Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. düzenli. * Eğ lenceli. uyumluluk. ahenksizlik * Uyumsuzluk. aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ahfat * Torunlar. ahenksiz * Uyumsuz. ı ı r r. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. ağ r. ahenktar aheste * Ahenkli. . soy. uyumu sağ lamak. ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. değ verilecek bir ş değ er ey il. aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . ahenk vermek * düzeni. birliğsağ i lamak. ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak. ahenkli * Uyumlu. ı ı r r. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. düzensizlik.ahenk sağ lamak * düzene sokmak. . * Eğ lencesiz. ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek. * Yavaş ı . Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. düzensiz. ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası .

. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri. cömertlik. harap duruma getirmek. * Sonra.ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek. ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak. zaman. * Son zamanlarda. Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. dağ k. una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma. Muhammed. i * Antlaş ma. k * Son. zanaatçı im . * İ ömrünün son yı . ahı r. ant. bakı z. ndan ahi Ahilik * Cömert. nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. . son olarak. değ verilecek bir ş değ er ey il. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. * Bkz. son günlerde. yakı nlarda. ahretlik. sonraki. ahı çevirmek ra * bir yeri pis. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. eli açı k. ancak 2. ahret. * Bkz. en sonra. kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. * Devir. sonunda. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i.

ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. rdı. kuş aklar. iyi. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak.ahitleş me * Ahitleş iş mek i. alı. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. * Kabul etme. ahitname ahiz * Alma. lar. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. eslâf karş . mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . törelere dayanan bir davranıyasası tiren. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak. güzel huylar. ma. ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet. ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. ahlâf ahlâk bilim. . halefler. * Antlaş belgesi. rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. yi ahlâk bilimi * Yarar. antlaş anlaş ma ma. ahitleş mek * Antlaş mak. bilir bilmez konuş larda mak. * Birinin yerine geçenler. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma. ı ş ı u kendine konu edinen bilim. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. reseptör. etik. ahlâk dı ş ı * Töre dı. kötü gibi sorunları inceleyen.

abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. * İ çekmek. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster). ahlâksı davranı na zca ş . * Bu ağ n. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. ah çeker gibi ses çı ç karmak. bunlara uygun davranan (kimse). ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. aç. * Gülgillerden.ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. * Bir karım içindeki parçalar. z * Ahlâk kuralları uymama. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. kötü huylu. kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. bir il. terbiyesiz. reti. k k raşrı ahmak . doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler. moralizm. ögeler. yasaları uyum içinde olma. ahlâkla ilgili. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. na lı * Ahlâka uygunlukla. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. ah etmek. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. yol iz bilmez kimse. ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ. * Ahlâk bilimi. na * Dürüst davranmayan. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları . ahmağ yüz. * Kaba adam.

ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. lsı k. * Dilsiz. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad. ı r * Dinî inanı göre. aptalca. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak. bön. aptallaşrmak. * Bir an için ş alayıbocalamak. ahret yolculuğ u * Ölüm. öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. ş ahmakça * Biraz ahmak. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti. ş k. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu. ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. ahş a . ş . sı ahraz ahret dünya. aptallaş mak. budala. * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru. insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. ve an mur. ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak. aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i. aptal. sağ ve dilsiz.* Aklı gereğgibi kullanamayan. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. r iş ahretlik * Besleme kı z. ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri.

ahş ap * Ağ açtan. * Olaylar. m m. ahzükabz * Kendine mal etme. rnaş k. * Bu bitkinin duta benzeyen. * Davranı ş lar. ahu parçası * Çok güzel. dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. ahval * Durumlar. er eyler. karı ı na . ahududu * Gülgillerden. iliş kinlik. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. sı nları * Eşkarı . çocuklar. polip. * Ait olma durumu. lan. koca ve çocuklardan oluş topluluk. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. yayı yla e. ahu * Ceylan. çekici. kabul etmek. koca. * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü. hâller. * Güzel. aidat * Ödenti. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. ince. * Karı . bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. çekici. aç i. bağ ı ciğ gibi ş rsak. ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan. vaziyetler. karaca. * çok güzel. kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik. ahzetme * Ahzetmek iş i. . ahzetmek * Almak. zarif kadı n. kı zı rmı renkli. sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. . ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. * Kesenek. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. tahtadan yapı ş lmı . kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. ş .

aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. . birinin olmak. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. iliş iliş ilgili. tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. kla i. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. en. anlaş sevgi ve hoş ma. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. -e düş kin. aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . için.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. * Ailece. hayvan veya bitki topluluğ i u. yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. görü. * Bütün aile birlikte. doğ kontrolu. aile adı * Soyadı . yakı ş ı n. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . ajan * Ailesi olmayan. nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. * Aile ile ilgili. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. ik. *İ lgilendiren. birine düş mek. u. aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet. geliş i ev. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek.

* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. * Temiz namuslu. ak demir * Dövme demir. küre-k vb. bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. katarakt. beyaz. ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb. * Bazıeylerde beyaz bölüm. -ak. gözenek. kı sı * Beyaz leke. kara ve siyah karş . ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . ç-ak. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . andaç. un için ş an * Bir kimsenin. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . ak basma * Ak su. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. iş ğ ı iş görevlisi. yat-ak vb. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. * Sınt ız. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. casus. ı tı * Bu renkte olan. ele-k. ak benek benek. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü. ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . temsilci. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. bı tara-k. * Kar. süt gibi ş eylerin rengi. * Ajanıgörevi. rahat. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . * Bu iş kolların çalı ğbüro. layan iş kolu. perde. gözenekli. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak.

uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem. *İ zmarit. istavrit. kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r.* Bkz. akı karası geçitte belli olur. u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç. * Bembeyaz. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse). ak pak ak pas * Lâhana. kları lan lan * Çoban yı zı ldı. k nı diğ lan ak gün ağ r. turp. omuriliğ dıtabakası an in ş . ayıise pratı ak kan * Lenf. akabe * Güneyden esen rüzgâr. ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. sülümen. . ayıkiş lar. ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. ak pak * tertemiz. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida). parlak. süblime. * saçı sakalı armı ağ ş . beyaz bir toz. lodos. ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. ak kan yangı sı * Adenit. ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak.ş . ş algam. abey. ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. çok zehirli. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. temiz.

* Maun. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. ark. su yolu. i akak . oluk veya baş araç. akademi * Bilginler. akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. dere. * Yer altı oluğ su u. akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. akabinde * Arkası ndan. * Yer altı suları toplayan tesisat. küçük akarsu. yazarlar. i akademisyen * Akademi üyesi. ı . * Maundan yapı ş lmı . akademik * Akademi ile ilgili. imi. hemen arkadan. drenaj. vinti * Eğ inişfazla olan yer. lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. sanatçı kurulu. * Irmak. akağ aç * Gürgengillerin. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . hemen ardı ndan. gereksiz nesneleri dı ya akı vı . * Akarsu yatağ yatak. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir. lan ka * Kanal. ardı ndan. kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). akaçlama * Akaçlamak iştefcir. kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i. mecra. sarp ve zor geçit. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru. i.* Tehlikeli. * (su için) İ yeri. çay. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . * Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. * Bilimsel niteliğolan. lar * Yüksek okul.

kül renginde. akamet * Kırlı verimsizlik. z. meteor. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. dükkân gibi mülk. ksı akaryakı t * Benzin. sonuçsuzluk. zamk. akarca * Kemik veremi. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. sık. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. arız. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. söyleyeceğsöze yer kalmamak. güzel kokulu reçine. akasya * Baklagillerden. ban. aralı z. nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. bağ mülk. arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. lan aç * Baklagillerden. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. ağ ş en ma. * Kesintisi olmayan. ahap. tarla. yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . Meryem ana asması (Clematis vitalba). sokucu veya emici knaz lı . * Sürekli iş leyen çı fistül. ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . akan sular durmak * itiraza. en acı m acı . yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. acınkine benzeyen. * Kaplı ca. * Baş sı k. ı . boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. motorin gibi yakı n satı ğyer. sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen. * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. vı akaryakıistasyonu t * Benzin. olan bir taş . beyaz çiçek veren. * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . gaz. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en.akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. ları üsle ik. dükkân. yaban lı cı asması . tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. * Küçük akarsu.

ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı . nce . başve boynu çı olan. yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). bataklı ı ve göl kıları yaş k. * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). beyaz kabuklu. u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. bronş çuklarıson bölümü. * İ htiyar.akbaba * Akbabagillerden. plevra. hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. beyazca. * Sazangillerden. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. erin. sarı ve sulu bir tür armut. n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları . akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar. oldukça büyük. leş beslenen. nda . n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa . iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer. ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. akburçak akciğ er organ. akbuğ day * Kurak iklime dayanı . akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . (Bemicla). rmak yı nda ayan. eti kı klı lçı . geniş büyük olan. kın ı kılara göçen. ile lan k * Akya balı. burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). ekmeklik buğ klı day. akça armudu * İ kabuklu. akçe. etli akça pakça . * Bkz.

yaprakların uzun. akdetme * Akdetmek iş i. llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak. keşleme. . lam aç. akçık llı * Akçı l olanıdurumu. akdedilme * Akdedilmek durumu. lı akçe * Küçük gümüş para. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. parayla ilgili.* Beyaz tenli. n akçöpleme * Zambakgillerden. rengini atmak veya atmıgibi olmak. akça yel * Güneydoğ udan esen yel. geniş nı olması . akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. akdarı * Buğ daygillerden. * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan. akçakavak * Akkavak. güzel (kadı n). örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç . akdetmek . . malî. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. * Her tür madenî para. ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu. akçalı * Paraya bağ. Akdeniz humması * Malta humması . bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum).

anlamca açı(anlatı selis. * Hafı bellek. cathartica). üt. za. kanı . yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r. ğ lan akı l * Düş ünme. i lan * Beyaz renkte olan dut. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. akılı cı k * Akı olma durumu. l. sonuç. lan akı seyelân. güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. . akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n. akı l. akı karası ak kara * beyaz tenli. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. cı * Söz. k * Düş ünce. * Öğ salıverilen yol.* (mukavele. bir yla an ğy). akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba). akı cı * Akma özelliğolan. us. lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. . k m). aksungur. ve mı cı i. nda. hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. kara saçlı . i * Kolay söylenebilen. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. * Sonunda. eninde sonunda. gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu. muahede. akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. anlama ve kavrama gücü. kara gözlü. * İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. okunabilen.

ru il. görüş almak. gayriaklî. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. . nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. deli. herhangi birinin aklı gelebilir. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. e. insanıaş rtı şı rtmak. sı nı unu rrı çözememek. muhtı defteri. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu. ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. akı l erdirmek * anlamak. lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist. irrasyonel. not defteri. l dı ı sı . inanı lacak lmaz. lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. gerçeğ uygun olmayan. akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. na na akı l almak * danı ş mak. vaktinde hatı rlamak. yirmi yaş i. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. akla uygun gelmemek. akı l almamak * inanı gibi olmamak.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak. sı nı rrı çözmek. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla. ş lı ı k. ajanda. en içeride çı azı i. * Us dı.

akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. rasyonalizm. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. ünce. usçuluk. akı çı ldan kmak * unutulmak. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek. akı kalmak lda * akı yer etmek. n l var. akliye. tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu. umudunu kesmek. akliye. akı ı nı l vermek. rasyonalizm. ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . yol göstermek. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. akı lcı * Akı lı ilgili. akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. lcı kla * Akı lı yana olan kimse. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. kartı ini reti. unutulmamak. rasyonalist. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var. mak. unutmak. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. . in ini. davranıbeklenmeyen (kimse). llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. lda akı tutmak lda * unutmamak. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. usçu. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il. zeki kimse. * kafa yormaya gerek yok. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. akı l kutusu * Çok akı. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. akı retmek.

uyanı k. . ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. n. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. tasarlamak. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. n. llandı i. arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak. akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. aptal. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar. * Akı olma durumu. lı nı ş llar . akı çı ldan kmamak * unutamamak. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek. yaramazlıetmeyerek. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. ru * Akla yakı doğ makul. ru.akı çı ldan kmak * unutmak. akı uslu llı * Akı olarak. aklı baş getirmek. llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak. dengeli. ı lan laş n ndan * Uslanmak.

cereyan tarz. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. * Düş toprakları tedirgin etme. akümülâtör. * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. hareket. * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması . yı rma. düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . ncı akı n akı lı ncı k . akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. * Akı olma durumu. man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. siyasette. akı m * Akmak iş i. su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. amperölçer. cereyan. üş * düş ülkesine saldı man rmak. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. ş kan ş ı iş * Sanatta. yer değ tirmesi. akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. k akıetmek n * toplu olarak gitmek. gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. * Debi. düzensiz ş söylemek. akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması . anlayıkı i li ş t. baskı yapmak. akı mtoplar * Akü.akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. yöntem. yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. * Hava. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş . forvet. eyi lsa akı z lsı * Aklı . i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda. hücum. üş mek.

* Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme. iklik. an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı . * Akı n. n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. akı ile birlikte sürüklenmek. eğ meyilli. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. ş kan i . akı lı ntı * Akı sı ntı olan. ik. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). akma. zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. çam sakı. seyyal.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. akı cereyan. tedirgin etmek. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. im. n ru iş m. * Eğ eğ meyil. akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. uzun bir balıtürü. akı ş * Akmak işveya biçimi. i * Geçip gitme. * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . sürüp gitme. man ı ldı akı rı ndık * Reçine. * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek.

erin. durağ mazlı ı iş an. . akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu. * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. yarı ı . ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. * Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. akması yol açmak. akide ş ekeri * Bkz. nı akil * Akı. ağ güç eriyen ş ı zda eker. n nları na ru * Un. yağyumurta. * Enli bilezik. süt. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it . akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. dökmek. llı * Bir ş inanarak bağ şinanç. zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. kalseduan kuvarsın bir türüdür. ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen.akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek. olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. n. ş veya pekmezle yoğ . ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. parlak ve değ bir taş erli . saydam. din inancı eye lanı . akide. ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu. akı ş malı * Akı özelliğolan. akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). akil baliğ olmak . eyler lan. akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. akı tmak * Akması sağ nı lamak.

tartılması yol açmak. baş sı arız. akkaraman * Vücudu beyaz. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. * Akkor olma durumu. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. * Nikâh. ağ burun. * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. termit (Termes). akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. me. eyin ka ey ğ ı * Evirme. döl veremeyen. baş sağ arı layamamak.* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. akçakavak. ırı böcekler topluluğ termitler. yansı yankı ı k nı tı cı ma. . akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . ilgi veya tepki yaratmak. iri ak kanatları n. ı z iyi miş lısıcı u. * Akıca. iri baş. akim kalmak * sonuca ulaş amamak. yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. * Bir cismin. lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. akilâne akim * Kır. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. kontrat. parlak bir yüzeyde görünmesi. Hollanda kavağ(Populus alba). ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. ile en lem. kaba karık yapağ . kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). akkirpani * Ak. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). fakat kirli. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. . göz etrafı ı z. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. verimsiz. sı * Sonuçsuz. sözleş veya mukavele yapan. . su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan. evirtim.

n i.akkuş akkuyruk * Atmaca. yı cı kuş rtı bir . aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. makul. temizlenmek. . ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). güçlüklerle karş mak. nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. değ olarak nitelendirilmek. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i. ibra etmek. akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. zı ldı vanadan çı kmak. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. maile. akla hayale gelmez * inanı lmaz.. makul. it-ekle. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. düş ünülemez. düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. çı racak gibi olmak. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. akıca. * Baş lı arıgösterilmek. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. aklama * Aklamak iş ibra. ibraname. tebriye etmek. i. akla yatkı n * uygun. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak.vb. sı nı ndan * Aklanmak iş i. akla gelmedik * düş ünülemeyen. nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri.

* bir ş olabileceğ inanmamak. eyin ine * uygun bulmamak. beyazlaşrmak. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak. . kendine gelmek. ağ armak. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak. * Akı bulunan. beyazlaş mak. aklaş ma * Aklaş iş mak i. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek. çok korkmak. ak renkli. sorun üzerinde toplayamamak. temize çı kmak. kavrayamamak. beraat etmek. kusursuz. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. aklı almamak * anlayamamak.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. aklaş mak * Ak duruma gelmek. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. akı ince. ş n ları şı lını ru * ayı lmak. na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak. ş ı aş rmak. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. llı * doğ dürüst. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. çok korku geçirmek.

münasebetsiz. nca. ilerisini görememek. aklı ra sı * aklı sandına göre. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. korkmak. * Kendisini en akı sanan. * çok beğ enmek. * akı olgunlaş lca mak. i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. ndan um ey . nı aklı evvel * Densiz. sağ duyu sahibi olmayan. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu. beyazlı siyahlı . tatmin olmak. llı * Ak olma durumu. aklı karalı * Akı karası ve olan. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde.aklı ermek * anlayabilmek. ş ı ı nı aş rmak. ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak. olacağ inanmak. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak. bayı lmak. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek. düzgün. aklı oynatmak. ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek. umduğ göre. ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. bocalamak. aklı evvel * Akı geçinen. düş üne göre. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek.

bir ş telkin etmek. anı msamak. davranmak. * olabileceğ inanmamak. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. * bir ş yapmayı ünmek. aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. aklı eyin ine almak. tasarlamak. na . * düş ünmek. tı aklı koymak na * bir kimse birine. kavrayamamak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek. aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek.aklı mda! söz. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. aklı düş na mek * hatı rlamak. kı namak. bir düş ünceye saplanı kalmak. aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. çok istemek. ey * kararlaşrmak. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. aklı gelmek na * hatı rlamak.

aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. aklı tutmak nda * öğ renmek. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak. yersiz iş yapmak. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. aklı olsun! nda * unutma!. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak. * unutmamak. * hatı rlamak. hiç unutmamak. tasarlamak. çok ş ı aş rtmak. aklı ra. aklı kaçı nı rmak * delirmek. ldı * akı şiş yapmak. aklı oynatmak nı * çı rmak. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. kararı caydı ndan rmak. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. baş çı tan karmak. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak. * gereksiz. aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. sı aklı kalmak nda * unutmamak. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden. aş nca lsı ler . aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak. bellemek. * ayartmak.

* Çabucak savuş ortadan kaybolmak. * Karı ş mak. . * Akı ilgili. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. çam sakı. ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. keçi mantarı (Agaricus campestris). kları * Akı lı usçuluk. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar. akma * Akmak iş i. akı rı zı ndık. akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. akla dayanan. lcı k. rasyonalizm. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. * Sürüp gitmek. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. katı lmak. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak. * Reçine. yersiz düş ünmek.aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak. mek. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. * (boya için) Birbirine karı ş mak. * Art arda ve toplu olarak gitmek. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. * Akı l hastalı uzmanı kları . * (zaman için) Çabuk geçmek. * Sağ duyu. aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. mak.

akortsuz.akmaz * Durgun su. akortsuz . lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse. akordeon. eş eden. akortlanma * Akortlanmak iş i. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. düzenlemek. akortlu * Akordu olan. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i. hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. gölet. akordiyon * Bkz. elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. akordeoncu. ları akort yapmak * çalgı n tellerini. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. akortlatma * Akortlatmak iş i. akort edilmiş . ses veren araçları ayarlamak. akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. uyumsuz. lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak. akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak. ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. akordiyoncu * Bkz.

* Saatin iki ibresinden küçüğ ü. kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). akran akranlı k * Akran olma durumu. . hım. arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç. yaş k. Zodyak. akrobatlı k * Cambazlı k. ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. * Biri. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. ür. yaş boydaşöğ ça ı t. sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan. i mı * Cambazlı akrobatlı k. k. * Yaş denk.* Akordu olmayan. * Cambaz. sı rı * Kredi mektubu. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. diğ erinin sonucu olan ş eyler. * Birbirini tutmayan. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. akromatik . akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. uyumsuz. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. akort edilmemiş . ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. arası akrep * Akreplerden. örneğakrep olan takı .

akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. * Aksak olma durumu. . * Ermişevliya. geri kalmak. büyümesi veya uzaması . sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. * Kımlar. aks aksak * Dingil. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. muvaş tevş ş ah. hafifçe topallayan. sı * Aksamak iş i. ih. * Türk müziğ oldukça kı bir usul. * (bir işGereğgibi yürümemek. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. * Vurgu. şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). * Hafif topallamak. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el.* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . * Aksayan. akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . akromatopsi * Bkz. renksemez. inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. çene. grup vurgusu. kelime vurgusu. ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş . en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. renk körlüğ ü. ş oluş turan bölüm. iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz. * İ gitmeyen. iyi iş yi lemeyen. n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume.

* Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . ı rı . k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). * Haberi. ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. hazı * Aksesuar kullanması seven. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. * Bir aletin. akselerograf *İ vmeyazar. duyulmak.* "alma ve verme" Alıveriş ş . * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. ulaşrmak. yankı vermek. * Evirmek. durumu. akselerometre *İ vmeölçer. tersine çevirmek. ı hapş k. yankı p lanmak. aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. kriz. aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . aksettirme * Aksettirme iş i. * Aksaması yol açmak. na i i * Aksamak iş i veya biçimi. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek. * (ık) Bir yere vurmak. lmak. aksı hapş olayı rma. rma. bir makinenin iş levine katı lmayan. çanta. ş apka. aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. gürültülü soluk boş zlı alması . mücevher gibi eş ya. k aç * Aksatmak iş i. nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. lı kta lan. yaymak. yansı ş ı ekil) p lanmak. duyurmak. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. aksesuar nesne. * Ulaş yayı mak. kemer. * (ığ Yansı şı ı) tmak. bir işgereğgibi yürütmemek. eldiven. i ğ ı çeş eş itli ya.

nda aksiliğüstünde i . sısıaksı hapş klı rı a . menfi. aksileş me * Aksileş iş mek i. inatçı etmek. hı n. rma. hapş ı rmak. aksileş mek * Huysuzlanmak. lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. aksi takdirde * yoksa. ağ ve burundan hı . ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. * İ . aksilik olarak. * Uygun olmayan. aksilenmek * Aksileş mek. ı t. rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. öyle olmazsa. aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. hapş rması ı rtmak. rı ı k k ran. inadı direnmek. zgı * istenmediğhâlde. zıkarş olumsuz. aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. t. aksı rtma * Aksı rtmak iş i. huysuz. ı . aksi hâlde. hastalı . münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. aksilenme * Aksilenmek iş i. aksi * Ters. ters davranmak. * Aksı aksı biçimi. huysuzlanmak. rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak.aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan. i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. ters ve kı n olarak. huysuzluk etmek.

aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. aksiyon * Bir kuvvetin. ş lı aksilik * Terslik. perde. * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a . maddî bir etkenin. * Hareket. hikâye. ters davranmak. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. uygunsuzluk. aksilik etmek * güçlük çı karmak. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . huysuzluk etmek. aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . * Ada soğ . bu hareketten ortaya çı geliş kan im. am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir. aksülâmel * Tepki. reaksiyon. lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük. aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. belit. * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. * Akş vakti kı namaz. inatçı etmek. iş . aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. inatçı huysuzluk. * Yankı . uyuş maya yanaş mamak. * Sermayenin belirli bir bölümü. geliş nı tiren lı im. katarakt. ka sı akş akş am am .* olumsuz davranı. ndan * Akdoğ an. k u ı mütearife. * Gece. * Hisse senedi. lı k. pay senedi. lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. elveriş in sizlik. * Oyunun teması geliş başca olay. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). anı * Tersine. bir düş üncenin ortaya çı kması . ak basma.

Çulpan. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. am lan akş saati am * Akş vakti. lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k. akş kalmak ama * (işgecikmek. akş kadar ama * bütün gün. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. akş am amleyin. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. ara vermeden. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. ) akş sabaha ama * Neredeyse. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda. akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. kı.* Akş n olduğ ş dar zamanda. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. pek yakı kı bir zaman içinde. simit. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. bitmemek. güneş battı sı in ğ ralar. ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. amcı yla . ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti. özellikle akş doğ yapı gazete. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. nda. * Yaşlıdönemi.

iş i. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. .akş amdan * akş olmak üzere iken. am ı rken. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. akş amsefası * Gecesefası . akş buldurmak veya ettirmek. iyi akş am lan amlar!. am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. akş olduğ am am unda. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. am akş k amlı * Akş özgü olan. am * Her akş am. akş doğ am ama ru. akş amdan kavur. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. günü bitirmek. akş amları * Akş vakti. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. akş amki * Akş olan. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. amı akş amleyin * Akş saatlerinde. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak. akş vakti. te ama mek. akş amlama * Akş amlamak durumu. sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r. akş için. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. akş yapı am am lan. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. akş amlatma * Akş amlatmak iş i. amı * Akş bir yerde geçirmek.

* Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse. ı t. bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar. ka aktarma etmek * aktarmak. ı * Aktarı yaptı iş n ğ . satan kimse veya dükkân. ka * Aktarmak işveya biçimi. ağ üzerine yükselten oyuncu. ine aktarı m * Aktarma işnakil. gereçleri satan kimse veya dükkân. ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. ı n * Baharat. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. zarf. albino. i. i. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i. iktibas. * Bir taş baş bir taş geçme. aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. ı . aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. * Anadolu'da iğ iplik. ne. virman. kâğ tütün vb. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde. akş amüstü.akş amüzeri * Bkz. ev ilâçları . iyle raş aktarmak * Bir yerden. * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. ilk * Alı . baharat. ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma.

baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. etkili olmak. aktiflik * Etkinlik. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . nı * Etken. etken. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. toryum. bildirmek.* Bir ş yolunu. dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek. aktif duruma gelmek. kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. * Etkili. ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak. uyarlamak. * Etken fiil. * Bir ticarethanenin. canlı . yönünü değtirmek. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. çalı ş kan. aktif metot * Öğ rencilerin. aktif duruma getirmek. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. aktif rol oynamak * etkili olmak. aktinoloji aktif fiil . tulyum. aktifleş mek * Canlı hareketli. ilk *İ letmek. protaktinyum. plûtonyum. aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . iktibas etmek. tercüme etmek. aktinit * Aktinyum. çanı * Etkin. aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak. aktifleş me * Aktif duruma gelme. amerikyum. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak. e * Bir kitabı . hareketli. eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak.

yankı bilimi. iddetli. * Günün olayı konusu. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. ı * Olduğ undan baş türlü görünme. veya * Etkinlik. . ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik. aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . n. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. ı ı rlı saltması Ac. akuzatif akü * Yükleme durumu. aktörlük * Aktörün görevi. radyoaktif bir element. zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. aktüel * Güncel. acil (hastalı k). n * Güncellik. inde akı mtoplar. aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek.* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . * Edimsel. ses dağ mı bir ı lı ı . ka ka * Kadıoyuncu. aktörün yaptı iş ğ . * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz.Kı 89. kendini baş türlü gösterme. * Etkincilik. yankı m. ka aktöre * Ahlâk. ini reti. ş imdiki. aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. lı lanı akut *İ lerlemişş . * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). * Azgı kı n (hayvan).

/ -el*İ simden fiil türeten ek. doğ öz-el vb. * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i. ufak pullu. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). k. k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. gövel (< gök-el). al (veya alı n) * iş te. * Sulu boya resim. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların. kıl. elde eyler -al. * Kanırengi. yuvarlak hücre. sağ lam. al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. süs bitkisi olarak yetiş tirilen. al al * Aldatma. ğ ı al bayrak (veya sancak) .aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. tuzak. -al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. kı zı n zı rmı. hile. fat -al. kıla çalan. akva * Kuvvetli. * Kavimler. güz-el (<gözel). Al * Alüminyum'un kı saltması . * Bu renkte olan. iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i . lökosit. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. * (at donu için) Dorunun açı. vı nda akzambak * Zambakgillerden. * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak. düzen. allı k.

kov-ala./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. parajin. kiyi ala * Karık renkli. al kanlara boyanmak * yaralanmak. * Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. ş -ala-. k * Kekliğ boynundaki siyah halka. vurularak ölmek. in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. silk-ele-. âlâ -ala. ş ı * Açıkestane renginde olan. . lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . * İ piş yi memişsuluca (yemek). alaca. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . elâ (göz). al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim. çok renkli. klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. kak-ala-.* Türk bayrağ ı . al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. ı * İ pek iyi. it-ele-. nda ğ ı an . m düş al birini. * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek. hepsi bir ayarda. ş olmak. erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. yi. rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak.vb. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). * bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen. çekiş çekiş e e.

alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. uğ ursuz (kimse). Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ş algama benzeyen bir bitki. paylamak. eti turuncu ve lezzetli. alabora olmak * tekne. ru. kemikli balı n bir familyası kları . sonuna kadar çevirmek. su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. ş * İ piş yice memiş (yemek). ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . . z. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. dönek. soğ ve duru sularda yaş uk ayan. deniz araçları devrilip ters dönmek. ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. haş lamak. alabanda vermek * azarlamak. alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . * Aş derecede. llı alabaş * Turpgillerden. alabalı k * Ala balı kgillerden. . 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). gereğ ı rı inden çok. borda karş . ı * Ara bozucu. uz alabacak * Ayağsekili (at). ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). sandal vb. zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . * Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması . alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. * iş alt üst olmak. * Olanca hı ile. alabandayı yemek * adamakı azarlanmak.

sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). açta an * Keklik. alacaklı * Birinden alacağolan. ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. verirken de güçlük çı rken k karan kimse. alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak. * Ağ ilk olgunlaş meyve. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. ı ey . akla kara karık. alacak verecek * alıveriş kisi. ş iliş alacakarga * Saksağ an. alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak. * Para verilerek alı nacak ş ey. uzunluğ 50 cm. mal veya baş ş matlûp. kül rengi. borçlu karş . ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. * Aş ure. ş ka ey. alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. yarı doğ ktan nlı karanlı k. daha çok üzüme düş ben. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. en * Kötü huy. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. ldı n ları lan * Meyvelere. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. alacağ ş ı ahin. * vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek.

Frenklerle ilgili. alacalamak * Renk renk. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. * Keçeden yapı çadı lan r. renkten renge girmek. alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. * Frenklerin töre. alacalanma * Alacalanmak iş i. alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. alacamenekş e * Hercaî menekş e. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. itimiyle yetiş (kimse).alacalama * Alacalamak iş i. alaca bulaca. benek benek boyamak. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. alafrangacı lı k . layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı . na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı . günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. sı zarı alacalı * Alaca. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alaturka karş . çardak. âdet ve hayatı uygun. ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak. alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli. rengârenk. alacalı k * Alacalı olma durumu. miş * Alafranga saat. alacasansar * Benekli sansar türü. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet.

alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. alâka duymak * ilgi duymak. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ . alafranga davranmak. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik. * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i. fat alâka *İ lgi. ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. * Gönül bağ ı . alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. ilginç. alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. alâkabahş *İ lgilendirici. alâkadar * İ ilgili bulunulan. alâkadar olmak * ilgilenmek. . çök-elek vb. lgili. alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. alâkalanma * Alâkalanmak iş i.* Alafrangacı olma durumu. erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. postu benekli. sın (Dama dama). -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak. alafranga olma. ilgi çeken. alâkadar etmek * ilgilendirmek. alageyik * Geyikgillerden. alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. as-alak.

anı hemen. ş ak. saha. tüyleri alacalı kuş bir türü. ayrı kisi lmak. ayıcı rı özellik. rlanı alan * Düz. maskelemek. tabldot karş . * Saksağ an. ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. yakı k duymak. * Yemek listesinden seçilen. zevk almak. yı ğ ı ndan lan. alamana * Rafadan. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. iliş kalmamak. harf gibi özel iş marka. * Orman içinde düz ve ağ z yer. iş iz. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. *İ lgisiz. niş aret. * Büyüklük. * Beneklerle. kestane kargası (Garrulus glandarius). ötücü. açsı . irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey. alâmet * Belirti. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek. an. yası yayı tanı aret. ilgisini kesmek. alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. nda. * Gönül bağ lamak. o eş üreten veya satanı tan resim. iri gövdeli. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. alâkok alalama alalamak etmek. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek). alâminüt * Çarçabuk. * Alalamak iş kamuflâj. * Kargagillerden. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . ey alâkalı alakarga *İ lgili. ilgisi olmayan. * Ayıcı rı nitelik. açıve geniş meydan. düzlük. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. nlı * Bir ş çekici gelmek. kayran. i. k yer.alâkalanmak *İ lgilenmek. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi.

*İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . engine açı lmak. ı alaş ı ağetmek * birini. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi. P. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). açı ktan. bazı ki durumlarda metallerle. yağ etmek. ilgisiz davranmak. saha. alaş ı m * İ veya daha çok metalden. dayanabilecek duruma gelmek. allak bullak. * Açıdeniz. dağ ı tmak. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer.* Bir konu veya çalı çevresi. C. park. ş ma * Yüz ölçümü. alargada durmak * uzakta durmak. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. * geri çekilmek. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan. alarga durmak * uzak durmak. uzaklaş mak. karı ş istememek. yaklaş ktan ma. engin. alan topu * Tenis. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. agorafobi. n. alt üst etmek. mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. p tı * kapı yere vurmak. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. darmadağ k. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. ğ ı alan talan * Karmakarık. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. k * Uzaktan. alarga * Açı geç. atmak. kovmak. * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. .

i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu. alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. yöntemsiz. alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu. mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak. söyleyen. * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. alaturka eser veren kimse. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet. töre ve hayatı uygun. abraş . alavandalı * Bkz. ezanî saat. alavere * Bir ş elden ele geçmesi. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i. * Eski Türk gelenek. alavereci . eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. yalanla dolanla iş görmek. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. * Düzensiz. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). andavallı . görenek. alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. alaş elementlerini eriterek katmak. ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. * Kargaş k. * Alaturka saat.alaş ı mlamak * Çözen metale. * Türk müziğ inden yana olan. düzenli bir iş yapmak. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . alafranga karş . alaturka müzik * Türk müziğ i.

eğ lenmek. bir ş eğ ş eyle lenme. müstehzi. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. * Alay eden. fazla sayı da. birlikte. alaya bozmak * alay niteliğvermek. . göz tı alâyiş li . alay etmek * bir kimsenin. * Çok miktarda. işş konusu yapmak. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. it alaycı * Alay etme huyu olan. alay geçmek * alay etmek. küçümseyen. yönlerini küçümseyerek eğ eyin. vurguncu. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . gülünç. kusurlu. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. pek çok. davranıgibi yollarla biriyle. küçümseyerek eğ lenen. alaya almak * alay etmek. eksik vb. bir ş bir durumun. onu küçümseme. * Çok kalabalı k. alâyiş * Gösteriş kamaşrma. hepsi. lence konusu yapmak. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak. * Ses tonu. alay alay alay * Kalabalıolarak.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı . lacak alay malay * hep birden. söz. spekülâtör. i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. * Bütünü.

* Fı na kuş rtı ugillerden. miralay.* Gösteriş li. eyin * Sı zlatmak. ı . nsan zık zı albasma albastı * Albastı . * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. * Kaymak taş su mermeri. ine * İ derisi için. hoş güzel göstermek. alazlanma * Alazlanmak iş i. ciddî olmayan. cazibe. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. alaylı * Erlikten yetiş subay. zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek. acı vermek. albatr albatros exulans). 1 m uzunluğ unda. kan l. an * Alay edici. ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. mektepli karş . debdebeli. alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. alaylı alaysı * Alaya benzer. li. albasma. alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. ve . küçümseyici. * Alev. usa humması . * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. m. n albeni * Alı çekicilik. ı tı * Gösteriş görkemli. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. aleve tutmak. * Alev alev. yalaz. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). yakmak. müstehzi. ilgi toplamak.

aş ı soysuz. eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. yüksek karş . kendini çok beğ enmek. * Akş ı n. özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. i albinos albüm * Resim. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. albüminli *İ çinde albümin bulunan. ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . larda ağ k. para vb. alçacı k * Çok alçak. fotoğ pul gibi ş raf. beyaza yakırenkte. çekici. * Bile bile en kötü. . n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. hayvanları doku ve sıları bulunan. nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı . durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. nda. * (boy için) Kı sa. yapı madde. * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. ak tutma. mütevazı . tekerçalar. uzunçalar. azot. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. namert. rezil hain. alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma. kötü havaya iş olan hava durumu. hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. n alçak yaylak . eri alçak gönüllü * (makam. oksijen. alçak * Yerden uzaklı az olan. suda eriyen. alçak ses * Hafif ses. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. nı ğ ı albümin * Bitkilerin. en ahlâksı davranı zca ş bulunan. birleş karbon. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. * Kalı ses.albenili * Alı . cazibeli.

* Değ azaltmak. * Toprağ çöküp oturması ı n . tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. mezellet. ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu. eri * Küçük düş ürme. zillet. nda n i * Düş künlük. ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. * Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. * Alçak. ağdoğ * (insan için) Değ azalmak. * Aş ı ma. i. zül. taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p. hor görme. ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. alçalmak * Alçak duruma gelmek. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. alçı ı taş .* Devamlı oturma bölgesinde. yüksekten aş ı ru inmek. cezir. . alçakça * Oldukça alçak. alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. i alçaltma * Alçaltmak iş i. aş ı kimselere yaraş na. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. * Alçakça davranı ş ş enaat. bayağ ma. erini alçarak alçı * Az alçak.

alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. soğ sebebiyle donmak. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak. * Alçı şrmak. karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i. kandıcı rı. ı * Avunmak. alçı lı *İ çinde alçı bulunan. oyalanmak. * Çabuk ve kolay aldatı kimse. sı vatmak. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. * Bir hileye. kanma. yanı e larak ş ya lmak. alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. bir yalana kanmak. . tuzak. i aldanma * Aldanmak iş i. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. * Alçı sarı ş ile lmıolan. jips. n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. an * Alçı lamak iş i. yanıcı i ltı. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. * Alçı sı ile vamak. ine alçı latma * Alçı latmak iş i.

* Birine verilen sözü tutmamak. * Aldı rmak iş i. veya ine * Oyalamak. * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. lâkayt. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar. yalan söylemek. ilgisizliğ inden. * Önem vermek. baş çı tan karmak. i aldatma * Aldatmak iş i. * Sı rmak. ilgisiz kalmak. tasası k. kayı z. fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. * Ayartmak. * Getirtmek. umursamamak. umursamayan. aldı rmamak. aldışz rı sı * Aldı rmaz. * Bir ş görünürdeki durumu. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. . ilgi göstermemek. zlı tsı k. verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). aldı rtma * Aldı rtmak iş i. avutmak. bu anlamı ancak olumsuz. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. değ vermek (bu fiil. ihanet etmek. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak. ilgilenmemek. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. * Elindekini baş na kaptı kası rmak. kötü yola sürüklemek. iğ etmek. i aldış rıetmemek * önem vermemek. kayı zlı lâkaydî. * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi.* Aldatmak iş konu olmak. aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. umursamayan. ş .

* Minare. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. düş gücü. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. çevre. kaları * Ortam. alem olmak * sembol olmak. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. * Her zaman görülen. * Eğ lence. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. kurala uygun bir biçimde. tuhaf. kubbe. * Alelâde olma durumu. * Durum ve ş artlar.alegori * Bir görüntü. u * Dünya. olağ an. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. genellikle. garip. . ivedilikle. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. ince. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. çarçabuk. * Hele. alelusul alem * Bayrak. bambaş ka. en çok. * Bayağ sı ı radan. cihan. özellikle. düş ünce. alelı tlak * Genel olarak. * Herkes. evren. baş . * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. * Okuma yitimi. ş * Duygu. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. * Hesaba sayarak. alemci .

âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. * Açı açı herkesin gözü önünde. gizlemeden. üniversel. açı k. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. herkesin içinde yapı k. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. ı alenî * Açı ortada. sancaktar. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. ı ı ı yan. lan. alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. alessabah * Sabah erkenden. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. zevkusefaya kapı lmak. alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. uygun olur mu?. açı ktan ğ a. alerjisi bulunan. herkesin içinde. * Önder. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz. alesta durmak * tetikte beklemek. alesta * Harekete hazı tetikte. meydanda. elin ağ torba değ ki büzesin. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. kça. alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li. alet . zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde. na * eğ lenceye. toz. aleniyet * Açıolma durumu. ş . evrensel. minarelerine alem yapan veya takan kimse. alerjik * Alerji ile ilgili olan. alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. ilâçlara. r. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. âlemi var mı ? * yakık alı .* Camilerin kubbelerine.

caklı vı m.* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. vası olmak. alaz. alevlendirmek . alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. öfkelenmek. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse). tehlikeli bir duruma gelmek. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar. ı m. heyecana gelmek. uygulamaya yarayan özel araç. yanmaya baş lamak. aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. aygı t. un lerinde kullanı bir araç. telâş mak. n ş dili. zrak na lan * Alevli olarak. te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri. kılcı . . m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. alev saçağsarmak ı * bir olay. ateş bacayı sarmak. * Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. * Bir sanatı yapmaya. alev almak * tutuş mak. * coş heyecanlanmak. lanmak. ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. maş a. lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. önüne geçilemez. * Ateşsı k. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. flâma. * Aş ateş k i. * Mı uçları takı küçük bayrak.

hararetli. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. *Ş iddetli. ünceye karşolma. na aleyhtar * Karşolan. * Etkisini. . da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. alevli * Alevi olan. alevlenmiş . alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. çoğ altmak. w. tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. * Bir iş baş cı in langı. . aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak.* Alevlenmesini sağ lamak. ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. ş iddetini artı rmak. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. karşduruma geçmek. karş . tutuş turmak. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. q harfleri gibi. karş lı ı ı k. ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. t. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. yermek. . bir * Parlamak. yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. * Karş karş zı ı ı t. aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak. ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. * Zorlu. onun için iyi olmamak. halı mı kullanı bir bitki. alevlenme * Alevlenmek iş i. en ı t. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. öfkeli veya heyecanlı durum almak. Türk alfabesinde bulunmayan x. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad.

* Su yosunu. i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. i. algı algı * Bir ş dikkati yönelterek. algı lanma * Algı lanmak işveya durumu. n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası . algı cı layı * Algı yetkisi olan. o ş bilincine varma. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. alacak. idrak etmek. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. çak mı lan lü ı m. inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. . haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. idrak ettirmek. idrak. * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad. alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. * Vergi. rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. * Rüş vet. kı n algı * Kazanç. algı n . idrak edilmek. alfabe sı . ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko.

gid-eli. yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. -alı -eli / * ".. almaç.-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . f. talip olmak. alı verici cı * Bağladını alan. kamera. ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten. * Görüntüleri alan cihaz. sersem. tutkun. * Eskimiş giyecek. ş tı alı ç * Gülgillerden. * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse. teri alı kuş cı * Atmaca. alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak.* Cı zayıhastalı . * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. * sağklı lı . alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek. ebleh. kameraman. en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren. mı alı ka * Ahize. görme-y-eli vb. alı moru mor al. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. alı k * Akız. kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). algler * Su yosunları . alı bulmak cı * müş bulmak. budala. kameraman. klı * Birine gönül vermiş . lsı alı k * Hayvan çulu. teri * istemek. algoritma * IX. müş n teri. vurgun. Harezmli yolu. lı z.. canlı . alıalı k k . ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. * Kendisine bir ş gönderilen kimse. * Azrail. teri alı çı cı kmak * müş bulunmak.

* Aptalca. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. menedilmek. alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . * Gözü. ş kış kı aş n aş n. kasın na . baş stek i m. alıalıbakmak k k * aptalca. engel olmak. çalı gurur. alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek. alı konulma * Alı konulmak iş i. la-y-alı bekle-y-elim vb. * Birini. ş iş ldı ı i ube. alı çalı m m * Gösteriş . m. ine alı koyma * Alı koymak iş i. alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. tatil edilmek. alısalı k k * Aptal. alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. u i ten * Ayıp saklamak.* Aptalca. cazibe. alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. alı m * Almak iş i. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. gönlü çeken durum. -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. * Alı mak iş klaş i. ş . kişeki: al-alı gid-elim. ş kı mak. * Mani olmak. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak. aptallaş aş nlaş mak. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. ş kış kı aş n aş n. rı * Mahrum etmek. alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. * Kurum. m. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. çekici hareket.

alıdamarı n çatlamak * Bkz. mukadderat. cazibesiz. alıyazı n sı * Yazgı . msı alı n * Yüzün.alı mlı * Alı olan. alnı . çalı . arak. alı ngan * Aş duygulu. gururlu. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. cazibeli. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. kı ı rı rı lan. alıteri n * Emek. ön yüz. li. mlı * Alı olmayan. talih. paket vb. mı * Kurumlu. baca. galeri. kaş saçlar arası larla ndaki bölümü.). alı nganlı k * Alı olma durumu. kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. makbuz. alı nmak . çekici. ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş . çabuk gücenen. alıteri dökmek n * çok emek vermek. nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. zahmetli bir iş görmek. * Bir ocakta her türlü ayak. ş * Karş ı . çalı ş emek vererek kazanmak. alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . * (bazıeylerde) Ön. kader. larda alı nma * Alı nmak iş i. alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. ar damarı çatlamı ş .

alıveriş ş * Alı satı iş m m i. iktibas. münasebet.* Almak iş lmak. çoğ almak. * Almak iş i veya biçimi. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. alı r almaz * hemen. * Uyarlanmak. aktarmak. m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. çekememek. derhal. mı alık olmak ş ı . ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. adapte olunmak. alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. * İ ki. * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. i yapı * Bir sözün. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. alı yapmak. kılmak veya öfkelenmek. bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak. yayı lmak. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak. aktarma. artmak. alıverememek p * anlaş amamak. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . iktibas etmek. mları i. geçinememek.

huy. ehlîleş mek. . arkadaşk. mak. alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. * Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . yanmaya baş lamak. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . mı alılmamı ş ı ş * Nadir. itiyat. uygun gelmek. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. alıklı bı ş ğ rakamamak. * Alı ş iş mak i. alı k. intibak etmek. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek. ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. sı * Etkisini yitirmek. ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. ş mesi artlanmı ş davranı ş . itiyat edinmek. ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. mı * Yakı k. * Evcilleş mek.* alı k durumuna gelmek. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. ınmak. alı ş kan * Alı n. * Tutuş mak. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. huy hâline getirmek. az rastlanan. * Sürekli ister olmak. ünsiyet. alılmı ş ş ı * Her zamanki. bilinmeyen. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan. mutat. * Uyar duruma gelmek. * Bağ lanmak. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek.

Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. yüksek. Ali kı baş ran kesen * zorba. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek.alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. ş ma. ağ daki âli * Yüce. âlicenap * Cömert. alinazik * Közlenmiş can. temrin. klı Ali'nin külâhı Veli'ye. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine. ş ması * Uyar duruma getirmek. * Bir beceriyi. * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. k * Hastalı . ğ ı * Açızincirli (organik madde). Ali kı baş ran kesen * çok zorba. sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz. ş erefli. ş an. egzersiz. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. * Onurlu. sakat. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. alifatik alil alim * Bilen. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. ı kası ğ da ı ini . yoğ yma lan it * Bilgin. bilici. alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman.

en iyi. ı smı z demirden bir ağ . * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. alkıalmak ş * çok beğ enilmek. lityum. . ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). dağ ı tı ı tma. alivre * Ürün daha tarladayken. yetiş i zaman teslim edilmek üzere. k alkarna *İ stiridye. midye. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak. alivre satı ş * Vadeli satı ş . ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. alkı ş lama. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. ğ anlatmak için el çı ı rpma. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde. aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . potasyum. tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. antiasit. alkalölçer. Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r. sezyum elementlerinin sağ ğmetaller. kalevî. rpı alkıtoplamak ş . asitlerin kı zı . alkalimetre. alkı m * Gök kuş ı ağ . * Dağ m. rubidyum. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. mükemmel. alkalimetre * Bkz. uz * En güzel.

patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen. Mevlâ.* çok alkı ş lanmak. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak. ş lamak. *İ çkili. dalkavuk. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. lması cı vı etanol. koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k. * Her türlü alkollü içki. kokulu. alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. yağ . * Beğ enmek. Tanrı . takdir etmek. ispirto. yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. yanı. Rab. uçucu. Yaradan. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. C2H5OH. etil alkol. ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı. yüze gülücü. ğ anlatmak için el çı ı rpmak. k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. renksiz sı. * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. cı * Alkı olma durumu. Allah (bin bir) bereket versin . en usta. * Bira. * Ş akçı akş . bazı nda * En büyük. Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . ş çı * Alkı ş lamak iş i. ş gibi sılarıveya pancar. ine alkil alkol * Alkol kökü. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini.

aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. esirgesin. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin. * bana öyle geliyor ki. ini) kazadan. Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir. Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. z ini Allah bana. Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü. kazanı öderim. Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. ş ş ma . Allah bilir * belli değ il. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. usanç bildirir. belâdan korusun. yarıaş yollu. unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda. ş ma. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü.

çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n. ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur. n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. doğ rusu. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun. i ğ ı Allah için * gerçekten. bereket versin. . sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin. Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir. Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin. ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü.

ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun. nları . rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir. Tanrı güvenmeli. a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz. dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. en yakı na bile muhtaç etmesin. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. * karşk beklemeksizin. Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. ya iyi olsun.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. kötü duruma düş ürmesin!. izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. * ne olursun.

Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. * "keyfin bilir. * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. bazen de takı ve ş için söylenir. Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. Allah yazdı bozsun ise . Allah vere de * iyi dilek anlatı r. kul taksimi karş . ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. yaradı tan olan yetenek veya özellik. ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir. Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. Tanrı ktı ru tanı r. Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. Allah vergisi * Tanrı vergisi. iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r.Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. yaşlı kı göstermesin. Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. çok hı yası rpalamak. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün. Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı .

Allah'ıemri n * kader. artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. zavallı (kimse). ş irret. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. Allah'ı insanı bir yer çok. saf. Allah'ıevi n * cami. inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. mescit. * insan gönlü. Allah'ıcezası n * pek yaramaz. kkı k Allah'ıadamı n * garip. nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü. yerine göre ant verme. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. az * pek ı z ve kuytu bir yer. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren. Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek. . ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir.* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir.

Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. kimse. aşna ş mak. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m. yazı r!". nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik.Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. n) aş lacak nda lı r. ulu allak * Sözünde durmaz. ş ı aş rmak. karmakarık. cı z. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek. düzeni bozmak. Allah'ı seversen nı * istek. insafsı vicdansı ması z. Tanrız. cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). aldatı. dönek. düzeni bozulmak. ş ı * (aklı. ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek. karmakarık olmak. ş ı bir durum alması kullanı in. z. te k z Allah'tan kork! * "yapma. 'nı ğ ı sı * Acı z. kiş i. sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. Tanrı n varlına inanmayan. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. utan. . ru allak bullak * Alt üst. altı ş ı üstüne gelmek. insafsı acı z. lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). Allah'ıkulu n * insan. ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. Allah'tan * iyi ki. . ğ ı ün nı versin. karı l. allama * Allamak iş i. allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. * yaradı tan. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k.

allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. çok bilgili. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek. * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya. iktibas. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . na * Derin ve çok bilgisi olan. ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. * Allaş iş mak i veya durumu. * İ sı çine ğ mak. nları na * Almak iş i.allamak allâme * "Süslemek. ahize. reseptör. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. * Satıalmak. * Al olma durumu. mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak. nda * Birlikte götürmek. * Allanmak iş i. alı. * Yanı bulundurmak. fethetmek. neş zlı nacağ nı r. alma almaç almak . u eyi allanma allanmak * Süslenmek. * Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. n * Ele geçirmek. eyi allâmelik * Allâme olma durumu. * Al duruma gelmek. kaldı rmak. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. * Alı . * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş .

tı * İ sı çeri zmak. iş çekmek. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. Almanya. elde etmek. ile evlenmek. sarmak. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. ten * Kazanç sağ lamak. * Baş lamak. iletilmek. koparmak. * Bir yeri savaş ele geçirmek. kanmak. ey. en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. * Yolmak. * (erkek. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. tehlikeli bir ş uğ eye ramak. * Zararlı . ü rı ı m. çekmek. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. * Bürümek. * Kazanmak. m meteoroloji.. l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi. içine çekmek. la * (tat veya koku için) Duymak. gibi anlamak. * Görevden. * Davranıveya makam değ tirmek. Almanca dil. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. kaplamak. hafta. Alman gümüş ü * Çinko. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. * (içeri) Götürmek. kullanmak.. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. * Yerini değtirmek. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. almamazlı k * Kabul etmeme durumu. yı lı n ka. sı . or.* Kabul etmek. koymak. yok etmek. n ğ ı * Bu dile özgü olan. * Örtmek. iş * . iş * Temizlemek. * Soldurmak. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis). * (duşbanyo için) Yapmak. almanak * Yı gün. * Kendine ulaşrmak. * Göreve. ay gibi bölümlerinden baş bayram. * Gidermek. * (süre için) Değtirmek. * Kı saltmak. * Yutmak. * (yol için) Gitmek. eksiltmek. yı .. (mesafe) katetmek.. kadıiçin) . n * Sürükleyip götürmek. işbaş e latmak. * Çalmak.

* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi. almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan. i * Bir ş ön tarafı yüzü. mütenavip. alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. tertemiz. takdir etmek. Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. ması lan . almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. baş göstermiş arı olarak. yapraklar. alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. eyin . Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. alternatif. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. inin ı na n olduğ inanmak. ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. keş iş ş ması ikleme. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu. kötü talihi. münavebe. ş erefiyle. Almancı lı k * Almancı davranma. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden.

altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir. eyin . ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan. ı * Dağ . na alanı * Alş ile uğ an kimse. lan . fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin . ayrı larda ldı ı m. .. Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). simyacı imi raş . * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . * Bir ş yere bakan yanı karş . * Mücahit. * Yiğ kahraman. n * Alt kelimesi ". memeli bir hayvan (Lama glama pacos). alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins. ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından. alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş . cı * Dağ lı cı k. Alp eren * Derviş . Güney Amerika'da yaş ayan.. * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. k. * Karbon. b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda. üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . it. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş .alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . simya. fosfor gibi maddelerin. uzun tüylü. * Bir ş yere yakıbölümü. alt alta * Birbirinin altı olarak. ocak alevi. yiğ kahramanlı itlik. alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu.

sı nı getirmek. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. biri tikel olumlu. nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u. rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. hipoderm. karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. yenmek. oynayabilen çene.alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü. alt damak * Damaklardan altta olanı . alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . alt çene oynamak * yemek. öbürü tikel olumsuz. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . * yenilmek. n nda u kalı mıözel hipoderm. . içmek. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul.

rahatsı k vermek. ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film. ş ı * zarar vermek. sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. kı * rahatsı zlanmak. üst yapı ı karş . alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse).alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m. dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . ş ı * heyecanlanmak. * huzursuz etmek. su. sı Altayca * Altay Türkçesi. i lan * Altayistik ile uğ an kimse. kanalizasyon. görüntü). yı kmak. ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü. alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. sonuç alı namayan iş için söylenir. Moğ Mançu-Tunguz. lan * Çok karık ve dağ k. alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . * değ olup olacağ eri. zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. raş Altayist Altayistik . alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. * çok karık duruma getirmek. * iş daha sonrası in . tedirgin olmak. alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. yılmak. için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. tı alt yazı * Gazete. ı . düzenini bozmak. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . elektrik gibi tesisatlarıhepsi. ol. alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. * Türk. üzülmek.

seçenek. altı kaval üstü şhane. altı gen * Altı kenarlı çokgen. biri tümel olumlu. altı yol * Altı yolun birleş i yer. ka * Almaş ı k.* Altay grubuna giren Türk. alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. eyden altı bulunan. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. tane *İ skambil. üstüne uymaz. biri tümel olumsuz. altı sı taneden oluş . yöntem. Moğ Mançu-Tunguz. ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak. tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. Japon ve Korelilerin dil. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref . altı alabilen. 6. 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir. domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. uğ an bilim dalı raş . Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. * Dalgalı m). iş altı kaval. müseddes. iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. üstü şhane iş * (giyim için) altı . mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. * Bu unvanı ı kimse. e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. ten nı ve yı * Beş bir artı ten k. sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. biri tikel olumlu. ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. Vl. muş tane . edebiyat. kültür ve tarihleriyle ol. eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde.

altıgibi n * altı benzeyen. sarı na . n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n. prime time. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. * Altı yapı ş ndan lmısikke. i altıküpü n * Altı para biriktiren. değ i erli. parası olan kimse. kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. en. r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. altıbabası n * Çok zengin. altısuyu n . yüksek değ paslanmaz erli.9 olan. üstün nitelikte olan. kolay iş sı ı ı rlı lenen. ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). 10640 C de eriyen. element. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. kı saltması Au. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir.altı n * Atom sayı 79. atom ağ ğ196. altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran. * Altı yapı ş ndan lmı . altıkesmek n * çok para kazanıolmak. * Niteliğiyi olan. ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . parası olan. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez. altıadı oldu.

nca * Altı sın sı sı . * turist. en. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı . lı . * kendini savunamamak. altı his ncı * Bkz. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak. parayı üncesizce harcayıtüketmek. altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. üzerine dikkati çekmek. sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. mur u. parası olan. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. kalı kabuklu güzel bir kavun türü. yumuş huylu görünmek. altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. ncı altı kalmak nda * ezilmek. altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla. altı duygu ncı * Ön sezi. altı kalmamak nda * karşğ vermek. . üstesinden gelememek. altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş . altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. gelirli kimse. vurgulamak. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak. becerememek. baş ü armak. ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. altı duygu.* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . altıtutsa. . altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. bir sorunla karş mak.

altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. * Bu kumaş yapı gelin giysisi. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ . * Yükseklikölçer. nan eye. nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi.altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. * Tabak veya bardak altı . ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. her sı altlı k . altı ntop * Turunçgillerden. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. * Altlamak iş i. altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. greyfrut. altlı üstlü * Altı üstü birlikte. n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. ve * Alt ve üst katta olmak üzere. kımemesi. karmakarık etmek. greyfrut (Citrus decumana). . tadı msı acı sı acı meyvesi. uzun. her birine altı seferinde altı bir arada olan. z * İ çeneklilerden. n altı noluk * İlemeli kadış . nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. revolver. n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba. ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse). birlikte.

alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. ş . alümina * Bkz. oynak. 20500 C de eriyen. * Altı renginde olan. alttan alta * gizlice. altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. * Alüfte olma durumu. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. 60. ş * Altmıyaş olan veya görünen. alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. LX. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. nı ve yı * Altı on. * Kontralto. el altı ndan. viyola. elli dokuzdan bir artı kere k. ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. sı elli dokuzuncudan sonra gelen. ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan. çekiş mede yenilmek. n *İ ffetsiz. alüminyum . nda lı r. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3).altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. her birine altmı her defası altmı bir arada olan. cilveli (kadı n). fakir. alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. altta yok üstte yok * yoksul. an ı ak. alümin.

lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. ı ı rlı parlaklında. maksat. am * Diş organı ilik . ama ne * ne hoş . * ş ı niteliğolan. alüminyum taş ı * Boksit. küçük hücre. * Gaye. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. ma inde . ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak. * Niş yüzüğ an ü. Kı saltması Al. * Alüminyumdan yapı ş lmı . * Hedef. eritrosit. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. gümüş 13.* Atom numarası atom ağ ğ26. amma. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. hedeflenen amacıdında. yuvarlak. 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. * Görmez. * Para babası . çekirdeksiz. ferç. beyaz. dön-em vb. aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. alveol * Akarsularıtaş p yı kları k. * Eriş ilmek istenilen sonuç.98 olan. alüvyon lı ğ . * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r. kör. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . * Kana al rengini veren.

beğ aş enme veya beğ enmeme. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. istihdaf. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i. . aman bulmak * kurtulmak.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. amaçsı z * Amacı olmayan. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. istihdaf etmek. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. gayesiz. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. i. gayeli. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. * (bir iş Yapmaya hazı i) r. iş ş lemler. kaç-amak vb. * İler. aman Allah (Allahı m) * ş ma. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. tutamak. * Usanç ve öfke anlatı r. ine amaçlı * Amacı olan. zor durumda bı rakmak. * Rica anlatı r. * Bir amaca yönelik.

profesyonel karş . ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek. i il. böyle bir iş n yapayı deme. cana kıcı yı. * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. hevesli. ması * Hoş görüsüz olarak. savaş ları na safları yer alan kadı nda n. göz açtı rmamak. acı z olarak.aman derim! * sakıha. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. lanabilir. amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. amansıhastalı z k * Kanser. unu amansı z * Aman vermez. hiç acı mayan. amanı n * Korkma ve ş ma sözü. öldürmemek. aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. * Ata binen kadı n. plâstik madde gibi malzeme. aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek. yayı ı t. * acı p öldürmek. kâğ tahta. sandı eyi) klamak. amansı zca * Öldürücü bir durumda. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. .

amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü . sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. * Kum. ambarlamak * Ambar işyapmak. amber balı ğ ı . çok yormak. müsadere etmek. gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. n * bir mala el koymak. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. * bir malıserbest sürümünü engellemek. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. bölge. ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. ambargo * Bir devletin. kül renginde bir madde. ekonomik. düş ünemez duruma gelmek. i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i.ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. ambarda kurutma * Kapalı yerde. * siyasî. ambar memuru.

yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . en. iş ş mı çe. ötürük. amberbaris * Sarı . li. emekçi. an amelelik amelî * Amele olma durumu. * İbakı ndan. n k ya. amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. iş ş üstünde. altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. kestirme. ishal. ). * Elveriş kolay. rtı bir k. ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. n lu zı amel * Yapı iş lan . ğ ı macrocephalus). ambülâns * Hasta arabası .* Balinagillerden. amca * Babanıerkek kardeş n i. edim. tatbikî. diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. eyin. ş ameliyat . amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir. fiil. ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. cankurtaran (arabasıcankurtaran. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. uygun. tatbikî. amele * İçi. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma. * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. * İe dayanan. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. amelimanda * İyapamaz durumda olan. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. * Hareketle ilgili olan. ı li. nı kları * Sürgün. lı için lan * Amca olma durumu. pratik. iri ve uzun taneli bir tür pirinç.

Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . ğ ı * ç.* Operatörün. * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. İ faaliyetler. ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana). en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i. küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). operasyon. ameliye * Yapı iş lem. Amerika ile ilgili olan. armuda benzer yemiş acı i. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale. Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". lan . ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. arka ayakları uzun. lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. ı en aç. amerikan * Pamuktan düz dokuma. Amerikan bar . r. laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek. iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n. acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. Amerika tavş anı * Kemiricilerden. Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). ş ler. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . Amerika armudu * Defnegillerden. "doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". ik ndan * Amerika'ya özgü. kaput bezi.

amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı. dibi sivri. * Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. * Amigonun yaptı iş ğ . amerikan. otel veya evlerde içki için ayrı ş e. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. amfora amigo amigoluk * Bkz. ndan iş . ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. k * Toprak parçası . Amerikalı ya ş an gibi. raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. * Metal olmayan elementler. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. lmıköş Amerikan bezi * Bkz. karnı ki geniş testi. yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. amfor. Amerikan salatası * Rus salatası . ı t). saltması Am. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. dar boyunlu. Kı 95. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı.* Lokanta. Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. amfizem amfor * İ kulplu. esmer. yeşrenkli bir silikat grubu.

* Sı radan. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . amire yakı biçimde. * Amiplerin yol açtı. n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse. * Kibarca olmayan. ğ ı amir * Buyuran. ş an * Amire yakır biçimde. * Amip. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. * Amonyaktaki hidrojen yerine. ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. it amirallik * Amiral olma durumu. halk deyiş zı iyle. * Amir olma durumu. ita amiri. ı ik. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı . üst. âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. sebep. amipler amipli *İ çinde amip bulunan. . * Amiralin makamı . * Amir gibi. faktör. te amiral * Deniz kuvvetlerinde. amir gibi. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim.amil amilâz amin * Yapan. emreden. n nda lı r. vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı . amip * Amipler takı ndan. tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). etmen. ş ı * Bkz. etken. bayağ ı .

amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. çağ vı nak. n amme davası * Kamu davası . im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan. bununla beraber. amme idaresi * Kamu yönetimi. amme * Halkıbütünü. nı r ruhu. amma velâkin * Ancak.amma * Bkz. amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. amme efkârı * Kamuoyu. azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. kamu. ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. bellek yitimi. keskin kokulu bir gaz (NH3). amnezi amnios * Hafı kaybı za . amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. nı r kaymağ lan ş adı ı . * Döl kesesi. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. Ama. amor * Bir çeş kumaş it . . ş lı ı k. amme menfaati * Kamu yararı . amme hukuku * Kamu hukuku. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i.

amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . dikine. Kı saltması A. ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç. nı amudî * Dikey. yumuş atmalı k. yık kârdan ayrı belirli pay. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. amudufı karî . dik. cihaz. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil. mölçer. amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye. gözleme dayanan. yükselteç. iş *İ çinde. u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma.amorf amorti * Biçimsiz. sallantı hareketleri en aza indiren. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . * Bu düzeni kuran öge. giyim vb. na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . üslûbu. ampul şe. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. ampermetre * Amperölçer. il zca ampirist * Deneyci. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen. ampirizm * Deneycilik. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. mobilya. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek.

l. e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . ana bir. faizin dında olan bölümü. ayrı ler).* Omurga kemiğ bel kemiğ i. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. lan. * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. asıesas. fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . z-an. dik durumda. ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. küfretmek. yer veya durum. ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. i. * Velinimet. u n. * Fiilden sı türeten ek. * İ tarla arası ki ndaki sır. tehlikeli zaman. bir tür ak asbest. nı * Çocuğ olan kadı anne. ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde. o çizginin. amut * Dikme. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. n i ana baba günü * Çok kalabalı k. . baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler). i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı . ana arı * Arı beyi. ı n ş ı * Temel. kı lı k. * Sınt ıkalabalı telâş. amyant an an an * Zihin. * Yavrusu olan dişhayvan. lâhza. * Alacağ veya borcun.

büyük defter. ana gibi yâr olmaz. i * Gemilerde. kı ndan ta. aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. ekleme direklerde dipteki temel parça. iyi n. aç. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . metropol. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. . defterikebir. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri. ana kına taht kurar. büyük ş ehir. umman. k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. metropol. okyanus. ana kapı * Bir yapın süslü. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce. un. ana duvar * Bir yapın. büyük ön kapı. mutlu olamaz. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil. büyük ş landı ı ehir. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi.

k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti. anaokulu. * Sınt ı güç iş alı kı ya. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan. ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. ğ ı altan . saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök. n * Arı beyi. ana ş ehir * Ana kent. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. lere ş mamı nazlı ş . nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. * Bir gözlem evi veya kurumda. n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. ana mektebi * Bkz. ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. laytmotif. büyütülmüş çocuk veya genç. ana saat saat. holding.

* Kuzey. eyin tigi. * Sevimli. anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. anaca anacı k * Küçük anne. tasası sağklı duruma gelmek. doğ ve batı u yönlerinden her biri. bilgili. ana sevecenliğ i. na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. baş buyruk. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. ri. sempatik anne. n ldı ı * Cadde.ana vatan * Ana yurt. ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. anabolizma * Özümleme. ü * geleneksel. önemli bölüm. * İ yurt edinilen yer. anaçlı k * Anaç olma durumu. ı na * Ana olarak. güney. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol. * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. * Kurnaz. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu. anacı l * Anası düş (çocuk). . ana vatan. z. * doğ tan olan. deneyli. * İ kart. mı ana yarı sı * Teyze.

anaerkil * Anaerki temeline dayanan. anaforlama * Anaforlamak iş i. açar. girdap. burgaç. *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u . uzun saplı dirgen. inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. kurgu. anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni. karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç. alan ana na maderş ahîlik. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti. * Karmakarık. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. u rim. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. güç durum. ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). e mın lamak için kullanı düzen. yaba. eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol. yetiş ebilen. sinirli. . açkı p lan . tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. lan komütatör. eğ çevri. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. araç. ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. maderş matriarkal. . * Akı lı ntı cereyanlı . ahî.Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. anafora kaptı rmak * emeksiz.

analı * Anası olan. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. araç. açacak. satan veya onaran kimse. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri. eskimiş ı . analı . deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. ı . lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) . ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. delikli metal ve plâstik gereç. * Kapı . -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. nı ı nı * Vesile. avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz. ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek.* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri. anakronizm * Tarihe aykılı rı k. anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. a . a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. * Çağ uymama. vası ta. e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. .

k nlı analızlı kı * Salça. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im.analı kuzu. anam babam * teklifsiz bir seslenme. üzüntü gibi duygular anlatı r. * Ağyı rı dindirme. * Örnekseme. çözümleyici. analı k * Ana olanı durumu. * Çözümleme. * Anaca davranı ş . tahlil etmek. * Bkz. analitik analiz * Çözümlemeli. kapital. analist * Tahlil. ağkesen. anamal . * Üvey ana. anam! * Kadıerkek. * Sermaye. acı duyumunu yok etme. tuz. benzeş meye dayanan. analiz etmek * Çözümlemek. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. * Andışandış rı . aygı t veya organ. analojik * Analoji ile ilgili. analiz yapan kimse. kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. rı ma. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. acı yitimi. tahlil. su. beğ aş enme. me. bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. acı . * Analiz yapan cihaz. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. n * Ana duygusu. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant.

anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. kokusu çok beğ enilen meyvesi. * Ananeye bağ olan. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. anamal sahibi. n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi. gelenekçi. i * birini. ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. ananasgiller * Bir çeneklilerden. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . kapitalizm. geleneksel. e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus). ı boş * Anarş i niteliğ olan. cak en aç * Bu ağ n tadı acı . an'ane an'aneci * Gelenek. ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. a. puluçluk. anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. anan yahş baban yahş i. sermayedar. an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan. lı an'anecilik * Gelenekçilik.sermaye. * Geleneğ dayanan. * Kargaş baş luk. başzlı sı k. bu da sana öyle helâl olsun. kapitalist. nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. ananas * Ananasgillerden. inde anarş ik . * Bir ticaret iş kurulması inin .

anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. bitkin duruma gelmek. ü . anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. kını kenarı bak. ası l olarak. babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. anası bak. anartri * Dil tutukluğ u. na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. * canı bezmiş ndan . anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel.anarş ist * Anarş ilgili olan. çok üzmek. bezdirmek. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu. üş engeç. i ile * Anarş yanlıolan kimse. anarş istlik * Anarş olma durumu. esaslı biçimde. anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek. . bakı ndan anası benzeyen. bezini al na zı al. anası l * Kökten. eziyet çekmek. bütün aile. anası danası * soyu sopu. bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. mı na anası (veya sarı turp msak). ş . anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. çok sıntı kı çektirmek. iş ist i. anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb.

hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. anatomik * Anatomi ile ilgili.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k. rma. anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. anayasal . * Beden yapı. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . gövde yapı. * Anasıolma durumu. r. yürütme. anasın gözü nı * çok kurnaz. lan anatomi *İ nsan. kanunuesasî. nsan * Unsurlar. ögeler. * Anayasa konusunda yetkili olan. teş esasiye kanunu. dalavereci. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi. anatomici * Anatomi uzmanı . yapı bitki (Pimpinella anisum). bunun için gam yeme (yemem)!. yasama. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). anayasa okutan (kimse). anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. hinoğ k luhin. katavaş ya. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. çok açıgöz. anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. anayasadan yana olan. * Anası olmayan. aldı umursama. * İ vücudunun anatomisi ile ilgili. teş sı ve nı rih. z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z.

"yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. * Anı . aptal. "ama". her an. birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. . andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. o iş te kötü de gitse. beceriksiz (kimse). "daha çok". gittikçe. ilerisinin olmadını ğ gösterir. andış rı * Andı rmak işveya biçimi. temsil. rat. * En erken. benzerlik durumu. * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. ı * "Lâkin". sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. daha hı . k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. * Belli bir bölgede sısıgörülen.* Anayasa ile ilgili. bön. andış rı ma * Andış iş analoji. andı rma * Andı rmak iş i. * Genellikle hamsi. zlı andaval * Ahmak. beceriksiz. anca * Ancak. "güçlükle" gibi. * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. bazen de çaça. kı andavallı * Bön ve görgüsüz. rı mak i. analoji. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . nı r. anca beraber. ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. saş n. kları lan lı * Ajanda. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . . i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk. bir ş daha çoğ eyin unun. *İ ltibas. "en çok". * "Olsa olsa". yadigâr. anbean * Dakikadan dakikaya.

anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. anestezist * Anestezi uzmanı . angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. andoskopi * Bkz. endoskop. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. andoskop * Bkz. çiçekli. anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i. taahhüt etmek. * Benzer yanları bulunmak. fı sa mı kra.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. zlı * Kansı z. angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. * Servi ağ . en andıotu z * Birleş ikgillerden. lan * Kansı k. çağşrmak. duyum yitimi. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü. acı kokulu bir ot (İ ve nula). angaje olmak . anemometre * Yelölçer. endoskopi. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. nemli yerlerde yetiş sarı en.

angı ç angı n * Ünlü. * Ördekgillerden. taahhüdü olmayan. angudî angut * Angut kuş unun renginde. sı Anglosakson * V. Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. taahhüt. Kı it ş ı nı saltması A. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması . i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. hur. lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. angarya çekmek * bir işisteksizce. lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. hatıiçin yapmaya mecbur olmak. * Usandıcı ktıcı rı. tüyleri kiremit renginde. angajmansı z * Bağ sı lantı. zorla yapı iş lan . ve VI. bı rı. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara . üstlenme. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea).* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. u . lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. ücret vermeden yaptılan iş a rı . angajman * Yüklenme. taahhüdü olan. *İ ngilizlere has olan. ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. anı şmeş lmı . angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. bağ . angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. u Anglofil *İ ngiliz yanlı. Angolalı * Angola'da yaş (kimse). Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse).

anı msamak * Hatı rlamak. anı mak klaş * Hazıolma durumu. rlı anı msama * Hatı rlama. anı msatmak * Hatı rlatmak. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat. r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. hatı ine rlamak. * Hatı ra. * Anı klamak iş i. taş yla al. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. anha minha * Aş ı ağyukarı . anı mak laş * Anı niteliğkazanmak. * Hazık.* Ahmak. durumuna girme. * Hazı r. . * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. kaba saba. * Anmak iş konu olmak. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. anı msanmak * Hatı rlanmak. anı msatma * Hatı rlatma. hatı ra. anı msanma * Hatı rlanma.

anı tsal * Anıniteliğ olan. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. dolaylı anlatmak. abideleş ve lı r mek. * Önemi ve değ çok olan eser. t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen. * (eş Bağ ek) ı rmak. anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. abide. ta anı z . anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. ü iyle anı tsı * Anı benzer. t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. ima etmek ihsas etmek. bir rı tı . rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. anı eri kazanmak. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . * Eş in anırken çı ğses.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i. abidevî. görkemli. anı benzeyen. sembol niteliğ yapı inde . abideleş t tirmek. * Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . ü. anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu. eri anımezar t * Görkemli. anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. anı mezar. telmih. çarpacak büyüklükte.

* Canlılı cı k. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. animasyon * Canlandı rma. . birden. m lerinde. anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. * Bir andaki hı z. * Bir anda oluveren. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. * Hemencecik. fotoğ lı bası iş rafçı kta. boğ yutak iltihabı az nı iş ak. birdenbire. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması . anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması . . apansı z. ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. kaba. hunnak. anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. anîden anif anilin * Ansın. zı * Sert. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. * Benzenden türeyen bir amin. bir anda. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. * Ansın. * Boğ mukozasın şmesi. farenjit. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. birdenbire. anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek.

* Zeki. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. * Zekâ. kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. tı anketçi * Soruş turmacı . anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. sözlerin bir araya gelmesi. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. ş ı ey. anket yapmak * bir konuda soruş turma. sormaca. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. bir sözden. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak. anket * Soruş turma. anketçilik * Soruş turmacı lı k. . anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . lan n rlattı ı ünce mana. tiftik keçisi. semantik. eklem kaynaş . semantik. bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. * Bir önermenin. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. fehva. bir tasarın. * Anket yapan uzman. Ankara keçisi * Uzun. anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. tirilmiş (tesisat). .Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. araşrma yapmak. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey.

anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. isimden türeme fiil.* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. inde ka * Sorup öğ renmek. * Doğ ve yerinde bulmak. anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. eyi ş . sinonim. düş nı üncelerini sezebilmek. bir söze. yanlıdeğ ya ş erlendirmek. müradif. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . geniş lemesi. müteradif. söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . anlam vermek * kendince bir yargı varmak. anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. ya anlama * Anlamak iş vukuf. isteklerini. anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. i. yilik * Sahip olmayı istemek. dileğ yerine getirilmesini istemek. genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş . ilgilenmemek. anlamamazlı k * Anlamazlı k. anlamlandı rma . kayması bayağ ması veya ı laş . inin anlamamak * hoş lanmamak. na ş anlamdaş * Eş anlamlı . ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek. yorumlamak. eyi ğ ı ş . ru * Birinin duyguları. yararlanmak. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. * Bkz. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak.

anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek. anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. karık. önemli bir ş anlatmayan. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. anlam vermek. bir ş demek isteyen. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak. manası ey z. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. manalı . z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. . anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. bir anlam verilemeyen. ma. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. anlaş Vehbi'nin kerrakesi. semantik. düş ey ündürücü. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. galiba. anlamsı z * Anlamı olmayan. muğ güç ş ı lâk. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. anlamlı * Anlamı olan. kimselerden biri. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. belli olmak. mak i. anlamsal * Anlamla ilgili. gerçeğöğ in i renildi. manidar. manası k. anlam kazandı rmak. z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. ortaya çı ine kmak.* Anlamlandı iş rmak i.

inceleme. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. ifade. tahkiye. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. antant. ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. kültürel vb. anlaşrmak tı * Anlaş . anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. uyuş mayı mayı mayı lamak. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. ekonomik. övmek.* Devletler arası siyasî. bir konuyu söz veya yazı bildirme. ünce bir . amaç bakı ndan birleş mı mek. * Bir duyguyu. anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. duygu. ihtilâf. zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. uyuş itilâf. tahkiyeye ağ k veren (yazar). ma. stilistik. * Anlatı iş lmak i. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. bir düş ünceyi. anlaş malı * Anlaş maya dayanan. ekspresyonizm. ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. ine anlatı m * Anlatmak iş i. anlatı * Hikâye etme. anlatı cı anlatı lma * Hikâye. uzlaş . ki n ı laş ünce arası lı k. mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. ma anlaş mak * Düş ünce. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k. sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek.

bir hatı lan . ihtifal. zihniye. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. kafası kavrayı z. * Hoş görülü. vurdumduymaz. anlayana sivri sinek saz. zihniyet. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. anlı k entelekt. kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. gabi. telâkki. bilgi vermek. * Kı süren. i. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. zekâ. zihniyet. anlıanlı ş * Güzel. i * Anlama yeteneğ feraset. lama. * Hoş görme.anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. takrir. zeki. zlı * Hoş görüsüzlük. sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. li. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. ı zlı n lı k. ş tlı. bir an içinde olan. ş sı n . izah etmek. k. izanlı ş ı . anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. * Hoş görüsüz. *İ nandı rmak. * Söylemek. nakletmek. usa vurma. gösteriş ünlü. ferasetli. açı klama yaptı rmak. izansı ferasetsiz. entelektüalizm. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. izan. anlattı rma * Anlattı rmak iş i. z. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. gabavet. hâlden anlama. anlayı ş lı * Anlayı olan. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . yargı müdrike. anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. belirtmek. kalı kafalı ş t ı z. * Anlatmak iş i. anlama gücü. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak.

anonim ş irket. duyurma. anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. su anorganik *İ norganik. gayritabiî. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. * Anı için verilen ş hatı yadigâr. anons * Duyuru. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k. anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. zikretmek. ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. bergüzar. anla * Adlandı rmak. n) anneanne * Annenin annesi. lı . * Bir sözü ağ na almak. düzgün olmayan.anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören. sunucu. lmak ey. ra. iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. ş ş ı a rı * Bkz. k. rı k. anonim * Adı bilinmeyen. * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). e. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n. anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). zı * Bir armağ gönlünü almak. nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k. yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. . hatı rlamak. bir haberi halka bildirmek. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu.

yemin etmek. . anormalleş me * Anormalleş iş mek i. ansiklopedi * Bütün bilim. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. ş sı lsı * Birdenbire. eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. deli. anormallik * Anormal olma durumu. özel adları içine alan sözlük türü. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. bilgilik. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). anı msamak. eyi ant kardeş i * Bkz. 'yı iyi. akı z. yemin. anîden. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. anı msama. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan.* Dengesi bozuk. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek. habersiz. * Bkz. ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. artı mın landı ı i uç. anî olarak. ra rada. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi. ğ ı * Bkz. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. kan kardeş i. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i.

lması sağ * Duyarga. yağ yemiş acı lı i. ma. antarktik * Güney kutupla ilgili. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. antet . stı ı aç * Bu ağ n. güney kutup yakında olan. iskeleti kemikleş . itilâf. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. antant kalmak * anlaş mak. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. uzlaş mak. iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. ince ve sert kabuklu. cı nda n ini antenli * Anteni olan. nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz. antant * Anlaş uyuş mutabakat. ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. ma. rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz. Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi.ant vermek * "Allah aşna. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet.

nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. * Genele. davranıveya öğ ı ş reti. kalevî. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i. antibiyotik * Bitkilerde. antetsiz * Başksı lı z. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan. antiasit * Alkalik. penisilin. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . antikacı . olağ geleneğ aykı. parazit gibi protein yapında madde. tuhaf. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. başk. * Bu çağ özgü olan. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. virüs. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. panzehir. e rı * Mendil. rı antidot * Bkz.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. ana. özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. * Antik. örtü. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. sı diş ajur. larak lan diş çan i. acayip. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde.

Kı m ı mı lan. ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. lk . antikomünist * Komünizme karş ı . antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . antikatot yaprak. antimon * Atom numarası atom ağ ğ121. antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. * Karş duygu. ş kı * Sevimsizlik. soğ ran. antinomi antipati * Çatı . haddede veya çekiç altı iş 51. ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse. ı ı rlı nda lenemeyen. zlı an. uk. * Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i. * Tuhaflı k. ı antisemit . ı t * Antipati uyandı sevimsiz. kanı kaynamamak. antikite * Tarihte İ Çağantik devir. sı ülkelerde yaş cak ayan.* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde.76 olan. çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. antipropaganda * Karşpropaganda. rak saltması Sb. 6300 C de eriyen. soğ ukluk. antikalı k * Antika olma durumu.

* Bir yapı girip geçilen yer. antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı . ta belgede belirtilen durum. havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. * Güçlükle tutuş koku. an antrakt antrasit antre * Ara. çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. da * Baş ç yemeğ langı i. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. pakt. alı rma yapmak. antlaş mak * Antlaş yapmak. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde).* Yahudilik aleyhtarlı. duman çı an. ahitleş ma mek. yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. nmıseçme parçalardan oluş kitap. idmansı z. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. methal. antlı antoloji *Ş airlerin. karmadan. egzersiz. seçki. ı antitoksik * Antitoksin. ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . antitez * Karşsav. e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. muahede. idman. . büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . güldeste. nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak.

antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. insan bilimsel. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. biyolojik özelliklerini. antropoloji * İ n kökenini. ardiye. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . antropoitler * Bkz. leten * Antrepoya bakan kimse. rası ken. insan nsanı bilimi. nda. deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. anut * İ . yanı u. tiren ş tı i. antropolojik * İ bilimiyle ilgili. derisi dikenlilerden. imli antropoit * Bkz. ayak direyici. nda iten. antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . antropozoik devir * Antropozoik. insansı . u antrepocu * Antrepo iş kimse. toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. ş cı tı k. nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan. ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. insansı lar. bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik. evrimini. antropolog * İ bilimi uzmanı nsan .antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. natçı . reti. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer.

anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. cihaz. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı . apar topar * Telâş acele ile. rada. çok anî olarak. eksin. aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin. * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). gürbüz. acı lan * Rakı . zı * Abla. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. . * Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. k. açıbir biçimde görünmesi. makat. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . iri. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. ş rsak kıdeliğ erç. ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü. ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. yaka paça. itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk. zı nlı k apak * Çok ak.anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi. * Çok açı çok belirgin. kuya rakmaksın aydı k.

açar. iki . apazlamak * Avuçlamak. alıkaçmak. p * Gizlice almak. * Külhan beyi. * Bir avuç dolusu. bambaş ka. apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . * Doğ kemik dokusunda bulunan. * Çok az. * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. al apaz apazlama apık ş ı . ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. * Apazlamak iş i.aparmak * Almak. hayta. apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. * Bacakları aça yürüme. ayrıbacaklı nı k . * Avuç. * Yelken rüzgârla dolup şmek. ada. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. kabadayı . apaş apatit apaydı n * Çok aydı k. ş kı aş n. alıgötürmek. güçsüz. içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat. çalmak. aça * Yorgun. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr).

* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. r. . apiko * Geminin. kan apoş i * Çember biçiminde. * Duvar ş amdanı . * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. * Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs. * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). ş ı ı nı aş rmak. ş ı k. kapalı . * Derli toplu. aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. omuzluk. ayı * Ne yapacağ kestirememek. * Apı ş iş mak i. nı rarak * Oturmak. apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una . sonsal. süslü. karanlı(söz veya yazı k ). bacakları rarak çömelmek. telden yapı torbaya benzer. aplik aplikasyon * Uygulama. * Apı rmak iş ş tı i. apotr . * Hazı tetik. apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. apokaliptik * Anlaş ı lmaz. * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. büyük gözlü ağ lma. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . duvar lâmbası . unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ .

aptal aptal aptal * Aptal gibi.* Yardı . aval aval. mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak. * Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. aptalca. . perdahlamak. * Nisan ayı . k. langı na ğ n ı eri. lı kta lan * Apre yapan kimse. zekâ yoksunu. * Aprelemek iş i. alı ahmak. * Zekâsı geliş pek memiş . aptal olmak * aptal durumda bulunmak. * Küçümseme belirten seslenme. apraksi apre * Bkz. havari. ş ş . apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. lı kta. azarlama. lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . önsel. perdahlanması . koruyucu. * Apresi olan. yla apse * İ birikimi. çı rin ban. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. abril. iş yitimi. apse yapmak. apseleş me * Apseleş durumu. koordinat. * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş .

eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . * Bkz. abdest. aptal gibi. abdestbozan. ahmakça. abdestbozan otu. aptesbozan * Bkz. ahmaklaşrmak. anlamaz gibi görünmek. apteriks aptes * Bkz. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. abdestli. aptesbozan otu * Bkz. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak. Ar * Bkz. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. aptesli * Bkz. ahmaklaş klaş mak. aptal gibi. * (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. apteshane * Bkz. aptalca * Biraz aptal. abdestlik. abdestsiz. ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. .aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. bilmez sanmak (sanı lmak). * Bkz. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. aptal duruma getirmek. abdesthane. * Et kesimi yortusu. alı mak. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. kivi.

ki eyi ran k. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k. haftayı m. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. suv-ar-mak vb. fası ran la. luk. ar namus tertemiz * utanması olmayan. ölç-er vb. ara açmak * dostluğ bozmak. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. anlaş u mazlı yol açmak. utanmaz. na kları * Aralı k. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. r: kar -ar. çı "menfaat" vb. kı ar etmek * utanmak. klı k. iki olayı ki birbirinden ayı zaman. Bu ekle k-ar. an ş ı ara bozucu . bir filmde dinlenme süresi. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. -ar. lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. yüzsüzlük etmek./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. utanç duymamak. gid-er-mek vb. antrakt. * Toplu jimnastik dizilmelerinde./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. -ar. ar * Utanma. ar yıdeğ kâr yı lı il. geç-er. * Bir oyunda. biç-er. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. kalk-ar.* Argon'un kı saltması ./ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. utanç duyma. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. * İ olguyu. siz -ar. mola. çı yat-ar. açar "anahtar". aralı boş mesafe. bat-ar.

ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. arkı tası na. tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. yüzeylerin. münafı müfsit. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. ara kesit * Çizgilerin. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. arada önlem niteliğ verilen karar. lan . fitçilik. fesatçı . me rası ndı ı lardan her biri. sözsüz çalı parça. n na deniz. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. ı na. k. türkü.* Ara bozan (kimse). tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. ara nağ me. fitçi. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. münafı k. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. k k lan ara nağ mesi * Bkz. klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav. ara nağ me * Ş . köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. . ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda. güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. ara bulucu * Uzlaşran kimse. uzlaşrı. fesat.

motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . * Araba yapma veya satma iş i. aç araba kullanmak * araba sürmek. * Araba yapan veya satan kimse. birçok arabalarla. nda araba * Tekerlekli. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm. bir işbir süre bı i rakmak. zaman zaman. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer. * Araba vapuru. eri araba falakası * Çift atlı arabalarda. * arası arada. ara vermek * yeniden baş lamak için. lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. araba araba * Arabalar dolusu.ara sı ra * Seyrek olarak. durmak. arabalı * Arabası olan. arabalı vapur * Arabaya taş vapur. ara tümce * Bkz. garaj. araba vapuru. vapur. n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. ara cümle. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol. . arabacı lı k * Araba sürme iş i. ruya ulan lan söz. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. arabacı * Arabayı süren kimse. * Araba dolduracak miktar. nda. ı yan arabalı k * Araba konulan yer.

aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. mutavassı t. fesatçı u . arabizasyon * Araplaşrma. k. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar. büyüklerin yaş ş uyarlar. * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. i. sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba. i Arabî * Araplarla ilgili. arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. . ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı. hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium). münafı müzevir. ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak. Araplara özgü olan. * Giriş bezeme.araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). * Arapça. klı aracı * Uzlaşran. aracı koymak * bir kimseyi. arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. anlaş sağ tı ma layan kimse. müzevirlik.

lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. eyi lan ey. araçlı jimnastik * Bkz. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. nda * Mekke'nin doğ usunda. yoluyla. kurban bayramın arife günü toplandı tepe. ta. araçlı * Araçla yapı veya olan. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. bağ kurarak. aletli jimnastik. bilâvası ruya lan tası ta. z arada bir * seyrek olarak. vası . araçsı z * Araç kullanı lmadan. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. * Taş ı t. unu ü. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer. tavassut etmek. in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta. gücünden yararlanı nesne.aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. ta. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek. vası nı ü . hacı n. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. vası z. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. bilvası lan talı ta. lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. vası yla. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. doğ rudan doğ yapı veya olan. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. ları nı kları . aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek.

çaresiz kalmak. uzaklaş yanı ayrı mak. iki dostun arası soğ na ukluk girmek. n. ndan lmak. seyrekleş klı tirmek. araklamak * Çalmak. kiyi . lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek. * Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. yarı açmak. araları iyi * dostlukları düzenli. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. * Aralı duruma getirmek. tiftikten yapı ş külâh. * Beyaz. aralıolmak. ı rma. kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. aş ı rmak. araklama * Araklamak işçalma. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. hı z. u. çalan. aralama aralamak * Aralamak iş i. ri * Araklayan. * İ taneli bezelye. seyrekleş nı tirmek. * Seyrelmek. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. k * Gitmek. eyini rı plak aragonit arak * Ter. aş i. benzer nitelikler çok az olmak. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat. rsı * Hı zlı rsı k. il. * Aralanmak iş i.

aralı z ksı . yarı açmak. * Kesik kesik. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak. * Uygun. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. arama * Aramak iştaharri. kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. koridor. * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. harfler veya satı arası açı ğolan. ik nda klı * Dizgide kelimeler. * Bir sesi bir baş sesten. tam kapanmamı açı ş . ik nda klı * Sürekli. eyler . aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. mesafe. barı rmak. m m i aralıetmek k * aralamak. klı * Sı vakit. * Yı 31 gün süren son ayı kânun. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. espaslı rlar nda klı ı . ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. lı n . iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. fı li rsat. esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak. ilk * Ayakyolu. bale. biraz açtı k rmak. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. * Birbirine bitiş olan. araları açı k bulunan. araları açı k bulunmayan. espas. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. ra. kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. geçenek. iş gibi yerlerde. i. * Yarı k. aralıvermeden. elverişdurum.

erli. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). yoklamak. * Düzenleme. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. eyin unu * Önem verip istemek. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. arantı Arap . * Ş koş art ulmak. * Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. Aramîce. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. mak. r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. ine *İ steklisi bulunmak. ine * Söz konusu olmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. özlemek. aranmak * Aramak iş konu olmak. fellâh.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. * Düzenleyici. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak. * Aranı çözüm. çok aramak. * Eksikliğduyulmak. * Olumsuz. * Koyu esmer veya kara. arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. tı * Ziyarete. kta eyler * Ş koş art ulmak. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu. aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. * Bkz. * (küçük a ile) Zenci. u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. * Araşrmak. hatısormaya gitmek.

Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. kararmak. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i. lan. lan * Bu dile özgü olan. Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. Araplı k * Arap olma durumu.arap * Negatif fotoğ raf. zamkı arabî. ak. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar. k il olan kça ağdoğ . mak Araplaş mak * Arap olmak. Araplaş ma * Araplaş durumu. Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). arap saçı gibi * karmakarık. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. Araplı benimsemek. ş ı Arapsaçı * Küçük. Arap gibi olmak * simsiyah olmak.

araları gerginlik. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. arkadaşk bağ kopmak. geçirilmek. arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. lması araşrma görevlisi tı . geçimsizlik olmak. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. ı araşrı tı * Araşrma. gözden. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. vira. Arasat * Müslüman inanına göre. ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. araşrmacı tı tı tı (kimse).ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. tı * Sürekli olarak. araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ . birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. tı i. ararot kamı ş ı * Maranta. araşrma tı * Araşrmak iş taharri. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. * Meraklı . * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. sı ı cağ cağsı ı na. arkası kesilmeden. arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. araşrman. mütecessis. iş n u araşrı tıcı * Araşran. inceleyen. kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. müstemirren. arası geçmeden * vakit geçmeden. nda arası olmamak * geçinememek. arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. ara vermeden.

* Aratmak iş i. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak. eskisinin yerini doldurabilmek. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. asistan. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak. araya gitmek * harcanmak. dostluk kalmamak. eyi iş . sormak. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak. karıklı kurban olmak. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. istetmek. araya vermek * yararsıbir işharcamak. soruş turmak. yokluğ duyurmamak. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. * Arzu ettirmek. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. aratmamak * yenisi. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. araşrman tı * Araşrı. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. kaybolmak. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. araşrman. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. eski yakı k. nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak.

arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. * İ çürümeye yüz tutmuş aç. k. patı . tahvil. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. . semptom. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop. * Türk müziğ bir birleş makam. * Kundaklı . toprak. i. *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ. rtı arbitraj * Hisse senedi. arbalet arbede * Gürültülü kavga. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. k *İ linek. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. lan * Ardı l. inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. * Hastalıbelirtileri. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. tetikli yay. çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. yerey. görünmemeye çalı ş mak.* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. * Belirtiler. çevreye uymak. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. k ma li araziye uymak * ortama. arazi açma * fundalı koruluk. arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . yer.

ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü. öncel karş . arkası ra. peş bı ndan ini rakmamak. güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. pencere için) sonuna kadar açı k. halef. ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. ası lmak. ardı nca * Hemen arkası ndan. takı lmak. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir. sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. ardı kadar açı na k * (kapı . Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). ardı ra. ardıra sı ardı ç * Peş inden. * Servigillerden. tükenmek.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. ardıardı n n * Geri geri. sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. sı kahverengi. * Sataş mak. * Musallat olmak. aralı z. çatmak. u türü (Turdus pilaris). i la . ardı ra. ara vermeden. arkası ndan. ç acın ardırakı ç sı * Cin. kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. hemen ardı ndan. aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse. ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek. karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. * Birisinin sı na ası rtı lmak. ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek.

tamamlamak. an . * Bkz. peş bı ini rakmamak. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar. * Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret.ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. * Ardiyeye bakan kimse. arefe günü * Bkz. arife günü. olan . mütevali. ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. ardı bı nı rakmamak * Bkz. argaçlama * Argaçlamak iş i. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. durdurmak. son vermek. arife. iki. argali * Boynuzlugillerden. a i. lan ya * Ardiye iş leten kimse. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. önlemek. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. atkı nda lan . antrepo. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon). ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan. lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. * Kayağ taşkayrak. n nda. ardı kesmek nı * arkası gelmemek. depo. ardık ş ı * Birbiri ardı gelen. ş .

boğ dağ azı az. iş * Temiz. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). n na lanan ağ parça. * Söz argo durumuna gelmek. ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . saf. ı ı rlı nda olmayan bir element. söz arı kil . arı biti * Kör. rengi. ı * Günahsı z. arı gibi * çok çalı ş kan. bal ve bal mumu yapan. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). f.argı n * Yorgun. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo). * Yabancıeylerden arı ş ş z. derbent. zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan. ş nmı katıksı . argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. havada %1 oranı bulunan. Kı saltması Ar. zayıbitkin. ı * Serserilerin. halis. * Beceriksiz. n * Geçit. arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme. z. kokusu ve tadı 18. boğ . aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. argon * Atom numarası atom ağ ğ39. * Argıolma durumu.9 olan. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. arı sokmak gibi * iğ nelemek. argonot * Kafadan bacaklı lardan. acı söylemek. * Zar kanatlı lardan. münezzeh.

yağerimiş f. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil. kaolin. arı mak klaş * Arı(II) olmak. . arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. kanı arı u kuş * Arı ugillerden. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. karşğödenmeyen emek. arıemek k * İçinin. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster). açlı . cı kuru. * Fide veya fidan dikilen yer. bozulan arkları temizleyip açmak. arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. karnı mavimsi yeş Güney Avrupa. lar nına arı sili * Tertemiz. arı k * Eti. Orta Asya'da az ağ klı il. k arı klatma * Arı klatmak durumu. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark. Kuzey Afrika. sı ı zayı lı z. arıçekmek k * tı kanan. yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. sı sarı kuş rtı . ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva. ska.

tirme. özleş me. arı lı k arı nmak . arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek. özleş mek. vücutları . i * Temizlenme. i. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar . * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. arı mak laş * Arı duruma gelmek. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . zlı * Kovanları konulduğ yer. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. kovanlı n u k. özleş tirmek. tenzih etmek. arı lı k * Temizlik. arı dokunmak na * utanç duymak. ş zlı ı * Günahsı k. arı ma laş * Arı mak durumu. * Katıksı k. arı ma. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i. saflaş mak. arı laş duruma gelme. sı k. arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak.* Arı(II) duruma getirmek. ı * Arı lanmak durumu. k arı k klı * Zayık. laş arı lanmak * Arı mak.

alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. arı yapmak za * Bozulmak. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. arı zalanma * Arı zalanmak iş i. tasfiye etmek. * sonradan ortaya çı kmak. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. . tma i. iş lemez duruma gelmek. rafineri. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak. * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek. mak. * Katıksıduruma getirmek. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. ı * Rahatlamak. ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. tma i * Deterjan. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı . * Bulaş ş mı musallat olmuş . yağ için) Arı iş rafinaj. * Arı iş tma i. aksaklı k. duruma gelmek.* Temizlenmek. arı tı cı * Arı özelliğolan. * Çözgü. k . tmak i arı tma * Arı iş tmak i. iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. arı za * Engebe. petrol gibi maddelerin arı ğyer. * Aksama. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi. * Katıksı arı ş z. za. * (petrol. karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. tasfiyehane. vb.

olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. arı z zası arı zî * Sonradan olan. eğ reti. bozulmadan iş leyen. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. için) Aksayan.arı zalı * Engebeli. aristokrat . * (Araç vb. ön gün. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse. ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş . rahat. m * Engebesiz. Aristoculuk * Aristotelesçilik. ş tan * Geçici. bu halka özgü. biçimde. arifane * Arif olana yakı yolda. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. nını u * Soylular sıfı nı. arife * Belirli bir günün. arya. ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. * Özgür. idare edecek biçimde. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). * Aksamayan. n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. * Huzurlu. iş lemeyen. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). bozulmuş . * Çı plak. dı gelen. hür. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. mutlu. en * Bu halkla ilgili. aristokrasi * Ekonomik. düz. * Yarı yamalak. varı . m ı lı r * Aristotelesçi. arifane ile * ortaklaş a.

ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. lar.. sı * Soylu.7. ndan ark . aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı .9. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı .3. her yönü ile. * Büyük bira bardağ ı . aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm. aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in. * Bu bilimle ilgili.* Aristokrasi yanlı. reti. n lemler olan kolu. ödünç olarak. Arjantinli * Arjantin halkı olan. * Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı . * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe.. ağalma. aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın.5. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır. * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç. ariyeten * Eğ olarak. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse. gezimcilik. aristokratik * Aristokratlı ilgili. sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi. düzensiz. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. * Ritimli olmayan.

dayamak. sı nda n rı ğ ı . gibi arka arka * Geriye doğ ru.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. kayı na ı rmak. arka bulmak * bir koruyucu. kanal. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. * Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. * Art. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. peş . lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek. tmak ı lan k k. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. dayanı mek. arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . rüzgâr almayan kuytu yer. eyin rt * Geri kalan bölüm. yabancı davranmak. manevî yönden destek olmak. * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. sı rmak nan arka olmak * maddî. arı hark. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. arka plânda * Geride. beden. . arkada bulunan. * Geçmişgeride kalmızaman. n arka vermek * desteklemek. art arda. * Önemsiz. * Arkada olan. kayıcı rı. * Koruyucu. * Otururken sı n dayandı yer. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. ş mak. piston. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. kayı bulmak. eyin * Ağ ı l. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. cetvel. iltimasçı .

lik arkaik * Arkaizmle ilgili. refik. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. * Arkalamak işyardı müzaheret. * zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. * bir süre beraber bulunmak. refakat etmek. arkadaş ça * Arkadaş olarak. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. * Konuş ve yazı dilde. belli etmeden. içten olmak. müzaheret etmek. el altı ndan. müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. m . hempa. i. arkadaş na çok düş olan kimse. inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. a ş ı ş . lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. geride kalmak. içtenlikle. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. yüklenmek. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri. eskimiş veya eser). arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. lı a er ları kün arkadaş il. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. destek olmak. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. eş etmek. ileri gidememek. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. yâren. dedikodusunu yapmak. m. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. dostça. gizlice. korumak. birlikte gitmek. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. * değ ileride olanlarıarkası kalmak. ünsiyet. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. geride kalmak.

sı dayayacak yeri olmayan. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. arkası almak na * sı na yüklemek. bir yerde durdurulmak. arkası gelmek * devamlı olmak. arkalanmak * Kendisine yardı edilmek. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. kalı bir tür kı hı nca sa rka. yerinden düş ürülememek. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. arkası nmak alı * sona erdirilmek. koruyucusu. m arkalı arkalı ç * Arkalı k. sı dayayacak yeri olan. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. taş rtı ı mak. dayanağolan. semer. * Koruyanı . arkası kesilmek * tükenmek. ı arkalı klı * Arkalı. lam eye arkası ra sı * arkası ndan. arkalı rken kları ğ ı k. bitirilmek. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. * desteğ sağ ini lamak. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. güçlü olmak. ndan . * Sı dayamaya yarar yer. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek. ı kullandı arka yastı. destek olunmak. sürekli olmak. arkası ra sı * Ardı ndan. son bulmak.arkalanma * Arkalanmak iş i. peş inden. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak.

iltifat etmek. li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. sonraya kalmak. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. arkası almak nı * bir iştamamlamak. yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. geriden gelmek. taş ı nabilir ateş silâh. arkası z * Arkalı olmayan. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak. dayanağolmayan. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. ertelemek. görüş fı aramak. ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. arkaya kalmak * geride kalmak. arke arkebüz * XV. koruyucusu. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. ğ ı * Koruyanı olmayan. i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek.arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. övmek. arkası sı nı vamak * okş amak. lk . * İ ana madde. arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak.

halat ve yelken takı . arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. sılgan. arkeoloji uzmanı bilgini. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta. ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. ş ta arma * Bir devletin. kı * Kuzey kutupla ilgili. harf veya ş ongun. limanda kı ş lamak. seren. * Geminin direk. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. kazı mı bilimi.organı . nı * Arlanmak iş i. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. kı arlı * Namuslu. ip. seren. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. arlı ndan. yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. kum taştüründen bir tortul kayaç. arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda. su nda. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim. yerli arma soymak * hareketli olan armayı . nda armağ an . * Geminin yürümesine hizmet eden direk. utangaç. nda açı ilik * Kazı bilimci. kuzey kutup yakında olan. sılmaz. armada armador * Donanma. ekil.

hediye etmek. * Bağ. armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. * Armonika. * Ödül.* Birini sevindirmek. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. en. mutlu etmek için verilen ş hediye. ey. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. ı z sı zı * Akordeon. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. ihsan. * Fazla bön. ak. armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. armut gibi . mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası . * Armut biçiminde olan. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. sulu. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. . ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı. n da) lar armut * Gülgillerden. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek. * Ticaret gemisi sahibi. mıka. ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. an armonik * Armoni ile ilgili olan. * Gemi iş letme işgemi iş i. armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. letmeciliğ i. armatörlük * Armatör olma durumu. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. çiçekleri beyaz. yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis).

lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. sır gözü. nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku. Arnavut biberi * Acı rmı biber. dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. bön. armut biçiminde top. * Arnavut halkın bütünü. Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. Arnavutlarıkullandı dil.* çok anlayı z. armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi. tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. aromatik * Öküz gözü. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . n) * her ş kusur bulmak. Arnavut bacası * Çatı penceresi. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . ş sı armut kabağ ı * Ürünü. mastı ğ ı çiçeğ i. nda ğ ı . armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r. .

aromalı . arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. * Bu bitkinin taneleri. arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na. llara arpa suyu * Bira. ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). * Yabanî arpa. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. * Tüfek. yiyecek gibi ş veya para. arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. arpa ektim. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. sulamaya yarar araç. k eyler * Baş k. arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. * Arpa biçiminde ş ehriye. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı. arpa tarlası . * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. arpa * Buğ daygillerden. tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . * Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. * Arpa konulan yer. .* Hoş kokulu. arp * Bkz. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse. yurdumuzda mı lan. arozöz * Kamyon. i. harp (II). altma düzeni olan. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer.

arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş .arpalıetmek k * arpalıyapmak. atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi. acak ş lıklı rnaş . * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. arsı z * Utanması kı olmayan. yıı yüzsüz (kimse). arsı k etmek zlı * utanmadan. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. yüzsüzce davranmak. arsı ulusal * Uluslar arası . kudurmak. arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. n çan rnı saltması As. sılmadan. arsı yakı biçimde. ı ı rlı unluğ 5. sı arak. sı otu. Kı en. . * Kolayca üreyebilen (bitki). z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k.7 olan. arsı zlanmak * Arsı k etmek. yoğ 33. zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. yıarak. arpası gelmek çok * coş azmak. z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. zı k. ş * Aç gözlü davranan (kimse). k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak. arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74. mak. kı arslan * Aslan. arslanlı . metal görünümünde basit element. sılması lık.91. sı ı k. aç gözlü davranmak. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r. ş klı * Arp çalan kimse.

tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan. arş ı nlamak * Arş ölçmek. * Bir ş öbür yüzü. geri. nda * Belgelik. ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. arş kadar.* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. troleybüs. art avurt . lk * Dokuzuncu kat gök. eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün . arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. * Arş idükün karıveya kı. ivde art * Arka. ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. adı mak. ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. * Tren. arş saklamak. * Keman yayı . arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. * Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi. * Belgelik görevlisi veya uzmanı .

g. ğ u . * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. bereket. bereketli. artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. hareket). ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. an. ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . p. a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. alan.* Avurdun arka bölümü. artçı lı k * Artçın görevi. art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. fazla bulunmak. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar. nı * Art düş ünce. bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k. yında art damak * Damağ arka bölümü. diyakronik. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. geriye kalmak. nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. hinterland. . iş sı nı i. nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. artakalmak * Artmak. * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı . ta. ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu.

daha. * Artılmak iş rı i. önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş . artı m * Artma. yeter. artağ ş an. artıemek k * İçinin. * Trafiğyoğ olan ana yol. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. * Bundan böyle. pozitif sayı . sonra. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. iş ş gücünün karşğolarak. artı çoğ ş alma. metal uçlardan artı yüklü olanı . * Artı klamak iş i. yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan. ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. fı iş ). dört yı bir gelen 29. karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. anot. ldı * Kalan veya artan bölüm. ey ktan * Daha çok.arter * Atardamar. karşğödenmeyen emek. ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. * Katyon. * Sırdan büyük. artıdeğ k er * İçinin. i un * Atardamar bozukluğ u. artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. . pozitif. . artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen. sırdan büyük sayı areti fı . gün. *İ çildikten. zait. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. daha fazla. lda l. artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede.

* Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. artmak artmak * Büyük heybe. * Müzayedede artı rma. * Genellikle ş bozucu. * Artı rmak işyapı i lmak. artma * Artmak iş i. n müzayede.artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. * Artistin görevi. en ğ ı * Arttı rmak iş i. * Eskisinden daha çok çoğ almak. ince ktan * Değ yükselmek. artma. * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. tasarruf etmek. artı rma * Artı rmak iş i. * Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak. sanatkâr. artı çoğ ş m. fazlalaş eri mak. eyi rma i. * boylu poslu. * Artist olma durumu. sanatçı . * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. alı . güzel ve alı (kimse). artı rmak * Artması sağ nı lamak. artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . iltihapsı süreğ eklem hastalı. mlı * Artiste benzer biçimde. artist gibi. sanatlı n i e . * Yükseltmek. ekil z. çoğ altmak. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. ş ta * Artmak iş i veya biçimi. tezyit edilmek. * Eklem romatizması . çoğ lmak.

istida. * Heves. eye ı arzu etmek * yürekten istemek. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep. arz dairesi * Bkz. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. unu . stek. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda. arzanî arziyat arzu * İ dilek. geniş lik. jeoloji. arz * Sunma. liğ i. nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. arz etmek * sunmak. * (büyük bir makama) Anlatma. bildirme. * Yer bilimi. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. enlem. enlem dairesi. sunu ve istem. arz derecesi * Bkz. ü Aryanizm * IV. yeryüzü. * Enine olan. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. arzuhâl * Dilekçe. n. * saygı bildirmek.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . * En. * Yer.

* Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa. allerin. *İ skambil kâğ nda birli. arzulama * Arzulamak iş i. * Sinirle ilgili. kları * Sinir hastalı uzmanı kları . ü it * Ara yön. asabîleş me * Asabîleş iş mek i. arzulamak * İ duymak. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu. öfkelenmek.arzuhâlci * Para ile dilekçe. yazan kimse. eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. * Ast sı nıkı lmı. n kları asabî * Sinirli. asas kat as yön asabiyeci . arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. i As * Arsenik'in kı saltması . stek arzulu *İ stekli. asa * Bazı ülkelerde. asabîleş mek * Kı zmak. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. as as * Kakı m. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. mektup vb. hevesini alamamak. sinirlilik belirtileri göstermek. hükümdarları mareş n. sinirlenmek. özlemek. din adamların güç sembolü olarak. ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). istemek. kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. hevesli. sinirsel.

* Yapı eserler. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. asamble asansör araç. n * Soyluluk. vekâleten karş . asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. argon. ş ması sağ asap asar * Sinirler. vekillik karş . asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . . ekti. * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. kripton. ı tı * Kendi adı hareket ederek. soy gazlar. * Bir görevi yüklenmiş olan. öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). neon.asabiyet asal * Sinirlilik. asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. asalak parazit. asillik. ası l olarak. yaş ş . asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. tufeyli. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. lı * Başca. temel niteliğ olan. asabî yapıolma. ksenon). lar. parazitoloji. lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse. * Bir görevde temelli olarak. ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . * Baş nısı ndan geçinen (kimse). esasî. o görevin sahibi olan kimse.

lar. lan r. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. ı tı n * İ kullanmadan.asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. acın çizilerek elde edilen bir reçine. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). * Her türlü mikroptan arı ş nmı . ortanı n çorbacı ına verilen ad. baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. saydam. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. düzenlilik. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. * Sirkeyle ilgili. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. n nda lan ş ı . u. baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. yadıkurun. senkron. asbaş kan *İ kinci baş kan. asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. i aç * Eş zamanlı olmayan. eş lama baş zaman karş . kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı . sarı kokulu. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. güvenlik. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. ases * Gece bekçisi.

lan ulan asgarî * En az. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. sahabeler. * Soy. ashap * Sahipler. kopya karş . fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak. üzerinde anlaş ndan maya varı husus. kaynak. eyin ı tı * Kök. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan.* Asfaltlanmı ş . ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. gerçek olarak. köken. en aş ı azı ağ en ndan. asfaltla kaplanmak. nesep. nda * Asmak iş i. * Gerçeklik. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. uyuş konu. ulaş ve kültür gibi da. en düş . esas. baş gelen. nı ğ ı ası lar l sayı . ı lü ası l * Bir ş kendisi. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. * Gerçek. ana. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar. asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. * Bir ş temelini oluş eyin turan. l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. ük. ortak payda. hakikat. * Minimum. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. örnek. * Hz. lan ş * (a'sıBaşca. sağk. asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. * Ası lı . e rakı ş ası k * Somurtkan.

ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. tebelleş rnaş olan kimse. * Sı an. intifa etmek. tavik. ası ş lmı adam * Salepgillerden. * Tutup çekmek. ı etmek. sonuna kadar mücadele etmek. ası olmak ntı * tebelleş olmak. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. süspansiyon. ı * Asma iş i. süspansiyon. tehir. sı mak. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. ru z. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. * Ası ş lmıolan. dayanaksı köksüz (haber). ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi. ey ı sı srar * Hı eline almak. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak. idam edilmek.* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. kökenli. * Israrla üzerine gitmek. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. temelsiz. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. i. * Ası iş lmak i. kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş . ası lanma * Ası lanmak işintifa. .

asil * Soylu. isyan eden. aside asidimetre * Asitölçer. * Soylu. bakımsı ş z. baş rmak. asilik etmek * karşgelmek. dik baş. baş ı kaldı rmak. asilzade asilzadelik * Soyluluk. bakımsı k. sonuş maz.* Çağ . lsa tı ı riyi ru. * Bir görevde temelli olan. * Benzeş me. kendine uydurma. * Yüksek duygu ile yapı lan. asillik * Asil olma durumu. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. * Soylu olma durumu. rsı lı * Un. ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme. soyluluk. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. * Bu söz "benzeş mek". asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an. asalet. ş zlı ı * Simetrik olmayan. kendine benzetme. isyan etmek. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. kaldı * Hayı z. vekil karş . isyan etme. ası rlarca * Yüzlerce yı l. llı * Baş ran. ı tı asileş me * Asileş iş mek i. . et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. asık rlı asi * Yüzyık. isyankârlı k. asileş mek * Karşgelmek. özümleme.

ldı ş ı la. yı man yı na asker gibi * disiplinli. tı asistanlı k * Asistan. * Bkz. tahkimli bölge. gemi. ş ı . asidimetre. araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . asker tayı nı * Erlere verilen azı k.asistan * Yardı . asklı . asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. ini. askerce askerci * Asker yanlı. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. * Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. * Bkz. borik asit. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. ale * Askerlik görevi veya ödevi. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. sı askercilik * Askere yakır biçimde. mcı * Araşrma görevlisi. z. lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. disiplinli. z * Topluluk düzenine saygı olan. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. düzgün. ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. fenol. asit alkol asit borik * Bkz.

itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. askerlik niteliğkazanmak. nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. askerî * Askerlikle ilgili. askerlik ödevi ordu hizmeti. lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak.* Askerci olma durumu. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askerlik etmek * askerlik yapmak. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi. askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. askerlik * Asker olma durumu. askeriye * Askerlik. disiplini. askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek. askerîleş me * Askerîleş iş mek i. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. * Bir tür çocuk oyunu. . askere özgü. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek.

askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. * Gürbüz ve yiğ adam. erkekleri yeleli. Afrika'da yaş ayan. u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. tabanca gibi ödül. arslan. ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı . * Zodyak üzerinde. kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. yı cı rtı. lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. savsaklamak. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. n * Hiçbir zaman. . hiçbir biçimde. fener. askı ntı * Baş nısı ndan geçinen.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. ı z * Askı olan. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . Zodyak. meyve. uzunluğ 160 cm. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). rı n larak u * Çay. Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası . * Ası saklanacak sebze. * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler. nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . lı p * Vestiyer. nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk. boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak.

lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. nan aslan sütü * Rakı . güçlü ve yakıklı ş . *Ş irpençe. yer pı lan rasası (Leonurus). güzel. aslanı m! * gençler. uygun bir durumda olması u iliğ gerekir. yiğ ş ı itçe. delikanlı için kullanı bir seslenme sözü. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. aslen * Kök veya soy bakı ndan. ası z olmak. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki. onun kiş ini belli eder. aslanağ zı * Sı otugillerden. mı aslı astarı * iç yüzü. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik. aslanpençesi * Gülgillerden. aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. aslan gibi. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. i. itlik. türlü renkte. sarı . lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. gerçek ş ekli. aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu.aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . ı * sağğyerinde. aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . doğ u. eyden korkmayan. aslan gibi * boylu boslu. lsı . raca aslanca * Aslana yakır yolda.

msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). aslı yok faslı * yalan. asmalara zarar veren. uydurma. * Bu türün ince uzun. yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması . esas. nan. gerçek olduğ ortaya çı u kmak. asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. altı kat. çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. aslî * Temel olarak alı esas olan. lgan. nı na il lar. aslî düş ünce * Ana fikir.aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak. sarı renkte bir böcek. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. k . * Ası şası lmı lı . * Asmak iş i. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). * Soyu sopu. larak lan asma yaprağ ı . sebze olarak kullanı ürünü. * Asmagillerden. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. nı altı na asliye asma * Temel. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad. asma biti * Eş kanatlı lardan. aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın. asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit. asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. filoksera (Phylloxera vestatrix). .

gerçekmiş gösteren haber. toz vb. adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma. * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. idam etmek. * Modern. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. ekş rak ilâç. genellikle saksı yetiş da tirilen. putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. * Üzerine takı nmak.* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. gerçek olmayan. çağ l. cı . birbirini tutar renk ve yapı olan. emmeç. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. gibi aspidistra * Zambakgillerden. her dizenin sonunda gelen. * Havadaki duman. asrîlik * Çağ llı cık. * Asma için ayrı ş veya toprak. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. asmagiller * İ çeneklilerden. * Asması olan. kuş anmak. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . asparagas * Uydurma. daş ma. Muhammed'in yaş ğzaman. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . asmalı asmalı k * Yarı kafiye. birbirini tutar renk ve yapı olan. da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. da asrı saadet * Hz. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. çağ laş daş mak. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan.

astarlatma * Astarlatmak iş i.). kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek. * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . astar sürmek. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker. nda nmıve . astarlama * Astarlamak iş i. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. * Giyecek. rmak astarlı * Astar geçirilmiş . astarlamak * Astar geçirmek. çekmek) * astar boyası boyamak. ağ vb. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı . * Boyacı astar vurmak. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. resim yapı lmadan önce sürülen boya. nan . ı r. lı kta. çanta. madun. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. halat. perde. * Alt. olmak. * Birinin buyruğ altı olan görevli. astarlanmı ş . astar sürmek (veya vurmak. ayakkabı ş gibi eylerde. astarlanmak * Astar geçirilmek. astarlanma * Astarlanmak iş i. elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak.

astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. astatin * Astat.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. 85 ş yla ı manı Kı saltması At. * Yı z falı uğ an kimse. . astronomi * Gök bilimi. i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu. müneccimlik. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. * Asmak iş yaptı ini rmak. * Gök fiziğ i. ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. astı astı kestiğkestik ğ k. * Atom numarası olan. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i. müneccim. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. ı i * acı z. astı m astı mlı * Astı olan. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. * Aş çok yüksek. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. * Net görmeyen. felekiyat. astigmatizme tutulmuş (göz). vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. gök bilimci.

aş nlı astronot * Uzay adamı . n asude * Sessiz. astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . sakin. rahat.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. Asya ile ilgili (olan). mutluluk. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse. * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı . astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. n. mutfak. * Huzur içinde olma. astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek. astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı . ayan * Asya'ya özgü olan. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı . astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. gökyüzü. astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. . * Gök.

er * Aş ı yere doğ ağ ya. adî. aş z ı tı hane. . değ yönünden daha az. im im * Genel ev. aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini. i ük. ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. eri aş yermek * Bkz. aş ı ağalmak * devirmek. denk olan. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. nma lı r. aş ermek. aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. hor görmek. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. * Bayağ adî. aş ı ağbitkiler * Su yosunları . yerleş bölgesi. çok arzulamak veya nefret etmek. aş. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. miktarı . gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. rı * Para ile yemek yenilen yer. imli * Niteliğdüş kötü. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü. mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. i aş ı ağgörmek * küçük görmek. ı . yı kmak. * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez. beğ enmemek. unu r. yer.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. lokanta. * Daha küçük. ru. mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. tiksinmek. daha az. niteliğalçalmak.

aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek. i ük. tezyif etmek. paye. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. merhale. * Niteliğdüş adî. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. adilik. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. n.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. hafifsemek. eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. me. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. hafife almak. alttan almak. basamak. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. aş ı yukarı birlikte. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. mertebe. rütbe. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. hor görmek. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. lması ru . tenzil etmek. evre. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. benliğ yetersiz ve küçük görmesi. tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet.

kademeli.aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. * Yemek piş kimse. hiyerarş er mı i. aş lokanta. evi. çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı. aşbaş n görevi. * Aş (kimse veya bitki). * Aş evi. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. aş erat aş hane . aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. aş amalı * Aş aması olan. ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. * Mutfak. çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. kiremit rengi. ahçı iren . ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş . aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. hiyerarş ş i. irme veya * Onluklar. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı . tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . m nan * Ondalı k. aş ar * Ondalı k. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. * Yemek piş satan kimse. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça. irip * Yemek yenilen dükkân. o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. göz. * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil.

eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r. ı k n * çok seveni.aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ . arkadaş bir seslenme. çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez. aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek. tutkun (kimse). ı aş atmak ı k * yarıetmek. aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. vurgun. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k. âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. sevgilisinin kusurları görmediğgibi. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri. aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. aşyapmak. sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. ı rma. âş olmak ı k * sevmek. düş künü. en na e * Dalgı kalender (kimse). i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. yarı ş ş mak. âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). * Yapı ları uzun mertek. lerini sazla söyleyen. n. * Ahbap. aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak. gibi * Aşyapan kimse. en ndan . tutulmak. ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. aş çatı nda. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse.

acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. ı * Aş ı ş aç). âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. * Yeni aş ı ş aç. uğ cak. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. muaş ı seviş lı aka. aş ı lma * Aş ı durumu. cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . ilkah. aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). telkin etmek. aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i. m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. etkilemek. * Aş ı latmak iş i. lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. uğ cak. ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. * Aş ı nmak iş i. * Erozyon. ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. aş m ı nı * Aş ı nmak iş i. * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. aşyapmak. aş ı nma . lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek.

erozyon. * Gereğ inden fazla. düzleş kı ları mek. aş ı rma. * Ötede. itikal. * Çıntı silinmek. nmı * On sayı. fazla miktarda. aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. ötesinde. koparı lmaları eritilmeleri. ta ş pratı p. sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. * Aş ş ı yer. aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. * Eskimek.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. yı pranmak. çok. müfrit. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. usandı rmak. aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde. ı rı . önem veren. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. aş taş ı ı rı rı * Çok aş . * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi. kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. * Aş olma durumu. taş n.

aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. intihal. belli etmek. * Bildik. aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. k. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). * Yapı ları uzun mertek. lacak * Dağ geçidi. kuytu yer. arkadaştanık. aş ı rma. na * Çalıgötürmek. dost. kova. a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek.* Aş ı iş konu olmak. meydanda olan. dı . aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. aş olmak ikâr * belli olmak. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. ş * Siper. * Aş ı yer. iş * Aş lmı ı ş rı . mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. * Aş ı rtmak iş i. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. bakraç. * Aş ı rmak. * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. * Küçük kazan. * Açı apaçı belli. belirginleş mek. k. . ortaya çı kmak. kça. saklamadan. * Baş nıyazı ndan bölümler. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). aş çatı nda ı k. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey).

sitem bildirir. aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. aş düş ka mek * âş olmak. ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. zahire. dı aş k inalı * Birbirini bilme. fazla. sevi. coş kunluk göstermek. nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. mesken. * Kuş yuvası . ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . ş k. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. Aş ı lamak. aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. ş an aş lama aş lamak * Bkz. coş eyi mak. aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. aş ma . ı sı nama. aş k göstermek inalı * ilgilenmek. seviş kide mek. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . * Çok. tanık olan. * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. aş mak * Bkz. * Aş sevgi ve bağlıduygusu. * Aş iş mak i. * Benzerlerinden üstün. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. . Aş ı lama. oturulan yer. * Ev. zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. tanığ belli etmek. dını ı aş iret aş iyan * Oymak. tanı tanıklı ma.* Bilinen.

binme. * Aş olma durumu. kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak. -at. * Aşrmak iş tı i. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. bitmek. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. * Atgillerden. * Aş iş yaptı mak ini rmak. aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin. * Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. ları inin nda kları anlatı r. it at binenin (veya iş bilenin). ey. lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. ı ma lan * Satrançta. sona ermek. na * (süre) Geçmek. aş fiş na ne * Gizli dost. atlar anası .* Yüksek. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. açısaçıkadı kokot. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . sivri köş yuva. * Oynak. . k k n. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. kuru yemiş ş day. onun tutumuna göre davrandı nı n. * Gizli dostluk. aş ayı ure * Muharrem ayı . *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb. * Görünmeden kaçmak. üfte At at * Astatin'in kı saltması . aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak. aş na * Aş ina.

çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). meydan olur (bulunur). se lan eyler at olur. n . geniş yapraklı . at çevirmek * geri döndürmek. k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). at sineğ i * Atıtüyünün rengi. at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. meydan olmaz (bulunmaz). plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük. koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. elmas. ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. . at oynatmak * atla hüner göstermek. * yarı ş mak. veya bulmak. sabit fikirlilik. 15 ile 30 m yükseklikte. at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. at koş turacak kadar * pek geniş . p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. * bildiğve istediğgibi davranmak. at kestanesigiller * İ çeneklilerden. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak. at kestanesi * At kestanesigillerden.at cambazı * At alısatan kimse. * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. değ erlendirememe. örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i . an.

ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. pederş patriarkal. bir at var. davranı cür'et. * Tembellik. rı rı . ataya çekme. * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. i. at. atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı . * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. hamle. * Eski Türk devletlerinde. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. saldışhücum. * Atamak iş tayin. iş kalma. atabey. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). atı yapmak. kanatları u büyük ve küt. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . tayin etmek. n. atak atak yapmak * akıyapmak. ite ot vermek * bir işters yapmak. ahî.* Çift kanatlı lardan. e lan. * İsizlik. ata et. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan. atavizm. i atabek atabey * Bkz. * Geveze. * Atı akı lı m. uygulamak. n buğ atalı k atama . ş . ama kullanma imkânı yok. * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. uzunluğ 8 mm kadar olan. k. yalancı . * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . * Saldı. yapmak. pederş ahîlik. iş ş siz lemezlik. meydan yok * yapacak güç var. ata * Baba.

Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. ate * Atacı lı k. atanma yapmak * tayin etmek. bilime ve gerçeğ dayanan. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. elçilik uzmanı e lı . birbiri ile uyumlu amaçlar. * Ataş görev yaptı yer. ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e . atavik * Atacı ilgili. evrensel ağ klı e ı .atanma * Bir göreve getirilme. * Bu ilkeye bağlı lı k. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş . rı * Soy at yetiş tiricisi. Atsan atı lmaz. lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. tayin edilmek. ı er ı yan ş iryan. daş amaçlayan. Kemalist. geleceğ rlı e yönelik. * Su aygı. i ünü. satsan satı vb. egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i. enin ğ ı * Tutacak. . ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. akla. atanmak * Bir göreve getirilmek. tayin edilme. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). ya u vanca karşda ilgisizlik. mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar. bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. uygulamalar ve ilkeler bütünü.

önüne geçilemez. * (ateş silâh) patlamak. * Coş kunluk. felâket. li * telâş lanmak. acı . tutuş mak. kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan. atölye. * Gümüş ğ balı. ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. ateh * Bunama. k. coş acele davranmak. rmı. tehlikeli bir durum almak. atelye aterina ateş * Bkz. heyecanlanmak. od.* Ateist. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay. mak. cı n lması * Vücut ısı sı. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . * Tehlike. tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç. ateş almak * yanmak. i mı ateş kmak çı . ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. ateş basmak * kı zarmak. örneğateş i böceğolan böcekler takı . k k ateh getirmek * bunamak. * Tanrı maz. sılı baş kan yürümek. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. * Büyük üzüntü. öfkelenmek. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. ateş ğ balı ı * Sardalye. nç. acele etmek. cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca). hı hı rs. alev * Öfke. * Kı zı renginde olan.

* zeki. ateş püskürmek. cı ateş gibi * çok sı cak. hareketli. becerikli.* Bkz. pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. ateş pahası * Çok pahalı . * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. ateş parçası * Ateş bir bölümü. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. * çok öfkeli olmak. ş kan * kı rmı. çalı ve becerikli. li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. in * Çok canlı . bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. çalı ş kan. öfkeli konuş mak. ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. ateş saçmak . * Çok yaramaz (çocuk). ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. meydanlarda ateş yakmak. man lmı içi . ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r. ş kan. ateş püskürmek *ş iddetli. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. yangıçı n kmak. ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak.

* aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. * Ateş hüner gösteren oyuncu. vapur. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. kundak sokmak. soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak. sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak. * bir yeri kasten yakmak. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. coş mak. ateş lası tuğ * Ocak. * bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. ateş vermek * tutuş turmak. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. ateş in * Ateş coş li. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. . ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. li ateş vermek e * ateş içine sokmak.* çok kı zmak. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. le * Fabrika. sinirlenmek. ateş çilik * Ateş çinin iş i. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. çok öfkelenmek. e klı la. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. kun.

* derece ile ateşölçmek. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz. * Cinsel istekleri güçlü olan. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak. ateş lendirmek * Coş turmak. kı rtmak. li ateş letme * Ateş letmek iş i. * Coş mak. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. yanmayı yı azaltmak. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. ateş lemek * Tutuş turmak. i * acı. kış zı mak. bı ş ma. coş kulu. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. heveslendirmek. z ları nı ncalı unu söylenir. * Top. i * Coş coş kun. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. ine * Vücut ısı sı artmak. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. ş ş kı iddetlendirmek. ş iddetlenmek. cı * Kı rtmak. lı ı . hararetli hararetli. lan ateş li * Ateşolan. tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. ateş leyici * Ateş niteliğolan. ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. un bir . turucu. yakmak.

* Mal ederek.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. attını yi an ğ vuran kimse. liş * İ bağ. yüklemek. lütuf. çevirme. ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. ş ı atı l . atı cı * İ niş alan. i * Yöneltmek. cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. * Yöneltme. atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. i. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. sıntıdurum. * Atları ekleri ve zebraları . kayra. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t. . atısu k * Evlerde. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. yükleyerek. üzüntü veren. yilik. * Atı ş lan. çevirmek. lı k. kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. isnat etmek. tek parmaklı memeliler familyası . dayanı lmaz. * Ateş lan veya konulan yer. inayet. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. lmı atı . li ateş perest * Ateş tapan. ası z eyler * Atı olma durumu. mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . * İ kili bulma. eş içine alan. ihsan. ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. tüfek gibi silâh. e ateş gömlek ten * acı .

atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. * Hı ilerleme. lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. atı lmak i lma. * Atmak iş konu olmak. * Atmak iş i. iş yaramaz. * Atı iş lmak i. atı ş * Atmak işveya biçimi. n tı ve * (kalp. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. * Giriş ken. * Konuş yazacak söz veya bilgi. lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma. ine * Saldı rmak. atı k lganlı * Atı olma durumu. * Sayı kazanmak amacı yapı atı . * İsiz. atı yapan. eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. . hallaç. hücum. hamle. atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. e * Bkz. aylak.* Tembel. lma i. hücum etmek. acak. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. u. savlet. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . çarpı ş . ş * Etkisiz. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. süreduran. atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. k. birden bir davranı bulunmak. hamle. lamak. ditme iş yapan kimse. hamleci. * Bir ş doğ birden gitmek. nabıiçin) Vuruş z . atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. * Patlamak. * abartmalı konuş mak.

poligon. yandan iliklenen ince uzun parça. atkı lı * Atkı olan. atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. ş tı ati * Gelecek. * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. * Çabuk hareket edebilen. eski zamanla ilgili. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. çeviklik. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. üst eş ik. baş sı veya boyna alı örtü. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i. veya beton destek. argaç. çevik. * Atkı lamak iş i. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. * Çabuk davranan. uğ ı a. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . ş tı yapı * Atı ş iş mak i. n ş ş ı * Saz ş airleri. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. * Ağ kavgası ı z etmek. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. * Atı rmak iş ş tı i. * Eski. argaçlamak. sı atkuyruğ u . * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. çevik. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. kadı ları ı n * Büyük yaba. atkı * Soğ a karşomuzlara.

* Çı kmak. atlanı lma * Atlanı iş lmak i. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. atlama beygiri * Yüksekliğ1. * Binmek. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . * (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek. ara bozanlıetmek. lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). atlanma * Atlanmak iş i. * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma. ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r. ç. örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i.* Atkuyruğ ugillerden. * Okuma. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak. inmek. yazı yazma. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi. atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak. atlanı lmak * Atlanmak. atlama * Atlamak iş i. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı . aldanmak. zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . * Çocukları atlama oyunu. atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. * Yanı lmak. ı . kök sapı ömürlü olan. .

ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin. * Aldatmak. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. * Savsaklamak. atletik * Atletleri ilgilendiren. atlet * Atletizmle uğ an kimse. rafyası ekonomi. biçimli. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. * Atlamak iş lmak. nda atlar tepiş arada eş ir. * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. erkeksi kadı n. atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. * Savmak. sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir . raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. * Yüzü parlak. ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. miş . atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. i yapı atlar anası * İ yarı ri .atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. atlet gibi. ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . * Kötü bir durumu geçiş tirmek. parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. * Vücudu geliş . * istekle. isteyerek. atlaya zı playa * atlayarak. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i.

kabartmak. kı Vurmak. * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. erini atmak . * Değ eksiltmek. ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. tı rtı kuş * Sapan.den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı . * Yerleş tirmek. dı ya çı ş arı karmak. atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . göndermek. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. çevikliğ yetenekleri geliş i. * Yalan veya abartmalı söylemek. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. * Yay ve tokmakla ditmek. ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). çki * Bilmeden. i * Sözle sataş mak. atma * Atmak iş i. tirmeye yarayan koş atlama. * Ata binmiş kimse. kestirerek söylemek. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). atlı * Atı olan. * Uzatmak. * (kurş gülle. nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. ilgisini kesip uzaklaşrmak. atma Recep. ok gibi ş un. * İ içmek. tokat. dı ya vermek. söz * Çatlamak. * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak.atletizm * Beden gücünü. ağ k kaldı ve atma gibi. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. süvari. çarpmak. lı ç) * (top. ilgisini kesmek. eyleri) Hedefe iletmek. * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak. tı * Koymak. bir kenara koymak. ndayı atmaca * Kartalgillerden. ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. * (sille. * Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. * Kovmak. ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. bir eyi * Çı karmak. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. * (kalp. * Örtmek. farkı z. tek u. uçaklar vb.

* Haykı rmak. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. er suyu. yollamak. ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç. * Göndermek. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. halka biçiminde adacı mercan ada. meni. an lan . bağ ı rmak. hava. çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an.* (renk için) Solmak. bel. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. artıbölünemez. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. bı rakmak. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. sperma. * Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). gaz . atmasyoncu * Uydurmacı . n ile muş k. * Mercanları bir araya toplanması oluş . ı atmosferik * Atmosferle ilgili. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. *İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. an elektron yüklü merkez bölümü. atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle. cevvî. * Götürmek. ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. alı ş mak. 76 cm uzunluğ nç lan. sahiplenmek. atol atom parçacı k. * Söylemek. palavracı (kimse). na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i . * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . atmasyon * Uydurma. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. palavra. * Etkisi kaybolmak. * Hava yuvarı .

iş ları yla raş n şı tı lik. attı rmak Au aut geçmesi. * Yeni bir bestecilik çırı göre. atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. * Altı n kı n'ı saltması . satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir. eğ cı lendirici. terileri oyalayı. heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. . attar * Bkz. attı rma * Attı iş rmak i. av * Atmak iş yaptı ini rmak. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. atomcu * Atomculuk yanlı (kimse). * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada. aktar. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. karı p lan * Atomla ilgili olan. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. denizde. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim. atomculuk * Evrenin. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. atsan atı lmaz. ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak. * Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması . gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. ilgi çekici gösteri.atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. sı * Atomla ilgili.

öd-ev. * Halk. bir aracı i onarmak için kullanı alet takı . kopoy. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. avanak gibi davranmak. . av köpeğ i * Tazı . . lan mı aval * Ticarî senetlerde. bön. lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. tı av kuş u * Avlanı kuş lan . lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). avanağ uygun düş biçimde. av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. * Avanak gibi. iş . k avangart * Öncü. * Tuzağ düş a ürülen. le-v. ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. * Halkıaş ı n ağtabakası . ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok. aptal. aptal aptal. zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek.* Bu yollarla yakalanan hayvan. kendisinden yararlanı kimse. nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. na-v. * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen. iş türe-v vb. av avlanmı tav tavlanmı ş . avanaklıetmek k * aptallıetmek. artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. avanakça davranı ş . av mevsimi * Av dönemi. a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe.

stan ayan * III. ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una. .avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. lı k. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. . ey.VI. yararsı z. çilik. avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar. beleş bedavacı karcı çi. avanta * Bir kimsenin. avantür * Serüven. avans vermek * öndelik vermek. peş ı na lmak lan inat. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. avans almak * öndelik almak. yararlı (durum veya ş ey). yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI. emek vermeden sağ ğkazanç. için * İe yaramaz. beleş ten. kötü. . kâr. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. öndelik. ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma. avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan. * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı . Avarca * Avarlarıkullandı dil. avans çekmek * öndelik çekmek. avantajlı * Yarar sağ layan.IX. avantadan * bedavadan. macera. ladı ı avantacı * Çı . avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. . n ğ ı avare .

* Engebeler. iş güçsüz. yüzey biçimleri. tanı kimse. aylak. mek avareleş mek * Aylaklıetmek. nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. nara. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi.* İsiz. kokusuz. aylak dolaş siz. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. aylaklı ş ı boş k. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. baş . ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. * Kazalar. belâlar. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. k avarelik avarı z * İsizlik. * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. ı * Yüksek ses. siz ı boş mak. engeller. ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. tümsekler. avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak. baş luk. * Avcı özgü olan. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. raş . avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse. avareleş me * Avareleş durumu. baş . baş luk. lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). parlak zehirli bir bitki (Adonis).

na * Tavana ası ş lan. avize ağ acı * Zambakgillerden. avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. * Yardakçı lar. . avdet etmek * dönmek. avdetî avene averaj * Ortalama. çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). avlanma * Avlanmak iş i. unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. acı avlak avlama * Avlamak iş i. kurnazlı kandı kla rmak. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. av yeri. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. ve na avdet * Dönüşgeri gelme. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . amdanlı . geri gelmek. diri * Tuzağ düş a ürmek. avlanmak * Avı olan yer. billûr. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. çok . avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek.avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. * Sayı . bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. avcuna saymak * peş olarak ödemek. lâmbalı . farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu. avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak.

avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. . nda k.* Avlamak iş konu olmak. m avuç avuç * Her defası bir avuç. * Kadı n. avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan. Avrupalı benzer. * Yarı yumulmuş alacağmiktar. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma. ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. Avrupalı gibi. av için dolaş mak. davranıve yaş ları benimsemek. eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. Avş ar avuç * Bkz. * Amerikan armudu (Persea americana). nları kları avret * Ut yeri. lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. avuç dolusu . Afş ar. pek çok. ine * Ava gitmek. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. * Elin yarı yumulmuş durumu. nda * (para için) Bol bol. ndan * Avrupa'ya özgü olan. * Karı . yardı istemek. Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü. * Avuçlayarak. elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek. para istemek. * Elin iç tarafı . Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. Avrupa halkı olan kimse. ava çı kmak. Avrupa ile ilgili (olan).

avuç içi kadar * pek küçük. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. * (hayvan) Gebe kalmak. avunma avunmak * Avunmak iş teselli. avukatlı k * Avukat mesleğ i. * Oyalanmak. avuçla almak. teselli. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. sıntı kı lardan uzaklaş mak. * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak. avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. luğ iş avurt ünsüzü . korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse. avuçlamak * Avuçla kavramak. avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. acını sı unutturmak. * korkutucu büyük sözler söylemek. avundurma * Avundurmak iş i. i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. boş savunma. avuntu. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . yetinmek. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. i. mahkemelerde. ı * Gereksiz. taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. avuçlama * Avuçlamak iş i. * Avukatı yaptı iş n ğ . ey. teselli bulmak. ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. müteselli olmak. *İ nsanı avutan ş teselli. avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. teselli etmek. dar (yer).* (para için) Pek çok. * Acını sı hafifletmek.

sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. el. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. düz-ey. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. teselli eden. açı ey k. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. avurtlama * Avurtlamak iş i. ay aydı hesap belli n. bel. teselli etmek. avutma avutmak * Avutmak iş teselli. fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . * (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak. yüz-ey vb. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. a a ndan an ndan bal. gün-ey. . r. dene-y. * Avutan. Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse). * anlaş ı lmayacak bir ş yok. yüksekten atan. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi. hale. yüksekten atmak. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. * Çalı satmak. fladı ı avurtlu * Çalı satan. ağ veya aş rma. dal. avurtlamak * Büyülenmek. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. kamer. inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). -ay / -ey. i.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. hesap ortada. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . yapa-y vb. lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre. * Avutulmak iş i.

ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü. tı için lan ak yapan araç. klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. ay evi ay gibi * Ayla. ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). kta kta ay dönümü * Aybaş ı . kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . ay parçası . pervane balı. ınlı ldı ı muş . ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle. husuf. nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. kamer takvimi. görünüş balıbaş benzeyen. inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. mehtap. ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. kemer balı (Mola mola). ay örümceğ i * Ay modülü. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. teber. ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık. geceyi açı geçirmek. ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. * Bkz. n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. 3 m boyunda.

u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak. telâşkapı a lmak. ayağdüş ı mek * Bkz. rcası * bağlanmak için yalvarmak. * telâş lanmak. iyileş mek. * (hasta) iyi olmak. dikilmek. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. yolu düş mek. . i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak. n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. avuç içi. ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar. ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i). ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak. ayak tabanı . ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. heyecanlanmak. ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek.

gitmeye üş enmek. ayağ sı su mu. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. na * emek çekilmeden elde edilmek. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek.ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak. ayak iş lerini bı kmadan. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. yarı sevinçle söylenen söz. ı k * dikkat. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. . ilgiyi kesmek. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak. soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. yorulmadan yapmak. yürümesine engel olmak. ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak. ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak. ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. * (birinin) iş yükselmesine engel olmak. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak. ayağ donu yok.

ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak. ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. ka lanı . ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak. ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. uğ ramamak. ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. uğ radı ı ursuzluk getirir. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda. henüz dinlenmeden. ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek.

kadem. uğ ramak. * 30. ün ı rlı * Basamak. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. ı raktı n ı . bayağ ı . i * Aş ı ağdüzeyde. bir davranı sonuna kadar sürdürmek. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan . ayakta toplanan meclis. bağ e) lanmak.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. sı radan. ayak atmak * girmek. gelmek. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak. fut. * Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. avutmak. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz. ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. destek veya bunlardan her biri. * ilk kez gitmek. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. ayak basmak * bir yere varmak. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. rmağ ş an n * Göl ayağ ı . nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad. kendi tutumundan ş mamak. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. ulaş mak. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. n ağ da * Bacak.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. * girmek. * Halk edebiyatı uyak. * (bir yere veya mesleğ girmek. * Ayakta yapı sohbet. * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri. uğ ramamak. sa * Yarı arş veya 30. * Vücudun belden aş ı ağbölümü.

u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. karı . ayak topu * Futbol. gözden çı lmak. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . ayak tarağ ı * Bkz. i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser. u ayakaltı almak na * hakir görülmek. n ayak yapmak * birini aldatmak. cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak. tarak. te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. ayak satısı cı * Gezgin satı. nda ayak yalı n * Yalı ayak. kandı için dalavere çevirmek. ayak kirası . ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi. yeri. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. ayak oyunu * Hile. rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek. ayak teri. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek.

. ayakçak * Merdiven. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. merdiven basamağ ı . ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. pabuççu. ayağrahatsıetmek. ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç. baş rma. * Gezici satı. ayaklanma * Ayaklanmak iş i. ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k. i. isyan. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. cın i. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. kösele gibi ş li eyler). ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek. * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. * Dokuma tezgâhı ayaklı. lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. yok olması göz yummak. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. ayakkabı dolabı .ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. çerçi. na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. korumamak. * Ayakkabı lan yer. toprakbastı nan . ayaklamak * Ayakla ölçmek. ayaklama * Ayaklamak iş i. kı ı kaldı yam. n.

ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. ı * Bir destekle yere dayanan. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan. ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. yaramaz. ayağ sürümek. isyan etmek. istemeye istemeye gitmek. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. ayaklar baş lar ayak olmak . ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. * Ayağ kalkıgitmeye davranmak. ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz. * Ayakçak.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. ayaklı canavar * Çok hareketli. ayakta . ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. pedal. * Taban. ayaklı * Ayağolan. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. çiğ nemek. değ kimseler ise en geride bı lmak. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. * Ayakla iş letilen. ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. uyanıkalkmak. * Uyanmak. . baş * değ kimseler baş geçip. cin gibi çocuk. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak. baş ı kaldı rmak. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. * Ayağolmayan.

k. * Oturmadan. kenef. bilinir olmak. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. ayan beyan * Besbelli. a ş * Telâş. ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. * İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. ayakyolu ayal * Karı . önemini korumak. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak. * İ gelenler. sa * Acele olarak. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. ayakta durarak. memiş nsanı kları nı alttı ı hane. festfut. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak. kı * değ yitirmemek. na.* Ayağ kalkmıdurumda. çökmemek. rtı ayar . tuvalet. kı na. * yılmamak. aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na. . . . * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. ı rı n. kı sürede. eş ayan âyan * Belli. heyecanlı lı . leri * Senato üyeleri. k ayan olmak * belli olmak. r ayaküzeri * Ayaküstü. * Hazıyemek. helâ. kademhane. ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa. apaçı açıseçik. açı k. abdesthane.

doğ ruluğ e rulamak. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru . * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . bozuk. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. düzenli iş duruma getirmek. ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu. vata nıkı tı yla lan. cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet. doğ ru. ayarlı pense * Vida. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. z * Ölçüsüzlük. ş ta * Değ derecesi. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. ru ran. düzensizlik. ayarlanmak * Ayar edilmek. doğ yoldan saptı ayartan. * Davranı ölçüsüz. er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma. * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. ayarlama * Ayarlamak iş i. ı . * Baş çı tan karan. . tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. düzensiz. nda * Kandı rmak. düzenli. n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. * Ahlâk. n. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. karakter veya aklı yerinde olmayan. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi. ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . ayarlanma * Ayarlanmak iş i. birbirine uygun duruma getirilmek. ayarlatmak * Ayar ettirmek.

ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. * Birini. * (hava ve gece için) Soğ uk. * Ayazda kalı üş p ümek. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. ayazlanmak ayaz . ayazlandı rma * Ayazlandı durumu. sakin havada çı kuru soğ kan uk. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. eline bir ş geçmemek. * Kandı rmak. ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var.ayartı lma * Ayartı iş lmak i. ine ayartma * Ayartmak iş i. ukta * boş beklemek. * Duru. doğ yoldan saptı ru rmak. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak. * Boş beklemek. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak. eline bir ş geçmemek. ayartmak * Baş çı tan karmak. yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak.

okumuşgörgülü. tenevvür. ayazlatmak * Soğ bekletmek. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. gün çiçeğ günebakan. hilâl. münevver. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. ünceli (kimse). n * Ayı ilk günü. ukta * Ayazda soğ utmak. ndan aybeay * Aydan aya. h. gündöndü (Helianthus annuus). ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. taraça. i * Bir yüzeyin. i . ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer. ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. lmıay ldı süs. ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. ay ay olarak. ileri düş . nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. âdet görmek. çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . * Ayı ilk günü. i. ıkl ı nlı ı k ş .* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. aydı k. ayazlatma * Ayazlatmak iş i. ı * Kültürlü. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. lmıçörek. saydam. tahtaboşbalkon. lan k . n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek. * Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. aydı nger * Parlak yüzeyli. aydemir aydı n * Iş alan. yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. sarı renkli çiçeğçok iri olan. ay dönümü. ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. tenevvür etmek. mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t.

ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. * Kendinden geçercesine âş vurgun. . * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. lmıalet. aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz.aydı cı nlatı * Aydı k verici. * Sahnelerin ıklandılması i. ı k. çok yorgun. aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . ık. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. cihaz. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i. * Kötülükten uzak. vazı lacak k h. n ndan lan boş luk. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. saf. güçlü (kimse). ş ı * Iş alan. aygıbaygı n n * Güçsüz. ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek. bitkin. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. aygı r * Damı k erkek at. ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan. * iri yarı cüsseli. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . t. aygı n * Bitkin. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi. temiz.

ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . iş * Sert. * kaba. ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r. * Kaba saba. ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. dan. tabanları basarak yürüyen. ayı içine alan bir familya. anlayı z (kimse). ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. luğ bir * Anlayı. kaba ve anlayı z (kimse). küçük taneli yemiş veren. uyanı ş lı k. ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . ş sı ayı gördüm.ayı * Memelilerin et obur takı ndan. * Memeli et oburlardan. lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina). bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. kaba ve hoyrat (kimse). i. ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. * Ayını iş mesleğ cın i. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). ayı klama * Ayı klamak iş i. ayı ğ balı ı * Fok. beş mı parmaklı . ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. yurdumuzda boz türü na bulunan. * Sarhoş u geçmiş biçimde. ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. ayı gibi * iri yarı .

kişeki: yaz-ayı çiz-eyim. * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. ş . ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay. oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik. ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. uyanmak. ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. ayı etmek lı k * kaba davranmak. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. uyamayanları n yok olmasıı fa. luk. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. kendine gelmek. stek i m.* Bir ş içinden. . * Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na . ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. aklı ı gelmek. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. temizlemek. işyaramayan. . kendine gelmek. lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. mahmurluk. k ayı kmak * Ayı lmak. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. ayı k klı * Ayıolma durumu. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. * Ayı nı lamak. m. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. ayı klanma * Ayı klanmak iş i. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula).

bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. miyar. * Kusur. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. kusuru olmayan. tütün. ayı nga * Kaçak tütün. ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. bı * Ayı. * övünmek gibi olmasıama. kusuru olan. eksiklik. ine ayı plı ayı z psı * Ayı. utanı durum veya davranı na rı lacak ş . ayı planma * Ayı planmak iş i. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan. ayı ngacı * Tütün kaçakçı. birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r. takbih etmek. ı yalı ğ rma i .ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). * Utanç veren. rma i ayım rı * Cisimleri. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan. ğ ayın kı türküsü var. lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. i. ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak. ayı plamak * Kı namak.

ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge. * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. saklamak. tahsis etmek. mümeyyiz. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. * Bir yeri bir engelle bölmek. iş ini * Seçmek. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli. * İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş . it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. fark gözetmek. Akdeniz çevresinde yetiş mavi. nüans. ikilik ortaya atmak. mayı mayı * Farklı davranmak. * Ayı rtmak iş i. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. e boyunda bir ağ k. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan. * Birbirinden uzaklaşrmak. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda. mümeyyizlik. uzlaş bozmak. eyi rt * Bölmek.* Ayı rmak iş i. tefrik etmek. ayımlamak rı * Ayım yapmak. fark gözetmek. farika. temyiz etmek. bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. . * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. hayı(Vitex agnus-castus). rı ayı rma * Ayı rmak iş i. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. 1-2 m en. lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi.

yapacak bir iş ta i olmamak. ibadet. karş ters. aykı düş rı mek * uygun gelmemek. ay ağ . rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. avare. zı t olmak. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. mugayeret.ayin * Dinî tören. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan. hale. aykı olmak rı * ters olmak. avarelik. bir ş yapmayarak. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. kestirmeden gitmek. aykılama rı * Aykılamak iş rı i. ş ş ı a. muhalefet. aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. * Çapraz. ru e ı t. . düz yoldan ayrı lmak. avarelik. ters düş mek. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. ı nda ş ı * İsiz. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. ters. mugayir. boş ş gezen. * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en. * İsiz. boş oturmak. aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. * İsizlik. iş sizlik. ters gelmek. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. î n in ldı.

görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. aydan beri var olan.aylaklıetmek k * boş durmak. * Gerçeğanlamak. ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). iş güçsüz dolaş siz mak. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse. sa ip ğ ı acı dikilen. gafil. na aylı klı ayma aymak aymaz . devam etmek. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. * Ay olarak. boş oturmak.. çalı ş mamak. aylarca kalmak. aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. aylı k * Birine. mehtaplı şı ı . maaş ıı lı . aklı ı gelmek. ayı baş na lmak. * . aç aylanma * Aylanmak iş i.. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan. * Ay ığolan. kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak . aylama aylamak * Beklemek. aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan. * Sürmek. aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. ı ı kla lı * Aymak iş i. bir ay için. aylı kçı * Aylı çalı kimse. k lı * Karş ğaylı ödenen. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. * Ayı dolduran bir süre geçirmek. * Kendine gelmek. * Aylamak iş i. aç. aylandı z * Sedef otugillerden. maaş.

ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. aynası k zlı * Aynasıolma durumu. z aynaz * Bataklı k. mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . anı me lı sı levha. * İ bir durumda. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . * Parlak yüzlü. .aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. * Hoş gitmeyen. yakıksı çirkin. bir tan. ran ey. kötü. * Küreğ yassı bölümü. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş . ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. aynabakar * Büyük. durum. yakıklı ş . acak ayn ayna * Göz. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. ş . yolunda. düz veya az yuvarlak kıbölüm. * dümdüz ve parlak. güzel. * Hileci. a ş z. yumurtamsı rmımsı . * Aynası olan. kı zı mavi renkli bir erik türü. ters. yi * (Karagöz oyununda) Perde. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. durgun. cilâlı sı cam. biçimsiz. gaflet. iş hile karı ran. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. * (deniz için) kı ltız. * Işı tan. na aynası z * Aynası olmayan. lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. varlı n görüntüsünü veren. ı * Polis. * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. aymaza yakı na ş durum.

olduğ gibi. aynş tayniyum * Bkz. değ tirmeden. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. ı nması kolay eş ya. aynî aynî hak haklar. * Baş değ yine o. * Birleş ikgillerden. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu. kası il. özdeş ayniyet.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). aynı u iş yla. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. bununla birlikte. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek. r * Hiçbir değiklik olmadan. pkı. aynı ünceyi ileri sürmek. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. * Değ meyen. aynı zamanda * Hem de. nı * Olduğ gibi. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek. ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. aynı mı sonuca varmak. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili. einsteiniyum. nları ğ ı * Yay ayraç. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. * Aynı özdeş lı k. araları ayrı olmayan. lik. lik. . il.

sersem. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. ayrı * Yerleri bir olmayan. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i. sersem. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. * Baş baş türlü. ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ayranı kabarmak * öfkelenmek. * aş bir cinsel arzu duymak. ayranı budur. iş * Her biri için. safdil. değik. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. ı rı ayranı içmeye. kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek.ayraç açmak * söz veya yazı içine. atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. ayran delisi * Bön. ayran budalası * Aptal. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. z. ka * Yalnı tek baş olan. budala. ka. coş mak. ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. * (her biri) Ayrı olarak. yapı ayrı çanak yapraklı lar . na ayrı cinsten * Farklı da olan. heterojen. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse.

ş ı * Ayrı olma durumu. ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. istisnaî. ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. ldı ı * Ayrı ş lmı . kural dı olan. ayrı klı tutma. çarpı k. * Ayrı tutulan. müstesna. ş ı * Ayrıotu. ayrı . ayrı tutulma. . ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. * Baş na benzemeyen. . ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. istisna. kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak. imtiyaz. k * Düzgün ve uygun olmayan. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. imtiyazsı z. * uyuş mamak. * Ayrı önem verilerek. ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. ayrı kaları tutulan. istisnası z. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. na calı * Kur'a dı. ayrıotu k * Buğ daygillerden. ağ iki . miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. ayrı k tanı calı ı calı nmayan. ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). ayrı ca * Ayrı olarak. baş kaları benzemeyen. bir * Bundan baş ka. . ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak. müstesna. müstesna. lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan.

kalılı k ı tı . kendilerini taş nesnelerle. istisnası bilâistisna. ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. daire. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. * Düş ünce.. ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt. ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. ayrı duran. lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan. ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın. ayrı lma * Ayrı iş lmak i. ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. ğ ı k zı z. bir kimseden. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı . şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . * (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. bir ş eyden uzaklaş mak. k. * Ayrı olma durumu. ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak. ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. eksantrik. teferrüt etmek. * Ayrı iş lmak i veya biçimi. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . parabol. * Birinden uzak düş me. ine * Bir yerden. ilineklerin tözle bağ sı cı karş . * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi. munfası l. ı yan lantı. laş i. * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ ..* Bir konik (elips.

ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. ran * Ayrı noktası lma . olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. kalı * Alt bölüm. ayrı msamak * Bir ş anlamak. msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. tafsilât. detaylı . aynı mlı .ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. i. eyleri birbirinden ayı ran özellik. * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. lı ntı yla i. farksı z. * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. cümle veya eş mcı ya. araları ayrı bulunan. it it. farklı ma. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. mlaş i. ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. detay. fark etmek. tafsilâtlı . laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . farksı k. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. . laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan. farklı mı nda m iş . laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . değik. farklı mak. mufassal. teferruatlı . çeş çeş muhtelif. farklı ma. * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. farklı mlı lı k. bir ş görmek. ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. teferruat. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. fark. fark. mı * Ayrı türden. baş k. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu.

iş z aysberg * Buz dağ ı . çiçekleri iri ve pembe. bankiz. sarı acı renkte. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). tartı ş münakaş etmek. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. * Gülgillerden. ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse). orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris). aç * Bu ağ n büyük. tüylü. i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. ufak çekirdekli meyvesi. lçı z. mayhoşdokusu sertçe. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek. gece). aytı ş mak * Atı ş mak. birliğbozmak. sarı tüyler. . ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. kararsı(kimse). . aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. şı ı * İ düzlemin ara kesiti. yaprakların altı nı tüylü. lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme. * Ay ığolmayan (gökyüzü.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. * Moleküllerin. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. tahallül. ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. mak. n * Birbirinden ayrı lmak. aysfild aysı z * Buzla. lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. i * Moleküller. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. na * Ayrı nı lamak. n iş i lan * Değ ken huylu.

ikisi de bir. * Göğ en yüksek yeri. azı msamak. ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. eş . Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı . nitelik.ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . güç. * Bir parça. çok karş . ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. n * Dolandıcı rı. az saymak. ile * Alılmıolandan. açların u * Teras. kün. * Ayvazı görevi. llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer. * Dolandıcı rılı k. işbozulmak. * Küçük ölçülerle. az buz olmamak . çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. yayı lmak. tı * Koca. içken. ş ş ı ı tı * Nicelik. sundurma. soluk sarı i k çiçekli. yavaş yavaş . erkek. süre bakı ndan eksiklik bildirir. biraz. dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. hilekâr. ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. umulandan veya gerekenden eksik. mı * Uzun süreli. * Bir tarafı ş ya açıolan oda. bekri. Bu saltması de gösterilir. sıtüylü.

az gelmek * yetmemek. n. erkin. * Üye. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. ı boş * Baş . azadelik * Azade olma durumu. azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. * Azaltmak iş i. hafiflemek. serbestlik. i. erkin. bulunmak. aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir. az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. . ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. * Vücut parçası . bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. * Etkisini yitirmek. organ. gerçekleş mesi. rslı çı aza * Organlar. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. doğ kaynakları gereğ itim ük ş . tenakus. * azı msamak.* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. oldukça. n klı tüğ nı azade * Baş . ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. vücut parçaları . * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan. serbest. azaltma . aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir. az çok * Bir parça. daha çok istemek. az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar.

* Çalı kurum. * Çalı . * Etkisini yitirmesine sebep olmak. azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. ezinç. büyüklük. m. çok büyük. * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. azarlamak * Paylamak. * Ululuk. maksimum. azar iş itmek * azarlanmak. ine ı laş . * Gurur. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. paylanmak. * Organik veya ruhî büyük sıntı kı . azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. çalı satmak. . lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. yavaş yavaş az. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . azar azar azar * Paylama. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. tekebbür. az * Küçük ölçülerle. tekdir etmek. kı rmak. mlı * En büyük. kurumlu. i. hafifletmek. * Süreyi uzatarak. * Gururlu. böbürlenmek. * Debdebeli. * Görkemli. en yüksek. m azametli * Ulu. * Görkem. i. azarlama * Azarlamak işpaylama. kötü sözle karş mak. heybetli. azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. üzmek. * Debdebe. azap vermek * acı çektirmek.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. heybet. en çok.

azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. * Azmıolan. azatlı k * Azat olma durumu. salı vermek. * Okullarda paydos. * Azması sebep olmak. * Serbest bı lmıolan.azarlatma * Azarlatmak iş i. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. * Açalya. ini rmak na azat * Serbest bı rakma. rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. * Azerî halkı özgü olan. na * Azgıduruma getirmek. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). köle). ş azelya . n * Şmartmak. azdılmak rı * Azması yol açmak. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek. Azerî halkı ilgili (olan). azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak. * Azat edilemez. Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i. yoldan çı ş ş kanlı karmak. ünü azat eylemek * azat etmek. serbestlik. * Oldukça az.

* Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. korkunç. azık cı * Çok az. biraz. * (süre ve miktar için) Az olarak. daha fazlası istemek. az bulmak. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. * Cinsel istekleri aş olan. biraz. nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. * Azı olan. u u . * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. k * Hemen yemek üzere. u sı nı azı k nlı karş . azı i. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. * Azgıolma durumu. n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. yarası hemen kapanmayan. ekalliyet. az görmek. anı erli azı i diş * Azı . ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. gı da. ğ ı * Yoksulları doyuran. * (çocuk için) Çok yaramaz. çok etkili. *Ş iddetli. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. ütücü diş . besin.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. ekalliyet. azgı n. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet.

karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak. kararlı nda. muazzez. azimli * Kararı tutumunda direnen. n * Çırı çı ğ ndan karmak. olarak. * Azı ş iş mak i. * Ermişeren. azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. azimkârane * Kararlı . ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. * Ermiş n. * Azı iş tmak i. . azimet etmek * gitmek. iddetlenmek. . ı azil * Görevden alma. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. * Kararlı kararlı lı kla. yola çı kmak. * Muziplik. * Gidiş . azizlik etmek * muziplik etmek. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . nı i * Aziz olma durumu. kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes. azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad.azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. azledilme azize aziziye azizlik . azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. * Sevgide üstün tutulan.

için) Kabarmak. * Kerestelik tomruk. tehlikeli duruma gelmek. karı azma * Azmak iş i. metis. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. * (deniz. * Azı k. * Az olma durumu. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. i na . azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. * (yara. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. * Taşnlı ileri gitmek. taş rmak mak. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. ki ı rkı ş ması an. çı karmak. * Bataklı k. miş * Azma. için) Etkili. azmettirme * Azmettirmek iş i. rma. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak. * Çok geliş . * Küçük su birikintisi. rileş azmetme * Azmetmek iş i. gölcük. kötülüğ artı kı kta ünü rmak. hastalıvb. azmanlaş mak * İ mek. ı vb. k * Cinsel duyguları artmak.* Azledilmek iş i. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. azledilmek * Görevden alı nmak. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. kocaman duruma gelmek. görevinden çı lmak. görevden almak. azlolunmak * Görevinden alı nmak.

ı ı ya azvay * Sarı r. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. iri "yarı"kıcısinirli. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. kokusu. l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. sert kimse. aznavur * Gürcüce. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı . asıyüzlü. rengi. havada beş dört oranı bulunan.008 olan. Kı saltması N. azotlama * Azotlamak iş i. nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14.azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r. azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. tadı 7. bütün borçları kurtulmak. " rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. . * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad. sabı * Azotometre. aznif * Bir tür domino oyunu. nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. * En eski jeolojik (sistem). azotlu *İ çinde azot bulunan. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek. ı ı rlı te nda olmayan element. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak).

rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. iri demir. ağ lı yürekli. yurt. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost. baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. * Basso kı saltması . Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. ı . ses bilimi bakı ndan ötümlü. babalıduyguları dolu kimse. * Koruyucu.B * Bor'un kı saltması . toprak ya da yurt. * Yaratı. * Türk alfabesinin ikinci harfi. m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar. un * Çocuğ olmuş u erkek. cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. baba değ tı il. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. baba ocağ ı * Babadan. kurucu kimse. baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi. baba baba adam * Yaş. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. k baba evi * Babadan. iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme. ağ veya beton dikme. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş .kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. baba koruk (veya erik) yer. up ü. dededen kalma ev. çift dudak patlayısı mı cını b. bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse. baba bucağ baba yurdu. * Ata. adı ı baba evi. B gösterir. toprak. * Bu gibi kimselere verilen unvan. n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. lı ı . . Be adı verilen bu harf. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. için klara rlar. Ba * Baryum'un kı saltması . oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. olgun adam.

cana yakı k. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . * Sevimli. baba yadigârı * Babadan kalan. * XIII. mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. baba ocağ ı . * Cana yakı olgun. güvenilir (erkek). hoş n. a n babaca babacan * Baba gibi. n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . sempatik baba. paternalizm. n rası taş yan. görülü. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle.baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li. babadan babaya * dedelere doğ zincirleme. iyi kalpli. ru * ataları beri. n u . baba yurdu * Baba evi. babası çok düş olan. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. . babaya yakı n. cana yakıolarak. yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep. babacanlı k * Babacan olma durumu. babacı l * Babası çok seven. n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm. hoş . ş it sı ambaba. nlı babacı k * Küçük baba.

babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. * Üvey baba. * Diklenmek. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk. babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar. babalanma * Babalanmak iş i. babalanmak * Babaları tutmak. * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. babalıetmek k * baba gibi davranmak. bir ş ı sı olsun." anlamı kullanı bir söz. * Kayıbaba. yetim. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. babalı * Babası olan. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin. . babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. ca babaları z mı * bizden. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan . * Baba olma durumu. kabadayı davranmak. na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. kayıpeder. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer. na babası z * Babası ölmüş çocuk.babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). z u lan lan. bizim kuş aktan öncekiler. öfkelenmek. nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek.

korkusuz adam.babayani * Gösteriş özentisi olmayan. oğ vale. bacak kalemi . ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. Babî Babîlik * XIX. babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. babı ndan * Bkz. * Osmanlı hükûmeti. yüzyı İ lda. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. ı nı bacak kadar * ufacı k. türlü türlü huyu var * daha küçük. * Mert. huylar edinmiş iş alı kanlı . babı nda * Konusunda. Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). ı yapı nı i. kabadayı . i ve babayanilik * Babayani olma durumu. ı tları lan. babı nda. bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. herkesten farklı ş klar. ayak. ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. lı k. sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. ama değik. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. destek veya bunlardan her biri. bacak kadar boyu var. * Oyun kâğ nda. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. * Su yolu.

* Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan. ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. bodur. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. nı p bacaklı * Bacağolan. nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. ı * Bacakları sa olan.* Kaval kemiğ i. rüzgâr. haraç. * Zorla alı para. * Felemenk altına verilen ad. * Kıkardeş z . abla. uzun boylu. * Baç alma işveya görevi. arkadaş . * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu. ı * Bacakları uzun olan. baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi. * Tarikat ş eyhlerinin karı. baç . i * Yel. * Dost. kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. kı boylu. nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı . lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan. bacakları kopmak * çok yorulmak. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). bacanaklı k * Bacanak olma durumu.

badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ . harman döküntüsü. badem * Gülgillerden. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis). rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i. ı badanalama * Badanalamak iş i. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n). badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. *Ş arap.badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. badanalanmak * Badana yapı lmak. badem ağ acı . badana yapmak. badanası z * Badana edilmemiş . lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. ş ekeri çok. * Badanası bozulmuş . * Ondan sonra. badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri. badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. * Birleş ikgillerden. en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. bir tür yer elması . badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. içki. badanalı * Badana edilmiş olan. badanalatma * Badanalatmak iş i. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse.

kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. badem bahçesi. halat sargı. bezelye gibi taze sebzelerde. çok * Badem biçiminde olan. fasulye. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri. badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. * Badem satan kimse. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. badem biçimindeki organ.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. * Badem ağ açları olan yer. badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. bundan böyle. z lan badem parmak * Baş parmak. ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). lan sı . gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. badema bademci * Bundan sonra. k * Ördek.

palaz. ki. bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. sa nek. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. büyükçe su kabı . badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. lam. baget * İ kı değ nce. genellikle arkada olan bölümleri. düğ ümlenebilir nesne. bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. kan * Çöl. n u * Otomobillerin yük konulabilen. a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum. * Bağ deste. ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek. . badya bagaj * Ağ geniş zı . badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. ta. yayvan. ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. sa badikleme * Badiklemek iş i. erli . sicim. bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. * Yolcu yükü. demet. badik * Ördek.badi badi yürümek (veya gitmek. * Kı boylu. badikleş me * Badikleş durumu. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . * Sargı . * İ iliş rabı lgi. * Bageti olan. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). * Tren. vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer.

* Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). * Bu iş yapı ğmevsim. sonbahar. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. otur-up vb. * Meyve bahçesi. ulaç. bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. ı bağ ksı cı z * Bağolmayan. * Ölü doğ kuzunun derisi. bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. u rı * Ur. koş -arak. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri. güz. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları. üzüm olsun.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . zarf fiil: gül-e gül-e. * Kaplumbağ a. ı lı i ten ini yapmalır. * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. an bağ an boğ * Küsküt. in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. ş eytansaçı . bağ z. bulunan. bağ bak. * Kaplumbağ kabuğ a u. ı sı bağ lı cı k . dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru. düş an ük. bağ k cı bağ klı cı * Bağolan. uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . bağ doku * Hücre sayı az.

ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. k. un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. uymak. bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta. daş i. kör düğ etmek. çelme atmak. lı k. homojen. i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu. daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. mütecanis. imtizaç etmek. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan). * Bağ kurup oturmak. homojen duruma gelmek. homojenleş daş k tirmek. homojenlik. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. * Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. mak. daş . Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. *İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek. bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak.

sihir. ı er. mı ş n ı i. geçimsizlik. bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse. eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. bağ k ı llı bağ ı m . tâbiiyet. bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. izafî. rölâtivite. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu. * Baş çı cı tan karı. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez.iş sın. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. mla * Büyü. bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i. * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i. izafiyet. mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. etkisi altı tutmak.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz. * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. bağ mazlı daş k * Uyuş k. kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli . * Görece olma durumu. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. bağ ı l * Görece. daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. z.

göreci. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. görecilik.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. kavramları tasarı birlik. izafiye. rölâtif. tümleçleri. i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. a. bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. rölâtivist. ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . ı msı i. yüklemleri ayrı cümle. bağ z. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. veya nitelik. rölâtivite. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. izafet. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. gücüne veya yardı na bağ olan. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. bağ k. özgürlüğ özerkliğolmayan. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine. hür. rölâtivizm. mutlak olmayan. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. izafî. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili. göreli. bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. nispî. tutumunu. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. tâbiiyet. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. müstakil. * Eş . tâbi. özgür. bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan. görelik. ka eyin mı lı ü.

ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak .* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. ş amata ederek. rmak i * Bağ ı ldak. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . * Yüksek sesle azarlamak. bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde. * çok susamıolmak. bağş rı mak. bağş rı ma. bağ ş ı ma rı * Bkz. görelilik. * Kendini belli etmek. * Ciğ bağ er. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. * Gürültüyle. rölâtivite. bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. bağ ı r * Göğ üs. bağ ş ı mak rı * Bkz. ekilde dı vuran kimse. * (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm. ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. ları n ı nda ayan rsağ . * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. nda n . ş amata. bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. ı ntı ka eye lı izafiyet. ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen. çok acı duymak. bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k.

ı ş i. i. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p . kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. almak. ı ş i. bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. * Bağ yapan kimse. * Bağ ı rtmak iş i. acı kaçı madan değ erlendirmek. affetmek. bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme. * Hibe etme. bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. bağ çı ı ş bağ ı ık ş . immünoloji. af. insanları özellikle çocukları bağ n. * Bağlanan ş hibe. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda. öldürürüm" anlamı korkutmak. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse). n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. ı ş ey. rması * Bir haberi. askarit. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. muaf. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. bağ ı rtı * Bağ sesi. geliş nı imini. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek.bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m. teberru. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. ş * Görevden çekmek. teberru etmek. muafiyet. ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme.

demet. deste. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. durumlar. . bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i. ya. mukavele. i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. bent. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. affedilmek. kontrat. an bağ laçlı * Bağ olan. kontekst. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. me. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. * (herhangi bir olguda) Olaylar. rabıVe. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). affolunmak. * Bağ yapanlardan her biri. ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu.bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. âkit. affa uğ ı ş ine ramak. me lanmıolan. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. veya. ya da birer t: bağ r.

bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. tamamlamak. ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. ine * Sevmek. bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. meydana gelmek. tutmak. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. ka le raş * Sona erdirmek. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. * (yara için) İ koyup bezle sarmak. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. * Oluş mak. zca le raş . * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. ondan önce veya sonra gelen. paket yapmak. bitirmek. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. * Bağ çalan kimse. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. kontekst. * (bir iş için) Anlaş yapmak. * Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . lâç * Denk yapmak.* Bir dil birimini çevreleyen. tahsis etmek. * Geçiş i engellemek. içten bağ olmak. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. * Gönlünü kazanmak. lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. bağ lanma * Bağ lanmak iş i. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. . onun anlamı. ma * Birinde bir ş karşilgi. irtibat. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. * Uyulması zorunlu olmak. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. ka * Düğ ümlemek. lanı ey.

siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). kolona ileten boru. lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. nda lantı * Askerî. lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. laş k bağ ı laş m * Eş leme. bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. * Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak. ş * Sonuç. laş i. bağ cı layı ünsüz. me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. bağ latma . bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. rabı . kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. bağ cı layı ünlü. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan.* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. irtibat. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler. bağ yapmak lantı * iliş kurmak. bloksuz ülkeler. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. bağ ünsüzü lantı * Bkz. bloksuz. irtibatlı talı nda lantı . terim). ittifak etmek. bağ ünlüsü lantı * Bkz. müttefik. * haberleş sağ me lamak. bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak. * İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . anlaş sözleş yapmak. tahsis edilmek. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk). ki ma.

lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. kapalı . bağ olmak lı * tâbi bulunmak. saygı yakı k duyma ve gösterme. . biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan. bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). lı * Birine karş sevgi. bir düş ünceye. ları bağk bahçelik. ile nlı . * Sadı k. özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. tutkun. -l-mak. gec-i-k-mek vb. vabeste. sadakat. bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. bağ kalmak lı * uymak. * Uyulması zorunlu. tâbi olmak. merbutiyet. ı . bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. mesi artı * Bir kimseye. eyin. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb. * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. un nda * Bir halk inanına göre. ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . ı . * Sırlanmı sırlı nı ş nı. * Gerçekleş bir ş gerektiren. üzüm bağ çok olan (yer). açta nı i ı ı dı * Bağ yeri.* Bağ latmak iş i. bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. nda ı ilgi. ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ . * Kapatı ş lmıolan.-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. tâbi. bağ cı layı * Bağ niteliğolan. m. ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r.

acı kı çekmiş . bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. yetiş tirmek. merhametli. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. * Bir düş ünceye. bağ naz nazca davranı taassup. * Gürültüyle. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. ı . içine iş lemek. bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu. bağ ı çağ rarak ı rarak. ş . taassup. dertlenmek. bağ nı rı ezmek * üzülmek. bağ na basmak rı * kucaklamak. naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu.* Bkz. ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. Bağlaş lı ı m. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek. ı rma. ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert. bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. sıntı . ş amata ederek. bağ naz * Bir düş ünceye. ş amata. bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu. bağ yufka rı * Yufka yürekli. bağ z sı * Bağbulunmayan. rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. hep birden bağ rması ı rtmak.

bahar nezlesi * Bkz. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. saman nezlesi. 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. * Gençlik çağ ı . karabiber gibi lan n. zencefil. eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. sı * XIX. erini bahadı r * Savaş larda. eyi bahaneli * Bahanesi olan. . i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. i. ilkyaz. itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. bahar * Kuzey yarı küre için. ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. bahanesiz * Bahanesi olmayan. yüzyı Babîlikten doğ olan. maddeler. s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . . bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram. i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. ilkbahar.baha * Paha. bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. zencefil. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse). baha biçmek * değ belirlemek. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse.

baharatçı lı k * Baharat satma iş i. ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. baharatlı * Baharatı olan. karanfil. bahçelik * Bağ . bahçeci * Çiçek. n * Sebze yetiş tirilen yer. bahçeli * Bahçesi olan. layan kaside. m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. *İ çinde karabiber.baharatçı * Baharat satan kimse. lezzetlendirmek veya baharat ekmek. tarçı gibi bahar bulunan. bostan. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer. doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. bahçesiz * Bahçesi olmayan. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. . iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i. ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. * Bahçe yapma iş i. bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü. bahçeleri olan (yer). baharatsı z * Baharatı olmayan. bahçe gibi düzenlenmiş yer.

bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak). nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. * Bir kitabıbölümlerinden her biri. bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. * Söz. bahis * Konuş ş konu. * Aruzdaki vezin takı ndan her biri. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. ş ları ş ı nı müş terek bahisçi. lanı bahis konusu * Söz konusu. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. ulan ey. söz konusu olmak. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ . resimlerin bulunduğ eser. bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. ı bahir * Deniz. * Yalı nı çapkı. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. . lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. k k ları u * Denizle ilgili. mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan.

bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. . savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. sunmak. ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para. bahtı kara * Mutsuz. * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. mutsuz olmak. nı unu i .bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. bahtı k açı * Talihli. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i. ans. bahsi kazanmak * ileri sürülen. * Ş mutluluk. istenen sonuca ulaş mamak. mak. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. talihsiz. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir. bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. konuş sözünü etmek. bahş etmek * Bağlamak. talih yüzüne gülmek. baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek. talih. kader. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. lı.

nı tirir. üstelik. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. mutlu. bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. talihsiz. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . talihli. talihli. bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. hükûmet. mutsuzluk. aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. z bahusus bak bak! bak! * iş te. mutluluk. karı aç. bakaç * Dürbün. vekil. an . * küçümseme bildirir. mutsuz. bakalit kaplamalı . özellikle. ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. navı bakam bakan * Baklagillerden. kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu.bahtiyar * Bahtı olan. bahtlı . nazı kanı ktan baş na r. baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili. * ş ma bildirir. genellikle milletvekilleri arası ndan. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. * ş ma anlatı aş r. aş * Bahtı olan. kuş merak. tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. * Bakmak iş yapan (kimse). bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. kemik çıntı. * Hele. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan. mutlu.

. barı kları . bakar mını sız? * seslenme ünlemi. ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen. vekâlet. * olur ki. * Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. * Kademe. darülâceze. nezaret. bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre. bakılı cı k * Bakmak iş i. nı * Fal. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. * Bakı iş lmak i. ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. * Kalı lar. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. vekillik. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse. sır. ları ları u * Öküz. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. eyi n düş zca * Falcı . n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer.bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse). * Falcı lı k. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen.

doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. 10840 C ye doğ eriyen. yüzüstü bı lma durumu. * Yeş çalar mavi renk. bakı r * Atom numarası yoğ 29. kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. * Bakı nmak iş i. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı . m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. ı ve elektriğiyi ileten. * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . * Bakı yapı ş rdan lmı . bakı zlı msı k * Bakı z olma. msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . bakı ndı bakı nma * Bak hele.95 olan. ş ş ı . yönü. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. Kı saltması Cu. bakı nmak * Bakmak iş lmak. olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. zı renkli element. ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi. unluğ 8. -e göre. i yapı tı * Muayene olmak. araşrmak. çevreye göz gezdirmek. niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. bakı r rengi . ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek. bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. lmamı ş . değ erlendirme açı. terk edilme. * Bakı yapı ş rdan lmıkap.

konuyu. bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. bakıaçı ş sı * Bir olayda. mütenazı ı r. simetri. . ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak. bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik. r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. bakı r sülfat * Göz taş ı . n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan. benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. simetrik. nda ş ı ey) arası ş ı ey). (rengi) bakın rengine benzemek. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse. zı n * Bu renkte olan. göz taş r ı . biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. asimetri.* Kıla yakı kahverengi. bakımlı ş . tenazur. sa p bakık ş ı * Bkz. bakı r tuzu * Bakısülfat. bakı ı r taş * Malakit. görüş sı açı. ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. ı bakıksı ş z ı * Bkz. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. bakımsı ş z. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. r * Bakmak iş i veya biçimi. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan.

* Eskimemişyı . taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). kalan. ş lı bakiye * Artı artan. ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. * Büyük bakkal dükkânı . düzensiz yazı dolu defter. bakkam bakla * Bkz. baki kalmak * sürekli. ş . bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. kalı. mtı . k. * artakalan. * (toprak için) İ ş lenmemiş . ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i. ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. bakam.baki * Sürekli. bakkallı k * Bakkalı iş n i. bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. cı * Bir ş eyden artan (miktar). pranmamı yeni. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. z lan z. lerle raş bakkal defteri * Karık. geri kalan. * Baklagillerden. mlı * bir ş eyden artmak. lik. * Bakire olma durumu. daimî. ntı * Yiyecek. erdenlik. * Kalı . bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). kide ş * El değ memişkullanı . il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. öteki. i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. lmamı ş . el değ memiş bozulmamık. ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. kalı olmak. geride kalan. z.

baklalı baklalı k * Baklası olan. bakla kadar * (bit. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. baklamsı meyve * Bkz. * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. nohut oda. fı k. hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . . baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. ağ nda bakla ı zı slanmamak. baklavalı *İ çinde baklava bulunan.* Bu renkte olan. akasya. bakla oda nohut sofa * Bkz. keçiboynuzu gibi. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. badı ç. baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda). fasulye. badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. * Bakla tarlası . baklamsı * Bakla biçiminde olan. renk. ceviz. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. lan bakla ı slanmamak * Bkz. bakliye. baklagiller * Bakla. baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak.

suda. * (bir işBirinden beklenmek. canlı bulunan. küresel. bakterileri içine alan canlı lar. * Bir işyapmak. geçindirmek. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. çürüme. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. eye lı * Gözetmek. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. farkı varmak. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. tek hücre canlı vrı alan. nda ş an . ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. ilgilenmek. kimyasal etkiyle öldüren (etken).*İ çinde baklava desenleri olan. önem vererek üzerinde durmak. * Bakmak iş i. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak. bakteriyoloji alanı çalı kimse. * Anlamak. eyin mesi için * Beslemek. * Renklerde. * Yoklamak. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. * Bkz. incelemek. ş ı ey * Aramak. mayalanma veya hastalı yol açan. bir işyapmakla görevli olmak. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek. andı rmak. . Benzemek. bölünerek çoğ klorofilsiz. silindirimsi. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. baklagiller. rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. larda klara kı k biçimde olan. denemek. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. * dikkat çekmek sözü. * Önem vermek. tedavi etmek. bakteri * Toprakta. ) * (hasta için) Muayene etmek.

bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica). ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. bal gibi * pek tatlı . çok iyi. ş ı . bal dudak * Bkz.bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. beyinsiz kimse. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş . bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. *ş üpheye yer bı rakmadan. bakması sağ na nı lamak. çi bir idi * Aptal. htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. baktı rmak * Bakması yol açmak. i baktı rma * Baktı iş rmak i. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan. niteliklerini inceleyen bilim. baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. dına sı tatlı. iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k . türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. bal baş ı * En temiz bal. bal dudaklı . adamakı. bal dudaklı * Tatlı dilli. na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. sı madde. llı bal kabağ ı * İ turuncu. ndaki petek gözlerine doldurdukları . aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. koyu. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). vı * Olgunlaş ş mıincirin. ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu.

* Bu renkte olan. balabanlı k * Balaban olma durumu. bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. nektar. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. * Yavru.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. . irileş mek. iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha. çocuk). mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ. * Ş man. balak balalayka * Bkz. . gürbüz (kimse. (Botaurus). bala balaban * İ büyük. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. çocuk. ri. balı la benzer. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. n mı lan. arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. malak. bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek. yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez. için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. * Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak.

balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. muvazene. su geçirmez. devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç. pedavra. da. romantik. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı . koyu toprak. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri. uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan. n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. itli ş kan * Güçlük çı kartan. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. yağ. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta. yavaş ı madde. kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. koyu. balata . lan * Denge. tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser. daha çok killi. an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü.balama * Orta oyununda Rum tipi. * Kabzanı demir siperi. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. * Karagöz. lik arkı * Serbest biçimli. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. yapı çamur. oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . *İ çindeki kil oranı yüksek. da. kıkları * Safra. balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . mil. tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i.

unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü. baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. *Ş eytan otu. baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir. hastalıbulaşran. pilâvlıpirinç. incik. ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş .balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. adı atı çoğ m ş lara. ri k bale * Belli hafif figürlere. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . balçıhurması k . ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. mı siz. baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. karı * Balçı olan. (Conium maculatum). kan emen. en . baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . * Maydanozgillerden. * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı . karabaldı r. balerin . hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). karasineğ çok benzeyen. lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. ran en baldı rgan * Baldı ran. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. sinekgiller familyası ları ndan. iş serseri.

balıeti k * Omurgalı lardan. Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası . Zodyak. balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. yı ş k an. lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. ı dı atı sümüksü madde. * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı. a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r.* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . ne zayıolan. balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek. . ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. * Zodyak üzerinde. balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı . i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . balıkartalı k . patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . k balı k balı k * Omurgalı lardan. suda yaş ayan. balgamlı * Balgamı olan. ç. tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar). . solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. hazı rlanan bir çorba türü. biçimli tombul. balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim. dalgı kurbağ adam. bektaş ı taş mühresenk.

azlı balı l kçı * Balı beslenen. vitaminli yağ karı flı a ı lan . ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un. k * Yayvan servis tabağ ı . yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus).* Kartallardan. lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. balıyiyen. su kıları yaş yı nda ayan. havyar. balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. üremelerini sağ layan yumurta. balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. kla k * Uzun bacaklı lardan. k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . boğ k. su kıları yaş yı nda ayan. ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. k * Balı lara özgü. rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. ticarî merkez. balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. mın kçı mı balı lı kçı k . kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli. kları (Anamirta). balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . beyaz. boynu ve gagası uzun. * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. kahverengi çizgili. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde. ı bal rı rlanan yumurtası . kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde. yavaş k kları kuruyan. balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). balı beslenen.

ğ ı . falyanos (Balaena mistycetus). kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. buluğ ı ermiş ı na çağ na olan. eriş mek. n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. süslemek. balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. düz ve baş ağbir biçimde. yağve çubukları avlanan memeli hayvan. uzun ve çatal kuyruklu. atlamada) Balıgibi gergin. * Balıüretme. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan . uzunca gagalı . ı nı ünmeden giriş erek. k balı klava * Deniz. k ı balı klı * Balı olan. * erinlik çağ ermek. suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. yassı na . balı n kçı * Perde ayaklı lardan. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. esnek.* Balıtutma. uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar . ağ ğ200 ton olan. deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). erinleş buluğ ermek. balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni. akı ı na mek. uzun çubuk. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . avlama iş k i. soğ hava deposu olan yer. balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. * Balı olmayan. uzunluğ 20 m. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. a l baliğ olmak. balina * Balinalardan. balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. balı klandı rmak * Balıile doldurmak. dar. k aş ı * Bir iş bir duruma. ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. balı khane * Balı n toptan satı çı ldı. baliğ olmak * bulmak.

Balkanlarla ilgili. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan . Malkar. balkı ma balkı mak balkon . * Kesik kesik ağmak. balina geçirilmiş olan (giysi). dalgalanmak. Bosna-Hersek. balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. Makedonya. * Balkı iş mak i. Romanya. . * Güzel süslü. Arnavutluk. balkı r * Parı. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. * Parlamak. Balkanlar * Hı rvatistan. * Ş ek çakmak. * Ağ. Slovenya. Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge.balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. Bulgaristan. sancı rı mak. imş * Su halkalanmak. balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . * Bkz. Sı rbistan. parlak. Balkanoloji * Balkan ulusların dili. içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. esnek kemiksi bölümlerin adı ş . nı nda ş arı ru kmı . balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . ltı * Ş ek. kla * Örnek hayvanı balina olan. KaradağKosova. sancı rı . . imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. Balkar Balkarca balkı * Bkz. parı ldamak. * Balina takı ş lmıolan. Malkarca.

atmosferde uçabilen. ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). ballı k * Bal konulan kap. ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. k ğ ı . ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. * Bağ larda görülen külleme hastalı. ballı *İ çinde bal bulunan. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. ğ ı * Ballı baba. küre biçiminde araç. düzenlemek. ballı börek * Çok lezzetli. llı ballı babagiller * Nane. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. olgunlaş laş mak.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. mak. lmı * Ballıhastalı olan. ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. ballı baba * Ballı babagillerden. ballı darı *İ ncir. balköpüğ ü * Açısarı k renk. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. ik lardan oluş bir an familya. balkonumsu * Balkona benzer. ballanma * Ballanmak iş i. * Tatlı mak. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i. tatlanmak.

demir araç.). * Bazı açlardan elde edilen. * Karnı yuvarlak ve şkin. koru). iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. lan ı . k balta olmak * direnerek bir ş istemek. baloncu baloncuk * Balon satan kimse. * Küçük balon. ası ey lmak. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. vakitli vakitsiz tedirgin etmek. yarmak. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. baltacı k * Küçük el baltası . n an * Bir tür kudret helvası . . * Odun kıcı rı. balta vurmak * balta ile kesmek. boynu dar cam kap. yükleri bindirip indirmekle.* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. merhem vb. baltacı * Balta yapan veya satan kimse. balonvari * Balona benzer. aç . lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. * Gemici. i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. danslı yer. balon gibi. yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi). musallat olmak. yol açmak. sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. belsem. gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı . parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine. parçalamak. balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman. * Kesmek. n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek.

balyalama * Balyalamak iş i. tlı kacak davranı bulunmak. pot kı nda rmak. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. sabote etme. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden. ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. ini baltalı * Baltası olan. denk yapmak. k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. balyalanmak * Balyalamak iş lmak. balyalamak * Balya yapmak. baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. baltalamak * Balta ile kesmek. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş . . iş m ini balya yapmak * balyalamak. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. * Bilinçli ve kası olarak. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. i. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek. Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. bir sıntı kurtulmak. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan . balyalanma * Balyalanmak iş i.* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. sabote etmek. * Sısıkesimi yapı orman.

merdiven. balyozla dövmek. ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. mobilya. * Bu bitkinin hem taze. balyozlamak * Balyozla vurmak. kahverengi. hem kurutularak yenilen ürünü. varyos. sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk). baston gibi birçok cak en. eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı. uzun menzilli tunçtan top. ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. yanı mı lan ş . İ u * Taş kı ları rmak. balyozlama * Balyozlamak iş i. ban ağ acı . bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). ları lan. bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek. bamya tarlası * Mezarlı k. k lerde lan. ı r. ka bambu * Buğ daygillerden. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. * Sakalı alt dudağ hemen altı n. kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç. . kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca).balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. . hezaren (Bambusa vulgaris). man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. ergin evrede baş akları kemiren. ı n ndaki bölümü. balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. değik.

telek damarlı . çiçekleri salkı m durumunda. bandajlamak * Sargı sarmak. Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus).. . * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i. aç * Sepetçi söğ sorgun. ile bandaj * Sargı sarma. aldı etmemek. meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). * Herkesin kullandı. ses cihazı bant üzerine kaydetmek. üdü. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan. * Banal olma durumu. bançolaş ma * Bançolaş durumu. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı . ban otu * Asya. mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek.* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. . ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. ile * Bağsargı . bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. bandajlatmak . nda ı bana da . herkesin anladı. banda almak * bir sesi. bandajlama * Bandajlamak iş i. madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti.. lokma. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler.

bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. bandaj yaptı rmak. bangıbangıbağ r r ı rmak. Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r. ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . bangı rdama * Bangı rdamak iş i. bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. kumaşerit. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. u bandı rmak * Banmak. unu * Yabancı devlet bayrağ ı . inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan. iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. bank . mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak. gürültüyle. * Yapan. bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. bangı r bangı r * Yüksek sesle.* Sargı sardı ile rmak. badem ve benzerlerinin. mıka. niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. halkı bani * Kurucu. hı karak ağ çrı lamak. bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. bandı ralı * Bandı olan. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. * İ dizilmiş pe ceviz. * Etibank. mıkacı zı . kuran.

ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse.iskonto. * Bankacı . tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. * Para. * Bankacın mesleğ nı i. banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol. k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i. . bankiz * Buzla. parklarda oturulacak sı ra. * Faizle para alıveren. biriktirmek. kasaları para. banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. kambiyo iş p lemleri yapan. ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. banka cüzdanı . değ belge. banka gibi * çok zengin (kimse). raş * Çok zengin (kimse). * Bankerin yaptı iş ğ .bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. banka defteri * Bkz. kredi. * Banker olma durumu. na banker * Banka sahibi. eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka . banka cüzdanı . altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh.

ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . dolay. banko geçmek * Yarı ş veya toto. çevre. * Bantlama makinesi. banlama * Banlamak iş i. ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit. uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t . larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. banma banmak bant * Düz. * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit.* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak. loto gibi oyunlarda. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . nda. u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. banlamak * Horoz ötmek. * Su altı tepeliğ i. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. deş etmek. banko sayı * Sayı loto oyununda. ş bağ erit. * Katı ş sulu veya tuz. * Banmak iş i. . yassı . bant yapı rmak. * Bağ ı rmak. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse. ensiz. mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci.

* Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. içinde yı lan bölüm. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. aç bap * Kapı . baobap * Ebegümecigillerden. lı * Konu. fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. husus. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne. * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. banyo yapmak * yı kanmak. sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. bar . lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan. * (kitaplarda) Bölüm. * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu. vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak. hamam. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. banyo * Yapı larda. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun. başk. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. lan lan banyo kabini * Duş kabini. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata).

barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. * Tahta. kebe. içkili eğ lence yeri. atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. baraj * Suyu toplamak. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi. reti . * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. baraj mesafesi * Serbest atısı nda. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak.* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. * Hava bası birimi. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. duvar yapmak. paslanmak. ağ ritmli bir halk oyunu. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. baraka barakacı k * Küçük baraka. ncı * Cam kaplarda oluş pas. bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. büğ yla lan et. * Apaçıgörünmek. barak * Tüylü. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. * Ayaküstü içki içilen meyhane. ı r bar * Danslı . ortada olmak. . gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent. kı çuha.

barbarlı k * Barbar olma durumu. . * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. kı zı rmı pullu. kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. barbarca * Barbara yakı bir biçimde. barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . barbekü barbunya * Barbunyagillerden. oval veya yassı rmı benekli. kale u kı lı ş n korkuluğ u. * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü. beyaz etli. ilkel. ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. topluluk. uzunca başk. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. ucu kı k. * Taneleri yuvarlak. vücutları pullarla kaplı mı iri . . ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse. * Uygarlaş mamıkavim. armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar.baran barata * Yağ mur. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk. n. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . n. ş * Kaba ve kı . baltacı kapılarıgiydikleri. rı cı * Kaba saba. bir tür fasulye. it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s).

ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. * Fıcı çı keseri. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval. ı n u lan. lan. barçak * Kı kabzasın siperi. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. . bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. ri. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı. lan * Bir bardağ alacağmiktar. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan. nı ların nı * Çok beyaz.* Bar iş kimse. * Bir tür küçük ve tatlı incir. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i. * Barcın iş nı i veya mesleğ i. ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. kâğ veya plâstik örtü.

a bir ğ ı * Yerleş mek. nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. * Çevresiyle uyumlu.baret baret * İçilerin baş na giydikleri. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. sulhsever. otağyüksek divan. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. barı nma * Barı nmak iş i. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. yası yası * Bahçe duvarı . * Göç eş . karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam. papaz takkesi. metal veya plâstikten yapı şapka. sulhçu. barıöngören. barı . barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. çit. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak. ş ı ş ı * Bkz. geliş ortamı ecek bulmak. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. * Bir tür süs iğ nesi. küçük kervan. barı ş ı ş sever. ş ları lmış * Küçük takke. çine . sulhperver. * İ izinle girilen yer. * Kafile. * Barılacak yer. barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. ev eş . barı ş * Barı ş iş mak i. * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. göç. melce. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. * Barı amaçlayan. sulh. barı ş çı * Barı seven. k * Uyum. dirlik içinde yaş amak. .

barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. barı l. dargıveya düş olmayan. hiç değ o hâlde. ma. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. zevk almak. * Keş ke. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. al baritli *İ çinde barit bulunduran. ağ küre. bari * Hiç olmazsa. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. ara bulmak. barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. sulhsever. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . . * Bkz. barikat yapmak. uzlaş anlaş mak ma. barikatlama * Barikatlamak iş i. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. hoş kası ş n man görülü. * Sevmek. öyle ise. sulhçu. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. sulhperver. uzlaş mak. anlaş mak. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. ilse. barı ş mak * İ taraf. barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4). ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. barı ş sever * Barı . sevecen. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. barıklı ş k ı * Barık olma durumu. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak.

nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel. pistonlu bir tür ağ çalgı. i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. barlam. engel. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. belirgin. barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. i barklanmak * Ev sahibi olmak. içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. * Çizgi im. bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. barok * M. barmenlik * Bar tezgâhtarlı. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. * Açı göze çarpan. k . * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. barklanma * Barklanmak işveya durumu. mimarlıüslûbu. k. lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. evlenmek. barizleş mek * Bariz duruma gelmek. * Basso ile alto arası ses veren. yükseklikölçer. ev bark.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim. * Bkz.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. * Büyük sandal. * Bkz.

* pek ekş i veya acı . nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik. mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. aksi (kimse). barsak * Bağ ı rsak. barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. huysuz. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m.* Batı edebiyatları dengeden çok harekete. * Baron olma durumu veya baronun görevi. zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. * Koyu gri renkte olan. barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. abartmalı lması kuya . patlayı. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). etkileyici. . doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. fı. biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. çı barut fısı çı gibi * çok kı n. düş nda ünceden çok duyuma. katı li lması n rlatı na cı madde. sert. barometre * Bası nçölçer. barut gibi * öfkeli. sinirli ve kinle dolu kimse. * Gösterge. barut fısı çı * Barut koymaya. baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda .

bas * En kalıerkek sesi. baruthane * Barut yapı veya saklanan yer. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. u ada havada çabuk oksitlenen. git. * Merdiveni olan. bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen. bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. baryum sülfat * Baritin. barutçu * Barut yapan kimse. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek. * Atom sayı 56. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. n sı bas (veya bas git) * çekil. defol!. yoğ sı unluğ 3. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı . katı basit bir element. baryum karbonat * Karbondioksidin. barut rengi * Koyu giri. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. * En kalısesli orkestra çalgı. yürü.78 olan. Kı ve saltması Ba. n * Sesi böyle olan sanatçı .barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. basamak * Merdiven. . barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. gümüş renginde.

birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. * Bası ş lmı yassı mı . ı basar * Göz. lan * Görme ile ilgili. bası cı * Kitap. sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i. * Kık. her rakamın bulunduğ sı hane. *İ leriyi görme. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. algı yetisi. na lmıbir nı nı u ra.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. basamak basamak olan. kalı mı ı da eylere yazı . resim çı karmak iş tabı i. ama. k bası k klı * Basıolma durumu. laş ş . * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. ine mek basamaklı * Basamağolan. basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i. bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. . * Derece. * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer. * Çok yüksek olmayan. * Dalyanıkapak yeri. * Derece derece. * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. mak lan i. alçak. k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . aş kerte. . lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. tâbi. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. * (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. * Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. dergi gibi ş eyleri basan kimse. taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi.

dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak. mcı kta. basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. * Bası işveya durumu. nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse. n n nı nda n nı sı p . bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. * Bası evinde bası şmatbu. tabaat.bası la * Bası lı provalarda "basız. m lmı . tipografya. bası n * Gazete. bası n" anlamları kullanı terim. lı k. matbaa. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç. lmak i * Bası iş lmak i. * Bası sanatı . tabı iş . matbuat. matbaacı m leten . basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . i. lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . * Bası i. yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme. bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı .

ş . seziş . ı . na u eyi u mak. bası rgama * Bası rgamak iş i. basıgeçmek p * önde gideni geçmek. kâbus çökmek. barometre. bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet. nç ş lma kı su. uyanı k. aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . bası rganma * Bası rganmak durumu. anlayı kavrayıdikkat. sağ i ı görülü. bası nçlama * Bası nçlamak iş i. sağ klı ş . * önem vermeyerek uğ ramamak. uzağgörebilen. tazyik. bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. ı rlı bası ş * Basmak iş i. bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. için nç lamak veya ayarlamak. basiretli * Gerçeğgörebilen. * Doğ görüşuzağgörüş ru . basiretsiz . görü. ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç. basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. basireti olan. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. ı rlı * Kâbus çökmek. basıgitmek p * birdenbire gitmek.

karık olmayan. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. özelliğolmayan. basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i. ileriyi ve uzağgörememe. * Kolay. * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan. basketbol * Basit olma durumu. bayağ lması ş ı ı . basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. kök durumundaki kelime. n lan . ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. gösteriş siz. ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . ileri ve uzak görüş olmayan. sade bir biçime döndürmek. basiretsizlik * Gerçekleri. basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. kolay tarafı ndan. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir.* Gerçekleri görebilmekten uzak. ı .basite irca etmek. basite indirgemek * basitleş tirmek. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. * Süssüz. sağ lü görüsüz. basitleş me * Basitleş iş mek i. bayağ görgüsüz. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil. sağ ı görüden yoksun olma. basitleş mek * Basit duruma gelmek. * Her zaman rastlanan. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. yalıkelime. olağ i an. şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak.

baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak.* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. basketçi baskı * Basketbol oyuncusu. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu. mı baskıbasanı r n ndı . larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim. lı kta iş * Kıtlayı. na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. kıtlamak. beklenmedik saldı. basketbolcu. sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. tazyik. lı ş * Bası sı sayı. pres. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. lediğ n u lan zı * Kı süreli. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. kazı resim. baskı lı * Baskı olan. kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. sa rı * (sertlik. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet. zorluk bakı ndan) Üstün. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. zor kullanmak.

n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . basma * Basmak iş i. saldıda bulunmak. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. tülbent vb. basmacı lı k * Basma alı satı . i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak. m mı * Pamuklu. * Bası ş lmı matbu. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. . pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. tülbent vb. ı dı * Gübre. üzerine kalı desen basan kimse. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. * Gazete. baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek. kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. * Disiplinsiz.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. ahlâksı z. baskı ncı * Baskıyapan kimse. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç. manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. üzerine kalı desen basma iş pla i. * Matbaacı lı k. basmahane * Basma yapı iş lan yeri. zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak. matbua. * Terbiyesiz. . . *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. basma kalı bı * Kitap. basklârnet * Kalı sesli klârnet. üstünlüğ göstermek. * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . * ansın konuk gelmek. ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. dergi. * Pamuklu. tezek.

kı k * (çocuk için) Yaramaz. a * Çevreyi kaplamak.basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. iş * Örtmek. yı rmak lan aç * Ağ k. * Yol yapı nda çakıkum. durumunu kontrol edememek. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. ey p. * Bir ş etkisinde kalı eziklik. kaplamak. bilineni tekrarlayan. çökmek. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r. bürümek. mı l. tabetmek. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. baş tarda. eyi. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse). * Bası i yapmak. larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. * Bkz. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. gittiğyerin bereketini kurutur. . taze soğ yeş an. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. yük. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. baskı ı rlı . kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek. * Bir kimse bir yaş girmek. kliş e. * Baskıyapmak. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek. * Bastı rma. n sı bastana salatası * Domates. değ iklik göstermeyen. basso * En kalıerkek sesi. maydanoz. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. p basmalı * Basma özelliğolan. harcı ü iş âlem. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. üzüntü ve ağ k duymak. bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. n * En kalısesli orkestra çalgı. ilbiber.

basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. basurlu . köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik. ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek. * Baskı yapmak. üzerine iyice düş mek. bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. bastonlu * Bastonu olan. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak. an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ . * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. * Ansın birinin yanı gitmek. ı n nı vıp * Gidermek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. nemli ormanlarda biten. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. bastonsuz * Bastonu olmayan. * Zararlı olayı bir önlemek. hemoroit. nce. * Üstünlüğ göstermek. * Bastı .

* Basuru olan. Asya'da yetiş bir ağ (Basia). hemoroitli. kafa. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar. can sı kkı k kmak. iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak. yüksek nokta veya en ön. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. bı nlıvermek. eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i. baş ağgitmek aş ı . ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. nı ı yan indedir. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet.. baş * Çı ban. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. burun. * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. raşran rsat baş almak * fı bulmak. en önemli. göz. eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse.. ı rı . u * Baş ç. * Arazide en yüksek nokta. baş rı ağtmak * tedirgin etmek. uğ tı raşrmak. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen. baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek. en aç * İ ve hayvanlarda beyin. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan. sarrafiye. esas. kulak. basya baş * Sapotgillerden. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. ser. langı * Temel. * Bir topluluğ yöneten kimse. * ". * Deniz teknelerinde ön taraf. eyin * Bir ş uçları biri. baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir. * En uç. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek.

ndan kla baş döndürmek * baş dan. bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. baş bezi * Mendil. ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak. aş . baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. baş çekmek * ön ayak olmak. aş heyecanlandı arı ı rı rmak. gururdan. bit. eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak. baş a baş * Birlikte. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. baş belâsı * Sınt ı kı . baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. baş çanağ ı * Kafa tası . sürekli zarar etmek. baş çağ bı ı * Ustura. baş biti * Bkz. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. ı rı * baygı k verici. beraberce. intisap etmek. * dayanı ş mak. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. beraber yaş amak. baş a bı baş rakmak * birinin. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek. nlı baş döndürücü . ı na * baş vermek. üzüntü veren.

başve kı üzerinde inip kalkmak. baş kaldı rmamak * Bkz. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak. baş kaldı rma * baş rmak işisyan. baş kesmek * selâm için baş mek. tan ı çı baş rı fes içinde. kaldı i. baş kaldı ı nı rmamak. isyan etmek. baş da. mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. yaş arken sağ iken. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. baş kazanmak (kazanmamak).* Ş kı serseme çevirici. zuhur etmek. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. na yat baş elde iken * ölmeden. inkı etmek. vuku bulmak. baş kaldı rmak * ayaklanmak. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. her iş onları te örnek tutarlar. aş na. baş olmak önemlidir. istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. baş göstermek * belirmek. ortaya çı kmak. arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). te ta baş olan boş olmaz . gücü yetmek. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. arı baş gelmek * yenmek. yönetime karşgelmek. ı * iyice coş mak. baş nereye giderse. baş etmek göz * evlendirmek. baş olmak göz * evlenmek. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. kabarmak.

baş tutmak * elebaşolmak. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. * (buğ vb. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). kayı döndürmek. baş örtüsü * Bkz. ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. çevirmek. baş oluş ak mak. değ hiç yitirmeyen eser. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. el üstünde tutmak. rotadan çı kmak. baş tutamamak * rüzgâr. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek. baş örtü. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. m baş lı rı börk (fes) içinde.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. * (gemi. nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. . ı sı baş tacı * Çok sevilen. baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. fı na yüzünden. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. k k lan.

buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. arası . Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te. ak mak. baş k akçı . * Arpa. baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. it baş baş a gelmek * eş olmak.baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k. na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. ı yan lçı baş . baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. baş baş a * Eş durumda. denk olmak. baş baş a * birinden üstün olmadan. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day. pehlivanlıiçin yarı k ş mak. dengeli olarak. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. i rabilmek. * Tarlalarda.

baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . * Baş lamayan. baş gösterememek. arı . baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. * Baş lı biçimde. . baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. baş aklı * Baş ı (ekin). baş aklama * Baş aklamak iş i. performans. arı baş m arı * Elde edilen bir baş . arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. baş aklamak * Tarlalarda. * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . muvaffakı yet. takat sırı i nı. ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak.* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. muvaffakı arı yetsiz. * Baş göstermeyen. baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. tutmak. muvaffakı arı yetsiz. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak. ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. baş göstererek. baş lmak arı * Baş ile sona ermek. baş lı arı * Baş gösteren. * Baş göstermeyerek. ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. muvaffakı arı yetli.

baş k çı . baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. n * Baş bakanı makamı n . dominant. kan. * Baş asistanıgörevi. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. hâkim. ı vekil. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. sır başsatan kimse. baş arma * Baş armak iş i. muvaffakı arız yetsizlik. muvaffak olmak. ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. kan baş k atlı * Baş olma durumu. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. efe. bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . . arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . * Çiğ veya piş koyun. baş bakan * Hükûmet baş . i baş asistan * En üst derecedeki asistan. nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter.baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak. kuzu. * Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u. . n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. hâkimiyet. miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. baş çı * İçi baş ş ı .

baş kâtip. baş t. danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi. * Baş garsonun işmetrdotellik. rlamada en üst sorumlu. baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı .baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . sertabip. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. . baş tabip. baş eski * En kı demli kimse. ş yapı aheser. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. * Baş hekimin makamı . baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. . baş hekimlik * Baş hekimin görevi. i. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. n ı . baş garsonluk * Baş garson olma durumu. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip. baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i. baş eksper * Eksperlerin baş ı . sermürettip.

nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. bahtı k. başbelâda ı * çözülmesi güç. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . * birini yandaş olarak kazanmak. gururlu.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. ğ mek. kendi yanı tutmak. ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek. başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. * Evli. kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. ön ayak olmak. . kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. başdertte ı * çözülmesi güç. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. sıntıbir durumda. açı başdimdik ı * Onurlu. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. kı lı başdevletli ı * Talihli. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. üzücü bir durumla karş mak. sıntıdurumda. başdara düş ı mek * sıntı girmek. ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca).

ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. ağ ı rlanmak.başdönmek ı * insana. yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak. başönünde ı * uslu. başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. a başhavada ı * sevinçli. "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin". unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . başyerine gelmek ı . başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. * bir düş veya davranı uygun bulmak. başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. rgı kla. a p ş başyerde ı * utançla. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak. eş n dönmesi. kı nlı üzüntüyle. ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. zor durumda kalmak. başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak. çevrede gözü olmayan. bunalmak.

na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . söz dinler (kimse). * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. . p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. baş beraber ı mla * memnunlukla. görüş olmamak. sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak. ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. * Yönetimsiz. baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak.* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. musallat olmak. kendini beğ enmiş . denetimsiz. altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. başyukarda ı * onurlu. ı etmek. kötü bir duruma düş ı laş mek. kibirli. kendi havası bı veya na rakmak. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek. tedirgin etmek. karık. ş . karı . nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. baskız. * Baş örtmeden. başyumuş ı ak * Uysal. baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . rakı ş . seve seve. inat etmek. sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak. içinden çılamayan. * Kargaş . disiplinsizlik. * Düzensiz davranı düzensizlik. srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak.

ş ı cı olay veya durumla karş mak. baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. in * bir işyapmaya baş i lamak. eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. nda * bir iş yönetimini ele almak. aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak. nefretle geri vermek. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. ı r * üstüne kalmak. ı laş * beklenmedik. çok yüz vermek. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. raşrı bir e . ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak. baş geçirmek ı na * baş giymek. baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine. ı na * kötü bir durumla karş mak. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak.

i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek. lan inde in k ini . işkoyulmak. er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak. lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. önde geleni. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. kontrolünü yitirmek. baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak. zevk. * (gaz veya sı caktan) başağmak. baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. hiddete kapı lmak. ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. eğ lence peş koş inde mak. baş vur. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak. ilgi göstermek.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak. zor durumda bı rakmak. * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme.

baş belâya sokmak ı nı * birini. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. sorumluluğ atmak. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. * bir iş birini tedirgin etmek. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak. uğ tı için raşrmak. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek. ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. baş beklemek ı nı * gözetlemek. lı a. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. cezalandılmaktan korkmak. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. . iş sizlikten. savuş i mak. u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak. baş luktan kurtarmak.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak.

sakin kalmak. baş dinlemek ı nı * sessiz. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. bir iş i i istenildiğgibi yapmamak. nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek. * kendine hayran bı rakmak. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. . baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak. baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. baş kurtarmak ı nı * canı korumak. i ksı * iyileş ememek. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. sis bürümek. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. kellesini uçurmak. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek. yataktan çı kamamak. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek.

rolü i. e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş . baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. . değ ik. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye. baş biri ka * diğ bir kimse. istihale. metamorfizm. ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen. mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi. özge. baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. özveri. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. uyarını sı dinlememek. m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. iş . * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . değik görünmek. iş baş kaca * Ayrı ca.

değmek. istihale. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. istihale etmek. kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer.baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. herhangi bir kimse. nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . diğ ötekisi. ka baş rı kaldı * Ayaklanma. bozulmak. baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. değ iklik. kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. . isyan. reislik. baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. riyaset. baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. er ahı eri. iş lı k * Biçim değtirmek. un. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . baş kent * Baş ş ehir. metamorfoz. baş kentlik . reis. kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. * Alılana benzememe. iş * Kötüleş mek. veya u. kan * Baş n görevi veya makamı kanı . . aslî tipi. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. farklı kazanmak. e mek. değ ik olma durumu.

ş la nda . Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. katedral. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer. n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. serdar. yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). bu halkla ilgili. n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak. baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. kahraman. Baş kurtça * Baş Türkçesi. olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. ayan veya n * Bu halka özgü olan. baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. * Baş konsolosun makamı . baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi.* Baş olma durumu. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. lı baş lama * Baş lamak iş i. n * Baş komutanımakamı n . nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. ta baş kumandan. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir.

bir hayatıvb. n * Ön söz veya girişmukaddime. belirtmek. başca lı * En önemli. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin. baş lanma * Baş lanmak iş i. in. * Çalır. baş lmak lanı * Baş lanmak. baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek.baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. oluş mak. baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer. müptedi. ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse).nin ilk bölümü. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. . baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. ta . baş lı * Başolan. baş gelen. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. * Etkisini gösterme. i. baş latmak * Baş laması yol açmak. iş yürür duruma girmek. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. doğ mak. ortaya çı kmak. ine * Baş mak. oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i. ş ler. ı na. * Görünmek. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. ı * Olmak. in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri. e mek. fı sın.

na başkçı lı başklı lı * Başğolan. ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde. bir direğ tepeliğ in i. erli baş muallim * Baş retmen. paş * Başk yapan veya satan (kimse). serpuş ı .başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. sermuharrir. serlevha. başksı lı z * Başğolmayan. baş maklı k * Padiş n anne. a * Bir sütunun. kapital. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . top. çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse. bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . has. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. . baş mak * Ayakkabı mak. * Camilerde. baş mal * Anamal. ı baş muharrir * Baş yazar. giriş bölümünde. sermaye. anteti olan. . * Bazı bölgelerde. baş misafir * En değ konuk. satan kimse. evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek. * Bir yazın. lı baş makale * Baş . yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. * (camide) Ayakkabı konulan yer. antet. öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça. takke. evlenirken. damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. külâh. arpalı k. lı ı * Antetli. na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. paş makçı . öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. z lanan ödenek. lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i.

baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. sermürettip. baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş . baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . . eş nları nı kları arp. baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. ı baş mürettip * Baş dizgici. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. * Baş müdürün çalı ğdaire. baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . müdür. na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı . baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu.

anarş ve i. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. . in baş gelmek ta * önde olmak. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak.baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. baş savcı * En üst düzeydeki savcı . baş rahiplik * Baş rahibin görevi. başz sı * Başolmayan. na. üstün durumda olmak. kent. erksizlik. baş olmayan. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi. baş rejisör * Baş yönetmen. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . ı * Yöneticisi. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu. n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. baş rol * Baş oyuncunun rolü. * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. kanı * Başveya baş bulunmama durumu. baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. * Baş nı görevi veya makamı savcın . baş ehir.

baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. baş maz tanı * Asi. baş baş tan a * Tamamen. bütünüyle. baş savma tan * üstünkörü. hepsi bir arada. gemi baş karaya vurup oturmak. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı . baş aş tan mak * pek çok olmak. özen göstermeden. ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. her zaman. baş mazlı tanı k * Anarş izm. uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. pek çoğ almak. yeniden. bütünü. baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. . bir uçtan öbür uca kadar. baş i ı savma veya atma. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. kötü yola sürüklemek. baş tan * baş ı alarak. isyancı .baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. baş tabiplik * Baş hekimlik. na amak. bir kez daha. u baş tabip * Baş hekim. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük. doğ yoldan saptı ru rmak. düzen bozucu. * Baş ı sonuna kadar. baş sona tan * Daima.

baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta. i. Kuzey Afrika.baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. * Baş uzmanı görevi. vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. müracaat ettirmek. müracaat etmek. bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. tankaragiller familyası ndan. lar mı türünü içine alan geniş familya. ufkun i üstünde olanı . baş vekil * Baş bakan. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. semtürreis. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. ı . baş vekillik * Baş olma durumu. müracaat etmesini sağ lamak. sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. baş vurma * Baş vurmak iş müracaat. n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior).

baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. bilgiye ulaş referans. baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak. * Baş yazmanıgörevi veya makamı n . cı mazlı ü . baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. baş rejisör. baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. baş t yapı *Ş aheser. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek. ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. bat . müracaat edilmek. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma.baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. i. baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. baş kâtiplik. n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. sermuharrir. baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan . baş vurulma * Baş vurulmak durumu. * Baş yaverin görevi veya makamı . . anlaş k durumunda. müracaatçı . kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. baş yazı nı muharrir. * Baş yazarıgörevi. ı ma. . baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan.

30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). * Eline geçen parayı ran. bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. * Bataklı olan (yer). uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). uzun kanatlı . ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. batı * Bataklı seven. bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. yarar sağ r lamaz. bataklı kları klarda yaş (bitki. bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. bataklı klarda yetiş bir bitki. bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris). bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. ahlâk dı durum.* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. batmı ş . * Kötü durum. bataklı klarda yaş ayan. içinden çılmaz iş kı . ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris). hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. * Hayıgelmez. batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. li yı nda en llı batar * Zatürree. batak çulluğ u * Çullukgillerden. bataklıgazı k * Metan. it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. rengi kahverengiye çalan siyah. batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer. sı tüyleri pas rengi olan. imş lmı ucu . ishak kuş (Asio u flammeus). * Uygunsuz ve kötü. ğ ı . pamuk otu (Eriophorum). hayvan). lan. batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak.

davul. davulcu. garpçı lı k. garplı ndan . * Batı sı yanlı olma durumu. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç. batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k.batarya * En küçük topçu birliğ i. lı laş i. ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . batı l itikat * Boş inanç. * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta. garp. gün indi.). batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi. garp. * Çürük. telefon vb. lar mı * Bateri çalan kimse. * Batı sı kimse. u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). bu yönle ilgili. batı l itikat. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. * Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. lı in ğ ı * Bu yönde olan. garbî. laş . garpçı yanlı olan . batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. temelsiz. * Batarya ile çalı (radyo. in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. * Orkestrada vurma çalgı takı . * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u . * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse). * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. gizli ve akı şgüçlere.

tahin ve limon suyu kullanı an. * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. garplı mak. batılmak rı * Batı iş konu olmak. dövülmemiş ceviz içi. batması sağ vın ak nı lamak. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi). te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. lan. larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. laşrma. * Bir iş sermayeyi yitirmek. n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. tirip * Kirletmek. * Göbek. * Batmak iş i veya biçimi. görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. niye *İ çrek. kuş ak. ağ r. ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. garplı ı lı k. batı k lı lı * Batıolma durumu. laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. . Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. çalı ş mada. lı * Batı uygarlını ğ benimseme. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . lan batı ş batisfer batiskaf . * Mahvetmek. garplı tı laşrmak. batı n * Karı n. bati batik * Yavaş ı . * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. soğ domates. i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. maydanoz. ş . rmak ine * Yok edilmek. nane.

ş ş ı * Harman makinesi. e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. ra. . * Çökmek. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu. vın * (GüneşAy. GüneşYı z vb.batkı batkı n * Batkı k. * Dokunmak. lan. harman dövme makinesi. ldı n ü sı na * İ etmek. * Yılma. incitmek. iflâs. inkı kı raz. . nı i ile n batma * Batmak iş i. battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. battal olmak * kullanı lamaz. iflâs. * Yılmak egemenliğsona ermek. * Alılmıolandan büyük. * Bir gök cisminin (Ay. * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak.) ufkun altı inmesi. kullanı ş lmaz. * Saplanmak. flâs * Kirlenmek. battal * İe yaramaz. (kimse). müflis. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. yok olma. . bozulmak. tuzlu çubuk. iş yaramaz duruma gelmek. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. * Yok olmak. çökme.

lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). sı radan. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. için) yakı ş mamak. bayağ ı * Aş ı pespaye. nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. tı * Avcı n. pekâlâ. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan. * Çok iyi. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). banal. * Gerçekten. * Bavlı iş mak i. ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p. * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. * Ş ve köpeğava alı rmak. amiyane. uygunsuz olmak. malı olan. ahin i ş tı * Yolculukta. çok. köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. bavullu * Bavulu olan. içine eş konulan büyük çanta. çok . âdeta. i * Hemen hemen. hiçbir özelliğbulunmayan. lı * Kibar olmayan. davranı giyiniş ş . ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). epey. zengin (kimse). k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. oldukça. bayağkaçmak ı * (söz. ağ k. ı laş * Parası .batur batyal bav bavcı * Bahadı r. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. * Her zamanki gibi olan. bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. basit adî.

bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak. çok . . . bayatlamak * Bayat duruma gelmek. * Süzgün. bayağbir duruma girmek. * Taze olmayan. nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan. ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş . p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. tazeliğ yitirmek. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. * Eşkarı . . m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. * Bayatlamaya baş ş lamı .bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. * Güncelliğ önemini. * Gönül vermiş . ini . baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam.

baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. n * (göz için) Süzülmek. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. baygı k nlı * Baygı olma durumu. uyur gibi olmak. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. bayı nı lamak. * Sı açlı susuzluk. baygı ntı * Baygı k. k. n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . bayı na yol açmak.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. bayı lma * Baygı duruma girme. bayı ltmak * Bayı nı lamak. çevreye göz gezdirmek. bayı bayı la la *İ steyerek. telâş lanmak. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. * Vermek. . lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. severek. kendinden geçme. ödemek. * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . * çok heyecanlanmak. * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. kendinden geçmek. bayı ltma * Bayı ltmak iş i. lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. çok isteyerek. bayıcı ltı * Bayı ltan. çok sevmek. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. lması lması sağ bayı r ndı mamur. n * Çok hoş lanmak. kan ı n mı . nı ş ş ı . hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. istekle. kendini kaybetmek. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. koza yapamama durumu. cak. * hayranlı seyretmek. baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i.

uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici. ndı i. ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. yı cı kuş nıgenel adı ı nda. ndı tı i. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan. ru. terbiyesiz erkek. dükkân veya kuruluş . rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. bayı u r kuş * Çalı bülbülü. bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia). ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. ümran. ine lan baykuş giller . rtı gece ların . bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. ri * Kaba. bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek. * Bu iş yapı ğyer. ndı * Bayı r duruma getirme işimar. imar etmek. ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. * Bir maddeyi sürekli satma iş i. ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş .

daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı . naz. sembol. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. baylanmak * Nazlanmak. ı in sı bayrak * Bir milletin. . . ş ı marmak. kandı rmak. bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar .* Büyüklükleri çeş olan kukumav. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. * Aldatmak. * Devre dı bı ş rakma. * Simge. ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . bayrak töreni. etki altı bı nda rakmak. * Baymak iş i. * Gerektiğ indirilip kaldılan. baylan * Nazlıı k (biçimde). iş ı klı ve. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. baylanma * Baylanmak iş i. bayrak merasimi * Bkz. mideyi bulandı nlı rmak. baypas * Damar aktarma.ş marı baylanlı k * Zenginlik. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. . açı kapatı kol. * Şmarı k. bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan. * Öncü. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . midede ezinti yapmak.

bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. bayraktar * Bayrağtaş kimse. askerlik. * Sevinç. ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. yol göstermek. bayrakçı * Bayrak çeken kimse. n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. * Bayrak asmaya uygun direk. neş e. bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. ş evval. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . sı . bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. diken veya satan kimse. n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. il. * Özel olarak kutlanan gün. bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. bu yakı ğ bir sebebi olacak. * Bayrak yapan. bayrakaltı * Ordu hizmeti. tem * gösterilen bu ilginin. bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u. hı nlıetmek. üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). eri bayraklı * Bayrağolan. bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. * Bkz. bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk. * Bayram günü doğ çocuk. eli bayraklı . nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . lmı .

Bayramîlik * Bayramî tarikatı . nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. eli. * Bayramî tarikatı olma durumu. nadir olarak. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. lan. * Bayramlarda verilen armağ an. lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak. nadiren. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü. lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top.* çok sevinmek. bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan. bayramlıağ k ı z . bayramıkutlandı gün. bayram günü * Bayrama rastlayan. arada sı rada. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri.

* Taban. kimi vakit. * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. bazal bazalt bazar bazen bazı . esas. * Temel. baytar * Hayvan hastalı hekimi. ş .* küfür. esasî. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde). * Ara sı arada bir. veteriner. sert. baysungur * Ş cinsinden. * Birtakı kimi. esas. * Ara sı arada bir. yı cı kuş ahin rtı bir . kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. ı . bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. bir çeş yanardağ it kültesi. Bayramüstü. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. * Pazarlı alıveriş k. bayramüstü * Bayrama yakı n. * Çarş pazar. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. ra. kimi vakit. kadim. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. bayramüzeri * Bkz. mak. kı dem. ra. m. çok n ı yan * Koyu renkli.

bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. * Roketatar. bazlamaç bazlaş ma bazuka . * (teklifsiz konuş mada) Ey. hey. kalıgözleme. smı m kı sı * Ortadaki yüksek. mı baziçe * Oyun. bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . biçiminde kilise. * Dikdörtgen biçiminde. iki sı sütunla. bazilika * Kral sarayı . bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan. küçük çocuk. üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. ra. sı n * Bazlama. n na bazik (tuz). yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. yahu. * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı .bazı bazı * Ara sı arada bir. * Baz niteliğgösteren. i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. su ile birleş baz etkisi gösteren. * Tatlı bol. bazit * Bazit mantarları üreme organı n . uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. kimisi. asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler. Be be be bebe * Bebek. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad.

e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . * (küçük b ile) Sevimsiz. beceri * Elinden iş gelme durumu. * Göz bebeğ i. ustalı maharet. * bebeğ yakır biçimde. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. * Vücudun. bücür erkek. bez vb. i. karş klı değtirme. bebeklik * Bebek olma durumu. tahta. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. * Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet. * Yer değ me. bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. bebeğ yakır biçimde. bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. karşklı değtirmek. budala. ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin. e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. * Plâstik. yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu.den yapı insan biçiminde oyuncak. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. becelleş mek * Cebelleş mek. lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. becerikli . 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n). bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. n bebekçe * Bebek gibi. k.

usta olmayan. * Bir ş kullanı duruma getirmek. ansın. maharetli. ustalı maharet. k. vedi. başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. * Gerekli. becet becit * Serçegillerden. tavuk büyüklüğ ı plak. Beçene bedahet * Besbelli. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * İ acele. usta. ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu. kirletmek. eyi lmaz * Irzı geçmek. Beç tavuğ u * Tavukgillerden. rak ünde. apaçıolma durumu. bedava * Karş ksı parası emeksiz. mahir. bedavadan * Bedava olarak. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. na * Birini öldürmek. bedavadan ucuz * çok ucuz. bedaheten * Birdenbire. evcil bir hayvan (Numida meleagris). lı z.* Becerisi olan. ı z. beceriklilik * Becerikli olma durumu. küçük bir kuş (Passer). elinden iş gelen. düş zı ünmeksizin. uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i. bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). mak . bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. üstesinden gelmek. becerme * Becermek iş i. lüzumlu. beceriksiz * Becerisi olmayan. kirletmek. bozmak.

karamsarlı pesimizm. * Kötü yüzlü. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. bedbin etmek * üzmek. bedbinleş mek * Kötümserleş mek. karamsarlı sokmak. karamsar olmak. kötümserliğ kapı e lmak. intizar etmek. bedavaya * Çok ucuza. k. pesimist.bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek. bahtsı talihsiz. bedbaht etmek * üzmek. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. * Asısuratlı k . bedbahtlı k * Mutsuzluk. ümitsizliğ düş ğ a e ürmek. beddua beddua etmek * ilenmek. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. ı r * Mutsuz. bedavası na * Bkz. zlı bedbin * Kötümser. bedavadan. ilenç. kötümser olmak. bedbaht olmak * üzülmek. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek. karamsar. suratsı z. i bedduası tutmak . birinin işsürekli ters gitmek. bedbinleş tirmek * Kötümser. *İ lenme. bahtsı k. z. karamsar duruma getirmek. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. lânetlenmiş . bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i.

* ilenci yerine gelmek. eyin ı lı * Eş denk. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. bedenî * Beden bakı ndan. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. vücuduyla. ş ı * Kale duvarı . ak. beden eğ itimi. * Çok değ bedeli belirlenemeyen. ymet. başkol ve bacak dında kalan bölümü. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni. it. varlı n * Vücudun. vücut. * Bedelci. bedel ödenilmeyen. * Bir ş yerini tutabilen karşk. kasın na ile * Uş hizmetçi. fiilen. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak. * Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. çoban. kı er. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza. sa bedelci bedelli * Bedeli olan. bedel ödenilen. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. . bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. ndan bedel * Değ fiyat. . erli. gövde. kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. * Bkz. * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse.

rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse. bedirleş me * Bedirleş durumu. * Estetik bilimi. * Besbelli.* Bedenle ilgili. apaçı k. ayıon dördü. * Çölde. bediiyat bedik bedir * Dolunay. * Estetik. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. * (büyük b ile) XIII. yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . bedenî. * Bedevî olma durumu. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. ı . bednam . kötü yürekli. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . * Parlak ve sağklı lı görünmek. çadı yaş göçebe. bedenli * Bedeni olan. gözü gönlü okş ayan. bedirlenmek. * Kötülük isteyen. * Güzellik ölçülerine uyan. n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak. beğ enilen. ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. bedensel. güzel sanatlar. bediîleş me * Bediîleş iş mek i.

. dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan. n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . zevk. * Hint prenseslerine verilen unvan. uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. beğ enilen. aş . begonyagiller * İ çeneklilerden. bedük * Çam sakı. hoş gitmek. zevk. pek çok. a beğ enirlik * Beğ enme durumu. yi * Sevilmek. gusto. * Övücü tanı yazı. * Bey. * Beğ enmek iş i. reçine. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. beğ endirmek * Beğ enilmesini. hünkârbeğ endi. rma * Beğ enme duygusu veren. beğ endirme * Beğ endirmek iş i. tma sı * Son derece. zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. takriz. kötülüğ ile dillere düş ü en. beğ enilir olma durumu. beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. hoş görünmesini sağ lamak.* Kötü ün kazanan. * Güzeli çirkinden ayı yetisi. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz.

nasibi. çı behemehal * Her hâlde. ya k * Cennet. behavyorizm * Davranı lı ş k. beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. ne yapıyapı mutlaka. * Kötülük. * Payı . beğ enmezlik * Beğ enmeme. beher * Her bir. * Onaylamak. hisse. hor görmek. kuş ile karş ku ku ı lamak. p p. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma. * (duygular için) Hayvanca. * Küçümsemek. yi * Kuş duymak. * Onaylamamak. nasip. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r. behiş t behre behresiz beis * Engel. uymazlı k. beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. iyi veya güzel bulmama. * Sarı çalan açıkahverengi. tasvip etmek. yok.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. ş ı . zarar. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. beğ lik * Beylik. * Pay. ne olursa olsun. kabul etmek. bîbehre. beis görmemek * sakı zarar görmemek. * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. nca. hissesi olmayan. kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. hayvana yakır biçimde olan. beis yok bej * zararı önemi yok. uçmak.

gözcü. * Doğ k. cı k. nı * Kalılı ölmezlik. k. eyi bekçi kalmak * koruyucu. bekâret * Kıoğ kıolma durumu. z lan z zlı * Saflı temizlik. * Sanat ve düş üncede özgünlük.* Bu renkte olan. kı k. * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . bek * Sert. * Hava gazı lâmbasın ucu. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. denetleyici olarak beklemek. ı * Çulluk. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. radan gelmiş çilerin kalacağoda. bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . mek. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev. yalnıyaş kimse. önemsememesi. . beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. sağ bek bek beka * Savunucu. tazelik. evlenmemiş olmak. z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i . bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. * Evlenmemiş kimse. masumluk. yenilik. . katı lam. erdenlik. bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse.

in * Süre tanı acele etmemek. korumak. bekleme salonu * Doktor. * Bir ş bir kimseyi gözetmek. muhafaza etmek. beklemek * Bir iş oluncaya. bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. eyi) bekinme * Bekinmek iş i. eyi. ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. istemek. bekleme salonu. mak. * Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. beklenilmek * Beklenmek. ansın. . me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme.bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. tı kanmak. tı kamak. bekinmek * İ etmek. beklenme * Beklenmek durumu. beklenmedik * Birdenbire. ı sı bekleme * Beklemek iş i. bekitme bekitmek * Kapamak. bekleme odası ı tı lan . ile görüş öncesinde oturulan yer. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci). zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. * Bekitmek iş i. nat * Kapanmak. * Aramak. avukat vb. * Vakit öldürme. direnmek. biri gelinceye değ bir yerde kalmak. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. * Ummak. durmak.

ünde. Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. ayyaş kün. Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . bekleyiş * Beklemek işveya biçimi. Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan . * Bekleş iş mek i veya durumu. bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. î ndan bel *İ çkiye düş içkici. * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). * Bektaştarikatı olma durumu. bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı . i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. . lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . ayyaşk.beklenmezlik * Beklenmeme durumu. bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak. lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. lı . ak veya kara yemiş i. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i. beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden. *İ çkiye düş künlük.

bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. ı bel etmek * iş koymak. te) n i . deri. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m . belden sağ sola bükmek. bel bel * Atmı meni. an rı bel bağ ı * Bel kemeri. ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. iş vermek. nsan üsle n nda ş * Bu bölümün. anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. sperm. esas. bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. uzun saplı ı . k. salı salı rı rı na na. bel bellemek * toprağbelle kazmak. * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. mcı ı na bel bel * Durgun. kumaş veya metalden yapı özel bağ lan . güvenmek. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. temel. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. bel kı rmak * gövdeyi. sı nda * Geminin orta bölümü. ayakla bası yeri tahta. rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . bel kemiğ i * Omurga. bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. sı n altı rastlayan bölgesi. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı .* İaret.

. yapmacı uzak. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma. kı ya * Hak edilen ceza. üzücü. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan. klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir. belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. * Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı . düzgün anlatma sanatı ktan . nları * -den dolayı . * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki. * Bir ş gizli olan derin anlam. ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. -den sebebiyle. ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. belâhat * Alı k. rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak. musallat olmak. kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. belâ *İ çinden çılması sakı durum. * Kavgacı irret. retorik. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak. nı tiğ belâlı * Yorucu. * destek olmak. yorum gerektirmeyen. ı laş belâya uğ ramak . can sıcı kı. kı güç. rma i. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak.ş * Yolsuz kadı n zorba dostu. eyde belâgatli * Belâgati olan. belâgatsiz * Belâgati olmayan.

* çok kötü bir durumla karş mak. * Bu teş n bulunduğ bina. belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an . yer. çevre. belediye baş . su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. ta belediye reisi * Belediye baş . özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. belediye im yla kanı meclisi. im nlatma. kalıkumaş n . iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh. ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). ndan belde *Ş ehir. kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse. aydı l. beledî *Ş ehirle ilgili. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. beldeitayyibe * Medine ş ehri. leri . tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. yı belediye polisi * Zabı görevlisi. belediye * İ ilçe. * Mekân. üyeleri halk tarafı seçilen. belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren. * Bir tür pamuklu. belediyeci * Belediye iş görevlisi. * Yerleş ik. belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. belce * İ kaş .

ı z. belenme * Belenmek iş i. tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki. belertmek * Gözlerini. * Beleş olma durumu. llı i. kantaron (Cephalaria syriaca). belen * Bel. * Tepe. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. parasıelde edilen. bulaşrmak. belediyelik * Belediyeyle ilgili. bulaş mak. bayı r. belemek * (çocuğ Kundaklamak. belenmek * Kundaklanmak. eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven.belediyecilik * Belediye iş leri. bedavacı z . örtülmek. çi . lüpçü. belek * Kundak. çok beleş * Karş ksı emeksiz. peygamber çiçeğ mavi en. dik dağ yolu. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. * Bulanmak. u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. * Belertmek iş i. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. * Bulamak. akı görünecek biçimde açmak. belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. * Beşe konulan yatak. iğ beleme * Belemek iş i. yüksek yer. belerme * Belermek iş i. çocuk bezi.

* Emek vermeden. vesika. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . . karı belgeci * Belgesel filmler yapan. arş ları ğ ı iv. beletmek belge * Kundaklatmak. belgelendirme * Belgelendirmek iş i. ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. belgeleme * Belgelemek iştevsik. tası nda layan araç. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. raf.beleş konmak e * emek. belirli bir amacı tan film. belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. fotoğ resim. yansı belgeselci * Belgesel. faks. ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). karı belgeli * Belgesi olan. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu. okuldan çı lmak. yöneten sinemacı . * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. doküman. beleş ten beletme * Beletmek iş i. kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. tevsik etmek. belgelenme * Belgelenmek iş i. para vermeden elde etmek. ortaya çı ru unu karmak. * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan. karş ksı ı z. i. film vb. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . i ey).

gayrimuayyen. aret belgisiz sı fat * Bkz. * Belgin olma durumu. sarahat. belâgatli. belik . ş iar. beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek. belgilemek * Belgi ile göstermek. belirsizlik zamiri. ru ka * Evet. belgileme * Belgilemek iş i. iş edilemeyen. beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. hüccet. ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik. zavallı . sarih. belgili * Belgiye dayanan. niş eyi ran iar. belirli olan. beli * Senet. belirsizlik sı . * Duyuşdüş . ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. me rası boş beliğ * Belâgati olan. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . an. ş alâmet. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. fatı belgisiz zamir * Bkz. belgit burhan. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. * Belirli olmayan. beli çökmek * kamburlaş mak. .

* Saç örgüsü. . belikleme * Beliklemek iş i. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. genellemek karş . belinleme * Belinlemek iş i. belik belik * Örgü örgü. belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek. * Yeni bir kavramı . belirginlik * Belirgin olma durumu. beliklemek * Saçları örmek. sın nı nı i. sırlamak. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. belirginleş me * Belirgin duruma gelme. tayin etmek. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. açı bariz. belirleme * Belirlemek iştayin. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak. determinasyon. belinden gelmek * birinin dölü olmak. k. özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. n nı inin. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. örgü hâlinde. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek. . belirlemek * Belirli duruma getirmek. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. kapsam bakı ndan daraltmak.yaslanmak. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. besbelli. belirli kı lmak. i. eyi belini vermek * dayamak. irkilmek. * Bir kavramı anlamın. sarih.

ini kası olarak bildiren kip. uçtu vb. muayyen. ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak. -miş geçmiş 'li . belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip.Aldı . * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı .belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. n ka n nı unu reti. gayrimuayyen. mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini. indeterminizm. görülmeyen geçmiş . li belirlilik * Belirli olma durumu. sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. determinizm. tezahür etmek. bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . -di'li geçmiş i n. belirlenme * Belirlenmek iş i. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. meçhul. (-di) (-ti) ı lanı . yice ı lı * Belirli olmayan. sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. gerekirci. indeterminizm. . indeterminist. az çok belli olan. i nda * Bilinmeyen. determinist. ağ ş . görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. ini . belirleş me * Belirleş işveya durumu. i. tebellür etmek. belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. kesin bir biçim almak. belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. gülmüş lamıgibi. biçti. * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş . tebarüz etmek. belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. * Bir düş veya durum için. ş . müphem.

m. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. * Belirli kı görüş lma. birtakı filan vb. * Tamlayan. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. biri vb. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. sarih meful. belirteç * Zarf. k. belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. ane. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. n k ya. her. . belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. birkaçı sı . Tuz Gölü gibi.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. müphemiyet. * Belirtilmiş olan. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. u. an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. eyin. * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. sarih. birçoğ azıherkes. birkaç. çiçeğ kokusu gibi. tasrih. bildirme. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. niş niş lması m ey. kabataslak tutan zamir: bazı. belirtme durumu belirtme . belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. belirli kı lı nan. fat: . * Açı belli. * Gösterge. belirtili * Belirtisi olan. * Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. * Belirtilmemiş olan. an.

belladonna * Güzelavrat otu. arcı * Bir bilgisayarda. imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. hafı dağ k. akı l. Evi gördüm. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. Birinci dönem. beliye belki * Muhtemel olarak. programı iş değ meyen verileri. nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. belli ve kesin olmayan. ş durumu. . -u. parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir. belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak. olası ihtimalî. ya . i hâli. belki de * ş da olabilir. yükleme i . bellek * Yaş ananları renilen konuları . * Belitlemek iş i. belirtmek * Açı klamak.* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. olabilir ki. tebarüz ettirmek. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. tasa. ya. * Doğ olabileceğgibi. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. lı . keder. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: .. * Belitleme kuramı ortaya koymak. akuzatif. * Olsa olsa. n belitken belitleme * Belitler sistemi.. yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur. ru i ş lı . öğ . soru. * Felâket. * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. ı lan aksiyom: "Tüm. ihtimal. yanlıda olabilen. Yazı okudum. u belkili * Olası muhtemel. za. mütearife.

belli olmak . hissettirmek. ortada olan. iyice görünür anlaşr duruma getirmek. ı lı * sezdirmek. * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. anlaş bedihî. belli baş lı * Belirli. * Gizli olmayan. öğ retmek. aş ı lan. çok az belli olan. muayyen. yarı belli. ikâr. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. ğ ı * Bellemek yetisi. öğ ine renilmek. belli * Beli olan. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek. öğ ş cı retici. zahir. ine belleten belletici * Çalı rı. haş . belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. yarı bellisiz. duyulabilen. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. * Belirli. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. belletmek * Bellemesini sağ lamak. malûm. * Önemli. * Bellemek iş i. belletici. tı belletme * Belletmek iş i. yapı a. müzakereci. bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. lda * Sanmak.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. muayyen. belli etmek * açı klamak. bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak.

bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. kibirli. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. nı * Bencillik öğ retisine inanan. apaçı rı rı k. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). apak. hep kendinden söz eden. un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir. egoist. hodbin. * Belli olmayan. muayyeniyet. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. gururlu. tende bulunan ufak. * Bkz. * En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. * Böylece kalı tılmı(ses). balsam. bedahet. ben hancı yolcu oldukça . hodkâm. ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. marka. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge. bencil * Yalnıkendini düş z ünen. * Pıl pıl. üm bencil olmak .* anlaş ı lmak. ma * Saçta. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. düş ündüğ gibi. sakalda beliren beyazlı k. megaloman. hodpesent. koyu renkli leke veya kabartı u uş . kendini her konuda üstün gören. nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan. bilinemeyen. benbenci * Kendini çok öven. ego. bellik * İaret. * Bana göre. açı klanmak. benbencilik * Benbenci olma durumu. bence benci * Kendini beğ enen.

egoistlik. bencilik * Benci olma durumu. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. bencillik * Bencil olma durumu. ş ı bencileyin * Benim gibi. bendegî * Kulluk. hodbinlik.* bencilce davranı bulunmak. köleye ait. egoizm. bencilleş me * Bencilleş iş mek i. bendehane * Bendenin. al benden de o kadar. egoizm. . hodpesentlik. kendimi suçlu saymam. benden de al o kadar * Bkz. bendegân * Kullar. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. kölenin evi. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. köle. kölelik. * Menekş e. benden günah gitti * Bkz. benden söylemesi. bencillik etmek * bencil davranmak. bende * Kul. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. * Köle ile ilgili. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş . köleler.

* Sonu olmayan. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. bengilik * Zamanla ilgisi. puan.benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. ebedîleş tirmek. beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. hep kalacak olan. ölümsüzleş tirmek. beneklenmek * Benek oluş mak. ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. ölümsüzleş ama i mek. fekül. ebedî. abı çene ine lan hayat. insanlar. ebedîlik. ebedîleş mek. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak. baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. ölümsüz. bengilemek * Bengi kı lmak. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak. ulları benibeş er *İ nsan. bengileme * Bengilemek iş i. nokta. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ . benekli * Ufak lekeleri bulunan. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). beniçincilik . inin ini ü. * Ölmezlik. benekleş me * Benekleş işveya durumu. bengileş me * Bengileş iş mek i. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen.

benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak. egosantrizm. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. benze sahip olan. benildemek * Belinlemek. benildeme * Benildemek iş i. beniz geçmek * benzi solmak. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. güçlü olduğ inanan. benliğ inden çı kmak . benim diyen * kendine güvenen. tesahup etmek. benli benli * Teninde ben bulunan. i. lanmak. kabullenmek. i beniz * Yüz rengi. * Bkz. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. senli benli. benizli * Benzi bulunan. una benim oğ bina okur. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. sahip çı eyi kmak. benlenme * Benlenmek iş i. sı benimsenme * Benimsenmek iş i. kma. inin ini ü. * Bir ş birine bağ eye. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. ınmak. benlenmek * Ben oluş mak. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup.

t. kiş i. benzemeklik * Benzer olma durumu. bent etmek * kendine bağ lamak. ş ğ iliğ ı ey. * Gazete yazı. büğ lan et. kibir. benlik * Bir kimsenin öz varlı. hep kendinden söz etme durumu. kiş ini üstün görme. sı benmerkezci * Beniçinci. tutulmak. ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde .* kendine benzemez olmak. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak. onu kendisi yapan ş kendilik. benmerkezcilik * Beniçincilik. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. gibi görünmek. * Sanını sı uyandı rmak. bent olmak * bağ lanmak. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. andı rmak. ahsiyet. * Benlikçilik yanlı olan (kimse). hep kendinden söz eden (kimse). sı * Bağ lam. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. kâğ tları ları . * Kendi benliğ geliş inin imini. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. gurur. ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı . * Suyu biriktirmek için önüne yapı set. bent * Bağrabı . ş n ları inin i. benzeme * Benzemek iş i. * Kanun maddesi. * Kendi kiş ine önem verme.

müş nazir. aslı kopya edilmişteş ndan . benzeti * Benzetme. * Bkz. ey). benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil. benzer. benzersizlik * Benzersiz olma durumu.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . * Nitelik. benzeş * Birbirine benzeyen. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > . benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. -ten. çarş amba. eş siz. disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. dublör. benzeş mek * Birbirine benzemek. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. ekmekten (ekmeknda ten). *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. müş olmak. benzeş im. benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. ve mı andı kimse. . o + bir < öbür gibi. benzeş me * Benzeş iş mek i. benzeri benzerlik durum. abih. benzeş lik * Benzeş olma durumu. araları benzerlik bulunan. ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. nda abih. me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. müş abehet. abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . rnap. * Benzerlik gösteren. bih. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. * Benzer olma durumu. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. kehribar > kehlibar gibi.

özgül ağ ğyaklaş 0. ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. arak. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. uçucu. renksiz. benzi uçmak * yüzü sararmak. benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları. yüzü sararmak. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı. benzinlik. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. benzetme * Benzetmek iş i. benzin * Petrolün damılması elde edilen. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. bih.65 olan. * Bir ş neteliğ anlatmak için. . kopyacı . vı * Benzen. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . sahteci. benzetmek * Benzer duruma getirmek. eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak. unu benzetici * Benzeterek yapan. benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam. benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu. bozmak. * Dövmek. yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. solmak.

* -e rağ men. canlanmak. -e karş ı n. makine vb. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek. benzinli benzinlik * Benzin satı yer. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. benzin istasyonu. * Benzinle çalı (motor. yla berabere kalmak * (oyun.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. * Aklanma. temize çı kmak. ş an beraat etmek * aklanmak. berabere bitmek * (oyun. i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. beraatı zimmet * Borcu. bir arada. beraber * Birlikte. baş baş a gelmek. * Aynı düzeyde. baş baş a kalmak. * Bir nesneyi benzine bulamak. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. borçsuzluk. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i. vereceğolmama durumu. beraberce * Birlikte. baş beraberlik müziğ i .). * Baş a kalma durumu. beraber olarak. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. beraberinde * yanı nda. beraberlik * Birlikte olma durumu.

u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . * bozulmak. Akdeniz'de yaş çok ayan. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden. kuyruğ unun çatalı uzun olan. lam * Seçilmişseçme.* Orkestra. * Bozuk. eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). Berat Gecesi. Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . ş an berber dükkânı * Berber. tan. iş raş * Bu iş yapı ğdükkân. aylıbağ k lanan. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. * bozmak. * Darmadağ bakı z. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. Berat Gecesi * Hz. ndan n . beğ enilmeyen. patent. Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15. . gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. msı an. Berat Kandili * Bkz. kirlenmek. * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan. taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . berbat * Kötü. ı berceste * Sağ ve lâtif. periş viran. san. oynar başklı koltuk. * Çirkin. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. ı n. * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize. berbat olmak * kötü duruma gelmek. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk.

sürüp giden. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. bozuk. ongunluk. * İ ki. msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. bereketlilik * Bereketli olma durumu. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). berelemek * Bereli duruma getirmek. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. berelenme * Berelenmek işveya durumu. iyi bir rastlantı yi olarak.berdelacuz * Halk tahminine göre. an * Herhangi bir ş görülen çizik. artmak. Tanrı ş ki. gürlük. yassı sipersiz başk. bereketli * Bol. ezik. bakı z. eyde bere * Yuvarlak. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. i berelenmek * Bereli duruma gelmek. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu . 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. feyz. serseri. feyezan. neyse ki. . ve lı bereket * Bolluk. * Yağ mur. bereleme * Berelemek iş i. i bereketlenmek * Çoğ almak. verimli. berduş * Baş . ı boş * Pis. 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. teselli bulması . berdevam * Sürmekte olan.

bereli bereli * Beresi olan. * bitirmek. ra. yaş * Mutlu. berhava etmek * havaya uçurmak. * Bu uzaklı bulunan. msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). oldukça. ı . beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. * Yararsı boş z. * Büyük. kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. berenarı * Ş böyle. beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . . ey beril . canlı ayan. beriki * Beride olan. . berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. . acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. * Beresi olan. * boşgitmek. a berhayat berhudar * Hayatta olan. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş . an. kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. * Beride olan ş veya kimse. harap. kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. kullanı z ev. aç * Bu ağ n. öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. biraz. az çok. yok etmek. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev).

