P. 1
ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI

ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI

|Views: 140|Likes:
Yayınlayan: ramazankoc22
Alevilik hakkında genel bilgiler
Alevilik hakkında genel bilgiler

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ramazankoc22 on Dec 25, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2015

pdf

text

original

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
DERLEYEN: RAMAZAN KOÇ
80.YIL CUMHURĠYET ANADOLU LĠSESĠ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ EDİRNE

[www.ramazankoc.com]

1

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI

FİHRİST
1-KONUYA BAġLARKEN 2- ÖNSÖZ YERĠNE

* TARĠHTEN GÜNÜMÜZE ALEVÎLĠK-BEKTAġÎLĠK YORUMU – ĠHSAN ÜNLÜ
3- YAHUDĠ MÜNAFIK ĠBNĠ SEBE VE FAALĠYETLERĠ 4-ALEVĠ-BEKTAġĠLĠĞĠN TARĠHĠ KÖKENLERĠ Ġrene Melikoff

5-ALEVĠLERDE ÖLÜMLE ĠLGĠLĠ RĠTÜELLER 6- GADĠRĠ HUM OLAYI 7- ALEVĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 8- ALEVĠLĠK KRONOLOJĠSĠ 9- ALEVÎLĠK NASIL ORTAYA ÇIKMIġTIR, BĠR MEZHEB MĠDĠR, SĠYASÎ BĠR FIRKA MIDIR 10- ALEVĠLĠK NE DEMEKTĠR 11-ALEVĠLĠK NEDĠR ? HAMDĠ DÖNDÜREN 12-ALEVĠLĠK NEDĠR ? MEHMET KIRKINCI 13- ALEVĠLĠKLE ĠLGĠLĠ FARKLI GÖRÜġLER 14-ALEVĠLĠKLE ĠLGĠLĠ NOTLAR 15-ALEVĠLĠKTE DĠĞER ĠNANÇLARIN ETKĠLERĠ VE ĠZLERĠ 16-ALEVĠLĠKTE ESKĠ TÜRK ADETLERĠNĠN VE ġAMANLIĞIN ĠZLERĠ 17-ANADOLU ALEVĠLĠĞĠNE KISA BĠR BAKIġ 18-BEDĠÜZZAMAN SAĠD NURSÎ’NĠN ESERLERĠNDE ALEVĠLĠK DÜġÜNCESĠNE BAKIġ 19-HÂRĠCĠLĠK VE HÂRĠCĠLĠĞĠN BELLĠ BAġLI TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 20- a)- ĠRENE MELĠKOFF'UN HAYATI b)-TÜRKOLOJĠ VE ALEVĠLĠK BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARININ BÜYÜK USTASI : IRENE MELIKOFF c)- ĠRENE MELĠKOFF METODOLOJĠSĠ 21-KIZILBAġLIK NE DEMEKTĠR?

[www.ramazankoc.com]

2

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
22- KIZILBAġLIK VE MUM SÖNDÜ 23- ġÎA'NIN DOĞUġU 24- ORTAYA ÇIKAN ġĠÂ FIRKALARI VE ĠTĠKADLARINDAKĠ SAPIKLIKLAR 25- SAFEVĠ DEVLET Ġ (1502-1732 ) 26- SÜNNĠLĠK NEDĠR aykırı bir yazı
ĠSKENDER PALA

27- TÜRKĠYE'DE ALEVĠLĠK TARĠHĠ 28- YAVUZ, 40 BĠN ALEVĠ'YĠ KESTĠ MĠ 29- ALEVĠ-BEKTAġĠ KÜLTÜRÜNDE KURAN ĠNANCI 30- ALEVĠLĠKLE ĠLGĠLĠ BAZI SORULAR VE CEVAPLAR a)-MUHABBET NEDİR? İNSAN KİME VE NE ÖLÇÜDE MUHABBET EDECEKTİR? b)-EHL-İ BEYT SEVGİSİNİN DİNİMİZDEKİ YERİ NEDİR ? c)-HZ.ALİ'NİN, KENDİSİNİ SEVENLERİN NAMAZLARINI KILDIĞI SÖYLENİYOR. DOĞRU MUDUR? d)-BAZI KİMSELER, “HZ.ALİ (RA) CAMİDE ŞEHİD EDİLDİĞİ İÇİN CAMİYE GİTMİYORUZ VE NAMAZ KILMIYORUZ” DİYORLAR. BÖYLE BİR ANLAYIŞIN DİNİMİZDE YERİ VAR MIDIR? e)-DENİLİYOR Kİ, ORUÇ, ASLINDA ÜÇ GÜN OLARAK FARZ KILINMIŞTI. CEBRAİL (AS), ORUCUN FARZ OLUŞU HAKKINDAKİ ÂYETİ GETİRDİĞİNDE, PEYGAMBER EFENDİMİZİ (SAV) MEDİNE'DE BULAMADI; ... f)-AZ DA OLSA, BAZI KİMSELERİN HZ.ALİ'YE "ULÛHİYET" İSNAT ETTİKLERİNİ İŞİTİYORUZ. BU İDDİAYA NE CEVAP VEREBİLİRİZ? g)-BAZI KİMSELERİN, HZ.ALİ'YE "PEYGAMBER" DEDİKLERİNİ İŞİTİYORUZ. BU İDDİA, NEREDEN KAYNAKLANMAKTADIR. VE BUNLARA NASIL CEVAP VERMEK GEREKİR? h)-HZ. ALİ’NİN ÖLMEDİĞİ, İBN-İ MÜLCEM’İN ÖLDÜRDÜĞÜ ŞAHSIN -HÂŞÂ- ONUN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR VE, “O GÖĞE ÇIKMIŞTIR. GÖK GÜRÜLTÜSÜ DE, ONUN KAMÇISININ ŞAKIRTISIDIR” DENİLİYOR. BU İDDİAYA NE DERSİNİZ? I)-BAZILARI TARAFINDAN, "KUR'ÂN-I KERÎM, HZ.ALİ (RA)'A GÖNDERİLDİĞİ HALDE CEBRAİL (A.S.) ONU MUHAMMED'E (SAV) GETİRDİ" DİYE İDDİA EDİLİYOR. BU HUSUSTA NE DİYORSUNUZ? j)-DENİLİYOR Kİ: "KUR'ÂN, ASLINDA BUGÜN MEVCUT OLAN 6666 ÂYETTEN DAHA FAZLAYDI. HZ.OSMAN ZAMANINDA, BAZI YERLER ÇIKARILARAK, SİMDİKİ MİKTARA İNDİRİLDİ." BU İDDİAYA NE DERSİNİZ? k)-HİLÂFETİN, ÖNCELİKLE HZ. ALİ (RA)’IN HAKKI OLDUĞU HALDE, BU HAKKIN GASP EDİLDİĞİ İDDİASINA NE DERSİNİZ? l)-BAZI ALEVÎLER EHL-İ SÜNNETE MENSUP MÜSLÜMANLARI YEZÎD'İN ZULMÜNE TARAFTAR OLMAKLA İTHAM EDİYORLAR. BU İTHAMA KARŞI NE DERSİNİZ? m)-MÜSLÜMANLAR ARASINDA ASIRLARDAN BERİ DEVAM EDEN BU ALEVÎ-SÜNNÎ İHTİLÂFININ SİZCE HÂL ÇARESİ NEDİR? 31-HAZRET-Ġ EBÛBEKĠR'ĠN (RA) FAZĠLETĠ 32- HAZRET-Ġ ÖMER'ĠN (RA) FAZĠLETĠ 33- HAZRET-Ġ OSMAN'IN (RA) FAZĠLETĠ 34- HAZRET-Ġ ALĠ'NĠN (RA) FAZĠLETĠ 35-ALEVĠLĠKLE ĠLGĠLĠ LĠNKLER

[www.ramazankoc.com]

3

Meseleye tarafsız bakmak niyetiyle öncelikle Alevi kökenli yazarların kitaplarını okudum.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI KONUYA BAŞLARKEN Bugün 18 ŞUBAT 2012 . Bir vesile ile gittiğim Erzurum’da kıymetli insan Mehmet KIRKINCI Hoca efendi ile görüşüp Alevilik Nedir adlı kitabındaki bazı soru ve cevapları sitemizde yayınlama adına kendisinden müsaade aldım . İslam Dini içinde yer alan bir oluşum mudur? Yoksa heteredox bir yapı mıdır? Bu sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde sizler okudukça anlayacaksınız. yoksa farklı bir boyutu mu vardı? İşte bu merakla kolları sıvadım ve kısıtlı zaman aralığında bu konuya yöneldim. Okudukça okuyasım. Yukarıda da belirttiğim gibi birçok kişi kendi algılamasına göre bir Alevilik tablosu çizmiş durumda.ramazankoc. Zaten ilgili bölümlere göz attıkça sizler de bazı ayrıntıları fark edeceksiniz.com] 4 . Alevi kökenli yazarlar kendilerini ne kadar bilimsel kalmaya zorlasalar da Alevi inanç çerçevesinde yetiştikleri için duygusallıktan kurtulamamışlardır. daha çok sözlü kültüre dayanmaktadır. kaynakları. İskender ÖZDEMİR …gibi Alevi bakış açısına mensup kişilerin eserlerini taradım. Prof. Bu konudaki her türlü etkinliklere katılmaya da hazırım. Fakat gördüm ki bu konunun sonu gelmez. Toparladığım bilgileri zihnimde düzenleme imkanı buldum. tarihçesi. Bir ilahiyatçı olmama rağmen bu konu içimde bir muamma gibi duruyordu. ritüelleri. yazılı belgeler yok denecek kadar az. Sonuç olarak gördüm ki Türkiye’de azımsanamayacak kadar Alevi inanca mensup insan var. Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığım ALEVİLİK konusunun yavaş yavaş sonuna geldim. Sönmez KUTLU’nun sitesinden konumuza ışık tutacak çok değerli ve yönlendirici tespitleri sizlerle paylaşacağım.Dr. Konu benim için içinden çıkılmaz bir hal aldı. araştırdıkça araştırasım geldi. Fakat Alevilik. Bazı Sünni araştırmacılar da Aleviliği Sünnileştirme çabalarına girmişlerdir. inanç ve ibadet esasları üzerine yoğunlaştım. Aleviliğin tanımları. İhsan ÜNLÜ hocamızın TARİHTEN GÜNÜMÜZE ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİK YORUMU adlı seminerine katıldım. onların nazarıyla Fakat gördüm ki herkesin kendine göre bir ALEVİLİK tanımı var. Ne idi bu ALEVİLİK denen kavram. Ali Yaman . Baki ÖZ. meseleyi değerlendirmek istedim. Aylardan beri sitelerde ve forumlarda dolaşıyorum. Şahsen ben bu konuda tam bir fikir sahibi olamadım. Alevilik zor bir konu. [www. İrene MELİKOFF’un objektif bakışıyla Alevilik ve Bektaşilik’in gelişimini inceledim. araştırmalar sınırlı. Bizim bildiğimiz gibi bir şey miydi.

Bu yüzden Alevi olduğunu söylediği halde gerçek Alevilikle yani mensubu olduğunu söylediği Hz. Sivas’ta…. Bu soruların doğru cevaplarını biran önce öğrenmek istiyoruz. işlenen olayları kimler fişeklediler ve ne amaçla bu gibi olaylar sahnelendi.ramazankoc. Dersim’de işlenen katliamların sebepleri neydi ve sorumluları kimlerdi? Maraş’ta. Zira. Dolayısı ile medreselerden ve eğitimden mahrum bırakılmışlardır. Din ve bilim konusunda sadece Dede veya Babaların verdikleriyle yetinmek zorunda kalan bu insanlar zamanla medeniyet standartlarının dışında kalmışlardır. Ramazan KOÇ 18-ŞUBAT-2012 C. Alevileri ve Aleviliği gerçek olarak tanımlayacak tutarlı bir eser ortada yok. Şimdiye kadar sesiniz soluğunuz çıkmadı da şimdi nereden çıktı bu hak arama talepleri. İbni Sebe zihniyetindeki şeytani güçler ortalığı bulandırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerdir. Çorum’da. bunun bir önceki adımı ise doğru bilgidir. Bir takım siyasi sebeplerden dolayı bu inanca mensup insanlar merkezden uzaklaşmış veya uzaklaştırılmıştır. Yukarıda da belirttiğim gibi daha yolun başındayım ve daha alınacak çok yolumuz var. ezilmişlik psikolojisini de iyi kullanarak merkezi otoriteye karşı kışkırtarak düşman haline getirmeye çalışmışlardır. Neden namaz kılmıyorsunuz dediğinizde “Kuran’da namaz diye bir şey yok” diyebilecek kadar farklı bir rota çizen. Kabe’ye gitmeye ne gerek var diyecek kadar kendine göre bir kaçış yolu belirlemiş insanlara Sırâtı müstakim nasıl anlatılır bilemiyorum. Nihayet 1960’lı yıllarda başlayan sanayileşmeyle köyden kente başlayan göçlerle farklı bir dünyaya gözlerini açmışlar. Öyle ümit ediyorum ki ilerleyen zaman diliminde Alevilik konusunda kaynaklara dayalı olarak ortaya konulacak akademik çalışmalar yapılacak ve iş “ sır ” olmaktan çıkacaktır. Bunun vebali kime aittir bilemiyorum.. Bunun bir önceki adımı doğru inanç.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Acı bir durum da şu ki. Ali ile hiçbir paralellikleri olmayan insanlara çok üzülüyorum. Var mısınız hiçbir etnik veya siyasi saplantıya bulaşmadan doğruları bulmaya.TESİ 20:18 EDİRNE ramazankoc22@hotmail. Öyle umuyorum ki bu konular tüm açıklığıyla gün yüzüne çıkacaktır. Herkes vicdanıyla ve insafıyla bu işe baş koymadıkça hedefe ulaşmak çok zor. Hedefimiz doğru davranışlar sergilemek. eksiklerimiz veya yanlışlarımız varsa bir mail ile bildirmelerini rica ediyorum. fakat Marxist ve sol zihniyete mensup okumuş bir kesim bu potansiyel gücü.com] 5 . Şimdi Alevi vatandaşlarımız kendilerine göre haklı olarak Diyanette ve Din Kültürü Ve ahlak Bilgisi derslerinde kendilerine de yer ayrılmasını talep ediyorlar. Türkiye’de dini içerikli hayatı yaşamanın üzerine sünger çekileli neredeyse 100 sene oldu.com ramazankoc22@gmail. neden Hacca gitmiyorsunuz dediğinizde kalp Kâbe’dir. Yani sağlam bir kaynaktan (VAHİY) doğru bilgiler alamazsak doğru inancı yakalayamayız. Fakat kendilerine şu soruyu sormadan da geçemiyorum. Bu konuda haksız da sayılmazlar. Doğru inanca ulaşamayınca da doğru ve tutarlı davranışlar sergileyemeyiz. Konuya ilgi duyan arkadaşların konuları şöyle bir taramalarını.com [www.

felsefe ve ideoloji. Her bir din. Hıristiyanlıkta olduğu gibi dinî ve dünyevi otoriteyi elinde tutan ruhbanlık sınıfı yoktu. farklı bir Kur'an tasavvuru oluşturarak ona Allah'ın yüklemediği misyonlar yüklemiştir. duygu ve düşünceleri bakımından birbirinden farklıdırlar. Zerdüştlük ve Manihaizm gibi büyük dinler ve mezhepler varlığını devam ettiriyordu. kendi yöneticisini seçme yetkisini bütün Müslümanlara ait bir hak olarak görüyordu. Hıristiyanlık. tabii. Eğer o. dünyevi işlerin düzenlenmesi toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğu için. insanlar. Hatta güçlü ve hâkim kültürler. bu gerçekten nasibini almıştır. davranış.ramazankoc. teolojik olarak. kendi kültürlerine ve medeniyetlerine tamamen sırt çevirmemişler ve onları İslam kılıfı altında veya onunla uzlaştırmak suretiyle yaşatmaya devam etmişlerdir. hâkimiyeti Hz. böyle bir sınıfın oluşmasına sebebiyet vermiş olacaktı. mutlaklık iddiasında bulunmadıkça. psikolojik. fırka. Şiî âlimler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ÖNSÖZ YERĠNE Dünya tarihinde etkili olmuş güçlü kültür ve medeniyetler. insanların ihtiyarına ve seçimine bırakılması doğru değildir. Ayrıca İslam'ın geldiği dönemde Sasani ve Roma devletleri Arap yarımadasında rakip iki siyasi gücü oluşturmaktaydı. devletlerin yıkılıp öldüğü gibi yıkılmazlar ve tamamen ortadan kaybolmazlar. İnsanlar arasındaki görüş farklılıkları ve ayrılıkları. bir din farklılığı değil yaklaşım farklılığıdır. doğal olarak bu metinleri anlamada ve Allah'ın muradını tespitte farklı metot ve anlayışlarla Kur’an’a yaklaştıklarından dolayı farklı sonuçlar elde ettiler. içinde yaşadıkları toplumsal yapıyla birleşince onların dini hayatlarının farklı biçimlenmesine sebep olmuştur. Kur'an'ın indiği dönemden uzaklaşıldıkça ve sosyal gerçeklik değiştikçe. kitabî kültürü ve devlet geleneği olmayan bir toplumu medeni bir topluma dönüştürmekle ise başladı. Şiî-İmamiyye’nin imamet nazariyesine göre. mistik ve felsefi düşünce ekolleri. Bu sebeple Allah'ın peygamber gönderdiği gibi her dönemde bir imam tayin etmesi kendisine vaciptir. Öyle anlaşılıyor ki. Bütün bu sebepler dini değiştirmedi. Bu yüzden. kendilerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir metin haline geldi ve tek bir ayetle ilgili onlarca görüş ileri sürüldü. birbirleriyle etkileşim içerisindedirler. Hz. İslam'ın geldiği coğrafyada Yahudilik. Bu hâkim kültür ve medeniyetler arasındaki mücadele ve rekabet. kendinden sonra imam veya halife olacak kişiyi gizli veya açık olarak belirlememiştir. ancak insanların İslam'ı farklı şekilde anlama ve algılamalarında etkili oldu. tarikat ve cemaat. başkalarını öteki olarak algılamadıkça birer zenginlik olarak kabul edilebilir.com] 6 . Hz. İmamet konusu dinîn en temel konularından olup. Muhammed(SAV). Hz. Hz. Tabiatlarından kaynaklanan bu durum. Muhammed(SAV). daha sonraları. Ali'nin tayinini ispatlamak için pek çok eser yazmış ve yüzlerce ayet ve uydurma rivayetleri delil olarak kullanmışlardır. Sonuçta farklı anlayıştaki kişi ve grupların. İslam tarihinde ortaya çıkan bu oluşumlar. çoğunlukla. Çünkü İslam'da. "İmamlar Kureyş’tendir" rivayetine dayanarak. İslam'la bu kültürler arasında devam etmiştir. farklı zihniyetlerin din anlayışına yansımaları olarak analiz edildiğinde veya birer zihniyet olarak yapısal analize tabi tutulduğunda beş farklı din anlayışı ve dine yaklaşım biçimi ortaya çıkmaktadır: [www. hal. Peygamber(SAV)den aktarılan bazı hadisler için de benzer durum söz konusuydu. Şia ise. Peygamber(SAV)’in Fatıma’dan olan soyundan gelen 12 kişiye ait olduğunu ileri sürmektedir. Şiî siyaset anlayışı ile Tanrı'nın hukuki ve siyasi otoritesini temsil ettiğini iddia eden Katolik Kilisesinin anlayışı arasında benzerlikler vardır. İslam. İslam düşüncesini oluşturan itikadi ve siyasi. tutum. sahip olduğu yetkileri devretmiş olsaydı. tavır. Hiçbir kültür bütünüyle ölmez. sahip olduğu hukuki ve siyasi yetkilerini başka birine asla devretmemiştir. fıkhi-ameli. Sünni âlimlerin hilafeti genel anlamda Kureyş'e tahsis ettiğini görmekteyiz. İnsanlar. başka kültür ve medeniyetlerde farklı biçimlerde tekrar ortaya çıkarlar. tarihsel. Neticede her mezhep. vefat ettiğinde. Bu farklılıklar. dini ve sosyolojik bir vakıadır. Yeni bir din olan İslam'ı benimseyenler de böyle güçlü bir kültür ve medeniyet havzasından geldiği için. kendisini İslam'ın temsilcisi görmedikçe.

Bu sebeple. delil. genelde Arap olmayan entelektüel çevrelerce sistemleştirildi. özgürlükçü. alışık oldukları hayatın devam etmesini ve değişmemesini isterler. Bu hâkimiyet arzusu. ekonomik ve politik alanlara yansıyabilir. öncelikle beşeridir. Ancak kurtarıcı ve karizmatik lider arayışı. nazar. suç ve ceza bireyseldir. anlayan. Bu tepkisel-kabileci ruh. Bütün insanlar akıl yetisine ve düşünme gücüne sahip olmakla beraber. kurum ve kurallara sahiptirler. düşünen. iktidarı ele geçirmeye ve bu yönde siyasi ve fikri çabalar içerisine girmeye sevk edebilir. Sorumluluk. çoğu kere. İslamiyet ve diğer bazı din mensupları. istinbat. Kuzey Afrika'da çeşitli taraftar toplaması bundan dolayıdır. Kitabi kültür ve sistematik düşünce geliştiği için. Zamanla. burhan. yabancı din ve kültürlere karşı İslam’ın savunmasını yaptı ve bu konuda yüzlerce eser yazdılar. İnsan. bunu tam olarak işletebilmeyi ve verimli bir şekilde kullanmayı başarabilenlerin sayısı sınırlıdır. Akla ve akıl yürütmelere büyük önem veren bu zihniyet mensupları. kızgınlık. rey. eleştirilere tahammül vardır ve istisnai durumlar hariç. Bu durum onu. dini. asabiyet ve kabilecilik ruhunun yoğun olduğu kabile toplumlarında ya da bedevî toplumlarda. Bu yüzden Harici fikirler. teşkilatlı bir siyasi otorite ve devlet geleneğine. Özgürlükleri ellerinden alınan. Bu amaçla içinde doğup büyüdüğü siyasi ve dini kültürden kendini meşrulaştıracak deliller ve motifler bulmaya çalışır. İnsanlarda. siyasî.ramazankoc. güçlenerek bir kitle hareketine dönüşebilir. Bu tutum. dini alana taşıyarak meşrulaştırma yoluna [www. tarihî ve dinî bir olgudur. sosyal. 4) Politik-Karizmatik Liderci Din Anlayışı. Akılcı zihniyet/eğilim. protesto etme. 2) Akılcı-Hadarî Din Anlayışı.com] 7 . şiddet. özellikle de büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı dönemlerde. toplumsal alanda yaşanan köklü değişime tepki göstermek vardır. Aralarında şehirli olan çok az kişi vardı. kendi fikirlerini başkalarına şiddet ve baskı yoluyla benimsetmek yoktur. imparatoru yarı-tanrı gibi gören Sasanilere ve Eski Yakın Doğu toplumlarında ve Mesih inancının bulunduğu Hıristiyan ve Yahudilikten İslam'a geçenler arasında daha yoğun görülebilir. Yahudilik. her bir dinde ve toplumda farklı şekillerde tezahür edebilir. kişinin içinde yetiştiği kültürel ortam ve toplumsal yapı. Böyle insanlar. aciz ve zayıf kaldıklarına inanmaları halinde. kültürel. Bazı kimseler. tedebbür. özgün ve akılcı bir Teoloji/Kelam geliştirdiler. akıl sahibi. bazen onu. mevcut meselelerin çözümünde manevi desteğe ve beşer üstü özelliklere sahip olduğuna inanılan bir kurtarıcı beklenmesi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 1) Tepkisel-Kabilevî Din Anlayışı. insanlık tarihinde özellikle. Hıristiyanlık. zorunlu ve haklı da olsa yapılan bazı değişikliklere karşı çıkar ve geleneklerinde ısrar eder. diğer insanlara hakim olmak ve onları yönetmek ister. olaylar ve hadiseler derinlemesine analiz edilir. yasama ve yürütme organlarına. muhafazakâr ve gelenekçi olmaya zorlar. İslam düşüncesinde. 5) Keşifci-İnzivacı Din Anlayışı. zulüm ve baskı gören bazı insanlar. bu beşeri psikolojik tutumu. genelde yerleşik hayata geçememiş veya yeni geçmekte olan toplumlara cazip gelmişti. ezilmişlik psikolojisi içerisinde sağlıklı düşünemezler ve başkalarının liderliğine ve başkalarının onları yönetme veya yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Farklı dinler ve farklı etnik gruplar bir arada yaşarlar. İnsanlar. gazap ve kavgacılık duygusu. Hinduizm. dini ve ekonomik olumsuzlukları değiştirmede başarısız. kıyas ve yakini bilgi kavramları akılcı din söyleminin/zihniyetin bilgi kuramında hakim göstergeleri oldu. eleştirel ve sorgulayıcı bu zihniyet. tevil.Toplumsal bunalımların ve siyasi iktidar mücadelelerinin yaşandığı toplumlarda. site devletlerinde ve demokratik sivil toplumlarda daha güçlüdür. aldığı eğitim ve siyasal ideolojiler sayesinde. Hadari toplumlar. Düzen ve istikrardan yana olan insan tabiatı istikrarsızlığa ve kaosa karşıdır. yetersiz. beşerî. politik-dini bir lider olarak ortaya çıkarlarken bazen de toplumun bu konudaki kabulleri ve kültürleri bazı kimseleri veya soylu aileleri kendileri için kurtarıcı olarak görürler. Bazen insanların kendileri. akıl. hükmetme ve egemen olma duygusu vardır. Akılcı zihniyet. Çünkü Haricilerin çoğunluğu bedevi hayattan gelme idi. Akılcı. Örneğin Harici grupların Horasan'ın sarp bölgelerinde tutunması. teemmül. ideal anlamda. İnsanlardaki karşı çıkma. Bu yüzden farklı fikirlere. İslam düşüncesinde tepkisel din söyleminin ya da kabilevi zihniyetin en tipik temsilcileri Hariciler ve kısmen Vehhabilerdir. Ancak temelinde. yerleşik hayata geçmiş hadari/medeni toplumlarda. kendi fikirleriyle ve eylemleriyle politik-sosyal. 3) Gelenekselçi-Muhafazakar Din Anlayışı. sorgulayan ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini araştıran bir varlıktır. yaşadığı olumsuz toplumsal yapıyı değiştirmek ve gerçeği/hakikati elde etmek için kendi dışında manevi güçler aramaya veya mesih ve mehdi misyonu üstlenmiş otorite kabul edilen karizmatik liderler ve kurtarıcılar üreterek onlardan medet beklemeye başlarlar. tefekkür.

Diğer taraftan aşağı yukarı bunların tamamında. Babilik-Bahailik. Sezgici/keşifci din anlayışı. Aslında Şia'nın siyasal tarihi. Yahudilerin kurtarıcısı olarak Mesih'i. " olarak algılayan "karizmatik liderci" veya "Kurtarıcı bekleme" şeklindeki politik din anlayışının pek çok tezahürüne rastlamak mümkündür. umut eden. Sonuç olarak. kurtuluşa ermişlik iddiası. onları kurtuluş arayışına sevk eder. arzuları ve sezgileri olan duygusal bir varlıktır. metafizik alem hakkında düşünme. Tıpkı akıl gibi. zamanın imamına beyat. Şîa’da iktidar-ulemâ ilişkisi sağlam bir zemine oturtulamamış ve halk ile iktidar arasında güvenli ve sıcak bir ilişki tesis edilememiştir. endişe duyan. Nakşilik. dini hayatında ve gerçeği elde etme konusunda. bu fırkaların varlık sebepleri ortadan kalkmış olur. Hıristiyanların İsa'yı. sezgi de. Şeyhilik. bir çeşit tepkisel hareketler olarak tezahürlerine rastlanmaktadır. İsmaililik-Hasan Sabbah Fedaileri-. Rıfailik. Mehdi ve Mesih fikri bulunmaktadır. politik-karizmatik liderci din söyleminin veya zihniyetin. saygı duyan. İslam toplumunun kaderi belli bir soyun ya belli bir dönemden sonra da ortada olmayan gizlendiğine inanılan gözlenen bir kişinin tekeline terk edilmek istenmiştir. tarihte olduğu gibi günümüzde de siyasal. "Dini. Batınilik. İslam’ın siyasallaştırılması. 12 imam nazariyesine göre yeniden inşa edilmiş tamamen politik bir tarihtir ve İslam'ın siyasallaştırılması üzerine kurulu bir nazariyedir. Çünkü bu durumlarda fertlerin yaşadığı yalnızlık ve uzlet hissi. sosyal ve siyasi bunalımların ve hızlı değişimlerin yaşandığı aşırı dünyevileşmiş toplumlardır. insanın dini hayatını şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir. veli ve sufilerin yüceltilmesi. hayatta iken ya da ölümünden sonra. başta insanlar olmak üzere bütün varlıklara karşı sevgi ve hoşgörü. keşif ve ilham merkezli din ve dünya görüşü. Bu yüzden yazdıkları eserlerin tamamında bu nazariye ile ilgilenilmiştir. kelam ve felsefe aleyhtarlığı. Oniki İmam'in masumiyetini ve imamete hak sahibi olduklarını savundukları sürece Kızılbaşlık ve Alevilik ve benzeri ekoller gelmektedir. Haşimi soyundan olmayanlara. Kadiyanilik. ya Haşimi soyundan veya Ali'nin Fatıma'dan olan soyundan (Ehl-i Beyt) bir kişi ya da bu soyla alakası olmayan kişiler. İnsan. İnsan tabiatındaki bu psikolojik eğilimlerin zümreleşmelere ve tasavvufi topluluklara dönüşmesine en müsait zemin. İmamları sevmek veya sevmemek dahi dinileştirilmiştir. Dürzilik. Mevlevilik. tutkuları. Bu duygusallık.com] 8 . korkan. Mehdi/Kurtarıcı beklemek. Tarikatlar-Yesevilik. Politik-Karizmatik din söyleminin merkezinde Masum İmam . İmamların günahsızlığı. Kur'an'ın Batıni yorumunu savunmak gibi temel özellikleri bulunmaktadır. nefret eden. Kadirilik. heyecanlar. daha çok kendilerince yüklenmiştir. batıni yorum. Bu misyon. Şîa'nın imâmeti aynen nübüvvet gibi ilâhî bir makam olarak görmesinin. Bunların kaldırılması durumunda. kalbi bilgi ve sezgiler ön plana geçer. kutsallaştıran. siyasi mevzuların bir inanç esası olarak kabullenilmesine sebep olduğunu. insan veya insanlara itaat etmek ya da imama itaate etmek. deruni tecrübeci/mistik din söyleminin veya zihniyetin. bazı Müslümanların Haşimi soyundan veya Ali'nin Fatıma'dan devam eden soyundan mehdi veya mehdiler beklemesi. doğruluğu başkalarınca test edilemeyen öznel ve kontrol dışı kutsal bilgi (keşif ve ilham). sanat ve musikiye yakın ilgi. Ticanilik. seven. dini duygu ve tecrübenin merkezine konur ve duygular. Karmatiler. akıldan çok deruni tecrübeye bağlanır. daha da ileri giderek ilahlık iddiasında bulunanlar da olmuştur. İslam düşüncesinde sezgici/keşifci ve irfani din anlayışının temsilcileri arasında Zahidler. toplumsal ve ekonomik alanlarda yaşanan bunalımlardan bir kaçış ve aşırı dünyevileşmeye karşı daha farklı bir dünyevileşme biçiminde aynı tarikat adlarıyla veya farklı biçimlerde farklı adlarla bir tepki olarak tezahür etmektedir. Kutsallaştırılan varlığa olan ilgi ve sevgisi. bazen kişinin kendisine yönelmesine ve içe dönük bir tecrübeyi yaşamasına sebep olabilir. Zeydilik. mesihlik ve resullük. Alevilik-Bektaşilik. özlem duyan. Bu yüzden bazı insanlar. bunun da tartışmaların büyümesinde ve toplumda huzursuzlukların artmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Velayete iman. Mehdilikle yetinenler olduğu gibi müceddidlikle başlayıp mehdilik. akıl düşmanlığı. bu fikrin en tipik tezahürleridir. Bu durum zaman zaman iktidar ile Şiî ulemânın güç [www. Sonuç olarak. Sufiler. Bunların başında Aşırı Şii hareketler. Tarih boyunca birçok dinde münferit inzivaya çekilme. kurtarıcı (Mehdi/İmam/Mesih/Allah'ın hûlul ettiği Resul) olarak beklenmektedirler.ramazankoc. sufi önderlere ve şeyhlere mutlak teslimiyet. Ali ve soyuna kutsallık atfetmek. Nusayrilik. İmama/İmamlara mutlak itaat. sezgi ve ilhamın farklı şekillerde ya da benzer şekillerde.İslam tarihinde. mutlak doğruluk iddiası gibi temel özellikleri bulunmaktadır.kısmen Batiniler ve İşraki filozoflar bulunmaktadır. Onikimamiyye Şiasi (Usûliler-Ahbâriler). varlıkların tek kaynaktan olduğunu kabul.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI gitmişlerdir. Haşimi soyundan olanlara çoğu kere kendileri dışındakiler tarafından yüklenirken. Siyasal iktidarın ilahiliği ve naslar tarafından belirlenmişliği.

Şia. imamların seçimi Müslümanların önde gelenlerine veya kendilerine bırakılmıştır. toplumun güven duyması gereken kurumuna itibar kaybettirdiğini söylemek mümkündür. ancak Aleviliği çözemediğini ifade ediyordu. kimileri ise Aleviliğin net bir tanımının yapılamayacağını iddia ediyordu. Haricilik. Türkler arasında faaliyet gösteren mezhepler. Kısa bir süre sonra Alevilik kavramı Bektaşilik de dahil. Şiiliğe bağlı olan bütün topluluklar için kullanılmaya başlandı. Aleviliği tümüyle tek bir dininin ürünü. 15. Şah İsmail ’in babası Şeyh Haydar’ın müritleri başlarına kırmızı sarık sarıyorlardı. maddî desteklerini çekmiştir. Bunun sebebi Anadoluda Aleviliğin yazılı kültüre olan yabancılığının da rolü yok değil. Dedelik çökmeye yüz tutmuş. Bundan dolayı bu müritlere Kızılbaş adı verildi . İsmaililik. Yoksa insanlara bakarak Alevilik tanınmaz. Bunlar bir tür zenginliktir.Ali’nin taraftarları ise Şia veya Şia-ı Ali kavramlarıyla ifade ediliyordu. Bunlardan Hariciler. oradan. Başka bir kişi ise. teşkilâtlanmalar mevcutsa Alevilik-Bektaşilik çatısı altında da aynı şekilde birbirinden farklı oluşumlar görülmektedir. Aleviler örgütsel olarak çok parçalıdırlar. Mu'tezile.Ali’nin soyundan gelen insanlar için kullanılıyordu ve kavram tam olarak bunu karşılıyordu. Mürcie. Eş'arilik ve Hadis Taraftarları bir ekol olarak tarihe karışırken Matüridilik ve Hanefilik Türklerin çoğunluğu tarafından benimsenen mezhepler olmaya devam etmiştir. Günümüzde de kavram aynı anlamda kullanılmaktadır. Türkiye’de Sünnî ve Alevî topluluklar bir arada yaşama tecrübesi geçirmektedirler. dolayısıyla bütün bunlara önyargılar. Türkiye'de Sünnî kesim arasında nasıl farklı dinî gruplaşmalar. tarihsel tereddütler de eklendiği zaman Türkiye’deki yapılarını inşa etme konusunda sıkıntılar vardır.ramazankoc. Aksi taktirde yapılan araştırmalar sağlıklı sonuç vermez. 1980'lerden sonra ise Alevî camiaya mensup çoğu yüksek öğretim mezunu bazı kimseler Alevîlik konusunda eser yazmaya başlamış.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI mücadelesine sebep olmuş ve iki başlı bir otorite meydana gelmiştir. yy. [www. ama Alevilikle alakası olmayan bazı insanlar Aleviliğe çeşitli tamınlar getirmekte ve bu suretle insanların beynini karıştırmaktadırlar. Ehl-i Sünnet'in Matüridi ekolü. Mutezile. Anadolu Aleviliği tek bir etnik gruba ve kültüre bağlanamaz. Yahya b. önce Rey'e. Eş'ari ekolü ve Hadis Taraftarları olmuştur. Daha sonra bu kavram Anadolu’ da ve İran’da ki Şiiler için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. teolojik olarak netliğe sahip değiller. toplumu yönlendirmeye çalışmışlardır. İlk önce Aleviliğin orijinleri tanınmalı bundan sonra insanlar değerlendirilmelidir. musahiplik unutulmuştur. Alevilik hakkında araştırmalarda bulunan bir yazar. Alevilikten değil “Alevilikler”den bahsetmenin daha doğru olacağını belirtiyordu. tek bir ulusun ürünü olarak görmek tümüyle bilimsel gerçeklere ters düşmektedir. Abdillah'in 170 kişilik taraftarıyla. Geleneksel Alevîliğin en önemli unsurlarından görgü ve sorgu cemi yapılmaz olmuş.ın son yarısında yeni bir kavram daha ortaya çıktı . Zeydiliğin ise. Alevilik konusunda bir gazete ile yaptığı röportajda uzun süredir çalıştığını. Hz.com] 9 . Cüzcan ve Belh'e. ortada birden fazla Alevilik olduğunu söylüyor. daha sonra Mâverâünnehir'de Türk meliki Hakan'a sığınmasıyla başlar. Artık bu coğrafyada Şiilik ve Caferilik ile yeni bir kavram ortaya çıkmıştı: Kızılbaşlık Ancak Alevi kavramı 19. Bu yazarların Alevîliğin kökeni ve mahiyeti ile ilgili değerlendirmeleri bazı noktalarda birbirinden oldukça farklıdır.ın başında Kızılbaş toplulukları ifade etmek için kullanıldı. dedeleri arka plana itmiş. toplum dini önderlerini terk etmiştir. Dolayısıyla bu mücadelenin Şiî ulemâyı politize ettiğini. Bu ismin belgelere geçmesi yüz yıllık bir olaydır. Bugünün Alevî toplumunu. Selçuklularda ve Osmanlılarda "Alevi" sözcüğü kullanılmamıştır. havada kalır. Ülkemizdeki bu büyük iki oluşum yapılanması bakımından Türk Halk İslâmlığının iki kanadını oluşturmaktadır. yy. Türk bölgelerinde önemli faaliyetlerde bulunmuşsa da onları kendi tarafına çekmekte başarılı olamamıştır. Birkaç araştırmacı ise Aleviliği bir “sır” olarak tanımlıyor. sırayla Hariciler. Zeydiye. Alevi Aydını diye öne atılan. Alevi kavramı ilk zamanlarda Hz. dedelerin eserlerinden çok yazarların kitapları etkilemektedir. Türklerle ilk teması Harun Reşid döneminde. İç göçlerin başladığı 1950’lerden sonra özellikle kentlerde yaşayan Alevî toplumu. Sünnî Siyaset nazariyesine göre.

 Muhammed: Allah’ın kutlu elçisi. Ali’ye mensup.  Postnişin halife ve dede-babalara intisap vardır. Hak Lâ ilahe illallah. Şah İsmail’in babası olan Şeyh Haydar zamanında ortaya çıktığı görülür. tasavvufi yönü ağırlıkta mistik bir yorumdur. Kur’an ve İslam’ın özgün bir yorumudur. Ali’yi Hz. Hakk ve O’nun tecellilerinden başka hiçbir şeyin hakiki bir varlığı olmadığı)  ‘Üç sünnet-Yedi farz’da ilk madde ‘Tevhid’. İlmin kapısı. hû.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI TARİHTEN GÜNÜMÜZE ALEVÎLİK-BEKTAŞÎLİK YORUMU İHSAN ÜNLÜ Alevîlik Nedir?  Hz. Râfızîlik Osmanlı kaynaklarında Sünnîliğin dışındaki zümreler için bir karalama sıfatı olarak kullanılan bu kavram. Hatice ana’nın sevgili eşi. Kızılbaşlık ne demektir? Tarih boyunca Alevîler için kullanılan bu kavramın ilk olarak.(rafaztumûnî) Alevîlikte İnanç Esasları: Allah-Muhammed-Ali inancı:  Allah: Âlemlerin Rabb’i Yüce Yaratıcı. Şah-ı merdan. Alevîlik ile Bektaşîlik Aynı Şey midir? ALEVÎLİK  Ocakzâde dedelere tabi olunur.  “Hak-Muhammed-Ali” inancını esas alan. BEKTAŞÎLİK  İsteğe bağlıdır.com] 10 .  Şehirlerde gelişip yayılmıştır. Velayetin sahibi... Ali’ye muhabbet eden. ‘Safevîleri destekleyen Türk boyları’ için kullanmışlardır.  Bu düşünceyle beslenerek İslam’ın batınî yönünü esas alan mistik yorumuna da Alevilik denir.  Soya bağlıdır.ramazankoc.” [www. Hayber fatihi Allah’ın arslanı. Ali taraftarı.  Cemlerde en sık telaffuz edilen kavramlar: “Allah Allah. Allah inancı  Vahdet-i vücûd anlayışı. Yiğitlik ve cömertlikte çok ileri. 1.  Ali: Veliyullah. Peygamberden sonra imamet ve fazilet bakımından önder ve üstün kabul edenlere Alevî. Alevîlik bir mezhep midir?  Alevîlik bir mezhep değil. Ehl-i Beyt’in serçeşmesi.. (Varlığın tek oluşu. Osmanlı kaynakları bu kavramı. İmam Zeynelabidin’in oğlu Zeyd’in Emevîler’e karşı ayaklandığı sırada kendi saflarından ayrılanlar için kullandığı bir ifadeden kaynaklanmıştır. Hz.  Köylerde gelişip varlık bulmuştur. şâhı.

B.(don değiştirme) 5. 5. Azrail.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 2.  Ölen kişi için ‘Hakk’a yürüdü’ ifadesi kullanılır. Allah’ın evidir. 1.  ‘Yeryüzü mescittir’. 1. Ehl-i Beyt Sevgisi  Pençe-i Âl-i âba. Ali menkıbelerinde en çok ismi geçen melekler: Cebrail.İçeri Kurbanları.  3’ler.Görgü Kurbanı.  Miraçlama okunurken Cebrail’den bahsedilir.Dar’dan İndirme Kurbanı. İsrafil.Düşkün Kaldırma Kurbanı.  Asıl haccın. 3. 4.” 3. B) ORUÇ  ‘Ramazan orucu üç gündür’ diyenler. ölenin yıl yemeği ve kurbanı. Mü’minin gönlü.Hızır Orucu Kurbanı. Allah’ın arşıdır. bütün peygamberlerden faziletlidir. Bektaş-ı Veli ziyareti. [www.Adak Kurbanı.  Tevellâ.  Hz.Dışarı Kurbanları. onu incitmemek olduğu düşüncesi. insanın gönlünü almak.Nevruz Kurbanı.Abdal Musa (Birlik) Kurbanı.  Mü’minin gönlü.  Muharrem-Matem Orucu.günleri) C) HAC  H. 7’ler. 2.Musahib Kurbanı. İBADETLER: a) Namaz  ‘Salat’ yorumu: dua ve niyaz anlayışı. Meleklere ve Kitaplara İman  Hz. 2. ‘ibadetin yeri-zamanı ve şekli-şemali olmaz’ anlayışı  ‘Çalışmak da ibadettir’ düşüncesi.(12 gün)  Hızır inancı ve orucu.Matem (Aşure) Kurbanı. 17 kemerbestler. hesap-mizan vardır.  Cem ibadeti: Halka namazı yaklaşımı. 6. Ahiret Gününe İman  Öldükten sonra dirilmek haktır.  “Başımız. 4.  Ahirette sorgu-sual.Hıdırellez Kurbanı.(Şubat ayının 13.  Şefaat (Özellikle Ehl-i Beyt’ten)  Dardan indirme.. Mikail.ramazankoc.14.  Cemlerde Kur’an’dan ayetler okunur. D) KURBAN A. Kur’an’a bağlıdır.12 imamlar. Muhammed.com] 11 .Teberrâ. 5’ler. 4. 3. 5.15. Peygamberlere İman  Özellikle dört büyük Peygamber ve Kitaplar üzerinde durulur. kabir kurbanı. 14 masumlar. çünkü onda hem velâyet nuru.Kurban Bayramı Kurbanı. hem de nübüvvet nuru mevcuttur.

Özünü bilmek. Bu makamların onu Şeriat içinde. 8. Haramdan uzaklaşmak. Haksızlıktan korkmak. 7.Tarikat 3. Perhizkarlık. Tanrı’ya Kırk Makam’da erer. Şefkatli olmak. Ailesine faydalı olmak.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Tasavvufi Anlayış ve Genel Prensipler DÖRT KAPI – KIRK MAKAM 1.Şeriat 2. İyilik yolunda savaşmak.Yaramaz işlerden sakınmak. 2.Özünü fakir görmek 3. İman etmek. 5. Temiz giyinmek. Nimet dağıtmak.com] 12 . 3. Marifet 4. onu da Marifet içindedir. Hakikat “Kul. 2. Temiz olmak ve 10. 9. İbret almak. 9. 4. Tevbe etmek. onu Hakikat içinde. onu Tarikat içinde. 6. 6. cömertlik. dost olur. 4. Sabır ve kanaat. Edepli olmak. 10. 8. Cömertlik. 5. 8.” (Makâlât) 1. Âriflik. 2. Çevreye zarar vermemek. 4. kin ve garezden uzak olmak. ilim öğrenmek. Bencillik. 3.ramazankoc. Ümitsizliğe düşmemek. Peygamberin emirlerine uymak. İbadet etmek. 3. MÂRİFET KAPISININ MAKAMLARI 1. 5. ŞERİAT KAPISININ MAKAMLARI 1. [www. 10. İlim. 7. Mürşidin öğütlerine uymak. 9. 2. 7. ulaşır. Hizmet etmeyi sevmek. 6. Hoşgörü. TARİKAT KAPISININ MAKAMLARI 1. Haya.

şehvetperest olma. 2. (Şah Hatâyî) ÜÇ SÜNNET YEDİ FARZ ÜÇ SÜNNET  Dilden Tevhid kelimesini bırakmamak. 5. Eline-diline-beline sahip ol. Yalan söyleme. hilm ile söyle. (Mazeretsiz eş boşayan düşkün sayılır. 6. gıybet etme. Gerçeği gizlememek. haram yeme. HAKİKAT KAPISININ MAKAMLARI 1.  Alçak gönüllü olmak. Gördüğünü ört. Sünnet’den düştük. (EDEB)  Aşına-İşine-Eşine Sahip Olmak. arkadan dedi-kodu yapma. Alçakgönüllü olmak.com] 13 . Birliğe yönelmek ve yöneltmek. ne Farz’dan. inat etme. Mürşidini pir’in varisi bil. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. gönül kırmamak ve kimseye düşmanlık etmemek. Kimseye haset etme. YEDİ FARZ  Sırını saklamak  Tarikat kardeşleriyle birlikte olmak [www. 7. Rehberini peder bil. Sırr-ı Hakk’a gerçeklere baş koştuk. 9. Elinin ermediği yere el uzatma. kürede piştik.  Kalpten düşmanlığı atıp. buğuz.  Doğruluk-Dürüstlük-Mertlik(Fütüvvet yolu) Telkin-ikrar “. tarikatın gereklerini yerine getirmek.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 4. 8...)  Genel ahlak kurallarına uymayan düşkün ilan edilir. Kimsenin ayıbını görmemek. Çiğ yerimiz yoktur. Tanrısal sırrı öğrenmek. 10.  Ayıp örtücü-Sır tutucu-Gazabını yutucu olmak.ramazankoc. 4. büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. Ne Yol’dan. kimseye karşı kibirlenmemek ve kin tutmamak.  Gönül açıklığı-Alın açıklığı-Sofra açıklığı. Allah’ın varlığına ulaşmak (Allah özlemini yürekten çıkarmamak) ALEVÎLİKTE AHLAK  Eline-Diline-Beline Doğru Olmak. “Erenler Cemi”dir yerimiz bizim. 3. görmediğini söyleme. Elinle komadığını alma.Mezhebini bir bil.” Ahlak-Müeyyide  Tek evlilik esastır. Allah’ın her yarattığını sevmek. Kin ve kibir tutma. Garaz. Tüm insanları bir görmek. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek. Küçüğüne izzet. Manayı bilmek. İbretle bak.

miraçlama söyler. NASIL BAŞLAMIŞTIR?  Cem. Hz. Çerağcı/delilci: 5. Gözcü: 4. Dede: 2. meydanın aydınlatılması ile görevlidir. Cem’in ve cem’e gelenlerin evlerinin güvenliğini sağlar. CEM’DE 12 HİZMET 1. Abdal Musa Cemi. Sofracı / lokmacı: 9. Bekçi/kapıcı: Cem’i yönetir. Deyiş. İznikçi: 12.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI      Yalan ve gıybetten kaçınmak Hizmette bulunmak Mürebbisine itaat etmek Müsahibini görüp gözetmek Halifeden tâc ve kisvet giyinmektir. cemi. Semah yaparlar. Ferraş/süpürgeci: 7. Kaç çeşit cem vardır?     İkrar verme (yol alma) cemi. Rehber: 3.com] 14 . Gerekirse rehbere yardım eder.(âyin-i cem)  Erkân kitabı Buyruk. Pervane / semahçı: 10. Görgü cemi. toplumsal işlemlerin yerine getirildiği törendir. Cem’de Neler Yapılır?  Sohbet  12 Hizmet sahiplerine çağrı ve dua  Çerağ uyandırma(3 adet)  İkrar ve razılık (cem birleme)  Tövbe  Tevhid (zikir)  Miraçlama-semah  Kerbela matemi-mersiye  Dua ve lokma dağıtımı. yol’a girme. Sakka / ibriktar: 8. Peygamber’in miraç dönüşü uğradığı kabul edilen “kırklar meclisi” söylencesine dayandırmıştır. Kurban ve yemek işlerine bakar. düvaz. Car-süpürge çalar. CEM NEDİR. Cem’i komşulara haber verir. Cem evinin temizliğine bakar. Zakir: 6. Musahip edinme cemi. bağlama çalar.ramazankoc. [www. Cem’de düzeni ve sükuneti sağlar. Çerağın yakılması. toplumsal yargılama. Peyk / haberci: 11. Saka suyu dağıtır. Görgüsü yapılanlar ve Cem’e katılanlara yardımcı olur. musahip tutma. düşkün kaldırma vb.

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
Dedelik  Dedeler, Muhammed- Ali soyundan geldiğine inanılan ve günümüzde yaşayan Ocak’lardan yetişen kişilerdir.  Ocağın her erkek üyesi ‘dede’ sayılır. Bunlardan en yeteneklisi yetiştirilir ve göreve getirilir.  Dedelere saygı, Aleviliğin merkezinde yer alır. Çünkü onlar, toplumsal ve dinsel önderler olarak kabul edilir.

Toplumdaki Değişim ve Dedelik Kurumuna Yansımaları  Köyde kalan dedelerin bilgi düzeylerinin yetersizliği: İtibar kaybı.  Göçle birlikte Alevîlerin yeni bilgi kaynakları, Dede’lerin bilgilerini sorgulanır hale getirmiştir.  Dede’lere verilen Pir hakkı ve Karakazan Hakkı adındaki mali yardımların eleştirilmesi  Dede’lerin Alevi değişiminden şikayetleri.

ÖNEMLİ KAVRAMLAR
A) MUSAHİPLİK  Hz. Peygamber’le Hz. Ali’nin kardeşliğine dayandırılır.(Yol kardeşliği)  Musahiplik töreniyle yapılır.  Musahipler, namus hariç her şeyini paylaşır.  Musahip çocukları birbiriyle evlendirilmez.  Taraflar birbirlerinden sorumludur. B) DÜŞKÜNLÜK  Düşkün kimdir? Aleviliğin inanç ve ilkelerine karşı suç işleyen, Yol’un erkân’ının kurallarını çiğneyen, bu nedenle Yol’dan süreli ya da süresiz olarak uzaklaştırılan kimseye Düşkün(Suçlu) denir. Kimler Yol Düşkünü Olur?  Adam öldüren  Zina yapan  Hırsızlık yapan  Namusa dokunan  Müsahibi ile küsen  Piri, rehberi, yolu inkar eden  Anaya-babaya saygısızlık eden  Yalan söyleyen, yalancı şahitlik eden  Haklı nedenlere dayanmadan eşini boşayan  Kul hakkı yiyen  Emanete hıyanet eden  Dedikodu ve iftirada bulunan… Düşküne verilen cezalar  Toplum tarafından dışlanmak.  Selam verilmez, konuşulmaz, görüşülmez, alışveriş edilmez.  Düşkün olan kimsenin aklanması için meydan evinin ortasındaki dâr denilen yere getirilir, kusuru açıklanır ve suçuna göre ceza uygulanır. C) KİRVELİK  Hz. Muhammed’in torunları Hasan ve Hüseyin’i sünnet ettirmesi ve bizzat kendisinin kirvelik etmesine dayandırılan gelenek.  Kirve olan aileler birbirlerine sıkı bağlarla bağlanır.

[www.ramazankoc.com]

15

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
 Kız alıp verme söz konusu olmaz.  Kirveye hiçbir zaman hıyanet edilmez.  Kirveliğe büyük önem verilir…

ALEVÎLERİN TALEPLERİ
A. Devletten Talepleri 1. Diyanetle ilgili Talepler -Diyanet İşleri Başkanlığının tamamen kaldırılması - Alevilerin Başkanlıkta temsil edilmesi - Dedelere diğer din görevlilerindeki gibi statü ve maaş verilmesi 2. Cem evleri’nin İbadethane olarak kabul edilmesi B. Din Eğitimi ile İlgili Talepler - Din Eğitiminin Zorunlu olmaktan çıkarılması - Din Eğitimi dersi içerisinde Aleviliğin de yer alması

ALEVÎ KAYNAKLARI
Menâkıbnâmeler Deyiş ve nefesler Buyruklar Vilâyetnâmeler Nehcu’l belâga Makâlât Kitab-ı Cabbar Kulu Hızırname Cönkler ve Cenknâmeler Alevi Buyrukları  Caferi Sadık Buyruğu  Şeyh Safi Buyruğu  Bisati Buyruğu CAFERİ SADIK BUYRUĞU  Büyük Buyruk (Menâkıb’ul-Esrâr)  Menakıbnâme  İmam Cafer Buyruğu

İHSAN ÜNLÜ HOCANIN SUNUMUNDAN ALINMIŞTIR

[www.ramazankoc.com]

16

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI

YAHUDĠ MÜNAFIK ĠBNĠ SEBE VE FAALĠYETLERĠ
Hz.Peygamber (SAV)'in zamanında İslâmiyet; Mekke, Medine, Hicaz ve civar bölgelerde mutlak hâkimiyetini kurdu. Artık cehalet ve zulmet devri, yerini saadet ve nûr devrine bırakmıştı. Hz.Ebûbekir ve Hz.Ömer (R A) devirlerinde kısa zaman içerisinde yapılan emsalsiz fütuhatlarla Suriye, Mısır, Irak ve İran'ın fethine muvaffak olundu. Bu harikulade inkişaf, İslâm düşmanlarının, bilhassa Yahudilerin hased ve kinlerini kabarttı. [NOT: M.S. 70 yıllarında Romalıların Yahudileri Filistin'den uzaklaştırmasından sonra Yahudiler, kabile kabile Arabistan, Hicaz ve
Yemen'e yerleşmişler ve buraları İkinci "Arz-ı Mev'ud"(=Vaad edilmiş topraklar) saymışlardı. Kısa zamanda buraların servet, mülk ve arazilerini ellerine geçirmişler, bir taraftan Musevîliği yaymaya çalışırken, diğer taraftan da halkı alabildiğine sömürmüşlerdi. Bir ara Yemen Hükümdarı Musevîliği kabul edince, Yahudiler Yemen'de ağırlıklarını hissettirmeye başlamışlardı. Fakat, İslâmiyetin doğuşu ve hızla yayılması onları endişeye sevk etmişti. Nitekim Hicaz ve civarında İslâmiyetin yayılmasıyla yenilmiş ve aşağılanmış olarak oralardan sökülüp atılmışlardı. Mekke ve Medine'deki Yahudilerin Müslümanlar karşısında uğradıkları bu mağlûbiyet, Yemen Yahudilerini son derece rencide etmişti]

Yahudiler tarih boyunca nifak ve ihtilâf çıkarmada ve Müslümanları bölüp parçalamada maharet kesbetmiş hileci bir millettir. İlâhî iradeye her devirde karşı çıkmış, kendi peygamberlerini katletmekten çekinmemişlerdir. Bunlar her çeşit ihtilâlı tezgâhlayan ve bütün ifsat komitelerini sevk ve idare eden, beşerin huzur, ahlâk ve itikadını bozmayı baş gaye edinen muzır bir millettir. Münafıklık ve riyakârlıkta hiçbir kavim bunlara ulaşamamıştır. Bir ayette meâlen şöyle buyrulur: “(Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da Hıristiyanlar olduğunu görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.[ Maide Suresi 5/82 ] Bunlara, "insanlık âleminin nefs-i emmâresi" denilse yeridir. Kuran’ın: “İşte üzerlerine zillet ve yoksulluk damgası vuruldu”* Bakara Suresi 2/61 + âyetiyle Yahudiler, kıyamete kadar üzerlerinden silip atamayacakları bir zillet ve meskenet damgasını yemişlerdir. Yahudiler, İslâmiyet’in kısa zamanda gösterdiği büyük inkişaf karşısında dehşete kapılıyor ve beyinleri çatlayacak gibi oluyordu. Üstelik birçok Yahudi cemaatlerinin İslâm'a girişi de onları büsbütün çıldırtıyordu. İslâmiyet’in bu hızlı ve parlak yayılışı mutlaka durdurulmalıydı. Bu gidişle İslâmiyet bütün dünyaya yayılacak ve Yahudilik yeryüzünden silinip gidecekti. Birkaç bin senelik Yahudi varlığı artık son bulmuş olacaktı. Yahudiler vaktiyle, yani İslâmiyet’ten 6,5 asır önce de Hıristiyanlığın ortaya çıkması ile böyle bir yok oluş tehlikesi geçirmişlerdi. Önce, Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak için büyük gayret göstermişler, daha sonra bu yeni dinin mensuplarını kaba kuvvetle yenemeyeceklerini anlayınca hile ve desise yoluna başvurmuşlardı. Şöyle ki: Hıristiyanlığın esas temellerini yıkarak onun yerine kendi uydurma hurafelerini ikame etmek üzere âlim ve filozof bir Yahudi olan Saul'u sahneye çıkardılar. Bu zeki Yahudi beyi, güya Hıristiyanlığı kabul ederek [www.ramazankoc.com] 17

86 ] Artık tevhid'in yerini teslis almış.İsa (AS) ile görüştüğüne ve O'ndan talimat aldığına halkı inandırmayı başardı. Yahudilerin bu yeni dine mukavemetleri imkânsızdı. ne pahasına olursa olsun buna mani olunmalıydı. mantığa muvafık olduğundan kalplere tesir ediyor. Öyle ise. ilk nifak ve ihtilâf tohumlarını burada atmaya başladı. muhabbet. bu hüsni zannı. Onlar. Netaic-i i’tikadiye. Yahudilerin İslâmiyetin hızla yayılışı karşısında maruz kaldıkları tehlike. Osman (ra) devrinin sonlarına doğru ellerine bazı fırsatlar geçti.İlk olarak. Pavlos. kendi milletlerinden olacağını zannediyorlardı. Hz. Müslümanlar arasında ihtilâf çıkarmakla. tahribat programını başlıca iki esas üzerine bina etti. Osman (ra) zamanında Yemen’den Medine-i Münevvere’ye gelerek zahiren Müslüman olmuştu. 2. Bütün gayretlerine rağmen. Allah’tan korkan bir mü'min kılığına girme kararı aldılar. Hıristiyanlara karşı tezgâhlanan oyunun. rolünü mükemmel bir biçimde oynamayı başardı. İslâm inanç esaslarını bozarak Müslümanlığı çığırından çıkarmak ve Müslümanları birer hurâfeci ve hayalperest haline getirmekti. Vaktiyle. İslâmiyetin gelişme istidadı fevkalâde idi. Sonunda Hıristiyanların hüsn-ü zannına o derece mazhar oldu ki. 1. Bu safhada.Ebûbekir (ra) ve Hz.Tevrat’tan öğrendikleri bilgilerle Âhirzaman Peygamberi’nin gelişini bekliyorlar. doğup yükselmekte olan bu İslâm güneşi karşısında eriyecekleri muhakkak görünüyordu. eskisinden çok daha büyüktü. İbn-i Sebe ve arkadaşları halkın üzerinde olumlu bir etki oluşturabilmek için samimi bir Müslüman. İslâmiyet’i içinden yıkmak için büyük gayret gösterdi. plânlanan hedeflerle alınan neticeler kontrol edilecek. bu hâl onların kin ve hasedini galeyana getirdi. Hz.İsa ve Hz. İbn-i Sebe. hem de ibadetlerini hakikatten saptırmaya ve birtakım bâtıl mezhep ve fırkaları ortaya çıkarmaya muvaffak oldu. sadece Yemen Yahudilerinin değil. İbn-i Sebe. Fakat. s. gerekse Hz. Yahudilerin İslam Dini’ne düşmanlıkları Peygamberimizin (sav) doğumu ile başlamıştı. kıyamete kadar sürecek bir fikir ayrılığı sokacaktı. Âhirzaman Peygamberi Kureyş’ten gelince. kendisine bir havari gibi hürmet etmeye başladılar. yani Hıristiyanlar bir tek Ma'bûd'a bedel. çoğu günler oruç tutuyor ve daima zikirle meşgul [www.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Pavlos ismini aldı ve kiliseye çekilerek uzun müddet inziva hayatı yaşadı. onlar arasına. Çünkü. bütün İsrâiloğullarının. Ömer (ra) devirlerinde Müslümanlar arasında en ufak bir fitne sokmaya muvaffak olamadılar. Şunu hemen ifâde edelim ki. Bu iki hedefin tahakkuku için komiteler kuracak ve onlar vasıtasıyla Müslümanlar arasındaki birlik ruhunu. Çokça namaz kılıyor. İslâm'ın gelişmesine engel olacak.Meryem'e de ulûhiyet isnat etmeye başlamışlardı. Uzun müzakerelerde bulundular ve sonunda Medine'de İbn-i Sebe'yi sahneye çıkardılar. Pavlos’un Hıristiyanlığa yaptığı gibi.com] 18 .İkinci etapta İslâmî inanç ve itikada hurafeler katarak. yatsıda herkesten sonra mescidi terk ediyordu. uhuvvet gibi manevî rabıtaları zayıflatarak ortadan kaldırmak üzere yoğun faaliyet gösterecekti.[ Ziyaeddin Gümüşhanevî. Bu Yahudi dönmesinin maksadı. gerek Resûlullah Efendimiz’in (sav) hayatında. Hıristiyanların hem itikad. İbn-i Sebe de bu fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirmeyi başardı. değişen ve gelişen şartlar altında yeni hedeflerin tahakkuku için yeni plânlar yapılacak ve tatbik sahasına sokulacaktı. Kesif ve plânlı gayretleri sonunda. İslâm dini akla. Her bir ifsat merhalesinin arkasından hemen durum değerlendirmesi yapılacak. Hz. Hz. Zira. fakat onun. Zanlarının hilâfına. Hıristiyan dininin gereklerini harfiyyen yerine getiriyor ve gitgide halkın itimadını kazanıyordu.ramazankoc. Sabah namazlarında herkesten önce mescide gidiyor. Hıristiyanlığı bozmakta çok dessas bir şekilde kullanmasını bildi. şimdi Müslümanlara karşı oynanması lâzımdı. Abdullah ibn-i Sebe hahambaşıydı ve büyük bir komiteciydi.

Önce Basra'ya gitti. bir diğer kısmını da soy-sop üstünlüğü damarından yakalayıp kendine bağlıyor ve onları birer problem insan haline getiriyordu. aksine bütün ülkede huzur ve sükûnun hâkim olduğunu müşahede ederek raporlarında belirttiler. Buradan Mısır'a gitti. Gerçekten ortada önemli bir problem yoktu. Burada daha önce yerleştirdiği komitacıları vasıtasıyla devletten memnun olmayan kişilerle temaslar kurdu.Ali'nin de yardımıyla. Bu heyetler. bütün devlet erkânını kötülemekle başlayın. Burada da bir kısım halkın idare aleyhinde olması. durumun propaganda edildiği gibi olmadığım. onları Hz. Hz. bu yıkıcı fikirlerin yayılmasına oldukça uygundu. Maksat.Osman'a (R.A) aleyhinde tanzim ettiği bir dizi iftira listesini diğer İslâm vilâyetlerindeki adamlarına göndererek Halife'ye karşı bir kıyam hareketi başlatmak üzere yeni ve yoğun bir faaliyetin içine girdi ve adamlarına şu talimatı verdi: "İşe. Onlarla müşaverede bulundu. Aradığı şartları maalesef burada fazlasıyla buldu.Osman (R. Vali Abdullah bin Amr'ın dikkatini çekince Küfe'ye geçti.Osman ve valilerinin halka zulüm ve gadrettiği ve bütün vilâyetlerin müthiş bir kargaşa içinde bulunduğu imajı veriliyordu. devlet işleri yolundaydı ve istismar edebileceği fazla bir mevzu yoktu.Emevilik rekabetiydi.A). yalan ve iftiralarla abartılıyor. halifenin bu meselelere karşı ilgisiz ve çaresiz kaldığını zihinlere yerleştirmekti.Osman (R. faaliyetlerini Medine dışına taşırmaya ve daha önce buralara göndermiş olduğu adamlarıyla temaslar kurup halkı hilâfet aleyhinde kışkırtmaya karar verdi. maalesef. Daha sonra.Osman (R. Gittiği her yerde çekici ve câzib konuşmalar yapıyor ve kendisini İslâm'ın en samimi ve sâdık bir fedaisi gibi gösteriyordu. Bu tiplerin bir kısmını makam ve mevki hırsından. Sahâbelerle. Şam'da aradığını bulamadı. halka iyi muamele etmeleri yolunda ikaz etti. Fitne ve fesat haberleri Medine'ye ulaşınca Hz. Muhâcirlerin vazife almış olmasıydı. onlara güven telkin ediyordu. Bu merhaleden sonra. bir kısmını şahsî garazdan. Yine de tedbir olarak valileri. Hz. (Rant Kavgası) İbn-i Sebe. Ancak fitne [www. Medine dışındaki diğer bölgelerin İslâmî çizgiden gittikçe uzaklaştığı. İbn-i Sebe dağınık halde bulunan bu grupları büyük gayretler sonunda bir çatı altında toplayarak. heyetlerin bu raporları ile de iktifa etmedi ve bütün valileri istişare için Medine'ye çağırdı.ramazankoc. devlet işlerinde Ensâr'dan çok.com] 19 . İbn-i Sebe'nin işini daha da kolaylaştırdı ve kısa zamanda komitacılarını gerekli biçimde organize ederek Şam yolunu tuttu.A).ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI oluyordu. durumun araştırılması için çeşitli vilâyetlere güvenilir ve itibarlı heyetler gönderdi.A) karşı harekete hazır hale getirdi. (Etnik Köken) Devlet adamlarının çoğunluğunun Emevîlerden olması. Kendinizi de 'emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker' ile meşgul gösterin. bilhassa Hz. Yaptığı faaliyetler. dolayısıyla da önemli bir kışkırtma unsuruydu.Ali ile bol bol sohbet ediyor. burada toplanmışlardı. Bu mektuplarda idari ve siyasî meseleler. Bir taraftan fazilet ve takvâsını halka gösterirken. Devlet aleyhinde istismar edilebilecek hususlar vardı: a)-Bunlardan birisi Haşimilik . Çünkü değişik sebeplerle devlet idarecileri aleyhinde bulunan çeşitli gruplar. Zira. Hz." Kendisi de çeşitli vilâyetlere ve bilhassa Basra ve Kûfe'ye sürekli olarak mektuplar gönderiyordu. b)-İstismar edilebilecek bir diğer husus da. Hz. Halkın hürmet ve muhabbetini kazanın. diğer taraftan da etrafıyla uyum sağlayamayan gayr-i memnun kimseleri buluyor ve onlarla gizliden gizliye diyalog kuruyordu. bu ve benzeri bütün fırsatları değerlendirmek üzere seyahate çıktı. anarşinin bütün İslâm beldelerinde yaygınlık kazandığı kanaatini halka telkin etmek. O günkü toplumsal bünye de. Haşimîler için bir huzursuzluk kaynağı.

İbn-i Sebe. Halk.Ali'den başkası olamazdı. [ Böylece.A) aleyhine tam manasıyla şartlandırdı. Mekke’den hicretinde. Bu âyet-i kerîme. şu âyet-i kerîme Hz.Osman (R.Peygamber'in bu vasiyetini yerine getirmemek kadar büyük bir cinayet olamaz. Hz. bu çalkantılar sırasında.Peygamber’in (sav) tekrar geri döneceğine inanmıyorsunuz? Halbuki. İsa’nın geri döneceğine inandığınız halde. haksızlığın önü alınamazdı.Ebûbekir. plânlarını merhale merhale icra sahasına koymaktaydı. hacca gidiyormuş gibi yaparak harekete geçirdiği adamlarını Medine yakınındaki Merve'de topladı. el-Cuhfe denilen yere geldiği zaman. Ortada. Bu mezheb.” ibn-i Sebe. İsa (as)’dan daha fazla hak sahibi olduğunu telkin ederek halkı ifsat ediyordu. O'nun yerine gelecek kimse de hatalı bir insan olursa problemlere çözüm getirilemez.İsa gibi tekrar yeryüzüne geri gelecek ve 'niçin vasiyetimi yerine getirmediniz' diye bizden hesap soracaktır.V). [www. Bu masum insan ise.Ali'yi (RA) eski masal kahramanları gibi gösteriyor. O'nun yerine gelecek kişinin hatadan salim. zulmün. Şimdi sıra güya Hz. üzerine yürünülebilecek açık bir cephe mevcut değildi. seni (tekrar) dönülecek yere döndürecektir. çevresindeki insanların his ve heyecanlarını.] Bu gibi telkinlerle.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI durmuyordu. O'nun bu veraset hakkını gasbetmişlerdi.Ömer ve Hz. Mezhebler Tarihi.ramazankoc. halka. İbn-i Sebe. Çünkü. Hz.. [Prof. düşman gizli ve sinsi idi ve çok plânlı çalışıyordu. İlk fırsatta Medine'ye girecekler ve Hz. Peygamber’in (sav) tekrar geri döneceğini bize bildirmektedir: “Herhalde O Kur’ân’ı senin üzerine farz kılan (Allah). insanüstü bir varlık olduğunu telkin ederek etrafındaki insanları gitgide birer Hz. birtakım hurafe ve hikâyelerle O'nun. Hicret sırasında nazil olmuştu.Osman.Ali de Hz.Osman'ı (R. Bu noktada şöyle bir plânla işe başladı: "Hz.Peygamber'in veziriydi Hz. her gün biraz daha fitnenin içine itiliyordu..A) vasi tayin etmiştir. Bunun için de şu telkin metodunu uyguladı: Her peygamberin bir vasisi vardır. Şiîliğin ilk çekirdeği olan Sebeiyye mezhebini kurdu. İbn-i Sebe.Peygamber'in (SAV) gözetimi altında yetişen.Halbuki.Ali'yi (R. Peygamber’in(sav) geri gelmeye Hz. Hz. 39]. s.A) öldürmeye karar verdi.com] 20 . Resûl-i Edîb’ini (sav) teskin ve teselli için bu âyeti indirmiş ve onun tekrar Mekke’ye döneceğini haber vermişti. Hz. O halde en mühim mes'ele. O zaman hepimiz mahcup olacak ve hüsrana uğrayacağız.Peygamber (S. çocukluğundan beri Hz. istikbalde İslâm'ı parçalayacak fırkaların temelini teşkil edecekti. doğup büyüdüğü Mekke’den ayrılışın ızdırabını duyarak kederlenmiş ve Cenâb-ı Hak. "Hz.Peygamber (SAV) de Hz.Osman kusurlu ve hatalı bir insandı. Şimdi sıra yeni bir halife adayı tespit ederek Hz.. [ İbn-i Sebe Hıristiyanlıktaki ricat fikrini taraftarlarına kabul ettirerek onları galeyana getirmeyi başarmıştı.Ali'nin (R. İbn-i Sebe. Hem Hz.Osman'ı öldürmek için çareler arayacaklardı. Hz. tasarladığı haince plânını gerçekleştirmede büyük bir adım atmış oluyordu.Osman'ı (R." İbn-i Sebe bu dâvasını kuvvetlendirmek için. Her peygamberin bir veziri olduğu gibi.. O'nun terbiyesiyle olgunlaşan ve O'nun ilmine ve kemaline vâris olan Hz. yukarıdaki âyeti kendi fikrine delil getiriyor ve Hz. Resûlullah (sav). masum bir insan olmasıydı.A. neden Hz. bu âyet-i kerîmenin mânâsı İbn-i Sebe’nin iddia ettiği gibi değildir.A) hakkını almaya gelmişti.A) katletmeye gelmişti.Ali meczubu haline getiriyordu. Mısır'da kurmuş olduğu bu mezhebine yeterince taraftar buldu ve onları Hz. Muhammed Ebû Zehra. Hz. arzu ettiği noktaya getirince Medine'yi basıp Hz.İbn-i Sebe.

Ali'ye. Hz. Onlar da: "Ebûbekir'in oğlu Muhammed'i isteriz" diye karşılık verdiklerinde. Mısır'dan gelen kafileden. Haşimîlerle Emevîleri karşı karşıya getirmek için yeni bir plân hazırladı.Talha'ya ve Kûfeliler de Hz.Osman'ın evini bastılar ve kendisini Kur'an okurken şehid ettiler.Ali.Ali. Hz. Yahudi asıllı İbn-i Meymun başkanlığında bir heyet seçerek Hz. bu ümmet başsız kalmıştır. İbn-i Sebe'nin komitecileri bu mektuplarla birçok insanları ifsat ettiler. Mısır ve Küfe gibi merkezlerdeki adamlarına Hz.Âişe. Bu merhaleden sonra İbn-i Sebe. Halifeliğe de en lâyık sizsiniz. Emevîlerle Haşimîler karşı karşıya gelsinler ve böylece dahilî savaşlar başlasındı. Neticede bütün taraflar mutmain olarak geri dönmeye başladılar. Neticede kafiledekiler bu adamdan şüphelenerek onu yakaladılar ve mektubu ele geçirdiler. Bu arada asiler. Bu yeni kuvvetlerle İbn-i Sebe'nin eşkıyaları üç bin civarına erişmiş oluyordu.Osman'ın hilâfetten uzaklaştırılmasını istemişti. Mısır valisine hitaben." dediler.A) imzalarıyla uydurma mektuplar göndermiş ve onlardan güya Hz. Tâ ki. Hz.A) hakkını müdafaa edeceklerdi. daha önce Basra.Osman'ın katili Yemenli bir Yahudi olan el-Gafikî idi. Mısır valisinin azlini istediler.A) etrafında toplanacaklar ve güya Hz. İbn-i Sebe. O da devesiyle kafileye yetişerek. Sizden bu vazifeyi deruhte etmenizi istiyoruz. Mektupta Mısır valisine hitaben. Hz. Heyet Hz. Hz. işin içinde bir nifak olduğunu söyleyerek hemen memleketlerine dönmelerini tavsiye ettiler.Osman'ın yanına gittiler. Mektuba.Osman'ı. bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu. bir duraklama ve keşmekeş devri başladı. onları evinden kovdu. Mısırlılar Hz.Ali'nin (R. Hz. İbn-i Sebe. bir taraftan Hz. İsyancılar bu defa Hz.com] 21 .Talha ve Hz. [www. hatâ telâkki ettiğiniz meseleleri tashihe gayret edeceğiz..Ali'ye bu çirkin iftirayı yaparken. Bu mektubu dinleyen saldırganlar birden şoke oldular ve yeniden galeyana gelerek tekrar Medine'yi bastılar.Ali (RA) bu teklifi reddederek. Hz. Hz.Zübeyr ve Hz.Ali'ye: "Malûmunuz olduğu üzere. böylece halkın bu iftiraya kanmasını sağlamaya çalışıyordu. Zaten onun istediği de bu idi.Ali'nin öldürttüğünü ve O'nun yerine geçmek istediğini etrafa gizlice yayarak Emevileri tahrik etti. dâ vasında büyük bir merhale kat'etmiş oluyordu. Bu elîm hâdise Müslümanların İslâm dinini başka ülkelere ulaştırmalarına engel oldu.Ali'nin (R.ramazankoc.Osman (RA) adına bir mektup yazdı.Ali'nin (RA) huzuruna gönderdi. fedailerinden birine vererek kafile arkasından yola çıkardı. Hz.Osman'ın şehadetiyle İbn-i Sebe.Ali'nin de yardımıyla. Onlara: "Şikâyetlerinizi nazara alacağız. Herkesin şikâyetini dinledi. Artık nifak tohumları meyvelerini vermeye başlamıştı. Hz. Müsterih olun.Osman namına sahte bir mühür basıp. İslâm'ın fütuhat ve tebliğ devri kapandı. Hz Osman teklifi kabul etti ve hemen tayin emrini Muhammed'e verdi." dediler. Hz. "Bu âsiler geldiği zaman elebaşlarını öldür ve gerisini de hapset.. plân gereği şüpheli hareketlerle nazar-ı dikkati kendisine çekti.Zübeyr'in (R.Ali (RA) ise Haşimî olduğu için. Bu maksatla. Böylece kuvvetlendiler ve yola çıkarak İbn-i Sebe'nin grubuna Medine yakınlarında iltihak ettiler. Hz. kendileri tarafından böyle bir mektubun yazılmadığını. İbn-i Sebe. asileri ve bütün Medinelileri mescidde topladı. diğer taraftan O'nun halife olması için açıkça gayret gösteriyor. Hz.Zübeyr'e başvurarak: "Mektuplarınızı okuduk.Talha'nm hâdiseyi yatıştırma gayretlerine rağmen sonunda Hz. Hz. Osman'ı hal' edip ümmeti salâha çıkarmak ve sizi devletin başına getirmek istiyoruz. Hz.Osman (RA) "vali olarak kimi istediklerini" sordu. Geri dönmekte olan Mısır kafilelerini tekrar Medine'ye döndürmek ve saldırgan bir hale getirmek için şeytanî bir plân hazırladı. Bunun üzerine. Basralılar Hz." dedi. Hz.Osman (RA) Emevî. Onlar da." diye emredilmişti.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Katlin. Haşimîler tarafından yapıldığı intibaını vermek için de Mısırlılar Hz.Osman.

Ali'nin (RA) huzuruna çıkarak. bunun da İslâm'a ve Müslümanlara getireceği sıkıntının büyük olacağını izah etti.Zübeyr (RA) Hz.içtihad farkından ileri geliyordu.] Hz. Hz. Hz.* Görüldüğü gibi.Âişe.ramazankoc. bütün gayretimiz boşa gider. hedefe varamamış oluruz. Bu tehdidi dinleyen Medine halkı. aramızda bir görüş ayrılığı kalmamıştır.Zübeyr'e ve Basralılardan bir heyeti de Hz.Talha (RA) ise. Bu neticeden her iki tarafın mensupları da memnun oldular.. aksi halde fitne ve fesat çıkacağını.Ali (RA). Hz. Ali (ra) ile Hz.Talha (RA). şu fikirdeydiler: "Fitne büyümüş. Hz.Zübeyr ve Hz. Hz. Hz. Hz.Talha'ya gönderdi.com] 22 . birlik ve beraberliğin ehemmiyetini.Ali (RA). kitabın hükmünü icra etmesini ve Hz. Hz. Onun için devletin hâdiselere hâkim olmasını beklemek gerekir. …. Bu sulhtan. Hz. Hz. Herkes kendisini emniyet ve huzur içerisinde görerek çadırlarına çekildiler." dediler.Ali (RA) meselenin sulh yoluyla halledilmesi için Ka'ka isminde bir elçisini Hz. Zübeyr ve Talha da dahil olmak üzere hepinizi kılıçtan geçireceğiz.. kabûle mecbur oldu. devleti hedef almış ve halife şehid edilmiştir. "Birinin hatasıyla başkasının sorumlu olamayacağı" görüşünü ileri sürerek. her şeyin sulh yoluyla daha iyi hallolacağını anlatmasını istedi. suçluların tek tek belirlenerek sorguya çekilmelerini ve gerekli cezaya çarptırılmalarını istiyordu. tefrikanın fenalığını. Az zaman sonra Hz.Zübeyr'e (RA) göndererek onlara. Ali.Talha da.Talha ve Hz. Zübeyr (ra) arasındaki ihtilâf. Mes'ele sadece Hz. Ve savaşı başlatmak üzere yeni bir plân [www.Zübeyr ve Hz. Böylece bir istikrar.Ali'nin içtihadını öğrendikten sonra. Kur'an'ın nassından hareket ile.Ali'ye (RA) giderek.Talha ve Hz. âsiler hemen cezalandırılmalıdır. hiç istemediği halde.Âişe.Âişe. Aksi takdirde hepsini kılıçla tehdit ediniz. Şayet siz bugün bu vazifeyi yapmazsanız.. Talha (ra) ve Hz. bölünme olmaması için ordusuyla Basra'ya hareket etti ve Zikar mevkiinde konakladı.Ali gibi bunların hilâfet tekliflerini reddederek. onlardan da istediğini elde edemeyince bu defa saldırganları sevk ve idare eden Yahudi Gafikî'ye şu talimatı verdi: "Medinelileri mescide toplayınız ve onlara hemen kendilerine bir halife seçmelerini söyleyiniz.Talha ve Hz. O'ndan.Zübeyr'in (RA) Basra'ya gittiklerini haber alınca devletin bütünlüğünde bir parçalanma. O da bu emir mucibince. Onlar: "Eğer Ali bu fikirde ise. fazlasıyla rahatsız olan münafık İbn-i Sebe. Bu sebeble.Ali onlara hitaben: "Haklısınız. Hz." dedi. Hz. onların bu fikrine iştirak etmedi. fakat devlet henüz asileri tam manâsıyla sindirmiş değildir.Talha ve Hz. bu emir gereğince Medinelileri mescide toplayarak onlara: "En kısa zamanda kendinize bir reis seçiniz. İbn-i Sebe.Ali'nin (RA) görüşlerini: bu yaranın ilâcının sükûnet olduğunu.Ali de bu karışık durumu göz önünde bulundurarak vazifeyi. taraftarlarını toplayarak onlara: "Ne yapıp yapıp harbi kızıştırmanız ve Müslümanları birbirine düşürüp kırdırmanız lâzım.Zübeyr'in yanına giderek onlara Hz.Âişe. Hz.Osman'ın katillerinin cezalandırılmasını istediler. Hz." Gafikî başkanlığındaki âsiler." dedi.Âli de (RA).Osman'ın katilinin bulunması değildir. Hz. sükûnet oluştuktan sonra her tedbirin alınabileceğini.Ali'den (RA) böyle bir cevap alınması üzerine Kûfelilerden bir heyeti Hz.Zübeyr ve Hz. Hz. bir sükûn. Hz. O'ndan halifeliği kabul etmesini istirham ettiler. huzurlarından kovdular.." dediler. hali hâsıl oldu. Bu fitne hareketine katılanların çoğunun öldürülmesi gerekir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Hz." Hz.Âişe (RA) ile Mekke'de görüştüler ve âsilerin üzerine yürümek için kuvvet toplamak üzere Basra'ya gitmeye karar verdiler. Şayet bir netice alamazsak. Hz..

Ali'ye (RA) bîat etmişlerdi. Bu haber üzerine Hz. Hz. Daha sonra oradan Kûfe'ye geldi. Hz.Zübeyr de bu savaşta şehit düştüler.. ne oluyor?" diye sorduklarında. Muâviye. İbn-i Sebe. İbn-i Sebe savaşa mani olmak için giden heyetler içine Hâtemoğlu Adiy ve Sebt gibi adamlarını soktu. harbi kesmekte samimî değilmiş. Biz de püskürttük. İbn-i Sebe'nin adamları. Hz. Öte yandan gürültüyü işiten Hz. Bugün kavga eden mü'minler yarın barışabilir ve tekrar bir araya gelerek İslâm birliğini yeniden te'sis edebilirlerdi. İbn-i Sebe ve arkadaşları hâdiseleri kendi lehlerine çevirecek bir ortamın oluşmasını bekliyorlardı. Hz.. böylece Hz. "Siz de Cemel Vak’ası'nda hezimete uğrayanlardan daha perişan olacaksınız.Ali'nin (RA) bu teklifini kabul etmemişti. Müslümanların büyük bir kısmı. Çünkü onun asıl maksadı.Talha ve Hz. şayet sulh olursa.Ali (RA) bundan sonra ilk iş olarak İbn-i Sebe taraftarlarını ele alacak.Zübeyr ve Hz. İbn-i Sebe ve adamları.Talha'mn (RA) çadırlarının etrafında yerleştirdi.ramazankoc.Ali'nin adamları (Kûfeliler) bize gece baskını yaptı.Muâviye (RA) bu ayda savaş yapmamak için bir aylık bir mütareke yaptılar.Zübeyr ve Hz. sadece Suriyeli Müslümanlar kalmıştı." dediler. hâdiselerin seyri lehlerine cereyan etti. İbn-i Sebe.Ali (RA) Şam Valisi Muâviye'nin ve dolayısıyla Suriye'nin biatini te'min etmek için." gibi tahrik edici sözler sarf ederek muhtemel bir barışa mani olmuşlardı. Hz.Ali (RA) ile Hz. bu dahilî savaşlarla esas maksadına yaklaşmış oluyordu.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI hazırladılar. Gürültü üzerine uyanan Hz. her zaman olduğu gibi sulh yolunu tercih ederek kendisine Cerir ismindeki bir adamını elçi olarak gönderdi.Talha (RA) "Ne var. İbn-i Sebe.Ali'nin ordusunu bir an evvel harbe girmeye teşvik ediyor ve onlara. "Hz. Fas'tan ta Çin hududuna kadar Hz. Yine İbn-i Sebe'nin adamları: "Karşı taraf bize gece baskını yaptı. mutlaka bu sulha mani olunmalı ve taraflar karşı karşıya getirilmeliydi.Muâviye'ye barış için yeniden heyetler yolladı.Ali (RA) bu mütarekeyi(=ateşkes) fırsat bilerek.Ali (RA) Cemel Vak'ası'ndan sonra bir müddet Basra'da kaldı. Çünkü. iki taraf da bir esas üzere barışacak olurlarsa âsilerin hezimete uğrayacakları şüphesizdi. Hz. "Şamlıların da Cemel Vak'ası'ndakiler gibi hezimete uğrayacaklarını" telkin ediyorlardı. Şu hâlde. Neticede taraflar yine karşı karşıya geldiler ve Sıffîn Muharebesi vuku buldu. İbn-i Sebe kendi adamlarım Hz. Nitekim.Muâviye'yi saldırgan bir dille tehdit etmişler ve O'na karşı.Ali'nin (RA) meseleyi sulh yoluyla halletme teşebbüsü üzerine. Bîat etmeyen." dediler. Hz. Talha ve Zübeyr bizimle sulh meselesinde mutabık değilmişler. suçlular tesbit edilince de akıbetleri çok kötü olacaktı. yine harekete geçti. Hz. Hz.Ali.Ali (RA) ile Hz. Çünkü. Hz. Neticede her iki taraf da savaş hazırlıklarını tamamlayıp Muharrem ayında Sıffîn'de karşı karşıya geldiler. bir taraftan da Hz." dedi. Onun için. Bununla beraber Hz." dediler. her zamanki gibi sulh yolunu tıkamak için.com] 23 .Ali (RA): "Ne oluyor?" diye sordu.Osman'ın (RA) katlinden sonra maksadına doğru önemli bir merhale daha kat'etmiş oluyordu. İslâm itikadına hurafeler sokarak onu aslî safiyetinden çıkarmaktı. Böylece on bin kişinin hayatına mâl olan Cemel Vak'ası meydana geldi.Ali de: "Anlaşıldı. Bu adamlar Hz.Zübeyr (RA): "Anlaşıldı.Talha ve Hz. Bunlar daha sonra her iki tarafın çadırlarına baskında bulundular. Müslümanlar arasında tâ kıyamete kadar devam edebilecek bir ihtilâf çıkararak onları inanç [www. Sabaha yakın saatlerde tatbike koyulacak bu yeni plân gereği.

Hz. Onların kendisine “Sen. semâya çıktı. 624. İslâm'a kitleler halinde katılmalar oluyordu. Bundan tövbe ediniz. bu sapık adamların yakılmasını emretmişti. Fahreddin Razî. dolayısıyla da ideal duyuş ve yaşayış açısından Müslümanlar arzu edilen kıvamda bütünleşemiyordu." gibi hurâfeler yayacaktı. İlâhlar Hanedanı haline getirerek İslâm Dinini Hıristiyanlıkta olduğu gibi tevhid esasından saptırmaya tevessül etti. Ali (r. ordu içinde taraftarlarının çokluğu sebebiyle. Bu derece geniş ve yaygın bir coğrafya üzerinde İslâm'ın bütün mânâ ve inceliklerini. henüz yeni kurulmuş bir İslâm Devleti için fevkalâde zor bir işti. s. Asırlardan beri süre gelmiş hurafe ve bâtıl inançların tesirinde kalarak ruhları. Ġst. intikal ettirmek. Bu konuşmadan sonra. net. yakın mesai arkadaşları ile beraber İran'da yapacakları ihanet faaliyetlerinin plânlarını hazırladılar ve çalışmaya koyuldular." dediler. Hz.Ali.. bulutların üzerindedir. İbn-i Sebe bu işe. kalpleri boyanmış bu insanlara İslâm'ın vehim ve hayallerden. s. Hz. itikatları aslî çizgisinden saptırmak için dine hurafeler sokmak idi. hayretle: “Ben kimim?" demişti.Amr Îbnü'l-Âs bu suikastten kurtuldular. Yoksa sizi mahvederim” cevabını vermiş.Ali ve evlâtlarını. ona: "Böyle bir hareketle Ali'yi mağlûb edemezsiniz. Halk tabakaları.Ali. Medayin. şehadetine sebeb olan zehirli bir kılıç ile yaralamaya muvaffak oldu. H.Amr İbnü'l-Âs'ın öldürülmesinde mutabık kaldılar. bilhassa kendini İran'da açık bir şekilde gösteriyordu. safi hakikatlerin olduğu gibi kabul etmek hayli zor geliyordu. vaktiyle Hz. H. Bu durum." dedi." dedi. İslâm'ın ulaştığı her yerde.Muâviye ve Hz.. Fakat İbn-i Mülcem isimli suikastçı Hz. eski yanlış inançlarından bütün bütün kurtulmuş değillerdi. huzuruna çıkarak O'na: "Sen Rabbimizsin. bu müşriklerin bir kısmını yaktırdı.. Hz. ġerh-i Mevakıf. yaktırmaktan vazgeçti. Fakat. Ramazan'ın 17'nci günü sabah namazını kıldıracakları sırada öldürüleceklerdi.Muâviye ve Hz. Sonunda İbn-i Sebe başkanlığındaki bir grup. O’sun” dediklerini duyunca. Meymun oğlu orada: "Ali ölmedi. Mısır. o da: "Üç fedai ile bu işi hallederiz. İbn-i Sebe'ye fikrini sorunca.. İbn-i Sebe'nin sapık fikirlerinin üretilmesine çok müsait bir zemin idi. Bu maksatla üç suikastçıyı yola çıkardılar.com] 24 . Evfa oğlunun Hz.Ali'nin hakkı olduğunu ve O'ndan haksız olarak gasp edildiğini etrafa yaydı. Evfaoğlu. yeni Müslümanlığı kabul etmiş milletlere. Onlar da (hâşâ): “Sen O’ndan gayrı bir mabûd olmayan Allah’sın” demeleri üzerine celallenerek: “Bu söz küfürdür. manevî hamur gerekli şekilde yoğrulamıyor.Ali'yi. Ehl-i Beyt'in en ateşli bir taraftarı olarak sahneye çıktı. Yeni Müslüman olmuş kimseler. Hilâfetin baştan beri Hz. onlara ne yaptıklarını sormuş. hikmet ve hakikatlerini. İran'ın eski hükümet merkezi olan Medayin'e sürdürdü.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI yönünden parçalamak. mizaçları farklı kavimleri İslâmî potada eritmek ve yoğurmak.) İbn-i Sebe'yi ise. Ehl-i Beyt muhabbetini istismar etmekle başladı. ideal mânâda Müslümanlar pek yetişemiyor. işlenmemiş ham toprak gibiydiler. Hz. akılları. 1323. İbn-i Sebe. Ne yazık ki.. ancak siz mağlûb olursunuz. Gerçi bu durum.Ali'den kaçan Haricîlerle görüştü ve reisleri Evfa oğlunu buldu.Ali'ye karşı bir harekette bulunmak istediğini anlayınca. onlara üç gün süre tanımıştı. Çok geçmeden geri dönecek ve kılıcıyla bütün dünyaya adalet dağıtacaktır. hiziplere ayırmak icap ediyordu. 1286. *Hz. Şimdi o. Şöyle ki: İslâmiyet çok kısa bir zamanda geniş bir sahaya yayılmıştı. 177. Üç sahâbî.Ali'yi öldürtmek üzere yola çıkardıktan sonra Meymun oğlunu birkaç adamıyla Kûfe'ye göndermişti. O günkü içtimaî durum da onların bu plânlarını tatbike son derece elverişli idi. Ali. Verilen mühlet içinde tövbeye yanaşmadıkları için. İbn-i Mülcem'i Hz. + (Abdurrahman Ġbn-i Ahmed.ramazankoc. İbn-i Sebe. Ali’nin (RA). İbn-i Sebe burada. İslâmiyet bu mutaassıp insanlarca hakkıyla hazmedilemiyor [www. İlâhımızsın. Hz. fitne ve zaafa yol açacağı endişesinden. düzmece ve hurafelerden uzak olan berrak.Muhassilu Kelâm. Müslümanları sevindiriyordu. Şimdi yapılacak en önemli iş.. uruç etti. Takdir-i İlâhî ile Hz.a) bir gün evinden çıkarken bu sapık güruhtan birkaç kişinin kendisine secde ettiklerini görmüş.

diğer bir kısmı uzlet hayatını tercih etmiş. "Biz asıl harbe yeni başladık. daha da ileri giderek insanlara ilâhlık isnat eden Hulûl Akidesini İslâm inancına sokmak için gayret gösterdiler. yerine göre 'peygamberdir' diyeceğiz.com] 25 . Böylece. gelişmeye başladı. Hz. örf ve an'anelerini de İslâmiyetle birlikte devam ettirsinler. bilhassa Ömer. Diğer taraftan. bu ülkede ikaz ve irşad hizmetini gereken seviyede yapamıyordu. [www. Önce. bu fikirleri yaymak üzere görevlendirdiler." diyerek O'nun ölümüne hulul akidesi paralelinde bir yorum getirdi. bu toplumsal durumdan istifade etmeyi başardı. büyük ölçüde aksıyordu. İslâm'ı bütün müesseseleriyle yerleştirme ve onların şüphe ve tereddütlerini izale etme hizmeti. yerine göre de 'hilafetin.ramazankoc. Üç halife. Ali şimdi göklere çıkmış ve bulutlar üzerinde taht kurmuştur. bir kısmı da toplumsal hayata müdahale edemeyecek kadar yaşlanmıştı. bu hakkı gasp etmekle Allah'ın iradesine karşı geldiler. Bu bakımdan. bu ilâhlığın. İran'da olumsuz fikirlerini yerleştirmesinde önemli bir faktör de halkın psikolojik yapısıydı. Hz. hurafe ve hakikati temyiz edecek duruma gelmemişlerdi. "Hilâfet Ali'nin hakkı idi. Zira. yerine göre 'ulûhiyet' izafe edeceğiz. Hilâfete lâyık Ali ve evlâtlarıdır. Fetih zamanında aldıkları ilk feyiz ve ilimle Kur'ân'a ve imana ait hakikatleri tamamıyla ihata edememişlerdi. hilâfet makamı da. Arkadaşlarını toplayarak onlara. İbn-i Sebe'nin. Diğer taraftan asırlarca süren saltanatlarının ve millî gururlarının. kalplere ve hislere tam manasıyla yerleştirilemiyordu." diye telkinlere başladılar. O'nun evlâtlarına da intikal ettiği dâvasında bulundular ve neticede İran'da bir ilâhlar hanedanı ortaya çıktı. fakat Ebûbekir. O beldelerdeki insanlara. O'na.. Bilmiş olun ki.Ali'nin (RA) vefatında İbn-i Sebe. Allah'ın iradesine itaat için Ali'den yana çıkmak lâzımdır.Ali'ye (RA) ilâhlık izafe ettiler. "Ölen Ali değil. Mısır'da Sebeiyye Mezhebi’nin kurulmasıyla tohumu atılan Şiîlik. bu bâtıl itikat onlarda kolaylıkla taraftar buldu. İslâm inancını aslî çizgisinden saptırarak. Müslümanlar arasında kıyamete kadar devam edecek bir savaştır. bu kararı aldıktan sonra etraflarındaki adamlarını. Bu sebeple henüz hak ve bâtılı. O'nun suretine giren bir şeytandır. Bu mühim vazifenin ihmal edilmesi neticesinde. halk tarafından kabul görünce. tevhit akidesine taban tabana zıt bir itikadı yaymaya başladılar. Onların iç dünyasında. akıl plânında olmasa bile. bu yeni beldeler uzun süre hamisiz ve sahipsiz kaldı. Ve bundan yirmiden fazla fırka (kol) türedi. fikir süzgecinden hakkıyla geçiremiyorlardı. Şimdi. İslâmiyet gayet geniş bir sahaya yayılmış.. Bu hak. bütün bu faktörleri değerlendirmesini bildi. Gönülleri hakikatten ziyade efsane ve hurafelere açıktı. Hulûl Akidesi İranlıların eski dinlerinde de vardı. sahabelerin büyük bir kısmı iç fitnelerde vefat etmiş. bu. akıldan ziyade his hükmediyordu. Bunlar. Psikolojik olarak istiyorlardı ki eski inançlarını." İbn-i Sebe ve arkadaşları. Ali'nin hakkı olduğunu. his plânında İslâmiyete karşı bir hazımsızlık gösteriyorlardı. Yahudi gibi hileci bir kavim. Hâdiseleri mantık ve muhakeme uyumu içinde tahlil edemiyor. onlardan gasp edildi. Bu telkinler. İşte. İbn-i Sebe. Ömer ve Osman'ın O'nun bu hakkını gasp ettiklerini' anlatacağız.. Daha sonra.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ve hak din. vaktiyle köle saydıkları Araplar tarafından söndürülmesini de bir türlü hazmedemiyor. biz Ali'yi takdis edeceğiz ve ettireceğiz. İran'da yeşermeye..

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI

ALEVĠ-BEKTAġĠLĠĞĠN TARĠHĠ
BEKTAŞİ-KIZILBAŞ (ALEVİ) BÖLÜNMESİ VE NETİCELERİ

KÖKENLERĠ
Ġrene MELĠKOFF

Bektaşiliği belirtmeye çalışırsak, Bektaşilik her şeyden evvel bir Türk halk dini söyleyebiliriz.

olduğunu

XIII. Asırdan itibaren Anadolu'da gelişmeye başladı. Sonraki asırlar boyunca bağdaştırmacı yapısında bazı yabancı unsurlar yer aldıysa da, Bektaşiliği Türk kökenlerinden ayırmak mümkün değildir. Bektaşilik, Hacı Bektaş Velinin etrafında belirginleşmiş bir öğretidir. Hacı Bektaş ise, efsaneleşmiş büyüleyici bir kişidir. Keramet sahibi ve mucize yaratan bir kişi gibi görünüyor. Öyle olduğu için, onu Şii'lerin sekizinci İmamına, dolayısıyla da soyunu Peygambere kadar çıkarmak mümkündür. Fakat, bu eklentiler asırlar boyunca meydana gelmiştir. Gerçeklikte ise, Hacı Bektaş doğduğu ortamdan, yani Orta Asya'dan gelen ve Anadolu'ya göç eden Türkmen boylarından ayırmak imkansızdır. Bununla birlikte, Hacı Bektaş'ın şöhreti ilk önce aynı soydan gelen ilk Osmanlı Sultanları'nın kendisine gösterdikleri ilgiye bağlıdır. Bektaşilik, Anadolu'da gelişmesine rağmen, onun kökenleri daha eski zamanlara dayanıyor. Halk geleneğine göre, Hacı Bektaş, Orta Asya Velisi Ahmet Yesevi'nin müridi olmuştur. Bu ise gerçeğe aykırıdır. Çünkü Ahmed Yesevi'yi, Hacı Bektaş'tan bir asır evvel, yani XII. yüzyılda, Yesi'de, şimdiki adıyla Türkistan'da - Kazakistan'da yaşamış ve oradaki Türkmen boylarına İslam dinini öğretmiş bir kişi olarak biliyoruz. Ahmed Yesevi, Buhara gibi İslam kültürünü yaygınlaştıran meşhur bir kültür merkezinde okumuş, Hanefi uleması olan Şeyh Yusuf Hamadani'nin müridi olmuştur. Fakat buna rağmen, yurttaşları olan göçmen Türkmenleri arasında yaşamayı tercih etmiş ve onlara İslam‟ı yaymıştır. Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş arasında tarihsel bağlar olmamasına rağmen, yine de, Hacı Bektaş‟ın, Anadolu'da Ahmet Yesevi‟nin orta Asya'daki rolünü devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de Hacı Bektaş, Anadolu‟ya göç eden Türkmen boylarına İslam dinini yaymaya çalışmıştır. Ahmet Yesevi gibi, bu dini, göç eden kavimlerin anlayışı ve geleneklerine uyarlamaya çalışmıştır. O nedenle, Bektaşiliğin manevi kökenlerini orta Asya'ya kadar götürmek mümkündür. Ve Bektaşilik bir dereceye kadar Ahmet Yesevi öğretisinin devamı olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, din kavramı canlı bir öğe olması nedeniyle, yeni bir ortamda farklı gelişmelere ve farklı değişikliklere uğrayacaktır. Az veya çok, yerleştiği ortamın etkilerine uyacaktır. Böylece, süreç içinde, Bektaşilik bir dini senkretizm, yani bir bağdaştırmacılık şeklini alacaktır. Bağdaştırmacılık, dışarıdan gelen yeni öğelere de açık olacaktır. Bir taraftan, yerleştiği yeni ortamdan gelen inançlar ve gelenekler, diğer yandan tarihi ve toplumsal olaylara ait etkiler iz bırakacaktır. Bu savımıza örnek olarak, Ahi teşkilatının veya Hurufîlik gibi dışardan gelen inançların etkilerini gösterebiliriz. Aynı şekilde, özellikle Anadolu tarihinde önemli bir yeri olan Türk-Safavi çatışmalarının sonucu ortaya çıkan Kızılbaş hareketini de örnek gösterebiliriz. Bu son olay, kesin bir sonuç ortaya çıkardı. XVI. yüzyıldan sonra, Bektaşi hareketinde bir bölünmeyi görüyoruz. Başlangıçta, Anadolu halk dini gibi görünen bu hareket ikiye bölündü: Bir taraftan Bektaşilik, diğer yandan Kızılbaşlık.

[www.ramazankoc.com]

26

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
Oldukça yakın bir zamanda, yani son asrın başında, Kızılbaşlık ismi yerine Alevilik sıfatı kullanılmaya başlandı. Bu genel bir girişten sonra, her tebliğimde belirttiğim neticeleri tekrarlamaya mecburum. Zira araştırdığım konu, hep aynı konudur. Ve gerçeği değiştirmek olanaklı değildir. Tekrarlamalar olmasına rağmen, yine de her seferinde çıkardığım sonuçlara, yeni öğeler eklemek zorundayım. Çünkü konuyu derinden inceleyince, her seferinde, o ana kadar keşf edilmeyen yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Şüphesiz konunun özü değişmiyor, ancak ayrıntılar bu öze yeni zenginlikler kazandırıyor. Hacı Bektaş, bilindiği gibi XIII. yüzyılda, Baba İlyas'ın izinde ortaya çıkıyor. Baba İlyas, ünlü Baba-i İsyanlarının lideridir. Tarihi kaynaklar onun hakkında kesin bilgiler vermektedirler. XIV. yüzyıl tarihçesi Elvan Çelebi ve XV. yüzyıl tarihçesi Aşık Paşazade, her ikisi, Hacı Bektaşı, Baba İlyas'ın müridi olduğunu yazmaktadırlar. Şeyh Eflaki de ayın bilgileri aktarmaktadır. Baba İlyas ve taraftarları, 1230 civarında "Horasan"dan, yani Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişlerdir. Baba İlyas'ı inceleyen ünlü Fransız tarihçisi Claude Cahen, Baba İlyas ve taraflarının belki de Harezmilerle birlikte, Moğollardan kaçıp Anadolu'ya geldiklerini düşünüyordu. Bu sav doğru olabilir. Bu tespitten hareketle, onların Mevaraun nehri yöresinden, yani Ahmet Yesevi'nin yaşadığı bölgeden gelmiş olabilecekleri sonucunu çıkarabiliriz. Öyleyse, Hacı Bektaşı, Ahmet Yesevi'ye bağlamak yanlış olmayacaktır. O zaman da, halk gelenekleri, belirli ölçülerde, haklılık payı kazanacaklardır. Hacı Bektaş Baba-i isyanlarına iştirak etmiştir. Kardeşi Mintaç ise bu olaylarda şehit olmuştur. Fakat tarihi kaynaklar, Hacı Bektaş'ın bu isyanların son bölümüne ve Malya'daki savaşa kesin olarak katılmadığını göstermektedirler. Hacı Bektaş, bir müddet saklı kaldıktan sonra, Suluca Karaöyük'te bugünkü adıyla Hacı Bektaş kasabasında ortaya çıkmış ve orada Çepni bir boy arasında yaşamıştır. Bir derviş hayatını sürdürmüştür. Kendisi Çepni olmadığı için, Vilayetnamesinde bazı çatışmalardan bahsedilmektedir. Sözü edilen Çepni boyu, onu kabul etmiş ve benimsemiştir. Hacı Bektaş bir aziz gibi yaşamış ve keramet sahibi olduğu söylenir. Saygı ve sevgiye layık bir veli olmuştur. Etrafında çok taraftarı olmasına rağmen, Hacı Bektaş mürit edinmeye çalışmamıştır. Bu gerçeği, Aşıkpaşazade'nin yazdığı Tarih eserlerinden biliyoruz. Hacı Bektaş, kerametlerini bir kadına Kadıncık Ana'ya aktarmıştır. Kadıncık Ana, Aşıkpaşazade'ye göre, onun evlatlık kızıdır, Vilayetname'ye göre de manevi karısıdır. Ama, ne olursa olsun, Kadıncık Ana bir Bacıyan'i Rum‟dur. Bacıyan'i Rum, o zaman ki dört toplumsal sınıflardan biriydi. Ve bir kadın teşkilatıydı. Kadıncık Ana, bu toplumsal yapının önemli bir şahsiyetiydi. Kadıncık Ana, XIV. asırda yaşamıştır. O devir, Osmanlı İmparatorluğunun büyük zaferleri dönemidir. Bir çok Bektaşi dervişi, ilk Osmanlı Sultanlarının zaferlerine katılmış, kimileri gazi olmuşlardır. Abdal Musa, bu derviş-gaziler arasındadır. Osmanlıların soyu, bilindiği gibi, Oğuzlardan gelmektedir. Kayı boyundandırlar. O sırada, Anadolu'da gelişen batın'i dervişlerin bir çoğu aynı soydan gelmekteydiler. Örneğin, Çepniler, Kayılar gibi Oğuz soyundandırlar. İlk Sultanlar döneminde, Abdal dervişler ve Osmanlılar arasında sıkı bağlar vardı. XIV. ve XV. yüz yıllarda, ilk Osmanlı İmparatorluğu yapısında dört toplumsal sınıf vard;. Gaziyan‟i Rum, Ahıyan‟i Rum, Abdalan‟i Rum ve Bacıyan‟i Rum. / Büyük zaferler döneminde, Osmanlı ordusunda derviş olan gazilede vardı. Bu dervişler, Abdal olan unvanlarına, Gazi Unvanı eklemekten gurur duyarlardı. Böylece gazi olan Abdallar Trakya ve Balkanların fetihlerine iştirak etmişlerdir. Bunların arasında yukarda da işaret ettiğimiz gibi, Abdal Musa, Geyikli Baba, daha sonraları Gül Baba ve benzerlerini sayabiliriz. Hacı Bektaş'ın şöhreti, Osmanlılar arasında büyük olması gerekir. Çünkü Yeni Çeri ordusu kurulduğu zaman, Yeniçeriler, Pirleri için Hacı Bektaş'ı seçtiler. Oruç‟a göre Sultan Orhan'ın kardeşi Ali Paşa, meşayık yolunu tutmuş, derviş olmuştur. Kardeşine, Yeniçeri ordusunun himayesi için Horasanlı Hacı Bektaş'ı tavsiye etmiştir. Bu himaye ancak manevi

[www.ramazankoc.com]

27

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
olabilirdi, çünkü Hacı Bektaş, ananeye göre, 1271 yılı civarında vefat etmiştir. Sultanlarının Bektaşi tarikatına olan teveccühünü kanıtlamaktadır. Bu, Osmanlı

Bu teveccühün sayesinde, İmparatorluğun ilk yıllarında, Bektaşi tarikatının üstün bir yeri olduğu görülmektedir. Bektaşilerin şöhreti ve başarıları, Osmanlıların desteklerinden geldi. Onların sayesinde, Bektaşilik en önemli halk tarikatı oldu. Tabii olarak, o zaman Şii ve aşırı Şii inançlar henüz Bektaşilik öğretisine girmemişlerdi. Bu aykırı inançlar, daha sonra, Bektaşiliğin içine Hurufîlik sokulduğu zaman ve özellikle, ilk Safavilerin, örneğin Cüneyd, Haydar ve Şah İsmail propagandalarının sonucu ortaya çıktılar. Ömer Lütfi Barkan, "Kolonizatör dervişleri" adlı ünlü eserinde, ilk Osmanlı Sultanlarının, dervişleri nasıl kullandıklarını göstermektedir. Bu dervişlere, feth edilen yerlerde topraklar verildi. Dervişler yerleşik olmuş, zaviye ve tekke kurmuşlardır. İslam dinini ve Türk medeniyetini buralara yaymışlardır. Bu yüzden, Trakya'da ve Balkanlarda Bektaşilik tarikatı çok gelişti. Hacı Bektaş'ın ismi Rumeli'de derin izler bıraktı. Trakya'daki en mühim Bektaşi tekkelerinden biri, Edirne civarında, Kızıl Deli Tekkesiydi. Şimdiki Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinde, Demir Baba tekkesi Otmçin Baba, Akyazılı Baba tekkesi ve saire. Bu saydığımız tekkelerin ayrı bir özelliği vardır, ancak bu, yazının konusu dışındadır. Bektaşiliği incelemek için, nefesler çok önemli ve ciddi bir kaynaktır. Bazı nefeslerde, Hacı Bektaş'ın ismi Rumeli'nin fethi ile bağlı görünüyor. Sizlere iki örnek sunacağım. Her ikisi de Kul Himmet'in nefesleridir. Kul Himmet XVI. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Pir Sultan'ın yakını olduğu söyleniyor. Çok tanınmış bu nefesinde Kul Himmet'ten anlamlı mısraları buluyoruz;

"Seher vakti Şah kervanı gidiyor, Anun katarından ayırma bizi..." "Urunu inşad eden Bektaş'i Veli, Anun katarından ayrıma bizi..."
(İsmail Uzunlu, Antoloji, II, 349-350)

Ayın'i Cem'de bu mısra, bazen şöyle söylenmektedir:

"Urum'u fetih etti Bektaş'i Veli"
Başka bir nefesinde;

"Hacı Bektaş tekkesine gireli, Dervişleri gül göründü gözüme"
Yine Kul Himmet diyor ki;

"Hacı Bektaş vatan tutmuş Urumdan"
(Antoloji, II, 334-335) Bu iki misalde, Hacı Bektaş, ya Rum'u feth etmiş gibi, veya irşad etmiş gibi görünüyor. Şimdiye kadar soruna genel olarak baktık. Bektaşilik ve Alevilik daha doğrusu Kızılbaşlık aynı kökten gelen bir olgudur. İkisi, başlangıçta halk diniydiler. Fakat zamanla, bilhassa XVI. yüz yıldan itibaren bölünmeler oldu ve iki farklı toplum oluştu. Bir yandan, yerleşik olan, tekkeye bağlı ve az çok örgütlenmiş Bektaşiler, diğer yandan, köylerde veya kırlarda oturan ve en eski zamanlardan beri dinleri batini olan Kızılbaş denilen toplumlar.

[www.ramazankoc.com]

28

II. Bu 12 yönlü Külaha Tac'i Haydar derlerdi. Sonra onları kökenbilim bakımından yanlış olan "Alevi" sözcüğüyle adlandırmaya başladılar. Öyle de olsa. Alevilik öne çıkmıştır. Kızılbaş denilen toplumlar bir çok isyan hareketlerine karıştıkları için. Sebebi. o nedenle. MÜLHİP gibi kötüleyici adlar veriliyordu. Sözü edilen ülkelerin Türkiye'den bağımsız olmalarından sonra. Alevilikten daha üstün bir konum elde etmiştir. başlarına taktıkları kızıl külahlardan kaynaklanıyor.ramazankoc. Doğu Anadolu ve Azerbaycan Türkmen aşiretlerinden gelen. Kızılbaş ismi Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar (1460-1488) zamanında belirmiştir. Ali'ye aşırı bir sevgi. Ali soyundan gelen. Sultan Abdülhamit döneminde Arnavud elinde. Alevilik. ancak Sultan Abdülhamid doğal olarak ve şiddetli bir şekilde. Yukarda değindiğimiz gibi. Dana önce de açıkladığımız gibi. Kızılbaş kelimesi Osmanlı belgelerinde kötüleyici bir anlamla yüklenmiş. buna karşı çıkmıştır. özellikle Arnavud elinde. Bektaşilik.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu Kızılbaş toplumların. [www. oldukça yeni bir geçmişte Kızılbaş yerine Alevi sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Bektaşilik resmi din olarak önerilmiş.com] 29 . Osmanlı belgelerinde. Trakya da ve Balkan ülkelerinde. bu sözcük kökenbilim açısından yanlıştır. Günümüzde. RAFİZİ. Onlara ZINDIK. Bektaşilik arka plana itilmiştir. Hatta. onlara "Alevi" derlerdi. yani Seyyit olanlara denilir. hatta tapınmaya kadar giden bir sevgi gösterdikleri için. Bektaşiliğin etkisi çok büyüktü. Safavi taraftarlarına Kızılbaş deniliyordu. Kimi Jön Türkler Bektaşi oldukları için. Trakya ve Balkanlar. Bektaşiler ülkenin aydınları ve ilericileri arasında yer almışlardır. Onları birbirlerinden ayırmak olanaklı değildir. unutmamalıyız ki. İran'da ise Ali'ye tapanlara "Ali-İlahi" denir. Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinde kaldığı dönem içinde. Bektaşilik ve Alevilik öz olarak aynı olgudur. doğrudan doğruya belirgin bir isimi bile yoktu. Alevi ise. Bektaşilikten daha önemli bir konum kazandı.

bir takım sorunları ve tatsız olayları da beraberinde getirmiştir. Ayrıca meşrulaşan bu sistemle birlikte. Kent ortamında pirim yapan cami ve hocalar. Tanrıdan gelmiştir. “ölüm”. yorulmuştur ya da hasar görmüştür işlevini yerine getirmeyecek durumdadır. Hakk’a ulaşmak üzere kalıbı terk eder (Hakk’a yürür) denilmektedir. Bu topluluklarda cenazenin bekletilmeden bir an önce toprağa verilmesi gerektiği düşüncesi yaygın olmasına karşın.düşüncelerini yaymaya çalışmaları. Biyolojik ölümü. Yani ölüm/ölme. Birincisi “biyolojik ölüm”dür. Alevi toplulukları da inanç sistemlerine uygun olarak cenaze törenlerinin gereklerini yerine getirmektedirler. Burada sözü edilen kalıp bedendir ve beden yaşlanmıştır. Alevilikte başlıca iki yorumu bulunmaktadır. Alevilerce “ölmeden önce ölmek” ve “ölmek” terimleri ile ifade edilmektedir. Sünnileştirme yani asimilasyon çabaları olarak algılamaktadırlar. “ölme”. içinde bulunan yapıda cenaze kaldırma belediyeler kanalıyla bir sisteme bağlandığı için. İkrar törenindeki ölmek. ALEVİLİKTE ÖLÜMÜ ANLAMLANDIRMA Ölümün. Bu ölüm. günümüzde bunlara rastlanmaktadır. Dahası dua ve mevludun okunmasısırasında. beş. Bu durumda beden (kalıp) terk edilir. yakınlarını kaybedenlerin gösterdikleri tepkiler ve ölü gömme biçim ve geleneklerinde bazı nüanslar gözlenebilmektedir. hocaların elde ettikleri bu fırsatı değerlendirerek. Bu küçük farklılıkların temelinde.ramazankoc. kendi Sünni-Ortodoks yapıdaki. Alevilerde. Örneğin kimi camilere Alevi (halk arasındaki yaygın adı ile "Kızılbaş") cenazelerinin getirilmesi hoş karşılanmamış ya da kimi hocaların cenazelerin Alevilere ait olduğunu hissetmesi ve öğrenmesi durumunda cenazeyi yıkamak ve cenaze namazını kıldırmak istememesi gibi olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. “Nasip (ikrar) törenindeki ölüm”dür. yani Alevileri Sünni inanç biçimine göre koşullandırmak için yoğun çaba sarf etmeleri de sorunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır. yaşanılan yerleşim alanının kent ya da kırsal olmasına. Sünni olarak ölmek istemiyoruz" diyerek şiddetle eleştirmektedirler. Alevi öğreti sisteminde bulunmayan camii ve hoca geleneği de Alevi topluluklarda 1950'li yıllardan sonra yer almaya başlanmıştır. ölüm olgusuna bakış. gerekse ölen kişinin üç. kimi hocaların da gerek cenazenin yıkanması ve defnedilmesi sırasında. “kalıbı dinlendirmek” ve “Hakk’a yürümek” gibi terimlerle dile getirmektedirler. öğrenim durumuna göre. kendi inançlarına karşı yapılmış/yapılmakta olan hoşgörüsüzlük ve saygısızlık olarak da kabul ettikleri için “Alevi olarak doğuyoruz. yedi. [www. Yine bin yılı aşkın bir tarih boyunca bu topluluklarda cenazesini camii veya mescide götürme gibi bir uygulama yer alamazken. Kent yaşamına geçişle birlikte. Bu nedenle de. İkinci ölüm ise. Alevi topluluklarının inanışlarında cenazeyi kaldırmak/gömmek için belli bir vakit sınırlamasının olmaması ve cenazenin nereden ve de nasıl kaldırılacağına dair kesin bir dinsel emir bulunmaması yatmaktadır. cenaze güneşin doğuşundan batışına kadar defnedilebilmektedir. bu inançlara uygun olarak da cenaze törenleri yapılmaktadır.com] 30 . Tanrıya ulaşmak/öze yeniden kavuşmak olarak kabul edilmektedir. Kimi Aleviler cenaze törenindeki bu tür uygulamaları. iradi bir ölümdür ve bu aşama Alevi eğitiminin belki de en çarpıcı ve en zorlu aşaması olarak kabul edilmektedir. elde ettikleri bol kazanç ile bu işi tam bir ticarete dönüştürmüşlerdir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVĠLERDE ÖLÜMLE ĠLGĠLĠ RĠTÜELLER Dünyada her toplumun/topluluğun bir inancı bulunmakta. Tanrıya dönecektir. kırk ve elli ikinci günlerinde okudukları dua (gülbang) ve mevlüt dolayısıyla. Bu terimlerden “kalıbı dinlendirmek” ve “Hakk’a yürümek” ölümün bir son olmadığını yeni bir durumun başlangıcı olduğu inanışından kaynaklanmaktadır. Kalıbını terk eden. Bu tür uygulamaları.

bu olayla ilgili dörtlüğü ise şöyledir: Ali’dir cesetin kendisi yuyan Yuyup kefeniyle tabuta koyan Ali’dir devesin kendisi yeden Hak ile Hak olan Arslan Ali’dir . Tanrısal bir varlık olan insanın öz olarak yok olmayacağı inancını Aşık Ali İzzet Özkan şöyle anlatmaktadır: Cenazeme imam oldu nazarım [www. cenazesi evden almak üzere gelen kişiye verilir. önceden ikrar töreninde yaşayan Aleviler. Ali olduğunu görürler”. Münire Bacı da bu doğumu bir nefesinde: Doğdum iki âneden Kimdir beni taneden Mürşidim imdat eden Haydariyim. ALEVİLİKTE ÖLÜM (HAKK’A YÜRÜMEK / KAVUŞMAK) Alevilikte biyolojik ölümün “Tanrıya yeniden kavuşmak” olarak kabul görmesinin ana nedeni. Ali’nin cenazesini devenin üzerine yükleyip. ölümle karşılaştıklarında pişmanlık duyacak olmaları ve “bir daha dünyaya gelsem böyle yapmazdım” düşüncesine varmaları “ikrar töreni”ile canlara kavratılmaktadır. istenmeyen davranışlardan arındırmış sayılır. Haydari. Bir ara yüzündeki örtünün açılmasıyla. kendisini tüm kötülüklerden. dünyaya yeniden gelmiş gibidir. El ele. aslında bir yok oluş değil. Alevilikte yola giren kişi. cenazeyi alıp götürenin de Hz. Aşık Veysel tarafından şöyle dile getirilmiştir: Topraktandır cümle beden Nefsi öldür ölmeden Böyle emretmiş yaradan Yine iradi olarak ölmeyi ve ikinci doğumu Şâhi bir nefesinde şöyle anlatmaktadır: Dört kapı selâmın verip aldılar. Nefeslerde de belirtilen. Hatai’nin. ruh bakımından hayat bulacağına inanılmaktadır. Bundan sonra geride kalan yaşamı boyunca pişmanlık duyacağı şeyleri yapmamaya çalışır yani arındırılmış halde kalabilmek için çaba gösterir. İnsan-Evren-Tanrı bir bütündür (vahdet-i vücud). Bu öğreti için. Ali’nin ölmeden önce vasiyeti üzerine.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVİLİKTE ÖLMEK (İKRAR ALMAK) VE İKİNCİ DOĞUM Aleviler öğreti yolunda. dünyaya bağlı geçici dileklerden. Yani. kendilerini yeniden doğmuş olarak kabul ederler ve bu olayı da “ikinci doğum” olarak adlandırırlar. varlığın (insanın) öze dönüşümü olmaktadır.com] 31 . nesnelerin. düşüncelerin yoktan var olmayacağına inanılmasıdır. birçok Alevi-Bektaşi deyişine ve söylencesine de kaynaklık etmektedir. Böylece insanın son veda anındaki hesaplaşmasını. biçiminde dile getirir. aşırı isteklerden. Alevilikte benimsenmiş olan Batıni yorumda iradi olarak ölen yani ikrarını alan can. yola girenlerin kendilerini yeniden doğmuş gibi hissetmektedir. Hz. kişinin kendi isteğiyle maddi ve manevi dileklerinden tümden vazgeçmesiyle (yani iradi olarak ölmekle). bütün tutkulardan. Heterodoks yapıdaki bu öğretiye göre. el Hakk’a olsun dediler. Henüz mâsum olup cihana geldim. Yola girmenin ön koşulu olan “ölmeden önce ölmek” (iradi olarak ölmek). bir dönüşümdür. Pirim huzuruna çekip yettiler.ramazankoc. “Cenazeye İmam Olmak” biçiminde de ifade edilen bu duruma dayanak olarak şu söylence anlatılmaktadır: “Hz. Ali’nin oğulları gizlice takip ederler. insanların yaşamları boyunca yaptıkları pek çok şeye. “ölmeden önce ölmek” demektedirler. oradan uzaklaşan yüzü örtülü yabancıyı Hz. Alevilikte yapılan ikrar töreninden sonra. Hakk’a yürüyen “can”ın aslında ölmediğine öze (Tanrıya) geri döndüğü inanışına Alevi-Bektaşi menakıbnamelerinde sıkça rastlanır. Yani bu düşünce de ölüm. Bu söylence. eğilmelerden kurtulmaya ve özünü gerçeğe adamaya yani öğretiyi benimseyip yola girmeye -“İkrar (Nasip) Alma”-. bundan dolayı evrendeki nesneler ve düşünceler Tanrının varlığından kaynaklanmakta ve bu durum (ölüm). mana aleminde.

kim yanmış narhane midir? Katran kazanlarım kaynıyor dersin Sırat’u mizanda kimi tartarsın Her adama kırk tane kız verirsin Yoksa cennet’ala k. Cumhuriyet döneminin önemli aşıklarından Ali İzzet Özkan korkutmaları anlamsız bulduğunu şu dizelerle anlatır: Hoca’fendi bizi korkudup durma. 16. Ahiret ejderha marhane midir? Nar’ı cehennemi bana gösterme Kim görmüş. cehennem inancına ve Azrail inancına da karşı çıkmaktadırlar. Biçimci Tanrı anlayışını. Alevi öğretinin insana verdiği etki açıkça görülmektedir. yok hancı mısın? Yüz bin cehennem olsa.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Öldüren de benim ölen de benim Mezarımı elim ilen ben kazdım Ağlayan da benim gülen de benim Allah gizli değil sana benziyor Canı katı teni bana benziyor Gâh doğar gâh batar güne benziyor Gidenler de benim kalan da benim Affedici. dosta gitmek olarak kabul etmekte ve bu olayı dizelerinde şöyle dile getirmektedir: Sala verin kasdımıza Gider olduk dostumuza Namaz için üstümüze Duranlara selam olsun Ortodoks yapıdaki Sünni inanışın aksi bir öteki dünya anlayışını taşıyan Aleviler. yabancı mısın? 13.. korkmam birinden Rahman ismi nazil değil mi. yalancı mısın? Bilirsin ben kulum.. tümü ile sevgi. Asır Alevi ozanlarından Azmi bu anlayışı şöyle dile getirmektedir: Esirci misin.. dershane midir? Ulu Tanrı ulu derler amennâ Kısmet veren bir Huda’dır cihane Al’İzzet der hocam gel uy zamana Kutup haktır özgün şerhane midir? “Tanrı korkusu” yerine “Tanrı sevgisi”nin temel alındığı bu şiirde. canımdan can mihmanımsın Gönlümün yarisin. Asır Alevi ozanlarından Yunus Emre de ölüm sonucunda Tanrıya ulaşmayı.ramazankoc.ne midir? Para vereni sırattan geçirdin Cennetlik ettin uçmaktan uçurdun Kimisine âb-ı kevser içirdin Orası inhisar meyhane midir? Bir dudağı yerde birisi göğde Doğru söyle zebanilerin nerde Azap sorgu sual yok mudur burda Mahkeme ceza evi. cennet inancına. görürsün hesap Hesabın mı var. sen sultanımsın Kalbde zikrim.com] 32 . dilde tercemanımsın Sen benim. senden Günahları bağışlayanım demedin mi. dostluk ve içtenlik içeren bu ifadelerin özünde. koydun cehenneme Arap Hoca mısın. kuralcı Tanrısal [www. aşk derecesine varan Tanrı-Evren-İnsan sevgisiyle yoğrulmuş dünya görüşüne ve alışılmamış bir öbür dünya anlayışına sahiptirler.. okur yazarsın kitap Aslın katip midir. bağışlayıcı olan Tanrıdan korkmayan Aleviler.. Sünni inanç içerisinde yer alan korkutmalara.. sen Af et günahımı.

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
düzeni eleştiriye, hırpalamaya yönelik bu şiirlerin felsefesi kaynağı, Batı’dan gelen kamutanrıcılık anlayışının Doğu’dan alınan çilecilik felsefesiyle kaynaştırılmasından doğmuştur. Bu felsefeyi oluşturanlar yalnız Anadolu’da yaşayan Alevilerde değildir. Heterodoks muhalefetin, Anadolu başkaldırısı ile birleşmesinden doğan bu öğretiye göre, kabaca; evren Tanrının gerçek olmayan bir görüntüsüdür. Bu anlayışta, yaratan ve yaratılan diye ayrım sanal bir gerçektir. Var olan yalnızca Tanrıdır. O’nu, canlı ve cansız varlıklardan ayrı saymak, “ikilik” yaratmaktadır. Gerçek bozgunculuk, gerçek nifak da budur. Tek varlık ya da varlığın tekliği (vahdet-i vücut) anlayışına göre, Sünni şeriat kuralları, Kur’an’ı Kerim’in biçimini öne alarak yaratan-yaratılan ikiliğini ortaya çıkarır ve bu durum, Tanrı dışında başka bir varlığı kabul etmek ve de benimsemektir ki, bozgunculuğa ve Tanrıyı yadsımaya uzanır. Gerçek küfür (tanrıtanımazlık) işte bu anlayıştır. Düşünsel dokusunu “Bâtıni” yorumla oluşturan Alevilik, bu ilkeden yola çıkarak Ortodoks Sünni şeriat kurallarının geçersiz, biçimsel kurallarından oluşan bir anlayış olduğunu ileri sürmektedir. Alevilere göre, önemli olan Tanrı ile bir olunacak veya Tanrıda yok olacak yolu bulmak ve bu yolda ilerlemektir. Heterodoks öğretide yaratıcı diye Ortodoks Sünni kurumlarca öne sürülen, soyut varlığa karşı bir başkaldırı görülmektedir. Yani heterodoksi içinde yer alan topluluk üyeleri, ortodoksiye göre tanımlanan Tanrıyı yadsımakta ve bu kesimin belirlediği düzende, Tanrısal olarak belirtilen kuralları anlamsız bularak buna karşı çıkılmaktadır. Kaygusuz Abdal’ın dizilerinde bu açıkça görülmektedir: Kıldan köprü yaptırmışsın Gelsin kullar geçsin diye Hele biz şöyle duralım Yiğit isen geç a Tanrı. Bu tür şiirler (sathiyye) genelde Tanrı anlayışını inkara yönelme değildir. Aksine dinin belli bir yorumuna (Ortodoks Sünni yorum) ve onun getirdiği Tanrısal kurallara yani Tanrı adına, insanların ortaya koyduğu anlayışa başkaldırmaktır ve yermektir. Kul Himmet de dört büyük melekten söz ederken Azrail için can alıcı değil, canı cana ulaştırıcı olarak bahsederken yine bu anlayış, egemen (Ortodoks Sünni) üslubun dışındadır: Kudret kelâmını söyler Cebrail Rıza lokmasını sunar Mikail Canı cana ulaştırır Azrail İsrafil ağzında düğündür Muhabbet. Teslim Abdal ise, ölümün kaçınılmaz olduğunu anlatırken, yaşarken insanın (canın), insanlara (canlara) karşı sorumluluğunu da nefesinde şöyle anlatmaktadır: Gafil durma şaşkın bir gün ölürsün Dünya sana bâki değil ne fayda Ettiğin işlere pişman olursun Pişmanlığın ele girmez ne fayda Bir gün seni iletirler evinden Hakk’ın kelamını kesme dilinden Kurtulamazsın Azrail’in elinden Türlü türlü yolun olsa ne fayda Mürşidin cenaze namazından sonra “filanı nasıl nasıl bilirdiniz?” diye sorduğunda, komşuların ve tanıdıkların “iyi bilirdik” diyerek tanıklık etmesi olayı, insanın insanlara karşı sorumluluğunun nedenli önemli olduğunu anlatmaktadır. Kul Hüseyin de bu olayı dörtlüğünde şöyle dile getirir: Bir gün olur rast gelince ecele Komşun iyi demezse halin nice olur Oku bir kez defterini, hecele İnkar etme, defterini yazan var. Bu yolda insanların birbirine karşı olan bu sorumluluğunu, yola giren herkese mürşidi/piri/rehberi öğretmektedir. Bu sorumluluğu öğrenen kimsenin kendini sorgulaması ve eksiklerini, yanlışlıklarını kendisi bulup düzelmesi gerekmektedir. Bu sorgulamayı, Aşık İsmail Daimi şu dizelerle anlatmaktadır: Ben beni bilmezdim hatır kırardım Meğer ilmim noksan imiş bilemedim Ben insandan başka ilâh arardım Meğer ilâh insan imiş bilmedim.

[www.ramazankoc.com]

33

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
Bu inancı benimseyen topluluk üyelerinde ölüm insanı Tanrıya ulaştırdığına inanılırken, ölümle birlikte insansı çekişmelerin, düşmanlıkların, kinin ve nefretin Tanrısal öze ulaştığında, o güzellik içinde yok olacağına inanılır. Aşık Veysel bir şiirinde bunu şöyle dile getirmiştir: Aslıma karışıp toprak olunca Çiçek olur mezarımı süslerim Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar Gök yüzünde dalgalanır seslerim Ne zaman toprakla birleşir cismim Cümle mahluk ile bir olur ismim Ne hasudum kalır, ne de bir hasmım Eski düşmanlarım olur dostlarım Evvel de topraktır, sonra da adım Geldim gittim bu sahnede oynadım Türlü türlü tebdilata uğradım Gani viran şen olurdu postlarım Benden ayrılınca kin ve buzuğum Herkese güzellik gösterir özüm Topraktır cesedim, güneştir özüm Hava yağmur uyandırır hislerim Alimlerin alimini ölçer biçerler Hanını hasını eler seçerler Bu dünya fanidir konar göçerler Veysel der ki gel barışak küslerim İnsanın kutsallığı, kendine, çerçevesine olan tüm sorumluluklarının yola giren insana öğretildiği Alevilikte Allahİnsan-Evren’e bakış açısının, Ortodoks Sünni öğretiden farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

HASTA VE HASTA ZİYARETİ Alevi inancında yer alan “canlar”, “can” kavramını ile tanımladıkları tanıdıkları, sevdikleri kişinin iyi gününde yanında oldukları gibi, zor günlerinde de yanında olmaya çalışırlar. Bir “can” hasta olup sağlığını yitirdiği günlerde, onu teselli eden ve yalnız bırakmayan, diğer “canlar”dır. Hastalık döneminde kişinin yaşam anlayışı da değişmiştir ve kendisini ziyaret edecek dostlarını ve akrabalarını beklemektedir. Çünkü bu dönemde acısını paylaşacak, kendisine moral verecek tatlı sözler, hasta için önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlığı bozulan “can”ı, mümkün olduğunca topluluk üyeleri yalnız bırakmamaya çalışırlar. Hastanın akrabaları, dostları, komşuları ve diğer yakınları, hastanın parasal durumu göz önünde bulundurularak, ona gıda yardımında bulunur ve ihtiyaç halinde yiyecek yaparak evine götürürler. Hasta ziyaretine gidenler, bir şeye ihtiyacı olup olmadığı sık sık sorarlar. Bunlar yapıldıktan sonra hasta yanından ayrılırlar.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ İNSANA KARŞI GÖREVLER: 1. Su Vermek Ölüm halindeki kişi de, ölüme ait belirtilerin (örneğin, nefes almada aşırı güçlükler, belleğin yitirilmesi, hareketlerdeki ani ve kontrolsüz değişiklikler vb.) görülmesi durumunda, ağzına az miktarda su verilir. Zaten ölüm döşeğindeki “can”a sürekli olarak belirli aralıklarla su verilir ya da su içmeyecek durumda ise dudakları bir bez veya pamuk parçası ile ıslatılır. Sünni inanışlı toplulukların ölüm halindeki kişiye kıbleye çevirme geleneğine, Alevilerde -özellikle kırsal kesimde yaşayanlarda- pek rastlanılmamaktadır. Ölüm halindeki kişinin yatarken herhangi bir yöne doğru çevrileceğine ya da belli bir biçimde yatırılacağına ilişkin hiçbir yazılı veya sözlü kayıt bulunmamaktadır. Alevilikte, kıbleye çevirme olgusunun bulunmaması, bu inanca göre kıblenin tanımlanmasının Sünnilikten farklıdır ve bunda Alevi düşünce yapısının önemli rol oynadığını söylemek olanaklıdır. Çünkü Alevilikte kıble, insanın karşısında yer alan bir başka insanın yüzüdür (“can”ın cemalidir). Dolayısıyla ayrıca bir kıble arayışına ihtiyaç duyulmamaktadır.

[www.ramazankoc.com]

34

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
2. KelimeiTevhid Getirmek Ölmek üzere olan ve tamamen şuurunu kaybetmemiş-söylenenleri anlayarak tekrar edebilen-kişinin yanında dinsel bilgi sahibi (Dede, Baba, mürşid, rehber vb. gibi) kişi tarafından üç kez “Tevhid Kelimesi” veya “Şehadet Kelimesi” söylenir: “LA İLAHE İLLALLAH, MUHAMMEDUN RASULULLAH, ALİYYUN VELİYULLAH” (“Allah’tan başka Tanrı yoktur. Muhammed Mustafa Allah’ın elçisidir. Aliyyel-Mürteza, Allah’ın velisidir” ya da “İnanırım ve derim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur; yine inanırım ve derim ki Muhammed Mustafa Allah’ın elçisidir. Ve yine inanırım ve derim ki Aliyyel - Mürteza Allah’ın velisi ve inananların önderidir”) Bu sözleri ölüm halindeki kişinin tekrar etmesi için kesinlikle ısrar edilmez. Hastanın durumu bunları söylemeye uygun değilse, yalnızca “Allah” sözü telkin edilir. Ayrıca, ölmek üzere olanın yanında çok hafif sesle “düvazimam” okunabilmektedir. Çoğunlukla ölmek üzere olan kişinin yanına aile bireyleri ve onun en çok sevdiği arkadaşları alınmaktadır.

3. Kutsal Kitaptan Bölümler Okumak Aleviliğin heterodoks niteliğine bakılarak bir takım tören ve ritüellerden yoksun saymak olanak dışıdır. Her inanış gibi, bu inanca bağlı topluluklarda tören ve ritüellerde bakımından zengindir. Sünni Ortodoks inançla yer yer benzeşen, zaman zaman da farklılaşan yönler, uygulamalara sık sık rastlanmaktadır. Dede/Baba veya dinsel bilgi sahibi kimse, ölmek üzere olan kiĢinin yanında “Yasin” ve “Âyet-El-Kürsi” süreleri gizli olarak okur. Özellikle her aĢamada “Yasin” suresi okunmaktadır/okutulmaktadır.

4. Vedalaşmak

[www.ramazankoc.com]

35

Ömer haksız oldukları halde Hz. Vallahi ben Resulullah‟ı ilk tasdik ve iman den kimseyim. Bu meselenin aslı nedir? ġiiler. onun adına ilk yalan söyleyen kiĢi olamam. Ali kendinden önceki bu üç halifeyi ciddi olarak sevmiĢ. Hz. yoksa kendi görüĢüne göre mi hareket ediyorsun?” Ģeklindeki bir soruya: “Hayır. Fakat Hz. O çeĢit muhabbetten Hz. Ebubekir‟in de Ömer‟in de onun minberine çıkmasına izin vermezdim. su-i ahlak ile itham etmez. Çünkü diyorlar ki. Ve Hz. Ebubekir‟e biat etmeyenlerden bazıları Hz. Ebubekir vefat ettiğinde Ģu mealde bir konuĢma yaptı: [www. Ali teberri eder. Çünkü Resulullah (a.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI GADĠRĠ HUM OLAYI ġiiler Peygamber Efendimize Gadir-i Hum denen yerde Hz.a. Demek onları haklı ve racih gördüğü için. düĢman olana da düĢman ol. Mesela Hz. Ali‟nin hakkı olduğunu iddia ederlerken baĢka deliller getirmeye çalıĢırlar.m. Çünkü bunlar Hz. Sıddık ile Hz. Ali‟yi (r. Ali hayatı boyunca Müslümanların birlik ve beraberliği için mücadele etmiĢtir.s. Nitekim Hz.com] 36 . riyakarlık etmiĢ.) yeterli görüyor ve layık buluyoruz.‟ Acaba böyle kahraman-ı Ġslam ve „Esedullah‟ ünvanını kazanan ve sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakar ve korkaklık ile sevmediği zatlara tasannukârane muhabbet göstermekle. Hz. Fitne kapısını hiçbir zaman açmayacaktı. Orada bir müddet istirahat edip öğle namazını kıldıktan sahabelere hitaben konuĢma yapıp sonunda: “Ben kimin dostu isem Ali‟de onun dostudur. ġiilerin bir iddiaları da. Ali‟nin. yani onlardan korkmuĢ. Basra‟da kendisine “Halife olman için Resulullahın halifeliği sana bıraktığına dair bir ahdi ve selahiyeti mi var. Ali Hulefa-i RaĢidin‟i hak görmeseydi. yoktur. Peygamber‟in (a. Ali‟ye Peygamberimizin bir vasiyeti olmadığı gibi Hz.m.s. Ona Ģöyle cevap vermiĢti: “Biz halifelik makamına Ebubekir‟i (r. Ebubekir ve Hz. gayret ve Ģecaatini hakperestlik yoluna teslim etmiĢ”3 Bütün bunlardan anlaĢılacağı gibi Hz.m. ġia ıstılahında takıyye etmiĢ. Biz onu bu iĢte baĢ baĢa bıraktık.) Müslümanların en fasih ve en açık konuĢanıdır. Öyle bir harika-i Ģecaate korkaklık isnat etmez ve derler ki: „Hz. „Hz. Hz. Ali‟nin torunu Hasan el Müsenna bu hususta Ģöyle der: “Resulullah (a. Ali‟ye biat etmek istediler. Ebubekir ve Hz. Ali‟yi tenkis etmez. Hz. Ömer‟e biat edip onlara yardımcı olmasının onlardan korkmasına bağlamaları ve onu riyakarlıkla itham etmeleridir. ġöyle ki: Veda Haccı dönüĢüydü. bunu her yerde söylemekten çekinmemiĢtir. Hz. Alinin hilafetinin bildirildiği yer olduğunu ve Allahın emri olduğunu söylüyorlar. ehli hakkın mezhebi hiçbir cihette Hz. Peygamberimiz beraberindeki Sahabelerle birlikte Mekke ile Medine arasında bulunan Gadir Hum mevkiinde mola verdiler. Ali‟nin Hz. Allahım ona dost olana dost ol. Osman‟a da itaat edeceğine söz verdiği için karĢı çıkmamıĢtır.) Gadir Hum‟da sözünü ettiği “velayet” ġiilerin kastettiği halifelik manasında değil “dost” manasındadır.”2 Yine Hz. “ĠĢte. Süfyan idi. Eğer Resulullah‟ın halifeliği bana bıraktığına dair bir ahdi olsaydı. Öyle demek isteseydi bunu açıkça söylerdi. Ali onlara mümaĢaat etmiĢ. Bu konuda Bediüzzaman Lem‟alar isimli eserinde: “Amma ġia-i Hilafet ise Ehl-i Sünnet ve Cemaate karĢı mahcubiyetinden baĢka hiçbir hakları yoktur. ellerimle mücadele ederdim. bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi.ramazankoc. Ebubekir‟in halifeliği müddetince onun en büyük yardımcılarından oldu.a. Ali‟de kendinden önceki halifelere onlardan korktuğu için biat etmemiĢ. haksızlara tebaiyeti kabul etmekle muttasıf görmek.) fevkalade sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar ve su-i ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Araya girmedik”4 Hz. Bunlardan biride Gadir Hum hadisesidir. Hz. ona muhabbet değildir. Ali. Ona yardım edene yardım et”1 Bu hadisi ġiiler yanlıĢ aksettiriyor ve farklı Ģekilde yorumluyorlar. Onlara karĢı koyacak hiçbir gücüm olmasa. Ali‟ye biat etmek isteyenlerden biri de Hz. Ömer‟i halifeliğe kendinden daha layık gördüğü.s.) bununla halifeliği ve sultanlığı kastetmedi. Böyle diyenleri sert bir Ģekilde yanından uzaklaĢtırdı. halifeliğin Hz.

cansız varlıklara can veren Allah‟a yemin ederim ki. Ali. Ġsmail Mutlu. Ömer‟in Ģehadetinden sonra oluĢan Ģura tarafından seçilen Hz.ramazankoc. Bir defasında Ģöyle diyor: “ĠĢittiğime göre bazıları beni Ebubekir‟den ve Ömer‟den üstün tutuyorlarmıĢ. H. Ahmed b. Ömer‟e olan sevgisinden dolayı kızı Ümmü Gülsüm‟ü ona nikahlamıĢtı. ben Allah‟ın huzuruna senin istediğin bir amelle çıkmaktan çok hoĢlanırım. düĢmanlık etmez. Hz. Ali. Hambel. III. Günahkâr insanlardan baĢkası da onlara kötü gözle bakmaz. Bizi senden sonra saptırmasın. a. s.g. Osman‟ı da severdi.. Dipnotlar: 1.. Osman Ģehit edildikten sonra da kabul etmedi ve Ģöyle dedi: “Osman‟ın katillerinin biatını kabul etmekten Allah‟a sığınırım”9 GADÎRU HUM konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız. 343. Zayıf olan da hakkını alıncaya kadar kuvvetliydi. 5. Ali kendi halifeliği müddetince Hz. 345.. Dört Halife Devri. Hiç kimsenin sana kini yoktu.e. Ġbrahim Hasan. s. s. Ali naĢının baĢına gelmiĢ ve ona olan sevgisini ifade eden Ģöyle bir konuĢma yapmıĢtır: “Ey Ömer. Osman‟ı azledip kendisine biat etmek isteyenlerin tekliflerini reddetti.. 333.e.com] 37 . 341. 349. Bozguncuların biatını Hz.”5 Hz. 2. Söylemediğim için bunu yapmıyorum. Fitnecilere karĢı müdafaa etti. Daha önce bu hususta bir Ģey söylemiĢ olsaydım Ģimdi böyle söyleyenleri cezalandırırdım. s. 340. s. Ali. Ebubekir ve Hz. Ömer‟i sevdiği gibi Hz. “Kuru tohumları yeĢerten. Kuvvetli olan. s. 343. a. Hayatü‟s-sahabe. 317.”8 Hz. Hz. s. 31. 368.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI “Sen. Ebubekir ve Hz. Allah‟ın dilinde kuvvetli. Ömer vefat ettiğinde Hz. mütevazi. IV. Allah senin sevabından bizi mahrum etmesin. s. Ġslam Tarihi.g. Resulullah‟ın buyurduğu gibi sen bedeninde zayıf. s. 348. 8. Osman'a hemen biat etti. Hz. Ömer aleyhinde bir Ģey söylenmesine izin vermezdi. Hiç kimsenin sende değersiz bulduğu bir vasıf yoktu.7 Hz. fırtınaların ve en Ģiddetli kasırgaların kımıldatamadığı bir dağ idin. Dört Halife Devri. Allah‟ın yanında ve yeryüzünde makamı yüce. s. Allah ikisinden de razı olsun. Lem‟alar. Ebubekir ve Ömer‟i mü‟minlerin üstün ve faziletli olanlarından baĢkası sevmez. 3. Müsned. Dört Halife Devri. [www. 7. 6. Dört Halife Devri. Senden baĢka ameline imrendiğim kimseyi bulamadım. 9. Hz. Hz. zayıfın hakkını alıncaya kadar senin yanında zayıftı. 4. mü‟minlerin yanında büyüktür. Kim bundan sonra böyle bir Ģey söylerse o iftiracıdır. Allah‟ın Resulünden sonra insanların en üstünü Ebubekir sonra Ömer‟dir. Osman‟ın halifeliği döneminde onun en büyük yardımcısı oldu. Hz.”6 Hz.

oruç. hazinesi bilgi. irk. insani Kamil ve erdemli insan yaratmayı ön gören. zalime ve zulme karşı gelen. dini bağımsız bir irade gücü ve batini özelliği ile evrimleştiren akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir. görüsü eşitlik. paylaşımcı düşünceyi savunan. İslam dinini kendine göre ve Sünni inancın dışında yorumlayan. eşitlikçi. Alevilikte Allahtan başka Tanrı Yoktur. dil. din. gelmek isteyen. dini biçim ve sekil olarak değil. inançlı insanları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını gideren. Ali’den gelen neslin imametini teberra ve tevella ilkesi ile sahiplenen. 4 Kapı 40 Makam Nedir ? 4 Kapı Şeriat Kapısı Tarikat Kapısı Marifet Kapısı Sırr-ı Hakikat Kapısı 1-Şeriat Kapısının Makamları İman getirmek İlim öğrenmek Namaz. renk farkı gözetmeyen eline diline sahip olma ilkelerini şart kosan. Ali kutsallığını kalbinde taşıyan . meyvesi sevgi hamuru ile yoğrulmuş. katılımcı. Muhammed. cevheri. korkuyu aşıp sevgi ile Tanrıya yönelen. insanları yasadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan. Alevilik Aleviler için üst kavramı. gerçek anlamıyla algılayan. Muhammed ve Hz. Enel-Hak ile insanin özünde tanrıyı gören. zekât ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten arınmaktır. Bektaşilik ve Kızılbaşlık ise alt kavramları oluşturur. mazlumun yanında olan. Hz. insani yücelten.ramazankoc. yaradan ile yaradılan ikiliğinden Varlık Birliğine varan.com] 38 . edep ve ahlaklığı yaşamın temeline oturtan. kemali dostluk. laik. hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan.demokrat. Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Alevilik NEDİR? Allah. asli doğruluk. [www. merhamet. Ali’nin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine .mezhebe ser inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan. kişinin ahlaklı ve karakterli yasam ilkelerini belirleyen.

kötülük yapmaktan kork) Umut tutmak Hırka. Hidayettir. ulu tanrının dostluğunu arayan. faizi haram saymaktır. kendisine tanrı sevgisinin ateşiyle yol gösterecek aydınlatıcı aramak için durmadan gezip dolaşmayı). hırs. (Çevresinde kendisine ve bilgisine güvenen bir topluluk oluşturabilecek bir kişi sahib-i cemiyet olacak) Aşk ve Şevk ( Bu makama gelmiş Hak . [www. Makas (dünya ile ilgili her türlü ihtirasın tehlikeli olabilecek her türlü düşüncenin zihinlerden sökülüp atılması). kendini beğenmişlik gibi duygulardan uzak durmak). Nikâh Kıymak Hayız ve Nifasın Nikâhı haram eylemesi Arı giymek.Tarikat Kapısı: Eğitim ve öğretim müessesesidir El alıp tövbe kılmak Mürid olmak Saçin gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak. Böyle özlemi duyan Tarikat kapısından Marifet Kapısına gelmiştir. (sadelik). belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra ve sağlam ahlak değerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine devam ederek o kutsal amacına ulaşmak ister bunun özlemini duyar. yaramaz islerden kaçınmak. arı yemek Sünnet-i Cemaat Şefkat Emri maruf.) İnsanin nefsi ile mücadele etmesi Hizmet etmek Korku (hata yapmaktan.com] 39 . Seccade (tanrının karşısında insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kavrayarak kibir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Helal istemek. bu kapıda aldığı gereli bilgi birikimi ile. Sahib-i makam sahib-i cemiyet. Zembil (Hakkin yolunda giden.ramazankoc. gönül kırmaktan. kazanmak. İbret . 2.

2.) Miskinlik (gösterişsiz yasamak) Marifet ( Kaynağını bilimden ve ulu Allaha karşı duyulan sonsuz bir sevgi . 1.) Korku ( İnsanları çirkin ve zararlı düşüncelerden koruyacak bir güç kaynağıdır.com] 40 . 72 Milleti ayıplamamak (Dünya insanlığının hiç birini hor görmemek ve ayıplamamaktır.Marifet Kapısı Bu kapıda Yolun Talibi daha derin araştırmalar ve incelemeler yaparak doğruları ve Hakki daha derinden keşfedecektir.) İlim ( İnsan ancak ilim ile yolunda sağlıklı yürüyebilecektir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 3. Edep (Yolumuzun ahlak kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır. bir arif kişiye gerçek bir tanrı dostuna cömertlik yakışır. [www. orada eriyerek yok olan bir damla haline dönüşmenin hazini tadar. Ve insani-i Kamil olmak yolunda büyük bir adim daha atılmış olur.) Utanmak (Utanma duygusunu hissetmek ve taşımak olgunlaşmanın bir çok başka önemli ve değerli öğesini oluşturur.Dünyada insanlar kâmil olabilme uğruna verdiği çabalar sonucunda makamına ulaşır.) Elinden geleni men kılmamak (Kişisel fedakarlıklar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmaktır.) Perhiz/ Yetinmek ( Her türlü aşırı istek ve yönelişlerden ve her türlü aşırı düşünce ve duygulardan perhizkarlık yapması) Sabır / Kanaat (İnsan ancak sabır ile karsılaştığı zorlukların üstesinden gelir.) Cömertlik ( Bir insan .ramazankoc.) Kendini bilmek (Kendini bilen kişi Hakki da görmüş olur.) 4.) Her şeyin kendisinden güven kılması tanrıya rıza göstermek Sohbet Seyir (İnsan tasavvuf felsefesine göre 3 önemli yolculuk yapar.Tanrı katında bir asli ve gerçeği olarak yaratılır ve dünyaya gelir. bir doyumsuz ask ve bitmez bir özlemden alan hem bilim hem de sezgi ve içe dogma yoluyla yüce tanrının zatı ve kainatın oluşumuyla ilgili tüm sırları sakladığı tüm gerçekleri bilme alma halidir. Toprak olmak ( alçak gönüllü olmak).Hakikat Kapısı İnsan bu kapıdan geçtikten sonra Tanrı dostluğuna kavuşmak o sonsuz deryaya ulaşarak. Bundan sonra dönüp insanlığa hizmete gitme kapısıdır.

O’na sığınmadır. Fatma anamız 4-İmam Hasan 5-İmam Hüseyin ERKAN NE DEMEKTIR ? Sözlük anlamı olarak esaslar. İmamların başı. HZ. Alevilik yolunda 7 farz 3 sünnet vardır. Sırr (Gerçek olan tek varlık Yüce Allah’ın varlığıdır. Hasan ile Hz. direkler demektir. Hz. Alevilik erkanı denildiğinde Aleviliğin esasları.) Müşahede (tanrının cemalini görebilmek o erişilmez zevke erebilmek yeri. [www. kısacası yolu anlaşılır. Allah’a ait sırlardır.) Kırklar Cemi: Alevilerin bugün sürdürdükleri. ALI Alevi yolunun kurucusu. (tanrıya ulaşma.Tanrıya seyirdir. Muhammed 2-İmam Ali 3-Hz. Muhammed’in kızı Fatıma anamızdan gelen soydur.ramazankoc. Hz. erkânları 12 hizmetin yapıldığı ‘yol’ a CEM denir. mutlak gerçeğe ulaşmaktır. ALLAH”IN ARSLANI IMAM HZ. yol kuralları. Muhammed’le ayrı tutulmaması gerektiğine inanılır. Tarikatta ‘Yol Ali’nin ‘ deyimi ile anılır. Dolayısıyla gerçekle ilgili sırlar.com] 41 . 1-Hz. bu yüzden Hz. Bu soya giren her kişi Alevi için kutsal önderdir. Münacattır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 3. Muhammet ile ayni gömleğe girdiği ( bir olduğu ).ALI EHL-I BEYT Hz. Hüseyin’in babasıdır.

cehennem anlayışı Alevilikte hâkim değildir. MUSAHIPLIK NE DEMEKTIR ? ? Musahiplik yol kardeşliği demektir. topluluk tarafından kabul görülmeyen hatalar. Eğer kişi.ramazankoc. sorumluluklar söz konusudur. fenalıklar yapmamış ve kuralları yerine getirmişse.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 3 SÜNNET Allah’ın birliğine inanmak. Kalbinde adavet olmamak. Kur’an da anlatılan biçimiyle bir Cennet. o yıl içerisinde yaptıklarının ve yol kurallarına uyup uymadığının hesabini verir. [www. GÖRGÜ NEDİR? DÜSKÜNLÜK NEDİR? Alevi yolunda her talib. Alevi inancına göre evli her Alevi kendisine denk düşebilecek başka bir evli Alevi ile dinsel bir kardeşlik tutar. yılda bir kez tüm topluluğun ve pirinin huzurunda. Tarikatın emirlerini yerine getirmek 7 FARZ Mürebbisine düşe Müsahib ola Taç uruna Sırdar ola Yar a yar ve özü ulu ola Beli Berk ola Hakk’a sohbet kıla CENNET – CEHENNEME ILISKIN INANCIMIZ NEDİR? Her ne kadar cennet cehennem kavramları Alevi literatüründe da çokça yer almakta ise de. kötülük etmemek. Öz kardeşlik kurallarından daha ağır kuralları olan bu yol kardeşliği Alevilikte farzdır. Burada hem dinsel hem dünya evi sorunlar. bu aynı zamanda kendisinin ahiret kardeşidir.com] 42 . pirin ve orada bulunan yol erenlerinin izniyle görülmüş olur.

zaman. 20'nci günün aksamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç baslar. Beline demek. Kurban Bayramının 1'nci gününden başlayarak 20 gün sayılır. Alevilikte Allah yoluna. Diline demek. günü baslar. bir tehlikeden korunmak için gücüne inandığımız şeylere vaat edilen şeylere denir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Komşuluk iliksilerinde hoşnutsuz. eti yenilen hayvana kurban denir. KURBAN Hakk’a sunulan. kendisine izinli olmayan şeylere dokunmamak. Dedelerden ululardan lokma almak sevaptır. ululara ve Hakk’a yakınlaşmak için kesilir. soluk anlamına gelir. eline.com] 43 . kendi eşi dışında hiç kimseyle cinsel ilikside bulunmamak. İnanç yoluna. beline. [www. ADAK Bir dileği yerine getirmek. MUHARREM ORUCUNUN ANLAMI NEDİR? Kurban Bayramı Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayinin 10. Alevilikte ‘dem’ kuralları gereği alınan kutsal içki. DEM Kan. dualı içki anlamına gelir. diline hâkim olmaktır Eline demek. LOKMA Dualanmış bir yiyeceğin her parçasına denir. Düşkünlük bir anlamıyla toplumun dışına çıkarmak. cemaatten atmak anlamına gelir. Cezanın büyüklüğüne göre geçici ya da sürekli düşkünlükler vardır. an. ALEVİLİKTE AHLAK SİSTEMİNİN TEMELİ NEDİR? Alevi sisteminin temeli. Muharrem Orucundan önce 3 günlük MASUM-U PAK ORUCU tutulur. yalan söylememek demektir. yol kurallarına aykırılık gösteren kişiler düksün bırakılırlar.ramazankoc.

imam Hüseyin'in amcasının oğlu İbrahim ile Muhammet ise amcasının torunlarıdır. karanlık gözle görünce oruç açılır. onlar gibi yaşayıp. özü benimser. Su saf olarak içilmemektedir. 12 iMAM.. Aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Onlara layık olmaktır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu oruç Küfe'de şehit düsen Müslim Bin Akil ile çocukları İbrahim ve Muhammet için tutulur.. Önemli olan imam Hüseyin'in ve diğer Kerbela Şehitleri’nin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde. Örneğin. Zalime karşı çıkıp. mazlumdan yana olmaktır. düğün-nisan-sünnet törenleri yapılmaz.ramazankoc. Kurban imam Ali Zeynel Abidin'in Kerbela Katliamından kurtuluşundan duyulan sevinci belirtir. 3 günlük Masum-u Pak ve 12 günlük Muharrem Orucu olmak üzere toplam 15 gün oruç tutulduktan sonra Muharrem Ayinin 13'ncü günü kurbanları tığlanır ve ASURE dağıtılır. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden. 14 MASUM-U PAK EFENDİLERİMİZİN ŞEVKİNE. LANET MÜNKİRE.com] 44 . FATMA ANAMIZIN ŞEFAATİNE. LANET YEZİD’E. KERBELA SEHiTLERi'NiN TEMİZ RUHLARINA MATEM ORUCU NİYETİ iLE HZ. ALLAH ALLAH. Eline-diline-beline sadik olup insanca ve onurluca yaşamaktır. saç ve sakal trası olunmaz. Belirlenmiş bir iftar vakti de yoktur. Yaşayan ölü olmamaktır. ER HAK MUHAMMET-ALİ AŞKINA. kalbinde ve gönlünde duymaktır. Ölmeden önce ölmek. İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZİN SUSUZLUK ORUCU NİYETİNE. Alevi inancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil. RAHMET MÜMİN’E ALLAH EYVALLAH. et yenilmez. Kerbela Şehitleri’nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez. 17 KEMERBESTLER HÜRMETİNE HAZIR-GAiP GEÇEK ERENLERİN YÜCE HÜRMETLERİ ÜZERİMİZDE HAZIR VE NAZIR OLA. Oruç tutulmadan önce (yatmadan önce) şöyle niyet edilir: "BİSMİL ŞAH. Gece sahura kalkma uygulaması Muharrem Orucu'nda yoktur. HÜ. Onların bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkmaktır. Muharrem Ayında eğlence yapılmaz. kari koca iliksileri kesilir. [www." Niyetten sonra Muharrem Orucu baslar. ERENLERİN HİKMETİNE. sakal trası olmamak gibi. Müslim. Günümüzde bunların bir bölümü uygulanamamaktadır. öldükten sonra yaşamaktır. Aksam olup güneş batınca. Yarın onların huzuruna alnı açık yüzü pak çıkmaktır. çay-kahve-meşrubat-meyve suyu-ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır. kurban kesilmez. Onlar gibi düşünüp. eğlence yerlerine gidilmez. onlar gibi inanmaktır. bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez.

Ali bu yolu kurduğu zaman kendine eşlik eden kadınlı erkekli 40 kişi ile birlikte ilk kez buCemi gerçekleştirdi. 12 hizmetten biri aşığa aittir. çalar. Alevi inancında. Âşık sazıyla bestelerini yapar. yani âşıksız Alevi ibadeti yapılmaz. Cemin çok çeşitleri vardır. Abdal Musa cemleri. SEMAH NEDİR? Alevi inanışında büyük bir yer tutar.com] 45 . Makam olarak pirden sonra gelse de. Alevi düşünce ve öğretisini. Alevi inancı cemsiz düşünülemez. CEM NEDİR? Sözcük anlamı olarak. O günden bu yana Alevi topluluğu bu kırkların cemini sürmektedir. ibadet için cem olma. [www. Yola girdiği. Alevi Ceminde de öyle kabul edilir. 12 hizmetin en ağır yükünü taşır. KIRKLAR CEMİ Alevi inancına göre Hz. günahlardan arınmak anlamına gelir. bu saz . çağırır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVILIKTE AŞIĞIN SAZIN VE DEYİŞLERİN ÖNEMİ NEDİR? Alevi ibadetinde ve sosyal yaşamında büyük yer ve önem taşır. Sözcük anlamı. görgü cemleri. Bir Alevinin doğumundan ölümüne tüm yaşantısı cem ile bağlantılıdır. Bayram cemleri. dünyasal ilişkileri konu alır.ramazankoc. Alevi ibadetinin vazgeçilmez parçası semah. Deyişler ayni zamanda Alevilerin gülbenklerini oluştururlar. bir araya gelmeden yola çıkılarak. Yine ayni deyişlerle tanrı ile ilişkiler kurulur. Müsahib tuttuğu. birleşme.âşık bütünleşmesi içerisinde dönülür Alevi deyişleri geçmiş tarihleri. günlük yaşamı. bütünleşme anlamında kullanılır. görüldüğü-sorulduğu yerdir. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir. bir araya gelme demektir. Kurban cemleri. birlik olma. erkân gördüğü.

Cem’in bekçisidir. 12. Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar.Rehber : Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder.Niyazcı: Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Duazde imam.Kapıcı: Görev itibariyle Gulam Keysani’yi temsil eder. [www. Cem erkanı Başkanlığını yapar. Cenaze. Ali ve Hacı Bektaşi Veliýi temsil eder. 8. Cem olacağını tüm canlara duyurur. Saka. Sünnet.Zakir (Aşık) : Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder. 7. 3-Gözcü : Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Süt v. Kurbanları tekbirler ve keser. Postları yerine dizer. Cem de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. Cem evinde Su. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Semah. Cem evinde Semahserleri kaldırır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI CEMDE 12 HİZMET 1. 2. Ad takar (isim takar).Mürşid (Dede) : Hizmet itibari ile Hz. 10. Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler. Cem evinin sürekli temizliği ile meşgul olur. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.ramazankoc. Şerbet. 5. Nikah.Peykçi: Görev itibariyle Amrı Ayyari’yi temsil eder. Muhammed. Nevruzi'ye söyler. Rehberin yardımcısıdır. Yola girmek isteyenleri hazırlar.Çerağcı (Delilci) : Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder.Süpürgeci(Ferraş) : Görev itibariyle Selman’ı Piri pakı temsil eder. ikrar alır nasip verir. 11. Hz. Mersiye. Musahiplik.Sakacı: Görev itibariyle Ammarı Yaseri’yi temsil eder.Meydancı: Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder. dağılımını sağlar.İbrikçi: Görev itibariyle Kamber Hazretlerini temsil eder. Cem’de Tevhit. 4. 6. 9. Buhardanlıkları ve Mumları (Çerağları) hazırlar.com] 46 . Mürşidin en yakin yardımcısıdır.b. yol gösterir.

Fatıma ile evlenmesi 624 İmam Hasan'ın doğumu (11 Nisan) 625 İmam Hüseyin'in doğumu (25 Şubat) 632 Peygamber veda konuşmasında yerine Hz. Ali'nin Halife olması 661 Hz. Muhammed'in doğumu (20 Nisan 571) 609 Hz.Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Alevilik Kronolojisi 570 Hz. Fatıma'nın doğumu (18 Ocak) 621 Mirac olayı 622 Hicret 622 Hz. Hüseyin'in şehadeti (10 Ekim) 699 İmam Cafer-i Sadık'ın doğumu 713 İmam Zeynel Abidin'in şehadeti 733 İmam Muhammed Bakır'ın şehadeti (28 Ocak) 745 İmam Musa Kazım'ın doğumu 746 Eba Müslim'in Horasan'a gitmesi 747 Horasan da Eba Müslim'in ayaklanması 765 İmam Ali Rıza'nın doğumu (29 Aralık) 766 İmam Cafer-i Sadık'ın şehadeti 799 İmam Musa Kazım'ın şehadeti 811 İmam Muhammed Taki'nin doğumu (11 Nisan) 818 İmam Ali Rıza'nın Şehadeti 827 İmam Ali Naki'nin doğumu 835 İmam Muhammed Taki'nin şehadeti 846 İmam Hasan Askeri'nin doğumu 858 Hallac-ı Mansur'un Doğumu 868 İmam Ali Naki'nin şehadeti 869 İmam Muhammed Mehdi'nin doğumu 922 Hallac-ı Mansur'un Bağdat'ta işkence ile katledilmesi (26 Mart) 1123 Rübaileri ile tanınan Hayyam'ın Hakka yürümesi (1132) 1150 Tac'ül-Arifin Seyyid Ebu'l-Vefa'nın Hakka yürümesi 1167 Piri Türkistan diye tanınan Hoca Ahmet Yesevi'nin Hakka yürümesi 1219 Moğol İstilasının başlaması ve Anadolu'ya doğru Derviş Göçleri 1240 Babailer isyanı 1240 Baba İlyas-ı Horasani'nin Hakka yürümesi 1240 Baba İshak'ın Hakka yürümesi 1240 Ayn'üd-Devle'nin Hakka yürümesi 1240 Emirci Sultan'ın Hakka yürümesi 1252 Safevi soyunun ceddi Şeyh Safiyüddin Erdebil civarında doğuyor. 1290 Baba İlyas-ı Horasani'nin oğlu Muhlis Paşa'nın Hakka yürümesi 1293 Sarı Saltık'ın Hakka yürümesi 1307 Barak Baba'nın Öldürülmesi (Alevilerin Görüşü) [www. Ali'nin şehadeti (24 Ocak) 670 İmam Hasan'ın şehadeti (25 Mart) 676 İmam Muhammed Bakır'ın doğumu (16 Aralık) 680 Kerbela Olayı . Muhammed'in vefatı (8 Haziran) 656 Cemel Savaşı (4 Aralık) 656 Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı :657 Sıffin Savaşı (26 Temmuz) 656 Hz. Muhammed'in Hz.com] 47 . Ali ile Musahib olması 623 Hz. Ali'yi atadı (23 Şubat) 632 Peygamberimiz Hz. Ali'nin Hz.ramazankoc.

1516) 1581 Bektaş Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.o.o.o.1628) 1689 Birecikli Seyyid İbrahim Agahi Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.25yıl 1790 Sinoplu Seyyid Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.15yıl 1824 Feyzullah Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1578) 1649 Dimetokalı Elhac Vahdeti Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1609) 1675 Elhac seyyid Mustafa Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1868)S.1834)S.(Posta oturuşu.6yıl [www.21yıl 1835 Merzifonlu Hacı İbrahim Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1689)S.15yıl 1714 Urfalı Es-Seyyid Halil İbrahim Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p. 1512) 1555 Fuzuli'nin Hakka yürümesi 1569 Sersem Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 1326 Şeyh Edebali'nin Hakka yürümesi 1335 Safevi soyunun ceddi Şeyh Safiyüddinin Hakka yürümesi 1360 Elvan Çelebi'nin Hakka yürümesi 1393 Hurufilik'in kurucusu Esterabadlı Fazlullah'ın Hakka yürümesi 1403 Seyyid Nesimi'nin katledilmesi 1441 Rasul Bali'nin Hakka yürümesi (doğ.1808) 1874 Selanikli Hacı Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.1799) S.o.1714)S.1551) 1607 Hasan Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1790) S.1675)S.1813)S.12yıl 1848 Sofyalı Saatçi Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1yıl 1569 Yusuf Bali Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1544) 1588 Resul Bali Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.ramazankoc.1563) 1628 Dimetokalı Karar Halil Baba (Dedebaba)Hakka yürümesi (p.1yıl 1868 Yanbolulu Elhac Ali Turabi Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1569) S.2yıl 1849 Çorumlu Seyyid Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi (1848)S.1473) 1524 Şah İsmail'in Hakka yürümesi (5 Mayıs) 1548 İskender Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1759) S. Mahmut tarafından türbeler dışındaki tüm külliye binalarının yıktırılarak Hacıbektaş Dergahı'na Cami yaptırılması 1828 Veliyettin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1yıl 1846 Vidinli Seyyid hacı Mahmud Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.27yıl 1604 Mürsel Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.26yıl 1685 Abdülkadir Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ. 1569) S.22yıl 1759 Kırımlı Hanzade Mehmet Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.22yıl 1656 Yusuf Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1742) 1826 Yeniçeri Ordusunun Kaldırılması ve Yeniçeri-Bektaşi kıyımı 1827 II.o.1551)Süre:19yıl 1569 Elhac Ahmed Ali Dede (Dedebaba) Hakka yürümesi(p.1846)S.33yıl 1632 Bektaş Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.o.19yıl 1871 Ali Celalettin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.9yıl 1803 Abdüllatif Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.o.1646) 1736 Serezli Hacı Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.o.com] 48 .24yıl 1783 Dimetokalı Seyyid Kara Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1546) 1596 Abdullah Baba(Dimetokalı Ak Abdullah Baba)(Dedebaba) Hakka yürümesi (p.7yıl 1799 Horasanlı Hacı Mehmet Nuri Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1605) 1674 Hüseyin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.o.1835) S.o.1361) 1447 Safevi soyundan Şeyh İbrahim'in Hakka yürümesi ve kardeşi Şeyh Cüneyt'in tarikat reisi olması 1460 Şeyh Cüneyt'in Hakka yürümesi 1487 Şah İsmail'in Erdebil'de doğması (17 Temmuz) 1488 Şah İsmail'in Babası Şeyh Haydar'ın Hakka yürümesi(9 Temmuz) 1502 Şah İsmail'in İran'da Şah ünvanını alması 1511 Şahkulu Baba Tekeli Ayaklanması (9 Nisan) 1514 Çaldıran'da Osmanlı-Safevi Savaşı ve Safevi Ordusu'nun yenilmesi 1516 Balım Sultan'ın Hakka yürümesi (doğ.1566) 1646 Kasım Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1783)S.1628)S.26yıl 1730 Murtaza Ali Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1596)S.1849)S.o.1582) 1667 Zülfikar Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1724) 1813 Kalacıklı Seyyid Halil Hakii Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1772) 1834 Sivaslı Mehmet Nebi Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1649)S.1736)S.o.o.

o.1913)S.7yıl vekaleten.19yıl asaleten=30yıl 1964 Hacıbektaş Dergahı'nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olarak açılması (16 Ağustos) 1966 Birlik Partisi'nin Kurulması (17 Ekim) 1978 Kahramanmaraş Olayları 1980 Çorum olaylarının başlaması (4 Temmuz) 1983 Feyzullah Çınar'In Hakka yürümesi (24 Ekim) 1983 Aşık Daimi'nin Hakka yürümesi (18 Nisan ) 1989 Meluli Baba'nın Hakka yürümesi (14 Kasım) 1993 Sivas Katliamı (2 Temmuz) 1994 Feyzullah Ulusoy'un Hakka yürümesi (18 Mart) 1994 Karacaahmet Sultan Cemevi'nin İstanbul Belediyesince yıkılması (7 Eylül) 1995 Gazi Mahallesi Olayları (12 Mart) 1995 Detroit Bektaşi Dergahı kurucusu Recep Baba’nın Hakka yürümesi (14 Eylül) [www.6yıl 1894 Aşık Veysel'in Doğması (25 Ekim) 1897 Malatyalı Hacı Mehmet Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.28yıl 1913 Hacı Feyzullah Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1897)S.11yıl Arnavutlukta =28yıl 1949 Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Hakka yürümesi (30 Aralık) 1958 Hacıbektaş Dergahı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarıma başlanması 1960 Ali Naci Baykal Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.17yıl Türkiye'de.ramazankoc.o.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 1878 Feyzullah Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1874)S.?)S.o.1862) 1931 Sivas'ta Halk Şairleri Bayramı (5 Kasım) 1937 Dersim Olayları'nın başlaması 1937 Dersim İsyanı'nın Lideri Seyit Rıza'nın İdamı (15 Kasım) 1940 Hacıbektaş Dergahı'nın son Çelebisi Veliyettin Efendi'nin Hakka yürümesi (31 Mayıs) 1941 Salih Niyazi Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p. Cemalettin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.com] 49 .o.o.? 1907 Elhac Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.1879)S.1811) 1879 Konyalı Perişan Hafız Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.11yıl vekaleten.1930)S.o.9yıl asaleten 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı için destek sağlamak üzere Hacıbektaş'ı ziyareti (23 Aralık) 1921 Koçgiri Ayaklanması (6 Mart) 1921 A.

Bütün gayret ve ihtiraslarına rağmen o da siyasî maksadına ulaĢamadı. gerekse Anadolu'da müritlerini çoğaltarak irĢad postundan saltanat tahtına. ġeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü. [ Prof. Ģeyhe olan muhabbetleri aĢırı derecede arttı. Ġran'da Tebriz'in takriben 200 km. 13 yaĢında iken Anadolu'daki müritlerinden teĢkil ettiği bir orduyla. Çaldıran Muharebesi'ne kadar artan bir hızla [www. Anadolu'da nezir ve sadaka namıyla para topluyor ve bu paraları gizli olarak Ġran'a gönderiyorlardı. o gün Ġran'da hâkim olan Akkoyunlulara savaĢ ilân etti ve Akkoyunlu hükümdarını devirerek irĢad postundan saltanat tahtına çıkmaya muvaffak oldu ve Safevîler Devleti'ni kurdu. Bunları Erdebil’e yerleĢtirmiĢti. küçümsenmeyecek kadar büyük bir etki sahasına sahip olmuĢtu.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVÎLĠK NASIL ORTAYA ÇIKMIġTIR?. kendisini Ġran'dan sürdü. gerek Ġran'da. sadaka ve zekâtlarını bile Erdebil'e tahsis ettiler. Ehl-i Sünnet itikadında idiler. s. SĠYASÎ BĠR FIRKA MIDIR? Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Bu esirlerin. bu tarikat ile bağ kuruncaya kadar. ara sıra ziyarete gittiği Erdebil ġeyhi'nin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda. Öyle ki. Hattâ Erdebil'den gönderilen ve Ģeyhin halifesi olarak isimlendirilen Ģahıslar. Osmanlı-Ġran Siyasî Münasebetleri. Bu ġeyh'in asıl maksadı. IV. müritleri çoğalıyordu. Bu çeĢit faaliyetler. Bir süre sonra Timur. Konunun tarihî seyrine baktığımızda Alevîliğin bir tarikat Ģeklinde geliĢmesi Ģöyle olmuĢtur: Timur. Ancak bu arzusuna kavuĢamadan ölünce. harfiyyen yerine getirmeye gayret gösterdiler. yayını.9.Dr. Seri. “Hiçbir dileğim yok. yerine oğlu ġeyh Cüneyd geçti. O da babasının gizli emelini sürdürmeye devam etti. Yerine geçen oğlu ġeyh Haydar da aynı gayeyi takip etti. sh. Walter Hinz. Cev. ġeyh Cüneyd de babasının akıbetine uğradı. Ġstanbul Üniversitesi. Ayrıca bak: Bekir Kütükoğlu. bu tarikata devam edenler Hz.'da Ġran'a gelmiĢ ve yerleĢmiĢtir. Ģeyh. gidip gelmeleri devam etti. Timur. Bunun üzerine ġeyh Cüneyd Anadolu'ya geldi. Ģeyhlikten Ģahlığa geçmekti. doğusunda bir kasabadır. y. X.: Tevfik Bıyıkoğlu.com] 50 . Uzun Hasan ve ġeyh Cüneyd. 7. sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiĢ olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum” dedi. No: 5. Osmanlı-Ġran Siyasî Münasebetleri. aynı zamanda bir "seyyid" ünvanı ile de dolaĢtığı için umudunun fevkinde taraftar topladı[ Erdebil. s. Erdebil tarikatının kurucusu Safiyüddin Ġshak'ın atası Fîruz ġah. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bâyezid'i yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri Ġran'a götürmüĢtü. Bunlara bu özelliklerinden dolayı Alevî denildi. Bununla beraber ġah Ġsmail Anadolu'dan elini çekmedi. Zaman zaman birçok halifeler göndererek Anadolu'daki nüfuzunu kuvvetlendirmek için çalıĢtı. bir kısmı da Erdebil'de kaldı. bu müritler vergi. Nihayet oğlu ġah Ġsmail. Türk Tarih Kurumu yayını. bu vesile ile. babasının ve dedelerinin rüyalarını gerçekleĢtirmeye maalesef muvaffak oldu. Erdebil ġeyhi olarak bilinen (ġah Ġsmail'in dedesi) ġeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. Aslında bu esirlerin büyükleri ve kendileri.y. Anadolu'ya dönen bu müritleriyle iliĢkilerini devam ettirdi. Onun altı yıl süren bu Anadolu ziyareti. tamamen Erdebil tekkesinin emrine girdiler.[Dr. Edebiyat Fak.] Artık Erdebil tekkesi Anadolu'da güçlenmiĢ. Sadece bir Ģeyh değil.] Böylece Erdebil ġeyhi'nin tekkesi gittikçe geniĢliyor. Bunu hisseden o zamanın Ġran hükümdarı CinahĢah. 7].Ali sevgisi ile tamamen boyandılar. Bu tarikatla irtibatlarını yoğunlaĢtırdıktan sonra. Bunların bu fedakârca gayretleri ve karĢılıklı diyalogları. Erdebil ġeyhi'nin tarikatında Hz. Ģeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı. Oradan gelen her emri. Erdebil ġeyhi.Ali muhabbeti esas alındığı için. tarikatına çok mürit kazandırdı. BĠR MEZHEB MĠDĠR. Bunlar zamanla. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bekir Kütükoğlu.ramazankoc.

ġeyh Cüneyd'in müridleri sadece Ġran'lılara inhisar etmemiĢ. bu adamlar gittikleri yerlerde çeĢitli desise ve hilelerle bazı saf insanları kendilerine raptediyorlardı. Buna bir de idarecilerin ihmali eklenince. taraftar-larını artırmak için. Akkoyunlü hükümdarı Uzun Hasan'ın himayesine sığınmıĢ ve onun teveccühünü kazanmıĢtır. Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaĢayan hakiki bir Alevî. Kur'ân-ı Kerim'i de son semavî kitap kabul eder.Ali muhabbetini meslek ve meĢrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI devam etti. ġeyh Cüneyd. Ġbrahim.ramazankoc. s. Sultan Hoca Ali. en son Peygamber. aynı tip ve tarzda elbise giyiyorlardı. yapılan telkinlerin te'siriyle bilâhare ġiîler gibi düĢünmeye baĢlıyorlardı. Sadece babadan oğula intikal eden birtakım telkinlerle iktifa ettiler. Ġran'dan ayrılan ġeyh Cüneyd. Bu ihtilâf neticesinde. kendilerinin dıĢında kalan Müslümanların Ehl-i Beyt'e gerektiği gibi muhabbet beslemedikleri zannına kapıldılar. Ġtikada. pek çok mürid kazanmıĢ ve Ġran'da kendisi ve müridleri siyasî bir tehlike arzedince Karakoyunlular'ın 3. ġeyh Cüneyd.] (Prof. Hz. Bunun neticesi olarak Anadolu'daki müritler. Ġslâmiyetin bir ferdi olarak bilir. adamlarını Anadolu'ya salıyor. orucunu tutmak ve diğer mükellefiyetlerini yerine getirmek kaydı ile.Ali ve Ehl-i Beyt sevgisini ilke edinmenin hiçbir mahzuru yoktur. ibadete ait birçok hükümleri gereği gibi öğrenemediler. Gerçekte Erdebil Ģeyhlerinin seyyidlik ile alakası olmayıp Fîruz ġah neslinden geldiği kesin Ģekilde ortaya konulmuĢtur. Erdebil'de irĢad postuna oturduktan kısa bir müddet sonra. Erdebil tekkesine bağlı Anadolu Türkleri medreseden uzak kaldılar. Ġran'dan çıkartılmıĢlardır. yersiz ithamlar ve ölçüsüz davranıĢlarla. ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır. Dengesiz tartıĢmalar. Böylece Erdebil sofîleriyle Anadolu arasındaki irtibat kesilmiĢ oluyordu. Sadreddin. ġeyh Cüneyd. Bu savaĢtan sonra Ġran'la Osmanlı Devleti arasında kesin sınırlar çizildi. Meliki olan Mirza Cihan ġah zamanında. Gerçek Ģu ki.2) [www. bütün Müslümanlara Kur'an etrafında toplanmayı emretmektedir. ġah ismail'in babasıdır. Kur'an ve Sünnet'in ıĢığında namazını kılmak. Peygamberimizi. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîm'de “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız” buyurmakla. Diğer Müslümanlar ise. zamanla ihtilâfa dönüĢtü. bu evlilikten ġeyh Haydar adlı oğlu doğmuĢtur. Osmanlılardan da pek çok sofîleri kendine celbetmiĢtir. kendini Hz. Onların bu telâkki ve davranıĢları diğer Müslümanlarla aralarında bir soğukluk husule getirdi. Aslında bir Müslümanın veya bir tarikatın Hz. Hattâ öyle ki birbirini tanıyabilmek. Kur'an ıĢığı altına girmek ve O'nu biricik ölçü kabul etmektir. Erdebil tekkesinden aldıkları te'sirle. Diyarbakır'a gelmiĢ. ülfet ve ünsiyet etmek için aynı tarzda konuĢuyorlar. bunlarla yakın alâka kuramadı ve onlara karĢı görevlerini gerektiği gibi yerine getiremediler. Erdebil ġeyhi Safiyüddin'in torunlarından olan ġeyh Cüneyd. Bu soğukluk. seyyidlik iddiasında bulunmuĢ. Aslında sünnî olan Osmanlı sofîleri.com] 51 . [Safiyüddin'den sonra Erdebil tarikatının baĢında. Bu sunî ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu. ġeyh Haydar. Sultan Ali ve ġah Ġsmail bulunmuĢlardır. Faruk Sümer: Safevî Devleti'nin KuruluĢu ve GeliĢmesinde Anadolu Türklerinin Rolü. Kendisini. aradaki soğukluk gittikçe büyüdü ve derin bir ayrılığa dönüĢtü. Diğer sahâbelere tecâvüz etmemek.Ali ahfadından saymıĢtır. Bu tarikatın Anadolu'da kalan mensupları. Uzun Hasan'ın kızkardeĢi ile evlenen ġeyh Cüneyd'in. Anadolu Müslümanları arasında Sünnîlik ve Alevîlik Ģeklinde bir ikilik ortaya çıktı. Bu zât. pirlerin etkisinden gitgide uzaklaĢtılar. ġeyh Cüneyd'in tahrikiyle Akkoyunlular Azerbaycan'a savaĢ açmıĢ ve Azerbaycan'ın alınmasından sonra tekrar Erdebil'e dönen ġeyh Cüneyd irĢad postuna oturarak dinî perde altında si-yasî faaliyetlere baĢlamıĢtır.

baĢlıca iki Gurupa ayrılır: a)-Hasbî (=KarĢılıksız) ve samimî taraftarlar b)-Siyasî taraftarlar. Genelde her gurup. Ġslamiyet içerisinde Hz. Ģiddetli ve acımasız bir biçimde ortaya çıkar. hased. Sebepleri ve hareket noktaları birbirinden farklı birçok fikirler. menfaat." "Ali'yi yalnız mü'minler sever. kıskançlık.Ali'ye iki sebepten dolayı teveccüh göstermiĢlerdir.com] 52 .Resûlüllah (SAV). ayrı bir sebeple Hz. O'nu siyasî mânâda sevenlerdir. Hz.Peygamber'i (SAV) sevmek demektir. her biri." "Ben size iki Ģey bırakıyorum: Kur'an ve Ehl-i Beyt'im.Ali'ye (RA) samimî bir muhabbet ve derin bir saygı göstermektedirler. Bu tespitler çerçevesinde. Ali yanlısı anlamına gelir. hırs. Bu sebeple. mâkuldür. kurtulursunuz" gibi hadîs-i Ģerifleriyle bu iki ciheti tescil ve ilân etmektedir. Hz. kendi maksadını gerçekleĢtirmek için siyasî kütleye güç ve kuvvet katar. Kur'an ve Sünnet çizgisine uygundur. Bunlardan birincisi. Hz. Bilindiği gibi. O'na (RA) Allah için muhabbet göstermiĢlerdir.Ali'yi sevmek. MeĢrudur. Hz. O'na yalnız münafıklar buğzeder. Hz. [www. siyasî faaliyetler içerisinde tarafgirlik. Siyasî taraftarlık Ģekil ve hedefler açısından bir birlik ruhu gösterirken. net ve durudur.Ali'yi sevenler. Hz. Peygamber (SAV)'in emrinden dolayı baĢta Sahâbe-i Kirâm olmak üzere bütün Müslümanlar. siyasî tercih ve taraftarlığın kendine mahsus bir mantık ve bir hedefi vardır. Bunlar arasında ciddî bir hedef birliği yoktur. her siyasî hizip. Dine gölge değil. aynı hedefte birleĢebilir. Bu hasbî taraftarlar. Bunlara yapıĢırsanız. bir yığını andırır. Hz. Ali‟ye taraftarlık gösterirler. Bu iki cihetten kaynaklanan muhabbet. Ali´yi sevenlere Alevi denilmektedir. Ġkincisi.Peygamber (SAV) 'in bu takdirkâr beyanları. gerçek cephesiyle. Ali‟ye (RA) taraftar görünenlere baktığımızda hedef ve gayeleri değiĢik birçok siyasî gruplar görürüz.Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e teveccüh göstermiĢler ve o temiz soyu karĢılıksız olarak sevmiĢlerdir. Bilhassa siyasî tansiyonun yükseldiği zamanlarda. yani gaye ve niyet itibariyle birbirinden farklı ve dağınıktır. siyasî tercih ve tarafgirlikte.Ali'nin (RA) Ehl-i Beyt silsilesinin temsilcisi olmasıdır. Hz. Birincisi Ali'nin yüksek kemalâtı ve üstün meziyetleridir. O'nun kemâlâtına bir hüccet ve delil teĢkil eder. Ali de onun dostudur. kin. Bu mânâda Hz. Hz. vesile olmaktadır. Hz. soy-sop taraftarlığı gibi hisler. Siyasi taraftarlar. Bu muhabbet safî. Ġkinci Gurup taraftarlar ise. Ali taraftarı. Kaynağı: dini ve dinin emirlerini koruma gayretidir. rekabet.ramazankoc. gelecekte ortaya çıkacak fitne ve fesatlarda. Hz.Ali'yi (RA) ümmet nazarında ithamlardan korumak için O'nun iyiliklerini ve meziyetlerini önemle nazara vermekte: "Ben kimin dostu isem. Müslümanlar o silsilenin baĢı olan Hz. guruplar mevcuttur. Toplumsal bünyede bir çatıĢma iklimine girilir. Fıtrî ve samimîdir. dini sevmek.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVĠLĠK NE DEMEKTĠR ? Alevi kelimesi Hz. fikrî ve hissî bir uyum bulunmaz. Bu yığında farklı keyfiyette hizipler.

