlemek iştayin. belirli kı lmak. belikleme * Beliklemek iş i. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. örgü hâlinde. sırlamak. tayin etmek. irkilmek. k. kapsam bakı ndan daraltmak. besbelli.* Saç örgüsü. sarih. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek. . i. belinden gelmek * birinin dölü olmak. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. belirginlik * Belirgin olma durumu. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak.

belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . determinist. belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. determinizm. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. indeterminist. Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş . n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı . sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). görülmeyen geçmiş . ağ ş . * Bir düş veya durum için.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak. n ka n nı unu reti. sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. gülmüş lamıgibi. belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. kesin bir biçim almak. (-di) (-ti) ı lanı . i.Aldı . ini . tezahür etmek. müphem. gerekirci. indeterminizm. * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. -di'li geçmiş i n. belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. meçhul. -miş geçmiş 'li . * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . li belirlilik * Belirli olma durumu. görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. tebellür etmek. muayyen. belirlenme * Belirlenmek iş i. yice ı lı * Belirli olmayan. belirleş me * Belirleş işveya durumu. biçti. indeterminizm. gayrimuayyen. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip. tebarüz etmek. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini. ş . ini kası olarak bildiren kip. uçtu vb. belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. . i nda * Bilinmeyen. az çok belli olan.

birkaç. her. belirtme durumu belirtme . birçoğ azıherkes. bildirme. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. * Belirli kı görüş lma. m. * Tamlayan. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. u. * Belirtilmiş olan. belirli kı lı nan. an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. müphemiyet. niş niş lması m ey. birkaçı sı . çiçeğ kokusu gibi. k. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. ane. belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. * Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet. * Gösterge. biri vb. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. * Belirtilmemiş olan. belirteç * Zarf. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. . birtakı filan vb. eyin. * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. n k ya. fat: .belirsizlik * Belirsiz olma durumu. an. belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. sarih. * Açı belli. kabataslak tutan zamir: bazı. belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. sarih meful. tasrih. Tuz Gölü gibi. belirtili * Belirtisi olan.

yanlıda olabilen. mütearife. * Belitlemek iş i. beliye belki * Muhtemel olarak. keder. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. tebarüz ettirmek. Birinci dönem. olabilir ki. bellek * Yaş ananları renilen konuları . Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. tasa. öğ . olası ihtimalî. u belkili * Olası muhtemel. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. -u. belki de * ş da olabilir. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: . belladonna * Güzelavrat otu. ya . yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. akuzatif. * Olsa olsa. parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir. belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. ş durumu. belirtmek * Açı klamak. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. ya. belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak.. .* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. soru. akı l.. lı . za. * Belitleme kuramı ortaya koymak. n belitken belitleme * Belitler sistemi. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. ihtimal. imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. ı lan aksiyom: "Tüm. hafı dağ k. yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur. * Doğ olabileceğgibi. yükleme i . * Felâket. ru i ş lı . * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. belli ve kesin olmayan. programı iş değ meyen verileri. i hâli. Evi gördüm. arcı * Bir bilgisayarda. Yazı okudum.

iyice görünür anlaşr duruma getirmek. belletmek * Bellemesini sağ lamak. belli olmak . bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak. lda * Sanmak. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. yarı bellisiz. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. ikâr. zahir. ı lı * sezdirmek. ğ ı * Bellemek yetisi. müzakereci. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. belli baş lı * Belirli. muayyen. tı belletme * Belletmek iş i. anlaş bedihî. ine belleten belletici * Çalı rı. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. * Bellemek iş i. belli etmek * açı klamak.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. yarı belli. öğ ş cı retici. * Gizli olmayan. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. hissettirmek. * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. öğ retmek. ortada olan. aş ı lan. haş . öğ ine renilmek. duyulabilen. çok az belli olan. belli * Beli olan. bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. yapı a. * Önemli. malûm. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. belletici. muayyen. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek. * Belirli.

hodkâm. bellik * İaret. * Pıl pıl. bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. * En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. megaloman. ego. tende bulunan ufak. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. ben hancı yolcu oldukça . muayyeniyet. ma * Saçta. kibirli. bencil * Yalnıkendini düş z ünen. ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. düş ündüğ gibi. hep kendinden söz eden. benbenci * Kendini çok öven. bence benci * Kendini beğ enen. bedahet. * Bkz. * Bana göre. üm bencil olmak . benbencilik * Benbenci olma durumu. balsam. apaçı rı rı k. nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan. koyu renkli leke veya kabartı u uş . un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir.* anlaş ı lmak. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. gururlu. nı * Bencillik öğ retisine inanan. * Böylece kalı tılmı(ses). ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. hodpesent. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). apak. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. egoist. marka. bilinemeyen. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. sakalda beliren beyazlı k. kendini her konuda üstün gören. * Belli olmayan. hodbin. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge. açı klanmak. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz.

hodbinlik. kendimi suçlu saymam. bende * Kul.* bencilce davranı bulunmak. bendehane * Bendenin. kölenin evi. bencillik etmek * bencil davranmak. egoistlik. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş . kölelik. köleler. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. egoizm. benden söylemesi. bencilik * Benci olma durumu. * Menekş e. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. hodpesentlik. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. . benden günah gitti * Bkz. * Köle ile ilgili. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. bencilleş me * Bencilleş iş mek i. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti. bendegî * Kulluk. köle. egoizm. bendegân * Kullar. köleye ait. ş ı bencileyin * Benim gibi. benden de al o kadar * Bkz. al benden de o kadar. bencillik * Bencil olma durumu.

ölümsüzleş tirmek. ölümsüz. beniçincilik . baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. bengileş me * Bengileş iş mek i. ebedîleş tirmek. inin ini ü. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. ulları benibeş er *İ nsan. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. ebedî. ebedîlik. nokta. fekül. bengilik * Zamanla ilgisi. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. hep kalacak olan. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci. * Ölmezlik. puan. benekleş me * Benekleş işveya durumu. bengileme * Bengilemek iş i. ölümsüzleş ama i mek. beneklenmek * Benek oluş mak. benekli * Ufak lekeleri bulunan. insanlar. bengilemek * Bengi kı lmak. ebedîleş mek. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. * Sonu olmayan. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ .benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak. abı çene ine lan hayat. ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm.

sı benimsenme * Benimsenmek iş i. benli benli * Teninde ben bulunan. benze sahip olan. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. * Bir ş birine bağ eye. kma. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. senli benli. benliğ inden çı kmak . una benim oğ bina okur. kabullenmek. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. sahip çı eyi kmak. benildeme * Benildemek iş i. * Bkz. lanmak. benlenmek * Ben oluş mak. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak. güçlü olduğ inanan. i beniz * Yüz rengi. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. ınmak. benizli * Benzi bulunan. benim diyen * kendine güvenen. inin ini ü. benlenme * Benlenmek iş i. benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. beniz geçmek * benzi solmak. benildemek * Belinlemek. tesahup etmek. egosantrizm. i. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup.

kibir. ahsiyet. iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı . sı * Bağ lam. * Gazete yazı. kiş i. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. tutulmak. * Sanını sı uyandı rmak. hep kendinden söz etme durumu. onu kendisi yapan ş kendilik. büğ lan et. benzemeklik * Benzer olma durumu. bent olmak * bağ lanmak. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. sı benmerkezci * Beniçinci. benlik * Bir kimsenin öz varlı. ş n ları inin i. ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. bent etmek * kendine bağ lamak. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. benzeme * Benzemek iş i. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. benmerkezcilik * Beniçincilik.* kendine benzemez olmak. * Kanun maddesi. gurur. gibi görünmek. ş ğ iliğ ı ey. * Suyu biriktirmek için önüne yapı set. kiş ini üstün görme. kâğ tları ları . t. andı rmak. hep kendinden söz eden (kimse). * Benlikçilik yanlı olan (kimse). benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. * Kendi kiş ine önem verme. ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. * Kendi benliğ geliş inin imini. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak. bent * Bağrabı . ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde .

araları benzerlik bulunan. benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. benzeş me * Benzeş iş mek i. * Benzerlik gösteren. kehribar > kehlibar gibi. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . müş nazir. görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil. * Bkz. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. abih. benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). * Benzer olma durumu. rnap. disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. ey). ekmekten (ekmeknda ten). eş siz. *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. benzeş lik * Benzeş olma durumu. abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . dublör. o + bir < öbür gibi. benzeş im. * Nitelik. ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. benzeti * Benzetme. bih. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. . benzeş * Birbirine benzeyen. müş olmak. -ten. benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. benzeş mek * Birbirine benzemek. benzer. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. çarş amba. benzeri benzerlik durum. nda abih. ve mı andı kimse. müş abehet. aslı kopya edilmişteş ndan . odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > .

. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam. unu benzetici * Benzeterek yapan. yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan. kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı. benzin * Petrolün damılması elde edilen. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi. o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. * Dövmek. vı * Benzen. benzinlik. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. sahteci. benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu. benzetme * Benzetmek iş i. benzi uçmak * yüzü sararmak. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. renksiz. solmak. benzetmek * Benzer duruma getirmek. özgül ağ ğyaklaş 0. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. bih. kopyacı .65 olan. benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak. bozmak.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. yüzü sararmak. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam. arak. * Bir ş neteliğ anlatmak için. eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. uçucu.

ş an beraat etmek * aklanmak. i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. temize çı kmak. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i. baş baş a gelmek.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse. benzinli benzinlik * Benzin satı yer. beraatı zimmet * Borcu. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. beraber olarak. bir arada. beraberinde * yanı nda. berabere bitmek * (oyun. beraberce * Birlikte. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. vereceğolmama durumu. * Aynı düzeyde. * Aklanma. canlanmak. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. benzin istasyonu. * -e rağ men. makine vb. * Bir nesneyi benzine bulamak. beraberlik * Birlikte olma durumu. baş baş a kalmak. -e karş ı n. beraber * Birlikte. yla berabere kalmak * (oyun. borçsuzluk.). baş beraberlik müziğ i . * Baş a kalma durumu. * Benzinle çalı (motor.

* Bozuk. ı n. * bozmak. Berat Kandili * Bkz. kirlenmek. Berat Gecesi. taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan. ndan n . berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. beğ enilmeyen. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15.* Orkestra. * Darmadağ bakı z. kuyruğ unun çatalı uzun olan. mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk. periş viran. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. berbat olmak * kötü duruma gelmek. . Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . Akdeniz'de yaş çok ayan. * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize. eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. Berat Gecesi * Hz. eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). berbat * Kötü. san. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. aylıbağ k lanan. patent. * bozulmak. lam * Seçilmişseçme. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . * Çirkin. oynar başklı koltuk. msı an. ı berceste * Sağ ve lâtif. tan. gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden. ş an berber dükkânı * Berber. iş raş * Bu iş yapı ğdükkân.

bereketlilik * Bereketli olma durumu. berelenme * Berelenmek işveya durumu. serseri. . i berelenmek * Bereli duruma gelmek. verimli. i bereketlenmek * Çoğ almak. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. an * Herhangi bir ş görülen çizik. eyde bere * Yuvarlak. ongunluk. bakı z. ı boş * Pis. teselli bulması . * Yağ mur. ve lı bereket * Bolluk. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu . 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. berelemek * Bereli duruma getirmek. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. feyezan.berdelacuz * Halk tahminine göre. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. artmak. yassı sipersiz başk. sürüp giden. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. ezik. gürlük. neyse ki. msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. bozuk. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). bereleme * Berelemek iş i. berduş * Baş . berdevam * Sürmekte olan. 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü. * İ ki. Tanrı ş ki. iyi bir rastlantı yi olarak. feyz. bereketli * Bol.

. . öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. * Büyük. kullanı z ev. * Beride olan ş veya kimse. az çok. msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). a berhayat berhudar * Hayatta olan. acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. yok etmek. beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. aç * Bu ağ n. beriki * Beride olan. an. biraz. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. * boşgitmek. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). * Bu uzaklı bulunan. . kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. ra. beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . oldukça. kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. * bitirmek. ı . * Yararsı boş z. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş . * Beresi olan. yaş * Mutlu. ey beril . berenarı * Ş böyle. kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. harap.bereli bereli * Beresi olan. canlı ayan. berhava etmek * havaya uçurmak.

pek iyi. pekiş mek. çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk. 29700C de eriyen. berk * Sert. * Berkimek iş i. unluğ 1. i berkinmek * Berkimek. atom ağ ğ9. mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. berkimek * Sağ lamlaş mak. takviye etmek. tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon. * Sağ lam. ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. katı . sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. açı nlı k. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. .013 olan. güç kazanmak. berkitme * Sağ lamlaşrma. katı lı k. temiz. ortalama 30-40 cm boyunda. zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. 97. sı açıkahverengi. takviye. ş ı u berrak * Duru. ı ı rlı Kı saltması Bk. saydam. tı berklik * Sağ k. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. lamlı * Sertlik. tahkim etmek. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. Kı saltması Be.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. durulaş mak. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). berkemal berkime * Mükemmel. tahkim. * Pekiş tirilmek. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. her zaman olduğ gibi.84. aydı k. berlam * İ pullu. berkinme * Berkinmek işveya durumu.

çürük. burkulmak. duruluk. * Anlaş ğ göre. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. burkulmuş . k. uzun uzadı açıolarak. i bertilmek *İ ncinmek. besbeter beselemek * Bkz. anlaşyor ki. berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek. . ya. stak. * Yiğ yararlı itlik. lı k. *İ ncinmiş . bertme * Bertmek iş i. * Kı dar dil. besbelli * Açı apaçı çok belli. bertik * Yara. bertilme besbedava * Pek ucuz. gidermek. k * Bir yana. durulaşrmak. * Bertilmek işveya durumu. bere. öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. çürümek. tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. yok edilmek.berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. ş dursun. karasal. eselemek beselemek. * Deride mor leke. k. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. k. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . bertmek berzah besalet * Bertilmek. * Morarmak. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. * Berelenmek yaralanmak.

zlı besermek * Bkz. besi dokulu * Besi dokusu olan. esermek besermek. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ . besi dokusu * Besi doku. azı gı li k. yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. nda an * Sır. n * Yumurta akı maddesi. dalı * Besini olmayan. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. yeterli besin almayan. semirtilmiş . gı . * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. da. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. satan kimse. * Yenilebilir. beslenmeye elveriş her tür madde. varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. * Besini olan. besinli besinsiz . gı z. lan * Semiz. * Yaş amak. dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm.beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. ı besihane besili besin * Besi yapı yer.

u. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. * Hizmetçi. hizmetçi. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. * Semirtmek. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. * Besleme olarak. ş tı besle kargayı . m beslemelik * Besleme. ahretlik. * Yetiş tirmek. gı zlı dası k. k. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . . beslek besleme * Besleme. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan. besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z). mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. desteklemek. çevresini veya altı desteklemek. besleme kı z * Besleme. katı lmak. * Eklenmek. beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n. * Beslemek iş i. * Maddî yardı yapmak. ine beslenme * Beslenmek iş i. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen. lerinde çalı rı kı ş lan z. evlâtlı besleme.* Besinsiz olma durumu. doldurmak. beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. çoğ altmak. beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. * Yedirmek. beslenen beslengi * Sönümsüz. i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. nı pekiş tirmek.

besili. raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. itim nda beslenme saati * Anaokulu. . besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. ine besletme * Besletmek işveya durumu. * Besteci. besin değ yüksek. beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. nda beslenmek * Kendini beslemek. mugaddi. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. beste bağ lamak * bestelemek. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü. iyi beslenmenin sağk yönünden önemi. p * Bkz. nda lan * Besmele çekmeden. kompozitör. bestekâr. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. besleyici * Besleyen. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş . ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda . i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. inceleyen yetkili. * Beslemek iş konu olmak. beslenme odası * Anaokulu.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. beslemeye yarayan.

bestelenmiş . üç aş ı yukarı ağ beş .besteleme * Bestelemek iş i. pencüdü. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. * Çoksatar. beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. tokat. . bestesi yapı ine lmak. V. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma. beş kardeş *Ş amar. * Bkz. koklama. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. atı zarlardan birinin beş lan . bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak. iş itme. * Beste olma durumu. inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan. pencüyek. 5. bestelemek * Beste yapmak. beş iki * Bkz. görme. * Beş nı ilkokul. beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. beş beter * Besbeter. bir parça. nı ve yı * Dörtten bir fazla. besteli bestelik * Bestesi olan. öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. bestelenme * Bestelemek iş i. k ı t . sıflı * Biraz. birkaç. * Oyunda. * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. tat alma duyuları .

beş paralıetmek k * Bkz. her birine beş defası beşbir arada. *İ nsanoğ insan. z. beş para etmez * hiçbir değ yok. muş erim. * Beş sın üleş sayını tirme biçimi. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz. beş eriyet . beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. a beş parası z * parası yoksul. eri e beş paralı k * Değ ersiz. beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. yüz beş aret * İ haber. . bedenle ilgili. aş ı bayağ ağ k. yi tu. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. kusurları ğ çı açı kmak. da. müjde. bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. iş yaramaz. lu.beş on * Az sayı biraz. lu * Bedensel. her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir. lı ı . beş para almamak * hiç para almamak. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. on paralıetmek. k beş paralıolmak k * alçalmak. pencüse. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste.

ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. ik * Beş olmaya uygun. beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. insancı sı l. ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . beş etmek iklik * beş vazifesini. hümanizm. düş için çalı örgüt.*İ nsanlı insanoğ . eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca. hümanist. tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. fonksiyonunu yapmak. * Beş kenarlı çokgen. beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. k. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı . beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. n ve sallanma. * Bir ş doğ geliş i yer. beş ibiryerde * Bkz. ölünceye kadar. insancık. mak. beş ibirlik. * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan . sı dördüncüden sonra gelen. beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. beş n erinde olan altı n. sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. beş inci * Beş sın sı sı . n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. man ş an beş iz .

bet * Kötü. tuhaf. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. beş parmak otu * Gülgillerden. kentet. * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. eyden beş tane bulunan. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. bet * Beti benzi atmak. beş lik * Beş para. * Bet bereket kalmamak. * Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur. beş leme * Beş lemek iş i. beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. * Tahmis. beş lemek * Bir işbeş yapmak. * Tabaklanmamıham deri. beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). kurt pençesi (Potentilla en. beti benzi uçmak. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak. muhammes. gülümser. beş parmak. muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. ı lan reptans). çirkin. *İ skambil.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). taş . ınlı ldı ı . beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü. iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. beş alabilen. için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . yollu bir çeş kumaş it . beş izli * Beş tanesi bir arada olan. * Beş arada olan. beti bereketi gelmek. güleç. i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak. * Bkz.

bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır.bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. pusula. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. betim * Betimlemek iş betimleme. etelemek betelemek. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. i. figüratif sanat. tezkere. kı mak. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. betelenmek * Karşgelmek. kafa tutmak. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. hı ran betelemek * Bkz. yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. beter * İ kötü. dikleş ı mek. çabuk tükenmek. . . mektup. *İ çinde insan. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. bir kötülük yapacakmıgibi durmak. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi. lı ey. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. * Bir ş bir kimseyi. korkmak. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. figüratif. tasvir.

betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. betisiz *İ çinde insan. tasvir etmek. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). dayanıı layı ması an kl . k ile betimlenme * Betimlenmek durumu. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. sı betimsel * Betimle ilgili. mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. betimlemeli dil bilgisi. tasvirci. ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. betonlaş ma * Betonlaş durumu. tasvirî dil bilgisi. lam.betimleme * Betimlemek iş tasvir. bevliye * İ yolları drar hastalı . üroloji. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. kendine yedirememek. demirli beton. tasvirî. nonfigüratif. beton gibi * çok sağ dayanı . betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren. klı * güçlü. betonarme * Yapı gücü. betonkarar * Beton karma makinesi. çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. betimleyici * Betimleme yanlı. i. bağ cı yapay yış ğı ım. beton * Çimentonun su yardı yla kum. betoniyer * Beton karma makinesi. kları . sert. da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak.

beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. anlatmak. * Bir eserde. ileri gelen kimse. bildiri. bey mi yaman. beyanname * Bildirge. söylemek. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . bir bey erki * Zengin erki. plutokrasi. bevvap * Kapı. as. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi. uş erlerini. beyanat * Demeç. ri. beyaz * Ak. bay. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. beyaz adam . * Çöl. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. ürolog. kanı * Komutan. bey mi yaman. duyguları hayallerin doğ ve değ n. kara karş . nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü.bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. bildirme. . * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. ileri sürmek. el mi yaman. el mi yaman * Bkz. cı * Mahalle okulları hademe. ı tı * Bu renkte olan. * Eşkoca. beyan etmek * bildirmek. beyaban beyan * Söyleme. * Zengin. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. * Beyaz ı olan kimse. *İ skambil kâğ nda birli. düş üncelerin.

Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. balıvb. cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. * Avrupalı . yı beyaz ı rk * Avrupa. * Beyaz Rusya halkı olan kimse. çamaş makinesi. ı ldı ı * Sinema. an beyaz eş ya * Buzdolabı . Kuzey Amerika. kları beyaz cam * Televizyon ekranı . kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. etlere verilen genel ad. beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi.* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek. ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. beyaz oy * Onaylayı oy. beyaz zehir * Eroin. kan dı. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. . beyazı msı * Beyaza çalan. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse. ı r ı k beyaz et * Tavuk. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad.

beyazlı k * Beyaz olma durumu. * Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. ı yan. ağ artmak. ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. ağ arma. * (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi. beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. * Yük taş araba çeken. ağ armak. üstüne binilen at. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu. ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. nı n lan beygir * At. * Ağ . beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. ağ lmak.beyazıadı n . * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse). * Atlama beygiri. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. beyazlı * Beyazı bulunan. artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. beygirli . artma.

beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan. * Yararsı anlamsı z. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı . miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz. beygirlik * Beygire ait. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü. beyhude * Boş una. usa vurma. lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar.* Beygiri olan. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. i beyhudelik * Beyhude olma durumu. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. u una. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . boş boş gereğyokken. beyin yı kamak . beygirsiz * Beygiri olmayan. eyi * Bilgisi. z. * Beygir gücünde. beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. beygir için. * Muhakeme. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. beyhude yere * boş yere. dört boş undan her biri. beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi. beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. dimağ u . kafa içinin. zihin jimnastiğ i. eğ itimi. * Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse.

* Beyne benzeyen. * Beyni olmayan. devlet malı olan. * Beyinle ilgili. * Devletle ilgili. korteks. devlete özgü olan. beyit * Ev. baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. beynelmilel * Milletler arası . içinde beyit olan. yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. dimağ nı nda. çe. lmayan. kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak.* insanı . emirlik. * Rahat yaş ama. mirî. beyitli * Beyti bulunan. beylik * Bey olma durumu. * Akı. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir . * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. düş lsı üncesiz. ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . beynamaz * Namazsı namaz kı z. beyiye * Bkz. * Akız. * Beyni olan. beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. pis (kimse). . etkisi kalmamısöz. satı k. enternasyonal. emaret. * Herkesin kullandı. çok bilinen. herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. * Hükûmet. uluslar arası . n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. düş llı ünceli. p.

beyzade . * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. ikna etmek. kanı tutamak. milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm. cı k. a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. * kötü bir ş sezinlemek. tepesi atmak. uluslar arası. ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. düş ünemez olmak. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. t. bunalmak. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek. * Bey oğ lu. delil. sarsı lmak. Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. cı k. beyni atmak * Bkz. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. beytülmal * Devlet hazinesi. beyninde * Arası nda. huzurunu kaçı zlı rmak. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. bunamak. ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. beyni bulanmak * sersemlemek. it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini .beynelmilelci * Bkz.

nazlı kimse. p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. çaput. ziynet. usandı ktı rmak. söbe. lan * Pamuktan. oval. için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. düz dokuma. beyzî * Yumurta biçiminde. * Özenle büyütülmüş . beze beze bezekçi . kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. * Usanç veren. * Herhangi bir iş kullanı dokuma.* Soylu kimse. . lan it bezek * Süs. * Herhangi bir cins kumaş . bezdirmek * Bı rmak. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. * Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta. beyzadelik * Soyluluk. gudde. bezmesine yol açmak. nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler. * Hamur topağ pazı ı . ban an iş * Bez (I). * Bezden yapı ş lmı . rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. bı nlıvermek. bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. bezdirme * Bezdirmek iş i. çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.

* Bezenme işveya biçimi. süs. bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . ine * Kendini bezemek. bezekli bezeleme * Bezeğolan. i bezelye * Baklagillerden. bezenmek * Bezemek iş konu olmak. süslenmek. bezetmek * Bezeme yaptı rmak. * Süs. tezyin. bezemek. süslenmiş i . tezyin etmek. yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . süsletmek. ı bezemek bezemeli * Süslü.* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. * Süsleme. rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. bezekleme * Bezeklemek iş i. süslü. süslenmek. dekoratif. bezelemek * Hamur topağyapmak. . süsleyen ş ey. bezeklemek * Süslemek. nakkaş . * Gelinleri süsleyen kadı n. dekoratör. donatmak. bezen bezeniş bezenme * Bezek. bezekli. tı cı bitki (Pisum sativum). i * Bezenmek iş i veya durumu. * Bezelemek iş i. ı bezeli * Bezeğolan. bezetme * Bezetmek iş i. * Süslemek.

usanç. ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse. bezir yağsürmek. bezirleme * Bezirlemek iş i. bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. ine * Keten tohumu. bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. bezirgân * Tüccar. * Bkz. * Bezmek iş konu olmak. yorgunluk. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini .bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. bez. ini * Yahudilere verilen ad. bezek. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. bezir yağ ı . bezginleş me * Bezginleş iş mek i. . bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş . * Bir çocuk oyunu. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse. * Süs. bezginlik * Bezgin olma durumu. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu. bezik * İ üç veya dört kiş ki. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. ı bezleme * Bezlemek iş i. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha. bezmek durumuna gelinmek. ile .

bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet. bıp usanmak. çocuğ belemek. * Bkz. bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. keskin. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak.manifaturacı alı . * Bezgin duruma gelmek. bezginlik getirmek. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. lı k. un na u bezm * İ meclisi. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. lan ı zlı * Jilet. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun. * ameliyat etmek. * bı çaklamak. kı * Bez dokusunda olan. bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. bezi andı ran. çı * Bezmek iş i. bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. bı gibi çak * ince.* Çocuğ altı bez koymak. . an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç. bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. dost toplantı. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. bılgan.

bı yarası çak onulur. kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . bı çaklı * Bı ı çağolan. bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak. bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek. çok yakı(aralı n k). bı çaklamak * Bı kesmek. bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. ma. çakla * bı çaklamak. ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. konuş sohbet) birden bitmek. * Çok az (fark). bı k çaklı . i bı vurmak çak * bı kesmek. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek. çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı .bı gibi kesilmek çak * (söz. çakla * Bı yaralamak. bı yemek çak * bı çaklanmak. ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek. duruvermek. bı silmek çak * bir işbitirmek. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. bı çaklama * Bı çaklamak iş i. dil yarası onulmaz * hakaret. bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse.

kalaslardan daha ince tahtalar kesen. * Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. bı evi çkı * Tomruklardan kalas. ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. bı hane çkı * Bı evi. bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan . kabadayı . . * Bı n olma durumu. çak * Bı yapmaya elveriş (maden). çkı p * Sel veya dere yatağ ı . bış kı mak * Bı işveya biçimi. n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. çkı * Kı ve tı sa knaz.* Bı koyacak yer. bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. kma i . * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara. çkı bı n çkı * Külhanbeyi. gözü pek. boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. * Korkusuz. yürekli. bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak. lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. bıp usanmak kı * çok bezmek. bılmak kı * Usanı lmak. çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). cesur. çkı aç * Bı yapısatan kimse. ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere. ş an it * Saraç bı ı çağ .

kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. ş . bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . . zedelenmek. bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. * Tekrarlanması . bı ma lkı * Bı mak işveya durumu. sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. bı r ldı * Geçen yıbir yı l. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu. usandı kması kkı k rmak. benekli.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. bı ntı kkı * Bı duygusu. etli butlu. usanmak. bık bık llı llı * Çok tombul. bı nlıvermek. dolgunca. yurdumuzda en çok güzün. boz renkli. l önce. alı (kadı sa mlı n). bı rı ktıcı * Bı nlıverici. erimek. yumuş amak. bı rcı ldı n * Tavukgillerden. bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. usanmak. me kı bı ldama ngı . bunalmak. bı rcıgibi ldı n * kı boylu. lkı i bı mak lkı * Bozulmak. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. bı rmak ktı * Bı na yol açmak. * Dayanamaz duruma gelmek. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix).

eyi * Koymak. * Sıf geçirmemek. ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. * Salı verme. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. * Ayrı lmak. nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. u iş * Saklamak. terk etmek. kes. * Sarkı tmak. ı bı lı i. * Bı rakma iş i veya biçimi. artıuğ mamak. meydana getirmek. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak. * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. ayrı birinden iş i. terk edilmek. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. mütareke yapmak. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. . raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. nesne vb. * Bı rakmak iş i. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. ateş yapmak. korunmak için vermek. döndürmek. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. yanı götürmemek. hürriyetine kavuş nı lamak. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke. yı * Özgürlük vermek. i ka * Unutmak. ması sağ * Boş amak. * Bakı lmak. artı rmak. ş ma karş klı rakmak. * (ölen. ünü kası * Engel olmamak. kta. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu.* Bı ldamak iş ngı i. lan .) Kalmak. görevlendirmek. titremek. * Yanı almamak. * Kötü bir durumda terk etmek. in unu. hesaba katmasak da. bı ki rak * saymasak. terk.

bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. sı * Asma gibi bitkilerde. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek. iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i. bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. bıklı k yı balı * Sazangillerden. nlı nı nda olan . en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. bıklı ı yı duruma gelmek. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. lı ı k na bıklı yı * Bığolan. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. * Balı klarda deri uzantı. bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı). ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. klitoris. * Ufak çocuk. bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan. k bıksı yı z * Bığolmayan. yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak. raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. sarı tutunmaya yarayan sürgün. eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. bı rakması yol açmak.

biber gibi yanmak * (deri. biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça. amansı gaddar. * Patlı cangillerden. * Payı olmayan. yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). biberlemek * Biber serpmek. bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. zalim. na lan iş biberlik biberon . kötü talihli. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak.) çok acı mak. biberli * İ biber katı ş çine lmı . biber gibi * çok acı . çiçekleri soluk en. nı mavi renkli. * Hoş görüsüz. biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. en * Bu bitkinin. * Biber yetiş tirilen yer. lan biber atmak * içine biber koymak. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü. llı biberleme * Biberlemek iş i. * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. biber katmak. * Biber konulan küçük kap. z. pay almamı ş . çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis).Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . * Acı . * Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. göz vb. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden. biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek. ini mak. z.

cicili bicili. kitap düş k künlüğ ü. lı k. bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . zarif (kı z). bîçare olmak * çaresiz kalmak. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). bibliyotekçi * Kütüphaneci. * Bkz. sı * Babanıkıkardeş hala. vazo gibi zarif küçük süs eş . * Acız. * Kitapsever. * Üslûp. meme baş ı . kaynakça. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. bibliyografik * Kaynakla ilgili. bibliyografya * Kaynaklar.bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. zavallı (kimse). cici bici. kaynakları bilen uzman. bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. * Meme. . bibliyografi * Bibliyografya. * Bkz. zavallı çaresizlik. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. k. bibliyotek * Kitaplı kütüphane. n z i.

ekil. * Biçilmek iş i. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). biçim biçim almak * biçimlenmek. formaliteci. eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform. ran. * Tarz. belli bir biçime girmek. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. biçimlendirilme . ş ekillenmek. punduna getirmek. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren. morfem. formalist. * Biçmek iş i.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. sı * Alılmıkural. bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. yalnıbiçim üzerinde duran. en uygun durumunu yakalamak. biçerbağ lar * Ekini hem biçen. ekil. rası. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . ekil. morfoloji. tutum. * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. çoğ ek durumunda olan öge. biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. * Biçmek iş yapan (kimse). hem de bağ durumuna getiren makine. biçim * Dıgörünüşş ş . biçerdöver * Ekin biçen. davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). * Özü. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. ş . * Herhangi bir ş benzeri. biçim bilimi * Yapı bilimi. döven. elveriş (iş li ). ş ı ekilci. ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. içeriğyeterince önemsemeden.

biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. biçimi bozuk. biçimli * Biçimi güzel olan. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. * Kötü. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. biçimle ilgili. ekillenme. amorf. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . biçki yapmak . * Çirkinlik. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek.* Biçimlendirilmek iş i. ekillendirme. ş ekilsiz. ş ait. yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. ekle eklî. ş ey ekillenmek. ş formel. na en. hoş olmayan. biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. * Ortamı uygun düş yakık alan. biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. mevzun. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. ş eye ekillendirmek. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. ş ı * Biçime dayanan. biçimi bozulmak. yakıksı k. yakıksı ş z. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde).

*İ lgisiz. slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse). * Bidon satan kimse. biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak. m iyle * (değ paha. ı * Biçmek iş i. bidayet * Baş lama.* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. * Uyanı uyumayan. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. sac. * Yaylı ateş öldürmek. * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. * Yontulmuş taş yapı ı . * İ sı maddeler konulan. metal veya plâstikten. boru biçiminde küçük araç. * Kadı n saçları kırmak için kullandı . iki yı bir olan. tı rpanla. nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan . an ur. fiyat) Koymak. k. * Bîgâne olma durumu. makine ile kesmek. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. bîgânelik bigudi . ı * Ekini. otu orakla. . * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. menş prizma. biçtirme * Biçtirmek iş i. Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. bîdar bid'at * İ dininde Hz. * Yabancı . er. baş ç.

bilâistisna *İ stisnası ayrı z. n ı durumu. * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. aksine. umutsuz. herhangi bir kıtlama olmaksın. bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n . sonraları . sonradan. * Hakkı hakkı ile. z. aş n. tam tersine. çaresiz. ksı m lmadan. deli. lan .bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. ayrı yapı z. bilgisiz. ki kadı bikir * Kı k. tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. tersine. * Bîkes olma durumu. daha sonra. günahsı z. aklı ı olmayan. lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. zlı * Kimsesiz. olarak. süs eş . baş nda * İ z. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları . erdenlik. bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. bilâhare * Sonra. lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. gerçekten. lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. bilâder ağ acı * Amerika elması . * Habersiz. bîhuş bîilâç * Ş kı sersem.

i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence. rudan doğ ruya. dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. n ldı ı ı t. araçsı aracız. bildiriş . ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri.. bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek. kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı . i. bilcümle * Bütün. duyurulmak. eskiden beri. tebliğ . bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. dolaysı doğ tası z.. tebliğtebligat. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. hep . ihbar tazminatı ı . bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun. bildik * Tanık. . il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama. bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. beyanname. bilâvası ta * Vası z. bildiri * Resmî bir makam. * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname.-in hepsi.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak. tebliğ . bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. sı z. haber verilmek. beyanname.

haberleş komünikasyon. bile * Birlikte. bilecenlik * Bilecen olma durumu. düş ünülerek. bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. . her ş eyi eyden anlayan. kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. * Aynı zamanda. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz. imdiki zaman. gelmişgel-iyor. dahi. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. kasten. isteyerek. ması . * Üstelik. gelecek zaman kipleri: Gel-di. geniş zaman. önceden tasarlayarak. i bildiriş im * İ im. lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. ukalâ. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak. bilerek aldanmıgörünme. bile bile * Bilerek. . da. de. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. gel-ecek gibi. i. bildirme * Bildirmek iş beyan. gel-ir.* Bildirmek işveya biçimi. belirsiz geçmişş . * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. kolunda altıbileziğolmak. ifade etmek. * Bilgiçlik taslayan. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. * Anlatmak. eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. letiş me. ş bilecen * Her ş bilen. belirli geçmiş . makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist.

aş derecede istemek. ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. kasten. ik . * Bilenmek iş i. bilek damarı * Nabı z. * Hı rslanmak. ı n tiğ * Güç. en fazla. konsantre olmak.bilek * Elle kolun. bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. bilek saati * Bileğ takı küçük saat. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. * Güçlendirmek. kuvvet. etkisini artı rmak. keskin duruma getirilmek. * Bilemek iş konu olmak. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . ı rı * isteyerek. bilek gücü * Kol kuvveti. bileş kap ik * Birleş kap. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. keskinleş tirmek. bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş . * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. keskin duruma getirmek. bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. mürekkep. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. kalı n. ayakla bacağ birleş i bölüm. kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. kol kuvveti. mürekkep faiz. basit olmayan.

lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. geometrik ki na nı toplam. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. tiyatro gibi eğ nan. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. * Bilet satan görevli. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge. terkip. me an * Bileş işveya durumu. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. bilet * Para ile alı konser. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. biletli biletme biletmek * Bileti olan. . bilet satmak. lence yerlerine girme. ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir. * Bilemek iş yaptı ini rmak. muhassala. mek i. sinema. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . * Bileş sonucu oluş cisim. it * Bileş iş terekküp. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. * İ veya daha çok vektörün. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme.bileş kaplar ik * Birleş kaplar. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. terekküp etmek. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. * Biletmek iş i.

ı r bilgi edinmek * öğ renmek. hakim. soğ utma. . * Bilgili.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. cı ı k. olgun ve örnek (kimse). araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. silindir. cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . * Bilgi. hikmet. kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli. i * Bilezik takmıolan. dikdörtgen. bilgi almak. bilezikli * Bileziğolan. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. vukuf. malûmat. bilgi kuramı * Bilginin temelini. * Bilgeye yaraş (biçimde). zağ . ş bilfarz * Tutalı ki. sempozyum. inin i * İolarak. nsan nı i * Öğ renme. söz geliş diyelim ki. makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı . * Bilim. malûmat. lmı . malûmat. * Bir durumu öğ renmek. iyi ahlâklı . sayalı ki. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. iş ş edinerek. * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. * Mobilyaları ayak altları takı kare. gerçekten. genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka. * Motor pistonları yağ na. hâkimane. tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. epistemoloji. m m i. manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. açı * Kelepçe. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. bilim alanı uygulanan yöntemleri. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. bilgi toplamak . bilezik * Bileğ süs için takı halka. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. lama. vukuf. ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . vukuf. malûmat.