29700C de eriyen. katı lı k. berkitme * Sağ lamlaşrma. saydam. berkinme * Berkinmek işveya durumu. katı . berlam * İ pullu. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. 97. i berkinmek * Berkimek. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. aydı k. Kı saltması Be. temiz. pek iyi. berk * Sert. * Pekiş tirilmek. berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk. takviye etmek. berkemal berkime * Mükemmel. durulaş mak. tı berklik * Sağ k.013 olan. zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. ortalama 30-40 cm boyunda. mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. * Sağ lam. ş ı u berrak * Duru.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. unluğ 1. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. takviye. sı açıkahverengi. güç kazanmak. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. tahkim etmek. tahkim. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. lamlı * Sertlik. ı ı rlı Kı saltması Bk.84. her zaman olduğ gibi. * Berkimek iş i. atom ağ ğ9. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. berkimek * Sağ lamlaş mak. pekiş mek. açı nlı k. sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. .

k.berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. lı k. çürümek. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. karasal. * Yiğ yararlı itlik. . besbelli * Açı apaçı çok belli. * Anlaş ğ göre. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. eselemek beselemek. *İ ncinmiş . bertme * Bertmek iş i. stak. * Deride mor leke. çürük. * Berelenmek yaralanmak. öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. ş dursun. bere. durulaşrmak. burkulmuş . bertafsil bertaraf * Açı klamalı . bertilme besbedava * Pek ucuz. i bertilmek *İ ncinmek. k. besbeter beselemek * Bkz. bertik * Yara. * Morarmak. yok edilmek. * Bertilmek işveya durumu. duruluk. ya. burkulmak. k * Bir yana. bertmek berzah besalet * Bertilmek. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. k. anlaşyor ki. * Kı dar dil. gidermek. berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek. uzun uzadı açıolarak.

* Yaş amak. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. zlı besermek * Bkz. besi dokulu * Besi dokusu olan. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. besinli besinsiz . beslenmeye elveriş her tür madde. lan * Semiz. yeterli besin almayan. semirtilmiş . besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. ı besihane besili besin * Besi yapı yer. yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. * Yenilebilir. besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm. besi dokusu * Besi doku. dalı * Besini olmayan. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ . varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. gı z. n * Yumurta akı maddesi. * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. satan kimse. gı . nda an * Sır.beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. azı gı li k. da. * Besini olan. esermek besermek.

u. desteklemek. beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. * Hizmetçi. ş tı besle kargayı . * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. çoğ altmak. nı pekiş tirmek. * Maddî yardı yapmak. i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. * Yedirmek. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. evlâtlı besleme. k. . çevresini veya altı desteklemek. * Semirtmek. beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. besleme kı z * Besleme. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n. hizmetçi.* Besinsiz olma durumu. * Yetiş tirmek. ahretlik. beslek besleme * Besleme. doldurmak. beslenen beslengi * Sönümsüz. mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. gı zlı dası k. ine beslenme * Beslenmek iş i. * Beslemek iş i. * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan. katı lmak. besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z). * Eklenmek. * Besleme olarak. lerinde çalı rı kı ş lan z. m beslemelik * Besleme. besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek.

* Besteci. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda . beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü. nda lan * Besmele çekmeden. nda beslenmek * Kendini beslemek. i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. besili. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. itim nda beslenme saati * Anaokulu. besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . bestekâr. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. p * Bkz. kompozitör. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş .beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. ine besletme * Besletmek işveya durumu. besleyici * Besleyen. insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. beslemeye yarayan. besin değ yüksek. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. beslenme odası * Anaokulu. beste bağ lamak * bestelemek. * Beslemek iş konu olmak. . mugaddi. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. iyi beslenmenin sağk yönünden önemi. raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. inceleyen yetkili. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü.

nı ve yı * Dörtten bir fazla. k ı t . . tat alma duyuları . öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. atı zarlardan birinin beş lan . bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. tokat. birkaç. beş kardeş *Ş amar. bir parça. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma.besteleme * Bestelemek iş i. * Çoksatar. bestelenmiş . görme. 5. beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. iş itme. sıflı * Biraz. koklama. * Beş nı ilkokul. pencüyek. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. * Oyunda. bestelemek * Beste yapmak. beş iki * Bkz. bestelenme * Bestelemek iş i. beş beter * Besbeter. * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. * Beste olma durumu. * Bkz. inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan. V. pencüdü. besteli bestelik * Bestesi olan. bestesi yapı ine lmak. üç aş ı yukarı ağ beş . bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak.

beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. * Beş sın üleş sayını tirme biçimi.beş on * Az sayı biraz. her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir. da. beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. kusurları ğ çı açı kmak. eri e beş paralı k * Değ ersiz. beş eriyet . bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste. beş para almamak * hiç para almamak. lu * Bedensel. yüz beş aret * İ haber. beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. her birine beş defası beşbir arada. on paralıetmek. k beş paralıolmak k * alçalmak. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. a beş parası z * parası yoksul. *İ nsanoğ insan. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. muş erim. beş para etmez * hiçbir değ yok. yi tu. beş paralıetmek k * Bkz. lı ı . . aş ı bayağ ağ k. z. bedenle ilgili. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. lu. iş yaramaz. pencüse. müjde. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz.

fonksiyonunu yapmak. * Bir ş doğ geliş i yer. ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. n ve sallanma. hümanist. sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. ölünceye kadar. beş etmek iklik * beş vazifesini. man ş an beş iz . mak. düş için çalı örgüt. k. beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı . ik * Beş olmaya uygun. tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. insancık. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. insancı sı l. * Beş kenarlı çokgen. n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. beş n erinde olan altı n. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan . eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta. hümanizm.*İ nsanlı insanoğ . beş ibiryerde * Bkz. beş ibirlik. beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. beş inci * Beş sın sı sı . sı dördüncüden sonra gelen. beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan.

beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. * Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. ı lan reptans). için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü. ınlı ldı ı . beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). taş . yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. * Tahmis. çirkin. beş parmak. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. muhammes. beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. kentet. konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. * Bkz. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. beş izli * Beş tanesi bir arada olan. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. beş alabilen. i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak. bet * Kötü. iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. bet * Beti benzi atmak. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak. tuhaf. beş lik * Beş para. yollu bir çeş kumaş it . * Bet bereket kalmamak. * Beş arada olan. * Tabaklanmamıham deri. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. kurt pençesi (Potentilla en. ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. beş leme * Beş lemek iş i. gülümser. beti bereketi gelmek. eyden beş tane bulunan. güleç. beş lemek * Bir işbeş yapmak. "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . beş parmak otu * Gülgillerden. *İ skambil. domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. beti benzi uçmak.

beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. dikleş ı mek. bir kötülük yapacakmıgibi durmak. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. betim * Betimlemek iş betimleme. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. figüratif. tezkere. kafa tutmak.bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. figüratif sanat. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. hı ran betelemek * Bkz. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan. i. betelenmek * Karşgelmek. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. lı ey. korkmak. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. etelemek betelemek. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi. bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. * Bir ş bir kimseyi. mektup. . tasvir. kı mak. tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. pusula. *İ çinde insan. nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. . dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. çabuk tükenmek. beter * İ kötü. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak.

nonfigüratif. tasvir etmek. klı * güçlü. beton * Çimentonun su yardı yla kum. tasvirci. betimleyici * Betimleme yanlı. da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. tasvirî dil bilgisi. bevliye * İ yolları drar hastalı . beton gibi * çok sağ dayanı .betimleme * Betimlemek iş tasvir. betoniyer * Beton karma makinesi. betimlemeli dil bilgisi. üroloji. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. sert. mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. sı betimsel * Betimle ilgili. betonkarar * Beton karma makinesi. demirli beton. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. i. betisiz *İ çinde insan. betonarme * Yapı gücü. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren. kendine yedirememek. bağ cı yapay yış ğı ım. hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). dayanıı layı ması an kl . ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. betonlaş ma * Betonlaş durumu. kları . betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak. lam. k ile betimlenme * Betimlenmek durumu. tasvirî. kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak.

beyaz adam . beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. uş erlerini. bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. ileri sürmek. . beyaban beyan * Söyleme. ı tı * Bu renkte olan.bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. * Çöl. bey mi yaman. nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü. duyguları hayallerin doğ ve değ n. söylemek. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. * Beyaz ı olan kimse. * Eşkoca. el mi yaman. drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. bir bey erki * Zengin erki. bildirme. anlatmak. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi. bey mi yaman. ri. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. bildiri. as. bay. beyanat * Demeç. düş üncelerin. beyanname * Bildirge. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . el mi yaman * Bkz. bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . kara karş . beyaz * Ak. kanı * Komutan. beyan etmek * bildirmek. ürolog. *İ skambil kâğ nda birli. * Zengin. cı * Mahalle okulları hademe. * Bir eserde. bevvap * Kapı. ileri gelen kimse. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. plutokrasi.

kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi. * Beyaz Rusya halkı olan kimse. Kuzey Amerika. kan dı. beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . yı beyaz ı rk * Avrupa. ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun.* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. etlere verilen genel ad. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. ı r ı k beyaz et * Tavuk. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. an beyaz eş ya * Buzdolabı . . bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. kları beyaz cam * Televizyon ekranı . cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. ı ldı ı * Sinema. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse. beyaz zehir * Eroin. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. * Avrupalı . çamaş makinesi. k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap. beyazı msı * Beyaza çalan. beyaz oy * Onaylayı oy. beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. balıvb.

* (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi. n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. beyazlı * Beyazı bulunan. artma. ağ armak. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. ağ arma. ı yan. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu. ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. * Ağ . ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. beyazlı k * Beyaz olma durumu.beyazıadı n . beygirli . üstüne binilen at. nı n lan beygir * At. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. ağ artmak. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san. beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. * Atlama beygiri. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. * Yük taş araba çeken. * Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse). ağ lmak. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse.

beyin yı kamak . kafa içinin. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. i beyhudelik * Beyhude olma durumu. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. * Muhakeme. beygirlik * Beygire ait. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. zihin jimnastiğ i.* Beygiri olan. dört boş undan her biri. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü. dimağ u . * Beygir gücünde. lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan. eyi * Bilgisi. u una. eğ itimi. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı . beygirsiz * Beygiri olmayan. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . z. usa vurma. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. * Yararsı anlamsı z. beyhude yere * boş yere. beygir için. ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. * Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse. boş boş gereğyokken. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. beyhude * Boş una. miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz. beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi.

* Beyni olan. pis (kimse). düş llı ünceli. beylik * Bey olma durumu. uluslar arası . * Herkesin kullandı. devlete özgü olan. * Beyinle ilgili. p. enternasyonal. yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. düş lsı üncesiz. beyiye * Bkz. beyitli * Beyti bulunan. etkisi kalmamısöz. satı k. içinde beyit olan. n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. * Akı. dimağ nı nda. beynamaz * Namazsı namaz kı z. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir . ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . emaret. * Akız. * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. devlet malı olan. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. * Beyne benzeyen.* insanı . * Hükûmet. emirlik. * Devletle ilgili. mirî. çok bilinen. beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. korteks. * Beyni olmayan. çe. kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak. lmayan. beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. * Rahat yaş ama. . baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. beynelmilel * Milletler arası . beyit * Ev.

ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. uluslar arası.beynelmilelci * Bkz. beyni atmak * Bkz. * kötü bir ş sezinlemek. Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek. * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. sarsı lmak. cı k. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. tepesi atmak. düş ünemez olmak. beytülmal * Devlet hazinesi. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. kanı tutamak. ikna etmek. beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. beyninde * Arası nda. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini . huzurunu kaçı zlı rmak. it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. cı k. * Bey oğ lu. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. bunamak. delil. beyzade . bunalmak. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. beyni bulanmak * sersemlemek. beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek. milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm. t.

* Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta. söbe. beze beze bezekçi .* Soylu kimse. bezmesine yol açmak. çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). * Herhangi bir iş kullanı dokuma. düz dokuma. * Herhangi bir cins kumaş . bı nlıvermek. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. ban an iş * Bez (I). beyzadelik * Soyluluk. bezdirmek * Bı rmak. * Usanç veren. usandı ktı rmak. gudde. * Bezden yapı ş lmı . rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak. * Özenle büyütülmüş . . bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler. kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. nazlı kimse. p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. lan * Pamuktan. çaput. için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . ziynet. beyzî * Yumurta biçiminde. bezdirme * Bezdirmek iş i. oval. * Hamur topağ pazı ı . lan it bezek * Süs. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak.

süslenmiş i . bezeklemek * Süslemek. * Bezenme işveya biçimi. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . * Gelinleri süsleyen kadı n. bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . süslenmek. süslenmek. * Süsleme. i bezelye * Baklagillerden. . yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. nakkaş . süsleyen ş ey. süslü. bezekli bezeleme * Bezeğolan. i * Bezenmek iş i veya durumu. bezetmek * Bezeme yaptı rmak. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. * Bezelemek iş i. bezenmek * Bezemek iş konu olmak. * Süslemek.* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. dekoratör. süs. dekoratif. bezelemek * Hamur topağyapmak. süsletmek. tezyin. * Süs. bezetme * Bezetmek iş i. ine * Kendini bezemek. bezen bezeniş bezenme * Bezek. tı cı bitki (Pisum sativum). ı bezemek bezemeli * Süslü. ı bezeli * Bezeğolan. bezemek. donatmak. bezekleme * Bezeklemek iş i. tezyin etmek. bezekli. rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi.

bezek. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. . * Bezmek iş konu olmak. bezginleş me * Bezginleş iş mek i. bezirgân * Tüccar. bezir yağ ı . bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş . bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. * Bkz. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. yorgunluk. usanç. ini * Yahudilere verilen ad. bezirleme * Bezirlemek iş i. bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha. * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse. bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. bezir yağsürmek. ı bezleme * Bezlemek iş i. ine * Keten tohumu. bezmek durumuna gelinmek. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu. bez. bezik * İ üç veya dört kiş ki. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. * Süs. bezginlik * Bezgin olma durumu. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini . ile . * Bir çocuk oyunu.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse.

bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. bılgan. bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. lan ı zlı * Jilet. ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun. bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet. .* Çocuğ altı bez koymak.manifaturacı alı . un na u bezm * İ meclisi. * ameliyat etmek. keskin. an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç. n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma. * Bezgin duruma gelmek. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. çocuğ belemek. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak. bıp usanmak. bezginlik getirmek. * Bkz. bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak. kı * Bez dokusunda olan. bezi andı ran. * bı çaklamak. lı k. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. dost toplantı. bı gibi çak * ince. çı * Bezmek iş i.

ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. çakla * Bı yaralamak. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek. bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. * Çok az (fark). i bı vurmak çak * bı kesmek. bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak. kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . ma. dil yarası onulmaz * hakaret. bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek. bı çaklı * Bı ı çağolan. bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. çakla * bı çaklamak. konuş sohbet) birden bitmek. bı k çaklı . ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. bı yarası çak onulur. duruvermek.bı gibi kesilmek çak * (söz. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. bı yemek çak * bı çaklanmak. bı çaklama * Bı çaklamak iş i. bı silmek çak * bir işbitirmek. çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i. çok yakı(aralı n k). bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı çaklamak * Bı kesmek. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı .

. bış kı mak * Bı işveya biçimi. çkı * Kı ve tı sa knaz. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. bı hane çkı * Bı evi. yürekli. çkı aç * Bı yapısatan kimse. çak * Bı yapmaya elveriş (maden). kalaslardan daha ince tahtalar kesen. bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. bıp usanmak kı * çok bezmek.* Bı koyacak yer. ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere. * Bı n olma durumu. lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara. kma i . bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. çkı p * Sel veya dere yatağ ı . bılmak kı * Usanı lmak. ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. * Korkusuz. çkı bı n çkı * Külhanbeyi. bı evi çkı * Tomruklardan kalas. kabadayı . çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). * Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. cesur. gözü pek. n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. ş an it * Saraç bı ı çağ . bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan . bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak.

bunalmak. usanmak. bık bık llı llı * Çok tombul. bı ma lkı * Bı mak işveya durumu.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. alı (kadı sa mlı n). * Dayanamaz duruma gelmek. kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. usanmak. bı rı ktıcı * Bı nlıverici. bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. usandı kması kkı k rmak. ş . dolgunca. bı r ldı * Geçen yıbir yı l. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . . zedelenmek. bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. bı rcıgibi ldı n * kı boylu. bı rmak ktı * Bı na yol açmak. bı rcı ldı n * Tavukgillerden. lkı i bı mak lkı * Bozulmak. boz renkli. yumuş amak. me kı bı ldama ngı . kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu. l önce. bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. * Tekrarlanması . bı ntı kkı * Bı duygusu. etli butlu. sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. benekli. erimek. bı nlıvermek. yurdumuzda en çok güzün.

* Sarkı tmak. terk etmek. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. * Salı verme. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak. * Kötü bir durumda terk etmek. ş ma karş klı rakmak. bı ki rak * saymasak. mütareke yapmak. * Bı rakma iş i veya biçimi.) Kalmak. * Yanı almamak. * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. * Ayrı lmak. nesne vb. kes. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek. * Sıf geçirmemek. u iş * Saklamak. ı bı lı i. döndürmek. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. yı * Özgürlük vermek. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu. lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. terk edilmek. hürriyetine kavuş nı lamak. raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek. . korunmak için vermek. ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. terk. artıuğ mamak. artı rmak. ayrı birinden iş i. görevlendirmek. lan . ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. in unu. * Bakı lmak. * (ölen. kta. titremek.* Bı ldamak iş ngı i. ünü kası * Engel olmamak. eyi * Koymak. meydana getirmek. ması sağ * Boş amak. * Bı rakmak iş i. i ka * Unutmak. yanı götürmemek. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. ateş yapmak. hesaba katmasak da.

bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan. iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i. nlı nı nda olan . bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. sarı tutunmaya yarayan sürgün. yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak. en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. sı * Asma gibi bitkilerde. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. bıklı ı yı duruma gelmek. * Balı klarda deri uzantı. k bıksı yı z * Bığolmayan. büyüklerinin boyu 2 m yi bulan.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı). bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). lı ı k na bıklı yı * Bığolan. * Ufak çocuk. raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar. eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). klitoris. bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. bı rakması yol açmak. lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. bıklı k yı balı * Sazangillerden. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek.

kötü talihli. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü.) çok acı mak. yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). * Hoş görüsüz. zalim. z. * Biber yetiş tirilen yer. na lan iş biberlik biberon . göz vb. biber gibi * çok acı . * Payı olmayan. biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek. ini mak.Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . biberli * İ biber katı ş çine lmı . biberlemek * Biber serpmek. çiçekleri soluk en. biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis). * Biber konulan küçük kap. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak. llı biberleme * Biberlemek iş i. pay almamı ş . en * Bu bitkinin. z. * Acı . * Patlı cangillerden. nı mavi renkli. Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. amansı gaddar. lan biber atmak * içine biber koymak. biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça. biber katmak. bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. biber gibi yanmak * (deri. * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. * Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden.

bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. zavallı çaresizlik. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). lı k. * Meme. kitap düş k künlüğ ü. . sı * Babanıkıkardeş hala. meme baş ı . bibliyografya * Kaynaklar. cici bici. * Bkz. vazo gibi zarif küçük süs eş . * Üslûp. zavallı (kimse). n z i. kaynakça. bibliyografik * Kaynakla ilgili. * Kitapsever. bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. bibliyotek * Kitaplı kütüphane. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. * Acız.bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . * Bkz. cicili bicili. kaynakları bilen uzman. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek. zarif (kı z). bibliyografi * Bibliyografya. k. bîçare olmak * çaresiz kalmak. bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . bibliyotekçi * Kütüphaneci.

biçerdöver * Ekin biçen. ş . formaliteci. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. morfem. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. ş ı ekilci. biçimlendirilme . * Biçmek iş i. biçim bilimi * Yapı bilimi. elveriş (iş li ). ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform. ekil. ran. tutum. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. * Biçmek iş yapan (kimse). içeriğyeterince önemsemeden. ş ekillenmek. * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. punduna getirmek. döven. yalnıbiçim üzerinde duran. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. ekil. * Tarz.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. sı * Alılmıkural. rası. biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren. biçim biçim almak * biçimlenmek. formalist. biçim * Dıgörünüşş ş . biçerbağ lar * Ekini hem biçen. * Herhangi bir ş benzeri. belli bir biçime girmek. en uygun durumunu yakalamak. davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). hem de bağ durumuna getiren makine. morfoloji. * Özü. ekil. çoğ ek durumunda olan öge. * Biçilmek iş i.

biçimi bozuk. biçimle ilgili. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. * Kötü. hoş olmayan. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu.* Biçimlendirilmek iş i. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. * Ortamı uygun düş yakık alan. biçimi bozulmak. yakıksı ş z. ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde). ş ı * Biçime dayanan. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . biçki yapmak . ş ey ekillenmek. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. ekle eklî. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. ş formel. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. na en. biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. ekillenme. ş ait. amorf. mevzun. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. biçimli * Biçimi güzel olan. ş ekilsiz. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. yakıksı k. mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. * Çirkinlik. biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. ekillendirme. ş eye ekillendirmek.

boru biçiminde küçük araç. biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak. menş prizma. an ur. * Yontulmuş taş yapı ı . sac.* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. ı * Biçmek iş i. iki yı bir olan. nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan . * Uyanı uyumayan. baş ç. m iyle * (değ paha. bîgânelik bigudi . * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. * İ sı maddeler konulan. fiyat) Koymak. *İ lgisiz. * Yabancı . Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. k. tı rpanla. * Kadı n saçları kırmak için kullandı . ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse). ı * Ekini. * Yaylı ateş öldürmek. . er. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. metal veya plâstikten. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. makine ile kesmek. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. otu orakla. * Bîgâne olma durumu. bidayet * Baş lama. bîdar bid'at * İ dininde Hz. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. biçtirme * Biçtirmek iş i. * Bidon satan kimse.

günahsı z. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. tam tersine. zlı * Kimsesiz. aksine. ksı m lmadan. bilâistisna *İ stisnası ayrı z. * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. umutsuz.bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. olarak. bilgisiz. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları . lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. baş nda * İ z. deli. bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. n ı durumu. * Bîkes olma durumu. bilâhare * Sonra. lan . sonraları . gerçekten. erdenlik. bîhuş bîilâç * Ş kı sersem. herhangi bir kıtlama olmaksın. sonradan. çaresiz. tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. daha sonra. * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. * Hakkı hakkı ile. * Habersiz. süs eş . lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. tersine. bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n . ayrı yapı z. z. aş n. ki kadı bikir * Kı k. bilâder ağ acı * Amerika elması . aklı ı olmayan.

araçsı aracız. a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. n ldı ı ı t. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak.-in hepsi. i. bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek. ihbar tazminatı ı . bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence. eskiden beri.. il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. bildiri * Resmî bir makam. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. bildiriş . . i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama. hep . rudan doğ ruya. sı z. beyanname. kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı . bilcümle * Bütün.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. bilâvası ta * Vası z. tebliğ .. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. beyanname. ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri. dolaysı doğ tası z. duyurulmak. bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. bildik * Tanık. tebliğtebligat. haber verilmek. tebliğ . bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun.

önceden tasarlayarak. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. * Aynı zamanda. gel-ir. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz. her ş eyi eyden anlayan. * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). bilerek aldanmıgörünme. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. gel-ecek gibi. * Anlatmak. da. gelmişgel-iyor. i bildiriş im * İ im. ması . . . letiş me. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak. kolunda altıbileziğolmak. gelecek zaman kipleri: Gel-di. ş bilecen * Her ş bilen. eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. bildirme * Bildirmek iş beyan.* Bildirmek işveya biçimi. lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. belirsiz geçmişş . bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. bile * Birlikte. imdiki zaman. kasten. bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. isteyerek. belirli geçmiş . * Bilgiçlik taslayan. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. haberleş komünikasyon. * Üstelik. i. düş ünülerek. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. ukalâ. de. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. bile bile * Bilerek. bilecenlik * Bilecen olma durumu. ifade etmek. dahi. geniş zaman.

bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. ayakla bacağ birleş i bölüm. kasten. keskinleş tirmek. bilek damarı * Nabı z.bilek * Elle kolun. aş derecede istemek. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. ik . bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş . ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. mürekkep faiz. kuvvet. ı rı * isteyerek. * Bilenmek iş i. keskin duruma getirilmek. kalı n. e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). * Bilemek iş konu olmak. bileş kap ik * Birleş kap. keskin duruma getirmek. kol kuvveti. en fazla. * Güçlendirmek. bilek gücü * Kol kuvveti. bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . basit olmayan. mürekkep. etkisini artı rmak. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. * Hı rslanmak. bilek saati * Bileğ takı küçük saat. ı n tiğ * Güç. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . konsantre olmak.

terkip. geometrik ki na nı toplam. bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. lence yerlerine girme. it * Bileş iş terekküp. ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge. * Biletmek iş i. mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. .bileş kaplar ik * Birleş kaplar. * Bileş sonucu oluş cisim. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. bilet satmak. tiyatro gibi eğ nan. sinema. ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme. terekküp etmek. me an * Bileş işveya durumu. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. * İ veya daha çok vektörün. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. * Bilemek iş yaptı ini rmak. muhassala. lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. mek i. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . bilet * Para ile alı konser. * Bilet satan görevli. biletli biletme biletmek * Bileti olan. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya.

* Mobilyaları ayak altları takı kare. lmı . silindir. cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . iş ş edinerek. i * Bilezik takmıolan. * Bilim. malûmat. vukuf. vukuf. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. sempozyum. ı r bilgi edinmek * öğ renmek. * Motor pistonları yağ na. * Bilgili. epistemoloji. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. malûmat. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. malûmat. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı . özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . lama. tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. hâkimane. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. nsan nı i * Öğ renme. dikdörtgen. cı ı k. olgun ve örnek (kimse). bilezik * Bileğ süs için takı halka. * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. açı * Kelepçe. m m i. . ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler. bilgi almak. hakim. hikmet. vukuf. makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. ş bilfarz * Tutalı ki. araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. bilgi kuramı * Bilginin temelini. söz geliş diyelim ki. bilim alanı uygulanan yöntemleri. sayalı ki. malûmat. gerçekten. inin i * İolarak. manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. * Bir durumu öğ renmek. bilezikli * Bileziğolan. * Bilgeye yaraş (biçimde). genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka. kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. * Bilgi.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. zağ . soğ utma. bilgi toplamak . iyi ahlâklı .

* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek. safsatacı lı k. * Bilgili kimse. kompüter. * Bilgine yakır. * Bilgin olma durumu. bilgici * Sofist. i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. elektronik beyin. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. yapı sı mühendisi. bilgilik * Ansiklopedi. âlim. haberdar etmek. bilgili geçinen kimse. . bilgin geçinmek. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. sofizm. u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. öğ renmek. ş ı nda. bilgin tavrı bilgin gibi. haberli. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. bildirerek. bir yapısonuçlandı elektronik araç. sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı. * Bilgisayar programcı. * Bilerek. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). bilgili * Bilgi sahibi olan. malûmatlı .

bilerek ve isteyerek. bilhassa * Hele. en çok. her ş eyden önce. . z. rı bilim kadı nı * Bkz. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan. bilim adamı . * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses. ilim. malûmat. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu. âlim. ilkelerini. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. roman vb. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme.* Bilgisayara geçirmek. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. malûmatsı cahil. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. cehalet. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. gayriilmî. an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. * Bilgi. biyonik. rmak karı * Bilen. ilimcilik. bilime uymaz. bilgin. bilimci bilimcilik * Bilginin. mahsus. tı süreci. ta. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. z bilimsel * Bilgin. u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. baş özellikle. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan.

araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. * Temel bilgi.* Bilimle ilgili. * İ ruhunun. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. ş rı i uuraltı tahteşuur. bilime dayanan. ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. kavramak. n * Dimağ . * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. na bilimsellik * Bilimsel olma durumu. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. temel görüş . Marxçı lı k. bilinç kaybı * Hafı yitimi. bilincine varmak * anlamak. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u . ilmî. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. nanabileceğ savunan felsefe akı . * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. ş ve nlı uur. ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. uur. bilinçlendirmek . bilimsiz * Bilime. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte.

* Eleş tirmeli bir biçimde.* Bilinçli duruma getirmek. bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti. kendi etkinliğ farkı olan. anlaş ine ı lmak. bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. muğ güç lâk. ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. ş uursuzluk. * Bilinci olmayan. kulu. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. agnostik. bilinçle yapı lmayan. eri * Bilinmek iş i. bilindik * Bilinen. * Nesne. bilinmeyen (nicelik). öğ renilmek. * Nesne. bilinmedik * Bilinmeyen. lâedri. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. ş k uurluluk. ş uursuz. * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. malûm. ş uurlanmak. bilindik. bilinçle yapı ş lan. * Belli olmaz. ş lere ı k uursuzluk. 'nı inin ini ini reti. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. meçhul. olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. bilinçli * Bilinci olan. bilinmedik. bilinmeyen * Değ belli olmayan. ş uursuz. agnostisizm. . bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik. uurlu. kuş meçhul. ş inin nda uurlu.

ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. mak. dost. "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar. ehlivukuf. sibernitik. kları * Duru ve temiz kesme cam. ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . biliş ağ im ı * Teknik. ehlihibre. bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. bilistifade * Yararlanarak. ş biliş im * Teknik. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ . "sayar". eksper. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. nı n ğ ı kin * Bildik. * Öğ renmek. bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor. 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. bilip bilmediğ göz önüne almadan. dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak. uzman. informatik. kristal. * Biliş iş mek i.bilir * "Anlar". bilisizlik * Bilisiz olma durumu. . * Billûrdan yapı ş lmı . billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. cahil. ehlihibre. vukuf. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. * Biliş alanı uzman kiş im nda i. cahillik. ehlivukuf. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. biliş * Canlın. lı mak. tanık. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse.

irisin arkası mercek görevini yapan. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. ı lı mamak. ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme. * Bol ıklı rı rı ş . ı l * Billûra benzeyen. billûrî * Billûra benzer. billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. * sonucun ne olacağ kestiremeden. * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. gerdan. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. ı tı * Bilmek iş i. nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. muamma. ündeki saydam cisim. netlik kazanmak. ran.* Koç yumurtası . * Bilinmeyen ş muamma. ey. billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. koloit karş . billûr cisim * Gözde. kristalleş mek. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . billûru andı kristaloit. göğ üs). kristalleş me. eyi nda . çok temiz (su). * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. billûrlu *İ çinde billûr bulunan. pıl pı parlayan (yer). * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân. billûr gibi. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. anlamı bir söz. bilmeden * bilmeyerek. billûr gibi * çok duru. * (ses için) pürüzsüz. billûr durumunda yoğ unlaş mak. * Belirgin duruma gelmek.

bilgiçlik taslayan. bilmezlikten gelmek. bilmemezlik * Bilememe durumu. "edemez" anlamları kullanı nda lı r. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". i eyi ka ş . sı düş rası rası ünce. ş bilmünasebe * Sı gelince. * Anlamak. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. cehalet. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur. bilmez * Anlamaz. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. rlamak. var saymak. bilmezlik * Bilmez olma durumu. teçhil etmek. bilsat * Kuruluş ş lar. kavramaz. kim. farz etmek. bir ş bilmez göstermek. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. elinden gelmek. sizlere de. tecahülüarifane. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. tecahül etmek. karşk olarak. *İ nanmak. * Saymak.bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak. bilmezlemek * Bir kimseyi. hatı rbilmez. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de. bilmezlik. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. * Sorumlu tutmak. irketler arası bilgi satma. bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. mı * Tanı hatı mak. çok bilmiş . nda im. * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. ş ma. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. i. bilmiş * Her ş bilir geçinen. size de. bilmukabele * Karş klı ı olarak. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. * Sanmak. bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. * Bazen "iş gelmek". eyi * Bkz. . nasıne) l. bilgileş bencmarking.

ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen. ünce iş bin kat * Pek çok. kı yaslanmayacak ölçüde. e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. bin piş olmak man * çok piş olmak. dil dökmek. rmak bin iş bir baş çi. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar. çı * her iş baş e. maden. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. küçük yuvarlak. bilyeli yatak * Bisiklet. . inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. bilyon bin * On kere yüz. çoğ unlukla çelikten. man * Milyar. -in hepsi. M. bin derde deva * pek çok işyarayan. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. . cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. olacak bir kimse gerekir. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. doğ lı ile. bin can ile * çok isteyerek. * Taş . * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam. 1000. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. hep. her sıntı gideren. gönülden. misket. öğ ütlerden çok daha etkilidir. otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. toprak. dolaylı ruya . sürekli olarak düş değ tirmek. ğ rudan doğ olmayarak. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. çok sayı da. bilyeli * Bilyesi olan. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. eyi bin bir * Pek çok.. kamu.. * (birinin) Aracı ı araçla.

bin zahmetle * çok zor. bînamaz binbaş ı * Bkz. inş etmek. beynamaz. bunun üzerine. . rma. -diğiçin. bundan ötürü. ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. * Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. bindirim * Fiyat artı zam. bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. i * Dayanarak. bindi * Destek. le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik. bina etmek * yapmak. bunun için. büyük zorlukla. ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. kendi eliyle yok etmek. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. -den ötürü. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. bina * Yapı . . * Çatı . .bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak. hamil. kurmak. dayamak. a * (bir düş sistemine göre) kurmak. binaenaleyh * Bundan dolayı . ünce binaen * -den dolayı . bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. yapmak.

sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . * Binmek işyapı i lmak. katmak. bini bir paraya * pek çok ve ucuz. dolap gibi ş eylerin. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. binmesini sağ lamak. ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. oturtmak veya içine yerleş tirmek. biner bingi her biri. her birine bin. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. binmeye yarayan. lan * Binilmek iş i. nda bininci * Bin sayınısı sı . lan. kiremit. lmış * Üzerine binilen. * Ata binme ustalı. nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan. ndan ka ı ta * Eklemek. basit mekanizmalı kilit. ğ ı * Ata binilerek yapı spor. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri. * pek çok yapı pek çok olan. * Kapı . kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. binek atı * Sadece binmek. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. binici * Binen. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. ahş parçaların durumu. kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . * Ata iyi binen kimse. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak. her defası bini bir arada olarak. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. bini çı ta.bindirme * Bindirmek iş i.

fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. nihayet. pla biomekanik * Biyoloji. için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. * Fiyat artmak. korkusuz. ş ı lan bîperva * Çekinmez. otomobil gibi bir taş yer almak. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. binek atı . biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. * Eklenmek. binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. * Biniş durumu. öbürünün üstünde olmak. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. * Binmek iş i. * Atlı alayda giyilen giysi. * Üstüne binilen hayvan. ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. katı lmak. nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. vapur. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. içine konulduğ oyuk gözlü tahta.biniş * Binmek işveya biçimi. i * Atlı alay. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. gözü pek. binek hayvanı Kullanmak. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi. mek * İ parçadan biri. * Hamur durumundaki ekmeklerin. pek çok. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. fına atı rı lmadan önce. . uçak. u * Birçok bin. ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. sakı nmaz. ı tta * (bisiklet motosiklet. * Sonuç olarak.

kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. beraberce. * Birleş ik.. bir * Ortaklaşolan. bir * Sayı n ilki.. toplu olarak. ş * Pek çok. te * Odun. bir (veya bir de) * hem . yanı kimse bulunmadan. sa * Geçmiş bir zaman. * Ancak. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan.. * Birçok. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. ka mı zı bir . bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak. korkmadan. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. * Sadece. yı * Bu sayı kadar olan. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. . onunla övünülmemelidir.. it. rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. birlikte. z nda * baş birinin yardı olmaksın.. yalnı z. olabildiğkadar tez. ğ ı * Tek. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer. bir fincan kahvenin kı yı rı r. bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan . i bir ara * Kı bir süre.. . er. müş a terek. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r. I. mları z. * Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. hep birden. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r. * Toplu bir durumda. bir an önce * Bir ara. bir sürü. pek çok. hem. bir araba bir arada . fazla. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. * Eşaynı boyda.* Çekinmeden. fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez.

kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. sa bir baba dokuz evlâdı besler. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. bir baş ı na * Tek baş ı na. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. nı nına bir ben. bir araya getirmek * toplamak. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. u na. * Az. bir bir bir bir * Birer birer. ayrı * Olduğ gibi. * Bkz. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. tam tamı eksiksiz. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba. bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. ka le. . ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. ayrı . ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. hepyek. bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. buluş mak. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r.bir aralı k * Bir ara. küçük bir sorunu büyütmek. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek. çok yaş ş lanmıolmak. i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. çok az.

bir boyda * Boyları it. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş . bir çift söz * Bir iki söz. bir iki. ünce iş bir damla . * Hele. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz.bir boy * Bir kez. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. * hiçbir zaman. bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. bir çift * Bir takı m. ş ş larla bir daha * bir kez daha. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. baş baş tan a. kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı. ş ta. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. * Biraz. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. yanlıdavranı bozmak. çabucak. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek.

bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. ğ ı . bir deli kuyuya bir taş atar. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. * Bir kereye özgü olan. * "ilk önce". . çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. bir defada * ara vermeksizin. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. bir dirhem * Çok az. bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. fazladan. n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak.* Çok az. tutarsıkonuş z mak. mek bir dolu * Birçok. bir don bir gömlek * yarı plak. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. birazcı k. zahmeti çok olan bir iş uğ mak. * (çocuk için) Çok küçük. "hele" anlamı da kullanı nda lı r. bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter. bir kereye özgü olarak. bir de * ve olana katarak.

k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. akrabalar eğ lenmemelidir. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. * bir merkezden. sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. ceviz. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. i . ladı ı karla bir elmanıyarı o. ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. tek hücreli. bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir evcikli * Mır. ü i. bir gecelik * Bir gece için. bir gece içinde olup biten. nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz. fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r. bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden). bir elden * aynı kimse tarafı ndan. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r.bir düziye * Sürekli olarak. bir geceye ait. bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler. bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki). bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m.

düş bir kalem * Bir an için. çok az sayı birkaç kez. . i bir hücreli * Bkz. biraz. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. kötü bir durum karş nda söylenir. bir gözeli. * hüzünlenmek.bir günden bir güne * hiç. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek. iğ ipliğ dönmek. i r bir iş oldu tir * istenmeyen. * Aynı . bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. garip. bezmek. tek tür. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. çok. lı ş bir hayli * Epey. . fenalıgelmek. duraksamadan. bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. bir da. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. ı esizliğolmak. k * huyu değ mek. ı sı bir kafada * aynı üncede. usanmak. hiçbir zaman. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. a sa bir güzel * Çok iyi. bir hamlede * Çabucak. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. ölmek. bir hoş olmak *şı aş rmak. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. benzer. kı da sürse çekici ve güzeldir. bir atıta. m. iyice. iş * kazaya uğ ramak.

bir an için göz ardı etmek. bir kı bin kişister. telâş rtı olmak. arak. ancak bir kiş kı olur. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. . bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. i rda bir kere * Aslı nda. a a. belli durumunu değtirmeden. bir koş u * Koş koş koş çabucak. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir. bir karı ş * Çok kı sa. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. sa bir karı bir koca. mak.bir kalem geçmek * boş vermek. bir kalemde * birden ve toptan. * bir karı kocanıçocukların. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. patı . z ur. bir defa. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r. uyuş bağ mak. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. * Bir kez. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir. * Çok az. en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. ama o. bir kazanda kaynamak * anlaş mak.

bir parça * Biraz. yeknesak. iş birliğyapmak. derviş geçinmeyi anlatı çe r. bir katı misli. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. biriktirmek. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek. . i bir ölçüde * Biraz. bir nice * Bir hayli. bir parça. bir örnek * Aynı biçimde olan. birçok.bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. baş gelen. itli bir olmak * bir araya gelmek. nan * Çok küçük (çocuk). işyaramaz bir duruma düş e ürmek. bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. çeş yönlere. çok az. bir numara * Tek. değ olmamak. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. birçok yerlere. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. azık. bir bir o yana. bir nebze * Çok az. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. belli oranda. bir bu yana * rastgele. m . bir numaralı * Birinci. birinci.

sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. yeni huylar edinmek. lca m llı bir tane . i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. durumu. e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. z kalmaz. bir ş eyler. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. yekten. bir sı n çekirge. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. ardı bir solukta * Çabucak. çok kı bir sürede. iş * bayı gibi olmak. bir tahtası eksik * akı eksik. tutumu değmek. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. * belirtmek. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. birden fenalıgelmek. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. çarçabuk. değ erlendirmede yanı lmak. kı kesmek gerektiğ söylenir. hemen. bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu.* istediğ yere gider. ifade etmek. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. sa inde bir tahtada * bir defada. lı z bir sı ra * Üst üste. gereğgibi söyledi. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. yarı akı. da. inden. lı r k * ölmek. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak. istediğ biçimde davranım. bir ş söylemek ey * konuş mak. anlatmak. ardı na. iki sı n çekirge.

bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken. kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim). kuvvete yükseltme. it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda. bir yana * -den baş sayı ka. nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş . bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. benimsememek. "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek.. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. artı . bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak. bir tanem * Sevgi sözü. bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak. bölme. bir temiz * Adamakı. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. ertelemek. bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. hem. hariç tutulursa. eyle ı laş . lmazsa. hiçbir yolla. bir torba kemik * çok zayı f. vaktiyle. unu * hiçbir biçimde. eskiden. bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. hem . bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta).. eş görmek. bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak.* Biricik. bir vakitler * Geçmiş zamanda. yegâne. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir.

bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. * Bira yapma ve satma iş i. nda. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. p * Çok bira içen (kimse). dost. ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer.bir yın ğ ı * birçok. rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. pek çok. arpa suyu. eskiden. biraz * Kı bir süre için. il. * Masonları birbirlerine verdikleri ad. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar. biraz. ş . * Erkek kardeş . bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. i birahaneci * Birahane iş leten kimse. * Belirli bir süre. * Pek az. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki. birazdan biracı lı k birader birazcı k . n birahane * Genel olarak sadece bira içilen. çok az. erini bir yol * Bir kez. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. * Az miktarda. vaktiyle. çok değ il. eskiden. i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. * "Yahu. bir sürü.

monizm. zı * Birlikte. birdenbire . öteki de onu. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. olay çı nı nı karmak. beraberce. * Tekçi. bir hayli. bir olayda sözleş gibi. dövüş mek. araları bozmak. * Ansın. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. birbirine kötülük etmek.* Az sonra. monist. na. müteaddit. miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek. * Tekçilik. sı * Bir defada. hepsi bir arada. birbirine düş mek * araları lmak. lı * Biri diğ erinin yanı ra. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek. raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. hemencecik. tutarsı z. ağ birliğyapmak. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. birazı * Bir parça. * (iplik vb. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey. birbirine girmek * kavga etmek. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. * karı ş mak. mak. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. birbirine katmak * araları açmak. birçok birden * Oldukça çok. sayı belirsiz. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak.

beklenmedik bir sı zı rada. fert.* Ansın. birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun. bire bin katmak * çok abartmak. * Yalı karmaş olana. her birer birer * Her biri ayrı olarak. uygun. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. soy oluş ı karş . sentez. na.. narak yapı eş lan leme. lan kadar ürün vermek. küllîden cüz'îye. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. terkip. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. fasulye gibi ürünler için) toprak. sı . im . * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. * İ toplulukları oluş nsan nı turan. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir. sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. vermek * (buğ arpa. ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda. * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k. i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. duygusal. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya.. bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . n i im ontogenez. ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. an. öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. bireysel duruma. * Toplumları turan ve düş oluş ünsel. sentetik. n kları bire . birebir * Etkisi kesin olan. bire bin katmak. * Bu biçimde oluş bütün. hemencecik. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek. nohut. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can. *İ stenildiğgibi. nedenden etkiye. k. sentez. abartmak. bire beş katmak * eklemek. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü. * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. fert. kullanı tohumun belli bir katı day. bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. miktar.

baş kaları ayı ndan rmak. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. il yan . ran * Bireyle ilgili olan. tek. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak. bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. genele değ de. i. u biri yer biri bakar. individüalizm. . bireysellik * Birey olma olgusu. iyi ran biri * Bir tanesi. i nı * Bireycilikten yana olan. ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. kendine özgü olan ş eylerin. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini. tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik. bireye. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. * Eş benzeri. birice biricik * En fazla. ferdiyetçi. individüalizm. yegâne. biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. mesinden. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. * Bütüne. ünü r. ferdiyetçilik. ferdiyet. bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. ferdiyet. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak.bireyci * Kişhakları savunan. ikincisi olmayan ve çok sevilen. bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. bireysel olanı n çekilip çı lması karı . politikalarıgenel adı n . ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. bireysel olarak göz önüne almak. * Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. bireye özgü olan. tek. * Bilinmeyen bir kimse. özelliklerin. ferdî.

ölçülü kullanarak artı rmak. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. oluş turduğ yapı u içinde. birincası f .birikim * Birikme. p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. ünite. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. birikme * Toplanı yılma. biriktirim * Biriktirme. tasarruf etmek. birikiş mek * Bir yere toplanmak. * Öğ renme. taki * Dilin. birileri birim * Bazı kimseler. bir yerde toplanıyılma. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı . i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. koleksiyon yapmak. ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. vahit. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak. p ğ ı * Gözlemler. bir araya gelmek. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. * Bir ş parayı eyi. lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. i. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. ünite.

* Bir etme. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). hekimlikte kullanı bir bitki. uçak vb. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse. vapur. ana. lan birinci * Bir sayınısı sı . tevhit. dıkabuk. i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. samimî. önde gelmek. sın ra fatı * Zaman. yer. birincivası f * Birleş ikgillerden. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. temel. onu denetim altı bulundurmak. * Tanrı n birliğ dile getirme. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. birincil grup *İ çten. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. arası birinci olmak * baş gelmek. rada. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. birinci zar * Yemiş derisi. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan.) Birinci mevki. esas. rada. birisinden biri * içlerinden biri. birisi * Bilinmeyen bir kimse. 'nı ini . ta birinci orun * (tren.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki. ı k llı ı . susturmak. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. tek duruma getirme. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. meyve dı. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. sıf. da. birincilik * Birinci olma durumu. orun. rası * (ulaş araçları Mevki. az sayı az. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. birkaç kiş herhangi biri. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik.

) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. bir noktada kesiş (doğ yay). buluş mek i yapı ulmak. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . inikat. birleş değ me eri birleş me . hissetmek (< hiss etmek). * Bir araya gelmişbirleş olan. -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak . birleş kelime ik * Ses düş mesi. hasta olmak. lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı . (<deli kanlı kaptı (< kaptı ). müttehit. birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri. kaçtı kaçtı gibi. tedavi etmek gibi. birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu. i n * Birleş iş mek i. üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di). bir araya gelinmek. kaybolmak. kaptı . * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . ses türemesi. .birlemek * Bir etmek. kelime türünün değmesi. * Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi. ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ). gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. en ru. zikretmek. 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak. lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. tek duruma getirmek. birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. birleş im * Birleş iş mek i. başehir. bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). * Tanrı n birliğ dile getirmek. sim mı ı p en hissetmek. bakakalmak. miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi.).

birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. iken * Buluş bir araya gelmek. biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. bir olma durumu. * Bölünmezliğiçeren yalı bütün. nda. as. bazı u r i . * Bir taneden oluş . halüsinasyon. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. tabur. mak. i n * En büyük değ erdeki nota. kide birleş tirici * Birliğsağ i layan. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. * Kaynaş mak. görüş olmak. birli birlik *İ skambil. bir arada olma durumu. * Cinsel iliş bulunmak. miş * Bağlı benzerlik. beraberce. vahdet. muş * Birleş . dört dörtlük. birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. * Uyuş aynı mak. * Yanı beraberinde. vahdet. * Askerlikte bölük. vahdaniyet. bir tane alabilen. birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak. birlikte * Bir arada. ı yan ı t * Tek. * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur). sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. bağ . . i birleş tirmek * Bir araya getirmek. alay gibi bir bütün sayı topluluk. kimi. birliktelik * Birlikte olma durumu. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce .* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. * Uzlaş mayı layan. birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak. * Sanrı . lı k. lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek.

bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak. biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. * Yayıdövmede kullanı araç. * Sı racagillerden. bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor. gevrek kuru pasta türü. itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. tatlı ekmek türü. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. süt. çifttekercilik. küçük lokanta.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. bit kadar bit otu * en küçük. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. onarma iş i. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. bisikletli * Bisikleti olan. k lan * İ kahve. bisküvi * Un. lan * Bisiklet satma. en ufak. m lar mı n ayan kehle (Pediculus). çifttekerci. bistro bisturi * Neş ter. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. in ı t. ş veya tuzla yapı ince. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. çkili . çok küçük. belirten söz.

bîtaraf * Yansı tarafsı z. * Bitik olma durumu. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. münteha. bîtaraflı k * Yansıolma durumu. sırlandılı belirlenmeyen. * Durumu kötü. mümbit. sonlu.* Bitlere karşkullanı bir madde. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. * Son. verimli (toprak). bitimli * Sonu olan. biteviye. fena. nihayet. yorgun. bitey * Bitki örtüsü. * Yapık. yansı davranı z zca ş . bîtap düş mek * çok yorulmak. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta. nı rı p * Bitirilmek durumu. biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak. ine . sürekli olarak. namütenahi. dolaş ş ı ı k. flora.ekli. * Bkz. k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . z. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. kuş bîtap * Bitkin. bitiklik bitim * Bitmek iş i. in ş . yorgun düş mek.

i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. ik * Bitiş ken. ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). tamamlamak. bitiş * Bitmek işveya biçimi. * Onulmaz duruma getirmek. bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. * Güçsüz düş ürmek. ken * Bitiş olma durumu. barbut oynatan kimse. bitme. çok beğ enilen. tüketmek. sonuçlandı rmak. kumarhane. kahve. mezuniyet. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak. bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. * Yan. sona erme. * Bilgili. bitkin duruma getirmek. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler. yer). kumarhane. a * Barbut oynatı yer. . i. mahvetmek. yormak. lan * Yaman. zeki.sona erdirmek. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. bitirme * Bitirmek işitmam. bitirim yeri * Kumarhane. nlaş ş * Yandaki ev. komş u. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse). eklerle türetilen dil.bitirim * Çok hoş giden (kimse. bitirimhane * Kumar oynanan yer. açı kgöz. yandaki. iltisakî.

bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları . flora. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. bitkin . nı ktan ğ ı sona eren. en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı . bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. botanik. botanikçi. bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. bitki bilimi uzmanı raş .* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitkiyi andır. ağ gibi canlı n genel adı aç ları . bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. bitkimsi * Bitkiye benzer. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. mek i. bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. bitey. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. kı z böceğ ağ biti. yosun. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. rı * Bitki yetiş kimse. nebat. aç . ot. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitiş me * Bitiş iş ittisal.

