P. 1
kitap

kitap

|Views: 62|Likes:
Yayınlayan: Hakan BAŞ
sağlık ve pazarlama
sağlık ve pazarlama

More info:

Published by: Hakan BAŞ on Dec 28, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

114

pazarlamanın tanımı
Bir işletmenin başarısı bir çok iç ve dış etkenin yanı sıra pazarlama faaliyetlerindeki başarısına da bağlıdır. Çünkü pazarlama fonksiyonu modern işletmelerin en temel aktivitelerinden biridir. şletmelerde pazarlama fonksiyonu organizasyonla çevresi arasında bir köprü oluşturmaktadır. şletmelerin ayakta kalabilmeleri için pazarları bilmek, yeterli kaynakları çekmek, bu kaynakları uygun ürün / hizmet ve fikirlere dönüştürmek ve değişik tüketici kitlelerine bunları etkin olarak dağıtmasını bilmek zorundadırlar. Bu ticari işletmeler için olduğu kadar sağlık bakım ve sosyal hizmet organizasyonları içinde geçerlidir. Pazarlama işletme başarısındaki etkisi yanı sıra, kıt kaynakların dağılımının düzeltilmesine, hayat standartlarının yükseltilmesine ve özellikle kalitesinin arttırılmasına da katkı sağlamaktadır. Gerek işletmeler ve tüketiciler açısından ve gerekse toplum açısından önemli bir fonksiyona sahip olan pazarlamanın tanımı değişik biçimlerde yapılmıştır: Genellikle kabul edilen ve basit bir tanımla pazarlama: müşteri talep, istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için değişim yöntemini kolaylaştırmaya yönelik bir takım insan aktiviteleridir (Cooper, 1997:7). ktisatçılara göre, pazarlama, zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan eylemlerdir. Mal" ve "hizmetlerin üretim ve tüketimi arasında zaman ve yer farkı varsa, pazarlama bu farkı giderir ve dengeyi kurar. Mal ve hizmetlerin el değiştirmesiyle mülkiyet faydası yaratılmış olur (Yükselen,1989: 3). Tüketicileri tatmin etmek ve işletme amaçlarına ulaşmak için mâl ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir (Hatipoğlu,1986:1). "Örgütsel amaçlara ulaşmak için hedef pazarlarda mübadeleyi sağlamaya yönelik analizlerin yapılması, programların hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesidir" (Şimşek,1990:5). Amerikan Pazarlama Birliği(American Marketing Associating, AMA) Pazarlamayı ; “kişisel ve örgütsel amaçları sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir şeklinde tanımlamaktadır (Mucuk, 1997:4)

Bu kavramın dayandığı bazı prensipler vardır : Birincisi ,sistem bu isteklerin, ihtiyaçların ya da değerlerin ne olabileceğini belirlemek için bir pazarlama aktif planına ihtiyaç duyar. Diğer prensip ise ,hem doğrudan hem dolaylı hedef Pazar (tüketici) ile ilişkili bütün faaliyetler entegre olmuş bir pazarlama kontrolü altında yer almalıdır. Diğer bir ek prensip ise,sonuç tekrar kullanım ,sistem için “destek” (gönüllü çalışma, tavsiye, ağızdan çıkacak olumlu sözler vb.) ve tüketicinin bağlılığı olacaktır.Bütün bu sonuçlar sistemin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunacaktır (Cooper,1994:10).

Pazarlama ayrıca, yönetimin önemli fonksiyonel bir alanıdır ve müşterilerin tanımlanmasının, memnuniyetinin ve sadakatinin farkına varıldığı firma felsefesinde de başarının anahtarıdır (Lancaster, Massingham, 1993: 5). Pazarlama kavramı mevcut ya da potansiyel tüketici ihtiyaçları ile başlar; isteklere , ihtiyaçlara ve değerlere hizmet vermek için bir takım düzenlenmiş hizmet ve programlar planlar ve geri dönüşümünde tüketici memnuniyeti sağlayarak amaçlara ulaşır. Peter Drucker’ın belirttiği gibi: “pazarlamanın amacı satışı gereksizleştirmektir.” Pazarlamanın amacı tüketiciyi öyle iyi bilmek ve anlamaktır ki; ürün ve hizmet tüketiciye uysun kendini satsın. (Cooper,1994:10)

1.2.pazarlama anlayış ve uygulamalarında gelişmeler

Üretim anlayışında, üretim ve finansman fonksiyonları işletmede hakim durumda olup, genellikle pazarlama ile ilgili faaliyetler dağınık şekilde ve farklı bölümlerde yürütülür; çoğu kez satış ve reklam faaliyetleri, üretim bölümü içinde yer alır (Yükselen,1989:5). Üretim anlayışı esasında rekabet yoktur. Pazarlama departmanı diye zaten bir bölüm ayrılmamıştır.Ayrıca talep arzdan da büyüktür. Dolayısıyla tüketicinin zaten seçme şansı bulunmamaktadır.

Burada şu anlayışdan sözetmek mümkündür “Ne üretirsem ,onu satarım”. Bu anlayışı da Henry Ford (Ford Otomobil Sanayinin Kurucusu) şu şekilde dile getirmiştir: “Tüketiciler siyah olmak koşuluyla istedikleri arabayı seçebilirler”. Bu da üretim anlayışı döneminin temel bakış açısını özetlemektedir.

1.2.2. Satış Anlayışı (1930-1950)

hızlı ve fazla gürültü çıkaran modelleri üreterek bireysel olarak kullanıcılarda tatmin sağlayabilir ancak fazla gürültü nedeni ile gürültü kirliliğine neden olabilir.2.1.3. . motosiklet üreticileri motor gücü yüksek. Örneğin.2 Modern Pazarlama Anlayışı Kuşkusuz bugün Türkiye’ de pek çok işletme çeşitli alanlarda görülen arz-talep dengesizliğinden yararlanmayı amaçladığından modern pazarlama anlayışını uygulamamaktadır. işletmelerin modern pazarlama anlayışını uygulamalarının bir sonucu olarak en yüksek düzeyde karşılanmasına çalıştıkları bireysel tercih ve tatmin ile uzun dönemdeki toplum çıkarlarının ters düşebilmesidir (Mazlum.1980:5-6). Toplumda doğan tepkinin bir nedeni de.

ki uç arasında görüşler değişmektedir. "Tüketici taraftarlığı" olarak bilinen bu tepkinin nedenlerini iki noktada toplayabiliriz. kişisel istek ve ihtiyaçlarla toplumsal ihtiyaçlar arasında büyük bir çelişki yarattığı görüşü tartışılmaya başlanmıştır. “sosyal sorumluluk bilinci içinde pazarlama anlayışı” olarak nitelendirilebilir.4. pazarlamanın tüketimi kısıtlayıcı. hem de toplumun refahını dikkate almak zorundadırlar. Bir yandan. Gelişmiş ülkelerde pazarlama anlayışı “toplumsal (sosyal) pazarlama anlayışı” şeklinde daha ileri bir düzeye doğru gelişme yönündedir.Pazarlamanın bu yeni imajı. Sosyal Pazarlama Anlayışı Veya Toplumsal Pazarlama 1970’ li yıllardan itibaren pazarlama anlayışına yönelik bir takım eleştiriler getirilmiştir. . kaynakların ussal kullanımını sağlayıcı bir görev istenir. işletmeler hedef pazarlardaki istek ve ihtiyaçlarını. Ancak bu.) 1. Bu anlayışa göre. Modern pazarlama ile uygulanması arasında çok fark vardır. Böylelikle. farklı yaklaşım olmaktan çok. farklı yaklaşım olmaktan çok.1984:7-8).2. Pazarlama bilimi bu faaliyetlere yalnız ışık tutar ve yön verir (Mucuk . “sosyal sorumluluk bilinci içinde pazarlama anlayışı” olarak nitelendirilebilir. Pazarlama.2001:259-260) 1969-1975 yılları arasında pazarlamanın toplumsal görevleri ve sorumluluğu konusunda ortaya atılan görüşler çok çeşitlidir. Sosyal sorumluluk. işletmenin üretim.1983:16). çevresel sorunların çözümlenmesine katkıda bulunması öngörülür. Sosyal sorumluluk. tüketimi daha da arttırıcı bir görev üstlenerek toplumsal yarar sağlaması savunulurken. (Çevrenin kirletilmemesi.)(Mucuk. muhasebe ve finansman fonksiyonlarını da içine aldığı iddiasında değildir. hem tüketicinin. (Çevrenin kirletilmemesi. ki uç arasında yer alan görüşlerde ise. öteki uçta. toplumun uzun vadeli çıkarlarının göz önünde tutulmasını ifade etmektedir. rakiplere oranla daha etkin bir şekilde tatmin edebilmesi için. Gelişmiş ülkelerde pazarlama anlayışı “toplumsal (sosyal) pazarlama anlayışı” şeklinde daha ileri bir düzeye doğru gelişme yönündedir. modern pazarlama tam olarak uygulansa bile esas kabul ettiği kişisel tatmin ile uzun vadedeki toplum çıkarları sınırlı kaynaklar nedeni ile çelişebilmektedir. pazarlamanın. doğal kaynakların sorumlu ve bilinçli kullanılması vb. doğal kaynakların sorumlu ve bilinçli kullanılması vb. pazarlamanın geleneksel görevinin ötesine uzanıp toplumsal görevler üstlenmesi istenir (Cemalcılar. pazarlamanın. Hedef pazardaki tüketiciye yönelen pazarlamanın. Odak noktasına müşteri teşkil ettiğinden bireysel tercih ve tatminin en yüksek düzeyde karşılanmasını esas kabul eden modern pazarlamaya karşı toplumda doğan bir tepkinin gelişmekte olduğu görülmektedir. yönetimce tüketici gereksinimlerinin üretim öncesi öğrenilmesi ve satın alınan mallardan fayda sağlamada tüketiciye yardımcı olacak faaliyetlerin yapılmasını ifade etmektedir. toplumun uzun vadeli çıkarlarının göz önünde tutulmasını ifade etmektedir. Ancak bu.

.

1. ana çocuk sağlığı eğitim programlarına. Bu amaçla yapılacak kampanyaların ve bu kampanyaların içinde yer alacak iletişim materyallerinin hazırlanmasında profesyonelce hareket hem kaçınılmaz hem de zorunlu bir süreçtir. işletmelerin pazarını oluştururlar. siyasi parti programlarına kadar pek çok çalışmayı içeren alanlarda kullanılmaktadır. Sağlık Kuruluşlarında ve Hastanelerde Pazarlama Kavramının Gelişimi Her örgütün. uygulanması ve kontrolüdür. Topluma doğru sağlık davranışlarını kazandırmada böylece sağlık düzeyini yükseltmede sosyal pazarlama kavramı yeni ve etkili bir yaklaşım olabilir. Tüketiciler. sigara bırakma kampanyalarına. Bu süreç bilimsel davranmayı ve pazarlamacıların profesyonel deneyimlerinden yararlanmayı içermektedir. Sağlık alanında sosyal pazarlama sağlıksız olarak tanımlanan inanç ve davranışların değiştirilmesi üzerine odaklanmalıdır. aşı kampanyalarından. mallar ve hizmetleriyle ilgilenen kişilerle ya da gruplarla (pazarlarla) iş ilişkisi kurması doğaldır. işletmeler ve kurumlar. sosyal fikirlerin kabul edilebilirliğini kolaylaştırmak arttırmak amacıyla hazırlanan programların planlanması. Günümüzde sendikalar. Kaynakların hiçbir zaman sınırsız olmadığı hatta Türkiye için kısıtlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında halkın sağlık eğitimi için ayrılan kaynakların da maksimum faydayla kullanılmasının önemi büyüktür. inanış ve talepleridir. Spesifik olarak hastalıkların önlenmesi ve halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi alanında sosyal pazarlama genellikle doğru olduğu kabul edilen davranışı kabul ettirmek için kişileri motive etme ve ikna etme çabalarını kapsamaktadır (Sağlık Platformu). dernekler. Pazarlama yalnızca ticari işletmeler özgü bir işletme fonksiyonu değildir.3.Kotler ve Zalman’ a göre sosyal pazarlama. hastaneler ve diğer sağlık . özel okullar. Sosyal pazarlama bugün. siyasal partiler. Bir toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflendiğinde en önemli sorun halkın sağlıkla ilgili yanlış davranış.

Ancak hastaneler. buna karşılık sağlık işletmeleri sayısının kısıtlı olduğu sağlık hizmetleri pazarı bu bakımdan çok tipik bir örnektir. insan kaynakları. kadar her örgüt için geçerli temel işlevlerdir.1996:7). 2003: 123).1.1983:16). Bu değişimler. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi Sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetimi. Bu düşünce tarzı. yürütülmesi ve kontrolü” şeklinde tanımlamaktadır. yöneticilerin bu hareketli ortamdaki rekabet baskısıyla başa çıkabilmesi için elzemdir. finansman. Bazı endüstriler (örneğin. organizasyonu. analizi. planlamayı. Hasta sayısının hayli yüksek.kuruluşları da pazarlama işlevlerini başarı ile yürütmektedir. Dolayısıyla zaman içinde sağlık hizmeti üreticilerinin ve pazara sürdükleri mal ve hizmetlerin sayısı artınca bu anlayıştan ister istemez vazgeçmek zorunda kalmışlardır (Karafakıoğlu. özel hastanelerin sayısında görülen artışı sonucunda görülen rekabet. sağlık izmetleri pazarlamasını “Sağlık hizmetleri tüketicilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi. planlanması. rekabetin çalkantılı sularında bulunan bir kuruma nasıl yol gösterilebileceğini çoktan fark etmiştir. Sağlık hizmetleri sektörünün değişken ortamının. 1998: 3). Eksiksiz ve iyi düşünülmüş bir pazarlama planı. üretilen mal veya hizmetlerin mutlaka satılacağını varsaymışlardır. Diğer endüstrilerdeki yöneticiler etkin bir pazarlama yönetiminin. “kurumsal hedeflerin elde edilmesi amacıyla hedef pazarla değerlerin karşılıklı olarak gönüllü değişimini sağlamak üzere. Hizmet işletmesi türü olan sağlık işletmelerinde sağlık personeli tarafından 1980 yıllara kadar hep şüphe ile yaklaşılmıştır. Hizmet işletmeleri de başarıya ulaşmak için pazarların ihtiyaç ve isteklerinde doygunluk yaratmak. meşrubat ve otomotiv sektörleri) başarı için pazarlamanın önemini ve faydasını bilmektedir. . Önceleri. üretim. bütünleştiren (birleştiren) bir anlayış biçimi sağlamaktadır (Berkowitz.3. Amacı. Yıllarca bir çok hizmet işletmesinde yöneticiler. Griffith ve White (1994:485) sağlık hizmetleri pazarlamasını. Bu yüzden hastaneler yeniden yapılanma yoluna gitmişlerdir (Karaman. kurumu değişken bir ortamda hayatta tutabilecek olan bir kozdur. 1. uzun yıllar kabul görmemiştir. doğal gibi görünen müşteri arzu ve ihtiyaçları doğrultusunda işletme faaliyetlerine yön vermek şeklinde tanımlayabileceğimiz çağdaş pazarlama anlayışı. yaşamlarını sürdürmek için tüketicilerin beğenisini kazanmak zorundadırlar. diğer endüstri işletmelerinde uygulanan pazarlama ilkelerini ve yöntemlerini benimseyip uyguladıklarında. Doğru şekilde uygulanan bir pazarlama planı. Hizmet işletmeleri pazarlamanın önemini kavrayıp. talebin yüksek. başarılı biçimde yaşamlarını sürdürebilirler (Cemalcılar. tedarik vb. diğer sektörlerin her gün karşılaştıkları belirsizliklerle aynıdır. hedef pazarın isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama yöntemidir. dikkatle formüle edilmiş programların analizi. kapasite ve kar düşüklüğü gibi ekonomik zorluklardır. Robinson ve Whittington (1979: 39-53) ise. uygulamayı ve sağlık bakım hizmet sistemini kontrol eden. Pazarlama. son yıllarda oldukça radikal değişimler geçirmişlerdir. buna karşılık arzın kısıtlı olduğu sektörlerde bugün de hakimdir. fast food. sağlık hizmetlerinin bu ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve hastaları bu hizmetleri kullanmaya teşvik etmek” şeklinde tanımlamaktadır. rakiplerin benzeri ürünler ve hizmetler sunmakta olan bir kurumu ayakta kalmak için en elverişli konuma yerleştiren bir kurumsal süreçtir. bu hizmeti sağlayanlara yaşattığı belirsizlikler. Ancak pazarlama tıbbi hizmet endüstrisi için de önemlidir. Pazarlama diğer işletme fonksiyonları.

Pazarlama değişim ortakları arasında ilk teması cesaretlendiren veya bunu daha iyi hale getiren etkinliklerin tümüdür (Griffith ve White. Birinci ve ikinci aşamadaki hastane yöneticileri. yöneticiler.Pazarlamanın amacı Kotler’ in öne sürdüğü gibi. 1997: 23) . Akdoğan. hastalar için de en iyisidir ve yöneticiler hastane için neyin en iyi olduğunu kendileri belirleyebilirler” şeklinde bir pazarlama anlayışına sahiptir. Pazarlama sağlık sektörüne 1970’ lerin ortasında giriş yapmasına karşın sağlık kuruluşlarının pazarlama tekniklerini etkin bir biçimde kullanmaya başlaması 1980’ li yılların sonuna dek gerçekleşmiştir. 1994:485). hastane ihtiyaçlarını ön planda tutmakta ve “hastane için en iyi olan. hastane yöneticilerinin pazarlamayı benimsemelerini dört evre halinde karakterize etmiş (Tablo 1. Devitt. Bu aşamada pazarlama. kuruluşun misyonunu ve stratejik pozisyonunu en iyi hale getiren ilişkileri oluşturmak ve bunları yönetmektir. halkla ilişkiler ve promosyonla eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise. hasta (müşteri) odaklı pazarlama anlayışına sahiptir (Tengilimoğlu.1) ve her bir evredeki pazarlama çabasının etkide bulunması için belirli bir zamana gerek olduğu sonucuna varmıştır.

.

ücret ve terfinin performansla ilişkilendirilmemiş olması. personelin motivasyon eksiklikleri. pazarlama kaygısı taşımaması. kamu hizmeti kar amacı gütmediğinden. .Bunların yanı sıra • • • • • • • ücret dengesizlikleri. yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuattaki yetersizlikler. gelişme düzeyi düşük semtlerde çalışmayı özendirici önlemlerin alınmaması. sağlık personelinin görev. görev analizlerinin olmaması.

idari ve tıbbi birimlerin ayrı kollardan yürütüldüğü ve tıbbi hizmetleri sunmaya yönelik pek çok işletme fonksiyonunun da bu organizasyonun içinde yer aldığı görülür. 2003: 125).htm ). durum biraz daha farklı olup. Modern hastanecilik. . bu işletmelerin pazarlama ve halkla ilişkilere giderek daha fazla önem vermeye başladığını görmekteyiz. sağlık sektöründe hastanecilik alanında hızlı gelişimin sonucunda. görev ve sorumluluğu çok olan. Bu hastanelerden biriside International Hospital’ dır. ileri bir sosyal müessesecilik kavramını ifade etmektedir. Bunların başında da “pazarlama” fonksiyonunun ön plana çıktığı görülmektedir ( http://www. hizmet sunumunda da farklılaşmalar meydana geldiğini görüyoruz.net/m1/womekar23.2001:83-87). ABD başta olmak üzere. Rowntree profesyonel yönetim anlayışının getirilmesine yardımcı olmuş ve ilk defa bir hastanede pazarlama departmanı kurmuştur (Karaman. birinci basamak sağlık hizmetlerinde tanıtım ve pazarlamayı olumsuz etkilemekte hatta imkansızlaştırmaktadır (Gül. Hastane 1989 yılında açılmıştır. Öte yandan Türkiye’ de özel hastane ve sağlık merkezlerinin gelişiminden bahsetmek gerekirse. Bunlar gerek miktar ve gerekse vasıf itibariyle çok daha ileri bir “işletme” olarak algılandığından. “modern işletmecilik” esasına göre yönetilmektedir.• bölgedeki özel hastane ve sağlık merkezlerinin yoğun rekabeti. Hastane projesinden sorumlu olan ve daha önce Methodist Hastanesi’nde yöneticilik yapmış olan George D. Bu anlamda organizasyon yapılarında da klasik hastane organizasyonlarındakinin aksine. Yurtdışındaki hastanelerde yürütülen pazarlama faaliyetlerine baktığımızda ise.Pozantı.merih. pek çok Amerika ve Avrupa ülkelerinde.

.

otomobilin. Dilaver ve M. tüketiciye hizmet etmek” biçiminde ifade etmektedirler. 2006. 1994.Süheyl POZANTI 2001 “Kamuda Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Mümkün mü?”. International Society for Research in Healthcare Financial Management. Ali.Ş. • TEK.com H ZMET PAZARLAMASI VE SAĞLIK H ZMETLER NDE PAZARLAMANIN ROLÜ Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . Chicago. Chandra. 2003/2 . Mustafa . lstanbul : Der Yay • MUCUK...Tuncer. 3. Kasım Yıl 1.. • TURANLI. şletme Fakültesi.. 1994 “What is Health care Marketing?” . restoranlar. AKDOĞAN . L.Yayınlanmış Lisans Tezi. D. Bil Akd. Kenneth R. www. . Şahin “Pazarlama Denetimi”.. 1997 “2000’li Yıllarda Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Pazarlaması”.Mehmet . 1990 Pazarlama Yönetimi Adana : Ç. 1999 Pazarlama lkeleri. 1986 Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi. Dilaver. • TOKOL . • Ş MŞEK. 1984 Pazarlama Yönetiminde Karar Alma stanbul: Bilim Teknik Yay. Halil.Healthcare Marketing –For Managed Quality . 2003 : 3).1. turizm işletmeleri dışında artık bir buzdolabının.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. lginç olan ise geleneksel olarak hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz bankalar.R. vol.21. W. Gaithersburg. 1983 Pazarlama. John. Ankara.• AKGÜL .. smet . Muammer. bilgisayarın satışının da hizmet ağırlıklı mesajlar içermesidir (Öztürk. Health Care Admnstration: Principles. Ceyhan M. ( stanbul: 1998) • KARAMAN. 9. Hizmet Kavramı Günümüzde hemen hemen tüm örgütler varoluş amaçlarını “hizmet vermek.net/m1/womekar23. p. • • • • • • Hizmet kavramını Hizmetler için pazarlama kavraması ve unsurlarını Hizmetlerin sınıflandırılması. Cengiz .Wolper. E. 1989 Temel Pazarlama Bilgileri. MD: Aspen Publishers Inc.4. Maryland. (2003) “What Do Hospital Administrators Think About Marketing In Turkey?”. • TENG L MOĞLU. Türkiye ‘de Kamu ve Özel Hastanelerde Pazarlama Uygulamalarının Karşılaştırılması. Practices. lhan . stanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi • GRIFFITH. 2003 “ şletmelerde Pazarlama Örgütlenmesi ve Hastanelere lişkin Bir Öneri”.USA. 1980 Pazarlama Yönetimi. 2001 Pazarlama lkeleri. Yay • KARAFAK OĞLU . Ankara : Milli Prodüktivite Merkezi Yayını • LANCASTER.htm (erişim 17-05-2005) • http://www. 2000 Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde Bir Uygulama Çalışması. Verimlilik Dergisi. Beta Yayım Dağıtım A.edition. WHITE. 1995"Marketing Health Care Services". number 1.baskı. 3. Conference Proceeding. Ankara :Siyasal Kitabevi • CEMALCILAR.kaliteofisi. • BERKOWITZ . Yaşar.O. A. Yayınlanmamış Araştırma.Y. FLEXER .N. • COOPER . halka.2004) • CAN. Geoffrey . • TENG L MOĞLU.. • TENG L MOĞLU. ve Tic.12.Ankara: Adan Yayınları • http://www. .A. Ömer Baybars. 1984 Pazarlama lkeleri. 1978 “The Marketing Audit” (Healt Care Management Rewiev Fall” nakleden Ü. L. • MUCUK. 2003 Baltimore. Fifth edition. Ankara. • MAZLUM. England: McGrawHill Book Company.merih. Eskişehir : Hakan Ofset • CLARKE. 2. Ankara :Adana kt. stanbul: Temel Arş. USA. N. hizmetleri sınıflandıran çalışmalar ile hizmetlerin özelliklerini Sağlık Hizmetleri tanım ve özelliklerini Sağlık hizmetleri pazarlamasını zorunlu kılan faktörleri Sağlık hizmetleri pazarlamasına yöneltilen eleştirileri • Sağlık hizmetleri pazarlamasının sağlayacağı faydaları 2. August 14–16. • YÜKSELEN. 2003 Genel şletmecilik Bilgileri. Modern Hastane Yönetimi Dergisi. 2001 Pazarlama Yönetimi Bursa: Bilimsel Araştırma Basım ve şletmesi. Münevver . • HAT POĞLU. Philip D. Roberta. 1998 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması .Ü. The Well-Managed Healthcare Organization. M. Dilaver. D.com/download/ak (erişim 25. Maryland Gaithersburg :An Aspen Publication • GÜL . AUPHA Pres. smet . Structure and Delivery. Zeyyat . . MASS NGHAM 1993 Essentials of Marketing: Text and Cases.saglikplatformu. Parilti. Tuncer . stanbul: Türkmen Kitabevi. A. Mustafa S. Cemal .

ngiltere ve Avusturalya gibi sanayileşmiş ülkelerde % 50’ den % 80’ lere çıkmıştır.1. Türkiye’de ise mevcut istihdamın ancak % 38’i hizmet sektöründe çalışmaktadır (Karahan. Bu tarihten günümüze kadar. hizmet işletmelerinin sayısı giderek artmış ve bu sektörün istihdamdaki payı başta ABD olmak üzere. Hatta ülkelerin refah ve kalkınmışlık düzeylerinin ölçülmesinde bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Endüstriyel dönem sonrasında özellikle sağlık. gelir ve eğitim düzeyinde meydana gelen artışlar. her sektör kendini bir hizmet örgütü olarak konumlandırmayı seçmektedir. rekreasyon. teknolojik gelişmeler ve boş zamanın artması hizmetlere duyulan gereksinimi ve hizmet türünü artırmıştır. 2005:3). Bu oran kuşkusuz mal/hizmet karışımı niteliğinde olan sektörleri de kapsamaktadır ( çöz. Hizmet kavramı ile yaşamın her aşamasında karşılaşılmaktadır. eğitim. Mal ve Ürün . Hizmet sektörü dünyadaki gelişmiş ülkelerin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Japonya. Almanya. nsanların refah. Birçok ülkede hizmet sektörü ekonomik gelişmede ve uluslararası ticaretin büyümesinde itici bir güç olnmuştur. 2000:18). turizm ve ulaşım alanlarında önemli artışlar ortaya çıkmıştır. başta ABD olmak üzere sanayileşmiş ülkelerde “endüstri sonrası dönem” e geçmiştir.Dolayısı ile günümüzde ekonominin klasik imalat. 2.1. 1950 ‘li yıllardan sonra. Hizmetlerin çok çeşitli olması nedeniyle sistematik ve teknik boyutuyla ilk ele alındığı 1700’ lü yıllardan bugüne çok farklı tanımlar yapılmıştır. ticaret ve hizmet biçimindeki ayrımı yerine. Hizmet.

dokunulabilir. gözle görülebilir. Bir hizmet satın alındığında ise. Hizmetler olarak tanımlanan soyutluk süreci özellikleri ise. tadı ve kokusu gibi çeşitli yönlerden inceleyebilir.2. fiziksel bütünlükleri. fiziksel hislerden yararlanılarak değerlendirilemez. Kısaca bir hizmet. somut bir şeyler elde edilir. genellikle onu gösteren bir somutluk yoktur (Berry. estetik görünümü. araçtır.2. Bir hizmet ise. kişisel bakım) sadece hizmetler satın alındığında ve tüketildiğinde doğrulanabilir (Palmer. bir nesnedir. performans ve bir çabadır. Hizmetlerin Tanımlanması Güçtür (Soyut Performanslardır) Bir ürün olan mal. personelin tavrı ve cazibesi. bir objedir. Bir mal satın alındığında. hatta belki de koklanabilir. (örneğin. 1984: 302). . bir eylem. Müşteri malları. güvenilirlik.1.

nsan tabanlı hizmetlerin çıktıları.1998: 11).3. Bu özelliğin pazarlama açısından getirdiği sonuçları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Öztürk. Hizmetlerin yukarıda bahsettiğimiz soyut unsur olma niteliği. hizmetin yaratıcısını ve satıcısını temsil eden bir kişi tarafından satılabilir. şletmeler genellikle mallarını bir merkezde üretirler ve ardından müşteri onları nereden daha çok satın almak isterse oraya naklederler. 1998: 12). hizmetlerin çoğunun “performans” olmasına rağmen. şletmeler mallarını kendilerine uygun olan bir zamanda üretebilirler. Hizmetlerin dokunulmazlığı fiziksel bir varlığa sahip olmamasının bir sonucudur. 2. dokunabilir malları duyumsadığımız biçimde göremeyiz. Standardizasyonu Sağlamak Güçtür (Türdeş olmama) Hizmet endüstrisi.2. sigorta şirketi ve acentalar (Öztürk. sadece tüketirken denemek mümkündür (Berry. Ayrılmazlık özelliğinin bir istisnası şudur. bazı pazarlama problemlerini de beraberinde getirmektedir. hizmet üretiminde sonuçta belirsizlik varken.2. 2003: 9 ). müşteriden müşteriye. Diğer taraftan. Bunun için hizmet işletmelerinde hizmet sunan personelin müşteri ile interaktif iletişim kurma becerisi önem kazanmaktadır. Hizmetlerin kalitesi ve içerikleri hizmeti yaratandan bir diğerine. hizmetlerin tüketimi üretiminden ayrılamaz. ekipman tabanlı ya da mal üretiminin çıktılarından daha az standardize ve daha az tek düzedir. Hizmetler nesne olmayıp performans ya da hareketler olduğu için hizmetleri. hatta günden güne değişebilir. Hizmet sunumunda müşterinin hizmetin kalitesi hakkında yargıya varması o hizmeti kullanmadan önce çok zordur. önce satılır. hizmet. Üretim ve Tüketim Eş zamanlıdır (Ayrılmazlık) Somut bir malın. hizmet sunanın ve alanın genellikle üretim ve tüketim gerçekleşirken fiziksel olarak orada bulunmalarıyla ilgilidir (Berry.2003 :11).2. 1998: 12). Hizmet üretiminin ve tüketiminin eş anlı olması satıcı yada üretici-müşteri iletişimini ön plana çıkartmaktadır. 2. üretimi ve tüketimi iki farklı aktivitedir. Eş zamanlı üretim ve tüketimin anlamı. Ayrıca. Örneğin. 1984: 303). Ardından malları müşteri için uygun olan bir zamanda elde edilebilir hale getirirler (Palmer. Üretici ve tüketici hizmetin faydası için bağlantı kurmalıdır (Palmer. Özellikle bazı hizmetlerde. Hizmetler. . diğerlerine göre insan unsurunun etkisi daha da fazladır. Bununla birlikte. araç-gereç tabanlı değil de insan tabanlı olduğundan farklılık göstermektedir. somut unsurlarla da desteklenebilmektedirler. ardından üretilir ve eşzamanlı bir şekilde de tüketilir. 1984: 303).

Bir malı satın alan kişi o malın sahibi olur. elle tutulmaması. Örneğin. belirli bir zaman diliminde kullanılamayan hizmet kapasitesi. sonra üretilir ve aynı zamanda tüketilirler. Hizmet sektöründe ise ancak bir kolaylıktan. 2. Buna karşılık hizmetler genellikle önce satın alınır. 2. satılır ve sonra tüketilir. . otel odasından faydalanmak gibi (Öztürk. depo edilemeyeceği için boşa gider (Mucuk. Ayrıca talebin yönetilmesinde reservasyon ve müracaat sistemleri kullanılabilmektedir (berber ve diş tedavisinde olduğu gibi). saklanamazlar.2. 2003: 12). (otomatik bilet makineleri. hizmetler birer “performans” olarak nitelendirilebildikleri için. (Wright. Yani. Ayrıca. envantere getirilemezler. Sahipliğin olmaması hizmetlerin soyut olması.5. 2004:332). bankamatikler vb. tesisten belirli bir süre faydalanılabilir. Hizmetlerin dayanıksızlığı hizmet pazarlamasında birçok arz ve talep problemini beraberinde getirmektedir. Bu yüzden hizmet pazarlamacısı talebin yönetimde odaklanmak durumundadır.Genellikle hizmeti oluşturan personel müşterinin gözünde hizmetin kendisidir. Örneğin. Hizmet üreticileri kalite kontrol programları üzerinde odaklaşmalı ve insandan kaynaklanan hataları azaltacak sistem yatırımlarına önem vermelidir.4. bar ve restoran işletmelerinde talep durumuna göre kullanılmaktadır. hekim ve hemşirelerin bu protokollere uygun tedavi uygulaması sağlanabilir. Sahiplik Yoktur Sahipliğin olmaması mallar ve hizmetler arasındaki ana farklılıklarından biridir. Ayrıca. bir daha geri gelmeyecek olan o zaman dilimi için değerlendirilememiş olacaktır. sinema. Hizmet için yapılan ödeme hizmete ulaşmak veya bir şeyi kiralamak için yapılır. Dolayısıyla hizmet alıcıya sunulduğunda hemen kullanılmazsa. 1998:147-153). Hizmetler Dayanıklı Değildirler Mallar normal olarak önceden üretilirler. nsanların performansları günden güne hatta saatten saate ve iş yoğunluğuna göre farklı olabilir. her müşterinin beklenti ve hizmet deneyimleri farklıdır. Bu nedenle hizmet işletmeleri kapasitelerini iyi belirlemek durumundadır. 2001: 288). Hizmetlerin pek çoğunun yararı kısa sürelidir ve bu nedenle önceden çok sayıda üretilemezler ve stoklanamazlar (Cemalcılar. 1983: 455).) (Hutt ve Speh. Örneğin fiyat promosyonu golf. dayanıksız oluşu ile yakından ilgilidir. hastanelerde hastaların tedavisinde tedavi protokolleri ve rehberlerin oluşturulması. Ayrıca hizmetlerde otomasyona gidilerek insan hataları azaltılabilir.2.

.

yiyecek-içeceklerin temiz olmasını veya uçağın zamanında hareket etmesini bekler. Ürün (Hizmet) Ürün ve hizmet kavramları zaman zaman karışıklık yaratmaktadır. Örneğin. otelin müşterisine yatmak üzere sunduğu yatak bir öz üründür.3.1993:124) Öz veya saf ürün. Genel anlamıyla ürün. alıcının bir ürünü satın alırken neyi satın aldığının ifadesidir. verilen hizmetin çeşitliliği ve derinliğidir. . hizmet pazarlamasındaki ürün ise. müşteriye değer sağlayan mal veya hizmetlerdir.3. bekleme salonlarının konforlu.2. ürün ile birlikte ürünü satın alma koşullarıdır. (Payne.1. Örneğin havayolu ile yolculuk yapacak müşteri. Normal olarak ürün aşağıdaki gibi dört farklı düzeyde alınır. Hizmet özellikler dolayısıyla müşteri memnuniyetinin belirlenmesini zorlaştırır. Beklenen ürün. yer hizmetleri veren personelin ilgili ve güler yüzlü.

2. Tutundurma ve Dağıtım • Fiyat Hizmetlerin fiyatlandırılması. Acenteler. ikna etmek. dolaylı olarak da alıcıların dikkatini çekmek. satışları kolaylaştırmak ve uzundönemli karı artırmaya katkıda bulunmak için. ürünün diğerlerinden farklılığı ya da eklenen değeridir. Potansiyel ürün. ürün veya hizmet.3. IBM müşteri hizmetlerinin mükemmelliği ile ünlüdür. Ancak bu ün ürünlerindeki yüksek teknolojiden değil.Hizmet pazarlamasında genellikle doğrudan dağıtım kanalı kullanılmaktadır (Payne.(Baybars. • Tutundurma Tutundurma stratejisi. Yeni kullanıcılara avantaj sağlayacak şekilde mevcut ürünün özelliklerinin geliştirilmesi örnek verilebilir. ürüne eklenen nitelik ve faydadır. ilgi uyandırmak. satış elemanları. 1992: 92).1993:147). Talebin yoğun olduğu sezonlarda yüksek fiyatlar talebi yıldırabilir ( çöz. rakipler ve müşteriler fiyatlandırma kararma katılırlar. firmalar için imajın oluşturulması açısından önemli rol oynar. temizlik gibi hizmetlerde hizmet sağlayıcı müşteriye gider. bir hizmet işletmesinin ürününü olası alıcılara sunmak.Daha önceden de belirtildiği üzere hizmetlerin fiyatlandırılması talep dalgalanmalarını yavaşlatıcı bir işlevi de görebilir. . pazarlama amaçlarını gerçekleştirebilecek en olumlu koşullar altında pazara sunulabilmektedir. müşteri için değerin belirlenmesi.3.Hizmetlerin soyutluğu doğal olarak o hizmet için fiyat belirlemeyi de güçleştirmektedir. Oktav. pazar istemini en iyi şekilde karşılayacak mal kâr dönüşünü sağlayacak. otel gibi hizmetlerde müşteri hizmet sağlayıcıya gider ya da televizyon kanallarında olduğu gibi müşteri ile hizmet işletmesinin fiziksel karşılaşmaları gerekmeyebilir. ürün bileşeninin de. pazarlama kanallarının tüm elemanları etkilidir.2. işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde / başarıya ulaştırmasında pazarlama programlarında yararlanılan kaynaklardan ve girdilerden oluşmaktadır. firmanın amaçlarının en etkin bir şekilde gerçekleştirecek optimal kâr dönüşünü sağlayacak. hatırlatma yapmak.Genişletilmiş ürün. pazar istemini en iyi şekilde karşılayacak ürün bileşenini saptamak. Örneğin. Pazarlama Karması / Pazarlama bileşim. alıcılara direkt olarak bilgi vermek. müşterilerine karşı duyarlılığı ve güvenilirliği sayesinde olmuştur. diğer bileşenlere paralel olarak. arzu yaratmak ve harekete geçirmek hedeflenmektedir. Örneğin özel ders. Fiyat. Pazarlama yöneticisi. 2005: 58). Böylelikle. hizmetlerin özelliklerini iletmeye yönelik yöntem ve materyallerinin programıdır. lokanta.1990:464) Tutundurma çabaları ile. • Dağıtım Hizmet firmaları ile müşterilerin üç fark!ı şekilde ilişki içinde oldukları gözlenmektedir. distribütörler. planlamak ve uygulamak zorundadır (Tatlıdil . Fiyatlandırma kararında.

2.3. Süreç Süreçler.3. Hizmet kalitesinin artırılması için öncelikle süreç yönetiminin tanımlanması. mekanizmaları. Hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanları ayrıca ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde elealınacaktır. programları. hizmetlerin müşteriye ulaştırılmasındaki tüm işlemleri. . aktiviteleri ve yöntemleri kapsamaktadır. görevleri. dolayısıyla pazarlamanın temel amaçlarından olan pazarın gereksinimlerinin belirlenmesi ve hizmetin bu gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanması önemlidir.5.

kütüphaneler. posta. polis. üniversiteler. müzeler. Eğitim ve araştırma hizmetleri: Günlük bakım. 9. franchasing. araştırma kurumları. 1. hokey ve olimpiyatlar. reklam şirketleri. Spor. Kişisel bakım hizmetleri: Saç kesimi. mühendislik ve danışmanlık şirketleri vb. 8. Hizmet Türünü Baz Alan Sınıflandırma Hizmet türünü baz alan sınıflandırmada hizmet sunan organizasyonlar 10 ana grup altında toplanmaktadır. basketbol. Dağıtım. sağlık bakım oragnizasyonaları. tiyatro. muayenehaneler vb. otomobil kiralama vb. 7. sanat ve eğlence hizmetleri: Otomobil ve bisklet yarışları. televizyon. klinikler. futbol. kiralama ve leasing hizmetleri: Toptancılar. 10. kulüpler. Profesyonel hizmetler: Muhasebe ve hukuk büroları. yerel yönetim hizmetleri. 2. restorantlar. Finans hizmetleri: Bankacılık. perakendeciler.1. 5. 4. meslek okulları. Konaklama. hizmetiçi eğitim kuruluşları. hava yolları. bilgisayar network. telefon. sosyal ve politik pazarlama.4. Telekomünikasyon hizmetleri: Radyo. sigorta şirketleri. 6. internet. seyahat ve turizm hizmetleri: Oteller. Resmi. uydu. PTT . Sağlık hizmetleri: Hastaneler. okullar.2. tamir ve bakım şirketleri. otomobil tamirhaneleri vb. seyahat acentaları vb. taşıma . yarı resmi ve kar amacı gütmeyen hizmetler: Ulusal. brokerlar. bölgesel. . 3. eksersiz klinikleri. rock konseri vb. bale. opera. kiliseler.

4.3. . Grove ve John. Lovelock (1983) ödül kazandığı makalesinde hizmetleri altı kategoriye ayırmaktadır (Fisk.2. 2005: 10). Bu kategoriler. Lovelock’un Hizmet Sınıflaması Christopher H.

Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması Sağlık hizmetlerini belirttiğimiz sınıflama grupları açısından incelediğimizde.4.5. Sağlık hizmetleri toplumsal/kamusal hizmetler olarak sınıflandırılabileceği gibi. sağlık hizmetleri insan tarafından sunulan sağlık hizmetleri kategorisinde yer alacaktır.2. Kar amacı taşıyan yada taşımayan hizmetler grubunda. yani insan tarafından mı. sağlık hizmetlerini birinci derecede acil/zorunlu hizmetler sınıfına sokabiliriz. yoksa makine-teçhizatlarca mı sunulmakta şeklinde sınıflandıracak olursak. kamusal sağlık hizmetlerini kar amacı . Öte yandan hizmetleri kim veya ne tarafından sunulduğuna göre sınıflayacak olursak. hizmetleri öncelikler veya taşıdıkları önem açısından ele aldığımızı düşünecek olursak.

yarı uzman ve uzman olmayan kişilerin zamanında ve ihtiyaca yönelik koordinasyonu. hizmetin kalitesini değerlendirmede yüksek kalite güveni vardır. Bunun anlamı. gerekse hastane yöneticileri ve gerekse diğer sağlık personeli. özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. genellikle tüm hizmetler içinde en soyut olanıdır. kişilerin hasta olmamalarını sağlamak ve onları hastalıklardan korumak olduğunu da söyleyebiliriz. Bu tanımdan yola çıkarak. her türlü koruyucu ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere.6.taşımayan şeklinde sınıflayabiliriz. Bu sebeple. 3. sağlık hizmetlerinin temel amacının. sunulan hizmetten bekledikleri fayda açısından hizmetleri değerlendirmektedirler 2. testler ve bakım süreçleri gibi konular akla gelmektedir. Sağlık sektörü çok farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman. Sağlık bakımı. Kamu hizmetleri sınıfında da yine devlet hastanelerini sayabiliriz. üreticilerin ürettikleri ürün ve hizmetler. Sağlık hizmetleri tüketiminde. . Kızılay. Tüketiciler ise. ameliyat olan bir hasta tüm prosedürün. doktorların bilgi ve becerileri. tıp mesleği prensipleri ile de uyum içindedir. ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistem” olarak tanımlanmaktadır (Karabulut. Bu güven duygusu. Örneğin. Ürünü satın almadan önce deneme ihtimalinin olmamasıyla birlikte. Bu arada doktorluk ve hemşirelik meslekleri de özel yetenek gerektiren yani profesyonellik arzeden meslek grupları sınıflamasına girecektir. mesleğinde başarılı performansı. tüketici hizmeti tükettikten sonra bile genellikle ürünü değerlendiremez.5. Bu nedenle gerek doktorlar. dernek ve vakıflar da yine kar amacı gütmeyen hizmetlere girecektir. yardım kurumları. (http://www. hastanın hizmeti kullanmadan deneme imkanı bulunmadığını belirtmiştik. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı Sağlık hizmetleri “belirli sağlık kuruluşlarında. yüksek kalitede yerine getirilip getirilmediğini değerlendiremeyebilir. Sağlık hizmetlerinin ekip hizmeti olması nedeniyle farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzman. Bunların yanı sıra özel sağlık hizmetleri ise kar amacı taşıyan grubuna girecektir. bilime ve tıp mesleğine katkıları. 2. sunulan hizmetin teknolojik yapısı ve tıbbi özellikleri ile ilgilenmeyip. şte bu sebeple yani tüketicinin bilgi eksikliğinden dolayı.htm).merih. hizmetlerin genel özellikleriyle de karşılaştırmaya çalışacağız. Diğer taraftan sağlık hizmeti denilince. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Sağlık kuruluşları. 2. Bu zorluk ise direkt olarak müşteri memnuniyetini etkiler (France. Yani nitelikli işgücü gerektiren hizmet sınıflandırmasında en başta yeralacaktır. Tıp mesleğinde kar maddi olarak değil. hastaların hastalandıklarında tedavilerini yapmak. Örneğin AKUT. toplumun gereksinim ve isteklerine göre değişen amaçları gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını. 1. “pazarlama” sözcüğünü kendilerine çok yakın hissetmektedirler. 1999: 10). birer hizmet işletmeleri olduklarından hizmetlerin bütün özelliklerini taşımaktadırlar. 1992: 32). tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümü” olarak verilmektedir (Sezer. Bu sebeple. değişik tip sağlık personelinden yararlanarak. sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklarken. sağlık bakımında. Grover. hasta-doktor ilişkisi tamamiyle “güven” unsuru içinde kurulmuştur. “Bir doktorun mesleği ile bir hastanın hayatının bedeli yoktur” sözü bunu açıklamaktadır. 1998: 16). tüketicinin aldığı hizmeti değerlendirememesi değil bu değerlendirmeyi yapmanın zor olabileceğidir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin bir başka tanımı da “kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak.net/m1/womekar23. yayınları gibi değişkenlerle ölçülmektedir. sağlık kuruluşlarının tıbbi ve teknolojik kapasiteleri. kişinin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi. yarı uzman ve uzman olmayan kişilerin çalıştırıldığı bir sektördür.

Fiyat sağlık hizmetleri piyasasında dengeleme görevini yapmamaktadır (Enginkaya.4.1997:50-57) 11. Sağlık hizmetleri sektöründe çok fazla sektörle işbirliği de gerekmektedir. klinik. Arz ve talep arasında az miktarda ilişki vardır. 9. ameliyathane hizmetleri gibi geniş bir yelpazede yönetim gerekliliği sağlık yönetimini karmaşık bir hale getirmektedir. hastaya uyguladığı tedavinin sonuçlarını da tam olarak öngöremez.) zorunlu şartlarda tek tek ortaya konmuştur. 1999: 108). Yani herhangi biri şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran kişi kendisine hangi tetkik ve tahlillerin yapılması gerektiği ve bunların ne düzeyde olması gerektiğini bilemez. 7.Tıbbi araştırmalar da yine sağlık hizmetlerinin . bireyler. 8. havale yapma gibi işlemler için her insana farklı bir uygulamada bulunulmaz. 1999: 108). Sağlık sektörü diğer sektörlere oranla çok hızlı değişip gelişen bir sektördür. sağlık kurumlarının yaşanılan çevrede bulunma sıklığı sağlık hizmetlerine olan talebi artırmaktadır. Sağlık hizmetlerinin bu özelliğinden dolayı devletin bu pazara müdahalesi mutlaka gereklidir. 2000a: 76). 5. (Ak. Aynı zamanda hekim. hasta vardır sözünden hareketle her hastalığı aynı kefeye koyamayız. röntgen. Ayrıca bazı sağlık hizmetleri maliyet etkin olarak nitelendirilen hizmetler olup. ebe. Ayrıca pazar koşullarının yasal düzenlemelerle de belirlenmesi gerekmektedir. hemşire. Bu kişinin fiziki ve psikolojik durumuna göre değişir. Her isteyen istediği gibi bir sağlık kuruluşu açıp hizmet vermekte serbest değildir. Bu tip hizmetlerin kamu tarafından finansmanı ya da doğrudan verilmesi gerekmektedir (Kısa. Öncelikle hizmet sunacak olan kişilerin diplomalı olması ve meslekten men edilmemiş olması gerekmektedir. Aynı hastalık bir kişide hafif seyrederken bir başka kişide ağır seyredebilir. gelir seviyesi düşük kişilerin sağlığında iyileşmeler yapar. hekim. Hizmetin Homojenlik Olmayışı: Hastalık yoktur. Daha açık bir ifadeyle. hastane vb. Nitekim koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi topluma yönelik ve sektörler arası işbirliği gerektiren bir dizi yönetsel faaliyet gerektirirken. tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri. Sağlık hizmeti ya da malının ikamesi olmadığından hasta mutlaka bu hizmete ulaşmak isteyecektir.1997:50-57) 12. Dolayısıyla hasta. Bunun en temel nedeni bilgi eksikliği olan hastayı ve meslek etiğini korunmak aynı zamanda da hizmet kalitesinin belirli bir düzeyinin altına düşmesini engellemektir.1997:50-57) Sağlık hizmeti almak isteyen kişiler ne kadar hizmet almaları gerektiğini bilmediklerinden dolayı ne kadar hizmet talep edeceklerini bilemezler. Sağlık hizmetlerinin bireye sağladığı yarar dışında topluma sağladığı yarar da açıktır. Pazara Girişte Sınırlamalar Olması :Sağlık Bakanlığının bu konuda yasal düzenlemeleri vardır. poliklinik laboratuvar. 6. ne zaman hasta olacaklarını önceden bilemezler. kıt kaynaklardır. Sağlık hizmetlerinde dışsallık sözkonusudur. profesyonel insan kaynakları. Sağlık hizmetine olan talepte belirginlik yoktur ve bu hizmete ne zaman ve ne şekilde ihtiyaç duyulacağı önceden bilinemez (Kısa. Diğer hizmet sektörlerinde ki gibi bir standardizasyon sağlamak güçtür. Dışsal fayda olarak bilinen bu olumlu etki ile hizmetin yerine getirilmemesi durumunda bireye olan zararı yanında topluma olan maliyetinin ve dış kayıplarının da dikkate alınması gerekmektedir (Enginkaya. araç-gereç ve tıbbi malzeme son derece yüksek maliyetli olup. teknik personel vb. (Ak. gerekse bina. (Ak. Sektörlerin değişim ve gelişim sürecine bakıldığında sağlık sektörü diğer pek çok sektörden hızlı gelişmekte ve gelişen diğer sektörlerden hızlı ve yoğun bir biçimde de etkilenmektedir (Enginkaya. Örneğin bankacılık sektöründe para yatırma. kamu otoriteleri etkili olmaktadır. 2000a: 75). Sağlık hizmetleri sunumu yüksek maliyet gerektirir. aldığı sağlık hizmetine karşılık ödediği fiyatın. Kişilerin eğitim ve gelir düzeyleri. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu profesyonel sektörde gerek bilimsel tıbbın uygun gördüğü koruyucu. Sağlık hizmetleri arzının belirlenmesinde ise. Ancak bu hizmet türünün talebi diğer mallarda olduğu gibi düzenli değildir. ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği hastanelerde otelcilik hizmetlerinin yanı sıra. Öte yandan hizmet sunulacak işletmenin niteliğine göre (poliklinik. Böyle olduğu için aynı hastalık şikayetleriyle gelen kişilere aynı hizmeti veremeyiz. Alıcıların alacakları ve de aldıkları hizmet hakkında tam bir bilgileri yoktur. hizmetin sunumunda kullanılan sağlık hizmetleri yöneticisi. Sağlık kuruluşları için arz durağandır. değerini bulup bulmadığı konusunda bir değerlendirme yapma olanağından da yoksundur (Çetik. 2000a: 75). hizmet tam homojenlik arz etmez. 2001: 1720). 10. Sağlık sektörünü tamamen pazar koşullarına bırakmak çoğu kişinin sağlık hizmetine ulaşamamasına sebep olur.

1997:50-57) 2. sistemin anahtar görevinin. (Akgül.1994:10) Sağlık hizmetleri pazarlamasına bir çok yönden çeşitli yazarlardan eleştiriler gelmiştir. Ayrıca pazarlamanın yönlendiriciliği de ayrı bir eleştiri olarak karşımıza çıkmaktadır. ihtiyaçları ve hedef pazarın değerlerini belirleme ve arzulanan seviyede memnuniyeti verme davranışı içinde sistemi şekillendirmek olduğunu kabul eden sağlık sistemlerinin yönetme yönelimidir. Şüphesiz bir sağlık kuruluşunun müşterilerini gelirlerine göre ayırıp sadece yüksek gelirlilere yönelebileceğini düşünüp. gençlerin bu reklamlardan etkileneceği bunun da gereksiz talebe sebebiyet vereceği üstünde durulmuştur (Karafakioğlu. hiç şüphe yok ki bu şekilde davranmayacaktır. Pazarlamanın gereksiz talep yaratacağına dair güçlü bir kanı da bulunmaktadır ki bu da farklı bir eleştiri olarak sayılabilir. Pazarlamaya yöneltilen son eleştiri. (Kardeş. (Cooper.1998:21). pazarlamanın sağlık hizmetleri kalitesini düşürdüğü şeklindedir. Ülke ekonomisine zarar verebileceği dahi söylenmiştir. Yine başka bir eleştiri de.1994: 329-338) Bu açıdan pazarlamanın saldırgan olduğu düşünülmüştür. pazarlamanın hastalar arasında ayırım yapılmasına neden olacağıdır. Sağlığı etkileyen dışsal faktörler olabileceği gibi sağlığın etkilediği dışsal faktörlerde vardır. Tatil için böyle bir ülkeyi tercih edenlerin sayısının düşük olması da bir diğer açıdan dışsal faktördür. hasta profilini bilmesi ödeme gücü olmayanlar için yararlı olabilir. Yüksek gelirli kişi ve ailelerden sağlanan gelirlerle. Özellikle de küçük çocukların. kişilerin ve ailelerinin dışarıya açıklamak istemedikleri bilgilerin toplanması. (Cooper. Ancak sosyal sorumluluk anlayışına sahip olan bir sağlık kuruluşu. 1998: 19-27).yükseltilmesine olumlu katkıda bulunan bir dışsal faktördür. Bütün bu eleştirilere karşın yinede hizmet sektöründe ve sağlık kurumları sektöründe pazarlamanın faydasız olduğunu söylemek yanılgı olacaktır. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Benimsenişi Sağlık bakım pazarlaması kavramı. Sağlık bakım pazarlaması kavramı nispeten yenidir. Öte yandan ülkenin genel sağlık göstergelerinin kötü olması turizm sektörünün de etkileyebilir. (Seçim. Bu eleştirilerden bir tanesi sağlık hizmetleri pazarlamasına ayrılan bütçenin gereksiz olduğu. Pazar bölümlendirmesi gibi kavramların sağlık işletmelerine uygun olmadığı yönündeki görüşlere de tam olarak katılmak mümkün değildir.1995b:297) Diğer yandan bir başka eleştiri de pazarlamanın insanların yaşamlarına izinsiz girdiği şeklindedir.1994:10) Sağlık pazarlama yönetimi hedef pazarın isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama yönetimidir. Tersine. ödeme gücü olmayanların ihtiyaçları daha kolay karşılanabilir (Karafakioğlu. . istekleri. (Ak. kişi ve aile mahremiyetine haksız bir şekilde tecavüz edilmesine yol açmaktadır. Sağlık bakım pazarlaması kavramı. Rekabette bu işletmeler arasında bilimsel işbirliğini azaltabilir (Karafakioğlu. Pazar araştırmaları ile insanların ihtiyaç ve isteklerinin öğrenilmesi amacıyla. müşter/hasta istekleri. Kar amaçsız sağlık hizmetlerinde pazarlama zaten kıt olan kaynakların israfı olarak görülmüştür. Örgütün reklam yelpazesini genişletmesiyle hizmetlere olan talep artacaktır. sistemin anahtar görevinin. ihtiyaçları ve hedef pazarın değerlerini belirleme ve arzulanan seviyede memnuniyeti verme davranışı içinde sistemi şekillendirmek olduğunu kabul eden sağlık sistemlerinin yönetimine yönelimidir. sağlık hizmeti sunan işletmeler arasında rekabete neden olacağı şeklindedir.7. 1998:21-24). pazarlamanın da ayrıca sağlık hizmetleri açısından gereksiz olduğu savunulmuştur. sosyal açıdan endişe duyabiliriz.2000:8) Ayrıca bir eleştiri de bu konuda sağlık hizmetleri pazarlamasının. Hükümetlerce herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayacak ve eşitsizlikleri ortadan kaldıracak uygulamalarda yine olumlu bir dışsal faktördür. Kalitesiz hizmet sunan bir sağlık işletmesinin reklam ile diğer sağlık işletmeleri karşısında başarılı olmasının sağlık hizmetlerinin kalitesini düşüreceği ileri sürülmektedir.

Kaynakların iyi kullanılıp. Rekabetin sağlık kurumlarında kaliteyi arttırıcı bir unsur olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. (Hillestad.2. Çağdaş pazarlama anlayışını benimsemiş olan bir işletmede tüm çalışanlar.Berkowitz. Nedenine gelince önemli olan bilginin nasıl kullanıldığıdır. Bu yönlerden sağlık kuruluşlarının pazarlama anlayışını sindirmeleri.7. Akdoğan. Oysa. Hasta tedavi yöntemi yada teşhis hususunda tercih belirtemez. tüketicinin daha çok doyum sağlamasına yönelik uygulamalar ancak pazarlama anlayışı ile olanaklıdır. Sağlık sektöründe hastalar şikayetlerini dile getirirler. Ancak. kar amaçlı kurumlar olduklarını söylemek mümkündür. ancak teşhisi hekimler koyarlar. bu durumun yanlış yönde kullanılıp kullanılmamasıdır. pazarlamanın yanlış anlaşılması ve yalnızca satış. özellikle de sağlık pazarlaması için yöneltilen eleştiriler şüphesiz üzerinde durulmayı gerektiren eleştirilerdir. pazarlama gayet net anlaşılamamıştır. bunu da en iyi şekilde kullanabilmeleri lehlerine olacaktır. rekabetin olduğu özgür ülkelerde. Ahlaki açıdan üstünden durulacak husus. Devlete ya da kamuya ait sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda bu anlayış henüz ileri düzeye gelememiştir. pazarlama uygulamaları. Bütün bu eleştirilerin temelinde. Bir kurum kar amacı gütsün yada gütmesin pazarlama ilkeleriyle ve pazarlama anlayışıyla çalışabilir.1991:28) . Tüm bölümler özde bu amaç doğrultusunda ahenkli olarak çalışırlar. bütün bu eleştirilere karşın. hizmeti alanın sınırlılıklarını kötüye kullanması söz konusu olabilir.Bu anlayış kurumların gelişimine de katkıda bulunacaktır. 1994: 32). Yani hizmeti verenin. müşterilerin tatmin edilmesi olduğunu bilirler. Öte yandan özel sağlık kurumları için sosyal amaç yanında. Hasta başka bir hastaneyi yada başka bir doktoru tercih etmesin diye yapılabilecek yönlendirmeler de tartışılabilir.1. tüketicilerin (hastaların) daha fazla doyum sağlamalarına olanak verir. reklam ve promosyon olarak tanımlanmasından kaynaklanmaktadır (Tengilimoğlu. Rekabet ayrıca sağlık kurumları arasında bilgi akışını da zedeleyebilir şeklindeki görüş yanıltıcı olabilir. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Anlayışı Pazarlama için. 1997: 23). ayrıca yeni yatırımlara olanak verecek olan fonlardır. ne kadar bilgiye sahip olunduğu değildir.amacın. özel sağlık kuruluşları sayısının artması gözle görülür bir pazarlama anlayışının da uygulanmaya başladığını göstermektedir (Odabaşı. Özel sektörün sağlık alanına yatırım nedeni elbette ki hissedarlarına sağlayacağı maddi getiri. Sağlık hizmetlerinin bir çok türünde aşırı talep ve uzun bekleme listeleri bulunmaktadır. Ama bu eleştiriler dikkatle incelendiğinde şöyle bir sonuca varmak da mümkündür.

devlet hastaneleri. Oysa sağlık hizmetleri alanında. sağlık hizmetleri yönetiminde etkisi gittikçe artan bir araçtır (http://www. ster kar amaçlı olsun. ezici rekabet koşulları sanayi işletmelerini olduğu kadar sayıları ve önemi hızla artan sağlık kuruluşlarını da tehdit ederek. kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak modern işletmecilik yöntem ve yönetim şekillerini aramak zorunda bırakmasından kaynaklanmaktadır (Tengilimoğlu.net/umits35_hastane.stratejiyonetim. Clarke. pazarlama faaliyetlerinin uygulanmaya başlanması ile birlikte hizmeti alan müşterilerin istek ve ihtiyaçları ön plana çıkabilecek. “üçüncü kişiler pazarına” (Third party payor) ihtiyaç vardır. rekabetin artmasıdır (Karafakioğlu.9) Üyeleri için toplu alım yapan bu örgütler. toplum.8.1998:9).fiyat.özel sigortalar ve benzeri kurumlardan oluşan yeni bir sağlık hizmetleri müşterisine. 1987: 8. (Karafakioğlu. 2. (Kotler.dağıtım gibi pazarlamaya ilişkin diğer özelliklerine herhangi bir tekil hastaya göre çok daha fazla önem vereceklerdir. Bu bağlamda hastaneler için bazı potansiyel faydalar öngören araştırmacılar. 2001: 1710). müşteri ve çalışanların istek ve gereksinimleri doğrultusunda kapasitenin geliştirilmesi. 1999: 10).Sağlık hizmeti veren kurumlar bu konuda rekabetle karşılaşmadıklarından kendileri için sadece talebin karşılanması önem kazanmakta ve bunun bir sonucu olarak tüketicinin tatmin edilmesi önemli bir konu olmaktan çıkmaktadır. belediye. Bununla birlikte pazarlama. bunun bir sonucu olarak da daha etkili sağlık hizmeti verilebilecektir (Sezer. uzun vadeli amaç ve stratejiler ile gelecek gelişimin berraklaştırılması ve örgüt kaynaklarının daha etkin kullanımında pazarlama bilgi birikiminin kullanılmasının önemini vurgulamaktadırlar (Karaman. fon sağlamanın giderek daha güç hale gelmesi.sağlık kuruluşlarının sağlıklı bir mali yapıya kavuşmaları ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için giderlerin finansmanını sağlayan SSK. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Önem Kazanmasına Neden Olan Faktörler Sağlık kurumlarında da pazarlama anlayışının önem kazanmasına neden olan faktörler şöyle sıralanabilir.ister kar amaçsız. .htm). sigorta veya bunlar tarafından kurulmuş olan klinik. Bunun nedeni.1998:10) Vakıf.hizmet kalitesi yanında. işveren. üniversite. 2003: 123).

Devletten gelen fonla hayatlarını sürdüren bu kurumlar zaman zaman finansman yönünden sıkıntıya düşmektedirler. Halbuki bunların bir yandan mevduat. Ancak bunlar dahi pazarlama anlayışını benimsemeye başlamışlardır.hasılat önemli olduğundan. bağış toplayabildikleri sürece.poliklinik. başka bir ifadeyle hastalar ve bağışçılardan oluşan iki farklı pazara sahip oldukları için. Kar amaçsız sağlık kuruluşlarıysa aynı anda iki ayrı mübadele gerçekleştirdikleri. Bugün artık her söylenen bilgiyi olduğu gibi kabul eden hasta yerine. pazarlamaya daha çok önem vermeleri gerekir. . hasta ve bağışçılara daha fazla önem vermektedirler. Kotler ve Clarke’ ye göre özel sağlık kurumları. sağlık hizmetlerinin baş müşterisi hastada meydana gelmiş değişikliktir (Taylor.1993:42.44). bir yandan da plasman müşterilerini tatmin etmek zorunda olan bankalar gibi.1998:11) Bir diğer faktör ise.gerektiğinde belirtileri araştıran hastalar var. ne istediğini.gelir arttırıcı önlem ve fırsatlara daha cok önem vermişler ve bu nedenle pazarlamaya yönelmişler ve yoğunlaşmışlardır. Artık hastalar tek bir hekim görüşü ile yetinmemekte ikinci bir hekime danışma ihtiyacını hissetmektedirler. sağlık ocaklarının amacı kar değildir. Bu noktada bir özel kurum gibi davranma yoluna girerek. teşhisi sorgulayan. birinciye daha az önem verebilmişlerdir. (Karafakioğlu.şikayetini ifade eden.