. bir yapısonuçlandı elektronik araç. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. haberli. tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. âlim. bilgili * Bilgi sahibi olan. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). ş ı nda. öğ renmek. p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı. safsatacı lı k. u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. bilgin geçinmek. haberdar etmek. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . * Bilgisayar programcı.* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek. sofizm. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. * Bilgine yakır. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. bilgilik * Ansiklopedi. bildirerek. elektronik beyin. yapı sı mühendisi. bilgili geçinen kimse. * Bilerek. * Bilgili kimse. sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. kompüter. * Bilgin olma durumu. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. bilgici * Sofist. malûmatlı . bilgin tavrı bilgin gibi.

* Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme. roman vb. cehalet. bilimci bilimcilik * Bilginin. ta. ilimcilik. ilkelerini. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu. an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. z bilimsel * Bilgin. her ş eyden önce. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. . bilhassa * Hele. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . rı bilim kadı nı * Bkz. bilerek ve isteyerek. ilim. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. malûmat. gayriilmî. bilim adamı . bilime uymaz. * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses.* Bilgisayara geçirmek. baş özellikle. ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. tı süreci. bilgin. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. rmak karı * Bilen. * Bilgi. en çok. mahsus. u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. âlim. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. biyonik. malûmatsı cahil. z.

bilimsiz * Bilime. uur. bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u . ş ve nlı uur. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. n * Dimağ . temel görüş . Marxçı lı k. bilinçlendirmek . * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. nanabileceğ savunan felsefe akı . * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci.* Bilimle ilgili. bilinç kaybı * Hafı yitimi. za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte. bilime dayanan. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. bilincine varmak * anlamak. ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. * İ ruhunun. ş rı i uuraltı tahteşuur. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. * Temel bilgi. bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. ilmî. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. kavramak. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. na bilimsellik * Bilimsel olma durumu.

. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. bilindik. meçhul. bilindik * Bilinen. * Bilinci olmayan. bilinçli * Bilinci olan. malûm. bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik. * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. 'nı inin ini ini reti. bilinmeyen (nicelik). * Eleş tirmeli bir biçimde. olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. ş uurlanmak. anlaş ine ı lmak. lâedri. ş uursuzluk. agnostisizm. ş inin nda uurlu. bilinmedik. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. bilinçle yapı ş lan. kulu. bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey. eri * Bilinmek iş i. muğ güç lâk. ş k uurluluk. öğ renilmek. bilinmeyen * Değ belli olmayan. ş uursuz. bilinmedik * Bilinmeyen.* Bilinçli duruma getirmek. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. ş lere ı k uursuzluk. * Nesne. ş uursuz. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. uurlu. ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. agnostik. kendi etkinliğ farkı olan. bilinçle yapı lmayan. * Belli olmaz. kuş meçhul. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. * Nesne. bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti.

billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. ehlihibre. cahil. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ . eksper. kları * Duru ve temiz kesme cam. ehlihibre. "sayar". * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse. lı mak. bilistifade * Yararlanarak. kristal. informatik. billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. * Billûrdan yapı ş lmı . ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . bilisizlik * Bilisiz olma durumu. bilip bilmediğ göz önüne almadan. cahillik. tanık. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. ehlivukuf. * Biliş alanı uzman kiş im nda i. biliş ağ im ı * Teknik. . bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. dost. ehlivukuf. "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar. ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak. ş biliş im * Teknik. nı n ğ ı kin * Bildik. mak. 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. sibernitik. * Biliş iş mek i. uzman. biliş * Canlın. * Öğ renmek.bilir * "Anlar". ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim. vukuf. bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor.

ı l * Billûra benzeyen. irisin arkası mercek görevini yapan. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . ı tı * Bilmek iş i. * Belirgin duruma gelmek. eyi nda . * Bilinmeyen ş muamma. muamma. billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. ündeki saydam cisim. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme. nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. kristalleş mek. anlamı bir söz. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. * Bol ıklı rı rı ş . billûr durumunda yoğ unlaş mak. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. kristalleş me. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. billûrî * Billûra benzer. * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân. ran. billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. bilmeden * bilmeyerek. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. billûru andı kristaloit. * (ses için) pürüzsüz. * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. billûr gibi. billûr cisim * Gözde. koloit karş . billûr gibi * çok duru. netlik kazanmak. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. gerdan. çok temiz (su). billûrlu *İ çinde billûr bulunan. göğ üs). ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. pıl pı parlayan (yer). ı lı mamak. * sonucun ne olacağ kestiremeden.* Koç yumurtası . ey.

bilmiş * Her ş bilir geçinen. farz etmek. * Sorumlu tutmak. mı * Tanı hatı mak. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. size de. irketler arası bilgi satma. hatı rbilmez. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. çok bilmiş .bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. "edemez" anlamları kullanı nda lı r. bilmezlik * Bilmez olma durumu. cehalet. * Sanmak. bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. ş bilmünasebe * Sı gelince. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. tecahülüarifane. nasıne) l. i eyi ka ş . bilmezlemek * Bir kimseyi. bilmemezlik * Bilememe durumu. . kim. sı düş rası rası ünce. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak. var saymak. kavramaz. bilmezlik. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de. tecahül etmek. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. bilgileş bencmarking. *İ nanmak. eyi * Bkz. elinden gelmek. nda im. bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". ş ma. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. teçhil etmek. i. * Saymak. bilgiçlik taslayan. bir ş bilmez göstermek. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. * Anlamak. bilmezlikten gelmek. bilmukabele * Karş klı ı olarak. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. bilsat * Kuruluş ş lar. bilmez * Anlamaz. * Bazen "iş gelmek". karşk olarak. rlamak. sizlere de. * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur.

olacak bir kimse gerekir. kamu. çoğ unlukla çelikten. cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. . toprak. çok sayı da. doğ lı ile. bilyeli * Bilyesi olan. -in hepsi. dolaylı ruya . hep. her sıntı gideren. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. bin piş olmak man * çok piş olmak. öğ ütlerden çok daha etkilidir. bilyon bin * On kere yüz. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. maden. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. gönülden. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. misket. ğ rudan doğ olmayarak. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. man * Milyar. eyi bin bir * Pek çok.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. çı * her iş baş e. * (birinin) Aracı ı araçla. bin can ile * çok isteyerek. küçük yuvarlak. e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k.. . M. 1000.. sürekli olarak düş değ tirmek. * Taş . otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. rmak bin iş bir baş çi. bin derde deva * pek çok işyarayan. dil dökmek. bilyeli yatak * Bisiklet. kı yaslanmayacak ölçüde. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen. bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar. ünce iş bin kat * Pek çok. * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam.

* Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. bina * Yapı . bin zahmetle * çok zor. ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. -den ötürü. le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik. * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. rma. bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek. bindi * Destek. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. i * Dayanarak. bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. yapmak. bînamaz binbaş ı * Bkz. -diğiçin. dayamak. inş etmek. olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. bunun için. ünce binaen * -den dolayı . hamil. kurmak. bindirim * Fiyat artı zam. . büyük zorlukla. beynamaz. bina etmek * yapmak. . binaenaleyh * Bundan dolayı . bunun üzerine. bundan ötürü. . kendi eliyle yok etmek. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. a * (bir düş sistemine göre) kurmak. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . * Çatı .bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak.

* Ata binme ustalı. ndan ka ı ta * Eklemek. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. dolap gibi ş eylerin. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. katmak. her defası bini bir arada olarak. bini bir paraya * pek çok ve ucuz. * Ata iyi binen kimse. binmesini sağ lamak. lmış * Üzerine binilen. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak. oturtmak veya içine yerleş tirmek. basit mekanizmalı kilit. nda bininci * Bin sayınısı sı . * pek çok yapı pek çok olan. sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . binici * Binen. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. lan * Binilmek iş i. ğ ı * Ata binilerek yapı spor. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. bini çı ta. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. * Kapı . bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan.bindirme * Bindirmek iş i. * Binmek işyapı i lmak. kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. binmeye yarayan. kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. kiremit. lan. binek atı * Sadece binmek. her birine bin. biner bingi her biri. * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. ahş parçaların durumu.

binek hayvanı Kullanmak. nihayet. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi. gözü pek. sakı nmaz. öbürünün üstünde olmak. pla biomekanik * Biyoloji. pek çok. fına atı rı lmadan önce. i * Atlı alay. mek * İ parçadan biri. nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. * Üstüne binilen hayvan. * Hamur durumundaki ekmeklerin. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. korkusuz. . * Binmek iş i. p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. vapur. fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. ı tta * (bisiklet motosiklet. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. otomobil gibi bir taş yer almak. uçak. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. * Eklenmek.biniş * Binmek işveya biçimi. için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. * Fiyat artmak. biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. * Biniş durumu. * Sonuç olarak. ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. katı lmak. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. u * Birçok bin. ş ı lan bîperva * Çekinmez. * Atlı alayda giyilen giysi. içine konulduğ oyuk gözlü tahta. binek atı .

te * Odun. * Sadece. hem. bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak. hep birden. bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan . * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. i bir ara * Kı bir süre. rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. bir an önce * Bir ara. bir * Ortaklaşolan. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. bir sürü. I.* Çekinmeden. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer. yı * Bu sayı kadar olan. fazla.. mları z.. z nda * baş birinin yardı olmaksın. müş a terek. olabildiğkadar tez. fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez. bir (veya bir de) * hem . bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan. it. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r. er. pek çok. ka mı zı bir . kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. bir araba bir arada . ğ ı * Tek.. ş * Pek çok.. beraberce. * Birleş ik. . * Toplu bir durumda. birlikte. sa * Geçmiş bir zaman. bir fincan kahvenin kı yı rı r. korkmadan. toplu olarak. * Ancak. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. * Eşaynı boyda. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. bir * Sayı n ilki. onunla övünülmemelidir. ... yalnı z. * Birçok. * Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. yanı kimse bulunmadan. m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r.

çok az. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba. . bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. bir araya getirmek * toplamak. hepyek. çok yaş ş lanmıolmak. * Az. ayrı * Olduğ gibi. bir baş ı na * Tek baş ı na. ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. ayrı . i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. tam tamı eksiksiz. nı nına bir ben. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim.bir aralı k * Bir ara. * Bkz. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r. ka le. küçük bir sorunu büyütmek. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek. sa bir baba dokuz evlâdı besler. bir bir bir bir * Birer birer. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. u na. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. buluş mak. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak.

yanlıdavranı bozmak. bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. baş baş tan a. * Biraz. * hiçbir zaman. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. ünce iş bir damla . çabucak. bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . bir iki. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş .bir boy * Bir kez. lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. ş ta. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. bir çift söz * Bir iki söz. bir boyda * Boyları it. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. bir çift * Bir takı m. ş ş larla bir daha * bir kez daha. kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı. bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. * Hele. i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar.

bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter. "hele" anlamı da kullanı nda lı r. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. bir dirhem * Çok az. bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. * (çocuk için) Çok küçük. bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak. zahmeti çok olan bir iş uğ mak. bir don bir gömlek * yarı plak. . çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. * Bir kereye özgü olan.* Çok az. bir defada * ara vermeksizin. tutarsıkonuş z mak. bir de * ve olana katarak. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. mek bir dolu * Birçok. le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. bir kereye özgü olarak. bir deli kuyuya bir taş atar. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. * "ilk önce". birazcı k. ğ ı . bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak. fazladan. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin.

nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz. bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden). i . bir gece içinde olup biten. fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. ladı ı karla bir elmanıyarı o. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). bir geceye ait. bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. bir evcikli * Mır. * bir merkezden. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk. * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r. akrabalar eğ lenmemelidir. k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. tek hücreli. ceviz. bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. ü i.bir düziye * Sürekli olarak. bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir gecelik * Bir gece için. bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki).

çok. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. a sa bir güzel * Çok iyi. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. m. bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. * Aynı . iğ ipliğ dönmek. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. bir hamlede * Çabucak. düş bir kalem * Bir an için. bir da. bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. i r bir iş oldu tir * istenmeyen. fenalıgelmek. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek. biraz. iş * kazaya uğ ramak. usanmak. iyice. bezmek. benzer. i bir hücreli * Bkz. garip. ölmek. kötü bir durum karş nda söylenir. ı sı bir kafada * aynı üncede. k * huyu değ mek. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. çok az sayı birkaç kez. ı esizliğolmak. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. * hüzünlenmek. bir gözeli. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. bir hoş olmak *şı aş rmak. hiçbir zaman. . bir atıta. duraksamadan.bir günden bir güne * hiç. lı ş bir hayli * Epey. kı da sürse çekici ve güzeldir. tek tür. . bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan.

mak. telâş rtı olmak. * bir karı kocanıçocukların. i rda bir kere * Aslı nda. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. bir kalemde * birden ve toptan. * Bir kez. z ur. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir.bir kalem geçmek * boş vermek. bir koş u * Koş koş koş çabucak. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. uyuş bağ mak. ama o. bir karı ş * Çok kı sa. . * Çok az. ancak bir kiş kı olur. bir kı bin kişister. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir. belli durumunu değtirmeden. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. arak. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r. bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. bir defa. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. patı . a a. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. bir an için göz ardı etmek. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. sa bir karı bir koca. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü.

derviş geçinmeyi anlatı çe r. yeknesak. bir numara * Tek. bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. birçok. azık.bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. değ olmamak. m . bir numaralı * Birinci. birinci. bir bir o yana. iş birliğyapmak. biriktirmek. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. bir örnek * Aynı biçimde olan. bir nice * Bir hayli. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. itli bir olmak * bir araya gelmek. bir parça * Biraz. çok az. işyaramaz bir duruma düş e ürmek. i bir ölçüde * Biraz. bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. bir nebze * Çok az. bir parça. . birçok yerlere. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. nan * Çok küçük (çocuk). baş gelen. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. bir bu yana * rastgele. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. belli oranda. bir katı misli. çeş yönlere.

lca m llı bir tane . tutumu değmek. iş * bayı gibi olmak. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. yekten. inden. kı kesmek gerektiğ söylenir. bir tahtası eksik * akı eksik. sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. ifade etmek. sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. bir ş söylemek ey * konuş mak. e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. lı z bir sı ra * Üst üste. çarçabuk. durumu. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. birden fenalıgelmek. bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. da. sa inde bir tahtada * bir defada. yeni huylar edinmek. istediğ biçimde davranım. gereğgibi söyledi. i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. ardı na. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. lı r k * ölmek. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak. * belirtmek. iki sı n çekirge. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. anlatmak. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. hemen. z kalmaz. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak.* istediğ yere gider. bir sı n çekirge. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. değ erlendirmede yanı lmak. çok kı bir sürede. bir ş eyler. ardı bir solukta * Çabucak. yarı akı.

benimsememek. hiçbir yolla. eskiden. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. bir yana * -den baş sayı ka. artı . kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim). bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak. yegâne. eyle ı laş . bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken. bir vakitler * Geçmiş zamanda.. lmazsa. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir. hem. bir torba kemik * çok zayı f. hem . it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda. bölme. "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. kuvvete yükseltme.* Biricik. bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak. unu * hiçbir biçimde. bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. bir temiz * Adamakı. bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak.. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek. hariç tutulursa. bir tanem * Sevgi sözü. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş . vaktiyle. eş görmek. ertelemek.

n birahane * Genel olarak sadece bira içilen. çok değ il. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. * Erkek kardeş . biraz. eskiden. dost. birazdan biracı lı k birader birazcı k . i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak. ş . * Bira yapma ve satma iş i. erini bir yol * Bir kez. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar. biraz * Kı bir süre için. * Belirli bir süre. pek çok. * Az miktarda. il. nda.bir yın ğ ı * birçok. arpa suyu. bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. p * Çok bira içen (kimse). biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki. eskiden. * Pek az. * Masonları birbirlerine verdikleri ad. i birahaneci * Birahane iş leten kimse. rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. * "Yahu. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. vaktiyle. bir sürü. aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer. çok az. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse.

bir hayli.* Az sonra. birbirine kötülük etmek. zı * Birlikte. dövüş mek. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. * Tekçi. sayı belirsiz. birbirine düş mek * araları lmak. lı * Biri diğ erinin yanı ra. na. birbirine katmak * araları açmak. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek. hepsi bir arada. monizm. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. * Tekçilik. ağ birliğyapmak. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey. tutarsı z. olay çı nı nı karmak. müteaddit. beraberce. mak. bir olayda sözleş gibi. monist. birbirine girmek * kavga etmek. birçok birden * Oldukça çok. birazı * Bir parça. öteki de onu. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak. araları bozmak. * karı ş mak. sı * Bir defada. birdenbire . miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek. * (iplik vb. hemencecik. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. * Ansın.

fert. *İ stenildiğgibi. öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. narak yapı eş lan leme. * İ toplulukları oluş nsan nı turan. * Toplumları turan ve düş oluş ünsel.. miktar. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. sentez. n i im ontogenez. bire bin katmak. i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . n kları bire . birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun. beklenmedik bir sı zı rada. uygun. bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. hemencecik. bire bin katmak * çok abartmak. nohut. * Bu biçimde oluş bütün. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü. vermek * (buğ arpa. terkip. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. k. soy oluş ı karş . duygusal. * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. bireysel duruma. nedenden etkiye. fert. sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. na. her birer birer * Her biri ayrı olarak.. abartmak. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. sentez.* Ansın. * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k. * Yalı karmaş olana. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. fasulye gibi ürünler için) toprak. küllîden cüz'îye. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir. an. lan kadar ürün vermek. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can. im . ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. sentetik. bire beş katmak * eklemek. sı . ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda. birebir * Etkisi kesin olan. kullanı tohumun belli bir katı day. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek.

* Bilinmeyen bir kimse. birice biricik * En fazla. genele değ de. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. tek.bireyci * Kişhakları savunan. ferdiyet. * Bütüne. il yan . bireye özgü olan. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. ferdiyet. iyi ran biri * Bir tanesi. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. politikalarıgenel adı n . bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini. bireysellik * Birey olma olgusu. bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. bireysel olarak göz önüne almak. yegâne. * Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. tek. u biri yer biri bakar. kendine özgü olan ş eylerin. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak. i. özelliklerin. individüalizm. i nı * Bireycilikten yana olan. . ferdiyetçi. bireye. ünü r. baş kaları ayı ndan rmak. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak. ferdiyetçilik. ferdî. bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. ikincisi olmayan ve çok sevilen. * Eş benzeri. bireysel olanı n çekilip çı lması karı . ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. ran * Bireyle ilgili olan. mesinden. belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. individüalizm.

p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı . lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. birincası f . biriktirim * Biriktirme. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. koleksiyon yapmak. tasarruf etmek. birikme * Toplanı yılma. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak. oluş turduğ yapı u içinde. p ğ ı * Gözlemler. birikiş mek * Bir yere toplanmak. birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge. ünite. ölçülü kullanarak artı rmak. birileri birim * Bazı kimseler.birikim * Birikme. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. bir araya gelmek. i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. vahit. bir yerde toplanıyılma. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. taki * Dilin. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. * Öğ renme. i. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. * Bir ş parayı eyi. ünite.

onu denetim altı bulundurmak. orun. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. birisinden biri * içlerinden biri. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse. tevhit. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). temel. sın ra fatı * Zaman. birinci zar * Yemiş derisi. arası birinci olmak * baş gelmek. rada. uçak vb. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. birincilik * Birinci olma durumu. * Bir etme. esas. birisi * Bilinmeyen bir kimse. i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. sıf. lan birinci * Bir sayınısı sı . ı k llı ı . rası * (ulaş araçları Mevki. 'nı ini . birincil grup *İ çten. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. samimî. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik. rada. tek duruma getirme. ana. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. birkaç kiş herhangi biri. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. vapur. susturmak. * Tanrı n birliğ dile getirme. hekimlikte kullanı bir bitki.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki. da. önde gelmek. yer.) Birinci mevki. ta birinci orun * (tren. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. meyve dı. birincivası f * Birleş ikgillerden. dıkabuk. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. az sayı az.

* Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi. 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak. hissetmek (< hiss etmek). ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ).). bir araya gelinmek. birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. (<deli kanlı kaptı (< kaptı ). birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di). * Bir araya gelmişbirleş olan. bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di).birlemek * Bir etmek. i n * Birleş iş mek i. bir noktada kesiş (doğ yay). lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri. * Tanrı n birliğ dile getirmek. tedavi etmek gibi. miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. birleş kelime ik * Ses düş mesi. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. . tek duruma getirmek. * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . birleş değ me eri birleş me . sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi. kelime türünün değmesi. inikat. üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). zikretmek. birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. ) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı . müttehit. birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu. kaybolmak. gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. sim mı ı p en hissetmek. kaptı . hasta olmak. bakakalmak. kaçtı kaçtı gibi. ses türemesi. en ru. başehir. birleş im * Birleş iş mek i. buluş mek i yapı ulmak. -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak .

vahdaniyet. vahdet. birlikte * Bir arada. nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. birliktelik * Birlikte olma durumu. birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. bir arada olma durumu. beraberce. . * Bir taneden oluş . lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek. * Bölünmezliğiçeren yalı bütün. görüş olmak. lı k. as. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce . birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak.* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. i n * En büyük değ erdeki nota. * Sanrı . miş * Bağlı benzerlik. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur). * Cinsel iliş bulunmak. ı yan ı t * Tek. alay gibi bir bütün sayı topluluk. * Askerlikte bölük. kimi. biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak. iken * Buluş bir araya gelmek. * Yanı beraberinde. vahdet. bir olma durumu. kide birleş tirici * Birliğsağ i layan. bir tane alabilen. dört dörtlük. bazı u r i . birli birlik *İ skambil. birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. * Uyuş aynı mak. * Kaynaş mak. tabur. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. mak. bağ . * Uzlaş mayı layan. halüsinasyon. i birleş tirmek * Bir araya getirmek. muş * Birleş . nda.

onarma iş i. tatlı ekmek türü. bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak. k lan * İ kahve. biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. gevrek kuru pasta türü. süt.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . lan * Bisiklet satma. çkili . * Sı racagillerden. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek. bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. bistro bisturi * Neş ter. in ı t. m lar mı n ayan kehle (Pediculus). çifttekercilik. itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. ş veya tuzla yapı ince. çifttekerci. bisikletli * Bisikleti olan. küçük lokanta. çok küçük. bisküvi * Un. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. * Yayıdövmede kullanı araç. belirten söz. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. en ufak. bit kadar bit otu * en küçük.

bîtaraflı k * Yansıolma durumu.* Bitlere karşkullanı bir madde. münteha. mümbit. nihayet. sırlandılı belirlenmeyen. sonlu.ekli. bîtaraf * Yansı tarafsı z. fena. * Yapık. bitimli * Sonu olan. bitey * Bitki örtüsü. yorgun düş mek. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. bitiklik bitim * Bitmek iş i. * Bkz. sürekli olarak. biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek. namütenahi. ine . verimli (toprak). yorgun. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. * Durumu kötü. * Bitik olma durumu. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. in ş . * Son. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. flora. dolaş ş ı ı k. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak. kuş bîtap * Bitkin. yansı davranı z zca ş . bîtap düş mek * çok yorulmak. k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . nı rı p * Bitirilmek durumu. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. z. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta. biteviye.

barbut oynatan kimse. kumarhane. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak. iltisakî. sonuçlandı rmak. i. komş u. bitirim yeri * Kumarhane. tüketmek. zeki. bitirme * Bitirmek işitmam. * Yan. bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. sona erme. eklerle türetilen dil. * Onulmaz duruma getirmek. bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. mahvetmek. yer). kumarhane. ken * Bitiş olma durumu. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse). lan * Yaman. bitkin duruma getirmek. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten.sona erdirmek. ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). çok beğ enilen.bitirim * Çok hoş giden (kimse. a * Barbut oynatı yer. bitiş * Bitmek işveya biçimi. açı kgöz. ik * Bitiş ken. bitirimhane * Kumar oynanan yer. i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin. tamamlamak. kahve. * Bilgili. * Güçsüz düş ürmek. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. yandaki. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. . nlaş ş * Yandaki ev. yormak. bitme. mezuniyet. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler.

bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. nı ktan ğ ı sona eren. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. yosun. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. mek i. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. bitkimsi * Bitkiye benzer. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. botanikçi. bitey. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. flora. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. bitiş me * Bitiş iş ittisal. ağ gibi canlı n genel adı aç ları . bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. bitki bilimi uzmanı raş . almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. aç . nebat. en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı . bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. botanik. bitkin . sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak.* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitkiyi andır. ot. bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları . bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i. kı z böceğ ağ biti. rı * Bitki yetiş kimse.

Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. beğ enmek. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . çok zayı flamak. mı bitli * Üstünde bit bulunan. çıp yetiş eyler kı mek. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . bitkisel * Bitki ile ilgili. . * Sona ermek. * Cimri. * Çok yorulmak. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. bitkinlik * Bitkin olma durumu. bitki cinsinden olan. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. bitli kokuş * üstü başkirli. saç gibi ş için. bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak . * Bitlenmek iş i. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. güçsüz kalmak. yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. çok yorgun. yağnar. pirinç. * Kendi bitlerini ayı klamak. tüy. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. * Bitki.* Gücü tükenmiş olan. bitme bitmek * Bitmek iş i. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. * Birinin bitlerini ayı klamak. * Çok sevmek. bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. ayan böcek takı . nebatî. * Tükenmek. bitkiden elde edilen. bayı lmak. ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li.

* Doğ olarak. yoğ u n. karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı.* bir türlü sonu gelmemek. vefası lı z. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde. bitüm * Keskin bir koku. antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. kömür tozundan briket yapı nda nda. *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. * Bir çeş ardırakı. alev ve koyu duman çı kararak yanan. varlı n i . li. * Biyesi olmayan. uçsuz bucaksı z. tabiatı tabiî. sı . * Genellikle giysinin yaka. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk. it ç sı * Acı çikolata. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. biyesi olan. biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik. sonu gelmeyen. eksilmemek. biye geçirilmemiş olan. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . lan. küçük hareketli çubuk. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. kol. * Makinelerde. bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. bitümleme * Bitümlemek iş i. * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. al ile. yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. bir ucu pistona. ı t ları mı vb. t . elbette. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan.

biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . me. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı . biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. dirim bilimi. * Hayat hikâyesi.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma. biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim. tercüme-i hâl. biyoloji uzmanı raş . ayıevrelerini inceleyen bilim. gübre gazı cı . n biyografik * Biyografi ile ilgili. . biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . dirimsel. biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi. biyolojik fizik. hâl tercümesi. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. dirim bilimsel. * Biyoloji ile ilgili. * Dirim kurgu. lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan.

aramı yabancı kimse olmaksın. nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. kendisi. değ biz bize * Yalnıbiz. usandı rmak. ı bîzar * Tedirgin. * Bize göre. it * Çoğ birinci kişzamiri. özünden. özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan. ul i * Resmî konuş mada. zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş . bizar olmak * usanmak. bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu. lmı . bizcileyin * Bizim gibi. tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. usanmı bezginlik getirmiş ş .biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. bı kmak. bizar etmek * tedirgin etmek. bizim gelin bizden kaçar. akrabamıbaş nı z. * Bir çeş kara renkli mika. . tı ğ . na m . kendinden. bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. ş (Acipenser nudiventris). bezmiş . bizatihi bizce * Kendiliğ inden. * birbirimizi çok yakı tanız. mı bizdenlik * Bizden olma durumu. z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz. z kaları rahatça içtenlikle. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. yardı eder. biz araç.

bizimle ilgili olan. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. ş ahsen. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. * kapatmak. hareketini durdurma. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. 271. Kı rı bir saltması Bi. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. bloklaş ma . * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. atom ağ ğ209 olan.8 olan. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü.bizimki * Bizim olan. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz. * Kadı n kocaları nları ndan. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. ş ı bizon bizzat * Kendi. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar. morulâ. yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . * Ucu çivili değ nek. bir bütün oluş turan. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. ayan * Kocaman ve ağ kitle. u zı msı kılgan ve katı element. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. * Bizlemek iş i. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9. kılı beyaz renkli. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. kendisi. durdurmak. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. * Hareketine engel olma. * Voleybolda. blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken. blokaj * Bloke etmek iş i. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu.3° C de eriyen. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83. .

* Bloklaş iş mak i. yı nını lanlar takı nıbir bölümü. ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u. boyun kürkü. r. boalar bobin * Sürüngenler sıfın. kaba pamuklu kumaş lan . bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. bloksuzluk * Bloksuz davranma. çok iri. r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. tan lan n * Boagillerden. genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. * Fotoğ filmi rulosu. * Bu kumaş yapı (giysi). bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. mın * Makara. lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. bağ sı lantız. lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk. yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. knatı kuş ı ka boca . zehirsiz. bağ sı k. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. nları na kları lan * Blöf yapan (kimse). kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. güçlü bir yı (Boa constrictor). bloklaş mak * Blok durumuna gelmek.

bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. baş taraftan. bocalama * Bocalamak iş i. genellikle güneş görmeyen (oda). ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek. sa'nı um * Domuz. çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. ileri sürmek. na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan. ne yapacağ bilememek. dökmek. belirtmek. bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. . bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. kararsıolmak. ı nı * (birden çevirip) boş altmak. bocalatmak * Bocalaması yol açmak. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. orsa veya rüzgâr üstü karş . bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu.* Geminin rüzgâr almayan yanı . bodoslamadan * Ön taraftan. bodoslamak * Açı klamak. rüzgâr üstü. nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda . bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü. poca. ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i .

bora. nce * Sağ anak. \343 Zodyak. sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu. na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. astar. a aya boğ ası * İ bez. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler. mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. . ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. bodurluk * Bodur olma durumu. bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). * Damı k erkek sır. zlı ğ ı * çok güçlü görünen. boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. vücudu iyi geliş (delikanlı miş ). boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde. * Anjin. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki. * geliş memek. boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu.bodur kalmak * boyu uzamamak.

iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak. iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. hazı rlama sıntı . * Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. derbent. . boğ ola az * "afiyet olsun. keleye çekmek. na. * Yeme içme. boğ olmak az * boğ ağmak. boğ derdi az * geçim için uğ ma. ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. n. iltihaplanmak. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. raş * yemek piş irme. güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. azı rı * imrenmekten boğ şmek. iaş e. * Yedirip içirme yükümü. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. * Ş e. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme. imik. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r.

sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse).boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. sıntı kı vermek. aş ölçüde. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. sesi çı kmamak. boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. iş kesilmek. lüzumundan fazla. boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak. kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. kan dökerek öldürmek. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. ine. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. boğ ndan * Gaddarca. ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek. boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. . boğ na kadar azı * pek çok.

soluk alması engel olarak öldürmek. * Tamamı kaplamak. i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. yı na * El. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). * İ dut. sarmak. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. iş . ktan tı yla elde edilen. boğ durulma * Boğ durulmak iş i. boğ azlı * Boğ olan. boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. boğ mak * Bir canlı. azı * Çok az yemek yiyen. bastı rmak. t. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı . yla * Peş e yapmak. azı * Çok yemek yiyen. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. yemek isteğçok olan. ş maz . * Silik bir duruma getirmek. iş z.

iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. ş . * Geliş mesine engel olmak. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. . boğ bir biçimde. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. mak ine * Havası ktan ölmek. um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i. * Bunaltmak. zlı * Bunalmak. boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. boğ umlama * Boğ ulmak iş i. boğ mak * Boğ yeri. * Kılmı(ses). * Çok sı sıntı cak. kık kık. boğ maklı * Boğ makları olan. kı veren.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. . boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek. kıklaş uk sı mak. um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um. * (renkler için) Uygun düş memek. boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde. boğ ucu * Boğ özelliğolan. ma i * Solunumu güçleş tiren. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu.

* Ufak ve seçme tütün dengi. * Sınt ı kapalı kı lı . . çı mahreç. bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. * Boğ mak iş uş i. dövüş mek. ihtikar. telâffuz. boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak. e i. * Sınt ı kı . um mak. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una . boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. * İ ip kakı tiş ş mak. boğ umlu boğ untu * Boğ olan. umu * Zor soluk alma. bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek.* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. ı z itli rayarak ses olarak çı . ıı lı boğ unuk * Kık. * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk. eyler e . boğ sı uk. boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak. ı luğ z tuğ n kak. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i. donuk. bohçalama * Bohçalamak iş i. lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek.

boklama * Boklamak iş i. bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. i bok püsür * hoşgitmeyen. berbat etmek. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak. bok * Dı . ayı ı veya topluluk). bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması . çok berbat. iş son vermek. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. tiksinilen. kara çalmak. bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. bok atmak * (birine) leke sürmek. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). z. bok canı olsun na * bılan. burnunu sokmaması gerekir. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. * Güç durum. . kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri. eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak.* kendi isteğ ayrı iyle lmak. her işkarı e e ş an. i. ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak. ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. güzel görünür. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen.

* Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki. * Korindon. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. bol . i) boklanma * Boklanmak durumu. boktan * temelsiz. boku bokuna * boş boş yok yere. ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. derme çatma. pis. i er bokunu çı karmak * bok etmek. pislenmek. yararsı z. her ş öfkelenir olmak. mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. dar karş . lan ü. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. kı ı. boklaş ma * Boklaş durumu. u una. yumruk oyuncusu.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. * Kötü durum. * Pislik. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i. boklu bokluk * Boku olan. boksör * Boks oynayan kimse. ş arap. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek.

bol bulamaç * Bol bol. sıntı düş kı ya meden. * Bu dansımüziğ n i. bolarmak * Bol duruma gelmek. * Cömert. çokça. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. * Oldukça geniş . bol keseden * bol bol. k. geniş lemek. * Kı ve kolsuz kadıceketi. bollaş ma * Bollaş işveya durumu. bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak.bol bol * Fazla. * Bolalmak iş i veya durumu. ndan bollanma * Bol duruma gelme. * Bolarmak iş i veya durumu. pek çok. ölçüsüz. * Dökük. * Yahudi kadı. bol paça * Geniş paçalı . zenginlik. çok. sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . bolca * Oldukça çok. . mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. * Bollaş mak. bolluk. saçı apş . eli açı zengin gönüllü. bol bolamat * Refah. büyük miktarda. nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. bollanmak * Bol duruma gelmek. ş al.

bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i. n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. cı li. bombalama * Bombalamak iş i. sağ göz alı. türlü büyüklükte patlayı. sı * Bolş eviklikle ilgili olan. bombalamak . bolluk * Bol olma durumu.bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse. Bolş eviklik * Rusya'da XX. nı lan bomba gibi * iyi. * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. bollatma * Bol duruma getirme. * Her ş bol olduğ zaman. ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. cı kı maddelerle doldurulmuş . kalıdemirden kap. bolometre * Iş mölçer. çı * Bomba biçiminde. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. li * Büyük fı veya varil. yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. bom bomba * Bir çeş kumar. eyin u * Her ş bol olduğ (yer). cı ateş silâh. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek. geniş letmek. eyin u * Fazlalı k. Bolş evizm * Bolş eviklik. ş . komünistlik. gösteriş lam. bollatmak * Bol duruma getirmek.

kabarı tümsekli. bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. ine bombalatma * Bombalatmak iş i. çok berbat. ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. * Patlı cangillerden. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. pistonlu. kabarı k. tamamen boş . bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak. bonbon. bombe * Ş kin. iş k. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. çoğ unlukla havadan. bomba atmak. ş bonbon ş ekeri * Bkz. bombok * Çok kötü. turucu ve zehirli. bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak. bombalanma * Bombalanmak iş i. bombardı man * Topa tutma. . bomboş * Büsbütün. * Bombalama. * Ş kinlik. nefesli çalgı n .* Belli bir hedefe. iş i. hekimlikte kullanı uyuş lan. bomboz bon otu niger). iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü.

boncuklanmak * Gözyaş çiy. delik. lan. lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu. boncuk gibi * küçücük (göz). i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i. boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. mak. çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. plâstik gibi maddelerden yapı ortası . boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et). tahta. boncuk * Cam. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . boncukla süslenmiş u . u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. vrı her it ak vb. ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . li boncuksuz * Boncuğ olmayan. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). taşsedef. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. boncuklu * Boncuğ olan.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. li .

atom ağ ğ10. yi * Eli açı cömert. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. eksiğ paraya çevirmek. ndan mur . bor bor * Atom sayı 5.bonjur * Günaydı n. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu. ş iddetli. ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. ekilmemiş ş . temiz iş ı. bono * Belirli bir sürenin sonunda. n. borani * Bor (I). an * İ yürekli. bora bora gibi * çok sert. ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. sert. * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . satı büyük mağ yası lan aza. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim. k. * İlenmemiştaşk. mıbir * Yağ murlu. öfkeli. süs eş oyuncak vb. Kı saltması B. yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet. süresi dolmadan. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik. * Uzun siyah ceketle.45 u olan basit element. * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel. lı (toprak). çizgili pantolondan oluş erkek giysisi. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş . nda * Züppece giyiniş biçimi.8 olan. eli açı k. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. * Bu biçimde giyinen kimse. bopluk bopstil * Bop tutarı olma. cömertlik.

gerekliğ yükümlülük. . * Birine karşbir ş yerine getirme. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak. borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı . * Pancar. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. borca batmak * çok borçlu olmak. borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. borç harç . * Bu boruyu çalan kimse.* Pirinçli. borca almak * veresiye almak. vecibe. an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. borca batmak. yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. borca girmek * borçlanmak. boru. ey borç altı girmek na * borç para almak. borç para almak. ı eyi i. borç etmek * borçlandı rmak. borazancı * Borazan çalan kimse. altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . borazancı lı k * Borazancın iş nı i. borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz.

lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek. verecekli. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. aldı nıparası hemen vermez. ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. borç edilmek. borç yiğ kamçıdı idin sır * borç. borçlu duruma getirmek.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. i. ancak hasta edecek kadar üzer. nı . borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. borç ödemekle (veya vermekle). borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak. borç yapmak * borç olarak almak. i borçlu ölmez. medyun. borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. ş * Bir yüküm altı bulunan. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek. borç yemek * borçla geçinmek. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. borç almıolan. na borçlu * Borcu olan. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu. borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar.

n * Banyo. arap * Bu renkte olan. it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan. tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. k. geniş sa kollu bir üstlük. . borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. * Etkisi az. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. ş tortusu rengi. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. beyaz. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. ru lanan halat. lmıgiyecek. * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü. sedef görünümde bir madde.borçsuz * Borcu olmayan. * Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . asit borik. kı . borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. borda bordaya * yan yana. borda etmek * yandan yanaş mak. n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. rmı. rada kları bordalama * Bordalamak iş i.

boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. lan . . içi boş ka vı . boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak. borazan. m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan . uzun ve dar silindir. uçları k. nı boru çalmak * borazan öttürmek. teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan. boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember. borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan. kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. önem verilmeyecek ş değ ey il. erli ı t. * Tatula. an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. küçümsenecek. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. boru hattı * Borç (II). kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse.borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. alıp satı hisse senedi. borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse.

boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. lan boru mengenesi * Kesme. * Sebze bahçesi. borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek. bostan bozuntusu * Korkak. p * Boru montajı çalı kimse. işyaramaz adam. boru kabağ ı * Boğ umsuz. en. lan bostan korkuluğ u . kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. karpuz tarlası . bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap. * Kavun. yetkisi olmak. ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. borucu * Boru yapısatan kimse. boy bos. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. kı landı ı boru yolu * Petrolü. payplayn. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü. * Bkz. boylu boslu. çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . lan * Borusu olan. borumsu * Boru biçiminde olan. yüreksiz. boru gibi uzun su kabağ ı . e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap.