* Kendi bitlerini ayı klamak. bitkinlik * Bitkin olma durumu. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . * Tükenmek. çıp yetiş eyler kı mek. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. * Bitlenmek iş i. tüy. çok yorgun. yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. bitkiden elde edilen. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . * Çok yorulmak. bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. nebatî. bayı lmak. pirinç. * Birinin bitlerini ayı klamak. mı bitli * Üstünde bit bulunan. yağnar. * Cimri. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. bitki cinsinden olan. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. * Bitki. Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. bitli kokuş * üstü başkirli. * Sona ermek. * Çok sevmek. bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. ayan böcek takı . vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak . bitkisel * Bitki ile ilgili. çok zayı flamak. güçsüz kalmak. .* Gücü tükenmiş olan. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. bitme bitmek * Bitmek iş i. saç gibi ş için. beğ enmek. vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li.

küçük hareketli çubuk. tabiatı tabiî. kömür tozundan briket yapı nda nda. alev ve koyu duman çı kararak yanan. lan. *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. * Makinelerde. * Biyesi olmayan. biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . bir ucu pistona. sonu gelmeyen. ı t ları mı vb. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk. yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. vefası lı z. eksilmemek. bitüm * Keskin bir koku. varlı n i . yoğ u n. elbette. it ç sı * Acı çikolata. bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . * Bir çeş ardırakı. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde. al ile. uçsuz bucaksı z. * Doğ olarak. nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan. kol. biye geçirilmemiş olan. sı . antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. * Genellikle giysinin yaka. t . li. bitümleme * Bitümlemek iş i. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. biyesi olan.* bir türlü sonu gelmemek. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel.

biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim. biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . ayıevrelerini inceleyen bilim. biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. hâl tercümesi. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz. . biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. me. dirim bilimsel. biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. biyoloji uzmanı raş . dirim bilimi. tercüme-i hâl. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı . gübre gazı cı . biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma. biyolojik fizik.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. * Biyoloji ile ilgili. lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. n biyografik * Biyografi ile ilgili. biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. * Hayat hikâyesi. * Dirim kurgu. dirimsel. * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi.

z kaları rahatça içtenlikle. değ biz bize * Yalnıbiz. * birbirimizi çok yakı tanız. onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz. nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. kendisi. akrabamıbaş nı z. * Bize göre. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan.biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. usanmı bezginlik getirmiş ş . ı bîzar * Tedirgin. zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. yardı eder. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş . biz araç. kendinden. el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu. tı ğ . ul i * Resmî konuş mada. bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. özünden. * Bir çeş kara renkli mika. bizcileyin * Bizim gibi. bı kmak. na m . lmı . it * Çoğ birinci kişzamiri. mı bizdenlik * Bizden olma durumu. aramı yabancı kimse olmaksın. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. bizim gelin bizden kaçar. bizar etmek * tedirgin etmek. tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. bizar olmak * usanmak. usandı rmak. bezmiş . ş (Acipenser nudiventris). bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. .

ayan * Kocaman ve ağ kitle. bloklaş ma . 271. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. bizimle ilgili olan. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. . * kapatmak. üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. durdurmak.3° C de eriyen. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. * Voleybolda. bir bütün oluş turan. u zı msı kılgan ve katı element. * Ucu çivili değ nek. hareketini durdurma. morulâ. * Bizlemek iş i.bizimki * Bizim olan. blokaj * Bloke etmek iş i.8 olan. ş ahsen. Kı rı bir saltması Bi. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar. kılı beyaz renkli. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek. kendisi. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. * Hareketine engel olma. atom ağ ğ209 olan. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9. ş ı bizon bizzat * Kendi. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken. * Kadı n kocaları nları ndan. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz.

lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. bağ sı k. kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. güçlü bir yı (Boa constrictor). genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. bloksuzluk * Bloksuz davranma. * Fotoğ filmi rulosu. r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. tan lan n * Boagillerden. yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. r. çok iri. kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. * Bu kumaş yapı (giysi). bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. bloklaş mak * Blok durumuna gelmek. nları na kları lan * Blöf yapan (kimse). boyun kürkü. bağ sı lantız. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. zehirsiz. *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. kaba pamuklu kumaş lan . mın * Makara. knatı kuş ı ka boca . boalar bobin * Sürüngenler sıfın. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u. ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. yı nını lanlar takı nıbir bölümü.* Bloklaş iş mak i. bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası .

poca. bodoslamak * Açı klamak. nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . sa'nı um * Domuz. bocalama * Bocalamak iş i. bocalatmak * Bocalaması yol açmak. genellikle güneş görmeyen (oda). bodoslamadan * Ön taraftan. . ı nı * (birden çevirip) boş altmak. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. orsa veya rüzgâr üstü karş . baş taraftan. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek. kararsıolmak. ileri sürmek. * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu. rüzgâr üstü. bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. dökmek. ne yapacağ bilememek. belirtmek. çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü. bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda .* Geminin rüzgâr almayan yanı . na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan. iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i .

sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu. Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde.bodur kalmak * boyu uzamamak. zlı ğ ı * çok güçlü görünen. bora. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. a aya boğ ası * İ bez. özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki. boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. vücudu iyi geliş (delikanlı miş ). . bodurluk * Bodur olma durumu. boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek. nce * Sağ anak. yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. * geliş memek. * Damı k erkek sır. boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. \343 Zodyak. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. * Anjin. astar. r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i.

güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. na. boğ ola az * "afiyet olsun. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. * Ş e. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. iaş e. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. azı rı * imrenmekten boğ şmek. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. * Yeme içme. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak. n. imik. iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. hazı rlama sıntı . . boğ olmak az * boğ ağmak. boğ derdi az * geçim için uğ ma. raş * yemek piş irme. iltihaplanmak. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. derbent. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak. keleye çekmek. * Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. * Yedirip içirme yükümü. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir.

boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. boğ na kadar azı * pek çok. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. boğ ndan * Gaddarca. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). sıntı kı vermek. sesi çı kmamak. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. lüzumundan fazla. aş ölçüde. iş kesilmek. . ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek. sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak. kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. kan dökerek öldürmek. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek.boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. ine. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar.

* (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. yemek isteğçok olan. boğ azlı * Boğ olan. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. iş z. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. t. * İ dut. ktan tı yla elde edilen. azı * Çok yemek yiyen. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. yla * Peş e yapmak. azı * Çok az yemek yiyen. soluk alması engel olarak öldürmek. * Tamamı kaplamak. bastı rmak. alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı . boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. ş maz .boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). yı na * El. * Silik bir duruma getirmek. sarmak. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. boğ mak * Bir canlı. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k. boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek. iş . boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. boğ durulma * Boğ durulmak iş i.

boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. * Geliş mesine engel olmak. * (renkler için) Uygun düş memek. um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i. * Bunaltmak. boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. boğ mak * Boğ yeri. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde. iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. ş . . boğ maklı * Boğ makları olan. um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. ma i * Solunumu güçleş tiren.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. kık kık. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. kıklaş uk sı mak. nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu. mak ine * Havası ktan ölmek. * Kılmı(ses). kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek. zlı * Bunalmak. . boğ umlama * Boğ ulmak iş i. * Çok sı sıntı cak. boğ bir biçimde. kı veren. boğ ucu * Boğ özelliğolan.

ı z itli rayarak ses olarak çı . * Ufak ve seçme tütün dengi. umu * Zor soluk alma. * Sınt ı kapalı kı lı . boğ sı uk. eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak. dövüş mek. e i. uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. * Sınt ı kı . kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. telâffuz. ıı lı boğ unuk * Kık. donuk. bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek. boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. ı luğ z tuğ n kak. * Boğ mak iş uş i. boğ umlu boğ untu * Boğ olan. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una . bohçalama * Bohçalamak iş i. eyler e . um mak. * İ ip kakı tiş ş mak. çı mahreç. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek. lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. . * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk.* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak. ihtikar.

ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen. berbat etmek. bok canı olsun na * bılan. kara çalmak. güzel görünür. * Güç durum. iş son vermek. bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. tiksinilen. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. bok * Dı . bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. bok atmak * (birine) leke sürmek. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. çok berbat. i. z. kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri. her işkarı e e ş an.* kendi isteğ ayrı iyle lmak. burnunu sokmaması gerekir. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması . a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. i bok püsür * hoşgitmeyen. bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . boklama * Boklamak iş i. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. ayı ı veya topluluk). eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak. ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak. .

* Korindon. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. * Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. boklu bokluk * Boku olan. u una. boklaş ma * Boklaş durumu. bol . * Pislik. i er bokunu çı karmak * bok etmek. boktan * temelsiz. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki. pis. ş arap. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek. boku bokuna * boş boş yok yere. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i. i) boklanma * Boklanmak durumu. dar karş . yumruk oyuncusu. lan ü. mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir. kı ı. pislenmek. her ş öfkelenir olmak.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. boksör * Boks oynayan kimse. yararsı z. * Kötü durum. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. derme çatma.

mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. çokça. * Yahudi kadı. * Bu dansımüziğ n i. pek çok. bol bolamat * Refah. . bol paça * Geniş paçalı . bollanmak * Bol duruma gelmek. * Bollaş mak. çok. zenginlik. ölçüsüz. * Dökük. bolca * Oldukça çok. sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . * Bolarmak iş i veya durumu.bol bol * Fazla. bol bulamaç * Bol bol. * Oldukça geniş . bolluk. geniş lemek. k. * Cömert. * Bolalmak iş i veya durumu. nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. bol keseden * bol bol. * Kı ve kolsuz kadıceketi. ndan bollanma * Bol duruma gelme. saçı apş . eli açı zengin gönüllü. büyük miktarda. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. bolarmak * Bol duruma gelmek. bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak. bollaş ma * Bollaş işveya durumu. sıntı düş kı ya meden. ş al.

Bolş evizm * Bolş eviklik. bollatmak * Bol duruma getirmek. ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. komünistlik. li * Büyük fı veya varil. n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. sağ göz alı. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek. eyin u * Her ş bol olduğ (yer). yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. cı ateş silâh. gösteriş lam. * Her ş bol olduğ zaman. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. geniş letmek. sı * Bolş eviklikle ilgili olan. bombalamak . bollatma * Bol duruma getirme. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak.bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. bom bomba * Bir çeş kumar. ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. bombalama * Bombalamak iş i. it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. nı lan bomba gibi * iyi. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse. Bolş eviklik * Rusya'da XX. eyin u * Fazlalı k. türlü büyüklükte patlayı. çı * Bomba biçiminde. bolometre * Iş mölçer. bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i. kalıdemirden kap. cı kı maddelerle doldurulmuş . ş . cı li. bolluk * Bol olma durumu.

bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. bonbon. iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü. bomba atmak. pistonlu. ş bonbon ş ekeri * Bkz. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. turucu ve zehirli. bombardı man * Topa tutma. . ine bombalatma * Bombalatmak iş i. çok berbat. * Ş kinlik. bomboş * Büsbütün. bombalanma * Bombalanmak iş i. bombok * Çok kötü. nefesli çalgı n . bombe * Ş kin. tamamen boş . iş i. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak.* Belli bir hedefe. kabarı tümsekli. bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak. iş k. * Patlı cangillerden. hekimlikte kullanı uyuş lan. kabarı k. ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. çoğ unlukla havadan. bomboz bon otu niger). * Bombalama.

ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. delik.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i. taşsedef. u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. boncuklu * Boncuğ olan. lan. mak. boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. boncukla süslenmiş u . boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu. boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . boncuklanmak * Gözyaş çiy. lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). vrı her it ak vb. boncuk gibi * küçücük (göz). i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. tahta. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. li . boncuk * Cam. plâstik gibi maddelerden yapı ortası . çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi. li boncuksuz * Boncuğ olmayan. boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et).

borani * Bor (I). yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. k. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik. nda * Züppece giyiniş biçimi. Kı saltması B. bor bor * Atom sayı 5. atom ağ ğ10. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet. an * İ yürekli.45 u olan basit element. ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. ekilmemiş ş . * Uzun siyah ceketle. ş iddetli. * Bu biçimde giyinen kimse. lı (toprak). sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . süs eş oyuncak vb. yi * Eli açı cömert. temiz iş ı. ndan mur . ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel.8 olan. eli açı k. cömertlik. * İlenmemiştaşk. mıbir * Yağ murlu. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. öfkeli. n. çizgili pantolondan oluş erkek giysisi. eksiğ paraya çevirmek. sert. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş . satı büyük mağ yası lan aza. süresi dolmadan. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. bopluk bopstil * Bop tutarı olma.bonjur * Günaydı n. bora bora gibi * çok sert. yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim. bono * Belirli bir sürenin sonunda.

nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak. * Pancar. borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz. borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı . boru. . ı eyi i. borca batmak * çok borçlu olmak. borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. borç para almak. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . gerekliğ yükümlülük. borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. * Bu boruyu çalan kimse. borç etmek * borçlandı rmak. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz. borca girmek * borçlanmak. vecibe. borazancı * Borazan çalan kimse. borç harç . borca batmak. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. borazancı lı k * Borazancın iş nı i. borca almak * veresiye almak. ey borç altı girmek na * borç para almak.* Pirinçli. * Birine karşbir ş yerine getirme. altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek.

borç edilmek. borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. ş * Bir yüküm altı bulunan. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. borç yemek * borçla geçinmek. borç almıolan. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. borç ödemekle (veya vermekle). borç yiğ kamçıdı idin sır * borç.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu. aldı nıparası hemen vermez. borç yapmak * borç olarak almak. borçlu duruma getirmek. borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar. iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. i. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak. medyun. borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. i borçlu ölmez. ancak hasta edecek kadar üzer. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek. na borçlu * Borcu olan. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. nı . verecekli. lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek.

borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . borda etmek * yandan yanaş mak. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . kı . borda bordaya * yan yana. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. asit borik. . ru lanan halat. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. * Etkisi az. lmıgiyecek. rmı. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü. rada kları bordalama * Bordalamak iş i. na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. arap * Bu renkte olan. beyaz. geniş sa kollu bir üstlük. n * Banyo. n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. k. it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. * Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. sedef görünümde bir madde. tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans.borçsuz * Borcu olmayan. ş tortusu rengi. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum.

m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. borazan. kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse. boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak.borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan. . içi boş ka vı . alıp satı hisse senedi. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. önem verilmeyecek ş değ ey il. küçümsenecek. erli ı t. boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember. teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. uçları k. nı boru çalmak * borazan öttürmek. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. lan . uzun ve dar silindir. an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. boru hattı * Borç (II). borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse. oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan. * Tatula. kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan .

işyaramaz adam. yüreksiz. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü. bostan bozuntusu * Korkak. çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . boru gibi uzun su kabağ ı . ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap. borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek. kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. boylu boslu. kı landı ı boru yolu * Petrolü. * Bkz. boru kabağ ı * Boğ umsuz. borucu * Boru yapısatan kimse. lan bostan korkuluğ u . borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. karpuz tarlası . * Kavun. * Sebze bahçesi. yetkisi olmak. e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. en.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. payplayn. lan boru mengenesi * Kesme. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. lan * Borusu olan. p * Boru montajı çalı kimse. borumsu * Boru biçiminde olan. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. boy bos.

iri ve yuvarlak bir patlı türü. böğ ür. * Verimsiz. ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. görev). nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse. boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan. boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak. li boş *İ çinde. * Yapı iş lacak i olmayan. * Görevlisi olmayan (iş . n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. boş kalmak. m * iş bı siz rakmamak. * Anlamsı z. . boş kmamak çı * bir iş az da olsa. boş rakmamak bı * (para. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. z boş ür böğ * Bkz. bir kazançla çı ten kmak.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. münhal. bostan patlı canı * Az çekirdekli. ilen . z. yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. raş * Bostancın görevi. sonuç vermemek. ş * Bir iş yaramayan. boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. ey * İsiz. e * Bilgisiz.

boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. . işyaramayan ş e ekilde konuş ma. boş koymak * yoksun bı rakmak. siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. sı i anma kâğ . boş söz * Bir düş anlatmayan. in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre. le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. boş i anmak. * iş kalmak. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n. bilgisine dayanarak anlatmak. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. raşolmamak. boş lâf * Gereksiz. dipsiz kile boş ambar. dar. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. biçimci inanma. boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. çalı siz ş mamak. mahrum etmek.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. ey boş durmak * iş kalmak. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i. verimsiz. batı l itikat. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak.

boş koysan dolmaz. ey * Dı ya akmak. dökülmek. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre. ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. ine boş m altı . rölântiye almak. ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. deş olmak. * Derdini birine açarak ferahlama. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. boş m alı * Boş almak iş deş i. i. boş almak * Boş duruma gelmek. içinde bir ş kalmamak. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. gerçekleş memek. * Boş m. boş vermek * aldı rmamak. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. boş yere * Boş una. açı lmak. nı boş çı a kmak * (umut. hava boş n boş altma makinesi. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. * Derdini. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. para) hiçbir iş yaramamak. arj. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. ş arı * Gevş emek. boş gitmek a * (harcanan emek. boş alma * Boş almak iş inhilâl. inhilâl etmek. boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak. rahatlama.

arı * Dertlerini. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak. * Gevş etmek. boca etmek. boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. * Derdini dökmek. * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu.* Boş altmak iş i. tükürük. boş altma * Boş altmak iş i. altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. yakı nmaları anlatmak. ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. boş ama * Boş amak iş i. * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak. koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. yrı boş atma * Boş atmak iş i. * Kusmak. boş anma * Boş anmak iş i. * Dökmek. nı * Çok ağ lamak. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . * Sı lmak kurtulmak. açmak. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. aile kisini kesmek. . boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . * (hayvan) Başğ lından. ndaki idrarı ve ter. ifrağ ları ş arı lması . * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak.

Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil. boş tulumbası luk * Bkz. boş lama * Boş lamak iş ihmal. çukur. geveze. boş z yere. ihmal etmek. * Eksiklik. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. boş altaç. düş üncesiz konuş mak. boş una. sı r saklayamayan. yersiz. i. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. Boş güzeli nak * Sarı . ablak yüzlü güzel. yararsıyere. siz boş boş u una * Gereksiz yere. al yanaklı saçlı . kapanmamıyer. boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. * Boş geçen süre. nafile. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. * Yerli yersiz konuş (kimse). * İ göstermemek. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. Boş naklarla ilgili olan. beyhude. vakum. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi. . * Yetersizlik. kopukluk.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma. yoksunluk duygusu. nak boş gezmek ta * iş olmak. boş lamak * Bı rakmak. siz boş kalmak ta * iş kalmak. ş * Kesinti. ndan n * Boş naklara özgü olan. boş una * gereksiz. lgi boş luk * Oyuk.

birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. geliş mek. z * Küçük gemi. ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. boylanmak. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma. itli . sı mı * Geçerlilik. boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi. değ er. * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. gusül. botanikçi boy * Bitki bilimci. k. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. * Yol. * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. klân. nebatat. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç. * Bir yüzeyde. ı tı * Uzunluk. * Uzaklı k. tevekkeli. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . * Bitki bilimi. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. beyhude. i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . için * Süre. nafile.boş una bot * Boş yere. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. * Kumaş ölçü. kapalı ayakkabı . kabile. boy * Ortak bir atadan türediklerine. boylanmak. * Uzun konçlu. lmıküçük sandal. yararsıyere. * Destan. boy atmak * boyu uzamak. gereksiz. deniz kısı yı. ı rmak. boy bos yerinde * uzun ve biçimli.

makyaj yapmak. ğ boya * Renk vermek. boyacı . lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. lan * Aldatı görünüş cı . boya vurmak (veya çekmek. boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak. boy ölçüş mek * yarı ş mak. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça. uzamak. lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. ini * büyümek. boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde. sürmek) * boyamak.boy göstermek * görünmek. boya çekmek * boyuna büyümek. sarı beyaz renkli. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu. (su) insan boyunu geçmemek. çiçekleri mavi. boy bos. boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile . ş yanı lan * Renk.75-3. boy otu * Baklagillerden.50 cm uzunluğ e unda menteş e. * gösteriş yapmak. boy pos * Bkz. boy vermemek * sıolmak. * Yazmak için kullanı mürekkep. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). boya kullanmak * boyanmak. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem.

rarak * Ağ söz söylemek. boyalanma * Boyalanmak durumu. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya.* Boya satan kimse. lı meslek edinen kimse. fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. makyajlı n ş . boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı . leri lan boyalama * Boyalamak iş i. itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. ı boyahane * Boya iş yapı yer. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. * Renkli yazma veya mendil. * Boyama iş boyacı ı ini. boyalanmak * Boya sürülmek. * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. boyana * Boyna. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. ğ * Boya satı dükkân. ş rı ş . aş ı ı r ağ lamak. omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k. boyama * Boyamak iş i. * Boyacın yaptı iş nı ğ . boyanma . ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. * Renkli.

* Boya veya renkli bir ş sürülmek. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. boyayı cı * Boyama özelliğolan. boyası z * Boya sürülmemiş . ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. z boyatı lma * Boyatı iş lma i. * Tuna bölgesinde. * Akran. makyaj yapmak. . boya sürdürülmek. yalnı serbest. boydaş * Aynı boyda olan. al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. boya sürdürmek. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. Transilvanya'da. boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. i rı boyatma * Boyatmak iş i. boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. Rusya'da soylulara verilen unvan. z.* Boyanmak iş i. boyar madde. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. ş ı alma. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak. yüzüne boya sürmek. * Boy bakı ndan. i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. boyası atmak * boyası solmak. * Bekâr. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. * Kendi kendini boyamak. makyajsı n ş z. * Renksiz.

boykotaj * Boykot etmek iş i. çı kmak. * Batmak.* Bir kimse. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. kı sa . boylanmak * Boyu uzamak. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i. anlatmak. * Boyu benzerlerinden uzun olan. gösteriş ı li. değ boylama * Boylamak iş i. boylu boslu * Uzun boylu. ş ı almak. boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. * Düş mek. * Destan söylemek. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. boylu boslu. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boylanma * Boylanmak iş i. boylu poslu * Bkz. yakıklı ş . * Yükselmek. tul. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. sağ * Boyu olan. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. boyu uzunluğ i unca.

boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. tı n ı nda rnaksı maddeden. * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet. n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. * (bitki için) canlı ı yitirmek. uzun. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak. acı rı ş . eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek. * Bu organdan yapı ş lmı . boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. kılmı kimsesiz. boynu bükük * Üzgün. ndıcı * bir durumu. olmak. ı n boynuz isterken kulaktan olmak . boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. bir iş i ister istemez kabul etmek. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. çaresiz bir durumda kalmak. kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. i boynunu bükmek * acı rı. gebersin. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. zavallı m . nacak ve yardı bekler durumda. zimmetine geçirmek. hacamat etmek. boynuna * üstüne. karştarafıgücünü kabul etmek. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak.

mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. boynuzsuz * Boynuzu olmayan.olmak. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek). boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. boyunca. sın n nları ine * Troleybüs. boynuzlugiller * Keçi. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek. kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx). boynuzlama * Boynuzlamak iş i. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuzlatmak * Erkek. * Boynuz batılmak. * daha iyisini. * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. omurgalı n memeliler sıfı ları nı . boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. boynuz yarası rı almak. koyun. süsmek. taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. sır ve antilopları ğ ı içine alan. mı boynuz takmak (veya takı nmak. boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). boynuz gibi. boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. nda .

ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. boynunu bükmek. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. boyunca. boyun vermek * buyruk altı girmek. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda. güğ gibi kapları veya vida. kravat. cı gibi araçları dar olan üst bölümü. zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. katlanmak. uzunlaması tulânî. iş üm n vata n * Sorumluluk. boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. süresince. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. u * Sürdüğ zaman kadar. ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak. * (bo'yuna) Ara vermeden. durmaksın. boyu boyuna. altı . kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. vecibe.boyu (veya boyuna. nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. boyun kesmek * baş eğ ı mek. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. boyun bükmek * Bkz. na boyuna * Ene dik olarak. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. enlice kumaş parçası . * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir. la nda * Ş e. na. ayakta iken başöne bükmek.

mı * Nitelik. * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. * Boyutu olamayan. an. k * Bu renkte olan. ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. esaret. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. geniş kapsam. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. . boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. buut. * Durum. ldı ı ları verdiğbahş. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı. boz yel * Boyutu olan. ini. lik. veya beton kirişlento. boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek. k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. . lik. kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı. (toprak). geniş kapsam ve içerik kazandı lik. boyunlu * Boynu olan. nan rultudan uzunluk. rmak. boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. beklediğyakı ğgörememek. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. boz bulanı k * Çok bulanı k.boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. ş . içerik. geniş kapsam kazanmak. * Açı lmamı sürülmemiş ş . lan ey. i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. geniş ve lik derinlikten her biri. boyut kazanmak * yeni bir durum.

an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. renk değtirmek. boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris). ş * Bozarmak iş i veya durumu. day lları itilmesiyle yapı koyuca. bozum olmak. ş . boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. bozarmak * Rengi boz olmak. mır. bozacı * Boza yapan veya satan kimse.* Lodos. bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. rengini atmak. tatlı mayhoş lan veya içecek. * İlenmemişçalı toprak. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı . bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. boza * Arpa. boza olmak * utanmak. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak. bozdurulmak . ham tarla. bozdurma * Bozdurmak iş i. darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . i bozdurtmak * Bozdurmak. bozahane * Boza yapı yer. bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu. lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon). bozbakkal * Karatavukgillerden. ç u bozca * Rengi boza çalan. lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan.

bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). yı n. p . * Morali bozulmuş . düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . konusu acı türküler. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. * Bozgun olanı durumu. hezimete uğ ramak. nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . * Çı k koparmak. ı * Yenilen bir ordunun. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. * Bu ezgiyle söylenen. bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan.). bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu. bozgunluk * Bozgun. ğ lı bozma * Bozmak iş i. bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. lan. i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. güç vb.* Bozmak işyaptılmak. çökmüş lgı . step. * Bu durumda bulunan. klı * Bozlamak eylemi. hezimet. bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş . cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge. dağ an ı lmak.

nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. * Kı n. * Geçersiz bir duruma getirmek. bozdurmak. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. erli * Kötümser. bozuk gibi. bozguna uğ ramak. * Madenî. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. k. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . yenilemeyecek duruma gelmek. ufaklı bozuk para. yenmek. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. düzeni bozuk olan. küçük değ para. * Dağ ı lmak. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. * Kötü duruma getirmek. lını iş ş * Bı rakmak. * Bozguna uğ ratmak. * Bozulmak iş i.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. bozuk düzen * Düzensiz. yi erli ini * Bir ş kı eye zmak. dağ ı tmak. ş ı * Türk halk müziğ inde. * Bir yerin. eyin ş tı * Dokunmak. gergin. zarar vermek. * İ ve değ niteliğ yitirmek. ine * (yiyecek için) Kokmak. bir ş düzenini karı rmak. lmıolmak. içerlemek. * Bozuk olma durumu. huzursuz. sıntı zgı kı lı . n * Kı ğ zarar vermek. k. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . ufaklı bozuk. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. mağ etmek. karık. lûp * Altı paraya çevirmek. ekş imek. * Bozulmuş olan. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. bozukça bozukluk * Biraz. bozuk. nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. .

lik. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . i. bozuş mak * Araları lmak. idrar salan. bozum olmak * utanmak. bozuş ukluk * Bozuk durumda. karşklı ı bozulma içinde. bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. ı u n sa. açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. mahcup olmak. z lan böbrek biri. mahcup etmek. bozum havası * Utangaçlı mahcupluk. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. bozum etmek * utandı rmak. un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. utanacak duruma düş mek. lı bozyürük * Üstü hafif benekli. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak.bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. k. * Ş kı ğ düş aş nlı a me. başküçük. yenilmiş k. döküntü. i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. olan. hormon niteliğ salgı olan bez (II). böbreksi * Böbrek biçiminde olan.

nına ayan mı böcekhane * Böceklik. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . göğ karıolarak eklemlerden oluş . rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. derisi benekli. böcek yiyen. * Böcü. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). . böcekle beslenen (hayvan veya bitki). haş * Kelebek. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı. kurulmak. böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. sarı u renkli. böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. karada yaş hayvanlar takı . yaş ş ve ı k cı . böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. il nda ğ ı * Bu renkte olan. çoğ ve baş üs. kı kı . böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. uzunluğ 30-40 cm kadar olan. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . * Böbürlenme. yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. böceklenme * Böceklenmek iş i. kibir. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis). entomoloji. entomolojist. böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad.* Memelilerden. * Böbürlenme. böbürlenmek * çok böbürlenmek. n muş hayvan sıfı ere. sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . nı. böbürlenmek * Övünerek kabarmak. ta böcekçil * Böcek yiyen. sı ülkelerde yaş cak ayan.

l) böcü * Kurt. böğ * Yan taraf. yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı . bahçe çitlerinde. hortlak vb. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). manda. deve) Bağ ı rmak. gibi hayalî bir varlı verilen ad. diken dutu (Rubus caesus). kanatları er. böğ ürmek * (öküz.böcekler * Vücutları . birer. ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i. zehirli bir örümcek türü. böğ ürme * Böğ ürmek iş i. * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. böğ * Eklem bacaklı lardan. böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. * Böcek. boş ür. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. böceklenmiş . böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer. göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan. * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. böğ ürtlen * Gülgillerden. böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. soluk sarı renkli. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer. böcelenmek * (tahı Böceklenmek. böğ ürtü . böcekhane.

"a/b" anlatı . bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. u. birinci olan (kimse). mı bölmeli bölü . i. * Birliğ bozulması yol açmak. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). * Gemilerin içinde. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi. i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . * Böke olma durumu. nahiye. * Bölmek iş ayı parçalama. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. * Bölme ile ayrı ş lmıolan. ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . böldürmek * Bölmek işyaptılmak. ş ampiyona. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. * Cins kavramları tür. güçlü kimse. ş ampiyonluk. * Salon. böke * Kahraman. in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i. su baskı. rma. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. yangı gibi durumlarda. bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak. taksim. * Büyük bir yeri. "a bölü b" diye okunur. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. taksim. sı ran * Bölmek iş lemi. taksim etmek. için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. ş ampiyon. parçalamak. mı ka.* Böğ ürme sesi. * Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. bökelik böldürme * Böldürmek iş i.

bölücü * Bölme iş yapan. lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. kım. bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda. * Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. tasnif. it kümelere ayı rmak. i. departman. parça parça. * Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. sıflamak. nı rma.* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. sıflanmak. ini * Bir topluluğ birliğparçalama. . ğ . mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. * Hizip. turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. sı * Saç örgüsü. bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri. sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. kı smî. bölen. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i. bozmayı amaç edinen kimse. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. seksiyon. i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. b" diye okunur. * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili. fesatçı u. bölünebilme . i nda . * Çağdevir. lmı sı sı . münafı k. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. departman. kım. tasnif etmek. nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. bölme amacı olan. * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. sıflandı nı rmak.

bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. * Budala. bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri. * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma. * Hücrelerin. bölünmek * Bir bütün. ma. ayrı lamaz. * Bölüş paylaş me. * Fraksiyon. u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . payı almak. halkalara ayrı ş lmıolan. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. parçalara ayrı lmak. taksim etmek. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. . bölünmez * Parçalanamaz. i * Bölüş iş mek i. üleş mek. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı . bölüngü bölünme * Fraksiyon. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. halka. saf. bölüntü * Bölünmüş parça. taksimat. belirli bölümlere.* Kalansıbölünür olma durumu. bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. * Bölünmek iş i. bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak. eş lması gereken miktar veya sayı .

bönleş me * Bönleş iş mek i. ş kış kıbakmak. * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. k. aş n aş n bönce * Budala. bön bön bakmak * anlamayarak. saflı k. börekçi * Börek yapan veya satan kimse. börtmek * Az piş irmek. bönlük börek * Bön olma durumu. haş lamak. safça. börttürme * Börttürme iş i. .bön bön * Budala ve safca bakarak. bönleş mek * Bön duruma gelmek. saf (bir biçimde). böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. börek için ayrı ş li lmıolan. * Börtülmek iş i. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. k. i rı börtü böcek * Çeş böcekler. luk. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). aptallaş mak. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü. kı ı n na. börtme * Börtmek iş i. n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. börttürmek * Börtmek işyaptılmak. spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. budalalı aptallı sersemlik. * Genellikle hayvan postundan yapı başk. yma.

bu yolda. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r. bir rkı * Hint kastları ilk kast. * Sonunda. * İ yapı bacakları ri lı . "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . infilâk etmek. * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. böylesi böylesine * Aş bir biçimde. o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. bu biçimde. böylemesine * Bu biçimde. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. * Bu derece. böylecene * Böylece. nda * Bu kasttan olan kimse. böylece * Tam böyle.börtülmek * Börtmek iş konu olmak. lan il * Bösmek iş i. * Bu yolda. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. böyle baş böyle tı a. paçalı tavuk ı . böylelikle. bu biçimde olanı . *İ çinde "ne". gene de böyle olacak. böylelikle. * Bunun gibisi. buna benzer. böyle böyle * Böylelikle. böylelikle * Bu yolda yürüyerek. tüylü. bu biçimde. ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis). Brahmanizm * Brahmanlı k. . sonunda.

* Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). ki ı yan * (bilim için) Dal. Brehmen breş * Bkz. tutturulan asıyatak. branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde. kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. Brahmanizm. briketçi . kı kafalı nı sa sa . kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle. * Aferin. * "Be" yerine kullanı lı r. arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. hey" anlamı kullanı nda lı r. lı . birkaç top taş gemi. yaylı araba. hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. kın zak ı lan . * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. * İ direkli. kol. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. coş anlatı aş nlı ku r. * Doğ çimento ile lâvlı al . i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . yaylı arabası at . briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t. * Briket yapan veya satan kimse. Brahman. yaş a!.Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. branş bravo bre * "Ey. * Linyit. seren yelkenli. kavkı kabuklu. brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. * Ş kı k.

pis kokulu. brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . yoğ unluğ 2.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. yeşyumrular hâlinde olan. * Pencerelerin çerçevesine. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri.909 olan. brokkoli brom * Küçük. bromürlü * Yapında bromür bulunan. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad. briyantin sürünmüş . broş . briketleme * Briketlemek iş i. tunç renginde olan. bronz gibi * tunca benzeyen. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n .97 olan kı zı u rmı renkli. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. zehirli sı bir element. briketlemek * Briket hâline getirmek. Kı vı saltması Br. bazı 35. an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . içeriden tutturulan ince perde. * Atom numarası atom ağ ğ79. deniz suları az. rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş . bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. bronz * Tunç. haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze.

bu kabilden * gibi. buna. vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). çeş idinden. yakmaç.* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. nda. bu arada * Bu süre içinde. broş ür * Sayfa sayı az. Bruxelles lâhanası * Bkz. bu birkaç gün içinde. risale. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r. bu kadar * bu denli. bu kabil * bu gibi. lan ı rlı bu * Yerde. * Diploma. brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. bu gidiş le * bu biçimde. ş . bu gözle * bu anlayı ş la. Brüksel lâhanası . sı brovning bröve * 7. ş ahadetname. Çokluk biçimi bunlar). zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). beraber. küçük kitap. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera). . bu tarzda. * Birlikte. bu türlü. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda.65 mm lik otomatik tabanca. bundan. bunda. bu haysiyetle * bu bakı mdan. bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi. biçimlerine girer.

bu biçimde. bucak bucak aramak * her yerde aramak.. köş yer. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak. budak özü * Taze sürgün. lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. * Ağ n dal olacak sürgünü. bu sefer * Bu defa. bucak bucak * Her yerde. bu türlü * böyle. her yanda. bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r. bu meyanda * Bu arada. . bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. bunun için. bucak bucak kaçmak * bir olay. tek baş kullanı fatları ı na lmaz) . her tarafta. * Kesirli. bu kez. n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. nahiye. *İ lçelerin. an ı * Kenar. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. bu yüzden * bundan dolayı . çeliş ş ları iyor. acı * Dal.bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. bu arada. kutu. ve yarı m.. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor. e. bu meyanda * Bkz.

budaklanma * Budaklanmak iş i. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. budala budala * budala gibi. budanma * Budanmak iş i. . * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i. budalaca * Budalaya yakır (biçimde). * Budalaca yapı iş lan . budalalıetmek k * akı zca davranmak. budaklı * Budağolan. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. budalalı k * Budala olma durumu. ı budala * Zekâca geri. * Zekâca geri olan kimse. lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. budalaca. nı dalları kı nı saltmak. budaklanmak * Budak sürmek. te) nı u * Bir ş eksiltmek. ine budatma * Budatmak iş i. budanmak * Budamak iş konu olmak. * Budamak iş i. azaltmak. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. budala gibi davranmak. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. dallanmak. yla aç.

Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. * Ulus. . "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . kavmiyat. bugüne bugün * "unutma ki". bugünden yarı na * az zaman sonra. bugün olan. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . budunsal bugün * Kavmî. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. ini. * bugüne değ in.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. bugünkü günde *ş imdi. ı rkiyat. * Araları töre. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir. nda. ş imdiki ş artlarda. budun bilimi * Etnoloji. derhal. boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. etnolog. millet. n n ü ü Budist * Bkz. budun kavim. Buddhist. bugün yapı lan. bugün yarı n * çok yakı nerede ise. *İ çinde bulunduğ umuz gün. salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. bugünkü * Bugüne özgü. dil ve kültür ortaklı bulunan. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. etnik. budun bilimsel * Etnolojik. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman. *İ çinde bulunduğ umuz günde. içinde bulunduğ umuz zamanda. budun betimi * Etnografya. budun betimci * Etnograf.

k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. vücudu yeş başsiyah. buğ daysı tohum * Bkz. eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). buğ daycı l * Bataklıyerlerde. buğ benizli day * Açıesmer. pirinç. örneğbuğ yulaf. ayrıve çayı i day. kamı bambu olan. buğ ra * Erkek deve. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. iki hörgüçlü deve.* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. bugünlük * Bugün için. çavdar. pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). il. buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ daysı meyve. buğ daysı * Buğ andı dayı ran. k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). arpa. . buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. mır. ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. buğ daysı meyve. buğ daysı tane * Bkz. ekinlere zararlı böcek. buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. sı k r otları . ekin biti (Sitophilus granarius). patates. ş . la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi).

u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i. * Süzgün. . buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. lı buğ ur * Buğ ra. n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. dalgı bakı olan (göz). dolu dolu. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak. buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. tephirhane. u mak. vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı. sarı k anı msak. * Buğ piş (yemek).buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. arpacısoğ . domates. buharlaş u mak. uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. buğ u ulanmı ş . buğ tutmak. uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. yaş. uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek. kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i. buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak. cak cak. ma. buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek.

). mak i. buğ mak. m . vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. * Buhar gücü ile çalı ş an. ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü. tebahhur.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. hayaller içinde kalmak. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. m. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. ulaş * Dalgı mak. buharlı * Buharı olan. tebahhur etmek. kriz. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. buhar olmak * yok olmak. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet. tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i. kaybolmak. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek.

bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. lan aç buhurdan * Buhurluk. * Güzel koku. lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. bukalemun türlerini içine alan bir familyası . renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. 20-30 cm boyunda. görüş değ tiren kimse. n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. bukanak buke * Ayak.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka. * Çı na göre davranını karı ş . ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb. bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. * Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. rayiha. tütsü. ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç. ı . lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap. kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon). a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. demir köstek. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. . ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). maddeler. için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. hareketleri yavaş . bilek. buhranlı * Bunalı .

lan itli * Karık. bulandıcı rı * Bulantı veren. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. kı mlı vrı saç. bulanması sağ na nı lamak. * Bulamak iş i. * var olanları en değ n ersizini seçmek. ı n rası lması lan * Sulu. oradan buradan toplanmı ş ı ş . pı nar. bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. * Bükülmüş iplik. bula bula bunu (onu. * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı. bukle bukle * Kı m kı m. * Kirletmek. * Tiksindirici. vrı vrı bukleli * Kı mları (saç). bukleli (saç). n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). * Yenge. * Kaynak. amca veya dayı sı karı. * Küçük lüle durumunda. cık hamur. rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak. nefret uyandı ran. bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. bulada bulak bulama * Büyük piliç. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak.buket bukle * Çiçek demeti. vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). . bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak.

ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. kapalı . sı * Karı ş mak. * Açıseçik görünmeyen. ş * Bulutlu. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. mide içi) Bulantıolmak. kalı . sataş alı ğolan kimse. net olmayan. z. çok duru olmayan. duru olmayan. anlamsı fersiz. k * (bakı için. kası an. her yanı ş kaplanmak. ş ) z. ğ ve klını ı ı * (iç. k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. lan bulaş deniz ı k . * Niteliğtam anlaş i ı lmayan. uygunsuz iş yapan. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. midesini) bulandı rmak. * İ etki. ş yası * Bulaş ş mıolan. bulaş ı cı * Birinden baş na geçen.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. bulanı kça * Biraz bulanıolan. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. Donuk. ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. i * Bulanmak iş i. ş kan. bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak. * Yapı sulu. bulanmak * Bulamak iş konu olmak. bulaş sri. bulantı vermek * (içini.

ş . lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. bulaş mak * Bir nesne. bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet. nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. lan. k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. ı kamaya ayrı özel bölüm. uygunsuz. ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. eye * (hastalı Geçmek. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven. ma. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. kirli iş . ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i. ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i.* Mayıtehlikesi olan deniz. sirayet etmek. yapı tı ı ş kan. * Sataş kavga etme alı ğolan. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu. k) . kçı bulaş ı khane * Kı okul.

* Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun. mak. buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. sataş tedirgin etmek. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. Bulgaristanla ilgili olan. netice. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse. * Bulaşrmak. bı ı yıp ran. bulgari * Dört telli bağ lama. buldurtma * Buldurtmak iş i. Bulgarca * Bulgar dili. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu. tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. tı karı . tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. molosus hibernicus).* Çatmak. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak. buldurma * Buldurmak iş i. tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey. buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. n n * Bulgaristan'a özgü olan. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k.

Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i. bullak bulma * Bkz. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. ebe bulguru. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. semptom. nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. taze biber. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. allak bullak. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak. bulguya ait. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. araz.* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day. un. ı larak rlanan bir çorba türü. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . . bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. i . bulgur. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. * Bulmak iş i. bulgur çorbası * Domates.

mayı . güç bulunan. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek. buluş * Bulmak işveya biçimi. radyoaktif mineralleri. bulûğ ermek a * erinleş mek. siz. icat. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. * Sokakta bulunup alı çocuk. ine * Herhangi bir durumda olmak. * Bulunmaz. bir noktaya eriş ulaş mek. eyle. nı yrı n leniş . * Bir ş bulan. * Sağ lamak. bulunma * Bulunmak iş i. bulundurma * Bulundurmak iş i. bulucu bulûğ * Erin olma. kusur için) Yüklemek. keş fetmek. bir ş elde etmek. bulunmak * Bulmak iş konu olmak. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. * (bir yerde) Olmak. nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. yaratmak. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. eş benzersiz. bir buluş eyi yapan kimse. * Konu. * İ kez yeni bir ş yaratmak. suç. bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. * Bir yer. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. ya * Seçmek. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. uygun saymak. nail olmak. hazı nı r bulunması sağ nı lamak. * Hatı rlamak. düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. * Eriş mek. * Gazları .bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. detektör. kâş if. lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. bulundurmak * Var olması. erinlik. i * İ defa yeni bir ş yaratma. e. icat. * Arayarak veya aramadan. * Eksik etmemek. bir ş bir kimse ile karş mak. * Cezaya uğ ramak. baliğ olma. mak. manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. duygu. icat etmek. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. temin etmek. * (kabahat. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı .

ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i. buluş mak * Bir araya gelmek. hüzünlenmek. bir * Kavuş mak. an un ğ ı * Keder. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. bulutlanma * Bulutlanmak iş i. çok alı olmak. * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. * Kederlenmek. bir araya getirmek. ş . yla an. endiş e. ş k * (bellek için) Karık. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . k. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. bulutçuk * Küçük bulut. net olmayan. buluş ulmak * Buluş iş lmak. buluş turma * Buluş turmak iş i. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. açı berrak. karş mak. nebülöz. bulut gibi * çok sarhoş . yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen. kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. ngan bulvar . buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak.

buhran. biraz bunak. ı rsağ er. a ş ı * Bunak olma durumu. kriz. kriz. uzun bez kı uğ ve kları lan. satıdeğ mesi. bun * Sınt ı kı . bumburuş uk * Çok. i . bumlama * Bumlamak iş i. iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. gerginliğolan. geniş ehir açlı cadde. buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . buhran. * Bunağ benzer. yeniden raktı nı seçip alarak. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek. matuh. ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. lı f. bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. muş bumbuz * Çok soğ uk. kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n . * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. birdenbire olan fizyolojik değiklik. kriz. yma. sıntı kı veren. ateh getirmiş ş olan (kimse). a * Bunağ yakır (bir biçimde). bunalı mlı * Gerginlik. al an rı k. bunak gibi. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak.* Ş içinde ağ . iyice buruş olan. bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen.

bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. bungalov * Hindistan'da tek katlı . kma ş bundan böyle * bundan sonra. lmı . durumun gizli bir yönü var. bunaltma * Bunaltmak iş i. ev. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . kanması iç sebeplerden ileri gelen. çok. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. bu denli. * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek . sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. daha iyisi olamaz. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. gibi ı ntı ateh getirmek. bunaltmak * Bunalması yol açmak. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. bunamak * Frengi. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. ateh. * Çok sılmak. kı . bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev. * Bu kadar. kı. * Epey. .bunalma * Bunalmak iş i. çok tedirgin olmak. ucu. n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. buncağ ı z * Bunun gibi. kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. na bunama * Frengi.

* Güçlü esen rüzgâr. bura. buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. burağ an buralar * bu yerler. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda. * Sınt ı kı lı .bungun * Sınt ı kı lı . ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok. ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. küçümsemek. lan eyler burası * Bu yer. bununla birlikte * Buna ek olarak. * Bunalı sıntı m. . buram buram * (duman. bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. bu yerin halkı ndan. * Bunun böyle olduğ bakmayarak. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir. n * Bu yerde. buralı * Bu memleketli. * Beğ enmemek. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. azı msamak. buradan * Buradan. bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. kı .

keskin. pek güzel. telleri germeye yarayan mandal. yuvarlak. yivli. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. Oğ Kova. Balı eş aralı ak. ine burgulu * Burgusu olan. * Baklagillerden. ı ğ ak. burcumak * Güzel koku yaymak. Yengeç. girdap. kargacıburgacı k k. burgulanma * Burgulanmak iş i. Baş Terazi. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. lak. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Akrep. burç * Kale duvarları daha yüksek. Boğ İ i a. burgulamak * Burgu ile delmek. burgacı k * Bkz. tirbuş pa on. kizler.54 cm) olarak çevresini belirten birim. ır. Aslan. burgu ile delinmek. dört köşveya çok köş kale çıntı. * Telli sazlarda. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. burgaç burgata burgu * Anafor.burcu * Güzel koku. lı * Tı çekmeye yarayan. tı ı burdurma * Burdurmak iş i. . * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. m ldı * Ökse otu. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. delik açmak. Yay. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2. çelik alet.

ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan. üzmek. . * Yaş burularak kurutulan ot.* Burgulanmıolan. komikliğ dayanan bir tür. * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. eyi * Burjuva sıfı nı. ş burhan * Kanı t. burkulma * Burkulmak iş i. * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . * Acı vermek. nı burjuvaca * Burjuva gibi. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. ini * Üzücü. ş burgusuz * Burgusu olmayan. * Orta sıftan olan kimse. * Hadı etme. burjuvaya yakı biçimde. * Üzüntü duymak. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. m diş * Musluk. * Burularak yapı ş lmıbilezik. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . * Burgulanmamıolan. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. kent soylu. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. iken * Kuru incir. * Belgit. * Burkulmak. kent soyluluk. iğ etme. burkucu burmak . * Eğ rilmek için bükülmüş yün. * Burkma iş yapan. nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat. nda e burma * Burmak iş i. * Burulmuş . burkmak * Burarak çevirmek. burkulmak * Burkmak iş konu olmak.

burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. burnuna girmek * birine çok sokulmak. za * (mide. büyüklenmek. çok huysuz olmak. iğ etmek. kibirli. * Üzmek. na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. uzaklaş ndan mamak. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. m diş * Ağ kekre tat vermek. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. burnaz * İ ve uzun burunlu. burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş . burnu büyümek * kibirlenmek. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. amacı ulaş unu na amamak. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). ünü * umduğ bulamamak. gururundan vazgeçmek. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek. sıntı kı vermek. burnu büyük * kibirli. bağ ı Sancı rsak) mak. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. ini . burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. i ey.* Hadı etmek. burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak).

buruklaş ma . burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. burnunun dibi * çok yakı.burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r. * Burs almayan. burukça * Tadı biraz buruk olan. * Taşk. ödenen aylıpara. n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. kibirlenmek. üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. buruntu. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. çok üzülmek. gücenmiş (kimse). k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. çalı yer. * çok öfkelenmek. bursu olmayan. bursu olan. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi. acı * Burs alan. lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. * Alı narak küskünlük gösteren. iyice yaklaş mak. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak. * Tadı kekre olan. burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. buruk * Burulmuş olan.

gücenmek. lı yı ş * Kibir. türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. gücenmiş lik. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü. burun * Alı üst dudak arası bulunan. önem vermemek. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme. . burukluk * Buruk olma durumu. enfiye. büyüklenme. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. beğ enmemek. * Buruğ benzer. k burun kırmak vı * önem vermemek. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. n. * Küskünlük. buruk gibi. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. küçümsemek. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. a * Burulmak iş i. doğ lan. . çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı . luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. * Sancı ağmak. buruklaş mak * Buruk durum almak. boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. rı * Alı narak küskünlük göstermek. mak. n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak.* Buruklaş iş mak i veya durumu. burun otu * Burna çekilen tütün. * karş nda hissetmek. kekrelik. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. ı sı burun bükmek * beğ enmemek.

ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. üzerinde kış ve katlamalar olmak. ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip. buruş turmak * Buruş duruma getirmek. uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan. aş ı ağ lamak. * Çıntı olan. uk * Ciltte oluş kış muş rık. buruş turma * Buruş turmak iş i. kibirli. buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak. i. buruntu * Buru. * Burunsak. burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. zda) * Tiksinmek. Burundili * Burindi halkı olan (kimse). sancı ı bozukluğ . uğ busbulanı k . burunlamak * Dı ş lamak. burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. . ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. a. uk buruş ukluk * Buruş olma durumu. ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan. hoş lanmamak. n na burunluk burunsalı k * Burunsak. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak.burun yapmak * üstünlük taslamak. buruş buruş * Çok buruş . bağ rsak u. muş buruş ma * Buruş iş mak i. pek düzgün olmayan.

