114

pazarlamanın tanımı
Bir işletmenin başarısı bir çok iç ve dış etkenin yanı sıra pazarlama faaliyetlerindeki başarısına da bağlıdır. Çünkü pazarlama fonksiyonu modern işletmelerin en temel aktivitelerinden biridir. şletmelerde pazarlama fonksiyonu organizasyonla çevresi arasında bir köprü oluşturmaktadır. şletmelerin ayakta kalabilmeleri için pazarları bilmek, yeterli kaynakları çekmek, bu kaynakları uygun ürün / hizmet ve fikirlere dönüştürmek ve değişik tüketici kitlelerine bunları etkin olarak dağıtmasını bilmek zorundadırlar. Bu ticari işletmeler için olduğu kadar sağlık bakım ve sosyal hizmet organizasyonları içinde geçerlidir. Pazarlama işletme başarısındaki etkisi yanı sıra, kıt kaynakların dağılımının düzeltilmesine, hayat standartlarının yükseltilmesine ve özellikle kalitesinin arttırılmasına da katkı sağlamaktadır. Gerek işletmeler ve tüketiciler açısından ve gerekse toplum açısından önemli bir fonksiyona sahip olan pazarlamanın tanımı değişik biçimlerde yapılmıştır: Genellikle kabul edilen ve basit bir tanımla pazarlama: müşteri talep, istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için değişim yöntemini kolaylaştırmaya yönelik bir takım insan aktiviteleridir (Cooper, 1997:7). ktisatçılara göre, pazarlama, zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan eylemlerdir. Mal" ve "hizmetlerin üretim ve tüketimi arasında zaman ve yer farkı varsa, pazarlama bu farkı giderir ve dengeyi kurar. Mal ve hizmetlerin el değiştirmesiyle mülkiyet faydası yaratılmış olur (Yükselen,1989: 3). Tüketicileri tatmin etmek ve işletme amaçlarına ulaşmak için mâl ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir (Hatipoğlu,1986:1). "Örgütsel amaçlara ulaşmak için hedef pazarlarda mübadeleyi sağlamaya yönelik analizlerin yapılması, programların hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesidir" (Şimşek,1990:5). Amerikan Pazarlama Birliği(American Marketing Associating, AMA) Pazarlamayı ; “kişisel ve örgütsel amaçları sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir şeklinde tanımlamaktadır (Mucuk, 1997:4)

Bu kavramın dayandığı bazı prensipler vardır : Birincisi ,sistem bu isteklerin, ihtiyaçların ya da değerlerin ne olabileceğini belirlemek için bir pazarlama aktif planına ihtiyaç duyar. Diğer prensip ise ,hem doğrudan hem dolaylı hedef Pazar (tüketici) ile ilişkili bütün faaliyetler entegre olmuş bir pazarlama kontrolü altında yer almalıdır. Diğer bir ek prensip ise,sonuç tekrar kullanım ,sistem için “destek” (gönüllü çalışma, tavsiye, ağızdan çıkacak olumlu sözler vb.) ve tüketicinin bağlılığı olacaktır.Bütün bu sonuçlar sistemin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunacaktır (Cooper,1994:10).

Pazarlama ayrıca, yönetimin önemli fonksiyonel bir alanıdır ve müşterilerin tanımlanmasının, memnuniyetinin ve sadakatinin farkına varıldığı firma felsefesinde de başarının anahtarıdır (Lancaster, Massingham, 1993: 5). Pazarlama kavramı mevcut ya da potansiyel tüketici ihtiyaçları ile başlar; isteklere , ihtiyaçlara ve değerlere hizmet vermek için bir takım düzenlenmiş hizmet ve programlar planlar ve geri dönüşümünde tüketici memnuniyeti sağlayarak amaçlara ulaşır. Peter Drucker’ın belirttiği gibi: “pazarlamanın amacı satışı gereksizleştirmektir.” Pazarlamanın amacı tüketiciyi öyle iyi bilmek ve anlamaktır ki; ürün ve hizmet tüketiciye uysun kendini satsın. (Cooper,1994:10)

1.2.pazarlama anlayış ve uygulamalarında gelişmeler

Üretim anlayışında, üretim ve finansman fonksiyonları işletmede hakim durumda olup, genellikle pazarlama ile ilgili faaliyetler dağınık şekilde ve farklı bölümlerde yürütülür; çoğu kez satış ve reklam faaliyetleri, üretim bölümü içinde yer alır (Yükselen,1989:5). Üretim anlayışı esasında rekabet yoktur. Pazarlama departmanı diye zaten bir bölüm ayrılmamıştır.Ayrıca talep arzdan da büyüktür. Dolayısıyla tüketicinin zaten seçme şansı bulunmamaktadır.

Burada şu anlayışdan sözetmek mümkündür “Ne üretirsem ,onu satarım”. Bu anlayışı da Henry Ford (Ford Otomobil Sanayinin Kurucusu) şu şekilde dile getirmiştir: “Tüketiciler siyah olmak koşuluyla istedikleri arabayı seçebilirler”. Bu da üretim anlayışı döneminin temel bakış açısını özetlemektedir.

1.2.2. Satış Anlayışı (1930-1950)

.2.1980:5-6). motosiklet üreticileri motor gücü yüksek.1. işletmelerin modern pazarlama anlayışını uygulamalarının bir sonucu olarak en yüksek düzeyde karşılanmasına çalıştıkları bireysel tercih ve tatmin ile uzun dönemdeki toplum çıkarlarının ters düşebilmesidir (Mazlum. hızlı ve fazla gürültü çıkaran modelleri üreterek bireysel olarak kullanıcılarda tatmin sağlayabilir ancak fazla gürültü nedeni ile gürültü kirliliğine neden olabilir.2 Modern Pazarlama Anlayışı Kuşkusuz bugün Türkiye’ de pek çok işletme çeşitli alanlarda görülen arz-talep dengesizliğinden yararlanmayı amaçladığından modern pazarlama anlayışını uygulamamaktadır. Toplumda doğan tepkinin bir nedeni de. Örneğin.3.

2001:259-260) 1969-1975 yılları arasında pazarlamanın toplumsal görevleri ve sorumluluğu konusunda ortaya atılan görüşler çok çeşitlidir. Sosyal Pazarlama Anlayışı Veya Toplumsal Pazarlama 1970’ li yıllardan itibaren pazarlama anlayışına yönelik bir takım eleştiriler getirilmiştir. kişisel istek ve ihtiyaçlarla toplumsal ihtiyaçlar arasında büyük bir çelişki yarattığı görüşü tartışılmaya başlanmıştır. pazarlamanın. “sosyal sorumluluk bilinci içinde pazarlama anlayışı” olarak nitelendirilebilir. doğal kaynakların sorumlu ve bilinçli kullanılması vb. toplumun uzun vadeli çıkarlarının göz önünde tutulmasını ifade etmektedir. Bu anlayışa göre. ki uç arasında yer alan görüşlerde ise. rakiplere oranla daha etkin bir şekilde tatmin edebilmesi için.4. Pazarlama bilimi bu faaliyetlere yalnız ışık tutar ve yön verir (Mucuk . farklı yaklaşım olmaktan çok. çevresel sorunların çözümlenmesine katkıda bulunması öngörülür. Modern pazarlama ile uygulanması arasında çok fark vardır. öteki uçta. “sosyal sorumluluk bilinci içinde pazarlama anlayışı” olarak nitelendirilebilir.2. Gelişmiş ülkelerde pazarlama anlayışı “toplumsal (sosyal) pazarlama anlayışı” şeklinde daha ileri bir düzeye doğru gelişme yönündedir.Pazarlamanın bu yeni imajı. . hem tüketicinin. Odak noktasına müşteri teşkil ettiğinden bireysel tercih ve tatminin en yüksek düzeyde karşılanmasını esas kabul eden modern pazarlamaya karşı toplumda doğan bir tepkinin gelişmekte olduğu görülmektedir. Ancak bu. Böylelikle. Bir yandan. Hedef pazardaki tüketiciye yönelen pazarlamanın. Gelişmiş ülkelerde pazarlama anlayışı “toplumsal (sosyal) pazarlama anlayışı” şeklinde daha ileri bir düzeye doğru gelişme yönündedir. (Çevrenin kirletilmemesi. kaynakların ussal kullanımını sağlayıcı bir görev istenir. "Tüketici taraftarlığı" olarak bilinen bu tepkinin nedenlerini iki noktada toplayabiliriz. yönetimce tüketici gereksinimlerinin üretim öncesi öğrenilmesi ve satın alınan mallardan fayda sağlamada tüketiciye yardımcı olacak faaliyetlerin yapılmasını ifade etmektedir. hem de toplumun refahını dikkate almak zorundadırlar. tüketimi daha da arttırıcı bir görev üstlenerek toplumsal yarar sağlaması savunulurken. Ancak bu. toplumun uzun vadeli çıkarlarının göz önünde tutulmasını ifade etmektedir.)(Mucuk. Sosyal sorumluluk. pazarlamanın. pazarlamanın tüketimi kısıtlayıcı. işletmeler hedef pazarlardaki istek ve ihtiyaçlarını. işletmenin üretim. muhasebe ve finansman fonksiyonlarını da içine aldığı iddiasında değildir.) 1. Pazarlama. doğal kaynakların sorumlu ve bilinçli kullanılması vb. Sosyal sorumluluk.1983:16). modern pazarlama tam olarak uygulansa bile esas kabul ettiği kişisel tatmin ile uzun vadedeki toplum çıkarları sınırlı kaynaklar nedeni ile çelişebilmektedir. pazarlamanın geleneksel görevinin ötesine uzanıp toplumsal görevler üstlenmesi istenir (Cemalcılar. farklı yaklaşım olmaktan çok.1984:7-8). ki uç arasında görüşler değişmektedir. (Çevrenin kirletilmemesi.

.

dernekler. 1. Bir toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflendiğinde en önemli sorun halkın sağlıkla ilgili yanlış davranış. işletmeler ve kurumlar. siyasal partiler.3. inanış ve talepleridir. Pazarlama yalnızca ticari işletmeler özgü bir işletme fonksiyonu değildir. Tüketiciler. işletmelerin pazarını oluştururlar. özel okullar. Kaynakların hiçbir zaman sınırsız olmadığı hatta Türkiye için kısıtlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında halkın sağlık eğitimi için ayrılan kaynakların da maksimum faydayla kullanılmasının önemi büyüktür. Spesifik olarak hastalıkların önlenmesi ve halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi alanında sosyal pazarlama genellikle doğru olduğu kabul edilen davranışı kabul ettirmek için kişileri motive etme ve ikna etme çabalarını kapsamaktadır (Sağlık Platformu). ana çocuk sağlığı eğitim programlarına. sigara bırakma kampanyalarına. Sağlık Kuruluşlarında ve Hastanelerde Pazarlama Kavramının Gelişimi Her örgütün. uygulanması ve kontrolüdür. aşı kampanyalarından. Bu amaçla yapılacak kampanyaların ve bu kampanyaların içinde yer alacak iletişim materyallerinin hazırlanmasında profesyonelce hareket hem kaçınılmaz hem de zorunlu bir süreçtir. sosyal fikirlerin kabul edilebilirliğini kolaylaştırmak arttırmak amacıyla hazırlanan programların planlanması.Kotler ve Zalman’ a göre sosyal pazarlama. Günümüzde sendikalar. hastaneler ve diğer sağlık . Topluma doğru sağlık davranışlarını kazandırmada böylece sağlık düzeyini yükseltmede sosyal pazarlama kavramı yeni ve etkili bir yaklaşım olabilir. Sosyal pazarlama bugün. siyasi parti programlarına kadar pek çok çalışmayı içeren alanlarda kullanılmaktadır. Bu süreç bilimsel davranmayı ve pazarlamacıların profesyonel deneyimlerinden yararlanmayı içermektedir. Sağlık alanında sosyal pazarlama sağlıksız olarak tanımlanan inanç ve davranışların değiştirilmesi üzerine odaklanmalıdır. mallar ve hizmetleriyle ilgilenen kişilerle ya da gruplarla (pazarlarla) iş ilişkisi kurması doğaldır.

üretim. . Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi Sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetimi. Amacı.kuruluşları da pazarlama işlevlerini başarı ile yürütmektedir. finansman. Hasta sayısının hayli yüksek. Ancak hastaneler. Eksiksiz ve iyi düşünülmüş bir pazarlama planı. 2003: 123). sağlık hizmetlerinin bu ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve hastaları bu hizmetleri kullanmaya teşvik etmek” şeklinde tanımlamaktadır. Bazı endüstriler (örneğin. Ancak pazarlama tıbbi hizmet endüstrisi için de önemlidir. kadar her örgüt için geçerli temel işlevlerdir. sağlık izmetleri pazarlamasını “Sağlık hizmetleri tüketicilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi. analizi. Hizmet işletmesi türü olan sağlık işletmelerinde sağlık personeli tarafından 1980 yıllara kadar hep şüphe ile yaklaşılmıştır. diğer sektörlerin her gün karşılaştıkları belirsizliklerle aynıdır. yaşamlarını sürdürmek için tüketicilerin beğenisini kazanmak zorundadırlar. insan kaynakları. diğer endüstri işletmelerinde uygulanan pazarlama ilkelerini ve yöntemlerini benimseyip uyguladıklarında. Bu düşünce tarzı. son yıllarda oldukça radikal değişimler geçirmişlerdir. Pazarlama. “kurumsal hedeflerin elde edilmesi amacıyla hedef pazarla değerlerin karşılıklı olarak gönüllü değişimini sağlamak üzere. Hizmet işletmeleri pazarlamanın önemini kavrayıp. dikkatle formüle edilmiş programların analizi.1996:7).1983:16). başarılı biçimde yaşamlarını sürdürebilirler (Cemalcılar. Yıllarca bir çok hizmet işletmesinde yöneticiler. uzun yıllar kabul görmemiştir. Bu yüzden hastaneler yeniden yapılanma yoluna gitmişlerdir (Karaman. rakiplerin benzeri ürünler ve hizmetler sunmakta olan bir kurumu ayakta kalmak için en elverişli konuma yerleştiren bir kurumsal süreçtir. kapasite ve kar düşüklüğü gibi ekonomik zorluklardır. Dolayısıyla zaman içinde sağlık hizmeti üreticilerinin ve pazara sürdükleri mal ve hizmetlerin sayısı artınca bu anlayıştan ister istemez vazgeçmek zorunda kalmışlardır (Karafakıoğlu. fast food. tedarik vb. yürütülmesi ve kontrolü” şeklinde tanımlamaktadır. organizasyonu.1. planlanması. Önceleri. meşrubat ve otomotiv sektörleri) başarı için pazarlamanın önemini ve faydasını bilmektedir. Doğru şekilde uygulanan bir pazarlama planı. rekabetin çalkantılı sularında bulunan bir kuruma nasıl yol gösterilebileceğini çoktan fark etmiştir. buna karşılık sağlık işletmeleri sayısının kısıtlı olduğu sağlık hizmetleri pazarı bu bakımdan çok tipik bir örnektir. 1998: 3). doğal gibi görünen müşteri arzu ve ihtiyaçları doğrultusunda işletme faaliyetlerine yön vermek şeklinde tanımlayabileceğimiz çağdaş pazarlama anlayışı.3. Bu değişimler. Diğer endüstrilerdeki yöneticiler etkin bir pazarlama yönetiminin. Robinson ve Whittington (1979: 39-53) ise. planlamayı. kurumu değişken bir ortamda hayatta tutabilecek olan bir kozdur. üretilen mal veya hizmetlerin mutlaka satılacağını varsaymışlardır. Pazarlama diğer işletme fonksiyonları. uygulamayı ve sağlık bakım hizmet sistemini kontrol eden. bu hizmeti sağlayanlara yaşattığı belirsizlikler. yöneticilerin bu hareketli ortamdaki rekabet baskısıyla başa çıkabilmesi için elzemdir. Hizmet işletmeleri de başarıya ulaşmak için pazarların ihtiyaç ve isteklerinde doygunluk yaratmak. bütünleştiren (birleştiren) bir anlayış biçimi sağlamaktadır (Berkowitz. talebin yüksek. buna karşılık arzın kısıtlı olduğu sektörlerde bugün de hakimdir. hedef pazarın isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama yöntemidir. Griffith ve White (1994:485) sağlık hizmetleri pazarlamasını. Sağlık hizmetleri sektörünün değişken ortamının. 1. özel hastanelerin sayısında görülen artışı sonucunda görülen rekabet.

Bu aşamada pazarlama. hastane ihtiyaçlarını ön planda tutmakta ve “hastane için en iyi olan. Akdoğan.Pazarlamanın amacı Kotler’ in öne sürdüğü gibi. Pazarlama sağlık sektörüne 1970’ lerin ortasında giriş yapmasına karşın sağlık kuruluşlarının pazarlama tekniklerini etkin bir biçimde kullanmaya başlaması 1980’ li yılların sonuna dek gerçekleşmiştir. 1994:485). Birinci ve ikinci aşamadaki hastane yöneticileri. Devitt. yöneticiler. kuruluşun misyonunu ve stratejik pozisyonunu en iyi hale getiren ilişkileri oluşturmak ve bunları yönetmektir.1) ve her bir evredeki pazarlama çabasının etkide bulunması için belirli bir zamana gerek olduğu sonucuna varmıştır. hastalar için de en iyisidir ve yöneticiler hastane için neyin en iyi olduğunu kendileri belirleyebilirler” şeklinde bir pazarlama anlayışına sahiptir. 1997: 23) . halkla ilişkiler ve promosyonla eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise. hastane yöneticilerinin pazarlamayı benimsemelerini dört evre halinde karakterize etmiş (Tablo 1. hasta (müşteri) odaklı pazarlama anlayışına sahiptir (Tengilimoğlu. Pazarlama değişim ortakları arasında ilk teması cesaretlendiren veya bunu daha iyi hale getiren etkinliklerin tümüdür (Griffith ve White.

.

kamu hizmeti kar amacı gütmediğinden. . pazarlama kaygısı taşımaması. personelin motivasyon eksiklikleri. gelişme düzeyi düşük semtlerde çalışmayı özendirici önlemlerin alınmaması. görev analizlerinin olmaması. yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuattaki yetersizlikler. ücret ve terfinin performansla ilişkilendirilmemiş olması.Bunların yanı sıra • • • • • • • ücret dengesizlikleri. sağlık personelinin görev.

“modern işletmecilik” esasına göre yönetilmektedir. ileri bir sosyal müessesecilik kavramını ifade etmektedir. Rowntree profesyonel yönetim anlayışının getirilmesine yardımcı olmuş ve ilk defa bir hastanede pazarlama departmanı kurmuştur (Karaman. birinci basamak sağlık hizmetlerinde tanıtım ve pazarlamayı olumsuz etkilemekte hatta imkansızlaştırmaktadır (Gül. sağlık sektöründe hastanecilik alanında hızlı gelişimin sonucunda.• bölgedeki özel hastane ve sağlık merkezlerinin yoğun rekabeti. 2003: 125).htm ). görev ve sorumluluğu çok olan.net/m1/womekar23. pek çok Amerika ve Avrupa ülkelerinde.merih. hizmet sunumunda da farklılaşmalar meydana geldiğini görüyoruz. ABD başta olmak üzere. Modern hastanecilik. Hastane projesinden sorumlu olan ve daha önce Methodist Hastanesi’nde yöneticilik yapmış olan George D. Bu hastanelerden biriside International Hospital’ dır.2001:83-87). . bu işletmelerin pazarlama ve halkla ilişkilere giderek daha fazla önem vermeye başladığını görmekteyiz. Bunlar gerek miktar ve gerekse vasıf itibariyle çok daha ileri bir “işletme” olarak algılandığından.Pozantı. Hastane 1989 yılında açılmıştır. Bu anlamda organizasyon yapılarında da klasik hastane organizasyonlarındakinin aksine. Yurtdışındaki hastanelerde yürütülen pazarlama faaliyetlerine baktığımızda ise. Bunların başında da “pazarlama” fonksiyonunun ön plana çıktığı görülmektedir ( http://www. durum biraz daha farklı olup. Öte yandan Türkiye’ de özel hastane ve sağlık merkezlerinin gelişiminden bahsetmek gerekirse. idari ve tıbbi birimlerin ayrı kollardan yürütüldüğü ve tıbbi hizmetleri sunmaya yönelik pek çok işletme fonksiyonunun da bu organizasyonun içinde yer aldığı görülür.

.

Mustafa . Dilaver ve M. M. www. Mustafa S. • MAZLUM. 1984 Pazarlama lkeleri. turizm işletmeleri dışında artık bir buzdolabının. Ömer Baybars. • TEK. Dilaver. 3. 2003 Genel şletmecilik Bilgileri. 2003 “ şletmelerde Pazarlama Örgütlenmesi ve Hastanelere lişkin Bir Öneri”. 1998 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması . • BERKOWITZ . Cengiz . Ankara :Adana kt.Ü.saglikplatformu. Ankara. • COOPER .edition. stanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi • GRIFFITH. Verimlilik Dergisi. Geoffrey .Ş. • TURANLI.4. August 14–16.. • MUCUK. Kenneth R.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. 2003 : 3).net/m1/womekar23. 1986 Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi.1. Yaşar.Mehmet . 1983 Pazarlama. vol. International Society for Research in Healthcare Financial Management. (2003) “What Do Hospital Administrators Think About Marketing In Turkey?”. Tuncer . tüketiciye hizmet etmek” biçiminde ifade etmektedirler. number 1. 2001 Pazarlama lkeleri. 1994 “What is Health care Marketing?” .O. Parilti. lginç olan ise geleneksel olarak hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz bankalar. Ali. Gaithersburg.. L. Dilaver.N. Beta Yayım Dağıtım A.21. A.Süheyl POZANTI 2001 “Kamuda Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Mümkün mü?”. smet . N. stanbul: Türkmen Kitabevi. Maryland Gaithersburg :An Aspen Publication • GÜL . ve Tic. . 3. 1980 Pazarlama Yönetimi. 1997 “2000’li Yıllarda Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Pazarlaması”. • Ş MŞEK. 2006. Roberta.. smet . hizmetleri sınıflandıran çalışmalar ile hizmetlerin özelliklerini Sağlık Hizmetleri tanım ve özelliklerini Sağlık hizmetleri pazarlamasını zorunlu kılan faktörleri Sağlık hizmetleri pazarlamasına yöneltilen eleştirileri • Sağlık hizmetleri pazarlamasının sağlayacağı faydaları 2. . Yayınlanmamış Araştırma. Philip D. 1990 Pazarlama Yönetimi Adana : Ç. 1995"Marketing Health Care Services". bilgisayarın satışının da hizmet ağırlıklı mesajlar içermesidir (Öztürk. • TENG L MOĞLU. .A. W. FLEXER .htm (erişim 17-05-2005) • http://www. Chandra. Conference Proceeding. restoranlar. Structure and Delivery. lhan .• AKGÜL . Maryland. 2001 Pazarlama Yönetimi Bursa: Bilimsel Araştırma Basım ve şletmesi. England: McGrawHill Book Company. • HAT POĞLU. John. Hizmet Kavramı Günümüzde hemen hemen tüm örgütler varoluş amaçlarını “hizmet vermek. L. Cemal . • TOKOL . Chicago. MD: Aspen Publishers Inc. Modern Hastane Yönetimi Dergisi.2004) • CAN. D. 1978 “The Marketing Audit” (Healt Care Management Rewiev Fall” nakleden Ü. 2003 Baltimore. AUPHA Pres. Yay • KARAFAK OĞLU . AKDOĞAN . Practices. 9. Kasım Yıl 1. Fifth edition. 2000 Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde Bir Uygulama Çalışması. Bil Akd.kaliteofisi. stanbul: Temel Arş. Ankara. USA. 1989 Temel Pazarlama Bilgileri.USA... Muammer. Türkiye ‘de Kamu ve Özel Hastanelerde Pazarlama Uygulamalarının Karşılaştırılması.. Halil.Ankara: Adan Yayınları • http://www. • • • • • • Hizmet kavramını Hizmetler için pazarlama kavraması ve unsurlarını Hizmetlerin sınıflandırılması. ( stanbul: 1998) • KARAMAN.merih.com/download/ak (erişim 25. halka. 1999 Pazarlama lkeleri. MASS NGHAM 1993 Essentials of Marketing: Text and Cases. D.com H ZMET PAZARLAMASI VE SAĞLIK H ZMETLER NDE PAZARLAMANIN ROLÜ Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . lstanbul : Der Yay • MUCUK.Yayınlanmış Lisans Tezi. A.Healthcare Marketing –For Managed Quality . Şahin “Pazarlama Denetimi”.Tuncer. Zeyyat . • TENG L MOĞLU. Health Care Admnstration: Principles. The Well-Managed Healthcare Organization. p.R.12. 1994. Münevver . otomobilin. Eskişehir : Hakan Ofset • CLARKE. 2.baskı. 2003/2 . E.. WHITE. 1984 Pazarlama Yönetiminde Karar Alma stanbul: Bilim Teknik Yay. Ankara : Milli Prodüktivite Merkezi Yayını • LANCASTER. Ceyhan M. Ankara :Siyasal Kitabevi • CEMALCILAR. • TENG L MOĞLU.Wolper. şletme Fakültesi. • YÜKSELEN.Y.

Hizmet. hizmet işletmelerinin sayısı giderek artmış ve bu sektörün istihdamdaki payı başta ABD olmak üzere. 2000:18).Dolayısı ile günümüzde ekonominin klasik imalat. rekreasyon. 2. Bu tarihten günümüze kadar.1. nsanların refah. Hatta ülkelerin refah ve kalkınmışlık düzeylerinin ölçülmesinde bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Almanya. Hizmet kavramı ile yaşamın her aşamasında karşılaşılmaktadır. 1950 ‘li yıllardan sonra. Bu oran kuşkusuz mal/hizmet karışımı niteliğinde olan sektörleri de kapsamaktadır ( çöz. Hizmetlerin çok çeşitli olması nedeniyle sistematik ve teknik boyutuyla ilk ele alındığı 1700’ lü yıllardan bugüne çok farklı tanımlar yapılmıştır. her sektör kendini bir hizmet örgütü olarak konumlandırmayı seçmektedir. Birçok ülkede hizmet sektörü ekonomik gelişmede ve uluslararası ticaretin büyümesinde itici bir güç olnmuştur. teknolojik gelişmeler ve boş zamanın artması hizmetlere duyulan gereksinimi ve hizmet türünü artırmıştır. Türkiye’de ise mevcut istihdamın ancak % 38’i hizmet sektöründe çalışmaktadır (Karahan. başta ABD olmak üzere sanayileşmiş ülkelerde “endüstri sonrası dönem” e geçmiştir. Endüstriyel dönem sonrasında özellikle sağlık.1. ticaret ve hizmet biçimindeki ayrımı yerine. 2005:3). Mal ve Ürün . Japonya. turizm ve ulaşım alanlarında önemli artışlar ortaya çıkmıştır. eğitim. gelir ve eğitim düzeyinde meydana gelen artışlar. Hizmet sektörü dünyadaki gelişmiş ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. ngiltere ve Avusturalya gibi sanayileşmiş ülkelerde % 50’ den % 80’ lere çıkmıştır.

gözle görülebilir. Bir hizmet satın alındığında ise. Bir hizmet ise. 1984: 302). (örneğin. Kısaca bir hizmet. araçtır. kişisel bakım) sadece hizmetler satın alındığında ve tüketildiğinde doğrulanabilir (Palmer. güvenilirlik. bir objedir. tadı ve kokusu gibi çeşitli yönlerden inceleyebilir. fiziksel bütünlükleri. hatta belki de koklanabilir. performans ve bir çabadır.1. . somut bir şeyler elde edilir. bir nesnedir.2. estetik görünümü. dokunulabilir. genellikle onu gösteren bir somutluk yoktur (Berry. Bir mal satın alındığında. personelin tavrı ve cazibesi.2. Hizmetlerin Tanımlanması Güçtür (Soyut Performanslardır) Bir ürün olan mal. Müşteri malları. fiziksel hislerden yararlanılarak değerlendirilemez. Hizmetler olarak tanımlanan soyutluk süreci özellikleri ise. bir eylem.

2. . müşteriden müşteriye. Özellikle bazı hizmetlerde. ardından üretilir ve eşzamanlı bir şekilde de tüketilir. sigorta şirketi ve acentalar (Öztürk. Bunun için hizmet işletmelerinde hizmet sunan personelin müşteri ile interaktif iletişim kurma becerisi önem kazanmaktadır. önce satılır. Bununla birlikte. 1984: 303). dokunabilir malları duyumsadığımız biçimde göremeyiz. Örneğin. diğerlerine göre insan unsurunun etkisi daha da fazladır. sadece tüketirken denemek mümkündür (Berry.3. bazı pazarlama problemlerini de beraberinde getirmektedir.1998: 11). hizmetlerin tüketimi üretiminden ayrılamaz. Üretici ve tüketici hizmetin faydası için bağlantı kurmalıdır (Palmer. araç-gereç tabanlı değil de insan tabanlı olduğundan farklılık göstermektedir. Hizmetler nesne olmayıp performans ya da hareketler olduğu için hizmetleri. Standardizasyonu Sağlamak Güçtür (Türdeş olmama) Hizmet endüstrisi. hizmetin yaratıcısını ve satıcısını temsil eden bir kişi tarafından satılabilir. üretimi ve tüketimi iki farklı aktivitedir. Hizmetler. Eş zamanlı üretim ve tüketimin anlamı. Diğer taraftan.2. Ayrılmazlık özelliğinin bir istisnası şudur. şletmeler genellikle mallarını bir merkezde üretirler ve ardından müşteri onları nereden daha çok satın almak isterse oraya naklederler. 2. 1998: 12). Üretim ve Tüketim Eş zamanlıdır (Ayrılmazlık) Somut bir malın. ekipman tabanlı ya da mal üretiminin çıktılarından daha az standardize ve daha az tek düzedir. Hizmet üretiminin ve tüketiminin eş anlı olması satıcı yada üretici-müşteri iletişimini ön plana çıkartmaktadır.2. 1984: 303). hizmet üretiminde sonuçta belirsizlik varken. Hizmetlerin kalitesi ve içerikleri hizmeti yaratandan bir diğerine. şletmeler mallarını kendilerine uygun olan bir zamanda üretebilirler. Ardından malları müşteri için uygun olan bir zamanda elde edilebilir hale getirirler (Palmer. 1998: 12). Hizmetlerin yukarıda bahsettiğimiz soyut unsur olma niteliği. Ayrıca. Hizmetlerin dokunulmazlığı fiziksel bir varlığa sahip olmamasının bir sonucudur. Hizmet sunumunda müşterinin hizmetin kalitesi hakkında yargıya varması o hizmeti kullanmadan önce çok zordur.2003 :11). 2. nsan tabanlı hizmetlerin çıktıları. hizmetlerin çoğunun “performans” olmasına rağmen. hizmet sunanın ve alanın genellikle üretim ve tüketim gerçekleşirken fiziksel olarak orada bulunmalarıyla ilgilidir (Berry. hizmet. 2003: 9 ). somut unsurlarla da desteklenebilmektedirler. hatta günden güne değişebilir. Bu özelliğin pazarlama açısından getirdiği sonuçları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Öztürk.

Buna karşılık hizmetler genellikle önce satın alınır. Yani. bar ve restoran işletmelerinde talep durumuna göre kullanılmaktadır. Örneğin. otel odasından faydalanmak gibi (Öztürk. elle tutulmaması. 1998:147-153). hizmetler birer “performans” olarak nitelendirilebildikleri için. sonra üretilir ve aynı zamanda tüketilirler. 2004:332). 2001: 288). saklanamazlar. 2. (otomatik bilet makineleri.2. sinema. envantere getirilemezler.Genellikle hizmeti oluşturan personel müşterinin gözünde hizmetin kendisidir. bankamatikler vb. Hizmetlerin pek çoğunun yararı kısa sürelidir ve bu nedenle önceden çok sayıda üretilemezler ve stoklanamazlar (Cemalcılar. (Wright.) (Hutt ve Speh. Bir malı satın alan kişi o malın sahibi olur. depo edilemeyeceği için boşa gider (Mucuk. Ayrıca hizmetlerde otomasyona gidilerek insan hataları azaltılabilir. hekim ve hemşirelerin bu protokollere uygun tedavi uygulaması sağlanabilir. Hizmetler Dayanıklı Değildirler Mallar normal olarak önceden üretilirler. Ayrıca. Bu nedenle hizmet işletmeleri kapasitelerini iyi belirlemek durumundadır. nsanların performansları günden güne hatta saatten saate ve iş yoğunluğuna göre farklı olabilir. Örneğin. Ayrıca. Hizmet sektöründe ise ancak bir kolaylıktan. hastanelerde hastaların tedavisinde tedavi protokolleri ve rehberlerin oluşturulması. . Bu yüzden hizmet pazarlamacısı talebin yönetimde odaklanmak durumundadır. Hizmet üreticileri kalite kontrol programları üzerinde odaklaşmalı ve insandan kaynaklanan hataları azaltacak sistem yatırımlarına önem vermelidir.5. Ayrıca talebin yönetilmesinde reservasyon ve müracaat sistemleri kullanılabilmektedir (berber ve diş tedavisinde olduğu gibi). Hizmetlerin dayanıksızlığı hizmet pazarlamasında birçok arz ve talep problemini beraberinde getirmektedir. 2. Sahiplik Yoktur Sahipliğin olmaması mallar ve hizmetler arasındaki ana farklılıklarından biridir. satılır ve sonra tüketilir. dayanıksız oluşu ile yakından ilgilidir.2. Hizmet için yapılan ödeme hizmete ulaşmak veya bir şeyi kiralamak için yapılır. belirli bir zaman diliminde kullanılamayan hizmet kapasitesi. Örneğin fiyat promosyonu golf. Dolayısıyla hizmet alıcıya sunulduğunda hemen kullanılmazsa. 2003: 12). bir daha geri gelmeyecek olan o zaman dilimi için değerlendirilememiş olacaktır. her müşterinin beklenti ve hizmet deneyimleri farklıdır. Sahipliğin olmaması hizmetlerin soyut olması. tesisten belirli bir süre faydalanılabilir.4. 1983: 455).

.

otelin müşterisine yatmak üzere sunduğu yatak bir öz üründür.1993:124) Öz veya saf ürün. verilen hizmetin çeşitliliği ve derinliğidir.1. Genel anlamıyla ürün. alıcının bir ürünü satın alırken neyi satın aldığının ifadesidir. Örneğin. yer hizmetleri veren personelin ilgili ve güler yüzlü.2. . Beklenen ürün. (Payne. müşteriye değer sağlayan mal veya hizmetlerdir.3. Normal olarak ürün aşağıdaki gibi dört farklı düzeyde alınır. Hizmet özellikler dolayısıyla müşteri memnuniyetinin belirlenmesini zorlaştırır. ürün ile birlikte ürünü satın alma koşullarıdır. Örneğin havayolu ile yolculuk yapacak müşteri. yiyecek-içeceklerin temiz olmasını veya uçağın zamanında hareket etmesini bekler. hizmet pazarlamasındaki ürün ise.3. bekleme salonlarının konforlu. Ürün (Hizmet) Ürün ve hizmet kavramları zaman zaman karışıklık yaratmaktadır.

ilgi uyandırmak. hizmetlerin özelliklerini iletmeye yönelik yöntem ve materyallerinin programıdır. rakipler ve müşteriler fiyatlandırma kararma katılırlar. Potansiyel ürün. Talebin yoğun olduğu sezonlarda yüksek fiyatlar talebi yıldırabilir ( çöz. Örneğin özel ders. pazar istemini en iyi şekilde karşılayacak mal kâr dönüşünü sağlayacak. otel gibi hizmetlerde müşteri hizmet sağlayıcıya gider ya da televizyon kanallarında olduğu gibi müşteri ile hizmet işletmesinin fiziksel karşılaşmaları gerekmeyebilir. Fiyatlandırma kararında. firmanın amaçlarının en etkin bir şekilde gerçekleştirecek optimal kâr dönüşünü sağlayacak.3. Oktav. pazar istemini en iyi şekilde karşılayacak ürün bileşenini saptamak.Genişletilmiş ürün. • Tutundurma Tutundurma stratejisi. 2005: 58). satışları kolaylaştırmak ve uzundönemli karı artırmaya katkıda bulunmak için. . Fiyat. pazarlama kanallarının tüm elemanları etkilidir. Ancak bu ün ürünlerindeki yüksek teknolojiden değil. distribütörler. firmalar için imajın oluşturulması açısından önemli rol oynar. IBM müşteri hizmetlerinin mükemmelliği ile ünlüdür. diğer bileşenlere paralel olarak. Pazarlama Karması / Pazarlama bileşim. ürün bileşeninin de. ürüne eklenen nitelik ve faydadır. temizlik gibi hizmetlerde hizmet sağlayıcı müşteriye gider. 1992: 92). bir hizmet işletmesinin ürününü olası alıcılara sunmak. hatırlatma yapmak. Böylelikle.1993:147). müşteri için değerin belirlenmesi. arzu yaratmak ve harekete geçirmek hedeflenmektedir.Hizmet pazarlamasında genellikle doğrudan dağıtım kanalı kullanılmaktadır (Payne. • Dağıtım Hizmet firmaları ile müşterilerin üç fark!ı şekilde ilişki içinde oldukları gözlenmektedir. alıcılara direkt olarak bilgi vermek. Tutundurma ve Dağıtım • Fiyat Hizmetlerin fiyatlandırılması. işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde / başarıya ulaştırmasında pazarlama programlarında yararlanılan kaynaklardan ve girdilerden oluşmaktadır.Hizmetlerin soyutluğu doğal olarak o hizmet için fiyat belirlemeyi de güçleştirmektedir. Pazarlama yöneticisi. müşterilerine karşı duyarlılığı ve güvenilirliği sayesinde olmuştur. Acenteler.(Baybars.Daha önceden de belirtildiği üzere hizmetlerin fiyatlandırılması talep dalgalanmalarını yavaşlatıcı bir işlevi de görebilir. 2. dolaylı olarak da alıcıların dikkatini çekmek.1990:464) Tutundurma çabaları ile. planlamak ve uygulamak zorundadır (Tatlıdil . lokanta. ikna etmek.3. ürünün diğerlerinden farklılığı ya da eklenen değeridir. ürün veya hizmet. Yeni kullanıcılara avantaj sağlayacak şekilde mevcut ürünün özelliklerinin geliştirilmesi örnek verilebilir. pazarlama amaçlarını gerçekleştirebilecek en olumlu koşullar altında pazara sunulabilmektedir.2. Örneğin. satış elemanları.

.3. Hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanları ayrıca ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde elealınacaktır. aktiviteleri ve yöntemleri kapsamaktadır. programları. Süreç Süreçler.5. mekanizmaları.3. dolayısıyla pazarlamanın temel amaçlarından olan pazarın gereksinimlerinin belirlenmesi ve hizmetin bu gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanması önemlidir. görevleri.2. hizmetlerin müşteriye ulaştırılmasındaki tüm işlemleri. Hizmet kalitesinin artırılması için öncelikle süreç yönetiminin tanımlanması.

Resmi. opera. 10. reklam şirketleri. hokey ve olimpiyatlar. otomobil kiralama vb. brokerlar. muayenehaneler vb. hava yolları. Konaklama. televizyon. otomobil tamirhaneleri vb. tiyatro. 7. Spor. uydu. rock konseri vb. posta. yerel yönetim hizmetleri. telefon. 3. tamir ve bakım şirketleri. . bölgesel. okullar. 9. 6. sosyal ve politik pazarlama. araştırma kurumları. restorantlar. franchasing. mühendislik ve danışmanlık şirketleri vb.2. bilgisayar network. sağlık bakım oragnizasyonaları. yarı resmi ve kar amacı gütmeyen hizmetler: Ulusal. sigorta şirketleri. 4. Eğitim ve araştırma hizmetleri: Günlük bakım. 1. klinikler. eksersiz klinikleri. bale. Hizmet Türünü Baz Alan Sınıflandırma Hizmet türünü baz alan sınıflandırmada hizmet sunan organizasyonlar 10 ana grup altında toplanmaktadır. 2. Telekomünikasyon hizmetleri: Radyo. Sağlık hizmetleri: Hastaneler. Profesyonel hizmetler: Muhasebe ve hukuk büroları. meslek okulları. kütüphaneler.4. basketbol. Finans hizmetleri: Bankacılık. internet. 8. seyahat ve turizm hizmetleri: Oteller. kiliseler. taşıma . seyahat acentaları vb. 5. sanat ve eğlence hizmetleri: Otomobil ve bisklet yarışları. kiralama ve leasing hizmetleri: Toptancılar. hizmetiçi eğitim kuruluşları. polis. futbol. kulüpler. üniversiteler. müzeler. perakendeciler.1. PTT . Kişisel bakım hizmetleri: Saç kesimi. Dağıtım.

4. Bu kategoriler.3. Grove ve John. Lovelock’un Hizmet Sınıflaması Christopher H. .2. 2005: 10). Lovelock (1983) ödül kazandığı makalesinde hizmetleri altı kategoriye ayırmaktadır (Fisk.

4. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması Sağlık hizmetlerini belirttiğimiz sınıflama grupları açısından incelediğimizde. sağlık hizmetlerini birinci derecede acil/zorunlu hizmetler sınıfına sokabiliriz.5.2. Kar amacı taşıyan yada taşımayan hizmetler grubunda. hizmetleri öncelikler veya taşıdıkları önem açısından ele aldığımızı düşünecek olursak. Öte yandan hizmetleri kim veya ne tarafından sunulduğuna göre sınıflayacak olursak. Sağlık hizmetleri toplumsal/kamusal hizmetler olarak sınıflandırılabileceği gibi. yani insan tarafından mı. kamusal sağlık hizmetlerini kar amacı . yoksa makine-teçhizatlarca mı sunulmakta şeklinde sınıflandıracak olursak. sağlık hizmetleri insan tarafından sunulan sağlık hizmetleri kategorisinde yer alacaktır.

Bunların yanı sıra özel sağlık hizmetleri ise kar amacı taşıyan grubuna girecektir. Örneğin AKUT. Bunun anlamı. gerekse hastane yöneticileri ve gerekse diğer sağlık personeli. Ürünü satın almadan önce deneme ihtimalinin olmamasıyla birlikte.net/m1/womekar23. kişinin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi. Bu nedenle gerek doktorlar. hasta-doktor ilişkisi tamamiyle “güven” unsuru içinde kurulmuştur. şte bu sebeple yani tüketicinin bilgi eksikliğinden dolayı. sunulan hizmetin teknolojik yapısı ve tıbbi özellikleri ile ilgilenmeyip. her türlü koruyucu ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere. tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümü” olarak verilmektedir (Sezer. sağlık kuruluşlarının tıbbi ve teknolojik kapasiteleri. doktorların bilgi ve becerileri. Sağlık sektörü çok farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman. Tıp mesleğinde kar maddi olarak değil. testler ve bakım süreçleri gibi konular akla gelmektedir. birer hizmet işletmeleri olduklarından hizmetlerin bütün özelliklerini taşımaktadırlar. tıp mesleği prensipleri ile de uyum içindedir. 1999: 10). dernek ve vakıflar da yine kar amacı gütmeyen hizmetlere girecektir. değişik tip sağlık personelinden yararlanarak. Kamu hizmetleri sınıfında da yine devlet hastanelerini sayabiliriz.taşımayan şeklinde sınıflayabiliriz. sunulan hizmetten bekledikleri fayda açısından hizmetleri değerlendirmektedirler 2. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Sağlık kuruluşları. sağlık bakımında. . yayınları gibi değişkenlerle ölçülmektedir. üreticilerin ürettikleri ürün ve hizmetler. (http://www. Bu sebeple. hastaların hastalandıklarında tedavilerini yapmak.merih. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı Sağlık hizmetleri “belirli sağlık kuruluşlarında. “pazarlama” sözcüğünü kendilerine çok yakın hissetmektedirler. Grover. hizmetin kalitesini değerlendirmede yüksek kalite güveni vardır. genellikle tüm hizmetler içinde en soyut olanıdır. Yani nitelikli işgücü gerektiren hizmet sınıflandırmasında en başta yeralacaktır. 1992: 32). Bu güven duygusu. özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. sağlık hizmetlerinin temel amacının.5. Kızılay. kişilerin hasta olmamalarını sağlamak ve onları hastalıklardan korumak olduğunu da söyleyebiliriz. sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklarken. Sağlık hizmetlerinin ekip hizmeti olması nedeniyle farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman. Ayrıca sağlık hizmetlerinin bir başka tanımı da “kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak. 2. Bu arada doktorluk ve hemşirelik meslekleri de özel yetenek gerektiren yani profesyonellik arzeden meslek grupları sınıflamasına girecektir. tüketicinin aldığı hizmeti değerlendirememesi değil bu değerlendirmeyi yapmanın zor olabileceğidir. Diğer taraftan sağlık hizmeti denilince. “Bir doktorun mesleği ile bir hastanın hayatının bedeli yoktur” sözü bunu açıklamaktadır. yardım kurumları. Sağlık bakımı. toplumun gereksinim ve isteklerine göre değişen amaçları gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını. Örneğin.htm). 1998: 16). tüketici hizmeti tükettikten sonra bile genellikle ürünü değerlendiremez. ameliyat olan bir hasta tüm prosedürün. ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistem” olarak tanımlanmaktadır (Karabulut. yarı uzman ve uzman olmayan kişilerin çalıştırıldığı bir sektördür. 3. bilime ve tıp mesleğine katkıları. 2. Bu tanımdan yola çıkarak.6. hizmetlerin genel özellikleriyle de karşılaştırmaya çalışacağız. Bu zorluk ise direkt olarak müşteri memnuniyetini etkiler (France. Sağlık hizmetleri tüketiminde. yüksek kalitede yerine getirilip getirilmediğini değerlendiremeyebilir. hastanın hizmeti kullanmadan deneme imkanı bulunmadığını belirtmiştik. Bu sebeple. mesleğinde başarılı performansı. 1. yarı uzman ve uzman olmayan kişilerin zamanında ve ihtiyaca yönelik koordinasyonu. Tüketiciler ise.

Ancak bu hizmet türünün talebi diğer mallarda olduğu gibi düzenli değildir. 2000a: 75). araç-gereç ve tıbbi malzeme son derece yüksek maliyetli olup. 8. aldığı sağlık hizmetine karşılık ödediği fiyatın. Kişilerin eğitim ve gelir düzeyleri. ameliyathane hizmetleri gibi geniş bir yelpazede yönetim gerekliliği sağlık yönetimini karmaşık bir hale getirmektedir.1997:50-57) 11. değerini bulup bulmadığı konusunda bir değerlendirme yapma olanağından da yoksundur (Çetik. teknik personel vb. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu profesyonel sektörde gerek bilimsel tıbbın uygun gördüğü koruyucu. Sağlık hizmetine olan talepte belirginlik yoktur ve bu hizmete ne zaman ve ne şekilde ihtiyaç duyulacağı önceden bilinemez (Kısa. Sağlık hizmetlerinin bireye sağladığı yarar dışında topluma sağladığı yarar da açıktır. profesyonel insan kaynakları. kıt kaynaklardır. Öte yandan hizmet sunulacak işletmenin niteliğine göre (poliklinik. Sağlık hizmetlerinin bu özelliğinden dolayı devletin bu pazara müdahalesi mutlaka gereklidir. Sağlık hizmetlerinde dışsallık sözkonusudur. hasta vardır sözünden hareketle her hastalığı aynı kefeye koyamayız. 9. ebe. Yani herhangi biri şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran kişi kendisine hangi tetkik ve tahlillerin yapılması gerektiği ve bunların ne düzeyde olması gerektiğini bilemez. klinik. 2000a: 75). Ayrıca bazı sağlık hizmetleri maliyet etkin olarak nitelendirilen hizmetler olup. Her isteyen istediği gibi bir sağlık kuruluşu açıp hizmet vermekte serbest değildir. Sağlık sektörü diğer sektörlere oranla çok hızlı değişip gelişen bir sektördür. Dışsal fayda olarak bilinen bu olumlu etki ile hizmetin yerine getirilmemesi durumunda bireye olan zararı yanında topluma olan maliyetinin ve dış kayıplarının da dikkate alınması gerekmektedir (Enginkaya. Bunun en temel nedeni bilgi eksikliği olan hastayı ve meslek etiğini korunmak aynı zamanda da hizmet kalitesinin belirli bir düzeyinin altına düşmesini engellemektir. Ayrıca pazar koşullarının yasal düzenlemelerle de belirlenmesi gerekmektedir. Alıcıların alacakları ve de aldıkları hizmet hakkında tam bir bilgileri yoktur. poliklinik laboratuvar. sağlık kurumlarının yaşanılan çevrede bulunma sıklığı sağlık hizmetlerine olan talebi artırmaktadır. hastane vb. gelir seviyesi düşük kişilerin sağlığında iyileşmeler yapar. (Ak. Bu kişinin fiziki ve psikolojik durumuna göre değişir. tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri. (Ak. Daha açık bir ifadeyle. 6. 5.1997:50-57) Sağlık hizmeti almak isteyen kişiler ne kadar hizmet almaları gerektiğini bilmediklerinden dolayı ne kadar hizmet talep edeceklerini bilemezler. röntgen.4. ne zaman hasta olacaklarını önceden bilemezler.1997:50-57) 12. 10. 1999: 108). hizmetin sunumunda kullanılan sağlık hizmetleri yöneticisi. gerekse bina. Pazara Girişte Sınırlamalar Olması :Sağlık Bakanlığının bu konuda yasal düzenlemeleri vardır. 7. hizmet tam homojenlik arz etmez. 2000a: 76). Bu tip hizmetlerin kamu tarafından finansmanı ya da doğrudan verilmesi gerekmektedir (Kısa. Sağlık hizmetleri arzının belirlenmesinde ise. Sağlık hizmetleri sektöründe çok fazla sektörle işbirliği de gerekmektedir.) zorunlu şartlarda tek tek ortaya konmuştur. Aynı hastalık bir kişide hafif seyrederken bir başka kişide ağır seyredebilir. Hizmetin Homojenlik Olmayışı: Hastalık yoktur. Örneğin bankacılık sektöründe para yatırma. Sağlık kuruluşları için arz durağandır. Dolayısıyla hasta. Diğer hizmet sektörlerinde ki gibi bir standardizasyon sağlamak güçtür. Sağlık sektörünü tamamen pazar koşullarına bırakmak çoğu kişinin sağlık hizmetine ulaşamamasına sebep olur. Arz ve talep arasında az miktarda ilişki vardır. Sağlık hizmeti ya da malının ikamesi olmadığından hasta mutlaka bu hizmete ulaşmak isteyecektir. Öncelikle hizmet sunacak olan kişilerin diplomalı olması ve meslekten men edilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda hekim. hastaya uyguladığı tedavinin sonuçlarını da tam olarak öngöremez. Böyle olduğu için aynı hastalık şikayetleriyle gelen kişilere aynı hizmeti veremeyiz.Tıbbi araştırmalar da yine sağlık hizmetlerinin . bireyler. ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği hastanelerde otelcilik hizmetlerinin yanı sıra. 1999: 108). hemşire. hekim. Sektörlerin değişim ve gelişim sürecine bakıldığında sağlık sektörü diğer pek çok sektörden hızlı gelişmekte ve gelişen diğer sektörlerden hızlı ve yoğun bir biçimde de etkilenmektedir (Enginkaya. Nitekim koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi topluma yönelik ve sektörler arası işbirliği gerektiren bir dizi yönetsel faaliyet gerektirirken. havale yapma gibi işlemler için her insana farklı bir uygulamada bulunulmaz. kamu otoriteleri etkili olmaktadır. Sağlık hizmetleri sunumu yüksek maliyet gerektirir. 2001: 1720). (Ak. Fiyat sağlık hizmetleri piyasasında dengeleme görevini yapmamaktadır (Enginkaya.

ödeme gücü olmayanların ihtiyaçları daha kolay karşılanabilir (Karafakioğlu. hasta profilini bilmesi ödeme gücü olmayanlar için yararlı olabilir. sosyal açıdan endişe duyabiliriz. sistemin anahtar görevinin.1998:21).1994:10) Sağlık hizmetleri pazarlamasına bir çok yönden çeşitli yazarlardan eleştiriler gelmiştir. Yüksek gelirli kişi ve ailelerden sağlanan gelirlerle. Ancak sosyal sorumluluk anlayışına sahip olan bir sağlık kuruluşu. müşter/hasta istekleri. Özellikle de küçük çocukların. . Tersine.1994: 329-338) Bu açıdan pazarlamanın saldırgan olduğu düşünülmüştür. Öte yandan ülkenin genel sağlık göstergelerinin kötü olması turizm sektörünün de etkileyebilir. Pazarlamanın gereksiz talep yaratacağına dair güçlü bir kanı da bulunmaktadır ki bu da farklı bir eleştiri olarak sayılabilir. Pazar araştırmaları ile insanların ihtiyaç ve isteklerinin öğrenilmesi amacıyla. Pazar bölümlendirmesi gibi kavramların sağlık işletmelerine uygun olmadığı yönündeki görüşlere de tam olarak katılmak mümkün değildir. pazarlamanın sağlık hizmetleri kalitesini düşürdüğü şeklindedir. Kar amaçsız sağlık hizmetlerinde pazarlama zaten kıt olan kaynakların israfı olarak görülmüştür. Ayrıca pazarlamanın yönlendiriciliği de ayrı bir eleştiri olarak karşımıza çıkmaktadır.1994:10) Sağlık pazarlama yönetimi hedef pazarın isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama yönetimidir. gençlerin bu reklamlardan etkileneceği bunun da gereksiz talebe sebebiyet vereceği üstünde durulmuştur (Karafakioğlu. 1998:21-24). 1998: 19-27). kişilerin ve ailelerinin dışarıya açıklamak istemedikleri bilgilerin toplanması.yükseltilmesine olumlu katkıda bulunan bir dışsal faktördür. Rekabette bu işletmeler arasında bilimsel işbirliğini azaltabilir (Karafakioğlu. Sağlık bakım pazarlaması kavramı nispeten yenidir.1997:50-57) 2. hiç şüphe yok ki bu şekilde davranmayacaktır. Yine başka bir eleştiri de. Şüphesiz bir sağlık kuruluşunun müşterilerini gelirlerine göre ayırıp sadece yüksek gelirlilere yönelebileceğini düşünüp. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Benimsenişi Sağlık bakım pazarlaması kavramı. ihtiyaçları ve hedef pazarın değerlerini belirleme ve arzulanan seviyede memnuniyeti verme davranışı içinde sistemi şekillendirmek olduğunu kabul eden sağlık sistemlerinin yönetme yönelimidir. Bu eleştirilerden bir tanesi sağlık hizmetleri pazarlamasına ayrılan bütçenin gereksiz olduğu. istekleri. (Cooper.2000:8) Ayrıca bir eleştiri de bu konuda sağlık hizmetleri pazarlamasının.1995b:297) Diğer yandan bir başka eleştiri de pazarlamanın insanların yaşamlarına izinsiz girdiği şeklindedir. Sağlığı etkileyen dışsal faktörler olabileceği gibi sağlığın etkilediği dışsal faktörlerde vardır. Sağlık bakım pazarlaması kavramı. (Kardeş. Pazarlamaya yöneltilen son eleştiri. (Seçim. sistemin anahtar görevinin. Hükümetlerce herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacak ve eşitsizlikleri ortadan kaldıracak uygulamalarda yine olumlu bir dışsal faktördür. (Cooper. Ülke ekonomisine zarar verebileceği dahi söylenmiştir. kişi ve aile mahremiyetine haksız bir şekilde tecavüz edilmesine yol açmaktadır. (Akgül. Tatil için böyle bir ülkeyi tercih edenlerin sayısının düşük olması da bir diğer açıdan dışsal faktördür. pazarlamanın da ayrıca sağlık hizmetleri açısından gereksiz olduğu savunulmuştur. ihtiyaçları ve hedef pazarın değerlerini belirleme ve arzulanan seviyede memnuniyeti verme davranışı içinde sistemi şekillendirmek olduğunu kabul eden sağlık sistemlerinin yönetimine yönelimidir. Kalitesiz hizmet sunan bir sağlık işletmesinin reklam ile diğer sağlık işletmeleri karşısında başarılı olmasının sağlık hizmetlerinin kalitesini düşüreceği ileri sürülmektedir. Bütün bu eleştirilere karşın yinede hizmet sektöründe ve sağlık kurumları sektöründe pazarlamanın faydasız olduğunu söylemek yanılgı olacaktır.7. (Ak. sağlık hizmeti sunan işletmeler arasında rekabete neden olacağı şeklindedir. Örgütün reklam yelpazesini genişletmesiyle hizmetlere olan talep artacaktır. pazarlamanın hastalar arasında ayırım yapılmasına neden olacağıdır.

1991:28) . bütün bu eleştirilere karşın. (Hillestad. Hasta başka bir hastaneyi yada başka bir doktoru tercih etmesin diye yapılabilecek yönlendirmeler de tartışılabilir. tüketicilerin (hastaların) daha fazla doyum sağlamalarına olanak verir. Rekabet ayrıca sağlık kurumları arasında bilgi akışını da zedeleyebilir şeklindeki görüş yanıltıcı olabilir. Bir kurum kar amacı gütsün yada gütmesin pazarlama ilkeleriyle ve pazarlama anlayışıyla çalışabilir. Çağdaş pazarlama anlayışını benimsemiş olan bir işletmede tüm çalışanlar. hizmeti alanın sınırlılıklarını kötüye kullanması söz konusu olabilir. Bu yönlerden sağlık kuruluşlarının pazarlama anlayışını sindirmeleri. Akdoğan. pazarlama uygulamaları.1. reklam ve promosyon olarak tanımlanmasından kaynaklanmaktadır (Tengilimoğlu. Nedenine gelince önemli olan bilginin nasıl kullanıldığıdır. Yani hizmeti verenin. Tüm bölümler özde bu amaç doğrultusunda ahenkli olarak çalışırlar. kar amaçlı kurumlar olduklarını söylemek mümkündür. özel sağlık kuruluşları sayısının artması gözle görülür bir pazarlama anlayışının da uygulanmaya başladığını göstermektedir (Odabaşı. Ancak. bunu da en iyi şekilde kullanabilmeleri lehlerine olacaktır.amacın. Bütün bu eleştirilerin temelinde. ayrıca yeni yatırımlara olanak verecek olan fonlardır. Sağlık sektöründe hastalar şikayetlerini dile getirirler. Kaynakların iyi kullanılıp. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Anlayışı Pazarlama için. Oysa. bu durumun yanlış yönde kullanılıp kullanılmamasıdır. Sağlık hizmetlerinin bir çok türünde aşırı talep ve uzun bekleme listeleri bulunmaktadır.7. Devlete ya da kamuya ait sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda bu anlayış henüz ileri düzeye gelememiştir. 1994: 32). Özel sektörün sağlık alanına yatırım nedeni elbette ki hissedarlarına sağlayacağı maddi getiri. müşterilerin tatmin edilmesi olduğunu bilirler. Öte yandan özel sağlık kurumları için sosyal amaç yanında. ne kadar bilgiye sahip olunduğu değildir. tüketicinin daha çok doyum sağlamasına yönelik uygulamalar ancak pazarlama anlayışı ile olanaklıdır.2.Berkowitz. rekabetin olduğu özgür ülkelerde. 1997: 23). Ama bu eleştiriler dikkatle incelendiğinde şöyle bir sonuca varmak da mümkündür. Rekabetin sağlık kurumlarında kaliteyi arttırıcı bir unsur olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. pazarlama gayet net anlaşılamamıştır.Bu anlayış kurumların gelişimine de katkıda bulunacaktır. Hasta tedavi yöntemi yada teşhis hususunda tercih belirtemez. ancak teşhisi hekimler koyarlar. özellikle de sağlık pazarlaması için yöneltilen eleştiriler şüphesiz üzerinde durulmayı gerektiren eleştirilerdir. pazarlamanın yanlış anlaşılması ve yalnızca satış. Ahlaki açıdan üstünden durulacak husus.

devlet hastaneleri.sağlık kuruluşlarının sağlıklı bir mali yapıya kavuşmaları ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için giderlerin finansmanını sağlayan SSK. sigorta veya bunlar tarafından kurulmuş olan klinik. . (Kotler. Oysa sağlık hizmetleri alanında.hizmet kalitesi yanında. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Önem Kazanmasına Neden Olan Faktörler Sağlık kurumlarında da pazarlama anlayışının önem kazanmasına neden olan faktörler şöyle sıralanabilir.1998:10) Vakıf.özel sigortalar ve benzeri kurumlardan oluşan yeni bir sağlık hizmetleri müşterisine.net/umits35_hastane. toplum. 2003: 123). Bunun nedeni. üniversite. (Karafakioğlu. “üçüncü kişiler pazarına” (Third party payor) ihtiyaç vardır. 2001: 1710). uzun vadeli amaç ve stratejiler ile gelecek gelişimin berraklaştırılması ve örgüt kaynaklarının daha etkin kullanımında pazarlama bilgi birikiminin kullanılmasının önemini vurgulamaktadırlar (Karaman. 2.fiyat. rekabetin artmasıdır (Karafakioğlu. fon sağlamanın giderek daha güç hale gelmesi. Clarke.ister kar amaçsız. Bu bağlamda hastaneler için bazı potansiyel faydalar öngören araştırmacılar. işveren.htm). belediye.8. pazarlama faaliyetlerinin uygulanmaya başlanması ile birlikte hizmeti alan müşterilerin istek ve ihtiyaçları ön plana çıkabilecek. 1987: 8. ezici rekabet koşulları sanayi işletmelerini olduğu kadar sayıları ve önemi hızla artan sağlık kuruluşlarını da tehdit ederek. ster kar amaçlı olsun. 1999: 10).9) Üyeleri için toplu alım yapan bu örgütler.stratejiyonetim.Sağlık hizmeti veren kurumlar bu konuda rekabetle karşılaşmadıklarından kendileri için sadece talebin karşılanması önem kazanmakta ve bunun bir sonucu olarak tüketicinin tatmin edilmesi önemli bir konu olmaktan çıkmaktadır. müşteri ve çalışanların istek ve gereksinimleri doğrultusunda kapasitenin geliştirilmesi.1998:9). bunun bir sonucu olarak da daha etkili sağlık hizmeti verilebilecektir (Sezer.dağıtım gibi pazarlamaya ilişkin diğer özelliklerine herhangi bir tekil hastaya göre çok daha fazla önem vereceklerdir. Bununla birlikte pazarlama. kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak modern işletmecilik yöntem ve yönetim şekillerini aramak zorunda bırakmasından kaynaklanmaktadır (Tengilimoğlu. sağlık hizmetleri yönetiminde etkisi gittikçe artan bir araçtır (http://www.

teşhisi sorgulayan. bir yandan da plasman müşterilerini tatmin etmek zorunda olan bankalar gibi.gelir arttırıcı önlem ve fırsatlara daha cok önem vermişler ve bu nedenle pazarlamaya yönelmişler ve yoğunlaşmışlardır.1998:11) Bir diğer faktör ise. pazarlamaya daha çok önem vermeleri gerekir. ne istediğini. Halbuki bunların bir yandan mevduat. Kar amaçsız sağlık kuruluşlarıysa aynı anda iki ayrı mübadele gerçekleştirdikleri. Kotler ve Clarke’ ye göre özel sağlık kurumları. Devletten gelen fonla hayatlarını sürdüren bu kurumlar zaman zaman finansman yönünden sıkıntıya düşmektedirler. bağış toplayabildikleri sürece. başka bir ifadeyle hastalar ve bağışçılardan oluşan iki farklı pazara sahip oldukları için.şikayetini ifade eden.poliklinik. hasta ve bağışçılara daha fazla önem vermektedirler. (Karafakioğlu. Artık hastalar tek bir hekim görüşü ile yetinmemekte ikinci bir hekime danışma ihtiyacını hissetmektedirler. Bugün artık her söylenen bilgiyi olduğu gibi kabul eden hasta yerine.44). . Ancak bunlar dahi pazarlama anlayışını benimsemeye başlamışlardır. sağlık hizmetlerinin baş müşterisi hastada meydana gelmiş değişikliktir (Taylor. Bu noktada bir özel kurum gibi davranma yoluna girerek.gerektiğinde belirtileri araştıran hastalar var. birinciye daha az önem verebilmişlerdir. sağlık ocaklarının amacı kar değildir.1993:42.hasılat önemli olduğundan.