ş * Bir iş yaramayan. * Anlamsı z. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. raş * Bostancın görevi. sonuç vermemek. ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. * Yapı iş lacak i olmayan. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. e * Bilgisiz. münhal.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. ilen . bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. bostan patlı canı * Az çekirdekli. boş kmamak çı * bir iş az da olsa. boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. . * Verimsiz. ey * İsiz. bir kazançla çı ten kmak. * Görevlisi olmayan (iş . böğ ür. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse. boş kalmak. görev). boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. m * iş bı siz rakmamak. iri ve yuvarlak bir patlı türü. boş rakmamak bı * (para. ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. li boş *İ çinde. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak. z. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan. nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer. boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. z boş ür böğ * Bkz. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek.

boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. biçimci inanma. çalı siz ş mamak. işyaramayan ş e ekilde konuş ma. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. bilgisine dayanarak anlatmak. . dipsiz kile boş ambar. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. batı l itikat. boş lâf * Gereksiz.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre. boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. mahrum etmek. ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. * iş kalmak. verimsiz. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. sı i anma kâğ . raşolmamak. ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n. le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. boş söz * Bir düş anlatmayan. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. boş i anmak. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. ey boş durmak * iş kalmak. dar. boş koymak * yoksun bı rakmak. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i.

boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek. ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. ine boş m altı . açı lmak. para) hiçbir iş yaramamak. deş olmak. dökülmek. altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. boş koysan dolmaz. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. boş m alı * Boş almak iş deş i. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. boş yere * Boş una. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. nı boş çı a kmak * (umut. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. * Boş m. boş vermek * aldı rmamak. inhilâl etmek. ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. arj. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. * Derdini birine açarak ferahlama. rahatlama. doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. boş almak * Boş duruma gelmek. gerçekleş memek. * Derdini. içinde bir ş kalmamak. ş arı * Gevş emek. ey * Dı ya akmak. hava boş n boş altma makinesi. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre. rölântiye almak. boş alma * Boş almak iş inhilâl. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. i. boş gitmek a * (harcanan emek.

* Kusmak. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak.* Boş altmak iş i. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak. * Derdini dökmek. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu. arı * Dertlerini. sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . boş altma * Boş altmak iş i. * (hayvan) Başğ lından. boş anma * Boş anmak iş i. nı * Çok ağ lamak. ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge. tükürük. ndaki idrarı ve ter. yrı boş atma * Boş atmak iş i. koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. * Gevş etmek. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. boca etmek. boş ama * Boş amak iş i. * Dökmek. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak. * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. . ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. açmak. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. aile kisini kesmek. boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. ifrağ ları ş arı lması . yakı nmaları anlatmak. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. * Sı lmak kurtulmak.

boş lamak * Bı rakmak. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil. * Yerli yersiz konuş (kimse). lgi boş luk * Oyuk. boş una * gereksiz. yersiz. boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. Boş naklarla ilgili olan. boş una. yararsıyere. al yanaklı saçlı . i. . * İ göstermemek. yoksunluk duygusu.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma. * Yetersizlik. vakum. boş z yere. beyhude. siz boş kalmak ta * iş kalmak. ablak yüzlü güzel. sı r saklayamayan. ş * Kesinti. nafile. kapanmamıyer. ihmal etmek. nak boş gezmek ta * iş olmak. boş altaç. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi. * Boş geçen süre. boş tulumbası luk * Bkz. çukur. geveze. düş üncesiz konuş mak. boş lama * Boş lamak iş ihmal. ndan n * Boş naklara özgü olan. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. siz boş boş u una * Gereksiz yere. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. kopukluk. * Eksiklik. Boş güzeli nak * Sarı .

ı rmak. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi. lmıküçük sandal. boylanmak. * Destan. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. tevekkeli. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. ı tı * Uzunluk. * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. botanikçi boy * Bitki bilimci. gereksiz. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. * Bir yüzeyde. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma. deniz kısı yı. boy * Ortak bir atadan türediklerine. değ er. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. kabile. gusül. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. için * Süre. * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. * Uzun konçlu. * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. kapalı ayakkabı . * Yol. geliş mek. nafile. klân. beyhude. nebatat. sı mı * Geçerlilik. birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. yararsıyere. k. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. * Bitki bilimi. boy atmak * boyu uzamak. * Kumaş ölçü. i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . * Uzaklı k. ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. z * Küçük gemi.boş una bot * Boş yere. boylanmak. itli .

ğ boya * Renk vermek. boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu. uzamak. ini * büyümek.75-3.50 cm uzunluğ e unda menteş e. boy pos * Bkz.boy göstermek * görünmek. (su) insan boyunu geçmemek. boya kullanmak * boyanmak. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. * Yazmak için kullanı mürekkep. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça. boya vurmak (veya çekmek. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile . lan * Aldatı görünüş cı . * gösteriş yapmak. lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. boy bos. lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. boy otu * Baklagillerden. boy vermemek * sıolmak. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem. boy ölçüş mek * yarı ş mak. makyaj yapmak. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. sürmek) * boyamak. boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak. boyacı . sarı beyaz renkli. boya çekmek * boyuna büyümek. çiçekleri mavi. boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde. ş yanı lan * Renk.

makyajlı n ş . * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. boyalanma * Boyalanmak durumu. boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı . boyama * Boyamak iş i. lı meslek edinen kimse. ı boyahane * Boya iş yapı yer.* Boya satan kimse. omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı. fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. * Renkli yazma veya mendil. leri lan boyalama * Boyalamak iş i. * Renkli. boyalanmak * Boya sürülmek. * Boyacın yaptı iş nı ğ . kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. * Boyama iş boyacı ı ini. boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. ğ * Boya satı dükkân. boyana * Boyna. boyanma . aş ı ı r ağ lamak. ş rı ş . ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. rarak * Ağ söz söylemek.

boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. * Bekâr. z. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak. . * Boy bakı ndan. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. * Akran. makyaj yapmak. Rusya'da soylulara verilen unvan. boya sürdürmek. al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. * Kendi kendini boyamak. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. yalnı serbest. makyajsı n ş z. * Renksiz. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. boyası atmak * boyası solmak. Transilvanya'da. boya sürdürülmek. boyayı cı * Boyama özelliğolan. z boyatı lma * Boyatı iş lma i. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. ş ı alma. boyar madde. boyası z * Boya sürülmemiş .* Boyanmak iş i. i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. * Boya veya renkli bir ş sürülmek. * Tuna bölgesinde. i rı boyatma * Boyatmak iş i. boydaş * Aynı boyda olan. yüzüne boya sürmek. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar.

boyu uzunluğ i unca.* Bir kimse. boylu poslu * Bkz. boylanmak * Boyu uzamak. kı sa . yakıklı ş . tul. * Destan söylemek. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i. * Düş mek. değ boylama * Boylamak iş i. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. gösteriş ı li. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. * Boyu benzerlerinden uzun olan. * Yükselmek. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. anlatmak. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. boylu boslu. * Batmak. boylu boslu * Uzun boylu. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. ş ı almak. boykotaj * Boykot etmek iş i. sağ * Boyu olan. boylanma * Boylanmak iş i. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. çı kmak.

boynu bükük * Üzgün. karştarafıgücünü kabul etmek. boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. gebersin. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. zimmetine geçirmek. boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak.boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. i boynunu bükmek * acı rı. kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. olmak. çaresiz bir durumda kalmak. tı n ı nda rnaksı maddeden. boynuna * üstüne. ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. kılmı kimsesiz. nacak ve yardı bekler durumda. ndıcı * bir durumu. zavallı m . * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak. * (bitki için) canlı ı yitirmek. hacamat etmek. ı n boynuz isterken kulaktan olmak . boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. uzun. eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek. * Bu organdan yapı ş lmı . kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . acı rı ş . bir iş i ister istemez kabul etmek.

* Boynuz batılmak. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boynuzlugiller * Keçi. boynuzsuz * Boynuzu olmayan. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek). taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. koyun. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. mı boynuz takmak (veya takı nmak. süsmek. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. boyunca. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu. boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuz yarası rı almak. sın n nları ine * Troleybüs. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx).olmak. nda . boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. boynuzlatmak * Erkek. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. sır ve antilopları ğ ı içine alan. * daha iyisini. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer. boynuz gibi. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. omurgalı n memeliler sıfı ları nı .

ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak. na. nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. boyun bükmek * Bkz. ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. süresince. u * Sürdüğ zaman kadar. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir. zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan. na boyuna * Ene dik olarak. kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. boyu boyuna. * (bo'yuna) Ara vermeden. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. uzunlaması tulânî. vecibe. kravat. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. katlanmak. ayakta iken başöne bükmek. * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer. iş üm n vata n * Sorumluluk. altı . cı gibi araçları dar olan üst bölümü. boyun vermek * buyruk altı girmek. la nda * Ş e. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda. boyunca. enlice kumaş parçası . boyun kesmek * baş eğ ı mek.boyu (veya boyuna. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. boynunu bükmek. boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. güğ gibi kapları veya vida. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. durmaksın.

* Açı lmamı sürülmemiş ş . k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. boyut kazanmak * yeni bir durum. beklediğyakı ğgörememek. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. veya beton kirişlento. içerik. boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i. geniş kapsam. (toprak). . boz yel * Boyutu olan. ş . lan ey. * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. boyunlu * Boynu olan.boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. esaret. kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. lik. sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. nan rultudan uzunluk. geniş kapsam ve içerik kazandı lik. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. rmak. buut. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. geniş kapsam kazanmak. ldı ı ları verdiğbahş. k * Bu renkte olan. an. . lik. ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı. * Boyutu olamayan. geniş ve lik derinlikten her biri. mı * Nitelik. boz bulanı k * Çok bulanı k. * Durum. ini. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı.

renk değtirmek. ş * Bozarmak iş i veya durumu. boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris). boza olmak * utanmak. lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon). * İlenmemişçalı toprak. bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu.* Lodos. bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. bozdurulmak . boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. ç u bozca * Rengi boza çalan. bozbakkal * Karatavukgillerden. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı . darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . tatlı mayhoş lan veya içecek. lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan. rengini atmak. bozum olmak. bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. boza * Arpa. bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. bozahane * Boza yapı yer. an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. bozacı * Boza yapan veya satan kimse. mır. day lları itilmesiyle yapı koyuca. i bozdurtmak * Bozdurmak. bozdurma * Bozdurmak iş i. ham tarla. bozarmak * Rengi boz olmak. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak. ş .

bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. lan. dağ an ı lmak. * Bu durumda bulunan. bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. p . hezimet. açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). çökmüş lgı . klı * Bozlamak eylemi. bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. güç vb. yı n. * Bu ezgiyle söylenen. ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu. bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan. ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). * Çı k koparmak. konusu acı türküler. step. bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge.* Bozmak işyaptılmak. * Bozgun olanı durumu. n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). ı * Yenilen bir ordunun. bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. bozgunluk * Bozgun. hezimete uğ ramak. * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş . bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . * Morali bozulmuş . bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse.). ğ lı bozma * Bozmak iş i.

nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. lmıolmak. * Kötü duruma getirmek. * Madenî.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. içerlemek. yenmek. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak. * Bir yerin. ekş imek. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . * Bozulmak iş i. * Bozguna uğ ratmak. gergin. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. * Bozuk olma durumu. * Kı n. sıntı zgı kı lı . bozukça bozukluk * Biraz. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. zarar vermek. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. küçük değ para. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. mağ etmek. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. bir ş düzenini karı rmak. ş ı * Türk halk müziğ inde. bozuk. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . * İ ve değ niteliğ yitirmek. bozuk gibi. bozguna uğ ramak. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. karık. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. ufaklı bozuk. bozdurmak. k. * Dağ ı lmak. ine * (yiyecek için) Kokmak. bozuk düzen * Düzensiz. * Geçersiz bir duruma getirmek. . huzursuz. ufaklı bozuk para. lını iş ş * Bı rakmak. k. dağ ı tmak. erli * Kötümser. yi erli ini * Bir ş kı eye zmak. * Bozulmuş olan. düzeni bozuk olan. eyin ş tı * Dokunmak. n * Kı ğ zarar vermek. yenilemeyecek duruma gelmek. lûp * Altı paraya çevirmek.

böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. bozum havası * Utangaçlı mahcupluk. i. bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. ı u n sa. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . bozuş ukluk * Bozuk durumda. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. bozum etmek * utandı rmak. mahcup olmak. böbreksi * Böbrek biçiminde olan. bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. utanacak duruma düş mek. karşklı ı bozulma içinde. lik. yenilmiş k. k. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. idrar salan.bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. mahcup etmek. açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. olan. başküçük. i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. z lan böbrek biri. inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . hormon niteliğ salgı olan bez (II). omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . * Ş kı ğ düş aş nlı a me. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). bozum olmak * utanmak. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak. döküntü. lı bozyürük * Üstü hafif benekli. bozuş mak * Araları lmak.

böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. böcekle beslenen (hayvan veya bitki). * Böbürlenme. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. entomoloji. uzunluğ 30-40 cm kadar olan. nı. böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. haş * Kelebek. böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. derisi benekli. böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı. sı ülkelerde yaş cak ayan. yaş ş ve ı k cı . böcek yiyen. sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . böbürlenmek * çok böbürlenmek. böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). kurulmak. kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad. ta böcekçil * Böcek yiyen. n muş hayvan sıfı ere. kibir. . * Böcü. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis).* Memelilerden. yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . kı kı . böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. çoğ ve baş üs. sarı u renkli. rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . böceklenme * Böceklenmek iş i. il nda ğ ı * Bu renkte olan. entomolojist. * Böbürlenme. nına ayan mı böcekhane * Böceklik. böbürlenmek * Övünerek kabarmak. göğ karıolarak eklemlerden oluş . böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. karada yaş hayvanlar takı . böbürlenme * Böbürlenmek iş i.

p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. soluk sarı renkli. kanatları er. diken dutu (Rubus caesus). boş ür. bahçe çitlerinde. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. böğ * Yan taraf. * Böcek. böğ ürmek * (öküz. böcekhane. birer. l) böcü * Kurt. manda. gibi hayalî bir varlı verilen ad. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. böceklenmiş . böğ ürtlen * Gülgillerden. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer. böğ ürtü . göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan. böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer. böğ ürme * Böğ ürmek iş i. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. böcelenmek * (tahı Böceklenmek. deve) Bağ ı rmak. zehirli bir örümcek türü. böğ * Eklem bacaklı lardan. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. hortlak vb. ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i.böcekler * Vücutları . yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı .

* Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. mı ka. su baskı. için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i. böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi. * Bölme ile ayrı ş lmıolan. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. * Büyük bir yeri. rma. yangı gibi durumlarda. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. taksim. "a bölü b" diye okunur. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. * Cins kavramları tür. ş ampiyon. ş ampiyonluk. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. * Böke olma durumu. taksim etmek. taksim. bökelik böldürme * Böldürmek iş i. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. nahiye. "a/b" anlatı . bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak. i. i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . * Birliğ bozulması yol açmak. * Gemilerin içinde. mı bölmeli bölü . güçlü kimse. için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. * Salon. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. ş ampiyona. u.* Böğ ürme sesi. parçalamak. sı ran * Bölmek iş lemi. * Bölmek iş ayı parçalama. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. böldürmek * Bölmek işyaptılmak. birinci olan (kimse). böke * Kahraman.

* Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. bölünebilme . bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. b" diye okunur. bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. bölücü * Bölme iş yapan. ğ . nı rma. sıflamak. ini * Bir topluluğ birliğparçalama. i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. kım. ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili. nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. * Çağdevir. bölme amacı olan. mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. sıflanmak. bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. it kümelere ayı rmak. i nda . sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . sı * Saç örgüsü. kım. turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. * Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri. fesatçı u. sıflandı nı rmak. parça parça. seksiyon. departman. lmı sı sı . * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . kı smî. bozmayı amaç edinen kimse. tasnif etmek. tasnif. departman. nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i. * Hizip. münafı k. * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . i. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. . bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda.* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. bölen.

belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . halkalara ayrı ş lmıolan. ma. bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. saf. ayrı lamaz. bölünmek * Bir bütün. bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri. bölünmez * Parçalanamaz. n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. taksim etmek. * Bölünmek iş i. belirli bölümlere. * Hücrelerin. . bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. payı almak. eş lması gereken miktar veya sayı . üleş mek. bölüntü * Bölünmüş parça. i * Bölüş iş mek i. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. parçalara ayrı lmak. bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. * Fraksiyon. * Budala. taksimat. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. bölüngü bölünme * Fraksiyon. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı .* Kalansıbölünür olma durumu. u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. halka. * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. * Bölüş paylaş me.

bön bön * Budala ve safca bakarak. aptallaş mak. luk. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü. saflı k. bönlük börek * Bön olma durumu. bönleş mek * Bön duruma gelmek. * Börtülmek iş i. spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. börek için ayrı ş li lmıolan. n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. safça. . * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. börekçi * Börek yapan veya satan kimse. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. yma. haş lamak. börttürmek * Börtmek işyaptılmak. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). * Genellikle hayvan postundan yapı başk. börtme * Börtmek iş i. bönleş me * Bönleş iş mek i. budalalı aptallı sersemlik. i rı börtü böcek * Çeş böcekler. börttürme * Börttürme iş i. k. saf (bir biçimde). bön bön bakmak * anlamayarak. k. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. börtmek * Az piş irmek. kı ı n na. ş kış kıbakmak. aş n aş n bönce * Budala.

böylelikle * Bu yolda yürüyerek. böylelikle. Brahmanizm * Brahmanlı k. ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis). böylesi böylesine * Aş bir biçimde. bu biçimde. bu biçimde olanı . * Sonunda. böylemesine * Bu biçimde. tüylü. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. . * Bu yolda. * Bunun gibisi. gene de böyle olacak. nda * Bu kasttan olan kimse. bir rkı * Hint kastları ilk kast. böyle baş böyle tı a. lan il * Bösmek iş i. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . infilâk etmek. * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. böylecene * Böylece. böylece * Tam böyle. buna benzer. raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r. böyle böyle * Böylelikle. bu yolda. sonunda. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. böylelikle. * İ yapı bacakları ri lı . * Bu derece. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş .börtülmek * Börtmek iş konu olmak. paçalı tavuk ı . o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. *İ çinde "ne". bu biçimde.

lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. yaylı arabası at . rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. hey" anlamı kullanı nda lı r. * Doğ çimento ile lâvlı al . * Linyit. i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. yaş a!. * Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. * Briket yapan veya satan kimse. * İ direkli. brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. kın zak ı lan . kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . * Aferin. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. lı . briketçi . * Ş kı k. coş anlatı aş nlı ku r. hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. kavkı kabuklu. birkaç top taş gemi. Brahmanizm. * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. Brehmen breş * Bkz. briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t. seren yelkenli. kol. yaylı araba. ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). kı kafalı nı sa sa . branş bravo bre * "Ey. kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. tutturulan asıyatak. ki ı yan * (bilim için) Dal.Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. * "Be" yerine kullanı lı r. Brahman. branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde.

bromürlü * Yapında bromür bulunan. briketlemek * Briket hâline getirmek. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. yeşyumrular hâlinde olan. brokkoli brom * Küçük. Kı vı saltması Br.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i. * Pencerelerin çerçevesine. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri. bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. içeriden tutturulan ince perde. zehirli sı bir element. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . pis kokulu. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n . yoğ unluğ 2. broş . brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad.909 olan.97 olan kı zı u rmı renkli. an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri. deniz suları az. * Atom numarası atom ağ ğ79. briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. briketleme * Briketlemek iş i. briyantin sürünmüş . tunç renginde olan. haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze. bazı 35. bronz gibi * tunca benzeyen. rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş . bronz * Tunç.

risale. beraber. yakmaç. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). bunda.65 mm lik otomatik tabanca. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda. çeş idinden. küçük kitap. bu kabilden * gibi. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. broş ür * Sayfa sayı az. brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. bu arada * Bu süre içinde. buna. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. bundan. biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar). . bu kadar * bu denli. bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi. bu birkaç gün içinde. Bruxelles lâhanası * Bkz. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera). bu tarzda. sı brovning bröve * 7. * Birlikte. vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). ş . bu gözle * bu anlayı ş la. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. lan ı rlı bu * Yerde. zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. bu haysiyetle * bu bakı mdan. Brüksel lâhanası . * Diploma. bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r.* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. bu kabil * bu gibi. ş ahadetname. bu türlü. nda. bu gidiş le * bu biçimde.

bucak bucak kaçmak * bir olay. bu sefer * Bu defa. bucak bucak * Her yerde. acı * Dal. * Ağ n dal olacak sürgünü. bucak bucak aramak * her yerde aramak. * Kesirli. her yanda. bunun için. bu türlü * böyle. nahiye. bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r.. *İ lçelerin. lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. bu kez.bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. e. bu meyanda * Bkz. bu arada. . n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. tek baş kullanı fatları ı na lmaz) .. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. an ı * Kenar. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer. bu yüzden * bundan dolayı . kutu. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. ve yarı m. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. her tarafta. çeliş ş ları iyor. budak özü * Taze sürgün. bu meyanda * Bu arada. bu biçimde. köş yer.

ine budatma * Budatmak iş i. budalalı k * Budala olma durumu. budaklanmak * Budak sürmek. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i.budaklanma * Budaklanmak iş i. * Zekâca geri olan kimse. budalaca * Budalaya yakır (biçimde). * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün. budalaca. te) nı u * Bir ş eksiltmek. budala budala * budala gibi. * Budamak iş i. azaltmak. budala gibi davranmak. budaklı * Budağolan. lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. budalalıetmek k * akı zca davranmak. nı dalları kı nı saltmak. budanmak * Budamak iş konu olmak. eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. dallanmak. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. yla aç. budanma * Budanmak iş i. ı budala * Zekâca geri. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. * Budalaca yapı iş lan . * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. .

derhal. bugünkü günde *ş imdi. dil ve kültür ortaklı bulunan. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir. bugün olan. etnik. bugünden yarı na * az zaman sonra. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. budunsal bugün * Kavmî. budun betimi * Etnografya. *İ çinde bulunduğ umuz günde. *İ çinde bulunduğ umuz gün. nda. Buddhist. Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . bugünden tezi yok * hemen ş imdi.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. budun bilimi * Etnoloji. * Ulus. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. * Araları töre. ini. etnolog. budun kavim. bugün yarı n * çok yakı nerede ise. millet. salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. içinde bulunduğ umuz zamanda. n n ü ü Budist * Bkz. bugün yapı lan. * bugüne değ in. ı rkiyat. . ş imdiki ş artlarda. kavmiyat. bugüne bugün * "unutma ki". boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. bugünkü * Bugüne özgü. ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. budun bilimsel * Etnolojik. budun betimci * Etnograf. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman.

k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. sı k r otları . buğ daysı * Buğ andı dayı ran. pirinç. buğ daycı l * Bataklıyerlerde. il. ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. ekinlere zararlı böcek. la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). buğ daysı tohum * Bkz. bugünlük * Bugün için. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. . arpa. çavdar. ayrıve çayı i day. buğ ra * Erkek deve. patates. ekin biti (Sitophilus granarius). ş . mır. iki hörgüçlü deve. çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. örneğbuğ yulaf. buğ daysı meyve. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. vücudu yeş başsiyah. eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). kamı bambu olan.* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. buğ benizli day * Açıesmer. buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. buğ daysı tane * Bkz. buğ daysı meyve. buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r.

kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i. u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. yaş. lı buğ ur * Buğ ra. uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek.buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda. vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı. . buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. ma. buğ u ulanmı ş . arpacısoğ . na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak. dalgı bakı olan (göz). n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). * Süzgün. dolu dolu. tephirhane. uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. domates. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. buğ tutmak. sarı k anı msak. * Buğ piş (yemek). k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. cak cak. buharlaş u mak. buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. u mak. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i.

ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü. tebahhur etmek. kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. kriz. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. * Buhar gücü ile çalı ş an. hayaller içinde kalmak.). tebahhur. ulaş * Dalgı mak. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. m. mak i. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. buhar olmak * yok olmak. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. buharlı * Buharı olan. nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren. kaybolmak. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç. tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk. buğ mak. m .

lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. rayiha. a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap. mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb. renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. bukanak buke * Ayak. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç. maddeler. ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. * Çı na göre davranını karı ş . ı . * Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. görüş değ tiren kimse. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. bilek. tütsü. * Güzel koku. . n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. buhranlı * Bunalı . kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon).buhrana tutulmak * buhran geçirmek. bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. bukalemun türlerini içine alan bir familyası . ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek. lan aç buhurdan * Buhurluk. ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). hareketleri yavaş . demir köstek. 20-30 cm boyunda. ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka.

nefret uyandı ran. bula bula bunu (onu. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı. * Bulamak iş i. * var olanları en değ n ersizini seçmek. ı n rası lması lan * Sulu. bukle bukle * Kı m kı m. * Tiksindirici. * Yenge. vrı vrı bukleli * Kı mları (saç). bulanması sağ na nı lamak. rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak. kı mlı vrı saç. * Kirletmek. bulandıcı rı * Bulantı veren. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. * Kaynak. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak. vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). pı nar. oradan buradan toplanmı ş ı ş . * Bükülmüş iplik. * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. bukleli (saç). amca veya dayı sı karı. * Küçük lüle durumunda. . cık hamur. n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak. bulada bulak bulama * Büyük piliç. lan itli * Karık.buket bukle * Çiçek demeti.

bulantı vermek * (içini. sataş alı ğolan kimse. ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. bulaş ı cı * Birinden baş na geçen. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. kapalı . ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. k * (bakı için. bulaş sri. kası an. lan bulaş deniz ı k . her yanı ş kaplanmak.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. midesini) bulandı rmak. i * Bulanmak iş i. mide içi) Bulantıolmak. bulanı kça * Biraz bulanıolan. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. ş kan. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. ğ ve klını ı ı * (iç. k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. z. bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak. * Açıseçik görünmeyen. ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan. bulanmak * Bulamak iş konu olmak. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. uygunsuz iş yapan. ş yası * Bulaş ş mıolan. net olmayan. çok duru olmayan. sı * Karı ş mak. anlamsı fersiz. * Niteliğtam anlaş i ı lmayan. kalı . * Yapı sulu. * İ etki. ş * Bulutlu. Donuk. ş ) z. ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. duru olmayan.

ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i. * Sataş kavga etme alı ğolan. yapı tı ı ş kan. ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. eye * (hastalı Geçmek. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek. ma. tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. bulaş mak * Bir nesne. k) . k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet. nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. ı kamaya ayrı özel bölüm. k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. lan. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. kirli iş . k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i.* Mayıtehlikesi olan deniz. kçı bulaş ı khane * Kı okul. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. sirayet etmek. ş . uygunsuz. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven.

Bulgarca * Bulgar dili. bulgari * Dört telli bağ lama. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey.* Çatmak. tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). tı karı . buldurtma * Buldurtmak iş i. Bulgaristanla ilgili olan. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. molosus hibernicus). *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak. sataş tedirgin etmek. mak. n n * Bulgaristan'a özgü olan. rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu. netice. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. * Bulaşrmak. tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. buldurma * Buldurmak iş i. bı ı yıp ran. * Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun.

bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. bullak bulma * Bkz. allak bullak. un. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. bulgur. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. bulguya ait. semptom. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. taze biber. ebe bulguru. ı larak rlanan bir çorba türü. bulgur çorbası * Domates. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . araz. nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. . bulgurlama * Bulgurlamak iş i. bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i.* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. i . * Bulmak iş i.

* Gazları . bulunma * Bulunmak iş i. * Arayarak veya aramadan. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. temin etmek. suç. buluş * Bulmak işveya biçimi. erinlik. uygun saymak. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. * Bir ş bulan. duygu. bulundurma * Bulundurmak iş i. icat. * (kabahat. lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. ya * Seçmek. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. kusur için) Yüklemek. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı . bir ş elde etmek. * İ kez yeni bir ş yaratmak. ine * Herhangi bir durumda olmak. * Bir yer. eyle.bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. e. bir buluş eyi yapan kimse. * Cezaya uğ ramak. düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. bulunmak * Bulmak iş konu olmak. eş benzersiz. * Eriş mek. bulundurmak * Var olması. radyoaktif mineralleri. keş fetmek. mayı . bulucu bulûğ * Erin olma. nı yrı n leniş . * Hatı rlamak. * Bulunmaz. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. mak. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. detektör. nail olmak. yaratmak. hazı nı r bulunması sağ nı lamak. * Konu. bulûğ ermek a * erinleş mek. baliğ olma. * Eksik etmemek. bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. icat etmek. kâş if. manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. i * İ defa yeni bir ş yaratma. * Sağ lamak. * Sokakta bulunup alı çocuk. * (bir yerde) Olmak. bir ş bir kimse ile karş mak. güç bulunan. icat. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. siz. bir noktaya eriş ulaş mek. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek.

ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . bulutlanma * Bulutlanmak iş i. kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. bulut gibi * çok sarhoş . ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. an un ğ ı * Keder. buluş turma * Buluş turmak iş i. * Kederlenmek. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. yla an. ş k * (bellek için) Karık. * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. nebülöz. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. buluş mak * Bir araya gelmek. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. hüzünlenmek. buluş ulmak * Buluş iş lmak. bir * Kavuş mak. karş mak. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. ngan bulvar . net olmayan. çok alı olmak. bulutçuk * Küçük bulut. mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. açı berrak. ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. endiş e. ş . bir araya getirmek. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen. k.

iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. gerginliğolan. ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. kriz. çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. satıdeğ mesi. kriz. muş bumbuz * Çok soğ uk. lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. yma. kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n .* Ş içinde ağ . buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. bun * Sınt ı kı . bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak. kriz. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. biraz bunak. buhran. bumburuş uk * Çok. a ş ı * Bunak olma durumu. birdenbire olan fizyolojik değiklik. matuh. bunalı mlı * Gerginlik. * Bunağ benzer. ı rsağ er. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. ateh getirmiş ş olan (kimse). ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. sıntı kı veren. i . kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. bunak gibi. bumlama * Bumlamak iş i. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen. al an rı k. iyice buruş olan. buhran. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. a * Bunağ yakır (bir biçimde). yeniden raktı nı seçip alarak. geniş ehir açlı cadde. lı f. uzun bez kı uğ ve kları lan. bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek.

kanması iç sebeplerden ileri gelen. * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek . kma ş bundan böyle * bundan sonra. ev. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. * Çok sılmak. genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev. sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. ucu. ateh. * Bu kadar. daha iyisi olamaz.bunalma * Bunalmak iş i. lmı . bu denli. bungalov * Hindistan'da tek katlı . çok tedirgin olmak. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. durumun gizli bir yönü var. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. kı. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. kı . . bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. bunaltmak * Bunalması yol açmak. bunaltma * Bunaltmak iş i. * Epey. gibi ı ntı ateh getirmek. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. bunamak * Frengi. çok. buncağ ı z * Bunun gibi. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. na bunama * Frengi. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir.

n * Bu yerde. küçümsemek. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. . buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. azı msamak. kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir. bura. buram buram * (duman. bununla birlikte * Buna ek olarak. buralı * Bu memleketli. * Güçlü esen rüzgâr. burağ an buralar * bu yerler. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok.bungun * Sınt ı kı lı . ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. kı . burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. * Sınt ı kı lı . * Bunalı sıntı m. ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. * Bunun böyle olduğ bakmayarak. * Beğ enmemek. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. bu yerin halkı ndan. lan eyler burası * Bu yer. buradan * Buradan. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda.

Yay. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. Baş Terazi. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. kargacıburgacı k k. yivli. lak. burgaç burgata burgu * Anafor. burç * Kale duvarları daha yüksek. * Baklagillerden. burgacı k * Bkz. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç. Akrep. çelik alet. Balı eş aralı ak. burgu ile delinmek. m ldı * Ökse otu. tı ı burdurma * Burdurmak iş i.burcu * Güzel koku. Yengeç. Boğ İ i a. delik açmak. burcumak * Güzel koku yaymak. dört köşveya çok köş kale çıntı. ine burgulu * Burgusu olan. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). burgulanma * Burgulanmak iş i. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. kizler. ı ğ ak. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak. * Telli sazlarda. girdap. yuvarlak.54 cm) olarak çevresini belirten birim. keskin. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. ır. Oğ Kova. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. . ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. Aslan. pek güzel. burgulamak * Burgu ile delmek. lı * Tı çekmeye yarayan. tirbuş pa on. telleri germeye yarayan mandal.

burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan. * Burulmuş . ini * Üzücü. . nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat. ş burgusuz * Burgusu olmayan. * Burgulanmamıolan. * Orta sıftan olan kimse. * Belgit. nı burjuvaca * Burjuva gibi. * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. * Üzüntü duymak. nda e burma * Burmak iş i. burkucu burmak . * Burularak yapı ş lmıbilezik. burkulmak * Burkmak iş konu olmak. m diş * Musluk. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. * Yaş burularak kurutulan ot. kent soylu.* Burgulanmıolan. iken * Kuru incir. * Burkma iş yapan. * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. ş burhan * Kanı t. * Acı vermek. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . burkulma * Burkulmak iş i. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. üzmek. burkmak * Burarak çevirmek. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. iğ etme. kent soyluluk. burjuvaya yakı biçimde. * Burkulmak. ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. eyi * Burjuva sıfı nı. * Hadı etme. komikliğ dayanan bir tür. burjuvazi burkma * Burkmak iş i.

burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak). burnu büyük * kibirli. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. bağ ı Sancı rsak) mak. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş . kibirli. büyüklenmek. burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. burnu büyümek * kibirlenmek. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. i ey. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). gururundan vazgeçmek. çok huysuz olmak. sıntı kı vermek. m diş * Ağ kekre tat vermek. * Üzmek. amacı ulaş unu na amamak. ini . ünü * umduğ bulamamak. burnaz * İ ve uzun burunlu. burnuna girmek * birine çok sokulmak. na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. za * (mide. iğ etmek. uzaklaş ndan mamak. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek.* Hadı etmek.

burukça * Tadı biraz buruk olan. çok üzülmek. üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. ödenen aylıpara. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. * Tadı kekre olan. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak. bursu olan. * Burs almayan. gücenmiş (kimse). kibirlenmek. bursu olmayan. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi. * Alı narak küskünlük gösteren. n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. buruk * Burulmuş olan. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. buruntu. çalı yer. acı * Burs alan. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca.burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r. * Taşk. iyice yaklaş mak. buruklaş ma . burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. burnunun dibi * çok yakı. * çok öfkelenmek.

gücenmiş lik. büyüklenme. burun * Alı üst dudak arası bulunan. kekrelik. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. * Küskünlük. türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. * Sancı ağmak. enfiye. burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. a * Burulmak iş i. n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. küçümsemek. k burun kırmak vı * önem vermemek. ı sı burun bükmek * beğ enmemek. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. . gücenmek. buruklaş mak * Buruk durum almak.* Buruklaş iş mak i veya durumu. * Buruğ benzer. lı yı ş * Kibir. burun otu * Burna çekilen tütün. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. . rı * Alı narak küskünlük göstermek. buruk gibi. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. beğ enmemek. doğ lan. önem vermemek. boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. n. luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. * karş nda hissetmek. burukluk * Buruk olma durumu. birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. mak. çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı .

i. n na burunluk burunsalı k * Burunsak. ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. a. hoş lanmamak. buruş turmak * Buruş duruma getirmek. burunlamak * Dı ş lamak. buruntu * Buru. üzerinde kış ve katlamalar olmak. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak. . ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip. burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. kibirli. * Burunsak. ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. * Çıntı olan. bağ rsak u. buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak. aş ı ağ lamak. Burundili * Burindi halkı olan (kimse). uk * Ciltte oluş kış muş rık. burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan.burun yapmak * üstünlük taslamak. uğ busbulanı k . muş buruş ma * Buruş iş mak i. buruş turma * Buruş turmak iş i. pek düzgün olmayan. buruş buruş * Çok buruş . kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. zda) * Tiksinmek. sancı ı bozukluğ . ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan. uk buruş ukluk * Buruş olma durumu.

haksı k. * Giyim ve süs eş satı dükkân. inde ik busines klas * İlik orun. * Yanlı k. butlan * Batı l olma durumu. * Çok üş ümek. öpüş . * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. öpme. ka buyruk . * Uzunluk. ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş . * Geçersizlik. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i.* Çok bulanı k. inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. çok üş ütmek. buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. buse * Öpücük. buyma buymak * Buymak iş i. buut * Boyut. hükümsüzlük. * Soğ uktan donarak ölmek. n. etli bölümü. buton buydurmak * Dondurmak. yası lan * Butik iş leten kimse. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri.

buz * Donarak katı duruma gelmiş su. emretmek. buyrulma * Buyrulmak iş i. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. buz alanı * Buzla. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m. * Gelmek. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. ş ta cı * Egemenlik. buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. buyurgan * Sısıbuyruk veren. emir. ferman. buz bağ lamak . emreden (kimse). demek. vezir. * 'Etmek. buyuru * Buyruk. lan *İ rade. buyrukçu * Buyuran. emrediniz. nı * Söylemek. emir veren. buyruk kulu * Emir kulu. buyruk verir gibi konuş k k an. * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. girmek.* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. * Almak. buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. sız?. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. geçmek. * söyleyiniz. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r. emir. buyrultu * Sadrazam. buyurucu * Buyruk. gitmek. buyurma * Buyurmak iş i. düş üncesini bildirmek.

buzla kaplanmak. buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak.* (sılar için) yüzeyi donmak. buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. ı buzağ ı lı * Buzağ olan. donmak. k. ı sı buzcu * Buz satan kimse. çukurluk. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. arada soğ kan. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. ve dik. buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba. etkisi çok az olacak bir iş yapmak. buz üstüne yazı yazmak * süresi. ukluk yaratan durum. aysberg. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. *şı aş lacak. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. i * (et için) temiz ve yağ. * çok üş ümek. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. buz gibi * çok soğ uk. buz durumuna gelmek. .

buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. nı * Bağ lamaya benzer. glâsyolojist. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan. * Buz içinde tutularak. * Buzdolabın içinde buz yapan bölme. buzlanmak * Buzla kaplanmak. gerginlik ortadan kalkmak. * Buzu çözen. içine buz katı soğ larak utulmuş . dargı k. uk ş an buzhane * Buz yapı yer. utulan kap veya dolap. buzlanma * Buzlanmak iş i. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . . ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. motorla çalı dolap. saydam olmayan. buz lamıolan. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. donmayı önleyen alet.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. buzlaş mak * Buz durumuna gelmek. defroster. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. kı açmak için yapı ş lmıgemi. buz tutmak. aysfild. * aradaki soğ ukluk. * Televizyon ekranı . lan * Soğ hava deposu. buzlu * Buz tutmuş bağ ş . * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. * Buğ ulanmıgibi olan. bankiz. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. uk buzkı ran * Donmuş deniz. bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı.