öpme. * Geçersizlik. çok üş ütmek. n. öpüş . buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri. buyma buymak * Buymak iş i. buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. inde ik busines klas * İlik orun. haksı k. * Çok üş ümek. * Yanlı k. * Uzunluk. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i. inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam.* Çok bulanı k. * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. etli bölümü. buse * Öpücük. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. buut * Boyut. yası lan * Butik iş leten kimse. ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. hükümsüzlük. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş . butlan * Batı l olma durumu. buton buydurmak * Dondurmak. * Soğ uktan donarak ölmek. * Giyim ve süs eş satı dükkân. ka buyruk .

* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m. geçmek. emrediniz. buyrultu * Sadrazam. buyruk verir gibi konuş k k an. gitmek. ş ta cı * Egemenlik. düş üncesini bildirmek. girmek. buyurucu * Buyruk. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. buyurgan * Sısıbuyruk veren. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. emreden (kimse). buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. emir veren. emir. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. * 'Etmek. lan *İ rade. buyrukçu * Buyuran. demek. * Gelmek. * Almak. buyrulma * Buyrulmak iş i. buyurma * Buyurmak iş i. nı * Söylemek. ferman. buz bağ lamak . buyruk kulu * Emir kulu. emir. * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. vezir. buz * Donarak katı duruma gelmiş su. buyuru * Buyruk. sız?. buz alanı * Buzla. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r. emretmek. * söyleyiniz.

çukurluk. donmak. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. buz gibi * çok soğ uk. *şı aş lacak. buz durumuna gelmek. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir. ukluk yaratan durum. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . etkisi çok az olacak bir iş yapmak. aysberg. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak. * çok üş ümek. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. ı buzağ ı lı * Buzağ olan. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i. ı sı buzcu * Buz satan kimse. buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. buzla kaplanmak. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba. k. sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. arada soğ kan. ve dik. buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u. buz üstüne yazı yazmak * süresi. i * (et için) temiz ve yağ.* (sılar için) yüzeyi donmak. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. .

* Televizyon ekranı . dargı k. buzlu * Buz tutmuş bağ ş . utulan kap veya dolap. uk ş an buzhane * Buz yapı yer. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. motorla çalı dolap. bankiz. baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. * Buğ ulanmıgibi olan. buzlanma * Buzlanmak iş i. glâsyolojist. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. saydam olmayan. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. kı açmak için yapı ş lmıgemi. lan * Soğ hava deposu. bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. * Buzdolabın içinde buz yapan bölme. nı * Bağ lamaya benzer. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . buzlaş mak * Buz durumuna gelmek.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. donmayı önleyen alet. * aradaki soğ ukluk. . buz lamıolan. * Buz içinde tutularak. buz tutmak. buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. buzlanmak * Buzla kaplanmak. defroster. * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan. * Buzu çözen. uk buzkı ran * Donmuş deniz. gerginlik ortadan kalkmak. içine buz katı soğ larak utulmuş . aysfild.

buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. n ı yı ltıveya lar. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. * Buzulu olmayan. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. pleistosen. n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi. an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri. Edi ile Büdü. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek. u dönemi. sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . lı p i büfeci * Büfe iş kimse. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme. buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. glâsyoloji. larda u * İ yiyecek türü ş çki. * Ufak tefek ve kı boylu. . * Bkz. leten * Bücür olma durumu. bodur (kimse). buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. eylerin satı tüketildiğyer.

iftira. * Bükülmüş kaytan veya iplik. büğ rü bühtan * Bkz. büklüm büklüm * Çok büklümlü. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan. * Dönemeç. * Kara çalma. * Su birikintisi. vı * Sertçe çevirmek. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . bühtan etmek * kara çalmak. vrı vrı bükme * Bükmek iş i. lü rdan. bakı perdeli veya lü. kırmak. lü. uz * Büve. u * Dönemeç. * Böğ ürtlen. pistonlu müzik araçların adı nı . kı m kı m. viraj. eğ büğ ri rü. vrı şeylerin oluş turduğ kat. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. açan karş . iftira etmek. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. bük. gölcük. i * Eğ mek. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. lü. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . * Büğ emek iş i.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. bükmek .

* Bir ş bükülmüş kat. aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i. bükümü olan. bükülme * Bükülmek iş i. ine * (iplik için) Eğ rilmek. * Döndürmek. bükülü * Bükülmüş olan. fiil. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil).* Katlamak. kırtmak. ilip * Bükünlü. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. ş ş gibi. * Eğ ilmek. katlanmak. kı m. yün vb. insirafî. iş olması . ilmiş olan. büküm * Bükmek iş i. vrı * (iplik. büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. büktürme * Büktürmek iş i. bükülmek * Bükmek iş konu olmak. * Yönelmek. insiraf. * Bükülmüşeğ . bükümü olmayan. eyin yeri. * Bükülmüş olan. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. bakı ndan iş air. bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen. kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. iir bükünme .

viraj. m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse). büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz. yine de yurdunu özler. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. an * Bağ ı rsakta olan ağ. * Sesi çok güzel olan kimse. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. büküş bülbül * Karatavukgillerden. . sancı kı rı dan vranmak. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). vrı * Ağdan. kla mak. rı * Dönemeç. bükünmek * Kı lmak. ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle. neş konuş eyle mak. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. * Dergi. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. itiraf etmek. i. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak. n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı.* Bükünmek iş i. * Bükmek iş i veya biçimi. sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. bükülmek.

bürüme * Bürümek iş i. * Yazı masası . basmak. bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. * Bölüm. mı * Baş örtüsü. ş ey. dürülmüşkatlanmıolan ş . * Atkı . bürülü bürüm * Bürünmüş . nce * Bürgüsü olan. bünye bakı ndan. yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri. * Soğ ukluk. bürokrasi * Kı rtasiyecilik. * Bürülmüş . örtmek. * Çok. sı * Yapı . güçlü etkilemek. istilâ etmek.bünye * Vücut yapı. bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. ş an * Kı rtasiyeci. bürünme . kuruluş . * Kamu yönetimi. bürudet bürük * Duvak. ş ube. bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. * Bünye olarak. * İ perde. * Çarş af. ş ma . kaplamak. bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. bürümek * Sarmak. bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . * Kamu yönetimi ile ilgili.

* Bürünmek iş i. bütünü. yla. * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi. pirinç. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar. bütün bütüne * Bütün olarak. büryancı * Bkz. içine alan sanat ürünü. bütün bütün * Büsbütün. büst * Vücudun. biryancı . bütçe * Devletin. örtünmek. ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. * Parçalanmamı ş . daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre. tamamı yla. bütçeleme * Bütçelemek iş i. tam. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. * Birlik. k. tamamı temelli. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. biryan. tamlı k. bürünmek * Bürümek iş konu olmak. e büryan * Bkz. bütüncü ekonomi . bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . baharat ve yağ ş yla fında piş an. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. . * Bir görünüşgirmek. iyice. ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge. karımı rı ı irilen bir pilâv türü. ine * Sarı nmak. tamamen. büsbütün *İ yiden iyiye. soğ domates. * Eksiksiz.

ikmale kalmak. i. i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. total. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak. bütünletme * Bütünletmek iş i. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. * Bütün niteliğ olan. mütemmim. bütünle ilgili. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. tamamlama. nı ve um. bütünleyici * Bütünleme iş yapan. mütemmim. ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. tamamlamak. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. tamamlatmak. bütünleme * Bütünlemek iş bütün. bütünleş mek * Bütün duruma gelmek. tek parça durumuna getirme. * Bütünleme sı . tamamlanmak. inde . bütüncüllük * Bütüncül olma durumu.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi. bütünleş me * Bütünleş iş mek i. bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri. . bütüncül * Totaliter. ikmal edilmek. * Ufak. ikmal. bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek.

a .bütünsellik * Bütün olma durumu. aş * Niceliğçok olan. büve bovis). sihirbaz. büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. bağ ı . lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. sihir. * Biraz büyük. küçük karş . ı ey nda arak büyük abdest * Dı . n nı zıları * Büve. tiyatro. rsağ ini büyük aile . i * Üstün niteliğolan. büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . * Bkz. ı tı * (soyut kavramlar için) Çok. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. ortalamayı an. büvelek büvet büvet * (istasyon. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. füsun. afsun. * Önemli. büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. * Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen. ı k. kaka. büyüğ yakı e n. lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. büyük gibi. * Karşdurulmaz güçlü etki. Büğ et. benzerlerinden daha fazla olan. lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. büyüklere özgü.

n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar.50 C den 15. büyük söz söylemek. nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . kilokalori. yüceltmek. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. ları lan lan. gelinlerinden ve çocukları oluş aile. lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük. majüskül. büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur.* Büyük baba.50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . güçsüzleri ezer. büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük ana * Büyük anne. büyük hanı m * Yaş kadı lı n. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. ması büyük lâf etmek * Bkz. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . * Büyük elçinin makamı . un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. dede. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral. büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf. . büyük anne * Annenin veya babanıannesi. nine.

Dübbüekber. ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e. büyük peder * Büyük baba. * Oldukça önemli. manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r. eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. mak. dede. tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. ve ilere ı ça büyüklenme . a ini büyük ş ehir * Ana kent. küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. arkadaş davranmak. i. Yedigir. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . büyükçe * Biraz büyük. kuralı . büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. büyük para * Çok para. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . cemaziyülevvel. ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. ö. rebiyülevvel. büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. o. n. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek. büyük ünlü uyumu. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . büyükle büyük. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. majör.

n üne . ine büyüleyici * Etkileyen. büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. büyümüş benzer. büyüklük taslamak. gösterme hastalı.* Kendini büyük gösterme. büyüklük * Büyük olma durumu. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. unu büyüksü * Büyük gibi. megalomani. büyüleme * Büyülemek iş i. böbürlenmek. p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e. çekici niteliğolan. birini kendine bağ na lamak. ekber evlât hakkı . kibir. büyükseme * Büyüksemek iş i. i büyülenme * Büyülenmek iş i. büyüleyiş . * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . ululuk. na * Etkisi altı almak. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. kibirlenmek. büyüklerin ellerinden. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. teshir etmek.

büyütmek * Büyük duruma getirmek. büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. eyi * (resim. * Yaşartmak. büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. büyüme * Büyümek iş i. * Abartmak. * Önem ve değ kazanmak. yaş ı lanmak. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek.* Büyülemek işveya biçimi. i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye. sihirli. * Yetiş tirmek. eskisinden büyük duruma gelmek. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse. pertavsı tıcı z. geniş letmek. mübalâğ etmek. * Artmak. * Büyü gücü olan. büyütken doku * Sürgen doku. raf t. büyüklerinki gibi olan. bakmak. eyler ini * Abartmak. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. ş iddeti artmak. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. büyültme * Büyültmek iş i. raf rma lemi. . büyütme * Büyütmek iş i. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . * Yetiş mek. büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse). a büyütülme * Büyütülmek iş i. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. boyutlar artmak. ca * Geniş lemek. güçlenmek. * Sayı artmak. büyütülmek * Büyütmek iş lmak. irileş n mek. büyütmek.

büzülme * Büzülmek iş i. * Ağ büzülerek kapatı (kese.* Aş laşrma. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . büzdürme * Büzdürmek iş i. torba vb. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. dedikodu yapı na engel olmak. ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. büzülerek dikilmiş olan. kafadar. bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. cesaret.). lması * Toplanarak büzülmüş . ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. büzülmek * Büzmek işyapı i lmak. vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. n ı n rsağ i * Yüreklilik. büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. büzme * Büzmek iş i. * Kalı bağ ısona erdiğyer. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. unu k. anüs. ş kı k. sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. büzgülü * Büzgüsü olan. bir kenara çekilmek. i büz * Künk. * Korku. kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. aş nlı uk . zı lan * Buruş turarak. büzdürmek * Büzmek. * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n .

binler-ce vb.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak. usul-cacıvb. aylar-ca. ı z. kış müş rık. baypas. esmer-ce. * Fazla olarak. * Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . na ca vb. Rus-ça. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. iş cı * Bir tür ot. büzüş . "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb. dil adları k-ça. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. c. u msaklı tah açı yiyecek. cadalozlaş ma . -ca / -ce. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. İ ngiliz-ce. para vermeden alı ş bedava. yaş vb. ben-ce. "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. yavaş k. mı na -ca na sen-ce vb. ş ı caba * Bir ş ödemeden. Türkçe vb. açı mert-çe vb. günler-ce. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. soluk-ça. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. biz-ce. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. * Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. üstelik. türetir: Alman-ca. köy-ce vb. ı * Bkz. irret n. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. ey nan ey. . i büzüş me * Büzüş iş mek i. onna k-ça. ). -ca / -ce. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . * Karbon'un kı saltması .. iyi-ce. ev-ce. yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan. cabadan * Bedava olarak. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. karş ksı fazladan. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. sert-çe vb. kış rı mak.

* Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. * Büyük bez veya deri torba. * Gösteriş fazla ş ş li. * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. ı atafatlı k. . cafcaflı Caferî cağ cağ . n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak. * Karık. * çok becerikli. n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . cadde * Ş içinde ana yol. i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. arak ine lan * Huysuz. cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. ya ş ı ş . ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek. * saçı ı ık. cadı davranmak. kapamak. ş ı z ğ ı eyi irret. k. çirkin. ihtiyar kadı n. gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. uzaklaş ı p nı mak. . * Çok güzel göz. cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. fesadıçok olduğ yer. atafat. gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. cav.* Cadalozlaş iş mak i. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. iîliğ * Parmaklı korkuluk. cadalozluk * Cadaloz olma durumu.

cahile yakır (biçimde). toyluk. * Hamam. töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde. duşbanyo vb. çalı satmak. yapı nda sakı olmayan. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. toy (delikanlı kı veya z). cahil * Öğ renim görmemiş . cahile yakır (biçimde). ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. * Cahilce. k nı layan zemindeki delik. * Deneysiz. yasa. genç. okumamı bilgisiz. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. caiz * Din. . * Gençlik. bilgisizlik. kuzu-cak vb. uygun. ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. caka * Gösteriş m. deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. cahiliyet cahillik * Cahillik. -cak / -cek. fiyakalı li durumda olmak. cakacı lı k . toyluk. ş . çalı lı k. banyo. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan . m caka yapmak * gösteriş davranmak. cahil kalmak * bilgi edinememek. i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. * Cahil olma durumu. caka satmak * gösteriş yapmak. ini * gençlik. yerlerde atısuyun akması sağ . bilgisizlik. ş ı * Cahil gibi. * Yol yiyeceğ azı i. kabadayı fiyaka. bilgisi olmamak.cağ * Lavabo. lan. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. cakacı * Caka yapmayı seven. k. yerinde sayı yakık olan. * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti.

hortumları körelmiş kelebekler familyası . ş effaf. Kalvencilik. saydam. meş ve gürgen ağ n. Calvincilik * Bkz. cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. * Aç gözlü. içki.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . kayı kavak. saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim. * Cakası olan. kanatları na camsı . çeken. cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş . e açları zarar veren. Kalvenci. camcı leri lan . ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. cakalı cakası z calî * Yapmacı . cansı z. * Gözü takma olan. caka ile yapı gösteriş lan. * Kadeh. tamahkâr. * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv. cam çivisi * Yaklaş çapları mm. . sahte. * (göz için) donuk.5-2. cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim. elma. * Cakası olmayan. r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. düzme.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. cakalanma * Caka satma. cakalanmak * Caka satmak. boyları ı k 1 1. klı calip Calvinci * Celp eden. ile lan cam suyu . nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. çekici. li. * Bkz. lan * arkası görünen. * Pencere.

hileci. sergen.sı. * Kurnaz. heyecan verici gösterileri yapan kimse. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. * At alısatan veya yetiş kimse. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. suyu bol. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. üzerinde dengeye dayanan. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. * Ser (II). cam yünü * Çok ince. * Bir yeri. camekân . * Gözlük. sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. becerikli kimse. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. at. k. camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. camcı elması * Ucundaki küçük. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. vitrin. * Yerde ve tel. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. * Evin içini pencereden gözetleme. k. u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. p tiren * Usta. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. * Kurnazlı hilecilik. * Göstermelik. tehlikeli. n i i. ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. cambaz akrobat. camlı ran k. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak. bisiklet vb. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. * At alısatma veya yetiş p tirme iş i.

camekânlı * Camekanı (yer). pembe. camgöz canis). çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . * Manda. boyu bir buçuk metre kadar olan. * Donmuş . . * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer. camia camit * Topluluk. camekânsı z * Camekânı olmayan. yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n). * Cansı z. camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. ile * Bu renkte olan. * Camlamak iş i. camlanmak * Cam takı lmak. camlanma * Camlanmak iş i. * İ alan. içinde bulunduran. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. camlaş ma * Camlaş iş mak i. olan camekânlı kutu * Televizyon. zümre. su sırı ğ . cam takmak. n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek. camı z cami cami * Toplayan. camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. bir araya getiren. kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). kömüş ı .

can bayı lmak * iç geçmek. camekân.camlatma * Camlatmak iş i. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . ama. sevimli. * Çiçek. sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. nlı * Çok içten. dirlik. camsı * Cam gibi saydam. ş irin. * İ n kendi varlı. eyin can alı cı * En önemli. can dostu. laş ş camsı z can * Camı olmayan. camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. oda. * Güç. en çarpı. özü. sevilen. * Yaş hayat. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. i. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. olan. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . takatsizlik göstermek. cama benzer. can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. cı * Azrail. . can baş sı ı çramak na * çok korkmak. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. nsanı ğ ı * Gönül. * Kiş birey. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. camlatmak * Cam taktı rmak. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. .

ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. kıkı ).can beraber * Çok sevgili. can ciğ kuzu sarması er * içli dı. bunalma hâli. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir. can damarı * En önemli veya hassas nokta. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. candan. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. can direğ i . i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. bir ş yaş eyin aması en önemli araç. ini lamak. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. pek içten. huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. ı rı n kı can cana. * sona ermek. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. pek içten (arkadaş n. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini. can borcunu ödemek * ölmek. baş a baş * herkesin kendi canın. tükenmek. bitmek.

. gücü tükenmek. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. vurgulanması gereken yer. hoş görünmek. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. * Yüreğ altı in ndaki bölge. nı nda can korkusu * Bkz. can kurban * Can feda. can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. can korkusu * Ölüm korkusu. * En duyarlı yürek. can noktası * En önemli husus. can havli ile. can kuş u * Ruh. can gözdesi * Sevgili. yer. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. sulu bir tür erik. n arası can dostu * Pek içten dost.* Kemanıiçinde. güçlenmek. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile.. can kulağ ı * çok yakıdost. sı . can kurban. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. can havli * ölüm korkusu. can olmak * sevimli. can havli.. davranı karş nda söylenir.

cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. na * bir ş çok istemek. ğ ı bunalı m. kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. eyi can yakmak * zulmetmek. * üzmek. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. cana kı ymak * öldürmek. üzücü. can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. can vermek * ölmek. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. cana yakı k nlı . eziyet etmek. cankurtaran yeleğ i. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. acı vermek. can tahtası * Göğ kemiğ üs i. can sıcı kı * Üzüntü yaratan.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. * canlanması yol açmak.). cana yakı n * Sevimli. * ruha güç vermek. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum. nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . can yeleğ i * Bkz. can sı kmak * bı nlıvermek. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü.

gönülden. ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. kötü ruhlu. saldı * çok fazla. canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak. ürkütücü bir durum almak. *İ çten. . canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa). canavarlı k * Canavar gibi davranma. candan geçmek * ölmek. tiz ses çı karan alet. areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. gönül verilmiş olan kadı sevgili. * Korkunç. canavarca * Canavar gibi. canavara uygun düş biçimde. * Haş . . candan yürekten * içtenlikle. zalim (kimse). samimî. n canan * Gönülden sevilen. domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . candanlı k * Candan olma durumu. istekle. n. yürekten. *İ çtenlikle. lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden. canavar gibi olmak. * (tasavvufta) Tanrı . ilgiyle. * Kurt. cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. arı * Acı z. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. yaramaz çocuk. ması * Köpek balı. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. yı cı rtı hayvan.* Cana yakı olma durumu.

canı mak acı * çarpma. inde lmıbir ik . çok heyecanlanmak. ince dokunmuş . tüyler ürpertici. canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. acı . canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. * Bu biçimdeki gürültü. taze ve sinirsiz yaprak. ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. tok. parlak. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak. tahammül etmemek. için) lı azalı ğ * içi ezilmek. ipekli kumaş . * üzülmek. * Karıklı kargaş ş k. arzulamak. rahatsıolmak. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. canhı raş * Yürek paralayan. canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. * aş duygulanmak. eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. periş olsun. ı a. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam.candarma * Jandarma. sonucu acı duymak. cengel. canı çekmek * bir ş istemek. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. istek duymak. * Bu kumaş yapı ş tan lmı . için) canfeza cangı l * Bkz. kulak tı rmalayan. vurma vb. canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek.

lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. canıkı sılmak * içi sılmak. çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. yarı öfkelenmek. canı pek * Acı sıntı karşdayanı . ya. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. * ölmek. * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . canı istemek * heves duymak. * büyük sıntı düş kı ya mek. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. * acı deneme geçirmek. sabı z. çok isteyerek. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. * çok yı pranmak. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. bir iş zarar görmek. nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak. * yarı üzülmek. canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. kı i * keyfi kaçmak. yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. canı gitmek * özen gösterilen. canı yerine gelmek.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. canı ksı çı n! * "ölsün. rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek. bir te .

canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. kendini koruyan. canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. * sevgi seslenişolarak kullanı i lı r. çok değ verilen. canı gönülden. kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. sen bilirsin. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. sağğ . canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. canı dese. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun. an canı rahmet na . * ruhu ş olmak. batmak. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. öldürmek. * birini öldürmeye hazı rlanmak. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. kendine bakmadan yaş amak.canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. * (ca:nı çok güzel. * kendini öldürmek. m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. ndan canı geçmek. canı kı na ymak * acı madan öldürmek. gücünü kazanmak. canı değ na mek * çok hoş lanmak.

lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. çok sevmek. canı burnundan getirmek nı * çok yormak. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r. canı bezmek (veya bı ndan kmak. canı sı nı kmak * keyfini bozmak. * canı verdirecek kadar memnun etmek. neş kaçı esini rmak. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. eye kün canı yakmak nı . zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. yı prandı rmak. nı * sıntı sokmak. canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. canı çı nı karmak * hı rpalamak.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. sabrı kalmamak. canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. fazla çalı rmak. * birini öldürmeyi istemek. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. canı susamak na * ölmek istemek. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. ey * bir ş çok düş olmak. çok yormak. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. bezmek. bı kmak. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek. canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. * hiçbir ş esirgememek. canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak.

çok sevmek. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . caniye yakır (biçimde). filika. cani canice canilik canip * Yan. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç. ambülâns. gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). amandı ra. * bir kimseyi. canice. çok sıntı zarara sokmak. ı sı m . taraf. yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. kı . kürekli sandal. kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. * Cinayet iş lemiş olan kimse. ş ı * Cani olma durumu. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. yacı * Cani gibi. fosforlu ş lan. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli.* acı verecek biçimde cezalandı rmak. caniyane * Cani gibi.

canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. dirilik getirmek. diri. canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. ayı iş k. canlanmak * Gücü artmak. * Etkinliğartmak. tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak. etkili. * Kiş tirme. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi. canlı * Canı olan. canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse. na * Yaş atmak. * Heyecanla. . (birinin) kı ı girmek. * Güçlü. i * Depreş mek. * Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . canlanması yol açmak. henüz ölmemiş . u canlandıcı rı * Canlı veren. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. canlanma * Canlanmak iş i. yaş ayan. lokal vb.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. canlı kazandı lı k lı k ran. hayat dolu. hareketlilik kazanmak. f. ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. raşkta lan n canlı müzik * Gazino. lına ğ * Yoğ unluk. hareketli. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. diri duruma gelmek. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. * Canlı tazelik. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan. canlı canlı * Diri diri. lı k. var gücüyle. etkinlik kazandı rmak.

sönük. cansı k zlı * Cansıolma durumu. . canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. nı ine ş . hareketlilik. z * Hareketsizlik. cansiparane * Canı verircesine. özveriyle. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. alıyla i anda yapı yayı lan n. * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek. z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek.canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. una canlı lı k * Canlı olma durumu. capcanlı . * Canlı olmayan (varlı camit. z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef. mecalsiz. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. * Durgun. cansıgibi. nı cantiyane * Kantiyane. cansıcansı z z * Cansıolarak. nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . k). cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek. hilozoizm. * Güçsüz. canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. * Neş elilik. * İ uyandı lgi rmayan. unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i.

tellâl ile duyurma. söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . gürültülü bir biçimde (konuş ma). car etmek * nara atmak. carlamak . nları na af. rı * Tehlike durumu. k. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . alıp satı rı p nı labilen. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. car car * Çok ve yüksek sesle.* Çok canlı biçimde). her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. ş arjör. carcar carcur * Bkz. yürürlükte olan. * Olagelen. cariyelik * Cariye olma durumu. yaygaracı . geçen. * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. na * Fermuar. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. carlama * Carlamak iş i. (bir car * Çağ. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. haykı rmak. lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. yürürlükte bulunan para. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. ilân. ilân etmek. imdat. * Geveze. * Akan. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. yardı m. lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi.

casus casusluk * Casus olma durumu. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse. abartısöz. * İ etmek. cavlağçekmek ı * ölmek. çaş ı t. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. carlı carsı z * Carı olmayan. duyurmak. haykı lân rmak. * Çılçı örtüsüz. ey rtı rken kan * Carı olan. nara atmak. çok söylemek. z. cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. cartayı çekmek * ölmek. önemsiz. çağ (II). bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak. (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek.* Bağ ı konuş rarak mak. cav * Bkz. hiç tüyü olmayan. * Yellenme. rı plak. (II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses. cavlak . * Birdenbire ve gürültü ile. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. çaş k. derme çatma. cavalacoz * Değ ersiz. ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak.

gürültü.* Çı tüysüz. * Kavlamak. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert. vazgeçirmek. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak. caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. cayı ş * Caymak işveya biçimi. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. etkili olarak. plak * Ölmek. caydılmak rı * Cayması lanmak. i . ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak. tüyünü dökmek. dönek. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. cayı rdama * Cayı rdamak iş i. yı ldını ı ı lı r. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i. çı kalmak. kararı döndürmek. vazgeçirilmek. cayı rtı *Ş iddetli yanma. uzun. plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. çı k. kararı döndürülmek. yı lma sesi. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . *Ş iddetli. caydıcı rı * Kararı ndan. * Caydı işveya biçimi. sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. sözünden döndürücü. gürültülü ses çı kartmak. plak.

cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak. cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i. cazibedar * Çekiciliğolma. i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. m. albeni. * Alı alı lı çekicilik. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. mlı k. i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . * Fitneci.cayma caymak caz * Caymak iş i. * Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. mek cazibeleş mek . vazgeçmek. * Sözünden. i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu. * Çekim. nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. alı . * Caz müziğçalan orkestra. kararı dönmek. na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. * Cazgı r olma durumu. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra.

* Cazı olmayan.* Çekici. cazipli caziplik * Cazip olma durumu. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. alı z. ı ı rlı * Çekici olmayan. mlı cazibeli * Çekici. cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. * Çekici. alı . cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. alı duruma gelmek. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması . cazı r. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. alı . elveriş lgi ran. * Kucak çocukları. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek. mlı cazur cazur * Bkz. mlı * Önemli. cazlı cazsı z * Cazı olan. r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. ağ ğolan. alı duruma getirmek. albenili. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. msı * İ uyandı çekici. . albenili. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . li.

ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti. merhametsiz. cebin . * Silâh. boş toprak. zorba. * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. -ca / -ce (I). ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). açıgöz (kadı k n). * Bkz. zorba. 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . cı * Kudret sahibi. cebine indirme. * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik. savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. züğ parası ürt. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. cebe * Zı rh. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r. münakaş etmek. * Acı z. savurgan. tı kulu ndan nı cebel * Dağ . cebelleş me * Cebelleş iş mek i. * Sahipsiz. -ca / -ce (II). ldı * Becerikli. Tanrı . z. çekiş raş mek. savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker. nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. tartı ş mak. ekime elveriş olmayan yer. cebi delik (kimse) * para tutmayan. cebbar * Zorlayı.-ce -ce * Bkz. onaran ve bakı ile görevli bulunan. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. zorbalı ndan k. eyi cebellezi etmek * cebine indirmek. li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. * Ekilmemiş tarla. cebelleş mek * Uğ mak.

cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. cebren cebretme * Cebretmek iş i. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek. ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. zı nda . zorlayı ş . cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. n. koaptör. kaplanan levha. zoraki. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. cebirsel * Cebirle ilgili. cebriye * Yazgılı kadercilik. zor kullanarak. kendini tutma. lar cebirsel formül * Cebirsel deyim. larak rı * Zorla. lan.* Korkak. * Alı yüz. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. fatalizm. cebirsel ifade * Cebirsel deyim. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. cebrinefs * Kendini zorlama. n mı nda lantı kuran matematik kolu. cı k. süyek. cebretmek * Zorlamak.

. ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . ş ı cehennem * Dinî inanı göre. rpı cehalet * Bilgisizlik. guş a. ı r . cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. cehdetme * Cehdetmek iş i. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. sıntı kı çekmek. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. eziyet. bilmezlik. cefa * Büyük sıntı kı . kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. cehdetmek * Çalıp çabalamak. eziyet. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. lak * Yeni. cefakâr * Cefalı . cefa etmek * üzmek. eziyet etmek. üzgü. bir çı da. tamu. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. cefakeş cefalı * Cefa çeken. sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cehennem gibi * çok sı cak. * Oğ burcu. ş lara n * Çok sıntıyer.ceddine rahmet! * "aferin. kı ya. Cedî cedit cedre * Guatr. cefalı kı ya katlanan.

yün. * Çaba.cehennem ol * defol!. korkum yoktur" anlamı sövme. . kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius). meyve. k * Hamamıocağ külhan. cehennem olmak * defolmak. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. * Üzücü. cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. kalçayı örten. -cak / -cek. çabalama. iğ irip . Jaketatay. ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. * Kök boyası gillerden. i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun. istediğyere kadar gitsin. mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. kollu giysi. havaya dayanı . yakı. ceht -cek * Bkz. cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. n ı . * Pamuk. bilmezlik. ı lan. cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. meli. ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i. acı z kimse. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). ıkta bozulmayan beyaz kristal. cehennem gibi. ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. * Bkz. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik.

na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu. cellât gibi * acı z. celâllice celbe celep * Koyun. * Hı n. zalim. * Büyüklük. * Tanrı n sı ndan biri. cilâlı . kolaylı suç iş kla leyen. * Açı aş k. iri sı celil * Çok büyük. kı zmak. coş rçı kun. ulu. * Avcı çantası . İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. * Parlak. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. k. * Celâlli gibi. keçi. n * Katı yüreklilik. ğ ı n * Topkapı . sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. celâllenme * Celâllenmek iş i. celâlliye benzer. katı ması yürekli. ululuk. ikâr. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. zalimlik. celâllenmek * Öfkelenmek. celeplik celî * Koyun. Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. celp . celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). keçi. Galata. * Acı z. kı nlı zgı k. * Öfke. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i.

celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. çağ belgesi. kendi üzerine çekme. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek. cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. çağ belgesi. cemaatsiz * Cemaati olmayan. celpname. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. * getirmek. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. a cemaatimüslimin * Müslüman halk.* Getirtme. . ı dı rı celse * Oturum. z klar. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler. * Mahkeme tarafı dava edene. * İ kalabalı. edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak. cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. cemaatli * Cemaati olan. rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. celp etmek * kendine çekmek. celseyi açmak * oturumu açmak. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu.

toplam olarak. 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel. * Toplama. hançer. * Topluluk. cemetmek * Toplamak. (bir ş eyin) hepsi. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . teki cembiye * Bir çeş eğ kama. büyük tövbe ayı . hepsi. veya iyi yla .* Toplayarak. küçük tövbe ayı . bir araya getirmek. çokluk hâline getirmek. * Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. toplum. * Tanrı n sı ndan biri. cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak. cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. cemilenmek * Çoğ ullanmak. * Toplama. * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. cemilenme * Çoğ ullanma iş i. * Çoğ çokluk. n * Gönül alı davranı cı ş . cem'an yekûn * Toplam olarak. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. hepsinin tamamı . cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . hep. geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. * (erkek için) Güzel. cemiyet * Dernek. it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. * Düğ ün. cemetme * Cemetmek iş i. ul. cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. cemi * Bütün. (bir ş eyin) tümü.

cenabet * Cünüp. * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . * Yan. onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. * Kol. rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. gömmek. ş * Cenaze töreni.cemiyetli cemre yükseliş i. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. rlanmıinsan ölüsü. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. * Cemiyet içinde geçen. hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. derli toplu. ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. cenap cenaze cendereleş me . cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. pres. Tanrı . cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. taraf. Cenabı hak * Allah. pazı . rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. cenaze gibi * benzi sararmı ş . cenah * Kuş kanadı . cendere * Bir ş sı eyi kmak. * Pis. dağ k olmayan. ezmek gibi iş kullanı mekanizma. lerde lan * Manevî baskı . sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. kötü. cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ . ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. ndan * Saygı .

mek. cenkleş mek * Savaş mak.* Cendereleş iş mek i. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. çü. cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden. * Çok güzel. kanlı çülük. kavga. altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek. huzur veren yer. cenkçi cenkçilik * Savaş. cenk etmek * savaş mücadele etmek. mak. kavgacı çı . * Cenkçi olma durumu. ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. çekiş münakaş etmek. cenkleş me * Cenkleş iş mek i. cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. * Atı ş mak. uçmak (II). kla mın mı . dövüş çı k. ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k. a cennet * Dinî inanı göre. kan. cengâverce * Cengâvere yakır biçimde. uğ . kan. cenk * Savaşkavga. ehri) ndan cengâver * Savaş. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. . mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus). çekiş raş me. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. iyilik yapanları günahsı n. zları a acakları yer. * Büyük çaba.

cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. . güneye özgü olan. ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden. kibar (erkek). mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. * Güneyli. cennetmekân. * Cennetin güzellikleriyle donanmak. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. güzel bir yer durumuna getirmek. centilmen * İ arkadaşk eden. i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. * Güney. * Henüz pek küçükken ölen bebek. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). çok cennete çevirmek * temiz. mlı cennete dönmek * güzel. cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu. tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). bakı (yer). bakı . anı r.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). * Centilmene yakır davranı ş ı ş . nda cennet gibi * güzel. cennetmekân * Cennetlik. * Güzel. saygı görgülü. yi lı lı . alı kadı mlı n. güney.

cepçi * Yankesici. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. . * Belli bir düş ünce. * Üzerinde savaş sürdüğ bölge. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. cephe * (yapı larda) Yüz. istek çevresinde sağ lanan beraberlik. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. cı cephaneci * Kara. nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum. * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. yön. kablosuz telefon. cebe girecek biçimde küçük kitap. cepçilik cephane * Yankesicilik. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. taraf. ı n ü * Yan. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. cep saati * Cepte taş saat. çökertme. alnaç. ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. ğ abilecek boyda" anlamı verir. taş ı nabilir.

ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. . bir istek çevresinde birlik oluş turmak. değik cephelerde savaş iş mak.cephe almak * hası durumu takı m nmak. cepheli cepken cepleme * Yönlü. cepten vermek * kendi kesesinden. doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. yı bilmemek. lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. cerahat *İ rin. taraflı . direnmek. sürükleyerek götürme. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. cebine indirmek. ceplemek * Kazanmak. alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan. rin cerahatli * İ toplamı irinli. cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i. kendi malı ödemek. bir sa. cephelenmek * Cephe oluş turmak. ndan cer * Çekme. * Kolları rtmaçlı uzun. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi. bir düş ünceye karşolmak. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. * Yara. cepheleş mek * Bir düş ünce. ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. rin ş . z * Ceplemek iş i.

* çürütmek. veya iddia için) Çürütme. kolaylı ve inandıcı söyleyen. * Beceriklilik. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak. * Akı m. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. cerh etmek * yaralamak. ceriha cerime . inanç. * Bir ş geliş olma durumu. k. * Yara. cereyanda kalmak * kapalı yerde. * Süvari kolu. ru ş ntı . * Akı . aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. olmak. * Girgin. ceride * Gazete. cerbeze * Güzel konuş ma. girginlik. * (bir düş ünce. dilli. cereyanlı * Akı lı ntı . akı akı . kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. hareketi içinde yer almak. ceren cereyan * Ceylan. * Bir yöne doğ akma.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. yapı lmak. * Aynı ilimde olan. mı cereyan etmek * geçmek. kayı t defteri. eyin me. * Tutanak. u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. rin ş . karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. mlı cerh * Yaralama. * Kurnazlı hilekârlı k. * Cereme.

. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. atı k. yiğ yürek ve göz inin u itlik. * Önemsiz yaraları tiren kimse. irilik. * Zorla para alan (kimse). sürükleyici. * Çekinmezlik. e mek. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. yüzyı 9. cesaret pekliğ i. kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. Cermence * Cermen dili. lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . iyileş * Cerrahlı ilgili. . cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. cerrar * Çekici.Ö. cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat. iri. Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. cerrah * Operatör. cesaret gelmek * yı nlı gitmek. k * Dilenci. yüreklenmek. la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. 3. ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. lganlı * Büyüklük. davranı güç almak. yüreklilik. cesamet cesametli * Kocaman.

cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. ceste * "Azar azar". yiğ i. ceset cesim * Büyük. * Çekingen. itlenme. yüreklice. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. yüreklenmek. yiğ itçesine. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. . cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. itlendirme. iri. cesaret vermek. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. cesaretli. * Ölü vücut. ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer. cesur cesurane * Cesaretle. yürekli. cesaretsiz * Yüreksiz. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. kocaman. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. yüreklilik. ceste ceste * Azar azar. yiğ itlendirmek. yiğ i. i. yüreksizlik. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. korkutmak. birini yüreklendirmek. yüreklenmek. yiğ it. naaş . yiğ lgı ğ ı itlenmek. cesurca * Yürekli.

ya ı lı t. ı lı * ihtiyacı ı karş lamak. inde * Elmas. ters ve karş ndakinin beklemediğbir karş k vermek. cevahirci cevap * Mücevher alısatan kimse. su kanalı . bir isteğ bir söz veya yazı karş k vermek. ı sı i ı lı cevabî cevahir * Cevap niteliğ olan. cesur gibi. lganlı cet * Dede. cevap kâğ ı dı * Sı navlarda sorulan soruları cevapların bulunduğ kâğ n nı u ı t. * Atalardan beri. yanı e. yakut gibi değ taş mücevher. cevaben * Cevap olarak. * Atı k. iyi sonuç alı nmak. yapı rmak) ş tı * kesin. * Liste. cetbecet cetvel çizgilik. cevap hakkı * Bir kimsenin ş yla ilgili bası yayıorganları çı haberlere karş k olarak ya düzeltme ya da cevap ahsı n n nda kan ı lı verme hakkı . . tahtadan. cevaplamak * Bir soruya. cevaplama * Cevaplamak iş i. yanı e. * Ark. * iyi sonuç vermek.* Cesura yakı biçimde. cevaplandılma rı * Cevaplandılmak işyanı rı rı i. cevap anahtarı * Sı navlarda sorulan soruları çözülmüş n biçimi. tlandılma. plâstikten veya madenden yapı ş ru lmıaraç. çizelge. ı lı cevabı dikmek (veya dayamak. mücevherci. dereceli veya derecesiz. karşk olarak. soyca. büyük baba. erli lar. gözü pek olma durumu. cevahir yumurtlamak * cevher yumurtlamak. ya ı lı tlamak. ş an cesurluk * Yüreklilik. * Doğ çizgileri çizmeye yarayan. ata. bir isteğ bir söz veya yazı verilen karşk. cevap vermek * karşk olarak bildirmek veya söylemek. p * Bir soruya.

gezinme. maya. cevaplandı rma * Cevaplandı rmak iş yanı rma. * Ceviz ağ nıkerestesinden yapı ş acın lmı . cevelân cevher * Dolaş dolanma. gövdesi kalı kerestesi değ yurdumuzda çok yetiş ağ n. erli ı . * Bu ağ n yağ. gezinti. * İ yetenek. tlı cevaplı telgraf * Cevabın ücreti bir ş sorup cevap almak için telgraf gönderen kimse tarafı önceden ödenmiş nı ey ndan olan telgraf türü. zin. en aç (Juglans regia). i. lı tsı cevapsıbı z rakmak * karşğ herhangi bir cevap vermemek. cefa. ceviz kı rmak * yanlıtutum veya davranı bulunmak. i. * Bir ş özü. uzun ömürlü. cevapsı z * Cevabı verilmemişkarşksı yanı z. karş ğ vermek. ıı lında cevaz * İ müsaade. eyin * Değ süs taş mücevher. erli. ceviz içi * Cevizin kabuğ kıldı sonra kalan iç. u rı ktan * Cevheri olan. ma. yanı. gevher. niş acı lı astalı yemişkoz. eyin nı ı ı lını tlandı cevaplı *İ çinde cevap bulunan. bir tepki göstermemek. yanı rı lı tlandılmak. * Eziyet. ş ş ta . karşğverilmek. tlandı cevaplandı rmak * Bir ş cevabı. uygun bulmak. cevaz vermek * hoş görmek. erli ini cevherli cevhersiz cevir ceviz * Cevizgillerin örnek bitkisi olan. . cevher yumurtlamak * değ sözler söylediğ sanarak saçmalayanlar için alay yollu söylenir. üzgü. * Cevheri olmayan.cevaplandılmak rı * Bir ş cevabı ı ı eyin . yi * Töz. yanı rmak. ı z. hata yapmak.

ı u nı * Atmosfer ile ilgili. ceviz katı ş lmı . üne. ceza atı ş ı * Ceza vuruş u. sıntı veren uygulama. * Cevizden yapı ş lmıveya cevizi andı ran. hentbol vb. çöllerde yaş ayan. çok hı koş gözlerinin güzelliğile zlı an. acı * Suç iş leyen bir kimsenin yaş sı özgürlüğ malları onuruna karşdevletin koyduğ sırlama. cevizî cevizli * Cevizi olan. cevretmek * Eziyet etmek. boynuzlugiller familyası ndan. * Uygun görülmeyen tepki ve davranı önlemek için üzüntü. atmosferik. na. na ceza almak * öğ renci cezalandılmak. acın u * Cevretmek iş i. *İ kizler burcu. memeli hayvan. ş ları cevvaliyet * Çabukluk. suçluya) para cezası verdirmek. zarif. rı * (görevli. ceylân bakı ş lı * Süzgün ve tatlı ş. de) Bir oyuncunun bilerek yaptı kural dı davranın penaltı cezalandıldı veya ğ ı ş ı ş ı ile rı ğ ı kalecinin topu elle tutması izin verilen alan. * manevî bakı mdan iş lenen suçun ağ ğ çekip sıntı üzüntü içinde kalmak. i tanı ince bacaklı nan. gazal (Gazella dorcas). hareketlilik. antına. ceza çekmek * hapiste yatmak. bakı lı ceylân gibi * yapıince ve uyumlu. . cevvî Cevza ceylân * Çift parmaklı lardan. cevizlik cevretme * Ceviz ağ nıçok olduğ yer. ı ı rlını kı ve .cevizgiller * Örneğceviz olan. sı ceylânca ceza * Ceylân gibi. ceylâna uygun biçimde. ceza alanı * (futbol. ş ları kı . taçsıiki çeneklilerden bir bitki familyası i z . cevval * Davranı çabuk ve kesin olan.

hapishane. tecziye edilmek. karştarafı ı n yapmaya hak kazandı serbest vuruş ğ ı . * para cezası ödemek. rı cezalandı rma * Cezalandı iş rmak i. ceza kesmek. ceza verilmek. ceza alanı . mahpushane. rı ceza hukuku * Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı . cezalandılma rı * Cezalandılmak iş rı i. bir oyuncunun oyun alanı yanlıdavranını nda ş ş cezalandı ı rmak için.ceza evi * Hükümlülerin içinde tutuldukları . ceza yemek * cezalandı rı lmak. cezalanmak * Cezaya çarpı lmak. cezalandılmak. cezalandılmak rı * Cezaya çarptılmak. * hükmedilen cezayı bitirmek. ceza kesmek * (görevli) para cezası yazmak. ı r kanı ceza sahası * Bkz. ceza vermek * cezalandı rmak. kin. cezalandı rmak * Bir kimseye veya varlı ceza vermek. rı ş cezası bulmak nı * hak ettiğkötü sona uğ i ramak. cezaya iliş cezaya dayanan. . ceza yazmak * Bkz. ğ a cezalanma * Cezalanmak iş i. cezası çekmek nı * yaptı bir kusur veya tedbirsizliğ zararı uğ ğ ı in na ramak. cezaî * Ceza ile ilgili. yapı ceza görmek * kendisine ceza verilmek. cezalı * Cezalandılmı(kimse). ceza reisi * Ağ ceza mahkemesi baş . ceza vuruş u * Özellikle futbolda.

cezaya çarptı rmak * cezalandı rmak. olan Cezayirli cezbe * Bir duygu veya bir inanın etkisiyle aş ölçüde coş kendinden geçme durumu. cezbelenmek * Cezbeye tutulmak. ş ı ı rı up cezerye * Ezilmiş havuç içine fı k. kendini kaybetmek.cezası z * Cezaya çarptılmamı cezalandılmamı rı ş . * Cezayir halkı olan (kimse). cezbeye tutulmak (veya kapı lmak) * bir duygu veya bir inanın etkisiyle aş ölçüde coş kendinden geçmek. cezir * Kök. * Cezbesi olan. bağ lamak. temelden. * Etkileyerek kendine bağ lama. radikal. Cezayir menekş esi * Zakkumgillerden. açımor renkli çiçekleri ve k ortası çukur taç yaprakları bir bitki (Vinca). cezbetmek * Kendine çekmek. e ru Cf . rı ş . eklenerek yapı bir tatlı ndı eker lan türü. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen. cezbetme * Cezbetmek durumu. saplı . kendine özgü mavi. ş vb. * Alçalma. ş ı ı rı up cezbelenme * Cezbelenmek durumu. * (denizde) Ada. * Köklü. kökten. kendinden geçmek. * Kahve piş irmeye yarayan. * Kendine çekme. cezbeli cezbesiz * Cezbesi olmayan. silindire benzer küçük kap. ndan cezire cezp cezrî cezve cezve sürmek * kahveyi piş irmek için cezveyi ateşdoğ itmek.

ğ ı cığçı cı kmak (veya cığ çı ı cını kartmak) ı * çok yorulmak. büyük çı ban. na fat l. çartı r. * Süs. ama k.usulca-cıvb. z. * Derisi soyulmuş et. simit-çi. cı da cı ı dağ -cı/ -cik. yoğ fat -cı k-çı urt-çu. türkü-cü. kürk-çü vb. CGS * Santim. cık cı * Güzel. hı rpalanmak. ev-cil vb. parası geçim darlı çeken. -cu / -cü / *İ simden isim ve sı türeten ek: kapı . fat cı k. k-çı * Çok zayı güçsüz. * Gücünü. * Derin. * Önüne bir ünlü getirilerek sı ve zarf türetir: az-ık. f ve * (ık için) Güçsüz. cı gara cı k * Bkz. cıl bı * Çı plak. l. ca-cı k -cı -cil l/ cı lı z *İ simden "seven" anlamı sı türetir: adam-cıinsan-cıbalı l. * Yoksul. cı mak lı zlaş * Zayı güçsüz düş f ve mek. öpü-cük vb. * "Yok olmaz" anlamı kullanı nda lı r. * Bkz. saltı ndan an fizik charter check up * Bkz. zayı flamak. nahif. balı . gram. değ yitirmek. su-cu. saniye kelimelerinin kı lması oluş uluslar arası birimleri sistemi. yavru-cuk. erini . * İ organlar. sönük. çekap. -cı -ci.* Kaliforniyum'un kı saltması . sigara. ç * Mı zrak. cı dak * Mı zrak. dara-cı bir-i-cik vb. * Atıiki omzunun arası n . -cuk / -cük k *İ simden küçültme ve okş isimleri türeten ek: baba-cı anne-cik. ş ı cı ma lı zlaş * Cı mak iş lı zlaş i. iş leyen yara. köfte-ci. * -ca ekli zarflardan pekiş tirme zarfları türetir: Yavaş k. eneze.

mbı * Dokumacı kumaş lı kta yüzlerindeki düğ çöp gibi maddeleri cı zla temizlemek. cı l ngı * Küçük üzüm salkı . üm. cı k boncuk ncı * Yalancı lardan yapı ş taş lmıküpe. züccaciye. doğ ve uygun yolundan ayrı ru lmak. lk cı k lklı cı mbar * Çı mbar. * Cı olma durumu. * Filiz. lı mbı kta ini cı zlama mbı * Cı zlamak iş mbı i. cı ma lklaş * Cı mak iş lklaş i. lk cı zcı mbı * Dokumacı cı zlamak iş yapan (kimse). cı mbarlama * Cı mbarlamak iş i. mbı cı k ncı * Bardak. tabak gibi sı rçadan veya porselenden yapı ş lan eyler. cı çı lk kmak * kusurlu. cı mak lklaş * Cı duruma gelmek. cı zlamak mbı * Cı zla yolmak. lan cı çı lkı kmak * bozulmak. cı etmek lk * bozmak. boş veya bozuk çı kmak. * Özellikle dokumacı kumaş lı kta yüzlerindeki düğ çöp gibi maddeleri temizlemekte kullanı el aracı üm. lı z * Bozularak kokmuş . lan .cı k lı zlı cı lk * Cı olma durumu. kolye gibi ş eyler. * Sözünün eri olmayan. cı lkava * Kurdun veya tilkinin ense postundan yapı kürk. sürgün. çürütmek. * Cık. vı *İ rinlenmiş . cı mbarlamak * Dokunmakta olan halın veya bezin kenarı cı nı nı mbarla geriye almak. mı . cı z mbı * Kı ince ş l gibi eyleri tutmak veya çekmek için kullanı küçük maş lan a. kadeh.

a . ormanlı çalı yerlerde yaş k. a lan cı r r cı * Durup dinlenmeden ince ve usandıcı çı rı ses kararak. cı rlama cı rlamak * İ ve usandıcı çı nce rı ses karmak. cı rdaval cı rı ldama * Meş dalı yapı ucu demirli. cı a rboğ * Bi