.

.

1. Bu yüzden öncelikle konuyla ilgili bazı terimlerin kısaca açıklaması yapılacaktır. 3. Plan nedir? .1. 3.BÖLÜM 3 STRATEJ K PLANLAMA VE PAZARLAMA PLANLAMASI Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde .1. • Hizmet kavramını • Hizmetler için pazarlama kavraması ve unsurlarını • Hizmetlerin sınıflandırılması .hizmetleri sınıflandıran çalışmalar ile hizmetlerin özelliklerini • Sağlık Hizmetleri tanım ve özelliklerini • Sağlık hizmetleri pazarlamasını zorunlu kılan faktörleri • Sağlık hizmetleri pazarlamasına yöneltilen eleştirileri • Sağlık hizmetleri pazarlamasının sağlayacağı faydaları öğrenmiş olacaksınız. Planlama ve Pazarlama Planlaması le lgili Temel Kavramlar Stratejik pazarlama planlamasını anlatmadan önce bazı terimlerin bilinmesi gerekmektedir.

.

Herhangi bir kişi ya da kurum, içinde bulunduğu organizasyonu günlük rutinlerin dışındaki pozisyonlara taşımak için bir süreç tasarlarsa stratejik düşünmüş olur. Eğer bu tasarımı uygulamaya geçirmek için bir takım çalışmalar yapılıyor, böylelikle yeni bazı durumlara hazırlanıyorsa, stratejik planlama uygulamaya konuluyor demektir. Bu planın ardışık olarak uygulamaya konulması işlemi de stratejik yönetimi ifade etmektedir. Stratejik planlama örgütsel misyon, yapı, büyüme ve gelişme kavramları çerçevesinde yeni bir duruma ulaşabilmek için yön gösteren bir metottur (Alvarez ve Harsberger 1997:2). Stratejik planlar, örgütlerin daha güçlü ve üstün rekabet etme olanağının yanı sıra, güçsüz oldukları noktaları minimuma indirgeyerek ciddi tehditleri azaltmalarını da sağlar (Bryson 1990:20).

3.1.5. Stratejik Pazarlama Planlaması Nedir?
Pazarlama kaynaklarını (fiziki,beşeri ve mali), belirli bir gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecidir (Karabulut, 1991:15). Karafakioğluna göre stratejik pazarlama planlaması, örgütün amaç ve kapasitesi ile değişen çevre koşulları ve pazar fırsatları arasında bir uyumun sağlanmasıdır. Stratejik planlama, üst düzeyde bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Stratejik pazarlama planlaması, pazarlama dış çevresi faktörlerinin nispi olumlu etkilerini artırmaya, olumsuz olanları ise azaltmaya dönüktür. Stratejik pazarlama planlaması geleceğe dönük bugünkü kararların, geleceğini teminat altına almaya çalışırken, bilinçli bir bilgi toplanmasına, bu bilgileri organize edip eylem tarzı konusunda seçenekler üretimine ve bunlardan uygun olanını tercihi kararlarını içermektedir. Planın makul, makbul, ölçülebilir ve erişebilir bir amaç ve hedefinin bulunması,

esnek ve güdüleyici olmasında yarar vardır. Stratejik pazarlama planlaması, hedef pazarların (organizasyonların ulaşmak istedikleri insan grubu) seçimi ve analizini ve bu hedef pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarını tatmin edecek uygun pazarlama karmasının (ürün, dağıtım, reklam ve fiyat) yaratılmasını ve muhafaza edilmesini içerir.

3.2.1. Stratejik Pazarlama Planlama Süreci
Stratejik pazarlama planlaması süreci, organizasyonel görevi, şirket stratejisini, pazarlama hedeflerini ve amaçlarını, pazarlama stratejisini ve son olarak bir pazarlama planını teşhis etmeyi ve kurmayı içerir. Bu süreç organizasyonun iç ve dış çevresinin enine boyuna analiz edilmesiyle başlar; buna durum analizi olarak da ad verilmektedir. Bu analiz organizasyonun içsel güçlü yanlarını ve zayıflıklarını belirlemede ve dışsal fırsatlarını ve tehditlerini tayin etmede

yöneticiye yardımcı olur. Bu uygun çevresel konuların geniş ayrıntılı değerlendirmesine dayanarak: • Firma organizasyonel misyonunu, amaçlarını ve hedeflerini kurar. • Şirket veya iş-birimi stratejisini; fonksiyonel hedef ve amaçlarını kurar. • Fonksiyonel stratejilerini kurar. • Uygulamalarını ve gözden geçirme ve kontrolünü kurar.

3.2.2. Durum Analizi ( ç çevre, Müşteri ve Dış Çevre)
Durum analizi; pazarlama yöneticilerinin yaptığı pek çok işten biri olmakla birlikte pratik olarak tüm karar verme ve planlama analizin ne kadar iyi yürütüldüğüne dayalı olduğundan belki de en önemli olan iştir. Durum analizinde her çabanın iyi organize edilmiş, sistematik ve yeterli kaynaklarla (örneğin insanlar, donanım , bilgi) desteklenmiş olması önemlidir Kapsamlı durum analizinin daha iyi planlama ve karar vermeye götürebilecek olması doğru olmakla birlikte analizin kendisi yeterli değildir. Başka bir deyişle, durum analizi etkili planlama için gerekli ama yetersiz bir ön şarttır. Analizin sonuçlarını planlama amaçları için yararlı hale getirmek üzere analiz yöneticinin önsezisi ve yargısı ile birleştirilmelidir. Durum analizi karar verme işleminde yöneticinin yerini almayı hedeflemez. Onun amacı karar verme için yöneticiyi bilgiyle güçlendirmektir. Durum analizi ancak sonuçtaki pazarlama planının kalitesini arttırdığı ölçüde değerlidir. Durum analizi yöneticiye iç çevre, müşteri çevresi ve dış çevre olmak üzere üç anahtar çevreye göre organizasyonun şimdiki ve gelecekteki durumlarının tam bir resmini sağlamalıdır. Bu çevreler arasındaki ilişki şekil 3.3’ de gösterilmiştir.

Dış çevre en dış halka olarak çizilmiştir çünkü hem organizasyon hem de müşterileri üzerinde etkisi vardır. Bu üç çevreyi uygun şekilde incelemek için yönetici gerekli olan veri ve bilgileri hem iç hem dış kaynaklardan temin etmelidir. Durum analizinde, pazarlama açık sisteminin girdileri değerlenmelidir. şletimin, fiziki, beşeri, ve mali kaynakları ve imkanları nedir? Mevcut maliyet ve satış analizleri ve denetim kriterleri gözden geçirilmelidir.

3.2.2.1. ç Çevre

.

3. ekonomik. Bu taslağın önerdiği gibi dış çevreyi incelemek için gerekli konular düzgünce farklı kategorilere (yani rekabete ait. Bir işletmenin pazardaki başarısı. yasal vb. ekonomik. 1998:265). politik. Şekil. statik bir sistem olma yerine sistem dışında kalan çevredeki değişmelerden sürekli biçimde etkilenen ve etkinliğin sağlanması için bu değişmelere ayak uydurmak zorunda olan dinamik bir sistem niteliğindedir. yasal/düzenleyici. Bu çevre faktörlerinden herhangi biri organizasyonun başarısını direkt yada endirekt olarak engelleyebilir yada firmanın mevcut durumunun geliştirilmesine imkan sağlayabilir (Peter ve Donnelly.3.2.4 de dış çevredeki faktörlerin analizi etkili olan faktörler verilmiştir.2.) ayrılabilir. Durum analizinin en son ve en geniş kısmı rekabete baskısı.3. yalnızca kendi kontrolü altındaki pazarlama karması elamanlarına değil kontrolü dışındaki çevre değişkenlerine de bağlıdır. Dış Çevre Analizi Pazarlama sistemi. . Ancak bazı çevresel konular pek çok kategoriye dahil olabilir. teknolojik ve sosyo-kültürel tüm dış faktörlerin değerlendirilmesini içerir ki bu faktörler hem yerli hem de uluslararası pazarlama faaliyetleri üzerinde dikkate değer baskılar gösterebilir.

1.3.3. Dış Çevre Analizi çin Araştırılacak Temel Konular .2.2.

buna göre gerçekçi ve etkili pazarlama politikaları belirlemektedir. Eğer sağlık kuruluşu pazarda tek. yani monopol gücüne sahip bir işletme ise rakibi yoktur. Örneğin küçük bir kasabada tek bir hastanenin hizmet verdiği durum. Şüphesiz pazarda tek başına faaliyet göstermek başka bir ifade ile o pazarda monopol gücüne sahip olmak. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmadığına göre. Rakip sayısı 50’ den az ise ve hiç birinin pazar payı % 10’ dan fazla değilse monopolistik rekabet vardır. Çok sayıda ancak küçük işletmeler arasındaki rekabet fazla şiddetli olmaz.1998:41). Sayı 50 den fazla ise ve her birinin payı çok düşükse tam rekabete yaklaşılmıştır (Karafakioğlu. çok sayıda rakiple mücadele etmekten daha kolaydır.• Bütün rekabet türleri önemli olmasına rağmen. rakipleri yakından izlemek. Eğer dört büyük hastanenin toplam pazar payı % 60-100 arasında değişiyorsa oligopolistik bir pazar oluşur.1998:41). Bu nedenle müşterilerin marka değiştirmesini hedef alan stratejiler marka rakiplerini yenmek için harcanacak çabada esas noktadır. şletmeler atıl kapasite ile çalışıyorlarsa kapasite kullanım oranlarım arttırmak için fiyatlarını indirirler ve rekabet şiddetlenir (Karafakioğlu. güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak. . marka rakipleri haklı olarak en çok ilgiyi toplarlar çünkü tüketiciler tipik olarak değişik markaları birbirlerinin yedeği olarak görürler. Şiddetli rekabet pazarda az sayıda ancak güçlü işletmelerin yer alması halinde ortaya çıkar. Pazarın yavaş büyümesi halinde pastayı bölüşmekten başka bir çare olmadığı için rekabet artar. yapılacak tek iş. Shepard’ a göre bir hastanenin pazar payı % 50’ den fazla ise pazarı kontrol eder.

Bu genel ekonomik koşullar. toplanma) şimdiki ve gelecekteki basamaklarını içerir.2. durgunluk. Eşit önemdeki bir diğer ekonomik faktör ise tüketicilerin ekonomi hakkındaki genel izlenimleri ve harcama yapma istekleri ve yetenekleridir.2. . Önemli başka bir faktör de firmanın hedef pazarındaki müşterilerin şimdiki ve öngörülen harcama davranışıdır. Ekonomideki mevcut ve beklenen koşullar pazarlama stratejisi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. istihdam ve gelir seviyesi. Küreselleşme Günümüzde pazarlamaya en çok etki eden faktör küreselleşmedir. enflasyon. Küreselleşmenin pazarlama faaliyetleri üzerindeki etkisi iki yönlüdür. Ekonomik faktörlerin derinlemesine incelenmesi pazarlama yöneticilerinin işletmenin faaliyet göstereceği sahadaki ulusun ve bölgenin genel ekonomik şartların ölçülmesi ve öngörülmesini gerektirir. Bazı durumlarda. Ekonomik Büyüme ve stikrar Pazarlama stratejisinde etkili olan bir diğer faktör ekonomik değişimdir. 3.4. Tüketici güveninin olması (veya olmaması) firmanın pazarda ne yapabileceğini veya yapamayacağını önemli ölçüde etkiler.5.3. Bu yeni mikro pazarlar ise bir çok küçük işletme açısından yeni fırsatlar yaratmaktadır. daralma. ticari kısıtlamalar. Bir yandan pazarlar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak rekabetin yoğunlaşmasına sebep olurken. vergiler. Eğer tüketici daha az veya çok satın alım yapıyorsa değişim için önemli ekonomik sebepler olabilir. faiz oranları.3.2.3. diğer yandan tüketim kalıplarında değişime sebep olarak yeni mikro pazarların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. tüketici ekonomik duruma bağlı olmaksızın harcama yapma yeteneğine sahip olmayabilir.2. gümrük tarifeleri ve iş hayatının (refah.

Teknolojik yenilikler.2.8. Halbuki teknoloji.3. başarmak istediğimiz spesifik işler veya süreçleri kolaylaştırmak içindir. öte yandan “yaratıcı yok etme” denilen olguya da yol açmaktadır. satın alma davranışlarını ve işletmeleri olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir.3. yaşam sitillerini. Teknolojik gelişmeler ürünleri hızla demode etmekte. Pazarlama yöneticileri teknolojik değişiklikleri. yaygın internet . tüketici davranışlarını.2. Değişen Teknoloji Pek çok insan teknolojiyi düşündüğünde mobil telefon. tıbbı gelişmeler veya interaktif TV gibi yüksek teknoloji ürünlerini düşünür. .

9. Kültürel Eğilimler Sosyo-Kültürel Faktörler Sosyal çevre faktörleri toplumun demografik yapısı.1’ de gösterilmiştir. letişim ve haberleşme teknolojisinde görülen yenilikler sonucu ortaya çıkan video konferans sistemleri farklı şehirlerdeki iş adamlarının görüşmesine olanak sağlaması nedeni ile iş seyahatlerini azaltacağından bu durum otel endüstrisi için olumsuz sonuçlar doğurabilir (Aaker. (Tek.3. letişim teknolojisindeki benzer gelişmeler saha satış temsilcilerini yönetici ve tüketicilerle uğraşlarında daha verimli ve etkili hale getirdi. Teknolojideki değişimlerin pazarlama olanaklarında değişiklik yaratacağı hesaplanır. kurallar. Ön plandaki teknolojiden kastımız tüketicinin en çok dikkatini çeken ilerlemelerdir. internetle birlikte bugünkü eticaretin bel kemiğini oluşturuyor. DVD.1992:28). Bunun gibi internet ve dijital TV gibi interaktif pazarlama yöntemleri pazarlamacıların müşteriye ulaşmak için kullandıkları yöntemlerde değişiklik yapmalarına neden oldu.2. .2. Örneğin dijital telefon. mikrodalga fırın ve genetik mühendisliği gibi ürünler daha önce hesap edilemeyen tüketici ihtiyaçlarını hedefleyen yeni endüstriler oluşturdu. inançlar. Bu veya başka teknolojik gelişmeler avantajları tüketiciye aşikar olmadığında bir perde arkasının varlığını da varsayabilir. Örneğin. ve hayat tarzlarının değişimine sebep olan sosyal ve kültürel etkilerdir. Dijital asistanlar ve uydu bağlantılı haberleşme sistemleri tüketicinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan ön plandaki teknolojileridir.buluşları ve bunlarla ilgili teşvik ve yasal kısıtlamaları yakından takip etmelidirler.1997b:172-173) Son 30 yılda sağlanan teknolojik gelişmelerin hiçbiri dijital elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmeler kadar pazarlama üzerinde etkili olmamıştır. kişilerin davranış biçimleri. Bunların önemli olan 2 tanesi. Perde arkasındaki teknolojideki gelişmeler pazarlama faaliyetinin daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak etkileyebilir. Bazıları tablo 3. demografik faktörler ve müşteri değerlerindeki değişiklikler kısaca ele alınacaktır. Bu faktörler tüketicinin neyi. nasıl ve ne zaman satın aldığını derinden etkiler. bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler depolama ve envanter kontrolünü daha etkili ve ucuz hale getirmiştir. 3. Bu teknolojiler tüketici ve çalışanların günlük hayatını ve pazarlamacıların onların ihtiyaçlarını tatmin etmek için faaliyet şekillerini değiştirmiştir. Çoğu tüketicinin farkında olmadığı intranet. nerede. ekstranet. Bazı teknolojik değişiklikler stratejik açıdan çok önemli olabilir. Sosyo-kültürel eğilimlerin her birini inceleyemeyecek kadar uzundur.

uzun dönemli bakım merkezleri (long –term care facilities) potansiyel olarak büyüyen bir pazardır.9. Değerlerimiz nasıl yaşayacağımıza. 1996: 7980).8 milyon kişiye bu hastalık teşhisi konulmuş olup 2030 yılında bu sayının 7 milyona çıkması beklenmektedir. Sosyo-Kültürel Çevredeki Eğilimler Sosyal çevre ilgili önemli bir değişken demografik yapıdır. cins.2.3.3.) söz konusudur. yapacağımız işe ve hangi markayı satın alacağımıza etki ediyor. dağılımı. nasıl karar vereceğimize. Günlük yaşamımıza yön veren kültürel değerlerimizde olan değişiklikler pazarlamacılar için yeni problemler ve olanaklar yaratıyor. Bu yaşlı nüfus geriatri hizmeti sunan sağlık kuruluşları için bir avantaj sunmaktadır. Amerikalıların yaş. Amerika’da 301 hastanede yapılan bir araştırmaya göre hastanelerin % 62’si yaşlı nüfusa odaklı hizmet sunmak üzere stratejik planlama yaptığı görülmüştür(Berkowitz. gelir durumuna bakmaksızın üç değere önem verdiğini saptadı: . göçler vb.1. Alzheimer klinikleri. Amerikan değerleri üzerinde yapılan büyük çaplı bir araştırma. ABD’ de 2000 ve 2050 yılları arasında 65 yaş ve üstü olanların sayısında %127 artış olacak ve bu insanların oranı toplumun %12. Örneğin. tıptaki gelişmeler ve daha sağlıklı yaşam biçimleri nedeni ile toplumun yaşam süresi uzamaktadır. Ayrıca.6’ sından %20’ sine yükselecektir.2. ırk . 3. Son yıllarda demografik yapıda bir çok değişiklik (nüfus yapısı. Ayrıca 40 yaş üstü doğum sayısında görülen artış bu yaş grubuna yönelik anne sağlığı hizmetlerindeki talebi de artıracağı tahmin edilmektedir. Örneğin ABD’ de Anzheimer hastalığı her geçen gün artmaktadır.

turizm. Bu değişikliklerin bazıları ani sürprizler ve şoklar şeklinde gelebilir.2.10. Önemli olan nokta pazarlama stratejisi ve planı yaparken her üç çevresel faktörü de dikkate almaktır. fındık.3.1997:144). Dış Çevre Faktörlerinin Önemi Burada ifade edildiği üzere. ki gelirli aileler ve tek ebeveynli ailelerin sayısında artış da. opportunity.C. Önemli bir konuda iyi bir analiz için gerekli veri ve bilgiyi toplamaktır.2.S. Başka bir tanımla swot analizi. weakness. huzurevi pazarlamacıları gelecek birkaç on yıl içinde talepte artış bekleyebilirler. SWOT analizi. içsel güçlülükleri.3. bekarların sayında artış. Örneğin. stratejik konumunu değerlendirmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır (Demirdöğen. 3. dondurulmuş gıda ve yemeklere talepte ve bunlar için perakende raf alanlarında büyük artışa neden olmuştur Kontrol edilemeyen çevre faktörlerinin bazıları hiç öngörülemeyebilir. Çernobil atom reaktöründeki kazanın (1986 Mayıs) yarattığı radyasyon tehlikesi çeşitli ülkelerin S. SWOT kelimesi. Türkiye’ de çay. kurumun güçlü yönlerinin geliştirilmesi ve çevrenin sağladığı fırsatlardan yararlanılması aynı zamanda da çevrenin sağladığı tehditlerin etkilerinin giderilmesi ve kurumun zayıf yönlerinin düzeltilmesi süreci dir. Diğer önemli değişiklikler. Pazarlamada çevre koşullarının değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan tekniklerden birisi de SWOT analizidir. bazıları ise hem öngörülebilir hem de önlem alınabilir türdendir. ngilizcede karşılıkları olan strength. rekreasyon. bazıları öngörülse bile önlem almayabilir.iş gücü içindeki önemli sayıdaki kadın nüfusunu içerir.1994:111).• Diğer insanlarla yakın ilişki içinde olmak • Güven ve istikrar • Eğlenmek Sonuç olarak sağlık hizmeti. zayıflıkları ve dışsal fırsatları tehditleri . 3. genç nüfustaki düşüş. threat kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir. işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini ve kendileriyle ilgili fırsat ve tehditleri belirleyerek. Firmaya veya endüstriye ve zamana bağlı olarak değişmekle birlikte iç çevre koşulları veya tüketici pazarlama stratejisi için daha çok önem teşkil edebilir. süt başta olmak üzere bazı ürünlerin yurt dışı ve yurt içi satışlarında önemli düşmeler olmuştur (Tek. Dış çevre analizi ele alınan en geniş konu olmasına rağmen en önemli olanı değildir. SWOT Analizi SWOT analizi pazarlamada en yaygın kullanılan analiz tiplerinden biridir. dış çevre faktörleri pazarlama planları yaparken dikkatle incelenmesi gereken çok önemli faktörlerdir.2. Swot analizi.B ve yakın ülkelerden gıda maddesi ithalatlarını durdurmalarına ve bu ülkelere turist akımında azalmalara yol açmıştır.

Bu analizin yapılabilmesi öncelikle işletmenin çevresindeki her bir faktörü. kendisi için anlamlılık derecesine göre değerlendirmesine bağlıdır.Kısaca üstünlükleri kullanma. Daha sonra ise.2).değerlendirmedir. işletmenin kendi iç faktörlerini gözden geçirmesi gerekir. fırsatları değerlendirme ve tehditlere hazır olmayı (tehditleri fırsatlara dönüştürmeyi) sağlar (tablo 3. . zayıflıkların üstesinden gelme (güçlü hale dönüştürme).

3. yeterli kalifiye personel olmaması.3. sınırlı dağıtım. Zayıf Yönler Bir işletme için zayıflık rakiplere nazaran daha az verimli ve etkili olduğu yönleri ve faaliyetleri ifade etmektedir. Zayıflıklara örnek olarak. kötü hizmet imajı. Ayrıca. çevredeki değişiklikler karşısında işletmenin yetersiz kalmasıdır. sınırlı finansman kaynakları. sınırlı hizmet politikası.2. . Kısaca rakiplerine göre kötü olduğu durumdur.2. müşteri araştırma yokluğu işletme için zayıf yönlerdir.

5. Pazarlama yöneticisi. SWOT Analizi Kullanımı SWOT analizinde sadece dış çevrede ortaya çıkan değişimler incelenmemektedir. pazar ihtiyaçları ve rakiplerin karakteristikleri ile ilişkili olarak.2. yetersizliklerin nerede olabileceğini ve işletmenin faaliyetlerini daha iyi yapabilmesi için .3.3.

maksimum kara ulaşmak için müşteri odaklı olmalıdır. özel amaçları ve hedefleri önceliklendirmek zorundadır. Güçlü bir yön. . Aynı zamanda pazarlama müdürü. işletmenin zayıf yönlerinin üstesinden gelmek ya da mevcut zayıf yönlerin negatif etkisini minimuma indirmenin yolunu bulmak için de strateji geliştirebilir (Ferrell. Lucas. Belirlenen SWOT analizi. onların müşterileri ve firmalar arasındaki ilişkilerin açıklanmasıdır. SWOT analizinden sonra pazarlama yöneticisi pazarlama planında bütün potansiyel pazarlama faaliyetlerini. pazarlama yöneticisi. sadece müşteri memnuniyeti üzerinde yararlı olduğunda gerçekten önem kazanır. Zayıf ve güçlü yanlar işletmenin içindedir ya da diğer organizasyonlarla. Bu durum gerçekleştiğinde. bu yeteneği stratejik rekabetçi bir avantaj olarak sonuç almak için kullanabileceği bir pazarlama stratejisi geliştirebilir. güç yeteneğe dönüşür. Hartline. 2002: 56).ne yapabileceğini de düşünmelidir. Ardından. Bunu yaparken öncelikle işletme misyon ve hedeflerinin açık bir biçimde belirlenmesi gerekir.

her iş biriminin yönetimi.2001:39).1. personel gibi bölümler planlama sürecinde önemli bir rol oynar. Bundan sonra her birimde daha ayrıntılı planlama yapılmalıdır.3.2. üretim.2. işletmenin iş alanlarını ve her iş için amaçlarını belirler. 3. Sonra. Fonksiyonel Stratejilerin Planlanması şletmenin stratejik planı. Bu aşamada ise pazarlama. Stratejik planlamanın gözden geçirilen ilk üç aşaması tamamen işletme düzeyindedir. Uygulama ve Kontrol) . Burada kısaca pazarlama biriminin hazırlayacağı pazarlama planlama stratejisi açıklanmıştır. finans.5. Önce bölümler stratejik planlama için gerekli bilgileri sağlarlar. Pazarlama Planlama Stratejisi (Planlama. her birimin oynayacağı rolü belirten bir plan hazırlar (Mucuk.5.

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Pazarlama Planlaması .3.2.5.2.

Öte yandan sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda hizmetten yararlananla (hasta). ikinci bölümde belirttiğimiz gibi. Ancak hedef pazar veya pazarlar belirlenmediği takdirde etkin bir pazarlama gayreti sarf etmek zordur. Dış müşteri grubu içerisinde hastalar.1. Başka bir ifade ile hasta. Ancak. kesin olarak birbirinden ayırmak pek kolay değildir. kamu kuruluşu vb. diğer sağlık personeli. vakıf mütevelli heyeti üyeleri. Dolayısı ile sağlık sektöründe müşterilerin sayısı hekime veya hastaneye başvuranlardan çok daha fazladır. Sağlık kuruluşlarının iç müşterisini ise sağlık işletmesinde görev yapan hekimler.3. Kişilerin ne zaman hastalanacağını ve kaza geçireceğini önceden kestirmek zordur. Pazarlamanın sağlık kuruluşlarında diğer sektörlere göre zor ve gecikmeli olarak kabul görmesinde.) birbirinden farklı olabilir. hizmeti satın alan (sigorta şirketi.1998:33). yakınları. Bu nedenle sağlık sektöründe pazarlama uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için önce bu gruplara pazarlamanın yararlarını somut bir biçimde göstermek gerekir (Karafakioğlu. Ayrıca sağlık kuruluşları hizmetlerini belirli bir yöre halkı yanı sıra. sadece hastalanan kişiyi tedavi etmek değildir. Sağlık kuruluşlarının müşterisine o yörede yaşayan tüm vatandaşları da ilave etmek gerekir. ikincisi iç müşterilerdir. sağlık kuruluşlarının hedef aldığı müşterilerden sadece biridir (Karafakioğlu.2. Ancak hastaneye ileri teşhis ve tedaviyi gerektiren durumlarda Ankara dışından da başvurular olacaktır. toplumun tümüne de arz ederler. Sağlık kuruluşları bunun yanı sıra önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı insana da hizmet götürürler. sağlık kuruluşlarının görevi. Sağlık şletmelerinin Müşterileri ve Kamuoyu Grupları Sağlık işletmelerinin müşterisini iki grup altında toplayabiliriz. . bu grupların büyük rolü olmuştur. hastaneye gönüllü olarak hizmet veren kişi ve kuruluşlardır.1998:34).5. Dolayısı ile bir sağlık kuruluşunun müşterileri denildiğinde bunları isimlendirmek. Örneğin Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji kliniğine başvuranların çoğu Ankara ilinde oturan kalp hastaları ve potansiyel kalp hastalarıdır. Birincisi dış müşteriler.2. ödeme yapan sosyal güvenlik kuruluşları ve özel sağlık sigorta şirketleri gelmektedir. hemşireler. Çünkü herkes öyle yada böyle potansiyel olarak bir hastadır.

ABD’ de hastane birleşimi bölgesel ve devlet çapında olmaktadır.1991:21-22).1996:89). Başlangıçta sağlık sektöründe hastaneler arasında yaşanan rekabet son yıllarda genişleyerek hastaneler ve diğer sağlık birimleri arasında da görülmeye başlanmıştır. Artan rekabet nedeni ile sağlık işletmeleri arasında yatay ve dikey birleşmelerin arttığı görülmektedir. Hasta ve yakınlarının ulaşım olanaklarının artması.2. pazarlamayı benimsetmek amacı ile farklı stratejilerin kullanımını zorunlu kılacaktır (Seçim. perakendiciler. Son yıllarda bitkiyle. poliklinikler arasında da görülmektedir.5.Hastanelerde hekim.2.1998:44). Sağlık alanında ülkemizde de küçük ölçekli işletmeler ve hastaneler de birleşme yoluna giderek güçlenmeyi ve bu sayede pazar paylarını artırabilmeyi hedeflemişlerdir.000 yataklı bir sistem haline gelmişlerdir (Berkowitz. değerlere. vitaminle tedavi gibi yeni yöntemlerin önerilmesi (ne derece yararlı oldukları tartışılmakla birlikte) klasik sağlık hizmetlerinin yeni rakiplere sahip olmalarına neden olmuştur (Karafakioğlu. acenta ve komisyoncular vb. iletişimdeki teknolojik . Rekabet Rekabet daha ziyade benzer ürünler üreten işletmeler arasında görülmektedir. işletmelere ürünlerinin tanıtılması tutundurulması (reklam acentaları. vb. pazar araştırma şirketleri. 3. Tennessee’ de 9 küçük kar amacı gütmeyen hastane daha büyük ulusal hastanelerle rekabet etmek için bir araya gelerek 3. hemşire. idari personelin farklı alanlarda eğitim görmüş ve kendi aralarında çok farklı ihtiyaçlara. eğilimlere ve tutumlara sahip olmaları. Örneğin hastaneler ile evde bakım merkezleri. Aracı kamuoyu grupları ise.) ve dağıtılması konusunda katkı sağlayan kişi veya kuruluşlardır (toptancılar.2.).

Özellikle de ilaç sektöründe. Rekabet içerisinde başarılı olabilmenin birinci kuralı pazarda rakiplerden farklı bir konuma. başka bir ifade ile eskiye oranla kendine daha fazla önem verdiği görülmektedir. Pazarlama yönetimlerinin pazar fırsatlarının analizinde bu gelişmeyi göz ardı etmemeleri gerektiği açıktır. Örneğin giderek daha fazla sayıda kadın geç evlenmekte. bir başka ülkeye de gidebilir. sağlığı konusunda da daha bilinçli ve kararlı bir tutum içinde bulunduğu.gelişmeler sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti arttıran bir diğer faktördür. 3.kadın bu alanda da bilinçli bir tüketici haline gelmiştir. Sosyo-kültürel Çevre Türkiye’de nüfusun cinsiyet bakımından dağılımında çok önemli bir oynama gözlenmemekte. uygulanması gereken pazarlama stratejileri yanında işletmenin pazardaki yeri ve payını da belirler.5. başka bir ifade ile rakiplerden üstün bir imaja sahip olmaktır. hekim ve hemşirelerin de seçenekleri artmaktadır (Karafakioğlu. önemli bir pazar haline gelmiştir. kadın ve erkek nüfus oranları yaklaşık %50 oranında birbirine denk olarak sürmektedir. Buna göre. nternetin de yaygınlaşmasıyla seçenekler çoğalmış . Kadın düşünce ve davranışlarındaki değişmelerin sağlık sektörü yöneticilerince dikkatle izlenmesi gerekir (Karafakioğlu. Öte yandan sadece hastaların değil.1998:41).2. Artık hiç kimse yaşadığı il veya ilçedeki doktor. Bir hastane kendisini aşağıdaki gibi değişik sekillerde tanıtabilir ve müşterilerinin gözünde belirli bir konuma sahip olur. yerel.2001:5) Son yıllarda kadınların sadece kadın hakları konusunda değil. (D E.1998:40). Bu sebepten de gerek sağlık pazarlaması açısından. kadınları ilgilendiren reçetesiz ilaçların kullanımı artmıştır.3. 15 yaşın altındaki nüfusun belirli oranda azalma eğilimi devam ederken. Dilerse bir başka şehre gidebileceği gibi. artan eğitim düzeyiyle tercihlerinde de önemli değişimler olmuştur.araştırma olanakları artmıştır. ulusal yada uluslararası pazarları kuşatan ve kişilerle kurumların satın alma tercihlerinde oldukça etkin rol oynayan. Kadının yönlendiriciliğini de göz ardı etmemek önemli olacaktır. aynı nedenlerle. Sağlık hizmetlerinde stratejik pazar planı geliştirirken pazarlama yönetiminin dikkate alması gereken makro çevre faktörlerinden biri burada diğer işletmeler için açıklanan. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımına bakıldığında ise. sağlık pazarlaması açısından da olaya bakıldığında kadının çalışma hayatında rolünün artmasıyla. kadının toplumdaki yeri de farklılaşmış.2. bir süre çocuk sahibi olmak istememekte ve bu durum ileri yaşta doğum yapan kadınlarda bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır . sağlık ocağı veya hastaneye mahkum değildir. sosyo-kültürel unsurlardır. gerekse ilaç pazarlaması açısından kadınların tercihlerindeki bu . Diğer yandan. Sahip olunan konum. Kadının çalışma hayatına girmesiyle. Tabi buna bağlı olarak da kadına yönelik ürünler bu sektörde yerini almış. 55 yaşın üzerindeki nüfusun ise belirgin olarak artma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. gelecek yıllarda ülkemiz pazarı açısından yaşlı nüfusun daha fazla çoğalacağı ve bebek ve çocuk yaştaki nüfusta ise anlamlı bir azalma olacağı söylenebilir.

4.2. bu tür anlayışın olmadığı veya etkisinin. Demografik ve ekonomik yapı gibi. insan sağlığı ve çevreye zararlı olabilecek ürün güvenliği konusudur. Eğitim düzeyi arttıkça sağlığa bakış açısı da değişmektedir. Dolayısıyla. Pazar oluşturan tüketicilerin genel olarak ekolojik konulardaki duyarlılıkları da pazarlama yönetimlerini sorumluluklarının bilincine varmaları noktasında destekleyecek önemli bir husustur. özellikle bazı tüketim eylemlerinde daha azla yetinen özelliklerine karşın. nsan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünleri konusunda gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan Gıda Kodeksi’ nin ülkemizde de yürürlüğe girmiş olması. negatif dışsallıkla karşılaşılacak ve hastanenin imajında da zedelenmeler oluşacaktır.Tabi ki bunlar da insan sağlığını çoğu kez olumsuz etkilemektedir. Bunların en başında tıbbi atıkların saklanması ve yok edilmesi hakkında uyulması gerekenlerdir. Böyle olunca da hasta hastaneye gelse bile bazen ufak bir yanık. Özellikle de kırsal kesimdeki yaygın inanışlar farklılaşmaya başlamıştır. çok az hissedildiği bir pazarda tüketim eylemlerini bu anlamda sınırlandırıcı bir faktörün olmadığı söylenebilir (Douglas ve diğ. ufak ev kazalarını evde tedavi etme yoluna gidilmekte ve nesilden nesile aktarılmış eski ve yanlış inanışlar devam ettirilmektedir. bu sektörde faaliyet gösteren pek çok işletmenin pazarlama ve üretim çabalarını doğrudan etkilemektedir. içmelere gitmeyi bir uzman doktora gitmeye tercih edebilmektedir. Toplumumuzda birçok kişi kendi tedavisini kendi yapmaya çalışmakta. 3. Eğitim düzeyi artan toplumun tercihlerinde de değişiklik olacağından sağlık hizmetleri yatırımları yapılırken. Hastanelerde de bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar elbette ki vardır. kültür. sağlık hizmetleri pazarlaması gerçekleştirilirken bu durum göz ardı edilmemelidir.. enfeksiyon halini almış olabilmekte ve hatta hastanın hayatına mal olabilmektedir. Bu noktada.1996:88-89). Form tutma (fitness). doğrudan yada dolaylı olarak. Örneğin bazı yörelerde hala. Bu noktada bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmemesi doğrultusunda. Farklı yaşam tarzları ise. Sağlık bakımıyla ilgili davranışsal değişim Amerikalıların sağlık bakımı hakkındaki bilinçlerinin artmasıdır. pazarlama yönetimleri bir taraftan da tüketicilerdeki çevre duyarlılığını geliştirmeye katkıda bulunabilecek çabaları gözden uzak tutmamalıdır. pazarlama kararlarını etkileyen önemli unsurlar olarak görülmelidir. örf-adetler ve alışkanlıklar da sağlık hizmetleri talebi üzerinde etkili olur. Örneğin. Bu tür çabaların işletmenin ürünlerine daha fazla eğilimi beraberinde getirebileceği de unutulmamalıdır.1999:73). Ama yine de halen değişmeyen birçok inanış mevcuttur.5. çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek hammadde ve diğer yardımcı maddelerin ürünlerde kullanılmamasına dikkat etmek gereği bulunmaktadır.değişimler gözden kaçırılmamalıdır. .2. diyet ve alternatif tıp metotları Amerikalıların sağlıkları için uyguladıkları yöntemlerdir (Berkowitz. Ekolojik Çevre Pazarlama yönetimlerini ekolojik çevre faktörleri açısından ilgilendiren bir husus. kader anlayışının yaygın olduğu bir toplumdaki bireylerin.

2.05. 3.2. Bu açıdan da bu konuya gereken dikkatin gösterilmesi ve hastanenin. Bu maliyet artışı fiyatlara da yansımaktadır.25.7.bilgiyonetimi. sağlık ve eğitim gibi temel bilgi ürünlerinin enflasyondan arındırılmış fiyatları üç kat artmıştır. Nitekim. Dünya Savaşı’ ndan beri reel sanayi ürünlerinin fiyatları düzenli olarak düşerken. Teknolojik Çevre Teknolojik değişikliklerin hızlı yaşandığı önemli bir sektörde sağlık sektörüdür.5. sağlık hizmetlerinin maliyetinde de önemli artışlara yol açmaktadır.5. bir tüketim unsuru olarak sağlık hizmetlerinin ve bir sektör olarak sağlık sektörünün önemini artırmaktadır (www. Bu da.4.5.2. pazarlama stratejilerinin uygulanmasını zorlaştırmak da yada kolaylaştırmaktadır.2. Yasal Çevre 3.2005) .Gittikçe bilinçlenen müşteriler/hastalar. Bütün bu gelişmeler sağlık hizmetlerinde daha yoğun teknoloji/sermaye kullanımına neden olurken. artık hastane seçiminde de tercihlerini ortaya koyabilmektedirler.2.2. bu anlamda pazarlama yönetimlerini ileriye dönük stratejiler ve tahminlerde en fazla uğraştıran konulardandır. 3.6.org . pazarlama faaliyetlerini bu yönde düzenlemesi faydalı olacaktır. Sağlık alanında izlenen politika. Politik Çevre Genellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ya da azgelişmiş ülkelerde yaşanan politik istikrarsızlık. Bilgi toplumunun bir ürünü olarak teknolojik gelişmelerin ulaştığı düzey tıp bilimlerini ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerini önemli ölçüde değiştirecektir. II. hatta değiştirmeye başlamıştır.

örgütün zayıf ve güçlü yönlerini bilir ve çevrenin örgüte sağladığı olanakları ve çevresel tehlikeleri göz önünde bulundururlarsa örgütsel başarıyı getirecek yararlı bir stratejiyi geliştirebilirler. Sağlık kurumlarının içinde bulunduğu çevre sürekli değişmektedir. müşteri gereksinimleri ve istekleri belirlenebilir. Burada bir hastane için yapılmış SWOT analizi örneği sunulmuştur. laser vb. laporoscopik cerrahi. maliyetlerin düşüşünde de önemli bir katkı sağlamıştır. Sağlık kurumunun değişken ve dinamik çevre içinde yaşamını devam ettirebilmesi ve uzun dönemli amaçlarını gerçekleştirebilmesi. Web teknolojisiyle hastaneler mevcut ve olası hastalarının profillerini çıkartabilir ve onlara daha kişisel ürünler sunabilirler. Web-sitesi trafiğini analiz ederek. hastalarla ilgili daha gerçeğe uygun ilişki tabanlı deneyimler sunmak için pazarlama etkinliklerini daha ince düşünülmüş ve tasarlanmış hale getirebilir. bu tehditlerden korunabilmesine ve fırsatlardan yararlanabilmesine bağlıdır. diğer yandan da bir takım fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu değişimler. .leri teknolojinin kullanımı maliyetleri artırması yanında bazı alanlarda teknoloji. sağlık kurumunu analiz etmek. Ayrıca. 3. Pazarlama planlamasının üçüncü aşamasında sağlık işletmesinin pazarlama amaç ve stratejileri geliştirilir. kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek zorundadır (Kavuncubaşı. Dördüncü aşamada eylem planı hazırlanıp uygulamaya konur ve son aşamada pazarlama kontrolü ile plan değerlendirilir. 2000: 159). sağlık kurumunu bir yandan tehdit ederken.5. tıbbi bilgilerin paylaşılması ve tıp eğitimde teletıp (telemedicine) uygulamalarının önemli katkısı bulunmaktadır. Stratejik Planlamanın Son Aşamaları Burada belirtilen çevre analizi sonrası pazarlama yöneticisi swot analizi ile sağlık işletmesinin güçlü ve zayıf yönlerini ve çevrenin yarattığı veya yaratacağı fırsat ve tehditleri belirlemek zorundadır.2. Çünkü SWOT analizi sayesinde yöneticiler. Özellikle cerrahi alanında kullanılan yeni teknolojiler (histerectomy.3. Tehditlerden korunmak ve fırsatlardan yararlanabilmek için yönetici. Web teknolojisi.) ameliyat sonrası hastanede kalış gün sayısını 3-4 güne düşürmüş hatta bazı alanlarda bir geceye indirerek önemli maliyet düşüşleri sağlamıştır.

.

SAĞLIK H ZMETLER PAZARLAMASINDA PAZAR BÖLÜMLEME. HEDEF PAZAR SEÇ M VE BÜYÜME STRATEJ LER .

4. Pazar Bölümlendirme Kavramı Değişimin had safhada olduğu günümüz pazarlarında değişimleri sezemeyen ve geleceği göremeyen işletmeler pazara yön veren olamayıp . Rekabetin yaşandığı bir pazarda başarılı olmanın en önemli aracı ise etkin bir pazarlama stratejisi izlemektir. söz konusu ihtiyaç farklılıkları çerçevesinde nispi olarak homojen ihtiyaç sahiplerinin ayrı ayrı gruplar olarak ele alınması esasına dayanır. Pazarın aynı özellikler göstermesi ve aynı mal ve hizmetleri gereksinim duyması halinde de homojen pazardan söz etmek mümkündür. kullanım oranlarında. pazarda kendilerine verilen kadarıyla yetinmek durumunda kalacaklardır. otomobil. Farklılıklar yaş. dağıtım. elbise gibi malların olduğu pazarlar oldukça heterojendir. Pazarlama stratejisi ise. şte pazar bölümleme. tutundurmanın gibi pazarlama bileşenlerine yönelik karar vermeyi içerir.) elde edilen kritik bilgiler sonucunda gerçekleştirilir. yaşam biçimi. açılardan görülebilir. (Mucuk. .1. algıladıkları yararlarda. Pazarlar tüketicilerden oluşur ve tüketicilerde çeşitli bakımlardan birbirlerinden farklıdırlar. öğrenim düzeyi. fiyat. sosyal sınıf vb. Böyle bir pazarda bir işletmenin tek tip bir mamulle pazarın tamamının gereksinimlerini karşılaması nadiren mümkündür. faydalarını ve sakıncalarını Pazar bölümlendirmenin değişkenlerini Etkin bir pazar bölümlendirme için gereken şartları Pazar bölümlendirme aşamalarını Hedef pazar kavramı ve hedef pazar seçimini Sağlık hizmetlerinde pazarlama stratejilerini Pazar konumlandırma kavramlarını Büyüme stratejilerini öğrenmiş olacaksınız.2001:9397) Pazar bölümlendirme çalışmaları pazarlama planlama proseslerinden (dış çevre analizi. • • • • • • • • • Pazar bölümleme kavramını Pazar bölümlendirmenin gerekliliğini. Ev. Bu farlılıklar tüketicilerin isteklerinde. Birbirinden farklı özellikleri olan ve farklı mal ve hizmetlere gereksinim duyan pazara heterojen pazar denir. gelir durumu. pazardaki tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere spesifik hedef pazarın seçimi ve ürün. satın alma biçimlerinde kendini gösterir ve pazarın heterojen olmasına yol açar. meslek. durum analizi vb.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde .

Çünkü mamulün her model. pazarda uygun bir konuma ulaşabilmektir. Pazar bölümlendirme yaklaşımının gerisinde yatan mantık.2001:93-97) Daha iyi bir sonuçtan kasıtsa. tüm tüketici ihtiyaçlarını tek pazarlama karması ile karşılamaktan. gerekse pazarlama yüksek maliyetlere yol açar.Bir işletme önce pazar bölümleme stratejisini kullanır. her cins ve renkte üretilmesi ek maliyet gerektirir. sosyal çevre koşullarını seçmek demektir. ama rekabet artınca ürün farklılaştırma stratejisine döner. Söz konusu değişkenlere göre yapılacak olan pazar bölümlemesi neticesinde ortaya çıkan her bir segment (bölüm) değerlendirmeye tabi tutulur. En önemlisi masraflı olmasıdır. Pazar Bölümlendirmenin Faydası ve Sakıncası Pazar bölümü seçmek. Bu da işletmenin daha bilinçli ve etkili olmasını sağlar. Bu değerlendirme neticesinde işletme açısından en fazla fayda vaad eden veya işletmenin etkin olabileceği pazar bölüm veya bölümleri seçilir. 4. . tüketici istek ve ihtiyaçlarının daha iyi saptanmasını sağlar. (Mucuk. pazarın . pazara en iyi şekilde nüfuz ederek . Gerek üretim.tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek. Bu seçimi takip eden süreçte ise seçilen hedef pazarda uygun rekabet konumu için strateji belirlenmesi yoluna gidilir. Pazar bölümlendirme yapabilmek için öncelikle tüketicilerle ürünler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi gerekmektedir.2. Bu analiz neticesinde ortaya çıkan fayda beklentileri veya kişilik özellikleri veya davranışsal özellikler sınıflandırılarak pazar bölümleme amacıyla kullanılacak olan değişkenler belirlenecektir. Birçok yararı yanında pazar bölümlemesinin bazı sakıncalı ve sınırlayıcı yönleri de vardır. daha iyi bir sonuç alınabileceği düşüncesidir. tüketicileri. politik. işletmenin pazarın her belirgin bölümünün ihtiyaçlarının ayrı bir pazarlama karması ile. rakipleri ve teknik.

1’ de özetlenmiştir.2001:93-97). . Her pazar bölümü için ayrı bir reklam aracının kullanılması da yine ek maliyet unsurudur. Pazar bölümlemenin fayda ve sakıncaları tablo 4.Pazarlama faaliyetinde de her cins ve çeşitten stok bulundurma gereği maliyetleri arttırır. (Mucuk.

3.4.1. Etkin Pazarlama çin Gerekli Şartlar .

Pazarlar kırsal ve kentsel kesim açısından bölümlere ayrılabileceği gibi bölgeler. şletmeler. tüketici ihtiyaçlarının ve satın alma davranışlarının bölgeden bölgeye ya da kentten köye göre değişmesidir. nüfus yoğunluğu. pazar bölümlendirmenin en eski biçimidir. Coğrafi bölümlemede çok kullanılan üç etken . şehir nüfusu. iklim gibi faktörlere bağlı olarak da ayrılabilirler. bölgeleri inceleyerek.1.Bu etkene göre bölümlemenin nedeni.4. . karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacakları bölümleri seçerler.4. Coğrafik Değişkenler Potansiyel alıcıların coğrafi esaslara göre bölümlendirilmesi.

Örneğin. cinsiyet. Bu bölümlemenin kullanılmasının bir diğer nedeni de. Kentsel alanda faaliyet gösteren bir tıp merkezi hastaları kendine çekmek için şehirdeki örgütsel müşteriler. aile yaşam eğrisi.4. . Son yıllarda ırk ve kültürel ayrımda pazarlama bölümlemede dikkate alınmaya başlanmıştır.Sağlık hizmetlerindeki başlıca coğrafik ayrım kırsal ve kentsel diye ikiye ayrılır. meslek eğitim gibi çok sayıda demografik faktöre bağlı olarak pazar bölümlere ayrılabilmektedir. 1996: 172). ABD Ispanyol asıllıların büyüyen varlığı pazarlamacıların bu gruba ulaşmak için Pazarlama stratejileri değiştirmelerine neden olmuştur. Fransis Hastanesi uzun yıllar bu bölgedeki Asyalı hastalar için çevirmen tutmuş ve bu hizmetini Asyalı medya araçları ile duyurmuştur (Berkowitz. yaşlı veya geriatri vakalar şeklinde yapılabileceği gibi başka demografik faktörlerle beraber kullanılarak özellikleri biraz daha sınırlandırılmış bir hedef pazar oluşturulabilir. Örneğin hastalar cinsiyete göre ayrılabilir ve kadın hastalarında 14 yaş altı ve 14 yaş üstü olarak gruplandırılabilir. sağlık kuruluşları açısından bölümleme çocuk hastalar. diğer değişkenlere oranla kolay biçimde elde edilmesi ve ölçümlemelerde birlik sağlanabilmesidir.2. Demografik faktörlerin her biri hedef pazarı belirlemede tek başına kullanılabileceği gibi. Demografik Değişkenler Tüketicilerin demografik özellikleri davranışlarının farklılaşmasına yol açacağından pazar bölümlendirmede demografik özelliklerin sıkça kullanıldığını görmek mümkündür. gelir. Nüfusun sahip olduğu özellikler de göz önüne alınır. 1996: 172). şehir dışındaki örgütsel müşteriler şeklinde pazarı bölümleyebilir. Yaş. Belirli bir yaşta olanlar. 4. San Francisco da ki St. belli bir yaşın üstünde ya da altında olanlar mal ve hizmetler için hedef olarak seçilebilir. ABD 14 yaş üstü kadınların diğer gruba nazaran %25 daha fazla doktora başvurduğu ve % 15 daha fazla hastaneye yattığı görülmektedir (Berkowitz. aile büyüklüğü.

Çoğu tüketim malları ve endüstriyel mallar için milli gelir. en önemli bölümlendirme değişkeni ve pazar potansiyeli göstergesidir.4. .4.4. 2000: 82). çünkü bazı ülkeler vardır ki GSMH’si yüksektir ama gelir dağılımında adaletsizlikler vardır (Özcan. Geleneksel olarak işletmeler önce en yüksek gelirli ülkeleri hedef pazar olarak seçmektedir. Ekonomik Temele Göre BölümlendirmeDünya pazarlarını ya da ülkelerini bölümlere ayırmanın en basit yolu söz konusu ülkeleri kişi başına düşen GSMH’ ya göre gruplara ayırmaktır. Ancak sadece bu kritere bakarak karar vermek yanıltıcı olur.

2001: 139). her bölüm . marka değiştirenler ve marka bağımlılığı olmayanlar üzerinde araştırmalar yaparak ve kendi pazarlama yetersizliklerini de saptayarak. Hizmet sektörü içerisinde yer alan sağlık hizmetlerinde. ağır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin.5. Bahsedilen bu bölümlendirmelerden bir ya da bir kaçını kullanarak başarılı bir pazar bölümlemesi yapabilmek için ise pazarın yeterli büyüklükte. Örneğin. hizmet işletmeleri.2005:213-214). Örneğin. pazar çok fazla bölümlere ayrılabilecek niteliktedir. hastaların ne kadarının özel sağlık sigortası vardır? Hangileri hastanemize ilk kez başvurmaktadır? Hastalarımız yakın çevreden mi yoksa uzaktan mı gelmektedir? Emekli hastaların kaçı SSK.Çünkü marka değişikliğinin kendisine yeterli tatmin sağlayıp sağlamayacağı belli değildir. Tüketiciler bağlı oldukları markayı değiştirme eğiliminde değildirler. Örneğin. hastaların ayakta ve yatakta olarak gruplandırılmasıdır (Karafakıoğlu. Böylece. pazarlamacı açısından daha fazla anlam ifade eden başka kriterlere göre de bölümlendirilmesi mümkündür. Sağlık kuruluşları tarafından. Bir hizmet işletmesi pazardaki tüketicilerin marka bağımlılığı örneklerini analiz ederek önemli bilgiler elde eder.4. marka bağımlılığı az olanlar.4. hangi markaların kendileri için ciddi rakipler olacağını belirleyebilirler. Davranışsal Temele Göre Bölümlendirme Hizmet sektöründeki ürünler hakkında satın alma öncesinde güvenilir ya da yeterli bilgi edinme olanağı sınırlıdır. işletme bu grupları bir dizi uygun pazarlama stratejisi ve taktikleri uygulayarak kendi markalarına bağımlı hale getirebilir ( çöz. kaçı Emekli Sandığına bağlıdır? Pazar bölümlere ayrılarak. hafif ve müzmin (kronik) şeklinde bölümlendirilmesidir. hastalık ve hastaları sınıflandırmak amacı ile kullanılan bir bölümlemelerden biri hastaların. 1998: 46). Bir diğer klasik ayırım ise. ulaşılabilir ve istikrarlı olması gerekmektedir (Çoroğlu.

Pazar Bölümlendirmesinin Amacıi . sağlık kuruluşu kaynaklarını daha rasyonel bir biçimde kullanabilir (Karafakıoğlu.5. 4.4. 1998: 46).için pazar potansiyeli saptanabilirse.1.

Ancak. alıcıların büyüklüğü ve malın kullanım etkenlerine göre bölümlenebilir . coğrafi yer.4. pek çok etkene göre gruplandırılabilir.5. bu etkenlerin çoğu. alıcıların türü. işletme türü. üreticiler ve aracılar pazarının bölümlemesinde geçerli değildir. Üreticiler ve Aracı Pazarın Bölümlemesi Tüketiciler pazarı. Bu pazarlar genellikle.

.

.

.

çoğunlukla homojen nitelikli tuz.Bu yüzden. Genel poliklinikler de aynı şekildedir. Özel olarak bir hastalık ya da hasta kitlesine hitap etmeyip. benzin gibi malları pazarlayan şirketler bu yolu seçerler. şeker de şeker ve bütün markalar geniş ölçüde birbirine benzer.tr--12-07-2005) . (Karafakıoğlu. Dolayısıyla her işletmenin uygulamayı düşünebileceği bir yaklaşım değildir. zira markası ne olursa olsun tuz tuzdur. öbür taraftan bir pazar bölümünde şiddetli rekabete girip ezilmek ya da düşük kar etmektense ortalama bir kar haddi yakalayıp fırsatlarda değerlendirilebilir. Rakip sayısı arttığında pazar payı hızla düşecektir. Farklılaştırılmamış strateji pazarın tamamını hedeflemiş olsa da aslında tüm pazara ve tüketicilere ulaşmak oldukça zordur.sakarya. Ortalama bir hizmet verdileri için pazarda öne çıkamama riski vardır. herhangi bir rahatsızlığı olan bütün kişilere hizmet satmaya çalışırlar. Pazardaki ani değişiklikler. bu strateji etkinliğini kaybeder. Ayrıca bu stratejinin kullanılabilmesi için hasta istek ve ihtiyaçları arasındaki farkın az olması gerekir. (http://web. işletmeyi sarsabilir. şeker. Sağlık işletmelerinde bu duruma genel hastaneleri örnek verebiliriz.edu. Örneğin bir acil servis için hastaların talepleri arasında önemli farklar varsa . ürün verimliliği ve pazarlama maliyetlerini düşürmesi açısından avantajlı iken doğası gereği risklidir.1998:53) Tüm pazarlama.

sakarya. Pazarda yer alan tüketici tercihlerindeki ani değişimlere karşı riski azaltır.edu. Örneğin mevsimlik talepler olduğunda uygulanacak farklı pazarlama programlarıyla istenilen sonuçlar elde edilebilir.Örneğin genel cerrahi bölümü dışında ayrı bir çocuk cerrahisi ünitesi kurulabilir. Fakat buda maliyetleri arttırabilir (Karafakıoğlu. 1998: 53). (http://web. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi ile işletmeler daha yüksek satış hacmi sağlayabilir. Ya da bu değişimlerden faydalanmayı sağlayabilir.tr--12-07-2005) .

Bir pazar nişinde faaliyet gösteren bir firmanın etkin bir biçimde hizmet verip. dar kapsamlı • • • • • . Niş pazarlamacılar. Niş boyutunun küçüklüğüne rağmen Pazar bölümünü yüksek karlı hale getirebilir (Ferrel. yoğunlaştırılmış pazarlama yaklaşımını daraltarak pazarlama çabalarını iyi tanımlanmış. Niş pazarlar genellikle pek çok rakip firmanın çok az ilgisini çekerler.com-10-12-2003). onlara geniş bir dağıtım ağı ile ulaşmak ve çok fazla tutundurma faaliyeti yapmak yerine. maliyetlerinin üzerine önemli bir kar payı koyabilir. küçük bir pazarlama bölümüne “niş” pazara yöneltirler. Geniş bir müşteri kitlesini tatmin edecek mallar/hizmetler üretmek. Niş pazarlamanın uygulandığı çok küçük pazar dilimi. Görülmez olabilir ya da kimsenin aklına gelmemiş olabilir. "Niş pazarlama" göreceli olarak benzer niteliklerde mal/hizmetlere gereksinim duyan. firmalar yalnızca özürlü insanlara yönelik giysiler üretmeyip. boşlukları doldurmaktan kaynaklanmaktadır.1.4. karlı olabilmesi için ideal bir pazar nişinin karlı ve büyüme potansiyeli olması gerekmektedir.4. 4.2003:9): • Niş pazarlama uygulayan firma. Niş pazarlamanın önemi. öyle ki müşterileri onların istedikleri fiyatı vermeye hazırdır. niş pazarlama yapan firmalar yüksek bir kar payına ulaşırlar. ayrıca yaşlılara yönelik giysiler de üreterek iki ayrı pazar nişinde birlikte faaliyet göstererek riskleri azaltmaya çalışırlar. Niş Pazarlamanın Özellikleri Niş pazarlamanın özellikleri şunlardır (Özkan. Harline ve Lucas. yeri ve pozisyonu bulması. Pazarlama faaliyetleri kolaylaşır. Belirli bir endüstri kolunda veya coğrafik alanda yoğunlaşan firmalar daha etkin pazarlama stratejileri geliştirebilirler. Bu sözcüğün bir başka anlamı ise. belirli bir zaman periyodunda tamamen yok olabilir veya tam aksine büyük bir gelişme de gösterebilir. kişinin kendisine en uygun işi. boşluğu tanımlamak için mimaride "niche" sözcüğü kullanılmaktadır. yeteneklerini ve müşteri tanınmışlığını geliştirebilir. aynı zamanda modern pazarlamadaki son akımlardan birini de tanımlamaktadır. Dilimizde "niş" olarak yerleşen bu sözcük. Bu riskleri bilen pek çok firma. bu bölümde halen faaliyet gösteren firmalar. Örneğin. ürettiği mala/hizmete eklediği değerler nedeniyle. spesifik ihtiyaçlardan oluşan. sağlam bir pazar elde etmiş olursunuz. rakiplere karşı kendini korumak için. tek bir niş pazarda faaliyet göstermek yerine.8. “Niş Pazar" gereksinimleri tam olarak karşılanamayan küçük bir müşteri grubunun istemlerini daha iyi karşılayabilmek için belirlenen çok dar kapsamlı.4. bir ya da daha çok benzer özelliği paylaşan. Niş pazarlamacılar müşterilerinin isteklerine uygun özelliği olan mallar üretirler. Niş pazar bölümü gelişme gösterdikçe.8. iki veya daha fazla niş geliştirerek hizmet edebilecekleri pazar alanındaki şanslarını artırmaktadırlar.danismend. Niş (Niche “Alt Bölümsel”) Pazarlama Heykelin duvarda oturduğu oyuğu. Siz bu fırsatı kullanırsanız. 2002: 78). küçük bir pazar bölümüdür. güvenli ve karlı bir ya da birkaç pazar bölümü bulmaya çalışırlar. Bazı firmalar.(www. küçük bir tüketici kitlesinin istemlerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştirilen pazarlama faaliyetlerine denir. Yani piyasada bir boşluk vardır. Yığın pazarlama yapan firmalar. pazarda büyük bir satış hacmine ulaşırken.

ve sitiline) ya da ürünün psikolojik niteliklerine (algı ve imajına) dayanır. Farklılaştırma StratejileriÜrünün farklılaştırılması pazarlama stratejilerinin en önemli hedefidir. 4.9.) ulaşılabilir. Çünkü ürünlerdeki farklılaşma ya ürünün gerçek niteliklerine (ürünün karakteri.• • • pazarlama stratejileri ve daha az kaynak kullanımı ile yoğun biçimde küçük bir pazar dilimine odaklanılabilir. konferanslar vb. Müşterilerin algılaması bu süreçte çok önemlidir. Niş pazardaki müşterilere kolayca tanımlanabilen dağıtım kanalları aracılığıyla (medya. Konumlandırma 4. ticari yayınlar. ürünün özellikleri. firmanın ürettiği mala/hizmete dikkatinin çekilebilmesi ve onlara benimsetilebilmesi için çok fazla finansman kaynağı gerekmemektedir. • • • Ürün Tanımlayıcıları Müşteri Destek Hizmetleri maj .9.1. birlikler. Pazar dilimi tanımlanabilecek kadar belirlidir ve müşteri kitlesi firmanın uzmanlık alanlarından bir veya birkaç tanesine uymaktadır. Özellikle KOBI'ler için bir niş pazara ilgi duyan müşteri kitlesinin.

.

10.4. Büyüme Stratejileri .

hatta tek mamul veya marka dahi olabilir. bağımsız bir kısım. böylece .1. Ancak işletmenin bu biçimde parçalara ayrılmasının kolay bir iş olmadığı da açıktır. tek tek her S B’ in işletmeye ne ölçüde katkıda bulunduğu. bir mamul hattı (grubu).1997:134) Bu yöntemde birden fazla ürüne sahip bir işletme. bir işletme girişimlerinin portföyünü öyle bir şekilde dengede tutmalıdır ki.2001:35-40) Bu yaklaşım “Nispî Pazar Payı Matrisi”. ne getirip ne götüreceğinin tespiti için değerlendirilmesidir. (Mucuk.(Dinçer. seçeceği stratejileri işletmenin nispî pazar payına ve pazar büyüme oranına göre değerlendirir.1995:55) Bu yaklaşımın temel fikri şudur. işletme ile en güçlü rakibinin pazar payı arasındaki rasyodur. S B yani stratejik iş birimi.vermeye başlamasını ifade etmektedir. “Büyüme Pazar Payı Matrisi” olarak da adlandırılmaktadır ve en çok bilinen portföy analiz tekniğidir.11. Pazar büyüme oranı ise bir önceki yılda tüm ülkedeki büyümeye oranla piyasadaki büyümedir (Tek. bazı girişimleri harcadıklarından daha fazla nakit getirsin. ayrı amaçları olan ve işletmenin diğer kısımlarından ayrı olarak planlanabilen birimlere ayrılabilmesidir. “Ürün Portföyü”. Bu noktada yukarıda bahsedilen BCG yani BDG matrisi (Boston Danışma Grubu Matrisi) üzerinde durulmalıdır. Boston Danışma Grubu Büyüme – Paylaşım MatrisiBu konuda atılacak ilk adım. işletmenin ayrı misyonu. Bundan sonraki iş ise. 4. Burada nispî pazar payı.

lk olarak S B veya ürün için pazardaki rakiplere oranla pazar payı hesaplanır. Ürün.2005:166) BDG’ nun geliştirmiş olduğu portföy analizi. pazarın büyüme hızı ve görece pazara payı Şekil 4.gelişmek ve kara geçebilmek ihtiyacı duyan diğer girişimleri desteklemede kullanılsınlar. matrisin kurulması ile başlamaktadır. Modele göre her girişimin rolü iki temel etmence belirlenir.1997:205-209) . (Can. bu ürün için yıldan yıla gözlemlenen pazar büyüme oranı belirlenir. (Eren.Yaşar . daha sonra.8’ de gösterilmiştir. oluşturulacak olan matriste işletmeye sağladığı satış hasılatıyla orantılı çapa sahip bir daire şeklinde yerleştirilir. Böylece işletmenin pazarda satışa konu olan ürünlerinin birbirlerine oranla durumları gözle kıyaslanabilir.Tuncer .