.

.

1.1.BÖLÜM 3 STRATEJ K PLANLAMA VE PAZARLAMA PLANLAMASI Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . Bu yüzden öncelikle konuyla ilgili bazı terimlerin kısaca açıklaması yapılacaktır. • Hizmet kavramını • Hizmetler için pazarlama kavraması ve unsurlarını • Hizmetlerin sınıflandırılması . Planlama ve Pazarlama Planlaması le lgili Temel Kavramlar Stratejik pazarlama planlamasını anlatmadan önce bazı terimlerin bilinmesi gerekmektedir. 3.1. Plan nedir? . 3.hizmetleri sınıflandıran çalışmalar ile hizmetlerin özelliklerini • Sağlık Hizmetleri tanım ve özelliklerini • Sağlık hizmetleri pazarlamasını zorunlu kılan faktörleri • Sağlık hizmetleri pazarlamasına yöneltilen eleştirileri • Sağlık hizmetleri pazarlamasının sağlayacağı faydaları öğrenmiş olacaksınız.

.

Herhangi bir kişi ya da kurum, içinde bulunduğu organizasyonu günlük rutinlerin dışındaki pozisyonlara taşımak için bir süreç tasarlarsa stratejik düşünmüş olur. Eğer bu tasarımı uygulamaya geçirmek için bir takım çalışmalar yapılıyor, böylelikle yeni bazı durumlara hazırlanıyorsa, stratejik planlama uygulamaya konuluyor demektir. Bu planın ardışık olarak uygulamaya konulması işlemi de stratejik yönetimi ifade etmektedir. Stratejik planlama örgütsel misyon, yapı, büyüme ve gelişme kavramları çerçevesinde yeni bir duruma ulaşabilmek için yön gösteren bir metottur (Alvarez ve Harsberger 1997:2). Stratejik planlar, örgütlerin daha güçlü ve üstün rekabet etme olanağının yanı sıra, güçsüz oldukları noktaları minimuma indirgeyerek ciddi tehditleri azaltmalarını da sağlar (Bryson 1990:20).

3.1.5. Stratejik Pazarlama Planlaması Nedir?
Pazarlama kaynaklarını (fiziki,beşeri ve mali), belirli bir gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecidir (Karabulut, 1991:15). Karafakioğluna göre stratejik pazarlama planlaması, örgütün amaç ve kapasitesi ile değişen çevre koşulları ve pazar fırsatları arasında bir uyumun sağlanmasıdır. Stratejik planlama, üst düzeyde bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Stratejik pazarlama planlaması, pazarlama dış çevresi faktörlerinin nispi olumlu etkilerini artırmaya, olumsuz olanları ise azaltmaya dönüktür. Stratejik pazarlama planlaması geleceğe dönük bugünkü kararların, geleceğini teminat altına almaya çalışırken, bilinçli bir bilgi toplanmasına, bu bilgileri organize edip eylem tarzı konusunda seçenekler üretimine ve bunlardan uygun olanını tercihi kararlarını içermektedir. Planın makul, makbul, ölçülebilir ve erişebilir bir amaç ve hedefinin bulunması,

esnek ve güdüleyici olmasında yarar vardır. Stratejik pazarlama planlaması, hedef pazarların (organizasyonların ulaşmak istedikleri insan grubu) seçimi ve analizini ve bu hedef pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarını tatmin edecek uygun pazarlama karmasının (ürün, dağıtım, reklam ve fiyat) yaratılmasını ve muhafaza edilmesini içerir.

3.2.1. Stratejik Pazarlama Planlama Süreci
Stratejik pazarlama planlaması süreci, organizasyonel görevi, şirket stratejisini, pazarlama hedeflerini ve amaçlarını, pazarlama stratejisini ve son olarak bir pazarlama planını teşhis etmeyi ve kurmayı içerir. Bu süreç organizasyonun iç ve dış çevresinin enine boyuna analiz edilmesiyle başlar; buna durum analizi olarak da ad verilmektedir. Bu analiz organizasyonun içsel güçlü yanlarını ve zayıflıklarını belirlemede ve dışsal fırsatlarını ve tehditlerini tayin etmede

yöneticiye yardımcı olur. Bu uygun çevresel konuların geniş ayrıntılı değerlendirmesine dayanarak: • Firma organizasyonel misyonunu, amaçlarını ve hedeflerini kurar. • Şirket veya iş-birimi stratejisini; fonksiyonel hedef ve amaçlarını kurar. • Fonksiyonel stratejilerini kurar. • Uygulamalarını ve gözden geçirme ve kontrolünü kurar.

3.2.2. Durum Analizi ( ç çevre, Müşteri ve Dış Çevre)
Durum analizi; pazarlama yöneticilerinin yaptığı pek çok işten biri olmakla birlikte pratik olarak tüm karar verme ve planlama analizin ne kadar iyi yürütüldüğüne dayalı olduğundan belki de en önemli olan iştir. Durum analizinde her çabanın iyi organize edilmiş, sistematik ve yeterli kaynaklarla (örneğin insanlar, donanım , bilgi) desteklenmiş olması önemlidir Kapsamlı durum analizinin daha iyi planlama ve karar vermeye götürebilecek olması doğru olmakla birlikte analizin kendisi yeterli değildir. Başka bir deyişle, durum analizi etkili planlama için gerekli ama yetersiz bir ön şarttır. Analizin sonuçlarını planlama amaçları için yararlı hale getirmek üzere analiz yöneticinin önsezisi ve yargısı ile birleştirilmelidir. Durum analizi karar verme işleminde yöneticinin yerini almayı hedeflemez. Onun amacı karar verme için yöneticiyi bilgiyle güçlendirmektir. Durum analizi ancak sonuçtaki pazarlama planının kalitesini arttırdığı ölçüde değerlidir. Durum analizi yöneticiye iç çevre, müşteri çevresi ve dış çevre olmak üzere üç anahtar çevreye göre organizasyonun şimdiki ve gelecekteki durumlarının tam bir resmini sağlamalıdır. Bu çevreler arasındaki ilişki şekil 3.3’ de gösterilmiştir.

Dış çevre en dış halka olarak çizilmiştir çünkü hem organizasyon hem de müşterileri üzerinde etkisi vardır. Bu üç çevreyi uygun şekilde incelemek için yönetici gerekli olan veri ve bilgileri hem iç hem dış kaynaklardan temin etmelidir. Durum analizinde, pazarlama açık sisteminin girdileri değerlenmelidir. şletimin, fiziki, beşeri, ve mali kaynakları ve imkanları nedir? Mevcut maliyet ve satış analizleri ve denetim kriterleri gözden geçirilmelidir.

3.2.2.1. ç Çevre

.

Bu taslağın önerdiği gibi dış çevreyi incelemek için gerekli konular düzgünce farklı kategorilere (yani rekabete ait.3.) ayrılabilir. politik.3. yasal/düzenleyici. yasal vb. Şekil. statik bir sistem olma yerine sistem dışında kalan çevredeki değişmelerden sürekli biçimde etkilenen ve etkinliğin sağlanması için bu değişmelere ayak uydurmak zorunda olan dinamik bir sistem niteliğindedir.3. Durum analizinin en son ve en geniş kısmı rekabete baskısı. Bir işletmenin pazardaki başarısı. Bu çevre faktörlerinden herhangi biri organizasyonun başarısını direkt yada endirekt olarak engelleyebilir yada firmanın mevcut durumunun geliştirilmesine imkan sağlayabilir (Peter ve Donnelly. yalnızca kendi kontrolü altındaki pazarlama karması elamanlarına değil kontrolü dışındaki çevre değişkenlerine de bağlıdır.2. ekonomik. Dış Çevre Analizi Pazarlama sistemi. teknolojik ve sosyo-kültürel tüm dış faktörlerin değerlendirilmesini içerir ki bu faktörler hem yerli hem de uluslararası pazarlama faaliyetleri üzerinde dikkate değer baskılar gösterebilir.4 de dış çevredeki faktörlerin analizi etkili olan faktörler verilmiştir. . 1998:265).2. Ancak bazı çevresel konular pek çok kategoriye dahil olabilir. ekonomik.

1.3.2.2.3. Dış Çevre Analizi çin Araştırılacak Temel Konular .

Eğer dört büyük hastanenin toplam pazar payı % 60-100 arasında değişiyorsa oligopolistik bir pazar oluşur. Eğer sağlık kuruluşu pazarda tek. Şiddetli rekabet pazarda az sayıda ancak güçlü işletmelerin yer alması halinde ortaya çıkar. Çok sayıda ancak küçük işletmeler arasındaki rekabet fazla şiddetli olmaz. Sayı 50 den fazla ise ve her birinin payı çok düşükse tam rekabete yaklaşılmıştır (Karafakioğlu. Şüphesiz pazarda tek başına faaliyet göstermek başka bir ifade ile o pazarda monopol gücüne sahip olmak. Pazarın yavaş büyümesi halinde pastayı bölüşmekten başka bir çare olmadığı için rekabet artar. çok sayıda rakiple mücadele etmekten daha kolaydır. buna göre gerçekçi ve etkili pazarlama politikaları belirlemektedir. Rakip sayısı 50’ den az ise ve hiç birinin pazar payı % 10’ dan fazla değilse monopolistik rekabet vardır. güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmadığına göre. Shepard’ a göre bir hastanenin pazar payı % 50’ den fazla ise pazarı kontrol eder.• Bütün rekabet türleri önemli olmasına rağmen. rakipleri yakından izlemek. yani monopol gücüne sahip bir işletme ise rakibi yoktur. . marka rakipleri haklı olarak en çok ilgiyi toplarlar çünkü tüketiciler tipik olarak değişik markaları birbirlerinin yedeği olarak görürler. Bu nedenle müşterilerin marka değiştirmesini hedef alan stratejiler marka rakiplerini yenmek için harcanacak çabada esas noktadır. şletmeler atıl kapasite ile çalışıyorlarsa kapasite kullanım oranlarım arttırmak için fiyatlarını indirirler ve rekabet şiddetlenir (Karafakioğlu. Örneğin küçük bir kasabada tek bir hastanenin hizmet verdiği durum. yapılacak tek iş.1998:41).1998:41).

2.2. 3. toplanma) şimdiki ve gelecekteki basamaklarını içerir. vergiler. ticari kısıtlamalar. daralma. tüketici ekonomik duruma bağlı olmaksızın harcama yapma yeteneğine sahip olmayabilir.2. Ekonomideki mevcut ve beklenen koşullar pazarlama stratejisi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Tüketici güveninin olması (veya olmaması) firmanın pazarda ne yapabileceğini veya yapamayacağını önemli ölçüde etkiler. durgunluk. Bir yandan pazarlar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak rekabetin yoğunlaşmasına sebep olurken. Küreselleşme Günümüzde pazarlamaya en çok etki eden faktör küreselleşmedir. faiz oranları.3.4.3.5. Ekonomik faktörlerin derinlemesine incelenmesi pazarlama yöneticilerinin işletmenin faaliyet göstereceği sahadaki ulusun ve bölgenin genel ekonomik şartların ölçülmesi ve öngörülmesini gerektirir. gümrük tarifeleri ve iş hayatının (refah. Küreselleşmenin pazarlama faaliyetleri üzerindeki etkisi iki yönlüdür. diğer yandan tüketim kalıplarında değişime sebep olarak yeni mikro pazarların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. istihdam ve gelir seviyesi. Bazı durumlarda. Bu genel ekonomik koşullar. Önemli başka bir faktör de firmanın hedef pazarındaki müşterilerin şimdiki ve öngörülen harcama davranışıdır.2. Bu yeni mikro pazarlar ise bir çok küçük işletme açısından yeni fırsatlar yaratmaktadır. Ekonomik Büyüme ve stikrar Pazarlama stratejisinde etkili olan bir diğer faktör ekonomik değişimdir. enflasyon. .3. Eşit önemdeki bir diğer ekonomik faktör ise tüketicilerin ekonomi hakkındaki genel izlenimleri ve harcama yapma istekleri ve yetenekleridir. Eğer tüketici daha az veya çok satın alım yapıyorsa değişim için önemli ekonomik sebepler olabilir.

yaygın internet .2. tüketici davranışlarını. yaşam sitillerini.3. satın alma davranışlarını ve işletmeleri olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Değişen Teknoloji Pek çok insan teknolojiyi düşündüğünde mobil telefon. başarmak istediğimiz spesifik işler veya süreçleri kolaylaştırmak içindir. .8. Halbuki teknoloji. tıbbı gelişmeler veya interaktif TV gibi yüksek teknoloji ürünlerini düşünür. öte yandan “yaratıcı yok etme” denilen olguya da yol açmaktadır. Teknolojik gelişmeler ürünleri hızla demode etmekte.2.3. Pazarlama yöneticileri teknolojik değişiklikleri. Teknolojik yenilikler.

Bu faktörler tüketicinin neyi. Bu veya başka teknolojik gelişmeler avantajları tüketiciye aşikar olmadığında bir perde arkasının varlığını da varsayabilir. Perde arkasındaki teknolojideki gelişmeler pazarlama faaliyetinin daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak etkileyebilir. Örneğin. demografik faktörler ve müşteri değerlerindeki değişiklikler kısaca ele alınacaktır. mikrodalga fırın ve genetik mühendisliği gibi ürünler daha önce hesap edilemeyen tüketici ihtiyaçlarını hedefleyen yeni endüstriler oluşturdu. Bu teknolojiler tüketici ve çalışanların günlük hayatını ve pazarlamacıların onların ihtiyaçlarını tatmin etmek için faaliyet şekillerini değiştirmiştir.1’ de gösterilmiştir. Bunun gibi internet ve dijital TV gibi interaktif pazarlama yöntemleri pazarlamacıların müşteriye ulaşmak için kullandıkları yöntemlerde değişiklik yapmalarına neden oldu. Bazıları tablo 3. Bunların önemli olan 2 tanesi.2.3. internetle birlikte bugünkü eticaretin bel kemiğini oluşturuyor.1997b:172-173) Son 30 yılda sağlanan teknolojik gelişmelerin hiçbiri dijital elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmeler kadar pazarlama üzerinde etkili olmamıştır.1992:28). kişilerin davranış biçimleri. Sosyo-kültürel eğilimlerin her birini inceleyemeyecek kadar uzundur. kurallar. (Tek. . Dijital asistanlar ve uydu bağlantılı haberleşme sistemleri tüketicinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan ön plandaki teknolojileridir. letişim ve haberleşme teknolojisinde görülen yenilikler sonucu ortaya çıkan video konferans sistemleri farklı şehirlerdeki iş adamlarının görüşmesine olanak sağlaması nedeni ile iş seyahatlerini azaltacağından bu durum otel endüstrisi için olumsuz sonuçlar doğurabilir (Aaker.9. nasıl ve ne zaman satın aldığını derinden etkiler. Teknolojideki değişimlerin pazarlama olanaklarında değişiklik yaratacağı hesaplanır. Örneğin dijital telefon. DVD. bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler depolama ve envanter kontrolünü daha etkili ve ucuz hale getirmiştir. inançlar. 3. Çoğu tüketicinin farkında olmadığı intranet. nerede.buluşları ve bunlarla ilgili teşvik ve yasal kısıtlamaları yakından takip etmelidirler.2. Kültürel Eğilimler Sosyo-Kültürel Faktörler Sosyal çevre faktörleri toplumun demografik yapısı. ekstranet. letişim teknolojisindeki benzer gelişmeler saha satış temsilcilerini yönetici ve tüketicilerle uğraşlarında daha verimli ve etkili hale getirdi. ve hayat tarzlarının değişimine sebep olan sosyal ve kültürel etkilerdir. Bazı teknolojik değişiklikler stratejik açıdan çok önemli olabilir. Ön plandaki teknolojiden kastımız tüketicinin en çok dikkatini çeken ilerlemelerdir.

Alzheimer klinikleri. 3. Amerikan değerleri üzerinde yapılan büyük çaplı bir araştırma.2. Bu yaşlı nüfus geriatri hizmeti sunan sağlık kuruluşları için bir avantaj sunmaktadır. Son yıllarda demografik yapıda bir çok değişiklik (nüfus yapısı.3. gelir durumuna bakmaksızın üç değere önem verdiğini saptadı: .2.9. ırk . Ayrıca 40 yaş üstü doğum sayısında görülen artış bu yaş grubuna yönelik anne sağlığı hizmetlerindeki talebi de artıracağı tahmin edilmektedir. Sosyo-Kültürel Çevredeki Eğilimler Sosyal çevre ilgili önemli bir değişken demografik yapıdır. nasıl karar vereceğimize.8 milyon kişiye bu hastalık teşhisi konulmuş olup 2030 yılında bu sayının 7 milyona çıkması beklenmektedir. Değerlerimiz nasıl yaşayacağımıza.3. Amerikalıların yaş. göçler vb. Örneğin ABD’ de Anzheimer hastalığı her geçen gün artmaktadır. 1996: 7980). yapacağımız işe ve hangi markayı satın alacağımıza etki ediyor. uzun dönemli bakım merkezleri (long –term care facilities) potansiyel olarak büyüyen bir pazardır. dağılımı. cins. ABD’ de 2000 ve 2050 yılları arasında 65 yaş ve üstü olanların sayısında %127 artış olacak ve bu insanların oranı toplumun %12. Örneğin.) söz konusudur. tıptaki gelişmeler ve daha sağlıklı yaşam biçimleri nedeni ile toplumun yaşam süresi uzamaktadır. Günlük yaşamımıza yön veren kültürel değerlerimizde olan değişiklikler pazarlamacılar için yeni problemler ve olanaklar yaratıyor.6’ sından %20’ sine yükselecektir.1. Amerika’da 301 hastanede yapılan bir araştırmaya göre hastanelerin % 62’si yaşlı nüfusa odaklı hizmet sunmak üzere stratejik planlama yaptığı görülmüştür(Berkowitz. Ayrıca.

huzurevi pazarlamacıları gelecek birkaç on yıl içinde talepte artış bekleyebilirler.1994:111).S. turizm. Firmaya veya endüstriye ve zamana bağlı olarak değişmekle birlikte iç çevre koşulları veya tüketici pazarlama stratejisi için daha çok önem teşkil edebilir. süt başta olmak üzere bazı ürünlerin yurt dışı ve yurt içi satışlarında önemli düşmeler olmuştur (Tek. Bu değişikliklerin bazıları ani sürprizler ve şoklar şeklinde gelebilir. SWOT analizi. bazıları ise hem öngörülebilir hem de önlem alınabilir türdendir. ngilizcede karşılıkları olan strength.B ve yakın ülkelerden gıda maddesi ithalatlarını durdurmalarına ve bu ülkelere turist akımında azalmalara yol açmıştır.C. bekarların sayında artış. SWOT Analizi SWOT analizi pazarlamada en yaygın kullanılan analiz tiplerinden biridir. weakness.2. Pazarlamada çevre koşullarının değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan tekniklerden birisi de SWOT analizidir.iş gücü içindeki önemli sayıdaki kadın nüfusunu içerir. işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini ve kendileriyle ilgili fırsat ve tehditleri belirleyerek. stratejik konumunu değerlendirmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır (Demirdöğen. Önemli bir konuda iyi bir analiz için gerekli veri ve bilgiyi toplamaktır. fındık. 3. kurumun güçlü yönlerinin geliştirilmesi ve çevrenin sağladığı fırsatlardan yararlanılması aynı zamanda da çevrenin sağladığı tehditlerin etkilerinin giderilmesi ve kurumun zayıf yönlerinin düzeltilmesi süreci dir. Türkiye’ de çay. genç nüfustaki düşüş.• Diğer insanlarla yakın ilişki içinde olmak • Güven ve istikrar • Eğlenmek Sonuç olarak sağlık hizmeti. Başka bir tanımla swot analizi. dış çevre faktörleri pazarlama planları yaparken dikkatle incelenmesi gereken çok önemli faktörlerdir.10. threat kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir.1997:144).2. Swot analizi.3.2. bazıları öngörülse bile önlem almayabilir. Önemli olan nokta pazarlama stratejisi ve planı yaparken her üç çevresel faktörü de dikkate almaktır. rekreasyon. Çernobil atom reaktöründeki kazanın (1986 Mayıs) yarattığı radyasyon tehlikesi çeşitli ülkelerin S. Dış Çevre Faktörlerinin Önemi Burada ifade edildiği üzere. SWOT kelimesi. Diğer önemli değişiklikler.3. 3. Örneğin. dondurulmuş gıda ve yemeklere talepte ve bunlar için perakende raf alanlarında büyük artışa neden olmuştur Kontrol edilemeyen çevre faktörlerinin bazıları hiç öngörülemeyebilir. opportunity. zayıflıkları ve dışsal fırsatları tehditleri . içsel güçlülükleri. Dış çevre analizi ele alınan en geniş konu olmasına rağmen en önemli olanı değildir. ki gelirli aileler ve tek ebeveynli ailelerin sayısında artış da.

Kısaca üstünlükleri kullanma. fırsatları değerlendirme ve tehditlere hazır olmayı (tehditleri fırsatlara dönüştürmeyi) sağlar (tablo 3. işletmenin kendi iç faktörlerini gözden geçirmesi gerekir. kendisi için anlamlılık derecesine göre değerlendirmesine bağlıdır.değerlendirmedir. Bu analizin yapılabilmesi öncelikle işletmenin çevresindeki her bir faktörü. . zayıflıkların üstesinden gelme (güçlü hale dönüştürme).2). Daha sonra ise.

sınırlı hizmet politikası.3. kötü hizmet imajı.2. Zayıflıklara örnek olarak. Zayıf Yönler Bir işletme için zayıflık rakiplere nazaran daha az verimli ve etkili olduğu yönleri ve faaliyetleri ifade etmektedir. Ayrıca. . sınırlı dağıtım.3. sınırlı finansman kaynakları.2. yeterli kalifiye personel olmaması. çevredeki değişiklikler karşısında işletmenin yetersiz kalmasıdır. Kısaca rakiplerine göre kötü olduğu durumdur. müşteri araştırma yokluğu işletme için zayıf yönlerdir.

2.3. pazar ihtiyaçları ve rakiplerin karakteristikleri ile ilişkili olarak. Pazarlama yöneticisi.3. SWOT Analizi Kullanımı SWOT analizinde sadece dış çevrede ortaya çıkan değişimler incelenmemektedir.5. yetersizliklerin nerede olabileceğini ve işletmenin faaliyetlerini daha iyi yapabilmesi için .

bu yeteneği stratejik rekabetçi bir avantaj olarak sonuç almak için kullanabileceği bir pazarlama stratejisi geliştirebilir. sadece müşteri memnuniyeti üzerinde yararlı olduğunda gerçekten önem kazanır.ne yapabileceğini de düşünmelidir. Güçlü bir yön. onların müşterileri ve firmalar arasındaki ilişkilerin açıklanmasıdır. SWOT analizinden sonra pazarlama yöneticisi pazarlama planında bütün potansiyel pazarlama faaliyetlerini. özel amaçları ve hedefleri önceliklendirmek zorundadır. işletmenin zayıf yönlerinin üstesinden gelmek ya da mevcut zayıf yönlerin negatif etkisini minimuma indirmenin yolunu bulmak için de strateji geliştirebilir (Ferrell. maksimum kara ulaşmak için müşteri odaklı olmalıdır. Belirlenen SWOT analizi. 2002: 56). Bunu yaparken öncelikle işletme misyon ve hedeflerinin açık bir biçimde belirlenmesi gerekir. . Bu durum gerçekleştiğinde. Zayıf ve güçlü yanlar işletmenin içindedir ya da diğer organizasyonlarla. güç yeteneğe dönüşür. Ardından. pazarlama yöneticisi. Lucas. Aynı zamanda pazarlama müdürü. Hartline.

personel gibi bölümler planlama sürecinde önemli bir rol oynar.3. Burada kısaca pazarlama biriminin hazırlayacağı pazarlama planlama stratejisi açıklanmıştır. Uygulama ve Kontrol) . Stratejik planlamanın gözden geçirilen ilk üç aşaması tamamen işletme düzeyindedir. Fonksiyonel Stratejilerin Planlanması şletmenin stratejik planı.5. Önce bölümler stratejik planlama için gerekli bilgileri sağlarlar. üretim. Bu aşamada ise pazarlama.5.2.1. işletmenin iş alanlarını ve her iş için amaçlarını belirler. finans. her iş biriminin yönetimi. Bundan sonra her birimde daha ayrıntılı planlama yapılmalıdır. her birimin oynayacağı rolü belirten bir plan hazırlar (Mucuk. Pazarlama Planlama Stratejisi (Planlama.2.2001:39). 3. Sonra.

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Pazarlama Planlaması .2.5.2.3.

sadece hastalanan kişiyi tedavi etmek değildir. yakınları. Dolayısı ile bir sağlık kuruluşunun müşterileri denildiğinde bunları isimlendirmek. ödeme yapan sosyal güvenlik kuruluşları ve özel sağlık sigorta şirketleri gelmektedir. Çünkü herkes öyle yada böyle potansiyel olarak bir hastadır.1998:33).1998:34). ikinci bölümde belirttiğimiz gibi.2.) birbirinden farklı olabilir. Sağlık kuruluşlarının iç müşterisini ise sağlık işletmesinde görev yapan hekimler. Başka bir ifade ile hasta. kamu kuruluşu vb. bu grupların büyük rolü olmuştur. hizmeti satın alan (sigorta şirketi. Kişilerin ne zaman hastalanacağını ve kaza geçireceğini önceden kestirmek zordur. kesin olarak birbirinden ayırmak pek kolay değildir. Pazarlamanın sağlık kuruluşlarında diğer sektörlere göre zor ve gecikmeli olarak kabul görmesinde. Birincisi dış müşteriler. Örneğin Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji kliniğine başvuranların çoğu Ankara ilinde oturan kalp hastaları ve potansiyel kalp hastalarıdır.1. Sağlık şletmelerinin Müşterileri ve Kamuoyu Grupları Sağlık işletmelerinin müşterisini iki grup altında toplayabiliriz. Dolayısı ile sağlık sektöründe müşterilerin sayısı hekime veya hastaneye başvuranlardan çok daha fazladır. hemşireler. diğer sağlık personeli. toplumun tümüne de arz ederler.2. Ancak hastaneye ileri teşhis ve tedaviyi gerektiren durumlarda Ankara dışından da başvurular olacaktır. Ancak hedef pazar veya pazarlar belirlenmediği takdirde etkin bir pazarlama gayreti sarf etmek zordur. Sağlık kuruluşları bunun yanı sıra önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı insana da hizmet götürürler. sağlık kuruluşlarının görevi. Ancak. Bu nedenle sağlık sektöründe pazarlama uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için önce bu gruplara pazarlamanın yararlarını somut bir biçimde göstermek gerekir (Karafakioğlu. ikincisi iç müşterilerdir. Dış müşteri grubu içerisinde hastalar. hastaneye gönüllü olarak hizmet veren kişi ve kuruluşlardır. Ayrıca sağlık kuruluşları hizmetlerini belirli bir yöre halkı yanı sıra. Öte yandan sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda hizmetten yararlananla (hasta). Sağlık kuruluşlarının müşterisine o yörede yaşayan tüm vatandaşları da ilave etmek gerekir. . vakıf mütevelli heyeti üyeleri. sağlık kuruluşlarının hedef aldığı müşterilerden sadece biridir (Karafakioğlu.5.3.

idari personelin farklı alanlarda eğitim görmüş ve kendi aralarında çok farklı ihtiyaçlara. Son yıllarda bitkiyle.). Hasta ve yakınlarının ulaşım olanaklarının artması. Artan rekabet nedeni ile sağlık işletmeleri arasında yatay ve dikey birleşmelerin arttığı görülmektedir.) ve dağıtılması konusunda katkı sağlayan kişi veya kuruluşlardır (toptancılar. acenta ve komisyoncular vb.2.2. Sağlık alanında ülkemizde de küçük ölçekli işletmeler ve hastaneler de birleşme yoluna giderek güçlenmeyi ve bu sayede pazar paylarını artırabilmeyi hedeflemişlerdir. perakendiciler. vb. iletişimdeki teknolojik . Aracı kamuoyu grupları ise.1998:44). 3.1991:21-22). Tennessee’ de 9 küçük kar amacı gütmeyen hastane daha büyük ulusal hastanelerle rekabet etmek için bir araya gelerek 3.Hastanelerde hekim. pazarlamayı benimsetmek amacı ile farklı stratejilerin kullanımını zorunlu kılacaktır (Seçim. hemşire.2. ABD’ de hastane birleşimi bölgesel ve devlet çapında olmaktadır. eğilimlere ve tutumlara sahip olmaları. pazar araştırma şirketleri.5. Örneğin hastaneler ile evde bakım merkezleri. Başlangıçta sağlık sektöründe hastaneler arasında yaşanan rekabet son yıllarda genişleyerek hastaneler ve diğer sağlık birimleri arasında da görülmeye başlanmıştır. işletmelere ürünlerinin tanıtılması tutundurulması (reklam acentaları. vitaminle tedavi gibi yeni yöntemlerin önerilmesi (ne derece yararlı oldukları tartışılmakla birlikte) klasik sağlık hizmetlerinin yeni rakiplere sahip olmalarına neden olmuştur (Karafakioğlu. poliklinikler arasında da görülmektedir. değerlere. Rekabet Rekabet daha ziyade benzer ürünler üreten işletmeler arasında görülmektedir.000 yataklı bir sistem haline gelmişlerdir (Berkowitz.1996:89).

3. kadınları ilgilendiren reçetesiz ilaçların kullanımı artmıştır. hekim ve hemşirelerin de seçenekleri artmaktadır (Karafakioğlu. başka bir ifade ile rakiplerden üstün bir imaja sahip olmaktır. sağlığı konusunda da daha bilinçli ve kararlı bir tutum içinde bulunduğu. Bu sebepten de gerek sağlık pazarlaması açısından. Bir hastane kendisini aşağıdaki gibi değişik sekillerde tanıtabilir ve müşterilerinin gözünde belirli bir konuma sahip olur. yerel. sağlık ocağı veya hastaneye mahkum değildir. Sağlık hizmetlerinde stratejik pazar planı geliştirirken pazarlama yönetiminin dikkate alması gereken makro çevre faktörlerinden biri burada diğer işletmeler için açıklanan.kadın bu alanda da bilinçli bir tüketici haline gelmiştir. 15 yaşın altındaki nüfusun belirli oranda azalma eğilimi devam ederken. başka bir ifade ile eskiye oranla kendine daha fazla önem verdiği görülmektedir.2. kadının toplumdaki yeri de farklılaşmış. Kadın düşünce ve davranışlarındaki değişmelerin sağlık sektörü yöneticilerince dikkatle izlenmesi gerekir (Karafakioğlu. sağlık pazarlaması açısından da olaya bakıldığında kadının çalışma hayatında rolünün artmasıyla. nternetin de yaygınlaşmasıyla seçenekler çoğalmış .2001:5) Son yıllarda kadınların sadece kadın hakları konusunda değil. önemli bir pazar haline gelmiştir. Pazarlama yönetimlerinin pazar fırsatlarının analizinde bu gelişmeyi göz ardı etmemeleri gerektiği açıktır. gerekse ilaç pazarlaması açısından kadınların tercihlerindeki bu .araştırma olanakları artmıştır. bir süre çocuk sahibi olmak istememekte ve bu durum ileri yaşta doğum yapan kadınlarda bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır .5. Kadının yönlendiriciliğini de göz ardı etmemek önemli olacaktır. Özellikle de ilaç sektöründe. Rekabet içerisinde başarılı olabilmenin birinci kuralı pazarda rakiplerden farklı bir konuma. gelecek yıllarda ülkemiz pazarı açısından yaşlı nüfusun daha fazla çoğalacağı ve bebek ve çocuk yaştaki nüfusta ise anlamlı bir azalma olacağı söylenebilir. 3. Örneğin giderek daha fazla sayıda kadın geç evlenmekte. kadın ve erkek nüfus oranları yaklaşık %50 oranında birbirine denk olarak sürmektedir. Tabi buna bağlı olarak da kadına yönelik ürünler bu sektörde yerini almış. Dilerse bir başka şehre gidebileceği gibi. Artık hiç kimse yaşadığı il veya ilçedeki doktor. Kadının çalışma hayatına girmesiyle. ulusal yada uluslararası pazarları kuşatan ve kişilerle kurumların satın alma tercihlerinde oldukça etkin rol oynayan.1998:41). (D E. bir başka ülkeye de gidebilir. artan eğitim düzeyiyle tercihlerinde de önemli değişimler olmuştur. Sosyo-kültürel Çevre Türkiye’de nüfusun cinsiyet bakımından dağılımında çok önemli bir oynama gözlenmemekte. Buna göre. uygulanması gereken pazarlama stratejileri yanında işletmenin pazardaki yeri ve payını da belirler.1998:40). 55 yaşın üzerindeki nüfusun ise belirgin olarak artma eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Sahip olunan konum.gelişmeler sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti arttıran bir diğer faktördür. sosyo-kültürel unsurlardır. aynı nedenlerle.2. Diğer yandan. Öte yandan sadece hastaların değil. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımına bakıldığında ise.

2. enfeksiyon halini almış olabilmekte ve hatta hastanın hayatına mal olabilmektedir. Pazar oluşturan tüketicilerin genel olarak ekolojik konulardaki duyarlılıkları da pazarlama yönetimlerini sorumluluklarının bilincine varmaları noktasında destekleyecek önemli bir husustur. çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek hammadde ve diğer yardımcı maddelerin ürünlerde kullanılmamasına dikkat etmek gereği bulunmaktadır. negatif dışsallıkla karşılaşılacak ve hastanenin imajında da zedelenmeler oluşacaktır. . Sağlık bakımıyla ilgili davranışsal değişim Amerikalıların sağlık bakımı hakkındaki bilinçlerinin artmasıdır. bu tür anlayışın olmadığı veya etkisinin. Örneğin. doğrudan yada dolaylı olarak.değişimler gözden kaçırılmamalıdır. Form tutma (fitness).4. nsan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünleri konusunda gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan Gıda Kodeksi’ nin ülkemizde de yürürlüğe girmiş olması. Bu noktada bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmemesi doğrultusunda. Toplumumuzda birçok kişi kendi tedavisini kendi yapmaya çalışmakta. kültür. örf-adetler ve alışkanlıklar da sağlık hizmetleri talebi üzerinde etkili olur. Farklı yaşam tarzları ise. bu sektörde faaliyet gösteren pek çok işletmenin pazarlama ve üretim çabalarını doğrudan etkilemektedir. insan sağlığı ve çevreye zararlı olabilecek ürün güvenliği konusudur. Bu noktada. sağlık hizmetleri pazarlaması gerçekleştirilirken bu durum göz ardı edilmemelidir.5. Ama yine de halen değişmeyen birçok inanış mevcuttur. kader anlayışının yaygın olduğu bir toplumdaki bireylerin. Eğitim düzeyi arttıkça sağlığa bakış açısı da değişmektedir. içmelere gitmeyi bir uzman doktora gitmeye tercih edebilmektedir. Demografik ve ekonomik yapı gibi. ufak ev kazalarını evde tedavi etme yoluna gidilmekte ve nesilden nesile aktarılmış eski ve yanlış inanışlar devam ettirilmektedir. çok az hissedildiği bir pazarda tüketim eylemlerini bu anlamda sınırlandırıcı bir faktörün olmadığı söylenebilir (Douglas ve diğ. Hastanelerde de bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar elbette ki vardır. Ekolojik Çevre Pazarlama yönetimlerini ekolojik çevre faktörleri açısından ilgilendiren bir husus. diyet ve alternatif tıp metotları Amerikalıların sağlıkları için uyguladıkları yöntemlerdir (Berkowitz. 3.1996:88-89). Eğitim düzeyi artan toplumun tercihlerinde de değişiklik olacağından sağlık hizmetleri yatırımları yapılırken. pazarlama kararlarını etkileyen önemli unsurlar olarak görülmelidir. Dolayısıyla.2.1999:73). Örneğin bazı yörelerde hala. pazarlama yönetimleri bir taraftan da tüketicilerdeki çevre duyarlılığını geliştirmeye katkıda bulunabilecek çabaları gözden uzak tutmamalıdır. Bunların en başında tıbbi atıkların saklanması ve yok edilmesi hakkında uyulması gerekenlerdir. özellikle bazı tüketim eylemlerinde daha azla yetinen özelliklerine karşın. Bu tür çabaların işletmenin ürünlerine daha fazla eğilimi beraberinde getirebileceği de unutulmamalıdır.. Böyle olunca da hasta hastaneye gelse bile bazen ufak bir yanık. Özellikle de kırsal kesimdeki yaygın inanışlar farklılaşmaya başlamıştır.Tabi ki bunlar da insan sağlığını çoğu kez olumsuz etkilemektedir.

6. Nitekim.2. II. Teknolojik Çevre Teknolojik değişikliklerin hızlı yaşandığı önemli bir sektörde sağlık sektörüdür. 3. Bu açıdan da bu konuya gereken dikkatin gösterilmesi ve hastanenin.2.4.Gittikçe bilinçlenen müşteriler/hastalar.05.2005) . bu anlamda pazarlama yönetimlerini ileriye dönük stratejiler ve tahminlerde en fazla uğraştıran konulardandır. bir tüketim unsuru olarak sağlık hizmetlerinin ve bir sektör olarak sağlık sektörünün önemini artırmaktadır (www.2. Yasal Çevre 3.2. artık hastane seçiminde de tercihlerini ortaya koyabilmektedirler.5. pazarlama faaliyetlerini bu yönde düzenlemesi faydalı olacaktır. Bilgi toplumunun bir ürünü olarak teknolojik gelişmelerin ulaştığı düzey tıp bilimlerini ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerini önemli ölçüde değiştirecektir.org . Bu maliyet artışı fiyatlara da yansımaktadır.25. sağlık ve eğitim gibi temel bilgi ürünlerinin enflasyondan arındırılmış fiyatları üç kat artmıştır.5. Bütün bu gelişmeler sağlık hizmetlerinde daha yoğun teknoloji/sermaye kullanımına neden olurken. Sağlık alanında izlenen politika.7. Bu da.5. pazarlama stratejilerinin uygulanmasını zorlaştırmak da yada kolaylaştırmaktadır. Politik Çevre Genellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ya da azgelişmiş ülkelerde yaşanan politik istikrarsızlık. Dünya Savaşı’ ndan beri reel sanayi ürünlerinin fiyatları düzenli olarak düşerken. sağlık hizmetlerinin maliyetinde de önemli artışlara yol açmaktadır. 3. hatta değiştirmeye başlamıştır.2.2.bilgiyonetimi.

Dördüncü aşamada eylem planı hazırlanıp uygulamaya konur ve son aşamada pazarlama kontrolü ile plan değerlendirilir. diğer yandan da bir takım fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. . örgütün zayıf ve güçlü yönlerini bilir ve çevrenin örgüte sağladığı olanakları ve çevresel tehlikeleri göz önünde bulundururlarsa örgütsel başarıyı getirecek yararlı bir stratejiyi geliştirebilirler. laporoscopik cerrahi.) ameliyat sonrası hastanede kalış gün sayısını 3-4 güne düşürmüş hatta bazı alanlarda bir geceye indirerek önemli maliyet düşüşleri sağlamıştır. Burada bir hastane için yapılmış SWOT analizi örneği sunulmuştur.2. kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek zorundadır (Kavuncubaşı. Bu değişimler. Tehditlerden korunmak ve fırsatlardan yararlanabilmek için yönetici. tıbbi bilgilerin paylaşılması ve tıp eğitimde teletıp (telemedicine) uygulamalarının önemli katkısı bulunmaktadır. Web teknolojisiyle hastaneler mevcut ve olası hastalarının profillerini çıkartabilir ve onlara daha kişisel ürünler sunabilirler. 2000: 159). maliyetlerin düşüşünde de önemli bir katkı sağlamıştır. sağlık kurumunu analiz etmek. Çünkü SWOT analizi sayesinde yöneticiler. Web teknolojisi.3. Sağlık kurumunun değişken ve dinamik çevre içinde yaşamını devam ettirebilmesi ve uzun dönemli amaçlarını gerçekleştirebilmesi. Ayrıca. bu tehditlerden korunabilmesine ve fırsatlardan yararlanabilmesine bağlıdır. Web-sitesi trafiğini analiz ederek. müşteri gereksinimleri ve istekleri belirlenebilir. Özellikle cerrahi alanında kullanılan yeni teknolojiler (histerectomy. Stratejik Planlamanın Son Aşamaları Burada belirtilen çevre analizi sonrası pazarlama yöneticisi swot analizi ile sağlık işletmesinin güçlü ve zayıf yönlerini ve çevrenin yarattığı veya yaratacağı fırsat ve tehditleri belirlemek zorundadır. Sağlık kurumlarının içinde bulunduğu çevre sürekli değişmektedir. sağlık kurumunu bir yandan tehdit ederken. Pazarlama planlamasının üçüncü aşamasında sağlık işletmesinin pazarlama amaç ve stratejileri geliştirilir.5. laser vb. 3. hastalarla ilgili daha gerçeğe uygun ilişki tabanlı deneyimler sunmak için pazarlama etkinliklerini daha ince düşünülmüş ve tasarlanmış hale getirebilir.leri teknolojinin kullanımı maliyetleri artırması yanında bazı alanlarda teknoloji.

.

HEDEF PAZAR SEÇ M VE BÜYÜME STRATEJ LER .SAĞLIK H ZMETLER PAZARLAMASINDA PAZAR BÖLÜMLEME.

Pazar Bölümlendirme Kavramı Değişimin had safhada olduğu günümüz pazarlarında değişimleri sezemeyen ve geleceği göremeyen işletmeler pazara yön veren olamayıp . sosyal sınıf vb. şte pazar bölümleme.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . algıladıkları yararlarda. durum analizi vb. pazardaki tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere spesifik hedef pazarın seçimi ve ürün. Pazarın aynı özellikler göstermesi ve aynı mal ve hizmetleri gereksinim duyması halinde de homojen pazardan söz etmek mümkündür. tutundurmanın gibi pazarlama bileşenlerine yönelik karar vermeyi içerir. Birbirinden farklı özellikleri olan ve farklı mal ve hizmetlere gereksinim duyan pazara heterojen pazar denir. meslek.) elde edilen kritik bilgiler sonucunda gerçekleştirilir. . faydalarını ve sakıncalarını Pazar bölümlendirmenin değişkenlerini Etkin bir pazar bölümlendirme için gereken şartları Pazar bölümlendirme aşamalarını Hedef pazar kavramı ve hedef pazar seçimini Sağlık hizmetlerinde pazarlama stratejilerini Pazar konumlandırma kavramlarını Büyüme stratejilerini öğrenmiş olacaksınız. elbise gibi malların olduğu pazarlar oldukça heterojendir. satın alma biçimlerinde kendini gösterir ve pazarın heterojen olmasına yol açar. gelir durumu. Pazarlar tüketicilerden oluşur ve tüketicilerde çeşitli bakımlardan birbirlerinden farklıdırlar. 4. kullanım oranlarında. (Mucuk. söz konusu ihtiyaç farklılıkları çerçevesinde nispi olarak homojen ihtiyaç sahiplerinin ayrı ayrı gruplar olarak ele alınması esasına dayanır. Bu farlılıklar tüketicilerin isteklerinde. fiyat. yaşam biçimi. açılardan görülebilir. Ev.1. Pazarlama stratejisi ise.2001:9397) Pazar bölümlendirme çalışmaları pazarlama planlama proseslerinden (dış çevre analizi. otomobil. • • • • • • • • • Pazar bölümleme kavramını Pazar bölümlendirmenin gerekliliğini. Rekabetin yaşandığı bir pazarda başarılı olmanın en önemli aracı ise etkin bir pazarlama stratejisi izlemektir. öğrenim düzeyi. dağıtım. Böyle bir pazarda bir işletmenin tek tip bir mamulle pazarın tamamının gereksinimlerini karşılaması nadiren mümkündür. pazarda kendilerine verilen kadarıyla yetinmek durumunda kalacaklardır. Farklılıklar yaş.

Bu değerlendirme neticesinde işletme açısından en fazla fayda vaad eden veya işletmenin etkin olabileceği pazar bölüm veya bölümleri seçilir. daha iyi bir sonuç alınabileceği düşüncesidir. Bu da işletmenin daha bilinçli ve etkili olmasını sağlar. Söz konusu değişkenlere göre yapılacak olan pazar bölümlemesi neticesinde ortaya çıkan her bir segment (bölüm) değerlendirmeye tabi tutulur. En önemlisi masraflı olmasıdır. politik. pazara en iyi şekilde nüfuz ederek . işletmenin pazarın her belirgin bölümünün ihtiyaçlarının ayrı bir pazarlama karması ile. pazarda uygun bir konuma ulaşabilmektir. tüketici istek ve ihtiyaçlarının daha iyi saptanmasını sağlar. Bu seçimi takip eden süreçte ise seçilen hedef pazarda uygun rekabet konumu için strateji belirlenmesi yoluna gidilir. 4. Gerek üretim. her cins ve renkte üretilmesi ek maliyet gerektirir. pazarın . Çünkü mamulün her model. Birçok yararı yanında pazar bölümlemesinin bazı sakıncalı ve sınırlayıcı yönleri de vardır. Pazar bölümlendirme yapabilmek için öncelikle tüketicilerle ürünler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi gerekmektedir.Bir işletme önce pazar bölümleme stratejisini kullanır. (Mucuk. rakipleri ve teknik. Pazar Bölümlendirmenin Faydası ve Sakıncası Pazar bölümü seçmek.2.tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek. Pazar bölümlendirme yaklaşımının gerisinde yatan mantık.2001:93-97) Daha iyi bir sonuçtan kasıtsa. ama rekabet artınca ürün farklılaştırma stratejisine döner. Bu analiz neticesinde ortaya çıkan fayda beklentileri veya kişilik özellikleri veya davranışsal özellikler sınıflandırılarak pazar bölümleme amacıyla kullanılacak olan değişkenler belirlenecektir. . sosyal çevre koşullarını seçmek demektir. gerekse pazarlama yüksek maliyetlere yol açar. tüketicileri. tüm tüketici ihtiyaçlarını tek pazarlama karması ile karşılamaktan.

Pazarlama faaliyetinde de her cins ve çeşitten stok bulundurma gereği maliyetleri arttırır. Pazar bölümlemenin fayda ve sakıncaları tablo 4. (Mucuk.2001:93-97). Her pazar bölümü için ayrı bir reklam aracının kullanılması da yine ek maliyet unsurudur. .1’ de özetlenmiştir.

3. Etkin Pazarlama çin Gerekli Şartlar .4.1.

Pazarlar kırsal ve kentsel kesim açısından bölümlere ayrılabileceği gibi bölgeler. nüfus yoğunluğu. tüketici ihtiyaçlarının ve satın alma davranışlarının bölgeden bölgeye ya da kentten köye göre değişmesidir.1. karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacakları bölümleri seçerler.Bu etkene göre bölümlemenin nedeni.4. pazar bölümlendirmenin en eski biçimidir. iklim gibi faktörlere bağlı olarak da ayrılabilirler. şletmeler.4. . Coğrafi bölümlemede çok kullanılan üç etken . Coğrafik Değişkenler Potansiyel alıcıların coğrafi esaslara göre bölümlendirilmesi. şehir nüfusu. bölgeleri inceleyerek.

şehir dışındaki örgütsel müşteriler şeklinde pazarı bölümleyebilir. Örneğin hastalar cinsiyete göre ayrılabilir ve kadın hastalarında 14 yaş altı ve 14 yaş üstü olarak gruplandırılabilir. Örneğin. 1996: 172).2.Sağlık hizmetlerindeki başlıca coğrafik ayrım kırsal ve kentsel diye ikiye ayrılır. diğer değişkenlere oranla kolay biçimde elde edilmesi ve ölçümlemelerde birlik sağlanabilmesidir. sağlık kuruluşları açısından bölümleme çocuk hastalar. yaşlı veya geriatri vakalar şeklinde yapılabileceği gibi başka demografik faktörlerle beraber kullanılarak özellikleri biraz daha sınırlandırılmış bir hedef pazar oluşturulabilir. Bu bölümlemenin kullanılmasının bir diğer nedeni de. aile yaşam eğrisi. Fransis Hastanesi uzun yıllar bu bölgedeki Asyalı hastalar için çevirmen tutmuş ve bu hizmetini Asyalı medya araçları ile duyurmuştur (Berkowitz. . Yaş. Demografik Değişkenler Tüketicilerin demografik özellikleri davranışlarının farklılaşmasına yol açacağından pazar bölümlendirmede demografik özelliklerin sıkça kullanıldığını görmek mümkündür. belli bir yaşın üstünde ya da altında olanlar mal ve hizmetler için hedef olarak seçilebilir. 1996: 172). Belirli bir yaşta olanlar. Son yıllarda ırk ve kültürel ayrımda pazarlama bölümlemede dikkate alınmaya başlanmıştır. ABD 14 yaş üstü kadınların diğer gruba nazaran %25 daha fazla doktora başvurduğu ve % 15 daha fazla hastaneye yattığı görülmektedir (Berkowitz. meslek eğitim gibi çok sayıda demografik faktöre bağlı olarak pazar bölümlere ayrılabilmektedir. ABD Ispanyol asıllıların büyüyen varlığı pazarlamacıların bu gruba ulaşmak için Pazarlama stratejileri değiştirmelerine neden olmuştur. cinsiyet. gelir. Nüfusun sahip olduğu özellikler de göz önüne alınır. Demografik faktörlerin her biri hedef pazarı belirlemede tek başına kullanılabileceği gibi. San Francisco da ki St. Kentsel alanda faaliyet gösteren bir tıp merkezi hastaları kendine çekmek için şehirdeki örgütsel müşteriler. 4.4. aile büyüklüğü.

Çoğu tüketim malları ve endüstriyel mallar için milli gelir. Ancak sadece bu kritere bakarak karar vermek yanıltıcı olur. çünkü bazı ülkeler vardır ki GSMH’si yüksektir ama gelir dağılımında adaletsizlikler vardır (Özcan. en önemli bölümlendirme değişkeni ve pazar potansiyeli göstergesidir. Ekonomik Temele Göre BölümlendirmeDünya pazarlarını ya da ülkelerini bölümlere ayırmanın en basit yolu söz konusu ülkeleri kişi başına düşen GSMH’ ya göre gruplara ayırmaktır.4. Geleneksel olarak işletmeler önce en yüksek gelirli ülkeleri hedef pazar olarak seçmektedir.4. 2000: 82). .4.

4. kaçı Emekli Sandığına bağlıdır? Pazar bölümlere ayrılarak.Çünkü marka değişikliğinin kendisine yeterli tatmin sağlayıp sağlamayacağı belli değildir. 1998: 46). pazar çok fazla bölümlere ayrılabilecek niteliktedir. pazarlamacı açısından daha fazla anlam ifade eden başka kriterlere göre de bölümlendirilmesi mümkündür. marka değiştirenler ve marka bağımlılığı olmayanlar üzerinde araştırmalar yaparak ve kendi pazarlama yetersizliklerini de saptayarak. Bahsedilen bu bölümlendirmelerden bir ya da bir kaçını kullanarak başarılı bir pazar bölümlemesi yapabilmek için ise pazarın yeterli büyüklükte. Sağlık kuruluşları tarafından. Örneğin. Örneğin. işletme bu grupları bir dizi uygun pazarlama stratejisi ve taktikleri uygulayarak kendi markalarına bağımlı hale getirebilir ( çöz. 2001: 139). Böylece. hafif ve müzmin (kronik) şeklinde bölümlendirilmesidir. hastalık ve hastaları sınıflandırmak amacı ile kullanılan bir bölümlemelerden biri hastaların.2005:213-214). Hizmet sektörü içerisinde yer alan sağlık hizmetlerinde. hangi markaların kendileri için ciddi rakipler olacağını belirleyebilirler. hastaların ayakta ve yatakta olarak gruplandırılmasıdır (Karafakıoğlu. ağır. her bölüm .5. marka bağımlılığı az olanlar. Bir hizmet işletmesi pazardaki tüketicilerin marka bağımlılığı örneklerini analiz ederek önemli bilgiler elde eder. hastaların ne kadarının özel sağlık sigortası vardır? Hangileri hastanemize ilk kez başvurmaktadır? Hastalarımız yakın çevreden mi yoksa uzaktan mı gelmektedir? Emekli hastaların kaçı SSK. Ayrıca sağlık hizmetlerinin. Davranışsal Temele Göre Bölümlendirme Hizmet sektöründeki ürünler hakkında satın alma öncesinde güvenilir ya da yeterli bilgi edinme olanağı sınırlıdır. ulaşılabilir ve istikrarlı olması gerekmektedir (Çoroğlu. hizmet işletmeleri. Tüketiciler bağlı oldukları markayı değiştirme eğiliminde değildirler. Bir diğer klasik ayırım ise. Örneğin.4.

1.4.5. 4.için pazar potansiyeli saptanabilirse. 1998: 46). Pazar Bölümlendirmesinin Amacıi . sağlık kuruluşu kaynaklarını daha rasyonel bir biçimde kullanabilir (Karafakıoğlu.

Ancak. üreticiler ve aracılar pazarının bölümlemesinde geçerli değildir.4. işletme türü. bu etkenlerin çoğu. pek çok etkene göre gruplandırılabilir. coğrafi yer. Bu pazarlar genellikle. alıcıların türü.5. alıcıların büyüklüğü ve malın kullanım etkenlerine göre bölümlenebilir . Üreticiler ve Aracı Pazarın Bölümlemesi Tüketiciler pazarı.

.

.

.

Bu yüzden. Özel olarak bir hastalık ya da hasta kitlesine hitap etmeyip.tr--12-07-2005) . şeker de şeker ve bütün markalar geniş ölçüde birbirine benzer.1998:53) Tüm pazarlama. öbür taraftan bir pazar bölümünde şiddetli rekabete girip ezilmek ya da düşük kar etmektense ortalama bir kar haddi yakalayıp fırsatlarda değerlendirilebilir. çoğunlukla homojen nitelikli tuz. (http://web. Genel poliklinikler de aynı şekildedir. Dolayısıyla her işletmenin uygulamayı düşünebileceği bir yaklaşım değildir.sakarya.edu. herhangi bir rahatsızlığı olan bütün kişilere hizmet satmaya çalışırlar. Farklılaştırılmamış strateji pazarın tamamını hedeflemiş olsa da aslında tüm pazara ve tüketicilere ulaşmak oldukça zordur. Ortalama bir hizmet verdileri için pazarda öne çıkamama riski vardır. benzin gibi malları pazarlayan şirketler bu yolu seçerler. (Karafakıoğlu. bu strateji etkinliğini kaybeder. Örneğin bir acil servis için hastaların talepleri arasında önemli farklar varsa . zira markası ne olursa olsun tuz tuzdur. Rakip sayısı arttığında pazar payı hızla düşecektir. ürün verimliliği ve pazarlama maliyetlerini düşürmesi açısından avantajlı iken doğası gereği risklidir. Pazardaki ani değişiklikler. Ayrıca bu stratejinin kullanılabilmesi için hasta istek ve ihtiyaçları arasındaki farkın az olması gerekir. Sağlık işletmelerinde bu duruma genel hastaneleri örnek verebiliriz. şeker. işletmeyi sarsabilir.

Fakat buda maliyetleri arttırabilir (Karafakıoğlu.Örneğin genel cerrahi bölümü dışında ayrı bir çocuk cerrahisi ünitesi kurulabilir.edu. Pazarda yer alan tüketici tercihlerindeki ani değişimlere karşı riski azaltır.sakarya. (http://web. 1998: 53). Örneğin mevsimlik talepler olduğunda uygulanacak farklı pazarlama programlarıyla istenilen sonuçlar elde edilebilir. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi ile işletmeler daha yüksek satış hacmi sağlayabilir. Ya da bu değişimlerden faydalanmayı sağlayabilir.tr--12-07-2005) .

2003:9): • Niş pazarlama uygulayan firma.com-10-12-2003). Niş Pazarlamanın Özellikleri Niş pazarlamanın özellikleri şunlardır (Özkan.8. onlara geniş bir dağıtım ağı ile ulaşmak ve çok fazla tutundurma faaliyeti yapmak yerine. küçük bir pazar bölümüdür. Yığın pazarlama yapan firmalar. Niş pazarlar genellikle pek çok rakip firmanın çok az ilgisini çekerler. Niş pazarlamanın önemi. rakiplere karşı kendini korumak için. tek bir niş pazarda faaliyet göstermek yerine.(www. Niş pazarlamacılar müşterilerinin isteklerine uygun özelliği olan mallar üretirler. maliyetlerinin üzerine önemli bir kar payı koyabilir.8. boşlukları doldurmaktan kaynaklanmaktadır. küçük bir tüketici kitlesinin istemlerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştirilen pazarlama faaliyetlerine denir.4. boşluğu tanımlamak için mimaride "niche" sözcüğü kullanılmaktadır. Örneğin.1. "Niş pazarlama" göreceli olarak benzer niteliklerde mal/hizmetlere gereksinim duyan. 2002: 78). belirli bir zaman periyodunda tamamen yok olabilir veya tam aksine büyük bir gelişme de gösterebilir. iki veya daha fazla niş geliştirerek hizmet edebilecekleri pazar alanındaki şanslarını artırmaktadırlar. Bu sözcüğün bir başka anlamı ise. bu bölümde halen faaliyet gösteren firmalar. küçük bir pazarlama bölümüne “niş” pazara yöneltirler. Niş pazarlamanın uygulandığı çok küçük pazar dilimi. ürettiği mala/hizmete eklediği değerler nedeniyle. Geniş bir müşteri kitlesini tatmin edecek mallar/hizmetler üretmek. 4. yeri ve pozisyonu bulması. Niş (Niche “Alt Bölümsel”) Pazarlama Heykelin duvarda oturduğu oyuğu. spesifik ihtiyaçlardan oluşan. ayrıca yaşlılara yönelik giysiler de üreterek iki ayrı pazar nişinde birlikte faaliyet göstererek riskleri azaltmaya çalışırlar. kişinin kendisine en uygun işi. yoğunlaştırılmış pazarlama yaklaşımını daraltarak pazarlama çabalarını iyi tanımlanmış.4. Harline ve Lucas. Niş boyutunun küçüklüğüne rağmen Pazar bölümünü yüksek karlı hale getirebilir (Ferrel. öyle ki müşterileri onların istedikleri fiyatı vermeye hazırdır. aynı zamanda modern pazarlamadaki son akımlardan birini de tanımlamaktadır. Pazarlama faaliyetleri kolaylaşır. Bu riskleri bilen pek çok firma. pazarda büyük bir satış hacmine ulaşırken. Dilimizde "niş" olarak yerleşen bu sözcük. güvenli ve karlı bir ya da birkaç pazar bölümü bulmaya çalışırlar. Belirli bir endüstri kolunda veya coğrafik alanda yoğunlaşan firmalar daha etkin pazarlama stratejileri geliştirebilirler. Niş pazar bölümü gelişme gösterdikçe. bir ya da daha çok benzer özelliği paylaşan. karlı olabilmesi için ideal bir pazar nişinin karlı ve büyüme potansiyeli olması gerekmektedir. sağlam bir pazar elde etmiş olursunuz.danismend. Görülmez olabilir ya da kimsenin aklına gelmemiş olabilir. Bir pazar nişinde faaliyet gösteren bir firmanın etkin bir biçimde hizmet verip. firmalar yalnızca özürlü insanlara yönelik giysiler üretmeyip. Niş pazarlamacılar. dar kapsamlı • • • • • . Bazı firmalar. niş pazarlama yapan firmalar yüksek bir kar payına ulaşırlar. “Niş Pazar" gereksinimleri tam olarak karşılanamayan küçük bir müşteri grubunun istemlerini daha iyi karşılayabilmek için belirlenen çok dar kapsamlı. Siz bu fırsatı kullanırsanız.4. yeteneklerini ve müşteri tanınmışlığını geliştirebilir. Yani piyasada bir boşluk vardır.

Pazar dilimi tanımlanabilecek kadar belirlidir ve müşteri kitlesi firmanın uzmanlık alanlarından bir veya birkaç tanesine uymaktadır. 4. Özellikle KOBI'ler için bir niş pazara ilgi duyan müşteri kitlesinin. ve sitiline) ya da ürünün psikolojik niteliklerine (algı ve imajına) dayanır. firmanın ürettiği mala/hizmete dikkatinin çekilebilmesi ve onlara benimsetilebilmesi için çok fazla finansman kaynağı gerekmemektedir. ürünün özellikleri. Niş pazardaki müşterilere kolayca tanımlanabilen dağıtım kanalları aracılığıyla (medya.9. ticari yayınlar.1. Farklılaştırma StratejileriÜrünün farklılaştırılması pazarlama stratejilerinin en önemli hedefidir.) ulaşılabilir. • • • Ürün Tanımlayıcıları Müşteri Destek Hizmetleri maj . Çünkü ürünlerdeki farklılaşma ya ürünün gerçek niteliklerine (ürünün karakteri.• • • pazarlama stratejileri ve daha az kaynak kullanımı ile yoğun biçimde küçük bir pazar dilimine odaklanılabilir. konferanslar vb. birlikler.9. Müşterilerin algılaması bu süreçte çok önemlidir. Konumlandırma 4.

.

4.10. Büyüme Stratejileri .

Pazar büyüme oranı ise bir önceki yılda tüm ülkedeki büyümeye oranla piyasadaki büyümedir (Tek.(Dinçer. (Mucuk. tek tek her S B’ in işletmeye ne ölçüde katkıda bulunduğu. bağımsız bir kısım. bazı girişimleri harcadıklarından daha fazla nakit getirsin.vermeye başlamasını ifade etmektedir.11. ayrı amaçları olan ve işletmenin diğer kısımlarından ayrı olarak planlanabilen birimlere ayrılabilmesidir. “Büyüme Pazar Payı Matrisi” olarak da adlandırılmaktadır ve en çok bilinen portföy analiz tekniğidir. Boston Danışma Grubu Büyüme – Paylaşım MatrisiBu konuda atılacak ilk adım. 4.1997:134) Bu yöntemde birden fazla ürüne sahip bir işletme. bir mamul hattı (grubu). “Ürün Portföyü”. işletme ile en güçlü rakibinin pazar payı arasındaki rasyodur. hatta tek mamul veya marka dahi olabilir. Bu noktada yukarıda bahsedilen BCG yani BDG matrisi (Boston Danışma Grubu Matrisi) üzerinde durulmalıdır. seçeceği stratejileri işletmenin nispî pazar payına ve pazar büyüme oranına göre değerlendirir.1. Bundan sonraki iş ise. işletmenin ayrı misyonu. S B yani stratejik iş birimi. ne getirip ne götüreceğinin tespiti için değerlendirilmesidir.1995:55) Bu yaklaşımın temel fikri şudur. böylece .2001:35-40) Bu yaklaşım “Nispî Pazar Payı Matrisi”. bir işletme girişimlerinin portföyünü öyle bir şekilde dengede tutmalıdır ki. Burada nispî pazar payı. Ancak işletmenin bu biçimde parçalara ayrılmasının kolay bir iş olmadığı da açıktır.

8’ de gösterilmiştir.gelişmek ve kara geçebilmek ihtiyacı duyan diğer girişimleri desteklemede kullanılsınlar. Modele göre her girişimin rolü iki temel etmence belirlenir. Ürün. oluşturulacak olan matriste işletmeye sağladığı satış hasılatıyla orantılı çapa sahip bir daire şeklinde yerleştirilir.1997:205-209) . Böylece işletmenin pazarda satışa konu olan ürünlerinin birbirlerine oranla durumları gözle kıyaslanabilir. lk olarak S B veya ürün için pazardaki rakiplere oranla pazar payı hesaplanır.2005:166) BDG’ nun geliştirmiş olduğu portföy analizi. pazarın büyüme hızı ve görece pazara payı Şekil 4. (Can. matrisin kurulması ile başlamaktadır.Tuncer .Yaşar . bu ürün için yıldan yıla gözlemlenen pazar büyüme oranı belirlenir. daha sonra. (Eren.

4. Hofer analizinde her stratejik faaliyet matris üzerinde pazar potansiyeline.4. nakit akışı. Hofer AnaliziHofer’ in ürün pazar değerlendirme matrisi BDG ve GE’nin geliştirmiş olduğu matrislere yöneltilen eleştiriler göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir analiz tekniğidir. Thompson ve Strickland pazar büyüme durumu ve rekabet durumunu esas alarak iki boyutlu bir matris oluşturmuşlar ve stratejik alternatifleri gruplandırmışlardır (Dinçer . ürünün pazardaki payına. Bir işletmenin pazar durumu.1997:135-138).1.2. pazarın rekabet durumuna ve ürünün içinde bulunduğu yaşam .1. Stratejik Kümeleme AnaliziStratejik kümeleme analizi hem uygulanabilecek stratejileri sınıflandırmakta. hem de aynı alanda bulunan işletmelerin neden farklı strateji uyguladıklarını açıklamaktadır.11.11.1. rekabet üstünlüğü. sermaye ihtiyacı ve benzeri özellikleri strateji seçimini etkileyen faktörler olarak belirlenmektedir.

zayıf şeklinde derecelendirilmektedir. Yatay eksende ise rekabet oluşumu yer almaktadır ve güçlü. Analizin diğerlerine göre üstün olan özelliği. (Taşkıran .1997:141-144) Ürün pazar değerlendirme matrisinde rekabet durumu ve ürün yaşam safhası temel faktörler olarak ele alınmaktadır. Hofer. Matrise yerleştirilen daireler.1995:73) . büyüme. Böylece sahip bulunan kaynakların tahsisinde optimallik sağlama imkanı artmaktadır (Dinçer. Dikey eksene ürün yaşam safhaları yerleştirilir. sarsılma. ürünlerin yaşam seyrini gelişme. olgunluk ve düşüş olmak üzere beş safhada incelemiştir. orta. faaliyette bulunulan pazarın büyüklüğünü gösterir. değişken sayısının dörde çıkmasıdır.safhasına göre değerlendirilmektedir. Böylece pazarın durumu. şimdiki ve gelecekteki işletme faaliyetleri için daha açıklık kazanmış olmaktadır.

BÖLÜM 5 SAĞLIK H ZMETLER PAZARLAMASINDA TÜKET C DAVRANIŞLARI .

.

.

.

.

.

.

.

coğrafik dağılım. .Yaş. gelir. Aşağıda bu değişkenlere kısaca değinilmektedir. cinsiyet gibi değişkenlere demografik değişkenler adı verilir.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Doğru cevap:b

Doğru Cevap:e

Doğru cevap:a

Bölüm Hedefi
Bu bölüm bittiğinde ; • • • • • • Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama Pazarlama bilgi sistemlerini araştırması kavramını ve önemini araştırmalarının uygulama alanlarını araştırmasının türlerini araştırmasının faydasını araştırmasının aşamalarını

öğrenmiş olacaksınız.

6.1. Pazarlama Bilgi Sistemi
Günümüzde post endüstriyel koşullarda rekabette iki önemli faktör vardır: Bilgi zenginliği ve küreselleşmedir (Wooton, 1977:21). Özellikle bilgiye ulaşmada ve bu bilgiyi kullanmada geri kalan işletmeler piyasada varlıklarını zamanla yitirecekleri bir gerçektir. Bilgi sistemleri, faaliyet sürecinin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesinde önemli bir role sahiptir. şletme bazında kurulacak bir Pazarlama Bilgi Sistemi karşılaşılan dezavantajları firma lehine avantaja çevirmekle birlikte işletmenin etkin çalışmasını sağlayacaktır. Neticede elde edilen bilgiler, karanlık bir odayı aydınlatan lamba gibi firmaya yol gösterecektir. Bir işletme, doğru ve isabetli karar almak ve bunları başarı ile uygulamak üzere, içinde bulunduğu pazarı ve dış çevresini iyi tanımak, kendisinin güçlü ve zayıf yönleri ile pazarda mevcut fırsat ve tehditleri sağlıklı olarak değerlendirebilmek için yeterli pazarlama bilgilerine sahip olmak zorundadır.

Bu veriler ise ancak etkin bir pazarlama bilgi sistemi ve yapılacak araştırmalar ile mümkün olabilir. 1998:236). Günlük hayatımızda yakın zamanda girmiş olan araştırma terimi geniş anlamlı ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Pazarlama araştırması bir tanıma göre.şletme için işlenmemiş bilgilere veri. belirli bir spesifik problemin çözümü için gerekli verileri elde etmek için yapılır ve elde edilen veriler daha sonra işletme veri bankasına aktarılır (Karafakioğlu.Araştırma. Bu tanım günümüzde yapılan tanımlar karşısında oldukça yüzeysel kalmaktadır. Yani ihtiyaç duydukça yapılır. Pazarlama araştırması pazarlama bilgi sistemi içinde yer alan bilgi kaynaklarından sade bir tanesidir. fiyatlandırma kararlarının verilmesinde. Doğru kararlar verebilmek için önce yeterli ve güvenilir bilgi toplamak zorunludur(Karafakioğlu. pazarlama kararları için gerekli bilgilerin.2004:115). belirsizliği belirliliğe dönüştüren. yakın çevreden. Oysa PBS için sürekli bilgi akışı söz konusudur. Proje gerçekleştikten sonra bir problem ortaya çıkıncaya kadar araştırma faaliyetlerine bir süre ara verilmektedir. Günümüzde geçerlilik kazanan bir tanımda şöyledir: "Pazarlama araştırması. belirli ve özel bir pazarlama sorununun çözümü için (proje bazında) gerçekleştirilir.1992. Gerekli veriler gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı kaynaklardan sürekli toplanır.2004:115). Pazarlama araştırmaları ise. sorun çözümünde. 1996:35). Pazarlama araştırması ulusal ve uluslar arası pazarlara yönelik. 6.1998:235). yöneticilerin karar almasını kolaylaştırılan işlenmiş verilere ise bilgi adı verilmektedir (Timur.Artık eskisi gibi. Pazarlama araştırmasının değişik yazarlar tarafından değişik tanımları yapılmıştır. gelişi güzel toplanmış bilgilerle bir sağlık işletmesinin yönetilmesi mümkün değildir. Günümüzde sağlık kuruluşlarının da hedef aldıkları pazarlar. hedef pazar veya pazarların seçilmesinde ürün niteliklerinin belirlenmesinde. Başka bir deyişle pazarlama araştırmaları pazarlama yöneticilerine mevcut veri bankasında olmayan. dağıtım kanallarının yapılandırılmasında ve tutundurma eylemlerinin oluşturulmasında kritik ve işlevsel bir rol oynar (Ecer ve Canıtez. şletmelerin ihtiyaç duydukları bilgiler pazarlama araştırmaları ve diğer çok sayıda kaynaktan sağlanır.2. pazarlama araştırmasını kaçınılmaz bir yönetsel süreç olarak zorunlu hale getirmiştir. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Tanımı Küreselleşmenin ve post-modern eğilimlerin etkisini her geçen gün artırdığı günümüz iş koşulları. mal ve hizmetlerin pazarlaması ile ilgili problemler hakkında verileri sistematik . sundukları hizmetler çeşitlenmekte. O halde pazarlama araştırması ve temel işlevi nedir? Bu sorunun yanıtını Kotler 1999 yılında Free Press’e yapmış olduğu bir konuşmada kendi ifadesiyle şu şekilde verir: ”araştırma pazarlamanın başlangıç noktasıdır… pazarlama araştırması olmaksızın bir pazara giren işletme tıpkı kör bir insan gibidir” (Ecer ve Canıtez.230). pazarlama bilgi sisteminde süreklilik vardır. karar vericiye sunulması ve depolanması amacıyla oluşturulmuş bir yapı olarak tanımlanabilir. Pazarlama bilgi sistemi ile pazarlama araştırması arasındaki en belirgin fark. işlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi. Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)(marketing information system). işletme içi ve dışından sürekli biçimde toplanması.. “gerçekleri ve geçerli prensipleri bulmak için belirli bir konunun sistemli ve nesnel biçimde incelenmesidir” şeklinde tanımlanabilir(Arpacı ve diğ. süratle değişen bir ortamda yöneticiler karmaşık ve riskli kararlar almak durumunda kalmaktadırlar. "Pazarlama problemlerinin çözümlenmesi için bilimsel metod uygulanmasıdır".

Aynı zamanda pazarlama araştırması. pazar ve problemler hakkındaki bilgileri sistematik ve objektif olarak toplama. pazarlama araştırması bilginin sistematik olarak araştırılması ve analizinin yapılmasıdır. Bir sınıflamaya göre pazarlama araştırmasının uygulama alanları şöyle sıralanmak mümkündür( Tokol. Satış Ve Pazar Araştırması • Pazar payı analizi • Pazar özelliklerinin belirlenmesi • Satış analizi • Satış bölgelerinin belirlenmesi • Dağıtım kanalları ve dağıtım maliyetleri çalışmaları • Dağıtım merkezlerinin yer seçimleri • Tüketici araştırmaları • Tüketici tatminsizliği • Farklı pazarların nispi karlılık analizi • Bölgesel satış potansiyelinin belirlenmesi 4.Bu tanıma göre. Mamul Araştırması • Yeni mamul araştırması • Rakip mamullerle ilgili çalışmalar • Fiyatlama araştırması • Mamul denemesi • Ambalajlama araştırması • Mevcut mamule yeni kullanma alanları araştırılması 3. ”pazarlama fırsatlarının belirlenmesi ve pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel metodun uygulanmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır. analizi ve yorumlanmasıdır” şeklinde tanımlarken.1992:231) Mucuk ( 1998:257) ise pazarlama araştırmasını. Ekonomik Araştırmalar • Kısa ve uzun dönemli tahminlerle ilgili araştırmalar . kaydetme ve analiz etmektir. 6. Araştırmada objektiflik temel ilkedir. “pazarlama fırsatlarına ve sorunlarına ilişkin olarak verilerin objektif olarak toplanması. işletmenin ürettiği mal ya da hizmetlerin pazarlanmasında ve pazarlanması sürecinin sonunda ortaya çıkan problemleri ya da mevcut durumu öğrenmek amacıyla. işletme ile pazar arasındaki haberleşme bağını sağlamaktadır. Başka bir ifade ile pazarlama araştırması. “Pazarlama araştırması mal ve hizmetlerin pazarlamasına ilişkin problemler ait verilerin sistemli şekilde toplanması. Reklam Araştırması • • • • Güdüleme araştırması Reklam sloganı araştırması Reklam aracı araştırması Reklamda etkinlik çalışmaları 2. Amerikan Pazarlama Birliği’nin standart tanımı ise.. Pazarlama Araştırmalarının Uygulama Alanları ve Türleri Pazarlama araştırmasının çok geniş uygulama alanı vardır. Arpacı ve arkadaşları ise (1992: 231).3.kaydedilmesi ve irdelenmesidir” şeklindedir(Arpacı ve diğ. 1996:2-3): 1.

Pazarlama araştırmalarının temel kullanıcıları kar amaçlı işletmelerdir. (3) Dağıtım ve Dağıtım kanalı araştırması. .3. davranış. satın alma miktarları. (8) endüstriyel Pazar araştırması. sağlık ocaklarının amacı kar değildir. 1997:59). (7) fiyat araştırması. (5) Ampirik (anket yolu ile gerçekleştirilen pazarlama araştırmaları) araştırmalar. Tüketici araştırmaları. (10) ambalaj araştırması ve (11) dış pazar araştırması olarak gruplandırılabilir (Mucuk.103). (6) Deneysel pazarlama araştırmaları. üreticiye tüketicinin yaş grubu. (4) Reklam araştırmaları. eğitim düzeyi ve sosyal statüsü gibi kişilerin sosyo-ekonomik özellikleri ve kişilik. aldıkları ürünün kullanış şekli.1984: 5-7). Gnümüzde hastalar hekim karşısında boynu bükük durmayıp her şeyi sorgulayan. Bu sınıflamaya göre Pazar araştırmaları. (2) Tanımlayıcı araştırmalar. (6) Satış araştırması. teşhis ve tedavi sürecine aktif biçimde katılan . tüketicinin alışveriş alışkanlıkları. sigorta. tutumlar gibi psikolojik özelliklerinin incelenmesi de tüketici araştırmalarının konuları kapsamındadır (Tokol. dini.1. Tüketici ve Tüketici Davranışları AraştırmalarıÜreticiler. (2)Mamul araştırması. hastaneler ve kamu kuruluşları gibi sosyal amaçlı kuruluşlar da pazarlama araştırmalarından yararlanırlar. (5) Pazar potansiyeli ve trendleri ile ilgili araştırmalar. mesleği. marka tercihleri ve markaya yönelik tutum ve davranışları v. üniversite ve devlet hastanelerinin veya bunlar tarafından kurulmuş olan klinik. (9) Güdüleme araştırması. Dolayısı ile özel bir sağlık kuruluşu kadar bu faktörü ön planda tutmayabilirler. tüketicilerin bir ürünü neden aldıkları. tüketimi etkileyen alışkanlıkları.Tüketicilerin geliri. poliklinik. Vakıf. ürünün son tüketicisinin kim olduğu ile ilgilenirler. Ancak bu işletmelerin dışında yardım kuruluşları. satın alma alışkanlıkları. ırkı. Pazar araştırmalarının başka bir sınıflandırma türü ise. tüketici eğilimleri. 6. (1) Keşfedici Araştırmalar. Tüketici araştırmalarında.(1) tüketici araştırmaları. belediye. amaçlarına göre ve metodolojik açıdan yapılan sınıflandırmadır. Böylelikle tüketicilerde marka bağımlılığı da araştırılmaktadır. Çünkü sağlık kuruluşları çok karmaşık bir çevrede hizmet sunmakta olup çevredeki değişimlerin ve sağlık hizmetlerinin baş müşterisi olan hastada meydana gelen değişikliklerin araştırılması gerekir. (3) Sebep-sonuç araştırması. aile büyüklüğü gibi tüketicinin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler sağlar. Sosyal Sorumluluk Araştırmaları • Tüketici çalışmaları • Ekoloji çalışmaları • Reklam ve promosyonlarda yasal sınırlamalara ilişkin çalışmalar • Sosyal değerlerin araştırılması Pazarlama araştırmaları konularına göre. modern tıp konusunda eskiye göre çok daha bilgili kültürlü bireyler haline gelmişlerdir(Taylor. Ancak bu tür kuruluşlar açısından da durum zaman içinde değişmekte ve pazarlama onlar içinde pazar araştırmaları önem kazanmaktadır(Maoulus.s. (4) Tarihsel verilere dayalı ( retrospektif) pazarlama araştırması. cinsiyeti. 1996. incelenmektedir.• • • • • Kuruluş yeri araştırmaları Dış pazarlama ile ilgili araştırmalar Maliyetler ve satın alma ile ilgili araştırmalar Kar ve değer analizleri Satınalma ile ilgili araştırmalar 5. Bu araştırma türleri hakkında ayrıca kısaca bilgi verilecektir.1993:42-44). (7) Davranışsal pazarlama araştırmaları.

bisküvi gibi mallarda sürekli yenilikler görülmektedir. Dağıtım giderleri araştırmasında ise. Aynı zamanda bir başka araştırma konusu da ürünün maliyet ve fiyatıdır. reklam. hangi ürün çeşidinin üretiminden vazgeçileceği ve tüketicinin zevk ve tercihlerine uyacak ürün özelliklerinin belirlenmesi gibi konular araştırılmaktadır. marka adının değerlendirilmesi gibi konularda araştırılır (Ecer ve Canıtez. . Dağıtım Kanalları Ve Dağıtım Giderleri Araştırmaları Dağıtım kanalları araştırmasında işletme tarafından dikkate alınması gereken kanal alternatifleri. depolama. işletmenin hangi tür ürünleri üreteceği. kanal alternatifleri arasında ve içinde fiyat istikrarı ile kanal denetiminin durumu ve her bir kanaldaki aracıların pazarlık gücü araştırılmaktadır. Belirli bir süre geçtikten sonra tüketicilerin ürün numuneleri hakkındaki fikirleri alınmakta ve ardından anket yapılmaktadır. evlerde. 1996: 105). aracı kar marjları ve komisyonları. ne kadar süre ve sıklıkta sunulması gerektiğini belirlemeye çalışmalıdır. Bu araştırmalarda gerekli bilgiler ya ikinci dereceden veri kaynaklarına başvurularak ya da küçük bir aracı grubu ile kişisel görüşme yapılarak sağlanmaktadır(Tokol. pazar bölümleri için kanal alternatiflerinin rekabet üstünlüğü. mevcut ürün çeşitlerine ne gibi ilaveler yapacağı.3. Özellikle pazara yeni giren ürünler için. ulaştırma. Ürün araştırmalarında. mesajı alan olarak değil. 6. 2004:119). rakip ürünlerin incelenmesi.2. arayan ve araştıran olarak da görmek gereklidir. 1984: 117). deterjan.Pazarlama yöneticisi. Tüketicilerin beyinlerinde olumlu mesaj bırakılmalıdır. Ürünlerin pazar koşullarına göre sık sık değiştirilip geliştirilmeleri özellikle çabuk tüketilen mallarda görülmektedir. sabun. Eğer ürün o anda denenebilecek bir ürünse o anda tüketicilerin fikri alınabilmektedir ya da ürün numuneleri tüketiciye bırakılmaktadır.s. 1990: 169). 6. koku ya da biçim farkı ile pazardan pay kapmaya çalışmaktadırlar(Neyzi. satış elemanları giderleri ve hizmet ödemeleri gibi dağıtım giderlerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.3. marketlerde. Üretim bölgeleri ile tüketim bölgelerinin arasındaki mesafe arttıkça dağıtım masrafları da önem kazanmaktadır. sokakta v. hedef tüketicinin yeni pazarlama bileşenlerinin hangi özelliklerine daha fazla önem verebileceğini. sadece uyarıları. yerlerde "ürün testi" yapılmaktadır. Ürün araştırmaları. Ürün Araştırmaları Günümüzde tüketim pazarları geliştikçe ve pazardaki rekabet arttıkça ürün araştırmalarına daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Ürün araştırmaları ile hangi özelliğin pazarda bir talep artışı yaratacağı saptanır.3. Ürün araştırmasında ayrıca. mesajın hangi kanal ve ortamlar aracılığıyla. yeni ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin tüketiciler tarafından beğenilecek şekilde değiştirilmesi amacıyla yapılan araştırmalardır(Tokol. Sonuç olarak hedef tüketiciyi. Üreticiler küçük bir tat farkı. her kanal alternatifince hizmet edilecek pazar bölümleri ve satılacak tahmini ürün miktarları. Pazarlama yöneticisi tüketicinin algılamadaki riskini en aza indirgemeli hatta yok edebilmelidir. Örneğin. Bu sebeple: işletmeler için dağıtım kanalları ve dağıtım giderleri araştırmaları büyük önem kazanmaktadır.

ürün çeşitlerine. net kazanca v. finansal kayıtlardan ve dağıtım raporlarından belirlenir. günlere ve aylara. ambalaj boylarına.4. Satış kontrolü yapabilmek için bilgisayardan satışların. sipariş formlarından. Tüketici değerlemesinde iki çeşit araştırma kullanılır. maliyetlere. çarpma. Satış araştırmalarında satışlarla ilgili kayıtların analizi ve satış örgütlerinin maliyetlerindeki etkinliğin sağlanması konuları araştırılmaktadır. ambalajın yapısı ile ilgili bir araştırmadır. Ambalajlama araştırmaları.3. 1996: 116) Teknik Araştırma: Üretim bölümünü ilgilendiren. Sağlık kuruluşu yöneticilerinin işletme çevresine ilişkin bilgilerin yanı sıra. Ambalajlama Araştırmaları Ambalajlama araştırmalarında.Satış araştırmaları öncelikle şirketlerin satış kayıtları incelenerek yapılır. kasa fişlerinden.5. yine her gün veya kısa aralıklarla yatak doluluk oranları. Örneğin ilaç firmaları tıbbi mümessillerin satış oranlarını karşılaştırarak satış bölgeleri hakkında bilgi sahibi olabilir. sınıflandırmayı ve saymayı gerektirmektedir. teknik araştırma ve tüketici değerlemesi olarak ikiye ayrılır: (Tokol. Satış analizi. Satışların sınıflandırılması pazara. veriler ise. markanın tanınması ve psikolojik etkilerinin değerlendirildiği araştırmadır. 1996: 109). 1990: 154). Tüketici Değerlemesi: Pazarlama bölümünü ilgilendiren. renk ve biçim algılaması. satış elemanları raporlarından. verileri belirlemeyi. Bu nedenle pazarlama bilgi sisteminin ikinci özelliği pazarlama kararları için gerekli olan bilgilerin hem işletme içinden hem de işletme dışından sağlayan bir süreç olmasıdır. ürünün amaç. satılan ürünün niteliklerine. ikincisi ise duygusal tepki araştırmasıdır. bölgelere.s. Örneğin hastaneler poliklinik kayıtlarından hastaneye müracaat eden hastaların bölgesel dağılımlarını tespit ederek hizmet sunumunda bölgesel hasta davranışlarındaki farklılıkları da dikkate alarak hizmet sunum politikasını değiştirebilir. Satış araştırmalarının temelini analiz oluşturmaktadır. Ayrıca satış personelinin seçimi. mevcut bir ürünün ye da pazara yeni çıkarılan bir ürünün ambalajına karşı tüketicinin göstereceği tepki araştırılmaktadır. miktarlara.6.Birincisi görüntü araştırması. coğrafîk birimlere ve müşterilere göre yapılmaktadır. düşme. göre döküm ve dağılımlarını belirten gerekli istatistikler sürekli olarak alınabilir(Neyzi. Satış araştırmalarında analiz yoluyla mevcut satış miktarları incelenir ve tahmin yoluyla gelecekteki satış miktarı belirlenmeye çalışılır. Örneğin bir ilaç firması yetişkinler için ve çocuklar için üreteceği antibiyotiği farklı renklerde ambalajlayarak ilacın yanlışlıkla verilmesini önleyebilir. Örneğin. şletme içinden sağlanan bilgilerin pazarlama dışında başka amaçlarla toplanmış olması da mümkündür. yatak başına maliyetin ne olduğunu öğrenmek için muhasebe bölümüne başvurulabilir (Karafakioğlu. satış yapılmadan önce ve satış yapıldıktan sonra ele alınabilir. .3.1998:236). ürüne. taburcu edilen hasta sayısı gibi işletme içi bilgilerden de yararlanmak gerekir. 6. eğitimi ve satış bölgelerinin belirlenmesi gibi konularda satış araştırmalarının kapsamındadır(Tokol. gönderme makbuzlarından. Örneğin. Satış Araştırmaları Satış araştırmaları. basınç direnci ve gaz direnci gibi testler yapılmaktadır.

bir ürünün belirli bir zaman dilimi içinde tüm endüstrideki tahmini maksimum satış miktarıdır. Örneğin. Fiyatlama araştırmalarında sağlıklı sonuç alınabilmesi için. düştükçe azalacaktır. Ciddi bir sağlık problemi ile karşılaşan bir kişinin tedavi olmaktan başka bir seçeneği şüphesiz yoktur. aracı desteği. Fiyatlama araştırmalarında bilgi toplamak için tüketici paneli yapılabilir ve ikincil verilerden (D. Aile gelirleri arttıkça gıda maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır. Fiyatlama Araştırmaları Fiyatlama araştırmaları. rakip ürünlerin fiyatları.E. 6.6. Tüketici davranışlarının öğrenilmesi ile işletme.1998:39). konut ve evle ilgili harcamalar yüzde olarak fazlaca değişmez. üretim ve pazarlama maliyetleri. (Tokol. 1996: 114). buna karşılık giyim ve sağlık için yapılan harcamalar oransal olarak artar. insan davranışlarının nedenlerini öğrenmek ve değerlendirmek için yapılır. satış yapısındaki değişiklikler. 1990: 194) • Derinlemesine Görüşme • Grup Tartışması . çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilecek miktarlar ve bunların maliyetleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla yapılan araştırmalardır. Pazar Analizi Araştırmaları Pazar analizi yardımıyla işletmenin rakipleri karşısındaki durumu belirlenir ve böylelikle gelecekteki pazar koşullan tahmin edilir. endeks yöntemi ve anket yöntemi kullanılmaktadır. dağıtım maliyetleri ve kar marjları.7. üretilen ürünlerdeki karlılık. Buna göre sağlık harcamaları geliri elastiktir. işletmeler isabetli fiyat politikası belirleyebilirler(Tokol. işletmenin şimdiki ve geçmişteki satışlarının kıyaslanması ve talep tahminine yönelik bilgilerin toplanması gereklidir. rakip işletmelerin hizmet bileşimlerinde ve ücret politikalarındaki değişikliklerin gözlenmesi. ekonomik kuruluşların yayınları) yararlanılabilir. Pazar analiziyle işletmelerin pazar potansiyeli ve pazar payları öğrenilmeye çalışılır. sağlık kuruluşu yöneticilerinin her gün muntazam bir biçimde yapmak zorunda oldukları işlerdir (Karafakioğlu. Böylece. Yani talep elastikiyeti düşüktür. Güdülenme (Motivasyon) Araştırmaları Güdülenme araştırmaları. işletmeler atıl kapasite ile çalışıyorlarsa kapasite kullanım oranlarım arttırmak için fiyatlarını indirirler ve rekabet şiddetlenir (Karafakioğlu. Güdülenme araştırmalarında genellikle kullanılan yöntemler şunlardır: (Neyzi.6. Başka bir ifade ile sağlık temel bir ihtiyaç olduğu için genelde fiyat ve gelir elastikiyeti yüksek değildir.3. pahalı bir özel klinik yerine bir devlet veya belediye hastanesine başvurabilir. Başka bir ifadeyle. tüketicilerin arzularını. Ülkede gelir düzeyi yükseldikçe sağlığa yapılan harcamalar artacak.3. Fakat hasta geliri azaldığında. Pazar potansiyelinin tahmininde direkt veri yöntemi. 6. Bu görüş doğru olmakla birlikte..1998:236). duygularını ve niyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmalardır. 1996: 113). Sağlık sektörünü düzenleyen yasalardaki değişikliklerin resmi gazete yolu ile iyi takip edilmesi. ancak karşılama yol veya yöntemi bakımından elastik olabilir(Karafakioğlu. Pazar potansiyeli. fiyatlamaya karşı tüketici tepkileri.1998:41). .3.8. ürün ve hizmetlerinin tüketiciler için psikolojik yönden uygunluğunu sağlayabilir. tabiatı ile sağlıkla giyimi aynı sepete koymak da yanlış olur.

v. işletmelerin reklam konusunda rasyonel kararlar alabilmeleri için. reklamların olumlu sonuçlar doğurup doğurmayacağını önceden bilmelerini ya da reklamın sağladığı başarının derecesini saptar. ihraç edilmek istenen ürünle ilgili bilgiler ve hedef pazardaki mevzuat ve pazar koşulları ile ilgili bilgilerin sağlanması gereklidir.N.) .E.L. sanayi aletleri pazarında çalışan bir başka pazarlama müdürü "Ben müşterilerimi kime kaybediyorum?" ya da "Ben kimden müşteri çekiyorum?" diye sorabilir. reklam temasının. rakip firma yöneticisi kendine "Ben satışlarımı ve perakende satış aktivitelerimi nasıl denetim altına alabilirim?".Yineleme) Cümle Tamamlama Testleri Diğer Testler 6. Rekabet koşulları ve rekabete yönelik hükümet tutumları. Pazar araştırmaları. Ayrıca eğer bu konuda yayınlanmış kaynaklar varsa bu kaynaklardan. Ürünün niteliği gittikçe onun havasına. . bunun tüketiciye en uygun şekilde ve en etkili olabilecek iletişim kanalıyla gerçekleştirilmesini işletme belirlemeye çalışır.) Yayınları. Reklam Araştırmaları Üretilen ürünler tümüyle birbirlerinin eşi olsalar bile bir ürünle diğeri arasında belirli psikolojik ayrımlar olabilir. iç pazardaki ilgili konuda bilgi sahibi.4. Reklam araştırmaları. yöneticilerin pazar hakkında yeterli bilgi ihtiyacını karşılar.• • • • Yansıtıcı Teknikler Çağrışım Testleri (Duraksama . Ürüne verilen hava yada başka bir ifadeyle görüntü alıcı açısından bir gereksinmeyi karşılar(Toffler. 6. Pazar potansiyeli ve talep yapısı.Takılma . Dış Pazar araştırmasında aşağıda belirtilen konular üzerinde durulur(Ecer ve Canıtez:2004:119).3. Dış pazarların araştırılmasında diğer ikincil veri kaynaklarından da yararlanılabilir. Birleşmiş Milletler (U. Avrupa Ekonomik Topluluğu (E. Yiyecek firması yöneticisi kendine "Paketteki değişiklik benim markamın imajını geliştirebilecek mi?". sağladığı psikolojik etkiye dayanmaktadır.s dir(Tokol. gerektiğinde. • • • • • lgili sektör veya pazarın özellikleri ve eğilimleri. Dış pazar araştırmaları için hedef alınan dış pazarlar hakkında genel bilgiler. dil. Reklam her ürüne kendine özgü bir hava verir. reklamın içeriğinin tüketicilerin ilgisini çekmek ve tüketicinin ürünü satın almaya ikna edebilmek için. 1996: 120). kültür ve toplumsal zevk gibi yönlerden gösteren bir pazar ortamında veri toplanması ve bunların analiz edilmesidir (Tokol.Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Güdülenme (Motivasyon) Araştırmaları Dış pazar araştırmaları.O. 6. Ekonomik koşullar. Pazarlama Araştırmasının Yararları Pazarlama araştırmaları çok geniş bilgi alanını kapsar ve bu sayede üst yönetime yardımcı bir araçtır. Reklam araştırmaları. 1996: 117).C) Yayınları. deyimli kişilerden ve araştırma gezilerinden yararlanılabilir.10. Uluslararası şçi Örgütü (I . Tüketiciler gereksinmelerinde somut bir yarardan çok psikolojik olarak yönelirler. Bunlardan bazıları Ticaret Odaları. Pazar payı analizi.3.8. 1981: 190). din.

pazar faaliyetlerini yürütmekte. "ekonomik yapı" (ülkedeki genel ekonomik durum ve takip edilen ekonomik politikalar gibi). böylece bu şirketlerin sundukları hizmetlerin kalite ve verimin iyileştirmelerine yardımcı olur. Rasyonel kararların alınması bu belirsizliğin asgari düzeyde indirilmesine bağlıdır. müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlama ve bunları karşılama konusunda yardımcı olur. böylece pazarlama giderlerinde tasarruf sağlar. bu kuruluşlara.1998:32). müşteriler. Mesela. "rekabet" (rakip sağlık kuruluşlarının sayısı. işletme için yeni kazanç alanlarının yaratılmasına yardımcı olur. distribütörler ve diğer firmaların idarecilerinin pazarlamayla ilgili verilen kararlara nasıl reaksiyon gösterecekleri hakkında bilgiye ihtiyaçları vardır. Pazarlama araştırmaları yoluyla sağlanan bilgiler pazar fırsatları ve sorunlarını belirtmede ve tanımlamada. tasfiye etmekte ve değerlendirmekte. büyük bir akademik tıp merkezinin kadın-doğum bölümünde işler kötüye gitmeye başladığında tıp merkezinin üst düzey yönetimi. Bu sayede işletme için optimal kararlar verilebilir ve uygulanabilir. Özellikle pazarlama kararlardaki belirsizlik en yüksek düzeydedir. pazar performansının kontrol edilmesinde ve pazarlama anlayışını metod olarak geliştirmekte kullanılır. • Pazarlama araştırmaları sayesinde işletmelerin karar vermedeki tereddütleri en aza indirgenmiş olur. 6.şletmelerin buna benzer birçok soru ve bununla beraber pazarlama kararlarıyla ilgili bütün sorularında. doğum öncesi hazırlık toplantı ve panellere katılım gibi konular çok daha önemli olabilir. Son çeyrek yüzyıl içinde pazarlama çevresinde sağlık hizmetlerini etkileyen önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu çevresel faktörler. inanç ve tutumları. gelir düzeyleri. müşteriyi ve halkı işletmeye bilgi yoluyla bağlar. Pazar araştırması. Bununla birlikte. • Yönetimin . Pazar araştırması. Sağlık işletmeleri pazarlama planlarını hazırlarken talep üzerinde birinci derecede etkili ve en azından kısa dönemde veri olarak kabul etmek zorunda bulundukları "müşteriler" (bunların demografik özellikleri. çünkü tüketiciyi. Alınacak kararların riskini azaltır. "yasalar" (sağlık konusundaki kanun ve kararnameler.(Karafakioğlu. • Ulusal ve uluslarası pazarlarda meydana gelmiş veya oluşmakta olan fırsat ve tehlikelerin zamanında fark edilmesini sağlayarak. Çocuk doğuracak yaştaki kadınlardan oluşan bu odak grubuyla yapılan görüşmelerde doğum ünitelerinin yenilenmesi konusunun tıp merkezinin en az kaygı duyulması gereken konu olduğunu ortaya çıkabilir. yönetmelikler. bir piyasa dinleme aracıdır. Pazarlama araştırmaları bu tür soruları cevaplamak için kullanılan en önemli yollardan birisidir. karar sürecinde onlara rehberlik eder. Tıp merkezinin doğum ünitesindeki kötüye gidişin önlenmesinde doğum ünitesini yenilemesi yerine. "kültürel yapı" (alt kültürler. sağlık merkezi önce bir dizi odak grubu oluşturabilir. Pazarlama Araştırma Süreci . kişilikleri. bu durumun günü geçmiş doğum ünitesiyle olduğunu düşünebilir ve bu durumu düzeltici tedbirler alarak büyük bütçeli bir projeyi başlatma kararı alabilir. sosyal ilişkileri gibi). • Uygulanan pazarlama metotlarının etkinliğinin ölçülmesine katkı verir. • Gelecekte olması muhtemel gelişmeleri erken öngörerek yönetimin tedbir almasını sağlar. • Pazarlama araştırmaları yöneticilerin pazarlama faaliyetlerinde rasyonel karalar almalarına yardım eden bir araçtır. sağlık hizmetlerine olan talebi gerek nicelik gerek nitelik yönünden belirlerler. Pazar araştırması uygulamaları ve bunların hasta bakım kuruluşları için değeri de çok önemlidir. özellikleri gibi) ve benzeri faktörleri de dikkatle izlemek ve değerlemek zorundadırlar. örf ve adetler gibi). tüketici ihtiyaç ve isteklerinin öğrenmesini ve böylece tüketiciye daha iyi hizmet edebilme imkanı tanır.5. Özetle.

Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ve değerlendirilmesi ve raporun hazırlanması 6. Bunun için sorunun doğru olarak . Pazarlama araştırmasını yaptıran kişi ya da kuruluşların araştırmayı yaptırmak istemesinin temel nedeni bir problemin çözümüne yardımcı olmaktır. Pazarlama araştırması değişik aşamalardan oluşan bir süreçtir.şletmenin karşılaştığı özel bir pazarlama sorununu aydınlatmak ümidi ile gerçekleştirilen bir pazarlama araştırmasından yararlı sonuçlar elde edebilmek için bu çalışmanın gelişi güzel değil. Pazarlama sürecinde izlenecek aşamalar 5 başlık altında gruplandırılabilir(Şekil. • • • • • Problemlerin Tanımlanması Araştırma amaçlarını ve Hedeflerinin Saptanması Araştırmanın tasarlanması ve araştırma planının hazırlanması Araştırma Planının Uygulanması . bilinçli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bir araştırma. En ufak bir ayrıntının gözden kaçırılması ulaşılan sonuçların geçerliliğini ve güvenilirliğini zedeleyebilir. katlanılan maliyetten büyük olmalıdır. Bu sürecin her kademesinde araştırmacının dikkat etmesi ve hata yapmaması gereken çok sayıda sorunla karşılaşılır. Her bir aşama birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. aranan bilginin türüne göre çeşitli amaçlarla yapılabilir. Bu amaçlar ve bir durum saptama (betimleme).5. Bir pazarlama araştırması ile toplanan bilginin faydası.6. şüphesiz baştan sona bir düzen içinde. bir varsayımı sınama (genelleme) olabilir ya da bir problemin çözümüne katkı sağlamaktır(Sencer. Araştırma Probleminin Tanımlanması Araştırma sürecinin ilk aşaması olan araştırma amacının ortaya konması zor bir süreçtir. bir ilişkiyi arama (açıklama). Problemin ortaya konması ve açıkça tanımlanması zor olabilir. 1989: 25).1).1.

Yönetici. Ancak sorun reklamda değil. önemi ve geçmişiyle ilgili bilgi ve verileri topladıktan sonra artık sıra araştırmanın içeriğinin kesin olarak saptanmasına gelir. amaca ulaşmak için gereken hareket biçimleri ve alternatifler doğru seçilmeli. Üçüncü çok genel bir amaç ise belli bir hipotezi test etmektir. Pazarlama araştırmasının amacı dört şekilden biri olabilir. Eğer problem baştan doğru olarak belirlenmezse toplanan bilgiler. Araştırmanın Tasarlanması ve Yürütülmesi . üreticilere zamanında ve yeterli miktarda mal sevk edilmemesinden kaynaklanabilir. içeriği. Örneğin. Araştırma Probleminin Tanımlanması Mevcut durum saptandıktan ve ön araştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırmacının araştırmayı nasıl yapacağını planlamaya gelir.5. gereksiz yere yanlış ilaç ve tedavi yönteminin seçilmesine benzer. Bu durumda işletme. Dördüncü araştırma amacı ise işletmenin gelecekte mal ve hizmetlerine yönelik talebi tahminde bulunmaktır(Berkowitz. Araştırmayı yürüten kişi ilk olarak durum analizi yaparak başlamalı ve problemin doğasını bilmeli ve spesifik sorulara cevap aramalıdır. Çünkü işletmede araştırma yapacak elemanların zaman sorunu olabilir ya da araştırmayı uygulayacak elemanın olmayışı sorunu olabilir. 1998:240). 6. bir işletmede satışlarda görülen ciddi düşüşler yöneticileri telaşlandırabilir ve satışlardaki düşüşü reklamlardaki yetersizliğe bağlayabilir ve bu konuda araştırma yapılmasını isteyebilir. 6. reklam için yaptırdığı araştırma ile boşuna zaman ve gereksiz para harcamış olur (Karafakioğlu.1. Böylelikle bu aşamada araştırmanın amacı açık bir şekilde saptanmış olur. 1996:137). Aynı zamanda problemin sınırlarını da belirlemelidir. harcanan zaman ve para boşa gider. Birincisi çok genel amaç. pazar araştırmasını pazarlama departmanı personeline yaptırabileceği gibi işletme sorunlarının tarafsız bir gözle incelenmesi amacıyla araştırma şirketine de araştırma yaptırmayı düşünebilir. yeni fikirler yaratmaya çalışmalı. Bu tıpkı bir hastaya yanlış teşhis konulması. yani mevcut probleme ilişkin etkenleri teşhis ettikten sonra. araştırılacak pazarlama probleminin niteliği. Örneğin yeni pazarları ve konuları tanımlamak amacıyla yapılan araştırmalar. Eğer hata zamanında fark edilmez ise ileride ciddi sonuçlara yol aşabilir. 1992: 8).belirlenmesi ve araştırmanın amaçları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. örgütün karşılaştığı problemi keşfetmektir. seçilen alternatiflere karşı kişilerin tepkisinin ne olacağı araştırılmalıdır(Tokol. Eğer araştırma işletme dışında bir araştırma kuruluşuna yaptırılacaksa bu durumda araştırmayı yürüten kuruluşa problemin ya da durumun tanıtılması ve problemin ya da durumun işletme yöneticileriyle tartışılması gerekir. 1984: 15-16). kinci amaç bir olayı tanımlamaktır. Araştırmacı durumun saptanmasından sonra. Yani ulaşılmak istenen hedefler belirlenmeli.3. Bunun için araştırmayı yaptıran işletme hakkında bilgi toplamakla işe başlanmalıdır. Örneğin kadın sağlığına için mamografi çektirmeye yönelik yapılan reklam bütçelerindeki artışların hasta müracaat sayısında bir etkisi var mı? Şeklinde bir hipotez belirlenebilir. Başka bir deyişle hipotez kurmalıdır. Araştırmacı.5. Araştırmayı yürütecek kuruluş tarafından problemle veya durumla ilgili geçmiş araştırmalar ya da benzer problemlerle veya durumlarla ilgili araştırmalar incelenmelidir(Kurtuluş. Bu durum yöneticiler içinde geçerlidir. yeni ilişkileri görmeli ve durumla ilgili yeni yaklaşımları geliştirmelidir.

. poliklinik ve yatan hasta sayılarına ilişkin tutulan istatistikler. Bunun için araştırmacının araştırma planını dizayn edecek bilgiye sahip olması gerekir. imaj araştırmaları birincil veri kaynakları olarak kullanılabilir. Sosyal Güvenlik Kuruluşları). OECD vb. Bu veriler birincil kaynaklara nazaran daha ucuz ve hızlı toplanır. ağızdan ağza yayılan haberler ikincil verilere örnek verilebilir(Ginter. insan kaynakları veri tabanı gibi dokümanlardan toplayabilir. Bu aşama önemlidir. Araştırmacı. Birincil veriler güvenilir olma gibi avantaj sağlamasına rağmen ve önemli bir maliyet gerektirir ve zaman alır. UN CEF.). sektör ve işletmelere ait yayınlar. belediye ve hükümetlerin hazırladığı raporlar. girişi ifade eder. Bu aşamada ihtiyaç duyulan veriler. anketöre gerekli talimatların verilmesi araştırmanın yürütülmesinde büyük taşır(Kurtuluş. işletme kayıtları. Yapılacak olan araştırma konusuyla ilgili meslekten yetişmiş bilgili ve deneyimli yöneticilerle görüşmenin de çok büyük faydası olacaktır. satış kayıtları. envanter kayıtları. Örneğin hastaneler için yıllık raporlar. Pazarlama araştırmasında en yaygın olarak kullanılan bilgi ve veri yöntemi ankettir. 1992: 9). işletmeyle ilgili verileri. Bu yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle soru kağıdının hazırlanması. Pazarlama araştırması yapılırken içsel ve dışsal bilgi kaynakları çok iyi analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir. kütüphane veri tabanları. yapılan hasta tatmini. Çünkü araştırmaya başlamayı. TV. Araştırmada kullanılacak yöntemin seçiminde maliyet ve zaman unsurları da büyük önem taşır. bilanço. kincil veri kaynakları: Önceden yayınlanmış olan benzer araştırmalar. Araştırma planının geliştirilmesi şu kararların alınmasını gerektirir: veri kaynakları. diğer kuruluşlara ait yayınlanmış istatistikler(D E. işletmenin yıllık raporları. radyo. örneklem seçim yöntemi. Duncan.Pazar araştırmasının spesifik amaçları belirlendikten sonra araştırma tasarımı yapılır. projeksiyon ve ölçekleme gibi birinci el kaynakların bazen tek tek bazen de birlikte kullanımıyla elde edilir. .1998:289). meslek odaları yayınları(Sanayi ve Ticaret Odaları vb. araştırma metodu. Araştırmacının ele aldığı konularda uzmanlarla çalışması gereklidir. MPM. ölüm oranları. Swayne. birincil veri kaynakları ve ikincil veri kaynakları olmak üzere iki kaynaktan temin edilir. Araştırmalarda genellikle veriler. veri toplama yöntemi. araştırma metodu açıkça belirlenir. deney. gazete ve dergi haberleri. Dünya Sağlık Teşkilatı. internet kaynakları. kapasite kullanım oranları. istatistik ya da konuyla ilgili süreli yayınlar. Birincil veri kaynakları: Araştırmanın yürütülmesi için gerekli olan bilgi ve veriler anket. gözlem.

Gözlem yöntemine başka bir örnek ise süper marketlerde raflara yerleştirilen gizli kamera ile müşterilerin göz . 1992: 284).Şekil.Dışsal bilgi basılır ve sıklıkla ikinci bir bilgiyi referans gösterir.Bunun anlamı bir amaca yönelik raporların yada hemen hemen her konudaki araştırmaların kolaylıkla hazırlanabileceğidir (Mercer. Gözlem yöntemine örnek olarak reyting araştırmaları verilebilir. Televizyon reytinglerinin izlenmesi amacıyla izleyicilerin TV lerine bağlanan bir cihazın telefona bağlantısı ile hangi kanalı izlediklerini belirlemektedir. Dışsal bilgi ise örgüt içerisinden alınamayan bilgidir. Son yıllarda ve özellikle bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmanın artışıyla içsel yönetim bilgilerinin toplanması ve dağıtılması sürecinin tamamı sistematik bir hal aldı. Böyle bilgiler için faydalı bazı konular şunlardır (Mercer. mali olanaklar ve bilgisayarların kullanılabilmesi gibi olanaklardır(Kurtuluş.Eğer temel bilgi bir bilgisayarda uygun bir şekilde organize edilmişse.1985:69): • Kütüphaneler • Yöneticiler • Ulusal ve Bölgesel Acentalar • Bilgi Tabanları • Ticari Topluluklar • Sergi ve Konferanslar • Haber medyası 6. (2) Deneysel ve (3) alan araştırması yöntemi. Verilerin toplanması şu üç yöntemle gerçekleştirilebilir: (1)Gözlem.5. Ancak bu yöntemin sağlıklı olabilmesi için izleyicinin TV izlerken bağlanan cihazın düğmesine de basması gerekir. masanızdan o bilgiye ulaşmanız mümkün olabilir.2: Pazarlama Araştırmalarında Veri Kayanakları çsel bilgi kaynağının ilk öğeleri örgütünüzde zaten var olan bilgiler bulunabilir. Verilerin Toplanması ve Analizi Bu aşamada toplanan bilgi ve verilerin analizinde kullanılacak yöntem ve teknikler seçilir. Seçim yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar. araştırma hipotezlerinin istatistiksel olarak testine olanak sağlayacak en güçlü ve en uygun istatistik tekniklerin seçilmesi.4.1985:68).

iki uçlu( evet. Bu durumda bu kişiler zorunlu olarak örneklem dışında tutulmaktadır. Telefonla mülakat: Bilgi toplamada hızlı bir yöntemdir.hareketlerinin izlenmesi verilebilir( Berkowitz. değerlendirme ölçeği (mükemmel. Focus grup görüşmesinde görüşmeyi yönetecek moderatörün iyi eğitilmiş profesyonel bir kişi olması gerekir. (3) Focus -grup görüşmesi. hayır). Anket yönteminde genellikle sorular. Bu yöntemin bir avantajı da anketörün kişileri yönlendirmemesidir. Karşı tarafın soruyu iyi anlamadığı hissedilirse sorunun tekrarlanması. Veri toplamada önemli bir konuda araştırma kapsamının belirlenmesidir. maliyetinin yüksek olması. Deneysel araştırmalar ise daha ziyade psikolojik araştırmalarda kullanılır. kanıları öğrenmek amacıyla veya güdüleri öğrenmek amacıyla(neden bu davranışı gösterdiği veya neden bu şekilde düşündüğünü öğrenmek) sorulur. Yüzyüze görüşme: Bu yöntem iki şekilde olabilir bire-bir görüşme veya grup görüşmesi (focus grup). Kapalı uçlu sorular tüm olası cevapları içerir ve cevaplayan bunlar içersinden seçim yapar. Tüm kitlenin incelenmesi maliyet ve zaman kısıtlılığı nedeni ile tercih edilmez. Posta yöntemi: Posta yöntemi veri toplamada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak bazı müşteriler bu yöntemi haklarına tecavüz olarak kabul etmekte. Kapalı uçlu sorula. Bu yöntemin dezavantajı ise. Alan araştırmaları en yaygın kullanılan birincil veri kaynaklarıdır. reklamlar bilbordlarla ve gazete aracılığı ile verilirken. Ancak bu araştırma pazarlamada kullanımında sınırlılık vardır. Ankette sorular dolaylı veya dolaysız sorular şeklinde oluşturulabilir. ankette unutulup müşteri tarafından belirtilen diğer konular hakkında da bilgi edinilmesine imkan verir. iyi. Bunun yerine ana . Görüşme genellikle video veya teybe kayıt edilir. Bu yöntemin en önemli avantajı grubun sinerji yaratmasıdır. Bire bir görüşmede anketör ile cevaplayıcı bir araya gelir. Yöntemin dezavantajı ise. diğer kasabada TV aracılığı ile reklam verilir ve her iki yöntemin satışlara etkisi ölçülmeye çalışılır. Bu yöntem. çok kötü ) şeklinde hazırlanabilir. kötü. Açık uçlu sorularda ise cevaplayanın kendi kelimeleriyle cevap vermesi istenir. gerçekleri öğrenmek yani mevcut durumu ortaya koymak amacıyla. likert ölçeği. Bu yöntemde cevaplayıcının soruyu yanlış anlaması olasılığı azdır. 1996:145). Sorular kapalı uçlu veya açık uçlu olabilir. Bu araştırmanın bir dezavantajı da aranan kişinin arandığı zaman bulunamaması veya telefonunun olamamasıdır. Bunun yerine kontrol grubunun bulunmadığı araştırmalar uygulanmaktadır. anketörlerin iyi eğitilmesi gerekir. Bilgisayar teknolojisi telefonla mülakat sürecine önemli katkı sağlamıştır. Focus-Grup görüşmesi: Yüzyüze görüşmenin bir diğer versiyonu olan grup görüşmesinde bir anketörün birden fazla müşteri ile görüşmesidir. Alan araştırmalarında veriler genellikle dört şekilde toplanır. Bu yöntemin bir dezavantajı da telefonda fazla soru sorulamaması ve karşıdaki kişinin gerçekten aranan kişi olup olmadığı konusunda güven vermemesidir. çok iyi. Genellikle grup görüşmesinde grup 8-10 kişiden oluşmaktadır. açıklanması mümkündür. (2) Yüzyüze görüşme. Örneğin reklamların tüketici üzerindeki etkisi ölçülmesi amacıyla birbirine yakın nüfusa sahip iki kasabadan birincisinde. çok seçenekli. Bilgisayar görüşme yapılacak müşterilerin telefon numaraları tesadüfü örneklem yöntemi ile bilgisayar ekranında kolayca seçilmekte. (1) Telefonla mülakat. fazla zaman alması ve anketi dolduran gerçek kişinin bilinmemesi ve geri dönüşüm oranının az olmasıdır. Bu yöntemde grubun bir hipotez geliştirmesi istenebilir veya bir konuyu tartışması istenir. (4) posta ile. vasat. Çok sayıda ve coğrafik olarak dağınık konumdaki müşterilere ulaşmada kullanılan bir yöntemdir.

Tesadüfi olamayan (Gayeli) örnekleme: Keyfi örneklem olarak da bilinen bu yöntemde ihtimali olmayan bir örneklemdir. 6. Bu genellemenin yapılabilmesi için örneklemin yeterli büyüklükte ve bilimsel yöntemlere göre seçilmesi gerekir. bu tür örneklemeye tesadüfi yada ihtimal örneklemesi adı verilir. kişilerin örneğe girmesi (seçilmesi) bir şans olayıdır ve bu şansın vuku bulmasına dair ihtimal önceden bilinmektedir. 1984: 46) • Tesadüfi örnekleme Yöntemleri • Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri Tesadüfi örnekleme: Örnekleri seçme yöntemi ihtimal teorisine dayanıyorsa veya örneğe giren her elemanın seçilme şansı önceden bilinebiliyorsa. bir bütünün ya da ana -kütlenin kendi içinden seçilmiş bir parçasıyla temsil edilmesidir(Sencer. Başka bir deyişle örnekleme. Örneklem süreci ile ilgili aşağıda kısa bir bilgi verilmiştir. ihtimal örneklemesinde. ön araştırma için yapılan harcamalar ve araştırma yapılmadan önce yapılan hazırlık giderleri görünmeyen giderlere örnek olarak verilebilir(Neyzi. 1989: 374). Küme(Cluster) örneklem. Pazarlama araştırmasını yapan kuruluşların en çok zorluk çektikleri konu maliyetlerin doğru hesaplanabilmesidir. Bu teknik araştırmayı geniş ve gereksiz bilgi yükünden kurtararak zaman.5.Araştırmanın görünen giderleri anket. Araştırılacak konuya göre maliyetler farklılık gösterebilir. Maliyetlerin belirlenmesinde karşılaşılan bir zorluk da görünen giderlerin arkasındaki görünmeyen giderlerin de doğru tahmin edilebilmesidir. Ankette tekniğinde önemli bir konuda genel anket uygulamasına geçmeden önce anketin anlaşılabilirliliğinin ölçülmesi amacıyla yapılan pilot uygulamadır. bütünü temsil eden örnekten o ana kütle hakkında bilgi edinmek ve ana kütlenin özelliklerini öğrenmek yapılan işlemlerdir.sistematik örneklem şeklinde dört gruba ayrılmaktadır. para. . Örneğin bir hasta memnuniyeti araştırmasında hastanede yatan hastalardan sadece gönüllü olanlara anket uygulamak.Kümeyi temsil edici birimlerin seçiminde veya bir örneğin temsil edici olup olmadığını kararlaştırmada belirli bir yargı veya maksat güdülmüşse gayeli örnekleme yapılmış demektir. Ancak işin planlanması için gereken zaman.1. Pazarlama araştırmalarından olumlu ve yeterli sonuç alınabilmesi için zaman ve bütçe olayının iyi ayarlanması gereklidir. sorulan sorularla istenilen türde bilgi elde edilip edilemeyeceği. Deneme anketi ya da diğer adıyla pilot anketle örneğe girecek kişileri temsil edecek özellikte küçük bir grup seçilerek onların üstünde deneme yapılır (Tokol. Tabakalı örneklem. Örnekleme Süreci Örnekleme. Bu ihtimal içerisinde fertlerin seçimi de random olarak yapılmaktadır(Arıkan.4. Bir örnekleme yapılırken iki önemli koşulun yerine getirilmesi gerekir.Bu yöntemler hakkında detaylı bilgi araştırma teknikleri veya istatistik kitaplarından edinilebilir. Deneme anketinin uygulanmasının sebeplerinden birkaçı sorularda hata olup olmadığının anlaşılması. bazı soruların soru formundan çıkartılmasının ya da eklenmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmektir. 1990: 96-97). 1990: 97). seyahat ve diğer büro harcamalarıdır.kütleden bir örnek seçilerek bu incelenir ve kütleye genellenir. 1984: 59). Örnekleme yöntemleri başlıca iki grupta toplanır: (Tokol. bunlar Örneğin temsil yeteneği taşıması ve örneğin yeterli olmasıdır(Sencer. Ön araştırma yapılıp pilot çalışma sonucu bilgi toplama işlemi iyice belirlendikten sonra işin maddi yönü ortaya çıkmış olacaktır(Neyzi. eleman artırımı sağlar. 2004:140). 1989: 375).Bu yöntem : Basit tesadüfi yöntem.

çevreden. Yorum yapılırken toplanan bilgilerden mantıki sonuçlar çıkarılarak değerlendirmelere gidilir ve değerlendirmelerden öneriler çıkarılarak yöneticilerin karar almalarına yardımcı olunur. olayları ve fikirleri birbirinden ayırt edebilmesi ve yaratıcı olması gereklidir (Tokol. Halbuki hastanelerin kendi hasta ve müşterilerine ait veri tabanına sahip olması hastanenin pazar bölümlemesinde. 1992: 284). Yetersiz veri desteği. rekabetten. hipotezlerini. Bu açıkça görülmektedir. Öncelikle veriler sınıflandırılır ve istatistiksel analizleri yapılır. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Araştırma Raporunun Hazırlanması Toplanan bilgi ve verilerden sonuç çıkarılması araştırmanın en önemli evrelerinden birisidir. kantitatif ayırmaya yani verilerin belli bir rakamsal ölçüye göre ayrılması (Yaş. Araştırma bu aşamada tüm kademeleriyle tekrar gözden geçirilir. tablolanan ve yorumlanan bilgilerden önemli olanların seçilmesi ve kısa bir raporun hazırlanması tercih edilmelidir. pazarın analizlerinden. sonuç ve önerileri içeren alt bölümlere ayrılır. çözümü arzu edilen sorun için yeterli olmamış ise. Araştırmanın kısıtlamaları ve bu kısıtlamaların araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliği üstündeki etkileri incelenir. Sonuç ve önerilerde araştırmacı gerçekleştirdiği araştırma hakkında kendi görüşlerini dile getirir. 6. veri toplama yöntem ve araçlarını. yeni bir araştırmanın yapılmasına karar verilebilir.6. ırk. hedef pazardan. teknolojik. çalışan yıl sayısı gibi). 1988 ya da araştırmada belirtilen belirli yıl verileri gibi) ve coğrafik ayırmaya yani bölgeye ya da illere göre olabilir (Tokol. objektif olması.5. Pazarlama stratejisi. Yorumu yapacak kişinin analiz ve sentez kabiliyetine sahip olması. pazarlama . kalitatif ayırma yani verilerin rakamsal olarak ifade edilmeyen belli bir özelliğe göre ayrılması (meslek türleri. Verilerin sınıflandırılması. 1984: 84). Alınan sonuçlar sayısal olarak saptanıp hipotezler test edildikten sonra bulunan bulgular son yorumlama ve öneriler için hazır hale getirilmiş olur (Kurtuluş. kronolojik ayırma yani verilerin olayın meydana geldiği zamana göre ayrılması (1987. 1984: 98). Verilerin sınıflandırılması amacı en uygun olan yöntemin kullanılmasıyla yapılır. Toplanan. Burada toplanan veriler bilgisayarda çeşitli aşamalardan geçer. fakat çoğu sağlık kuruluşlarında pazarlama fonksiyonu yetersiz veri erişimi yüzünden aksamaktadır. Sağlık Kuruluşlarında Pazar Araştırmasının ÖnemiDoğru yapılan pazarlama her zaman bilgi temellidir. kısıtlarını. eğitim süresi.6. düzenleyici ve politik değişimlerden gelmektedir. Bu analizler sadece uygun verinin analiz için toplanmasıyla mümkün olabilir. yi bir rapor araştırmanın amacını. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta araştırmacının kendi kendini yargılayarak objektif bir değerlendirme yapmasıdır (Kurtuluş. Gerektiğinde bunları raporu hazırladığı kişiler ile tartışır. statistiksel test sonuçları ve diğer analiz sonuçları saptanarak yorumlanır. Pazarlama yöneticileri pazarlama işlevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için yeterli ve nitelikli verilerle desteklenmelidir. 1992: 284). verilerin tablolar haline dökümünü.5. Böylelikle sınıflandırılan veriler analize hazır hale gelmiş olur. müşteri memnuniyetsizlik kaynaklarını belirlemede ve üye eğilimlerini belirlemede avantaj sağlayacaktır. çalışma statüsü gibi). Eğer toplanan bilgiler.

Cooper. Bu bilgiler ile hizmet ve ürün geliştirme. promosyon. Çünkü birincil elden verilerin sağlanması zordur. reklam ajansları ve tıp dışı eğitim kurumlarında görev yapmaktadır. Sağlık bakım örgütleri gelecekte yaratıcı bir fonksiyon olmasa bile pozisyon pazarlaması denilen bilgi temelli. fiyatlandırma. pazarlama araştırması ve tüketici davranışları konusunda bilgi boşluklarını doldurmaya çalışırlar. devamlı değişir. Çünkü tutumlar. Bu yüzden karar vericiler. duyarlıdır ve hastaneler için pazarlama araştırmaları pahalıdır. Ancak son yıllarda sağlık bakım endüstrisinin pazarlama ve pazar araştırmasına ilgisi artmıştır. Araştırma sonucunda pazarlama karar destek sistemlerinde magazinler ve dergilerin yaklaşık aynı kullanım düzeyine sahip olduğu görülmüştür. % 35 inde otomasyon bulunmamakta. departmanlarda ve yönetimde yalnızca kişisel bilgisayarlar yer almaktadır. Türkiye’de hastanelerin % 25’inde full otomasyon mevcutken. Sağlık yöneticilerinin hizmet sunumu ve pazarlamasına ilişkin sağlıklı karar alabilmesi için öncelikle işletme bilgi sistemlerinin yeterli olması gerekir. magazinler. polikliniklerde. Bu yüzden bu alanda yapılacak pazar araştırmaları genellikle referans kaynakları ile yapılır. 1995: 63). video kasetleri.4’ünün pazarlama araştırması yaptığı görülmektedir. Bu araştırmada pazarlama karması elemanları ve pazarlama planlaması. Türkiye’de hastane yöneticilerinin pazar araştırmasını yeterince önem vermediği görülmekte. analitik ve stratejik fonksiyonlara yönelecektir. 1982:29-34 nakleden. pazar araştırmasının her bir alanında en çok hangi dış veri kaynağına müracaat ettikleri sorulmuştur. geri kalanlar ise. % 41 ‘i hastanede görevli. Ayrıca pazar araştırması tutum. sigorta şirketleri. pazar planlaması. Alkibay ve Öztürk tarafından 196 hastane yönetici ile yapılan bir çalışmada(2006:3) yöneticilerin % 77. kitaplar. % 40’ında yarı otomasyon. ürün araştırmasında dergiler. görüşler ve algılar dinamik olup. dergiler. tam olarak istenen cevabı ve gerçek sonuçları vermeyebilir. özel tıp merkezlerinde. seminerler ve danışmanlar tarafından verilen bilgilere bel bağlamaktadırlar. Nitekim Tengilimoğlu. 1994:. Ancak. Bu nedenle pazar araştırması sonuçları kısa dönem için kullanılabilir(Clarke ve Shyavitz. Yapılan araştırmaların ise hasta tatmini araştırmaları ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Pazar araştırmaları büyük bir değere sahiptir. ABD de Sağlık Hizmetleri Pazarlama Akademisine üye 108 pazarlamacı ile yapılan anket çalışmasında pazarlama fonksiyonları ile ilgili yapacakları faaliyetlerde kendileri için önemli 629 yayınlanmış kaynak olduğunu ifade etmiştir(McSurely ve Fullerton. Ancak sağlık kuruluşlarında görev yapan çoğu pazarlama uygulayıcıları pazarlama konusunda formal eğitim almamış ya da bu alanda tecrübe kazanacak kadar çalışmamış kişilerdir.fonksiyonunu kalbinden vurmaktadır. Bunlar için dış bilgi kaynakları büyük önem taşır. ancak sağlık hizmetleri pazarı çok karmaşık. % 21 danışman olarak bağımsız çalışmakta. promosyon. Kar amaçlı endüstri işletmelere oranla hastaneler ve sağlık kuruluşları pazarlamaya ve Pazar araştırmasına daha az harcama yaparlar. .309-315). Bilgisayarlar daha ziyade klinik bilgi sistemlerinde. Örneğin. 1995: 68). Ankete katılan pazarlamacıların % 66 ‘sı 2-10 yıllık tecrübe sahibi ve % 22’si 10 yıldan fazla tecrübe sahibi. davranış ve algıları içeriyorsa sonuçları zaman açısından sınırlıdır. sağlık hizmeti pazarlamacıları bu bilgiler için hangi kaynaklara güvenebileceklerini bilmeleri önemlidir. Pazarlama araştırmalarının bulguları belirsizlik içerebilir. dağıtım. Örneğin alkolizm ve mental hastalığı olanların tedavisi için talebin belirlenmesi oldukça zordur. fiyat ve pazar planlamasında magazinlerin daha fazla kullanılmaktadır. Pazarlama araştırmalarında ise kitapların daha güvenilir bilgi kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir(McSurely ve Fullerton. konferanslar. Birçok kişi duygusal olarak alkol tedavisi veya mental (psikolojik) hastalığı ile ilgili problemleri kendisi tanımlayamaz veya bu problemlerin farkına varmaktan hoşlanmaz.

. Genellikle pazarlama araştırmalarında gerekli bilgilerin dış kaynaklardan temin edildiği görülmektedir.elektronik hasta kayıtlarında. hasta kabul sistemi. uygulanması ve finanse edilmesi gerekir. faturalama ve personel kayıt işlemlerinde kullanılmaktadır. tıbbi kayıt sistemi. ç kaynaklardan bilgi sağlanabilmesi için pazarlama bilgi sistemi oluşturulması ve sistemin genel hastane bilgi sistemine entegre edilmesi gerekir (örneğin. Bununla birlikte örgüt içerisinden de bilgi sağlanabilir. Çelik ve Ülgü. Bu konuda danışman firmadan yararlanılabilir. 2006:1-11 Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırmalarından beklenen ve etkin sonuçların alınabilmesi için araştırmaların iyi bir şekilde planlanması. Hastane enformasyon sistemi henüz istenen ölçüde kurulamamıştır(Tengilimoğlu. sürekli ölçülen hasta memnuniyet ve tutum araştırmaları vb).