Bu fitne. Onlara göre. Bu sevgi. erkekler dizlerini ve sırtlarını döverek içlerini boşaltırlar.Ali (RA) bir ordu hazırlayarak Haricîlerin üzerine yürüdü ve onlara Nehrevan'da büyük kayıplar verdirdi. dinî toplantılarda. etkisini sürekli olarak göstermektedir. karanlık fikirli ve karanlık ruhlu insanlardı. Yahudilerin.Ali'ye karşı çıkarak O'nun ordusundan ayrıldılar. sert ve acımasızca davranmaya şevketti. Diğer taraftan. saltanatlarını Arap milliyetçiliği üzerine bina ettiler. Hakem Olayında Hz. Hz. yalancı. bu hâdiseden sonra. Hz.Ali'yi (RA) taşkın ve ölçüsüz bir surette sevdikleri halde. hileci. Ağlama Duvarı karşısına geçip ağlamaları gibi. Bu törenler. Bunların ekserisi bedevî idi. maharetle yoğuran ağıtlar yakılır. Bu tipler.Ali'nin (RA) siyasî taraftarları içinde birinci grubu.Ali'nin (RA) ordusundan huruç ettikleri (ayrıldıkları) için kendilerine "Haricîler" ismi verildi. Müslümanlar arasında fitne çıkartıyor. Bu grup. Hz. Dördüncü Grup: Bu grubu İranlılar teşkil eder.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu gruplar ana hatlarıyla 5’e ayrılır: Birinci Grup: Hz. Emevîlerin bu ölçüsüz ve mes'uliyetsiz icraatlarından rahatsız olan diğer kabile ve aşiretler onlardan intikam almak için Hz. Irkçılığın. Müslümanları birbirilerine düşürüp ayrılık çıkarmaktı. Emevî saltanatındaki aşırı israf ve debdebe de ikinci huzursuzluk kaynağı oldu.Ali (RA) hakemi kabul etmekle dinden çıkmıştı. sahtekâr.Ali'nin hakemi kabul etmesini küfür olarak algıladılar ve O'nu (RA) çok ağır bir şekilde itham ettiler. sürekli sapık fikirler üretiyorlardı.Ali (RA) ve Ehl-i Beyt sevgisi İranlılarda ekseriyet itibariyle çok farklı bir şekilde tezahür etmiştir. "dinde mutaassıp. “Münafıklar ve Yahudi dönmeleri” idi.Hasan ve Hz. siyaset sahasından itikat sahasına indiği için. düğün ve şenliklerde. Halkın içinde sûret-i haktan gözüküyor. [www. Bilindiği gibi. O'nun en büyük ve amansız düşmanı kesilmişlerdir. Bu grubun İslâm dünyasında yapmış olduğu ihanetin boyutları çok derindir. bu vesile ile ruhlarda ve kalplerde intikam hisleri yeniden ihya edilir ve halkın şuuraltına pompalanır. İçlerinde sahâbeden hiç kimse yoktu. Hz.com] 53 . inanç ve itikatları sarsmak.Ali'ye muhabbet ve Evlâd-ı Resul sevgisi gibi masum bir fikrin altında gerçek yüzlerini gizliyorlardı. Bunlar Sıffîn savaşından sonra. adalet ve hakperestliği yıkma ve bozma karakteri. bu facialar bahane edilerek sahâbelere devamlı kin ve düşmanlık beslenmektedir. bilhassa Muharrem ayında sıklaştırılır. ölçüsüz ve dengesiz insanlardı. bu ölçüsüz sevgi. Hakem Hâdisesine kadar Hz. iki yüzlü. aşırı ve ölçüsüzdür. İkinci Grup : Hz. Bu ise. akli muhakemede noksan" insanlar teşkil ediyordu. Üçüncü Grup: Emevîlerin ırkçı idarelerinden rahatsız olarak Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin yanında yer alan taifelerdir. Muharrem ayında acılı bir destana döner . İranlılar da Muharrem ayında bir matem havasına girerler. İslâmî ölçülerde oldukça taşkın ve mutaassıp ve o derecede dar görüşlü. Bu birinci grup. kadınlar hıçkırık ve figanlarla. Öyle ki bugün dahi İran'da. bir kısım Mü'minlerin inançlarında kapatılması zor gedikler açmıştır. İslâmiyet'i içten yıkmak.Ali'nin (RA) taraftarları içinde ikinci grup. Hz. Haricîlerin ortaya çıkması ile İslâm tarihinde yeni bir fitne ve fesat grubu teşekkül ediyordu. günlük hayatta.Hüseyin'e taraftarlık gösterdi ve Onların ordusunda yer aldılar. Emevîleri diğer kavimlere karşı gayet katı.ramazankoc. Hz. Bunların gayesi. İran'da din. Sazlı sözlü toplantılarda 14 asır önce Ehl-i Beyt'in başına gelen o elîm facialar için gözyaşı dökülmekte. Emevîler başa geçince. sair kavimlerde rahatsızlık meydana getirdi. kin ve intikamı birlikte.İnançla. Bunlar. Kur'an ve Sünnet'in düsturları haricinde. icraatlarında birinci derecede ırkçılığı esas aldılar.

genelde İslâm'dan intikam almak için. inançları İslâm'ın karşısında eridiği ve kendileri de toplum karşısında eski itibarlarını kaybettikleri için.ramazankoc. Aleviliğin özünü tanıma gibi bir nedene dayanmıyordu. Ancak bazı art niyetli kimseler Aleviliği Ġslam‟dan ayırmaya çabalamıĢlardır. Bunlar.com] 54 . etnik farklılık inancın kültürel yapısına etki etmiĢtir. Mecusî reis ve ruhânîler. İran ırkının üstünlüğünü kabul eden ırkçılar ise. Alevilik bilincinden yoksun Alevi kitlelerin beynini karıĢtırdılar. Alevilik Ġslami bir inançtır. Ehlibeytten soyutlayarak kendi “etnik dini” yapmak istediler. On Ġki Ġmamlardan. İslâm'ı içten yıkmanın plânlarını yaptılar ve bu gaye etrafında birleştiler. İran'daki ırkçılar ve eski saltanat hanedanının mensupları dır. zahiren ve şeklen İslâm oldular. her halükârda İslâm'dan intikam almanın fırsatını kolluyorlardı.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Beşinci Grup: Bu grup üç zihniyetin taraftarlarından teşekkül etmiştir. Bunun sonucunda bazı art niyetli kimseler Aleviliği ġamanizm veya ZerdüĢtlük olarak görmeye baĢladılar. Bu üç zihniyetin mensupları. Etkilenme alt boyutlarda kalmıĢ ve bu haliyle de bir zenginlik olarak değer kazanmıĢtır. köle olarak baktıkları ve çıplak telâkki ettikleri bedevi Arapların. Ali'den. Ancak bu kültürel birer motif olan öğeleri bütünlüklü bir inanç olan Aleviliğin esası olarak göstermek art niyetlilikten baĢka bir Ģey değildir. Her Ģeyi etnik kimliğe bağlamak. Hanedan mensupları ise. Ve bu yolla Aleviliği Hz. binlerce yıllık saltanat ve övgüleri İslâm ile yerle bir olduğundan. Seksenli yılların ortasından itibaren çeĢitli ideolojik politik grupların Aleviliğe ve Alevilere ilgisi arttı. Ancak bu etki hiç bir zaman inancın merkezini etkilememiĢtir. İran'daki mecusî dininin reis ve ruhanîleri. etnik politikalarına bir dayanak bulmak isteyen akımlar Alevi inancındaki bazı olguları ġamanizme ve ZerdüĢtlüğe bağladılar. Çoğu kez coğrafi farklılık. Bu ilgi elbette Alevi toplumunun geleceğini inĢa etme. ġamanizm ve ZerdüĢtlükte bulunan ve günümüz Alevi kültür yapısı içinde birer “kırıntı” olarak kabul edilen bazı benzerlikleri Aleviliği farklı yönlere çekmek için kullanmak haksızlıktır. bugün kendilerine hükmetmelerini asla hazmedemiyorlardı. Bunun içinde yazılı kaynaklardan yoksun. [www. Aleviliği ve Alevileri kendi ideolojik yapıları için bir arka bahçe olarak hazırlamaktı. Bu ilginin asıl sebebi kendi dar ideolojik-politik çıkarlarına bir zemin hazırlamak. Elbette Alevi inanç sistemi kültürel anlamda eski Orta Asya ve Mezopotamya inançları olan ġamanizm ve ZerdüĢtlükten bazı öğeler almıĢtır. İslâm kültürü ile eski örf ve âdetlerinin bir anda sökülüp atılmasından son derece rahatsızdılar. Her inanç diğer inançlardan etkilenmiĢtir.

öteki sahâbîlerin önüne geçirdikleri için Alevî. Ali ile bu kadar önemli bir konunun istişare edilmemiş olması bir eksiklik sayılabilir. imametin onun soyundan dışarı çıkmayacağına inanan ve onu diğer sahâbeden üstün gören zümrelerin başlattığı fikir ve siyasî kavgalarla ortaya çıkan" hareketin genel adıdır. Onun ailesine yapılan haksızlığa ve zulme karşıdırlar ve tarih içinde de karşı olmuşlardır. inancı bakımından. Ebû Bekir. [www. Üstelik. Allah Resulü'nün cenaze işleriyle uğraşması yüzünden.a). Ömer'le Hz. Peygamber. Hz. Hz.a. Ali'nin soyundan gelen.a. Ebû Bekr'i geçirmiştir. Ömer ve Osman'ın işbaşına getirilişini batıl saydılar. Alevîliğin ifade ettiği katılıktan daha mûtedîl bir kelimedir ve İslâm âlimleri Alevîlik için Şia'dan farklı olarak 'Râfıza' 'Ravâfız' tabirlerini kullanırlar. Muhammed (s. halifelikte Hz. Ömer gibi diğer büyük Sahâbîler hakkında da söylemiştir. ister gizlice. Ancak. Onun bütün işlerine bakardı. Ali'ye uyup onun Kuran'daki nâs ve Resulullah (s. Müslümanlar.ramazankoc. Diğer yandan Hz. Peygamber'in tabii olarak varisiydi. Nitekim daha sonra Hz. Alevîler Hz. ister açıkça. Meselâ. buna taraftar olanlara da 'tarafını tutan' anlamında "Şia" denilmiştir. Ali taraflısı anlamında "Alevî" tabiri kullanıldı. Bu fikir ve harekete katılanlar. Ahmed b.)'in amcasının oğlu ve damadıdır. Peygamber'den sonra halîfe olarak Hz. İslam'ı ilk kabul eden kimsedir. Hanbel (rh. Peygamber'in. Hz. Ebû Bekir bile sonradan katılmıştı.) Ali'ye olan sevgisini ve güvenini bildirerek. Ensâr'ın hilâfet konusunu müzâkere etmekte olduğu topluluğa Hz. İslâm savaşlarının kahramanıydı. Fakat. Bu çok önemli meselede yanlış bir adımın atılması endişesi ve işin kısa sürede çözülmesi zarûreti. Yaşadığı sürece Hz. Hz. Ali'ye (r.com] 55 . Peygamber'in sünnetine aykırı görerek bununla savaşmayı dinî bir görev kabul ettiler. Peygamber'den sonra Ebû Bekir'e beyat etmekle. Hz. hastalandığında imamlığa Hz. Muhammed'in en yakın yardımcısıydı.) uydukları ve onu. Allah Resulü benzer sözleri Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVĠLĠK NEDĠR ? HAMDİ DÖNDÜREN Dördüncü halife Hz. sahâbenin Hz.a. Ali'yi tanıyanlara. Hz. Ebû Bekir lehine yapılmasını gerekli kılmıştır. kendisinden sonra Müslümanların başına kimin geçeceğini isim vererek belirtmeden bu dünyadan ayrılmıştır. Hz. Ali'nin hakkının yendiğini. Bu yüzden onlar. onu diğer sahâbeden ve diğer üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. halîfe seçimi sırasında hazır bulunamayan Hz.a. Ebû Bekir'in halife seçildiği sırada yapılan konuşma ve müzâkerelerde bu hadîsin söz konusu edilmesi gerekirdi.s. Ali'ye mensup. onun kendisinden sonra halîfe olacağına işaret etmiştir. İslâm tarihinde Hz. Çünkü ashâb-ı kîrâm.)'ın vasiyetiyle imamlığa tayin edildiğini ileri süren. Ancak. Yani bunu şerîat kurallarına ve Hz. "Ehlü's-Sünne ve'-l Hadîs" taraftarlarının Hz. Alevîlik düşüncesi.s. Ali hakkında söyledikleri ve Ali'nin üstünlükleri doğru olmakla birlikte. Peygamber'den işittiğini nakletmekten çekinmeyecek derecede üstün mezîyetlere sahiptir. Alevîlik. Böyle bir hadîs olsaydı. O. seçimin Hz. Ehl-i Beyt denen 'Ali ve ailesini' öteki Ashâb-ı Kîram'dan ve Allah Resulü'nün öteki halîfelerinden ayırmadan severler. Ali'nin hilâfette hak sahibi olduğunu şu sebeplere dayandırırlar: Ali. Muhammed (s. İslâm'a aykırı hareket ettiği iddiasını yansıtır. Ebû Bekir ve Hz. kendi aleyhine bile olsa.s. Ali de Ebû Bekir'e bey'at etmiştir. Şia.

"İsmâiliye" veya "Yedi İmam" mezhebini oluşturmuştur. Çünkü onlar. taraftarı" olduğunu ifade etmektedir. Ali daha hayatta iken San'alı bir Yahudi olan İbn Sebe'nin telkini ile başlamıştır. Ömer el-Faruk'a (r. Kûfe'de ve Basra'da birçok ihtilâlleri.) ve Osman Zünnureyn (r. Irak. bütün Müslümanları temsil edemezlerdi. dünü. zaman içinde parçalanmış ve sayısı yüze varan tarîkatlara ve yollara ayrılmıştır. Câferîlerle. yeryüzünde Allah'ın hâkimiyetini istediklerini haykıran Ca'feriyye ve Zeydiye kollarına bağlı Müslümanlarla karıştırmamak gerekir. ibâhaya.a. Cebel-i Dürûz'da Lübnan'da yaşamakta olan "Dürzîlik"le daha birçok fırka ve mezhepler Batınîlikten doğmuştur. Câferî Müslümanları Şia içerisinde incelerken. Allah'ın Ali'nin varlığında. onun bir ilâh-insan olduğunu söyleyenler bile çıktı. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi. insan suretinde görünüş alanına çıktığını. Ömer İbn-i Abdulaziz'in hilâfetine kadar cuma hutbelerinde Ali İbn Ebî Tâlib'e (r. özellikle Kerbelâ olayı Hz. Ali İbn Ebi Talib hakkında düşmanlık eseri bırakmamışlardır. ölmediğini ve kıyamet gününden önce çıkarak dünyada adaleti sağlayacağını öne sürdüler. Bundan sonra Ali'nin ve soyunun. Ebû Mansur el-İclî. Ali'nin mehdi olduğunu. Ali'nin ölümünden sonraki gelişmeler. Nusayr de bu arada bugün Suriye. sonra Mısır'da Fâtımî halifeliğini vücûda getirmişlerdir. Batınîlik adı verilen bu mezhep Yemen'de kökleşmiş.a. Bu ifrata sebep olan Emevilerdi.) ve ehl-i beytine hakaret edilir ve lânetler okunurdu.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Muhammed (s. Horasanlı Ebû Müslim gibi Ali ile aile bağı bulunmayan ve sadece taraftarlık yapan birtakım yabancıların öncülük ettiği tenâsüha.). İran. Lübnan ve Adana yöresinde sâlikleri bulunan "Nusayrîlik"i kurmuştur. Sonraları Şia (Şiîlik) adını alan ve daha çok [www. Hz. İmam Câfer'in lânetlemesine uğrayan Ebî Mansur el-İclî ile Ebû'l-Hattâb'ın ekolü. Ancak bunları İmam Ebu Câ'fer es-Sâdık'ın içtihatlarıyla amel eden ve Müslümanlarla aralarında bir fark görmediklerini söyleyen.ramazankoc.a. Bunlar "sebeîler"dir. imamı bilmekten ibaret bulunduğuna inanan birçok Alevî kolları meydana çıkmıştır.)'e ve daha pek çok ashâb-ı kirâm'a buğz ve düşmanlık taşıyan fikirlerle dolu bir tarîkat görünümündedir. İslâm tarihinde bu görüşü ve inancı daha da ileri götürerek. farzları terketmenin caiz olduğuna ve imanın. Emeviler devrinde. Bu anlamda Şia. Alevî topluluğun siyasî bir görüş çevresinde toplanmasına yol açtı. diğer halifelerde bulunmayan ilâhî nitelikler ve özellikler olduğuna inanıyorlar. Ali'de.com] 56 . Alevîlik. Mağrip'te önce "Alevî Hükûmeti"ni. Horasan ve Türkistan'a kol atmış ve batıda Endülüs'e kadar yayılmıştır. Alevîlerden Gulât olanlar yani aşırı gidenler Hz. Dağınık Alevî kollarını birleştiren Câ'fer es-Sâdık'a bir aralık gidip gelen ve inanışlarında İslâm'a aykırı şeyler bulunduğu için kovulan. Ne Resulullah'ın üç halifesi ne de Ashâb-ı Kirâm. Aynı tavrı İmam-ı Â'zam da takınarak Abbasîlere karşı İmam Zeyd'i desteklemiştir.a. hatta İbn Sem'an.)' in ailesine hak ettikleri muhabbeti gösterdikleri ve Ali İbn Ebî Tâlib'in (r. Lübnan ve Suriye'deki Dürzî ve Nusayrîlerden ayırt etmek gerekir. Ebu'l-Hattâb. Onların bu yanlış hareketleri öteki Müslümanları bağlamazdı.s. bugün Anadolu'da yaşayan Alevîler'den. İslâm'da ilk dînî ayrılık hareketini teşkil eden ilk Alevîlik.a.) haklarını tanıdıkları için "Ali'nin 'şiası. Hz. hatta kuzey Afrika ve Mısır'da uzun yıllar hüküm süren Fâtımîlerden. Muhammed b.a. Ebû Bekr es-Sıddık'a (r. îtikâdî ve siyasî bir mezhep olarak kabul edilirken. bugünü ve îman-amel ilişkisiyle göz önüne almak ve ona göre değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. Zeydîleri Alevîliğin diğer kolları olan Batînîler. Karmatîler. Hele hilâfet konusundaki olayları göze alarak öteki. Müslümanları zalim görmek ve göstermek haksızlıktır ve haktan sapmadır. Bu mezhepten olanlar Bahreyn'de ve Ahsâ'da Karmatiyye mezhep ve hükümetini. Alevîlik.

Bu inanca. dövünür. Prof. sadece Batınîlik'in devamı değildir. Şiîlik. Nevrûz. toplantıları bulunmaktadır. İran'da olduğu gibi Anadolu'da da daha çok şiir ve edebiyatla yayılmıştır. Muharrem günü kutsal olup. Bunlardan Nesimî ve Fuzûlî dışındakiler tam batinîdirler. Onda "tenâsüh". yüzyılda Anadolu'nun fikir hayatında Orta Asya'dan ve Horasan'dan göçen bilgin ve mutasavvıfların derin etkileri olmuştur. Hayderî gibi Türk tarikatlarının. Bu tarihi kökenlere dayanan Alevîlik günümüzde varlığını sürdürmektedir. Özel zikirler yapılır. "hulûl". özel anma törenleri düzenler. İslâm ordusunun doğuya doğru ilerlediğini gören İran. bağımsızlığını kaybedeceğini anlayınca. genellikle kutsal kabul edilir ve törenler düzenlenir .ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI İran'da gelişen Alevî mezhebinin özünü besleyen bu olaylar zinciri oldu. Cem âyininin küçüğüne "dernek" denir. Peygamber. içkili olur. Kul Himmet. Hz. Hurûfiliğin. Pîr Sultan Abdal. hem bahar bayramı. ağlar. Yeminî ve Virânî'dir. Şiîler o gün. Bu toplantılar sazlısözlü. Türk şölenlerini andıran âyinler de görülür. matem günü kabul edilir. Vücûdiyye ve Dehriyye inançlarının karıştığı. Anadolu Alevîliği ise.Dr. bir başka kolu doğdu. "ibâha" ve bir çeşit "iştirak" ilkeleriyle birlikte.ramazankoc. bazı Türk gelenek ve göreneklerinin ve halk şiirinin yaşadığı bir dünyadır. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edildiği 10. Fuzûlî. Ali. ruhun bedenden bedene geçişini (tenâsüh) kabul eden Hind inançları da yine İran etkisiyle karıştı. Bu arada Harezm'li göçmenler. Kalenderî. hem de Hz. Bu kolların hepsinde Hz. Ayrıca cem'âyininden başka "görgü âyini". Hz. Hatâî. Töreni yöneten dede tarafından bir sure veya ayet okunur. Bu tören cuma günleri düzenlenir. Nesimî. köylere varıncaya kadar Anadolu'nun dînî havasının değişmesine yol açmışlardır. İslâm'ın içinde doğan ve gelişen Hz. Alevîlerin büyük tanıdığı yedi şair. canlardan birinin diğerini şikâyeti hâlinde "sorgu âyini" düzenlenir. Kızılbaş ve Bektâşîler bu günün acısını çeker. Alevî inancı bu yeni ad altında hızla gelişti. Yollarını müstakil bir dîn ekolü ve İslâmiyet'in esası kabul eden Alevîler. XIII. Hamdi DÖNDÜREN [www. fakat dövünmezler. Oniki İmam ve Hacı Bektaş Velî'yi kendi yorumcu ve düşünürleri sayarlar. Ali taraftarlığını eski dîn ve siyasetleriyle kaynaştırarak benimsedi. Alevî törenlerinin en büyüğü kadınların da katıldığı "cem âyini"dir.com] 57 . Alevîlik. Bundan Alevîliğin. Ali'nin doğum günü sayıldığı için. Yesevî. yakınırlar. Bektâşîlik ve Kızılbaşlık gibi Alevî kollarının özel törenleri.

gidip gelmeleri devam etti Hattâ Erdebil'den gönderilen ve şeyhin “halifesi” olarak isimlendirilen şahıslar. Ehl-i Sünnet inanışında idiler Bu tarikatla irtibatlarını yoğunlaştırdıktan sonra. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'ı yendikten sonra Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü Bunları Erdebil'e yerleştirmişti Bunlar zamanla. yerine oğlu Şeyh Cüneyd geçti O da babasının gizli emelini sürdürmeye devam etti Bunu hisseden o zamanın İran hükümdarı Cinahşah. şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı Bu esirler. tarikatına çok mürit kazandırdı Sadece bir şeyh değil.ramazankoc. Anadolu'da “nezir” ve “sadaka” namıyla para topluyor ve bu paraları gizli olarak İran'a gönderiyorlardı Böylece Erdebil Şeyhi'nin tekkesi gittikçe genişliyor. bu müritler vergi. şeyh. aynı zamanda bir “seyyid” unvanı ile de dolaştığı için beklediğinin çok üstünde taraftar topladı Artık Erdebil tekkesi Anadolu'da güçlenmiş. tamamen Erdebil tekkesinin emrine girdiler Oradan gelen her emri. Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi Erdebil Şeyhi'nin tarikatında “Hz Ali muhabbeti” esas alındığı için. harfiyen yerine getirmeye gayret gösterdiler Öyle ki. Şah İsmail‟in dedesi olan ve Erdebil Şeyhi olarak ta bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar Bir süre sonra Timur. sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum ” dedi Timur. bir kısmı da Erdebil'de kaldı Erdebil Şeyhi. sadaka ve zekâtlarını bile Erdebil'e tahsis ettiler Bunların bu fedakârane gayretleri ve karşılıklı diyalogları. şeyhlikten şahlığa geçmekti Ancak bu arzusuna nâil olamadan ölünce. kendisini İran'dan sürdü Bunun üzerine Şeyh Cüneyd Anadolu'ya geldi Onun altı yıl süren bu Anadolu ziyareti. şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyâdeleştirdiler Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü.com] 58 . bu tarikat ile bağ kuruncaya kadar. bu vesile ile. gerek İran'da.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVĠLĠK NEDĠR MEHMET KIRKINCI Alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır Meselenin tarihi seyrine baktığımızda Alevîliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur: Timur. küçümsenmeyecek kadar büyük bir etki sahasına sahip olmuştu Şeyh Cüneyd de babasının âkıbetine uğradı Yerine geçen oğlu Şeyh Haydar da aynı gayeyi takip etti Bütün gayret ve ihtiraslarına rağmen o da siyasî amacına eremedi Nihayet oğlu Şah İsmail. ara sıra ziyarete gittiği Erdebil Şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda. “Hiçbir dileğim yok. müritleri çoğalıyordu Bu Şeyh'in asıl amacı. bu tarikata devam edenler Hz Ali sevgisi ile tamamen boyandılar Bunlara bu niteliklerinden dolayı “Alevî” denildi Aslında bu esirlerin ecdatları ve kendileri. babasının ve dedelerinin rüyalarını gerçekleştirmeye maalesef muvaffak oldu 13 yaşında iken [www. gerekse Anadolu'da müritlerini çoğaltarak irşat postundan saltanat tahtına.

itikada. ibadete. bütün Müslümanların Kur'an etrafında toplanmasını emretmektedir Müslümanların birlik ve beraberlikleri ancak böylece temin edilebilir. ayrılıklar O'nun prensipleriyle ortadan kaldırılabilir Her türlü hurafe ve safsatalardan ancak böylece uzak kalınabilir Evet. Kur'an. Kur'an'ın ışığı altına girmek ve O'nu yegâne ölçü kabul etmektir Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de. Kitap ve Sünnet'i bilen ve gereği gibi yaşayan hakikî bir Alevî. kendilerinin dışında kalan Müslümanları Ehl-i Beyt'e gerektiği gibi muhabbet beslemedikleri zannına kapıldılar Onların bu anlayış ve davranışları diğer Müslümanlarla aralarında bir soğukluk ortaya çıkardı Bu soğukluk. zamanla ayrılığa dönüştü Bu ayrılık sonucunda. bizzat Allah-ü Teâlâ tarafından gönderilmiş mukaddes bir kitaptır İnsanın dünyevî ve uhrevî saadetini gösterecek ve olgunlaştıracak olan O'dur O.ramazankoc. bütün Müslümanlar. ait birçok hükümleri gereği gibi öğrenemediler Sadece babadan oğula intikal eden birtakım telkinlerle yetindiler Diğer Müslümanlar ise. çirkin bulup reddettiği Her şey ise uydurmadır O'nun tesis ettiği İslâmîyet köhne hurafeleri. Peygamberimizi. orucunu tutmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydı ile. bunlarla yakın alâka kuramadı ve onlara karşı görevlerini lâyıkıyla yerine getiremediler Ölçüsüz tartışmalar.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Anadolu'daki müritlerinden teşkil ettiği bir orduyla. Erdebil tekkesine bağlı Anadolu Türkleri medreseden uzak kaldıkları için. O'nun terazisiyle tartacaklardır Kur'an ayetlerinin Allah'a ait beyanları her insanı ikna edecek bir kuvvettedir Sıradan halk. İslâmîyet‟in bir ferdi olarak bilir. en son Peygamber. ancak Allah-ü Teâlâ'yı ma'bûd olarak tanır Kendisini. Kur'an ve Sünnet'in ışığında namazını kılmak.com] 59 . bilim adamları da fesahat ve belagatına hayrandır “Kalpler O'nun [www. harama. Kur'an'a iman ve onun gereği ile amel etmektir Çünkü. ubudiyet ve kulluğa. aradaki soğukluk gittikçe büyüdü ve derin bir ayrılığa dönüştü Buna bir de idarecilerin ihmali eklenince. Çaldıran Muharebesi'ne kadar artan bir hızla devam etti Bu muharebeden sonra İran'la Osmanlı Devleti arasında kesin hudutlar çizildi Böylece Erdebil sofileriyle Anadolu arasındaki irtibat kesilmiş oluyordu Bunun neticesi olarak Anadolu'daki müritler. hakikate ermenin tek yolu. rezalet ve fuhşiyatı şiddetle reddeder Şu halde. pirlerin tesirinden gitgide uzaklaştılar Bu tarikatın Anadolu'da kalan mensupları. o gün İran'da hâkim olan Akkoyunlulara harp ilân etti ve Akkoyunlu hükümdarını devirerek irşat postundan saltanat tahtına çıkmaya muvaffak oldu ve Safeviler Devleti'ni kurdu Bununla beraber Şah İsmail Anadolu'dan elini çekmedi Zaman zaman birçok halifeler göndererek Anadolu'daki nüfûzunu kuvvetlendirmek için çalıştı Bu çeşit faaliyetler. zikre. Anadolu Müslümanları arasında Sünnîlik ve Alevîlik şeklinde bir ikilik ortaya çıktı Aslında bir Müslüman‟ın veya bir tarikatın Hz Ali muhabbetini meslek ve meşrebine esas almasının dinen hiçbir mahzuru yoktur Diğer sahabelere tecâvüz etmemek. Erdebil tekkesinden aldıkları tesirle. insanlığı mutlak hayır ve hakikate sevk etmek için. Hakk'ı bulmanın. helâle. batıl inanışları. O'nun beyanının sadeliğine meftûn. muhabbete ait kutsî hakikatleri. ibadete. insanı iman ve tevhide. “Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız ” buyurmakla. Kur'ân-ı Kerîm'i de son semavî kitap kabul eder Bu sun‟î ayrılığın ortadan kalkmasının tek yolu. ahlâka. Hz Ali ve Ehl-i Beyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir mahzuru yoktur Gerçek şu ki. İtikada. kardeşlik ve sevgiye davet eder İman ve salih amele ait ölçülerin en güzelini O vazetmiştir İslâmîyet ancak ve ancak O'nun ölçüleriyle yapılanmıştır O'nun sarsılmaz ve muhteşem kurallarının dışında hiçbir hakikat yoktur ve aranılmaz O'nun güzel görüp tasdik ettiği Her şey hakikat. fikre. yersiz tenkitler ve davranışlarla.

hakikatini ve o âlemde nelerin makbul. imanın birinci rüknü olan “Allah'a iman”ı bizlere ders verdiği gibi. o halde bir Müslüman beşerî her fikri. kadere (hayır ve şerri O'nun yarattığına) iman” etmeyi de ders verir Bir insan. ahirete. nelerin merdut olduğunu. nasıl inanmakla iman dairesine gireceğini ve hangi amelleri işleyip nelerden çekinerek İslâm dairesinde kalacağını yine bu iki esastan. 9) Bir fende terakki etmek için. her inancı. inanma ihtiyacını O'nunla karşılarlar. insanları tefekküre teşvik etmiş ve bunun ölçülerini aklın eline vermiştir İnsanlar ancak O'nun ders verdiği ölçülerle kâinat Kitabı'nı okuyabilmişler ve O'ndaki gizli hakikatlerini keşfedip Hâliklarını. hangi hâl ve tavırların Cenâb-ı Hakk'ın rızasını. yâni Kur‟an ve Sünnet'ten öğrenecektir Madem ki. Kur'an da maneviyat âlemini aydınlatmak için nazil olmuştur Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Gerçekten bu Kur'an. hak ve hakikati bulmak için de. hangilerinin de gazabını celp edeceğini. semavî kitaplara. neyin doğru olduğunu yine Allah'ın Kitabı ve O'nun sevgili Peygamberinden (s a v) öğrenecektir Her Müslüman. bu emir ve yasaklara harfiyen uymakla kâmil bir Müslüman olur kaynak: Mehmet Kırkıncı . kendi inanç ve ibadet dünyasını. insanları en doğru yola götürür ” (İsrâ.Alevilik Nedir [www. Mabûtlarını bulabilmişlerdir O. o fennin kanunlarına uymak bir zaruret olduğu gibi. dünyadaki görevinin ne olduğunu. O'na uymakla kemâle ererler Kur'an. nereye gittiğini. madde âlemini aydınlattığı gibi. neyin hak. insan Cenâb-ı Hakk'ın zâtını. bütün Müslümanların ölçüsü Kur'an ve Sünnet'tir. Allah-ü Teâlâ'nın bütün emir ve yasaklarından ibaret olan İslâmîyet‟i müminlere talim etmiştir Bir mümin. neyin batıl ve neyin hata. her itikadı Kur'an'a ve O'nun birinci derecede tefsiri olan Hadîs-i şeriflere göre değerlendirecek ve muvazene edecektir Kur'ân-ı Azimüşşân. sıfatlarını ancak Kur'an'ın ve Sünnet'in irşadıyla bilebilir Nereden gelip. “melâikelere.com] 60 . gideceği ahiret âleminin mahiyetini. Kur'ân ve Sünnet'in düsturlarını rehber kabul etmek son derece gereklidir Evet. her iddiayı.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI zikriyle tatmin olur ” ve her seviyedeki fikir erbabı. ancak bu iki vesile ile anlayabilir Hangi fiil ve hareketlerin. peygamberlere. ancak iman hakikatlerine Kur'an'ın bildirdiği gibi iman etmekle mümin olur Hem Kur'ân-ı Kerim.ramazankoc. hayatın karanlık ve fırtınalı yollarını aydınlatmak için aklın eline verilen bir ilâhi meşaledir Güneş. bu iki hakikatin rehberliğinde gerçekleştirmekle sorumludur Nelere.

yerleşik düzene geçtikten sonra zelzele. Ali gibi düşünmeyi ve Ali gibi yaşamaya çalışmayı ifade eder. Bender'e göre Alevîliğin kurucusu Kürt serdarı Ebû Müslim Horasânî'dir. Kökeni İslam'dan çok öncelere dayanır. Nesimi Kürt düşünürlerdir ve Alevîlikte önemli isimlerdir. Bir diğeri ise Kürt düşünürü Ebu'lVefa'dır. Hüda.com] 61 . Mezopotamya bölgelerindeki bazı din ve özgün bir inanç ve yaşam biçimi olduğunu söylemiştir. Bu din. Zerdüştîlikten aldığı inançları Alevîlik adı altında taşıyagelmiştir. su baskını gibi afetlerin doğaüstü güçler tarafından ceza olarak verildiğini düşünmüş ve tanrı fikrini yaratmıştır. Alevîlik .ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVİLİKLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER 1. Oysa Alevî ibadetler ile İslam'daki ibadetler karşılaştırıldığında görülecekti ki Alevîlik İslam dışı bir dindir. Ali taraftarı demek olan bu terim Türkiye dışında Şia ve Şiî terimleriyle aynı anlamdadır. 2. İkinci evre 1487-1524'te Şah İsmail Hataî. sorumlu tutması ve elçiler göndermesiyle başlar. günah tanımı. kıyamet. İnsanlık ilk dönemlerde çiçek. Eğer Alevîlik Türkler'e özgü bir felsefe olsaydı Selçuklu hükümdarı II. bunlardan bazılarıdır.Baba İshak. Kürt halkı İslam ortaya çıkıncaya kadar bu dine bağlı kalmıştır. ayin-i cem. Saru Saltık. 3. kuş gibi totemlere bağlanmış. Manilik ve Hıristiyanlık arasında önemli benzerlikler vardır. İran. Başka bir kitabında ise Alevîliğin Oniki İmam Şiîliğinden tamamen uzak olduğunu söylemiştir.Alevîlik Bağımsız Bir Dindir Nejat Birdoğan Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevîlik isimli eserinde Alevîliğin başlı başına Anadolu Alevîliğinde Yol Ayrımı isimli ikinci kitabında ise Anadolu Alevîliğinin İslam’dan doğmadığını ifade eder.Allah'ın insanı yaratması. Bu kavram Ali'nin yolundan gitmeyi. dost. Müslümanlığı kabul etmeyen göçebe Oğuzlardır. Alevîlik Kürt halkına ait bir inanç sistemidir. Birdoğan geleneklerin bugüne sarkan karmalaşmış ve süzülmüş bir kalıntısıdır. cennet-cehennem inancı yoktur. Peygamberimizle diğer peygamberler arasındaki odak nokta "tekâmül sürecidir". Bugünkü Anadolu Alevîlerinin dedeleri. Fetihler. Ayrıca Alevilikte kullanılan sözcüklerin tümü Kürtçedir. Ortaasya. Bu yüzden [www. Alevî namaz kılmaz. Ehl-i Beyt ile ilgisi yoktur. savaşlar ve kılıç korkusuyla Kürt halkı İslam'ı kabul etmek zorunda kalmış. Anadolu Alevîliğine İslamlığı aşılama girişimleri ilk önce 1232'de Alaeddin Keykubat'ın seyyitlik belgeleri vermesiyle başlamıştır.ramazankoc. Keyhüsrev ve Osmanlı hükümdarı Yavuz. Zerdüştîlik dinini kurmuştur. Brahmanizm. içeriğini oluşturan bir takım temel öğelerle İslam'ın dışındadır. Kürtçe 'alvar' kökünden gelir. Alevîlik. dördüncü evre ise 12 Eylül döneminde olmuştur. üçüncü evre 1826'da Yeniçeriliğin kaldırılması. dem. çelebi. Alevîlik kelimesinin Ali ile bağlantısı yoktur. Yazara göre bu mustakil din. oruç tutmaz.Alevîlik Oniki İmam Şiîliğidir Teoman Şahin'e göre Alevîlik Hz. giderek İslamî unsurların yer alması söz konusu değildir. Veda dini. Bu süreç imamet çizgisiyle açığa çıkar.Alevîlik Zerdüştîliğin Bir Uzantısıdır Kürt asıllı Cemşid Bender Kürt Uygarlığında Alevîlik isimli eserinde Alevîliğin Zerdüştîlik'ten geldiğini ve Kürt uygarlığının bir ürünü olduğunu iddia etmiştir. Yazara göre Alevîlik ile Şamanlık. Ali ile ilgili bir kavramdır. İslam'ın içeriğiyle bağlantısı olmayan dünyasal bir inançtır. Budizm. Zerdüştîlik. Daha sonra çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçilmiş büyük Kürt düşünürü Zerdüşt. Alevîleri kıydırmazdı. eski Türk ve Anadolu inanç ve kültürlerin karışımıdır. hacca gitmez.

Anadolu Aleviliği tabiri ise yalandır. Alevîliği anlamak için sadece İslam’a başvurmak yetersizdir. devletle bütünleşmeyen ve devletin resmi ideolojisi haline gelmeyen bir İslamdır. Günümüz Alevileri Alevîlikle Bektaşilik arasındaki farklılığı bilmemektedir. Alevî olmak bu düşüncenin merkezini oluşturur. İslamiyet’e mensubiyeti vardır. Alevîliği Kerbela olayından ibaret saymak onun evrensel düşüncesini yok saymak demektir. İslam içi değildir. 5. Alevîlik İslam’ın namaz. Alevilik bir inanç sistemidir. Zira Alevîlik'te Uzakdoğu dinleri. Anadolu Alevîliği. 4. Dolayısıyla İslam’ın ilk şartına göre Anadolu Alevîsi İslam içidir. Alevîler Ramazan orucu tutmazlar. yaşayan bir heteredoks inançtır. oniki günlük Muharrem orucu tutarlar. Muhammed'in Allah’ın elçisi ve peygamberi olduğuna inanmaktır. Buna Şia denmiştir. Kur'an'ın zahiri ve batıni anlamları. Yazar'a göre Alevîlik ve Bektaşîlik inanç ve ibadet konularında birbirinden oldukça farklıdır ve asla karıştırılmamalıdırlar. Müslüman sembolik yapısı içinde kendini ifade eden ve İslamî kültür içinde yaşamış. Ona göre Sünnî İslam'ın ilk şartı Hz. metafiziğe dayanır. Anadolu'da olmuş bir sentezdir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Peygamberden sonra imamet Ali ve çocuklarına verilmiştir. Ali yandaşlığı demek olan Alevîlik. medreselerde öğretilmeyen. Resmi İslam ile Heterodoks İslam arasında vahdet-i vücud. Zira İslam'ın temeli Kur'an ve Ehl-i Beyt düşüncesine dayanır. Anadolu Alevîliği ise yalnızca Ali sevgisinden ibaret [www. En büyük hac iyilik yapmaktır. ilahi aşk ve Allah korkusu. İslam'ın özüdür ve evrenseldir. Alevîliği çağdaşlık olarak tanımlamak yanlıştır. antik Anadolu inançları. Bu. dünyanın maddi ve manevi nimetleri arasındaki denge konuları olmak üzere dört temel fark vardır. Alev'iiğin İslam'ın özü olduğunu söyleyen Şahin ve çevresi Ehl-i Beyt Cami adıyla bir cami yaptırmış ve burada Caferî fıkhına göre ibadet edilmesini sağlamışlardır. şeriatı uygulamayan. dolayısıyla bu tür yaklaşımlar tamamen temelsizdir.Alevîlik İslam İçidir ve Onun Özüdür Rıza Zelyut’a göre Alevîlik İslam içidir ve onun özüdür. çoğu olumsuzluğun altında bu bilgisizlik yatar. Dolayısıyla Alevîlik ilk peygamberle başlayan son peygamber ve Oniki İmamla devam eden Allah'ın ipidir. Bu mensubiyet zahiri değildir. Çamuroğlu Alevîliği materyalist veya ateist zemine çekmeye çalışanlardan yakınır.Alevîlik Kısmen İslam İçi Kısmen İslam Dışıdır Lütfi Kaleli Alevîliğin İslam dışı veya İslam içi olduğunu belirlemek için İslamî hükümlerle Alevîliği mukayese etmek gerektiğini belirtmektedir. Mezhep bakımından ise Caferî mezhebine bağlıdır. Alevilik İslam içinde nasıl heterodoksi ise mezhep içinde de heterodoksidir. 6. Dinler tarihinde Alevîlik diye bir din yoktur. Bu nedenle başlı başına bir din değildir. Hıristiyanlık. Alevîlik Alevîliktir. Ancak tarih boyunca camiye yani namaza karşı yaşamışlardır. Anadolu Alevîsi de bunları kabul eder ve bunlara Ali’nin veliliğini ilave eder. Böylece bu inancı tamamlarlar. oruç ve hac şartlarıyla uyuşmaz. başlangıçta ekonomik çıkarları gözeten siyasî bir yandaşlıktı. Şamanlık. Bektaşîlik Alevîliği asimile etmek amacıyla Osmanlı idarecileri tarafından kurulmuştur. Şahin ısrarla Alevîlik-Bektaşîlik ayrımı üzerinde durur. Dolayısıyla bu yönleri itibariyle. Musevilik ve Müslümanlık iç içe geçmiştir. Heterodoks İslam.Alevîlik Heteredoks Bir İslâmdır Reha Çamuroğlu Günümüz Alevîliğinin Sorunları isimli kitabında Alevîlik-Bektaşîliğin özünü insan kardeşliği ve Tanrı'yı insanda görmekten aldığını ileri sürmüştür.ramazankoc. solculuk olarak da değerlendirilemez.com] 62 .

ramazankoc. Sünnîler biçim yönünden Müslüman’dır. bir kültürdür. [www. Buna da Kur’an-ı Kerîm’deki Hucurat 14. Genel olarak cennet ve cehennem kavramını benimsemişlerdir. Çünkü Alevîlik bir yaşam tarzıdır. ancak dünyasal nitelik vermişlerdir. diğer dinlere mensup toplumlarda da ortaya çıkardı. toplumu ve bireyi anlama ve yorumlama biçimidir. İslâmiyetin Anadolu yorumu olduğunu belirtir. Alevîliğin mahiyetiyle ilgili olarak onun bir ilahilik ve irfanilik bütünlüğü ve seçmeciliği olduğunu söylemiştir. Öteki dünyayı değil bu dünyayı. Bu sebeple ibadetler uluorta değil gönülde yapılmalıdır. bireyin toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların toplamıdır. sonsuzluktan öncesini ve sonrasını değil bugünü çözümleyen bir sistemdir. 7. Sorun İslamiyet içinde ortaya çıkan farklı kesimlerin yönetime egemen olmak istemeleridir. Anadolu Alevîleri. inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI değildir. tarikat çağdaş olamaz. inanç sistemi olmadığı için çağdaş sayılabilir. Ehl-i beyt sevgi ve saygısına dayanan inanç sisteminin genel adıdır. damadı. Asla din dışı değildir. Alevîlik İslamiyet’in içinde ve onun özünü oluşturur. İslam’a Sünni kültür ile bakanlar Alevîliği İslam dışı görürler. Hiç bir din. Yazara göre değişik çevreler kendine göre Alevîlik ortaya çıkarmıştır. Ali Alevîliğin hem mimarı hem ilhamı hem de inancın temelinde kaynaktır. Bu. Ali’nin düşüncelerinden ve İslam tasavvufundan kaynaklanan. Alevîlik ve Bektaşîliğe Anadolu Alevîliği denilebilir. dünyayı. Kendini O’nda. Alevîlik Allah’ı reddetmez.” diye tanımlar. Alevîlik Ali’den doğmuştur. Aynı şekilde Alevîler de Sünnîleri İslam dışı görmektedirler. Bunun başlangıcına da Muhammed ve Ali’yi yerleştirmiştir. dini. nakil ve onunla ilgili görüş ifade edenler iyi niyetli yaklaşmıyorlar. Bektaşîlik. Ayeti delil gösterirler: “ Ey Muhammed! Araplar ‘inandık’ dediler.Alevîlik İlahîlik ve İrfanîlik Bütünlüğüdür Abidin Özgünay. akla ve mantığa dayanan ahlak değerlerinin bir bütünüdür. Allah’ı.Alevîlik Bir Yaşam Biçimidir Ali Balkız Diyanetin Kapısına Kul Olmak isimli makalesinde Alevîliği “ Alevilik bir inanç sistemi olmaktan çok bir yaşam biçimidir. Alevîlik tarihte hep İslam toplumlarında ortaya çıkmıştır. Her zaman Ali ve Muhammed bir madalyonun iki yüzü gibi algılanmıştır. Aleviliğin Anadolu ve Asya kültürleriyle kaynaşmasından doğan Hacı Bektaş Veli ile kurumlaşan inanç sistemidir. Kur’an-ı Kerîm Alevîliğin de kitabıdır. O’nu kendi içinde bilir. kitabı özgür ve akli temele dayalı iman ile yorumlar.Alevîlik İslamın Anadolu Yorumudur Ali Duran Gülçiçek’e göre Alevîlik Hz. Alevî inancı kendine mahsus bir evren modeli oluşturmuştur. 8. Onu yalnızca bir hayat tarzı olarak yorumlamak yanlıştır. Doğayı. Bireyin bireyle. laik. Oysa imamet tanrısal bir irade ve resulün tebliğidir. Gönül Allah’ın evidir. Tanrı insanın gönlündedir. Alevîlikten bahseden tarih. Ancak Alevi onu zamanın şartlarına göre yorumlar. Eğer Alevîlik İslam dışı bir akım olsaydı Müslüman toplumlarla sınırlı kalmaz. Yere ve çağa göre yaşatılmasıdır.com] 63 . Şamanlığını da korumuştur. onların kültürlerine. mezhep. en yakını olan Hz. Alevîlik Anadolu insanlarına özgü. Alevîlikte de tek Allah inancı vardır. batıniliğe itibar eder. De ki ‘inanmadınız ama İslam olduk’ deyin.” Zelyut’a göre gerçekte Sünnîler de Alevîler de Müslümandır. 9. Muhammed’in yeğeni. Risaleti dışlamaz. mezhep. Onlara göre dini inanç insanla tanrı arasında kalmalıdır. mit’leri değil insanı esas alan. Zira risaleti dışlamak imameti inkârdır. Sünnîler gibi bazı temel meleklere inanırlar. Alevîlik bir din. inanç ve yaşam felsefelerine dayanan bir İslam anlayışıdır. her yerde ve her zamanda çağdaş gelişmelerin. insanı düşüncenin ve eylemin merkezine koyan. Alevîlik İslam’dan etkilendiği kadar Budizm ve Hıristiyanlıktan da etkilenmiş. gönüllerinde inanç yoktur. ateist değildir. Başlangıçta oluşan Aleviliğin devamıdır. demokraik ve özgürlükçü hareketlerin yanında olmuştur. Bu açıklamalarla birlikte Balkız Alevîliğin sosyalizme yakın görüşler taşıdığını belirtir.

Alevîlik.com] 64 . bilim öğrenmeye ‘kendini bilmeye’ önem vermiştir. Bu öğretide emek en yüce değerdir. Kaygusuz. materyalizm üzerine kurulmuştur. Demokrasi önemli bir yer tutar. Bunların yanında Alevîlikile ilgili temel eserleri dikkatle incelemeli. tasavvufu. Anadolu’daki inançlar etkili olmuştur. Alevîliğin doğuşunda Ehl-i beyte olan aşırı sevgi ve bağlılık. Bütün bu hususlar gösteriyor ki Alevîlik-Bektaşilik sosyalist bir düşüncenin eseridir. Emevi ve Abbasiler döneminde zulüm görmüşlerdir. aldıkları eğitimin farklılığından kaynaklanıyor olabilir. kökeni. Bu farklı algılamalar gerçekten dikkat çekicidir. Irk. [www.Alevîlik Materyalist Bir Anlayıştır İsmail Kaygusuz Görmediğim Tanrı’ya Tapmam isimli eserinde Alevîliği din olarak değerlendirenleri hatalı bulduğunu söyler. Nesimi. Komünistik kavramlar içeren bir öğreti özelliğini kazanmıştır. Kerbela olayı gerçekleşmiş. Alevîliğin doğuşu İslam’ın ilk dönemlerine kadar uzanır. Celali İsyanları ve Yeniçeri Ayaklanmaları Alevî kökenli toplumsal başkaldırıdır. ortak üretim ve tüketimi amaçlar. 11. Baba Zünnûn. Şeyh Hatai gibi Alevî ozanların materyalist olduklarını ileri sürer. bir din olup olmadığı ile ilgili konularda Alevî yazarlar arasında görüş farklılıkları mevcuttur. Şener’e göre Selçuklu’da Babai İsyanları. Bu ayrılıklar yazarların yetiştiği ortamın. şiirlerinde Tanrının nerede olduğunu sormuştur. Mesela Yunus sadece dört kitabın anlattıklarıyla yetinmemiş. İslam’ı yeniden düzenlemeye çalışmıştır. Alevîlik-Bektaşîlik ise emekçi yığınları. Kaygusuz’un şu iddiası da dikkat çekicidir: Ali. Sonuç: Alevîliğin mahiyeti. Nur Ali Halife. Farsça ve Osmanlıca’yı bilmelidir. mezhepler tarihini. Yazara göre Alevî-Bektaşî kültürü din örtüsü altında komünistlik ihtiva eden bir öğretidir. Aleviliğe tarafsız yaklaşmalıdır. Ali ve Fatma nesli yok edilmek istenmiştir. Sünnilik. dil. Bu düşünce sosyal adaletçidir. Bir yazar Aleviliğin bir din olduğunu söylerken bir diğeri materyalist felsefe üzerine kurulu bir öğreti olduğunu iddia ediyor. birbirine zıt olacaktır İlyas Üzüm'ün makalesinden kısaltılmıştır. egemen sınıfın baskı aracı olmuş. din ayrımı yoktur. İlyas Üzümün de araştırmasında belirttiği gibi Alevîlik ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapacak kişinin İslam ilahiyatını. kendisi için gerekli olan Arapça. Yine Seyyit Nesimi de ateist bir ozandır. “Ben konuşan Kuranım” demiştir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 10. Aksi takdirde her araştırmacı kendi ideolojisine göre bir çalışma sergilerse ortaya çıkan sonuçlar da o derece birbirinden ayrı. Ona göre Alevîlik ‘madde’ye ilişkin bir inanç sistemidir.Alevîlik Toplumsal Bir Başkaldırıdır Cemal Şener’e göre Alevîlik toplumsal bir başkaldırıdır. Yunus Emre. Osmanlı’da Şah Kulu. bu sınıfların kendi ayrı ideolojileri vardır. Peygamberin ölümünden sonra haksız halife seçimi Müslümanlar içinde büyük bir ayrılığa sebep olmuş ve Ali’yi tutanlara Alevî denmiştir. Pir Sultan Abdal. haksız yönetimlere karşı bir başkaldırı olmuştur. Böylece her şeyin insanda olduğunu ve Kuranın insanın varoluşuna bağlı olduğunu dile getirmiştir. Kadın-erkek eşitliğini getirebilmiş bir düşüncedir. dinler tarihini. tasavvuf ve İslam öncesi inanışların etkileri. İslamiyet Arabistan dışına bu ayrılıklarla yayılmış.ramazankoc. Demokratik ve devrimci bir halk muhalefetidir. 12. en başta köylülüğü temsil etmiştir. yeri olmayan bir Tanrının da gerçekte olmadığını söylemiştir. “Ben görmediğim Tanrıya asla tapmam”.Alevîlik Komünist Kavramlar İçeren Öğretidir Rıza Yörükoğlu’na göre tüm sınıflı toplumlarda ezen ve ezilen sınıflar. Anadolu’da Alevîliği meydana getirmiştir. sosyolojiyi iyi biliyor olması gerekir. Hallac-ı Mansur ise Tanrıyı kendisiyle eşleştirip maddeye indirgemiştir.

Sünniler inandığı gibi yaşamak isterler. Alevilik İslam İçi ya da İslam dışıdır. Ali ve çocuklarını (Ehlibeyti) sevmeyenleri sevmemek. Hacı Bektaş-ı Veli’yi Pir kabul eden.onları sevenleri de sevmek. O nedenle ahlak Aleviliğin temel taşıdır. Teberra . Alevilik Hallacı Mansur. Bir siyasi akımdır.Pir Sultan Abdal. [www. Tanrının insanda tecelli ettiğini. On iki imamların çerçevesini çizdiği ve Horasan pirlerinin elinde. Alevilik. Şeyh Bedrettin .Hz. Bu konuda Aleviler ikiye hatta üçe bölündüler.” Alevilik.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Alevilikle ilgili Notlar Aleviler düşündüğü gibi yaşamak ister. Özünü insan sevgisinde bulan. Ali’yi rehber. Anadolu’ya özgü dinsel-siyasaldüşünsel inanç sistemidir. Hz. bazıları ise Aleviliğin İslâmiyetin kendisi olduğunu savunuyorlar. Hacı Bektaş-i Veli’nin öğretisinde bir inanç biçimidir. inanç birimine Alevilik denir. Alevi Örgütlerinden bazıları Aleviliğin İslam dışı olduğunu savunmaktadırlar.sazında. Bir yaşam biçimidir.sözünde. Tanrının zerresinden oluştuğuna inanan. Tevella .ramazankoc.ozanların. Alevilik Anadolu’da yaşayan topluluklar Anadolu’dan gelmiş geçmiş birçok dinlerlerden ve Şamanizm’den etkilenerek İslamiyet’ten de çok şeyler alarak inançlarını farklı yorumlamışlardır. Hz. Ali ile çocuklarını sevmek. Alevilik. Baba İlyas. insanı tanrıya yükseltmeyi amaçlar. “Tanrıyı yükseltmeyi değil.dervişlerin dilinde. onun içinde insanın ölümsüzlüğüne inanan. geleneksel Alevilik’i hoşgörü temeli üzerinde yeniden yorumlayarak İslamlık öncesi kültürleriyle yoğuran.com] 65 . İshak’ların ve tüm Anadolu aydınlarının birleştiği ve insanın insan tarafından sömürüsünü ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kültür mozaiğidir. Nesimi.

Aynı tören Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerdeki “Musahip Kurbanı” adı altında yaşamaktadır. cinleri mahvedebilir. Soma. Şamanların ürettiği “arakı” içkisi üretimi gibi zahmetlidir. [www. Bir Brehmen. su kaynaklarına. Harf. En büyük ibadet. Bu yüzden Baha Said. Alevîlerde musahip kurbanı ve merasimi yapanlar. İndra ve Vedik Hinduizm’in büyük tanrılarının şerefine yapılan kurban merasimlerinde kullanılan sarhoş edici bir içkinin de adıdır. Somanın üretimi. “Soma Kurbanı”dır. Müslüman olmayan Uygurlara “tat” adı verilmekte idi. Hindistan’da yetişen ve adı “Sarcostemma acidum” olan bir bitkidir. Baha Said. Şamanlar da ayine başlamadan önce evi cinlerden temizlerler. En önemli kurban. Soma. Hindistan’da Soma Kurbanı şeklinde devam etmiştir. Divan-ı Lügat-it Türk’e göre. Soma Merasimi bundan sonra başlar.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVĠLĠKTE DĠĞER ĠNANÇLARIN ETKĠLERĠ VE ĠZLERĠ 1. yüzyılda ve hatta daha önceleri Anadolu‟ya yönelen Türklerin arasında Budist oldukları biliniyor. kurban merasiminde olur. esrarlı dini hayata adım atmıştır. sayı ve yıldızların verdiği sonuçlar. ancak bu Soma içkisini içerek sarhoş olup. Sonra sıra “tatahura”ya (temizlik) gelir.ramazankoc. Alevîlikte Brahmanlık etkisi… Hindistan’da “Soma merasimi” adı altında bir dini tören yapılmaktadır. 2. Alevîlikte Budizm’in etkisi Uygur Türklerinde Budizm yaygındı. XIII. Budizm’in Nusayrîlere ve dolayısı ile Alevî-Kızılbaş-Bektaşî inanışı üzerine etkisi olduğuna inanmaktadır. Bu inziva. Selçuklular döneminde büyük rol oynamış Ertana Beyliğinin dini Budizm idi. Lamaist Buda’nın devir ve ruh göçü (tenasüh) inanışını ispat eden gayelere ulaşmaktadır. dağ ve şehirlere. tanrılardan birisi olur.com] 66 . Nusayrîliğin harf. “Erenler Katarı”na dâhil olurlar. Her üçünde de önce bir inzivaya çekilme olur. Bunlar ve karşılıkları şöyledir: 1-Brehmen: Dede… 2-Hotar: Zakir… 3-Ongatar: Sazcı… 4-Advarya: Meydancı… 5-Agnidar: Çerağcı… 6Bonar: Saki… 7-Nestar: Kurbancı… Soma bir içkidir. Hintlerde Soma yapan kimse. “Nusayrîler bu yönleri ile Moğol ve Tibet dinlerinin takipçisidir” iddiasını taşımaktadır. Hint’in en eski ibadeti de bu kurban vesilesi ile yapılır. Soma Merasimi’nde görülen yedi hizmetlinin tamamı Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de vardır. Şamanlarda bu tören ile genç. sayı ve yıldızlar gibi gaybî imlere dayanması. Hindistan’da yıldızlara. ağaçlara ve ata ruhlara ibadet edilir. inanış ve imanlarının Buda ve Dalay Lama inanışlarına benzemesine dikkat çekmiştir. nefsin terbiyesi içindir. Şamanlıkta da yeni hayata girmek için yapılan kurbanlı merasim. Bu da abdest almaya benzer. Bu temizliği yere bol arakı (yani Anadolu’daki rakı) dökerek yaparlar.

Mani Dinine kabul edilme töreni (initation) olan tören ile Alevîliğe katılmaya ehil olan kadın ve erkeği tarikatın eski üyelerine tanıtan bir tören olan ikrar getirme birbirlerine çok benzemektedir. Ancak XVI. Alevîlikte Ahiliğin etkisi Ahilik. Suriye ve Irak yolu ile şehir merkezlerinde tanınıyordu ama Anadolu için henüz bir önemi yoktu. Ahilikte belli kurallar vardır: 1. ticaret. beline sahip ol” emri. “Üç tamga” olarak geçer. Türklerin Mani Dini’ne geçişi Orhon Bölgesi’nde başladı. Bunlar “Ağzın mührü. Sık sık Osmanlı’nın şiddet ve baskısına maruz kalan Alevî-Kızılbaş-Bektaşîler. Alevîlikte Mani dininin etkisi Maniheizm. onları ahlaki yönden yetiştiren. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat. “Ağzın. könlün. Şiîlik bir Safevi propagandası olarak Anadolu Alevî-Kızılbaşlığını etkilemeye başladı. Belini bağlı tut. Ayrıca cemlerdeki en önemli uygulamadan birisi olan “ikrar getirme” uygulaması da Mani Dininden kalmadır. Sofranı açık tut. 5. o devirlerde Anadolu Alevî-Kızılbaşlarının Şiîlikten etkilenmediklerini söylemek mümkündür. çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Şiîlikte bu isimleri koymak mümkün olmadığına göre. Mani Dini’ne ait Uygur metinlerinde bu üç temel kural. elgin tamgası” St. diline. [www. 4. Mani Dini kaynaklıdır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın. doğruluğun. Mani Dini’nin temellerinden birisini üç mühür meydana getirir.Dilini bağlı tut. Şiîlik Alevîliğe yavaş yavaş sızmıştır. elin mührü ve kalbin mührü” kuralıdır. Türklerin İslamiyet’i İran topraklarında (Horasan’da) kabul etmiş olmalarıdır. Bu dönerek oynanan oyuna “tengirdem oyun” (göksel oyun) adı verilmektedir. yüzyılda Safevi Devleti ile Sünnîlik-Şiîlik çatışması çıkınca. Ayrıca dört halifesinden birisinin adı da Osman idi. Kapını açık tut… 2. kardeşliğin. Şamanların en önemli dinsel ritüellerinden birisi bu oyun olmalı ki. Bizans dönemindeki Manici direnişin coğrafi yayılışı ile Alevîlerin Sivas-Erzurum-Divriği üçgenindeki hareket alanları aynıdır. Uygur Türklerinin dini idi. Augustin’in Üç Mühür’ünün karşılığıdır. ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan. Anadolu’da Şiîlikten bahsedildiğine dair bir işaret yoktur. Halk tabakası için yazılmış bir kitap olan Şuastvanift’te bu birkaç kez söz edilmiştir. Kendi kural ve kurulları vardır.ramazankoc.Elini açık tut. bu oyun Alevî-Kızılbaş-Bektaşî geleneğine geçmiş olsun. yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Önemli Alevî-Kızılbaş ayaklanmalarından birini gerçekleştiren Baba İlyas’ın ayaklanmada asılmış olan oğlunun adı Ömer idi. Alevî geleneğindeki en önemli düsturlardan birisi olan “Eline. Şiîliğin Alevîliğin içine sızmasının en önemli sebeplerinden birisi de. Alevîlikte Şiîliğin etkisi Eski tarihi kaynakların hiçbirisinde.com] 67 . Gözünü bağlı tut. Bu inanış.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Budistlerde semahların ilk izlerine rastlanır çünkü Budistlerde dönerek oynanan oyunlar bulunmaktadır. Şah İsmail’in etkisi ile Şiîliğin etkisi altında kaldılar. 3.

bir saz. burun delikleri “lam” ve gözleri de “ha” harfine benzemektedir. 4. bu yüzden Fatiha okunduktan sonra ellerin yüze sürüldüğünü söylemişlerdir. göçebe Türkmenler arasında yoğun ilgi gördü ve taraftar kazandı. devlet yönetiminin saz söz ile olmayacağını iyi bilen Şah İsmail. Yine insanın ağzı “ayn”. dağdaki çobanına kadar herkes Türk olmakla ve Türkçe konuşmakla övünürdü. 2. o günün şartlarında yazılabilecek en saf Türkçe ile yazılmıştı. meslek loncalarının pirî idi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ahilik ve fütüvvet meslek loncaları İslam dünyasında çok yaygın idi. Türk Şah İsmail’in başarı sırrı budur.Her şey dört unsurdur. 1- Onlara göre insanın burnu “elif”.” İktidara geldikten sonra. 3. bir dolu içme ve başka bazı adetleri. Saz çalmayı iyi bilmekle beraber. dini-ideoloji propaganda tarafı bir yana. idealini sonuna kadar savundu. Pirleri Selman-ı Farisî idi. [www. Kurdukları bu devlet. sülûk merasimlerinde bele kuşak dolama âdeti. Caferîliği resmi devlet mezhebi haline getirdi. Şah İsmail’in (Hatayi) yazdığı şiirler. devletçilikte ise Türk ülküsünü yerleştirdi. Selman-ı Farisi. aslında Türk Şamanlığına çok benzemekteydi. Ahilerin uyguladıkları. XIV. Bektaşîlere de geçmiştir. Türk ilinin kurtarıcısı. Ahîler ile Bektaşîlerin bu kaynaşması sırasında. Alevîlikte Hurufîliğin etkisi Hurufilik. burnu “lam” ve çenesi “ye” olmak üzere. varlığın birliği anlayışına dayanan.Her şey insandır.com] 68 . bu yüzden kadın vücudundan da yedi organın bulunmadığı gibi yorumlar yapmışlardır. 7. Türk töresinin bekçisi olmak.Her şey harftir. diğer heterodoks tarikat ve akımlardan da esinlenerek ahiret ve ruhun varlığı inancından vazgeçmiş.” Tarikatın kurucusu Fazlullah Astarabadi (Neimi). Yönetimleri yıkılıp.ramazankoc. Arapçadaki 28 harften yedisinin olmadığını. Safevilerin ilk zamanlarda uyguladığı Şiîlik. Eğitimini saz eşliğinde götürüyordu. harf ile sese gizli anlamlar veren bir inanıştır. Bu yüzden Şah İsmail. Yani her insanın yüzünde Allah yazmaktadır. İkinci ve üçüncü kuşak Hurufiler. silah kullanmak ve harp etme sanatı üzerine de çok iyi idi: “Bu gün ele almaz oldum men sazım/ Erşe derek direk çıhar avazım/ Dört şey vardır bir karındaşa lazım/ Bir elim. Aydın’lı XX. yüzyılın başında Ahiler Ankara’da güçlendiler. Bu dönemde kısa süreli de olsa bir devlet kurdular. Ayrıca birçok kelime ve olay ile harflerin sayısı arasında ilişki kurarlar. bir kelam. Bu yüzden devletin ileri geleninden. Böylece Şiî şeriatının esaslarını uygulamaya başladı. Fatiha suresinde. Alevîlikte Safevîliğin etkisi Safevi devletinin davası Türklük. istenmez duruma geldiklerinde. dini ideolojisi Kızılbaşlık idi. Selçuklu yönetimi yıkılınca. Ahîlerde ise Şiî etkisi hâkimdi. 6. Şiîlik potasında Şamanlığı eritti. Çünkü Şah İsmail genç yaşta saz çalmayı öğrenmişti. o zamana kadar az çok fark edilen Şiî etki de kendisini göstermiştir. bir nefes. tarihteki ilk tarikat devletidir. Yine Fatiha suresindeki yedi ayetin yüzdeki ana hatlara işaret ettiğini. tarikatın esasını dört ana temel üzerine oturtmuştu: Her şey Tanrı’dır. Bektaşîlerin yanına sığındılar. Bektaşîlerin Selman-ı Farisî’ye saygıları Ahilerden gelmektedir. yüzyıl âşıklarından Âsım Kerimî Baba şöyle diyor: “Yirmi sekiz harfi ezber etmeyen/ Hurûfâtın esrarına yetmeyen. her insanın suratında Ali de yazar./ Erenler râhına doğru gitmeyen/ Cihângir olsa da sâil sayılur. ölümden sonra hiç hayatın olmadığı ve çürüyen cesedin dirilmeyeceği fikrinde birleşmişlerdi.

Kahramanmaraş ve Elbistan Bölgelerinde Julien takvimine göre yeni yılın karşılığı 13 Ocak tarihine rastlayan ve “Kagant (Gagant) Bayramı” denen bir bayram kutlanır. “Dar-ı Fazlî” olarak adlandırılır. Yezidi törenlerinde horoz resmi bulunan bir alem dolaştırılır. Bu bayramda 124. 9. Ölülerin ruhları için yenmek üzere çeşitli yemekler hazırlanır. açıkça Ali ilahi idi. ölülerin anısına “Haftamol Bayramı” isminde bir bayram kutlanmaktadır. Fazlullah’ın ve bütün insanoğlunun Allah’ın bir tecellisi olduğunu açıklayan “Faziletname”nin yazarıdır. Bu yüzden. Alevîlikte Yezidîliğin etkisi Yezidilerde Melik Tavus adı verilen ve horoz görünümündeki bir ulûhiyete tapınma vardır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Uğradıkları zulümden kurtulmak için. Arapkir. Hurufi edebiyatının en büyük temsilcileri Refiî. Hurufiliğe göre insanın yüzünde Allah’ın adı okunabilmektedir. Filibe. Yemini ve Virani’dir. Bektaşî dergâhının bazı erkân ve yönlerine etkili olmuştur. Usulî. Bu bayram 10 Ocak’ta başlar ve üç gün oruçtan sonra Julien takvimine göre yılın ilk günü şenliklerle kutlanır. özellikler beyaz horoz kutsaldır. Rumî ve Penahî gibi şairlerdir. Hatta o derece ki. Temennayî. kitap işleri ile uğraşan görevlileri” vardı. ve Mısır’da İskenderiye şehirleri olmuştur. Anadolu’da Melik Tavus’a horoz denir. Hurufilik Anadolu’daki etkisini şiir. [www./Ali göründü gözüme/Nazar eyledim özüme/ Ali göründü gözüme” 8. Bektaşîlerin yüz üstü yere kapanma duruşuyla temsil edilen ve Fazlullah Hurufi gibi. Alevîlerde uygulanan “düşkünlük” kavramı da Hıristiyanlardaki “aforoz” etmek olayına benzemektedir. Ona “Cebrail” denir. İlk musahip tutulduğunda kurban olarak horoz yani Cebrail kesilir. Ermenicede “yeni yıl” demektir. Divriği’nin Arege (Duruköy)’deki Şambaz Pir Yatırı hem Müslümanlarca hem de Hıristiyanlarca kutsal sayılır ve ziyaret edilir. Hurufiler de Bektaşî inancını zenginleştiren öğretileri ile birlikte Bektaşîlere sığındılar. 7-12 Mart tarihleri arasında. Yemini.ramazankoc. Hurifiliğin kollarından birisi olan Noktavîlik. Alevî-Kızılbaş-Bektaşî şairlerin en büyüğü sayılan yedisi içinde üç tanesi Hurufî’dir. hat ve minyatür sanatında da kuvvetli bir şekilde hissettirmiştir.com] 69 . Belli başlı Hurufi merkezleri Arnavutluk ile İstanbul. Akçahisar. Ayrıca “Dar-ı Nesimi” söyleyişi de vardır. Hurufilik Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Sarayına kadar girmiş ve Fatih’in ilgisini çekmiştir. Sivas. Sivas.000 peygamberin ruhu için dua edilir ve ölmüş aile büyüklerinin ruhları için mevlit okutulur. Arapça harfler ile çeşitli şekiller çizilmesini sağlamıştır. Kagant. yani dedelerin “synekdemoi/ sunekdhmoi” ve “notarioi” isimli “yol arkadaşları” ve “hesap. Kahramanmaraş ve Elbistan Bölgelerinde Hıristiyan etkiden kaynaklanan bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Yine Divriği’nin Odur Köyündeki Surp Agop Makamı’nın zamanla Kara Yakup Makamına dönüşmesi de başka bir örnektir. yol uğruna başı boyundan kestirmeyi göze alma pozisyonu. Kemaliye ve başkent yaptıkları Tefrike (Divriği)’yi içine alan bir devlet kurmuş olan Paulikian Mezhebi üyeleri arasında “dide”ler bulunmakta idi. Bunlar Nesimi. Hurufiler saraydan uzaklaştırılmışlardır. Alevîlikte Hıristiyanlığın etkisi Dokuzuncu yüzyılda Malatya’nın kuzeyinde Arguvan. Fakat Hurufilik. Bu “didelerin”. Kısa süre içinde Hurufilik Anadolu’da yayılmış ve özellikle Bektaşîlik içinde iyi tutunmuş idi. Viranî ise sadece Hurufî değil. Alevîlerde ise horoz. Bunu Hilmi Dede Baba kadar hiç kimse güzel ifade edememiştir: “Tuttum aynayı yüzüme. Fakat Mahmut Paşa ve Molla Fenarî’nin aşırı tepkisi üzerine.

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ALEVİLİKTE ESKİ TÜRK ÂDETLERİNİN VE ŞAMANLIĞIN İZLERİ Moldavya’daki Gagavuzlar ve Karamanlılar Ortodoks’tur. Şamanizm. yaşam ve törelerini koruyan bu heterodoks yapıdaki tarikatlar. vücutlarına çeşitli delici ve kesici alet batırırlar. Bunun gibi adetler. aradaki benzerlikler açıkça görülecektir. içkili. Yani ekletik değildir.ramazankoc. kadınlı erkekli dansları hep eski Türk kültüründen almıştı. bazen birbirine aykırı unsurlardan meydana gelmiş. Budizm. Mesela göçebe Türkler günün her saatinde erkek ve kadın bir arada bulunuyorlardı. Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerini daha önce yaşamışlardır. Türkler büyük topluluklar halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.com] 70 . Tarikatın içine bu yenilikleri de Türkler sokmuştur. Ayin-i Cem’de yapılan toplu. Manizm. “Bir Tengri” der. göçebe olarak yaşayan kabileler şeklen kabul etmişlerdir. Bektaşîyye. Budizm. Genellikle Irak’ta bulunan Rufaî Tarikatı mensupları. Bu Türkçede “Bir Allah” demektir. Zerdüştlük. gizlilik ve içe kapanıklık özelliğinden dolayı birçok eski kültür ve din formlarının özelliğini sahiplenmiştir. Fakat köy. Aralarında kaç-göç yoktu. Kendi asıl dinlerinin birçok adet ve geleneğini yeni dinlerine uydurmaya gayret etmişlerdir. Sâbilik. Lamaizm. sonra da İslamî kisveye büründürülmüş bir senkretizmdir. Eski Türklerden kalma birçok benzer yanları vardı. Hurremilik. Haydariyye ve Bayramiyye gibi tarikatların. [www. Başlangıçta eski Türk inanç. Çeşitli amaçlarla veya bazı dâilerin özel faaliyetleri sonucunda geleneksel Türk adetlerine eklenmiş. başını gökyüzüne kaldırıp. İslamiyet’in bu konuda getirdiği yeni kurallar da onlara ters geldi. Göktürkler zamanında Türkler tek bir tanrıya inanmışlardır. Merkunilik. Mazdeizm (Zerdüştlük). Alevî-Kızılbaş-Bektaşî inancı. beylik kurumuna. Ayrıca Türkler daha önce ibadetlerini müzik ve dans eşliğinde yapıyorlardı. Alevîlikte eski Türk adetlerinin etkisi Eski Türkler. Deysanilik. Safeviyye. şuurlu bir şekilde seçilmiş unsurların bir araya getirilmesi ile meydana gelmiş bir oluşum değildir. Türkler Irak’a gelinceye kadar yoktu. dedelik. Ateşte yürürler ve kızgın aletleri tutarlar. Mazdekilik. İslamiyet’in haremlik-selamlık uygulaması ve “nikâh düşmeyen kadınlarla erkeklerin birbirlerini namahrem olması” uygulamaları onlara çok ters geldi. Mecusilik. Şamanizm. Karaim ve Kırımçak Türkleri Musevi’dir. kasaba ve şehirlerde oturan Türkler İslamiyet’in gereklerini titizlikle yerine getirirken. Günümüzde Orta Asya ve Sibirya’da Şamanist inanca sahip Türkler yaşamaktadır. Eski Türklerin Gök Tanrı (Gök-Tengri) dönemindeki ocak kültüne. Bu yüzden eski din inanışları ve ibadet şekillerini muhafaza etmeyi tercih ettiler. Şaman merasimleri sırasında dairevi şekilde oturup içki içmelerine ve Şaman danslarına bakılırsa. Brahmanizm gibi doğu kaynaklı kültürler en baskın figürlerdir. Anadolu’ya eski Türklerin akın akın gelmesi sırasında kurulan Yeseviyye. Yusuf Ziya Yörükan’a göre Anadolu Alevîliği isteyerek. İbni Fazlan’a göre eğer Göktürklerden birisi bir zulme uğrar veya sevmediği bir şey görürse. ocak.

Çin kaynaklarına göre “Eski Türkler su ve ağaçlara kurban verirler” yani su kutsaldır. öldükten sonra kuş yahut böcek şekline girmektedir. Alevîlikte kutsal sayılan bazı rakamlar. İbn Fazlan’a göre Oğuzlar küçük ve büyük abdestten sonra temizlenmezler. Yakut Türklerine göre insan ölünce “kut” yani “ruh” bedeni terk ederek. Su kutsaldır ve ona tapınma şeklinde meydana çıkan bu kült. Buna karşın Eski Türklerde melek kavramı yoktur. Sadece geceleyin onların görmeyeceği şekilde yıkanabilirler. Eski Türklerde de meleğe inanılmaz. çünkü suya giriyor” derler. bağlarlar. işeme. Mesela Ebülgazi Bahadır Han ünlü eserinde şöyle demektedir: “Şimdi biz 12 çadırda kimlerin mevki işgal ettiklerini. 7. harem dairesine kapanmış ve erkeğin cinsi duygularının oyuncağı haline gelmiş değil. Çin kaynakları da bunu doğrulamaktadır. Resmi toplantılarda eşi de hakanın yanında oturur (Yörükan 2005: 46-47). pisleme ve çırpınma gibi bir işaret vermedikten sonra. Cinsel ilişkiden sonra yıkanmazlar. Göktürk Yazıtları’na göre.” Alevîlikte Şamanlığın etkisi Rus entoloğu Barthold’a göre. Koyun meleyene kadar beklerler. ziyafetlere. Yine Uygur Abideleri’nden. Yine Urenha-Tubalarda biri ölürse. kimin et doğradığını ve kimin atlar yanında kaldığını söyleyelim. Orhun Yazıtları ve Kaşgarlı Mahmud’un Divanı’nda cennet. hayvan şekline de girer. Bilhassa kış mevsiminde su ile hiç işleri olmaz. 32 ve 40 sayıları. Aynen Alevîlerde olduğu gibi. aynı zamanda ondan korkma ve çekinme şeklinde kendini gösterir. onların yanında yıkanamazlar. 3. Türkler de çok eski tarihlerden beri Şamanizm’e inanmaktadırlar. kurultaylara. ölüyü derhal çadıra çıkarıp. Uygurların birçoğunun. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîler ise ölen kişi için “Don değiştirdi”. Bu yüzden ölen için “uçtu” derler. 24. kimin ne ülüş (kesilen hayvanın etinden pay) aldığını. Çünkü Oğuzlar bu yabancılardan birini yıkanırken görünce. aynen Oğuzlar’da olduğu gibi Şamanizm’e inandıkları görülmektedir. bir işaret vermesi için beklenmesine benzemektedir. 5. 12. uçmağ” terimi ile açıklanır. pederşahî ailede olduğu gibi. Koyun meleme. onunla ortak ve eşit bir hayata sahiptir. Eski Türklerde kadın büyük mevki sahibidir. seğirme. Bu adet yine bazı cem törenlerinden kurban edilecek koyunun dedenin huzuruna getirildikten sonra. Hakanın emirlerinin yürürlüğe girmesi için. Batı Türklerinde. 17.ramazankoc. hatta İslamiyet’i kabul ettikten sonra bile “öldü” yerine “şunkar boldu” yani “şahin oldu” derler.com] 71 . Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de buna benzer adetler vardır. “uçmak. Türk halk inancına göre insanın ruhu. “Hakk’a yürüdü” veya “Kalıbı dinlendirdi” denir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Yeni doğan bebeğin ve annesinin yanında üç gün üç gece beklemek âdeti de ortak bir özelliktir. Moğol Şamanı’nın kuş şekline girmesini sağlayacak kanatları vardır. keçe veya deri ile örterler. ekonomik işlere katılırlar. [www. kuş şeklini alır. “göçtü”. eski Türk kültüründe de kutsal sayılan rakamlardandır. hem eski Türk inançlarına hem de Alevîlere göre de kutsal sayılır. Kâinatı kaplayan “Dünya Ağacı”nın dalları üstüne konar. Oğuzların arasına tüccarlık ve diğer sebeplerden gelen yabancılar. Bütün bunlar. Kadın. O kişiden tazminat almadan onu bırakmazlar. Türklerin çok eskiden beri Şamanizm’e inandıklarını ve bağlı kaldıklarını göstermektedir. avcılıkla uğraşan ve ormanlık yerlerde yaşayan kabileler Şamanlığa inanır. Yakutlarda ruh. Avlara. ona kızarlar ve “Bu adam bize sihir yapmak istiyor. Meledikten sonra koyunu keserler. dışarı götürülüp kesilmez. “Öldü” denmez. Çadıra bir koyun getirip. hakan eşinin de imzası gerekir.

sakal kesmek ve sarkık bıyıklar bırakmak gibi noktalara dikkat etmiştir. alkol ve uyuşturucu kullanmalar. Şamanizm’in en önemli tanrısı Ülgen Ata’dır. sivri uçlar nazar. Ayrıca törensel şarkılar ve oyunlar. Ayin-i Cem ve Şaman törenleri arasındaki ilişkilere de işaret etmiştir. Kurşun su içine dökülünce meydana gelen bazı hatlar birer insan.Şaman törenlerinde “arakı” (yani bildiğimiz rakı). 9. 7. 4.Kamlık ve dedelik soydan gelen bir özellik taşımaktadır. Alevî dedeleri ile Şamanların ağızdan ağza dolaşan çok zengin halk şiirinin ve sözlü halk geleneğinin taşıyıcıları olmaları gibi ortak noktalar da çok önemlidir.Şaman törenlerinde davul. Şamanlar tören sırasında posta oturduğu gibi. cemlerde ise çerağ (mum veya kandil ) yakmak vazgeçilmez öğelerdir. Şamanlık ve cem törenleri arasındaki bazı benzerlikler şunlardır: 1. Ziya Gökalp. Bu sülalenin çocukları arasından uygun olanlar kamlık veya dedelik görevini devam ettirir.Töreni yöneten dinî önder bir posta oturur.Şaman törenlerinde evin içine üç kere arakı saçılır. Ülgen Ata’nın Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde karşılığı Hz. Cemlerde ise canların üstüne “saka suyu” saçılır. 3. Eski Türkler ise sadece kamın önünde secde ederlerdi. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerdeki Şamanist kalıntılara ilk dikkat çekenler Fuat Köprülü ve Besim Atalay olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır: 1. cemlerde ise “dem” veya “dolu” niyeti ile rakı (nadiren şarap) içilir.Kamlar ve dedeler dini ibadetler esnasında benzer kıyafetler giyerler. Ali’dir. [www.ramazankoc. Sonradan kam veya dede olunamaz. kadınların merasimlere serbestçe katılmaları. Kurban kesilmeden hem şamanlarda hem de Alevîlerde bir dini tören düşünülemez.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Şamanist inanıştaki Kam ile Alevî-Kızılbaş-Bektaşî inanışındaki dede ve baba arasında şaşılacak derece benzerlikler vardır. cemlerde semah vazgeçilmez öğelerdir. kuş inanışları ve Bektaşî velilerin kuş görünüşü altında kerametleri ve taş inanışları.Hem Şaman törenleri hem cemler gece vakti ve kapalı mekânlarda yapılır. 2. Köprülü.com] 72 .Törenlerde kadınlar ve çocuklar da erkekler ile bir arada bulunur. 8. cemlerde saz (bağlama veya cura da olabilir) vazgeçilmez enstrüman öğeleridir.Kurban kesilir.Alevî-Kızılbaş-Bektaşîler sadece dede önünde secde ederler. kurban kesimleri. dedeler de maddi değerinden ziyade temsil ettiği makam kutsal olan posta oturarak töreni yönetir. 5. 2. Şamanlık ile Alevîlik arasında ilişkiye dikkat çeken diğer bir bilim adamı ise Yusuf Ziya Yörükan’dır. su kaynaklarının kutsallığı.Şaman törenlerinde Şaman dansı. 6. düz parçalar ise yürek manasına geliyordu.Şaman törenlerinde ateş yakmak ve sürekli canlı tutmak. 3. kurşun dökme geleneğinin bize Şamanlıktan kalma bir alışkanlık olduğunu söylemektedir.