Hofer AnaliziHofer’ in ürün pazar değerlendirme matrisi BDG ve GE’nin geliştirmiş olduğu matrislere yöneltilen eleştiriler göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir analiz tekniğidir. Thompson ve Strickland pazar büyüme durumu ve rekabet durumunu esas alarak iki boyutlu bir matris oluşturmuşlar ve stratejik alternatifleri gruplandırmışlardır (Dinçer . hem de aynı alanda bulunan işletmelerin neden farklı strateji uyguladıklarını açıklamaktadır.11.1. 4. sermaye ihtiyacı ve benzeri özellikleri strateji seçimini etkileyen faktörler olarak belirlenmektedir. ürünün pazardaki payına. Bir işletmenin pazar durumu. rekabet üstünlüğü.4.2. Stratejik Kümeleme AnaliziStratejik kümeleme analizi hem uygulanabilecek stratejileri sınıflandırmakta. Hofer analizinde her stratejik faaliyet matris üzerinde pazar potansiyeline.1. nakit akışı. pazarın rekabet durumuna ve ürünün içinde bulunduğu yaşam .11.1.1997:135-138).

Yatay eksende ise rekabet oluşumu yer almaktadır ve güçlü. ürünlerin yaşam seyrini gelişme. Analizin diğerlerine göre üstün olan özelliği. olgunluk ve düşüş olmak üzere beş safhada incelemiştir. (Taşkıran . zayıf şeklinde derecelendirilmektedir. değişken sayısının dörde çıkmasıdır. Matrise yerleştirilen daireler. Dikey eksene ürün yaşam safhaları yerleştirilir. büyüme. orta.1995:73) . sarsılma. faaliyette bulunulan pazarın büyüklüğünü gösterir.1997:141-144) Ürün pazar değerlendirme matrisinde rekabet durumu ve ürün yaşam safhası temel faktörler olarak ele alınmaktadır. Hofer. Böylece sahip bulunan kaynakların tahsisinde optimallik sağlama imkanı artmaktadır (Dinçer.safhasına göre değerlendirilmektedir. Böylece pazarın durumu. şimdiki ve gelecekteki işletme faaliyetleri için daha açıklık kazanmış olmaktadır.

BÖLÜM 5 SAĞLIK H ZMETLER PAZARLAMASINDA TÜKET C DAVRANIŞLARI .

.

.

.

.

.

.

.

coğrafik dağılım. cinsiyet gibi değişkenlere demografik değişkenler adı verilir. Aşağıda bu değişkenlere kısaca değinilmektedir.Yaş. gelir. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Doğru cevap:b

Doğru Cevap:e

Doğru cevap:a

Bölüm Hedefi
Bu bölüm bittiğinde ; • • • • • • Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama bilgi sistemlerini araştırması kavramını ve önemini araştırmalarının uygulama alanlarını araştırmasının türlerini araştırmasının faydasını araştırmasının aşamalarını

öğrenmiş olacaksınız.

6.1. Pazarlama Bilgi Sistemi
Günümüzde post endüstriyel koşullarda rekabette iki önemli faktör vardır: Bilgi zenginliği ve küreselleşmedir (Wooton, 1977:21). Özellikle bilgiye ulaşmada ve bu bilgiyi kullanmada geri kalan işletmeler piyasada varlıklarını zamanla yitirecekleri bir gerçektir. Bilgi sistemleri, faaliyet sürecinin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesinde önemli bir role sahiptir. şletme bazında kurulacak bir Pazarlama Bilgi Sistemi karşılaşılan dezavantajları firma lehine avantaja çevirmekle birlikte işletmenin etkin çalışmasını sağlayacaktır. Neticede elde edilen bilgiler, karanlık bir odayı aydınlatan lamba gibi firmaya yol gösterecektir. Bir işletme, doğru ve isabetli karar almak ve bunları başarı ile uygulamak üzere, içinde bulunduğu pazarı ve dış çevresini iyi tanımak, kendisinin güçlü ve zayıf yönleri ile pazarda mevcut fırsat ve tehditleri sağlıklı olarak değerlendirebilmek için yeterli pazarlama bilgilerine sahip olmak zorundadır.

230). Günümüzde sağlık kuruluşlarının da hedef aldıkları pazarlar. sorun çözümünde.Bu veriler ise ancak etkin bir pazarlama bilgi sistemi ve yapılacak araştırmalar ile mümkün olabilir.2004:115).şletme için işlenmemiş bilgilere veri. Pazarlama araştırması ulusal ve uluslar arası pazarlara yönelik. Bu tanım günümüzde yapılan tanımlar karşısında oldukça yüzeysel kalmaktadır. “gerçekleri ve geçerli prensipleri bulmak için belirli bir konunun sistemli ve nesnel biçimde incelenmesidir” şeklinde tanımlanabilir(Arpacı ve diğ. Günlük hayatımızda yakın zamanda girmiş olan araştırma terimi geniş anlamlı ve yaygın olarak kullanılmaktadır. işletme içi ve dışından sürekli biçimde toplanması. Pazarlama bilgi sistemi ile pazarlama araştırması arasındaki en belirgin fark. mal ve hizmetlerin pazarlaması ile ilgili problemler hakkında verileri sistematik . 6. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Tanımı Küreselleşmenin ve post-modern eğilimlerin etkisini her geçen gün artırdığı günümüz iş koşulları. karar vericiye sunulması ve depolanması amacıyla oluşturulmuş bir yapı olarak tanımlanabilir. fiyatlandırma kararlarının verilmesinde. Proje gerçekleştikten sonra bir problem ortaya çıkıncaya kadar araştırma faaliyetlerine bir süre ara verilmektedir. Pazarlama araştırması pazarlama bilgi sistemi içinde yer alan bilgi kaynaklarından sade bir tanesidir. pazarlama kararları için gerekli bilgilerin.1998:235). hedef pazar veya pazarların seçilmesinde ürün niteliklerinin belirlenmesinde. Gerekli veriler gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı kaynaklardan sürekli toplanır.Araştırma. gelişi güzel toplanmış bilgilerle bir sağlık işletmesinin yönetilmesi mümkün değildir. Doğru kararlar verebilmek için önce yeterli ve güvenilir bilgi toplamak zorunludur(Karafakioğlu. şletmelerin ihtiyaç duydukları bilgiler pazarlama araştırmaları ve diğer çok sayıda kaynaktan sağlanır. pazarlama bilgi sisteminde süreklilik vardır. işlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi. Pazarlama araştırması bir tanıma göre..2004:115). belirli ve özel bir pazarlama sorununun çözümü için (proje bazında) gerçekleştirilir. Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)(marketing information system). belirli bir spesifik problemin çözümü için gerekli verileri elde etmek için yapılır ve elde edilen veriler daha sonra işletme veri bankasına aktarılır (Karafakioğlu. Pazarlama araştırmasının değişik yazarlar tarafından değişik tanımları yapılmıştır. Başka bir deyişle pazarlama araştırmaları pazarlama yöneticilerine mevcut veri bankasında olmayan. Oysa PBS için sürekli bilgi akışı söz konusudur. Yani ihtiyaç duydukça yapılır. yöneticilerin karar almasını kolaylaştırılan işlenmiş verilere ise bilgi adı verilmektedir (Timur. sundukları hizmetler çeşitlenmekte. süratle değişen bir ortamda yöneticiler karmaşık ve riskli kararlar almak durumunda kalmaktadırlar. belirsizliği belirliliğe dönüştüren. 1998:236).2. O halde pazarlama araştırması ve temel işlevi nedir? Bu sorunun yanıtını Kotler 1999 yılında Free Press’e yapmış olduğu bir konuşmada kendi ifadesiyle şu şekilde verir: ”araştırma pazarlamanın başlangıç noktasıdır… pazarlama araştırması olmaksızın bir pazara giren işletme tıpkı kör bir insan gibidir” (Ecer ve Canıtez. pazarlama araştırmasını kaçınılmaz bir yönetsel süreç olarak zorunlu hale getirmiştir. 1996:35). dağıtım kanallarının yapılandırılmasında ve tutundurma eylemlerinin oluşturulmasında kritik ve işlevsel bir rol oynar (Ecer ve Canıtez.1992. "Pazarlama problemlerinin çözümlenmesi için bilimsel metod uygulanmasıdır".Artık eskisi gibi. yakın çevreden. Pazarlama araştırmaları ise. Günümüzde geçerlilik kazanan bir tanımda şöyledir: "Pazarlama araştırması.

işletmenin ürettiği mal ya da hizmetlerin pazarlanmasında ve pazarlanması sürecinin sonunda ortaya çıkan problemleri ya da mevcut durumu öğrenmek amacıyla. Pazarlama Araştırmalarının Uygulama Alanları ve Türleri Pazarlama araştırmasının çok geniş uygulama alanı vardır. 6.3. pazar ve problemler hakkındaki bilgileri sistematik ve objektif olarak toplama. Satış Ve Pazar Araştırması • Pazar payı analizi • Pazar özelliklerinin belirlenmesi • Satış analizi • Satış bölgelerinin belirlenmesi • Dağıtım kanalları ve dağıtım maliyetleri çalışmaları • Dağıtım merkezlerinin yer seçimleri • Tüketici araştırmaları • Tüketici tatminsizliği • Farklı pazarların nispi karlılık analizi • Bölgesel satış potansiyelinin belirlenmesi 4. işletme ile pazar arasındaki haberleşme bağını sağlamaktadır. ”pazarlama fırsatlarının belirlenmesi ve pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel metodun uygulanmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir ifade ile pazarlama araştırması. analizi ve yorumlanmasıdır” şeklinde tanımlarken. “Pazarlama araştırması mal ve hizmetlerin pazarlamasına ilişkin problemler ait verilerin sistemli şekilde toplanması.1992:231) Mucuk ( 1998:257) ise pazarlama araştırmasını. Araştırmada objektiflik temel ilkedir. Ekonomik Araştırmalar • Kısa ve uzun dönemli tahminlerle ilgili araştırmalar .Bu tanıma göre. Aynı zamanda pazarlama araştırması. “pazarlama fırsatlarına ve sorunlarına ilişkin olarak verilerin objektif olarak toplanması. Mamul Araştırması • Yeni mamul araştırması • Rakip mamullerle ilgili çalışmalar • Fiyatlama araştırması • Mamul denemesi • Ambalajlama araştırması • Mevcut mamule yeni kullanma alanları araştırılması 3. Bir sınıflamaya göre pazarlama araştırmasının uygulama alanları şöyle sıralanmak mümkündür( Tokol. Amerikan Pazarlama Birliği’nin standart tanımı ise. kaydetme ve analiz etmektir. Arpacı ve arkadaşları ise (1992: 231). Reklam Araştırması • • • • Güdüleme araştırması Reklam sloganı araştırması Reklam aracı araştırması Reklamda etkinlik çalışmaları 2. 1996:2-3): 1. pazarlama araştırması bilginin sistematik olarak araştırılması ve analizinin yapılmasıdır..kaydedilmesi ve irdelenmesidir” şeklindedir(Arpacı ve diğ.

(6) Satış araştırması. Sosyal Sorumluluk Araştırmaları • Tüketici çalışmaları • Ekoloji çalışmaları • Reklam ve promosyonlarda yasal sınırlamalara ilişkin çalışmalar • Sosyal değerlerin araştırılması Pazarlama araştırmaları konularına göre. Tüketici ve Tüketici Davranışları AraştırmalarıÜreticiler. üreticiye tüketicinin yaş grubu. eğitim düzeyi ve sosyal statüsü gibi kişilerin sosyo-ekonomik özellikleri ve kişilik. (7) fiyat araştırması. Çünkü sağlık kuruluşları çok karmaşık bir çevrede hizmet sunmakta olup çevredeki değişimlerin ve sağlık hizmetlerinin baş müşterisi olan hastada meydana gelen değişikliklerin araştırılması gerekir. (5) Ampirik (anket yolu ile gerçekleştirilen pazarlama araştırmaları) araştırmalar. tüketimi etkileyen alışkanlıkları. aile büyüklüğü gibi tüketicinin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler sağlar.s. ürünün son tüketicisinin kim olduğu ile ilgilenirler. 1996. Bu araştırma türleri hakkında ayrıca kısaca bilgi verilecektir. (1) Keşfedici Araştırmalar. amaçlarına göre ve metodolojik açıdan yapılan sınıflandırmadır. Tüketici araştırmalarında. (3) Dağıtım ve Dağıtım kanalı araştırması. (8) endüstriyel Pazar araştırması. sigorta. hastaneler ve kamu kuruluşları gibi sosyal amaçlı kuruluşlar da pazarlama araştırmalarından yararlanırlar. belediye.103).1. Böylelikle tüketicilerde marka bağımlılığı da araştırılmaktadır. Vakıf. incelenmektedir. sağlık ocaklarının amacı kar değildir. (5) Pazar potansiyeli ve trendleri ile ilgili araştırmalar. (9) Güdüleme araştırması. modern tıp konusunda eskiye göre çok daha bilgili kültürlü bireyler haline gelmişlerdir(Taylor. tüketicinin alışveriş alışkanlıkları. (4) Reklam araştırmaları. dini. Gnümüzde hastalar hekim karşısında boynu bükük durmayıp her şeyi sorgulayan. satın alma alışkanlıkları. Dolayısı ile özel bir sağlık kuruluşu kadar bu faktörü ön planda tutmayabilirler.Tüketicilerin geliri. . (4) Tarihsel verilere dayalı ( retrospektif) pazarlama araştırması. marka tercihleri ve markaya yönelik tutum ve davranışları v.(1) tüketici araştırmaları. tüketici eğilimleri. davranış. mesleği. Pazar araştırmalarının başka bir sınıflandırma türü ise.• • • • • Kuruluş yeri araştırmaları Dış pazarlama ile ilgili araştırmalar Maliyetler ve satın alma ile ilgili araştırmalar Kar ve değer analizleri Satınalma ile ilgili araştırmalar 5. Pazarlama araştırmalarının temel kullanıcıları kar amaçlı işletmelerdir.3. Bu sınıflamaya göre Pazar araştırmaları. ırkı. aldıkları ürünün kullanış şekli. (3) Sebep-sonuç araştırması. (6) Deneysel pazarlama araştırmaları. (2) Tanımlayıcı araştırmalar. teşhis ve tedavi sürecine aktif biçimde katılan . cinsiyeti. (10) ambalaj araştırması ve (11) dış pazar araştırması olarak gruplandırılabilir (Mucuk. satın alma miktarları. 6. Ancak bu işletmelerin dışında yardım kuruluşları. üniversite ve devlet hastanelerinin veya bunlar tarafından kurulmuş olan klinik.1984: 5-7). (7) Davranışsal pazarlama araştırmaları.1993:42-44). (2)Mamul araştırması. tutumlar gibi psikolojik özelliklerinin incelenmesi de tüketici araştırmalarının konuları kapsamındadır (Tokol. tüketicilerin bir ürünü neden aldıkları. Ancak bu tür kuruluşlar açısından da durum zaman içinde değişmekte ve pazarlama onlar içinde pazar araştırmaları önem kazanmaktadır(Maoulus. Tüketici araştırmaları. 1997:59). poliklinik.

3. yeni ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin tüketiciler tarafından beğenilecek şekilde değiştirilmesi amacıyla yapılan araştırmalardır(Tokol. sadece uyarıları.3. Örneğin. satış elemanları giderleri ve hizmet ödemeleri gibi dağıtım giderlerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Ürün araştırmaları. mevcut ürün çeşitlerine ne gibi ilaveler yapacağı. hedef tüketicinin yeni pazarlama bileşenlerinin hangi özelliklerine daha fazla önem verebileceğini. Belirli bir süre geçtikten sonra tüketicilerin ürün numuneleri hakkındaki fikirleri alınmakta ve ardından anket yapılmaktadır. 1996: 105). deterjan.s. Ürün araştırmasında ayrıca. her kanal alternatifince hizmet edilecek pazar bölümleri ve satılacak tahmini ürün miktarları. depolama. marka adının değerlendirilmesi gibi konularda araştırılır (Ecer ve Canıtez. bisküvi gibi mallarda sürekli yenilikler görülmektedir. arayan ve araştıran olarak da görmek gereklidir. 6. koku ya da biçim farkı ile pazardan pay kapmaya çalışmaktadırlar(Neyzi. Tüketicilerin beyinlerinde olumlu mesaj bırakılmalıdır. Bu araştırmalarda gerekli bilgiler ya ikinci dereceden veri kaynaklarına başvurularak ya da küçük bir aracı grubu ile kişisel görüşme yapılarak sağlanmaktadır(Tokol. Ürün araştırmaları ile hangi özelliğin pazarda bir talep artışı yaratacağı saptanır. ne kadar süre ve sıklıkta sunulması gerektiğini belirlemeye çalışmalıdır. Bu sebeple: işletmeler için dağıtım kanalları ve dağıtım giderleri araştırmaları büyük önem kazanmaktadır. evlerde. 1990: 169). pazar bölümleri için kanal alternatiflerinin rekabet üstünlüğü. rakip ürünlerin incelenmesi. kanal alternatifleri arasında ve içinde fiyat istikrarı ile kanal denetiminin durumu ve her bir kanaldaki aracıların pazarlık gücü araştırılmaktadır. Özellikle pazara yeni giren ürünler için. mesajı alan olarak değil. reklam. Dağıtım Kanalları Ve Dağıtım Giderleri Araştırmaları Dağıtım kanalları araştırmasında işletme tarafından dikkate alınması gereken kanal alternatifleri. Ürün Araştırmaları Günümüzde tüketim pazarları geliştikçe ve pazardaki rekabet arttıkça ürün araştırmalarına daha çok önem verilmeye başlanmıştır.2. yerlerde "ürün testi" yapılmaktadır. . aracı kar marjları ve komisyonları. Sonuç olarak hedef tüketiciyi. Eğer ürün o anda denenebilecek bir ürünse o anda tüketicilerin fikri alınabilmektedir ya da ürün numuneleri tüketiciye bırakılmaktadır.3. Üretim bölgeleri ile tüketim bölgelerinin arasındaki mesafe arttıkça dağıtım masrafları da önem kazanmaktadır. 1984: 117). marketlerde. sokakta v. Ürün araştırmalarında. sabun. ulaştırma. işletmenin hangi tür ürünleri üreteceği. 2004:119). hangi ürün çeşidinin üretiminden vazgeçileceği ve tüketicinin zevk ve tercihlerine uyacak ürün özelliklerinin belirlenmesi gibi konular araştırılmaktadır.Pazarlama yöneticisi. mesajın hangi kanal ve ortamlar aracılığıyla. Pazarlama yöneticisi tüketicinin algılamadaki riskini en aza indirgemeli hatta yok edebilmelidir. Ürünlerin pazar koşullarına göre sık sık değiştirilip geliştirilmeleri özellikle çabuk tüketilen mallarda görülmektedir. Üreticiler küçük bir tat farkı. Dağıtım giderleri araştırmasında ise. 6. Aynı zamanda bir başka araştırma konusu da ürünün maliyet ve fiyatıdır.

Satış analizi. 6. yine her gün veya kısa aralıklarla yatak doluluk oranları. ambalaj boylarına.5. taburcu edilen hasta sayısı gibi işletme içi bilgilerden de yararlanmak gerekir. Satış kontrolü yapabilmek için bilgisayardan satışların. Örneğin hastaneler poliklinik kayıtlarından hastaneye müracaat eden hastaların bölgesel dağılımlarını tespit ederek hizmet sunumunda bölgesel hasta davranışlarındaki farklılıkları da dikkate alarak hizmet sunum politikasını değiştirebilir. Satış araştırmalarının temelini analiz oluşturmaktadır.1998:236). 1996: 116) Teknik Araştırma: Üretim bölümünü ilgilendiren. ambalajın yapısı ile ilgili bir araştırmadır. ikincisi ise duygusal tepki araştırmasıdır. Satış araştırmalarında analiz yoluyla mevcut satış miktarları incelenir ve tahmin yoluyla gelecekteki satış miktarı belirlenmeye çalışılır. gönderme makbuzlarından.Satış araştırmaları öncelikle şirketlerin satış kayıtları incelenerek yapılır. miktarlara. şletme içinden sağlanan bilgilerin pazarlama dışında başka amaçlarla toplanmış olması da mümkündür. satış elemanları raporlarından. Örneğin bir ilaç firması yetişkinler için ve çocuklar için üreteceği antibiyotiği farklı renklerde ambalajlayarak ilacın yanlışlıkla verilmesini önleyebilir. sipariş formlarından. Satış araştırmalarında satışlarla ilgili kayıtların analizi ve satış örgütlerinin maliyetlerindeki etkinliğin sağlanması konuları araştırılmaktadır. veriler ise. düşme. günlere ve aylara. ürünün amaç.6. Satış Araştırmaları Satış araştırmaları. eğitimi ve satış bölgelerinin belirlenmesi gibi konularda satış araştırmalarının kapsamındadır(Tokol. Ambalajlama Araştırmaları Ambalajlama araştırmalarında. sınıflandırmayı ve saymayı gerektirmektedir. Tüketici Değerlemesi: Pazarlama bölümünü ilgilendiren. Bu nedenle pazarlama bilgi sisteminin ikinci özelliği pazarlama kararları için gerekli olan bilgilerin hem işletme içinden hem de işletme dışından sağlayan bir süreç olmasıdır. verileri belirlemeyi. satış yapılmadan önce ve satış yapıldıktan sonra ele alınabilir. Ayrıca satış personelinin seçimi.3.4. Örneğin. mevcut bir ürünün ye da pazara yeni çıkarılan bir ürünün ambalajına karşı tüketicinin göstereceği tepki araştırılmaktadır. Ambalajlama araştırmaları. basınç direnci ve gaz direnci gibi testler yapılmaktadır. renk ve biçim algılaması.Birincisi görüntü araştırması. bölgelere. Sağlık kuruluşu yöneticilerinin işletme çevresine ilişkin bilgilerin yanı sıra. net kazanca v. . maliyetlere. Satışların sınıflandırılması pazara. satılan ürünün niteliklerine. markanın tanınması ve psikolojik etkilerinin değerlendirildiği araştırmadır. Örneğin.s. finansal kayıtlardan ve dağıtım raporlarından belirlenir. 1990: 154). göre döküm ve dağılımlarını belirten gerekli istatistikler sürekli olarak alınabilir(Neyzi. coğrafîk birimlere ve müşterilere göre yapılmaktadır. Örneğin ilaç firmaları tıbbi mümessillerin satış oranlarını karşılaştırarak satış bölgeleri hakkında bilgi sahibi olabilir. ürüne. yatak başına maliyetin ne olduğunu öğrenmek için muhasebe bölümüne başvurulabilir (Karafakioğlu. ürün çeşitlerine. teknik araştırma ve tüketici değerlemesi olarak ikiye ayrılır: (Tokol. Tüketici değerlemesinde iki çeşit araştırma kullanılır.3. 1996: 109). çarpma. kasa fişlerinden.

bir ürünün belirli bir zaman dilimi içinde tüm endüstrideki tahmini maksimum satış miktarıdır. 6. fiyatlamaya karşı tüketici tepkileri.1998:236). işletmeler isabetli fiyat politikası belirleyebilirler(Tokol. sağlık kuruluşu yöneticilerinin her gün muntazam bir biçimde yapmak zorunda oldukları işlerdir (Karafakioğlu. endeks yöntemi ve anket yöntemi kullanılmaktadır.1998:39).7. düştükçe azalacaktır.6. ancak karşılama yol veya yöntemi bakımından elastik olabilir(Karafakioğlu. aracı desteği. Bu görüş doğru olmakla birlikte. 6. ekonomik kuruluşların yayınları) yararlanılabilir. çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilecek miktarlar ve bunların maliyetleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla yapılan araştırmalardır.. (Tokol.1998:41). . insan davranışlarının nedenlerini öğrenmek ve değerlendirmek için yapılır. üretilen ürünlerdeki karlılık. Güdülenme araştırmalarında genellikle kullanılan yöntemler şunlardır: (Neyzi. rakip işletmelerin hizmet bileşimlerinde ve ücret politikalarındaki değişikliklerin gözlenmesi. Böylece. tabiatı ile sağlıkla giyimi aynı sepete koymak da yanlış olur. konut ve evle ilgili harcamalar yüzde olarak fazlaca değişmez. işletmeler atıl kapasite ile çalışıyorlarsa kapasite kullanım oranlarım arttırmak için fiyatlarını indirirler ve rekabet şiddetlenir (Karafakioğlu. Ülkede gelir düzeyi yükseldikçe sağlığa yapılan harcamalar artacak. işletmenin şimdiki ve geçmişteki satışlarının kıyaslanması ve talep tahminine yönelik bilgilerin toplanması gereklidir. Tüketici davranışlarının öğrenilmesi ile işletme.8.6. 1996: 114). üretim ve pazarlama maliyetleri. Pazar Analizi Araştırmaları Pazar analizi yardımıyla işletmenin rakipleri karşısındaki durumu belirlenir ve böylelikle gelecekteki pazar koşullan tahmin edilir. Sağlık sektörünü düzenleyen yasalardaki değişikliklerin resmi gazete yolu ile iyi takip edilmesi. Ciddi bir sağlık problemi ile karşılaşan bir kişinin tedavi olmaktan başka bir seçeneği şüphesiz yoktur. Başka bir ifadeyle. buna karşılık giyim ve sağlık için yapılan harcamalar oransal olarak artar. 1990: 194) • Derinlemesine Görüşme • Grup Tartışması . rakip ürünlerin fiyatları.3. Örneğin. duygularını ve niyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmalardır. Fakat hasta geliri azaldığında. Pazar analiziyle işletmelerin pazar potansiyeli ve pazar payları öğrenilmeye çalışılır. Pazar potansiyeli.3. 1996: 113). Güdülenme (Motivasyon) Araştırmaları Güdülenme araştırmaları. Aile gelirleri arttıkça gıda maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır.3. Fiyatlama Araştırmaları Fiyatlama araştırmaları. Buna göre sağlık harcamaları geliri elastiktir. satış yapısındaki değişiklikler. Fiyatlama araştırmalarında bilgi toplamak için tüketici paneli yapılabilir ve ikincil verilerden (D. Fiyatlama araştırmalarında sağlıklı sonuç alınabilmesi için. ürün ve hizmetlerinin tüketiciler için psikolojik yönden uygunluğunu sağlayabilir. dağıtım maliyetleri ve kar marjları. Yani talep elastikiyeti düşüktür. tüketicilerin arzularını. pahalı bir özel klinik yerine bir devlet veya belediye hastanesine başvurabilir.E. Pazar potansiyelinin tahmininde direkt veri yöntemi. Başka bir ifade ile sağlık temel bir ihtiyaç olduğu için genelde fiyat ve gelir elastikiyeti yüksek değildir.

3. Uluslararası şçi Örgütü (I .s dir(Tokol. Pazar araştırmaları. 1996: 120). sanayi aletleri pazarında çalışan bir başka pazarlama müdürü "Ben müşterilerimi kime kaybediyorum?" ya da "Ben kimden müşteri çekiyorum?" diye sorabilir. Reklam araştırmaları. Dış pazarların araştırılmasında diğer ikincil veri kaynaklarından da yararlanılabilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu (E. Ayrıca eğer bu konuda yayınlanmış kaynaklar varsa bu kaynaklardan. • • • • • lgili sektör veya pazarın özellikleri ve eğilimleri. deyimli kişilerden ve araştırma gezilerinden yararlanılabilir. Reklam araştırmaları. gerektiğinde. Ürünün niteliği gittikçe onun havasına. Pazar payı analizi. Yiyecek firması yöneticisi kendine "Paketteki değişiklik benim markamın imajını geliştirebilecek mi?". 6.L. . kültür ve toplumsal zevk gibi yönlerden gösteren bir pazar ortamında veri toplanması ve bunların analiz edilmesidir (Tokol. Birleşmiş Milletler (U.Yineleme) Cümle Tamamlama Testleri Diğer Testler 6. Rekabet koşulları ve rekabete yönelik hükümet tutumları.• • • • Yansıtıcı Teknikler Çağrışım Testleri (Duraksama .10. 6. 1996: 117).C) Yayınları. din.Takılma .) . Dış pazar araştırmaları için hedef alınan dış pazarlar hakkında genel bilgiler. işletmelerin reklam konusunda rasyonel kararlar alabilmeleri için. reklamların olumlu sonuçlar doğurup doğurmayacağını önceden bilmelerini ya da reklamın sağladığı başarının derecesini saptar. Reklam Araştırmaları Üretilen ürünler tümüyle birbirlerinin eşi olsalar bile bir ürünle diğeri arasında belirli psikolojik ayrımlar olabilir. iç pazardaki ilgili konuda bilgi sahibi.) Yayınları. Bunlardan bazıları Ticaret Odaları. dil. reklamın içeriğinin tüketicilerin ilgisini çekmek ve tüketicinin ürünü satın almaya ikna edebilmek için.3. ihraç edilmek istenen ürünle ilgili bilgiler ve hedef pazardaki mevzuat ve pazar koşulları ile ilgili bilgilerin sağlanması gereklidir. Ürüne verilen hava yada başka bir ifadeyle görüntü alıcı açısından bir gereksinmeyi karşılar(Toffler. yöneticilerin pazar hakkında yeterli bilgi ihtiyacını karşılar. Güdülenme (Motivasyon) Araştırmaları Dış pazar araştırmaları.8. Dış Pazar araştırmasında aşağıda belirtilen konular üzerinde durulur(Ecer ve Canıtez:2004:119).Dünya Sağlık Örgütü (WHO). sağladığı psikolojik etkiye dayanmaktadır.N. Tüketiciler gereksinmelerinde somut bir yarardan çok psikolojik olarak yönelirler. 1981: 190).E. Pazar potansiyeli ve talep yapısı. Ekonomik koşullar.v. Pazarlama Araştırmasının Yararları Pazarlama araştırmaları çok geniş bilgi alanını kapsar ve bu sayede üst yönetime yardımcı bir araçtır. Reklam her ürüne kendine özgü bir hava verir. rakip firma yöneticisi kendine "Ben satışlarımı ve perakende satış aktivitelerimi nasıl denetim altına alabilirim?".O. reklam temasının. bunun tüketiciye en uygun şekilde ve en etkili olabilecek iletişim kanalıyla gerçekleştirilmesini işletme belirlemeye çalışır.4.

müşteriyi ve halkı işletmeye bilgi yoluyla bağlar. Pazar araştırması uygulamaları ve bunların hasta bakım kuruluşları için değeri de çok önemlidir. bu kuruluşlara. 6. müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlama ve bunları karşılama konusunda yardımcı olur. bir piyasa dinleme aracıdır. Pazarlama araştırmaları yoluyla sağlanan bilgiler pazar fırsatları ve sorunlarını belirtmede ve tanımlamada. Çocuk doğuracak yaştaki kadınlardan oluşan bu odak grubuyla yapılan görüşmelerde doğum ünitelerinin yenilenmesi konusunun tıp merkezinin en az kaygı duyulması gereken konu olduğunu ortaya çıkabilir. Özellikle pazarlama kararlardaki belirsizlik en yüksek düzeydedir. sosyal ilişkileri gibi). Sağlık işletmeleri pazarlama planlarını hazırlarken talep üzerinde birinci derecede etkili ve en azından kısa dönemde veri olarak kabul etmek zorunda bulundukları "müşteriler" (bunların demografik özellikleri. böylece pazarlama giderlerinde tasarruf sağlar. • Uygulanan pazarlama metotlarının etkinliğinin ölçülmesine katkı verir. işletme için yeni kazanç alanlarının yaratılmasına yardımcı olur. böylece bu şirketlerin sundukları hizmetlerin kalite ve verimin iyileştirmelerine yardımcı olur. doğum öncesi hazırlık toplantı ve panellere katılım gibi konular çok daha önemli olabilir. • Ulusal ve uluslarası pazarlarda meydana gelmiş veya oluşmakta olan fırsat ve tehlikelerin zamanında fark edilmesini sağlayarak. Bu çevresel faktörler. büyük bir akademik tıp merkezinin kadın-doğum bölümünde işler kötüye gitmeye başladığında tıp merkezinin üst düzey yönetimi. pazar performansının kontrol edilmesinde ve pazarlama anlayışını metod olarak geliştirmekte kullanılır. "kültürel yapı" (alt kültürler. "ekonomik yapı" (ülkedeki genel ekonomik durum ve takip edilen ekonomik politikalar gibi). inanç ve tutumları. yönetmelikler. Pazarlama Araştırma Süreci . Tıp merkezinin doğum ünitesindeki kötüye gidişin önlenmesinde doğum ünitesini yenilemesi yerine. örf ve adetler gibi). gelir düzeyleri. özellikleri gibi) ve benzeri faktörleri de dikkatle izlemek ve değerlemek zorundadırlar. müşteriler. • Gelecekte olması muhtemel gelişmeleri erken öngörerek yönetimin tedbir almasını sağlar. • Pazarlama araştırmaları yöneticilerin pazarlama faaliyetlerinde rasyonel karalar almalarına yardım eden bir araçtır. bu durumun günü geçmiş doğum ünitesiyle olduğunu düşünebilir ve bu durumu düzeltici tedbirler alarak büyük bütçeli bir projeyi başlatma kararı alabilir. sağlık merkezi önce bir dizi odak grubu oluşturabilir. Pazar araştırması. çünkü tüketiciyi.şletmelerin buna benzer birçok soru ve bununla beraber pazarlama kararlarıyla ilgili bütün sorularında. Bununla birlikte. Pazar araştırması. tüketici ihtiyaç ve isteklerinin öğrenmesini ve böylece tüketiciye daha iyi hizmet edebilme imkanı tanır. "rekabet" (rakip sağlık kuruluşlarının sayısı. distribütörler ve diğer firmaların idarecilerinin pazarlamayla ilgili verilen kararlara nasıl reaksiyon gösterecekleri hakkında bilgiye ihtiyaçları vardır. Son çeyrek yüzyıl içinde pazarlama çevresinde sağlık hizmetlerini etkileyen önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Mesela. • Yönetimin . karar sürecinde onlara rehberlik eder. sağlık hizmetlerine olan talebi gerek nicelik gerek nitelik yönünden belirlerler. Özetle. "yasalar" (sağlık konusundaki kanun ve kararnameler. pazar faaliyetlerini yürütmekte.(Karafakioğlu. Bu sayede işletme için optimal kararlar verilebilir ve uygulanabilir.1998:32). Alınacak kararların riskini azaltır. tasfiye etmekte ve değerlendirmekte. • Pazarlama araştırmaları sayesinde işletmelerin karar vermedeki tereddütleri en aza indirgenmiş olur. Rasyonel kararların alınması bu belirsizliğin asgari düzeyde indirilmesine bağlıdır.5. kişilikleri. Pazarlama araştırmaları bu tür soruları cevaplamak için kullanılan en önemli yollardan birisidir.

5. Pazarlama sürecinde izlenecek aşamalar 5 başlık altında gruplandırılabilir(Şekil. Bu sürecin her kademesinde araştırmacının dikkat etmesi ve hata yapmaması gereken çok sayıda sorunla karşılaşılır. aranan bilginin türüne göre çeşitli amaçlarla yapılabilir. Problemin ortaya konması ve açıkça tanımlanması zor olabilir. şüphesiz baştan sona bir düzen içinde.1. bir ilişkiyi arama (açıklama).6. En ufak bir ayrıntının gözden kaçırılması ulaşılan sonuçların geçerliliğini ve güvenilirliğini zedeleyebilir. Bu amaçlar ve bir durum saptama (betimleme). Pazarlama araştırmasını yaptıran kişi ya da kuruluşların araştırmayı yaptırmak istemesinin temel nedeni bir problemin çözümüne yardımcı olmaktır. Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ve değerlendirilmesi ve raporun hazırlanması 6. bilinçli bir şekilde yürütülmesi gerekir. • • • • • Problemlerin Tanımlanması Araştırma amaçlarını ve Hedeflerinin Saptanması Araştırmanın tasarlanması ve araştırma planının hazırlanması Araştırma Planının Uygulanması . Araştırma Probleminin Tanımlanması Araştırma sürecinin ilk aşaması olan araştırma amacının ortaya konması zor bir süreçtir. Bir araştırma. Bir pazarlama araştırması ile toplanan bilginin faydası. katlanılan maliyetten büyük olmalıdır. 1989: 25). Bunun için sorunun doğru olarak .1). bir varsayımı sınama (genelleme) olabilir ya da bir problemin çözümüne katkı sağlamaktır(Sencer. Pazarlama araştırması değişik aşamalardan oluşan bir süreçtir.şletmenin karşılaştığı özel bir pazarlama sorununu aydınlatmak ümidi ile gerçekleştirilen bir pazarlama araştırmasından yararlı sonuçlar elde edebilmek için bu çalışmanın gelişi güzel değil. Her bir aşama birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir.

Yönetici. Ancak sorun reklamda değil. Araştırmacı. Araştırma Probleminin Tanımlanması Mevcut durum saptandıktan ve ön araştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırmacının araştırmayı nasıl yapacağını planlamaya gelir. Dördüncü araştırma amacı ise işletmenin gelecekte mal ve hizmetlerine yönelik talebi tahminde bulunmaktır(Berkowitz. Araştırmacı durumun saptanmasından sonra. pazar araştırmasını pazarlama departmanı personeline yaptırabileceği gibi işletme sorunlarının tarafsız bir gözle incelenmesi amacıyla araştırma şirketine de araştırma yaptırmayı düşünebilir. Bu tıpkı bir hastaya yanlış teşhis konulması. örgütün karşılaştığı problemi keşfetmektir. 1984: 15-16).5. Üçüncü çok genel bir amaç ise belli bir hipotezi test etmektir. 1992: 8). 6. Araştırmayı yürüten kişi ilk olarak durum analizi yaparak başlamalı ve problemin doğasını bilmeli ve spesifik sorulara cevap aramalıdır. Böylelikle bu aşamada araştırmanın amacı açık bir şekilde saptanmış olur. yeni fikirler yaratmaya çalışmalı. Eğer hata zamanında fark edilmez ise ileride ciddi sonuçlara yol aşabilir. Eğer araştırma işletme dışında bir araştırma kuruluşuna yaptırılacaksa bu durumda araştırmayı yürüten kuruluşa problemin ya da durumun tanıtılması ve problemin ya da durumun işletme yöneticileriyle tartışılması gerekir. Örneğin yeni pazarları ve konuları tanımlamak amacıyla yapılan araştırmalar. Örneğin kadın sağlığına için mamografi çektirmeye yönelik yapılan reklam bütçelerindeki artışların hasta müracaat sayısında bir etkisi var mı? Şeklinde bir hipotez belirlenebilir. 1998:240). önemi ve geçmişiyle ilgili bilgi ve verileri topladıktan sonra artık sıra araştırmanın içeriğinin kesin olarak saptanmasına gelir.1. Örneğin. Birincisi çok genel amaç. gereksiz yere yanlış ilaç ve tedavi yönteminin seçilmesine benzer. harcanan zaman ve para boşa gider. Eğer problem baştan doğru olarak belirlenmezse toplanan bilgiler. kinci amaç bir olayı tanımlamaktır. Bunun için araştırmayı yaptıran işletme hakkında bilgi toplamakla işe başlanmalıdır.3.belirlenmesi ve araştırmanın amaçları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. bir işletmede satışlarda görülen ciddi düşüşler yöneticileri telaşlandırabilir ve satışlardaki düşüşü reklamlardaki yetersizliğe bağlayabilir ve bu konuda araştırma yapılmasını isteyebilir. Bu durum yöneticiler içinde geçerlidir. Pazarlama araştırmasının amacı dört şekilden biri olabilir. amaca ulaşmak için gereken hareket biçimleri ve alternatifler doğru seçilmeli. Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi . Başka bir deyişle hipotez kurmalıdır. Çünkü işletmede araştırma yapacak elemanların zaman sorunu olabilir ya da araştırmayı uygulayacak elemanın olmayışı sorunu olabilir. üreticilere zamanında ve yeterli miktarda mal sevk edilmemesinden kaynaklanabilir. Yani ulaşılmak istenen hedefler belirlenmeli. Aynı zamanda problemin sınırlarını da belirlemelidir. Araştırmayı yürütecek kuruluş tarafından problemle veya durumla ilgili geçmiş araştırmalar ya da benzer problemlerle veya durumlarla ilgili araştırmalar incelenmelidir(Kurtuluş. 1996:137).5. reklam için yaptırdığı araştırma ile boşuna zaman ve gereksiz para harcamış olur (Karafakioğlu. yani mevcut probleme ilişkin etkenleri teşhis ettikten sonra. yeni ilişkileri görmeli ve durumla ilgili yeni yaklaşımları geliştirmelidir. içeriği. araştırılacak pazarlama probleminin niteliği. 6. Bu durumda işletme. seçilen alternatiflere karşı kişilerin tepkisinin ne olacağı araştırılmalıdır(Tokol.

internet kaynakları. işletme kayıtları. Pazarlama araştırmasında en yaygın olarak kullanılan bilgi ve veri yöntemi ankettir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle soru kağıdının hazırlanması. Araştırmacının ele aldığı konularda uzmanlarla çalışması gereklidir. gözlem. örneklem seçim yöntemi. . Birincil veri kaynakları: Araştırmanın yürütülmesi için gerekli olan bilgi ve veriler anket. istatistik ya da konuyla ilgili süreli yayınlar. birincil veri kaynakları ve ikincil veri kaynakları olmak üzere iki kaynaktan temin edilir. Bunun için araştırmacının araştırma planını dizayn edecek bilgiye sahip olması gerekir. poliklinik ve yatan hasta sayılarına ilişkin tutulan istatistikler. Bu aşama önemlidir. veri toplama yöntemi. radyo. MPM. Çünkü araştırmaya başlamayı. UN CEF. Bu aşamada ihtiyaç duyulan veriler.1998:289). . diğer kuruluşlara ait yayınlanmış istatistikler(D E. ölüm oranları. TV. yapılan hasta tatmini. insan kaynakları veri tabanı gibi dokümanlardan toplayabilir. Araştırmalarda genellikle veriler. Birincil veriler güvenilir olma gibi avantaj sağlamasına rağmen ve önemli bir maliyet gerektirir ve zaman alır. kapasite kullanım oranları. Sosyal Güvenlik Kuruluşları). işletmeyle ilgili verileri. gazete ve dergi haberleri. Araştırmacı. Dünya Sağlık Teşkilatı. bilanço. Pazarlama araştırması yapılırken içsel ve dışsal bilgi kaynakları çok iyi analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir. Örneğin hastaneler için yıllık raporlar. araştırma metodu. imaj araştırmaları birincil veri kaynakları olarak kullanılabilir. 1992: 9).Pazar araştırmasının spesifik amaçları belirlendikten sonra araştırma tasarımı yapılır. satış kayıtları. Duncan. sektör ve işletmelere ait yayınlar. girişi ifade eder. OECD vb.). envanter kayıtları. kütüphane veri tabanları. araştırma metodu açıkça belirlenir. Araştırmada kullanılacak yöntemin seçiminde maliyet ve zaman unsurları da büyük önem taşır. ağızdan ağza yayılan haberler ikincil verilere örnek verilebilir(Ginter. projeksiyon ve ölçekleme gibi birinci el kaynakların bazen tek tek bazen de birlikte kullanımıyla elde edilir. Yapılacak olan araştırma konusuyla ilgili meslekten yetişmiş bilgili ve deneyimli yöneticilerle görüşmenin de çok büyük faydası olacaktır. meslek odaları yayınları(Sanayi ve Ticaret Odaları vb. Swayne. kincil veri kaynakları: Önceden yayınlanmış olan benzer araştırmalar. Araştırma planının geliştirilmesi şu kararların alınmasını gerektirir: veri kaynakları. Bu veriler birincil kaynaklara nazaran daha ucuz ve hızlı toplanır. deney. belediye ve hükümetlerin hazırladığı raporlar. anketöre gerekli talimatların verilmesi araştırmanın yürütülmesinde büyük taşır(Kurtuluş. işletmenin yıllık raporları.

Televizyon reytinglerinin izlenmesi amacıyla izleyicilerin TV lerine bağlanan bir cihazın telefona bağlantısı ile hangi kanalı izlediklerini belirlemektedir. Böyle bilgiler için faydalı bazı konular şunlardır (Mercer.5. Ancak bu yöntemin sağlıklı olabilmesi için izleyicinin TV izlerken bağlanan cihazın düğmesine de basması gerekir. 1992: 284).2: Pazarlama Araştırmalarında Veri Kayanakları çsel bilgi kaynağının ilk öğeleri örgütünüzde zaten var olan bilgiler bulunabilir.1985:69): • Kütüphaneler • Yöneticiler • Ulusal ve Bölgesel Acentalar • Bilgi Tabanları • Ticari Topluluklar • Sergi ve Konferanslar • Haber medyası 6. Dışsal bilgi ise örgüt içerisinden alınamayan bilgidir. mali olanaklar ve bilgisayarların kullanılabilmesi gibi olanaklardır(Kurtuluş. Verilerin Toplanması ve Analizi Bu aşamada toplanan bilgi ve verilerin analizinde kullanılacak yöntem ve teknikler seçilir.Şekil.Bunun anlamı bir amaca yönelik raporların yada hemen hemen her konudaki araştırmaların kolaylıkla hazırlanabileceğidir (Mercer. Gözlem yöntemine örnek olarak reyting araştırmaları verilebilir. Gözlem yöntemine başka bir örnek ise süper marketlerde raflara yerleştirilen gizli kamera ile müşterilerin göz . Verilerin toplanması şu üç yöntemle gerçekleştirilebilir: (1)Gözlem.4. Son yıllarda ve özellikle bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmanın artışıyla içsel yönetim bilgilerinin toplanması ve dağıtılması sürecinin tamamı sistematik bir hal aldı.Dışsal bilgi basılır ve sıklıkla ikinci bir bilgiyi referans gösterir. (2) Deneysel ve (3) alan araştırması yöntemi.1985:68). araştırma hipotezlerinin istatistiksel olarak testine olanak sağlayacak en güçlü ve en uygun istatistik tekniklerin seçilmesi. Seçim yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar. masanızdan o bilgiye ulaşmanız mümkün olabilir.Eğer temel bilgi bir bilgisayarda uygun bir şekilde organize edilmişse.

Anket yönteminde genellikle sorular. Görüşme genellikle video veya teybe kayıt edilir. Karşı tarafın soruyu iyi anlamadığı hissedilirse sorunun tekrarlanması. maliyetinin yüksek olması. Bu yöntemde cevaplayıcının soruyu yanlış anlaması olasılığı azdır. Bu yöntemin bir dezavantajı da telefonda fazla soru sorulamaması ve karşıdaki kişinin gerçekten aranan kişi olup olmadığı konusunda güven vermemesidir. Örneğin reklamların tüketici üzerindeki etkisi ölçülmesi amacıyla birbirine yakın nüfusa sahip iki kasabadan birincisinde. Kapalı uçlu sorular tüm olası cevapları içerir ve cevaplayan bunlar içersinden seçim yapar. Yüzyüze görüşme: Bu yöntem iki şekilde olabilir bire-bir görüşme veya grup görüşmesi (focus grup). Ancak bu araştırma pazarlamada kullanımında sınırlılık vardır. iyi. iki uçlu( evet. (1) Telefonla mülakat. reklamlar bilbordlarla ve gazete aracılığı ile verilirken. Açık uçlu sorularda ise cevaplayanın kendi kelimeleriyle cevap vermesi istenir. (3) Focus -grup görüşmesi. değerlendirme ölçeği (mükemmel. Bunun yerine kontrol grubunun bulunmadığı araştırmalar uygulanmaktadır. fazla zaman alması ve anketi dolduran gerçek kişinin bilinmemesi ve geri dönüşüm oranının az olmasıdır. Bunun yerine ana . kötü. Deneysel araştırmalar ise daha ziyade psikolojik araştırmalarda kullanılır. Bu yöntem. Bu yöntemin en önemli avantajı grubun sinerji yaratmasıdır. ankette unutulup müşteri tarafından belirtilen diğer konular hakkında da bilgi edinilmesine imkan verir. Kapalı uçlu sorula. Bire bir görüşmede anketör ile cevaplayıcı bir araya gelir.hareketlerinin izlenmesi verilebilir( Berkowitz. Veri toplamada önemli bir konuda araştırma kapsamının belirlenmesidir. Bilgisayar görüşme yapılacak müşterilerin telefon numaraları tesadüfü örneklem yöntemi ile bilgisayar ekranında kolayca seçilmekte. Focus-Grup görüşmesi: Yüzyüze görüşmenin bir diğer versiyonu olan grup görüşmesinde bir anketörün birden fazla müşteri ile görüşmesidir. Alan araştırmaları en yaygın kullanılan birincil veri kaynaklarıdır. Bu yöntemde grubun bir hipotez geliştirmesi istenebilir veya bir konuyu tartışması istenir. gerçekleri öğrenmek yani mevcut durumu ortaya koymak amacıyla. Genellikle grup görüşmesinde grup 8-10 kişiden oluşmaktadır. Ankette sorular dolaylı veya dolaysız sorular şeklinde oluşturulabilir. Telefonla mülakat: Bilgi toplamada hızlı bir yöntemdir. kanıları öğrenmek amacıyla veya güdüleri öğrenmek amacıyla(neden bu davranışı gösterdiği veya neden bu şekilde düşündüğünü öğrenmek) sorulur. Bu yöntemin bir avantajı da anketörün kişileri yönlendirmemesidir. Bilgisayar teknolojisi telefonla mülakat sürecine önemli katkı sağlamıştır. diğer kasabada TV aracılığı ile reklam verilir ve her iki yöntemin satışlara etkisi ölçülmeye çalışılır. çok iyi. çok seçenekli. Bu araştırmanın bir dezavantajı da aranan kişinin arandığı zaman bulunamaması veya telefonunun olamamasıdır. Tüm kitlenin incelenmesi maliyet ve zaman kısıtlılığı nedeni ile tercih edilmez. Posta yöntemi: Posta yöntemi veri toplamada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. (2) Yüzyüze görüşme. açıklanması mümkündür. Bu yöntemin dezavantajı ise. likert ölçeği. Ancak bazı müşteriler bu yöntemi haklarına tecavüz olarak kabul etmekte. çok kötü ) şeklinde hazırlanabilir. Focus grup görüşmesinde görüşmeyi yönetecek moderatörün iyi eğitilmiş profesyonel bir kişi olması gerekir. Alan araştırmalarında veriler genellikle dört şekilde toplanır. 1996:145). Sorular kapalı uçlu veya açık uçlu olabilir. (4) posta ile. hayır). Bu durumda bu kişiler zorunlu olarak örneklem dışında tutulmaktadır. anketörlerin iyi eğitilmesi gerekir. Çok sayıda ve coğrafik olarak dağınık konumdaki müşterilere ulaşmada kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin dezavantajı ise. vasat.

Bu ihtimal içerisinde fertlerin seçimi de random olarak yapılmaktadır(Arıkan.4. kişilerin örneğe girmesi (seçilmesi) bir şans olayıdır ve bu şansın vuku bulmasına dair ihtimal önceden bilinmektedir.Araştırmanın görünen giderleri anket. 1990: 96-97). Örneklem süreci ile ilgili aşağıda kısa bir bilgi verilmiştir. 1984: 46) • Tesadüfi örnekleme Yöntemleri • Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri Tesadüfi örnekleme: Örnekleri seçme yöntemi ihtimal teorisine dayanıyorsa veya örneğe giren her elemanın seçilme şansı önceden bilinebiliyorsa. 2004:140). Bu teknik araştırmayı geniş ve gereksiz bilgi yükünden kurtararak zaman. Tesadüfi olamayan (Gayeli) örnekleme: Keyfi örneklem olarak da bilinen bu yöntemde ihtimali olmayan bir örneklemdir. Küme(Cluster) örneklem. Ancak işin planlanması için gereken zaman. Bir örnekleme yapılırken iki önemli koşulun yerine getirilmesi gerekir. seyahat ve diğer büro harcamalarıdır. Tabakalı örneklem. bir bütünün ya da ana -kütlenin kendi içinden seçilmiş bir parçasıyla temsil edilmesidir(Sencer. eleman artırımı sağlar. 6. bunlar Örneğin temsil yeteneği taşıması ve örneğin yeterli olmasıdır(Sencer. Pazarlama araştırmasını yapan kuruluşların en çok zorluk çektikleri konu maliyetlerin doğru hesaplanabilmesidir. sorulan sorularla istenilen türde bilgi elde edilip edilemeyeceği. para. ihtimal örneklemesinde. Başka bir deyişle örnekleme. Deneme anketinin uygulanmasının sebeplerinden birkaçı sorularda hata olup olmadığının anlaşılması.sistematik örneklem şeklinde dört gruba ayrılmaktadır. 1990: 97). 1989: 374). bu tür örneklemeye tesadüfi yada ihtimal örneklemesi adı verilir.Kümeyi temsil edici birimlerin seçiminde veya bir örneğin temsil edici olup olmadığını kararlaştırmada belirli bir yargı veya maksat güdülmüşse gayeli örnekleme yapılmış demektir.Bu yöntemler hakkında detaylı bilgi araştırma teknikleri veya istatistik kitaplarından edinilebilir. Deneme anketi ya da diğer adıyla pilot anketle örneğe girecek kişileri temsil edecek özellikte küçük bir grup seçilerek onların üstünde deneme yapılır (Tokol. Bu genellemenin yapılabilmesi için örneklemin yeterli büyüklükte ve bilimsel yöntemlere göre seçilmesi gerekir.5.1. bazı soruların soru formundan çıkartılmasının ya da eklenmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmektir. 1984: 59). Ön araştırma yapılıp pilot çalışma sonucu bilgi toplama işlemi iyice belirlendikten sonra işin maddi yönü ortaya çıkmış olacaktır(Neyzi.kütleden bir örnek seçilerek bu incelenir ve kütleye genellenir. Örnekleme Süreci Örnekleme. 1989: 375). Maliyetlerin belirlenmesinde karşılaşılan bir zorluk da görünen giderlerin arkasındaki görünmeyen giderlerin de doğru tahmin edilebilmesidir. Ankette tekniğinde önemli bir konuda genel anket uygulamasına geçmeden önce anketin anlaşılabilirliliğinin ölçülmesi amacıyla yapılan pilot uygulamadır. Örneğin bir hasta memnuniyeti araştırmasında hastanede yatan hastalardan sadece gönüllü olanlara anket uygulamak. ön araştırma için yapılan harcamalar ve araştırma yapılmadan önce yapılan hazırlık giderleri görünmeyen giderlere örnek olarak verilebilir(Neyzi. . Araştırılacak konuya göre maliyetler farklılık gösterebilir. bütünü temsil eden örnekten o ana kütle hakkında bilgi edinmek ve ana kütlenin özelliklerini öğrenmek yapılan işlemlerdir. Pazarlama araştırmalarından olumlu ve yeterli sonuç alınabilmesi için zaman ve bütçe olayının iyi ayarlanması gereklidir. Örnekleme yöntemleri başlıca iki grupta toplanır: (Tokol.Bu yöntem : Basit tesadüfi yöntem.

1988 ya da araştırmada belirtilen belirli yıl verileri gibi) ve coğrafik ayırmaya yani bölgeye ya da illere göre olabilir (Tokol.6. Verilerin sınıflandırılması. çevreden. 1984: 98). tablolanan ve yorumlanan bilgilerden önemli olanların seçilmesi ve kısa bir raporun hazırlanması tercih edilmelidir. 1984: 84). Araştırma bu aşamada tüm kademeleriyle tekrar gözden geçirilir. kısıtlarını. Burada toplanan veriler bilgisayarda çeşitli aşamalardan geçer. rekabetten. Alınan sonuçlar sayısal olarak saptanıp hipotezler test edildikten sonra bulunan bulgular son yorumlama ve öneriler için hazır hale getirilmiş olur (Kurtuluş. Halbuki hastanelerin kendi hasta ve müşterilerine ait veri tabanına sahip olması hastanenin pazar bölümlemesinde. veri toplama yöntem ve araçlarını. Bu analizler sadece uygun verinin analiz için toplanmasıyla mümkün olabilir.5. Böylelikle sınıflandırılan veriler analize hazır hale gelmiş olur. çözümü arzu edilen sorun için yeterli olmamış ise. Sonuç ve önerilerde araştırmacı gerçekleştirdiği araştırma hakkında kendi görüşlerini dile getirir. Araştırmanın kısıtlamaları ve bu kısıtlamaların araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliği üstündeki etkileri incelenir. Yorumu yapacak kişinin analiz ve sentez kabiliyetine sahip olması. fakat çoğu sağlık kuruluşlarında pazarlama fonksiyonu yetersiz veri erişimi yüzünden aksamaktadır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta araştırmacının kendi kendini yargılayarak objektif bir değerlendirme yapmasıdır (Kurtuluş. Verilerin sınıflandırılması amacı en uygun olan yöntemin kullanılmasıyla yapılır. Pazarlama stratejisi. 1992: 284). düzenleyici ve politik değişimlerden gelmektedir. yeni bir araştırmanın yapılmasına karar verilebilir. çalışan yıl sayısı gibi). kantitatif ayırmaya yani verilerin belli bir rakamsal ölçüye göre ayrılması (Yaş.6. kalitatif ayırma yani verilerin rakamsal olarak ifade edilmeyen belli bir özelliğe göre ayrılması (meslek türleri. kronolojik ayırma yani verilerin olayın meydana geldiği zamana göre ayrılması (1987. çalışma statüsü gibi).5. pazarlama . Gerektiğinde bunları raporu hazırladığı kişiler ile tartışır. Pazarlama yöneticileri pazarlama işlevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için yeterli ve nitelikli verilerle desteklenmelidir. teknolojik. sonuç ve önerileri içeren alt bölümlere ayrılır. hipotezlerini. pazarın analizlerinden. Yorum yapılırken toplanan bilgilerden mantıki sonuçlar çıkarılarak değerlendirmelere gidilir ve değerlendirmelerden öneriler çıkarılarak yöneticilerin karar almalarına yardımcı olunur. yi bir rapor araştırmanın amacını. 1992: 284). Öncelikle veriler sınıflandırılır ve istatistiksel analizleri yapılır. Yetersiz veri desteği. ırk. verilerin tablolar haline dökümünü. Sağlık Kuruluşlarında Pazar Araştırmasının ÖnemiDoğru yapılan pazarlama her zaman bilgi temellidir. Eğer toplanan bilgiler. objektif olması. olayları ve fikirleri birbirinden ayırt edebilmesi ve yaratıcı olması gereklidir (Tokol. statistiksel test sonuçları ve diğer analiz sonuçları saptanarak yorumlanır. hedef pazardan. eğitim süresi. Bu açıkça görülmektedir. müşteri memnuniyetsizlik kaynaklarını belirlemede ve üye eğilimlerini belirlemede avantaj sağlayacaktır. Toplanan. 6. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Araştırma Raporunun Hazırlanması Toplanan bilgi ve verilerden sonuç çıkarılması araştırmanın en önemli evrelerinden birisidir.

özel tıp merkezlerinde. 1982:29-34 nakleden. magazinler. Pazar araştırmaları büyük bir değere sahiptir. Çünkü tutumlar. Pazarlama araştırmalarında ise kitapların daha güvenilir bilgi kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir(McSurely ve Fullerton. Araştırma sonucunda pazarlama karar destek sistemlerinde magazinler ve dergilerin yaklaşık aynı kullanım düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Sağlık bakım örgütleri gelecekte yaratıcı bir fonksiyon olmasa bile pozisyon pazarlaması denilen bilgi temelli. devamlı değişir. % 35 inde otomasyon bulunmamakta. Ancak sağlık kuruluşlarında görev yapan çoğu pazarlama uygulayıcıları pazarlama konusunda formal eğitim almamış ya da bu alanda tecrübe kazanacak kadar çalışmamış kişilerdir. sigorta şirketleri. . konferanslar. geri kalanlar ise. Ancak.4’ünün pazarlama araştırması yaptığı görülmektedir. Türkiye’de hastane yöneticilerinin pazar araştırmasını yeterince önem vermediği görülmekte. tam olarak istenen cevabı ve gerçek sonuçları vermeyebilir. duyarlıdır ve hastaneler için pazarlama araştırmaları pahalıdır. Bu yüzden bu alanda yapılacak pazar araştırmaları genellikle referans kaynakları ile yapılır. Kar amaçlı endüstri işletmelere oranla hastaneler ve sağlık kuruluşları pazarlamaya ve Pazar araştırmasına daha az harcama yaparlar. 1995: 68). Örneğin. Bu nedenle pazar araştırması sonuçları kısa dönem için kullanılabilir(Clarke ve Shyavitz. Ayrıca pazar araştırması tutum. dergiler. Cooper. promosyon. Yapılan araştırmaların ise hasta tatmini araştırmaları ile sınırlı kaldığı görülmektedir. reklam ajansları ve tıp dışı eğitim kurumlarında görev yapmaktadır. kitaplar.309-315). Sağlık yöneticilerinin hizmet sunumu ve pazarlamasına ilişkin sağlıklı karar alabilmesi için öncelikle işletme bilgi sistemlerinin yeterli olması gerekir. dağıtım. % 40’ında yarı otomasyon. fiyatlandırma. Alkibay ve Öztürk tarafından 196 hastane yönetici ile yapılan bir çalışmada(2006:3) yöneticilerin % 77. ancak sağlık hizmetleri pazarı çok karmaşık. Bu yüzden karar vericiler. promosyon. analitik ve stratejik fonksiyonlara yönelecektir. seminerler ve danışmanlar tarafından verilen bilgilere bel bağlamaktadırlar. pazar planlaması. Pazarlama araştırmalarının bulguları belirsizlik içerebilir. Bunlar için dış bilgi kaynakları büyük önem taşır. 1994:. Örneğin alkolizm ve mental hastalığı olanların tedavisi için talebin belirlenmesi oldukça zordur.fonksiyonunu kalbinden vurmaktadır. pazarlama araştırması ve tüketici davranışları konusunda bilgi boşluklarını doldurmaya çalışırlar. video kasetleri. ABD de Sağlık Hizmetleri Pazarlama Akademisine üye 108 pazarlamacı ile yapılan anket çalışmasında pazarlama fonksiyonları ile ilgili yapacakları faaliyetlerde kendileri için önemli 629 yayınlanmış kaynak olduğunu ifade etmiştir(McSurely ve Fullerton. polikliniklerde. ürün araştırmasında dergiler. % 41 ‘i hastanede görevli. fiyat ve pazar planlamasında magazinlerin daha fazla kullanılmaktadır. departmanlarda ve yönetimde yalnızca kişisel bilgisayarlar yer almaktadır. davranış ve algıları içeriyorsa sonuçları zaman açısından sınırlıdır. sağlık hizmeti pazarlamacıları bu bilgiler için hangi kaynaklara güvenebileceklerini bilmeleri önemlidir. Ankete katılan pazarlamacıların % 66 ‘sı 2-10 yıllık tecrübe sahibi ve % 22’si 10 yıldan fazla tecrübe sahibi. Bilgisayarlar daha ziyade klinik bilgi sistemlerinde. Birçok kişi duygusal olarak alkol tedavisi veya mental (psikolojik) hastalığı ile ilgili problemleri kendisi tanımlayamaz veya bu problemlerin farkına varmaktan hoşlanmaz. Bu bilgiler ile hizmet ve ürün geliştirme. 1995: 63). Çünkü birincil elden verilerin sağlanması zordur. % 21 danışman olarak bağımsız çalışmakta. Nitekim Tengilimoğlu. Türkiye’de hastanelerin % 25’inde full otomasyon mevcutken. pazar araştırmasının her bir alanında en çok hangi dış veri kaynağına müracaat ettikleri sorulmuştur. Ancak son yıllarda sağlık bakım endüstrisinin pazarlama ve pazar araştırmasına ilgisi artmıştır. Bu araştırmada pazarlama karması elemanları ve pazarlama planlaması. görüşler ve algılar dinamik olup.

Çelik ve Ülgü. . ç kaynaklardan bilgi sağlanabilmesi için pazarlama bilgi sistemi oluşturulması ve sistemin genel hastane bilgi sistemine entegre edilmesi gerekir (örneğin. faturalama ve personel kayıt işlemlerinde kullanılmaktadır. Hastane enformasyon sistemi henüz istenen ölçüde kurulamamıştır(Tengilimoğlu. sürekli ölçülen hasta memnuniyet ve tutum araştırmaları vb). tıbbi kayıt sistemi. uygulanması ve finanse edilmesi gerekir. Bununla birlikte örgüt içerisinden de bilgi sağlanabilir.elektronik hasta kayıtlarında. hasta kabul sistemi. Genellikle pazarlama araştırmalarında gerekli bilgilerin dış kaynaklardan temin edildiği görülmektedir. Bu konuda danışman firmadan yararlanılabilir. 2006:1-11 Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırmalarından beklenen ve etkin sonuçların alınabilmesi için araştırmaların iyi bir şekilde planlanması.