* Ufak tefek ve kı boylu. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. bodur (kimse). eylerin satı tüketildiğyer.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. * Bkz. * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. lı p i büfeci * Büfe iş kimse. n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi. ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. * Buzulu olmayan. n ı yı ltıveya lar. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. leten * Bücür olma durumu. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme. buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. glâsyoloji. buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. pleistosen. u dönemi. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. . Edi ile Büdü. an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri. larda u * İ yiyecek türü ş çki. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek.

iftira. lü. vrı vrı bükme * Bükmek iş i. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan. eğ büğ ri rü. * Kara çalma. bühtan etmek * kara çalmak.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . bükmek . vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. u * Dönemeç. lü. lü rdan. * Böğ ürtlen. bük. bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. pistonlu müzik araçların adı nı . * Bükülmüş kaytan veya iplik. i * Eğ mek. vı * Sertçe çevirmek. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. gölcük. * Büğ emek iş i. viraj. açan karş . * Dönemeç. büğ rü bühtan * Bkz. büklüm büklüm * Çok büklümlü. uz * Büve. vrı şeylerin oluş turduğ kat. bakı perdeli veya lü. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . * Su birikintisi. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. kırmak. iftira etmek. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. kı m kı m. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Suyu önüne bent yaparak toplamak.

insiraf. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. bükülme * Bükülmek iş i. insirafî. yün vb. bükülü * Bükülmüş olan. bükümü olmayan. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . fiil. ilip * Bükünlü. büktürme * Büktürmek iş i. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. büküm * Bükmek iş i. iir bükünme . eyin yeri. kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. iş olması . bükülmek * Bükmek iş konu olmak. ş ş gibi. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. * Bir ş bükülmüş kat. * Eğ ilmek. bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen. * Bükülmüşeğ . vrı * (iplik.* Katlamak. * Bükülmüş olan. * Döndürmek. bükümü olan. bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil). aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i. ilmiş olan. * Yönelmek. ine * (iplik için) Eğ rilmek. kırtmak. bakı ndan iş air. büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. kı m. katlanmak. bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan.

bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse).* Bükünmek iş i. büküş bülbül * Karatavukgillerden. ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak. rı * Dönemeç. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. . kla mak. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i. bükünmek * Kı lmak. sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. i. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. an * Bağ ı rsakta olan ağ. yine de yurdunu özler. vrı * Ağdan. itiraf etmek. * Dergi. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı. viraj. bükülmek. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. neş konuş eyle mak. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. sancı kı rı dan vranmak. büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek. * Sesi çok güzel olan kimse. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. * Bükmek iş i veya biçimi.

* Kamu yönetimi. * Atkı . ş ey. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . sı * Yapı . * İ perde. nce * Bürgüsü olan. bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. bürokrasi * Kı rtasiyecilik. * Soğ ukluk. ş an * Kı rtasiyeci. kuruluş . * Çarş af. * Yazı masası . bürünme . bürümek * Sarmak. ş ube. * Bölüm. bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. ş ma . * Bürülmüş . örtmek. bürülü bürüm * Bürünmüş . bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. basmak. bürudet bürük * Duvak. kaplamak. dürülmüşkatlanmıolan ş . güçlü etkilemek. yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri. mı * Baş örtüsü. * Çok. istilâ etmek. bünye bakı ndan. bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. * Bünye olarak.bünye * Vücut yapı. * Kamu yönetimi ile ilgili. bürüme * Bürümek iş i.

örtünmek. . soğ domates. tamamı temelli. baharat ve yağ ş yla fında piş an. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. tamlı k. tamamen. k. ine * Sarı nmak. içine alan sanat ürünü. büryancı * Bkz. * Bir görünüşgirmek. bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. pirinç. ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). e büryan * Bkz. bütün bütün * Büsbütün. yla. büsbütün *İ yiden iyiye. bütüncü ekonomi . bürünmek * Bürümek iş konu olmak. büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. karımı rı ı irilen bir pilâv türü. * Birlik. ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge. büst * Vücudun. bütçeleme * Bütçelemek iş i. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu.* Bürünmek iş i. biryan. tamamı yla. * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi. biryancı . * Eksiksiz. bütün bütüne * Bütün olarak. tam. onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar. * Parçalanmamı ş . büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . iyice. bütünü. bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. bütçe * Devletin. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre.

bütünleş mek * Bütün duruma gelmek.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi. i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak. ikmal edilmek. bütünle ilgili. bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. bütüncül * Totaliter. mütemmim. * Bütünleme sı . tek parça durumuna getirme. mütemmim. bütünleş me * Bütünleş iş mek i. total. bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri. tamamlamak. ikmale kalmak. ikmal. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. . tamamlanmak. bütünletme * Bütünletmek iş i. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. * Bütün niteliğ olan. bütünleme * Bütünlemek iş bütün. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. * Ufak. tamamlatmak. ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. i. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. nı ve um. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak. inde . bütünleyici * Bütünleme iş yapan. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. tamamlama.

sihirbaz. büyüklere özgü. * Önemli. büvelek büvet büvet * (istasyon. Büğ et. lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. küçük karş . afsun. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. sihir. * Bkz. lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . aş * Niceliğçok olan. * Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin. n nı zıları * Büve. ı tı * (soyut kavramlar için) Çok. ı k. büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. rsağ ini büyük aile . lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. büyüğ yakı e n. a . ortalamayı an.bütünsellik * Bütün olma durumu. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . bağ ı . kaka. ı ey nda arak büyük abdest * Dı . büve bovis). * Biraz büyük. benzerlerinden daha fazla olan. * Karşdurulmaz güçlü etki. ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. büyük gibi. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. füsun. i * Üstün niteliğolan. tiyatro.

50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . büyük hanı m * Yaş kadı lı n. büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük anne * Annenin veya babanıannesi. gelinlerinden ve çocukları oluş aile. büyük söz söylemek. büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf. büyük ana * Büyük anne. . yüceltmek. * Büyük elçinin makamı . büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . ları lan lan. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. majüskül.50 C den 15. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. kilokalori. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. dede.* Büyük baba. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. nine. lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük. güçsüzleri ezer. büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur. büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral. nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar. ması büyük lâf etmek * Bkz.

ö. majör. küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. i. manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r. mak. büyük ünlü uyumu. o. n. ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e. ve ilere ı ça büyüklenme . arkadaş davranmak. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. rebiyülevvel. a ini büyük ş ehir * Ana kent. büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek. büyük para * Çok para. ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. dede. m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. * Oldukça önemli. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . Dübbüekber. n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. cemaziyülevvel.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. büyük peder * Büyük baba. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. büyükçe * Biraz büyük. Yedigir. büyükle büyük. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . kuralı .

ekber evlât hakkı . büyüleyiş . büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . çekici niteliğolan. i büyülenme * Büyülenmek iş i. gösterme hastalı. p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. büyüklerin ellerinden.* Kendini büyük gösterme. büyüklük taslamak. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. büyüleme * Büyülemek iş i. büyükseme * Büyüksemek iş i. kibir. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e. büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. n üne . na * Etkisi altı almak. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. büyümüş benzer. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. ululuk. ine büyüleyici * Etkileyen. büyüklük * Büyük olma durumu. unu büyüksü * Büyük gibi. teshir etmek. böbürlenmek. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. birini kendine bağ na lamak. kibirlenmek. megalomani.

er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse). büyütken doku * Sürgen doku. büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. * Artmak. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek. * Önem ve değ kazanmak. ca * Geniş lemek. büyütmek. güçlenmek. i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye. büyütme * Büyütmek iş i. boyutlar artmak. büyültme * Büyültmek iş i. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. * Sayı artmak. bakmak. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. a büyütülme * Büyütülmek iş i. * Yaşartmak. pertavsı tıcı z. * Yetiş mek. eyler ini * Abartmak. * Abartmak. sihirli. raf t. * Yetiş tirmek. irileş n mek. mübalâğ etmek. büyütmek * Büyük duruma getirmek. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . yaş ı lanmak. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse.* Büyülemek işveya biçimi. raf rma lemi. büyütülmek * Büyütmek iş lmak. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. geniş letmek. * Büyü gücü olan. eskisinden büyük duruma gelmek. büyüklerinki gibi olan. eyi * (resim. büyüme * Büyümek iş i. ş iddeti artmak. .

anüs. * Korku. lması * Toplanarak büzülmüş . n ı n rsağ i * Yüreklilik. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n . büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. i büz * Künk. aş nlı uk . cesaret. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. bir kenara çekilmek. dedikodu yapı na engel olmak. kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. torba vb. büzülmek * Büzmek işyapı i lmak.* Aş laşrma. büzgülü * Büzgüsü olan. unu k. * Ağ büzülerek kapatı (kese. kafadar.). büzülerek dikilmiş olan. sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. büzme * Büzmek iş i. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . zı lan * Buruş turarak. büzdürme * Büzdürmek iş i. büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. ş kı k. büzülme * Büzülmek iş i. * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. * Kalı bağ ısona erdiğyer. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. büzdürmek * Büzmek.

üstelik. cabadan * Bedava olarak. esmer-ce. ş ı caba * Bir ş ödemeden. soluk-ça. * Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. açı mert-çe vb. ı z. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. * Karbon'un kı saltması . köy-ce vb. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. yavaş k. na ca vb. c. ben-ce. Türkçe vb. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. * Fazla olarak. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. Rus-ça.. İ ngiliz-ce. -ca / -ce. aylar-ca. türetir: Alman-ca. kış rı mak. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. karş ksı fazladan. * Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. ). usul-cacıvb. para vermeden alı ş bedava. iş cı * Bir tür ot. cadalozlaş ma . dil adları k-ça. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. irret n. sert-çe vb. iyi-ce. "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb. -ca / -ce. Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. ey nan ey. yaş vb. kış müş rık. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. i büzüş me * Büzüş iş mek i. biz-ce. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. baypas. mı na -ca na sen-ce vb.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak. -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. büzüş . ı * Bkz. "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. u msaklı tah açı yiyecek. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . onna k-ça. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. ev-ce. günler-ce. . binler-ce vb.

cadalozluk * Cadaloz olma durumu. ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek. . ı atafatlı k. * Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. uzaklaş ı p nı mak. i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. atafat. çirkin. fesadıçok olduğ yer. kapamak. * Büyük bez veya deri torba. cadde * Ş içinde ana yol. cadı davranmak. n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. . cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. * çok becerikli. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. * Karık.* Cadalozlaş iş mak i. * Gösteriş fazla ş ş li. arak ine lan * Huysuz. dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak. * saçı ı ık. ya ş ı ş . n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. ş ı z ğ ı eyi irret. * Çok güzel göz. * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. ihtiyar kadı n. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. k. iîliğ * Parmaklı korkuluk. cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. cav. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. cafcaflı Caferî cağ cağ .

kuzu-cak vb. * Cahilce. uygun. . k. caka * Gösteriş m. bilgisizlik. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen.cağ * Lavabo. fiyakalı li durumda olmak. deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. cahile yakır (biçimde). ş ı * Cahil gibi. ş . duşbanyo vb. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti. k nı layan zemindeki delik. bilgisizlik. * Hamam. toyluk. banyo. cahil * Öğ renim görmemiş . çalı lı k. çalı satmak. cahiliyet cahillik * Cahillik. yerlerde atısuyun akması sağ . ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. * Deneysiz. genç. bilgisi olmamak. m caka yapmak * gösteriş davranmak. kabadayı fiyaka. i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. okumamı bilgisiz. toy (delikanlı kı veya z). ini * gençlik. -cak / -cek. cakacı lı k . caka satmak * gösteriş yapmak. ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. * Gençlik. * Cahil olma durumu. yapı nda sakı olmayan. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan . töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde. cahil kalmak * bilgi edinememek. cakacı * Caka yapmayı seven. yerinde sayı yakık olan. yasa. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. cahile yakır (biçimde). caiz * Din. toyluk. * Yol yiyeceğ azı i. lan.

. cakalanma * Caka satma. çekici. * Aç gözlü. tamahkâr. meş ve gürgen ağ n. sahte. * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv. * Cakası olmayan. cakalı cakası z calî * Yapmacı . cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş . * Bkz.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. Kalvencilik. düzme. saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş .5-2. kanatları na camsı . klı calip Calvinci * Celp eden. ş effaf. ile lan cam suyu . cam çivisi * Yaklaş çapları mm. ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim. cakalanmak * Caka satmak. boyları ı k 1 1. hortumları körelmiş kelebekler familyası . * (göz için) donuk. Calvincilik * Bkz. Kalvenci. * Gözü takma olan. * Kadeh. cansı z. camcı leri lan . çeken. cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. içki. saydam. e açları zarar veren. nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. * Pencere. kayı kavak. caka ile yapı gösteriş lan. li. cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. lan * arkası görünen. r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. * Cakası olan. elma.

camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. * Evin içini pencereden gözetleme. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. hileci. k. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. cam yünü * Çok ince. heyecan verici gösterileri yapan kimse. * Yerde ve tel. camcı elması * Ucundaki küçük. at. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. * Ser (II). * At alısatma veya yetiş p tirme iş i. vitrin. * Kurnaz. üzerinde dengeye dayanan. camekân . ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. * At alısatan veya yetiş kimse. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. tehlikeli. camlı ran k.sı. p tiren * Usta. * Kurnazlı hilecilik. sergen. * Bir yeri. ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak. n i i. k. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. suyu bol. becerikli kimse. cambaz akrobat. ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. * Gözlük. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. * Göstermelik. bisiklet vb.

pembe. çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. boyu bir buçuk metre kadar olan. * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer. zümre. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. * Camlamak iş i. cam takmak. camlanma * Camlanmak iş i.camekânlı * Camekanı (yer). * Donmuş . n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek. kömüş ı . camgöz canis). camlaş ma * Camlaş iş mak i. yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n). her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. camlanmak * Cam takı lmak. eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. camekânsı z * Camekânı olmayan. su sırı ğ . olan camekânlı kutu * Televizyon. camia camit * Topluluk. ile * Bu renkte olan. içinde bulunduran. bir araya getiren. * Cansı z. kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). * İ alan. camı z cami cami * Toplayan. camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. * Manda. .

can baş sı ı çramak na * çok korkmak. nlı * Çok içten. i. sevilen. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. * Yaş hayat. sevimli. olan. camsı * Cam gibi saydam. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . camekân. * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. cama benzer. cı * Azrail. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. takatsizlik göstermek. camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . * Kiş birey.camlatma * Camlatmak iş i. sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. laş ş camsı z can * Camı olmayan. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. can bayı lmak * iç geçmek. nsanı ğ ı * Gönül. eyin can alı cı * En önemli. can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. camlatmak * Cam taktı rmak. ş irin. en çarpı. özü. ama. * Çiçek. * İ n kendi varlı. dirlik. . oda. can dostu. * Güç. .

bir ş yaş eyin aması en önemli araç. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. ı rı n kı can cana. i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. ini lamak. baş a baş * herkesin kendi canın. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r. pek içten (arkadaş n. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. candan. pek içten. can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. can direğ i . can ciğ kuzu sarması er * içli dı. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir. can borcunu ödemek * ölmek. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan. can damarı * En önemli veya hassas nokta. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini.can beraber * Çok sevgili. ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. bunalma hâli. bitmek. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek. tükenmek. * sona ermek. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. kıkı ).

* Kemanıiçinde. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. can kuş u * Ruh. gücü tükenmek. hoş görünmek. sulu bir tür erik. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. can olmak * sevimli. can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. yer. can kulağ ı * çok yakıdost. can kurban. davranı karş nda söylenir. güçlenmek. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. can kurban * Can feda. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile.. can havli * ölüm korkusu. can korkusu * Ölüm korkusu. can noktası * En önemli husus. . nı nda can korkusu * Bkz. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. can havli ile.. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. * Yüreğ altı in ndaki bölge. * En duyarlı yürek. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. sı . an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. can havli. vurgulanması gereken yer. can gözdesi * Sevgili. n arası can dostu * Pek içten dost.

na * bir ş çok istemek. ğ ı bunalı m. cana kı ymak * öldürmek. nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . eziyet etmek. cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. can yeleğ i * Bkz. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. acı vermek. cana yakı n * Sevimli. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. cana yakı k nlı . üzücü. kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. can sı kmak * bı nlıvermek. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum. can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. eyi can yakmak * zulmetmek. * ruha güç vermek. can vermek * ölmek. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. * canlanması yol açmak. * üzmek.). can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. can tahtası * Göğ kemiğ üs i.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü. can sıcı kı * Üzüntü yaratan. cankurtaran yeleğ i.

canavarca * Canavar gibi. canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa). yürekten. *İ çtenlikle. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . istekle. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. n. areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. canavarlı k * Canavar gibi davranma. . ürkütücü bir durum almak. ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. saldı * çok fazla. gönül verilmiş olan kadı sevgili. canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. *İ çten. yaramaz çocuk. canavara uygun düş biçimde. canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak.* Cana yakı olma durumu. samimî. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. candan geçmek * ölmek. candanlı k * Candan olma durumu. * (tasavvufta) Tanrı . . yı cı rtı hayvan. domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . kötü ruhlu. * Kurt. candan yürekten * içtenlikle. gönülden. * Korkunç. cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. tiz ses çı karan alet. lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden. * Haş . arı * Acı z. zalim (kimse). n canan * Gönülden sevilen. canavar gibi olmak. ması * Köpek balı. * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. ilgiyle.

için) lı azalı ğ * içi ezilmek. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. periş olsun. * aş duygulanmak. canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. istek duymak. canı çekmek * bir ş istemek. tahammül etmemek. sonucu acı duymak.candarma * Jandarma. canhı raş * Yürek paralayan. eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n. canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek. canı mak acı * çarpma. çok heyecanlanmak. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. tüyler ürpertici. inde lmıbir ik . canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. tok. * üzülmek. vurma vb. kulak tı rmalayan. * Bu biçimdeki gürültü. * Karıklı kargaş ş k. için) canfeza cangı l * Bkz. * Bu kumaş yapı ş tan lmı . ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. taze ve sinirsiz yaprak. parlak. cengel. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. rahatsıolmak. arzulamak. ı a. ince dokunmuş . acı . ipekli kumaş .

canı pek * Acı sıntı karşdayanı . canı yerine gelmek. * ölmek. sabı z. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. * çok yı pranmak. bir iş zarar görmek. canı istemek * heves duymak. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . * acı deneme geçirmek. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. canı ksı çı n! * "ölsün. * yarı üzülmek. yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. yarı öfkelenmek. çok isteyerek. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. canı gitmek * özen gösterilen. ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek. rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. bir te . nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak. * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. canıkı sılmak * içi sılmak. * büyük sıntı düş kı ya mek. kı i * keyfi kaçmak. çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. ya.

an canı rahmet na . çok değ verilen. * kendini öldürmek. kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. ndan canı geçmek. * (ca:nı çok güzel. * sevgi seslenişolarak kullanı i lı r. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. canı gönülden. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. batmak.canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. * birini öldürmeye hazı rlanmak. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. sen bilirsin. * ruhu ş olmak. canı değ na mek * çok hoş lanmak. canı kı na ymak * acı madan öldürmek. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan. sağğ . canı dese. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. gücünü kazanmak. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. kendini koruyan. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. öldürmek. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. kendine bakmadan yaş amak.

canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. canı susamak na * ölmek istemek. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. neş kaçı esini rmak. canı bezmek (veya bı ndan kmak. nı * sıntı sokmak. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. çok sevmek. çok yormak. bı kmak. eye kün canı yakmak nı . canı burnundan getirmek nı * çok yormak. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir. yı prandı rmak. bezmek. canı sı nı kmak * keyfini bozmak. zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r. canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. sabrı kalmamak. * birini öldürmeyi istemek. canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. ey * bir ş çok düş olmak. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. * hiçbir ş esirgememek. canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. * canı verdirecek kadar memnun etmek. fazla çalı rmak. canı çı nı karmak * hı rpalamak. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek.

taraf. kürekli sandal. ı sı m . yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. * Cinayet iş lemiş olan kimse. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. amandı ra. çok sevmek. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. * bir kimseyi. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . ş ı * Cani olma durumu. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli. caniyane * Cani gibi. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara. kı . cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. yacı * Cani gibi. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. ambülâns. cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. canice. gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). fosforlu ş lan. caniye yakır (biçimde). nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. filika. çok sıntı zarara sokmak.* acı verecek biçimde cezalandı rmak. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . cani canice canilik canip * Yan.

raşkta lan n canlı müzik * Gazino. etkinlik kazandı rmak. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. lına ğ * Yoğ unluk. canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan. * Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. * Heyecanla. var gücüyle. canlanmak * Gücü artmak. * Kiş tirme. lı k. canlı kazandı lı k lı k ran. lokal vb. f. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi. * Güçlü. ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. * Etkinliğartmak. na * Yaş atmak. hareketlilik kazanmak. hayat dolu. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. canlı canlı * Diri diri. canlı * Canı olan. canlanması yol açmak. . ayı iş k. canlanma * Canlanmak iş i. yaş ayan. * Canlı tazelik. hareketli. canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. etkili. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. (birinin) kı ı girmek.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. u canlandıcı rı * Canlı veren. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. dirilik getirmek. i * Depreş mek. tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak. diri duruma gelmek. diri. henüz ölmemiş . canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse.

hilozoizm.canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. . sönük. mecalsiz. nı cantiyane * Kantiyane. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef. özveriyle. nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. cansı k zlı * Cansıolma durumu. cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek. capcanlı . * İ uyandı lgi rmayan. alıyla i anda yapı yayı lan n. * Neş elilik. k). z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. nı ine ş . z * Hareketsizlik. * Canlı olmayan (varlı camit. unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i. cansıgibi. canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . * Güçsüz. * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . cansıcansı z z * Cansıolarak. cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . una canlı lı k * Canlı olma durumu. * Durgun. cansiparane * Canı verircesine. canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. hareketlilik.

na * Fermuar. nları na af. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. carlama * Carlamak iş i. lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. (bir car * Çağ. * Akan. gürültülü bir biçimde (konuş ma). cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. yürürlükte bulunan para. * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. carcar carcur * Bkz. haykı rmak. rı * Tehlike durumu. imdat. yardı m. cariyelik * Cariye olma durumu. lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. yaygaracı . tellâl ile duyurma. söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . carlamak . car etmek * nara atmak. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . yürürlükte olan. * Geveze. alıp satı rı p nı labilen. geçen. car car * Çok ve yüksek sesle. her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. ş arjör. ilân etmek.* Çok canlı biçimde). ilân. k. * Olagelen. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden.

ey rtı rken kan * Carı olan. * Çılçı örtüsüz. * İ etmek. cavlak . (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek. çok söylemek. cavalacoz * Değ ersiz. duyurmak. cartayı çekmek * ölmek. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. önemsiz.* Bağ ı konuş rarak mak. derme çatma. cav * Bkz. z. (II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses. cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. casus casusluk * Casus olma durumu. * Yellenme. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. carlı carsı z * Carı olmayan. cavlağçekmek ı * ölmek. rı plak. * Birdenbire ve gürültü ile. mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak. nara atmak. hiç tüyü olmayan. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse. çaş ı t. abartısöz. haykı lân rmak. çağ (II). bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz. çaş k.

gürültü. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . vazgeçirilmek. gürültülü ses çı kartmak. sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. plak * Ölmek. cayı rtı *Ş iddetli yanma. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i. cayı ş * Caymak işveya biçimi. cayı rdama * Cayı rdamak iş i. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert.* Çı tüysüz. *Ş iddetli. caydıcı rı * Kararı ndan. rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. vazgeçirmek. caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. caydılmak rı * Cayması lanmak. uzun. etkili olarak. sözünden döndürücü. yı lma sesi. plak. tüyünü dökmek. kararı döndürmek. * Caydı işveya biçimi. dönek. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. yı ldını ı ı lı r. * Kavlamak. çı kalmak. kararı döndürülmek. i . plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. çı k. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak.

* Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i.cayma caymak caz * Caymak iş i. vazgeçmek. mlı k. * Caz müziğçalan orkestra. cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra. alı . albeni. * Alı alı lı çekicilik. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. mek cazibeleş mek . * Sözünden. * Cazgı r olma durumu. m. * Fitneci. i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. * Çekim. i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. kararı dönmek. i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu. cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak. cazibedar * Çekiciliğolma. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü.

li. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. * Cazı olmayan. elveriş lgi ran. alı duruma gelmek. alı duruma getirmek. albenili. r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . . msı * İ uyandı çekici. mlı cazibeli * Çekici. alı . cazipli caziplik * Cazip olma durumu. mlı * Önemli. mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek.* Çekici. cazlı cazsı z * Cazı olan. mlı cazur cazur * Bkz. bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması . albenili. * Kucak çocukları. cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. * Çekici. alı . ı ı rlı * Çekici olmayan. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. cazı r. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. alı z. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. ağ ğolan.

cebi delik (kimse) * para tutmayan. merhametsiz. * Bkz. züğ parası ürt. cebine indirme. zorba. ekime elveriş olmayan yer. cebelleş mek * Uğ mak. nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. * Ekilmemiş tarla. eyi cebellezi etmek * cebine indirmek. savurgan. zorbalı ndan k. savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. tı kulu ndan nı cebel * Dağ . cebbar * Zorlayı. a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r. tartı ş mak. savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. Tanrı . cı * Kudret sahibi. cebin . çekiş raş mek. * Sahipsiz. açıgöz (kadı k n). zorba. cebe * Zı rh. cebelleş me * Cebelleş iş mek i. -ca / -ce (I). cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti. onaran ve bakı ile görevli bulunan. 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik. boş toprak. z. * Silâh. li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker.-ce -ce * Bkz. ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). -ca / -ce (II). * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. ldı * Becerikli. * Acı z. münakaş etmek. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan.

ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. zorlayı ş .* Korkak. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . cebirsel ifade * Cebirsel deyim. zor kullanarak. kendini tutma. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. kaplanan levha. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. zı nda . cebirsel * Cebirle ilgili. süyek. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. * Alı yüz. n. cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. koaptör. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. zoraki. lan. * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. cı k. cebrinefs * Kendini zorlama. n mı nda lantı kuran matematik kolu. lar cebirsel formül * Cebirsel deyim. larak rı * Zorla. ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. cebren cebretme * Cebretmek iş i. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. cebretmek * Zorlamak. fatalizm. cebriye * Yazgılı kadercilik.

eziyet. cehennem gibi * çok sı cak. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. bir çı da. * Oğ burcu. . kı ya.ceddine rahmet! * "aferin. cefakâr * Cefalı . bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. cefakeş cefalı * Cefa çeken. ş ı cehennem * Dinî inanı göre. bilmezlik. kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. cehdetme * Cehdetmek iş i. cefa * Büyük sıntı kı . tamu. rpı cehalet * Bilgisizlik. cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . cefa etmek * üzmek. sıntı kı çekmek. ş lara n * Çok sıntıyer. ı r . sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cefalı kı ya katlanan. eziyet etmek. cehdetmek * Çalıp çabalamak. eziyet. lak * Yeni. üzgü. Cedî cedit cedre * Guatr. guş a.

cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius). ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. yün. cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. ıkta bozulmayan beyaz kristal. Jaketatay. * Üzücü. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun. kalçayı örten. ı lan. . cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). yakı. n ı . cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. * Bkz. -cak / -cek. istediğyere kadar gitsin. iğ irip . korkum yoktur" anlamı sövme. acı z kimse. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. havaya dayanı . * Kök boyası gillerden. bilmezlik. ceht -cek * Bkz. cehennem gibi. k * Hamamıocağ külhan. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. kollu giysi. cehennem olmak * defolmak. mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. * Çaba. meli. ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. meyve. ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i. i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. * Pamuk.cehennem ol * defol!. çabalama.

Galata. * Parlak. ulu. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). zalimlik. coş rçı kun.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. * Celâlli gibi. k. cilâlı . sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i. zalim. ğ ı n * Topkapı . * Açı aş k. kolaylı suç iş kla leyen. iri sı celil * Çok büyük. * Tanrı n sı ndan biri. celâlliye benzer. kı nlı zgı k. celâllenme * Celâllenmek iş i. * Büyüklük. * Hı n. celp . ikâr. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. n * Katı yüreklilik. cellât gibi * acı z. ululuk. kı zmak. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. * Öfke. Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. celeplik celî * Koyun. na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu. keçi. katı ması yürekli. * Avcı çantası . celâllice celbe celep * Koyun. * Acı z. celâllenmek * Öfkelenmek. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. keçi.

celpname.* Getirtme. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. . edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. * Mahkeme tarafı dava edene. ı dı rı celse * Oturum. celp etmek * kendine çekmek. * getirmek. kendi üzerine çekme. çağ belgesi. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . z klar. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. cemaatsiz * Cemaati olmayan. cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak. celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. * İ kalabalı. celseyi açmak * oturumu açmak. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. cemaatli * Cemaati olan. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. a cemaatimüslimin * Müslüman halk. çağ belgesi. rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler. ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma.

* Toplama. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . (bir ş eyin) tümü. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. küçük tövbe ayı . cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . hançer. veya iyi yla . cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak. it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. * Toplama. hepsinin tamamı . cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. toplam olarak. n * Gönül alı davranı cı ş . ul. 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel. * Düğ ün. cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. * (erkek için) Güzel. teki cembiye * Bir çeş eğ kama. * Topluluk. çokluk hâline getirmek. cemetme * Cemetmek iş i. * Çoğ çokluk. (bir ş eyin) hepsi. cemiyet * Dernek. toplum.* Toplayarak. büyük tövbe ayı . hep. bir araya getirmek. cemetmek * Toplamak. hepsi. cemilenme * Çoğ ullanma iş i. * Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. cem'an yekûn * Toplam olarak. cemilenmek * Çoğ ullanmak. * Tanrı n sı ndan biri. cemi * Bütün.

cenap cenaze cendereleş me . cenah * Kuş kanadı . cenaze gibi * benzi sararmı ş . cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ . cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. lerde lan * Manevî baskı . derli toplu. ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. kötü. gömmek. * Kol. Tanrı . onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. ezmek gibi iş kullanı mekanizma. Cenabı hak * Allah. * Cemiyet içinde geçen. hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. ş * Cenaze töreni. dağ k olmayan. sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. * Pis. pazı .cemiyetli cemre yükseliş i. rlanmıinsan ölüsü. rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. ndan * Saygı . pres. ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. taraf. cendere * Bir ş sı eyi kmak. rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. * Yan. cenabet * Cünüp.

cenkleş me * Cenkleş iş mek i. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. kla mın mı . iyilik yapanları günahsı n. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. cenkçi cenkçilik * Savaş. zları a acakları yer. kanlı çülük. * Atı ş mak. cenkleş mek * Savaş mak.* Cendereleş iş mek i. ehri) ndan cengâver * Savaş. cenk * Savaşkavga. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. kan. ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k. cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. mak. çekiş raş me. altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. huzur veren yer. * Çok güzel. * Büyük çaba. kavgacı çı . * Cenkçi olma durumu. kavga. uçmak (II). cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden. dövüş çı k. cenk etmek * savaş mücadele etmek. ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. a cennet * Dinî inanı göre. kan. uğ . cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. cengâverce * Cengâvere yakır biçimde. . çü. mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus). öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. çekiş münakaş etmek. mek.

güney. bakı . mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. güneye özgü olan. anı r. alı kadı mlı n. bakı (yer). . cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. mlı cennete dönmek * güzel. çok cennete çevirmek * temiz. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. güzel bir yer durumuna getirmek. * Centilmene yakır davranı ş ı ş . * Cennetin güzellikleriyle donanmak. centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. cennetmekân. kibar (erkek). rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. * Güney. cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . cennetmekân * Cennetlik. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). * Güneyli. * Henüz pek küçükken ölen bebek.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. nda cennet gibi * güzel. ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu. saygı görgülü. centilmen * İ arkadaşk eden. * Güzel. yi lı lı .

* Üzerinde savaş sürdüğ bölge. nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. istek çevresinde sağ lanan beraberlik. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. cepçi * Yankesici. yön. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon. cep saati * Cepte taş saat. taş ı nabilir. cephe * (yapı larda) Yüz. çökertme. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. alnaç. cı cephaneci * Kara. cebe girecek biçimde küçük kitap. taraf. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. * Belli bir düş ünce. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. ğ abilecek boyda" anlamı verir. ı n ü * Yan. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. . * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. kablosuz telefon. ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para. cepçilik cephane * Yankesicilik.

cepheli cepken cepleme * Yönlü. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. taraflı . ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. rin cerahatli * İ toplamı irinli. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi. cerahat *İ rin. rin ş . ndan cer * Çekme. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. yı bilmemek. cebine indirmek. lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. cepten vermek * kendi kesesinden. doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. z * Ceplemek iş i. sürükleyerek götürme. bir düş ünceye karşolmak. * Yara. değik cephelerde savaş iş mak. . direnmek. alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan. cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i. cephelenmek * Cephe oluş turmak. cepheleş mek * Bir düş ünce. bir sa.cephe almak * hası durumu takı m nmak. bir istek çevresinde birlik oluş turmak. ceplemek * Kazanmak. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. kendi malı ödemek. ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. * Kolları rtmaçlı uzun.

hareketi içinde yer almak. * çürütmek. * Tutanak. ceriha cerime . akı akı . cerbeze * Güzel konuş ma. * Süvari kolu. * Cereme. * (bir düş ünce. mlı cerh * Yaralama. olmak. ru ş ntı . u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. * Kurnazlı hilekârlı k. * Aynı ilimde olan. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. dilli. kolaylı ve inandıcı söyleyen. * Yara. * Girgin. ceren cereyan * Ceylan. ceride * Gazete. * Akı m. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak. mı cereyan etmek * geçmek. * Bir ş geliş olma durumu. cereyanlı * Akı lı ntı . k. * Akı . rin ş . yapı lmak. cerh etmek * yaralamak. girginlik. eyin me. kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. veya iddia için) Çürütme. aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. * Bir yöne doğ akma. inanç.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. cereyanda kalmak * kapalı yerde. * Beceriklilik. kayı t defteri.

Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. * Zorla para alan (kimse). cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. cerrar * Çekici.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. yüreklilik. . ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. irilik.Ö. lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak. iyileş * Cerrahlı ilgili. * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven. e mek. cesamet cesametli * Kocaman. sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. yiğ yürek ve göz inin u itlik. k * Dilenci. Cermence * Cermen dili. cesaret pekliğ i. sürükleyici. cesaret gelmek * yı nlı gitmek. lganlı * Büyüklük. * Çekinmezlik. . cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat. yüzyı 9. davranı güç almak. * Önemsiz yaraları tiren kimse. 3. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. atı k. yüreklenmek. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. iri. cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. cerrah * Operatör.

kocaman. cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. cesaretsiz * Yüreksiz. yiğ itçesine. birini yüreklendirmek. cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. cesurca * Yürekli. yiğ lgı ğ ı itlenmek. ceste ceste * Azar azar. i. yiğ it. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. naaş . cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. * Çekingen. * Ölü vücut. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu. yiğ itlendirmek. ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. cesaretli. cesaret vermek. iri. cesur cesurane * Cesaretle. . yiğ i. korkutmak. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. yüreksizlik. lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. ceset cesim * Büyük. itlenme. ceste * "Azar azar". yiğ i.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. yüreklice. yüreklenmek. cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. itlendirme. yürekli. yüreklenmek. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer. yüreklilik.

cevahirci cevap * Mücevher alısatan kimse. cevap anahtarı * Sı navlarda sorulan soruları çözülmüş n biçimi. ı lı * ihtiyacı ı karş lamak. cevap hakkı * Bir kimsenin ş yla ilgili bası yayıorganları çı haberlere karş k olarak ya düzeltme ya da cevap ahsı n n