• • • • • • • • Ürün/Hizmet kavramını Sağlık hizmetleri pazarlamasında ürün ve hizmet tanımını Ürünlerin ve Hizmetlerin ve Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılmasını Ürün/Hizmet Karması ve Ürün/Hizmet Hattını ve nasıl işlediğini Sağlık Kurumları için Ürün Hizmet Bileşiminin nelerden oluştuğunu Yeni mamul/hizmet geliştirme kavramlarını Sağlık Hizmetlerinde ürün/hizmet hayat seyri ve stratejilerini Markalama ve etiketlemeyi öğrenmiş olacaksınız.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . .

Üretim faktörü için. ambalajlı tüketim malları vb. Sağlık kurumlarınca üretimi yapılan ve tüketici tarafından talepte bulunulan asıl ürünün. ambalaj. fiziksel bir ürüne bağlı olabileceği gibi fiziksel bir üründen bağımsız olarak da sunulabilir(Kotler. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ürün ve Hizmet Mal veya hizmet. esas olarak fiziksel nitelikte olmayan ve herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan. Ürün ve hizmet arasındaki ilk ayırım. kalite. Berkowitz’e göre (1996. Ürün kavramı hemen hemen tüm pazarlama literatüründe fiziksel malları. 2004:96). karşılanmadığında ise ızdırap ve acı veren bir duygudur. ürünün faydalarının oluşturacağı bir tatmini satın alır. Somut bir mal. Sağlık hizmetleri tarafından ortaya konulan ürün ise. pazarlama karması elemanlarının asıl ve önemlisidir.) şüphesiz hizmetleri de barındırmaktadır. Pazara sunulacak herhangi bir mal veya hizmet yoksa. 201). sınanılabilirlik kapsamı ya da satın almadan önceki tecrübe edilebilirliğidir. yer. fikirleri. tıbbi bakımın veya başka bir anlatımla bir hastalığın veya tıbbi dengesizliğin önlenmesi. marka ve satıcının hizmet ve imajını içeren somut ve soyut nitelikler setidir. Hizmetin üretimi.1.7. fiziksel niteliklerin ötesinde görünenden daha fazlasını satın alırlar. soyut bir hizmet. htiyaç: karşılandığında insana haz veren ve tatmin sağlayan. ürün ve hizmetin dokunulabilirlik (maddilik) derecesi. Belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma özelliği bulunan ve değişime konu olan herşeyi ürün olarak düşündüğümüzde karşımıza çok geniş bir ürün yelpazesi çıkacaktır ve bu yelpaze için çok çeşitli ürünlerle birlikte( siyasi adaylar. yönetim tarafından belirlenen hizmetler ile öngörülmüş sosyal ve beslenme hizmetlerini de kapsamaktadır.2003:42-43). fiyat. Bu sebeple sağlık hizmetleri olarak ortaya konulan ürünün tanımlanması oldukça zordur. 1988: 477). fikirler. kontrol edilmesi veya yönetilmesi olarak kabul edilmektedir (Sezer. rekabet üstünlüğü kazanmasına yardımcı olur(Öztürk. kişi ya da fikir bir ürün olabilir. sağlık bakımı sağlayıcılarınca sunulan hizmetleri temsil etmektedir. Rotarius. Pazarlamanın odak noktası ürün ve hizmeti müşteri ihtiyaçlarıyla buluşturmaktır. fikirlerden oluştuğunu belirtmiştik. . Bir ürün kavramının üç boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Hizmetler bir nesneden ziyade performanstır (Lovelock ve Writz. Bura da kısaca hizmeti tanımlayacak olursak. Sigorta kuruluşları ile çalışanlar (hastane çalışanları) ikincil müşteri olarak kabul edilmektedir (Liberman. hizmet. Bir başka deyişle. Ürün. sosyal davalar. 2001: 26). Daha önceki bölümlerde de hizmetin özelliklerinden söz etmiştik. 1999: 34). birisi tarafından diğerine önerilen herhangi bir davranış veya faaliyettir. bir örgütün müşteri ihtiyaçlarını tatmin etme çabalarının odak noktasını oluştururlar. hizmetleri kapsayacak bir biçimde tanımlanmaktadır. pazarlama karmasının diğer elemanları da ancak bir mal veya hizmetin varlığı halinde anlam kazanır. fiziksel boyutları içerdiği gibi belirli standartlarla ölçülemeyen bir maldır. ülkeler. tüketici.(Stanton. mübadele olayından ve dolayısıyla pazarlama çabalarından bahsetmek mümkün değildir. Bu yüzden. stili ve ürün yelpazesi diğer unsurlarla birlikte bir örgütün müşteri ihtiyaçlarını rakiplerinden daha etkin karşılayarak. Bunlar. O halde ihtiyaç kavramını da kısaca açıklamakta yarar var. hastalar ana müşteri olarak görülür.1991:168-169 Ürünlerin fiziksel mal ve hizmetlerden. Ürünlerin özellikleri. renk. Bu. endüstriyel mallar. Bu çalışmada sağlıkta ürün. 0 halde tüketiciler. Ürünler.

konfor. planlama sistemlerini. • Gerçek (somut) ürün.1. Gerçekte tüketiciler malın gerçek fiziksel özelliklerinden çoğu kez habersizdir. Genişletilmiş (Zenginleştirilmiş) Ürün dokunulur malla birlikte sunulan. programları. Fakat bu hizmetlerin yanı sıra sundukları. ambalajlama özelliklerindeki değişiklikler de küçük olsa bile farklı mamul yaratır. kolay program dilini. Örneğin çok az tüketici benzin ya da aspirinin kimyasal bileşimini bilir. Sağlıkta sunulan hizmetler. kanser teşhis programları. 991: 168). bilgisayarı kullanma eğitimini. kullanım kolaylığı getirecek ek hizmetler. Çekirdek ürünü saran. romantizmi rahatlığı gibi yararları sunar. Özde ürün aynı olmakla birlikte markalarıyla farklılaştırılmaktadır. güvence. . Örneğin Efes ve Tuborg ayrı mamullerdir. aynı zamanda yerleştirmek ve çalıştırmak için gerekli hizmetleri. beğenilmediğinde iadesinin kabulü gibi ilave hizmetler üründen beklenen yararları arttırır. Aspirin ağrıları dindirir. Benzin ulaştırma için güç sağlar. herhangi bir bozulma olayında çabuk tamir edilme güvencesini vb. Tasarım. Bir markanın diğerine tercih edilmesinde mamulle birlikte sunulan hizmetlerin de düzeyi önemlidir. hizmetlerin müşteriye sağladığı faydadır.1. garanti. Etzel ve Walker.2.• Jenerik ( çekirdek) ürün. Örneğin. kalite. hava yolu işletmelerinin hepsi ulaştırma hizmeti sunmaktadır. Siyasi bir partinin ürünü bir politikacı adayıdır. geniş çapta çekirdek hizmetlerden oluşurlar. • Çekirdek yada Öz üründür. Örneğin bir tatil köyü. Benzer şekilde yüz kremi satın alan müşteri. Örneğin bilgisayar satın alan bir tüketici sadece bilgisayarın kendisini değil. dakiklik. montajı. Çekirdek hizmetler. pazardaki mevcudiyetlerinin tehlikeye girme olasılığı yüksektir (Yükselen. Aksi halde. . nezaket vb. 1998: 248). 7. güneşi. biçim. renk. müşterilerin (tüketicilerin) problemlerini çözmek için sunulan soyut faaliyetleri veya süreçleri kapsamaktadırlar. 1996: 201). ağırlama. Çekirdek Hizmet ise. Jenerik (Çekirdek) Ürün Tüketicinin bir üründen elde etmeyi umduğu yarardır. onunla birlikte gelen çeşitli özelliklerdir. üründe müşterinin istekleri doğrultusunda değişiklikler yapılması. ürünün temel fonksiyonunu daha iyi yerine getirilmesini sağlayan. kremin kimyasal ve fiziksel niteliklerini değil gençliğini güzelliğini satın almaktadır. Malların onlar için ne yapabildiği önemlidir. boyut. Açık kalp ameliyatları. talimatları. 7. Ürün teslimi. gerektiğinde eve kadar taşınması. Bir kanser derneğinin ürünü sigara içmenin zararları gibi bir fikir olabilir(Stanton. ödeme koşulları. şletmelerin çekirdek hizmetlerini iyi bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. kumu. marka ve ambalaj gibi niteliklerden oluşur(Arpacı ve Diğerleri. satın almaktadır. Tüketiciler bu malları istek tatmin edici özelliklerinden ötürü satın alırlar. 1992:76).1. Dokunulur Ürün (Somut) Tüketiciye sunulan fiziksel madde ya da hizmettir.1. laboratuvar ve röntgen hizmetleri sağlık işletmelerinin sundukları çekirdek hizmetlere örnek olarak verilebilir (Berkowitz. Yarar sağlayan bir ürün dokunulur bir madde olmayabilir.3.

4. ABD de Kate Altork ve Douglas Dedo isimli iki araştırmacı (plastik cerrahlarına hizmet pazarlaması eğitimi vermektedir) hastaların doktor ofisine nasıl reaksiyon gösterdiklerini araştırmış ve sonuç olarak. genel temizlik ve bakım hizmetleri. bir çok hastanın eğer doktor ofislerinde kendilerini tedirgin hissetmeleri nedeni ile ameliyatlarını iptal ettirdiğini. bekleme salonlarında yetersiz çöp kutusunu istememektedir. şeker kasesinin. Hastalar canlı çiçeklerin.) gibi hizmetlerden oluşur (Usta. Etzel ve Walker. teknik hizmetler. 991: 168). 2000:7).ek hizmetler bir şirketin diğerine tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır(Stanton. çarşafların yıkanması ve değişimi vb). Hastalar doktor ofisindeki duvarlarda cilt kanserli hasta posterlerini. hastanelerde asıl hizmetlerle birlikte verilen tıbbi olmayan dolaylı hasta bakımı. kola takılan plastik kimlik halkaları. . Ayrıca bekleme odasında başı bandajla sarılmış başka hastalar tarafından rahatsız edilmek istememekte. kendilerini bir hastanede hissetmek yerine bir kaplıcada (health spa) hissetmek istediğini ortaya koymuştur. Bu araştırma sonuç olarak estetik cerrahi hastaları. penceresi bulunan aydınlık muayene odalarını istemektedir.2 de sağlık hizmetlerinde çekirdek ve genişletilmiş ürüne örnek olarak tansiyon hastasının tansiyonunun kontrol alınması verilmiştir. ev idaresi hizmetleri (hasta odalarının temizliği. 2004:109). 7. kapalı ve penceresiz muayene odalarını. teknik yetenek kadar hastaya gösterdiği davranış ve onunla iyi iletişim kuracak fiziksel çevrenin yaratılmasının da önemli olduğunu vurgulamıştır (Lovelock ve Writz. ameliyat olmuş hastalarından (postoperative patients) ayrı odada olmak istemektedir. Usta bir cerrahın hizmet pazarlamacısı gibi düşünmesi gerektiğini. toplum sağlığı hizmetleri (çevre hizmetleri. Şekil 7. Bu araştırmadan da görüleceği üzere hasta memnuniyeti ve hekim tercihinde çekirdek hizmet kadar kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetlerde büyük önem taşımaktadır. telefonların. doktorunu değiştirdiğini görmüştür. . ambulans hizmetleri vb. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ürün ve Hizmet (Devamı) Sağlık hizmetlerinde genişletilmiş hizmetler ise. su soğutucularının bulunduğu bekleme odalarını. rahat olmayan plastik sandalyeleri.1. mefruşatı.

2. fiyat. Yukarda ki açıklamaların ışığında mamul ya da ürün kavramı şu şekilde tanımlanabilir.tr/~altunr/stratejik/hafta5. • Atmosfer (Fiziksel Çevre): Hizmetin sunulduğu mekanlar dış görünüş itibariyle sunulan hizmetle ilgili ipuçları vermeli ve hizmetin kalitesi konusunda çağrışım yapmalıdır. nsanlar böyle bir hizmetten erişim kolaylığı ve zaman faydası nedeniyle yararlanıyorsa ve bu süreçte kalabalık bir kuyruk ve uzun bir bekleme süresi varsa hizmetin erişilebilirlik boyutu eksiktir. • Tüketici katılımı: Hizmet sunulurken müşteriden bazı bilgiler vermesi.(http://web. Örneğin bankaların destekleyici bir hizmet olarak sundukları elektronik/telefon faturası ödemeleri ancak erişebilirlik. Yeni bir hizmet bu hizmete erişebilirlik. Çekirdek ve Genişletilmiş Hizmet Kaynak: Karafakioğlu. Bu sebeple. Atmosfer duyulara hitap ederler ve duyularla algılanırlar. Tüketim (Consumption) ve Ayrılma (Detachment) • Müşteriler Arası Etkileşim: Bu konu özellikle oteller. ambalajlama. hizmet sağlamak için kullanılan mallar (örneğin. bekleme salonları. Fiziksel çevre ile ilgili başlıca duyu kanalları görsel.sakarya. Dolayısıyla hizmet sunumunun geliştirilmesi bütünleşik bir süreçtir. 7. bazı dokümanları doldurması ya da bir makineyi kullanması beklenebilir. Malların ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Ürünlere yönelik sağlıklı stratejiler belirleyebilmek için pazarlamacıların mal ve hizmetlerin özelliklerinden hareketle. turistik hizmetler açısından son derece ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. sınıflandırmalar yapmaları gerekmektedir. satıcının ünü ve hizmetlerine ilaveten. Mallar iki türde olabilir.1. Genişletilmiş hizmet sunumunda hizmet öğelerinin iyi planlanması gerekir. hastaların tüketimi için aktarılan ürünler (örneğin.Genişletilmiş Hizmetin Öğeleri şunlardır.edu. • Hizmet Sunum Sistemi ile Müşteri Arasındaki Etkileşim: Bir çok hizmetin sunumunda müşteri katılımı kaçınılmazdır. bu tür hizmetlerin sunumunda müşterilerin birbirlerini negatif şekilde etkilemelerini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.Şekil 7. Diğer taraftan çekirdek hizmeti destekleyici ve sunumunu kolaylaştırıcı hizmetlerin uygun bir biçimde sunulması rekabetçi üstünlük için güçlü bir kaynak oluşturmaktadır. Bu bölümde malların ve hizmetlerin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmasına kısaca yer verilecektir. gıda) ve hastaların hizmet alımını kolaylaştırıcı destek hizmetleri (otopark. etkileşim ve müşteri katılım boyutları açıkça belirlenmeden pazara sunulmamalıdır.) (France. danışma ofisleri vb. Bir restoranın bulunduğu bina restoran hissi verecek şekilde bir dış tasarıma ihtiyaç duyacaktır. renk. Ürün veya mamul. 1992: 33).pdf/1207-2005) • Ulaşılabilirlik: Hizmet veren mekanların hedef kitlenin kolay ulaşımına imkan tanıyacak şekilde kurulması gerekmektedir. Grover.1998:117-118 Sağlık hizmetlerinde ürününün birkaç mal ve hizmeti kapsadığı görülmektedir. Malların Sınıflandırılması .2. etkileşim ve katılım boyutlarıyla tasarlanırsa başarılı olur.2. koku ve dokunmadır. medikal ekipman). Bu katılımın 3 safhası vardır: Katılım (Joining). Müşterinin bu sürece ne kadar iyi hazırlandığı ya da bunu yapmaya ne kadar istekli olduğu hizmeti iyileştirebilecektir. 7. işitsel. kalite ve markayı içeren dokunulabilir veya dokunulamaz özellikler bütünüdür.

Mallar tüketicilerin ya da kullanıcıların satın alma davranışlarına göre; tüketim ve endüstri malları, dayanıklılık durumlarına göre; dayanıksız mallar, dayanıklı mallar olarak sınıflandırılmaktadır. Başka bir sınıflama ise; tarımsal ürünler ham maddeler, örgütsel mallar, tüketim malları şeklindedir (Peter ve Donelly, 1998:99).

Şekil.7.3: Malların Sınıflandırılması Kaynak: Arpacı ve diğerleri, 1992.79; Timur, 1996:51’ den uyarlanmıştır.

7.2.1.1. Tüketim Mallarının Sınıflandırılması
Tüketim malları en geniş kullanım alanı olan mallardır. Tüketim malları; türü, miktarı ve tüketici satın alma davranışlarının tekrarına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılır. Bu açıdan tüketim mallarını; • kolayda mallar, • beğenmeli mallar, • özelliği olan mallar ve aranmayan mallar şeklinde gruplandırıldığı görülmektedir.

2.1.1.1. Kolayda Mallar
Bunlar, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkları, az miktarda , sık sık ve en kolay biçimde, en yakın yerden satın almak istedikleri mallardır. Tüketici, alımda fiyat ve kalite yönünden karşılaştırma yapmaya gerek duymaz; zira, bu tür karşılaştırmalardan sağlanacak muhtemel fayda, harcanacak zamana ve emeğe göre önemsizdir.(Mucuk,1987:132) Kolayda malların en büyük özelliği fiyatlarının çok düşük olmasıdır. Bu mallara en iyi örnek olarak genellikle kibrit verilir. Kibritin markasına ya da fiyatına bakmayız, aslolan ateş yakmasıdır. Üretici açısından kolayda malların satışını arttırmak için yaygın dağıtım politikası gütmesi gerekir. Üreticiler marka bağlılığı yaratacak şekilde malın reklamını yapar. Alış verişte genellikle kendin seç-al yöntemi kullanılır. Kısa ömürlü ve fiyatı düşük mallardır. Sağlık açısından her hangi bir yerden alabileceğimiz basit ağrı kesicileri de bu sınıfa koyabiliriz.

7.2.1.1.2. Beğenmeli Mallar
Bunlar, tüketicinin fiyat, kalite, renk, biçim ve modaya uygunluk bakımından karşılaştırmalar yaparak aldıkları mallardır. (Mucuk,2001:120). Bu gruba giren mallar genellikle iki gruba ayrılır; (a)homojen mallar; kaliteleri benzer ancak fiyatta önemli farklar vardır. Farklı markalar taşımalarına rağmen tüketici nezdinde esas itibariyle birbirinin aynısı veya çok yakını olan mallardır. Bulaşık makinesi türünde mallar bu gruba örnek verilebilir, (b) heterojen mallar; kalite ve nitelik bakımından farklı olarak algılanan mallardır, mobilya takımları buna örnek olarak verilebilir. Dağıtımında genellikle seçimli dağıtım yöntemi uygulanır ve üretici ile perakendeci arasında bayilik ya da benzeri ilişki vardır. Pazarlamacılar bu malları tüketicilerin gözünde diğer mallardan farklılaştıracak mark yaratmak zorundadır. Bu malların satışında satış personeli önemli bir rol üstlenir. Beğenmeli mallar genellikle alternatifleriyle aynı çarşı, sokak, bölge vb. yerlerde satılır. Örneğin bir alışveriş merkezinde spor giyim mağazaların aynı katta ve koridorda olması gibi. Amaç tüketicinin farklı alternatiflere daha kolay ulaşabilmesinin yanı sıra üreticinin de tüketiciye daha rahat ulaşmasını ve kendini göstermesini sağlamaktır. ki taraflı bir fayda söz konusudur. Alternatif çok olduğu için beğendirmek ve tutundurmak için çok fazla reklama ihtiyaç duyulabilir. Sağlık sektöründe buna örnek olarak benzer hizmetleri veren sağlık kuruluşlarını verebiliriz.

7.2.1.1.3. Özellikli Mallar
Tüketici bu malları özellikle arayıp bulur. Tüketici özel bir markaya sadıktır ve onu bulmak için büyük zaman harcar. Genellikle fiyatı yüksek tüketim mallarıdır. Aranan özellikler bir kişiden diğerine değişim gösterir. Özellikli mallar her yerde satılmayıp, ancak ün yapmış

belirli yerlerde satılır ve seyrek satın alınır. Örnek olarak, Rolex saat, kürk, pırlanta,elmas, sony disk çalar vb. verilebilir(Arpacı ve diğerleri, 1992: 81). Özellikli mallarda en önemli şey beklide marka imajıdır. Ferrari ya da Porche bir otomobil gibi. Sağlık sektöründe ise özellikle estetik cerrahi alanında özellikle ünlülerin alanında marka olmuş cerrahlara yaptırdığı özellikli estetik operasyonları bu sınıfa sokabiliriz.

7.2.1.1.4. Aranmayan Mallar
Bu tip mallar ihtiyaç gerek duyulmadığı sürece tüketici tarafından bilinmeyen ya da bilinse dahi satın alınmak istenmeyen mallar veya hizmetlerdir. En yaygın örnek olarak mezar taşı verilir. Sağlık sektöründe de bireylerin hastalanmadıkları sürece almayacakları ilaçlar ya da yaptırmayacağı tetkikler buna örnektir. Aslında sağlık hizmetlerinin tedavi hizmeti genel anlamda aranmayan hizmetler sınıfındadır diyebiliriz.

7.2.1.1.5. Malların Sınıflandırılması (Devamı)

Tablo 7.1: Malların Sınıflandırılması Kaynak: Berkowitz, 1996

7.2.1.2. Endüstriyel Malların Sınıflandırılması
Endüstriyel mallar diğer malların üretiminde kullanılmak üzere satın alınan mallardır. Burada bir malın endüstriyel mal sayılmasındaki en önemli ölçüt, kullanılış amacıdır. Örneğin domates, en son tüketiciler satın aldığında tüketim malı, salça üreten bir işletme tarafından satın alındığında endüstriyel malı olmaktadır. Bir malın endüstriyel mal sayılabilmesi için mutlaka üretilecek malın bünyesine germesi gerekmemektedir. Üretilecek malın imaline yardımcı olan ya da sağlanmasını kolaylaştıran mal ve hizmetler de endüstriyel mallar olarak sınıflandırılırlar. Endüstriyel

mallar sıklıkla orijinal kaynağından veya birkaç aracıdan satın alınır. Büyük miktarda alınır ve uzun dönemli sözleşmelerle satın alınırlar. Endüstriyel mallar kullanıcı isteklerine göre sipariş edilir. Bir çok pazar genellikle coğrafik yapıya göre odaklanır. Örneğin, demir-çelik otomobil vb. Belirli endüstri mallarında pazarda tüketici birkaç satıcı ile sınırlıdır. Bu tür pazarlara dikey (Vertical market) pazar adı verilmektedir. Bazı endüstri malları, büro malzemeleri gibi , çok farklı tedarikçiden satın alınır ki bu tür pazarada yatay Pazar (horizontal market) adı verilmektedir. Endüstriyel mallar nihai malların üretimindeki işlevine bakılarak sınıflandırılmaktadır. Bu mallar üretimde dolaysız olarak kullanılan mallar (hammaddeler) ve üretime destek olan mallar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

7.2.1.2.1. Üretimde Dolaysız Olarak Kullanılan MallarBu tür mallar üretilen nihai mamule tümüyle girerler ve üretim süreci
içerisinde ana girdilerden birini oluştururlar(Ecer ve Canıtez, 2004:172). Bu tür mallara örnek olarak hammaddeler ve işlenmiş/yarı işlenmiş maddeler ve parçalar verilebilir. Hammaddeler: Üretilen malların kısmen ya da tamamen içine girerler. Bunları da tarım ürünleri ve doğal hammaddeler olmak üzere iki alt gruba ayırmak mümkündür. Tarım ürünlerine, buğday, mısır, pamuk, tütün, meyve, hayvansal ürünler, vb. gibi maddeler girmektedir. Doğal hammaddeler ise, madenler, orman ve su ürünleri gibi maddelerden oluşmaktadırlar. Her iki grup hammaddenin birbirinden çok farklı biçimlerde pazarlandığının bilinmesi gerekmektedir (Arpacı ve diğerleri, 1992:82). Üretim Gereçleri ve Parçaları Daha önce üretilmiş olan endüstriyel gerek ve parçalar da üretimde kullanılır. Gereçler üretime girmeden önce tekrar işleme tabi tutulurlar. Endüstriyel parçalar ise, biçimleri değiştirilmeden üretilen mala eklenirler. Kumaş yapımında kullanılan iplik, pasta yapımında kullanılan un, Diet kola içindeki potasyum benzoat, üretim gereçlerine; elbiseye dikilen düğme, otomobile takılan lastik, akü ise, endüstriyel parçalara örnek olarak gösterilebilir.

7.2.1.2.2. Üretime Destek Olan MallarÜretime destek
olan mallar sınıfındaki ürünler, nihai mamule ya kısmen çok az oranda girer veya üretimi destekleyerek, hiçbir şekilde nihai ürüne girmez ( Ecer ve Canıtez, 2004:174; Akat, 2001:89). Üretime destek olan mallar detaylı bir şekilde aşağıda sınıflandırılarak açıklanmıştır. Yatırım Malları (ana tesisat ve donanımlar) Başka malların üretiminde kullanılan, üretilen malın parçası haline gelmeyen, uzun süre kullanılan, pahalı mallardır. Bunlara imal edilmiş endüstriyel mallarda denmektedir. Örneğin, tekstil üretimi için imal edilmiş tezgahlar, hava taşımacılık işletmelerinin kullandıkları uçaklar, fabrika binası olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş binalar, yatırım mallarına örnektirler. Bu malların en önemli özelliği ait oldukları işletmelerin üretim kapasitelerini belirlemesi. Örneğin ameliyathane için ameliyat oda sayısı ve ameliyat masaları, radyoloji departmanı için ACT scanner bu gruba girmektedir. Yardımcı Araçlar ve Aksesuar Bunlar, üretilen malın içine girmeyip, üretim işlevini kolaylaştıran ve üretim için kolaylaştırıcı mallar olarak ihtiyaç duyulan endüstriyel mal türleridir. Örneğin,

berber. televizyon servisi. Hizmetlerin sınıflamasında kullanılan bir kriterde hizmetlerin insan temelli veya makine temelli oluşudur(şekil 7. doktor. Seyrek satın alma ve yavaş tüketimleri. beyaz eşya . daha az sıklıkta satın aldığımız ve çok daha uzun süre kullanılabilen. marangoz ve danışman gibi kişisel hizmetlerden. 7. Bunlar. soyut unsurlardan oluşan ve mallara oranla farklı olan taşımacılık hizmetleri. soyut mallardır. vb.2. Endüstriyel Hizmetler Elle tutulmayan. danışmanlık hizmetleri gibi. 7. • Dayanıklı Mallar • Hizmetler 7.3. sigortacılık gibi çok değişik elle tutulmaz eylemlerden oluşur(Arpacı ve diğerler. yararlar ya da tatminlerdir. takım elbise. konaklama. • Dayanıksız Mallar. gıda ürünleri. .konaklama hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi kısa veya uzun süreli yararları kapsar.fabrika içinde kullanılan yükleme ve boşaltma makineleri büroda kullanılan yazı ve fotokopi makineleri hastanelerde hemşire deskleri gibi. akaryakıt gibi ürünleri kapsar. otomobil gibi ürünlerden oluşur.2. 1992:78). gibi. Otomobil.1.1. Endüstriyel bakım ve onarım. mühendis ve muhasebeci gibi mesleksel hizmetlerden. Hizmetlerin Sınıflandırılması Hizmetlerin sınıflandırılması konusuna daha evvelki bölümlerde değinilmiş olmasına karşın.1. Kitap yazımında kullanılan bilgisayar yazım programları gibi.3. bu malların.2. Dayanıksız Mallar Günlük hayatımızda sık sık satın aldığımız ve bir ya da birkaç kez kullandığımız. daha önce de sözü edildiği üzere. sigara. Dayanıklı ürünler ise.2. mobilya.3. Dayanıklı MallarUzun bir kullanım süresi ve olan ve ekonomik ömrü boyunca kullanılma özellikleri olan mallardır.4). gazete. tencere.1. taşımacılık. internet erişim hizmet sağlayıcısı. sınırlı dağıtım yüksek kar marjı ve çoğunlukla kişisel satış ağırlıklı tutundurma yollarıyla satışlarını zorunlu kılar. genellikle yok olan. mali.hukuki danışmanlıklar. Hizmetler ise.2. buzdolabı.2. Firmanın olağan faaliyetlerinin yürütülmesinde gereksinim duyulan ve kullanılan mallardır. HizmetlerSatışa sunulan faaliyetler.1. 7. konunun daha iyi anlaşılması bakımından yinede kısaca burada değinmekte fayda bulunmaktadır.3.2. Somutluk Özelliklerine(Dokunurluk Derecesine) Göre Mallar Bu ölçüte göre de mallar üç grup altında incelenmektedir.3. taksi şoforü. 7.

Bu gruplar:( çöz.eğitim gibi hizmetler emek yoğun özellik gösterirken. Örneğin sağlık hizmetleri profesyonel hizmetlere örnek verilebilir.Yani müşteri bizzat orada bulunmalıdır hizmet esnasında çünkü sağlık hizmetleri eş zamanlı olarak tüketilmektedir. .Şekil 7.4: Hizmet Sınıflaması Kaynak: Thomas. Sağlık hizmetleri ise hem malzeme yoğun hem de emek yoğun bir sektördür.kuaförlük . iletişim ulaştırma işleri ise malzeme-yoğun özellik gösterir.Profesyonel hizmetler ve profesyonel olmayan hizmetler olarak ayrılmakla beraber profesyonel hizmetler karmaşıktır.2005:70-71) • Pazar yada müşteri tipine göre:Tüketici ve işsel(endüstriyel) hizmetler ve hizmet ürünleri olarak sınıflandırılabilir.Örneğin . iletişim. 1978:61 Hizmetleri daha evvelki incelemeden farklı olarak beş grup altında toplayarak da incelemek mümkündür.berberlik. • Emek Yoğunluk derecesine göre: Örneğin tamir.Buna karşın sağlık hizmetleri ise rekabetçi bir özellik gösterir. telefon operatörleri oligopol pazar tipi özelliği gösterir. sinema gibi hizmetler sayılabilir. kamu hizmetleri tekel pazar tip gösterirken. kuru temizleme.Öte yandan. • Müşteri temas derecesine göre: Sağlık hizmetleri yoğun müşteri teması gerektiren hizmetlerdendir. • Hizmet sunucusunun becerisine göre:Hizmet sunucusunun becerisi bu sınıflandırmada mühimdir.

sağlıklı kişilerin. Tedavi edici sağlık hizmetleri birinci basamak. Kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşları daha ziyade kamuya ve vakıf ve derneklere ait sağlık kuruluşları iken. Bu hizmetler ise çoğunlukla kliniklerde ve hastanelerde verilmektedir (Tengilimoğlu. Tedavi edici sağlık hizmetleri.3. 2000: 19). kar amaçlı sağlık kuruluşları ise sermayesi özel sektöre ait sağlık kuruluşlarıdır. yaşam kalitesi ve yaşam süresinin yükseltilmesini amaçlamaktadır (Kavuncubaşı. . koruyucu sağlık hizmetleri. çevrenin güvenli hale getirilmesi. ikinci basamak ve üçüncü basamak olmak üzere üçe ayrılmaktadır. o Sekonder Koruma: Sağlığın bozulma olasılığı karşısında. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri: Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri. aşılanma. rehabilite edici sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri şeklinde ifade edilmektedir. 7. hastalık veya yaralanma dolayısıyla bozulan fizik. yaşam kalitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerdir. Çıtak. hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile yapılan düzenlemeler. Koruyucu sağlık hizmetleri ayrıca kendi içinde. anlaşılırlığını kolaylaştırmak amacıyla dört ana bölümde incelenmekte ve tanımlanmaktadır. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri: “Rehabilitasyon. kişisel ve toplumsal düzeyde erken tanı ve tedavi önlemlerinin alınmasıdır. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması Gerçekte sağlık hizmetleri bir bütün olmakla birlikte. diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla gerçekleştirilir. koruyucu sağlık hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin bu dört bölümünü şu şekilde açıklayabiliriz: • Sağlığın korunması. 2000: 11): o Primer Koruma: Kişisel ya da toplumsal düzeyde sağlığı geliştirmek amacıyla. sağlık durumu bozulan kişilerin. • • Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasında kullanılan bir diğer sınıflamada . tıbbi rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. sağlık durumlarını daha üst düzeye yükseltmek için sağlanan hizmetlerdir. • Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: Tedavi hizmetleri.2. bedensel ve zihinsel sağlık durumu. hastanın yeni durumuna uyumunun sağlanarak. temel olarak hekim sorumluluğunda. Bu önlemler ise şunlardır (Tokay. 2000: 46). Sağlığı koruyucu önlemler başlıca üç düzeyde ele alınmaktadır. kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. o Tersiyer Koruma: Hastalığa bağlı olarak gelişebilecek sakatlık ve kalıcı bozuklukların en aza indirgenmesi. 2003: 49).Örneğin kamu hastaneleri daha çok kar amaçsız iken.• Hizmet sunucusunun amacına göre :Hizmet sunucusunun amacına göre oluşan bu sınıflandırmada. tedavi edici sağlık hizmetleri. fiziksel ve duygusal yönden iyi durumda olmak için gereken önlemlerin alınmasıdır. dengeli beslenme. Bu tür hizmetlerde temel sorumluluk bireylere aittir. Özalp. eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir. Sağlığın geliştirilmesi. mental ve sosyal fonksiyon gücünü yeniden kazandırmak ve hastayı eski çalışma alanına göndermek veya azalan gücüne daha uygun bir iş için hazırlamak amacıyla yapılan tıbbi ve cerrahi etkinlikler ve sosyal çalışmalardır” şeklinde tanımlanmaktadır (Akar. kar amaçlı ve kar amaçsız olarak ayrılmaktadır. özel hastaneler daha çok kar amaçlıdır. Bu dürt bölüm klasik olarak. kar amaçlı sağlık kuruluşları ve kar amacı olmayan sağlık kuruluşları şeklinde yapılan ayırımdır. Bu hizmetler.

Örneğin Sigorta şirketleri sadece yaşam sigortası değil. bir arada üretildikleri ve/veya dağıtıldıkları ve/veya tüketildikleri için aralarında talep ve/veya maliyetler açısından yakın ilişkiler bulunan hizmetlerdir. Her sağlık işletmesinde hizmet hatlarında aynı sayıda hizmet bulunmaz.1998:119-120). dağıtılan veya aynı fiyat marjına düşen ve birbirinin yakını olan ürünler grubudur(Berkowitz ve diğerleri. Örnekte Anne ve Çocuk Sağlığı biriminde farklı beş hizmet verildiği için genişlik beştir ( doğum. . Onkoloji(kapsamlı kanser merkezi). kasko.(Karafakioğlu.jinekoloji. Sağlık Kurumları çin ürün/Hizmet Karması ya da Bileşimi Bütün işletmeler hangi ürün ve hizmetleri sunacağına karar vermek zorundadır. yangın. Bunlar “ Acil. aynı tür ihtiyaçlar sınıfı içerisinde beraberce kullanılan. pediatri. Başka bir tanımla ürün/hizmet hattı. Beko firmasının üretip satışa sunduğu tek kapılı. Hizmet bileşiminin “uzunluğu” hizmet hatlarının sayısına bağlıdır. bir devlet hastanesinin hizmet bileşimi dokuz hizmet hattından oluşabilir. satılan. Her hizmet hattının “ genişliği” ise o hizmet karmasında yer alan farklı hizmetlerin sayısı ile ölçülüdür. yöneylem araştırması. üretim mühendisliği hizmetleri vermektedir. şletmeler gerek iç ve gerekse dış pazarlara yönelik çeşitli mal ve hizmetler sunmaktadır. bir işletmenin sahip olduğu tüm “hizmet hatlarını” ve bu hatları oluşturan hizmetleri ifade eder. Radyoloji. 1994: 289). şletmelerin pazara sunduğu ürünlerin tamamına ürün karması ya da yelpazesi adı verilmektedir. Sağlık kurumlarında hizmet grubu ‘dar’ olarak yada ‘geniş’ olarak belirlenebilir. . Psikiyatri. Yönetim danışmanlık şirketleri sadece organizasyon çalışmaları değil eğitim. Bir başka deyişle hizmet hattı(bazı kaynaklarda hizmet dizini olarak kullanılmaktadır). derin donduruculu ve no frost vb gibi buzdolaplarının her biri mal çeşididir. Dermatoloji ve “Göğüs Hastalıkları” olabilir. bulaşık makinesi. Beko firması yalnızca buzdolabı üretmemekte. yoğun bakım) diğer cerrahi bölümü içinse üçtür(Şekil 7.5). Anne Çocuk Sağlığı.3.7. doğum sonrası hizmetler. Cerrahi. kaza. Nöroloji. çamaşır makinesi. Hizmet karması/bileşimi kavramı. ütü vb ev araçları üretmektedir. Bunlar buzdolabı mal dizisini oluştururlar. Hastaneler açısından bakacak olursak. Bunların her biri mal dizini ya da hattını oluşturmaktadır.

Bir firmanın tüm mal dizilerindeki mal derinlikleri toplanıp toplam mal dizisi sayısına bölünürse. B hastanesinin göz kliniğinin derinliği A hastanesine göre daha fazla olduğu söylenebilir. derinlik. her bir ürün sınırının içindeki alt başlıkların sayısını ifade eder. Örneğin Eczacıbaşı firmasının Diş Macunu dizisinde. Mal Karması Derinliği Bir firmanın her ürün hattı/dizisi içinde her bir malın kaç değişken çeşidinin olduğunu ifade eder. Bunda mantık rakip bir firmadansa kendisinin pazara aynı malla girmesinin daha iyi olacağıdır(rakip firmanın aynı ürünle pazara girişinin önlenebileceği düşüncesidir). Bazen işletmelerin aynı türde /aynı özelliğe sahip ikinci hizmet ürettikleri görülmektedir. 1996: 210 dan uyarlanmıştır. Öyle ise Grin diş macununun mal derinliği dörttür. firmanın ortalama mal karması derinliği bulunur.1. Uzunluk yelpazedeki farklı ürün sınırlarının sayısını ifade ederken. 7. Çoğu hastane sadece birkaç hizmet bileşeni ile hizmet sunmayı yeğlerken(kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi) bazıları da geniş bir hizmet bileşimi ile hizmet sunmayı yeğleyebilir(üniversite hastaneleri gibi). Derinlik her bir hizmetin kendi içindeki büyüklüğünü ifade eder. büyük ve küçük boy. Örneğin. Örneğin A hastanesi Göz kliniğinde 20 yatak bulunurken. tek ve iki renkli olmak üzere dört değişken Grin Marka diş macunu çeşidi vardır. bir hastanenin göz polikliniği varken ve kendi hastanesinin göz polikliniğinden hasta çalacağını bildiği halde farklı bir göz polikliniği açması. B hastanesinde 30 yatak varsa.3.5: Devlet Hastanesi Ürün Karması/Hizmet Bileşimi Kaynak: Berkowitz.Şekil 7. .

sancı odası. herhangi bir ürün hattı içerisindeki farklı ürün sayısını ifade etmektedir. ilk bakım ünitesi gibi alt gruplarla .Şekil 7. doğum odası. onkoloji gibi hizmetlerin hepsi bir ürün hattı olarak değerlendirilebilir.6: Ürün hattında Derinlik Kaynak: Berkowitz. Örneğin doğum bölümü. organizasyon tarafından öngörülen ürün hattı sayısını ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinde ürün karması temel klinik bilim dalları ve hastanın fonksiyonları açısından incelendiğinde daha geniş bir biçimde değerlendirilmektedir. organizasyonun önerdiği durumun. en. boy ve derinliği olarak tanımlanır. aynı jenerik ihtiyaca cevap veren alternatif ürün sayısını ifade etmektedir. Ortopedi. tüp bebek. Ürün hattındaki her ürünün derinliği olduğu düşünülür. Derinlik. Boy. En. 1996: 211 Özetle ürün karması.

Sony ve yeni tutar. tam hizmete imkân verir. Sağlık kuruluşlarının da diğer işletmeler gibi yaşamlarını sürdürüp. kan yoluyla diyaliz. bir ürünün sürekli satılması imkansızdır. • Pazar için yeni ürün: gelişmiş ülke pazarlarında bulunmakla birlikte. Hazır pazar payı vardır. Kısaca herkesin yeni ürün kavramından anladığı şeyin farklı olduğu görülmektedir. Risk fazla Yüksek fiyat uygulanabilir. Çünkü bu girişimler hem sağlık kuruluşunun kaynaklarının boşuna harcanmasına. 7. Saç vitamini içeren _ Araştırma eksikliği . Görüldüğü gibi ne kadar çok ürün hattı sunulabilirse. karından diyaliz (peritonel diyaliz) veya evde diyaliz şeklinde olabilir.dağıtım kanalı aynıdır. AR-GE maliyeti yüksektir. Örneğin. uzun süre hayatta kalabileceklerini düşünmek zordur.2000:306). Adaptasyon PanasonıcVHS. özellikle gelişmekte olan ülkeler için. Yeni Mamul ve Hizmet Geliştirme Süreci Tüketici zevk ve tercihlerinin sürekli değiştiği. Pazar payı düşük. Pazarı bölümlendirmek içinde derinlik olması faydalı olacaktır. teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve yoğun bir rekabetin bulunduğu bir ortamda. ( slamoğlu. Pazarlama açısından yeni ürün üç değişik anlamda kullanılabilir.incelenebilir. Bu sınıflamaya ilave olarak yeni ürün kapsamının daha da geniş olduğu görülmektedir. zaten kıt olan kaynakların israfına neden olur Yeni ürün kapsamı oldukça geniş bir kavramdır. Diyaliz ürünleri derinlik bakımından sınıflandırılırsa. (“genişliği” oluşturan) o kadar fazla çeşitte hastalık tedavi edilebilir. Yeni ürün kavramı fiziksel mallarda olduğu gibi ufak tarz değişikliklerinden önemli yeniliklere değin geniş geniş bir yelpaze olabilir. 1992:31-38). hattaki diğer ürünler için walkmen de olumsuz fikir oluşturur.rekabet çoktur. Ne kadar “derin” olunursa.2’de verilmiştir. böbrek ve mesane hastalıklarıyla da ilgilenir.Yukarıda verilen yeni ürün çeşitlilerinin pazarda sağladığı avantajlar ve dezavantajlar Tablo-7. Hemodiyaliz tedavisi elementleri ise. nefroloji bölümünde ürün hattının uzunluğu diyaliz olarak tanımlanabilir. laboratuar ve diğer ekipman şeklinde sıralanabilir (France ve Grover. Nefroloji bölümü böbrek nakli. diyaliz makinesi. Çünkü bu durumda hastalığın tedavisi için.. Aynı zamanda. Bulaşık deterjanının ev temizliğinde kullanılması vs. planladıkları kar miktarlarını gerçekleştirebilmeleri ancak pazara yeni hizmetler sürerek veya hizmetlerinde değişiklik yaparak. AR-GE maliyeti düşüktür. Yeni ürün tipi Gerçek yenilik Avantajı Dezavantajı Örnek Epilady Büyük kar getirir. Yeni mal ve yenilik olgularını ihmal eden işletmelerin. hem de onun kamu oyundaki imajının sarsılmasına neden olur. olabilir. farklı müşteri ihtiyaçlarının tatmini o denli fazla olur.4. başka kurumlara sevk ihtiyacı ortadan kalkar.VCR Hat Genişletme Markayı sürekli gündemde Ürün kötü imaj yaratırsa Compaq Laptop. doktor. Fakat önemli olan ürünün hedef kitle için yeni ürün olmasıdır. Uzun bir ürün hattı. yeni ürün pazara daha önce hiç sunulmamış mal veya hizmet (icat). Yeni kullanım alanı yaratma Pazar için Yeni üretim maliyeti yoktur. Türkiye pazarında olmayan bir mal veya hizmeti üretmek de yeni mal veya hizmet anlamında düşünülebilir. Ancak bunun masraflı ve riskli bir iş olduğu unutulmamalıdır. • cat anlamında yeni ürün. • şletme için yeni ürün: şletmenin ürün karmasına eklediği yeni bir mal veya hizmet kalemi.

Araştırma süreçlerini geçerek laboratuarda incelemeye alınan 10 bin molekülden 1 tanesi yeni ilaç olarak kullanıma sunulabilmektedir. • Yeni mal kavramının geliştirilmesi ve test edilmesi aşaması. 1992: 102)(Şekil 7. • Yeni mal kavramı ile ilgili pazarlama stratejisinin geliştirilmesi aşaması. 2004:196-202) • Yeni mal geliştirmede şu aşamalardan geçilerek. Mc Graw Hill.). Son yıllarda yeni ilaç maliyetleri neredeyse iki kat artmış durumda. Hazır pazar payı vardır ve Tüketici direnci ile fiyat rekabeti karşılaşabilir. • Yeni mal düşüncesinin oluşturulması ve fikir yaratma aşaması. Yeni bir ilacın piyasaya sunulması 12-15 yıl alan bir süreç ve bu süreninde çok önemli bir kısmı klinik araştırmalarla geçmektedir. yüksek bilgi ve teknoloji ve buna bağlı olarak da oldukça fazla miktarda araştırma-geliştirme bütçesi gerektirir. 5 yıl evvel ki maliyetse 500 milyon dolar olarak saptanmıştır.eski.2: Yeni ürün çeşitlerinin pazardaki avantaj ve dezavantajları Kaynak: Barry FEIG. artırabilir(maliyeti düsük ise) şampuanlar. New York 1993.7 Yeni Ürün Geliştirme Süreci (http://www. Şekil 7. • Pazara sunma ve ticari kılma aşaması. 03. gelişmiş ülkeler ve çok uluslu şirketler aracılığıyla geliştirildiği ve daha sonra genişleyen pazarlar ve azalan sabit maliyetlerle birlikte diğer pazarlara yayıldıkları gözlenmektedir Sağlık hizmetlerinde yeni ürün geliştirme çalışmaları maliyetli bir iştir. • Pazar testleri (pazarlama sınaması) aşaması.2006) den uyarlanmıştır .danismend. • şletme analizi (ekonomik analiz) aşaması.işletme için yeni ürün Yeni nesil ürün sonucu kötü sonuçlanabilir. cat anlamında yeni ürünler.com/konular/pazarlamayon/PAZARLAMA%20ILETISIMI%20VE%20STRATEJILERI. Bu tür ürünlerin ise büyük oranda belirtilen imkanlara sahip olan. Geliştirilen her on iki ilaçtan biri güvenlik ve etkinlik testlerini başarıyla geçebilmektedir.s. Örneğin 2004 yılında ilaç sektöründe yeni ürün geliştirme maliyeti 800 milyon dolardan 1 milyon dolara çıkmış. Tüm bunlardan dolayı da yeni ilaç geliştirme gerçekten pahalı bir süreci kapsamaktadır. Sürekli yeni nesilleri çıkan PC’ler Tablo 7. 2004 yılındaki maliyetlerdeki bu artışın nedeni ise fazla denek kullanımı ve klinik araştırma sayısının artması olarak gösterilmektedir. • Malın fiziki olarak geliştirilmesi aşaması. • Yeni mal fikirlerinin ayıklanması aşaması. sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir (Arpacı ve başk.7.The New Products Workshop.01. 9’dan uyarlanmıştır.(Capital.htm.

Ne yeterli bir taleple karşılaşmayacak fikirler üzerinde ısrar edilmeli nede işletmeye önemli katkı sağlayacak fikirler dikkatsizlik nedeni ile gözden kaçırılmamalı. tüketim malları üreten firmalarca daha sık uygulanır. muhtemel satış miktarı vb. aracı firmalardan oluşur.4. eski bir ürünün . 7. (Timur. Bu şekilde bir değerlendirme sürecinde gerçekleştirilme olasılığı yüksek olan fikirler bir sonraki aşamaya aktarılır. Hastane yönetimleri yeni hizmet geliştirilme sürecinde hasta şikayetlerini dikkate almaları gerekir. müşteriler. şletme dışındaki yeni ürün fikirleriyle ilgili kaynaklar ise. yeni ürün geliştirme ile ilgili kavramsal çabalar tamamlanmış olur ve bu analizler ‘sonucunda başarılı olma olasılığı görülen yada yüksek olacağı düşünülen fikirlerin fiili olarak üretilmesi aşamalarına geçilir. üretim ve finansman bölümleri yöneticilerinin katılımı ya da onlardan görüş alınması gerekir. üretim. iyinin bulunmasını sağlamak için çok sayı da fikir toplanması gerekir.com).1. Ürünü Geliştirme Aşaması şletme analizleri olumlu görülen ürünler ya doğrudan yada ürünün ve pazarın özelliklerine göre model üretimi yoluyla somut hale dönüştürülür. zaman zaman da doğrudan yenilik araştırmaları işletme tarafından yaptırılabilir (www. 7. kriterlere göre detaylı bir biçimde analiz edilir.7.5. şletme AnalizleriÜçüncü aşamaya gelen fikirler.3. finansman kaynakları.4. Bu nedenle. tüm bölümlerde ve özellikle pazarlama. yeni bir ürün üretmek için veya yeni özellikler dahil etmek için geliştirilmiş yöntemler düşünebilirler ( Cengiz. 7. Çeşitli bilimsel yöntem ve modellerin kullanıldığı işletme analizleri basit bir tahmin işi olmayıp. şletme içi kaynaklar olarak. Bu noktada.4. şletme dışındaki kaynaklardan yeni ürün fikirlerinin toplanmasında ise genellikle ikincil verilerden hareket edilmekle birlikte. işletme içi ve dışı kaynaklardan olmak üzere genelde iki kaynaktan toplanabilir. Fikir Aşaması Toplanan çok sayıdaki fikir. Fikir Aşaması Fikirlerin büyük bir çoğunluğu ürün haline dönüşemese de.gencbilim. pazar ve talep şartları. gerçekleştirilebilir olma bakımından değerlemeye tabi tutulur. Kodak ve General Motors gibi firmalar bu tür planlar uygulamaktadır. rakipler.Toyota. 2002: 26-31).4. araştırmageliştirme bölümlerinde çalışanlar sayılabilir. her yeni ürünün hareket noktası fikirdir. 7. 1996:93).4. pazarlama. öneri kutuları ve yarışmalar yoluyla yeni üretim fikirleri ortaya atmaları için cesaretlendirilebilirler. Bu aşamada ürünün tasarımı ve özelliklerinden daha ziyade.1. maliyet ve fayda analizleri. Örneğin yüksekliği ayarlanabilir sedye ve yatakların geliştirilme fikri hastalardan gelmiştir. Böylece. esaslı bir şekilde organize edilmiş bir bilimsel araştırma konusudur. pazarın beklentileri ve pazara uygunluk kriterlerine dikkat edilmelidir. Toplanan fikir sayısı arttıkça iyi fikirler ve daha başarılı yeni ürünlerin sayısı da artmış olacaktır. araştırma-geliştirme. Çalışanlar. Pazar Testleri Pazar testleri endüstriyel kullanıcılara hitap eden firmalardan ziyade. araştırma kuruluşları. şletme açısından yeni ürünler. Çalışanlar. Yeni ürün fikirleri. üretim teknolojisi.4.

Ayrıca. etkin ve bütünleşik pazarlama stratejilerini gerektirir( Cengiz.Bunlara ilave olarak gerekli izin ve onayları alabilmek için yerel ve merkezi otoritelerin de ikna edilmesi gerekmektedir. Bir sağlık kuruluşu. Bunun için de genellikler iş akış tabloları kullanılır. 2002: 26-31). Bir hayat sigortası poliçesi tasarlamak için fiziksel özellikleri araştırmak gerekli değildir. giderleri karşılayabilecek gelir elde edemeyeceğini bile bile kendisini gerekli olan bir sağlık hizmetini geliştirmekle zorunlu hissedebilir. yine bir banka hizmetinin tasarımı finansal analiz yeteneği gerektirir. piyasa potansiyelinin ve fizibilitesinin belirlenmesi ile yapılır. Bu aşamada. 7. Tıbbi işlemlerle ilgili tasarım yapmak bir doktorun sahip olduğu nitelikleri ve tıbbi bilgiye gerektirir. 1997: 154-169) • Sürecin aşamaları mantıklı bir şekilde mi düzenlendi? • Üretkenliğin ve kalitenin arttırılması için bazı aşamaların çıkarılması yada eklenmesi söz konusu olabilir mi? • Her aşamadaki kapasiteler denge halinde mi? . Ticarileştirme ve Pazara Sürme Pazar testleri ihtiyacı hissedilmeyen ya da pazar testleri başarıyla sonuçlanan yeni ürünlerin kitlesel üretimine geçilir ve ürünün özelliği ile pazar ve rekabet şartlarına göre ürün hedeflenen pazar bölüm veya bölümlerine dağıtılır. çünkü bunların insan davranışı ve imaj gibi soyut kavramları da yansıtması gerekir. Pazar testleri aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri.4. bunların sonunda da sonuç tasarıma ulaşılır. lk değerlendirme. Hizmet söz konusu olunca ise bu özelliklerin belirlenmesi daha zor olur. Bu adımların özellikleri detaylı bir şekilde belirlendikten sonra iş tanımları. personel eğitim programları ve performans ölçümleri bu özellikler göz önüne alınarak hazırlanır. müşteri odağının ve insan etkileşimi derecesinin farklı olmasıdır.yeniden tasarlanmış ya da markası yenilenmiş ürünler vb. analizi ve testi yapılır.6. Bu tarz bir grafik sunum hizmet üretimini gayet açık bir şekilde gözler önüne serer ve kolaylıkla anlaşılmasını sağlar. 7. Tutundurma çabalarıyla üründen haberdar edildiklerinde. Bu da hizmetin sunumu sırasında izlenen adımların detaylı bir şekilde incelenmesiyle olur. malat ve hizmet sistem tasarımları arasındaki farklar. durumlarda pazar testi aşaması gerçekleştirilmeden doğrudan ürünün ticarileştirilmesi ve pazara sunulması aşamasına da geçilebilir.5. ürünün fiyatı. tüketicilerin aradıkları yerde kolaylıkla yeni ürünü elde edebilmeleri önemlidir. Mal ve hizmet tasarımı arasındaki en büyük fark hizmet tasarımında değerlendirilebilecek fiziksel özelliklerin bulunmamasıdır. markası. ambalajı. mümkün olduğunca yeni ürüne talebin olabileceği ve dolayısıyla işletmenin moral açıdan zorlanmayacağı bir pazar bölümünün belirlenmiş olmasıdır. Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Hizmet. Hizmet tasarımı işlerin nasıl yapılacağı metotlarının incelendiği bir süreçtir. Hizmet sektöründe bunlar daha yoğun olduğu için taleplere daha hızlı cevap verilebilmesi için daha esnek olunması gerekir. Hizmet tasarımında aşağıdaki gibi bazı temel sorulardan yararlanılır:(Aytuğ. 1997:154-169). dağıtım kanalları ve satış sonrası hizmetleriyle tam olarak hazır olması önemlidir. Bu ise. yeni bir hizmet geliştirilmesi için böyle bir hizmetin gerekli ve yararlı olduğu konusunda sadece sağlık kuruluşlarındaki kişileri ikna etmek yeterli değildir. daha sonra da prototip tasarımı. malat sektöründe ürünün sahip olması gereken teknik özellikler son derece açık bir biçimde belirlenmeli. Ancak yine de belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet elemanları işlerinde kendilerinden ne beklendiğini bilirler ve müşterilere her zaman yüksek kalitede servis vermelidirler(Aytuğ. karşılanmamış ihtiyaçların tatmin edilmesi düşüncesi ile başlar.

yeni ürünlerin başarısız olma nedenleri şu şekilde sıralanabilir.7. biraz bekleyelim. Bazıları yeni mal veya hizmetlere karşı son derece duyarlı iken.com). rekabet şartları ve rakiplerin muhtemel hareket tarzları dikkate alınmaksızın ya da çok fazla önemsenmeksizin geliştirilen yeni ürünlerin bir kısmı ise. Bu insanlar çok sayıda bilgi kaynağına sahip. • Öncüler(Innovators) adını vereceğimiz birinci gruba giren kişiler. Bu durum sağlık hizmetlerinde de sıksık karşılaşılır. Hartline. yan etkisi olup olmadığını görelim ondan sonra hizmet talebinde bulunuruz şeklinde bir düşünceye sahiptir. pazardaki ikame ürünler. ABD ‘de 77 firmanın ürettiği 11.gencbilim. Sağlık . Bazı aileler yeni tedavi yöntemine sıcak bakmazlar. 7. • Erken ve Geç Çoğunluk (Early and Late Majority): bu iki grup nüfusun büyük bir kısmını oluşturur(Şekil 7. • Önemsiz farklılaştırmalar üzerinde odaklanmak. bu nedenlerle başarısız olabilmektedir (www.• Sistemin hangi noktalarında müşteriyi memnun etmeyecek hatalar oluşabilir ve bu hatalar nasıl düzeltilebilir? • Kalite hangi noktada ölçülmeli? • Müşterilerle nerede temasa geçilmeli. nsanların yenilikler karşısında tutumları bir değildir. yüksek eğitim düzeyinde ve risk almayı seven kişilerdir(Berkowitz. Bu yüksek orandaki başarısızlık bir pazarlama stratejisi geliştirmeden önce hedef kitlenin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde test edilmesi gereğinin önemine işaret etmektedir. Pazarda benimsenip ve yaygın olarak kullanılması zaman alır. Bu grubun bilgi kaynağı aile fertleri ve yakın arkadaş grubudur. yüzde olarak her toplumda azınlığı oluşturur. 1998:130)Bunlar. Yeni ürünlerin başarısız olmalarında çok sayıda faktör rol oynayabilir. • Kaygısız veya lgisizler (Laggards): Bu grup en son adoptasyon gösteren kişilerdir. Yalnızca yiyecek ve içecek sektöründeki yeni ürünlerin %80’i hüsranla sonuçlanmaktadır(Ferrell . diğerleri bunu benimsemezler. Tüketici Kabul Süreci Yeni bir ürün toplum tarafından hemen kabul görmez. Yeni ürünleri çabuk benimserler ancak gizlilik içinde gerçekleştirirler.Geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. • Çok küçük pazar bölümlerine odaklanmak • Pazarlama stratejilerini bir bütün olarak geliştirememe • Pazar ve rekabet şartları. Erken çoğunluk biraz temkinli ve birçok informal temaslar sonucunda karar verirler. Lucas. Yeni ürün ve hizmetler toplumun büyük çoğunluğunca kullanılmadıkça. • Yanlış zamanlama. • Eşsiz bir ürün yaratma endişesi. 7.000 yeni ürünü kapsayan bir çalışma bu ürünlerin üretildikten sonra beş yıl içerisinde ancak %56’sının piyasada olduğunu ortaya çıkarmıştır. 2002: 113).Fiyat bilinci yüksek ve şüpheci bir duyguya sahiptirler. 1996:225).8). Yeni ürünlerin Başarısızlık Nedenleri Yukarıdaki sürece göre geliştirilmiş çok sayıdaki yeni ürünün pazarda başarısız oldukları da bir gerçektir. Yapılan araştırmalar yeni ürün ve hizmetleri kabul açısından müşterilerin beş ana grupta toplandığını göstermiştir(Karafakioğlu. bu noktalarda çalışanlar olumlu bir imaj yaratmak için hangi prosedürleri ve işlemleri izlemeliler. Ancak genel olarak bakıldığında.6. Birçok işletme öncü ve erken benimseyen müşteri profiline sahip olmak ister. • Erken Benimseyenler (early Adopters): Bunlar yenilikleri öncülerden hemen sonra benimseyen ve bulundukları sosyal sınıfta lider durumunda olan insanlardır. Geç çoğunluk ise yeni ürünlere şüpheci bir yaklaşım sergilerler ve ekonomik ve sosyal sınıf olarak alt düzeyde yer alırlar. ondan yararlanmazlar.

1996: 226 7. maldan mala.8. pazardan pazara hatta firmadan firmaya. sunuş.işletmeleri de böyledir. yeni Pazar bölümleri ve yeni üreticiler bulunmasına göre Değişiklik gösterebilir. Piyasadaki teknolojik değişim hızına (bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi). Şekil 7. ülkeden ülkeye. biyolojik bir benzetme ile.Bunlar.Çünkü bu personel sağlık kuruluşlarının önemli satış gücünü oluşturur(Karafakioğlu. 1987: 113). farklılıklar olabileceğini kabul etmekle birlikte. • • • • • • • Mal yaşam eğrisinin şekli ve uzunluğu. . 1996:226). bir firmanın mamullerinin satışlarının zaman içinde gelişimini. Berkowitz. olgunluk ve düşüş aşamalarıdır. Pazar ve tüketicilerin malı benimseme derecelerine Toplumsal ve kültürel gelişmeye.8: Yenilik Kabul Eğrisi Kaynak: Berkowitz. 1998:132. Rakip firmaların pazara girme hız ve kolaylıklarına Mal için yeni kullanım alanları. Sağlık kuruluşları toplumda lider kişileri tanımlayıp ürün tanıtımlarını bunlara yaparlarsa ürünlerin kolay benimsenmesi sağlanabilir. Öncelikle ürünlerini kendi çalışanlarına. her malın süresi ve şekli önceden bilinmeyen bir yaşam dönemi (eğrisi) olduğu varsayımını ileri sürer(Arpacı ve diğerleri.hekim ve hemşirelerine – ürünlerini tanıtırlar. kimi ürünlerde çok uzunken kimi ürünlerde çok kısa olabilmektedir.Ürün yaşam seyri ürüne göre bazı aşamaları itibariyle değişiklik gösterse de genelde 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu kavram. Sağlık Hizmetlerinde Ürünün Yaşam Seyri ve Pazarlama Ürünün yaşam seyri kavramı uzun süredir işletmecilik literatüründe tartışılan konulardan biri olarak kendini göstermektedir. büyüme. Üniversite hastane ve hekimlerince kabul edilmiş ilaç ve tıbbi cihazların daha çabuk yaygınlaşmasına neden olur. Model. çeşitli dönemler veya aşamalar halinde inceleyen basit yapılı bir model olarak ortaya atılmış bulunmaktadır (Mucuk. 1992:. Ürün yaşam seyrinin uzunluğu üründen ürüne değişmekte.

lk alıcılar tarafından tekrar satın alınma olasılığı ortadan kalkacaktır. pazar potansiyellerinin saptanması ve pazarlama planlarının düzenlenmesini belirtir. yeni bir malın piyasalardaki başarı oranı 1/40’tır. Yeni bir ürün pazara sunulmuştur. Giriş-Sunuş (Tanıtma) Dönemi Geliştirme dönemi ürünün yaratılması. Gelişmiş ülkelerde. Bunlardan birisi ikame hizmetler ya da rakip mallara göre yüksek fiyat uygulama stratejisidir. Yüksek fiyat stratejisi izlemek organizasyonun. Ürün kalitesi müşterinin beklentilerini karşılayacak seviyede olmalıdır. Bu alıcıların fiyata duyarlılığı düşüktür. Yüksek fiyatın ikinci temel avantajı . Fiyat: Ürün hayat seyrinin bu aşamasında fiyatlandırma iki ana stratejiden birini takip eder. Hayat seyrinin bu aşamasında pazarlama karmasının her bir unsuru için farklı düşünceler vardır. Pazarda rekabet ortaya çıktığı zaman fiyat düşürülebilir. ağır bir tempo ile artmaktadır. Hayat seyrinin bu aşamasında kaliteden yoksun olan ürün büyüme aşamasına ulaşmada zorluk çekecektir. Bu yüzden yeni ürün geliştirilmesi işleminin maliyeti yüksek olur. Maliyetler ise yüksektir ve tipik olarak zarar söz konusudur (Mucuk. Pazara ilk giriş durumunda olduğundan ürün henüz bilinmemekte ve tanınmamaktadır. Bu oran yeni bir mal için her 40 yeni görüş ve fikirden ancak birinin başarılı olduğunu belirtmektedir (Aytuğ. bu ilk alıcılar yoluyla yüksek kar sağlamasına.Şekil 7. 1997: 142). Herhangi bir ürün ya da hizmet için yüksek fiyatın avantajlarından biri fiyatı ne olursa olsun ürünü satın almak isteyen alıcıların bulunmasıdır. Ürünü deneyen ilk alıcıları olumsuz etkileyecektir. Hizmet pazarlamasında hayat seyrinin sunuş aşaması özellikle daha zordur. ürünün pazara ilk kez girdiği zaman ortaya çıkar. yeni ürün geliştirme maliyetini karşılamasına izin verir. Berkowitz’e göre (1996:211:214) ürün hayat seyrinin ilk aşaması olan sunuş. 1987: 115). Ürün: Bir ürünün sunuş aşamasında ana düşünce kalitedir. Yeni ürünlerin pazarda sürüm olanakları bulamama olasılığı vardır.1. Her iki yaklaşımında avantajları ve dezavantajları vardır. Ya da organizasyon düşük fiyat stratejisi izleyerek yeni ürünü piyasaya sürer ve rakiplerinden daha düşük fiyat verir.8. Satışlar oldukça düşük olup.9: Ürün Yaşam Seyri 7. Hizmet dağıtımının çoğu bir süreç ve personel gerektirdiğinden iç denetimler çok önemli olacaktır.

imajdır. 1987: 116). Yeni bir ürün ya da servis için şirket ilk talebi yaratmalı ya da bu yeni hizmet için ilgi toplamalıdır. Bazıları başarılı ürünü aynen taklit ederken. 7. bazıları daha iyi dizaynlarla ve ürün çeşitleriyle rekabete girişirler. Hizmetler personel ve süreç gerektirir. Pazar. Büyüme (Gelişme Veya Kabul) Dönemi Ürüne olan talep artmaya başlar ve satış gelirleri hızla çoğalır. talebi teşvik etmesi ve rekabeti önlemesidir. . Büyüme aşaması pazarlama karışımının en maliyetli aşamasıdır. şimdi rakiplerde işin içine girince promosyonun amacı ürün tercihini geliştirmektir. Yeni ürün pazara süren yenilikçi (öncü) firma önemli ölçüde kar sağlar. Bunun yanında ürün yaşam seyriyle ilgili pazarlama karması konuları da değişmeye başlar. Promosyon: Promosyon. talebi olumsuz etkiler. Az sayıda ve seçici dağıtım politikası benimsenir. ürün karmasını genişletip genişletmeyeceği temel karardır. Yeni bir ürünün özellikleri hakkında pazarı bilgilendirmek önemli ölçüde çaba gerektirir. Yüksek fiyat ürünü aranılan bir mal haline getirir.Yüksek fiyat stratejisinin dezavantajı açıktır. Sürekli gelişme güçlü pazarlama çabalarını gerektirdiği için büyük miktarda negatif yönde para akışı beklenmektedir Ürün: Yaşam seyrinin bu aşamasında organizasyonun.8. Organizasyon her bir birimin maliyetini ve bunun yanında şirkete sağlayacağı karı kapsayan düşük fiyatı belirlemek için her bir birimin maliyetini tespit etmelidir. Bu çeşitlemelerin amacı ürünün yeni pazar alanlarına girişini sağlamaktır.Çünkü rakipler öncü firmanın sağladığı karın farkına varınca pazardan pay almak isterler ve kendi mal ve hizmetlerini piyasaya sürerler. sunuş aşamasının temel parçalarından biridir. Organizasyon hizmeti verimli olarak dağıtmak isterse yüksek fiyat. Talebin fiyat esnekliği iyi belirlenmeli ve fiyat ile talep arasında ideal denge oluşturulmalıdır.2. Ürün yaşam seyrinin büyüme aşamasında kişisel satışlar daha önemli hale gelir. fiyat dokunulabilir bir unsur olduğundan müşterilerin hizmetin kalitesini anlamalarında tek yoldur. Yer: Büyüme aşamasında pazarlama stratejisinin odak noktası pazarlama karması elemanlarının dağıtımıdır. Fiyat: Büyüme aşamasında fiyatlandırma kararı ürünün sunulduğu ilk fiyata ve şirketin ürün grubunu genişletip genişletmemesine bağlıdır. (Mucuk. Satışlar artmaya devam ederken karlılık maksimum düzeye doğru yükselir ve dönem sonuna doğru azalmaya başlar. 1996:214). Düşük fiyat stratejisinin temel sınırlaması ürünü üretme maliyetinin ne olduğunu iyi anlamayı gerektirmesidir. Organizasyonlar genelde orijinal ürünün çeşitlemelerini sunarak ürün grubunu genişletirler. planlı tıbbi bakım konusunda insanları eğitmektir olarak seçmiştir. Bu dönem kalkış dönemidir. Düşük fiyat stratejisinin avantajı. Temel zorluk ürünün ilk kez açığa çıkmasını sağlamaktır. Hizmetlerde yüksek fiyat stratejisi izleme konusunda önemli bir sebep daha vardır. ABD de Sağlık Bakım Örgütleri olan HMO (Health Care Maintance Organization ) belli bir topluluğa ilk girdiğinde tanıtımda ana amaç olarak. Örneğin Sony walkman’ inin daha az özellikleri olan ve orijinaline göre daha ucuz materyallerden yapılmış versiyonlarını sunar. Promosyon: Sunuş aşamasındayken promosyondaki amaç dikkat çekmeyi sağlamaktı. Ancak. Hizmetler dokunulamaz olduğu için. Örneğin uluslar arası ilaç firması olan Glaxo Welcome yeni bir migren ilacı hakkında nörologları eğitmek için promosyona çok para harcamıştır(Berkowitz. Bir ürünün sunuş aşamasındaki fiyatını yükseltmek zordur. Yer: Ürün yaşam seyrinin sunuş aşamasında dağıtım alanı sınırlıdır. Berkowitz’in dediği (1996:215) gibi diğer satıcılar pazara girdiği zaman temel zorluk şirketin ürünü ya da hizmetini tercih anlamına gelen seçici talebi oluşturmaktır. Aynı zamanda yüksek fiyat stratejisi rakipleri pazara girme konusunda teşvik eder. Reklam. marka bilincini yaratmalıdır. tekelci rekabet piyasası niteliğindedir. Rakipleri pazara girmeye başlarlar.

Pazarlama yöneticileri bu dönemde başarı elde edebilmek için olgunluk aşaması boyunca strateji seçiminde en azından dört seçeneğe sahiptir. 1987: 116). Örneğin bir sağlık bakım organizasyonu kayda değer bir dönüş sağlamayan yerlerdeki bazı acil servisleri kapatma kararı alabilir. Ürün yaşam seyrinin düşüş aşamasındaki hizmetler finansal kaynakların oransız bir payını tüketebilir. Olgunluk DönemiTalep artış hızı yavaşlar ve çoğunlukla ikame edici talep varlığını sürdürür. (1) yeni bir ürün imajı geliştirmek . sonra da en yüksek düzeyi aşarak düşmeye başladığı bu dönem genellikle uzun bir dönemdir. Ürün satışlarının önceleri yavaşça yükselmeye devam ettiği. (2) bu ürünleri kullanacak yeni kullanıcılar bulmak ve onları ikna etmek. 2002: 116). yaşam seyrinin düşüş aşaması tüm organizasyonlar için zordur. (4) yeni teknoloji uygulamak. Karlar da düşmeye devam eder (Mucuk. Rekabet sertleşirken karlar düşüş gösterir. Promosyon: Bu aşamada promosyon mevcut müşterileri elde tutmayı kapsar. Sayısız rakip pazara girmiştir. tutundurma masrafları artarken bazı rakipler fiyat indirimlerine başvurur. yaşam seyrinin bu aşamasında satışlar düşmeye başlar. Son seçenek hizmetin karşılığını almaktır . (3) yeni uygulamalar keşfetmek ve bunları ürün için kullanmak. kinci seçenek ürünü ya da hizmeti satmak için başka bir şirketle anlaşmaktır.8.7. 7. Satışlardaki düşmeden çok önce başlamış olan karlardaki düşme. En zor seçenek hizmetten vazgeçmektir. Göreli olarak çok az seçenek vardır. Ana ürün konusu organizasyonun önceki sunuş ve büyüme aşamalarına dönmesi için yeniden yapılanmaya yardım edecek yeni alanlar geliştirmektir. Hizmetin büyümeye devam etmeyeceği kabul edilmelidir. Ancak.3. 1987: 116). Örneğin Mc Donald’s müşteri sadakatini korumada bir yol olarak çocuklar için farklı promosyonel ürünler sunmuştur. Kraft Foods firması Jell-o ürünü için satışların düşüş gösterdiği dokuzuncu yılda yeni bir ürün imajı oluşturmak için yoğun bir şekilde reklam kampanyası düzenledi. Gerileme (Düşüş) Dönemi Ürünün hayat seyrinin son döneminde satışlardaki düşme hızlanır. Berkowitz’e göre (1996:216). Zira. Bugün Jell-o Amerikalı çocuklar arasında çok iyi bir statüyü yeniden kazandı(Ferrell . Genelde sadece karlı kanallar korunur. Bu yaşlı nüfusa sahip birçok toplulukta ortaya çıkar. Firma zarara katlanabileceği ana kadar ürünü satabilir veya bir başka firmaya satmak için gerekli çalışmaları yapabilir. Yer: Bu aşamada dağıtım kararı göreli olarak basittir. Geleneksel endüstrilerde kuponlar ya da promosyonel oyunlar mevcut müşterilerin geri dönüşünü sağlamak için kullanılır. Ürün: Yaşam seyrinin bu aşamasında oldukça az ürün kararı bulunur. Örneğin. Olgunluk aşamasının bir belirtisi marjinal rakiplerin iş alanından çıkmaya başlamalarıdır. Bu aşamada tipik olarak bazı marjinal rakiplerin iş alanından çıkışını sağlayan saldırgan fiyat hesaplamaları vardır. Birçok tüketici yeni ürünleri keşfetmeye ve denemeye başlar.8. Fiyat: Yaşam seyrinin olgunluk aşamasında fiyatlandırma çok daha rekabetçi hale gelir. Artık yeni ürünler eskisinin yerini alırlar. Lucas. Berkowitz’e göre ise (1996: 217). daha tutucu müşteriler ürünü satın almaya devam ederler.4. daha da belirgin hale gelir (Mucuk. Ürünü sonlandırmayı düşünen bir firma o üründen bütün pazarlama desteğini geri çeker. Hartline.

pazar değiştirme ve ürünü yeniden konumlandırma (Berkowitz. Farklılaştırılmamış strateji kullanımında hizmet daha büyük pazar alanlarına hizmet etmek için konumlandırılır.7. Yeni Kullanıcılar Bulmak: Bir ürünün yaşamını uzatmanın üçüncü yolu yeni pazar hedefleri aramaktır. Kanada Toronto’daki Shouldice Hastanesi dikkatini uzmanlaşmış kısa süreli Fıtık (hernia) tedavisinde topladı.1980 li yıllara kadar yatırarak uzun süreli bakım tercih edilirken son yıllarda ayakta ve evde . Ürünü Yeniden Konumlandırma Bir şirket bir ürün ya da hizmet sunarken öncelikle ürünü pazarda nasıl konumlandırmak istediğine karar vermelidir. Farklılaştırılmış stratejide ise hizmetler tüm pazarı kapsayan çok sayıdaki parçanın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilir. Bu stratejiler ürün değiştirme. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin daha sık kullanımını teşvik etme konusunda bazı güçlü etik eleştiriler bulunmaktadır.1. Büyüme stratejisi (Growth market strategy) gelecekte büyüyecek olan pazar alanlarını hedef alır.9.2. Niche strateji dar bir pazar alanı ya da alanlarını seçmeyi kapsar. ürünün kalitesini. Mass Pazar stratejisi ile bir firma farklılaştırılmış ya da farklılaştırılmamış bir yaklaşım izleyebilir. Bir ürünü ilk kez konumlandırmada birkaç alternatif vardır: Hedef pazar stratejileri Mass (kitle pazarlaması). Ürün Değiştirme Ürün değiştirme stratejisi. Bu ürünün yaşam seyri. Niche ve Growth Pazar (büyüme pazarlaması) stratejileridir.9. Şirket ürünün kullanımını arttırmaya ya da yeni kullanımlar. Ürün Yaşam Seyrini Değiştirmek Pazarlama yöneticileri için ürün yaşam seyrini etkileyen dış faktörleri etkilemek imkansızken ürünün yaşamını uzatmak için kullanabilecekleri üç strateji vardır. 7. Dişleri her yemekten sonra fırçalamanın önemli olduğu uzun zamandır diş macunu üreticileri tarafından dile getirilmektedir. Yeni Kullanımlar Yaratmak: Bu strateji ürünün kullanımı için yeni yollar belirlemeyi içerir. Cleveland Clinic ilaç departmanında tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan hastalara yardımcı olmak için bir koltuk geliştirildi. performansını ya da görünümünü değiştirmeyi kapsar. 7. diğer büyük tıbbi merkezlerin hastalarının kullanımı için teknolojiyi satmaya karar verdi. Bir ilaç ilgisiz bir problemin tedavisi için de faydalı bulunur olmuştur. Hastane bu hizmeti yalnızca Kanada’da değil Amerika’da da sunmaktaydı. kullanıcılar yaratmaya çalışır.9. cilt kanserinin ilk aşaması için yeni bir kullanım oluşturularak. Bu koltuk aslında kliniğe gelen hastalar için düşünülmüştü. Ürünün yaşam seyrini uzatmak için klinik. önemli ölçüde uzatıldı. 1996:219-221). Sağlık sektöründe ilaçlar için yeni kullanımlar belirlemek yaygınlaştı. Mass stratejisi (kitle pazarlaması) ile şirket pazardan en fazla sayıda tüketiciye ulaşmak için ürün konumlandırma yoluyla daha büyük pazar alanını etkilemeye çalışır. Kullanımı Arttırmak: Bir ürünün daha sık kullanılmasını teşvik etmek geleneksel endüstrilerde yaygındır. Retin-A aslında akne tedavisi için kullanılan bir kremdir. özelliklerini. Örneğin hastaneler büyüyen pazar bölümünde hedef olarak onkolojiyi seçmiştir. Arm&Hammer kabartma sodası bu strateji ile bir ürünün yaşam seyrinin uzatılmasına iyi bir örnektir. Bir hastane endüstriyel tıp programına yeni hizmetler eklemeye karar verebilir. Ürün konumlandırma bir ürünün tüketicilerin kafasında nasıl algılandığını ifade eder. Pazar Değiştirme Ürün yaşamını uzatmak için alternatif bir yaklaşım pazar değiştirmedir.

Gerek tek bir ürün. tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar.tr--12-07-2005) Marka. sayılar.edu. (http://web. ürünün üstün ve zayıf yönlerinin müşteriler tarafından nasıl algılandığı ortaya konabilmektedir. müşteri sadakatı yaratma. kimlik oluşturma gibi amaçları yerine getirmesinin girişimci için faydaları sonsuzdur. “marka imajı” geliştirmeye çalışmalıdır. gençlere. Kodak. kişi adları. Yeni pazarlar için yeni hizmetler geliştirmek ise bu stratejiler içinde en zorudur. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.10. diğer bir deyişle. şletme bakımından marka kullanmanın yasal korunma dışında çeşitli faydaları vardır (Mucuk. harfler. Hizmet şletmelerinde bu stratejiler özetle aşağıda sıralanmıştır. 7. bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. bilinmek isteyen girişimci. Microsoft ve Marlboro’dur. 1993: 49).gov.tr) Dünyanın en fazla bilinen markaları McDanold’s. seçilecek marka arasında yakın bir ilişki vardır. şekiller. 1990. düşük gelirlilere pazarlaması ikinci stratejinin bir örneğidir. terim. Gillette. malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. sözcükler. Mercedes-Benz. Bankaların kredi kartlarını kadınlara. gerekse işletmesinin adıyla toplumda tanınmak. Yeni hizmet fikirleri işletmenin içinde gelişebileceği gibi. Konumlandırma ile. Müşterinin zihinde yaratılan marka imajı ile. araştırma ve geliştirme ya da pazarlama araştırmaları gibi çalışmaların sonucunda da oluşabilir (Öztürk. Markanın Avantajları • • • • • • • • • Satın alanlara yardımcı olur Satın alma aşamasını hızlandırır Psikososyal kimlik ve statü sağlar Ürünün kalite ve fiyatının değerlendirilmesine yardımcı olur Satış riskini azaltır Ürünün sürekli satın alınmasını kolaylaştırır Aynı marka altında yeni ürünlerin daha kolay kabul görmesini sağlar Tüketici bağlılığı yapar Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir . Markanın. simge gibi işaretlerdir.sakarya. bir ürün ya da hizmeti diğerinden ayıran isim. kalite ve tatmin arasında sıkı bir ilişki vardır ve başarı için gerekli özen gösterilmelidir.bakım daha karlı bir Pazar olarak görülmektedir. “bizi rakiplerimizden farklı ve cazip kılan nedir?” sorusuna verilebilecek cevaptır. Bankaların mevcut müşterilerine sigortacılık hizmeti sunmaları ise varolan müşterilere yeni hizmetler satmalarına bir örnektir. gerek ürün grubu. Ferrell . Disney.). sicile kaydedildiğinde. (http://www. Sony.turkpatent. Hartline. Lucas. 2002: 122). fiyat. Marka. Havayolu şirketlerinin uyguladıkları sık kullanıcı programları aynı tür stratejidir. Marka ve Marka Stratejileri Marka. • • • • Varolan hizmetleri mevcut müşterilere daha çok satma Varolan hizmetleri yeni müşterilere satma Varolan müşterilere yeni hizmetler satma Yeni pazarlarda yeni hizmetler satma Bankaların kredi kartı kullanımını artırmak için kartla yapılan alışveriş miktarına göre hediye kazanma fırsatı vermeleri mevcut müşterilere daha çok satmaya bir örnektir. CocaCola.Ürüne kişilik kazandırma olarak bilinen ve ürünü müşterilerin zihninde rakiplerinden ayıran özelliklerin algılanması olarak tanımlanan “konumlandırma”. 151. Levi’s.Markaya bağlılık ile.

bu kalite müşteriye sunulmuş.• Tüketicide firmaya bağlılık yaratır. Öncelikle marka sahibi kuruluş stratejilerini ve hedeflerini belirlerken sahip olduğu veya kullandığı markanın hitap ettiği hedef kitle tarafından ne derece algılandığını ve kitleler üzerindeki etkisini iyi analiz etmelidir. marka sahibi kuruluşun neleri kendisine hedef olarak belirlediği. sanayileşme ile birlikte önem kazanmaya başlamış. 1990. s. 2001. Marka neden bu kadar önemlidir? Sorusuna verilecek cevapta. Bu duyurma. En yaygın marka suistimalleri: • Logoların ve imajların izinsiz kullanımı • Arka plandaki yazılarda anahtar sözcükleri gizleyerek kullanıcıların ilgisini bir Web sitesinden başka yöne çekmek • Şirketin ismini ve ürününü izinsiz olarak kullanmak • Yazılım. Tüketicilerin büyük çoğunluğu markayı bir sembol veya imaj olarak algılayarak. Bu tarz davranışlarda marka sahibinin kullanıcılarına verdiği güven yanında. Bunun yanında markası ile hitap edeceği kitleye marka imajını koruma konusunda yaptığı faaliyetleri ve çalışmaları değişik kanallar ile duyurmalıdır. Yani firma aslında kaliteye yatırım yapmış. 2001:15). günümüzdeki globalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin hakimiyeti nedeniyle de ortaya çıkan ürün çeşitliliğindeki artış ve tüketicilerin bilinçli tüketici olma yolunda attığı adımlar sonucunda da bu önem daha da artmıştır ( şgör. Günümüzde artık marka özellikleri bazı ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu durumları önlemek için bir çok firma marka suistimallerini önlemek maksadıyla çok büyük miktarlarda masraf yapmakta ve çaba sarf etmektedir. Ayrıca alt yapısı yeterli olmayan. tüketici kitlelere yönelik yararlı organizasyonlara sponsor olmak şeklinde olabilir (Gedik. markalarını korumak firmalara kalmaktadır. Başarılı bir marka oluşturmak çok zorlu bir süreçtir. Hukuk sistemi markaları korumak için birçok yasaya sahip olmasına rağmen. Marka bir yatırım işi olduğuna göre marka ile ilgili en önemli ve ilk faktör. hangi kategoride markanın belirleneceği ve hangi pazarlama stratejisi uygulanacağı (Aker and Keller. Markalar. reklam yoluyla olabileceği gibi. 2001. Belki başarılı bir marka için en büyük zorluk uzun vadeli girişim ve milyon dolarlık değere sahip olan ününü korumaktır. Yöneticiler pazarlama karmalarına uygun marka stratejisini belirlerken temel olarak şu iki kararı almak zorundadırlar. örneğin iyi dağıtılmayan bir markanın başarılı olması mümkün değildir (Torlak ve Uzkurt. müzik yada video korsanlığı • Tüketim mallarını izinsiz olarak dağıtmak veya satmak • Bir Web sitesinin içindeki bir başka sitede izinsiz olarak gösterilen faaliyetler • Rekabetçi bir sitede firmanın ismini kullanmak .5). firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerin kaliteli olmasıdır. Yerel markalar artık iç pazarlarında bile global rakipleriyle rekabet etmek zorundadırlar. oluşturmaya karar verdiği markaya verdiği önem derecesine göre cevap aramakta fayda vardır. 306). s. Marka yönetiminde ve marka stratejilerinin belirlenmesinde özellikle üzerinde durulması gereken iki konu vardır: Altyapı ve kalite. Bu belirli bir kalite seviyesini tutturmayı zorunlu kılmaktadır. 27). Marka isimleri yasal olmayan yollarla bazen kullanılabilmektedir. müşteri tarafından algılanmış ve o kalitenin simgesi olarak o markaya güven duyulmuştur. kendisini o markaya bağımlı hisseder. Şekil 6.6 marka suistimallerinde en yaygın on yöntemi göstermektedir. 1999. htiyaç duyduğunda veya tavsiye etmek durumunda kaldığında farkında olmadan kendisi için önemli hale gelen bir sembol olarak gördüğü markayı başkalarına tavsiye eder. 5). s. kimleri ve nasıl bir kitleyi hedeflediği yanında. marka imajını ve bilinirliğini arttırmak için harcadığı emek ve çabalar büyük önem taşımaktadır (Gedik. etkin ve kalıcı olması bakımından.

tüketicileri üzerindeki marka ve etiket bilgileriyle bilgilendiren ve üreticilerle perakendeci kurumlar açısından taşıma. Sağlık kurumları açısından markalaşma yeni bir kavram olmakla beraber rekabet ortamında önemli bir yer edinmeye başlamıştır. 146.ikame hizmetler açısından hastanenin hizmetleri ayrıcalık kazanır. 28 Kasım 2000. Bu sebepten ötürü yeni marka isimleri yaratılmaktadır.Hastanenin markalaşması. Pazarda yer alan firmaların markaları. müşterilerin aklında kalacak şekilde oluşturulmalıdır. marka bilinilirliğini arttırmak gereklidir. Sektörde şirket birleşmeleri. Bir ambalaj değişik açılardan önem taşıyan bir pazarlama aracıdır: . ayrı bir pazarlama karması ögesi olarak ele alanlar da vardır. sembolleri birbirine benzememelidir (Örneğin Mcdonalds’ ın amblemi palyaço Ronald’dır ve benzeri de pazarda yoktur.11. depo lama. Mayo kliniği bu iş için 26 milyon doları reklâm kampanyası için harcamıştır.hasta bilgi sahibi olur. şekil ve ya tüm bunların bileşimi hastanenin farklılaşması açısından önemlidir.kalite bakımından da güvenilirlik sağlar. Doktorların tedavi uygulamaları. Çoğu hastane birleşmelerinde. Bu reklâm kampanyasıyla.0. kullandığı logo. 2004: 161-173) • Müşteriler markaya sadık hale getirilmelidir. ya da hastanenin bu anlamda bu markayla adını duyurması. • Markalaşma hizmet değerini de arttıracaktır.• Pornografik bir bağlamda firmanın logo ve imajlarını kullanmak • sim suistimalleri ve firmayı gülünç duruma düşüren siteler • Firmayı kızdırmaya yönelik siteler ve firmayla ilgili olumsuz haberlerin reklamları Kaynak: Beth Synder Bulik. ‘The Brand Police’ Business 2. iyi tanınan hastane markası aracı kuruluşlarında(sigorta kurumları) dikkatini çeker. Şirket birleşmelerinde marka değeri yaratmak yıpratıcı olabilen bir çalışmadır. Ürün konumlandırma ve markalama stratejileri her organizasyonda olduğu gibi sağlık işletmelerinde de önemli bir karardır. Ürünün korunmasını sağlayan. ambalaj olarak isimlendirilebilir. • Markalaşma ile tüketiciler kaliteyi daha iyi algılar • Marka kuramı.sembol. Hatta günümüzde ambalajlamayı.Markanın hastalar açısından faydaları ise. sağlık sigortalarının pazarda etkin rol oynamaya başlaması önemli gelişmelerdir. tutundurma faaliyetlerine katkısı olur. Marka bir hastane açısından da önemli bir kavram olarak nitelenebilir. işletmeler birleştikleri hastanenin adı altında kalmak istemezler. 7. Marka sadakati sağlanmasıyla maliyetler düşecektir. Bugün pazarda bulunan ürünlerin büyük bir bölümü ambalaj içerisindedir. ürün maliyetini ve satışları etkileyen önemli bir mala bağlı özelliktir. Müşteride marka bilinci gelişecektir (Örnek: “Ben sağlık sorunlarımı sadece Smith Group Sağlık Hizmetleri’yle çözmekteyim.” gibi). marka hizmetin hasta tarafından tanınmasına neden olur. Ambalaj Kuralları Ambalaj. • Pazarda tüketicinin dikkatini işletmeye çekebilmek için.Hastane açısından marka kullanmanın yararları. Rakiplerin pazara girmesi zorlaşacaktır. Marka değeri yaratabilmek için 5 bileşenden söz edilebilir.hasta bağlılığı yaratabilir. stoklama ve tutundurma kolaylıkları sağlayan. 347 hastanesinin ve 130 ayakta tedavi merkezinin bilinilirliğini arttırmıştır. ( Hillestad ve Berkowitz. Sağlık hizmetleri ürünleri 1997’den itibaren gelişme göstermeye başlamıştır. değişik maddelerden yapılmış her türlü muhafaza. gezici sağlık merkezlerinin oluşturulması gibi ürün yenilikleri meydana gelmiştir.

ürünün korunması. satış noktalarında perakendecilere yer kazandırabilir ve satış artışı sağlayabilir (www. Konumlandırma. Bu sebeple de.12. bu bölümlerde hangi konumda (pozisyon veya yerde) olmak istediğini de belirlemek durumundadır (Mucuk. seçilen pazar bölümleri ve örgütün imkanları bakımından en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını. marka tanımlamasına ve aracılar açısından ürünün satışına yardımcı olur. iyi etiketlendirilmiş bir ambalaj kişisel satış elemanlarının yükünü azaltır. çubuk ve elektronik kodlama uygulamalarıyla kolaylık sağlar. Ayrıca. gibi çalışmalarında. Etiketleme. • Yaratıcı ve cazip ambalajlar ayrıca. iyi bir pazarlama araştırması ile toplanan verilerle oluşturulmuş pazar bölümlendirmeden sonra belirlenen hedef pazara yönelik olarak yapılırsa daha başarılı olur. üreticiler ve aracı kurumlar açısından.13. hedef pazar olarak belirli bir bölümü veya bölümleri seçtikten sonra. Konumlandırmada rakiplerin ürünlerinden farklı özelliğinin ne olduğu yada gerçekte bir fark yoksa bile tüketicilerin bunu farklı algılamalarını sağlamak rekabete göre konumlandırmadır. • Üretici ya da satıcının satış kontrolü. müşterilerin ve potansiyel müşterilerin zihninde arzu edilen bir noktanın (konumun) elde edilmesi süreci olarak . 1992: ) Özellikle son yılarda geliştirilen bar kod sayesinde ürünlerin kimlik bilgileri bilgisayarlar ve bar kod okuyucuları ile kolaylıkla takip edilebilmekte. ya da hırsızlığa karşı alınacak önlemlerde. tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirleme ve uygulama sürecidir. Bu stratejiye başabaş stratejisi de denmektedir. • Haksız rekabete karşı satıcıyı korur.com). Konumlandırma hem işletmeler için hem de ürünler için uygulanabilir. ambalaj ve üretici ile değişik bilgiler verir. Etiketlemenin değişik yararlarından bahsetmek mümkündür: • Etiketleme mamul mal ya da markayı tanıtır (marka etiketi).• Ambalaj. • Tüketicilerin ürünle ilgili bilgilendirilmesine. vb.gencbilim. • Yasal gerekler ve zorunlu standartlar hakkında bilgi aktarır. Ürünün fiziki özelliklerinin yanında ürünün imajı yani tüketiciler tarafından algılanışı ürünün konumlandırılmasında önemlidir. Örneğin uzun sure pazarda neredeyse tek olan Sana margarinine karşı Lima çıkmış ve onun mevcut pazarından “yoksa siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz” sloganıyla pazardan pay almaya çalışmıştır. işletme içi ve işletme dışı bilgi akışı sağlanmaktadır. Rakip ürünle aynı özelliklere sahip olduğu dolayısıyla aynı hedef kitlenin hedef pazar olarak seçilmiş olması halidir. mala yada malın üretici ve satıcısı hakkında malın kendisi ya da ambalajı üzerinde tüm yazılı bilgi.1991:40). 2001: 106). Bu stratejide ürün pazara ilk defa sürülürken rekabet merkezli hareket edilir. • Mamul mal. taşıma ve stoklama maliyetini azaltması ve kolayca elden çıkarılabilmesi gibi kolaylıklar sağlar. stok denetimi. • Malın tüketici tatminini artıracak şekilde kullanımı konusunda eğitici bilgiler aktarabilir. • Malın derecelendirilmesine yardımcı olur (dereceleme etiketi). 7. Pazar KonumlandırmaKonumlandırma ürünü yada örgütü. 7. • Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur ve aldatılmasını önler. Bir işletme. Burada rakiplerden farklılığın yeni olması vurgulanarak rakibin pazarda eski olmasından kaynaklanan avantajı işletme tarafından lehte bir duruma çevrilmeye alışılmıştır(Tükel. şekil ve resimleri kapsar(Arpacı ve diğerleri. Mamul Malın Etiketi ve Etiketleme Ambalajlama kavramı içerisinde durulması gereken konulardan biriside etiketlemedir. raflarda sergilenmesi ve görünmesi. • Mamul malın çekiciliğini artırabilir.

hangi üstün yönleri olduğu. Sonrada işletme kendi sunduğu ürün/hizmet için bir konum belirler. bir strateji planlaması şeklinde önceden açık ve seçik olarak belirlenmelidir (Mucuk. öncelikle başlıca rakiplerin her birinin niteliklerini ve sahip olduğu imajı tam ve doğru olarak tespit etmek gerekir. Konumlandırma stratejisini belirlemek için. niçin tercih edilmesi gerektiği. teknolojisini veya tüketicinin dikkatini çekebilecek herhangi bir şey ile konumlandırmak mümkündür. Bu durumda. Önemli olan nokta konumlandırma kriterinin tüketici açısından anlam ifade etmesidir. yönetimce sistemli ve bilinçli olarak. hedef pazara sunulacak mal veya hizmetin rakiplerinkine göre ne farkı. Yani tüketicinin sizin işletmenizi rakip ürünlere kıyasla nereye koyduğudur. .tanımlanan konumlandırma işletmeler için büyük önem taşımaktadır. bir sağlık işletmesi de kendi hizmetleri için bir konum belirlemeli ve potansiyel/mevcut tüketicilerinin zihninde karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olabilmelidir. Ayrıca konumlandırmada bir diğer önemli nokta işletmenin tüketicinin zihnindeki nisbi konumudur. Konumlandırma sürecinde işletme. Diğer bir ifadeyle. Konumlandırmanın etkin olabilmesi için öncelikle doğru hedef kitlenin seçilmiş olması ve doğru mesajların yeterli bir süre için sürdürülmüş olması gerekmektedir. 2001: 106). ürünlerini.

.

Fiyat arz ile talebi karşılaştırır. Başka bir değişle fiyat. ürün. Fiyat. banka için faiz. 1987: 158). Tam rekabet koşullarında işletmeler tek başına fiyatı belirleyemezler. 1972:3). Kısaca mal veya hizmetin birim değerinin para ile ifade edilmesidir. Çünkü. Fiyat gerek makro anlamda ekonomik açıdan ve gerekse işletmeler ve tüketiciler açısından önemli bir değişkendir. rakip firmaların benzer markalarını veya ürünlerin .1. memura maaş. sigorta şirketine prim. Yüksek ücretler işgücünü. bir malın fiyatı o malın üretim süreçlerine katılan üretim faktörleri denilen girdilerin fiyatını etkiler. Ancak hizmet pazarında hizmetlerin türdeşliğinden söz etmek mümkün değildir ve sağlık hizmetleri gibi özelliği olan hizmetlerde tüketicilerin tam bir bilgiye sahip olmaması ve arz yetersizliği nedeni ile iktisat teorilerinin fiyatın hakkında ileri sürdüğü görüş fazla anlamlı değildir. hekimler için vizite veya muayene ücreti. Çünkü fiyat işletmeye gelir getirmektedir. Fiyat Kavramı ve Önemi Fiyat. apartman dairesi için kira. Fiyat ekonomik açıdan. derneğe veya kulübe aidat öderiz. Özellikle yasaların fiyatlar üzerindeki sınırlayıcı etkisi hizmet sektöründe diğer alanlardan daha çok kendini hissettirir. ameliye yevmiye. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir değişkendir. Eğer tüketiciler veya endüstriyel alıcılar bir mal veya hizmetin fiyatını yüksek bulursa. satıcı tarafından istenen yada alıcı tarafından ödenmesi gereken para anlamına gelmektedir(Karalar.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . herhangi bir mal karşılığında. Fiyat pazarda oluşur. Fiyat aynı zamanda. • • • • • Fiyat ve Fiyatlandırma Kararlarının neler olduğunu Fiyatlandırma Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Faktörleri Fiyatlandırmanın Amaçlarını Fiyatlandırma Stratejilerini Fiyatlandırma Politikalarını öğrenmiş olacaksınız. yüksek faiz hadleri sermayeyi kendine çeker. Tam rekabette mal ya da hizmetlerin türdeşliği ve tüketicilerin tam bir bilgiye sahip olmaları ile rasyonel davrandıkları varsayımı vardır. 8. Fiyat işletmenin pazarlama programının devlet düzenlemelerinden en çok etkilenen bir pazarlama karması elemanıdır. bir mal veya hizmetin karşılığında ödenmesi gereken paradır. şletmenin bir mal veya hizmete koyduğu fiyat o mala olan talebi ve dolayısı ile gelir ve karlılığını etkiler. üniversiteler için harç. alıcı ile satıcının üzerinde anlaşması ile mübadeleyi sağlar. işletmeler için en önemli ve kompleks karar alanlarından biridir. Fiyat çeşitli isimler alır.1. 8. Para değer ölçüsü ve değişimde kullanılan araçtır. Mikro Açıdan şletmeler çinde Fiyat Mikro açıdan işletmeler içinde fiyat. pazara dayalı ekonomilerin temel düzenleyicisi ve kaynakların optimum dağılımını sağlamada etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece pazar ekonomisinde ve karma ekonomilerde fiyat kaynakların dağılımını belirler(Mucuk. Ayrıca. özellikle kar amacı taşıyan işletmelerde hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan çok önemli bir pazarlama karması aracıdır.1. dağıtım ve tutundurma gibi pazarlama karması elemanları gider ve maliyet yaratıcı niteliğe sahipken. brokerlar için komisyon. fiyat elemanı gelir ve kar yaratıcı özelliktedir.

tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerde ise. Genellikle tüketiciler yüksek fiyat iyi kalite ölçütü gibi algılamaktadır (Peter ve Donelly. pazarlamadaki bütün değişkenleri etkileyebilmenin en kolay yolu oluşudur ve değişimler hemen kendini .yerine geçebilecek ikame ürünleri tercih eder. saç kesimi vb. 1992:112). faaliyetlerini sürdürmek ve biraz da olsa sermaye yatırımına gidebilmek için belirli bir kazanç sağlamak bakımından hizmetlerini doğru bir şekilde fiyatlandırmalıdırlar(Sweeney. Özellikle küresel rekabetin yaşandığı günümüz pazarlarında fiyatların etkin bir şekilde kontrol altında tutulması firmanın pazardaki rekabetçi konumunu iyileştirmek veya en azından korumak için gereklidir(Altunışık. Gelir tarafının iki değişkeni vardır. 1997:93). Bu 1970’lerin ortalarında ortaya çıkan enerji krizinin neden olduğu enflasyon olgusuna kadar devam etmiş ve fiyat yeniden çok önemli bir değişken haline gelmiştir(Mucuk. Bir tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti satın almakla sağlayacağı net fayda tüketici değeri olarak bilinir(Arpacı ve diğerleri. 1998:195). Oysaki karın artırılabilmesi için maliyetleri. tüketicilerin malı algılamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur.Dolayısıyla bütün işletmeler. Winston. Bazı hizmetlerde tüketici. Fiyat sunulan ürünün değerine uygun olmalıdır. masrafları yöneterek gelir artırmanın yüzlerce yolu vardır. Bir mal veya hizmeti satın alma isteğinde olan kişi sınırlı bütçesinden ödemede bulunacağı için. Jhon. Tüketiciler Açısından Fiyat Fiyat tüketiciler açısından da önemli olup. Gelir=Fiyat X Miktar Geliri büyütmenin iki yolu vardır.1989: 8). hizmet alımından sonra da faydanın ölçülmesi zordur (Fisk. En iyi durum her ikisinin de artması durumudur. Beklediği faydayı sağlamıyorsa değersizdir. yüzeysel olsa da onlara kalite hakkında bilgi verir. şletme yönetimlerinin fiyata önem vermesini gerektiren iki temel neden vardır.2. Etkin bir fiyatlandırma politikası ile bir firma olası rakiplerin pazara girişini engelleyebilir. Berl. Bir mal veya hizmeti satın alma eğiliminde olan kişiler açısından fiyat bir değerin ifadesidir. Grove. hizmetlerden sağladığı faydanın o hizmet için ödenen paradan daha fazla olduğuna inanıyorsa o hizmet onun gözünde değerlidir. Bu değer genellikle satın alma gücü olacak ve elde edilecek fayda veya tatminle değişilecektir.) genellikle fayda hizmetin kullanımı sırasında veya sonrasında belirlenir. Bunlardan birincisi. Eğer fiyatı çok düşük belirlerse satışları artar ancak hedeflediği kar oranına ulaşmakta güçlük çekebilir veya tüketicinin gözünde kalitesiz mal imajına neden olabilir. o mal veya hizmetten azami faydayı elde etme gayretinde olacaktır. Bunlardan ilki fiyatın kendisi öteki ağırlıklı olarak fiyattan etkilenen diğeridir. Fayda ve bedel değer ile ölçülmektedir. aksi takdirde alıcılar rakip kurumun ürünlerini tercih edecektir (Kotler. Geliri hesaplamak gayet basittir. 2004:121). Birçok hizmette(aşılama. fiyatın gelir getiren bir unsur olmasıdır. Özdemir ve Torlak:2004: 191). şletme yönetimlerinin fiyata önem vermesinin ikinci neden ise. Özellikle dokunulamayan karakteristik taşıyan hizmetlerde değerin oluşumu zordur. Eğer tüketici. 8.1997:158). bu durum firmanın satışlarının ve karının düşmesine neden olur. Sağlık hizmetleri.1. Gelir artışı ürünün fiyatının atışı ile sağlanabileceği gibi satılan ürün miktar da artırıldığı takdir de gelir artar. hizmetlerin performansı ve faydası konusunda bazı fiziksel delillere bakarak karar verir. teknik ve toplumsal olarak pazarlama karmasının çok önemli bir elemanı olmakla beraber. 1950 ve 1960’larda fiyat dışı etmenlerin önem kazandığı görülmektedir. Fiyat tarihsel.

8.3. 2004:220). Değişken maliyetler ise üretim miktarına bağlı olarak değişen giderlerdir. Bir sonraki bölümde görebileceğimiz gibi dağıtım stratejilerindeki değişikliklerde çok pahalı ve yüksek maliyet gerektirmekte ve çok uzun zaman almakta. Bu konu ilerleyen kısımda ayrıca ele alınacaktır. Maliyetler işletme için satış fiyatının alt sınırını meydana getirerek. 8.Özellikle işletmenin fiyatlandırma amaçlarının. dağıtım stratejisi ve kanalın uzunluğu. amaçları.gösterir. sabit. şletme Yönetimi ve Stratejileri Öncelikle işletmenin misyonu. Sonuç olarak yaptığınız reklam kampanyaları tüketicilerin kafasının karışmasına ve kendi ürünlerinden çok rekabet ettiğiniz kişilerin ürünlerinin daha fazla satılmasına neden olabilir. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde işletmeler. mamulün tanıtımı . vizyonu. Hastanelerde hastaya kullanılan ilaçlar. 2004:220).2.1. Bu nedenle maliyet analizlerinin çok iyi yapılması gerekir. Bu zor ve karmaşık süreç sırasında dikkate alınan birçok faktör söz konusudur. başvurduğu tutundurma karması(satış arttırıcı çabaların işletmeye yükleyeceği maliyet fiyatlandırma süreci dikkate alınmalıdır.2. lastikler vb. şletme çi Faktörler şletmeler ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatını belirlerken göz önünde bulundurmaları gerekli işletme içi faktörleri üç grup altında toplanabilir(Ecer ve Canıtez. fiyatlandırma üzerinde etkisi daha fazladır.1.1. çalışanların maaşları. şletmelerde mamul fiyatının belirlerlenmesinde yalnızca üretim maliyetlerinin değil pazarlama maliyetlerinin de dikkate alınması gerekir. işletme ve pazarlama stratejileri ile büyüme stratejileri fiyatlandırma üzerinde belirleyici rol oynar(Ecer ve Canıtez. fiyatlandırma alternatiflerini sınırlayıcı bir rol oynarlar. Fiyatlandırma açısından maliyetler genel olarak sabit maliyetler ve değişken maliyetler olmak üzere iki grup altında incelenmektedir.2. yakıt giderleri vb. Bu faktörler kısaca aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 8. ilerisi görülmesi zor olan sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Maliyet şletmelerde mamul fiyatının belirlenmesinde maliyetler dominant bir faktördür(Palmer. Buna karşılık fiyat değişikliği göreceli olarak çok kolay ve basittir ve değişiklik kolayca uygulanabilir(Ferrel ve Hartline.2. Bu süreç yeni ve eski mamul için fiyatlandırmada aynı olmakla beraber. otomobil fabrikasında kullanılan motorlar. 8.1. politikaları. yeni mamul için fiyatlandırma daha önemli ve zordur. dağıtım ve tutundurma) fiyatlandırma sürecinde dikkate alınmalıdır. ). Özellikle mamul piyasa için yeni olma özelliklerine sahipse. Ürünün yaşam seyri. Fiyatlandırma Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Faktörler Fiyatlandırma son derece karmaşık ve dolayısıyla da zor bir süreçtir.2. Ürünün değiştirilmesi aylar hatta yıllar alabilir ve hatta araştırma-geliştirme faaliyetleri ve üretim değişikliklerine gitmek çok pahalı olabilmektedir. Bu faktörler işletme içi faktörler ve işletme dışı faktörler olarak gruplandırılabilir.1994:248). Sabit maliyetler mal veya hizmetlerin üretim veya satış miktarına göre değişmeyen maliyetlerdir(Kira. küçük de olsa. Tutundurma karmasındaki değişikliklerinde maliyeti yüksektir ve zaman almaktadır. toplam maliyet ve birim maliyet analizlerinin dikkatli bir şekilde yaparak. 8.2. 2002:128).1. maliyet avantajları yakalayabilmektedir. değişken. Pazarlama Karması ElemanlarıPazarlama karmasının fiyat dışındaki diğer elemanları (ürün.

Tüketiciler satın alma kararını vermeden önce ödeyecekleri para ile alacakları üründen sağlayacakları fayda arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. 8. 1998:195).2. Talep Durumu Fiyat kararının oluşumunda temel faktörlerden biriside ürün veya hizmete olan talep miktarıdır(Berkowitz.1. Psikolojik Faktörler Bu faktör daha ziyade tüketicilerin farklı fiyatları ve fiyat değişimlerini nasıl algıladıkları ile ilgilidir. Onun için pazarlama yöneticilerinin fiyatı belirlerken aşağıdaki sorulara cevap araması gerekir.2. Hartline. Talep ile ilgili üç durum söz konusudur.2. 1996: 233). potansiyel alıcıların yerleşim durumu.2.için katılan maliyetler çok büyük rakamlarda olacaktır) fiyat üzerinde etkileyici rol oynamaktadır. ekonomik durumları. 8. mala talepte bulunacak alıcıların sayısı da değişecektir. Demografik Faktörler Demografik faktörler . Talebin Fiyat Esnekliği = Talep Miktarındaki Yüzde Değişim / Fiyattaki Yüzde Değişimi Esnekliğin 1 olması talebin esnek olduğunu gösterir.2. 2002 : 131). Bu faktörler ulusal ve uluslar arası değişkenlerden meydana gelebilir.2. fiyattaki değişim oranına bağlı olarak talepte meydana gelen değişim olarak adlandırılmaktadır (Ferrel.3. Lucas. şletme Dışı Faktörler şletme dışı faktörler işletme içi faktörlerden çok daha fazladır.1. Tüketicilerin fiyat ve fiyattaki değişikliklere karşı sergiledikleri tutumlar önemlidir. Talebin fiyat esnekliği. potansiyel alıcıların durumu (aracılar veya nihai tüketici olma durumu). Belirlenecek her farklı fiyat seviyesinde. Bu noktada inelastik talep ve elastik talep kavramlarına. psikolojik faktörler ve fiyat esnekliği(Peter ve Donnelly. Bazen de tüketiciler prestij için markalı ürünleri tercih etmektedir. 8. Fiyat Esnekliği Demografik ve psikolojik faktörlerin her ikisi de fiyat esnekliği üzerinde etkilidir.2. Yani talep fiyat değişimlerine bağlı olarak çok hassastır. 8. Fiyat esnekliği tüketicinin fiyata duyarlılığı ile ölçülmektedir.konunun daha iyi anlaşılması açısından değinmekte yarar bulunmakta. alıcıların alım gücü ile desteklenmiş satınalma arzusudur.2. potansiyel alıcıların tahmin edilen tüketim oranları.2.1. Yoğun talebin bulunduğu ürünlere genellikle yüksek bir fiyat konulmaktadır. . • Potansiyel alıcılar fiyatı bir kalite göstergesi olarak mı kullanmakta mıdır? • Potansiyel alıcılar malların veya hizmetlerin kendilerine sağladığı faydaya göre fiyatını çok yüksek mi algılamaktadır? • Potansiyel alıcılar prestije önem mi vermektedir ve yüksek fiyatı ödemeye istekli mi? • Potansiyel alıcılar nasıl satın almaya isteklendirilebilir? 8. bunlar. demografik faktörler.2.Talep denince kastedilen. potansiyel alıcı sayısı.1. O nedenle pazarlamacılar sundukları ürünlerin tüketici gözündeki değerini iyi anlaması gerekir.1.2.

• • • • • • Rakiplerin sayısı Rakiplerin büyüklüğü Rakiplerin yerleşim yeri Endüstriye giriş koşulları Rakipler arasında dikey birleşme ve entegrasyonlar Rakipler tarafından satılan yada sunulan hizmet sayısı . talep eğrisi azalan eğime sahiptir. Örneğin. Rekabet şartlarının son derece çetin oluşu. makyaj malzemesi ve sinema bileti gibi ürünlere ait talep eğrisi artan bir eğime sahip olabilmektedir.1) ile gösterilmektedir. Sağlık hizmetlerinde Chec-up ve estetik cerrahi ve diş tedavisi dışında diğer hizmetlerde talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu. Normal şartlar altında. Talep eğrisi belirli bir süre zarfında değişik fiyat şartlarında tüketicilerin satın alacakları miktarı göstermektedir. 8. Ancak. Talebin fiyat esnekliğinin düşük yada katı olmasında bir diğer faktöründe hastaların çoğunluğunun cebinden para ödememesi (sosyal güvenlik kurumlarınca ödenmesi. işletmelerin homojen ürünlerin satış fiyatlarını belirlerken rakiplerinin mamulleri için belirledikleri satış fiyatını dikkate almak zorunda bırakmaktadır. Bu tür ürünlerin fiyatlarında yapılacak artış belirli bir noktaya kadar talepte artışa sebep olabilmektedir. Rekabet Pazarlamada fiyatlandırmayı etkileyen ve pazarlama yöneticilerinin kontrolü altında olamayan önemli değişken biri de rekabettir.Şekil 8.1: Elastik ve Elastik Olmayan Talep Eğrileri Değişik fiyat seviyelerinde tüketicilerin bir ürüne olan talepleri değişkenlik göstermektedir. bazı durumlarda. eğer sigorta bir limit getirmemişse) gösterilmektedir.2.2.2. talep ile fiyat arasında ters bir ilişki var olduğundan. Fiyat ve talep arasındaki bu ilişki talep eğrisi (Şekil-8. hasta ne fiyatı düştü diye daha fazla ameliyat olacak ne de pahalandı diye ameliyat olmaktan vazgeçecektir. hatta hiç söz konusu olmadığı öne sürülmektedir. Fiyat savaşına dönüşecek rekabetten uzak durulmalıdır. Rekabete ilişkin şu sorulara cevap aranmalıdır. Özellikle rekabet fiyat üzerinde yoğunlaşırsa rekabetin fiyatlandırma üzerindeki etkisi direkt olmaktadır.

8.2. Kotler ve Clarke’e göre sağlık sektöründe talebi fiyatın mı yoksa arzın mı . Bu bağlamda Katma Değer Vergisi. 1998: 165): • Parası olan/olmayan herkese hizmet vermek zorunluluğu vardır. rakipler. müşteriler. Bu menfaat grupları. aracılar. Ayrıca işletmelerin rakiplerle veya dağıtım kurumları ile fiyat anlaşmalarına girmesi. tüketim ve tasarruf eğilimleri. Pazarın yapısı nihai fiyatın şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. az sayıda satıcı olması nedeni ile satıcılar birbirlerinin fiyatlarını yakından takip etmekte ve paralel fiyat stratejileri benimsemektedirler. 2000: 8.2. politik. Yukarıda belirtilen pazarın yapısına ilave olarak.sermayedarlar.3. Oligopol piyasada ise. • Hastanın sağlık hizmeti ihtiyacını hekim belirlediği için hizmeti satanla alan adeta özdeşleşir. Sağlık sektörü söz konusu olduğunda. karşılaştırmalı reklamla yapması yasaklanmıştır. Yine. devlet tarafından tarım ürünleri için belirlenen taban fiyatlar veya özel okullar ve özel hastaneler için belirlenen tavan fiyatlar. eksik rekabet veya tam rekabet pazarı olmak üzere dört gruba ayırmaktadırlar. 2000:21.2. Örneğin yüksek oranlı maliyet enflasyonuna konu olan pazarlarda faaliyetlerine devam eden işletmeler. Usta. Yasal ve Politik Düzenlemeler Bazı mal veya hizmetlerin fiyatları hükümetler veya yerel yönetimlerce belirlenmektedir. 1998:200-201). Örneğin. firmanın işçi ve memurları. enflasyon oranı. Tekelci piyasada sadece tek bir firma olduğundan işletme istediği fiyatı belirleme serbestisine sahiptir. malların fiyatlandırmasında dikkate alınması gereken bir faktör de firmanın münasebet halinde bulunduğu menfaat grupları arasındaki dengedir.• Rakiplerin maliyet yapısı • fiyat değişimlerine geçmişte rakiplerin gösterdiği tepki Yukarıdaki faktörler işletmenin satış fiyatının rakiplerin altında mı yoksa üstünde mi olmasının belirlenmesinde yardımcı olacaktır( Peter ve Donnallay.4. devlet hastaneler için belirlenen muayene ve tedavi ücretleri bu işletmelerin fiyatı önemli bir rekabet silahı olarak kullanabilmesini engellemektedir. Enflasyon oranını dikkate alarak fiyat ayarlamasına gitmeyen işletmelerin faaliyetlerinde süreklilik sağlaması mümkün olamaz. çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Ayrıca. 8. Yukarıda sıralanan faktörlere ilave olarak. Sağlık hizmeti üreten işletmelerin fiyat belirlerken yukarıda belirtilen faktörlere ilave olarak şu faktörleri de dikkate almaları gerekmektedir (Tengilimoğlu ve Dziegielewski. oligopol. fiyatlama sürecini bir çok faktör etkilemektedir. Sağlık Hizmetlerinde ise daha da zordur. Ekonomistler pazarları tekelci. Fiyatlama kararları en önemli. 1972:2). Karafakioğlu. kültürel ve coğrafik çevre değişkenleri de işletmelerin mal ve hizmetlerine yönelik belirleyeceği fiyat ve fiyatlandırma kararlarını etkileyebilir. Tam rekabet piyasalarında ise çok sayıda alıcı ve satıcı bulunduğundan hiçbir alıcı veya satıcı tek başına fiyatı oluşturamaz. büyüme ve yatırım gibi değişkenlerin de incelenmesi gerekir. dış çevreden yoğun etkilenen bir sektör olduğu göz önüne alındığında. tüp gaz fiyatları işletmelerin mamullerini o fiyattan satmaya mecbur eder(Arpacı ve diğerleri. hükümet tarafından belirlenen benzin. Alım Satım Vergisi gibi çeşitli vergiler buna örnek olarak verilebilir. Özel Tüketim Vergisi. Satıcılar ürünlerini farklılaştırarak farklı fiyatlarla ürünlerini satmaktadır. uzmanlık kavramları da yer alır. maliyetlerindeki artışları sürekli fiyatlarına yansıtma zorundadır. 1992: 116).2. zor ve karmaşık kararlardan biridir. Eksik rekabetin yaşandığı pazarda ise. Pazar Koşulları Her fiyat kararı pazarın yapısını yansıtmak zorundadır. Rakiplerin stratejilerinden oligopol piyasaya nazaran daha az etkilenmektedirler. devlet ve halk olarak tanımlanabilir (Şireli. Bunların en başında ise politik ve ekonomik unsurlarla. Fiyat pazarda kendiliğinden oluşmaktadır.

Fiyatlandırma amaçları işletmeden işletmeye değişiklik gösterir ve birçok amaç vardır.1. 8. işletmeler için bir sorun olmaktan çıkardı.3. uygun piyasa koşullarından yararlanarak yatırımlar en kısa zamanda geri kazanılmaya çalışılır. Ayrıca. Bu sektörde fiyatlandırma kavramı oldukça kompleks bir yapı arz etmektedir. Sağlık sektöründe fiyatlandırma hususunu oluruna bırakmak doğru bir strateji olamaz. Fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikalarının. Ancak özel sektör . Sağlık kurumları genelde kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bir çocuk hastalıkları uzmanına çocuğunuzu götürdüğünüzde tanıyı koymak için bir dizi testin yapılması gerekir. Bu bakımdan. • Hizmet sunanın dahi hizmetin tam olarak ne olacağını bilememesi dolayısıyla fiyat verememesi. • Hasta kendisine verilen hizmeti çoğunlukla seçemez.belirlediği tartışılabilir. toplam gelirle toplam maliyetlerin farkı olarak en yüksek karı veren fiyatın belirlenmesini öngörür. örneğin bir ayda. Kısa dönemde. Bu amaca ulaşılması. altı ayda ya da bir yılda ulaşılması hedeflenen en yüksek karlar önceden belirlenir ve işletmeler bu hedefe göre fiyat¬landırma politikaları uygularlar. hizmetlerin fiyatını belirlerken hassas davranmak gerekir çünkü ürünler daha çok araştırma özellikleri içerirken hizmetler daha çok tecrübe ve güven özellikleri içermektedirler. üç ayda.Yoğun talepten yararlanarak. belirli ürün/hizmet dizileri için özel amaçlar saptanır.3. kesin verilere ve ilkelere dayandırılarak uygulanması imkanı çok sınırlıdır. Hangilerine gerek duyulacağın ise önceden belli değildir. işletme yöneticilerinin ileriyi iyi bir şekilde tahmin ederek ve değişen koşullara kısa zamanda uyarak fiyat kararlarını almaları gerekir( Karalar . Sağlık hizmetlerinde her arzın kendi talebini yarattığı belirtilmektedir.2001:145-147). Kârlılık AmacıFiyatlandırmada güdülen kârlılık amaçları birbirinden farklı üç ayrı biçimde ele alınabilir: Yatırımların Kısa Dönemli Kârlılığı Amacı: Buna göre işletme. Karın maksimize edilmesi aslında işletmenin temel amacıdır. fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikaları. Fiyatlandırma amaçlarının tüm örgütü etkileyecek bir yapıda olması nedeniyle.1972: 5). Dolayısı ile hastalık ve onun tedavisi için ödenmesi gereken ücret baştan belirsizdir. • Hizmetlerde promosyon fiyatlaması uygun değildir. Fiyatlandırmanın Amaçları Fiyatlandırmada önce. Bu dönem işletme için belirli bir çalışma yılı olarak ele alınır. Fiyatlandırma hususunda gerekli eğitimleri almaları ve bu konuda oluşabilecek sınırlama ve zorluklara rağmen akılcı fiyat politikaları belirlemelidirler(Karafakioğlu. Eğer belirsizlik halleri bu alanlar için söz konusu olmasaydı. belli bir dö¬nemde yatırdığı kapitalden belirli oranda bir kâr elde etmeyi hedefler.1998:162-165). Kârlılığın En Yükseğe Çıkarılması Amacı(Kar Maksimizasyonu): Bu amaç önceki amaçla benzer¬dir.hastaya sabit bir fiyat önermek zordur. Öreğin. • Her hastanın ihtiyaç ve istekleri farklıdır. 8. Bunlar sırası ile kısaca aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. işletmenin temel amaç ve hedeflerine uygun fiyatlandırma hedefleri seçilerek. bu amaçların belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde tüm örgütün iş¬birliği ve eşgüdüm içinde olması gerekir(Mucuk. Ucuz ürün arayamaz ve hasta için asıl olan hizmetin kalitesidir. • Sağlık hizmetlerinin acil niteliğinden dolayı hasta pazar hakkında tam bilgi sahibi değildir. Burada sağlık sektöründeki yöneticilere önemli işler düşmektedir.

Ancak bir sağlık kurumunda maddi gücü yeterli bir hastaya teşhis ve tedavi de bulunmak çoğu kez maliyetler açısından sorun yaratacaktır.3.3. pazarda ilk olarak egemen işletme fiyatlarını yükseltir diğer işletmeler bu fiyatı izlerler. Hedeflerden ikincisi ise.O nedenle sağlık kurumları açısından yapılacak her tür fiyatlandırma politikası halk tarafından takip ediliyor olacaktır. Karın maksimizasyonu derken sağlık kurumlarında bu olay cok zordur. bunu hedef karı olarak başarmaya çalışır ve yapılan yatırımlardan en yüksek gelire ulaştıracak fiyat po¬litikaları uygulamayı hedeflerler. işletmeler pazar payı ve kârlılık arasındaki doğrudan ilişkiden dolayı uygulayacakları fiyat stratejileri ile en yüksek pazar payına ulaşmayı hedeflerler.Yüksek fiyat politikası da kısa dönemde yüksek kar getirir.Satış hacmini arttırmak için düşük bir fiyat konabilir. 8. Örneğin.ancak bununla sağlanan kar arzu edilenden daha az olabilir. pazarda rakiplerden daha düşük fiyatlar uygulayarak. Sağlık kurumları fiyat belirleme hususunda elbette ki devlet politikalarına göre hareket etmek zorundadırlar. tatminkar bir yatırım karlılık oranını belirleyip. onları pazar dışına atmayı ya da onların pazar paylarını daraltmayı hedeflerler. her zaman yüksek bir karlılığı getirmeyebilir.fakat piyasaya rakipleri çekerek daha sonra fiyat indirmelerine neden olup. Ancak satış hacmini arttırma kavramı ile karı maksimize etme kavramları birbirleriyle uyumlaştırılmalıdır. Bunun da ne kadar etik olduğu tartışılır. Bu amaç kısa dönemli değişimlerin etkisini en aza indirecek bir politikayı hedeflemektedir.2. belli bir dönemde belli bir satış düzeyine ulaşmaktır.karın yeniden düşmesine sebebiyet verebilir(Karafakioğlu. Buna göre işletme. 8. Fiyatlandırma yaparken kamuoyunun olası tepkilerini de ölçmek gerekmektedir. Burada söz konusu olan öncelikle maliyetlerin karşılanabilmesidir.Fakat sağlık kurumları için fiyatlama politikalarının titizlikle belirlenmesi gerektiğini söylemek gerekir. Rekabetçi Amaçlar Bu amaca göre işletmeler fiyatlarını belirlerken rakiplerini temel alırlar.sağlık kurumları ise kar amacı güderler. fiyatlandırma olarak maksimum karı değil. Yatıranların Uzun Dönemli Kârlılığı Amacı ): Bu amacı güden işletmeler uzun dönem içinde. Bu tür pazarlarda pazara egemen olan büyük bir işletme vardır ve bu işletme pazar önderi olarak fiyatların yönünü tek başına belirler. Bu hedeflerden birincisi. Satışçılar çeşitli özendirme¬lerle yüksek bir satış düzeyi hedefini gerçekleştirebilirler. Satış Hacmini Artırma Amacı şletmeler pazarda yaşayabilmek için belirli bir satış gelirine ulaşmak zorundadır¬lar. Sağlık kurumlarının bazı dönemler yüksek rekabet dolayısıyla fiyat düşürdükleri de görülmüş bir uygulamadır(Karafakioğlu.1998:165-168). Kısa dönemde de bu çaba erişilmesi imkansıza yakın bir çabadır.3. Ancak bu. Devletin ve meslek odalarının koyduğu birtakım kıstaslar doğrultusunda hareket edeceklerdir.1998:165-168).Zira sonuçlar geri dönülmez olabilir. Günümüzde sağlık kurumları arasında da artan bir rekabet olduğunu görmekteyiz. Rekabetçi fiyatlamanın başka bir görünümü oligopol tipi pazarlarda yer alır. . pazarda belli bir paya ulaşmak da olabilir.

).2. 8.3. Bu yönleriyle konumla¬nan ürünlerin daha düşük fiyatlarla satılması. . 1996: 237).4. Ürünü Konumlandırma Amacı Bu amaç doğrultusunda işletmeler fiyatı. Hizmet piyasada yerini bulana kadar konumlandırma fiyatı geçerli olur. Fiyatlandırma Yöntemleri Fiyatlandırma ile ilgili stratejik kararlardan biride. bu teknik pazarda yerini bulana kadar ve benimsenene kadar uygun fiyatlarla pazara sunulabilir. Genellikle işletmeler nihai fiyatın belirlenmesinde dört farklı strateji uygulamaktadır. ürünün pazardaki konumunu zede¬ler ve satışları olumsuz biçimde etkiler. Sağlık hizmetlerinde de durum bu şekilde olabilir. tüketicilere bu ürünlerin nitelikli olduğu.Örneğin göz hastanesine getirilen yeni bir teknik.8.3. prestij sağladığı ve doygunluk getirdiği yönünde algılatmak için çaba gösterirler. • • • • Maliyete dayalı fiyatlandırma Talebe dayalı fiyatlandırma Rekabete dayalı fiyatlandıra Zorunlu fiyatlandırma (Devlet veya meslek odalarınca belirlenen fiyatlar) şeklinde dört gurupta incelenebilir(Şekil 8. maj Geliştirme Amacı Burada amaç firma imajını veya ürün değerini yaratmaktır.5. ürünlerini umulur alıcılar için konumlan¬dırma aracı olarak kullanırlar. uygulanacak fiyatlandırma yönteminin seçilmesidir. Örneğin. Bu Yöntemler. 8.Ancak sağlık sektöründe yine de riskli bir uygulamadır. Özellikle prestij fiyatlandırma yöntemi ile fiyatlar rakiplere göre daha yüksek tutulur veya rakiplerden en ucuza satarak ( ABD de Walmart gibi ) en ucuz firma imajını yaratmak amaçlanabilir(Berkowitz.4. ürünlerine sürekli yüksek fiyatlar belirle¬yen işletmeler.

rakiplerin özelliklerini ve talebi çok az veya hiç dikkate almamakta. Bu yöntemin hizmet sektöründe uygulanması diğer sektörlere nazaran zordur. ikincisi tüketicinin kaç liradan almak istediği konusunu araştırmaya gerek duymamaktadır (Peter ve Donelly. Bu yöntemin varsayımlarından biri beklenen ve gerçekleşen satış miktarının aynı olmasıdır.2: Temel Fiyatlandırma Stratejileri 8.1. 8. Yöntem aşağıdaki formül ile ifade edilebilir (Reich ve 1997: 373): Fiyat= Birim Maliyet + ( Birim Maliyet x Fiyatlama Yüzdesi) Veya Fiyat= Direkt maliyetler + genel üretim giderleri + kar marjı . Maliyete Dayalı Fiyatlandırma Maliyete dayalı fiyatlandırma en yaygın kullanılan fiyatlandırma yöntemidir.1998:199). Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Maliyete dayalı fiyatlamada bir işletme hammadde ve işçiliğin maliyetlerini belirler. Değişken maliyetler hizmet üretimi arttıkça değişirken.4. Bu yöntem kamuya yönelik hizmetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. genel üretim giderlerini ve kar miktarını ya da oranını ekler ve bir fiyat belirlemiş olur. Burada hizmet sektörünün temel farklılıkları devreye girmektedir.4.Şekil 8. fiyatları farklı olabilmektedir. Bir hizmet üretiminde maliyetler öncede belirtildiği üzere sabit ve değişken olarak ikiye ayrılabilirler. Bunun sebeplerinden bir tanesi isletmedeki hizmetlerin çokluğunun ve karmaşıklığının meydana getirdiği maliyet yapısıdır. Hizmetin soyut özelliği ve bir paket olarak satılması fiyatlama yöntemlerinin farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Bunun nedeni pratikte bir hizmet maliyetinin hesaplanması ürün maliyetinin hesaplanmasına göre çok daha zordur.1. sabit maliyetler ek hizmet birimleri üretilse de ayni kalır. Ancak birim başına sabit maliyetler değişmektedir. Bu yöntem de fiyatların oluşturulmasında işletme yönetimleri birim maliyet üzerine belirli bir oranda kar marjı ilave ederek fiyatı belirleme yoluna gitmektedir. Örneğin estetik ameliyatının maliyeti ile bir kalp ameliyatının üretim maliyetleri aynı olabilir ancak.1. Birincisi. Bu yöntemde iki nokta da eleştirilmektedir.

.4. özelliklerine göre tercihlerini belirlemelerine olanak tanımaktadır.2000:108). Genel üretim giderleri sabit maliyetlerin bir payıdır ve kar marjı ise tüm maliyetlerin bir oranıdır(Öztürk. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Tam maliyete göre fiyatlandırma çerçevesinde.2001:48-50). Maliyet artı yöntemine göre saptanan fiyatlama yöntemleri.000.000.-TL ve yaptığı ameliyatların birim değişken maliyetleri de 20. 2003:65).. Burada önemli olan. Bu yöntem özellikle atıl kapasiteye sahip işletmelere yarar sağlamaktadır. Maliyetlere göre fiyatlandırmayı tam maliyetlere göre ve değişken maliyetlere göre olmak üzere iki kısımda incelemektedir.-TL’dir.1. sabit maliyetlerden düşen pay hesaplanarak eklenir ve birim başına toplam maliyet bulunur. Değişken maliyetlere göre fiyatlandırmada ise. Estetik Ameliyatı yapan A Hastanesinin toplam sabit maliyetleri 10.000. 8. sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların.Direkt maliyetler hizmetler ile ilgili malzeme ve işçiliği içerir. yani ne kar ne de zarar ettiği satış miktarı) için mal ve hizmetten ne kadar satılması gerektiği araştırılır ve miktar belli iken başabaşı yakalamak için birim fiyatının ne olması gerektiği hesaplanır. A Hastanesinin bu ameliyata 30. Tam maliyetlere göre fiyatlandırma yapılırken işletmenin hedeflediği belirli bir kar hedefi varsa bunu da hesaba katılması ve satış miktarı veya birim fiyatının buna göre belirlenmesi mümkündür. Bu yönteme maliyet artı yöntemi denmesinin sebebi. bunların sabit ve değişken kısımlarının ayrılmasıdır. maliyete kar olarak maliyetin belirli bir yüzdesinin eklenmesidir (Kotler ve Amstrong 1997: 322). Daha sonra bulunan bu sayıya belirli bir kar marjı eklenerek fiyata ulaşılır (Enginkaya. maliyet unsurlarının iyi belirlenip. “Hedef Kar Fiyatlandırması” adı verilen bu fiyatlandırma yönteminde sabit maliyetlere ulaşılması arzu edilen kar veya gelir eklenir. bir fiyatlandırma yöntemi de “Başabaş Analizi”dir. değişken giderleri karşılayan ve sabit giderlere katkıda bulunan fiyatlar dikkate alınmaktadır.2. Net kar ve diğer tüm gider ve maliyetlere göre saptanan şekillendirme yüzdesi ile yapılacak olan maliyet artı fiyatlama sistemi daha ziyade yiyecek içecek isletmeleri için uygun olmaktadır. Tam maliyetlere göre fiyatlandırmada fiyatlar. Konunun daha iyi anlaşılması açısından örnek verecek olursak.000. Bu yöntemde belirli bir fiyattan başabaş ulaşmak (toplam hasılat ile toplam maliyetin eşit olduğu nokta.TL fiyat belirlemesi durumunda işletmenin başabaş noktasında kaç adet ameliyat yapması gerektiği aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir (Odabaşı. birim değişken maliyete.

000. .000 adet ameliyat yaparsa 80.000. kar amaçlı olmayan hastanelerde görülmektedir. bu metot basit ve doğrusaldır. fiyat artışı fiyatlandırması (markup pricing) ya da maliyetin üstünde fiyatlandırma (cost-plus pricing) olmak üzere örneklendirmektedir.-TL toplam kâr elde etmeyi istemesi durumunda. Bu özellikle kamu ve sosyal amaçlı üretim yapan kamu işletmelerinde önemlidir.000. Bu farklı hizmetler ve departmanlar için farklılık gösterecek aynı skalada aynı ücretlendirme olacaktır. rutin olmayan ve önceden maliyetlendirmenin zor olduğu işlerin fiyatlandırılmasında kullanılmaktadır (Andreasen ve Kotler. hastaneler maliyet esasına göre ilk fiyatlandırmada. (Odabaşı. lk olarak. hastanelerde birkaç nedenle yaygın şekilde uygulanmaktadır. • Fiyat=Maliyet+Kar: Burada kar hedefi maliyetin yüzdesi olarak oluşturulacaktır. fiyatlar maliyet esasına indirgendiğinde eşit ve dengeli bir biçime getirilebilir.3.TL kâr elde edebilecektir. fiyatlandırma kararlarının bu türleri mevcut ve dahili bilgi kaynakları temelinde alınır. Bu fiyatlandırmalar benzer olup.4. Fiyat artışı fiyatlandırmasında. giderlerin hayırseverler veya sübvansiyonlar ile devlet tarafından fon sağlanması ile mümkündür. 2003: 383). 8. 1986: 7). Maliyetin üstünde fiyatlandırmada ise. kinci olarak. (doğru olmamasına rağmen) pazar ve tüketici dinamiklerinden kaynaklanan endişelere yer verilmez (Pointer ve Zwanzıger. Üçüncü olarak. Dördüncü olarak. Pointer ve Zwanziger (1986: 7) de bu tür fiyatlandırmada iki değişik durumdan bahsetmektedir: • Fiyat=Maliyet: Bu fiyatlandırma. Yukarıdaki örnekte hastanenin 80. birim maliyete sabit bir oran ilave edilmek suretiyle fiyat belirlenmektedir..1.2001:48-49) Hastane 7. çok ameliyat yaparsa kâr elde edecektir. pazarlama ve birden fazla hizmet araştırması türünden. Bu strateji. Maliyet esaslı fiyatlandırma.000. maliyetlere göre fiyatlandırmayı.000 adetten az ameliyat yaparsa zarar.000 adet olması durumunda A Hastanesi 1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Andreasen ve Kotler (2003) ise.Başabaş ameliyat miktarının 1. Ulaşılması istenen kâr ölçüsü belirlenerek de başabaş noktası saptanabilir. genellikle perakende satıcıların önceden belirlenmiş ancak farklı mallara farklı fiyat zammı eklediği perakende ticarette rastlanır. geçmişteki uygulamaları biraz farklılık arz etmektedir.

Hizmet için ödenen fiyatlar düşük olsa dahi bu maliyetlerin yükünün fazla olması (hizmetlerden hoşnutsuzluk. Bu durumda bir ameliyatın maliyeti 10. ayrıca sağlık kuruluşlarına gitmek için yaptığı ulaşım giderleri. Hizmetin değerinin algılanması bir durumdan diğer bir duruma ve müşteriye göre değişmektedir.3. Bulunan bu sayıya belirli bir kar marjı eklenerek fiyata ulaşılır.000.000. Eğer sağlık kurumu % 20 kâr ile ameliyatı yapmayı hedeflerse . park ücreti.000 + % 20 (10. toplam birim maliyete belirli bir kâr eklenir.) hastaları başka bir sağlık kuruluşunu aramaya itebilir.8.4. sağlık kuruluşunda bekleme sürelerinin (randevu.1998:168). O halde basit bir eşitlik halinde ifade etmek istersek(Karafakioğlu. kuyrukta uzun süre beklemeler vb.000) = 12. tüketim ya da kullanım sonrası maliyetlerdir. psikolojik. Hasta açısından maliyet üç aşamada oluşmaktadır.1. Tam Maliyetlere Göre Fiyatlandırma Fiyatlar tam maliyetlere göre fiyatlandığından birim değişken maliyete sabit maliyetlerden düşen pay hesaplanarak eklenir ve birim başına toplam maliyet bulunur.-YTL olsun.4. bazı eksik yönleri de vardır. Bu maliyetler hastanın sağlık hizmeti için ödediği parayı ve hizmetin değerini etkiler( Lovelock ve Wiritz 2004:161).-YTL. örneğin hastalar hastane ve alacağı sağlık hizmeti hakkında internette arama yaparak veya başka kişi ve kaynaklara sorarak bilgi almaya çalışır ve bunun içinde zaman ve para harcar yaptığı bu giderlerin.1.000. maliyet göz önüne alınarak yapılacak bir fiyatlamada. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma (Devamı) Sağlık hizmetlerinde hastalar açısından fiyat yalnızca sağlık kuruluşuna veya sağlık personele ödenen giderleri içermemektedir. Birim Fiyatı= Birim Başına Toplam Maliyet + Kar Marjı Konuyu kısa bir örnekle açıklamak gerekirse.ameliyat fiyatı 10.-YTL. Hastanın hekime veya hastaneye ödediği ücret yanında hizmet almak için yaptığı araştırmalar (araştırma maliyetleri). Hizmet sektöründe fiyatlamada pazarlamacılar müşterilerin fiyata . 8. çekilen acılar ve duygusal tahribatlar.4. Bunlara ek olarak fiziksel ve bedensel yorgunluk.000. Her işletme tarafından kolaylıkla uygulanabilmesine karşın yukarıda ifade edildiği gibi talebi dikkate almaması vb. olacaktır.1. tetkikler ve tedavi için beklemeye bağlı olarak oluşan zaman ve iş günü kayıpları sonucu oluşan maliyetlerinde) yani Zaman maliyetlerinin de fiyata dahil edilmesi gerekir. Örneğin. • • • araştırma maliyetleri. duygusal maliyetlerinde (psikolojik maliyetler) göz önüne alınması gerekir. satın alma ya da kullanım maliyeti. muayene. yan etkiler. Onun için çoğu parasal olmayan ve ölçülmesi zor maliyetlerin de dikkate alınması ve bunların azaltılması için çaba sarf edilmelidir. 1000 adet ameliyatın sabit ve değişken maliyeti toplamı 10. bunlar.

standart bir üretim miktarına göre belirlenmiş olması halinde iddia etmemiz mümkün olabilir ki. Acil servis için olan yüksek fiyat. Maliyetlere göre fiyatlandırmada talebin dikkate alınmadığını ancak birim maliyetin satış hacmine göre değil de . Başka bir ifadeyle.2.duyarlılık kriteri yanında zaman tasarrufuna ve rahatına önem verme boyutunu da dikkate almalıdır. Sağlık kuruluşları da sabit maliyetleri yüksek olan kuruluşlardır. Algılanan değere bağlı olarak fiyat belirlenir(Altunışık. pazara sunumda alıcılar hizmete ne kadar değer biçer ve fiyat buna göre nasıl oluşur olgusunu tahmin eder. Gerçek olan maliyetlerin fiyatları değil. Kural olarak örgüt. Satış miktarı ise doğrudan doğruya taleple ilgilidir.1994:232 ). talep düşük olduğunda düşük fiyat uygulanır. ürünün tüketicinin gözündeki algılanma değeri üzerinde odaklanmaktadır. fiyat alıcının algıladığı değeri yansıtmalıdır. Maliyete dayalı fiyatlandırmada sorun.Özdemir. Talebe göre fiyatlandırma. Fiyat müşterinin zihninde algılanma değerini yansıtmalıdır. Sabit maliyetlerden birime düşen miktarı. bir başka değişle birim başına sabit maliyeti hesaplayabilmek için satış miktarının belirlenmesi gerekmektedir. Talep odaklı yaklaşım ise.1998:168). acil olmayan hastaların gereksiz acil servisi kullanımını azaltmak ve bu talebi başka bir zamana yaymak için kullanılmaktadır(MacStravic. Talebe Dayalı Fiyatlandırma Maliyet odaklı fiyatlandırma teknikleri genellikle ürün odaklı bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yöntemde talebin yoğunluğu göz önüne alınır ve talep yüksek olduğunda yüksek fiyat. Aksi takdirde maliyete ilave edilen kar yüzdelerinin neden farklı olduğunu açıklama olanağı yoktur. fiyatlandırma yaparken önce müşterilerin ödeyebileceği fiyatları inceliyor ve maliyetleri dikkate alıyorsa talebe göre fiyatlandırma yapıyor demektir(Karafakioğlu. algılanan değerini oluşturmak üzere yatırım yapmalıdır. mükemmel. yüksek bir fiyat istiyorsa sunum algılama değeri oluşturmak bakımından yatırım yapmalıdır (Andreasen ve Kotler. bu durumda dahi.1998:177-181). Örgüt yüksek bir fiyat biçmek istiyorsa. Böylece. 8. Talep tabanlı yaklaşımlar. O halde yapılması gereken çeşitli fiyatlardan talep ve buna bağlı olarak toplam hasılat. teklif edilenin. 2003: 385). fiyatların maliyetleri belirlediğidir. hedef müşteri kitlesine sunulan hizmetin nasıl değerlemesinin yapılacağının ihmal edilmesidir. htiyacın ve talebin herhangi bir sağlık hizmeti için yoğun olduğu durumlardaki fiyatlandırma. toplam maliyet ve karın nasıl değiştiğini araştırmak ve alternatif fiyat düzeyleri içinde firma amacına en uygun olanı seçmektir (Karafakioğlu. 1987: 360). ortalama bir uygulama grubuna göre daha yüksek bir ücret tespit edebilir (Kotler ve Clarke. hızlı ve sorumlu bir bakımla isim yapmaya uğraşan bir tıbbi uygulama grubu. Çünkü müşterilerin önceliğine bağlı olarak parasal olmayan maliyetler parasal maliyetlerden daha önemli hale gelmektedir. Bu durumda maliyetler aynı olsa bile fiyatın belirleyicisi taleptir.4. Hizmetten faydalanmanın iyi düzeyde gerçekleştirilebilmesi için parasal olmayan maliyetlerin azaltılması ve hastanın elde edeceği faydaların düzenlenmesi (balans edilmesi) gerekir. Bu durumda bu yapıya uygun bir fiyatlandırma politikası izlemek. fiyat oluşturmak için maliyetlerden ziyade talebin doğasına bakar. Torlak:2004: 209).1998:177-181). Aslında maliyete göre fiyatlandırmada talep dikkate alınır. uygun çözümler geliştirmek zorundadırlar(Karafakioğlu. Ancak talebe dayalı fiyatlandırma. yöntemin pazar koşullarını hiç göz önünde bulundurmadığını öne sürmek gerçekçi olmaz. eğer bir işletme. Başka bir ifade ile. konuya teorik açıdan bakıldığında en doğru fiyatlandırma yöntemidir. talebin düzeyini zamanını değiştirmeye kalkışma olarak kullanılabilir. .

potansiyel müşterilerle görüşerek veya benzer yöntemlerle geliştirmek mümkündür. Başarılı bir fiyat farklılaştırması için şu kriterlerin karşılanması gerekir ( Bateson. nakleden Öztürk. Müşterilerin farklı fiyat uygulamaları nedeni ile kafaları karışmamalıdır.Talebe göre fiyatlandırma yapabilmek için önce bir talep fonksiyonuna ihtiyaç vardır. hiçbir firma pazar fiyatından ayrılma cesaretini kendinde bulamaz. yani farklı müşteri gruplarının farklı fiyat ödeme koşulları dikkate alınarak da uygulanabilmektedir. rakiplerinden farklı olmayan homojen mal veya hizmetlerde izlenen bir fiyatlandırma yöntemidir. Açık artırmada ise en yüksek fiyat teklifini veren söz konusu ürünü satın alır veya müzayedeyi kazanır.4. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Rekabete dayalı fiyatlandırma.2001:155)Cari usulde fiyatlandırma yaklaşımında işletme kendi maliyetleri ve talepten ziyade rakiplerin fiyatlarına bakarak kendi fiyatını belirleme yoluna gitmektedir(Bovee ve Thill. Ayrıca. Rekabet çok yoğun. Uygulama şekli olarak ihalelerde fiyat teklifleri açık veya kapalı usulde yapılabilmektedir. Tüketicilerin pazarda mevcut ürünleri değerlendirirken ve satınalma kararlarını verirken rakip ürünler arasında fiyat karşılaştırması yaptıkları yukarıda vurgulanmıştı. Talebe dayalı fiyatlandırma. Rekabete dayalı fiyatlandırma çoğu hizmette uygulanmaktadır. Teklif usulü fiyatlandırma çoğunlukla ihale türü işlerin alınmasında veya müzayedelerde yaygın olarak kullanılan fiyatlandırma yaklaşımıdır. Farklı pazar bölümleri tanımlanabilir olmalıdır ve onlara farklı fiyatlar uygulayabilecek bir mekanizma olmalıdır.3. benzer mal veya hizmetlerin fiyat ve satış rakamlarına bakarak. üreticiler ve pazarlamacılar fiyatlarını belirlerken mutlaka rakip ürünlerin fiyatlarını göz önüne almak zorundadırlar. Teklif edilen fiyat yükseldikçe ihalenin alınma şansı da azalmaktadır. Açık usulde ihaleyi almak isteyen firmalar tekliflerini açık şekilde belirtirken. Aynı alanda benzer organizasyonlar olarak aynı hizmetlere yüksek fiyatlar uygulamak kamuoyu tarafından iyi karşılanmaz. diğer tarafta bu fiyatlarda ulaşılan satış hacimlerinin yer aldığı bir seviyeye ihtiyaç vardır. mal veya hizmetler arasındaki farklar az olduğu için. pazar etkin bir şekilde bölümlendirilerek her pazar dilimi için. Başka bir ifade ile bu yöntemi kullanmak için bir tarafta değişik fiyatların. Bunun tersi olarak bazen yüksek fiyat uygulamak servisin yüksek kaliteli olduğunun belirtisi olarak görülebilir. açık/kapalı artırma daha çok müzayede türü işlemlerde uygulanmaktadır. müşterilerin geçmiş dönemlerde değişik fiyat düzeylerinden ne kadar satın aldıklarını inceleyerek. • • • • • Farklı müşteri gruplarının fiyata tepkileri farklı olmalıdır. Pazar bölümü uygulamaya değecek büyüklükte olmalıdır. Açık/kapalı eksiltme daha çok inşaat ihalesi türü projeler için tekliflerde uygulanırken. kapalı usulde fiyat teklifleri genellikle bir zarf içinde gizli olarak verilmektedir. Farklı fiyat stratejisinin uygulama maliyeti elde edilen ek geliri geçmemelidir. 2003:66). Bu sebeple. Böyle bir fonksiyonu. Böylece bu düşünce . 1995:369. Rekabete göre fiyatlandırma yapıldığında firma için önemli olan. ihaleler işe bağlı olarak açık/kapalı eksiltme veya açık/kapalı artırma usulünde de yapılabilmektedir.1992: 255). Tüketiciler nakit ödemedikleri durumlarda bile sağlık organizasyonları rakiplere karşı duyarlı olmalıdır. 8. cari usulde fiyatlandırma ve teklif usulü fiyatlandırma (Mucuk. benimsenen fiyattan sağlanacak olan karın tatmin edici olup olmadığıdır. Açık eksiltmede ihale için en düşük fiyatı teklif eden firma işi alır. Rekabet odaklı fiyatlandırma metotlarını genel olarak iki grup altında toplamak mümkündür.

4. daha yüksek fiyatlar. kendi maliyetleri veya talebi değişmeden kalsa bile rakipleri kendilerininkini değiştirdiğinde. Bunun yerine pazarda lider durumda olan rakibin davranışları çoğunlukla belirleyici olur. Burada rekabete yönelik fiyatlandırmanın en popüler türü. Türk Tabipler Birliği’nin uyguladığı taban/tavan fiyatları uygulayarak zorunlu fiyatlandırma yöntemini . Bunun tersi olarak aynı örgüt. gayri resmi vergilendirme idaresidir (Pointer ve Zwanzıger. fiyatlar dahili ya da harici zorunlulukların etkisi ile oluşturulur. rakip kuruluşları da gözeterek fiyatları saptar (Pointer veZwanzıger. Ancak çoğu pazarda. 2003: 385). Pazar lideri. bir kuruluş bütün rakiplerini hesaba katamaz. çoğunlukla kamu işletmelerinin masraflarının devlet tarafından karşıladığı ve arz kaynaklarının yetersiz olduğu sistemlerde sosyal politikalar gereği bu fiyatlanma uygulanmaktadır. rekabet ya da talep değildir. Bir sistemde kamu işletmesinin/hastanenin sağlamak zorunda olduğu hizmetler devlet tarafından tanımlanır. kendi maliyetleri veya talebi değişmemiş olsa bile. rakipleri fiyatlarını değiştirdiğinde. rakiplerinin neye yönlendikleri temelinde kendi fiyatlarını oluşturduğundan. her yıl Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca ortaklaşa belirlenen fiyatları. Hastaneler. 1986: 6). Aynı örgüt. bu örgütün fiyatlandırma politikası da rekabet kökenli fiyatlandırma olarak tanımlanmaktadır. Rakip odaklı bu stratejinin takip edilmesinde bir hastane. 1986: 8). Sonra bu hizmetlere bağlı diğer hizmetlerin fiyatlarının finansmanını oluşturmak için fiyatları belirnir. Bazen maliyetlerin kurtarmadığı zamanlarda dahi hizmet vermeye devam edebilirler. Pazarda fiyat tespitini yapan lider firmanın uygun kararı verdiği varsayılır. kendi fiyatı ile maliyetleri veya talebi arasında katı bir ilişki sürdürmeye gitmez. rakipler tarafından fiyatlandırılmış ortalama düzeyi korumaya çalışmaktır (Enginkaya. pazar payına en çok sahip olan işletmedir ve en çok yönlendirici itibara sahip firmadır. Düşük fiyatlar ise.1994:232). Bunların her birinde ‘biz rekabet ortamında fiyatlandırma yapıyoruz’ düşüncesinin bilincinde olmak gerekir(Mac Stravic . fiyatlarını. 2) yüksek fiyat veya 3) düşük fiyat tespit etmeyi tercih edebilir.4.hastaları çeker. Bu yöndeki fiyatlandırma ile hastane. esasen. özel hizmetler ve programlar için aynı bölümdeki. majları ve projeleri değişiktir ve farklı pazar bölümlerinde farklı hizmetleri vardır. Bir işletme. Örneğin. Burada örgüt. aynı coğrafi alanda diğer kuruluşlarla eşit olarak rekabet edemezler. başlıca rakiplerinin neye göre belirlediği temeli üzerine oluşturduğunda. Aynı durum hastaneler için de geçerlidir. 1987: 361). fiyatlandırma politikası rekabet kökenli olarak tanımlanabilir. 8. Maliyetleri ve talebi değişebilir ancak örgüt. Zorunlu (Devlet Düzenlemelerine Göre) Fiyatlandırma Bu stratejinin yürütülmesinde. Öncelikle fiyatlandırma kararlarının belirlenmesinde dikkate alınan yöntemler maliyetler. rakiplerin kendi fiyatlarını sürdürmeleri nedeniyle fiyatını sürdürür. Bir sağlık bakım örgütü. özel hastanelerde ise. gelir seviyesi düşük kullanıcılar tarafından oluşturulacaktır. Hastaneler. Fiyatları yükseltme ve düşürmede ilk hareketi lider işletme yapar. 1) diğerleri gibi aynı şekilde rekabet etmeyi. kendi fiyatını da değiştirecektir (Kotler ve Clarke. tam ücret ödeyenlerle ilgili birim tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda örgüt. 1986: 9). önemli ölçüde sundukları hizmetlerde farklılık göstermektedir. kendi fiyatını da değiştirir (Anreasen ve Kotler. rakiplerinin fiyatlarını sağlıklı izleyebilme bilgi sistemine sahip olmalıdır (Pointer ve Zwanzıger. Örgütün kendi fiyatı ile maliyetleri değişebilir ancak rakiplerin kendi fiyatlarını oluşturmaları nedeniyle. Bu stratejiyi yürütmek için ise hastane. Hastanedeki bu strateji örneği. örgüt de kendi fiyatını oluşturur. 2000: 109). Türkiye’de faaliyette bulunan kamu hastaneleri.

hizmetler açısından bazı sakıncaları da beraberinde getirir( slamoğlu ve diğerleri. uzun dönemli etkileri olacak fiyatlandırma kararlarının tasarlanmasını ifade etmektedir (Pointer. Bu stratejide “Yamur yağarken testileri doldurmak” mantığı vardır. Buradan yola çıkarak fiyatlandırma stratejilerini aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür: 8.1. Kamu sağlık işletmelerinde fiyatlandırma. 2006:202). Hizmetlerin kolay taklit edilebildiği dikkate alındığında. Devlet bu kontrolü. üretim. 8. Fiyatlandırma Stratejileri Fiyatlandırma stratejisi. 1986: 6). 1999: 37). Bununla birlikte çoğu hizmet sunucular. kinci bir fiyat kontrol şekli olan taban fiyatta ise. Devlet şayet pazarda oluşan denge fiyatının yüksek olduğunu düşünürse sağlık işletmeleri için tavan fiyatları tespit etme yoluna gidebilir. devlet düzenlemelerinin yanı sıra. Devlet ayrıca. yeni bir ürüne olduk¬ça . Bir an önce yatırımı geri almak. Zwanzıger.5.5. Özel hastanelerde ise ya sosyal güvenlik kuruluşları ile yaptıkları paket anlaşmalar aracılığı ile fiyat belirlemekte veya fiyatların tabanı TTB (Türk Tabipler Birliği) tarafından tespit edilmektedir. ürünün değişik özellikleri. müşterinin istediği hizmet kalitesi ile maliyetler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. devlet eğer piyasada oluşan denge fiyatını az buluyorsa minimum seviyede fiyat kontrolüne giderek taban fiyat belirleyebilir. ayırt edici uzmanlığa gerek duyulmuyor ve yeterli talep yaratılamayacaksa. her yıl yayınlanan bütçe uygulama talimatı ile belirlenen fiyatlara göre yapılmaktadır (Sezer. Müşteriler. dernek ve odaların düzenlemelerine ve pazar koşullarına bağlı olarak da kontrol altında tutulmaktadır (Usta. o alana kolayca girilebiliyor. talep gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir. yüksek fiyat stratejisinin Pazar çekiciliği yaratacağı gözden uzak tutulmamalıdır. tavan fiyat uygulaması. 2000: 8). Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma Uygulamaları (Karafakioğlu. 1999: 447). Böyle bir durumda taban fiyat uygulamadan amaç. idari maliyetler ve rekabet. Bir diğer nokta ise. Pazarın kaymağını alma stratejisini gerçekleştirebilmek için. nadir olan yüksek kalitedeki hizmetler için yüksek ücreti gönüllü olarak ödeyebilirler. sadece sınırlı rekabet imkanına sahiptirler (Bone ve Kurtz.1998:165-168): • • • Devlet düzenlemelerine bağlı uygulamalar Dernek ve odaların düzenlemesine tabi uygulamalar Pazar koşullarına bağlı uygulamalar şeklinde özetlenebilir. 1999: 246).kullanmaktadırlar. Pazarın Kaymağını Alma Bu stratejide hizmet olabildiğince yüksek fiyat ile pazara sunulur. sağlık hizmeti ya da malını üretenlerin gelir kaybına uğramalarını önlemek ve maliyetin altında satışa engel olmaktır. fırsat varken iyi bir gelirden yararlanarak hizmet kalitesini artırmak açısından uygun olan bu strateji. Fiyatlandırma stratejisinin geliştirilmesinde ise. işletme kendi eli ile rakip yaratacak demektir. Bu tespitle. taban fiyat uygulaması ya da asgari ücret tespiti şeklinde yerine getirmektedir. Şayet mal ya da hizmetlerin fiyatı belirli bir grup dışında kimse tarafından karşılanamıyorsa tavan fiyat uygulaması zorunlu hale gelir. sağlık sektöründe çalışan kişilere daha az ücret ödenmesini önlemek amacıyla asgari bir ücret seviyesi tespit edebilir (Kısa. pazarlama amaçları. devletin sağlık pazarındaki fiyatları kontrol etmesi değişik bir müdahale şeklidir. pazar yapısı. Hizmet kolayca taklit edilebiliyor. Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma uygulamaları.

Bu politikalar. pazar koşullarına göre değişir.yani mal farklılığını sürdürdükçe. Duyar¬lığın düşük olduğu pazar bölümlerinde. Pazara yeni olarak sürülen ürünün kısa zamanda taklitleri yapılabilir. Ancak.Yani pazarı büyütmek kolay olacaktır. pazar çeşitli bölümlere ayrılır ve ürünün fiyata karşı gösterdiği duyarlığa göre farklı fiyatlar uygulanır. başka bir deyişle talebin fiyat esnek¬liği yüksekse.5. ( çöz.2005:173) Yeni ürün yada hizmet hayli masraflıdır ve de risklidir.. Pazara girme veya pazara derinlemesine nüfuz etme stratejilerinin uygulanması durumunda pazarın kaymağını alma politikalarına göre daha kolaydır:(Mucuk. Pazara Girme Stratejisi (Pazara Nüfuz Etme) Güçlü bir pazara sahip olmak veya pazara girmek için. fiyatlar zo¬runlu olarak tüketicilerin harcama güçlerine göre ayarlanır. Geniş çapta üretime gidildiğinde üretim ve pazarlama giderlerinin birim ba¬şına düşen niceliklerinde bir azalma olmalıdır.. düşük fiyatlarla talebi arttırma olanağı daha fazladır. yeni ürünlere başlangıçta düşük bir fiyat uy¬gulamayı gerektiren stratejilerle gerçekleştirilir. nedeni ise sabit maliyetlerin yüksekliği kitle üretimini zorunlu kılabilir. • • • .Rakiplerin oluşması riski vardır. Yüksek fiyat üstün kalite imajı yaratabilir. yüksek bir fiyatla pazarın kaymağı alınabilir. Bu stratejinin tenkit edilen yönü ise başlangıç fiyatının yüksek olması sebebiyle düşük gelir grubundaki insanların bu ürünleri satın alamadıklarıdır. dağıtım kanalla¬rının örgütlendirilmesi ile tutundurma giderlerini karşılamak biraz daha düşük olabilir. bu noktada dikkatli uygulanmalıdır bu strateji Yeni bir ürünün başlangıçtaki araştırma.Ve bu yeni ürün beklide yeni imajı bile yaratmayabilir. pazarın kaymağını alma stratejisini gerçekleştirecek politikalar kolaylıkla uygulanabilir.2. başlangıçta yüksek bir fiyat uygulayarak pazarın kaymağını alma stratejisinin karşıtıdır. Bu fiyattaki bir ürünün pazarda tutunabilmesi. bu yaklaşımı makul kalan en önemli sebep ise yeni ürünlerin pazara sunulmasına kadar geçen sürede işletmenin yapmış olduğu yatırımları geri kazanabilmek için bu tür bir uygulamaya gitmesinin kaçınılmaz olduğudur. pazarın kaymağını almayı sürdürebilir.2001:164) • Satış hacmi fiyata karşı çok duyarlıysa. 8. yeni ürünü pazara sunan işletme. Pazarın kaymağını alma stratejisinin amaca rakipler piyasaya girinceye kadar yüksek bir gelir elde etmek. ürünün reklam ve satış arttırıcı öbür eylemler aracılığıyla tüketiciye tanıtılmasıyla olur. Pazarın kaymağını alma stratejisi uygulanacak politikaların başarı kazanabilme¬si için aşağıdaki noktalara özen gösterilir: • • • • Rakipleri olmayan ve yeniliğiyle tüketici üzerinde çekici bir etki yaratan ürünler için.Pazardaki talep elastikiyetide geçici olabilir ‘tüketiciler mala alışınca bu durum değişir’ şeklinde düşünülebilir. Yüksek sabit maliyetlerin düşürülmesi gereklidir . Yüksek fiyatların uygulanma süresi. Malın taklit edilmesi geciktikçe. üretim. Talep esnekliğinin derecesine bağlı olarak.yüksek fiyatlar konur. geliştirme.Bu durumda. başlangıçta yüksek bir fiyat uygulamak ve ardından da fiyatlan düşürerek rakiplerin piyasaya girmesini engellemek ve pazar payını korumaktır.

Küsuratlı Fiyatlandırma Bir ürünün yuvarlak raklamla belirlenmiş temel fiyatının yerine. Yüksek kalitedeki hizmetler için pazarlamacılar bu stratejiyi kullanmaktadır. sektör dengesiz bir ekonomik yapı içindeyse. Tüketicilerin fiyatı algılamalarını ya da fiyatla hizmet kalitesi arasında kurdukları ilişkiyi dikkate alan bir yaklaşımla fiyat. bu rakamın hemen altındaki kalanlı rakamın seçilmesiyle oluşturulan fiyattır(örneğin 100 YTL yerine 99 YTL şeklinde fiyatlandırılması gibi).5. bu taktik uygulanmaz. prestij fiyatlama. psikolojik değerlendirmeye dayandırılabilir. Psikolojik fiyatlandırmada aynı zamanda işletme imajı da dikkate alınır. Psikolojik Fiyatlandırma Aslında tüm fiyatlandırma politika ve yöntemleri müşteri psikolojisini dikkate almakla beraber literatürde ayrıca bir psikolojik fiyatlandırma politikasından söz edilmektedir. Özdemir ve Torlak:2004: 216). (Havayolları. Bu mağazalarda fiyatlar çok düşürülürse müşteriler o mağazaları basit ve ucuz bularak alımlarını durdurabilirler. miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma sayılabilir.5. Çok farklı çeşitte ürün satan işletmelerin fiyatları elinden geldiğince düşürdüğü imajını yaratmak üzere kullandıkları bir taktiktir. Türkiye de de ucuz sağlık hizmetlerinin kötü sağlık hizmeti olarak algılandığı ifade edilmektedir(Karafaoğlu.3. 1998:189).5. kalite ve statü sembolüdür.3. sabit fiyat uygulaması. Sabit Fiyatla Fiyatlandırma Psikolojik fiyatlandırmanın bu türünde. Bu strateji psikolojik araştırmalarla doğrulanmış veya reddedilmiş değildir. işletme yöneticileri “tek fiyat “ uygulaması ile müşterilerin güvenini kazanmak için başvurdukları bir taktiktir. düşük fiyatla algılanmayı tercih edebilir.2.). Bazı perakendeciler bazı mallar için bazı fiyatların psikolojik olarak çekici olduğu kanısındadırlar. Fiyatın bir önceki yuvarlak rakama yakın. • • • • küsuratlı fiyatlandırma.onun küsuru olarak düşünülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bazı işletmeler.3.3.8. Eğer. ABD ‘de yapılan bir araştırmaya göre tüketiciler pahalı arabaların daha kaliteli olduğunu düşünmektedir(Altunışık. Yaygın olarak kullanılan psikolojik fiyatlandırma taktikleri arasında . 8. 8. . Prestij Fiyatlandırma Bazı perakendecilerin hedef müşterileri için "yüksek fiyat". şletme uzunca bir süre fiyatı sabit tutmaya çalışır.3. sağlık kulüpleri vb. 8.1.5.

8. yi bilinen.imaj gibi ölçütler olabilir(Can. uçak. ürünün fiyatını artırmak yerine. 8. 21:2000) maj Esasına Göre: Bazen aynı mal.4. imajı olan marka yüksek fiyattan satılır. (Mucuk. ekmek gramajlarının düşürülmesi).Bunlar. bazı hizmetleri. (Örneğin. Bazen de fiyat cüzi olarak düşürülür ancak miktarda daha fazla azaltma yoluna gidilmektedir.zaman.5. Örneğin. marka adına ve imaja göre farklı fiyatlandırılır. Hizmet/mamul Esasına göre : Burada söz konusu hizmet veya mamullerdeki çok küçük farklardan yararlanarak . zamana bağlı olarak değişen talep yoğunluğu söz konusu ise bu yoğunluklara göre farklı fiyat uygulanmaktadır. Faklılaştırılmış Fiyatlandırma Farklılaştırılmış fiyatlandırma aslında talebe göre fiyatlamanın değişik uygulama şekillerinden biridir.2001:160)Bu uygulamada malın marjinal maliyeti aynı olmakla beraber. miktar indirimi yolu ile bir çeşit gizli zam yapılmaktadır.mamul.satış yerine gelen müşterilere aynı mal farklı fiyatlardan satılır.(hatta margarin üreticisi)aynı mamulü farklı isim ve ambalajlarda iki ayrı fiyatla fiyatlandırır. 2001:321). tiyatro. kış aylarında tatil köylerinin fiyatları indirmesi. şletmenin ürünleri mevsim. stadyum ve gazinolarda aynı birim maliyetli yerler tüketici talep ve tercihlerine göre değişen fiyatlarla fiyatlandırılır.müşteri. Bunlar arasında en yaygın taktikler şunlardır. Böylece daha az sayıdaki tüketicinin olumsuz tepki göstermesi sağlanmaktadır. • • • • . Örneğin telefon görüşmelerinde. ameliyat yada bazı tıbbi uygulamaları hafta sonu yada hafta içi mesai saatleri sonrasında düşük fiyatlarla gerçekleştirmesi (Tengilimoğlu ve Dziegielewski.5.tiyatro gibi yerlerde aynı mal veya hizmet için farklı fiyatlar uygulanır. Miktar ndirimi Yoluyla Fiyatlandırma Psikolojik fiyatlandırmanın bu türünde.3. Fiyat farklılaştırılması değişik ölçütler kullanılarak yapılabilir.Tuncer ve Ayhan. belediye otobüslerinin öğrenci ve yaşlılara farklı fiyat uygulaması. Yere Göre : Yer esasının bir “fayda biçimi” olduğu alanlarda örneğin.2001:161)Burada amaç herkese ödeyebileceği en üst düzey fiyatı uygulama olanağı verilmektedir.Bir parfüm üreticisi. gece ve gündüz tarifelerinin farklı olması. hastanelerin . Zamana Göre: Bir mal yada hizmetin.4.(Mucuk.mal veya hizmette yapılan farklılığın maliyette yarattığı farklılığa oranla daha büyük fiyat farklarının uygulanmasıdır.ya müşterinin bilgisizliği veya talebin yoğun olmasından yararlanılarak. yapay indirim politikası. nakit iadesi veya bir ürün verme .5. gün ve saat etmenleri göz önünde tutularak fiyatlamasıdır.5. tren tramvay gibi toplu taşıma taşıma araçlarıyla müze.özel gün fiyatlandırması (ABD ‘de bağımsızlık günü indirimleri gibi).yer. Promosyon Fiyatlandırması şletmeler bazen satışı artırmak için çeşitli promosyon faaliyetlerinde bulunurlar. • Müşteri Esasına göre: Otobüs. özel faizli ödeme planı. fiyat liderleri politikası ( Büyük mağazalar müşteri sayısını artırmak için bazı ünlü markalı ürünlerin fiyatlarını düşürüp bu kaybı normal fiyatlı ürünlerin satışından karşılarlar).8.

Dolayısı ile ürünlerin oralara ulaştırılma ( taşıma ve lojistik) maliyetleri oldukça yüksek olabilmektedir. Eğer işletme bu masrafları alıcıya yüklemek isterse fiyatlar bölgelere göre değişebilmektedir. Ürün Karması (Çoklu Hizmet ya da Paket) Fiyatlandırması şletmenin aynı ürün kategorisindeki birden fazla ürüne sahip olması durumunda fiyat belirlerken her bir ürün için ayrı bir ürün fiyat belirlemek yerine. anjio hizmetlerinin teşhis ve tedavi giderlerinin bir paket halinde fiyatlandırılması bu yönteme başka bir örnek olarak verilebilir. . 8. uçak bileti. yiyecek -içecek ve sigorta ücretini de dahil etmesi.6. tüm ürün karması için ortak bir fiyat stratejisi uygulamasıdır. Örneğin tatil için tur satan seyahat ajentası fiyat içerisine. Sağlık hizmetlerinde check up. kalp ameliyatları. Petrol fiyatlarında olduğu gibi. konaklama. 1987: 74). Hizmet pazarlamasında çoklu hizmetlerin fiyatlamasının yaygın kullanılan yöntemlerden birisi paket ya da demet olarak fiyatlandırmadır(Guiltinan.5.• Coğrafik bölgeye göre: şletmelerin müşterileri çeşitli mesafelerde ve cografik alanlarda olabilmektedir.

.

hizmetlerin sunulduğu yeri işaret etmektedir. Üretici ve tüketici arasındaki coğrafik uzaklık aracılar yardımı ile kapatılmaktadır. Hastaların sağlık kuruluşuna uzaklığı sağlık kuruluşunu kullanma sıklığını da etkilemektedir. sağlık hizmetlerine ulaşım (accessibility) yanında hizmetin bulunabilirliliğini (availablity) yani hastanın ihtiyaç duyduğu sağlık personeli ile kolayca görüşebilmeyi ve tedavi olmayı içermektedir. 9. Rotarius. ulaşım/erişim konularını oluşturur(Liberman. Dağıtım ya da yer olarak adlandırılan bu pazarlama karması elemanın ana işlevi yer. vb. teşhis ve tedavi olmayı) içermektedir. Çünkü hizmet ancak üretici ve müşterinin bir araya gelmesi halinde sunulabilir. zorlaştırır daha da karmaşık hale getirir. Hizmetlerde ise hizmetlerin özellikleri nedeni ile depolama ve ambalajlama gibi faaliyetlerin olmaması hizmetlerde dağıtımı kolaylaştırmaz. eczane. Hizmetlerin etkin bir biçimde hedef kitleye ulaştırılması ile ilgili kararları içeren dağıtım ticari işletmelerde. Ayrıca. manav. üreticiden tüketiciye taşınacak somut bir ürünü. kitapçı. benzinci. 2001: 27). Günümüz ekonomilerinde dağınık bir coğrafyada bulunan binlerce üretim işletmeleri ile milyonlarca tüketicinin doğrudan ilişkiler kurması güçtür. Toptancı ve perakendeciler üreticiden satın aldıkları büyük miktardaki malları taşıyarak. önemini Tutundurma ve iletişim sistemi arasındaki ilişkiyi Tutundurma karması elemanlarını Sağlık hizmetlerinde reklam sınırlamaları ile ilgili genel mevzuatı öğrenmiş olacaksınız. her gün tüketicilerin çeşitli mallar satın aldıkları. O nedenle hizmetlerde özelliklede sağlık hizmetlerinde sağlık işletmelerinin kuruluş yeri seçimi ve haberleşme sistemleri çok önemlidir. Bir an. Hizmetlerde hizmetin müşteriye ya da müşterilerin hizmete nasıl ulaşacağı önemli bir sorundur.) ve ulaştıktan sonra sağlık personelinin veya tedavi olanaklarının bulunabilirliliğini ( fazla bekleme olmaksızın kısa sürede muayene. Dağıtım. Özetle hastanın sağlık kuruluşuna kolayca ulaşabilmesi (park sorunun olmaması vb. 1998:136). manifaturacı. stok kontrolü.SAĞLIK H ZMETLER PAZARLAMASINDA DAĞITIM VE DAĞITIM KANALLARI Pazarlama karmasının bir diğer elemanı dağıtım üretim işletmeleri ile tüketiciler arasında bir köprü görevi görmektedir. Dağıtımda hizmet kavramının özelliklerinden doğan bu tür bir farklılık göz önüne alınarak uygulamalara geçmek gerekmektedir.Bölüm Hedefi Bu bölüm bittiğinde . çalışma saatleri ve hizmet sağlayıcısının bir diğerine yakınlığı. depolama. bakkal. • • • • Tutundurma karmasının tanımını. coğrafi yerleşim. sağlık hizmetlerinde dağıtım. raflayarak ve bunlara benzer çeşitli pazarlama fonksiyonlarını yerine getirerek müşterilerin daha kolay ulaşabileceği bir hale getirirler(Karafakioğlu. zaman ve kullanım faydaları yaratarak tüketici ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmaktır. Sağlık bakımında yer ise tipik olarak. taşıma gibi konuları içerir. Ayrıca kuruluş yeri hastalar kadar sağlık kuruluşu içinde uygun olması gerekir. toptancı ve perakendeci işletmelerin olmadığı düşünülürse. 1987:166). günlük yaşamın ne ölçüde güçleşeceği kolayca kavranabilir(Cemalcılar. gazete bayii. Aile . bölerek.

Hiç kimse mecbur olmadıkça uzaktaki bir markete. sağlıklı yaşam programları.danışma klinikleri. işletmeler açısından maliyetlerin düşmesini sağlayabilir. 9. mesai saatleri dışında faaliyet göstermesi de bir stok maliyetidir. çalışma saatlerinden sonra ve hafta sonları da randevu saatleri ile tüketicilere önemli yer faydası sunabilir. Ayrıca dağıtım kanalları ekonomik açıdan da birtakım tasarruflar sağlamaktadır. üretici işletmeler imalat faaliyetlerine ek olarak.Her organizasyon fazla miktarda stok’un bir maliyet unsuru olduğunu ve ondan sağlayacağı fayda ile stoku elde tutmanın maliyetini karşılaştırmak zorundadır. Çünkü çoğu işletmenin olanak ve kaynakları mallarını sınırlı sayıdaki dış pazarlara ulaştırmaya yetmektedir. aile hekimliği. Ayrıca üretici işletmeler ile tüketiciler arasındaki ilişkilerin sayısını azaltarak. Aracı işletmelerin olmaması durumunda . Sağlık bakım organizasyonları zaman faydası sağlama ile ilgili farmakolojik ya da dayanıklı medikal ekipmanlar gibi destekleyici mallara genellikle ihtiyaç duyarlar. Çünkü bir hastanenin veya muayenehanesi olan hekimin pazardaki imajı. 1996 : 257). 2004:250). 1998:140). Birinci basamak bakım veren klinikler. Ancak sağlık hizmetlerinde stoksuzluğun maliyeti (hastanın tedavisinin gecikmesi. doktora gitmez(Karafakioğlu. bankaya. 9. . Bir hastaya normal olarak ayrılacak süre branşların özellikleri dikkate alınarak hesaplanmalı ve randevular ona göre ayarlanmalıdır.1. Zaman Faydası Dağıtım kanallarında yer alan aracıların en önemli işlevlerinden biride malları satın alarak müşteri talep edene kadar saklamalarıdır. gönüllü katılımcılar programları gibi uygulamalar uygun hizmetlerin uygun yerlerde sunulması konusunda verilen karar ve uygulamalara örnek oluşturabilmektedir. hamile lise öğrencilerine doğum öncesi bakım götürmesidir (Berkowitz. Randevu almış olan bir hastanın normal olarak 15 dakikadan fazla beklememesi gerekir. zaman. bir hasta.2. Aracılar satış faaliyetlerini üstlenerek işletmelere yeni ürün geliştirmede zaman avantajı sağlaması yanında. müşteri ve kamuoyunda değer kaybına da neden olabilir) diğer hizmetlere nazaran daha yüksektir (Berkowitz. DAĞITIM KANALLARININ FAYDALARI Geleneksel endüstrilerde aracı ve komisyoncular ürün fiyatına kendi kar ve masraflarını ekleyerek ürün maliyetini artırsalar da dağıtım kanalında yer alan aracıların yer. 1996: 257). mülkiyet.1.1. yönlendirme katkıları da sağlamaktadır. Diğer bir örnek Columbus hastaneler zincirinin Ohio’daki Sağlık şirketinin Van tipi seyyar tıbbi araçlarla Colombus şehrinin yakınındaki iki yerleşim merkezindeki liseleri ziyaret ederek. Bu durumda işletmeler için dağıtım kanallarına başvurmak ve bu kanalları kullanmak zorunlu hale gelmektedir (Ecer ve Canıtez. biçim faydası ve hatta değer yarattığı görülmektedir. Bir otomobil acentasının fabrikadan çeşitli model ve renklerde araçları bir arada satın alır. Gelen müşteriyi rakip firmalara kaptırmamak için yeteri kadar aracı stokta bulundurması gerekir. sağlık kuruluşuna gelirken ne kadar az sıkıntı çekerse mekan faydası o kadar artıyor demektir. 9. ünü ile hastaların beklemeye katlanma derecesi arasında ilişki vardır. ilaç veya malzeme yokluğu nedeni zamanında müdahale edilememesi ve hastanın ölmesi gibi kayıplar yanında. Ayrıca bir hastanelerin değişik kliniklere sahip olması. Bunardan hangisini ne zaman satılacağı ve kimin alacağı belli olmaz. Yer Faydası Aracıların en büyük fonksiyonu ürünleri veya hizmetleri tüketicilere daha erişilebilir yaparak yer faydası sağlamaktır.Örneğin. gezici sağlık ekipleri.1. yoğun ve karmaşık tüketici ilişkileriyle ve satışlarla uğraşmak zorunda kalacaklardır.

Pazarda arandığında bulunamayan mal veya hizmetlerin müşterileri fazla olmaz. Hastalar da bedelsiz ancak kalitesiz bir sağlık hizmeti yerine. ABD ‘nin Kaliforniya şehrinde bir deponun rafında bulunan bir Apple bilgisayarı düşünün. üretim ve pazarlama aracılığıyla yaratılan faydaların en önemlisidir. Bu nedenle kesintisiz hizmet sunmak için bu maliyetlere katlanılır.Çünkü kişilerin ne zaman hastaneye başvuracağını önceden tahmin etme zordur. 9. Bütün bu gayretlerin amacı hasta açısından zaman faydasını artırmaktır. Günümüz insanı için hizmetlerin kalitesi. çünkü rahat göremez. Şekil Faydası Üretimin amacı biçim faydası yaratmaktır. Gözlükçü odak noktasını tam oturtmazsa. Buna karşılık stanbul’daki bir teknosa mağazası. 9. çünkü rahat göremez. bedelini ödeyerek kaliteli.1. kendilerine faydası olacak bir sağlık hizmetini satın almayı tercih ederler (Karafakioğlu. temel görevleri üretmek olmamakla birlikte. şe yaramayan bir mal veya hizmet fiyatı sıfır dahi olsa satılamaz. okuyamaz. Ortopedi kliniğinde protezin hastaya tam uygun hale gelmesi için uzun süre çaba sarf edilir. fiyatı kadar arandığında bulunabilmesi de aynı ölçüde önemlidir. üretim ve pazarlama aracılığıyla yaratılan faydaların en önemlisidir. kanal elemanları ürünün yer. Ortopedi kliniğinde protezin hastaya tam uygun hale gelmesi için uzun süre çaba sarf edilir. Dağıtım Kanalında Meydana Getirilen Ürün Değeri Firmalar. araştırma geliştirme ve imalat sürecinde bir ürüne çeşitli materyaller (ham madde vb. pazarlama bölümünün görevi ise mülkiyet. temel görevleri üretmek olmamakla birlikte. okuyamaz. yer ve zaman faydası yaratmaktır denir. 1998:142).4. 1998:142). böylece. sahiplik ve şekil faydasını artırırlar. bedelini ödeyerek kaliteli. Bu nedenle üretim bölümünün görevi biçim faydası. Nihai bir ürüne bazen kanal elemanları da (toptancılar ve perakendeciler ) değer eklerler. Bu nedenle üretim bölümünün görevi biçim faydası. biçim faydasının artmasına katkıda bulunurlar.4. kendilerine faydası olacak bir sağlık hizmetini satın almayı tercih ederler (Karafakioğlu. Hastalar da bedelsiz ancak kalitesiz bir sağlık hizmeti yerine. Değer yaratmaya bir örnek verecek olursak. Ancak dağıtım kanalındaki aracılar. hekim tarafından konulan teşhisin ve yazılan reçetenin hasta için bir anlamı yoktur.1. Şekil faydası.5.) ve bileşikler katarak değer eklerler. müşterileri istediği zaman bilgisayara sahibi olsun diye mağazada satılan mallar arasında bu marka bilgisayarı bulundurarak ve müşterilerine bilgisayarı nasıl kullanacaklarını göstererek. zaman. müşterisinin problemlerini . Çünkü bunlar zaman faydası yaratmaktan yoksundurlar. Gözlükçü odak noktasını tam oturtmazsa. şe yaramayan bir mal veya hizmet fiyatı sıfır dahi olsa satılamaz. pazarlama bölümünün görevi ise mülkiyet.1. Şekil faydası. Müşteri için uygun bir yerde kullanılmaya hazır olmadığından (yer faydası). 9. hekim tarafından konulan teşhisin ve yazılan reçetenin hasta için bir anlamı yoktur. yer ve zaman faydası yaratmaktır denir. Şekil Faydası Üretimin amacı biçim faydası yaratmaktır. müşteri onu istediği zaman (zaman faydası) ve istediği gibi kullanma seçkinliğine sahip olmadığından (sahiplik faydası) bu bilgisayar müşteri için çok fazla değer ifade etmemektedir. Ancak dağıtım kanalındaki aracılar. biçim faydasının artmasına katkıda bulunurlar.

Bu nedenle hizmet pazarlamasında dağıtım stratejisi geliştirme konusunda en önemli husus hizmete erişimi sağlamaktır. kısaca. Pazarlama kanalı yönetimi açısından bu akışlardan en önemlileri(Timur ve diğerleri. 9. malların ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pa¬zarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır. üretilen mamullerin tüketicilere ulaştırılmasıyla ilgili tüm çabaları içerir ve bu nedenle üretim ile tüketim arasındaki boşluğu kapatır. değeri olan şeylerin doğuş. oteller. Tutundurma (satış çabalarının) akışı: Karşılıklı bilgi akışı yanında üreticiden tüketiciye doğru reklam. havayolu işletmeleri. Dağıtım kanalının oluşturulması ile sağlanan faydalar yanında bir takım akış meydana gelmektedir. hizmet dağılım karakteristikleri. Sahipliğin akışı: Ürünlerin mülkiyetinin birinden diğerine akışını ifade eder. 2004:182). 1996:13. Lovelock ve Wırtz. park alanı. geceleri güvenlik elemanlarının kiralanması. ürün ve hizmetler gibi. Bu akış içine yardımcı bir kurum olan reklam ajansları da girebilir. tedarik. Tek (1997:519)ise dağıtım kanalını. park alanlarının aydınlatılması. Bu akışlar ürünlerin ve hizmetlerin dağıtımında yer alan kanal üyelerini ve diğer kurumları birbirine bağlayan bir bağ oluşturur. nakliyat.çözmek için bir sistem kurmak maksadıyla bilgisayarı başka ekipman ve yazılımlarla eşleştirerek. fiziksel Dağıtım Dağıtım kanalı. Bu ters yönlü bir akıştır. Bir saç kesim hizmetini dolaylı dağıtmak mümkün değildir. satış tutundurma. • • • • • Fiziksel akış :Ürünlerin üreticiden tüketiciye fiziksel olarak hareketinin sağlanması. Dağıtım Kanalları 2. Bazı hizmet işletmeleri örneğin. diğer ucunda tüketici ve bu ikisinin arasında da aracı kuruluşlar yer almaktadır(Mucuk. Da¬ha uzun ve formel bir tanıma (Amerikan Pazarlama Derneğinin ta¬nımına) göre de dağıtım kanalı. “fikir. çıkarım veya üretim noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan birbiriyle bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistem şeklinde tanımlamaktadır. Hizmet pazarlamasında dağıtım. teslimat şekilleri. Bazı stratejiler. Dağıtım kanalının bir ucunda üretici. vb. 1. «bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel kullanıcıya akışında izlediği yol» diye tanımlanabilir. randevular. Malların çoğu dolaylı dağıtılırken hizmetlerin pek çoğu doğrudan dağıtılır.1997:242). Ancak kanal elemanları tarafından eklenen değer satış fiyatına yansıtılır. DAĞITIM KANALI KARARLARI Dağıtım. müşterilere cazip ödeme koşulları sunarak ve bilgisayarı sattıktan sonra ortaya çıkabilecek problemler için servis sağlayarak bu Apple bilgisayarın değerini artırır. Paranın akışı: Ürünü satın alanların ürünün bedeli olarak satıcıya para ödemesidir. bir sağlık işletmesinin hafta sonları veya akşamları açık olma durumu. Müşterinin berbere doğrudan gelmesi veya berberin müşterinin ayağına gitmesi gerekir. açık olan gün ve saatler. Dağıtım stratejileri genellikle iki kategoride ele alınmaktadır. Bilgi akışı: Bilgi akışı pazarlama kanalında çift yönlü olarak akar. kişisel satış. . halkla ilişkiler/duyurum çabalarının da akışı olur. belli hatlarda ulaşım araçlarını devreye sokarak müşterilerin işletmeye ulaşımını kolaylaştırmaktadır. bekleme süresi ve diğer erişim sebeplerinden oluşan karmadır.2. kısa aralıklı bekleme sürelerine ilişkin mükemmel bir sistem.

alım satım işleminde taraflardan biri dağıtım fonksiyonunun tümünü veya önemli bir kısmını üstlenmektedir(Arpacı ve diğerleri. 9. Doğrudan Dağıtım Doğrudan dağıtım. toptancılar.DAĞITIM KANALLARININ SINIFLANDIRILMASI Literatürde dağıtım kanalları değişik görüş açılarına göre sınıflandırılmaktadır. Üretim ve tüketim temposunun aynı veya benzer olması. 9. Dağıtım kanalı mamul ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla işletme içi ünitelerle acenteler. 1989: 9). 2. Örneğin. Winston. perakendeciler gibi işletme dışı ku¬ruluşların oluşturduğu bir örgüttür. lişkinin Türüne Göre Dağıtım Kanalları Kanal üyeleri arasındaki ilişkinin doğrudan ya da dolaylı olmasına göre dağıtım kanalları iki şekilde sınıflandırılabilir.1994:147). satmasına bağlı olarak değişecektir. 1995:36).1. bir¬den çok işletmelerin bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Ancak direkt dağıtımın gerçekleşmesi için.kamu ulaştırma imkanlarına yakın bir yerleşim yeri ve evde sağlık bakım hizmetini de içine alan hizmet sunumu şekillerini kapsamalıdır (Sweeney. işletmenin satış gücüne ilişkin kararları. Örneğin. kanal üyelerinin işbirliği derecesine bağlı olarak da tanıtma kararları etkilenecektir.1. seçilen dağıtım kanalı işletmenin her türlü pazarlama kararını yakından etkileyecektir.1999:243): 1. Bu sınıflandırmalar arasında tam bir bütünlük olduğu söylenemez. Birinci olarak. işletmenin doğrudan doğruya perakendeciye ya da birtakım acentelere vs. üretici işletmenin hiçbir aracı kullanmadan mal veya hizmetini tüketiciye ulaştırmasıdır. Kanal kararlarının üst kademe yönetimi için önem taşımasının iki nedeni vardır. Bu nedenle dağıtım kanallarına ilişkin seçim yapılırken bugünün koşullarının yanı sıra ileri dönemlere ilişkin olası koşulların da dikkate alınması gereklidir (Özkale. Dağıtım kanalı.Uray . işletmelerin kendi yapıları içinde yer alan be¬lirli üniteler arasındaki ilişkiler şeklinde olabileceği gibi.3. şu koşulların tümünün veya bir kısmının bulunması gerekir (Mucuk. Berl. yüksek kar marjlı satıcılara ya da yoğun dağıtım kullanımına bağlı olarak fiyatlar. Dağıtım kanalları şu şekilde sınıflandırılabilir: 9. Direkt dağıtımda üretici direkt olarak tüketiciye hitap etmekte ve gerekli pazarlama fonksiyonlarını da kendisi yerine getirmektedir.1.3. söz konusu acente ile sözleşme yapacak ve koşullar değişse bile sözleşme yaptığı acenteyi aradan çıkartıp kolaylıkla kendi satış olanakları ile satış yapamayacaktır. Üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki uzaklığın az olması.Sezgin. söz konusu kararların firmayı birtakım uzun dönemli taahhütler altında bırakmasıdır. Bu yüzden dağıtım kararları üst yönetimler için önemlidir. Dağıtım kanallarına ilişkin kararların önemli olmasının ikinci nedeni. Aynı şekilde. .3. Diğer bir deyişle. ürünlerini bir acente aracılığıyla satmaya karar veren bir firma.

4. tüketici ile yakın ilişki kurabilmesi nedeniyle pazardaki değişmeleri daha iyi izleme olanağına sahip olur.1. Bunların başlıcalar şöyle belirtilebilir (Mucuk. 9.1999:244): 1. 2. Aracılar üretici işletmeden bağımsız bir kuruluş olup. Dolaysız Dağıtım Kanalı Üretici-toptancı-perakendeciden oluşan geleneksel pazarlama kanalı canlıdır ve ürünlerin geniş bir alana dağıtımında kullanılırlar. Üreticilerle en son kullanıcılar arasındaki akışı sağlayan çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ( pazara göre. Örneğin. malın mülkiyetini üzerine alarak veya almaksızın mülkiyetin devrinde aktif rol oynar (Yalçın. Olağanüstü bir satış çabası veya teknik hizmet gerektiğinde. fabrika satış magzalarından (outlet’lerden. Üretici. 3.1990:170-173): . Direkt dağıtımın bir takım avantajları vardır. Nike.2.3. 1995:301). yüksek bir finansal güce ve fazla riske katılmayı gerektirmesi gibi sakıncaları vardır. Üretici genel olarak. Üreticilerin aracı kuruluşlar kullanmalarının sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir (Şimşek. Şekil.Hortline. Günümüzde çoğu üreticiler mallarını en son kullanıcılara doğrudan satamamakta ve aracılardan yararlanmaktadır. yüklendiği görevleri üretici adına yerine getirmektedir. geniş bir hareket serbestisine sahip olur. Mamullerin yeterince standartlaşmış olması Doğrudan dağıtım için mutlaka bu koşulların gerçekleşmesi gerekmemektedir. Günümüzde müşteriler toptan satış aktivitelerini ve satın alımlarını doğrudan üreticilerden. Satış faaliyetleri etkin bir biçimde kontrol edilir. Sears. 4.3.9. Çünkü dağıtım hem maliyet hem de uzmanlaşma gerektirmektedir. Tüketici sayısının az ve/veya tüketicilerin belirli merkezlerde toplanmış olması.Lucas.2002:142-154). Ürünlerin ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışına yardımcı olan kişi ya da örgütlere aracı adı verilmektedir. Migros. Dolaylı Dağıtım Dolaylı dağıtım kanalında bir veya daha çok türdeki aracıya yer verilir. yüksek sabit yatırımı. talep değişmelerine göre üretimde ve pazarlama karması unsurlarında gerekli değişiklikleri ve düzeltmeleri yapar. Özellikle hizmet sektöründe doğrudan dağıtım kaçınılmaz olmaktadır.Dağıtım kanalında görevlendirilen aracı işletme. satış sonrası hizmetleri verir ve müşteriye kredi sağlar) yerine getirmektedir. ürüne veya bölgeye ve endüstriye göre ) çeşitli aracılar bulunmaktadır.1. geniş depolama olanaklarını. (Ferrel. direkt dağıtımın. Aracılar çok çeşitli işlevleri (stok bulundurur ve fiziksel dağıtımı gerçekleştirir. üretici bunları kendi satış örgütü ile sağlayıp sağlayamayacağını bilebilir Bu avantajlarına karşılık. Toys “R” Us ve Wal-Mart) yapmaktadırlar. kendi Nike Town bölgeleri ile satış yapmaktadır) veya çok büyük perakendecilerden ( Kmart.

Doğrudan ve dolaylı dağıtım Şekil-9.1998:328-329).1.de örneklerle açıklanmıştır. bir fabrika ilk olarak bir toptancıya satış yapar. ki kademeli dağıtım ise iki aracıyı içermektedir. eğer üç üretici genel bir aracı ile çalışırsa. Üç kademeli dağıtım ise. Örneğin. Değişimi en aza indirerek tasarruf sağlar. Eğer aracı bulunmazsa. sadece on üç bağlantıya gerek vardır.2. 4. Doğrudan dağıtım kanalında bir fabrika son tüketiciye doğrudan satış yapmaktadır. 3.’de bir aracı içerdiği için tek kademeli dağıtımdır. Toptancı perakendeciye satış yapar ve perakendeciler de son tüketicilere satış yapar. Faaliyetlerde uzmanlaşma ile tasarruf sağlar.3. . Şekil-9. bir yemek firması ve bir içecek firması olan üç üreticinin. 2. üç aracıyı içermektedir (Doyle. Şekilde bir çiftçi. otuz ayrı bağlantı gerekmektedir. Çeşit bakımından dengeli stok bulundurma ile tasarruf sağlar. on tüketiciye nasıl ürünlerini pazarladığı gösterilmektedir. Bununla birlikte. Yer ve zamanlama ile tasarruf sağlar.

Şekil 9.2: Üretici.1998:328-329 .Aracı –Tüketici lişkisi ve Dağıtım Maliyeti Kaynak: Doyle.).

Örneğin. Bunlar. kuru temizleme gibi hizmetlerde kullanılmaktadır. kuru temizlemeciler. hasta önce iş yeri hekimine veya sigorta şirketinin aracılığı ile hastaneye başvurur. oradan rehabilitasyon merkezlerine sevk edilir. muhasebeciler.4: Dolaylı ve Dolaysız Dağıtım Yukarıdaki Şekil 9. Şekil 9.3: Dolaylı Dağıtım Kanalları Fiziksel mal üreten işletmelerde olduğu gibi hizmet işletmesi olan sağlık işletmelerinde de. ancak işyeri hekimi veya sağlık ocağı hekiminin tavsiyesi ile Devlet Hastanesine yönlendirilip oradan da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilirse dolaylı bir dağıtımdan bahsetmek mümkün olur. dağıtım için iki ayrı strateji vardır. eğer tedavisi ileri bir uzmanlık ve özel bakım gerektiriyorsa. Hekimler. Aynı hizmetin standart bir biçimde çeşitli pazarlarda sunulmasına olanak sağlayan franchising sistemi yeme-içme.Şekil. Dolaylı dağıtıma ise. Bu sevk sistemi dolaylı dağıtıma örnek olarak verilebilir (Tengilimoğlu. bir semt polikliniğine veya yöredeki sağlık ocağına hastalar doğrudan başvurmuşlarsa klinik veya sağlık ocağı açısından dolaysız bir dağıtım gerçekleştirilmiş olur.4’den de görüleceği üzere eğer hasta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine direk başvurursa dolaysız bir dağıtımdan. konaklama. kuaförler gibi hizmet sunucuları doğrudan dağıtımı kullanır. broker biçiminde kanal kullanılır. 2000: 195). doğrudan dağıtım/satış ve aracıların yer aldığı dolaylı dağıtımdır.9. . Sigortacılıkta ve borsada ise acente.

Sözleşmeli dikey pazarlama sistemlerinde de. Bu tür örgütlenmelere verilebilecek en çarpıcı örnek. Yönetim lişkisine Göre Dağıtım Kanalları Yönetim ilişkileri bakımından dağıtım kanalları iki grupta incelenmektedir. şletmeler bağımsızdırlar ama. toptancıların liderliğinde oluşturulan küçük perakendeci zincirleridir ( slamoğlu. Dağıtım kanalları arasındaki rekabet. Hukuksal dikey pazarlama sisteminin belirgin özelliği. Turizm sektöründe sağlık sektöründe olduğu gibi doğrudan dağıtım yanı sıra aracıların yer aldığı dolaylı dağıtım kanalları da kullanılmaktadır. Seyahat acentesi ise perakendeci bir aracı işletmedir. birbirini izleyen üretim ve dağıtım aşamalarının tek bir mülkiyet altında birleşmiş olmasıdır. geleneksel dağıtım kanalları ile rekabet edebilmek ve büyüklükleri. kanal üyelerinden bir elinde bulundurduğu güce dayanarak öteki kanal üyelerini yönlendirirler.1. Güçlü markaya sahip bir işletmenin. . Bunlar seyahat pazarlayan dağıtım işletmeleridir. işletmenin kendi dikey pazarlama sistemini oluşturmasıdır. 9. yönetir ya da denetim altında tutar.1992:149). kanal üyelerinin çabaları. Belirli bir komisyon/ ücret karşılığı tüketicilere bilgi aktarır. Ancak turizmde.3. 1996:18).1999:424). Dikey pazarlama sistemindeki liderlik. kanal üyelerini programlarını. 9. kanal içindeki liderin gözetimi ve denetimi altındadır. Dikey Pazarlama Sistemleri Dikey pazarlama sistemleri. aracıları dilediği gibi yönetmesi buna örnek verilebilir.3. konaklama rezervasyonları yapar ve taşıma araçlarının biletlerini satar(Timur ve diğerleri. hukuksal ya da güç ilişkisine dayanır. Dikey dağıtım kanalları sistemi. Böyle bir örgütlenmeden amaç. bazı kanal üyelerini bir araya getirerek kendi aralarından bir kanal liderinin liderliğinde örgütlenmelerine neden olur. Yönetsel dikey pazarlama sisteminde. faaliyet yöntemleri ve hatta davranışları. Çünkü bu sistemde tekrarlanan faaliyetleri ortadan kaldırmak ve üyeler arasında etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak mümkündür ( slamoğlu. Sözgelimi. geleneksel dağıtım kanalları istemine göre daha etkin bir rekabet üstünlüğü sağlayabilir. pazarlık güçleri. aynı hizmetin kanalın değişik aşamalarda tekrarının önlenmesi gibi olumlu yönleri ile ortaya çıkacak artırımlardan yararlanmak üzere kurulmuşlardır (Tuncer. rekabetin neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ya da azaltmaktır.2. satış koşullarını ya da öteki pazarlama faaliyetlerini nasıl yürüteceklerini ve neleri yapamayacaklarını bir sözleşme ile belirlerler. benzer amaçları gerçekleştirmek için aralarında bir sözleşme düzenleyerek söz konusu malın dağıtımını gerçekleştirmeye çalışırlar. Dikey dağıtım kanalları sisteminde. iyi kurulup işletildiği takdirde. Turizm hizmetlerinin özelliği gereği bir turist hizmeti kullanmak için üretim yerine gitmek zorundadır. bir mobilya üreticisinin kendisine bağlı perakendeci mağazalar açması.Turizm hizmetlerinin dağıtımı hizmet sektöründe pazarlama kanalları için farklı bir örnek oluşturmaktadır.2.1999:423). dağıtım da toptancı niteliğinde olan tur operatörleri de ve yer almaktadır.

aracıları aradan çıkararak alımlarını direkt olarak üreticiden yapmaktadır.9.1. Örneğin.1995:305).2. Bağımsız Dağıtım Kanalları Geleneksel dağıtım kanalları adı da verilen. etkilemek üzere başvurulan yöntemler veya birden fazla kanal üyesinin aralarında anlaşarak faaliyetlerini uyumlaştırmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır (Tuncer. ileriye doğru dikey bütünleşme ve geriye doğru dikey bütünleşme şeklinde ikiye ayrılır. Geriye doğru dikey bütünleşmede ise.2. Geleneksel dağıtım kanalları.b. üretici veya yapımcının dağıtım kanalındaki aracılardan birini.1992:148). görünen bir pazar fırsatını değerlendirmek için geçici veya sürekli olarak birleştirme veya bir başka şirket kurma yoluna giderler.3.3.2. birleşilmek istenen işletmenin teknik ve know-how’una duyulan gereksinmedir. dağıtım kanalındaki her hangi bir üye kendisinden önceki üye veya üyeleri aradan çıkararak onların faaliyetlerini üstlenir. Dikey Bütünleşme Dikey bütünleşme. Ticari ilişkilerin hakim olduğu bu tür kanallarda. Örneğin. ki veya daha fazla firma. her iki tarafta da yeni girişimi tek başına finanse edecek istek veya güç olmaması. 9. birlik yaratmaları veya ortaklık kurmaları yatay bütünleşmedir (Yalçın. Vakko. Bütünleşmenin Yönüne Göre Dağıtım Kanalları Dağıtım sistemindeki değişmeler. kanal üyelerinin güçlerini artırmaya yönelik çabalarını da birlikte getirmiştir. Yatay pazarlama sistemi kurmanın belli başlı nedenleri. kendi perakende satış mağazaları ile dağıtım örgütlerini oluşturmuşlardır (Yalçın.3. büyük miktarlarda alım yapan Groos Market Metro’nun.3. Bu çabaların en önemlilerinden biri de bütünleşmedir. toptancılar ve perakendeciler” bulunur (Tuncer. hiçbir işletme ne kendisinden öncekilere ne de kendisinden sonrakilere hukuki olarak bağımlıdır. ilişkide bulundukları kanal üyelerinin yönetimlerini. 9. Bağımsız. dolaylı ve doğrudan. üreticiler. dağıtım kanalı üyelerinden bir veya birkaçının.3. 9. özerk ve bağımsız işletmelerden oluşur.1995:305). birbirlerini yatay ve dikey olarak etkilemeyen ve birbirinden bağımsız hareket edebilen işletmelerdir. Yatay Bütünleşme Dağıtım kanalında aynı seviyedeki üyelerin ortak çıkarlarını düşünmek suretiyle beraberce ilişkiye girmeleri. leriye doğru dikey bütünleşmede. pazar kaymaları. Bu amaçla ortak . Paşabahçe. özerk ve çoğunlukla küçük işletmelerce oluşturulan bu geleneksel dağıtım kanallarında tam rekabete yakın koşulların olduğu söylenebilir. birkaçını veya bazen tümünü aradan çıkartıp onların fonksiyonlarını kendisinin üstlenmesi ve bazen de ayrıcalık sözleşmeleri ile onları kontrol etmesidir.1992:152).3. rekabetin yoğunlaşması. bağımsız dağıtım kanallarında “birbirinden ayrılmış. Bu özerk ve bağımsız işletmeler birbirlerine nispeten zayıf bağlarla bağlı. v. Bütünleşme.3.

Sağlık Hizmetlerinde Kanal Bütünleşmeleri Sağlık sektöründe kanal üyeleri arasında üretici-toptancı-perakendeci üçlüsünde olduğu gibi sürekli ilişkiler hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Ambassodor çizgisine geniş temelli olduğundan süper marketler. Yani. Maliyetleri düşürmek. Bu geleneksel kanal yapısında hastanenin hastaya doğrudan ulaşması olanağı hayli kısıtlıdır.3.3. bir ürünü birde fazla dağıtım kanalıyla pazarlara sunmak mümkündür. diğer sektörlerdeki firmalar gibi. Ek olarak firma. Bir kanala odaklanmak yerine pazar karmasının kaynaklarını iki ya da daha çok kanal arasında ayırır.Hortline. Ancak sağlık sektöründe de birlikten güç doğabileceği düşünülmüştür. Berkowitz. 1996. Çok sayıda kanal.1998:151. The Hallmark Cards örgütü ikili dağıtım kullanımını yaygınlaştırdı. HMO ve PPO gibi yaygın sağlık hizmeti veren örgütler karşısında bağımsız hastanelerin pazar paylarını korumaları zorlaşınca bunlar ya kendi aralarında ya da bu organizasyonlarla bütünleşmişlerdir Sağlık kuruluşlarını dikey bütünleşmeye yönelten faktörler çok çeşitlidir. böylece satış kapsamı artar. sonunda sadece bir kişinin sağ kalacağı bir savaş yerine. Pazar koşullarını etkileyen çevresel değişimler(üretim teknolojileri vb.Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanallarının aynı anda kullanılarak tüketiciye ulaşılmaya çalışılması çok kanallı pazarlama sistemlerine bir örnektir. Yönetsel ve içsel faktörler. Sağlık kuruluşları da. Hastaneler ve hekimler bağımsızlıklarına önem verdikleri için serbest olmayı bir arada hareket etmenin sağlayabileceği avantajlara tercih etmişlerdir.2002:142-154).3. üreticinin iki ya da daha fazla yoldan aynı tüccarın iki ya da daha fazla hat sunmasına imkan verir. 262): 1. kanalda en güçlü üye konumundadırlar. 2. ortak çalışmalar veya yeni bir şirket kurma gibi çeşitli yollar denenebilir 9. anlaşmanın daha akılcı bir çözüm olduğunu anlamakta gecikmemişlerdir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri’nde bu sektördeki yatay ve dikey birleşmelerin sayısı özellikle 1970’li yıllardan sonra süratle artmıştır.satış örgütü. Çok Kanallı Bütünleşme Birçok üretici kendi ürünlerini aynı veya farklı kanallarla değişik pazarlara sunmak isterler. 3. Duvar kaplama endüstrisinde geleneksel dekorasyon merkezleri ve web siteleri arasında büyük çatışmalar görülmektedir. 9. 4. özellikle hedef bölümler açıkça tanımlanmamışsa ve her kanalda farklılıklar varsa. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan hekimler aşağıdan yukarıya hasta akışını kontrol ettikleri için.) Eskisine göre eğitim düzeyi hayli yükselen birey ve aileler doğrudan hastanelere . Bunların en önemlileri şöyle açıklanabilir (Karafakioğlu. Hallmark önceleri oldukça saygı duyulan Hallmark çizgisinden dolayı seçimli dağıtımla sadece Hallmark mağazalarında satılmaktaydı. Hallmark.Lucas. kili dağıtım kanal çatışması da yaratır.com adresinde hem e-kart hem de kağıt kartlar sunmaktadır (Ferrel. Böylece oluşturulan çok kanallı pazarlama sisteminin amacı tüketici memnuniyetini sağlamak ve pazar payını artırmaktır. Dolayısı ile daha üst kademelerdeki sağlık kuruluşları reklam ve benzeri tutundurma gayretlerini bunarla yöneltirler.3.4. kili dağıtım kullanmanın stratejik bir karar olup olmadığını üreticiler çok iyi düşünmelidir. üretimini birleştirilmesi. eczaneler ve sayısız mağazadan ulaşılabilirdi.

yönetim programı işverenler tarafından şekillendirilir. Paul’de toplam 80. St.1996:266-268). Eskiden daha ziyade emek yoğun işletmeler olan hastaneler teknoloji yoğun işletmelere dönüştükçe yapılan yatırımları geri döndürmek zorlaşmıştır. Bu bütünleşmeler sayesinde ayakta tedavilerin büyük bir kısmı hastane dışına çıkınca hastanelerdeki yatak kapasiteleri de rahatlamış. Hastanelere doğrudan başvuran hasta sayısının yükselmesi hekimler arasındaki rekabeti şiddetlendirmiştir. bir bölümü de muayenehanelerini kapatarak bir hastanede iş bulmayı tercih etmişlerdir Hastalar ve hekimler cephesinde bu gelişmeler olurken üst düzey sağlık kuruluşları da o güne kadar söz konusu olmayan yeni bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu modelin alternatif bir varyasyonu olan HHS’de ise hastane ve sigorta şirketi birleşir ve hizmet satın almak için hizmet sunanlarla anlaşmalar yaparlar. doktorlar ve hastaneler birleşir ve hizmet satın almak isteyen üçüncü kişilerle anlaşma yaparlar. 9. Sağlık hizmetlerinde dikey birleşmelerin en ileri düzeyi EHS’dir. dallarında tecrübeli bağımsız hekimler kullanmak veya diğer sağlık kuruluşları ile anlaşmak tercih edilmiştir. “Hastane Sağlık Sistemi (HHS Hospital Health System)” . PHO modelinde.3.4. Hekimler hasta sayısında belirli bir azalma olurken. Bu defa da. . Minneapolis. kendilerini meslektaşlarından farklılaştırmak için pahalı teknolojilerle muayenehanelerini donatmışlar ve finansal açıdan zor duruma düşmüşlerdir. “Kapalı Sağlık Sistemi (CHS Closed Health System)” ve “ şveren Sağlık Sistemi (EHS Employer Health System)”dir. 5. Sağlık Hizmetlerinde Dikey Kanal Bütünleşme Modelleri Sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan dikey bütünleşme modelleri.1. Bunun üzerine bu kuruluşlar kendilerine daha fazla gelir getiren ayakta sağlık hizmetlerine yönelmişlerdir.000 çalışanı olan 20 işveren bir koalisyon oluşturmuş ve işçilerinin ihtiyacı olan hizmeti satın almak için hizmet sunanların oluşturduğu bir konsorsiyumla anlaşma yapmışlardır (Berkowitz. dolayısı ile semt hekimlerinin ve kliniklerinin kanal üzerindeki hakimiyeti azalmıştır. Ancak bu tür sağlık hizmetleri çok sayıda hekim gerektirdiğinden kadrolu hekim yerine. Böylece yukarıdan aşağıya dikey bütünleşmeler sektörde yaygın bir uygulama haline dönüşmüştür. Muayenehane kirasını tek başına ödeyemeyen çok sayıda hekimlerin bir kısmı birlikte çalışmaya başlamış. aynı sayıda yataktan daha fazla gelir elde edilmeye başlanmıştır (Karafakioğlu. “Doktor Hastane Modeli (PHO Physician/Hospital Organization)”.1998:152-153).başvurmaya başlamış. Buna tepki olarak birinci basamaktaki sağlık kuruluşları durumları korumak için yeniden örgütlenme gereği duymuşlardır. Hastaneler tutundurma kampanyalarında doktor yanında hastaları da hedef almaya başlamışlardır. Bunlardan birincisi maliyetlerdeki çok önemli artıştır.

Şekil 9.5: Hastane Sağlık Sistemi Modeli Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

Şekil 9.6 Doktor-Hastane Modeli (PHO) Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

Şekil 9.7. Kapalı Sağlık Sistemi Modeli(CHS) Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

Şekil 9.8. şveren Sağşıl Sistemi (EHM) Kaynak: Berkowitz,1996:266-268

9.4. DAĞITIM KANALI SEÇ M N ETK LEYEN FAKTÖRLER Dağıtım kanalının seçimi etkileyen etmenleri; ürün, Pazar ve
tüketici özellikleri, aracı kuruluşlar ve işletme açısından ele alarak dört grup altında toplayabiliriz. Ürün ile ilgili etmenler : ürünün kendine özgü özellikleri dağıtım kanalını farklılaştırmaktadır( malın birim değeri, bozulabilirliliği, stoklanamaması vb.). Pazarın yapısı ile ilgili etmenler: Tüketicilerin sayısı ve dağılımı, davranışları, rekabet durumu kanal seçimini etkiler. şletme ile ilgili etmenler: şletmenin finansal gücü, örgüt yapısı, yönetim yapısı, kanalı denetleme isteği, pazarlama tecrübesi kanal seçini etkiler. Aracılar ile ilgili faktörler: aracıların sağladığı hizmet düzeyi, aracıların işletme politikalarına uyabilme derecesi, kullanılacak alternatif kanallara ilişkin maliyet analizleri yapılarak dağıtım kanalı seçilir. Hizmet sektöründe dağıtım kanalını oluştururken genellikle şu ölçütler kullanılmaktadır; ekonomiklik, esneklik, denetlenebilirlik ve kapsamlık (ön görülen satış bölgesini kapsıyor mu?).

9.5. SAĞLIK H ZMETLER NDE DAĞITIM VE BOYUTLARI
Sağlık hizmetlerinin dağıtımı sadece fiziksel anlamda ele alınmamalıdır. Kuruluşun tüm görünümü, uzmanlık düzeyi, hizmetlere ulaşmada geçen zaman, tıbbi ve tıbbi olmayan personelin davranış biçimleri de konu içerisinde değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakıldığında; sağlık hizmetleri sunan kuruluşlara ulaşabilirlik, verilen hizmetin yararlılığı, hizmetin verilmesi ile ilgili kaynakların kullanım biçimi, danışma ve sevk sistemlerinin etkinliği konuları dağıtım sisteminin boyutlarını oluşturur. Ulaşılmak istenen amaç; hizmetlerin tüketiciye uygun yer ve zaman dilimlerinde en kolay biçimde ve rahatlıkla ulaştırılmasını sağlamaktır (Odabaşı, 1994:59).

Bütün sağlık bakım ve sosyal hizmetler örgütleri, nihai tüketicilerine elde edilebilir ve erişilebilir hizmetlerini ve ürünlerini nasıl ulaştıracaklarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Pazarlamacılar, geleneksel olarak, pazarlamanın bu yönünü dağıtım terimi olarak kullanmaktadırlar. Literatürde hizmetten çok ürünlerin dağıtımı konusu bulunmaktadır. Bu da, fiziksel dağıtım kanalının önemini arttırmaktadır. Bu değerlendirme, “ürünlerin” hizmetlerin büyük parçası oluncaya kadar, sağlık kurumlarınca çoğunlukla yersiz görüldü. Ancak dağıtımının bu yönü önceden düşünülmüş olsaydı beklentileri hiç değerli olmazdı. laç firmalarının ilaçları ve diğer eczacılığa ait ürünleri dağıtması; dayanıklı tıbbi gereç tedarikçilerinin hasta sedyesi, apne monitörü vb. dağıtması gibi. Hatta hizmet sunum organizasyonları hizmetlerle birlikte sürekli olarak somut ürünler üretebilmeli ve dağıtmalıdır. (Kotler , Clarke1987:380). Günümüzde hizmet işletmeleri dağıtım fonksiyonu ile tüketicilere bilgi akışı yanında hizmeti destekleyen dokunulabilir ürünlerde sunmaktadır.Örneğin internet bankacılığı, uzaktan eğitim için internet bağlantısı veya uydu yayının satın alınması ve hizmet sunucunun gelişmiş net work sistemini olması gerekir.

9.5.1. Sevk Ve Önerme Sistemi
Hizmetlerin etkin bir biçimde dağıtımı ve kullanımı kararı ilgili tüm birimlerin katkıları ile alınabilmektedir. Bazı uzmanlık isteyen alanlarda, diğer sağlık kuruluşları ile planlı bir işbirliği ve sevk sisteminin kurulması zorunlu olabilir. Düzenli çalışan bir sevk sistemi için kuruluşun cevaplaması gereken sorular şöyle özetlenebilir(Odabaşı, 1994:61): • • • • • • • Kuruluşunuza sevk işlemini gerçekleştiren kişi ya da kuruluşların ağırlıklarına göre listesi geliştirilmiş midir? Sevk sistemindeki kişi ve kuruluşlar için harcadığınız zamandan memnun musunuz? Sevk sistemine yönelik yapılan iletişim çalışmaları yeterli midir? Sevk edenlerden geri bildirimi nasıl sağlıyorsunuz? Yazılı formlar, mektuplar, telefon, kişisel ziyaret v.s. gibi Kuruluşunuzun geri bildirim siteminden memnun musunuz? Kuruluşunuza sevk sistemi içerisinde bulunanların sistem dışına çıkmalarının yıllık yüzdeleri nedir? Sevk sistemi içinde yer almayanların bu sistemde yer almama nedenlerini araştıran çalışmalar var mı?

Uygun hizmetin, uygun yerde verilmesini kolaylaştıran sevk ve önerme sisteminin iyi çalışması, tüketicinin sorunun çözümünde etkin olmasını da sağlayacaktır. Sevk ve önerme sistemi, kuruluş içinde olabileceği gibi daha çok ve yaygın biçimde kuruluş dışında oluşur. Karşılıklı işbirliği ve koordinasyona dayanan sistemin etkinliğini sağlamak ve sürdürmek için sistemdeki öğeleri incelemek gerekir. Şekil 9.1‘de görüldüğü gibi sağlık hizmeti örgütlerine değişik yapıda sevk ve önermelerde bulunan birimler vardır.

Şekil 9.9. Sağlık Hizmetlerinde Sevk ve Önerme Sistemi Kaynak: Odabaşı, 1994:61

Şekilden görüleceği gibi; sağlık hizmeti veren kuruluşlara aile, akraba ve arkadaşların deneyimi ve bilgileri ile yaklaşmak daha çok önerme olarak kabul edilmektedir. Sevk işlemini yapılabilmesi için, sevk edenlerin sağlıkla ilgili yetkili kişi ve kuruluşlar olması gerekmektedir. Sevk ve önermedeki amaç; uygun hizmetlerin, uygun yerde ve uygun zamanda sağlanacağıdır. Böylece; sevk ve önermede yer alan kişi ve kuruluşlar hem tanım hem de hizmetlerin kullanımında aktif roller üstlenmiş olmaktadır.

9.5.2. Alan ve Yerleşim Düzenlemeleri
Yerleşim yeri hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu tesislerin ve bunları yerine getiren insanların bulunduğu konumdur. Sağlık hizmetlerinin çoğunun tüketicilere götürülememe özelliğinden dolayı, tüketici hizmet kuruluşuna gitme durumundadır(Odabaşı, 1994:62). Hizmetin arz edildiği nokta veya noktaların bir yandan hastalar, diğer yandan da sağlık kuruluşu için uygun olması gerekir. Hastane için uygun bir çözüm hastalar için uygun olmayabilir. Tek bir noktada hizmet sunmak sağlık kuruluşuna önemli maliyet avantajları sağlayabilir ancak hastanın maliyeti sadece ödediği ücret değildir. Hiç kimse mecbur olmadıkça ulaşım zorluklarına katlanmak istemez (Karafakioğlu, 1998:137). Gasler ve Meade tarafından yapılan araştırma bulguları, uzaklık değişkeninin sağlık hizmetleri kullanımında önemli etmen olduğu ve değişik ırk, cinsiyet ve yaş gruplarında farklı tepkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Dinçer ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka bir araştırma ise, hastanın sağlık kurumuna uzaklığı arttıkça başvuru süresinin de uzadığını göstermektedir. Hastanın ikamet yerinin, sağlık kurumuna uzaklığı 1 birim arttıkça bireyin 1 günden daha uzun sürede sağlık kurumuna başvurma riski 1.033 kat daha fazlalaşmaktadır (Tengilimoğlu, 2000:188). Sağlık kuruluşları açısından faaliyet gösterilen yer her zaman önemli olmuş ve yer diğer pazarlama politikalarının belirlenmesinde etili olmuştur. Örneğin; gelir düzeyinin düşük olduğu bir semtte muayenehane açan bir diş hekiminin yüksek ücretler talep etmesi olasılığı kısıtlıdır. Bu durum onun sunmuş olduğu hizmetin fiyat ve kalitesini de etkiler. Çünkü pahalı bir kanal tedavisi yerine müşteri dişin çekilmesini tercih edebilir. O nedenle yer seçimi dikkatli bir araştırmayı gerektirir. Doktorların çoğu kez, diğer hekimlere yakın yerleri tercih ettikleri görülür. Çünkü

Dağıtım yoğunluğunu belirlemek demek olan bu çaba için birbirinden tamamen ayrı olmayan üç yol vardır. Bu açıdan. Alan ve Yerleşim Düzenlemeleri Sağlık hizmetlerinin dağıtımında bir diğer önemli konu. Beklemeyi hasta ve yakınları açısından nispeten kolaylaştırabilmek için. şlemlerin yapılması için gereken zaman.00-17. televizyon. Gereksiz biçimde harcanan zaman. Bu tür hastalar için sıra beklemek daha zordur.hastanın tedavisi için başka branştan hekimlerin konsültasyonuna ve laboratuar tahlillerine. Hastanın uzun süre beklemesi sadece zaman kaybetmesine değil muhtemelen moralinin de bozulmasına yol açacaktır. kahve ikramında bulunulabilir.1999:251).5. 1994:64). yaygın (yoğun).2.2. En çok arzu edilen alan ve yerleşim düzenlemeleri optimal kullanımı gerçekleştirecek kuruluşun hizmet kalitesini ve etkinliğini sağlayacak ve katlanılabilir bir maliyete sahip olan düzenlemelerdir.00 gibi gündüz çalışma saatleri içinde hasta kabul etmeleri çalışanlar için önemli bir sorundur. yöneticilerin değerlendirmeye almaları gereken zaman ile ilgili konular şöyle sıralanabilir (Odabaşı. 9. çay. Bazı sağlık kuruluşları bu soruna çözüm getirmek için hafta sonları hasta kabul etmek.00’e kadar açık kalmak gibi çeşitli çözümler geliştirmişlerdir. 08. Hizmetin çabuk. Hekimlerin bir araya gelerek oluşturdukları çok hizmetli klinikler hastanın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlayan yaralı girişimlerdir. Bunlar birbirinin devamı niteliğinde olan. Alan ve Yerleşim Düzenlemeleri şletmeler sahip oldukları imkan ve kaynaklar ile işletme amaçları doğrultusunda farklı dağıtım politikaları geliştirebilirler. Alan ve yerleşim konuları sağlık hizmetlerinin pazarlarını olduğu kadar kuruluşun kendisini de etkileyen bir takım sorunlar oluşturabilir.: • • • • • • Hizmetin sunulduğu günler ve saatler. önerilecek olan davranış alternatif yerleşim yerlerinin olası etkilerini gözden geçirmek ve en iyi ve uygun maliyetli olanın seçilmesidir. Genelde. Memurların ve çalışanların hafta içinde mesai saatlerinde doktora gidebilmeleri için işlerini bırakmaları ve/veya işyerinden izin alması gerekir ki. Özellikle rekabetin gittikçe arttığı özel sağlık kliniklerinde zaman unsuru tüketicinin satın alma karar sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. 9. tüketicilerin hizmetten yararlanmak için harcayacakları zamanla ilgilidir. Müdahale zamanının düzeyi. yeterli ve zamanında verilmesi. Randevu için beklenen zaman. seçimli (selektif) ve özel (tekelci) dağıtımdır (Mucuk. dağıtım kanalının uzunluğu ve yoğunluğu üzerinde durulmaktadır. sağlanacak yararı en üst düzeye çekebilecektir. Dağıtım kanalı politikalarından söz edilirken. hizmetin getireceği doyumu ve yararı olumsuz etkileyebilecektir. röntgen filmlerine gerek duyulabilir. işverenler bu tür talepleri pek hoş karşılamazlar.5. gece 24. Muayene ve tanı için beklenen zaman. gazete ve dergilerden yararlanılabilir. Sağlık kuruluşunda kalınması gereken zaman Hastanelerin acil olaylar dışında. .

9. “beğenmeli mallar” ve “özellikli mallar” çeşitlerinde ve endüstriyel malların “yardımcı teçhizat” türünde.6. Perakendeciler reklam masrafını yüklenmediği gibi çabuk satılan markaları satmayı tercih ederler. Seçimli Veya Selektive Dağıtım Seçimli dağıtım.2. 1987:183). mamulün alıcısının bulunabileceği her yerde satışa sunulmasıdır. üretici tüm satış çabalarını üstlenmez. Az sayıda aracının kullanılması söz konusudur. genel olarak da. Kadın ve erkek giysileri. Ancak. Alıcılar malı arayacaklarından.9. 2000:337 9. Bu seçim. mobilya. Üreticiler mümkün olan her yerde görülebilmek ve satışlardaki payını genişletmek için iyi şekilde kontrol etmeyi bırakmalıdırlar. birkaç veya daha fazla aracı kullanma yoluna gidilebilir. üreticiye. daha çok denetim. Yaygın Veya Yoğun Dağıtım Yaygın dağıtımın esası. aracının olağandan çok satış çabası göstereceği umulur. Bu yöntem. belirli bir bölgede sınırlı sayıda toptancı ve perakendeci veya sadece perakendeci kullanma politikasıdır.1999:252). Mal özel hizmetleri gerektirdiğinden bu yöntem uygulanır. malların pazarlanması.Lucas. Markalar ve ürün sınıfları yaşlandığı zaman daha yaygın olarak dağıtılırlar. Eğer tüketiciler bir işletmenin ürününü belli bir bölgede bulamazlarsa. buzdolabı vb. şletme ürününü yoğun dağıtım ile her bölgede maksimum sayıda outlet ‘te ulaşılabilir hale getirerek. daha az maliyet ve yeterli Pazar kapsamı sağlar(Cemalcılar. .Hortline. iki uç olan yoğun ve sınırlı dağıtım arasında yer alır. Tüketim mallarının.10. Tüketim mallarında özellikle “kolayda mallar” da üretici işletme mamulü alıp satabilecek durumda olan her toptancı ve perakendeciye dağıtım yapma yoluna gider. Pazar bölümlemede toptan pazarlama yaklaşımını kullanan işletmeler genellikle yoğun dağıtım stratejisin kullanılırlar. Malı her aracı kurumda satışa sunmak malın saygınlığını zedeleyebilir.1.6. ekmek. şeker. yoğun dağıtıma göre. Kanal Yapısının Yoğunluğu Kaynak: Czinkota. en fazla satışı ve tanıtımı sağlayarak kazanç elde etmek ister. Çoğu kez beğenmeli malların dağıtımında kullanılır. seçimli dağıtımı zorunlu kılar. alkolsüz içecekler ve sigara gibi tüketicinin rahatlıkla ulaşabileceği ürünlerde kullanılır. boşluğu doldurmak için kolaylıkla başka bir markayı bu ürünün yerine kullanacaklardır. Yalnız.Şekil . tüketicilerin marka tercihinin önem kazandığı mallarda en uygun dağıtım şekli ve politika budur (Mucuk. 2002: 142-154). 1970’lerde hesap makinelerine sadece seçkin yerlerde ulaşılabilirken günümüzde dünyanın her yerinde rahatlıkla ulaşılabilmektedir (Ferrel. Yaygın dağıtımda reklam ve diğer tutundurma çalışmalarını üretici üstlenir. Seçimli dağıtım.

3. Çeşitli nedenlerle mamulü iyi pazarlayamayan Satıcı işletmeleri dağıtım kanalında çıkarır.1999:252). tutundurma faaliyetlerini sırf nihai tüketiciye yöneltebilme gibi yararlar sağlar. Buna karşılık.6. iyi bir örgütlenme ile. iyi tanımlanmış pazar bölümleri vardır ve ürünlerin nihai tüketicilerine nasıl tanıtılması hakkında önemli miktarda girdiye gereksinimleri vardır(Ferrel. yaygın dağıtımda kullandığı aracılar arasında eleme yapar ve • • • • • Yüksek masraflara yol açan. Ancak bazı hastanelerin de yaygın dağıtım politikasını izlediğini görmekteyiz örneğin. Sağlık hizmetlerinde yüksek derecede uzmanlık gerektiren tıbbi hizmetler seçimli dağıtım . aracının o mamule rakip başka markaları satmasını yasaklar.Bir işletme. üretici de o bölgede malını başka satıcıya vermemeyi taahhüt eder (Mucuk. 9. Sınırlı dağıtımda tanımlanmış coğrafi bölge içinde ürünün satılmasında bir tek tacir ya da outlet kullanılır. Mal iadesi fazla olan. BMW.7. bunlar fazla bir ihtisas. fiyat ve hizmet kalitesi üzerinde denetim sağlama. yaygın dağıtım politikasını bir süre uyguladıktan sonra edindiği tecrübeye göre seçimle dağıtım yoluna gidebilir. 1996: 260) sloganı ile hizmet vermektedir.Hortline. satıcı sayısının çok az olması. Bazı hallerde üretici işletme ile arasında yapılan tek dağıtıcılık (toptancı ile) veya tek bayilik (perakendeci ile) anlaşması. 1987 yılında “ Biz 20 farklı adresteyiz ve gelecek yüzyılda daha da fazla desentrilize olacağız “ (Berkowitz. Sağlık işletmesi temel olarak birinci kademe sağlık hizmetleri sunmayı hedef alıyorsa. 9. yaygın bir dağıtım politikası uygulayabilir. Uygulamada sözlü veya yazılı yapılan bu anlaşmalar.1999:252). Jaguar ve Mercedes Benz gibi birçok araba markası sınırlı dağıtımı kullanır. Sağlık kuruluşları bu amaçla diğer sektörlerden edinilen tecrübelerden yararlanabilirler (Karafakioğlu.Lucas.2002:142-154). çoğu kez karşılık esasına göre yapılır.1998:146). diğer bir deyişle. SAĞLIK H ZMETLER NDE DAĞITIM POL T KALARI Bir sağlık kuruluşu için dağıtım politikalarından hangisi daha uygundur?” sorusunun tek ve kesin bir cevabı yoktur. dağıtım kanalında rakiplere karşı bir ölçüde korunma. Bu seçimi izleyen üreticilerin genellikle tek bir hedefi. Bu takdirde. beceri gerektirmezler. belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün dağıtım politikasıdır(tekelci dağıtım olarak da bilinir). özel dağıtımın satıcıyı gevşekliğe alıştırması gibi sakıncaları vardır (Mucuk. Özel dağıtım üreticiye. Böylece sonuçta satışlar ve karlılık artar. Bu seçim en yaygın olarak prestijli ürünler ve ürünlerine seçkin imajı vermek isteyen firmalar tarafından kullanılmaktadır. Siparişleri küçük olan. Çünkü. Kredi açılması riskli olan. ABD de Presbyterian Hospital 1977 yılında yalnızca New York ta Manhattan da hizmet verirken. Özel Veya Tekelci Dağıtım Özel dağıtım.

Belki de en önemli olanı. örgütlerde bölümler arasında ve antropolojide kültürler arasında. Bunlar hizmetler için çoğu kez olası değildir. 9. parasını boşa harcamaz. Sağlık sorunları konusunda genel bilgi düzeyi yüksek hasta kendisinin doktorudur. Ancak bazı hizmetler için fiziksel mallarda ihtiyaç duyulmaktadır ve bu mallar toplam ürün içerisinde hayati öneme sahiptir. stoklama. tedarik zinciri yönetimince uygulamada ilişkilerin sürdürülmesini başarmak oldukça zordur. 1996: 261). Tanımlamanın oldukça kolay olmasına rağmen. bu kanallarda. Bu değişikliklerden arzu edilen sonuç. basılı broşürler. zinciri oluşturan her bir parçanın başarılı olmak zorunda olmasıdır. 9.ile hastalara hizmet vermeye çalışmalıdır. paketleme. satışların kanal içinde sonraki düzeye satışından.8. en azından da bu tür faaliyetlerle de ilgili olması gerekecektir. Bu değişiklik ilişkilerde kararların etkilere değer biçen iştirakçilerin değerlendirmelerini kısa dönemden uzun döneme dönüştürmektedir. DAĞITIM KANALINDA ÇATIŞMA Kenneth E. Dağıtım kanalı üyelerinin beraber nasıl çalışacağı temel bir değişiklik gerektirir. “kazan-kaybet” rekabetçi tutumundan “kazan-kazan” işbirlikçi yaklaşıma doğru bir hareket vardır.Hortline. Dağıtım kanallarının etkin bir biçimde işlemesinde son basamakta yer alan tüketiciye de önemli görevler düşer. başkalarının bu hizmetten yararlanmalarına engel olmaz (Karafakioğlu. Bilgi akışı. sipariş işleme. Geçmiş yıllarda özel ve tekelci dağıtımı politikasını benimseyen hastane sayısı çok fazlaydı. Odak noktası. 1991:59). F Z KSEL DAĞITIM Dağıtım kanalının belirlenmesi yanında. ilişkilerde kontak noktasının birebir satış elemanı-satın alan derecesinden bütün düzeylerde ve çeşitli organizasyonların bütün fonksiyonel bölümlerinde çoklu arabirim olarak genişlemesidir.1999:442). Gereksiz yere hizmet talebinde bulunmaz. Kaya.1998:146). bilgi ve mesaj aktarma. . bütün üyelerin birlikte çalıştığı. dürüst ve sıkı iletişime doğru değişmiştir. Örneğin Mayo Kliniği bu politikayı benimseyen hastanelerin başında gelmektedir. Çünkü dağıtımın kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını da gerçekleştirmesi. politika alanında devletler arasında.9. Örneğin Massachusetts deki The Joselin kliniği diyabet hastalığı konusunda uluslar arası bir üne sahip olup başka yerde uydu hastanesi de yoktur. Bu değişiklikler arasında. sağlık hizmetlerinde ilaç ve tıbbi malzemeler. kısaca insanın olduğu her yerde bulunduğunu belirterek. maliyetlerin. Tüketici ne kadar bilgili ve bilinçli ise o derece doğru seçimler yapar ve kanala yön verir. boşlukların ve gereksiz hareketlerin azaldığı memnun nihai müşterilerin olduğu kanallar yaratmaktır (Ferrel.2002:142-154). sipariş formlar. “ihtiyaç olan kadar” temelinden açık. ürünlerin fiziksel dağıtımının nasıl yapılacağı da belirlenmelidir. Boulding çatışmanın ekonomik alanda ekonomik örgütler arasında. depolama. Ancak son yıllarda bazı tanınmış hastanelerin selektive –seçkin dağıtım politikasına yöneldikleri görülmektedir. Hastalar bu hizmeti almak için hizmetin verildiği sağlık kuruluşuna gitmek zorundadır. Taşıma. yükleme-boşaltma gibi temel faaliyetlerle fiziki dağıtım gerçekleştirilmektedir (Karabulut. Örneğin. şbirlikçi yaklaşımda yaygın görüş. nereye başvurması gerektiğini bilir. hasta dosyası vb. fiziksel mallar hizmetin kalitesinde ve başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim Farklı birçok eyalette uydu hastaneler açmıştır (Berkowitz.Lucas. ürünlerin kanalın içinden geçerek nihai müşterilere satışı olarak değiştirilmiştir. bunu genel bir teori içinde açıklamıştır ( slamoğlu. gıda maddeleri .

haberleşme bozuklukları. aracı işletmelerin mal karmalarına yeni malların alınması halinde ortaya çıkar.1999:442): 1. üretici ile perakendeci arasında. kıt kaynakları elde etmek için bir rakip olarak algıladığı ve bu yüzden ona zarar vermeye. Çatışma. Çatışmanın kaynakları. hatta yok etmeye yönelik davranışı olarak tanımlanabilir. taraflardan en az birinin diğerlerini. deniz malzemeleri gibi malların satılması.Dağıtım kanalında çatışma. Yenilikçi türler arası rekabet ise. Örneğin. yani kanalın aynı kademesinde fakat ayrı türdeki firmalar arası rekabet ikiye ayrılır: a. Geleneksel türler arası rekabet b. Bu yüzden rekabet nesneldir ve rekabette fiziki güç kullanmak söz konusu değildir. 1998: 179). ya aracı işletme yürüttüğü eylemleri daha etkin. ya da üreticiler yeni tür perakendeciler aracılığıyla mallarını satmak isterler (Yükselen. dikey rekabete örnek olarak verilebilir (Yükselen. Süreç olarak da rekabetin çatışmadan önce gelmesi gerekmektedir.1999:442). 2. bir kanal üyesinin kendi amaçlarını gerçekleştirmesini. bir başka kanal üyesinin engellediğini ya da engellemeye kalkıştığını algıladığında ortaya çıkar. 1998: 180). Oysa çatışmada fiziki güç kullanmak söz konusu olabilmektedir. Rekabet fiyat ve tutundurma çabalarında ortaya çıkıyorsa. Liderin yardımlaşma ve destekleme faaliyetlerine katılma düzeyi yükseldikçe. Tablo 9. Bu yola gitmenin üç nedeni vardır. geleneksel türler arası rekabettir. üretici ile toptancı arasında. Dikey rekabet. Liderin doğrudan katılımı arttıkça Dağıtım kanallarında üç tür çatışmadan söz edilir: • • • Yatay rekabet Türler arası rekabet Dikey rekabet Yatay rekabet. ya tüketiciler alışverişte kolaylık isterler. Çünkü rekabet işe. toptancı ile perakendeci arasında ortaya çıkar. dağıtım kanalına yenilikçilerin girmesi durumunda ortaya çıkar. rol uyuşmazlıkları. 3. Bu çatışma şu durumlarda azalır ( slamoğlu. düşünce ve algılama farklılıkları olarak özetlenebilir ( slamoğlu. Kanal içindeki çatışma. onu incitmeye. Yenilikçi türler arası rekabet. Üretici işletmenin toptancıyı atlatarak doğrudan perakendeciye mal satması ya da toptancının perakendeciyi atlatarak tüketiciye doğrudan mal satması. çatışma ise kişiye yöneliktir. rekabetten farklı bir kavramdır. daha karlı kılmak ister.1 ‘de başlıca kanal çatışması nedenleri görülmektedir: . eczanelerde oyuncak. amaç farklılıkları. Liderin kanal içinde işbirliğine katılma düzeyi arttıkça. Türler arası rekabet.

Başka bir tanıma göre tutundurma. Hizmet pazarlayan işletmeler. kurum.1989:3). 1997:708). ortaya koydukları faydaları ve mevcut özelliklerini belirlemek için dikkatli çalışmaları gerekmektedir. fiyatı. “reaksiyon yaratacak” veya arzu edilen başka bir “tepki”yi harekete geçirecek kadar ikna edici biçimde bu kitleye iletişimidir. Örgütteki reklam imajı. fiyat ve dağıtım konusunda daha önce alınan kararlara bağlıdır (Mucuk. Promosyon (promotion-promoşın-). şiddetini arttırmaktır. Bunun için de hedef pazardaki müşterilerin tanıtılıp benimsetilecek ürün. 2001: 168). bu da bütün satış artırıcı faaliyetlerden maksimum faydayı sağlamak üzere optimum bir tutundurma karması oluşturulmasını gerekli kılar. Promosyon. Bunlara. Promosyon. mevcut ve/ veya potansiyel müşterilerle iletişim kurabilmek amacıyla. Latince kökenli bir sözcük olup “öne. iletişimler yoluyla işletme amaçlarına ilgi uyandırmak ve bunları daha da öteye götürmek için kullanılan araçlara denilir. Bazı hizmet işletmeleri. interneti de tutundurma aracı olarak kullanmaktadırlar (Boone. uygun fiyatla fiyatlandırması ve uygun bir dağıtımla istenildiğinde satın alınabilecek şekilde tüketiciye hazır bulundurması yeterli değildir. Pazarlamacılar. işletmenin. hizmet işletmelerine müşteri güveni sağlar. Bir ürün veya hizmetin. tutundurma ya da promosyon kavramında ifadesini bulur. Ürünün stili. bir bireyin. yükseltmek” anlamına gelmektedir. malzemesi. 1999: 449). “kabul doğuracak”. tüketicilerin tutum ve davranışlarını. Dolayısıyla. 1995:40-41 10. fiyat ve dağıtım sorunlarının çözümüne ek olarak yapılması gereken başka çalışmalarda vardır. bir kurumun veya örgütün “uygun bilgi”yi hedef kitlede. yani mamul.Tablo 9. ambalajın şekli. işletmenin ürün veya hizmetlerine yönelik değiştirmek veya varsa. Bunlar satış artırıcı çabalardır. geniş ölçüde mamul ve mamul hattı. rengi. Günümüzde işletmenin pazarlama faaliyetleri içinde önemli bir yeri olan bu çalışmanın stratejik bir biçimde düzenlenmesi gerekir. kişi. ileri sürmek. fikir hakkında bilgilendirilmeleri ve olumlu yanıt vermeye ikna edilmeleri gerekir ki bu da etkin bir iletişim sistemi gereksinimini ortaya koyar (Oluç. rekabetten dolayı. bir kurumun. maksimum iletişim etkisi için . tüketicilerin (müşterilerin) kabul edebileceği imajlar için bir yöntem bulmak zorundadırlar. kavramları ve şeyleri kabul etmeleri konusunda başkalarını ikna etmek için yürütülen iletişim faaliyetleridir(Tek. Pazarlamacılar. semboller (slogan) ya da grafik kullanarak belirli bir hizmetin faydasını anlatabilirler. satış elemanlarının tavırları. Ancak işletme için mevcut temel strateji araçlarından biri olarak tutundurma. giyimleri vb. Kurtz. . Tutundurmanın esası. hizmet. pazarlama da fikirleri.1. kullanılan tüm araçlar ve gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür(Bovee ve diğerleri. ilerletmek.1 Kanal Çatışmasının Nedenleri Kaynak: Özkale ve diğ. Diğer bir ifade ile tutundurma. 1995:13). Firma ve kuruluşların pazarlama yönlü iletişimleri. ’de alıcılara bir şeyler iletir. TUTUNDURMA KAVRAMI VE ÖNEM şletmenin tüketici arzu ve ihtiyaçlarına uygun mamulü planlayıp geliştirmesi. bir kişinin veya fikrin kamuya (hedef pazara) olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesine tutundurma denir.

Kişisel satış. Yapılan araştırmalar bir hizmetin satış şansının satıcı ve alıcı arasındaki ilişkinin kalitesine (relationship quality) bağlı olduğunu göstermektedir. Hastane pazarlamasında. Ancak sağlık kuruluşları iyi kullanılırsa reklam. halkla ilişkiler gibi tutundurma yöntemlerinden de olumlu sonuçlar alabilirler. başka bir ifade ile onları somutlaştırmaya gayret ederler. tutundurma karması elemanlarından hangisinin kullanılması gerektiği pazarın içinde bulunduğu duruma ve ürünün doğasına bağlı olarak değişir. 2000b: 1). reklamdan çok sunulan hizmetler ve çalışmalar konusunda toplumda olumlu imaj yaratılması yönünden halkla ilişkiler ön plandadır. Geleneksel sağlık hizmetleri tutundurması. sağlık işletmelerinin ürün ve hizmetleri hakkında pazara nasıl bilgi ve eğitim vereceklerine işaret eder. Müşterilerle iletişim şansa bırakılacak bir olgu değildir. kuruluşun geleceğine öncülük yapacak yeni yönetimin tanıtılması için kullanılabilir. sigorta kuruluşları ve işverenler) tutundurma elemanı için ilk müşteriyi temsil eder. Sağlık bakımı karar vericilerinin üç kişilik yönetim ekibi (hastalar. müşteriye gösterilen ilgi gibi kendilerini rakiplerinden farklı kılacak ve müşteriye güven verecek üstünlüklerin altını çizmektir (Bone ve Kurtz. hastaneye ya da sağlık hizmetlerine fazla ilgi göstermemesi doğaldır. sağlık bakımı kuruluşları ve yerel işverenlere. güler yüz. mevcut ve yeni hizmetler. Sağlık hizmetleri ve tutundurma ise. Rotarius. gerekse de sağlık hizmetlerine olan talebin yapısal olarak değişmesi sonucu önemli değişikliklere uğramıştır (Enginkaya. Sağlık hizmetlerinin tutundurması yeni bir kavram olmamakla birlikte. Kulak gazetesi olarak isimlendirilen müşteriler arası iletişim de . potansiyel hastalar. Tutundurma. Üstelik sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın da ne zaman ortaya çıkacağı belli değildir. reklam ve diğer faaliyetleri kapsar. öteden beri birlikte düşünülmesi güç iki kavramdır. Hizmet işletmeleri hizmetlerini tutundurmak için onların elle tutulabilir yararlarını öne çıkarmaya. bu sektör açısından hayli önemli bir tutundurma yöntemidir. Hizmet sunucular tarafından gerçekleştirilen tutundurma faktörünün ilanı. Enformasyon süreci. Örneğin. imaj yönetimi ile müşterilerin hastaneyi ve sunulan hizmetleri olumlu yönde değerlendirmelerini sağlayacak şekilde iletişim programlarını oluşturmayı hedeflemektedir (Enginkaya. Bir ürünün tanıtımında. sunulan ürünlerin türleri. Seçilen tutundurma metodu hedef kitle ile iletişim sonucunda onlar üzerinde maksimumum etki bırakabilmelidir.sadece tutundurma alt karışımı değil. pahalı ve özelliği olan malzemeler gibi teknolojik olarak gelişmiş ürünlerde daha çok kişisel satış kullanılmaktadır. tüm pazarlama karışımının bir orkestra ahengiyle düzenlenmesi gerekir. tüketim mallarında(ciklet. 2000b: 1). Bir diğer alternatif ise tecrübe. Hastane pazarlaması. fiziki ürünlerde olduğu gibi etkin bir tutundurma stratejisini geliştirmeyi güçleştirmektedir. Sağlıklı bir insanın doktora. halkla ilişkiler. hangi yöntemle verileceği hep tartışılmıştır. kuruluşun maliyet durumu (düşük fiyatlara dikkat çekme) ve ulaşımın kolaylığını (yer faktörünün anlatılması) bildirmek için billboardlarda/ilan panolarında kitlelere hitaben. kriz durumunun idaresi. yine sağlık sektörünün yabancı olmadığı. tanıtım fonksiyonu. Sağlık sorunu olan insanlara bir hastane ya da benzeri sağlık kuruluşu ile ilgili hangi mesajların verileceği.) genellikle reklam ve satış artırıcı yöntemler kullanılırken. hizmetler sektöründe de en güçlü tutundurma yöntemidir. . kuruluşlarla ortaklık. reklamlar yoluyla duyurulur (Liberman. Bu özellikleri nedeniyle sağlık hizmetlerinde tutundurma çalışmalarının farklı boyutları olduğu görülmektedir. gerek bu sektörde meydana gelen değişmeler. 2001: 27). meşrubat vb. sağlık hizmetlerinin soyut olması. 1995: 454-455). Örneğin halkla ilişkiler açısından.

Bireylerin değişen davranışlarını desteklemek.2000:196). stratejinin ve bireylerin tutundurma faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek. Amaç hastayı bilgilendirmek. ziyaretçilere ve hastalara sağlıkla ilgili bilgi sağlamak. sağlanacak yararlar hakkında onları ikna etmek. rehberler ve tüm politikalarda sağlık tutundurması faaliyetinin düşünülmesini sağlamak. bir çok hastalığın erken teşhisine yardımcı olur. 10. Alıcının tepkisi geri iletim sistemi ile mesaj sahibi işletmeye ulaşır(Odabaşı. Alıcı. Bu modellerden en çok bilineni AIDA Modeli’ dir. yi bir halkla ilişkiler yöneticisi hastaneye büyük miktarda bağış yapılmasını sağlayabilir(Tengilimoğlu. mesajın başlıklarını. Tüm sağlık tutundurma faaliyetlerinin araştırmaya dayalı olmasını sağlamak. Hastane tarafından benimsenmiş olan belgeler. şletmenin ilettiği mesaja karşı alıcının çeşitli tepkileri olabilir. Hastane çevresini. dergi gibi araçlarla iletmek istiyorsa. duygu. çalışanlara. Sağlık hakkında kararlarını bildirebilmeleri için. teşhis ve tedavi sürecinde daha katılımcı bir konuma getirmek ve böylece hizmet sunumunu kolaylaştırmaktır. letişimin sözlük anlamı. zzet. 2000). mesajını gazete. Pazarlama iletişimleri. TUTUNDURMA VE LET Ş M S STEM Pazarlama iletişimleri.2002:81). Doğru amaçla kullanılan tutundurma vasıtaları örneğin. reklamlar. onu kullananların düşünceleri açısından güzelleştirmeye çalışmak. şin yararlarını değerlendirmek açısından. pazarlamada geçerli olan satış arttırıcı unsurların stratejik bağlantılı kullanımıyla müşterileri etkileyen uzun vadeli bir görüştür. Sağlık sektöründe tutundurmanın amacı elbetteki hastayı gereksiz yere tüketime yöneltmek değildir. Pazarlama iletişimlerinin amaçları (1) ürünlere birincil primer (ürün kategorisi) talep yaratmak (2) marka bilinci yaratmak (3) satın alma tutum ve niyetini etkilemek ve/veya (4) satın almayı kolaylaştırmaktır. Pazarlama iletişimi ise. böylece mesaj. iletilen mesajı algılar ve bu algılama son aşamada tepkiye dönüşür. bir sağlık tutundurma stratejisi. Bütünleyici iletişimler müşteri ile başlar ve pazarlama ilişkisine sahip tüm müşterilerle teması kapsayan ikna edici iletişimlerin stratejik programını geliştirir.2. 2000a: 118): • • • • • • • • Çalışanların işlerinin bir parçası olarak sağlık tutundurması sağlayacak fırsatların farkında olmasını sağlamak. hedef pazarlara sabit ve sinerjik mesajlar göndermelidir. Tutundurmanın amaçları birbirlerini tamamlar ve pazarlama karmasının diğer öğelerinin amaçlarıyla bir arada pazarlamanın genel amaçlarını oluşturur(Bozkurt. Mesajı gönderen işletme. kanalına uygun şekilde mesajını hazırlar. faktörleri hazırlatır. Uygun planlama ve dağıtım açısından diğer sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurmak ve görüşmek. seçilen reklam ortamında önceden planlanan bir süre boyunca hedef alıcı kitlesine iletilir. Tutundurma . iletişim kanalına uygun şekilde kodlanmış olur. metnini vb. ürün veya hizmetle ilgili bilgilerin hedef tüketici ve alıcılara iletilmesidir. Örneğin. AIDA modeli . düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. sekiz kısımdan oluşmaktadır (Enginkaya. Hazırlanan mesaj. Söz konusu tepkiler çeşitli modellerle açıklanmıştır. işletmeyle tüketiciler arasında iletişimin kurulmasıyla gerçekleştirilir. ara başlıklarını.Sağlık hizmetlerinin soyut olmasından kaynaklanan güçlüklerle beraber.

1994:596). stek Uyandırmak: lgi olumlu yöne çekilerek değerlendirme. jet ski. Böylece tutundurma karması öğesi beşe çıkmıştır. 5. ve Oyman. Her satış artırım yönteminin avantaj ve dezavantajları ürünün ücretlerine. Ayrıca tutundurma karması elemanlarının mesaj içerikleri birbirine zıt olmamalıdır. . 1. 4.tutundurma fonksiyonlarını birbirini izleyen aşamalar halinde vermektedir 1. Reklam ve tanıtım gibi tutundurma elemanları çoğunlukla ürün hakkında bilinç ve ilginin uyandırılmasında kullanılmaya yöneliktir. 10. Tutundurma çabalarını bir iletişim süreci olarak kabul edersek.2002:81). diğer bir ifadeyle. temel tutundurma bileşenlerine doğrudan pazarlamayı da eklemiştir(Kotler. Harekete geçirmek ( Action ) Söz konusu fonksiyonlar ve modelin aşamaları şöyle açıklanabilir (Odabaşı ve Oyman. Kişisel satış ise müşteri ile yoğun iletişim gerektiren ve pahalı ürünlerde kullanılır (araba. Kotler. kişisel satış.3. firmanın pazarlamasına ve bütünleyici pazarlama iletişiminin amaçlarına karşı dikkatlice ölçülmeli ve uygun olan yöntem seçilmelidir. Mesajın başarıyla alıcıya iletilememesi ya da hedef alıcıda beklenen tepkiyi yaratamaması. Reklam Kişisel Satış Satış Geliştirme Halkla lişkiler Doğrudan Pazarlamadır. halkla ilişkiler) yürütülmektedir. stek uyandırmak ( Desire ) 4. TUTUNDURMA KARMASI ELEMANLARI Tutundurma alt karışımı (promotion sub-mix) ya da pazarlama iletişimleri karışımı (marketing communication mix) denilen tutundurma faaliyetleri genel olarak dört grup araçla (Reklam. malı satın alma arzu ve isteğine dönüştürülecektir. Dikkat çekmek ( Attention ) 2. Dikkat Çekmek: şletme. lgi Uyandırmak: Malın varlığından haberdar olan tüketicinin o mala ilgi göstermesi sağlanacaktır. Örneğin satış elemanları müşteri ile ilişkilerinde ucuz fiyatı ön plana çıkarırken. Harekete Geçirmek: Satın alma isteğinin satın alma eylemine dönüşmesiyle satış gerçekleştirilecektir. 2. onu mamûlden haberdar ederek dikkatini çekecektir. öncelikle neler sunduğunu tüketiciye duyuracak. lgi uyandırmak ( Interest ) 3. Burada amaç. satış geliştirme. tutundurma çabalarının olmamasının nedenleri vardır. elbise ve donatım gibi) düşük fiyatlı ürünlerde reklamcılığa yönelinmektedir (çiklet ve meşrubat gibi). web sayfasında yapılan tanıtımda ileri teknolojik özellikler ön plana çıkıyorsa veya satış artırma çabaları kaliteyi vurguluyorsa müşteri neye inanacağını karar veremez ve kafası karışır ve daha uygun mesaj veren rakip firmaya yönelir. 2002:81). bu iletişim sürecinde aksaklıkların olabilmesi doğaldır. 3. ortaya çıkabilecek bu aksaklıkları ortadan kaldırabilecek çözüm yollarının bulunmasıdır (Odabaşı.

Örneğin sağlık kuruluşları. Bu yüzden. pek çok satış artırma aktivitelerinin kısa sürede sonuç oluşturamayacağını anlamalıdırlar. açılan yeni bölümleri reklam vasıtasıyla duyurarak dikkat çekmeye çalışmaktadırlar (Sezer. reklamın diğer tutundurma araçlarından farklı yönlerini vurgulaması açısından önemlidir. firmanın uzun süreli satış artırma amaçları. alkolizm gibi konularda tüketicilerin karar vermesini kolaylaştırmak ve bilgi sağlayacak şekilde yapılabilir. 1998: 21). 10. hemde sunulan hizmetlerin sayısında önemli bir artış görülmüştür. Reklamın farklı bakış açılarından yapılmış çok çeşitli tanımları bulunmaktadır. laboratuarları. Dolayısı ile.Sezgin. el ilanları. uzman doktor kadrosunu. yasak olmasına rağmen.Özgülbaş . mal ve hizmetlerin kalitesi. gerçek başarıyı tahmin etmeye yetecek uzunlukta satış artırma stratejisine devam edecek ve somut pazar pozisyonunu kuracak sabrı olmalıdır. o hizmet hakkında bilgi vermek. Türkiye ‘de sağlık hizmetlerinde reklamın yasak olması tüketicileri mevcut ve alternatif sağlık hizmetleri ve ürünleri ile ilgili serbestçe bilgi edinme hakkından mahrum bırakmakta ve rekabeti azaltmaktadır(Tengilimoğlu.Ülengin. 1999: 42). denemek için arzu yaratmak ve olumlu tutum geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. iddialı oldukları alanları.1. yararları hakkında bilgi vermek. hedef alınan kitlede farkına varmayı sağlamak. Türkmen 1996:23). Reklam.1991:119.Uray. acil servis. Günümüzde reklam. Bu tanıma göre: "Reklam. ilaç ve mamullerin. beslenme bozuklukları. geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla. Bazı hastaneler. Türkiye ‘de. Örneğin kadın sağlığı gibi dar pazar alanlarına odaklanılabilir. kişisel olmayan bir biçimde. bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak bir şekilde sunulmasıdır"(Özkale . Son yıllarda tıbbın ve teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda hem teşhis ve tedavide kullanılan tıbbi cihaz. uyuşturucu ve sigara ile mücadelede. Yeni bir hizmeti tanıtmak. dergi. Ancak tüketicilerin bu ürün ve hizmetleri takip etmeleri ve onlar hakkında bilgi sahibi olmaları güçleşmiştir. mallar. Reklam.Pazarlama yöneticileri. teknolojik ve toplumsal değişimler doğrultusunda kuruluşların hedef kitlelere ulaşmak için kullandığı tutundurma araçlarından biriside reklamdır. ulusal aşı günleri ve aile planlaması kampanyalarında. muayenehaneleri. hizmetler veya fikirlerin. basın-yayın organları aracılığıyla halka duyururlar ve bazı hastaneler hastaneye kurulan yeni bir cihazı. Ancak. Reklam Ekonomik. 1948’de Amerikan Pazarlamacılar Birliği'nin (AMA) yapmış olduğu tanım çoğu uzmanlarca yeterli ve kapsamlı bir tanım olarak bulunmamakla birlikte içerdiği bazı ifadelerin. Nitekim geçmiş yıllarda Türkiye’ de reklam. Yeni hizmetlerin tutundurulması için direkt posta ile reklam yapılabilir. Ünlü. doğrudan posta ve hatta billboard gibi batı dünyasının kullandığı tüm medya araçları kullanılmaya başlanmıştır (Karahan. politik. uzman doktor kadrosunu. AIDS. 1987: 7. Reklamlar geniş seyirci kitlesine yönelik olarak olabileceği gibi bölünmüş dar pazarlara yönelikte olabilir. 1999: 43). ilk yardım. bir ücret karşılığında. poliklinikleri. kişileri eğitmek. broşür. emniyet kemeri kullanımını teşvik çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılmıştır. yanlış izlenimleri ortadan kaldırmak ve endişeyi gidermek reklamla sağlanabilir (Sezer.1993:34). bu durum tüketicilerin bilgi ihtiyacının karşılanmasında reklamın önemini artırmıştır. satış artırma aktiviteleri yaratıcılığa dayanır. TV.3. ABD de . yalnız toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik programlarda kullanılmamakta. hastaneleri ve tıbbi görüntüleme merkezleri tanıtım için kullanıldığı görülmektedir. bazıları ise çeşitli alanlarda kurdukları klinikleri kullanarak ilgililerin dikkatini çekmeye çalışmaktadır (Ak. 2000: 7). sağlık hizmetlerinde reklam araçları olarak bugün gazete. Ayrıca.

halen yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. sadece hastalara temel bilgileri elde etmek için yardımcı olmak. hastaları bilgilendirmeye hizmet eden bir fonksiyon üstlendiğine dikkat çekmektedir. Sağlık işletmelerinin reklama ihtiyacı olup olmadığı. Hastane yönetimlerinin ise reklama karşı tutumları hiç bir zaman fazla olumlu olmamıştır. dolayısı ile hekimlerin endişe etmelerine gerek yoktur. laç sanayinin en büyük kazancının tüketici güvenini kazanmasının olduğu savunuluyor. onlara rehberlik etmektir. Reklamdan yana olanlar. Doğrudan tüketicinin bilgilendirilmesi sonucu tüketici doktora gittiğinde marka ilaçlar sormaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde reklamın kullanılması ABD'de şartlı olarak serbestken. sağlık sektöründe reklamın amacının. Mayıs 1998-Şubat 2000 tarihleri arasında. ABD ‘de ilaç sektöründe tüketiciye yönelik reklam uygulaması çok şiddetli tartışma konusudur. Bu yöntem önümüzdeki birkaç sene içinde tedricen kaybolacağa benzemiyor. Bunlar. Bu yöntemin arkasında yatan neden sağlık personelinin hasta üzerinde belli söz sahibi olmalarıdır.com/arastirmalar/ 25. gereksiz veya aşırı tüketime itebileceği nedeni ile zararlı bulmakla beraber. Eleştirmenler Tüketiciye Yönelik Reklamların (TYR) ilaçlara olan talebi teşvik ederek sağlık fiyatlarını artırdığı ve pahalı ilaçlardan yüksek kar payı sağlandığı iddia edilmektedir. Bu kişiler reklamın gereksiz maliyet unsuru olduğunu. meslek ahlakına da aykırı bulmaktadır (Usta. kalitesiz hizmetlerin gölgelenmesine neden olabileceği. bugünkü tüketim mallarına yönelik reklamcılığa göre oldukça dürüst olduğunu. Haksız rekabete ve etik ihlallere neden olan mevzuat dışı reklamlar. Bir çok ülkede hastaya zarar vereceği endişesi ile hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının reklam yapmaları tamamen veya kısmen yasaklanmıştır( Sarel ve Marmorstein. sorumlu reklamcılığın halkı kasıtlı olarak yanlış yönlendirmeyeceğini veya korkutmayacağını savunanlar bulunmaktadır. tüm sektörlerde rastlanmaktadır. stanbul Tabip Odası tarafından 208 reklam dosyasının işleme konmuş olması olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır (www. Fakat ilaç sanayi Tüketiciye Yönelik Reklamların enflasyon oluşturan bir unsur olduğunu red ediyor ve TYR ‘nin aksine. Fiyat. laç reklamları sanayi-doktor-hasta arasındaki geleneksel ilişkiyi ciddi biçimde değiştirmektedir. Amerikalı spanyollar ve kadınlar gibi pazar bölümlerine yönelen hedef reklamcılığı son on yıldır reklamcılar arasında artan bir eğilim olmuştur. reklama karşı birçok kişide bulunmaktadır. Zararlı reklam uygulamalarına sadece sağlık sektöründe değil. eşcinseller.2000: 16) . 1996:38-41). Nitekim spesik marka ilaçları satın alan . Türk Tabipler Birliği ve bağlı Tabip Odalarıyla sağlık müdürlükleri tarafından izlenmekte ve reklamı verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılmaktadır.12.2004). Geleneksel yöntemde ilaç firmaları “bilgin arabulucular “ rolünü üstlenmiş doktorlar aracılığı ile ilaç tanıtımı yapmaktadır. Bu nedenle sağlık sektöründe reklamın zararlı bir faaliyet olduğunu söylemek yerine. 1998:197). Yukarda belirtilen eleştiriler şüphesiz ki hayli önemli.saglikplatformu. Ancak bu eleştirilerin yersiz olduğunu özellikle sağlık hizmetlerinde reklamcılığın. ülkemizde hukuken belli alanlarda yasaktır. Tartışma konuları 3 başlık altında toplanmaktadır. ABD'de birçok sağlık kuruluşu hizmetlerinin tanıtımında reklamı kullanmakta ama. ahlaki değerleri düşük kişilerin eline düşmesi halinde zararlı olabilir demek daha gerçekçi olur (Karafakioğlu. reklamcıların büyük sorumluluk taşıdığını. dolayısı ile sağlık hizmetlerinde reklamın titizlikle kullanılması gereken bir konudur. iletişim ve kamu sağlığıdır. hekimin yerini alarak hastaların hangi tedavi ya da hangi sağlık kuruluşuna gitmeleri konusunda yönlendirmek değil. Son yıllarda ilaç sektöründe doğrudan tüketiciye yönelik reklam kampanyalarında bir artış olduğu gözlemektedir.Afrika kökenli Amerikalılar.

20 milyon dolara çıktığı ifade edilmektedir. mal veya hizmeti tanımayan müşterileri bilgilendirir. yanlış izlenimleri düzeltmek. yeme düzensizlikleri. lk yardım. reklam ve halkla ilişkiler gibi promosyon araçlarının hizmetin performansına ilişkin ne kadar iddiada bulunması gerektiği önemlidir 10. . ürün veya hizmetin hayat eğrisi üzerinde bulunduğu konuma ve daha çok sayıda faktöre göre değişir. yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek Tüketicileri eğitmek 10. genel diş problemleri gibi bir uzman fikrine daha az gerek duyulan konularda tüketicinin kararlarını kolaylaştıracak bilgiler içermelidir. 1993:46-48). tüketici korkularını gidermek reklamla sağlanabilir. kişisel satış reklama göre daha iyi sonuç verir. ABD de en çok satan ilaçlar en çok reklamı yapılanlardır. satılan mal veya hizmetin niteliğine. Sağlık sektöründe reklamlar halkın sağlığını tehlikeye sokmaması. hangi koşullarda başarılı olacağını bilmekte yarar vardır. acil servisler. Dolayısı ile reklam yapmadan önce onun ne zaman. Reklamla kişisel satışın etkinlik açısından karşılıklı üstünlükleri karşılaştırılacak olursa. sağlık hizmetlerine yapay bir talep yaratmaması. alkolizm. hizmeti sağlayanların seçimine karar vermesini kolaylaştırıyorsa yararlıdır. Satışçıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak Önyargıları.1998:191): • • • • • • • • Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni Pazar bölümüne girmek Satın alam güdülerine hitap ederek dar bir zümrenin kullandığı malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak. plastik cerrahi. Sunulan hizmetle ilgili abartılı iddialar yapılırsa.1. Örneğin ABD ‘de 2000 yılında ilaç harcamaları 116. Burada önemli olan tüketicilere doğru bilginin verilmesidir. yeni bir hizmet hakkında bilgilendirmek. Reklamın Amaçları Reklam şu amaçlarla yapılabilir (Karafakioğlu. Yüksek düzeyde hasta tatmininin gerçekleştirilmesi açısından.7 milyon dolarken 2001 yılında % 17 oranında artış göstererek 175. Mevcut hizmetleri tanımlamak. Bu rakamdaki artışta reklam için yapılmış yatırımların önemli bir payı olduğu ifade edilmektedir. hizmetin nasıl çalıştığını açıklamak. karmaşıklığı arttıkça. malın kullanım zaman ve adetlerini değiştirmek. Müşterinin mal veya hizmet hakkında bilgisi arttıkça reklamın etkisi oransal azalır. Sağlıkta reklam. Kısacası yalın ürünlerde reklam. karmaşık ürün ve hizmetlerde ise ağırlık kişisel satışa verilmelidir.1. hizmeti satın alacak kişilerde daha yüksek beklentilerin oluşması sağlanır ki buda satın alma sonrası tatminsizlik yaratır. Reklamin Etkinliği Diğer tutundurma yöntemleri gibi reklamın da etkinliği hedef alınan müşteriye. Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak satıcılara yardımcı olmak Talep düzenini korumak için.1.hasta sayısında fark edilir artışların olduğu görülmektedir. mal veya hizmetin teknik niteliği. harekete geçirir.3. Tüketici satın aldığı hizmetin önem derecesine bağlı olarak satın almadan önce araştırır ve bilgi toplar. Eğer reklam tüketicinin daha ilgili olmasını. Reklam. aşırı ilaç kullanımına neden olmaması. Çarpıcı reklam mesajları ile çok sayıda müşterinin bir anda ilgisi çekilmeye çalışılır.2.3. örf ve adetlerle çelişmemeleri gözden kaçırılmaması gereken önemli noktalardır (Goldman.

Ticari Olmayan Reklamlar: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan reklamlar bu gruba girmektedir. Uluslararası pazarlara yeni girildiğinde. 10. Bir anda çok sayıda kişi veya kuruluşa ulaşmak bakımından reklam. perakendecileri ve . kişisel satışa oranla daha ucuz ve etkili bir yöntemdir.Reklama mı yoksa kişisel satışa mı ağırlık verilmesi gerektiğine karar verirken altı çizilmesi gereken önemli bir kriter de ulaşılmak istenen potansiyel müşteri sayısıdır. Seçim yaparken gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta da satın alma kararına kimlerin katıldığıdır. Dördüncü ve sonuncu kriter ise. işletmeye önemli gelir sağlayacak mal ve hizmetlerde satışı kaybetme riskini azaltmak. sunulan hizmeti değişik açılardan değerlendiren çok sayıda kişi tarafından veriliyorsa. Sanayici Tüketiciye Yönelik Reklam: Bu tür reklamda endüstriyel tüketicilere yöneliktir yani. Ulusal sınırlar içerisinde dağıtımı yapılan birçok dergi ve gazetede ve ulusal sınırlar içerisinde her yerden işitilebilen radyo. 2. fabrikatörlere. Pahada ağır.1990:32). kişisel sayış tercih edilir. televizyonlarda yer alan reklamlar bu gruba girer. Mesajın Kaynağına Göre Reklam Türleri Ticari Reklam: Bir mal ya da hizmetin üreticileri ve aracıları (perakendeci. Reklamın Türleri Reklamların değişik kriterlere göre sınıflandırıldığı görülmektedir. reklam yerine kişisel satışı tercih etmek gerekir. devletin. birden fazla pazarda mümessiller aracılığı ile satış yapan toptancıların. kurum ve kuruluşlara satın alma yetkisini taşıyan yöneticilere yönelik (Kurtuluş. toptancı vs. Bölgesel (Yerel) Reklamlar: Bu tür reklamlar.3. işi şansa bırakmamak için. Yöneltildiği Hedef Gruplara Göre Reklam Türleri Nihai Tüketicilere Yönelik Reklam: Bu tür reklamlar direkt ev halkına ya da ürünü tüketip yok eden bireylere yönelik olup kişileri satın almaya yöneltme amacını taşır.1991:97). hizmet kuruluşlarının ve fabrikatörlerin yaptığı reklamlardır. 3. Yöneltildiği Coğrafik Alana Göre Reklam Türleri Ulusal Reklamlar: Bu tür reklamlar. başka bir ifadeyle. Pazarı belli bir bölge veya şehir olan firmaların. Sezgin. ürün test amacıyla pazara ilk defa sınırlı bir bölgede sunulduğunda bu yöntem kullanılmaktadır.3. Bölgesel reklamlar ulusal reklamlara oranla daha sık kullanılır (Aksulu. Bu reklamların asıl özelliği. satışı gerçekleştirememe riskinin derecesidir.) tarafından yapılan reklamlardır. satışın firma için ne derece önemli olduğu. Politikacıların. Dağıtım Kanalına Yönelmiş Reklam: Bu tür reklamın amacı reklamı yapılan firmanın mallarını satmak amacıyla satın alan toptancıları. o şehir veya bölgede duyulacak veya görülebilecek şekilde yerel haberleşme araçları ile reklam yapması daha uygundur. Eğer karar.1. ulusal sınırlar içerisinde yayılma olanağının olmasıdır. Kişisel satış reklama göre çok daha esnektir. Ülengin.1982:34). Uray. 1. Bu grup kendi içinde üretici reklamı ve aracı reklamı olarak ikiye ayrılmaktadır(Özkale. dini ve sosyal amaçlı kuruluşların belirli fikirlerin benimsenmesi amacıyla yaptıkları reklamlar bu grubu oluşturur. Bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. genellikle sadece bir bölgede veya şehirde veya o bölge veya şehrin ticari alanlarında yapılan reklamlardır.

5. Özel bir ürün adı belirtmeden kurum adı belirtilir.). Gelecekte Satın Almaya Özendiren Reklamlar: Bu tür reklamların amacı. bazı dezavantajlar taşımaktadır. özelliklerini anlatmayı içerir. Uray ve Ülengın. belirli bir markanın imajını. IBM reklamları bu gruba örnektir. Rekabetçi reklam kullanımı. Ürün reklamlarını kendi içinde üçe ayırmak mümkündür (Mucuk. Lucas. reklam ilanına tıklanması ve basılı reklama birkaç saniye bakılmasının zor olmasıdır. 4. letişim Kanallarına Göre Reklam Kuruluşlar reklam fonksiyonunu yerine getirmek için farklı iletişim araçlarından faydalanır. Zaman çerisindeki Etkilerine Göre Reklamlar Aniden Satın Almaya Özendiren Reklamlar: Bu tür reklamlar. Ürün kategorisine talebi uyandırmaya odaklanan öncü reklamcılık ürün reklamcılığının bir türüdür. Bu sayede ürüne olan talebin yeniden canlandırılması. reklama muhattap olanların bir kısmı üzerinde aniden satın almaya karar verdirecek şekilde etki yapma gayesini güder. ilk defa pazara sunulan yeni bir mal fikrini yana grubunu tanıtma ve benimsetme amacını güder. yararlarını. Özellikle posta ile yapılan reklamlar ve bölgesel reklamlar bu türdendir(Aksulu . o Radyo ve TV reklamı o Yazılı basın reklamı o Posta reklamı o Açık hava reklamı (billboard. IBM şirketlerine elektronik ticaretten anlayan ve Internet’i iş stratejilerinde kullanan şirketlere yardımcı olan bir imaj geliştirmektir. Ayrıca. Ürün reklamcılığı ürünlerin katkılarını.1991: 34). beygir gücü ve performansı yönünden Mercedes C serisiyle karşılaştırılabilir(Ferrell.diğer aracıları o malı satın almaya özendirmektir. o nternet reklamı Internet reklamcılığı özel pazarlara ulaşma fırsatı sağlayabilir. Bu reklamların amacı. 6. 1990:35). kullanımlarını. o Hatırlatıcı Reklam: Bilinen mal ya da hizmetin pazarda doyma durumunun belirdiği. BMW 3 serileri özellikleri. diğer bir dezavantaj ise. çerik Bakımından Reklam Türleri Ürün Reklamı: Bu reklam türü belli markaların ya da belli malların satışını arttırmak amacıyla yapılır. mesajın dinlenmesi. 2002:164). esas .Ucuz olmasına karşın. kullanımını ve yararlarını diğer rakip markanın özellikleriyle dolaylı olarak karşılaştırarak bu markaya olan talebi uyandırmaya yöneliktir. afiş vb. özelliklerini. letişim araçlarına göre reklamları şu şekilde sınıflandırabiliriz. o Rekabet Edici Reklam: Yeni mamulün büyüme ve olgunluk dönemlerinde kullanılan seçici talep yaratmaya dönük reklamdır. Rekabetçi reklamcılık. Sezgin. satışlarda azalmaların başladığı zamanlarda yapılan reklamdır(Özkale. Özellikle online reklamcılığının dezavantajlarından biri satışlara olan etkisinin ölçülmesinin zor olması ve kişisel satıştan daha az ikna edici olmasıdır. Hartline. markanın tüketicilerin zihinlerinde canlı tutulması sağlanmış olur. iki ya da daha çok markanın bir yada daha çok ürünün özellikleriyle karşılaştırılmasıyla uygun olur.1990:225-226) : o Öncü Reklam: Belli bir markayı değil de. Örneğin. Kurumsal Reklam: Belirli bir kuruma karşı toplumda olumlu bir imaj yaratmak ve bu imajı korumak amacına yönelik reklamlar bu gruba girmektedir.

bu amacı gerçekleştirecek etkinlikler ve bunları yerine getirecek görevliler ve araçlar belirlenir. 4. Bu yöntem de bazı sakıncalar içermektedir. üçüncü aşama da ise. hatta çoğu zaman olanaksız olmasıdır. formül yoktur.4.olarak ani etkiler yapmak yerine. 3. Bu yaklaşım bilimsel ve mantıklı olmamasına karşın pek çok şirketin bunu kullandığı görülür ve uygulanması çok kolaydır(Karafaoğlu. Bunun nedeni firmaların bu yöntemin aşırı derecede yüksek reklam bütçelerine neden olacağını düşünmeleridir. Kesene Göre Harcama Yaklaşımı steğe bağlı yaklaşım olarak da adlandırılan bu yöntemde örgütteki yöneticinin . Bu yöntemde sağlık işletmesinin yapacağı tek iş benzer kuruluşların reklam için yılda ne kadar harcadıklarını saptamaktan ibarettir. belirlenen hedefleri sayısal olarak ölçmenin güç. Reklamın etkinliği sadece harcanan paraya değil. 10. değişik yöntemler kullanırlar. Ürettikleri mal veya hizmetler de farklı olabilir. basit olması ve reklama işletmenin katlanamayacağı kadar yüksek bir miktarın ayrılmasını önlemesidir. sürdürülen kampanyanın kalitesine de bağlıdır. Yöntemin üstünlükleri. Görevlerin parasal değerleri hesaplanır ve toplam bütçeyi belirlemek için kullanılır. Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam bütçelerinin belirlenmesinde mutlak bir ölçü. satışları büyük oranda azaltmaya devam edebileceği bilinmelidir. Ancak bu bütçe önemli pazar fırsatlarının kaçırılmasına da yol açabilir. Rakip kuruluşlar farklı müşterileri de hedef almış olabilirler. Teorik açıdan önceki yöntemlere göre üstün olan hedef – görev yaklaşımı hepsinden daha az kullanılır.3. kampanyada neye ulaşacağını belirtmesi ve bu amaçları gerçekleştirirken istenilen görevlerin listelemesi gerekir. Hedef – Görev Yaklaşımı Bu yaklaşımda pazarlama stratejisi uzmanının. basit olması ve rakipler ölçüsünde onlarla baş edecek kadar harcama yapmaya yöneltmesidir. belirlenen etkinliklerin yerine getirilmesi için gerekli giderler belirlenir. Yöntemin üstünlükleri. Rekabetçi olarak reklam için aynı satış yüzdesini tahsis etmek zordur. Rekabete Göre Bütçe Belirleme Yaklaşımı Reklam bütçesi rakip işletmelerin yaptıkları ve yapacakları harcamalar göre belirlenir. Satışların azaldığı süreçteki reklamcılıktaki sınırlamaların. Ancak en önemli sakıncası reklamın satışları değil. Bunlardan bazıları şunlardır. Bu bakımdan da hayli mantıklı bir yöntem olarak kabul edilir. belli bir süre içinde satın almayı sağlamaktır. 1998: 203).1. lk aşamada reklam amaçları belirlenir. Ortalama bir miktar belirlenince bunun biraz veya üstünde bir fon ayırarak reklam bütçesi oluşturulur. Yaygın kullanımını engelleyen bir diğer faktör de. Bu yöntem özetle üç aşamada gerçekleştirilir. 2. ikinci aşamada . Satışların Yüzdesi Yaklaşımı: Bu yöntemde mevcut veya gelecekteki satış hasılatının belirli bir oranı reklam bütçesi olarak ayrılır. satışların reklam harcamasını belirlemesidir. çünkü firma rekabetçilerinin farklı reklam amaçları olabilir ve pek çok firma farklı kaynaklara sahiptir. Firmalar özellikle parasal olanaklarına bağlı olarak. 1.

10. Genel olarak reklam . ekonomik koşullardaki değişiklikler ve hatta hava durumu belirli bir zaman periyodunda ölçülen reklamcılık verimliliğindeki pazar paylaşımını veya firmanın satışlarını etkileyebilir veya azaltabilir(Ferrell. Örneğin. bez afiş vs. Lucas. Diğer harcamalar yapıldıktan sonra geriye bir şey kalırsa reklam için kullanılır. Reklamın amaçları eğer ölçülebiliyorsa.3. eğer reklamın amacı marka bilincini arttırmak veya firmaya karşı daha iyi bir tavır oluşturmaksa o zaman son test bu değişkenlerdeki değişimi ölçebilir. reklam panoları. Hangi tür reklamın tüketicileri istenen davranışa yönetmede etkili olacağı belirlenmeye çalışılır. doğum oranının düşmesi nedeni ile çocuk hastalıkları teşhis ve tedavisine ilişkin talep genel olarak gerilemiş ise reklamla bu hizmetler için talep yaratılamaz. Müşterinin mal veya hizmet hakkında bilgisi arttıkça reklamın etkisi oransal azalır. rekabetçilerin eylemleri. radyo. Örneğin. Ön testte daha ziyade reklam kampanyasında kullanılan mesajın potansiyel etkisi değerlendirilmeye çalışılır. hangi koşullarda başarılı olacağını bilmekte yarar vardır.6. Reklam kampanyadan sonraki reklamın değerlendirilmesine son test (posttest)denir. el ilanları. anketler ve deneme tasarımları iletişim amaçlarına dayanan kampanyaları değerlendirmek için kullanılırlar. gazete. mal veya hizmeti tanımayan müşterileri bilgilendirir. Müşteri panelleri. reklam esnasında ve reklam kampanyası sonrası yapılabilir. harekete geçirir. Bu son testlerin yorumlanması zor olabilir çünkü satış veya pazar paylaşımındaki değişmeler sadece reklamcılık değil diğer bağımsız faktörler tarafından da oluşturulabilirler.. Çevresel koşullardaki olumsuz değişmeler nedeni ile mal veya hizmete olan talep genel olarak azalmışsa reklamın bu mal veya hizmetin satışları arttırmak açısından pek etkisi olmaz. Hartline.3.. düzenleyici kararlar. 2002:165).5.1. hangi tür son test ’in verimliliğin ölçülmesi için en uygun olduğunu belirler. Çevre koşulları değiştiğinde tutundurma yöntemlerinin etkisi de değişir.kişisel deneyim sezgilerine dayanarak belirli bir zaman süreci için reklamcılığa ne kadar harcama yapılacağına karar vermesi anlamına gelir. Dolayısı ile reklam yapmadan önce onun ne zaman.1. Bu yöntem reklama önem vermeyen işletmeler tarafından uygulanır. laç Firmalarının Reklam ve Tanıtım Konusunda Uymaları Gereken KurallarSon yıllarda gerek kamu ve gerekse özel Sağlık Kuruluşlarının (muayenehane . Çok fazla para tahsis edildiğinde ise aşırı harcama ve düşük karla sonuçlanır. çeşitli şekillerde ( televizyon. Çarpıcı reklam mesajları ile çok sayıda müşterinin bir anda ilgisi çekilmeye çalışılır. Reklam kampanyası esnasında reklamın etkinliğinin ölçülmesi ise. satılan mal ve hizmetin niteliğine. 10. Özel Sağlık Kuruluşlarının. Ödenek çok az olduğu zaman reklamcılık tam potansiyeline ulaşamaz.) ilgili mevzuat hükümlerini ihlal eder tarzda. Örneğin. ürün veya hizmetin hayat eğrisi üzerinde bulunduğu konuma çok sayıda faktöre göre değişir.Reklam Verimliliğinin Değerlendirilmesi Reklamın etkinliği hedef alınan müşteriye. hedef müşteriler ile telefonla ücretsiz iletişim kurulması veya web sayfasını yaptıkları hitlerle belirlenir. ) reklam veya tanıtım faaliyetleri yaptıkları gözlenmektedir. hastane vb. Bu yaklaşım bütçelemede hatalara neden olabilir çünkü bilimsel. tarafsız ve mantıklı değildir. Reklam kampanyalarının değerlendirmesi reklam öncesi. Reklam.

Ancak sağlık hizmetlerinde reklamı sınırlandıran farklı yasa .02. Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelaların ebadı ve adedi mahalli tabip odaları tarafından tespit edilir. benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. Sağlık kuruluşlarında reklam ABD gibi ülkelerde büyük oranda serbestken Türkiye’de reklam yasalarla sınırlandırılmıştır. "Özel" ibaresi de dahil olmak isim ve unvan aynı yazı karakteri kullanılır. uzmanlık alanları ve kuruluşun açık olduğu saatler gösterilebilir. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği . akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir. Genel olarak reklam faaliyetleri Basın ve Ahlak Yasası. mad’sinde Beşeri ve spançiyari ve Tıbbi Müstahzarların topluma ve çocuklara yönelik tanıtımı yapılamaz “ hükmü yer almaktadır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğün: 19. gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında. Mesleklerini uygulayan hekimler hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatlerini ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilirler. özel hizmet birimlerinin ve çalışan hekimlerin isimleri. bu tabelanın azami boyutları 8 m2 yüzölçümünde olabilir. ancak sadece kendilerine başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları. Reklam Kurumu Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Maddesinde.maddesinde "Tabiplik ve Diş Tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine. bu tabela. gazetelerde yayınlanacak ilanlar için önceden Sağlık Bakanlığından izin alınır hükmü yer almaktadır(Resmi Gazete Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik: 09. insanları yanıltıcı. reklam ve benzerlerini yapmaları yasaktır. kuruluşun birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asabilir. faaliyette bulunduğu saatlerde tabelasını ışıklandırabilir veya dışardan aydınlatabilir. Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi. 9 Maddesinde ise. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği. Tabip ve Diş Tabibi . Söz konusu mevzuattan bazıları kısaca aşağıda verilmiştir. denmektedir. yönetmelik ve tüzüklerin yer aldığı görülmektedir. bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması • • • • . Tabip. her ne surette olursa olsun. Tababet htisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini. Tabip yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup.faaliyetleri Basın ve Ahlak Yasası. sağlık kuruluşunun dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. yukarıda belirtilen tabelanın yanına veya kuruluşun dış girişine asılır. 23988 sayılı Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 20. sağlık kuruluşunda hizmet verilen tıp dallarının. Ayrıca 12. maddesinde Diğer Tabelalar. md. 58.1960 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. "Özel" ibaresi diğer yazı puntolarının 113 'ünden küçük olamaz. yanlış yönlendirici.2000 tarih. • 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı crasına Dair Kanunun: Kanunun 24. tabelada ismi tek renk olmak üzere. ticari bir veçhe verilemez" denilmektedir. maddesinde Dış Tabelalar. Öze! ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben Sağlık Müdürlüğünce verilmiş unvanı yer alır. maddesinde reklam.’sinde de “ Gazetelerde ve hekim. reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramaz. gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında .03. soyadı ile adresini. en fazla iki renk kullanılır. tanıtım ve bilgilendirme hususunda. Reklam Kurumu Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. diş hekimi ve eczacı meslek gruplarına yönelik bilimsel içerikli tıbbi dergiler dışında ilaç ilanı yayınlanamaz. 1262 sayılı “ spançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu: Bu kanunda ilaç sanayinde reklamlarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 21. Beşeri ve Tıbbi Müstahzarların Tanıtım Yönetmeliği: Yönetmeliğin 8. ancak ad. yazılarında kendi reklamını yapamaz. Diğer biçimde ilan. paniğe sevk edici. bu tabela ışıklı olamaz ve ışıklandırılamaz.

para cezası yada 15 günden 6 aya kadar meslekten geçici men cezalarından biri verilir. tanıtım. Bu zorunluluk çeşitli Mahkeme kararlarında da belirtilmiştir. maddesinde “ bilimsel. Bu durum alanın doğrudan insan sağlığı ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Verilen bu cezaların iptali istemiyle dare Mahkemelerinde açılan davalarda da her zaman özel hastanelerin ve polikliniklerinde muayenehaneler gibi 1219 sayılı Yasa.06.• • • hakkında bilgiler içeren eğitim materyalleri hazırlayabilirler. bilgilerinde niteliğinde her türlü faaliyet için Sağlık Müdürlüğünden izin almak zorundadır. 200013 Karar no'lu Ankara li Mahalli Çevre Kurul Kararının 4. her ne sebeple olursa olsun yazı yazılmasının yasaklanması hususu belirtilmiştir. maddesi ile . Muayenehaneler ve bunların birleşmiş hali olan poliklinikler gibi aynı alanda faaliyet gösteren ve tedavi müessesesi olması sebebiyle ticari bir veçhe verilmesi ve reklamının yapılması tıbbi Deontoloji tüzüğünün 8.2000 tarih. dürüst ve doğru olmaları esastır . maddeleri gereğince yürürlükteki düzenlemelere aykırı olarak reklam yapan Özel Sağlık Kuruluşları sorumlu hekimleri hakkında Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından disiplin soruşturması açılır. Belediye ilan panoları dışındaki yerlere bez afiş. Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun: Kanunun 4. Açılan disiplin soruşturması sonucunda aynı yasanın 38 ve 39. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarını Tarzı crasına Dair Kanun . Zira belirtilen hükümlerde. 29 ve 30. tıp alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların çalışmalarını ticari bir görünüme büründürmeleri dahi yasaklanmış olup yapılacak ilanlarda çok dar bir biçimde sınırlandırılmıştır. 1965 tarihli Danıştay istişare mütalaasında belirtilmiş olduğu üzere insan sağlığını ilgilendiren konularda ilgililerin belirli bir davranışta bulunabilmeleri için o konuda mevzuatta bir yasaklama getirilmemiş olmasına değil fakat mevzuatın açık hükmü ile o davranışa ceza verilmiş olmasına bakmak gerekir . Sağlık alanında faaliyet gösteren bireyler ve kurumlar (şirket. Bu açıklamalar ışığında sağlık alanında faaliyet gösteren hekimlerin bireysel olarak yaptıkları reklamlar ile şirket biçiminde kurulmuş olan poliklinik ve hastanelerin yaptıkları reklamlar arasında bir fark bulunmamakta olup sağlık alanında her türlü reklam yasaklanış bulunmaktadır. Aynı Yasa'nın 17. Sağlık alanında faaliyet gösteren şirketler başka herhangi bir alanda faaliyet gösteren şirketlerden farklı olarak çok sınırlı kurallara uymak zorunda kalmaktadırlar. maddelerine göre Onur Kurulu tarafından uyarı cezası . yapıştırılması. maddesinde . Sağlık kuruluşları ve çalışanları. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası : 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasının 28. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Karun'un 16. organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır” hükmü yer almaktadır. maddesine göre reklam ve ilanların yasalar ve genel ahlaka uygun. kesinlikle yasaklanmış olduğunu göz önünde bulundurulmakta ve düzenlemelere aykırı reklam yaptığı tespit edilen sağlık kuruluşları hakkında yüksek miktarda para cezalarıyla cezalandırmaktadır. pankart asılması. 21. 4077 sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün sağlık alanında faaliyet gösteren yerlerin reklam yapmalarının halk sağlığını korunması bakımından. vs şeklinde kurulmalarına bakılmaksızın) bu sınırlamalara uymak zorundadırlar. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve alanı düzenleyen diğer mevzuata uymaları gerektiği belirtmektedir. maddesi ile reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi ve aykırılıkların cezalandırılmasının temini için Reklam Kurulu kurulmuştur. denmektedir. 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması. Bütün bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde sağlık alanında reklam yapılması yasa koyucu tarafından istenmemiş olduğu görülmektedir. Ticari şirket şeklinde örgütlenmiş bulunan Özel Sağlık Kuruluşları yaptıkları usule aykırı sebebiyle sorumlu hekimlerine karşı Tabip Odaları tarafından soruşturma açılmakta ve ceza verilmektedir . istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı ayrık olmak üzere. yukarıda açıklanan hususlara riayet etmek ve reklam.

2. güdülerine ve satış çabalarına gösterecekleri tepkilere uyum sağlamak kolaydır. müşteriler ve mesleki teşekküller belli koşullar altında 58. • • • • Kişisel karşılaşma.? laç ve tıbbi malzeme üreten veya satan firmalar çok sayıda satış temsilcisi kullanırlar. tıbbi malzeme üreten veya satan firmalar çok sayıda satış temsilcisi kullanmaktadırlar. Alıcı nezaketten de olsa satışçıyı dinleme gereği duyar. Böyle bir satış elemanının tıp bilgisi bir hekim kadar olamaz ancak herhangi bir kişiye göre de şüphesiz daha fazladır (Karafakioğlu. satış yapmak amacı ile satışçının bir veya daha çok sayıda potansiyel müşteriyle yüz yüze görüşmesidir. Sağlık hizmetlerinde kişisel satış.açıkça yasaklanan özel hastanelerin reklam yapabileceklerine ilişkin herhangi açık düzenleme de bulunmamakla özel hastanelerde sağlık alanındaki diğer kişi ve kurumlar gibi reklam yapamazlar(Ato Hukuk Komisyonu Bilgi Notları. aldatıcı reklam yapılması halinde rakipler. Sorunun yadırganmasının sebebi sağlık kuruluşlarının satış yapmamasından değil. sunduklarını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır (Louden. tutundurma veya satış amacı ile sunuluşudur. pazarlama yönetimi için geri bilgi akışı sağlar. bütünleyici pazarlama iletişimlerinde ve tüm pazarlama stratejilerinde önemli bir rol oynar. hekimlerin ve diğer sağlık personelinin sağlık kuruluşlarının bir şey satmadıklarını. reklamcılıktan kişisel satışa doğru gelişme göstermiştir. yanlış olmaz. örgütlerin müşterilerine sağladıkları önemli bir hizmet olarak daha profesyonel ve kabul edilir olmaktadır. Yine Borçlar Kanunun 194. Kişisel satış alıcı ile satıcının yüz yüze gelmesine. 10. Dostluk ilişkileri geliştirme. Yakın zamana dek sağlık kuruluşları satış elemanı kullandıklarını kabul etmemiş. piyasayı izlemesi ve bilgi toplaması gibi görevler de beklenmektedir (Enginkaya. laç. Dinleme ve karşılık verme zorunluluğu. Başka bir ifade ile kişisel satış. yoksa hemşire. maddesinde doğru olmayan reklam mesajlarına ilişkin hükümler yer almaktadır. maddede belirlenmiş olan hukuk davaları açabilirler. Başka bir değişle diğer tutundurma işlevlerine göre daha esnektir(Can. Karşılıklı etkileşim söz konusudur.1998:223). Ayrıca satış temsilcisinden müşteri ile uzun süreli ilişkiler kurması. “ kaç satış elemanınız var ? gibi soruyu yadırgamışlardır. Bir ürün ya da hizmetin bir firma yetkilisi aracılığı ile yüzyüze bir kişi ya da gruba tanıtımı. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda aldatıcı ve yanıltıcı reklama yönelik düzenlemeler içermektedir. 1989: 42-43).Tuncer. Genellikle kişisel satış.2003:370). Acaba bir profesyonel satışçıyı eğiterek sağlık hizmetlerinin satışında mı kullanmalı. kişisel satış olduğu ifade edilse . Kişisel satışta yüz yüze iletişim olduğundan alıcıların ihtiyaçlarına.Ayhan. Satışçı alıcılarla yüz yüze görüştüğü için doğrudan doğruya onlarla doğru. Böylece. Birinci elden bilgi toplama. Zaman içinde sağlık hizmetlerini tutundurma. iş hayatında bu ilişkiler çok önemlidir. 1996). sağlıklı bilgileri toplar. Kişisel satışın başlıca özellikleri şunlardır (Mucuk . reklamlardakinin aksine çift yönlü bir iletişim sağlanır ki. Türk Ticaret Kanunu’na göre.2001:296). Kişisel satış. oldukça önemlidir. Yüz yüze canlı iletişim kurulması dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yol açar.3. davranışlarına. . direkt olarak görüşmesine dayanır. doktor gibi personele satış teknikleri konusunda eğitim mi vermelidir. Sağlık işletmeleri genelde profesyonel satış elemanları yerine kendi elemanlarını kullanmayı tercih etmiştirler. Kişisel satış. Satış temsilcilerinin işi. 2000b: 5). temsil ettikleri kuruluşun mal ve hizmetlerini satmaktır. Reklamdan sonra en etkili olan tutundurma yöntemi olarak kabul görmektedir. anlatılanlara itiraz şeklinde de olsa karşılık verir. standart olmayan bir satış örneğidir. Kişisel SatışKlasik pazarlama (satış) döneminde ilk kullanılan tutundurma yönteminin.

satış elemanının seçimini. firmanın . firmanın büyüklüğüne göre.3. eğitimini. Genellikle. pazarlamacı için birçok hesap gerektirmektedir. satış sonrası da devam ettirilerek işletme ve tüketici arasındaki bağlar güçlendirilmelidir. satıcı ise öyle bir özgürlüğe sahip değildir. sağlık hizmetleri gibi. yoksa satış yeteneği mi veya başka bir takım özellikler midir? Bazı yöneticiler satış yeteneğinin katılımsal olduğuna inanırlar. satış işinin doğasına göre. denetlenmesini. Kişisel satış politikaları "sadık müşteri elde etmek. hastaneler satış personelleri için özel etik davranış standartları geliştirmeleri gerekir. Doğuştan gelen bir yetenek varsa bunun mesleki bir eğitimle birleştirilmesi gerekebilir.2. değerlendirilmesini ve satış ekibinin kontrolünü gerektirmektedir. Bu yanlıştır. Hastaneler.1. Satış temsilcisi. Personel alımı ve satış elemanının seçimi süreci. motivasyonunu. 10. hekime göndermekte serbesttir. başka hastanelerin üretemediği hizmetleri üretip. Berry ve Parasuraman 1988). bu spesifik bir durumdur. Potansiyel müşteri yaratmak açısından hastalara yönelik. onlarla ilişkilerini pekiştirmek şeklinde bir satış elemanı fonksiyonu tanımlanabilir. Bu durumda müşteri memnuniyetsizliğine neden olur. Satış Elemanlarının Seçimi. şe alınması. satış gayesi ile hareket eder. Eğitimi ve Motivasyonu Satış elemanını başarılı kılan teknik bilgi mi. pazarlama alanlarını hızlı bir şekilde düzenlemek ve ayarlamak" gibi amaçlar içermeli. piyasa haberlerini toplamak. Deneyimli satış elemanı istihdam edilmeye çalışılmalımı yoksa deneyimsiz kişiler işe alınarak firma tarafından eğitilmelimidir? Bunun cevabı ise . Hiç kimse satış temsilcileri vasıtasıyla laboratuar hizmetlerinin pazarlanmasına karşı çıkmamıştır. Satış eylemlerini yöneldiği pazar türlerine göre incelemek olasıdır. Hekim hastasını dilediği kuruluşa. Satış elemanlarının sağlık bakım organizasyonlarında kullanımı pazarlama konusunda daha kapsamlı ve entegrasyonlu bir adaptasyonu gerektirmektedir. Satış ekibinin başarılı bir şekilde yönetilmesi. Ancak hiç kimse hastanelerinde ameliyathanelerin kullanımını geliştirmek için satış personeli kullandığını belirtmemiştir. politikalar oluşturulurken maliyetli ve sınırlı araştırma alanına sahip olması özelliğine dikkat edilmelidir. talep sıkıntısını aşmak için konsültasyon hizmeti yada tıbbi teknolojik veri satmaya yönelik olarak satış eylemi gerçekleştirilebilir. hekim ise hastayı bir üst sağlık kuruluşuna tıbbi gerekçeler nedeniyle yollar. sadece bir pazarlamacı satış personeli uygulamasının etik olduğunu vurgulamıştır. tıpkı tıbbi mümessiller için geliştirilmiş etik ilkeler gibi. kişisel satış sadece satış öncesi bir faaliyet olarak düşünülmemeli.Bazı kişiler hastaneye hasta sevk eden hekimleri satış elemanları olarak görürler. Gerçekten de her insan satış işinde aynı ölçüde başarılı olamaz. araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin çoğunluğu hastanenin en azından bir servisini geliştirmek için satış personelini kullandığını belirtmiştir. istihdamı. başarılı satış ekibinin gelişimini teşvik eden organizasyonel iklimi benimsemelidir. satış personeli normalde teslim edebileceklerinden daha fazlasını vaat ederler. Ayrıca. Ancak günümüzde. Müşteri beklentileri yükselir ve karşılanamaz (Zeithaml. Çünkü. mal veya hizmetin özelliklerinin çok iyi bilinmesinin gerektiği durumlarda. hasta gönderen doktorları belirli aralıklarla ziyaret etmek. Endüstriyel firma. sadece doğuştan yetenekli olmanın fazla bir anlam taşımayacağı kolayca söylenebilir. ABD de hastanelerde yapılan bir araştırmada. Aynca talep oluşturma ve oluşan talebi destekleyici görevler üstlenebilirler. Onun için çalıştırılacak olan satış temsilcilerinin ürün ya da hizmette var olmayan bir özelliği varmış gibi tanıtmamaları konusunda eğitilmelidir.

Motivasyonun seviyesi 2. danışmanlıkta ve satış elemanının işlerini planlaması ve yürütmesinde yönetime yardım etmektir. kişisel gelişimlerini ispatlamalarını ve firmanın kariyer teklifleri dahilinde kariyer fırsatlarını nasıl değerlendireceklerini göstermelerini ister. Küçük firmalar . Uygun olmayan adayların kısa sürede elenmelerini sağlamak için prosedürler hazırlanmalıdır. Bunun tersine eğitim fonksiyonları tamamlanmış olan büyük firmalar . Tatmin edici ve işe uygun satış elemanları hazırlamak için eğitim programları dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. şikayetlerle başa çıkma yöntemleri ve endüstri hakkında bilgilendirilmeleri. satış elemanının eğitim açının belirlenmesinde. Satış yöneticileri yeni satış elemanları seçerken genellikle görüşebilecekleri maksimum aday ile görüşürler. iletişim becerileri .daha düşük ücretli personeli işe alarak onları eğitim programları ile yoğun bir şekilde desteklemektedirler. ürün hattı. Satış elemanının firma. dinleme teknikleri . satış elemanının iş performansı üç faktörden oluşmaktadır. Eğitim programları tabi ki en çok yeni işe alınan satış elemanları için istenir ama deneyimli satış elemanları da devamlı eğitimden yararlanırlar. bu da sayı olarak birikmiş adayların azaltılmasına ve daha kolay yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Denetleme aynı zamanda satış performanslarının standardını belirler. politikadaki ve uygulama planlarındaki değişiklikler hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. muhtemelen çok sınırlı iş alımına. Eğitim. Satış personelinin oynaması gereken rolü anlama yeteneği . Satış elamanları iyi bir şekilde motive edilmelidir.eğitim olanaklarına göre ve firmanın Pazar deneyimlerine göre çeşitlilik kazanabilmektedir. müşteri kesimleri. Satış yöneticileri bu olası satış elemanlarının. Şekil 10. Satış ekibi.1 de satış elemanının motivasyonu ile performansı arasındaki ilişki görülmektedir. Çevre koşulları hızla değiştiği ve deneyimli satış elemanlarının alışkanlıklarının törpülenmesi gerektiği için firmanın periyodik eğitimler vermesi gereklidir. mesela potansiyel yeni müşterileri ziyaret ve satış sunumları planlamaya yönlendirme isteğinde olmasıdır. Zayıf organize edilmiş personel alım çabaları ve tam anlamıyla değerlendirilememiş sonuçlar personel adaylarında negatif etki bırakmaktadır. şe alım. 1. yi organize edilmiş personel alımında ise adaylar görüşmelere gerektiği şekilde önem verirler . Satış gücünün devrini azaltmak isteyen şirketler. Kendi emsalleriyle kıyaslandıklarında. Eğilim ve yetenekz 3. seçici prosedürlere ve yüksek seviyeli eğitime sahiptirler. Deneyimli satış elemanları için olan eğitim genellikle yeni ürünün bilgisini ve değişen rekabet ortamıyla nasıl başa çıkılacağını vurgular. organizasyonun alım tarzları ve etkileyici iletişim becerileri ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olması . Bunlar (Hutt ve Speh: 2004:447). firmanın politikalarına erişimini sağlar ve satış ekibini yüksek organizasyon kademeleri ile bütünleştirir. Deneyimli satış elemanlarının. pazar bilgileri . satış gibi iki taraf arasındaki alım satım sürecidir. yüksek performans gösteren satış organizasyonlarının yeni satış elemanlarını şu alanlarda eğittikleri gözlenmiştir . Denetleyicinin görevi. Şekilden de görüleceği üzere.bunlarında satış eğitiminde verilmesi gerekmektedir. Ne var ki bu durum personel seçim sürecine aşırı bir yükleme getirebilir.eğitim maliyetlerini düşürmek için çoğunlukla deneyimli satış elemanlarını çalıştırmayı tercih ederler. Motivasyon. satış elemanının çabasını bütün aktiviteler üzerinde harcaması yada gücünü işi ile ilişkilendirilmiş görevlere . ayrıca şirketin pazar stratejilerindeki. Motivasyon. böylece kaliteli adayların belirlenmesi engellenebilir. firmanın pazarlama hedeflerine ve politikalarına uygun bir şekilde yönetilmelidir.

Satış Gücünün Değerlendirilmesi ve Kontrol Edilmesi Satış gücünün performansının kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi. gerçek performansın satış amaçlarıyla karşılaştırılmasını gerektirir. Genel olarak satışçının performansını ölçebilmek için aşağıdaki değişkenler kullanılabilir. Bu kriterlere yeni kriterler . Gerçekleştirilen satışların karlılığı. ilerleme programıyla ilgili olan diğer kararların çoğunluğu verimli olarak verilemez. ekonomik şartlar ) etkilenmektedirler . Resmi değerlendirme ve kontrol sistemi olmadan. organizasyonel değişkenlerden (örneğin.2. Satış elemanlarının performansını ölçmek için kullanılan değişkenler. ade edilen malların oranı. Alınan ortalama sipariş miktarı.3.2. Bunlar : • • • • • • • • Belirli bir dönemde gerçekleştirilen görüşme sayısı. Satılan mal başına yapılan ortalama gider tutarı. eğitim programları ) ve çevresel değişkenlerden (örneğin .Bu faktörlerin her biri kişisel değişkenlerden (örneğin. Belirlenen kotalara ulaşma etkinliği. Mal karması içerisinde satılan mal çeşidi. Müşterinin sipariş verme sıklığı.kişilik).eğitim ve denetleme ile kontrol altına alabilir. Belirli satış amaçlarına sahip olan bireyler için.1: Satış Elemanının Performans Belirleyicileri 10. satış hacmi. satış talebinin sayısı veya diğer satış performansı ölçütleri gibi konular belirtilir. Satış yöneticileri genel olarak satış elemanlarının performanslarını aynı satış koşullarında çalışan diğer işçilerle veya satış elemanlarının önceki performanslarıyla karşılaştırırlar. Satış yöneticileri bazı kişisel ve organizasyonel değişkenleri seçim . satış yönetimi takımı tarafından geliştirilen satış amaçlarıyla belirlenir. Satış elemanlarını etkili olarak değerlendirmek için öncelikle satış elemanları için performans standartları belirlenmelidir. Şekil 10.

4. Yaymacılık Yoluyla Yapılan Satış: Bohçacı kadınların. dolayısıyla satın alma kararını verdirtmesi ve bedelini almasıyla satın alma işi tamamlanmış olur (Kurtuluş. Satış elemanlarını değerlendirdikten sonra. Düzeltici eylem. Toptancıların satış temsilcileri aracılığı ile Perakendecileri Ziyaret Ederek yaptıkları Satış: laç toptancılarının veya firmaların tıbbi mümessiller aracıları ile eczanelerin ayağına giderek yaptıkları satış bu gruba örnek olarak verilebilir. satış yöneticilerinin alınan satış performansını geliştiren düzeltici eylemleri yapmaları gereklidir.1992:253). satış gücünde veya tüm ilerleme stratejisinde kapsamlı değişiklikler talep eder. Kişisel satış da diğer tutundurma araçları gibi. ek çalışma sağlayabilirler veya motivasyon gibi diğer yöntemleri deneyebilirler. Bu sayede alıcılarla dostluk ilişkileri geliştirmek.3. Kişisel Satış Türleri Perakende Satış (Tezgah Başında Satış) : Kişisel satışın her zaman ve her yerde rastlanan en yaygın şeklidir.3. Satış o o o Sunuşu ve Gösteri Satış Yönelimli Yaklaşım Müşteri Yönelimli Yaklaşımlar Dengeli Satış Yaklaşımı 3. işletmeler ile tüketiciler arasında iletişimi sağlayan araçlardan biridir.3. Performans standartlarını geliştirebilirler. Kişisel satış. köylerde ya da kasabalarda ev ev dolaşarak yaptıkları satış bu gruba girmektedir.1997:336-374). alıcılara ilişkin direkt bilgi toplamak mümkün olmaktadır 10. 1.1992:253). Kişisel Satış Süreci Kişisel satış sürecini şu şekilde sıralamak mümkündür (Gürdal.2. Gezicilik. Müşteri Bulma ve Hazırlık o Potansiyel Müşteri Kaynaklarının Tespiti o Bir Müşterinin Yeterliğine Karar vermek 2. Kapatma Ve Geleceğe Yatırım o T RAZLAR o Geciktirme tirazları o Fiyata tirazları . 10.eklemek mümkündür.Bir. satış yapmak amacı ile bir ya da daha fazla alıcı ile karşılıklı konuşma. Örneğin bakkaldaki ya da manavdaki satıcının kendi malını almamız için bizi ikna etmesi. Fabrikatörlerin Toptancı Ve Perakendecileri Ziyaret Eden Temsilci Ve Ajanlarının Yaptıkları Satış: Bu satış şeklinde ise imalatçı firmanın temsilcileri kendi mamulleriyle ilgili toptancı ve perakendecilerini dolaşarak kendi mamullerini satın almalarım sağlarlar(Kurtuluş. dinleme ve karşılık verme imkanı sağlar.2.

Satış geliştirme. Oteller. Ancak yine de uygulama alanları bulunmaktadır. tüketiciyi satın almaya yönelten. sergiler. hizmetlerin bu tür olanaklardan yararlanma olanağı çok sınırlıdır. hasta eşliğinde gelen çocuklara küçük hediyeler verilmesi düşünülebilir ve yararlı olacakları anlaşılıyorsa kolayca uygulanabilir (Karafakıoğlu. zaman ve yer içinde kısıtlanmış olarak ek fayda sağlayan bir teknikler dizisidir (Özkale. sağlık hizmetlerinde ilk kez gelen hastalara belirli bir indirim yapılması.1991:119). Sezgin. bu tür faaliyetlerin önemli rol oynaması günümüzde satış geliştirmeye verilen önemi arttırmıştır. dağıtıcıların belli bir markayı ya da ürünü satma isteklerini arttırmak ve alıcıların bu marka ya da malı daha istekli satın almalarını sağlamaktır. tüketicilerin satın alma kararlarında. o Sık kullanıcıları teşvik programı: Bu yöntem ile sık satın alım yapan müşteriler ödüllendirilir. kişisel satış. Kuponlar. Örneğin. satışla reklamı tamamlayan. teşhirler vb. rakiplerin satış geliştirme faaliyetlerini oldukça sık kullanmaları. Örneğin. satış hacmini hemen arttırmak. mesafenin miktarının genişleten bedava biletlerle müşterileri ödüllendirerek sık uçuş programları sunarlar. modelleri ve özellikleri tanıtmak için kullanılırlar. Şüphesiz. tanınmalarının kolay olması ve satın almayı yeterince teşvik edecek indirimin olduğu yerlerdeki ürünleri içermesi gerekir. halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama çabaları dışında kalan. o Nakit avantaj indirimleri: Daha önceden var olan mevcut müşterilere kimi zamanlar ya da sürekli olarak diğer sağlık hizmetlerinden satın almaları durumunda nakit avantaj sağlanmasıdır.3. genellikle sürekli olarak yürütülmeyen. Bazen eklenen teşvikler markanın imajını artırmaya yöneliktir. Kuponların etkili olabilmesi için ulaşılabilir olmaları. reklam. Satış geliştirmenin amacı satıcıların. araba kiralama acenteleri ve hatta kredi kartı şirketleri gibi kuruluşlar tekrar hizmet satın alanlar için ücretsiz . büyük havayollarının çoğunluğu. perakendeciyi daha etkin çalışmaya güdeleyen. 1998: 212-213). fuarlara katılma.3. Örneğin. Pazardaki mamul sayısındaki artış. Bu yöntem. Satış Geliştirme Satış geliştirme. bazı benzin istasyonlarının belli miktarda benzin alanlara araç yıkama kuponu vermesi veya sağlık kuruluşlarının ücretsiz. alıcıları tekrar çekmek ve hatta yeni boyutları. genellikle ikna etmeye yöneliktir ve müşterilerin bir malı veya hizmeti en kısa sürede denemelerini ve/veya satın almalarını sağlamak amacı ile kullanılan çeşitli taktiklerden oluşur. Tüketicilere yönelik özendirme: Tüketiciye yönelik satışa özendirme faaliyetlerinden en yaygın olarak şunlar kullanılmaktadır: o Kuponlar: Ürünün fiyatını azaltmak ve müşterileri yeni markaları kullanmaya teşvik etmek için kullanılırlar.o o o o Kaynak tirazları Hizmet tirazları Ürün tirazları Satışçıya Yönelik tirazlar 10. Örneğin. Hastanede doğum yapan bayanlara kadın hastalıları rahatsızlıklarında indirimli tarife uygulamak gibi.1991:95) : 1. şeker gibi çeşitli kan tahlili ya da göz taraması gibi muayeneler için kuponlar dağıtması.Son yıllarda özellikle ambalajlanmış tüketim mamullerinde satış geliştirmenin tutundurma karmasındaki önemi hızla artmaktadır. Sezgin. Compaq gibi bir bilgisayar şirketi yeni bir bilgisayar satın alanlara verdiği bir yıllık ücretsiz Internet servisiyle reklamını yapabilir. Uray ve Ülengın. Uray ve Ülengın. hitap ettiği kitleye göre üç gruba ayırmak mümkündür (Özkale. devamlılığı olmayan diğer satış çabalarıdır (Mucuk. 2001: 201). Satış geliştirmede kullanılan araçları.

Bu faaliyetler şunlardır. Örneğin. Bu çabalar şletmenin sunduğu hizmetleri kamuoyuna duyurarak toplumda olumlu bir tutum geliştirilmesi ve toplumdaki değişik kesimlerin işletme hakkındaki düşüncelerinin öğrenilmesini içerir. karşılıksız mal.3. Lucas. arttırmaya ve korumaya odaklanır. Çeşitli hissedarların firmaya karşı olan tavırları firmayla ilgili olan kararlarını etkilediği için olumlu bir kamu görüşünün korunmasında çok önemlidir. 1994: 260). para ödemeden sürdürülen çabalar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir müşteri satışını arttıran yöntem ise primlerdir. Uluslararası işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri genellikle firmaların genel merkezleri bünyesinde bulunan bağımsız departmanlar tarafından yürütülür. • • • Medya ile ilişkiler Ürün ve firma tanıtımı şletmede iletişim ve imaj geliştirme . 2002:174). Halkla ilişkiler. 1999: 43). 10. 2. Özellikle kapı kapı dolaşarak evlere bırakılan küçük poşetler şeklindeki şampuan vs. Discover kartı her yılın sonunda yüzde 1 oranında geri nakit ödemesi sağlar(Ferrell. Aracılara yönelik araçlar: Aracılara yönelik kullanılan özendirme araçları ise. Örnek ürün: Bir ürünü ya da hizmeti hiçbir karşılık ödemeden müşterilere tanıtım amacıyla verilmesidir. tatil paketleri vb. özendirme primi. işletme ile ilgili çevreler arasında karşılıklı iyi niyet ve anlayışı sağlayıp. satış toplantıları. Veya marka bilinci yaratmak için bazı içecek firmalarının güneş şemsiyelerini bedava vermesi de ayrı bir satış artırıcı çabadır. Halkla ilişkiler tüketicileri işletmeye bağlayarak pazarlama hedeflerine ulaşılmasını destekler. satın alma avansları. Dolayısıyla hastane yönetimi ile halk arasında olumlu davranışların meydana gelmesini sağlamak ve halkın anlayışını kazanmak için gerekli faaliyetleri düzenleyen halkla ilişkiler birimi. Halkla ilişkiler departmanı beş temel faaliyetle ilgilenir.o ürün ve hizmet sunarlar. Halkla ilişkiler diğer pazarlama iletişim teknikleriyle kullanıldığında daha fazla başarılı olabilir. çalışma konuları insan ve insan sağlığı olduğuna göre halkla ilişkiler çalışmalarına en fazla ihtiyaç duyulan kuruluşlardır (Adalı. tutundurma karmasında kullanılan temel araçlardan biridir. basın sözcülüğü. 3. ürünün satın alınması için ücretsiz veya düşük ücretli mal ve hizmetlerin müşteriye sunulmasıdır. ortak reklam vb. Örgütün görüşünün ve halkın imajının değerlendirilmesi ile örgüt ve ürünleri için iyi bir imajın yaratılması halkla ilişkilerin bir parçasıdır. satış yarışmaları.4. kamu yararına faaliyetler ve kurumsal reklamcılık gibi bir dizi faaliyetten oluşur (Sezer. Primler. lobicilik. halk ile hastane arasında kurulan karşılıklı güvene dayalı ilişkidir. Bir hizmet kuruluşu olan hastanelerde de. laç firmalarının doktorlara verdikleri içindeki miktarı azaltılmış ilaçlarda yine karşımıza çok çıkan bir uygulamadır. Satışçılara yönelik araçlar: Bu gruba giren araçlar ise:yarışmalar. sürdürmeye yönelik planlı ve sürekli. prim. Bir sağlık örgütünün başında bulunan yöneticinin ilk olarak ilgileneceği konu. Halkla ilişkiler en genel anlamda. yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Hastanelerin başarılı bir hizmet sunabilmesi için çevre halkının inanç ve desteği zorunludur. sağlık kuruluşlarının önemli birimlerinden birisidir. Örneğin diş macunu alan birine bedava diş fırçası verilmesinidir. Hartline. Halkla lişkiler Halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler tüm firma ve örgütün imajını yaratmaya.

com/24-7-2005) : . bu tip organizasyonlara salon sağlamak.com/24-72005). halkı belirli sağlık sorunları ve tedavi konularında bilinçlendirmek amacı ile verilen konferanslar.danismend.danismend.1993: 57). olumlu tutum oluşturacak şekilde kurum imajı yaratmak ve yerleştirmek Kamu yararına ücretsiz aşı kampanyaları.3. Doğrudan Pazarlama Değişen müşteri profilleri ve insanların değişen yaşam tarzları. Yukarıda yapılan tanımlar çerçevesinde doğrudan pazarlamanın 4 temel unsuru barındırdığı görülmektedir(www. doğrudan pazarlama: “Tüketiciden aynı zamanda geri besleme sağlama olanağı da yaratan iki taraflı bir iletişim biçimidir” (Acar. Bu tanıma göre doğrudan pazarlama: “Herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve / veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacı ile.danismend. kâr amacı gütmeyen pazarlama faaliyetleri olarak da tanımlanmakta ve işletmelerin birçok faaliyetine de katkıda bulunmaktadır.com/24-7-2005).5. bütçelenir ve belirli bir amaca yönelik yürütülür. Bu faaliyetler halkla ilişkiler yöneticisi tarafından planlanır. tıp biliminin gelişmesine yardımcı olmak üzere düzenlenen seminerler.com/24-72005).danismend. ücretsiz sağlık taramaları. ambulans ve tıbbi malzeme ve personel sağlamak aynı kapsamda yer alan faaliyetlerdir. müşteri odaklı pazarlama anlayışı doğrudan pazarlamanın yaygınlaşmasına neden olmuştur (www. Doğrudan pazarlama: “Normal perakende satış yerlerini ve ünitelerini kullanmaksızın doğrudan son tüketiciye yöneltilen pazarlama faaliyetleridir” (www. Bu yöntemin kullanılmasının amacı. Acar’a göre ise. Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliği’nin belirlediği tanım yukarıdaki tanımların tüm özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. 10. bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli (çift yönlü) bir pazarlama sistemidir (www. Halkla ilişkiler konusu ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde incelenecektir. Odabaş’ın yaptığı tanıma göre doğrudan pazarlama: “Ürünlerin ya da hizmetlerin satışında ve dağıtımında uygulanan ve kendine özgü kuralları olan bir pazarlama yöntemidir.1988:11).• • Lobi faaliyetleri ve sosyo – kültürel etkinler Danışmanlık Günümüzde halkla ilişkiler. Bunlardan bazıları şunlardır (Tatlıdil. maddi destekte bulunmak gibi katkılar sağlık kuruluşları tarafından sarf edilen klasik halkla ilişkiler çabalarıdır. doğrudan satın alma eylemi yaratılması için reklam mesajının doğrudan müşteriye iletilmesidir”(Odabaşı .1992:57). • • • • • Yeni ürünlerin piyasaya sunulmasında destekleyici rol oynamak Olgunluk dönemindeki bir mamulün yeniden konumlandırılmasında destekleyici faaliyette bulunmak Bir mamul grubuna yönelik ilgi duyulmasını sağlamak Belirli hedef gruplarını etkilemek Bir işletmenin mamullerine ilişkin. Deprem ve diğer afetlerde buralara acil yardım ekipleri yollamak. pazarlamada kullanılan teknolojilerin değişmesi ve yaygınlaşması.

Yani potansiyel müşterinin bir satış noktasına gelmesi veya satış görevlisi tarafından ziyaret edilmesi gerekmemektedir.3. Doğrudan pazarlama hedefi olan müşteriye yanıt verme fırsatı tanımaktadır.).5. Doğrudan pazarlama ile veri tabanlı pazarlama genellikle karıştırılmaktadır. Doğrudan pazarlamada iletişim her yerde olabilir. Müşterinin olası tepkisinin izlenme şansı bulunmaktadır.1. Elektronik alışveriş. Televizyondan satış.danismend. Doğrudan Pazarlamada Kullanılan Araçlar Doğrudan pazarlamada kullanılan araçlar aşağıda belirtimleştir (www. doğrudan pazarlama faaliyetlerinin kolaylıkla ölçülmesine olanak sağlamaktadır. E-posta Sms. 10. Ürün veya hizmet pazarlamacısı ile müşteri arasında çift yönlü bir iletişim söz konusudur.com/24-7-2005). Tele pazarlama. vb.danismend. Doğrudan pazarlama etkileşimli (çift yönlü) bir iletişim sistemidir.1. Ancak doğrudan pazarlamanın kullandığı araçlara bakıldığında sadece veri tabanına dayanan pazarlama faaliyetleri dışında elektronik alışveriş ve televizyondan satış gibi veri tabanı olmadan da gerçekleştirilebilecek doğrudan pazarlama faaliyetlerinin olduğu görülmektedir (www. Posta gönderileri (Mektup.com/24-7-2005) : • • • • • • • • • Kataloglar. broşürler. nternet kanalıyla sesli mesaj. . 4. 2. Müşteriden kişisel yanıt gelmesinin veya gelmemesinin kolaylıkla izlenmesi. 3. Faks gönderileri.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->