• • • • • • • • Ürün/Hizmet kavramını Sağlık hizmetleri pazarlamasında ürün ve hizmet tanımını Ürünlerin ve Hizmetlerin ve Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılmasını Ürün/Hizmet Karması ve Ürün/Hizmet Hattını ve nasıl işlediğini Sağlık Kurumları için Ürün Hizmet Bileşiminin nelerden oluştuğunu Yeni mamul/hizmet geliştirme kavramlarını Sağlık Hizmetlerinde ürün/hizmet hayat seyri ve stratejilerini Markalama ve etiketlemeyi öğrenmiş olacaksınız.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . .

hizmet. birisi tarafından diğerine önerilen herhangi bir davranış veya faaliyettir. Belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma özelliği bulunan ve değişime konu olan herşeyi ürün olarak düşündüğümüzde karşımıza çok geniş bir ürün yelpazesi çıkacaktır ve bu yelpaze için çok çeşitli ürünlerle birlikte( siyasi adaylar. Pazara sunulacak herhangi bir mal veya hizmet yoksa. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ürün ve Hizmet Mal veya hizmet. endüstriyel mallar. ambalaj. Hizmetler bir nesneden ziyade performanstır (Lovelock ve Writz. Bu yüzden. 0 halde tüketiciler. tıbbi bakımın veya başka bir anlatımla bir hastalığın veya tıbbi dengesizliğin önlenmesi.7. sınanılabilirlik kapsamı ya da satın almadan önceki tecrübe edilebilirliğidir. 1999: 34). soyut bir hizmet. fikirler. tüketici. marka ve satıcının hizmet ve imajını içeren somut ve soyut nitelikler setidir. Pazarlamanın odak noktası ürün ve hizmeti müşteri ihtiyaçlarıyla buluşturmaktır. hizmetleri kapsayacak bir biçimde tanımlanmaktadır. fikirlerden oluştuğunu belirtmiştik. Üretim faktörü için. 201). Ürünler. Ürünlerin özellikleri. Somut bir mal. renk. ürünün faydalarının oluşturacağı bir tatmini satın alır. ürün ve hizmetin dokunulabilirlik (maddilik) derecesi. . rekabet üstünlüğü kazanmasına yardımcı olur(Öztürk. Rotarius. htiyaç: karşılandığında insana haz veren ve tatmin sağlayan. Bir ürün kavramının üç boyutu olduğunu söyleyebiliriz. pazarlama karmasının diğer elemanları da ancak bir mal veya hizmetin varlığı halinde anlam kazanır. Bu sebeple sağlık hizmetleri olarak ortaya konulan ürünün tanımlanması oldukça zordur. fiziksel niteliklerin ötesinde görünenden daha fazlasını satın alırlar. Sağlık hizmetleri tarafından ortaya konulan ürün ise. Ürün. Ürün ve hizmet arasındaki ilk ayırım. Berkowitz’e göre (1996. ambalajlı tüketim malları vb. 2004:96). yer. mübadele olayından ve dolayısıyla pazarlama çabalarından bahsetmek mümkün değildir. kişi ya da fikir bir ürün olabilir. esas olarak fiziksel nitelikte olmayan ve herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan.1991:168-169 Ürünlerin fiziksel mal ve hizmetlerden. yönetim tarafından belirlenen hizmetler ile öngörülmüş sosyal ve beslenme hizmetlerini de kapsamaktadır. fikirleri.2003:42-43). hastalar ana müşteri olarak görülür. pazarlama karması elemanlarının asıl ve önemlisidir. fiziksel boyutları içerdiği gibi belirli standartlarla ölçülemeyen bir maldır. Hizmetin üretimi. 1988: 477). fiziksel bir ürüne bağlı olabileceği gibi fiziksel bir üründen bağımsız olarak da sunulabilir(Kotler. Sağlık kurumlarınca üretimi yapılan ve tüketici tarafından talepte bulunulan asıl ürünün. Bunlar. 2001: 26). kontrol edilmesi veya yönetilmesi olarak kabul edilmektedir (Sezer. Bu.(Stanton. Bu çalışmada sağlıkta ürün. kalite. Daha önceki bölümlerde de hizmetin özelliklerinden söz etmiştik. sağlık bakımı sağlayıcılarınca sunulan hizmetleri temsil etmektedir. Sigorta kuruluşları ile çalışanlar (hastane çalışanları) ikincil müşteri olarak kabul edilmektedir (Liberman. Ürün kavramı hemen hemen tüm pazarlama literatüründe fiziksel malları. Bura da kısaca hizmeti tanımlayacak olursak. fiyat. Bir başka deyişle. ülkeler.1. karşılanmadığında ise ızdırap ve acı veren bir duygudur. stili ve ürün yelpazesi diğer unsurlarla birlikte bir örgütün müşteri ihtiyaçlarını rakiplerinden daha etkin karşılayarak.) şüphesiz hizmetleri de barındırmaktadır. O halde ihtiyaç kavramını da kısaca açıklamakta yarar var. bir örgütün müşteri ihtiyaçlarını tatmin etme çabalarının odak noktasını oluştururlar. sosyal davalar.

satın almaktadır. konfor. laboratuvar ve röntgen hizmetleri sağlık işletmelerinin sundukları çekirdek hizmetlere örnek olarak verilebilir (Berkowitz. garanti. ödeme koşulları. kanser teşhis programları. . renk. • Gerçek (somut) ürün. Aksi halde. müşterilerin (tüketicilerin) problemlerini çözmek için sunulan soyut faaliyetleri veya süreçleri kapsamaktadırlar. Malların onlar için ne yapabildiği önemlidir. nezaket vb. 1996: 201). talimatları. kalite.1. Çekirdek Hizmet ise. Örneğin bilgisayar satın alan bir tüketici sadece bilgisayarın kendisini değil.3. biçim. Örneğin. 7. Çekirdek hizmetler. marka ve ambalaj gibi niteliklerden oluşur(Arpacı ve Diğerleri.1.1. programları. dakiklik. kumu. Etzel ve Walker. . Benzer şekilde yüz kremi satın alan müşteri. beğenilmediğinde iadesinin kabulü gibi ilave hizmetler üründen beklenen yararları arttırır. şletmelerin çekirdek hizmetlerini iyi bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. kremin kimyasal ve fiziksel niteliklerini değil gençliğini güzelliğini satın almaktadır. onunla birlikte gelen çeşitli özelliklerdir. Özde ürün aynı olmakla birlikte markalarıyla farklılaştırılmaktadır. • Çekirdek yada Öz üründür. Bir markanın diğerine tercih edilmesinde mamulle birlikte sunulan hizmetlerin de düzeyi önemlidir. planlama sistemlerini. kullanım kolaylığı getirecek ek hizmetler. Örneğin bir tatil köyü. güneşi. Siyasi bir partinin ürünü bir politikacı adayıdır. bilgisayarı kullanma eğitimini. boyut.1. Aspirin ağrıları dindirir. Yarar sağlayan bir ürün dokunulur bir madde olmayabilir. 7. ürünün temel fonksiyonunu daha iyi yerine getirilmesini sağlayan. Tasarım. kolay program dilini. 1992:76).• Jenerik ( çekirdek) ürün. Genişletilmiş (Zenginleştirilmiş) Ürün dokunulur malla birlikte sunulan. Jenerik (Çekirdek) Ürün Tüketicinin bir üründen elde etmeyi umduğu yarardır. geniş çapta çekirdek hizmetlerden oluşurlar. Ürün teslimi. Gerçekte tüketiciler malın gerçek fiziksel özelliklerinden çoğu kez habersizdir. Fakat bu hizmetlerin yanı sıra sundukları. güvence. Örneğin Efes ve Tuborg ayrı mamullerdir. aynı zamanda yerleştirmek ve çalıştırmak için gerekli hizmetleri. romantizmi rahatlığı gibi yararları sunar. gerektiğinde eve kadar taşınması. hava yolu işletmelerinin hepsi ulaştırma hizmeti sunmaktadır.2. Dokunulur Ürün (Somut) Tüketiciye sunulan fiziksel madde ya da hizmettir. Tüketiciler bu malları istek tatmin edici özelliklerinden ötürü satın alırlar. Bir kanser derneğinin ürünü sigara içmenin zararları gibi bir fikir olabilir(Stanton. hizmetlerin müşteriye sağladığı faydadır. üründe müşterinin istekleri doğrultusunda değişiklikler yapılması. Çekirdek ürünü saran. pazardaki mevcudiyetlerinin tehlikeye girme olasılığı yüksektir (Yükselen. montajı. ağırlama. Sağlıkta sunulan hizmetler. herhangi bir bozulma olayında çabuk tamir edilme güvencesini vb. 991: 168). Benzin ulaştırma için güç sağlar. ambalajlama özelliklerindeki değişiklikler de küçük olsa bile farklı mamul yaratır. Açık kalp ameliyatları. 1998: 248). Örneğin çok az tüketici benzin ya da aspirinin kimyasal bileşimini bilir.

teknik yetenek kadar hastaya gösterdiği davranış ve onunla iyi iletişim kuracak fiziksel çevrenin yaratılmasının da önemli olduğunu vurgulamıştır (Lovelock ve Writz. Usta bir cerrahın hizmet pazarlamacısı gibi düşünmesi gerektiğini. ameliyat olmuş hastalarından (postoperative patients) ayrı odada olmak istemektedir. 991: 168). bekleme salonlarında yetersiz çöp kutusunu istememektedir. Bu araştırma sonuç olarak estetik cerrahi hastaları. 2004:109). 7. doktorunu değiştirdiğini görmüştür.ek hizmetler bir şirketin diğerine tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır(Stanton. . hastanelerde asıl hizmetlerle birlikte verilen tıbbi olmayan dolaylı hasta bakımı.1. Şekil 7. rahat olmayan plastik sandalyeleri. . kendilerini bir hastanede hissetmek yerine bir kaplıcada (health spa) hissetmek istediğini ortaya koymuştur. penceresi bulunan aydınlık muayene odalarını istemektedir. su soğutucularının bulunduğu bekleme odalarını. telefonların. toplum sağlığı hizmetleri (çevre hizmetleri. Hastalar canlı çiçeklerin. genel temizlik ve bakım hizmetleri. Bu araştırmadan da görüleceği üzere hasta memnuniyeti ve hekim tercihinde çekirdek hizmet kadar kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetlerde büyük önem taşımaktadır.4. şeker kasesinin.2 de sağlık hizmetlerinde çekirdek ve genişletilmiş ürüne örnek olarak tansiyon hastasının tansiyonunun kontrol alınması verilmiştir. bir çok hastanın eğer doktor ofislerinde kendilerini tedirgin hissetmeleri nedeni ile ameliyatlarını iptal ettirdiğini. çarşafların yıkanması ve değişimi vb). kola takılan plastik kimlik halkaları. teknik hizmetler. ABD de Kate Altork ve Douglas Dedo isimli iki araştırmacı (plastik cerrahlarına hizmet pazarlaması eğitimi vermektedir) hastaların doktor ofisine nasıl reaksiyon gösterdiklerini araştırmış ve sonuç olarak. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ürün ve Hizmet (Devamı) Sağlık hizmetlerinde genişletilmiş hizmetler ise. kapalı ve penceresiz muayene odalarını.) gibi hizmetlerden oluşur (Usta. Hastalar doktor ofisindeki duvarlarda cilt kanserli hasta posterlerini. mefruşatı. ambulans hizmetleri vb. Etzel ve Walker. 2000:7). ev idaresi hizmetleri (hasta odalarının temizliği. Ayrıca bekleme odasında başı bandajla sarılmış başka hastalar tarafından rahatsız edilmek istememekte.

1998:117-118 Sağlık hizmetlerinde ürününün birkaç mal ve hizmeti kapsadığı görülmektedir. • Hizmet Sunum Sistemi ile Müşteri Arasındaki Etkileşim: Bir çok hizmetin sunumunda müşteri katılımı kaçınılmazdır.Şekil 7.2. Müşterinin bu sürece ne kadar iyi hazırlandığı ya da bunu yapmaya ne kadar istekli olduğu hizmeti iyileştirebilecektir. Bu bölümde malların ve hizmetlerin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmasına kısaca yer verilecektir. Tüketim (Consumption) ve Ayrılma (Detachment) • Müşteriler Arası Etkileşim: Bu konu özellikle oteller. Atmosfer duyulara hitap ederler ve duyularla algılanırlar. fiyat.tr/~altunr/stratejik/hafta5. bazı dokümanları doldurması ya da bir makineyi kullanması beklenebilir. hizmet sağlamak için kullanılan mallar (örneğin. • Atmosfer (Fiziksel Çevre): Hizmetin sunulduğu mekanlar dış görünüş itibariyle sunulan hizmetle ilgili ipuçları vermeli ve hizmetin kalitesi konusunda çağrışım yapmalıdır. 7. nsanlar böyle bir hizmetten erişim kolaylığı ve zaman faydası nedeniyle yararlanıyorsa ve bu süreçte kalabalık bir kuyruk ve uzun bir bekleme süresi varsa hizmetin erişilebilirlik boyutu eksiktir. Bir restoranın bulunduğu bina restoran hissi verecek şekilde bir dış tasarıma ihtiyaç duyacaktır. bu tür hizmetlerin sunumunda müşterilerin birbirlerini negatif şekilde etkilemelerini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Yukarda ki açıklamaların ışığında mamul ya da ürün kavramı şu şekilde tanımlanabilir. gıda) ve hastaların hizmet alımını kolaylaştırıcı destek hizmetleri (otopark. hastaların tüketimi için aktarılan ürünler (örneğin. kalite ve markayı içeren dokunulabilir veya dokunulamaz özellikler bütünüdür. Malların ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Ürünlere yönelik sağlıklı stratejiler belirleyebilmek için pazarlamacıların mal ve hizmetlerin özelliklerinden hareketle. renk. Grover.) (France. bekleme salonları. etkileşim ve katılım boyutlarıyla tasarlanırsa başarılı olur. Genişletilmiş hizmet sunumunda hizmet öğelerinin iyi planlanması gerekir. koku ve dokunmadır. Diğer taraftan çekirdek hizmeti destekleyici ve sunumunu kolaylaştırıcı hizmetlerin uygun bir biçimde sunulması rekabetçi üstünlük için güçlü bir kaynak oluşturmaktadır.2.sakarya. Bu katılımın 3 safhası vardır: Katılım (Joining).Genişletilmiş Hizmetin Öğeleri şunlardır. ambalajlama. 7. Yeni bir hizmet bu hizmete erişebilirlik. satıcının ünü ve hizmetlerine ilaveten. Malların Sınıflandırılması . Dolayısıyla hizmet sunumunun geliştirilmesi bütünleşik bir süreçtir. Ürün veya mamul. işitsel. medikal ekipman). sınıflandırmalar yapmaları gerekmektedir. Mallar iki türde olabilir. Örneğin bankaların destekleyici bir hizmet olarak sundukları elektronik/telefon faturası ödemeleri ancak erişebilirlik.1. danışma ofisleri vb.(http://web. etkileşim ve müşteri katılım boyutları açıkça belirlenmeden pazara sunulmamalıdır. turistik hizmetler açısından son derece ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Çekirdek ve Genişletilmiş Hizmet Kaynak: Karafakioğlu.pdf/1207-2005) • Ulaşılabilirlik: Hizmet veren mekanların hedef kitlenin kolay ulaşımına imkan tanıyacak şekilde kurulması gerekmektedir.edu. Fiziksel çevre ile ilgili başlıca duyu kanalları görsel. • Tüketici katılımı: Hizmet sunulurken müşteriden bazı bilgiler vermesi. 1992: 33).2. Bu sebeple.

Mallar tüketicilerin ya da kullanıcıların satın alma davranışlarına göre; tüketim ve endüstri malları, dayanıklılık durumlarına göre; dayanıksız mallar, dayanıklı mallar olarak sınıflandırılmaktadır. Başka bir sınıflama ise; tarımsal ürünler ham maddeler, örgütsel mallar, tüketim malları şeklindedir (Peter ve Donelly, 1998:99).

Şekil.7.3: Malların Sınıflandırılması Kaynak: Arpacı ve diğerleri, 1992.79; Timur, 1996:51’ den uyarlanmıştır.

7.2.1.1. Tüketim Mallarının Sınıflandırılması
Tüketim malları en geniş kullanım alanı olan mallardır. Tüketim malları; türü, miktarı ve tüketici satın alma davranışlarının tekrarına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılır. Bu açıdan tüketim mallarını; • kolayda mallar, • beğenmeli mallar, • özelliği olan mallar ve aranmayan mallar şeklinde gruplandırıldığı görülmektedir.

2.1.1.1. Kolayda Mallar
Bunlar, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkları, az miktarda , sık sık ve en kolay biçimde, en yakın yerden satın almak istedikleri mallardır. Tüketici, alımda fiyat ve kalite yönünden karşılaştırma yapmaya gerek duymaz; zira, bu tür karşılaştırmalardan sağlanacak muhtemel fayda, harcanacak zamana ve emeğe göre önemsizdir.(Mucuk,1987:132) Kolayda malların en büyük özelliği fiyatlarının çok düşük olmasıdır. Bu mallara en iyi örnek olarak genellikle kibrit verilir. Kibritin markasına ya da fiyatına bakmayız, aslolan ateş yakmasıdır. Üretici açısından kolayda malların satışını arttırmak için yaygın dağıtım politikası gütmesi gerekir. Üreticiler marka bağlılığı yaratacak şekilde malın reklamını yapar. Alış verişte genellikle kendin seç-al yöntemi kullanılır. Kısa ömürlü ve fiyatı düşük mallardır. Sağlık açısından her hangi bir yerden alabileceğimiz basit ağrı kesicileri de bu sınıfa koyabiliriz.

7.2.1.1.2. Beğenmeli Mallar
Bunlar, tüketicinin fiyat, kalite, renk, biçim ve modaya uygunluk bakımından karşılaştırmalar yaparak aldıkları mallardır. (Mucuk,2001:120). Bu gruba giren mallar genellikle iki gruba ayrılır; (a)homojen mallar; kaliteleri benzer ancak fiyatta önemli farklar vardır. Farklı markalar taşımalarına rağmen tüketici nezdinde esas itibariyle birbirinin aynısı veya çok yakını olan mallardır. Bulaşık makinesi türünde mallar bu gruba örnek verilebilir, (b) heterojen mallar; kalite ve nitelik bakımından farklı olarak algılanan mallardır, mobilya takımları buna örnek olarak verilebilir. Dağıtımında genellikle seçimli dağıtım yöntemi uygulanır ve üretici ile perakendeci arasında bayilik ya da benzeri ilişki vardır. Pazarlamacılar bu malları tüketicilerin gözünde diğer mallardan farklılaştıracak mark yaratmak zorundadır. Bu malların satışında satış personeli önemli bir rol üstlenir. Beğenmeli mallar genellikle alternatifleriyle aynı çarşı, sokak, bölge vb. yerlerde satılır. Örneğin bir alışveriş merkezinde spor giyim mağazaların aynı katta ve koridorda olması gibi. Amaç tüketicinin farklı alternatiflere daha kolay ulaşabilmesinin yanı sıra üreticinin de tüketiciye daha rahat ulaşmasını ve kendini göstermesini sağlamaktır. ki taraflı bir fayda söz konusudur. Alternatif çok olduğu için beğendirmek ve tutundurmak için çok fazla reklama ihtiyaç duyulabilir. Sağlık sektöründe buna örnek olarak benzer hizmetleri veren sağlık kuruluşlarını verebiliriz.

7.2.1.1.3. Özellikli Mallar
Tüketici bu malları özellikle arayıp bulur. Tüketici özel bir markaya sadıktır ve onu bulmak için büyük zaman harcar. Genellikle fiyatı yüksek tüketim mallarıdır. Aranan özellikler bir kişiden diğerine değişim gösterir. Özellikli mallar her yerde satılmayıp, ancak ün yapmış

belirli yerlerde satılır ve seyrek satın alınır. Örnek olarak, Rolex saat, kürk, pırlanta,elmas, sony disk çalar vb. verilebilir(Arpacı ve diğerleri, 1992: 81). Özellikli mallarda en önemli şey beklide marka imajıdır. Ferrari ya da Porche bir otomobil gibi. Sağlık sektöründe ise özellikle estetik cerrahi alanında özellikle ünlülerin alanında marka olmuş cerrahlara yaptırdığı özellikli estetik operasyonları bu sınıfa sokabiliriz.

7.2.1.1.4. Aranmayan Mallar
Bu tip mallar ihtiyaç gerek duyulmadığı sürece tüketici tarafından bilinmeyen ya da bilinse dahi satın alınmak istenmeyen mallar veya hizmetlerdir. En yaygın örnek olarak mezar taşı verilir. Sağlık sektöründe de bireylerin hastalanmadıkları sürece almayacakları ilaçlar ya da yaptırmayacağı tetkikler buna örnektir. Aslında sağlık hizmetlerinin tedavi hizmeti genel anlamda aranmayan hizmetler sınıfındadır diyebiliriz.

7.2.1.1.5. Malların Sınıflandırılması (Devamı)

Tablo 7.1: Malların Sınıflandırılması Kaynak: Berkowitz, 1996

7.2.1.2. Endüstriyel Malların Sınıflandırılması
Endüstriyel mallar diğer malların üretiminde kullanılmak üzere satın alınan mallardır. Burada bir malın endüstriyel mal sayılmasındaki en önemli ölçüt, kullanılış amacıdır. Örneğin domates, en son tüketiciler satın aldığında tüketim malı, salça üreten bir işletme tarafından satın alındığında endüstriyel malı olmaktadır. Bir malın endüstriyel mal sayılabilmesi için mutlaka üretilecek malın bünyesine germesi gerekmemektedir. Üretilecek malın imaline yardımcı olan ya da sağlanmasını kolaylaştıran mal ve hizmetler de endüstriyel mallar olarak sınıflandırılırlar. Endüstriyel

mallar sıklıkla orijinal kaynağından veya birkaç aracıdan satın alınır. Büyük miktarda alınır ve uzun dönemli sözleşmelerle satın alınırlar. Endüstriyel mallar kullanıcı isteklerine göre sipariş edilir. Bir çok pazar genellikle coğrafik yapıya göre odaklanır. Örneğin, demir-çelik otomobil vb. Belirli endüstri mallarında pazarda tüketici birkaç satıcı ile sınırlıdır. Bu tür pazarlara dikey (Vertical market) pazar adı verilmektedir. Bazı endüstri malları, büro malzemeleri gibi , çok farklı tedarikçiden satın alınır ki bu tür pazarada yatay Pazar (horizontal market) adı verilmektedir. Endüstriyel mallar nihai malların üretimindeki işlevine bakılarak sınıflandırılmaktadır. Bu mallar üretimde dolaysız olarak kullanılan mallar (hammaddeler) ve üretime destek olan mallar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

7.2.1.2.1. Üretimde Dolaysız Olarak Kullanılan MallarBu tür mallar üretilen nihai mamule tümüyle girerler ve üretim süreci
içerisinde ana girdilerden birini oluştururlar(Ecer ve Canıtez, 2004:172). Bu tür mallara örnek olarak hammaddeler ve işlenmiş/yarı işlenmiş maddeler ve parçalar verilebilir. Hammaddeler: Üretilen malların kısmen ya da tamamen içine girerler. Bunları da tarım ürünleri ve doğal hammaddeler olmak üzere iki alt gruba ayırmak mümkündür. Tarım ürünlerine, buğday, mısır, pamuk, tütün, meyve, hayvansal ürünler, vb. gibi maddeler girmektedir. Doğal hammaddeler ise, madenler, orman ve su ürünleri gibi maddelerden oluşmaktadırlar. Her iki grup hammaddenin birbirinden çok farklı biçimlerde pazarlandığının bilinmesi gerekmektedir (Arpacı ve diğerleri, 1992:82). Üretim Gereçleri ve Parçaları Daha önce üretilmiş olan endüstriyel gerek ve parçalar da üretimde kullanılır. Gereçler üretime girmeden önce tekrar işleme tabi tutulurlar. Endüstriyel parçalar ise, biçimleri değiştirilmeden üretilen mala eklenirler. Kumaş yapımında kullanılan iplik, pasta yapımında kullanılan un, Diet kola içindeki potasyum benzoat, üretim gereçlerine; elbiseye dikilen düğme, otomobile takılan lastik, akü ise, endüstriyel parçalara örnek olarak gösterilebilir.

7.2.1.2.2. Üretime Destek Olan MallarÜretime destek
olan mallar sınıfındaki ürünler, nihai mamule ya kısmen çok az oranda girer veya üretimi destekleyerek, hiçbir şekilde nihai ürüne girmez ( Ecer ve Canıtez, 2004:174; Akat, 2001:89). Üretime destek olan mallar detaylı bir şekilde aşağıda sınıflandırılarak açıklanmıştır. Yatırım Malları (ana tesisat ve donanımlar) Başka malların üretiminde kullanılan, üretilen malın parçası haline gelmeyen, uzun süre kullanılan, pahalı mallardır. Bunlara imal edilmiş endüstriyel mallarda denmektedir. Örneğin, tekstil üretimi için imal edilmiş tezgahlar, hava taşımacılık işletmelerinin kullandıkları uçaklar, fabrika binası olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş binalar, yatırım mallarına örnektirler. Bu malların en önemli özelliği ait oldukları işletmelerin üretim kapasitelerini belirlemesi. Örneğin ameliyathane için ameliyat oda sayısı ve ameliyat masaları, radyoloji departmanı için ACT scanner bu gruba girmektedir. Yardımcı Araçlar ve Aksesuar Bunlar, üretilen malın içine girmeyip, üretim işlevini kolaylaştıran ve üretim için kolaylaştırıcı mallar olarak ihtiyaç duyulan endüstriyel mal türleridir. Örneğin,

internet erişim hizmet sağlayıcısı.2. gazete. .2. genellikle yok olan. danışmanlık hizmetleri gibi. Somutluk Özelliklerine(Dokunurluk Derecesine) Göre Mallar Bu ölçüte göre de mallar üç grup altında incelenmektedir.3.4).2. marangoz ve danışman gibi kişisel hizmetlerden. doktor. Hizmetler ise. buzdolabı. 7. Dayanıklı ürünler ise.1. Kitap yazımında kullanılan bilgisayar yazım programları gibi. daha az sıklıkta satın aldığımız ve çok daha uzun süre kullanılabilen. Bunlar. mali.2. • Dayanıksız Mallar. vb. 1992:78). tencere.3. gıda ürünleri. akaryakıt gibi ürünleri kapsar. mühendis ve muhasebeci gibi mesleksel hizmetlerden. Seyrek satın alma ve yavaş tüketimleri.2. sigara.3. Dayanıksız Mallar Günlük hayatımızda sık sık satın aldığımız ve bir ya da birkaç kez kullandığımız. soyut unsurlardan oluşan ve mallara oranla farklı olan taşımacılık hizmetleri.hukuki danışmanlıklar. 7. Firmanın olağan faaliyetlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan ve kullanılan mallardır. Endüstriyel Hizmetler Elle tutulmayan. takım elbise. HizmetlerSatışa sunulan faaliyetler. yararlar ya da tatminlerdir. Otomobil.1. Hizmetlerin sınıflamasında kullanılan bir kriterde hizmetlerin insan temelli veya makine temelli oluşudur(şekil 7.3.fabrika içinde kullanılan yükleme ve boşaltma makineleri büroda kullanılan yazı ve fotokopi makineleri hastanelerde hemşire deskleri gibi. mobilya. Endüstriyel bakım ve onarım. • Dayanıklı Mallar • Hizmetler 7.2. Hizmetlerin Sınıflandırılması Hizmetlerin sınıflandırılması konusuna daha evvelki bölümlerde değinilmiş olmasına karşın.1. 7.1. konaklama. gibi.2. bu malların. konunun daha iyi anlaşılması bakımından yinede kısaca burada değinmekte fayda bulunmaktadır. daha önce de sözü edildiği üzere.konaklama hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi kısa veya uzun süreli yararları kapsar. sınırlı dağıtım yüksek kar marjı ve çoğunlukla kişisel satış ağırlıklı tutundurma yollarıyla satışlarını zorunlu kılar. sigortacılık gibi çok değişik elle tutulmaz eylemlerden oluşur(Arpacı ve diğerler. soyut mallardır.1. otomobil gibi ürünlerden oluşur. 7. taksi şoforü. taşımacılık. beyaz eşya . berber. televizyon servisi. Dayanıklı MallarUzun bir kullanım süresi ve olan ve ekonomik ömrü boyunca kullanılma özellikleri olan mallardır.3.

1978:61 Hizmetleri daha evvelki incelemeden farklı olarak beş grup altında toplayarak da incelemek mümkündür. kamu hizmetleri tekel pazar tip gösterirken. telefon operatörleri oligopol pazar tipi özelliği gösterir.2005:70-71) • Pazar yada müşteri tipine göre:Tüketici ve işsel(endüstriyel) hizmetler ve hizmet ürünleri olarak sınıflandırılabilir. sinema gibi hizmetler sayılabilir. • Müşteri temas derecesine göre: Sağlık hizmetleri yoğun müşteri teması gerektiren hizmetlerdendir. • Emek Yoğunluk derecesine göre: Örneğin tamir.Öte yandan.eğitim gibi hizmetler emek yoğun özellik gösterirken. . iletişim ulaştırma işleri ise malzeme-yoğun özellik gösterir. kuru temizleme. Örneğin sağlık hizmetleri profesyonel hizmetlere örnek verilebilir.berberlik.Buna karşın sağlık hizmetleri ise rekabetçi bir özellik gösterir. Sağlık hizmetleri ise hem malzeme yoğun hem de emek yoğun bir sektördür.4: Hizmet Sınıflaması Kaynak: Thomas.Profesyonel hizmetler ve profesyonel olmayan hizmetler olarak ayrılmakla beraber profesyonel hizmetler karmaşıktır.kuaförlük .Yani müşteri bizzat orada bulunmalıdır hizmet esnasında çünkü sağlık hizmetleri eş zamanlı olarak tüketilmektedir. iletişim. • Hizmet sunucusunun becerisine göre:Hizmet sunucusunun becerisi bu sınıflandırmada mühimdir.Örneğin .Bu gruplar:( çöz.Şekil 7.

özel hastaneler daha çok kar amaçlıdır. koruyucu sağlık hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetleri. kar amaçlı sağlık kuruluşları ise sermayesi özel sektöre ait sağlık kuruluşlarıdır. 7. Özalp. o Sekonder Koruma: Sağlığın bozulma olasılığı karşısında. dengeli beslenme. kişisel ve toplumsal düzeyde erken tanı ve tedavi önlemlerinin alınmasıdır. bedensel ve zihinsel sağlık durumu. Bu hizmetler ise çoğunlukla kliniklerde ve hastanelerde verilmektedir (Tengilimoğlu. Çıtak. ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere üçe ayrılmaktadır. yaşam kalitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerdir. yaşam kalitesi ve yaşam süresinin yükseltilmesini amaçlamaktadır (Kavuncubaşı. diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla gerçekleştirilir.Örneğin kamu hastaneleri daha çok kar amaçsız iken. tedavi edici sağlık hizmetleri. aşılanma. koruyucu sağlık hizmetleri. • Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: Tedavi hizmetleri. Tedavi edici sağlık hizmetleri birinci basamak. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri: Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri.• Hizmet sunucusunun amacına göre :Hizmet sunucusunun amacına göre oluşan bu sınıflandırmada. 2000: 11): o Primer Koruma: Kişisel ya da toplumsal düzeyde sağlığı geliştirmek amacıyla. . hastanın yeni durumuna uyumunun sağlanarak. Bu tür hizmetlerde temel sorumluluk bireylere aittir. Sağlığın geliştirilmesi. sağlıklı kişilerin. hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler. Kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşları daha ziyade kamuya ve vakıf ve derneklere ait sağlık kuruluşları iken.3. çevrenin güvenli hale getirilmesi. 2000: 19). Sağlığı koruyucu önlemler başlıca üç düzeyde ele alınmaktadır. mental ve sosyal fonksiyon gücünü yeniden kazandırmak ve hastayı eski çalışma alanına göndermek veya azalan gücüne daha uygun bir iş için hazırlamak amacıyla yapılan tıbbi ve cerrahi etkinlikler ve sosyal çalışmalardır” şeklinde tanımlanmaktadır (Akar. Koruyucu sağlık hizmetleri ayrıca kendi içinde. o Tersiyer Koruma: Hastalığa bağlı olarak gelişebilecek sakatlık ve kalıcı bozuklukların en aza indirgenmesi. hastalık veya yaralanma dolayısıyla bozulan fizik. 2000: 46). temel olarak hekim sorumluluğunda. tıbbi rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri: “Rehabilitasyon. anlaşılırlığını kolaylaştırmak amacıyla dört ana bölümde incelenmekte ve tanımlanmaktadır. Bu hizmetler. • • Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasında kullanılan bir diğer sınıflamada . kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu önlemler ise şunlardır (Tokay. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması Gerçekte sağlık hizmetleri bir bütün olmakla birlikte. 2003: 49). kar amaçlı sağlık kuruluşları ve kar amacı olmayan sağlık kuruluşları şeklinde yapılan ayırımdır. Bu dürt bölüm klasik olarak. sağlık durumu bozulan kişilerin. eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir.2. Sağlık hizmetlerinin bu dört bölümünü şu şekilde açıklayabiliriz: • Sağlığın korunması. rehabilite edici sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri şeklinde ifade edilmektedir. fiziksel ve duygusal yönden iyi durumda olmak için gereken önlemlerin alınmasıdır. sağlık durumlarını daha üst düzeye yükseltmek için sağlanan hizmetlerdir. kar amaçlı ve kar amaçsız olarak ayrılmaktadır.

şletmeler gerek iç ve gerekse dış pazarlara yönelik çeşitli mal ve hizmetler sunmaktadır. doğum sonrası hizmetler. bir işletmenin sahip olduğu tüm “hizmet hatlarını” ve bu hatları oluşturan hizmetleri ifade eder. Radyoloji. 1994: 289). . satılan. Başka bir tanımla ürün/hizmet hattı. ütü vb ev araçları üretmektedir.7. Örneğin Sigorta şirketleri sadece yaşam sigortası değil.jinekoloji. dağıtılan veya aynı fiyat marjına düşen ve birbirinin yakını olan ürünler grubudur(Berkowitz ve diğerleri.1998:119-120). Cerrahi. Hastaneler açısından bakacak olursak. Yönetim danışmanlık şirketleri sadece organizasyon çalışmaları değil eğitim. Bir başka deyişle hizmet hattı(bazı kaynaklarda hizmet dizini olarak kullanılmaktadır).3. Her sağlık işletmesinde hizmet hatlarında aynı sayıda hizmet bulunmaz. yangın. Hizmet bileşiminin “uzunluğu” hizmet hatlarının sayısına bağlıdır. kasko. Anne Çocuk Sağlığı. derin donduruculu ve no frost vb gibi buzdolaplarının her biri mal çeşididir. Bunlar “ Acil. şletmelerin pazara sunduğu ürünlerin tamamına ürün karması ya da yelpazesi adı verilmektedir. Psikiyatri. bulaşık makinesi. Bunlar buzdolabı mal dizisini oluştururlar. pediatri. Beko firmasının üretip satışa sunduğu tek kapılı. Bunların her biri mal dizini ya da hattını oluşturmaktadır. bir devlet hastanesinin hizmet bileşimi dokuz hizmet hattından oluşabilir. yöneylem araştırması. çamaşır makinesi. Onkoloji(kapsamlı kanser merkezi). . Sağlık kurumlarında hizmet grubu ‘dar’ olarak yada ‘geniş’ olarak belirlenebilir. Nöroloji. yoğun bakım) diğer cerrahi bölümü içinse üçtür(Şekil 7. Beko firması yalnızca buzdolabı üretmemekte. aynı tür ihtiyaçlar sınıfı içerisinde beraberce kullanılan. üretim mühendisliği hizmetleri vermektedir. Her hizmet hattının “ genişliği” ise o hizmet karmasında yer alan farklı hizmetlerin sayısı ile ölçülüdür. Hizmet karması/bileşimi kavramı.(Karafakioğlu. kaza.5). bir arada üretildikleri ve/veya dağıtıldıkları ve/veya tüketildikleri için aralarında talep ve/veya maliyetler açısından yakın ilişkiler bulunan hizmetlerdir. Örnekte Anne ve Çocuk Sağlığı biriminde farklı beş hizmet verildiği için genişlik beştir ( doğum. Dermatoloji ve “Göğüs Hastalıkları” olabilir. Sağlık Kurumları çin ürün/Hizmet Karması ya da Bileşimi Bütün işletmeler hangi ürün ve hizmetleri sunacağına karar vermek zorundadır.

Öyle ise Grin diş macununun mal derinliği dörttür. Bir firmanın tüm mal dizilerindeki mal derinlikleri toplanıp toplam mal dizisi sayısına bölünürse. firmanın ortalama mal karması derinliği bulunur. Çoğu hastane sadece birkaç hizmet bileşeni ile hizmet sunmayı yeğlerken(kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi) bazıları da geniş bir hizmet bileşimi ile hizmet sunmayı yeğleyebilir(üniversite hastaneleri gibi).5: Devlet Hastanesi Ürün Karması/Hizmet Bileşimi Kaynak: Berkowitz. her bir ürün sınırının içindeki alt başlıkların sayısını ifade eder.1. Örneğin A hastanesi Göz kliniğinde 20 yatak bulunurken. Uzunluk yelpazedeki farklı ürün sınırlarının sayısını ifade ederken. tek ve iki renkli olmak üzere dört değişken Grin Marka diş macunu çeşidi vardır. 7. Mal Karması Derinliği Bir firmanın her ürün hattı/dizisi içinde her bir malın kaç değişken çeşidinin olduğunu ifade eder. B hastanesinde 30 yatak varsa. 1996: 210 dan uyarlanmıştır. Derinlik her bir hizmetin kendi içindeki büyüklüğünü ifade eder. Bunda mantık rakip bir firmadansa kendisinin pazara aynı malla girmesinin daha iyi olacağıdır(rakip firmanın aynı ürünle pazara girişinin önlenebileceği düşüncesidir). .Şekil 7.3. Örneğin. bir hastanenin göz polikliniği varken ve kendi hastanesinin göz polikliniğinden hasta çalacağını bildiği halde farklı bir göz polikliniği açması. derinlik. büyük ve küçük boy. B hastanesinin göz kliniğinin derinliği A hastanesine göre daha fazla olduğu söylenebilir. Örneğin Eczacıbaşı firmasının Diş Macunu dizisinde. Bazen işletmelerin aynı türde /aynı özelliğe sahip ikinci hizmet ürettikleri görülmektedir.

organizasyon tarafından öngörülen ürün hattı sayısını ifade etmektedir. Örneğin doğum bölümü. Boy. en. Sağlık hizmetlerinde ürün karması temel klinik bilim dalları ve hastanın fonksiyonları açısından incelendiğinde daha geniş bir biçimde değerlendirilmektedir. onkoloji gibi hizmetlerin hepsi bir ürün hattı olarak değerlendirilebilir. organizasyonun önerdiği durumun. herhangi bir ürün hattı içerisindeki farklı ürün sayısını ifade etmektedir. En. boy ve derinliği olarak tanımlanır.Şekil 7. Ortopedi.6: Ürün hattında Derinlik Kaynak: Berkowitz. doğum odası. Ürün hattındaki her ürünün derinliği olduğu düşünülür. Derinlik. tüp bebek. 1996: 211 Özetle ürün karması. sancı odası. ilk bakım ünitesi gibi alt gruplarla . aynı jenerik ihtiyaca cevap veren alternatif ürün sayısını ifade etmektedir.

planladıkları kar miktarlarını gerçekleştirebilmeleri ancak pazara yeni hizmetler sürerek veya hizmetlerinde değişiklik yaparak. Nefroloji bölümü böbrek nakli. Bu sınıflamaya ilave olarak yeni ürün kapsamının daha da geniş olduğu görülmektedir.dağıtım kanalı aynıdır. Türkiye pazarında olmayan bir mal veya hizmeti üretmek de yeni mal veya hizmet anlamında düşünülebilir. diyaliz makinesi. Yeni ürün tipi Gerçek yenilik Avantajı Dezavantajı Örnek Epilady Büyük kar getirir. Ancak bunun masraflı ve riskli bir iş olduğu unutulmamalıdır. doktor.VCR Hat Genişletme Markayı sürekli gündemde Ürün kötü imaj yaratırsa Compaq Laptop. Pazar payı düşük. Kısaca herkesin yeni ürün kavramından anladığı şeyin farklı olduğu görülmektedir. uzun süre hayatta kalabileceklerini düşünmek zordur. AR-GE maliyeti yüksektir. hem de onun kamu oyundaki imajının sarsılmasına neden olur. Çünkü bu girişimler hem sağlık kuruluşunun kaynaklarının boşuna harcanmasına. başka kurumlara sevk ihtiyacı ortadan kalkar. Bulaşık deterjanının ev temizliğinde kullanılması vs. Görüldüğü gibi ne kadar çok ürün hattı sunulabilirse. ( slamoğlu. olabilir. Aynı zamanda. Hazır pazar payı vardır. Uzun bir ürün hattı. AR-GE maliyeti düşüktür. kan yoluyla diyaliz.4.. bir ürünün sürekli satılması imkansızdır. Hemodiyaliz tedavisi elementleri ise. hattaki diğer ürünler için walkmen de olumsuz fikir oluşturur. Diyaliz ürünleri derinlik bakımından sınıflandırılırsa.2000:306). Çünkü bu durumda hastalığın tedavisi için. yeni ürün pazara daha önce hiç sunulmamış mal veya hizmet (icat). Fakat önemli olan ürünün hedef kitle için yeni ürün olmasıdır.2’de verilmiştir. zaten kıt olan kaynakların israfına neden olur Yeni ürün kapsamı oldukça geniş bir kavramdır. Yeni Mamul ve Hizmet Geliştirme Süreci Tüketici zevk ve tercihlerinin sürekli değiştiği.incelenebilir. karından diyaliz (peritonel diyaliz) veya evde diyaliz şeklinde olabilir. Adaptasyon PanasonıcVHS. farklı müşteri ihtiyaçlarının tatmini o denli fazla olur. Sony ve yeni tutar.rekabet çoktur. Sağlık kuruluşlarının da diğer işletmeler gibi yaşamlarını sürdürüp.Yukarıda verilen yeni ürün çeşitlilerinin pazarda sağladığı avantajlar ve dezavantajlar Tablo-7. teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yoğun bir rekabetin bulunduğu bir ortamda. özellikle gelişmekte olan ülkeler için. • cat anlamında yeni ürün. Pazarlama açısından yeni ürün üç değişik anlamda kullanılabilir. • Pazar için yeni ürün: gelişmiş ülke pazarlarında bulunmakla birlikte. Yeni kullanım alanı yaratma Pazar için Yeni üretim maliyeti yoktur. 7. nefroloji bölümünde ürün hattının uzunluğu diyaliz olarak tanımlanabilir. tam hizmete imkân verir. Pazarı bölümlendirmek içinde derinlik olması faydalı olacaktır. 1992:31-38). Örneğin. Saç vitamini içeren _ Araştırma eksikliği . • şletme için yeni ürün: şletmenin ürün karmasına eklediği yeni bir mal veya hizmet kalemi. (“genişliği” oluşturan) o kadar fazla çeşitte hastalık tedavi edilebilir. Yeni ürün kavramı fiziksel mallarda olduğu gibi ufak tarz değişikliklerinden önemli yeniliklere değin geniş geniş bir yelpaze olabilir. Ne kadar “derin” olunursa. böbrek ve mesane hastalıklarıyla da ilgilenir. Risk fazla Yüksek fiyat uygulanabilir. laboratuar ve diğer ekipman şeklinde sıralanabilir (France ve Grover. Yeni mal ve yenilik olgularını ihmal eden işletmelerin.

1992: 102)(Şekil 7. Şekil 7. • Yeni mal kavramı ile ilgili pazarlama stratejisinin geliştirilmesi aşaması. • Yeni mal kavramının geliştirilmesi ve test edilmesi aşaması. Tüm bunlardan dolayı da yeni ilaç geliştirme gerçekten pahalı bir süreci kapsamaktadır. gelişmiş ülkeler ve çok uluslu şirketler aracılığıyla geliştirildiği ve daha sonra genişleyen pazarlar ve azalan sabit maliyetlerle birlikte diğer pazarlara yayıldıkları gözlenmektedir Sağlık hizmetlerinde yeni ürün geliştirme çalışmaları maliyetli bir iştir. Hazır pazar payı vardır ve Tüketici direnci ile fiyat rekabeti karşılaşabilir.The New Products Workshop.2006) den uyarlanmıştır .01. Mc Graw Hill. 2004 yılındaki maliyetlerdeki bu artışın nedeni ise fazla denek kullanımı ve klinik araştırma sayısının artması olarak gösterilmektedir. Bu tür ürünlerin ise büyük oranda belirtilen imkanlara sahip olan. • Yeni mal fikirlerinin ayıklanması aşaması. 03.s. • Pazara sunma ve ticari kılma aşaması. Örneğin 2004 yılında ilaç sektöründe yeni ürün geliştirme maliyeti 800 milyon dolardan 1 milyon dolara çıkmış. • Yeni mal düşüncesinin oluşturulması ve fikir yaratma aşaması. • şletme analizi (ekonomik analiz) aşaması.eski.2: Yeni ürün çeşitlerinin pazardaki avantaj ve dezavantajları Kaynak: Barry FEIG. cat anlamında yeni ürünler. Yeni bir ilacın piyasaya sunulması 12-15 yıl alan bir süreç ve bu süreninde çok önemli bir kısmı klinik araştırmalarla geçmektedir.işletme için yeni ürün Yeni nesil ürün sonucu kötü sonuçlanabilir. Sürekli yeni nesilleri çıkan PC’ler Tablo 7. Son yıllarda yeni ilaç maliyetleri neredeyse iki kat artmış durumda.7 Yeni Ürün Geliştirme Süreci (http://www. sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir (Arpacı ve başk. New York 1993. 5 yıl evvel ki maliyetse 500 milyon dolar olarak saptanmıştır.htm. yüksek bilgi ve teknoloji ve buna bağlı olarak da oldukça fazla miktarda araştırma-geliştirme bütçesi gerektirir.com/konular/pazarlamayon/PAZARLAMA%20ILETISIMI%20VE%20STRATEJILERI. 2004:196-202) • Yeni mal geliştirmede şu aşamalardan geçilerek.). • Malın fiziki olarak geliştirilmesi aşaması.(Capital. Araştırma süreçlerini geçerek laboratuarda incelemeye alınan 10 bin molekülden 1 tanesi yeni ilaç olarak kullanıma sunulabilmektedir. • Pazar testleri (pazarlama sınaması) aşaması. artırabilir(maliyeti düsük ise) şampuanlar.danismend.7. 9’dan uyarlanmıştır. Geliştirilen her on iki ilaçtan biri güvenlik ve etkinlik testlerini başarıyla geçebilmektedir.

3. şletme dışındaki kaynaklardan yeni ürün fikirlerinin toplanmasında ise genellikle ikincil verilerden hareket edilmekle birlikte. üretim. tüm bölümlerde ve özellikle pazarlama. Bu noktada. finansman kaynakları. (Timur. Fikir Aşaması Fikirlerin büyük bir çoğunluğu ürün haline dönüşemese de. gerçekleştirilebilir olma bakımından değerlemeye tabi tutulur. Toplanan fikir sayısı arttıkça iyi fikirler ve daha başarılı yeni ürünlerin sayısı da artmış olacaktır.com). 7. şletme AnalizleriÜçüncü aşamaya gelen fikirler. Hastane yönetimleri yeni hizmet geliştirilme sürecinde hasta şikayetlerini dikkate almaları gerekir.4. şletme içi kaynaklar olarak.4. eski bir ürünün . işletme içi ve dışı kaynaklardan olmak üzere genelde iki kaynaktan toplanabilir. maliyet ve fayda analizleri. yeni ürün geliştirme ile ilgili kavramsal çabalar tamamlanmış olur ve bu analizler ‘sonucunda başarılı olma olasılığı görülen yada yüksek olacağı düşünülen fikirlerin fiili olarak üretilmesi aşamalarına geçilir. Pazar Testleri Pazar testleri endüstriyel kullanıcılara hitap eden firmalardan ziyade. yeni bir ürün üretmek için veya yeni özellikler dahil etmek için geliştirilmiş yöntemler düşünebilirler ( Cengiz. Bu şekilde bir değerlendirme sürecinde gerçekleştirilme olasılığı yüksek olan fikirler bir sonraki aşamaya aktarılır. 1996:93). araştırmageliştirme bölümlerinde çalışanlar sayılabilir. aracı firmalardan oluşur. rakipler.1. Çalışanlar. muhtemel satış miktarı vb. Çalışanlar. öneri kutuları ve yarışmalar yoluyla yeni üretim fikirleri ortaya atmaları için cesaretlendirilebilirler. üretim ve finansman bölümleri yöneticilerinin katılımı ya da onlardan görüş alınması gerekir.Ne yeterli bir taleple karşılaşmayacak fikirler üzerinde ısrar edilmeli nede işletmeye önemli katkı sağlayacak fikirler dikkatsizlik nedeni ile gözden kaçırılmamalı.Toyota. Ürünü Geliştirme Aşaması şletme analizleri olumlu görülen ürünler ya doğrudan yada ürünün ve pazarın özelliklerine göre model üretimi yoluyla somut hale dönüştürülür.4. Yeni ürün fikirleri. pazarın beklentileri ve pazara uygunluk kriterlerine dikkat edilmelidir. Fikir Aşaması Toplanan çok sayıdaki fikir. araştırma kuruluşları. araştırma-geliştirme. zaman zaman da doğrudan yenilik araştırmaları işletme tarafından yaptırılabilir (www. kriterlere göre detaylı bir biçimde analiz edilir.gencbilim. tüketim malları üreten firmalarca daha sık uygulanır. her yeni ürünün hareket noktası fikirdir.1. şletme açısından yeni ürünler. Kodak ve General Motors gibi firmalar bu tür planlar uygulamaktadır. 7.5. pazarlama. 7.7. esaslı bir şekilde organize edilmiş bir bilimsel araştırma konusudur. üretim teknolojisi. Böylece. pazar ve talep şartları. Bu aşamada ürünün tasarımı ve özelliklerinden daha ziyade. iyinin bulunmasını sağlamak için çok sayı da fikir toplanması gerekir.4. Çeşitli bilimsel yöntem ve modellerin kullanıldığı işletme analizleri basit bir tahmin işi olmayıp. 2002: 26-31). Örneğin yüksekliği ayarlanabilir sedye ve yatakların geliştirilme fikri hastalardan gelmiştir.4. Bu nedenle. müşteriler. şletme dışındaki yeni ürün fikirleriyle ilgili kaynaklar ise. 7.4.

malat ve hizmet sistem tasarımları arasındaki farklar. 1997:154-169).5. malat sektöründe ürünün sahip olması gereken teknik özellikler son derece açık bir biçimde belirlenmeli.yeniden tasarlanmış ya da markası yenilenmiş ürünler vb. piyasa potansiyelinin ve fizibilitesinin belirlenmesi ile yapılır. Bunun için de genellikler iş akış tabloları kullanılır. analizi ve testi yapılır.Bunlara ilave olarak gerekli izin ve onayları alabilmek için yerel ve merkezi otoritelerin de ikna edilmesi gerekmektedir. tüketicilerin aradıkları yerde kolaylıkla yeni ürünü elde edebilmeleri önemlidir. çünkü bunların insan davranışı ve imaj gibi soyut kavramları da yansıtması gerekir. lk değerlendirme. Bu tarz bir grafik sunum hizmet üretimini gayet açık bir şekilde gözler önüne serer ve kolaylıkla anlaşılmasını sağlar. yeni bir hizmet geliştirilmesi için böyle bir hizmetin gerekli ve yararlı olduğu konusunda sadece sağlık kuruluşlarındaki kişileri ikna etmek yeterli değildir.6. Ticarileştirme ve Pazara Sürme Pazar testleri ihtiyacı hissedilmeyen ya da pazar testleri başarıyla sonuçlanan yeni ürünlerin kitlesel üretimine geçilir ve ürünün özelliği ile pazar ve rekabet şartlarına göre ürün hedeflenen pazar bölüm veya bölümlerine dağıtılır. Ayrıca. Bu adımların özellikleri detaylı bir şekilde belirlendikten sonra iş tanımları. Bu aşamada. 7. ambalajı. markası. Hizmet söz konusu olunca ise bu özelliklerin belirlenmesi daha zor olur. Bu ise. yine bir banka hizmetinin tasarımı finansal analiz yeteneği gerektirir. Bir sağlık kuruluşu. Tutundurma çabalarıyla üründen haberdar edildiklerinde. dağıtım kanalları ve satış sonrası hizmetleriyle tam olarak hazır olması önemlidir. ürünün fiyatı. daha sonra da prototip tasarımı.4. etkin ve bütünleşik pazarlama stratejilerini gerektirir( Cengiz. giderleri karşılayabilecek gelir elde edemeyeceğini bile bile kendisini gerekli olan bir sağlık hizmetini geliştirmekle zorunlu hissedebilir. Bu da hizmetin sunumu sırasında izlenen adımların detaylı bir şekilde incelenmesiyle olur. personel eğitim programları ve performans ölçümleri bu özellikler göz önüne alınarak hazırlanır. Ancak yine de belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet elemanları işlerinde kendilerinden ne beklendiğini bilirler ve müşterilere her zaman yüksek kalitede servis vermelidirler(Aytuğ. Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Hizmet. 7. Hizmet tasarımında aşağıdaki gibi bazı temel sorulardan yararlanılır:(Aytuğ. Hizmet sektöründe bunlar daha yoğun olduğu için taleplere daha hızlı cevap verilebilmesi için daha esnek olunması gerekir. Hizmet tasarımı işlerin nasıl yapılacağı metotlarının incelendiği bir süreçtir. 2002: 26-31). mümkün olduğunca yeni ürüne talebin olabileceği ve dolayısıyla işletmenin moral açıdan zorlanmayacağı bir pazar bölümünün belirlenmiş olmasıdır. 1997: 154-169) • Sürecin aşamaları mantıklı bir şekilde mi düzenlendi? • Üretkenliğin ve kalitenin arttırılması için bazı aşamaların çıkarılması yada eklenmesi söz konusu olabilir mi? • Her aşamadaki kapasiteler denge halinde mi? . bunların sonunda da sonuç tasarıma ulaşılır. durumlarda pazar testi aşaması gerçekleştirilmeden doğrudan ürünün ticarileştirilmesi ve pazara sunulması aşamasına da geçilebilir. karşılanmamış ihtiyaçların tatmin edilmesi düşüncesi ile başlar. Bir hayat sigortası poliçesi tasarlamak için fiziksel özellikleri araştırmak gerekli değildir. Mal ve hizmet tasarımı arasındaki en büyük fark hizmet tasarımında değerlendirilebilecek fiziksel özelliklerin bulunmamasıdır. Pazar testleri aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri. Tıbbi işlemlerle ilgili tasarım yapmak bir doktorun sahip olduğu nitelikleri ve tıbbi bilgiye gerektirir. müşteri odağının ve insan etkileşimi derecesinin farklı olmasıdır.

7. 1996:225). diğerleri bunu benimsemezler. • Çok küçük pazar bölümlerine odaklanmak • Pazarlama stratejilerini bir bütün olarak geliştirememe • Pazar ve rekabet şartları. Ancak genel olarak bakıldığında. • Erken ve Geç Çoğunluk (Early and Late Majority): bu iki grup nüfusun büyük bir kısmını oluşturur(Şekil 7. ABD ‘de 77 firmanın ürettiği 11. Sağlık . • Öncüler(Innovators) adını vereceğimiz birinci gruba giren kişiler. 2002: 113). Lucas. pazardaki ikame ürünler. 7. Geç çoğunluk ise yeni ürünlere şüpheci bir yaklaşım sergilerler ve ekonomik ve sosyal sınıf olarak alt düzeyde yer alırlar. Bu grubun bilgi kaynağı aile fertleri ve yakın arkadaş grubudur. • Önemsiz farklılaştırmalar üzerinde odaklanmak. Erken çoğunluk biraz temkinli ve birçok informal temaslar sonucunda karar verirler. Hartline. Bu yüksek orandaki başarısızlık bir pazarlama stratejisi geliştirmeden önce hedef kitlenin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde test edilmesi gereğinin önemine işaret etmektedir.8). • Eşsiz bir ürün yaratma endişesi.gencbilim. Yeni ürünleri çabuk benimserler ancak gizlilik içinde gerçekleştirirler. bu nedenlerle başarısız olabilmektedir (www. Bu insanlar çok sayıda bilgi kaynağına sahip. yeni ürünlerin başarısız olma nedenleri şu şekilde sıralanabilir. Tüketici Kabul Süreci Yeni bir ürün toplum tarafından hemen kabul görmez. • Yanlış zamanlama.000 yeni ürünü kapsayan bir çalışma bu ürünlerin üretildikten sonra beş yıl içerisinde ancak %56’sının piyasada olduğunu ortaya çıkarmıştır. bu noktalarda çalışanlar olumlu bir imaj yaratmak için hangi prosedürleri ve işlemleri izlemeliler. Yalnızca yiyecek ve içecek sektöründeki yeni ürünlerin %80’i hüsranla sonuçlanmaktadır(Ferrell .com).Fiyat bilinci yüksek ve şüpheci bir duyguya sahiptirler.6. Birçok işletme öncü ve erken benimseyen müşteri profiline sahip olmak ister.Geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. nsanların yenilikler karşısında tutumları bir değildir. yüzde olarak her toplumda azınlığı oluşturur. Yeni ürünlerin başarısız olmalarında çok sayıda faktör rol oynayabilir. Bazı aileler yeni tedavi yöntemine sıcak bakmazlar.• Sistemin hangi noktalarında müşteriyi memnun etmeyecek hatalar oluşabilir ve bu hatalar nasıl düzeltilebilir? • Kalite hangi noktada ölçülmeli? • Müşterilerle nerede temasa geçilmeli. Bazıları yeni mal veya hizmetlere karşı son derece duyarlı iken. Pazarda benimsenip ve yaygın olarak kullanılması zaman alır. ondan yararlanmazlar. 7. Yeni ürünlerin Başarısızlık Nedenleri Yukarıdaki sürece göre geliştirilmiş çok sayıdaki yeni ürünün pazarda başarısız oldukları da bir gerçektir. • Kaygısız veya lgisizler (Laggards): Bu grup en son adoptasyon gösteren kişilerdir. Yeni ürün ve hizmetler toplumun büyük çoğunluğunca kullanılmadıkça. Bu durum sağlık hizmetlerinde de sıksık karşılaşılır. • Erken Benimseyenler (early Adopters): Bunlar yenilikleri öncülerden hemen sonra benimseyen ve bulundukları sosyal sınıfta lider durumunda olan insanlardır. Yapılan araştırmalar yeni ürün ve hizmetleri kabul açısından müşterilerin beş ana grupta toplandığını göstermiştir(Karafakioğlu. 1998:130)Bunlar. biraz bekleyelim. rekabet şartları ve rakiplerin muhtemel hareket tarzları dikkate alınmaksızın ya da çok fazla önemsenmeksizin geliştirilen yeni ürünlerin bir kısmı ise. yan etkisi olup olmadığını görelim ondan sonra hizmet talebinde bulunuruz şeklinde bir düşünceye sahiptir. yüksek eğitim düzeyinde ve risk almayı seven kişilerdir(Berkowitz.

Pazar ve tüketicilerin malı benimseme derecelerine Toplumsal ve kültürel gelişmeye. Berkowitz. Piyasadaki teknolojik değişim hızına (bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi). Rakip firmaların pazara girme hız ve kolaylıklarına Mal için yeni kullanım alanları. biyolojik bir benzetme ile. bir firmanın mamullerinin satışlarının zaman içinde gelişimini. Bu kavram. . • • • • • • • Mal yaşam eğrisinin şekli ve uzunluğu.8. Ürün yaşam seyrinin uzunluğu üründen ürüne değişmekte. farklılıklar olabileceğini kabul etmekle birlikte. 1996: 226 7. 1998:132. yeni Pazar bölümleri ve yeni üreticiler bulunmasına göre Değişiklik gösterebilir. her malın süresi ve şekli önceden bilinmeyen bir yaşam dönemi (eğrisi) olduğu varsayımını ileri sürer(Arpacı ve diğerleri.işletmeleri de böyledir.Bunlar. ülkeden ülkeye. 1992:. Şekil 7. çeşitli dönemler veya aşamalar halinde inceleyen basit yapılı bir model olarak ortaya atılmış bulunmaktadır (Mucuk. pazardan pazara hatta firmadan firmaya. maldan mala. büyüme. Öncelikle ürünlerini kendi çalışanlarına.hekim ve hemşirelerine – ürünlerini tanıtırlar.Çünkü bu personel sağlık kuruluşlarının önemli satış gücünü oluşturur(Karafakioğlu. Model. Sağlık Hizmetlerinde Ürünün Yaşam Seyri ve Pazarlama Ürünün yaşam seyri kavramı uzun süredir işletmecilik literatüründe tartışılan konulardan biri olarak kendini göstermektedir. Üniversite hastane ve hekimlerince kabul edilmiş ilaç ve tıbbi cihazların daha çabuk yaygınlaşmasına neden olur. Sağlık kuruluşları toplumda lider kişileri tanımlayıp ürün tanıtımlarını bunlara yaparlarsa ürünlerin kolay benimsenmesi sağlanabilir.Ürün yaşam seyri ürüne göre bazı aşamaları itibariyle değişiklik gösterse de genelde 4 aşamadan oluşmaktadır. olgunluk ve düşüş aşamalarıdır. 1987: 113). sunuş. 1996:226). kimi ürünlerde çok uzunken kimi ürünlerde çok kısa olabilmektedir.8: Yenilik Kabul Eğrisi Kaynak: Berkowitz.

Yüksek fiyatın ikinci temel avantajı . Ürün: Bir ürünün sunuş aşamasında ana düşünce kalitedir. Fiyat: Ürün hayat seyrinin bu aşamasında fiyatlandırma iki ana stratejiden birini takip eder.1. Hizmet dağıtımının çoğu bir süreç ve personel gerektirdiğinden iç denetimler çok önemli olacaktır. Bu yüzden yeni ürün geliştirilmesi işleminin maliyeti yüksek olur. Yüksek fiyat stratejisi izlemek organizasyonun. yeni bir malın piyasalardaki başarı oranı 1/40’tır.9: Ürün Yaşam Seyri 7. Giriş-Sunuş (Tanıtma) Dönemi Geliştirme dönemi ürünün yaratılması. Yeni bir ürün pazara sunulmuştur.Şekil 7. Herhangi bir ürün ya da hizmet için yüksek fiyatın avantajlarından biri fiyatı ne olursa olsun ürünü satın almak isteyen alıcıların bulunmasıdır. Hayat seyrinin bu aşamasında pazarlama karmasının her bir unsuru için farklı düşünceler vardır. pazar potansiyellerinin saptanması ve pazarlama planlarının düzenlenmesini belirtir. ürünün pazara ilk kez girdiği zaman ortaya çıkar. Her iki yaklaşımında avantajları ve dezavantajları vardır. 1997: 142). bu ilk alıcılar yoluyla yüksek kar sağlamasına. yeni ürün geliştirme maliyetini karşılamasına izin verir. lk alıcılar tarafından tekrar satın alınma olasılığı ortadan kalkacaktır. 1987: 115). Ya da organizasyon düşük fiyat stratejisi izleyerek yeni ürünü piyasaya sürer ve rakiplerinden daha düşük fiyat verir.8. Pazara ilk giriş durumunda olduğundan ürün henüz bilinmemekte ve tanınmamaktadır. Hayat seyrinin bu aşamasında kaliteden yoksun olan ürün büyüme aşamasına ulaşmada zorluk çekecektir. Bu oran yeni bir mal için her 40 yeni görüş ve fikirden ancak birinin başarılı olduğunu belirtmektedir (Aytuğ. Ürünü deneyen ilk alıcıları olumsuz etkileyecektir. Ürün kalitesi müşterinin beklentilerini karşılayacak seviyede olmalıdır. Hizmet pazarlamasında hayat seyrinin sunuş aşaması özellikle daha zordur. Bu alıcıların fiyata duyarlılığı düşüktür. Satışlar oldukça düşük olup. Bunlardan birisi ikame hizmetler ya da rakip mallara göre yüksek fiyat uygulama stratejisidir. Gelişmiş ülkelerde. Yeni ürünlerin pazarda sürüm olanakları bulamama olasılığı vardır. Maliyetler ise yüksektir ve tipik olarak zarar söz konusudur (Mucuk. ağır bir tempo ile artmaktadır. Pazarda rekabet ortaya çıktığı zaman fiyat düşürülebilir. Berkowitz’e göre (1996:211:214) ürün hayat seyrinin ilk aşaması olan sunuş.