Ana Maygıl. Selman ve Kamber gibi Hz. Bunların dördü de İyi Tanrılar grubundandır. Bunu bir kazana boşaltır ve kekik. Alevîlerde aynı ocağa mensup olanlar evlenmezler. Su kaynatılır. Bu da 12 hizmetteki “kurbancı”ya denk düşer. Karlık ve Utkucu. Umay.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ülgen Ata’nın oğulları ve yardımcıları. Çünkü ocakta “ocak anası” vardır ve kendisine saygı gösterilmesini bekler. Şaman ayinlerinde kurban kesilmeden hiçbir uygulamaya geçilmez. Burada Alevîlikteki ocağın yerini. kapı ilahı” derler. Şamanlarda ve Alevîlerde ocağa ve ateşe tükürülmez. 9 tane yardımcısı vardır. Buryatlarda her yıl “manevi temizlenme töreni” yapılır. Buryatlarda Şaman kurban keserken. Yine Buryatlarda şamanın ayini sırasında. çam kabuğu ve kurban kesilecek tekenin kulağından birkaç tane kıl atarlar. bu da Buryatlardaki sayının aynısıdır. Bu adet Şamanlarda da vardır. Tahtacılar cenazeye giderken. Şaman kamı ve oğulları üç ayrı pınardan su getirirler. Gök Tanrılardan olan Sarı Kızlar. Erkânda kullanılan değnek. kurbanın canını göklere götürürken uygulanır. Ayin sırasında “saçı” olarak “arakı” (rakı) kullanılır. Suyla. Alevîlikte uygulanan cemlerdeki 12 hizmetliden birinin adı da budur. Ak Ene ve Ayzıt gibi varlıklar. Şamanlarda da aynı boya mensup olanlar birbirleri ile evlenemezler. cenazenin arkasından “Yoğ. Edremit’teki Sarı Kız Tepesi gibi yerler. Şaman inanışında yer alan Ak Kızlar. Utukçu ise Tanrı Ülgen’e kurban sunmakla görevlidir. tanrılara yalvarır ve merasimin başında “kapı ruhu”na başvurarak. Manevi temizlenme için kullanılan bu suya “Tarasun” denir. Özbek saraylarındaki kımız içme törenlerinde hizmet gören görevliler arasında “pervaneci” isminde bir görevli bulunur. Belli işlemlerden sonra manevi temizlenme işlemi tamamlanmış olur. Ocak içine bakarken esneyen insan çarpılır. Altay Türklerinde de Tanrı Ülgen için yapılan kurban töreninde şaman. Her yardımcının ayrı ayrı görevleri bulunur. geriye 9 hizmetli kalır ki. kurban kesme işleminin hayırlı bir şekilde neticelenmesini ister. [www. ardıç yaprağı. Suyla bu esnada gözcülük yapar ki bu da 12 hizmetteki “gözcü”ye karşılık gelmektedir. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde ise dede veya babanın 11 yardımcısı vardır. Buna “udeşi burhan” yani “kapı muhafızı. Cemlerde ferraş (süpürgeci)’ın kullandığı süpürge ile Tarasun’daki manevi temizlenme sırasında kullanılan süpürge birbirlerine çok benzer. kurban ve yoğ bugün de yapılmaktadır. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde aynen bugüne kadar korunmuştur. Anadolu’da birçok yerde vardır. Bu bir çeşit kansız kurbandır. göğe giden yolun girişini temsil eder. Ali’nin oğulları ve 12 imamı temsil eder. Rakı. Ülgen Ata’nın yardımcıları yerine geçmiştir.ramazankoc. cem ayininde yer alan bacılardır. talibin ikrar vereceği zaman boynuna takılan ve Horasan’dan gelen ip eki de Şamanlıktan kalmadır. şamanın göğe çıkışını temsil eden törende. Şamanizm’in Alevîleri ne kadar etkilediğini ispat edecektir.. Ocaktaki ateş söndürülmez. Yayık. Pir. Şamanlıkta boy almıştır. Bunlar ve aşağıda verilecek olan daha fazla örnek. Babürname’de “Boynuna ip taktı ve Tanrı’ya şükretti” denmektedir. Büyük Tanrı Ülgen’in dört adet yardımcısı vardır: Yayık. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerin “görgü cemi”ne benzer. bir huş (kayın) ağacı. kesilen tekenin birkaç damla kanı suyun içine akıtılır. Senelik merasim. Hz. yoğ” diye bağırmaktadırlar. mürşit ve rehber makamlarını üst seviyede hizmetler olarak ayırınca. Yani bu 12 hizmetteki “rehber”in görevini yapar. Şaman ayini sırasında gökyüzüne çıkmaya çalışan “kam”a rehberlik eder. tören sırasında rahatsız edilmemesini. Bu tören.com] 73 .. Ali’nin yardımcıları. Cem ayini esnasında rakı (dem/dolu) içme geleneği de buradan kaynaklanır.

yere süt dökmek ve çadırın eşiğine basmak yasak idi. Eklem yerlerinden kesilir… 6. köpek ve Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de dört mevsimde dört büyük tören yapılır ve kurban kesilir. Bunun sebebi ise. Ama bu tören akşam vakti uygulandığı için. Diğer bazı Alevîlerin ölüyü elbisesi ile gömmeleri ise yine aynı sebepten kaynaklanmaktadır. Erzurum yöresindeki bazı Alevîlerde de vardır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Tatarlarda kemik kırmak.com] 74 . Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de kayın ağacı kutsal olduğu gibi. aynen Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de uygulanmaktadır. Şamanizm’de yapılan kutsal kurban törenleri ile aynıdır. Eski Türkler dini merasimlerde dört mevsimde dört kurban keserlerdi. kefenlendikten sonra ölünün elbiselerini bir torbaya koyarlar ve tabutun içine bırakırlar.Kurbanı sadece görevliler pişirir. Fakir aileler bunların yerine rakı ve yumurta kullanmaktadır. ölü yıkanıp. Anadolu’daki Tahtacılarda cem töreninde içilen içkiye “dolu” adı verilir. Tahtacıların Tercüman Kurbanı’na benzerlik göstermektedir. eski Şamanist geleneğinden kalma bir adettir. 24 nakip. bir kamçıya dayanmak. Bu gelenek. “tarik değneği” gibi bazı dinî aletler de kayın ağacından yapılırlar. Fakat köpek ve domuzun yeri değişmiştir. Aydın yöresi Tahtacıları ise. Bu kurbanlar koyun. Aydın Tahtacıları. kalbine bıçak sokulmak suretiyle öldürülür. Dokuz Oğuzlara göre kayın ağacı kutsaldır. Oğuzların 24 boyu olduğu için.Kurbanın kemikleri. horoz.Kurbanın kemikleri kırılmaz. Tayılga kurbanında at kurban edilmektedir ve at kesilmek değil. Bu adetlerden cemde kesilen kurbanın kemiklerini kırmamak ve kapının eşiğine basmamak. Başkırtlar için turna kuşu kutsal idi ve bu kuşun düşmanla savaşırken kendilerine yardım ettiğine inanırlardı. sakatatı. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de 24 sürek. mezarını 40 gün açık bırakırlar. Bu adet. Ayrıca Tahtacılar musahiplik töreni esnasında “Tercüman Kurbanı” isimli bir kurban keserler. 24 sayısı kutsal sayılır. loğusayı korumak için bir ip veya beze 20 düğüm [www. 24 masum-u Pâk kavramlarında görüldüğü gibi 24 sayısı kutsal sayılardandır. Aynı şekilde Orta Asya Şamanlığında da Bay Ülgen’e “tolu” adı verilen kansız kurban sunulmaktadır. öbür dünyadaki ölüler kendisine “Niye elin boş geldin?” diye sorarlarmış. Bunlar da yine eski Şaman adetlerindendir. çam ağacı dişi olarak 5 oğul doğururlar.Kurban töreni sırasında dualar okunur… 2. başkası yaklaşamaz… 4. bir bıçağı veya baltayı ateşe koymak.Kurbanın kanı yere akıtılmaz… 3. loğusa birisi ölürse. Kayın ağacı erkek. Bu kurban eski Türklerde uygulanan “tayılga” kurbanına benzemektedir. Turna Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de kutsal sayılmaktadır.Kurbanı sadece o toplumun üyeleri yiyebilir… 5. artıkları ve derisi tenha bir yere gömülür… Bulgaristan’da bulunan Amucalar’da uygulanan kurban ritüelleri. Muğla yöresi Tahtacıları.ramazankoc. Hem Şamanlıkta hem Alevîlerde kurban kesildiği zaman: 1.

ramazankoc. yere dört adet kazık çakıp. Oğuzlarda da zina etmek diye bir şey yoktu. [www. Hatta nehirde bile beraber yıkanırlardı. bu suçu işleyen birinin işi bitmiş ve düşkün sayılırdı. Sonra bu 20 düğümü tekrar çözerler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI atarlar. Daha önce belirlenmiş bazı ağır suçları işleyen kimseler düşkün sayılır ve toplumdan dışlanırlar. Mersin Tahtacılarından birisinin oğulları tarafından çam ağacına bağlanarak. Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde de aynen öyle sağlamdır. Kurban merasimine aynı kabileden olanlar katılabilirdi. Hiç değilse bunu Ramazan Ayı’nda yapmayın” diyerek. ellerini ve ayaklarını bu kazıklara bağlarlardı. Hırsızlık ve oğlancılık yapanları da öldürürlerdi. İdil Bulgarlarında da erkekler ve kadınlar birbirlerinden kaçmazlardı. Buna rağmen zina görülmezdi. Moğollarda da benzer adet vardır. Yani Eski Türklerde toplumsal ahlak nasıl sağlam ise. onu iki parçaya bölerlerdi. Böyle bir suç işleyen birisi olursa. yakıldığı çok meşhurdur. Sonra o erkeği veya kadını boynundan başlayıp. Ağır suç işleyenler bu kurban merasimine katılamazdı. Kızılbaş olan köy halkı “Çıplak ve öpüşme sahneli filmlerle çoluk-çocuğumuzun ahlâkını bozuyorsunuz. Ayrıca loğusanın başına kırmızı bağlanır. Her ne şekilde olursa olsun. gençliğinde böyle bir olaya şahit olduğunu anlatmıştır.com] 75 . Zina suçu Alevî-Kızılbaş-Bektaşîlerde çok ağır bir suçtur. Yine Aydın Söke’ye bağlı Sofular köyünde de zina yapan bir kadın çifte ile vurularak öldürülmüştür. sinemacıları köyden kovmuşlardır. o kişiyi kabile topluluğundan kovmakla eşdeğerdi. Alevîlikte düşkünlük vardır. Tahtacılar ise zina edeni yakmak sureti ile cezalandırırlardı. 1970’li yıllarda Aydın’ın Kızılcapınar Köyü’ne seyyar sinema gelmiştir. Böylece loğusayı koruduklarına inanırlar. uyluklarına kadar iki parçaya ayırırlardı. Kurban merasimine kabul etmemek. Eğer içlerinden birisi zina edecek olursa. İzmir’in Hortuna köyünden ve Karatekili Yörüklerinden olan Ahmet Ağa.

talan ve yakıp yıkmalar insanları bezdirmekteydi. Egemenlerin uyguladığı ağır vergilendirmeler. Ancak. Bu yüzden tamamen aydınlatılması için yüzyıllar gerekmektedir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ANADOLU ALEVĠLĠĞĠNE KISA BĠR BAKIġ Genç Aleviler Hareketi Son on yıldan beri Alevilik üzerine çok şeyler yazılıp çizildi. Göç dalgaları ve bu toplumsal dalgalanmaların yarattığı yeni sosyo ekonomik koşullar iktidarların da sürekli el değiştirmelerine yol açıyordu. Öze Dönüş. Çoğu zaman Alevi kimliği tanımlanırken İslamiyetle olan münasebeti temel alınmaktadır. içinde bulunulan kısır döngüden bir çıkış yolunun arandığı da gözlemlenmektedir. Aleviler var olduğu sürece Alevilikle ilgili tartışmalar devam edecektir.com] 76 . Çünkü onun kaynakları çağlar ötesi bir zamana ve mekana uzanır. henüz onun derinliğinde kulaç atacak büyük bir şahsiyetler ortada görükmemektedir. 1. Biz bu sürece tartışmalar süreci diyoruz. Ama biz yine de yeniden yapılanmaya hizmet ettiği için bu tartışma sürecine dolaylı da olsa katkıda bulunmak istiyoruz.ekonomik ve siyasal sorunların dışında kimlik tanımıyla da ilgili sorunlar yaşamaktadır. nirvana. tarihsel. Bu evreler sırasıyla şunlardır. Aleviliğin sosyolojik. Ancak. Aleviler yeni dünyanın eforuyla karşılaşırken. mükemmel insan gibi insanı mistik dünyanın içine yerleştiren inançlar yayılırken. Yakın Doğu ve İran sürekli bir çalkantı içerisindedir. vs. Sosyo-. Bu süreç içerisinde yoğun bir tartışmanın odak noktası haline gelen Alevilik. Oluşum (şekilalış evresi) ve günümüzdeki Çözülüş evresi.ramazankoc. bir kültür ve inanç kanalına dönüşmesine yolaçtı. Mayalanma Evresi Bu evre ilişkiler ve kaynaklar bakımından oldukça zengin bir dönemdir. Bu ardı arkası gelmeyen göçler çeşitli millet ve kavimlerin. hemen hemen hiç gündemden düşmeden bütün yoğunluğuyla sürüp bugünlere geldi. Batı da ve Anadolu’da ise [www. Elbette bunlar aşılamaz türden tartışmalar değildir. o güne kadar karşılaşmadığı yep yeni sorunlarla da yüz yüze geleceklerdi. onu şu üç evreye ayırarak incelemek gerekir. Alevilik gibi ele avuca sığmayan bir olguyu kısa bir yazıda ifade etmek elbette mümkün değildir. inançsal ve kültürel çehresini özet mahiyetinde de olsa çizmekle yetineceğiz. Şimdi sırasıyla bu evreleri inceleyelim.Orta Asya. Alevilerin gündeminde yer alan konuları sıralarsak söylemek istediğimiz daha iyi anlaşılır: Alevilik İslamın içinde mi. Mayalanma evresi. boyların kaynayıp karışmasına. karma . Zerdüşlük ve Maniheizmin gibi İrani dinler aracılığıyla da ışığın ve aydınlığın kutsal olduğu inancı kitleleri etkilemekteydi. bize göre. dışında mı? Ali’siz Alevilik mümkün müdür?Alevilik ateizm midir? Alevilik İslamın özü müdür? Vs. Bize göre Aleviliğin Yeniden yapılanmasının ve yeni boyutlar kazanmasının ipuçları Mayalanma Evresi diye tanımladığımız ilk evrede mevcuttur. Yeniden Yapılanma gibi kavramlar tartışılmakta. Alevilik gibi çağlar boyu çeşitli toplumsal olgular ışığında daima köklü bir dönüşümden geçerek bu günlere gelmiş bir inancı bütün boyutlarıyla kavramak için. Uzak Doğunun köklü ve yerleşik inacı olan Budizm aracılığıyla reenkarnasyon-ruhgöçü.Yazımızın bu bölümünde ancak şu kadarını söylemekle yetineceğiz.

yyıl gibi ikiyüz yıllık bir zaman dilimini kapsar. herşeyin sonsuz bir devir daim içerisinde olduğu düşüncesi Anadolu insanını etkilemiştir. Ahi Evren. suyun. dervişler.ramazankoc. Sarı Saltık.com] 77 . Bu hareketin öncüleri baba İlyas ve baba İshak adında iki derviştir. Alevilik açısından baktığımızda biz bu döneme Oluşum evresi yada Alevilik Durumalışı diyoruz. sünni inancı benimseyen Selçukluyla arasındaki mesafe de sürekli açılmaktaydı. Bacıyanı Rum ve Gaziyani Rum. Bu dönem Aleviliğin yavaş yavaş mayalanmaya başladığı dönemdir. Merkezi devletle kırsal arasındaki çelişkilerin yoğunlaşması sonucu 1239-1240 yılları arasında bütün Anadoluyu saran bir halk hareketi patlak verdi. Orta Asyadan İran. ateşin.Kaygusuz Abdal. Rum Erenleri. Gerek babailerin ayaklanması gerekse Moğol istilası Selçuklu devletinin sarsılmasına ve nihayetinde yıkılmasına yol açtı. Hititler. ahlaki ve inançsal ihtiyaçlarına cevap veren dedeler. Anadoluda göçlerden sonra kurulan ilk devlet Selçuklu devleti olmuştur. Anadolu’ya gelen bu kitleler zaman içerisinde Anadolunun yerleşik halklarıyla kaynayıp karışarak. Hacı Bektaşi Veli 1240 yılında kardeşi Menteş ile birlikte Horasan üzeri Anadoluya gelir. hem Anadoluya sosyal ve kültürel açıdan yeni bir çehre kazandırır. buğday başağının. ateş. Hacı Bektaşi Veli. Babaların önderlik ettiği bu ayaklanmaya yüzbinlerce Türkmen ve diğer alt tabakadaki ezilen zümrelerden insanlar katılmış ve Selçukluya zor anlar yaşatmışlardır. Aynı zamanda çeşitli inanç ve kültürlerin bir sentezi olan Alevilik kırsal alanda derviş ve babaların sayesinde hızla yayılırken. Özellikle Platon’un ve yeni platoncu akımın öncüsü olan Plotonius’un evren insan ve Yaratan hakkındaki felsefi düşünceleri Hristiyanlık eliyle Anadolu insanını etkileyen önemli kaynaklardır. Bu ayaklanma sonunda kanla bastırılmış ve önderlerinin yanısıra binlerce derviş ve baba idam edilmişlerdir. Şarabın. [www. babalar. Daha önce göçler dolayısıyla doğu Türkistan ve İran’da sufiler kanalıyla İslamiyetin batını yorumuyla tanışmış olan bu insanlar. İlk çağ doğa filozoflarının evrendeki bütün varlıkların su. Ancak. Frikyalılar. kısacası bütün doğanın ve doğadaki canlıların kutsallığına inanırlardi. O zamanlar Anadoluda dört çeşit derviş zümresinden bahsedilmektedir. yel ve topraktan meydana geldiği. Kısa sürede Anadoluda genişlemeye başlayan Selçuklu devleti. Yunus Emre. daha evvelki dinsel tecrübe ve gelenekleriyle bu yeni dinin bir sentezini yaparak Anadolu Aleviliğinin temellerini atarlar. Taptuk Emre ve daha niceleri yukarıda anlatmaya çalıştığımız bir kültür ve inanç coğrafyasında ortaya çıkmışlar ve Anadolu Aleviliğinin Anadoludaki ilk gözelerini olmuşturmuşlardır.Horasan üzeri Anadoluya akan göç dalgaları kısa sürede Bizans surlarını yıkarak Anadoluyu yeni yurtlak haline getirdi. evrenin bir başlangıcı ve sonu olmadığı. Anadolu göçler öncesi Hristiyanların yaşadığı bir coğrafyaydı. bu öğreti ve inancın temelleri sözünü ettiğimiz bu iki yüzyıllık süreçte atılmıştır. Urartular ve Bizanslar gibi köklü kültür ve medeniyetelerin izlerini taşımaktaydı. Şimdi bu evreyi biraz daha yakından inceleyelim: 2. Lidyalılar. Oluşum yada Durumalış evresi Aleviliğin oluşum süreci 13. şamanlarla birlikte gelirler. yyıl ile 15. hem de süreç içerisinde Anadolulaşırlar. Elbette Alevilik sürekli bir değişim ve gelişim çizgisi üzerinde yükselerek bugünlere gelmiştir. kırsal alanlarda yaşayan halk zümreleri üzerinde sömürü ve baskıyı yavaş yavaş artırmakta ve bir yandan da Arap ve Fars kültürünün etkisi altına girmekteydi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Antik Çağ Yunan felsefesinin etkileri hakimdi. Lokman Parende. Bunlar sırasıyla şunlardır: Horasan Erenleri. Bu göçler uzun bir zaman dilimine yayılır ve Orta-Asyadan kopan büyük kitleler yanlarında inanç önderleri konumunda olan ve topluluğun toplumsal.

Osmanlı devleti ilk defa Anadoluyu Alevilerden temizleme harekatına başlar. Suluca Karacahüyüğe yerleşen Hacı Bektaşi Veli kısa sürede Anadolu dervişlerinin gönlünü kazanır ve onlar tarafından büyük bir saygıyla anılır. Her iki tekkenin de Aleviler üzerinde büyük etkisi vardır. yüzyıllara gelindiğinde iki büyük tekkeye bağlıdırlar: Anadolu’da faaliyet gösteren Hacı Bektaş tekkesi ile Safavilerin kurduğu İrandaki Erdebil tekkesi. Diğer ikinci kol ise ocaklar ve ocaklara bağlı dedeler tarafından ekseriyetle Doğu Anadolu’da yaygın bir örgütlenme oluşturmuşlardı. Erdebil’deki tekkenin süreç içerisinde bir devlete dönüşmesi sonucu ortaya çıkan Safevi devleti Şah İsmail’in hükümdarlığında günden güne büyürken Anadolu Alevileri için de bir kurtuluş umudu haline gelir. Şah Kulu isyanı. Bu durum Aleviler açısından önemli bir dönüm noktasıdır. İsmaililer ve daha nice derviş zümreleriyle kaynamaktadır. Hacı Bektaşi Veli’nin hakka yürüyüşünden sonra (1271) bir rivayete göre Abdal Musa emanetleri Kadıncık Ana’dan alır ve Hünkarın öğretisini sistemleştirerek bir tarikat haline getirir. Celali isyanları. Ahiler.com] 78 . dayanışma. Hurifilik ve şiilik gibi sufi ve derviş akımları Bektaşilik içinde eriyerek yeni bir senteze dönüşürler. Şeyh Bedreddin’in mürütleri olan Börklüce ve Torlak Kemal öncülüğünde başlayan isyanlar bunlardan sadece bir kaçıdır. Hatta ilk üç padişahın Bektaşiliğe sempati duydukları dahi söylenmektedir. Hayderilik. Bedreddinilik. Zaman içerisinde büyük dergahlar kurulmaya başlar ve Anadoludaki Kalenderilik.yyıldan sonra hızla değişmeye başlar ve İranda kurulan Safavi devletinin de etkisiyle Sünni İslama tutunmaya başlar. Onun yerini daha sonra küçük beylikler almaya başlar. hoşgörü. Sadece katliamlar değil karalama ve iftiralar yüklü hüküm ve şeyhülislam fetfaları da artmaya başlar. Anadolu Alevileri 15.ramazankoc. Hacı Bektaşi Veli de bunlardan biridir. Kırsal alanda yarı göçebe bir hayat yaşayan Aleviler dedelik ve babalık olmak üzere. 13. Karmatiler. Anadolu erenlerinin Piridir. Büyük yığınları temsil eden Bektaşilik iç Anadolu başta olmak üzere Trakya-Balkanlar-Arnavutluk ve Mısır gibi geniş bir çevreye dergahlar vasıtasıyla yayılmaktaydı. Kalenderi isyanı. kardeşlik ve sevgiyi insanlara taşımayı kendilerine bir görev olarak görmüşlerdir. erkanda bir birinden biraz farklı yol izleyen iki kol üzerinden teşkilatlanmakta ve yayılmaktaydı. Bundan dolayı da Alevi-Bektaşi topluluklarıyla kültürel ve inançsal olarak önemli çelişkileri olmamıştır. Hayderiler. 1300 yılında Söğütte küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı devleti İslamiyeti kabul etmiş olsa da halen şamanizmin etkilerini taşımaktaydı. Babai isyanlarından sonra da Anadolu çeşitli halk isyanlarıyla ve katliamlarla sarsılır. Şah İsmail ya da diğer adıyla Şah Hatai sadece bir hükümdar deği aynı zamanda Anadolu Alevilerinin büyük saygı ve sevgi duyduğu [www. Usta çırak ilişkisiyle dergah eğitiminden geçen dervişler Mürşitlerinin emriyle çeşitli yörelere giderek barış.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Özellikle sınr boylarına yerleştirilen göçebe kavimler inanç ve kültürde daha esnek bir yapıya sahip olduklarından dolayı yerleşik halkla kaynayıp karışma konusunda pek zorluk çekmezler. Orhan Gazi 1363 yılında Bektaşi tekkesinin dualarınıyla Osmanlının bir nevi milisgücü olan Yeni Çeri ocağını açması da buna bir örnektir.yyıl Anadolusu Kalenderiler. Selçuklu devleti toplumsal sorunlara daha fazla yanıt veremez duruma gelir ve sonunda tarihe karışır. Bu yoldan yayılmaya başlarlar. Asimilasyona yatkın olan zümreleri ise sünni tarikatlar eliyle asimile etmeye başlar. paylaşım. Osmanlı devleti 15. Bu toplumsal çalkantılar Aleviliğin yavaş yavaş şeklillenmesine ve Anadoluda önemli bir güç haline gelmesine dolaylı olarak katkıda bulunur.

sevginin ve kadın erkek eşitliğinin perçinleştirildiği bir yerdir. Anadolu Aleviliğini Hacı Bektaşi Veli’den sonra en çok etkileyen şahsiyet şüphesiz ki Şah İsmail olmuştur. Anadoludaki şii yayılmayı durdurmak için Yavuz Selim Anadoluda geniş çaplı bir Alevi kırımına başlar ve peşinden İrana sefere çıkar. [www. Bir diğer nokta ise Şeyh Bedreddin olayıdır.yyıldan sonra yavaş yavaş gerileme ve çökme dönemine giren Osmanlı İmparatorluğu içte ve dışta çeşitli sıkıntılar yaşıyordu. Önce babası Yıldırım Beyazıt’ı daha sonra ise kardeşlerini etkisiz hale getiren Yavuz Selim Şahın karşısına dikilmek ve bu tehlikeyi durdurmak için tahta geçerek iktidarın dizginlerini elinde toplamaya başlar. Bir tür hareketli meditasyon olan Semah cemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. onlar adına hutbeler okutmuş ve Muaviye zihniyetine karşı amansız bir mücadele başlatmıştı. Erkanlar tamam olur. kalanlar ise katliamdan geçirilir. enel hak.com] 79 . onların gönüllerinde engin bir yer edinmiş büyük bir Alevi ozanıdır. Deyişleri. Yavuz Selim bu gelişmelerden ürkmeye başlar ve bu doğudan gelecek olan tehlikeye karşı derhal harekete geçer. Şahın duazları. Sayısız derviş ve babanın yaşamı idam sehpasında son bulur. Şah İsmail eliyle Alevilk son şeklini alır. vahdeti vücut ve vahtedi mevcut Alevi inencının önemli öğelerindendir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ruhani lideriydi. Daha sonra bu isim Anadoludaki Alevilerin tümünü kapsayan bir isim haline gelir. 1826 yılında. O aynı zamanda Alevi Cemlerinin ve erkanının kurumlaşarak bugünki halini almasında da yatsınamaz bir öneme sahiptir. Şiilik ve şiilerin mistik islam yorumları Şah İsmail’in etkisiyle Aleviliğe girmiş ve yeni bir senteze dönüşmüştür. İnancın ve başkaldırının ozanı olan Pir Sultan Abdal şiirleri ve mücadelesiyle toplumu derinden etkilemiş. Toplumsal bir inanç ayini olan cemler ilk defa on iki imamları temsilen oniki hizmetler biçiminde tertiplenir. Savaşlarda milislerine oniki imamı sembol eden oniki dilimli kırmızı taç giydirdiği için Şah İsmail’in taraftarı olanlara ilk defa Kızılbaş denmiştir. Bu yüzden Anadoludaki Alevilerin hem sevgi ve muhabbet duyduğu hem de kurtarıcı gözüyle baktığı bir sufi-hükümdardır. Aynı tarihte Bektaşilik yasaklanır ve Bektaşi dergahları talan edilir. ruh göçü. Pir. Safevi hükümdarı Şah İsmail’in yoluna olan bağlılığından dolayı Osmanlı valisi tarafından acımasızca idam edilir. 16. Çöküşün getirdiği sosyo-psikolojik bunalım kutular arasında bir gerilime yolaçmaktaydı. Bilindiği gibi Şeyh Bedreddin tasavvuf inancının yanısıra bir de toplum projesi sunmaktaydı. Onun etkisi sadece kurduğu Safavi devletinin Alevilere olan yakınlığından ileri gelmez. Ali’nin yeniden bedenlenişi olarak görüyorlardı. Onun öğretisi ‘yarın yanağından gayri herşey ortaktır’ cümlesiyle özetlenebilir. Anadoludaki Alevi ocaklarını ‘el ele el hakka’ ilkesi etrafında örgütleyerek Mürşit. Dört kapı kırk makam. Fakat savaşı kaybeder ve yenilginin hüznüyle kendini yalnızlığın ve dünyaya olan ilgisizliğin kollarına bırakır. nefesleri ve deyişleri okunmaya başlar. Cemler bir ritual olmalarının yanısıra toplumun hukuksal ve geleneksel sorunlarının çözülerek. Şah İsmail Emevi İslam anlayışı karşısında Ehli Beyt. hoşgörünün. İnsani Kamil. Toprağın ve işleme araçlarının toplum tarafından ortaklaşa kullanılmasını ve üretimin ortak bölüşümünü savunan bu öğreti önce şeyhül İslamı daha sonra ise padişahı kızdırmış ve bunun üzerine Torlak Kemal ve Börklüce önderliğindeki bu halk harekatını kanla bastırmıştır. Bu katliamın ardından sağ kalan babalar yer altına çekilerek gizli teşkilatlanmaya başlarlar. Yeniçeri ordusu lağvedilir. Ağır vergi ve baskılara maruz kalan Alevi toplumunun isyan etmesinden korkan Osmanlı bu büyük ozanın yanısıra birçok ozan ve dervişin varlığından korktuğu için idam ettirir. paylaşımın. Ali’nin yolunu ve mücadelesini sürdürmüş.ramazankoc. 12 İmamlar ve Hz. Rehber ilişkisiyle hepsini bir birine bağlar. nefesleri ta Balkanlara kadar yayılmıştı. Musahiplik kurumu yani yol kardeşliği de cemler kadar Aleviliğin vazgeçilmez-olmazsa olmaz kurumlarından biridir. eline-diline-beline sahip ol ilkesi. Şah İsamil Yavuzu Çaldıranda karşılar. Aleviler onu Hz. Anadolu Aleviliğini etkilemiş diğer bir ozan-sufi ise Pir Sultan Abdaldır.

Yüzlerce cemevleri ve Alevi kurumları kurarak devlete olan tepkilerini bu yoldan dile getiren Aleviler. Kurulan yeni devlet halifeliği kaldırır. Önce şehrin kenar mahallelerinde gecekondular kurarlar. Fakat. 1924 te bektaşi dergahları kapatılır ve cemler yasaklanır.com] 80 . 3. Sisteme karşı duydukları tepki. Sivas katliamından sonra Alevilerde bu baskılara karşı toplumsal boyutta bir tepki ve kimlik arayışı başladı. Ancak. Cumhuriyet Osmanlı hanedanlığıyla kıyaslanamayacak kadar farklıdır. Aleviler açısından sonuç büyük bir hayal kırıklığı olur. bu umut kısa sürede yerini umutsuzluğa bırakır. yönünü batıya dönmüş bir Cumhuriyet kısa sürede Alevilerin sempatisini kazanır. kalanlar ise çeşitli bölgelere sürgüne yollanır. Bu süreç 80 li yılların sonlarına kadar devam eder.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışından sonra yeni hükümetin öncülüğünde Cumhuriyet ilan edilir. Laik ve çağdaş. Alevilere karşı baskı. Onbinlerce insan vahşice katledilir. Aleviler çeşitli yönlerden estirilen yozlaştırma rüzgarlarına karşı. nefret ve isyanlarını sol ideoloji üzerinden dile getirirler. Bu arada.ramazankoc. Yüzyılların içselleşen baskı ve zulmü sonunda Alevi gençlerinin Marksist-Leninist düşünce ve ideolojiyle tanışmalarına yolaçar. İnanç ve ibadetlerini yine Osmanlıda olduğu gibi gizli yapmak zorunda kalırlar. artık hayatın her alanında kendi varlığını ortaya koymaya başlarlar. Kırsal alanda yaşayan köylüler üzerindeki jandarma dipçiği hiç eksik olmadan sürer gider. Genç Aleviler Hareketi [www. (geleneksel yapıları çözülmeye doğru gitse de) eninde sonunda Yeniden Yapılanma sürecine gireceklerdir. padişahlığa ve şeyhülislama son verir. Dinsel ve kültürel baskıların azalması Alevileri rahatlatır ve bundan dolayı yeni Cumhuriyete umut bağlarlar. Bu hayal kırıklığının yarattığı suskunluk uzun bir zaman sürer. sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı Çorum. dışlama ve karalama kampanyaları ve devletin benzeri doğrultudaki politikaları sürekli devam eder. Maraş. Malatya ve Sivas gibi illerde korkunç Alevi katliamları yaşanır. Ve nihayet Dersim katliamı olur. çözülüş evresi 60’lı yıllarda sosyo ekonomik koşullardan dolayı kırsal alandan şehirlere yoğun bir Alevi göçü başlar. Bir çok Alevi genci bu uğurda can verir.

Ali’nin temsil ettiği ve Bediüzzaman Said Nursî’nin de benimsediği “adalet-i mahza” ile muhaliflerinin temsil ettiği “adalet-i izafiye”nin bir çatışmasıdır.”8 dedirtmektedir. Ali soyundan gelen kimseler”e nisbet için kullanılmaktadır. halefi Hz. diğer sa. Ali’nin “ferdin adaleti” hususu arasında bir bağ kurmak mümkündür. Terimin asıl anlamını kazandığı ve yaygın olarak kullanıldığı saha ise Hz. hem eserleri “Risale-i Nur ’un üstadı” hem de kendisinin “hakaik-i imaniyede hususi üstadı” olduğunu beyan eder. Hz. Fakat kendinden önceki gelenekten farklı olarak eserlerinde Hz. Kavram olarak içeriği konusunda bir mutabakat sağlanamamış ve bugün de tartışılmaya devam edilen Alevilik kavramı2. Ali ile mesleğinin ve meşrebinin yakınlığını vurgularken aslında bu temel hususa dikkat çekmektedir. Hz.7 Siyasi düzlemdeki bu tartışmanın ana eksenini. Bu noktadan hareketle Bedüzzaman Said Nursî külliyatında Aleviliğe yeni tanımlar ve açılımlar getirmektedir. Hz. Ali hakkında beslenen inançlara dairdir. bireysel imanı kuvvetlendirmek ilkesi oluşturmakta ve bu gerçeğin ifadesi olarak müellifine “Bir ferdin imanını kurtarmak için cehenneme de atılmaya hazırım.ramazankoc. Bediüzzaman bu tartışmada Hz. iman hizmetinde ferdin hukukunu en üstte tutarak. “ferdin hukukunun korunması” (adalet-i mahza) yani cemiyetin hu. Bediüzzaman Said Nursî. kendini ve yazdığı eserlerini bir nevi Hz. yüzyıldaki önemli takipçilerindendir.com] 81 . Emirdağ Lahikası adlı eserinde. aslında Hz. Ali’nin hilafetinin ilk günlerinde “katillerin tesbiti ve cezalandırılması” hususunda başlayan ve kısa sürede şiddetlenen münakaşalar. Âl-i Beyt Kimdir\Nedir? [www.habelerden daha fazla atıfta bulunmakta6. Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI BEDĠÜZZAMAN SAĠD NURSÎ’NĠN ESERLERĠNDE ALEVĠLĠK DÜġÜNCESĠNE BAKIġ İslamiyet’e geçişle birlikte bölge. Ali sevgisini önceleyen inanışların ortak ismi olarak öne çıkmış Alevilik de bu bölgede yaygın bir taraftar kitlesi bulmuştur.nasında vuku bulan ve “Cemel Vakası” olarak tarihe geçmiş olan hadise. Bu noktadan hareketle Risale-i Nur külliyatında “ferdin imanı”na yapılan vurgu ile Hz. Osman (RA)’ın öldürülmesinin akabinde. yüzyılda “iman hizmeti” olarak nitelediği davasının esasını da işte bu hakikat. İslam tarihindeki siyasi bir görüş farklılığına işaret eder aslında. Hz. Ali tarafını tutanlara “el-Aleviyye” veya “şiatü Ali” (Ali’ye bağlı olanlar. Şiiler ve Şia içinde yer aldıkları kabul edilen bazı mezheplerin ortak adı olarak zikredilen Alevilik. mezhepler açısından dikkati çekmektedir.kukunu muhafaza (adalet-i izafiye) adına ferdin feda edilmemesi gerçeği oluşturmaktadır. İslam’ın yaygın itikadi görüşlerinden biri olan Ehl-i Sünnet akidesinin yanı sıra.3 İlk çıkış noktası. orijinal bir düşünür ve âlim olan Bediüzzaman Said Nursî5 Ehl-i Sünnet geleneğinin 20. İslam tarihinde bir iç savaşı netice vermiş ve bu savaşta Hz. Ali’nin. dönemin Osmanlı belgelerinde daha çok “Kızılbaş” ve “Rafizi”1 gibi isimlerle anılmaktadır. Ali’nin “manevi takipçisi” olarak ifade etmektedir. en çok kullanılan şekli ile “Hz.4 Birçok yönden özgün bir şahsiyet. Ali’nin isabet. Ali’ye mensubiyet” bildirmek veyahut “Hz. Bediüzzaman Said Nursî’nin 20. Ali’ye. Ali’nin hilafeti es. Ali taraftarları) denilmiştir. muhaliflerinin ise hata ettiğini beyan eder.

Ehl-i Beyt’in anlamına getirdiği yaklaşım ilginçtir: “Hadisçe Hz. necat bulursunuz.”15 şeklinde bir yaklaşım sunar ve bu anlamda önceki Ehl-i Sünnet geleneğine farklı bir yorum getirir. gayb-aşina nazarıyla görmüş ki: Âl-i Beyti.16 Bu vurgusunun en önemli sebebi.)’ın Âl-i Beyt’e olan bu vurgusunun sebebini.net alimleri gibi Bediüzzaman da bu konuyu bir yönüyle feri bir mesele olarak değerlendirirken.)’ın Ehl-i Beyt vurgusunu. Âl-i Beyt’e hakiki dost da olamaz.ramazankoc. Ali ile ilgili düşüncelerinde kendinden önceki Ehl-i Sünnet geleneğinden ayrı düşmez: “Size iki şey bırakıyorum. onların iman hizmetine yaptığıyapacağı hizmet açısından ele alır. çünkü istikametli muhabbetle Hz. Peygamber (as. Hz. Ehl-i Sünnet ve cemaattir.) bir veled-i mânevîsi hükmünde.)’ın Hz.com] 82 . Ehl-i Sünnet’e aittir.12 Hz. Ve Âl-i Muhammed Aleyhisselam’ın bir mânâda hakikî Nur şakirtlerine şamil olmasından ben de Âl-i Beyt’ten sayılırım. 13 Âl-i Beyt’e eserlerinde özellikle risalet açısından farklı açılımlar getiren Bediüzzaman Said Nursî’nin ilginç bir diğer yaklaşımı da “Âl-i Beyt’ten (Peygamber ’in) vazife-i risaletçe muradı. Risale-i Nurun üstadı ve Risale-i Nur ’a Celcelutiye kasidesinde rumuzlu işârâtiyle pek çok alâkadarlık [www. Ali etrafında oluşacak aşırı muhabbetin. Biri: Kitabullah. biri: Âl-i Beytim. Ali’nin (r.) için olan aşırı sevgiye benzer şekilde tehlikeli olduğu vurgusunu yapar. Ali (ra)’nin şiası hakkındaki senayı Nebevi. fer ’i bir mesele olarak gören diğer Ehl-i Sün. Hasan ve başta Şâh-ı Geylani olmak üzere Ehl. “Yirmi Sekizinci Lem’a” ile Gavs-ı Azam’ın Kerâmet-i Gaybiyesi hakkındaki “Sekizinci Lem’a”da genişçe izahlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Hz. risalet vazifesine bakan yönü ile dikkate alınması gereken bir durumdur ve İslam dünyasında bu yönü ile mühimdir. ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sı. kan yakınlığından kaynaklanmayan. “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm. Bediüzzaman Said Nursî. Ali. Hz. Lem’a’nın hemen giriş cümlesi olarak bu konuya “‘Mes’ele-i İmamet’ bir mesele-i feriye olduğu halde.”14 şeklindedir.” 10 cümlesi ile izah eder. Âlem-i İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Ali’nin şiasına olan övgüsünün de.” der ve Hz. “On Sekizinci Lem’a”. Âlem-i İslam’ın bütün tabakatında kemalât-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşidlik vazifesini görecek zatlar. Ali’nin manevi bir evladı. bir cihetle de bu konunun artık “mesail-i imaniye”ye geçtiğini de ekler: İmamet meselesi ve onun etrafında oluşan itirazları ele aldığı 4. Kur ’an’a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüzi bahsedildi. Hz. Ali (ra)’nin şiaları. Sünnet-i seniyyeye ittibaı terk eden. …Çünkü Sünnet-i seniyyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyt’tir. Peygamber (as. sünnet-i seniyyesidir.a.” hadis-i şerifini referans alır. Bu açıdan hem kendisi hem de Risâle-i Nur ve Risâle-i Nur talebeleri ile Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Said Nursî. Bediüzzaman Said Nursî. Ali Hz. bir anlamda aslında Ehl-i Sünnet ve cemaat’e ait olduğuna dikkati çeker. Ali’yi sevmek olarak değerlendirmesi bir yana. hem de Âl-i Beyt’in de bir ferdi olarak takdim eder. Âl-i Beyt’in manevî şahsiyetinin mümessili hasebiyle.9 Hz. Bu noktadan bakıldığında yapılan bu Ehl-i Beyt vurgusu. ekseriyet-i mutlaka ile Âl-i Beytten çıkacak. Bu hususta Risâle-i Nur metinleri içinde telif edilmiş olan “Sekizinci Şuâ”. Hristiyanların Hz. Onlara temessük etseniz. hakiki Âl-i Beyt’ten olmadığı gibi.17 Bu noktadan hareketle kendisini hem Hz. Ehl-i Beyt ve Hilafet Meselesi Ehl-i Beyt ve onun etrafında çıkan hilafet meselesini.11 Aleviliği. ondan hakikat dersini aldım. Ali’ye çok ehemmiyet verir. İslam ilk dönemlerinden bu yana Âl-i Beyt tarafından yerine getirilmiş olan Kur ’ân ve İslam’a hizmet metodu ve misyonunun Risâle-i Nur talebelerince tevarüs edilmiş olması ve bu mirasa sahip çıkılmasıdır. Hz. eserlerinde farklı vesilelerle bu vurgusunu sık sık tekrarlar: “Gerçi manen ben Hz.rasına girip ilm-i kelâm’da ve usul-üd dinde medar-ı nazar olduğu cihetle. İsa (as.i Beyt arasında ciddi manevî bir münasebet görür. Peygamber (as.

Yeni Asya Yayınları. Osman’ın 17 ayrı yerde ismi geçmesine mukabil H. 7 Bediüzzaman Said Nursî.org/yenisite/moduller/arama/haber. sh. İstanbul. yani bir tür ‘ceza muhakemeleri usulü tartışması’ diye yorumlar. 3. Güz 2005. Sonuç Yerine Hz. sh 38. bu tartışmanın çıkışındaki temel yorum farkının aslında bireyin hukuku ile ilgili olduğuna dikkat çeker. 11 Prof. Hz. “Mesleğim ve meşrebim” diye sık sık vurguladığı iman hakikatlerinin intişarında Hz. 12 Bediüzzaman Said Nursî. 47. 369. Tüm külliyatının özüne işleyen bu noktadan ele alındığında bile onun iman hizmetinde neden Hz. Bu açıdan bakıldığında onun tarif ettiği Ehl-i Beyt ve Hz. Yeni Asya Yayınları. sh. Yeni Asya Yayınları. sh. Lem’alar. ‚Risale-i Nur ve Hz. çünkü [www. zındıkaya. Ali’nin bu rivayetlerine dayanarak verdiğini belirtmiştir.rine Notlar‛.sh 17-21 ve 77-98 3 Ahmet Yaşar Ocak. Ali ile ilgili tartışmaların ve hilafet meselesinin de bir anlamda dip saiki olan ilk siyasi mesele Cemel Vakası’nı yorumlarken Bediüzzaman Said Nursî. ‚Said Nursî’nin Entelektüel Biyografisi. haz. Ali kanalı ile gelen hadislere verdiği önemdir. Kitap Yayınevi. 1997. 2003.php?sid=576&keyword=Hz. 20 ‚Hubb-u Ehl-i Beyti meslek yapan Aleviler ne kadar ifrat da etse. Râfizî de olsa. Yolların Ayrışma Noktasında İslam. ‚Mazlum ve Müntekim: Bir Hayalin İnşası‛. Sonuç olarak denilebilir ki onun Aleviliğe bakışındaki yumuşaklığı ve onları sıkı sıkıya “İslam dairesi içinde tutma çabası”yla. “adalet-i mahza” ile “adalet-i izafiye”nin mücadelesiydi. 8 Bediüzzaman Said Nursî. ‚Risale-i Nur ve Hz. uç noktalara yer yoktur. Yeni Asya Yayınları. 261. 19. Özgür Savaşçı. Ali‛. Lem’alar.20 1 Ahmet Yaşar Ocak. 2004. Sürekli “bireysel imanı” kuvvetlendirme ve kurtarma çağı olarak vurguladığı bu devirde onun takip ettiği metot ve yöntem de imani noktada tek tek her bireyin imani kurtuluşunun hedeflenmesidir. ‚Alevilik‛ Türkiye İslam Ansiklopedisi. İstanbul . 19 Şerif Mardin. 1997. Nesil Yayınları. 9 Bediüzzaman Said Nursî.79. Şerif Mardin’in. 1997. agm.nek Yayınları.1997. 50. Celcelutiye ve Ercuze gibi duaları hem Risalelerine işaret ettiği cihetleriyle cifir ve ebced değerleri açısından değerlendirmiş hem de kendi evradı arasına aldığı bu duaları. 4 agm. sh. Ali‛. Prof. Hz. İbrahim Canan.) ve Âl-i Beyt’in muhabbeti. Güz 2005. 2002. Ali’nin tam 157 yerde ismi geçmektedir. İstanbul.Nesil Yayınları. küfr-ü mutlaka girmez. Köprü. Gele. sh.nek Yayınları. geleceğe matuf birtakım gaybî haberleri Hz. 46. Ömer ’in 41. sh. Dipnot 1. Velayet-i Aleviyye diye nitelendirdiği bazı tespitlerinde. takipçilerinin de vird edinmesini istemiştir. Alevilik. sh. 16 Hikmet Hocağlu.İstanbul . 30 14 Bediüzzaman Said Nursî. İstanbul . Yeni Asya Yayınları. bs. Risale-i Nur Işığında Alevilik Sünnilik Meselesi.yer yer geleneksel Ehl-i Sünnet anlayışının dışına çıkıyormuş gibi görünen yaklaşımları. Havva Engin.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI gösteren ve benim hakaik-i îmaniyede hususî üstadım. sh. İstanbul. sh. Ali sevgisinde. 1997.com] 83 . İstanbul. 5 Şükran Vahide. ‚Said Nursî’nin Yaşamı ve Düşüncesi Üze. İstanbul .ramazankoc.%20Ali%20sevgisi 18 Bediüzzaman Said Nursî. 13 Hikmet Hocağlu. Lem’alar. Ayrıca bkz. İstanbul . bs. Said Nursî’nin okuyucusunu etkileyen en önemli husus olarak belirttiği ve “insana duyulan derin saygı” şeklinde tespit ettiği. Ali ile irtibatı hususunda bir diğer nokta da onun. Köprü. Sh. ‚Alevi Sözcüğünün Kökeni‛.risale-inur. ‚Risale-i Nur ve Hz. hiçbir cihetle nurun hakikî şâkirdlerinde olmamak lâzım geliyor” 18 der. Ebubekir ’in 44. İstanbul . Dr. 1997. 15 Bediüzzaman Said Nursî. 2. Ehl-i Sünnet içerisinde fazla şöhret bulmamış Cevşen. Lem’alar. Yeni Asya Yayınları. sh. İsmail Engin. Bediüzzaman Said Nursî’nin Hz. Yeni Asya Ya. Gele. 10 Bediüzzaman Said Nursî. Yolların Ayrışma Noktasında İslam. Dr. Tarihçe-i Hayat. Yeni Asya Yayınları. Risale-i Nur Işığında Alevilik Sünnilik Meselesi. 6 Onun külliyatını oluşturan Risalelerde Hz. «İmam-ı Ali» dir(R.ne Doğru‛. Mektubat. 2 Ayhan Yalçınkaya. Emirdağ Lâhikası. İstanbul . Bkz. Hikmet Hocağlu. İbrahim Canan. 21. Ali‛. İstanbul . Güz2005 17 http://www. 19.A. cild. Risale-i Nur ’da ve mesleğimizde bir esasdır ve Vehhabilik damarı. bu ferdin hukukuna verdiği öncelikten kaynaklanmaktadır. 2002. Ayrıca Lem’alar. Lem’alar. 1997. 19. Hz. bu hadislerin cifir ve ebced değerlerini esas almış.Köprü. 1997. Bu açıdan bu hadiseyi. 2. Ali’yi üstad edindiği anlaşılacaktır. 2003. sh 31.yınları. onun eserlerindeki hakim insan vurgusu da kaynağını bu noktadan alıyor olsa gerek. İstanbul. Ali’yi kendisine üstad edinen Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinin altında yatan ana saike bakıldığında “ferdin hukuku”nun en üst düzeyde tutulduğu görülür.

Kur‟an ve Hadis‟e parçacı yaklaşmış ve onları literal ya da kategorik okumuşlardır. [www. Harici sözcüğü hakkında TDV İslam Ansiklopedisi şu bilgileri veriyor: “ Harici. Hâricîler. Kur‟an‟ı sloganlaştırarak yanlış yorumlayıp fitne çıkaran ve Müslümanları birbirine düşüren çarpık bir anlayışın anatomisidir. Hz. Ali‟nin böyle bir durumda gösterdiği tavır. Çünkü bedeviler. Kur‟an‟ı sloganlaştırarak yanlış yorumlayıp fitne çıkaran ve Müslümanları birbirine düşüren çarpık bir anlayışın anatomisidir Referansı olmaksızın veya geleneğe dayanmaksızın ortaya çıkan Hâricîlik hareketinin. Sıffin Savaşı sırasında ortaya çıkan “Hakem Olayı”nı kabul etmeyip Hz. Karşı karşıya gelen iki grubun da Kur‟an‟ı temel aldığını iddia etmesi gerçekten çözülmesi en zor ve en karmaşık durumlardan birini ortaya çıkarır. Hâricîler. Cemel.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas oldukça. aradan yüzyıllar geçmesine karşın bugün niçin sıkça tekrarlanıp değerlendirildiği sorgulanabilir. bu olaylardan bütün zamanlar için çıkarılabilecek evrensel değerlerdir. cehâletin ve kabilevî unsurların. gerekse sonuçları açısından değerlendirildiğinde ibret verici bir olaydır. isyan eden‟ manasında bir sıfat olan haric kelimesine nisbet ekinin ilave edilmesiyle meydana gelmiş bir terim olan topluluk ismi için hariciye ve havaric kullanılır. Tarihte gerçekleşmiş acı tecrübelerin. Pey. İslâm dünyasında ilk şiddet olayı olarak kabul edilen Hz. gerek ortaya çıkışında. Müslümanlara karşı kaba kuvvet kullanmaya sevk etmiştir. Hâricîliğin bir fırka olarak ortaya çıkışında etkin rolü olsa da. Haricilik. bundan dolayı her çağda değişik biçimlerde karşımıza çıkabilecek bir sosyal olgudur. Sıffin ve Nehrevân savaşlarının patlak vermesinde etkin rol üstlenmişlerdir. Ayrıca Hz. gerek gelişiminde. sh 210) KAYNAK : Rahime DEMĠR Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü. Bedevîliğin. Zaten önemli olan kıssa veya tarihsel olaylarda anlatılan olaydan çok. tarihte oluşan müspet veya menfi hiçbir olay boşuna olmamıştır. Osman döneminde ortaya çıkan olaylara kadar geri götürmekte fayda vardır.gamber ve Âl-i Beytin adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. Ancak yine de haricilerin ortaya çıkışını Hz. Ancak bilinmelidir ki. Ali‟nin ordusundan ayrılan bir topluluk. Kuran‟da anlatılan kıssalar gibi tarihsel olaylar da bizim için birer işaret taşları olarak zamanla tekrarlanabileceğini gösterir. Osman‟ın öldürülmesi olayını toptan üstlenmiş. itaatten ayrılıp isyan etmek‟ anlamındaki huruc kökünden „ ayrılan. kutsal metinleri bedevî bir yoruma tabi tutmuş.ramazankoc.” Hiç şüphe yok ki.com] 84 . gerçekte Hâricîliğin doğuşunda münâfık önderlerin belirleyici rolü olmuştur. Müslümanlara benzer durumlarda yol gösterecek niteliktedir. gerek yaşadıkları ortam gerekse bilgi birikimleri bakımından siyasi otoriteyi tanımaya elverişli kimseler değillerdi. Ali de Hâricî gruba mensup bir kişi tarafından öldürülmüştür. tarihin en ilginç mezhebi olan Haricileri ortaya çıkarmıştır. Haricilerin tarih sahnesine çıkışı Sıffin Savaşı‟nda takındıkları tavırdan kaynaklanmıştır. Emirdağ Lahikası. Her sosyal olayın oluşumunu tetikleyen başka toplumsal olayların varlığı reddedilemez bir vakıadır. (Devamı için bkz. Zira hiçbir sosyal olay birdenbire ortaya çıkmaz. Doktora Öğrencisi HÂRĠCĠLĠK VE HÂRĠCĠLĠĞĠN BELLĠ BAġLI TEMEL ÖZELLĠKLERĠ Haricilik. „çıkmak. gerçekte genel kabul görmüş İslâmî düşünüşten bir sapma olduğu söylenebilir. Haricilik. Hariciliğin ortaya çıkışında merkezi hükümete isyan etme psikolojisinin de etkisi vardır. Cehâletleri ve kutsal metinleri kendi bütünlüğü içerisinde değerlendiremeyişleri nedeniyle Kur‟an‟ı yanlış anlamış ve bu yanlış algılama onları.

Sizin mescidimize girip orada Allah‟ı anmanızı. dayanışmaya çağırıyorum. Müslüman toplumun ana bünyesinden koparak ayrılan ilk farklılaşma hareketidir. Bu yüzden Hâricîler. cahil bunu öğrensin. Ali‟nin konuya bu kadar özenle yaklaşmasının nedeni kardeş kanı dökülmemesi konusundaki hassasiyetinin bir sonucuydu. Nitekim Hz. Ama niçin hakeme razı olarak mühlet verdin? derseniz. Ali Cuma namazında. biz buna diğer insanlardan daha layıkız. haydutluğa başlar” Hâricîler.com] 85 . Ali bunun bir hile olduğunu fark etse bile. Ali de onlar tarafından öldürülmüştür. ordusunda meydana getirdiği kafa karışıklığının etkisiyle tarihe “Hakem Olayı” olarak geçecek olan anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. ne de sır söylediğimde güvenebileceğim kardeşlersiniz” Hz. Ali kazanmak üzere iken. bize karşı savaşa girmedikçe de sizinle savaşmayız‟ dedi ve kaldığı yerden hutbesine devam etti. O şöyle buyurmuştu: „Bir şey hakkında çekiştiğinizde o işi Allah‟a ve Resulüne döndürün. Ona bir tercüman gerek. Bu topluluk bizden. arkasından Cemel. Allah. Allah katında insanların en efdali. Hz. iki yaprak arasına yazılmış. ona uymakta şaşkınlaşan kavme karşı savaşa hazırlanın Siz ne güvenilecek kişilersiniz. onu kedere. katı anlayışlarından vazgeçmeleri yönündeki bütün teklifleri reddettiler ve tutumlarını taviz vermeden sürdürdüler. onu her şeyden çok seven kişidir. Onu söyleyenler ancak insanlardır. Hariciler genelde çöl araplarıdır. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı‟nda Hz. Arap dahilerinden olan Mısır Valisi Amr b. ne çağırdığıma sadık ve vefalısınız. Sıffîn ve Nehrevân savaşlarının ortaya çıkmasında etkin rol oynamışlardır. vallahi onlar henüz babalarının bellerinde. Bunların fikirleri basit. Resulullah‟a dönmeniz ise. Hz. Hz. Zira İslam dünyasında ilk toplumsal şiddet olayı olarak kabul edilen Hz. Ali‟nin bütün iyi niyetine rağmen çatışmanın önü alınamamıştır. gerçeğin açıklanmasına. As müthiş bir manevra ile Kuran‟ın hakem olması fikrini ortaya attı. „Hüküm Allah‟ındır‟ ayetini gerekçe göstererek ordudan ayrılıp İslam tarihinin en büyük fitnesini çıkaran Haricilerin çarpık mantık anlayışını Hz. zulme sarılan. Hariciler. Ancak Hariciler her türlü kışkırtmaya başvurarak ortalığı karıştırmaya gayret sarf ediyorlardı. İşte Hariciler “ Hüküm Allah‟ındır” ayetini sloganlaştırarak hakem tayinine karşı çıktılar. Allah‟ın hükmümü kabul etmeyen Muaviye ve Hz.” Öyle anlaşılıyor ki.ramazankoc. Bugün savaşa. erken dönem İslam tarihinde ortaya çıkıp olay ve gelişmeleri ciddi anlamda yönlendirmiş olan mezheplerden biridir. Hz. Allah‟ın kitabıyla doğrulukta hükmedilecekse. fitne ve azgınlığın ortadan kalkmasına vesile kılar diye umdum. Ali son ana kadar onlara müdahale etmemeye kararlıdır. tasavvurları dardır. bağlanılacak yoldaşlarsınız? Savaş ateşini tutuşturacak kötü kişilersiniz. Resulullah‟ın sünnetiyle hükmedilecekse biz buna insanların en ehlinden daha layıkız. [www. analarının rahimlerinde. Ali şöyle değerlendiriyor: “Biz insanları değil Kur‟an‟ı hakem kabul ettik. kitabın hükmünü anlamayan. belli bir uzlaşmayla ümmetin arasını düzeltir. Hz. size nereden geldi? Yoldan çıkan. Ali. İslam öncesinde fakir bir halde yaşamışlardır. onun sünnetiyle hükmetmenizdir. onlara dönerek „Söz doğru ama söylenenlerin maksadı hak ve doğru değil. Kur‟an. gücünüzü düşmana karşı bizim gücümüze eklediğiniz sürece sizi ganimetten mahrum etmeyiz. dil ile konuşmayan bir kitaptır. meşakkatlere sürüklese bile hakka uyup amel eden. bunu da. “Hz. ibadet yapmanızı engellemeyiz. baş gösteren bir dal kesilir ve sonunda hırsızlığa. doğru yoldan ve adaletten sapan. alim olan da bilgisini artırsın diye yaptım. Hariciler Hakem olayına katılan bütün tarafları kâfir ilan etmekten çekinmediler. Çölde yaşamaya devam ettiklerinden İslama girince de ekonomik durumları iyileşmez. Yazıklar olsun size! Sizi yardıma çağırdığım gün de nice belalara uğradım. hakkı görmeyen. Osman‟ın öldürülmesini toptan üstlenmiş. onun kitabıyla hükmetmeniz. Sıffin savaşından sonra yenilgiye uğratılan ve büyük bölümü öldürülen Haricilerin ve temsil ettikleri düşüncenin kolay kolay ortadan kalkmayacağına da işaret ediyor. minberden halka hitap ederken mescidin bir köşesinden Havaric (bir grup Harici) ayağa kalkarak „Hüküm ancak Allah‟a aittir‟ diye bağırmaya başladılar. Ali sözünü kesti.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bilindiği gibi Hz. Bu sürecin sonunda Hz. kazancını azaltsa. Sıffîn Savaşı‟ndan sonra olmuştur. Kur‟an‟ı hakem tayin etmemizi istediğinde noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah‟ın kitabından yüz çevirenlerden olmadık. Hâricîliğin müstakil bir fırka olarak ortaya çıkışı. Nereye bakakaldınız? Bu. Ali onlara göre “kâfir” olmuştur. Haricilerin bütün kışkırtmalarına karşın son ana kadar onlarla vuruşmamaya gayret etmiştir.‟(4/59) Allah‟a döndürmeniz. Ali. “Hayır. Onlardan biri büyüdü mü. ne de dostluk edilecek.

kendinden olmayanlara kapıları kapatmak. sert tabiatlı. "Ona bir yol bulan için beytullahı haccetmek Allahın insanlar üzerinde hakkıdır. Hâricîlerin bir grubu olan Ezârika‟dan gelmiştir.kaba kuvvete. daha çok çölde göçebe bir hayat yaşayan. Bu düşünce yapısı. Allahın indirdiğini tasdik ( kabul ) etmeyenin kafir olduğuna itiraz yok ise de. Câbirî‟nin de ifade ettiği gibi. [www. bir araya geldiğinde. Kur‟an ayetlerine yanlış ve zâhirî anlamlar vermelerini engellememiştir. genel olarak Müslüman toplumların yoksul. hacca gitmeyenin kafir olduğuna hükmederler. “hukuk. Bu yönüyle Hâricîler. onu inkar eden içindir. böyle bir toplum yapısına geçiş sürecinde pek çok zorlukla karşılaşmışlardı. asabiyet ve katı dindarlık/taassup. Horasan‟ın sarp bölgelerinde onlardan Hamziyye grubunun tutunması.ramazankoc. Bu yüzden Hâricî fikirler. Her şeyden önce onlar. Bu yüzden farklı fikirlere. fanatiklik. Hoşgörüsüzlük. Yerleşik hayata geçememiş kişi veya topluluklar. Bunlara alışmakta güçlük çekmişler. kitabi kültürden ve sistematik düşünceden yoksun oldukları için. varlıksız ve hoşnutsuz kesimlerinden geliyorlardı. cahil. Onlar. sert ve inatçı insan tipidir. yargı organı ve vergi” gibi sosyal bir takım olgulara da yabancı idiler. sadece teoride kalmıyor ve bunu. Ģüphesiz Allah alemlerden müstağnidir" ayetiyle. Onlara göre küfür ve imanın ortası yoktur. birer kabîle toplumu ve kabîle insanı idiler. çıkışı ise kolaylaştırmışlardı. Kuzey Afrika‟da çeşitli Hâricî grupların taraftar toplaması. Hariciler her günahı küfür olarak kabul ederler. Allahın emrini kabul ettiği halde yapmayan günahkarlar yine mümindirler. siyasal konulardaki bakış açılarını Kur‟an ayetleriyle temellendirerek ya da Kur‟an ayetlerini kendi görüşleri doğrultusunda yorumlayarak. Kur‟an‟ı yanlış anlamışlar ve bu bakış tarzı ve toplumsal psikoloji ile Müslümanlara karşı şiddete başvurmuşlardır. şiddet ve baskı yoluyla benimsetmek eğilimindedirler.com] 86 . Halbuki. tehlikeli politik/dinî bir doktrinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Amelin imandan bir cüz olduğunu iddia ederler. Yine onlar. Bu yüzden kendi içlerinde istikrarlı bir yapıları yoktu ve kötü/adaletsiz olarak algıladıkları bir siyasal sisteme karşı da sürekli bir devrim/mücadele biçimini savunuyorlardı. Halbuki hüküm hac yapmayan için değil değil. Bu yüzden ilk dönemlerde görülen aşırı/sapkın yorum. Ezârika. Böyle kavram ve kurumları bilmedikleri için. Hariciler gayr-i müslimler yerine hep Müslümanlarla uğraşmışlardır. Bunlar. siyasal tercihlerini iman alanına aktaran ilk toplumsal hareket olmuşlardır. Bunlara asla kafir denilemez. Arap toplumunun geleneksel yapısı içinde sosyal ve ekonomik bakımdan en mahrum. çok namaz kılmaktan alın ve dizlerinin nasır bağlaması.Toplumsal taban olarak şehirli olmayıp bedevî bir yapıya sahip olmaları. Hızlı değişim.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu yüzden dinde mutaassıp. “bedevinin dünyası. Büyük günah işleyenlerin ebedi cehennemde olacağını söylerler. Müşrikler ve kafirler hakkında inen ayetlerin zahiri manalarından hareketle hüküm çıkarırlar. bu nedenle İslâm toplumunun başına pek çok sıkıntı getirmişlerdi. Hükümet. onların samimi olmaları. Örneğin. Keza. katı kalplidirler. medeni hayata intibak etme güçlüğü çeken bedevî Arap karakterinin belirgin ögelerini bünyesinde taşımaktaydı. Kim de inkar ederse. Dağınık bir yaşam tarzına sahip oldukları için “Devlet. Mesela. Hâricîler. Böylece yaptıkları yorumlarla İslam‟a girişi zorlaştırmışlar. olayları derinlemesine değil. Çabuk öfkelenirler. Kutsal metinleri kendi bütünlüğü içerisinde değerlendiremeyişleri sebebiyle. Hâricîler. Özellikle sözlü geleneğe sahip. katı. "Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler. düşünsel derinliği olmayan sade bir dünyadır”. Temelinde toplumsal alanda yaşanan köklü değişime tepki göstermek vardır. teşebbüs ettikleri isyan hareketleriyle pratiğe de yansıtıyorlardı. günahkarın mü'min olmadığına delil getirirler. İslam tarihinde köklü olarak kitlesel şiddete ilk başvuranlar. eleştirilere tahammülleri yoktur ve kendi fikirlerini başkalarına karşı argümanlarıyla savunmak yerine. yerleşik hayata geçememiş toplumlarda yetişen insanlarda bu eğilim son derece güçlüdür. yine Hâricîler‟dir. yüzeysel ve basit bir şekilde analiz ederler. kafirlerin ta kendileridir" ayetiyle fasıkın. genelde yerleşik hayata geçememiş veya yeni geçmekte olan toplumlara cazip gelmiştir. İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan tepkisel din söylemi ile kabilevî zihniyetin ilk tipik temsilcileridir. şiddete başvurarak politik değişmeyi etkilemek ve dar kafalılık bunların en belirgin özelliklerindendir. onların hemen hemen tüm tarihlerine damgasını vuran önemli bir özelliktir. Yaşadıkları çöl misali. en alt düzeydeki sınıflarından oluşuyordu. Bu nedenle olmalıdır ki. Bürokrasi” gibi kavram ve kurumlara yabancı kalmışlar. Bu yönüyle de İslam kültüründe otoriteryen bir geleneğin oluşmasında ilk adımları atmışlardır. mahakeme güçleri noksan insanlardır. Bedeviliğin öne çıkardığı imaj. kolaylıkla infiale kapılırlar. bundan dolayıdır. dinin temel kaynakları olan Kur‟an ve sünnete parçacı bir mantıkla yaklaşmış ve bunları literal ya da kategorik bir tarzda yorumlayıp bu çerçevede bütüncül olmayan bir anlayış geliştirmişlerdir. sert ve haşin bedevi zihniyetinin dar kalıpları içerisinde basit ve yüzeysel bir mantıkla dışlayıcı ve zorba bir din söylemini dillendirmeye başladılar.

problemlerini bu şekilde çözmüşlerdir. zorla kitlelere kabul ettirme çabasına girdiler. Bunun için kendilerine katılmak isteyenlerden. cennet ya da cehenneme mi gidecekler? Hâricî olmayanlardan miras almak ya da Hâricî olmayan bir kadınla evlenmek hukuki bir şey mi? Tanımadığın birinin arkasında namaz kılınabilir mi? İnanmayan müşrikleri korumak. Zira o kişi. Bu bağlamda diğer müslümanların Allah‟ı inkar etmedikleri.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Hâricîlerle ilgili eserlerde onlar. sadece O‟na karşı görevlerinde kusur işledikleri için nimet küfrü içinde olduklarını düşünürler. müşrik değildir. bir süre Kirmân. inanç bakımından muhalif olanların haksız yere öldürülmesi anlamında pratiğe yansıyordu. Şöyle ki o esnada Hâricîler. tüm bu özellikleri ile. temel Hâricî anlayışları korumakla birlikte. bilindiği gibi. Hâricîler arasında değişik tartışmaların yapıldığı bir dönemde Ezârika‟dan ayrılmıştı. Dolayısıyla bu bağnaz topluluğun cihadı. bunu yaptığı takdirde. doğru ve bilimsel bir bakış açısı değildir. İbâdîler‟dir. dinî inancının ne olduğunu sorma eğiliminde idiler. Ezârika‟nın dünyasında bir terör ve şiddet simgesi haline geliyordu. onu içlerine kabul ediyorlardı. dost ya da düşman olarak mı görülmeli? Onlar.ramazankoc. Çünkü içlerinde Ezârika gibi çok sert. “tek ve mutlak hakikat” sayıp bu anlayışı. Hâricîlerin diğer bir grubu olan İbâdîler. Bu şekilde küfür misyonunu Müslüman toplum içine getirmiş oldular ve toplumla hesaplaşma yoluna gittiler. sert ve radikal bir tutum içinde olup sürekli katı çözümler üretme taraftarı olan bir Hâricî fırkasıdır. önce mensup oldukları kabîlelerinden Hâricî olmayan birini öldürmeleri isteniyordu. Görüldüğü gibi. Müslüman toplumun Kur‟an üzerinde temellendirilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Allah‟ın varlığını ve birliğini benimseyip Allah‟ın kitabını ve Hz. İslâm toplumu içindeki sahteler ve sahte olmayanlar. Hâricîlerin içindeki ılımlı fırkaların en önemlisi ise. kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerine muhalif olan diğer müslümanlar. Bu yüzden tarih boyunca varlıklarını sürdürerek günümüze gelmişlerdir. yoksa değil mi? Zorunlu değilse. Hâricîler içinde ılımlı görüşleri ile tanınmışlardır. kendi düşüncelerini benimseyen insanlardan meydana gelen saf Hâricî bir cemaat oluşturmak ve bu arada kendi cemaatlarını da çürüklerden. Bu yüzden bazı araştırmacılar. Hâricî mezhepleri içinde düşüncelerini geliştirip sistematize etmeyi başaran en önemli mezheptir. İbâdîlerin bu görüşlerinde diğer Müslümanlarla bir arada yaşama tecrübelerinin ciddi anlamda etkisi olmuş. Bu şekilde isti‟râz kavramı. nerede zorunlu değil?” gibi soruları gündeme getirip kendi aralarında tartışıyorlardı. “kendilerinden olmayan kadın ve çocukları öldürmek. Ezârika‟yı “kurulu düzenin gelmiş geçmiş en ölümcül düşmanları” olarak nitelendirmişlerdir. İbâdîler ile Ezârika arasında olup görüşleri itibarıyla İbadîler‟e daha yakın durmaktadırlar. yani gerçek Hâricî olmayanlardan ayıklamaktı. Bunu onun. Fakat Dabaşî‟nin ifadesiyle. Ezrak‟ı eleştirirken ortaya attığı görüşlerde görmek mümkündür. egemenlikleri. bu yüzden onlarla çeşitli münasebetler kurmuşlardır. Nâfî‟ b. İslam dininin en önemli temel kaynağı olarak kabul eden İbâdîler‟e göre. zorunlu bir şey mi. Kur‟an‟la birlikte sünneti. Ezârika‟nın tersine Necedât. Aslında onlar. Ezârika. bu temelin hangi kurumsal düzen içerisinde formüle edileceği ve şartlarının ne olduğunu tam olarak ortaya koyamadılar. İbâdîler. Müslümanlara yönelikti. mutedil bir tavır içerisinde olup tavır ve tutumlarını daha çok meşru zeminlerde ifade etme ve ortaya koyma eğilimindedirler. aksi halde. Âmir (72/691). Nâfî‟ b. yani “saf mü‟minler ile saf olmayanlar” arasındaki çelişkiydi. Bu çerçevede Necde b. o kişiyi müşrik ilan edip kendileri öldürüyorlardı. uzun sürmemişti. Onların şiddet yanlısı fırkaları tek tek tarihin tozlu sayfaları [www. sürekli dinî ve siyasî konularda aşırı görüş ve uygulamalarıyla ön plana çıkan bir fırka olarak tanıtılmıştır. Peygamber‟i kabul ederler. Zira Necde. Hariciler karşılarına çıkan ve kendi gruplarına dahil olmayan her müslümana. Oysa Hâricîlerin hepsi aynı özelliklere sahip olmayıp. katı ve şiddet yanlısı bir fırka bulunduğu gibi. Ezrak‟ın buradaki hedefi. Bu yüzden diğer Hâricî fırkalarına nispetle uzlaşmaya. müslüman olanlar ile olmayanlar arasında değil. İbâdîler gibi ılımlı bir fırka da bulunmaktaydı. Ezrak‟a göre daha mutedil bir çizgi oluşturmaya çalışmıştı. tüm gruplarını aynı kategoride değerlendirmek. Hâricî fırkaları ilk ortaya çıktıkları şekilde günümüze gelememiş olup kendi içlerinde pek çok değişikliğe uğramışlardır. daha ılımlı bir fırkaydı.com] 87 . hukuki bir şey mi? İnanan ya da inanmayanların çocuklarının öteki dünyadaki durumu ne? Onlar. Sonuçta Emevîlere yönelik gerçekleştirmiş oldukları ayaklanmalarla birlikte. Hâricîler içerisinde Sufriyye ve Necedât gibi fırkalar da vardır. bu grup içerisinde büyük bir anlam değişikliğine uğrayarak. İbâdîler. Zira onlar. Aslında Nâfî b. kâfirlere karşı değil. Müslüman toplumun temiz olmadığı ve saf olmayan unsurlar taşıdığı düşüncesiydi. Fars ve diğer doğu eyaletlerini egemenlikleri altına almışlarsa da. Bunlar. Böylece bu kavram. fikir alışverişine ve hoşgörüye daha açıktırlar. Ezârika‟nın zihniyeti. dış kültürlere açık olmayan ya da “öteki”yle henüz yüzleşme imkanına kavuşamayan bir zihniyet dünyasını yansıtmaktadır. Kendi dar ve katı anlayışlarını. Karşılaştıkları problemlerin çözümü için kendilerine özgü bir usûl/metodoloji geliştirmişler. Onların hareket noktası. çünkü onların meselesi.

günümüzde farklı isimler altında devam etmekte olup sadece düşünce olarak değil. Bu düşünce. özellikle Hâricîlerin incelenmesi için uygun bir başlangıç noktasıdır. şüphesiz cehâlettir. Nitekim onlar. [www.Osman‟ın hilâfetinin özellikle son altı yıllık dönemi. onları Nehrevân‟da Hz. bizzât Hz. hakemin meşrû olduğunu. İbâdîler ile Sufrîler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI arasında kaybolup Sünnî çevreler içerisinde adeta erirken. gerektiğinde hakeme başvurulabileceğini belirtmektedir.com] 88 . Osman‟ın öldürülmesiyle birlikte İslâm toplumunda fitne kapısı bir daha hiç kapanmamak üzere aralanmıştır. Cehâletleri nedeniyle onlar Nehrevân‟da niçin ve ne adına savaştıklarının farkına dahi varamamışlardır. Müslümanlar arasında ayrılıkların. Bu sözlerinden. gerçekte Hâricîlik. erkeğin ailesinden bir hakem. Hâricîliğin DoğuĢuna Etki Eden Faktörler 1. Bu yüzden onların düşünce tarzları ve davranış modelleri. 49 gün süren muhasaradan sonra Medine‟de Müslüman isyancılar tarafından şehid edilmiştir. Goldziher ve Ahmed Emîn‟in de belirttikleri gibi. Burada konumuzla doğrudan ilgili olan husus. Hakemi kabul etmenin Hz. Osman‟ın velâyetine karşı idiler. Doğuş sürecinde meydana gelen hâdiseler dikkatle incelendiğinde. Osman‟ın 35/656 yılında Medine‟de. Hz. öteden beri tartışıla gelen bir konudur. Hz. Zira Hâricîler kendilerini. diğer âyetleri hesaba katmamaları da Hâricîlerin Kur‟an hakkındaki cehâletlerinin eseridir. Çünkü Hz. 2. Bu sebepledir ki onlar da diğer isyancılar gibi Hz. Cehâlet ya da Bilgisizlik Hâricîliğin bir fırka olarak doğuşuna etki eden faktörlerden biri. Ali‟yi ve hakemlerin kararını kabul eden herkesi kâfir yaptığını iddia ederlerken Kur‟an‟ın yalnızca birkaç âyetini delil getirip.. siyasî kutuplaşmaların belirginleştiği ve iç karışıklıkların yoğun olarak yaşandığı bir zaman dilimidir. onlara karşı çıkmalarında. Ayrıca Hâricîlerin hadis bilgilerinin de çok zayıf olduğu72 ve Arap dilinin mantığını ve inceliklerini yeterince bilmedikleri göz önünde bulundurulduğunda.ramazankoc. ılımlı ve uzlaşmaya açık yapılarından dolayı varlıklarını sürdürüp günümüze kadar gelmişlerdir. onların görüşlerini Kur‟anî bir kaygıdan yahut İslâm‟ın özüne daha uygun olduğu için değil. münâfık önderlerin yönlendirmelerine açık hale gelmelerinde bilgisizliklerinin önemli derecede etken rol oynadığı söylenebilir. siyasî bir harekettir. Rasulullah‟ın yanında ve yöresinde uzun süre kalarak dini ondan öğrenen kimseler olmadığı bilinen bir husustur. cehâletlerinden hareketle şekillendirdikleri söylenebilir.. eylem olarak da onların takipçisi bir kısım yapılanmalar. kendi evinde öldürülmesi. Bu nedenle biz. Ali ve Müslümanların çoğunluğunu temsil eden toplulukla savaşmaya kadar götürmüştür. kadının ailesinden bir hakem gönderin. Hâricîliğin önceleri siyasî olayların etkisiyle teşekkül ettiği. onların neden İslâm‟ın özüne aykırı görüşleri sahiplendikleri kolayca anlaşılabilir. Hâricîlerin ilk liderlerinin. Oysa Kur‟an.” âyeti. daha sonra da bu hareketin nasıl dinî bir hüviyet kazandığından söz etmek istiyoruz.35/656)‟ın devlet başkanı olması. siyasî İslâm tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı sayılmıştır. onları toptan küfürle itham etmelerinde ve daha sonra detaylandırılacağı üzere. Osman (ö. “vallahi. Ali‟ye niçin karşı çıktığımıza dair delilimiz yoktur” demişlerdi. Hâricî liderler veya en azından içlerinden bir kısmı. Hz. Osman‟ın öldürülmesi olayına Hâricîlerin de katılmış bulunması ve isyancı hareketi körükleyenlerden bir kısmının Hâricî önderler olmasıdır. Hâricîlerin Müslümanlardan ayrılarak bütün bir İslâm toplumunu karşılarına almalarında. Osman. Osman‟a karşı başlatılan isyan hareketinin haklılığını savunuyor ve onun öldürülmesi hususundaki sorumluluğu toptan üstlenmiş bulunuyorlardı. önce kısaca Hâricîliğin doğuş sürecindeki siyasî hadiselerden. Siyasî Nedenler Hâricîliğin dinî mi. fırkalaşmaların başladığı. yoksa siyasî bir hareket mi olduğu. Hz. hakeme başvurmanın gayr-i İslâmî bir tavır olmadığını belirtir: “Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız. Hâricîler. böylece kendi cehâletlerine paralel bir düşünce biçimi geliştirmişlerdir. Bununla da iftihar ediyorlardı. fakat sonraları dinî bir hüviyet kazandığı kolaylıkla tespit edilebilir. dinî olmaktan çok. zaman zaman görülmektedir. katilden sorumlu olan ihtilalci unsurların bir devamı olarak görüyorlardı. dinin iki temel kaynağı olan Kur‟an ve Sünnet‟i kendi bütünlükleri içerisinde değerlendirememiş. Hz.

[www. esasta Kureyş‟in elinde bulunan yönetim hâkimiyetini ortadan kaldırma arzusunun bir tezahürüydü. Bu da doğru ve yerinde bir tespittir. katı bir mîzaca sahip olan bedevîler. Hâricîler. huylarını düzeltecek kadar Hz. İslâm dünyasında ilk ayrılıkçı topluluk sayılan Hâricîler öncelikle kabîle asabiyetine önem veren kabîlelerden meydana gelmekteydi. Bu yüzden Hâricîler. genel kabul görmüş İslâmî düşünüşten sapmaları ve sonuçta işi savaşa kadar vardırmalarında kavmiyet unsurunun önemli derecede etken rol oynadığını söylemek mümkündür. Hâricî hareketinde. Çünkü kendilerini birinci planda tutarak başkalarını hafife almak şeklinde belirginleşen bedevî tutum. bu taassubun bir neticesi olarak Rabîa kabîlelerinin benimsediği Hâricîlik fikrini. Bedevî bir yaşamı sahiplenen Hâricîler. fikirlerinin arka planında ümmetin velâyetini ellerinde bulunduran Kureyş‟e isyan etme düşüncesi vardı. kendilerine hükmedenlere karşı kin duyan ve sosyal açıdan da terbiye edilmeyen bu kimseler. Kanun ve nizam tanımayan. Çünkü Hâricîler. Zira Hâricîlerin her sınıf insandan halife olabileceğine dair düşünceleri de. Kureyş‟e karşı kararlı bir itirazı temsil ediyordu. Bekr ve Hemedân‟a mensup kabîlelere mensup Hâricîlerin. böylece onları anlayıp benimseme fırsatı da bulamamışlardır. umûr-u İslâmiyyenin şûrâ yoluyla icrâ edileceğini.ramazankoc. bir çok araştırmacı tarafından bevîlikten kaynaklanan bir hareket olarak değerlendirilmiştir.94 medenî insanların kabul edemeyeceği bir çok özelliği kolaylıkla benimseyebilmişlerdir. “Hüküm sadece Allah‟ındır”81 âyetini sıkça dile getirirlerken de Kureyşlilere bir karşı duruşu temsil ettiklerini ifade etmek istiyorlardı ve bu tavırlarıyla aslında Allah‟ı kendi siyasî hareketleri adına konuşturuyorlardı. Nitekim Hâricî hareketi mevâliler arasında rağbet görmemiştir.85 kültürsüz. Ali‟nin hilâfeti döneminde Hâricîlerin ihtilâfa düşerek Müslümanlardan ayrılmaları. doğal olarak nefislerini terbiye edecek. İslâm‟dan önce eski Arap örfünde varlığını sürdüren kabile geleneğini henüz bir kenara bırakamamışlardı. Kureyş. fakat sadece zâhiren İslâm‟a teslim olmuş olan bu insanlar. diğerleri sahiplenmemiştir. Bu nedenle bizce Hâricîlerin kabîlevî unsurların yönlendirmesi sonucu diğer Müslümanlarla anlaşamadıkları iddiası doğru bir tespittir. düşünce ve akıl yürütmekten uzak. İslâm öncesi Arap kabîleleri arasında var olagelen rekâbet duygusunun bir yansıması olarak. bilhassa Temîm. İmanın kalplerine henüz yerleşmediği. Çünkü böylece ümmetin velâyetini elinde bulunduran Kureyş‟in hâkimiyeti tanınmamış oluyordu. Mudar ve Temim kabîleleri bunların önde gelenleriydi.“dar kafalı” ya da “dar görüşlü” kısacası bedevî insanlardı. Peygamber‟le beraber olmadıkları için onun sohbet ve irşadından yeterince feyz alamamış. eski câhilî tortulardan temizlenememişlerdi. muhâlif olarak gördükleri Kureyş kabîlesinin siyasî ve idarî hakimiyetine son vermekti. günübirlik ve maslahatlarıyla doğrudan bağlantılı görülmeyen ahlâkî emir ve yaptırımlara ayak uydurmayı. Bekir. Çünkü göçebe hayat tarzına alışkın ve bu hayatın yoğurduğu sert. 4. Kur‟an ve İslâm üzerinde gereği kadar düşünme. Kabile Asabiyeti Hâricîliğin siyasî-itikadî bir hizip olarak ortaya çıkışına etki eden faktörlerden bir diğeri de kabîle asabiyetidir. Bedevîlik Hâricîlik. mantık dışı hareket etmekle ünlenmiş. mevalînin Hâricî hareketine katılmasına engel olmuştur. ana bünye veya esas gövdeden. Hâricîliğin ortaya çıkışındaki temel faktörlerden biri. kaba. Sakîf ve Ensâr‟ın dışında kalan.com] 89 . çoğunlukla çölden ve Irak sınır boylarından gelmiş câhil. yerleşik insanlara kıyasla daha zor başarabilmişlerdir. Yine gelişen olayların coğrafyası göz önünde bulundurularak sorun irdelendiğinde. siyasî tepkiye dönüşerek ifade edilmiş olmaktaydı. Bu yüzden Hâricîlik adetâ Rabîa kabîlelerine has bir düşünce gibi telakki edilmiş.82 Bu tutum. Nitekim tahkîmden sonra sayıları onikibin kişiyi bulan Hâricîler Harura‟ya çekilerek imamlarını seçtikten ve idareyi ellerine aldıktan sonra. Bedevî hayat tarzı gereği Müslümanlarla fazla temasta bulunmamaları ve Rasûlullah (s)‟ın sohbetinden uzak kalmaları da Hâricîlerin İslâm‟ı anlama ve yaşamaları hususunda aleyhlerine bir durum doğurmuştur. çeşitli Arap kabîleleri arasında eskiden beri var olagelen kavmiyet psikolojisi ile babadan oğla süregelen mücadele ruhunun kendini gösterdiği rahatlıkla görülür.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 3. yani Müslümanların çoğunluğundan ayrı düşmeleri. bey‟atın Allah‟a olduğunu ve iyilikle emredilip kötülükten menedileceğini ilan ettirmişlerdir. Kureyş hakimiyetine karşı duyulan nefret. Yine özellikle Hz.

erkek. hukukî ve ahlâkî esaslarını yeterince bilmiyor. kendisini muhâlif bir Müslüman olarak değil de. gizlice Hz. Hâricîlerden olan ve hakemlerin kararı ilan edildikten sonra. İş dilini kesmeye gelince itiraz eder: “Dünyada su kuşu gibi olup Allah‟ı zikredemez hale gelmek istemem” mealinde bir şiir okur. Hz. âdetâ müsamaha sözcüğünü lügatlerinden kaldırmışlardır. Ne gariptir ki çok namaz kıldığından ayakları nasır bağlamış bir kişi. bir takvâ önderi. İslâm‟ın itikâdî. Müslümanları köleleri sayıyorlardı. dizlerinin nasır bağlaması ve deve dizi gibi olmasından dolayı idi. Osman. Vehb adlı kişinin de ibadet ve taate son derece düşkün bir zât olduğu anlaşılıyor. Hâricîler tarafından yakalandığı zaman. Münâfık önderler. bedevî. mantık dışı hareket etmekle ünlenmiş. Kısacası kendi görüşlerini benimsemeyen herkese şiddet uygulayıp. düşünce ve akıl yürütmekten uzak. el-Eret‟i hunharca katletmiş. kendilerini katı bir taassup ve saplantıya sürüklemiş. Hz. bedevî kimselerdi ve Arap dilinin inceliklerini. çoğunlukla Irak sınır boylarından gelmiş.com] 90 . câhil. tabiatları gereği İslâm ve Müslümanlara karşı alenen işleyemedikleri cürümleri veya yapamadıkları kötülükleri. Öyle ki. Ali gibi bir ilim ve hikmet ehli. hamile eşinin de karnını deşmişlerdir. namaz kılmaktan alınları ve dizleri nasır bağlayan Hâricîler. Mallarını ganimet olarak kabul ederek. bir “ahiret adamı”. hüküm vermenin yalnızca Allah‟a ait olduğunu söylüyorlardı. câhil bir zümreden oluşmaktaydı. ellerinin ve kollarının kesildiğini. dinin yüce hedeflerini. İslâm‟ı ve Kur‟an‟ı bedevî kültürü sınırları içerisinde anlayıp yorumluyorlardı. müşrik bir tâcir şeklinde takdim etmeyi daha kurtarıcı gördüğü ve ancak böylece ölümden kurtulduğu rivâyet edilmiştir. Onlar Hz. Yine ne gariptir ki sürekli Kur‟an okuyan İbn Mülcem. Kendileri gibi düşünmeyen Müslümanları rastladıkları yerde kılıçtan geçiriyorlardı. Zâtu‟s-Süfnât (deve dizli) lakabı verilmişti. Diğer Hâricîler gibi İbn Mülcem‟in alnının da çok secde etmekten ötürü nasırlı olduğu rivayet edilmiştir. Hâricî harekete önderlik yapmış bu münâfıklar. Ali. çok namaz kıldığından. binlerce Müslümanın kanının akmasına sebep olmuşlardır. Hz. dar görüşlü ve bağnaz bir zümre olan Hâricîler vasıtasıyla gerçekleştirmişlerdir. Nitekim Hâricîler sırf Hz. Kendisine bu lakabın verilmesinin nedeni. gözlerinin oyulduğunu. Hâricîler. bunun doğal sonucu olarak da onlar. Habbab b. Bu tavırlarıyla Müslümanlar arasında kanlı savaşların meydana gelmesine zemin hazırlamış. çarşı ve pazarlarda kılıçlarıyla dolaşıp. İbn Vehb‟e.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 5. Cemel ashabı. Yine kaynaklar Hâricîlerden Hz. İslâm‟ın ilkelerine uyma hususunda titiz bir yönetici ve en önemlisi de Müslümanların meşru devlet başkanı ile savaşmıştır. Tassup ve Saplantı Hâricîlerin ibadet ve taate olan düşkünlükleri. sonra da şiddet uygulayarak çok sayıda masum Müslümanı yalnızca kendi siyasî görüşlerini benimsemiyorlar diye öldürmüşlerdir.ramazankoc. Kur‟an‟ın özüne. Ali‟ye kâfir demedikleri gerekçesiyle Abdullah b. hakemler ve hakemlerin kararına razı olan bütün Müslümanları önce tekfîr etmiş. Ali ile savaşan topluluğa başkanlık eden Abdullah b. Onların. [www. gözünü kırpmadan ve içinde hiçbir korku ve endişe duymadan öldürebilmiştir. Hâricîlerin. Atâ‟nın. öbür yandan Müslümanlara karşı son derece müsamahasız davranabilmişlerdir. yaşlı ve çocuk diye ayırt etmeksizin çok sayıda masum insanı kendi siyasî görüşlerini benimsemiyorlar diye öldürüyorlardı. kaynaklarda Mu‟tezile öncülerinden Vâsıl b. kadın. Gerek ilahiyatta ve gerekse de siyasette düşüncelerinin ana teması tekfir olan ve küfür kavramına mekezî bir yer veren Hâricîler. İslâm âleminde baş gösteren fitne hareketlerinde perde arkasından kışkırtıcı rol oynamışlardır. Hâricîler. fakat onun kılını kıpırdatmayıp Kur‟an okumaya devam ettiğini aktarırlar. Kur‟an‟ın ruhunu. Bir yandan Kur‟an okumakla ünlenen. Ali‟yi. Kur‟an‟ın anlam ve inceliklerini kendisinden çok daha iyi bilen Hz. Ali‟nin kâtili olan İbn Mülcem adlı şahsın yakalanıp. Sünnet‟in ruhuna ve İslamî öğretiye bu denli aykırı kararlar almalarında münâfık önderlerinin rolü küçümsenemez. Hâricîliğin Ortaya ÇıkıĢında Münâfıkların Rolü Hâricîliğin bir fırka olarak doğmasında münâfıklıklarıyla öne çıkan şahısların öncü ve belirleyici rol üstlendiklerini görmezlikten gelmek mümkün değildir. kendi anlayışları doğrultusunda yorumladıkları nassların tatbikinde hiçbir te‟vile cevazlarının olmadığı anlaşılıyor. Peygamber‟in gayesini kavrayamıyorlardı. deyim yerindeyse. Ali‟nin ordusundan ayrılan ve Nehrevân‟da Hz.