Bu dönem kalkış dönemidir. Az sayıda ve seçici dağıtım politikası benimsenir. fiyat dokunulabilir bir unsur olduğundan müşterilerin hizmetin kalitesini anlamalarında tek yoldur. sunuş aşamasının temel parçalarından biridir. talebi teşvik etmesi ve rekabeti önlemesidir. . Organizasyon her bir birimin maliyetini ve bunun yanında şirkete sağlayacağı karı kapsayan düşük fiyatı belirlemek için her bir birimin maliyetini tespit etmelidir. Hizmetler dokunulamaz olduğu için.Çünkü rakipler öncü firmanın sağladığı karın farkına varınca pazardan pay almak isterler ve kendi mal ve hizmetlerini piyasaya sürerler. Sürekli gelişme güçlü pazarlama çabalarını gerektirdiği için büyük miktarda negatif yönde para akışı beklenmektedir Ürün: Yaşam seyrinin bu aşamasında organizasyonun. Ürün yaşam seyrinin büyüme aşamasında kişisel satışlar daha önemli hale gelir. ürün karmasını genişletip genişletmeyeceği temel karardır. Yeni bir ürünün özellikleri hakkında pazarı bilgilendirmek önemli ölçüde çaba gerektirir. Hizmetlerde yüksek fiyat stratejisi izleme konusunda önemli bir sebep daha vardır. Yer: Ürün yaşam seyrinin sunuş aşamasında dağıtım alanı sınırlıdır. Rakipleri pazara girmeye başlarlar. 1996:214). Bu çeşitlemelerin amacı ürünün yeni pazar alanlarına girişini sağlamaktır. Büyüme aşaması pazarlama karışımının en maliyetli aşamasıdır. Berkowitz’in dediği (1996:215) gibi diğer satıcılar pazara girdiği zaman temel zorluk şirketin ürünü ya da hizmetini tercih anlamına gelen seçici talebi oluşturmaktır. marka bilincini yaratmalıdır.2. Bir ürünün sunuş aşamasındaki fiyatını yükseltmek zordur. Örneğin Sony walkman’ inin daha az özellikleri olan ve orijinaline göre daha ucuz materyallerden yapılmış versiyonlarını sunar. Yer: Büyüme aşamasında pazarlama stratejisinin odak noktası pazarlama karması elemanlarının dağıtımıdır. 1987: 116). Ancak. Temel zorluk ürünün ilk kez açığa çıkmasını sağlamaktır. Yeni ürün pazara süren yenilikçi (öncü) firma önemli ölçüde kar sağlar. Satışlar artmaya devam ederken karlılık maksimum düzeye doğru yükselir ve dönem sonuna doğru azalmaya başlar. Bazıları başarılı ürünü aynen taklit ederken. bazıları daha iyi dizaynlarla ve ürün çeşitleriyle rekabete girişirler. Organizasyonlar genelde orijinal ürünün çeşitlemelerini sunarak ürün grubunu genişletirler. Talebin fiyat esnekliği iyi belirlenmeli ve fiyat ile talep arasında ideal denge oluşturulmalıdır. 7.imajdır. tekelci rekabet piyasası niteliğindedir. Pazar. Düşük fiyat stratejisinin temel sınırlaması ürünü üretme maliyetinin ne olduğunu iyi anlamayı gerektirmesidir. Hizmetler personel ve süreç gerektirir. Organizasyon hizmeti verimli olarak dağıtmak isterse yüksek fiyat. Aynı zamanda yüksek fiyat stratejisi rakipleri pazara girme konusunda teşvik eder. Büyüme (Gelişme Veya Kabul) Dönemi Ürüne olan talep artmaya başlar ve satış gelirleri hızla çoğalır. Yüksek fiyat ürünü aranılan bir mal haline getirir. Fiyat: Büyüme aşamasında fiyatlandırma kararı ürünün sunulduğu ilk fiyata ve şirketin ürün grubunu genişletip genişletmemesine bağlıdır. Bunun yanında ürün yaşam seyriyle ilgili pazarlama karması konuları da değişmeye başlar.Yüksek fiyat stratejisinin dezavantajı açıktır. talebi olumsuz etkiler. planlı tıbbi bakım konusunda insanları eğitmektir olarak seçmiştir. (Mucuk. ABD de Sağlık Bakım Örgütleri olan HMO (Health Care Maintance Organization ) belli bir topluluğa ilk girdiğinde tanıtımda ana amaç olarak.8. Yeni bir ürün ya da servis için şirket ilk talebi yaratmalı ya da bu yeni hizmet için ilgi toplamalıdır. Promosyon: Promosyon. şimdi rakiplerde işin içine girince promosyonun amacı ürün tercihini geliştirmektir. Düşük fiyat stratejisinin avantajı. Promosyon: Sunuş aşamasındayken promosyondaki amaç dikkat çekmeyi sağlamaktı. Reklam. Örneğin uluslar arası ilaç firması olan Glaxo Welcome yeni bir migren ilacı hakkında nörologları eğitmek için promosyona çok para harcamıştır(Berkowitz.

Zira. Pazarlama yöneticileri bu dönemde başarı elde edebilmek için olgunluk aşaması boyunca strateji seçiminde en azından dört seçeneğe sahiptir. Artık yeni ürünler eskisinin yerini alırlar. Örneğin bir sağlık bakım organizasyonu kayda değer bir dönüş sağlamayan yerlerdeki bazı acil servisleri kapatma kararı alabilir. (1) yeni bir ürün imajı geliştirmek . Berkowitz’e göre (1996:216). Lucas. 1987: 116). Ana ürün konusu organizasyonun önceki sunuş ve büyüme aşamalarına dönmesi için yeniden yapılanmaya yardım edecek yeni alanlar geliştirmektir.8. Bu yaşlı nüfusa sahip birçok toplulukta ortaya çıkar. Satışlardaki düşmeden çok önce başlamış olan karlardaki düşme. yaşam seyrinin düşüş aşaması tüm organizasyonlar için zordur. Örneğin. sonra da en yüksek düzeyi aşarak düşmeye başladığı bu dönem genellikle uzun bir dönemdir. Karlar da düşmeye devam eder (Mucuk. Berkowitz’e göre ise (1996: 217). Örneğin Mc Donald’s müşteri sadakatini korumada bir yol olarak çocuklar için farklı promosyonel ürünler sunmuştur. Ürün: Yaşam seyrinin bu aşamasında oldukça az ürün kararı bulunur. Hizmetin büyümeye devam etmeyeceği kabul edilmelidir. Promosyon: Bu aşamada promosyon mevcut müşterileri elde tutmayı kapsar. Olgunluk aşamasının bir belirtisi marjinal rakiplerin iş alanından çıkmaya başlamalarıdır. (2) bu ürünleri kullanacak yeni kullanıcılar bulmak ve onları ikna etmek. daha da belirgin hale gelir (Mucuk. Bugün Jell-o Amerikalı çocuklar arasında çok iyi bir statüyü yeniden kazandı(Ferrell . Göreli olarak çok az seçenek vardır.3. Son seçenek hizmetin karşılığını almaktır . Sayısız rakip pazara girmiştir. Kraft Foods firması Jell-o ürünü için satışların düşüş gösterdiği dokuzuncu yılda yeni bir ürün imajı oluşturmak için yoğun bir şekilde reklam kampanyası düzenledi. (3) yeni uygulamalar keşfetmek ve bunları ürün için kullanmak. tutundurma masrafları artarken bazı rakipler fiyat indirimlerine başvurur. Gerileme (Düşüş) Dönemi Ürünün hayat seyrinin son döneminde satışlardaki düşme hızlanır. kinci seçenek ürünü ya da hizmeti satmak için başka bir şirketle anlaşmaktır. Hartline. Ürün satışlarının önceleri yavaşça yükselmeye devam ettiği. Fiyat: Yaşam seyrinin olgunluk aşamasında fiyatlandırma çok daha rekabetçi hale gelir. Ürünü sonlandırmayı düşünen bir firma o üründen bütün pazarlama desteğini geri çeker. yaşam seyrinin bu aşamasında satışlar düşmeye başlar.4. Rekabet sertleşirken karlar düşüş gösterir. 1987: 116). Bu aşamada tipik olarak bazı marjinal rakiplerin iş alanından çıkışını sağlayan saldırgan fiyat hesaplamaları vardır. Ürün yaşam seyrinin düşüş aşamasındaki hizmetler finansal kaynakların oransız bir payını tüketebilir. 2002: 116). (4) yeni teknoloji uygulamak. daha tutucu müşteriler ürünü satın almaya devam ederler. En zor seçenek hizmetten vazgeçmektir. 7. Yer: Bu aşamada dağıtım kararı göreli olarak basittir. Olgunluk DönemiTalep artış hızı yavaşlar ve çoğunlukla ikame edici talep varlığını sürdürür. Geleneksel endüstrilerde kuponlar ya da promosyonel oyunlar mevcut müşterilerin geri dönüşünü sağlamak için kullanılır. Genelde sadece karlı kanallar korunur. Firma zarara katlanabileceği ana kadar ürünü satabilir veya bir başka firmaya satmak için gerekli çalışmaları yapabilir. Ancak.8. Birçok tüketici yeni ürünleri keşfetmeye ve denemeye başlar.7.

Şirket ürünün kullanımını arttırmaya ya da yeni kullanımlar. Pazar Değiştirme Ürün yaşamını uzatmak için alternatif bir yaklaşım pazar değiştirmedir. Niche strateji dar bir pazar alanı ya da alanlarını seçmeyi kapsar. Bir hastane endüstriyel tıp programına yeni hizmetler eklemeye karar verebilir. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin daha sık kullanımını teşvik etme konusunda bazı güçlü etik eleştiriler bulunmaktadır. Farklılaştırılmış stratejide ise hizmetler tüm pazarı kapsayan çok sayıdaki parçanın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilir. 7. Farklılaştırılmamış strateji kullanımında hizmet daha büyük pazar alanlarına hizmet etmek için konumlandırılır. özelliklerini. 1996:219-221). diğer büyük tıbbi merkezlerin hastalarının kullanımı için teknolojiyi satmaya karar verdi. performansını ya da görünümünü değiştirmeyi kapsar. pazar değiştirme ve ürünü yeniden konumlandırma (Berkowitz. Cleveland Clinic ilaç departmanında tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan hastalara yardımcı olmak için bir koltuk geliştirildi. Ürün konumlandırma bir ürünün tüketicilerin kafasında nasıl algılandığını ifade eder.1980 li yıllara kadar yatırarak uzun süreli bakım tercih edilirken son yıllarda ayakta ve evde . Bu ürünün yaşam seyri. Yeni Kullanımlar Yaratmak: Bu strateji ürünün kullanımı için yeni yollar belirlemeyi içerir. Ürünün yaşam seyrini uzatmak için klinik. Bir ürünü ilk kez konumlandırmada birkaç alternatif vardır: Hedef pazar stratejileri Mass (kitle pazarlaması). Mass Pazar stratejisi ile bir firma farklılaştırılmış ya da farklılaştırılmamış bir yaklaşım izleyebilir. Bir ilaç ilgisiz bir problemin tedavisi için de faydalı bulunur olmuştur. Mass stratejisi (kitle pazarlaması) ile şirket pazardan en fazla sayıda tüketiciye ulaşmak için ürün konumlandırma yoluyla daha büyük pazar alanını etkilemeye çalışır. Sağlık sektöründe ilaçlar için yeni kullanımlar belirlemek yaygınlaştı.7. Bu stratejiler ürün değiştirme. Retin-A aslında akne tedavisi için kullanılan bir kremdir. Ürünü Yeniden Konumlandırma Bir şirket bir ürün ya da hizmet sunarken öncelikle ürünü pazarda nasıl konumlandırmak istediğine karar vermelidir. Büyüme stratejisi (Growth market strategy) gelecekte büyüyecek olan pazar alanlarını hedef alır. Niche ve Growth Pazar (büyüme pazarlaması) stratejileridir. kullanıcılar yaratmaya çalışır.9. Dişleri her yemekten sonra fırçalamanın önemli olduğu uzun zamandır diş macunu üreticileri tarafından dile getirilmektedir. Kanada Toronto’daki Shouldice Hastanesi dikkatini uzmanlaşmış kısa süreli Fıtık (hernia) tedavisinde topladı. 7.9. Arm&Hammer kabartma sodası bu strateji ile bir ürünün yaşam seyrinin uzatılmasına iyi bir örnektir. Yeni Kullanıcılar Bulmak: Bir ürünün yaşamını uzatmanın üçüncü yolu yeni pazar hedefleri aramaktır. önemli ölçüde uzatıldı. cilt kanserinin ilk aşaması için yeni bir kullanım oluşturularak. Ürün Yaşam Seyrini Değiştirmek Pazarlama yöneticileri için ürün yaşam seyrini etkileyen dış faktörleri etkilemek imkansızken ürünün yaşamını uzatmak için kullanabilecekleri üç strateji vardır. ürünün kalitesini. Hastane bu hizmeti yalnızca Kanada’da değil Amerika’da da sunmaktaydı.2.1. Kullanımı Arttırmak: Bir ürünün daha sık kullanılmasını teşvik etmek geleneksel endüstrilerde yaygındır. Bu koltuk aslında kliniğe gelen hastalar için düşünülmüştü. Örneğin hastaneler büyüyen pazar bölümünde hedef olarak onkolojiyi seçmiştir.9. Ürün Değiştirme Ürün değiştirme stratejisi.

Marka.Ürüne kişilik kazandırma olarak bilinen ve ürünü müşterilerin zihninde rakiplerinden ayıran özelliklerin algılanması olarak tanımlanan “konumlandırma”. Havayolu şirketlerinin uyguladıkları sık kullanıcı programları aynı tür stratejidir. • • • • Varolan hizmetleri mevcut müşterilere daha çok satma Varolan hizmetleri yeni müşterilere satma Varolan müşterilere yeni hizmetler satma Yeni pazarlarda yeni hizmetler satma Bankaların kredi kartı kullanımını artırmak için kartla yapılan alışveriş miktarına göre hediye kazanma fırsatı vermeleri mevcut müşterilere daha çok satmaya bir örnektir. Markanın. tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar. fiyat. Konumlandırma ile. “bizi rakiplerimizden farklı ve cazip kılan nedir?” sorusuna verilebilecek cevaptır. gerek ürün grubu. Müşterinin zihinde yaratılan marka imajı ile.10. kalite ve tatmin arasında sıkı bir ilişki vardır ve başarı için gerekli özen gösterilmelidir. Gillette. diğer bir deyişle.turkpatent. sicile kaydedildiğinde. Kodak. bilinmek isteyen girişimci. gerekse işletmesinin adıyla toplumda tanınmak.bakım daha karlı bir Pazar olarak görülmektedir. 1990. Ferrell . terim. araştırma ve geliştirme ya da pazarlama araştırmaları gibi çalışmaların sonucunda da oluşabilir (Öztürk. Markanın Avantajları • • • • • • • • • Satın alanlara yardımcı olur Satın alma aşamasını hızlandırır Psikososyal kimlik ve statü sağlar Ürünün kalite ve fiyatının değerlendirilmesine yardımcı olur Satış riskini azaltır Ürünün sürekli satın alınmasını kolaylaştırır Aynı marka altında yeni ürünlerin daha kolay kabul görmesini sağlar Tüketici bağlılığı yapar Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir . kimlik oluşturma gibi amaçları yerine getirmesinin girişimci için faydaları sonsuzdur. harfler. Bankaların kredi kartlarını kadınlara. Yeni pazarlar için yeni hizmetler geliştirmek ise bu stratejiler içinde en zorudur. 151.tr) Dünyanın en fazla bilinen markaları McDanold’s. 2002: 122). Microsoft ve Marlboro’dur. 7. seçilecek marka arasında yakın bir ilişki vardır.sakarya.). Yeni hizmet fikirleri işletmenin içinde gelişebileceği gibi. malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. Mercedes-Benz. ürünün üstün ve zayıf yönlerinin müşteriler tarafından nasıl algılandığı ortaya konabilmektedir. gençlere.tr--12-07-2005) Marka. Hizmet şletmelerinde bu stratejiler özetle aşağıda sıralanmıştır. sözcükler. Bankaların mevcut müşterilerine sigortacılık hizmeti sunmaları ise varolan müşterilere yeni hizmetler satmalarına bir örnektir. şekiller. müşteri sadakatı yaratma. Sony. Disney. (http://www.Markaya bağlılık ile. düşük gelirlilere pazarlaması ikinci stratejinin bir örneğidir. şletme bakımından marka kullanmanın yasal korunma dışında çeşitli faydaları vardır (Mucuk. 1993: 49). baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. Marka ve Marka Stratejileri Marka.gov. kişi adları.edu. (http://web. “marka imajı” geliştirmeye çalışmalıdır. bir ürün ya da hizmeti diğerinden ayıran isim. CocaCola. Lucas. Levi’s. Hartline. sayılar. simge gibi işaretlerdir. Gerek tek bir ürün.

Markalar. 2001:15). Hukuk sistemi markaları korumak için birçok yasaya sahip olmasına rağmen. Başarılı bir marka oluşturmak çok zorlu bir süreçtir. kimleri ve nasıl bir kitleyi hedeflediği yanında. Marka bir yatırım işi olduğuna göre marka ile ilgili en önemli ve ilk faktör. marka sahibi kuruluşun neleri kendisine hedef olarak belirlediği. 1999. Marka yönetiminde ve marka stratejilerinin belirlenmesinde özellikle üzerinde durulması gereken iki konu vardır: Altyapı ve kalite. hangi kategoride markanın belirleneceği ve hangi pazarlama stratejisi uygulanacağı (Aker and Keller. Yerel markalar artık iç pazarlarında bile global rakipleriyle rekabet etmek zorundadırlar. Yöneticiler pazarlama karmalarına uygun marka stratejisini belirlerken temel olarak şu iki kararı almak zorundadırlar. firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerin kaliteli olmasıdır.5). s. bu kalite müşteriye sunulmuş. günümüzdeki globalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin hakimiyeti nedeniyle de ortaya çıkan ürün çeşitliliğindeki artış ve tüketicilerin bilinçli tüketici olma yolunda attığı adımlar sonucunda da bu önem daha da artmıştır ( şgör. oluşturmaya karar verdiği markaya verdiği önem derecesine göre cevap aramakta fayda vardır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu markayı bir sembol veya imaj olarak algılayarak. reklam yoluyla olabileceği gibi. Bu tarz davranışlarda marka sahibinin kullanıcılarına verdiği güven yanında. Yani firma aslında kaliteye yatırım yapmış. htiyaç duyduğunda veya tavsiye etmek durumunda kaldığında farkında olmadan kendisi için önemli hale gelen bir sembol olarak gördüğü markayı başkalarına tavsiye eder. sanayileşme ile birlikte önem kazanmaya başlamış. müşteri tarafından algılanmış ve o kalitenin simgesi olarak o markaya güven duyulmuştur. 2001. 2001. Günümüzde artık marka özellikleri bazı ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Belki başarılı bir marka için en büyük zorluk uzun vadeli girişim ve milyon dolarlık değere sahip olan ününü korumaktır. marka imajını ve bilinirliğini arttırmak için harcadığı emek ve çabalar büyük önem taşımaktadır (Gedik. kendisini o markaya bağımlı hisseder. etkin ve kalıcı olması bakımından. Öncelikle marka sahibi kuruluş stratejilerini ve hedeflerini belirlerken sahip olduğu veya kullandığı markanın hitap ettiği hedef kitle tarafından ne derece algılandığını ve kitleler üzerindeki etkisini iyi analiz etmelidir. Bu durumları önlemek için bir çok firma marka suistimallerini önlemek maksadıyla çok büyük miktarlarda masraf yapmakta ve çaba sarf etmektedir. Şekil 6. 27). Marka neden bu kadar önemlidir? Sorusuna verilecek cevapta. örneğin iyi dağıtılmayan bir markanın başarılı olması mümkün değildir (Torlak ve Uzkurt. Ayrıca alt yapısı yeterli olmayan. müzik yada video korsanlığı • Tüketim mallarını izinsiz olarak dağıtmak veya satmak • Bir Web sitesinin içindeki bir başka sitede izinsiz olarak gösterilen faaliyetler • Rekabetçi bir sitede firmanın ismini kullanmak . En yaygın marka suistimalleri: • Logoların ve imajların izinsiz kullanımı • Arka plandaki yazılarda anahtar sözcükleri gizleyerek kullanıcıların ilgisini bir Web sitesinden başka yöne çekmek • Şirketin ismini ve ürününü izinsiz olarak kullanmak • Yazılım. Bu duyurma. s.6 marka suistimallerinde en yaygın on yöntemi göstermektedir. Bu belirli bir kalite seviyesini tutturmayı zorunlu kılmaktadır. 5). 306). Marka isimleri yasal olmayan yollarla bazen kullanılabilmektedir. markalarını korumak firmalara kalmaktadır. tüketici kitlelere yönelik yararlı organizasyonlara sponsor olmak şeklinde olabilir (Gedik.• Tüketicide firmaya bağlılık yaratır. 1990. s. Bunun yanında markası ile hitap edeceği kitleye marka imajını koruma konusunda yaptığı faaliyetleri ve çalışmaları değişik kanallar ile duyurmalıdır.

marka bilinilirliğini arttırmak gereklidir. Marka sadakati sağlanmasıyla maliyetler düşecektir. kullandığı logo. Bu reklâm kampanyasıyla. depo lama. Çoğu hastane birleşmelerinde. ( Hillestad ve Berkowitz. Marka bir hastane açısından da önemli bir kavram olarak nitelenebilir. işletmeler birleştikleri hastanenin adı altında kalmak istemezler. müşterilerin aklında kalacak şekilde oluşturulmalıdır. Doktorların tedavi uygulamaları.Hastane açısından marka kullanmanın yararları. Ambalaj Kuralları Ambalaj. 347 hastanesinin ve 130 ayakta tedavi merkezinin bilinilirliğini arttırmıştır.Hastanenin markalaşması.hasta bağlılığı yaratabilir. iyi tanınan hastane markası aracı kuruluşlarında(sigorta kurumları) dikkatini çeker. • Markalaşma hizmet değerini de arttıracaktır. Bu sebepten ötürü yeni marka isimleri yaratılmaktadır.• Pornografik bir bağlamda firmanın logo ve imajlarını kullanmak • sim suistimalleri ve firmayı gülünç duruma düşüren siteler • Firmayı kızdırmaya yönelik siteler ve firmayla ilgili olumsuz haberlerin reklamları Kaynak: Beth Synder Bulik. ürün maliyetini ve satışları etkileyen önemli bir mala bağlı özelliktir. Müşteride marka bilinci gelişecektir (Örnek: “Ben sağlık sorunlarımı sadece Smith Group Sağlık Hizmetleri’yle çözmekteyim. ayrı bir pazarlama karması ögesi olarak ele alanlar da vardır. • Pazarda tüketicinin dikkatini işletmeye çekebilmek için. ambalaj olarak isimlendirilebilir. Mayo kliniği bu iş için 26 milyon doları reklâm kampanyası için harcamıştır.11. ‘The Brand Police’ Business 2. Marka değeri yaratabilmek için 5 bileşenden söz edilebilir. Sektörde şirket birleşmeleri.ikame hizmetler açısından hastanenin hizmetleri ayrıcalık kazanır. ya da hastanenin bu anlamda bu markayla adını duyurması. Ürünün korunmasını sağlayan. 146. Şirket birleşmelerinde marka değeri yaratmak yıpratıcı olabilen bir çalışmadır. 28 Kasım 2000.hasta bilgi sahibi olur. 7.Markanın hastalar açısından faydaları ise. Pazarda yer alan firmaların markaları. 2004: 161-173) • Müşteriler markaya sadık hale getirilmelidir. sembolleri birbirine benzememelidir (Örneğin Mcdonalds’ ın amblemi palyaço Ronald’dır ve benzeri de pazarda yoktur. şekil ve ya tüm bunların bileşimi hastanenin farklılaşması açısından önemlidir. gezici sağlık merkezlerinin oluşturulması gibi ürün yenilikleri meydana gelmiştir. sağlık sigortalarının pazarda etkin rol oynamaya başlaması önemli gelişmelerdir. • Markalaşma ile tüketiciler kaliteyi daha iyi algılar • Marka kuramı. Sağlık hizmetleri ürünleri 1997’den itibaren gelişme göstermeye başlamıştır. Bugün pazarda bulunan ürünlerin büyük bir bölümü ambalaj içerisindedir.sembol. Sağlık kurumları açısından markalaşma yeni bir kavram olmakla beraber rekabet ortamında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. tüketicileri üzerindeki marka ve etiket bilgileriyle bilgilendiren ve üreticilerle perakendeci kurumlar açısından taşıma. Rakiplerin pazara girmesi zorlaşacaktır. marka hizmetin hasta tarafından tanınmasına neden olur. stoklama ve tutundurma kolaylıkları sağlayan. Bir ambalaj değişik açılardan önem taşıyan bir pazarlama aracıdır: . Ürün konumlandırma ve markalama stratejileri her organizasyonda olduğu gibi sağlık işletmelerinde de önemli bir karardır.” gibi). değişik maddelerden yapılmış her türlü muhafaza.0. tutundurma faaliyetlerine katkısı olur.kalite bakımından da güvenilirlik sağlar. Hatta günümüzde ambalajlamayı.

• Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur ve aldatılmasını önler. • Yasal gerekler ve zorunlu standartlar hakkında bilgi aktarır. şekil ve resimleri kapsar(Arpacı ve diğerleri.13.gencbilim. Bu stratejiye başabaş stratejisi de denmektedir. Bu stratejide ürün pazara ilk defa sürülürken rekabet merkezli hareket edilir. ya da hırsızlığa karşı alınacak önlemlerde. • Malın tüketici tatminini artıracak şekilde kullanımı konusunda eğitici bilgiler aktarabilir. 7. Etiketlemenin değişik yararlarından bahsetmek mümkündür: • Etiketleme mamul mal ya da markayı tanıtır (marka etiketi). iyi etiketlendirilmiş bir ambalaj kişisel satış elemanlarının yükünü azaltır. vb. 7.com). seçilen pazar bölümleri ve örgütün imkanları bakımından en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını. satış noktalarında perakendecilere yer kazandırabilir ve satış artışı sağlayabilir (www. raflarda sergilenmesi ve görünmesi. Konumlandırma. • Malın derecelendirilmesine yardımcı olur (dereceleme etiketi). • Yaratıcı ve cazip ambalajlar ayrıca. ürünün korunması. üreticiler ve aracı kurumlar açısından. Etiketleme. Bir işletme. bu bölümlerde hangi konumda (pozisyon veya yerde) olmak istediğini de belirlemek durumundadır (Mucuk. müşterilerin ve potansiyel müşterilerin zihninde arzu edilen bir noktanın (konumun) elde edilmesi süreci olarak . • Mamul mal. 2001: 106). Örneğin uzun sure pazarda neredeyse tek olan Sana margarinine karşı Lima çıkmış ve onun mevcut pazarından “yoksa siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz” sloganıyla pazardan pay almaya çalışmıştır. Bu sebeple de. 1992: ) Özellikle son yılarda geliştirilen bar kod sayesinde ürünlerin kimlik bilgileri bilgisayarlar ve bar kod okuyucuları ile kolaylıkla takip edilebilmekte. Ayrıca.12. Mamul Malın Etiketi ve Etiketleme Ambalajlama kavramı içerisinde durulması gereken konulardan biriside etiketlemedir. taşıma ve stoklama maliyetini azaltması ve kolayca elden çıkarılabilmesi gibi kolaylıklar sağlar. • Tüketicilerin ürünle ilgili bilgilendirilmesine. marka tanımlamasına ve aracılar açısından ürünün satışına yardımcı olur. tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirleme ve uygulama sürecidir. Konumlandırmada rakiplerin ürünlerinden farklı özelliğinin ne olduğu yada gerçekte bir fark yoksa bile tüketicilerin bunu farklı algılamalarını sağlamak rekabete göre konumlandırmadır. stok denetimi. • Haksız rekabete karşı satıcıyı korur. • Mamul malın çekiciliğini artırabilir. hedef pazar olarak belirli bir bölümü veya bölümleri seçtikten sonra. Burada rakiplerden farklılığın yeni olması vurgulanarak rakibin pazarda eski olmasından kaynaklanan avantajı işletme tarafından lehte bir duruma çevrilmeye alışılmıştır(Tükel. Konumlandırma hem işletmeler için hem de ürünler için uygulanabilir. ambalaj ve üretici ile değişik bilgiler verir. çubuk ve elektronik kodlama uygulamalarıyla kolaylık sağlar. işletme içi ve işletme dışı bilgi akışı sağlanmaktadır. iyi bir pazarlama araştırması ile toplanan verilerle oluşturulmuş pazar bölümlendirmeden sonra belirlenen hedef pazara yönelik olarak yapılırsa daha başarılı olur.• Ambalaj.1991:40). Rakip ürünle aynı özelliklere sahip olduğu dolayısıyla aynı hedef kitlenin hedef pazar olarak seçilmiş olması halidir. Pazar KonumlandırmaKonumlandırma ürünü yada örgütü. • Üretici ya da satıcının satış kontrolü. mala yada malın üretici ve satıcısı hakkında malın kendisi ya da ambalajı üzerinde tüm yazılı bilgi. Ürünün fiziki özelliklerinin yanında ürünün imajı yani tüketiciler tarafından algılanışı ürünün konumlandırılmasında önemlidir. gibi çalışmalarında.

tanımlanan konumlandırma işletmeler için büyük önem taşımaktadır. yönetimce sistemli ve bilinçli olarak. bir sağlık işletmesi de kendi hizmetleri için bir konum belirlemeli ve potansiyel/mevcut tüketicilerinin zihninde karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olabilmelidir. 2001: 106). . Konumlandırma sürecinde işletme. Sonrada işletme kendi sunduğu ürün/hizmet için bir konum belirler. bir strateji planlaması şeklinde önceden açık ve seçik olarak belirlenmelidir (Mucuk. Konumlandırmanın etkin olabilmesi için öncelikle doğru hedef kitlenin seçilmiş olması ve doğru mesajların yeterli bir süre için sürdürülmüş olması gerekmektedir. Bu durumda. Yani tüketicinin sizin işletmenizi rakip ürünlere kıyasla nereye koyduğudur. niçin tercih edilmesi gerektiği. hedef pazara sunulacak mal veya hizmetin rakiplerinkine göre ne farkı. hangi üstün yönleri olduğu. Ayrıca konumlandırmada bir diğer önemli nokta işletmenin tüketicinin zihnindeki nisbi konumudur. öncelikle başlıca rakiplerin her birinin niteliklerini ve sahip olduğu imajı tam ve doğru olarak tespit etmek gerekir. Diğer bir ifadeyle. Önemli olan nokta konumlandırma kriterinin tüketici açısından anlam ifade etmesidir. Konumlandırma stratejisini belirlemek için. teknolojisini veya tüketicinin dikkatini çekebilecek herhangi bir şey ile konumlandırmak mümkündür. ürünlerini.

.

Fiyat arz ile talebi karşılaştırır. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir değişkendir.1. fiyat elemanı gelir ve kar yaratıcı özelliktedir. Fiyat Kavramı ve Önemi Fiyat. Çünkü fiyat işletmeye gelir getirmektedir. işletmeler için en önemli ve kompleks karar alanlarından biridir. dağıtım ve tutundurma gibi pazarlama karması elemanları gider ve maliyet yaratıcı niteliğe sahipken. ameliye yevmiye. Tam rekabet koşullarında işletmeler tek başına fiyatı belirleyemezler. Fiyat ekonomik açıdan. 1972:3). Tam rekabette mal ya da hizmetlerin türdeşliği ve tüketicilerin tam bir bilgiye sahip olmaları ile rasyonel davrandıkları varsayımı vardır. Fiyat işletmenin pazarlama programının devlet düzenlemelerinden en çok etkilenen bir pazarlama karması elemanıdır. Fiyat aynı zamanda. • • • • • Fiyat ve Fiyatlandırma Kararlarının neler olduğunu Fiyatlandırma Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Faktörleri Fiyatlandırmanın Amaçlarını Fiyatlandırma Stratejilerini Fiyatlandırma Politikalarını öğrenmiş olacaksınız. Yüksek ücretler işgücünü. Para değer ölçüsü ve değişimde kullanılan araçtır. Kısaca mal veya hizmetin birim değerinin para ile ifade edilmesidir. Başka bir değişle fiyat. bir mal veya hizmetin karşılığında ödenmesi gereken paradır. Fiyat çeşitli isimler alır. brokerlar için komisyon. alıcı ile satıcının üzerinde anlaşması ile mübadeleyi sağlar.1.1. 8. Çünkü. Fiyat gerek makro anlamda ekonomik açıdan ve gerekse işletmeler ve tüketiciler açısından önemli bir değişkendir. sigorta şirketine prim. pazara dayalı ekonomilerin temel düzenleyicisi ve kaynakların optimum dağılımını sağlamada etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hizmet pazarında hizmetlerin türdeşliğinden söz etmek mümkün değildir ve sağlık hizmetleri gibi özelliği olan hizmetlerde tüketicilerin tam bir bilgiye sahip olmaması ve arz yetersizliği nedeni ile iktisat teorilerinin fiyatın hakkında ileri sürdüğü görüş fazla anlamlı değildir. özellikle kar amacı taşıyan işletmelerde hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan çok önemli bir pazarlama karması aracıdır. Özellikle yasaların fiyatlar üzerindeki sınırlayıcı etkisi hizmet sektöründe diğer alanlardan daha çok kendini hissettirir. Fiyat. 8. derneğe veya kulübe aidat öderiz. hekimler için vizite veya muayene ücreti. satıcı tarafından istenen yada alıcı tarafından ödenmesi gereken para anlamına gelmektedir(Karalar. bir malın fiyatı o malın üretim süreçlerine katılan üretim faktörleri denilen girdilerin fiyatını etkiler. yüksek faiz hadleri sermayeyi kendine çeker. 1987: 158). rakip firmaların benzer markalarını veya ürünlerin . şletmenin bir mal veya hizmete koyduğu fiyat o mala olan talebi ve dolayısı ile gelir ve karlılığını etkiler. banka için faiz. Ayrıca. Fiyat pazarda oluşur. Eğer tüketiciler veya endüstriyel alıcılar bir mal veya hizmetin fiyatını yüksek bulursa.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . apartman dairesi için kira. üniversiteler için harç. herhangi bir mal karşılığında. ürün. Böylece pazar ekonomisinde ve karma ekonomilerde fiyat kaynakların dağılımını belirler(Mucuk. memura maaş. Mikro Açıdan şletmeler çinde Fiyat Mikro açıdan işletmeler içinde fiyat.

Özellikle küresel rekabetin yaşandığı günümüz pazarlarında fiyatların etkin bir şekilde kontrol altında tutulması firmanın pazardaki rekabetçi konumunu iyileştirmek veya en azından korumak için gereklidir(Altunışık. 1998:195). Gelir=Fiyat X Miktar Geliri büyütmenin iki yolu vardır. 8. Fiyat tarihsel. şletme yönetimlerinin fiyata önem vermesini gerektiren iki temel neden vardır. Birçok hizmette(aşılama. Bazı hizmetlerde tüketici.1989: 8). o mal veya hizmetten azami faydayı elde etme gayretinde olacaktır. Sağlık hizmetleri. Bu 1970’lerin ortalarında ortaya çıkan enerji krizinin neden olduğu enflasyon olgusuna kadar devam etmiş ve fiyat yeniden çok önemli bir değişken haline gelmiştir(Mucuk. 2004:121). Jhon. Geliri hesaplamak gayet basittir. yüzeysel olsa da onlara kalite hakkında bilgi verir. Gelir tarafının iki değişkeni vardır. Özdemir ve Torlak:2004: 191). saç kesimi vb. hizmetlerden sağladığı faydanın o hizmet için ödenen paradan daha fazla olduğuna inanıyorsa o hizmet onun gözünde değerlidir. Winston. tüketicilerin malı algılamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Fiyat sunulan ürünün değerine uygun olmalıdır. 1950 ve 1960’larda fiyat dışı etmenlerin önem kazandığı görülmektedir. Oysaki karın artırılabilmesi için maliyetleri. Gelir artışı ürünün fiyatının atışı ile sağlanabileceği gibi satılan ürün miktar da artırıldığı takdir de gelir artar. Bunlardan birincisi. faaliyetlerini sürdürmek ve biraz da olsa sermaye yatırımına gidebilmek için belirli bir kazanç sağlamak bakımından hizmetlerini doğru bir şekilde fiyatlandırmalıdırlar(Sweeney. Özellikle dokunulamayan karakteristik taşıyan hizmetlerde değerin oluşumu zordur. Bu değer genellikle satın alma gücü olacak ve elde edilecek fayda veya tatminle değişilecektir. 1997:93). hizmet alımından sonra da faydanın ölçülmesi zordur (Fisk. Eğer fiyatı çok düşük belirlerse satışları artar ancak hedeflediği kar oranına ulaşmakta güçlük çekebilir veya tüketicinin gözünde kalitesiz mal imajına neden olabilir. Berl. teknik ve toplumsal olarak pazarlama karmasının çok önemli bir elemanı olmakla beraber. Eğer tüketici.) genellikle fayda hizmetin kullanımı sırasında veya sonrasında belirlenir. şletme yönetimlerinin fiyata önem vermesinin ikinci neden ise. bu durum firmanın satışlarının ve karının düşmesine neden olur. pazarlamadaki bütün değişkenleri etkileyebilmenin en kolay yolu oluşudur ve değişimler hemen kendini . masrafları yöneterek gelir artırmanın yüzlerce yolu vardır. Bunlardan ilki fiyatın kendisi öteki ağırlıklı olarak fiyattan etkilenen diğeridir. Bir mal veya hizmeti satın alma eğiliminde olan kişiler açısından fiyat bir değerin ifadesidir. Bir mal veya hizmeti satın alma isteğinde olan kişi sınırlı bütçesinden ödemede bulunacağı için. Tüketiciler Açısından Fiyat Fiyat tüketiciler açısından da önemli olup.Dolayısıyla bütün işletmeler.1997:158). Beklediği faydayı sağlamıyorsa değersizdir. En iyi durum her ikisinin de artması durumudur. Fayda ve bedel değer ile ölçülmektedir. hizmetlerin performansı ve faydası konusunda bazı fiziksel delillere bakarak karar verir. aksi takdirde alıcılar rakip kurumun ürünlerini tercih edecektir (Kotler.yerine geçebilecek ikame ürünleri tercih eder.2. 1992:112). Etkin bir fiyatlandırma politikası ile bir firma olası rakiplerin pazara girişini engelleyebilir. fiyatın gelir getiren bir unsur olmasıdır. Grove. Genellikle tüketiciler yüksek fiyat iyi kalite ölçütü gibi algılamaktadır (Peter ve Donelly. tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerde ise. Bir tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti satın almakla sağlayacağı net fayda tüketici değeri olarak bilinir(Arpacı ve diğerleri.1.

gösterir.2. yakıt giderleri vb. işletme ve pazarlama stratejileri ile büyüme stratejileri fiyatlandırma üzerinde belirleyici rol oynar(Ecer ve Canıtez. amaçları.1. mamulün tanıtımı . fiyatlandırma üzerinde etkisi daha fazladır. lastikler vb. Ürünün değiştirilmesi aylar hatta yıllar alabilir ve hatta araştırma-geliştirme faaliyetleri ve üretim değişikliklerine gitmek çok pahalı olabilmektedir. politikaları. Maliyetler işletme için satış fiyatının alt sınırını meydana getirerek.1. vizyonu.1994:248). dağıtım ve tutundurma) fiyatlandırma sürecinde dikkate alınmalıdır.2. Bu konu ilerleyen kısımda ayrıca ele alınacaktır. dağıtım stratejisi ve kanalın uzunluğu. ). Özellikle mamul piyasa için yeni olma özelliklerine sahipse. şletme çi Faktörler şletmeler ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatını belirlerken göz önünde bulundurmaları gerekli işletme içi faktörleri üç grup altında toplanabilir(Ecer ve Canıtez.2. Sonuç olarak yaptığınız reklam kampanyaları tüketicilerin kafasının karışmasına ve kendi ürünlerinden çok rekabet ettiğiniz kişilerin ürünlerinin daha fazla satılmasına neden olabilir. Fiyatlandırma Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Faktörler Fiyatlandırma son derece karmaşık ve dolayısıyla da zor bir süreçtir. Bir sonraki bölümde görebileceğimiz gibi dağıtım stratejilerindeki değişikliklerde çok pahalı ve yüksek maliyet gerektirmekte ve çok uzun zaman almakta. Hastanelerde hastaya kullanılan ilaçlar.3. Bu zor ve karmaşık süreç sırasında dikkate alınan birçok faktör söz konusudur. 8. Fiyatlandırma açısından maliyetler genel olarak sabit maliyetler ve değişken maliyetler olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. Tutundurma karmasındaki değişikliklerinde maliyeti yüksektir ve zaman almaktadır. Maliyet şletmelerde mamul fiyatının belirlenmesinde maliyetler dominant bir faktördür(Palmer. Buna karşılık fiyat değişikliği göreceli olarak çok kolay ve basittir ve değişiklik kolayca uygulanabilir(Ferrel ve Hartline. 2002:128). Sabit maliyetler mal veya hizmetlerin üretim veya satış miktarına göre değişmeyen maliyetlerdir(Kira.2. küçük de olsa. 2004:220).2. Bu faktörler kısaca aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 8. Bu faktörler işletme içi faktörler ve işletme dışı faktörler olarak gruplandırılabilir. şletme Yönetimi ve Stratejileri Öncelikle işletmenin misyonu. şletmelerde mamul fiyatının belirlerlenmesinde yalnızca üretim maliyetlerinin değil pazarlama maliyetlerinin de dikkate alınması gerekir. değişken. yeni mamul için fiyatlandırma daha önemli ve zordur. 2004:220). Pazarlama Karması ElemanlarıPazarlama karmasının fiyat dışındaki diğer elemanları (ürün. 8. çalışanların maaşları. Bu nedenle maliyet analizlerinin çok iyi yapılması gerekir. başvurduğu tutundurma karması(satış arttırıcı çabaların işletmeye yükleyeceği maliyet fiyatlandırma süreci dikkate alınmalıdır. maliyet avantajları yakalayabilmektedir. otomobil fabrikasında kullanılan motorlar. Bu süreç yeni ve eski mamul için fiyatlandırmada aynı olmakla beraber. Ürünün yaşam seyri. 8.2. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde işletmeler. 8. sabit.Özellikle işletmenin fiyatlandırma amaçlarının. fiyatlandırma alternatiflerini sınırlayıcı bir rol oynarlar. ilerisi görülmesi zor olan sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.1.1.1. toplam maliyet ve birim maliyet analizlerinin dikkatli bir şekilde yaparak. Değişken maliyetler ise üretim miktarına bağlı olarak değişen giderlerdir.

Talebin Fiyat Esnekliği = Talep Miktarındaki Yüzde Değişim / Fiyattaki Yüzde Değişimi Esnekliğin 1 olması talebin esnek olduğunu gösterir. Fiyat Esnekliği Demografik ve psikolojik faktörlerin her ikisi de fiyat esnekliği üzerinde etkilidir.2. Yoğun talebin bulunduğu ürünlere genellikle yüksek bir fiyat konulmaktadır. Bazen de tüketiciler prestij için markalı ürünleri tercih etmektedir.2. 2002 : 131). . Talep ile ilgili üç durum söz konusudur. Tüketiciler satın alma kararını vermeden önce ödeyecekleri para ile alacakları üründen sağlayacakları fayda arasında bir karşılaştırma yapmaktadır.2. Bu noktada inelastik talep ve elastik talep kavramlarına. psikolojik faktörler ve fiyat esnekliği(Peter ve Donnelly.2.1. 1998:195). potansiyel alıcıların yerleşim durumu.2. Fiyat esnekliği tüketicinin fiyata duyarlılığı ile ölçülmektedir. mala talepte bulunacak alıcıların sayısı da değişecektir.2.1. Lucas.konunun daha iyi anlaşılması açısından değinmekte yarar bulunmakta. Yani talep fiyat değişimlerine bağlı olarak çok hassastır. • Potansiyel alıcılar fiyatı bir kalite göstergesi olarak mı kullanmakta mıdır? • Potansiyel alıcılar malların veya hizmetlerin kendilerine sağladığı faydaya göre fiyatını çok yüksek mi algılamaktadır? • Potansiyel alıcılar prestije önem mi vermektedir ve yüksek fiyatı ödemeye istekli mi? • Potansiyel alıcılar nasıl satın almaya isteklendirilebilir? 8.için katılan maliyetler çok büyük rakamlarda olacaktır) fiyat üzerinde etkileyici rol oynamaktadır. Belirlenecek her farklı fiyat seviyesinde. 1996: 233). 8. Talep Durumu Fiyat kararının oluşumunda temel faktörlerden biriside ürün veya hizmete olan talep miktarıdır(Berkowitz.2. 8.2.2. O nedenle pazarlamacılar sundukları ürünlerin tüketici gözündeki değerini iyi anlaması gerekir. fiyattaki değişim oranına bağlı olarak talepte meydana gelen değişim olarak adlandırılmaktadır (Ferrel.2. bunlar. Tüketicilerin fiyat ve fiyattaki değişikliklere karşı sergiledikleri tutumlar önemlidir. Onun için pazarlama yöneticilerinin fiyatı belirlerken aşağıdaki sorulara cevap araması gerekir.Talep denince kastedilen. ekonomik durumları. Bu faktörler ulusal ve uluslar arası değişkenlerden meydana gelebilir.1. 8. demografik faktörler. Psikolojik Faktörler Bu faktör daha ziyade tüketicilerin farklı fiyatları ve fiyat değişimlerini nasıl algıladıkları ile ilgilidir. potansiyel alıcı sayısı. şletme Dışı Faktörler şletme dışı faktörler işletme içi faktörlerden çok daha fazladır. potansiyel alıcıların tahmin edilen tüketim oranları.2.1. alıcıların alım gücü ile desteklenmiş satınalma arzusudur. 8. Demografik Faktörler Demografik faktörler . potansiyel alıcıların durumu (aracılar veya nihai tüketici olma durumu). Talebin fiyat esnekliği.1. Hartline.3.

Bu tür ürünlerin fiyatlarında yapılacak artış belirli bir noktaya kadar talepte artışa sebep olabilmektedir. talep eğrisi azalan eğime sahiptir. bazı durumlarda. Talep eğrisi belirli bir süre zarfında değişik fiyat şartlarında tüketicilerin satın alacakları miktarı göstermektedir. Özellikle rekabet fiyat üzerinde yoğunlaşırsa rekabetin fiyatlandırma üzerindeki etkisi direkt olmaktadır. Fiyat savaşına dönüşecek rekabetten uzak durulmalıdır. Ancak. hatta hiç söz konusu olmadığı öne sürülmektedir.1: Elastik ve Elastik Olmayan Talep Eğrileri Değişik fiyat seviyelerinde tüketicilerin bir ürüne olan talepleri değişkenlik göstermektedir. Örneğin.Şekil 8. Rekabet Pazarlamada fiyatlandırmayı etkileyen ve pazarlama yöneticilerinin kontrolü altında olamayan önemli değişken biri de rekabettir. hasta ne fiyatı düştü diye daha fazla ameliyat olacak ne de pahalandı diye ameliyat olmaktan vazgeçecektir. Fiyat ve talep arasındaki bu ilişki talep eğrisi (Şekil-8. eğer sigorta bir limit getirmemişse) gösterilmektedir. işletmelerin homojen ürünlerin satış fiyatlarını belirlerken rakiplerinin mamulleri için belirledikleri satış fiyatını dikkate almak zorunda bırakmaktadır. Normal şartlar altında.1) ile gösterilmektedir. Sağlık hizmetlerinde Chec-up ve estetik cerrahi ve diş tedavisi dışında diğer hizmetlerde talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu. 8. Talebin fiyat esnekliğinin düşük yada katı olmasında bir diğer faktöründe hastaların çoğunluğunun cebinden para ödememesi (sosyal güvenlik kurumlarınca ödenmesi. makyaj malzemesi ve sinema bileti gibi ürünlere ait talep eğrisi artan bir eğime sahip olabilmektedir.2. Rekabete ilişkin şu sorulara cevap aranmalıdır. talep ile fiyat arasında ters bir ilişki var olduğundan. • • • • • • Rakiplerin sayısı Rakiplerin büyüklüğü Rakiplerin yerleşim yeri Endüstriye giriş koşulları Rakipler arasında dikey birleşme ve entegrasyonlar Rakipler tarafından satılan yada sunulan hizmet sayısı .2.2. Rekabet şartlarının son derece çetin oluşu.

sermayedarlar. dış çevreden yoğun etkilenen bir sektör olduğu göz önüne alındığında. Özel Tüketim Vergisi. zor ve karmaşık kararlardan biridir. devlet hastaneler için belirlenen muayene ve tedavi ücretleri bu işletmelerin fiyatı önemli bir rekabet silahı olarak kullanabilmesini engellemektedir. Satıcılar ürünlerini farklılaştırarak farklı fiyatlarla ürünlerini satmaktadır. 8. uzmanlık kavramları da yer alır. politik. Pazar Koşulları Her fiyat kararı pazarın yapısını yansıtmak zorundadır. oligopol. Karafakioğlu. Ekonomistler pazarları tekelci. Pazarın yapısı nihai fiyatın şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Bunların en başında ise politik ve ekonomik unsurlarla. Örneğin yüksek oranlı maliyet enflasyonuna konu olan pazarlarda faaliyetlerine devam eden işletmeler. karşılaştırmalı reklamla yapması yasaklanmıştır. 1998:200-201). Yukarıda belirtilen pazarın yapısına ilave olarak. Eksik rekabetin yaşandığı pazarda ise. Fiyat pazarda kendiliğinden oluşmaktadır.4. 2000: 8. • Hastanın sağlık hizmeti ihtiyacını hekim belirlediği için hizmeti satanla alan adeta özdeşleşir. Yasal ve Politik Düzenlemeler Bazı mal veya hizmetlerin fiyatları hükümetler veya yerel yönetimlerce belirlenmektedir. eksik rekabet veya tam rekabet pazarı olmak üzere dört gruba ayırmaktadırlar. fiyatlama sürecini bir çok faktör etkilemektedir. 1998: 165): • Parası olan/olmayan herkese hizmet vermek zorunluluğu vardır. Rakiplerin stratejilerinden oligopol piyasaya nazaran daha az etkilenmektedirler. firmanın işçi ve memurları. 2000:21. kültürel ve coğrafik çevre değişkenleri de işletmelerin mal ve hizmetlerine yönelik belirleyeceği fiyat ve fiyatlandırma kararlarını etkileyebilir. az sayıda satıcı olması nedeni ile satıcılar birbirlerinin fiyatlarını yakından takip etmekte ve paralel fiyat stratejileri benimsemektedirler. tüp gaz fiyatları işletmelerin mamullerini o fiyattan satmaya mecbur eder(Arpacı ve diğerleri.2. maliyetlerindeki artışları sürekli fiyatlarına yansıtma zorundadır. devlet tarafından tarım ürünleri için belirlenen taban fiyatlar veya özel okullar ve özel hastaneler için belirlenen tavan fiyatlar. enflasyon oranı. tüketim ve tasarruf eğilimleri.2. hükümet tarafından belirlenen benzin. aracılar. Ayrıca. Sağlık hizmeti üreten işletmelerin fiyat belirlerken yukarıda belirtilen faktörlere ilave olarak şu faktörleri de dikkate almaları gerekmektedir (Tengilimoğlu ve Dziegielewski. Bu bağlamda Katma Değer Vergisi. Ayrıca işletmelerin rakiplerle veya dağıtım kurumları ile fiyat anlaşmalarına girmesi. 8. Tam rekabet piyasalarında ise çok sayıda alıcı ve satıcı bulunduğundan hiçbir alıcı veya satıcı tek başına fiyatı oluşturamaz.3. Sağlık Hizmetlerinde ise daha da zordur. Tekelci piyasada sadece tek bir firma olduğundan işletme istediği fiyatı belirleme serbestisine sahiptir. çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. 1992: 116). müşteriler. Yine. Oligopol piyasada ise. Bu menfaat grupları. Alım Satım Vergisi gibi çeşitli vergiler buna örnek olarak verilebilir. Fiyatlama kararları en önemli. Kotler ve Clarke’e göre sağlık sektöründe talebi fiyatın mı yoksa arzın mı . malların fiyatlandırmasında dikkate alınması gereken bir faktör de firmanın münasebet halinde bulunduğu menfaat grupları arasındaki dengedir.2. Örneğin. büyüme ve yatırım gibi değişkenlerin de incelenmesi gerekir. Sağlık sektörü söz konusu olduğunda. rakipler. Usta.2. Yukarıda sıralanan faktörlere ilave olarak.• Rakiplerin maliyet yapısı • fiyat değişimlerine geçmişte rakiplerin gösterdiği tepki Yukarıdaki faktörler işletmenin satış fiyatının rakiplerin altında mı yoksa üstünde mi olmasının belirlenmesinde yardımcı olacaktır( Peter ve Donnallay. 1972:2). devlet ve halk olarak tanımlanabilir (Şireli. Enflasyon oranını dikkate alarak fiyat ayarlamasına gitmeyen işletmelerin faaliyetlerinde süreklilik sağlaması mümkün olamaz.

hastaya sabit bir fiyat önermek zordur. üç ayda.Yoğun talepten yararlanarak.1998:162-165). örneğin bir ayda. Kârlılığın En Yükseğe Çıkarılması Amacı(Kar Maksimizasyonu): Bu amaç önceki amaçla benzer¬dir.1972: 5). belli bir dö¬nemde yatırdığı kapitalden belirli oranda bir kâr elde etmeyi hedefler. Dolayısı ile hastalık ve onun tedavisi için ödenmesi gereken ücret baştan belirsizdir. toplam gelirle toplam maliyetlerin farkı olarak en yüksek karı veren fiyatın belirlenmesini öngörür. Sağlık hizmetlerinde her arzın kendi talebini yarattığı belirtilmektedir.belirlediği tartışılabilir. kesin verilere ve ilkelere dayandırılarak uygulanması imkanı çok sınırlıdır. Eğer belirsizlik halleri bu alanlar için söz konusu olmasaydı. Fiyatlandırmanın Amaçları Fiyatlandırmada önce. Bu bakımdan. fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikaları. Bunlar sırası ile kısaca aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. Fiyatlandırma hususunda gerekli eğitimleri almaları ve bu konuda oluşabilecek sınırlama ve zorluklara rağmen akılcı fiyat politikaları belirlemelidirler(Karafakioğlu. Burada sağlık sektöründeki yöneticilere önemli işler düşmektedir. Öreğin. Bu amaca ulaşılması. Fiyatlandırma amaçlarının tüm örgütü etkileyecek bir yapıda olması nedeniyle. Karın maksimize edilmesi aslında işletmenin temel amacıdır. belirli ürün/hizmet dizileri için özel amaçlar saptanır. • Hizmetlerde promosyon fiyatlaması uygun değildir. Bu sektörde fiyatlandırma kavramı oldukça kompleks bir yapı arz etmektedir.3. Bu dönem işletme için belirli bir çalışma yılı olarak ele alınır. işletme yöneticilerinin ileriyi iyi bir şekilde tahmin ederek ve değişen koşullara kısa zamanda uyarak fiyat kararlarını almaları gerekir( Karalar . işletmenin temel amaç ve hedeflerine uygun fiyatlandırma hedefleri seçilerek. • Hasta kendisine verilen hizmeti çoğunlukla seçemez. hizmetlerin fiyatını belirlerken hassas davranmak gerekir çünkü ürünler daha çok araştırma özellikleri içerirken hizmetler daha çok tecrübe ve güven özellikleri içermektedirler.3. Sağlık sektöründe fiyatlandırma hususunu oluruna bırakmak doğru bir strateji olamaz. bu amaçların belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde tüm örgütün iş¬birliği ve eşgüdüm içinde olması gerekir(Mucuk. Ucuz ürün arayamaz ve hasta için asıl olan hizmetin kalitesidir. • Hizmet sunanın dahi hizmetin tam olarak ne olacağını bilememesi dolayısıyla fiyat verememesi. Fiyatlandırma amaçları işletmeden işletmeye değişiklik gösterir ve birçok amaç vardır. Sağlık kurumları genelde kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. işletmeler için bir sorun olmaktan çıkardı. Kârlılık AmacıFiyatlandırmada güdülen kârlılık amaçları birbirinden farklı üç ayrı biçimde ele alınabilir: Yatırımların Kısa Dönemli Kârlılığı Amacı: Buna göre işletme. uygun piyasa koşullarından yararlanarak yatırımlar en kısa zamanda geri kazanılmaya çalışılır. Hangilerine gerek duyulacağın ise önceden belli değildir. Fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikalarının. Bir çocuk hastalıkları uzmanına çocuğunuzu götürdüğünüzde tanıyı koymak için bir dizi testin yapılması gerekir. Kısa dönemde.1.2001:145-147). 8. altı ayda ya da bir yılda ulaşılması hedeflenen en yüksek karlar önceden belirlenir ve işletmeler bu hedefe göre fiyat¬landırma politikaları uygularlar. 8. Ancak özel sektör . • Her hastanın ihtiyaç ve istekleri farklıdır. Ayrıca. • Sağlık hizmetlerinin acil niteliğinden dolayı hasta pazar hakkında tam bilgi sahibi değildir.

Ancak bir sağlık kurumunda maddi gücü yeterli bir hastaya teşhis ve tedavi de bulunmak çoğu kez maliyetler açısından sorun yaratacaktır. Sağlık kurumlarının bazı dönemler yüksek rekabet dolayısıyla fiyat düşürdükleri de görülmüş bir uygulamadır(Karafakioğlu.3.ancak bununla sağlanan kar arzu edilenden daha az olabilir. Karın maksimizasyonu derken sağlık kurumlarında bu olay cok zordur. Sağlık kurumları fiyat belirleme hususunda elbette ki devlet politikalarına göre hareket etmek zorundadırlar. Satış Hacmini Artırma Amacı şletmeler pazarda yaşayabilmek için belirli bir satış gelirine ulaşmak zorundadır¬lar. Ancak satış hacmini arttırma kavramı ile karı maksimize etme kavramları birbirleriyle uyumlaştırılmalıdır. pazarda belli bir paya ulaşmak da olabilir.1998:165-168). Günümüzde sağlık kurumları arasında da artan bir rekabet olduğunu görmekteyiz. Yatıranların Uzun Dönemli Kârlılığı Amacı ): Bu amacı güden işletmeler uzun dönem içinde.2. Ancak bu. pazarda rakiplerden daha düşük fiyatlar uygulayarak. Bunun da ne kadar etik olduğu tartışılır. .O nedenle sağlık kurumları açısından yapılacak her tür fiyatlandırma politikası halk tarafından takip ediliyor olacaktır. Rekabetçi Amaçlar Bu amaca göre işletmeler fiyatlarını belirlerken rakiplerini temel alırlar. 8. Buna göre işletme.sağlık kurumları ise kar amacı güderler. belli bir dönemde belli bir satış düzeyine ulaşmaktır. fiyatlandırma olarak maksimum karı değil. Bu tür pazarlarda pazara egemen olan büyük bir işletme vardır ve bu işletme pazar önderi olarak fiyatların yönünü tek başına belirler. her zaman yüksek bir karlılığı getirmeyebilir. işletmeler pazar payı ve kârlılık arasındaki doğrudan ilişkiden dolayı uygulayacakları fiyat stratejileri ile en yüksek pazar payına ulaşmayı hedeflerler. Satışçılar çeşitli özendirme¬lerle yüksek bir satış düzeyi hedefini gerçekleştirebilirler. Rekabetçi fiyatlamanın başka bir görünümü oligopol tipi pazarlarda yer alır. 8.Satış hacmini arttırmak için düşük bir fiyat konabilir.fakat piyasaya rakipleri çekerek daha sonra fiyat indirmelerine neden olup. Bu hedeflerden birincisi. Hedeflerden ikincisi ise.karın yeniden düşmesine sebebiyet verebilir(Karafakioğlu. Burada söz konusu olan öncelikle maliyetlerin karşılanabilmesidir. Bu amaç kısa dönemli değişimlerin etkisini en aza indirecek bir politikayı hedeflemektedir. onları pazar dışına atmayı ya da onların pazar paylarını daraltmayı hedeflerler.Fakat sağlık kurumları için fiyatlama politikalarının titizlikle belirlenmesi gerektiğini söylemek gerekir. tatminkar bir yatırım karlılık oranını belirleyip.3. Fiyatlandırma yaparken kamuoyunun olası tepkilerini de ölçmek gerekmektedir. Devletin ve meslek odalarının koyduğu birtakım kıstaslar doğrultusunda hareket edeceklerdir.1998:165-168).Yüksek fiyat politikası da kısa dönemde yüksek kar getirir.Zira sonuçlar geri dönülmez olabilir. pazarda ilk olarak egemen işletme fiyatlarını yükseltir diğer işletmeler bu fiyatı izlerler. bunu hedef karı olarak başarmaya çalışır ve yapılan yatırımlardan en yüksek gelire ulaştıracak fiyat po¬litikaları uygulamayı hedeflerler. Kısa dönemde de bu çaba erişilmesi imkansıza yakın bir çabadır. Örneğin.3.

3.4. Örneğin. ürünlerine sürekli yüksek fiyatlar belirle¬yen işletmeler.2.). Hizmet piyasada yerini bulana kadar konumlandırma fiyatı geçerli olur. ürünlerini umulur alıcılar için konumlan¬dırma aracı olarak kullanırlar. Fiyatlandırma Yöntemleri Fiyatlandırma ile ilgili stratejik kararlardan biride. Ürünü Konumlandırma Amacı Bu amaç doğrultusunda işletmeler fiyatı.Örneğin göz hastanesine getirilen yeni bir teknik. Bu yönleriyle konumla¬nan ürünlerin daha düşük fiyatlarla satılması. uygulanacak fiyatlandırma yönteminin seçilmesidir. Sağlık hizmetlerinde de durum bu şekilde olabilir. 1996: 237). Genellikle işletmeler nihai fiyatın belirlenmesinde dört farklı strateji uygulamaktadır. • • • • Maliyete dayalı fiyatlandırma Talebe dayalı fiyatlandırma Rekabete dayalı fiyatlandıra Zorunlu fiyatlandırma (Devlet veya meslek odalarınca belirlenen fiyatlar) şeklinde dört gurupta incelenebilir(Şekil 8.8. 8. tüketicilere bu ürünlerin nitelikli olduğu. Özellikle prestij fiyatlandırma yöntemi ile fiyatlar rakiplere göre daha yüksek tutulur veya rakiplerden en ucuza satarak ( ABD de Walmart gibi ) en ucuz firma imajını yaratmak amaçlanabilir(Berkowitz. ürünün pazardaki konumunu zede¬ler ve satışları olumsuz biçimde etkiler. bu teknik pazarda yerini bulana kadar ve benimsenene kadar uygun fiyatlarla pazara sunulabilir. 8. maj Geliştirme Amacı Burada amaç firma imajını veya ürün değerini yaratmaktır.Ancak sağlık sektöründe yine de riskli bir uygulamadır. .4. Bu Yöntemler. prestij sağladığı ve doygunluk getirdiği yönünde algılatmak için çaba gösterirler.3.5.

4. Bir hizmet üretiminde maliyetler öncede belirtildiği üzere sabit ve değişken olarak ikiye ayrılabilirler. Bu yöntemin hizmet sektöründe uygulanması diğer sektörlere nazaran zordur. rakiplerin özelliklerini ve talebi çok az veya hiç dikkate almamakta. Bunun sebeplerinden bir tanesi isletmedeki hizmetlerin çokluğunun ve karmaşıklığının meydana getirdiği maliyet yapısıdır. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Maliyete dayalı fiyatlamada bir işletme hammadde ve işçiliğin maliyetlerini belirler. fiyatları farklı olabilmektedir. Örneğin estetik ameliyatının maliyeti ile bir kalp ameliyatının üretim maliyetleri aynı olabilir ancak. Bu yöntem kamuya yönelik hizmetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin varsayımlarından biri beklenen ve gerçekleşen satış miktarının aynı olmasıdır.1. ikincisi tüketicinin kaç liradan almak istediği konusunu araştırmaya gerek duymamaktadır (Peter ve Donelly. sabit maliyetler ek hizmet birimleri üretilse de ayni kalır. Bu yöntemde iki nokta da eleştirilmektedir. Hizmetin soyut özelliği ve bir paket olarak satılması fiyatlama yöntemlerinin farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma Maliyete dayalı fiyatlandırma en yaygın kullanılan fiyatlandırma yöntemidir.1998:199). Yöntem aşağıdaki formül ile ifade edilebilir (Reich ve 1997: 373): Fiyat= Birim Maliyet + ( Birim Maliyet x Fiyatlama Yüzdesi) Veya Fiyat= Direkt maliyetler + genel üretim giderleri + kar marjı . Bunun nedeni pratikte bir hizmet maliyetinin hesaplanması ürün maliyetinin hesaplanmasına göre çok daha zordur. Burada hizmet sektörünün temel farklılıkları devreye girmektedir.4. 8. Değişken maliyetler hizmet üretimi arttıkça değişirken. genel üretim giderlerini ve kar miktarını ya da oranını ekler ve bir fiyat belirlemiş olur.2: Temel Fiyatlandırma Stratejileri 8.1. Bu yöntem de fiyatların oluşturulmasında işletme yönetimleri birim maliyet üzerine belirli bir oranda kar marjı ilave ederek fiyatı belirleme yoluna gitmektedir. Birincisi.1.Şekil 8. Ancak birim başına sabit maliyetler değişmektedir.

1. Tam maliyetlere göre fiyatlandırma yapılırken işletmenin hedeflediği belirli bir kar hedefi varsa bunu da hesaba katılması ve satış miktarı veya birim fiyatının buna göre belirlenmesi mümkündür. Bu yönteme maliyet artı yöntemi denmesinin sebebi. Bu yöntem özellikle atıl kapasiteye sahip işletmelere yarar sağlamaktadır. sabit maliyetlerden düşen pay hesaplanarak eklenir ve birim başına toplam maliyet bulunur. bunların sabit ve değişken kısımlarının ayrılmasıdır. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Tam maliyete göre fiyatlandırma çerçevesinde. 8. sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların. özelliklerine göre tercihlerini belirlemelerine olanak tanımaktadır. A Hastanesinin bu ameliyata 30. Net kar ve diğer tüm gider ve maliyetlere göre saptanan şekillendirme yüzdesi ile yapılacak olan maliyet artı fiyatlama sistemi daha ziyade yiyecek içecek isletmeleri için uygun olmaktadır.2000:108). 2003:65). yani ne kar ne de zarar ettiği satış miktarı) için mal ve hizmetten ne kadar satılması gerektiği araştırılır ve miktar belli iken başabaşı yakalamak için birim fiyatının ne olması gerektiği hesaplanır. Konunun daha iyi anlaşılması açısından örnek verecek olursak. Burada önemli olan. maliyete kar olarak maliyetin belirli bir yüzdesinin eklenmesidir (Kotler ve Amstrong 1997: 322). Maliyet artı yöntemine göre saptanan fiyatlama yöntemleri. Estetik Ameliyatı yapan A Hastanesinin toplam sabit maliyetleri 10.2. Daha sonra bulunan bu sayıya belirli bir kar marjı eklenerek fiyata ulaşılır (Enginkaya. değişken giderleri karşılayan ve sabit giderlere katkıda bulunan fiyatlar dikkate alınmaktadır.000. .000.-TL’dir. Maliyetlere göre fiyatlandırmayı tam maliyetlere göre ve değişken maliyetlere göre olmak üzere iki kısımda incelemektedir.TL fiyat belirlemesi durumunda işletmenin başabaş noktasında kaç adet ameliyat yapması gerektiği aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir (Odabaşı.. bir fiyatlandırma yöntemi de “Başabaş Analizi”dir. maliyet unsurlarının iyi belirlenip.000.000. “Hedef Kar Fiyatlandırması” adı verilen bu fiyatlandırma yönteminde sabit maliyetlere ulaşılması arzu edilen kar veya gelir eklenir. Genel üretim giderleri sabit maliyetlerin bir payıdır ve kar marjı ise tüm maliyetlerin bir oranıdır(Öztürk.-TL ve yaptığı ameliyatların birim değişken maliyetleri de 20.2001:48-50). Değişken maliyetlere göre fiyatlandırmada ise. Bu yöntemde belirli bir fiyattan başabaş ulaşmak (toplam hasılat ile toplam maliyetin eşit olduğu nokta.Direkt maliyetler hizmetler ile ilgili malzeme ve işçiliği içerir.4. birim değişken maliyete. Tam maliyetlere göre fiyatlandırmada fiyatlar.

hastaneler maliyet esasına göre ilk fiyatlandırmada. fiyatlar maliyet esasına indirgendiğinde eşit ve dengeli bir biçime getirilebilir. Pointer ve Zwanziger (1986: 7) de bu tür fiyatlandırmada iki değişik durumdan bahsetmektedir: • Fiyat=Maliyet: Bu fiyatlandırma.000 adet olması durumunda A Hastanesi 1. 2003: 383). Ulaşılması istenen kâr ölçüsü belirlenerek de başabaş noktası saptanabilir.. fiyat artışı fiyatlandırması (markup pricing) ya da maliyetin üstünde fiyatlandırma (cost-plus pricing) olmak üzere örneklendirmektedir. . Bu özellikle kamu ve sosyal amaçlı üretim yapan kamu işletmelerinde önemlidir.000. pazarlama ve birden fazla hizmet araştırması türünden. 8. genellikle perakende satıcıların önceden belirlenmiş ancak farklı mallara farklı fiyat zammı eklediği perakende ticarette rastlanır.000 adetten az ameliyat yaparsa zarar. hastanelerde birkaç nedenle yaygın şekilde uygulanmaktadır.2001:48-49) Hastane 7.000. Bu strateji.-TL toplam kâr elde etmeyi istemesi durumunda. Dördüncü olarak. geçmişteki uygulamaları biraz farklılık arz etmektedir. Fiyat artışı fiyatlandırmasında.000.4. Bu farklı hizmetler ve departmanlar için farklılık gösterecek aynı skalada aynı ücretlendirme olacaktır. Üçüncü olarak. (doğru olmamasına rağmen) pazar ve tüketici dinamiklerinden kaynaklanan endişelere yer verilmez (Pointer ve Zwanzıger. 1986: 7).Başabaş ameliyat miktarının 1.000 adet ameliyat yaparsa 80. • Fiyat=Maliyet+Kar: Burada kar hedefi maliyetin yüzdesi olarak oluşturulacaktır. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Andreasen ve Kotler (2003) ise. lk olarak.TL kâr elde edebilecektir. rutin olmayan ve önceden maliyetlendirmenin zor olduğu işlerin fiyatlandırılmasında kullanılmaktadır (Andreasen ve Kotler. giderlerin hayırseverler veya sübvansiyonlar ile devlet tarafından fon sağlanması ile mümkündür. Bu fiyatlandırmalar benzer olup. kar amaçlı olmayan hastanelerde görülmektedir. bu metot basit ve doğrusaldır. (Odabaşı. birim maliyete sabit bir oran ilave edilmek suretiyle fiyat belirlenmektedir. kinci olarak. fiyatlandırma kararlarının bu türleri mevcut ve dahili bilgi kaynakları temelinde alınır.3. Maliyet esaslı fiyatlandırma. Yukarıdaki örnekte hastanenin 80.000. maliyetlere göre fiyatlandırmayı. çok ameliyat yaparsa kâr elde edecektir.1. Maliyetin üstünde fiyatlandırmada ise.

-YTL. psikolojik. Birim Fiyatı= Birim Başına Toplam Maliyet + Kar Marjı Konuyu kısa bir örnekle açıklamak gerekirse. 1000 adet ameliyatın sabit ve değişken maliyeti toplamı 10. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Sağlık hizmetlerinde hastalar açısından fiyat yalnızca sağlık kuruluşuna veya sağlık personele ödenen giderleri içermemektedir. tüketim ya da kullanım sonrası maliyetlerdir.000. satın alma ya da kullanım maliyeti. 8. olacaktır. • • • araştırma maliyetleri. park ücreti. toplam birim maliyete belirli bir kâr eklenir. Hasta açısından maliyet üç aşamada oluşmaktadır.-YTL olsun.ameliyat fiyatı 10.1998:168).) hastaları başka bir sağlık kuruluşunu aramaya itebilir.3. O halde basit bir eşitlik halinde ifade etmek istersek(Karafakioğlu. Hastanın hekime veya hastaneye ödediği ücret yanında hizmet almak için yaptığı araştırmalar (araştırma maliyetleri). Hizmet sektöründe fiyatlamada pazarlamacılar müşterilerin fiyata .000) = 12. ayrıca sağlık kuruluşlarına gitmek için yaptığı ulaşım giderleri.1. Eğer sağlık kurumu % 20 kâr ile ameliyatı yapmayı hedeflerse .000 + % 20 (10. Bunlara ek olarak fiziksel ve bedensel yorgunluk.4. örneğin hastalar hastane ve alacağı sağlık hizmeti hakkında internette arama yaparak veya başka kişi ve kaynaklara sorarak bilgi almaya çalışır ve bunun içinde zaman ve para harcar yaptığı bu giderlerin. kuyrukta uzun süre beklemeler vb. bazı eksik yönleri de vardır.4.1. Her işletme tarafından kolaylıkla uygulanabilmesine karşın yukarıda ifade edildiği gibi talebi dikkate almaması vb. Tam Maliyetlere Göre Fiyatlandırma Fiyatlar tam maliyetlere göre fiyatlandığından birim değişken maliyete sabit maliyetlerden düşen pay hesaplanarak eklenir ve birim başına toplam maliyet bulunur. muayene.000. Onun için çoğu parasal olmayan ve ölçülmesi zor maliyetlerin de dikkate alınması ve bunların azaltılması için çaba sarf edilmelidir. yan etkiler. duygusal maliyetlerinde (psikolojik maliyetler) göz önüne alınması gerekir.000. Hizmet için ödenen fiyatlar düşük olsa dahi bu maliyetlerin yükünün fazla olması (hizmetlerden hoşnutsuzluk. Bu maliyetler hastanın sağlık hizmeti için ödediği parayı ve hizmetin değerini etkiler( Lovelock ve Wiritz 2004:161).-YTL. çekilen acılar ve duygusal tahribatlar. maliyet göz önüne alınarak yapılacak bir fiyatlamada. sağlık kuruluşunda bekleme sürelerinin (randevu. tetkikler ve tedavi için beklemeye bağlı olarak oluşan zaman ve iş günü kayıpları sonucu oluşan maliyetlerinde) yani Zaman maliyetlerinin de fiyata dahil edilmesi gerekir.1. Bu durumda bir ameliyatın maliyeti 10. Hizmetin değerinin algılanması bir durumdan diğer bir duruma ve müşteriye göre değişmektedir.4. bunlar. Bulunan bu sayıya belirli bir kar marjı eklenerek fiyata ulaşılır. Örneğin.000.8.

Bu durumda maliyetler aynı olsa bile fiyatın belirleyicisi taleptir.4. 1987: 360). fiyatlandırma yaparken önce müşterilerin ödeyebileceği fiyatları inceliyor ve maliyetleri dikkate alıyorsa talebe göre fiyatlandırma yapıyor demektir(Karafakioğlu. uygun çözümler geliştirmek zorundadırlar(Karafakioğlu.1994:232 ). Talebe Dayalı Fiyatlandırma Maliyet odaklı fiyatlandırma teknikleri genellikle ürün odaklı bir yaklaşım sergilemektedir. 8.1998:177-181). 2003: 385).1998:168). htiyacın ve talebin herhangi bir sağlık hizmeti için yoğun olduğu durumlardaki fiyatlandırma. yöntemin pazar koşullarını hiç göz önünde bulundurmadığını öne sürmek gerçekçi olmaz. Çünkü müşterilerin önceliğine bağlı olarak parasal olmayan maliyetler parasal maliyetlerden daha önemli hale gelmektedir. Satış miktarı ise doğrudan doğruya taleple ilgilidir. mükemmel. yüksek bir fiyat istiyorsa sunum algılama değeri oluşturmak bakımından yatırım yapmalıdır (Andreasen ve Kotler. Başka bir ifadeyle. O halde yapılması gereken çeşitli fiyatlardan talep ve buna bağlı olarak toplam hasılat. Aksi takdirde maliyete ilave edilen kar yüzdelerinin neden farklı olduğunu açıklama olanağı yoktur. . Gerçek olan maliyetlerin fiyatları değil. Talep tabanlı yaklaşımlar. Aslında maliyete göre fiyatlandırmada talep dikkate alınır. fiyat alıcının algıladığı değeri yansıtmalıdır. talebin düzeyini zamanını değiştirmeye kalkışma olarak kullanılabilir. teklif edilenin. Örgüt yüksek bir fiyat biçmek istiyorsa. eğer bir işletme. Ancak talebe dayalı fiyatlandırma. Talebe göre fiyatlandırma. Talep odaklı yaklaşım ise. konuya teorik açıdan bakıldığında en doğru fiyatlandırma yöntemidir.Özdemir. Hizmetten faydalanmanın iyi düzeyde gerçekleştirilebilmesi için parasal olmayan maliyetlerin azaltılması ve hastanın elde edeceği faydaların düzenlenmesi (balans edilmesi) gerekir. Acil servis için olan yüksek fiyat. Başka bir ifade ile. Sabit maliyetlerden birime düşen miktarı. Torlak:2004: 209). talep düşük olduğunda düşük fiyat uygulanır. ortalama bir uygulama grubuna göre daha yüksek bir ücret tespit edebilir (Kotler ve Clarke. fiyatların maliyetleri belirlediğidir. bu durumda dahi. Bu durumda bu yapıya uygun bir fiyatlandırma politikası izlemek. pazara sunumda alıcılar hizmete ne kadar değer biçer ve fiyat buna göre nasıl oluşur olgusunu tahmin eder. toplam maliyet ve karın nasıl değiştiğini araştırmak ve alternatif fiyat düzeyleri içinde firma amacına en uygun olanı seçmektir (Karafakioğlu. Böylece. Kural olarak örgüt. Fiyat müşterinin zihninde algılanma değerini yansıtmalıdır.1998:177-181). Algılanan değere bağlı olarak fiyat belirlenir(Altunışık. Bu yöntemde talebin yoğunluğu göz önüne alınır ve talep yüksek olduğunda yüksek fiyat. standart bir üretim miktarına göre belirlenmiş olması halinde iddia etmemiz mümkün olabilir ki. algılanan değerini oluşturmak üzere yatırım yapmalıdır. fiyat oluşturmak için maliyetlerden ziyade talebin doğasına bakar.2. Sağlık kuruluşları da sabit maliyetleri yüksek olan kuruluşlardır. hedef müşteri kitlesine sunulan hizmetin nasıl değerlemesinin yapılacağının ihmal edilmesidir. hızlı ve sorumlu bir bakımla isim yapmaya uğraşan bir tıbbi uygulama grubu. ürünün tüketicinin gözündeki algılanma değeri üzerinde odaklanmaktadır. Maliyetlere göre fiyatlandırmada talebin dikkate alınmadığını ancak birim maliyetin satış hacmine göre değil de . Maliyete dayalı fiyatlandırmada sorun. acil olmayan hastaların gereksiz acil servisi kullanımını azaltmak ve bu talebi başka bir zamana yaymak için kullanılmaktadır(MacStravic. bir başka değişle birim başına sabit maliyeti hesaplayabilmek için satış miktarının belirlenmesi gerekmektedir.duyarlılık kriteri yanında zaman tasarrufuna ve rahatına önem verme boyutunu da dikkate almalıdır.

Tüketicilerin pazarda mevcut ürünleri değerlendirirken ve satınalma kararlarını verirken rakip ürünler arasında fiyat karşılaştırması yaptıkları yukarıda vurgulanmıştı. Rekabete göre fiyatlandırma yapıldığında firma için önemli olan. Aynı alanda benzer organizasyonlar olarak aynı hizmetlere yüksek fiyatlar uygulamak kamuoyu tarafından iyi karşılanmaz. Başarılı bir fiyat farklılaştırması için şu kriterlerin karşılanması gerekir ( Bateson. Teklif edilen fiyat yükseldikçe ihalenin alınma şansı da azalmaktadır. Açık usulde ihaleyi almak isteyen firmalar tekliflerini açık şekilde belirtirken. Tüketiciler nakit ödemedikleri durumlarda bile sağlık organizasyonları rakiplere karşı duyarlı olmalıdır. Böyle bir fonksiyonu.Talebe göre fiyatlandırma yapabilmek için önce bir talep fonksiyonuna ihtiyaç vardır. cari usulde fiyatlandırma ve teklif usulü fiyatlandırma (Mucuk.2001:155)Cari usulde fiyatlandırma yaklaşımında işletme kendi maliyetleri ve talepten ziyade rakiplerin fiyatlarına bakarak kendi fiyatını belirleme yoluna gitmektedir(Bovee ve Thill. 1995:369. müşterilerin geçmiş dönemlerde değişik fiyat düzeylerinden ne kadar satın aldıklarını inceleyerek. pazar etkin bir şekilde bölümlendirilerek her pazar dilimi için. açık/kapalı artırma daha çok müzayede türü işlemlerde uygulanmaktadır. hiçbir firma pazar fiyatından ayrılma cesaretini kendinde bulamaz. Açık artırmada ise en yüksek fiyat teklifini veren söz konusu ürünü satın alır veya müzayedeyi kazanır. Böylece bu düşünce .1992: 255). Bunun tersi olarak bazen yüksek fiyat uygulamak servisin yüksek kaliteli olduğunun belirtisi olarak görülebilir. benimsenen fiyattan sağlanacak olan karın tatmin edici olup olmadığıdır. Rekabet odaklı fiyatlandırma metotlarını genel olarak iki grup altında toplamak mümkündür. 8. Farklı fiyat stratejisinin uygulama maliyeti elde edilen ek geliri geçmemelidir. Bu sebeple. yani farklı müşteri gruplarının farklı fiyat ödeme koşulları dikkate alınarak da uygulanabilmektedir. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Rekabete dayalı fiyatlandırma. potansiyel müşterilerle görüşerek veya benzer yöntemlerle geliştirmek mümkündür. rakiplerinden farklı olmayan homojen mal veya hizmetlerde izlenen bir fiyatlandırma yöntemidir. kapalı usulde fiyat teklifleri genellikle bir zarf içinde gizli olarak verilmektedir. mal veya hizmetler arasındaki farklar az olduğu için. Rekabete dayalı fiyatlandırma çoğu hizmette uygulanmaktadır. Açık eksiltmede ihale için en düşük fiyatı teklif eden firma işi alır. Teklif usulü fiyatlandırma çoğunlukla ihale türü işlerin alınmasında veya müzayedelerde yaygın olarak kullanılan fiyatlandırma yaklaşımıdır. üreticiler ve pazarlamacılar fiyatlarını belirlerken mutlaka rakip ürünlerin fiyatlarını göz önüne almak zorundadırlar. Farklı pazar bölümleri tanımlanabilir olmalıdır ve onlara farklı fiyatlar uygulayabilecek bir mekanizma olmalıdır. • • • • • Farklı müşteri gruplarının fiyata tepkileri farklı olmalıdır. nakleden Öztürk. Talebe dayalı fiyatlandırma. diğer tarafta bu fiyatlarda ulaşılan satış hacimlerinin yer aldığı bir seviyeye ihtiyaç vardır. Açık/kapalı eksiltme daha çok inşaat ihalesi türü projeler için tekliflerde uygulanırken. 2003:66).3. Uygulama şekli olarak ihalelerde fiyat teklifleri açık veya kapalı usulde yapılabilmektedir.4. Rekabet çok yoğun. Pazar bölümü uygulamaya değecek büyüklükte olmalıdır. Ayrıca. benzer mal veya hizmetlerin fiyat ve satış rakamlarına bakarak. Müşterilerin farklı fiyat uygulamaları nedeni ile kafaları karışmamalıdır. Başka bir ifade ile bu yöntemi kullanmak için bir tarafta değişik fiyatların. ihaleler işe bağlı olarak açık/kapalı eksiltme veya açık/kapalı artırma usulünde de yapılabilmektedir.

Öncelikle fiyatlandırma kararlarının belirlenmesinde dikkate alınan yöntemler maliyetler. önemli ölçüde sundukları hizmetlerde farklılık göstermektedir. Düşük fiyatlar ise. Burada rekabete yönelik fiyatlandırmanın en popüler türü. 2) yüksek fiyat veya 3) düşük fiyat tespit etmeyi tercih edebilir. 1987: 361). rakiplerinin fiyatlarını sağlıklı izleyebilme bilgi sistemine sahip olmalıdır (Pointer ve Zwanzıger. Bir işletme. Bu durumda örgüt. Hastaneler. çoğunlukla kamu işletmelerinin masraflarının devlet tarafından karşıladığı ve arz kaynaklarının yetersiz olduğu sistemlerde sosyal politikalar gereği bu fiyatlanma uygulanmaktadır. rakip kuruluşları da gözeterek fiyatları saptar (Pointer veZwanzıger. Burada örgüt. Bunun yerine pazarda lider durumda olan rakibin davranışları çoğunlukla belirleyici olur. majları ve projeleri değişiktir ve farklı pazar bölümlerinde farklı hizmetleri vardır. rekabet ya da talep değildir. Maliyetleri ve talebi değişebilir ancak örgüt. Rakip odaklı bu stratejinin takip edilmesinde bir hastane. 2000: 109). gayri resmi vergilendirme idaresidir (Pointer ve Zwanzıger. kendi maliyetleri veya talebi değişmeden kalsa bile rakipleri kendilerininkini değiştirdiğinde. 8. kendi fiyatını da değiştirir (Anreasen ve Kotler. Örgütün kendi fiyatı ile maliyetleri değişebilir ancak rakiplerin kendi fiyatlarını oluşturmaları nedeniyle. kendi maliyetleri veya talebi değişmemiş olsa bile. rakipler tarafından fiyatlandırılmış ortalama düzeyi korumaya çalışmaktır (Enginkaya.hastaları çeker. Sonra bu hizmetlere bağlı diğer hizmetlerin fiyatlarının finansmanını oluşturmak için fiyatları belirnir. Pazarda fiyat tespitini yapan lider firmanın uygun kararı verdiği varsayılır. örgüt de kendi fiyatını oluşturur. esasen. rakiplerinin neye yönlendikleri temelinde kendi fiyatlarını oluşturduğundan. özel hastanelerde ise. Aynı örgüt. Bir sistemde kamu işletmesinin/hastanenin sağlamak zorunda olduğu hizmetler devlet tarafından tanımlanır. kendi fiyatını da değiştirecektir (Kotler ve Clarke. fiyatlarını. özel hizmetler ve programlar için aynı bölümdeki. bir kuruluş bütün rakiplerini hesaba katamaz. her yıl Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca ortaklaşa belirlenen fiyatları. Bu stratejiyi yürütmek için ise hastane. aynı coğrafi alanda diğer kuruluşlarla eşit olarak rekabet edemezler. tam ücret ödeyenlerle ilgili birim tarafından oluşturulacaktır. rakipleri fiyatlarını değiştirdiğinde.1994:232). Pazar lideri. Aynı durum hastaneler için de geçerlidir. 1) diğerleri gibi aynı şekilde rekabet etmeyi. Hastanedeki bu strateji örneği. daha yüksek fiyatlar. Bunların her birinde ‘biz rekabet ortamında fiyatlandırma yapıyoruz’ düşüncesinin bilincinde olmak gerekir(Mac Stravic . 1986: 8). bu örgütün fiyatlandırma politikası da rekabet kökenli fiyatlandırma olarak tanımlanmaktadır. fiyatlar dahili ya da harici zorunlulukların etkisi ile oluşturulur. pazar payına en çok sahip olan işletmedir ve en çok yönlendirici itibara sahip firmadır. 1986: 6). Ancak çoğu pazarda. fiyatlandırma politikası rekabet kökenli olarak tanımlanabilir. Türk Tabipler Birliği’nin uyguladığı taban/tavan fiyatları uygulayarak zorunlu fiyatlandırma yöntemini . gelir seviyesi düşük kullanıcılar tarafından oluşturulacaktır. başlıca rakiplerinin neye göre belirlediği temeli üzerine oluşturduğunda. Zorunlu (Devlet Düzenlemelerine Göre) Fiyatlandırma Bu stratejinin yürütülmesinde. Örneğin. Fiyatları yükseltme ve düşürmede ilk hareketi lider işletme yapar. 2003: 385). Bu yöndeki fiyatlandırma ile hastane. Hastaneler. Bir sağlık bakım örgütü. Bunun tersi olarak aynı örgüt.4. 1986: 9). Türkiye’de faaliyette bulunan kamu hastaneleri. rakiplerin kendi fiyatlarını sürdürmeleri nedeniyle fiyatını sürdürür. kendi fiyatı ile maliyetleri veya talebi arasında katı bir ilişki sürdürmeye gitmez. Bazen maliyetlerin kurtarmadığı zamanlarda dahi hizmet vermeye devam edebilirler.4.

işletme kendi eli ile rakip yaratacak demektir. Böyle bir durumda taban fiyat uygulamadan amaç. dernek ve odaların düzenlemelerine ve pazar koşullarına bağlı olarak da kontrol altında tutulmaktadır (Usta. ürünün değişik özellikleri. sağlık sektöründe çalışan kişilere daha az ücret ödenmesini önlemek amacıyla asgari bir ücret seviyesi tespit edebilir (Kısa. tavan fiyat uygulaması. müşterinin istediği hizmet kalitesi ile maliyetler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Devlet şayet pazarda oluşan denge fiyatının yüksek olduğunu düşünürse sağlık işletmeleri için tavan fiyatları tespit etme yoluna gidebilir. Bir an önce yatırımı geri almak. sadece sınırlı rekabet imkanına sahiptirler (Bone ve Kurtz. Müşteriler. Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma uygulamaları. Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma Uygulamaları (Karafakioğlu. 1999: 246). hizmetler açısından bazı sakıncaları da beraberinde getirir( slamoğlu ve diğerleri.5. Devlet ayrıca. Bu tespitle. fırsat varken iyi bir gelirden yararlanarak hizmet kalitesini artırmak açısından uygun olan bu strateji. her yıl yayınlanan bütçe uygulama talimatı ile belirlenen fiyatlara göre yapılmaktadır (Sezer. üretim. Pazarın kaymağını alma stratejisini gerçekleştirebilmek için. yeni bir ürüne olduk¬ça . devletin sağlık pazarındaki fiyatları kontrol etmesi değişik bir müdahale şeklidir. Fiyatlandırma stratejisinin geliştirilmesinde ise. o alana kolayca girilebiliyor. taban fiyat uygulaması ya da asgari ücret tespiti şeklinde yerine getirmektedir. Şayet mal ya da hizmetlerin fiyatı belirli bir grup dışında kimse tarafından karşılanamıyorsa tavan fiyat uygulaması zorunlu hale gelir. 2006:202). devlet eğer piyasada oluşan denge fiyatını az buluyorsa minimum seviyede fiyat kontrolüne giderek taban fiyat belirleyebilir. uzun dönemli etkileri olacak fiyatlandırma kararlarının tasarlanmasını ifade etmektedir (Pointer. idari maliyetler ve rekabet. 1999: 37). ayırt edici uzmanlığa gerek duyulmuyor ve yeterli talep yaratılamayacaksa. 1986: 6). Fiyatlandırma Stratejileri Fiyatlandırma stratejisi. Bu stratejide “Yamur yağarken testileri doldurmak” mantığı vardır.1. pazar yapısı. 1999: 447).kullanmaktadırlar. Hizmetlerin kolay taklit edilebildiği dikkate alındığında. 2000: 8). Özel hastanelerde ise ya sosyal güvenlik kuruluşları ile yaptıkları paket anlaşmalar aracılığı ile fiyat belirlemekte veya fiyatların tabanı TTB (Türk Tabipler Birliği) tarafından tespit edilmektedir. Devlet bu kontrolü. Bir diğer nokta ise. pazarlama amaçları. Zwanzıger.5. devlet düzenlemelerinin yanı sıra. Pazarın Kaymağını Alma Bu stratejide hizmet olabildiğince yüksek fiyat ile pazara sunulur. Kamu sağlık işletmelerinde fiyatlandırma.1998:165-168): • • • Devlet düzenlemelerine bağlı uygulamalar Dernek ve odaların düzenlemesine tabi uygulamalar Pazar koşullarına bağlı uygulamalar şeklinde özetlenebilir. talep gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir. yüksek fiyat stratejisinin Pazar çekiciliği yaratacağı gözden uzak tutulmamalıdır. sağlık hizmeti ya da malını üretenlerin gelir kaybına uğramalarını önlemek ve maliyetin altında satışa engel olmaktır. kinci bir fiyat kontrol şekli olan taban fiyatta ise. Buradan yola çıkarak fiyatlandırma stratejilerini aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür: 8. Hizmet kolayca taklit edilebiliyor. 8. nadir olan yüksek kalitedeki hizmetler için yüksek ücreti gönüllü olarak ödeyebilirler. Bununla birlikte çoğu hizmet sunucular.

8. başlangıçta yüksek bir fiyat uygulamak ve ardından da fiyatlan düşürerek rakiplerin piyasaya girmesini engellemek ve pazar payını korumaktır.2001:164) • Satış hacmi fiyata karşı çok duyarlıysa.. pazar koşullarına göre değişir. Ancak.yani mal farklılığını sürdürdükçe. Duyar¬lığın düşük olduğu pazar bölümlerinde. Pazara girme veya pazara derinlemesine nüfuz etme stratejilerinin uygulanması durumunda pazarın kaymağını alma politikalarına göre daha kolaydır:(Mucuk. başka bir deyişle talebin fiyat esnek¬liği yüksekse. Yüksek fiyatların uygulanma süresi. Pazarın kaymağını alma stratejisi uygulanacak politikaların başarı kazanabilme¬si için aşağıdaki noktalara özen gösterilir: • • • • Rakipleri olmayan ve yeniliğiyle tüketici üzerinde çekici bir etki yaratan ürünler için. üretim. Pazara Girme Stratejisi (Pazara Nüfuz Etme) Güçlü bir pazara sahip olmak veya pazara girmek için. Geniş çapta üretime gidildiğinde üretim ve pazarlama giderlerinin birim ba¬şına düşen niceliklerinde bir azalma olmalıdır. ürünün reklam ve satış arttırıcı öbür eylemler aracılığıyla tüketiciye tanıtılmasıyla olur. Pazarın kaymağını alma stratejisinin amaca rakipler piyasaya girinceye kadar yüksek bir gelir elde etmek. ( çöz. geliştirme. Pazara yeni olarak sürülen ürünün kısa zamanda taklitleri yapılabilir. Malın taklit edilmesi geciktikçe. pazar çeşitli bölümlere ayrılır ve ürünün fiyata karşı gösterdiği duyarlığa göre farklı fiyatlar uygulanır. düşük fiyatlarla talebi arttırma olanağı daha fazladır. Bu politikalar. yüksek bir fiyatla pazarın kaymağı alınabilir.Yani pazarı büyütmek kolay olacaktır. yeni ürünü pazara sunan işletme.2. Talep esnekliğinin derecesine bağlı olarak.Rakiplerin oluşması riski vardır.Pazardaki talep elastikiyetide geçici olabilir ‘tüketiciler mala alışınca bu durum değişir’ şeklinde düşünülebilir. Yüksek fiyat üstün kalite imajı yaratabilir. pazarın kaymağını almayı sürdürebilir.. dağıtım kanalla¬rının örgütlendirilmesi ile tutundurma giderlerini karşılamak biraz daha düşük olabilir.Ve bu yeni ürün beklide yeni imajı bile yaratmayabilir. fiyatlar zo¬runlu olarak tüketicilerin harcama güçlerine göre ayarlanır. • • • .yüksek fiyatlar konur. bu noktada dikkatli uygulanmalıdır bu strateji Yeni bir ürünün başlangıçtaki araştırma. bu yaklaşımı makul kalan en önemli sebep ise yeni ürünlerin pazara sunulmasına kadar geçen sürede işletmenin yapmış olduğu yatırımları geri kazanabilmek için bu tür bir uygulamaya gitmesinin kaçınılmaz olduğudur. başlangıçta yüksek bir fiyat uygulayarak pazarın kaymağını alma stratejisinin karşıtıdır.Bu durumda. nedeni ise sabit maliyetlerin yüksekliği kitle üretimini zorunlu kılabilir. yeni ürünlere başlangıçta düşük bir fiyat uy¬gulamayı gerektiren stratejilerle gerçekleştirilir.2005:173) Yeni ürün yada hizmet hayli masraflıdır ve de risklidir. Bu stratejinin tenkit edilen yönü ise başlangıç fiyatının yüksek olması sebebiyle düşük gelir grubundaki insanların bu ürünleri satın alamadıklarıdır. Bu fiyattaki bir ürünün pazarda tutunabilmesi. pazarın kaymağını alma stratejisini gerçekleştirecek politikalar kolaylıkla uygulanabilir.5. Yüksek sabit maliyetlerin düşürülmesi gereklidir .

Çok farklı çeşitte ürün satan işletmelerin fiyatları elinden geldiğince düşürdüğü imajını yaratmak üzere kullandıkları bir taktiktir.1. (Havayolları. • • • • küsuratlı fiyatlandırma. şletme uzunca bir süre fiyatı sabit tutmaya çalışır.3. bu taktik uygulanmaz.2. 8. Türkiye de de ucuz sağlık hizmetlerinin kötü sağlık hizmeti olarak algılandığı ifade edilmektedir(Karafaoğlu.8. Bu mağazalarda fiyatlar çok düşürülürse müşteriler o mağazaları basit ve ucuz bularak alımlarını durdurabilirler. Psikolojik fiyatlandırmada aynı zamanda işletme imajı da dikkate alınır. Bu strateji psikolojik araştırmalarla doğrulanmış veya reddedilmiş değildir. Fiyatın bir önceki yuvarlak rakama yakın.5. sabit fiyat uygulaması. .3. Yüksek kalitedeki hizmetler için pazarlamacılar bu stratejiyi kullanmaktadır.5. 8. Psikolojik Fiyatlandırma Aslında tüm fiyatlandırma politika ve yöntemleri müşteri psikolojisini dikkate almakla beraber literatürde ayrıca bir psikolojik fiyatlandırma politikasından söz edilmektedir. ABD ‘de yapılan bir araştırmaya göre tüketiciler pahalı arabaların daha kaliteli olduğunu düşünmektedir(Altunışık. bu rakamın hemen altındaki kalanlı rakamın seçilmesiyle oluşturulan fiyattır(örneğin 100 YTL yerine 99 YTL şeklinde fiyatlandırılması gibi).3. Bazı perakendeciler bazı mallar için bazı fiyatların psikolojik olarak çekici olduğu kanısındadırlar. sağlık kulüpleri vb.5. Sabit Fiyatla Fiyatlandırma Psikolojik fiyatlandırmanın bu türünde.3. Eğer.3.onun küsuru olarak düşünülmesi amacıyla kullanılmaktadır. düşük fiyatla algılanmayı tercih edebilir.). Küsuratlı Fiyatlandırma Bir ürünün yuvarlak raklamla belirlenmiş temel fiyatının yerine. Tüketicilerin fiyatı algılamalarını ya da fiyatla hizmet kalitesi arasında kurdukları ilişkiyi dikkate alan bir yaklaşımla fiyat. 1998:189). sektör dengesiz bir ekonomik yapı içindeyse. psikolojik değerlendirmeye dayandırılabilir. Yaygın olarak kullanılan psikolojik fiyatlandırma taktikleri arasında .5. kalite ve statü sembolüdür. Prestij Fiyatlandırma Bazı perakendecilerin hedef müşterileri için "yüksek fiyat". Bazı işletmeler. işletme yöneticileri “tek fiyat “ uygulaması ile müşterilerin güvenini kazanmak için başvurdukları bir taktiktir. miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma sayılabilir. Özdemir ve Torlak:2004: 216). prestij fiyatlama. 8.

bazı hizmetleri. Yere Göre : Yer esasının bir “fayda biçimi” olduğu alanlarda örneğin. yi bilinen. marka adına ve imaja göre farklı fiyatlandırılır. ürünün fiyatını artırmak yerine.3. yapay indirim politikası.5.4. hastanelerin .Bir parfüm üreticisi. (Mucuk.2001:161)Burada amaç herkese ödeyebileceği en üst düzey fiyatı uygulama olanağı verilmektedir. gece ve gündüz tarifelerinin farklı olması. • • • • . Böylece daha az sayıdaki tüketicinin olumsuz tepki göstermesi sağlanmaktadır.yer.5. fiyat liderleri politikası ( Büyük mağazalar müşteri sayısını artırmak için bazı ünlü markalı ürünlerin fiyatlarını düşürüp bu kaybı normal fiyatlı ürünlerin satışından karşılarlar).8. uçak. ekmek gramajlarının düşürülmesi).4.5.mamul.2001:160)Bu uygulamada malın marjinal maliyeti aynı olmakla beraber. kış aylarında tatil köylerinin fiyatları indirmesi. nakit iadesi veya bir ürün verme . 21:2000) maj Esasına Göre: Bazen aynı mal. tiyatro. imajı olan marka yüksek fiyattan satılır. Fiyat farklılaştırılması değişik ölçütler kullanılarak yapılabilir. zamana bağlı olarak değişen talep yoğunluğu söz konusu ise bu yoğunluklara göre farklı fiyat uygulanmaktadır.(Mucuk. özel faizli ödeme planı. tren tramvay gibi toplu taşıma taşıma araçlarıyla müze. Promosyon Fiyatlandırması şletmeler bazen satışı artırmak için çeşitli promosyon faaliyetlerinde bulunurlar. şletmenin ürünleri mevsim. miktar indirimi yolu ile bir çeşit gizli zam yapılmaktadır.zaman. Hizmet/mamul Esasına göre : Burada söz konusu hizmet veya mamullerdeki çok küçük farklardan yararlanarak .imaj gibi ölçütler olabilir(Can. stadyum ve gazinolarda aynı birim maliyetli yerler tüketici talep ve tercihlerine göre değişen fiyatlarla fiyatlandırılır. gün ve saat etmenleri göz önünde tutularak fiyatlamasıdır.5. Miktar ndirimi Yoluyla Fiyatlandırma Psikolojik fiyatlandırmanın bu türünde.(hatta margarin üreticisi)aynı mamulü farklı isim ve ambalajlarda iki ayrı fiyatla fiyatlandırır.satış yerine gelen müşterilere aynı mal farklı fiyatlardan satılır.müşteri. 8. Bazen de fiyat cüzi olarak düşürülür ancak miktarda daha fazla azaltma yoluna gidilmektedir. Zamana Göre: Bir mal yada hizmetin. ameliyat yada bazı tıbbi uygulamaları hafta sonu yada hafta içi mesai saatleri sonrasında düşük fiyatlarla gerçekleştirmesi (Tengilimoğlu ve Dziegielewski.özel gün fiyatlandırması (ABD ‘de bağımsızlık günü indirimleri gibi).ya müşterinin bilgisizliği veya talebin yoğun olmasından yararlanılarak. Örneğin. • Müşteri Esasına göre: Otobüs. belediye otobüslerinin öğrenci ve yaşlılara farklı fiyat uygulaması.mal veya hizmette yapılan farklılığın maliyette yarattığı farklılığa oranla daha büyük fiyat farklarının uygulanmasıdır. 2001:321). Faklılaştırılmış Fiyatlandırma Farklılaştırılmış fiyatlandırma aslında talebe göre fiyatlamanın değişik uygulama şekillerinden biridir.Tuncer ve Ayhan. 8. Örneğin telefon görüşmelerinde. Bunlar arasında en yaygın taktikler şunlardır. (Örneğin.tiyatro gibi yerlerde aynı mal veya hizmet için farklı fiyatlar uygulanır.Bunlar.

Eğer işletme bu masrafları alıcıya yüklemek isterse fiyatlar bölgelere göre değişebilmektedir. anjio hizmetlerinin teşhis ve tedavi giderlerinin bir paket halinde fiyatlandırılması bu yönteme başka bir örnek olarak verilebilir. Örneğin tatil için tur satan seyahat ajentası fiyat içerisine. 8. Hizmet pazarlamasında çoklu hizmetlerin fiyatlamasının yaygın kullanılan yöntemlerden birisi paket ya da demet olarak fiyatlandırmadır(Guiltinan. kalp ameliyatları. konaklama. 1987: 74). yiyecek -içecek ve sigorta ücretini de dahil etmesi. Petrol fiyatlarında olduğu gibi. Ürün Karması (Çoklu Hizmet ya da Paket) Fiyatlandırması şletmenin aynı ürün kategorisindeki birden fazla ürüne sahip olması durumunda fiyat belirlerken her bir ürün için ayrı bir ürün fiyat belirlemek yerine. Sağlık hizmetlerinde check up. tüm ürün karması için ortak bir fiyat stratejisi uygulamasıdır. uçak bileti. Dolayısı ile ürünlerin oralara ulaştırılma ( taşıma ve lojistik) maliyetleri oldukça yüksek olabilmektedir.6.5.• Coğrafik bölgeye göre: şletmelerin müşterileri çeşitli mesafelerde ve cografik alanlarda olabilmektedir. .

.

gazete bayii. çalışma saatleri ve hizmet sağlayıcısının bir diğerine yakınlığı. Günümüz ekonomilerinde dağınık bir coğrafyada bulunan binlerce üretim işletmeleri ile milyonlarca tüketicinin doğrudan ilişkiler kurması güçtür. sağlık hizmetlerinde dağıtım. Rotarius. Aile . Ayrıca kuruluş yeri hastalar kadar sağlık kuruluşu içinde uygun olması gerekir. Bir an. bakkal. taşıma gibi konuları içerir. O nedenle hizmetlerde özelliklede sağlık hizmetlerinde sağlık işletmelerinin kuruluş yeri seçimi ve haberleşme sistemleri çok önemlidir. her gün tüketicilerin çeşitli mallar satın aldıkları. Hizmetlerde ise hizmetlerin özellikleri nedeni ile depolama ve ambalajlama gibi faaliyetlerin olmaması hizmetlerde dağıtımı kolaylaştırmaz. eczane. raflayarak ve bunlara benzer çeşitli pazarlama fonksiyonlarını yerine getirerek müşterilerin daha kolay ulaşabileceği bir hale getirirler(Karafakioğlu. Üretici ve tüketici arasındaki coğrafik uzaklık aracılar yardımı ile kapatılmaktadır. ulaşım/erişim konularını oluşturur(Liberman. teşhis ve tedavi olmayı) içermektedir. bölerek. Dağıtımda hizmet kavramının özelliklerinden doğan bu tür bir farklılık göz önüne alınarak uygulamalara geçmek gerekmektedir. depolama. Dağıtım. zorlaştırır daha da karmaşık hale getirir. kitapçı. Dağıtım ya da yer olarak adlandırılan bu pazarlama karması elemanın ana işlevi yer. Hastaların sağlık kuruluşuna uzaklığı sağlık kuruluşunu kullanma sıklığını da etkilemektedir. manifaturacı. Sağlık bakımında yer ise tipik olarak. stok kontrolü.SAĞLIK H ZMETLER PAZARLAMASINDA DAĞITIM VE DAĞITIM KANALLARI Pazarlama karmasının bir diğer elemanı dağıtım üretim işletmeleri ile tüketiciler arasında bir köprü görevi görmektedir. toptancı ve perakendeci işletmelerin olmadığı düşünülürse. 1987:166). zaman ve kullanım faydaları yaratarak tüketici ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmaktır. Hizmetlerin etkin bir biçimde hedef kitleye ulaştırılması ile ilgili kararları içeren dağıtım ticari işletmelerde. Toptancı ve perakendeciler üreticiden satın aldıkları büyük miktardaki malları taşıyarak. vb.) ve ulaştıktan sonra sağlık personelinin veya tedavi olanaklarının bulunabilirliliğini ( fazla bekleme olmaksızın kısa sürede muayene. benzinci. manav. günlük yaşamın ne ölçüde güçleşeceği kolayca kavranabilir(Cemalcılar. • • • • Tutundurma karmasının tanımını. 1998:136). üreticiden tüketiciye taşınacak somut bir ürünü. 2001: 27). Çünkü hizmet ancak üretici ve müşterinin bir araya gelmesi halinde sunulabilir. önemini Tutundurma ve iletişim sistemi arasındaki ilişkiyi Tutundurma karması elemanlarını Sağlık hizmetlerinde reklam sınırlamaları ile ilgili genel mevzuatı öğrenmiş olacaksınız. hizmetlerin sunulduğu yeri işaret etmektedir.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . Özetle hastanın sağlık kuruluşuna kolayca ulaşabilmesi (park sorunun olmaması vb. Hizmetlerde hizmetin müşteriye ya da müşterilerin hizmete nasıl ulaşacağı önemli bir sorundur. 9. Ayrıca. sağlık hizmetlerine ulaşım (accessibility) yanında hizmetin bulunabilirliliğini (availablity) yani hastanın ihtiyaç duyduğu sağlık personeli ile kolayca görüşebilmeyi ve tedavi olmayı içermektedir. coğrafi yerleşim.

1. 1996 : 257). 2004:250). yönlendirme katkıları da sağlamaktadır. sağlık kuruluşuna gelirken ne kadar az sıkıntı çekerse mekan faydası o kadar artıyor demektir. 9.2. işletmeler açısından maliyetlerin düşmesini sağlayabilir. doktora gitmez(Karafakioğlu. zaman. biçim faydası ve hatta değer yarattığı görülmektedir. Aracılar satış faaliyetlerini üstlenerek işletmelere yeni ürün geliştirmede zaman avantajı sağlaması yanında. Çünkü bir hastanenin veya muayenehanesi olan hekimin pazardaki imajı. Ancak sağlık hizmetlerinde stoksuzluğun maliyeti (hastanın tedavisinin gecikmesi. üretici işletmeler imalat faaliyetlerine ek olarak. aile hekimliği. Ayrıca bir hastanelerin değişik kliniklere sahip olması.1. gönüllü katılımcılar programları gibi uygulamalar uygun hizmetlerin uygun yerlerde sunulması konusunda verilen karar ve uygulamalara örnek oluşturabilmektedir. çalışma saatlerinden sonra ve hafta sonları da randevu saatleri ile tüketicilere önemli yer faydası sunabilir. Zaman Faydası Dağıtım kanallarında yer alan aracıların en önemli işlevlerinden biride malları satın alarak müşteri talep edene kadar saklamalarıdır. Birinci basamak bakım veren klinikler. Bunardan hangisini ne zaman satılacağı ve kimin alacağı belli olmaz. Bir otomobil acentasının fabrikadan çeşitli model ve renklerde araçları bir arada satın alır. Aracı işletmelerin olmaması durumunda . Randevu almış olan bir hastanın normal olarak 15 dakikadan fazla beklememesi gerekir. hamile lise öğrencilerine doğum öncesi bakım götürmesidir (Berkowitz. 1998:140).Örneğin. Yer Faydası Aracıların en büyük fonksiyonu ürünleri veya hizmetleri tüketicilere daha erişilebilir yaparak yer faydası sağlamaktır. . sağlıklı yaşam programları.1. Çünkü çoğu işletmenin olanak ve kaynakları mallarını sınırlı sayıdaki dış pazarlara ulaştırmaya yetmektedir. Ayrıca dağıtım kanalları ekonomik açıdan da birtakım tasarruflar sağlamaktadır. Bir hastaya normal olarak ayrılacak süre branşların özellikleri dikkate alınarak hesaplanmalı ve randevular ona göre ayarlanmalıdır. ünü ile hastaların beklemeye katlanma derecesi arasında ilişki vardır. gezici sağlık ekipleri.Her organizasyon fazla miktarda stok’un bir maliyet unsuru olduğunu ve ondan sağlayacağı fayda ile stoku elde tutmanın maliyetini karşılaştırmak zorundadır. mülkiyet. bankaya. yoğun ve karmaşık tüketici ilişkileriyle ve satışlarla uğraşmak zorunda kalacaklardır.danışma klinikleri. DAĞITIM KANALLARININ FAYDALARI Geleneksel endüstrilerde aracı ve komisyoncular ürün fiyatına kendi kar ve masraflarını ekleyerek ürün maliyetini artırsalar da dağıtım kanalında yer alan aracıların yer. Diğer bir örnek Columbus hastaneler zincirinin Ohio’daki Sağlık şirketinin Van tipi seyyar tıbbi araçlarla Colombus şehrinin yakınındaki iki yerleşim merkezindeki liseleri ziyaret ederek. Ayrıca üretici işletmeler ile tüketiciler arasındaki ilişkilerin sayısını azaltarak. 9. 1996: 257). Sağlık bakım organizasyonları zaman faydası sağlama ile ilgili farmakolojik ya da dayanıklı medikal ekipmanlar gibi destekleyici mallara genellikle ihtiyaç duyarlar.1. Bu durumda işletmeler için dağıtım kanallarına başvurmak ve bu kanalları kullanmak zorunlu hale gelmektedir (Ecer ve Canıtez. ilaç veya malzeme yokluğu nedeni zamanında müdahale edilememesi ve hastanın ölmesi gibi kayıplar yanında. Gelen müşteriyi rakip firmalara kaptırmamak için yeteri kadar aracı stokta bulundurması gerekir. 9. Hiç kimse mecbur olmadıkça uzaktaki bir markete. mesai saatleri dışında faaliyet göstermesi de bir stok maliyetidir. bir hasta. müşteri ve kamuoyunda değer kaybına da neden olabilir) diğer hizmetlere nazaran daha yüksektir (Berkowitz.

biçim faydasının artmasına katkıda bulunurlar. Bu nedenle üretim bölümünün görevi biçim faydası. 1998:142).1. Ortopedi kliniğinde protezin hastaya tam uygun hale gelmesi için uzun süre çaba sarf edilir. kendilerine faydası olacak bir sağlık hizmetini satın almayı tercih ederler (Karafakioğlu. yer ve zaman faydası yaratmaktır denir. Ancak dağıtım kanalındaki aracılar. temel görevleri üretmek olmamakla birlikte. Bütün bu gayretlerin amacı hasta açısından zaman faydasını artırmaktır. fiyatı kadar arandığında bulunabilmesi de aynı ölçüde önemlidir. Günümüz insanı için hizmetlerin kalitesi. Şekil faydası. Bu nedenle üretim bölümünün görevi biçim faydası. hekim tarafından konulan teşhisin ve yazılan reçetenin hasta için bir anlamı yoktur. Gözlükçü odak noktasını tam oturtmazsa. kendilerine faydası olacak bir sağlık hizmetini satın almayı tercih ederler (Karafakioğlu.1. çünkü rahat göremez. Hastalar da bedelsiz ancak kalitesiz bir sağlık hizmeti yerine. Buna karşılık stanbul’daki bir teknosa mağazası.5. pazarlama bölümünün görevi ise mülkiyet. Nihai bir ürüne bazen kanal elemanları da (toptancılar ve perakendeciler ) değer eklerler. Şekil Faydası Üretimin amacı biçim faydası yaratmaktır. şe yaramayan bir mal veya hizmet fiyatı sıfır dahi olsa satılamaz. Bu nedenle kesintisiz hizmet sunmak için bu maliyetlere katlanılır. bedelini ödeyerek kaliteli. Gözlükçü odak noktasını tam oturtmazsa.4.4. Şekil faydası. Çünkü bunlar zaman faydası yaratmaktan yoksundurlar. kanal elemanları ürünün yer. ABD ‘nin Kaliforniya şehrinde bir deponun rafında bulunan bir Apple bilgisayarı düşünün. Hastalar da bedelsiz ancak kalitesiz bir sağlık hizmeti yerine. temel görevleri üretmek olmamakla birlikte. Pazarda arandığında bulunamayan mal veya hizmetlerin müşterileri fazla olmaz. 9. müşterileri istediği zaman bilgisayara sahibi olsun diye mağazada satılan mallar arasında bu marka bilgisayarı bulundurarak ve müşterilerine bilgisayarı nasıl kullanacaklarını göstererek. 9. bedelini ödeyerek kaliteli.1.Çünkü kişilerin ne zaman hastaneye başvuracağını önceden tahmin etme zordur. üretim ve pazarlama aracılığıyla yaratılan faydaların en önemlisidir. sahiplik ve şekil faydasını artırırlar. pazarlama bölümünün görevi ise mülkiyet. yer ve zaman faydası yaratmaktır denir. çünkü rahat göremez. Dağıtım Kanalında Meydana Getirilen Ürün Değeri Firmalar. 9. Ancak dağıtım kanalındaki aracılar. Ortopedi kliniğinde protezin hastaya tam uygun hale gelmesi için uzun süre çaba sarf edilir. Değer yaratmaya bir örnek verecek olursak. şe yaramayan bir mal veya hizmet fiyatı sıfır dahi olsa satılamaz. müşterisinin problemlerini . Müşteri için uygun bir yerde kullanılmaya hazır olmadığından (yer faydası).) ve bileşikler katarak değer eklerler. müşteri onu istediği zaman (zaman faydası) ve istediği gibi kullanma seçkinliğine sahip olmadığından (sahiplik faydası) bu bilgisayar müşteri için çok fazla değer ifade etmemektedir. hekim tarafından konulan teşhisin ve yazılan reçetenin hasta için bir anlamı yoktur. araştırma geliştirme ve imalat sürecinde bir ürüne çeşitli materyaller (ham madde vb. üretim ve pazarlama aracılığıyla yaratılan faydaların en önemlisidir. biçim faydasının artmasına katkıda bulunurlar. Şekil Faydası Üretimin amacı biçim faydası yaratmaktır. okuyamaz. zaman. okuyamaz. böylece. 1998:142).

2. 1996:13. Da¬ha uzun ve formel bir tanıma (Amerikan Pazarlama Derneğinin ta¬nımına) göre de dağıtım kanalı. açık olan gün ve saatler. Malların çoğu dolaylı dağıtılırken hizmetlerin pek çoğu doğrudan dağıtılır. belli hatlarda ulaşım araçlarını devreye sokarak müşterilerin işletmeye ulaşımını kolaylaştırmaktadır. diğer ucunda tüketici ve bu ikisinin arasında da aracı kuruluşlar yer almaktadır(Mucuk. Bu akışlar ürünlerin ve hizmetlerin dağıtımında yer alan kanal üyelerini ve diğer kurumları birbirine bağlayan bir bağ oluşturur. Hizmet pazarlamasında dağıtım. Bazı stratejiler. 1. .çözmek için bir sistem kurmak maksadıyla bilgisayarı başka ekipman ve yazılımlarla eşleştirerek. bir sağlık işletmesinin hafta sonları veya akşamları açık olma durumu. Müşterinin berbere doğrudan gelmesi veya berberin müşterinin ayağına gitmesi gerekir. değeri olan şeylerin doğuş. Dağıtım kanalının bir ucunda üretici. 2004:182). randevular. satış tutundurma. hizmet dağılım karakteristikleri. vb. • • • • • Fiziksel akış :Ürünlerin üreticiden tüketiciye fiziksel olarak hareketinin sağlanması. havayolu işletmeleri. üretilen mamullerin tüketicilere ulaştırılmasıyla ilgili tüm çabaları içerir ve bu nedenle üretim ile tüketim arasındaki boşluğu kapatır. müşterilere cazip ödeme koşulları sunarak ve bilgisayarı sattıktan sonra ortaya çıkabilecek problemler için servis sağlayarak bu Apple bilgisayarın değerini artırır. 9.1997:242). Tek (1997:519)ise dağıtım kanalını. tedarik. Dağıtım stratejileri genellikle iki kategoride ele alınmaktadır. Lovelock ve Wırtz. kişisel satış. Ancak kanal elemanları tarafından eklenen değer satış fiyatına yansıtılır. malların ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pa¬zarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır. Paranın akışı: Ürünü satın alanların ürünün bedeli olarak satıcıya para ödemesidir. “fikir. Bir saç kesim hizmetini dolaylı dağıtmak mümkün değildir. geceleri güvenlik elemanlarının kiralanması. çıkarım veya üretim noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan birbiriyle bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistem şeklinde tanımlamaktadır. Bu akış içine yardımcı bir kurum olan reklam ajansları da girebilir. kısa aralıklı bekleme sürelerine ilişkin mükemmel bir sistem. DAĞITIM KANALI KARARLARI Dağıtım. fiziksel Dağıtım Dağıtım kanalı. Bilgi akışı: Bilgi akışı pazarlama kanalında çift yönlü olarak akar. teslimat şekilleri. halkla ilişkiler/duyurum çabalarının da akışı olur. Dağıtım kanalının oluşturulması ile sağlanan faydalar yanında bir takım akış meydana gelmektedir. ürün ve hizmetler gibi. Bu ters yönlü bir akıştır. Bu nedenle hizmet pazarlamasında dağıtım stratejisi geliştirme konusunda en önemli husus hizmete erişimi sağlamaktır. Dağıtım Kanalları 2. Pazarlama kanalı yönetimi açısından bu akışlardan en önemlileri(Timur ve diğerleri. «bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel kullanıcıya akışında izlediği yol» diye tanımlanabilir. oteller. park alanı. kısaca. Sahipliğin akışı: Ürünlerin mülkiyetinin birinden diğerine akışını ifade eder. Tutundurma (satış çabalarının) akışı: Karşılıklı bilgi akışı yanında üreticiden tüketiciye doğru reklam. park alanlarının aydınlatılması. bekleme süresi ve diğer erişim sebeplerinden oluşan karmadır. Bazı hizmet işletmeleri örneğin. nakliyat.

1. bir¬den çok işletmelerin bir araya gelmesiyle de oluşabilir. . yüksek kar marjlı satıcılara ya da yoğun dağıtım kullanımına bağlı olarak fiyatlar. 2. 1989: 9). Kanal kararlarının üst kademe yönetimi için önem taşımasının iki nedeni vardır. söz konusu acente ile sözleşme yapacak ve koşullar değişse bile sözleşme yaptığı acenteyi aradan çıkartıp kolaylıkla kendi satış olanakları ile satış yapamayacaktır. Birinci olarak. Dağıtım kanalı.1.3. satmasına bağlı olarak değişecektir. Üretim ve tüketim temposunun aynı veya benzer olması. Bu nedenle dağıtım kanallarına ilişkin seçim yapılırken bugünün koşullarının yanı sıra ileri dönemlere ilişkin olası koşulların da dikkate alınması gereklidir (Özkale. kanal üyelerinin işbirliği derecesine bağlı olarak da tanıtma kararları etkilenecektir. Ancak direkt dağıtımın gerçekleşmesi için.kamu ulaştırma imkanlarına yakın bir yerleşim yeri ve evde sağlık bakım hizmetini de içine alan hizmet sunumu şekillerini kapsamalıdır (Sweeney. 1995:36). Örneğin. toptancılar. seçilen dağıtım kanalı işletmenin her türlü pazarlama kararını yakından etkileyecektir. işletmenin satış gücüne ilişkin kararları. 9. Direkt dağıtımda üretici direkt olarak tüketiciye hitap etmekte ve gerekli pazarlama fonksiyonlarını da kendisi yerine getirmektedir. Üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki uzaklığın az olması.Sezgin. Berl. Winston. söz konusu kararların firmayı birtakım uzun dönemli taahhütler altında bırakmasıdır. perakendeciler gibi işletme dışı ku¬ruluşların oluşturduğu bir örgüttür.1999:243): 1. üretici işletmenin hiçbir aracı kullanmadan mal veya hizmetini tüketiciye ulaştırmasıdır. işletmenin doğrudan doğruya perakendeciye ya da birtakım acentelere vs.DAĞITIM KANALLARININ SINIFLANDIRILMASI Literatürde dağıtım kanalları değişik görüş açılarına göre sınıflandırılmaktadır.3. Diğer bir deyişle.3. ürünlerini bir acente aracılığıyla satmaya karar veren bir firma.1994:147). lişkinin Türüne Göre Dağıtım Kanalları Kanal üyeleri arasındaki ilişkinin doğrudan ya da dolaylı olmasına göre dağıtım kanalları iki şekilde sınıflandırılabilir. 9. Bu sınıflandırmalar arasında tam bir bütünlük olduğu söylenemez. Örneğin. Dağıtım kanalı mamul ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla işletme içi ünitelerle acenteler. işletmelerin kendi yapıları içinde yer alan be¬lirli üniteler arasındaki ilişkiler şeklinde olabileceği gibi. Bu yüzden dağıtım kararları üst yönetimler için önemlidir. şu koşulların tümünün veya bir kısmının bulunması gerekir (Mucuk. Doğrudan Dağıtım Doğrudan dağıtım. alım satım işleminde taraflardan biri dağıtım fonksiyonunun tümünü veya önemli bir kısmını üstlenmektedir(Arpacı ve diğerleri.Uray . Aynı şekilde.1. Dağıtım kanallarına ilişkin kararların önemli olmasının ikinci nedeni. Dağıtım kanalları şu şekilde sınıflandırılabilir: 9.

Üretici. ürüne veya bölgeye ve endüstriye göre ) çeşitli aracılar bulunmaktadır. tüketici ile yakın ilişki kurabilmesi nedeniyle pazardaki değişmeleri daha iyi izleme olanağına sahip olur. Mamullerin yeterince standartlaşmış olması Doğrudan dağıtım için mutlaka bu koşulların gerçekleşmesi gerekmemektedir. Toys “R” Us ve Wal-Mart) yapmaktadırlar. Dolaysız Dağıtım Kanalı Üretici-toptancı-perakendeciden oluşan geleneksel pazarlama kanalı canlıdır ve ürünlerin geniş bir alana dağıtımında kullanılırlar.1. üretici bunları kendi satış örgütü ile sağlayıp sağlayamayacağını bilebilir Bu avantajlarına karşılık. direkt dağıtımın. Üretici genel olarak. Aracılar çok çeşitli işlevleri (stok bulundurur ve fiziksel dağıtımı gerçekleştirir. yüksek bir finansal güce ve fazla riske katılmayı gerektirmesi gibi sakıncaları vardır. Özellikle hizmet sektöründe doğrudan dağıtım kaçınılmaz olmaktadır. Migros. 2. Aracılar üretici işletmeden bağımsız bir kuruluş olup.3. (Ferrel.2002:142-154). satış sonrası hizmetleri verir ve müşteriye kredi sağlar) yerine getirmektedir. 9. geniş depolama olanaklarını. yüklendiği görevleri üretici adına yerine getirmektedir.3.1. Satış faaliyetleri etkin bir biçimde kontrol edilir. talep değişmelerine göre üretimde ve pazarlama karması unsurlarında gerekli değişiklikleri ve düzeltmeleri yapar. Üreticilerle en son kullanıcılar arasındaki akışı sağlayan çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ( pazara göre.1990:170-173): . Nike. geniş bir hareket serbestisine sahip olur. Direkt dağıtımın bir takım avantajları vardır. Ürünlerin ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışına yardımcı olan kişi ya da örgütlere aracı adı verilmektedir.1999:244): 1.Hortline. malın mülkiyetini üzerine alarak veya almaksızın mülkiyetin devrinde aktif rol oynar (Yalçın. yüksek sabit yatırımı. Örneğin. Dolaylı Dağıtım Dolaylı dağıtım kanalında bir veya daha çok türdeki aracıya yer verilir. Çünkü dağıtım hem maliyet hem de uzmanlaşma gerektirmektedir. Sears. Üreticilerin aracı kuruluşlar kullanmalarının sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir (Şimşek. kendi Nike Town bölgeleri ile satış yapmaktadır) veya çok büyük perakendecilerden ( Kmart. 4. 4.Dağıtım kanalında görevlendirilen aracı işletme. Günümüzde müşteriler toptan satış aktivitelerini ve satın alımlarını doğrudan üreticilerden. 1995:301). 3.2. Tüketici sayısının az ve/veya tüketicilerin belirli merkezlerde toplanmış olması. Olağanüstü bir satış çabası veya teknik hizmet gerektiğinde.9. Günümüzde çoğu üreticiler mallarını en son kullanıcılara doğrudan satamamakta ve aracılardan yararlanmaktadır. Bunların başlıcalar şöyle belirtilebilir (Mucuk. fabrika satış magzalarından (outlet’lerden.Lucas. Şekil.