Ali ile Hz. Nehrevân‟da Hâricîler tarafından emîr (başkan) tayin edilen iki kişiden biri olarak görüyoruz. Demek oluyor ki münâfıklığıyla ünlenen bu şahıs. Talha ve Zübeyr‟in öncülük ettiği taraflar anlaştıktan sonra.O. “benim de önceleri sizden istediğim buydu. Zü’l-Hüveysira et-Temîmî Münâfıkların önde gelenlerinden. Hurkus b. 2. Ali‟ye gelerek. Sözgelimi Hurkus b. Züheyr Hz. Züheyr daha sonra Sıffin‟de Hâricîler arasında yer almış ve onların önde gelenlerinden birisi olmuştur. Ali‟nin ordusuyla savaşmalarında belirleyici bir rol oynamıştır.” diyen şahsın. bizimle beraber ol.Hz. âdil olan kimdir?” diye yanıtlamıştır. Oysa. Hurkus‟u kendilerine namazlarında imâmlık yapması için seçmişlerdir. hüküm ancak Allah‟ındır” deyince o. Zü‟l-Hüveysira. hakem olayı esnasında yanında başka Hâricîler de olduğu halde Hz. “bunun soyundan öyle kimseler çıkacak ki. bundan dolayı Rasûlullah (s)‟ın. “bundan (Zü‟l Huveysira) ve arkadaşlarından (diğer münâfıklardan) sakının”124 dediği aktarılmaktadır. sizler bunların namazı yanında kendi namazınızı. fakat Hâricîliğin ortaya çıkışında benzer münâfık şahısların rolüne temas edilmediği görülür. İbn Sebe‟ gibi münâfıklıklaryla ünlenen şahısların. Bu şahıs daha sonra Hz. Hurkus. “adâletli davran. Kaynaklar dikkatle tetkik edildiğinde. sonradan Hâricîlerin önderi olmuştur. Ömer olduğu söylenir. hatta reislerinden birisidir. Hâricîliğin ortaya çıkışında genellikle öncü rol oynayan ve münâfıklıklarıyla bilinen belli başlı üç kişinin ismi öne çıkmaktadır. Hâricî grubunun Müslüman ordusundan ayrılmasında ve sonuçta Nehrevân‟da Hz. âdil ol! Sen âdil davranmıyorsun!” demiş. daha sonra [www. Ali‟nin ordusundan ayrılan Hâricîler. 3. Peygamber‟e. Hz. Müslümanlar İslâm‟ın saflaştırılması için öldürülecek ve geriye yalnızca Yahudî. Sebe‟. Durumu gören bir sahabi. Ali. Peygamber de. Cemel‟de Hz. Ali‟nin Hurkus‟a söylediklerinden. örneğin Şîa‟nın doğuşundaki etkisine vurgu yapıldığı. müsade et de şu münâfığın boynunu vurayım” demiş.ramazankoc. Bu nedenle Hâricîliğin doğuşunda münâfıkların rolüne vurgu yapmak daha bir önem kazanmaktadır. Abdullah b. Peygamber‟in yaptığı taksimatı beğenmeyerek veya az bularak. Hz. Hz. Âişe. “eğer ben âdil değilsem. Hurkus b. diğer münâfıklarla beraber Müslümanlar arasında fitne yayarak. Hurkus b.. “ey Allah‟ın Rasûlü. “Hüküm ancak Allah‟ındır” demiş. fakat siz bana âsi oldunuz. davana geri dön (hakemi kabul etme). münâfıkların. Hakemlerin kararları ilan edildikten sonra Hz. Peygamber‟in ganimet taksimini beğenmeyerek. Ali de. Sebe’ Hâricîliğin ortaya çıkışında etkili olan münâfık unsurlardan bir diğerinin de Sebeiyye olduğu görülmektedir. doğrudur. Züheyr adlı bir kişi olduğunu iddia edenler de vardır. “evet. Hâricîliğin doğuşundaki etkileri ile ilgili veriler daha güçlü ve daha gerçekçidir. Kaynaklarımızda adı İbnu‟s-Sevdâ olarak da geçen Abdullah b. Huneyn‟de bir ganimet taksimi esnasında Hz. Bunun üzerine Hz. onu hakeme zorlayanların Hâricîler olduğu ve daha sonra hakeme başvurduğu bahanesiyle ona isyan edenlerin de yine Hâricîler olduğu açıkça belli olmaktadır. bizce diğer mezheplerin doğuşundaki etkilerinden ziyade. Peygamber ise buna müsade etmemiş ve. aralarına fitne tohumu ekerek binlerce Müslümanın kanının dökülmesine neden olan münâfıklardan bir kaçıdır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Toshihiko İzutsu‟nun da isabetle vurguladığı gibi. Hristiyan ve Mecusîler kalacaktı. bunların orucu yanında kendi orucunuzu ve bunların kıraati karşısında kendi kraatınizi küçük ve önemsiz göreceksiniz” buyurmuştur. Bunlar Zü‟l-Hüveysira et-Temîmî. Züheyr ve İbn Sebe‟dir. “hatandan dolayı tövbe et. Rabbimize kavuşuncaya kadar düşmanla savaşalım” demiştir. “Onlardan sadakaların (taksimi) hususunda seni ayıplayanlar da vardır” âyetinin münâfıkların elebaşlarından birisi olan söz konusu Zü‟l-Huveysira hakkında nazil olduğu. -ki bazı kaynaklarda bu sahabinin Hz. Daha önce değindiğimiz üzere aynı şahıslar. bu gerçekten garip bir haldi. Münâfık olduğu hususunda kaynakların ittifak ettiği Hurkus‟u.. “ey Muhammed. Hz.com] 91 . Hâricîlerden ancak Müslüman olmadığını ispatlayanlar canlarını kurtarabiliyorlardı. 1. bana karşı çıkan sizlerdiniz” buyurmuştur. Osman‟a isyan edenler arasında Basra‟dan gelenlerin liderleri olarak görülmektedir.

düzmecelerinde dile getirilmiş efsâne bir kahramandır. “tarihte İbn Sebe‟ adında bir şahıs yaşamadı ve o İslâm aleyhtarı hiçbir faaliyette bulunmadı” da diyemeyiz. bütün sahâbeyi bir yahudinin oyununa gelen insanlar konumuna düşürebilecek sathî ve mübalağalı bir değerlendirme olabilir. savaştığı ve ayrılığa düştüğü Cemel harbini. Hâricîliğin çıkışını ve Şîa‟nın doğuşunu İbn Sebe‟nin faaliyetlerine.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI kendi adıyla anılacak bir mezhebin kurucusu olmuş ve onun Hâricîliğin doğuşunda da etkili olduğu iddia edilmiştir. Şîa‟nın doğuşunda değilse bile. Bu rivayetlerde verilen bilgilere göre İbn Sebe‟. Bu hile uygulamaya konulmuş ve Müslümanlar karşı karşıya gelerek kendilerini bir anda savaşın içerisinde bulmuşlardır. bir insanın gücünün elverdiği oranda yıkıcı faaliyetlerde bulunmuş olduğunu kabul etmek en mantıklı yoldur. İbn Sebe‟yi. İslâm‟ın ilk döneminde İslâm dünyasında bütün olup biten hareketleri adetâ bir hayal kahramanının faaliyetlerine bağlayan bu tür tutumları. âdeta bir günah keçisi arayışıyla tamamen İbn Sebe‟nin faaliyetlerinde arama. Hâricîliğin de Sebeiyye‟den neşet ettiğinin veya onun etkisiyle ortaya çıktığının bir delili sayılmıştır. İbn Sebe‟nin tarihte yapıp ettiği bütün faaliyetleri görmezlikten gelmek ve bütün tarih ve fırak yazarlarının onun tarihte oynadığı olumsuz rol ile ilgili dile getirdiklerini yok varsaymak da realiteyle bağdaşmaz. Eşter ve Adiy b. “bu sulh gerçekleşirse bizim sonumuz olur. Malik b. Öyleyse bu sulhun gerçekleşmemesi için bir hile düşünmeliyiz. Kaynaklar. Hz. Rasûlullah (s)‟ın vefatından sonra İslâm dünyasında ortaya çıkan bütün fitnelerin ve problemlerin kaynağını. İnsanların arasını bozup karışıklığa sebebiyet vermeliyiz. Zira İbn Sebe‟nin yaptığı bir toplantıya Hurkus b. Osman‟ın öldürülmesi hadisesinde perde arkasından etkin rol oynamış münâfıklardan biri olarak gözükmektedir. gayr-i müslimlerin imdadına [www. Osman‟ı öldüren isyancılar arasında yer almıştır. Cemel Savaşı‟ndan önce. Hatta bazı rivayetlere göre İbn Sebe‟. yabana atılacak bir iddia değildir. her fitne ve kötülüğü onun yapıp ettiklerine bağlama düşüncesi. İslâm‟ı içten yıkmaya matuf münâfıkça tavırlarına ve sinsice hazırlanmış planlarına bağlamışlardır. “şâyet İbn Sebe. “Osman‟ın katli ile ilgili olaya katılanlar. kendi gücü dahilinde. Hâricîliğin doğuşunda etken rol oynadığı savı. Taha Hüseyin ve Ahmed Mahmud Subhî gibi bazı çağdaş yazarlar ile İbn Sebe‟ üzerine akademik çalışmalar yapan bazı çağdaş araştırmacılar onun varlığını reddedip tarihte oynadığı yıkıcı rolü kabul etmek istemezler. Hz. O halde. harpten kaçınmaya fırsat bulamayacak.com] 92 . Murtezâ el-Askerî. Talha ve Hz.Ali‟nin. Âişe. Yarın insanlar karşı karşıya geldiğinde harbi başlatınız. gerçekte onun bir münâfık olarak döneminde. O. taraftar sulh üzere anlaştıktan sonra. “eski dünya” (Asya-Avrupa-Afrika) sayılan coğrafî birliğin siyasî birleştirilmesi planı o devir için gerçekleştirilmeyecek bir plan olmayacaktı” tespitinde bulunmaktadır. Sebe‟. Muhammed Hamidullah bu konuda. Böylece beraber olduğunuz kimse. Yine. Seyf b. tamamıyla İbn Sebe‟in faaliyetlerinde aramak. Hz. Hile yaparak aralarını bozmalıyız. Fakat bir çok tarihçi ve Mezhepler Tarihi yazarları Hz. Bütün verileri inkâr eden ve realiteyi yok varsayan bu bakış açısı bizce ilmî dayanaktan yoksundur. Gerçekten de özelde İbn Sebe. Ne var ki. Hz. Zuheyr ve Şureyh b. Ona göre gerçekte İbn Sebe diye bir şahıs yoktur. Osman‟ın şehadetiyle neticelenen ve Müslümanlar arasındaki iç savaşın ve anarşinin tohumlarını ekerek. Hz. Bütün tarihçi ve fırak yazarlarının onun faaliyetleri ile ilgili yaptıkları aşrı vurguyu bir kenarda tutarak. yalnızca Seyf‟in uydurma masallarında. gerçek dışı değerlendirmeler olarak kabul ettiğimizi belirtmeliyiz. Hz. Hatem-i Taî ile bir araya gelip fikir teatisinde bulunmuştur. Düşünmelerine fırsat vermeyiniz. İbn Sebe‟nin. Zübeyr gibi sahâbeden seçkin kişilerin içinde yer aldığı. onların hiçbiri bizimle gelmesin” şeklindeki sözlerini duyan Abdullah b. Hz. Osman‟a karşı girişilen isyan hareketinin arkasında İbn Sebe‟nin faaliyetlerinden söz ederler. sathî ve mübalağalı bir değerlendirme olur. Gerçi Rasûlullah (s)‟ın vefatından sonra İslâm dünyasında ortaya çıkan bütün problemlerin kaynağını. Osman‟ın katledilmesi olayını. Allah da Ali. bizzat Hz. genelde de İslâm‟ı içten yıkmak isteyen ve bu hususta bütün güçleriyle mücadele veren diğer münâfıklar ve nifak hareketleri. daha önce de vurguladığımız üzere. Talha ve Zübeyr‟i istemediğiniz o anlaşmayı yapamayacak kadar meşgul edecek” demiştir. gayr-i müslimlerin imdadına koşmamış olsaydı.ramazankoc. onun bütün olaylara sihirli bir el gibi müdahale eden bir efsane kahramanı olduğunu varsaymak. Ali. Ömer‟in uydurduğu hayalî bir şahıs olarak görür. savaşın patlak vermesinde etkin rol üstlendiği iddia edilenlerden biri İbn Sebe‟dir. Osman‟ın kanına karşılık bizim kanımız istenecektir. Evfâ gibi Hâricîlerin önde gelenlerinin katılması. bu cemaatten ayrılsın. Tarih kaynaklarının verdiği bilgiye göre İbn Sebe‟nin onlara.

adâlet. değil “Eski Dünya” denilen coğrafî birliğin siyasî birleştirmesi planı. ayrıca bu yolla bir takım alışılmamış görüşlerin ve kavramların da Müslümanlar arasında yayılmasına sebebiyet vermişlerdir. Kendilerinden farklı yorum yapan kimseleri “kâfir” ilan ediyorlardı. ümmet arasında ayrılığın yayılmasına ve kanlı çarpışmaların baş göstermesine neden olmuş. Onlara göre önemli olan halifenin etnik kimliği değil.” 2) Haricilerin bir diğer özelliği de görüşlerinden asla taviz vermiyor olmalarıdır. Peygamber hariç kim tarafından yapılırsa yapılsın vahiy karşısında mutlaklaştırılamaz. kardeşlik ve eşitlik gibi kelimelerle bozmuşlardı. her tarafı müslüman kanıyla boyamışlardı. „Allah‟tan başkasına hüküm verilmez‟ ve „zalimden uzaklaşma‟ gibi kelimelere takmışlar ve bunlar adına müslümanların kanını helal saymışlardı. dağılmalar. siyasî birlik de bozulmuştur. asıl gayelerini gizleyerek Müslümanların akidelerini bozmaya ve kendi bâtıl fikirlerini sinsice yaymaya çalışan münâfıkların Müslümanlara büyük zararları dokunmuş. Hariciler yaptıkları yanlış yorumu mutlaklaştırarak çok sayıda cinayet işlemişlerdir. halife seçilmeye dair nitelikleridir. Bu durum yanlış da olsa kendilerine ne kadar güvendiklerini göstermektedir. yorumu kutsallaştırıyorlardı. İslâm‟ı içten yıkmak isteyen münâfıkların çeşitli entrikalara dayalı hile ve desiseleri olmasaydı. Münâfıklar. yoksul olan bedevileri şiddete yöneltmiştir. Bu yüzden hariciler İslam düşüncesindeki ilk demokratlar olarak adlandırılabilirler. Nitekim Hz. 7) Halife seçimle işbaşına gelmelidir. 4) Reislerinin hepsi Arap olan bu fırka bedevi Araplardan oluşuyordu.com] 93 . Peygamber‟in tebliğ ettiği İslâmî hükümleri içerilerine sindiremeyen ve sırf İslâm‟ı içten yıkıp eski câhilî hayatlarına tekrar dönmek için İslâm‟a giren. Seçimle gelmeyen hiçbir halife meşru değildir. Hâricîliğin ortaya çıkışında da münâfıkların belirleyici bir etkisi olmuştur. 5) “Kuran‟da hiçbir tevil ve tefsire gerek yoktur. Zira Müslümanlar Hz. Ali bir harici militan tarafından şehit edilmiştir. [www. güzel ahlâk. 3) Din adına tek doğru yorumu kendilerinin yaptığını kabul ediyor ve bu yorumu kabul etmeyenlere yaşam hakkı tanımıyorlardı. Böylece Müslümanlar fırkalara ayrılmış. Bu kelimeler adına insanları öldürüyor ve kan döküyorlardı. İslâm tarihinde ilk defa meşrû nizama karşı topluca ayaklanan ve kan döken bir “âsiler topluluğu”nu Hâricîlik adıyla bir araya getirmeyi başarmış. Coşkun bir psikolojiye ve sert bir karaktere sahip olan haricilerin bütün eylemlerine bu özellikleri yansımıştır. belki de bütün dünyanın siyasî birleştirilmesi planı o devir için gerçekleştirilemeyecek bir plan olmayacaktı. bölünmeler ve kamplaşmalar meydana gelmiştir. bunların faaliyetleri. Bu amaçla saldırıya geçerek. Haricilerin tıpkı Fransız Devrimindeki Jakobenlere benzediklerini savunur. Jakobenler akıllarını özgürlük.” Tek doğru yorumu kendilerinin yaptığına o kadar samimiyetle inanmışlardı ki.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI yetişmeseydi. Haricilerde tıpkı Jakobenler gibi süslü sloganların ardına gizlenmeyi ve zülüm yapmayı çok iyi beceriyorlardı. İslâm dünyasında akidevî yönden eski safiyet yitirildiği gibi. onların İslâm meş‟alesini. batıda İspanya‟ya kadar ulaştırdıklarına göre. 6) Hariciler hilafetin Kureyş‟ten olması gerektiği şartını da kabul etmiyorlardı. Muhammed Ebu Zehra.ramazankoc. İslâm‟ın ilk döneminde Hz. Böylece ayeti değil. Peygamber döneminden Emevîler devrine kadar geçen kısacık bir zaman dilimi içerisinde İslâm devletinin sınırlarını doğuda Maveraünnehir. böylece bir çok siyasî ve dinî fırkanın zuhuruna. sonuçta fitne ve fesadın yayılmasına zemin hazırlanmış ve böylece Müslümanlar arasında ihtilâflar baş göstermiştir. Oysa yorum Hz. Haricilerde akıllarını „iman‟. Çölün sertliği. İslâm dünyasında münâfıkların sinsi planları sonucu kanlı savaşlar. bunun için ölmekten ve öldürülmekten asla çekinmiyorlardı. doğruluk ve dürüstlük esasına dayalı İslâm nurunu dünyanın dört bir yanına taşımamaları için hiçbir neden olmayacaktı. Hariciliğin Belli BaĢlı Temel Özellikleri 1) Hariciler kendi görüşlerini paylaşmayanları acımasızca din adına öldürüyorlardı.

Ayaklanıp yeryüzüne ışık tutmalıyız” 9) Büyük ölçüde bedevilerden oluşan bu hareket son derece acımasızdı. c) Tartışma. ahireti ve nübüvveti yok sayan düşünce biçimidir 11) Hariciler ibadetlere devam eden. Tıpkı Hz. b) Keskin zekâları. Hariciler hiç bir delil ile hasımlarına teslim olmazlar ve gerçeğe ne kadar yakın olursa olsun veya doğruluğu çok açık bile olsa. d) Tartışmalarına tam bir taassup hakim idi. Küfür ise insanı din dışına çıkaran eylem ve Allah‟ı. hadis fıkhını ve Arap edebiyatını da öğrenmeye çalışıyorlardı. Kuran‟ın tek doğru yorumunu kendisinin yaptığına inanan. güzel konuşmakla. asıl konusuna gitmeye yanaşmazlardı. Oysa günah her Müslümanın karşılaşabileceği ve insanı dinden çıkarmayan hatalardır. Nafi bin Erzak isyan konusunda şunları söylemektedir: “İsyan etmek ne kadar iyi olurdu. e) Kur‟an‟ın zahirine sarılırlar ve bu zahir anlamdan(ayetin) asıl hedef ve maksadına. Müslüman olmayanlara karşı hoşgörülü davranan. Hariciler güzel konuşma. Peygamberi devreden çıkarmaya veya en azından rolünü önemsizleştirmeye çalışan her harekette Harici unsurlar fazlasıyla vardır. hatta bazı rivayetlere göre alınlarındaki secde izleri belli olan takva sahibi insanlar olarak görünüyorlardı.” Günümüzde başta Güneydoğuda ortaya çıkan ve şiddeti tek argüman olarak kullanan entegrist hareketler çağdaş Harici hareketlerdir. 10) Günahla küfür arasında hiçbir ayırım yapmayan haricilere göre günah işleyen kâfir olmuştur. dünyaya meyletmeyen. Onlara göre ne kadar dindar olursa olsun Harici olmayan herkes kâfirdir. Harici düşüncenin politik değişmeyi etkilemesi konusunda Fazlurrahman şunları söylüyor: “ Neredeyse bir iman esası statüsüne yükselerek siyasi alanda uygulama imkânı bulan hoşgörüsüzlük. Harici. İslam‟ı yorumlamada sadece Kuran‟ı kaynak olarak tanıyıp Hz. Kaynakça: [www.ramazankoc. Oysa çoktan beri ayaklanmıyoruz. mücadele. fanatiklik. Bu anlamda sahabeleri Allah adına canice katletmekten çekinmemişlerdir. dini düşüncelerini kabile taassubunun etkisi altında ve genellikle sertlik temayülü içinde nâsların zahirine dayandıran Hariciler. dili güzel kullanmakla ve söz ile etkilemenin yollarını iyi bilmekle tanınmışlardı. tartışma ve mantığı kullanmada son derece usta idiler. Müslümanlara karşı acımasız. muhalifleri bir yana kendi fırkaları arasında da birlik sağlayamamış ve birbirlerini tekfire yönelmişlerdir. İlk bakışta onlara görünen(mana) ile yetinirler ve ondan asla şaşmazlardı. ilim ve irfandan yoksun olan kör ve fanatik taraftarlığın. kibirli. „Harici‟ adı itikadi sapıklıkla bir ilgisi olmayıp. en eski İslam fırkası olan Haricilerin en belirgin özelliklerini oluşturmuştur.com] 94 . şiir ve Arap deyişlerini okumayı severlerdi. Bu nedenle çağdaş Harici hareketlerin verdiği zarar diğer hiçbir zararla kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Bu inançlarından dolayı da Hz. hiçbir düşünceyle ikna olmazlardı. sürekli Kuran okuyan. kendinden olmayanlara kapıları kapatma ve acımasızca zora başvurarak politik değişmeyi etkileme.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 8) Adaletsiz bir halifeye karşı ayaklanmak bütün Müslümanlar üzerine farzdır. Bu konuda sahip oldukları kişisel özellikleri şöyle sıralayabiliriz: a) Hariciler. sevgisizlik ve hoşgörüsüzlükle birleştiğinde nasıl şiddeti mazur gösteren sahte bir dindarlık ürettiğinin tarihteki en açık örneğidir. ikna etme. hazırcevap ve atılgan ruhlu olmaları sebebiyle Kitap ve sünnet ilmini.” Görülüyor ki. Ali döneminde olduğu gibi çok sayıda Müslüman bir hiç yüzünden öldürülmüş ve İslamın iç enerjisi heba olmuştur. Bu tip hareketlerin şiddeti Müslüman olmayanlara değil de Müslümanlara karşı göstermeleri de son derece ilginç bir ayrıntıdır. Harici tavır. Ali gibi seçkin bir sahabeyi kâfir ilan etmekten çekinmemişlerdir. Bir anlamda entelektüel ve irfani tabanı olmayan tepki hareketiydi. sadece „İsyancı‟ veya „ İhtilalci‟ anlamına gelir. Her ne kadar İslam adına hareket ediyor gözükseler dahi yaptıkları Müslümanlara zarar vermekten başka bir işe yaramamıştır. İslam dünyasında fanatizmin kökleri harici harekete kadar geri götürülebilir.” Çoğunluğu bedevi Arap kabilelerinden oluşan. Kendinden başka doğru tanımayan.

bu evlilik vasıtasıyla aynı zamanda Halide Edip’in üvey gelini olmuş.Dr. çok iyi bir telaffuzla konuşup yazdığı bu dille vermiştir. Petrol zengini bir Azeri baba ve sarışın bir Rus anneden doğmuştur. Fransa’ya yerleşen baba Melikoff. 7 Kasım 1917 *Bolşevik ihtilalinin meydan geldiği günler+ de Rusya’nın Petrograd *Petersburg+ kentinde 40 odalı bir konakta dünyaya gelmiştir. Onun bu alana yönelişinde Ömer Lütfi Barkan ve M. doğal olarak babasından Azeri Türkçesini. Fakat bu evlilikte beklediği mutluğu bulamayınca boşanmış. İlk ve orta öğrenimini Paris’te yapan İrene Melikoff. Daha sonra iş adamı olacak olan erkek kardeşi Kanada’ya yerleşmiş ve orada ölmüştür. Melikoff. Bu arada Fransa’ya gelişlerinin ilk yıllarında Melkoff’un bir erkek kardeşi dünyaya gelmiştir. Öte yandan Melikoff. Farklı iki milletten doğan İrene. öğrendiği bu üç dilin yanında Paris’te lise öğrenimi boyunca Grekçe ve Latince dersleri alır. Eğitim ortamının ve yaşadığı ülkenin etkisiyle doğal olarak Fransızcayı da öğrenen Melikoff. Melikoff’un babası Rus ihtilalinin çıkması dolayısıyla ülkeyi terk etme kararı almıştır. ondan sonra da bir başka şarkıyatçı Cloude Cahen’in öğrencisi olurken. annesinden de Rusçayı öğrenmiştir. Fakat ülkedeki anarşi ortamından payını alan baba Melikoff. İrene. İngiliz mürebbiyesi *bakıcı+ olan Melikoff’un ilk öğrendiği dil ise İngilizce olmuştur. diğer yandan da şark dilleri okulunda Dr. Geleceğin ünlü Türkologlarından biri olacak olan İrene Melikoff. Bir yandan ünlü Fransız Türkoloğu Jean Denny’nin. Baba Melikoff da daha sonra kurtulup Fransa ‘ya. Ayrıca Luis Massignon ’dan da sufiliği öğrenmiş ve sufilik onda derin izler bırakmıştır.com] 95 . 1954’te Düstûrnâme-yi Enverî adlı çalışmasıyla üniversite eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Bektaşilik üzerine yaptığı çalışmalarıyla adını duyuran İrene Melikoff. İrene Melikoff. bu sayede aileyi yakından tanıma fırsatı elde etmiştir. lise eğitimini bitirdikten sonra Paris Edebiyat Fakültesi *Sorbonne+ de üniversite eğitimine başlamıştır. Anne Melikoff ise bebek İrene’yi alıp önce Finlandiya ‘ya oradan da bir süre sonra Fransa’ya gitmiştir. Mehmet KUBAT ĠRENE MELĠKOFF'UN HAYATI IRENE MELIKOFF [1917-2009] Alevilik. Adnan Adıvar’ın derslerine devam ederek Türkçesini geliştirmiştir. Aynı zamanda Yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Mektebi’nde Türkçe ve Farsça bölümlerine devam etmiştir.ramazankoc. Melikoff’un Türkoloji’ye asıl merakı bundan sonra başlamıştır. Ayrıca bu dillere daha sonra Almanca ve İtalyanca’yı da eklemiştir. yani cumhuriyetin kurucu [www. İrene Melikoff.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 1-Hariciliğin Çağdaş Boyutları Yavuz YILMAZ 2-Hâricîler Harun YILDIZ 3-Hâricîliğin Doğuşunda Münâfıkların Rolü Yrd. genelde eserlerini. Fuad Köprülü’nün etkisi büyük olmuştur. ailesinin yanına gitmiştir. bir Bolşevik komiseri tarafından tutuklanmıştır.Doç. çocuklarıyla birlikte Fransa’ya dönmüş ve bundan sonra kendini tamamıyla bilimsel çalışmalara vermiştir. ilk yazılarının çoğunda asıl soyadının yanında Sayar soyadını da kullanmıştır. üniversite eğitimi esnasında ünlü matematikçi Salih Zeki Sayar’ın oğlu Faruk Sayar’la tanışmış ve bir süre sonra da evlenmiştir. kendine ufak çapta ticari işler bulmuş ve geçimini bu şekilde sağlamaya çalışmıştır. Halide hanımdan Atatürk ve etrafındakiler. Sorbonne’daki üniversite yılları onda şarkıyat alanında ilgi uyandırdı ve böylece Türkoloji’ye ve Fars etütlerine merak sardı. Melikoff’un ailesi çocuklarına iyi bir eğitim vermeyi ve onları en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Allah’ın kendisidir. bunlar Alevidir” dediler.com] 96 . yeni evlendiğimde 1941’de gelmiştim. oradan Bektaşilik’te derinleşirken Alevilikle karşılaşınca. onlar için ayrı bir dini saygı konusu olan Ali’nin de gerçekte.1960+.İslam-Batinî edebiyatında yoğunlaşıp. 1969 yılı İrene Melikoff ‘un hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Gitmeye karar verdim. Özellikle Anadolu’da yazılmış Türk destan edebiyatına. Alevi âşıkların dünyasını ziyaretimin ertesi günü olağanüstü sesi olan bir âşık’a rastladım. Zaten ilk eserlerini de bu alanda verdi. 1962+ yayımladı. ”Biz buraya giremeyiz. omuzlarını silkti ve bana . eski Türklerin Göktengri’sinden başkası olmadığını fark ettim” der. Öte yandan Melikoff’un Sayar’la evliliklerinden Belkıs. [www. İrene Melikoff’un Türkoloji’ye katkıları 1968 yılında hocası Claud Cahen’in ölümüyle boşalan Strasburg Türk Etütleri Enstitüsü’nün direktörlüğüne atanmasından sonra daha başka boyutlar kazanır. otuz yıllık bir yolculuğun başlangıcı oldu. ata inançlarına. Nitekim Türk edebiyatına olan bu derin ilgisi onu ünlü İtalyan Türkoloğu Alessio Bombaci’nin Türk edebiyatı tarihine dair eserini Fransızcaya çevirmeye yöneltmiştir. Arkadaşlarım. Melikoff’la başlar. göçebe aşiret cemiyetlerinde görülen bir inançlar mozaiğinin. Rus edebiyatı ve tarihiyle de uğraşmakla beraber. derviş Ali’nin bir nefesini okudu: ”Men Ali’den gayrı Tanrı Bilmezem!” Bu nefes bende. Ladin ve Şirin isimli. O gün. Bir hafta sonra Hacı Bektaş’ın türbesini ziyaret ediyordum. İrene Melikoff. Türkloji’yi temel uğraş alanı seçti. bu edebiyatın epik ürünlerine yakın bir ilgi duyuyordu. Fransa’nın. ikisi halen akademisyen olan *Belkıs hanım Slav Etütlerini. İrene Melikoff bundan sonra yaptığı araştırmaların neticesinde Bektaşiler-Aleviler hakkında şu teze vardığını söyler: Bu. yüzyıllar içinde katılmış. “Hacı Bektaş Gecesi” ilanını gördüm. bir vasfını oluşturduğunu. üstelik batı dillerinde yayın yapan ilk Türkoloji dergisi olmuştur. Melikoff bu karşılaşmayı şu şekilde anlatır: 1969 Eylül’ü idi Türkiye’ye ilk kez. hayatının istikameti ve temeli Alevilik ile Bektaşilik oldu. Sonra bilmediğim bir dünyayı keşfettim. Cezbeye yakın nefesler söyleyen bu kişi Feyzullah Çınar’dı. Türkiye’yi ayrı bir çizgide yaşayan. Şirin hanım ise anne mesleği Türkoloji’yi seçti+ üç kızı olmuştur. doktora tezi olan Danişmendnâme’yi *La Geste de Melik Danişmend: Danişmendname. arkasından. Yine ardından. Türk. bilinmeyen bir Türkiye keşfediyordum” der.” diyerek. atalarının yaşam tarzına hala bağlı öbür Asya Türk topluluklarında olduğu gibi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI kadrosu hakkında çok şey dinlemiş ve öğrenmiştir. “Ya Ali. Enstitü. kalıntı bir öğe idi. 1962 yılına kadar sırasıyla Gazi Umur paşa Destanı’nı *Le destan d’Umur Paşa: Düstûrnâme-i Enverî]. birçok sempozyumun yapıldığı bir yer haline gelir. yıldırım çarpa etkisi yaptı. giderek dünyanın en saygın ocaklarından biri haline gelişi. Böyle bir sözün mümkün olduğunu asla düşünmemiştim. Duygularımı altüst etti. İran kültürü ve tabiatıyla. Daha önce kurulmuş bulunan bu enstitünün. kendisinden bir gün önce dinlediğim bir nefesi okumasını istedim: ”Sen Allah’ın aslanısın ya Ali!” Feyzullah.ramazankoc. bu hususları Türkmenistan’daki aşiretleri inceleyen Rus bilgin Vlademir Basilov’un incelemelerinde gördüğünü ve bir başka Kırgız araştırmacının da görüşünün de bu yönde olduğunu söyler. Ancak Melikoff’un en büyük eserlerinden biri 1970 yılında kurduğu Turcica Dergisi’dir. “Korkuyorsanız ben yalnız gideceğim” dedim. 1954 yılından başlayarak. uluslar arası planda. Özellikle Halide Edip’in Ateşten Gömlek adlı eserini okumuş ve Atatürk’e büyük bir hayranlık duymuştur. Melikoff. kökeni göçebe bir ulusun. asıl bundan sonra ki bütün hayatını adayacağı Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarına yönlendirecek olan Ebu Müslim Horasani’nin Destansı hayatını konu edinen Ebumüslimname’yi [Abu Müslim: Le Porte-Hache du Khorasan. toplantı yerinin önüne geldiğimizde. Enstitünün bir yayın organı olarak o tarihten beri yayımladığı bu dergi. o zamana kadar Türkiye’de Fuad Köprülü’nün İstanbul’da yayımladığı Türkiyat Mecmuası istisna edilirse.

Erdal Yavuz gibi daha birçok akademisyen yetiştirmiştir. Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe. Melikoff. ömrünün büyük bir kısmını Alevilik-Bektaşilik üzerine çalışmaya harcamıştır. Melikoff’un özellikle Aleviler için kutsal bir ay olan Muharrem ayında ölümünü manidar bulmaktayım. Ayrıca seyahatler. kitap ve makalelerinde ciddi analizler. Türkiye’de sürekli gündemde olan meselelerden Alevilik-Bektaşilik alanındaki araştırmaları. ideolojik yaklaşımlardan kurtararak bilimsel bir çerçeveye oturtmuştur. Ahmet Yaşar Ocak: Meslekler o mesleğe mensup pek çok kişi tarafından icra edilir. Türkoloji ve Fars etütlerinde aralarında bugün Fransa. 8 Ocak 2009’da Fransa’nın Strasburg kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. İrene Melikoff şöyle anlatıyordu: “Bir Ayin-Cem esnasında bir Türk Dost bana. icra ediş tarzıyla. yapacağı yayınların malzemelerini toplamaya çalışmıştır. onların ileri gelenleriyle dostluklar kurup doğrudan ve yerinde gözlemlerle. Türk Sufizmi’nin İzinde ve Kırklar Sofrası” gibi alanında yetkin eserler vermiştir. yaşadığı şu diyaloğu örnek verebiliriz. metotlarından. bugünkü Türkologlardan çok daha iyi Türkçe bilirdi.” İrene Melikoff. Türkiye’yi hemen hemen her yıl ziyaret etmiş. gözlemlemektir ve anlamaya çalışmaktır” diyerek yanıt verdim. İrene bu tip bilim insanlarından biriydi. [www. Başarılı Türkolog İrene Melikoff hakkında gerek yazar yaşarken gerek öldükten sonra birçok araştırmacı-yazar onu övmüşlerdir. İran ve Türkiye‘den Ahmet Yaşar Ocak. uyguladıkları yöntemlerle diğer meslektaşlarından ayrılır ve adeta meslekleriyle özdeşleşir. yorumlar yapmıştır. yayımladığı sayısız makalenin yanı sıra. Tunus. bilimsel kriterlerinden. Stephan de Tapia. ama onlar içinde bazıları vardır ki.ramazankoc. mesleki titizlik ve duyarlılıklarıyla. bilimsel toplantılar *düzenleyici veya katılımcı olarak+ yapan Melikoff.com] 97 . Fazlullah Hurufi ve Seyyid Nesimi üzerine yazılmış olan ”Uyur İdik Uyardılar”. Bunlara örnek verecek olursak: İlber Ortaylı: Çok iyi bir dil donanımı vardı. başta Ahmet Yesevi. yaptıkları katkılarla. Alevi ve Bektaşi zümrelerini inceleyen yayınlarında genelde duygusallığa kapılmamış. Onun bu çalışmalarını bilimsel olduğunun destekleyen. ’Şu gördüğünüz şeye inanıyor musunuz?’ diye sordu. Cezayir. Thierry Zarcone. Michel Balivet. Refet Yinanç. Türkoloji alanında derin bir iz bırakan İrene Melikoff. Kendisine “Benim rolüm inanmak değil. Bunun neticesinde yazar.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Yukarıda bahsettiği olaydan sonra İrene Melikoff. taviz vermeden. gittiği değişik yörelerde Alevi ve Bektaşi topluluklarıyla.

bunu yazdığı eserleriyle ortaya koyan bir bilim insanıdır. ama onun en iyi bir şekilde eğitim alması için de her imkânı kullanmışlar. onda şarkiyat alanına. Strasbourg Üniversitesi’nden emekli Prof. yaşamına dair izler takip edildiğinde oldukça zengin bir geçmişe rastlanır. Turcica Dergisi’ndeki yazıları. özel hocalardan müzik ve dil eğitimi almasını sağlamışlardı. İşte uluslar arası Türkoloji dünyasının yarım asra yakındır çok yakından tanıdığı Prof. mesleklerini icra ediş tarzlarıyla. bu tip nadir bilim insanlarından biriydi. Bu arada ünlü [www. Mélikoff üniversite eğitimi sırasında büyük Fransız Türkoloğu Jean Deny’nin ve ünlü Şarkiyatçı ve Anadolu Selçuklu tarihi uzmanı Claude Cahen’in de öğrencisi oldu. yaptıkları iz bırakan katkılarla diğer meslektaşlarından ayrılır ve âdeta meslekleriyle özdeşleşirler. Irene Mélikoff. Onun yayınlarını bilimsel yayınları. Özellikle Türkoloji alanında yarım asra varan çalışmaları ile dikkat çeken Mélikoff. ne de baba. kalıcı izler bırakmış. Uluslararası Türkoloji dünyası. Irene Mélikoff. yeni ufuklar açmıştır. bilim dünyasında titizliği ile çalışan. ama onlar içinde bazıları vardır ki. meslekler o mesleğe mensup pek çok kişi tarafından icra edilir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI IRENE MELIKOFF ÖZEL TÜRKOLOJİ VE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARININ BÜYÜK USTASI : IRENE MELIKOFF Ahmet Yaşar OCAK Mélikoff. yöntemleriyle. mavi gözlü bu bebek ileride. bu küçük kızın ileride dünyanın en önde gelen Türkologlarından biri olacağını o zamanlar şüphesiz ki bilemezlerdi. Türkoloji alanında yaptığı çalışmalar onun bilimsel kimliğini sağlamasının yanında. Erkek olan uzun zaman önce Kanada’da yerleşmiş olup bir iş adamıydı ve yıllar önce orada vefat etmişti.çok güzel ve zarif bir hanımdır. ama özellikle Türkoloji’ye merak uyandırdı. Devrimden hemen bir gece önce aile Bakü’yü terk ettiğinde.ramazankoc. sarışın. Bu üniversite yıllarında ünlü Şark Dilleri Mektebi’nde (Ecole des Langues Orientales) Dr. daha çocuk yaşta iki dili öğrenen Irene. hem de Farsça öğrendi. Onun Türkoloji alanında bu uzun süre içinde yaptığı araştırmalar. Adnan Adıvar’ın Türkçe derslerine devam etti.Ne anne. Sorbonne Üniversitesi’ndeki öğrencilik yılları. uzun yıllar bu alanda çalışan yerli yabancı bilim insanları arasında takdir ve beğeni ile karşılanmış. iki çocuğundan kız olanıdır.com] 98 . 1917 Rus devriminin önünden Avrupa’ya kaçan petrol zengini bir Azeri ailenin birisi erkek. Prof. Ama tıpkı annesi gibi. bilim dünyasına katkısı olan eserleri olmak üzere üç temel başlık altında toplayabiliriz. Irene Mélikoff’u kaybetti. Aile içinde Türkçe ve Rusça konuşulduğu için. Mélikoff kardeşlerin babaları aristokrat bir Azeri beyefendisi. sarışın. meslekî titizlik ve duyarlılıklarıyla. Irene Mélikoff henüz bir bebektir. Paris’teki orta eğitimi esnasında Grekçe ve Latince ile tanıştı. anneleri ise Rus kökenli. zarafetine vâris olacaktır. Bunda herhalde babasının da katkısı olmalıdır. Böyleleri insana onların sanki sırf bu mesleği icra etmek için dünyaya geldiklerini düşündürür. Bilindiği gibi. 2009 yılı Ocak ayında çok önemli bir bilim insanını. yayımladığı makale ve kitaplar. Almanya üzerinden Fransa’ya geçen aile artık orada yaşamlarını devam ettirdiler. onun zekâ ve güzelliğine. saygınlığına da vesile olmuştur.

hep önemli konulara problemlere dokunan.Cumhuriyet’in kurucu kadrosu hakkında çok önemli izlenimleri dinleme imkânını elde etti. tasavvuf tarihi alanında aynı şekilde değerli çalışmalar yürütmekte olan Thierry Zarcone (CNRS) gibi. kongre ve sempozyumlara. Artık yayınlarının konusu büyük ölçüde Alevilik Bektaşilik idi. Aix-en-Provence üniversitesi). I. I. Bunlardan halen birisi Slavist. bir yandan da belki Türkoloji alanındaki çalışmalarını derinden etkileyecek olan Fuat Köprülü’yü tanıdı. kolokyumlara katıldı. Bu onun bilimsel hayatında artık bütünüyle kendini adayacağı çok verimli yeni bir sayfa açmıştı. ünlü İtalyan Türkoloğu Alessio Bambaci’in – ne hikmetse hâlâ Türkçeye kazandırılamayan Türk Edebiyatı Tarihi isimli eserini Fransızcaya çevirmesine yol açtı . Bu arada da. Özellikle Anadolu sahasında meydana getirilmiş Türk destan edebiyatı ürünleri onun çok ilgisini çekmekteydi. [www. I. İngilizcesini. tarihi ve edebiyatıyla ilgili lisans dersleri. asıl mesaisini Türkoloji alanına hasretmekteydi. tarihi. kültürü. Fakat evliliği fazla uzun sürmedi ve tekrar Paris’e döndü. düzenleyici ve katılımcı olarak bilimsel toplantılara. Rus kültür ve edebiyatı ve tarihiyle de meşgul olmakla beraber. aralarında bu satırların yazarının da bulunduğu birçok doktora öğrencisi yetiştirdi. değişik yörelerde alan araştırmaları yapıyor. Bir yandan Sorbonne’daki Henri Massé. İran’dan ismini uluslararası alanda kabul ettirmiş bazı başarılı akademisyenler var. Bu evliliğinden üç kızı oldu. Danişmendnâme üzerindeki doktora çalışmalarını bitirdikten sonra CNRS’deki araştırmacılık yıllarında Türk edebiyatının muhtelif konuları üzerinde değişik makaleler yayımladı. Fransa’dan. telif faaliyetleri. Almancasını ve İtalyancasını geliştirdi. diğeri Türkolog’dur. Türkoloji ve Fars etütleri alanında. sağlam bir kariyer yapmasına ve uluslararası platformda kısa zamanda tanınmasına vesile oldu. Hocası Claude Cahen’in Sorbonne’a gitmesiyle boşalan Strasbourg Üniversitesi’ndeki Türkoloji Enstitüsü’nün (Institut d’Etudes Turques) başına getirildi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI matematikçi Salih Zeki’nin oğlu Faruk Sayar’la tanıştı ve onunla evlendi. Bunlar içinde bugün. o zamanlar enstitüde Türkçe okutmanlığı yapan asistanı ile hemen her yıl Türkiye’ye geliyor. Nitekim onun bu zengin dil alt yapısı. egzotik duygular içinde bu zümreleri yakından tanıma arzusunu uyandırmıştı. İstanbul’da ileride mesleğindeki birikim ve ilerlemesini sağlayacak olan bir çevre edindi.kayınvalidesi Halide Edip Hanım vasıtasıyla. Mezun olduktan sonra kocası ve kızlarıyla Türkiye’ye gelen Mélikoff.com] 99 . Bu keşif onu çok heyecanlandırmış. bir yandan da araştırmalarına devam ediyordu. mastır ve doktora ders ve seminerleri vererek Türkoloji alanında öğrenci yetiştirmeye çalışırken. Claude Cahen gibi büyük şarkiyatçıların metotlarından esinlenirken. Strasbourg’da bir yandan Türk dili. özellikle ortaçağ Türkiye’sinde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki kültürel ilişkiler ve alış verişler. çeşitli Alevi ve Bektaşi gruplarıyla diyalog kurarak gözlemlerde bulunuyor. Araştırmalar. Bu arada Ebûmüslimnâme üzerindeki çalışmaları onun dikkatini Türkiye’deki Alevi Bektaşi toplumu üzerine çekti. bunları derinlemesine analiz ederek çözmeye çalışan nitelikte idi. Mélikoff tam otuz yıldan fazla bir zamanını Alevi Bektaşi incelemelerine hasrederek geçirdi. bilimsel seyahatler. veriler topluyor onları anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra. asıl kariyerini yapacağı yeni bir göreve atandı. “Türkiye’de Sünni İslam’ın dışında ikinci bir İslam anlayışının gizliden gizliye yaşamakta olduğunu fark etmişti”. Mélikoff artık aradığı yolu bulmuştu. dini ve kültürel yaşam konusunda dikkate değer araştırmalar yayımlayan Michel Balivet (Marsilya.Cezayir ve Tunus’tan. İran kültür ve edebiyatı. Kendi ifadesine göre. CNRS ( Centre National de la Recherche Scientifi que) adıyla dünyaca ünlü bilimsel araştırma kurumunda çalışmaya başladı. Bu yüzden ilk araştırmalarını bu alana yoğunlaştırdı ve ilk yayınlarını bu alandaki incelemeleri teşkil etti. Türkiye’den. Nitekim Türk edebiyatına olan ilgisi onu. Mélikoff. Özellikle 1970’li yıllardan sonra bu alanda yayımladığı makaleleri.ramazankoc.

750 tarihinde Emevi İmparatorluğu’nun sonunu getiren ve böylece Abbasîlere hilafet yolunu açan. Son yıllarda bu çalışmasını yeniden gözden geçirerek yeniden basıma hazırlamakla uğraşıyordu. ama ömrü vefa etmedi. Bunlardan çok azı De l’Epopéau Mythe: Itinérarire Turcologique (Les Editions Isıs. Leiden 1998) (Hacı Bektaş:Bir Mit ve Tecellileri: Türkiye’de Halk tasavvufunun Doğuş ve Gelişimi) isimli kitabı oldu.Onun Alevilik ve Bektaşilik hakkındaki bütün araştırmalarında ele aldığı konuların ve vardığı sonuçların bir özeti durumunda olan son monografisi. Mélikoff daha önceki yayınlarında olduğu gibi bu kitabında da genellikle F. Mélikoff’un ilk bilimsel yayınları.Köprülü’nün perspektifinin dışına pek çıkmamış. Mélikoff bu kitabında Bektaşiliğin ve Aleviliğin inanç ve ritüellerinin tarihsel perspektif ışığında kökenlerini. Bunlardan biri de aynı destan zincirinin bir halkası olan Battalnâme ile ilgilidir. Ali güneş kültünün İslamlaşmış biçimidir ve Alevilik’te bu yüzden. kitap ve makale olarak Türk destan edebiyatının Anadolu’daki temel metinleri üzerine oldu. Bu İranlı kahramanın gerçeküstü macerasının Türkler arasında teşekkül etmiş olup. ikinci cildi ise latinize tenkitli Türkçe metinden oluşuyordu. İstanbul 1995) (Destandan Efsaneye: Turkoloji Yolunda) ve Au Banquet des Quarante: Exploration au Coeur du Bektachisme et Alevisme (Les Editions Isıs.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Buraya kadar kısaca özelliklerini anlatmaya çalıştığımız I. Fakat asıl doktora tezi olan Dânişmendnâme üzerindeki çalışmasını La Geste de Melik Danişmend: Etude Critique du Dânişmendnâme (Paris 1960. Onun son yıllardaki ilgi çekici teorisi bu çerçevede şekillenmiştir. Anadolu halk İslam anlayışının köklerini Orta Asya faktörü ve Şamanizm çerçevesinde aramıştır. 1) Bilimsel Yayınları: Yukarıda da kısaca temas edildiği üzere. antropolojik ve teolojik verileri dikkatli bir analiz yeteneğiyle kullanmayı bilmiştir. sosyolojik. Fakat onun asıl Alevilik Bektaşilik alanına yöneltecek kitabı. ama ilk fırsatta bizzat onlar tarafından ortadan kaldırılan ünlü İranlı ihtilalci Ebû Müslim-i Horasânî’nin destanını anlatan Abu Muslim: Le Port-hache du Khorassan (Paris 1962) oldu. Ona göre Hz. ilk defa ortaya çıkarmaya ve işlevlerini açıklamaya çalışmış ve ilginç bir takım hipotezler ortaya atarak dikkate değer tespitler ve yorumlar yapmıştır. Mélikoff’un 1970’lerden sonraki hemen bütün yayınları artık Alevilik Bektaşilik üzerine olacaktır. O bu çalışmalarında son derece titiz bir metotla hareket etmekte. Yukarıda da vurgulandığı üzere. 2) Turcica Dergisi: [www. Bu eserin birinci cildi inceleme ve Fransızca çeviri. I. 2 cilt) adıyla bundan altı yıl sonra yayımladı. bu edebiyatın pek çok da değişik konularına el atan makalesi vardır.Hadji Bektach: Un Mythe et ses Avatars: Genese et Evolution du Soufi sme Popülaire en Turquie (Brill.İlk kitabı. Aydınoğlu Gazi Umur Bey’in destanını anlatan Le Destan d’Umur Paşa: Dustûrnâme-i Enverî (Paris 1954)’dir. İstanbul 2001) (Kırklar’ın Meclisinde: Bektaşilik ve Aleviliğin Kalbine Giden Arayış) isimli kitaplarda toplanabilmiştir. Turna aynı zamanda Hz. Mélikoff’un bilimsel faaliyetlerini ve katkılarını başlıca şu kategoriler içerisinde özetlemek mümkündür. I. pek çok eski ezoterik inancı da yansıtan hikâyesinden oluşan Ebûmüslimnâme denilen metin onu büyülemişti.com] 100 . eski Türk inançlarında güneşin simgesi olan turna kuşu kutsaldır.ramazankoc. Hocanın Türk edebiyatına dair bu kitaplarının dışında. I. Ali’nin simgesidir.

hem de bizzat Bektaşiler ve Aleviler için ona borçlu olduğumuz çok önemli hizmettir. Bugüne kadar Türkiye’de. böylece Türkoloji alanında yeni bir araştırma disiplinine hayatiyet kazandırmış bulunmasıdır. özellikle Türkiye için ne kadar önemli ve hayati olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılan Bektaşilik ve Alevilik alanındaki araştırmaları. kırka yakın sayısı yayımlanmış bulunan bu uluslararası dergi. aynı prestiji bugün de başarıyla sürdürmektedir. ilk defa Paris’te I. edebiyat.ramazankoc. Son yıllarda dergide yayımlanan makalelerde. bilim dünyasına kazandırdığı öğrencilerinin dışında. kendisini yakından tanımadıkları ve çalışmalarını okumadıkları için onun bu büyük katkısını yeterince değerlendiremeyenler ve sırf uğraştığı konulara duydukları antipati yüzünden ona soğuk bakanlar hep olmuştur. İlk sayısı1969 yılında yayımlanan Turcica. daha ilk sayısından itibaren ihtiva ettiği kaliteli makalelerle Türkoloji dünyasının Batı’daki ilk bağımsız bilimsel yayın organı olarak büyük bir prestij kazanmış olup. Mélikoff tarafından kurulmuş olup editörlüğü vefat edinceye kadar onun üstündeydi. Bu hem Türkiye için. eminiz ki bu düşüncelerinden vazgeçeceklerdir.com] 101 . Turcica.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bugüne kadar. bugün Türkoloji alanında Batıda sayıları giderek artan dergilerin anası sayılabilir. her şey bir yana. [www. Mélikoff’u asıl her zaman hatırlarda tutacak ve saygıyla anılmasına vesile olacak olan şey. kendinden önce pek müntesibi bulunmayan. ideolojik yaklaşımlardan ve temelsiz spekülasyonlardan kurtararak bilimsel bir çerçeveye oturtmuş olması. Ama onlar. Hatırasını saygı ile anıyoruz. dil ve folklor alanında bir yoğunlaşma göze çarpmaktadır. sadece şu son söz konusu ettiğimiz husus üzerinde ciddi olarak düşünecek olurlarsa. 3) Bilim Dünyasına Katkısı: Bunların ve canlı eserleri olan. her yıl bir sayı olmak üzere. I. hâlen de vardır. hem uluslararası Türkoloji için.

İslam öncesi Türk Şaman’ın. Dr. Akademik çalışmaların eleştirel tartışmalara tabi tutulması ve yeni anlayışların ışığında sorgulanması bilimsel gelişme talebinin bir parçası olduğuna göre bu yazıda eleştirel fakat saygılı bir maneviyat ile Irène Mélikoff’’un Alevi ve Bektaşi geleneklerine dair gözden geçirilmeye ihtiyaç duyulduğunu düşündüğüm görüşlerinin bazılarını ele almaya çalışacağım. Türkolog ve Türk Edebiyat Tarihçisi olarak uluslararası takdir ve şöhrete sahip ilk Türk bilim adamı modern Türk Tarihçiliğinin kurucu babası olan Mehmed Fuat Köprülü’nün (1890–1966) güçlü etkisi altında kalmıştır. Özellikle. alkol kullanım adetleri ve başı açık olan kadınların katılımı gibi hususiyetleriyle eski Şaman geleneğinin bir devamı olabilir.com] 102 . Şamanizm kalıntılarını Alevi inanç ve mitolojisinde de tespit eder. içerdiği nefes. yani ruhların dünyasına seyahat eden.2009). Kırklar mitosunun Sufi mitolojisindeki varlığının farkında olsa bile bunu aslen bir Orta Asya geleneği olarak değerlendirir. Alevi ibadet ritüellerinde merkezi konumda olan ayin-i cem’de Şamanizm öğelerini ayrımsayan Mélikoff’a göre ayin-i cem. ilahinin insanda zuhur etmesinin yani Alevilerin hulûl inancının şeceresinin. uzlaştırıcı olan. ‘Heterodoks Türk İslam’ın kökeni ve yapısına dair yaklaşımını takip eden Mélikoff. kendi nesli ve takip eden nesillerden diğer birçok bilim insanı gibi. Mélikoff. Türkolog ve Türk Edebiyat Tarihçisi olarak uluslararası takdir ve şöhrete sahip ilk Türk bilim adamı. belli hayvanların şekillerini alan ve tedavi edici. Mélikoff. Sovyet devrimi başlamak üzereyken ailesi ile birlikte Rusya’yı terk edip Fransa’ya kaçan Azeri bir işadamının kızı olarak St. İslam öncesi Türk Şaman’ın. Alevi Tanrı kavramı onda Şaman Türklerin Gök Tanrı’sını çağrıştırır. Irène Mélikoff (1917. hiç şüphe yok ki Alevi ve Bektaşi gelenekleri çalışmaları alanında en önemli bilim insanlarından biridir. dolayısıyla “Aleviliğin Bektaşiliğin farklı bir türü olduğu” sözlerinde. belli hayvanların şekillerini alan ve tedavi edici. kam-ozan’ın devamlılığının izlerini Alevi dede ve Bektaşi baba kurumlarında sürer. Ne var ki alanındaki otoritesinin yüksekliği aynı zamanda çalışmalarının ve ileri sürdüğü tartışmaların sıkça körlemesine tekrarlanmasına ve her akademik çalışmanın hak ettiği eleştirel irdelemeden yoksun bir şekilde kabul edilmesine neden olmuştur. Irène Mélikoff.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI ĠRENE MELĠKOFF METODOLOJĠSĠ ÖZET Alevi ve Bektaşi gelenekleri. hatta “Alevi-Bektaşi” geleneği adı altında ikisinin birden temsilinin uygunluğunu ileri sürmesinde görebiliriz. Köprülü’nün İslam öncesi Türk Şamanizm’i ile yakından ilişkilendirdiği ‘heterodoks Türk İslam’ın kökeni ve yapısına dair yaklaşımını takip ettiği görülebilir. özellikle Bektaşilik ve Alevilik olmak üzere Anadolu’nun ‘heterodoks’ Türk İslam geleneğinin tarihi gelişimi ve dini inanç hususiyetleri konusunda en yetkin isimlerinden biri olarak tanınmıştır. modern Türk Tarihçiliğinin kurucu babası olan Mehmed Fuat Köprülü’nün (1890-1966) güçlü etkisi altında kalmıştır. payı olsa bile aşırı Şiilikte değil. Milliyetçi perspektife yakınlığının yansımasını Mélikoff’un Alevilik ve Bektaşiliği bir gelenek olarak kavramsallaştırmasında. yani ruhların dünyasına seyahat eden. şifa verici. kam-ozan’ın devamlılığının izlerini Alevi dede ve Bektaşi baba kurumlarında sürer. [www. daha ziyade Manichean ve Budist örneklerden esinlenerek Orta Asya’da aranması gerektiğini ileri sürer. şifa verici. uzlaştırıcı olan. çalışmaları alanında en önemli bilim insanlarından biri olan Fransız Türkolog Profesör Dr. kendi nesli ve takip eden nesillerden diğer birçok bilim insanı gibi. Petersburg’da dünyaya gelen Irène Mélikoff. sema. GİRİŞ Fransız Türkolog Prof.ramazankoc.

bilinçli veya değil. eski Türk Şamanlar gibi. Bu varsayımlar sık sık.com] 103 . kaynak. Mélikoff ise çalışmalarında Alevilik ve Bektaşilik’teki bu tip kalıntıları “İslamlaşmış Şamanizm” olarak somutlaştırarak yola çıkar.yakınlaşmasının tedricen gerçekleştiği” varsayımına dayanmıştır. inanç. kavramsal ve normatif imalarını göz ardı ederek inanç biçimleri olarak kullanır. içerik ve ana yapısıyla Şaman/Alevi olmanın anlamına dair. biyani “İslamlaşmış Şamanizm’in Şiizm’e -hatta aşırı Şiizm’e. Dolaylı olarak norm kabul edilen ‘Sünni Müslüman ortodoksi’ye karşı Alevi ve Bektaşilerin heterodoks ve ‘senkretik’ olarak tanımlanması Köprülü’den beri bu akımların açıklamasında standart bir motif olagelmiştir.bir alan ve pratik olarak tanınması tartışılmalıdır. eleştirel araştırmayı engelleyen bir normatif tarafl ılık içerir. Kalıntı teorisi. Evliya. Kısacası Mélikoff Alevi ve Bektaşi geleneklerini Türk-Altay Şamanist unsurların açıkça baskın olduğu İslami. Modernist din kavramına bağlı olan ‘heterodoksi’ ve ‘senkretizm’ gibi terimleri. Mélikoff. Şamanizm açısından tek sorgulanması gereken nokta Alevi pratiklerinin İslam öncesi ‘Türk’ pratiklerine indirgenmesi değildir. ‘senkretistik’ grup ve akımların ötekiliğini verili kabul edip. yukarıda özetlenmiş bir din kavramı içinde kaldığı sürece. Manikean ve Hristiyan öğeleri içeren girift bir senkretizm olarak kavramsallaştırmıştır. ve nihai olarak ta ‘din‘ kavramlarıyla ilgilidir. ruhlar diyarını ziyaret edip ruhlarla buluşmuştur. Şamanist kalıntılar olgusu Köprülü’nün eserlerinde bir motif olarak göze çarpmasına rağmen bulanık kalmıştır. ‘senkretizm’. Üstelikle. Mélikoff’un çalışmaları belirli dil ve semantiklerin dini–siyasi güç ilişkilerini nasıl meşrulaştırdığına dair eleştirel bir analiz sunamamaktadır. özellikle onlara kökten dinci Sünni Müslüman tehdidine karşı laik sekülerlik bayrağını taşıyan Türk laikçilerin yanında rol verdiği zaman.Bu yüzden Mélikoff’a göre Alevi’lerin Ali’yi yüceltmeleri İslam öncesi Türk evrenbiliminin Şii terminoloji ile kaynaşması olarak addedilebilir. pratik ve mitoloji gibi perspektif lerden araştırılabilmesi mümkün olan -ama yine de bu ayrıştırılan parçalarının oluşturduğu bütün ile diğer dinlerden kolayca ayırt edilebilen ve organik bir sistem oluşturabilmesi mümkün olan. Mélikoff’un kullandığı din kavramı. Devin DeWeese. devlerle çarpışmış. yani ekonomi. neredeyse belirgin bir şekilde tanımlanabilen. devam ettirdikleri diğer dinlerin kalıntıları ile bir şekilde yeterince tanımlanabileceklerini ifade eder. genel olarak sempati ile yaklaşmaktadır. Dahası. Mélikoff’un eski Türk Şamanizm ile Alevi ve Bektaşi geleneği arasında çizdiği tüm paralellikler. siyaset ve hukuk gibi modern ulus devletin diğer alan ve pratiklerden ayrılması ve tanımlanması sorunludur. önyargılar taşıyarak eleştirel tarih çalışmalarına ciddi bir engel haline gelmiştir. kullandığı kuramsal yapı ve tezinin temelinde yatan ‘Şamanizm’. sonucu oldukça sarihtir. Hacı Bektaş’ın Vilayetname’sinde de Şamanist öğeleri ayrımsar. Mélikoff’un Alevi ve Bektaşi geleneğin kökenleri ile ilgili fikirlerini topladığı son monografi (Hadji Bektach: un mythe et ses avatars) için Hamid Algar yazdığı keskin eleştiri yazısında “Bektaşilik İslamlaşmış Şamanizm’den ne miras aldıysa da bu miras yine de önemine yeterince değinmediği Gulat Şia’dan alınanlardan daha az sayıda ve önemdedir” diyerek diğer sorunlu noktaların yanı sıra Mélikoff’un yaklaşımındaki tarihsel olasılık problemlerine işaret etmiştir. kurumsallaşmış. senkretistik dinlerin taşıdıkları. yeni ortamda “kalıntılar”a dönüştüren unsurları ile gerçek/otantik/özgün dinlerin zıtlığına düşürür. Tarihsel olarak bakıldığında tüm dinler senkretistik oluşumlar olmasına rağmen. oldukça durağan. fazla eleştirmeden. [www. Böyle bir yaklaşım bu senkretistik grupları. onaylar. modern fikirleri yansıtan etnik ve dini özneler ve bu öznelerin sınırlarından dolayı problemlidir. Bu tezin getirdiği tarihsel ve ampirik problemler bir yana. Mélikoff Alevilik’e ve daha fazla da Bektaşilik’e. Şamanizm’in modern anlamda bir ‘din’ olarak ele alınması. Bu varsayımın kendisi. ‘Şamanist’. öz ve tanımı net olan sınırlar ile ilgili varsayımlara dayanır. özcü temellere dayanan ve gündelik ile akademik söylem arasında yeterince ayrım yapmayan bir din kavramıdır. Diğer bir ifadeyle Şamanizm’in. ‘Heterodoksi’ ve kalıntı temelli senkretizm söylemleri kök. İslam öncesi Türk dininin Şaman pratiklerinin ancak belirli özel durumlarda ve sayısı az seçkin din elemanlarınca icra edildiğini öne sürdü ve böylece bir halk ya da cemaatin Şaman sayılmasına dair ikna edici ilkesel bir eleştiri geliştirdi. şöyle ki Bektaşilik ve Alevilik birincil olarak Türkçü ve sadece ikincil olarak İslami/Şii olan bir şecereye bağlamlanır. Mélikoff’un tezi tamamen zıt bir tahmine. incelediği ‘heterodoks’. Benim bu konuya ilişkin ana kaygım Mélikoff’un metodolojisi. gayet homojen bir Türk Şaman dini varsayımına dayanır.ramazankoc. Alevi ve Bektaşiler gibi grupların eş zamanlı olarak Türk ulus devlet projesinde millileştirilmesi (Türkleştirilme) ve egemen Sünni-İslam söyleminde ötekileştirilmesi (‘heterodoks’ addedilme) hakkında. belirli teolojik ve/veya milliyetçi söylemlerin içine yerleşip. Günümüz ciddi incelemelerinin de ikna edici bir şekilde savunduğu gibi ‘heterodoksi’ gibi kavramlar veya senkretizme yönelik kalıntılar yaklaşımı. bu tanımın bütün dinler için kullanışlı görünmemesi belli din söylemlerinin hakimiyetine işaret eder.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ayrıca Alevi manzume ve geleneğinin önde gelen bir fi gürü olan Turna kuşu ile cisimleşmiş Ali imgesi İslam öncesi Türk’lerin kadim doğal güçlere olan inançlarını andırmaktadır.

Dini ve etnik farklılıkları eşit derecede tehlikeli bulan bu homojenleştirme eğilimi benzerlikleri vurgulayıp ayrımları küçük sayar ve Kızılbaş-Aleviler’in Bektaşilik ile retorik birleşmesini daha geniş milliyetçi bir Türk tarih çerçevesi içinde hoş görür. Türk milliyetçiliğinin homojenleştirme eğilimi ile aynı yöndedir. farklı kültür ve dinlerden gelen etkileri kabul etmesine rağmen Türk unsurunun her zaman baskın kalması yaklaşımını da çok güçlü olarak hatırlatır. Türkiye Türklerinin tarih serüveni sanki Asya’dan modern Türkiye’ye kadar uzanan tek yönlü bir devamlılıkmış gibi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Öğrencisi ve meslektaşı Ahmet Yaşar Ocak.com] 104 . Mélikoff’un Ocak tarafından övgüyle bahsedilen Türklere ve onların tarihine yönelik sevgisi bilinçli olarak siyasi olmayabilir. fakat siyasi proje ile aynı safta durduğu kesindir.Istanbul Teknik Üniversitesi) [www. ( Markus Dressler Dr. Milliyetçi perspektife yakınlığının görünür olduğu yerlerden biri Alevi ve Bektaşi geleneklerine Türk geleneklerinin özü olarak odaklanmasıdır ki Köprülü’nün.ramazankoc. hatta “Alevi-Bektaşi” geleneği adı altında ikisinin birden temsilinin uygunluğunu ileri sürmesinde görebiliriz. modernist millet ve devlet mercekleri altında şekillendirilmiş tarih dışı teleolojik anlatımını eleştirdiği diyalektik içinde kavramak daha uygun olacaktır. Mélikoff’un anısına bir yazıda hayatı ve çalışmalarıyla ilgili “şunu özellikle belirtmek gerekir ki. samimi duygularla sempati duyduğu Alevi ve Bektaşi zümrelerini inceleyen hiçbir yayınında duygusallığa.. Daha detaylı bir incelemede ise Mélikoff’un geliştirdiği tezin Türk kökenlerini ve tarihini Türk ve İslam parametreleri içinde düzenleyen ve homojenleştiren Türk milliyetçi projesi ile Alevilik ve Bektaşilik’i asimile etmeyi amaçlayan Türk devleti’nin Alevi politikası arasında bir ahenk oluşturduğu ortaya çıkar. Milliyetçi perspektife yakınlığının bir diğer yansımasını Mélikoff’un Alevilik ve Bektaşilik’i bir gelenek olarak kavramsallaştırmasında. dolayısıyla “Alevilik’in Bektaşilik’in farklı bir türü olduğu” sözlerinde. Türk veya pan-Türkist milliyetçi gündem karşısında Mélikoff’un duruşuna dair nereye varmak istendiğinden bağımsız olarak yapıtlarını Cemal Kafadar’ın “milletçilik” (nationism) olarak değerlendirdiği. Aleviliğin bir Türk geleneği olması gibi milliyetçi bir kavramsallaştırmanın başlangıç tarihine kadar varan Alevilik ve Bektaşilik’in bu şekilde birleştirilmesi. ilmi tarafsızlıktan ayrılıp ideolojik ve siyasî spekülasyonlara asla sapmadı” şeklinde bir tespitte bulunur.

Alevi dedeleri de. Hatta. herkes kaçarken. Bu nedenle şu dörtlüğü dile getirmişlerdir:( 5) İrene Melikoff’a göre. başlarına kırmızı külah giyerek derneklerini idare ettiklerinden dolayı Sünni Türkler tarafından Anadolu Alevilerine Kızılbaş ismi verilmiştir.. yüzü kan içinde kalmıştı. Bayezid ile bir anlaşma yaparak. (4) Dördüncüsü: Müslümanlık’tan önce Şamanlık dinine mensup olan ve daha sonra Aleviliği kabul eden Türkmenlerin dini ayinlerini idare eden Şamanlar. başlarına kırmızı bir külah giyerlerdi. Ali. iştirak ettiği diğer savaşlarda başına kırmızı bir taç takar.(6) Sonuç olarak şunu söyleyelim: Her ne kadar bazı kimseler Kızılbaş ismini bir hakaret ifadesi olarak ele alsalar da. Kızılbaş kelimesinin Osmanlı belgelerinde kötüleyici bir anlam yüklenmiş olmasının sebebi. bir grup Aleviler bunu bir iftihar vesilesi olarak algılamaktadırlar. askerlerini Anadolu’dan Suriye’ye geçirir. Aleviler.com] 105 . Uhut’ta kendisini Peygamber’e siper etmiş. karşıt insanların bu sözü hakaret anlamında kullanılmasına kızarlar. Anadolu Alevileri de Kızılbaş adını almışlardır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI KIZILBAġLIK NE DEMEKTĠR? Kızılbaşlık. Konuyla ilgili Zelyut şöyle der: “Aleviler. Onlara izafeten Anadolu Alevilerine de Kızılbaş denilmiştir. Bu askerlerin başlarında kırmızı takkeler bulunmaktadır. Kızılbaşlık olayını Hz. Bu çarpışmada tam 16 yerinden yaralanmış. Şah İsmail’in Şii olan askerleri. Muhammed’in yaralarından akan kanı Ali. Peygamberi korumuştu. başına sürerek yere damlamasını önlemiştir. Bundan dolayı Şiilere Kızılbaş adı verilirken. Kızılbaş tabiri de bundan ötürü verilmiş ve kullanıla gelmiştir. akan kanlar başını tamamen kızıla boyar.” (7) [www.(3) Üçüncüsü: Bu görüş de yine Şah İsmail’in askerleri ile ilgilidir. eli. Ali. Başlığı da kandan kıpkızıl olduğu için Ali’ye “Kızılbaş” denilmiştir. Anadolu Aleviliği için en çok kullanılan ve Alevilerce genel anlamıyla benimsenen isimlerden biridir. bu toplumun isyanlara karışmış olmalarıdır. Onlar.”(2) İkincisi: Şah İsmail.ramazankoc. Aleviliğe bu adın verilmesi ile ilgili değişik görüşler ileri sürülmektedir: Birincisi: Hz. II. Adeta bu hatırayı yad etmek isteyen Hz. Peygamber. diğerlerinden farklı olarak başlarında kırmızı bir külah taşımaktadırlar.. Uhud Harbinde Mekkeliler tarafından yaralanınca.(1) Bu rivayetin değişik bir varyantını da diğer bir alevi yazar şöyle dile getirir: “Uhut’ta Hz. Kızılbaş olmaktan utanç ve küçüklük duymazlar. Bu kelimenin kullanımı on beşinci ve on altıncı asırlara kadar uzanır. “Kızılbaşlık gibi unvanımız var” diyerek Kızılbaş olmaları ile övünürler. Ali’ye bağlarlar.

6. Osmanlı-Ġran Siyasi Münasebetleri. 255. s. Ġbn-i Kemal ve DüĢünce Tarihimiz. 387. kalpak) giyen bir Türk boyunun adı “Karakalpak” veya “Karapapak” tır. cilt 6.23. s. ss.Zelyut. s. Bunlardan biri. “Alevi-BektaĢiliği Tarihi Kökenleri BektaĢi-KızılbaĢ (Alevi) Bölünmesi ve Neticeleri”.Ġrene Melikoff. Ġstanbul 1964. Ethem Ruhi Fığlalı. Seninki ak olsun. ss. Bu nedenle Erdebil Tekkesi mensuplarına “Kızılbaş” adı verilmiştir. Sayın Dalkıran. 82. “Karabörklü”. 2. urug. 10. 255. Abdülbaki Gölpınarlı. Türkiye‟de Alevilik BektaĢilik. “Haydar”.g. 254. s. Mezhepler ve Tarikatlar. Buhara Mektebine mensup bir sünni tarikatı da “Yeşilbaş” olarak adlandırılmaktadır. bu iki görüş diğerlerinden isabetli görülmektedir. “KızılbaĢ”. Ġstanbul 2000. Ġstanbul 1999. Alevilik. [www.. s. 5. Türkiye’de “Karabörk”. a. boy ve oymak isimlerine rastlanmaktadır. Huart. ss. 9. Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi. babası Osman Gazi gibi kızıl börk giyiyor ve askerine de giydiriyordu.Fığlalı. 9. a. 254. V. 8. Türkiye‟de Alevilik BektaĢilik. ġapolyo. 3. şu örnek bulunmaktadır: Orhan Gazi. Atsız NeĢri. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye‟de Aleviler BektaĢiler Nusayriler. s. CL. on iki dilimli kızıl bir taç giymiş ve kızıl sarık sarmaya başlamış ve derecelerine göre müritlerine de aynı tacı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir.e. Bekir Kütükoğlu. s.ġapolyo. (8) Aşıkpaşaoğlu Tarihi’nde bu hususla ilgili olmak üzere. a. 12.AĢıkpaĢaoğlu. Bunun üzerine Orhan Gazi Bilecik’te ak börk işlenmesini emretmiştir. başka askerlerde olmasın. ss. (10) Kaynaklar: 1.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu dört görüşün dışında iki ayrı görüş daha bulunmaktadır..Enver Behnan ġapolyo. 7. kırmızı börk veya başlık giyen Türkmen boyları ile alakalıdır.. Ġstanbul 1993. Ġstanbul 1993. s.. Ankara 1990. Türkiye‟de Alevilik BektaĢilik. Ankara 1989. Ġstanbul 1949.. “Kardeş! Her ne ki sen dersen ben onu kabul ederim.ġapolyo. Tevarih-i Al-i Osman. Mesela. ĠA.com] 106 .e. Bize göre.e. 81-82.g.. 82.789. a. Ġ:A:. “Etraftaki beylerin börkleri kızıldır. “Akbaşlı” ve “Akbaşlar” isimleri ile pek çok köy bulunmaktadır. s. s. Osmanlı Devleti‟nde Ehl-i Sünnet‟in ġii Akidesine Tenkidleri.117.” Orhan Gazi’nin. 255. Kızılbörklü”. (9) Kızılbaş isminin menşei ile ilgili olarak bir diğer görüş de şöyledir: Erdebil tekkesi şeyhlerinden Şeyh Haydar (894/1488). s. ss. Kardeşi Alaaddin Paşa. 20.” diyerek teklifte bulunur.ġapolyo. Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten.Zelyut.ramazankoc.e.g. Ġstanbul 1997.” demesi üzerine Alaaddin Paşa.Mehmet Eröz. 9-10. 2. siyah başlık (papak.g. bu konuda kendisine şu öğüdü verir: “Hanım! Senin askerine bir alamet koyalım ki. 4.

Karakoyunlular kara başlık kullandıkları için "Karabaşlar". Gel gelelim. Erdebil tekkesi müritlerine on iki dilimli kızıl bir taç giydirip kızıl sarık sarmaya başladığında müritlerini manevi derecelerine göre tasnif edip aynı kızıl başlığı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir. Yani Kızılbaşlığı Sünni İslam dairesine yaklaştırarak namaz kılıp oruç tutan bir Alevilik ile "Ali'siz Alevilik"i savunarak İslam öncesi Şamanlıkla bağlantı kurmayı tercih eden bir Alevilik arasında gidip gelen kültürel bağ. "Karabörklü". İsmin kökenini Uhud harbinde Kâinatın Efendisi Muhammed Mustafa'yı savunurken on altı yerinden yaralanıp başlığı al kanlara bulanan Hz. Zaten Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten boy ve oymak isimleri eskiden beri kullanılmaktaydı. Kur'an'ın dışlandığı. kızıl başlıklar ile beyaz başlıkların savaşı olan Çaldıran'dan sonra da yaygınlaşmıştır. Onlara göre. Osmanlılar döneminde bu adı hakaret için kullananlar daha ziyade resmi ideolojinin temsilcileri idiler ve Kızılbaşlık düşüncesiyle mücadele için bunu yapıyorlardı. Şamanların kızıl bir başlığa bürünerek ayinlerini yönetmelerinden dolayı işi İslam öncesi dönemlere götürenler vardır. kalpak) giydikleri için "Karakalpak" veya "Karapapak" diye anılan Türk boyu veya Anadolu'da "Karabörk". imanın içinin boşaltıldığı. ibadetlerle birlikte dinî zikir ve tasavvuf adabının yasaklandığı. durmadan isyanlara kalkışan. Güçlü bir devlet olup da II. Oysa "mum söndü" ifadesi. Keza XVI. durmadan devletin başına çorap ören bu gruba karşı yaptırım ve cezaları haklı gösterecek bir zemin gerekiyordu. Nitekim Osmanlı'nın hukuk sisteminde kriminal olayların kafa kâğıdı sayılan kadı sicillerinde buna örnek teşkil edecek dava ve hükümler yer almaz. bir zamanlar "Kızılbaşlık gibi unvanımız var" diye övünülen bir isim iken bugün saklanan bir kimlik haline dönüşmüştür. Yavuz Sultan Selim döneminde de bunu bir kimlik göstergesi saymışlardı. Bu kelimenin içini dolduran anlam yüzyıllar içinde değişmiş. Bu rivayetler günümüz Aleviliğinin çeşitliliğini ve makasın uçları arasındaki geniş yelpazeyi de işaret etmektedir. Kızılbaş adı Şah İsmail döneminde yaygınlaşıp resmileşmiş ve tarihsel süreçte bir övünç vesilesi olmuştur. Alevilere neden Kızılbaş denildiğine dair pek çok rivayet vardır. Bu iki uç görüş arasında Kızılbaş adına yorum getiren daha pek çok rivayet mevcuttur. [www. Tarihsel süreçte ise böyle bir suç bulunmamaktadır. İsmail'in babası Şeyh Haydar. "Akbaşlı" ve "Akbaşlar" diye adlandırılmış eski köyler bunun örneğiydi. şeyhliğini şahlığa tahvil edince de askerlerine. Kızılbörklü". Osmanlı askeri de beyaz başlık kullandığı için "Akbaşlar" olarak anılabiliyordu. Bayezid ile yaptığı antlaşma gereği askerlerini Anadolu'dan Suriye'ye geçirdiği vakit Anadolu'daki mürit ve muhipleri de kızıl başlık kullanmaya başlamışlar. tekkelerin kapatıldığı. İsmail bu uygulamayı devam ettirmiş. ġah Ġsmail'den sonra ne oldu? Kızılbaş adı bir hakaretin adına dönüştü. yahut her dinî grup gibi kapıları dipçikle dövülmeye başladığında mumları söndürüp ortamı gizleme gayretlerine yakıştırılan suçlamanın adıydı. ötekileştirme çabası bilhassa Cumhuriyet'in ilanını takip eden yıllarda daha da arttı ve Kızılbaşlık gayr-i ahlakî bir tavır ile tanımlanır oldu.ramazankoc. ibadet esnasında jandarma korkusuyla kapılara nöbetçilerin. Bunun en belirgin göstergesi de "mum söndü" safsatasıyla örtüştürülerek halkın dimağlarına kazındı.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI KIZILBAŞLIK VE MUM SÖNDÜ Anadolu Aleviliğinin tarihsel süreçteki adı Kızılbaşlık'tır. dai ve nökerlerine aynı kızıl başlığı giyindirmiştir. sokak başlarına erketelerin konulduğu dönemin anılarını taşıyordu ve anî baskınlara maruz kalmamak için gizli kapaklı semah yapan Kızılbaş grupların bunu ancak mum ışığında yapabilmeleri ve yakalanacakları haberi gelir gelmez. yüzyılda Özbek askerleri yeşil başlık kullandıkları için "Yeşilbaşlar". Anadolu Aleviliğinin "Kızılbaş" adını kullanması ve diğerlerinin de onları bu adla anması o yıllarda başlamış. halifelerine.com] 107 . Siyah başlık (papak. Birisine Kızılbaş denildiğinde onu aşağılama ve hamiyetsizlik iması öne çıkar oldu. Ali hakkında kullanılmış bir tabir gibi gösterenler yanında.

Hz. ġîa‟nın iman ve amel ile alakalı bir meselede Mutezile‟nin etkisinde kaldığı söylenebilir. Mutezile‟nin kurucusu Vasıl b. Ali’ye karşı oluşan bu sevginin etkileri gulât-ı şia denilen kesimde ifrat derecesine kadar varmıştır. Ata‟nın (131/748) talebesi olduğuna ve Zeydiyye‟nin inançla alakalı birçok esası Mutezile‟nden aldığına dikkat çeker. ashâptan Selman Fârisî. ġîa nazariyesinin temelini oluĢturan.41 Hz. ġiîlerin önde gelen âlimlerinden Nevbahtî. Bilahare bazı Kızılbaş gruplar arasında mumlu semah uygulaması kısa bir süre Şah İsmail sünneti olarak tatbik edilmiş. Nitekim ġehristâni. Ali taraftarı) denilen bir kesimden bahsetmekte. Ali'nin vefatından sonra "Hz. Ali’yi diğer sahabeden üstün görme düşüncesinin esas olduğuna dikkat çeker.46 Bu itibarla sosyal barıĢa etkisi açısından ġia‟nın en önemli görüĢünün imâmet etrafında Ģekillenen düĢüncesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ali ölmedi. Ali‟nin ölmediğini ve yeryüzünü adaletle doldurmak için tekrar geleceğini söyleyerek. Hz. “Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra Hz.com] 108 .‚Şîatu-Ali‛. Hz. Bu itibarla Hz. [www. Hz.a. Yâsir. Ali’nin yanında olan ve Hz. Ali'nin yanında yer alanlar demek olup39 bu terimin sonradan oluşturulan Şîa ile bir alakası bulunmamaktadır. ikisi bir mum yakarak semaha kalkmışlar. Ali‟nin imâmeti hususunda nass bulunduğu” iddiasının ilk olarak Ġbn Sebe‟ tarafından gündeme getirildiğini belirtirler. Nevbahtî’nin belirttiğine göre. Resûlullâh (s. Ali'nin Ģîası (taraftarı) olarak zikretmektedir. Ebû Zerri‟l-Ğıfârî. Eş’arî. Ali'nin tarafında bulunanlara ‚Şîatu-Ali‛ (Ali’nin taraftarı) dendiği38 bilinmektedir. Hz. Ali‟nin (122/740). Hz. Mikdad b. Ali’ye haksızlık yapıldığı kanaatini uyandırmıştır.v. (300/912) Hz. Daha sonra Kerbelâ Vakası’nda Hz. Ali'nin şîa’sı denilmesi daha sonradan oluşturulan Şiî görüşleri taşımalarından değil. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ġskender Pala ġÎA'NIN DOĞUġU Şîa'nın doğuşuyla alakalı değişik görüşler bulunmakla birlikte. sonra terk edilmiştir. Nitekim Bağdâdî ve ġehristânî gibi âlimler.a. ġîa‟nın Zeydiyye fırkasının kurucusu kabul edilen Zeyd b. yeryüzüne zulüm ve haksızlıkla hakim olduğu zaman o yeryüzünü adâletiyle dolduracaktır” diyerek44 ġiiliğin temelini oluĢturacak düĢünceleri ortaya atmıĢtır. Ali'nin yanında olanlara Hz. Hz. Ali başta olmak üzere onun soyuna karşı bazı Müslümanlarda aşrı bir sevginin oluşmasını sağlamıştır. Aynı şekilde Hz. Ali’yi diğer sahâbe üzerine takdim eden kimseler olarak ifade ederek43 Şiilikte Hz. Ali'nin yanında yer alan ve Şîatu-Ali (Ali Taraftarı) denilen kesimin arasında birçok sahâbe olduğu gibi. Ebû Bekir. Peygamber zamanında ġîatu-Ali (Hz. Hz. mum sönesiye kadar (o zamanki mumların patates misali yamru yumru olduğu ve yaklaşık iki saat kadar yandığı bilinmektedir) vecd halinde dönmüşler ve sonra bitap düşmüşler. Onlara göre Ġbn Sebe. Ammar b. Ali’nin özellikle hilafeti döneminde karşı karşıya kaldığı birtakım olaylar bazı Müslümanlarda Hz. Peygamberin yakınlarının şehid edilmesi Emevî düşmanlığını körüklemiş ve maruz kaldıkları haksızlıklardan dolayı Hz. sadece kelime mânası itibariyledir. Esved'i (r. Ġmâmetin dıĢındaki diğer konular ġîa‟nın varlığı için pek önem taĢımadığından birçok meselede baĢka mezheplerin görüĢlerinden etkilenmiĢlerdir.ramazankoc.) zamanında ne lügat manasında ne de ıstılah manasında bir Şîa’dan bahsetmek mümkündür.) Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Kızılbaşlık geleneğinde mum ile semah ilk kez Şah İsmail ile Kalender Çelebi'nin mülakatlarında gündeme gelmiş. Osman zamanında da Şiî bir faaliyet görmek mümkün değildir. recat ve tenâsuh inancının oluĢmasına öncülük etmiĢtir. Hüseyin başta olmak üzere Hz. ġîa‟nın gaybet. Ali’nin yanında yer almayan ve onun icraatlarını benimsemeyen sahabîler de vardı. Hz. Şîa’yı Hz. Ömer ve Hz. İbn Sebe’. Osman'ın şehit edilmesinden sonra meydana gelen gelişmelerde.

Hz. Ali’nin nasla imam tayin edildiğini belirtip.v. Muhakkakki biz onun koruyucusuyuz‛57 âyetiyle ilâhî muhafazada bulunduğu açıklanan Kur’-ı Kerim’in eksik olduğunu veya değiştirildiğini söylemek gerçeklere mutabık olmaz. Hasan’a bîat konusu sorulduğunda yanındaki Müslümanları muhayyer bıraktığı rivayet edilmiştir. Peygamber'in ihmal etmesinin düşünülemeyeceğini iddia etmiş51 ve yeryüzünün hiçbir zaman imamdan hâli kalmayacağını önemli bir esas olarak kabul etmiştir. Nitekim Humeynî.ramazankoc.a. Allah’ın kendilerine emrettiği hususları yerine getirirler. Şah İsmâil döneminde (1501-1524) ifrat derecede İmâmiyye’nin savunucuları haline gelmişlerdir. Ayrıca sahâbenin ‚nassı gizlediği‛ iddiası da onlar tarafından bize nakledilen ve dinin iki önemli esası olan Kur’ân ve Sünnetin sahihliğinde şüphelerin oluşmasına sebep olur.a. Ali’nin bunu açıklamaması mümkün gözükmemektedir. Asr-ı Saadet’ten sonraki uygulamalara bakıldığında bir nass bulunup da onu sahâbenin bilmemesi veya bildiği halde dikkate almaması veya Hz. Muâviye’ye devretmiştir. Muhammed’den (s.) halife tayin ettiğini ve bunu ilâhî emirle yaptığını belirtmektedirler. Şiî ulemaya bu dönemde dinî vazife ve salahiyetlerinin dışında ictimâî ve siyasî [www.v. Kardeş ve amca olarak birbirine son derece yakın olan kişilerin Şiîler tarafından ayrı ayrı imam kabul edilmesi imamların belirlenmesinde bir nassın olmadığını gösteren önemli bir delildir. Peygamberin. Hasan nassa aykırı hareket etmezdi. Peygamber’in (s. Şiîler. Hz. imâmeti akaid esaslarından saymış ve imanın ancak imama imanla tamam olacağını iddia etmiştir. imâmeti nübüvvet gibi ilâhî bir makam olarak kabul ettikleri için imamın tayininin de Allah tarafından yapılması gerektiğini söylemişlerdir.47 Şiîler. Zeydiyye ve İsmâiliyye). Onlara göre imamlar ve peygamberler küçük büyük hiçbir günah işlemezler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI a) ġîa’nın Ġmâmet GörüĢü Şîa’nın İmâmiyye kolu. Ayrıca vefat ederken de kendisine Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imama aittir. Hüseyin’in oğlu Zeynelâbidîn’den sonra kimin imam olacağı konusunda anlaşamamışlardır. imamların peygamberlerin sıfatlarına sahip olduğunu söylemişler ve peygamberlerin sünneti gibi imamların sünnetini de delil kabul etmişlerdir. Başlangıçta tamamen Sünnî olan Safevîler.com] 109 . Hasan kendi isteğiyle hilâfeti Hz.) sonra imâmet Hz.52 Şiî fırkalar bu mühim işin ümmete bırakılmasının doğru olamayacağını söyleyerek Hz. Bu itibarla tarih içersinde İmâmiyye genel manada devrin siyasî otoritesine muhalif bir tavır takınmış ve meşru bir idare için Mehdi’nin gelmesini beklediğinden genel manada siyasetten uzak kalmıştır. b) ġia-Ġktidar ĠliĢkisi Şiîliğin üç büyük fırkası (İmâmiyye. Şia’nın bu düşüncesinde tarih boyunca fazla bir değişiklik olmamıştır. Şîa. Hüseyin’in de imâmetin nasla kendi soylarına ait olduğuna dair bir ifadeleri olmamıştır. Eğer bir nas olsaydı Hz. On ikinci imam Muhammed el-Mehdî’nin kaybolmasından sonra onun tekrar gelmesi beklendiğinden bu devrede bir ‚imam‛ olmadığı gibi yönetimde yer alan hiçbir otorite de meşrû değildir. ‚Birtakım hususların gizlendiği iddiası‛ veya Hz. Beklenen imam Mehdi gelinceye kadar ‚ulemâ‛ siyasette yer almadan imama naiplik yani vekâlet edecektir. imâmeti onun soyuna hasretmişlerdir. Hatta Hz. İmâmiyye’ye göre Hz. Hz. Ali’nin hayatı boyunca hilafet etrafında gelişen olayların merkezinde bulunmasına rağmen imâmetin kendine ve soyuna nass ile tahsis edildiğine dair bir beyanı görülmemiştir. Ali Şeiratî ve Tabatabaî gibi son dönem Şiîler de bu görüşte olup. ‚Şüphesiz ki o Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik. ‚sahâbe kabul etmez diye tebliğle mükellef bulunduğu bir hususu açıklamaması‛ onun tebliğ görevini tam yapmadığı mânasına gelir. Hz. Hasan ve Hz. imâmet gibi mühim bir meseleyi Hz. Safevîler döneminde (1501-1722) ulemânın siyasete ilgisi ve müdahalesi gittikçe artmıştır.

Müctehidler ve mukallitler olmak üzere Şiîler arasındaki ayrım iyice netleşmiştir. Şîa tarihinde ilk olarak usûl-i fıkıh alanında üst seviyede mütehassıs olmayan birisi siyasî maksatlarla ‚mutlak merci-i taklid‛ yapıldı.ramazankoc. İmâmiyye Şîa’sı için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. ‘İmam’ın özel bir naibi’ olmadığı halde halk onu imamın tayin ettiği kişi gibi gördü. c) Humeynî Devrimi ve Siyasette “Velâyet-i fakih” Teorisi İmâmiyye’nin kabul ettiği on iki imamdan Hz. İmâmiyye inancına göre sadece on iki imama ait olan ve mâsumiyet vasfına haiz olduğuna inanılan ‚imâm‛ unvanı Humeynî’ye verilerek kendisi daha ruhânî kabul edilen bir makama yükseltildi. Onun hükmünü kabul etmek İmam’ın hükmünü kabul etmektir. İmâmiyye inancında yer alan bir ‚müctehidi taklid etme zorunluluğunu‛ sadece dinî konularla sınırlı tutmayıp. Humeynî. aynı zamanda hüküm vermekte ve halka hükmetmekte de İmam’ın salahiyetine haizdir. siyasî olaylarda başrolü oynar hale geldi. geleneksel Şîa inancını modernist yorumlara tabi tuttu ve ‚Gâib İmam‛ Mehdi’nin pasif bir şekilde gelmesini beklemenin yanlış olduğunu bu yolda çalışılması gerektiğini ifade etti. asırda merci-i taklid’in dinî bir otorite merkezi olarak müesseseleşmesi. İmâmiyye Şîası için bir dönüm noktası oldu.İmâmiyye mezhebindeki Usûlî-Ahbârî mücadelesi XVIII.63 Şiî unvanlar siyasete âlet edilerek Şiî ulema tamamen siyasetin içine girdi. Nadir Şah (1688-1747). Fakat bütün çabasına rağmen onun görüşleri Şiî toplumda pek taraftar bulamamıştır.Şiî yakınlaşmasını temin etmek için bir takım gayretler göstermiştir. [www. Yönetimin ‚gerçekte imamın hakkı olduğu‛ ve on ikinci imam Mehdi’nin tekrar gelmesine kadar idareye muhalif veya ilgisiz olma anlayışından64 zamanla vazgeçildi. gün geçtikçe güçlenmeye devam ederek kendi içinde bir hiyerarşi geliştirmiştir. Bu durum Şîa nazariyesinden bir kopuş şeklinde değerlendirilip tepkilere sebep olduğundan Humeynî’nin ‚imâm‛ olmadığı ifade edilmeye çalışılsa da İmâmiyye’ye mensup kitlelerin çoğu onu ‚İmam Humeynî‛ olarak bilmiş ve anayasanın birinci maddesinde ona ‚Âyetullahi’l-Uzmâ İmâm Humeynî‛ denilmiştir. İran’da Pehlevî hanedanlığı döneminde 1928 yılında medenî hukukun yürürlüğe girmesi ve İslam hukukunun geri planda kalması ulemâ-şah çekişmesini arttırmaya başlamıştır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI mesuliyetler de verilerek iktidar âdeta onlarla paylaşılmıştır. Tahsis edilen vakıflar ve bir takım muâmeleler neticesinde aldıkları ücretlerle siyasî otoriteden bağımsız hale gelen Şiî ulemâ. Velâyet-i fakih nazariyesine göre Şiî âlimlerden ictihat seviyesine ulaşıp yüksek mertebeye çıkan bir âlim sadece dinî konularda gâib İmam Mehdi’nin naibi değil. Humeynî’nin ‚ulemanın siyasî sahada da söz sahibi olup idareyi ele almasıyla‛ ilgili görüşleri ‚Velâyet-i fakih‛ adı altında toplandı. Merci-i taklid.com] 110 . asrın sonlarına doğru Usûlîlerin galibiyeti ile neticelenince ‚âyetullâh‛ olarak bilinen Şiî âlimler toplumda güç kazanmıştır. Bu çekişmeden Şiî ulema her defasında güçlenerek çıkmış ve bunun sonucunda 1979 yılında yapılan devrimle İran’da imamiyye iktidarı ele geçirmiştir. Başlangıçta sadece dinî konularda görüşlerine müracaat edilen bir fakih. Humeynî ile birlikte on ikinci imamın ‚Mehdî‛ olarak gelmesini beklemek yerine ‚yönetimde yer alma‛ görüşü geliştirildi. sahâbeye dil uzatılması gibi bazı aşırı fikirlerin önüne geçmek ve Sünnî. Bu istikamette Ali Şerîatî. Yönetim hakkının ‚imamlara vekâleten Şiî ulemada olduğu‛ iddia edildi. Ali hariç hiçbiri devletin başına geçmediğinden 1979’da İran’da Humeynî önderliğinde yapılan ihtilal. XIX. Usûlî ulemanın siyasetin içine girmesi ve bir otorite haline gelmesi ‚ahbârî ulemânın‛ tepkisini çekse ve bu durum bir bidat olarak değerlendirilse de Şiîlerin büyük bir kesimi tarafından merci-i taklid kabul gördü. Şiî bir mukallidin bütün faaliyetlerinde müctehidi taklid etmesi gerektiği şeklinde genişletti. Kaçar hânedanı döneminde (1779-1925) ise Şiî ulema. zamanla merci-i taklid olarak sosyal hayatın birçok alanında fikirleri kabul edilen bir âlim haline geldi.

Sahâbeyi tekfir ederler. ĢimĢek çakması ise. Ġmam.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI O aynı zamanda ümmetin umumi velayetine (yönetimine) sahiptir. Gök gürlemesi O'nun sesi.Numaniyye Fırkası: ġeytaniye ismi de verilen bu fırka. göğe çıkmıĢtır. iktidar ve dinî otoritenin her zaman fakihlerin elinde olması gerektiğini söyleyerek beklenen Mehdî’nin kaybolmasından sonra süregelen Şîa’nın geleneksel tavrından farklı bir süreci başlattı. 8. Hz. Nûrdur derler. Bir taraftan Hz. utandım. 7. 5. Hz. HaĢimiyye fırkası gibi. "Kendi karıĢıyla yedi karıĢtır. 9. 2. Hasan Gümüşoğlu HİKMET YURDU Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ORTAYA ÇIKAN ġĠÂ FIRKALARI VE ĠTĠKADLARINDAKĠ SAPIKLIKLAR: 1. imamlar mertebece peygamberlerden daha üstündürler.. Böylece Humeynî. insan olarak bunları saymaktan hayâ ettim. böyledir.Peygamber'in (SAV) O'nun tarafından gönderildiğine inanırlar." Ģeklinde safsatalar ileri sürerler.Sebeiyye Fırkası: Kurucusu. Ģöyledir. Cenâb-ı Hak için "Nurdan bir recül (erkek) sûretindedir ve baĢında nurdan bir tâc vardır" derler ve daha böyle sayısız köhne hurafe ve efsanelere inanırlar ki.. Bunlar. O'nun kamçısının Ģakırtısıdır. imamet (imamlık) bir nûrdur." gibi yine sayısız hurâfe ve efsanelere dayanır.Hatabiyye Fırkası: Bunlara göre.HaĢimiyye Fırkası: Cenâb-ı Hakk'ı insan sûretiyle yâd eder. elem Cehennem'dir. Dr. aslında ölenin.com] 111 . 3.Ali. O'nun kılığına giren bir Ģeytan olduğunu iddia ederler.Ali'ye ve evlâtlarına ulûhiyet isnad etmektir. lezzet Cennet.Ali ise.Ulyaniyye Fırkası: Hz. O'nun ölmediğini. arĢ üzerinde oturduğunu ve melâikelerin daima O'nu gördüklerini iddia ederler.ramazankoc. diğer taraftan da hakkını aramadığı için de küfrüne hükmedecek kadar acîb bir divanelik ve tenakuza düĢerler..Mensuriyye Fırkası: "Ġmamlar masumdur. helâl tanımazlar. [www. Cenâb-ı Hakk'a insan sûreti izafe ederler. 6. aynı zamanda nebidir de.Muğayriyye Fırkası: Bunlar.Ali ve oğullarına ulûhiyet isnad eden bu fırka mensupları. 4.Yunusiyye Fırkası: Cenâb-ı Hakk'ın. Dünya ebedîdir. Hz. Abdullah Ġbn-i Sebe'dir. Allah insan sûretindedir. Cehennem diye bir Ģey yoktur. haram.Kâmiliye Fırkası: Bu fırkaya göre. peygamberler hatâdan hâli değildirler.. Temel inançları.

derler. 21. yarattıklarının evvel ve âhirlerini düĢünmeden yarattığını söyleyecek kadar ahmaklığa saplanmıĢlardır.. baĢkalarının bilmediği Ģeyleri bilirler. sahâbeyi tekfire cür'et etmeleridir. En sonra da 12 Ġmam'a intikal ederek geliyor" Ģeklinde hezeyanlarda bulunurlar. imamlar. imamları masumdur.Ali'ye (RA) dair olduğunu.Zerrariyye Fırkası: Allah'ın. sadece Peygamber Efendimizi yarattı." derler. Kendi mezheplerinin imamlarını baĢkalarından ayrı olarak ilâhî feyze mazhar kabûl ederler.Âdem'de (A. hatâdan ârîdir.Bedaiyye Fırkası: Bunların durumu çok daha acîbdir.Benaniyye Fırkası: Nasriyye fırkası gibi.) yanlıĢlıkla vahyi Hz.S.Ali'yi (RA) bizzat imam tayin etmiĢtir.Nasriyye Fırkası: Cenâb-ı Hakk'ın. Peygamberimiz de.Ali'ye olan benzerliğinin. sahip olduğu her Ģeyini. O'nu imam kabul etmeyen Sahâbe-i Kirâm'ın (hâĢâ) kâfir olduğunu iddia ederler. Bunlar.Peygamber Efendimize götürdüğünü iddia ederler. hayat sıfatının dıĢındaki diğer sıfatlarının hadis.Salihiyye Fırkası: Ġtikadda Mûtezile.[11] Bu mezheb. 14.ramazankoc. yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Pakistan. mübah kılan ve sözde eĢitliği ve sulh-u umumîyi böylece te'sis iddiasında olan Mezdek isimli bir sapığın ortaya attığı fikirlerden çokça etkilenmiĢtir.Süleymaniye Fırkası: Bunlar. Bu mezheb sahiplerince din perdesi altında saltanat yolu açılmaya çalıĢılmıĢ ve sonunda Ġbn-i Meymun'un torunlarından Ubeydullah isimli birinin baĢkanlığında bir devlet kurulmuĢ ve bu devlet bilâhare ġam'dan Fas'a kadar geniĢleyerek Ġmparatorluk haline gelmiĢtir. Onlara göre.Cârudiyye Fırkası: Peygamberimizin imamet hakkındaki sözlerinin gerçekte Hz. imama vahiy gelmez.Cenahiyye Fırkası: Bunlar. Hz. yani sonradan olduğuna inanırlar. 13. 16. Irak ve Pakistan'da taraftar bulmuĢtur. 11. kâinatın tamamını yarattı" Ģeklinde bir cehalete saplanmıĢlardır. [www. "Allah'ın ruhu Hz. Bu fırka mensupları daha ziyâde Ġran. 20. Hz. Resûlüllah'ın vasiyeti gereği hep o seçer. "Cenâb-ı Allah.Gurabiyye Fırkası: Bu fırka mensupları. 12. Cenâb-ı Hakk'ın.Zerramiyye Fırkası: Bunlar da "Ġmamet Hz. Hz. hicrî 567 senesinde yıkılmıĢtır. 17. 'gurabın guraba' (karganın kargaya) benzeyiĢinden daha ileri olduğunu ileri sürerek. yeri göğü.S. imamet mertebesiyle nübüvvet mertebesini birbirine denk tutarlar. Hz. Ġran ve Afrika'nın bazı bölgelerinde tutunmuĢtur.Ali'den (RA) oğlu Muhammed Hanifiye'ye.Mufavvize Fırkası: Bunlar. ġu farkla ki. amelde Hanefîdirler.Ebûbekir ve Hz. onlarla bütünleĢtiğini iddia ederler.Ġmamiyye Fırkası: Onlara göre. O'ndan da diğerine intikal etti. yani. 18. Hz. Ġslâmiyetten önce intiĢar eden ve halkın malını. Cebrail'in (A. Zira. Bilâhare.Ali (RA) yerine bunların imam olmalarını hatâlı kabul ederler.Ġsmailiyye Fırkası: Ġrak'ta ortaya çıkmıĢtır. Bunlara. Hindistan.) idi. Bâtınîler de denir. 270 sene hüküm sürdükten sonra. "Peygamber Efendimiz'in Hz. Müteâkip imamlarıda. 22.Ali ve oğullarına hulûl ettiğini. hulul akidesini kabul ederler. Azim bir hataları daha var ki..ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI 10.Ömer'in (RA) imametlerini kabul etmekle beraber. günah iĢlemez. O'ndan sonra diğer peygamberlere intikal ederek geldi. Zira. hattâ kadınlarını dahi ortak kabul eden. 15.com] 112 . 19. o da.Peygamber (SAV).

Bu tarikatta ileri gidenler zamanla kendileri ibadetten istinkâf ettikleri gibi. gözlerini açtıklarında karĢılarında muhteĢem köĢkler.] Hasan Sabbah. Selçuklu Ġmparatorluğunun imansız bir düĢmanı idi. Ona mübah olmayan hiçbir Ģey yoktu. 9. Bu gençlere önce Cennet ve Cennet'in zevk ve safâları anlatılırdı. bu tarikatı gizli ve siyasî bir cemiyet ve komite haline getirdi. Eğer ölürsen meleklerimi gönderir seni Cennet'e aldırırım. ġiâ ġeyhi Hasan Sabbah bir kimseyi öldürtmek istediği zaman. bu mertebe -hâĢâ. helâli haram. Cennet hurilerini andırır genç kızlar vardı. atılgan gençleri toplayarak Alamut Kalesi'ne getirirlerdi.Ali (RA) ve oğullarını istismar ederek fitneyi ateĢlendirmiĢse. ġeyhü'l-Cebel Hasan Sabbah bu dessas plânı ile birtakım gençleri kendine bağlamıĢ. Hasan Sabbah'ın müjdelediği Cennet'e girdiklerine gerçekten inanırlardı. Ali’yi (ra) ilâh kabul eden-Gulat fırkasının en ateşli bir müntesibi idi. cesaretli. bu gençlerden birisini çağırır. Ġbn-i Meymun da. Selçuklu Ġmparatorluğu'nu yıkmak. bu iĢi baĢarır gelirsen seni Cennet'e gönderirim. Bu bahçede ve köĢklerde hususî yetiĢtirilmiĢ Ģarkıcılar. Nasıl ki. kan dökücülükte eĢine nadir rastlanan Ġbn-i Meymun. Hasan Sabbah ġia'nın Bâtıniye koluna mensup olup. "Git filân kimseyi öldür.Allah'tan doğrudan doğruya emirler alan imamlık makamıydı. yani Abdullah Ġbn-i Meymun vurmuĢtur. neticede nice Müslümanların dinden çıkmalarına da sebeb olmuĢtur. Evlâd-ı Resûl olan Ca'fer-i Sâdık ve oğlu Ġsmail'i istismar ederek. Tarikatın piri olarak kendisi de yedinci dereceye oturdu ki. Böylece Cennet aĢkı ile yanıp tutuĢan bu gençler. ZerdüĢt Dininin yedi prensibini örnek alarak. ġia fikriyatının geliĢmesine engel olan bu güçlü devleti ortadan kaldırmaktı. Hümeyriye sülâlesine mensup bir ailenin çocuğudur. tatbik sahasına koymuĢtur. onları kendisinin intihar timleri haline getirmiĢti. Hz. Ģeyhin bu emrini mutlak bir teslimiyetle yerine getirir. Hasan Sabbah ilk dersini babasından aldı. hûri misâl kızlar. Yahudi HahambaĢı Abdullah Ġbn-i Sebe'nin Ġslâmiyete vurduğu darbenin bir benzerini. Bir müddet sonra tekrar uyuĢturucu ile uyutulur ve Cennet bahçesinden çıkartılırlardı. Tarihte. 20 yaĢlarında. Orada ayılan gençler. Bilâhare bu gençler uyuĢturucu maddeler ile uyutulur Cennet Bahçesine indirilirdi. Bu anarĢistlerin baĢında ġeyh-i Cebel diye anılan Hasan Sabbah ve onun cennet fedaileri gelmektedir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Esasen. sapık fikirlerini çok değiĢik perdeler altında yayabilmiĢtir. Ġbn-i Sebe. karanlık fikirli bir dessas idi. Pederi Şia’nın en azgın kolu olan Hz. maalesef." derdi. [www. Bu makamda bulunan imam. Ġslâm âleminde yıllarca süren sükûn ve huzuru bozmuĢlardır.asır baĢlarında bu tarikata hususî ve siyasî maksatlarla giren Yahudi dönmesi Abdullah Ġbn-i Meymun'dur. kendi tarikatına giren sofileri yedi dereceye ayırdı. rengârenk çiçekler. Ġbn-i Meymun. O'nun Ġsmailiyye mezhebini seçmesi sebepsiz değildir. fikirde. [NOT:Hasan Sabbah. itikadda. ġia hareketinin gelmiĢ geçmiĢ en büyük bozguncularından biridir. Bu gayesini tahakkuk ettirmek için Cennet tasvirlerine uygun bir bahçe inĢâ ettirdi. ahlâk ve hayatta fesat çıkartmıĢlar. bu. ġiâ itikadını taĢıyan fırkalar içinde tarih boyunca en tahripkârı bu Ġsmailiyye fırkası. Hattâ Cennet ve Cehennem'in bu dünyada olduğunu. Ġsmailiyye mezhebine yukarıda sıraladığımız asılsız inançları sokan. Korkunç derecede ihtiras sahibi idi. istenen adamı ne pahasına olursa olsun öldürürlerdi.Karanlık ruhlu. Hasan Sabbah'ın adamları değiĢik muhitlerden. Günleri zevk u safâ ile geçerdi. Diyebiliriz ki. Maksadı. keyfince bir hayat yaĢaması lâzım geldiğini ileri sürerek âhireti inkâr ettiler ve ettirdiler. baĢkalarını da ibadetten uzaklaĢtırdılar ve sonunda onların dinden çıkmalarına sebeb oldular. haramı da helâl yapabilirdi. Artık bu gençlerin en büyük arzuları. o kadar salâhiyetliydi ki. diğer adı ile Bâtınîler olmuĢtur. insanın zevk ü safa içinde. Alamut Kalesi'nde sistematik bir biçimde her türlü terör hareketlerini plânlamıĢ. meyva bahçeleri görünce. Asya'nın baĢı dönmüĢ bu kanlı anarĢistleri. Hasan Sabbah'ın bu Cennet bahçesine tekrar girebilmek olurdu. Bu bahçede göz kamaĢtırıcı köĢkler yaptırdı.com] 113 .ramazankoc. Asya'da ilk defa kelimenin tam mânâsı ile anarĢizmi o müesseseleĢtirmiĢtir.

Ġran Ģiîlerinin bu anarĢist Ģebekesi. bunlar tarafından katledildi. ġiilerin yayılmasına mani gördükleri âlim ve fakîhler. binlerce Müslümanın kanına girdiler.ramazankoc.307] [www. mallarını yağmaladı. kervanlar yağmalamıĢ. Kâbe'nin kapısını ve Hacerü'l-Esved'i söküp götürdü. Dirayetli bir devlet adamı olan. Selçuklu veziri Ebû Nâsır. c. Halife MüsterĢid de bu anarĢistler tarafından Ģehid edildi. etrafına topladığı birkaç bin çapulcuyla hicri 311 yılında hacca gitmekte olan hacıları pusuya düĢürerek çoğunu kılınçtan geçirdi. el-Kâmil fi‟t-Tarih. Hattâ bir kısmının cesetlerini zemzem kuyusuna attılar. halefleri de aynı yoldan yürüdüler. Hicri 339 yılına kadar tam 22 sene Hacer-ül Esved bunların elinde kaldı. Hasan Sabbah'ın fedaileri tarafından katledildiler. Bu teklifi reddettiler. Meselâ. Nizâmülmülk'ü Ģehid ettiler. yüzlerce. bu kanlı faaliyetlerini sürdürdü. aynı zamanda Ģehirler basmıĢ. O zamanki Bağdat hükümeti bu gözü dönmüĢ ġiâ çapulcularından Hacerü'l-Esved'i geri almak için 50.000 altın teklif etti.8. bunlar.com] 114 . mukaddes beldelerde bile kan dökmekten geri kalmamıĢ. Hicrî 317 yılında da aynı çete yine Hac mevsiminde Arafat'tan Mekke'ye dönen hacılara saldırarak hepsini kılınçtan geçirdi. ġiâ ġeyhi Hasan Sabbah'tan sonra.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Hasan Sabbah. katliâm yapmıĢlardır. Nihayet Afrika'daki Fâtımîlerin Mehdi sinin Ģiddetli tehdidi üzerine Hacerü'l-Esved'i iade ettiler. Selçukluların dünyaca meĢhur veziri. Kâbe'ye girdiler ve onları da Beytullah'ın içinde Ģehid ettiler. Kabe'nin örtüsünü yağma ettiler. tam 33 yıl Alamut Kalesi'nde. Bu toplu katliâmdan kurtulan bir kısım hacılar Kâbe-i Muazzama'ya sığındılarsa da bu anarĢistler. Bâtınîlerin tarih boyunca yapmıĢ oldukları tahripler yalnız masum ve müdafaasız insanları öldürmekle kalmamıĢ. s. ġia'nın Bâtıniye koluna mensup Cennabi oğlu Ebû Tahir. Ġçtimaî sükûnu kaçırdılar. terör estirdiler. [Ġbnü‟l-Esîr. Ebû Tahir.

Akkoyunlu ların içinde bulunduğu kargaşadan faydalanarak. Onun ölümü ile bir süre devam eden karışıklıklardan sonra hükümdar olan I. doğuda Türkistan ve Hindistan'da büyük fetihler yapmıştır. Özbeklere ve Osmanlılara karşı başarılar yanında pek çok alanda ilerlemeler kaydedilmiştir. 1510 yılında Özbek Hanı Şibani'yi Merv yakınlarında ağır bir yenilgiye uğratarak sınırlarını Ceyhun nehrine kadar genişletti. Şah İsmail. Ustacalu. Akkoyunlu lar'dan Azebaycan'ı alan Şah İsmail. Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim'i harekete geçirdi. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz). Antlaşma imzalandı fakat I. Basra Körfezi ağzındaki adalar da Safevilerin idaresine geçti. Nadir Şah. Şah İsmail. saltanatı süresince doğuda Özbekler. bu sayede Anadolu'yu yönetimi altına almak istedi ve Şii mezhebini Anadolu'da yaymaya çalışıyorlardı. Oğlu I. Daha sonraki dönemler Osmanlılarla uzun süren mücadeleler. Anadolu'ya bir çok Şii propagandacı yollayan Şah İsmail. Safeviler’in bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında Anadolu'da ŞAH KULU İSYANI çıktı. Tekelü.Abbas barış istedi. II. 1334)' tarafından kurulmuş olan Safeviyye Tarikatı'ndan almıştır. Şamlu. Yerine geçen Şah Tahmasb (1524 1576). Bayburtlu. adını Erdebilli (İran) Şeyh Safiyüddin (ölm. Artık Safeviler çok güçlü hale gelmişlerdi.Safi Özbekler ve Osmanlılar ile mücadelelere devam etti.Abbas dönemi (1587-1628) Safevilerin en parlak dönemidir. taht kavgaları ve iç çekişmelerle geçmiştir. Varsaklar gibi Türkmen aşiretlerinin de desteği ile Tebriz' i zapt ederek Safevi Devleti'ni kurdu (1502). Abbas’ın ölümüyle Safeviler’in çöküşü başladı. Afşar. Osmanlılara karşı çaresiz kalan I. Kaçar.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI SAFEVĠ DEVLET Ġ (1502-1732 ) SAFEVİLER (1502-1732 ) Devlet.Abbas ülkesinin durumunu düzelttikten sonra Osmanlıların ele geçirdiği yerleri geri aldı. 1514 yılında Çaldıran'da yapılan savaşı kaybeden Şah İsmail. çoğunluğu Anadolu'dan gitme Rumlu. Sonuçta 1555’te Safeviler ile Osmanlı devleti arasında Amasya Antlaşması imzalandı. 1732 yılında Afşarlar'dan olan Nadir Şah'ın iktidarı ele geçirmesiyle İran'da Safevi Hanedanı yıkılmış Afşar Hanedanı başlamıştır. Bayezıt'ın Safevi ve şii tehlikesine karşı yeterli önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.ramazankoc. [www. ölümüne kadar (1524) bir daha toparlanamadı. batıda da Osmanlılar ile mücadele etti. Ama sonunda Osmanlılar ile Kasr-ı Şirin antlaşması imzalandı. Dulkadirli.com] 115 . 1779 yılında kurulan Kaçar Hanedanı ile İran'da Türk hâkimiyeti 1925 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. gerek Akkoyunlu ve gerekse Karakoyunlulardan dağınık Türkmen zümrelerini. propaganda ettiği dinî heyecanın katkısı ile bir araya getirmeyi başarmıştır. babası II. Anadolu'da Şiî propagandasını gittikçe artırması. 1509'da Bağdat'ı ele geçirdi.

sarık sardırdı. şeyhliği şahlığa çevirmek için çalıştı. durumunu kuvvetlendirdi. bunlardan bir kısmı. Safeviler 235 sene İran’da tahtta oturmuş Türk sülalesidir. İçel bölgesinde. dayısı uzun Hasan’ın kızıyla evlenerek. güneydoğu Anadolu’da. tarikat merkeziyle uzak yerlerdeki müritler arasında. şeyh ailesi hakkında takibata başlandı. şeyh Safiyyüddin ölünce.yüzyılda özgün bir siyasal yapılanma oluşturan ilk yerli hanedan olmaları yanında. fakat savaş meydanında öldü (1488). Kuzey Azerbaycan ve Dağıstan’a hakim olan Şirvan hükümdarı Halil ile yaptığı savaşta öldürüldü (1460). bu devletin toprakları üzerinde yeni bir devlet kurarak amacını gerçekleştirmek istediyse de başaramadı. şeyh Haydar’ın oğullarını fars eyaletinde istahr kalesine hapsetti. Şiîliği bütünüyle benimsedi. Trabzon Rum devletini ortadan kaldırıp. doğu Anadolu ve İran’ın öteki bölgelerine müritler gönderdi. bu isyanlar yüzünde onu sınır dışı etti. hazret-i ali'nin soyundan gelen isnâaşeriye (oniki imam) taraftarı olduklarını iddia edenleri kazanmak amacıyla Şiî oldu.yüzyılda Arap-İslam saldırılarıyla yıkılmasından itibaren dışarıdan gelen Arap. babasının yarıda kalan çalışmalarını. bu durum. Bundan sonra. adını.1639'da KASR-I ŞİRİN ANLAŞMASIYLA bugünkü İRAN SINIRLARI çizilmiştir. Sasani Devleti'nin 7. kuzey Suriye’de bulunan Türkmen aşiretleri (özellikle Varsaklar arasında) propagandaya girişti. şeyh Cüneyd'den sonra. Alevi ve coğrafi eksende gerçekleştirdikleri birleşmeyle İranlı kimliğini de ortaya koymuşlardır. İlk Osmanlı padişahları. Osmanlı-Safevi arasındaki ilk resmi anlaşma 1555'deki AMASYA ANLAŞMASIDIR.Türk ve Moğol hanedanları tarafından yönetilen İran coğrafyasında. bundan sonra. Karakoyunlu hükümdarı cihan şah. Memlûk sultanlığının işe karışmasıyla başarılı olamadı. Müritleriyle. bundan sonra. Karakoyunlu hükümdarı cihan şah'a karşı.ramazankoc. Müritlerine. yerine oğlu şeyh Sadreddin Musa (şeyhliği: 1334-1392) şeyh oldu. Hoca Alâüddin ali'ye kadar Sünnî olan bu tarikat. Tarikat şeyhleri. Azerbaycan. Akkoyunlu hükümdarı uzun Hasan’ın yanına gitti. kendisine çok sayıda taraftar sağladı. gürcü ve Çerkeş ülkelerine akınlar yaptı. Timur han üzerinde büyük nüfuzu vardı. Babasının müritlerini etrafına topladı. Onun döneminde Safevîlerin manevî nüfuzu arttı. hoca ali'nin şefaatiyle Erdebil’e yerleştiler ve onun müritleri oldular. oniki imamı ifade eden 12 dilimli kızıl taç giydirdi. Anadolu’daki Batıni zümreleri arasında. Safeviyye tarikatı şeyhi Safiyyüddin Erdebilî'den aldı. Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı zaman FERHAT PAŞA ANTLAŞMASI’DIR. Erdebil’e döndü. hoca ali'ye Erdebil ve köylerini verdi. fakat isteği kabul edilmedi.com] 116 . hanedan. Bir emîrlik kurmak istedi. İran'da bir tarikat ve devlet kurmuş olan Türk hanedanı. yerine oğlu Hoca Alâüddin Ali (şeyhliği: 1347-1429) tarikatın başına geçti. o ölünce. Cüneyd'in taraftarlarından yararlanmak isteyen uzun hasan. sultan [www. bu tarikatın şeyhlerine. hoca Alâüddin ali'nin. 16. Timur han. hoca ali'nin ölümünden sonra yerine oğlu şeyh İbrahim (şeyhliği: 1429-1447). Karaman'a sığındı. Murat han'a başvurdu. Anadolu’ya dönerek. Cüneyt. Şirvan hükümdarı Ferruh Yesâr'ın üzerine yürüdü. Şeyh Cüneyt.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI SAFEVİLER ÖZET BİLGİ Safeviler. Amacı anlaşıldığından burada da tutunamadı. uzun Hasan’ın kız kardeşinden doğan haydar sürdürdü. Şeyh Cüneyd’in yerine oğlu şeyh haydar (şeyhliği: 1460-1488) geçti. babasının intikamını almak üzere. siyasî amaçlar peşinde koşmağa başladılar. Haydar. halife denilen aracılar vardı. Uzun Hasan’ın oğlu sultan Yakup. şeyhlerinin propagandasını yapmağa başladılar. Amcası Cafer ile arası açıldı. o ölünce yerine oğlu şeyh Cüneyt (şeyhliği: 1447-1460) geçti. kız kardeşi Âlem şah hatun'u onunla evlendirdi (1458). yer yer isyanlar çıkardı. Bu yüzden tarikatının mensuplarına Kızılbaş veya haydarî denildi. "çerağ akçesi" adıyla hediye gönderirdi. Cüneyt de Anadolu’daki Alevîler arasında çalışmak için ıı. Timur han'ın Anadolu’dan İran’a götürdüğü Türkmenler.

Osmanlılara karşı ittifak teklif etti. Akkoyunlu ailesi arasındaki saltanat mücadelesinde. Karagöz Ahmed paşa. Rumlu. şeyh Haydar’ın oğlu ali (şeyliği: 1488-1494) şeyh oldu.com] 117 . ikinci şah ismail. büyükbabası uzun Hasan’ın bıraktığı devletin başına geçmek için. bundan sonra. İran'ı aşiret reisleri yönetti. bundan sonra. 1490'da ölünce. Azerbaycan. Tahmasb'ın ölümünden sonra İran'da meydana gelen taht kavgaları sonunda. Avşar. Elbistan'a yürüdü. Rüstem’i kuşkulandırdı. Safevîler'in nüfuzundan yararlanmak isteyen Akkoyunlu hükümdarı Rüstem bey. Ömer ve Hz. Selim Han. 1 Ağustos 1514'te Çaldıran'da karşılaştılar. devlet adamlarının kayıtsızlığı ve Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelesi. Şehzade Ahmed ve haydar paşa bastıramadı. Şeyh Ali ölünce. Turgutlu. Şiîliğe aşırı derecede bağlandı. tarikatın müritleri. Camilerde ilk üç halifenin (Hz. İsmail. İki devlet arasında yapılan Amasya antlaşmasıyla (1555) başlayan barış devri. Çapanlı. Kurtulanlar. Varsak. fakat onun çevresinde toplananların çokluğu. Bayezid han'ın yaşlı olması. geylân'da lâhican kalesine sakladılar. Şiraz ve Bağdad'ı aldı (1504).ramazankoc. Şah Tahmasb büyüyünceye kadar. İsmail'in faaliyetlerini kolaylaştırdı. Anadolu'daki Şiîlerin çoğunu öldürttü. meydana gelen çatışmada şeyh ali öldü (1494). merkezî idare sarsıldı. Diyarbakır ve Doğu Anadolu. Osman) lânetlenmesini emretti. Hz. Tekeli'de (Antalya yöresi) çıkan bu isyanı. Şah İsmail'in yenilgisiyle sonuçlandı. Özbek hanı öldü. 13 yaşında olduğu halde. Şah İsmail. Osmanlı ordusunu yendi. Şah İsmail. Varsak. Mirzâ. Kaçar gibi Türk boylarını çevresine topladı. Ebubekir. Diyarbakır'a kaçtı. İsmail de tebriz'e döndü. Harput ve Diyarbakır'ı aldı (1507). Arrân'ın ve Şirvan'ın bir kısmını ele geçirdi. Şumlu. safevî ailesine bağlılıkları bilinen ve çoğu Anadolu'da oturan Ustacalu. Bayburtlu. Şah İsmail'in ölümü üzerine. etkili şekilde geliştirdi. Irâk-ı Arab ve Irâk-ı Acem bölgeleriyle Tebriz. 1548'de Tebriz. Karamanlı. Şah İsmail. batıda Osmanlılar ve Memlûklara karşı faaliyete geçti. Bozoklu. Komşu devletlerde. II. 1553'te Nahcivan seferlerine çıktı. Şiî propagandasını. Kanunî Sultan Süleyman Han. müritleriyle birlikte Tebriz’den ayrıldı. Turna dağına çekildi. Sadrazam Hadım Ali Paşa. Azerbaycan. özellikle taraftarlarının çok olduğu Anadolu'da Şiî propagandasına girişti. Nur Ali halife. Özbek hanı Şeyhânî'nin üstüne yürüdü. Saltanatını güçlendiren İsmail. babasının düşmanca siyasetini sürdürdü. Musullu. Anadolu'ya gönderdiği halifeler ve kurdurduğu hânkâhlarla Osmanlı devletine karşı büyük bir isyan hazırladı. Tahmasb. sonra da İran seferine çıktı. osmanlılarla iran arasındaki barış bozuldu. Dulkadırlılara. Şah Tahmasb'ın ölümüne kadar devam etti (1576). ırak-ı Arab ve Fars hükümdarı Murad bey'i Hemedan'da yendi (1503). gizlendiği lâhican'dan ayrıldı (1499). azerbaycan üstüne yürüdü. Fars ve Irak hükümdarı Murad bey'in. şeyh ali'nin döneminde. Gedikhanı'nda Şahkulu'nu yendiyse de savaşta öldü. Karl v ve Ferdinand'a. Mısır'a ve Osmanlılara sığındılar. Tahmasb'ın yerine oğlu ıı.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Yakup. selim han (yavuz). kendi bölgesinde bağımsız hareket etmeğe başladı. Tekeli ve Hamidelli gibi aşiretlerden büyük kuvvet topladı. Yapılan savaş. Şahkulu baba tekeli (Karabıyıklıoğlu veya Şeytankulu) adlı halifesi büyük bir isyan çıkardı (1511). Akkoyunlu Elvend Mirzâ'yı Nahcivan'da yendi. Dulkadırlı. Osmanlı ülkesine katıldı. Karamanlı. şeyh ali'yi geri çevirmek için kuvvetler gönderdi. fakat Anadolu'daki Şiîlerle Safevîlerin manevî bağları kesilmedi. yerine oğlu Şah Tahmasb (1514-1576) 12 yaşında tahta geçti. Safevî ailesinin Akkoyunlulara üzerindeki nüfuzu arttı. Tebriz'e geldi. Tekeli oymağı gibi isyan edenler ve yenilince Osmanlı idaresine geçenler oldu. Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Han. Anadolu'daki alevîleri ve [www. bu şehri. Sünnî mezheplere karşı şiddet kullandı. 1533'te Irâkeyn. Akkoyunlu soyundan olanları öldürttü. Bağdad ve Basra Osmanlıların eline geçti. Safevîlerin ilk başkenti yaptı ve saltanat tacını giydi (1501). Her aşiret. Akkoyunlu hükümdarı Rüstem’in öldürülmesinden sonra. ı. Avşar. Bundan sonra. İsmail geçti (hükümdarlığı: 176-1577). şeyh Haydar’ın diğer oğlu (şeyh ali'nin kardeşi) İsmail’i (1487-1524). İsmail. Hindli. Tekeli. Osmanlılara karşı. tahta geçtikten sonra. Merv'de yapılan savaşı kazandı. Alâüddevle. Dulkadırlı Alâüddevle'ye sığınması üzerine. şeyh ali. şeyh Haydar’ın istahr kalesinde tutuklu bulunan oğullarını serbest bıraktı ve Erdebil’e yerleşmelerine izin verdi.

1722'de mîr veys'in oğlu mahmud. Safevîler başlangıçta. Akkoyunlu teşkilatına göre kurulan ordunun yetersizliği. şiî ileri gelenlerinin ve din büyüklerinin düşüncelerine önem verirlerdi. Şah Abbas. süvariler. kendilerini Sâdât-ı Hüseyniye'den (Hz. 1729'da kumandan nadir. Safevî Hükümdarlarının Tahta Geçişi: Şâh İsmâil-I 1501 I. ı. Safevîlerin en parlak devri. 1732'de ııı. Hüseyin'in neslinden) gösterdiler. kardeşi mehmed hüdabende tahta çıktı ve devletin yönetimini oğulları abbas mirza ve haydar hamza mirza'ya bıraktı. savaşlar. abbas'ın ölümüyle nadir. Devletin resmî dili Türkçe ve Farsça'ydı. güneydoğu Anadolu. şahın özel hizmetinde bulunurlardı. kendisinin mührü olmadan hiçbir hüküm geçerli sayılmazdı. mutlak hâkimdi. abbas ölünce yerine torunu şah safi (hük. şah safi'den sonra ıı. ı.com] 118 . 1694-1727) tahta geçti. karışıklıklar içinde kaldı. din adamları devlet işlerine karışmağa başladılar. abbas'ı tahta çıkardı. bir kısım topçular ve saray muhafızları. şah abbas (hükümdarlığı: 1587-1629) zamanında osmanlı-iran savaşları sona erdi. devletin en büyük memuru vezîr-i büzürg'dü. ondan sonra şah süleyman (hük. 1709'da bağımsızlığını ilan etti. çaldıran savaşında anlaşıldı. bazı idarî makamlar. yeni silahlarla donatılmış bir ordu kurdu. Tahmasb 1524 II. mîr şikâr ve mirahurbaşı (imrahorbaşı). yaşı küçük olan ııı. ondan sonra şah hüseyin (hük. ısfahan'ı ele geçirdi. Ticaret ve sanatları geliştirdi. tahta geçtikten sonra. iran. İngiltere. Abbas. revan seferine çıktı (1636). adalet divanının başkanıydı. kumandan nadir. tarikat mensuplarıyla valilerin gönderdiği kuvvetlerden meydana gelirdi. 1629-1642) tahta geçti. abbas (hük. özbekleri horasan'dan uzaklaştırdı. Safevîler zamanında şah. divan beyi. Gürcistan ve güney Kafkasya'yı elde ettiler. horasan. ı. Osmanlılar aleyhinde Fransa. bu vezire İtimaduddevle veya Nüvvâb-ı İran medârî denirdi. tahmasb'ı tahta çıkardı. ayrıca bir müşavere meclisi bulunurdu. Şah Abbas'ın saltanatına rastlar. 1642-1666). kandehar valisi mîr veys. afganlar. Irak. şiî olmayanlara baskı yapıldı. Akkoyunlu idarî teşkilat ve kurumlarını örnek olarak aldılar. 1666-1694). murad han. Şah ordusu beş kısımdı: tüfekçiler. ıv. Avrupa'dan uzmanlar getirterek. Abbâs 1588 I. iran'dan kovuldu. ıı. Yeni başkent ısfahan büyüdü. savaşlara. nadir şah ile avşarlar devri başladı.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI osmanlı devletine bağlı bazı sınır beylerini kendi tarafına çekti. bir hâssa ordusu (şahsevenler) kurdu. böylece iran'da safevî hanedanı sona erdi. saltanatı eline aldı ve kendini şah ilan etti (1736). ıı. ismail'den sonra. nasuh paşa antlaşmasıyla sona erdi. devlet merkezini kazvin'den ısfahan'a götürdü. özbek hanlığı ve osmanlılarla savaştı. Şah Abbas'tan öncekiler. En kuvvetli zamanlarında. Osmanlı yönetim usullerinden yararlandılar. tahmasb'dan sonra. kasrışirin antlaşmasıyla son verildi. Safî 1629 II. Lehistan ve papaya elçiler gönderdi. İsmâil 1576 Muhammed Hudâbende 1578 I. batıda Osmanlılar. ıı. ondan sonra kurçibaşı (emîr'ül-ümerâ) gelirdi. abbas. devlet birlikleri. tahttan indirildi (1727). başkaldıran emîrlerin isyanını bastırdı. şah hüseyin. Safevîler. daha sonra bağdad seferiyle revan ve ırâk-ı arab'ın kesin olarak osmanlılarda kalmasını sağladı (1639). ülkesinin askerî ve idarî teşkilatını yeniden düzenledi. büyük unvanıyla anılan ı. Osmanlı baskısı karşısında.ramazankoc. geleneğe uygun olarak. sufiler. sonuncusunun döneminde. iki askerî kuvvet vardı: devlet ordusu ve şah ordusu. Osmanlılara geçen İran topraklarını geri almak için savaş açtı. bu dönemde osmanlı-iran savaşları başladı. Abbâs 1642 [www. siyasetlerini yaymak amacıyla yayımladıkları Silsilenâme'de. babadan oğula geçerdi. bir Türk ailesi olmakla birlikte. İran. kuzeydoğuda Özbekler (Şeybanîler) ile mücadele ettiiler. Çaldıran'dan sonra. mâlî işlere nâzır-ı buyutat bakardı. safevîlerin van'a saldırısı üzerine.

Altı çizilmesi gereken husus şudur: Şii algı. Bu yol. Budizm ve İslam tasavvuf öğretisinden karma. Abbâs 1732 II. Tahmasb 1722 III. Şiilik algısının eski Türk inançlarıyla buluşması (Alevilik). Bu zıt dokular. onu eleştirerek adeta yeni bir yol olarak ondan ayrılmıştır. yeni bir senkretik (çok farklı/zıt dokuların uzlaşması) bünye olarak varlık sahnesine çıkmıştır. Hüseyin 1694 II. çok daha komplike katmanlarla karışıp. Bu önemli bir dirençtir. insan ve Tanrı’yı bir araya getirme düşüncesini beslemeye başladı. Hüseyin 1753 Muhammed 1786 (III. Ya da azınlık olan grupların teşekkülünde “olumsuz travmalar” oldukça belirleyicidir. Özellikle insana yapılan vurgu ve insan gibi değerli bir varlığın ölümsüzlüğü (hulul ve reenkarnasyon) fikri. bu. insan gerçeğini “ağlayarak” (Hz. Kerbela travması ile asıl bünyeye reaksiyon göstererek. Allah ile insan arasındaki ontolojik mesafeyi kapatan tasavvufun ihdas ettiği bir tampondur.) SÜNNĠLĠK NEDĠR Ġsmail Kaygusuz AYKIRI BİR YAZI Alevilik adı altında tek tip bir yapıdan söz etmek mümkün değildir. Şii algı buna itiraz etmektedir.ramazankoc. Alevilik de bu görüşe sahip çıkmıştır. Zira Budizme çok aykırı değildir. İşin garibi. [www. Tasavvuf öğretisi üzerinden Alevilik meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Buradaki ayrıştırıcı unsurun iyi sabitlenmesi gerekmektedir. Çünkü Sünnilik iktidar uğruna insanı göremediyse. Kerbela travmasının ne kadar önemli olduğunu fark ederiz. Süleymân (II. Zerdüşlük. yabana atılmayacak bir farklılıktır. Kerbela olayındaki sözünü ettiğimiz itiraz veya direnç. eski Türk inanç ve gelenekleriyle buluştu. Zira “bir kültürün tasnif biçimini ve algı haritasını normal olmayan davranış belirler”. esnek Alevi algısı arasındaki ton ve doku farklılıklarının olduğu unutulmamalıdır. Alevîlik dediğimizde Ali sevgisi veya Ehl-i Beyt muhabbeti öne çıkmaktadır. Bir kere Sünni paradigmaya Kerbela olayı yüzünden kafa tutan Şii algı. Ali algısında. melez bir tanrı tasavvuru olarak çıkmıştır sahneye. benlikte bir şişkinliğin alametiydi. Gök Tanrı inancı (Tengri).ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI I. Şüphesiz burada gulat denilen aykırı ve direşken Alevilikle. İnsan-ı kâmil düşüncesi. Hüseyin’in şehid edilmesini) vurgulamaktadır.com] 119 . İsmâil 1750 II. Abbâs’tan Muhammed’e kadar olan son beş hükümdâr. İran’ın bâzı kısımlarında ismen hükümdârdır. Bu bağlamdan Alevî kültürüne baktığımızda. Süleymân 1749 III. bilhassa. Oysa asıl sorgulanması gereken bu sayesinde meşruiyet umulan tasavvuf düşüncesidir. Safî) 1666 I.

bu bağın dinamik olması son derece önemlidir. Bu gelenekte anonim bir forma bürünen. ki bu giriş. zaten din değil diyerek. büyük dolaşıma katamamakta. fevrilik ve ihtiras. insan vurgusu. Kâbe olarak odak işlevini görmektedir. sekülerleştirmek. Kerbela’daki duygusallık. bir Alevi teolojisi ve Alevi şahsiyeti için önemli bir durumdur. Bir yaşam anlatısı. Türk inanç coğrafyası. ateizm veya Hristiyanlaşan aleviler konusu. O halde.com] 120 . yaşam öykülerini kazandıkları gruplar arasında sıkı ilişki vardır. Bu anlamda bütüncül bir İslam algısı için Şiilik. ilkece öteki kişilerin ve toplulukların tarihlerine ve kimliklerine ait olmalarına mani olur. Mesela Şiiler bu canlandırmayı Muharrem ayında çılgınca bir öfkenin sahnelenmesiyle gerçekleştirirler. Alevilikte de insan ve Allah arasındaki ontolojik farkı/mesafeyi kaldırma temayülü vardır. su götürür bir gerçek mi? Kendi içlerine kapalı kalan dili. Bu bağlamda tasavvufi kültürde olduğu gibi. dini olanı öte dünyaya değil bu dünyaya dâhil etme protestosuydu. Alevilikte tam olarak metafizik düşünceye bir itirazın varlığı dikkatten kaçmamaktadır. söz konusu anlatıya gözümüzü dikmek zorundayız. Hatta kendini tutmak anlamına gelen oruç ve oruçta gösterilen iradeye atıfla. [www. Ilımlı Aleviler bir yana. teolojik anlamda yeni yorumları getirecektir şüphesiz. daha açıklık kazanır. Bu anlatı. sadece Sünnilerin direnci mi söz konusudur? Bu konularda iyi bir hesaplaşmaya ihtiyaç vardır. Eğer bu durumlar tam olarak tespit edilebilirse. Alevilik önemlidir. toplumsal hafıza her şeyi yeniden hatırlayarak. özgürleştirip. iman eksenli değildir. daha da önemlisi Türklerin Tanrı tasavvurunun antropolojik evrimi veya onların direnç gösterdiği dogmatik inançları açığa çıkarmada. Aynı şekilde. Söz konusu toplumsal bellek sayesinde o topluluk tarihlerini yeniden kurarlar. o kültürel kodlara tutunanlar için. kültürde bu işlevi görmektedir. direşken olanların Kâbe olarak Dede’yi görme arzusu bununla ilgilidir. Çünkü yabancılaşmanın ve kimlik krizinin aşılmasında. Hatta hatırlayarak yenilenme belki de tekrar tekrar kurulmanın bir başka adıdır. Söz konusu anlatı. Alevilik. Topluluğun bu şekilde anımsayışı.ramazankoc. Bu travmaya ya da algıya tutunanları anlamak ve kim olduklarına cevap bulmak istiyorsak. insanı ve dünyayı ikincil konuma düşürmüştü.Alevilik algısını.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Şiilikte tam olarak öne çıkmasa da. Akidevi bir özellik arz etmektedir. Alevilerin canlı bağlantısının temin edilmesinde hepimiz sorumluyuz. İnsanın merkeze alınması. Çünkü bu anlatı. bu toplumsal hatırlayış yabana atılamaz. kişilerin kimliklerini edindikleri grupların öyküsü içine gömülüdür. Bir başka ifadeyle. Sünnilik ahireti öne çıkararak. Buradaki dini örgü inançtır. iki uçlu bıçaktır: Bir ucu insan merkezli inanç. Kerbela olayı ya da anlatısı. Ahiretten ziyade dünyaya odaklanmış bir dünya görüşü. Doğal olarak animist bir dini örgü. Hatta bugün Suriye ve İran’da yaşayan Şiiler için bu figürlerin hatırlatılması. İnsan-ı kâmil. İnsanın vurgulanması. halkın mateme bürünmesini sağlar. dinî kurum ve semboller ağıyla. adeta bir şifre özelliğine sahiptir. Çünkü kişilerin kimlikleriyle. sadece Alevileri yabancılaşmaya mahkûm eder. Ali veya Dede (Dede/baba). Söz konusu durum Kerbela’yı yeniden canlandırmadır ve Cebrail kurbanı denen bir de kurban keserler. eleştirilerek canlandırılır. Hz. diğer ucu teolojik anlamdaki gayba odaklı imanı inkârdır. geçmişlerinin tarihine ve kendi kimliklerinin gerçeklerine özel bir girişi mümkün kılar. birbiriyle bağlantılı anlatılar dizisinin bir parçasıdır. Hristiyanlıktaki İsa’nın Tanrı insan düalitesini çağrıştırmaktadır. “Hüseyin’in kanı için münkire kılıç çalınması gereği” söylenegelmektedir. Bunlar birbiriyle bağlantılıdır. büsbütün bir eylem öbeğini temsil eder. Bir bakıma. Kısacası Aleviler Ali soyundan olmayı ayrıcalık olarak görmüşlerdir. Bunun için. önemli bir damardır. Hüseyin’in gömülmesine varıncaya kadar. ağlama sebebidir. Acaba kendini Alevi olarak tanımlayan kaç entelektüel böyle bir çabaya girebilir? Sünni asimilasyon mu onları kendi anlatılarından uzaklaştırdı? Yoksa geçmişle ciddi dini bir bağın olduğu. Nitekim Alevilerin dirençleri de sözünü ettiğimiz kırılma ve farklılıkları oldukça iyi göstermektedir.

dinin doğası. dini pratikleri. Osmanlı bir şehir devleti olarak göçebeliğe karşı çıkmaktan ziyade. bütüncül (holistik) bir bakışla incelenmelidir. Sonuç olarak Aleviliğin. Alevi algıyı kabullenmek istememiştir. Alevilik olgusu ne sadece sosyal tarihin. her iki şemsiye de kendi içlerindeki otantikliği ile kabul edilmelidir. aynılaştıranın bir tür despotizm ve karşısında da reaksiyon olarak. Kısacası orta öğretimde din dersi. özne olmaktan uzaklaştırılmalıdırlar. her şeyden daha hayatidir. Böyle olunca. Din dersi. ilahiyat fakültelerinde Alevilik konusu. din antropologlarınca –alanın hareket noktasına sadık kalarak– incelenmelidir. Bu anlamda bir ötekileştirme durumu. bu tartışmaların kökeninde bilgiyi içselleştirebilen bireylerin kıtlığı yatmaktadır. farklılıklarını ne şekilde örtüp. “biz gerçek Hristiyanız” diyerek. Sözünü ettiğimiz durum kabul edildiğinde. Sünniler. araştırma alanı olarak bir kürsüye tahsis edilmelidir. büyük anlatıya. doku farkının her şeyden önce teslim edilmesi gerekir. eğer benzerliklerle birlikte özgün dinî bir yapı olduğu sonucuna ulaşılabilirse! (özellikle direşken ve esnek olmayan Alevi algı). imanın ve İslam’ın şartlarını öğretmekten çok. Bu konuya getirilen açıklık. Aleviliğin farklı bir teolojisinin çıkarılması. Zaten din ve kültür arasındaki organik bağı ortaöğretimde öğrenen öğrenci daha esnek bakmaya aday olacaktır. Acaba şimdilerdeki Alevilik tartışması. Çünkü modernleşme ile Alevilik zaten muhafazakârlığa bir reaksiyon olarak algılandığından. Eğer bu aşılabilirse. Alevilik direnç göstermiştir. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi. alevi antropolojisini gündeme getirecektir. Farklılık kültürü açısından. aynı şekilde Müslüman topluluk içinde de “biz gerçek Müslümanız” diyerek. teoloji. idare edilen bir kukla görünümünden.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Modern zamanlarda kültürün içinde dinin eritilip adeta iptal edilmesi gibi. esasında Sünnilerden beklenen bir taleple. Elbette bundan önce Alevilik din-kültür ilişkisi bağlamında çok iyi irdelenip. Bu farklılık genelde görmezden gelinmekte ve bir tür mezhep olarak algılanmak istenmektedir. tetkik etmektedir. modernleşme macerası bu işe olumlu katkı sağlamıştır. yine bir tepki mekanizması olarak sol düşünceye eklemlenmiştir. daha çok tehdit olabilecekken. iktidar ifadesi olarak. bir özgürlük olarak kabul edilse sorun olmayacaktır. Hıristiyan topluluk içinde. Osmanlı Safevi ilişkisinde de yaşanmıştır.com] 121 . bir direnç ve asimile olmama isteği midir? Çünkü Kerbela travmasında olduğu gibi benzer bir durum. Bu noktada laiklik ve devlet yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. dinî bir yapı mı yoksa kültürel folklorik bir örgü mü? bu sorunun açığa çıkarılması önceliklidir. Alevilikte de dinî ögeler tamamen kültürel yapı olarak görülmüştür. devletin yetkesi bir sorun olabilecek mi sorusu gündeme gelecektir? Ancak laik bir devlette dini kimlik. kendi varlıklarına gelebilecek tehditleri engelleyerek var olduklarını. Böylece bir başka sorgulama noktası daha belirmektedir. ayaklanma ruhunu doğurduğu gerçeğinden hareketle. ne sadece mezhepler tarihinin. bir kültür bağlamı içinde ele alınmalıdır. Oysa bunun böyle olmayacağını gösteren fazlasıyla hem gösterge hem de göz ardı edilmeyecek bir direnç vardır. Yine geldik asıl [www. zorunlu olmalı/olmamalı tartışması yerine.ramazankoc. aykırılıklarını nasıl maskelediklerini. antropoloji ve etnisiteyi (kürtlük) içine alan bir politik bilimle birlikte. azade edilmelidir. Aleviler de haklı olarak itiraz etmiştir. Daha ziyade Diyanet bir yanlılık olarak görülüyorsa bunun gözden geçirilip yeni düzenlemeye gidilmesi lazımdır. Ya da başlı başına Alevilik Araştırma Merkezleri kurulmalıdır. Şüphesiz bu yenilik. Sünni paradigma içinde eritme stratejisine. esnek ve toleranslı insan sayısı artacaktır. Kısacası farklı bir dini yapı olduğu inkâr edilmemelidir. ne de sözde din sosyolojisinin alan araştırmalarının merhametine bırakılmalıdır! Sosyal tarih. Kısacası. Nitekim Ortaçağ'da Avrupa'da Alevi Hareketi Katharlar isimli çalışma. Her şeyden önemlisi. Katharların. kökleri Osmanlıya kadar giden. Daha sonra ayrıntılar üzerine tartışılması lazım gelir. Daha sonra bu itiraz politik ve ideolojik bir kisveye mi büründü? Aslında nereden ve nasıl bakarsak bakalım.

tek başına İslam dinini temsil edemeyeceği tarihsel ve güncel bir gerçeklik olduğuna göre. Yezid’i doğrulamak mıdır? “Sana binlerce selam ya Yezid!” diye haykırmak mıdır? Nedir Sünnilik? Zalim. Osman’sız –hatta Muaviye’siz. yüzyıllardır diri tutulan başkaldırı hareketinin karşısında olmak. zalime “zalim” deme cesaretini göstermeyi engellemek midir? Nedir Sünnilik? Saltanat karşısında “ey özgürlük!” diye haykırmayı günah saymak ya da cesaret edememek midir? Egemen inanç olarak 618 yıl boyunca Osmanlı Padişahlarının methiyelerini gazellerini söylemeyi hak görürken. kendi inanç ve görüşleri dışındakileri aşağılayan. Maliki Şafii ve Hanbeli adlarıyla dört bölüğe neden ayrılmıştır? [www.ramazankoc.nin Sıffin savaşında Ali’ye karşı kullandığı hile ve desise dolu siyasal ayak oyunlarını haklı bulmak mıdır? Ya da Ali ve evlatlarına yapılan zulmü onaylamak mıdır? Peygamberin torunu Hüseyin’i.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI meseleye: Cehalet ya da Bilgi. zahiri (dışsal) İslam olarak Sünnilik nerededir? İslamın dış yüzeyinde bir yerde.Sünnilik olur mu? Batıni (içsel) İslam olarak Alevilik. İslam dininin hep içindeydi.”olmama”nın varlık sahnesi daralacaktır. Ömer. bir mezhep midir? O zaman Hanefi.com] 122 . Not: Sosyolojik ve Antropolojik Açıdan Dine Bakış. (Emin Yayınları. hangi köşesindedir? Sünnilik. Emevi halifesi Yezid’e biad etmediği için isyancı sayarak ona yapılanlara karşı çıkmamak mıdır? Hüseyin’i haksız bulup. sorunlarına ‘inat ve sabırla sahip çıkanları’ susturmak için her türlü aracı kullanmak mıdır?Yani. baskıcı yönetimlere boyun eğme itiraz etmeme geleneği mi? Peki. onu ezenlere yardımcı olmak değil midir? Ya da gerçeğin ulu kişilerini unutup. “Olma”ya götürecek bilgi barometresi yükselirse. 2009) SÜNNİLİK NEDİR? Muaviye. hatta onları aşağılayarak yasaklamak mıdır? Ya Ebubekir. onlara yaşama hakkı tanımayan değersiz kişileri anmak mıdır? Muhalif olanları. Alevilerin elli yıllık bir ihtilâl sürekliliğinde yarattığı Kızılbaş iktidarının simgesi olan 18 yıllık “Şah İsmail saltanatı”nın türkülerini söylemelerini çok görmek. ama ötesinde mi berisinde mi. egemen din ve inanç anlayışı olarak Sünnilik.

Ancak “Dedeler” de ayrıcalıklı bir zümre asla olmaz ve olamaz. bunları kurduran Emevi-Abbasi hanedanlarına özgü bir din midir? Öyle “İslami cila altında Şaman inancı”yla filan değil. sadece Can’dır ve “eşikte oturanla döşekte-postta oturan birdir” ilkesi geçerlidir.bacı. dedetalip birbirine eşittir. asıl kaynak olan İslamın kutsal kitabının batıni yorumları üzerinde temellendirilmiş çok sayıda kaynak kitapları vardır Aleviliğin. çünkü Cem’de kadın-erkek. Muhammed Peygamber’in 616 yılında ilk Kırklar meclisinin toplanmasıyla başlayan ve 632’de Gadirhum konuşmasıyla tamamlanan İslam’ın oluşum dönemini. [www. siz müslüman değil misiniz?” diyebilme yetkisini nereden alıyorsunuz? Onları ancak HakMuhammed-Ali sorgulayabilir. Cami’nin tarihi ne zamandır? Hem sonra söyler misiniz. güvenli evlerin mahzenlerinde) gizli. her durumda Tanrıyı anmayı. Sünni inancın mensuplarının Aleviliğin temel kaynakları nelerdir diye sormaya hakkı var mıdır? Hele 21. Teoloji (İlahiyat ) Fakülteleri için kara leke değil midir? Alevi temel kaynaklarındaki inançsal tarihsel bilgilerin yazılı olarak Anadolu’da yayılıp yaygınlaştırılmasının ölümcül yasaklarla önlenmesi yüzünden. hatta Üniversitelerinin bu inancın temel kaynaklarına yönelik bilimsel tarafsızlık içerisinde araştırma yapmamış olması kimin ayıbıdır? Egemen inanç olarak Sünniliğin sapkınlık görüp yasaklamış. kitaplarını yasaklamış-yok etmiş mensuplarını kırımlara uğratmış yönetimlere destek verip onaylamış. Görgü Cemi’nde Pir. Bunların büyük çoğunluğunun Batılı bilim adamları tarafından incelenip yayınlanmış olması. karı. bu inanca saygı göstermemiş. büyük-küçük. musahipli ve tanrısal demokrasinin uygulandığı devreyi algılamakta. tapınma yerlerinin cami olduğuna inanmış ve orada bunları uygulayan Sünnilerin. sözde laik Türkiye Cumhuriyetinin diyanetçi siyaseti ve Türk Üniversiteleri. Mescid el-Aksa adıyla vahiy tarihi 618 olan İsra Suresi’nde nasıl geçiyor? Mescid sözcüğüne “namaz kılınan küçük cami” biçiminde uyduruk bir anlam verilerek. Bu nedenle Muhammedin rehberliği ve Ali’nin mürşitliğinde Mekke’de (kaya kovukları mağaralar.yüzyılda bile Türkiye Cumhuriyetinin din bilgini ve tarihçileri. bu özelliklerinden dolayı mı dinsiz inançsız sayıp horladınız? Dışlayarak zulümlerden zulüm beğen dediniz? Tarih boyu iktidar olmuş ve İslam dinini kendi inanç anlayışına aykırı yorumlayarak yaşayan Aleviliği yok saymış.com] 123 . kardeş.koca.ramazankoc. Medine’de ise. Rehber ve Mürşid makamında oturan Dedeler tarafından cemdeki canların huzurunda onların adına zaten yapılıyor. Halife tarafından Kudüs’deki Süleyman tapınağı kalıntıları üzerine yaptırılmış Ömer camisi. Tanrıya dua etme”yi buyuran açık ayetlerine rağmen. Hak-Muhammed–Ali yolunu sürdüren Alevilerin tapınmalarının uygulandığı yerin Cemevi olduğuna inanmış olmaları ve Hak hizmeti Cem’lerini burada yapmalarına karşı çıkmaya hakları olabilir mi? “Toplanıp dua edilen. 637 yılında 2. “Müslümanlar ibadetini camide yapar”a mı dönüştü yoksa? Aleviler İslam dini olarak. meclisli. ellerine geçen elyazmalarını ellerinde tutup canları pahasına koruyarak okuduklarını kuşaktan kuşağa sözel aktarma hizmeti görmüş “Dedeler”e ayrıcalıklı zümreler nitelemesinde bulunmak hak(k)aniyete sığar mı? Kur’an’ın. “Müslüman ibadetini camide yapar. dönüştüğü göksel Kırklar Meclisi kutsal mitosuyla inançsal tapınma geleneklerinde simgeleşmiş ve Cemevlerinde sürdürülmekteyse. Tanrıya secde edilen yer”anlamına gelen “mescid”in değil. yönetimlerinin yaktırıp yok ettirmiş olmasına rağmen tüketemediği. “her yerde.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Böyle olunca bütün Sünnilerin üzerinde ittifak ettikleri tek bir “öğreti”den söz etmek olası mıdır? Herkes kafasına. Hicretin ikinci yılında kurulan Mescid-i Nebevi’de yapılan toplu tapınmalar. İslam’ın bâtıni tasavvufunun özgürlükçü ve hoşgörü anlayışına sahip kitleler halinde Anadolu’ya gelen Alevileri. karanlık sokakların gözlerden saklı karanlık dehlizlerinde. eğitim ve öğretimine izin vermemiş. zihinsel yeti ve gelişmişliğine göre bir anlayış içinde mi değerlendirmektedir? Yoksa dört mezhepten oluşan Sünnilik.

Ömer ile Hz. Önemli tanımları.ramazankoc. belli başlı kavramları ortaya koyalım. Ali’yi öldürürler. Osman’ın öldürülmesinden sorumlu tutup iç karışıklık yaratmaya çalışır. Ali’ye biat etmez. Ali’nin ordusu ile Muaviye’nin ordusunun karşı karşıya geldiği Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali hem yakınlığından hem de vasıflarından ötürü belli çevrelerce tek aday olarak görülürken bu makama Hz.com] 124 . [www. yani Hz. yani halifeliktedir. Hz. Hasan’ın halifeliğini. Bu nedenle de Hz. Ancak Emevi Devleti’ni kuran Muaviye sahneye çıkmıştır çoktan ve gözü İslam dünyasının hükümdarlığında. üstelik onu Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ġsmail Kaygusuz TÜRKĠYE'DE ALEVĠLĠK TARĠHĠ HİLAFET SORUNU Önce konumuza tarihçeyle başlayalım. Şam ve Mısır dışında bütün Müslüman şehirler kabul eder Hz. Muaviye ordusunun kazandığı bu savaştan 4 yıl sonra da Hz. Osman halife olurlar. Muhammed’in soyundan gelen Hz. Hasan geçer. Halife olarak geçer tarihe. kendisinden önceki halifelerle çatışmaya girmez. Ebubekir getirilir. Konunun başlangıcı için Hz. Ali’nin büyük oğlu Hz. Buralarda ise Muaviye ve oğlu Yezid hüküm sürmektedir. Hz. Hariciler adını alır. Ali’nin ordusundan ayrılan bir grup. yerine ehlibeytten olan. her ne kadar etrafındakiler ‘haksızlık’ olarak değerlendirdikleri bu seçimlere tepkili olsalar da. Ve sonunda hepimizin bildiği gibi 4. Ali. Hariciler. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan "Kim halife olacak?" sorusuna dönmemiz gerekiyor: Peygamberin amcasının oğlu ve aynı zamanda damadı olan Hz. Daha sonraki halifelik seçimlerinde de benzer bir çekişme yaşanır ve sırasıyla Hz. YEZİD’İN HALİFELİĞİ Onun ölümü üzerine.

Hüseyin karşısındaki orduya seslenip Peygamberin soyundan geldiğini hatırlatsa da sonuç alamaz. Yezid’in halifeliğine itiraz eden bir isim vardır: Hz. çektikleri acıları hissedebilmek amacıyla Muharrem ayının ilk 10 günü boyunca oruç tutarlar. aileyi toplayıp Horasan’a göç etme kararı alır. Hüseyin. Kerbela Olayı’na giden süreç böylece başlar. Muaviye bu kurala uymaz ve Hz. Caferi Sadık. Ali Rıza. Hüseyin’in ordusu susuzluktan perişan durumda savaşmaya başlar. günde aşurenin pişmesiyle sonlanır bu oruç. Hasan. Hüseyin ve oğlu Zeynel Abidin ile devam eden bu soyun diğer üyeleri ise Muhammed Bâkır. Bağdat’a 90 km uzaklıktaki Kerbela’da karşılaşırlar. 10 Muharrem 61 günü şehit düşer Hz. 71 kişi kılıçtan geçirilir Emeviler tarafından. Bunun üzerine 8. 744 yılında sona eren Emevi saltanatı süresince Hz. Hz. Önce suları biter Hz. İki grup. Ali ile başlayan. Ali Hâdi. 9. 10. ehli beytin diğer üyelerini ve aralarında Hz. Yezid’in ordusu. Hz. sıra Hz. Hasan. Ali’nin çift başlı kılıcı Zülfikâr’ın da bulunduğu kutsal emanetleri yanına alarak Medine’ye döner. Ancak bir şartı vardır: oğlu Yezid’i kendisinden sonra halife ilan etmemesi. Hz.ramazankoc. BİTMEYEN YAS Babasının ardından hilafeti devralan Yezid’in baskılarından bıktıklarını söyleyen Kufeliler. Emeviler için zafer sayılan bu olay. Aleviler bu soyun ilk temsilcilerini 12 İmam olarak anıyorlar. Alevilerin bitmeyen yasını başlatmış olur.com] 125 . Ali’nin diğer oğlu Hz. ANADOLU ALEVİLİĞİ Kerbela olayından sağ kurtulan tek kişi. önceleri ılımlı görünse de kısa sürede benzer baskılar uygulamaya başlar. Yüzyıla denk gelen bu göçten 400 [www. Hz. Bunu haber alan Yezid duruma hâkim olmaları için adamlarını yollar. Dolayısıyla bir yas dönemidir Muharrem ayı onlar için. Bu tarihten sonra Hz. Ali ve taraftarlarına karşı takınılan tavır devam eder. Hüseyin’e gelir. 25 km uzaklıktaki Fırat Nehri’ne gitmelerine engel olur. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin sayesinde Peygamber soyu devam eder. Hz. İmam Ali Rıza.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Hz. Hüseyin. Hasan’ı zehirletir. Hz. Emevîlerin ardından hilafeti devralan Abbasi devleti. Ali taraftarları Kerbela’da şehit düşenleri anmak. Hüseyin çevresindekilerin uyarılarına rağmen bu çağrıya uyar ve beraberindeki 72 yandaşıyla birlikte Medine’den bugünkü Irak sınırlarında bulunan Kufe’ye doğru yola çıkar. Hz. Musa Kazım. Muaviye’nin halifeliğinden sonra hilafet Yezid’e geçer. Hasan Askeri ve Muhammed Mehdi’dir KUTSAL KILIÇ ZÜLFİKÂR Kerbela Olayı’ndan sonra 4. Hz. İmam Zeynel Abidin. Muaviye ile bir anlaşma yapmak ve hilafeti ona bırakmak zorunda kalır. Muhammed Taki. Hüseyin’i şehirlerine çağırırlar. Hüseyin ve beraberindekilerin. Orucun yanı sıra mümkün olduğunca az su içmeleri ve eğlenceden kaçınmaları da Kerbela’nın etkisindendir.

Tıpkı Anadolu Aleviliği gibi kaynağını Hacı Bektaş Veli`ye dayandıran bu öğretinin farkı. "Alevi Kimliği" adlı kitapta yayımlanan makalesinde II. Jön [www. Safevilerle Alevilerin bağlantısı ise şöyle açıklanıyor: Şah İsmail`in kurduğu Safevi devleti. Muhammet`ten sonra gelen ilk üç halife döneminde İslamlığın gerçek yapısının bozulduğunu ileri sürerler. Anadolu Aleviliğini hayata geçirecektir. Tarihçi Irene Melikoff. Kızılbaşlığın Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından kurulan Erdebil Tekkesi`ne dayandığını. Alevilik konusunda çok önemli araştırmalara imza atmış olan tarihçi Irene Melikoff. Aleviliğin Baba İlyas ve Hacı Bektaş kökenli olduğunu. ancak 16. Osmanlı Devleti`nin tarih sayfalarından çıkmasından sonra bile etkinliğini sürdürür. İslamlığın gerçek biçiminin Alevilik olduğunu. örgütlü. Hacı Bektaş Veli`nin yolundan giden ve Osmanlılarla ilişkide bulunan bazı dervişler. Amaç.ramazankoc. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Alevilere verilen adın Kızılbaş olduğunu belirtiyor. "Kızılbaş Sorunu" adlı kitabında Alevi adının Aleviliğin ortaya çıkışından çok sonra kullanılmaya başladığını söylüyor. Bu kez Moğol istilası neden olur bu değişikliğe ve Horasan erenleri olarak anılan grup. Bu erenlerin arasında yer alan Hacı Bektaş Veli. Ve üçüncü kol olan Bektaşilikten söz ediyor. yerleşik ve Osmanlı`dan yana olması. Anadolu’yu seçer yeni vatanları olarak. Pek çok Alevinin kellesi vurulur bu dönemde ve bugünlere kadar taşınan devlet . Bektaşilik ile Alevilik arasındaki en temel fark ise şudur: İsteyen herkes Bektaşi olabilir ama Alevi olarak doğmamış hiç kimse sonradan Alevi olamaz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI yıl sonra yeniden vatan değiştirmek zorunda kalır ehlibeyt. Böylece Bektaşilik Balkanlar`da yayılır. Bu ad. KIZILBAŞLIĞIN KÖKENİ Aleviler.com] 126 . Mahmut`un Yeniçeri Ocağı`nı kaldırmasıyla birlikte Anadolu`da etkinliğini yitiren Bektaşiliğin yerleşik dini kurallara uymayı reddettiğini. hem bu dervişleri devlete bağlamak hem de fethedilen ülkelerde yaşayanlara Osmanlı propagandası yapmaktır. BEKTAŞİLİK VE ALEVİLİK Alevi araştırmacısı Fuat Bozkurt. Çaldıran Savaşı`nda Safeviler`i yenen Yavuz Sultan Selim bu ihaneti unutmaz ve Kızılbaşlar adını taktığı bu gruba karşı savaş açar. Hıristiyan çocuklar arasından devşirilen askerlerden oluşan Yeniçeri Ocağı’na bağlanırlar. yüzyıla gelindiğinde ise ilerici fikirleriyle öne çıktıklarını. 20. Osmanlılar`a karşı savaş açtığında Aleviler onların yanında yer alır ve Safevilerin kızıl başlıklarını takarlar. yüzyılda bu Alevilik sözcüğünün kullanımda olmadığını belirtiyor. bunun sonucunda da pek çoğunun Mason olduğunu.Alevi çatışması başlar Anadolu topraklarında. Safevi askerlerinin taktıkları kızıl başlıktan geliyor. Hele Emeviler döneminde İslamlığın tümüyle yıkıldığını savunurlar.

Pencere. 1980`lere gelindiğinde ise sosyalizmin eski önemini kaybetmesiyle birlikte Alevi cemaati kimliklerini sorgulama dönemine girer. Can gibi yayınevlerinin yanı sıra. Aleviliği yeniden keşfetme zamanıdır. 1990`ların başında Alevi dernekleri ile Alevilikle ilgili kitaplarda ve süreli yayınlarda bir patlamaya neden olur. 1970`lerde köyden kente yaşanan yoğun göçle birlikte eğitim görmüş Alevilerin sayısında da artış olur. Kimliklerini keşfetmek. geçmişi gözden geçirmek ve yeniden bir `cemaat` olmak arzusundaki Alevilerin bu talepleri. "Değişen Koşullarda Alevilik" adlı kitabında bunun ardındaki en önemli itici gücün Alevilerin İslamcılığın yükselişine karşı [www. belli bir dini ve etnik kökenle ilişkilendirilmeyen pek çok büyük yayınevi de bu konuda yapılmış araştırma ve incelemeleri okurla buluşturur. 1960`lara gelindiğinde Alevi cemaati sol akımların rüzgârına kapılır. Alevilerin uğradıkları haksızlıklara eklenen bir sayfa olur.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Türklere katıldıklarını. 1950`lerde Abdülbaki Gölpınarlı Alevi öğretisi üzerine önemli çalışmalar yapar. Özellikle İstanbul`daki Maarif Kütüphanesi ve Ankara`daki Emek Basımevi birçok popüler kitap yayımlar. Şeyh Sait isyanı sırasında Atatürk`ün yanında yer alan Alevi aşiret ağaları. Kendilerini tanımak isteyenlerin dışında Sünnilere tanıtmayı amaçlayanlar da bu yayınların arasında yerini alır.com] 127 . 1920`lerde Fuad Köprülü ve Baha Said. Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en kanlı sayfaları arasında yer alan Alevi-Sünni çatışmasının büyük oranda azaltılması olmuştur. 1938`de yaşanan Dersim olayı. ALEVİLER VE ATATÜRK Aynı kitapta "Antropoloji ve Etnisite: Yeni Alevi Hareketinde Etnografyanın Yeri" adlı makalesi bulunan sosyal antropolog David Shankland`ın satırları da bu görüşü destekliyor: "Cumhuriyet yönetiminin kazandığı zaferlerden birisi de. Alevi inanç sistemine sert darbeler vurmuş olsa da. Aynı dönemde büyük bölümü kırsal alanda yaşayan Alevi cemaati. Der. Ancak yaşadıkları tek hayal kırıklığı bu kanunla bütün tekkelerin kapatılması değildir. KİTAP PATLAMASI Alevilerin destekledikleri ve bir kurtuluş olarak algıladıkları cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınan yazılar ise genellikle Aleviliği İslamiyet öncesi Türklüğe özgü bir inanç olarak görmek eğilimindedir. 1950`lerde Demokrat Parti`nin ülkede yarattığı özgürlük rüzgarından faydalanan yazarlar sayesinde Alevilikle ilgili yayınlar epeyce hareketlilik kazanır. Yine `90 sonrası Alevilik konusuna yoğunlaşan Alev. Aleviler Kemalist cumhuriyeti kendilerine bir güvence olarak görmekten vazgeçmediler." Her ne kadar 1925`te yürülüğe giren Tekke ve Zaviyeler Kanunu. Horasan. cumhuriyet kurulduğunda ise Atatürk ile laik düzenin en büyük destekçisi olduklarını söylüyor. AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu. dini kimliklerini bir yana bırakıp sosyalizme yönelirler. Zaman. daha sonra karşılaştıkları baskı ve üzerlerine yollanan askerler nedeniyle şaşkına dönerler. siyaset üzerinde etkili olabileceğini de fark eder. ÜÇ FARKLI YAKLAŞIM `90`larla birlikte art arda kurulan Alevi dernekleri hızla yayılır.ramazankoc.

karşındakini anlamaktan geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu`nda 14. Zâhidler. Talepleri ise inanç önderlerinin devlet memurluğuna bağlanmaları. Bosna. AB`nin Alevilik sorunu üzerine hazırladığı raporlarda Türkiye`nin notu pek parlak görünmüyor son yıllarda. Sünni. [www. yani hava. "Tarikat". zaman zaman insanüstü özellikler vakfedilerek de olsa "Vilâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Veli"de aktarılıyor. cem evlerinin ibadethane olarak tanımlanması ve okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin ya kaldırılması ya da bu derslerde Aleviliğe kayda değer bir düzeyde yer verilmesi yönünde. Sekiz ayrı bölümden oluşan "Makâlât"ın. "Hunda-nâme" ve "Üssü`l-Hakika" . Hacı Bektaş Veli`ye ait olduğu söylenen. En önemli eseri. Hıristiyan. Sayıları oldukça fazla olan bu oluşumları Aleviliğe yaklaşımları açısından üç başlık altında toplamak mümkün: DEVLETTEN TALEPLER Bugüne gelindiğinde ise Alevilerin devletten taleplerini yinelediklerini görüyoruz. zaaflarını en az zaferleri ve hataları kadar bildiğine elini uzatabiliyor güvenle. önce bilmekle.20 milyon. Kürt.com] 128 . Arapça yazdığı "Makâlât"tır. Avrupa Birliği raporlarına göre bugün Türkiye`de yaşayan Alevilerin sayısı 15 . Farklı etnik ve dini kökenden milyonlarca insan. KENDİNDE ARA" Hacı Bektaş Veli. Ermeni. BİRLİKTE YAŞAMAK Milyonlarca kilometrekarelik bir alana yayılan bir imparatorluğun yüzlerce yıl hüküm sürdüğü topraklarda yaşıyoruz. Marifet Ehli ve Muhibler. Kitap. bugün hâlâ Anadolu`nun yanı sıra Balkanlar. Boşnak. birinci bölümünde "Anâsır-ı Erbaa". Bu süreç `doğru bilgilerle` tamamlandığında seviyor insanlar birbirlerini. öğrenmekle. "Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye". Anlamak için de tanımak lazım. Geçmişini. su. toprak ve ateşten yola çıkarak dört çeşit Müslüman imajı sayar: Âbidler. Yahudi. Onun söylencelere dayalı yaşamı. Rum. Bunların arasında parlamentoya Alevi kökenli milletvekillerini sokmak. Hükümet bu notu düzeltmek amacıyla bazı girişimlerde bulundu. yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş`ın görüşleri. Laz. Bulgaristan. Yunanistan. 13. "Marifet" ve "Hakikat" adlı dört kapıdan ve her kapıya ait 10 makamdan söz eder. "Şeriat". Birlikte barış içinde yaşamak. objektif kalemlerden çıkma edebi ve edebiyat dışı kitaplarda yer alan örnekleri hiç kuşkusuz en büyük rehberimiz olacak. lise ders kitaplarına Alevilik ile ilgili bölümler koydurmak bulunuyor. Bu hikayelerin. "HER NE ARARSAN ARA. karşımızdakinin hikâyesini dinlemekle başlayalım.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI duydukları savunma içgüdüsünde yattığını belirtiyor.ramazankoc. ama nüshaları bulunmayan eserler ise şunlar: "Hadis-i Erba`in Şerhi". Alevi. yaralarını. Madem ki hepimiz `buralıyız`. yüzyıldan itibaren büyük etkinliği olan Bektaşi tarikatının piri. dört elementten. Kosova ve Makedonya`da hüküm sürüyor. Arnavutluk. Arnavut ve daha niceleri.

Kul Himmet`in Hz. İyi bir tekke ve tarikat eğitimi gören Kul Himmet. Hiç aruz vezni kullanmayan Pir Sultan`ın şiirleri genellikle dörtlük formunda.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ahmet Yesevi dergahında yetişen Hacı Bektaş Veli`nin Alevi-Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan felsefesi.Ali. Bir Bektaşi ozanı olan Virani`nin 300`e yakın aruz vezniyle söylediği şiiri olduğu söyleniyor. Tasavvufi görüşü benimseyen ve Hallacı Mansur`un izinden giden Nesimi`nin eserleri Türkçe ve Farsça divanlar. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. incitme. Şiirleri ve deyişleri günümüzde de popüler olan bu ozanlar Seyyid Nesimi. Murada ermek sabır iledir. Onun anlayışında dinin kaynağı tanrı korkusuna değil.ramazankoc. Fuzuli. Divan edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri. Yedi Ulular`dan Yemini`nin Hz. Eline. diri olalım. İncinsen de. cem ayinlerinde öğretilerinin önderleri saydıkları ozanların şiirlerini okuyan Aleviler için yedi ozanın yeri ayrı. Fuzuli`den sonra adı en çok anılan Yedi Ulular üyesi. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Şah Hatayi. Bugün hâlâ geçerliliğini koruyan düşüncelerini. İbadetlerinde. Doğruluk dostluk kapısıdır. Arifler hem arıdır hem arıtıcı. Ali`nin mitolojik yaşamını konu edinen "Faziletname" adlı kitabı 7 bin 300 beyitten oluşur ve Alevilerin temel kitaplarından biridir. Aleviler için adeta kanun sayılan bu yedi ozan Yedi Ulular olarak anılıyor. 12 İmamlar ve Hacı Bektaş Veli`yi anlattığı nefesleri. şiirleri ve deyişlerinde görmek mümkün. tanrı sevgisine dayanır. Asıl adı Haydar olan Pir Sultan Abdal. Virani. iri olalım. Alevi cemlerinde nefesleri en sık tekrarlanan ozanlardan biri. beline. Pir Sultan Abdal. Şiirlerini hem Türkçe hem Arapça hem de Farsça söyleyen Fuzuli. şiirlerindeki uyak. Yemini. ölçü. Deyişleri.com] 129 . ATEŞ-İ AŞKA Gel gel yanalım Ateş-i aşka! Şule verelim Ateş-i aşka! Evvel aldandım Pek kolay sandım [www. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Kerbela Olayı`nı anlatan "Hadikatü Süeda" (Mutluların Bahçesi) en önemli eserlerinden. bul. Safevi hükümdarı Şah İsmail`in mahlası olan Hatayi. her Alevi ceminin vazgeçilmez nefesleri arasındadır. YEDİ ULULAR VE SÖZLÜ EDEBİYAT Alevilikte sözlü edebiyatın yeri büyük. insantanrı-doğa sevgisine dayanan hümanist bir görüş üzerine kurulu. biçim ve dil açısından halk edebiyatının dışına çıkmadı. Bir olalım. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. Pir Sultan Abdal`ın da mürididir. diline sahip ol. kendinde ara. Her ne ararsan ara. Hacı Bektaş Veli`nin veciz sözlerinden bazıları:             Ara. Kul Himmet.

Yanmaktır kârım Ateş-i aşka! Aman erenler. Dâr üzre mi`râç. Yandım erenler Ateş-i aşka! Vârım yitirdim. Yandım erenler Ateş-i aşka! Vârın erenler. Yanmayan bilmez Ateş-i aşka! Mansûr u Hallâç. Vârın erenler. Terk etti resmi Yandırdı cismi Ateş-i aşka! NESİMİ YALAN DÜNYA Yürü bire yalan dünya Yalan dünya değil misin Hasan ile Hüseyin`i Alan dünya değil misin [www. Yerde çürümez. Dost`a götürdüm.com] 130 .ramazankoc. Geçtim oturdum Ateş-i aşka! Aşk ehli ölmez.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Düşünce yandım Ateş-i aşka! Ey padişâhım! Affet günâhım. Sen de gözün aç Ateş-i aşka! Seyyid Nesimi. Dost`a gidenler.

com] 131 . bak şu güze Ciğer kebab oldu köze Muhammed`i bir top beze Saran dünya değil misin Pir Sultan`ım ne yatarsın Kurmuş çarkını dönersin Ne konarsın ne göçersin Kalan dünya değil misin PİR SULTAN ABDAL BENİ CANDAN USANDIRDI Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem`i yanmaz mı Kamu bimârına cânân deva-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım Uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su Habibim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı Gâmım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl rûşen Desem ol bi-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil Bana ta`n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı Fuzûli rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı FUZULİ [www.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ali bindi Düldül ata Can dayanmaz bu firkate Boz Kurt ile kıyamete Kalan dünya değil misin Tanrı`nın Aslan`ın alan Düldül`ü dağlara salan Yedi kere ıssız kalan Kalan dünya değil misin Bak şu kışa.ramazankoc.

Besbelli hayranı olduğu Şah İsmail Çaldıran’da bir duvar teşkil eden toplarımızı geçemeyince hiddetinden kılıcıyla topun ağzına öyle bir vurmuş ki. tuncu paramparça etmiş! Burada efsanenin kendisine takılmayın derim.ramazankoc. Adının İrade olduğunu öğrendiğimiz hanım rehberimiz Şah İsmail’in Çaldıran savaşını Osmanlı topları yüzünden kaybettiğini ağlamaklı bir tonda anlatıyor. [www. “Türk” olduğunu düşündüğümüz Azeri kardeşlerimizin bu savaşta Şah İsmail’in ordusunda saf tutmaları ve Yavuz’u saldırgan bir işgalci olarak görmeleri beni şaşırttı. 40 BĠN ALEVĠ'YĠ KESTĠ MĠ? Yıllar önce Bakü’de bir müzeyi geziyoruz.com] 132 .ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI YAVUZ.

Anadolu’nun büyük bölümünün yakılıp yıkılmasına ve 50 bin insanın ölümüne yol açan Şahkulu İsyanı da gerçek bir ders olmuştur Yavuz’a.com] 133 . 1513 ya da 1514’te olan 40.: Robert Mantran. Safevi Devleti’nin Anadolu’daki Alevileri ‘beşinci kol’. bu “büyücü avı”. Kızılbaş mezhepli 40 bin kişi öldürttüğü hakkında tarihlere geçmiş bir rivayet vardır… Ancak. Doğu’da namağlup unvanına sahip Şah İsmail’in adamlarının Tokat’ı ele geçirip kendi adına hutbe okuttuğu. Şah İsmail’in gerçek niyetinin Osmanlı’yı Şiî bir devlete dönüştürerek bir darbede başına geçmek olduğuna ve bu uğurda çalıştığına dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Ve hepsinin öldürüldüğüne dair en ufak bir kanıt olmadığını yine Bacque-Grammont söylüyor: “Göründüğü kadarıyla. hem İran’a insan kaynağı sağlayan göçü önlemek. Yavuz’un birinci sorunu. I. Osmanlı Devleti’nin 1402’de içine yuvarlandığı fetret devri yeniden yaşanacak mıydı? Bu soru. yani ortalama 200 bin nüfusu ilgilendiren böylesine büyük çaplı bir ‘katliam’ın belgelere de bir şekilde yansıması gerekmiyor muydu? İşte Alevi kökenli olduğu bilinen tarihçi Mustafa Akdağ. Ancak bu kovuşturma sonunda ne kadarının idam edildiğini. sayılar karşısında doğulu baş dönmesiyle alabildiğine damgalı görünüyor bu. hatta Kütahya önlerine kadar geldiği. bırakın halka yayılmayı. Bursa’yı tehdit ettiği ve Rumeli’deki kardeşleriyle buluşmalarına ramak kaldıkları bir ortamda tahta çıkmış buldu kendisini. bu kovuşturma maksadıyla fişlenen ve yakalanan casuslar. propagandasını yapanlardı. 173) 40 bin aileyi. Yani Safevi etkisi. Ed. 112 yıldır hiç bu kadar sarsıcı olmamıştı. Burada özellikle belirtmek istiyorum ki. Çünkü bu Padişah devrine ait pek çok mahkeme [www. düşmana yardım ve yataklık yapanlar. “Şah İsmail’e bağlılıkları.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bir de özellikle bazı Osmanlı karşıtı kesimlerin dillerine doladıkları ve maalesef İsmail Hami Danişmend gibi ateşli Osmanlı yanlısı ‘Sünniler’in de Şii-Alevi husumetlerinden ötürü köpürttükleri ‘Yavuz’un 40 bin Alevi’yi kestiği’ söylentisi var. devleti yıkacak tertipler içine girecek potansiyel bir işbirlikçi güç olarak kullanmaya kalkmasıydı. asker olarak gidip ordusuna katılma. bizzat saraya kadar girmişti. Fransız tarihçi Jean-Louis Bacque-Grammont’un akıl dolu deyişiyle. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. Nitekim 1511 Nisan-Temmuz aylarında Bursa’dan Antalya ve Kayseri’ye kadar yayılan. sadece dinî bir inanç olma çizgisini aşarak. Kızılbaşlık propagandası yapmak ve şaha casusluk etmek gibi yollarla hizmet ettikleri sabit olanlar hakkında kovuşturma başlattı”. hem de Safeviler üzerine düzenleyeceği seferde arkasını sağlama almak için Mustafa Akdağ’ın deyişiyle. s. Şiiliği kabul etmiş ve Şah İsmail’in yanına kaçmıştı. İşte o 40 bin kişi. 1995.000 sapkının kırılması efsanesinin destekleyen hiçbir kanıt yok elimizde. Bunun üzerine Yavuz. Üstelik de bir Osmanlı şehzadesi olan yeğeni Murad. “Yavuz Selim’in o zaman. Yavuz Sultan Selim. Anadolu’daki Aleviler ya İran’a göç edip Şah İsmail’in saflarına katılıyor veya muhtemel bir Anadolu seferinde ona destek vereceklerine dair işaretler veriyorlardı.” (Bkz. yani istihbarat unsuru olarak.ramazankoc. Bu kovuşturmanın bir tür fişlemeye dönüştüğünü biliyoruz. Suçlu bulunanlar elbette idam veya hapisle cezalandırılmıştır. Cem Yay. bunların tutuklanıp sorguya çekildiklerini biliyoruz. daha da önemlisi. özellikle olaylara bulaşan tımar sahiplerini yerlerinden atmak ve bilinen elebaşıları öldürmekten ibaret kaldı. biz bunu pek şişirilmiş bir sayı bulmaktayız. daha önce Şah İsmail’in ordusunda savaşmış olanlar. para yardımı. Tutulan defterlere yukarıdaki eylemlere karışmış 40 bin Kızılbaş’ın adının geçirildiğini. bir inanç olarak Alevilik değil. ne kadarının hapse atıldığını veya sürgüne gönderilip serbest bırakıldığını bilmiyoruz.

Bunlar Tevrat. Buyruğun yirminci başlığında. Mevcut Alevî-Bektâşî metinlerinden bunu kolayca tespit etmek mümkündür. s. yol ve erkan yok idi. Şeytanın yolunu. Zebur. (Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi. 154) Tarih ne çekmişse siyasetten ve efsanelerden çekmiştir.” sözleriyle bu balonu patlatıyor. Bütün Müslümanlar gibi Alevî-Bektâşiler de Kur'ân-ı Kerîm’i kutsal kitap ve Hz. indirdiği dört kitapta bildirildiği” belirtilir. Bu durum Alevî-Bektaşilik için de geçerlidir. Yeşil hatla vahiy geldi”1 ifadelerine yer verilmekte. Muhammed Mustafa ve Aliyyel Murtaza Hazretleri geldi. İslâm kültürünün temelinde de Kur'ân-ı Kerîm ve onun yorumu ve açıklaması olan sünnet/hadis vardır.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI defterleri hâlâ elimizdedir. Bunlar üzerinde yaptığımız araştırmalarda.” 5 Ayrıca “Tanrı’nın ne kadar sırrı varsa. Eğer öyle kanlı bir olay geçseydi. Hıristiyan kültürünün temelinde Kitâb-ı Mukaddes olduğu gibi. İncil ve Kur’ân’dır. Muhammed’i peygamber olarak kabul ve tasdik ederler. Pîrin önem ve özelliklerinin sayıldığı başlık içerisinde “Hz. Bu ifadede isim ve sayılarına işaret edilmeksizin Tanrı’nın kitaplar gönderdiği net bir biçimde ifade olunmaktadır. bu çapta kitle idamlarına rastlayamadık. Konuya vahiy ve ilâhî kitap noktasından baktığımızda.4 “Yeryüzüne. O sizin düşmanınızdır. 2. dinin de böylece ortaya çıktığı nakledilmektedir. ( Mustafa Armağan.ramazankoc. 6 [www. Buyruk’ta vahiy kelimesi bir defa geçmekte. denilmektedir. Ancak Alevî-Bektâşilerin Kur’ân ve hadisi kabul ve yaklaşımlarının farklı olduğu bilinmektedir. Kendisini İslâm kültürü olarak tanımlayan bir kültürün Kur’ân ve hadisten bağımsız hareket etmesi ve kayıtsız kalması düşünülemez. “Ulu Tanrı kitap gönderdi. 1979. Alevilik-Bektaşiliğin klasik kaynaklarından Buyruk’a göre “vahiy” gerçeğinin kabulü ve daha önemlisi dinin kaynağının vahiyle irtibatlandırılması dikkat çekicidir.. bu defterlerde yer alması zorunlu idi. Zaman ) ALEVĠ-BEKTAġĠ KÜLTÜRÜNDE KURAN ĠNANCI * Her kültür bir yönüyle kendi kutsal kitabı ve onun etrafında şekillenmiştir.com] 134 . Muhammed’e) gelinceye kadar mezhep. insan oğullarına doğru yolu göstermek için dört kutsal kitap inmiştir. Tekin Yay. Alevî-Bektaşî kültürü dikkatlice incelendiğinde bu kültürü oluşturan esasların önemli bir kısmının Kur'ân-ı Kerîm ve hadislere dayandığı görülecektir. Ben size doğru yolu da eğri yolu da bildirdim” buyurdu 3. 27 Ocak 2008. Adem’den Hatemi Enbiyaya (Hz.2 Yaratıcı’nın konuşan ve mesaj ileten yönüne zaman zaman dikkat çeken Buyruk vahiy gerçeğini kabul ettikten sonra vahyin tezahürü olarak Allah’ın insanlara kitap gönderdiği vakıasını da açıkca dile getirir. doğru yolu açık-seçik gösterdi: Ey kullarım! Şeytana uymayın.

sadece teberrüken tilavet etmekten öte bir anlam ifade etmemektedir. bir ayet ‘ıtk (köle azat etme) hakkında inmiştir. Bir kısmında bilgi eksikliğinin hemen fark edildiği bu iddiaları şöyle özetlemek mümkündür.(. yani Kur’ân’ın tahrifini iddia ederler. Osman zamanında yazıya geçirilmiştir.) İman şuna derler ki.s) ve Yûsuf (a. Fakat bu iddiayı ispat edecek argümanları yoktur. Bu kutsallık. kıyamet ahvali ve hesap. bazı sûrelerin ayet sayıları da değiştirilmiştir. Muhammed’in gönlüne yansıyan. bugün. bin ayet ticaret.ve nâsih ve mensûhdur. kırkıncı ve elli ikinci günlerinde Kur’ân’dan pasajlar okunur. elli ayet nikah. Ali taraftarları tarihin her döneminde gerçek Kur’ân’ın kendilerinde olduğunu söyledilerse de bu Kur’ân hiçbir zaman bulunamamıştır. Bunlara göre Kur’ân’ı tahrif etme cürmünün sahibi ise Hz. gönlünde tecelli eden bilgilerin onun sezgisel aklı tarafından yorumlanması. Osman nüshasında sureler karma karışık bir hale getirilmis. Kur’ân Hz.com] 135 .ramazankoc.. 23 Yine. “Cebrail vasıtası ile bildirilmiş. Zebur ve İncil’e ilişkin kutsallık telakkileriyle hemen hemen aynıdır. azap ve cennet ve cehennemin vasıflarıyla alakalıdır. buradaki okuma. Ömer. son ayet olması gerekirken beşinci sûrede yer almış.) İşte imân budur.düzeyde bir kutsallık yüklenir. İddiaya göre. altı bin altı yüz altmış altı ayettir. cem ayinlerinde vefat etmek üzere olan kimsenin başucunda. alameti. Ali ve tarafları ise Kur’ân’ı kabul etmemiş. Hüseyin b. okunan Kur’ân peygamberin Kitabi. Muhammed’e inen kutsal kitaptır”12 Kur’ân-ı Kerîm. Adab-Erkan ve Ahlâk Açısından Kaynak ve Referans Değeri” ile “Anlam ve Yorumu” şeklinde dört ana başlıkta toplamak mümkündür. Ali ile ilgili çok sayıda ayet varken Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Alevilik-Bektaşiliğin klasik kaynaklarından Buyruk’a göre Kur’ân. Hz. Muhammed’in ağzından çıkarak yazılan Allah Kelamı” 8 veya “Hz. Mâide sûresi üçüncü ayet. Ali’nin dışlanarak.. Her ki Kur‘ân bildi cemî‘ nesneye ‘ilm-i muhît oldı. kendileri yeniden toparlayıp yazıya geçirmişlerdir. Üç yüz yetmiş beş ayet kıyametin saati. Allah’ın emri. Cebrail vasıtasıyla Hz. (. içinde her ne bildirilmişse iman edilmesi gereken bir kitaptır. Ancak bu Kur’ân sonraları ortalarda görülememiştir. 20 Kur’ân’da 6666 ayet bulunması gerekirken21 şimdi 432 ayet eksiktir. Bütün harflerinin adedi üç yüz yirmi bir bin beş yüz seksen beş harftir. Kur’ân’ın muayyen zaman ve mekânlarda okunması şeklinde tezahür eder. Nitekim günümüzde Anadolu’nun muhtelif yörelerinde yaşayan kimi Alevilerce. Muhammed’den sonra Hz. Ali ve ailesi ile ilgilidir. bazı ayetler farklı sûrelerde tekrar edilmiş. Mekkî ve Medenî ayetler birbirine karışmış. Kur’ân mukaddestir. Gaybî. Kur’ân’ın Aleviler nezdindeki kutsallığı. Cebrâil aleyhisselam Hak celle ve alâ hazretlerinin indinden Sultan-ı Enbiya Efendimize getirdiği hazret-i Kur’ân içinde her ne emir olundu ise ona iman etmek.. Hz. Hz. Sıraya konmus.22 “Sûretu’l-Vilâyet” Hz. “İnanç. Peygamber’in mucizesidir. 25 Dolayısıyla. Geri kalan ayetler ashâp hakkında ve ehl-i beyt hakkında gelen menâkıb. sura üfleme. iniş sirasi dikkate alınmamış. Hz. Allah kelamı olmasından dolayı kutsallığından bahsedilerek tazim edilir ve şek şüphe olmadığı belirtilir. Bin yediyüz ayeti kıssalarla. oldukça belirsiz bir kutsallıktır. önceki ümmetlerin peygamberleriyle olan maceraları ve mutı‘ olmayanlara gelen ‘azâbları ve Ya‘kub (a. Ömer’in kızı Hafsa’daki Kur’ân’dır. Buyruk’ta bu husus şöyle açıklanmaktadır: Ve dahi İncil İsâ’ya. Peygamber’e aittir denilmesi [www. yorumlanıp açıklanması”9 şeklinde de tanımlanmaktadır Muhtemelen Şîî birisi olarak bilinen S. Diğer bölümler ise hafızlardan derlenen âyetlerdir. Ne var ki.s) ve kardeşleri arasında geçen kıssalarla ve peygamberleri tanıma ve bilmeyle ilgilidir. Kur’ân’ı kendilerine göre yazdılar. Ebû Bekir. Ancak Şia’nın etkisinde kalan bazı Aleviler Kur’ân’ın muharref olduğunu ileri sürerler. Ve ayetlerinin ‘adedi. Bununla birlikte Kur’ân’ın Alevî gelenekte ritüelistik kutsallığına da bulunmaktadır.16 Alevilere göre.. yüz ayet sadaka. 11 a) Kur’ân-ı Kerîm’in Mahiyeti ve Kutsallığı Alevî-Bektaşilikte. “Sûretu’n-Nübüvvet” de Hz. Kur’ân Muhammed aleyhisselama nazil olmuştur. yani vefat eden kimsenin yedinci. Muhammed’e nazil olmuş. Alevî ve Bektaşîler arasında yaygın biçimde okunan Şerhu Hutbeti’l-Beyân adlı eserinde Kur’ân’la ilgili yer verdiği şu bilgiler onların Kur’ân’dan ne anladıklarını ortaya koyması açısından önemlidir: Bütün Kur‘ân’ın sureleri yüz on dört suredir. on dört ayet hayz. Tevrat Musa’ya. “Mevcut Kur’ân’ın Güvenilirliği”. Osman tarafından Kur’ân’dan çıkartılmıştır. Kelimelerin ‘adedi yetmiş bin dahi üç yüz seksen dokuz kelimedir. Bu altı bin altı yüz altmış altı ayet-i Kur‘ân’ın iki yüz ayeti zekat.19 Kur’ân’da Hz. Ali’nin vefatından sonra Muaviye tarafından ve daha sonraki düzenlemeler sırasında bunlar yok edilmiştir. Ebubekir. “Hz.24 Alak suresi ilk ayetler olması gerekirken 96. Elde bulunan tek yazılı kaynaksa Ali ve taraflarının kabul etmediği. Zebur Davud’a. Sünnilerin Tevrat. “Mahiyeti ve Kutsallığı”. Hz.7 Kur’ân.10 Kur’ân’la ilgili tanımlayıcı ve tanıtıcı bu bilgilerden sonra Alevî-Bektaşî eserlerinde Kur’ân-ı Kerîm konusunda ifade edilen görüşleri. taziyede.18 Günümüzde bazı Aleviler klasik kaynakların aksini. kutsal olduğu gibi13 vahy’in sonuncusu14 ve Hz. 17 b) Mevcut Kur’ân’ın Güvenilirliği Alevî-Bektaşiliğin klasik kaynaklarında Kur’ân.15 Buradaki kutsallık. Osman ve Benî Ümeyye’dir. Alevilik de Kur’ân’a teorik –belki ‘retorik’ demek daha doğru olur. kutsal gün ve gecelerin ihyasında. Bu bağlamda analojik bir yaklaşımla denilebilir ki. tıpkı Sünni gelenekte olduğu gibi. bu ayetlerin çoğu.

Tevhid gibi inanç kurumlarının temel dayanağının da Kur’ân-ı Kerim ile Hz. hac gibi yaptırımlardan oluşur.44 Örneğin. yalnızca harflerden oluşan kelimeler ve cümleler topluluğu olmayıp özel bilgi ile anlaşılabilir ve dört şey içerir. Kur’ân ayetlerinin Alevi-Bektaşi nefeslerinde de kullanıldığı. Kuran’ın. ibadet-erkan ve ahlaka ilişkin görüşlerin temellendirilmesinde sık sık Kur’ân ayetlerine başvurulmaktadır. “43 Erkanın uygulanması esnasında da çeşitli ayetler ibadetin bir parçası olarak okunmaktadır.53 Ya da Kur’ân. inanç.45 Musahiplerin görgüsünde. Çünkü onun için iman. 55 [www. İkrarda. sadece ağızlarda dolaşan söylentilerden ibarettir” şeklindeki ifadelerle bazı Alevî dedeleri tarafından da reddedilmiştir. “Kur’ân-ı Kerim’in bütün emirlerine hakiki manalarıyla uyan kimselerdir. Adab-Erkan ve Ahlâk Açısından Kur’ân-ı Kerim’in Kaynak ve Referans Değeri Gerek klasik ve gerek Alevî-Bektâşi eserlerinde Kur’ân-ı Kerim’den saygı ifadeleri ile söz edilmekte. Semah. isterse Hz. Sonuç itibarıyla. Hz.Musahiplik.52 Dört kapıdan birincisini yani şeriatı aşmış olan Alevî-Bektaşî için zaten zahir anlamla ilgilenmek anlamsız ve gereksiz olmaktadır. Kâmil insan olan Hz.34 İslâm Dini’nin temelinin. istemezse bütün bunları yapmaz. Söz gelimi. Adalet’in. Alevi-Bektaşiliğe göre Kur’ân-ı Kerîm. ”Kur’ân’ın tahrifiyle ilgili iddiaların hiçbir mesnedi yoktur. özellikle tahrifle ilgili göruşler kimi zaman çelişkiler de barındırmaktadır. İslâm’ın temel şartları olan. yazılı belgesi bulunmayan. Müslümanlar ne kadar bölünürse bölünsün Kur’ân’ın her yerde aynı varlığını koruyacağını. Tevhid’in. Ali’ye verdiği gizli bilgiler olmak üzere üç bölümden oluşur. Hakikate ise Tarikat ve Marifet kapılarından ulaşılır. Yine günümüz Alevi-Bektaşi eserlerine göre. 10 başlıkta Kur’ân’dan bir veya birden fazla ayete yer verildiği 12 başlıkta da ismi zikredilmek sûretiyle Kur’an’a gönderme yapıldığı görülmektedir. Bâtın yönün karşılığı ise hakikattir ve İslâmiyet’in insanda gerçekleştirmek istediğini hedef alır.46 Delil uyandırmada. Özel nitelikli. Noyan’ın ifadesiyle Bektaşiler. 31 c) İnanç. bir zâhir bir de bâtın olmak üzere iki anlam düzeyine sahiptir. Yüce mânevî öğretiler (hakikatler) dir. Nübüvvet’in. doğal olarak anlaşılması ve yorumlanması bakımından serbest bir hareket alanı oluşturmaktadır. Asıl olan bâtın anlamıdır. 26 şeklindeki bazı ifadelerin ise daha keskin ve mevcut Kur’ân’ı nazar-ı itibara almayan bir çağrışıma sahip olduğu gözlenirse de. Aleviler hakkında Kur’ân’ın tahrifine yönelik ithamların haksız olduğunu dile getiren eserler de bulunmaktadır. ölümle ilgili toplantılarda o işlerle ilgili Kur’ân ayetlerinin okunduğu41 İslâmiyetin bir yorumu olarak Aleviliğin. Nitekim.ramazankoc.30 Bunlara ilaveten Alevilik-Bektaşiliğin klasik kaynaklarından Buyruk’ta Kur’an’ın eksik olduğu ya da değiştirildiğine dair en küçük kayda rastlanmamaktadır. Onu koruyacak olan da biziz29 ayetiyle ifade edildiğini. 1. oruç.49 Bütün bunlarla birlikte Alevilik-Bektaşiliğin klasik kaynaklarından Buyruk’ta ele alınan 40 başlıktan 31’inde Kur’ân’la ilişkisinden söz etmeksizin Kur’ânî terimlerin geçtiği. bunun laubalilik olarak algılanmaması gerektiği ifade edilmiştir. o imanın biçiminde değil. cezaları ve mükâfatları kapsayan dış anlamı (zahir yönü) Şeriatın karşılığıdır ve namaz. Kur’ân-ı Kerîm’dir. Cem. ona batılın yaklaşamayacağını.35 Alevi felsefesinin temelinde insanın yer alışı36 çeşitli ayetlere dayandırılır. Kaldı ki. Nitekim bu durum şöyle ifadelendirilmiştir: Bir Anadolu (ya da Balkan) Alevisi. oruç tutabilir. Ayrıca. Dar. Muhammed’in yol arkadaşlarına açıkladığı düz yazı biçimindeki bilgiler ve Muhammet’in yalnızca Hz. emirleri. Yazılı Kur’ân Kur’ân-ı Sâmit olarak. Ehl-i Beyt’i sevmek olduğu. 50 d) Kur’ân-ı Kerîm’in Anlam ve Yorumu (Tefsîr veTevîl) Alevilik-Bektaşilikte Kur’ân. ifadeler (ibareler) 2. 28 diğer taraftan Kur’ân-ı Kerim’in. Meâd’ın ve32 İmamet’in kaynağı33 Kur’ân-ı Kerim’dir. çeşitli ayetlerle inanca ilişkin hükümler delillendirilir. Takıyyenin cevazı. 4. Ali gibi namaz kılabilir. Açıklanmış deyişler. duyumsanabilen âlemin üzerinde bir başka âleme ilişkin gizli anlamlar.Muhammed ve Hz. bu görüşlerin günümüz Alevilik-Bektaşiliğinin ortak kanaati olduğunu söylemek mümkün değildir”27 Kur’ân-ı Kerim ile.47 On iki hizmetin başlamasında48 Kur’ân-ı Kerîm’den çeşitli ayetler okunmaktadır. Yüce Allah’ın koruması altında olduğunu.42 Dedebaba B.39 Günümüz Alevi-Bektaşi eserlerinde. 6666 ayet olması gerekirken eksik olduğu ifade edilirken. (letâif). özündedir. İkrar. mevcut Kur’ân metnine alternatif metin üretmek.54 Batınî yorumu. Kur’ân’ın her satırına harfiyen uyabilir. Tevellâ’nın37 ve Teberra’nın38 kaynağı.com] 136 . Dualar. Alevi-Bektaşiliğin ibadet ve uygulamalarda Kur’ân’daki emirlere dayandığı40 ayinlerde. nikah törenlerinde. bu kutsal kitap hakkında yapılan dedikoduların etkili olamayacağını. bir taraftan bazı ayetlerin yok edildiği. hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Ali’nin uygulamaları olduğu vurgulanır. bunun “Zikri/Kur’ân’ı biz indirdik. Alevi-Bektaşilikte inancın kaynağı da Kur’ân görülür. 51 Alevî inancında. Ali de Kur’ân-ı Nâtık olarak adlandırılır. Bunlar Cafer-i Sâdık’a isnad edilen görüşe göre. İşâretler 3. bu iddialar. Ayrıca bütün bu iddialara rağmen.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI yanlıştır. zekât.

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
Aleviliğin Kur’ân’ı yorumlama konusundaki en belirgin özelliği ve onu Şia’dan ayıran temel özelliklerden biri, açık hükümlerini de yoruma tabi tutabilmesidir.56 Kimi zaman bu şekilde son derece serbest ve batınî bir yoruma kapı aralayan ve bunu alâmeti farika olarak takdim eden görüş öne çıkarken, kimi zaman da Hz. Peygamber’den Hz. Ali’ye intikal eden bâtın bilgisinin imam veya veli diyebileceğimiz kimselerin rehberliği olmaksızın doğru bir biçimde anlaşılamayacağı fikri ile karşılaşılabilmektedir.57 Bu durum, günümüz Alevi-Bektaşilerinin Kur’ân’ı anlama ve yorumlama konusunda sahip oldukları farklı yaklaşımları ifade etmesi bakımından önemlidir. Ayetlerin yorumlanmasında Ehl-i Beyt sevgisi ve ya Emevî karşıtlığının ya da tevellâ-teberrâ inancının izlerini görmek mümkündür. “Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve özü-sözü bir kişilerle beraber olun”58 buyrularak özü-sözü bir kişiler ile Ehl-i Beyt kast edilirken, “on iki pınar”59 ifadesiyle on iki imama işaret edilmiştir.60 “Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız

müşriklerden...”,61 “Hani o verdikleri evvelki ahtı ve beyat ikrarlarını bozduklarından ötürü biz onları rahmetimizden çıkarıp lanet ettik...”,62 ve “İsra sûresi”63 ayetleri Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman dahil veda haccında bey’at edip
bey’atinden dönenler hakkındadır. Sonuç itibariyle Kur’ân-ı Kerîm konusunda Alevî-Bektaşî eserlerinde ortak noktanın “Kur’ân-ı Kerîm’in bâtın anlamına yönelmek” olduğu söylenebilir. Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin yorumlanmasındaki kişisel yaklaşım veya batınî yorum geleneği ile birbirinden farklı hatta, Kur’ân’ın ruhu veya temel karakteri ile uzlaştırılamaz sonuçlar çıkarmak mümkün olmaktadır. Kanaatimizce bu durum, kitabi kültürün yerleşmediği dönemlerde tasavvufi kavram ve yorumların hakiki anlamlar olarak algılanmış olmasından kaynaklanmaktadır.64
1 Buyruk, haz. Sefer Aytekin, s. 14. 2 İlyas Üzüm, Kültürel Kaynaklarına göre Alevîlik, İstanbul, 2004, s. 49. 3 Buyruk, s. 95. 4 İlyas Üzüm, Kültürel Kaynaklarına göre Alevîlik, s. 49. 5 Buyruk, haz. Sefer Aytekin, s. 111. 6 Buyruk, haz. Sefer Aytekin, s. 111. 7 İmam Cafer-İ Sadık Buyruğu, haz. Adil Ali Atalay, Can Yay. İstanbul, 1993, s. 12. 8 Ali Ağa Varlık, Hanedan-ı Ehl-i Beyt Neden Hor Görüldü?, Can Yay., İstanbul 1993, s. 101. 9 Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Ant Yayınları, İstanbul 1993, s s.219; 10 S. Hüseyin Gaybî, Şerhu Hutbeti’l-Beyân, 7b, 8a 11 Bkz. Şaban Çiftçi, Günümüz Alevî Bektaşî Kültüründe Hadis, Isparta 2005, s. 16-26. (yayımlanmamış doktora tezi) 12 Esat Korkmaz, Ansiklopedik Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, s. 219. Alevî-Bektaşî kaynaklarında “Kur’an Allah’ın kelamıdır. Mahluk değildir. Kim mahluk olduğunu söylerse Allah’ı inkar etmiş olur” rivayetinin yer alması dikkat çekicidir. Bkz. Ahmed Rıf’at, Mir’at, s.136; Ferişteh zâde, Câvidannâme, s. 23 13 Bkz. Reha Çamuroğlu, Günümüz Alevîliğinin Sorunları, Ant Yay., İstanbul 1994, s. 116; .İsmail Onarlı, Kerbela Zalimin Zülmüne Başkaldırı Destanıdır (Faik Bulut’a Yanıt), s. 194. 14 İsmail Onarlı, “Kerbela” (Faik Bulut’a Yanıt)”, s. 194. 15 Haydar Kaya, Alevî-Bektaşi Erkânı, Evrâd’ı Ve Edebiyatı, Engin Yay, İstanbul 1993, s. 25. 16 Bkz. Mustafa Öztürk, “Alevilerin Kur’ân Tasavvuru Üzerine”, s. 58-59. 17 Bkz. Mustafa Öztürk, “Alevilerin Kur’ân Tasavvuru Üzerine”, s. 58-59. 18 “benem Kitâb-ı Kur‘ân ki, ânın içinde hiç şek ve güman yokdur”. S. Hüseyin Gaybî, Şerhu Hutbeti’l-Beyân, vr. 34a. 19 Gülağ Öz., İslâmiyet Türkler Alevîlik Bin dört yüz Yıllık Muhalefet, Ay yıldız Yay. Ankara, 1995, s. 33-34. 20 İlhan Cem Erseven, “Hangi Ali?”, (Alisiz Alevîlik Olur Mu? (Ortak Kitap) Ali Aktaş – Hüseyin, Bal-Nasuh Barın-İlhan Cem Erseven-Sadık Göksu-Burhan Kocadag-Murat Küçük-İsmail Onarlı-Baki Öz-Cemal Şener-Ali Yaman-Rıza Zelyut, Ant Yay. İstanbul1998, s. 45. 21 Hasan Sevin, 2000 Yılında Ehl-İ Beyt Gerçeği Ve Alevîlik, Can Yay, İstanbul, 2003, s. 115.; Haydar Kaya, Alevî Bektaşi, s. 244; Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 135; İlhan Cem Erseven “Hangi Ali?”, s. 45. 22 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 135; İlhan Cem Erseven, “Hangi Ali?”, 45. 23 Halil Öztoprak, Kur’ân’da Hikmet ve İncilde Hakikat, Can Yay. İst. 1990, s. 128. 24 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 135. 25 Haydar Kaya, Alevî Bektaşi, s. 244-245. 26 Hüseyin Gazi Metin (Dede), Alevilikte Cem, Uyum Yay, II. Bsk, Ankara, 1997, s. 35-36. 27 Günümüz Bektaşilerinin Kur’ân-ı Kerim’e bakiş açısını gösteren röportajlar için ayrıca bkz.Günümüzde Alevilik-Bektaşilik, DİB. Yay.; Dünden Bugüne Tercüman 23-30 Temmuz 2004. 28 Hasan Sevin, Alevîlik, s. 115. 29 Hicr 15/9. 30 Hasan Sevin, Alevîlik, s. 330-331. 31 Bilgi için bkz. Mustafa Öztürk, “Alevilerin Kur’ân Tasavvuru Üzerine”, s. 58-59. 32 Haydar Kaya, Alevî-Bektaşi, s. 63-64. 33 Bkz. Haydar Kaya, Alevî-Bektaşi, s. 68-69; Enbiyâ 21/73, Furkân 25/74, Bakara 2/124. 34 Bkz. Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 50. 35 Bkz. Raşit Tanrıkulu, Ademi Fark Eden Allah’ı Bilir, Güven Matbaası, Ankara, 1989, s. 16-17; Ali Ağa Varlık, İslâmiyetin Özü ve Alevîlik-Bektaşilik, Can Yay, İstanbul, 2000, s. 38. 36 Bkz. Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 53-54. Ayrıca bkz. Bakara 2/30, 32, 33, 34; Araf 7/71, 72, 73, 74; Kaf 50/16. 37 Bkz. Haydar Kaya, Alevî Bektaşi, s. 168-171. Ayrıca bkz. Mümtehine 60/12; Fetih 48/10; Şuara 26/23. 38 Bkz. Haydar Kaya, Alevî Bektaşi, s. 177-178. Ayrıca bkz. Al-İ İmrân 3/61; Ahzâb 33/57. 39 A. Celaleddin Ulusoy, HünkârHacı Bektaş Veli ve Alevî-Bektaşî Yolu, Hacıbektaş 1986, s.187. 40 Haydar Kaya, Alevî-Bektaşi, 127. 41 A. Celaleddin Ulusoy, Hünkâr, s. 202. Bu törenler ve okunan ayetlerle ilgili olarak bkz. Haydar Kaya,Alevî-Bektaşi, s. 361-380. 42 İsmail Onarlı, “Kerbela” (Faik Bulut’ A Yanıt), s. 203 43 Bedri Noyan, Bektaşîlik Alevîlik Nedir?, s. 10. 44 Bkz. A. Celaleddin Ulusoy, Hünkâr, s. 263 vd.; Kutluay Erdoğan, Alevî-Bektaşi Gerçeği, Alfa Yay,İstanbul 2000, s. 145. 45 Bkz. Kutluay Erdoğan, Alevîlik Bektaşilik, İletişim Yayınları (Cep Üni.), İstanbul, 1993, s. 52.s. 145. Ayrıca bkz. Fetih 48/10. 46 Bkz. Kutluay Erdoğan, Alevîlik Bektaşilik , s. 141-142. Ayrıca bkz. A’raf 7/23; Tevbe 9/119. 47 Bkz. Kutluay Erdoğan, Alevîlik Bektaşilik , s. 147. Ayrıca bkz. Nur 24/35. 48 Bkz Kutluay Erdoğan, Alevîlik Bektaşilik , s. 153. Ayrıca bkz. Saffat 37/103-107. 49 Erkanın uygulanması ve okunan ayetlerle ilgili geniş bilgi için bkz. A. Celaleddin Ulusoy, Hünkâr, s.263 vd. 50 İlyas Üzüm, Kültürel Kaynaklarına göre Alevîlik, s. 50-54.

[www.ramazankoc.com]

137

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI
51 Reha Çamuroğlu, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, Ant. Yay. İstanbul 1997, s. 116; Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 32-33. 52 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 32-34. 53 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 32. 54 Ve İmâm ‘Ali (Kerremallahu veche) hâfız-i şer‘i vahydir. Ve bir mahalde dahi buyurur ki, “ene Kelâmullahi’n-nâtık” S. Hüseyin Gaybî, Şerhu Hutbeti’l-Beyân, vr. 24b “ben âlim-i te’vîl-i Kur‘ân ve cemî‘ enbiyâya gelen kitabları bilici ve benem Tanrı ‘ilmine râsih yani her ‘ilmi kemâ yenbağî bilici”. Yani, “ben âlim-i te’vîl-i Kur‘ân ve cemî‘ enbiyâya gelen kitabları bilici ve benem Tanrı ‘ilmine râsih yani her ‘ilmi kemâ yenbağî bilici”. S. Hüseyin Gaybî, Şerhu Hutbeti’l-Beyân, vr. 68b. 55 Reha Çamuroğlu, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, s. 116. 56 Reha Çamuroğlu, Günümüz Aleviliğinin Sorunları, s. 63. 57 Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik, s. 36-37. 58 Tevbe 9/119. 59 Bakara 2/60. 60 Hasan Sevin, Alevîlik, s. 55-56. 61 Tevbe 9/ 4. 62 Bkz. Halil Öztoprak, Kur’ân’da Hikmet ve İncilde Hakikat, s. 176. Ayrıca bkz. Mâide5 /13. 63 Bkz. Raşit Tanrıkulu, Ademi Fark Eden Allah’ı Bilir, s. 121. Ayrıca bkz. İsrâ 17/ 7. 64 Geniş bilgi için bkz. Şaban Çiftçi, Günümüz Alevî Bektaşî Kültüründe Hadis, Isparta 2005, s. 16-26. (yayımlanmamış doktora tezi)

* Yard.Doç.Dr. Ahmet YILDIRIM ( SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta/TÜRKİYE)’ ın bir tebliğinden özetlenmiştir.

ALEVĠLER ve KURBAN BAYRAMI
Kurban, kelime olarak Arapça “Kurb” sözcüğünden türemiştir. Anlamı “yakın olmak”, “yaklaşmak” demektir. Dini bir terim olarak kurbanlık, Hakk’a yaklaşmak niyetiyle belli günlerde kesilen hayvana verilen addır. Tevrat'ta ve Kur’an tesfirlerinde anlatıldığına göre, İbrahim Peygamberin Hakk’a “Eğer bir oğlum olursa onu senin yoluna kurban ederim" diye yakarışının arından dünyaya gelen oğlu İsmail’i, verdiği söz de durarak, Hakk yoluna kurban etmek ister. Bunun üzerine Cebrail tarafından bir koç indirilir ve İsmail kurban olmaktan kurtulur. O günden bu yana, kurban geleneği bütün inançlarda yerini almıştır. Eski uygarlıkarda çok tanrılı dönemde, “doğa üstü” güçlere “hoş görünmek”, onlardan kötülüklere engel olmalarını istemek, şükranlarını sunmak için yapılan dinsel törenlerdi. Tarihsel süreçte inanç mensupları yalnız insan ve hayvan kesmek yoluyla değil, çeşitli ürünler sunmak yoluyla bu dinsel törenleri gerçekleştirmişlerdir. En eski inançlardan, günümüz çağdaş toplumların inancına kadar kurban olgusunun kaynağı üstüne çeşitli varsayımlar ileri sürülmüştür. Kurban hemen bütün inançlarda kanlı ve kansız olmak üzere iki biçimdir. [www.ramazankoc.com] 138

ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Kanlı kurbanlar insan ve hayvanlar, kansız kurbanlar yiyecek ve içeceklerdir. Kurban inancı adak inancıyla da bağımlıdır. İnanç gereği Tanrıya her zaman, ya da o an için haz vermek üzere kurban sunulur. İnsanların kurban edilmesi ilk çağların yakın dönemlerine kadar sürmüştür. Bu öykülerin mitolojik açıdan gerekçelerini bilim adamları açıklamaktadır. Bir takım doğa afetlerine karşı “Tanrıların gazabından” kurtulmak için genç insanların kurban edildiği tarihi tapınaklara halen Anadolu’da rastlanmaktadır. İbrahim peygamber zamanında, İsmail’in yerine “inen koç”un kurban edilmesiyle, insan kurban etme geleneği kaldırılmıştır. Müslümanlıkta kurban kesmek Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Sünni mezhebe göre bayram namazına giden sevap kazanır, yapmayan inkar eden dinden çıkmaz. Sünni İslam’da 5 çeşit kurban vardır. Hac farizesini yerine getirenlerin veya hacca gidenlerin kestiği kurbana Udhiyye (Vacip) kurban denir. Hacca giden bir kişi hac yolunda veya hac yerinde bir günah veya kusur işlerse, bir hatta yaparsa kestiği kurbana Hedy kurban denir. Nezir (Adak) kurbanı vardır. Nesike (Akika) denilen kurban yeni doğan çocuklar için kesilen kurbandır. Nafile Kurban, Allah için kesilen kurbandır. Sünni İslam inancında olanlar her sene hacca giderken kestikleri kurbana Udhiyye ve yapılan törene bayram derler. Piri evine geldiğinde, Cem yapıldığında, Hızır ve Muharrem ayı geldiğinde, Müsahiplik tutulduğunda, herhangi bir dilekte bulunulduğunda adağını yerine getirmek ve Hakk’a yürüyen bir aile bireyi niyetine lokma vermek için kurban kesilir. Aleviler esas olarak kurbanı “YOLA KURBAN OLMAK VE YOL UĞRUNDA GEREKİRSE BOYNUNU VURDURMAK” olarak algılarlar. Alevilerde ise kurban dendiği zaman asıl kurban nefsini tığlamaktır .Çünkü Alevilerde dualarda "canım kurban tenim tercüman" diyerek ikrar verip ikrarında durmaktır, ilim ve irfanla olgunlaşıp erenler yolunda el ele el hakka insani kamil mertebesine erip o meydana gelmektir

Allah Allah deyip gel bu meydana Can baş feda edip götür kurbana Boyun eğip yüz sür Şahı Merdana Erenler bu meydan er meydanıdır. Canım erenlere kurban Serim meydanda meydanda İkrarım ezelden verdi Canım meydanda meydanda Gerçek olan olur gani Gani olan olur veli NESİMİ'yim yüzün beni Derim meydanda meydanda Alevilere göre Alevi inancının temeli ikrar vermektir ve ahdine sadık olmaktır. Yani “ÖL İKRAR VERME, ÖL İKRARINDAN DÖNME” anlayışı ile ikrarına sadık, sözünden dönmeyen, ahde vefalı, ve yolu uğruna canını seve seve verecek kamil insanı yaratmak Aleviliğin temel anlayışıdır. Alevilikte hak yemeden, hak yedirmeden insanca mutlu yaşamak "dünyada cennet” için mücadele etmek, insanlık yoluna hizmet etmek en büyük kurbandır. Alevilikte “kurban” lokmadır. [www.ramazankoc.com] 139

Kurban gece kesilmez. Bu muhabbet ile insan ruhu.. Yediği yemek ve meyveleri ise lezzetleri için sever. Cem yapıldığında. Ali’nin doğumu ve Nevruz törenleri. Yetmiş deve ile Kabeden gelsem Amentü okusam abdestim alsam Ulu camilerde beş vaktim kılsam Mürşide varmadan yoktur çaresi Arafatta kurban kessem yedirsem Hac kurbanın kabul oldu dedirsem Pir aşkına su doldursam su versem Mürşide varmadan yoktur çaresi Kul Himmet ALEVİLİKLE İLGİLİ BAZI SORULAR VE CEVAPLAR Muhabbet Nedir? Ġnsan kime ve ne ölçüde muhabbet edecektir? Muhabbetullah. insanın kalbine nihayetsiz bir muhabbet kabiliyeti ihsan etmiştir. çiçekler. Kendisine ihsan eden kimseleri. Aleviler Piri evine geldiğinde. O'nun Allah'ı sevmesi içindir. Meselâ . Muhabbet ettiğimiz ve sevdiğimiz. geçmişte Ahiler kendi cemaatlerine avcıları almamışlardır. Bu sonsuz muhabbet. ihsanlar ve ikramlar O’nun Zatının sıfatlarının ve esmasının güzelliğindendir. Hıdırellez şenlikleri. bağlar ve bahçeler ve hatta cennet. Yâni. ağaçlar ve meyveler. müsahiplik tutulduğunda. ancak zât ve sıfatlarıyla nihayetsiz kemâlde bulunan Allah içindir. Allah sevgisidir. İnsan bir şeyi yada ondaki kemâl . Hakk’a yürüyen Can’a yapılan hizmet. onlardaki kemalât için sever. Cenab-ı Hakk’ın güzelliğinin birer aynası ve cemalinin birer cilvesidir. Aleviler ulu orta yerlerde kurban kesmezler ve cana kıymazlar. “Can olan hiçbir şeye kıyılamaz”dı onlar için. Ayrıca bütün güzellikler. insana lütfedilen bu sevgi kabiliyeti. Allah-ü Teâlâ'nın kemâl ve cemâlini idrak ve takdir nispetinde kalpte hâsıl olan bir nûrdur. onlardan gördüğü lütuf ve ikramları için sever. sırasında ve özel adaklarında Kurban keserler. kirvelik. Cenab-ı Hakk’ın sevgisine mazhar olmak en büyük bir bahtiyarlık ve saadettir. Sırf sürür ve sevince kavuşur. uzun süre çocuğu olmayanların çocuk sahibi olması halinde.ramazankoc. kederlerden ve hüzünlerden kurtulur. düğün sırasında.com] 140 .ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu temel anlayışı yine çeşitli törenlerle kurban adayarak yerine getirmektedirler. Cenâb-ı Hak. İnsan ruhunu ulvî kemâle ulaştıran vesilelerin en sağlamı. [www. Hızır ve Muharrem oruçları. bir Müslüman peygamberleri . Alevilerde kurban vardır fakat bayram namazı yoktur. sünnet. evliyaları . Öyle ise . irfan ve fazilet sahibi zâtları . Bunların tümü aslında ikrara yöneliktir ve ahde vefayı simgelerler. yıldızlar. yahut ondan aldığı lezzet ve gördüğü menfaat için sever . Hz.

Ama. Allah için değil de. Bu vadide. nimetleri ve ihsanları da Allah için sevecektir.c.Ali (RA) ve Âl-i Beyt'in de müstesna bir yeri vardır. Böylece..S. sırf kendi şahsiyetleri için sevsek. Peygamberimize benzemek ise. insanların dünyevî ve uhrevî bütün davranışlarına ölçü getirmiştir. Allah'dan olduğuna iman ederiz. Kur'ân-ı Kerim. Âl-i Beyt'i. Eğer bu zâtları. Resûlüllah'a tâbi olmakta en ileri seviyede olmalarındadır. Ne vakit O'na ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Cenâb-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellisine en kapsamlı bir ayna olduğunu bilir ve bu itibarla kendisini canımızdan. vâcib. Hülâsa. O'nun. cemâl ve ihsanlar." (Âl-i İmrân. O'nun ahlâkına [www. ticaretlerine. Hz. razı olduğu insan modelidir. O'nu.bütün namazlarını kılacak. Bunlarda tecelli eden bütün kemâl. Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Öyleyse onları seven her mü'min de. sonra Dört Halifeyi. Resûlüllah Efendimiz (SAV) gibi -farz. Allah'a ortak koşmakla küfre düşüyorlar.) Allah'ın bir Resulü. Kur'an'ı okuyacak. Lem'alar] Bu âyet-i kerîme ve tefsirinden anlaşıldığı gibi. O'ndaki bütün kemalâtın kendi zâtından değil.İsa'yı (A. Allah nâmına değil de. fiilleriyle. tehlikeye biz de düşmüş oluruz. Bir mü'min. O'na benzemek ise. onlar gibi Peygamberimize (SAV) tâbi olmakla mükelleftirler. Buna göre. Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün. bütün Sahâbe-i Kirâmı Allah nâmına. Sonra Peygamberimizi (SAV) severiz.com] 141 . yiyip içmelerine. Zira. sözleri ve emirleriyle. hâşâ. onlar Hz. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zâta benzemelisiniz. Dört Halifeyi. Biz Müslümanlar sınırsız ve nihayetsiz olarak ancak Allah'ı severiz. tâ ki. sevmediklerini sevmeyecek. elbette Allah'ı seveceksiniz.ramazankoc.Allah gibi seviyorlar.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI İnsan. "Allah onları sevdiği ve sevmemizi istediği" için seviyoruz.. Allah Gafûr'dur. zengin ise hacca gidecek ve zekât verecek. ölçü koyduğu gibi.. diğer bütün muhabbete lâyık zâtları. sünnet. biz Müslümanlar başta Peygamberimiz (SAV) olmak üzere.Allah gibi değil. hep O'ndan gelmektedir. Peygamberimiz (SAV). Bir mü'min O Rehber-i Ekmel'e benzediği ölçüde Allah'ı sevmiş ve O'nun muhabbetini kazanmış olur. orucunu tutacak. Allah'ın kulu ve Resulü olarak severiz.) imanınız varsa. O'nu (SAV) -hâşâ. Allah ve Resulünden sonra diğer peygamberleri. aklen ve vicdanen bilir ki. Ashâb-ı kirâmın büyüklüğü. Sonra da derecelerine göre. hâl ve davranışlarıyla O'nun bütün Sünnetine uymakla mümkün olur. Allah'ın sevdiği. Allah'ı sevmenin nasıl olacağına gelince. Sünnet-i Seniyye'ye tam riayet etmek isteyen bir mü'min. Madem Allah'ı seveceksiniz. insan kendindeki bu nihayetsiz muhabbet kabiliyetini. sonra diğer sahâbeleri severiz. fikir ve his âlemlerine de ölçüler koymuştur. elçisi olarak. 31) Yukarıdaki âyet-i kerîmenin tefsirinde şöyle buyurulmaktadır: Allah'a (c. o zaman Hıristiyanların düştüğü vartaya.. evvelâ ve bizzat Allah'a verecek. sevgimizde Allah’ın koyduğu ölçülere aynen uyarız. Allah'ı sevmenin tarzı. malımızdan ve akrabalarımızdan daha çok severiz. Rahîm'dir. Peygamber Efendimize (SAV) uymaya çalışmaktır. O'na ittiba etmek (tâbi olmak)tir. itikad. bütün evliyâları ve mü'minleri severiz. Hepsini O yaratmıştır. ahlâk ve ibadette Resûlüllah'a benzemek ve O'nun getirdiği bütün ahkâmı mümkün olduğu kadar tatbik etmekle Allah'ı sevmiş olur. lezzet aldığı bütün bu mahlûkatın hepsi Allah'ındır. bu hususta Kur'ân-ı Kerîm şu ölçüyü koymuştur: "De ki: Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa hemen bana uyun ki. Bu sebeple. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Öyleyse. Konuşmalarına. O'nun sevdiklerini sevecek. Allah da sizleri sevsin"[ Bediüzaman Said Nursî.

Elbette.com] 142 . bütün ibadetleri terk ederek. (İmam-ı Şafiî'ye göre farzdır). onların sevgisiyle bu dünyadan göçerse kıyamet günü benimle beraber olur" buyurmuşlardır.Ali (RA) ve Âl-i Beyt'i sevmek de. zevcelerimi ve Ehl-i Beyt'imi sever de onların herhangi birine ta'n etmezse (ayıplamazsa). elbette kâfi değildir. Beni de Allah için sevin.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaktır. Peygamber Efendimizin (SAV) binler hâllerinden birisidir. EHL-Ġ BEYT SEVGĠSĠNĠN DĠNĠMĠZDEKĠ YERĠ NEDĠR ? Ehl-i Beyt'i Allah için sevmek. Cenâb-ı Hak Şûra suresinde şöyle buyurmaktadır: "Resulüm. Peygamberimizin sadece bir haliyle hâllenmek.ramazankoc. Ehl-i Beyt'imi de benim için sevin. Ehl-i Beyt muhabbetinin dinimizdeki önemini en veciz ve en açık bir ifadeyle ümmet-i Muhammed'e ders vermektedir." (Şûra sûresi. dinimizde vaciptir. Yalnız Ehl-i Beyt'ine meveddet (sevgi ve saygı) istiyor. sizden peygamberlik vazifesine karşılık ücret istemez. sahabelerimi. [www. 23) Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurdular: "Size verdiği nimetlerden dolayı Allah'ı sevin." Diğer bir hadîslerinde ise: "Bir kimse. Hz. Bu Hadîs-i şerif. Bir Müslüman için.

ramazankoc. Onların bu hâlis. Ve yine 'sanki Kur'ân-ı Kerîm insanların kalplerine sadece Ehl-i Beyt sevgisini yerleştirmek için nazil olmuş olur. Bu esasları izah için. Bu hususu Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifâde etmektedir: "Ehl-i Beyt'ten vazife-i Risaletçe muradı Sünnet-i Seniyye'sidir. Ehl-i Beyt'i ibadet sorumluluğundan kurtarmadığını gösteren rivayetlerden bazıları: [www. Birisi Allah’ın kitabı. esaslarla doludur. Ehl-i Beyt'e sadece soyut bir sevgi beslemekle yetinilirse o takdirde Resûlüllah Efendimiz (SAV) insanlara sadece Ehl-i Beyt'i sevdirmek için gönderilmiş olur. Kur'ân-ı Kerîm'in ihtiva ettiği bütün itikadî esaslara iman ettiği gibi. bizlere şu hakikat ders verilmiştir: Allah'ın Kitabı'na uyan her Müslüman. Son olarak şu hakikati da ifâde edelim ki. bütünüyle yaşamaktır.Peygamberin neslinden gelmek. insanların hem dünyevi. Şunu da ifâde edelim ki. Ve nihayet. Resûlüllah Efendimizin (SAV) Sünnet-i Seniyye'sini.com] 143 . Halbuki Kur'ân-ı Kerîm. muhabbetinden ve dostluğundan mahrum kalır. bizim Ehl-i Beyt'i sevmemiz onların sadece şahısları için değil. altı bin küsur ayetiyle. Sünnet-i Seniyye'yi terk eden hakikî Ehl-i Beyt'ten olmadığı gibi Ehl-i Beyt'e hakikî dost da olamaz"[ Lem'alar ] İbadet etmeyen bir insan. Halbuki. fedakâr. Onlara sarılsanız kurtuluş bulursunuz. Kısaca. hurafelerden. onların feyzinden. Her şey gibi Ehl-i Beyt'i sevmenin de bir ölçüsünün olması lâzımdır. bu tarz bir anlayış. Ca'fer-i Sâdık. Kur'an'a yaptıkları hizmetleri. Bu ölçü ise. diğeri Ehl-i Beyt'imdir" buyurmaktadır. ilim ve irfan sahasında yaptıkları hizmetleri içindir. gerek ahlâka. Ehl-i Beyt'i sevecek. Peygamberimiz (SAV) insanlara Allah'ı tanıttırmak. İslâm âlemini asırlar boyu irşad eden Zeyne'l-Âbidin. Ehl-i Beyt'i seven bir mü'min. yüz binlerce cilt kitaplar yazılmıştır. Binâenaleyh. Halbuki.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Yine bir hadîs-i şeriflerinde Peygamberimiz (SAV) : "Sizlere iki şey bırakıyorum. Bu hadîs-i şerifte Allah'ın Kitabına ve Ehl-i Beyt'e tutunmanın birlikte zikredilmesiyle. Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri gibi nice büyük mürşitleri onların neslinden göndermiştir. sadıkane hizmetlerine bir mükâfat olarak. Ehl-i Beyt'i seven her Müslüman da Allah'ın Kitabıyla amel edecektir. Ehl-i Beyt de dahil. insan sadece soyut olarak Ehl-i Beyt'i sevmekle. Hz. insanın yaratılış gayesini sadece bir sevgiye bağlamak olur. bâtıl inançlardan korunmuş olarak orijinalliğini koruyabilmiştir. bütün insanlar. Aziz ve Celîl olan Allah'ı Tanımak ve O'na İbadet için Yaratılmışlardır. İslâm Dini'nin yayılmasında gösterdikleri büyük fedakârlıkları. gerekse ibadete dair bütün hükümlerine de inanacak ve onları hayatına tatbik edecektir. Cenâb-ı Hak. Onların bu hizmetleri ile ümmet-i Muhammed'in itikatları ehl-i dalâletin sapık fikirlerinden. ibadet sorumluluğundan kurtulamaz. hem uhrevî saadetlerini temin eden hükümlerle. sevdirmek ve onları ibadet vesilesiyle Allah'ın dergâhına sevketmek için gönderilmiştir.

hangi delille izah edilebilir. KENDĠSĠNĠ SEVENLERĠN NAMAZLARINI KILDIĞI SÖYLENĠYOR." (Taha suresi.ALĠ'NĠN. "Bizim namazımız kılınmıştır" [www. Ehl-i Beyt. Hz. evliyâ ve asfiyâlar da. düşünülsün. DOĞRU MUDUR? Böyle bir iddia ne dinen. canım benim. başını yastığa koyup dalmıştı. Hz. O halde. Meselâ: Zeyne'l-Âbidin Hazretleri. her lâhzasında ubudiyet vazifesini azamî sadakat ve azamî ihlâsla ifa etmişlerdir. aynı yolu takip etmişler. hayatlarının en büyük gayesi bilmişler ve ömürlerinin her anında. Onlara ikram ve iyilikte bulunurum.Fatıma-i Zehraya hitaben "Ey benim kızım Fatıma-i Zehra. bazılarının Al-i Beyt'e olan muhabbetlerine güvenerek ibadeti terk etmeleri hangi akıl. Zira beni Hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-ı Allah'a yemin ederim ki. ancak Allah için olduğu takdirde makbuldür. Artık ötesi size aittir" buyurmuşlardır. s. beş vakit namazını vaktinde kılmadıkça. Ehl-i Beyt sevgisi de. Sinan er-Rûmî (RA) rivayet ediyor ki. (yani beynamaz olarak âhirete gidersen) asla Cennet'e gidemezsin" buyurmuşlardı. Hz. HZ.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Mabîb b. O'na ibadet etmeye perde değil. Sabah namazından dönen Peygamber Efendimiz. Fatıma sabah namazına kalkmadı diye: "Yâ Fâtıma.2. Nitekim.com] 144 . c. 132) ayet-' kerimesi nazil olduktan sonra Peygamber Efemdimiz aylarca her gün sabah vakti Hz. İsmail Hakkı Bursevi. ibadet vazifesini yerine getirmekle. en büyük fitneler ve siyaset çalkantıları içinde bile.Fâtıma-i Zehra bir gece henüz süt emmekte olan Hz. vaktü's-salati" yani "namaz. insan evvelâ ve bizzat ibadet ve şükür ile Allah’ı sevecek diğer mahlûkatı ise Allah için sevecektir.Peygamber'in hısımlık ve akrabalığına dayanarak. Ehl-i Beyti seven her mü'min de. Zira ben ahirette -farz ve vacipleri terk ve yasak olan şeyleri işlemeniz sebebiyle azaba sürüklenmenizi Allah dilerse. büyük bir gayret ve himmetle ümmet-i Muhammed'i (SAV) bu yola teşvik etmişlerdir. onlara benzemeli ve onlar gibi olmaya gayret etmelidir. mücedditler. gece ve gündüzde bin rekât namaz kılardı. canını Cehennem ateşinden kurtarmaya çalış.Hüseyin'in rahatsız olup ağlaması yüzünden bütün gece uykusuz kalmış. namaz vakti" diye çağırır ve Hz Fatıma'yı sabah namazına kaldırırdı (et-Tergib ve't-Terhib. Onların neslinden gelen bütün kutuplar. Ehl-i Beyt'i hakiki mânâda sevmek de ancak bu yolla tahakkuk edebilir. ibadeti. nihayet sabah namazı vaktinde Hz. kendin de ona sebatla devam et.Yukarıda belirtildiği gibi. sakın namazını terk etme. vesile olması icab eder. evlat ve ailesi üzerine gelecek bir düşmanı gördüğü zaman düşmanın saldırısından aile ve çocuklarını korumak için telaşla "kaçınız" veya "Gizleniniz" diye nasıl bağırıp çağırırsa. onları örnek almalı.Fatıma'nın evine uğrar. eskiden olduğu gibi Hz. Evet . ne de aklen geçerlidir. Ruhü'l-Beyan tefsirinde der ki: "Ailene-Ehl-i Beyt'ine namazı emret.ramazankoc. ben size ancak bu kadar yapabilirim.üzerinize gelecek azap ve cezayı def edip uzaklaştırmaya muktedir değilim. Fatıma’nın evine uğramış. ben Muhammed Mustafa'nın kızıyım diyerek. Bu muhabbetin.3) Meşarik'teki bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. onlar ve onlardan sonra gelen evlâtları. "es-salatü. Allah'ı sevmeye. Yine de ben dünyada akrabalığı terk edemem. ibadette gevşeklik bile göstermek Al-i Beyt'in kendine caiz olmazken.Hüseyin (RA) biraz uyur gibi olunca o da namazı kılmış. Size nispetle ben öyle bir kimseye benzerim ki.Ali Efendimiz (RA) en çok Hasan ve Hüseyin Efendilerimizi (RA) sevdiği halde. Hz.

bir an için doğru farz edilse. Bir kimse namaz kılamayacak kadar hasta da olsa. namazlarını kılmaya devam ederler “(Mü’minun Suresi. rükû edin . her mü'minin kendi şahsına farz kılmıştır.3) “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.Ali'ye ve Haricîlere hitabetmiş olur. Kur'ân-ı Kerîm'de namaz hakkında yüzden fazla ayet mevcuttur. kıyamete kadar gelecek bütün mü'minlerdir. kıyamete kadar gelecek milyarlarca Müslümanın namazlarını kılmaya elbette ki ömrü yetmeyecektir. 286) buyurarak mükâfat ve cezada her Müslüman’ın bizzat kendisini sorumlu tutmuştur. hep mânâsız ve abes olmuş olur. "Onlar gaybe inanırlar. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. 2) “ Onlar ki. Hem Hz.45) “Onlar ki . namazı dosdoğru kılarlar…”(Bakara Suresi. 103) buyrulmaktadır. Hiç kimse bir başkasının yerine namaz kılamaz. Hz. Diğer taraftan.Ali Efendimiz (RA) kendisini seven bütün Müslümanların namazlarını kıldığı tezi. Bakara sûresinde: "Herkesin kazandığı hayrın sevabı kendine ve yaptığı fenalığın zararı da yine onadır. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki . bir an için caiz farzedilse bile.ramazankoc. aksine sadece farzlarını eda etmekle kalmamış. şunu ifâde edelim ki: "Cenâb-ı Hak. namazı da dosdoğru kıl. Ahiretteki azapla ilgili şöyle buyurulur: “Onlar suçlulara sorarlar: Sizi ‘Sakar’ cehennemine sürükleyen nedir? [www. Hz. kurtuluşa eresiniz. 77) buyurulmuştur. bunlarda muhatap. Hz. Çünkü namaz." Cenâb-ı Hak. Hz. Söz konusu iddianın aklen mümkün olmadığı hakkında bu kısa açıklamadan sonra. kendisinden sonra gelen mü'minlerin namazlarını kılması. Allah yaptıklarınızı bilir” (Ankebut suresi . onun namazını bir başkası kılamaz. Zaruret halinde de bu böyledir. Allah’a derinden saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir” (Bakara Suresi.Ali'nin (RA) namaz kılmasıyla. namazı. 9) “Sana vahyolunan kitabı oku .Ali Efendimizin (RA) vefatından sonra namaz hakkında yazılan bütün eserler ve namaz için inşâ edilen bütün cami ve mescidler." (Hac sûresi. aynen." (Bakara sûresi. O'nu seven bütün mü'minlerden namazın kalkacağını iddia etmek. namazlarında derin saygı içindedirler” (Mü’minun Suresi.com] 145 . peygamberler dahil. bir adamın yemek yemesiyle bütün evlâtlarının ve torunlarının da karınlarının doyacağını veya onun ilim sahibi olmasıyla bütün neslinin de âlim olacaklarını iddia etmeye benzer. böyle bir anlayışa göre.Ali Efendimizin. Halbuki.Ali Efendimizi (RA) candan sevdiğine göre. insanı hayâsızlıktan ve kötülükten men eder. o zaman namaz hakkında nazil olan bütün âyet-i kerîmeler ve Resûlüllah Efendimizin (SAV) buyurdukları bütün hadîs-i şerifler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI diye bir iddiada bulunmamışlar.Şüphesiz namaz . Bunlardan birkaçına göz atalım: "Şüphesiz namaz mü’minlere vakitlenmiş olarak farz kılındı." (Nisa sûresi. 45) "Ey iman edenler . ortaya şöyle bir durum çıkar: Haricîler dışında her mü'min. sadece Hz. secde edin . sünnet ve nafilelere de tam riayet etmişlerdir.

bazen sabahlara kadar namaz kılmıştır. namazın farz oluşunu da ortadan kaldırır."diye buyurmuşlardır. Kendisi (SAV) savaşların en şiddetli anlarında bile. muhakkak ben onu Cennet'e koyarım. "Evet ya Resülallah. sizin birinizin evinin önünde bir nehir bulunsa. Hem ahdettim ki. sahâbelerine iki grup halinde namaz kıldırmıştır." Peygamber Efendimiz (SAV) de: "Namaz dinin direğidir" buyurmuş ve birçok hadîs-i şerifleriyle namazın ehemmiyetini ümmetine ders vermiştir. 40-43) Bir hadîs-i kudsîde de şöyle buyrulmuştur: "Allah-ü Teâlâ buyurdu ki.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Suçlular şöyle cevap verirler: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’ “ (Müdessir Suresi . Bir defasında ashabına: "Bana söyleyin bakalım.ramazankoc. bütün Müslümanlar. Şöyle ki: Farz-ı muhal olarak bu söylenti doğru olmuş olsa. [www. vakit namazını kazaya bırakmadığı gibi. cemaat sevabını dahi feda etmeyerek.com] 146 . İşte. Hz. Zira. Beş vakit namazı kılmayan bir kimseye bir taahhüdüm yoktur. Diğer taraftan bütün İslâm âlimleri namazın dinimizdeki yerini ortaya koyan yüzlerce cilt eser yazmışlar: İmandan sonra namazın geldiğini. böyle bir iddia. bu ibadetin diğer sâlih amellerin çok fevkinde bulunduğunu ve kulu Rabbine yaklaştıran en büyük vesilenin "namaz" olduğunu izah ve ispat etmişlerdir. onda kir diye bir şey kalır mı?" diye sormuş ve sahâbelerin. kalmaz" demeleri üzerine. hiçbir Müslüman’ın namazı kılmaması gerekir. bu en büyük rahmet vesilesinden hissedar eylemiştir. Öte yandan. Peygamberimiz (SAV) devamla şöyle buyurmuşlardır: "İşte bu hâl beş vakit namazın misâli gibidir. Resûlüllah (SAV) Efendimiz nafile namazlara da son derece önem vermiş. Ben Senin ümmetin üzerine beş vakit namaz farz ettim. Allah-ü Teâlâ Hazretleri namazı her Müslüman’ın kendi şahsına farz kılmış ve başta Peygamber (SAV) Efendimiz olmak üzere bütün mü'minleri. bir kimse beş vakit namazı vaktinde kılarak gelirse. namazın bu azîm ehemmiyetindendir ki. Cenâb-ı Hak o namazlarla mü'minlerin hatalarını yıkar (ortadan kaldırır). o nehirde her gün beş defa yıkansa.Ali'yi ruh-u canlarıyla sevmektedirler.

Ali Efendimizin (RA) vefatından sonra gelen bütün mü'minler. ne de hiçbir sahâbe camiye gitmeyi.com] 147 . bu özrün bahaneden başka bir şey olmadığı açıktır.Ali'nin (RA) şehid edildiği aynı camide. namaz (cuma ve bayram namazları hariç) cami ile kayıtlı bir ibadet de değildir.Osman (RA) da Kur'ân-ı Kerîm okurken âsilerce şehid edildiler. Bu hususta yüzden fazla âyet-i kerîme mevcuttur. Hz. namaz. İslâm'ın bu ikinci ve üçüncü halifelerinin şehit olmalarıyla.Hüseyin Efendilerimiz (RA) olmak üzere bütün mü'minler.ramazankoc. Yani. namazlarını evlerinde. Kıyamete kadar gelecek her Müslüman. Kaldı ki. ibadet etmeyeceklerdir.. kıyamete kadar namaz kılmayacak.Ali camide şehid oldu da. işyerlerinde veya bir başka yerde kılabilirler. o takdirde. Bu durumda. başta Hz. namaz kılmaya devanı etmişlerdir." diye bir kayıt yoktur. bu kulluk vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. BÖYLE BĠR ANLAYIġIN DĠNĠMĠZDE YERĠ VAR MIDIR? Kur'ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerle sabittir ki. Hz. Dinimizde "Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI BAZI KĠMSELER." şeklinde cevap verebilirler mi? Verseler dahi böyle bir özür geçerli olabilir mi? Malûmdur ki. bizzat her mü'min için farzdır.Ali (RA) veya başka herhangi bir şahsın hayatı ile sınırlı değildir.Ali (RA). Yukarıdaki özrü ileri süren kimseler. Hz. "Niçin namaz kılmadınız?" diye sorduğunda. Şayet böyle yapmayıp namazı bütün bütün terk etmişlerse. Böyle bir mantığa göre.ALİ (RA) CAMİDE ŞEHİD EDİLDİĞİ İÇİN CAMİYE GİTMİYORUZ VE NAMAZ KILMIYORUZ” DĠYORLAR. inanan ve inanmayanlar birbirilerinden nasıl ayırt edileceklerdir? Âhirette. Hz. namazın farz oluşu Hz.Ali (RA) şehid oluncaya kadar namaz kılınacak. onun için. sınırlı değildir.Ömer (RA) mescidde sabah namazını kılarken İranlı bir mecusî tarafından. [www. "Ya Rabbi. Cenâb-ı Hak bu ibadetsiz kimselere.. Bu mükellefiyet belli bir zamanla kayıtlı. Yeryüzünün tümü Müslümanlar için bir mesciddir. Şunu da ifâde edelim ki. “HZ. kalpteki iman.Hasan ve Hz. ne Hz. nasıl ortaya çıkacaktır? Böyle bir tezahür olmayınca. daha sonra terk edilecek. Kur'ân okumayı terk etmiş değillerdir. Hz.

Kur'ân-ı Kerîm'de oruç. her şeyi bilen. oruç için. o an. harf vardır. ilmiyle. Cebrail Aleyhisselâm.) Peygamberimizi bulamamasından bahsetmenin imkânı yoktur. şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) diye buyrulmuştur. belli bir mekâna değil.) Peygamber Efendimizi (SAV) bulamadığı bir an için düşünülse dahi. doğrudan Resûlüllah Efendimizin yanına gelirdi. aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. ORUÇ. Yani. sinek onun önüne bir nokta koymakla üçü otuz yapmış olsun.) her şeyi bilen ve gören Allah'ın (c.S. . Kaldı ki. aynı anda Arş-ı A'zam'da Rabbine secde eden ve yine aynı anda Resûlüllah'a vahiy tebliğ eden büyük bir melektir. âyeti kaydederek gitti.ramazankoc. Farz-ı muhal olarak. CEBRAĠL (AS). ORUCUN FARZ OLUġU HAKKINDAKĠ ÂYETĠ GETĠRDĠĞĠNDE. orucun farziyeti hakkındaki âyeti getirdiğinde. Allah'ın emirlerini meleklere tebliğ ettiği gibi.S. Cebrail'in (A.. Buna karşı ne dersiniz? Bu iddianın ne kadar safsata olduğu şu hakikatlerin ışığı ile açıkça ortaya çıkar: Evvelâ. Yirmi dokuz yahut otuz gün denmemiş.) elbette o emin elçisini uyarır ve Resûlullah Efendimizin (SAV) yerini haber verirdi. PEYGAMBER EFENDĠMĠZĠ (SAV) MEDĠNE'DE BULAMADI. binlerce yıldızda bir anda bulunup. Diğer taraftan. İddia: Deniliyor ki. ASLINDA ÜÇ GÜN OLARAK FARZ KILINMIġTI. Daha sonra bir sinek âyetteki üç rakamının önüne pisledi.c. Belli bir mekânda vahiy tebliğ mecburiyeti olmadığına göre. Cebrail'in (A. otuz güne çıkmış oldu.com] 148 . oruç. üç diye bir rakam verilmemiştir ki. Kur'ân-ı Kerîm'de rakam yok.* Böylece oruç.) elçisidir. [www. gün olarak değil. Zira. her yerde. o gün için bir büyük köy kadar olan Medine'de her insan Peygamberimizi (SAV) kısa zamanda bulabilir ve kendisiyle görüşebilirdi. ay olarak farz kılınmıştır. kudretiyle hazır ve nazır olan Allah (c. Vahiy tebliği için o. Cebrail Aleyhisselâm'ın Resûlüllah Efendimizi (SAV) Medine'de bulamaması diye bir şey düşünülemez. Cebrail (A. O.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI DENĠLĠYOR KĠ.. Kaldı ki.S. Peygamber Efendimiz’i (sav) Medine’de bulamadı.c.

(hiç kimseyi) doğurmadı ve (hiç kimseden) doğmadı. Samed (herĢey O'na muhtaç. Zira açık bir gerçektir ki. ne yıldıza. doğurduğu da mahlûktur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. -kim olursa olsun. birdir. Ģirkin her Ģeklini reddeder. Bu Ġddiaya Ne Cevap Verebiliriz? Hemen Ģunu ifade edelim ki.nci âyetinde de Ģöyle buyurmaktadır: "Andolsun ki.ramazankoc. Mâide suresinin 17. Cenâb-ı Hak. Ģirkin ve küfrün her nev'ini kesip atmaktadır.' diyenler Ģüphesiz kâfir olmuĢtur.doğmadı) âyet-i kerîmesi. O. 'Allah. Meryem'in oğlu Mesih'i. Hakiki Ma'bûd'un ancak Allah olduğunu. bizzat Hz. ne fiillerinde misli.. Bazı Kimselerin Hz. Allah'dır. -hâĢâ. Ģeriki olmayan bir Zât-ı Vâcibü'l-Vücûd" olduğunu bildirir. Bu bâtıl düĢünceler. Allah. -sayıları az da olsa. benzeri. bütün yarattıkları da O'nun mahlûkudur. kim [www. gizli telkinlerle yaĢatılmaya çalıĢıyor. Ġslâm. Ġbn-i Sebe. aradan 1400 sene gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen. Söz konusu iddianın gerçeklerden ne kadar uzak bir hurafe ne kadar sapık bir düĢünce olduğu. Meryem'in oğlu Mesih'dir. O ise hiçbir Ģeye muhtaç değil)dir."Sen Allah'sın" demiĢ ve Hz.Ali'ye (RA) ilk defa ulûhiyet isnat eden Yahudi asıllı büyük Ġslâm düĢmanı Ġbn-i Sebe ve arkadaĢları olmuĢtur. Cenâb-ı Hak. doğduğu. ne ateĢe. Hiçbir Ģey O'na denk olmamıĢtır. ne insana.. Az da olsa. Maalesef. kısacası canlı ve cansız hiçbir yaratılmıĢa ulûhiyet isnat edilemeyeceğini ilân ve ispat eder. ne hayvana. Ġnsan mahlûk olduğu gibi. ne insanların kendi elleriyle yaptıkları putlara. Halik olup. anasını ve arzda bulunanların hepsini yoketmek isterse. Alevî-Sünni bütün Müslümanlarca malûmdur.doğan ve doğuranların ilâh olamayacağını açık bir Ģekilde ilân etmekte." Sûrede geçen "lem yelid ve lem yûled" (O.Ali tarafından Medayin'e sürülmüĢtü. Ġhlâs sûresinde Ģöyle buyurur: "De ki. "Ne zâtında.bazı kimselerin hâlâ Ġbn-i Sebe'nin bu sapık fikrini ayakta tutmak için Ģiirler yazdıklarını. ne güneĢe.doğurmadı ve -hiç kimseden. ne sıfatlarında.Ali'nin yüzüne karĢı. tevhid dinidir. kitaplar yayınladıklarını görüyoruz. -hiç kimseyi. O. Allah ise.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI * Arapçada sıfır nokta ile ifade edilir. Hz. Cenâb-ı Hakk'ın.Ali'ye "Ulûhiyet" Ġsnat Ettiklerini ĠĢitiyoruz.com] 149 . De ki: Eğer Allah.

meleklere Allah'ın kızları diyerek onlara ulûhiyetten hisse verenlerdir. hastalıklardan.) Allah'a Ģerik koĢmakla Hz.) ve gerekse melekleri Allah'a ortak koĢanların haktan bâtıla çevrildikleri ifade buyrulmaktadır. Âyet-i Kerîmeden alınacak en büyük bir hisse de Ģudur: Ġster Yahudi.Ali de (RA) ancak kuldurlar. bugün de yine o zâtın hâkimiyeti ve tasarrufu altındadır. dilediğini yaratır ve herĢeye kadirdir. gerek Üzeyr (A. Ģirki bütün nevileriyle reddetmiĢ.). O halde. hakikatsiz bir hayal ve vehimden ibarettir.Ġsa'yı (A. dilediği kimseden mağfiret buyurur.S. O'na Ģirk koĢan putperest.S. o mevhum Ģeriklere bir hisse mi veriyorlar? Yâni. Acaba. Evet. BozulmamıĢ hiçbir akıl böyle bir hurafe ve sapıklığı kabul etmez. Haktan bâtıla nasıl çevriliyorlar?" Âyet-i kerîmenin baĢında. ateĢperest ve diğer bütün müĢriklerin sözleriyle aynı noktada birleĢiyor. Hz. çekirdeklerden ağaçların icadında.Ġsa da (A.S. Tevbe suresinde de bu âyeti te'yiden Ģöyle buyurmaktadır: "Yahudiler 'Üzeyr (A.) Allah'ın oğlu demenin tamamen uydurma ve hakikatten uzak bir iftira olduğu ifade edilmektedir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI O'ndan bir Ģey kurtarabilir? Göklerin.hiçbir mahlûka ulûhiyet izafe edilemeyeceğini.S. Âyet-i Kerîmenin devamında geçen "daha önce küfredenlerden maksat. Ġbn-i Sebe'nin açmıĢ olduğu dalâlet yolunda giden ve onun sapık fikirlerinin propagandasını yapan kimseler de bu âyetteki kahra müstahak olurlar. Kur'ân-ı Kerîm. -peygamber dahi olsa. ister Hıristiyan olsun. Hz. mevsimlerin değiĢmesinde. Kim de Allah'a ortak koĢarsa hakikatte pek uzak bir dalâlete sapmıĢtır.S.com] 150 ." buyrulmaktadır.).Üzeyr de (A. yağmurların yağmasında.S. hepsi de Allah'ın lanetine müstahak oluyorlar. Hz. Hz. o zâtların -hâĢâ. 116. hâsılı zerrelerden yıldızlara. Üzeyr ve Ġsa'ya (A. gece ve gündüzün gelip gitmesinde.S.Ali'ye (RA) ulûhiyet isnad etmeleri Kur'an'ın hükümlerine zıd. Ģu âlemde her an tezahür eden hadsiz tasarrufları ne ile izah edebilirler? Yani. edenlerin küfür ve dalâlete düĢeceklerini açıkça beyan etmiĢtir.Üzeyr (A. Bu ve benzeri inançlara itibar edilmez.ramazankoc. Ģu kâinat kimin kudret ve iradesi. Nisa sûresi. Hepsi de Allah'a ortak koĢuyorlar.) Hz.S. rüzgârların esmesinde. ayette: "Doğrusu Allah kendisine ortak koĢulmasını bağıĢlamaz. bir mahlûktu. Allah'ın kullarına ulûhiyet isnat edenlerin Ģüphesiz kâfir oldukları hiçbir tevil ve tereddüde yer bırakmayacak kadar açık olarak ifade edilmiĢtir.) gerek Ġsa (A. onların ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir ki. Biraz düĢünmekle hemen anlaĢılır ki.Üzeyr (A. Zira. Hz. Bu bakımdan bazılarının Ġbn-i Sebe'nin maksatlı telkinlerine kapılarak Hz. yerin ve aralarındaki herĢeyin mülkü (hakimiyeti) Allah'ındır.S.S. [www. galaksilere kadar cereyan eden hadsiz faaliyetlerde. nutfe ve yumurtalardan insanların ve hayvanların yaratılmasında. Ondan (Ģirkten) baĢkasını ise. Onlar da bizim gibi ihtiyaçlardan.Ali (RA) veya baĢka bir kula ulûhiyet isnat edenler.birer ilâh gibi Cenâb-ı Hak'la ortak çalıĢtıklarını mı vehmediyorlar? Cenâb-ı Hak. kimin ilim ve hikmetiyle idare ediliyorduysa. Allah'a oğul isnat eden ehli kitabın bu sözleri.Ali'yi (RA) Ģerik koĢmak arasında elbette bir fark yoktur. Allah onları kahretsin. henüz yaratılmadan.) Hz. Hz. MüĢriklerin Allah'a ortak koĢtukları o mahlûklar. O.Ali (RA) her Ģeyden önce bir insandı. daha önce küfredenlerin sözlerine benziyor.) veya Hz. Hıristiyanlar da 'Mesih Allah'ın oğludur dediler." Âyet-i Kerîmede. Bu. ölümden kendilerini kurtaramazlar.Isa (A.) Allah'ın oğludur' dediler. Âyet-i Kerîmenin sonunda.

[www. hem Halik. mahduttur. olması lâzım gelmiyor muydu? Son olarak Ģunu da ifâde edelim ki. kendisine ulûhiyet isnad edilmesinden o pak ruhunun ne kadar müteessir olacağı düĢünülsün. Hz.Ali (RA) yaratılmadan evvel de böyleydi. Bunlar. hissiyatı. aklı. kimseden doğmadı ve kimseyi de doğurmadı. hayatı. cismaniyeti. insandır ve hadsiz ihtiyaç sahibi bir kuldur. varlığı Zâtındandır.hem ma'bûd. olmaması muhaldir.ramazankoc. Yine Ġhlâs suresinde Cenâb-ı Hak için:"O. "Ma'bûdün bilhak" tır. ilmiyle ayakta durmaktadır.Ali'ye ulûhiyet isnad edenler. Eğer Hz. ancak bir kuldur. o. hem de kendi evlâtları vardır. Ģu kadarcık bir muhakemeyi bile yapamadılar ki. ihtiyacı ise nihayetsizdir. Çünkü. bir baĢlangıcı ve bir sonu vardır. bütün mevcudat.Ali'nin (RA) iktidarı. Hz. aklı.Ali Efendimizin en sevmediği Ģey Ģirk olduğu halde. Yâni. hissiyatı. O'nun hutbelerini ihtiva eden "Nehcü'l-Belâğat" isimli eserini okumuĢ olsalardı. Hz. Bir Ģahsın hem ilâh. yani varlığı zâtından değildir. Yani. böyle bir cürette bulunmazlardı. Onun iktidarı. Bu hakikatleri bile bile Ġran'ın mecusîlikten yeni dönmüĢ ve Ġslâm'ı henüz lâyıkıyla anlayamamıĢ insanlarına Hz. insan her yönüyle sınırlı olan bir mahlûktur. cismaniyeti."buyrulmuĢtur. Yani. Halbuki.Ali mahlûktur.Ali (RA) ilâh idiyse. Bütün mevcudat ise. hâlen de böyledir. hiçbir Ģeye muhtaç olmasa.Ali (RA) bir insan olduğuna göre. Ġbn-i Sebe.Ali (RA) ise hem baĢkasında doğmuĢtur..com] 151 . O'nun kudretiyle. Ġbn-i Sebe'ye aldananlar. hiç olmazsa. orucunu tutmuĢtur. Hz. Allah ile kâimdir. hem insan olamayacağı az bir düĢünceyle anlaĢılır. Evet.Ali'nin (R. ilmi hudutsuz olup.Ali'nin ulûhiyetini telkin etli. Hz. Hz. Hz. namazını kılmıĢ.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Allah'ın vücûdu vâcibdir. ibadete lâyık ve müstehak ancak O'dur. Hz. mümkindir. bir maksadın peĢindeydi.Ali'nin -hâĢâ. Hz. eğer Hz. Fakat. Allah. Hz. Hem Allah Kayyûm'dur. On yaĢından tâ vefatına kadar. Zâtında kâimdir. elbet bütün bu hakikatleri biliyordu. O'nun da her cihetle sınırlı olması gerekir.. Bu. ilmi sınırlı.Ali ise. o zaman insan olmaması lâzım gelir. onun kendi sözlerinden bile haberdar değillerdir. hem mahlûk.A) varlığı ise. aĢk ve Ģevk ile Allah'a ibadet etmiĢ. hem âbid.Ali de O'nun ihsanıyla hayatını devam ettirmiĢtir. bütün ömrü boyunca niçin ve kime iman ve ibadet etmiĢti? Kimin için namaz kılmıĢ ve kimin huzurunda secdeye kapanmıĢtı? Bu hurafeye göre.

Hz. bunun da geçerli olmayacağını anladığı zaman ise. Artık. O'na peygamberlik isnad ediyor. Malûmdur ki. NEREDEN KAYNAKLANMAKTADIR.V) Hâtemü'l-Enbiyâ olduğu.) başlayan peygamberlik müessesesi de Hâtemü'l-Enbiyâ (SAV) ile son bulmuştur. diğerleri gibi İbn-i Sebe tarafından iddia edilmiştir. Hz.Muhammed'den sonra bir peygamber gelmeyecektir. HZ. nabza göre şerbet vermesini iyi beceriyordu. Allah alimdir (herşeyi bilendir). Önce. hem Hz.S. menfur faaliyetlerini sürdürürken.Muhammed'in (SAV) ismini zikrederek O'nun peygamberliğini açıkça ifâde ediyor. her şeyin bir başlangıcı ve bir de nihayeti olduğu gibi." Bu âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak. Tezat ise hükümsüzdür. bazı kimselere Hz. Şöyle ki ilâh olan. peygamber olamayacağı gibi.Muhammed'in (S. peygamber için de hilâfet söz konusu olamaz. açıkça gösteriyor ki meselenin altında sadece ve sadece ifsat ve ihanet yatmaktadır. Ahzâb suresinde şu sekilde ifâde buyurulmaktadır : "Muhammed sizin ricalinizden hiçbirinin babası değil ve lâkin Allah'ın Resulü ve peygamberlerin hâtemidir (sonuncusudur). BU ĠDDĠA. O'nun son peygamber olduğunu kesin olarak beyan buyuruyor. kıyamete kadar Hz.A. Bu tezat dahi. VE BUNLARA NASIL CEVAP VERMEK GEREKĠR? Bu yanlış inanç da. Dikkat edilirse. bu hakkın kendisinden zulmen alındığını telkine kalkıyordu.Âdem'le (A.Ali'nin (RA) ilâh olduğunu telkin etmeye çalışıyor.ramazankoc. bu üç iddia arasında tezat vardır.Ali'nin hakkı olduğunu.com] 152 .ALĠ'YE "PEYGAMBER" DEDĠKLERĠNĠ ĠġĠTĠYORUZ. [www. hem de "Hateme'nnebiyyîn" buyurmakla. bunun tutmayacağını anladığı yerde.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI BAZI KĠMSELERĠN. Bütün gayesi Müslümanların itikadını bozmak olan İbn-i Sebe. Hilâfetin en evvel Hz.

Ali'ye peygamberlik isnad eden İbn-i Sebe ve taraftarlarının iddialarını kısaca tahlil edelim: Evvelâ : Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bilindiği gibi. fakat her nebî resûl değildir.Muhammed'in (SAV) peygamberliğini tasdik edenlerin kimler olduğunu. Bu isnadın hakikatten ne kadar uzak olduğu aşağıda yapacağımız bir mukayese ile çok daha iyi anlaşılır. vehmîdir. Kendisinden ne yazıyla ne de sözle böyle bir şey asla vârid olmadığı gibi. Böyle bir zâta peygamberlik isnadında bulunmak hiçbir esasa dayanmayan bir hezeyandır. aksine hakkında bu gibi iddialarda bulunanların bir kısmını yaktırdığı. Bu şehadeti hangi vehim gölgeleyebilir? Kur'an'ın bu açık beyanlarına rağmen. belki bazı kimseler. Hz. Hz. esassızdır. O'nun maiyetinde bulunanla da kâfirlere karşı şiddetli." Âyetin başında Hz. son resûl de olmaktadır. Peygamberimizin son nebi olduğunu kabul etmiş ve bu uğurda maddi-manevî cihad etmiş. Kendisi daha on yaşında bir çocuk iken.Ali dahil Dört Büyük Halifenin [www. Yâni. Hz.Muhammed (SAV) son nebî olduğu gibi. Önce Hz. ancak bütün insanlara şâmil bir risaletle rahmetimizin müjdecisi. daha sonra Hz. Cenâb-ı Hak Sebe sûresinde: "Seni de başka değil.Ali'ye (RA) kimlerin peygamberlik isnad ettiklerini sıra ile takdim edelim. her resûl nebidir. Âyet-i Kerimede Peygamberimiz (SAV) için hem resûl. Yüce Allah azamet-i celâliyle Muhammed Resûlüllah'dır buyuruyor. 28) Cenâb-ı Hak.Muhammed'in (SAV) son peygamber ve nebî olduğunu Kur'an haber vermiştir. hem de Hâteme'n-nebiyyîn buyurulnıasıyla artık kendinden sonra hiçbir nebînin gelmeyeceği ve nübüvvet kapısının O'nunla nihayet bulduğu kesinlikle bildirilmiş oluyor. kendisine kitap indirilen peygamberlere resûl denir. Kur'ân-ı Kerîm'de. Böylece. ilân ve başkalarına da tebliğ etmiştir. bu âyet-i kerimeyle. Peygamber Efendimiz de kendi peygamberliğini tasdik.Ali peygamberlikle vazifelendirilseydi. kısacası çocukluğundan tâ vefatına kadar Allah ve Resulü yolunda çalışmıştır. kendi aralarında merhametlidirler. Hz. azabımızın habercisi (olarak). Hz. Hz. Yâni.ramazankoc.com] 153 . Zira. âyet-i kerime bu husustaki bütün vehim ve vesveselerin kapısını kapatmış bulunmaktadır.Ali'ye peygamberlik isnad edilmesi bâtıldır. secde ediciler olarak görürsün. bu vazifeye herkesten önce kendisinin iman etmesi ve peygamberliğini ilân etmesi. Âyet-i Kerîmede "Hateme'n-nebiyyîn" yerine "Hâteme'l-Mürselîn" buyurulsaydı. O'nları rükû ediciler.Muhammed'in (SAV) peygamber olduğunu açıkça ifâde eden bir diğer âyet-i kerime de Sûre-i Feth'in şu âyetidir: "Muhammed Allah'ın resulüdür. bir kısmını ise sürgüne gönderdiği tarihen sabittir." (Sebe' sûresi. gönderdik ve lâkin insanların ekserisi bilmezler.Muhammed'in (SAV) peygamberliğine Cenâb-ı Hak bizzat kendisi şahadet etmektedir. hilâfeti zamanında da Kur'an-ı Kerim'in hükümleri harfiyyen uygulanmış. Peygamberimizden (SAV) sonra kitap sahibi olmayan bir nebînin gönderilebileceği vehmine kapılabilirlerdi. Resûlullalı Efendimizin (SAV) peygamberliğinin bütün insanlara şâmil olduğunu açıkça beyan buyuruyor. O'nun için bir farz olurdu.

Bu ise. onun mu cenaze namazını kılmışlardı? İbn-i Mülcem. sonra Peygamber Efendimize. Hz. o halde. İbn-i Sebe’nin köhne hurafesine göre. maalesef muhakeme edememişlerdi. ilim ve hikmete de ne kadar zıt olduğu gayet açıktır. Hüseyin Efendilerimize de ulûhiyet isnat ettiğine göre. mükâfatlandırılması lâzım gelmez miydi? Kendisine neden kısas uygulandı? Hz.Muhammed'in âhirzaman peygamberi olduğuna iman etmişler ve O'nun getirdiği bütün farzları. Hüseyin Efendilerimiz ve diğer sahabeler bilmediler mi? Şayet bilemedikleri iddia edilirse. Hasan ve Hz. Hz.Ali Efendimize nübüvvet isnadında bulunmak gibi bir hataya düşmemesi gerekir. bâtıla hak demektir.ramazankoc. şeytanı öldürdüyse.ONUN KILIĞINA GĠRMĠġ BĠR ġEYTAN OLDUĞU ĠDDĠA EDĠLĠYOR VE. her anı Hakk’ı zikretmekle [www.Ali'ye (RA) kimlerin peygamberlik isnad ettiğine bakalım. bu hurafeye kapılmışlardı. Ali’ye (ra) ulûhiyet isnat eden bu adam. hayalî safsatalarına hak denilmiş olunur. gerekse bütün insanlara tatbikte azamî hassasiyet gösteren. Ve nihayet bu münevver zevatı takip eden milyarlarca Müslüman. Daha önce de beyan ettiğimiz gibi. Hz. Hz. ONUN KAMÇISININ ġAKIRTISIDIR” DENĠLĠYOR. vacipleri. İbn-i Sebe’nin sözlerinin.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI hepsi ve bütün sahâbiler. Bu karşılaştırmayı yapabilecek kadar bir muhakeme gücüne sahip hiçbir Müslüman’ın. o anda olay yerinde bulunmayan İbn-i Sebe.com] 154 . onlar babaları diye haşa şeytana mı hizmet etmiş. ĠBN-Ġ MÜLCEM’ĠN ÖLDÜRDÜĞÜ ġAHSIN -HÂġÂ. hayrı şerden ayıramayan bir takım cahil kimseler. hep Hz. hakikatlerin zıddına inkılâbıdır ve hakka bâtıl.Ali Efendimize peygamberlik isnad edenler en başta İbn-i Sebe ve onun tabileri. Ali’nin (ra) göğe çekildiğini ve İbn-i Mülcem’in onun yerine şeytanı öldürdüğünü. o anda camide bulunan Hz. şu sorulara ne cevap vereceklerdir? Hz. bu seçkin zevatın bilemediğini. Kur’an’ın hükümlerini gerek kendine. Maalesef o zaman hakkı bâtıldan. “O GÖĞE ÇIKMIġTIR. Bu kimseler. ALĠ’NĠN ÖLMEDĠĞĠ. Ali Efendimizin evlâtları masum birini öldürmekle katil mi olmuş oldular? Bütün ömrü boyunca Allah’tan azamî derecede korkan. bir önceki gibi yine İbn-i Sebe’nin köhne hurafelerinden biridir. Hz. GÖK GÜRÜLTÜSÜ DE. Hz. akıl ve mantığa. bu takdirde başta Canâb-ı Allah'a. HZ. Hasan ve Hz. Ali (ra) Efendimizi değil de. nasıl oldu da bilebildi?İbn-i Sebe. Hâlbuki İbn-i Sebe’nin bu iddiasının sadece Kur’an’a değil. Şimdi bir de Hz. Resûlüllah Efendimizin âhir zaman peygamberi olduğuna iman etmişler ve O'nun peygamberliğim bütün cihana yaymak için canlarıyla. ikinci olarak ateşperestlikten yeni dönmüş. Hüseyin Efendilerimiz babalarını yaralı olduğu halde eve getirip hizmetinde bulunmuşlardı. sünnetleri fiilen yaşamışlardır. Hz. mallarıyla cihad etmişlerdir. Farz-ı muhâl olarak İbn-i Sebe'nin sapık itikadı bir an için kabul edilmiş olunsa. Hasan ve Hz. fakat İslâm'ı henüz lâyıkıyla kavrayamamış bazı Şiî fırkalarıdır. Bu iddiayı ortaya atan veya onlara kapılan kimseler. onun vefatı üzerine bu safsatayı ortaya atarak taraftarlarını buna inandırmayı başarmıştır.Ali dahil bütün sahâbe-i kirâma ve onlan takip eden bütün ehl-i tevhid Müslümanlara hatâ isnad edilmiş ve sadece bir grup hurâfecinin vehmî. BU ĠDDĠAYA NE DERSĠNĠZ? Bu iddia da. Kur’ân-ı Kerîm’in ölçülerine ve Peygamberimizin (sav) tebliğ ettiği hakikatlere ne kadar ters düştüğünü. o zâtların bilemediklerini kendisi nasıl bilmişti? Kaldı ki.

Kaldı ki. bazı safdil insanların bu vehme kapılmaları dolayısıyla meseleyi kısaca tahlil etmekte fayda görüyoruz. aşağıda mealini vereceğimiz âyet-i kerîme. henüz İslâm’ı lâyıkıyla öğrenme imkânı bulamamış bir takım insanlar. Bununla beraber az da olsa. bu safsataya kanmışlardır.Muhammed'e (SAV) getirdiğini iddia edenler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI geçen ve Cennet ile müjdelenen bu zâta yapılan böyle bir iftira. bu ve benzeri safsatalara imkân bırakmayacak kadar açıktır: "İman eden. Kur'ân-ı Kerîm'i Resûl-i Ekrem Efendimize indirdiğini. Nitekim Asr-ı Saâdet'te bazı Yahudiler.S. Yâni. kasten Hz. mü'minlerin O'na ve O'na indirilene iman etmeleri gerektiğini.com] 155 . şimşeğin çaktığını maalesef düşünememişlerdir. köhne bir hurafedir.) ONU MUHAMMED'E (SAV) GETĠRDĠ" DĠYE ĠDDĠA EDĠLĠYOR." demişlerdir.ALĠ (RA)'A GÖNDERĠLDĠĞĠ HALDE CEBRAĠL (A. Âyet-i Kerîmenin bu açık beyanı karşısında değil aklın. Eğer sana gelen Mikâil olsaydı iman ederdik. şeytanın kıyamete kadar yaşamasına Cenab-ı Hakk’ın müsaade ettiği Kur’an’ı Kerim’de açıkça ifade edilmiştir. şeytana kapılmaktan müberrâ melek nev'ini yanlış bir kıyas ile birbirine karıştırmaktadırlar. göğün gürlediğini. şeytanları bile hayrete düşürecek büyük bir zulümdür.S. 2) Bu âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak. şunu ifâde edelim ki. Bunlar.iman eden kimselerin de günahlarını keffaretlendirmiş. Hz.) bu işi kasten. hiçbir vehmin dahi şüphe ve tereddüde düşmemesi gerekir. Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden gelen bir haktır. diğeri ise.) getirdiği için iman etmemişler ve bizzat Resûlüllah Efendimize. sâlih amel işleyen. nefsin daima yanlış yola sevk ettiği ve şeytanın sürekli yanıltabildiği insan nev'i ile. HZ. Ali şehid olmadan yahut dünyaya gelmeden önce de. [www. Cebrail'in (A.S. mes'elenin temelinde Yahudilerin Cebrail'e (A. aldanarak yaptığıdır. "Cebrail bizim düşmanımızdır. Gök gürlemesi mes’elesine gelince. Yukarıdaki yersiz iddia için iki ihtimal düşünülebilir: Birisi.ramazankoc.) onu.) düşmanlığı yatmaktadır. Vahiy.S. BAZILARI TARAFINDAN.Ali'ye (RA) gelmişken. sırf Kur'ân-ı Kerîm'i Cebrail (A. Cebrail'in (A. hâllerini ıslâh etmiştir. "KUR'ÂN-I KERÎM. Evvelâ. bu tamamen hayâl mahsulü.S. Hz." (Muhammed sûresi. Fakat ne yazık ki. BU HUSUSTA NE DĠYORSUNUZ? Bu iddia da diğerleri gibi Yahudilerden kaynaklanmaktadır. hak ve hakikatin ancak Kur'an'da olduğunu beyan buyurmuştur.

onlar yaratılışları itibariyle günahtan münezzehtirler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI İnsan nev'inde.) tayin etmiş olur. (A.S. (Melâike-i mukarrebin O'na itaat ederler. tezkiye ediyor ve O'na Rûhu'l-Emin. bu ilâhî haberi ve tezkiyeyi bir kenara bırakıp. Zerre kadar aklı olan bir insan. Mikâiie düşman olur ise.) ilâhî elçiliğini böyle bir elçiliğe benzetmek hem Allah'ı (C) hem de Cebrail'i (A.S. Cebrail'in (A. 19-21) Âyet-i Kerîmedeki resulden murad.ramazankoc. Yâni. hâşâ -Cebrail (A.S. meleklere ve peygamberlere düşmanlığı.S.) Bütün melâike ve mukarrebin Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda O'na itaat eder ve emrini dinlerler.com] 156 . bazen padişahlarını aldattıkları ve onların fermanlarını hile ile değiştirdikleri bir vakıadır. peygamberlerine.S. Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîm'inde Cebrail'i (A. Allah'a isyan etmeleri imkânsızdır. Arş'ın sahibi (olan Allah) nezdinde çok itibarlıdır. O kendisine itaat olunandır. aynı anda haşmetli kanatlarıyla Arş-ı A'zam'da secde edebilmekte ve yine o anda binlerce yıldızda bulunup ayrı ayrı emirleri [www.) bunlardan biridir. Kendisi yaratılıştan kâmildir. O'nun arzusu ve iradesi Cenâb-ı Hakk'ın arzu ve iradesinin fevkine çıkmış olmaz mı? Cebrail'e (A. şüphesiz Allah o kâfirlerin düşmanıdır." (Bakara sûresi. Azim bir kudrete mâliktir. Hz. karıştırmadan tebliğ eden.S. Hz. Cenâb-ı Hak.S. vehim ve hayâl mahsulü bir itikada kapılmaz. Zira O. Rûhu'l-Kudüs diyor. Bu mükemmel yaratılışı sayesindedir ki.) O emîndir. Şerre kabiliyetleri yoktur. elçisi olduğu halde.) şöyle tavsif buyurmaktadır: "Muhakkak o (Kur'an) çok şerefli bir Resulün (getirdiği) Kelâmdır. ona itibar etmez. Cenâb-ı Hak." buyurulmuştur. Böyle bir inanç kabul edildiği takdirde şöyle bir safsata ortaya çıkar: Peygamberleri Allah-ü Azîmüşşân değil de. böyle bir ihtimal de tasavvur olunamaz. Bütün melekler hakkında muhal olan isyan ve günah.) bir anda binler yıldızda bulunup. Cebrail (A. Melâikelerin Resulü ve Sultanı'dır. hattâ izinsiz şefaatları dahi olmaz. Tekvir sûresinde Cebrail'i (A.S. hiçbir müdahale.S.) O'nun şanına yakışmayan bu iftirayı yapanlara karşı Cenâb-ı Hak. elçilerin. Görüldüğü gibi. Nitekim. Allah'ın mükerrem bir elçisidir.) bilmemektir. Cebrail'e. Dıhye isimli sahâbe-i kirâmın timsâlinde huzur-u Nebevi'de vahyi tebliğ ederken.) Allah'ın mahlûku. İlâhî emirleri bütün Peygamberlere O getirdiği gibi. Ruhu'l Kudüs. O'nun ilmi insanlarınki gibi kesbî değil. emrine verilen melâikelere de yine O tebliğ eder.) medh ü sena ediyor. 68) Görüldüğü gibi. sûre-i Bakara'da şöyle bir tehditte bulunmaktadır : "Kim Allah'ın meleklerine. Bilindiği gibi dört büyük melek vardır ve Cebrail (A. Malumdur ki. Bu takdirde Cebrail (A. binler melâike-i kirâma Cenâb-ı Hakk'ın emirlerini unutmadan. vehbîdir. onlar hakkında. âyet-i kerimede. Cibrîl-i Emin hakkında hiç düşünülmez.Ali'ye benzeterek yaptığı ihtimaline gelince.Cebrail'in bu işi kasten değil de yanılarak. şaşırmadan. "Meleklerin hiçbir cihetle hilâf-ı emir hareketleri yoktur. yâni Peygamberimizi. Hâlis bir ubudiyetten başka hiçbir icad.S. Rûhu'l-Emîn olan Cebrail'dir. kendisine düşmanlık olarak kabul etmekte ve kendisinin de o kâfirlerin düşmanı olduğunu ilân etmektedir. melekler de peygamberler gibi ismet sıfatı ile muttasıftırlar." (Tekvir sûresi.

koruyacak olan da biziz" buyurarak O'nda tahrif ve tağyir (azaltma-çoğaltma) yapılamayacağını kesinlikle haber vermiş. Kur'an'dan başka hiçbir semavi kitaba nasip olmamıştır. Cenâb-ı Hak.Osman zamanında.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI hadsiz meleklere tebliğ edebilmektedir. Hz. çocukluk ve gençlik yıllarında da aralıksız devam etmişti. O'nun geçmiş peygamberlere getirdiği âyetlere de şüpheyle bakmak icab eder. Kur'an'ın tahrif(bozulma) ve tağyir(değiştirilme) iftirasını da taşımaktadır. Yani. yine ashabın başkanlığı altında çoğaltmak olmuştur. yirmi üç sene zarfında âyet âyet. Başta Hz.ramazankoc. Cebrail (A. yanılma isnad etmek aklen muhaldir. bu Mushaf'ı. Doğumundan itibaren O'nunla alâkadar olmaya başlamış ve bu alâkası.S. bu safsataya inandıkları ve bu hurafenin arkasından gittiklerini anlamak mümkün değildir. İkinci Olarak: Böyle bir iddia. Ona herhangi bir şeyi eklemek gibi. milyarlar diller ile bıkılıp usanılmadan okunmuş ve hâlen okunmaktadır. bazı yerler çıkarılarak. Cebrail'in (A.Ali'yi değil Cebrail'in.S.Ebûbekir Efendimizin hilâfeti sırasında olmuştu.Ali Efendimiz on yaşlarındaydı. Pakistan'da da. bin dört yüz seneden beri bazı kimselerin nasıl olup da. şaşırma.com] 157 . Simdiki miktara indirildi. daima O'nun nezâret ve murakabesi altındaydı. Bugün yeryüzündeki bütün Kur'an'lar aynıdır. Farz-ı muhal olarak Cebrail'in (A. Amerika'da da.) böyle bir hata yaptığı (hâşâ) bir an için düşünülse bile Cenâb-ı Hak kendisini ikaz ve hatasını tashih ederdi. gönüllerde taht kurmaya devam ettikçe. Hem Kur'ân-ı Azimüşşân. Böyle bir isnad herşeyden önce Cenâb-ı Hakk'ı bilmemek demektir. Bu ise.S. Zira Kur'an. nezâreti. Avrupada'da aynı. Peygamberimiz ile Hz. Deniliyor ki: "Kur'ân. hizmeti ve muhafazası. Binâenaleyh. [www." Bu iddiaya ne dersiniz? Kur'ân Allah kelâmıdır. Hz. Irak'ta da. Allah'ın böyle bir elçisine unutma. "Kur'an'ı biz indirdik. Elbette herşeyi en güzel surette yaratan Cenâb-ı Hakk'ın. bir defada değil. Hz.Osman ve Hz. böyle bir iddia.Osman'ın (RA) yaptığı ise.Peygamber'e indirilen Kur'ân olduğunda icmâ ve ittifak etmişlerdir. Son olarak şu noktayı da nazara vermek lâzımdır : Peygamber Efendimize vahiy geldiğinde.Ali de dahil.) yanılabildiği kabul edildiği takdirde. Kur'an'ın korunmasını bu âyetle kıyamete kadar ilahi garanti altına almıştır. en akılsız bir kimsenin dahi birbirilerine benzetmesi düşünülemezdi. Bilindiği gibi. vahiy gelmeden önce de Resûlüllah Efendimiz. Kur'ân'ın Mushaf haline getirilmesi. sûre sûre inzal edilmiştir. Hz. ashabın hafızlarının başkanlığı altında. İran'da da aynı.Ali Efendimiz. bütün sahâbileri büyük bir şüphe ve zan altına sokmak demektir. Asr-ı Saâdet'ten bu yana milyonlar hafızların kalplerinde yazılmış. Peygamber Efendimizin en büyük mûcizesidir. Hz. Böyle bir mânevi saltanat ve makam-ı ihtiram. Kur'an'ın üstünlüğüne şüphe düşürmek amacını taşımaktadır. ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır. Hz. kendisine. Kur'an'dan azaltma yapıldığı iddiası. Kur'an'ı yeniden toplamak değil. İslâmiyeti söndürmek.) Muhammed'i (SAV) ilk defa vahiy tebliğ ederken görmüş değildi. Mısır'da da aynı. Halbuki Kur'an. hükümleriyle amel edildikçe. Kur'an'dan herhangi bir âyeti Kur'an'dan saymayarak çıkarmak küfür olduğu gibi. emsalsiz bir cinayettir. Yâni. aslında bugün mevcut olan 6666 âyetten daha fazlaydı. çıkarmak da tekfir sebebidir. bütün ashâb bu Kur'an'ı kabul etmiştir. ona Kur'an'mış gibi fazladan bir şeyi ilâve etmek de yine küfürdür. Bu açık hakikate rağmen. noksan ve kusurlu bir elçi yarattığı düşünülemez. Kaldı ki.

hakikatsiz şeyler bulunduğu kabullenilmesi gerekir ki. milyonlar müçtehidler. böyle bir suikasta göz yummak yakışır mı? Kaldı ki Hz. fikrini. fakîhler yetişmişlerdir.com] 158 . ya da hilekâr olduğu.Osman'ın Kur'an'ının aynıdır. Herbiri Kur'an'ı baştacı etmiş. O'nunla amel etmiştir. Bu iddia bir an için gerçek sayılsa. [www. Kur'an'ın bir emrinin uygulanması uğruna bunca sevdikleriyle mücadeleyi göze alırken." Bu yüzden şuurlu bir Müslüman. Hz.ramazankoc. ilmini.Ali Efendimiz hayatı boyunca O'nu okumuş. Resûlüllah'ın pak zevcesi Hz.Ali Efendimizin kendi eliyle yazdığı Kur'an da meydandadır. İslâm âleminde. Cennet arkadaşı Hz. Kur'an'ın feyziyle asırlardır. ilhamını ondan alarak yüz binlerce cilt kıymetli eserler telif eylemişlerdir. âlimler. O. bu gerçeğin teyididir: "Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız.Âişe validemizle savaş yapmaktan bile çekinmemiştir. razı olması düşünülebilir mi? Kur'an'ın bir mes'elesi için her türlü tehlikeyi göze alan birine. Âl-i Beyt de aynı Kur'an'ı okuyarak maneviyat fezasında terakki etmişler. Kur'an'ın bir hakikatini imtisal için. Hz. Bu Kur'an. canı gibi sevdiği. İslâm düşmanlarının bu sinsi plânlarını boşa çıkarmalıdır. Diğer taraftan. eserlerinin de asılsız. ya da Müslümanları O'ndan soğutmalıyız. dünkü ve bugünkü bütün İslâm düşmanları bilmektedirler.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bunu başta İbn-i Sebe. Kur'an'a olan ilgi ve irtibatını daha fazla artırarak. Üçüncü Olarak: Hz. İngiliz Sömürgeler Bakanı Gladiston'un söylediği şu söz. böyle bir iddiayı şeytanlar bile ileri süremez ve kimseye kabul ettiremez. Kur'an'ın tenkis ve tağyirine seyirci kalması.Talha ve Zübeyr ile. Kur'an'la ilgili her türlü isnad ve ithamı bu plânın bir parçası olarak görmeli. müfessirler. Nitekim bir asır önce.Ali Efendimiz. mânevi ve ruhî kemalâtlarını O'ndan almışlardır. bütün bu âlimlerin ya cahil. Ne yapıp yapıp Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız.

İbn-i Sebe’yi asla alâkadar etmezdi. BU HAKKIN GASP EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠASINA NE DERSĠNĠZ? Bu iddia da diğerleri gibi İbn-i Sebe’nin ortaya attığı bir fitnedir. ashaba karşı hürmeti kırmakla İslâmiyete şüphe ve tereddüt düşürmek ve Müslümanlar arasında ihtilâf çıkarmak ve bunu devam ettirmekti. ne de yol belliydi. Bu oyunda başrolü oynayan da İbn-i Sebe’dir. ALĠ (RA)’IN HAKKI OLDUĞU HALDE. küfrün.ramazankoc. Bu da Yahudilerin tezgâhladığı bir oyundur. onda ne iz. Allah ve Resulu. Bu İslâm düşmanı sinsi gayretleri ve dehşetli plânlarıyla ashaba kin beslemeyi. ashâb-ı kiramdan razı olduğunu ve onlar için ebedî nimetler. Sahabeler. onlar daAllah’dan razı oldular. Allah onlardan razı oldu.” Daha önce de ifâde ettiğimiz gibi. o yüce Zatın (asm) imanından feyiz almış ve yüce ahlâkından yakinen çok istifade etmişlerdir. Bu öyle bir karanlıktı ki. Çâriyar Efendilerimizden hangisinin diğerlerinden daha faziletli ve hilâfetin öncelikle kimin hakkı olduğu. Şunu da bir ibret levhası olarak takdim edelim ki. Şunu hemen belirtelim ki. O devrede Araplar zifirî bir karanlık içindeydiler. Onlara hakaret etmeyi âdeta imanın bir gereği olarak takdim etmiştir. hepsi Sahabe olma şerefinde. Cenâb-ı Hak. içlerinde ebeden muhalled olacaklar. buğz ve hakaret etmeyi bir din. sorunun cevabına geçmeden önce.com] 159 . Onların hepsi kurtuluşa erenler zümresindendir.saadetler hazırladığını şöyle beyan ediyor: “Sâbikun’un birincileri.İşte fevz-i azîm bu. bir mezheb haline getirmek için çok gayret göstermiştir. hilâfet münakaşalarının temelinde sahabe düşmanlığı yatmaktadır. Muhacirin ve Ensâr’a ihsan ile onların ardınca gidenler. sahâbe-i kirama hakareti ibadet [www. onların hepsinden razı olmuş ve onları medh-ü sena etmişlerdir. Onun asıl maksadı.Sahabelerin durumlarını hakkıyla takdir edebilmek için önce.müşterektir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI HĠLÂFETĠN. Asr-ı Saadet öncesine bir nazar gezdirmek lâzım geliyor. Şirkin. onlara muhabbetin ehemmiyetini ve Müslümanların ashâb arasındaki ihtilâflara nasıl bakması gerektiğini izahta zaruret vardır. ashâb-ı kiramın dinimizdeki yerini. ÖNCELĠKLE HZ. tabiatın ve zulmün bütün nev’ileri o asırda katmer katmer toplanmıştı. Bu sebeple. Ve onlara altlarından nehirler akan Cennetler hazırladı ki.

Kur’an’da. şükrünü Allah’u teala ona vacip kıldı. hilafet ona sarıldı. Hz. bütün ashâb-ı kiram. Ömer Efendimiz (ra) de Hz. onlar da bu tavsiyeye uyarak o zâtı halife seçmişlerdir.çok sinsi ve neticesi itibariyle de çok tehlikeli bir Yahudi oyunu vardır. mantıkta ve insafta yeri olmayan bu davranışların nokta-i istinadı nedir? Dinimizin getirdiği farzları. biz hangi akılla onun yolunu terk ederek niza ve ihtilâf yolunu açıyoruz? Müslümanların birlik ve beraberliğe en çok muhtaç oldukları bu zamanda. Hz. bu iş ona talip olmayanındır. Ona rağbet edip. Hz. muhabbetullah ve mehafetullah gibi ulvî vazifeleri terk ederek sahabeler hakkında dedikodu etmeyi bir inanç.” Bu bakımdan dindeki garabet. Ebubekir Efendimiz (ra) şöyle buyurmaktadır: “Vallahi ben bu işi (hilafeti) Resulullah’tan (sav) sordum. Allah’ın bir inayeti ve lütfü idi. vefatı sırasında. Çok önemli bir hususu daha nazara vererek bu bahsi kapayalım. Ebûbekir (ra) tarafından gasp edildiği iddiasıyla bütün sahabelere hata isnad edilmektedir. Ebûbekir’i (ra) ittifakla hilâfet makamına getirmişlerdir. bu vazifeyi onbir sene tam bir adaletle yürütmüş. Hz. ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliğinin muhafazasını göz önüne alarak. onun için müdafaa edenin değildir. 1400 sene önce geçmiş birtakım hâdiseleri gündeme getirip Müslümanları birbirilerine düşürmeye çalışmak hangi akıl iledir ve bunda hangi maslahat ve fayda vardır? Sahabeler hakkındaki bu açıklamadan sonra şimdi mezkûr soruya cevap verelim: Halifeler devri tetkik edildiğinde görülür ki. senindir denilir. hadîste. Ebubekir ise mertebece ona yakındır. hilafet ona meftun oldu. Garabet et ile kandır. zikri. Ali’nin (ra) hakkı iken Hz. Ömer ise. Ebubekir Efendimizin (ra) hilafetiyle ilgili olarak şöyle buyurur: “Hz. Acaba. Ebûbekir (ra) Efendimiz hilâfet vazifesini iki buçuk sene hakkıyla ifa ettikten sonra. Bu. mertebe ise ruh ile nefistir. Bazı kimseler. namazı. Ali (ra) Efendimiz dahil. Ali dahil. bi hakkın yerine getirdi ve Allah’ın bu nimetine layıkıyla mazhar oldu. Müslümanların birlik ve beraberliğini dikkate alarak kendi hakkını bilerek feda etti” diyorlar. Bu. Hz. O büyük bir nimetti. sonunda bir suikaste maruz kalmış ve henüz vefat etmeden.Ali’nin en büyük düşmanı olan Ebûcehil ve emsali kâfirlere dil uzattıkları asla görülmemiştir. Ömer’in (ra) halife seçilmesini tavsiye etmiş. O zaman şöyle düşünmek lâzım gelmez mi: Hz.Hz. Ali de dahil altı kişilik bir hey’et teşekkül ettirmiş ve [www. Hz. fikri. Hz.” Hz. Şöyle buyurdular: “Ya Ebabekir. Ali Efendimiz İslâm’ın ittifak ve ittihadını bu derece düşündüğü halde. O Resul-i Ekrem’in kader arkadaşıydı. hilafetten çekildi. Bu husus cidden düşündürücüdür. Ali (ra) Efendimiz. Resûlullah Efendimizin (sav). benimdir diyenin değildir. Ebûbekir Efendimize bîat etmişlerdir. anındır ki. O da onu. Ona küçüklük (tevazu) gösterenindir. fakat o makam onlara verilmiştir.com] 160 . umum ashâb kendisine bîat etmişlerdir. Peygamber’in. “Hz. o. sahâbe-i kiram efendilerimize.ramazankoc. bir ibadet gibi benimsemek ne meşru ve ne de mâkuldür. Ortada. gerçekte.Hilâfetin. Tekebbür edenin değildir. Bu talih kuşu Resulullah’ın saadetli günlerinde de daima onun başında dolanmaktaydı. zekâtı. Lakin O. Ali garabetçe Peygamber’e daha yakın. Evet. âhirete teşrifleri üzerine. fıkıhda. Ebubekir hilafet için nazlandı. sünnetleri. O.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI telâkki eden bu kimselerin Kur’an’ın. Hz. nesepteki garabetin üstündedir. O. sahâbe-i kiram. fakat hilâfet onlara lâyık görülmüştür. Hz. sahabelerin ve Hz. hemen halife seçimine teşebbüs etmişler ve daha Peygamber Efendimiz kabrine konulmadan bu seçimi gerçekleştirerek Hz. Çünkü. içlerinde Hz. vâcibleri. kitaplarımızda ve hattâ akılda. bunlara iltifat etmez ve vaktini gözetmezdi. Çâriyâr-ı Güzin Efendilerimiz hiçbiri hilâfete. bizzat arzu ederek talip olmamışlar. Onlar o vazifeyi istememişler. orucu.

İran. âsilerin tehditleri sebebiyle durumun nezaketini nazara alarak bu vazifeyi kabul etmiştir. bir şüphe kalabilir? Mevzuya ışık tutması bakımından şu hususun da göz önüne alınmasında fayda vardır: Ashâb-ı kiram (ra) halife seçiminde yaptıkları tercihlerde başta âyet-i kerimelerin işarî mânâlarını ve Peygamber Efendimizin (sav) emir ve beyanlarını nazara almışlardır. Ebûbekir. Bütün bu haber ve beyanların doğruluğunu. genişleyen İslâm âleminde çeşitli ihtilâflar baş göstermiştir. zaman ve hâdisat te’yid etmiştir. Ebûbekir.v): “Benim ümmetim dalâlet üzerine toplanmaz” hadîs-i şerifleri de bu üç icmâın sıhhatine ayrı bir sened. Onlar. onun hilâfette sona kalmasındaki hikmeti açıkça göstermektedir. Ali (ra). Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI aralarından birini halife seçmelerini istemiştir. Ömer hayatta olduğu müddetçe Müslümanlar arasında hiçbir fitne çıkmayacağını. Hz. keskin feraset ve emsalsiz ilmiyle her türlü sapık fikir ve bâtıl itikatların tasallutundan korumaya muvaffak olmuştur. Suriye. Ali’nin. Ali Efendimiz zamanında ise.ramazankoc. noksan görsün. bozabilsin. Hz. Hz. Ali’nin ihtilâf ve fitneler içinde başa geçeceğini. hilâfette en sona kalmasında.” Ayrıca. kaderin hikmetli bir tanzimi vardır. Bununla beraber. Şöyle ki: Hz. Mısır. kendisini sevmekte ifrat edenler olduğu gibi. Ali Efendimiz devrindeki ihtilâflar da. İşte.a.anhüm) devirleri. Ali Efendimizin evine gitmişler.com] 161 . Ve nihayet 14 asırdan beri bütün ümmet-i Muhammed bu iki cemaatin kanaat ve hükümlerini tasdik edip onların yolunda gitmekle üçüncü bir icmâ meydana getirmişlerdir. bütün sahabe. Kıbrıs ve daha birçok ülke. Bu hey’et müzakereler sonunda Hz. Peygamber Efendimizin karabet cihetiyle en yakını olmasına rağmen. hârika. ayrı bir mühürdür. bütün İslâm ulemâsı. kendisinden hilâfet vazifesini deruhte etmesini istirham etmişler. Hz. Osman’ın hilâfeti esnasında âsilerce Kur’an okunurken şehid edileceğini. Şu da var ki: Hz. Bu üç icmâı sarsabilecek bir kuvvet düşünülebilir mi? Bu. onlardan biri Ebûbekir. Artık. aynen bu karara uyarak kendisine bîat etmişlerdir. Osman ve Ali’nin (r.anhüm) sıra ile hilafete geçeceklerini. düşmanlıkta da ileri gidenler bulunacağını. Zübeyr. Resûlullah Efendimizin (s. mazlûmen şehid edileceğini de açıkça haber vermişlerdir. Osman’da karar kılmışlar ve başta Hz. bu dönemde fethedilerek tevhid inancı bu beldelere yerleştirilmiştir. onların verdiği hükmü tartabilsin. Hz. dört halifenin de seçimi bu ümmetin en hayırlıları olan ve her biri bir müçtehid reyinde ve dirayetinde bulunan sahabelerin ittifakıyla olmuştur. ilk üç halife devrindeki ittihat. Hz. bu ise sarsılmaz bir icmâ meydana getirmiştir. Talha ve Âişe (ra) ile aralarında muharebe cereyan edeceğini. Ali. bu fütuhat dönemi durmuş. ittifak karşısında artık hangi Müslümanın kalbinde bir tereddüt. Osman’ın şakîlerce şehid edilmesi üzerine sahâbe-i kiram efendilerimiz topluca Hz. kendisi hilâfete arzulu olmadığı halde. cesaret. bu icmâdan daha kuvvetli bir icmâ düşünülemez ki. Ömer ve Osman’ın (r. Peygamber Efendimiz birçok kereler şöyle buyurmuştur: “Benden sonra iki kimseye bağlanın. [www. Ali (ra) hilâfeti sırasında bu karışıklık ve ihtilâflarla uğraşmak zorunda kalmış. tesanüt ve İslâmî fütuhat onların hilâfete liyakatlerini ve hak üzere olduklarını ispatladığı gibi. sahâbe-i kiramın icmâsım aynen kabul etmişler ve böylece ikinci bir icmâ meydana gelmiştir. başta müçtehidîn-i izam efendilerimiz olmak üzere. Irak. diğeri Ömerü’l-Fâruk’tur. Bilâhare. İslâm’ın birlik ve bütünlüğünün korunduğu tam bir fütuhat ve inkişaf dönemi olmuştur. Hz. Ömer. icmâ ile en isabetli kararı vermişlerdir. hepsinin hilâfetinin cem’an 30 yıl süreceğini. Hz. Hz. Görüldüğü gibi.

Büyük ekseriyeti teşkil eden akl-ı selim sahibi Alevîler ise. Tâ ki. diğer üç halife bu şereften mahrum kalırlardı.. aksine bundan fevkalâde müteessir olmuşlardır. o fitnelere karşı durup dayanamaz. Hz. çocuğuna Yezid ismi verdiği görülmemiştir. bugün de ızdırabını çekmektedirler. zannediyoruz. İslâm âleminde çeşitli ihtilâfların ortaya çıktığı bir dönemde. bu ithamı yapan Alevîler hakikatte azınlıktadırlar. Hz. ehl-i insafı ağlatan bu cinayetlerin. ne fikren. bir cinayet. Peygamber’e (sav) halife olmanın şerefi çok âlidir. bunları ben seviyorum. Peygamber Efendimiz (SAV) de Hasan-Hüseyin Efendilerimize fevkalâde muhabbet göstermişler ve birçok hadîs-i şerîfleriyle mü'minleri onları sevmeye teşvik etmişlerdir. şahsı için bir kayıp gibi görünse de din-i İslâm için büyük hayır ve kazanç olmuştur. BU ĠTHAMA KARġI NE DERSĠNĠZ? Şunu hemen ifâde edelim ki. başta Emevîler olmak üzere çeşitli kabile ve ailelerde rekabet damarının uyanması. hakkından gelemezdi. onları daima saygıyla ant ettiklerini yakînen bilirler. Müslümanlar Yezid ve taraftarlarından daima nefret etmişlerdir. Cenâb-ı Hakk'ın: "Zâlimlere. bir haksızlık yapmış olanlara meyletmeyiz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi. meseleyi kısaca tahlil etmekte fayda vardır.." (Hûd sûresi. Bu fevkalâde yanlış bir hüküm ve büyük hatadır. Sünnî Müslümanları Yezid'e ve O'nun zulmüne taraftar göstermek asla mümkün değildir. Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanların Âl-i Bey'i ciddi olarak sevdiklerini ve onlara karşı muhabbet beslediklerini. Müslümanlar Ehl-i Beyt'i ciddi sevmişler ve Yezid'in işlediği emsalsiz zulme. Zira. bu yüzden Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmanın tehlikeye düşmesi kuvvetle muhtemeldi. Evet. herhangi bir zulüm.com] 162 . Hz. Yezid ve taraftarları Ehl-i Beyt'e karşı misilsiz cinayet işlemişler ve ümmet'i Muhammed'in kalplerini yaralamışlardır. dört hak mezhebin hepsinde de "Ehl-i Beyt'e muhabbetin vâcip olduğuna" hükmedilmiştir. Zira. yeri göğü titreten. Buna binâen. Hz. dün olduğu gibi. BAZI ALEVÎLER EHL-Ġ SÜNNETE MENSUP MÜSLÜMANLARI YEZÎD'ĠN ZULMÜNE TARAFTAR OLMAKLA ĠTHAM EDĠYORLAR. Ali’nin hilâfette sona kalması. Fakat [www. ateş size dokunmasın. ne de hayâlen asla iştirak etmemişler. Ehl-i Beyt'i sevmek ve onlara yapılan zulümler karşısında müteessir olmak mü'minlerin imanlarının icabıdır. Bununla beraber. İnsafla düşünülecek olunursa. Bütün Müslümanlar. sen de sev ve bunları sevenleri de sev. Ali Efendimiz ve Âl-i Beyt’ten başka hiçbir kuvvet. Evet. "Ehl-i Beyt'e muhabbet etmelerini" emrettiği gibi. kalben dahi olsa iştirak etmek mümkün müdür? Elbette ki değildir!. Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanlara Yezid diyerek onları töhmet altında bırakmak hiç bir bakımdan doğru değildir. Bu bakımdan. o günden bugüne kadar hiçbir Müslüman’ın. "Allah'ım. Ali (ra) ilk halife olsaydı. Bu ise İslâm’ın inkişafına büyük bir darbe olurdu. ne fiilen. Diğer taraftan. Eğer. Ali Efendimiz (ra) ilk önce halife olsa idi. Hatta bir defasında onları mübarek kucağına alarak. Kur'ân-ı Kerim mü'minlere. Böylece bu ulvî vazifeyi yapma şerefine hepsi mazhar olmuşlardır." buyurmuşlardır. yine de. ne kalben. 113) fermanına muhatap olan aklı başında bir mü'minin Yezid'in cinayetlerine taraftar olması nasıl düşünülebilir ve söylenebilir? Cihanda eşine ender rastlanan böylesine bir zulme ortak olmak. Bunun en açık bir delili şudur ki. Hz.ramazankoc. Şunu da ifade edelim.

" Bir kimseye iftira etmek böyle dehşetli bir cezayı netice verirse bütün Müslümanları. o şahıs ile o olay arasında bir ilişki aranır. Peygamberimiz (SAV) şu hadîs-i şerîfiyle mü'minleri iftiradan şiddetle menetmiştir: "Her kim bir kimseye. torunlarına ve akrabalarına kin besleyebilirler.com] 163 . kutublar ve milyonlarca evliyâ mevcuttur. acaba asıl faillerinin dışında kalan. Halen bütün hutbelerde tazim ve dua mânâsında Çârıyâr Efendimizle birlikte Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin de isimleri zikredilmektedir. muhabbet de. Yezid'in işlediği cinayetler yüzünden o günden bugüne kadar gelip geçen bütün sünnî Müslümanlar nasıl mes'ul tutulabilir? Böyle bir telâkki. Hint'te. itiraz etmek demektir. bugün. bu muhabbet Azîz ve Celîl olan Rabbiyle kendi arasında bir hicap (perde) olur. Hakikat böyle iken.ramazankoc. ehl-i insaf ve vicdan nazarında. Burada. Nitekim. Hasan. Cenâb-ı Hak o kimseyi sözünü ispat edinceye kadar Cehennem'e bırakacaktır. Mevzuumuzla yakın alâkası olması cihetiyle muhabbet ve buğz etme üzerine kısaca durmakta fayda görüyoruz. O halde. düşmanlıklarını bütün Müslümanlara yaymalarının cahiliye mantığında bile yeri yoktur. eğer selâhiyetli bir mahkeme hey'eti bir araya gelse ve hicretin 61. mes'eleyi biraz daha vuzuha kavuşturmak için Kur'ân-ı Azîmüşşân'da zikredilen mühim bir düsturu nazara vermemiz yerinde olacaktır: Kur'ân-ı Kerîm'e göre. "Bir kimse bir başkasının hatasından. Öyle ise. İftira ise. sadece cinayeti işleyen kimsenin akrabalarına zulmederler. cinayetinden sorumlu tutulamaz". yahut akrabalarını sorumlu tutmak mümkün değildir. [www. günahından. Dün Endülüs'te. Hüseyin isimlerini verenler pek çoktur. Bu hak dostlarını böyle bir zulme taraftar göstermek Cenâb-ı Hakk'a karşı muaraza. dünyada misli görülmemiş bir cinayete tarafgirlikle suçlamanın ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdiği ve neticesinin ne kadar vahim olacağı kıyas edilsin. O'nu göstermeli. Aksi takdirde. evlâtlarına. ancak cinayeti işleyenlerin kendilerine. Şu noktayı da ehemmiyetle nazara almak icap eder. bu câhiliye mantığı ile dahi hareket etseler. tazip edebilir. Bu ithamda bulunanlar. evlâtlarını. şanına yakışmayan bir şeyi isnad etmekle eza ve cefa ederse. dinimizde en büyük bir günahtır. Dinimize göre." buyurmaktadır. kan dâvası güdenler. Şu halde. onlar mahkûm edilebilsinler? Böyle bir itham. Muhabbet madem Allah içindir. yapmadığı bir şeyi isnad etse ve bu iftirasını insanlar arasında yaysa. idam edebilir? Şu kaideyi de zikretmekte fayda mülâhaza ediyoruz: Herhangi bir kimseye bir olay isnat edildiğinde. senesinde vuk'ubulan o cinayeti yeniden görüşse.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI çocuklarına Ali. O'nu perdelememeli. Bu kaideden hareketle. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarında yaşamış bulunan ve bugün Avrupa'da. sevilen kimse veya şeyler Allah'a götürmeli. zulmedebilirler. Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanların Yezid'i sevdiklerini ve o mel'unun cinayetlerine rıza gösterdiklerini iddia etmek büyük bir iftiradır. o günkü masum insanları ve yine o günden bugüne kadar gelip geçen bütün Müslümanları. dünyadaki hiçbir hukuk sisteminde mevcut değildir. Halbuki. bahsedilen cinayete tarafgirlikle itham edilen Müslümanlar arasında nice müçtehitler. değil İslâm hukukunda. buğzda ancak Allah için oldukları takdirde makbuldür ve ibadet sayılır. kardeşlerini. bir kimsenin işlediği bir cinayet yüzünden onun babasını. Zira Cenâb-ı Hak bir hadîs-i kudsîde meâlen: "Her kim bir velî kuluma. câhiliye âdeti olan kan dâvalarından çok daha aşağı bir seviyededir. mücedditler. Bilindiği gibi. yani. hangi adalet prensibiyle mahkûm edebilir. bana savaş açmış olur. Cam gibi şeffaf olmalı. Yemen'de yaşamakta olan Müslümanlarla Yezid'in işlediği cinayetler arasında nasıl bir münasebet olabilir ki. Bana savaş açan ise ebedî hüsran ile mahkûm olur.

kendisine. onlar gibi düşünüp ibadet edecektir. sonunda namazı terk etmiş. diğeri ise. Yezid daha dünyada iken belâsını bulmuştur. Birisi. muhabbet edilen zâta hâl ve hareketlerde benzemeye çalışılmasıdır. onu sevmeyecek ve onun işlediği haram ve isyandan. Kaldı ki. "Kur'an'da haramsa da. Hâl ve hareketlerinde Yezid'e benzemek ve ona sadece mücerret olarak lanet etmek. bu adamın şeytana laneti kendisini kulluk sorumluluğundan kurtaramaz. bu bana yeter" demek kişiyi kurtarmaz. Bunlar. Diğer taraftan Yezid İslâmiyet’i yaşamaktan gitgide uzaklaşmış. [www. Yezid'in yolunda giden.ramazankoc. Demek ki.Hasan ve Hüseyin Efendilerimizi ancak ve ancak Allah için sevecek ve her hususta onlara benzemeye çalışacak. İçki iptilâsında o derece ileri gitmiştir ki. Yezid'e her gün yüzlerce defa lanet etmekle beraber. muhabbet gibi o da Allah için olmalı ve buğz edilen kimseye benzemekten şiddetle kaçınılmalıdır. nifak ve iftiradan. Kur'an'ın haram kıldığı ve necis olarak tabir ettiği şarabı takdis ediyor ve içkiden. içkiye müptelâ olan. bütün insanların kalplerinde ona muhabbet kapılarını kapatmıştır. Bugün de içki müptelâları arasında öylesine sapık bir çizgiye varanlar oluyor ki. bir Müslüman Hz. "İçkiyi Allah-ü Teâlâ'nın haram kıldığı ve bunun Kur'an'la sabit olduğu" söylendiğinde. başta. içki müptelâsı olmuştur. "Ben Hasan ve Hüseyin Efendilerimizi seviyorum. Müslüman’a hiçbir hayır ve sevap kazandırmaz. bir kimse şeytandan nefret ettiğini iddia etse de Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmese ve O'nun haram kıldığı fiilleri işlese. İncil'de helâldir" diyerek kendisini büyük bir tehlikeye atmıştır. sözüm ona. namazını ve orucunu terk eden bir Müslüman’ın hâli de bunun gibidir. kurtuluşuna vesile olamaz. Buğz meselesine gelince. Cenâb-ı Hak sadece Müslümanların değil. Peygamberimiz olmak üzere muhabbete lâyık bütün zâtları ancak Allah için sevecek ve onlara elinden geldiğince benzemeye çalışacaktır. manevî bir haz duyduklarını iddia edebiliyorlar. muhabbetin Allah rızası için olması. Bu bakımdan. muhabbette iki temel esas vardır. fısk ve sefahetten uzak kalmaya azamî hassasiyet gösterecektir. yani onlar gibi inanıp yaşayacak. Şöyle ki. Şu da bir hakikattir ki. Buna göre bir Müslüman. İslâmiyet’ten uzaklaşan.com] 164 . Yoksa.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bir mü'min. insan ister istemez ürperiyor. Yezid'e Allah için buğz edecek.

Kanaatimiz odur ki. Gerçekte. dilleri ve milletleri bir olan. dinin yüce hakikatleri kendilerine bizzat götürülerek. ne de onların kadir ve şereflerini inkâr eden Haricîler gibi düşünürler. Yeter ki ihtilâflar karşılıklı anlayış içinde ele alınsın. hak ve hakikati onların kapısına götürmekte metod hatasına müştüklerini müşahede ediyoruz.com] 165 . bugün başta Diyanet camiası olmak üzere. devletin de bu sun'î ihtilâfın halline gereken ehemmiyeti vermediğini. [www. -Kur'an kursları açma ve vaizler tayin etme gibi hizmetlerin ihmal edildiğini müşahede ediyoruz. Sünnîlerdeki bu takdire şayan telâkkiyi her nasılsa ehemmiyetle nazara almadıklarını ve onlara gereğince yaklaşmadıklarını. Tarihe baktığımızda Alevîlerin. şefkat esas tutulsun. Bu vatanda yaşayan bütün Sünnî Müslümanlar Hz. samimi insanlar bu ihtilâfın giderilmesine el birliği ile çalışsalar taraflar arasında samimi bir uhuvvetin tesisine ve Müslümanları birbirilerine sevdirmeye. Alevîlerin iskân mahallerine camiler yapma. onlara uygun bir üslûpla. Temelde dinleri. Diğer taraftan. aksine kendilerine Yezid diyerek onlardan gitgide uzaklaştıklarını görüyoruz. irşad ve iknaları hususuna lâyıkınca eğilmediklerini. birleştirmeye muvaffak olabilirler.ramazankoc.Ali ve bütün Ehl-i Beyt'i hakkıyla severler. memleketimizin bütün münevver ve seçkin insanları. Hâl böyle olunca. gitgide birer hasım. Ancak bu sevgilerinde itidal üzere bulunurlar. güzel nasihatlerle yaklaşılmamış. onlar da tenkit ve tahriklerle meseleyi çığırından çıkarmışlar ve bu ihtilâfı kapanması güç bir yara haline sokmuşlardır. "Onlar da bizim kardeşimizdir. İster Sünnî ister Alevî olsun. kaynaştırmaya.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Müslümanlar Arasında Asırlardan Beri Devam Eden bu Alevî-Sünnî Ġhtilâfının Sizce Hâl Çaresi Nedir? Dinimizde çözümü mümkün olmayacak hiçbir konu yoktur. aynı tarih ve kültüre sahip bulunan ve aynı vatanda yaşayan bu insanlar." denilerek kendilerine şefkat kucağı gereğince açılmamış. birer düşman vaziyetine sokulmak istenmişlerdir. Buna karşılık Sünnîlerin de Alevîlerin ikaz. bütün gayret ve himmetlerini bu ihtilâfın giderilmesine sarf etseler birlik ve beraberliği yeniden tesis edebilir ve dış kaynaklı entrikaları tesirsiz hale sokabilirler. meselenin üzerine ilim ve irşad ile gidilsin. konuşularak izah edilmemiş ve onlara dinî tedrisat lâyıkınca götürülmemiştir. Ne onlara ulûhiyet veya nübüvvet isnat eden aşırı bir Şia gibi.

ihtilâfları halletmek için zikredilen birçok âyet ve hadîslerden numune olarak sadece birkaçını aşağıya alıyoruz. Madem ki. "Medenilere galebe ikna iledir. diğer bir mü'min kardeşini. onlara huzur ve mutluluk götürmeye çalışacağız. Alevî-Sünnî bütün Müslümanlar. Hatalı kimselerle alâkayı kesmek. Âyet-i kerîmeden anlaşıldığı gibi. Hastalarını. hatalı da olsa sevecek ve hatasının düzeltilmesine çalışacaktır. İhtilâfları bertaraf etmek. doktorlar hastalarını şefkat ve merhametle. Kur'an ve Sünnet böylesine zengin bir şifahanedir. Bu kaynaktan içen. kurtuluşa ererler. parçalanıp ayrılığa düşen Hıristiyan ve Yahudiler gibi olmayın. âyet) bu vazifeyi yapmaları hususunda mü'minlere şöyle emrediyor: "İçinizden insanları hayra çağıracak.ramazankoc. çevremizdekilere nasihat edeceğiz. Zira.com] 166 . kötülükten alıkoyacak bir cemaat bulunsun. kin ve adavetin ise zararlarını hakkıyla idrak etmeliyiz. Siz (bir ihtilâf halinde) o kardeşlerin aralannı ıslâh edin ki merhamet olunasınız" buyruluyor. bu şefkat ve merhamete uygun bir halet-i ruhiye içinde. Bilindiği gibi. tefeyyüz eden biz Müslümanlar da.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Cenâb-ı Hak. Cenâb-ı Hak Müminlere. kendilerine açık deliller ve âyetler geldikten sonra." Bu izahlardan sonra mezkûr ihtilâfın çaresinin ne olduğu hususuna gelelim. âyet-i kerîmesinde ise. O halde O'nun ziyası altında marazî bir hayat yaşamak bize asla yakışmaz ve akıl kârı değildir. "Muhakkak mü'minler kardeştir. hoşgörü ve sabırla tedavi etmelidirler. ikisi de beşerin maddî-mânevî bütün hastalıklarına şifa olarak gönderilmiştir. ittifak halinde bu yaranın ıslâhı için gayret göstermeli. sabır ve anlayışla tedavi ederler. onlara sarılmakla her türlü belâ ve musibetlerden kurtulacakları gibi. Cenâb-ı Hak Âl-i İmrân sûresinde şöyle buyuruyor : "Ey mü'minler. "Niçin hastalandın?" diye azarlamak yerine." [www. Zira. Kur'ân-ı Azîmüşşân'da ve Sünnet-i Seniyye'de. umumî hatâları neticesi saplandıkları bataklıklardan da yine o iki sağlam ipe (hablülmetine) sarılmakla necat bulurlar. hasbelkader açılmış bulunan yaralan büyük bir anlayış. güzel telkinlerde bulunacağız. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kur'an ve Sünnet. Dolayısıyla fitnenin devamına sebep olan ve Müslümanları birbirine düşüren olumsuz davranışlardan da mü'minleri yasaklamış oluyor. Vaktiyle. aralarında bir ihtilâf olması halinde bunun ıslâhına çalışmalarını emrediyor. Mü'minler de aralarındaki ihtilâfları hallederken en azından bir doktor kadar hassas olmalıdırlar. Bu ihtilâftan halletmenin tek yolu Kur'an ve sünnet-i Nebeviye'ye sarılmaktır. onlara hakikati münasip bir lisanla tebliğ etmeli ve kendilerini şefkatle irşad etmeliyiz. onlardaki hastalık mikroplarıyla mücadele eder. onlara kin beslemek yerine. Bir mü'min. Ve onlarla muhkem ve güzel mukaddemelerle. söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. birlik ve beraberliğin faydalarını. Allahü Teâlâ bize bu hususta en güzel ölçüyü Nahl sûresinin 125. Buna en büyük delilimiz ise o kapkara cahiliyet devrinden pırlanta misâl Asr-ı Saâdet'in zuhurudur. İşte onlar için büyük bir azab vardır." Hucürât sûresi 10. iyiliği emredecek. Biz bu emre uyarak. âyet-i kerîmesinde şöyle beyan ediyor: "Habîbim! İnsanları Rabb-i Teâlâ'nın yoluna hikmetle (açık delillerle ve güzel vaazlarla) davet et. hurafeleri dağıtmak ve safsatalara nihayet vermek acil bir zarurettir. Nitekim. Âl-i İmrân sûresinde (104. mülayim ve tatlı sözlerle mücadele et (ki davetin hüsn-ü te'sir hâsıl etsin)." Bizim dinimiz şefkat ve merhametin kaynağıdır. onları bir an önce sıhhate kavuşturmaya çalışırlar. Cemiyetler.

hicrette de ikinciydi. Hissettiğini bekledi ve buldu. yani tatlı dili. desek mübalâğa etmiĢ olmayız. 1) Hz. muhabbet.ramazankoc. oruç çokluğuyla üstün kılınmadı.Ebûbekir (RA). Ġslâmiyette. ikinci adam oldu. marifet. onlara şefkat ve merhametle nasihatte bulunurdu. bir hadîs-i şeriflerinde: "Mü'minler bir binanın taşları gibidirler. Muhataplarını samimî bir hava içerisinde karşılar. Ebûbekir'in imanı ağır gelir.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Peygamberimiz de bu ve benzeri ayetleri örnek alarak mü'minleri ilim ve hikmetle irşad eder. Ekser insanlar. Aradığı ezelî esrarın anahtarlarının Peygamberimizde olabileceğini hissetmiĢti. güzel sözü tercih ederdi İşte. Hz. Sevr mağarasında da ikinciydi. problemlerini ona çözdürürlerdi. o zamanlarda bile fuhuĢ ve behimi arzulara itibar etmeyen bir karakter taĢıyordu.Ebûbekir Efendimiz (RA) bütün harblerde Peygamber Efendimizle (SAV) beraber bulunmuĢ ve O'nun yanında savaĢarak bütün gücüyle O'nun (SAV) muhafazasına çalıĢmıĢtı. teslim ve tevekkül gibi seciyelerde sair sahâbelerin üstünde olmasıdır." buyurarak mü'minler arasındaki muhabbet ve uhuvvetin ehemmiyetini en veciz bir şekilde ifâde buyurmuştur. Ġlk Müslüman olma Ģerefini O aldı. Risalet-i Muhammediye'yi ilk defa o tasdik etti. fedakârlıkta. Nübüvvetten evvel ezelî ve ebedî bir nûr ve hakikatin taharrisinde idi. Tek sevmediği Ģey putperestlikti.com] 167 . Birbirilerini yıkılmaktan muhafaza ederler. [www. Hayatından da. bütün mü'minlerin imanlarının hepsi ile tartılsa. Artık O her zaman ikinciydi. Muhitinin en itibarlı insanlarındandı." En büyük bir kemâl. âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihanın şanı yüce efendisi Peygamberimiz (SAV). güzel ahlâk.Ebûbekir'in (RA) faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. Asıl ismi Abdullah'dır. ihlâsta. Doğru ve gerçeği anlatmakta daima kavl-i leyyini." Ġmam-ı Gazali Hazretleri Ġhyâ-u Ulûm'unda bu hadîs-i Ģerifi te'yid eden bir baĢka hadîs daha zikreder: "Ebûbekir sizin üzerinize namaz. merkezî bir Ģahsiyetti.Ebûbekir'in (RA) en mümtaz vasfı Allah'a bağlılık. en büyük bir fazilet olan bu iman üstünlüğünün keyfiyetini bizler layığınca kavrayamıyoruz. Câhiliye devrinde bile mümtaz bir Ģahsiyete sahipti. Hz. Ġffetliydi. Müdebbir ve hakîmdi. Makam münasebetiyle bunlardan sadece birkaçını nazara vermekle iktifa edeceğiz. Bu hakikati idrâk edecek bir Ģuur ve kabul edecek bir fıtrat taĢıyordu. ferağatta da ikinciydi. sadakatta. bu irşadını hüccet ve delillere dayandırırdı. Resûlüllah Efendimizin (SAV) birinci halifesidir. Bu hususu Peygamber Efendimiz (SAV) Ģöyle ifâde buyurmuĢlardır: "Ebûbekir'in imanı. HAZRET-Ġ EBÛBEKĠR'ĠN (RA) FAZĠLETĠ Hz. ġefkati itibariyle de müstesna idi. Ancak kalbindeki marifetullah ile sizden üstün kılındı. Ancak ilim. İrşadında ve ikazında hiddet ve şiddet göstermezdi. ibadet. adalet gibi kendi takdir sahamıza giren ve eserlerini müĢahede ettiğimiz faziletlere bakıp hüküm veriyoruz. mematından da O hep ikinciliği muhafaza etti.

iĢte onlar takvaya erenlerin tâ kendileridir.com] 168 . 2) O'nun en büyük bir fazileti de.Ebûbekir Efendimize.Ebûbekir Efendimizin bir diğer lâkabı da Atik idi.Ebûbekir (RA) kendilerine Ģu soruyu sordu: . Ġmam-ı Begavî Tefsirinde.Öyle ise doğrudur.Ebûbekir'in kastedildiğini beyan ederek Ģöyle demiĢtir: "Bunun izahı Ģudur ki. dediler. âyet-i kerimesinde. Hz. Zübeyr.Ebûbekir'in (RA) mümtaz vasıflarından birisi de Resûl-i Ekrem Efendimizin. Saad Ġbn-i Ebî Vakkas. O'nun faziletlerini Azîz ve Celîl olan Allah (c) âyetleriyle bizzat ifâde buyurmuĢ ve kendisini ĢereflendirmiĢ ve izzetlendirmiĢtir.Bunu Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI O'na Sıddîk ünvanını kazandıran da yine bu üstün imanı idi. ĠĢte.ramazankoc. Said Ġbn-i Cübeyr (RA) de: "Ey iman edenler. vahyi ilk defa O'na tebliğ etmesi ve kendisinin erkekler içerisinde ilk Müslüman olmasıdır. 3) Hz. hakikatta Allah ve Resulüne karĢı sonsuz bir imanın tercümanı olmuĢ ve bu hâdise üzerine kendisi Sıddîk unvanına kavuĢmuĢtur. Kendisine Atik lâkabı bu hâdise üzerine verilmiĢti.Ali (RA) Efendimiz Ģöyle buyurur: "Ġslâm'ı en evvel kabul eden Ebûbekir'dir.Resûlüllah'la kıbleye karĢı ilk namaz kılan O'dur. . Yâni. zahirde bir tek cümle gibi görünen bu hüküm.Ebûbekir (RA) birçok sahâbenin de hidâyetine vesile olmuĢtur.Ebûbekir'in (RA) yüzüne muhabbetle bakmıĢ ve: "Bu Cehennem ateĢinden âzad olmuĢtur." Bu sözler karĢısında Hz. Efendimiz Hazretleri. ġöyle ki: Resûlüllah Efendimiz (SAV) mi'râcdan teĢrif ettiklerinde. buyurdular.Ebûbekir (RA) Ġslâm'a girdi. Allah'dan korkunuz ve sâdıklarla beraber olunuz. 'Sen [www. "ĠĢittin mi?" dediler. "Muhammed Ģimdi ne söylüyor? Mi'râca çıktığından. Abdurrahman bin Avf (RA) birlikte Hz. Hz. bütün mahlûkatı gerilerde bırakarak Kavseyn makamına erdiğinden ve Allah ile bizzat görüĢtüğünden bahsediyor. hakkında birçok âyetlerin nazil olmasıdır. Talha. Ondan yalan sâdır olmaz.Evet. Hz. derhal Hz.Sıddîk ve Hz. Keza.Ebûbekir Efendimizin yanına koĢtular. sıddîklarla.Ali Efendimiz (RA) yemin ederek: "Sıdkı getirene ve O'nu tasdik edenlere gelince." (Nisa sûresi." buyurmuĢlardı.Ebûbekir hakkında nazil olduğunu söylemiĢtir. Hz." (Zümer sûresi.Ebûbekir'in yanına geldiler. Dediler ki. Bir gün. Bu hususta Hz. sâlihlerle (sâlih kullarla) beraberdirler. Hz. 33) âyet-i kerimesinin Hz. Bu âyet-i kerimelerden üçünü meâlen aĢağıda takdim ediyoruz." (Tevbe sûresi. Yine.Ömer hakkında nazil olduğunu beyan etmiĢ ve "Çünkü hakiki sıddîklar bunlardır" buyurmuĢtur. 69) âyet-i kerîmesinde sıddîklar buyurulmakla. Ģehidlerle." 4) Hz. Hz. müĢrikler bu hâdiseyi kabul etmediler ve kendi akıllarınca büyük bir delil bulduklarını zannederek. "Kim.Muhammed mi (SAV) söylüyor? . "Bana yönelenin yolunu tut" buyrulmakla. 119) âyet-i kerimesinin Hz.Osman. Lokman sûresinin 15. Ģehidler buyurulmakla da diğer üç çâr-yâr efendilerimize iĢaret edildiği belirtilmiĢtir. Hz. Hz. Allah ve Peygamberine itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle.

lütuf ve inayetinin. kâfirlerin kelimesini (küfürlerini) alçaltmıĢtı. [www. Tevbe sûresinin 40. Allahü Teâlâ onlarla beraber olduğunu haber veriyor ve onları muhafaza buyuruyor. Siz de O'na iman ediniz. O doğru sözlü bir peygamberdir. Az zaman sonra Resûlüllah Efendimiz. Ġlâhî iznin geldiğini haber verdi ve böylece birlikte hicret ettiler. Eğer dost edinseydim Ebübekir'i dost edinirdim.Ebhubekir bu âyette "Ġkinin ikincisi" diye tavsif edilerek. Hepsi de iman ettiler. O gün için Resûl-i Ekrem Efendimizin hizmetinde nice güzide sahâbeler ve çok yakın akrabaları bulunduğu halde. ama buna sen musab olursan Allah'ın dini gitti demektir. Ashâb-ı kirâmdan rivayet edildiğine göre. Hazret-i Sıddîk'ı tercih etmesi ve Ġlâhî iznin de bu yolda olması. Resûl-i Kibriya Efendimizle (SAV) Hazret-i Sıddîk (RA) ölüm tehlikesiyle karĢı karĢıya kaldıkları bir zamanda.' diyerek hepsini Resûlüllah'ın (SAV) huzuruna götürdü.Ebûbekir (RA) çok telâĢa kapılmıĢ ve endiĢesini Peygamber Efendimize (SAV) Ģöyle ifâde etmiĢti: "Yâ Resûlâllah. mes'elenin diğer mühim bir yönüdür. Ġmam-i Begavî.Ebûbekir'le beraber olduğunu açıkça beyan buyurmuĢtur. Peygamberimizin (SAV) kendisini teselli etmesi de Ģöyle beyan buyrulmuĢtur: "Peygamber o vakit arkadaĢına. bu ne büyük bir izzettir. Hicret sırasında. Ancak Ebûbekir'in iyiliğinin ikramının karĢılığını veremedik. O'nun ne derece makbul ve ne derece sadık bir zât olduğunu aĢikâre göstermektedir. Bana Ebûbekir'in malının verdiği faide gibi. Mesabih adlı kitapta Resûl-i Ekrem'den (SAV) Ģu hadîs-i Ģerifi nakleder: "Bize her nimet verene. Bu arkadaĢlık izn-i ilâhî ile gerçekleĢmiĢtir.Ebûbekir'in (RA) mazhar olduğu en büyük bir lütuf da kendisinin hicrette Resûl-i ZiĢan Efendimize arkadaĢ olmasıdır. belki benim hicretim için de bir izn-i ilâhî ola.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Muhammed'in peygamberliğine inandın ve tasdik ettin mi?' Hz. nurlara kavuĢması ve o tehlikeli zamanda Resûl-i Ekrem Efendimizin O'nun kucağında uyuması. servetiyle Ġslâm'a en fazla hizmet eden kiĢi olmasıdır. Hz. Hz. Cennet'le müjdelenen on sahâbeden beĢi Hz. O'na Cenâb-ı Hak Hazretleri kıyamette ikrâmda bulanacak.âyet-i kerimesinde zikredilmiĢ ve Hz. MüĢrikler mağaranın kapısına doğru yaklaĢtıklarında Hz.Ebûbekir de. bir Ģeref. 'Amenna ve saddaknâ inandım ve tasdik ettim. bir devlet.com] 169 . 'Mahzun olma. mükâfatını verecektir. Hz.Ebûbekir vasıtasıyla Ġslâm'a kavuĢmuĢlardır. Resûlüllah Efendimiz (SAV) kendisine: "Ya Ebâbekir." 6) Hz. ben öldürülsem nihayet bir insanım." O'nun sırf Ġslâm'ın istikbâli için gösterdiği bu candan teessür." Bu âyette Cenâb-ı Hak." buyurmuĢtu. Allah O'nun (arkadaĢının) üzerine (kalbine) sekinetini (kuvve-i maneviyesini) indirmiĢ. Bir zât ki. Fakat ben Allah'ın dostuyum. iyilik edene mükâfatını verdik. AĢere-i MübeĢĢere dediğimiz. Ebûbekir benim kardeĢimdir.Ebûbekir (RA) Medine'ye hicret için hazırlandığı bir zamanda.Ebûbekir'in (RA) en büyük meziyetlerinden birisi de." Dikkate Ģayandır ki. Allah bizimle beraberdir' diyordu. artık onun için bundan daha büyük bir mertebe. bir makam nasıl tahayyül olunabilir? Evet. bu zâtların beĢi de bilâhare Cennet'le müjdelenmiĢlerdir. Allah-ü Teâlâ onunla beraber olursa. O'nu (Habibini) görmediğin ordularla te'yid etmiĢ. hıfz ve himayesinin. Yani. mağarada bir gece birlikte kalmaları ve o süre içinde nice feyizlere. huzur bulması da.Ebûbekir. kendisi de AĢere-i MübeĢĢere'dendir[1]. hiç kimsenin malının faidesi olmadı. biraz sabret. 5) Hz.ramazankoc.

Ebûbekir'den baĢkasının halife olmasından çekinir. mürtedlerin üzerilerine kahramanca yürüdü. fakat zekâtımızı vermeyiz" dediler.Ebûbekir'in bir saatlik ameline gelince. diyerek derhal atına bindi. 'Bugün ben sizin dininizi kemâle erdirdim. peygamberlik selâhiyetiyle topladıkları zekâtları münasip yerlere veriyordu. Hz. Halbuki. kırılmayan bir azim ve sarsılmayan bir celâdet ve cesaretle ortaya atıldı. Hz. ben hilâfete daha lâyıkım diyeceğinden endiĢe ediyorum. onlar benim yanımda. Hz. Ömer'e tâbi olunuz. 'Ey ÂiĢe." itirazda bulundular.' buyurmuĢtur. bana baban Ebûbekir'i çağır.com] 170 .Muhammed Mustafa'ya (SAV) arkadaĢ olmak ve O'na hizmet etmek için emrolundu.Ebûbekir'e varıp. Bu devlet ne O'ndan evvel ne de O'ndan sonra kimseye verilmemiĢtir."[2] 7) Resûlüllah Efendimizin (SAV) rahatsızlığı sırasında Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) âhirete teĢrif buyurduklarında insanların bir çoğu dinlerinden dönmüĢlerdi. Hatta Hz.Talha. Hz.ramazankoc.Ömer (RA) Ģöyle dile getirmiĢti: "Hz. çeĢitli muhit ve kabilelerde yalancı peygamberler ihdas etme yoluna gittiler. islâm binası çökme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtı.Ebûbekir'in bir gecelik veya bir saatlik ameline karĢılık bütün ömrüm boyunca yaptığım ibadetimi değiĢtirdim. Kendisinin Allah nazarında üstün derecesi olmasaydı. Halifeyi tanımayacaklarını açıkça ilân ederek. Bu plânlar kısa zamanda te'sirini gösterdi.Ömer. o irtica ve irtidat hareketini dehĢetli bir mağlûbiyete uğrattı. Mağarada üç gün kaldılar. kendi köĢelerine çekilerek fırsat kollamaya baĢlamıĢlardı.Zübeyir. ĠĢte bu dehĢetli vaziyet karĢısında Sıddîk-ı Ekber eğilmeyen bir irade. fakat Müslümanların çelikten iradeleri ve metin imanları karĢısında mağlûb düĢerek inkıraza uğramıĢlardı. orucumuzu tutarız. O'nun âhirete irtihâli üzerine dehĢetli bir plân ile yeniden ortaya çıktılar. Bilhassa Cenâb-ı Hak.Sa'd ibn-î Ebî Vakkas. Cenâb-ı Hak ve mü'minler. 'bu mürtedlere birkaç gün mühlet versek nasıl olur?' demiĢtim. Artık Peygamberimize karĢı yapacak bir Ģeyleri kalmadığı için. Hz.Ubeyde bin Cerrah ve Hz." buyurmuĢlardır. Hz. Bir defasında Resûlüllah Efendimiz (SAV) de kendisine uymuĢlar ve böylece.Said bi'n Zeyd (Radiyallahü Anhüm) [2] Asr-ı Saâdet'te müĢrikler Ġslâmiyet'in inkiĢafını engellemek için her türlü teĢebbüslerde bulunmuĢlar. kendisinden sonra kime uyacaklarını ashâb-ı kirâma iĢaret buyurmuĢlardı.Ali. Bu fitne bir veba salgını gibi birçok muhitleri kuĢattı. Bundan daha büyük devlet kimseye müyesser olmadı. Bir vasiyet yazdırayım. Ebûbekir'e. bu din kuvvetleĢip tamamlanmıĢtır. üzerinizdeki nimetlerimi tamamladım. 'Ey Ömer.Abdurrahman Bin Avf. Ebûbekir bizden ne hakla ve hangi sıfatla zekât istiyor. Hicrette.Osman. buyurdular ki: "Resûl-i Ekrem'le Mekke'den Medine'ye birlikte hicret ettiler.Ebûbekir. Resûlüllah Efendimizin (SAV) hayatında bekledikleri fırsatı bulamayan bu Ġslâm düĢmanları ve münafıklar. Hz. Ben Hz. Bununla beraber mes'ele sadece iĢaret plânında kalmıĢ değildir. arzu etmezler' buyurdu.ÂiĢe'den Ģöyle bir rivayet yardır: "Resûlüllah hastalandığında bana. Hz. vücutta baĢ gibidirler. "Resûl-i Ekrem. Cevabında. "Biz namazımızı kılar.Ebûbekir'in bir gecelik ameli ne idi?" diye sorulduğunda.Ömer'in "mürtedlere birkaç gün mühlet verme" talebini de [www. Mesâbîh-i ġerîfde zikredildiğine göre. [1] Cennet'le müjdelenen bu on mümtaz Sahâbe Ģunlardır: Hz. Hz. Hz. bütün ashâb arasında bu mühim vazifeye seçilmezdi. Zira benden sonra birisinin çıkıp.Ebûbekir (RA) on yedi vakit imamet etmiĢti. Diğer taraftan bâzı insanları da dindeki hususiyetlerinden yakalamayı plânlayarak. Maddeye düĢkün birtakım insanları böylece avlayacaklarını tahmin etmiĢlerdi." Bir baĢka hadîs-i Ģeriflerinde de Resûlüllah Efendimiz (SAV): "Benden sonra. Hz." Kendisine: "Ey mü'minierin emiri. Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Bu büyük Ģerefi Hz.

Ömer (RA).ramazankoc." Hz. O kadar kandım ki. Bu duanın bereketiyle Hz. Ne zaman ki Hz. Hz. O'na (RA) Faruk yani. tokluk alâmeti tırnaklarımda göründü. Mesâbîh-i ġerif de geçen ve Ġbn-i Ömer'in (RA) rivayet ettiği bir hadîs-i Ģerifte Peygamberimiz (SAV) buyurdular ki: "Allah.Ömer hakkında kabul buyurdu. "Hz.Ömer (RA) Ġslâm nâmına bir rahmet timsâli oldu.com] 171 . Ġbn-i Mes'ûd diyor ki. yeniden cesarete geldiler ve Sıddîk-ı Ekber'in peĢinden giderek mütrtedlerin üzerine yürüdüler ve onları hezimete uğratarak Ġslâm birliğini yeniden te'sis ve tahkime muvaffak oldular. O zamana kadar Müslümanlar Hz. adaleti bihakkın tatbik etmede. çâr-yâr-ı güzîn efendilerimizin ikincisidir. rücû eden mürtecilerin ve mürtedlerin üzerine kahramancasına yürüdü. sabır.ÖMER'ĠN (RA) FAZĠLETĠ Hz. tevazu. kuvvetlendir. "Ġlimle" buyurdular. Mesâbîh-i ġerif de Abdullah Ġbn-i Ömer'in (RA) rivayet ettiği bir hadîs-i Ģerîfde Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdular ki: "Rüyamda bir bardak süt ile bana geldiler. yerini iman ve hikmetle doldur' diye dua buyurdular. O Ġslâm olmazdan evvel Müslümanlar açıktan namaz kılamıyorlardı. HZ. Hz. fevkalâde bir temyiz kabiliyetine mazhardı. mübarek elini Ömer'in üzerine koyarak 'Ya Rabbi. iyiyi kötüden. Resûlüllah. Bu hâli gören bütün sahâbeler.Ömer Müslüman oldu. tevekkül ve Ģükür gibi faziletler O'nda en mükemmel bir Ģekilde tecelli etmiĢti.Erkam'ın (RA) evinde gizli ibadet ederlerdi. hastalıkları çıkar.Ömer (RA).Ali (RA) Efendimiz de bu hadisi teyit ederek Ģöyle buyurdular: [www. bu rüyayı nasıl tabir edersiniz?" demeleri üzerine: Resûlüllah.Ömer (RA) külli kemalât sahibiydi. O'nun Ġslâmiyete girmesi." Cenâb-ı Hak bu duayı Hz. Ömer'in göğsündeki kötü sıfatları. hakkı bâtıldan en iyi bir Ģekilde tefrik eden lâkabını bizzat Resûlüllah Efendimiz (SAV) vermiĢlerdi. Hakkı bâtıldan ayırmada." Ashâb-ı kirâmın: "Ey Allah'ın Resulü. Cenâb-ı Hakk'a Ģöyle niyazda bulundu:"Ey Allah'ım! Ömer bin Hattâb ve Amr bin HiĢâm'dan birisiyle Ġslâm'ı aziz kıl. Hz." Hz. Ġçtim. Kalanını Ömer'e verdim. Ġslâm'ın inkiĢafında bir dönüm noktası olmuĢtur. Bir perĢembe gecesi Peygamber Efendimiz (SAV). takva.Ömer Ġslâm'la Ģereflendi ve küllî bir fazilete mazhar oldu.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Ģiddetle reddederek derhal atına bindi ve dinden. hakkı Ömer'in diline ve kalbine koydu.Ömer'in (RA) en mümtaz vasıflarından biri de re'yindeki isabeti idi. eĢsiz bir mertebe kazanmıĢtı. Zühd.Ömer'in (RA) Ġslâm'ın yayılmasında ve inkiĢafında hususî bir yeri vardır.

O'nun hilâfeti zamanında.Ömer'in (RA) devlet idaresinde ve tedbirinde de eĢi ve benzeri yoktur. size izin verilip de davetli olduğunuz vakitten baĢka zamanlarda. Sadece birkaçını zikredelim. asayiĢ memurlarıyla. Allah kâfirlerin düĢmanıdır." (Bakara sûresi. Halbuki. akla gelen bir diğer husus da fetihlerdir. "Biz O'nu hiç sevmeyiz. Peygamberlerine." dediler." Bunun örnekleri pek çoktur. Cebrail'i (A. kendisi 40 yaĢına gelinceye kadar. Hz. Ġktidarı rüyasında bile görmüĢ değildi. buna da muvaffak olmuĢ.Ömer. Yahudilerle bir muhaveresinde Yahudiler kendisine: "Muhammed'e hangi melek geliyor?" diye sordular. Cebrail'e.S. Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI "Biz Ömer'in (RA) dilinden ne çıktıysa. Hazret-i Ömer'e hitaben: "Ey Ömer. Bu hususta bir âyetin inmesini Allah-ü Teâlâ Hazretlerinden yüz can ile istiyordu." Hz. O'nun devri. Bir yere gelecek olan azabı. Peygamberimiz (SAV) vahy-i Ġlâhî'yi beklemiĢ ve neticede bütün mü'min hanımlar için tesettür âyeti nazil olmuĢtur.Ömer'in (RA) fikrindeki isabetini Abdullah Ġbn-i Abbas Ģöyle izah eder: "Hz. sonra onun hakikat olduğunu gördük. kıtlığı. namaz vaktinin ne Ģekilde ilân edilmesinin uygun olacağı hususunda çeĢitli görüĢler ortaya atılmıĢ ve Resûlüllah Efendimiz (SAV). mutlaka O'nun gösterdiği gibi vâki olurdu.ramazankoc.S. 53) Son olarak bir örnek daha verelim. o beldelere imanı.Ömer. yıldırımı Cebrail (A. bu arzusunu Peygamberimize ilettiğinde. Hz. Diğer bir örnek: Hz. yüce Peygamber'i inkâr mı ediyorsunuz? Ben kesinlikle Ģehadet ederim ki. Meselâ. Hz. o mes'ele. 98).) de biraz önce Bakara sûresini getirmiĢti.S.com] 172 . Ġslâm devletinin sınırları çok geniĢlemiĢ. "Kim Allah'a.Ömer (RA) Resûl-i Ekrem Efendimizin zevcelerinin tepeden tırnağa kadar örtünmelerini arzu etmiĢ.) geliyor" diye cevap verdi." diyerek oradan ayrıldı ve Peygamber Efendimizin huzuruna gitti ve olanları nakletti. büyük gayreti. Mikâil'e düĢman olursa bilsin ki. Senin dediğine benzer bir tarzda âyet-i kerîme inzal buyurdu" dediler. Ġran. mü'minlerin müsaade almadan Peygamberimizin (SAV) huzuruna girmelerine razı olmuyor. devlet nedir bilmeyen. Yahudiler. Cebrail (A.Ömer (RA) de "Cebrail (A.) sevmeyen Allah-ü Teâlâ'nın düĢmanıdır.) sevmiyor. bundan rahatsız oluyordu. Hz. ömrü deve otlatmakla geçmiĢ birisiydi. kadısıyla. O'nun fütuhatını Fahr-i Âlem Efendimiz Ģöyle haber vermiĢlerdi: [www.S. Fethettiği yerleri Ġskender ve Timur gibi yakıp yıkmamıĢ. "Ey ĢaĢkınlar. Hz. Zira O bizim sırlarımızı Muhammed'e götürür. Cenâb-ı Hak Ģu âyet-i celîleyi inzal buyurdu: "Ey iman edenler! Yemek vaktini gözetmeksizin. siz Cebrail'i (A.S. ordusuyla. zafer devri olmuĢtur. Mısır gibi birçok ülke fethedilmiĢ ve Ġslâm topraklarına dâhil edilmiĢti. kısacası hakikî medeniyeti götürmüĢtü.Ömer (RA). Hz.Ömer bir mes'ele hakkında benim fikrim Ģu merkezdedir dedi mi. Rabbin sana muvafakat etti.) alıp götürür. Peygamber'in evlerine girmeyin. Hazret-i Ömer'in görüĢünü kabul etmiĢtir.Ömer (RA). fetih devri." (Ahzâb sûresi. Bunun üzerine Resûlüllah Efendimiz (SAV). Meleklerine. dört baĢı mamur bir hükümetin varlığına büyük ihtiyaç duyulmuĢtu. terakki devri. Daha sonra bu kanaat vahiy ile de teyit edilmiĢtir. Hilâfeti zamanında ġam.Ömer (RA) denilince. kudretli siyaseti ve dirayetiyle her köĢesinde nizam ve asayiĢin hükümran olduğu muazzam bir imparatorluk vücûda getirmiĢti. ahlâkı ve fazileti.

Allah'tan afv ve mağfiret dilerdi. "Yâ Resûlâllah." Ġbn-i Mes'ûd Ģöyle buyurmuĢtur : "Hz. Ve Ġslâm dini O'nun zamanında her tarafa yayılır.com] 173 . Herbirini tek tek seyrettim.Ömer'in (RA) hakkında birçok medh ve senalarda bulunmuĢlardı." buyurduklarını naklederek Ģöyle dedi: "Ey Ömer.Ömer (RA). "Yeryüzünde benim için Hz.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI "Ümmetim bana rüyamda gösterildi. takvada da çok ileri bir mertebede idi.Ebûbekir (RA) Peygamber Efendimizin (SAV). Hz. Çünkü O'nun halifelik zamanı uzundur. Hazret-i Ömer zamanında "gelen" kimseye benzerdi. Bunlar içerisinde en meĢhur olmuĢ birisini nakledelim. bir gün Hz." Sahâbe-i kirâm sordular ki.Ömer (RA). öldüğünde. Bunun örnekleri pek çoktur." Taberânî.Ömer'in idare ve siyasetteki ilmi mizanın bir gözüne ve yeryüzündeki diğer âlimlerin (bu husustaki) ilmi de diğer kefeye konsaydı.Ali (RA) Efendimiz de bu mevzuda Ģöyle buyurmuĢlardır: "Bir yerde huzur ve sükûn varsa. Huzeyfetü'l. Bazısınınki dizinden yukarıda bulunuyordu. umarım ki o ben olayım. [www.Huzeyfe'ye Ģöyle sordu: "Ey Huzeyfe. bende münafıklık alâmeti olarak bir Ģey görüyor musun?" En çok korktuğu ve en hassas davrandığı bir husus da "kul hakkı" idi. Resûl-i Kibriya Efendimiz sana münafıkların gizli sırlarını anlatmıĢtı. Bir kısmının gömleği dizinde. uzaklığı artardı. Bu husustaki hassasiyeti o dereceye varmıĢtı ki.Yemanî Hazretleri." Bununla beraber Allah'ın rahmet ve keremine karĢı umudunu muhafaza eder ve "Bütün insanlar Cehennem'e. idare ve siyaset ilminin onda dokuzu Ömer ile kabre gitti. Kendisi Cennet'le müjdelenmiĢ olduğu halde. Bir defasında. Hz.Ömer'den daha sevimli bir kimse yoktur" buyurdular.Ömer'in ilmi ağır gelirdi." Hz." derdi. bir kısmınınki dizden aĢağı idi. sadece bir kiĢi Cehennem'e gidecek denilse korkarım ki o ben olayım. Ömer akla gelmeli. Hazret-i Ebûbekir'e: "Ey Resülüllah'dan sonra beĢerin en hayırlısı" diye hitap etti.Ömer'in varlığının alâmeti idi. bir tek insan Cennet'e girecek denilse." Hz. sen bana böyle söylüyorsun ama ben Resûl-i Ekrem'den duydum : Ömerden daha hayırlı bir kimse üzerine gün doğmamıĢtır. Hz. Fakat Ömer'i bir gömlek ile gördüm ki. Mesâbîh-i ġerifte zikredildiğine göre bir gün Hz. bu Hz.Ebûbekir (RA) geliyordu." Gerek ashâb-ı kirâm. Allah'dan çok korkar ve Ģöyle derdi: "Eğer bütün insanlar Cennet'e girecek. ibadetlerine kesinlikle bel bağlamaz. bu rüyayı ne ile tabir buyurursunuz?" "Din-i Mübin ile tabir ederim. Allah için doğru söyle. Hz. akıbetinden fazlasıyla korkarlardı. Hz. Yine. Yakınlığı artardı. Tenhalarda göz yaĢı döker. Bunun üzerine Hz.ramazankoc.Ömer'i (RA) Ģöyle anlatmıĢtır: "Ġslâm." diye karĢılık verdiler.Ali'nin Ģöyle buyurduklarını naklediyor: "Sâlihler zikredildiği zaman. "Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer bin Hattâb peygamber olurdu. yerde sürünüyordu. Resûlüllah Efendimiz (SAV): "Ömer'in bereketiyle size fitne eriĢmez" diyerek ashaba O'nun zamanında Müslümanlar içerisine fitnenin giremeyeceğini haber vermiĢ ve nitekim haber verdiği gibi olmuĢtur. O'nun kemalâtını takdir edenlerin baĢında Hz. Birer birer önümden geçtiler. gerekse selef-i sâlihîn.Ömer. O'ndan sonra Ġslâm "giden" kimseye benzerdi.

Resulullah (sav) sana.Ömer. hükmü icra edecekti…Sahabelerin gözleri dolu. bana bunun hesabını sorardı ve ben ne cevap verirdim. Ömer'e namazını kaza et deme. mumu söndürerek bir baĢka mum yakmıĢ ve Hazret-i Osman'ın selâmını bundan sonra almıĢtı.Ömer'in huzuruna girmiĢ ve selâm vermiĢti. "Ben sizin en yüksek tanrınızım" dediği anlatılıyordu. Hz. Hz. Dünyanın en büyük imparatorları O'nun Ģecaatinden endiĢe eder ve titrerlerdi. Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine. sebebini sorunca Ģu cevabı almıĢtı: "Sen selâm verdiğinde Müslümanların iĢlerine ait bir mektup yazıyordum. Cezan bitinceye kadar sana su verilmeyecektir. O esnada senin selâmını almadım. sen bir yola girsen Ģeytan senden korktuğu ve sana tesadüf etmemek istediği için o yola girmez. periĢan ve bitkin bir sesle “Baba su…Bir yudum su…” dedi. ceza üçte ikisini geçtikten sonra oğlunun güç ve takatı kesilmiĢti. Biz O'nun namazını kabul buyurduk. Durum.com] 174 . Kuran‟ı okuyor ve tatbik ediyor dersin…” Hazret-i Ömer (RA) mes'uliyet duygusunda da mümtaz bir Ģahsiyetti. Ömer ne yapıyor diye sorar sen de : “Ya Resulullah! Ömer ." Bir baĢka hadîs-i Ģeriflerinde ise: "Ömer'i Ģeytan ne zaman görür ise O'nun heybetinden hemen yere düĢer.Ömer (RA). oğlunu muhakeme etti. Bu hale çok hayret eden Hz. Hz. Dul kadınların ihtiyaçlarını sorar öğrenir. “Oğlum benden su isteme. Kısas tatbik edilip . hakkındır. Bir dere kenarında bir kurt bir koyunu öldürse. Hz. fevkalâde bir cesaret sahibi idi. veririz içersin suyunu. aceleyle mektubu tamamlayıp." denildi." buyurdu. Bir defasında cemaatle namazda iken Peygamberimiz (SAV) Nâziat suresinin 24'üncü âyetini okuyordu. Gözleriyle babasını aradı . gider suyunu cennette inĢallah Resulullah‟ın yanında içersin.Oğlu suçlu idi.Hz. namazda iken "Eğer ben o Firavun zamanında olsaydım.ramazankoc. Kapısında muhafız bulundurmazdı. uyuyan kervancıların kervanlarını beklerdi." Burada Ģu ibret verici olayı da dikkatinize sunmak istiyorum : Hz.Ömer (ra)‟in hilâfeti zamanında oğlu bir suç iĢlemiĢti. Halifeliği sırasında geceleri Ģehri dolaĢır.S. Hatta Ģeytan bile O'nu görünce yolunu değiĢtirirdi. O sırada bir mektup yazan Hz. boynunu koparırdım." dedi.". Cenâb-ı Hak. zira namazda konuĢtun.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Hilâfeti zamanında bir gün Hz. Cebrail (A. ġu anda yanan mum ise benim Ģahsıma aittir. Bir defasında bir dul kadına bizzat kendi sırtında un taĢıdığı meĢhurdur. Bir defasında Resûlullah Efendimiz. Alsaydım.Osman (RA).Ömer . Namazdan sonra.) geldi ve "Ey Resulüm. ġefkat dolu bakıĢlarıyla yüzünü babasına çevirdi. Kadın ve annelerin gözleri yaĢlı idi… Hakk‟ın karĢısında bütün baĢlar eğikti. Eğer sonuna kadar dayanır. Çok celalli ve gayretli idi. selâmı almamıĢ.Ömer‟e bildirildi. oğluna seslendi. ölmezsen. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki.Kısas yapılacaktı. Allah‟ın emri ve Kur‟an „ın hükmüydü bu… Hz. "Namazını kaza et. Bütün ümmetin namazları ile bir kıldık. Adaletli Ömer. Eğer cezan bitmeden ölürsen. O sırada yanan mum da Beytü'l-Mal'a aittir. Hz. Biz çok gayretli kulların gayretlerini severiz. [www. Hararetten ve susuzluktan periĢan bir vaziyetteydi.Ömer tereddütsüz . buyurmuĢlardı. onların yardımına koĢardı.Ömer (RA). Ömer‟e (RA) hitaben Ģöyle konuĢmuĢlardı: "Ey Hattâb'ın oğlu Ömer. Hz. Hak ve adalet güneĢi olan . kendisinin bundan mesul olacağını söyler ve bu Ģuurla vazifesine ziyâde hassasiyet gösterirdi. hak ve hakikati incitmeyen o büyük insan. Bu ayette Firavun'un kendi askerlerine.Durum tahkik edildi ve nihayet hüküm verildi. Onu yaktım ve selâmını öylece aldım.Osman (RA).

sakin ol. beĢinci cedleri olan Abdül-Menafda birleĢir. Hilkaten doğru.com] 175 .ramazankoc." buyurmuĢlardır. kerimemi Osman'a nikâhlamam için vahiy eyledi" buyurarak bu evliliklerin vahiy ile gerçekleĢtiğini beyan etmiĢlerdir. Hz.Osman da ondan zevk alırdı.Osman'ın (RA) birçok yüksek özellikleri vardı. müstakim. Hz. "Resûlüllah ile beraber Hz. Ümmü Gülsüm'ün vefatı üzerine Resûlüllah Efendimiz (SAV): "Bir kızım daha olsaydı verirdim. Bu sebeble Resûlüllah Efendimiz kendisine Zinnureyn lâkabını vermiĢti.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI HZ. iffetli idi. Hz. Allah sana (hilâfet denen) bir gömlek giydirecek. "Ey Osman. Üzerinde bir peygamber.Osman (RA) Peygamberimizin (SAV) iki kızı ile evlenmiĢti.Anha) validemizin rivayet ettiği bir hadîs-i Ģerifte Peygamberimiz (SAV). Dağ sallanmaya baĢladı." Hz. Hz. bir sıddîk ve iki Ģehid vardır!" Mesâbîh-i ġerifte ÂiĢe (R. Peygamberimizin bir tek iĢaretiyle yüzlerce deveyi O'nun dâvasına bir anda feda etmiĢti. Kendisi. 'O fitnede bu mazlum olarak öldürülür' buyurmuĢtur. Bir defasında. O'nun vefatından sonra diğer bir kerimesi olan Ümmü Gülsüm ile izdivaç etmiĢtir. O neden zevk duyarsa. Peygamberimizin ahlâkını takib ve taklid etmede o derece ileri idi ki. ârif idi. Kendisi en asil ve mümtaz bir aileye mensuptu." buyurmuĢtur. Peygamberimiz dağa mübarek ayağı ile vurdu ve Ģöyle dedi: Ey dağ. Âlim idi. Resûl-i Ekrem (SAV) ile dedeleri. eğer münafıklar onu çıkarmaya uğraĢırlarsa bana gelesiye kadar onu çıkarma. Merhamet ve Ģefkatte eĢsizdi. Ġslâmiyetten önce de iffet ve namusu ile tanınmıĢ ve utanç getirecek hiçbir harekette bulunmamıĢtı. Ġbn-i Mâce ve Tirmizî'de zikredilen bir hadîs-i Ģeriflerinde: "Muhakkak Allah. Resûl-i Ekrem Efendimiz neyi severse. Resûlüllah Efendimiz O'nun hakkında Ģöyle buyurmuĢlardı: "Ahlâkta bana en çok benzeyendir.Osman'ın (RA) en büyük faziletlerinden birisi de hayası idi.Ebûbekir.Osman (RA) buyurdular ki. Resûl-i Ekrem Efendimiz.OSMAN'IN (RA) FAZĠLETĠ Hz." Hz.Osman (RA) Peygamber Efendimiz'in (SAV) üçüncü halifesidir. Hz. Allah'dan çok korkardı. cömert idi. Hz. O da onu sever.Osman (RA) hiçbir hususta Peygamberimizden ayrılmamıĢtı.Ömer ve ben Sevr dağına çıkmıĢtık. ilk olarak Peygamberimizin kerimeleri Rukiye ile izdivaç etmiĢ. Peygamberimizden (SAV) Ģöyle rivayet eder: "Resûlüllah fitneyi bize naklederken mübarek parmağı ile Hz.Osman. Hz. Ġbn-i Ömer. halim.Resûllüh Efendimizin huzuruna girdiği zaman Peygamberimiz [www.Osman'a iĢaretle.

ramazankoc. ashaba dar gelmeye baĢlamıĢtı. Mü'minlere karĢı hiçbir surette kin ve adavet beslemezdi. "Ey Allah'ın Resulü! Bütün servetim sana feda olsun. meleklerin hayâ ettiği bir kiĢiden hayâ etmeyeyim mi?" Bir diğer hadîs-i Ģeriflerinde: "Osman. Kalbi. namazını dosdoğru kılan. Hz.Osman (RA) hakkında inzal buyurduğu rivayet edilmiĢtir: "Yoksa o âhiret (azabından) korkarak.Osman hakkında nâzil olduğu rivayet edilmiĢtir: "ġüphe yok ki." dedi ve mescid-i Ģerifi geniĢletti. Bunun hikmetini soran Hazret-i ÂiĢe'ye (R. Irkları. birbiriyle kaynaĢtırmıĢ.Anha) Resûlüllah (SAV) Ģu cevabı vermiĢti: "Ey ÂiĢe.Osman (RA) devrinde Ġslâm fütuhatı olanca hızıyla devam etmiĢ.Osman (RA) alçak gönüllü." (Tevbe sûresi. Zamanında. ġu âyet-i kerimelerin de Hz. dilleri.Osman Ġslâm dairesine giren çeĢitli milletleri bir arada idare etmeyi baĢarmıĢtı. Bunun üzerine Resûüllah Efendimiz (SAV). Hz. Bunlardan birkaçını aĢağıda takdim ediyoruz: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe iman eden.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI (SAV) çıplak ayaklarını örtmüĢ ve toparlanmıĢtı. Allah korkusuyla doluydu. bu belâya sabretmek. Hayatı boyunca hiçbir kimseyi incitmedi. Hz." diye karĢılık vermiĢti. Canına kastedecek caniler evini kuĢattıkları zaman O oruçlu olarak. "Bizim mescidimizi bir zira' olsun geniĢleten Cennet'e girer. Kıbrıs hep Hz. âdet ve an'aneleri birbirinden farklı olan o milletleri. baĢka kimseleri incitmekten daha hafiftir. Yine Ġbn-i Hacer'den rivayet edilen bir hadîs-i Ģeriflerinde de: "Benim ümmetimin haya itibariyle en Ģiddetlisi Osman'dır" buyurmuĢlardır. Geceleri Kur'an okur ve namaz kılardı.Ömer devrinde fethedilen ülkelere yenileri ilâve edilmiĢti. Rabbinin rahmetini umarak gecenin saatlerinde secdeye kapanır.Osman (RA) devrinde fethedilmiĢti. Kendisine. Cenâb-ı Hakk'ın Ģu âyet-i kerîmeyi de Hz.Osman (RA) bunu iĢitince. 19) Evet. iĢte bunlar oradan (Cehennem'den) uzaklaĢtırılmıĢlardır.Osman (RA) ibadetlerine çok bağlı idi. Günlerinin çoğu oruçla geçerdi. ümmetimin içinde hayâ ve sehâ ile mevsuf olanların birincilerindendir. mağlûb milletleri baĢkaldırmaya.com] 176 . Ġran'ın fethini de yine O tamamlamıĢtı. Bu noktada o kadar muvaffak olmuĢtu ki. Trablus. Horasan. hilâfetinin son devresinde meydana gelen ve Ģehit olmasıyla neticelenen o kanlı fitne hareketi bile. "Bence. 101) [www. Berga. Hz. 18) Bu âyetin nüzulüne Ģu hâdise sebeb olmuĢtur: Medine-i Münevvere'deki mescid. kıyamda durur bir halde tâat ve ibadet eden (gibi) midir? De ki. halim ve selim bir zâttı. bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer sûresi." buyurmuĢlardı." (Enbiyâ sûresi. isyana sevkedememiĢti. Hz. Merakis. ĠĢte doğru yola eriĢenlerden olmaları umulan bunlardır. zekâtı veren ve Allah'tan baĢkasından korkmayan kimseler imar eder. bir tek vücud haline getirmiĢti." buyurmuĢtu. Hazret-i Osman hakkında birçok âyet-i kerime nazil olmuĢtur. "Bu Ģakilere niçin karĢı çıkmıyorsun?" diye sorulduğunda. huĢu ve huzur içinde Kur'ân-ı Kerîm okuyordu. mescidi büyütme iĢini üzerime alıyorum. kendileri için bizden en güzel (bir saadet) sebk etmiĢ (takdir edilmiĢ) olanlar. Afganistan ve Türkistan'ın da büyük bir kısmının fethedilmesiyle Müslümanlar Kafkas dağlarına kadar ulaĢmıĢ oluyorlardı. Azerbaycan. Hz.

Ebûbekir ve Hz. hiç puta tapmadan ve Ģirke girmeden Müslüman olduğu için kendisine "Kerremallahü vecheh" denilmektedir. Peygamber Efendimizi yıkayıp kefenlemek de O'na nasib olmuĢtur. Melekût [www. Sahâbelerin çoğu ilmî mes'elelerde O'nun re'yine müracaat ederlerdi.Ali'ye borçludurlar. Kadınlardan ilk Müslüman Hz.Ali (RA). BeĢ yaĢından itibaren Resûlüllah Efedimizin yanında bulunmuĢ. Evet. feyz ve irfanından had safhada istifade etmiĢtir. Hattâ Hz. Emîrü'l-Mü'minîn'dir. O'nun yüksek seciyeleri. Arifler tabakasının en yüksek piriydi." (Ġbn-i Mâce'den) HZ. "Cennet'te her peygamberin bir arkadaĢı vardır. lâkabı Haydar." derdi. "Ben ilmin Ģehriyim.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI "Bunlar gönüllerinin dilediği (nimetler) içinde ebedî yaĢarlarken onun (Cehennemin) gizli sesini bile duymazlar.Ali (RA) Efendimiz. Sarf ve nahiv ilmini ilk defa istihraç eden O'dur. yani Allah'ın Arslanıdır. erkeklerden Hz. hakikaten bir ilim ve marifet çeĢmesiydi.Ali (RA). Muğlak mes'eleleri çözmede büyük bir maharet sahibiydi. 102) "O en büyük korku. bütün Ġslâm âlimleri. Sahâbeler arasında ilimde en ileriydi. hem damadıdır.Anhâ).ramazankoc. günümüze kadar gelen bütün âlim ve ârifler O'nun ilim ve marifetinin meyveleri olmuĢlardır." demiĢti. O'nun bu vukufiyetine Peygamberimiz.Hatice (R. O." buyurarak iĢaret etmiĢlerdi.Ali'nin (RA) künyesi Ebû'l-Hasan. en müĢkil meseleleri o hallederdi. insanî meziyetleri sayılamayacak kadar çoktur. ilimlerini temelde Hz.com] 177 ." ve "Ali olmasa Ömer helak olur. Vahyin ilk kâtiplerindendir. Cenâb-ı Hak.Osman hakkında birçok hadîs-i Ģerifleri vardır. Ģâh-ı velayet idi. Hz. Kendisi de yeminle. Ġslâm'a girenlerin üçüncüsüdür. herhangi bir mes'elede O'nun reyini almadan karar vermezdi. 103) Resûl-i Ekrem (SAV) Efendimizin de Hz. Bunun sebebi sorulduğunda." (Enbiyâ sûresi. Kur'an'ın ahkâm ve esrarına derin bir vukufiyeti vardı. " (Ġbn-i Mâce'den) "Osman Ġbn-i Affan dünyada ve âhirette bana herkesten yakındır.Ali (RA) çocuk yaĢta. Bunlardan en önemlisi ilim ve irfandaki eriĢilmez mertebesiydi." (Enbiyâ sûresi. "Tevrat. O'nun ilim ve marifetine öyle bir bereket ihsan etmiĢti ki.Ömer'in müĢavirliklerinde bulunmuĢ ve Ģeyhülislâmlık görevini deruhte etmiĢti. bunları asla tasaya düĢürmez. mürĢidlerin ve müceddidlerin imam ve sultanı olmuĢtur.Ebûbekir (RA).Ali'dir. Ünvanı ise.ALĠ'NĠN (RA) FAZĠLETĠ Dördüncü halife olan Hz. Peygamber Efendimizin (SAV) hem amcazadesi. Ali de o Ģehrin kapısıdır. Bunlardan ikisini aĢağıda takdim ediyoruz. O'nun ta'lim ve terbiyesinden geçmiĢ. gavsların. Hz. Benim de Cennet'te arkadaĢım Osman'dır. Bütün ehl-i tedkik ve tahkikin ittifakiyle Hz. Ġlimdeki bu iktidarından dolayı Hz. Bunları melekler karĢılayarak: "Bu size dünyada vaad olunan (mutlu) gününüzdür" diyerek cennet kapıları önünde tebrik ederler.Ali (RA) ilim ve marifet sahasında ulemâya üstâd olduğu gibi. Hz.Ömer. Ġslâm'ın bütün inceliklerine vâkıftı. çocuklardan ise Hz. "Ali'nin olmadığı bir istiĢare meclisinden Allah'a sığınırım. Hz. Zebur ve Ġncil'in de esrarından haberdarım. Bu bakımdan kendisine "Ġlmin bânîsi" de denilmektedir. ledünniyat âleminde de bütün kutubların.

Hudeybiye AntlaĢması'nda sulha ait Ģartların yazılmasına me'mur edilmiĢti.Ali. O'nun takdire Ģayan bir ciheti de bu çetin mücadeleler içerisinde. bunları sil de yerlerine "Bismikâllahümme (Yâ Allah. cesaretli ve harbĢinâstı. ancak senin isminle baĢlarım)' ve 'Muhammed bin Abdullah' (Abdullah oğlu Muhammedi) yaz" buyurdu. "Biz zaten bunlara karĢıyız. bütün dünyanın orduları dahi toplansa. "Ya Ali. ellerinde kılıçlarıyla. hârika bir sabır ve tahammül ile yılmadan usanmadan mücadele vermiĢti. cümlenin baĢ kısmını hemen yazdı. Hz. nazarı ibretliydi.Ali (RA) fevkalâde hakperestti. Celâdetli. tedris ve irĢad faaliyetini kemâliyle devam ettirmesiydi.Ali de. sükûtu manâlı." diye emir buyurdu.Ali'yi huzuruna çağırdı ve kendisine. bir taraftan Müslümanları parçalamak isteyen Haricîlere.com] 178 . lütfuyla muhafaza ettiği bir hücrede bulunuyordu. fevkalâde bir itidal ve metanet sahibi olmasıydı. ihlâs ve sadâkat arĢına eriĢmiĢ. imanından gelen engin bir tevekkül ve hârika bir cesaretle ölümü hiçe sayarak yatağında derin bir uykuya daldı. "Emrin baĢ üstüne. [www. Hilâfeti zamanında. diğer taraftan da kendisiyle iktidar mücadelesi veren muhaliflerine karĢı kırılmaz bir azim. MüĢrikler bu duruma katiyen dayanamayarak hemen itiraz ettiler. itidalini sarsamazdı. O sıralarda yaĢı yirmi üçe henüz varmıĢtı. Hz. zevk ve sürürü ancak tâat ve ibadet idi. fedakârlıkta da harikulade idi. bir tek hak kelimeyi feda etmemesi O'nun hakperestliğinin en büyük bir delilidir.Ali.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI âleminin derinliklerine dalmıĢ bir gavvas idi. vahdet deryasında kendinden geçerdi. sonuna da "Muhammed Resülüllah'dır" yazdı. bütün savaĢlarda Resûlüllah'la beraber bulunmuĢtu. Hz. O'nun bu tevekkülünü.Ali Efendimiz (RA) cesarette olduğu kadar." dediler.Ali (RA). "ya Ali. Cenâb-ı Hakk'ın. Değil KureyĢ'in vahĢî gençleri. en canlı demlerini yaĢıyordu. bu gece benim yatağımda yatacaksın. En güç Ģartlar altında bile itidal ve metanetini kaybetmezdi. Zira O. Hz.ramazankoc. Gençliğin en hararetli. müĢriklerin cengâverlerinden Velid bin Ukbey'yi bir kılıç darbesiyle yere sermiĢ. Hz.Ali (RA) o gün için o yatakta gecelemenin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu.Ali Efendimiz hârika bir Ģecaata sahipti. burada yine Resûlüllah'ın (SAV) emri olduğu halde. Ģevk ile o yatağa girdi. hicret edecekleri gün. bu huzur ve itidalini bozamazdı. Resûl-i Ekrem Efendimiz. Hendek muharebesinde ise. Her an huzur ve müĢahede halindeydi. Hakk'ın hatırını hiçbir Ģeye feda etmezdi. çelik bir irade. Öyle bir iz'an ve yakîne yükselmiĢti ki. Ġfrat ve tefritten son derece kaçınırdı. Hz. Hz. ilim ve irfan vadisindeki hizmetlerine hiç ara vermemesi. Bunun üzerine Peygamberimiz.Ali (RA). bu cümleleri sileceksiniz. Bedir'de. Hz. Buna rağmen bütün dünyayı aydınlatacak tevhid meĢ'alesinin sönmemesi için. ya Resûlallah. Yâni. hakikatların üzerindeki perdeler tek tek açılsa bile bu müĢahedeler O'nun imanındaki yakînini ziyâdeleĢtirmezdi. dünya ve ukbâ kayıtlarından azade olur. hâne-i saadetin etrafını muhasara altına almıĢlardı. Hicret hâdisesinde hayatını hiç tereddüt etmeden fedayı göze alarak Resûlüllah Efendimizin emrini tereddütsüz yerine getiren Hz.Ali'nin (RA) baĢlıca hususiyetlerinden biri de. bir taraftan Ġslâmiyete çeĢitli hurafe ve safsatalar sokmak isteyen Sebeiyecilere. ancak "Allah ve Resulünün uğrunda feda edilmekle" gerçek değerini kazanabileceğinin de Ģuurundaydı." dedi. müĢriklerin en güçlü bir bahadırı olarak bilinen ve yirmi-otuz kiĢiyi tek baĢına alt edebilen Amr bin Abdud'un boynunu uçurarak düĢmanın belini kırmıĢ ve muzafferiyette büyük payı olmuĢtu. tasaffi etmiĢ bir ferd-i feriddi. Tebük hariç. Hz. hayatın değerini bilmez değildi. Ama bu hayatın. makam-ı ferdiyete urûç etmiĢ. Fakat Peygamberimizin unvanı olan Resûlüllah kelimesini silmemekte ısrar etti. DıĢarıda KureyĢ'in gençleri. Velâyet-i kübrâya. hiç tereddüt etmeden. Huzur-u Mevlâ'da. Hiçbir hâdise O'nun kuvve-i mâneviyesini kıramaz. Ferah ve neĢ'esi. Sulhnâmenin baĢına Besmele-i ġerife. Hz. ubudiyette piĢmiĢ. bu yatağın müthiĢ bir suikasta sahne olabileceğinin pek âlâ farkındaydı. belâ ve musibetler içinde yoğrulmuĢ. Emsalsiz bir iman taĢırdı.

" "Ali'yi seven beni sevmiĢ olur." Hz.Ömer'in (RA) tavsiyesiyle. toprakvarî tevâzuundan dolayı kendisine. Cerraha gösterdiklerinde. Bunlardan bir kısmını aĢağıda takdim ediyoruz: "Ali'ye bakmak ibadettir. Sizden ne bir hediye isteriz. AkĢam üzeri iftar sofrasına oturduklarında kapıya bir yoksul geldi.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI Hz. kendine bağlayamadı." Ayrıca.. cerrahın oku çekip çıkarmasından bile haberi olmadı. müessir nutuklarıyla harekete getirebilir ve harb meydanlarına sevkedebilirdi. Hz. O'nu hiçbir zaman aldatamadı. cihanın sultanı iken kendi evinin iĢlerini bizzat kendisi görürdü. üçüncü iftarda ise. Nutkunda büyük bir te'sir vardı. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicret sırasında nezdinde bulunan emanetlerin sahiplerine teslimini O'na havale etmiĢti.Ali ve Hz. birini de aĢikâre hepsini tasadduk etti. esire seve seve yemek yedirirler. ve 8. üç gün oruç tutmaya nezrettiler. Emîrü'l. Hz." [www. birini gizli. birini gündüz. tâ kemiğine kadar iĢlemiĢti. Hattâ Ģöyle bir hali meĢhur olmuĢtur: Bir gün. Bilhassa namaz anlarında bütün dünya altüst olsa haberi olmazdı. biraz bekleyin. O günkü iftarlık ekmeklerini O'na sadaka olarak verdiler. O'nun en mümtaz vasıflarından biri de emanette emin olmasıydı. bir esir geldi ve iftarlık ekmeklerini onlara vererek üç gün iftarsız oruç tuttular. Kitleleri. Bunlardan birini gece. Hz.Ali (RA) her zaman huĢû ve huzur içerisindeydi. Hilâfeti deruhde etmeden önce nasıl yaĢamıĢ idiyse. "Ġnsanlardan öyleleri vardır ki. ben namaza durunca oku çeker alırsınız. (Sonra onlara Ģöyle derler) size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Zamanın halifesi. Ali'ye buğz eden bana buğz etmiĢ olur. gizli ve aĢikâre sarf eden kimseler var ya. okun çekilebilmesi için kendisine bayıltıcı bir ilâç verilmesi gerektiğini söyledi.Fâtıma (RA) iyileĢmeleri halinde. hevâî duygular ve Ģahsî iradelerle hareket etmedi. Güzel ahlâkın da en canlı örneği idi. "Buna lüzum yok. Bakara sûresi 274. âyet-i kerimeleri nazil oldu: "(Cennetlik olan iyi insanlar o kimselerdir ki. Allah ile O'nun arasına giremedi. Hattâ. O asla nefsanî arzular.. Ġkinci gün de yine iftar vakti bir yetim. Son derece mütevazi idi. Cenâb-ı Hak. Bunun üzerine Ġnsan sûresi 7. Öyle bir havf ve haĢyet ile namaz kıldı ki.Hasan ve Hüseyin Efendilerimize Ģifa ihsan etti." buyurdu.Ali hakkında nazil olduğu rivayet edilmektedir. iĢte onların. dünyada) adaklarını yerine getirirler ve azabı salgın olan bir günden korkarlar. dört dirhem gümüĢü vardı. O gün için üç günlük yiyecekleri vardı.Mü'minîn. Zühdü de emsalsizdi.Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz hastalandıklarında.com] 179 .ramazankoc. Cenâb-ı Hak." âyet-i kerimesinin Hz. Ġkram etmeyi çok severdi. Bütün hayatında günahlardan kaçınmıĢtı. Ali'ye eziyet eden bana eziyet etmiĢ olur. "Ebû Türab" denirdi. Hattâ bir savaĢta mübarek ayağına bir ok isabet etmiĢ.. Yoksula. Fasîh ve belîğ idi.. Dünyanın en büyük makamı. Allah'ın rızası için nefislerini feda ederler. Cömertlikte de örneği az bulunurdu. Veciz ve hikmetli sözleri dertlere Ģifa ve ilaç gibiydi.âyet-i kerîmesinde Hz.Ali'nin (RA) bu cömertliğini tebcil etmiĢ ve ecrinin büyük olacağını Ģöyle buyurmuĢtu: "Mallarını gece gündüz. Bana eziyet eden dahi Allah'a eziyet etmiĢ olur. Kendini O'na satamadı. yetime. Hz. ne de bir teĢekkür. ondan sonra da öyle yaĢadı. Rableri yanında ecirleri (mükâfatları) vardır. saltanatı.Ali Efendimiz hakkında pek çok hadîs-i Ģerifler mevcuttur.

alevikonseyi. Osman ve Ali.islamustundur.com/turkcekitap/online/Alevilik/Alevilik_toc. Ömer.com/aleviliknedir.aleviweb. Mikdât ve Selmân'dır." "Münafıkların kalbinde dört kimsenin muhabbeti toplanmaz: Ebûbekir.inonu.html http://www.com/alevi-olmak-icin-sartlar-nelerdir-alevi-olma-sartlari-nelerdir." ALEVİLİKLE İLGİLİ LİNKLER http://www.mumsema.html http://www.com/forum/archive/index.turkcebilgi.varolmak.antoloji.html http://stu.html http://www.html http://nedir. olmayan helak olur.com/soru_cevap_27609_alevilik-nedirnicin-sunnilik-ile-karsit-gorunur.sorularlaalevilik.com] 180 .html [www. Nuh Aleyhisselâm'ın gemisi gibidir. Diğerleri Ebû Zerr.ALEVĠLĠK & BEKTAġĠLĠK ARAġTIRMALARI "Ehl-i Beyt'im.html http://www.php/f-3-p-2." "Allah-ü Teâlâ dört kimseyi sevmeyi bana emretti.ramazankoc.cemevi-gooi." Bunun üzerine Resûlüllah (SAV) Efendimiz Ģöyle buyurdu: "Ali onlardandır.tr/~abayram/alevi." Burada Ģöyle denildi: "Ya Resûlâllah.html http://www.html http://www.com/digerleri-mezhepler/39292-alevilik-nedir.htm http://www. Onlara tâbi olan selâmet bulur.nl/dosyalar/Alevilik_nedir.enfal.de/soru1.htm http://www.com/index.nl/alevilik/aleviliginolsumu/index.abkyol.com/alevi/ http://www. onları bize isimlendir.edu.com/content/view/543/47/ http://islamkutuphanesi.com/dini-bilgiler/138857-alevilik-nedir-ozellikleri-nelerdir/ http://www. Onları kendisinin de sevdiğini bana haber verdi.ezberim.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->