Eğer aracı bulunmazsa. Faaliyetlerde uzmanlaşma ile tasarruf sağlar. eğer üç üretici genel bir aracı ile çalışırsa. Şekil-9. 2.de örneklerle açıklanmıştır. ki kademeli dağıtım ise iki aracıyı içermektedir. Doğrudan dağıtım kanalında bir fabrika son tüketiciye doğrudan satış yapmaktadır. Yer ve zamanlama ile tasarruf sağlar. bir fabrika ilk olarak bir toptancıya satış yapar. 3. . Değişimi en aza indirerek tasarruf sağlar. sadece on üç bağlantıya gerek vardır. 4.3.1. Doğrudan ve dolaylı dağıtım Şekil-9.1998:328-329). Şekilde bir çiftçi. bir yemek firması ve bir içecek firması olan üç üreticinin. otuz ayrı bağlantı gerekmektedir. Üç kademeli dağıtım ise. on tüketiciye nasıl ürünlerini pazarladığı gösterilmektedir.’de bir aracı içerdiği için tek kademeli dağıtımdır. Toptancı perakendeciye satış yapar ve perakendeciler de son tüketicilere satış yapar. Bununla birlikte. Örneğin. Çeşit bakımından dengeli stok bulundurma ile tasarruf sağlar.2. üç aracıyı içermektedir (Doyle.

Şekil 9.2: Üretici.).Aracı –Tüketici lişkisi ve Dağıtım Maliyeti Kaynak: Doyle.1998:328-329 .

bir semt polikliniğine veya yöredeki sağlık ocağına hastalar doğrudan başvurmuşlarsa klinik veya sağlık ocağı açısından dolaysız bir dağıtım gerçekleştirilmiş olur. kuru temizleme gibi hizmetlerde kullanılmaktadır.4’den de görüleceği üzere eğer hasta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine direk başvurursa dolaysız bir dağıtımdan. Örneğin. muhasebeciler. . konaklama.4: Dolaylı ve Dolaysız Dağıtım Yukarıdaki Şekil 9. Bu sevk sistemi dolaylı dağıtıma örnek olarak verilebilir (Tengilimoğlu.9. doğrudan dağıtım/satış ve aracıların yer aldığı dolaylı dağıtımdır. hasta önce iş yeri hekimine veya sigorta şirketinin aracılığı ile hastaneye başvurur. kuru temizlemeciler. kuaförler gibi hizmet sunucuları doğrudan dağıtımı kullanır. oradan rehabilitasyon merkezlerine sevk edilir. Dolaylı dağıtıma ise. eğer tedavisi ileri bir uzmanlık ve özel bakım gerektiriyorsa. Aynı hizmetin standart bir biçimde çeşitli pazarlarda sunulmasına olanak sağlayan franchising sistemi yeme-içme. 2000: 195). Bunlar. Hekimler. broker biçiminde kanal kullanılır. Sigortacılıkta ve borsada ise acente. dağıtım için iki ayrı strateji vardır. Şekil 9.3: Dolaylı Dağıtım Kanalları Fiziksel mal üreten işletmelerde olduğu gibi hizmet işletmesi olan sağlık işletmelerinde de. ancak işyeri hekimi veya sağlık ocağı hekiminin tavsiyesi ile Devlet Hastanesine yönlendirilip oradan da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilirse dolaylı bir dağıtımdan bahsetmek mümkün olur.Şekil.

1992:149). kanal içindeki liderin gözetimi ve denetimi altındadır. Dikey dağıtım kanalları sistemi.1. şletmeler bağımsızdırlar ama.1999:423). Bunlar seyahat pazarlayan dağıtım işletmeleridir. geleneksel dağıtım kanalları istemine göre daha etkin bir rekabet üstünlüğü sağlayabilir. Turizm hizmetlerinin özelliği gereği bir turist hizmeti kullanmak için üretim yerine gitmek zorundadır. Dikey pazarlama sistemindeki liderlik. Bu tür örgütlenmelere verilebilecek en çarpıcı örnek. Dikey Pazarlama Sistemleri Dikey pazarlama sistemleri. Hukuksal dikey pazarlama sisteminin belirgin özelliği. aynı hizmetin kanalın değişik aşamalarda tekrarının önlenmesi gibi olumlu yönleri ile ortaya çıkacak artırımlardan yararlanmak üzere kurulmuşlardır (Tuncer. kanal üyelerinin çabaları.1999:424). Ancak turizmde. bir mobilya üreticisinin kendisine bağlı perakendeci mağazalar açması. toptancıların liderliğinde oluşturulan küçük perakendeci zincirleridir ( slamoğlu. kanal üyelerini programlarını. . Turizm sektöründe sağlık sektöründe olduğu gibi doğrudan dağıtım yanı sıra aracıların yer aldığı dolaylı dağıtım kanalları da kullanılmaktadır. birbirini izleyen üretim ve dağıtım aşamalarının tek bir mülkiyet altında birleşmiş olmasıdır. aracıları dilediği gibi yönetmesi buna örnek verilebilir. Dağıtım kanalları arasındaki rekabet. geleneksel dağıtım kanalları ile rekabet edebilmek ve büyüklükleri. Sözleşmeli dikey pazarlama sistemlerinde de.Turizm hizmetlerinin dağıtımı hizmet sektöründe pazarlama kanalları için farklı bir örnek oluşturmaktadır. Seyahat acentesi ise perakendeci bir aracı işletmedir. hukuksal ya da güç ilişkisine dayanır. satış koşullarını ya da öteki pazarlama faaliyetlerini nasıl yürüteceklerini ve neleri yapamayacaklarını bir sözleşme ile belirlerler. 1996:18). Yönetsel dikey pazarlama sisteminde. konaklama rezervasyonları yapar ve taşıma araçlarının biletlerini satar(Timur ve diğerleri. rekabetin neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ya da azaltmaktır. 9. yönetir ya da denetim altında tutar. Sözgelimi. pazarlık güçleri. 9.2. Yönetim lişkisine Göre Dağıtım Kanalları Yönetim ilişkileri bakımından dağıtım kanalları iki grupta incelenmektedir. bazı kanal üyelerini bir araya getirerek kendi aralarından bir kanal liderinin liderliğinde örgütlenmelerine neden olur. işletmenin kendi dikey pazarlama sistemini oluşturmasıdır. iyi kurulup işletildiği takdirde. Belirli bir komisyon/ ücret karşılığı tüketicilere bilgi aktarır. kanal üyelerinden bir elinde bulundurduğu güce dayanarak öteki kanal üyelerini yönlendirirler. dağıtım da toptancı niteliğinde olan tur operatörleri de ve yer almaktadır. Dikey dağıtım kanalları sisteminde.3. faaliyet yöntemleri ve hatta davranışları.2. Güçlü markaya sahip bir işletmenin. Böyle bir örgütlenmeden amaç.3. Çünkü bu sistemde tekrarlanan faaliyetleri ortadan kaldırmak ve üyeler arasında etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak mümkündür ( slamoğlu. benzer amaçları gerçekleştirmek için aralarında bir sözleşme düzenleyerek söz konusu malın dağıtımını gerçekleştirmeye çalışırlar.

kendi perakende satış mağazaları ile dağıtım örgütlerini oluşturmuşlardır (Yalçın. üretici veya yapımcının dağıtım kanalındaki aracılardan birini. Yatay pazarlama sistemi kurmanın belli başlı nedenleri. Yatay Bütünleşme Dağıtım kanalında aynı seviyedeki üyelerin ortak çıkarlarını düşünmek suretiyle beraberce ilişkiye girmeleri. rekabetin yoğunlaşması. görünen bir pazar fırsatını değerlendirmek için geçici veya sürekli olarak birleştirme veya bir başka şirket kurma yoluna giderler. Geleneksel dağıtım kanalları. Dikey Bütünleşme Dikey bütünleşme.2. Geriye doğru dikey bütünleşmede ise. dağıtım kanalı üyelerinden bir veya birkaçının. Bu özerk ve bağımsız işletmeler birbirlerine nispeten zayıf bağlarla bağlı. etkilemek üzere başvurulan yöntemler veya birden fazla kanal üyesinin aralarında anlaşarak faaliyetlerini uyumlaştırmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır (Tuncer. hiçbir işletme ne kendisinden öncekilere ne de kendisinden sonrakilere hukuki olarak bağımlıdır. Ticari ilişkilerin hakim olduğu bu tür kanallarda. birbirlerini yatay ve dikey olarak etkilemeyen ve birbirinden bağımsız hareket edebilen işletmelerdir. bağımsız dağıtım kanallarında “birbirinden ayrılmış. leriye doğru dikey bütünleşmede. Bağımsız. ilişkide bulundukları kanal üyelerinin yönetimlerini. 9. Örneğin. ileriye doğru dikey bütünleşme ve geriye doğru dikey bütünleşme şeklinde ikiye ayrılır. kanal üyelerinin güçlerini artırmaya yönelik çabalarını da birlikte getirmiştir. birlik yaratmaları veya ortaklık kurmaları yatay bütünleşmedir (Yalçın.1.1995:305).3.2. Bütünleşme.2. toptancılar ve perakendeciler” bulunur (Tuncer. aracıları aradan çıkararak alımlarını direkt olarak üreticiden yapmaktadır. Vakko. Bütünleşmenin Yönüne Göre Dağıtım Kanalları Dağıtım sistemindeki değişmeler. dolaylı ve doğrudan.3. özerk ve çoğunlukla küçük işletmelerce oluşturulan bu geleneksel dağıtım kanallarında tam rekabete yakın koşulların olduğu söylenebilir. ki veya daha fazla firma. Bağımsız Dağıtım Kanalları Geleneksel dağıtım kanalları adı da verilen. Örneğin. büyük miktarlarda alım yapan Groos Market Metro’nun. Paşabahçe. her iki tarafta da yeni girişimi tek başına finanse edecek istek veya güç olmaması.1992:148). dağıtım kanalındaki her hangi bir üye kendisinden önceki üye veya üyeleri aradan çıkararak onların faaliyetlerini üstlenir.3.3.1992:152). üreticiler. Bu çabaların en önemlilerinden biri de bütünleşmedir. Bu amaçla ortak . birleşilmek istenen işletmenin teknik ve know-how’una duyulan gereksinmedir. 9. 9.9.3.1995:305).3.b. özerk ve bağımsız işletmelerden oluşur. pazar kaymaları. v. birkaçını veya bazen tümünü aradan çıkartıp onların fonksiyonlarını kendisinin üstlenmesi ve bazen de ayrıcalık sözleşmeleri ile onları kontrol etmesidir.3.

kili dağıtım kanal çatışması da yaratır. Dolayısı ile daha üst kademelerdeki sağlık kuruluşları reklam ve benzeri tutundurma gayretlerini bunarla yöneltirler. Hallmark.2002:142-154). bir ürünü birde fazla dağıtım kanalıyla pazarlara sunmak mümkündür. The Hallmark Cards örgütü ikili dağıtım kullanımını yaygınlaştırdı. Hastaneler ve hekimler bağımsızlıklarına önem verdikleri için serbest olmayı bir arada hareket etmenin sağlayabileceği avantajlara tercih etmişlerdir. Ambassodor çizgisine geniş temelli olduğundan süper marketler.3. 4. Yani. özellikle hedef bölümler açıkça tanımlanmamışsa ve her kanalda farklılıklar varsa.4. Sağlık kuruluşları da. 1996. Duvar kaplama endüstrisinde geleneksel dekorasyon merkezleri ve web siteleri arasında büyük çatışmalar görülmektedir. Yönetsel ve içsel faktörler. böylece satış kapsamı artar. kili dağıtım kullanmanın stratejik bir karar olup olmadığını üreticiler çok iyi düşünmelidir. Çok Kanallı Bütünleşme Birçok üretici kendi ürünlerini aynı veya farklı kanallarla değişik pazarlara sunmak isterler. 3. Bunların en önemlileri şöyle açıklanabilir (Karafakioğlu. Ancak sağlık sektöründe de birlikten güç doğabileceği düşünülmüştür. kanalda en güçlü üye konumundadırlar. diğer sektörlerdeki firmalar gibi. 262): 1. Çok sayıda kanal. ortak çalışmalar veya yeni bir şirket kurma gibi çeşitli yollar denenebilir 9.1998:151.3. üreticinin iki ya da daha fazla yoldan aynı tüccarın iki ya da daha fazla hat sunmasına imkan verir.Hortline. sonunda sadece bir kişinin sağ kalacağı bir savaş yerine.) Eskisine göre eğitim düzeyi hayli yükselen birey ve aileler doğrudan hastanelere . 2. 9. Ek olarak firma.satış örgütü.3. Maliyetleri düşürmek. Pazar koşullarını etkileyen çevresel değişimler(üretim teknolojileri vb. Bir kanala odaklanmak yerine pazar karmasının kaynaklarını iki ya da daha çok kanal arasında ayırır. anlaşmanın daha akılcı bir çözüm olduğunu anlamakta gecikmemişlerdir.Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanallarının aynı anda kullanılarak tüketiciye ulaşılmaya çalışılması çok kanallı pazarlama sistemlerine bir örnektir.Lucas. eczaneler ve sayısız mağazadan ulaşılabilirdi. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan hekimler aşağıdan yukarıya hasta akışını kontrol ettikleri için. Hallmark önceleri oldukça saygı duyulan Hallmark çizgisinden dolayı seçimli dağıtımla sadece Hallmark mağazalarında satılmaktaydı. Sağlık Hizmetlerinde Kanal Bütünleşmeleri Sağlık sektöründe kanal üyeleri arasında üretici-toptancı-perakendeci üçlüsünde olduğu gibi sürekli ilişkiler hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Berkowitz. üretimini birleştirilmesi. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri’nde bu sektördeki yatay ve dikey birleşmelerin sayısı özellikle 1970’li yıllardan sonra süratle artmıştır.3. Bu geleneksel kanal yapısında hastanenin hastaya doğrudan ulaşması olanağı hayli kısıtlıdır. HMO ve PPO gibi yaygın sağlık hizmeti veren örgütler karşısında bağımsız hastanelerin pazar paylarını korumaları zorlaşınca bunlar ya kendi aralarında ya da bu organizasyonlarla bütünleşmişlerdir Sağlık kuruluşlarını dikey bütünleşmeye yönelten faktörler çok çeşitlidir.com adresinde hem e-kart hem de kağıt kartlar sunmaktadır (Ferrel. Böylece oluşturulan çok kanallı pazarlama sisteminin amacı tüketici memnuniyetini sağlamak ve pazar payını artırmaktır.

bir bölümü de muayenehanelerini kapatarak bir hastanede iş bulmayı tercih etmişlerdir Hastalar ve hekimler cephesinde bu gelişmeler olurken üst düzey sağlık kuruluşları da o güne kadar söz konusu olmayan yeni bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. Bunun üzerine bu kuruluşlar kendilerine daha fazla gelir getiren ayakta sağlık hizmetlerine yönelmişlerdir. dolayısı ile semt hekimlerinin ve kliniklerinin kanal üzerindeki hakimiyeti azalmıştır. kendilerini meslektaşlarından farklılaştırmak için pahalı teknolojilerle muayenehanelerini donatmışlar ve finansal açıdan zor duruma düşmüşlerdir. Eskiden daha ziyade emek yoğun işletmeler olan hastaneler teknoloji yoğun işletmelere dönüştükçe yapılan yatırımları geri döndürmek zorlaşmıştır. Böylece yukarıdan aşağıya dikey bütünleşmeler sektörde yaygın bir uygulama haline dönüşmüştür. Buna tepki olarak birinci basamaktaki sağlık kuruluşları durumları korumak için yeniden örgütlenme gereği duymuşlardır. Hekimler hasta sayısında belirli bir azalma olurken.4. Muayenehane kirasını tek başına ödeyemeyen çok sayıda hekimlerin bir kısmı birlikte çalışmaya başlamış. yönetim programı işverenler tarafından şekillendirilir. “Hastane Sağlık Sistemi (HHS Hospital Health System)” . PHO modelinde. 5. St.000 çalışanı olan 20 işveren bir koalisyon oluşturmuş ve işçilerinin ihtiyacı olan hizmeti satın almak için hizmet sunanların oluşturduğu bir konsorsiyumla anlaşma yapmışlardır (Berkowitz.1998:152-153). 9. Sağlık Hizmetlerinde Dikey Kanal Bütünleşme Modelleri Sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan dikey bütünleşme modelleri. Minneapolis. “Doktor Hastane Modeli (PHO Physician/Hospital Organization)”.1996:266-268). Sağlık hizmetlerinde dikey birleşmelerin en ileri düzeyi EHS’dir. Bu modelin alternatif bir varyasyonu olan HHS’de ise hastane ve sigorta şirketi birleşir ve hizmet satın almak için hizmet sunanlarla anlaşmalar yaparlar. Bunlardan birincisi maliyetlerdeki çok önemli artıştır.başvurmaya başlamış. Hastaneler tutundurma kampanyalarında doktor yanında hastaları da hedef almaya başlamışlardır. Hastanelere doğrudan başvuran hasta sayısının yükselmesi hekimler arasındaki rekabeti şiddetlendirmiştir. Bu bütünleşmeler sayesinde ayakta tedavilerin büyük bir kısmı hastane dışına çıkınca hastanelerdeki yatak kapasiteleri de rahatlamış. .3. doktorlar ve hastaneler birleşir ve hizmet satın almak isteyen üçüncü kişilerle anlaşma yaparlar. dallarında tecrübeli bağımsız hekimler kullanmak veya diğer sağlık kuruluşları ile anlaşmak tercih edilmiştir. aynı sayıda yataktan daha fazla gelir elde edilmeye başlanmıştır (Karafakioğlu. Bu defa da. Ancak bu tür sağlık hizmetleri çok sayıda hekim gerektirdiğinden kadrolu hekim yerine.1. Paul’de toplam 80. “Kapalı Sağlık Sistemi (CHS Closed Health System)” ve “ şveren Sağlık Sistemi (EHS Employer Health System)”dir.

Şekil 9.5: Hastane Sağlık Sistemi Modeli Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

Şekil 9.6 Doktor-Hastane Modeli (PHO) Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

Şekil 9.7. Kapalı Sağlık Sistemi Modeli(CHS) Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

Şekil 9.8. şveren Sağşıl Sistemi (EHM) Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

9.4. DAĞITIM KANALI SEÇ M N ETK LEYEN FAKTÖRLER Dağıtım kanalının seçimi etkileyen etmenleri; ürün, Pazar ve
tüketici özellikleri, aracı kuruluşlar ve işletme açısından ele alarak dört grup altında toplayabiliriz. Ürün ile ilgili etmenler : ürünün kendine özgü özellikleri dağıtım kanalını farklılaştırmaktadır( malın birim değeri, bozulabilirliliği, stoklanamaması vb.). Pazarın yapısı ile ilgili etmenler: Tüketicilerin sayısı ve dağılımı, davranışları, rekabet durumu kanal seçimini etkiler. şletme ile ilgili etmenler: şletmenin finansal gücü, örgüt yapısı, yönetim yapısı, kanalı denetleme isteği, pazarlama tecrübesi kanal seçini etkiler. Aracılar ile ilgili faktörler: aracıların sağladığı hizmet düzeyi, aracıların işletme politikalarına uyabilme derecesi, kullanılacak alternatif kanallara ilişkin maliyet analizleri yapılarak dağıtım kanalı seçilir. Hizmet sektöründe dağıtım kanalını oluştururken genellikle şu ölçütler kullanılmaktadır; ekonomiklik, esneklik, denetlenebilirlik ve kapsamlık (ön görülen satış bölgesini kapsıyor mu?).

9.5. SAĞLIK H ZMETLER NDE DAĞITIM VE BOYUTLARI
Sağlık hizmetlerinin dağıtımı sadece fiziksel anlamda ele alınmamalıdır. Kuruluşun tüm görünümü, uzmanlık düzeyi, hizmetlere ulaşmada geçen zaman, tıbbi ve tıbbi olmayan personelin davranış biçimleri de konu içerisinde değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakıldığında; sağlık hizmetleri sunan kuruluşlara ulaşabilirlik, verilen hizmetin yararlılığı, hizmetin verilmesi ile ilgili kaynakların kullanım biçimi, danışma ve sevk sistemlerinin etkinliği konuları dağıtım sisteminin boyutlarını oluşturur. Ulaşılmak istenen amaç; hizmetlerin tüketiciye uygun yer ve zaman dilimlerinde en kolay biçimde ve rahatlıkla ulaştırılmasını sağlamaktır (Odabaşı, 1994:59).

Bütün sağlık bakım ve sosyal hizmetler örgütleri, nihai tüketicilerine elde edilebilir ve erişilebilir hizmetlerini ve ürünlerini nasıl ulaştıracaklarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Pazarlamacılar, geleneksel olarak, pazarlamanın bu yönünü dağıtım terimi olarak kullanmaktadırlar. Literatürde hizmetten çok ürünlerin dağıtımı konusu bulunmaktadır. Bu da, fiziksel dağıtım kanalının önemini arttırmaktadır. Bu değerlendirme, “ürünlerin” hizmetlerin büyük parçası oluncaya kadar, sağlık kurumlarınca çoğunlukla yersiz görüldü. Ancak dağıtımının bu yönü önceden düşünülmüş olsaydı beklentileri hiç değerli olmazdı. laç firmalarının ilaçları ve diğer eczacılığa ait ürünleri dağıtması; dayanıklı tıbbi gereç tedarikçilerinin hasta sedyesi, apne monitörü vb. dağıtması gibi. Hatta hizmet sunum organizasyonları hizmetlerle birlikte sürekli olarak somut ürünler üretebilmeli ve dağıtmalıdır. (Kotler , Clarke1987:380). Günümüzde hizmet işletmeleri dağıtım fonksiyonu ile tüketicilere bilgi akışı yanında hizmeti destekleyen dokunulabilir ürünlerde sunmaktadır.Örneğin internet bankacılığı, uzaktan eğitim için internet bağlantısı veya uydu yayının satın alınması ve hizmet sunucunun gelişmiş net work sistemini olması gerekir.

9.5.1. Sevk Ve Önerme Sistemi
Hizmetlerin etkin bir biçimde dağıtımı ve kullanımı kararı ilgili tüm birimlerin katkıları ile alınabilmektedir. Bazı uzmanlık isteyen alanlarda, diğer sağlık kuruluşları ile planlı bir işbirliği ve sevk sisteminin kurulması zorunlu olabilir. Düzenli çalışan bir sevk sistemi için kuruluşun cevaplaması gereken sorular şöyle özetlenebilir(Odabaşı, 1994:61): • • • • • • • Kuruluşunuza sevk işlemini gerçekleştiren kişi ya da kuruluşların ağırlıklarına göre listesi geliştirilmiş midir? Sevk sistemindeki kişi ve kuruluşlar için harcadığınız zamandan memnun musunuz? Sevk sistemine yönelik yapılan iletişim çalışmaları yeterli midir? Sevk edenlerden geri bildirimi nasıl sağlıyorsunuz? Yazılı formlar, mektuplar, telefon, kişisel ziyaret v.s. gibi Kuruluşunuzun geri bildirim siteminden memnun musunuz? Kuruluşunuza sevk sistemi içerisinde bulunanların sistem dışına çıkmalarının yıllık yüzdeleri nedir? Sevk sistemi içinde yer almayanların bu sistemde yer almama nedenlerini araştıran çalışmalar var mı?

Uygun hizmetin, uygun yerde verilmesini kolaylaştıran sevk ve önerme sisteminin iyi çalışması, tüketicinin sorunun çözümünde etkin olmasını da sağlayacaktır. Sevk ve önerme sistemi, kuruluş içinde olabileceği gibi daha çok ve yaygın biçimde kuruluş dışında oluşur. Karşılıklı işbirliği ve koordinasyona dayanan sistemin etkinliğini sağlamak ve sürdürmek için sistemdeki öğeleri incelemek gerekir. Şekil 9.1‘de görüldüğü gibi sağlık hizmeti örgütlerine değişik yapıda sevk ve önermelerde bulunan birimler vardır.

Şekil 9.9. Sağlık Hizmetlerinde Sevk ve Önerme Sistemi Kaynak: Odabaşı, 1994:61

Şekilden görüleceği gibi; sağlık hizmeti veren kuruluşlara aile, akraba ve arkadaşların deneyimi ve bilgileri ile yaklaşmak daha çok önerme olarak kabul edilmektedir. Sevk işlemini yapılabilmesi için, sevk edenlerin sağlıkla ilgili yetkili kişi ve kuruluşlar olması gerekmektedir. Sevk ve önermedeki amaç; uygun hizmetlerin, uygun yerde ve uygun zamanda sağlanacağıdır. Böylece; sevk ve önermede yer alan kişi ve kuruluşlar hem tanım hem de hizmetlerin kullanımında aktif roller üstlenmiş olmaktadır.

9.5.2. Alan ve Yerleşim Düzenlemeleri
Yerleşim yeri hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu tesislerin ve bunları yerine getiren insanların bulunduğu konumdur. Sağlık hizmetlerinin çoğunun tüketicilere götürülememe özelliğinden dolayı, tüketici hizmet kuruluşuna gitme durumundadır(Odabaşı, 1994:62). Hizmetin arz edildiği nokta veya noktaların bir yandan hastalar, diğer yandan da sağlık kuruluşu için uygun olması gerekir. Hastane için uygun bir çözüm hastalar için uygun olmayabilir. Tek bir noktada hizmet sunmak sağlık kuruluşuna önemli maliyet avantajları sağlayabilir ancak hastanın maliyeti sadece ödediği ücret değildir. Hiç kimse mecbur olmadıkça ulaşım zorluklarına katlanmak istemez (Karafakioğlu, 1998:137). Gasler ve Meade tarafından yapılan araştırma bulguları, uzaklık değişkeninin sağlık hizmetleri kullanımında önemli etmen olduğu ve değişik ırk, cinsiyet ve yaş gruplarında farklı tepkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Dinçer ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka bir araştırma ise, hastanın sağlık kurumuna uzaklığı arttıkça başvuru süresinin de uzadığını göstermektedir. Hastanın ikamet yerinin, sağlık kurumuna uzaklığı 1 birim arttıkça bireyin 1 günden daha uzun sürede sağlık kurumuna başvurma riski 1.033 kat daha fazlalaşmaktadır (Tengilimoğlu, 2000:188). Sağlık kuruluşları açısından faaliyet gösterilen yer her zaman önemli olmuş ve yer diğer pazarlama politikalarının belirlenmesinde etili olmuştur. Örneğin; gelir düzeyinin düşük olduğu bir semtte muayenehane açan bir diş hekiminin yüksek ücretler talep etmesi olasılığı kısıtlıdır. Bu durum onun sunmuş olduğu hizmetin fiyat ve kalitesini de etkiler. Çünkü pahalı bir kanal tedavisi yerine müşteri dişin çekilmesini tercih edebilir. O nedenle yer seçimi dikkatli bir araştırmayı gerektirir. Doktorların çoğu kez, diğer hekimlere yakın yerleri tercih ettikleri görülür. Çünkü

Bu açıdan. şlemlerin yapılması için gereken zaman. Gereksiz biçimde harcanan zaman. Alan ve Yerleşim Düzenlemeleri şletmeler sahip oldukları imkan ve kaynaklar ile işletme amaçları doğrultusunda farklı dağıtım politikaları geliştirebilirler. Memurların ve çalışanların hafta içinde mesai saatlerinde doktora gidebilmeleri için işlerini bırakmaları ve/veya işyerinden izin alması gerekir ki. Sağlık kuruluşunda kalınması gereken zaman Hastanelerin acil olaylar dışında. işverenler bu tür talepleri pek hoş karşılamazlar. televizyon.00 gibi gündüz çalışma saatleri içinde hasta kabul etmeleri çalışanlar için önemli bir sorundur. Hizmetin çabuk. çay. önerilecek olan davranış alternatif yerleşim yerlerinin olası etkilerini gözden geçirmek ve en iyi ve uygun maliyetli olanın seçilmesidir. 1994:64). gazete ve dergilerden yararlanılabilir.: • • • • • • Hizmetin sunulduğu günler ve saatler. . yeterli ve zamanında verilmesi. Alan ve yerleşim konuları sağlık hizmetlerinin pazarlarını olduğu kadar kuruluşun kendisini de etkileyen bir takım sorunlar oluşturabilir. En çok arzu edilen alan ve yerleşim düzenlemeleri optimal kullanımı gerçekleştirecek kuruluşun hizmet kalitesini ve etkinliğini sağlayacak ve katlanılabilir bir maliyete sahip olan düzenlemelerdir. Bazı sağlık kuruluşları bu soruna çözüm getirmek için hafta sonları hasta kabul etmek. yaygın (yoğun).1999:251).00-17. gece 24. Özellikle rekabetin gittikçe arttığı özel sağlık kliniklerinde zaman unsuru tüketicinin satın alma karar sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. yöneticilerin değerlendirmeye almaları gereken zaman ile ilgili konular şöyle sıralanabilir (Odabaşı.5. Bu tür hastalar için sıra beklemek daha zordur. 9. Hastanın uzun süre beklemesi sadece zaman kaybetmesine değil muhtemelen moralinin de bozulmasına yol açacaktır. röntgen filmlerine gerek duyulabilir. Dağıtım kanalı politikalarından söz edilirken. Randevu için beklenen zaman. Beklemeyi hasta ve yakınları açısından nispeten kolaylaştırabilmek için. Dağıtım yoğunluğunu belirlemek demek olan bu çaba için birbirinden tamamen ayrı olmayan üç yol vardır. 9. 08. Müdahale zamanının düzeyi. Genelde. tüketicilerin hizmetten yararlanmak için harcayacakları zamanla ilgilidir. sağlanacak yararı en üst düzeye çekebilecektir. seçimli (selektif) ve özel (tekelci) dağıtımdır (Mucuk.00’e kadar açık kalmak gibi çeşitli çözümler geliştirmişlerdir.5. Alan ve Yerleşim Düzenlemeleri Sağlık hizmetlerinin dağıtımında bir diğer önemli konu. hizmetin getireceği doyumu ve yararı olumsuz etkileyebilecektir. Bunlar birbirinin devamı niteliğinde olan. Hekimlerin bir araya gelerek oluşturdukları çok hizmetli klinikler hastanın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlayan yaralı girişimlerdir. kahve ikramında bulunulabilir.2. dağıtım kanalının uzunluğu ve yoğunluğu üzerinde durulmaktadır.2. Muayene ve tanı için beklenen zaman.hastanın tedavisi için başka branştan hekimlerin konsültasyonuna ve laboratuar tahlillerine.

Ancak. Tüketim mallarının. Malı her aracı kurumda satışa sunmak malın saygınlığını zedeleyebilir. iki uç olan yoğun ve sınırlı dağıtım arasında yer alır. tüketicilerin marka tercihinin önem kazandığı mallarda en uygun dağıtım şekli ve politika budur (Mucuk. mamulün alıcısının bulunabileceği her yerde satışa sunulmasıdır. Yaygın Veya Yoğun Dağıtım Yaygın dağıtımın esası.10. 2002: 142-154). “beğenmeli mallar” ve “özellikli mallar” çeşitlerinde ve endüstriyel malların “yardımcı teçhizat” türünde. aracının olağandan çok satış çabası göstereceği umulur. Az sayıda aracının kullanılması söz konusudur.1999:252).6. birkaç veya daha fazla aracı kullanma yoluna gidilebilir. 9.9. Seçimli Veya Selektive Dağıtım Seçimli dağıtım. Alıcılar malı arayacaklarından. 1987:183). ekmek. alkolsüz içecekler ve sigara gibi tüketicinin rahatlıkla ulaşabileceği ürünlerde kullanılır. Tüketim mallarında özellikle “kolayda mallar” da üretici işletme mamulü alıp satabilecek durumda olan her toptancı ve perakendeciye dağıtım yapma yoluna gider. Yalnız. daha az maliyet ve yeterli Pazar kapsamı sağlar(Cemalcılar. şletme ürününü yoğun dağıtım ile her bölgede maksimum sayıda outlet ‘te ulaşılabilir hale getirerek. en fazla satışı ve tanıtımı sağlayarak kazanç elde etmek ister.2. Bu yöntem. Eğer tüketiciler bir işletmenin ürününü belli bir bölgede bulamazlarsa. Seçimli dağıtım. üretici tüm satış çabalarını üstlenmez.Hortline. Çoğu kez beğenmeli malların dağıtımında kullanılır.6. buzdolabı vb. Perakendeciler reklam masrafını yüklenmediği gibi çabuk satılan markaları satmayı tercih ederler. 1970’lerde hesap makinelerine sadece seçkin yerlerde ulaşılabilirken günümüzde dünyanın her yerinde rahatlıkla ulaşılabilmektedir (Ferrel. belirli bir bölgede sınırlı sayıda toptancı ve perakendeci veya sadece perakendeci kullanma politikasıdır. seçimli dağıtımı zorunlu kılar. daha çok denetim.Şekil . boşluğu doldurmak için kolaylıkla başka bir markayı bu ürünün yerine kullanacaklardır.Lucas. Bu seçim. şeker. Kanal Yapısının Yoğunluğu Kaynak: Czinkota. Markalar ve ürün sınıfları yaşlandığı zaman daha yaygın olarak dağıtılırlar. 2000:337 9. yoğun dağıtıma göre. üreticiye.1. malların pazarlanması. mobilya. Pazar bölümlemede toptan pazarlama yaklaşımını kullanan işletmeler genellikle yoğun dağıtım stratejisin kullanılırlar. Yaygın dağıtımda reklam ve diğer tutundurma çalışmalarını üretici üstlenir. Mal özel hizmetleri gerektirdiğinden bu yöntem uygulanır. Üreticiler mümkün olan her yerde görülebilmek ve satışlardaki payını genişletmek için iyi şekilde kontrol etmeyi bırakmalıdırlar. . genel olarak da. Kadın ve erkek giysileri.

beceri gerektirmezler. Çünkü. Uygulamada sözlü veya yazılı yapılan bu anlaşmalar.Bir işletme. Bazı hallerde üretici işletme ile arasında yapılan tek dağıtıcılık (toptancı ile) veya tek bayilik (perakendeci ile) anlaşması. SAĞLIK H ZMETLER NDE DAĞITIM POL T KALARI Bir sağlık kuruluşu için dağıtım politikalarından hangisi daha uygundur?” sorusunun tek ve kesin bir cevabı yoktur. BMW.Lucas. Sağlık hizmetlerinde yüksek derecede uzmanlık gerektiren tıbbi hizmetler seçimli dağıtım .1999:252). dağıtım kanalında rakiplere karşı bir ölçüde korunma. Böylece sonuçta satışlar ve karlılık artar.1998:146). Bu seçim en yaygın olarak prestijli ürünler ve ürünlerine seçkin imajı vermek isteyen firmalar tarafından kullanılmaktadır. Mal iadesi fazla olan. iyi bir örgütlenme ile. Kredi açılması riskli olan.3. Siparişleri küçük olan. 9. Sağlık işletmesi temel olarak birinci kademe sağlık hizmetleri sunmayı hedef alıyorsa. diğer bir deyişle. çoğu kez karşılık esasına göre yapılır. bunlar fazla bir ihtisas. Sınırlı dağıtımda tanımlanmış coğrafi bölge içinde ürünün satılmasında bir tek tacir ya da outlet kullanılır. Bu seçimi izleyen üreticilerin genellikle tek bir hedefi. Özel Veya Tekelci Dağıtım Özel dağıtım. aracının o mamule rakip başka markaları satmasını yasaklar. iyi tanımlanmış pazar bölümleri vardır ve ürünlerin nihai tüketicilerine nasıl tanıtılması hakkında önemli miktarda girdiye gereksinimleri vardır(Ferrel. ABD de Presbyterian Hospital 1977 yılında yalnızca New York ta Manhattan da hizmet verirken. fiyat ve hizmet kalitesi üzerinde denetim sağlama. yaygın dağıtımda kullandığı aracılar arasında eleme yapar ve • • • • • Yüksek masraflara yol açan. tutundurma faaliyetlerini sırf nihai tüketiciye yöneltebilme gibi yararlar sağlar.1999:252). Sağlık kuruluşları bu amaçla diğer sektörlerden edinilen tecrübelerden yararlanabilirler (Karafakioğlu. Bu takdirde. yaygın dağıtım politikasını bir süre uyguladıktan sonra edindiği tecrübeye göre seçimle dağıtım yoluna gidebilir. 1996: 260) sloganı ile hizmet vermektedir. Ancak bazı hastanelerin de yaygın dağıtım politikasını izlediğini görmekteyiz örneğin. özel dağıtımın satıcıyı gevşekliğe alıştırması gibi sakıncaları vardır (Mucuk. üretici de o bölgede malını başka satıcıya vermemeyi taahhüt eder (Mucuk.2002:142-154). 9.7. Buna karşılık. Jaguar ve Mercedes Benz gibi birçok araba markası sınırlı dağıtımı kullanır. yaygın bir dağıtım politikası uygulayabilir. satıcı sayısının çok az olması. Çeşitli nedenlerle mamulü iyi pazarlayamayan Satıcı işletmeleri dağıtım kanalında çıkarır.6.Hortline. belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün dağıtım politikasıdır(tekelci dağıtım olarak da bilinir). Özel dağıtım üreticiye. 1987 yılında “ Biz 20 farklı adresteyiz ve gelecek yüzyılda daha da fazla desentrilize olacağız “ (Berkowitz.

ürünlerin fiziksel dağıtımının nasıl yapılacağı da belirlenmelidir. Belki de en önemli olanı. fiziksel mallar hizmetin kalitesinde ve başarısında önemli bir rol oynamaktadır.8. Çünkü dağıtımın kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını da gerçekleştirmesi. Gereksiz yere hizmet talebinde bulunmaz. bu kanallarda. F Z KSEL DAĞITIM Dağıtım kanalının belirlenmesi yanında. Taşıma.9. en azından da bu tür faaliyetlerle de ilgili olması gerekecektir. Örneğin Massachusetts deki The Joselin kliniği diyabet hastalığı konusunda uluslar arası bir üne sahip olup başka yerde uydu hastanesi de yoktur. 9. yükleme-boşaltma gibi temel faaliyetlerle fiziki dağıtım gerçekleştirilmektedir (Karabulut. dürüst ve sıkı iletişime doğru değişmiştir. stoklama. bütün üyelerin birlikte çalıştığı. 1991:59). gıda maddeleri . başkalarının bu hizmetten yararlanmalarına engel olmaz (Karafakioğlu. sağlık hizmetlerinde ilaç ve tıbbi malzemeler. Dağıtım kanalı üyelerinin beraber nasıl çalışacağı temel bir değişiklik gerektirir. Odak noktası. “kazan-kaybet” rekabetçi tutumundan “kazan-kazan” işbirlikçi yaklaşıma doğru bir hareket vardır. Ancak son yıllarda bazı tanınmış hastanelerin selektive –seçkin dağıtım politikasına yöneldikleri görülmektedir. Bilgi akışı. depolama. politika alanında devletler arasında. Bu değişiklikler arasında. Nitekim Farklı birçok eyalette uydu hastaneler açmıştır (Berkowitz. Bu değişikliklerden arzu edilen sonuç. Tanımlamanın oldukça kolay olmasına rağmen.1998:146). basılı broşürler.2002:142-154). sipariş formlar. Dağıtım kanallarının etkin bir biçimde işlemesinde son basamakta yer alan tüketiciye de önemli görevler düşer. hasta dosyası vb.1999:442). DAĞITIM KANALINDA ÇATIŞMA Kenneth E. nereye başvurması gerektiğini bilir. Geçmiş yıllarda özel ve tekelci dağıtımı politikasını benimseyen hastane sayısı çok fazlaydı. satışların kanal içinde sonraki düzeye satışından. zinciri oluşturan her bir parçanın başarılı olmak zorunda olmasıdır. Örneğin. Kaya. Bunlar hizmetler için çoğu kez olası değildir. örgütlerde bölümler arasında ve antropolojide kültürler arasında. Hastalar bu hizmeti almak için hizmetin verildiği sağlık kuruluşuna gitmek zorundadır. şbirlikçi yaklaşımda yaygın görüş. 9. Tüketici ne kadar bilgili ve bilinçli ise o derece doğru seçimler yapar ve kanala yön verir. boşlukların ve gereksiz hareketlerin azaldığı memnun nihai müşterilerin olduğu kanallar yaratmaktır (Ferrel. Boulding çatışmanın ekonomik alanda ekonomik örgütler arasında. bilgi ve mesaj aktarma. paketleme.ile hastalara hizmet vermeye çalışmalıdır. maliyetlerin. Bu değişiklik ilişkilerde kararların etkilere değer biçen iştirakçilerin değerlendirmelerini kısa dönemden uzun döneme dönüştürmektedir. parasını boşa harcamaz. bunu genel bir teori içinde açıklamıştır ( slamoğlu.Lucas. sipariş işleme. . tedarik zinciri yönetimince uygulamada ilişkilerin sürdürülmesini başarmak oldukça zordur. kısaca insanın olduğu her yerde bulunduğunu belirterek. Örneğin Mayo Kliniği bu politikayı benimseyen hastanelerin başında gelmektedir.Hortline. ürünlerin kanalın içinden geçerek nihai müşterilere satışı olarak değiştirilmiştir. “ihtiyaç olan kadar” temelinden açık. 1996: 261). Sağlık sorunları konusunda genel bilgi düzeyi yüksek hasta kendisinin doktorudur. Ancak bazı hizmetler için fiziksel mallarda ihtiyaç duyulmaktadır ve bu mallar toplam ürün içerisinde hayati öneme sahiptir. ilişkilerde kontak noktasının birebir satış elemanı-satın alan derecesinden bütün düzeylerde ve çeşitli organizasyonların bütün fonksiyonel bölümlerinde çoklu arabirim olarak genişlemesidir.

ya da üreticiler yeni tür perakendeciler aracılığıyla mallarını satmak isterler (Yükselen. onu incitmeye. toptancı ile perakendeci arasında ortaya çıkar. 1998: 179). taraflardan en az birinin diğerlerini. bir başka kanal üyesinin engellediğini ya da engellemeye kalkıştığını algıladığında ortaya çıkar. Bu yola gitmenin üç nedeni vardır. Üretici işletmenin toptancıyı atlatarak doğrudan perakendeciye mal satması ya da toptancının perakendeciyi atlatarak tüketiciye doğrudan mal satması.1999:442). düşünce ve algılama farklılıkları olarak özetlenebilir ( slamoğlu. Çatışma. Oysa çatışmada fiziki güç kullanmak söz konusu olabilmektedir. eczanelerde oyuncak.1999:442): 1. amaç farklılıkları. Çünkü rekabet işe. 2. dağıtım kanalına yenilikçilerin girmesi durumunda ortaya çıkar. geleneksel türler arası rekabettir. çatışma ise kişiye yöneliktir. üretici ile perakendeci arasında. Rekabet fiyat ve tutundurma çabalarında ortaya çıkıyorsa.1 ‘de başlıca kanal çatışması nedenleri görülmektedir: . Süreç olarak da rekabetin çatışmadan önce gelmesi gerekmektedir. hatta yok etmeye yönelik davranışı olarak tanımlanabilir. Yenilikçi türler arası rekabet ise. yani kanalın aynı kademesinde fakat ayrı türdeki firmalar arası rekabet ikiye ayrılır: a. aracı işletmelerin mal karmalarına yeni malların alınması halinde ortaya çıkar. Dikey rekabet. Bu çatışma şu durumlarda azalır ( slamoğlu. Bu yüzden rekabet nesneldir ve rekabette fiziki güç kullanmak söz konusu değildir. Liderin doğrudan katılımı arttıkça Dağıtım kanallarında üç tür çatışmadan söz edilir: • • • Yatay rekabet Türler arası rekabet Dikey rekabet Yatay rekabet. bir kanal üyesinin kendi amaçlarını gerçekleştirmesini. ya aracı işletme yürüttüğü eylemleri daha etkin. Liderin kanal içinde işbirliğine katılma düzeyi arttıkça. rekabetten farklı bir kavramdır. Çatışmanın kaynakları. haberleşme bozuklukları. üretici ile toptancı arasında. Türler arası rekabet. Kanal içindeki çatışma. Örneğin. deniz malzemeleri gibi malların satılması. ya tüketiciler alışverişte kolaylık isterler.Dağıtım kanalında çatışma. Tablo 9. daha karlı kılmak ister. Liderin yardımlaşma ve destekleme faaliyetlerine katılma düzeyi yükseldikçe. dikey rekabete örnek olarak verilebilir (Yükselen. Yenilikçi türler arası rekabet. rol uyuşmazlıkları. 3. Geleneksel türler arası rekabet b. 1998: 180). kıt kaynakları elde etmek için bir rakip olarak algıladığı ve bu yüzden ona zarar vermeye.

yani mamul. 1997:708). Başka bir tanıma göre tutundurma. işletmenin. Kurtz. Firma ve kuruluşların pazarlama yönlü iletişimleri. bir kişinin veya fikrin kamuya (hedef pazara) olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesine tutundurma denir. ’de alıcılara bir şeyler iletir. satış elemanlarının tavırları. Günümüzde işletmenin pazarlama faaliyetleri içinde önemli bir yeri olan bu çalışmanın stratejik bir biçimde düzenlenmesi gerekir. semboller (slogan) ya da grafik kullanarak belirli bir hizmetin faydasını anlatabilirler. bir kurumun.1. ortaya koydukları faydaları ve mevcut özelliklerini belirlemek için dikkatli çalışmaları gerekmektedir. interneti de tutundurma aracı olarak kullanmaktadırlar (Boone.Tablo 9. malzemesi. kurum. pazarlama da fikirleri. ilerletmek.1989:3). tüketicilerin tutum ve davranışlarını. Bunun için de hedef pazardaki müşterilerin tanıtılıp benimsetilecek ürün. iletişimler yoluyla işletme amaçlarına ilgi uyandırmak ve bunları daha da öteye götürmek için kullanılan araçlara denilir. Pazarlamacılar. tutundurma ya da promosyon kavramında ifadesini bulur. Promosyon (promotion-promoşın-). Ürünün stili. bir bireyin. giyimleri vb. Tutundurmanın esası. TUTUNDURMA KAVRAMI VE ÖNEM şletmenin tüketici arzu ve ihtiyaçlarına uygun mamulü planlayıp geliştirmesi.1 Kanal Çatışmasının Nedenleri Kaynak: Özkale ve diğ. Ancak işletme için mevcut temel strateji araçlarından biri olarak tutundurma. kullanılan tüm araçlar ve gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür(Bovee ve diğerleri. Örgütteki reklam imajı. hizmet. Bunlara. fiyatı. fikir hakkında bilgilendirilmeleri ve olumlu yanıt vermeye ikna edilmeleri gerekir ki bu da etkin bir iletişim sistemi gereksinimini ortaya koyar (Oluç. 1999: 449). uygun fiyatla fiyatlandırması ve uygun bir dağıtımla istenildiğinde satın alınabilecek şekilde tüketiciye hazır bulundurması yeterli değildir. 1995:40-41 10. geniş ölçüde mamul ve mamul hattı. Diğer bir ifade ile tutundurma. işletmenin ürün veya hizmetlerine yönelik değiştirmek veya varsa. Bir ürün veya hizmetin. kavramları ve şeyleri kabul etmeleri konusunda başkalarını ikna etmek için yürütülen iletişim faaliyetleridir(Tek. 2001: 168). “kabul doğuracak”. Latince kökenli bir sözcük olup “öne. Pazarlamacılar. . tüketicilerin (müşterilerin) kabul edebileceği imajlar için bir yöntem bulmak zorundadırlar. 1995:13). Bunlar satış artırıcı çabalardır. maksimum iletişim etkisi için . fiyat ve dağıtım konusunda daha önce alınan kararlara bağlıdır (Mucuk. yükseltmek” anlamına gelmektedir. “reaksiyon yaratacak” veya arzu edilen başka bir “tepki”yi harekete geçirecek kadar ikna edici biçimde bu kitleye iletişimidir. fiyat ve dağıtım sorunlarının çözümüne ek olarak yapılması gereken başka çalışmalarda vardır. şiddetini arttırmaktır. ileri sürmek. ambalajın şekli. Hizmet pazarlayan işletmeler. Promosyon. Promosyon. rekabetten dolayı. bu da bütün satış artırıcı faaliyetlerden maksimum faydayı sağlamak üzere optimum bir tutundurma karması oluşturulmasını gerekli kılar. Bazı hizmet işletmeleri. kişi. mevcut ve/ veya potansiyel müşterilerle iletişim kurabilmek amacıyla. bir kurumun veya örgütün “uygun bilgi”yi hedef kitlede. hizmet işletmelerine müşteri güveni sağlar. rengi. Dolayısıyla.

Sağlıklı bir insanın doktora. Hizmet işletmeleri hizmetlerini tutundurmak için onların elle tutulabilir yararlarını öne çıkarmaya. Bu özellikleri nedeniyle sağlık hizmetlerinde tutundurma çalışmalarının farklı boyutları olduğu görülmektedir. sigorta kuruluşları ve işverenler) tutundurma elemanı için ilk müşteriyi temsil eder. öteden beri birlikte düşünülmesi güç iki kavramdır. Bir ürünün tanıtımında. kuruluşun maliyet durumu (düşük fiyatlara dikkat çekme) ve ulaşımın kolaylığını (yer faktörünün anlatılması) bildirmek için billboardlarda/ilan panolarında kitlelere hitaben. halkla ilişkiler gibi tutundurma yöntemlerinden de olumlu sonuçlar alabilirler. Hastane pazarlamasında. reklamdan çok sunulan hizmetler ve çalışmalar konusunda toplumda olumlu imaj yaratılması yönünden halkla ilişkiler ön plandadır. Yapılan araştırmalar bir hizmetin satış şansının satıcı ve alıcı arasındaki ilişkinin kalitesine (relationship quality) bağlı olduğunu göstermektedir. başka bir ifade ile onları somutlaştırmaya gayret ederler. 2000b: 1). gerek bu sektörde meydana gelen değişmeler. Ancak sağlık kuruluşları iyi kullanılırsa reklam. Geleneksel sağlık hizmetleri tutundurması. hizmetler sektöründe de en güçlü tutundurma yöntemidir. reklamlar yoluyla duyurulur (Liberman. sağlık bakımı kuruluşları ve yerel işverenlere. kuruluşlarla ortaklık. reklam ve diğer faaliyetleri kapsar. tüketim mallarında(ciklet. . Müşterilerle iletişim şansa bırakılacak bir olgu değildir. pahalı ve özelliği olan malzemeler gibi teknolojik olarak gelişmiş ürünlerde daha çok kişisel satış kullanılmaktadır. imaj yönetimi ile müşterilerin hastaneyi ve sunulan hizmetleri olumlu yönde değerlendirmelerini sağlayacak şekilde iletişim programlarını oluşturmayı hedeflemektedir (Enginkaya. Rotarius. Kişisel satış. Sağlık hizmetlerinin tutundurması yeni bir kavram olmamakla birlikte.) genellikle reklam ve satış artırıcı yöntemler kullanılırken. potansiyel hastalar. Sağlık bakımı karar vericilerinin üç kişilik yönetim ekibi (hastalar. tutundurma karması elemanlarından hangisinin kullanılması gerektiği pazarın içinde bulunduğu duruma ve ürünün doğasına bağlı olarak değişir. Hastane pazarlaması. 1995: 454-455). müşteriye gösterilen ilgi gibi kendilerini rakiplerinden farklı kılacak ve müşteriye güven verecek üstünlüklerin altını çizmektir (Bone ve Kurtz. tüm pazarlama karışımının bir orkestra ahengiyle düzenlenmesi gerekir. fiziki ürünlerde olduğu gibi etkin bir tutundurma stratejisini geliştirmeyi güçleştirmektedir. Enformasyon süreci. Sağlık sorunu olan insanlara bir hastane ya da benzeri sağlık kuruluşu ile ilgili hangi mesajların verileceği. Tutundurma. güler yüz. 2000b: 1). sağlık işletmelerinin ürün ve hizmetleri hakkında pazara nasıl bilgi ve eğitim vereceklerine işaret eder. gerekse de sağlık hizmetlerine olan talebin yapısal olarak değişmesi sonucu önemli değişikliklere uğramıştır (Enginkaya. Bir diğer alternatif ise tecrübe. Sağlık hizmetleri ve tutundurma ise. sağlık hizmetlerinin soyut olması. yine sağlık sektörünün yabancı olmadığı. hangi yöntemle verileceği hep tartışılmıştır. bu sektör açısından hayli önemli bir tutundurma yöntemidir. Örneğin. kriz durumunun idaresi. Örneğin halkla ilişkiler açısından. Üstelik sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın da ne zaman ortaya çıkacağı belli değildir. meşrubat vb. tanıtım fonksiyonu.sadece tutundurma alt karışımı değil. halkla ilişkiler. kuruluşun geleceğine öncülük yapacak yeni yönetimin tanıtılması için kullanılabilir. Hizmet sunucular tarafından gerçekleştirilen tutundurma faktörünün ilanı. Kulak gazetesi olarak isimlendirilen müşteriler arası iletişim de . hastaneye ya da sağlık hizmetlerine fazla ilgi göstermemesi doğaldır. 2001: 27). mevcut ve yeni hizmetler. Seçilen tutundurma metodu hedef kitle ile iletişim sonucunda onlar üzerinde maksimumum etki bırakabilmelidir. sunulan ürünlerin türleri.

hedef pazarlara sabit ve sinerjik mesajlar göndermelidir. onu kullananların düşünceleri açısından güzelleştirmeye çalışmak. stratejinin ve bireylerin tutundurma faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek.2. bir çok hastalığın erken teşhisine yardımcı olur. AIDA modeli . Örneğin. kanalına uygun şekilde mesajını hazırlar. duygu. Tutundurmanın amaçları birbirlerini tamamlar ve pazarlama karmasının diğer öğelerinin amaçlarıyla bir arada pazarlamanın genel amaçlarını oluşturur(Bozkurt. rehberler ve tüm politikalarda sağlık tutundurması faaliyetinin düşünülmesini sağlamak. sağlanacak yararlar hakkında onları ikna etmek. Pazarlama iletişimleri. Hastane çevresini. mesajın başlıklarını. böylece mesaj. reklamlar.2000:196). mesajını gazete.Sağlık hizmetlerinin soyut olmasından kaynaklanan güçlüklerle beraber. iletişim kanalına uygun şekilde kodlanmış olur. Hastane tarafından benimsenmiş olan belgeler. Mesajı gönderen işletme. 2000a: 118): • • • • • • • • Çalışanların işlerinin bir parçası olarak sağlık tutundurması sağlayacak fırsatların farkında olmasını sağlamak. 10. Sağlık sektöründe tutundurmanın amacı elbetteki hastayı gereksiz yere tüketime yöneltmek değildir. Pazarlama iletişimlerinin amaçları (1) ürünlere birincil primer (ürün kategorisi) talep yaratmak (2) marka bilinci yaratmak (3) satın alma tutum ve niyetini etkilemek ve/veya (4) satın almayı kolaylaştırmaktır. bir sağlık tutundurma stratejisi. şin yararlarını değerlendirmek açısından.2002:81). seçilen reklam ortamında önceden planlanan bir süre boyunca hedef alıcı kitlesine iletilir. Bireylerin değişen davranışlarını desteklemek. Amaç hastayı bilgilendirmek. ziyaretçilere ve hastalara sağlıkla ilgili bilgi sağlamak. sekiz kısımdan oluşmaktadır (Enginkaya. Alıcının tepkisi geri iletim sistemi ile mesaj sahibi işletmeye ulaşır(Odabaşı. teşhis ve tedavi sürecinde daha katılımcı bir konuma getirmek ve böylece hizmet sunumunu kolaylaştırmaktır. Bütünleyici iletişimler müşteri ile başlar ve pazarlama ilişkisine sahip tüm müşterilerle teması kapsayan ikna edici iletişimlerin stratejik programını geliştirir. pazarlamada geçerli olan satış arttırıcı unsurların stratejik bağlantılı kullanımıyla müşterileri etkileyen uzun vadeli bir görüştür. dergi gibi araçlarla iletmek istiyorsa. Uygun planlama ve dağıtım açısından diğer sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurmak ve görüşmek. metnini vb. Alıcı. Doğru amaçla kullanılan tutundurma vasıtaları örneğin. Tutundurma . şletmenin ilettiği mesaja karşı alıcının çeşitli tepkileri olabilir. Sağlık hakkında kararlarını bildirebilmeleri için. işletmeyle tüketiciler arasında iletişimin kurulmasıyla gerçekleştirilir. ürün veya hizmetle ilgili bilgilerin hedef tüketici ve alıcılara iletilmesidir. faktörleri hazırlatır. zzet. letişimin sözlük anlamı. Pazarlama iletişimi ise. TUTUNDURMA VE LET Ş M S STEM Pazarlama iletişimleri. çalışanlara. Tüm sağlık tutundurma faaliyetlerinin araştırmaya dayalı olmasını sağlamak. 2000). yi bir halkla ilişkiler yöneticisi hastaneye büyük miktarda bağış yapılmasını sağlayabilir(Tengilimoğlu. düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Bu modellerden en çok bilineni AIDA Modeli’ dir. Söz konusu tepkiler çeşitli modellerle açıklanmıştır. iletilen mesajı algılar ve bu algılama son aşamada tepkiye dönüşür. Hazırlanan mesaj. ara başlıklarını.

3. Kotler. ve Oyman. web sayfasında yapılan tanıtımda ileri teknolojik özellikler ön plana çıkıyorsa veya satış artırma çabaları kaliteyi vurguluyorsa müşteri neye inanacağını karar veremez ve kafası karışır ve daha uygun mesaj veren rakip firmaya yönelir. 2. elbise ve donatım gibi) düşük fiyatlı ürünlerde reklamcılığa yönelinmektedir (çiklet ve meşrubat gibi).tutundurma fonksiyonlarını birbirini izleyen aşamalar halinde vermektedir 1. malı satın alma arzu ve isteğine dönüştürülecektir. 1994:596). Dikkat Çekmek: şletme. 5. 2002:81). lgi uyandırmak ( Interest ) 3. diğer bir ifadeyle. Kişisel satış ise müşteri ile yoğun iletişim gerektiren ve pahalı ürünlerde kullanılır (araba. Reklam Kişisel Satış Satış Geliştirme Halkla lişkiler Doğrudan Pazarlamadır. . onu mamûlden haberdar ederek dikkatini çekecektir. Her satış artırım yönteminin avantaj ve dezavantajları ürünün ücretlerine. Reklam ve tanıtım gibi tutundurma elemanları çoğunlukla ürün hakkında bilinç ve ilginin uyandırılmasında kullanılmaya yöneliktir. 10. kişisel satış. öncelikle neler sunduğunu tüketiciye duyuracak. Dikkat çekmek ( Attention ) 2. jet ski. stek Uyandırmak: lgi olumlu yöne çekilerek değerlendirme. halkla ilişkiler) yürütülmektedir. 4. Mesajın başarıyla alıcıya iletilememesi ya da hedef alıcıda beklenen tepkiyi yaratamaması. firmanın pazarlamasına ve bütünleyici pazarlama iletişiminin amaçlarına karşı dikkatlice ölçülmeli ve uygun olan yöntem seçilmelidir. TUTUNDURMA KARMASI ELEMANLARI Tutundurma alt karışımı (promotion sub-mix) ya da pazarlama iletişimleri karışımı (marketing communication mix) denilen tutundurma faaliyetleri genel olarak dört grup araçla (Reklam. Burada amaç. Ayrıca tutundurma karması elemanlarının mesaj içerikleri birbirine zıt olmamalıdır. satış geliştirme. ortaya çıkabilecek bu aksaklıkları ortadan kaldırabilecek çözüm yollarının bulunmasıdır (Odabaşı. Örneğin satış elemanları müşteri ile ilişkilerinde ucuz fiyatı ön plana çıkarırken. Harekete geçirmek ( Action ) Söz konusu fonksiyonlar ve modelin aşamaları şöyle açıklanabilir (Odabaşı ve Oyman. bu iletişim sürecinde aksaklıkların olabilmesi doğaldır. Harekete Geçirmek: Satın alma isteğinin satın alma eylemine dönüşmesiyle satış gerçekleştirilecektir. 3.2002:81). 1. tutundurma çabalarının olmamasının nedenleri vardır. stek uyandırmak ( Desire ) 4. temel tutundurma bileşenlerine doğrudan pazarlamayı da eklemiştir(Kotler. Tutundurma çabalarını bir iletişim süreci olarak kabul edersek. Böylece tutundurma karması öğesi beşe çıkmıştır. lgi Uyandırmak: Malın varlığından haberdar olan tüketicinin o mala ilgi göstermesi sağlanacaktır.

kişileri eğitmek. gerçek başarıyı tahmin etmeye yetecek uzunlukta satış artırma stratejisine devam edecek ve somut pazar pozisyonunu kuracak sabrı olmalıdır. Reklam. Ancak tüketicilerin bu ürün ve hizmetleri takip etmeleri ve onlar hakkında bilgi sahibi olmaları güçleşmiştir. ilaç ve mamullerin. Reklamın farklı bakış açılarından yapılmış çok çeşitli tanımları bulunmaktadır. acil servis. politik. laboratuarları. Bu tanıma göre: "Reklam. Reklam. bir ücret karşılığında. Dolayısı ile. bazıları ise çeşitli alanlarda kurdukları klinikleri kullanarak ilgililerin dikkatini çekmeye çalışmaktadır (Ak. 1998: 21). broşür. uzman doktor kadrosunu.1991:119. 1999: 42). Örneğin sağlık kuruluşları.1.Sezgin. bu durum tüketicilerin bilgi ihtiyacının karşılanmasında reklamın önemini artırmıştır.Ülengin. hizmetler veya fikirlerin. Yeni hizmetlerin tutundurulması için direkt posta ile reklam yapılabilir. Türkmen 1996:23). dergi. mallar. Reklam Ekonomik.Pazarlama yöneticileri. AIDS. Bazı hastaneler. Örneğin kadın sağlığı gibi dar pazar alanlarına odaklanılabilir. Reklamlar geniş seyirci kitlesine yönelik olarak olabileceği gibi bölünmüş dar pazarlara yönelikte olabilir. ABD de . firmanın uzun süreli satış artırma amaçları. 1987: 7.Özgülbaş . geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla. Ayrıca. iddialı oldukları alanları. denemek için arzu yaratmak ve olumlu tutum geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. muayenehaneleri. alkolizm gibi konularda tüketicilerin karar vermesini kolaylaştırmak ve bilgi sağlayacak şekilde yapılabilir. hedef alınan kitlede farkına varmayı sağlamak. mal ve hizmetlerin kalitesi. doğrudan posta ve hatta billboard gibi batı dünyasının kullandığı tüm medya araçları kullanılmaya başlanmıştır (Karahan. sağlık hizmetlerinde reklam araçları olarak bugün gazete.3. açılan yeni bölümleri reklam vasıtasıyla duyurarak dikkat çekmeye çalışmaktadırlar (Sezer. yasak olmasına rağmen. emniyet kemeri kullanımını teşvik çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılmıştır. pek çok satış artırma aktivitelerinin kısa sürede sonuç oluşturamayacağını anlamalıdırlar. Türkiye ‘de sağlık hizmetlerinde reklamın yasak olması tüketicileri mevcut ve alternatif sağlık hizmetleri ve ürünleri ile ilgili serbestçe bilgi edinme hakkından mahrum bırakmakta ve rekabeti azaltmaktadır(Tengilimoğlu. yararları hakkında bilgi vermek. satış artırma aktiviteleri yaratıcılığa dayanır. 1948’de Amerikan Pazarlamacılar Birliği'nin (AMA) yapmış olduğu tanım çoğu uzmanlarca yeterli ve kapsamlı bir tanım olarak bulunmamakla birlikte içerdiği bazı ifadelerin. Ancak. basın-yayın organları aracılığıyla halka duyururlar ve bazı hastaneler hastaneye kurulan yeni bir cihazı. el ilanları. yalnız toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik programlarda kullanılmamakta. Ünlü. Türkiye ‘de. beslenme bozuklukları. TV. Günümüzde reklam.Uray. o hizmet hakkında bilgi vermek. hemde sunulan hizmetlerin sayısında önemli bir artış görülmüştür. ilk yardım. Bu yüzden. uzman doktor kadrosunu. reklamın diğer tutundurma araçlarından farklı yönlerini vurgulaması açısından önemlidir. 10. Yeni bir hizmeti tanıtmak. kişisel olmayan bir biçimde. Son yıllarda tıbbın ve teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda hem teşhis ve tedavide kullanılan tıbbi cihaz. bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak bir şekilde sunulmasıdır"(Özkale . uyuşturucu ve sigara ile mücadelede. ulusal aşı günleri ve aile planlaması kampanyalarında. teknolojik ve toplumsal değişimler doğrultusunda kuruluşların hedef kitlelere ulaşmak için kullandığı tutundurma araçlarından biriside reklamdır. yanlış izlenimleri ortadan kaldırmak ve endişeyi gidermek reklamla sağlanabilir (Sezer. Nitekim geçmiş yıllarda Türkiye’ de reklam. poliklinikleri.1993:34). 2000: 7). 1999: 43). hastaneleri ve tıbbi görüntüleme merkezleri tanıtım için kullanıldığı görülmektedir.

Sağlık hizmetlerinde reklamın kullanılması ABD'de şartlı olarak serbestken. 1998:197). Sağlık işletmelerinin reklama ihtiyacı olup olmadığı. reklama karşı birçok kişide bulunmaktadır. Ancak bu eleştirilerin yersiz olduğunu özellikle sağlık hizmetlerinde reklamcılığın.2004). Haksız rekabete ve etik ihlallere neden olan mevzuat dışı reklamlar. ABD'de birçok sağlık kuruluşu hizmetlerinin tanıtımında reklamı kullanmakta ama. dolayısı ile hekimlerin endişe etmelerine gerek yoktur. sorumlu reklamcılığın halkı kasıtlı olarak yanlış yönlendirmeyeceğini veya korkutmayacağını savunanlar bulunmaktadır. Amerikalı spanyollar ve kadınlar gibi pazar bölümlerine yönelen hedef reklamcılığı son on yıldır reklamcılar arasında artan bir eğilim olmuştur. Mayıs 1998-Şubat 2000 tarihleri arasında. Yukarda belirtilen eleştiriler şüphesiz ki hayli önemli.2000: 16) . iletişim ve kamu sağlığıdır. hekimin yerini alarak hastaların hangi tedavi ya da hangi sağlık kuruluşuna gitmeleri konusunda yönlendirmek değil.saglikplatformu. dolayısı ile sağlık hizmetlerinde reklamın titizlikle kullanılması gereken bir konudur. ahlaki değerleri düşük kişilerin eline düşmesi halinde zararlı olabilir demek daha gerçekçi olur (Karafakioğlu. bugünkü tüketim mallarına yönelik reklamcılığa göre oldukça dürüst olduğunu. Doğrudan tüketicinin bilgilendirilmesi sonucu tüketici doktora gittiğinde marka ilaçlar sormaya başlamıştır. Fiyat. 1996:38-41). Bu nedenle sağlık sektöründe reklamın zararlı bir faaliyet olduğunu söylemek yerine. tüm sektörlerde rastlanmaktadır. sadece hastalara temel bilgileri elde etmek için yardımcı olmak. eşcinseller. Bu yöntemin arkasında yatan neden sağlık personelinin hasta üzerinde belli söz sahibi olmalarıdır. kalitesiz hizmetlerin gölgelenmesine neden olabileceği. Bunlar. hastaları bilgilendirmeye hizmet eden bir fonksiyon üstlendiğine dikkat çekmektedir. Tartışma konuları 3 başlık altında toplanmaktadır. ülkemizde hukuken belli alanlarda yasaktır.com/arastirmalar/ 25. reklamcıların büyük sorumluluk taşıdığını. Hastane yönetimlerinin ise reklama karşı tutumları hiç bir zaman fazla olumlu olmamıştır. Fakat ilaç sanayi Tüketiciye Yönelik Reklamların enflasyon oluşturan bir unsur olduğunu red ediyor ve TYR ‘nin aksine. Bir çok ülkede hastaya zarar vereceği endişesi ile hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının reklam yapmaları tamamen veya kısmen yasaklanmıştır( Sarel ve Marmorstein.12. halen yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. laç sanayinin en büyük kazancının tüketici güvenini kazanmasının olduğu savunuluyor. laç reklamları sanayi-doktor-hasta arasındaki geleneksel ilişkiyi ciddi biçimde değiştirmektedir. Geleneksel yöntemde ilaç firmaları “bilgin arabulucular “ rolünü üstlenmiş doktorlar aracılığı ile ilaç tanıtımı yapmaktadır. Bu kişiler reklamın gereksiz maliyet unsuru olduğunu. Zararlı reklam uygulamalarına sadece sağlık sektöründe değil. Reklamdan yana olanlar. meslek ahlakına da aykırı bulmaktadır (Usta. sağlık sektöründe reklamın amacının. onlara rehberlik etmektir. Eleştirmenler Tüketiciye Yönelik Reklamların (TYR) ilaçlara olan talebi teşvik ederek sağlık fiyatlarını artırdığı ve pahalı ilaçlardan yüksek kar payı sağlandığı iddia edilmektedir. Türk Tabipler Birliği ve bağlı Tabip Odalarıyla sağlık müdürlükleri tarafından izlenmekte ve reklamı verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılmaktadır.Afrika kökenli Amerikalılar. gereksiz veya aşırı tüketime itebileceği nedeni ile zararlı bulmakla beraber. Nitekim spesik marka ilaçları satın alan . Bu yöntem önümüzdeki birkaç sene içinde tedricen kaybolacağa benzemiyor. ABD ‘de ilaç sektöründe tüketiciye yönelik reklam uygulaması çok şiddetli tartışma konusudur. Son yıllarda ilaç sektöründe doğrudan tüketiciye yönelik reklam kampanyalarında bir artış olduğu gözlemektedir. stanbul Tabip Odası tarafından 208 reklam dosyasının işleme konmuş olması olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır (www.

yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek Tüketicileri eğitmek 10. Çarpıcı reklam mesajları ile çok sayıda müşterinin bir anda ilgisi çekilmeye çalışılır. satılan mal veya hizmetin niteliğine. karmaşıklığı arttıkça.1. hizmetin nasıl çalıştığını açıklamak. Mevcut hizmetleri tanımlamak. karmaşık ürün ve hizmetlerde ise ağırlık kişisel satışa verilmelidir.1998:191): • • • • • • • • Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni Pazar bölümüne girmek Satın alam güdülerine hitap ederek dar bir zümrenin kullandığı malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak. acil servisler. Reklamın Amaçları Reklam şu amaçlarla yapılabilir (Karafakioğlu. Bu rakamdaki artışta reklam için yapılmış yatırımların önemli bir payı olduğu ifade edilmektedir. Örneğin ABD ‘de 2000 yılında ilaç harcamaları 116. malın kullanım zaman ve adetlerini değiştirmek. 1993:46-48). yanlış izlenimleri düzeltmek. Sağlık sektöründe reklamlar halkın sağlığını tehlikeye sokmaması.3. aşırı ilaç kullanımına neden olmaması. alkolizm.3. Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak satıcılara yardımcı olmak Talep düzenini korumak için. ABD de en çok satan ilaçlar en çok reklamı yapılanlardır. Dolayısı ile reklam yapmadan önce onun ne zaman. reklam ve halkla ilişkiler gibi promosyon araçlarının hizmetin performansına ilişkin ne kadar iddiada bulunması gerektiği önemlidir 10. örf ve adetlerle çelişmemeleri gözden kaçırılmaması gereken önemli noktalardır (Goldman. mal veya hizmetin teknik niteliği.1.hasta sayısında fark edilir artışların olduğu görülmektedir. lk yardım. Reklamin Etkinliği Diğer tutundurma yöntemleri gibi reklamın da etkinliği hedef alınan müşteriye. mal veya hizmeti tanımayan müşterileri bilgilendirir. kişisel satış reklama göre daha iyi sonuç verir. ürün veya hizmetin hayat eğrisi üzerinde bulunduğu konuma ve daha çok sayıda faktöre göre değişir. Eğer reklam tüketicinin daha ilgili olmasını. yeme düzensizlikleri. genel diş problemleri gibi bir uzman fikrine daha az gerek duyulan konularda tüketicinin kararlarını kolaylaştıracak bilgiler içermelidir. Burada önemli olan tüketicilere doğru bilginin verilmesidir. yeni bir hizmet hakkında bilgilendirmek. Tüketici satın aldığı hizmetin önem derecesine bağlı olarak satın almadan önce araştırır ve bilgi toplar.1.2. 20 milyon dolara çıktığı ifade edilmektedir. Yüksek düzeyde hasta tatmininin gerçekleştirilmesi açısından.7 milyon dolarken 2001 yılında % 17 oranında artış göstererek 175. Müşterinin mal veya hizmet hakkında bilgisi arttıkça reklamın etkisi oransal azalır. plastik cerrahi. Sağlıkta reklam. hizmeti satın alacak kişilerde daha yüksek beklentilerin oluşması sağlanır ki buda satın alma sonrası tatminsizlik yaratır. Sunulan hizmetle ilgili abartılı iddialar yapılırsa. hizmeti sağlayanların seçimine karar vermesini kolaylaştırıyorsa yararlıdır. tüketici korkularını gidermek reklamla sağlanabilir. Kısacası yalın ürünlerde reklam. Reklamla kişisel satışın etkinlik açısından karşılıklı üstünlükleri karşılaştırılacak olursa. Reklam. sağlık hizmetlerine yapay bir talep yaratmaması. hangi koşullarda başarılı olacağını bilmekte yarar vardır. . harekete geçirir. Satışçıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak Önyargıları.

1982:34). Bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. kişisel sayış tercih edilir. Seçim yaparken gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta da satın alma kararına kimlerin katıldığıdır. Eğer karar.) tarafından yapılan reklamlardır. Bu grup kendi içinde üretici reklamı ve aracı reklamı olarak ikiye ayrılmaktadır(Özkale. Ülengin. dini ve sosyal amaçlı kuruluşların belirli fikirlerin benimsenmesi amacıyla yaptıkları reklamlar bu grubu oluşturur. Uray.Reklama mı yoksa kişisel satışa mı ağırlık verilmesi gerektiğine karar verirken altı çizilmesi gereken önemli bir kriter de ulaşılmak istenen potansiyel müşteri sayısıdır. Yöneltildiği Hedef Gruplara Göre Reklam Türleri Nihai Tüketicilere Yönelik Reklam: Bu tür reklamlar direkt ev halkına ya da ürünü tüketip yok eden bireylere yönelik olup kişileri satın almaya yöneltme amacını taşır. Ticari Olmayan Reklamlar: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan reklamlar bu gruba girmektedir.3. reklam yerine kişisel satışı tercih etmek gerekir. Uluslararası pazarlara yeni girildiğinde.1991:97). 2. Dağıtım Kanalına Yönelmiş Reklam: Bu tür reklamın amacı reklamı yapılan firmanın mallarını satmak amacıyla satın alan toptancıları. 10. Sezgin. Sanayici Tüketiciye Yönelik Reklam: Bu tür reklamda endüstriyel tüketicilere yöneliktir yani. devletin. Bölgesel reklamlar ulusal reklamlara oranla daha sık kullanılır (Aksulu. işletmeye önemli gelir sağlayacak mal ve hizmetlerde satışı kaybetme riskini azaltmak. Pahada ağır. Politikacıların.1. Reklamın Türleri Reklamların değişik kriterlere göre sınıflandırıldığı görülmektedir. satışı gerçekleştirememe riskinin derecesidir. 3. satışın firma için ne derece önemli olduğu. perakendecileri ve . Mesajın Kaynağına Göre Reklam Türleri Ticari Reklam: Bir mal ya da hizmetin üreticileri ve aracıları (perakendeci. o şehir veya bölgede duyulacak veya görülebilecek şekilde yerel haberleşme araçları ile reklam yapması daha uygundur. kurum ve kuruluşlara satın alma yetkisini taşıyan yöneticilere yönelik (Kurtuluş. birden fazla pazarda mümessiller aracılığı ile satış yapan toptancıların. Bu reklamların asıl özelliği. Bir anda çok sayıda kişi veya kuruluşa ulaşmak bakımından reklam. ürün test amacıyla pazara ilk defa sınırlı bir bölgede sunulduğunda bu yöntem kullanılmaktadır. genellikle sadece bir bölgede veya şehirde veya o bölge veya şehrin ticari alanlarında yapılan reklamlardır. başka bir ifadeyle. toptancı vs. Kişisel satış reklama göre çok daha esnektir. hizmet kuruluşlarının ve fabrikatörlerin yaptığı reklamlardır.1990:32). Dördüncü ve sonuncu kriter ise. Pazarı belli bir bölge veya şehir olan firmaların. fabrikatörlere. sunulan hizmeti değişik açılardan değerlendiren çok sayıda kişi tarafından veriliyorsa. kişisel satışa oranla daha ucuz ve etkili bir yöntemdir. Yöneltildiği Coğrafik Alana Göre Reklam Türleri Ulusal Reklamlar: Bu tür reklamlar.3. işi şansa bırakmamak için. 1. Ulusal sınırlar içerisinde dağıtımı yapılan birçok dergi ve gazetede ve ulusal sınırlar içerisinde her yerden işitilebilen radyo. Bölgesel (Yerel) Reklamlar: Bu tür reklamlar. televizyonlarda yer alan reklamlar bu gruba girer. ulusal sınırlar içerisinde yayılma olanağının olmasıdır.

letişim Kanallarına Göre Reklam Kuruluşlar reklam fonksiyonunu yerine getirmek için farklı iletişim araçlarından faydalanır. o Radyo ve TV reklamı o Yazılı basın reklamı o Posta reklamı o Açık hava reklamı (billboard. IBM reklamları bu gruba örnektir. Bu sayede ürüne olan talebin yeniden canlandırılması. o nternet reklamı Internet reklamcılığı özel pazarlara ulaşma fırsatı sağlayabilir. Rekabetçi reklamcılık. letişim araçlarına göre reklamları şu şekilde sınıflandırabiliriz. Uray ve Ülengın. 5. 1990:35). Ürün kategorisine talebi uyandırmaya odaklanan öncü reklamcılık ürün reklamcılığının bir türüdür. reklama muhattap olanların bir kısmı üzerinde aniden satın almaya karar verdirecek şekilde etki yapma gayesini güder. 2002:164).diğer aracıları o malı satın almaya özendirmektir. ilk defa pazara sunulan yeni bir mal fikrini yana grubunu tanıtma ve benimsetme amacını güder. 4. Özellikle online reklamcılığının dezavantajlarından biri satışlara olan etkisinin ölçülmesinin zor olması ve kişisel satıştan daha az ikna edici olmasıdır. yararlarını. o Hatırlatıcı Reklam: Bilinen mal ya da hizmetin pazarda doyma durumunun belirdiği. bazı dezavantajlar taşımaktadır. Zaman çerisindeki Etkilerine Göre Reklamlar Aniden Satın Almaya Özendiren Reklamlar: Bu tür reklamlar. Rekabetçi reklam kullanımı. Kurumsal Reklam: Belirli bir kuruma karşı toplumda olumlu bir imaj yaratmak ve bu imajı korumak amacına yönelik reklamlar bu gruba girmektedir.Ucuz olmasına karşın. Lucas. Hartline. Ürün reklamlarını kendi içinde üçe ayırmak mümkündür (Mucuk. özelliklerini anlatmayı içerir. BMW 3 serileri özellikleri. özelliklerini.1991: 34). Özel bir ürün adı belirtmeden kurum adı belirtilir. satışlarda azalmaların başladığı zamanlarda yapılan reklamdır(Özkale. esas . o Rekabet Edici Reklam: Yeni mamulün büyüme ve olgunluk dönemlerinde kullanılan seçici talep yaratmaya dönük reklamdır. çerik Bakımından Reklam Türleri Ürün Reklamı: Bu reklam türü belli markaların ya da belli malların satışını arttırmak amacıyla yapılır. Ürün reklamcılığı ürünlerin katkılarını. Bu reklamların amacı. Örneğin. 6. markanın tüketicilerin zihinlerinde canlı tutulması sağlanmış olur. Özellikle posta ile yapılan reklamlar ve bölgesel reklamlar bu türdendir(Aksulu . kullanımlarını. diğer bir dezavantaj ise. mesajın dinlenmesi. Ayrıca. beygir gücü ve performansı yönünden Mercedes C serisiyle karşılaştırılabilir(Ferrell. IBM şirketlerine elektronik ticaretten anlayan ve Internet’i iş stratejilerinde kullanan şirketlere yardımcı olan bir imaj geliştirmektir. Sezgin. Gelecekte Satın Almaya Özendiren Reklamlar: Bu tür reklamların amacı.).1990:225-226) : o Öncü Reklam: Belli bir markayı değil de. iki ya da daha çok markanın bir yada daha çok ürünün özellikleriyle karşılaştırılmasıyla uygun olur. reklam ilanına tıklanması ve basılı reklama birkaç saniye bakılmasının zor olmasıdır. kullanımını ve yararlarını diğer rakip markanın özellikleriyle dolaylı olarak karşılaştırarak bu markaya olan talebi uyandırmaya yöneliktir. belirli bir markanın imajını. afiş vb.

üçüncü aşama da ise. Bunun nedeni firmaların bu yöntemin aşırı derecede yüksek reklam bütçelerine neden olacağını düşünmeleridir. 10. Teorik açıdan önceki yöntemlere göre üstün olan hedef – görev yaklaşımı hepsinden daha az kullanılır. basit olması ve reklama işletmenin katlanamayacağı kadar yüksek bir miktarın ayrılmasını önlemesidir. satışları büyük oranda azaltmaya devam edebileceği bilinmelidir. lk aşamada reklam amaçları belirlenir. hatta çoğu zaman olanaksız olmasıdır. basit olması ve rakipler ölçüsünde onlarla baş edecek kadar harcama yapmaya yöneltmesidir. Görevlerin parasal değerleri hesaplanır ve toplam bütçeyi belirlemek için kullanılır. belirlenen etkinliklerin yerine getirilmesi için gerekli giderler belirlenir. Yöntemin üstünlükleri. Yöntemin üstünlükleri.4. belli bir süre içinde satın almayı sağlamaktır. ikinci aşamada .1. Bu yaklaşım bilimsel ve mantıklı olmamasına karşın pek çok şirketin bunu kullandığı görülür ve uygulanması çok kolaydır(Karafaoğlu.olarak ani etkiler yapmak yerine. belirlenen hedefleri sayısal olarak ölçmenin güç. 4. Ortalama bir miktar belirlenince bunun biraz veya üstünde bir fon ayırarak reklam bütçesi oluşturulur. Bu bakımdan da hayli mantıklı bir yöntem olarak kabul edilir. Satışların azaldığı süreçteki reklamcılıktaki sınırlamaların. Rekabete Göre Bütçe Belirleme Yaklaşımı Reklam bütçesi rakip işletmelerin yaptıkları ve yapacakları harcamalar göre belirlenir. Hedef – Görev Yaklaşımı Bu yaklaşımda pazarlama stratejisi uzmanının. Ancak bu bütçe önemli pazar fırsatlarının kaçırılmasına da yol açabilir. kampanyada neye ulaşacağını belirtmesi ve bu amaçları gerçekleştirirken istenilen görevlerin listelemesi gerekir. Ürettikleri mal veya hizmetler de farklı olabilir. Rakip kuruluşlar farklı müşterileri de hedef almış olabilirler. bu amacı gerçekleştirecek etkinlikler ve bunları yerine getirecek görevliler ve araçlar belirlenir. Bu yöntem özetle üç aşamada gerçekleştirilir. sürdürülen kampanyanın kalitesine de bağlıdır. Satışların Yüzdesi Yaklaşımı: Bu yöntemde mevcut veya gelecekteki satış hasılatının belirli bir oranı reklam bütçesi olarak ayrılır.3. Kesene Göre Harcama Yaklaşımı steğe bağlı yaklaşım olarak da adlandırılan bu yöntemde örgütteki yöneticinin . Rekabetçi olarak reklam için aynı satış yüzdesini tahsis etmek zordur. Ancak en önemli sakıncası reklamın satışları değil. çünkü firma rekabetçilerinin farklı reklam amaçları olabilir ve pek çok firma farklı kaynaklara sahiptir. 2. formül yoktur. satışların reklam harcamasını belirlemesidir. Yaygın kullanımını engelleyen bir diğer faktör de. Reklamın etkinliği sadece harcanan paraya değil. Bunlardan bazıları şunlardır. Bu yöntemde sağlık işletmesinin yapacağı tek iş benzer kuruluşların reklam için yılda ne kadar harcadıklarını saptamaktan ibarettir. 1. Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam bütçelerinin belirlenmesinde mutlak bir ölçü. 3. Firmalar özellikle parasal olanaklarına bağlı olarak. 1998: 203). değişik yöntemler kullanırlar. Bu yöntem de bazı sakıncalar içermektedir.

hastane vb. hangi koşullarda başarılı olacağını bilmekte yarar vardır. çeşitli şekillerde ( televizyon. doğum oranının düşmesi nedeni ile çocuk hastalıkları teşhis ve tedavisine ilişkin talep genel olarak gerilemiş ise reklamla bu hizmetler için talep yaratılamaz. el ilanları. harekete geçirir. Çevresel koşullardaki olumsuz değişmeler nedeni ile mal veya hizmete olan talep genel olarak azalmışsa reklamın bu mal veya hizmetin satışları arttırmak açısından pek etkisi olmaz. Örneğin.. Çok fazla para tahsis edildiğinde ise aşırı harcama ve düşük karla sonuçlanır. gazete. Diğer harcamalar yapıldıktan sonra geriye bir şey kalırsa reklam için kullanılır. Özel Sağlık Kuruluşlarının. ekonomik koşullardaki değişiklikler ve hatta hava durumu belirli bir zaman periyodunda ölçülen reklamcılık verimliliğindeki pazar paylaşımını veya firmanın satışlarını etkileyebilir veya azaltabilir(Ferrell. laç Firmalarının Reklam ve Tanıtım Konusunda Uymaları Gereken KurallarSon yıllarda gerek kamu ve gerekse özel Sağlık Kuruluşlarının (muayenehane . Müşterinin mal veya hizmet hakkında bilgisi arttıkça reklamın etkisi oransal azalır. reklam panoları. Örneğin. Hartline. Lucas. Müşteri panelleri. eğer reklamın amacı marka bilincini arttırmak veya firmaya karşı daha iyi bir tavır oluşturmaksa o zaman son test bu değişkenlerdeki değişimi ölçebilir. Ön testte daha ziyade reklam kampanyasında kullanılan mesajın potansiyel etkisi değerlendirilmeye çalışılır.3. radyo. Genel olarak reklam . Reklam. Örneğin.kişisel deneyim sezgilerine dayanarak belirli bir zaman süreci için reklamcılığa ne kadar harcama yapılacağına karar vermesi anlamına gelir. Hangi tür reklamın tüketicileri istenen davranışa yönetmede etkili olacağı belirlenmeye çalışılır. Çarpıcı reklam mesajları ile çok sayıda müşterinin bir anda ilgisi çekilmeye çalışılır. Bu yöntem reklama önem vermeyen işletmeler tarafından uygulanır. mal veya hizmeti tanımayan müşterileri bilgilendirir. 10. hangi tür son test ’in verimliliğin ölçülmesi için en uygun olduğunu belirler. 10. ) reklam veya tanıtım faaliyetleri yaptıkları gözlenmektedir. Çevre koşulları değiştiğinde tutundurma yöntemlerinin etkisi de değişir.Reklam Verimliliğinin Değerlendirilmesi Reklamın etkinliği hedef alınan müşteriye..6.5. tarafsız ve mantıklı değildir.3. Reklamın amaçları eğer ölçülebiliyorsa. 2002:165). rekabetçilerin eylemleri. düzenleyici kararlar. reklam esnasında ve reklam kampanyası sonrası yapılabilir. ürün veya hizmetin hayat eğrisi üzerinde bulunduğu konuma çok sayıda faktöre göre değişir. Dolayısı ile reklam yapmadan önce onun ne zaman.1. Reklam kampanyalarının değerlendirmesi reklam öncesi. Bu yaklaşım bütçelemede hatalara neden olabilir çünkü bilimsel.1.) ilgili mevzuat hükümlerini ihlal eder tarzda. bez afiş vs. Ödenek çok az olduğu zaman reklamcılık tam potansiyeline ulaşamaz. Bu son testlerin yorumlanması zor olabilir çünkü satış veya pazar paylaşımındaki değişmeler sadece reklamcılık değil diğer bağımsız faktörler tarafından da oluşturulabilirler. anketler ve deneme tasarımları iletişim amaçlarına dayanan kampanyaları değerlendirmek için kullanılırlar. satılan mal ve hizmetin niteliğine. Reklam kampanyası esnasında reklamın etkinliğinin ölçülmesi ise. hedef müşteriler ile telefonla ücretsiz iletişim kurulması veya web sayfasını yaptıkları hitlerle belirlenir. Reklam kampanyadan sonraki reklamın değerlendirilmesine son test (posttest)denir.

denmektedir. Ayrıca 12. ancak ad. faaliyette bulunduğu saatlerde tabelasını ışıklandırabilir veya dışardan aydınlatabilir. yukarıda belirtilen tabelanın yanına veya kuruluşun dış girişine asılır. Söz konusu mevzuattan bazıları kısaca aşağıda verilmiştir. maddesinde reklam. diş hekimi ve eczacı meslek gruplarına yönelik bilimsel içerikli tıbbi dergiler dışında ilaç ilanı yayınlanamaz.1960 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8.Ancak sağlık hizmetlerinde reklamı sınırlandıran farklı yasa . sağlık kuruluşunda hizmet verilen tıp dallarının. Tababet htisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini. 21. soyadı ile adresini. bu tabela. sağlık kuruluşunun dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. 1262 sayılı “ spançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu: Bu kanunda ilaç sanayinde reklamlarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Öze! ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben Sağlık Müdürlüğünce verilmiş unvanı yer alır. insanları yanıltıcı. Maddesinde. uzmanlık alanları ve kuruluşun açık olduğu saatler gösterilebilir. yönetmelik ve tüzüklerin yer aldığı görülmektedir. tabelada ismi tek renk olmak üzere. md. Tabip.2000 tarih. reklam ve benzerlerini yapmaları yasaktır. Diğer biçimde ilan. ticari bir veçhe verilemez" denilmektedir. paniğe sevk edici.03. bu tabela ışıklı olamaz ve ışıklandırılamaz. maddesinde Diğer Tabelalar. Tabip ve Diş Tabibi . • 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı crasına Dair Kanunun: Kanunun 24. Reklam Kurumu Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. en fazla iki renk kullanılır. benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. yanlış yönlendirici.maddesinde "Tabiplik ve Diş Tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine. "Özel" ibaresi de dahil olmak isim ve unvan aynı yazı karakteri kullanılır. gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında. akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir.’sinde de “ Gazetelerde ve hekim. her ne surette olursa olsun. kuruluşun birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asabilir.faaliyetleri Basın ve Ahlak Yasası. maddesinde Dış Tabelalar. mad’sinde Beşeri ve spançiyari ve Tıbbi Müstahzarların topluma ve çocuklara yönelik tanıtımı yapılamaz “ hükmü yer almaktadır. özel hizmet birimlerinin ve çalışan hekimlerin isimleri. 9 Maddesinde ise. bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması • • • • . Tıbbi Deontoloji Tüzüğün: 19. tanıtım ve bilgilendirme hususunda. bu tabelanın azami boyutları 8 m2 yüzölçümünde olabilir. 58. Sağlık kuruluşlarında reklam ABD gibi ülkelerde büyük oranda serbestken Türkiye’de reklam yasalarla sınırlandırılmıştır. Reklam Kurumu Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. yazılarında kendi reklamını yapamaz. "Özel" ibaresi diğer yazı puntolarının 113 'ünden küçük olamaz. Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi. Mesleklerini uygulayan hekimler hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilirler.02. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği . Genel olarak reklam faaliyetleri Basın ve Ahlak Yasası. Tabip yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup. gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında . ancak sadece kendilerine başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları. gazetelerde yayınlanacak ilanlar için önceden Sağlık Bakanlığından izin alınır hükmü yer almaktadır(Resmi Gazete Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik: 09. Beşeri ve Tıbbi Müstahzarların Tanıtım Yönetmeliği: Yönetmeliğin 8. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği. 23988 sayılı Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 20. Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelaların ebadı ve adedi mahalli tabip odaları tarafından tespit edilir. reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramaz.

Sağlık kuruluşları ve çalışanları. bilgilerinde niteliğinde her türlü faaliyet için Sağlık Müdürlüğünden izin almak zorundadır. maddesi ile . maddesi ile reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi ve aykırılıkların cezalandırılmasının temini için Reklam Kurulu kurulmuştur. 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması. para cezası yada 15 günden 6 aya kadar meslekten geçici men cezalarından biri verilir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarını Tarzı crasına Dair Kanun . istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı ayrık olmak üzere. yapıştırılması. Açılan disiplin soruşturması sonucunda aynı yasanın 38 ve 39. Sağlık alanında faaliyet gösteren bireyler ve kurumlar (şirket. maddesinde “ bilimsel. Zira belirtilen hükümlerde. organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır” hükmü yer almaktadır. yukarıda açıklanan hususlara riayet etmek ve reklam. Bu zorunluluk çeşitli Mahkeme kararlarında da belirtilmiştir. Aynı Yasa'nın 17. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve alanı düzenleyen diğer mevzuata uymaları gerektiği belirtmektedir. 4077 sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün sağlık alanında faaliyet gösteren yerlerin reklam yapmalarının halk sağlığını korunması bakımından. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Karun'un 16. tıp alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların çalışmalarını ticari bir görünüme büründürmeleri dahi yasaklanmış olup yapılacak ilanlarda çok dar bir biçimde sınırlandırılmıştır. Muayenehaneler ve bunların birleşmiş hali olan poliklinikler gibi aynı alanda faaliyet gösteren ve tedavi müessesesi olması sebebiyle ticari bir veçhe verilmesi ve reklamının yapılması tıbbi Deontoloji tüzüğünün 8. maddelerine göre Onur Kurulu tarafından uyarı cezası . Verilen bu cezaların iptali istemiyle dare Mahkemelerinde açılan davalarda da her zaman özel hastanelerin ve polikliniklerinde muayenehaneler gibi 1219 sayılı Yasa. Bütün bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde sağlık alanında reklam yapılması yasa koyucu tarafından istenmemiş olduğu görülmektedir. Bu açıklamalar ışığında sağlık alanında faaliyet gösteren hekimlerin bireysel olarak yaptıkları reklamlar ile şirket biçiminde kurulmuş olan poliklinik ve hastanelerin yaptıkları reklamlar arasında bir fark bulunmamakta olup sağlık alanında her türlü reklam yasaklanış bulunmaktadır.2000 tarih. 21. her ne sebeple olursa olsun yazı yazılmasının yasaklanması hususu belirtilmiştir. Ticari şirket şeklinde örgütlenmiş bulunan Özel Sağlık Kuruluşları yaptıkları usule aykırı sebebiyle sorumlu hekimlerine karşı Tabip Odaları tarafından soruşturma açılmakta ve ceza verilmektedir . 1965 tarihli Danıştay istişare mütalaasında belirtilmiş olduğu üzere insan sağlığını ilgilendiren konularda ilgililerin belirli bir davranışta bulunabilmeleri için o konuda mevzuatta bir yasaklama getirilmemiş olmasına değil fakat mevzuatın açık hükmü ile o davranışa ceza verilmiş olmasına bakmak gerekir . Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun: Kanunun 4. Sağlık alanında faaliyet gösteren şirketler başka herhangi bir alanda faaliyet gösteren şirketlerden farklı olarak çok sınırlı kurallara uymak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum alanın doğrudan insan sağlığı ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. tanıtım. 29 ve 30.06. denmektedir.• • • hakkında bilgiler içeren eğitim materyalleri hazırlayabilirler. kesinlikle yasaklanmış olduğunu göz önünde bulundurulmakta ve düzenlemelere aykırı reklam yaptığı tespit edilen sağlık kuruluşları hakkında yüksek miktarda para cezalarıyla cezalandırmaktadır. maddeleri gereğince yürürlükteki düzenlemelere aykırı olarak reklam yapan Özel Sağlık Kuruluşları sorumlu hekimleri hakkında Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından disiplin soruşturması açılır. pankart asılması. dürüst ve doğru olmaları esastır . vs şeklinde kurulmalarına bakılmaksızın) bu sınırlamalara uymak zorundadırlar. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası : 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasının 28. Belediye ilan panoları dışındaki yerlere bez afiş. maddesinde . maddesine göre reklam ve ilanların yasalar ve genel ahlaka uygun. 200013 Karar no'lu Ankara li Mahalli Çevre Kurul Kararının 4.

2001:296). Kişisel satış alıcı ile satıcının yüz yüze gelmesine. Yüz yüze canlı iletişim kurulması dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yol açar.2. Reklamdan sonra en etkili olan tutundurma yöntemi olarak kabul görmektedir. Yakın zamana dek sağlık kuruluşları satış elemanı kullandıklarını kabul etmemiş.1998:223). oldukça önemlidir.Tuncer. iş hayatında bu ilişkiler çok önemlidir.Ayhan. Sorunun yadırganmasının sebebi sağlık kuruluşlarının satış yapmamasından değil. Kişisel satış. tıbbi malzeme üreten veya satan firmalar çok sayıda satış temsilcisi kullanmaktadırlar. aldatıcı reklam yapılması halinde rakipler. yoksa hemşire. laç. Genellikle kişisel satış. 1989: 42-43). piyasayı izlemesi ve bilgi toplaması gibi görevler de beklenmektedir (Enginkaya. anlatılanlara itiraz şeklinde de olsa karşılık verir. güdülerine ve satış çabalarına gösterecekleri tepkilere uyum sağlamak kolaydır. temsil ettikleri kuruluşun mal ve hizmetlerini satmaktır. 1996). Satışçı alıcılarla yüz yüze görüştüğü için doğrudan doğruya onlarla doğru. kişisel satış olduğu ifade edilse . • • • • Kişisel karşılaşma. Alıcı nezaketten de olsa satışçıyı dinleme gereği duyar. Dinleme ve karşılık verme zorunluluğu. Karşılıklı etkileşim söz konusudur. Başka bir ifade ile kişisel satış. Satış temsilcilerinin işi. Kişisel satış. sağlıklı bilgileri toplar. 10. maddesinde doğru olmayan reklam mesajlarına ilişkin hükümler yer almaktadır. Böylece. bütünleyici pazarlama iletişimlerinde ve tüm pazarlama stratejilerinde önemli bir rol oynar. reklamlardakinin aksine çift yönlü bir iletişim sağlanır ki. Acaba bir profesyonel satışçıyı eğiterek sağlık hizmetlerinin satışında mı kullanmalı. pazarlama yönetimi için geri bilgi akışı sağlar. direkt olarak görüşmesine dayanır. Başka bir değişle diğer tutundurma işlevlerine göre daha esnektir(Can. yanlış olmaz. hekimlerin ve diğer sağlık personelinin sağlık kuruluşlarının bir şey satmadıklarını. Kişisel SatışKlasik pazarlama (satış) döneminde ilk kullanılan tutundurma yönteminin.açıkça yasaklanan özel hastanelerin reklam yapabileceklerine ilişkin herhangi açık düzenleme de bulunmamakla özel hastanelerde sağlık alanındaki diğer kişi ve kurumlar gibi reklam yapamazlar(Ato Hukuk Komisyonu Bilgi Notları. maddede belirlenmiş olan hukuk davaları açabilirler. Sağlık işletmeleri genelde profesyonel satış elemanları yerine kendi elemanlarını kullanmayı tercih etmiştirler. Bir ürün ya da hizmetin bir firma yetkilisi aracılığı ile yüzyüze bir kişi ya da gruba tanıtımı. Kişisel satışta yüz yüze iletişim olduğundan alıcıların ihtiyaçlarına. örgütlerin müşterilerine sağladıkları önemli bir hizmet olarak daha profesyonel ve kabul edilir olmaktadır. Ayrıca satış temsilcisinden müşteri ile uzun süreli ilişkiler kurması. 2000b: 5). sunduklarını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır (Louden. Sağlık hizmetlerinde kişisel satış. davranışlarına. Türk Ticaret Kanunu’na göre. Zaman içinde sağlık hizmetlerini tutundurma. doktor gibi personele satış teknikleri konusunda eğitim mi vermelidir. Böyle bir satış elemanının tıp bilgisi bir hekim kadar olamaz ancak herhangi bir kişiye göre de şüphesiz daha fazladır (Karafakioğlu. “ kaç satış elemanınız var ? gibi soruyu yadırgamışlardır. Yine Borçlar Kanunun 194. Dostluk ilişkileri geliştirme. tutundurma veya satış amacı ile sunuluşudur. müşteriler ve mesleki teşekküller belli koşullar altında 58. Birinci elden bilgi toplama. .3. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda aldatıcı ve yanıltıcı reklama yönelik düzenlemeler içermektedir. Kişisel satışın başlıca özellikleri şunlardır (Mucuk .2003:370). reklamcılıktan kişisel satışa doğru gelişme göstermiştir. standart olmayan bir satış örneğidir.? laç ve tıbbi malzeme üreten veya satan firmalar çok sayıda satış temsilcisi kullanırlar. satış yapmak amacı ile satışçının bir veya daha çok sayıda potansiyel müşteriyle yüz yüze görüşmesidir.

Hastaneler. hasta gönderen doktorları belirli aralıklarla ziyaret etmek. Satış ekibinin başarılı bir şekilde yönetilmesi. politikalar oluşturulurken maliyetli ve sınırlı araştırma alanına sahip olması özelliğine dikkat edilmelidir. Çünkü. Aynca talep oluşturma ve oluşan talebi destekleyici görevler üstlenebilirler. pazarlama alanlarını hızlı bir şekilde düzenlemek ve ayarlamak" gibi amaçlar içermeli. Satış temsilcisi. başka hastanelerin üretemediği hizmetleri üretip. satış işinin doğasına göre. satış gayesi ile hareket eder. firmanın büyüklüğüne göre. kişisel satış sadece satış öncesi bir faaliyet olarak düşünülmemeli. Personel alımı ve satış elemanının seçimi süreci. sadece doğuştan yetenekli olmanın fazla bir anlam taşımayacağı kolayca söylenebilir.1. hastaneler satış personelleri için özel etik davranış standartları geliştirmeleri gerekir. mal veya hizmetin özelliklerinin çok iyi bilinmesinin gerektiği durumlarda. Gerçekten de her insan satış işinde aynı ölçüde başarılı olamaz. Deneyimli satış elemanı istihdam edilmeye çalışılmalımı yoksa deneyimsiz kişiler işe alınarak firma tarafından eğitilmelimidir? Bunun cevabı ise . başarılı satış ekibinin gelişimini teşvik eden organizasyonel iklimi benimsemelidir. talep sıkıntısını aşmak için konsültasyon hizmeti yada tıbbi teknolojik veri satmaya yönelik olarak satış eylemi gerçekleştirilebilir. Onun için çalıştırılacak olan satış temsilcilerinin ürün ya da hizmette var olmayan bir özelliği varmış gibi tanıtmamaları konusunda eğitilmelidir. satış personeli normalde teslim edebileceklerinden daha fazlasını vaat ederler. onlarla ilişkilerini pekiştirmek şeklinde bir satış elemanı fonksiyonu tanımlanabilir. ABD de hastanelerde yapılan bir araştırmada. Hiç kimse satış temsilcileri vasıtasıyla laboratuar hizmetlerinin pazarlanmasına karşı çıkmamıştır. araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin çoğunluğu hastanenin en azından bir servisini geliştirmek için satış personelini kullandığını belirtmiştir. tıpkı tıbbi mümessiller için geliştirilmiş etik ilkeler gibi. denetlenmesini. Genellikle. sadece bir pazarlamacı satış personeli uygulamasının etik olduğunu vurgulamıştır. Kişisel satış politikaları "sadık müşteri elde etmek. Ancak günümüzde. Hekim hastasını dilediği kuruluşa. Bu yanlıştır. Berry ve Parasuraman 1988). Eğitimi ve Motivasyonu Satış elemanını başarılı kılan teknik bilgi mi. istihdamı. sağlık hizmetleri gibi. Satış eylemlerini yöneldiği pazar türlerine göre incelemek olasıdır. Ayrıca. pazarlamacı için birçok hesap gerektirmektedir. şe alınması. Satış Elemanlarının Seçimi. satıcı ise öyle bir özgürlüğe sahip değildir. bu spesifik bir durumdur. eğitimini. yoksa satış yeteneği mi veya başka bir takım özellikler midir? Bazı yöneticiler satış yeteneğinin katılımsal olduğuna inanırlar.Bazı kişiler hastaneye hasta sevk eden hekimleri satış elemanları olarak görürler. hekim ise hastayı bir üst sağlık kuruluşuna tıbbi gerekçeler nedeniyle yollar. firmanın . Doğuştan gelen bir yetenek varsa bunun mesleki bir eğitimle birleştirilmesi gerekebilir. satış elemanının seçimini.2. 10. Ancak hiç kimse hastanelerinde ameliyathanelerin kullanımını geliştirmek için satış personeli kullandığını belirtmemiştir. Potansiyel müşteri yaratmak açısından hastalara yönelik. motivasyonunu. Bu durumda müşteri memnuniyetsizliğine neden olur. Satış elemanlarının sağlık bakım organizasyonlarında kullanımı pazarlama konusunda daha kapsamlı ve entegrasyonlu bir adaptasyonu gerektirmektedir. Endüstriyel firma. satış sonrası da devam ettirilerek işletme ve tüketici arasındaki bağlar güçlendirilmelidir.3. piyasa haberlerini toplamak. hekime göndermekte serbesttir. değerlendirilmesini ve satış ekibinin kontrolünü gerektirmektedir. Müşteri beklentileri yükselir ve karşılanamaz (Zeithaml.

Kendi emsalleriyle kıyaslandıklarında. şe alım. Satış elamanları iyi bir şekilde motive edilmelidir. böylece kaliteli adayların belirlenmesi engellenebilir. yüksek performans gösteren satış organizasyonlarının yeni satış elemanlarını şu alanlarda eğittikleri gözlenmiştir . Satış yöneticileri bu olası satış elemanlarının. seçici prosedürlere ve yüksek seviyeli eğitime sahiptirler. Satış personelinin oynaması gereken rolü anlama yeteneği . politikadaki ve uygulama planlarındaki değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri gerekir.1 de satış elemanının motivasyonu ile performansı arasındaki ilişki görülmektedir. danışmanlıkta ve satış elemanının işlerini planlaması ve yürütmesinde yönetime yardım etmektir. ürün hattı. Eğitim programları tabi ki en çok yeni işe alınan satış elemanları için istenir ama deneyimli satış elemanları da devamlı eğitimden yararlanırlar. 1. firmanın pazarlama hedeflerine ve politikalarına uygun bir şekilde yönetilmelidir. Motivasyon. Deneyimli satış elemanlarının. ayrıca şirketin pazar stratejilerindeki. Uygun olmayan adayların kısa sürede elenmelerini sağlamak için prosedürler hazırlanmalıdır.eğitim maliyetlerini düşürmek için çoğunlukla deneyimli satış elemanlarını çalıştırmayı tercih ederler. Bunlar (Hutt ve Speh: 2004:447).bunlarında satış eğitiminde verilmesi gerekmektedir. Motivasyonun seviyesi 2. satış elemanının çabasını bütün aktiviteler üzerinde harcaması yada gücünü işi ile ilişkilendirilmiş görevlere . şikayetlerle başa çıkma yöntemleri ve endüstri hakkında bilgilendirilmeleri. organizasyonun alım tarzları ve etkileyici iletişim becerileri ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olması . Denetleyicinin görevi. müşteri kesimleri. bu da sayı olarak birikmiş adayların azaltılmasına ve daha kolay yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Denetleme aynı zamanda satış performanslarının standardını belirler. satış gibi iki taraf arasındaki alım satım sürecidir. Eğitim. Şekil 10. Çevre koşulları hızla değiştiği ve deneyimli satış elemanlarının alışkanlıklarının törpülenmesi gerektiği için firmanın periyodik eğitimler vermesi gereklidir. Satış gücünün devrini azaltmak isteyen şirketler. satış elemanının iş performansı üç faktörden oluşmaktadır. Bunun tersine eğitim fonksiyonları tamamlanmış olan büyük firmalar . Tatmin edici ve işe uygun satış elemanları hazırlamak için eğitim programları dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. yi organize edilmiş personel alımında ise adaylar görüşmelere gerektiği şekilde önem verirler . Motivasyon. satış elemanının eğitim açının belirlenmesinde. iletişim becerileri . Satış ekibi. mesela potansiyel yeni müşterileri ziyaret ve satış sunumları planlamaya yönlendirme isteğinde olmasıdır. firmanın politikalarına erişimini sağlar ve satış ekibini yüksek organizasyon kademeleri ile bütünleştirir. Küçük firmalar .daha düşük ücretli personeli işe alarak onları eğitim programları ile yoğun bir şekilde desteklemektedirler. Satış yöneticileri yeni satış elemanları seçerken genellikle görüşebilecekleri maksimum aday ile görüşürler. dinleme teknikleri .eğitim olanaklarına göre ve firmanın Pazar deneyimlerine göre çeşitlilik kazanabilmektedir. Zayıf organize edilmiş personel alım çabaları ve tam anlamıyla değerlendirilememiş sonuçlar personel adaylarında negatif etki bırakmaktadır. Ne var ki bu durum personel seçim sürecine aşırı bir yükleme getirebilir. Satış elemanının firma. muhtemelen çok sınırlı iş alımına. kişisel gelişimlerini ispatlamalarını ve firmanın kariyer teklifleri dahilinde kariyer fırsatlarını nasıl değerlendireceklerini göstermelerini ister. pazar bilgileri . Eğilim ve yetenekz 3. Deneyimli satış elemanları için olan eğitim genellikle yeni ürünün bilgisini ve değişen rekabet ortamıyla nasıl başa çıkılacağını vurgular. Şekilden de görüleceği üzere.

Bunlar : • • • • • • • • Belirli bir dönemde gerçekleştirilen görüşme sayısı.kişilik). Bu kriterlere yeni kriterler .eğitim ve denetleme ile kontrol altına alabilir. ekonomik şartlar ) etkilenmektedirler . Satış yöneticileri genel olarak satış elemanlarının performanslarını aynı satış koşullarında çalışan diğer işçilerle veya satış elemanlarının önceki performanslarıyla karşılaştırırlar.2. Gerçekleştirilen satışların karlılığı. Alınan ortalama sipariş miktarı. Müşterinin sipariş verme sıklığı. Satış Gücünün Değerlendirilmesi ve Kontrol Edilmesi Satış gücünün performansının kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi. organizasyonel değişkenlerden (örneğin. Satış yöneticileri bazı kişisel ve organizasyonel değişkenleri seçim .Bu faktörlerin her biri kişisel değişkenlerden (örneğin. Genel olarak satışçının performansını ölçebilmek için aşağıdaki değişkenler kullanılabilir. Satılan mal başına yapılan ortalama gider tutarı. Satış elemanlarını etkili olarak değerlendirmek için öncelikle satış elemanları için performans standartları belirlenmelidir. Belirli satış amaçlarına sahip olan bireyler için. ilerleme programıyla ilgili olan diğer kararların çoğunluğu verimli olarak verilemez. satış talebinin sayısı veya diğer satış performansı ölçütleri gibi konular belirtilir.1: Satış Elemanının Performans Belirleyicileri 10.2. Şekil 10. Resmi değerlendirme ve kontrol sistemi olmadan. Mal karması içerisinde satılan mal çeşidi. gerçek performansın satış amaçlarıyla karşılaştırılmasını gerektirir. Satış elemanlarının performansını ölçmek için kullanılan değişkenler. ade edilen malların oranı.3. eğitim programları ) ve çevresel değişkenlerden (örneğin . Belirlenen kotalara ulaşma etkinliği. satış hacmi. satış yönetimi takımı tarafından geliştirilen satış amaçlarıyla belirlenir.

3. Kişisel Satış Türleri Perakende Satış (Tezgah Başında Satış) : Kişisel satışın her zaman ve her yerde rastlanan en yaygın şeklidir. köylerde ya da kasabalarda ev ev dolaşarak yaptıkları satış bu gruba girmektedir. 1.3. satış gücünde veya tüm ilerleme stratejisinde kapsamlı değişiklikler talep eder. satış yöneticilerinin alınan satış performansını geliştiren düzeltici eylemleri yapmaları gereklidir. Satış o o o Sunuşu ve Gösteri Satış Yönelimli Yaklaşım Müşteri Yönelimli Yaklaşımlar Dengeli Satış Yaklaşımı 3. Müşteri Bulma ve Hazırlık o Potansiyel Müşteri Kaynaklarının Tespiti o Bir Müşterinin Yeterliğine Karar vermek 2. dinleme ve karşılık verme imkanı sağlar. Yaymacılık Yoluyla Yapılan Satış: Bohçacı kadınların. satış yapmak amacı ile bir ya da daha fazla alıcı ile karşılıklı konuşma. işletmeler ile tüketiciler arasında iletişimi sağlayan araçlardan biridir. Performans standartlarını geliştirebilirler. Kapatma Ve Geleceğe Yatırım o T RAZLAR o Geciktirme tirazları o Fiyata tirazları . Kişisel satış.Bir.3. Düzeltici eylem.4. Kişisel satış da diğer tutundurma araçları gibi. Bu sayede alıcılarla dostluk ilişkileri geliştirmek. 10.2.1997:336-374). Gezicilik. Satış elemanlarını değerlendirdikten sonra. Toptancıların satış temsilcileri aracılığı ile Perakendecileri Ziyaret Ederek yaptıkları Satış: laç toptancılarının veya firmaların tıbbi mümessiller aracıları ile eczanelerin ayağına giderek yaptıkları satış bu gruba örnek olarak verilebilir.1992:253).2. ek çalışma sağlayabilirler veya motivasyon gibi diğer yöntemleri deneyebilirler. dolayısıyla satın alma kararını verdirtmesi ve bedelini almasıyla satın alma işi tamamlanmış olur (Kurtuluş.eklemek mümkündür.1992:253). Kişisel Satış Süreci Kişisel satış sürecini şu şekilde sıralamak mümkündür (Gürdal. alıcılara ilişkin direkt bilgi toplamak mümkün olmaktadır 10. Örneğin bakkaldaki ya da manavdaki satıcının kendi malını almamız için bizi ikna etmesi. Fabrikatörlerin Toptancı Ve Perakendecileri Ziyaret Eden Temsilci Ve Ajanlarının Yaptıkları Satış: Bu satış şeklinde ise imalatçı firmanın temsilcileri kendi mamulleriyle ilgili toptancı ve perakendecilerini dolaşarak kendi mamullerini satın almalarım sağlarlar(Kurtuluş.

araba kiralama acenteleri ve hatta kredi kartı şirketleri gibi kuruluşlar tekrar hizmet satın alanlar için ücretsiz . Pazardaki mamul sayısındaki artış. Satış geliştirmenin amacı satıcıların. Satış geliştirme. Örneğin. mesafenin miktarının genişleten bedava biletlerle müşterileri ödüllendirerek sık uçuş programları sunarlar. şeker gibi çeşitli kan tahlili ya da göz taraması gibi muayeneler için kuponlar dağıtması.o o o o Kaynak tirazları Hizmet tirazları Ürün tirazları Satışçıya Yönelik tirazlar 10. Hastanede doğum yapan bayanlara kadın hastalıları rahatsızlıklarında indirimli tarife uygulamak gibi. sağlık hizmetlerinde ilk kez gelen hastalara belirli bir indirim yapılması. 2001: 201). Kuponlar. teşhirler vb. fuarlara katılma. genellikle ikna etmeye yöneliktir ve müşterilerin bir malı veya hizmeti en kısa sürede denemelerini ve/veya satın almalarını sağlamak amacı ile kullanılan çeşitli taktiklerden oluşur. tüketiciyi satın almaya yönelten. reklam.Son yıllarda özellikle ambalajlanmış tüketim mamullerinde satış geliştirmenin tutundurma karmasındaki önemi hızla artmaktadır. Örneğin. tüketicilerin satın alma kararlarında. Satış Geliştirme Satış geliştirme. Sezgin. tanınmalarının kolay olması ve satın almayı yeterince teşvik edecek indirimin olduğu yerlerdeki ürünleri içermesi gerekir.3. Örneğin. hitap ettiği kitleye göre üç gruba ayırmak mümkündür (Özkale. perakendeciyi daha etkin çalışmaya güdeleyen. genellikle sürekli olarak yürütülmeyen. hizmetlerin bu tür olanaklardan yararlanma olanağı çok sınırlıdır. Bu yöntem. satış hacmini hemen arttırmak. büyük havayollarının çoğunluğu. Örneğin. o Sık kullanıcıları teşvik programı: Bu yöntem ile sık satın alım yapan müşteriler ödüllendirilir. zaman ve yer içinde kısıtlanmış olarak ek fayda sağlayan bir teknikler dizisidir (Özkale. bu tür faaliyetlerin önemli rol oynaması günümüzde satış geliştirmeye verilen önemi arttırmıştır. Oteller. sergiler. Uray ve Ülengın. hasta eşliğinde gelen çocuklara küçük hediyeler verilmesi düşünülebilir ve yararlı olacakları anlaşılıyorsa kolayca uygulanabilir (Karafakıoğlu. Sezgin. Uray ve Ülengın. rakiplerin satış geliştirme faaliyetlerini oldukça sık kullanmaları. halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama çabaları dışında kalan. satışla reklamı tamamlayan. Satış geliştirmede kullanılan araçları. 1998: 212-213). kişisel satış.3. modelleri ve özellikleri tanıtmak için kullanılırlar. bazı benzin istasyonlarının belli miktarda benzin alanlara araç yıkama kuponu vermesi veya sağlık kuruluşlarının ücretsiz. o Nakit avantaj indirimleri: Daha önceden var olan mevcut müşterilere kimi zamanlar ya da sürekli olarak diğer sağlık hizmetlerinden satın almaları durumunda nakit avantaj sağlanmasıdır. alıcıları tekrar çekmek ve hatta yeni boyutları. Tüketicilere yönelik özendirme: Tüketiciye yönelik satışa özendirme faaliyetlerinden en yaygın olarak şunlar kullanılmaktadır: o Kuponlar: Ürünün fiyatını azaltmak ve müşterileri yeni markaları kullanmaya teşvik etmek için kullanılırlar. devamlılığı olmayan diğer satış çabalarıdır (Mucuk. Bazen eklenen teşvikler markanın imajını artırmaya yöneliktir. Kuponların etkili olabilmesi için ulaşılabilir olmaları. Ancak yine de uygulama alanları bulunmaktadır.1991:95) : 1. Şüphesiz. dağıtıcıların belli bir markayı ya da ürünü satma isteklerini arttırmak ve alıcıların bu marka ya da malı daha istekli satın almalarını sağlamaktır. Compaq gibi bir bilgisayar şirketi yeni bir bilgisayar satın alanlara verdiği bir yıllık ücretsiz Internet servisiyle reklamını yapabilir.1991:119).

satış toplantıları. prim. Özellikle kapı kapı dolaşarak evlere bırakılan küçük poşetler şeklindeki şampuan vs. Halkla ilişkiler departmanı beş temel faaliyetle ilgilenir. Lucas. para ödemeden sürdürülen çabalar olarak tanımlanmaktadır. Halkla ilişkiler tüm firma ve örgütün imajını yaratmaya. Halkla ilişkiler tüketicileri işletmeye bağlayarak pazarlama hedeflerine ulaşılmasını destekler. lobicilik. 1994: 260). Satışçılara yönelik araçlar: Bu gruba giren araçlar ise:yarışmalar. Hartline. satın alma avansları. Diğer bir müşteri satışını arttıran yöntem ise primlerdir. Aracılara yönelik araçlar: Aracılara yönelik kullanılan özendirme araçları ise. • • • Medya ile ilişkiler Ürün ve firma tanıtımı şletmede iletişim ve imaj geliştirme . arttırmaya ve korumaya odaklanır. basın sözcülüğü. Bu çabalar şletmenin sunduğu hizmetleri kamuoyuna duyurarak toplumda olumlu bir tutum geliştirilmesi ve toplumdaki değişik kesimlerin işletme hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesini içerir. kamu yararına faaliyetler ve kurumsal reklamcılık gibi bir dizi faaliyetten oluşur (Sezer. Hastanelerin başarılı bir hizmet sunabilmesi için çevre halkının inanç ve desteği zorunludur. Bu faaliyetler şunlardır. Halkla ilişkiler diğer pazarlama iletişim teknikleriyle kullanıldığında daha fazla başarılı olabilir. Primler.o ürün ve hizmet sunarlar. çalışma konuları insan ve insan sağlığı olduğuna göre halkla ilişkiler çalışmalarına en fazla ihtiyaç duyulan kuruluşlardır (Adalı. Veya marka bilinci yaratmak için bazı içecek firmalarının güneş şemsiyelerini bedava vermesi de ayrı bir satış artırıcı çabadır. Çeşitli hissedarların firmaya karşı olan tavırları firmayla ilgili olan kararlarını etkilediği için olumlu bir kamu görüşünün korunmasında çok önemlidir. Örgütün görüşünün ve halkın imajının değerlendirilmesi ile örgüt ve ürünleri için iyi bir imajın yaratılması halkla ilişkilerin bir parçasıdır. tutundurma karmasında kullanılan temel araçlardan biridir. ortak reklam vb. Örnek ürün: Bir ürünü ya da hizmeti hiçbir karşılık ödemeden müşterilere tanıtım amacıyla verilmesidir.4. Halkla ilişkiler en genel anlamda. Bir sağlık örgütünün başında bulunan yöneticinin ilk olarak ilgileneceği konu. Halkla lişkiler Halkla ilişkiler. özendirme primi. 2002:174). Discover kartı her yılın sonunda yüzde 1 oranında geri nakit ödemesi sağlar(Ferrell. Bir hizmet kuruluşu olan hastanelerde de. laç firmalarının doktorlara verdikleri içindeki miktarı azaltılmış ilaçlarda yine karşımıza çok çıkan bir uygulamadır. yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. satış yarışmaları. 3. 10. Uluslararası işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri genellikle firmaların genel merkezleri bünyesinde bulunan bağımsız departmanlar tarafından yürütülür. halk ile hastane arasında kurulan karşılıklı güvene dayalı ilişkidir. tatil paketleri vb. Halkla ilişkiler. 2. Örneğin diş macunu alan birine bedava diş fırçası verilmesinidir. sürdürmeye yönelik planlı ve sürekli. işletme ile ilgili çevreler arasında karşılıklı iyi niyet ve anlayışı sağlayıp. 1999: 43). sağlık kuruluşlarının önemli birimlerinden birisidir. Dolayısıyla hastane yönetimi ile halk arasında olumlu davranışların meydana gelmesini sağlamak ve halkın anlayışını kazanmak için gerekli faaliyetleri düzenleyen halkla ilişkiler birimi. karşılıksız mal. ürünün satın alınması için ücretsiz veya düşük ücretli mal ve hizmetlerin müşteriye sunulmasıdır. Örneğin.3.

Doğrudan pazarlama: “Normal perakende satış yerlerini ve ünitelerini kullanmaksızın doğrudan son tüketiciye yöneltilen pazarlama faaliyetleridir” (www.• • Lobi faaliyetleri ve sosyo – kültürel etkinler Danışmanlık Günümüzde halkla ilişkiler.1992:57).1988:11). Odabaş’ın yaptığı tanıma göre doğrudan pazarlama: “Ürünlerin ya da hizmetlerin satışında ve dağıtımında uygulanan ve kendine özgü kuralları olan bir pazarlama yöntemidir.5. ücretsiz sağlık taramaları. • • • • • Yeni ürünlerin piyasaya sunulmasında destekleyici rol oynamak Olgunluk dönemindeki bir mamulün yeniden konumlandırılmasında destekleyici faaliyette bulunmak Bir mamul grubuna yönelik ilgi duyulmasını sağlamak Belirli hedef gruplarını etkilemek Bir işletmenin mamullerine ilişkin. bu tip organizasyonlara salon sağlamak. Deprem ve diğer afetlerde buralara acil yardım ekipleri yollamak.danismend. Yukarıda yapılan tanımlar çerçevesinde doğrudan pazarlamanın 4 temel unsuru barındırdığı görülmektedir(www. olumlu tutum oluşturacak şekilde kurum imajı yaratmak ve yerleştirmek Kamu yararına ücretsiz aşı kampanyaları.com/24-7-2005) : .3.com/24-72005). Bu tanıma göre doğrudan pazarlama: “Herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve / veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacı ile.danismend.1993: 57).danismend. doğrudan pazarlama: “Tüketiciden aynı zamanda geri besleme sağlama olanağı da yaratan iki taraflı bir iletişim biçimidir” (Acar. Acar’a göre ise. müşteri odaklı pazarlama anlayışı doğrudan pazarlamanın yaygınlaşmasına neden olmuştur (www. doğrudan satın alma eylemi yaratılması için reklam mesajının doğrudan müşteriye iletilmesidir”(Odabaşı .com/24-7-2005). Bunlardan bazıları şunlardır (Tatlıdil. pazarlamada kullanılan teknolojilerin değişmesi ve yaygınlaşması. kâr amacı gütmeyen pazarlama faaliyetleri olarak da tanımlanmakta ve işletmelerin birçok faaliyetine de katkıda bulunmaktadır.com/24-72005). bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli (çift yönlü) bir pazarlama sistemidir (www. bütçelenir ve belirli bir amaca yönelik yürütülür. Halkla ilişkiler konusu ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde incelenecektir. Doğrudan Pazarlama Değişen müşteri profilleri ve insanların değişen yaşam tarzları.danismend. tıp biliminin gelişmesine yardımcı olmak üzere düzenlenen seminerler. maddi destekte bulunmak gibi katkılar sağlık kuruluşları tarafından sarf edilen klasik halkla ilişkiler çabalarıdır. Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliği’nin belirlediği tanım yukarıdaki tanımların tüm özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. ambulans ve tıbbi malzeme ve personel sağlamak aynı kapsamda yer alan faaliyetlerdir. 10. halkı belirli sağlık sorunları ve tedavi konularında bilinçlendirmek amacı ile verilen konferanslar. Bu faaliyetler halkla ilişkiler yöneticisi tarafından planlanır. Bu yöntemin kullanılmasının amacı.

Elektronik alışveriş.1. Doğrudan Pazarlamada Kullanılan Araçlar Doğrudan pazarlamada kullanılan araçlar aşağıda belirtimleştir (www. vb. Ancak doğrudan pazarlamanın kullandığı araçlara bakıldığında sadece veri tabanına dayanan pazarlama faaliyetleri dışında elektronik alışveriş ve televizyondan satış gibi veri tabanı olmadan da gerçekleştirilebilecek doğrudan pazarlama faaliyetlerinin olduğu görülmektedir (www. E-posta Sms.com/24-7-2005) : • • • • • • • • • Kataloglar.danismend. Tele pazarlama.3. Doğrudan pazarlamada iletişim her yerde olabilir. 4. Doğrudan pazarlama hedefi olan müşteriye yanıt verme fırsatı tanımaktadır. nternet kanalıyla sesli mesaj. Yani potansiyel müşterinin bir satış noktasına gelmesi veya satış görevlisi tarafından ziyaret edilmesi gerekmemektedir. 3.5. Müşterinin olası tepkisinin izlenme şansı bulunmaktadır. Doğrudan pazarlama ile veri tabanlı pazarlama genellikle karıştırılmaktadır. Müşteriden kişisel yanıt gelmesinin veya gelmemesinin kolaylıkla izlenmesi.com/24-7-2005). Ürün veya hizmet pazarlamacısı ile müşteri arasında çift yönlü bir iletişim söz konusudur. broşürler. Faks gönderileri.danismend. .1. Posta gönderileri (Mektup. 10. doğrudan pazarlama faaliyetlerinin kolaylıkla ölçülmesine olanak sağlamaktadır.). Televizyondan satış. Doğrudan pazarlama etkileşimli (çift yönlü) bir iletişim sistemidir. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful