• • • •

A kdeniz ve A kden iz D ünyası-2 (Fernand Braudel, 1 9 94) Tarih Ü zerine Y azılar (Fernand Braudel, 1992) A kdeniz ve A kden iz D ünyası-1 (Fernand Braudel, 1993) M addi U ygarhk-D ünyanm Z am anı (Fernand Braudel, 20 0 4 )

• Maddi U ygarhk-G ü ndelik H ayatın Y apıları (Fernand Braudel, 2 0 04) • Maddi U ygarlık-M ü badele O yunları (Fernand Braudel, 2 0 0 4 ) • K elim eler ve Ş eyler (M ichel Fou cau lt, 1994, 2001, 2 0 0 6 ) • U ygarlık, K apitalizm ve K ap italistler (Lucien Febvre, 1 9 95) • Rönesans insanı (Lucien Febvre, 1995) • XVI.-XVIII. Y üzyıllarda Osmanlı im paratorlu ğu (Robert M antran, 1995) • U ygarlıkların G ram eri (Fernand Braudel, 1996, 2 0 0 1 , 2 0 0 6 ) • O rtaçağın Günbatımı (Johan Huizinga, 1997) • 1492 (Jacques Attali, 1999) • Düşsel O rtaçağ (Jurais Baltrusaitis, 2001) • Hapishanenin Doğuşu (M ichel Foucault, 1992, 200 0 , 2 0 0 6 ) • Romans K arnavalı (Em m anuel Le Roy Lodurie, 2 0 0 2 ) • D eliliğin T arihi (M ichel Foucault, 1992, 1995, 2 0 0 0 , 2 0 0 6 ) • Hz. M uham m ed ve C harlem agn e (Henri Pirenne, 2 0 0 6 )

İ mge

Dağıtım

Ankara
Konur Sokak No: 43/A Kızılay Tel: (3 1 2 ) 4 1 7 50 9 5 -9 6 / 4 1 8 2 8 65 Faks: (3 1 2 ) 4 2 5 65 32 E-Posta: dagitim @im ge.com .tr

İstanbul
Mühürdar Cad. No: 8 0 Kadıköy Tel: (2 1 6 ) 348 6 0 58 Faks: (2 1 6 ) 4 1 8 26 10 E-Posta: kadikoy@im ge.com .tr

İmge Kitabevi Yayınlan Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Ç iler T abakçı ISBN 9 7 5 -5 3 3 -0 4 0 -2 Özgün Adı
Raison et deraison. H istoire d e la f o li e â l'âge classiqu et 1961

© Editions Gallimard, 1972 © İmge Kitabevi Yayınları, 1992 T üm haklan saklıdır. Yayıncı izni olmadan, kısmen de olsa fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik yöntem lerle çoğaltılamaz. 1. Baskı: 1992 2. Baskı: 1995 3. Baskı: Kasım 2000 4. Baskı: Ekim 2006 Kapak M urat özk oy u n cu Baskı ve Cilt Pelin Ofset T ipo M atb aacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. M ithatpaşa C ad. No: 62/4 K ızılay-A n kara Tel: (312) 418 70 93-94 • Fa ks: 4 1 8 10 46 www. pelinofset. com. t r.

İmge

Kitabevi

Yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Konur Sok. N o: 3 Kızılay 0 6 6 5 0 Ankara Tel: (3 1 2 ) 4 1 9 4 6 10-11 • Faks: (3 1 2 ) 4 2 5 29 8 7 Internet: www.im ge.com .tr • E-Posta: im ge@im ge.com .tr

İçindekiler

Sunuş.................................................................................................... 7 Ö n sö z .................................................................................................17 BİRİNCİ BÖLÜM Birinci Ayırım “Slultifera N avis” ..................................................................... 23 İkinci Ayırım Büyük Kapatm a........................................................................ 85 Üçüncü Ayırım Islah Dünyası.......................................................................... 135 Dördüncü Ayırım Delilik D eneyleri................................................................... 179 Beşinci Ayırım Meczuplar................................................................................ 213 İKİNCİ BÖLÜM G iriş.................................................................................................. 253

Birinci Ayırım Deli Türler Bahçesinde........................................................269 İkinci Ayırım Hezeyanın A şkınlığı.............................................................313 Üçüncü Ayırım Deliliğin Ç ehreleri................................................................ 373 Dördüncü Ayırım Hekimler ve Hastalar............................................................435 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Giriş.............................................................. ...................................497 Birinci Ayırım Büyük K orku .......................................................................... 511 ' İkinci^Ayırım Yeni Paylaşım ......................................................................... 549 Üçüncü Ayırım Özgürlüğün İyi Kullanımına D air...................................601 Dördüncü Ayırım Tımarhanenin D oğuşu........................................................659 Beşinci Ayırım Antropolojik D öngü.............................................................725 E k ler.................................................................................................761 Kaynakça........................................................................................ 789

Sunuş

I. BÖLÜM Toplumları kapsadıkları, benimsedikleri ile dışladıklarının zıtlığı içinde okumak mümkündür. Yani evet dedikleri ka­ dar, hayır dediklerinin de doğrultusunda. Her toplum ken­ dini belli kodlara göre şifreler; bu kodların o toplumun kendini algılaması içindeki anlam ve yerlerini ortaya çı­ kartmadan, ilgilenilen toplumun şifresini çözmek müm­ kün değildir. Tarihçilik, özellikle de toplumsal tarihçilik, bir bakıma bu şifreleri çözebildiği ölçüde başarılı olacak, alanına ege­ men hale gelecektir. Ancak burada büyük, hem de çok bü­ yük bir tehlike bulunmaktadır. İnsanların neredeyse tama­ mı, herhangi bir kavramın bugünkü anlamı (anlamların­ dan biri) ve içeriğinin (içerdiklerinden birinin) dün de ay­ nı olduğunu düşünmektedir. O zaman geçmişi ve başka toplumları anlamak bir şifre çözm ek değil de, okuma faali­ yetinden ibaret, basit bir iş olacaktır. Oysa bu kavrayış

kendi kendini daha baştan sakatlamaktadır, çünkü kav­ ramlar bir kerede ebediyete kadar geçerli olmak üzere ve­ rilmiş içeriklere sahiplerse, değişmeyi algılamak olanaksız olurdu. Ama değişme vardır ve bunu fark etmemek müm­ kün değildir. O halde kavramların sürekli yoğrulan, her toplumsal örgütlenme tarafından (ve bunun çeşitli kat­ manları, alt katmanları tarafından da) kendi ideolojisinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tanımlanan içeriklere sa­ hip olduklarını kabul etmek uygun olacaktır. Ve toplumsal yapıların kavramlarla bu sürekli mücadelelerinin anahtarı­ nı da, kendinden ve kendinden olmayan saydıklarım şifre­ leme ihtiyacında ve biçiminde görmek gerekir. O zaman bir toplumun kavramlarının şifresini onun kendine biçtiği olumlamadan itibaren çözmeye başlamak gerekir (tabii tersine bir okuma tercih edenler için de olumsuzlamadan itibaren). Toplumları önce kendilerini seyrettikleri aynada görmek gerekir. Aynanın gerçeği değil de hayali gösterdiği doğrudur, ama tıpkı bireyler gibi top­ lumlar da öncelikle hayallerinden itibaren anlaşılabilir du­ rumdadırlar. Deliliğin Tarihi gibi hiç alışılmamış bir konu, Foucault gibi bir ustanın elinde bir toplum a rkeolojisi ve giderek anatom isi haline gelmektedir. Daha doğru bir ifadeyle, a r­ k eolo jik anatom i. Foucault aynı kavramsallaştırma bütünü­ nün içinde iki şey birden yapmaktadır. Bir yandan orta­ çağdan itibaren Batı toplumlarmm M deli"yi hangi "delilik" tanımının içine yerleştirdiklerini araştırmakta; ikinci ola­ rak da, bu "kendine göre tanımlanmış deliliği" nasıl dışla­ dıklarını veya kabullendiklerini incelemektedir. Bu iki bo­ yutlu anlama faaliyeti, bir toplumun imgesini, benimsedik­ leri kadar dışladıklarının da doğrultusunda oluşturduğunu ortaya çıkartmaktadır. Ve önemli vurgu, her çağın "bilimi" ve "bilgisi" toplumsal imgelemeden nasibini alarak, "söy­ lem "ini bu doğrultuda oluşturmaktadır.

Bu kitabın zor, hem de çok zor olduğunu baştan söy­ lemeliyim. Zorluğun birinci nedeni, Foucault'nun çok zen­ gin ve aşırı yoğrulmuş bir dil kullanmasıdır; buna bağlı olan ikinci neden, Foucault kendine özgü bir Fransızca ge­ liştirmiştir ve birçok kelime ve kavramı genel kabullerinin dışında veya bunları aşan bir şekilde, özel yüklemler içinde kullanmaktadır. Ama bu kitabı asıl zor hale getiren, Batı kültürünün felsefeye dayalı olmasına karşılık, bizde "felse­ fe yapma"nın olumsuz bir değer kazanacak kadar küçüm ­ senmiş olmasıdır. Bu durumun doğal sonucu olarak, Batı dillerinin çok sayıda "saf felsefi" terim üretmiş olmalarına karşılık, Türkçenin bunları gündeliğin terimleriyle karşıla­ mak zorunda kalmasıdır. Gündeliğin terimleri, gündelik alışverişin paraları gibidirler; aşınırlar ve giderek en dar anlamlarına sıkışıp kalırlar. Bunun yanı sıra, felsefenin harcıâlem terimlerle "yapılmak" zorunda kalması, herkesin bunları gayretsiz anlayabileceği yanılgısını yaratmaktadır. Oysa anlama genelde söz konusu olmamakta, felsefenin başka âlemlerdeki yoğrulmuşlukları ülkemizde onunla il­ gisi olmayan gündelik algılamaların dar kapsamına indir­ genmektedir. Türkçenin bir felsefe dili olarak en basit kav­ ramları bile karşılaması çok güçken, Foucault'nun kitabın­ daki "yakası açılmadık" terim leri karşılaması neredeyse olanaksızdır. Dilsel ve kavramsal sorunların yanı sıra, bizim tarihe bakışımız da bu kitabı Türk okuyucusu için zorlaştırmak­ tadır. Geçmişi sadece (veya hemen hemen) bir zaferler sil­ silesi olarak algılayan bir toplumun çocuklarının, deliliğin ve onun algılanışının, kabulünün veya dışlanışınm bir top­ lumun kurucu unsurları arasında yer aldığını kavramaları çok güç olacaktır. Deliliğin Tarihi gibi bir kitabı çevirmenin "delice" bir iş olduğunu biliyorum -d elilik demiyorum, çünkü deli ta­ nım gereği, deli olduğunu bilem ez-, ama bu işin yapılması

gerektiğini de biliyorum. Bu kitap 1961'de ilk kez yayın­ landığından beri bazı T ü rk aydınlarının dikkatini çekmiş ve çevrilmesi konusunda defalarca girişimde bulunulmuş­ tur. Bunlardan en uzağa gidebileni, 1982'de Tan yayınları arasında D eliliğin T arihin e G iriş (çev. Enis Batur, Nasuh Barın) adıyla çıkanıdır. D eliliğin T arih i1 yönelik çeviri gi­ ne rişimleri tarihinin bu en kapsamlı ve su yüzüne çıkm ış tek örneği, özgün kitabın ilk yirmi üç sahifesine tekabül et­ mektedir. Kitabın bütününün 583 sahife olduğu ve bu çe­ virinin daha birinci bölüm ünün birinci ayırımı (birinci bö­ lümde -görüleceği üzere— beş ayırım bulunmaktadır) sona ermeden kesildiği göz önüne alınacak olursa, bunun bir havlu atma mı, yoksa "deliliğin gereği yok" kararı mı oldu­ ğunun takdirini okuyucuya bırakıyorum. Bu kitabı, Türkçede, teknik nedenlerden ötürü üç cilt olarak yayınlıyoruz. "Teknik nedenler"in ne olduğunu da söylemeliyim. Bir kere bu kitabın Türkçesi yaklaşık 800 sahife olacak, yani "tuğla gibi bir kitap", insanları korkut­ mak istemedik. İkincisi, ülkemizdeki baskı ve ciltleme tek­ nikleri dünya düzeyindedir, fakat gene de geri teknolojiyle çalışılıyor. Burada belirleyici olan kitap satın alan kişiler (asıl belirleyici olanlar hiç kitap almayanlar, talebin düşük kalmasına ve birim maliyetinin çok yüksek olmasına neden oluyorlar; fakat bu pasif suçlulardan burada söz etmek is­ temiyorum). "Kitaplar çok pahalı" gibi anlamsız ve gerçek­ dışı bir slogan yayıncıları maliyetleri düşük tutma kaygı­ sıyla, geri teknolojiye ve kalitesizliğe itiyor. Uzun sözün kısası, 3. hamur kâğıda basılacak olan 800 sahifelik bir ki­ tap çok hantal olur, üstelik sırtı da büyük bir olasılıkla atar. Oysa bu kitap 1. hamura basılabilseydi ve sırtına dikiş atılabilseydi, kapak için daha kalın bristol kullanılsaydı, tek cilt halinde çıkabilirdi. Ama "piyasa" böylesine talepler yaratmaya hazır değil. Bu sözler, kitabın ilk basımı için ya­ zılmışlardı. Bu ikinci basımda, üç cildi bir araya topluyo­ ruz, bakalım nasıl bir sonuç verecek.

Foucault'yu okurken alınacak birçok dersin yanı sıra, çözmek ile çözümlemek arasındaki kavramsal ve anlamsal paylaşımı bile sağlamakta sıkıntıya düşen bir dilin sorunla­ rı üzerinde düşünüleceği umudunu muhafaza ediyorum.

II. BÖLÜM Foucault, ikinci bölümde, bizi deliliğin fantastik dünyasın­ da dolaştırmaktadır. Ancak bu dünyanın kendinde fantas­ tik olup olmadığını, hezeyanın gerçek niteliğinin ne oldu­ ğunu bilebilm enin yegâne yolu deli olmaktır. Oysa deli bize asla kendi hakkmdaki yargılarından itibaren değil de, onun deli olduğuna karar veren, onu öyle konumlandıran genel toplumsal harita üzerinde işgal ettiği yer itibariyle yansıyabilmektedir. O halde Foucault ile birlikte yapacağı­ mız bu yolculuk felsefe, zihniyetler ve tıp alanlarında deli­ liğe ilişkin olarak inşa edilen fantazyaya doğru olacaktır. Üstat, delilik âleminin XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ne denli fantastik bir kavrayış içinde algılandığını sergilerken, tamamen o dönemin kaynaklarını kullanmakta ve bu eser­ lerden yansıyan ağdalı, ağdalı olduğu kadar da bizimkine uzak ve bağlantıları farklı bir dili tüm ağırlığıyla aktarmak­ tadır. Kitabın bu bölümünü okuyan kişi, başka bir dünya, başka bir kavram çerçevesi ve başka bir dille karşı karşıya olduğunu derinlemesine hissetmektedir. Bu da felsefe ve bilginin niteliği üzerinde düşünme fırsatları yaratmaktadır. Bilimin ve insan düşüncesinin kesintisiz ve bayrak yarışın­ da olduğu gibi bir aşamadan diğerine ilerlediğine inanan doktrinler, bu okumadan yaralanmış olarak çıkacaklardır. Söz okumaya gelince, bunun türev bir faaliyet olduğu­ nun kesin bir şekilde konulması gerekmektedir. Okuyucu yazarın çerçevesini zaman zaman aşıyor olsa da, onun kas­

tettiklerini bazen ıskalasa veya bunların dışına çıksa da, as­ lında ana eğilim olarak onun dayattığı doğrultunun içinde kalmaktadır. Ancak, haberleşme mutlaka iki tarafın da an­ layacağı bir kanal üzerinden yapılabileceği için, yasanın bu çerçeve belirleyiciliği okumanın özünü oluşturan hükmü koymaktadır: eğer okuyucu yazarın diline ulaşamıyorsa, eserin dilini bilse bile elindeki kitabın içeriğine tam olarak ulaşamayacaktır. Foucault, okuyucunun da emek sarf etmesini isteyen talepçi bir yazardır. Bilgiyi ve düşünme malzeme ve fırsat­ larını çiğnenmiş lokmalar olarak değil de; zahmetlerden, büyük anlama çabalarından sonra elde edilen ödüller ola­ rak sunmaktadır. Bu ödüllere ulaşabilmenin tek yolu ise, Foucault'yla birlikte gayret sarf etmek, hem de çok sarf et­ mektir. Ülkemizde felsefe dilinin oluşmadığı sıklıkla söylen­ mektedir. Bu doğruya eklenmesi gereken ve gene dile iliş­ kin olan başka doğrular da bulunmaktadır. Cumhuriyetten bu yana anlamsız ve hatta zararlı boyutlara ulaşan dil kav­ gaları ne yazık ki Türkçeyi düşüncelerin ifadesi konusunda oldukça olanaksız ve yetersiz bir konuma getirmiştir. Bu­ nun yanı sıra kitlesel eğitimin, niteliği tamamen ihmal ederek niceliği birinci ve tek amaç haline getirmiş olması ve hemen bütün eğitim sisteminin bu anlayış doğrultusun­ da yapılanması, çoğu insanımızın anlama yeteneklerinin güdük kalmasına yol açmıştır. Bunların ötesinde ve daha da vurgulu olarak, hem en her disiplin gündelik dilden ge­ reğinden çok koparak, kendi adasallığı içinde, kendi dilini (çoğu zaman Batı'dan ödünç alarak) oluşturmuştur. Felâ­ ket hiçbir zaman tek başına gelmediği için, eski dille tam bir kopukluk yaratılmış olduğundan, Amerika her seferin­ de yeniden keşfedilmektedir. Böylece Foucault'nun zaten ağır olan dili, bizim ulusalcılığımızın çocukluk hastalığı yüzünden daha da ağır hale gelmektedir.

Klasik Çağın deli kişisine ve delilik olgusuna yaklaşı­ mı, onun hem kendi hakkındaki kavrayışının, hem de ken­ dine ilişkin ütopyasının ipuçlarını vermektedir. Her çag kendini ütopyası içinde arındırır, saflaştırır, idealize eder, zaten bir çağı çağ olarak algılamamıza izin veren nokta da onun kendi hakkındaki hayalinden itibaren ortaya çık­ maktadır. Delinin bu arınma ayin ve oyunundaki yer ve rolü Klasik Çağın rengini yakalamak isteyenlere tarifsiz olanaklar sağlayacak niteliktedir. Tarihi olan bitenlerin sicili olmaktan çıkartan zihni­ yetlerin derin kökenini araştıran, arkeolojilerini yapan F o ­ ucault'nun hâlâ şaşırtıyor olması şaşırtıcıdır.

III. BÖLÜM Deliliğm Tarihi üçüncü bölümle tamamlanıyor. Buradaki "tamamlanma" ifadesi, vurguyu Foucault'nun dev eserinin Türkçede yayınlanma işinin bitirilmesi üzerine vurmakta­ dır. Genel anlamı içinde ise, deliliğin tarihi tamamlanmı­ yor, tamamlanmışa benzemiyor, tıpkı birçok "yerel" tarih gibi. Çünkü toplum (lar) var olduğu sürece toplumdışılar da mutlaka olacaktır ve bunlara çeşitli ad ve sıfatlar takıla­ caktır; bunlar, kendilerinin seçm edikleri çeşitli toplumsal kompartmanlara yerleştirilecek, tasnif edileceklerdir. Deli de bu "toplumdışı" çehrelerden biridir ve tarihi zorunlu olarak sürecektir. Sürecektir, çünkü toplumun buna ihti­ yacı vardır. İnsanların rahatlaması, kuram ların varlıklarını kanıtlaması için deli zorunlu bir kişidir. Foucault bu üçüncü bölümde delinin "hasta" statüsü­ ne terfi etmesini incelemektedir. Bizim çağımız da deliyi bu statü içinde tanımaktadır ve bu terfinin insani açıdan bir devrim oluşturduğu söylenmektedir. Oysa üstadın irdele­ meleri yakından izlendiğinde, delinin hasta olarak kabu­

lünden daha önemli olanın, onun nasıl bir hasta olarak ka­ bul edildiğidir. Yani deliyi kuşatan bu yeni kabul, bu yeni kavramsal ve etik çerçeve, hangi ahlâki, tıbbi, toplumsal vb. öngerekçelere ve önbelirlenmişliklere dayandırılmıştır? Başka bir söyleme tarzı içinde, deliyi birlikte kapatıldı­ ğı diğer toplumdışılardan soyutlayarak, tımarhaneye tek başına kapatan ve bu bağlamda toplumun kapatılacak ye­ gâne unsuru olarak artık onu gören zihin hali, hangi top­ lumsallıkların içinde dokunmuştur? İşte bu üçüncü bö­ lümde Foucault'nun esas olarak tartıştığı konular bunlar­ dır? "Tımarhanenin Tarihi" olarak da adlandırılabilecek ni­ telikte olan bu sonuncu bölümde, delilerin kapatıldıkları (hapsedildikleri değil, çünkü bu kapatma bir mahkûmiyet kararının sonucu bile değildir; daha doğrusu, mahkûmiyet belli kişiler ve belli peşin hükümler tarafından, önceden verilmiş bir kararın doğrultusunda olmaktadır), hem de artık tek başlarına kapatıldıkları bu kurum, bir anti-toplum manzarası sunmaktadır (aynı zamanda tüm baskı unsurla­ rıyla birlikte), çünkü Aydınlanma insanı kendini "akıl"ın işlevinde simgeleştirmekte ve kendi hayalini, idealini bu sim genin doğrultusunda kurmaktadır. O halde toplum akıldan, cisim leşm iş akıldan başka bir şey değildir. Akıl bozukluğu ise, tanım gereği toplumun zıddı, onun varlıkolmayan tersidir; yani aklı ve dolayısıyla toplumu tehdit eden unsurdur; o halde kapatılması, ama bunun da hasta statüsü verilerek yapılması gerekir. Çünkü hasta statüsü vermek, delinin ıslah olabilir bir ters varlık olduğu anlamı­ na gelmektedir. Tedavi, deliyi topluma geri vermek için vardır. Ama bu modelde akıl asla tanımlanmamaktadır. Veya daha doğrusu, akıl kendini ancak deliliğin zıddında, delili­ ğin zıddı olarak tanımlayabilmektedir. Öyleyse delilik top-

lum düzeninin varlığı için gereklidir, çünkü bu düzen ken­ dine ancak negatifinin aynasında kim lik verebilmektedir. Deliliğin T arihi'nin kuru, donuk, duygusuz, duyarsız bir tarih kitabı olmaktan; kavramlar üzerinde bir ip cam­ bazının maharetiyle dolaşan bir filozofun eseri olmaktan çok, bir itiraz çığlığı olarak okunm asını diliyorum. M ehmet Ali Kılıçbay Eylül 1992 - Ocak 1993

Önsöz

Daha şimdiden yaşlı hale gelen bu kitaba bir önsöz yazma­ lıyım. Bundan hiç hoşlanmadığımı itiraf ediyorum. Çünkü bu boşuna bir gayret olacaktır: bu kitap her ne idiyse onu doğrulamayı ve onu bugün cereyan edenlerin içine olabil­ diğince dahil etmeyi istemekten vazgeçmeyeceğim. Müm­ kün olsun veya olmasın, becerikli bir iş olsun veya olmasın bu dürüst bir hareket olmayacaktır. Özellikle de bir kitaba, onu yazanın koymuş olduğu çekinceye nazaran uygun düşmeyecektir. Bir kitabın, küçük ele gelir bir nesnenin ortaya çıkması, m inik bir olaydır. Kitap oluştuğu andan itibaren, sonsuz bir tekrar oyununun içine girmektedir; ikizleri, çevresinde ve çevresinin çok uzaklarında kaynaş­ maya başlamaktadırlar; her okum a ona bir an için ele gelir ve emsalsiz bir beden vermektedir; onun yerine ikâme edi­ len, hemen hemen tümünü içerdiği kabul edilen ve sonun­ da sığınağım onlarda bulduğu parçalan dolaşıma girmek­ tedirler; yapılan yorumlar onu bölmekte, sonunda kendi olarak ortaya çıkmak, söylemeyi reddettiklerini itiraf et­

mek, gürültülü bir şekilde öyle gözüktüğü şeyden kurtul­ mak zorunda kaldığı başka söylemler çıkartmaktadır. Baş­ ka bir zaman ve başka bir mekânda yapılan yeniden basım, gene bu ikiye bölünmelerden biridir: ne tam bir tuzak, ne de tam bir kimlik. Kitap yazarı için bütün bu hayaletlerin kıpırdaşmalarına yasa getirmek, onlara bir biçimde hükmetmek, onları bir kimlikle tıka basa doldurmak, onlara hepsine birden belli bir sabit değer verecek olan bir damga vurmak büyük bir cazibe oluşturm aktadır. "Ben yazarım: yüzüme veya profilime bakınız; benim adımla tedavüle çıkacak olan bü­ tün bu ikiz çehreler işte buna benzemelidirler; ondan Uzak­ laşanlar beş para etmeyeceklerdir; ve diğerlerinin değerini benzeme derecelerine bakarak takdir edebilirsiniz. Ben adım, yasayım, ruhum, sırrım , bütün bu kopyaların terazisiyim." Yazarın krallığının yerleşik hale gelmeye başladığı birinci perde, tiranlığm ilânı olan önsöz işte böyle yazılır: benim amacım sizin alacağınız ders olmalıdır; okumaları­ nızı, eleştirilerinizi, yapmak istediğime, yani eğer iyice an­ layacak olursanız tevazuuma uydurmak zorundasınız: giri­ şimimin sınırlarından söz ettiğimde, sizin özgürlüğünüzü sınırlandırmayı kastediyorum ve eğer üstlendiğim işe yet­ mediğimi ilân ediyorsam, bunu benim kitabıma bir başka­ sının hayaletini, ona çok yakın olan, ama olduğundan daha güzel başka bir kitabı karşılık olarak çıkartmamanız için yapıyorum. Söylediğim şeylerin kralıyım ve onların üze­ rinde yüce bir hükümranlığa sahibim: bu benim amacımın ve söylediğim şeylere verm ek istediğim anlamın hüküm­ ranlığıdır. Bir kitabın hiç değilse onu yazmış olan açısından, meydana geldiği cümlelerden başka bir şey olmamasını is­ terdim; kendi kendinin bir ilk hayaleti olan ve ileride on­ dan hareketle oluşabilecek diğer tüm hayaletlere kendi ya­ sasını dayatmak isteyen bir önsözle ikiye bölünmesini is­

temezdim. Birçok diğerinin arasında adeta fark edilmeyen bu nesııe-olaym, onu üretmeyi becermiş olan kişinin onun efendisi olduğunu iddia etmesine, söylemek istediğini da­ yatmasına, ne de onun ne olması gerektiğini söylemesine olanak olmaksızın iktibas edilmesini, parçalara bölünm esi­ ni, kendini tekrarlamasını, kendine benzemesini, ikizlerini belirlemesini, sonunda da yok olmasını isterdim. Kısacası bir kitabın pedagoji ile eleştirinin onu oraya indirgemeyi iyi becerdikleri şu metin statüsünü kendi kendine vermesi­ ni istemezdim; bunun yerine kendini bir söylem olarak sun­ ma patavatsızlığını göstermesini isterdim: aynı anda hem çarpışm a ve silah, hem strateji ve şok, hem mücadele ve yarış veya yaralama, hem konjonktür ve kalıntı, hem de düzensiz karşılaşma ve tekrarlanabilir sahne. İşte bu nedenden ötürü, yeniden basılan bu kitaba ye­ ni bir önsöz yazma talebine, ancak tek bir karşılık verebil­ dim: öyleyse eskisini kaldıralım. Dürüstlük böyle olmalı­ dır. Ne bu yaşlı kitabı haklı çıkartmaya, ne de onu bugü­ nün içine dahil etmeye uğraşalım; ait olduğu ve onun ger­ çek yasasını meydana getiren olaylar dizisi sona ermenin uzağındadır. Yeniliğe gelince, bunu onun içinde gizli bir hazine, ilk bakışta fark edilemeyen bir zenginlik olarak keşfetmeye çalışmayalım: yenilik yalnızca onun hakkında söylenilenler ve içine yuvarlandığı olaylardan ibarettir. - Ama bir önsöz yazdınız bile. - Hiç değilse kısa oldu. M ichel Foucault

BİRİNCİ BÖLÜM

B İR İN C İ A Y IR IM

“Stultifera N avis”

Cüzzam, Orta Çağın sonunda Batı aleminde ortadan silin­ miştir. Cemaatlerin kıyılarında, kentlerin kapılarında afe­ tin artık tebelleş olmaktan vazgeçtiği, ama kısır ve uzun süre oturulamaz hale getirdiği, büyük kumsallar gibi alan­ lar açılmaktadır. Bu uzayıp giden alanlar yüzyıllar boyunca insana ait olmayacaklardır. Buraları XIV. ile XVII. yüzyıllar arasında afetin garip büyüler aracılığıyla yeniden göze gö­ rünür hale gelmesini, korkunun yüzünü yeniden buruştur­ masını, yenilenmiş arınma ve dışlama büyülerini bekleye­ cek ve talep edeceklerdir. Orta Çağın başlarından Haçlı Seferleri'nin sonuna ka­ dar olan sürede, miskinhaneler, tüm Avrupa yüzeyindeki lânetli kentlerin sayısını artırmışlardır. Mathieu Paris'ye göre, bunların Hıristiyan aleminin bütünündeki sayılar 19.000'e kadar ulaşmıştır.1 Her halükârda, VIII. Louis'nin Fransa için miskinhaneler kararnamesini çıkardığı 1266'
1 Zikr., Coullet, Vie de Sainf Vincent de Paul, I, Paris, s. 293.

da, bunlardan 2.0 0 0 tane sayılmıştır. Yalnızca Paris diyakozluğundakilerin sayısı bazen 43'e kadar çıkmıştır: Bourg-la-Reine, Cörbeil, Saint-Valere ve uğursuz ChampPourri miskinhaneleri sayılmıştır, Charenton'daki de sayıl­ mıştır. Bu miskinhanelerin en büyük iki tanesi Paris'in he­ men yakınında -Saint-G erm ain ve Saint-Lazare2- bulun­ maktaydı: bunların adlarına başka bir afetin tarihine ilişkin olarak gene rastlayacağız. Yani XV. yüzyıldan itibaren her yerin boşalmasıyla ilgili tarihin içinde. Saint-Germain mis­ kinhanesi izleyen yüzyılla birlikte gençler için bir ıslahane haline gelmiştir; ve Saint-Vincent'm kurulmasından önce bile Saint-Lazare'da yalnızca tek bir cüzzamlı kalmıştır: "sarayın dünyevi tabakadan hekimlerinden sıeur Langlois." Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan Nancy miskin­ hanesi, Marie de Medicis'in niyabeti döneminde yalnızca dört hasta barındırmaktadır. Catel'in Anılar'm a göre, Toulouse'da Orta Çağın sonlarına doğru 29 hastane bulunmuş olmalıdır: bunlardan yedi tanesi miskinhaneydi, ama XVII. yüzyılın başında bunlardan yalnızca üçü zikredilmekteydi: Saint-Cyprien, Arnaud-Bernard ve Saint-M ichel.3 Cüzzamm ortalıktan yok olmasının kutlanmasından tat alınmak­ tadır. Reims halkı 1635'te, kentlerini bu afetten kurtardı­ ğından ötürü Tanrıya teşekkür etmek üzere debdebeli bir ayin alayı düzenlemiştir.4 Krallık iktidarı bu tarihin daha bir yüzyıl öncesinden beri, miskinhanelerin gayrimenkullerinin temsil ettiği şu muazzam servetin yeniden düzene sokulması ve denetimi işine girişmiş durumdaydı, 1. François 19 Aralık 1543 ka­ rarnamesiyle, "hastanelerin o anda içinde bulunduğu bü­ yük düzensizliği gidermek" için bunların sayım ve döküm­
2 3 4 Krş. J. Lebeuf, H istoire de la ville et de tout le d iocese de Paris, Paris, 17541758. Zikr., H. M. Fay, l.£preux et cagots du Sud-Ouest, Paris, 1910, s. 285. P.-A. Hildenfinger, La U proserie de Rrims du XUe au XVIle siecle, Reims, 1906, s. 233.

lerini yaptırtmıştı; IV. Henri de kendi hesabına, 1606 ta­ rihli bir ferman ile hesapların gözden geçirilmesine hük­ metmiş ve "bu araştırmadan gelecek paralan fakir soylula­ rın ve sakat askerlerin bakımına" tahsis etmişti. 24 Ekim 1612'de gene denetim talep edilmiştir, ama şimdi haksız yere elde edilen gelirlerin yoksulların doyurulmaları için kullanılması düşünülmektedir.5 Fransa'da miskinhaneler sorunu fiili olarak XVII. yüz­ yılın sonundan önce düzene bağlanamamıştır; ve sorunun ekonom ik önemi birçok çatışmaya yol açmaktadır. 1677 yılında yalnızca Dauphine ilinde hâlâ 44 tane miskinhane bulunmakta değil midir?6 XIV. Louis 20 Şubat 1672'de bü­ tün Hospitalier ve askeri tarikat mallarını Saint-Lazare ve Mont-Carmel tarikatlarına bağlamıştır; bunlara krallığın bütün miskinhanelerini yönetme görevini vermiştir.7 Aşağı yukarı yirmi yıl kadar sonra, 1672 fermanı iptal edilmiş ve Mart 1693 ile Temmuz 1695 araşma dağıtılan bir önlemler dizisi içinde cüzzam hastanelerinin malları diğer hastaneler ile yardım kuramlarına devredilmiştir. Krallıkta hâlâ var­ lıklarını sürdürmekte olan 1200 miskinhaneye gelişigüzel dağılmış olan birkaç cüzzamlı Orleans yakınlarındaki Saint-Mesnin'de toplanmıştır.8 Bu hükümler önce, Parlamento'nun söz konusu gelirleri genel hastane kuramlarına ak­ tardığı Paris'te uygulanmışlar; bu örnek daha sonra taşra yasama organları tarafından izlenmiştir; Toulouse kendi yetki alanındaki miskinhanelerin gelirlerini lncurables (te­ davisi mümkün olmayanlar) hastanesine devretmiş (1 6 9 6 ); Normandiya'daki Beaulieu'de yer alan miskinhanelerin malları Caen Hötel-Dieu'süne geçmiş; Voley'dekiler Sainte5 6 7 8 Delamare, T raite de Poliçe, Paris, 173 8 , c. 1, s. 637-639. Valvonnais, H istoire du D auphint, c. II, s. 171. L. Cibrario, Prtcis historique des ordres refigieu x de Sain t-L azare et de SaintMaurice, Lyon, 1860. Rocher, N otice historique sur îa m aladrerie de Saint-H ilaire-Saint-M esm in, O r­ leans, 1866.

Foy hastanesine devredilmişlerdir.9 Saint-Mesnin'le birlik­ te eski durumun tanığı olarak bir tek, Ganetler adını taşı­ yan ve etrafı duvarla çevrelenmiş alan kalacaktır. İngiltere ve İskoçya XII. yüzyılda bir buçuk milyon nüfuslarıyla, tek başlarına 220 miskinhane açmışlardır. Fa­ kat daha XIV. yüzyılda boşluk derinleşmeye başlamıştır; III. Richard'm Ripon hastanesine ilişkin olarak soruşturma açılmasını emrettiği sırada -b u 1342'de olm uştur- artık hiç cüzzamlı yoktur, kral vakfın mallarını yoksullara tahsis et­ miştir. Başpiskopos Puisel'in XII. yüzyılın sonunda kurdu­ ğu hastanede, 1434'te cüzzamlılara yalnızca iki yer ayrıl­ mıştır ve tabii eğer bunlardan bulunabilirse.10 Büyük Saint-Alban miskinhanesinde 1348 yılında yalnızca üç has­ ta bulunmaktaydı; Kent'teki Romanel hastanesi bundan yirmi dört yıl önce, cüzzamlı kalmadığı için terk edilmiştir. Chatham'da 1078'de kurulan Saint-Barthelem y cüzzam hastanesi, İngiltere'nin bu alandaki en büyük kurumlarından biri olmuştur; Elizabeth döneminde burada yalnızca iki kişiye bakılmaktadır; sonunda 1627 yılında kapatılmış­ tır.11 Cüzzam, belki biraz daha yavaş şekilde olmak üzere, Almanya'da da aynı gerilemeye uğramakta; tıpkı İngilte­ re'de olduğu gibi hayır işlerinin ve hastane kuram larının yönetimini kentlere bırakan Reformasyon'un etkisiyle hız­ lanan bir şekilde, m iskinhanelerin aynı biçimde dönüştü­ rülmeleri: Leipzig, M ünih, Hamburg'da böyle olmuştur. Schleswig-Holstein m iskinhanelerinin mallan 1 5 4 2 ’de has­ tanelere aktarılmıştır. Stuttgart'ta bir yargıç tarafından 1589'da kaleme alman bir rapor, onlara tahsis edilen ku­ ramlarda bundan elli yıl öncesinden beri hiçbir cüzzamlı9 J.-A . Ulysse Chevalier, N otice historiqu e sur la m alad rerie de Voley p ris Ro­ m ans, Romans, 187 0 , s. 61. 10 Jo h n M orrison, S om e ea rly an d later Houses o f pity, s. 12-13. 11 Ch. A. Mercier, L ep er houses and M edieva! hospitals, s. 19.

nm kalmadığını işaret etmektedir. Lipplingen'deki miskin­ hane çok erkenden, tedavisi mümkün olmayan hastalar ve delilerle dolmuştur.12 Kuşkusuz meçhul tıbbi uygulamaların uzun zamandan beri peşinde koştukları etkinin değil de, şu ayırımcılığın kendiliğinden ortaya çıkan sonucu ve aynı zamanda Haçlı Seferlerinin bitiminden sonra hastalığın Doğudaki kaynak­ larından kopmasının sonucu olarak ortaya çıkan garip bir yokoluş. Cüzzam, hiç de onu ortadan silmeye değil de, kutsal bir uzaklıkta tutmaya, onu tersine dönmüş bir yü­ celtme içinde sabitleştirmeye yönelik olan şu vasat yerleri ve şu ayinleri işsiz bırakarak ortadan çekilmektedir. Hiç kuşkusuz, cüzzamm kendinden daha uzun süre ayakta ka­ lacak olan ve miskinhanelerin yıllardan beri boşalmış ol­ dukları bir dönemde hâlâ tutunacak olan, cüzzamlınm ki­ şisine bağlanmış değerler ve imgeler olacaktır; bu, bu dış­ lamanın anlamı, çevresine kutsal bir daire çizmeden uzak­ laştırm anın mümkün olmadığı bu ısrarlı ve korkutucu çehrenin toplumsal grup içindeki önemidir. Cüzzamlı dünyadan ve zahiri Kilise cemaatinden uzaklaştırıldıysa da, varlığı her zaman Tanrının dışavuru­ mu olmaktadır, çünkü bütünü itibariyle onun öfkesini işa­ ret etmekte ve iyiliğini vurgulamaktadır. Vienne (Avustur­ ya'daki Viyana değil, Fransa'nın batısında bir kent, MAK) kilisesi ayininde şöyle söylenilmektedir: "Dostum, bu has­ talığın sana bulaşması Tanrının hoşuna gider ve seni bu dünyada işlediğin suçlardan ötürü bu yolla cezalandırmak istemesi büyük bir lütuftur". Ve hatta papaz ile yardımcıla­ rı tarafından gressu retrogradu kilisenin dışına sürüklendi­ ğinde bile, gene Tanrıya şahadet ettiği konusunda ona gü­ vence verilmektedir: "Kilise'den ve Azizler topluluğundan ne kadar ayrılmış olursan ol, Tanrının lütfundan uzaklaş12 Virchow, Archiv zur G eschichte des A usalzes, C. XIX, s. 71 ve 8 0 , C. XX, s. 511.

mazsın". Brueghel'in tablolarındaki cüzzamlılar, koskoca bir kalabalığın İsa'ya refakat ederek, onun çarmıha gerileceği tepeye tırmanmalarına uzaktan, ama ebediyen katıl­ maktadırlar. Ve afetin taş gibi donmuş tanıkları olarak, se­ lâmete bizzat bu dışlamanın içinde ve onun sayesinde ulaşmaktadırlar: liyakatlerininkiyle ve ibadetlerininkiyle zıtlaşan garip bir tersine dönebilirlik içinde, uzanmayan el sayesinde kurtulmaktadırlar. Cüzzamlıyı kapının önüne koyan günahkâr, ona selâmet yolunu açmaktadır. "Böylece hastalığına dayan; çünkü Efendimiz hastalığından ötürü sana daha az değer vermekte değildir, asla ondan ayrılma; eğer sabredersen, tıpkı yeni zenginin konağının önünde ölen ve doğrudan doğruya cennete giden cüzzamlı gibi kurtulursun".13 Terk edilm ek onun için bir kurtuluştur; kovulmak ona başka bir kabul biçimi sunmaktadır. Bu yapılar cüzzamın kaybolmasından, cüzzamlının belleklerden silinmesinden -veya hemen hem en- sonra da süreceklerdir. Bundan iki veya üç yüzyıl sonra, çoğu za­ man aynı yerlerde, kovma oyunları garip bir aynılık içinde gene görüleceklerdir. Yoksullar, serseriler, ıslaha muhtaç­ lar ve "akıldan zoru olanlar" cüzzamlının terk ettiği role soyunacaklardır; bu kovmadan beklenilen kurtuluşun ve onlar için ve bizzat onları kovanlar için, ne olduğunu ileri­ de göreceğiz. Biçimler -esa s olarak toplumsal dışlama, ama aynı zamanda manevi yeniden bütünleşme olan şu katı paylaşımın biçim i- tamamen yeni bir anlamla ve çok farklı bir kültür içinde var olmaya devam edeceklerdir.

Ama zamanından önce davranmayalım. Bayrak cüzzamın elinden önce cinsel hastalıklara geç­ miştir. Bunlar XV. yüzyılın sonunda, sanki miras hakkı
13 Vienne diyakozluğunun 1478'e doğru, başpiskopos Gui de Poissieu döne­ minde basılan ayin usulü. Zikr., Charret, Histoire de l'Eglise de Vienne, s. 752.

onlara aitmişçesine, cüzzamın yerini tek bir darbede alm ış­ lardır. Bu hastalıklar birçok cüzzam hastanesine kabul edilmişlerdir: I. François döneminde bu hastalıklar önce, eskiden cüzzam hastanesi olarak hizm et vermiş olan SaintEustache kilisesi hastanesinde, sonra da Saint-Nicolas kili­ sesi hastanesinde toplanmaya çalışılmışlardır. Önce VIII. Charles döneminde, sonra da 1559'da olmak üzere, onlara Saint-Germain-des-Pres'de, eskiden cüzzamlılar için kulla­ nılan çeşitli barakalar ve kulübeler iki kez tahsis edilmiş­ tir.14 Bu cins hastalıklara yakalananlar o kadar kalabalık­ lardır ki, kısa bir süre sonra "adıgeçen kentimizin açıklık alanlarında ve dış mahallelerinde, komşulardan ayrılmış bazı yerlerde" başka binalar yapmayı düşünmek gerekmiş­ tir.15 Birincisinin yerini alan yeni bir cüzzam doğmuştur. Ama bu doğum güçlük ve çatışma olmadan gerçekleşme­ miştir. Çünkü cüzzamlılar da kendi korkularına sahiptir­ ler. Bu yeni gelenleri dehşet dünyasına kabul etmekten hoşlanmamaktadırlar: "Est m irabilis contagiosa et nimis fo r m idanda injirmitas, quam etiam netestantur leprosi et ea infe c tes secum habitare non perm ittant".16 Fakat bu "ayrılmış" yerlerde ikâmet etme konusunda daha eski haklara sahip­ lerse de, bunları geçerli kılamayacak kadar az sayıya düş­ müşlerdir; cinsel hastalıklara tutulanlar hemen her yerde, onların yerlerini erkenden ele geçirmişlerdir. Ancak cüzzamın Orta Çağ kültürü içinde sahip olduğu yeri klasik dünyada tutacak olanlar cinsel hastalıklar olma­ yacaktır. Bu ilk dışta bırakma önlemlerine rağmen, kısa bir
14 15 16 Pignot, Les O rigines de l'Höpital du Mi di, Paris, 1885, s. 10 ve 18. Archives de I'assistance pubîique, dosya K üçük Evler, demet no. 4'teki bir belgeye göre. Trithem ius, C hronicon H isangiense, zikr. Potton, in, U lric von Nutten'den, Sur 1a m alad ie fra n ça is e et sur les p rop rietis du bois de gaiac, Lyon, 1865, s. 9, adıyla yaptığı çeviride.

süre sonra diğer hastalıkların arasındaki yerlerini almışlar­ dır. Cinsel hastalıklara tutulanlar, hastanelere ister istemez kabul edilmişlerdir. Paris Hötel-Dieu'sü onları kabul et­ m ektedir;17 birçok kereler onları kovmaya teşebbüs edil­ miştir; ama bu denemeler istenildiği kadar yapılsınlar, on­ lar burada ikâmet etmişler ve diğer hastalara karışmış­ lardır.18 Almanya'da onlar için, dışta bırakmayı kurumsal­ laştırmak için değil de, bir tedavi uygulamak için özel ku­ rumlar inşa edilmektedir; Fuggerler, Augsburg'da bu tür­ den iki hastane yaptırtmışlardır. Nurenberg kenti "die m alafran tzos vertreiben" yapabildiğini iddia eden bir hekim atam ıştır.19 Bunun anlamı, bu belanın cüzzamm tersine çok erkenden tıbbi hale geldiği, tamamen tıp alanına ait olduğudur. Her bir yanda tedavi usulleri geliştirilmektedir; Saint-Cöme hastanesi tıbbi kurulu Araplardan civa kulla­ nımım alm ıştır;20 Paris Hötel-Dieu hastanesinde özellikle tiryak kullanılmaktadır. Sonra, eğer Fracastor'un Syphilidis'de yazdıklarına ve Ulrich von Hutten'e inanılacak olur­ sa, Amerikan altınından bile değerli olan peygamber ağacı çok moda olmuştur. Hemen her yerde terletme kürleri uy­ gulanmaktadır. Kısacası, cinsel hastalık XVI. yüzyıl boyun­ ca tedavi gerektiren hastalıklar arasına yerleşmektedir. Kuşkusuz koskoca bir ahlâki yargılar bütününün kıskacına girmiştir: fakat bu ufuk, hastalığın tıbbi açıdan değerlendi­ rilmesini çok az değiştirebilmektedir.21 Fark edilmesi ilginç olan bir olgu: tıbbi bağlamından, kapalı tutma aleminin XVII. yüzyılda oluşan biçim inin et17 Fransa'da ilk cinsel hastalığın bildirilm esine Hötel-Dieu'nün hesaplarından birinde rastlanmaktadır, zikr., Briele, C ollection de Documents pou r Servir a l'histoire des höpitaux de P aris, 1881-1887,111, fas. 2. Hötel-Dieu'de 1507'deki bir vizitin tutanağıyla kr'ş., zikr., Pignot, loc. cit., s. 125. R. Goldhahn, Spilal u n dA rzt vo» Einsf bis Jetz t, s. 110’a göre. Bethencourt, N ouveau ça rem e de pen iten ce et pu rgatoire d'expiation, 1527 adlı kitabında ona diğer ilaçlara nazaran öncelik tanımaktadır. B£thencourt'un kitabı, adına rağmen, tam b ir tıp eseridir.

18 19 20 21

kişiyle bir ölçüde sıyrılmış ve deliliğin yanı sıra, manevi bir dışlama mekânıyla bütünleşmiştir. Cüzzamm gerçek mira­ sını fiili durumda burada değil de, çok karmaşık olan ve tıbbın sahiplenmek için uzunca bir zaman bekleyeceği bir olgunun içinde aramak gerekir. Bu olgu deliliktir. Fakat bin yıllık korkular içinde cüzzamın yerine geçen bu yeni saplantının, tıpkı onun gibi, aslında açıkçası onunla akraba olan paylaştırma, kovma, arındırma tepkilerine yol açabilmesi için, yaklaşık iki yüz­ yıl süren bir atalet döneminin geçmesi gerekmiştir. Delilik, XVII. yüzyılın ortasına doğru ona egemen olunmasından, eski ayinlerinin bu kez onun lehine olmak üzere canlandı­ rılmasından önce, Rönesansın bütün başat deneylerine inatla bağlıydı. Şimdi bu mevcudiyeti ve büründüğü esas biçimlerden bazılarını çok kısa bir şekilde hatırlatmak gerekmektedir.

Bu biçim lerin en basiti, aynı zamanda en simgesel olanıyla başlayalım. Rönesansın imgesel manzarası içinde yeni bir cisim ortaya çıkm ıştır; kısa bir’süre sonra ayrıcalıklı bir yere sa­ hip olacaktır: bu, Renanya'nm sakin nehirleri ve Flaman kanalları boyunca dolaşan garip bir serseri tekne olan Deli­ ler Gemisi'dir. N arren sch iff in hiç kuşkusuz, Burgonya tacına bağlı ül­ kelerde kurumsal bir biçim verilmiş olan ve yakın tarihler­ de büyük efsanevi temaların arasında yeniden hayat bulan ve gençliğine yeniden kavuşan Argonotlar efsane dizisin­ den ödünç alman ebedi bir kompozisyon olduğu aşikârdır. Moda, mürettebatı hayali kahramanlardan oluşan, ahlâki modellere veya toplumsal tiplere uyan bu gemilerin, ken­

dilerine talih getirmese bile, en azından kaderlerinin veya gerçeklerinin görüntüsünü veren bir yolculuğa çıkmalarım anlatan eserlere yöneliktir. Böylece Symphorien Champier birbiri ardına, 1502'de N ef des princes et de batailles de N oblesse (Hükümdarların ve Soyluluğun çarpışmalarının gemisi), 1503'te N ef des dam es vertueuses'ü (Erdemli ha­ nımlar gemisi) meydana getirmiştir; ayrıca Jacop Van Oestervoren'in 1413 tarihli Blauwe Schute’si ve Brandt'm 1497 tarihli N arren schiff inin ve Josse Bade'm 1498 tarihli Stultife r a e naviculae scap h ae fatu aru m muîierum'unun yanı sıra, bir de N ef de santû (Sağlık gemisi) bulunmaktadır. Bosch'un tablosu tabii ki tamamen bu düş dalgası içinde yer almaktadır. Fakat bütün bu hayali veya taşlamaya yönelik gemile­ rin içinde bir tek N arren sch iff gerçek bir varoluşa sahip ol­ muştur, çünkü kaçıklardan meydana gelen yüklerini bir kentten diğerine taşıyan bu gemiler var olmuşlardır. Deli­ ler o tarihlerde kolaylıkla gezgin bir yaşama sahip olmak­ taydılar. Kentler onları sınırlarının dışına istekle atıyorlar­ dı; bu gibiler uzak kırlara kovalanıyorlar veyahut bir tüccar veya hacı grubuna emanet ediliyorlardı. Bu âdet özellikle Almanya'da yaygındı; XV. yüzyılın ilk yarısında Nurenberg'de 62 delinin mevcudiyeti kaydedilmiştir, bunlardan 31'i kovulmuştu; bu tarihi izleyen elli yıl süresince daha 21 tane zorunlu sürgünün izine rastlanmaktadır; üstelik bura­ da söz konusu olanlar yalnızca belediye yetkilileri tarafın­ dan tutuklanan delilerdir.22 Deliler çoğu zaman nehir ge­ milerine emanet edilmekteydiler: 1399 yılında Frankfurt'ta gemicilere, kenti çıplak dolaşan bir deliden kurtarma göre­ vi verilmiştir; XV. yüzyılın başlarında cinayet işleyen bir deli de aynı yoldan Mainz'a gönderilmiştir. Tayfalar bu uy­ gunsuz yolcuları bazen söz verdiklerinden daha önce kara­
22 T. Kirchhoff, G eschichte d e r Psychiatrie, Leipzig, 1912.

ya atmaktadırlar; bunun böyle olduğunun tanıklarından biri, Kreuznach'a nihayet kesinlikle götürülmeden önce iki kez yola çıkan ve iki kez geri dönen şu Frankfurtlu demir­ cidir.23 Avrupa kentleri, bu deli gemilerinin kendi limanla­ rına yanaşmalarını sıklıkla görmek zorunda kalmışlardır. Bu adetin kesin anlamını belirlemek kolay bir iş değil­ dir. Belediye örgütlerinin delileri serserilik suçundan ötürü mahkûm ettikleri genel bir geri gönderme tedbirinin söz konusu olduğu düşünülebilir; bu varsayım olguları tek ba­ şına gösteremez, çünkü bazı delilerin onlar için özel olarak oluşturulan kuramların yapımına girişilmeden önce bile hastanelere kabul edildikleri ve deli olarak tedavi edildik­ leri olmuştur; Paris Hötel-Dieu hastanesinde, bunların ya­ takhanelerde kendilerine ait kuşetleri bulunmaktaydı24 ve zaten Avrupa kentlerinin çoğunda tüm Orta Çağ ve Röne­ sans dönemi boyunca kaçıklara ayrılmış bir kapalı tutma yeri bulunmaktaydı; örneğin M elun Châtelet'si25 veya Caen'daki ünlü Deliler Kulesi26 böyle yerlerdi; Lübeck kapı­ ları veya Hamburg Jungpfer'ı gibi, Almanya'nın sayılamaya­ cak kadar çok N arrtürm er1 de böyleydiler.27 Demek ki i delilerin değişmez kaderi kovulmak değildi. Böylece onlar­ dan yalnızca yabancı olanlarının kovuldukları, her kentin yalnızca kendi yurttaşları arasında yer alanlarıyla ilgilen­ meyi üstlendiği varsayımı yapılabilir. Nitekim bazı Orta Çağ kentlerinin muhasebe kayıtlarında delilere yönelik sübvansiyonlara veya meczuplar için yapılan bağışlara
23 24 25 26 27 Krş., Kriegk, H eilanstalten .G eistkran ke ins m itielalterliche, Frankfurt,

1863. Bkz., Hötel-Dieu hesaplan, XIX, 190 ve X X , 346, zikr., Coyecque, L'HötelDieu de P aris au Moyen Age. Archives hospitalieres de Melun, Fonds St.-Jacques, E., 14, 67. A. Joly , L'lntem em ent de s Jou s sous l'Ancien Regime dans la g en traliU de B asse-N orm andie, Caen, 1868. Krş., Eschenburg, G eschichte un serer İrrenanslatten, Lübeck, 1844 ve von Hess, H am burg topographisch, historich und politik beschreiben, c. I, s. 344345.

rastlanmakta değil midir?28 Sorun fiili durumda bu kadar basit değildir: çünkü başka yerlerdekilerden daha kalabalık olarak toplanılan yerlerdeki deliler, buraların yerlileri de­ ğillerdir. Delilerin toplandığı bu yerlerin başında hac ma­ halleri gelmektedir: Saint-Mathurin de Larchant'da, Gheel'de bu hac ziyaretleri örgütlenmiş ve bazen kentler ile hastaneler tarafından sübvansiyone edilmişlerdir.29 Ve Rönesansm başlangıç döneminin tümü boyunca hayallere musallat olan bu deli gemilerinin, hacı gemileri, akıllarım arayan meczupların çok simgesel tekneleri olmuş olmaları mümkündür; bu gemilerden bazıları Renanya nehirleri bo­ yunca Belçika ve Gheel yönlerinde aşağı inerken; diğerleri de Ren boyunca Ju ra ve Besançon yönlerinde yukarı çık­ maktaydılar. Fakat kesinlikle bir hac yeri olmamakla birlikte çok sayıda deliyi bir araya toplayan, her halükârda kentin ken­ di üretebileceğinden daha fazla deli barındıran Nurenberg gibi şehirler de vardır. Bu delilerin barınma ve bakım mas­ rafları kent bütçesinden karşılanmaktaydı; ancak bunlar hiçbir tedavi görmüyorlar, sadece hapse atılıyorlardı.30 De­ lilerin bazı önemli kentlere -g eçiş yerleri ve pazarlar- tüc28 Örneğin Hamburg kenti 14-61'de, delilere bakan bir kadına 14 th aler 85 s. vermiştir, Gernet, M itteilungen aus d er altereren M edizine-G eschichte Hamburgs, s. 79. Lübeck'te 1479'da Gerd Sunderberg adlı birinin "den armen dullen Luden" için vasiyetnamesi, zikr., Laehr, G eden ktage d er Psychiatrie, 29 Berlin, 1887, ş. 320. Hacıların vekillerine bile yardım edildiği olmaktaydı: "adıgeçen hasta ve çılgın hemşire Robine'in yerine hac görevini yapması için Saint-M athurin de Larchant'a gönderilen bir adama ücret ve kira yardımı yapılmıştır, VIII, s. 4 .", Hotel-Dieu he-sapları, XX III; Coyecque, loc. cit. Nurenberg'de 1 3 7 7 -1 3 7 8 ve 1 3 9 1 -1 3 9 7 yıllarında, 1 7'si Regensburg, Weissenburg, Bamberg, Bayreuth, Viyana, M acaristan'dan gelme yabancılar olan ve hapishanelere konulm uş 37 deli sayılmıştır. Nurenberg'in bunu izleyen dönemde, bilinm eyen bir nedenden ötürü birikm e noktası olma rolünü terk ettiği ve bunun tersine kent kökenli delileri kovma konusunda özenli bir gayret içine girildiği sanılm aktadır, bkz., Kirchhoff, loc.. cit.

30

carlar ve denizciler tarafından oldukça büyük sayılarda ge­ tirildikleri ve bunların böylece çıktıkları kenti arındırarak, burada "kaybedildikleri" düşünülebilir. Bu "karşı-hac" yer­ lerinin, meczupların bunun tersine hacı olarak götürül­ dükleri yerlerle sonunda karışmış olmaları mümkündür. Tedavi ve kovma kaygıları birbirleriyle birleşmekteydiler; deliler mucizenin kutsal mekânı içine kapatılmaktaydılar. Gheel köyünün -kap alı mekân haline gelen hac yeri, deli­ liğin iyileşme beklediği, ama insanın eski temalara uygun olarak ayinsel bir paylaşım olacakmış gibi işlem yaptığı kutsal toprak- bu şekilde gelişmiş olma olasılığı vardır. Bunun nedeni, bu deli dolaşımının, onları kovan hare­ ketin, yola çıkışlarının ve gemiye binm elerinin tüm anlam­ larını yalnızca toplumsal yarar veya yurttaşların güvenliği düzleminde kazanmıyor olmalarıdır. Burada ayine daha yakın başka anlamlar da kesinlikle mevcutturlar; ve bunla­ ra ilişkin bazı izleri çözmek mümkündür. Örneğin Kilise hukukunun evlenme, vaftiz gibi dinsel törenleri onlara ya­ saklamamasına rağmen,31 delilerin kiliselere girmeleri en­ gellenmekteydi.32 Kilise aklını kaçıran bir papaza yaptırım uygulamamaktadır; fakat 1421'de Nurenberg'de deli bir papaz, sanki saf olmama durumu bu kişinin kutsal kimli­ ğinden ötürü artmışçasına, özel bir resmiyet içinde kovul­ muş ve kent ona kendi bütçesinden ömür boyu maaş bağ­ lamıştır.33 Bazı meczupların halkın önünde kamçılan­ dıkları, ve sonra bir cins oyun esnasında sanki bir koşu ya­ pılıyormuş gibi takip edilerek, kentten değnek darbeleriyle
31 348'de toplanan K anaca ruhani meclisi, herhangi bir saygısızlık yapıldığı kuşkusuna düşmeden, bir deliye kom ünyon ayini yapılmasına izin vermiş­ tir. Aziz Tomasso aynı kanıyı sergilem ektedir, krş., Portas, D ictionnaire des cas de concience, 1741, c. 1, s. 785. Nurenbergli bir çocuk, bir kiliseye bir deli getirdiği için üç gün hapis cezası almıştır, 1420, krş., Kirchhoff, loc. cif. Onun mantosunu çalan bir adam yedi gün hapse mahkûm olmuştu, Kirch­ hoff, loc. cif.

32 33

kovuldukları olmaktaydı.34 Bütün bunlar, delilerin gidişi­ nin öteki ayinsel sürgünler arasında yer aldıklarını göster­ mektedirler. Böylece delilerin teknelerde dolaşmalarını duygulu hale getiren ve ona herhalde prestijini sağlayan eklenti da­ ha iyi anlaşılmaktadır. Bir yandan tartışılmaz bir uygula­ malı etkinliğin payını azaltmamak gerekir; deliyi gemicile­ re teslim etmek, onun kent içindeki belirsiz dolaşma­ larından kesinlikle kurtulmak, onun uzağa gideceğinden emin olmak, onu kendi yolculuğunun esiri kılmak demek­ tir. Fakat su bütün bunlara kendi değerlerinin meçhul kit­ lesini eklemektedir; su götürmekte, ama daha fazlasını da yaparak arındırmaktadır; ve sonra su üzerindeki yolculuk insanı kaderin belirsizliğine teslim etmektedir; burada her­ kes kendi kaderinin ellerine bırakılmıştır, her gemiye biniş olasılık olarak sonuncusudur. Deli, çılgın kayığının üze­ rinde öte dünyaya doğru yola çıkmaktadır; kayıktan indi­ ğinde ise öte dünyadan gelmektedir. Delinin bu su üzerin­ deki yolculuğu hem katı bir paylaşım, hem de mutlak geçiş'tir. Koskoca bir yarı-gerçek, yarı-hayali coğrafya bo­ yunca, bir bakıma delinin Orta Çağ insanının kaygı ufkun­ daki başlangıç halindeki konumunu -h e m simgesel hem de deliye tanınan, kent kap ıların a hapsedilm e ayrıcalığı tara­ fından gerçek kılman konumu: kovulunca kapatılması ge­ rekm ektedir- geliştirmekten başka bir şey yapmamaktadır; bizzat eşik 'in kendinden başka hapishanesi olamayacaksa ve olmamalıysa, geçişi esnasında bu durumda tutulmakta­ dır. Dışın içine konulm uştur ve tersine. Eğer eskiden dü­ zenin görünür kalesinin bugün vicdanımızın şatosu haline dönüştüğü kabul edilecek olursa, bu aşırı simgesel duruş günümüze kadar hiç kuşkusuz onun duruşu olarak kala­ caktır. Su ve seyir bu rolü iyi oynamaktadırlar. Kaçılması ola­ naksız teknenin içine hapsedilen deli, binlerce kolu olan
34 Krş. Krieger, loc. cit.

nehre, binlerce yolu olan denire, her şeyin dışında olan şu büyük belirsizliğe teslim edilmiştir. Yolların en serbest, en açık olanının ortasında esirdir: sonsuz kavşağa sağlam bir şekilde zincirlenm iş olarak. En mükemmel Yolcu'dur, yani geçidin mahkûmudur. Ve yanaşacağı kara, tıpkı ayağım bastığı yerde nereden geldiğinin bilinmediği gibi meçhul bir yerdir. Gerçeğine ve vatanına ancak, ona ait olması mümkün olmayan, şu iki kara arasındaki kısır geniş alanda sahiptir.35 Acaba, kendine yüklenmiş değerler bakımından, Batı kültürünün tüm uzantısı boyunca izlenebilen uzun ömürlü hayali akrabalığın kökenindeki şu ayinsel yapı mı söz konusudur? Yoksa bunun tersine, zamanların derinlik­ lerinde gemiye binme ayinini çağrıştıran, sonra da sabitleş­ tiren şu akrabalık mı söz konusudur? En azından bir şey kesindir: su ve delilik, Avrupa insanının hayalinde, birbir­ lerine uzun zamandan beri bağlanmışlardır. Eskiden Tristan bile, deli kılığına girmişken gemiciler tarafından Cornwall kıyılarına atılmıştır. Ve kral Marc'm şatosuna gittiğinde onu kimse tanımamış, kimse nereden geldiğini bilememiştir. Ama Tristan fazlasıyla yabancı, bil­ dik ve uzak sözler söylemekteydi; iyice bilinenlerin sırrını başka bir dünyadan olamayacak kadar fazla bilmekteydi, çok yakındı. Sağlam kentleri olan ana karadan değil de, de­ nizin nihayetsiz kaygılarından, onun birçok garip bilgiyi içlerinde saklayan meçhul yollarından, şu fantastik düz­ lükten, dünyanın tersinden gelmekteydi. Bu delinin deni­ zin oğlu olduğuna ve kaba denizcilerin onu belâ işareti olarak buraya attıklarını ilk bilen İseult'dür: "Bu deliyi ge­ tirenlere lânet! Onu neden denize atm adılar!".36 Ve bu ay­ nı tema zamanın akışı içinde birçok kereler yeniden ortaya çıkmıştır: bu tema XV. yüzyıl mistiklerinde, sonsuz arzu
35 Bu tem alar, bir kayığın içine kapatılarak dalgalara bırakılan ve başka bir dünyaya sürüklenen yasaklanmış ve lânetli çocuğunkiyle garip bir yakınlık içindedirler; ama bu çocuk sonradan gerçeğe dönmüştür. Tristan et Iseult, yay. Bossuat, s. 2 1 9-222.

36

denizine, kaygıların ve cesaretin kısır alanına, bilginin sah­ te yansımalarının arasına, dünyanın mantıksızlığının tam ortasına bırakılmış olan ruh kayığı motifi haline gelmiştir -eğer bu kayık, iman olan sağlam demirini atmayı veya Tanrının nefesinin onu limana götürmesi için manevi yel­ kenlerini açmayı bilemezse, denizin büyük çılgınlığına av olacaktır-.37 XVI. yüzyılın sonunda, de Lancre, denizde, koskoca bir halkın şeytani eğiliminin kökenini görmekte­ dir: gemilerin belirgin olmayan gidiş gelişleri, yalnızca yıl­ dızlara güvenilmesi, aktarılan sırlar, kadınların uzak tutul­ maları, nihayet bu kıpırtılı büyük düzlük imgesi insana Tanrıya olan imanım ve vatana karşı olan tüm sağlam bağ­ larını kaybettirmektedir; bunun üzerine şeytana ve onun hilelerinin okyanusuna teslim olmaktadır.38 İngiliz melan­ kolisi klasik dönemde daha çok bir deniz ikliminin varlı­ ğıyla açıklanmaktadır; soğuk, nemlilik, havanın kararsızlı­ ğı, insan bedeninin bütün damar ve dokularına nüfuz eden ve ona kararlılığını kaybettirerek, onu deliliğe uygun hale getiren bütün şu incecik damlalar.39 Nihayet O phelia'dan La Loreîei'ye kadar uzanan devasa bir edebiyatı ihmal ede­ rek yalnızca Heinrich'in, deliliği meçhul ve sulardan kay­ naklanan, karanlık düzensizliğin, hareketli kaosun, her şe­ yin tohumu ve ölümü, zihnin ışıklı ve ergin kararlığıyla zıtlaşan bir unsurun insanda tezahür etmesi haline getiren yarı-antropolojik, yarı-kozm olojik büyük çözümlemelerini zikredelim.40 Fakat eğer delilerin gemiyle dolaşmaları Batıkların ha­ yallerinde kökeni hatırlanamayan bu kadar çok motife
37 38 39 40 Diğerleri arasında krş., Tauber, Predigter, XL1. De Lancre, De l'inconstance des m au vais anges, Paris, 1612. G. Cheyııe, T he English M alady, Londra, 1733. ''A ycılık"ın bu temaya yabancı olmadığını eklem ek gerekir.Yüzyıllar bo­ yunca delilik üzerinde etkili olduğu kabul edilmiş olan ay, yıldızların en sıvısal olanıdır. Deliliğin güneş ve ateşle olan bağı çok’daha geç ortaya çık­ mıştır (Nerval, N ietzşche, Artaud).

bağlanıyorsa, öyleyse acaba XVI. yüzyıla doğru neden bu tema edebiyatta ve kutsal resimlerde bu kadar aniden formülleştirilmiştir? Acaba neden şu deliler gemisinin silueti birdenbire ortaya çıkm ış ve neden meczuplardan oluşan mürettebatı şu bildik manzaraları istila etmiştir? Acaba ne­ den su ile deliliğin eski birliğinden bir gün ve tam da o gün bu kayık doğmuştur? şa» Bunun nedeni, bu kayığın Orta Çağın sonuna doğru Batı kültürünün ufkuna aniden tırmanan koskoca bir kaygıyı simgelemesidir. Delilik ve deli ikirciklikleri -teh d it ve acı alay, dünyanın baş döndürücü akılsızlığı ve insanların önemsiz gülünçlükleri- içinde esas kişiler haline gelmek­ teydiler. Önce koskoca bir masal ve kıssadan hisse edebiyatı. Bu edebiyatın kökeni hiç kuşkusuz çok eskilerde bulunmak­ tadır. Fakat Orta Çağın sonunda büyücek bir yüzeye yayıl­ mıştır: tıpkı geçmişte de olduğu gibi hataları ve kusurları kınayan, onları artık gurura, merhamet yoksunluğuna, Hı­ ristiyanlık erdemlerinin unutulmuş olmasına değil de, as­ lında hiç kimsenin tam olarak suçlu olmadığı, ama herkesi gizli bir işbirliğiyle kuyruğuna bağlayan, peşinden sürükle­ yen bir cins akıl bozukluğuna dahil eden uzun "çılgınlık­ lar" dizisi.41 Deliliğin ihbar edilmesi, eleştirinin genel biçi­ mi haline gelmektedir. Farslar ve maskaralık oyunlarında yer alan Deli, Kaçık veya Alık kişileri giderek daha önemli hale gelmektedirler.42 Deli artık yalnızca kıyıda köşede ka­ lan gülünç ve bildik siluet değildir:43 tiyatronun merkezin­
41 42 43 Örnek olarak bkz., Des six m arıieres d e fo ls , MS. Arsenal 2767. Sottie de Folle Balance'ıa dört kişi ”deli"dir: soylu, tüccar, çiftçi (yani toplu­ mun tümü) ve Folle Balance'ın kendisi. M oralite nouvelle des enfanls de m aintenant veya M oraliU nouvelle de C harit^'deki (deli buradaki 12 kişiden biridir) durum da aynıdır.

de, gerçeğin ortaya çıkm asına neden olan kişi olarak yer almaktadır -burada tamamlayıcı ve deliliğin masallar ve taşlamalarda oynadığının tersi bir rol oynamaktadır-. Deli­ liğin herkesi, içinde kaybolunan bir körleşmeye sürükle­ mesine rağmen, deli bunun tersine herkese kendi gerçeğini hatırlatmaktadır; herkesin diğerlerini aldattığı ve kendinin de enayi konumuna düştüğü komedide, deli ikinci derece­ den komedi, aldatanın aldatılmasıdır; mantığa dayanmayan kendi kaçık diliyle komedinin düğümünü komik bir şekil­ de çözen akıllı sözler söylemektedir: âşıklara aşkı,44 genç­ lere hayatın gerçeğini,45 gururlulara, küstahlara ve yalancı­ lara işlerin sıradan gerçeğini söylemektedir.46 Flandre'da ve Avrupa'nın kuzeyinde çok tutulan eski deliler bayramı­ na varana kadar, bunlar tiyatrodaki yerlerini almışlar ve içerdikleri kendiliğinden ortaya çıkan dinsel parodiyle bir­ likte toplumsal ve ahlâki eleştiriler oluşturmuşlardır. Delilik, bilgin edebiyatı içinde de aynı şekilde, tam da akim ve gerçeğin kalbinde iş başındadır. Bütün insanları ayırım gözetmeksizin çılgın gemisine bindiren ve onlara ortak bir maceralı yolculuk beklentisi vaat eden (Van Oestvoren'in Blauw e schute'si, Brant'm N arrenschiffi)-, Murner'in N arrenbeschw örung'unda kötülük saçan saltana­ tın önlediği odur; Corroz'un Contre Fol Amour (Çılgın aşka karşı) adlı taşlamasında aşkla bağlantılı olan veya hangisi­ nin birinci olduğunu görmek veyahut Louise Labbe'nin Debat de jo lie et d'am our1 unda (Delilik ile aşk arasındaki tartışma) olduğu gibi hangisinin diğerini mümkün kıldığı­ nı ve keyfince yönettiğini anlamak için aşkla yarış halinde olan odur. Deliliğin akademik oyunları da vardır: söylev
44 45 46 Delinin aşktan hasta düşmüş bir oda hizm etçisini tedavi etm ek için hekim kılığına girdiği F a rce de Tout M esnage'da olduğu gibi. F a rce des cris de P aris'de deli, iki genç arasındaki konuşmaya, onlara evlili­ ğin ne olduğunu anlatmak için karışmaktadır. F a rce du G audisseur'de salak, Gaudisseur'ün övündüğü her seferinde ger­ çeği söylem ektir.

konusudur, bizzat kendi hakkında söylev çekmektedir; ih­ bar edilmekte, o da kendini savunmakta, mutluluğa ve gerçeğe akıldan daha yakın olduğunu, akla bizzat akıldan daha yakın olduğunu iddia etm ektedir; W impfeling Monopolium Philosophorum'u,47 Ju docus Gallus da M onopolium et societas volgo des lichtschiff'i48 kaleme almaktadırlar. Nihayet bu ciddi m etinlerin m erkezinde, hüm anistlerin -Flaeyder ve Erasm us-49 büyük m etinleri yer almaktadır. Bu sözlerin, bu sözlerin yorulmaz diyalektiklerinin karşı­ sında Deliliğin Tedavisi ve D eliler Gemisi'yle Hieronymus Bosch'tan Dulle Grete'iyle Brueghel'e kadar uzun bir gö­ rüntüler hanedanı vardır ve gravür tiyatro ile edebiyatın daha önceden ele almış oldukları konuları kopya etmekte­ dir: Şenlik ile Delilerin Dansı'nın birbirlerine dolanmış ko­ nuları.50 Bu o kadar doğrudur ki, deliliğin çehresi Batılı in­ sanın hayal gücüne XV. yüzyıldan itibaren musallat ol­ muştur. Bir tarihler silsilesi kendiliğinden konuşmaktadır: Innocents (Masumlar) mezarlığındaki Ölüler Dansı herhalde XV. yüzyılın ilk yıllarına51 aittir; Chaise-Dieu mezarlığın­ daki ise yaklaşık 1460'a doğru yapılmış olmalıdır; ve Guyot Mârchand Ölüm Dansı adlı eserini 1485'te yayınlamıştır. Ölümün sırıtık çehresi bu altmış yıllık süre üzerinde tam bir egemenlik kurmuştur. Ve Brant N arren sch iff i 1492'de yazmış, bu kitap beş yıl sonra Latinceye çevrilmiştir. Hie47 48 Heidelberg, 1480. Strasbourg, 1489. Bu söylevler, Sermem Jo y eu x et de gran de value â tous les fo u s pou r leur m ontrer a sages devenir gibi oyunlardaki maskara vaaz ve söy­ levleri ciddi bir şekilde tekrarlamaktadırlar. M an a Rediviva, 1527; Deliliğin M ethiyesi, 1509. Ö rnek olarak Bastelaer, Les E stam pes de Brueghel, Brüksel, 1908'de iktibas edilen bir deli başına, veya Geisberg, D eutsche H olzsch, s. 262'deki Nasentanz'a Bkz. Jou n al d'un B ourgeo is de Paris "ye göre "1 4 2 4 yılında Innocents (m ezarlığın­ da) ölüm dansı yapıldı!', zikr., E. Male, L'Art religieux de la fin du Moyen Age, s. 363.

49 50

51

ronymus Bosch yüzyılın iyice sonlarına doğru D eliler Gemisi'ni yapmıştır. Deliliğin Methiyesi 1509 tarihlidir. Silsile­ nin düzeni açıkça ortadadır. Ölüm teması XV. yüzyılın ikinci yarısına veya biraz daha ötelerine kadar tek başına hüküm sürmüştür. İnsanın sonu, zamanların sona ermesi, salgın hastalıklar ve savaş­ larla aynı çehreye sahip olmuşlardır. İnsan varoluşunu şirazesinden çıkartan şey, bu sona eriş ve kimsenin kaçama­ dığı bu düzendir. Tehditlerim bizzat bü dünyanın içinden savuran şey, etten kem ikten yoksun bir mevcudiyettir. Ve işte böylece bu büyük endişe, yüzyılın son yılları esnasında kendi ekseni etrafında dönmektedir; deliliğin acı alaycılığı, bayrağı ölümden ve onun ciddiyetinden devralmaktadır. İnsanı kaçınılmaz olarak hiç mertebesine indiren bu zo­ runluluktan, bizzat varoluşun kendinin bir hiçten ibaret olu­ şunun küçümseyici bir şekilde seyredilmesine geçilmiştir. Ölümün koyduğu bu mutlak sınır karşısında duyulan deh­ şet sürekli bir alaycılık biçiminde içselleşmektedir; ölüm önceden silahsız kılmaktadır; ona gündelik ve egemen olu­ nan bir biçim verilerek, onu herkesin kusurları, aksaklık­ ları ve gülünçlükleri içinde dağıtarak, o da önemsiz hale getirilmektedir. Ölümün yok etmesi, artık hiçbir şey değil­ dir, çünkü o zaten her şeydir, çünkü hayat kendini beğen­ mişlikten, boş sözlerden, zil ve çıngırak gürültüsünden başka bir şey değildir. Kafatası haline dönüşecek olan baş daha şimdiden boştur. Delilik ölümün daha şimdiden gel­ miş halidir.52 Fakat ölümün yenik düşmüş, gündelik işa­ retleri içinde kurtulunmuş varoluşu, onun daha şimdiden hükümran olduğunu haber verirken, aynı zamanda avının da çok önemsiz olduğunu işaret etmektedir. Ölümün yere düşürdüğü şey sadece maskedir ve başka bir şey değildir;
52 Delilik deneyi, bu anlam da, cüzzam deneyiyle sıkı bir devam ilişkisi için­ dedir. Cüzzamlının kovulm a ayini, onun daha canlıyken bizzat ölümün mevcudiyeti olduğunu göstermekteydi.

iskeletin sırıtıklığını keşfetmek için ne gerçek, ne de güzel­ likten değil de, yalnızca alçıdan meydana gelen biçim ve yaldız olan bir şeyi kaldırmak yetmiştir. îşe yaramaz mas­ keden cesede kadar aynı sırıtma sürmüştür. Fakat delinin gülüşündeki şey, onun daha önceden ölümün gülüşüyle gülüyor olmasıdır; ve meczup ölümü haber vererek onu si­ lahlarından yoksun bırakmıştır. Deli M argot'nun (Mcırgot la F olle) Rönesansın göbeğindeki çığlıkları, Orta Çağın so­ nunda Campo-Santo surları üzerinde söylenilen şu Ölümün Zaferi'ne (Trıom phe de la M ort) galip gelmiştir. Delilik temasının ölüm temasının yerine ikâme edil­ mesi bir kopuştan çok, aynı kaygının içinde meydana gelen bir bükülmeyi vurgulamaktadır. Hep varoluşun hiçliği söz konusudur, ama bu hiçlik artık aynı anda hem tehdit, hem de sonuç olan dışsal ve nihai bir terim olarak tanınmamak­ tadır; varoluşun sürekli ve sabit biçim i olarak içten hisse­ dilmektedir. Ve eskiden insanların deliliği, hiç de ölümün yaklaştığını gösteren bir terim değilken, insanları bilgeliğe çağırmak için onlara ölümü seyrettirmek gerekirken, şimdi bilgelik deliliğin her yerde ihbar edilmesine, insanlara daha şimdiden ölülerden daha fazla bir şey olmadıklarının öğre­ tilmesine ve iki terimin birbirlerine yaklaşmasının nedeni­ nin deliliğin evrenselleştikçe bizzat ölümle bir ve aynı şey haline geleceğinin anlatılmasına dayanmaktadır. Eustache Deschamps'm kehaneti bu yöndedir. On est lâches, chetifs et mols, Vieux, convoiteux et m al parlant. J e ne vois q u efo lles etfo ls L a fin approche en verile Tout va m a l 53

53

Eustache Deschamps, Oeuvres, yay. Saint-Hilaire de Raymond, c. ı, s. 203.

H erkes alçak, zay ıf ve gevşek, Yaşlı, tam ahkâr, iftiracı Kadınlı erkekli delilerden b a şk a bir şey görmüyorum G erçek son yaklaşıy or. Her şey kötüye gidiyor. Unsurlar şimdi tersine dönmüştür. Artık insanların bununla hiç uğraşamayacak kadar deli olduklarım geriye dönük olarak gösterecek olan zamanların ve dünyanın so­ nu değil de, deliliğin yükselmesi, onun dünyanın kıyamet gününe yakın olduğunu işaret eden sağır istilasıdır; kıya­ meti insanların deliliği çağırmakta ve onu gerekli kılmak­ tadır. Delilik ile hiçlik arasındaki bağ XV. yüzyılda öyle sıkı bir şekilde kurulmuştur ki, varlığını uzun süre devam etti­ recek ve delilik konusundaki klasik deneyin tam göbeğin­ de gene ortaya çıkacaktır.54 2= ©> Meczupluk konusundaki bu deney, çeşitli biçimleri -plastik ve edebi- altında tam bir tutarlığa sahipmişe benzemekte­ dir. Resim ve metin sürekli olarak birbirlerine gönderme yapmaktadırlar -m etind e yorum , resimde betim lem e-. N arrentanz halk şenliklerinde, tiyatro temsillerinde, gra­ vürlerde karşımıza çıkan, bir daha çıkan tek ve aynı tema­ dır ve Deliliğin M ethiyesi'nin sonuncu bölümünün tümü, her meslek kolunun ve her tabakanın büyük meczupluk rondosunu oluşturmak üzere geçit yaptığı uzun bir deliler dansı modeline göre düzenlenmiştir. Lizbon Tentation'u adlı tabloyu istila eden birçok fantastik hayvanın gelenek­ sel maskelerden alınmış olmaları, bazılarının da M alleus'tan aktarılmış olmaları m uhtem eldir.55 Ünlü D eliler G e­
54 55 Bkz. aşağıda, 11. B l., ayırım III. Lizbon Tentation'u Baldass’m inandığı gibi Bosch'un en son eserlerinden

m isi1 gelince, başlığını taşıdığı ve o da potestas et edaces'i ne kınamaya tahsis edilmiş olan XXV II numaralı şarkısının çok kesin bir şekilde tasvir ediyora benzediği, Brant'ın N a rren sch iff inin doğrudan aktarım ı değil midir? Hatta Bosch'un tablosunun Brant'm şiirindeki şarkıları resimle­ yen koskoca bir tablolar dizisinin içinde yer aldığını kabul edecek kadar ileri gidilmiştir.56 Fiili durumda, konuların sürekliliği içinde katı olana kapılmamak ve bizzat tarih tarafından söylenilmiş olanın­ dan fazlasını varsaymamak gerekir.57 Bu konuda, Emile Mâle'in geçmiş dönemler için ve özellikle ölüm temasına ilişkin olarak yürüttüğü bir çözümlemeyi yeniden yapma­ nın mümkün olmaması olasılığı vardır. Söz ile görüntü, dil aracılığıyla betimlenen ile biçim veren sanat tarafından söylenilen arasındaki güzel birlik çözülmeye başlamakta­ dır; onlar artık tek ve aym anlam üzerinde, dolaysız olarak ortak olamamaktadırlar. Ve Görüntü'nün hâlâ söylem 'e, di­ le içkin bir şeyi aktarma yeteneğine sahipse de, daha şim­ diden aynı şeyi söylemediğini kabul etmek gerekmektedir; ve resim kendine özgü biçim verici değerleriyle, her ne ka­ dar temanın yüzeysel özdeşliği olsa da, gene de dilden gi­ derek uzaklaşacak bir deneyin içine dalmaktadır. Görüntü ve söz hâlâ aynı ahlâki dünyanın içinde, deliliğe ilişkin ay­ nı masalı resmetmektedirler; ama daha şimdiden, henüz böylesine bir fark edilebilen çatlak içinde, Batılılarm delilik hakkmdaki deneylerinin paylaşım hattını işaret edecek olan iki farklı tarafa yönelmektedir. Deliliğin Rönesansın ufku üzerindeki yükselişi önce gotik simgeciliğin yıpranmışlığı boyunca fark edilmektedir;
değilse bile, 1487 tarihli M alleus M aleficarum 'dan kesinlikle sonradır. 56 57 Bu, Desm onts'un "D eux primitifs Hollandais au mus£e du Louvre1 G azette ', des Beaux-Arts, 1919, s. l'deki tezidir. Desmonts'un Bosch ve Brant'a ilişkin olarak yaptığı gibi; tablonun hemen büyük bir başarı kazanan kitabın yayınından kısa bir süre sonra yapıldığı doğruysa da, Bosch'un N arren sch ijfi ve a fo r tio ri kitabın tümünü resimle­ mek istediğini kanıtlayan hiçbir şey yoktur.

sanki manevi anlamlar ağının çok sıkı olduğu bu dünya, anlamı, ancak meczup türleri altında ortaya çıkabilen gö­ rüntülerin açığa çıkm alarına olanak vererek, bulanık hale geliyormuşcasma. G otik biçimler varlıklarını bir süre daha devam ettirmişlerdir; söylemeyi, hatırlatmayı ve öğretmeyi bırakmışlardır ve fantastik mevcudiyetlerini artık bütün mevcut dillerin dışında, yalnızca alışık bakışlara ifşa eder hale gelmişlerdir. Kendini düzene sokan bilgelik ve dersten kurtulan görüntü, kendi deliliğinin çevresinde yörüngeye girmeye başlamıştır. Bu özgürleşme, paradoksal olarak bir anlam bollaşma­ sından, kendinden anlam lı olan şeylerdeki bir artıştan kay­ naklanmaktadır; bunlar şeyler arasında o kadar çok sayıda, o kadar fazla kesişen, o kadar zengin ilişkiler oluşturmak­ tadırlar ki, şifreleri, ancak bilginin batmiliği içinde çözüle­ bilir hale gelmiştir ve şeyler de kendi cephelerinden aşırı bir atıf, gösterge ve ima yüküyle karşılaşarak, gerçek çeh­ relerini kaybetmektedirler. Anlam, artık dolaysız bir algıla­ ma içinde okunamamakta, biçim kendiliğinden konuş­ maktan çıkmaktadır; onu hareket ettiren bilgi ile kendini dışavurduğu biçim arasında bir boşluk açılmaktadır. Düş kurmak için özgürdür. Gotik dünya sona ererken meydana gelen bu anlam çoğalmasına Speculum hum anae salvationis58 adlı bir kitap tanıklık etmektedir. Bu eser Kilise Baba­ ları geleneği tarafından kurulmuş olan bütün bağlantıların dışında, Eski ve Yeni Ahid arasında Kehanet düzleminde değil de, hayali eşdeğerlilik düzleminde olan koskoca bir simgeciliği geçerli kılmıştır. İsa'nın Izdırapları yalnızca İb­ rahim'in kurban töreniyle önceden belirlenmekle kalma­ makta, aynı zamanda çektiği azapların prestiji ile sayılama­ yacak kadar çok sayıda olan düşlerini kendi yanma çağırmaktadır; demirci Tubal ve İşaya'nm tekerleği haçın etrafında yer alarak, kurban törenlerinin bütün dersinin
58 Krş., Emile Mâle, loc. cit., s. 234-237.

dışında gözü dönmüşlüğün, işkence görmüş bedenlerin ve acının fantastik tablosunu oluşturmaktadırlar. İşte ek an­ lamlarla aşırı yüklenen ve onları açık etmek zorunda olan imge. Fakat rüya, meczup, aklı yerinde olmayan da bu an­ lam aşırılığının içine kayabilirler. Simgesel biçimler kolay­ ca kâbus siluetleri haline gelebilmektedirler. Alman gra­ vürlerinde çok sık olarak, düşünceleri kalpten kafaya doğ­ ru yavaşça yükselirken, tartılma ve yeniden düşünülme za­ manına sahip olacağı uzunlukta bir boynu olan bir kuş ta­ rafından temsil edilen şu eski bilgelik imgesi buna tanık­ tır;59 bu simgenin değerleri, aşırı vurgulanmış olmaktan ötürü ağırlaşmaktadırlar: düşüncenin uzun yolu imgede, incelmiş bir bilginin imbiği, en özlü şeyleri damıtan bir alet haline gelmektedir. Gutemensch'in boynu, bilgelikten başka bilginin aracılık ettiği her şeyi daha iyi temsil edebilmek için sonsuza kadar uzayıp gitmekte; ve simgesel insan, öl­ çüsüz uzunluktaki boynu kendi üzerine bir defa katlanan fantastil- bir kuş haline gelmektedir -hayvan ile nesnenin ortasında, bir anlamın kesinliğinden çok imgeye özgü prestijlere daha yakın olan meczup varlık-. Bu simgesel bilgelik düş çılgınlıklarının esiridir. İmgeler dünyasının temelden dönüşmesi: çoğalmış bir anlamın zorlaması onu biçim lerin sıralanışından kurtar­ maktadır. İmgenin altma bu kadar çok anlamın yerleşme­ sine rağmen, o artık yalnızca tek bir esrarlı cephe sunmak­ tadır. Ve gücü artık eğitimden değil, büyülemesinden kay­ naklanmaktadır. Hayvan ve insan figürlerinin birbirlerine karıştıkları resimler, yani İngiliz, Chartreslı ve Bourgeslu dua kitabı çoğaltıcılarının daha Orta Çağda bile iyi bildik­ leri ünlü grylle'in evrimi karakteristiktir. Bu resimler o sı­ ralarda, arzularına yenik düşen insanın ruhunun nasıl hay­ vanın esiri olduğunu öğretmekteydiler; canavarların karın­
59 Krş., C.-V. Langlois, La conn aissan ce de la nature et du m oııde du M oy en Age, Paris, 1911. s. 243.

lan üzerine yerleştirilen bu kaba çehreler büyük Platoncu benzetmeye mensuplardı ve zihnin günah çılgınlığı içinde pespayeleşmesini ihbar ediyorlardı. Fakat işte, insan çıl­ gınlığının imgesi olan hayvan ve insan çehrelerinin birbir­ lerine karıştığı resim, çok sayıdaki Günah eğiîimi'nin (Tentations) ayrıcalıklı figürlerinden biri haline gelmiştir. Mün­ zevi keşişin sükûnetine saldıranlar arzu nesneleri değil de; esrarın üzerine kapanmış olan, üzerlerine bir düşün bindi­ ği ve burada sessiz ve kaçamak bir dünyanın yüzeyinde duran şu çılgınca biçimlerdir. Lizbon Tentatioriunda Aziz Antonius'un kapısında, çılgınlıktan, onun yalnızlığından, çilesinden, yoksunluklarından doğmuş olan bu çehreler­ den biri oturmaktadır; belli belirsiz bir gülümseme bu bedensız yüzü; yazgının hızlı bir yüz hareketi biçiminin al­ tındaki saf varlığı aydınlatmaktadır. Oysa günah eğiliminin hem öznesi, hem de nesnesi olan işte bu kâbus siluetidir; tövbekârın bakışlarını o büyülemektedir -bu nların her iki­ si de, ayna karşısında yalnızca onları çevreleyen kokuşmuş kaynaşmanın yer aldığı bir sessizliğin içinde, hep cevapsız kalan bir cins sorgulamanın mahkûmu olarak kalmakta­ dırlar.60 İnsan ve hayvan figürlerinin birbirlerine karıştığı resim insana artık alaycı bir şekilde, arzusunun yol açtığı çılgınlık içinde unuttuğu maneviyata olan yatkınlığını hatırlatamamaktadır. O günah eğilimi haline gelmiş deliliktir: onda var olan bütün olanaksız, fantastik, insanlık dışı un­ surlar, onda doğa-karşıtının ve meczup bir mevcudiyetin yer hizasındaki kaynaşmasını işaret eden her şey ona tam da o garip gücünü sağlamaktadır. Rüyalarının, çılgınlığının yol açtığı hayallerin serbestliği korkutucu bile olsa, bunlar XV. yüzyıl insanı için tene ilişkin arzuya şayan gerçekten daha fazla çekiciliğe sahiptirler. Öyleyse bu dönemde delilik imgeleri boyunca etki eden bu çekim gücü nedir?
60 Hieronymus Bosch'un, Lizbon Tenfûtion'nun merkezinde yer alan "bacaklı kafa"nın çehresinde otoportresini yapmış olması mümkündür.

Önce, insan sanki bu fantastik görüntülerin içinde do­ ğasının sırlarından ve eğilimlerinden birini keşfediyormuş gibidir. Orta Çag düşüncesinde, Adem tarafından ebediyete kadar geçerli olarak adlandırılmış olan hayvan birlikleri, insanlığa ait olan değerleri simgesel olarak taşımaktaydı­ lar.61 Fakat Rönesansın başında hayvanlıkla olan ilişkiler tersine dönmektedir; hayvan özgürleşmekte; kendine özgü bir fantastik yapı kazanmak üzere efsane ve resim dünya­ sından kaçmaktadır. Ve şaşırtıcı bir tersine dönüşle, şimdi insanı yakalamak için, onu ele geçirmek ve kendi gerçeğini ona ifşa etmek için pusuya yatacak olan hayvandır. Çılgm bir hayal gücünden çıkan olanaksız hayvanlar, insanın gizli doğası haline gelmişlerdir; ve günahkâr insan sonuncu günde iğrenç çıplaklığı içinde ortaya çıktığında, onun çıl­ dıran bir hayvanın canavarca görüntüsüne sahip olduğu fark edilmektedir: bunlar Thierry Bouts'un Cehennem'inde, kurbağa biçimli vücutları lânetlilerin çıplaklığına karışan baykuşlardır; bunlar Stefan Lochner'in tasvir ettiğine göre, kanatlı böcekler, kedi başlı kelebekler, mayıs böceği kanat­ lı sfenksler, kanatları tıpkı el gibi olan, kaygılandırıcı ve açgözlü kuşlardır; Grünevvald Tentation'unda düğüm dü­ ğüm parmaklarıyla büyük bir av hayvanı görülmektedir. Hayvanlık insani değerler ve simgeler sayesinde evcilleştirilmekten kurtulmuştur; ve şimdi düzensizliği, öfkesi, ca­ navarca olanaksızlıklardan yana zenginliğiyle insanı büyü­ leyen, artık oysa da; insanların kalbindeki karanlık kudur­ ganlığı, kısır çılgınlığı açığa çıkartan gene odur. Bu karanlık doğanın ters kutbunda çılgınlık çekici ol­ maktadır, çünkü o bilgidir. Bilgidir, çünkü bütün bu saçma figürler gerçekte zor, kapalı, içe dönük bir bilginin unsur­ larıdır. Bu garip biçimler büyük sırrm mekânında yer al­
61 XV. yüzyılın ortasında, Rene d'Anjou'nun Livre des Toum ois'sı hâlâ hayvani ahlâk öykülerinin tümünü meydana getirmekteydi.

maktadırlar ve onların cazibesine kapılan Aziz Antonius, Arzu'nun şiddetine değil de, ondan çok daha aldatıcı olan merakın dürtüsüne boyun eğmiştir; G rylle'in gülümseme­ siyle hem sunulan, hem de kaçınılan şu aynı anda hem uzak, hem de çok yakın olan bilgi tarafından cezbedilmektedir; geriye çekilirkenki hareketi, bilginin yasak sınırlarını aşarken kendini savunduğu hareketle aynıdır; Cardan'm daha sonra söyleyeceği şeyi şimdiden bilmektedir -v e onun Günah eğilimi buradadır-: "Bilgelik tıpkı diğer değerli maddeler gibi Toprağın bağrından çekilip alınm alıdır."62 Bu kadar ulaşılmaz ve bu kadar korkunç olan bu bilgiyi, Deli masum budalalığı içinde elinde tutmaktadır. Oysa mantıklı ve bilge insan bu bilginin, ancak bazı, parçalarım fark edebilirken -b u daha da kaygılandırıcıdır-, Deli ona tamamına dokunulmadan kalmış bir küre halinde sahiptir: Herkes için boş olan bu kristal küre, ona göre görülmez bir bilginin meydana getirdiği kalınlıkla doldurulmuştur. Brueghel bu kristal kürenin içine girmeye kalkışan sakatla alay etmektedir.63 Fakat Deli Margot'nun omuzlarında taşıdığı tüneğin ucunda hiç kırılmadan sallanıp duran işte odur, bil­ giyle alacalı bulacalı hale gelmiş olan bu küredir -önem siz, ama sonsuz derecede değerli olan fen er- Haz Bahçeleri'nin arka cephesinde görülen de odur. Bilginin öteki simgesi olup, eskiden Yeryüzü cennetinin ortasına dikilmiş olan ağaç (yasak ağaç, vaat edilmiş ölümsüzlük ve günah ağacı) kökünden sökülm üştür ve şimdi Josse Bade'ın Stultiferae n avicu lae'sini aydınlatan gravürün üzerinde görülebilecek olan haliyle deliler gem isinin direğini meydana getirmek­ tedir; Bosch'un D eliler G em isi'nin üzerinde sallanıp duran hiç kuşkusuz odur. Delilerin bu bilgisi neyi bildirmektedir? Hiç kuşkusuz yasak bilgi olduğundan, hem şeytan’m saltanatını, hem de
62 63 J. Cardan, Ma vie, çev. Dayr£, s. 170. P roverbesflam ands' da.

dünyanın sonunu; sonuncu mutluluğu ve nihai cezalandır­ mayı; yeryüzündeki kadiri mutlaklığı ve cehenneme düşü­ şü. D eliler Gemisi her şeyin tat alınmak üzere sunulduğu bir hazlar manzarasını, insanın burada artık acı ve ihtiyaç duymamasından ötürü yenilenmiş olan bir cins Cennet'i katetmektedir; ancak insan masumiyetine yeniden kavuşa­ mamıştır. Bu sahte mutluluk Deccal'ın şeytani zaferidir, bu daha şimdiden çok yakın olan Son'dur. Mahşer düşlerinin XV. yüzyılda yeni' şeyler olmadıkları doğrudur, ama bunlar daha önce olduklarından doğa olarak çok farklıdırlar. Şa­ toların zarlar gibi yuvarlandıkları, Hayvan'ın Bakire tara­ fından uzakta tutulan Ejderha olduğu, kısacası Tanrının düzeninin ve yakındaki zaferinin hep göze görünür olduğu XIV. yüzyılın yumuşak bir fanteziye sahip kutsal resimleri­ nin yerine, her tür bilgeliğin yok edildiği bir dünya görüşü geçmektedir. Bu doğanın büyük ve coşkulu dansıdır: dağ­ lar devrilmekte ve ova haline gelmekte, toprak ölüleri kus­ makta ve kemikler mezarların üzerinde hizaya girmekte­ dirler; yıldızlar düşmekte, toprak tutuşmakta, bütün ha­ yatlar kurumakta ve ölüme doğru gelmektedirler.64 Sonun geçiş veya vaat olma gibi bir değeri yoktur, o, dünyanın es­ ki mantığının içinde boğulduğu bir gece karanlığının tahta çıkmasıdır. Dürer’deki, Tanrının yolladıklarıyla aynı olan Mahşer süvarilerine bakmak yeterlidir: bunlar zafer ve uz­ laşma melekleri değillerdir, bunlar duru adaletin haberci­ leri değillerdir; bunlar çılgın intikamın dizginlenemeyen savaşçılarıdır. Dünya herkesi pençesine alan öfke içinde kaybolup gitmektedir. Zafer ne Tanrıya, ne de Şeytan'a ait­ tir, zafer Deliliğindir. Delilik insanı her bir yandan cezbetmektedir. Ortaya çıkardığı fantastik imgeler, şeylerin yüzeyinden çabucak kaybolan kaçamak görüntüler değildir. Kendine çok özgü
64 Bede'in eski metni ve 15 işaretin tasviri XV. yüzyılda yeniden itibar kazan­ mıştır.

olan çılgının içinden doğan şey, garip bir paradoks sonucu zaten bir sır gibi, ulaşılamaz bir gerçek gibi toprağın bağ­ rında saklanmıştır. İnsan kendi deliliğinin keyfiliğini sefer­ ber ettiğinde, dünyanın karanlık zorunluğuyla karşılaş­ maktadır; kâbuslarına ve yoksunluk içinde geçirdiği gece­ lerine tebelleş olan hayvan bizzat kendi doğasıdır, Cehen­ nemin acımasız gerçeğinin açığa çıkartacak olduğu doğası­ dır; körlemesine budalalığın boş imgeleri dünyanın büyük bilgisidir ve daha bu düzensizliğin, bu çılgın evrenin için­ de, ileride nihai sona erişin gaddarlığı olacak şeyin profili belirmektedir. Rönesans dünyanın tehdit ve sırlarına iliş­ kin olarak hissettiklerini çok sayıda imgenin -v e herhalde bu çok sayıda oluş onlara bu ağırlığı vermekte, fantezileri arasında bu kadar büyük bir tutarlık oluşturm aktadıriçinde ifade etmiştir.

Aynı dönemde deliliğe ilişkin edebi, felsefi, ahlâki temalar tamamen başka bir kumaştandırlar. Orta Çağ deliliği kusurlar hiyerarşisinin içine yerleş­ tirmiştir. XIII. yüzyıldan itibaren onu Psychom achie'nin (ruhla bedenin veya iyilikle kötülüğün mücadelesi, MAK) kötü askerleri arasında görme âdeti yaygınlaşmıştır.65 Deli­ lik Paris’te olduğu kadar Amiens'de de kötü askerlerin ve insan ruhunu aralarında paylaşan on iki ikiliğin arasında sayılmaktadır: iman ve Putataparlık, Umut ve Umutsuzluk, Merhamet ve Pintilik, iffet ve Şehvet, İhtiyatlılık ve Delilik, Sabır ve Öfke, Yumuşaklık ve Katılık, Uyum ve Nifak, İtaat ve İsyan, Dirençlilik ve Tutarsızlık. Delilik, Rönesans dö­ neminde bu mütevazı yeri bırakarak birinci sıraya çıkmış65 Deliliğin ne Prudence P sychom achie'sinde, ne de Alain de Lilie'in A nticlaudianus'unda, ne de Hugues de Saint-Victor'da görüldüğünü kaydetmek gere­ kir. Sürekli mevcudiyeti, ancak XIII. yüzyıldan itibaren mi başlamıştır?

tır. Hugues de Saint-Victor'da Kusurların soyağacmın, Yaşlı Adem'in ağacının kökünü gurur meydana getirmişken.66 Delilik, şimdi insanın bütün zayıflıklarının meydana getir­ diği koroyu yönetmektedir. Tartışılmaz koru phaios (Eski Yunanda koro şefi; mesleğinde öne çıkan kişi, MAK) ola­ rak onlara rehberlik etmekte, onları peşi sıra sürüklemek­ te, onlara ad vermektedir: "Onları burada, benim cariyelerimin arasında tanıyınız. Kaşları çatık olanı Philantia'dır (Özsaygı). Gözlerinin güldüğünü ve ellerinin de alkış tut­ tuğunu gördüğünüz Colacia'dır (Yağcılık). Yarı uykudaymışa benzeyeni Lethea'dır (Unutm a). Dirseklerine yaslan­ mış ve ellerini kavuşturmuş olanı Misoponia'dır (Tem ­ bellik). Saçlarına güllerden yapılma bir taç takmış ve ko­ kularla ovulmuş olanı Hedonea'dır (İhtiras). Gözleri fıldır fıldır döneni Anoia'dır (Unutkanlık). Bedensel durumu iyi ve teni terütaze olanı Trypea'dır (Gevşeklik). Ve bu genç kadınların arasında iki de Tanrı: İyi Hayat ve Derin Uyku Tanrıları.67 Deliliğin mutlak ayrıcalığı: insanda kötü olan ne varsa onların hepsine hükmetmektedir. Ama aynı za­ manda insanın yapabileceği iyiliklere de dolaylı olarak hükmetmekte değil midir: bilgece siyasetlere yol açan ihti­ ras, zenginlikleri çoğaltan pintilik, filozof ve bilginleri ha­ rekete geçiren merak? Louise Labe bunu Erasmus'un arka­ sından tekrarlamakta; ve Merkür onun için Tanrılara yal­ varmaktadır: "Sizi bu kadar memnun etmiş olan bu güzel Hanımın yok olmasına izin verm eyiniz."68 Fakat bu yeni saltanatın biraz önce sözünü ettiğimiz ve onu dünyanın büyük trajik güçlerine bağlayan karanlık hükümranlıkla pek az ortak yanı vardır. Delilik kuşkusuz cezbetmekte, ama gözleri kamaştırmamaktadır. Dünyada kolay, neşeli, hafif olarak ne varsa
66 67 68 Hugues de Saint-Victor, De fructibus ca m is et sjpirilus. Patrol, CLXXV1, kol. 997. Erasm us, E loge de la fotie, parag. 9, çev. P. de Nolhac, s. 19. Louise Labe, D ebal d e fo lie et d'amour, Lyon, 1566, s. 98.

onları yönetmektedir. Tıpkı Tanrılara "Deha, Gençlik, Bacchus, Silenus ve bahçelerin şu kibar bekçisini"69 verdiği gibi, insanları da "ferahlatan ve (onların) dertlerini unut­ turan" odur. Ondaki her şey parlak bir yüzeydir: saklı gizli esrar yoktur. Kuşkusuz bilginin garip yollarıyla ilgisi olan bazı şey­ lere sahiptir. Brant'm şiirindeki birinci şarkı kitaplara ve bilginlere ayrılmıştır; ve 1497 tarihli Latince edisyonda bu bölümü resimleyen gravürün üzerinde, Hoca'nın kitap yı­ ğılı kürsüsünün üstünde, doktor serpuşunun arkasında, her tarafı çıngıraklarla dolu deli külahı giymiş olduğu hal­ de oturduğu görülmektedir. Erasmus deliler rondosunda, bilgi alanında yer alan insanlara büyük bir yer ayırmakta­ dır: Gramercilerden sonra Şairler, Belagatçiler ve Yazarlar; sonra İçtihatçılar; onların arkasından "sakalları ve cübbele­ riyle saygı uyandıran Filozoflar" yürümektedir; son olarak da İlahiyatçıların sayılamayacak kadar kalabalık ve aceleci topluluğu gelm ektedir.70 Fakat bilgi delilikte bu kadar önemliyse de, bunun nedeni onun bilginin sırlarına vakıf olması değildir; delilik bunun tamamen tersine, ayan bo­ zulmuş ve yararsız bir bilimin cezasıdır. Eğer bilim bilginin gerçeğiyse, bunun anlamı onun önemsiz olması ve deneyin büyük Kitabına- başvurmak yerine, kitapların tozlan ile ya­ rarsız tartışmaların içinde kaybolmasıdır; bilim bizatihi sahte bilimlerin aşırılıklarından ötürü çılgınlığa doğru yu­ varlanmaktadır. O vos doctores, qui gran dia nom ina fertis Respicite antiquos patris, ju risqu e peritos. Non in candilus persebant dogm ata libris, Arte sed ingenua sitibundum pectus aleban d,71
69 70 71 İbid., 5. 98-99. Erasmus, loc. cif., parag. 4 9 -5 5 . Brant, Stultifera Navis, 1497 tarihli Latince çevirisi, P i l .

Halk taşlamasının uzun süre kullandığı temaya göre, delilik burada bilginin ve onun cahilce kibirliliğinin komik cezası olarak görülmektedir. Bunun genel düzlemdeki nedeni, deliliğin dünyaya ve onun yeraltındaki biçimlerine değil de, daha çok insana, onun zayıflıklarına, düşlerine ve yanılsamalarına bağlı ol­ masıdır. Delilikte, Bosch'un gördüğü haliyle var olan ka­ ranlık kozmik dışavuruma ilişkin her şey Erasmus'ta orta­ dan silinmiştir: delilik artık dünyanın dört bir yanında 'insanı eline geçirmek için pusuya yatmaktan çıkm ıştır; in­ sanın içine sinsice süzülmektedir, veya daha doğrusu insa­ nın kendi kendiyle sürdürdüğü hassas bir ilişkidir. Delili­ ğin m itolojik olarak kişiselleştirilm esi Erasmus'ta edebi bir yapmacıktır. Fiili durumda yalnızca delilikler -deliliğin in­ sani biçim leri- vardır: "Ne kadar insan varsa, o kadar da heykel sayıyorum ";72 sadece en bilge ve en iyi yönetilen kentlere bakmak bile yeterlidir: "Buralarda çok sayıdaki delilik biçimleri bol bol bulunmaktadır ve her gün bunla­ rın o kadar çok miktarda yenileri doğmaktadır ki, bin Demokritos bile bunlarla alay etmeye yetişemez."73 Delilik, ancak her insanın kendinde olur, çünkü deliliği kendine bağlılığı içinde ve beslediği yanılsamalar aracılığıyla oluş­ turan insandır. Deliliğin kendi dansının içine sürüklediği figürlerin ilki "Philantia”dır; ama bunun nedeni, bunların her ikisinin birbirlerine ayrıcalıklı bir aidiyetle bağlanmış olmalarıdır: kendine bağlılık deliliğin ilk işaretidir, fakat insan kendi kendine bağlı olduğu için hatayı doğru olarak, yalanı gerçek olarak, şiddet ve çirkinliği güzellik ve adalet olarak kabul etmektedir: "bir maymundan daha çirkin olan bir kişi kendini Nirea kadar güzel görüyor; şu diğeri per­ gelle çizdiği üç çizgiden ötürü kendini Euclides sanıyor; şu başkası aslında müzik aleti önündeki eşekten başka bir şey
72 73 Erasm us, parag. 4 7 , s. 101. Ibid., parag. 48, s. 102.

değilken ve sesi tavuğunu gagalayan horozunki kadar ayarsız ve bet çıkarken Hermogenos gibi şarkı söylediğine inanıyor."74 İnsan deliliğini bu hayali kendi kendine katılır şm içinde, bir serap gibi ortaya çıkartır. Deliliğin simgesi artık hakiki olan hiçbir şeyi yansıtmadan, orada kendini seyreden kişi için onun kibrinin hayalini yansıtacak olan şu aynadır. Delilik hakikat ve dünyadan çok, insanın algı­ layabildiği kendi gerçeğiyle ilgilidir. Demek ki delilik tamamen ahlâki bir âleme açılmakta­ dır. Kötülük ceza veya zamanların sonu değil de, yalnızca hata ve kusurdan ibarettir. Brant'm şiirinde yer alan şarkı­ lardan yüz on altı tanesi Gemi'nin meczup yolcularının portresinin yapılmasına tahsis edilmiştir: bunlar pintiler, iftiracılar, sarhoşlardır; kendilerini düzensizliğe ve sefahate kaptıranlar, Kutsal Yazı'yı yanlış yorumlayanlar, zina ya­ panlar bunlardır. Brant'm çevirmeni Locher, Latince yazdı­ ğı önsözünde, eserin tasarı ve anlamını belirtmektedir; qua e m ala, quae bonasirıt; quid vilia, quo virtus, q u o jerra t error öğretmek ve bunu herkesin tanığı olduğu kötülüğe uygun olarak nupios, superbos, av aros, luxuriosos, lascivos, delicatos, iracondus, gulosos, ed aces, invidos, vene/icos, fid efra so s'u ...,75 yani kısacası insanın kendi hal ve gidişi içinde düzensizlik namına bizzat icat edebildiği her şeyi kınaya­ rak yapmak gerekir. Deliliğin XV. yüzyıldaki deneyi, edebiyatın ve felsefe­ nin ifade alanında öncelikle ahlâki bir taşlama edasına bü­ rünmüştür. Ressamların hayal güçlerine musallat olan şu büyük istila tehditlerini hatırlatan bir şey, artık kalmamış­ tır. Bunun tersine, delilik uzaklaştırmaya çalışılmaktadır; sözü edilen o değildir. Erasmus bakışları, "öfkelerin yılan­ larını fırlattıkları her seferinde Cehennemden dışarı saldık­ ları" şu çılgınlıktan başka tarafa yöneltmektedir; methiye74 75 tbid., parag., 42, s. 89. Brant, op. cit., prologlar, Ja c o b i, Locher, 1497 yay., IX.

sini yapmak istediği hiç de şu meczupluk biçimleri değil de, ruhu "acı veren kaygılarından" kurtaran "ve onu ihtira­ sın çeşitli biçimlerine teslim eden tatlı yanılsam a"dır.76 Bu sakin dünyaya kolaylıkla egemen olunmuştur; bu dünya saf etkilerini bilge için esrarlı olmayan bir şekilde seferber etmekte ve bilge de kahkahaları sayesinde hep mesafeli kalmaktadır. Bosch, Brueghel ve Dürer'in tamamen dünyalı seyirciler olmalarına ve etraflarında kanadığını gördükleri şu deliliğin içine kaymış olmalarına karşılık, Erasmus onu, tehlikeden korunacak kadar uzaktan algılamaktadır; onu kendi Olympos'unun yukarısından gözlemektedir ve eğer methiyeler düzüyorsa, bunu ona Tanrıların durdurulması olanaksız gülüşleriyle gülebilecek durumda olmasından ötürü yapmaktadır. "Eğer eskiden Menippos'un yaptığı gibi Yeryüzünün sayısız çalkantılarına Aydan bakacak olursa­ nız, sonuçta aralarında dövüşen, mücadele eden, tuzak ku­ ran, birbirlerini soyan, oynayan, delice eğlenen, düşen ve ölen bir sinek güruhu gördüğünüzü düşünürsünüz, ve ka­ deri çok çabuk yok olmak olan bu kadar m inicik bir hay­ vanın ne belâlar, ne trajediler ürettiğine inanmak mümkün olamaz."77 Delilik, artık dünyanın bildik garabeti değildir, yalnızca yabancı seyirci tarafından iyi tanınan bir gösteri­ dir; artık cosmos’un görüntüsü değil de, aevum ’un karakter çizgisidir. Şö= > Deliliğin bu cezbedici biçimlerin yakınındaki kozmik bir deneyiyle, bu aynı deliliğin alayın aşılamaz mesafesi için­ deki kritik deneyi arasında alelacele kurulan şema böyle olabilir. Bu zıtlaşma kuşkusuz gerçek hayatta ne bu kadar keskin, ne de bu kadar aşikâr olmuştur. İplikler uzun süre
76 77 Erasm us, loc. cit., parag. 38, s. 77. Erasmus, ibid., parag. 38, s. 77.

birbirlerine dolanmış olarak kalmışlar ve aralıksız müba­ deleler olmuştur. Dünyanın sonu teması, nihai büyük şiddet teması, edebiyatta formülleştirildiği haliyle deliliğin kritik deneyi­ ne yabancı değildir. Ronsard, Aklın büyük boşluğunun içinde mücadele eden bu son zamanlan anmaktadır. Au d e l est revolee et Ju stice et Raison, Et en leur place, helas, regne le brigandage, Le haine, le rancoeur, le sang et le carn age. 78 Ve Adalet ve A kıl gökyüzüne geri uçtular, Ve heyhat onların y erin e şimdi haydutluk, Kin, hınç, kan ve kıyım egemen. Brant'm şiirinin sonlarına doğru bütün bir bölüm mahşeri Deccal temasına ayrılmıştır: muazzam bir fırtına deliler gemisini, hıyanetle özdeşleşen meczup bir koşunun içine sürüklemektedir.79 Bunun tersine, birçok ahlâki bela­ gat figürü çok dolaylı bir şekilde olmak üzere, deliliğin kozmik imgeleri arasında resmedilmiştir: Bosch'un iyileş­ tirmeye çalıştığından daha deli olan ünlü hekimini unut­ mayalım -sahte biliminin bütün yapabildiği, ondan başka herkesin görebildiği bir deliliğin en beter pılı pırtılarını onun üzerine bırakm aktan ibaret olm uştur-. Bosch'un eserlerinin onun çağdaşlan ve izleyen kuşaklar açısından taşıdığı anlam bir ahlâk dersidir: dünyadan doğan bütün bu figürler kalpteki canavarları ihbar etmekte değiller mi­ dir? "Bu adamın tablolarıyla başkalannm ki arasındaki fark, diğerlerinin insanı dış görünüşü itibariyle resmetmeye uğ­ raşmalarına karşılık, onun tek başına insanları iç halleriyle
78 79 Ronsard, D iscours de s M iseıes de ce (emps. Brant, loc. cit., şarkı CXVI1, özellikle 2 1 -22 ve 57 vd. dizeler, bunlar Mahşer'in 13 ve 20. dizeleriyle açık bir bağlantı halindedirler.

resmetme cüretine sahip olmasına dayanmaktadır". Ve XVII. yüzyılın başındaki bu aynı yorumcu bu ifşa eden bil­ geliğin, bu kaygılı alayın simgelerini Bosch'un bütün tablo­ larında meşale (uyanık kalan düşüncenin ışığı) ve garip sa­ bit bakışı "şaraptan çok kandil yağı tüketerek gecenin sessizliği ve sükûneti içinde yükselen" baykuştan meydana gelen çifte figürün aracılığıyla açık bir şekilde ifade edil­ diklerini düşünmektedir.80 Hâlâ göze görünür durumda olan bu kadar çok iç içe girmişliğe rağmen paylaşım çoktan yapılmıştır; iki delilik deneyi arasındaki mesafe açılmaya ara vermeyecektir. Koz­ mik bakışın figürleri ve ahlâki düşüncenin hareketleri, tra­ jik unsur ve kritik unsur, artık birbirlerinden giderek açıla­ caklar, deliliğin derin birliği içinde, artık hiçbir zaman kapatılamayacak bir aralık oluşturacaklardır. Bir yandan, yavaş yavaş dünyanın karanlıklarına; bilgilerin garip sim­ yalarından, hayvanlığın sağır tehditlerinden ve zamanların sonundan söz eden manzaraların içine gömülen ve kudu­ ruk çehrelerle dolu olan bir Deliler Gemisi olacaktır. Öte yandan da, bilgelere göre insani kusurların örnek alınacak ve öğretici Odyssea'smı meydana getiren bir Deliler Gemisi olacaktır. Bir yanda Bosch, Brueghel, Thierry Bouts, Dürer ve imgelerin tüm sessizliği. Delilik güçlerini saf bakış evre­ ninde seferber etmektedir. Hayaller ve tehditler, tamamen düşsel belirişler ve dünyanın gizli kaderi -d elilik burada il­ kel bir ifşa gücünü elinde tutmaktadır: bu öyle bir ifşadır ki, burada düşsel olan gerçektir, yanılsamanın ince yüzeyi inkârı mümkün olmayan bir derinliğe açılmaktadır ve im­ genin anlık parıldaması dünyayı, kendi geceleri içinde ebe­ diyet kazanan kaygı verici figürlere av etmektedir; ve bu­ nun tersine, daha en az onun kadar acı verici olarak,
80 Joseph de Siguensa, Tencera porte de la H istoria de la orden de S. Geronim o, 1605, s. 8 3 7 , zikr., Tolnay, Hieronimus B osch, Ek, s. 76.

dünyanın bütün gerçeği bir gün fantastik İmge'nin içinde, saf tahribatın coşkusu olan hiçlik ile varlığın ortak anların­ da emilip yok olacaktır; dünya çoktan yok olmuştur, ama sessizlik ve gece henüz onun üzerine tamamen kapanma­ mışlardır; dünya tamamlanışın monoton düzeninin hemen öncesinde yer alan düzensizliğin uç noktasındaki sonuncu bir parıltı içinde bocalamaktadır. Dünyanın gerçeği hemen iptal edilen bu görüntünün içinde kaybolmaktadır. Görü­ nüş ve sırrın, dolaysız görüntü ve saklı esrarın bütün bu dokusu XV. yüzyıl resminde dünyanın trajik deliliği olarak seferber edilmektedir. Öte yandan Brant ve Erasmus'la, tüm hümanist gele­ nekle birlikte delilik söylemin evriminin içine alınmıştır. Burada damıtılmakta, incelm ekte, aynı zamanda silahlarını da kaybetmektedir. Ölçek değiştirmekte; insanların içine doğmakta, onların hal ve gidişlerini ayarlamakta ve var olan ayarı bozmaktadır; kentleri, şeylerin sakin gerçeğini yönettiği zaman bile büyük doğanın ondan haberi olma­ maktadır. Hayat ve ölüm, adalet ve gerçek olan esas şey or­ taya çıktığında çabucak kaybolmaktadır. Her kişi ona bo­ yun eğmiş hale gelebilir, ama onun saltanatı her zaman küçük çaplı ve nisbi olacaktır; çünkü bilgenin bakışları karşısında kendini vasat gerçekliği içinde ifşa edecektir. Onun için nesne olacaktır, hem de en beter bir şekilde, çünkü onun gülüşünün nesnesi haline gelecektir. Bundan ötürü onun için örülen defne taçlar onu zincire vurmakta­ dırlar. İsterse bütün bilimlerden daha bilgili olsun, gene de onu delilik sayan bilgeliğin karşısında eğilmesi gerekecek­ tir. Son söze sahip olabilir, ama hiçbir zaman dünyanın gerçeğinin son sözü değildir; kendini meşrulaştırdığı söylev sadece insanın eleştirel bilinci'ne dahildir. Eleştirel bilinç ile trajik deney arasındaki bu çatışma, Rönesans döneminin başlangıcında deliliğe ilişkin olarak hissedilebilen ve ona yönelik olarak formülleştirilebilen

her şeye hayat vermektedir.8 Fakat bu çarpışma ortadan 1 çabuk silinecektir, ve XVI. yüzyılın başında hâlâ çok açık, çok iyi bir şekilde belirlenmiş olan bu büyük yapı bundan bir yüzyıldan daha az bir süre sonra kaybolmuş (veya he­ men hemen) olacaktır. Cereyan etmiş olanı ifade eden en uygun kelime yok olmak değildir. Daha çok, Rönesansm sistemin unsurlarından birine tanıdığı, giderek daha vur­ gulu hale gelen bir ayrıcalık söz konusudur: bu ayrıcalık deliliği dil alanında bir deney haline getiren; insanın kendi manevi gerçeğiyle, kendi doğasına ve kendi gerçeğine özgü kurallarla yüz yüze kaldığı bir deney haline getiren unsura tanınmıştır. Kısacası, deliliğin eleştirel deneyi her seferinde daha fazla aydınlatılmış, ancak trajik figürleri giderek ka­ ranlığa gömülmüşlerdir. Bunlar kısa bir süre sonra tama­ men ıskalanacaklardır. Bunların izlerini bulmak uzun süre mümkün olmayacaktır; yalnızca Sade'm birkaç sahifesi ve Goya'nm eserleri bu kayboluşun tam bir çöküntü olmadı­ ğına, bu trajik deneyin varlığını düşüncenin ve hayallerin geceleri içinde karanlık bir şekilde sürdürdüğüne ve söz konusu olanın kökten bir yok olma değil de, yalnızca bir gizlilik alemine çekilme olduğuna tanıklık etmektedirler. Deliliğin trajik ve kozmik deneyi, eleştirel bir bilincin tek başına kullandığı ayrıcalıklar tarafından maskelenmiştir. İşte bu nedenden ötürü, klasik deney ve onun aracılığıyla modern delilik deneyi, nihayette bu yolla pozitif gerçeğine ulaşabilecek toptan bir biçim olarak kabul edilemez; o kendini yersiz olarak tam sayan parçasal bir biçimdir; yok­ sun olduklarından, yani onu gizleyen tüm unsurlardan ötürü dengesi bozulmuş bir bütündür. Deliliğin eleştirel bilincinin ve onun felsefi veya bilimsel, ahlâki veya tıbbi
81 Bajka bir incelemede, şeytani deneyin ve XVI.-XVII. yüzyıllarda ondan yapı­ lan indirgemenin, insancıl ve tıbbi teorilerin batıl itikatların yaşlı evreni kar­ şısındaki bir zaferi olarak değil de, eskiden dünyanın paramparça olması tehditlerini taşımış olan biçimlerin eleştirel bir deneyde yeniden ele alınma­ ları olarak yorumlanmaları gerektiğini göstereceğiz.

biçimlerinin altında, sağır bir trajik bilinç uyanık kalmayı sürdürmüştür. Nietzsche'nin son sözlerini, Van Gogh'un son görüşle­ rini uyandıran odur. Freud'un yolunun en uç noktasında hissetmeye başladığı herhalde o olmuştur: Freud libido ile ölüm içgüdüsü arasındaki mitolojik mücadele ile büyük iç parçalanmalarını simgeleştirmek istemiştir. Nihayet Artaud'nun eserinde, eğer bu düşünce bu konu karşısında dik­ katli olsaydı XX. yüzyıl düşüncesine soruların en acilini ve soruyu soranı baş dönmesinden kurtarmaya en az yatkın olanını soracak olan eserde, kültürümüzün, dünyanın gü­ neş kaynaklı büyük deliliğinin, "Ateş Şeytan'm hayat ve ölümü"nün gerçekleştireceği yırtılmaları kendi dışına ittiği gün trajik ocağını kaybettiğini ilân etmekten hiç usanma­ yan şu eserin ifade ettiği bilinç de odur. XVI. yüzyıldan şimdiye kadar yayılan delilik deneyinin kendine özgü çehresini ve anlamının kökenini bu mevcut olmamaya, bu geceye ve onu dolduran her şeye borçlu ol­ duğunu bir gün nihayet anlamamıza izin verenler bu uç keşiflerdir ve yalnızca onlardır. Rasyonel düşünceyi deliliği zihni hastalık olarak çözümlemeye kadar götüren o güzel kural tutkusunu düşey bir boyutta yeniden yorumlamak gerekmektedir; bu yapılınca, aslında indirgemeyi tam anla­ mıyla başaramadığı bu trajik deneyi, bütün biçimleri altın­ da daha tam, aynı zamanda daha da tehlikeli bir tarzda maskelediği ortaya çıkmaktadır. Zorlamanın son noktasın­ da patlama zorunluydu, bu patlamaya Nietzsche'den beri tanık olmaktayız. şe» Fakat acaba eleştirel düşüncenin ayrıcalıkları XVI. yüzyılda nasıl oluşmuşlardı? Delilik deneyi nasıl olmuştur da so­ nunda onlar tarafından müsadere edilmiştir ve bu müsade­

re Klasik Çağın eşiğinde, bir önceki döneme ilişkin olarak anılan tüm trajik imgeleri dağıtabilmiştir? Artaud'ya "XVI. yüzyıl Rönesansı herhalde insanüstü, ama doğal da olan yasaları bulunan bir gerçekle bağlarını koparttı; ve Röne­ sans hümanizması insanın bir büyümesi değil de küçülme­ si oldu"82 dedirten bu hareket nasıl tamamlandı? Klasisizmin deliliğe ilişkin olarak yaptığı deneyi anla­ mak için, bu evrimin içinde nelerin esas unsurlar olduğunu özet olarak verelim: 1° Delilik akla ilişkin bir biçim haline gelmekte veya daha doğrusu, delilik ile akıl sürekli olarak tersine dönebi­ len bir ilişki haline girmektedirler, bu da her deliliği onu yargılayan ve ona egemen olan kendi aklına sahip; her aklı da onda gülünç gerçeğini bulduğu kendi deliliğine sahip hale getirmektedir. Her biri diğerinin ölçüsüdür ve bu kar­ şılıklı atıf hareketi içinde bunların ikisi de birbirlerini red­ detmekte, ama her biri diğerinin üzerine yaslanmaktadır. Dünyanın Tanrının gözünde delilik olduğuna dair eski Hıristiyan teması, XVI. yüzyılda bu sıkı karşılıklılığın diya­ lektiği içinde gerçekleşmektedir, insan doğruyu gördüğüne ve kendinin her şeyin tam ölçüsü olduğuna inanmaktadır; dünyaya ilişkin olarak sahip olduğu, sahip olduğuna inan­ dığı bilgi onu bundan duyduğu hoşnutluk içinde teyit et­ mektedir: "Eğer güpegündüz aşağıya bir bakış atarsak veya çevremizin şurasına burasına bakarsak, düşünebileceğimiz en keskin bakışa sahip olduğumuza inanırız", fakat eğer gözlerimizi bizzat güneşe döndürürsek, dünyaya ilişkin şeyleri anlama biçimimizin "güneşe kadar gitmek söz ko­ nusu olduğunda tam bir gecikme ve yavaşlık"tan ibaret ol­ duğunu itiraf etmek zorunda kalırız. Varlığın güneşine doğru olan bu adeta Platoncu dönüş, gerçekle birlikte gö­ rüntülerin temelini gene de keşfedememekte, yalnızca bi­ zim akılsızlığımızın büyük boşluğunu ortaya koymaktadır:
82 Vie et mort de Satan le Feu, Paris, 1949, s. 17.

Eğer düşüncelerimizi Tanrıya doğru yükseltmeye başlar­ sak... bizi bilgelik adı altında büyüleyen şey delilikten baş­ ka bir şekilde hissedilmeyecektir ve erdem olarak ne varsa, ancak güçsüzlük olarak görülecektir."8 Tanrıya zihnen 3 ulaşmak ve içine daldığımız meczup Uçurumun derinlikle­ rini araştırmak tek ve aynı şeydir; Calvin'in deneyinde de­ lilik, bunun Tanrının sonsuz aklıyla karşılaştırılması halin­ de, insana özgü olan ölçüdür. İnsan zihni sınırlılığı içinde, büyük ışığın bir kıvılcımı olmaktan çok, karanlığın bir parçasıdır. Görünüşün kısmi ve geçici gerçeği onun sınırlı zekâsına açık değildir; deliliği yalnızca şeylerin tersini, onların gecesel yanını, gerçekleri­ nin dolaysız çelişkisini keşfedebilmektedir. İnsan Tanrıya kadar yükselerek yalnızca kendini aşmamalı, aynı zamanda kendini, esas yapısı olan zayıflığından tamamen kurtarma­ lı, dünyevi şeyler ile bunların tanrısal özleri arasındaki çe­ lişkiye bir solukta egemen olmalıdır; çünkü gerçeğin görü­ nüş içinde ortaya çıkan kısmı onun yansıması değil de, acımasız bir çelişkidir: Sebastien Franck "her şeyin iki çeh­ resi vardır, çünkü Tanrı dünyayla çelişmeye, görünüşü ona bırakarak şeylerin özünü ve gerçeğini kendine almaya ka­ rar vermiştir... İşte bu nedenden ötürü her şey dünyada gözüktüğünün zıddıdır: tersine dönmüş bir Silene" de­ mektedir.84 İnsanların içine daldıkları çelişki uçurumu işte böyledir; burada verili durumda bulunan gerçeğin görün­ tüsü bunun güçlü çelişkisidir. Ama daha fazlası da vardır: görünüş ile gerçek arasıdaki bu çelişki bizzat görünüşün içinde bile çoktan beri mevcuttur; çünkü eğer görünüş kendiyle tutarlı olsaydı, en azından gerçeği ima ederdi ve onun içi boş biçimi gibi olurdu. Bu tersine dönüşü bizzat şeylerin içinde keşfetmek gerekir. Bu tersine dönüş, artık tek bir yöne ve önceden belirlenmiş bir sona sahip olmak­
83 84 Calvin, Institution chrttienne, 1. kitap, 1. Ayırım, yay. J.-D. Benoit, s. 51-52. Sebastien Franck, Paradoxes, yay. Zingler, parag. 57 ve 91.

tan çıkacaktır; yani görünüşten gerçeğe doğru değil de, gö­ rünüşten, onu inkâr eden şu diğere, sonra yeniden bu inkârı tartışmalı hale getiren ve yeniden inkâr edene doğru olacaktır, bu hareketin hiçbir şekilde durdurulamadığı bir biçim altında cereyan etmektedir; ve Erasmus, Calvin veya Franck'ın istedikleri, bu büyük dönüşümden önce, görü­ nüşün ona kendi düzeyinde hükmeden binlerce küçük dö­ nüşüm tarafından durdurulduğunu bilmektir; tersine dön­ dürülmüş Silene, Tanrının bizden çekip aldığı gerçeğin simgesi değildir; o çok daha fazlası ve çok daha azıdır: biz­ zat şeylerin yer hizasındaki simgesi, gerçeğin tek ve doğru yolunu bizden belki de ebediyen gizleyen zıtlârm şu yansı­ masıdır. Her şey "iki cephe gösterir. Dış cephe ölümü gös­ terir; içe bakınız, burada hayat vardır veya tersine. Güzellik çirkinliği, zenginlik yoksunluğu, alçaklık şanı, bilgi ceha­ leti... örter. Sonuç olarak Silene'i açarsanız, gösterdiğinin tersiyle karşılaşırsınız."85 Hemen çelişkiye düşmeden, in­ sanı kendiyle, kendi deliliğiyle tutarlı olmaya itmeyen hiç­ bir şey yoktur; bu insani düzen, özlerin ve Tanrının gerçe­ ğiyle kıyaslandığında delilikten başka bir şey değildir.86 Ve bu düzenden kurtularak Tanrıya ulaşmak için giri­ şilen hareket de deliliktir. Korinthoslulara Mektup XVI. yüzyılda, daha önce başka hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük bir prestije sahip olmuştur. "Hiç kimsenin olmadığı kadar deli olan biri olarak konuşuyorum". Delilik dünya­ dan el etek çekmedir, delilik kendini Tanrının meçhul ira­ desine terk etmektir, delilik sonu bilinmeyeni aramadır; bütün bunlar mistiklerin sevgili eski temalarıdır. Bu tarih­ ten çok önceleri Tauler dünyanın çılgınlıklarını terk ede­ rek, ama kendini çok daha karanlık ve umut kırıcı delilik­ lere bırakarak alman bu yolu anmaktaydı: "Küçük tekne
85 86 Erasmus, loc. cit., XXIX, s. 53. Rönesans Platonculuğu özellikle XVI. yüzyıldan itibaren bir alay ve eleştiri Platonculuğudur.

açıkta ilerlemektedir ve insan kimsesizlik hali içinde oldu­ ğundan, ondaki bütün iç sıkıntıları ile günah eğilimleri ve bütün imgeler ve sefalet yükselmeye başlamaktadır..."8 7 Ve Cusanuslu Nikolaus da aynı deneyi yorumlamaktadır: "İnsan duyumsalı terk ettiğinde ruhu deli gibi olur". Tan­ rıya doğru ilerleyen insan deliliğe her zamankinden daha fazla maruz kalmaktadır ve Tanrısal lütfün onu sonunda ittiği hakikat limanı, aslında onun için bir meczupluk uçu­ rumundan başka nedir ki? Işıltılarını algılamak mümkün olduğunda, Tanrının bilgeliği uzun zaman örtülü kalmış bir akıl değil de, dibi olmayan bir derinliktir. Sır burada bütün sır boyutlarım korumakta, çelişki burada hep kendi­ nin tersini söylemektedir, bunu da bilgeliğin merkezinin bütün deliliklerin baş dönmesi olmasını isteyen esas çeliş­ kiye uygun olarak yapmaktadır. "Efendimiz, senin tavsiyen çok derin bir uçurumdur."88 Ve Erasmus'un, Tanrının se­ lâmetin sırrını bilgelerden bile gizleyerek, böylece dünyayı bizatihi deliliğin aracılığıyla kurtardığını kuru bir şekilde söylerken uzaktan bildiği şeyi,89 Cusanuslu Nikolaus deli­ likten başka bir şey olmayan zayıf insani aklını kaybeder­ ken, Tanrının bilgeliği olan büyük uçurumu, deliliği için­ deki hareketinde uzun uzadıya anlatmıştır: "hiçbir söz bunu ifade edemez, hiçbir anlatma eylemi bunu anlatamaz, hiçbir ölçü bunu ölçemez, hiçbir tamamlanış onu bitire­ mez, hiçbir son onu sona erdiremez, hiçbir oran onu oranlayamaz, hiçbir kıyas onu karşılaştıramaz, hiçbir görüntü onu görüntüleyemez, hiçbir biçim onu biçime sokamaz... Hiçbir sözle ifade edilemeyen bu cinsten cümleler sonsuz­ da kavranabilirler, çünkü hiçbir kavrayış, her şeyin onunla,
87 88 89 Tauler, Predigter, X H , zikr., Gandillac, Valeur du temps dans la pedagogie
spirituelle de Tauler, s. 62.

Calvin, Sermon II sur l'Epitre aux Ephisiens, in Calvin, Textes choisis, yay. Gagnebin ve K. Barth, s. 73. Erasmus, loc. cit.,parag. 65, s. 173.

onda ve ondan itibaren hareket ettiği bu Bilgeliği kavrayamaz."90 Büyük daire şimdi kapanmıştır. İnsan aklı, Bilgeliğe nazaran delilikten ibaretti; Tanrının Aklı, insanların zayıf bilgeliğine nazaran Deliliğin esas hareketi içine alınmıştır. Büyük ölçekte ölçülen her şey delilikten başka bir şey de­ ğildir; küçük ölçekte ölçülen her şeyin kendi de deliliktir. Yani delilik ancak bir akla atfen vardır, ama bu aklın bütün gerçeği, reddettiği bir deliliği bir an için ortaya çıkartmak, sonra da onu dağıtan bir deliliğin içinde, kendi sırası geldi­ ğinde kaybolmaktır. Delilik bir bakıma hiçbir şey değildir: varlığı elinde tek başına tutan yüce akim karşısında insan­ ların deliliği hiçbir şey değildir; ve temel deliliğin uçurumu hiçbir şey değildir, çünkü sadece insanların narin aklı için böyledir. Ama akıl da hiçbir şey değildir, çünkü insan deli­ liğinin onun adına ifşa edildiği şeyin, sonunda oraya ula­ şıldığında aklın susmasının gerektiği bir baş dönmesinden başka bir şey olmadığı ortaya çıkmaktadır. XV. yüzyılın yükseldiğine tanık olduğu büyük tehlike bu şekilde ve Hıristiyan düşüncesinin büyük etkisiyle sa­ vuşturulmuş olmaktadır. Delilik dünyayı havaya uçuran ve fantastik büyüleri ifşa eden sağır bir güç değildir; zamanla­ rın şafağında hayvanlığın şiddetini veya Bilgi ile Yasak ara­ sındaki büyük mücadeleyi açığa çıkartmakta değildir. Onu akla bağlayan belirsiz devrenin içine alınmıştır, bunlar bir­ birlerini olumlamakta ve inkâr etmektedirler. Delilik artık dünyanın gecesinin içinde mutlak bir varoluşa sahip değil­ dir: ancak onları birini diğeri aracılığıyla yok eden, birini diğeriyle kurtaran, akla nazaran varlık kazanan bir nisbilik içinde var olmaktadır. 2° Delilik bizzat aklın biçimlerinden biri haline gel­ mektedir. Onunla bütünleşmekte, böylece ya onun gizli
90 Cusanuslu Nikolaus, Le Profane, in, Oeuvres Choisis, yay. M. de Gandillac, s.

220

.

güçlerinden birini, ya onun ortaya çıkışının anlarından bi­ rini, ya da onun kendi kendinin bilincine varabildiği para­ doksal bir biçimi meydana getirmektedir. Delilik her ha­ lükârda ancak bizzat aklın alanı içinde anlam ve değere sahip olabilmektedir. "Kendini beğenmişlik bizim doğal ve başlangıçtan beri sahip olduğumuz hastalığımızdır. Bütün yaratıkların en felâketlisi ve en narini insandır, buna rağmen bir de en gu­ rurlusudur. Kendini burada dünyanın çamuru ve pisliği içine yerleştirilmiş, en beter duruma sokulmuş ve çakılmış, gök kubbenin en uzak katındaki bu ölü ve çürümüş yere en beter durumdaki hayvanlarla birlikte konulmuş olarak görmekte ve kendini hayalinde ay çemberinin üzerine çı­ kartarak, göğü ayaklanılın altına getirmektedir. İşte bu ay­ nı hayal gücünün ihtirasıyla kendini Tanrıya eş görmekte­ dir.9 İnsanın en beter deliliği böyledir; içine kapatıldığı 1 sefaleti, doğruya ve iyiye ulaşmasını .engelleyen zayıflığı anlamamak; kendine delilikten nasıl bir pay düştüğünü bilmemek. Bizatihi onun durumunun işareti olan bu meczupluğu reddetmek, kendini aklını akılcı bir şekilde kul­ lanmaktan mahrum bırakmaktır. Çünkü eğer akıl varsa, bu tam olarak bilgelik ile deliliğin meydana getirdikleri şu ke­ sintisiz çemberin tanınmasında, onların karşılıklılıklarının ve aralarında paylaşım yapılmasının olanaksızlığının açık bilincine sahip olmasında ortaya çıkacaktır. Gerçek akıl delilikle olan bütün uyuşmalarından arınmış değildir, ter­ sine onun çizdiği yollardan gitmek zorundadır: "Jüpiter kızlan, biraz yaklaşın bakayım! Mutluluğun kalesi olduğu söylenilen bu tam bilgeliğe ancak delilik yoluyla girilebile­ ceğini kanıtlayacağım."92 Fakat bu yol hiçbir kesin bilgeli­ ğe ulaştırmamakla birlikte, vaat ettiği kalenin bir serap ve yenilenmiş bir delilik olmasına rağmen, eğer onun deliliğin
91 92 Montaigne, Essais, kit. II, Ayırım XII, Garnier, c. II, s. 188. Erasmus, parag. 30, s. 57.

yolu olduğu bilinerek izlenecek olursa, bizzat kendi olarak bilgelik yoludur. Boşuna yapılan gösteri, kaçamak gürültü­ ler, dünyayı yalnızca delilik aleminden ibaret hale getiren, şu ses ve renklerin şamatası; bunu kabul etmek, bizzat kendi için kabul etmek gerekir; fakat bunu hem seyircinin, hem de gösterinin kendini beğenmiş oldukları bilinci için­ de yapmak gerekir. Ona gerçeğe olduğu gibi kulak vermek değil de, alay ve hatırşinaslık karışımı, aldatılmaya olanak bırakmayan rahatlık ve gizli bilgi karışımı, hafif bir dikkat göstermek gerekir -tıpkı panayır gösterilerine yönelik dik­ kat gibi-: onu "kutsal vaazları dinlediğimiz" kulakla değil de, panayırda şarlatanlara, soytarılara, hokkabazlara kabar­ tılan kulakla, veya kralımız Midas'ın tanrı Pan'a gösterdiği kulakla dinlemek gerekir."93 Bilgeliğin özü burada, bu kendiliğinden oluşan renk ve gürültü cümbüşünde, fark edilemeyen red olan bu kolay kabulde, saklı gerçeğe yöne­ lik uzun araştırmalardakinden daha kesin bir şekilde ger­ çekleşmektedir. Akıl deliliğe el altından gösterdiği kabulle onu kuşatmakta, çevrelemekte, onun bilincine varmakta ve yerini belirlemektedir. Öte yandan, eğer bizzat aklın içinde, oYıun biçimlerin­ den ve belki de kaynaklarından biri olarak değilse, onun yerini nerede belirlemeli? Hiç kuşkusuz akıl biçimleriyle delilik biçimleri arasındaki benzerlikler büyüktür. Ve kaygılandırıcıdır: çok bilgece bir eylemin bir deli tarafından gerçekleştirildiğini ve deliliklerin en meczubunun içinde yer alanın olağan olarak bilge ve ölçülü olan biri olduğunu nasıl ayırmalı: Charron, "bilgelik ve akıl birbirlerine çok yakındır, birinden diğerine gitmek için geri dönmek yeter. Bu durum meczupların eylemlerinde görülmektedir"94 de­ mektedir. Fakat bu benzerlik aklı başında insanların kafa93 94
lbici, parag. 2, s. 9.

Chanroıı, De la sagesse, kit. 1, ayırım XV, yay. Amaury Duval, 1827, c. 1, s.

lannı karıştırsa da, bizzat akla hizmet etmektedir. Ve akıl deliliğin en büyük şiddetlerini kendi hareketinin içine sü­ rüklese de, bu sayede en yüksek amaçlarına ulaşmaktadır. Montaigne, Tasso'yu delirmişken ziyaret ettiğinde, acıma­ dan çok kızgınlık duymuştur; ama asıl hissettiği hayranlık olmuştur. Hiç kuşkusuz akim kendi zirvesine ulaşabildiği yerde, en derinlerdeki deliliğe sonsuz derecede daha yakın olduğunu görmekten kaynaklanan kızgınlık: "Delilik ile serbest bir aklın canlı yükselmeleri ve yüce ve olağandışı bir erdemin etkileri arasındaki göze görünmeyen yakınlı­ ğın ne denli olduğunu kim bilmez?" Ama burada paradok­ sal olarak hayranlık uyandıran bir konu bulunmaktadır. Çünkü bu durum, akim en acayip kaynaklarını bu aynı de­ lilikten sağladığının işareti değil midir? "Hiçbir diğer İtal­ yan şairinin olmadığı kadar aklı başında, dahi ve şu saf ve antik şiirin havasında yetişmiş olan" Tasso eğer şimdi "yarı ölü bir durumda ve acınacak haldeyse", bunun nedeni "kendine ait olan öldürücü hayatiyet, onu kör eden şu ay­ dınlık, onu akılsız bırakan şu aklın tam ve sevecen kabulü, onu aptallığa sürükleyen meraklı ve çalışkan bilim aşkı, onu hareketsiz ve ruhsuz bırakan şu ruh faaliyetlerine olan yatkınlık değil midir?"95 Delilik aklın çabasını cezalandırıyorsa, bunun nedeni zaten bu çabanın içinde yer alıyor ol­ masıdır: imgelerin canlılığı, tutkunun şiddeti, zihnin kendi içine geri çekilmesi delilik alanına ait olup, en tehlikeli un­ surlardır, çünkü bunlar akim en keskin unsurlarıdır. Hiç­ bir güçlü akıl yoktur ki, eserini tamamına erdirebilmek için delilik tehlikesiyle karşılaşmasın; "delilik bulaşmamış hiçbir güçlü akıl yoktur... Bilgeler ve en iyi şairler delice davranmayı ve bazen kantarın topunu kaçırmayı bu yüz­ den onaylamışladır."96 Delilik, ama akim çabası içinde güç, buna karşılık esaslı bir andır; akıl görünüşteki zaferlerinde
95 96 Montaigne, op. cit., s. 256. Charron, s. 130.

bile kendini onun aracılığıyla göstermekte ve başarılı ol­ maktadır. Delilik onun için yalnızca canlı ve gizli bir güç kaynağından ibarettir.9 7 Delilik yavaş yavaş silahlarını kaybetmiş ve aynı za­ manda yer değiştirmiş; akıl tarafından kuşatılmış, onun ta­ rafından kabul edilmiş ve onun içine alınmıştır. Böylece, onu sınırlandıran biçimlerin ve onu inkâr eden güçlerin iyice bilincinde olan şu kuşkucu düşüncenin veya daha doğrusu, akim ikircikli rolü işte böyle olmuştur: deliliği kendi biçimlerinden biri olarak keşfetmektedir -bu, boyun eğdirilemez çatışma, aşkmlık işareti, dış güç olabilecek her şeyi reddetmenin bir biçimidir-; ama aynı zamanda deliliği kendi öz doğasının esaslı bir anı olarak işaret ederek, onu kendi faaliyetinin kalbine yerleştirmektedir. Ve Montaigne ile Charron'un ötesinde, ama deliliği bizzat akim doğasının içine dahil eden şu hareketin dahilinde, Pascal'in düşünce eğrisinin çizildiği görülmektedir. "İnsanlar öylesine zorun­ lu olarak delidirler ki, deli olmamak başka bir çılgınlık içinde deli olmak olacaktır."98 Erasmus'la başlayan o kos­ koca uzun çalışma bu düşüncede yeniden ele alınmakta ve derlenip toparlanmaktadır: akla içkin bir deliliğin keşfi; sonra buradan hareketle çift hale gelme: bir yanda akla öz­ gü bir deliliği reddeden ve bunu yaparken onu ikiye katla­ yan ve bu ikiye katlamanın içinde deliliklerin en basit, en kapalı ve en dolaysızının içine düşen "çılgın delilik"; öte yanda da aklın deliliğini kabul eden, onu dinleyen, onun haklarını tanıyan ve onun canlı güçlerinin kendine nüfuz etmesine izin veren, ama bu yolla kendini deliliğe karşı her zaman baştan yenik düşen bir red inatçılığından daha ger­ çek bir şekilde koruyan "bilge delilik". Bunun anlamı deliliğin gerçeğinin artık akim zaferiyle ve nihai egemenliğiyle bir ve aynı şey olduğudur, çünkü
97 98 Krş., aynı zihin hali içinde Saint-Evremond, Sir Politik W ould be (V. perde, 1 : sahne). 1 Pensees, yay. Brunschvicg, no. 414.

deliliğin gerçeği akla içkin olmak, onun bir biçimini, bir gücünü meydana getirmek ve onun kendine güven duya­ bilmesi için anlık bir ihtiyaç olmaktır.

XVI. yüzyılın sonu ve XVII. yüzyılın başındaki edebiyatın kendini arayan bu akla egemen olmak için sarf ettiği gay­ retin içinde deliliğin, kendi deliliğinin varlığını kabul eden, onu çevreleyen, kuşatan, sonunda ona galip gelen bir sana­ tın içindeki çoklu mevcudiyetinin sırrı belki de buradadır. Barok bir çağın oyunları. Fakat düşünce alanında olduğu gibi burada da, delili­ ğin trajik deneyinin teyidini gene eleştirel bir bilinç, içinde getirecek olan koskoca bir çalışma tamamlanmaktadır. Şu an için bu olguyu ihmal edelim ve Don Quijote'de olduğu kadar Scudery'nin eserlerinde de, Kral Lear'de olduğu ka­ dar Rotrou veya Tristan l'Hermite'in tiyatrosunda da bulu­ nabilen bu biçimleri kendi kayıtsızlıkları içinde bırakalım. En önemli, aynı zamanda en uzun süreli olanından başlayalım -çünkü XVIII. yüzyıl onun ancak şöylesine bir silinmiş olan biçimlerine hâlâ tanık olacaktır-:99 romanesk tarzda belirlenme yoluyla delilik. Bunun hatları Cervantes tarafından, bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere sap­ tanmıştır. Fakat bu tema, bıkmadan usanmadan defalarca yeniden ele alınmıştır: Dolaysız uyarlamalar (Guerin de Bouscal'in Don Quichotte'u 1639'da oynanmıştır; bundan iki yıl sonra Le Gouvernement de Sancho Pança'yı temsil ettir­ miştir), belli bir olayın yeniden yorumlanması (Pichou'nun Les Folies de Cardenio'su, de la Sierra Morena'nın "Hırpani
99

Roman okumanın veya tiyatro seyretmenin delirttiği fikri XVIII. yy'da, özel­ likle de Rousseau'dan sonra çok yaygındır. Bkz. aşağıda 11. Bölüm, ayırım IV.

Şövalye" teması üzerine bir çeşitlemedir) veya daha dolaylı bir yoldan, Subligny'nin La Fausse Clelie'sinde ve hatta biz­ zat anlatının içinde Julie d'Arviaul bölümünde olduğu gibi, fantastik romanların taşlaması biçiminde. Kuruntular ya­ zardan okuyucuya geçmekte, ama bir yanda fantezi olan öte yanda hayal haline gelmekte, yazarın kurnazlığı büyük bir saflık içinde hakiki biçim olarak kabullenilmektedir. Görünüşte burada yalnızca hayal ürünü romanların kolay bir eleştirisi vardır; ama bunun altında ilişkilere, sanat ese­ rine, hakikiye ve hayaliye ve belki de aynı zamanda fantas­ tik icat ile coşkunun cazibelerine ilişkin koskoca bir kaygı yer almaktadır. "Sanatların icat edilmesini meczup hayal güçlerine borçluyuz; Ressamların, Şairlerin ve Müzisyenle­ rin kaprisi, onların Deliliğini ifade etmek için kibarca yu­ muşatılmış bir addan başka bir şey değildir."100 Başka bir çağm, başka bir sanatın, başka bir ahlâkın değerlerinin sorgulandıkları, ama aynı zamanda insani hayal gücünün en uzaktakileri de dahil, bütün biçimlerinin ortak bir ku­ runtu içinde birbirlerine nazaran garip bir şekilde uyum göstererek ve çamura bulanmış ve karmakarışık bir şekilde yansıdıkları delilik. Buna çok yakm olan kendini boş yere beğenme deliliği. Fakat deli kendini edebi bir modelle özdeşleştirmemektedir; yoksun olduğu bütün erdemler ve güçleri, bütün nite­ likleri kendi kendine vehmetmesine olanak veren, hayali bir katılım yoluyla kendiyle özdeşleşmesidir. Erasmus'un eski Phiîantia'smı miras almaktadır. Fakir olan o zengindir; çirkin olan o kendini hayranlıkla seyretmektedir; henüz ayaklarındaki prangalar dururken kendini Tanrı sanmakta­ dır. Tıpkı kendini Neptün sanan, Osuma'dan mezun genç gibi.1 1 Bu, Visionnaires'in yedi kişisinin,1 2 Le Pedent 0 0
100 101 102 Saint-Evremond, loc. cit. Cervantes, Don Quixotte, 1 . Bölüm, 1 Ayırım. 1 . Vistonnaires'de kendini Aşil sanan ödlek bir Yüzbaşı, şişirme bir Şair, cahil bir amatör dize Meraklısı, hayali bir Zengin, herkesin kendim sevdiğini

joue'de Chateaufort'un, Sir Politik'te Bay de Richesource'un durumudur. Dünyada ne kadar karakter, tutku, gerekli ya­ nılsama varsa o kadar çehreye sahip olan, sayılamayacak kadar çok cepheli delilik. Fakat bu en uç durumlarda bile deliliklerin en az aşırı olanıdır; bütün insanların kalbinde yer tutmuştur; o insanın kendi kendiyle sürdürdüğü ilişki­ dir. İnsanın en sıradan kusurları bunun içinde doğar. Bunu ifşa etmek her tür ahlâki eleştirinin ilk ve son unsurudur. Adil ceza deliliği aynı zamanda manevi dünyaya da ait­ tir. Sinir bozuklukları ve gönül bozuldukları aracılığıyla cezalandırır. Fakat daha başka güçleri de vardır. Verdiği ceza, cezalandırma sırasında gerçeği açığa çıkarttığı ölçüde kendi kendine artmaktadır. Bu deliliğin adaletinin gerçeğe uygun olma özelliği vardır. Gerçeğe uygundur, çünkü suç­ lu kendine verilen cezanın ebediyete kadar sürecek olan ızdırabmı, daha şimdiden hayallerinin gereksiz fırtınaları içinde hissetmektedir: Melite'te Eraste daha şimdiden Eumenides tarafından izlendiğine ve Minos tarafından mah­ kûm edildiğine tanık olmaktadır. Gene gerçeğe uygundur, çünkü herkesten saklanan uç, bu garip cezanın karanlığın­ da aydmlanmaktadır; delilik, egemen olunamayan mec­ zupça sözleri içinde kendi anlamını açık etmekte, kurun­ tularının içinde gizli gerçeğini söylemektedir; çığlıkları vicdanı adına konuşmaktadırlar. Böylece Lacly Macbeth'in sayıklamaları, uzun süre yalnızca "sağır kulaklar"a fısıl­ danmış olan sözleri "bilmemesi gerekenler"e1 3 ifşa etmek­ 0 tedir. Nihayet sonuncu delilik tipi: umutsuz tutku çılgınlığı. Aşırı ölçüde hayal kırıklığı yaratan aşk, özellikle de ölü­ mün kaçınılmazlığı tarafından aldatılan aşkın çılgınlıktan
sanan bir Kız, komedi konusunda her şeyi yargılayabileceğine inanan bir Bilgiç kadın, nihayet kendini bir roman kahramanı zanneden başka bir kadın görülmektedir. 103
Macbeth, V. perde, 1. sahne.

başka bir çıkışı yoktur. Çılgınca aşk nesnesi olduğu sürece delilikten daha çok aşktır; ama kendi başına kaldığında, kendi kendini çılgınlığın boşluğu içinde izlemektedir. Kendi şiddetine fazlasıyla terk edilmiş bir tutkunun cezası mı? Hiç kuşkusuz; ama bu ceza aynı zamanda bir yumuşa­ madır; telâfisi imkânsız kaybın üzerine hayali mevcudiyet­ lerin merhametini örtmektedir; kaybolan biçimi masum sevinç paradoksunda veya meczup takiplerin kahramanlı­ ğında bulmaktadır. Eğer ölüme sürüklüyorsa, bu birbirle­ rini sevenlerin artık hiç ayrılmayacakları bir ölüm olacak­ tır. Bu, Ophelia'nm sonuncu şarkısıdır; Le Folie du Sage'da Ariste'in sayıklamalarıdır. Ama esas olarak Kral Lear'in acı ve tatlı deliliğidir. Shakespeare'in eserinde ölümle ve cinayetle akraba olan delilikler; Cervantes'in eserinde kendini beğenmişliğe ve hayal gücünün bütün kendiden hoşnut kalmalarına bağlanan biçimler. Ama bunlar, tehdit edenler tarafından aşağı çekilen ve silahlarından arındırılan yüksek örnekler­ dir. Ve bunların her ikisi de, aslında kendi dönemlerinde gelişen eleştirel ve ahlâki bir meczupluk deneyinden çok, kuşkusuz XV. yüzyılda doğmuş olan trajik bir delilik de­ neyine tanıklık etmektedirler. Bunlar zamanın ötesinde, kaybolmakta olan bir anlamla bağlantı kurmakta ve bunun devamlılığını, artık yalnızca karanlıkta sağlamaktadırlar. Fakat XVII. yüzyılın başında deliliğin edebiyat cephesinde­ ki deneyinde nelerin meydana geldiği ancak, bu edebiyat tarafından üretilen eserlerle, çağdaşları ve taklitçilerinde ortaya çıkan anlamlarla birlikte sürdürdüklerinin kıyaslan­ ması yoluyla deşifre edilebilir. Delilik, Shakespeare veya Cervantes'te, çaresiz sayıl­ masından ötürü hep uç bir yere sahip olmaktadır. Onu gerçeğe ve akla ulaştıran hiçbir şey, hiçbir zaman yoktur. Delilik ipe sapa gelmez sözleri itibariyle boş gurur değildir; onu dolduran boşluk, hekiminin Lady Macbeth'e ilişkin

olarak söylediği gibi "benim bilgilerimin ötesinde bir be­ la "dır; bu daha şimdiden eksiksiz bir şekilde ölümün ken­ didir: hekime değil de, yalnızca Tanrının merhametine ih­ tiyacı olan bir delilik.104 Ophelia'nm sonunda bulduğu tatlı sevinç hiçbir mutlulukla uyuşma içinde değildir; meczup şarkısı, Macbeth'in şatosunun koridorları boyunca "Kraliçe öldü" diye ilân eden "kadın çığlığı kadar öze yakındır.1 5 0 Don Quijote'nin ölümü hiç kuşkusuz, son anda akıl ve gerçekle yeniden bütünleşen huzurlu bir ortamda gerçek­ leşmektedir. Şövalyenin deliliği birden bire kendi bilincine varmıştır ve alıklığı onun kendi gözleri önünde bozguna uğramaktadır. Fakat deliliğinin bu ani bilgeliği "kafasına giren yeni bir delilikten" başka bir şey midir? Nihai olarak ancak ölüm tarafından sonuca bağlanabilecek olan, sonsu­ za kadar tersine dönme yeteneğine sahip bir kaypaklık. Dağılan delilik, ancak sonun kaçınılmazlığıyla bir ve aynı şey olabilir; "ve hastanın ölmekte olduğunu anlamalarına olanak veren işaretlerden biri de, delilikten akıllılığa bu kadar kolay geçmesi olmuştur". Fakat ölümün kendisi hu­ zur getirmemektedir: delilik gene zafer kazanacaktır -gü­ lünç bir şekilde evrensel olan gerçek; delilikten bizzat bu son aracılığıyla kurtulan bir hayatın sona ermesinden son­ ra da sürmektedir-. Meczup hayatı onu alaylı bir şekilde izlemekte ve onu, ancak deliliği aracılığıyla ölümsüz kıl­ maktadır: delilik hâlâ ölümün, yok olması mümkün olma­ yan hayatıdır. "Burada ölümün hayat üzerinde zafer kazan­ masının, ancak onun ölümüyle gerçekleşebildiğini ortaya çıkartan cesaretini çok yukarılara kadar yükselten korku­ tucu şövalye yatıyor."1 6 0 Fakat delilik, Cervantes ve Shakespeare'in onu yerleş­ tirmiş oldukları bu yüce yerleri erkenden terk etmiştir ve
104 105 106
İbid. İbid., V. perde, V. sahne.

Cervantes, II. Bl. ayırım LXXIV, çev. Viardot.

XVII. yüzyıl başı edebiyatında tercihan ortalama bir yere sahip olmuştur; böylece çözülmeden çok düğüm, kaçınıl­ maz nihai sondan çok kader değişikliği haline gelmiştir. Romanesk ve dramatik yapıların ekonomisine doğru yer değiştirerek, gerçeğin ortaya çıkmasına ve akim huzur için­ de geri dönmesine izin vermektedir. Bunun nedeni deliliğin, artık kendi trajik gerçeği için­ de, öte dünyaya açılan mutlak parçalanma içinde değil de, yalnızca yanılsamaların mizahı içinde ele almıyor olması­ dır. Gerçek ceza değil de, cezanın imgesidir, demek ki al­ datıcı bir görüntüdür; ancak bir suçun görüntüsüne veya bir ölüm yanılsamasına bağlı olabilir. La Folie du Sage'da Ariste kızının ölüm haberi üzerine deliriyorsa, bunun ne­ deni kızın gerçekten ölmemiş olmasıdır; Melite'te Eraste'm Eumenides tarafından izlenmesinin ve Minos'un huzuruna sürüklenmesinin nedeni, işleme olasılığının olduğu, işle­ meyi istediği, ama gerçekte hiçbir hakiki ölüme yol açma­ yan çifte suçudur. Delilik dramatik ciddiyetinden ayıklan­ mıştır: ancak hata boyutu içinde ceza veya umutsuzluktur. Dramatik işlevi, ancak sahte bir dramın söz konusu olması ölçüsünde devam etmektedir: varsayılan hataların, hayali cinayetlerin, bulunmaları kaçınılmaz kayıpların söz konu­ su olduğu kuruntuya dayalı biçim. Fakat bu ciddiyet yoksunluğu onun esas unsur olma­ sını engellememektedir -önce olduğundan daha da esaslı bir şekilde, çünkü yanılsamanın çatısı olmaktaysa da, bu yanılsama ondan hareketle bozguna uğramaktadır-. Edebi­ yatın kişisi entrikayı hatasını içine hapsettiği delilikle çöz­ mektedir. Kendi kendini itham ederken, gerçeği kendine rağmen söylemektedir. Örneğin Melite'te kahramanın baş­ kalarını aldatmak için yığdığı bütün kurnazlıklar kendine karşı dönmüştür ve rakibi ile metresinin ölümlerinden so­ rumlu olduğunu sanarken asıl kendi ilk kurban olmuştur. Fakat sayıklamaları içinde kendini bir aşk mektuplaşması

tezgâhladığı için kınamaktadır; gerçek, düğümün çözüldü­ ğüne ilişkin bir yanılsamanın harekete geçirdiği, ama as­ lında hem nedeni, hem de sonucu olduğu gerçek düğümü çözen deliliğin içinde ve onun tarafından gün ışığına çıkar­ tılmaktadır. Başka bir ifadeyle, delilik sahte bir tamamlanı­ şın sahte yaptırımıdır, ama kendi öz yeteneğiyle gerçek so­ runu ortaya çıkartmakta ve böylece bu sorun, artık gerçek­ ten tamamına erdirilmektedir. Delilik gerçeğin gizli faali­ yetini hata örtüsü ile örtmektedir. L'Ospital des fous 'nun yazarı, peşlerine takılanlardan kurtulmak için deli taklidi yapan ve meczupların arasına saklanan aşık bir çifti sahne­ ye getirdiğinde, işte deliliğin bu hem ikircikli, hem de merkezi işlevine dayanmaktadır; erkek kılığına giren ve deli taklidi yapan genç kız, delilik bunalımı geçiriyormuş numarası yaparken sanki kendini kız sanıyormuş gibi yap­ maktadır -ki aslında zaten kızdır-, böylece birbirlerini gi­ deren bu iki "gibi yapma" aracılığıyla, sonunda galip gele­ cek olan gerçeği söylemektedir. Delilik quiproquo'nun (bir oyun kişisinin oyun gereği olarak, bir sözü ya da konuşmayı yanlış anlamasından do­ ğan karışıklık) en saf, en tam biçimidir: yanlışı doğru, ölü­ mü hayat, erkeği kadın, âşık kadını Erinnye ve kurbanı da Minos olarak anlamaktadır. Ama delilik aynı zamanda quiproquo'nun dramatik ekonomi içindeki en gerekli biçimi­ dir: çünkü gerçek çözüme ulaşabilmek için hiçbir dış un­ sura ihtiyacı yoktur. Yanılsamasını gerçeğe kadar ileri götürmesi ona yetmektedir. Böylece bizzat yapının göbe­ ğinde, onun mekanik merkezindedir, hem gizli bir yeniden başa dönüşle birlikte sonuca ulaşmış gibi yapmaktadır, hem de akıl ve gerçekle uyuşma olarak ortaya çıkacak şe­ yin başlangıcındadır. Kişilerin trajik kaderlerinin görünüş­ te kesişecekleri ve yeniden kavuşulan mutluluğa ulaştıran hatların gerçekte buradan itibaren yola çıktıkları noktayı belirlemektedir. Denge onda kurulmaktadır, ama o bu

dengeyi yanılsama bulutunun, varmış gibi davrandığı dü­ zensizliğin altında gizlemektedir; mimarinin sağlamlığı bu kurala uymayan şiddet hareketlerinin becerikli düzenle­ melerinin altında saklanmaktadır. Bu ani canlılık bu hare­ ketlerin ve sözlerin rastlantısı; onları bir darbede sarsalayan, hatları parçalayan, tavırları bozan ve kumaş döşe­ meleri buruşturan -ama ipler daha da sıkılaşmaktadır- bu delilik rüzgârı barok göz aldatmacasının tipik bir örneğidir. Delilik klasik-öncesi edebiyatın traji-komik yapıları içinde­ ki büyük göz aldatmacasıdır.1 7 0 Ve Comedie des comediens adlı oyunda tiyatronun ti­ yatrosunu yapmak isterken, piyesini öncelikle deliliğin ya­ nılsamalarının oyununun içine yerleştiren Scudery, bunu iyi bilmekteydi. Oyuncuların bir bölümü seyirci, diğerleri de oyuncu rolünü oynayacaklardır. Demek ki bir yanda dekoru gerçek, oyunu hayat olarak kabul ediyormuş gibi yapmak, ama aslında gerçek bir dekorun içinde oynamak; öte yandan da aslında gerçekte oyun oynayan aktörken, aktör rolü oynuyormuş gibi yapmak gerekmektedir. Her unsurun ikiye bölünmüş olarak bizzat kendi olduğu, böy­ lece bizatihi deliliğin dramatik anlamı olan, hakiki ile ya'»■ nılsam arasındaki şu yenilenmiş değişimi meydana getiren a çifte oyun. Mondory, Scudery'nin oyununun Prologue'unda ^'arkadaşlarımın bugün hangi zirzopluk içinde olduklarını •bilmiyorum, ama bu o kadar büyüktür ki, sonunda onların '.akıllarını başlarından alan bir büyünün varlığına inanıyo­ rum ve burada gördüğüm en beter şey, onların bana da, si­
107 iXVII. yüzyıl tiyatrosundaki düş ile delilik arasındaki ilişkiler konusunda yapısal bir inceleme yapmak gerekirdi. Bunların akrabalığı uzun zaman­ dan beri felsefi ve tıbbi bir temaydı (bkz. 11. Bl., 111. Ay.); ancak düş dra­ matik yapının esas unsurlarından biri haline biraz daha geç gelmişe ben­ zemektedir. Anlamı her halükârda başkadır, çünkü onda yer alan gerçek uyuşmamnki değil de, trajik tamamlanışınkidir. O nun göz yanılgısı dra­ mın gerçek derinliğini resmetmektedir ve aşikâr düzensizliğinin alayı içinde yanlış bir sonucu işaret eden delilik gibi hataya sürüklenmemekte-

ze de aklımızı kaybettirmeye çalışmaları. Beni bir tiyatroda olmadığıma, burasının Lyon kenti olduğuna ve burada bir Paume oyunu oynandığına, buradaki oyuncuların biz ol­ madığımıza, ancak biz olan bu oyuncuların bir pastorale temsil ettiklerine ikna etmeye çalışıyorlar.1 8 Tiyatro; ya­ 0 nılsama olan kendi gerçeğini bu zirzopluğun içinde geliş­ tirmektedir. Bu da zaten asıl anlamıyla deliliktir.
5® »

Delilik konusundaki klasik deney doğmaktadır. XV. yüzyı­ lın ufkunu kaplamış olan büyük tehdit hafiflemektedir, Bosch'un resimlerine egemen olmuş olan kaygı verici güç­ ler şiddetlerini kaybetmişlerdir. Şimdi şeffaf ve itaatkâr ha­ le gelmiş olan bazı biçimler varlıklarını sürdürmekte, aklın kaçınılmaz maiyetini meydana getirmektedirler. Delilik dünyanın, insanın ve ölümün sınırlarındaki bir ahiret un­ suru olmaktan çıkmıştır; gözlerini üzerine diktiği ve ola­ naksızın biçimlerinin oradan doğduğu şu gece aydınlan­ mıştır. Onun gemisinin özgür köleliğinin sularında dolaş­ tığı dünya unutulmaktadır: acayip geçişleri esnasında, artık dünyanın ötesinden öte dünyaya geçip durmayacaktır; ar­ tık asla şu kaçıp duran mutlak sınır olmayacaktır. İşte artık nesnelerin ve insanların ortasına sağlam bir şekilde demir atmıştır. Zaptedilmiş ve tutulmuştur. Artık kayıkta değil, hastanededir. Çılgın kayıkların zirveye çıkmalarından daha bir yüz­ yıl geçmeden, edebiyatta "Deliler hastanesi" temasının or­ taya çıktığı görülmektedir. Burada her boş, bağlı ve düzene sokulmuş kafa, insanların gerçek akla uygun olarak, örnek, çelişki ve alay aracılığıyla Bilgeliğin çifte dilini konuşmak­ tadır: "... kadınlarınkiler kadar erkeklerin de bütün delilik ve zihin hastalıklarının ayrıntılarıyla incelendiği, tedavisi
108 G. de Scudery, La Comedie des comediens, Paris, 1635.

mümkün olmayan Deliler Hastanesi, gerçek bilgeliğin edi­ nilmesi için de yararlı ve gerekli işler yapmaktadır."1 9 Her 0 delilik biçimi burada kendi içinde düzenlenmiş bir yere, kendi işaretlerine ve kendi koruyucu Tanrısına sahip ol­ maktadır: bir iskemleye tünemiş bir alıkla simgelenen zır­ deli, Minerva'nm bakışları altında kıpırdanıp durmaktadır; kırlarda tek başlarına dolaşan içleri karanlık melankolikle­ rin tanrısı, hayvan değişimlerinin efendisi olan Jüpiter'dir; sonra işte "sarhoş deliler", "bellek ve anlama yeteneğinden yoksun deliler", "miskin ve yarı ölü deliler", "hoppa ve ka­ fası, boş deliler"... bulunmaktadır. Bütün bu düzensizlik alemi mükemmel bir düzen içinde, Akim Mefhiye'sini ken­ di hesabına duyurmaktadır. Bu "Hastane"de kapatma daha şimdiden gemiye bindirme'nin devamı olmaktadır. Egemen olunan delilik, kendi saltanatının bütün dış görünüşlerini elinde tutmaya devam etmektedir. Şimdi ak­ lın aldığı önlemlerin ve gerçeğin faaliyetinin içinde yer al­ maktadır. Nesnelerin yüzeyinde ve günün parıltısı içinde, bütün görüntü oyunlarında, gerçek ile yanılsamanın ikir­ cikliğinde her zaman yeniden başlanan, her seferinde gene kopan ve gerçek ile görünüşü hem birleştiren, hem de ayı­ ran şu belirsiz dokunun bütünlüğünün üzerinde oynamak­ tadır. Gizlemekte ve açık etmekte, gerçeği ve yalanı söyle­ mektedir; hem karanlık, hem de ışıktır. Şeyleri olduk­ larından farklı göstermektedir; merkezi ve hoşgörülü bi­ çimdir, bu, barok çağm daha şimdiden narin biçimidir. Onunla roman ve tiyatro kurgularında sıklıkla karşıla­ mak bizi şaşırtmasın. Onun sokaklarda gerçekten dolaşıyor olması bizi şaşırtmasın. François Colletet ona sokaklarda binlerce kere rastlamıştır:

109

Gazoni, L'Ospedale de' pas si incurabili, Ferrara, 1586, çev. ve düzenleyen F. de Clavier, Paris, 1620. Krş., Beys, L'Ospital des Fous, 1635, 1653'te Les IIlustresfous adı altında yeniden ele alınmış ve değiştirilmiştir.

J'aperçois dans cette avenue Un innocent suivi d'enfants. ... Admire aussi ce pauvre here; Ce pauvre fou, que veut-il faire D'un si grands nombre de haillons?.. J ’ai vu de cesfolles bourrues Chanter injures dans les rues...no Bu caddede fark ederim Peşine takılmış çocuklarla bir masumu. ... Şu zavallı sefili de seyrederim; Bu zavallı deli ne yapmak ister Bu kadar çok paçavrayla? Şu acılı deli kadınların bazılarının Sokaklarda küfür savurduklarını gördüm...

Delilik toplumsal manzaranın içinde, iyice bildik bir silueti resmetmektedir. Eski alık birliklerinden, onların bayramlarından, toplantılarından, çektikleri söylevlerden yeni ve çok canlı bir keyif alınmaktadır. D'Angoulvent adı altında daha ünlü olan ve kendini Alıklar Şahı ilân eden (Valenti le Compte ile Jacques Resneau bu unvan için onunla mücadele etmektedirler) Nicolas Joubert'in lehinde veya aleyhindekiler, tutkulu taraftarlar olmaktadırlar: risa­ leler, davalar, savunmalar; avukatı onun "içi boş bir kafa, sıkılmış bir limon, sağduyudan yoksun, sopadan farksız, kafasındaki tahtaların eksik" olduğunu ilân etmektedir.1 1 1 Kendine Permission (izin) kontu dedirten Bluet d'Arberes, Crequiler, Lesdiguiereler, Bouillonlar, Nemourslar tarafın­ dan korunmaktadır; 1602'de eserlerini yayınlamıştır veya bu işi başkaları yapmıştır; burada okuyucu "ne okuma, ne
110 111 François Colletet, Le Tracas de Paris, 1665. Krş., Peleus, La De/fence du Prince des Sots, y.y.; t.y.; Plaidoyer sur la PrincipauU des Sots, 1608. Aynı şekilde: Surprise el fustigation d'Angoulevent par l'archipritre des poispilUs, 1603. G uirlande et reponse d'Angoulevent.

fi-*' de yazma bildiği ve asla öğrenmediği" konusunda uyarmaktadır, ama "Tanrının ve Meleklerin ilhamıyla" hareket tg.. etmektedir.1 Regnier'nin altıncı taşlamasında sözünü et12 tiği11 Pierre Dupuis, Brascambille'in demesine göre "cüb3 §?£?’, beli bir kadim deli"dir;11 o da Remontrance sur le râveil de 4 §|S Maitre Guillaume'da "zihni(nin) ayın üçüncü derecesinin p .. bekleme odasına kadar yükselmiş" olduğunu ilân etmekte­ f? k i^ ; dir. Ve Regnier'nin dördüncü taşlamasında daha buna ben­ l i ^ zer birçok kişi vardır. XVII: yüzyıl başının bu dünyası deliliğe garip bir şef|^,,kilde iyi kabul göstermektedir. Delilik bu dönemde şeylerin ve insanların tam ortasmdadır; bu da büyük trajik teh’ ditlerin anısını şöylesine bir koruyan, gerçek ile kuruntunun kıstaslarını bulandıran alaycı bir işaret olmaktadır 1 kaygılandırıcı olmaktan çok çalkantılı hayat, toplum içinde i'^ £sS !:î v 'gülünç çalkantı, akim hareketliliğiAma yeni talepler doğmaktadır: J'ai pris cent et centjois la lanteme en la main Cherchant en plein midi... 1 5 1 Feneri yüzlerce ve yüzlerce kere ele aldım Öğlen ortası ararken...

112 113 114 115

Intutilation et Recueil de toutes les oeuvres que(sic) Bernard de Bluet d'Arberes comle de permission, 2 c., 1701-1602.

/
Ş'-. v

RĞgnier, Satire VI, dize 72. Brascambille, Paradoxes, 1622, s. 45. Krş., Desmarin, Difense du poime
epique, s. 73'deki başka bir işaret.

R^gnier, SatireX IV , dize 7-10.

İKİNCİ A YIRIM

Büyük Kapatma

Compelle intrare

Rönesansın seslerini serbest bıraktığı, ama daha şimdiden şiddetine egemen olduğu Deliliği, Klasik Çağ garip bir darg j i b e y l e sessiz kılacaktır. : Descartes kuşku yolunda ilerlerken, deliliğe rüyanın • ve bütün hata biçimlerinin yanında rastlamıştır. Bu delirme olasılığı, tıpkı dışarıdaki dünyanın hata içinde sıvışabilece' ’ ği veya bilincin düş içinde kendinden geçebileceği gibi, onu kendi bedeninden yoksun bırakma tehlikesi taşımakta değil midir? "Eğer kendimi, beyinleri safranın kara buhar^ larından ötürü çok karışık ve bulanık olduğundan, çok fajj^ kir olmalarına rağmen hep kral olduklarını, çırılçıplakken U f alim veya erguvan kumaşlarla giyindiklerini iddia eden veyâ küp olduklarım veyahut camdan bir bedene sahip ol­ duklarını hayal eden bazı meczuplarla kıyaslamazsam, bu ^ ellerin ve bu bedenin bana ait olduklarını nasıl inkâr edef, * bilirim?"1 Fakat Descartes düş veya hata olasılığının etra­
1 Descartes, Mediıaticms, 1, Oeuvres, Pldade, s. 268.

fında dolaşmakla birlikte, delilik tehlikesinden kurtulmuş değildir. Nitekim duyular ne kadar aldatıcı olurlarsa ol­ sunlar, ancak "çok az hassas ve çok uzaktaki şeyleri" boza­ bilirler; onların yanılsamalarının gücü her zaman" benim burada, ateşin karşısında sırtımda bir sabahlık olduğu hal­ de izlediğim" bir gerçek tortusu bırakır.2 Rüyada ise, tıpkı ressamların hayal gücü gibi, "deniz kızlarını ve satirleri ba­ zı garip ve olağandışı görüntülerle" canlandırabilir; ama düzenlenişleriyle fantastik görüntüleri mümkün kılan bu "en basit ve en sık rastlanılan" şeyleri kendi ne yaratabilir, ne de oluşturabilir: "Genel olarak bedenin doğası ve kap­ sam alanı bu cins şeylerdendir." Bu cins şeyler o kadar az taklit edilmişlerdir ki, rüyaların gerçek gibi olmalarını sağ­ lamaktadırlar -rüyanın bozamadığı bir gerçeğin kaçınılmaz işaretleri-. Ne görüntülerin doldurduğu rüya, ne de duyu­ ların yanılttığı açık bilinç onun evrenselliğine dair kuşku­ yu uç noktaya kadar götürebilir; gözlerin bizi hayal kırıklı­ ğına uğrattıklarını kabul edelim, "şu anda uykuya daldı­ ğımızı varsayalım", gerçek tamamen karanlıklara dalmayacaktır. Delilik için ise durum başkadır; eğer delilik tehlikesi onun ne girişimini, ne de gerçeğinin aslını bozuyorsa, bu­ nun nedeni herhangi bir şeyin bir delinin düşüncesinde bile yanlış olamaması değil de, düşünen ben'in deli olamaması­ dır. Ben bir bedene sahip olduğuma inanıyorsam, vücudu­ nun camdan olduğunu düşünen birinden daha sağlam bir gerçeği elimde tuttuğumdan emin olabilir miyim? Kesin­ likle, çünkü "onlar delidir ve eğer ben kendimi onların ör­ neğine göre ayarlarsam, onlardan daha az kaçık olmam." Düşüncenin bir hatadan kaçınmasına veya bir düşten sıy­ rılmasına izin verdiği gibi, ona delilik karşısında garanti veren şey bir gerçeğin sürekliliği değildir, bu garanti dü­ şüncenin nesnesi değil de, düşünen özne için esas olan de2
İbid.

lirme olanaksızlığından gelmektedir. "Kuşku duymak üzere herhangi bir neden" bulmak için rüya görüldüğü varsayılabilir ve rüya gören özneyle özdeşleşilebilir: gerçek gene rüyanın mümkün olmamasının koşulu olarak ortaya çık­ maktadır. Buna karşılık, deli olunduğunu düşünce olarak bile varsaymak mümkün değildir, çünkü delilik tam da düşünme olanaksızlığının koşuludur: "daha az kaçık ol­ mazdım..."3 Kuşku ekonomisinin içinde bir yanda delilik, öte yan­ da da rüya ve hata arasında temelli bir dengesizlik vardır. Bunların durumu gerçeğe ve bu gerçeği arayana nazaran farklıdır; düşler veya yanılsamalar bizzat gerçeğin yapısı içinde aşılmaktadırlar; ama delilik kuşku duyan özne tara­ fından dışlanmaktadır. Tıpkı kuşku duyanın kısa bir süre sonra düşünmediğini ve var olmadığını da dışlayacağı gibi. Denemeler'den beri belli bir karar verilmiş durumdadır. Montaigne, Tasso'yla görüştüğünde, akıl bozukluğunun her düşünceye musallat olmadığı konusunda ona güvence veren hiçbir şey yoktu. Ya halk? "Kendi delilikleri tarafınr ** dan aldatılan zavallı halk"? "Mantık bana bir şeyi bu kadar • kesin olarak yanlış veya olanaksız diye damgalamanın, inQ’ sanın kendi kafasında Tanrının iradesinin ve Tabiat ananın •İV.» r > gücünün sınırlarına sahip olma avantajım kendine tanımak . ; olduğunu öğretti, oysa dünyada bunları bizim kapasite ve ■ yeteneklerimizin ölçüsüne indirmekten daha büyük bir ||^t çılgınlık olamaz."4 Delilik bütün diğer yanılsama biçimleri İte: : içinde, XVI. yüzyıl tarafından daha da fazla kullanılan kuşku yollarından birini belirlemektedir. İnsan düş görmedi§ f : ğinden her zaman emin olamaz, deli olmadığı asla kesin |\ ■ l|f' değildir: "bizzat kendi yargılarımızda ne kadar da çok çekfc. ^ lişkiler hissettiğimizi nasıl hatırlamayız?"5
&*“
3 4

* ?' l £

İbid.
Montaigne, Essais, kit 1, ayırım XXVI, Garnier, s. 231-232.

Öte yandan, Descartes şimdi bir şeyden emindir ve onu elinde sağlam bir şekilde tutmaktadır: delilik onu ilgilendiremez. İnsanın kaçık olduğunu varsayması kaçıklık olacaktır; düşünce deneyi olarak delilik kendi kendini içermektedir ve buradan hareketle kendini tasarıdan dışla­ maktadır. Böylece delilik tehlikesi bizatihi Aklın faaliyeti­ nin dışına atılmıştır. Akıl, hatadan başka tuzakla ve yanıl­ samadan başka tehlikeyle karşılaşmayacağı bir kendine sahip olmanın gerisinde kendini güvenceye almıştır. Descartes'm kuşkusu hep gerçek şeylerin ışığının rehberliği al­ tında olmak üzere, duyuların büyüsünü bozmakta, düş manzaralarım katetmektedir; ama deliliği kuşku duyan ve düşündükçe ve var oldukça akimı kaçırması olanaksız olan adına kovmaktadır. Deliliğin sorunsalı -Montaigne'inki- bundan ötürü değişmiştir. Kuşkusuz fark edilemeyen, ama belirleyici bir şekildi. Delilik şimdi, Phenomenologie de l'esprit'de, ancak kısmen kurtulabileceği bir dışlama bölgesinin içine konul­ muştur. XVI. yüzyılın Akılsızlığı, tehditleri en azından hu­ kuk alanında öznellik ve gerçek arasındaki ilişkileri boza­ bilecek nitelikte olan bir cins açık tehlike meydana getir­ mekteydi. Kartezyen kuşkunun aldığı yol, XVII. yüzyılda tehlikenin uzaklaştırıldığını ve deliliğin öznenin gerçeğe sahip olma hakkını elinde tuttuğu mensubiyet alanının dı­ şına atıldığını gösteriyora benzemektedir. Delilik, artık sürgüne gönderilmiştir. İnsan hâlâ delirebiliyorsa da, ken­ dine gerçeği algılama görevini yükleyen öznenin hüküm­ ranlık alıştırması olarak düşünce meczup hale gelemez. Rönesansm çok alışık olduğu meczup bir aklın, akıllı bir meczupluğun deneyini kısa bir süre olanaksız hale getire­ cek olan bir ayırım hattı çizilmiş olmaktadır. Montaigne ile Descartes'm arasında bir olay geçmiştir: bir ratio'nun öne çıkmasına ilişkin bir şey. Fakat Ban alemininki gibi bir rafio'nun tarihinin bir "rasyonalizm"in gelişmesi içinde tü-

m

I
kenmesi o kadar kolay değildir; bu ratio rasyonalizmden daha gizli olsa da, onunki kadar büyük bir parçası itibariyle meczuplugu -hiç kuşkusuz daha sonradan yok olmak için- topraklarımıza diken şu hareketten meydana gelmiştir.

(v

f

v :. Şimdi klasik olayın bu diğer cephesini açığa çıkartmak ;5 gerekecektir. p ,- ., <= $> Birçok işaret onu ele vermektedir ve bu işaretlerin hepsi de felsefi bir deneyden veya bilginin gelişmesinden kaynaklanmamaktadır. Bizim sözünü etmek istediğimiz işaret ise çök‘geniş bir kültürel yüzeye aittir. Bir dizi tarih onu ve J p p r onunla birlikte bir kurumlar bütününü çok kesin bir şekil­ iz* de belirtmektedir. it-'” XVII. yüzyılda bazı kimselerin kapatıldığı çok geniş 3 kürumlarm oluşturulduğu iyi bilinmekte, Paris halkının ş f y ü z d e kaçının burada birkaç ay boyunca tutulduğu pek iyi |'v •bilinmemektedir. Mutlak iktidarın mühürlü mektuplar m?- kullandığı ve keyfi hapsetmelere başvurduğu iyi bilinmektedir: bu uygulamaları hangi hukuk bilincinin harekete geçirdiği ise daha az bilinmektedir. Pinel, Tuke, Wagnitz'den B i l itibaren delilerin bir buçuk yüzyıldan beri bu kapatma rejiP l^ 'in in e tabi tutuldukları ve bunların bir gün Genel Hasta;-.ne'nm zindanlarında keşfedildikleri bilinmektedir; bunlaŞfğ’Ş rın Workhouses veya Zuchthausern halkının arasına da t karıştıkları fark edilecektir. Fakat bu delilerin bu gibi yerlerdekı statülerinin ne olduğu ve fakirleri, işsizleri, ıslah ^ edilmek istenilenleri ve meczupları aynı vatanda bir araya f||!p ğetiriyormuşa benzeyen bu komşuluğun ne anlama geldiği 8 I& hiçbir zaman açıkça belirtilmemiştir. Pinel ve XIX. yüzyıl İt psikiyatrisi delilere, kapatıldıkları zindanlarda rastlamış|||: lardır; ama unutmayalım ki gene bunlar, onları "kurtar­ gŞffc gp' m

j |||l|

mış" olmakla övünmekle birlikte, onları gene de oralarda bırakmışlardır. Delilik XVII. yüzyılın ortasından itibaren bu kapatma alanına ve burayı onun doğal yeri olarak işaret eden harekete bağlı olmuştur. Olayları en basit formülleri içinde ele alalım, çünkü akimdan zoru olanların kapatılmaları klasik delilik deneyi içindeki en göze görünür yapıdır, ve çünkü bu deney Av­ rupa kültürü içinde ortadan kalktığında rezaletin merkezi­ ni bu kapatma oluşturacaktır. "Onları çırılçıplak, paçavra­ lara sarınmış, uzandıkları taş döşemenin soğuk neminden korunmak için samandan başka bir şeyleri olmadığı halde gördüm. Onların gayet kaba bir şekilde beslendiklerini, nefes alacak havalarının, susuzluklarını giderecek sularının ve yaşamaları için gereken en zorunlu şeylerinin bile olma­ dığını gördüm. Onların gerçek zindancılara teslim edilmiş olduklarını, bunların vahşi gözetimlerine terk edilmiş ol­ duklarını gördüm. Onların dar, iğrenç, havasız, ışıksız ara­ lıklara tıkıldıklarını, içine yırtıcı hayvanların bile konul­ mayacağı ve hükümetin lüksünün başkentlerde büyük harcamalarla idame ettirdiği mezar gibi yerlere kapatıldık­ larım gördüm."6 Atıf noktası olması için bir tarih: 1656, Paris'te Genel Hastane'nin kurulmasını sağlayan kararnamenin çıkartıldı­ ğı tarih. İlk bakışta yalnızca bir reform söz konusudur -idarenin reorganizasyonu içinde yer alan, ancak şöylesine bir reform-. Daha önceden beri var olan çeşitli kuruluşlar tek bir yönetim altında toplanmışlardır: bir önceki kralın döneminde silahhane binası olarak yeniden yapılmış olan Salpetriere,7 XIII. Louis'nin savaş gazilerine bir huzurevi yapmaları için Saint-Louis tarikatına vermeyi istediği Bicetre.8 "Büyük ve küçük Pitie'ye ait olan Kurum binası ve
6 7 8 Esquirol, Des etablissements consacres aux alienes en F rance (1818), in, Des Maladies mentales, Paris, 1838, c. 11, s. 134. Krş. Louis Boucher, La Salpitriere, Paris, 1883. Krş., Paul Bru, Histoire de Bicetre, Paris, 1890.

Hastane'nin yanı sıra, Saint-Victor caddesindeki Huzurevi, Scipion kurum binası ve Hastanesi, Savonnerie binası ve bunlara bağlı olan bütün yer, alan, ev ve binalar."9 Bütün bunların hepsi şimdi "her cins, köken ve yaştan, hangi ni­ telik ve soydan ve hangi durumda olurlarsa olsunlar, sağ­ lam veya sakat, hasta veya nekahat halinde, tedavisi müm, kün veya mümkün olmayan" Parisli fakirlere tahsis edil­ miştir10. Kendiliklerinden başvuranların veya krallık veya­ hut adliye yetkilileri tarafından gönderilenlerin kabulü, ba. rındırılması, beslenmesi söz konusudur; ayrıca burada yer bulamayanların, ama bu yeri hak edenlerin de bakımlarını ve iyi durumda olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu gö­ rev ömür boyu atanan müdürlere verilmiştir; bunlar yetki­ lerini yalnızca Hastane binalarının içinde değil, aynı za­ manda tüm Paris kentinde ve kendi sorumluluk alanlarına giren herkesin üzerinde kullanmaktadırlar: "Bunlar Genel Hastane'nin içinde olduğu kadar dışında da bütün Parisli fakirlerin üzerinde, bütün yönetim, idare, asayiş, yargı, ıs­ lah ve ceza yetkisine sahiptirler."1 Müdürler ayrıca yıllık 1 maaşı 1000 lira olan bir de hekim atamaktadırlar; bu kişi Pıtıe'de ikamet etmektedir, ama Hastane'ye bağlı evlerin her birini haftada iki kere ziyaret etmek zorundadır. Daha ışın başında bir olgu açıkça ortadadır: Genel Hastane tıbbi bir kurum değildir. Daha çok yan adli bir yapı olup, daha önceden oluşmuş yetkilerin yanı sıra ve mahkemelerin dı­ şında karar veren, yargılayan ve infaz eden bir cins yönetsel bütündür. "Müdürler bu amaçla şunlara sahip olacaklardır: işkence direkleri, prangalar, adı geçen Genel Hastanede ve ona bağlı olan yerlerde hapishaneler ve zindanlar, bunları ^ istedikleri gibi kullanacaklardır, emirname hükümleri on­
9 1656 Kararnamesi, mad. IV. Bkz., Ek. Daha sonra Saint-Esprit ve EnfantsTrouvĞs bunlara eklendi ve Savonnerie buradan çıkartıldı.

lar tarafından adı geçen Hastane'nin içinde temyiz edilmesi mümkün olmayan bir şekilde uygulanacaklardır; dışarıda uygulanması gereken hükümler konusunda ise itirazlara mahal verilmeyecektir."1 Adeta mutlak bir hükümranlık, 2 temyizi olmayan hükümler, hiçbir şeyin tersine döndüremeyeceği infaz hakkı -Genel Hastane kralın polis ile adale­ tin arasında, yasanın sınırlarına yerleştirdiği garip bir ikti­ dardır: baskı altına almanın üçüncü tabakası- Pinel'in Bicetre ve Salpetriere'de bulduğu deliler bu dünyaya aitler­ di. Genel Hastane işleyişi veya söylemi içinde hiçbir tıbbi fikirle aynı aileye mensup değildir. Bir düzenin, bu dö­ nemde Fransa'da örgütlenmekte olan monarşik ve burjuva bir düzenin bir yürütme makamıdır. O nu yalnızca sivil yö­ netimin yetkisi altma vermiş olan krallık iktidarına doğru­ dan bağlıdır; eskiden yardım siyaseti içinde Kilisenin ve ruhani dünyanın aracılığını sağlayan Krallık Büyük Sadaka Kurumu aniden devre dışı bırakılmıştır. Kral şöyle buyur­ maktadır: "Adı geçen genel Hastane bizim krallık vakfımız olduğu ve buna rağmen bizim Büyük Sadaka Kurumumuza veya büyük memurlarımızdan hiçbirine hiçbir şekilde bağlı olmadığı için onu koruyalım ve muhafaza edelim; bu ku­ rum genel Islahat ve Büyük Sadaka'nın ve böylesine yetki­ leri kendilerine yasakladığımız diğer bütün kurumların emrinden, teftişinden ve hükmünden muaftır."1 Tasarı 3 önce parlamentodan kaynaklanmış1 ve o sıralarda tayin 4 edilen ilk iki başkan Parlamentonun birinci başkanı ile başsavcı olmuşlardır. Fakat Paris başpiskoposu, Yardımlar (bir cins vergi, MAK) mahkemesi başkanı, Sayıştay başka­ nı, Polis müdürü ve tüccarlar kâhyası çabucak onlara katıl­ mışlardır. Bundan sonra "Büyük Büro", ancak tartışma ro­
12 13 14 Mad. XII. Mad. VI. Avusturyah Anne’a sunulan tasarı Pomponne de Bellievre’in imzasını taşı­ maktaydı.

lüne sahip hale gelmiştir. Gerçek yönetim ve hakiki so­ rumluluklar, içten seçme yoluyla atanan yöneticilere geç^ miştir. Gerçek yöneticiler, krallık iktidarını ve burjuva ser­ vetini sefalet âlemi nezdinde gerçekten kullananlar bun­ lardır. Devrim onlara ilişkin olarak şöyle bir tanıklıkta bu­ lunmuştur: "Burjuvazinin kaymak tabakasından seçilen bunlar... yönetime kendi çıkarlarını gözetmeyen tutumlar ve safiyane niyetler getirmişlerdir."1 5 Monarşik ve burjuva düzene özgü olan ve onun mut­ lakçılık biçiminde örgütlenmesiyle eşzamanlı olan bu yapı, şebekesini klsa bir süre içinde Fransa'nın tümüne yaymış­ tır. Kralın 16 Haziran 1676 tarihli bir fermanı "krallığının her kentinde bir Genel Hastane" kurulmasını hükme bağ­ lamaktadır. Bu önlemin yerel yetkililer tarafından daha ön­ ceden yürürlüğe sokulmuş olduğunun örnekleri vardır; Lyon burjuvaları daha 1612'de buna benzeyen bir şeklide çalışan bir hayır kurumu oluşturmuş durumdadırlar.1 To6 urs başpiskoposu 10 Temmuz 1676'da "metropol kenti"nin "Charite (hayır) adı verilen ve krallığın içinde ve dışında kurulan bütün benzerlerine örnek olan bir düzene sahip olan bu Genel Hastanenin Paris'tekinden önce kurulduğu­ nu bildirerek, Kralın mümince niyetlerini öngörmüş ol­ maktan ötürü ne kadar mutlu olduğunu bildirmekle iftihar etmekte"dir.1 Nitekim Tours Charite'si 1656'da kurulmuş 7 ve kral buraya 4.000 liralık bir yıllık gelir bağışında bulun­ muştur. Tüm Fransa yüzeyinde genel hastaneler açılmak­ tadır. Devrim arefesinde taşra kentlerinde bunlardan 32 ta­ ne bulunmaktadır.1 8
15 16 17 18 La Rochefoucauld Liancourt'un Kurucu Meclisin dilencilik komitesi adına hazırladığı rapor (Ulusal Meclis tutanakları, C. XXI). Krş., Statuts et r(glements de l'höpital gineral de la Charite et Aumöne generale de Lyon, 1742.
Ordonnances de Mgr. 1'archevgque de Tours, Tours, 1681, Krş., Mercier, Le Monde mtdical de Touraine sous la Revolution.

Aix, Albi, Angers, Arles, Blois, Cambrai, Clermont, Dijon, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Mâcon, Martigues, Montpellier, Moulins, Nan-

Kilise bilinçli bir şekilde genel hastane örgütlenmesi­ nin dışında tutulmakla birlikte -hiç kuşkusuz krallık ikti­ darı ile burjuvazi arasındaki suç ortaklığı sayesinde-,1 ge­ 9 ne de bu hareketin dışında kalmamıştır. Kendi Hastane kurumlarını ıslah etmiş, vakıflarının mallarım yeni bir da­ ğılıma tabi tutmuştur; hatta Genel Hastaneninkine çok benzeyen amaçları olan yeni bütünler oluşturmuştur. Vincent de Paul, Paris'in eski miskinhanelerinin en büyüğü olan Saint-Lazare'ı yeniden düzene sokmuştur; 7 Ocak 1632'de Congreganistes de la Mission adına, Saint-Lazare "başrahipliği"yle bir sözleşme imzalamıştır; artık buraya "Majestelerinin emriyle tutuklanan kişiler" kabul edilecek­ tir. Bon Fils tarikatı Fransa'nın kuzeyinde bu cinsten has­ taneler açmıştır. 1602'de Fransa'ya geri çağrılan Saint-Jean de Dieu Tarikatı Biraderleri önce Saint-Germain mahalle­ sinde Paris Charite'sini, sonra da 10 Mayıs 1645'te yerleş­ tikleri Charenton'u kurmuşlardır.20 Paris'ten çok uzakta olmayan ve 27 Ekim 1670'te açılan Senlis CharitĞ'sini de onlar yönetmektedir.2 Bouillon düşesi bundan birkaç yıl 1 önce onlara, XIV. yüzyılda Champagne kontu Thibaut ta­ rafından Château-Thierry'de kurulmuş olan Miskinhane­ nin gelirleri ile binalarını bağışlamıştır.22 Ayrıca Saint-Yon, Pontorson, Cadillac, Romans Charitelerini de onlar yönet­ mektedirler.2 Lazarcılar da 1699'da Marsilya'da, ileride 3
tes. Nimes, OrlĞans, Pau, Poitiers, Reims, Rouen, Sainıes, Saumur, Sedan, Strasbourg, Saint-Servan, Saint-Nicolas (Nancy), Toulouse, Tours. Krş., Es19 quirol, c. II, s. 157. Tours başpiskoposunun yukarıda zikredilen, papazlara yönelik mektubu Kilise'nin bu dışlamaya direndiğini ve hareketin bütününü kendinin ilham ettiğini ve ilk örnekleri önerdiğini iddia ettiğini göstermektedir. 20 21 22 23 Krş., Esquirol, M im oire historique et statistique sur la Maison royale de Charenton, c. II. Helene Bonnafous-S£rieux, La C hariU de Senlis, Paris, 1936. R. Tardif, La Charite de Château-Thierry, Paris, 1939.

Romans hastanesi, Voley miskinhanesinin yıkımından elde edilen malze­ melerle inşa edilmiştir. Bkz. J.-A. Ulysse Chevalier, Nolice historiqııe sur la maladrerie de Voley pres Romans, Romans, 1870, s. 62; ve kanıtlar no. 64.

|#se
W--

3ÖTOÖvS5':;..'

Saint-Pierre hastanesi olacak kurumu oluşturmuşlardır, Sonra XVIII. yüzyılda Armentieres (1712), Mareville (1714), Bon Sauveur de Caen (1735) kurulmuştur; Rennes'teki Saint-Meins Devrimden kısa bir süre önce (1780) açılmıştır. * • «s** Yön ve statülerini tanımlamanın çoğu zaman zor oldu­ < ğu, kendilerine özgü kurumlar. Görüldüğü üzere bunların çoğu hâlâ dinsel tarikatların elindedir; ancak bazen bura­ lardaki rahiplerin hayatlarını ve kıyafetlerini taklit eden, ama onlarla asla karışmayan bir cins laik gruplara rastlanVnaktadır.24 Taşrada piskopos genel Büroya otomatikman üyedir; ama ruhban burada çoğunluğa sahip olmanın uzağmdadır; yönetim esas olarak burjuvalardadır.2 Fakat bu 5 S ^ % ’kurumların her birinde, okuma, ibadet, dua, derin düşün|| ^ me için belli saatlerin ayrıldığı, hemen hemen bir manastır % hayatı sürdürülmekledir. "Sabahlan ve akşamlan yatakha­ nede hep birlikte dua edilmektedir; ve günün çeşitli saatle­ İSİ rinde iman alıştırmaları, ibadet ve ruhani okumalar yapıl•ı5 maktadır."26 Bundan da fazlası vardır: hem yardım hem de baskı altına almaya dayalı bir rol oynayan bu hayır kurum­ lan fakirlere yardım etmeye yöneliktirler, ama her birinde kralın veya ilgilinin ailesinin masraflarını ödediği pansiyoirerlerin kapatıldıkları hücreler bulunmaktadır: "Charite ta<1 / rı katına mensup din adamları yönettikleri kurumlara, kim Ü Ü p lu r s a olsun ve ne neden gösterilirse gösterilsin, yalnızca *sjŞr;i Kralın veya Adaletin emriyle gelen kişiler kabul edilecektir." İnsanların kapatılmasına yarayan bu yeni kurumlar çoğu zaman bizzat eski miskinhanelerin duvarları içinde

•ğ j V ' v ' ^ *

S/

Biiyük Kapatma

95

flfe
fer
.

24 25

''Hemşire“lerin "genç kızlar veya çocuksuz ve başlan belada olmayan dul­ lardan" seçilme zorunlusunun olduğu Salpetriere'in durum u böyledir. Orleans'da büro "başpiskopos, genel yönetici, 3'ü kilise mensubu ve 12'si de subay ve iyi burjuvalar ile tüccardan, kentin önde gelen kişilerinden" 15 personelden meydana gelmektedir. RCglemenls... OrUans, 1692, s. 8-9. Hastaneler dairesine, Salpetrifcre'le ilgili başvurulara cevaplar, 1790, Ulusal Arş., F 15, 1861.

26

kurulmakta; ya Kilise kararlarıyla27 ya da yüzyılın sonunda çıkartılan krallık kararnameleriyle onların mallarının mi­ rasçıları olmaktadırlar.28 Ama aynı zamanda kamu mâliyesi tarafından da desteklenmektedirler: Krâlm bağışları ve Hâ­ zinenin tahsil ettiği para cezalarından alman pay.29 Bu kurümlarda aynı zamanda Kilise'nin fakirlere yardım ve ko­ nukseverlik ayinleri alanındaki eski ayrıcalıkları ile sefalet âleminin düzene sokulması konusundaki burjuvaca kaygı; yardım arzusu ile baskı altına alma kaygısı; hayır yapma ödevi ile cezalandırma iradesi birbirlerine karışmakta, ama bu karışma her zaman çatışmasız olmamaktadır: hiç kuş­ kusuz, Rönesanstan beri boş olan, ama XVII. yüzyılda ani­ den canlandırılan ve karanlık güçlerle yeniden donatılan şu miskinhaneler tarafından simgelenen anlamının açığa çıkartılmasının gerektiği koskoca bir ikircikli uygulama. Klasisizm, biraz da Orta Çağın cüzzamlılara ayırımcılık uy­ gulamasını keşfettiği gibi, kapatmayı keşfetmiştir; cüzzamlılarm Avrupa aleminde boş bıraktıkları yerler yeni kişiler tarafından doldurulmuştur: bunlar "kapatılanlardır. Mis­ kinhanenin yalnızca tıbbi bir anlamı yoktu; lânetli me­ kânlar oluşturan bu dışlama jestinin içinde, daha birçok iş­ levler yerine getirilmekteydi. Kapatan jest daha basit değil­ dir: onun da siyasal, dinsel, ekonomik, ahlâki anlamları vardır. Ve muhtemelen bütünü itibariyle klasik dünya açı­ sından esas olan bazı yapılara ilişkin anlamlan da vardır. Çünkü olgunun Avrupa çapında boyutları vardır. Mutlak monarşinin kurulması ve Karşı-Reform dönemin­ deki canlı yeniden doğuş bu olguya Fransa'da, iktidar ile Kilise arasında hem rekabete, hem de işbirliğine dayalı çok
27 28 29 Bu Saint-Lazare'm durumudur. 1693-1695. Bkz., yukarıda 1. Ayrım. Örneğin Romans Hayırevi Genel Sadaka yönetimi tarafından kurulmuş, sonra Saint-Jean de Dieu tarikatı biraderlerine bırakılmış ve sonunda 1740' ta Genel Hastaneye bağlanmıştır.

özel bir karakter vermiştir.3 Başka yerlerde ise çok farklı 0 biçimlere sahip olmuştur; ama zaman içindeki yeri çok be­ lirgindir. Büyük düşkün yurtları, kapatma evleri dinsel ve­ ya kamusal yardım veya cezalandırma, merhamet veya yö­ netimin öngörüsünün ürünü olan kurumlar olarak Klasik Çağa ait olgulardır: onun kadar evrensel ve hemen hemen onun doğumunun çağdaşı. Islahhaneler, Zucthausern Al­ manca konuşulan ülkelerde ortaya çıkmışlardır; bunların ilki Fransızların kapatma evlerinden daha eskidir (Lyon Charite'si hariç) ve 1620'ye doğru Hamburg'da açılmıştır.3 1 Diğerleri yüzyılın ikinci yarısında kurulmuşlardır: Bâle (1667), Breslau (1668), Frankfurt (1684), Spandau (1684), Königsberg (1691). Bunların sayısı XVIII. yüzyılda artmayı sürdürmüştür; önce 1701'de Leipzig, sonra 1717 ve 1720' de Halle ve Kassel, daha sonra Brieg ve Osmabrück (1756) ve nihayet 1771'de Torgau.3 2 İngiltere’de kapatmanın kökleri daha gerilere gitmek­ tedir. 1575 tarihli bir yasa (18 Elizabeth I, cap. III) hem "serserilerin cezalandırılmalarına, hem de fakirlerin rahatlatılmalarına" ilişkin olan house of correction'hrdan her kontlukta en azından bir tane kurulmasını hükme bağla­ maktaydı. Bunların idamesi bir vergi ile sağlanmakta, ama halk kendiliğinden bağışta bulunmaya teşvik edilmektey­ di.33 Bu tedbirler fiili durumda bu biçim altında hiçbir za­ man uygulanmışa benzememektedirler, çünkü birkaç yıl sonra özel girişime izin verme kararı alınmıştır: artık has­ tane veya ıslahane açmak için resmi izin almak zorunlu ol­ maktan çıkmıştır; herkes bunlardan istediği gibi kurabi­
30 31 32 33 Bunun iyi bir örneği Saint-Lazare Vakfında vardır. Bkz. Colet, Vie de Saint
Vincent de Paul, 1, s. 292-313. Yönetmelik her halükârda 1622'de yayınlanmıştır. Bkz., Wagnitz, Historische Nachrichten und Bemerkungen uber die merfevvürdigsten Zuchthausem in Deutschland, Halle, 1791.

Nicholls, History of the English poor law, Londra, 1898-1889, c. I, s. 167169.

lir.34 XVII. yüzyılın başında genel bir yeniden örgütlenme: kendi yargı yetkisi alanı içinde bunlardan bir tane kurma­ mış olan sulh yargıçlarına 5 lira para cezası; bunların ida­ mesine yardım edecek ve burada kalanlara iş sağlayacak tezgâh, atölye, manüfaktür (değirmen, eğirme, dokuma) kurma zorunluğu; buralara kimlerin gönderileceğine karar verme hakkı yargıca aittir.35 Bu Bridwells büyük bir geliş­ me gösterememişlerdir: bunlar çoğu zaman bağlandıkları hapishaneler tarafından yavaş yavaş yutulmuşlardır;36 uy­ gulama alanları İskoçya'ya kadar genişleyememiştir.37 Bu­ na karşılık workhouses daha büyük bir başarı vaat etmekte­ dirler. Bunlar XVII. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çık­ mışlardır.38 Workhouselann statüsü 1670 tarihli bir yasa (22-23 Charles II, cap. XVIII) tarafından belirlenmiştir, ay­ nı yasa vergi hasılatının denetimi ve binaların işleyişi için gereken tutarların yönetimi için görevliler atamakta, bu kurumların üst yönetimiyle sulh yargıcını görevlendirmek­ tedir. 1697'de Bristol'ün birçok bucağı İngiltere'nin ilk vvorfchouse'unu meydana getirmek ve onu yönetecek lonca­ yı belirlemek üzere birleşmiştir.3 Bir diğeri 1703'te Wor9 cester'de, bir üçüncüsü aynı yıl Dublin'de kurulmuştur,40 sonra Plymouth, Norwich, Hull, Exester'in sıraları gelmiş­ tir. Yüzyılın sonunda bunların sayısi 126'ya yükselmiştir. 1792 tarihli Giîbert's Act bunların yenilerini kurmak iste­ yen bucaklara büyük kolaylıklar sağlamaktadır; aynı ya­ sayla sulh yargıçlarının denetim gücü ve yetkisi de artırıl­ maktadır; workhouses'un hastanelere dönüşmelerini önle­
34 35 36 37 38 39 40 39 1 Elizabeth, cap. V. . Nicholls, ibid., s. 228. Howard, E(af des prisons, des hâpitaux et des maisons de Jorce (Londra), Fra. çev., 1788, c. 1, s. 17. Nicholls, History of the Scotch Poor Law, s. 85-87. 1624 tarihli bir fermanın (21 1 James, cap. 1) Worhing-houses kurulmasını . öngörüyor olmasına rağmen. Nicholls, H istory... English, 1, s. 353. Nicholls, History of the Irish poor law , s. 35-38.

mek üzere, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış olanların bura­ lardan kovulmaları önerilmektedir. Bunlar birkaç yıl içinde Avrupa'nın tümünün üstüne atılan bir ağ haline gelmişlerdir. Howard XVIII. yüzyıl bo­ yunca bu ağı İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya boyunca dolaşmaya teşebbüs edecek, kapatma uy­ gulamasının bütün tepe noktalarına -"hastaneler, hapisha­ neler, güç evleri"- hac ziyaretleri yapacak ve kamu hukuku suçluları, ailelerinin huzurunu bozan veya onların malları­ nı çalan genç oğlanların, serserilerin ve meczupların aynı duvarların arasına konulması karşısında insancıllığı isyan edecektir. Bu, daha bu dönemde bile belli bir açıklığın kaybedildiğinin kanıtıdır: bu, klasik düzenin, bir kategorisi olan şu kapatma uygulamasını tüm Avrupa ölçeğinde ken­ diliğinden ve bu kadar çabuk ortaya çıkartan açıklıktır. Kapatma uygulaması yüz elli yıl içinde, türdeş olmayan unsurların usulsüz bir haritası haline gelmiştir. Oysa baş­ langıcındaki aceleyi meşru kılan bir birlik içermek zorun­ dadır; bu çeşitli biçimler ile onları ortaya çıkartan Klasik Çağ arasında, devrim-öncesi duyarlığın rezalet duygusuna kapılması karşısında ıskalanmaması gereken bir tutarlık il­ kesinin olması gerekmektedir. Öyleyse bir geceden ertesi sabaha cüzzamlılardan çok daha katı bir şekilde kapatılan " veya dışlanan bütün bu insanların ötesinde hedeflenen gerçek neydi? Kuruluşundan birkaç yıl sonra bir tek Paris Genel Hastanesinde 6.000 kişi, yani nüfusun yaklaşık yüz­ de l'inin biraraya toplandığını unutmamak gerekir.4 Av­ 1 rupa kültürünün, kendini dışavurma eşiğine XVII. yüzyılın ikinci yarısında ulaşan ortak bir toplumsal duyarlığı sağır
.41 12 Haziran 1662 Bildirgesine göre, Paris hastanelerinin müdürleri ''adı ge­ çen Hastane'nin 5 kurumunda 6.000'den fazla kişi barındırmakta ve besle­ mektedirler", Zikr., Lallemand, Histoire de la Charite, Paris, 1902-1912, c. IV, s. 262. Paris nüfusu o dönemde yarım milyonu aşmıştı. Bu oran incele­ diğimiz coğrafi alan için, klasik dönemin tüm ü boyunca hemen hemen sa­ bit kalmıştır.

bir şekilde ve kuşkusuz uzun yıllar boyunca oluşturması gerekmiştir: kapatma yerlerini doldurması hedeflenen bu kategoriyi tecrit eden o olmuştur. Cüzzamın uzun zaman­ dan beri terk etmiş olduğu kumsallan iskân etmek üzere, bize garip bir şekilde karışık ve karmaşık gelen koskoca bir insan yığını hedeflenmiştir. Ama bizim için yalnızca farklı­ laşmamış bir duyarlık olan şey, klasik insanda hiç kuşku­ suz açıkça eklemleşmiş bir algılamaydı. Tanımlamanın ak­ lın ayrıcalıklarıyla yapılma adetinin edinilmiş olduğu bir dönemin delilik karşısındaki duyarlığının ne olduğunu bi­ lebilmek için işte bu algılama tarzını sorgulamak gerekir. Kapatma mekânını çizerken, ona ayırımcılık yapma iktida­ rını veren ve deliliğe yeni bir vatan belirleyen hareketi, ne kadar tutarlı ve düşünülmüş olursa olsun, hiç de basit ol­ mayan bu hareketi sorgulamak gerekir. Bu hareket sefalet ve yardım ödevleri karşısındaki yeni bir duyarlığı, işsizlik ve aylaklığa ilişkin ekonomik sorunlar karşısıdaki yeni tepki biçimlerini, yeni bir çalışma ahlâkını ve bunlarla bir­ likte, ahlâki zorunlugun medeni yasayla otoriter zorlama biçimleri altında uyuşacağı bir devlet hayalini karmaşık bir birim halinde düzenlemektedir. Bu temalar kapatma kent­ lerinin kurulmasında ve örgütlenmesinde karanlık bir şe­ kilde mevcutturlar. Bu ayine anlamını verenler ve deliliğin Klasik Çağ tarafından hangi tarzda algılandığını ve yaşan­ dığını kısmen açıklayanlar bunlardır.

Kapatma uygulaması sefalete yönelik yeni bir tepkiyi, yeni bir patetiği -daha da geniş olarak, insanın kendi varoluşu içinde sahip olabileceği gayriinsani yanla olan başka bir ilişkisini- belirlemektedir. Fakir, sefil, kendi varoluşuna karşılık veremeyen insan, XVI. yüzyıl esnasında, Orta Ça­ ğın tanımadığı yeni bir çehre kazanmıştır.

Afv,

Büyük Kapatma

101

Rönesans sefaleti, mistik olumluluğundan ayıklamıştır. Ve bunu, Fakirliği mutlak anlamından ve Hayır faaliye­ tini de bu yardımına koşulan Fakirlikten ötürü sahip oldu^ gu değerden kopartan çifte bir fikir hareketiyle yapmıştır. ^ Luther'in dünyasında, özellikle de Calvin'in dünyasında Tanrının özel iradeleri -"Tanrının her insana karşı teker teker olan şu özel iyiliği"- mutluluk veya mutsuzluğa, zenl " gmlik veya fakirliğe, refah veya sefalete kendi adlarına konuşma fırsatı bırakmamaktadır. Sefalet, Kocanın çirkeften ^ çekip çıkartmaya geldiği düşmüş Kadın değildir; dünyada ^ kendine özgü bir yeri vardır -Tanrının gözünde Zenginliğınkinden ne az, ne de fazla olan yer-; Tanrı her yerde ha| zır ve nazırdır; cömert eli bollukta olduğu kadar yoklukta £ da mevcuttur, keyfi isterse "bir çocuğu bol bol veya daha az.doyurabilir."42 Tanrının kendine özgü iradesi fakire hi% tap ettiğinde, ona vaat edilen bir refahtan değil de, önceden jf^ belirli kaderden söz eder. Tanrı tersine dönmüş bir şana ^ garketmeyle fakiri yüceltmez; onu öfkesi ve kini içinde istekle aşağılar -Esaü'ye karşı, daha onun doğumundan önce | / sahip olduğu ve bu yüzden onu yeniyetmeliginde sürülep rınden yoksun bırakan şu kin-. Fakirlik cezayı işaret eder; "Gök onun emriyle katılaştı, meyvalar çiseleyen yağmur ve başka yozlaşmalar tarafından yenilip tüketildi; ve bağlar, J1tarlalar ve çayırlar dolu veya fırtınadan ne zaman mahvol§ dularsa, bunlar da hep onun verdiği cezaların kanıtı oldu!< 1ar."45 Fakirlik ve zenginlik dünyada hep Tanrının aynı kaJ,, adir-i mutlaklığını belirtmektedirler; fakat fakir yalnızca _ Tanrının mennuniyetsizliğini belli edebilir, çünkü onun s ‘ varlığı üzerindeki lanetin işaretini taşımaktadır; öyleyse r "fakirlerin içinden durumlarına razı olmayanlarını, Tanrıii mn onları koştuğu boyunduruğa dayanabilmeleri için yüP ;: reklendirmek gerekir, "44
42 43 44 Calvin, Institution chrttienne, I, Ay. XVI, yay, J,-D. Benoit, s, 225,
İbid., s. 229. ibid., s. 231,

Hayır faaliyetine gelince, değerini nereden alacaktır? Ne yardımına koştuğu fakirlikten -çünkü bu fakirlik artık kendine özgü bir şan içermemektedir-, ne de onu gelişti­ ren, tamamına erdiren bir fakirlikten -çünkü onun hare­ keti gene Tanrının kendine özgü iradesinin açığa çıkması­ dır-. Değerini, hareketini meşru kılan faaliyetinden değil, onun Tanrının içinde kök salmasına olanak veren imanın­ dan almaktadır. "İnsanlar Tanrının karşısında çabaların­ dan, liyakatlerinden veya yaptıkları hayırlardan ötürü değil de, îsa'mn ve imanın sayesinde nedensiz olarak meşruluk kazanırlar."45 Luther'in insanların hayır yapmalarını ne ka­ dar şiddetle reddettiği bilinmektedir; bu reddin ilân edil­ mesi, Protestan aleminde çok uzaklara ulaşan yankılar yapmıştır: "Hayır, hayır yapmak gerekli değildir; hayır, bunlar azizliğe ulaşma konusunda hiçbir işe yaramazlar." Fakat bu red yalnızca yapılan hayırların Tanrıya ve selâ­ mete yönelik anlamlarına ilişkindir; bunlar da bütün insan eylemleri gibi sonluluğun işaretlerini ve düşüşün ara izle­ rini taşımaktadırlar; bu açıdan "leke ve günahtan başka bir şey değillerdir."46 Fakat bunların insani düzeyde bir an­ lamları vardır; selâmete ulaşmada etkin oldukları kadar, imanın varlığına da tanıklık etmektedirler: "İman bizi iyi işlere duyarlı kılmakla kalmaz, aynı zamanda onları mey­ dana getiren şeyin köküdür."47 İşte Reformasyon hareket­ lerinin Kilise mallarını din dışı hayır faaliyetlerine tahsis etme konusundaki ortak eğilimleri buradan kaynaklan­ maktadır. Michel Geismayer 1525'te bütün manastırların hastaneye dönüştürülmelerini istemiştir; ertesi yıl Spire di­ yetine manastırların kapatılması ve mallarının müsadere edilerek fakirlere tahsis edilmesini talep eden bir şikâyet defteri sunulmuştur.48 Nitekim Almanya ve İngiltere'nin
45 46 47 48 Augsburg İtirafı. Calvin, Justifications, c. 111, Ay. XII, dn. 4.
Calechisme de Gentve, op. Calvin, VI, s. 49. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelaiters,

s. 46.

büyük tımarhaneleri, örneklerin çoğu itibariyle eski tekke ve manastırlarda kurulacaktır: Lutherci bir ülkenin delilere tahsis ettiği ilk hastanelerden (arme Wahnsinnige und Presshafte) Landgraf Philip von Hainau tarafından 1533'te, bun­ dan on yıl kadar önce laikleştirilmiş olan eski bir Citeaux manastırında kurulmuştur.4 Devletler ve kent yönetimleri 9 yardım işlerinde Kilise'nin yerine geçmektedirler. Vergiler konulmakta, yardım toplanmakta, bağışlar teşvik edilmek­ te, vasiyetnamelerde bu gibi konulara pay ayrılması telkin edilmektedir. Lübeck'te 1601'de, belli büyüklükteki her te­ rekede, kent yönetimi tarafından yardım edilen kişilere bir pay bırakılacağı hükme bağlanmıştır.50 İngiltere'de poor rate uygulaması XVI. yüzyılda genelleşmiştir; ıslahhane ve­ ya çalışma evleri kurmuş olan kentlere gelince, bunlar da özel bir vergi toplama hakkını elde etmişlerdir ve sulh yar­ gıcı bu gelirleri yönetecek ve nemalarını paylaştıracak olan yöneticileri -guardians of poor- atayacaktır. Reformasyonun Protestan ülkelerde hayır faaliyetleri­ nin laikleşmesine yol açtığını söylemek adet olmuştur. Fa­ kat devlet veya kent yönetimi bütün bu fakir halkın bakı­ mını üstüne alarak, sefalet konusundaki yeni bir duyarlılık biçimini hazırlamaktadır: artık acı çekmenin yüceltilmesinden ve Fakirlik ile Hayır faaliyetlerine ortak olan bir se­ lâmetten söz etmeyen, ama insana yalnızca topluma karşı olan ödevlerinden ötürü yardım eden ve sefili, hem düzen­ sizliğin bir sonucu, hem de düzeni koruma konusunda bir engel olarak gören bir patetik deneyi doğacaktır. Demek ki artık sefaleti, ona yardım eden hareket içinde yüceltmek değil de, yalnızca ortadan kaldırmak söz konusu olabile­ cektir. Fakirliğe bu haliyle yardım eden Hayır da düzensiz­ liktir. Fakat eğer özel girişim, İngiltere'de 1575 tarihli ya­ sanın öngördüğü gibi,5 sefaletin yok edilmesi konusunda 1
49 50 51 Laehr, Gedenktage der Psychiatrie, Berlin, 1893, s. 259.
lbid., s. 320.

18 1. Hlizabeth, cap. 3. Karş. Nicholls, l, s. 169.

yardım edecek olursa, hayır faaliyeti artık düzen içinde yer alacak ve bir yöne sahip olacaktır. 1662 yasasının çıkartıl­ masından kısa bir süre önce52 sir Maıthevv Hale, sefaletin anlamım algılamanın bu yeni tarzını oldukça iyi tanımla­ yan bir Discourse Touching Provision Jor Poor5 yazmıştır: 3 "onun ortadan silinmesine katkıda bulunmak biz îngilizler için çok gerekli bir ödevdir ve bu bizim Hıristiyan olarak birinci görevimizdir; bu işin yürütülmesi adli görevlilere verilmelidir; bunlar kontlukları bölmek, bucakları grup­ landırmak, zorunlu çalışma kurumlan oluşturmak duru­ munda olacaklardır. Böylece, artık hiç kimse dilenmek zo­ runda kalmayacaktır; ve hiç kimse bu dilencilere sadaka verecek ve onları yüreklendirecek kadar kamunun gözün­ den düşmeye razı olmayacaktır." Artık aşağılama bir aşağılama ve şan diyalektiğinin içinde değil de, düzensizlik ile sefaleti suçluluğun içine hapseden düzen arasındaki bir diyalektiğin içinde ele alın­ maktadır. Daha Luther ve Calvin'den beri dünyevi olmayan bir cezalandıranın işaretlerini taşımakta olan sefalet, devletleştirilen hayır aleminde insanın kendi kendini hoşnut kılması ve devletin iyi işlemesini engelleyen bir kusur hali­ ne gelecektir. Onu kutsallaştıran dinsel bir deneyden, onu mahkûm eden ahlâki bir kavrayışa doğru kaymaktadır. Bu evrimin sonuna doğru büyük kapatma evleri ortaya çık­ mıştır: hiç kuşkusuz hayır işinin laikleşmesi; ama aynı za­ manda karanlıkta kalan bir şekilde, sefaletin ahlâki olarak cezalandırılması. Katoliklik de, aşağı yukarı Matthew Hale'in dönemin­ de, yani tam da "Büyük Kapatma" döneminde, ama farklı yollardan -ve birçok güçlükle karşılaşarak-, tamamen aynı
52 53
Settlement Act: XVII. yüzyılda İngiltere'de fakirlere ilişkin en önem li yasama

metni. Yazarın ölüm ünden altı yıl sonra 1683'te yayınlanmış, sonra Burns, History of the Poor La w, 1764'te iktibas edilmiştir.

sonuçlara ulaşacaktır. Reformasyonuıı laikleştirme yoluyla gerçekleştirdiği Kilise mallarının hayır kurumlan haline dönüştürülme işini, Katolik Kilisesi daha Tarento ruhani meclisi sırasında piskoposların kendiliklerinden yapmala­ rını istemiştir. Kilise'nin çıkardığı ıslahat fermanında onla­ ra "bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paterna gerere" tavsiye edilmiştir.54 Kilise, doktrinin hayır faaliyetlerine geleneksel olarak verdiği öneme ilişkin hiçbir şeyi bir yana bırakmamakta, ama bu faaliyetlere hem genel bir kapsam getirmenin, hem de onları devletin Düzenine olan yararları açısından ölçmenin çarelerini aramaktadır. Juan Luis Vives ruhani meclisin toplanmasından kısa bir süre önce, herhal­ de bu işi yapan ilk Katoliklerden biri olarak, adeta tama­ men laik bir hayır kavramı formüle etmiştir:5 Sefillere yö­ 5 nelik özel yardım biçimlerinin eleştirisi; kötülüğü besleyen bir hayır faaliyetinin tehlikeleri; fakirlik ile günah arasında çok sıkça görülen bağlantı. Sorunu ele almak daha çok yargıçlara düşen bir iştir: "Bir aile babasının rahat evindekilerden birinin çıplak veya paçavralar içinde dolaşmasına izin vermesinin uygun düşmeyeceği gibi, bir kentin yargıç veya yöneticilerinin yurttaşların açlık ve yoksulluktan acı çektikleri bir duruma hoşgörü göstermeleri de uygun düş­ meyecektir."5 Vives, her kentte fakirlerin yaşadıkları ma­ 6 halle ve sokakları dolaşarak, onların nasıl yaşadıkları, ah­ lâklarının ne durumda olduğu konusunda bilgi edinecek,
54 55 Sessio XXIII. Vives'in Elizabeth döneminde çıkartılan yasalar üzerinde etkili olduğu he­ men hemen kesindir. Oxford'daki Corpus Christi College'da ders vermiş, De
Subventione adlı eserini burada yazmıştır. Fakirlik hakkında, bir sefalet

mistiğine değil de, potansiyel bir yardım siyasetine bağlı olan şu tanımı yapmıştır: "... ne de yalnızca parası olmayanlar fakirdir; bedeni gücü olma­ yan veya sağlığı veya aklı veya yargılama yeteneği olmayan herhangi biri de fakirdir1 L'Aumönerie, Fra. çev., Lyon, 1583, s. 162. '. 56 Zikr. Foster W atson, J. L. Vives, Oxford, 1922.

bunların en inatçılarını kapatma evlerine koyacak, bunla­ rın hepsi için çalışma evleri açacak yargıçların atanmasını önermektedir. Vives, özel kişilerin yapacakları yardımların gerektiği gibi talep edilmesi halinde, bunların gerçekleşti­ rilmesi için yeterli olacaklarını düşünmektedir; eğer bunlar yetmezse en zenginlere vergi koymak gerekecektir. Bu fi­ kirler Katolik aleminde yeteri kadar yankılanmış ve önce, bunların izinden giden Medina, tam da Tarento ruhani meclisinin toplandığı sırada57 ve ondan sonra da XVI. yüz­ yılın iyice sonunda Christoval Perez de Herrera5 bunları 8 uygulamaya sokmaya çalışmışlardır. 1607'de Fransa'da bir metin yayınlanmıştır -hem yergi, hem de manifesto-: bu metnin adı La chimtre ou jantasme de la mendicite'dir (Di­ lencilik kuruntusu veya heyulası); burada sefillerin "hayat, barınak, bir meslek ve ceza" bulabilecekleri bir düşkünler yurdunun kurulması talep edilmektedir; yazar en zengin yurttaşlardan alınacak bir vergi öngörmektedir; bunu öde­ meyi reddedenler vergi tutarının iki katı para cezası vere­ ceklerdir.5 9 Fakat Katolik düşüncesi ve Kilise gelenekleri diren­ mektedirler. Bireysel hareketin kendine özgü liyakatini ve sefaletin de kutsal yüceliğini ortadan kaldırıyora benzeyen bu ortaklaşa yardım biçimlerinden nefret edilmektedir. Böylece hayır, yasaların yaptırıma bağladıkları bir devlet ödevi ve fakirlik de kamu düzenine karşı bir suç haline ge­ tirilmekte değil midir? Bu güçlükler yavaş yavaş yok ola­ caklardır: İlahiyat Fakültelerinin yargısına başvurulmuş­ tur. Paris Fakültesi, kendi hakemliğine tabi kılmak üzere, kamusal yardım biçimlerini onaylamaktadır; tabii ki bu "çetin, ama yararlı, mümince ve selâmete ulaştırıcı bir iş olup, ne Incil'in veya havarilerin hükümlerine, ne de atala­
57 58 59
De la orden que en algunos pueblos de Espana se na puesto en la limosna para remedio de los verdaderos pobres, 1545. Discorsos del Ampro de los legitimos pobres, 1598.

Zikr., Lailemend, IV, s. 15, dn. 27.

rımızın örneğine ters düşmektedir."60 Katolik âlemi sefale­ tin, özellikle Protestan aleminde geliştirilmiş olan algılan­ ma biçimini kısa bir süre sonra benimseyecektir. Vincent de Paul 1657'de "bütün fakirlerin onların bakılmaları, eği­ tilmeleri ve meşgül edilmelerine uygun" yerlerde toplan­ maları tasarısını tamamen onaylamıştır. "Bu büyük bir amaçtır", ama kendi tarikatını bu işe katmakta henüz te­ reddüt etmektedir, "çünkü Yüce Tanrının bunu isteyip is­ temediğini henüz iyice bilmiyoruz."6 Bundan birkaç yıl 1 sonra, Kilise'nin tümü XIV. Louis tarafından hükme bağla­ nan Büyük Kapatma'yı onaylamıştır. Bununla birlikte sefil­ ler, artık Hıristiyanm hayır duygusunu harekete geçirmek ve ona selâmeti bulma fırsatını sağlamak üzere gönderilmiş unsurlar olarak kabul edilmemektedirler; Tours başpisko­ posu gibi tamamen Katolik biri bunları "üzüntüyle görülen bedeni sefaletlerinden ötürü değil de, dehşet yaratan ruha­ ni sefaletlerinden ötürü toplumun tortu ve döküntüleri"6 2 olarak görmektedir. Kilise tuttuğu tarafı belirlemiştir; ve bunu yaparken de, Orta Çağın bütünü itibariyle kutsal saydığı sefalet ale­ mini ikiye ayırmıştır.6 Bir yanda tabi kılınmış ve kendine 3 önerilen düzene uygun durumdaki fakirliğe ait olan iyilik bölgesi; öte yanda da bu durumdan kaçmaya çalışan asi fa­ kirliğe ait olan kötülük bölgesi olacaktır. Birincisi kapatıl­
60 61 62 63 Bu hekim lik talebi, dilenciliği ve her tür özel hayır faaliyetini yasaklayan Ypres belediye yöneliminden gelmiştir. B.N.R. 36-215, zikr., ibid., s. 25. Mart 1657 tarihli mektup, in Saint Vincent de Paul, Correspondence, yay. Coste, c. VI, s. 245. Papazlara 10 Temmuz 1670 tarihli m ektup, loc. cit. “Ve Yılan ile Güvercini burada karıştırmak ve sadeliğe temkinlilik'in duyulamayacağı kadar büyük yer ayırmamak gerekir. Koyunlarla keçiler arası­ daki farkı bize o öğretecektir", Camus, De la mendiciti Ugitime, Douai, 1634, s. 9-10. Aynı yazar, hayır eyleminin ruhani anlamı içinde, bunun uy­ gulandığı kişinin ahlâki değerine kayıtsız olmadığını açıklamaktadır: “Sa­ daka ile Dilenci arasındaki ilişki zorunlu olduğundan sadaka, ancak Dilen­ cinin adalet ve doğruluk içinde dilenmesi halinde gerçek sadaka olabilir."
ibid.

mayı kabul etmekte ve huzurunu orada bulmaktadır; İkin­ cisi ise bunu reddetmekte ve öyleyse kapatılmayı hak et­ mektedir. Bu diyalektik, papalık tarafından ilham edilen ve Fransızcaya yüzyılın sonunda La Mendicite abolie (İlga edi­ len dilencilik) adıyla çevrilen 1603 tarihli bir metinde çok safça sergilenmiştir.64 Yazar iyi ve kötü fakirleri, İsa'nın ve Şeytan'ın fakirlerini birbirlerinden ayırmaktadır. Her iki grup da kapatma eyleminin lehine tanıklık etmektedirler; birincilerinki, bunların kendilerine yönetim tarafından be­ dava verilecek her şeyi şükranla kabul etmelerinden kay­ naklanmaktadır: "durumlarından ve Büronun onlara ver­ diklerinden memnun, bunun için Tanrıya şükreden has­ talar, muhtaçlar, mütevazı kişiler"; Şeytanın fakirlerine ge­ lince, bunlar açıkçası Genel Hastane'den ve buraya zorla kapatılmalarından yakınmaktadırlar: "Düzenin iyi işleyişi­ nin düşmanları tembeller, yalancılar, sarhoşlar, edepsizler; bunlar babaları olan Şeytan'mkinden başka bir dil kullan­ mazlar, bu Büro'nun öğretmen ve müdürlerine binlerce la­ net okumaktadırlar." İşte yalnızca Şeytan'ın zaferi için kul­ landıkları bu özgürlükten mahrum bırakılmalarının nede­ ni, bizatihi bu özgürlük olmaktadır. Kapatma böylece bir­ birlerinden ayrılmaz nitelikteki bir ikiliğin içinde, hem iyi­ lik hem de cezalandırma olarak iki kere meşrulaşmış ol­ maktadır. Kime uygulanıyorsa onun ahlâki değerine göre hem ödül hem de cezadır. Kapatma uygulaması Klasik Ça­ ğın sonuna kadar bu ikilik içinde ele alınacaktır; onu uy­ gulandığı kişilerin liyakatlerine göre değiştiren şu garip tersine döndürülebilirliğe sahip olacaktır. İyi fikirler onu bir yardım eylemi ve bir hayır faaliyeti haline getirmekte­ dirler; kötüler -ve yalnızca kötü olmaları olgusundan ötü­ rü- onu bir baskı altına alma girişimine dönüştürmekte­ dirler, İyi ve kötü fakirlerin zıtlaşması, kapatmanın yapısı
64 Dom Guevarre, La mendicitâ provenuta, 169.3.

anlamı açısından esas unsurdur. Genel Hastane onları bu şekilde belirlemekte ve bizzat deliliğin kendi de bu ikiliğe göre paylaşıma tabi tutulmaktadır; böylece o da gösteriyora benzediği ahlâki tavra göre ya yardım, ya da baskı kategorijerine girmektedir.65 Bu ahlâki değerlendirme alanına yerleştirilen her kapatılan kişi, bilgi veya merhamet nesnesi olmaktan önce, ahlâki özne olarak muamele görmüştür. Fakat sefil ancak Tanrının yeryüzündeki temsilcisi ol­ maktan çıktığı ölçüde ahlâki özne haline gelebilmiştir. Ka­ tolikliğe mensup vicdanlar XVII. yüzyılın sonuna kadar bunu hâlâ en büyük itiraz konusu olarak sürdüreceklerdir. Kutsal Yazı "Kardeşlerinin en küçüğüne yaptığın şey,.." demekte değil midir? Ve Kilise Babalan bu metni hep red­ dedilenin İsa olabileceği endişesiyle, bir fakiri sadaka ver­ meden geri çevirmemek gerektiği biçiminde yorumlama­ mışlar mıdır? Peder Guevarre bu itirazları bilmez değildir. Ama bunlara -ve bunların ötesinde klasik dönem Kilise'sine- çok açık bir cevap vermektedir: Genel Hastane'nin ve Hayır Bürolarının açılmasından beri Tanrı artık paçav­ ralar içinde gizlenmemektedir. Açlıktan ölen İsa'ya bir lok­ ma ekmek vermekten kaçınma korkusu, Hıristiyanlığın hayır konusundaki bütün mitolojisini harekete geçirmiş ve Orta Çağın büyük konukseverlik ayinine mutlak anlamını vermiş olan bu kaygı, "kentte bir hayır bürosu kuruldu­ ğunda temellerinden sarsalanacaktır, İsa tembelliğini ve kötü hayatını sürdürmek için, tüm gerçek fakirlere yardım etmek üzere çok kutsal bir şekilde kurulmuş bir düzene tabi olmak istemeyen bir fakirin kılığına artık bürünmeyecektir."66 Sefalet bu kez mistik anlamını kaybetmiştir. Ar­ tık onun çektiği sıkıntı içinde bir Tanrının mucizevi ve
65 Salpgtriere veya Bicetre'de deliler ya "iyi fakirler"in (Salpgtriere’de burası Madelaine bölüm üdür) ya da "kötü fakirler"in (Correction veya les Rachots bölüm ü) arasına konulmaktadır. 66 Zikr. Lallemend, s. 216-226.

kaypak mevcudiyetine gönderme yapan hiçbir şey yoktur. Ve Hıristiyan açısından hâlâ bir hayır yapma kurumuysa da ona, ancak devletlerin koyduğu düzen ve esaslar içinde başvurulabilir. Bizzat kendi olarak artık yalnızca kendi ha­ talarım gösterebilmektedir ve ortaya da ancak suçluluk çemberi içinde çıkabilmektedir. Sefaleti azaltmak, onu ön­ celikle hapishane düzenine sokmakla olacaktır. İşte, Klasik Çagm deliliği içine kapatacağı büyük halka­ ların ilki. Orta Çağ delisinin ecinnilere karışmış olduğundan ötürü kutsal bir kişi sayıldığını söylemek âdet olmuştur. Bundan daha yanlış bir şey olamaz.67 Bu deli kutsaldıysa, bunun nedeni her şeyden önce Orta Çağın hayır anlayışı açısından sefaletin karanlık güçlerine ortak olmasından kaynaklanmaktaydı. Hayır kurumunu herkesten daha fazla yüceltmekteydi. Saçlarım traş ederek, kafasının tepesinde bir haç işareti bırakılmıyor muydu? Tristan, Cornwall'de son olarak bu işareti taşıyarak ortaya çıkmıştır -böyle ya­ pınca bütün sefillere gösterilen konukseverliği hak ettiğini iyice bilerek-; ve meczup bir hacı kılığına girdiğinde boy­ nuna asılmış sopa ve kafasındaki haç işaretiyle kral Marc'm sarayına gireceğinden emin olmuştur: "Kimse onu kapıdan kovmaya cüret edemedi ve büyük avluyu hizmetkârların bü­ yük sevinç gösterileriyle birlikte alık taklidi yaparak geçti. Hiç heyecanlanmadan devam etti ve kralın, kraliçenin ve bütün şövalyelerin bulunduğu salona ulaştı. Marc gülüm­ sedi..."68 Eğer XVII. yüzyılın deliliği kutsallığından arındı­ rılmış gibiyse, bunun nedeni öncelikle sefaletin, onun şim­ di artık yalnızca ahlâk ufku üzerinde algılanmasına yol açan bir gözden düşmeye uğramış olmasıdır. Delilik, artık yalnızca hastane duvarları içinde ve bütün diğer fakirlerle
67 "Cin çarpmışlar''ı deli olarak gören (bu bir postüladır) ve Orta Çağda tüm delilere cin çarpmış muamelesinin yapıldığını (bu bir hatadır) varsayan biziz. Bu hata ve bu postüla, Zilvoorg gibi birçok yazarda bulunmaktadır. Tristan et Iseult, yay. Bossuat, s. 220.

68

beraber hüsnü kabul görecektir. XVIII. yüzyılın sonunda onu hâlâ burada bulacağız. Ona yönelik yeni bir duyarlılık doğmuştur: bu, artık dinsel değil de, toplumsal bir duyarlı­ lıktır. Delinin Orta Çağın insani manzarası içinde alışılmış bir unsur olmasının nedeni, onun başka bir dünyadan geli­ yor olmasıydı. Şimdi artık bireylerin kent içindeki düzen­ lerine ilişkin bir "asayiş" sorunu tabanı üzerinde, bu konu­ mundan kopacaktır. Eskiden ona başka yerlerden geldiği için hüsnü kabul gösterilmekteydi; şimdi bizatihi buradan olduğu için ve fakirlerin, sefillerin ve serserilerin arasında yer aldığı için kovulacaktır. Onu kabul eden konukseverlik yeni bir ikilik içinde, onu devre dışı bırakan sağlıklı kılma önlemi haline gelecektir. Nitekim serserice dolaşmaktadır; ama artık garip bir haccm yolları üzerinde değildir; top­ lumsal mekânın düzenlenişini rahatsız etmektedir. Sefale­ tin haklarını kaybeden ve şanından kopartılan delilik, artık fakirlik ve aylaklıkla birlikte, devlete içkin diyalektiğin içinde ortaya çok kuru bir şekilde çıkmaktadır.

İşaretleri XVII. yüzyıl Avrupasımn tümü boyunca görülen kitlesel bir olay olan kapatma, bir "asayiş" işidir. Kelimeye klasik dönemde verilen çok kesin anlam içinde asayiş, yani çalışmayı, o olmadan yaşaması mümkün olmayan herkes için mümkün ve gerekli kılan önlemlerin bütünü; Voltai­ re'in kısa bir süre soınra formüle edeceği soru, Colbert'in çağdaşları tarafından çoktan ortaya konulmuştur: "Ne? Halkın başına geçtiğinden beri hâlâ bütün zenginlerin bü­ tün fakirleri çalıştırmaya zorlamalarının sırrına sahip ola­ madınız mı? Demek ki siz henüz asayişin ilk unsurlarına bile varamamışsınız."6 9
69 Voltaire, Oeuvres Completes, Garnier, X X III, s. 377.

Kapatma ona bizim yüklediğimiz veya en azından on­ da var olduğunu kabul etmekten tat aldığımız tıbbi anlama sahip olmadan önce, tedavinin tamamen dışındaki bir kay­ gı nedeniyle talep edilmiştir. Onu gerekli kılan bir istihdam zorunluluğu olmuştur. Yalnızca aylaklığın mahkûm edil­ mesinin ortaya çıktığı bir yerde, bizim insancıllığımız has­ talığa yönelik bir şiddet görmeyi istemektedir. "Kapatma"nın ilk anlarına ve Genel Hastane'nin ku­ rulmasına ilişkin şu 27 Nisan 1656 tarihli krallık fermanı­ na geri dönelim. Kurum başlangıçta kendine "bütün dü­ zensizliklerin kaynağı olan dilencilik ve aylaklık"ı önleme görevini vermekteydi. Aslında bu, Rönesanstan bu yana iş­ sizliğe veya en azından dilenciliğe son vermek üzere alın­ mış olan sonuncu büyük tedbirdi.7 Paris Parlamentosu 0 1532'de dilencileri tutuklattırmaya ve onları kentin lağım­ larında, ikişer ikişer birbirlerine zincirlenmiş olarak zorla çalıştırmaya karar vermişti. Bunalım hızla ağırlaşmıştır, çünkü 23 Mart 1534'te "fakir öğrencilerin ve yoksulların" kentten çıkmaları emredilirken "kentteki (kutsal) resimle­ rin önünde şarkı söylenilmesi, artık yasaklanmıştır."7 Din 1 savaşları topraklarından kovulan köylülerin, terhisli veya kaçak askerlerin, işsiz emekçilerin, fakir öğrencilerin, has­ taların birbirlerine karıştıkları bu kuşkulu kalabalığı geniş­ letmektedir. IV. Henri'nin Paris kuşatmasına giriştiği sıra­ da, nüfusu en azından 100 bin olan kentte 30 binden fazla dilenci bulunmaktadır.7 XVII. yüzyılın başında belli bir 2 ekonomik toparlanma başlamıştır; toplumdaki yerlerine geri dönmeyen işsizlerin zorla çalıştırılmalarına karar ve­
70 Sefalet XVI. yüzyılın sonunda ve XVII. yüzyılın başında ruhani bir bakış aç­ ısından bir Mahşer tehdidi olarak hissedilmekteydi. "Tanrının O ğlunun ya­ kında geri döneceğinin ve dünyanın sona ereceğinin aşikâr işaretlerinden biri de, dünyanın içine yuvarlandığı hem manevi, hem de dünyevi sefaletin aşırılığıdır. Şimdi dünya kötüdür... kusurların çokluğu karşısında sefalet artmıştır, acılar suçların ayrılmaz gölgeleridir", Camus, s. 3-4. Delamare, Traitt de poliçe, loc. cit. Krş.,Thomas Platter, Description de Paris, 1559, Memoıres de la sociiU de l'Histoire de Paris içinde yayınlanmıştır, 1899.

71
Tl

rilmiştir; Parlamentonun 1606'da aldığı bir kararla, Paris dilencilerinin meydanlarda kamçılanmaları, omuzlarına damga basılması, kafalarının traş edilmesi, sonra da kent­ ten kovulmaları uygulaması başlatılmıştır; geri dönmeleri­ ni engellemek üzere, 1607 tarihli bir emirname ile kente girmeye kalkan tüm yoksullan engellemek üzere sur kapı­ larına okçu takımları yerleştirilmiştir.7 Ekonomik topar­ 3 lanmanın, sonuçlarının Otuz Yıl Savaşları'yla birlikte orta­ dan yok olmasıyla, dilencilik ve aylaklık sorunları gene ortaya çıkmıştır; vergilerin yüzyılın ortasına kadar olan sü­ re içindeki düzenli yükselişleri manüfaktürleri sıkıntıya sokmakta ve işsizliği artırmaktadır. Bunun üzerine Paris (1621), Lyon (1652), Rouen (1639) ayaklanmaları meyda­ na gelmiştir. Bu arada, işçi dünyası yeni ekonomik yapıla­ rın ortaya çıkmasıyla çözülmektedir; büyük manüfaktürler geliştikçe kalfa birlikleri güçlerini ve haklarını kaybetmek­ tedirler; "Genel Tüzükler" her tür işçi birliğini, her tür ligayı ye her tür "associage"ı (ortaklık) yasaklamaktadırlar. Fakat buna karşılık birçok meslek alanında kalfa birlikleri yeniden kurulmuştur.7 Bunlar takibata uğramaktadır; ama 4 Parlamento biraz da olsa sıcaklık göstermektedir; Normandiya parlamentosu Rouen asilerini yargılama konusunda görevsizlik kararı vermiştir. Kilise herhalde bundan ötürü olsa gerek, işe karışmış ve gizli işçi birliklerini büyücülük uygulamalarının içine katmıştır. Sorbonne üniversitesinin 1655 tarihli bir karan, kötü kalfalara katılan herkesin "dine küfür ettiğini ve ölümle cezalandırılması gereken bir gü­ nah" işlediğini ilân etmektedir. Kilise'nin katılığıyla Parlamentoların hoşgörüsünü kar­ şı karşıya getiren bu sağır çatışmanın içinde, Hastane'nin
73 74 Taşrada da benzeri önlemler: örneğin Grenoble'ün, "görevi sokaklarda do­ laşmak ve serserileri kovmak" olan kendi ”chasse-gueux"sü vardır. En.başta kâğıt ve matbaa işçileri; örnek olarak bkz., G. Martin, La Grande
■ Industrie sous Louis XIV , Paris, 1900, s. 89, n. 3'te yayınlanan H£rault il arşi­

vinden gelme belge.

kurulması hiç kuşkusuz en azından kökeni itibariyle parla­ mentonun bir zaferi olmuştur. Bu her halükârda yeni bir çözümdür; tamamen olumsuz kovma tedbirlerinin yerine ilk kez bir kapatma önlemi ikâme edilmektedir; işsiz artık kovulmamakta veya cezalandırılmamaktadır; ona masrafla­ rı ulusa ait olmak üzere, ama kişisel özgürlüğünü kaybetti­ ren bir şekilde bakılmaktadır. Onunla toplum arasında adı konulmamış bir zorunluklar sistemi yerleşmektedir: besle­ necektir, ama kapatılmadan doğan fizik ve ahlâki zorlama­ ya razı olması gerekmektedir. 1656 kararnamesinin hedeflediği işte bu biraz da be­ lirsiz olan büyük kitledir: geçim olanaklarından yoksun, toplumsal bağı olmayan kitle, yeni ekonomik gelişme saye­ sinde bir süre hareketli hale gelen veya kendini serbest hisseden sınıf. Kararname imzaya açılmasından on beş gün bile geçmeden sokaklarda ilân edilmiş ve okunmuştur. 9. paragraf: "Her cins, köken ve yaştan bütün kişilerin, hangi nitelik ve soydan olursa olsun, hangi konumda olursa ol­ sun, sağlam ve sakat, hasta veya nekahat halinde, tedavisi mümkün veya değil hiç kimsenin Paris kentinde ve dış mahallelerinde, kiliselerde, kilise ve ev kapılarında, sokak­ larda veya başka yerlerde açık veya gizli, gece veya gündüz dilenmelerini açıkça yasaklıyoruz... tersine davrananlar ilk seferinde kamçılanacak, ikinci seferinde erkekler ve deli­ kanlılar küreğe gönderilecek, kadınlar ve kızlar şehir dışı­ na çıkartılacaklardır." Ertesi pazar günü -13 Mayıs 1657Saint-Louis de la Piti£ kilisesinde büyük bir ayin yapılmış ve halka ilişkin kaygılar mitolojisinde "Hastane okçuları" olarak yer "alacak olan milis güçleri, aym 14'ü pazartesi gü­ nünden itibaren dilenci avlamaya ve onları Hastane'nin çe­ şitli binalarına göndermeye başlamışlardır. Bundan dört yıl sonra Salpetriere 1460 kadın ve küçük çocuk barındırmak­ tadır; Pitie'de yaşlan yedi ile on yedi arasında olan 98 erkek ve 897 kız çocuk ile 95 kadın vardır; Bicetre'de 1615 yetiş-

kin erkek; Savonnerie'de sekiz ile on üç yaşlarında 305 er­ kek çocuk bulunmaktadır; son olarak da gebe ve emzikli kadınlarla, küçük yaştaki çocuklar Scipion'a konulmuşlar­ dır: bunların sayısı 530'dur. Evliler başlangıç döneminde, muhtaç durumda olsalar bile buralara kabul edilmemekte, yönetim tarafından evlerinde doyurulmaktaydılar; fakat kı­ sa bir süre sonra, Mazarin'in yaptığı bağış sayesinde onları Salpetri£re'de barındırmak mümkün hale gelmiştir. Top­ lam olarak 5-6 bin kişi. Eğer hiç değilse kökeni itibariyle bakılacak olursa, ka­ patma uygulaması Avrupa'nın tümünde aynı yönelime sa­ hip olmuştur. Bu uygulama, Batı aleminin bütününü etki­ leyen ekonomik bir bunalıma XVII. yüzyıl tarafından verilen karşılıklardan birini meydana getirmektedir: Ücret düşüşü, işsizlik, paranın kıtlaşması, bu olgu bütünü m uh­ temelen İspanyol ekonomisindeki bir bunalımdan kaynak­ lanmıştır.7 Tüm Batı Avrupa ülkeleri içinde sisteme en az 5 bağımlı olan İngiltere bile aynı sorunları çözmek zorunda kalmıştır. İşsizliği ve ücret düşüşünü önlemek üzere alınan bütün tedbirlere rağmen,7 ülkedeki fakirlik artışının önü 6 alınamamıştır. Dekker'e atfedilen Grevious groan jo r the Poor adlı bir yergi kitapçığı 1622'de yayınlanmıştır, bu ri­ sale tehlikenin altını çizerken, genel çaresizliği de belirt­ mektedir. "Fakir sayısının her geçen gün artıyor olmasına rağmen, onları huzura kavuşturma konusundaki her şey daha da kötüleşmektedir; ... Birçok bucak kendi fakirlerini ve çalışmak istemeyen sağlam işçilerini... yaşamak için di- lenmeye, çalmaya veya aşırmaya itmektedir, öylesine ki,
75 Earl Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1934'e göre, Avrupa'nın XVII. yüzyıl başındaki sıkıntıları Amerikan madenlerinin 76 üretiminin durmasına bağlıdır. 1 1 James, cap. VI: sulh yargıçları jo r any labourers, v/eawers, spinners and . workmen and worlzwomen wh atsoever, either working by the day, weelt, month
oryear ücretleri saptayacaklardır, Nicholls, I, 209.

ülkenin tümü bu felâketle baş edemez hale gelmiştir."7 7 Bunların ülkeyi boğacaklarından kaygı duyulmaktadır; ve bu gibilerin kıtada olduğu gibi bir ülkeden diğerine geçme olanakları bulunmadığından, "onları yeni keşfedilen ülke­ lere sürmek ve Doğu ve Batı Hint adalarına gruplar halinde göndermek"7 önerilmektedir. Kral 1630'da, fakirlere iliş­ 8 kin yasaların titizlikle uygulanmasını gözetecek bir komis­ yon kurmuştur. Aynı yıl bir dizi "emir ve talimat" yayın­ lanmıştır; dilenciler ve serserilerin yanı şıra "aylak aylak yaşayan ve makûl ücretler karşılığında çalışmak istemeyen veya sahip olduklarını meyhanelerde tüketen" herkesin sı­ kı takibe alınması tavsiye edilmiştir. Bunlar yasalara uygun olarak cezalandırılacak ve ıslahanelere kapatılacaklardır; karıları ve çocukları olanlara gelince, bunların evli olup ol­ madıklarının, çocuklarının vaftiz edilip edilmediğinin araş­ tırılması gerekmektedir, "çünkü bu insanlar tıpkı vahşiler gibi evlenmeden, gömülmeden, vaftiz edilmeden yaşamak­ tadırlar; ve bu kadar insanın serserilikten zevk almasına iş­ te bu yılışık serbestlik neden olmaktadır."7 İngiltere'de 9 yüzyılın ortasından itibaren, başlayan toparlanmaya rağ­ men, sorun Cromwell döneminde hâlâ çözülmeden dur­ maktadır, çünkü Londra Lord belediye başkanı "kentte bi­ riken, kamu düzenini bozan, arabalara saldıran, kilise ve ev kapılarında bağıra çağıra sadaka isteyen bu it kopuk takı­ mından" 'yakınmaktadır.80 Hapishaneler veya Hastane'nin bazı kesimleri daha uzunca bir süre işsizlerin ve serserilerin tıkıldıkları yerler olarak hizmet edeceklerdir. Bir bunalımın çıktığı ve işsiz sayısının hızla arttığı her seferinde, kapatma kurumlan en azından bir süre için ilk ekonomik anlamlarına yeniden.
77 78 79 80
İbid., s. 245. İbid., s. 212.

F. Eden, State of the Poor, Londra, 1797,1, s. 160. E. M. Leonard, The Early History of English Poor Relief, Cambridge, 1900, s. 270.

bürünmektedirler. XVIII. yüzyılın ortasında gene bir buna­ lımın göbeğinde bulunulmaktadır: Rouen'da 12.000 dilenci işçi, bir o kadar da Tours'da; Lyon'da manüfaktürler ka­ panmaktadır. "Paris bölgesi ve vergi yönetim birimlerinin" başkanı olan Argenson kontu "krallıktaki bütün dilencile­ rin tutuklanmaları"nı emretmiştir; "vergi yönetim birimleri kırlarda bu emri yerine getirmek için çalışırlarken, bunla­ rın her bir yandan sıkıştırıldıkları ve kaçamayacaklarından emin olunan Paris'te de aynısı yapılmaktadır."8 1 Fakat kapatma bunalım dönemlerinin dışında başka bir anlam kazanmaktadır. Baskı altına alma işlevi sağladığı yeni bir yararla ikiye katlanmaktadır. Artık işsizleri kapat­ mak değil de, kapatılmış olanlara iş vermek ve onları her­ kesin refahı doğrultusunda çalıştırmak söz konusudur. Yer değiştirme açıktır: tam istihdam ve yüksek ücret dönemle­ rinde ucuz emek gücü; ve işsizlik dönemlerinde aylakların emilmesi ve çalkantı ile ayaklanmalara karşı toplumsal ko­ runma. İlk kapatma evlerinin Ingiltere'de, ülkenin en en­ düstrileşmiş noktalarında ortaya çıktığını -Worcester, Norwich, Bristol-; ilk "Genel Hastane"nin Lyon'da Paris'tekinden kırk yıl önce açıldığını;82 bütün Alman şehir­ leri içinde ilk zuchthaus'u 1620'de kuranın Hamburg oldu­ ğunu unutmayalım. Bu kurumun 1622'de yayınlanan yö­ netmeliği çok kesindir. Kapatılanlar çalışmak zorundadır­ lar. Emeklerinin tam' değeri hesaplanmakta ve bunun dört­ te biri onlara verilmektedir. Çünkü çalışma yalnızca bir meşgûliyet değildir, üretken olması da gerekir. Kurumun sekiz müdürü bir plan yapmaktadır. V/erkmeister herkese teker teker bir iş vermekte ve hafta sonunda bunun iyi ya­
81 82 Argenson markisi, Journal et mimoires, Paris, 1867, c. VI, s. 80, 30 Kasım 1749. Ve çok karakteristik koşullarda: "Kıtlık sonucunda, komşu illerin besleyemedikleri bir fakirler sürüsüyle dolu birçok gemi geldi." Büyük endüstrici aileleri -en başta Halincourtlar- bağış yaptılar, Statuts ... de Lyon, s. Vll ve

vnı.

pılıp yapılmadığını denetlemektedir. Çalışma kuralı XVIII. yüzyılın sonuna kadar uygulamada kalacaktır, çünkü Howard hâlâ "burada eğirme, çorap, yünlü dokuma, kıl iplik, keten işi, boya tahtası ve geyik boynuzu rendeleme" işleri­ nin yapıldığını görmüştür. "Bu tahtayı rendeleyen güçlü kuvvetli adam günde 45 libre iş çıkartmak zorundadır. Bükme değirmeninde birkaç kişi ve birkaç at çalışmaktadır. Bir demirci burada aralıksız olarak iş yapmaktadır."83 Al­ manya'daki her kapatma evinin bir uzmanlık dalı vardır: Bremen, Brunswick, Münih, Breslau ve Berlin'de esas ola­ rak eğirme; Hannover'de dokuma işi yapılmaktadır. Bre­ men ve Hamburg'da tahta rendelenmektedir. Nurenberg'de optik camlar perdahlanmaktadır. Mainz'deki esas iş buğday öğütmektir.84 İngiltere'de ilk ıslahaneler ekonomik gerilemenin en şiddetli döneminde açılmıştır. 1610 yasası ıslahanelere, burada kalanları istihdam etmek üzere yalnızca değirmen­ ler, dokuma tezgâhları, yün tarama atölyelerinin eklenme­ sini tavsiye etmiştir. Fakat 1651'den sonra Denizcilik yasa­ sının çıkması ve iskonto haddinin düşmesiyle, ekonomik durumun toparlanıp, ticaret ve endüstrinin gelişmesiyle, ahlâki zorunluluk ekonomik bir taktik haline gelmiştir. Tüm sağlam emek gücünü daha iyi istihdam etmenin, yani mümkün olan en ucuz düzeyden kullanmanın çareleri aranmaktadır. John Carey Bristol için bir workhou.se tasarısı getirdiğinde, çalışmanın ivediliğini ilk sıraya koymuştur: "Her iki cinsten ve her yaştan fakirler kenevir dövme, ke­ ten apreleme ve eğirme ve yün eğirme işlerinde çalıştırıla­ bilirler."85 Worcester'de elbise ve bez imal edilmektedir; burada çocukların çalışacakları bir atölye kurulmuştur. Bütün bunlar hiç güçlükle karşılaşmadan gerçekleşiyor de­
83 84 85 Howard, loc. cit., I, s. 151 ve 155. tbid., s. 136-206. Zikr., Nicholls, 1, s. 353.

ğildir. Workhouse\ann endüstrilerden ve yerel pazarlardan yararlanmaları istenilmiştir; herhalde bu ucuz imalâtın sa­ tış fiyatı üzerinde düzenleyici bir etki yapacağı düşünül­ mektedir. Fakat manüfaktürler bu duruma itiraz etmişler­ dir.86 Daniel Defoe, workhouseların bu fazlasıyla zahmetsiz rekabetlerinin etkisiyle, başka yerlerdekilerin yok edildiği­ nin bahane edilirken bu bölgede fakirlerin yaratıldığını göstermektedir; "bu, birinden alıp ötekine vermek, bir ser­ seriyi namuslu bir adamın yerine koymak ve bu kişiyi aile­ sini geçindirmek için başka bir iş bulmaya zorlamaktır."87 Yetkililer bu rekabet tehlikesi karşısında, çalışmanın orta­ dan tedricen silinmesine izin vermişlerdir. Kapalı tutulan­ lar artık idame masraflarını bile karşılayamayacak duruma düşmüşlerdir, bu durumda hiç değilse bedava ekmekten yararlanabilmeleri için bazen hapishaneye bile atılmışlar­ dır. Bridvvell'lere gelince, "bunların içinde herhangi bir iş yapılanı, hatta yapılabileni" çok azdır. "Buraya kapatılanla­ rın çalışmak için ne malzemeleri, ne de aletleri vardır; bu­ rada tembellik ve sefahat içinde vakit öldürmektedirler."88 Paris Genel Hastanesi kurulduğunda, kapatılanların istihdam edilmesinden çok, dilenciliğin kökünü kurutmak istenilmiştir. Fakat Colbert de birçok İngiliz çağdaşı gibi, çalıştırma yoluyla yardım uygulamasının işsizliğe bir çare ve manüfaktürleıin gelişmesi için bir teşvik unsuru oldu­ ğunu düşünmüşe benzemektedir.89 Taşrada da eminlerin hayır kurumlarmm belli bir ekonomik yönlerinin olmasını gözetmek zorunda olmaları da bu doğrultuda yer almakta­ dır. "Çalışacak durumda olan bütün fakirler, iş günlerinde hem bütün kötülüklerin anası olan aylaklıktan kurtulmak,
86 87 88 89 Örneğin Worcester VJorkhouse'ı orada imal edilen ve kiracılar tarafından gi­ yilmeyen bütün elbiseleri uzaklara ihraç etmeyi yüklenmek zorundadır. Zikr., Nicholls, s. 367. Howard, I, s. 8. Jumieges manastırına, talihsizlere eğirmeleri için yün vermesini tavsiye et­ mektedir: "yünlü ve çorap manüfaktürleri serserileri çalıştırma konusunda harika bir araç olabilirler”, G. Martin, s. 225, dn. 4.

hem de iş yapmaya alışmak ve aynı zamanda gıdalarının bir kısmını kazanmak için bunu yapmak zorundadırlar."90 Hatta bazen özel girişimcilerin düşkün yurtlarındaki işgü­ cünü kendi yararlarına kullanmalarına olanak veren dü­ zenlemeler yapılmaktadır. Örneğin 1708'de yapılan bir sözleşmeye göre, bir girişimci, Tulle Charite'sine yün, sa­ bun, kömür sağlamakta ve bunun karşılığında ondan ta­ ranmış ve eğrilmiş yün almaktadır. Kârın tamamı girişimci ile hastane arasında paylaşılmaktadır.9 Hatta Paris'te Ge­ 1 nel Hastanenin büyük binalarını manüfaktüre dönüştür­ mek üzere birçok girişim olmuştur. 1790'da yayınlanan ya­ zarı bilinmeyen bir muhtıraya inanmak gerekirse, Pitie'de "Başkentte mevcut olan bütün imalat türleri" denenmiştir; sonunda "bir cins umutsuzluk içinde, en az masraf gerek­ tiren ayakkabı bağı üretiminde karar kılınmıştır."92 Başka yerlerdeki denemeler ise daha verimli olmamıştır. Bicgtre' de birçok deneme yapılmıştır: ip ve halat üretimi, cam per­ dahı ve özellikle de ünlü "büyük kuyular."93 Hatta 1781' de, su çıkartmak için atların yerine, sabahın beşinden ak­ şamın sekizine kadar vardiyalı olarak çalışan mahpus ta­ kımları koyma düşüncesi bile akıl edilmiştir: "Bu garip meşgüliyete hangi neden yol açmış olabilir? Acaba ekono­ mik neden mi, yoksa yalnızca mahpusları meşgül etme ih­ tiyacı mı? Eğer yalnızca mahpuslan meşgül etme gereği söz konusuysa, onları hem kendileri, hem de kurum için daha yararlı bir işte istihdam etmek daha uygun olmaz mı? Eğer ekonomik neden geçerliyse, bunun yapılması için başka hiçbir işin kalmamış olması gerekir."94 Colbert'in Genel
90 91 92 93 Zikr. Lallemand, c. IV, s. 529. Forot, loc. cit., s. 16-17. Krş. Lallemand, c. IV, s. 544, dn. 18. Germain Boffrand adında bir mimar 1733'te muazzam bir kuyu planı çiz­ mişti. Bu kuyunun yararsızlığı hemen ortaya çıktı; fakat mahpusları meşgül etmek için işe devam edildi. 94 Musquinet de la Pagne, Bicetre r tjo rm i ou ttablissement d'une maison de discipline, 1789, s. 22.

Hastane'ye vermeyi istediği ekonomik yön, bütün XVIII. yüzyıl boyunca giderek silinmektedir; bu zorunlu çalışma merkezi aylaklığın ayrıcalıklı yeri haline gelmektedir. Dev­ rimi yapanlar hâlâ kendilerine "Bicetre'deki düzensizliğin kaynağı nedir?" diye sormaya devam edeceklerdir. Ve buna daha XVII. yüzyılda verilmiş olan cevabı vereceklerdir: bu­ nun kaynağı "aylaklıktır. Bunun çaresi nedir? Çalışma." Klasik Çağ, kapatmayı ikircikli bir şekilde ve ona çifte bir rol oynatmak üzere kullanmıştır: işsizliği emmek veya en azından onun en göze batan toplumsal sonuçlarım sil­ mek ve çok yükseklere çıkma tehlikesi gösterdiklerinde, ücret hadlerini denetlemek. Alternatifli olarak hem emek piyasasına, hem de üretim fiyatların etki etmek. Ama ka­ patma evleri kendilerinden beklenen rolü, fiili durumda etkin bir şekilde oynamışa benzememektedirler. Eğer işsiz­ leri emdilerse, bunu özel sefaleti önlemek ve sefillerin ya­ ratacakları çalkantıların toplumsal veya siyasal sakıncaları­ nı önlemek için yapmışlardır; fakat işsizlerin zorunlu çalışma atölyelerine tıkıldıkları anda, komşu bölgelerde veya eş sektörlerde işsizliğe neden olunmaktadır.95 Fiyatlar üzerideki etkiye gelince, bu ancak yapay olmuştur, çünkü bu şekilde üretilen malların ticari fiyatları gerçek maliyet­ lerle orantılı değildir -kapatmanın maliyeti olarak ölçülse bile-.

Eğer işlevsel değerleri açısından bakılacak olursa, kapatma evlerinin kurulması bir başarısızlık sayılabilir. XIX. yüzyı­ lın başında Avrupa'nın hemen tümünde, fakirlerin kabul edildikleri merkezler ve sefalet hapishaneleri olarak orta­
95 İngiltere'de olduğu gibi Fransa'da da bu türden çatışmalar olmuştur; örne­ ğin Troyes'da "külahçı ustaları ve cemaatleri" ile hastane yöneticileri ara­ sındaki dava, Aube il arş.

dan kalkmaları nihai başarısızlıklarını belirlemiştir: geçici ve etkinliği olmayan çare, doğmakta olan endüstrileşme ta­ rafından iyi formüle edilemeyen tedbir. Fakat Klasik Çağ bizzat bu başarısızlığının içinde, artık bir daha yok olma­ yacak bir deney yapmıştır. Bugün bize üretim ile fiyatlar arasındaki beceriksiz bir diyalektik olarak gözüken şey, o sıralarda gerçek anlamını, ekonomik mekanizmaların güç­ lüklerinin ivediliklerini bir değer olumlamasının karşısın­ da kaybettikleri belli bir ahlâki çalışma bilincinden almak­ taydı. Endüstri dünyasının ilk atılımı sırasında çalışma, biz­ zat ortaya çıkartacak olduğu sorunlara bağlıya benzeme­ mektedir; tersine, çalışma bütün sefalet biçimlerinin ilacı, genel çözümü olarak algılanmaktadır. Çalışma ve fakirlik basit bir zıtlık haline getirilmişlerdir; her birinin karşılıklı kapsamı diğerinin tersine genişleyecek veya daralacaktır. Ve çalışmanın kendine özgü bir şekilde sahip olacağı bu sefaleti yok etme gücü, Klasik Çağ düşüncesi açısından bu çalışmanın üretken güçlerinden çok, ahlâki cazibesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmanın etkinliği, bunun ahlâki aşkınlığa dayandırılmasından ötürü kabul edilmektedir. Çalışma-ceza düşüşten beri çile olma değerini ve kefaret olma gücünü kazanmıştır. İnsanı çalışmaya zorlayan doğanın bir yasası değil de, lânetin sonucudur. Eğer insan aylak kal­ saydı, toprak bunun sonucu olarak içinde uykuya dalacağı kısırlıktan sorumlu olmazdı: "Toprak hiç günah işleme­ miştir ve eğer lanetlendiyse bu onu işleyen lânetli insanın çalışması yüzündendir; ondan her meyva ve özellikle de en gerekli meyva yalnızca güç kullanarak ve sürekli çalışma­ larla kopartılabilmektedir."96 Çalışma zorunluğu, doğaya duyulan güvene hiçbir şe­ kilde bağlı değildir; ve toprağın insan emeğini meçhul bir
96 Bossuet, EUvations sur les mysteres VI. hafta, 12. yükseliş; Bossuet, Textes Choisis, yay. H. Bremond, Paris, 1913, c. III, s. 285.

sadakat uğruna olsa bile, ödüllendirme zorunluluğu yok­ tur. Çalışmanın kendi meyvalarmı içermediği teması hem Katolikler, hem de ıslahattan geçenlerde sürekli olarak gö­ rülmektedir. Hasat ve zenginlik bir çalışma ve doğa diya­ lektiğinin sonunda yer almamaktadırlar. İşte Calvin'in uyarısı: "Oysa biz insanların dikkatli ve becerikli olurlarsa, ödevlerini iyi yaparlarsa topraklarını verimli kılacaklarına asla inanmadık; (bunlar) her şeye hükmeden Tanrının lütfudur."97 Ve eğer Tanrı müdahale etmezse verimsiz kala­ cak olan bir çalışma konusundaki şu tehlike. Bossuet bunu kendi sırası geldiğinde kabul etmektedir: "Hasat umudu ve bütün çalışmalarımızın yegâne ürünü elimizden her an ka­ çabilir; biz hepimiz daha yeni büyümekte olan başağın üzerine yağmur yağdıran kararsız göğün insafına kalmış durumdayız."98 Fakat Doga'nm karşılık vermek için hiçbir zaman kendini zorlamadığı -Tanrının özel iradesiyle iste­ diği durumlar hariç- bu narin çalışma, bütün katılığı için­ de zorunludur: doğal sentezler düzeyinde değil de, ahlâki sentezler düzeyinde. Tanrı gökteki kuşları doyuracağına söz verdiği için, toprağı "altüst" etmeden Onun yardımına gelmesini bekleyecek olan fakir, Kutsal Yazı'nm büyük ya­ sasına itaatsizlik etmiş olacaktır: "Efendin Ebedi'ye asla öy­ künmeyeceksin." Çalışmak istememek "Tanrının gücünü ölçüsüzce denemek" değil midir?99 Böyle yapmak mucizeyi tersine döndürmeye uğraşmaktır.10 Oysa mucize insana 0 emeğinin karşılıksız ödülü olarak her gün gösterilmekte­ dir. Çalışmanın doğa yasaları arasında yer almadığı doğ­ ruysa da, düşmüş olan dünyanın düzeni içine yerleştiril­ miştir. İşte bu nedenden ötürü aylaklık isyandır -bir bakıma bütün isyanların en kötüsü-: çünkü ilk zamanların
97
Sermon 155 sur le Deutrinome, 12 Mart 1556.

98 Bossuet, loc. cit., s. 285. 99 Calvin, Sermon 49 sur le Deutrinome, 3 Temmuz 1555. 100 "Tanrının bizim çılgın iştahlarımıza hizmet etmesini ve bize bağımlı gibi ol­ masını istiyoruz", Calvin, ibid.

masumiyetinde olduğu gibi doğanın cömert olmasını bek­ lemekte ve insanın Âdem'den beri hakkının olmadığı bir İyiliğin yapılmasını istemektedir. Gurur, insanın düşüş ön­ cesindeki günahı olmuştur; fakat aylaklık günahı insanın düşüşten sonraki en büyük kendini beğenmişliği, sefaletin kendini bilmez gururu olmuştur. Doğanın ancak dikenler veya zararlı otlardan yana verimli olduğu dünyamızda, gu­ rur en büyük kabahattir. Orta Çağda en büyük günah, radix mahrum kendini beğenmişlik olmuştur. Eğer Huizinga'ya bakılacak olunsa, Rönesansm şafağında pintilik bir süre için en büyük günah, Dante'nin cicca cupudigia'sı haline gelmiştir.1 1 XVII. yüzyılın bütün metinleri bunun tersine 0 Tembelliğin cehennemi zaferini duyurmaktadır: şimdi gü­ nah güruhunu yöneten ve peşinden sürükleyen odur. Ku­ rulma kararnamesine göre Genel Hastanenin "bütün dü­ zensizliklerin kaynağı olan dilencilik ve aylaklığı" önlemek zorunda olduğunu unutmayalım. Bourdaloue, düşüş son­ rası insanının sefil gururu olan tembelliği mahkûm eden bu tutumlara yankı yapmaktadır: "Bir kez daha, aylak bir hayatın düzensizliği nedir? Aziz Ambrosius buna, yaratığın Tanrıya ikinci kez isyan etmesidir diye cevap vermekte­ dir."1 2 Böylece çalışma kapatma evlerinde ahlâki bir an­ 0 lam kazanmaktadır: madem ki tembellik isyanın mutlak biçimi haline gelmiştir, o halde aylaklar ne yararı, ne de kazancı olan belirsiz bir çalışmaya zorlanacaklardır. Kapatmanın, birbirlerinden ayrılmaz bir şekilde hem ekonomik, hem de ahlâki açıdan talep edilmesinin formü­ lü, belli bir çalıştırma deneyi içinde ortaya çıkmıştır. Çalış­ ma ve aylaklık klasik dünyada, cüzzamlının dışlanmasının yerine geçen bir paylaşım hattı çizmişlerdir. Düşkünler yurdu, lânetli yerler coğrafyasında olduğu kadar, ahlâki evrenin manzaraları içinde de miskinhanelerin yerine sağ­
101 102 Huizinga, Le Declin du Moyen Age, Paris, 1932, s. 35. Bourdaloue, Dimanche de la Septuagisime, Oeuvres, Paris, 19 00,1, s. 346.

lam bir şekilde yerleşmiştir. Eski cemaat dışma atma ayin­ leriyle bağlantı kurulmuş, ama bu üretim ve ticaret alanın­ da olmuştur. Delilik işte bu lanetlenmiş ve mahkûm edil­ miş aylaklık yerlerinde, çalışma yasasının içinde ahlâki bir aşkınlıgın şifresini çözen bir toplum tarafından icat edilen bir mekânda ortaya çıkacak ve kısa bir süre sonra onları kendi içine alacak kadar yükselecektir. Bir gün gelecek ve deliler aylaklığın bu kısır kumsallarını, bir cins çok eski ve çok karanlık miras hakkıyla zimmetine geçirecektir. XIX. yüzyıl, bundan yüz elli yıl sonra önce sefillerin, serserile­ rin, işsizlerin tıkılmak istendiği bu toprakların yalnızca de­ lilere verilmesini kabul edecek, hatta bunu talep edecektir. Delilerin, aylaklığın büyük yasaklanmasının içine ka­ tılmış olmaları önemsiz bir şey değildir. Bunlar işin ta ba­ şından itibaren iyi veya kötü fakirlerin, isteyerek veya iste­ meyerek aylak olanların yanında bir yere sahip olmuşlar­ dır. Onlar gibi zorunlu çalışma kurallarına tabi olmuşlar; ve bu tekdüze zorlamanın içinde kendilerine özgü çehreye sahip olmuşlardır. Karmakarışık yığılman atölyelerde, çalış­ maya ve ortaklaşa hayatın ritmlerine uyma konusundaki yetersizlikleri nedeniyle, kendiliklerinden fark edilir hale gelmişlerdir. Meczuplara özel bir rejim uygulama zorunluğunun XVIII. yüzyılda keşfedilmesi ve Devrim'in hemen öncesinde ortaya çıkan büyük kapatma bunalımı, genel ça­ lışma zorunluğu içinde yapılabilen delilik deneyine bağlı■dırlar.103 Delileri "kapatmak" için XVII. yüzyıl bekienme; miştir, ama onlara yakın sayılan koskoca bir kalabalığın içine kapatılarak belli kurumlara "konulmaları" bu dö­ nemden itibaren başlamaktadır. Delilik karşısındaki duyar­ lılık Rönesansa kadar hayali bir aşkmlığın mevcudiyetine bağlıydı. Klasik Çağdan itibaren ve ilk kez bu dönemde ol­ mak üzere, delilik aylaklığın ahlâki açıdan mahkûm edil­
103 Brunswick hapsetme evinde ortaya çıkan sorunlarda bunun çok karakte­ ristik bir örneği vardır. Bkz., aşağıda 111. bl., ay. 1 . 1

mesi boyunca ve çalışmanın ortaklaşa olması tarafından garanti edilen toplumsal bir içkinlik içinde algılanmıştır. Bu ortaklık ahlâki bir paylaşım gücü elde etmekte, bu da ona bütün toplumsal yararsızlık biçimlerini, sanki bunlar başka bir dünyaya aitlermişçesine reddetme olanağını ver­ mektedir. Delilik işte onu o çerçevenin içinde tanıdığımız statüsünü, emeğin kutsal güçleriyle çevrelenmiş bu başka dünya'da alacaktır. Eğer klasik delilikte öteler'dtn ve başka şey'den söz eden bir şeyler varsa da, bunun nedeni, artık deliliğin çılgınlık dünyası olan başka bir alemden geliyor ve buranın işaretlerini taşıyor olması değil de, burjuva dü­ zeninin sınırlarını kendiliğinden aşıyor ve onun ahlâkının kutsal sınırlarının dışında kendine yabancılaşıyor olması­ dır. Ş= ö> Nitekim kapatma uygulaması ile çalıştırma talebi arasında­ ki ilişki ekonominin koşullan tarafından tam olarak tanırnlanamamaktadır. Bu ilişki ahlâki bir algılama tarafın­ dan desteklenmekte ve harekete geçirilmektedir. Board oj Trade, fakirlere ilişkin olan ve "onları kamuya yararlı kıl­ manın" araçları konusundaki önerileri de içeren raporunu yayınladığında, fakirliğin nedeninin ihtiyaç maddelerinde­ ki kıtlık ve işsizlik değil de, "disiplinin zayıflaması ve âdet­ lerdeki gevşeme" olduğunu iyice vurgulamıştır.104 1656 kararnamesi de ahlâki suç duyurularının arasında garip tehditler içermekteydi. "Dilencilerin imansızlığı, bunların cezasız kalmaları halinde Tanrının lânetini devletlerin üze­ rine çeken her tür suçun aşırı boyutlara ulaşmasına neden oldu." Bu "imansızlık" büyük'çalışma yasasına göre tanım­ lananı değil de, tam bir ahlâk tanımazlıktır: "Hayır faali­ yetlerinde çalışanların deneyleriyle öğrendikleri üzere, bun­
104 Krş., Nicholls, 1, s. 352.

lardan her iki cinse mensup olan bir sürüsü evli olmadık­ ları halde birlikte oturmakta, çocuklarının çoğu vaftizsiz olmakta ve hemen hepsi dinden habersiz, kutsallıkları kü­ çümser ve her tür günahı âdet haline getirmiş bir şekilde yaşamaktadırlar." Zaten Genel Hastane yaşlılık, sakatlık veya hastalık nedeniyle çalışamayanlar için basit bir sığı­ nak olma havasında değil midir; bu kuruluş yalnızca zo­ runlu bir çalışma atölyesinden daha çok, insanlar tarafın­ dan yargılanılmayı hak etmeyen, ancak hapishanenin ka­ tılığı içinde terbiye edilebilen belli bir ahlâk "boşluğu"nu cezalandırmakla, düzeltmekle görevlendirilen ahlâki bir kurum görüntüsüne sahip olacaktır. Genel Hastane ahlâki bir statüye sahiptir. Müdürleri işte bu ahlâki görevle yü­ kümlüdürler ve onlara, kendilerine teslim edilenleri baskı altında tutmaları için gereken tüm hukuki aygıt ve malze­ me sağlanmaktadır: "Bunlar her tür yönetim, idare, asayiş, yargı, ıslah ve ceza yetkisine sahiptirler"; ve bu görevlerini yapabilmeleri için onların emirlerine "işkence direği ve prangalar, hapishaneler ve yeraltı zindanları"1 5 verilmek­ 0 tedir. Ve aslında çalışma zorunluğu bu bağlam içinde anlam kazanmaktadır: hem ahlâki alıştırma, hem de manevi gü­ vence olarak. Bu zorunluk çile, ceza, belli bir vicdani tu­ tum olarak değer kazanacaktır. Çalışabilen ve çalışmak is­ teyen mahpus serbest bırakılacaktır; bunun nedeni toplu­ ma yeniden yararlı hale gelmesinden çok, insan varoluşu­ nun büyük ahlâki antlaşmasına yeniden katılmış olmasıdır. 1684!te çıkartılan bir kararnameyle, hastanenin içinde yaş­ ları yirmi beşten küçük olan genç kız ve erkekler için yeni bir bölüm kurulmuştur; kararname, çalışmanın günün bü­ yük bölümünü işgâl edeceğini ve "bazı iman kitaplarının okunmasının" bu zaman kullanımına eşlik edeceğini belir­ lemektedir. Fakat bu belge bu çalıştırmanın her tür üretim
105 Genel Hastane yönetmeliği, md. XII ve XIII.

kaygısından uzak olan, tamamen baskı altına almaya yöne­ lik karakterini tanımlamaktadır: "bunlar güçlerinin yettiği ve bulundukları yerlerin izin verdiği ölçüde en ağır işlerde ve mümkün olan en uzun süre çalıştırılacaklardır." İşte böyle yapılırsa, ancak böyle yapılırsa onlara "cinsiyetlerine ve eğilimlerine uygun" bir meslek öğretmek mümkün ola­ caktır; ilk alıştırmalar esnasında gösterdikleri heves "ıslah olmayı isteyip istemediklerini" gösterecek, böylece bir meslek öğrenmeye layık olup olmadıkları anlaşılacaktır. Nihayet her hata, "yemek kısıtlaması, işin artırılması, hap­ se atma ve adı geçen hastanelerde uygulanan cezalardan müdürlerin makûl gördükleriyle"106 cezalandırılacaktır. Bu çalışma isteğinin, kapatmanın son anlamını değilse bile, esas meşrulaştırılma biçimini sağlayan ahlâki bir ıslahat ve zorlama uygulamasına bağlı olduğunu anlamak için, "Saint-Louis de la Salpetriere Kurumunda her gün yapılması gerekenlere ilişkin genel yönetmelik“in okunması yeterlidir.1 7 0 Ahlâkın hükmünü yönetim marifetiyle sürdürdüğü bir zorlama yerinin icat edilmesi önemi olan bir olgudur. Ah­ lâki zorunluk ile medeni yasa arasında şaşırtıcı bir birleş­ menin meydana geldiği ahlâk kurumlan ilk kez kurulmuş olmaktadırlar. Artık devletlerin düzenleri vicdanlardaki düzensizlikten ötürü sıkıntıya düşmemektedir. Ahlâki ka­ bahat Avrupa kültürü içinde, en özel biçimi itibariyle bile tabii ki ilk kez devletin yazılı veya yazısız yasalarına karşı bir saldırı edasına bürünmektedir. Fakat Klasik Çağın bu büyük kapatması içinde esas ve yeni olan olay, artık yasa­ nın cezalandırmıyor olmasıdır: vicdanlar üzerinde hüküm sürecek olan yasanın şefkat veya yumuşaklık olmadan uy­ gulanacağı saf ahlâk kentlerine kapatılmakta, burada fizik zorlamanın en katı biçimlerine başvurulmaktadır. İlkelerin
106 107 Zikr., Anonim , Histoire de l'Höpital general, Broşür, Paris, 1676. Arsenal, Ms. 2566, V. 54-70.

manevi düzeninden fizik düzenine doğru bir cins tersine dönebilirligin var olduğu, birincisinden İkincisine hiçbir tortu, zorlama ve güvenin kötüye kullanılması olmadan geçiş olanağı bulunduğu kabul edilmektedir. Ahlâki yasa­ nın tüketici bir şekilde uygulanması artık son aşamalarda yer almamaktadır; daha toplumsal nitelikteki bileşimler düzeyinden itibaren gerçekleştirilebilirler. Ahlâk tıpkı tica­ ret veya ekonomi gibi, yönetilmeye razı olmuştur. Böylece burjuvazinin ve kısa bir süre sonra da cumhu­ riyetin büyük fikirlerinden biri olan, erdemin de bir devlet işi olduğu, onun egemenliğini sağlamak için kararnamele­ rin çıkartılabileceği, ona saygı duyulması için bir makam kurulabileceği düşüncesi mutlak monarşi -hatta uzun süre onun keyfiliğinin simgesi olmuş olanların arasında bile— arasında yerini almaktadır. Kapalı tutma mekânının duvar­ ları bir bakıma, burjuva vicdanının XVII. yüzyıldan itiba­ ren hayalini kurmaya başladığı şu ahlâk kentinin negatifini çevrelemektedirler: daha işin başında onun hükmünden kaçmayı isteyenlere yönelik ahlâk kenti hukukun, ancak itiraz edilemeyen bir güç sayesinde hükmünü sürebildiği kent -yalnızca tehdidin zafer kazandığı ve erdemin ödevi­ nin cezadan kurtulmak olduğu, bir cins iyilik hükümranlı­ ğı-, Burjuva devletinin karanlığında, kötülük alemine mensup olmasından kuşku duyulan herkese zorla dayatı­ lan şu garip iyilik Cumhuriyeti doğmaktadır. Bu klasik dö­ nem burjuvazisinin'büyük düşünün ve büyük uğraşının tersidir: devlet yasaları ve vicdan yasaları nihayet belirlen­ mişlerdir. "Siyasetimiz onların hesaplarını boşa çıkartsın... . ve parayla her şeyin elde edilebileceğini, ama âdetlerin ve vatandaşların bunun dışında kaldığını, artık öğrensin­ ler."10 8 Bu, Hamburg kapatma evinin kurucularına musallat olan düş değil midir? Müdürlerden biri "kurumdaki her­
108 Rousseau, Discours sur les sciences et les arts.

kesin dinsel ödevlerini yerine getirmesini ve bundan ders almasını" gözetmekle görevlidir. "... ilkokul öğretmeni ço­ cukları dine uygun olarak eğitmek ve onları yüreklendir­ mek, onları boş zamanlarında Kutsal Yazı'nm çeşitli bö­ lümlerini okumaya teşvik etmek zorundadır. Onlara oku­ ma, yazma, hesap yapma, kurumu ziyaret edenlere karşı dürüst ve saygılı olmayı öğretmek zorundadır. Onların iba­ detlere katılmalarına ve burada edeplice durmalarına özen göstermelidir."109 İngiltere'de workhou.ses yönetmeliği âdet­ lerin gözetim altında tutulmasına ve dinsel eğitime büyük yer ayırmaktadır. Böylece Plymouth'daki kurum için, "mü­ min, kanaatkar ve sır tutar" olmaktan meydana gelen üçlü koşula sahip olan bir "schoolmaster"m atanması öngörül­ müştür; her sabah ve akşam belli saatlerdeki ibadetlere başkanlık edecektir; her cumartesi öğleden sonra ve her bayram günü kurumda kalanlara hitap edecek, onları yü­ reklendirecek ve "Protestan dininin temel unsurlarını Ang­ likan kilisesinin doktrinine uygun bir şekilde öğretecek­ tir."110 Hamburg veya Plymouth, Zuchtausern ve Workhouses; Protestan Avrupa'nın tümünde, devletlerin huzuru için gerekli olan dinin öğretildiği bu ahlâki düzen kaleleri ku­ rulmaktadır. Katoliklik aleminde amaç aynıdır, ama dinin damgası biraz daha belirgin olacaktır. Aziz Vincent de Paul'ün eseri buna tanıklık etmektedir. "Bazı insanların bu dünyanın hay huyundan çekilip alınarak buraya konulmalarına ve kiracı kimliği altında bu inzivaya sokulmalarına olanak ve­ ren esas amaç, onları günahın köleliğinden kurtarmak, ebediyen lanetlenmiş olarak kalmalarına engel olmak ve onlara bu ve öteki dünyadaki hayatlarından memnun ol­ maları için gereken araçları sağlamaktan başka bir şey de­ ğildi; bu konuda Tanrının lütfuna şükretmek için ellerin109 110 H ow ard,I,s. 157. İbid., s. 382-401.

den geleni yapacaklardır... Deneylerimiz sonucu ikna ol­ duğumuz üzere, bugün gençlik arasında hüküm sürmekte olduğunu gördüğümüz düzensizlikler ne yazık ki yalnızca ruhani konulardaki ve itaat alanındaki eğilim eksikliğin­ den kaynaklanmaktadır; (gençler) Tanrının kutsal ilhamla­ rı ve ebeveynlerinin hayırsever nasihatlerinden çok, kendi kötü eğilimlerini izlemeyi daha çok sevmektedirler." De­ mek ki bu kurumlarda kalanları, onların zayıflıkları nede­ niyle yalnızca bir günaha çağrı olan bir dünyadan kurtar­ mak, onları gözetmenlerin gündelik mevcudiyeti içinde bedene bürünmüş olan "koruyucu melekleri"nden başka arkadaşlarının olmayacağı bir yalnızlığı hatırlatmak söz konusudur: nitekim bu gözetmenler onlara "koruyucu me­ leklerinin onlara göze görülmeyen bir şekilde sağladıkları, yardımların aynılarını, yani onları eğitmeye, teselli etmeye ve selâmete ulaştırmaya yönelik yardımların aynılarını sağ­ lamaktadırlar.1 1 XVIII. yüzyılın tümü süresince hayır ku1 rumlarmda kapatmanın varlık nedeni olarak ortaya çıka­ cak olan, bu hayatın ve vicdanların hizaya sokulmasına, büyük bir titizlikle dikkat edilmektedir. 1765'te ChateauThierry Charite'si için yeni bir yönetmelik hazırlanmıştır. Burada "başrahip haftada en azından bir kere bütün mah­ pusları teselli etmek, onları daha iyi bir hal ve gidişe davet etmek ve onlara gerekli şekilde muamele edilip edilmedi­ ğinden bizzat emin olmak üzere onları teker teker ve ayrı ayrı ziyaret edecektir, başrahip yardımcısı bunu her gün ya­ pacaktır."1 2 1 Bütün bu ahlâki düzen hapishaneleri, Howard'm bile Mainz'deki kurumda okuma fırsatını bulduğu şu ibareyi taşıyabilirlerdi: "Eğer vahşi hayvanlara boyun eğdirmek mümkün olabildiyse, yolunu şaşırmış insanın düzeltilmesi konusunda umutsuzluğa kapılmamak gerekir."1 Protes13
111 112 113 Collet'de zikredilen vaaz. Krş., Tardif, s. 22. Howard, 1, s. 203.

tan ülkeler için olduğu gibi Katolik Kilisesi için de kapat­ ma otoriter bir model biçiminde olmak üzere, toplumsal bir mutluluk efsanesini temsil etmektedir: düzeni dinin il­ kelerine tamamen açık olan bir asayiş ve talepleri asayiş kuralları ile kendini donatabildiği zorlamalar içinde, hiçbir kısıtlama olmaksızın uygulanabilecek olan bir din. Bu kurumlarda sanki düzenin erdemle uyumlu olabileceğini ka­ nıtlamaya çalışan bir girişim varmış gibidir. "Kapatma" bu anlamda hem bir toplum metafiziğini, hemde bir din siya­ setini gizlemektedir; kendini tiranca bir sentez çabası ola­ rak, Tanrının bahçesi ile Cennetten kovulan insanların kendi elleriyle kurdukları şehirleri birbirlerinden ayıran şu mesafenin içine yerleştirmektedir. Kapatma evi Klasik Çağ­ da, kendini mükemmel bir toplum kurulması konusunda dinin sivil eşdeğerlisi olarak kabul eden şu "asayiş"in en yoğun simgesini temsil etmektedir. Kapatmaya ilişkin bü­ tün ahlâki temalar, Delamare'ın dini "asayişi sağlayan ilk ve en önemli unsur" olarak gördüğü şu Traıte de Poliçe adlı metinde mevcut değiller midir? "Eğer bize verilmiş olan ödevleri yerine getirecek kadar bilge olsaydık, (bunun) tek çare olduğu bile söylenebilirdi. Bu durumda başka hiçbir un­ sura gerek kalmadan âdetlerde herhangi bir yozlaşma ol­ ması önlenirdi; kanaatkârlık bütün hastalıkları defederdi; çalışma şevki, azla yetinme ve bilgece bir uzgörüşlülük ha­ yat için gereken her şeyi sağlardı; hayırseverlik günahları yok edeceğinden, toplum huzuru sağlanmış olurdu; alçak­ gönüllülük ve basitlik insan bilimlerindeki işe yaramaz ve tehlikeli şeyleri yok ederdi; bilim ve sanat alanında iman hüküm sürerdi; ... son olarak da fakirlere kendiliğinden yardım edilmiş ve dilencilik de yok edilmiş olurdu; aslında bir tek dine tam uyulmasıyla, asayişin diğer kesimleri de sağlanmış olurdu... Böylece bütün yasa koyucular çok bil­ gece davranarak mutluluğu ve devletlerinin ömrünü Dine dayandırmışlardır."114
114 Delamare, op. cit., 1, s. 287-288.

Ş= 0> Kapatma XVII. yüzyıla özgü bir kurumsal yaratıdır. Daha başlangıçta öylesine bir genişliğe ulaşmıştır ki, Orta Çağda uygulanan hapsetmeyle hiçbir ortak yanı kalmamıştır. Ekonomik önlem ve toplumsal tedbir olarak icat değerine sahiptir. Ama akıl bozukluğu tarihi içinde belirleyici bir anı işaret etmektedir: deliliğin; fakirliğin, çalışmaya uygun olmamanın, grupla bütünleşme olanaksızlığının ufkunda olarak algılandığı an; deliliğin toplumun sorunlarıyla bü­ tünleşmeye başladığı an. Fakirliğe atfedilen yeni anlamlar, çalışma zorunluğuna verilen yeni önem ve ona bağlanan bütün ahlâki değerler, deliliğe ilişkin deneyi uzaktan belir­ lemekte ve onun anlamını saptırmaktadırlar. Bir hat çizmiş, bir eşik dikmiş olan ve dışarı atmak için seçim yapan bir duyarlık doğmuştur. Klasik toplumun so­ mut mekânı bir tarafsızlık alanı ayırmıştır, yani toplumun gerçek hayatının askıya alındığı boş bir sahife: düzen bura­ da düzensizlikle artık serbestçe çarpışmamaktadır, akıl bu­ rada artık ondan kaçabilen veya onu reddedebilen bütün her şeyin ortasında, yolunu kendi başına açmaya kalkışmamaktadır. Akıl, ona daha önceden zincire vurulmuş bir meczupluğun üzerinde sağlanmış olan bir zaferin içinde, saf halinde hüküm sürmektedir. Delilik böylece, onun Rö­ nesans göklerinde hâlâ parıldamasına neden olmuş olan şu hayali özgürlükten kopartılmıştır. Gün ortasında tartışma­ ya girdiğinden bu yana çok geçmemiştir: o Kral Lear'dir, o Don Çuijote1 dir. Fakat yarım yüzyıldan daha kısa bir süre içinde kapatma kalesinin içine tıkılmış, Akla, ahlâk kural­ larına ve onların tekdüze gecelerine bağlanmıştır.

Ü Ç Ü N C Ü AYIRIM

Islah Dünyası

Kapatma âleminin duvarlarının arkasında yalnızca fakirlik ve delilik değil, aynı zamanda çok daha çeşitli çehreler ve ortak kimliklerini tanımanın her zaman kolay olmadığı si­ luetler bulunmaktadır. Kapatmanın ilkel biçimleri itibariyle toplumsal bir mekanizma olarak işlediği ve bu mekanizmanın çok geniş bir yüzey üzerinde etkili olduğu açıktır, çünkü temel dü­ zeydeki ticari düzenlemelerden, doğa ile erdemin otoriter bir şekilde gerçekleştirilen sentezlerinin hüküm süreceği bir topluma ilişkin burjuva düşlerine kadar yaygınlaşmış­ tır. Buradan hareketle kapatmanın anlamı, gruba kendi açısından türdeş olmayan veya zararlı olan unsurları yok etme olanağı veren karanlık bir amacın içinde tükenmek­ tedir, bu amaca ulaşmak için bir adım atmak yeterlidir. Kapatma bu durumda "toplumdışı"ların kendiliğinden elenmesi olacaktır; bizim bazı tereddütlerle ve bazı tehlike­ lere maruz kalarak hapishaneler, ıslahaneler, psikiyatri

hastaneleri veya psikiyatrların muayene odaları arasında dağıttıklarımızı, Klasik Çağ çok kesin bir etkinlikle -körlemesine olduğu için daha da kesin- etkisiz kılardı. Eğer bu terim abartılı değilse, bir tarihçi grubunun1 yüzyılın başın­ da kanıtlamak istediği, sonuç olarak budur. Kapatmanın asayiş etkisini ticari politikaya bağlayan aşikâr bağı açığa çıkartabilselerdi, burada muhtemelen tezlerini destekleyen ek bir kanıt bulurlardı. Herhalde ciddi olan ve incelenmeyi hak eden yegâne kanıt. Bu tarihçiler, delilik konusundaki tıbbi bilincin hangi toplumsal duyarlık fonu üzerinde oluş­ tuğunu ve ona hangi noktaya kadar bağlı kaldığını göstere­ bilirlerdi, çünkü kapatma veya özgür bırakma söz konusu olduğunda, düzenleyici unsur olarak devreye giren bu du­ yarlılıktır. Böylesine bir çözümleme fiili durumda, ebedi psikolo­ jik teçhizatıyla çoktan donanmış, fakat gerçeği itibariyle çoktan beri açığa çıkartılabilir hale getirilmiş olan bir deli­ liğin değişmeden sürdüğünü varsayacaktır. Yüzyıllardan beri ciddiye alman veya en fazlasından iyi bilinmeyen deli­ liği Klasik Çağ, ailenin çözülmesi, toplumsal düzensizlik, devlet için tehlike olarak değerlendirecektir. Ve bu ilk algı­ lama yavaş yavaş düzene sokulacak ve sonunda, hâlâ top­ lumun bir sıkıntısı olarak kabul edilen bir şeyi doğal bir hastalık olarak tanımlayan bir tıbbi bilinç halinde gelişe1 Bu yorumu başlatan S6rieux olmuştur (Diğerleri arasında Bkz., S6rieux ve Libert, Le Reğime des alUrıis en France au XVIHe siecle Paris, 1914). Bu çalış­ maların ruhu şu eserlerde sürmüştür: Philippe Chatelain, Le Riğime des alienes et des anormaux aux XVIle et XV Ille siicles, Paris, 1921; Marthe Henry.
La Salpetriere sous î'Anden Rigime, Paris, 1922, Jacques Vie, Les Ali£nes et Correctionnaires â Saint-Lazare aux XVIIe et XVUle siecles, Paris, 1930,

H6lüne Bonnafous-S£rieux, La C h a riti de Senfis, Paris, 1936, Reni Tardif, La
Charite de Château-Thierry, Paris, 1939. Söz konusu olan, Funck-Brentano'

nun çalışmalarından yararlanarak Eski Rejim sırasındaki kapatma uygula­ masının itibarım iade etmek ve Pinel ile Esquirol tarafından oluşturulan ve XIX. yüzyılın sonunda Simelaigne, Paul Bru, Louis Boucher ve Emile Richard'ın çalışmalarında hâlâ canlı olan, delileri esaretten kurtaran Devrim ef­ sanesini yıkmaktı.

çektir. Bu durumda toplumsal deneyden bilimsel bilgiye doğru giden ve grup bilincinden pozitif bilime doğru sağır bir şekilde ilerleyen düz bir evrimin varlığını kabul etmek gerekecekti: bu varsayım içinde grup bilinci pozitif bilimin örtülü biçimi ve onun kekeleme halindeki kelime haznesi olacaktı. Yaklaşık bir bilgi olan toplumsal deney de bilgiyle aynı cinsten olacak ve daha şimdiden onun tam haline ula­ şan yolu üzerinde yer alacaktı.2 Bu olgudan ötürü bilgi nesnesi ondan önce var olmaktadır; çünkü pozitif bir bilim tarafından sağlam bir şekilde çerçevelenmezden önce kav­ ranılan odur: bu bilgi nesnesi pozitifliğin tam uyanmasına kadar tarihe karşı korunaklı, yarı uyku halindeki bir gerçe­ ğin içine çekilmiş olarak kalmaktadır. Fakat deliliğin karanlık bir varoluştan gerçeğin ışığına geçmek için, hareketsiz kimliği içinde derlenmiş olarak, psikiyatrinin tamamlanmasını beklediği kesin değildir. Öte yandan, kapatma önlemlerinin örtülü bir şekilde olsa bile, deliliğe yönelik oldukları kesin değildir. Nihayet, modern dünyanın Klasik Çağın eşiğinde çok eski ayırımcılık hare­ ketini reddederken, "toplumdışı" olarak ortaya çıkanları -ya ani ve kendiliğinden bir değişim olarak, ya da cinslerin çeşitliliği olarak- elemek istediği kesin değildir. XVIII. yüzyılın kapatılanlarıyla, bizim çağdaşımız olan toplumdışı kişi arasında bir benzerlik olduğu bir olgudur, fakat bu du­ rum muhtemelen sonuç düzleminde ortaya çıkmamakta­ dır; çünkü bu kişi bizatihi ayırımcılık hareketi tarafından yaratılmıştır. XVII. yüzyılın ortalarına doğru bütün Avrupa ülkelerinden aynı sürgüne doğru yola çıkan kişinin, onu kovan topluma yabancı ve bu toplumun ihtiyaçlarına in­ dirgenemez olarak kabul edildiği bir gün gelmiştir; o za­ man bu kişi zihinlerimizin huzuru için, bütün hapishane­
2 Bu yönteme ilişkin önyargının bütün saflığı içinde, sözünü ettiğimiz yazar­ larda ve bilim tarihine temas eden marksisılerin çoğunda ortak olarak bu­ lunması merak uyandırmaktadır.

lerin, bütün tımarhanelerin, bütün cezaların ayırım göze­ tilmeyen adayı haline gelmiştir. Aslmda üst üste binen kovmaların şemasından başka bir şey değildir. Bu sürgüne yollayan hareket cüzzamhları soyutlayanı kadar sivridir; fakat tıpkı onun gibi anlamının sonucundan çıkartmaya çalışılmaması gereken bir durumdadır. Cüzzamlılar, salgım durdurmak için kovulmamışlardır; 1657'ye doğru Paris'te halkın yüzde biri "toplumdışılar"dan kur­ tulmak için kapatılmamıştır. Hareketin hiç kuşkusuz başka bir derinliği vardı: meçhul ve alışkanlıktan ötürü çok uzun zamandan beri ıskalanan yabancıları soyutlamıyordu; top­ lumsal manzaranın alışılmış çehrelerini değiştirerek, bun­ ları, artık kimsenin tanımadığı garip figürler haline getire­ rek, bu yabancıları yaratmaktaydı. Yabancı'yı, tam da ön­ ceden hiç hissedilmediği yerde yaratmakta, dokunun bağ­ larını kopartmakta, alışkanlıkları bozmaktaydı; yabancı aracılığıyla insanın ulaşamadığı ve üfkumuzun içinde son­ suz uzaklara kaydırılan bir şey vardı. Tek kelimeyle, bu hareketin yabancılaşmanın yaratıcısı olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu kovma davasının tarihini yeniden yap­ mak, bir yabancılaşmanın arkeolojisini yapmak olacaktır. Bu durumda söz konusu artık, her zaman bu yabancılaş­ mayı zaten veri olarak kabul eden patolojik veya asayişe ilişkin kategoriyi belirlemek değil de, bu hareketin nasıl gerçekleştiğini bilmektir yani meydana getirdiği toplamın içinde hangi işlemlerin dengelendiğini; aynı ayırımcılığın darbesiyle birlikte yola çıkanların hangi farklı ufuklardan geldiklerini ve klasik insanın, en alışılmış profillerinden bazılarının bildik olma özelliklerinin ve onun kendi imge­ sine ait olarak kabul ettiklerine benzerliklerinin kaybolma­ ya başladıkları bir sırada, kendi hakkında hangi deneyi yaptığını bilebilmek. Eğer modern insanın kendi yabancı­ laşmış gerçeğini delinin kişisi içinde işaret ettiği bu karar­ namenin bir anlamı varsa, bu anlam delinin bizim açımız­

dan, onunla hiçbir akrabalıkları olmayan diğer birçok çeh­ reyle birlikte içine atıldığı şu yabancılaşma alanının, klasik insanın eline geçmesinin ve onu deliyi simgeler hale getir­ mesinin çok öncesinden itibaren oluşması ölçüsünde ol­ muştur. Bu alan gerçekte kapatma mekânı tarafından içerilmiştir, ve meydana geliş biçimi bize delilik deneyinin nasıl oluştuğunu işaret etmelidir. şos Büyük Kapatma tüm Avrupa yüzeyinde bir kez tamamlan­ dıktan sonra, şehir kapılarında inşa edilen bu sürgün kent­ lerinde kimleri bulmaktayız? 1690'da yapılan bir sayıma göre Salpetriere'de 3.000' den fazla kişi kalmaktadır. Bunların büyük bölümü yok­ sullar, serseriler ve dilencilerden meydana gelmektedir. Fakat "bölümler"de neden kapatıldıklarını açıklamanın mümkün olmadığı veya yalnızca fakirlik nedeniyle kapatıl­ mamış olan çeşitli unsurlar bulunmaktadır: Saint-Theodore'da mühürlü mektupla hapsedilmiş 41; Güç evinde 8 "sıradan insan"; Saint-Paul’de 20 "yıpranmış kadın"; Madelaine'de 91 "çocuklaşmış veya sakat ihtiyar kadın", SainteGenevieve'e 80 "yaşlı kadın", Saint-Levege'e 72 saralı; SaintHilaire'de çocuklaşmış 80 kadın. Sainte-Catherine'e 69 "iğ­ fal edilmiş masum kız" konulmuştur; deli kadınlar "kafa­ dan kontak" olmalarına, deliliklerinin ortaya aralıklı olarak çıkmasına veya zırdeli olmalarına göre Sainte-Elizabeth, Sainte-Jeanne ve hücre arasında paylaştırılmışlardır. Niha­ yet 22 "ıslahı olanaksız kız", bizatihi bu nedenden ötürü ıslahaneye konulmuşlardır.3 Bu sıralamanın örnek olmaktan başka bir değeri yok­ tur. Bic£tre halkı o kadar çeşitlidir ki, 1737'de 5 "iş" halin­ de akılcı bir dağılım yapma denemesine girişilmiştir; birin­
3 Krş., Marthe Henry, op. cit., Cassino.

ci iş güç evi, hücre, kulübe ve zindan olarak mühürlü mektupla hapsedilenlere ayrılmıştır; ikinci ve üçüncü iş "iyi fakirler"e, "büyük ve küçük felçliler"e tahsis edilmiştir; cin çarpmışlar ve deliler dördüncü grupta toplanmıştır; be­ şincisinde ise cinsel hastalıklara yakalananlar, nekahet dönemindekiler ve ıslah için kapatılan çocuklar yer almakta­ dır.4 Howard 1781'de Berlin Çalışma Evini ziyaret ettiğinde burada dilenciler, tembeller, "kopuklar ve sefihler", "sa­ katlar ve suçlular, yoksul yaşlılar ve çocuklar"5 görmüştür. Kapatma uygulaması Avrupa'nın tümünde bir buçuk yüz­ yıllık süre içinde tekdüze işlevini geliştirmiştir: kusurlar burada eşdüzeye getirilmekte, acılar eş kılınmaktadır. Saint-Jean de Dieu tarikatına mensup biraderler, Saint-Lazare Congreganisteleri; Bethleem, Bicetre, zuchthausern gardi­ yanları 1650'den, Tuke, Wagnitz ve Pinel'in dönemine ka­ dar, kaleme aldıkları siciller boyunca uzun sözlerden ka­ çınmaktadırlar: "sefih", "alık", "salak", "sakat", "kafadan çatlak", "kural tanımaz", "hayırsız evlat", "müsrif baba", "fahişe", "meczup."6 Bunların arasındaki farkları işaret eden hiçbir gösterge yoktur: aynı soyut şerefsizlik. Hasta­ ların kapatılması, delilerle canilerin birbirine karıştırılması daha sonra şaşkınlık yaratacak şeylerdir. Şu an için tekdüze bir olgunun karşısındayız. Farklılıklar şimdi bizim için açıktır: onları birbirine karıştıran, ayırım yapmayan bilinç, bizim üzerimizde bir cehalet etkisi yaratmaktadır! Oysa bu pozitif bir olgudur. Klasik Çağın tümü boyunca özgün ve başka bir şeye indir­ genmesi olanaksız bir deneyi açığa çıkartmakta; bizim için garip bir şekilde kapalı olan, modern deliliğin ilk vatanı ol­ duğu düşünülünce garip bir şekilde sessiz kalan bir alanı
4 5 6 Krş., Bru, Histoire de Bicetre, Paris, 1890, s. 25-26. Hovvard, loc. cit., I, s. 169-170. Bkz. Ek: Etat des personnes ditenues â Saint-Lazare; et Tableau des ordres du roi
pour l'incarctration â l'Höpital g in ira l.

işaret etmektedir. Bize cehalet olarak gözüken şey üzerinde bizim bilgimizi değil de, şu deneyin kendi hakkında bil­ diklerini ve buna ilişkin olarak formüle edebildiklerini sor­ gulamak gerekmektedir. Bu durumda deliliğin yavaş yavaş kopmakla birlikte, gene de tehlikeli akrabalıklardan tam olarak sıyrılamadığı alışkanlıkların hangileri tarafından ya­ kalandığı görülecektir. Çünkü kapatma yalnızca olumsuz bir dışlama rolü oy­ namamış, aynı zamanda olumlu bir örgütleme rolüne de sahip olmuştur. Onun uygulamaları ve kuralları, kendi bir­ liğine, tutarlılığına ve işlevine sahip olan bir deney alanı *' oluşturmuşlardır. Kapatma, daha önceki kültürlerin arala­ rında hiçbir benzerlik algılamadıkları kişileri ve değerleri tekvücut bir alan içinde birbirlerine yaklaştırmıştır; kendi­ lerini daha o sıralarda bile zihinsel yabancılaşmaya ait olu­ nan bir alanla bütünleşmiş olarak belirleyecekleri bir dene­ yi -bizimki- hazırlarken, onları belli belirsiz bir şekilde deliliğe doğru kaydırmışlardır, Bu yakınlaştırmaların yapıla­ bilmeleri için ahlâk âleminin yeni baştan düzene sokulması, iyi ile kötü, kabul edilen ile mahkûm edilen arasında yeni paylaşım hatlarının kurulması ve toplumsal bütünleşme için yeni ölçülerin yerleşik hale getirilmeleri gerekmiştir. Kapat­ ma, klasik kültürün bütünü içinde yer alan bu derinlemesine çatışmanın bir olgusundan başka bir şey değildir. Nitekim XVI. yüzyılın kabul veya reddettiği, formülleştirdiği veya bunun tersine kıyıda bıraktığı ve şimdi XVII. yüzyıl tarafın­ dan yeniden ele alınacak ve delilikle komşu olmaları için tek bir hareketle sürgüne gönderilecek -ve böylece tekdüze bir Akıldan Yoksunluk alemi oluşturacak olan-birtakım deney­ ler vardır. Bu deneyleri, ya burjuva ailesinin düzeniyle olan ilişkileri içinde cinselliğe; ya kutsal ve dinsel ayinlere ilişkin yeni kavrayış doğrultusundaki ilişkileri içinde kutsal alanın küçümsenmesine; ya "ahlâk tanımazlığa", yani özgür dü­ şünce ile tutkular sistemi arasında kurulmakta olan yeni iliş-

kilere temas ettiklerini söyleyerek özetlemek mümkündür. Bu üç deney alanı delilikle birlikte, kapatma mekânı içinde, zihinsel yabancılaşmanın bizim bildiğimiz anlamını kazana­ cağı türdeş alemi meydana getirmektedirler. XVIII. yüzyılın sonunda Sade'mki gibi bazı "ahlâksız" düşünce biçimlerinin saçma davranışlar göstermekle ve delilikle ilgili bir yanları­ nın olduğu aşikâr hale gelmiştir -şu formüle edilmeyen aşikârlıklardan biri-; büyü, simya, dine saygısızlık olan uy­ gulamalar veya bazı cinsellik biçimlerinin akıldan yoksun olmayla ve zihin hastalığıyla doğrudan bağlantılı olduğu da aynı kolaylıkla kabul edilecektir. Bütün bunlar deliliğin baş­ lıca işaretleri arasında sayılacak ve onun en önde gelen dışa­ vurumları olarak görülecektir. Fakat bu anlamlı birimlerin bizim açımızdan oluşabilmeleri için klasisizmin deliliğin ahlâki deneyinin bütünüyle sürdürdüğü ilişkilerde bir altüst oluş sağlaması gerekmiştir.

Cinsel hastalıklara yakalananlar, kapatmanın ilk ayların­ dan itibaren, tamamen Genel Hastane’ye aittirler. Erkekler Bicetre'e, kadınlar Salpetriere'e gönderilmektedirler. Hatta Hötel-Dieu hekimlerine onları kabul ve tedavi etmeleri ya­ saklanmıştır. Eğer buraya istisnai olarak gebe kadınlar ka­ bul edilecek olursa, bunlar diğerleri gibi muamele görmeyi beklemesinler, onlara doğum yaparken yalnızca bir cerrah çömezi gönderilecektir. Böylece Genei Hastane "çürükler"i kabul etmek zorundadır, ama onları formalitesiz almamak­ tadır; kamu ahlâkına karşı olan borcunu ödemek ve günah yüzünden kovulmuş olduğu bu cemaate, ceza ile tövbe yollarından geçerek geri dönmeye hazır olmak gerekmek­ tedir. Demek ki "büyük hastalık" bölümüne bir onay ol­ madan girilemez; bu bir günah çıkartma pusulası değil de, cezalandırma belgesi olacaktır. Genel Hastane Bürosu, bu­

nun böyle olacağına 1670'te yaptığı müzakereden sonra karar vermiştir; "Cinsel hastalıklara yakalanan herkes bu­ raya, ancak her şeyden önce ıslah edilecekse kabul edilecek ve kamçılanacaktır, bu durum sevk belgelerinde belirtile­ cektir."7 Cinsel hastalıklara yakalananlara başlangıçta, diğer âfet­ lerin kurbanları olanlara -"açlık, veba ve diğer belalara" av olanlar gibi- gösterilenden farklı bir muamele yapılmamış­ tır, Maximillien 1495 Worms Diyetinde, Tanrının bunları insanlar tarafından cezalandırılmaları için gönderdiğini söylemekteydi. Ancak evrensel nitelikte olabilen ve hiçbir özel ahlâk düşkünlüğüne özel bir yaptırım uygulamayan ceza. "Napoli hastalığı"na yakalananlar Paris'te Hötel-Dieu tarafından kabul edilmekteydiler; ve Katolik aleminin diğer bütün hastanelerinde olduğu gibi, basit bir günah çıkart­ madan geçmeleriyle yetinilmekteydi; ve bu konuda da on­ lara diğer herhangi bir hastaya olduğundan başka bir şey yapılmıyordu. Onlara ancak Rönesansm sonundan itibaren başka bir gözle bakmaya başlanacaktır. Eğer Thierry de Hery'ye inanılacak olursa, genelde bilinen nedenlerden hiçbiri, ne de bozuk hava veya suların kirlenmesi böylesine bir hastalığa yol açabilirdi: "Bu nedenden ötürü onun kö­ kenini her şeyi yaratan Tanrının öfkesine ve iznine atfet­ mek gerekir; Tanrı insanların şehvet düşkünlüklerini ve ihtiraslarını engellemek için bu hastalığın onların arasında hüküm sürmesine izin vermiştir, bunu büyük zina günahı­ nı cezalandırmak için yapmıştır. Böylece Tanrı Mısır ülke­ sindeki bütün insanların ve hayvanların (vücutlarının) çı­ banlarla kaplanması için, Musa'ya Firavunun önünde havaya toz serpmesini emretmiştir."8 1590'da dışarı atıl­ malarına karar verildiği zaman, Hötel-Dieu'de bu türden 200 hasta bulunmaktaydı. İşte, hiç de tedaviye yönelik bir
7 8 Höpital general konusunda görüşme. Histoire de l'Höpital gtntral. Thierry de Hery, La Methode curative de la ınaladie vtnerienne, 1569, s. 3 ve 4.

tecrit olmayıp, bir ayırım olan bir sürgüne gitmeye hüküm giymişlerdir, önce, hemen Notre-Dame’m yanı başında kurulan birkaç derme çatma kulübede barındırılmışlardır. Sonra kentin dip taraflarına, Saint-Germain-des-Pres'ye sü­ rülmüşlerdir; ama pahalıya mal olmakta ve düzensizlik ya­ ratmaktadırlar. Yeniden Hötel-Dieu koğuşlarına kabul edil­ mişlerdir -ama kolayca değil- ve bundan sonra da genel hastanelerin duvarlarının içinde nihayet bir sığınak bul­ muşlardır.9 İşte bu anda, ama ancak bu anda, aynı saflaştırma ni­ yetinin içinde bir araya gelen kamçı darbeleri, geleneksel tıbbi uygulamalar ve çile çekmeye yönelik kutsallıklardan meydana gelen koskoca bir törensel bütün kurala bağlan­ mıştır. Cezalandırmanın ve bireysel cezanın amacı bu sıra­ larda oldukça belirgin hale gelmiştir. Âfet mahşeri karakte­ rini kaybetmiştir; artık yeri çok belli olan bir suçluluğu işaret etmektedir. Bundan da fazlası, "büyük hastalık" bu saflaştırma ayinlerine, kökeni ancak vicdan düzensizlikleri içinde yer alıyorsa ve eğer onu bile bile işlenen bir günaha bağlamak mümkünse yol açmaktadır. Genel Hastane yö. netmeliği hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmamaktadır: hükmedilen hükümler "tabii ki" yalnızca "bu hastalığa dü­ zensizlikleri veya sefahatleri yüzünden yakalanan kadınlar ve erkekler" için geçerlidir; "bu hastalığa evlilik içinde ve­ ya bir kadına kocası tarafından veyahut sütanneye çocuk tarafından aktarılmasında olduğu gibi bir şekilde yakala­ nanlar" için geçerli değildir.1 Hastalık artık dünyanın ka­ 0 deri içinde yer almamaktadır; bir niyetler mantığının şeffaf yasasının içine yansımıştır. Bu ayırımlar yapıldıktan ve ilk cezalar uygulandıktan . sonra, cinsel hastalıklara yakalananlar Hastane'ye kabul
9 Bunlara M idi Hastanesini eklemek gerekir. Bkz., Pignoı, L'HöpitaI du Midi et
ses origines, Paris, 1885. 10 Bkz., Histoire de l'HOpital gtntral.

edilmişlerdir. Gerçeği söylemek gerekirse, onları buraya üst üste yığmaktadırlar. 1781'de Saint-Eustache de Bic6tre' deki koğuşun 60 yatağında 138 erkek yatmaktadır; Salpetriere, Misericorde'da 224 kadın için 125 yatak ayırmıştır. Diğerlerine "Büyük Devalar" uygulanmaktadır: nadiren ulaşılan bir rakam olarak, en fazlasından altı haftalık bir tedavi, asla daha fazla değil: önce çok doğal olduğu üzere bir hacamata başvurulmaktadır, sonra hemen müshil veril­ mektedir; bunun arkasından günde yaklaşık iki saat süren banyo işi bir hafta devam etmektedir; sonra gene müshil verilmekte ve tedavinin bu ilk aşamasını sona erdirmek üzere iyi ve tam bir günah çıkartma yapılması zorunlu tu­ tulmaktadır. Bunun üzerine civa ile oğma uygulamasına başlanabilir, bu "etkili" yöntem bir ay boyunca sürmekte, sonunda iki kere müshil verilerek iç temizleme ve bir de hacamat yapılarak, sonuncu ölümcül unsurlar kovulmak­ tadır. Bunun ardından artık kesin olarak Tanrının kuralla­ rına bağlanan hastanın iyileştiği söylenmekte ve taburcu edilmektedir. Bu "tedavi usulü" şaşırtıcı hayali manzaraları ve özel­ likle de tıp ile ahlâkın bu saflaştırma uygulamalarına bütün anlamını veren işbirliğini açık etmektedir. Cinsel hastalık Klasik Çağda, hastalıktan çok, saf olmama haline gelmiştir. Bu ahlâki vahiy tıbbi algılamaya fazlasıyla hükmetmekte­ dir. Ve hatta bu algılama bu vahiy tarafından silinmektedir; salgını yok etmek için bedeni tedavi etmek gerekiyorsa, te­ ni cezalandırmak uygundur, çünkü bizi günaha bağlayan odur; ten yalnızca cezalandırılmamalı, aynı zamanda kulla­ nılmalı ve yara bere içinde bırakılmalıdır; tende acı veren izler bırakmaktan çekinmemek gerekir, çünkü sağlık bede­ nimizi çok kolaylıkla günah işleme unsuru haline getire­ bilmektedir. Hastalık tedavi edilmekte, ama kusuru teşvik eden sağlık yok edilmektedir: "Heyhat, bir aziz Bernard'm kendi cemaatine mensup olanların tam sağlıklı olmaların­

dan kaygılanması beni şaşırtmıyor; Bernard eğer insan be­ denini havariyle birlikte cezalandırmayı ve oruç tutarak ve ibadet ederek ona eza yapmayı beceremezse, bunun sonu­ cunun ne olacağını bilmekteydi."1 Cinsel hastalıkların 1 "tedavisi" bu tiptendir: bu hem hastalığa hem de sağlığa karşı olan -bedenden yana, ama tene karşı- bir tiptir. Ve bunlar XIX. yüzyılda deliliğe karşı uygulanan bazı tedavi yöntemlerini anlamamıza yarayacak olan düşüncenin so­ nuçlandır.1 2 Cinsel hastalıklara yakalananlar yüz elli yıl boyunca meczuplarla aynı duvarların arkasında birlikte bulunacak­ lardır; ve bu durum delilerin üzerinde, modern bilincin onların her ikisini de aynı cezalandırma sistemi içine yer­ leştirmesine neden olacak yara izleri bırakacaktır. Sevres caddesindeki mahut "küçük evler" adeta tamamen delilere ve cinsel hastalıklara tutulanlara tahsis edilmişti -ve bu durum XVIII. yüzyılın sonuna kadar sürecektir-.1 Delili­ 3 ğin acıları ile sefahatin cezalandırılması arasındaki bu ak­ rabalık Avrupa bilincindeki köhne kalıntılardan biri değil­ dir. Tamamen tersine, kendini modern dünyanın eşiğinde kanıtlamıştır, çünkü onu hemen hemen bütünüyle keşfe­ den XVII. yüzyıl olmuştur. Klasik dönem kendi ahlâkının hayali geometrisi içinde kapatma mekânını keşfederken, hem bir vatan, hem de tensel günahlar ve akla karşı işlenen suçlar için ortak bir kefaret yeri bulmuş olmaktaydı. Deli­ lik böylece günahla komşu olmaktaydı ve günümüzde akıl hastasının bir kader olarak hissettiği ve hekimin de doğa­ nın bir gerçeği olarak keşfettiği, akıl bozukluğu ile suçlu­
11 12 13 Bossuet, Traite de la concuspıscence, Ay. V., Textes Choisis, yay. H. Bremond, Paris, 1913, c. 111, s. 183. Özellikle Guislain'in manevi yatıştırıcıları biçim i altında. E tat abrtgg de la dtpense annuelle des Petitfs-.Maisons. "Küçük evlerde 500 yaşlı saralı, 120 fakir uyuz, 100 frengili, 80 fakir meczup deli bulunmakta­ dır". 17 Şubat 1664'te Mgr. de Harlay tarafından hazırlanmıştır, B.N., ms. 18606.

luk arasındaki bu akrabalık herhalde burada kurulacaktır. Bütün parçaları itibariyle XVII. yüzyılın ortasında yaratılan bu yapay mekânın içinde, "pozitif" denilen psikiyatrinin yüz yıldan fazladır var olmasına rağmen henüz kapatmayı başaramadığı karanlık ittifaklar oluşmuştur -üstelik bunlar ilk kez, çok yakın tarihlerde, yani akılcılık çağında onaya çıkmışlardırCeza ile deva arasındaki bu karışmaya, cezalandıran hareketle tedavi eden hareketin bu adeta özdeşliklerine izin verenin akılcılık olması daha da gariptir. Akılcılık, tıb­ bın ve ahlâkın kesin olarak eklemleştikleri noktada, ebedi cezalandırmalara yönelik bir önbelirleme ve sağlığın geri getirilmesi konusunda bir çaba olacak belli bir tedaviyi ön­ görmektedir. Aslında peşinden koşulan şey, iyiliği kötülük yaparak gerçekleştiren tıbbi mantığın kurnazlığıdır. Ve bu arayışı herhalde aziz Vincent de Paul’ün Saint-Lazare yö­ netmeliklerinin başına yazdırdığı, bütün mahpuslar için hem vaat hem de tehdit olan şu cümlenin içinde deşifre et­ mek gerekmektedir: "Dünyevi acıların onları ebedi acıla­ rından kurtaramayacağını düşünerek..."; böylece bunun arkasından, dünyevi acılan her zaman ebediyet terimlerine dönüştürebilecek olan bir çilekeşlik düzeninin içine yer­ leştirerek, günahkârı ebedi acılardan kurtarabilen ve kur­ tarmak zorunda olan bütün bir dinsel denetim ve baskı sis­ temi gelmektedir. İnsani zorlama, onu gereksiz hale getir­ meye çalışarak, tanrısal adalete yardımcı olmaktadır. Baskı böylece, bedenlerin iyileştirilmesi ve ruhların saflaştırılma­ sının içinde çifte bir etkinlik kazanmaktadır. Kapatma böylece XIV. yüzyıl tımarhanelerinin başlıca faaliyeti ola­ cak olan ve Pinel'in Leuret'den önce, "bir akıl hastasının hayal gücünü sıkıca sarsmanın ve ona bir dehşet duygusu vermenin"1 bazen iyi olacağı konusunda teminat vererek 4 formülünü oluşturduğu şu ünlü ahlâki davaları -cezalar ve tedavi usulleri- mümkün hale getirmektedir.
14 Pinel, Traitt mtdico-plıilosoj}hic[ue, s. 20t.

Tıp ile ahlâk arasındaki akrabalık teması, herhalde Yu­ nan tıbbı kadar eskidir. Fakat XVII. yüzyıl ve Hıristiyan mantık düzeni onu kendi kurumlan içine dahil ettilerse, bu olabilecek en az Yunanı biçimde gerçekleşmiştir; yani baskı altına alma, zor kullanma, selâmetine ulaşmaya mec­ bur bırakma biçimi altında.

Polis komutanı Herault 24 Mart 1726'da "Paris Châtelet' sinde başkanlık makamına sahip baylarla" birlikte, "Enenne Benjamin Deschouffours'un davada zikredilen oğlancı­ lık suçlarım işlediğine kani olunduğu" yargılama sonucu­ nu kamuya duyurmuştur. "Bunun telâfisi ve diğer durum­ lar için, adı geçen Duchouffours, Greve meydanında canlı canlı yakılmaya, sonra külleri rüzgâra savrulmaya ve mal­ lan kral adına müsadere edilmeye mahkûm edilmiştir". İn­ faz hemen o gün yapılmıştır.1 Bu, Fransa'da oğlancılık su­ 5 çundan ötürü verilen sonuncu ölüm cezalarından biri olmuştur.1 Ama o çağın vicdanı daha o sıralarda bile bu 6 acımasızlığa öfkelenmekteydi ve Voltaire Felsefe Sözlüğu'nün "Sokratesgil Aşk" maddesini yazarken bunu hatır­ layacaktır.1 Örneklerin çoğu itibariyle uygulanan yaptırım 7 taşraya sürgün, daha seyrek olarak Hastane’ye veya bir ha­ pishaneye kapatmak haline gelmiştir.1 8 "Bu suçu işleyenler harlı ateşle cezalandırılacaklardır. Bizim yasamız tarafından benimsenen bu ceza, erkekler
15 16 Arsenal, ms. 10918, V. 173. Bu türden daha birkaç mahkûmiyet olmuştur. Argenson markisinin Anıla­ rında şunlar okunmaktadır: "O günlerde iki köylüyü oğlancılıktan ötürü yaktılar", M&noires e tjo u m a l, c. VI, s. 227. Dictionnaire philosophique, Oeuvres Complötes, c. XVII, s. 183, n. 1. ArsenaPdeki dosyalardan 14'ü -yaklaşık 4.000 örnek- bu küçük çaplı poli­ siye tedbirlere ayrılmıştır; bunlar 10254-10267 numaralarda bulunm akta­ dır.

17 18

kadar kadınlara da uygulanacaktır" diyen,1 henüz yürür­ 9 lükten kaldırılmamış yasaların hâlâ hükmettikleri eski ignis et incendium cezasıyla karşılaştırılacak olursa, bu durum yaptırımlarda büyük bir hafifleme getirmektedir. Fakat oğ­ lancılık karşısındaki bu yeni hoşgörüye kendine özgü anla­ mım veren şey, ahlâki olarak mahkûm etme ve eşcinselliği toplumsal ve edebi ifadeleri içinde cezalandırmaya başla­ yan rezalet yaptırımıdır. Oğlancıların son kez yakıldıkları dönem, tam da "okumuşların ahlâksızlığının sonuyla bir­ likte, Rönesans kültürünün bal gibi tahammül ettiği kos­ koca bir eşcinsellik lirizminin silindiği dönemdir. Eskiden büyücülük ve sapkınlıkla aynı türden sayılarak mahkûm edilen ve aynı dine yönelik küfür içinde kabul edilen oğ­ lancılığın20 artık yalnızca ahlâki nedenlerle ve eşcinsellikle birlikte mahkûm edildiği izlenimine sahibiz. Mahkûm edilmenin esas koşulu artık bu sonuncusu olmuştur -oğ­ lancılık uygulamalarına eklenerek ve tam da eşcinsel duy­ guya karşı bir rezalet hissiyatının doğduğu sırada-.2 O za­ 1 mana kadar ayrı kalmış olan iki deney bu sıralarda birbir­ lerine karışmışlardır: oğlancılığa yönelik kutsal yasaklar ve eşcinselliğin iki anlama gelebilen aşk yanı. Bunların her ikisi de aynı mahkûm etme biçimiyle sarmalanmış ve bu biçim duygu alanının içinde tamamen yeni olan bir ayırım hattı çizmiştir, böylece eski cezalardan kurtulmuş, kapat­ ma içinde eş düzeye indirgenmiş ve daha şimdiden modern suçluluk biçimlerine yakın olan bir ahlâki birim oluşmak­
19 20 Krş., Chaveau ve Helie, Theorie du Code pünal, c. IV, na 1507. XV. yüzyıl davalarında oğlancılık suçlamasına her seferinde sapkınlık (en büyük sapkınlık olan Catharcılık) suçlaması eşlik etmekteydi. Krş. Gilles de Rais'nin yargılanması. Büyücülü-k davalarında da aynı suçlamayla karşılaşıl­ maktadır. Bkz., de Lancre, Tableau de Vinconstance des mauvais anges, Paris, 1612. Drouet kadın ve matmazel de Parson olayında, homoseksüelliğin oğlancılı­ ğa nazaran ağırlaştırıcı olma karakterine ilişkin tipik bir öriıegc sahibiz, Arsenal, ms. 11183.

21

tadır.2 Rönesansın ifade özgürlüğü tanıdığı eşcinsellik, ar­ 2 tık sessizliğe bürünerek ve şimdi kutsallığından arındırıl­ mış bir oğlancılığa yönelik mahkûmiyetleri miras alarak, yasak cephesine geçecektir. Artık aşk ile akıl bozukluğu arasında yeni ilişkiler ku­ rulmuştur. Platongil kültürün bütün hareketi içinde, aşk onu düzeyine göre, ya kör bir beden çılgınlığıyla ya Akıl bozukluğunun fiilen bilgi olduğu büyük ruh sarhoşluğuyla akraba kılan bir yücelik hiyerarşisine göre dağıtıma tabi tutmuştur. Aşk ve delilik kendilerine ait çeşitli biçimler al­ tında, gnosis'in (bilgi) çeşitli bölgelerine dağıtılmaktaydı­ lar. Modern çağ klasisizmden itibaren farklı bir tercih yap­ mıştır: aklın aşkı ve akıl bozukluğunun aşkı. Eşcinsellik İkincisine aittir. Ve böylece yavaş yavaş deliliğin tabakaları arasında yer almaktadır. Bizim dönemimizin aralıksız ola­ rak tekrarladığı bir kararı bu tercihi her tür cinselliğin gö­ beğine koyarak, onu modern çağın akıl bozukluğunun içi­ ne yerleştirmiştir. Psikanaliz saflığının ışığı içinde, her deliliğin köklerini huzursuz bir cinselliğin içine saldığını iyi görmüştür; ama bu, ancak bizim kültürümüzün klasisizmini belirleyen bir tercihle cinselliği akıl bozukluğu ile olan ayırım hattının üzerine yerleştirmiş olması ölçüsünde bir anlam taşımaktadır. Cinsellik her zaman ve muhteme­ len bütün kültürlerde bir zorlama sistemiyle bütünleştiril­ miştir; ama yalnızca bizim kültürümüzde ve oldukça yakın tarihlerde, Akıl ile Akıl bozukluğu arasında ve bundan kısa bir süre sonra da, sonuç olarak ve yozlaşma yoluyla sağlık ile hastalık, normal ile anormal arasında, çok katı bir şekil­ de paylaştırılmıştır.
22 Bu aynı düzeye gelme olgusu, oğlancılığın 1670 emirnamesiyle "krala ait davalar" arasına alınmasıyla açık hale gelmiştir; bu suçun böyle tasnif edil­ mesinin nedeni onun vahameti değil de, hâlâ eski Orta Çağ hukukunu uy­ gulama eğiliminde olan taşra parlamentolarının bu konudaki yetkilerini el­ lerinden almaktı.

Fahişelik ile sefahate ilişkin her şeyi de gene bu cin­ sellik kategorilerine eklemek gerekmektedir. Fransa'da Ge­ nel Hastane'lerin küçük kişilerden meydana gelen halkı iş­ te bu alandan devşirilmektedir. Delamare'm Traitû de la Poliçe adlı eserinde açıkladığı üzere,-"halkı bu yozlaşmadan kurtarmak üzere güçlü bir ilaç gerekmekteydi, ve onları kapatmak ve burada cinsiyetleri, yaşları ve kabahatleriyle orantılı bir disipline tabi olarak yaşatmak üzere bir güç evi kurulmasından daha iyi, daha çabuk ve daha güvenilir bir şey bulunamadı."23 Polis komutanı, açıkça sefahat içinde yaşayan herkesi, Châtelet'nin temyizi mümkün olmayan kararını vermesine kadar, herhangi bir usule bağlı olmak­ sızın tutuklattırma hakkına mutlak olarak sahiptir.24 Fakat bütün bu tedbirler ancak, eğer rezalet açıkça ortadaysa ve­ ya ailelerin çıkarları tehlikeye girdiyse alınmaktadır; her şeyden önce mal varlığının har vurup harman savrulmasını veya liyakatsiz kişilerin eline geçmesini önlemek söz ko­ nusudur.25 Kapatma ve onu çevreleyen polisiye rejimin tü­ mü, aile yapısının içinde aynı anda hep toplumsal kural, hem de aklın ölçüsü olarak işgören bir düzenin denetim altında tutulmasına yaramaktadır.26 Aile, talepleriyle bir­ likte akim esas kıstaslarından biri haline gelmekte ve ka­ patmayı herkesten önce isteyen ve elde eden o olmaktadır. O dönemde cinsel etiğin aile ahlâkı tarafından tama­ men müsadere edilmesine tanık olunmaktadır. Bu müsade­
23 24 Delamare, Traite de la poliçe, c. 1, s. 527. 1715'ten itibaren Polis kom utanının hüküm lerinin temyizi için Parlamen­ toya gitmek m üm kün hale gelmiştir, ama bu olanak çok teorik olarak kal­ mıştır. Örneğin Loriot adlı bir kadın kapatılmıştır, çünkû ”talihsiz Chartier karısı­ nı, ailesini ve ödevini hemen hemen tamamiyle terk ederek, kendini zaten m alının m ülk ün ün çoğunu yutmuş olan bu talihsiz yaratığa vermiştir.",
Notes de R. d'Argenson, Paris, 1866, s. 3.

25

26

Chartres piskoposunun erkek kardeşi Saint-Lazare'a kapatılmıştır: "O kadar alçak bir karaktere sahipti ve soyuna layık olmayan öyle eğilimlere sahip olarak doğmuştu ki, ondan her şey beklenirdi. Söylendiğine göre ağabeyi­ nin sütannesiyle evlenmek istiyordu", B. N. Clairambault, 986.

re tartışma veya itiraz olmaksızın gerçekleşmiş değildir. "Züppelik" hareketi ona karşı, ahlâki önemi büyük olan, ama etkisi düşük ve geçici kalan bir itirazı uzun süre de­ vam ettirmiştir: Orta Çağın saraylı aşkının ayinleri ve bu­ nun bütünlüğünü evlilik zorunluklarmm ötesinde korumak yönündeki çaba; duygular düzeyinde onu aile ilişkilerine karşı üste çıkartmaya her zaman hazır bir dayanışma ve adeta bir suç ortaklığı oluşturma denemeleri; bütün bunlar sonunda burjuva ahlâkının zafer kazanmasıyla başarısız olacaklardır. Aşk, sözleşme ile kutsallığından arındırılmış­ tır. Saint-Evremond "aşkı hâlâ bir Tanrı sayan" züppe ka­ dınlarla alay etmektedir; aşk "bunların ruhunda hiçbir tut­ kuyu harekete geçirmemekte, burada bir cins din oluştur­ maktadır."27 Hem Saraylı zihniyetinde hem de Züppe zih­ niyetinde yer alan ve Moliere'in kendi sınıfı adına ve gele­ cek yüzyıllar için "evlilik kutsal ve aziz bir şeydir ve dürüst insanlar işe buradan başlarlar" diye cevap verdiği bu ahlâki kaygı kısa bir süre sonra ortadan silinmiştir. Kutsal olan, artık aşk değil de, nikâh memurunun önünde gerçekleşti­ rilen evliliktir: "aşk, ancak evlilik sözleşmesiyle birlikte olur."2 Aile kurumu akıl çemberini çizmektedir; bunun 8 ötesinde meczup bütün tehlikeleriyle birlikte tehdit et­ mektedir; insan burada akıl bozukluğuna ve onun bütün çılgınlıklarına av olmaktadır. "Sürekli olarak çok kalın bir dumanın, bu karanlık tutkulardan kaynaklanan kapkara buharların çıkarak bize göğü gizlediği toprağa lânet olsun; tanrısal adaletin insan türünün yozlaşmasına karşı gönder­ diği ışık ve şimşekler de bu bize gizlenen gökten gelmekte­ dirler."2 9 Batının eski aşk biçimlerinin yerine yeni bir duyarlılık geçmektedir: aileden ve aile içinde doğan duyarlık; bu du27 28 29 Saint-Evremond, Le Çerde, Oeuvres, 1753, c. II, s. 86. Les PrMeuses ridicules, Sahne V. Bossuet, op. cit., III, s. 180.

yarhlık kendi düzenine veya çıkarma uygun olmayan her şeyi akıl bozukluğu alanına ail sayarak dışlamaktadır. Ba­ yan Jourdain'in tehditleri çoktan duyulmaktadır: "Beyim, siz bütün fantezilerinizle bir delisiniz"; ve biraz ileride "ben kendi haklarımı savunuyorum ve bütün kadınlar benden yana olacaklardır."30 Bu sözler boşuna söylenme­ miştir: Espart markizi bir gün kocasının, sadece kendi mal varlığına zarar veriyormuş gibi gözükmesi üzerine, bu var­ lığın yönetiminin ondan alınmasını isteyebilecektir; adale­ tin gözünde aklını kaybetmiş değil midir?3 Sefahat, savur­ 1 ganlık, gizli ilişkiler, utanılacak evlilik, kapatılmanın baş­ lıca nedenleri arasında yer almaktadır. Tam olarak ne ada­ letten, ne de dinden kaynaklanan bu baskıcı güç, doğrudan krallık otoritesine bağlı olan bu iktidar aslında despotizmin keyfiliğini değil de, artık katı hale gelmiş olan ailevi istek­ leri temsil etmektedir. Kapatma uygulaması mutlak mo­ narşi tarafından burjuva ailesinin ağırbaşlılığının hizmeti­ ne verilmiştir.32 Moreau bu durumu 1771'de Discours sur la Justice'de, lâfı dolaştırmadan bildirmektedir: "Bir aile, bağrında, onun şerefini ayaklar altına almaya hazır iğrenç birinin boy attığını görmektedir. Aile yüz karasından kur­ tulmak için, kendi yargısıyla mahkemelerin yargısını uyar; makta acele etmektedir ve bu aile kararı hükümdarın onun lehinde olacak şekilde incelemesi gereken bir uyarıdır."3 3 Bu ilkeye karşı ancak XVIII. yüzyılın sonunda ve Breteuil'ün bakanlığı sırasında karşı çıkılmış ve krallık iktidarı ai­
30 31 32 Le Bourgeois Centilhomme, perde 111, sahne 1 1 ve perde İV, sahne IV. 1 Balzac, L'lnterdiction. La Comtdie humaine, yay. Conard, c. VII, s. 135 vd. Birçok diğeri arasında, kapatılma talep eden bir dilekçe "Adı geçen Noel Robert Huct'nin bütün akrabaları... Yüce makamınıza adı geçen ve hiçbir zaman hiçbir işe yaramamış olan Huet'nin akrabası olma mutsuzluğuna sa­ hip olduklarını çok mütevazı bir şekilde sunma onuruna sahiptirler; bu kişi kendini tamamen sefahate vererek hiçbir şey yapmak istemedi, çok kötü arkadaşları oldu, bütün bunlar ailesinin ve henüz evlenmemiş olan kız kar­ deşinin şerefini lekeleyecek şeylerdir..." (Arsenal, ms. 11617, v. 101). 33 Zikr., Pieıri, La Reforme de VEtaı au XVlUe sitcle, Paris, 1935, s. 263.

le taleplerini desteklemekten vazgeçmeye başlamıştır. 1784 genelgesi şöyle bildirmektedir: "reşit birinin utanılacak bir evlilikle kendini alçaltması veya düşüncesiz harcamalar so­ nucu iflas etmesi veya sefahate kapılması ve rezil bir hayat sürdürmesi, bütün bunlar bana, Sui Juris olanların özgür­ lüklerinden yoksun bırakılmaları için yeterli nedenler ola­ rak gözükmüyorlar."34 Birey ile aile arasındaki çatışma XIX. yüzyılda özel bir konu haline gelecek ve psikolojik bir sorun edasına bürünecektir. Oysa içeri tıkmanın uygulan­ dığı dönemde, bunun tersine kamu düzenine ilişkin bir so­ run olmakta; bir cins evrensel ahlâkı gündeme getirmek­ teydi; toplumun tümü aile yapısının katılığıyla ilgiliydi. Ona saldırıda bulunan her kim olursa olsun, akıl bozuklu­ ğu âlemine girmekteydi. Ve aile işte böylece akıl bozuklu­ ğuna karşı gösterilen hassasiyetin gene başat biçimi haline gelerek, bir gün deliliğin çeşitli biçimlerinin doğdukları çatışma yerini oluşturabilmiştir. Klasik dönem cinsel hastalık, eşcinsellik, sefahat, sa­ vurganlık aracılığıyla geçmiş dönemlerin ahlâkının mah­ kûm edebildiği, ama meczuplarla özdeşleştirmeyi uzaktan yakından düşünmediği tüm kişileri içeri tıkarken, garip bir ahlâk devrimini gerçekleştirmekteydi: uzun zamandan beri birbirlerine çok uzak kalmış olan deneylere bir akıl bozuk­ luğu ortak paydası icat etmekteydi. Bir dizi mahkûm edil­ miş tutumu bir araya getirerek, deliliğin çevresinde bir cins suçluluk haresi oluşturmaktaydı. Psikopatoloji, bu zihin hastalığına karışmış suçluluğu yeniden bulacaktır, çünkü bu oraya tam da klasisizm dönemi boyunca gerçekleştirilen bu karanlık hazırlık çalışması tarafından yerleştirilmiştir. Öylesine ki, deliliğe ilişkin bilimsel ve tıbbi bilgimiz örtülü bir şekilde olmak üzere, akıl bozukluğunun eskiden ger­ çekleştirilmiş ahlâki bir deneyinin oluşumuna dayanmak­ tadır.
34 Breteuil genelgesi, zikr., Funck-Brentano, Les Leıtres de cachet, Paris, 1903.

Kapatma alışkanlıkları başka bir yeni gruplanmayı daha açık etmektedirler: kutsala karşı yapılan bütün saygısızlık­ ları bir araya toplayan grup. Sicillerde şöyle bir kayda rastlandığı olmaktadır: "Çok öfkeli ve hiçbir dine inanmayan, ayinlere katılmayan ve Hıristiyanlara düşen ödevlerden hiçbirini yerine getirme­ yen, Tanrının kutsal adım ağzına hakaret olarak alan, Tan­ rının olmadığını söyleyen ve eğer varsa ona kılıçla karşı çı­ kacağını ilân eden bir adam."35 Eskiden bu cins çılgınlıklar kendileriyle birlikte, dine küfür etmekten kaynaklanan bü­ tün tehlikeleri ve aynı zamanda ağırlıklarım kutsalın ufku üzerinde kazanmaktaydılar. Bu cins sözler uzun süre dinsel yasaklara fazlasıyla bağlı kalmışlar ve bu cins şiddetli hare­ ketler din ihlâli sayılmışlardır. Ve XVI. yüzyılın ortasına kadar sözden ve hareketten kaynaklanan şeyler hâlâ eski dinsel cezalar tarafından yaptırıma tabi olarak kalmışlardır: pranga, işkence direği, dudakların kızgın demirle dağlan­ ması, sonra dil kopartma ve nihayet, suçun tekrarı halinde yakılmak. Reformasyon ve dinsel mücadeleler, dine küfrü hiç kuşkusuz göreceli hale getirmişlerdir; kutsala hakaret hattı, artık mutlak bir sınır değildir. IV. Henri'nin saltanat döneminde, artık bulanık bir şekilde bazı para cezaları, sonra da "örnek olacak olağandışı cezalar" öngörülmekte­ dir. Fakat Karşi-Reform ve yeni dinsel katılık döneminde "sarf edilen sözlerin ağırlığına göre", geleneksel cezalara bir dönüş sağlanmıştır.3 1617-1649 arasında dine küfür­ 6 den 34 kişi idam edilmiştir.3 7 Ama işte ortaya bir paradoks çıkmıştır: yasaların katı­ lığının hiç de gevşememesine rağmen,3 1653-1661 arasın­ 8
35 36 37 38 Arsenal, ms. 10135. 10 Kasım 1617 Emirnamesi, Delamare, op. cit., 1, s. 549-550. Pintard, Le Liberıinage trudit, Paris, 1942, s. 20-22. 7 Eylül 1651'de çıkartılan, 30 Temmuz 1666'da yenilenen kararname, suç

da yalnızca 14 mahkûmiyet karan verilmiş ve bunlardan yedisi idam hükmü içermiştir. Hatta bu cins mahkûmi­ yetler yavaş yavaş yok olmaktadır.39 Fakat bu kabahati da­ ha seyrek işlenir hale getiren yasaların sertliği değildir: ka­ patma evleri XVII1. yüzyılın sonuna kadar "dine küfreden­ ler" le ve dine hakaret anlamına gelen bir iş yapmış olanlarla doludur. Dine küfür suçu yok olmamıştır; yasala­ rın dışında ve onlara rağmen, artık içinde tüm tehlikelerin­ den arındırıldığı yeni bir statüye kavuşmuştur. Artık bir düzensizlik konusu haline gelmiştir: zihin bulanıklığı ile inançsızlığın yarı yolunda yer alan, kendini bilmez sözler. Bu, şiddetin şifresinin meczupluğun terimleri içinde oldu­ ğu kadar, düzensizliğin terimleri içinde de çözülebildiği ve bunun bir çelişki yaratmadığı şu kutsallığından arındırıl­ mış dünyanın çifte anlamlılığıdır. Delilik ile imansızlık arasındaki fark hissedilebilir gibi değildir veya bunların arasında içeri tıkmayı haklı çıkartacak bir eşdeğerlilik her halükârda kurulabilir. İşte Saint-Lazare'da, "ne kaçık ne de meczup" olmasına rağmen kapalı tutulmaktan yakman bir kişi hakkında d'Argenson'a verilen bir rapor; gardiyanlar ise bu yakınma karşısında "ayinin en kutsal anlarında diz çökmek istemiyor...; son olarak da perşembe günleri veri­ len yemeklerden bir kısmını cumaları için saklamaya zor bela razı oluyor ve bu son durum onun eğer kaçık değilse, imanını kaybetmeye hazır olduğunu oldukça iyi göster­ mektedir"4 diyerek itiraz etmektedirler. Böylece kutsalın 0 kendiliğinden terk ettiği, ama henüz tıbbi kavramlar ve pozitivist çözümleme biçimleri tarafından kuşatılmamış olan koskoca bir ikircikli bölge kendi kendini tanımlamak­ tadır; imansızlığın, dinsizliğin, akim ve gönlün düzensizli­
tekrannın sayısına göre prangadan odun yığını üzerinde yakılmaya kadar giden cezalar hiyerarşisini yeniden belirtmektedir. 39 40 Barre şövalyesinin örneği bir istisna olarak kabul edilmelidir; yol açtığı re­ zalet bunu kanıtlamaktadır. B. N., Clairambault, 986.

ğinin hüküm sürdüğü, pek belirginleşmemiş bir bölge. Ne kutsal şeylere hakaret, ne de hastalıklı durum değil de, on­ ların arasındaki sınırda yer alan, anlamı her zaman tersine döndürülebilir nitelikte olan ve hep bir ahlâki mahkûmi­ yetin damgası altında yer alan bir alan söz konusudur. Kutsal ile sapıklığın yarı yolunda yer alan bu alan, bütünü itibariyle temel bir ahlâki reddin — klasik akıl bozukluğuna ait olan- egemenliği altındadır. Böylece yalnızca cinselliğin bütün dışlanmış biçimlerini değil, aynı zamanda dine yö­ nelik hakaretlere ilişkin katı anlamlarını da kaybetmiş olan şu kutsala karşı girişilen bütün şiddet hareketlerini kapsa­ maktadır; demek ki hem cinsel ahlâk içindeki yeni bir ter­ cihi, hem de dinsel yasakların içindeki yeni sınırları belir­ lemektedir. Dine yönelik küfürler ve kutsala karşı olan hakaretler rejimindeki bu evrimin oldukça yakın bir benzerini, uzun süre suç ve günah düzeni içinde kalmış olan intihara iliş­ kin olarak da bulmak mümkündür;4 ve başarısız intihar 1 girişimi bu nedenden ötürü ölümle cezalandırılmalıdır: "kendi kendine şiddet uygulayan ve kendini öldürmeye kalkışan kişi, kendine gelmesini istediği şiddetli ölümden kurtulamaz."42 1670 kararnamesi "kendine yönelik cinayet"i "Tanrısal ve insani nitelikteki hükümdara suikast" kapsamı içine girebilecek bütün suçlarla özdeşleştirerek, bu düzenlemelerin çoğunu tekrarlamıştır.43 Fakat kutsal şeylere yapılan hakaretler ve cinsel suçlar için olduğu gibi, kararname burada hukuk dışı bir uygulamaya izin vermiyormuşa benzemekte ve bu uygulama içinde intihar kutsa­ la karşı bir hakaret olarak kabul edilmiyormuş gibi gözük­ mektedir. Kapatma evlerinin sicillerinde şu ibareye sıklıkla
41 42 43 Brötanya örflerinde: "Birisi kendini isteyerek öldürmeye kalkışırsa, ayakla­ rından aşılmalı ve katilmiş gibi sürüklenmelidir." Brun de la Rochette, Les Proces civiîs et criminels, Rouen, 1663. Krş., Locard, La M tdicinejudiciaire en France au XVIIe si id e , s. 262-266. 1670 Emirnamesi, Başlık XXII, mad. I.

rastlanmaktadır: "Kendinden kurtulmak istedi", ama yasala­ rın her zaman mazaret olarak kabul ettiği hastalığın ağırlığı veya cinnet hali zikredilmemektedir.44 İntihar girişimi, zorlamayla yok edilmesi gereken bir ruh karmaşasını işaret etmektedir. Artık intihar girişiminde bulunanlar mahkûm edilmemektedir,45 bunlar kapatılmakta ve onlara aynı anda hem bir ceza, hem de bundan sonraki girişimlerine engel olmanın aracı olan bir rejim dayatılmaktadır. Pozitivist ça­ ğın tedavi yöntemi olarak kullanacağı ünlü zorlama araçla­ rı onlara ilk kez XVIII. yüzyılda uygulanmıştır: yukarısında kafanın dışarıda tutulmasına yarayan bir deliği olan ve içindekinin elleri bağlanan kafes46 veya kişinin ayakta ola­ rak kapatıldığı ve yalnızca başının serbest kaldığı dolap.4 7 Böylece intihar günahı akıl bozukluğunun nötr alanıyla bütünleştirilmiş olmaktadır. Ona yaptırım uygulayan baskı altına alma sistemi intihan kutsala yönelik bir hakaret ol­ maktan çıkartmakta ve onu ahlâki bir tutum olarak tanım­ lamaktadır, bunun sonucunda onu yavaş yavaş belli bir psikolojinin sınırları içine taşıyacaktır. Çünkü belli bir in­ san bilimini, eskiden kutsal sayılan şeyin ahlakileştirilme­ sinin üzerine kurma işini beceren, hiç kuşkusuz son üç yüzyıl içinde Batı kültürü olmuştur. Şu an için büyücülüğün dinsel ufkunu ve Klasik Çağ­ daki evrimini bir yana bırakalım.48 Yalnızca ritüeller ve uygulamalar düzeyinde, koskoca bir hareket kitlesinin an­
44 "... Amacını daha şimdiden, acısının verdiği sabırsızlıktan değilse bile, şid­ detli hastalık, umutsuzluk veya ani cinnetten ötürü gerçekleştirmemiş ve iradesine uygun davranmamışsa", Brun de la Rochette, loc. cit. Ölüler için de aynı durum söz konusudur: "Uygun olmayan yasaların ölüm den sonra bile takip ettiği kişiler, artık sokaklarda sürûklenmeyeceklerdir. Bu zaten gebe kadınlarla dolu bir kentte tehlikeli sonuçlar doğurabi­ lecek, korkunç ve iğrenç bir gösteridir.", Mercier, Tableau de Paris, 1783, 46 47 48 111. s. 195. Krş. Heinroth, Lehrbuch der Stönıngen des Seeleııleben, 1818. Krş., Casper, Charasuristih derfıanzOsichen Medizin, 1865. Bu sorunun incelenmesini daha sonraki bir çalışmaya bırakıyoruz.

45

lamları ayıklanmış ve içerikleri boşaltılmıştır: büyü usulle­ ri, iyi veya kötü sihir reçeteleri, yavaş yavaş halkın eline geçen başlangıç düzeyindeki bir simyanın sırları; bütün bunlar şimdi yaygın bir imansızlığın, ahlâki bir kusurun varlığını ve toplumsal düzenin her an bozulabilme olasılığı taşıdığını işaret etmektedirler. Yasaların katılığı XVII. yüzyıl süresince hiç azalma­ mıştır. 1628 tarihli bir emirname falcı ve müneccimlere 500 liralık bir para cezası ile bir de bedeni ceza getirmek­ teydi. 1682 fermanı daha da korkutucudur:49 "Falcılığa bulaşan herkes krallıktan ebediyen sürülecektir"; batıl iti­ katlara yönelik her uygulama örnek olacak bir şekilde ve "durumun gereklerine uygun olarak" cezalandırılacaktır; "ve eğer gelecekte batıl itikatlara bir de imansızlık ve gü­ nah katacak kadar kötü insanlar olacak olursa... bunlara inanan kişilerin ölümle cezalandırılmalarını irade ederiz". Nihayet, bu cezalar "ister ölümle sonuçlansın, ister sonuç­ lanmasın", zehir kullananlara da uygulanacaktır.50 Bu ara­ da iki olgu belirleyicidir: bunlardan birincisi büyücülük veya sihirbazlık uygulamalarına verilen cezaların XVII. yüzyılın sonunda çok seyrekleşmeleri ve İkincisi de, zehir­ lere ilişkin cezaların açıklanmasından sonra, özellikle taş­ rada olmak üzere gene birkaç olayın meydana gelmesi, ama bunlara karşı olan katılıkların çabucak yatışmasıdır. Oysa, yasa uygulayıcılarının katılıklarının yumuşamasına rağmeıvyasaklanan uygulamalarda aynı ölçüde gerileme yok­ tur; Genel Hastane ve kapatma evleri büyücülük, sihirbaz­ lık, kâhinlik ve bazen de simyacılık işlerine karışmış çok sayıda kişiyi içeri almaktadırlar.5 Her şey, sanki katı bir 1
49 50 51 Bu aslında zehirler olayından daha sonra çıkartılmıştır. Delamare, 1, s. 562. Birkaç örnek. Büyücülük: Matte adlı dul kadın 1706'da “gülünç kehanetle­ rini dine karşı iğrenç küfürlerle destekleyen sahte bir büyücü" olduğundan ölürü Bastille'den Salpetriere'e aktarılmıştır. Ertesi yıl hastalanınca, "ölü­ m ün ün halkı kısa bir süre sonra ondan arındıracağı umut" edilmiştir. Ra-

hukuki kuralın alımda, bu tavırlarda tamamen başka bir anlam gören çok farklı tipten bir uygulama ve toplumsal bir bilinç yavaş yavaş örülüyormuş gibi cereyan etmekte­ dir. Oysa ilginç bir nokta olarak, yasayı ve onun köhne sertliklerini atlatmaya izin veren bu anlam, bizzat yasa ko­ yucu tarafından 1682 fermanının gerekçeleri arasında for­ müle edilmiş bulunmaktadır. Nitekim bu metin, "kendile­ rinin falcı, büyücü, sihirbaz olduklarını söyleyenlere" karşı hazırlanmıştır; "çünkü yıldız falı ve kâhinlik bahanesiyle ve sözümona büyücülük ve insanların kullanma alışkan­ lıkları olan diğer gözbağcılıkların çekiciliği nedeniyle, bu gibi kimseler cahil veya enayi birçok kimseyi şaşırtabilir­ ler." Ve aynı metin biraz ileride "falcı, büyücü, sihirbaz ve­ ya benzeri adlar taşıyan, Tanrısal ve insani yasalar tarafın­ dan mahkûm edilmiş işe yaramaz mesleklere mensup olanlar, söylevleri ve uygulamalarıyla ve dinin en kutsal şeylerine ettikleri hakaretlerle halkların zihnini yozlaştır­ makta ve onlara hastalık bulaştırmaktadırlar."5 Bu şekilde 2 kavranan büyü artık günah olma niteliğinden boşaltılmış­ tır; büyü, artık kutsal şeylere hakaret etmemekte, aldat­ maktadır. Gücü yanıltıyor olmasından gelmektedir: bu ya­ nıltma gücü onun gerçekten yoksun olmasından, ama aynı zamanda doğru dürüst bir akla ve sağlam bir iradeye sahip olmayanları körleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Büyü kötülük alemine mensup olmayı sürdürmekteyse de, bu, artık onun karanlık ve eylemine aşkın güçleri açığa çıkartvaisson, Archives Bastille, XI, s. 168. Simyacılar: “Bay Aulmont madenlerin sırlarına ilişkin beş kişinin karıştığı bir olayda yer alan ve ancak bugün ya­ kalanan Lamy'yi (Bastille'e) götürdü, daha önceden yakalananlar Bic6tre'e ve kadınlar da Genel Hastane'ye yollanmışlardı1, Journal de Du Junca, zikr., 1 Ravaisson, XI, s. 165; veyahut "altın yapmak için cıva damıtmaya veya ka­ tılaştırmaya uğraşan" Marie Magnan, Salpetriere, Archives prefectorales de Poliçe, Br. 191. Sihirbazlar: "genç bir adama çok vurgun bir dul kadın için” aşk iksiri yapan la Mailly Salpetrierc'e gönderilmiştir, Notice de R. d ’Argen52
son, s. 88. Delamare, s. 562.

masından değil de, kendine ait zenaatkârları ve enayileri, kendi gözbağcıları ve safları olan bir hatalar sisteminin içinde yer almasından olmaktadır. Büyü gerçek suçlarıri ta­ şıyıcısı olabilir,5 ama bizzat kendi olarak artık ne suç jesti 3 ne de günah eylemidir. Kutsal güçlerinden sıyrılmış olarak, artık yalnızca şere yönelik niyetleri vardır: gönül düzensiz­ liklerinin hizmetindeki bir zihin yanılsaması. O artık kut­ sala yönelik hakaret olarak değil de, akıl bozukluğuna iliş­ kin olarak ifşa ettiklerinden ötürü yargılanmaktadır. J Bu önemli bir değişimdir. Eskiden uygulanılan sistemi, onları kullananın inancını ve mahkûm edenlerin yargısını herhangi bir süreksizlik olmadan bir araya toplayan birlik bozulmuştur. Artık dışarıdan yanıltıcı bir bütün olduğu ih­ bar edilen sistemle; artık ayinsel bir değişim değil de, olay ve bireysel tercih olan bir katılım halinde içten yaşanan bir sistem olacaktır: ya potansiyel suç olan hata, ya da hatadan iradi olarak yararlanan suç. Kötülüğün büyünün melânetleri içindeki kesintisiz aktarımı her halükârda kopmuştur ve boş kalan veya yanılsama içine hapsolan bir dış dünya ile niyetlerinin suçluluğu tarafından kuşatılmış bir bilinç arasında paylaşılmış gibi olmuştur. Kutsal ile dindışmın tehlikeli bir şekilde çarpıştıkları işlemlerin dünyası yok ol­ maktadır; simgesel etkinliğin suçlunun iradesini tam kap­ samayan hayali imgelere indirgendiği bir dünya doğmakta­ dır. Büyünün, kutsala yönelik hakaretin, dine küfrün bütün bu eski ayinleri, artık etkisiz kalan bütün bu sözler, anlamlarını kazandıkları bir etkinlik alanından, anlamsız veya aynı zamanda mahkûm edilebilir hale geldikleri bir yanılsama alanına kaymaktadırlar: burası akıl bozukluğu­ nun alanıdır. Kutsala yönelik hakaretinin ve trajik jestleri­ nin yalnızca zihinsel takıntısının patolojik anlamından başka bir şeye sahip olamayacağı bir gün gelecektir..
53 "Bu baştan çıkartıcılara en fazla kapılanlar uğursuz tezgâhların art arda gelmesiyle günahın üstüne bir de zehir ve cinayeti ekleyeceklerdir.1 Dela', mare, ibid.

Büyücülük hareketlerinin ve kutsala hakaret anlamın­ daki tutumların, bir kültürün onların etkinliğini kabul et­ mekten vazgeçtiği andan itibaren patolojik hale geldikleri­ ne inanmaya yönelik belli bir eğilim bulunmaktadır. Fiili durumda, en azından bizim kültürümüzde patolojik alana geçiş kendiliğinden değil de, inancı suç haline getirerek onun etkinliğini kıran bir dönemin geçilmesiyle meydana gelmiştir. Yasakların nevrozlar haline dönüşmesi, içselleştirmenin ahlâki bir çağrının çeşitli türleri aracılığıyla yapıl­ dığı bir aşamadan geçmiştir: hatanın ahlâki olarak mah­ kûm edilmesi. Büyü bu dönemin tümü boyunca, dünya sistemi içinde artık başarıya ulaştıran tekniklerin ve sanat­ ların içinde yer almamaktadır; fakat bireyin psikolojik dav­ ranışları içinde henüz başarısızlığın hayali bir telâfisi hali­ ne gelmemiştir. Tam da hatanın yanlışla eklemleştiği nok­ tada; bizim için kavranılması zor olan, ama klasisizmin ona karşı özgün bir tepki tarzı icat edebilecek kadar incelmiş bir duyarlık -kapatma- oluşturduğu şu akıl bozukluğu bölgesinde yer almaktadır. XIX. yüzyıl psikiyatrisiyle bir­ likte hastalığın farklı anlamlara çekilemeyen belirtileri ha­ line gelecek bütün bu işaretler, iki yüzyıl boyunca "iman­ sızlık ve kaçıklık arasında" paylaşılmış, kutsala hakaret ile hastalık durumunun -akıl bozukluğu kendine özgü boyut­ lara burada ulaşmaktadır- ortasında kalmıştır.

Bonaventure Forcroy'nm eseri XIV. Louis'nin saltanatının son yıllarında belli bir yankı yapmıştır. Tam Bayle'in Söz­ lüsünü hazırladığı dönemde, Forcroy allâme ahlâksızlığı­ nın sonuncu tanıklarından biri veya XVIII. yüzyılın keli­ meye verdiği anlam içinde, ilk filozoflardan biri olmuştur. Bütünü itibariyle Hıristiyanlık mucizesine karşı çıkan Vie

I; p ?. • > r &v Uf:" Ü tff* Üş; j|; £

d'Appolonius de Thyane (Thyanelı Appollonius'un hayatı) adında bir kitap yazmıştır. Daha sonra "Sorbonne doktor­ ları baylara", Doutes sur la Religion (Din üzerindeki kuşku­ lar) adını taşıyan bir muhtıra yöneltmiştir. Bu kuşkular 17 taneydi; Forcroy bunların sonuncusunda doğal yasanın "yegâne gerçek din" olup olmadığını anlamak için kendini sorgulamaktadır; doğa filozofu ikinci bir Sokrates, diğer bir Musa, "insan türünü ıslah ederek, yeni bir din getirecek yeni bir peygamber" olarak sunulmuştur.5 Böylesine bir 4 ahlâksızlık başka koşullar altında, tıpkı Vanini'nin başına geldiği gibi yakılmaya veya XVIII. yüzyılda birçok imansız kitap yazarının başına geldiği gibi Bastille'e atılmaya mal olabilirdi. Oysa Forcroy ne yakılmış, ne de Bastille'e atılmış, altı yıl süreyle Saint-Lazare'a kapatılmış ve sonunda kendi memleketi olan Noyon'a çekilmesi emriyle birlikte serbest bırakılmıştır. Kabahati dine yönelik değildir, ona bir küfür kitabı yazdığından ötürü kızılmamaktadır. Forcroy hapsedildiyse, bunun nedeni eserindeki başka bir şeyin şifresinin çözülmüş olmasıdır: ahlâksızlık ile hata arasındaki belli bir yakınlık. Eserinin dine yönelik bir saldırı olması ne sapkinlik ne de inançsızlık olan ahlâki bir terk edişi açık etmektedir. D'Argenson tarafından kaleme alınan rapor bunu açıkça dile getirmektedir: düşüncesinin ahlâksızlığı, Forcroy örneğinde eyleme geçmese bile kendim tatmin etmeye çalışan bir adet serbestliğinin türev bir biçiminden başka bir şey değildir: "Yalnız başınayken bazen sıkıntıdan patlıyordu ve incelemeleri esnasında sefahat ve büyüyle karışık bir ahlâk ve din sistemi oluşturmaktaydı." Ve Bastille veya Vincennes'a değil de, Saint-Lazare'a kapatılmış olmasının nedeni, ona dayatılacak olan ahlâki kuralların katılığının içinde, gerçeği tanımasına olanak verecek koşullan bulması­ nın istenmiş olmasıydı. Altı yıl sonra nihayet bir sonuca ula­ şılmıştır; koruyucu melekleri olan Saint-Lazare'daki rahiple54 Bu kitabın el yazması kopyası* Arsenal ms. 10515'te bulunmaktadır.

rin "oldukça itaatkâr davrandığını ve kutsal şeylere yaklaştı­ ğ ın ı teyid edebildikleri gün serbest bırakılmıştır.5 5 Kapatma uygulaması, düşüncenin baskı altına alınma­ sı ve ifade olanağının denetiminde alışılmış mahkûmiyet­ lerin kullanışlı bir çeşidinden ibaret olarak kalmamaktadır. Belirgin bir anlamı vardır ve çok özel bir rol oynamak du­ rumundadır: manevi zorlama yolları aracılığıyla gerçeğe geri getirmek. Ve bu şekilde, her şeyden önce ahlâki olarak anlaşılması gereken bir hata deneyini işaret etmektedir. Ahlâksızlık artık bir suç değildir; bir kabahat olmaya de­ vam etmektedir, veya daha doğrusu yeni anlamında bir ka­ bahat haline gelmiştir. Eskiden inançsızlıktı veya sapkın­ lıkla temas halindeydi. XVII. yüzyılın başında Fontanier yargılandığında, fazlasıyla serbest düşünceleri veya fazla­ sıyla ahlâksız âdetleri karşısında bir miktar hoşgörü göste­ rilmişti; fakat Kapüsenlerin yanma müptedi rahip olarak giren şu eski ıslah olmuş mahkûm, sonradan Yahudi ve id­ dia edildiğine göre Müslüman olan kişi ise Greve meyda­ nında yakılmıştı.5 Demek ki hayatın düzensizliği dine sa­ 6 dık kalınmadığını işaret ediyor, bunu açığa çıkartıyordu; ama bu durum din için ne esas varlık nedeniydi, ne de dine yönelik esas saldırıydı. XVII. yüzyılın ikinci yarısında, inançsızlığın, artık hayatın hoşgörülen kural tanımazlıkla­ rından birinden ibaret olarak görüldüğü yeni bir ilişki ifşa edilmeye başlamıştır, inanç, düzenin unsurlarından biridir; bu nedenle onun üzerine titrenmektedir. İnançsızlığın gü­ cünden çok, duygu zayıflığından ve hayatın düzensizliğin­ den ötürü kuşku duyulan Tanrıtanımaz veya imansız için kapatmanın, gerçeğe daha sadık bir şekilde1bağlanabilme konusunda ahlâki ıslahat olma gibi bir işlevi vardır. Kapat­ ma evini gerçeğin zorla öğretildiği bir yer haline getiren adeta pedagojik bir yan bulunmaktadır: ışıktan kaçınmanın
55 56 B. N. Fonds Clairambault, 986. Krş., Frederic Lachevre, Mdanges, 1920, s. 60-81.

mümkün olmaktan çıkmasını sağlamaya yetecek kadar katı bir ahlâki zorlama uygulamak: "Tamahkâr olmayan, ılımlı, iffetli, dengeli bir adamın Tanrının olmadığını söylemesini isterdim; hiç olmazsa çıkarı uğruna konuşuyor olmazdı; ama böyle bir adam asla bulunmuyor."57 Klasik Çağ, Holbach ve Helvetius'a gelene kadar, uzun süre boyunca böy­ lesine bir adamın asla olmadığı konusunda yavaş yavaş emin olacaktır; uzun süre boyunca, Tanrının olmadığını söyleyen kişiyi yetingen, ılımlı ve iffetli kılarak, onun böyle konuşmaktan doğabilecek bütün çıkarının yok edileceğine ve böylece Tanrının varlığını kabul edeceğine inanacaktır. Kapatmanın başat anlamlarından biri de bu noktada bu­ lunmaktadır. Ve kapatmanın kullanım biçimi bazı düşünce özgürlü­ ğü biçimlerinin, aklın bazı veçhelerinin akıl bozukluğuyla onun aracılığıyla akrabalık kuracakları ilginç bir fikir hare­ ketini açık etmektedir: XVII. yüzyılın başında âdetlerdeki serbestlik yalnızca doğum halindeki bir rasyonalizmden ibaret değildir: bir o kadar da, bizzat akim içinde akıl bo­ zukluğunun bulunmasından duyulan bir kaygıdır -uygu­ lanma noktası kendi sınırları içindeki bilgi değil de, aklın tümü olan bir kuşkuculuk-: "Eğer iyi bakılacak olursa, ha­ yatımızın tümü bir masaldan, bilgimiz bir aptallıktan, emin olduğumuz şeyler hikâyelerden başka bir şey değillerdir; kısacası bu dünyanın tümü bir oyundan ve sürekli bir ko­ mediden başka bir şey değildir."5 Sağduyu ile delilik ara­ 8 sında paylaşım yapmak olanaksızdır; bunlar sonsuza kadar birbirlerinin yerine geçebilecekleri bir birimin içinde bir arada verilmişlerdir, bu birimin şifresini çözmek olanak­ sızdır: "bir yerlerde çok önemli olmakla birlikte bu kadar uçarı bir şey daha olamaz; eğer iyi izlenecek olursa, bilgelik sanılmayan hiçbir delilik yoktur." Fakat aklın her zaman
57 58 La Bruyere, Caracteres, Ay. XVI, ks. 11, Hachette, s. 322. La Mothe Le Vayer, Dialogues d'Orasius Tt|bero, 1716 yay., c. 1, s. 5.

tehlike içinde olduğunun bilincine varılması, bir düzen arayışını önemsiz hale getirmektedir; ama bu bilinç ahlâki bir düzen, bir ölçü, gönül asayişi yoluyla mutluluk sağla­ yan bir tutku dengesi arayışlarını yararsızlaştırmaktadır. Öte yandan, XVII. yüzyıl akıl ile akıl bozukluğu arasındaki esas büyük kopuşu gerçekleştirerek -kapatma bunun ku­ ramsal ifadesinden ibarettir-, bu birliği parçalamıştır. Ya­ şamını bunların birbirlerine yakın olmaları ve çoğu zaman da karışmalarına ilişkin deneye dayanarak sürdürmekte olan yüzyıl başının "âdet serbestisi", bizatihi bu olgudan ötürü yok olmuştur; varlığını XVIII. yüzyılın sonuna ka­ dar, ancak birbirine yabancı iki biçim altında sürdürebile­ cektir: bir yandan akim kendini, bütün akıl bozuklukları­ nın irrasyonel olma edasına büründükleri bir rasyonalizm içinde formüle etme çabası; ve öte yandan da, aklın söy­ lemlerine kendi akıldışı mantığı karşısında boyun eğdiren bir gönül akıldışılığı. Aydınlanma ve adet serbestisi XVIII. yüzyılda çakışmışlar, ama birbirlerine karışmamışlardır. Kapatma ile simgelenen paylaşım onların arasındaki iletişi­ mi güçleştirmekteydi. Âdetlerdeki serbestlik Aydınlanma­ nın zafer kazanmaya başladığı dönemde karanlık bir hayat yaşamış, ihanete uğramış ve kötü muamele görmüştür; ah­ lâksızlık sayılan bu âdet serbestliği Sade'm "filozoflar"a karşı yazdığı müthiş eleştiriye ve XVIII. yüzyılın tümü bo­ yunca kapatma duvarları içinde asayişe ilişkin olanından başka bir statüsü olmayan bir deneyin ilk ifadesi gibi olan Justine ve özellikle de Juliette'e kadar formüle edilmesi ola­ naksız olarak kalmıştır. Âdetlerdeki serbesti şimdi akıl bozukluğu cephesine kaymıştır. XVIII. yüzyılda kelimenin yüzeysel bir kullanı­ mının dışında tutarlı bir âdet serbestisi felsefesi yoktur; bu terimin sistematik kullanımına yalnızca kapatma evlerinin sicillerinde rastlanılmaktadır. O sıralarda ifade ettiği ne öz­ gür düşünce ne de tam olarak âdet serbestisi olup, aklın

arzuların kölesi ve gönlün uşağı haline geldiği bir tabiiyet durumudur. Terimin bu yeni anlamı, inceleme yapan bir aklın özgür seçiminin tam zıddmdadır; bunun tamamen tersine burada her şey aklın köleleştiğini belli etmektedir; akıl tensel zevklere, paraya, tutkulara köle olmuştur; ve Sade XVIII. yüzyılda bu konuda konuşan ilk kişi olduğun­ da, ona gelene kadar varlığı yarı gizli kalmış olan bu ahlâk serbestisinin tutarlı bir teorisini yapmaya uğraşacaktır; yü­ celtilecek olan tam da bu kölelik olacaktır; Suç Dostları Derneği'ne girecek olan âdetleri bakımından serbest kişi, "tutkularının en hafif bir arzu belirtisi göstermeleri halin­ de... en iğrençleri de dahil"59 bütün eylemlerde bulunmayı üstlenmektedir. Bu kişi bizzat bu köleliklerin merkezine yerleşmek zorundadır, "insanların özgür olmadıklarından, yalnızca doğa yasaları tarafından zincire vurulduklarından, hepsinin de bu ilk yasaların kölesi olduğundan"60 emindir. Âdet serbestisi XVIII. yüzyılda, meczuplaşmış aklın gönül­ den kaynaklanan akıl bozukluğu içinde kullanılması sayıl­ maktadır.6 Ve bu açıdan, klasik kapatma uygulamasının 1 da yaptığı gibi, "adet serbestisi yanlıları" ile dinsel yanlışlık vaazları verenleri -Protestanlar veya herhangi başka yeni bir sistem çıkartanlar- benzer saymakta bir çelişki yoktur. Bunlar aynı rejime tabi tutulmakta ve aynı muameleyi gör­ mektedirler, çünkü her iki durumda da gerçeğin reddi aynı ahlâki terk edişten kaynaklanmaktadır. D'Argenson'un sö­ zünü ettiği şu Dieppeli kadın acaba Protestan mı, yoksa
59 60 61
Justine, 1797 yay. c. VII, s. 37. İbid., s. 17.

Adet serbestisi nedeniyle kapatmaya dair bir örnek, ün lü Montcrif başrahibi olayı tarafından sağlanmaktadır: "Arabaları, atları, yemekleri, piyango bilet­ leri, binalarıyla çok muhteşemdir; bunlar onun 70.000 liralık borç yapması­ na neden olmuştur... Günah çıkartmaz, ve kadınlan yönetmeyi bazı koca­ ları kuşkulandıracak kadar çok sevmektedir... insanların dava açmaya en meraklı olanıdır, mahkemelerde birçok dava vekili vardır... Ama kafası ta­ mamen tersine dönüktür.'1 Arsenal, ms. 11811, Krş., 11498, 11537, 11765, , 12010, 12499.

serbest âdetlere sahip biri midir? "İnadından iftihar duyan bu kadının çok kötü bir uyruk olduğundan hiç kuşkum yok. Fakat ona yönelik iddiaların hepsi adli soruşturma kapsamına girmediği için, onu hatalarının cezasını çekmesi ve ıslah olma arzusuna kavuşması için bir süreliğine Genel Hastane'ye kapatmanın daha adil ve daha uygun olacağını düşünüyorum."6 2 Böylece akıl bozukluğu, yeni bir alanı daha kendine katmış olmaktadır: aklın gönülden gelen arzulara köle ol­ duğu ve kullanımı ahlâksızlığın yol açtığı bozulmalara komşu olan alan. Deliliğin özgür söylevleri tutku köleliği içinde ortaya çıkacaklardır; ve fantezilerin serbest yolunu değil de, gönlün, tutkuların ve nihayet insan doğasının zorlanma hattını izleyecek olan bu deliliğin büyük teması işte burada, bu ahlâki çağrının içinde doğacaktır. Meczup uzun zaman insanlıkdışı'nm damgasını yemiş olarak kal­ mıştır; şimdi insana çok yakm, onun doğasının belirleme­ lerine çok sadık bir akıl bozukluğu, insanın adeta kendi kendine terk edilmesi olan bir akıl bozukluğu keşfedil­ mektedir. Bu akıl bozukluğu gizliden gizliye, XIX. yüzyıl evrimciliğinin onu kabul ettiği biçime bürünmeye başla­ maktadır; yani insanın gerçeği, ama onun duyuları, arzula­ rı, doğasının en yontulmamış ve en zorlayıcı biçimleri cep­ hesinden görülen gerçeği. Akıl bozukluğu, ahlâki tutumun insanı henüz gerçeğe yöneltmediği bu karanlık bölgelere yerleşmektedir. Böylece akıl bozukluğunu doğal bir belir­ leyiciliğin biçimleri içinde kuşatma konusunda bir olanak çıkmaktadır. Fakat bu olanağın başlangıç anlamını âdet serbestisinin ahlâki bir şekilde mahkûm edilmesinden ve belli bir düşünce özgürlüğünü bir model, zihni yabancılaş­ manın ilk deneyi haline getiren şu garip evrimden aldığını unutmamak gerekir.

62

Arsenal, ms. 12692.

Ş= ö> Kapatma önlemlerinin taşıyıcısı olan garip yüzey. Cinsel hastalar, sefihler, savurganlar, eşcinseller, dine küfreden­ ler, simyacılar, âdetleri serbest olanlar: alacalı bulacalı kos­ koca bir kalabalık; bu kalabalık XVII. yüzyılın ikinci yarı­ sında kendini aniden bir ayırım hattının öte tarafına atılmış ve bir veya iki yüzyıl sonra deliliğin kapatıldığı alanlar ola­ cak olan düşkünler yurduna konulmuş olarak bulacaktır. Toplumsal bir mekân aniden açılmış ve sınırlandırılmıştır: bu mekân fakirlik karşısında duyulan büyük kaygıdan kay­ naklanmış olmasına rağmen, ne tam olarak sefaletinki, ne de bir gün onu müsadere edecek olan hastaîığmkidir. As­ lında Klasik Çağa özgü olan bir duyarlılığa gönderme yap­ maktadır. Dışta bırakma gibi olumsuz bir hareket değil de, deliliğin buraya sahip çıkmasından önce kendini tanıyacağı deney alanını bir buçuk yüzyıl süreyle gizliden gizliye yo­ ğuran, koskoca bir işlemler bütünü söz konusudur. Kapatma ona "asayişe ilişkin" karakterini verenin dı­ şında hiçbir kurumsal birliğe sahip değildir. Eğer anakronizmaya düşmeden ele almaya razı olunacak olursa, tıbbi veya psikolojik veyahut psikiyatrik tutarlılığa da sahip ol­ madığı açıktır. Fakat kapatma uygulaması kendini, ancak bir tek siyasal bir eleştiri tarafından öyle görülen bir keyfi­ lik içinde tanımlayabilir. Nitekim ahlâkın sınırlarını kaydı­ ran, yeni yasaklar koyan, mahkûmiyetleri yumuşatan veya rezalet eşiğini alçaltan bütün bu çeşitli işlemler hiç kuşku­ suz içkin bir tutarlılığa sadık kalmaktadırlar; bu ne bir hukukunki, ne de bir biliminki olup, bir algılama'nm en gizli tutarlılığıdır. Kapatmanın ve hareketli uygulamalarının kurumların yüzeyine noktalar halinde resmettiği şey, Klasik Çağın akıl bozukluğuna ilişkin olarak algıladığı şeydir. Or­ ta Çağ ve Rönesans, meczubun dünyanın narinliğinin her noktasında meydana getirdiği tehlikeyi hissetmişlerdi; on­

dan korkmuşlar ve onu görüntülerin ince yüzeyinin altın­ da yardıma çağırmışlardı; meczup onların akşamları ve ge­ celerine musallat olmuştu; hayal güçlerinin ürettiği bütün hayvan öykülerini ve Mahşerlerini onunla doldurmuşlardı. Fakat meczubun dünyası bu kadar mevcut ve bu kadar baskıcı olmasına rağmen, çok zorlukla algılanabilmekteydi; daha orada olmadan önce hissedilmekte, az çok kavran­ makta ve tanınmaktaydı; düşlenmekte ve temsil manzara­ ları içinde alabildiğine uzaklara götürülmekteydi. Bu kadar yakın olan mevcudiyetini hissetmek, algılamak demek de­ ğildi; bu dünyayı bütünü itibariyle hissetmenin bir biçi­ miydi, bütün algılamalara yüklenen belli bir tarzdı. Kapat­ ma, akıl bozukluğunu içinde her zaman mevcut olduğu, ama aynı zamanda hep ıskalandığı manzaralardan kopart­ mış ve soyutlamıştır. Aynı zamanda, onu Montaigne'e ka­ dar, allâme ahlâksızlığına kadar akıl oyununa zorunlu ola­ rak katan soyut çift anlamlarından da kurtarmıştır. Akıl bozukluğu, bir tek bu kapatma hareketinin sayesinde ser­ best kalmıştır: her yerinde mevcut olduğu manzaralardan uzaklaşmıştır; ve böylece yerelleşmiş tir; ama aynı zamanda diyalektik ikirciklerden de uzaklaşmış ve bu şekilde somut mevcudiyeti içinde çerçevelenmiştir. Artık algılama nesnesi olabilmesi için gereken geri çekilme gerçekleşmiştir. Acaba hangi ufkun üzerinde algılanmaktadır? Bunun toplumsal bir gerçeğin ufku olduğu açıkça ortadadır. Akıl bozukluğu XVII. yüzyıldan itibaren dünyanın büyük sap­ lantısı olmaktan çıkmıştır; aynı zamanda aklın maceraları­ nın doğal boyutu olmaktan da uzaklaşmıştır. Akıl bozuk­ luğu insani bir olgu, toplumsal türler arasında kendiliğin­ den ortaya çıkan bir cins olma edasına bürünmektedir. Es­ kiden şeyleri ve insanın dilini, aklını ve ülkesini tehdit eden bir tehlike olan şey, şimdi bir kişilik çehresi kazan­ maktadır. Daha doğrusu kişilikler. Aklı bozuk olanlar top­ lumun tanıdığı ve soyutladığı tiplerdir: sefih, savurgan, eş­

cinsel, büyücü, intihar eden, âdetleri serbest olan. Akıl bo­ zukluğu toplumsal kuraldan belli bir sapmaya göre ölçül­ meye başlamaktadır. Fakat Deliler Gemisi’nde de kişiler yok muydu ve XV. yüzyıl metinleriyle kutsal yazıların sun­ dukları bu büyük gemiye bindirme hareketi kapatmanın simgesel bir önbelirtisi değil miydi? Yaptırım farklılaştığın­ da, gene eskiden beri sürmekte olan duyarlıklar söz konu­ su değil miydi? Nitekim Stultifera Navis'ie yalnızca soyut kişiler, durumlarından ders alınacak tipler bulunmaktadır: obur, nefsine düşkün, imansız, gururlu. Ve bunların hiçbir limana uğramayan bir deniz yolculuğunda meczup bir mü­ rettebatın arasına zorla konulmuş olmalarının nedeni, bunların evrensel biçimi altındaki bir kötülük tarafından belirlenmiş olmalarıdır. Akıl bozukluğunun kişisi XVII. yüzyıldan itibaren, yukarıdakinin tersine, gerçek bir top­ lumsal dünyadan alınan, üyesi olduğu toplum tarafından yargılanan ve mahkûm edilen somut bir kişidir. Demek ki esas nokta şudur: delilik aniden toplumsal bir dünyanın içine konulmuştur, artık hemen hemen sadece burada gö­ zükmekte ve burası onun ayrıcalıklı yeri olmaktadır; ona adeta bir geceden ertesi sabaha (Avrupa'nın tümünde elli yıldan daha az bir sürede) herkesin onu tanıyabileceği ve ihbar edebileceği sınırlı bir alan atfedilmiştir -ki o eskiden bütün uçlarda dolaşmakta, en alışılmış yerlerde gizlice ikâmet etmekteydi-; artık onu bedenine girdiği kişilerin içinden, düzen sağlamaya yönelik tedbirler ve asayiş ön­ lemleri sayesinde çıkartmak mümkündür. Bütün bunlar aklı bozukluğu konusundaki klasik de­ neyi belirleyecek ilk yaklaşım için kullanılabilirler. Bu de­ neyin nedenini kapatma uygulamasında aramak saçma ola­ caktır, çünkü oluşmakta olan bu deneyi bütün acayip tarz değişimleriyle birlikte işaret eden odur. Bu akıl bozukluğu alanına mensup kişileri kendi vatanlarında yabancı olarak ilân etmek için, akıl bozukluğunu kendi gerçeğinden ko­

partan ve onu yalnızca toplumsal dünyanın sınırları içine sokan bu ilk yabancılaştırmanın gerçekleşmiş olması gere­ kir. Delilik hakkındaki düşüncemizi bile bile engellememi­ ze yol açan bu karanlık yabancılaştırmaların kökeninde en azından şu yer almaktadır: akıl bozukluğu öncelikle, deli­ lerini bir gün "meczuplar" olarak gösterecek olan bu top­ lumun içinde yabancılaşmış, onun içinde sürgüne gitmiş ve sessizliğe bürünmüştür. Yabancılaşma: bu kelime hiç değilse burada eğretileme yapmaya yönelik değildir. Bu ke­ lime her halükârda akıl bozukluğunun insan akimın mace­ rası içinde bir deney olmaktan çıktığını ortaya koymaya ve onu adeta bir nesnellik içinde kuşatan şu hareketi belirleyebilmeye uğraşmaktadır. Akıl bozukluğu artık zihnin gizli hayatını harekete geçiremez ve onu sürekli olarak taşıdığı tehdide arkadaş edemez hale gelmiştir. Akıl bozukluğu uzağa itilmiştir -yalnızca simgesel olarak belirlenmeyen, aynı zamanda kapatma evlerinin duvarları tarafından top­ lumsal alanın yüzeyinde meydana getirilen gerçek bir uzak­ lığa itilmiştirBu uzağa itme onu öğrenmeye veya yalnızca bilgi yol­ larını açmaya yönelik bir hareket değildir. Cüzzamhların Orta Çağ cemaatinden kovulmalarını hatırlatan, hatta teyit eden bir sürgüne yollama hareketinin içine yerleşmektedir. Fakat cüzzamlılar belanın görünür işaretlerini taşımaktay­ dılar; Klasik Çağın yeni sürgünleri ise, akıl bozukluğunun daha gizli olan izlerine sahiptiler. Kapatmanın mümkün bir nesnellik alanını içerdiği doğruysa da, bu hareket kov­ manın olumsuz değerleriyle çoktan donanmış bir sahasın­ da gerçekleşmektedir. Nesnellik akıl bozukluğunun vatanı gibi olmuştur -ama bir ceza olarak-. Deliliğin psikiyatrinin serinkanlı bilimsel alanına, Orta Çağın onu hapsettiği eski dinsel ve ahlâki ortaklıklardan kurtulduktan sonra girdiği­ ni vaaz edenlere gelince, akıl bozukluğunun yüzyıllar bo­ yunca sesini çıkartmadan oturacağı bu sürgüne gitmek için

yola çıkarken bir ölçü nesnesi haline geldiği şu belirleyici anı onlara hep hatırlatmak gerekir; bu ilk hatayı onlara göstermekten ve onların sonunda sessiz kılınan akıl bo­ zukluğu üzerinde hafızalarının zayıflığıyla orantılı söylev­ ler çekmelerine tek başına olanak veren karanlık mahkû­ miyeti hatırlatmaktan vazgeçmemek gerekir. Akıl bozuklu­ ğunun, ancak önceden bir kovulmaya tabi tutulmuş olması ölçüsünde bilgi nesnesi haline gelebilmiş olması, kültürü­ müz açısından önemli değil midir? Daha fazlası da vardır: kapatma aklın akıl bozukluğu­ na oranla alan kazandığı ve onunla olan eski akrabalığın­ dan kurtulduğu hareketi bildirdiği kadar, akıl bozukluğu­ nu bilinçlenme hariç her şeyi köle kılmasını da açık etmektedir. Kapatma akıl bozukluğunu koskoca bir karan­ lık suç ortaklıkları şebekesine köle etmektedir. Akıl bo­ zukluğuna yavaş yavaş deliliğin somut ve belirsiz bir suç ortaklığı içinde sahip olduğu çehreyi verecek ve onu bugün kendi deneyimiz itibariyle tanıdığımız hale getirecek olan işte bu köleleştirmedir. Kapatma alanının duvarları içinde cinsel hastalar, sefihler, "cadı oldukları iddia edilenler", simyacılar, âdetleri serbest olanlar -ye ileride göreceğimiz üzere- meczuplar karışık bir şekilde bulunmaktaydılar. Bunların arasında akrabalıklar oluşmakta, iletişim kurul­ maktaydı ve akıl bozukluğunu bir nesne olarak görmeye başlayan kişilerin gözünde, adeta türdeş bir alanın sınırları böylece belirgin hale gelmekteydi. Suçluluktan ve cinsel patetikten ruhlara yakarma ve büyünün saplantılı eski ayinlerine kadar, gönül yasasının çekiciliğine kadar ulaşan bir yeraltı şebekesi yerleşik hale gelerek, bizim çağdaş deli­ lik deneyimizin adeta temellerini resmetmektedir. Böylece yapılanan bu alanın üzerine akıl bozukluğu yaftası yapıştı­ rılacaktır: "kapatılması uygundur", XVI. yüzyıl düşüncesi­ nin söyleminin ilerlemesi sırasında aklın tersyüz oluşunun diyalektik noktası haline getirdiği bu akıl bozukluğu, böy­

lece somut bir içerik kazanmıştır. Cinselliğin anlamının, aşkın paylaşımının, kutsala hakaretin ve kutsalın sınırları­ nın söz konusu olduğu büyük bir ahlâki düzenlemeye bağ­ lanmıştır. Çok farklı kökenleri olan bütün bu deneyler, ka­ patma hareketini bütün derinliği içinde oluşturmaktadır­ lar; kapatma bir bakıma, hepsi de aynı yönü gösteren ye­ raltı işlemlerinin meydana getirdikleri bir sistemin yüzey­ deki olgusal görüntüsünden ibarettir: kapatma ahlâk ale­ minde o zamana kadar bilinmeden kalmış olan tekdüze bir paylaşıma yol açmaktadır. Bu paylaşım ahlâki dünyanın dengesini Rönesansa kadar İyi ile Kötü arasındaki ayırımın ötesinde, kaderin veya Tanrısal inayetin ve tercihin trajik birliği içinde iyi kötü sağlamaktaydı. Bu birlik şimdi akıl ile akıl bozukluğu arasındaki belirleyici paylaşımdan ötürü yok olacaktır. İyi ile Kötü arasındaki büyük mücadeleyi akıl ile akıl bozukluğu arasındaki uzlaşmaz çatışma ile iki katma çıkartan, böylece parçalanmış figürlerin sayısını ar­ tıran bir ahlâk bunalımı başlamaktadır: en azından Sade ve Nietzsche buna tanıklık etmektedirler. Böylece ahlâki dün­ yanın bir yarısı akıl bozukluğu alanına kaymakta ve ona muazzam bir somut erotizm, kutsala yönelik hakaret, ayin, büyü, gönül yasaları tarafından gizlice kuşatılan bilgi içeri­ ği getirmektedir. Akıl bozukluğu tam algı nesnesi olacak kadar özgürleştiği sırada, kendini bu somut kölelikler sis­ temi tarafından yakalanmış olarak bulmaktadır. Deliliğin zaman içindeki sadakatini hiç kuşkusuz bu kölelikler açıklamaktadır. Günümüzde hâlâ eski büyü ayinlerinden, eski dinsel uygulamalarmkiyle aynı hezeyan bütünlerinden izler taşıyan saplantısal hareketler bulun­ maktadır. Kutsalın çok uzun zamandan beri ortadan silin­ miş olduğu bir kültürde, kutsala hakaret konuşunda bazen hastalıklı bir inat görülmektedir. Bu ayak direme bizi deli­ liğe eşlik eden icatlarının yalnızca geri dönüşler olduğunu açık eden ve onu çoğu zaman kültürlerin dolaysız arkeolo­

jisi olarak işaret eden karanlık bellek üzerinde sorguluyora benzemektedir. Akıl bozukluğu, halkların büyük belleği, onların geçmişe karşı en büyük sadakatleri olmalıdır; tarih bu belleğin içinde, bu halklar için belirsiz bir çağdaşlık ta­ şımaktadır. Artık bu ayak diremelerin evrensel unsurunu icat etmekten başka yapacak bir iş yoktur. Ama bu, kimli­ ğin cazibesine kapılmak olacaktır; çünkü süreklilik fiili olarak süreksizliğin bir olgusundan başka bir şey değildir. Köhne tutumların sürebilmeleri bunların bozulmaları sa­ yesinde mümkün olmuştur. Burada yeniden ortaya çıkış sorunu, yalnızca geriye yönelik olarak bakan kişi için var­ dır; bizzat tarihin dokusu izlenecek olursa, bunun aslında daha çok deney alanının dönüşmesine ilişkin bir sorun ol­ duğu anlaşılacaktır. Bu tutumlar devre dışı bırakılmışlar­ dır, ama bu onların kayboldukları anlamına gelmemekte­ dir; daha doğru olan, onlar için aynı anda hem sürgün, hem de tercih alanı olan bir yerin oluşturulmuş olmasıdır; gündelik deney alanını yalnızca akıl bozukluğu alanıyla bütünleşmek için terk etmişler ve buradan da yavaş yavaş hastalık küresine doğru kaymışlardır. Bu ayak sürümenin hesabını ortak bir bilinçdışmm özelliklerine değil de, akıl bozukluğunun-meydana getirdiği şu deney alanının yapıla­ rına ve onda meydana gelebilmiş olan değişikliklere sor­ mak gerekir. Böylece akıl bozukluğu, klasik dönemin onun içinde bir deney alanı olarak birbirlerine düğümlediği bütün an­ lamlarla birlikte ortaya çıkmaktadır; bunlar Rönesanstan modern çağa kadar hiç kuşkusuz açık terimler halinde for­ müle edilemeyecek kadar gizli, söz hakkına sahip olama­ yacak kadar dışlanmış olarak kalmışlardır, ama gene .de kapatma gibi bir kurumun, deliliğe ilişkin kavramların ve uygulamaların sürmelerine neden olacak kadar önemli ol­ makla kalmayıp, aynı zamanda ahlâki dünyanın baştan aşağı yeniden düzenlenmesine yol açacak kadar etkili ol­

muşlardır. Klasik Çağda ortaya çıktığı haliyle ve XIX. yüz­ yılın pozitivizminin çok eski gerçekleri arasında teşhis etti­ ğine inanacağı şekilde oluşan biçimiyle deli kişisini, işte akıl bozukluğundan itibaren anlamak gerekir. Rönesansın yaptığı çok çeşitli deneyler sonucu sırasıyla bilgelik olma­ yan, dünyanın düzensizliği, ahiret tehdidi ve hastalık hali­ ne gelen delilik, dengesini akıl bozukluğunda bulmakta ve onu pozitif bilginin herhalde yanıltıcı nitelikteki kucağına teslim edecek olan birliğini hazırlamaktadır; delilik bu şe­ kilde, ama ahlâki bir yorumlama yoluyla objektif bilgiye izin veren şu öteye itilmeyi; doğanın içine düşüşü açıkla­ yan şu suçluluğu; kalbin, ondan kaynaklanan arzuların ve tutkuların belirleyiciliğini işarejt eden şu ahlâki mahkûmi­ yeti bulacaktır. Klasisizm deliliğin yanı sıra cinsel yasakla­ maları, dinsel yasaklan, düşünce ve kalp özgürlüğünü de akıl bozukluğu alanına dahil ederek, sonuçta bizim zihin hastalıkları konusundaki "bilimsel" bilgimizin tabanını oluşturan ahlâki bir akıl bozukluğu deneyi kurmaktaydı. Zihin hastalığı bu öteye itilme, bu kutsallığından arındırıl­ ma aracılığıyla başı çoktan beri belaya girmiş olan bir ta­ rafsızlık görüntüsüne ulaşmaktadır; bu görüntünün başı beladadır, çünkü ona, ancak başlangıcında yer alan bir mahkûmiyet söylemi içinde ulaşmak mümkündür. Fakat bu yeni birlik, bilginin ilerlemesi konusunda be­ lirleyici olmakla kalmamakta, önemini "ıslaha yönelik va­ roluş" olarak adlandırılabilecek şey içindeki tamamlayıcısı cezalandırma olan belli bir "akıldışı varoluş"un imgesini oluşturması ölçüsünde kazanamamaktadır. Kapatma uygu­ laması ve kapatılacak insanın varlığı artık birbirlerinden ayrılmaz niteliktedir. Bunlar birbirlerini, ıslahaneye özgü hareketi meydana getiren bir cins karşılıklı cazibe içinde davet etmektedirler: yani daha kapatma meydana gelme­ den önce sahip olunan ve sonunda kapatılmayı gerekli hale getiren belli bir tarz. Bu tam anlamıyla, suçluların veya

hastaların varoluş biçimi değildir; fakat tıpkı modern insa­ nın bazen suçluluğa kaçması veya nevroza sığınması gibi, kapatılma yaptırımına tabi tutulan bu akıl bozukluğu varo­ luşunun da klasik insanın üzerinde belli bir cazibe gücüne sahip olmuş olması muhtemeldir; ve herhalde bütün içeri tıkılanların, metinlerin esrarlı bir karışıklık içinde "adetle­ rindeki ve zihinlerindeki rahatsızlıktan ötürü" kapatıldık­ larını söyledikleri bütün insanların ortaklaşa olarak sahip oldukları şu fizyonomilerinde bulanık bir şekilde fark etti­ ğimiz de odur. Pozitif bilgimiz bizi araçlardan ve söz ko­ nusu olanların kurban mı yoksa hasta mı, suçlu mu yoksa deli mi olduklarına karar verme yeteneğinden yoksun bı­ rakmaktadır. Bunların hepsi de işin başlangıcında, kendile­ rine hiç ait olmayan, ama onları muhtemelen ya hastalığa, ya da suça götürebilen nitelikteki aynı varoluş biçiminin içinde yer almaktaydılar. Adetlerin serbestliğinden yana olanlar, sefihler, savurganlar, dine hakaret edenler, deliler hiçbir ayırım gözetilmeksizin bu varoluşun içine sokul­ maktaydılar; bunlar yalnızca ortak bir deneyi kişisel olarak çeşitlendiren bireysel bir üsluba sahiptiler: bu da akıl bo­ zukluğunun hissedilmesine ilişkin kişisel deneydir.63 Biz modernler, deliliğin, nevrozun, suçun, toplumsal uyumsuz­ lukların altında bir cins ortak endişe deneyinin yer aldığını fark etmeye başlıyoruz. Klasik dünyaya göre kötülük eko­ nomisinin içinde belki aynı zamanda genel bir akıl bozuk­ luğu deneyi de bulunmaktaydı. Eğer öyleyse, Büyük Ka­ patma ile Pinel ve Tuke'un "özgür bırakma"ları arasındaki yüz elli yıl boyunca deliliğin aldığı biçime ufuk olarak hiz­ met eden şey, bu deney olmalıdır.
63 Henri-Louis de Lom£nie gibilerinin hayat öykülerine bakarak, hapishane yaşamım tasvir etmek m üm kündür, Bkz., Jacobe, Un intemement sous le grand roi, Paris, 1929, aynı konuda, dosyası Arsenal ms. 10526'da bulunan başrahip Blache'ın öyküsüne de bakılabilir; krş., 10588, 10592, 10599, 10614.

Avrupalı insanın akıl bozukluğunu hissetmekten ve anlamaktan uzaklaşması her halükârda bu serbest bırak­ madan itibaren başlamaktadır -bu aynı zamanda bu Avru­ palI insanın kapatma yasalarının kaçınılmazlığını, artık kavrayamaz hale geldiği dönemdir-. Bu an garip bir buluşma tarafından simgelenmiştir: kendi akıldışı varoluşlarının te­ orisini formüle eden tek bir adamla, deliliğe ilişkin pozitif bir bilim yapmayı isteyen, yani artık yalnızca deliliğin pa­ tolojik seslerine kulak vermek üzere akıl bozukluğunun söylemini susturmak isteyen ilk insanlardan birinin karşı­ laşmaları. Bu yüzleşme XIX. yüzyılın iyice başında, RoyerCollard bir hastane haline getirmeye niyet ettiği Charenton'daki evden Sade'ı kovmaya kalkıştığında meydana gel­ miştir. Deliliğe sevecen bir şekilde yaklaşan Royer-Collard, onu akıl bozukluğundan korumak istemektedir, çünkü XVIII. yüzyılda çok olağan bir şekilde kapalı tutulan bu va­ roluşun XIX. yüzyıl tımarhanesinde yerinin olmadığım fark etmekte, onun hapse atılmasını talep etmektedir. 1 Ağustos 1808'de Fouche'ye "Charenton'da cüretkâr ahlâksızlığından ötürü fazlasıyla ünlenmiş olan ve bu düşkünler yurdunda­ ki mevcudiyeti çok ağır sakıncalar yaratan bir adam var. iğrenç Justine romanının yazarından söz etmek istiyorum. Bu adam meczup değildir. Yegâne hezeyanı günahkârlığıdır, ve bu kusur meczupluğun tıbbi tedavisine tahsis edilen bir kurumda asla giderilemez. Böylesine bir durumda olan ki­ şinin en katı şekilde hapsedilmesi gerekir" diye yazmıştır. Royer-Collard ıslah edilecek varoluşu hiç anlamamıştır; onun anlamını hastalık cephesinde aramakta ve burada bu­ lamamaktadır; bunun üzerine onu saf haliyle kötülük, kendi akıl bozukluğundan başka bir nedeni olmayan bir kötülük cephesine göndermiştir: "Kötülüğün hezeyanı". Bu mektu­ bun Fouche'ye yazıldığı gün klasik ahlâk bozukluğu kendi esrarının üzerine kapanmıştır; birçok değişik çehreyi bir arada barındıran garip birliği bizim için ebediyen kaybol­ muştur.

D Ö R D Ü N C Ü AYIRIM

Delilik Deneyleri

Klasik Çağ, Genel Hastane'nin kurulmasından, Almanya ve İngiltere'de ilk ıslahhanelerin açılmasından XVIII. yüzyılın sonuna kadar insanları kapatmıştır. Sefihleri, har vurup harman savuran babaları, hayırsız evlatları, dine küfreden­ leri, "kendilerinden kurtulmak isteyen" kişileri, âdetleri serbest olanları kapatmıştır. Ve onun akıl bozukluğu ko­ nusundaki kendine özgü deneyi birçok yakınlaştırma ve şu garip suç ortaklıkları boyunca ortaya çıkmaktadır. Fakat bütün bu kurumlarm her birinde delilerin sayısı giderek artmaktadır. Paris'te Genel Hastane'ye kapatmak üzere yapılan tutuklamaların yaklaşık onda birini "mec­ zuplar", "bunaklar", "zihni yabancılaşmışlar, "tamamen delirmiş" insanlar oluşturmaktadır.1 Bunlarla diğerleri ara­ sında fark gözetildiğine dair hiçbir belirli yoktur. Siciller izlenecek olursa, onları aynı duyarlığın belirlediği, aynı ha­
1 Bu, XVII. yüzyılın sonundan XVIII. yüzyılın ortasına kadar hemen değişme­ den kalan orandır. Genel Hastaneye hapsetme konusundaki kral emirleri tab­ losuna göre.

reketin devre dışı bıraktığı söylenebilir, "âdetlerindeki bo­ zukluk" tan veya "karısına kötü muamele ettiğinden" ve birçok kereler intihara kalkıştığından ötürü hastaneye gi­ ren kişinin hasta mı yoksa sağlam mı, deli mi yoksa suçlu mu olduğunu belirleme işini tıbbi arkeolojilerin oyununa bırakalım. Bu sorunu ortaya koyabilmek için, geriye yöne­ lik bakışımızın dayattığı bütün biçim bozulmalarını kabul etmek gerekir. Biz deliliğe kapatmanın en genel, en farklı­ laştırılmamış biçimlerinin uygulanmasının nedeninin onun Boğa'sının iyi tanınmamış olmasından, onun pozitif işaret­ leri karşısında kör kalınmış olunmasından kaynaklandığı­ na istekle inanıyoruz. Ve bu yüzden de kendimizi bu "ta­ nıyamamamın -veya en azından bizim için böyle olan durumun- gerçekte ne gibi açıklamalar içerdiğini görmek­ ten alıkoyuyoruz. Çünkü gerçek sorun, bizim tedavi ede­ ceklerimizi ve bizim mahkûm edeceklerimizi bizim ayı­ rımlarımızı yapmayarak, aynı şekilde sürgüne gönderen bu yargının içeriğini belirleyebilmektir. Söz konusu olan böy­ lesine bir karışıklığa izin veren hatayı belirlemek değil de, bizim akıl yürütme sistemimizin şimdi kurmuş olduğu sü­ rekliliği iyi izlemektir. Yüz elli yıllık kapatma süresinin so­ nunda, bu mahpus çehrelerin arasında kendine özgü yüz buruşturmalarını, başka bir öfkenin yakınmalarını ortaya koyan ve başka bir şiddeti davet eden çığlıkların fark edil­ diği sanıldı. Fakat Klasik Çağm tümü boyunca yalnızca tek bir kapatma olmuştur; alman bütün önlemlerin içinde, bir uçtan diğerine tek bir türdeş deney görülmektedir. Bir kelime bu deneyi işaret etmektedir -âdeta simgele­ mektedir-; bu kelime kapatma kurumlarınm sicillerinde en sık rastlanılanlarından biri olan "çılgın"dır. İleride gö­ receğimiz üzere, "çılgınlık" teknik bir hukuk ve tıp terimi­ dir; çok belirgin olarak delilik biçimlerinden birini işaret etmektedir. Fakat kapatmaya ilişkin kelime haznesi içinde çok daha dar kapsamlı bir anlamı vardır; yasaların tanımla­

dığı suç ile buna ilişkin hukuki bağlantıların dışında kalan bütün şiddet biçimlerini ima etmektedir: kelimenin hedef­ lediği bir cins ayırıma tabi tutulmamış düzensizlik alanıdır -tavırlarda ve gönül işlerindeki düzensizlik, âdetlerin ve zihnin düzensizliği-, yani mahkûm etmenin mümkün ol­ duğu bölgenin ötesinde ortaya çıkan tehditkâr bir kudur­ ganlığın karanlık alanının bütünü. Bu bizim için herhalde karışık bir kavramdır, ama o sıralarda kapatmanın polisiye ve ahlâki gerekçelerini oluşturacak kadar açık olmuştur. Birinin "çılgın" olduğunu iddia ederek, ama onun hasta mı yoksa suçlu mu olduğunu belirlemeden kapatmak, işte bu klasik mantığın akıl bozukluğuna ilişkin olarak yaptığı deney içinde kendine sağladığı güçle rden biridir, Bu gücün pozitif bir anlamı vardır: XVII. ve XVIII. yüzyıllar deliliği sefahat veya âdet serbestliğiyle aynı tür­ den sayarak kapattırılırsa, burada esas olan nokta onların deliliğin hastalık olduğunu bilmeceleri değil de, onu baş­ ka bir açıdan algılamalarıydı. ş= ©> Ancak, basitleştirmek tehlikeli cplabilir. Delilik dünyası, Klasik Çağda türdeş değildi. Delikre yalnızca polis tarafın­ dan tutuklanan kişilere olduğu gilpi davranıldığmı iddia et­ mek yanlış olmaz, ama kısmi kalıif. Bazı deliler özel statüye sahiplerdi. Paris'te bir hastane akıllarını kaybetmiş fakirlerin bakımını üstlenmişti. Bir de­ linin iyileşme umudu varsa, Hötel-Dieu'ye gönderilmek­ teydi. Burada âdet haline gelmiş tedaviler uygulanmak­ taydı: hacamat, müshil ve bazı durumlarda yakı ve banyo.2 Bu eski bir gelenekti, çünkü daha Orta Çağda bile, bu aynı Hötel-Dieu'de delilere ayrılmış yerler bulunmaktaydı.
2 Krş., Fosseyeux, L'Hötel-Dieu de Paris au XVIle siecle et au X V llle sitele, Paris, 1912.

"Acayipler ve Kaçıklar", duvarlarında "görmek ve vermek için"3 iki pencerenin açıldığı kapalı hücrelere konulmuş­ lardır. XVIII. yüzyılın sonunda Tenon'un Memoires sur les Höpitaux de Paris'yi (Paris hastaneleri üzerine muhtıralar) yazdığı sıralarda deliler iki koğuşta toplanmış durumdadır­ lar: erkeklere ait olan Saint-Louis koğuşunda iki kişilik bir yatak ile aynı anda dörder kişinin yatırılabildiği on yatak bulunmaktaydı. Tenon bu sıkışıklıktan kaygı duymuştur (tıbbi hayal gücünün, sıcaklığın kötü etkilerinin olduğunu ve bunun tersine soğuğun, temiz havanın ve kırların saflı­ ğının hem fizik, hem de manevi açıdan tedavi edici etkile­ rinin olduğunu düşündüğü dönemdeyiz): "Birbirini sıkıştı­ ran, kıpırdanıp duran, kavga eden 3 veya 4 delinin yattığı yataklarda temiz hava nasıl sağlanabilir?.."4 Kadınlara tah­ sis edilen yer tam bir koğuş sayılmaz; ateşli hastalara ayrıl­ mış olan büyük koğuşta küçük bir yer yapılmıştır, burada dörder kişilik altı büyük yatak ile sekiz küçük yatak bu­ lunmaktadır. Ama eğer hastalık birkaç hafta içinde iyileşti­ rilemezse, erkekler Bicetre'e, kadınlar Salpetriere'e gönde­ rilmektedir. Demek ki bütün Paris ve çevresi için, tedavi edilecek delilere 74 yer ayrılmıştır -bu 74 yer kapatmadan önceki bekleme odasıdır; kapatma ise hastalık, ilaç ve muhtemel bir iyileşme aleminin dışına düşme anlamına gelmektedir-. Londra'da ise, Bethleem "ay çarpmasına uğrayanlar" (dengesiz) denilen kişilere tahsis edilmiştir. Hastane XIII. yüzyılın ortasında kurulmuştur ve daha 1403'te orada zin­ cire vurulmuş olarak tutulan 6 delinin bulunduğu belirtil­ miştir; 1598'de ise burada 20 deli bulunmaktaydı. 1642'de hastane genişletilirken, 8'i meczuplara ayrılan 12 yeni oda
3 Muhasebede bunun zikredildiği görülmektedir. "Kapalı bir yatağın dip tarafı­ nı yapmak için ve adı geçen yatağa bir şeyler vermek ve burayı görmek için iki pencere yapılması için'1 Hötel-Dieu hesaplan, XX, 346, Coyecque, L'Hûtel,
Dieu de Paris, s. 209, n. 1.

4

Tenon, M im oires sur les höpitaux de Paris, 4. m uhtıra, Paris, 1788, s. 215.

yapılmıştır. Hastane 1676'da yeniden inşa edildiğinde, 120-150 kişi barındırabilir hale gelmiştir. Şimdi de delilere tahsis edilmiştir: Gibber’in iki heykeli buna tanıktır.5 "Te­ davisi olanaksız sayılan" ay çarpmasına uğramış kişiler ka­ bul edilmemektedir6 ve bu durum, hastane kompleksinin içinde onlar için iki özel binanın yapılacağı 1733'e kadar sürecektir. Buraya kapatılanlar düzenli -daha doğrusu mevsimlik- bir tedavi görmektedirler: büyük çaplı tedavi­ ler yılda, ancak bir kere, ilkbaharda ve hepsi bir arada uy­ gulanmaktadır. Bethleem'de 1783'ten beri hekimlik yapan T. Monro, Avam Kamarası soruşturma komitesine nasıl bir uygulama yaptığının ana hatlarını bildirmiştir: "Hastalara havanın durumuna göre, en geç Mayıs sonunda hacamat yapılmalıdır; hacamattan sonra haftada bir kere kusturucu ilaçlar alacaktır ve bu belli bir süre devam edecektir. Bun­ dan sonra müshille onların içlerini boşaltırız. Bunlar ben­ den çok öncesinden beri uygulanmaktadır ve bana babam tarafından öğretilmiştir; daha iyi bir uygulama bilmiyo­ rum."7 XVII. ve XVIII. yüzyıllarda meczupların kapatılması­ nın sorun çıkartmayan bir asayiş önlemi olduğunu veya en azından deliliğin patolojik karakteri konusundaki tekdüze bir duyarlılığı açık ettiğini düşünmek yanlış olacaktır. Ka­ patmanın tekdüze uygulanışı içinde bile deliliğin çeşitlen­ miş bir işlevi vardır. Onu çevreleyen ve evrenselliğiyle ona tebelleş olan bu akıl bozukluğu dünyası içinde daha şimdi­ den eğreti kalmaktadır. Çünkü, bazı hastanelerde delilerin, onlara adeta tıbbi bir statü sağlayan belli bir yerleri varsa da, aralarından büyük çoğunluğu kapatma evlerinde kal­ makta ve burada hemen hemen bir ıslahhane hayatı yaşa­ maktadır.
5 6 D. H. Tuke, Chapters on the History o j the İnsane, Londra, 1882, s. 67. 1675 tarihli bir ilânda, Bethleem müdürleri "Hastanede tedavi için bulunan hastalar"la, yalnızca "dilenci ve serseri" olanların karıştırılmamalannı iste­ mektedirler. 7 D. H. Tuke, ibid., s. 79-80.

Hötel-Dieu veya Bethleem'de delilere uygulanan teda­ viler ne kadar ilkel olursa olsun, bunlar gene de onların bu hastanelerdeki mevcudiyetlerinin nedeni veya en azından gerekçesi olmaktadırlar. Ancak bu durum Genel Hastane’nin çeşitli binalarında söz konusu değildir. Yönetmelik­ ler, Genel Hastane binalarının her birini haftada iki kere ziyaret etmekle görevli bir hekimin Pitie'de ikâmet etmesi­ ni hükme bağlamışlardır.8 Burada söz konusu olan, kapatı­ lanları bu niteliklerinden ötürü değil de, hastalandıkları zaman tedavi etmeye yönelik, uzaktan yapılan bir dene­ timdir: bu durum, kapatılan delilerin yalnızca deliliklerin­ den ötürü hasta sayamadıklarına dair yeterli bir kanıttır. Audrin Rouviere XVIII. yüzyılın sonunda yayınladığı Pa­ ris'in fizik ve tıbbi topografisi üzerine deneme adlı eserinde "sara, sıraca, felç hastalıklarının Bicetre kurumuna girme hakkını verdikleri(ni); fakat... bunları tedavi etmek için hiçbir ilaç kullanılma(dığmı)" açıklamaktadır. "Örneğin, sara nöbetlerine bağlı olduğu söylenilen sık sık gelen sinir­ sel çırpınmalarından ötürü bu kuruma kabul edilen on, on iki yaşlarındaki bir çocuk, aslında yakalanmış olmadığı hastalığa gerçek saralıların arasında yakalanmıştır ve genç yaşta olmasından ötürü, bu hastalıktan kurtulma konu­ sunda doğanın, ancak nadiren tam olan çabalarından başka bir umudu olmayacaktır." Delilere gelince, "bunlar Bicet­ re'e geldiklerinde tedavisi olanaksız sayılmakta ve hiçbir bakım görmemektedirler... Delilere hiçbir tedavi uygulan­ mamasına rağmen..., aralarından çoğu akima kavuşmakta8 Bu hekimlerin ilki Raymond Finot olmuştur. Sonra 1725'e kadar Fermelhuis; arkasından Epy (1725-1762), Gaulard (1762-1782), nihayet Philip (17821792) gelmiştir. XVIII. yüzyıl boyunca asistanları bunlara yardım etmişlerdir. Krş., Delaunay, Le Monde medical parisietı au XVUle siecle, s. 72-73. XVIII. yüzyılın sonunda Bicetre'de ihtisas yapan bir cerrah bulunmaktaydı; her gün reviri yanında iki arkadaşı ve birkaç öğrenci olduğu halde ziyaret etmekteydi,
M£moires de P. Richard, Paris kent kütüphanesi, el yazması, v. 23.

dır."9 Yapılması hükme bağlanmış olan hekim ziyaretinin dışında hiçbir tıbbi bakımın olmaması, Genel Hastaneyi fi­ ili durumda hemen hemen hapishanelerle aynı konuma getirmektedir. Sonuç olarak Hastane için getirilen kurallar, suçlara ilişkin 1670 tarihli emirnamenin bütün hapishane­ lerin düzenlerinin tam olması için hükmettikleridir: "Ha­ pishanelerin güvenli olmalarını ve mahpusların sağlığının tehlikeye düşürülmemesini irade ederiz. Gardiyanların hücreye atılmış olan mahpusların her birini günde en az bir kere ziyaret etmelerini ve eğer varsa, hapishane hekim ve cerrahları tarafından ziyaret edilmeleri gereken hastaları savcılarımıza bildirmelerini emrederiz."1 0 Genel Hastanede bir hekim varsa da, bunun varlık ne­ deni buraya hastaların kapatılmasının düşünülmüş olması değil de, başka nedenlerden ötürü kapatılanların hastalan­ dıkları zaman onlara bakılmasının gerektiğidir. Ünlü "ha­ pishane humması"ndan endişe edilmektedir. İngiltere’de yargılama sırasında hastalıklarını yargıçlara bulaştıran mah­ pusları zikretmekten hoşlamlmaktaydı; içeri tıkılanların serbest bırakıldıktan sonra, orada yakalandıkları hastalığı ailelerine bulaştırdıkları anlatılmaktaydı:1 Howard "hava­ 1 nın yenilenmediği zindan ve hücrelerde üst üste yığılan in­ sanların üzerindeki bu uğursuz etkinin örnekleri" olduğu­ na teminat vermektedir. "Bu bozuk hava, kabuğundan ve tahtasından içeri süzülerek bir meşe ağacının kalbini bile çürütebilir."1 Tıbbi bakım, kapatma uygulamasının bazı 2 sonuçlarını önlemek üzere, onun üzerine eğreti olarak yer­ leşmektedir; bu bakım kapatmanın ne anlamını, ne de ta­ sarısını meydana getirmektedir.
9 Audin Rouviere, Essai sur la topographie physique et m idicale de Paris, Paris, Yıl 11, s. 105-107. 10 Başlık XIII, zikr. Isambert, Recueil des ancierıs lois, Paris 1821-1833, X, VIII, 11 12 s. 393. Devonshire'deki küçük Axminisıer kentine XVIII. yüzyılda bu şekilde hasta­ lık bulaşmıştı. Howard, c. I, s. 14.

Kapatma, deliliğin hastaneye kabulü yönündeki bir ilk çaba değildir. Kapatma, daha çok delilerin, ıslah etme amacıyla kapatılmış olan diğer insanlarla özdeşleştirilmesi olmaktadır; delileri hastaneye tedavi olmaları için gönder­ mek yerine, onları burada ikâmete mahkûm eden şu garip hukuki formüller bunun böyle olduğuna tanıklık etmekte­ dirler. Bicetre sicillerinde şöylesine kayıtlar yer almaktadır: "Onu Bicetre şatosunda müebbeten kapalı tutulmaya ve orada diğer delilerle aynı muameleyi görmeye mahkûm eden bir Parlamento karan uyarınca, Conciergerie’den naklen gelmiştir."1 Diğer delilerle aynı muameleyi gör­ 3 mek: bu tıbbi bir tedavi görmek değil de,1 ıslah rejimine 4 tabi olmak, bu rejimin alıştırmalarını uygulamak ve onun pedagojisinin yasalarına uymak anlamına gelmektedir. Oğullarını "çılgınlıklarından" ve "zihninin düzensizliğin­ den" ötürü Senlis Charit£'sine koymuş olan bir ana-baba, "onun kapatılması için bir emirname talep ettiklerinde, ni­ yetleri hiç de oğullarının yok olması olmayıp, yalnızca onun ıslahını ve hemen hemen kaybolmuş olan zihninin geri getirilmesini" istemiş olduklarından, onun Saint-Lazare'a aktarılmasını talep etmektedirler.1 Kapatma ıslaha 5 yöneliktir, ve bu konuda bir süre biçiliyorsa da, bu iyileş­ me için gereken süre değil de, akıllı uslu bir pişmanlığın sağlanması için gereken süredir. "Org çalan rahip" François-Marie Bailly 1772’de "kralın üç yıl süreyle kapatılması emriyle, Fontainebleau hapishanesinden Bicgtre'e aktarıl­ mıştır". Daha sonra, 20 Eylül 1773'te yargıcın "adı geçen
13 14 Claude Remy'nin örneği, Arsenal, ms. no. 12685. "Diğer meczuplar gibi tedavi edilmekte ve ilaç verilmekte" formülü ancak XVIII. yüzyılın sonunda ortaya çıkacaktır. 1784 tarihli hasta tabelası (örnek olay: Louis Bourgeois): "Conciergerie hapishanesinden parlamento kararıyla Bicetre şatosu hapishanesine aktarılmıştır; burada tutuklu olarak beslenecek, tedavi edilecek ve diğer meczuplar gibi ilaç verilecektir." 15 Arsenal, ms. 11396, v. 40 ve 41.

Bailly'nin tam bir pişmanlık getirene kadar zihni zayıf olanların arasına konulması"na ilişkin yeni bir kararı çık­ mıştır.1 Kapalı tutulan süreyi bölümlere ayıran ve sınır­ 6 landıran zaman ahlâki dönüşümlerin ve bilgeliğin zamanı­ dır, cezanın etki etmesi için gereken zamandır. Kapatma evlerinin hapishane gibi olmalarına, bu iki durumun çoğu zaman birbirlerine karışmalarına şaşırma­ mak gerekir; öylesine ki, deliler bu iki cins kurum arasında ayırım gözetilmeden dağıtılmışlardır. 1806'da "İngiltere1 deki fakir meczupların" durumlarının incelenmesiyle gö­ revli bir komite kurulduğunda, bu çalışma grubu workhouselarda 1.765, ıslahhanelerde 113 deli bulmuştur.1 XVIII. 7 yüzyıl esnasında buralarda herhalde daha fazla deli bulun­ maktaydı. Çünkü Howard "alıkların ve meczupların hü­ zünlendirdikleri veya karışıklık çıkardıkları toplumun dı­ şında başka nereye konulacakları bilinmediğinden buraya kapatıldıkları" şu hapishanelerin hiç de kıt olmadıklarını hatırlatmaktadır. "Bunlar mahpusların ve aylak seyircilerin gaddar bir şekilde eğlenmelerine yaramaktadırlar ve bu gi­ bi fırsatlar birçok kişinin toplanmasına yol açmaktadır. Bunlar kendileriyle birlikte kapatılmış olanları çoğu zaman kaygılandırmakta ve korkutmaktadırlar. Onlara hiç bir te­ davi yapılmamaktadır."1 Fransa'da da hapishanelerde de­ 8 lilere sıklıkla rastlanmaktadır: öncelikle Bastille'de; sonra taşrada Bordeaux'da, Hâ kalesinde, Rennes güç evinde, Amiens, Angers, Caen, Poitiers hapishanelerinde bunlar­ dan bulunmaktadır.1 Genel Hastanelerin çoğunda mec­ 9 zuplar herhangi bir ayırım olmaksızın, diğer unsurlarla bir
16 Arsenal, ms. 12686. 17 Tuke, s. 117: rakamlar muhtemelen daha yüksekti, çünkü sir Andrew Halliday bundan birkaç hafta sonra Norfolk'ta 112 kapatılmış deli saymıştı, oysa komite burada bunlardan 42 tane bulmuştu. 18 Howard, c. 1, s. 19. 19 Esquinol, “Des Ğtablissements consacr£s aux aliends en France", Des Maladies menıale s, c, 11, s. 138.

arada tutulmaktadırlar, yalnızca en ateşlileri kendilerine tahsis edilmiş olan localara konulmaktadır: "meczuplara bütün düşkün yurtlan ve hastanelerde eski, dökük, nemli, iç düzenleri kötü ve birkaç loca, birkaç hücre hariç, hiç de onlara yönelik olarak yapılmamış binalar bırakılmıştır; çıl­ gınlar bu aynı bölümlerde kalmaktadırlar; sakin delilerle, tedavisi olanaksız denilen deliler yoksullar ve düşkünlerle karışmışlardır. Bazı mahpusların güç bölümü denilen ayrı bir alana kapatıldıkları az sayıdaki düşkünler yurdunda, deliler ve yoksullar mahpuslarla birlikte kalmakta ve aynı rejime tabi olmaktadır."2 0 Olgular en şematik biçimleriyle işte böyledirler. Bunlar benzer işaretleri itibariyle yakınlaştırılıp, gruplandıkların­ da, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda deliliğin iki deneyinin çakıştırıldığı izlenimi alınmaktadır. İzleyen dönem hekimle­ ri, meczupların durumunun yalnızca genel "patetik"iyle ilgilenmişlerdir: her yerde aynı sefaleti, her yerde aynı te­ davi yetersizliğini görmüşlerdir. Onlara göre, Bicetre ile Hötel-Dieu arasında, Bethleem ile herhangi bir workhou.se arasında hiçbir fark yoktur. Fakat ortadan kaldırılması ola­ naksız bir olgu vardır: bazı kurumlar delileri, ancak teorik olarak tedavi edilebilir olmaları halinde kabul etmektedir; diğerleri ise bunları insanları rahatlatmak veya yeniden terbiye etmek için kabul etmektedir. Kuşkusuz birinci tür­ den kurumlar daha az sayıda ve daha kısıtlıdır: FlötelDieu'de 80'den daha az deli olmasına rağmen, Genel Has­ tanede belki de bin tane vardır. Fakat, kapsamları ve sayısal büyüklükleri itibariyle ne kadar dengesiz olurlarsa olsun­ lar, bu iki deneyin her biri kendi bireyselliğine sahiptir. Ne kadar kısıtlı olursa olsun, deliliğin hastalık olarak deneyi inkâr edilebilir gibi değildir. Bu deney deliliğin kapatmaya, cezaya, ıslaha ait bir şey sayıldığı başka bir deneyle para­ doksal olarak çakışır. İşte sorun yaratan nokta bu çakışma­
20
İbid., c. II, s. 137.

dır; delinin klasik dünyadaki statüsünün ne olduğunu an­ lamaya ve ona yönelik algılama tarzını tanımlamaya yar­ dımcı olacak şey de herhalde bu çakışmadır.

En basit olan çözüm insanı çekmektedir: bu çakışmayı zımni bir sürenin içinde, bir gelişmenin fark edilmeyen za­ manının içinde çözmek. Hötel-Dieu'deki meczuplar, Bethleem'deki ay çarpmasına uğramışlar, daha önceden hasta statüsüne kavuşmuş kişiler olacaklardır. Bunlar diğerlerin­ den daha önce hasta olarak kabul edilerek, soyutlanmışlar­ dır ve XIX. yüzyılın bütün akıl hastalarına tanıyacağı hak­ ları şimdiden tanıyora benzeyen tıbbi bir tedaviye konu olacaklardır. Diğerlerine gelince -Genel Hastanelerde, workhouselarda, ıslahhanelerde veya hapishanelerde diğer kiracılarla birlikte, hiçbir ayırım gözetilmeden karışık ola­ rak bulunanlar-, bunların tam o sırada doğmakta olan tıbbi bir duyarlık tarafından henüz belirlenmemiş bir dizi hasta oldukları düşünülecektir. Eski inançların veya burjuva âlemine özgü kabullerin meczupları, onları suçlularla ka­ rıştıran veya toplumdışılarm karmakarışık sınıfına hiçbir fark gözetmeden katan bir delilik tanımının içine hapset­ tiklerinin düşünülmesinden tat alınmaktadır. Bizzat kapat­ ma evlerinin sicillerinde ve kelimelere yaklaşık olarak yük­ lenen anlamlar boyunca, sağlam tıbbi kategorilerin ve bunların arasında patolojinin zihni hastalıkları, bilginin ebediyeti içinde dağılıma tabi tutmuş olduklarını keşfet­ mek, hekim-tarihçilerin zevkle katıldıkları bir oyundur. "Malûm olanlar" ve "şeyleri gönüllerinde hissedenler" her­ halde bizim "uyanıkken hayal görenler"imize denk düş­ mektedirler -"bir şeylerin göklerden kendilerine malûm olduğunu düşünen gönül kâşifleri", "vahiy gelen aydınlan­ mışlar"-; alıklar ve organik veya yaşlılık bunamasına uğra­

mışlar, sicillerde herhalde "ahmaklar" olarak adlandırıl­ maktadırlar -"aşırı şarap alemlerinden ahmaklaşmış", "sü­ rekli konuşarak, kendinin Türklerin imparatoru ve’ papa olduğunu söyleyen ahmak", "hiçbir düzelme umudu olma­ yan ahmak’’-; ayrıca, özellikle saçmaya varan resimsel yan­ larıyla belirtilen hezeyan biçimleri de vardır -"onu öldür­ mek isteyen kişiler tarafından izlenen biri", "projeler yapan kafadan çatlak biri", "sürekli elektriklenen ve ona hep baş­ kalarının düşüncelerinin aktarıldığı biri", "parlamentoya muhtıralar sunmak isteyen bir cins deli"-.2 1 Deliliğin altında her zaman uyanıkken hayal görenle­ rin, hezeyanların yer almış olmaları ve bütün bu huzursuz insanlarda hep aynı endişelerin ortaya çıkması, hekimler için2 büyük bir ağırlığa sahiptir ve onlara büyük bir ko­ 2 laylık sağlamaktadır. Bunun anlamı, zihin tıbbının bu yolla ebediliğinin ilk desteklerini sağladığıdır ve eğer vicdanı ra­ hatsız olursa, herhalde araştırma konusunun onu zamanın içinde burada beklediğini kabul ederek rahatlayacaktır. Ve .üstelik, kapatmanın anlamından ve bunun tıp kurumlan arasına dahil olma biçiminden kaygı duyacak biri için, ka­ patılanların nihayette deliler olduğunu ve bu karanlık uy­ gulamaların içinde, bizim açımızdan kaçınılmaz bir tıbbi adaletin çehresi olan bir şeyin çoktan beri gizlenmekte ol­ duğunu düşünmek rahatlatıcı değil midir? Kapatılan mec­ zupların bir tek akıl hastalan adını almaları ve onların ara­ sından en göze görünen ve en iyi tanınanlarına getirilen tıbbi statüyü elde etmeleri eksik kalmıştır. Böylesine bir çözümlemeye girişmekle, bir yandan tarihin adaleti, öte yandan da tıbbın ebediliğine ilişkin olarak bedavadan vic­ dan rahatlığına ulaşılmaktadır. Tıbbın sağlaması tıp-öncesi bir uygulama tarafından yapılmakta; ve tarih de dolaysız,
21 22 Bunlar Tableaux... L'Höpital general ve Etats des personnes.. .'da bulunmakta­ dır, Arsenal. Bu usulün bir örneği, Bonnafous-Serieux, op. cit.

sarsılmaz ve saf bir cins toplumsal içgüdü tarafından meşrulaştırılmaktadır. Artık geriye yalnızca kapatmadan -he­ nüz kendini formüle edemeyen bir tıp tarafından getirilen sessiz teşhis-, XVIII. yüzyılda ortaya çıkan ilk biçimleri daha o sıralarda bile gelişmeye oynayan ve onun sona ere­ ceği noktayı simgesel olarak işaret eden bir hastaneye ya­ tırma uygulamasına kadarki karanlık yol alışın resmedilme işinin kalabilmesi için, bu postülalara gelişme konusunda­ ki sağlam bir inancın eklenmesi yeterlidir. Fakat talihsizlik işlerin daha karmaşık olmalarına ve daha geniş ölçekte de, deliliğin tarihinin akıl hastalıkları patolojisine hiçbir şekilde meşruluk tabanı ve destek bilim olarak hizmet etmemesine neden olmuştur. Delilik kendi tarihsel gerçekliğinin oluşumu içinde, belli bir anda, ken­ dini akıl hastalığı olarak bir pozitiflik tarzı içinde kuşatan bir yabancılaşma bilgisini mümkün kılmıştır; fakat bu tari­ hin gerçeğini oluşturan ve onu ta başından itibaren hare­ kete geçiren bu bilgi değildir. Ve bu tarihin burada sona erdiğine bir süre için inandıksa, bunun nedeni deliliğin de­ ney alanı olarak veya tıbba komşu bilgiler içinde tükendi­ ğini asla kabul etmiyor olmamızdır. Kapatma olgusu biza­ tihi kendi olarak bunun kanıtı görevini üstlenebilir. Deli kişisinin XVII. yüzyıl öncesinde ne olduğuna bir an için geri dönmek gerekir. Sanki bireyselliğinin çehresi, ancak patolojik olabilirmişçesine, onun bireysel gösterge­ sini yalnızca belli bir tıbbi insancıllıktan aldığına inanma eğilimi vardır. Aslında deli, pozitivizmin ona verdiği statü­ den çok önceleri -daha Orta Çağda-, bireysel bir yoğunluk kazanmıştı. Hiç kuşkusuz hastanmkinden çok, kişinin bi­ reyselliği. Tristan'ın taklit ettiği deli, Jeu de la Feuillee'de ortaya çıkan "derve" çoktan rolleri oynanacak kişileri mey­ dana getirecek ve en alışılmış manzaralar arasında yer ala­ cak kadar kendilerine özgü değerlere sahiplerdir. Deli, bi­ rey olma durumuna ulaşabilmek için, tıbbın belirleme­

lerine ihtiyaç duymamıştır. Orta Çağın onun çevresine çiz­ diği halka bunun için yeterli olmuştur. Fakat bu bireysellik ne istikrarlı, ne de tamamen hareketsiz kalmıştır. Rönesans döneminde bozulmuş ve bir bakıma yeniden düzenlenmiş­ tir. Orta Çağın sonundan itibaren belli bir tıbbi insancıllık onu talep etmeye başlamıştır. Hangi etkiyle? Doğu ve Arap düşüncesinin bu konuda belirleyici bir rol oynamış olması olanaksız değildir. Nitekim, Arap dünyasında deliler için çok erkenden gerçek hastaneler kurulmuşa benzemektedir: belki VII. yüzyılda Fez'de,2 belki de XII. yüzyılın sonuda 3 Bağdat'ta,24 izleyen yüzyılda Kahire'de kurulanı hakkında ise hiçbir kuşku yoktur; burada bir cins ruh tedavisi uygu­ lanmakta ve müzik, dans, gösteri ve masal anlatımından yararlanılmaktaydı; tedaviyi yönetenler ve başarıya ulaştı­ ğım düşündüklerinde son verilmesine karar verenler he­ kimlerdi.2 Avrupa'nın ilk meczup hastanelerinin XV. yüz­ 5 yılın başında Ispanya'da kurulmuş olması her halükârda rastlantı değildir. Valencia hastanesini açanların, esirleri bedel karşılığı geri aldıklarından ötürü Arap dünyasıyla içli dışlı olan Freres de la Merci tarikatından rahipler olması da anlamlıdır: bu girişim, bu tarikat rahiplerinden birinden 1409'da gelmiştir; laikler, aralarında özellikle Lorenzo Salou'nun bulunduğu zengin tüccarlar para toplamakla gö­ revlendirilmişlerdir.2 Sonra, Pinel'in aradan yaklaşık dört 6 yüzyıl geçtikten sonra bile hâlâ bilgece düzenine hayranlık duyacağı şu Zaragossa'daki hastane, 1425'te kurulmuştur: urbis et orbis diyen kitabesinin de belirttiği gibi, kapılarını
23 24 Krş., Journal o j Menial Science, c. X, s. 256. Krş., Journal o j Psychological Medecine, 1850, s. 426. Fakat bunun tersindeki düşünce Ullersperger, Die Geschichte der Psychologie und Psychiatric in Spanien, W ûrzburg, 1871'de savunulmaktadır. F. M. Sandwith, "The cairo lunatic Asylum”, Journal of Mental Science, c.

25 26

XXXIV, s. 473-474. İspanya kralı ve sonra da 26 Şubat 1410’da papa izin vermişlerdir, Leahr,
Gedenktage..., s. 417.

bütün ülkelerden, bütün dinlerden ve bütün yönetimler­ den gelen hastalara ardına kadar açmaktadır; zihinlerin bulanıklığını "hasatların, asma çardaklarının yapımının, bağ bozumlarının, zeytin devşirmenin"2 belirlediği mev­ 7 simlerin bilgeliğiyle ritme kavuşturan bir bahçe hayatı. Ge­ ne Ispanya'da da Sevilla (1436), Toledo (1438), Valladolid (1489) hastaneleri açılacaktır. Bütün bu hastaneler, Al­ manya'da o sıralarda var olan Dollhouselerin2 veya Uppsa8 la'daki ünlü Hayırevinin29 hiç kuşkusuz yoksun oldukları bir tıbbi niteliğe sahiptirler. Gene bu sıralarda Avrupa'da, Padova'daki Casa di maniaci (1410'a doğru) veya Bergamo tımarhanesi30 gibi yeni bir tipten kurumlar ortaya çıkmak­ tadır. Hastanelerde meczuplara ayrı yerler tahsis edilmeye başlamıştır; XIII. yüzyılın ortasında kurulan ve 1373'te krallık tarafından müsadere edilen Bethleem'de delilerin bulunduğuna dair ilk işaretler XV. yüzyılın başında görül­ mektedir. Aynı dönemde Almanya'da tamamen delilere tahsis edilmiş yerler olduğu bildirilmektedir: önce Nurenberg'deki Narrhauslein,3 sonra 1477'de Frankfurt hasta­ 1 nesinde meczuplar ve ungehorsame Krabke32 için yaptırılan bölüm ve 1376'da Hamburg'da, aynı zamanda custodia Ja~ tuorurrı da denilen bir cista stoîidorum olduğu bildirilmek­ tedir.33 Delinin Orta Çağın sonunda kendine özgü bir statü kazandığının bir kanıtı da, Gheel kolonisinin garip gelişi­ midir: herhalde X. yüzyıldan beri ziyaret edilen ve bir köy haline gelen bu hac yerinin nüfusunun üçte biri meczup­ lardan oluşmaktaydı.
27 28 29 30 31 32 33 Pinel, s. 238-239. St. Gergen'deki gibi. Kirchoff, Deutsche İrrenartze, Berlin, 1921, s. 24. Laehr, Gedenktage... Kraffı Ebing, Lehrbuch der Psychialrie, Stuttgart, 1879, c. I, s. 45, Anm. Mimar Tucker'ın kitabında işaret edilmiştir: "Pey der spitallpruck das narrhewslein gegen dem Karll Holtzschmer uber", Bkz., Kirchhoff, s. 14. Kirchhoff, s. 29. Beneke, loc. cit.

Orta Çağın gündelik hayatinin içinde mevcut olan ve onun toplumsal ufkunda yabancı gibi kalmayan deli, Rö­ nesans döneminde başka bir tarz içinde tanınmış, bir bakı­ ma yeni ve özgün bir biçim altında toplanmıştır: ona tam bir tıbbi statü vermemekle birlikte, onu dünyadan soyutla­ yan ikircikli bir uygulama tarafından çerçevelenmiştir. Onu, yalnızca onu kapsayan bir konukseverliğin nesnesi haline gelmiştir. Oysa XVII. yüzyılı belirleyen nokta, onun delilerin tanınması ve buradan da onun hakkında elde edi­ lebilecek bilimsel bilgi konusunda az çok hızlı bir şeklide ilerlemiş olması değildir; onu belirleyen bunun tamamen tersine, deliliği daha az net bir şekilde fark eder hale gel­ mesidir; XVII. yüzyıl deliliği bir bakıma farklılaşmamış bir kitlenin içine dahil etmiştir. Yüzyıllardan beri çoktan bi­ reyselleşmiş olan bir çehrenin hatlarını belirsiz hale getir­ miştir. Cinsel hastalar, sefihler, âdet serbestliği içinde olanlar, eşcinsellerle birlikte kapatılan Klasik Çağ delisi, Narrtürner'deki ve Ispanya'nın ilk tımarhanelerindeki deli­ lere nazaran bireyselliğinin göstergelerini kaybetmiştir; ge­ nel bir akıl bozukluğu kapsamı içinde kaybolmaktadır. Farklılaştırma gücünün işlerliğini kaybediyora ve algılama­ nın en kitlesel biçimlerine doğru geriliyora benzeyen bir duyarlılığın garip evrimi. Bakış açısı daha tekdüze olmak­ tadır. Delinin XVII. yüzyıl hayır kumrularının ortasındaki grilikler arasında kaybolduğu söylenebilir; öylesine ki, Devrim'den kısa bir süre önce ortaya çıkacak olan ıslahat hareketine kadar onun izini takip etmek güç olacaktır. XVII. yüzyıl bu "içe doğru kıvrılma"ya ilişkin birçok işareti bizzat kendi gelişmesi içinde verebilir. Başlangıçta tamamen delilere tahsis edilmişe benzeyen kuramların yüzyılın sonundan önce uğradıkları bozulmayı yakalamak mümkündür. Freres de la Charite tarikatı 10 Mayıs 1645'te Charenton'a yerleştiğinde, aralarında meczupların da oldu­ ğu fakir hastaları kabul edecek bir hastanenin kurulması

söz konusuydu. Charenton, 1640'ta Saint-Jean de Dieu'nün kurulmasıyla Avrupa'da sayıları sürekli artan Charite has­ tanelerinden hiç farklı değildir. Fakat XVII. yüzyıl sona er­ meden önce kapatılan herkesi -ıslah için kapatılanlar, deli­ ler, mühürlü mektuplarla kapalı tutulanlar- kapsamına alan ana binalara eklemeler yapılmıştır. 1720 tarihli bir fermanda ilk kez bir "hapis binası"’ndan34 söz edilmekte­ dir; burası herhalde bir süreden beri vardı, çünkü o yıl es­ nasında hastaların dışında daha 120 kiracı bulunmaktaydı; meczuplar bu kalabalık içinde kaybolmaktaydı. SaintLazare'daki değişme daha da hızlı olmuştur. Eğer hayatım yazan ilk kişilere inanılacak olursa, aziz Vincent de Paul bu eski miskinhanenin sorumluluğunu kendi tarikatına alıp almama konusunda bir süre tereddüt etmiştir. Sonunda bir gerekçe onun karar vermesine neden olmuştur; miskinha­ nede bakmaktan mutluluk duyacağı birkaç meczup bulun­ maktadır.35 Bu anlatıda yer alan methiyeye yönelik ekler meleri ve azize geriye yönelik olarak yüklenilen insancıl niyetleri bir yana bırakalım. O sıralarda hâlâ Saint-Lazare şövalyelerine ait olan bu miskinhane ile ona bağlı önemli miktardaki mal varlığına el koyma konusundaki güçlükler, burayı "fakir meczuplar" için bir hastane haline getirerek aşılabilirdi. Fakat burası çabucak "Majestelerinin emirle­ riyle tutuklanan kişiler için Güç Evi"36 haline getirilmiştir; ve burada ikamet etmekte olan meczuplar da bu değişik­ likten ötürü ıslahhane rejimine geçmişlerdir. Pontchartrain bunu iyi bilmekte ve 10 Ekim 1703'te d'Argenson'a şöyle yazmaktadır: "Saint-Lazare'deki bu bayların mahpuslara uzun zamandan beri çok sert davranmakla ve hatta oraya zihin zayıflığından veya âdetlerinin kötülüğünden ötürü
34 35 Esquirol. Traiti..., c. 11, s. 204 ve 208. Collet, c. 1, s. 310-312. "Onlara karşı bir annenin oğluna gösterdıgi şcikate

sahipti.” 36 B. N. Kol "Joly de Fleury", ms. 1309.

gönderilenleri burada daha uzun süre tutabilmek için, ak­ rabalarına iyi durumda olduklarını bildirmelerini engelle­ mekle suçlandıklarını biliyorsunuz."37 Ve Relation sommaire yazarı meczupların gezintiye çıkartılmalarını anlattığın­ da, tam bir hapishane rejimini gözler önüne sermektedir: "hizmetkâr biraderler veya meczupların koruyucu melek­ leri onları iş günlerinde akşam yemeğinden sonra, tıpkı bir koyun sürüsünü güder gibi, ellerinde sopalan olduğu hal­ de hep birlikte gezintiye çıkartmaktadır ve bazıları gruptan uzaklaşacak olurlarsa veya diğerleri kadar hızlı ilerleye­ mezlerse onlara sopayla vurulmaktadır; bu öyle vahşi bir şekilde yapılmaktadır ki, bazılarının yaralandıkları, bazıla­ rının kafalarının yarıldıgı ve hatta bazılarının da aldıkları darbelerden öldükleri görülmüştür."38 Burada söz konusu olanın yalnızca tıbbi denetimden yoksun kaldığı ölçüde kapatmaya özgü hale gelen bir deli mantığının tutukluluğu olduğu düşünülebilir; böylesine bir kapalı tutma hapse dönüşecektir. Fakat bir cins yönet­ sel kadercilikten çok daha başka bir şey söz konusuymuşa benzemektedir; çünkü işin içinde olanlar yalnızca yapılar ve örgütler değildir; deliliğe yönelik bilinç de burada rol oynamaktadır. Bir gerilemeye uğrayan bu bilinçtir ve artık bir tımarhaneyi bir hastane olarak algılamaktan aciz hale gelerek, onu en fazlasından bir ıslahhane olarak görmekte­ dir. 1675'te Senlis Charite'sinde bir hapishane bölümü ku­ rulduğunda, buranın "delilere, âdet serbestisi içinde olan­ lara ve Kralın hükümetinin kapattırdığı diğerleri"ne39 ait
37 38 Zikr. J. Vie, op. cit.
Uııe relation sommaire et fidele de l'affıeuse prison de Saint-Lazare, kol. Joly de

Fleury, 1415. XVI. yüzyılın sonuna ait şu methin kanıtladığı üzere, küçükevler do aynı şekilde önce hastane, sonra da kapatma yerleri olmuşlardır: "adı geçen hastaneye ayrıca, sokaklarda deli ve meczup gibi koşan fakir ka­ fadan çatlaklar kabul edilmişlerdir, bunlar zamanla ve uygulanan doğru te­ daviyle sağduyularını ve sağlıklarını kazanmaktadırlar", zikr., Fontanou, 39 Edits et ordonımnces des rois de F rance, Paris, 1611,1, s. 921. Bonnafous-Serieux, s. 20.

olduğu söylenilmiştir. Deli çok bilinçli bir şekilde hastane sicilinden ıslahhane siciline aktarılmıştır ve böylece onu farklılaştıran işaretler silinerek, akıl bozukluğuna ilişkin tamamen farklı nitelikteki ahlâki bir deneyin içine alınmış­ tır. Tek bir örneğin tanıklığı yeterli olacaktır. Bethleem XVII. yüzyılın ikinci yarısında yeniden inşa edilmiştir; Ned Ward 1703'te yazdığı London Spy'daki kişilerden birine şöyle dedirtmektedir: "Açıkçası, çatlak kafalılar için bu ka­ dar pahalı bir binayı yaptırtanların deli olduklarını düşü­ nüyorum (for a crack brain society). Bu kadar güzel bir bi­ nada mutluluklarının bilincinde olacak kişilerin oturmamasının çok yazık olduğunu ekliyorum."40 Rönesans so­ nuyla Klasik Çağın zirve noktası arasında meydana gelen demek ki kurumlardaki bir evrimden ibaret değildir; deli­ lik bilincinde bir bozulma söz konusudur; artık bu bilinci kapatma evleri, hapishaneler, ıslahhaneler temsil etmekte­ dirler. Ve aynı dönemde hastane koğuşlarında bazı delilerin bulunmasında ve ıslaha tabi tutulanlar ile mahpusların arasında bazı meczupların yer almalarında birtakım çeliş­ kiler bulunabilir, ama bu hiç de gerçekleşmekte olan bir gelişmenin -hapishaneden sağlık yurduna, hapsetmeden tedaviye giden bir gelişme- işareti değildir. Nitekim hasta­ nede bulunan deliler, Klasik Çağın tümü boyunca aşılmış bir durumu işaret etmişlerdir; bunlar delinin deli olarak tanındığı ve hatta belli bir tıbbi statünün dışında soyutlan­ dığı döneme -Orta Çağın sonundan Rönesansa kadar- gön­ derme yapmaktadırlar. Buna karşılık genel hastanelerdeki, vvorkhouselardaki, zuchthaııserrideki deliler tamamiyle Kla­ sik Çağa dönemdaş olan belli bir akıl bozukluğu deneyine gönderme yapmaktadırlar. Delilere yapılan muamelelerin bu iki biçimi arasında zamansal bir kayma bulunduğu doğ­ ruysa da, hastane en yeni jeolojik tabakanın içinde yer al­
40 Ned Ward, London Spy, Londra, 1700, 1924 yay., s. 61.

mamaktadır; tersine, eski bir çökelti oluşturmaktadır. Bu­ nun kanıtı hastanenin âdeta bir tür yerçekiminin etkisiyle, sürekli olarak kapatma evlerine kayması ve sonunda onlar­ la karışacak kadar özümlenilmesidir. Tedavisi mümkün dengesizlerin hastanesi olan Bethleem, tedavisi mümkün ol­ mayanlara da açıldığında (1733), genel hastaneler veya ıs­ lahhanelerin herhangi birinden farklı bir yana sahip olma­ mıştır. Bethleem'in ikizi olarak kurulan Saint-Luke da, 1751 gibi geç bir tarihte açılmasına rağmen, ıslah tarzının bu cazibesinden kurtulamamıştır. Tuke yüzyılın sonunda burayı ziyaret ettiğinde, gözleyebildiklerini döktüğü not defterine şöyle kaydedecektir: "Baş yönetici tıbbın uygu­ lanmasından hiçbir zaman fazla bir yarar ummamıştır... Hapsetmenin ve zorlamanın ceza olarSk yararlı bir şekilde uygulanabileceğini düşünmekte ve daha da genel olarak, korkunun delileri düzenli bir tutum içine sokma konusun­ daki en etkili ilke olduğunu kabul etmektedir."4 1 Bunu böyle yapmak, tıpkı hapsetmeyle hâlâ ilişkisi olan her şeyi bir geçmişin zimmetine yazan ve psikiyatri hastanesini haber veren her şeyi de oluşmakta olan bir ge­ leceğin hesabına kaydeden geleneksel tutumda olduğu gi­ bi, kapatma olgusunu çözümlemekten çok sorunun verile­ rinin yerini değiştirmek olmaktadır. Nitekim, deliler her­ halde Arap düşünce ve biliminin etkisiyle, özel olarak ken­ dilerine yönelik olan ve bilhassa Güney Avrupa'da yer alan bazıları, onların hiç değilse kısmen hasta olarak muamele görecekleri kadar hastaneye benzeyen kurumlara yerleşti­ rilmişlerdir. Bazı hastaneler eskiden beri kazanmış olduk­ ları bir statüyü büyük ıslahat dönemine kadar sürmek üze­ re, Klasik Çağ boyunca koruyacaklardır. Fakat XVII. yüzyıl bu tanık-kurumlarm çevresinde yeni bir deneyi yürürlüğe sokmuştur; bu deneyde delilik henüz kendine yabancı olan ahlâki ve toplumsal biçimlerle, daha önceden bilinmeyen akrabalıklar kurmaktadır.
41 Zikr., D.H. Tuke, Chapters..., s. 9, 90.

Burada ne bir hiyerarşi oluşturmak, ne de Klasik Çağın deliliğe ilişkin olarak sahip olduğu bilgi açısından XVI. yüzyıla nazaran bir gerileme olduğunu göstermek söz ko­ nusudur. İleride göreceğimiz üzere, XVII. ve XVIII. yüzyıla ait tıbbi metinler bunun tersini kanıtlamaya yeterlidirler. Söz konusu olan yalnızca, her türlü "gelişme" bakışının ta­ rihsel kronolojilerini ve birbirlerini izlemelerini açığa çı­ kartarak, deneyin tarihine bilginin erekliliğine veya tek bir doğrultuda ilerlediğine dair düşünceye hiçbir şey borçlu olmayan bir hareketi geri vermektir; söz konusu olan klasisizmin gerçekten yaptığı haliyle, bu delilik deneyinin amaç ve yapılarını ortaya çıkartmaktır. Bu deney bir başka­ sına nazaran ne ileride, ne de geridedir. Deliliğin algılan­ masındaki ayırımcılık gücünde bir düşüş olduğundan söz etmek mümkünse de, meczupun çehresinin silinmekte ol­ duğunu söylemek mümkünse de, bu ne bir değer yargısı, hatta ne de bir bilgi eksikliğinin tamamen olumsuz bir şe­ kilde ilân edilmesidir; bu, deliliğin çok pozitif bir deneyine hâlâ tamamen dışarıdan yaklaşmanın bir biçimidir -Rönesansm deliliğe tanıdığı bireyselliği ve konumu ortadan kaldırarak, onu yeni bir deneyin içine yerleştiren ve ona alışılmış deneylerimizin alanının ötesinde yeni bir şekil ha­ zırlayan deney: bu çehre bizim pozitivizmimizin saflığının, deliliğin bütün doğasını oradan itibaren tanıdığını sandığı çehrenin aynıdır-.

Kapatma uygulamasıyla çakışan hastaneye yatırma uygula­ ması, bizi bu iki kurumsal biçime özgü olan kronolojik gösterge konusunda uyarmalı ve hastanenin ıslahhanenin gelecekteki gerçeği olduğunu açıkça kamtlamalıdır. Fakat bunun böyle olması, bu iki yapının Klasik Çağın bütüncül akıl bozukluğu deneyi içinde varlıklarını sürdürmelerini

engellemiştir; biri daha yeni ve daha güçlüyse de, diğeri hiçbir zaman tam olarak yok edilememiştir. Öyleyse bu ikiliği -aynı anda hem duraklama, hem de denge- deliliğin toplumsal algılanışının içinde, onu az çok kavrayabilen eş­ zamanlı bilincin içinde bulmak gerekir. Deliliğin Roma hukuku tarafından olduğu kadar dinsel hukuk tarafından da tanınması, hekim tarafından teşhisine bağlıydı. Deliliğe karar verilebilmesi için tıbbi bilinç gerek­ liydi. Zacchias 1624 ve 1650'de yazdığı Tıbbi-Hukuki Soru­ lar adlı eserinde, deliliğe ilişkin Hıristiyan yasamasının bi­ lançosunu çıkartmıştı.42 Zacchias bütün dementia et ratiortis leasione et morbis omnibus qui rationem laedunt nedenle­ ri konusunda kesin bir tavra sahiptir: birinin deli olup ol­ madığına ve hastalığının onda ne kadar bir yeterlik bıraktı­ ğına, ancak hâkim karar verebilir. Din hukuku alanında yetişmiş bir hukukçunun açıkça ortaya koyduğu bu zorunluğun bundan yüz elli yıl sonra bile Kant’la birlikte bile so­ run yaratması4 ve önce Heinroth, sonra da Elias Reginault' 3 nun zamanında koskoca bir polemiğe44 yol açması anlamlı değil midir? Tıbbın belirtisi olması, artık bir daha kendili­ ğinden bir gerekirlik olarak kabul edilmeyecektir; onu yeni maliyetlere katlanarak bir kez daha yerleştirmek gereke­ cektir. Oysa Zacchias'ya göre durum hâlâ tamamen açıktır: bir hukukçu bir deliyi sözlerini düzenli sarf edemeyişinden tanıyabilir; onu eylemlerinden tanıyabilir -hareketlerin­ deki tutarsızlık veya medeni eylemlerindeki saçmalık-: Claudius'un bir tek, mirasçı olarak Britanicus'u değil de, Neron'u seçmiş olmasından deli olduğu anlaşılabilir. Ama
42 Roma'da papalık hekimbaşı olan Zacchias (1584-1659), sivil ve dinsel dava­ lara ilişkin bilirkişiliklerde Rota mahkemesi tarafından sıklıkla başvurulan kişiydi. 1624-1650 arasında Quaes£iones medico-legales adlı eserini yayınla­ mıştır. 43 44 Von der Macht des Cemüths durch den blosseıı Vorsatz seiner hrankhaften Ce~
fuhlen Meisteıseiıı, 1797.

Heinroth, Lehrbuch der Störungen des se.elenlebens, 1818; Elias Regnault, Du
degre de competence des ınidecins, Paris, 1828.

bunlar hâlâ önsezilerdir; yalnızca bir hekim bunları güve­ nilir gerekçeler haline dönüştürebilir. Deneyleriyle birlikte bir sürü işaretten yararlanmaktadır: tutkular küresinde sü­ rekli ve nedensiz bir hüzün melankoliyi belli etmektedir; beden alanında ise, hezeyanın her tür ateşsiz çılgınlık va­ kasından ayrılmasına olanak vermektedir; kişinin hayatı, geçmişi, çocukluğundan itibaren ona yönelik yargılar, bü­ tün bunlar bir yargıya varabilmek ve hastalığın olup olma­ dığına karar verebilmek için hekim tarafından özenle tartı­ şılmaktadırlar. Fakat hekimin ödevi bu kararın verilmesiy­ le sona ermemektedir; bundan sonra daha ince bir çalış­ maya başlamak zorundadır. Hangi yeteneklerin hastalığın etkisinde olduğunu (bellek, hayal gücü veya mantık), bu etkinin biçimini ve derecesini belirlemek gerekmektedir. Akıl böylece fatuitas içinde azalmış olmaktadır; tutkuların içinde yüzeysel olarak, hezeyan ve melankolinin içinde de derinlemesine olarak yozlaşmıştır; nihayet mania, çılgınlık ve bütün ölümcül uyku halleri aklı tamamen yok etmekte­ dirler. Bu çeşitli soruların izini sürerek insan davranışlarını sorgulamak ve onların delilik küresine hangi ölçüde yazı­ lacaklarını belirlemek mümkündür. Örneğin aşkm delilik olduğu durumlar vardır. Yargıç hekime başvurmadan önce, eğer kişinin tavırlarında aşırı bir cilve, sürekli bir süs ve koku merakı görürse veya güzel bir kadının peşinden her yere gidebildiğini anlarsa, aşkm delilik haline geldiğinden kuşku duyabilir. Fakat bütün bu işaretler, ancak bir olası­ lığın taslağını çizmektedirler: bunların hepsi bir araya gelse bile kararın alınması için yeterli olamazlar. Gerçeğin kuşku duyulması olanaksız izlerini bulma işi hekime, aittir. Kişi iştahını kaybedip, uykusuzluk mu çekiyor, gözleri içeri mi kaçmış, uzun süre hüzünlü bir şekilde mi duruyor? Bunun nedeni aklının daha şimdiden yozlaşmaşa başlamış olması ve Huckerius'un "güzellik hayaleti ve bunun yanlış değer­

lendirilmesi tarafından aldatılan ve mantığını kaybeden bir ruhun çabuk öfkelenme hastalığı" olarak tanımladığı şu aşk melankolisine yakalanmış olmasıdır. Fakat hasta ken­ dini bu hallere düşüreni görünce gözleri parlarsa ve dü­ zensiz bir çarpıntıya yakalanırsa, herhangi bir manyak ka­ dar sorumsuz olarak kabul edilmelidir.4 5 Karar yetkisi tıbba bırakılmıştır; yalnızca o birini deli­ lik âlemine sokabilir; yalnızca o normali meczuptan, suç­ luyu sorumsuz deliden ayırabilir. Oysa kapatma uygula­ ması tamamen başka bir tarza göre yapılanmıştır; hiçbir şekilde tıbbi bir karara göre düzerılenmemektedir. Başka bir bilinç alanına aittir. Kapatma içtihadı delilere ilişkin kısmı itibariyle oldukça karmaşıktır. Metinlere bakılacak olursa, her zaman tıbbın bilirkişiliği talep edilmişe benze­ mektedir. Bethleem'de 1733'e kadar hastaların tedavi edile­ bilir olduğunu, yani doğuştan ahmak olmadığını veya sü­ rekli bir sakatlığı olmadığını belirleyen bir belge istenmek­ tedir.4 Buna karşılık, Petites-Maisons'da (Küçük Evler) has­ 6 taya uygulanan tedavinin yararsız olduğuna ve hastalığının tedavisiz olduğuna dair bir belge istenmektedir. Aile üyele­ rinden birini Bicetre meczuplarının arasına yerleştirmek is­ teyen kişiler, "hastaya hekim ve cerrah tarafından bakılma­ sını ve bunların raporlarını hazırlayıp kaleme vermelerini" isteyecek olan yargıca başvurmak zorundadır.47 Fakat bu yönetsel tedbirlerin arkasındaki uygulama tamamen başka­ dır. İngiltere'de ister akrabaların talebiyle olsun, ister ilçe­ nin güvenliği için kendi gerek duysun, kapatma kararım sulh yargıcı vermektedir. Fransa'da kişinin bir kabahati ve­ ya suçu olduğuna kanaat getirildiğinde, bazen mahkeme onun kapatılmasına karar verebilmektedir.48 1670 tarihli,
45 46 47 48 Zacchias, Qucıesficmes medico-legales, kit. 11, başlık. 1 . Falret, Des maladies mentales et les asifes d'alitnes, Paris, 1864, s. 155. Formalites â remplir pour l'admission des insenses â Bicetre, zikr., Richard, op.
cit.

Bu durumda, Paris Hastanesi sicilinde şu türden kayıtlar bulunmaktadır:

suçlara ilişkin emirnamenin yorumu, deliliğin haklılık ka­ rinesi oluşturduğunu, delilik halinin muayeneden sonra kabul edilebileceğini öngörmektedir; eğer sanığın hayatına ilişkin olarak toplanan bilgilerin içinde onun zihin karışık­ lığına ilişkin bir şeyler fark edilirse, yargıçlar onun ailesi tarafından evde tutulmasına veya hastaneye veyahut hapis­ haneye kapatılmasına karar vermekte ve burada "diğer meczuplar gibi muamele görmesini" hükme bağlamakta­ dırlar. 1603'ten itibaren "krallığın bütün iyi kentlerine, vizit yapmaları ve adalete rapor vermeleri için en becerikli ve deneyimli, en büyük üne sahip, tıp ve cerrahi sanatından iki kişinin" atanmış olmalarına rağmen, Yargıçların tıbbi bilirkişiliğe başvurmalarına nadiren rastlanmaktadır.49 Sa­ int-Lazare'a kapatılanlar 1692'ye kadar bu duruma, ancak yargı kararıyla maruz kalmışlardır ve bu karar gerekli tıbbi belgelerin yanı sıra, mahkeme başkanmm, Châtelet komu­ tanının veya eyalet polis müdürlerinin imzalarını da taşı­ mıştır; söz konusu olan bir din adamıysa, emirler piskopos ve katedral kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır. Du­ rum XVII. yüzyılın sonunda hem karmaşık, hem de basit hale gelmiştir: 1667'de polis komutanlığı görevi ihdas edi­ lince,50 birçok kapatma (çoğu Paris'te) onun talebiyle ve bir tek bir bakanın imzalaması koşuluyla yapılacaktır. Bu taleplerin bazılarına tıbbi belgeler eklenecektir. Ama bu gi­ bi durumlar azınlıkta kalmaktadır.5 Olağan olarak ailenin, 1 komşuların, köy veya mahalle papazının tanıklığına başvu­
"...'ye gönderilmek üzere Parlamento kararı uyarınca Conciergerie hapisha• nesinden nakledilmiştir." 49 Bu emirname 1602'de, mahkemesi, piskoposluğu, başkâhyalığı bulunan her kentte, iki bilirkişi olmasını öngören bir İkincisiyle tamamlanmıştır; diğer kasabalarda bir bilirkişi bulunacaktır, s. 186. 1699 emirnamesiyle "krallığımızın kurulmasını gerekli göreceği kent ve yer­ lerin her biri“ne yaygınlaştırılmıştır. Örnek olarak Bkz., Bertin'in La Michodiere'e Rodeval adlı bir hanım hakkmdaki mektubu (Seine-Maritime arş. c. 52); Saint-Venant alt-seçim delegesi­ nin bay Roux hakkındaki mektubu (Pas-de-Calais arş., 709, v. 165).

50 51

rulmaktadır. İddiaların geçerliliği konusunda en başta en yakın akrabaların tanıklığı gelmektedir. Mümkün oldu­ ğunca bütün ailenin onayı alınmaya veya bu şikâyetlere re­ kabet veya çıkarın neden olup olmadığı anlamaya çalışıl­ maktadır.5 Fakat en uzak akrabaların bile, ailenin katıl­ 2 madığı bir kapatma kararı aldırabildikleri durumlar olmak­ tadır.5 Delilik XVII. yüzyılda toplumsal bir duyarlılık so­ 3 runu haline gelerek54 ve böylece suçla düzensizlikle, reza­ letle yakınlaşarak, tıpkı onlar gibi bu duyarlılığın en dolaysız ve en ilkel biçimleri tarafından yargılanır olmuştur. Delilik olgusunu belirleme ve soyutlama konusunda tıp biliminden daha yeterli olan, kepazeliği algılayabilen bir bilinç vardır. Bu ölçü kabul edilince, delilik konusunda karar verebilme işinde Kilise temsilcileri devlet temsilcile­ rinden daha ayrıcalıklı olmaktadırlar.55 Breuteuil 1784'te mühürlü mektup kullanımını sınırlandırıp, kısa bir süre sonra da uygulamadan kaldırdığında, kapatmanın adli sü­ recin başlamasından önce gerçekleştirilmemesini sağlama­ ya çalışacaktır. Bu, ailenin verdiği dilekçeye veya kralın emirlerine karşı alınmış bir önlemdir. Fakat bu tedbir daha nesnel olarak hekimin yetkisine başvurmak için değil de, tamamen tersine, karar yetkisini hekimden yardım alma­ yan adli bir otoriteye aktarmak için getirilmektedir. Nite­ kim medeni hakların kullanımının yasaklanması hiçbir tıbbi bilirkişilik içermemektedir, tamamiyle aileler ile adli otorite arasında ayarlanan bir iştir.56 Meczupun çevresine
52 "İzleyen konularda çok tedbirli olmalısınız: muhtıralar öncelikle ana ve baba tarafından en yakın akrabalarca imzalanmaktadır; ikinci olarak imza atmak istemeyenlerin bundan kaçınma nedenlerine ilişkin kayıt ve ayrıca bunların doğruluğunun araştırılması," zikr., Joly, op. cil. Krş. Lecomte örnek olayı: Aisne arş. c. 677. l.ouis François Soucanye de Moreuil hakkındaki muhtıra, Arsenal, ms. 12684. Locard, s. 172'de zikredilen teyid. s. 187. Cl.-J. de Ferriere, "Interdit du Dictionnaire de droit et de pratique" 1769 yay., c. II, s. 48-50.

53 54 55 56

yerleşen kapatma ve yasal uygulamalar tıbbın işe daha sağ­ lıklı bir şekilde dahil olmasına yol açmamıştır. Bunun ta­ mamen tersine, XVII. yüzyılda bazı hastane yönetmelikle­ rinde öngörülmüş olan bu tıbbi denetimden giderek vaz­ geçme ve deliliği olduğu yerde saptamak durumunda olan karar verme, iktidarını giderek artan bir şekilde "toplum­ sallaştırmak" eğilimine girilmiştir. XIX. yüzyılın başında hekimlerin deliliği belirleme ve teşhis etme yeteneklerinin hâlâ çözülmemiş bir sorunmuşçasına tartışılıyor olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Tüm Hıristiyan geleneğinin miras­ çısı olan Zacchias'nın tıp biliminin yetkisine hiç tereddüt etmeden bıraktığı konuyu, bundan bir buçuk yüzyıl sonra Kant tartışmalı hale getirebilecek ve kısa bir süre sonra da Begnault tıbbın bu yetkisini tamamen reddedebilecektir. Klasisizm ve bir yüzyıldan fazla süren kapatma uygulaması yapacaklarını yapmıştır. Eğer işlere sonuçlan itibariyle bakılacak olursa, onun sınıflarını ve biçimlerini tıbbın yardımıyla fark edebilecek kadar yoğurmuş olan hukuki bir delilik teorisiyle, onu kit­ lesel bir şekilde kavrayan, daha önceden baskı altına almak için hazırlanmış olan kapatma biçimlerini kullanan ve adli hakemlik tarafmdan/için düzenlenmiş olan ince ayrıntıları izlemeyi ihmal eden toplumsal ve adeta polisiye bir uygu­ lama arasında yalnızca bir açıklık varmış gibi gözükmekte­ dir. İlk bakışta tamamen normal, hiç değilse çok alışılmış olarak görülebilecek bir açıklık, çünkü hukuki bilinç ken­ dine hizmet etmek zorunda olan yapılardan veya içinde gerçekleşiyora benzediği kurumlardan daha işlenmiş ve daha nitelikli olma durumundadır. Fakat bu açıklık kendi­ ne özgü değerini ve belirleyici önemini, ancak delilik hakkmdaki hukuki bilincin kapatma uygulamasının ortaya çıkmasından çok önce, Orta Çağ ve Rönesans boyunca, Ro­ ma hukukunun dayanıklı kurallarının ve dinsel hukuğun içinde oluşup yoğrulduğu düşünülünce kazanmaktadır. Bu

bilinç bu uygulamayı harekete geçirmemiştir. Bunlar ayrı dünyalara aittir. Bunların biri, biçimleri ve yükümlülükleri çözümle­ nen bir hukuk öznesi gibi olan kişiye yönelik belli bir de­ neye; diğeri de bireyin toplumsal varlık gibi olduğu belli bir deneye aittir. Durumların birinde deliliği, yükümlülük­ ler sistemine getirmeyi sektirmeyeceği değişikliklerin için­ de çözümlemek; diğer durumda ise deliliği, onun dışlan­ masını meşrulaştıran bütün ahlâki akrabalıklar içinde ele almak gerekir. İnsan hukuk öznesi olarak, deliliğinin ölçü­ sünde sorumluluklarından sıyrılmaktadır; toplumsal varlık olarak ise, delilik onu suçluluğun yakınlarına götürmekte­ dir. Böylece hukuk deliliğe ilişkin çözülmesini sonsuz de­ recede inceltecektir; ve akıl hastalıkları tıbbının, delilik konusundaki hukuki bir deneyin oluşturduğu taban üze­ rinde kurulduğunu söylemek bir bakıma doğru olacaktır. Psikopatolojnin ince yapılarının daha XVII. yüzyılda çıkar­ tılan yasaların formüllerinin arasından su yüzüne çıkmaya başladıkları görülmektedir. Örneğin Zacchias eski fatuitas, alıklık kategorisinin içinde, Esquirol'ün sınıflandırmasını ve kısa bir süre sonra da zihni yetersizlikler psikolojisinin bütününü haber veriyora benzeyen düzeyleri birbirlerin­ den ayırmaktadır. Azalan bir sıralama içinde en başa, ta­ nıklık edebilen, vasiyette bulunabilen, evlenebilen "buda­ lalar"! yerleştirmektedir, fakat bunlar tarikatlara giremezler ve yöneticilik yapamazlar, "çünkü ergenliğe yaklaşan ço­ cuklar gibidirler". Daha sonra asıl aptallar (jatui) gelmek­ tedir; bunlara hiçbir sorumluluk verilemez, yedi yaşından küçük çocuklar gibi akılları bir karış havadadır. Stolidi'ye (ahmak) gelince, bunlar çakıltaşları gibidirler, akrabalarım tanıyacak kadar ayırım yapabildikleri taktirde vasiyet yap­ maları dışında hiçbir hukuki işlem yapmalarına izin verile­ mez.5 Delilik çözümlemesi hukuk kavramlarının basıncı 7
57 Zacchias, c. II, başlık I, soru 7, Lyon, 1674, s. 127-128.

altında ve hukuk kişisinin kesin olarak çerçevelenmesi ih­ tiyacı içinde sürekli olarak incelmekte ve onü çok uzaktan izleyen tıbbi teorileri önceden haber veriyora benzemekte­ dir. Eğer kapatma uygulamasında yürürlükte olan kavram­ lar bu çözümlemelerle kıyaslanacak olursa, farkın büyük olduğu görülecektir. Budalalık gibi bir terim, ancak her tür kesin belirlemeyi dışarıda bırakan yaklaşık bir eşdeğerlilikler sisteminin içinde değer taşımaktadır. Senlis Charite' sinde "budalalaşmış bir deli", "eskiden deliyken, şimdi zihni zayıf ve budala olmuş bir adam"58 bulmaktayız; d'Argenson'un yardımcısı "çok zıt şeyleri toplayan eşi bulun­ maz türden" bir adamı kapattırmıştır; bu adam "birçok ko­ nuda sağduyu sahibiymişe ve diğer birçok konuda da tam bir salağa benzemektedir."5 Fakat, kapatma dosyalarına 9 eşlik eden çok az sayıdaki tıbbi belgeyi Zacchias'nmki gibi bir içtihatla karşılaştırmak daha da ilgi çekicidir. Kapatma dosyalarının bu içtihadı, hiç dikkate almadıkları söylenile­ bilir. Aptallığa ilişkin olarak, bir hekimin altına imza attığı bir belgede şöylesine şeyler okunabilmektedir: "Charles Dormont adlı kişiyi gördük ve tavırlarını, gözlerinin hare­ ketini inceleyip, nabzını saydıktan ve bütün hareketlerini izleyip, ona çeşitli sorular sorup cevaplarını aldıktan sonra, adı geçen Dormont'un kaçık bir zihne sahip olduğuna ve tam ve mutlak bir bunama ve aptallık içinde olduğuna oy birliğiyle karar verdik."60 Bu metin okunduğunda tıbbın iki kullanım biçiminin, âdeta iki yoğrulma tarzının olduğu izlenimi alınmaktadır; bunlardan biri tıbbın hukuk bağla­ mı içinde yer almasına, diğeri de kapatmanın toplumsal uygulanışına katılmasına göre ortaya çıkmaktadır. Tıp bi­ rinci durumda hukuk öznesinin yeterliliğini devreye sok­
58 59 60 Zikr. Bonnafous-S6rieux, s. 40. Arsenal, ms. 10928. Zikr., Devaux, L‘Arı de faire les rapports en chirurgie, 1703, s. 435.

makta ve böylece yeteneklere yönelik felsefi bir çözümleme ile sözleşme yapma ve kendini bir şeye zorlama yeteneği konusundaki hukuki bir çözümlemeyi birbirlerine belirsiz bir şeklide karıştıracak olan bir psikolojiyi hazırlamakta­ dır. Tıp böyle yaptığında, medeni özgürlüğün ince yapıla­ rına başvurmaktadır. Diğer durumda ise, toplumsal insanın tavırlarını gündeme getirmekte ve böylece ikili bir patolo­ jiyi normal ve anormal, sağlıklı ve ölümcül terimleri içinde hazırlamaktadır; bu patoloji "kapatılması uygundur" for­ mülüyle birbirlerine indirgenemez iki alan yaratacaktır. Toplumsal özgürlüğün sağlam yapısı. Toplumsal insana ilişkin çağdaş deneyi eski hukuki kavram olan "hukuk öznesi"ne uydurma konusunda, XVIII. yüzyıl boyunca sürekli bir çaba gösterilmiştir. Ay­ dınlanma çağı düşüncesi bu ikisinin arasında hem temelli bir birlik olduğunu, hem de bütün fiili çatışmaları aşan bir uyuşmanın her zaman mümkün olduğunu ileri sürmüştür. Bu temalar delilik kavramının yoğrulmasına ve ona ilişkin uygulamaların düzenlenmesine sessizce hükmetmişlerdir. XIX. yüzyılın pozitivist tıbbı her şeyini Aufklarung 'un (Ay­ dınlanma) bu çabalarından miras almıştır. Bu tıp hukuk öznesinin akıl bozukluğunun aynı anda hem hukuk terim­ leri içinde çözümlenebilir, hem de toplumsal duyarlılığın en dolaysız biçimleri içinde algılanabilir nitelikte olan pa­ tolojik bir gerçekliğin birliği içinde toplumsal insanının deliliğiyle çakışabileceğim ve çakışmak zorunda olduğunu daha önceden belirlenmiş ve kanıtlanmış olarak kabul ede­ cektir. Tıbbın kendi konuları araşma alacağı akıl hastalığı, hukuken yetersiz özne ile grubun huzurunu bozduğu ka­ bul edilen kişinin efsanevi birliği olarak yavaşça oluşacak­ tır: ve bu, XVIII. yüzyılın siyasal ve ahlâki etkisi altında ger­ çekleşecektir. Bu yakınlaşma daha Devrim öncesinde, Breuteuil 1784'te delilerin kapatılmasını kişinin hukuk öz­ nesi olarak yeterliliğinin veya yetersizliğinin belirlenmesi

için gerekeninden daha özenli bir usule bağlamak istedi­ ğinde fark edilir hale gelmiştir: bakan, yöneticilere, "akıl bozukluğu nedeniyle tutuklanmaları istenecek kişilere iliş­ kin olarak, adalet ve temkinlilik, (kralın) emirlerini, ancak yargının hacir altına almaya karar vermesi halinde önerme­ nizi gerektirir" diye yazmaktadır.6 Sonuncu mutlak mo­ 1 narşinin liberal tabanlarının hazırladıklarını, medeni kanun hacir altına almayı her tür kapatmanın önkoşulu haline ge­ tirerek gerçekleştirecektir. Akıl bozukluğuna ilişkin içtihadın her tür kapatmanın önkoşulu haline geldiği an aynı zamanda Pinel ve çağdaş­ larının hem insancıllığın, hem de bilimin bir keşfi olarak hissedecekleri şey, aslında XVIII. yüzyılın bölünmüş bilin­ cinin yeniden uzlaşmasından ibarettir. Hukuk öznesinin hacir altına alınmasıyla gerçekleştirilen toplumsal insanın kapatılması -bunun anlamı, akıl bozukluğu içindeki insa­ nın ilk kez hukuki açıdan yetkisiz ve deli olarak, kabul edildiğidir-; toplum tarafından hemen fark edilen çatlaklı­ ğı ona sınır getirmekte, ama hukuki varlığını ortadan kal­ dırmamaktadır. Böylece tıbbın iki kullanılış biçimi -hu­ kuki sorumluluğun ve yeterliğin ince yapılarını tanımla­ maya çalışanı ve yalnızca kapatmaya toplumsal olarak ka­ rar verilmesine yardım edeni- uzlaşmış olmaktadır. Bütün bunlar akıl tıbbının ilerideki gelişimi için son derece önemlidirler. Bu tıp "pozitif" biçimi itibariyle, as­ lında klasisizmin hiç de birleştirmemekle birlikte çakıştır­ dığı iki deneyin üst üste getirilmesinden ibarettir: bütünü itibariyle kapatma uygulamasının emrediciliği etrafında dönen ve yalnızca "evet veya hayır", "zararsız veya tehlike­ li", "kapatılması gerekir veya gerekmez" tarzında formül61 Breıeuil şunu eklemektedir: "ailelerin yasaklama öncesindeki usul gerekleri­ nin masraflarım kesinlikle karşılayamayacak durumda olmaları koşuluyla. Fakat bu durumda deliliğin ciddi ve kesin olarak belirlenmiş olması gere­ kir."

leşürilen deliliğin toplumsal, normatif ve dikotomik bir deneyi ve niteliksel, inceden inceye farklılaştırılmış, sınır ve derece soruları karşısında duyarlı ve akıl bozukluğunun bürünebileceği çeşitli görüntüleri öznenin tüm faaliyetle­ rinde arayan hukuki bir deney. XIX. yüzyıl psikopatolojisi (belki de bizimki bile) kendi yerini bir homo natura 'ya veya hastaya ilişkin bir deneyden önce verimli olan normal bir insana göre belirlediğine ve ölçüsünü buna göre oluştur­ duğuna inanmaktadır. Aslında bu normal insan, insan ta­ rafından yaratılmıştır ve eğer bir yere yerleştirilmesi gere­ kiyorsa, doğal bir mekâna değil de, socius ile hukuk öz­ nesini özdeş kılan bir sistemin içine konulmalıdır; bunun sonucu olarak deli bir hastalığın onu normalin sınırlarına sürüklemesinden ötürü değil de, kültürümüzün onu ka­ patmaya toplumsal olarak karar vermesi ile hukuk öznele­ rinin yeterliliklerini fark eden hukuki bir bilginin buluşma noktasına yerleştirmiş olmasından ötürü deli olarak tanın­ maktadır. Akıl hastalıkları konusundaki "pozitif" bilim ve deliyi insan mertebesine yükselten şu insancıl duygular, ancak bu sentezin sağlam bir şekilde kurulmasıyla müm ­ kün olabilmişlerdir. Bu sentez bir bakıma, bilimsel olduğu iddiasındaki psikopatolojimizin somut a priori'sini meyda­ na getirmektedir.
<= &>

Pinel, Tuke ve Wagnitz'den itibaren XIX. yüzyılın bilincini işaret edebilen her şey, klasisizm dönemindeki delilik de­ neyinin ne kadar çok biçimli ve çeşitli olabildiğini bizden uzun süre gizlemiştir. Bilinmeyen hastalık, zincire vurul­ muş deliler ve mühürlü mektuplar veya polis müdürünün talebiyle kapatılan bütün bu kalabalık insanları büyülemiş­ tir. İlk bakışta pek fazla işlenmedikleri sanılabilecek gibi olan bu kitlesel görünüşlü uygulamaların içinde kesişen

deneylerin tümü görülememiştir. Aslında delilik Klasik Çağda iki kabul biçimine tanık olmuştur: hastanelerde ola­ nı ve kapatma yoluyla uygulananı; delilik bu dönemde iki tarzda belirlenmiştir: bunlardan biri hukuk evreninde yer alanıydı ve hukuğun kavramlarını kullanmaktaydı; diğeri de toplumsal algılamanın dolaysız biçimlerine aitti. Delilik karşısındaki duyarlılığın bütün bu farklı görüntüleri içinde tıbbi bilincin de yeri bulunmaktadır; fakat bu bilinç özerk değildir; bundan ötürü onun diğer bütün deney biçimleri­ nin desteği olduğunu (gizlice olsa bile) düşünmemek gere­ kir. Bazı hastaneye kabul uygulamalarının içine yerleşmiş­ tir; aynı zamanda deliliğin hukuki çözümlemesinin içinde de yer almaktadır, fakat onun esas unsurunu meydana ge­ tirmenin uzağında kalmaktadır. Ancak oynadığı rol bu de­ neylerin ekonomisi içinde öneme sahiptir ve bunların bir­ birlerine eklenme tarzlarında ağırlığı vardır. Nitekim hu­ kuki çözümleme kuralları ile delilerin tıbbi kurumlara yer­ leştirilmesi uygulaması arasındaki iletişimi o kurmaktadır. Buna karşılık, kapatmanın oluşturduğu alana ve ifadesini burada bulan toplumsal duyarlığa, ancak zorlukla nüfuz edebilmektedir. Öylesine ki, birbirine yabancı iki kürenin resmolduğu görülmektedir. Delilik deneyi Klasik Çağın tümü boyunca iki farklı tarza göre yaşanmışa benzemektedir. Hukuk öz­ nesini çevreleyen bir akıl bozukluğu halesi gibi var olmuş­ tur; sorumsuzluğun ve yetersizliğin hukuken kabulü tara­ fından, hacir altına alma ve hastalığın tanımlanması tara­ fından çevrelenmiştir. Bir başka akıl bozukluğu halesi daha var olmuştur, bu da toplumsal insanı çevreleyen ve hem rezalet bilinci hem de kapatma uygulamasını içerenidir. Bu iki alanın kısmen örtüştükleri durumlar olmuştur, fakat bunlar birbirlerine nazaran hep farklı kalmışlar ve kökten ayrı iki delilik biçimini tanımlamışlardır.

Biri öznelliğin sınırlandırılması olarak alınmıştır -bi­ reyin güçlerinin sınırında çizilen ve sorumsuzluk bölgele­ rini açığa çıkartan hat-; bu delilik (yabancılaşma) öznenin çifte bir hareket aracılığıla özgürlüğünden mahrum bıra­ kıldığı bir süreci işaret etmektedir: deliliğin doğal olan ha­ reketi ve onu bir Başkası'nm iktidarına sokan hacir altına alma ve kapatmanın hareketi: bu Başkası genelde tedavici tarafından temsil edilmektedir. Deliliğin (yabancılaşmanın) diğer biçimi ise bunun tersine, delinin kendi toplumu tara­ fından kendi vatanına yabancı olarak kabul edildiği bir bi­ linçlenmeyi işaret etmektedir; sorumluluğu yok edilmemek­ te, en azından akrabalık veya suç ortaklığı yaratan kom­ şuluk aracılığıyla ona ahlâki bir suçluluk yüklenmektedir; Başkası, Yabancı, Dışlanan olarak belirlenmektedir. Temel­ lerinin psikopatolojide bulunduğuna inanılan ve zaten başka bir düşünce alanında onu zenginleştirecek olan ikirciklik­ lerden de yararlanan şu çok garip "psikolojik yabancılaş­ ma" kavramı aslında, biri Başkası'nm iktidar alanına düşen ve özgürlüğüne mahkûm olan varlığa; diğeri de Başkası hâline gelen, insanlar arasındaki benzeşmeye yabancılaşan varlığa ilişkin olan şu iki delilik (yabancılaşma) deneyinin antropolojik karışımından başka bir şey değildir. Bu de­ neylerin biri hastalığın belirleyiciliğini yakınlaştırmakta, diğeri de daha çok ahlâki bir mahkûm etme edasına bü­ rünmektedir. XIX. yüzyıl akıl bozukluğu içindeki insanı hastaneye kaldırmaya karar verdiğinde ve bununla aynı anda kapat­ mayı, hastayı iyileştirmeyi hedefleyen tedavi edici bir ey­ lem haline getirdiğinde, bu işi bu çeşitli delilik (yabancı­ laşma) temalarının ve klasik rasyonalizmin ortaya çıkma­ larına her zaman olanak tanıdığı, deliliğin şu çoklu çehre­ lerine tek bir darbeyle karmaşık bir birlik getirerek gerçek­ leştirmiştir; bu birlik karmaşıktır, ama bağlarının çözülme­ si güçtür.

BEŞİNCİ AYIRIM

Meczuplar

Klasik Çağ boyunca çakışan iki büyük delilik deneyinin her birinin kendi kronolojisi vardır. Fakat bu ayrılığın an­ lamı, bunlardan birinin yoğrulmuş bir deney, diğerinin de bir cins kaba ve iyi formüle edilmemiş bilinç olması değil­ dir; bunların her biri tutarlı birer uygulama halinde, açıkça eklemleşmiştir; ama biri miras alınmıştır ve hiç kuşkusuz Batının akıl bozukluğu anlayışının temel verilerinden biri olmuştur; diğeri -şimdi incelenmesi gereken odur- klasik dünyaya özgü bir yaratıdır. Tıp tarihçilerinin kapatmanın büyük kitabının içinde hezeyanlı psikozların, entelektüel yetersizliklerin ve orga­ nik gelişmelerin veya paranoyak durumların alışılmış ve onlara göre ebedi olan çehresini yeniden bulmaktan rahat­ latıcı bir zevk alıyor olmalarına rağmen, meczupların ka­ patılmalarına bahane olan formülleri tutarlı bir hastalık haritası yüzeyine dağıtmak hiç de mümkün değildir. Nite­

kim kapatma formülleri, bizim hastalıklarımızı haber ver­ memektedir; bunlar bizim patolojik çözümlemelerimizi bütünlüğü içinde fark etmemelerine rağmen gene de karşı­ laşabilecekleri bir delilik deneyini işaret etmektedir. Sicil­ lerdeki kayıtlar arasında bulunabilen bazı "zihin karışıklı­ ğımdan ötürü kapatılanlara ilişkin bazı işaretlerin içinden rastlantıyla alman birkaçı: "inatçı bir dava açma meraklısı", "dava açmaya çok meraklı bir adam", "çok kötü ve kavgacı bir adam", "gecelerini ve gündüzlerini başkalarının kafası­ nı ütüleyen şarkılar söylemekle ve dine en korkunç haka­ retleri savurmakla geçiren bir adam", "çok yalancı", "afiş asan adam", "endişeli, üzüntülü ve acılı zihin". Bunların hasta olup olmadıklarını ve bunun derecesinin ne olduğu­ nu sormanın bir yararı yoktur. "Acılı" kişinin bir parano­ yak olup olmadığını belirleme işini veya "kendi tarzında bir müminliği olan şu huzursuz zihin"de obsesyonel bir nevroz teşhis etmeyi psikiyatra bırakalım. Bu formüllerin işaret ettikleri hastalıklar değil de, kusurların uç noktası olarak algılanan delilik biçimleridir. Delilik karşısındaki duyarlılık, sanki kapatma uygulamasından özerk değil de, yalnızca bir bozulma olarak ortaya çıktığı bir ahlâki düzene bağlıymışçasına. Meczupların adlarının karşısındaki du­ rum hanesine yazılı olan bütün bu kayıtlar okundukça, hâlâ Brant'm veya Erasmus'un dünyasında, deliliğin bütün kusurlardan oluşan rondoyu, ahlâk dışı hayatların meczup dansını yönettiği bir dünyada bulunuluyormuş izlenimi alınmaktadır. Fakat deney farklıdır. 1704'te Saint-Lazare'e Bargade adlı bir başrahip kapatılmıştır; yetmiş yaşındadır; "diğer meczuplar gibi muamele görmek üzere kapatılmıştır"; "başlıca meşgûliyeti yüksek faizle borç para vermek ve Ki­ lise'nin şerefini ayaklar altına alan en iğrenç tefecilikle zenginleşmekti. Onu bundan pişmanlık getirmeye razı et­ mek ve tefeciliğin bir günah olduğunu kabul ettirmek he­

nüz mümkün olmadı. Tamahkârlığından onur duyuyor."1 Onda "herhangi bir yardımseverlik duygusu keşfetmek mümkün" olmadır Bargade meczuptur, fakat onun meczupluğu, Deliler Gemisi'nt çılgınlığın canlı güçleri tarafın­ dan sürüklenerek bindirilmiş olanların meczuplukları gibi değildir. Bergade meczuptur, ama bunun nedeni aklını kullanma yeteneğini kaybetmiş olması değil de, bir Kilise adamı olarak tefecilik yapması, hiçbir yardımseverliğinin olmaması ve hiçbir pişmanlık duymamasıdır; çünkü ken­ dine özgü ahlâki düzenin kıyısına gelmiştir. Bu yargıda kendini ele veren şey, sonunda hastalığın varlığına karar verilmesine yardımcı olacak bir unsur taşıması veya deliliği ahlâki olarak mahkûm etme eğiliminde olması değil de; Klasik Çağı anlamamız konusunda esaslı bir yeri olan şu olgudur: delilik Klasik Çağda ancak ahlâki biçimi içinde fark edilebilir niteliktedir. Rasyonalizm limitte aklın hiç de bozulmadığı, ama ah­ lâki hayatın dengesizleştiği ve niyetin bozuk olduğu bir delilik kavrayışına paradoksal olarak ulaşabilir. Deliliğin sınırı nihayette akim bütünlüğü içinde değil de, iradenin niteliğinin içinde yer almaktadır. Sade olayının RoyerCollardin tıbbi bilincini tartışmalı hale getirmesinden2 bir yüzyıl önce, d'Argenson'un da buna oldukça benzeyen -deha unsuru hariç- bir konuda kendini sorgulamış olması ilginçtir: "Kocası Beaudoin adında biri olan on altı yaşında bir kadın... kocasını asla sevmeyeceğini, ona bunu emre­ den hiçbir yasanın olmadığını, herkesin bedenini ve kalbi­ ni canının istediği gibi kullanmakta özgür olduğunu, ama biri olmadan diğerini vermenin bir cins cinayet olduğunu açıkça söylemektedir". Ve polis komutanı eklemektedir: "onunla iki kere konuştum ve edepsiz ve gülünç nutuklara uzun zamandan beri alışık olmama rağmen, bu kadının
1 2 B. N. Fonds, Clairambauk, 986. Fouche'ye yazılan mektup, Bzk., yukarıda ay. III.

sistemini dayandırdığı akıl yürütme karşısında şaşkınlıktan kurtulamadım. Evlilik ona göre bir denemeden başka bir şey değil..,"3 XIX. yüzyılın başında Sade'in Charenton'da ölmesine izin verilecektir; XVIII. yüzyılın ilk yıllarında hâlâ, çok akıllı olmaktan başka bir kusuru olmayan bir kadını ka­ patıp kapatmama konusunda tereddüt edilmektedir. Hatta bakan Pontchartrain, onu birkaç aylığına Refuge'e koymak isteyen d'Argenson'un talebini reddetmiştir. "Onunla sert konuşmak fazlasıyla ağır kaçar" diye kaydetmiştir. Ancak d'Argenson ona diğer meczuplar gibi muamele etmenin uzağında değildir: "Bu kadar tutarsızlık karşısında onun deli olduğuna inandım." XIX. yüzyılın "ahlâki delilik" adı­ nı vereceği şeyin yolu üzerindeyiz, ama daha da önemli olan nokta, burada tamamiyle kötü bir niyete, ahlâki bir hata 'ya dayanan bir delilik temasının ortaya çıktığının gö­ rülmesidir. Delilik Orta Çağın tümü ve Rönesansın da uzunca bir süresi boyunca Kötülüğe bağlanmıştı, ama bu bağlanma hayali aşkmlıklar biçimi altında olmuştu; şimdi ise Kötülükle bireysel tercihin ve kötü niyetin en gizli yol­ larından iletişim kurmaktadır. Klasik Çağın delilik ile hata, yabancılaşma ile kötülük arasındaki ayırım karşısında sahipmişe benzediği kayıtsız­ lığa şaşırmamak gerekir. Bu kayıtsızlık henüz çok kaba du­ rumda olan bir bilgiden değil de, bilinçli bir seçimin ürünü olan ve neden olarak ortaya konulan bir eşdegerlilikten kaynaklanmaktadır. Delilik ile suç birbirlerini dışlama­ maktadırlar; ama belirsiz bir kavram içinde birbirlerine ka­ rışmış da değillerdir; hapishane ve hastane tarafından ko­ şulların gereklerine göre gerektiği kadar mantıklı bir şekilde ele alınacak olan bir bilincin içinde birbirlerini ge­ rektirmektedirler. İspanya Veraset Savaşları sırasında Bas­ tille'e, asıl adı Doucelin olan Albuterre kontu diye biri ko­ nulmuştur. Bu adam Kastilya tacının mirasçısı olduğunu
3
Notes de R. d'Argenson, Paris, 1866, s. 111-112.

iddia etmekteydi, "ama deliliği ne kadar aşırı olursa olsun, becerikliliği ve kötülüğü daha da ileri gitmektedir; Bakire Meryem'in sekiz günde bir kendine göründüğüne; Tanrı­ nın onunla çoğu zaman yüz yüze konuştuğuna yemin billah etmektedir... Bu mahpusun en tehlikeli meczuplardan biri olarak ömür boyu hastaneye kapatılmasının veya bi­ rinci smıf bir düzenbaz olarak Bastille'de unutulmasının gerektiğini düşünüyorum...; hatta ikinci tedbirin daha gü­ venilir ve buna bağlı olarak daha uygun olduğuna inanıyo­ rum."4 Delilik ve suç birbirlerini dışlamamaktadır; bunlar birbirlerinin neden ve sonucu olmaktadır. Kişi biraz daha fazla meczup veya biraz daha fazla suçlu olabilir, ama en büyük delilik bile sonunda kötülüğün tasallutu altında olacaktır. D'Argenson daha sonraları, gene Doucelin'e iliş­ kin olarak şöyle bir kayıt düşecektir: "ne kadar itaatkâr gö­ zükürse, çatlaklıklarında o kadar fazla hastalık veya kötü­ lük olduğuna inanmak gerekir". 1709'da ise şöyle yazmış­ tır: "kuruntularını inkâr etmekte daha az katı ve biraz daha fazla budala". Bu tamamlayıcılık oyunu, d'Argenson'un "kötü keşiş" Thadee Cousini hakkında yazdığı bir raporda açıkça görülmektedir; keşiş Charenton'a konulmuştur; 1715'te "akıl yürüttüğünde imansız olmaya ve akıl yürüt­ mekten vazgeçtiğinde de tamamen budala olmaya devam etmektedir. Barış dönemine girilmiş olmasından ötürü ca­ sus suçlamasından kurtulmuştur ve bundan ötürü serbest bırakılması gerekiyorsa da, zihninin durumu ve dinin onu­ ru buna izin vermemektedirler."5 Hukukun temel kuralı olan şu "gerçek delilik her şeyi masum kılar"ın6 tam zıddında bulunmaktayız. Kapatma âleminde delilik hiçbir şeyi
4 5 6
Arch. Basliîle, Ravaisson, c. XI, s. 243. İbid., s. 199. Dictionnaire de droit et de pratique, Delilik maddesi, c. 1, s. 611. Krş., 1670 ta­ rihli suç tüzüğü başlık XXVIII, mad. I: "Öfkeden gözü kararmış veya mec­

zup, deliliğinden ötürü yeterince cezalandırıldığı ve hiçbir iradesi olmadığı için ceza görmemelidir".

açıklamamakta, hiçbir şeyi mazur kılmamakladır; onu ço­ ğaltmak, daha inatçı ve tehlikeli hale getirmek ve ona yeni çehreler vermek üzere kötülükle suç ortaklığına girişmek­ tedir. Deliliği hem insanın nihai, hem de masum gerçeği ola­ rak kabul etme alışkanlığını edindiğimiz için, deli olan bir iftiracının iftiralarının hezeyan olduğunu söyleriz; XVII. yüzyılda zihin karışıklığı, aynı kötülük toplamının içinde, iftiraya eklenmektedir; "şiddet yanlısı, çalkantılı ve batıl itikada eğilimli bir karakterde, ayrıca çok yalancı ve iftira­ cı."7 Bir adam "iftiraları ve zihin zayıflığı"ndan ötürü Senlis Charite'sine kapatılmıştır. Kapatma sicillerinde sıklıkla zikredilen çılgınlık esnasındaki şiddet, deliliğe ait olanı kötülüğün hesabından düşmemekte, tersine, bunların top­ lamı kendine egemen olamayanın dur durak tanımayan serbestliği içinde bir birlik oluşturuyor olarak sayılmakta­ dır. D'Argenson bir kadının "yalnızca âdetlerindeki düzen­ sizlikten değil, aynı zamanda çılgınlığa kadar varan ve gö­ rünüşe göre onu ilk fırsatta ya kocasını, ya da kendini öldürmeye kadar götürecek olan deliliğinden ötürü"8 Refuge'e kapatılmasını talep etmektedir. Her şey sanki psiko­ lojik açıklama ahlâki suçlamayla birleşiyormuş gibi cere­ yan etmektedir; oysa biz uzun zamandan beri bunları birbirlerinden çıkartan bir ilişki kurmaya alışmış durum­ dayız. Gayriiradi delilik, insanı insana rağmen ele geçiriyora benzeyen delilik, kötülük ile dolaysız bir suç ortaklığına giriyorsa da, gizli özü itibariyle, zihni berrak özneler tara­ fından taklit edileninden hiç farklı değildir. Bu ikisinin arasında her halükârda temel bir akrabalık vardır. Oysa hukuk bunun tersine, taklit edilen delilik ile hakikisi ara­ sında mümkün olduğunca net bir ayırım yapmaya çalış­
7 8 Arsenal, ms. 12707.
Notes de R. d'Argenson, s. 93.

maktadır, çünkü "gerçekten deliliğe yakalanmış" birine su­ çunun hak ettiği ceza verilememektedir.9 Kapatma uygula­ masında bu ayırım yapılmamaktadır: gerçek delilik taklit edilen delilikten daha fazla bir şey etmemektedir. Adının Pedro de Jesus olduğunu söyleyen ve Fas sultanının oğlu olduğunu iddia eden 25 yaşlarındaki bir genç, 1710’da Charenton'a konulmuştur. Bu zamana kadar sadece deli sayılmıştır. Fakat şimdi deli takliti yaptığından kuşkulanılmaktadır; Çharenton'da bir ay ikâmetten sonra, "aklının başına geldiğine dair bir belirti vermemekle birlikte, Fas sultanının oğlu olmadığım, ama babasının bir vali olduğu­ nu söylemeye başlamıştır, bütün kuruntularını terk etmesi mümkün olmamıştır". Sanki ■ çıkar uğruna söylenen yalan­ ların kuruntuları ve akıl bozukluğunu tamamlamaları gibi, gerçek ve taklit edilen delilikler de birbirleriyle çakışmak­ tadırlar. D'Argenson, Pontchartrain'e, her halükârda "onu sahtekârlığından ve deli taklidi yaptığından ötürü cezalan­ dırmak için Bastille'e aktarmayı düşünüyorum" diye yaz­ maktadır. Sonunda Vincennes'a gönderilmiştir; beş yıl son­ ra kuruntuları yalanlarından daha çok artmışa benzemek­ tedir; ama Vincennes'da mahpusların arasında ölecektir: "Zihni çok bozuk; ipe sapa gelmez bir şekilde konuşuyor; ve öyle öfkelere kapılıyor ki, sonuncusu arkadaşlarından birinin hayatına mal oluyordu."1 Deli gibi gözükme niyeti 0 taşımayan delilik veya deli olmadan sadece deli gibi gö­ zükme niyeti aynı muameleyi görmektedirler; herhalde ay­ nı kökene sahip olduklarından ötürü: kötülük veya en azından sapkın bir istek. Böylece bir durumdan diğerine kolayca geçilebilecektir ve yalnızca istenilmiş olmasından ötürü deli olunabileceği kolayca kabul edilmektedir. "Bir bakana, krala ne söylemek istediğini bildirmeye asla razı olmadan onunla konuşmak isteme çılgınlığı" içinde olan
9 10
Dictionnaire . D e l i maddesi, c. I., s. 611, altını biz çizdik. Ardı. Bastille, Ravaisson, c. XII, s. 438.

biri hakkında d'Argenson şöyle yazmaktadır: "Bastille'de veya Bicetre'de o kadar meczup taklidi yaptı ki, sonunda gerçekten öyle oldu, hâlâ kralla özel olarak görüşmek isti­ yor ve ona bu^konuda açıklama yapması için baskı yapıldı­ ğında ipe sapa gelmez lâflar geveliyor."1 1 Kendini kapatma uygulaması içinde ifade eden ve her­ halde bu uygulamanın içinde oluşan delilik deneyinin, hu­ kuki bilinç içinde Roma hukukundan ve XIII. yüzyıl hu­ kukçularından itibaren oluşan deneye ne kadar yabancı olduğu görülmektedir. Yasa adamlarına göre, delilik esas olarak aklı etkilemekte ve buradan da iradeyi bozmakta, ama onu masum kılmaktadır: "Delilik veya çılgınlık zihnin yabancılaşması, aklın ayarının bozulmasıdır, bunun sonu­ cu olarak doğru ile yanlışı ayırmak mümkün olmaktan çı­ kar ve bu duruma düşen kişi zihninin sürekli bir çalkantı olmasından ötürü hiçbir irade gösteremez."1 Demek ki 2 esas olan deliliğin hakiki olup olmadığını ve derecesini an­ lamaktır; delilik ne kadar derinse, öznenin iradesi o kadar masum hale gelecektir. Bouchet, "çılgınlık halindeyken en yakın akrabalarını öldürmüş olmalarına rağmen, hiç ceza görmemelerine hükmeden" birçok mahkeme kararını ha­ tırlatmaktadır.1 Kapatma âleminde ise, bunun tersine ak­ 3 lın gerçekten bozuk olup olmadığını bilmenin önemi yok­ tur; akıl eğer gerçekten bozuksa ve böylece onun kullanımı eııgellendiyse, bu öncelikle bir irade bükülmesinden kay­ naklanmaktadır ve irade sonuç düzleminde yer almadığı için, tamamen masum olması mümkün değildir. İradenin delilik deneyi içinde bu şekilde gündeme getirilmesi, göz­ den geçirilen metinlerde tabii ki açıkça ortada olan bir şey değildir, ama kapatma uygulamasının nedenleri ve tarzları boyunca kendini açık etmektedir. Söz konusu olan delilik
11 12 13
İbid., s. 66-67. Dictionnaire..., Delilik maddesi, s. 611. Bibliotheque de droit français, furiosus maddesi.

ile kötülük arasında bir bağlantı kurulmasıdır; bu bağlantı Rönesans döneminde olduğu gibi dünyanın bütün sağır güçlerinden değil de, insanın iradesi olan şu bireysel ikti­ dardan geçmektedir. Delilik böylece köklerini ahlâki dün­ yaya salmaktadır.

Fakat delilik bütün bunların ve ahlâka yönelik bütün sal­ dırıların birikme yerinden çok daha başka bir şeydir. Klasisizmin delilik konusunda yaptığı deneye ve ona yönelik olarak belirttiği reddin içinde yalnızca ahlâk kuralları de­ ğil, aynı zamanda koskoca bir etik bilinç söz konusudur. Deliliği gözetim altında tutan utangaç bir duyarlılık değil de, bu etik bilinçtir. Ve klasik insan bunun kargaşasını al­ gılıyorsa da, bu makûl bir bilincin kıyılarından itibaren de­ ğil de, etik bir tercihi ortaya çıkartan bir akıl eyleminin zirvelerinden itibaren olmaktadır. Kapatma en basit formülü içinde ve en dış görüntüleri altında ele alındığında, klasik akıl deliliğin bütün güçlerini önlemişe ve bizatihi toplumsal kurumlar düzeyinde belir­ leyici bir paylaşım hattı kurmayı başarmışa benzemektedir. Kapatma uygulaması bir bakıma, başarıya ulaşan bir şeytan kovma ayini olarak gözükmektedir. Ancak, deliliğin kapat­ ma biçimlerine kadar duyarlı olan bu ahlâki algılaması, hiç kuşkusuz henüz tam gerçekleştirilemeyen bir paylaşımı açık etmektedir. Akıl bozukluğunun Klasik Çağda, kendi üzerine sıkı bir şeklide kapalı makûl bir bilincin sınırlarına püskürtülemediğini; bunun tersine, akıl bozukluğunun akılla zıtlaşmasının bir tercihin ve bir özgürlüğün açık mekânında hâlâ tutunduğunu kanıtlamaktadır. Hata ile delilik arasındaki sağlam ayırım biçimlerinin tümü karşı­ sındaki kayıtsızlık, klasik bilincin içinde daha derin bir bölgenin varlığını işaret etmektedir; bu bölgede akıl-akıl

bozukluğu paylaşımı, öznenin en esaslı ve belki de en so­ rumlu iradesine yönelik belirleyici bir tercih olarak ger­ çekleşmektedir. Bu bilincin kapatma uygulamalarında, ne de onları meşrulaştırmaya yönelik gayretlerde açıkça ifade edilmediği aşikârdır. Fakat bu bilinç XVII. yüzyılda sessiz de kalmamıştır. Felsefi düşünce ona, onun başka bir yol­ dan anlaşılmasına olanak veren bir formül getirmiştir. Descartes'ın kuşkunun yol alışı esnasında meczup ol­ ma olasılığının çevresinden hangi karar sonucu döndüğü­ nü görmüştük; diğer bütün hata ve yanılsama biçimleri bir emin olma bölgesini kuşatırlarken, bir gerçek biçimini ser­ best bırakmaktaydılar; delilik ise düşünce yüzeyinde hiçbir iz, hiçbir yara izi bırakmadan dışarı atılmış durumdaydı. Kuşkunun ve onun gerçeğe doğru olan hareketinin meyda­ na getirdikleri rejimde deliliğin hiçbir etkinliği bulunma­ maktaydı. Şimdi neden böyle olduğunu ve Descartes’ın so­ runun çevresinden dolaşmasının nedeninin, sorunun aşıla­ maz olmasından nıı, yoksa deliliğin kuşku aracı olarak reddinin kültür tarihi düzeyinde bir anlamının olmasından mı -akıl bozukluğunun klasik dünyadaki yeni statüsünü açık ederek- kaynaklandığını sormanın zamanı gelmiştir. Deliliğin kuşku ekonomisine müdahale etmemesinin nede­ ni, kuşku duyma söyleminin ve onu daha başlangıçtan iti­ baren harekete geçiren iradenin içinde hem hep mevcut olmasından, hem de hep dışarı atılmasından kaynaklanıyora benzemektedir. Akim başlangıç tasarısından bilimin ilk temellerine kadar giden her yol, aslında sürekli olarak uya­ nık kalma iradesinden, "yalnızca gerçeğin araştırılmasıy­ la"1 uğraşma söyleminden başka bir şey olmayan etik bir 4 taraf tutma ile kurtulunan bir deliliğin kıyıları boyunca ilerlemektedir. Sürekli bir uykuya dalma ve. kendini ku­ runtulara terk etme eğilimi vardır; bu eğilim aklı tehtid et­ mekte ve oyunu, gözleri gerçek karşısında açık tutma ka14 Discoıırs de la Mfthode, IV. bl., Plciade, s. 147.

rarının sürekli olarak yenilenmesiyle bozulmaktadır: "Belli bir tembellik beni gündelik hayatın hayhuyuna çekiyor. Ama bu tıpkı uykusunda hayali, bir özgürlüğün keyfini sü­ ren kölenin, özgürlüğünün bir düşten ibaret olduğundan kuşkulanmaya başlayınca uyanmaktan korkması gibi ol­ maktadır."1 Kuşku yol alırken, daha işin başında deliliğin 5 davetlerinden kopmak olan şu uyanık ve düşünen kişiyi gerektirmesi gibi, kuşku duyma iradesi de akıl bozukluğu­ nun gayriiradi cazibelerini ve deli filozofun Nietzschegil anlamda varolabilme olasılığını çoktan dışlamışlardır. Cogito'dan çok önce, akıl ile akıl bozukluğu arasında çok eski bir irade ve tercih gerekirliği bulunmaktadır. Klasik akıl etiğe, gerçeğinin sonunda ve ahlâki yasalar biçimi altında rastlamamaktadır; akıl bozukluğuna karşı tercih olarak etik, her bilinçli düşüncenin kökeninden itibaren mevcut­ tur ve düşünce boyunca sonsuza kadar uzayan yüzeyi, bi­ zatihi aklın girişimi olan bir özgürlüğün güzergâhını işaret etmektedir. Akıl Klasik Çağda etiğin mekânı içinde doğmuştur. Ve '-hiç kuşkusuz deliliğin tanmış biçimine -veya istenirse, tanınmavış biçimine- kendine özgü tarzını veren bu durum olmuştur. Tıpkı her akim özgürce gerçekleştirilen bir ter­ cihi saklaması gibi, her delilik bir seçimi gizlemektedir. Bu durum kartezyen (Descartesçı) kuşkunun ısrarlı gereğinin içinde hissedilmektedir; fakat tercihin bizzat kendi, aklı oluşturan ve akıl bozukluğunu özgürce dışlayan bir hare­ ketin üzerindeki örtü, Spinoza'nm düşüncesi ve Anlama fslâhalı 'nın tamamlanmamış çabaları boyunca kalkmaktadır. Akıl burada kendini önce dünyadaki bütün akıl bozukluk­ larına karşı bir karar olarak ifade etmektedir; bu ifade ediliş "gündelik hayatın en sık olaylarının boşuna ve nafile ol­ duklarına" dair açık bir bilinç içinde olmaktadır; demek ki "keşfedilmesi ve sahiplenilmesi ebedi bir sevinç verecek"
15
Premiire mfditation, Pldiade, s. 272.

olan bir iyi'nin peşine düşmek söz konusudur: özgürlüğün kullanımının aklın somut bütünlüğü içinde gerçekleştiği­ nin keşfedilmesiyle kazanılacak olan etik bir bahistir; akıl, bütünlüğü itibariyle ele alınan doğayla birlik kurduğunda, üst bir doğaya giriş sağlayacaktır, "Öyleyse bu doğa nedir? Bunun düşünen ruhun doğanın bütünüyle olan birliğinin tanınması olduğunu göstereceğiz."1 Bahis özgürlüğü bu 6 durumda, tercih olarak yok olduğu ve aklın gereği olarak tamamlandığı bir birlik içinde sona ermektedir. Fakat bu tamamlanış ancak kovulan delilik tabanı üzerinde müm­ kün olabilmiştir ve sonuna kadar onun kesintisiz tehlikesi­ ni dışa vurmaktadır. Akıl XIX. yüzyılda kendine artık bir tercihin serbest mekânında değil de, pozitif bir gerekirlik tabanı üzerinde, akıl bozukluğuna nazaran bir yer bulmaya çalışacaktır. Bundan sonra deliliğin reddi, artık ahlâki bir dışlama değil de, çoktan belirlenmiş bir mesafe olacaktır; akıl artık delilikten kopmaya yönelmeyecek, deliliğe düşse bile hep ondan daha önc,e geldiğini kabul edecektir. Fakat klasisizm bu temel tercihi aklın kullanımının koşulu ola­ rak korudukça, delilik özgürlüğünün şimşek parıltısında dünyaya gelmiştir. XVIII. yüzyıl "kendi tarzında müminlik yapan" bir ka­ dını veya hiçbir hayırseverlik işareti bulunmadığından ötü­ rü bir rahibi meczup olarak kapattığında, deliliği bu biçim altında mahkûm eden yargı ahlâki bir önkabulü saklayamamaktadır; yalnızca akıl ile delilik arasındaki etik payla­ şımı dışa vurmaktadır. Yalnızca XIX. yüzyılın vereceği an­ lamdaki bir "ahlâki" bilinç, bir önceki çağın delilere dayat­ tığı insanlıkdışı muamele karşısında öfke duyabilecektir -veya çok sayıda alimin, çılgınlığın, melankolinin veya his­ terinin doğası hakkında bilgince eserler yazdığı bir dönem­ de bunların hastanelerde tedavi edilmemiş olmalarına şaşı16
Reforme de l'entendcment, çev. Appuhn, Spinoza, Oeuvres, Garnier, c. I, s.

228-229.

rabilecektir-. Pozitif bir bilim olarak tıp fiili olarak, müm­ kün her aklın oradan doğduğu etik paylaşıma dayanamaz­ dı. Delilik tehlikesi klasik düşünce açısından hiçbir zaman bir sarsıntı, bedene bürünmüş aklın insani pathosu anlamı­ na gelmemiştir; tersine, özgürlüğün parçalanmasının akılla birlikte bizzat insanın çehresini meydana çıkartmak zo­ runda olduğu şu bölgeye gönderme yapmaktadır. Etik ile akıl arasındaki bağlantı, Pinel'in döneminde akıl ile ahlâk arasında yer alan ikincil bir bağlantı haline getirilerek dev­ rildiğinde ve deliliğin akla dıştan gelen gayri iradi bir deği­ şiklik haline gelmesiyle, delilerin hayır kurumlarının zin­ danlarındaki korkunç durumları keşfedilmektedir. "Masumlar"a "suçlu" muamelesi yapılmış olmasından öfke du­ yulacaktır. Bunun anlamı, deliliğin nihayet insani statüsü­ ne kavuştuğu veya zihin patolojisinin barbar tarihöncesinin dışına ilk kez çıkıldığı değil de, insanın deliliğin kökeniyle olan ilişkisini değiştirdiği ve onu, artık yüzeye yansıttığı hastalıktan daha fazla bir şey olarak algılamadı­ ğıdır. Bundan sonra delilerin ıslahanelerin bodrumlarında veya hapishanelerde çürümeye bırakılmalarını insanlıkdışı sayacaktır, ama klasik insan açısından delilik olasılığının aklı ve buna bağlı olarak bizzat insanı oluşturan kurucu bir tercihin çağdaşı olduğunu anlayamayacaktır. Bu öylesine bir durumdur ki, XVII. veya XVIII. yüzyılda deliliği "in­ sanca" ele almak söz konusu olmamıştır, çünkü delilik ta. mamen insanlıkdışıdır ve insana rasyonel doğasının serbest '/ kullanım yolunu açan bir tercihin ters tarafında yer almak­ tadır. Delilerin ıslahanelere kapatılmasında ne bir kötülük, ne kafa karışıklığı, ne de önyargı vardır; bu tutum deliliğe kendine özgü dilini konuşma fırsatı vermek için bilinçli bir şekilde alınmış bir kararın sonucudur.

ş= o>

Akim çağdaşı olan bir tercihe ve bir özgürlüğe ilişkin olan bu deney, klasik insan için akıl bozukluğunun tümü bo­ yunca yayılan kesintisiz bir devamlılığı açık bir aşikarlık halinde ortaya koymaktadır: âdetlerin düzensizliği ve zihin düzensizliği, gerçek veya taklit edilen delilik, hezeyanlar ve yalanlar aslında aynı vatandan çıkmadırlar ve aynı muame­ leyi hak etmektedirler. Ancak "meczupların, kapatma aleminin içinde bu ni­ teliklerinden ötürü özel bir yere sahip olduklarını unutma­ mak gerekir. Statüleri, ıslah edilmek üzere kapatılanlarla aynı muameleyi görmeleri biçiminde özetlenemez. Akıl bozukluğu karşısındaki duyarlığın içinde, asıl deliliğe iliş­ kin özel bir biçim vardır ve bu özel biçim belirgin bir se­ mantik ayırım olmaksızın, meczup, yabancılaşmış veya dü­ zensiz zihin, çılgın, bunak denilenlere hitap etmektedir. Duyarlığın bu özel biçimi deliliğin akıl bozukluğu dünyası içindeki kendine özgü çehresini resmetmektedir. Kapatma uygulaması en genel biçimiyle, rezaleti önleme azusuyla açıklanmakta veya en azından bundan ötürü meşruluk kazanmaktadır. Hatta bizatihi bundan ötürü, kö­ tülük bilincindeki önemli bir değişmeyi haber vermektedir. Rönesans akıl bozukluğu biçimlerinin gün ışığına serbestçe çıkmalarına izin vermiştir; kötülüğün halk tarafından gö­ rülür olması ona örnek ve kefaret olma gücünü vermek­ teydi. XV. yüzyılda "sapkın, dinden dönen, dine küfür eden, oğlancı, kötü ruhlara yakaran; falcı, masumların ka­ tili, dönek, putatapar, imanından sapmış"1 olmakla suçla­ 7 nan Gilles de Rais sonunda "10.000 kişiyi öldürmeye yete­ cek" bu suçları itiraf etmiştir; itiraflarına mahkemenin önünde Latince olarak başlamış; sonra "hazır bulunanların büyük bölümü Latince bilmediğinden, bu itirafların halk diline çevrilmesini ve böylece Tanrının kendinden daha
17 İtham eyleminin 41. maddesi, Fra. çev. Zikr., Hernandez, Pryc^s inquisitorial de Gilles de Rais, Paris, 1922.

fazla razı olmasının sağlanmasını"1 istemiştir. Sivil yargı­ 8 lama esnasında ondan, aynı itirafı toplanmış olan halkın önünde yapması istenmiştir. "Bay Başkan ona durumunu ve bundan duyduğu utancı tümüyle söylemesini" bildir­ miştir. Kötülük XVII. yüzyıla kadar, içerebileceği en şid­ detli ve en insanlıkdışı unsurlar itibariyle, ancak açığa çık­ tığı takdirde telâfi edilebilir ve cezalandırılabilirdi. Bir tek itirafın ve cezanın içinde gerçekleştirildikleri ışık, kötülü­ ğün içinden çıktığı geceyi dengeleyebilirdi. Halkın önünde yapılan itiraftan, sonra da kötülüğü iptal eden infazdan geçmek zorunda olan, kötülüğü sona erdiren bir devre var­ dır. Kapatma bunun tersine, insanlıkdışının, ancak bir utancı harekete geçirebileceği bir bilinç biçimini açığa çı­ kartmaktadır. Kötülüğün bazı veçheleri bulaşıcıdır; bunlar öyle bir rezalet gücüne sahiplerdir ki, reklam edilmeleri halinde sonsuza kadar çoğalabilirler. Pontchartrain bir ze­ hirleme olayına ilişkin olarak, olayın kamu mahkemesinde değil de,'bir tımarhanenin gizliliğinin içine götürülmesine hükmetmiştir: "toplanan bilgilerin bir bölümü Paris'in bir kısmını ilgilendirdiğinden, Kral, çoğu habersiz olarak su­ çun içine düşen ve diğerleri de kolaylığından ötürü bu du­ ruma sürüklenen bu kadar çok insanın yargılanmasına ge­ rek olmadığını düşündü; Majesteleri bazı suçların ke­ sinlikle unutulması gerektiğine kani olduğundan, buna da­ ha bir istekle karar verdi."1 Örnek olma tehlikesinin dı­ 9 şında, ailelerin ve dinin onuru bir kişinin kapatma evine konulmasının önerilmesi için yeterli olmaktadır. SaintLazare'a gönderilmesi söz konusu olan bir rahip hakkında, "böylesine bir Kilise mensubunun dinin onuru adına sak­ lanamaz durumda olmasından ötürü"20 diye yazılmıştır.
18 19 20 Davanın altıncı duruşması, Procis de Cilles de Rais, Paris, 1951, s. 232.
Archives Bastille, Ravaisson, X III, s. 161-162.

B. N., fonds Clairambault, 986.

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Malesherbes, kapatma uy­ gulamasını hâlâ, şerefsizlikten kaçınmak isteyen ailelerin bir hakkı olarak savunacaktır. "Kamu düzeninin hoş gö­ rülmesine izin vermediği, eyleme geçirilmiş bir alçaklık denilen şey... bir ailenin şerefi, aşağılık ve iğrenç âdetle­ rinden ötürü akrabalarını utandıran birinin toplumdan çı­ kartılmasını gerektiriyora benzemektedir."2 Bunun tersi­ 1 ne, rezalet tehlikesi uzaklaştığında ve ailelerin veya Kilise­ nin onuru zedelenemez hale geldiğinde, serbest bırakma emri verilmektedir. Başrahip Bargede kapatılalı çok olmuş­ tur; taleplerine rağmen çıkmasına izin verilmemiştir, fakat artık ihtiyarladığı ve hasta olduğu için rezalet olanaksızlaşmıştır: d'Argenson "zaten felci devam ediyor. Ne yazabili­ yor, ne de imza atabiliyor; serbest bırakılmasının adalet ve merhamet gereği olduğunu düşünüyorum"2 diye yazmak­ 2 tadır. Akıl bozukluğuyla komşu olan bütün bu kötülükler gizli tutulmalıdır. Klasisizm insanlıkdışı'nm karşısında, Rönesansm asla hissetmediği bir utanç duymaktadır. Ancak bu gizli tutmanın bir istisnası vardır. Delilere ilişkin olanı.23 Meczuplan teşhir etmek herhalde çok eski bir Orta Çağ âdetiydi. Almanya'nın bazı narrtürmer'inde, buralarda bağlı tutulan delilerin dışarıdan görülmelerine olanak veren demir parmaklıklı pencereler yapılmıştı. Böy­ lece bunlar kentin kapılarında bir gösteri oluşturmaktaydı­ lar. Garip olan olgu, bu âdetin tımarhane kapılarının ka­ panmaya başladıkları sırada silinmek yerine gelişmesidir; hatta bu gösteri Paris ve Londra'da âdeta kurumsal bir ni­ telik kazanmıştır. Eğer Avam kamararasına sunulan bir ra­ pora inanmak gerekirse, Bethleem hastanesi 1815'te bile
21 22 23 Zikr., Pieui, op. cit., s. 257. Fonds Clairambault, 986. Herhalde delilere yönelik uygulamanın etkisiyle, ama çok daha sonraki ta­ rihlerde, cinsel hastalıklara tutulanların da gösterildikleri olmuştur. Peder Richard Amiar'ında Conde prensinin Enghien düküyle birlikte "günahın dehşetini ilham etsin" diye yaptıkları ziyareti anlatmaktadır, v. 25.

her pazar, çılgınları bir peni karşılığında göstermektedir. Öte yandan, bu teşhirlerden elde edilen gelir yılda yaklaşık 400 liraya ulaşmaktaydı: bu da yılda 96.000 ziyaret gibi, şaşırtıcı derecede yüksek bir rakam vermektedir.24 Fran­ sa'da BicStre'e yapılan gezi ve meczupların seyri Sol Kıyı (Paris'in Seine nehrine göre sol tarafı, MAK) burjuvalarının Devrime kadar başlıca pazar eğlencelerinden biri olarak kalmıştır. Mirabeau Bir İngiliz Seyyahın Gözlemleri adlı ki­ tabında, "birkaç kuruş vermeye razı ilk kaba köylüye" Bicetre'deki delilerin "ilgi çekici hayvanlar gibi" gösteril­ diklerini anlatmaktadır. Tıpkı Saint-Germain fuarındaki hayvan terbiyecisinin maymunları göstermesine gidildiği gibi, gardiyanın delileri teşhir etmesine gidilmektedir.2 5 Bazı zindancılar bu delilere birkaç kamçı darbesiyle yaptır­ dıkları bir sürü dans ve cambazlık numarasından ötürü müthiş bir ün kazanmışlardır. Bu konuda XVIII. yüzyılın sonundaki tek yumuşama, sanki deliliğin kendi hakkında tanıklık etmesi gerekiyormuş gibi, delileri delilere teşhir ettirme uygulaması olmuştur. "İnsan doğasına hiç iftira et­ meyelim. İngiliz seyyah delilerin teşhirine insanlık tutu­ munun üstünde bir olay olarak bakmakta haklıdır. Bunu daha önce söyledik. Her şeye çare bulunur. Arkadaşlarım teşhir edenler, akılları başlarına gelen delilerdir, arkadaşla­ rı da kendi sıraları geldiğinde aynı şeyi onlara yapacaklar­ dır. Böylece bu talihsizlerin gardiyanları bu gösterinin ka­ zancının keyfini sürmekte, ve herhalde hiçbir zaman sahip olamayacakları bir duyarlılıktan yoksun kalmaktadırlar."26
24 25 Ned Ward, London Spy 'da 2 peni rakamını zikretmektedir. Giriş ücretinin XVIII. yüzyılda azaltılmış olması olanaksız değildir. "Eskiden herkes Biçfctre'i ziyaret edebilirdi ve iyi devirlerde günde en azın­ dan 2.000 kişi gelmekteydi. Eline para sıkıştırılan bir rehber sizi meczuplar bölüm üne götürmekteydi, Mimoires de P ire Richard, v. 61: “Saman üstünde yatan" Irlandalı bir rahip, insanları görünce kuduran bir gemi kaptanı "çünkü onu insanların adaletsizliği çıldırtmıştır1, "büyüleyici bir şekilde 1 şarkı söyleyen" genç bir adam ziyaret edilmekteydi, İbid.

İşte delilik, tımarhanelerin sessizliğinin üzerinde gösteri haline getirilmiştir ve herkesin keyif alması için, kamusal rezalet olmuştur. Akıl bozukluğu kapatma evlerinin gizlili­ ği içinde saklanmaktaydı; fakat delilik dünya tiyatrosunda mevcut olmaya devam etmektedir. Hiçbir zaman olmadığı kadar parlak bir şekilde. Hatta İmparatorluk döneminde Orta Çağm ve Rönesansın hiçbir zaman gitmedikleri kadar uzağa gidilecektir; eskiden garip Mavi Gemi kumpanyası deliliğin taklit edildiği gösteriler yaparken,2 şimdi delili­ 7 ğin kendi, etiyle kemiğiyle bizzat delilik, temsil sahnesindedir. Charenton müdürü Couloumier XIX. yüzyılın ilk yıllarında, delilerin bazen oyuncu, bazen de bakılan seyir­ ciler rolünü oynadıkları şu ünlü gösterileri düzenlemişti. "Bu tiyatro temsillerine katılan meczuplar, hafif, tutarsız ve bazen de kötü bir seyirci kitlesinin dikkat ve merakına ko­ nu olmaktaydı. Bu talihsizlerin tuhaf hafeketleri, tutumla­ rı, alaylı gülmelere, seyircilerin hakaret yüklü acımalarına yol açmaktaydı."28 Delilik, Sade'm hükümranlığım üzerine yaydığı bir dünyada2 saf gösteri haline gelmekte ve ken­ 9 dinden emin bir akim vicdanına eğlence olarak sunulmak­ tadır. Deliler XIX. yüzyılın başına ve Royer-Collard'm öf­ kelenmesine kadar canavar -yani teşhir edilmelerine de­ ğecek olan varlıklar veya nesneler- olarak kalmışlardır. Kapatma akıl bozukluğunu saklamakta ve neden oldu­ ğu utancı açığa çıkartmaktadır, ama deliliği açık bir şekilde belirlemektedir; onu parmağıyla göstermektedir. Birinci durum kendini her şeyden önce rezaleti önlemek için öne­ riyorsa, ikinci durum bir örgütleme olmaktadır. Garip çe­ lişki: Klasik Çağ deliliği bütüncül bir akıl bozukluğu dene­ yinin içine almaktadır; onun Orta Çağ ve Rönesans tara­ fından iyice bireyselleştirilmiş, kendine özgü biçimlerini
26

27 28 29

Mirabeau, Mimoires d'un voyageur anglais, 1788, s. 213 n. 1. Bkz. yukarıda 1. Ayırım. Esc(uirol, II, s. 222.
İbid.

akıl bozukluğunun bütün biçimleriyle ayırımsız bir kom­ şuluk içinde birleştirmiştir. Fakat aynı zamanda bu aynı deliliğe özel bir gösterge vermiştir: hastalığmki değil de, yüceltilen rezaletinki. Fakat, deliliğin XVIII. yüzyılda dü­ zenlenen bu temsiliyle, Rönesans döneminde içinde doğ­ duğu özgürlük arasında hiçbir ortak yan yoktur. Delilik Rönesans döneminde her yerde mevcuttu ve imgeleri veya tehlikeleriyle her deneye karışmış durumdaydı. Klasik dö­ nemde gene gösterilmektedir, ama parmaklıkların arkasın­ dan; eğer delilik açığa çıkıyorsa, bu uzaktan ve artık onun­ la akraba olmayan ve aşırı bir benzerlikten yakınmayan bir aklın bakışları altında olmaktadır. Delilik bakılacak bir şey haline gelmiştir: artık insanın kendinin derinlerindeki bir canavar değil de, tuhaf mekanizmaları olan hayvan, insanın çoktan çıktığı bir hayvanlık haline gelmiştir. "Elsiz, ayak­ sız, başsız bir insan düşünebilirim (çünkü bize başın ayak­ lardan daha gerekli olduğunu yalnıza deney öğretmekte­ dir). Ama düşüncesi olmayan bir insan düşünemem; çünkü bir taş veya bir vahşi olurdu."30
ş©> =

Desportes, Meczuplar Servisi Üzerine Rapor'da, Bicetre lo­ calarının XVIII. yüzyılın sonundaki durumlarını tasvir et­ mektedir: "Eşya olarak şu saman kaplı kötü yataktan başka bir şeyi olmayan, kafasını, ayaklarını ve bedenini duvara doğru sıkıştırarak yatmak zorunda kalan, bu taş yığınları­ nın arasından sızan sularla ıslanarak uykunun tadını çıkartamayan talihsiz". Salpetriere'deki localara gelince, "(bura­ daki) ikâmeti daha da sağlıksız ve çoğu zaman da daha ölümcül kılan şey, kışın Seine nehrinin sularının yüksel­ mesiyle, lâğımların hizasında yer alan bu locaların daha sağlıksız hale gelmekle kalmayıp aynı zamanda kocaman
30 Pascal, Pensees, op. cit., s. 339.

bir fare sürüsüne sığınak olmasıydı; bunlar geceleri buraya kapatılmış olan talihsizin üzerine atlıyor ve onun ulaşabil­ dikleri her yerini kemiriyorlardı; ayakları, elleri ve yüzleri bu tehlikeli ısırıklardan parçalanmış ve çoğu ölmüş bazı deli kadınlar bulundu". Fakat bunlar uzun zamandan beri en tehlikeli ve en kıpırtılı meczuplar için kullanılan zindan ve localardır. Eğer daha sakinseler ve kimse onlardan kay­ gılanmıyorsa, az çok geniş hücrelere yığılmaktadırlar. Tuke'm en faal çömezlerinden biri olan Godfrey Higgins 20 lira ödedikten sonra, York tımarhanesini fahri müfettiş olarak ziyaret etme hakkını elde etmişti. Bir ziyaret sırasın­ da özenle gizlenmiş bir kapı keşfetmiş ve bir kenarı 8 ayak bile olmayan (yaklaşık 6 metrekare), geceleri 13 kadının kaldığı bir oda bulmuştur; bunlar gündüzleri biraz daha geniş bir odada yaşamak zorundaydılar.3 1 Bunun tersine, meczuplar çok tehlikeliyseler, herhalde cezalandırmayı amaçlamayan, yalnızca kudurgan bir delili­ ğin fizik sınırlarını sıkı sıkıya saptamaya yönelik olan bir zorlama sistemiyle zaptedilmektedirler. Çoğu zaman du­ varlara veya yataklara zincirlenmektedirler. Bethleem'de huzursuz deli kadınlar uzun bir galerinin duvarlarına ayak bileklerinden zincirlenmekteydiler; bunların bütün giyece­ ği aba bir entariden ibaretti. Bethnal Green adındaki başka bir hastanede bir kadın şiddetli öfke bunalımları geçirmek­ teydi ve bu durumda gardiyan onu dışarıdan soyutluyordu; boynuna demir bir halka takılmıştı ve bu kısa bir zincirle başka bir halkaya bağlanmıştı; bu ikinci halka hücrenin döşeme ve tavanına iki ucundan tutturulmuş koskoca bir dikey demir üzerinde yukarı aşağı hareket edebiliyordu. Bethleem ıslahattan geçmeye başlayınca, on iki yıl boyunca bu zorlama sistemine tabi olarak yaşamış bir adam bulun­ du.3 2
31 32 Tuke, s. 151. Adı Norris'ti. Serbest kaldıktan bir yıl sonra öldü.

Bu uygulamalar şiddetin son kertesine geldiklerinde, artık cezalandırmaya veya ıslaha yönelik olmaktan çıktık­ ları açıktır. "Doğu yola getirme" fikri bu rejime tamamen yabancıdır. Fakat o sıralarda düşkün yurtlarına bir hayva­ nilik imgesi musallat olmuştur. Delilik, çehresini hayvan maskesinden almaktadır. Hücre duvarlarına zincirlenenler akıllarını kaybetmiş kişiler değil de, doğal bir kudurganlı­ ğın içine düşmüş hayvanlardır: tıpkı deliliğin en uç nokta­ sında, en yumuşak biçimlerinin kapalı oldukları bu ahlâki akıl bozukluğundan kurtularak, tek bir güç darbesiyle hay­ vanlığın dolaysız şiddetine dahil oluyormuş gibi. Bu hay­ vanilik modeli kendini tımarhanelere dayatmış ve onlara kafes veya hayvanat bahçesi görüntüsü vermiştir. Coguel Salpetriere'i XVIII. yüzyılın sonunda şöyle t.asvi^etmekte­ dir: "büyük bir çılgınlığa kapılan deli kadınlar, localarının önünde köpekler gibi zincire vurulmuşlar ve gardiyan ka­ dınlar ile ziyaretçilerden demir bir parmaklıkla korunan bir koridorla ayrılmışlardır; gıdaları ve üzerinde yattıkları saman onlara bu parmaklıklardan verilmektedir; etrafların­ daki pisliklerin bir kısmı tırmıklarla çekilmektedir."3 3 Nantes hastanesindeki deliler koğuşu, vahşi hayvanların teker teker konuldukları kafeslerin edasına sahiptir. Esquirol "zindan kapılarını sağlamlaştırmak için bu kadar büyük bir kilit, sürgü, demir çubuk lüksü "nü hiç görmemiştir. "... Kapı tarafındaki küçük delikler demir parmaklıklar ve ka­ paklarla örtülmüştür. Bu deliğin hemen yanında, duvara takılı ve üzerinde içine yiyeceklerin konularak parmaklık­ lardan geçirildiği, tahta ayakkabıya çok benzeyen dökme bir kap bulunan bir zincir sarkmaktaydı."34 Fodere 1814'te Strasbourg hastanesine geldiğinde, burada çok özen ve be­ ceriyle oluşturulmuş bir cins insan ahırı bulmuştur: "üstle­ rini başlarını pisleten baş belası deliler için" büyük koğu­
33 34 Coguel, La vie parisienne sous Louis XVI, Paris, 1882. Esquirol, c. II,s. 481.

şun uç tarafına "en fazlasından orta boy bir adamın sığabi­ leceği tahta kafesler veya dolaplar" yapmak düşünülmüş­ tür. Bu kafeslerin doğrudan yere temas etmeyen ızgaralı bi­ rer döşemesi vardır, bunlar yerden on beş santimetre kadar yukarıdadır. Bu ızgaranın üzerine biraz saman dökülmüş­ tür, "meczuplar bunun üzerinde çıplak veya yarıçıplak bir şekilde yatmakta, yemekte ve defi hacet etmektedirler..."3 5 Tabii ki burada söz konusu olan meczupların şiddet gösterilerine veya öfke boşaltmalarına karşı getirilen kos­ koca bir güvenlik sistemidir. Bu boşalma her şeyden önce toplumsal bir tehlike olarak görülmektedir. Ama asıl önemli olan, bu sistemin bir cins hayvani özgürlük tarzın­ da düşünülmüş olmasıdır. "Deliye bir insan gibi muamele" edilmemesi negatif olgusunun çok pozitif bir içeriği vardır; bu insanlıkdışı kayıtsızlık gerçekte saplantı olma değerine sahiptir: köklerini ta Antikiteden, özellikle de Orta Çağdan beri hayvanlar alemine alışılmış garabetini, tehtidkâr aca­ yipliklerini ve sağır kaygısının bütün ağırlığını veren eski korkuların içine salmaktadır. Bütün hayali manzarasıyla birlikte deliliğin algılanışına eşlik eden bu hayvan korkusu, bundan iki veya üç yüzyıl öncekiyle tamamen aynı anlama sahip değildir: hayvanların biçim değiştirmesi, artık cehen­ nemi güçlerin görünür işareti veya akıl bozukluğunun şey­ tani simyasının sonucu değildir. İnsandaki hayvanı, ancak bir öte dünya için işaret etmekten başka bir değeri yoktur; artık onun deliliği haline gelmiştir ve ancak kendi kendiyle ilişkisi vardır: doğa durumundaki kendi deliliği. Deliliğin içinde dehşet saçan hayvanilik, insanı insani olarak sahip olduklarından uzaklaştırmaktadır; fakat bunun onu başka güçlere teslim etmek için değil de, yalnızca onu kendi do­ ğasının sıfır noktasına yerleştirmek için yapmaktadır. Kla­ sisizme göre delilik en uç biçimleri itibariyle, başka hiçbir
35 Fodere, Traitt du d il ire applique â la midecine, it la morale, a la kgislation, Paris, 1817, c. I, s. 190-191.

atıf veya başvuru olmaksızın, insanın kendi hayvanlığıyla dolaysız temasıdır.3 6 1. Bir gün gelecek, bu hayvaniliğin deliliğin içindeki mevcudiyeti evrimci bir bakış açısı içinde hastalığın işareti -daha da fazlası, bizatihi özü- olarak kabul edilecektir. Klasik Çağ, tam da bunun tersi olarak delinin bir hasta olmadığ ı'nı kendine özgü bir parlaklıkla dışa vurmaktaydı. Nitekim hayvanilik deliyi insanda olabilecek bütün narin, nazik ve hastalıklı şeylere karşı korumaktadır. Deliliğin hayvani sağlamlığı ve hayvanın kör dünyasından aldığı bu derisi kalınlık, deliyi açlığa, sıcağa, soğuğa, acıya karşı da­ yanıklı hale getirmektedir. Delilerin XVIII. yüzyılın sonuna kadar hayatın sefaleti karşısında sonsuz bir dayanma gücü göstermiş olmaları dikkat çekicidir. Onları korumak ge­ reksizdir; onlara ne üst baş vermenin ne de onları ısıtma­ nın gereği vardır. Samuel Tuke 1811’de güney illerindeki workhouse'lardan birini ziyaret ettiğinde, gün ışığının içeri kapılara açılmış parmaklıklı deliklerden girebildiği hücre­ ler görmüştür. Buralardaki kadınlar tamamen çıplaktırlar. Oysa "hava iyice soğuktu ve termometre geçen akşam 18 dereceye düşmüştü. Bu talihsiz kadınlardan biri birazcık samanın üzerinde, üstünde battaniye olmadan yatmıştı." Delilerin tıpkı, hayvanlar gibi doğanın en beter sertliklerine dayanma becerileri, Pinel için hâlâ tıbbi bir dogma olacak­ tır; "her iki cinsten bir takım meczupların en sert ve en uzun süreli soğuklara kolayca ve sürekli olarak dayanma­ larına hep hayran olacaktır. "III. Yıl'm Nivöse ayında, ter­
36 İnsanın kendinde hayvanlıkla bir değişim gücü olarak değil de, doğasının sınırı olarak kurulan bu manevi ilişki Mathurin le Picard'ın bir metninde iyi ifade edilmiştir: “yırtıcılığıyla bir kurt, inceliğiyle bir arslan, sahtekârlık ve kurnazlığıyla bir tilki, ikiyüzlülüğüyle bir maymun, hasetiyle bir ayı, intikamcılıgıyla bir kaplan, günahkârlığıyla bir köpek, cimriliğiyle yerde sürü­ nen bir yılan, kararsızlığıyla bir bukalemun, sapkınlığıyla bir panter, gözle­ rindeki şehvetle bir ejder, sarhoşluğuyla ebediyete kadar susuzluktan yakan bir ejderha, şehvet düşkünlüğüyle bir domuz'1Le Fouet des Paillards, Rouen, 1623, s. 175.

mometrenin sıfırın altında 10, 11 ve hatta 16 dereceve ka5 / dar düştüğü bazı günlerde, Bicetre düşkünler yurdundaki bir meczup yün battaniyesini koruyamadı ve locasının buz tutmuş döşemesi üzerinde oturdu. Sabah kapısı açılır açıl­ maz, avlularda don gömlek koşmaya başladı ve avuç avuç buz ve kar alarak, bunları göğsüne yapıştırdı ve erimelerini bir cins keyifle seyretti."3 Delilik hayvani yırtıcılıktan ya­ 7 na sahip olduğu şeylerle insanı hastalıktan korumaktadır; onu doğanın hayvanlara öngörülü bir şekilde bahşettiği hastalığa tutulmama durumuna getirmektedir. Akıl bozuk­ luğu deliyi doğasının dolaysız iyiliğine, hayvaniliğe dönüş yollarından olmak üzere, ilginç bir şekilde iade etmekte­ dir.38 2. Delilik işte bu nedenden ötürü, bu uç noktada tıbba hiçbir zaman olmadığı kadar az ait hale gelmektedir; ıslah alanına da daha fazla ait olması mümkün değildir. Zinci­ rinden boşanmış hayvanilik, ancak hayvan terbiyesi ve ap­ tallaştırma ile zaptürapt altma alınabilir. Nitekim deli hay­ van teması XVIII. yüzyılda delilere bazen dayatılmak istenilen pedagojinin içinde gerçekleştirilmiştir. Pinel, çıl­ gın meczuba "değişmesi konusunda kesin bir emrin" tebliğ edildiğini gördüğü "güney Fransa'da çok ünlü bir manastır kurumu"nun örneğini vermektedir; deli yatmayı veya ye­ meyi reddederse, "bu inadından yarın öküz siniriyle indiri­ lecek on darbeyle cezalandırılacağı uyarısı"nı almaktadır. Bunun tersine, eğer yumuşak başlı ve itaatkâr olursa, "ye­ meklerini yemekhanede öğretmenin yanında yemesine" izin veriliyordu, ama en küçük hatada "parmaklarına sertçe
37 38 Pinel, c. 1, s. 60-61.' . Bu aynı temanın başka biy ifadesi olarak, Bicetre’deki delilerin tabi tutulduk­ ları gıda rejimi zikredilebilir: "günde altı tane çeyrek ekmek, ekmeklerinin üzerine çorba; pazar, salı ve perşembeleri çeyrek et; pazartesi ve cumaları üçte bir ölçek bezelye veya bakla, çarşambaları bir ons tereyağı; cumartesileri bir ons peynir", Arch. de Bicetre, 1781 Yönetmeliği, bl. V, mad. 6.

vurulan bir sopayla hemen uyarılıyordu."3 Delilik, kendi 9 gerçeği olan ve bir bakıma içinde eridiği bir hayvaniliğin sırrını açık etmektedir. Iskoçya’nın kuzeyinden bir çiftçi XVIII. yüzyılın ortalarına doğru şöhreti yakalamıştır. Mania'yı iyileştirme sanatına sahip olduğu söylenilmektedir. Pinel laf arasında bu Gregory’nin Herkül gibi olduğunu kaydetmektedir; "yöntemi meczuplan en ağır tarla işlerine koşma, bazılarını koşum hayvanı olarak, diğerlerini evcil hayvan olarak kullanmak, son olarak da onları en ufak bir isyan hareketinde bir sopa yağmuruyla itaate zorlamaktan ibaretti."40 Hayvaniliğin azaltılması esnasında delilik hem kendi gerçeğini, hem de tedavisini bulmaktadır: deli hay­ van olduğunda, deliliğin rezalet tarafım oluşturan hayva­ nın insandaki bu mevcudiyeti silinmektedir; bunun nedeni hayvanın susmuş olması değil de, bizzat insanın ilga edil­ miş olmasıdır. Koşum hayvanı haline gelmiş insandaki akıl yokluğu bilgeliği ve onun düzenini izlemektedir: bu du­ rumda delilik iyileştirilmiştir, çünkü kendi gerçeği olan bir şeye yabancılaşmıştır. 3. Bir an gelecek, deliliğin bu hayvaniliğinden, mekanist bir psikoloji fikri ile deliliğin biçimleri konusunda hayvan hayatının ana yapılarına atıf yapılabileceği teması çıkartılacaktır. Fakat XVII. ve XVIII. yüzyıllarda çehresini deliliğe ödünç veren hayvanilik, bu olgulara determinist bir yaklaşımı asla hükmetmemektedir. Tersine, onu çılgın­ lığın zincirlerinden boşandığı bu öngörülemez özgürlük mekânı'mn içine yerleştirmektedir; determinizmin buraya yerleştirilmesi zorlama, ceza ve hayvan terbiyesi biçimleri altında mümkün olabilmiştir. Delilik hayvanilik yolu ara­ cılığıyla doğanın ve hayatın büyük yasalarına değil de, bir hayvan öyküleri kitabında yer alan binlerce biçime katıl­ maktadır. Ancak, Orta Çağı boydan boya geçeninin ve bir
39 40 Pinel, s. 312.

ibid.

sürü simgesel çehre boyunca kötülüğün biçim değiştirme­ lerini anlatanının tersine, bu soyut bir hayvan öyküleri ki­ tabıdır; kötülük burada fantastik bedenine bürünmekte; onda yalnızca en uç biçim, hayvani içeriği olmayan gerçek kavranabilmektedir. Hayal ürünü hayvani zenginliğini oluşturabilecek her şeyden kurtularak, yalnızca genel bir tehdit gücünü muhafaza etmiştir: alesta bekleyen ve aklı şiddet içinde ve gerçeği meczubun çılgınlığı içinde aniden çözen bir hayvaniliğin sağır tehlikesi. O çağın pozitif bir zooloji oluşturma konusundaki çabasına rağmen, deliliğin doğal mekânı olarak algılanan bir hayvanilik konusundaki saplantı, klasik cehenneme, konuk olmaktan vazgeçme­ miştir. Bütün kapatma uygulamalarının ve bu uygulamala­ rın vahşetinin en garip görüntülerinin içinden doğduğu hayali unsuru işte bu saplantı meydana getirmektedir. Orta Çağda insan ile hayvanilik arasındaki ilişki Fransisken ha­ reketinin başlamasından önce ve hiç kuşkusuz ondan iyice sonra ve ona rağmen, insanın kötülüğün yeraltmdaki güç­ leriyle olan ilişkisi olmuştur. Bizim dönemimizde insan bu ilişkiyi doğal bir pozitiflik biçiminde yansıtmaktadır: aynı anda hem hiyerarşi, hem düzene sokma, hem de evrim. Fakat birinci tip ilişkiden İkincisine geçiş Klasik Çağda, tam da hayvanilik hâlâ olumsuzluk, ama doğal bir durum olarak algılanıyorken meydana gelmiştir: yani insanın hay­ vanla olan ilişkisini artık yalnızca insan doğasını doğal bir kayıtsızlık içinde ilga eden bir deliliğin meydana getirdiği mutlak tehlike olarak hissettiği anda. Deliliğin bu şekilde algılanışı, insan doğasının hayvanilikle ilişkisinin XVIII. yüzyılda bile basit ve dolaysız olmadığının kanıtıdır -ve aynı zamanda en katı olumsuzluk biçimlerinden geçtiğinin kanıtıdır-.4 1
41 Sade'daki doğa kavramı ve bunun XVIII. yüzyıl felsefesiyle olan ilişkilerini inceleme zahmetine katlanan herkes, en uç saflığına kadar götürülmüş olan bu türden bir hareket bulacaktır.

Deliliğin algılanışını insan ile hayvan arasındaki ilişki­ nin hayali biçimlerine bağlamak, Batı kültürü için hiç kuş­ kusuz esaslı bir öneme sahip olmuştur. Batı kültürü daha işin başında, hayvanın doğanın tamlığına, bilgeliğine ve düzenine katıldığını aşikâr bir durum olarak kabul etme­ miştir: bu fikir ortaya geç çıkmıştır ve uzun süre kültürün yüzeyinde kalacaktır; belki de henüz hayal gücünün yeraltı mekânlarına derinlemesine nüfuz etmemiştir. Fiili durum­ da, bakışlarını bu yeraltı mekânlarına yöneltmek isteyen herkes için, hayvanın daha çok bir doğa-karşıtına, düzeni tehdit eden ve çılgınlığıyla doğanın olumlu bilgeliğini teh­ likeye sokan bir olumsuzluğa mensup olduğu çabucak aşikâr hale gelmiştir. Lautreamont'un eseri buna tanıktır. Batılı insanın iki bin yıl boyunca makûl hayvan tanımla­ ması üzerinde yaşamış olması, akıl ile hayvanilik arasında ortak bir düzenin olabilirliğini kabul etmiş olduğunu ne­ den zorunlu olarak göstersin ki? Bu tanımla kendini doğal olumluluk içine dahil ettiği neden anlaşılsın ki? Ve Aristo­ teles'in gerçekten söylemek istediğinden bağımsız olarak, bu "makûl hayvan"m Batı alemi için akim özgürlüğünün hareketini, zincirlerinden boşanmış ve ters terimi oluştur­ mak üzere ondan kopmuş bir akıl bozukluğu alanı içinde kazanma biçimini işaret ettiği düşünülemez mi? Felsefenin antropoloji haline geldiği, insanın kendini doğal bir tamlık içinde tanımak istediği andan itibaren, hayvan olumsuzluk gücünü kaybederek, doğanın determinizmi ile insanın aklı arasında yer alan bir evrimin olumlu biçimini meydana ge­ tirmiştir. Makûl hayvan formülünün anlamı toptan değiş­ miştir: mümkün her aklın kökeninde varlığını işaret ettiği akıl bozukluğu tamamen yok olmuştur. Delilik bundan sonra bizatihi hayvaniliği içinde doğal varlık olarak kabul edilen insanın determinizmine boyun eğmek zorunda kal­ mıştır. Klasik Çağda deliliğin bilimsel ve tıbbi çözümleme­ sinin -ileride göreceğimiz üzere- bu doğal mekanizma içi­

ne yerleşmeye çabaladığı doğruysa da, meczuplara yönelik gerçek uygulamalar deliliğin hâlâ hayvaniliğin doğa-karşıtı şiddetinin içinde yer alıyor olarak kabul edildiğine yeteri kadar tanıklık etmektedirler.

Kapatmanın tam da akılsızlığın ahlâkdışılığı'nm rezaletini önlemeye çalıştığı sırada her halükârda yücelttiği, işte bu deliliğin hayvaniliği1 dir. Belli bir bakış açısından birbirleri­ ne karıştırılmış veya birbirleri tarafından özümlenmiş sayılsalar bile, Klasik Çağda delilik ile akıl bozukluğunun di­ ğer biçimleri arasına konulan mesafeyi oldukça iyi bir şekilde dışa vuran işte bu durumdur. Akıl bozukluğunun bütün bir katmanının sessiz kılınmasına karşılık, deliliğin kendi rezaletinin dilini konuşmasına izin verilmesinden, akıl bozukluğunun genel olarak aktarma gücünden yoksun olmasından başka bir ders çıkartılabilir mi? Meczubun, di­ ğer kapatılmışların muhtemelen daha aklı başında olan söylemlerinde de bulunabilen bu çılgınlıklarının ve kudur­ ganlığının anlamı nedir? Deliliğin gerçekten kendine özgü olan en anlamlı yanı nedir? En geniş anlamı itibariyle akıl bozukluğu, XVII. yüz­ yıldan itibaren artık hiçbir ders içermemektedir. Rönesansın hâlâ çok yakın olarak hissettiği aklın bu tersine dönebilirligi unutulacak ve onun rezaletleri yok olacaktır. Röne­ sans döneminin Hıristiyan deneyine sıkı sıkıya bağlı olan büyük Haç deliliği teması, XVII. yüzyılda Jansenizme ve Pascal'e rağmen silinmeye başlamıştır. Veya daha doğrusu, varlığını sürdürmektedir, ama anlamı bozulmuş ve âdeta tersine dönmüştür. Artık insan akimdan, kendini feda et­ menin büyük akıl bozukluğu içinde kaybolması için, guru­ runu ve emin olduğu şeyleri terk etmesinin istenilmesi söz konusu değildir. Klasik Hıristiyanlık Haç deliliğinden söz

ettiğinde, bunu yalnızca sahte bir aklı aşağılamak ve gerçe­ ğin ebedi ışığım parlatmak için yapmaktadır. İnsan yapıl­ mış Tanrının deliliği, yalnızca bu dünyada yaşayan akıl bo­ zukluğu içindekilerin tanımadığı bir bilgeliktir: "Çarmıha gerilmiş İsa... dünyanın rezaleti oldu ve dünyevi âlemde cehalet ve delilik olarak görüldü". Fakat dünyanın Hıristi­ yan olması ve kendini tarihin kader değişiklikleri ve insan­ ların çılgınlıkları boyunca ifşa eden Tanrının bu düzeni, şimdi "İsa'nın bilgeliğimizin en yüksek noktası haline gel­ diğini" göstermeye yetmektedir.42 Pascal'in hâlâ güçlü ve gösterim değerine sahip olarak kabul ettiği Hıristiyanların alçalması ve diğerlerinin gözünde bir rezalet oluşturmaları, kısa bir süre sonra Hıristiyan düşüncesi açısından bu reza­ let duygusuna kapılanların kör birer ruh olduklarını gös­ termekten başka bir anlama sahip olmayacaklardır. "Evreni size tabi kılan haçımızın kibirli zihinler için hâlâ delilik ve rezalet olmasından acı çekmeyiniz." Şimdi Hıristiyanların kendilerini Hıristiyan anlayışındaki akıl bozukluğunu, be­ dene bürünmüş Tanrının bilgeliğiyle özdeş hale gelmiş olan kıyılarına sürmektedirler. İsa'nın deliliğinin şanma yeniden kavuşması, rezaletin genel bir dışavurma gücüne sahip olması, akıl bozukluğunun yalnızca aklın kamusal yüz karası olmaktan çıkması için, Port-Royal'den sonra iki yüzyıl daha -Dostoyevski ve Nietzsche- beklemek gereke­ cektir. Fakat Hıristiyan aklının çok uzun zamandan beri bir­ likte olduğu bir delilikten kurtulduğu sırada, aklı hayvani­ liğin kudurganlığı içinde ilga edilmiş olan deli, çok özel bir gösterim gücü kazanmıştır: sanki Tanrıyla ilişkide olduğu ve Bedene Bürünmenin görünür hale geldiği, insanın üze­ rindeki bir bölgeden kovulan rezalet, gücünün tamlıgı içinde ve insanın doğa ile kendi hayvaniliğiyle ilişkide ol­
42 Bossuet, Pan(gyrique de saint Bemard, "Preambule", Oeuvres Completes,

duğu bu bölgede yeni bir dersle yüklü olarak yeniden orta­ ya çıkıyormuşcasına. Dersin uygulanma noktası deliliğin alçak bölgelerine kaymıştır. Haç artık yol açtığı rezalet içinde ele alınmayacaktır; fakat İsa'nın tüm insani hayatı boyunca deliliği âdeta onurlandırdığını unutmamak gere­ kir; onu tıpkı iyileştirilmiş sakatlığı, bağışlanmış günahı, ebedi zenginliklerin vaat edildiği fakirliği kutsallaştırdığı gibi kutsallaştırmıştır. Aziz Vincent de Paul kapatma evle­ rinde delilere bakan kişilere kurallarının "Efendimizin ay çarpmasına, cin çarpmasına uğramışlar, deliler, ecinnilere karışmışlarla çevrelenmeyi istemiş olması" olduğunu hatır­ latmaktadır.43 lnsanlıkdışmm güçlerine teslim edilmiş olan bu insanlar, ebedi Bilgeliği temsil edenlerin, bu bilgeliğin bedenlerine büründüğü kişilerin çevresinde sürekli bir yü­ celme fırsatı yaratmaktadırlar; çünkü hem onları çevrele­ yerek ellerinden alman aklı yüceltmekte ve hem de bu ak­ im onlara Tanrısal lütufla verildiğini hatırlatarak onlara kendilerini aşağılama fırsatı yaratmaktadırlar. Fakat daha fazlası da vardır: İsa yalnızca delilerle çevrelenmeyi isteme­ miş, aynı zamanda kendi de bir meczup olarak gözükmeyi ve böylece bedene bürünmesi içinde, düşmüş insanın bü­ tün sefaletinin içinden boydan boya geçmeyi arzu etmiştir, delilik böylece insan yapılmış Tanrının tamamlanmasından ve Haç ile kurtuluşa ulaşmasından önceki sonuncu biçimi, sonuncu derecesi olmaktadır. "Ey benim Kurtarıcım, Siz Yahudilerin rezaleti ve Putataparların deliliği olarak gö­ zükmek istediniz; kendi dışınızdaymış gibi görünmek iste­ diniz; evet Efendimiz Kutsal Incil'de anlatıldığı gibi mec­ zup olarak kabul edilmek istedi ve onun çıldırdığına ina­ nıldı. Dicebantquoniam injurorem versus est. Havarileri ona bazen çılgınlığa kapılmış biri olarak baktılar ve (Efendi­ miz) bütün hastalıklarımıza deva olduğuna ve büyük acıla43 Abelly, Vie du vin£rable serviteur de Dieu Vincent de Paul, 1664, c. 1, s. 199'da zikredilen vaaz.

rımızı kutsallaştırdığına tanıklık etmeleri ve hem onlara, hem de bize bu durumlara düşenlere şefkat gösterilmesini öğretmek için böyle gözüktü."4 İsa bu dünyaya gelirken 4 insanlık durumunun bütün işaretlerini ve hatta düşüşün yara izlerinin tümünü tekrar üstüne almaya razı olmuştu; sefaletten ölüme varana kadar, aynı zamanda tutkuların, unutulmuş bilgeliğin ve deliliğin de yolu olan bir Izdırap yolu izlemişti. Ve delilik İsa'nın Izdıraplarımn biçimlerin­ den -bir bakıma ölümden önceki sonuncu biçim- biri ol­ duğuna göre, şimdi bundan muzdarip olanların saygı ve şefkate hakları vardır. Deliliğe saygı göstermek, hastalığın onda yol açtığı gayri iradi ve önlenemez kazayı deşifre etmek değil de; in­ sanın kazaya dayalı olmayıp, öze ilişkin olan gerçeğinin şu alt sınırını kabul etmektir. Tıpkı ölümün insan hayatının zaman cephesinden sonu olması gibi, delilik de bu hayatın hayvanilik cephesinden sonudur; ve ölümün İsa tarafından kutsallaştırılmış olması gibi, delilik de en hayvani yanıyla birlikte kutsallaştırılmıştır. Aziz Vincent de Paul 28 Mart 1654'te, bir Congreganiste (Vincent de Paul'ün kurduğu ta­ rikat) olan Jean Barreau'ya, kardeşinin deli olduğundan ötürü Saint-Lazare'a kapatıldığını bildirmiştir; "Efendimizi zincire vurmak istediklerinde, quoniam in frenesim versus est diyerek, Tanrının onu içine sokmak istediği bu durumu kutsallaştırmasından ötürü onu onurlandırmak gerekir."4 5 Delilik Tanrının (İsa) bedene bürünürken, insanda kefareti ödenemeyecek ve kurtarılamayacak hiçbir insanlıkdışı du­ rumun olmadığını göstermek için inmeye razı olduğu, in­ sanlığın en alt noktasıdır; düşüşün en son noktası Tanrının mevcudiyetiyle yüceltilmiştir; ve delilik XVII. yüzyıl için hâlâ bu dersle yüklüdür.
44 45
İbid., s. 198. Aziz Vincent burada aziz Paulus'un metnini ima etmektedir (1.

Cor., 1, 23);Judaeis quidem scandalum, Centibus autem stultitiam.
Correspondance de sainf Vincent de Paul, yay. Coste, c. V., s. 146.

Böylece diğer bütün akıl bozukluğu biçimleri bu kadar titizlikle gizlenirken, deliliğin rezaletinin neden yüceltilebildiği anlaşılmaktadır. Akıl bozukluğunun rezaleti yalnız­ ca hatanın ve ölümsüzlüğün bulaşıcı örneğini içermekte­ dir; deliliğin rezaleti ise insanlara düşüşlerinin onları hayvaniliğin ne kadar yakınlarına kadar sürükleyebildiğini; ve aynı zamanda Tanrının insanı kurtarmak istediğinde, iyiliğinin nerelere kadar ulaşabileceğini göstermektedir. Rönesans dönemi Hıristiyanlığı için, akıl bozukluğunun ve yol açtığı rezaletlerin bütün dersi, insan yapılan bir Tanrı­ nın bedene bürünmesindeki delilikte yer almaktaydı; klasisizm için bedene bürünme artık delilik değildir; fakat deli­ lik olan şey, insanın düşüşün son noktası olarak, suçlu­ luğunun en açık işareti olan ve Tanrısal iyiliğin en yüce nesnesi olarak evrensel affın ve yeninden kavuşulan masu­ miyetin simgesi olan, insanın hayvan haline gelmesidir. Artık deliliğin bütün derslerini ve öğrettiklerinin bütün gücünü, insanlığın alt sınırlarında yer alan, insanın doğay­ la eklemleştiği ve aynı zamanda hem nihai düşüş, hem de mutlak masumiyet olduğu bu karanlık bölgede aramak ge­ rekecektir. Kilise'nin klasik dönem boyunca, aziz Vincent de Paul ve Congregation tarikatı veya Freres de la CharitĞ tarafından simgelenen bir şekilde deliliğin üzerine titreme­ si; delilik konusuna eğilen ve onu dünyaya gösteren bütün bu dinsel tarikatlar Kilise'nin delilikte zor, ama esaslı bir ders bulduğunu göstermekte değiller midir: insandaki hay­ vanın suçlu masumiyeti? İnsani hayvanın kudurganlığının delide yüceltildiği gösterilerden çıkan bu dersi, işte bu şe­ kilde okumak ve anlamak gerekir. Hıristiyanlığın hayvani­ lik konusundaki bu bilinci, paradoksal olarak deliliğin do­ ğal bir olgu gibi ele alınacağı anı hazırlamaktadır; bundan sonra bu "doğa"nın klasik düşünce açısından ne anlama geldiği çabucak unutulacaktır: nesnel bir çözümlemenin her zaman açık alanı değil de; insan için aynı zamanda

onun nihai gerçeği ve onun ilga edilmesinin biçimi olan bir deliliğin her zaman mümkün olan rezaletinin doğduğu yer olan bu bölge. Deliliğin çevresinde birbirlerine düğümlenen bütün bu olgular, bütün bu tuhaf uygulamalar; onu hem yücelten, hem de evcilleştiren bu alışkanlıklar, deliliği hayvaniliğe indirgerken, aynı zamanda ona İsa'nın kendini feda ederek insanlığı kurtarışının dersini yüklemekte, böylece deliliği akıl bozukluğuna nazaran tuhaf bir konuma yerleştirmek­ tedirler. Delilik kapatma evlerinde, onu kapsayan ve en ge­ nel gerçeğini tanımayan bütün aklı bozukluğu biçimleriyle bir arada bulunmaktadır; ama gene de soyutlanmıştır, ken­ dine özgü bir muamele görmektedir ve akıl bozukluğu ala­ nına mensup olsa bile, kendine özgü bir hareketle, bu alanı sürekli olarak katedip, onun en paradoksal ucuna kendili­ ğinden ulaşan benzersiz yanı itibariyle gösterilmektedir. Deliliğin tarihini pozitiflik tarzında yapmak isteyecek biri için bunun hiçbir önemi olmazdı. Deliliğin patolojik gerçeği içinde tedrici bir şekilde tanınması, ne âdet serbes­ tisi içinde olanların kapatılması, ne de hayvanilik saplantısı boyunca gerçekleştirilebilmiştir; tamamen tersine, deliliğin tıbbi gerçeği ancak onu klasisizmin ahlâki dünyasının içine hapseden şeylerden kurtararak elde edilebilmiştir: işte en azından kendi gelişmesinin çizgisini yeniden çizmeye kal­ kışan her pozitivizmin varsaydığı budur; sanki bilginin bü­ tün tarihi, kendini temel yapıları boyunca yavaş yavaş keş­ feden bir objektifliğin erozyonu yoluya hareket ediyormuş gibi; ve sanki daha işin başında, tıbbi objektivitenin delili­ ğin gizli özünü ve gerçeğini tanımlayabileceğini kabul et­ mek bir postüla değilmiş gibi. Belki de deliliğin patolojik aidiyetini daha çok bir müsadere -bizim kültürümüzün ta­ rihi içinde uzun uzadıya hazırlanan, ama hiçbir şeklide bizzat deliliğin özü tarafından belirlenmeyen bir cins acı olay- olarak kabul etmek gerekir. Klasik dönemin onun

örneğini âdet serbestisiyle komşu görmesi ve kapatma uy­ gulamasının bu komşulukları fiilen yaratması, deliliğin bi­ zim için tamamen kaybolmuş olan bir çehresini telkin et­ mektedirler. Şimdi deliliğin içinde, bütün özgürlük biçimlerinin tedricen ilga edildikleri bir determinizme doğru olan bir düşüşü algılama alışkanlığını edindik; delilik bize artık, nedenlerinin birbirine bağlanması ve biçimlerinin kopuk kopuk hareketiyle birlikte, yalnızca bir determinizmin do­ ğal düzenliliklerini göstermektedir; çünkü delilik, modern insanı yalnızca hayvanların ve şeylerin iç karartıcı dünya­ sına, onların engellenmiş özgürlüklerine doğru olan şu geri dönüşle tehdit etmektedir. XVII. ve XVIII. yüzyıllar deliliği bu doğa ufku üzerinde değil de, bir akıl bozukluğu tabanı üzerinde tanıyorlardı; delilik bir mekanizmayı değil de, hayvaniliğin canavarca biçimleri içinde dehşet saçan bir özgürlüğü açık etmektedir. Bizim dönemimizin akıl bo­ zukluğunu artık yalnızca sıfat tamlaması biçiminde anlaya­ biliyoruz: belirtisi tavırları ve sözleri etkileyen ve konuya yabancı olanın gözünde deliliği ve onun bütün patolojik maiyetini açık eden akıl bozukluğu; akıl bozukluğu bizim için yalnızca deliliğin ortaya çıkış biçimlerinden biridir. Bunun tersine, klasisizme göre akıl bozukluğunun itibari bir değeri vardır; bir cins öze ilişkin fonksiyon oluştur­ maktadır. Delilik, ancak ona ve yalnızca ona nazaran anla­ şılabilir. Akıl bozukluğu deliliğin dayanağıdır; daha doğru­ su onun olabilirlik alanını tanımlamaktadır. Klâsik insana göre, delilik akıl bozukluğunun doğal koşulu, psikolojik ve insani kökü değildir; onun yalnızca ampirik biçimidir; ve deli insanın düşüş eğrisini hayvaniliğin kudurganlığına ka­ dar katederek, insanı tehdit eden ve onun bütün doğal va­ roluş biçimlerini kapsayan bu akıl bozukluğu tabanını ifşa etmektedir. Belli bir determinizme yönelik belli bir kayma değil de, bir geceye yönelik bir açılma söz konusudur. Kla-

sik rasyonalizm akıl bozukluğunun yeraltmdaki tehlikesi­ ni, mutlak bir özgürlüğün tehtidkâr mekânını diğer hep­ sinden daha çok, en azından bizim pozitivizmimizden daha iyi bir şekilde gözetim altında tutabilmiş ve algılayabilmiş­ tir. Çağdaş insanın Nietzsche ve Freud'dan beri, her ger­ çeğin reddedildiği noktayı kendi derinlerinde bulabilmesi­ ne, şimdi kendine ilişkin olarak bildiklerinden hareketle akıl bozukluğunun nereden itibaren tehdit ettiğini okuya­ bilmesine karşılık, XVII. yüzyıl insanı bunun tersine, akim kendini ilk biçimi içinde ilan ettiği kesinliği, düşüncesinin dolaysız mevcudiyetinde bulmaktadır. Fakat bunun anla­ mı, klasik insanın gerçeğe ilişkin olarak yaptığı deneyde, akıl bozukluğundan bizim olduğumuzdan daha uzakta ol­ duğu değildir. Cogifo'nun mutlak başlangıç olduğu doğru­ dur; fakat şeytanın ondan daha önce var olduğunu unut­ mamak gerekir. Ve şeytan, rüya görüntülerinin ve anlam hatalarının meydana getirdikleri bu psikolojik olayların bütün tehlikelerinin özetlendikleri ve sistem haline getiril­ dikleri simge değildir. Şeytan, insanla Tanrı arasında mut­ lak bir anlama sahiptir: olabilecek bütün gücü içinde akıl bozukluğu olasılığı ve onun güçlerinin toplamıdır. İnsanın amaçlılığının kırılmasından daha fazla bir şeydir; insanın çok ötesinde, onu gerçeğe ulaşmaktan kesin olarak alıko­ yabilecek tehlikeyi işaret etmektedir: böylesine bir zihnin değil de, öylesine bir aklın en büyük engeli. Ve ışığım Cogito’dan alan gerçeğin, sonunda şeytanın gölgesini tama­ men örtmesinden ötürü onun sürekli tehtid eden varlığını unutmamak gerekir: bu tehlike Descartes'm yol alışının üzerine, varlığa ve dış dünyanın gerçeğine varana kadar sarkmaktadır. Klasik Çağın akıl bozukluğu bu koşullar al­ tında nasıl olur da psikolojik bir olayın ölçüsünde, hatta insani bir patetiğin ölçüsünde olabilirdi -oysa o, dünyanın kendi gerçeğine gözlerini açtığı unsuru, akim onun içinde

kendi kendinin kefili olacağı alanı meydana getirmekte­ dir?- Klasisizm deliliği asla akıl bozukluğunun özü olarak, hatta onun dışa vurumlarmm en ilkellerinden biri olarak kabul edemezdi; bir delilik psikolojisi asla akıl bozukluğu­ nun gerçeğini söylediğini iddia edemezdi. Deliliğe özgü olan boyutları ona iade edebilmek için, bunun tersine onu akıl bozukluğunun özgün ufkuna yeniden yerleştirmek ge­ rekir. Bugün "akıl hastaları" adını verdiklerimizin eskiden âdet serbestisi içinde olanlarla, kutsala hakaret edenlerle, sefihlerle, müsriflerle karıştırılmasının nedeni, deliliğe -kendine özgü determinizmine ve masumiyetine- pek faz­ la kulak asılmaması değil de, akıl bozukluğuna henüz hak­ larının tümünün tanınıyor olmasıydı. Delileri özgürleştir­ mek, onları bu gizli kapaklı anlaşmalardan "kurtarmak", eski önyargılardan sıyrılmak değil de, gözlerini kapatmak ve klasik rasyonalizme en sivri anlamını vermekte olan akıl bozukluğu üzerindeki bu gözetimi "psikolojik bir uykuya" dalarak terk etmektir. Düşkünler yurtlarının, ancak XIX. yüzyılda düzene sokabilecekleri karışıklığın içinde, delinin psikolojik profilinin gerçeği itibariyle değil de, onda bütün akıl bozukluğu biçimleriyle kurulan akrabalıklar itibariyle tanındığı izlenimine sahibiz. Meczubu sefahat içinde yaşa­ yan kişiyle veya sapkınla birlikte kapatma delilik oîgu'sunu silikleştimekte, ama akıl bozukluğunun sürekli olasılığını ortaya koymaktadır; ve kapatma uygulaması işte bu tehli­ keye boyut ve evrensel biçimi itibariyle egemen olmaya uğraşmaktadır. Düşüşün çeşitli günah biçimleriyle olan ilişkisi ne ise, deliliğin akıl bozukluğunun diğer çehreleriyle olan ilişkisi de öyledir: ilke, ilk hareket, en büyük masumiyetle olan anlık teması içindeki en büyük suçluluk, utanç içinde unu­ tulması gerekenin sürekli tekrarlanan yüce modeli. Eğer delilik kapatma dünyasında örnek oluşturuyorsa, eğer akıl

bozukluğunun diğer bütün işaretlerinin sesleri kısılırken delilik teşhir ediliyorsa, bunun nedeni deliliğin rezaletin bütün gücünü taşıyor olmasıdır. Delilik akıl bozukluğunun biri ahlâki seçime, nisbi bir halaya, bütün kusurlara; diğeri de hayvani kudurganlığa, çılgınlığın zincire vurulmuş öz­ gürlüğüne, başlangıçtaki mutlak düşüşe ait olan iki kıyısını birleştirerek, onun bütün alanını boydan boya katetmektedir; aydınlık özgürlük yamacı ve karanlık özgürlük yamacı. Delilik tek bir noktada toplanmış olarak, akıl bozukluğu­ nun tümüdür: suçlu gündüz ve masum gece. Klasik delilik deneyinin en büyük paradoksu, hiç kuş­ kusuz burada yer almaktadır; bu deney XVII. yüzyılın ka­ patma uygulaması içinde sürgüne yolladığı bir akıl bozuk­ luğuna ilişkin ahlâki deneyin içinde tekrarlanmış ve onun tarafından kuşatılmıştır; ama aynı zamanda bedene bürün­ müş aklın mutlak sınırını ve insanlık durumunun rezaleti­ ni oluşturan hayvani bir akıl bozukluğu deneyine de bağlı­ dır. Küçük çaplı bütün akıl bozukluklarının işaretini taşı­ yan delilik, etik bir deneye ve aklın ahlâki bir değerlendi­ rilmesine yeniden bağlanmıştır; ama aynı zamanda hayvani dünyaya ve kendine ait esas akıl bozukluğuna da bağlı ola­ rak, canavarca masumiyetine ulaşmaktadır. Sorumluluk ile determinizm, hata ile masumiyet arasında ayırım yapmaya uğraşan bu hukuki delilik tanımlarından çok uzak olan çe­ lişkili deney; aynı dönemde deliliğin çözümlenmesini bir doğa olayı olarak sürdüren şu tıbbi analizlerin de çok uza­ ğında bulunan bir deney. Fakat klasisizmin uygulamasında ve soyut bilincinde akıl bozukluğunu bir solukta kateden özel bir delilik deneyi yer almaktadır; bu deney etik bir tercihin üzerinde temellenmektedir ve aynı zamanda hay­ vani çılgınlığa doğru da eğilmiş durumdadır. Pozitivizm bu ikircikliği basitleştirmekle birlikte, onun içinden çıkama­ yacaktır: pozitivizm, doğanın patolojik mekanizması ola­ rak bir zihni yabancılaşma teorisi içinde, hayvani çılgınlık

ve bunun masumiyeti temasını yeniden ele almıştır; ve de­ liyi Klasik Çağın icat ettiği kapalı durumda tutarak, onu karanlık bir şekilde ve hiç de itiraf etmeden manevi zorla­ ma ve egemen olunmuş akıl bozukluğu aygıtının içinde muhafaza edecektir. XIX. yüzyılın pozitif psikiyatrisi ve bizimki XVIII. yüzyılın uygulamalarından vazgeçtilerse de, bu dönemin bilgilerini bir yana bıraktılarsa da, klasik kültürün akıl bo­ zukluğuyla bütünsel olarak kurduğu tüm bağlantıların mi­ rasına gizlice konmuşlardır; onları değiştirmiş, yerlerini kaydırmış; yalnızca patolojik nesnelliği içindeki delilikten söz ettiklerine inanmışlardır; bütün bunlara rağmen, akıl bozukluğunun etiği ve hayvaniliğin rezaleti tarafından işgâl edilen bir delilikle uğraşmışlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş

Şimdi geri dönmenin zamanının geldiği kaba gerçek: deli­ lik deneyi hiç değilse Avrupa kültüründe hiçbir zaman, bir blok oluşturan ve türdeş bir bütün gibi biçim değiştiren kitlesel bir olgu olmamıştır. Batılı bilinç açısından, delilik birçok noktada aynı anda ortaya çıkarak, yavaş yavaş yer değiştiren, amacını dönüştüren ve biçimi herhalde bir ger­ çeğin esrarını saklayan bir yıldız takımı oluşturmaktadır. Anlamı her zaman dağınıktır. Fakat her şeye rağmen, hangi bilgi biçimi tek bir nok­ tada ve tek bir formül içinde verilebilecek kadar kendine özgü, deruni veya bölgeseldir? Hangi bilgi tek bir kerede, tek bir şekilde ve tek bir kavrayış biçimine göre bilinecek kadar iyi, hem de kötü tanınmaktadır? Ne kadar tutarlı ve dar olursa olsun, kendi çevresinde pratik, mitolojik veya ahlâki bilincin az çok karanlık biçimlerinin yörüngeye gir­ mesine izin vermeyen bilimin çehresi nedir? Eğer yalnızca dağınık bir düzen içinde yaşanmış olsaydı ve yalnızca pro­ filinden tamnsaydı, her gerçek uykuya yatardı. Ancak belki de bu tutarsızlık delilik deneyi açısından, diğer herhangi başka bir deney için olduğundan daha fazla

öze ilişkindir; belki de bu dağınıklık, bu deneyde var olan en temel ve kendi başlangıç verilerine en yakın şeylere, aralarında evrimci bir şemanın varlığını önermenin müm­ kün olduğu çeşidi yoğurma biçimlerinden daha fazla ilgili­ dir. Ve diğer bilgi biçimlerinin çoğunda kesişme her profil boyunca resmolurken, buradaki birbirinden uzaklaşma, yapıların içinde yer almakta ve ancak zaten kırılmış, ilke­ sinden itibaren sona ermeyecek bir başlangıç halinde par­ çalanmış bir delilik bilincine izin vermektedir. Bazı kav­ ramların veya belli bir bilgi bütünü iddiasının bu ilk dağınıklığı yüzeysel bir şekilde kapsadığı durumlar olabi­ lir: modern dünyanın delilik'ten yalnızca akıl hastalığı’nın serinkanlı ve nesnel terimleriye söz etmek ve onun patetik değerlerini patoloji’nin ve insancıllık'm karma anlamları içinde iptal etmek için sarf ettiği gayret buna tanıktır. Fa­ kat deliliğin, bizimki de dahil, belli bir dönemdeki anlamı­ nı bir tasarının hiç olmazsa çizilmiş birliğinden değil de, bu parçalanmış mevcudiyetten beklemek gerekir; ve eğer deli­ lik deneyi kendini aşmayı ve bir nesnellik düzeyine yansı­ tarak dengeye gelmeyi istemişse, bu tartışmaya daha baş­ langıçta yüklenmiş olan dramatik değerleri silebilecek hiçbir şey yoktur. Bu tartışma zaman içinde inatla geri gelmektedir: aynı bilinç biçimlerini, hep aynı indirgenemezlik içinde, çeşitli biçimler altında, ama hep aynı uyuşma zorluklarıyla bera­ ber bulup, usanmadan gündeme getirmektedir. 1. Eleştirel hir delilik bilinci; bu bilinç deliliği makûl, düşünülmüş, ahlaken bilge olanın tabanı üzerinde tanım­ lamakta ve belirlemektedir; bu bilinç, kavramları yoğur­ madan önce, kendi yargısına tamamen angaje olmaktadır; tanımlamamak ta, ihbar etmektedir. Delilik bu bilincin için­ de dolaysız olarak duyulan bir tarzda hissedilmektedir; de­ lilik "boş kafa olduğunu ve her şeyi altüst ettiğini"1 bir ka­
1 R6gnier, Satire XIV, Bütün Eserleri, yay. Rallaud, s. 9.

nıt bolluğu içinde göstererek, göze batan sapkınlığı içinde ortaya çıkmaktadır. Delilik bilinci hâlâ başlangıçta yer alan bu noktada, kendinden, yani deli olmadığından emindir. Fakat deliliğin ve deli olmamanın en ilkel dillerini değiş tokuş ettikleri çatışmanın ortasına, zıtlıkların en canlısının içine, doğrudan doğruya farklılığın içine ne ölçüsü, ne de kavramı olmadan atılmıştır; ve zıtlık tersine dönebilir hale gelmektedir: bu sabit nokta yokluğu durumunda delilik bal gibi akıl olabilir ve delilik bilinci bizzat deliliğin gizli mev­ cudiyeti, onun hilesi olabilir.
Ceux qui pour voyager s'embarquent dessus l'eau Voient-aller la terre et non pas leur vaisseau.2 Yolculuk yapmak için suyun üzerindeki tekneye binenler Gemilerinin değil de, karanın gittiğini görürler.

Fakat mademki delilik için deli olmama kesin değildir, o halde burada diğer hepsinden daha genel olan ve bilge­ liklerin en inatçı deliliğiyle birlikte aynı yerde barınan bir delilik vardır.
Mais plus tantje me lime et plusje me rabote Je crois qu'â mon avis tout le monde radote.3

Ama kendimi ne kadar fazla törpüler ve düzeltirsem Bütün herkesin bana göre saçmaladığına inanıyorum.

Bu, dayanıksız, ama en yüce bilgeliktir. Bu bilgelik de­ lilik bilincinin sürekli olarak ikiye bölünmesini, delilik içinde boğulmasını ve yeniden su yüzüne çıkmasını olmuş olarak kabul etmekte ve bunu istemektedir. Aklın daha işin
2 3 İbid., s. 13-14. İbid., s. 7-8.

başında terbiye edilmiş değerine dayanmakta, ama onu he­ men bu iptalin alaycı ve sahte bir şekilde umutsuz berrak­ lığı içinde yeniden bulmak üzere, onu ilga etmektedir. Ka­ tılığın kendini, kendinin köktenci eleştirisi haline getirecek kadar ve kendini kuşkulu bir kavgada tehlikeye atacak ka­ dar ileri götürüyormuş gibi yapan, ama kendini yalnızca tehlikeyi kabul etme olgusu içinde akıl olarak tanıyarak, bu tehlikeden önceden gizlice sıyrılan eleştirel bilinç. Ak­ lın, deliliğin bu basit ve tersine döndürülebilir zıtlığa katı­ lımı bir anlamda toptandır, ama ancak tam bir kurtuluş konusundaki gizli olanaktan itibaren tamdır. 2. Uygulamalı bir delilik bilinci; burada kurtuluş, di­ yalektiğin ne potansiyel olarak varlığı, ne de büyük bir us­ talığıdır. Bir grubun varoluşu ve ölçüleri içinde verili oldu­ ğundan, kendini somut bir gerçek olarak dayatmaktadır; bundan da fazlası, grubun içinde veya dışında, şu yanda veya bu yanda olmak gerektiğinden, kendini kaçınılmaz bir tercih olarak dayatmaktadır. Ancak bu sahte bir tercih­ tir, çünkü dışta kabul edildiklerinden ötürü burada olmayı tercih ettikleri suçlamasını onlara yöneltmeye yalnızca grubun içinde olanların hakkı vardır. Saptıkları'na ilişkin olarak yalnızca eleştirel olan bilinç, başka bir yol seçtikle­ rin e ilişkin bilince dayanmakta ve bu yolla kendini dolay­ sız bir dogmatizmin içinde meşrulaştırmaktadır -aynı anda hem aydmlanmakta, hem de kararmaktadır-. Bu, deliliğin ve aklın farkı ve türdeşliği içine girmekten kaynaklanan sı­ kıntılı bir bilinç değildir; bu delilik ile akıl arasındaki far­ kın bilincidir, akim ölçülerinin taşıyıcısı olarak kabul edi­ len grubun türdeşliği içinde mümkün olan bir bilinçtir. Bu uygulamalı delilik bilinci daha başlangıçtan itibaren top­ lumsal, normatif, sağlam desteklere sahip olabilmek için dramatik olmak zorunda da kalmaktadır; grubun dayanış­ masını gerektirdiği kadar, bir paylaşımın ivediliğini de işa­ ret etmektedir.

Diyalogun her zaman tehlikeli olan özgürlüğü bu pay­ laşımın içinde sus pus olmuştur; çünkü deliliğin sessiz kı­ lınmasının gerektiğine inanılmaktadır. İkircikli bilinç -ger­ çeği elinde tuttuğuna emin olduğu için serinkanlı; fakat deliliğin ortalığı karıştırıcı güçlerini bildiğinden ötürü kay­ gılı- Delilik şimdi akim karşısında silahsız kalmışa benze­ mektedir; fakat düzene karşı, aklın nesnelerin ve insanların yasaları içinde kendiliğinden ortaya çıkartabileceklerinin karşısına garip güçler çıkartmaktadır. Bu delilik bilincinin tehlikede olarak hissettiği ve paylaşımının kendi kaderini tehlikeye atıyor olarak gördüğü işte bu düzendir. Fakat bu tehlike daha başlangıçta sınırlandırılmış, hatta bozulmuş­ tur; gerçek bir çarpışma değil de, delilik bilincinin kendini kökenden itibaren akıl ve grupla türdeş kabul ederek ken­ dine tanıdığı mutlak bir hakkm telâfisi olmayan uygulanışı vardır. Tören, tartışmaya üste gelmektedir; ve bu delilik bilincini ifade eden gerçek bir mücadelede meydana gelen değişiklikler değil de, yalnızca bir büyünün hatırlanamayacak kadar eski ayinleridir. Bu bilinç biçimi aynı anda hem en çok, hem de en az tarihsel olanıdır; kendine her an bir savunma tepkisi vermekte, fakat bu savunma dehşetin bü­ tün eski tasallutlarını yeniden canlandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Eğer en azından onu meşrulaştıran ve gerekliliğini ihdas eden karanlık bilinç düşünülecek olur­ sa, modern tımarhane, miskinhanelerin mirası değildir. Yalnızca amacının şeffaflığıyla tanımlanıyora benzeyen uy­ gulamalı delilik bilinci, hiç kuşkusuz şematik töreni itiba­ riyle, en kaim ve eski dramlarla en fazla yüklü olanıdır. 3. Anlatımsal bir delilik bilinci, bu bilinç hemen ve bilgi kanalından geçmeden "bu bir delidir" diyebilme ola­ nağını sağlamaktadır. Burada deliliğe iyi veya kötü bir ni­ telik yüklemek değil de, onu yalnızca bir cins adsal varoluş içinde işaret etmek söz konusudur; burada, bakışların kar­ şısında su götürmez şekilde deli olan biri, aşikâr şekilde

deli olan biri vardır -her niteleme ve yargıdan önce basit, hareketsiz, inatçı bir varoluş olan delilik-. Bilinç bu du­ rumda artık yalnızca değerler düzlemindeki -aynı zamanda tehlikeler ve rizikolar düzleminde- fark ediş haline indir­ genmiş tehlikeli bir bilgiden ibaret olarak, varlık düzeyinde yer almaktadır. Bir bakıma tüm delilik bilinçlerinin en se­ rinkanlısıdır, çünkü sonuç olarak algılamaya ilişkin basit bir kavrayıştır. Bilgi kanalından geçmediği için teşhisin kaygılarından bile kurtulmaktadır. Bu, Rameau'nun Yeğeni'nin muhatabının alaycı bilincidir; acı tabanından çıkar çıkmaz cezbolmanın ve hayal kırıklığının yarı yolunda Aurelia1 mn düşlerini anlatan, kendiyle uzlaşmış bilinçtir. Bu bilinç ne kadar basit olursa olsun, gene de saf değildir. Delilik burada, ancak içinde mevcut olduğu bilincin ken­ dini ona nazaran ve onun zıddmda tanımlayarak, onu daha önceden reddetmiş olması olgusu içinde, reddedilemez bir aşikarlık içinde mevcut olacak ve işaret ediiebilecektir. An­ cak deli olmama bilinci üzerinde delilik bilincidir. Önyar­ gıdan ne kadar arınmış olursa olsun, bütün zorlama ve baskı altına alma biçimlerinden ne kadar uzakta yer alırsa alsın, hep deliliğe egemen olmanın belli bir biçimi olarak kalacaktır. Deliliği nitelemeyi reddetmesi her zaman kendi hakkında deli olmamaya ilişkin niteliksel bir bilinç gerek­ tirmektedir; ancak şu kaçamak zıtlıktan ibaret olduğu öl­ çüde basit bir algılamadır: Blake, "başkaları deli olduğu için biz değiliz"4 demekteydi. Fakat "başkalarının deliliği­ nin bu görünüşteki önceliği konusunda yanılmamak gere­ kir: başkalarının deliliği zaman içinde daha önce olmakla tamamen yüklü olarak gözükmektedir, çünkü deli olmama bilinci zamandışı sükûnetini çoktan mümkün her türlü amacın ötesine yaymıştır: "delilik saatleri duvar saatiyle öl­ çülür, ama bilgelik saatlerini ölçecek hiçbir duvar saati yoktur."5
4 5 W . Blake, Le Mariage du ciel et de l'enjer, Çev. A. Gide, s. 24. İbid., s. 20.

4. Analitik bir delilik bilinci, biçimlerini, olgularını, ortaya çıkış biçimlerini sergileyen bilinç. Kuşkusuz bu bi­ çimlerin ve bu olguların hepsi birden bu bilinç içinde mev­ cut değildir; delilik güçlerinin ve gerçeklerinin esas bölü­ münü uzun süre ve belki de ebediyen iyi bilinmeyenin içinde saklayacaktır, fakat iyi bilinenin sükûnetine gene de bu analitik bilinç içinde katılmaktadır. Onun olgularının ve nedenlerinin sonuna kadar hiçbir zaman ulaşılamayaca­ ğı doğru olsa bile, delilik kendine egemen olan bakışa tüm haklarıyla birlikte aittir. Delilik burada olgularının en faz­ lasından potansiyel toplamından başka bir şey değildir; ar­ tık tehlike içermemekte, artık paylaşım gerektirmemekte­ dir; hatta diğer herhangi bir bilgi nesnesi gibi, artık başka bir geri çekilme içermemektedir. Delilik hakkında nesnel bir bilgi olasılığını işte bu bilinç biçimi oluşturmaktadır. Bu bilinç biçimlerinin her biri aynı anda hem kendine yeterli, hem de diğerleriyle dayanışma halindedir. Dayanış­ ma içindedirler, çünkü birbirlerini gizlice desteklemekten kaçmamazlar; ne kadar nesnel olduğu iddiasında olursa ol­ sun, istediği kadar sağlam dayanakları bulunsun, akim kendini her şeye rağmen delilikle kıyasladığı, onu hem ba­ sit bir zıtlık ve hem de dolaysız tersine dönebilirliğin tehli­ kesi içinde hissettiği eski bir kritik tartışmanın hareketini hesaba katmayan hiçbir bilimsel delilik bilgisi olamaz; akıl aynı zamanda grubun onun değerlerini deliliğin dışlanması yoluyla teyit ettiği ve güçlendirdiği uygulamalı bir paylaşı­ mın ufkunda her zaman mevcut olan bir olabilirliği de var­ saymaktadır. Bunun tersine, tartışmanın kaygısının yatışa­ cağı, tehlikenin denetim altına alınacağı, mesafelerin kesin olarak konulacağı analitik bir bilginin içinde kendini koru­ maya veya kendini aşmaya kalkışmayan hiçbir eleştirel de­ lilik bilinci olamaz. Dört delilik bilincinin her biri kendine sabit atıf noktası, meşrulaştırma veya önkabul olarak yar­ dımcı olan diğerlerinden bir veya birkaçını işaret etmekte­ dir.

Fakat bunların hiçbiri bir diğerinin içinde tamamen eriyenıez. İlişkiler ne kadar sıkı olursa olsun, onları tiran­ ca, kesin ve monoton bir bilinç biçimi içinde bir birlik oluşturmak üzere ilga edemez. Bunun nedeni, her birinin doğası, anlamı ve temeli itibariyle özerkliğe sahip olması­ dır: birincisi anlam ve anlamsızlığın, gerçek ve hatanın, bilgelik ve sarhoşluğun, gün ışığı ve parlak rüyanın, yargı­ nın sınırları ve arzunun sonsuz sanılarının hem yer aldık­ ları, hem de çarpıştıkları koskoca bir konuşma bölgesini hemen kuşatmaktadır. Atalardan gelen büyük dehşetlerin mirasçısı olan İkincisi, cemaatin karanlıkta kalan bilinçle­ rini saflaştıran ve yeniden güçlendiren eski dilsiz ayinleri bilmeden ve bunu böyle yaptığını söylemeden yeniden ele almaktadır; adını söylemeyen bir tarihi kendiyle birlikte örtmekte ve kendiliğinden önerebileceği meşrulaştırmalara rağmen, konuşmanın aralıksız çabasından çok törenlerin hareketsiz katılığına yakın olarak kalmaktadır. Üçüncüsü bilme değil de, tanıma düzlemindedir; ayna (Rameau'nun yeğeninde olduğu gibi) veya anıdır (Nerval veya Artaud'da olduğu gibi) -tam kendinde yabancı, ya da en yabancı ola­ nı işaret ettiğini sandığı anda bile, aslında kendi üzerinde bir düşünme olmaktadır-; yaptığı dolaysız açıklamada ta­ mamen algılamaya yönelik olan bu keşifte araya adeta me­ safe koyduğu şey onun en yakın sırrı olmaktaydı; ve bura­ da sunulmuş ve silahsız bir şeymiş gibi duran bu basit ve deliliğe ait olmayan varoluşun altında, acısının alışılmışlığmı hiç bilmeden tanımaktadır. Analitik delilik bilincinde dramın yatışması sağlanmakta ve diyalogun sessizliği kendi üzerine kapanmaktadır, artık ne ayinsel yapı, ne de lirizm vardır; hayaller gerçeklerine kavuşmuşlardır; doga-karşıtınm tehlikeleri bir doğanın işaretleri ve dışavurumları ha­ line gelmektedir; dehşeti hatırlatan şey, artık bastırma tek­ niklerini davet etmekten başka bir şey yapmamaktadır. De-

lilik bilinci burada dengesini, ancak bilgi biçimi içinde bu­ labilir.

Meczup konusundaki trajik deneyin Rönesansla birlikte ortadan kaybolmasından beri, deliliğin her tarihsel biçimi bu dört bilinç biçiminin eşanhlığmı gerektirmektedir -aynı zamanda bunların karanlık çatışmalarını ve aralıksız olarak bozulan birlikteliklerini de-; delilik deneyinin içinde diya­ lektik bir bilince, ayinsel bir paylaşıma, lirik bir tanımaya ve son olarak da bilgiye ait olan şeylerin dengesi her an bozulmakta ve yeniden kurulmaktadır. Deliliğin modern dünyada takındığı çehreler, bu dört ana unsurun arasında kurulan oran ve bağların en karakteristik çizgilerini al­ maktadırlar. Hiçbiri tamamen kaybolmamaktadır, ama ara­ larından birinin diğerlerini konuşma düzeyinin altında hü­ küm süren gerilim ve çatışmaların doğduğu bir adeta kararlılık içinde tutacak kadar ayrıcalıklı hale geldiği ol­ maktadır. Bu bilinç biçimlerinin bazılarının arasında, ken­ di özerkliğine ve yapısına sahip geniş deney kesimleri oluşturan gruplaşmaların meydana geldiği de olmaktadır. Bütün bu hareketler tarihsel bir oluşumun çizgilerini res­ metmektedirler. Eğer Rönesanstan günümüze kadar uzanan bir krono­ loji kabul edilecek olursa, delilik deneyini eleştirel bilinç biçimlerinden analitik biçimlere kadar saptıran geniş kap­ samlı bir hareketin keşfedilmesi olasıdır. XVI. yüzyıl diya­ lektik delilik bilincine ayrıcalık tanımıştır: akıl ile deliliğin aklı arasında belirsiz bir şekilde tersine dönebilir olana; delinin mevcudiyetine yakın, alışılmış, benzer olan her şe­ ye; son olarak da delinin varlığını yanılsamaya ilişkin ola­ rak ifşa edebilecek ve alaycı gerçeği gözler önüne serebile­ cek her şeye karşı diğer bütün dönemlerden daha fazla

duyarlı olmuştur. Brant'tan Erasmus'a; Louise Labe'den Montaigne'e, Charron'a, nihayet Regnier’ye kadar iletilen hep aynı endişe, hep aynı eleştirel canlılık, deliliğin güleryüzlü kabulündeki hep aynı tesellidir. "Böylece bu akıl tu­ haf bir hayvandır."6 Ve kavramları ile ölçülerini bu bilincin belirsiz hareketine göre düzene sokmayan tıbbi deneye ka­ dar bu böyle sürmüştür. XIX. ve XX. yüzyıllar bunun tersine, sorgulamalarının bütün ağırlığını analitik delilik bilincine yöneltmişlerdir; hatta diğer deney biçimleri yalnızca yaklaşık belirlemeler, pek gelişmemiş girişimler, köhne unsurlar olduklarından ötürü, deliliğin toplam ve nihai gerçeğinin buralarda aranmamasının gerektiği sonucuna varmışlardır. Fakat Nietzschegil eleştiri, tımarhane paylaşımının içine yerleştirilen bütün değerler ve Artaud'nun Nerval'den sonra kendi üze­ rinde acımasızca uyguladığı büyük araştırma, diğer delilik biçimlerinin kültürümüzün ta kalbinde hâlâ yaşamakta ol­ duklarına yeterince tanıklık etmektedirler. Bunların, artık lirik formülasyonlardan başka bir şeyi kabul edemez hale gelmiş olmaları, bunların yok olmakta olduklarını veya bilginin uzun zamandan beri reddettiği bir varoluşu her şeye rağmen sürdürdüklerini değil de, onların şimdi ka­ ranlıkların içinde, dilin en özgür ve kökene en yakın bi­ çimleri içinde hayata kavuştuklarını kanıtlamaktadır. Ve bunların itiraz güçleri bu yüzden hiç kuşkusuz daha gür­ büz hale gelmiştir. Delilik deneyi buna karşılık, klasik dönemde dengesi­ ni deliliğin iki özerk alanını tanımlayan bir paylaşım saye­ sinde sağlamaktadır: bir yanda eleştirel bilinç ve uygula­ malı bilinç; öte yanda bilgi ve tanıma biçimleri. Deliliğin onların aracılığıla ihbar edildiği ve dışlandığı uygulamala­ rın ve yargıların bütününü bir araya toplayan koskoca bir bölge kendini soyutlamaktadır; onda akla yakın, fazlasıyla
6 Regnier, s. 155.

yakın olan her şey, bu aklı önemsiz bir benzerlikten ötürü tehdit eden her şey şiddet tarzı kullanılarak ayrılmış ve katı bir sessizliğe indirgenmiştir; kapatma hareketini kapsayan işte akıllı bilincin bu diyalektik tehlikesi, bu kurtarıcı pay­ laşımdır. Kapatmanın önemi yeni bir kurumsal biçim ol­ masından değil de, klasik delilik deneyinin iki yansından birini özetlemesi ve açığa çıkartmasından kaynaklanmak­ tadır: bilincin diyalektik endişesinin ve paylaşımın ayinsel tekrarının bir uygulamanın tutarlıgı içinde düzenlendikleri yanı. Bunun tersine, delilik diğer bölgede kendini açık et­ mektedir: gerçeğini söylemeye, kendini bulunduğu yerde ifşa etmeye ve kendini olguların bütünü içinde sergilemeye uğraşmaktadır; dünyanın içinde bir doğa ve pozitif bir mevcudiyet tarzı edinmeye çalışmaktadır. Daha önceki ayırımlarda kapatma alanının ve bu uy­ gulamanın kapsadığı bilinç biçimlerini çözümlemeyi dene­ dikten sonra, izleyen ayırımlarda deliliğin Klasik Çağda bi­ linme ve tanınma alanını yeniden belirlemeye çalışacağız: yani kim kesin olarak ve dolaysız bir algılama içinde deli olarak tanınabilmekteydi? Delilik reddedilmesi mümkün olmayan işaretlerin içinde nasıl açığa çıkmaktaydı? Delilik bir doğanın içinde anlam kazanabilmeyi nasıl başarmıştı? Fakat, iki deney alanı arasındaki bu ayırım hiç kuşku­ suz Klasik Çağın oldukça belirleyici bir özelliğidir ve üze­ rinde bir süre durulmayı hak edecek kadar önemlidir. Belki de bu ayrılmada hiçbir olağanüstü yanın ve belli bir tarihi döneme tam olarak özgü olan bir şeyin bulunma­ dığı söylenebilir. Dışlama ve koruma uygulamalarının deli­ liğin daha teorik düzeydeki deneyiyle çakışmaması, Batı deneyinde hiç kuşkusuz oldukça sabit bir olgu olarak orta­ ya çıkmaktadır. Günümüzde hâlâ, vicdanımızın bilimsel bir belirleme üzerinde kurmak için yırtındığı her paylaşım çabasının içinde bir tutarsızlığın rahatsızlığını kolayca fark etmek mümkündür. Fakat Klasik Çağa karakterini veren

nokta, orada bir birlik oluşturma konusunda bir rahatsızlı­ ğın ve hevesin bulunmamasıdır. Delilik bir buçuk yüzyıl boyunca iyiden iyiye bölünmüş bir varoluşa sahip olmuş­ tur. Ve bunun hemen anlaşılır nitelikte olan somut bir ka­ nıtı bulunmaktadır; daha önce gördüğümüz üzere, kapat­ ma hiçbir şekilde tıbbi bir uygulama olmamış, bu uygula­ manın başvurduğu dışlama ayini pozitif bir bilgi alanına açılmamıştır ve kapatma dünyasının içine tıbbi bir düzenin girebilmesi için, Fransa'da 1785 tarihli büyük genelgeyi beklemek ve kapatılan her bir kişinin deli olup olmadığı­ nın araştırılması için de Meclis'in bir kararını beklemek gerekmiştir. Bunun tersine, Haslam ve Pinel'e gelinene ka­ dar tımarhaneden ve tımarhanede doğmuş tıbbi bir deney olmayacaktır; delilik bilgisi tıbbi bilgiler bütününün içinde diğerleri arasında bir tanesi olarak yer alacak ve bütün içinde hiçbir şey deliliğin dünyadaki özel varoluş tarzını ve dışlanmasının anlamını işaret etmeyecektir. Bu çaresiz paylaşım, Klasik Çağı deliliğin varlığı için bir akıl çağı haline getirmektedir. Hiçbir diyalog için, doğa-karşıtma egemen olan ve onu sessiz kılan bir uygula­ mayla doğanın gerçeklerinin şifresini çözmeye çalışan bir bilgi arasında hiçbir çarpışma olasılığı yoktur. Deney bi­ çimleri, biri yorumsuz bir uygulamanın, diğeri de çelişkisiz bir söylemin içinde olmak üzere, kendileri için gelişmişler­ dir. Bir yandan tamamen dışlanmış, diğer yandan tamamen nesnelleştirilmiş olan delilik, kendini asla kendiliğinden ve kendine özgü bir dil içinde dışa vurmamıştır. Onda yaşayan çelişki değildir; ama o çelişkinin terimleri arasında paylaş­ tırılmış olarak yaşamaktadır. Batı dünyası akıl çağma bağlı kaldığı sürece, delilik idrak etmenin bölümlenme tarzına tabi olarak kalmıştır. Klasik Çağ deliliğine uykuda olma görüntüsü veren bu derin sessizliğin nedeni herhalde burada yer almaktadır: bazılarını diğer kavram ve uygulamalardan koruyan ve on-

lan kuşatan aşikarlık ikliminin kendini dayattığı güç işte böyleydi. < Hiçbir çağ, aslında derin hayatı içinde aşırı bir parça­ lanma halinde olan bu dönem kadar deliliğin patetiği kar­ şısında duyarsız kalmamıştır. Bunun anlamı, bizatihi bu parçalanmışlıktan ötürü, deliliğe ilişin olarak, insanın ken­ di hakkında kendine sorduğu soruların yansıyacakları tek bir nokta halinde -aynı anda hem gerçek, hem de hayali odak- bir bilinç oluşturmanın olanaksız olduğuydu. XVII. yüzyılda bir kapatmanın haksızlık sonucu gerçekleştiğine inanıldığı durumda bile, burada tehlikeye maruz kalan ak­ lın özü olmamaktaydı; ve bunun tersine deliliğin ne olduğu hakkındaki veya sınırlarının nereden itibaren çizileceği ko­ nusundaki kararsızlık toplum veya somut insan için dolay­ sız bir tehdit olarak hissedilmemekteydi. Bizzat paylaşımın aşırılığı, iki sorgulama biçiminin her birinin sükûnetini güvenceye almaktaydı. Bunların temasa geçirilmesiyle or­ taya çıkan geri dönüş hiçbir şekilde temel ve umutsuz bir sorunun kıvılcımını parlatma tehlikesi taşımamaktaydı. Ş= ö> Ancak, şaşırtıcı rastlantılar her bir yerden ortaya çıkmaya hiç ara vermemektedir. Çok katı bir şekilde ayrılmış olan bu iki alan, eğer yakından incelenecek olurlarsa, çok belir­ gin yapı benzerlikleri göstermektedir. İzleyen sahifelerde kapatma uygulaması tarafından harekete geçirilen deliliğin gerilemesi, deli kişisinin alışılmış bir toplumsal tip olarak kaybolmasının sonuçlarını veya nedenlerini; daha doğrusu hem daha tarafsız, hem de daha kesin olmak üzere söyle­ memiz halinde, delilik üzerindeki teorik ve bilimsel dü­ şüncelerin içinde bunlara denk düşen biçimleri kolayca bulacağız. Bir yanda bir olay olarak tasvir ettiğimiz şeyi di­ ğer yanda kavramsal gelişme biçimi olarak bulacağız. Bu

iki alan birbirlerinden ne kadar ayrılmış olurlarsa olsunlar, birincisinde önemli olup da İkincisi tarafından dengelen­ meyen hiçbir unsur yoktur. Bunun sonucu olarak, bu pay­ laşım, ancak ortaya çıkmalarına izin verdiği birlik biçimle­ riyle ilişkili olarak düşünülebilir niteliktedir. Şu an için herhalde teori ile uygulamanın birliğinden başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. Fakat Klasik Çağda delilik bilinçleri arasında gerçekleştirilen paylaşım bize teori ile uygulama arasındaki ayırıma denk düşüyormuş gibi gel­ memektedir. Bilimsel veya tıbbi delilik bilinci iyileştirme­ nin olanaksızlığını kabul etse bile, gene de potansiyel ola­ rak deliliğin belirtilerini yok etmesi veya nedenlerine ege­ men olması gereken bir işlemler sistemine angaje olmuş durumdadır; öte yandan, deliyi ayıran, mahkûm eden ve yok eden uygulamalı bilinç zorunlu olarak toplum içindeki bireye ilişkin belli bir siyasal, hukuki ve ekonomik kavra­ yışla karışmıştır. Bunun sonucu olarak paylaşım başka bir şey olarak belirmektedir. Bir yanda büyük kapatma başlığı altında yer alan şey, ayırım -hem teorik hem de uygulama­ lı- anıdır, eski kovma dramının yeniden ortaya çıkmasıdır, deliliğin yok edilme hareketi içinde değerlendirilme biçi­ midir: bilinçli bir şekilde kararlaştırılan yok edilişinin için­ de, kendi varlığına ilişkin olarak formüle etmeyi başarabil­ diği şeydir. Ve şimdi karşılaşacağımız şey, deliliğin gene teorik ve uygulamalı olan gerçeğinin, en aşikâr işaretleri içinde kendini yalnızca hata, hayal, yanılsama, içeriğin beyhude ve özel dili olarak sunduğu için varlık-olmayan bir varlığın gerçeğinden itibaren sergilenmesidir; şimdi de­ liliğin kendi varlığı olan bu doğa-olmayandan itibaren do­ ğa olarak inşa edilmesi söz konusu olacaktır. Demek ki yu­ karıda gündeme getirilen konu bir varlığın varoluşunun şiddetle yok edilişinden itibaren dramatik bir şekilde inşa edilmesiydi; şimdi ise bir doğanın bilginin serinkanlılığı içinde, varhk-olmayanın sergilenişinden itibaren inşa edil­ mesi söz konusudur.

Fakat bir doğanın inşa edilişiyle aynı anda, paylaşımın dramatik biçimlerine olduğu kadar bu inşanın sakin hare­ ketine de temel olan benzersiz deneyi açığa çıkartmaya ça­ lışacağız. Şuraya veya buraya yaslanan, kapatma uygulama­ sını ve bilgi devresini destekleyen, açıklayan ve meşrulaş­ tıran bu benzersiz deney, klasik delilik deneyini meydana getirmektedir; onu bizatihi akıl bozukluğu terimiyle işaret etmek mümkündür. Gizli tutarlığını sözünü ettiğimiz bü­ yük kırılmanın altında yaymaktadır; çünkü hem kopuşun nedeni, hem de kopukluğun her iki tarafında keşfedilen birliğin nedenidir. Her iki yanda da aynı deney biçimlerine rastlanmasını, ama bunlara, ancak aynı anda iki yanda bir­ den rastlanıyor olmasını o açıklamaktadır. Akıl bozukluğu, Klasik Çağda kendi kendinin hem birliği, hem de bölün- mesidir. Bize bunu açığa çıkartmak için neden bu kadar uzun süre beklendiği; bu akıl bozukluğunun neden sonunda bir doğanın inşa edilmesi vesilesiyle adlandırıldığı, yani so­ nunda bilim, tıp, "doğal felsefe" vesilesiyle adlandırıldığı sorulacaktır. Ve onun neden ekonomik ve toplumsal hayat, fakirlik ve işsizlik biçimleri, siyasal ve asayişe ilişkin ku­ rumlar söz konusu olduğunda yalnızca ima yoluyla ve san­ ki ondan bahsetmek istenmiyormuşçasma söz ederek ele alındığı sorulacaktır. Bu, tarihin gerçek hareketinden daha çok, kavramsal oluşuma önem atfetmek değil midir? Belki de bütün bunlara, burjuva dünyasının merkanti­ lizm dönemindeki yeniden örgütlenmesinin içinde delilik deneyinin kendini ancak dolaylı olarak, uzak profiller ara­ cılığıyla ve sessiz bir şekilde sunduğu; onu ona ilişkin son derece kısmi olan, ama buna karşılık daha göze görünür ve daha okunaklı başka biçimlerle fazlasıyla bütünleşmiş çiz­ gilerden itibaren tanımlamanın macera olduğu; araştırma­ nın bu ilk aşamasında onun mevcudiyetini hissettirmenin ve açıklama yapılacağının vaat edilmesinin yeterli olduğu

cevabıyla yetinilebilir. Fakat bir filozof veya bir hekim kendi kendine akıl, doğa ve hastalık arasındaki bağlantılar sorununu soru olarak sorduğunda, delilik kendini hacmi­ nin bütün kalınlığı içinde sunmaktadır; aralarında dağıldı­ ğı deneylerin tüm kitlesi onun tutarlık noktasını açığa çı­ kartmakta ve o da konuşma olanağına kavuşmaktadır. Ni­ hayet kendine özgü bir deney ortaya çıkmaktadır. O zama­ na kadar çizilmiş olan türdeşlikten biraz uzak basit çizgiler tam yerlerini almaktadırlar; her unsur tam kendi yasası uyarınca yörüngeye girebilir. Bu deney ne teorik, ne de uygulamalıdır. Bir kültürün kendine özgü değerlerini tehlikeye attığı şu temel deneyler arasında yer almaktadır -yani kültürleri çelişkiye sokan, ama onları aynı zamanda bu çelişkiye karşı donanımlı hale getiren deneylerin arasında-. Çok sayıda değeri akla bağlı olan Klasik Çağmki gibi bir kültür, deliliğin içinde hem en çok şeyi, hem de en az şeyi tehlikeye atmıştır. En çok şeyi, çünkü delilik onu meşrulaştıran her şeyle en dolaysız çe­ lişki içindeydi; en az şeyi, çünkü deliliği tamamen silahsız bırakmakta ve onu güçsüz kılmaktaydı. Klasik kültür tara­ fından deliliğe ilişkin olduğu kabul edilen tehlikenin bu maksimum ve minimumu, tam olarak akıl bozukluğu keli­ mesi tarafından ifade edilen şeydir: aklın basit, dolaysız, hemen karşılaşılan tersi; ve yalnızca kaçan bir aklın dam­ gasının yer aldığı, ama akıl bozukluğu için her zaman ne ise onu olmanın nedeni olan bu boş, içeriksiz, yüklemsiz biçim.

BİRİNCİ A YIRIM

Deli Türler Bahçesinde

Şimdi diğer tarafı sorgulamak gerekmektedir. Artık ayırım­ cılık hareketlerine angaje olmuş olan -bunların donmuş ayinlerine veya bitmez tükenmez tartışmalarına- delilik bi­ linci değil de; paylaşım oyununu yalnızca kendi için oyna­ yan delilik bilincini, deliyi açıklayan ve sergileyen şu bilin­ ci sorgulamak gerekmektedir. Ve her şeyden önce, esrarengiz deliliğin, akıllı adam­ lar, henüz daha kökeninde bulunan şu XVIII. yüzyılın akıllı adamları arasındaki taşıyıcısı olan deli nedir? Daha bir yüzyıl önce kenarları iyice kesilerek açığa çıkartılan profilinden kolaylıkla tanınmakta olan ve şimdi çok sayı­ daki farklı çehreyi tekdüze bir maskeyle örtmek zorunda olan bu deli nasıl tanınmaktadır? Onu deli olmayan bütün diğerleriyle karıştıran gündelik ilişkilerin yakınlığı içinde ve deliliğin çizgilerinin akimın inatçı işaretleriyle ayrılmaz bir şekilde karışmış olması içinde onu hata yapmadan be­ lirlemek nasıl mümkün olacaktır? Bilginden çok bilgenin, hekimden çok filozofun; eleştirmenler, kuşkucular, ahlâk­

çıların meydana getirdikleri dikkatli topluluğun sorduğu sorular. Hekimler ve bilginler kendi cephelerinden daha çok deliliğin bizzat kendini, onun işgâl ettiği doğal mekân için­ de sorgulamaktadır -hastalıkların içinde kötülük, beden ve ruhun huzursuzlukları, hem doğanın içinde, hem de ona karşı gelişen doğa olgusu-. İki farklı yöne bakıyora benzeyen çifte sorgulama sis­ temi: teorik olmaktan çok eleştirel olan felsefi soru; öner­ meden önermeye giderek sonuca ulaşan bir bilginin hare­ ketini gerektiren tıbbi soru. Biri, aklın doğasına ve akıllı ile aklı bozuk arasındaki paylaşıma izin verme biçimine iliş­ kin; diğeri de doğada ve doğanın değişmelerinin fantezile­ rinde rasyonel olan ve rasyonel olmayana ilişkin olan soru. Doğayı akıl konusunda ve aklı doğa boyunca sorgula­ manın iki biçimi. Ve eğer bu iki biçimi sırayla uygularken talih yaver gidip de, bunların bizatihi farklılıklarından or­ taya ortak bir cevap çıkarsa, eğer tek ve aynı yapı açığa çı­ kabilirse, bu hiç kuşkusuz Klasik Çağın delilik konusunda yapabildiği deneyde esas ve genel olarak ne varsa ona çok yakın olacaktır; ve bu durumda biz de akıl bozukluğundan anlaşılması gerekenin bizzat sınırlarına ulaşmış olurduk.
%= &>

XVIII. yüzyıl alaycılığı Rönesansm eski temalarını yeniden ele almaktan hoşlanmaktadır ve Fontenelle Pygmalioriun girişinde deliliğe aşağıdaki sözleri söylettiğinde, hâlâ Erasmus'unkine çok yakın olan felsefi bir taşlama geleneğinin içinde kalmaktadır:
Ma domination s'etablit toujours mieux Les hommes d'â preseni sont plus jous que leurs peres; Leurs fils encheriront sur eux

Les petits-fils auront plus de chimeres Que leurs extravagants aieux.1 Egemenliğim her seferinde daha da yerleşiyor Şimdi adamlar babalarından daha deliler; Oğulları onlardan ileri gidecekler Torunları çatlak atalarından Daha fazla kuruntuya sahip olacaklar.

Ancak alayın yapısı artık Regnier'nin on dördüncü Taşlama'smdakiyle aynı değildir; bu alay, artık dünyada akim kalmamasının üzerine değil de, deliliğin göze görü­ nebilir ve kavranabilir biçimleri kaybedecek kadar inceldi­ ği olgusuna dayanmaktadır. Deliliğin, düşünce üzerindeki uzak ve kapatma uyulamasmdan türeme bir etkiyle eski göze görünür mevcudiyetini terk ettiğine ve eskiden onun gerçek tamlığını meydana getiren her şeyin şimdi silinerek yerini boş bıraktığına, kesin dışavurumlarını görünmez ha­ le getirdiğine dair bir izlenim vardır. Delilikte aklı taklit et­ me gibi esaslı bir yatkınlık vardır; bu da sonuçta onda akıl­ dışı olan şeyleri gizlemektedir; veya daha doğrusu doğanın bilgeliği o kadar derindir ki, deliliği tıpkı diğer bir akıl yolu gibi kullanabilmekte, onu fiili durumda bilgeliğin kısa yolu haline getirerek, onu göze görünmez bir öngörünün için­ deki kendine özgü biçimlerinden kurtarmaktadır: "Doğa­ nın evrende yerleştirmek istediği düzen her zaman kendi yolunu izler: söylenebilecek tek şey, doğanın aklımızdan elde edemediğini deliliğimizden elde ettiğidir."2 Deliliğin doğası aynı zamanda onun yararlı bilgeliği­ dir; varlık nedeni akim hemen yakınına yaklaşmak, sonun­ da ikisinin birlikte ayrılmaz bir metin oluşturacakları ka­
1 2 Pygmalion, Prince de Tyr, Prolog, OEuvres de Fonteneile, Paris, 1790, IV, s. 472. Bayie, zikr., Delvov6, Essai sur Pierre Bayie, Paris, 1906, s. 104.

dar, ancak doğanın amaçlılığının keşfedilebilecegi kadar da onunla aynı özden hale gelmektir: türü korumak için deli­ liği sevmek gerekir; siyasal bütünlerin iyi bir düzen içinde olmaları için tutkunun hezeyanları gerekir; zenginlikler yaratmak için meczup açgözlülükler gerekir. Böylece bü­ tün bu bencil düzensizlikler bireyleri aşan bir düzenin bü­ yük bilgeliğinin içine girmektedir: "İnsanların deliliği aynı cinsten olduğundan, bunlar birbirlerine öyle uyumlu hale getirilmişlerdir ki, insan topluluğunun en güçlü bağlarının kurulmasına hizmet etmişlerdir: dünyada meydana gelen her şeyin üzerinde hareket ettiği şu ölümsüzlük isteği, şu sahte şan ve diğer birçok ilke buna tanıktır."3 Delilik, Bayie ve Fontenelle'de, Malebranche'm eserinde Tanrının gözün­ den düşmüş doğanın içinde duygu tarafından oynanana benzer bir role sahiptir: aklın ulaşmak için çok çaba sarf etmesinin gerektiği noktaya ondan çok önce ve kestirme yollardan ulaşan ve böylece akılla birleşen şu gayri iradi canlılık. Delilik, insanı kendine rağmen ve amacını bilme­ diği bir bilgeliğin aleti haline getiren düzenin fark edilme­ yen tarafıdır; delilik öngörü ile Tanrısal inayet, hesap ve amaç arasındaki mesafeyi ölçmektedir. Zamana egemen olan ortaklaşa bir bilgeliğin bütün kalınlığı onun içinde gizlenmektedir.4 Delilik XVII. yüzyıldan itibaren, hissedil­ mesi mümkün olmayan bir şekilde akıl düzenine doğru kaymıştır: eskiden daha çok "aklı kovan akıl yürütme" tarafmdaydı; şimdi akıl yürütmenin yavaş rasyonelliğini hız­ landıran, onun özenli hatlarını karıştıran ve onun kavrayış ve cehaletlerini tehlike içinde aşan sesiz bir akim tarafına kaymıştır. Sonunda deliliğin doğası gizli akıl olmak -hiç değilse onun tarafından ye onun için var olmak-, dünyada yalnızca aklın düzenlediği ve ona çoktan yabancılaşmış bir mevcudiyete sahip olmak olmuştur.
3 4 Fontenelle, Di aglogues de morts modernes, IV. Diyalog, 1790, c. I, s. 278. Bkz., Mandeville, La Fable des abeilles ve soylularda şeref deliliği konusunda Momesquieu, Esprit des lois, kit. III, ay. VII.

Ama bütün bunlardan sonra deliliğe sabit bir yer belir­ lemek, ona aklınkiyle aynı çizgilere sahip olmayan bir çeh­ re çizmek nasıl mümkün olacaktır? Aklın aceleci ve gayri iradi biçimi deliliğin boyuneğmezliğine dair hiçbir şeyi açı­ ğa çıkarmayı istemez. Ve oğul Vieussens, beyindeki "yu­ murta biçimli merkez"in "zihin işlerinin makamı" olduğu­ nu, çünkü "atardamarlardaki kanın hayvani ruh haline gelecek kadar inceldiğini" ve buna bağlı olarak "zihnin maddi yanının sağlığının, ruhların bu küçük kanallardaki akışlarının düzenlilik, eşitlik, serbestliğe bağlı olduğu"nu açıkladığında, Fontenelle bu kadar basit bir kıstasın içinde yer alan, dolaysız olarak algılanabilir ve kesin unsurların, insanları hemen deliler ve deli olmayanlar olarak ayırabil­ mesini kabul etmemiştir; eğer anatomi bilgini deliliği "çok ince damarlar"daki bir rahatsızlığa bağlamakta haklıysa, o zaman bu durumun herkeste ortaya çıkmaması olağandır. "Hiçbir sağlam kafada bazı merkezi damarların tıkanması söz konusu değildir."5 Bunakların, zırdelilerin, manyakla­ rın veya çılgınların hemen tanındıkları doğrudur; fakat bu tanıma onların deli olmalarından veya hangi ölçüde deli olduklarından ötürü değil de, hezeyanların her cins delili­ ğin göze görünmez nitelikteki özüne kendine özgü işaret­ ler ekleyen özel bir tarzda olmasından ötürü olmaktadır: "Çılgınlar yalnızca başka bir türden delilerdir."6 Fakat bu farklılıkların ötesinde, deliliğin genel özü belirlenebilir bir
5 6
Histoire de l'Acadtmie des sciences, Yıl 1709, Yay. 1733, s. 11-13. Sur le dilire melancolique. Dialogues des morts modemes, IV. Diyalog, Toplu Eserler, 1, s. 278. Fontenelle

özgürlük hakkında da, delilerin diğerlerinden ne daha az, ne de daha fazla kararlı olduklarını açıklamaktadır. Eğer beynin ılım lı bir ruh haline direnmek mümkünse, daha güçlü bir ruh haline de direnebilmek gerekir: "Salaklık yö­ nündeki düşük bir eğilime rağmen, çok akıllı olunabilir". Veya b unun tama­ men tersine, eğer şiddetli bir ruh haline karşı direnilemiyorsa, zayıf bir ruh hali de belirleyici olabilir. Traitt de la liherte de l'âme -Depping edisyonunda Fontenelle'e yakıştınlmıştır-, III, s. 611-612.

biçimden yoksundur; deli genelde bir işaret taşımaz; diğer­ lerine karışır ve herkeste akılla dar bir diyalog veya çatışma biçiminde değil de, ona itiraf edilmesi mümkün olmayan araçlarla gizlice hizmet etmek üzere mevcuttur. Ancilia rationis. Boissier de Sauvages hekim ve botanikçi olmasına rağmen, çok sonraları bile deliliğin "duyuları doğrudan as­ la etkilemediğini" hâlâ savunacaktır.7 Kuşkuculuğun kullanılışındaki aşikâr benzerliklere rağmen, deliliğin mevcudiyet tarzı Rönesans süresince al­ dığı biçimden, en çok XVIII. yüzyılın başında farklılaşmış­ tır. Delilik mevcudiyetini eskiden sayılamayacak kadar çok işaretle belli etmekte, aklı dolaysız bir çelişkiyle tehdit et­ mekteydi ve bu diyalektiğin dokusu ne kadar sıkıysa, şey­ lerin yönü o kadar tersine dönebilir nitelikteydi. Şimdi şeyler gene o kadar tersine dönebiliı niteliktedir, ama deli­ lik aşikâr bir işareti olmaksızın, hissedilir dünyanın dışında ve evrensel bir aklın gizli saltanatının altında, yaygın bir mevcudiyetin içinde erimiştir. Hem tamlık, hem de tam yokluktur: dünyanın her bir bölgesinde ikâmet etmekte, hiçbir bilgeliği ve düzeni rahat bırakmamakta, ama her du­ yarlı kavrayışın dışında kalmaktadır; burada ve her yerde­ dir, ama asla onu olduğu şey yapanın içinde değildir. Ancak deliliğin bu geri çekilmesi, varlığıyla dışavuru­ mu arasındaki bu esaslı açıklık, onun gerçeğinin gizli kala­ cağı ulaşılamaz bir alana ve her türlü aşikârlığm dışına çe­ kildiği anlamına gelmemektedir. Ne belirgin bir işaret, ne de pozitif bir mevcudiyet olmayışı onu paradoksal olarak, yüzeyde tamamen sergilenmiş ve kuşku için mümkün bir gerileme olmaksızın, kaygı yaratmayan bir dolaysızlığın içinde sunmaktadır. Ama bu durumda kendini delilik ola­ rak sunmamakta, kendini delinin su götürmez çizgileri al­ tında takdim etmektedir: "Akılları sağlam olan kişiler onu
7 Boissier de Sauvages, Nosologie mtthodique, çev. Gouvion, Lyon, 1772, c. VII, s. 33.

o kadar kolay tanımaktadırlar ki, bir çoban bile böylesine bir hastalığa tutulan koyunlarmı ayırt edebilir."8 Deli belli bir aşikârlığa sahiptir, çizgileri belirleyicidir ve bunlar deli­ liğin kararsızlığıyla ilintiliymişe benzemektedir. Delilik ne kadar az kesinleştirilirse o kadar iyi tanınmaktadır. Delili­ ğin nerede başladığını bilemediğimiz ölçüde, adeta inkârı mümkün olmayan bir bilgi ile delinin ne olduğunu bil­ mekteyiz. Ve Voltaire bir insanın "Küçük Evler'deki hücre­ sine" tereddütsüz "götürülmesine karşılık, bu kimsenin nasıl yanlış akıl yürütebileceğinin" ve onun özünde bir şeylerin nasıl değiştirilebileceğinin bilinmemesine şaşır­ maktadır.9 Deli nasıl bu kadar kuşkü duyulmaz bir şekilde tanınabilmektedir? Marjinal bir algılamayla; dolaylı bir görüş­ le; aynı anda anlık, dolaylı ve negatif olan bir akıl yürüt­ meyle. Boissier de Sauvages çok kesin, ama aynı zamanda çok da karmaşık olan bu algılamayı açıklamaya çalışmak­ tadır: "Bir insan sağlıklı aklın saçtığı ışıklara uygun olarak davranırsa, eylemleri arasındaki bağı ve bunların yöneldik­ leri amacı keşfedebilmek üzere hareketlerine, jestlerine, arzularına, söylevlerine, akıl yürütmelerine dikkat etmek yeterlidir". Aynı şekilde, bir deli söz konusu olduğunda "ona musallat olan hayalleri ve hezeyanı bilmek için yanlış kıyaslamalar yapmasına gerek yoktur; onun eylemleri ile başka insanların tutumları arasındaki uyumsuzluktan, ha­ tasını ve hayal gördüğünü fark etmek çok kolaydır."10 De­ liliğin, ancak akim düzenine ve aklı başında bir insanın karşısında sahip olduğumuz ve bize tutarhk, mantık, söy­ lemin sürekliliği konusunda güven veren bir bilince yapı­ lan atıfla algılanabilmesi nedeniyle bu girişim dolaylıdır; her bilinç deliliğin dışarı fışkırmasına kadar uykuda kal­
8 9
İbid., s. 33. Voltaire, Dictionnaire philosophique, "Delilik" mad., yay. Benda, Paris, 1935,

c. 1, s. 286. 10 Boissier de Sauvages, op. cit., s. 34.

maktadır; delilik bundan sonra görülür hale gelmektedir, ama pozitif olmasından ötürü değil de, kopuş düzleminde yer almasından ötürü. Delilik aniden uyumsuzluk olarak fışkırmaktadır, yani tamamen negatiftir; ama anlık olması­ nı bu negatif karakterine borçludur. Delilik sahip olduğu pozitif şeyleri ne kadar az dışavurursa, deli aklın sürekli dokusu -çok alışılmış hale gelmesinden ötürü çoktan beri hemen hemen unutulmuştur- üzerinde aniden su götür­ mez farklılık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu birinci nokta üzerinde biraz duralım. XVIII. yüzyı­ lın tam da deliliği artık tanımlayamadığını itiraf ettiği sıra­ da, deliyi tanımakta gösterdiği bu çok hızlı ve iddialı ke­ sinlik herhalde önemli bir yapı oluşturmaktadır. Delinin dolaysız, aşikâr ve kesin karakteri; deliliğin karışık, uzak, adeta algılanamaz profili. Ve bu bir paradoks olmayıp, çok doğal bir tamamlayıcılık ilişkisidir. Deli, onda deliliğin ge­ nel söylemlerinin tanınmasına olanak verecek kadar, fazla­ sıyla doğrudan olarak hissedilebilir niteliktedir; ancak nok­ talar halindeki bir varoluşun içinde gözükmektedir -kendini hiçbir hata tehlikesi olmadan işaret eden, ama fark edilir fark edilmez kaybolan bir cins bireysel, hem de anonim delilik-. Delilik ise belirsiz bir uzaklıktadır; uzak bir öz ol­ duğundan ötürü, onu kendi için çözümleme işi hastalıkla­ rın kayıtlarını tutanlara bırakılmaktadır. , Delinin somut bir akıl tabanı üzerindeki bu çok doğ­ rudan aşikârlığı; buna karşılık deliliğin kesikli bir akim en dış, en ulaşılamaz sınırlarına doğru olan bu uzaklığı, deli­ liğin belli bir yokluğu halinde birbirleriyle uyuşmaktadır­ lar; yani akla derin bir amaçlılık içinde bağlı olmayan bir deliliğin; akılla gerçek bir tartışmaya tutuşmuş olan ve bü­ tün yayılman alan boyunca algılamadan söyleme, tanıma­ dan bilmeye giden ve somut genellik, canlı tür ve dışavu­ rumlar içinde çoğalan bir deliliğin yokluğu halinde. Bütün bu delilik deneyine, bir delilik yokluğu hükmetmektedir. Burada, belki de öze kadar inen bir boşluk açılmıştır.

Çünkü delilik açısından mevcut-olmama olan şey, baş­ ka bir şeyin doğumu olabilir: başka bir deneyin pozitifin sessiz gayreti içinde harekete geçtiği nokta.

ştp
Deli, varoluşu içinde aşikâr değildir; ama başka olduğun­ dan kuşku duyulamaz. Oysa, yer tuttuğumuz dönemde bu başka olma durumu, kendi hakkında duyulan belli bir gü­ venden itibaren hissedilen farklılık olarak, dolaysız bir şe­ kilde duyulmamıştır. Descartes "Küp olduklarını veya be­ denlerinin camdan olduğunu" düşünen bu meczupların karşısında, kendinin onlar gibi olmadığını hemen biliyor­ du: "Ama, bunlar delidir..." Bunların deliliklerinin kaçınıl­ maz tanınması, onlar ile kendi arasında kurulan bir ilişki­ nin içinde, kendiliğinden ortaya çıkmaktaydı: farklılığı algılayan özne, bu farklılığı kendinden hareketle ölçmek­ teydi: "eğer kendimi onlara göre ayarlarsam, onlar kadar kaçık olurum." Bu başka olma bilinci XVIII. yüzyılda, gö­ rünüşteki bir özdeşliğin altında tamamen başka bir yapıyı gizlemektedir; bu bilinç bir kesinlikten itibaren değil de, genel bir kuraldan itibaren formülleşmektedir; öznenin tehlikede olmadığı, hatta aşikârlıga bile dökülmediği bir yüz yüze gelme içinde başkalarından, şu kendine özgü başka olan deliye doğru giden dış bir ilişki gerektirmekte­ dir: "Bir insanı sorunlu olarak başkaları gibi düşünmek ve­ ya davranmaktan alıkoyan beyin organlarının bu hastalığı­ na delilik adını veriyoruz."1 Deli başkalarına göre başka' 1 dır: başkalarının -evrensel anlamda- arasında başka'dır -istisna anlamında-. Bütün içsellik biçimleri şimdi engel­ lenmiştir: deli aşikâr bir şeydir, ama dış mekânda çözül­ mektedir; ve onu tanımlayan ilişki onu nesnel kıyaslamalar
11 Voltaire, op. cit., s. 285.

aracılığıyla, aklı başında öznenin bakışlarına bütünüyle sunmaktadır. Deli ile "bu delidir" diyen öznenin arasına koskoca bir mesafe girmiştir; bu açıklık, artık "ben o deği­ lim" cinsinden kartezyen boşluk olmayıp, çifte bir başka olan sisteminin tamlığı tarafından doldurulmuş durumda­ dır: bu açıklık, artık ölçülebilir ve buna bağlı olarak değiş­ ken olan kıstaslarla doludur; deli, kendi hesabına az çok evrensel olan başkalarının grubu içinde az çok farklıdır. Deli göreceli hale gelmektedir, ama bu sayede tehlikeli si­ lahlarını da kaybetmiş olmaktadır. Rönesans düşüncesinde aklın ta göbeğinde fazlasıyla içsel bir benzerliğin yakın ve tehlikeli mevcudiyetini temsil eden o, şimdi dünyanın öte­ ki ucuna atılmış, dışlanmış ve çifte bir güvenlikle kaygı ve­ rici olma durumundan çıkartılmıştır, çünkü başkalarının dışsal lığı içinde Başka'nm farkını temsil etmektedir. Bu yeni bilinç biçimi deliliğin akılla yeni bir ilişkisini başlatmaktadır: bu ilişki artık XVI. yüzyılda olduğu gibi devamlı diyalektik değildir, artık basit ve sürekli zıtlık de­ ğildir, Klasik Çağın başlangıcında olduğu gibi katı bir pay­ laşım değildir; bu ilişki artık karmaşık ve garip bir şekilde dolanmış bağlardan meydana gelmektedir. Bir yandan, de­ lilik akla göre veya en azından, anonim genellikleri içinde onu temsil etmekle ve ona talep değeri vermekle yükümlü kılınmış olan "başkalarına" göre olmaktadır; öte yandan da, onu başkalarıyla bir farklılık olarak algılayan ideal bir bilincin bakışları altında ortaya çıktığı ölçüde akıl için va­ rolmaktadır. Delilik aklın karşısında çifte bir varoluş biçi­ mine sahiptir; aynı anda hem öteki tarafta'dır, hem de onun bakışları altında'dır. Öteki tarafta: delilik dolaysız farklılık, saf olumsuzluk, kendini reddedilemez bir aşikarlık içinde varlık-olmayan olarak ifşa edendir; delilik akla uygun’un yapıları içinde, hemen öyle olarak algılanan bir akim tama­ men yokluğudur. Aklın bakışları altında; delilik kendine özgü karakterleri, davranışları, dili, hareketleri, deli-olma-

yanda bulunanlarından teker teker farklılaşan kendine öz­ gü bir bireyselliktir; kendine özgülüğü içinde kendini bir başvuru terimi olarak değil de, yargı ilkesi olan bir neden­ den ötürü sergilemektedir; delilik böylece rasyonelin yapı­ ları içine alınmış olmaktadır. Fontenelle'den itibaren deli­ liği karakterize eden şey, akılla olan çifte bir ilişkinin sürekliliği; ölçü olarak kabul edilen bir aklın ve bilgi öznesi olarak tanımlanan bir akim delilik deneyine dahil olması­ dır. Bununla aynı şekilde olmak üzere, her dönemde deli­ liğin çifte bir kavramşmm olduğu itirazı kolayca ileri sürü­ lebilir: biri akla uygun, oluşturduğu taban üzerinde ahlâki; diğeri rasyonellik tabanı üzerinde nesnel ve tıbbi. Yunan deliliğinin meydana getirdiği büyük sorun bir yana bırakı­ lacak olursa, delilik bilincinin en azından Latin dönemin­ den beri bu ikiliğe göre paylaşıma uğradığı doğrudur. Ciceron ruh hastalıkları ve bunların tedavisinin meydana getirdiği paradoksu anmaktadır: beden hasta olduğunda ruh bunu bilebilir, tanıyabilir ve tartabilir; fakat ruh hasta­ landığında beden bize bunun hakkında hiçbir şey söyleye­ mez: "Ruhun, tam da yargıda bulunma yeteneği hasta ol­ duğunda, kendi durumu hakkında konuşması beklenmek­ tedir."1 Eğer ruh hastalıkları konusunda tamamen farklı 2 iki bakış açısı olmasaydı, bu çelişkiden kurtulmak müm­ kün olmazdı: önce, deliyi akıllıdan ayırmasını bildiği için bilgelik-dışı her biçimi -omnes imsipentes insaniunt-13 deli­ liğin içine dahil eden ve eğitim veya ikna yoluyla bu ruh hastalıklarını yok edebilen felsefi bir bilgelik: "beden (has­ talıklarında) olduğu gibi dışarı başvurmak gerekmez ve kendi kendimizi tedavi edebilmemiz için bütün olanakları­ mızı ve güçlerimizi kullanmamız gerekir;"14 sonra da deli­
12 13 14 Ciceron, Tusculanes, çev. Humbert, kit. 111,1,1 .
ibid., 111, İV, 8. İbid., 111, 5.

lik şiddetli tutkuların, kara safranın düzensiz hareketleri­ nin ve "Athamas, Alemeon, Ajax ve Orestes'ten söz ettiği­ mizde aklımıza gelen şu nedenler sırası"nın bütününün et­ kilerini tanımasını bilen bir bilgi.1 Bu iki deney biçimine 5 iki delilik biçimi tam tamına denk düşmektedir: öncelikle "buna bir de ahmaklık" ve Roma hukukunun XII Levha kanunundan bu yana tanıdığı, daha ağır bir hastalık olan furor "eklendiğinde çok geniş bir kapsamı" olan insania. Insania akla uygunun zıddı olduğu için bilgeye asla ulaşa­ maz; bunun tersine, aklın bilgi içinde yeniden kurma yete­ neğine sahip olduğu beden ve ruh olayı olan furor, filozo­ fun zihnini her zaman altüst edebilir.16 Demek ki Latin geleneği içinde, akla uygun'un biçimi içinde yer alan bir delilik ve rasyonelin biçimi içinde yer alan bir delilik var­ dır; Ciceron ahlâkçılığı bile bunları birbirlerine karıştırma­ yı başaramamıştır.17 Oysa XVIII. yüzyılda meydana gelen olay, akla uygu­ nun ve rasyonelin yapılarının sayesinde birbirlerinin içine dahil olarak, sonunda uzun bir süre ayırt edilemeyecekleri kadar sıkı bir doku oluşturdukları perspektiflerin bir kay­ masıdır. Bu yapılar, bütün olarak akla uygunla olan zıtlığı içinde ve rasyonele kendiliğinden sunduğu şey içinde algı­ lanan tek ve aynı deliliğin birliği içinde tedricen hizaya girmişlerdir. Saf fark, en mükemmelinden yabancı, çifte gücü olan "başka" haline gelen deli bizatihi bu geri çekil­ menin içinde rasyonel çözümleme konusu, bilgiye sunulan tamlık, aşikâr algı olacaktır; ve ne kadar başkalaşırsa o ka­ dar aşikâr hale gelecektir. Ona akıl bozukluğu tarihi için­
15 16 17
tbid, III, v, ıı. ibid. Tusculanes'te furor-insania zıtlığını aynı ahlâki kapsam içinde aşma çabası

vardır: "Sağlam bir ruh hastalığın saldırısına uğramaz, ama beden uğrayabi­ lir; beden bizim hatamız olmadan hastalanabilir, buna karşılık bütün hasta­ lık ve tutkularının nedeni aklın küçümsenmesi olan ruh için böyle değildir",
İbid, IV, xıv, 31.

deki belirleyici yerini sağlayan olgu olarak, delinin ahlâki olumsuzluğu XVIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren, ona ilişkin olarak bilinebilenin olumluluğuyla tek ve aynı şey haline gelmiştir: reddin, tanımamanın kritik ve patetik me­ safesi, şu karakter boşluğu, pozitif bir gerçeğin yavaş yavaş resmettiği karakterlerin sükûnet içinde eş düzeye getirdik­ leri bir mekân haline gelmektedir. Hiç kuşkusuz, Encycîoptdıe 'nin şu tanımında karşımıza çıkan bu hareket ol­ maktadır: "Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına var­ madan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır; şiddetli bir tutkuya köle olunduğu için akıldan uzaklaşmak, zayıf ol­ maktır; ama akıldan onun ölçüleri içinde kalındığına ina­ narak ve buna ikna olmuş olarak uzaklaşmak, işte bu bana deli olarak adlandırılan şey olmakmış gibi gelmektedir."1 8 Kuruluğuna ve hâlâ eski felsefi ve ahlâki geleneğe yakmmışa benzemesine rağmen, gene de garip bir tanım. Fa­ kat eskiyle bu yakınlığına karşılık, bu tanım içinde, delilik konusundaki düşünceyi yenileyen bütün hareket yangizlenmiş bir şekilde bulunmaktadır: dışta tutmanın olum­ suzluğuna (delilik akla nazaran her zaman bir mesafe koy­ ma, kurulan ve ölçülen bir boşluktur) dayalı olarak yapılan bir tanımla, akılla olan ilişkileri (güven ile ikna, delilik ile akıl arasındaki farklılığı aynı zamanda bir benzerlik haline getiren inançlar sistemi; zıtlık hayali bir sadakatin içinde kendi kendinden uzaklaşmakta; boşluk görüntü olan, ama bizzat aklın görüntüsü olan koskoca bir bütünle dolmakta­ dır) olumlu biçime sokan çizgilerin ve karakterlerin tamlığı yoluyla yapılan bir tanım arasındaki zorlama çakışma ve rastlaşma. Öylesine ki, aklın güçleriyle meczubun güçleri arasındaki eski basil zıtlığın yerine, şimdi daha karmaşık ve ele daha zor gelen bir zıtlık geçmiştir; delilik aklın yok­ luğudur, ama bu yokluk bir adeta bir uygunluk, aldatmayı becerememesine rağmen, yanıltıcı olması beklenen bir
18
Encyclopedie, "Delilik" mad.

benzerliğin içinde pozitivizm biçimine bürünmektedir. Deli akıldan uzaklaşmaktadır, ama bunu, akıllı insanda da ay­ nen bu şekilde bulunan bazı imgeleri, inançları, akıl yürüt­ meleri devreye sokarak yapmaktadır. Demek ki deli kendi için değil de, amacı bizzat bir akıl egzersizi olan bir şekilde onu akıldan ayırabilecek üçüncü bir kişinin gözünde deli olabilir. XVIII. yüzyılın kendine tanıdığı deli algılamasında de­ mek ki, en pozitif olanla en negatif olan birbirlerine çözü­ lemez bir şekilde karışmışlardır. Pozitif olan, sapkın bir çehre takınsa bile, aklın kendinden başka bir şey değildir; negatif olana gelince, bu da deliliğin en fazlasından aklın beyhude bir taklidi olması olgusudur. Delilik akıl, artı çok ince bir negatiflik ten, akla en yakın olan ve en boyun eğdirilemez olan şey, bilinmez bir işaretin damgasını taşıyan akıldır: Akıl bozukluğu. Önceki ipleri şimdi tekrar birbirlerine bağlayalım. Bi­ raz önce fark ettiğimiz delinin aşikârlığı, deliliğin yokluğu­ nun paradoksal tabanı üzerinde neydi? Aşikâr deliliği aklı etkileyen, ama sonuçta onun içine hiçbir yabancı ve pozitif unsuru dahil etmeyen delide pozitif olan ne varsa dolduran akim çok yakın mevcudiyetinden başka bir şey değildir. Ya rasyonelin yapılarıyla akla uygunun yapılarının bir­ birlerine dolanmaları nedir? Klasik Çağda deliliğin algılan­ masını karakterize eden aynı hareketin içinde, akıl delinin negatifliğini akla uygun olmayanın içinde hemen tanımak­ ta, ama kendini de deliliğin rasyonel içeriği içinde tanı­ maktadır. Akıl kendini deliliğin içeriği olarak, doğası ola­ rak, söylemi olarak, nihayet aklı olarak tanımakta ve bunu yaparken de aklı delinin aklından ayıran aşılamaz mesafeyi ölçmektedir. Deli bu anlamda akıl tarafından tamamen kuşatılabilir, onun egemenliğine tabi hale gelebilir, çünkü ak­ lın içinde gizlice oturmaktadır; ama akıl deliyi her zaman

kendi dışında tutmaktadır; eğer onu kavrıyorsa, bunu dışa­ rıdan, bir nesne olarak yapmaktadır. Daha sonra deliliğin pozitif bilimini kuracak olan bu nesne statüsü, şu anda çö­ zümlemekte olduğumuz bu algısal yapıdan itibaren belir­ miştir: içeriğin rasyonelliği'nin, dışavurumunda akla uygun olmayan 'm ifşa edildiği hareketin içinde tanınması. Akıl bozukluğunun ilk ve en görünür paradoksu budur: içerik olarak aklın kendinden başka bir şeye sahip ol­ madığı dolaysız bir zıtlık.
ŞÎP

"Bu delidir"in muhtemel bir redle karşılaşmayan aşikârlığı, deliliğin ne olduğu konusundaki hiçbir teorik yetkinliğe dayanmamaktadır. Fakat bunun tersi olarak, klasik düşünce deliliği neyse onun içinde sorgulamak istediğinde, bunu delilerden itiba­ ren değil de, genel olarak hastalıktan itibaren yapacaktır. "Öyleyse delilik nedir?" gibi bir sorunun cevabı, delinin somut varoluşu içinde kendinden söz etmesine gerek du­ yulmadan, hastalığın bir çözümlenme biçiminden çıkartıl­ maktadır. XVIII. yüzyıl deliyi algılamakta, fakat deliliği çıkarsamaktadır. Ve delide algıladığı şey delilik değil de, aklın ve akıl-olmayanm birbirlerinden ayrılması olanaksız mevcudiyetleridir. Ve deliliğin oradan itibaren yeniden in­ şa ettiği şey delilerin çoklu deneyleri değil de, hastalığın mantıksal ve doğal alanıdır, yani bir rasyonellik sahası. Hastalık klasik düşüneye göre, artık yalnızca negatif bir şekilde tanımlanabilme (sınırlılık, sınırlandırma, hatay­ la) eğilimine sahip olduğundan ötürü, hastalık hakkmdaki genel kavram çifte bir çekim gücüne yakalanmıştır: artık bu kavram da yalnızca inkâr olarak ele alınacaktır (ve nite­ kim bu, "hastalık yapan özler" gibi kavramları silmeye yö­ nelik eğilimdir); ama aynı zamanda, eğer hastalık hakiki,

pozitif, tam olarak sahip oldukları açısından anlaşılmak is­ tenirse, şimdi kısır olan bir kötülük metafiziğinden kurtul­ mak olarak ele alınacaktır (ve bu da "hata yüzünden" veya "yoksunluk yüzünden hastalıklar" gibi kavramları tıbbi düşüncenin dışına atmaya yönelik eğilimdir). XVII. yüzyılın başında Plater hastalıklar tablosunda negatif hastalıklara hâlâ geniş bir yer vermekteydi: doğur­ 9 ma, terleme, gebe kalma, hayati hareket kusurları.1 Fakat Sauvages daha sonra, bir kusurun bir hastalığın ne gerçeği, ne özü, hatta asıl doğası bile olmadığına dikkat çekecektir: "bazı boşaltımların iptal edilmesinin çoğu zaman hastalık­ lara yol açtığı doğruysa da, bu iptale hastalık adı verile­ mez."20 Ve bu iki nedenden ötürü böyle olmaktadır: birin­ cisi, yoksun kalma düzen değil de, düzensizlik ve sonsuz düzensizlik ilkesidir; çünkü her zaman açık; gerçek şeyler gibi çok sayıda olmayan, ama mantıksal olasılıklar kadar kalabalık olan inkârlarla hep yenilenen mekâna yerleşmek­ tedir: "Eğer türlerin bu durumu gerçekleşseydi, türler son­ suza kadar artarlardı."2 Daha fazlası da vardır: hastalıklar 1 çoğalırken, paradoksal olarak birbirlerinden farklı olmak­ tan çıkacaklardır; çünkü hastalığın özü iptaldedir, hiçbir pozitif yanı olmayan iptal, hastalığa kendine özgü çehresini veremez; uygulandığı bütün işlevlerin üzerinde, tamamen boş olan mantıksal bir eylemle hep aynı şekilde oynamak­ tadır. Hastalık, doğanın zenginliği üzerinde icra edilen inkârın fakir kayıtsızlığı olacaktır: "Hata ve mahrumiyetin hiçbir pozitif yanlan yoktur, fakat akla hiçbir hastalık fik­ rini getirmezler."22 Hastalığa özel bir içerik verebilmek için demek ki gerçek, gözlenebilir, kendini onların aracılığıla dışa vurduğu pozitif olgulara başvurmak gerekir: "Bir has­ talığın tanımlanması, türünün ve cinsinin tanınmasına ve
19 20 21 22 Plater, Praxeos medicae tres tomi , Bâ!e, 1609. Sauvages, op. cit., s. 159. İbid., 160. İbid., 159.

onu diğer hepsinden ayırmaya yarayan belirtilerin sıralan­ masıdır."23 Burada da iptal bulunduğunu iyice kabul etmek gerekir, bu da hastalığın kendisi değil de, ancak nedeni olabilir; demek ki iptalin pozitif sonuçlarına başvurmak gerekmektedir: "Uyku veren hastalıklarda olduğu gibi has­ talık fikri negatif olsa bile, onu pozitif belirtileri itibariyle tanımlamak daha iyi olacaktır."24 Fakat hastalığı görünmez ve gizli olarak içerebilecek­ lerinden kurtarma işi de bu pozitiflik arayışına düşmektey­ di. Hastalığın içinde kötülüğe ilişkin olarak her ne saklanı­ yorsa, bunlar artık kovulmak ve hastalığın gerçeği yüzey­ de, pozitif işaretlerin düzeni içinde sergilenebilmeliydi. Willis, De Morbis convulsivis'te hâlâ hastalık yapan özler­ den söz etmekteydi: kötülüğün taşınmasını ve patolojik olayın desteğini sağlayan karanlık, yabancı ve doğaya karşı gerçekler. Bazı durumlarda ve özellikle sara vakasında "hastalık yapan öz" o kadar gerilere çekilmiştir ve duyum­ lar ile kanıtlar açısından o kadar ulaşılmaz hale gelmiştir ki, hâlâ aşkmlığm damgasını taşımaktadır ve onu şeytanın hileleriyle karıştırmak mümkündür: "Bu hastalıkta, hasta­ lık yapan öz çok karanlıktır ve burada kötü ruhların soluğu olabileceğinden kuşku duyulabilecek herhangi bir şeyin kalıntısı bulunmamaktadır."25 Ancak hastalık yapan özler XVII. yüzyılın sonunda kaybolmaya yüz tutmuştur. Hasta­ lık, şifreleri zorlukla çözülebilen unsurlar içerse de, gerçe­ ğinin ana bölümü gizli kalmayı sürdürse de, bu nokta iti­ bariyle karakterize edilmemelidir; onda her zaman en aşikâr olgular düzeyinde yer alan kendine özgü bir gerçek bulunmaktadır, ve onu buradan itibaren tanımlamak gere­ kir. "Eğer bir general veya bir yüzbaşı askerlerine ilişkin olarak, yalnızca onların vücutları üzerindeki gizli işaretleri
23 24 25
İbid., 129. İbid., s. 160.

Willis, De Morbis convulsivis, Opera, Lyon, 1681, c. 1, s. 451.

veya gözün göremeyeceği diğer karanlık ve bilinmeyen işa­ retleri bildirseydi, kaçaklar ne kadar aranırlarsa aransınlar bulunamazlardı."26 Demek ki hastalık, algılanması açısın­ dan en göze görünür, gerçeği açısından en aşikâr unsurla­ rın dökümünden hareketle tanımlanmalıdır. Böylece tıbbın ilk girişimi olarak, "hastalığın karakter özelliklerini değiş­ meyen olgulardan ve onlara eşlik eden aşikâr belirtilerden alan" semptomatik yöntem resmolmaktadır.27 "Nedenlerin ve ilkelerin bilgisi" olan ve bu arada "me­ raklı olmayı sektirmeyen ve dogmatik olanı ampirik olan­ dan ayıran" "felsefi yol"un yerine, daha kesin ve daha ge­ rekli olan "tarihsel yol"u tercih etmek gerekir; "çok basil ve elde edilmesi kolay" olan bu yol "olguların bilinmesi"nden başka bir şey değildir. Bu yolun "tarihsel" olması­ nın nedeni, hastalıkların en eski nedenlerinden hareketle onların oluşumunu, kronolojisini ve süresini belirlemesi değil de, daha etimolojik bir anlam içinde hastalığı görme­ ye, ayrıntısı içinde daha yakından görmeye, onu bir portre­ nin kesinliği içinde ortaya çıkartmaya çalışmasıdır. Acaba bu yol "ressamların bir portre yaptıklarında, model olarak aldıkları kişinin çehresinde rastladıkları işaretleri ve en küçük doğal şeyleri bile gösterme gayretine sahip olmaları gibi,"28 kendine en iyi modeli bulabilecek midir? Koskoca bir patoloji alemi yeni ölçülere göre örgütlenmektedir. Fakat bu alemin içinde hiçbir şey, biraz önce çö­ zümlediğimiz deli algılamasına yer bırakıyora benzeme­ mektedir: deliliğin aşikâr ve kesikli gerçeğini hep açık olmayan'm içinde tutan, tamamen negatif algılama. Delilik kendini somut alem içinde yalnızca en sivri ve en az ele gelir profili altında sunarken, gerçeğini gözlenebilir olgular
26 27 28 Sauvages, 1, s. 121-122. Ayrıca Bkz., Sydenham, Dissertation sur la petite virole. Medetine praticjue, çev. Jault, 1784, s. 390. Sauvages, 1, 91-92. Ayrıca Bkz., A. Pitcairn, The V/hole VVorfes (done/rom the
latin original by G. Sewell and 1 T. Desaguiliers), 2. yay., 1777, s. 9-10. .

içinde kendiliğinden ilân eden bu hastalıkların dünyasında nasıl yer alabilir; deliliğin gerçeğini ne kadar az açık ederse o kadar daha iyi bir şekilde deli olarak algılanan bir delinin anlık ve noktalar halindeki mevcudiyeti burada nasıl yer alabilir? Bundan daha fazlası da vardır. XVIII. yüzyılda tasnif işiyle uğraşanların büyük kaygısı, bir efsanenin genişliğine ve inadına sahip olan sürekli bir benzetme nedeniyle art­ mıştır: bu, hastalığın düzensizliklerinin bitki alemine akta­ rılmasıdır. Sydenham çoktan, "bütün hastalıkları, botanik­ çilerin bitki incelemelerinde gösterdikleri kesinlik ve özen­ le belirgin türlere indirgemek" gerekir demiştir bile.29 Ve Gaubius, "insan hastalıklarının muazzam sayısını, doğal tarih yazarlarının örneğinden hareketle sistematik bir dü­ zene sokmak... sınıflar, türler ve cinsler belirlemek ve bun­ ların herbirinin kendine özgü, sabit ve ayrı karakterlerinin ortaya" konulmasını tavsiye etmekteydi.30 Tema tüm anla­ mına Boissier de Sauvages'la birlikte kavuşmuştur;3 bota­ 1 nikçilerin düzeni patoloji aleminin bütününün düzenleyi­ cisi haline gelmiştir, ve hastalıklar bizzat aklmki olan bir düzene göre ve onun mekânı içinde sıraya sokulmuşlardır. Türler bahçesi -botanik olduğu kadar patolojik- tasarısı tanrısal uzgörüşlülüğün bilgeliğine aittir. Eskiden hastalığa Tanrı izin vermekteydi; hatta onu insanlara ceza olarak göndermekteydi. Ama şimdi onun bi­ çimlerini düzenlemekte, çeşitlerini bizzat kendi dağıtmak­ tadır. Onu yetiştirmektedir. Artık türleri koruyanıyla aynı olan bir hastalıklar Tanrısı olacaktır ve bu hastalık yetişti­ rici bahçıvan, hekimlerin belleklerinde hiçbir zaman yok olmayacaktır... İnsanın cephesinden hastalığın düzensizlik, amaçlılık, günah olduğu doğruysa da; onları yaratan Tanrı29 30 31 Sydenham. op. cit., Önsöz, s. 121. Gaubius, Instiiutiones pathologiae medicinales, zikr. Sauvages, loc. cit. Les nouvelles classes de maladies 1731 veya 1733 tarihlidir. Bu konuda Bkz., Berg, Linn( et Sauvages, Lychnos, 1956.

nm cephesinden, yani onların gerçeği cephesinden hastalıklar akla uygun bir bitki dokusudurlar. Ve tıbbi düşünce, hastalığın ebedi gerçeğinin keşfedildiği hakikaten patolojik kategorilere ulaşabilmek için, bu patetik cezalandırma ka­ tegorilerinden kurtulmayı kendine iş edinmektedir. "Şim­ diye kadar hastalıkların kesin bir tarihine sahip olmayışı­ mızın nedeninin, yazarların çoğunun bu hastalıklara du­ rumu bozulmuş bir doğanın gizli ve karışık etkileri olarak bakmış olmaları ve bunları tasvir etmekle zaman kaybede­ ceklerini düşünmüş olmaları olduğuna ikna oldum. Oysa Yüce Varlık kendini hastalıkları üretirken veya hastalık unsurlarını olgunlaştırırken, bitkileri veya hastalıkları ya­ ratırken uyduğundan daha belirsiz yasalara tabi kılmamıştır."32 Artık imgenin sonuna kadar izlenmesi yeterli olacak­ tır: hastalık en küçük dışavurumları içinde tanrısal bilgelik tarafından kuşatılmış olacaktır; bu bilgelik hakimi mutlak bir aklın öngörülerini olguların yüzeyinde sergileyecektir. Hastalık aklın eseri ve eser için akıl olacaktır. Düzene uya­ caktır ve düzen bu belirtinin düzenleyici ilkesi olarak, giz­ lice mevcut olacaktır: "örneğin dört günde bir gelen sıtma nöbetinin, titremelerin, ateşin, tek kelimeyle bu hastalığa özgü tüm belirtilerin düzenini, zamanını, başlama saatini dikkatle gözleyecek olan kişi, bu hastalığın da bir tür oldu­ ğuna inanmak için bir bitkinin bir tür oluşturduğuna ina­ nanlar kadar nedene sahip olacaktır."33 Hastalık tıpkı bitki gibi doğanın bizatihi canlı yanı, rasyonelliğidir: "Yapraklar ve destekler (fulcra) bitki için neyse, belirtiler de hastalık için odur."34 XVI. yüzyılın tanıklık ettiği ilk "doğallaştırma"ya na­ zaran, bu ikinci doğallaştırma yeni taleplerle ortaya çık­
32 33 34 Sydenham, op. cit., s. 124-125.

İbid.
Linne, Boissier de Sauvages'a mektup, zikr., Berg, loc. cit.

mıştır. Burada henüz gerçek-olmayanın, hayallerin, düşle­ rin nüfuz ettiği bir adeta-doğa, bir hayal ve düş doğası değil de, aklın tam ve tevkif edilmiş bütünlüğü olan bir doğa söz konusudur. Onun her bir unsurunda mevcut olan bir aklın toplamı olan bir doğa. Deliliğin içine şimdi hastalık olarak dahil olacağı yeni mekân işte böyledir.
<6 3=

Paradokstan yana hiç de fakir olmayan bu tarihin içinde, deliliğin görünüşte hiçbir zorluk olmaksızın tıbbi teorinin bu yeni formülleriyle bütünleştirilmiş olması gene de bir paradokstur. Sınıflandırma mekânı bir sorun çıkmadan de­ liliğin çözümlenmesine açılmaktadır ve delilik de kendi hesabına burada hemen yerini bulmaktadır. Tasnifçilerin hiçbiri deliliğin ortaya çıkartabileceği sorunlar tarafından durdurulmuşa benzememektedir. Oysa bu derinliği olmayan mekân, hastalığın yalnızca olgularının tamlığma dayalı bu tanımı, kötülüğün akraba­ lığından bu kopuş, negatif bir düşüncenin bu reddi; bütün bunlar klasik delilik deneyine ilişkin olarak bildiklerimiz­ den başka bir kumaştan olup, başka bir düzeyde yer al­ makta değiller midir? Burada birbirleriyle üst üste binen, ama iki farklı evrene ait olan iki sistem yok mudur? Deli­ liklerin sınıflandırılması bir simetri hilesi veya XIX. yüzyıl kavramlarının şaşırtıcı bir öncelenişi değil midir? Ve klasik deneyin derinliği itibariyle ne olduğu çözümlenmek iste­ nirse, sınıflandırma çabasını yüzeyde bırakmak ve bu de­ neyin bize kendine ilişkin olanı negatif, kötülükle akraba ve akla uygun'un tüm etik dünyası içinde bize işaret ettik­ lerini izlemek en iyisi olmayacak mıdır? Fakat deliliğin patoloji alanında gerçekten işgâl ettiği yeri ihmal etmek bir postüla, yani bir yöntem hatası ola-

çaktır. Deliliğin XVIII. yüzyılın hastalık bilgisi içine dahil edilmesi ne kadar çelişkili bir tutuma benzerse benzesin, gene de karanlıkta bırakılmaması gerekmektedir. Bunun kesinlikle bir anlamı vardır. Ve XVIII. yüzyılda, hiç kuşku­ suz negatif olduğu ölçüde özellikle sivri olan deliye ilişkin algısal bir bilinç ile, mümkün tüm hastalıkların pozitif ve düzene sokulmuş düzlemine kolayca kaydedilebilir nite­ likteki kesikli bir delilik bilgisi arasındaki bu ilginç zıtlığı olduğu gibi, -yani bütün söyledikleri ve bütün gizledikle­ riyle birlikte- kabul etmek gerekir.35 Bu işe başlarken, deliliklerin tasnifine ilişkin bazı ör­ nekleri karşılaştırmakla yetinelim. Paracelsus eskiden, hastalıklarının kökeni ayda olan ve tutumları görünüşte düzensiz olmakla birlikte, gizlice ayın devrelerine ve hareketlerine uyan Lunatici; hastalıkları irsi olan veya doğumlarından hemen önce annelerinin kar­ nında bu hastalığa yakalanan insani; aşırı içki içmekten ve yiyecekleri kötü yemekten ötürü duyularını ve aklını kay­ beden Vesani; iç doğalarının bazı kusurlarından ötürü deli­ liğe eğilimli olan Melancholici3 gibi ayırımlar yapmıştır. ^ Nedenlerin düzenin toplamı olarak eklemleştiği, inkâr edi­ lemez tutarlılıkta bir sınıflandırma: önce dış dünya, sonra irsiyet ve doğum, beslenme hataları ve nihayet iç rahatsız­ lıklar. Fakat klasik düşünce tam da bu çeşit sınıflandırmaları reddetmektedir. Bir sınıflandırmanın geçerli olabilmesi için, önce her hastalığın biçiminin diğerlerinin biçiminin
35 Bu sorun, birinci bölümde delilerin hastaneye yatırılmalarının kapatılmala­ rıyla nasıl çakışabildiğim açıklarken karşılaştığımız bir diğer sorunun karşı­ lığı olmuşa benzemektedir. Bu, uygulamalardan hareketle keşfedilen alanla bilimsel veya teorik spekülasyonlar boyunca resmolan alan arasındaki yapısal benzerliklerin çok sayıdaki örneklerinden birinden ibarettir. Delilik deneyi her iki alanda da kendinden kopuk ve çelişkilidir; ama bizim görevimiz, bir tek deneyin derinliği içinde, onun kopukluğunun temelini ve birliğini yeni­ 36 den bulmaktır. Paracelsus, Samlliche Werke, Südhoff, M ünih, 1923, 1 , s. 391 vd. 1

toplamı tarafından belirlenmiş olması gerekir; sonra hasta­ lığın kendi kendini dış belirlemelere göre değil de, çeşitli çehrelerine göre belirlemesi gerekir; son olarak da hastalı­ ğın tüketici bir şekilde olmasa bile, en azından kendi dışa­ vurumları itibariyle kesin bir şekilde tanımlanabilmesi ge­ rekir. Bir ideale doğru alman yolu Plater'den Linne ve Weickhard'a kadar izlemek ve deliliğin bölümlerini ancak hem kendi doğası, hem de mümkün bütün hastalıkların toplam doğası olan bir doğadan itibaren formüle etmesi gerektiği kabul edilen bir dilin kendini yavaş yavaş kanıtlayışını duymak mümkündür. Platus: Praxeos Tractatus (1609). "İşlevlerin zedelenmesi"nin birinci kitabı duyu zedelenme­ lerine ayrılmıştır; bunların arasında dış ve iç duyuları (imaginatio, ratio, memoria) birbirlerinden ayırmak gerekir. Hastalık bunlara teker teker veya hepsine birden ulaşabilir; ve bu ulaşma basit bir güç azalması veya tam bir iptal veya bir yozlaşma veyahut da bir aşırılaşma biçiminde olabilir. Bu mantıksal mekânın içinde, özel hastalıklar kendilerini bazen nedenleriyle (iç veya dış), bazen patolojik bağlamla­ rıyla (sağlık, hastalık, kasılma, katılaşma), bazen de ek be­ lirtilerle (ateş, ateş yokluğu) tanımlayacaklardır.
1)

M entis imbecillitas - genel: hebetudo mentis - özel : hayal gücü için: tarditas ingenii; akıl için: imprudentia; bellek için: oblivio
Mentis constematio

2)

- Doğal olmayan uyku Sağlıklı insanlarda: somnus immodicus, profondus;

Hastalarda: coma, lethargus, cataphora; Uyuşukluk: gevşemeyle birlikte (inme); kasılmasıy­ la birlikte (sara); katılaşmayla birlikte (hareket ve irade kaybı) 3) M entis alienatio - doğuştan gelen nedenler: atultitia; ~ dış nedenler: temulentia, animi, conamotio; - iç nedenler: ateşsiz: mania, melancholia; ateşli : phrenitis, paraphrenitis.
Mentis de/igatio: - vigilae; insomnia.

4)

Jonston, Evrensel Tıp Fikri (1644). Beyin hastalıkları organik, içsel ve zehirli-olmayan hastalıklar arasında yer almaktadırlar. Şu rahatsızlıklara bölünmektedirler: - iç duyunun: başagrısı; - ortak duyunun: uykusuzluk, koma; - hayal gücünün: baş dönmesi; - aklın: unutkanlık, hezeyan, çılgınlık, mania, kudu­ ruk öfke; - dış duygunun: letarji; - hayvani hareketin: bitkinlik, endişe, titreme, felç, spazm; - dışkıların: nezleler ve inmeler; - son olarak da bu belirtilerin karışık olduğu hasta­ lıklar bulunmaktadır, inme, sara, hareket ve irade kaybı. Boissier de Sauvages, Melodik Hastalıkbilim (1763) Sınıf I Sınıf 1 1 Sınıflll : : : Kusurlar; Ateşli hastalıklar; İç iltihaplar;

-

Sınıf IV Sınıf V Sınıf VI Sınıf VII Sınıf VIII Sınıf IX Sınıf X

Spazmlar; Soluk kesilmeleri; Güçten düşme ve zekâ geriliği; Ağrılar; Delilikler; Akıntılar; Aşırı zayıflamalar.

Sınıf VIII: "Akıl hastalıkları veya aklı karıştıran hasta­
lıklar. "

Sıra I: Hayal gücünü bozan Halüsinasyonlar. Türleri: "baş dönmesi, göz kamaşması, görme bozukluğu, sıkıntı, hastalık hastası olma, uyurgezerlik". Sıra II: İştahı bozan Tuhaflıklar (morositas). Türleri: azalan iştah, kurt gibi acıkma, aşırı susama, kimseyi sevememe, sıla hasreti, dehşet ve panik, aşın cinsel istek, kadın organından korkma, tarentismus, sudan korkma. Sıra III: Yargılama yeteneğini bozan Hezeyanlar. Türle­ ri: kendinden geçme, bunama, melankoli, cin ve peri mania'sı ve mania. Sıra IV: Anormal delilikler. Türleri: hafıza kaybı, uy­ kusuzluk. Linne, Genera morborum (1763). Smıf V: Zihinsel hastalıklar I. Düşünsel: hezeyan, kendinden geçme, bunama, mania, cin ve peri mania!sı, melankoli. II. Hayali: sıkıntı, saplantı, başdönmesi, dehşet ve panik, hastalık hastası olma, uyurgezerlik. III. Patetik: tat duygusu kaybı, oburluk, polydipsia, aşırı cinsel istek, sürekli aşk ve cinsellik düşünme, nostalji, tarentismus, kuduruk öfke, su korkusu, cacositia, kimseyi sevememe, endişe.

Weickhard, Der philosophische Arzt (1790). I. Zihin hastalıkları (Geisteskrankheiten) 1. Hayal gücünün zayıflığı; 2. Hayal gücünün canlılığı; 3. Dikkat bozukluğu (attentio volubilis); 4. İnatçı ve derin düşünce (attentio accerima et 5. 6. 7.
genuii);

meditatio profunda);

Bellek yokluğu (oblivio); Yargılama hataları (defectus judicii); Aptallık, zihni yavaşlık (defectus, tarditas in -

8 . Çılgınca canlılık ve zihnin dengesizliği (ingenium velox, praecox, vividissimum); 9. Hezeyan (insania).

II.

Duygu hastalıkları (Gemütskrankheiten). 1. Tahrik: gurur, öfke, fanatizm, sürekli aşk ve cinsellik düşünme. 2. Depresyon: hüzün, haset, umutsuzluk, inti­ "kalp acısı" (Hofkranhheit) vs.

har,

Bütün bu sabırlı sınıflandırma çabalan, oluşmakta olan ye­ ni bir rasyonellik yapısını işaret ediyor olmakla birlikte, kendileri herhangi bir iz bırakmamışlardır. Bu dağılımların her biri önerilir önerilmez terk edilmiştir ve XIX. yüzyıldakilerin tanımlamaya uğraşacakları ise başka bir tipten ola­ caktır: belirtilerin yakınlığı, nedenlerin benzerliği, zaman içinde art arda gelme, bir tipin tedricen bir başkasına doğru evrilmesi; bütün bunlar dışavurumların çoğulluğunu iyi kötü bir araya getiren aileler olacaklardır: büyük birimleri

bulmak ve onlara ilişkin biçimleri getirmek için sarf edilen gayretler; ama artık patolojik mekânı bütünü itibariyle kapsamak ve bir hastalığın gerçeğini işgâl ettiği yerden ha­ reketle açığa çıkartmak için çaba harcanmamaktadır. XIX. yüzyıl sınıflandırmaları büyük türlerin -mania veya para­ noya veya erken bunama- varlığını kabul etmektedirler, ama hastalıkların patolojik'in toplamı tarafından tanımlan­ dıkları, mantıksal bir şekilde yapılanmış bir alanın varlığını kabul etmemektedirler. Her şey sanki bir sınıflandırma fa­ aliyeti boşlukta işlev görüyormuş, sıfıra eşit olan bir sonuç için seferber oluyormuş, kendini hiçbir şeye ulaşmamak için yeniliyor ve düzenliyormuş gibi cereyan etmektedir: asla gerçek bir iş olmayı başaramayan aralıksız faaliyet. Sı­ nıflandırmalar, kendilerinde taşıdıkları bitkisel mitosa öz­ gü değer aracılığıyla yalnızca imge olarak işlev görebilmiş­ lerdir. Net ve açıklayıcı kavramları etkisiz kalmıştır. Fakat bu etkisizlik -eğer sarf edilen çabalar düşünüle­ cek olursa, garip bir durum- bir sorunun yalnızca arka cephesidir. Veya daha doğrusu bizatihi kendisi sorundur. Ve ortaya koyduğu soru, sınıflandırma faaliyetlerinin deli­ lik alemi üzerine uygulandığında çarptığı engellerin çıkart­ tıkları sorundur. Bu çabanın nesnesini aşmasına ve bu ka­ dar çok tür ve sınıfın ötesinde yeni patolojik kavramların yoğrulmalarına ve dengeye gelmelerine hangi engeller kar­ şı koymuşlardır? Delilik deneyinde, bu çabanın hastalık bilimsel bir düzlemin tutadığı içindeki dağılımını engelle­ yecek ne vardır? Hangi derinlik veya hangi akışkanlık? Hangi özel yapı onu, aslında XVIII. yüzyıl düşüncesinin esas unsurlarından biri olmuş olan bu tasan karşısında bo­ yun eğmez hale getirmiştir?

Tasnif faaliyeti, sanki delilik biçimlerini işaretlerine ve dı­ şavurumlarına göre dağıtma tasarısı kendinde bir cins çe­ lişki içeriyormuşcasına; sanki delilik ile kendine ilişkin olarak gösterebilecekleri arasındaki ilişki ne esas; ne de bir gerçek ilişkisiymişçesine, derin bir direnmeyle karşı karşı­ ya kalmıştır. Bu sınıflandırmaların izini genel düzenden, sınıflandırılan hastalıkların ayrıntısına kadar sürmek yeterlidir: büyük pozitivist kavramın -göze görünür işaretlere göre tasnif etmek- saptığı veya etrafından dolaşıldığı bir an mutlaka gelip çatmaktadır; bir ilke gizlice müdahale ederek düzenlemenin yönünü bozmakta ve delilik ile onun algıla­ nabilir biçimlerinin arasına ya bir ahlâki ifşalar bütününü, ya da nedensel bir sistemi sokmaktadır. Delilik kendi dışa­ vurumlarının sorumluluğunu tek başına taşıyamaz; yalnız­ ca bu olanağın mantıksal düzeni hariç, her şeyin mümkün olduğu boş bir mekân meydana getirmektedir. Demek ki bu düzenin kökenini ve anlamını deliliğin dışında aramak gerekmektedir. Onun türdeş olmayan ilkeleri bize XVIII. yüzyılın tıbbi düşüncesi tarafından yapılan delilik deneyin­ den zorunlu olarak daha fazla şey öğretecektir. Bir sınıflandırma ilke olarak yalnızca insan zihninin güçlerini, ona özgü olan düzensizliklerin içinde sorgula­ malıdır. Bu noktada bir örnek verelim. Locke’tan esinlenen Arnold, delilik olasılığını zihnin başlıca iki yeteneğine göre algılamaktadır; "fikirler"e, yani örnek unsurların niteliğine dayalı bir delilik ve bir de bunların taşımaya elverişli ol­ dukları gerçeklik içeriğine dayalı olan bir delilik, yani "kavramlar"a, onları inşa eden düşünsel çabaya ve bunların gerçekliklerinin mimarisine yönelik olan bir delilik vardır. Birincisine denk düşen ideal insanity, phrenetique, tutarsız, manyak ve duyumsal (yani halüsinasyona ilişkin) delilik­ leri bir araya toplamaktadır. Bunun tersine, deliliğin dü­ zensizliği kavramların arasında ortaya çıkarsa, dokuz farklı veçhe sunabilir: yanılsama, hayal görme, tuhaflık, içten ge-

len ilmeler, tezgâh kurma, aşırı heyecan, hastalık hastalığı, heveskâr delilik ve patetik delilik. Tutarlılık bu noktaya kadar korunmuştur; ama şimdi şu "patetik delilik"in 16 çeşidine bakalım: aşık, kıskanç, nekes, insan düşmanı, sal^ dırgan, öfkesi burnunda, kuşkucu, çekingen, utangaç, hü­ zünlü, umutsuz, batıl itikad sahibi, nostaljik, kindar, heye­ canlı delilik.37 Bakış açılarındaki kayma açıkça ortadadır: zihnin yetenekleri ve bu zihnin gerçeğe onların aracılığıyla ulaştığı kökensel deneyler konusundaki bir sorgulamadan yola çıkılmış; ve deliliğin içlerinde dağıtıma tabi olduğu somut çeşitliliklere yaklaşıldığı ölçüde, aklı genel biçim içinde sorunlu hale getiren bir akıl bozukluğundan uzak­ laştığımız ölçüde, deliliğin bir o kadar "karakter" halinde çeşitlendiğini ve hastalıkbilimin bir "ahlâki portreler" gale­ risi edasına -veya hemen hemen- sahip olduğunu görü­ yorduk. Deliliğin somut insana ulaşmayı istediği anda, de­ lilik deneyi ahlâkla karşı karşıya gelmektedir. Bu duruma yalnızca Arnold'da rastlanmamaktadır; Weickhard'ın sınıflandırması bir hatırlansın: burada da se­ kizinci sınıfı çözümlemek için zihin hastalıkları sınıfından; hayal gücü, bellek ve yargılama yeteneği arasındaki ayırım­ dan yola çıkılmaktadır. Ama hızla ahlâki karakterleştirmelere dahil olunmaktadır. Vitet'nin tasnifi basit kusurla­ rın yanında, günahlara ve kabahatlere aynı yeri vermekte­ dir. Pinel bu tutumun anısını Dictionnaire des Sciences Mğdicales'e yazdığı "Nosographic" maddesinde hâlâ muha­ faza edecektir: "Hırsızlığın, alçaklığın, kötü huyluluğun, zevksizliğin, kaygının, gururun, gösterişçiliğin vs. hastalık­ lar arasında kaydedildiği... bir tasnif hakkında ne demeli? Bunlar gerçekten zihin hastalıklarıdır ve çoğu zaman teda­ vileri olanaksızdır, fakat gerçek yerleri bir patoloji kitabın­ dan daha çok La Rochefoucauld'nun Maximes'i veya La
37 Arnold, Observatiorıs on the nature, kinds, causes and prevention of insaııity, lunacy and madness, Leicester, c. 1, 1702, c. II, 1786.

Bruyere'in Caracteres'indedir."38 Deliliğin marazi biçimleri aranmaktaydı, ama ahlâki hayatın bozulmalarından başka bir şey bulunamadı. Bu amaca ulaşmak için alman yol es­ nasında bizzat hastalık kavramı bozulmuş, patolojik bir anlamdan tamamen eleştirel bir yükleme atlanmıştır. Deli­ liğin işaretlerini dağıtıma tabi tutan rasyonel faaliyet gizli­ ce, onları sayan ve ifşa eden bir bilinç haline dönüşmüştür. Zaten hem orada, hem de burada aynı işlevin görev başında olduğunu fark edebilmek için Vitet'nin veya Weickhard'm tasnifleriyle kapatma sicillerinde görülen listeleri karşılaş­ tırmak yeterli olacaktır: kökenlerinin tamamen farklı ol­ masına ve XVIII. yüzyıl hastalık tasnifçilerinin hiçbirinin genel hastaneler ve hapishaneler dünyasıyla hiçbir ilişkisi­ nin olmamasına rağmen, kapatma nedenleri tasnif temala­ rıyla tam olarak çakışmaktadır. Fakat düşünce, bilimsel spekülasyonu içinde deliliği deliliğin somut çehrelerine yaklaştırmak istediğinde, onun bu ahlâkı, zorunlu olarak akıl bozukluğu deneyiyle karşı karşıya gelmekteydi. Sınıf­ landırma tasarısıyla deliliğin tanınması ve yeniden tanın­ ması biçimleri arasına sızan yabancı ilke, akıl bozukluğu olmuştur. Bütün hastalık sınıflandırmaları bu ahlâki karakterleştirmelere doğru kaymamışlardır; ancak bunların hiçbiri saf olarak kalmamıştır; ahlâkın parçalara ayırma ve dağıtıma tabi tutma rolünü oynamadığı yerde, bu iş organizma ve bedensel nedenler âlemi tarafından yerine getirilmektedir. Boissier de Sauvages'm tasarısı basitti. Ama zihin has­ talıklarının sağlam bir belirti çerçevesini oluşturma gayreti içindeyken gene de, sanki deliliğin kendi gerçeğinin aşikârlığından saklamyormuşçasma olan konumu içinde kar­ şısına çıkan güçlükleri ölçmek mümkündür. Eğer "anor­ mal delilikler" sınıfı bir yana bırakılacak olursa, başlıca üç
38 Vitet, Matıere midicale rijormee ou pharm acopie mtdico-chirurgicale; Pinel,
Dictionnaire des Sciences mtdicales, 1819, c. XXXVI, s. 229.

sınıfı halüsinasyonlar, tuhaflıklar ve hezeyanlar meydana getirmektedir. Bunların her biri, görünüşte çok katı bir yöntem içinde, en aşikâr işaretlerine göre tanımlanmıştır: halüsinasyonlar "başlıca belirtileri sakatlanmış ve hatalı hale gelmiş bir hayal gücü olan hastalıklardır;"39 tuhaflık­ lar "zevkin veya iradenin sakatlanması" olarak anlaşılmalı­ dır;40 hezeyan ise "yargılama yeteneğinin sakatlanması" olarak kabul edilmelidir. Fakat çözümleme işi ilerledikçe, karakterler belirli olma anlamlarını yavaş yavaş kaybet­ mekte ve giderek daha aşikâr bir şekilde nedensel bir an­ lam kazanmaktadırlar. Kitabın, daha içindeki konuların özetlendiği bölümden itibaren, halüsinasyonlar "beynin dı­ şında yer alan oranların kusurlarının yol açtığı ruh hatala­ rı" olarak kabul edilmişlerdir; bu da "hayal gücünün baş­ tan çıkmasına neden olmakta"dır.4t Fakat nedenler âle­ mine, özellikle işaretlerin birbirlerinden ayrılması söz ko­ nusu olduğunda, yani onlardan bir tanı işaretinden daha başka bir şey olmaları istendiğinde, türler ve sınıflar halin­ deki bir dağıtımı meşrulaştırmaları gerektiğinde başvurul­ maktadır. Böylece hezeyan halüsinasyondan, kökeninin sinir sisteminin çeşitli organlarda değil de, yalnızca bey­ nin içinde aranmasıyla ayrılmaktadır. "Esas hezeyanlarda "ateşli hastalıklara eşlik eden geçici hezeyanlar" arasındaki farkı mı belirlemek gerekiyor? Sonuncuların sıvıların geçi­ ci bir bozulmasından, birincilerin de katı unsurlardaki ço­ ğunlukla kalıcı olan bir bozulmadan kaynaklandığını ha­ tırlatmak yeterli olmaktadır.42 Tabakaların genel ve soyut düzeyinde, sınıflandırma, semptomatiğin ilkesine sadık kalmaktadır; fakat deliliğin somut biçimlerine yaklaşıldık­ ça, fizik neden yeniden ayırımların esas unsuru haline gel­ mektedir. Delilik hakiki hayatı içinde, tamamen nedenlerin
39 40 41 42 Sauvages, op. cit., c. VII, s. 43, ayrıca Bkz., c. 1, s. 366. /bid-, VII, s. 191. İbid., VII, 1. İbid., VII, s. 305-334.

gizli hareketine tabidir. Gerçeğe kendiliğinden sahip değil­ dir; doğaya da öyle, çünkü ona soyut ve genel bir gerçeklik veren şu zihin güçleriyle, ona somut bir varoluş veren or­ ganik nedenlerin karanlık faaliyeti arasında bölünmüştür. Zihin hastalıklarının örgütlenmesi herhalü kârda, asla bizzat deliliğin kendi düzeyinden itibaren yapılmamakta­ dır. Kendi gerçeği hakkında tanıklık edemez. Ya ahlâki yargının ya da fizik nedenlerin müdahalesi gerekir. Ya da özgürlük namına içerebilecekleriyle birlikte tutku, hata; veyahut hayati ruhların ve sinirsel türlerin iyice belirlen­ miş mekanizmalarının işe karışmaları gerekir. Fakat bura­ da iki felsefi ilke arasında görünüşte var olan çelişki, yal­ nızca bizim için öyledir; klasik düşünce açısından ahlâkın ve mekaniğin, özgürlüğün ve bedenin, tutkunun ve pato­ lojinin hem birliklerini, hem de ölçülerini buldukları bir bölge vardır. Bu, hataları, kuruntuları, sanıları olan hayal gücüdür -ama bedenin bütün mekanizmaları da bu hayal gücünün içinde özetlenmektedir-. Ve fiili durumda olabi­ lecek tüm dengesizlikler, türdeş olmamalar, gizli kalan safiyetsizlikler; bütün bu sınıflandırma eğilimleri de, girişim­ lerine gizlice müdahale eden belli bir "hayal gücü analitiği" ne borçlu olarak kalmaktadır. Çözümlenmesine uğraşılan "genel olarak delilik" ile, algılama biçiminde zaten alışılmış bir şekilde tanınan ve çeşitliliği belli başlı birkaç ana tipe indirgenmeye uğraşılan deli arasındaki sentez burada gerçekleştirilmektedir. Daha önce kapatma uygulamalarına müdahale ettiğini gördüğümüz akıl bozukluğu deneyi işe burada karışmaktadır -insanın paradoksal bir şekilde suç­ luluğu içinde belirlendiği ve masum kılındığı, ama hayvansallığı içinde mahkûm edildiği deney-. Bu deney üzerinde düşünülebilmesi için, böylece deliliğe ilişkin klasik düşün­ cenin bütününün ortasına yerleşen bir hayal gücü teorisi­ nin terimlerine çevrilmektedir. Karışan ve sapan hayal gü­ cü; bir yandan yanılma ve hatanın ve diğer yandan da

bedendeki düzensizliklerin yarı yolunda bulunan hayal gü­ cü, işte klasik dönemde filozoflar ve hekimler buna heze­ yan adını verme konusunda anlaşmış durumdadır. Böylece tasvirlerin ve sınıflandırmaların üzerinde ge­ nel bir tutku, hayal gücü ve hezeyan teorisi resmolmaktadır; genel olarak deliliğin ve özel olarak delilerin gerçek ilişkileri burada kurulmaktadır; delilik ile akıl bozukluğu arasındaki bağlar da burada ortaya çıkmaktadır. Bütün bun­ ları -akıl bozukluğu, delilik ve deliler- tek ve aynı deney içinde birleştiren karanlık sentez gücüdür. Bu anlamda, klasik delilik deneyini yukarıdan yönetirken, onu yalnızca belirtilerinden hareketle çözümlemeye yönelik gayretleri önemsiz kılan bir hezeyanın aşkınhğı’ndan söz edilebilir.

Sınıflandırıcı dönemden çok önceleri oluşup, XIX. yüzyılın başına kadar hemen hemen aynı, hemen hemen hareketsiz kalan bazı başat temaların direncini de hesaba katmak ge­ rekir. Yüzeyde hastalıkların adları ve yerleri ve bölümleri ve eklemleşmeleri değişirken, biraz daha derinlerde, bir cins kuramsal yarı-karanlığın içinde az sayıda, ama geniş bir yayılma alanına sahip bazı kitlesel biçimler tutunmakta ve inatçı mevcudiyetleri sınıflandırma faaliyetlerini her an beyhude kılmaktadır. Tıbbi düşüncenin kavramsal ve teo­ rik faaliyetine daha az yakın olan bu kavramlar, bunun ter­ sine bu düşünceye onun gerçek çalışması itibariyle çok da­ ha yakındır. Wallis'in çabalarında karşımıza bu kavramlar çıkmaktadır ve manyak ile melankolik devrelere ilişkin büyük ilke onlardan itibaren oluşturulmuştur; yüzyılın so­ nuna doğru hastanelerin ıslah edilmesi ve kapatma uygula­ masına tıbbi bir içerik verilmesi söz konusu olduğunda karşımıza yine onlar çıkacaktır. Sabit çehrelerini belirgin bir kavramsal tanımdan daha çok hayali bir birleşme ile

dayatarak, tıbbın çalışmalarına destek olmuşlardır. Her bi­ rine kendine özgü ve silinmez bir damga vuran karanlık bağlantılar sayesinde yaşamışlar ve sağır bir şekilde tutun­ muşlardır. Onları Boerlıaave'den çok önce bulmak ve Esquirol'den de çok sonra izlemek çok kolaydır. Willis 1672'de De Anima Brutorum 'unu yayınlamıştır, bu kitabın ikinci bölümü "hayati ruha ve onun makamına, yani beyne ve sinir sistemine zarar veren hastalıklar" ı ele almaktadır. Çözümlemesi, tıbbi gelenek tarafından uzun zamandan beri tanınan hastalıkları yeniden ele almaktadır: Ateşli hastalıklara eşlik eden ve çok kısa süreli olmasıyla farklılaşan bir cins çılgınlık olan Sayıklama, sonra Hezeyan. Mania ateşsiz bir çılgınlıktır. M elankolide ne çılgınlık ne de ateş vardır; bir hüzün ve yalnızca az sayıda şey, hatta bazen tek bir meşgûliyet karşısındaki bir korku ile belir­ lenmektedir. Salaklık'a gelince, bu "hayal gücü gibi bellek ve yargılama yeteneğinin de kusurlu olduğu" bütün insan­ ların durumudur. Eğer Willis'in eseri çeşitli zihin hastalık­ larının tanımlanması konusunda bir değere sahipse, bu de­ ğer bu çalışmanın bizatihi bu başat kategorilerin içinde gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Willis hastalıkların sınıflandırılma alanını yeniden yapılanclırmamakta; yavaş yavaş bir araya gelen, birleşme eğilimine gi­ ren, adeta tek bir imgenin altında birbirlerine karışıyor gibi olan biçimleri açığa çıkartmaktadır; m ania -melankoli kav­ ramının hemen yakınlarına işte bu şekilde ulaşmıştır. "Bu iki hastalık birbirine o kadar yakındır ki, çoğu zaman bir­ birlerine dönüşmekte ve çoğunlukla biri olarak başlayıp, diğeri olarak sona ermektedir... Bu iki hastalık çoğu zaman birbirini izlemekte ve tıpkı duman ile ateş gibi, çoğu zaman birbirine karşılıklı olarak yer vermektedir."43 Willis başka durumlarda, hemen hemen karışık kalmış olanları ayır­ maktadır. Temel kimliğini koruyan bir kavramın kavram43 W illis, Opera, II, s. 255.

sal olmaktan daha çok uygulamaya yönelik olan ayırımı, nisbi ve dereceli bölümlenmesi. Salaklık konumuna düş­ müş olanların meydana getirdikleri büyük aile bu şekilde ele alınmaktadır: önce edebiyat veya serbest bilimlerden hiçbirini edinme yeteneği olmayanlar yer almaktadır, ama bunlar mekanik sanatları öğrenmeye oldukça yatkındır; sonra yalnızca çiftçi olabilecek durumda olanlar gelmekte­ dir; bunların arasında, en fazlasından hayatta kalmayı öğrenebilen ve mutlaka zorunlu olan alışkanlıkları edinebi­ lenler bulunmaktadır; sonuncu sırada yer alanlar ise ne olursa olsun anlamayan ve akıllıca davranamayanlardır.44 Etkin faaliyet yeni sınıflar üzerinde değil de; imgelerin da­ ha çok sayıda, çehrelerin daha bildik ve tanıdık olduğu es­ ki geleneksel aileler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Colombier ve Doublet 1785'te talimatnamelerini ya­ yınladıklarında, Willis'ten beri bir yüzyıldan fazla bir za­ man geçmiştir. Hastalıkların tasnifine ilişkin büyük sis­ temler yerleşik hale gelmiştir. Bu büyük kanıtlardan geriye bir şey kalmamışa benzemektedir; Doublet hekimlere ve kuruluş yöneticilerine hitap etmektedir; onlara teşhis ve tedavi konusunda nasihatlerde bulunmayı istemektedir. Yalnızca tek bir sınıflandırma -daha Willis‘in döneminde geçerli olanı- tanımaktadır: hep ateş ve iltihaplanmanın eşlik ettiği sayıklama; çılgınlığının bir beyin hastalığının işareti olmadığı mania; mania ’dan iki noktada ayrılan me­ lankoli: "birincisi, melankolik hezeyanın, melankolik nok­ ta adı verilen tek bir nesneyle sınırlanmış olmasıdır; İkinci­ si ise hezeyanın... hep barışçıl olmasıdır." Buna, Willis'in salaklık dediği şeye denk düşen ve bütün yetenek zayıfla­ ması biçimlerini bir araya toplayan bunama eklenmektedir. İçişleri bakam bundan bir süre sonra Giraudy'den Charenton hakkında bir rapor istediğinde, sunulan tablo melan­ koli vakalarının mania ve bunama vakalarından .av'-'-nıstır;
44
İbid., s. 269-270.

yegâne önemli değişiklikler, çok küçük sayıda kişiyle tem­ sil edilen (kapalı tutulan 476 kişiden yalnızca 8 'i) ve so­ yutlanan hastalık hastalığı ile XIX. yüzyılın başında bunak­ lıktan ayrılmaya başlayan salaklığa ilişkindir. Haslam, Delilik Üzerine Gözlemler adlı kitabında tedavisi olanaksız olanları hesaba katmamaktadır; böylece bunaklar ve salak­ ları dışta bırakmakta ve delilik konusunda yalnızca iki çehreyi tanımaktadır: mania ve melankoli. Görüldüğü üzere hastalıkların sınıflandırılma çerçeve­ si, XVIII. yüzyılın onu değiştirebilme konusunda girişebil­ diği bütün denemelere rağmen, dikkat çekici bir istikrar içinde kalmıştır. Büyük psikiyatrik sentezlerin ve delilik sistemlerinin başlangıçlarına tanık olan anda, akıl bozuk­ luğunun büyük türleri aktarıldıkları biçimleriyle yeniden ele alınabileceklerdir. Pinel deliliklerin arasında melankoli, mania, bunama ve salaklığı saymaktadır; bunlara hastalık hastalığını, uyurgezerliği ve su korkusunu eklemektedir.45 Esquirol artık geleneksel hale gelmiş olan mania, melanko­ li, bunama ve aptallık dizisine yalnızca yeni monomania ai­ lesini eklemektedir.46 Deliliğin çoktan resmedilmiş ve ta­ nıdık hale gelmiş çehreleri hastalık tasniflerinin inşaları tarafından değiştirilmemiştir; adeta bitkisel olan türler ha­ linde dağıtım, bunların karakterlerinin ilkel sağlamlığını çözmeyi veya bozmayı başaramamıştır. Delilik âlemi Klasik Çağın bir ucundan diğerine hep aynı sınırların içinde eklemleşmektedir. Genel felci keşfetmek, nevrozlar ve psi­ kozlar arasında paylaşım yapmak, paranoya ve erken bu­ namayı inşa etmek başka bir yüzyıla ait olacaktır; şizof­ reniyi kuşatmak ise daha başka bir yüzyıla. Bu yüzyıllar, türler bahçesinde derme çatma aileler fark etmişlerdir: fa­ kat bu kavramlar, başka bir taraftan yapılmakta olan dene­ yin adeta algısal olan sağlamlığını hiç yaralamamışlardır.
45 46 Pinel, Nosographie..., Paris, 1789. EsqurioI, Des maladies mentales, Paris, 1838.

Tıbbi düşünce sükûnet içinde, değişmeyen ve sessiz hayat­ larını sürdüren biçimlere dayanmaktaydı. Sınıflandırma yapanların hiyerarşik ve düzenli hale getirilmiş olan doğa­ ları, bu esas biçimlere nazaran sadece ikincil bir doğaydı. Bunları daha büyük bir güvenlik için sabitleştirelim, çünkü bunların Klasik Çağdaki kendilerine özgü anlamla­ rı, bizim kendi hesabımıza geçirdiğimiz kelimelerin sürek­ liliği içinde gizlenme tehlikesini taşımaktadırlar. Encyclopedie'deki makaleler özgün olmadıkları durumlarda bile, atıf noktası olarak işe yarayabilirler: - Ateşli hezeyan olan sayıklama'mn zıddı olarak ma­ nia ateşli olmayan -en azından ciddi bir ateşle birlikte ol­ mayan- bir hezeyandır; mania "hastaların yalnızca akıl yü­ rütme bozukluklarına uğramakla kalmayıp, aynı zamanda gerektiği gibi fark edemedikleri ve nedensizmiş gibi gözü­ ken olağandışı ve gülünç işler yaptıkları bütün bu uzun süren hastalıkları" kapsamaktadır. - Melankoli de bir hezeyandır, ama "belirgin olarak bir veya iki nesne üzerinde cereyan eden, ateşi ve çılgınlığı olmayan, bu nedenden ötürü mania ve sayıklamadan ayrı­ lan özel bir hezeyandır. Bu hezeyan çoğu zaman aşılması olanaksız bir hüzne, karanlık bir ruh haline, insanlardan hoşlanmamaya, kararlı bir yalnızlık isteğine eklenmekte­ dir." - Bunama , melankoli ve manıa'yla zıtlaşmaktadır; bu son ikisi yalnızca "bellek ve anlama yeteneğinin kullanı­ mındaki bozulma "dan ibarettirler; buna karşılık bunama "zihnin" güçlü bir "felce" uğraması veya "akıl yürütme ye­ teneğinin iptali "dir; zihin lifleri artık izlenim alamamakta­ dır ve hayati ruhlar da onları artık harekete geçirememektedir. Bu makalenin yazarı olan d'Aumont, "kendini beğenmişlik"i bunamanın daha hafif bir derecesi olarak gör­ mektedir: anlama yeteneği ve bellekte hafif bir zayıflama.

Herhalde kavrandıklarından çok hissedildikleri için, çok eskiden beri düşünülmüş ve çok uzun bir süre hayal edilmiş olduklarından ötürü, hastalık tasniflerinde kurulan akrabalıklardan daha sağlam olan bazı yakınlıkların, bir ta­ kım ayrıntı farklarına rağmen, klasik tıbbın tümü boyunca oluştukları ve tutundukları görülmektedir: sayıklamak ve ateş; mania ve hırçın çırpınma; melankoli ve hezeyanın adeta tam tecridi; bunama ve zihin karışıklığı. Hastalık tas­ nif sistemleri tıbbi algılamanın bu niteliksel derinlikleri üzerinde rol oynamıştır, hatta bazen parlak anları bile ol­ muştur. Ama bunlar deliliğin gerçek tarihi içinde kendile­ rine yer edinememiştir.

Geriye son olarak üçüncü bir engel kalmaktadır. Bu engel tıbbi uygulamaya özgü dirençler ve gelişmeler tarafından meydana getirilmektedir. Tedavi yöntemi tıbbın bütün alanı içinde ve uzun za­ mandan beri nispeten bağımsız bir yol izlemekteydi. Fakat Antikite'den beri bütün biçimleri tıbbi teorinin kavramları­ na uydurmayı asla bilememişti. Ve delilik diğer bütün has­ talıklardan daha fazla olmak üzere, aynı anda hem köken­ leri itibariyle köhne, anlamları itibariyle büyüsel, hem de uygulanış sistemleri itibariyle tıp-dışı koskoca bir uygula­ ma bütünlüğünü XVIII. yüzyıla kadar onun çevresinde sürdürmüştür. Deliliğin dehşet yaratan güçlerine ilişkin olarak saklayabildiği ne varsa, tedavi yönteminin sağır ha­ yatının içinde, onun canlılığını korumaktaydı. Fakat XVII. yüzyılın sonunda meydana gelen bir olay, uygulamaların özerkliğini pekiştirirken, tedavi yöntemine yeni bir tarz ve yepyeni bir gelişme olanağı sağlamıştır. Bu olay, önce "buharlar" (keyifsizlikler) adını alan, sonra da XVIII. yüzyılda "sinir hastalıkları" adı altında çok büyük bir yayılma gösterecek olan rahatsızlıkların tanımlanması-

dır. Bu rahatsızlıklar çok erkenden ve onlara ilişkin kav­ ramların yayılma gücü sayesinde eski hastalık sınıflandır­ ma alanını altüst edecekler ve onu hemen tamamiyle kap­ samlarına almakta gecikmeyeceklerdir. Cııllen Uygulamalı Tıp Kuramları adlı kitabında şöyle yazabilecektir: "Burada kendime sinir hastalıkları adı altında, iyi hastalık belirtisi olarak ateşin eşlik etmediği, doğal olmayan bütün duygu ve hareket hastalıklarını anlama ödevini yüklüyorum; bun­ lara ayrıca organların yerel bir hastalığına değil de, sinir sisteminin ve bu sistemin duygu ve hareketin üzerlerinde temellendikleri özelliklerinin daha genel bir hastalığına bağlı olan rahatsızlıkları da katıyorum."47 Buharların ve si­ nir hastalıklarının bu yeni dünyasının kendine özgü bir di­ namizmi vardır; burada harekete geçen güçler, burada bir­ birlerinden ayrı olarak fark edilen sınıflar, türler ve cinsler artık, hastalık sınıflandırmalarının bildik biçimleriyle çakışmamaktadır. Henüz bilinmeyen, çözümlemenin ve tıbbi tasvirin alışılmış kurallarının dışında kalan koskoca bir pa­ tolojik mekân açılıyora benzemektedir: "filozoflar hekim­ leri bu labirente dalmaya davet ediyorlar; metafiziği okul­ ların karmakarışık bir şekilde yığdıkları şeylerden temiz­ leyerek, ruhun başlıca yeteneklerini analitik olarak açıkla­ yarak, bunların bedenin hareketleriyle olan derin bağlarını göstererek, bizzat kendileri de bunların örgütlenmesinin ilk temellerine kadar geri giderek, onlara bu labirentin yol­ larından kolay dolaşmanın çarelerini hazırlamaktadır­ lar."48 Keyifsizlikleri sınıflandırmaya yönelik projeler de sa­ yılamayacak kadar çoktur. Bunların hiçbiri Sydenham'ı, Sauvages'ı veya Viridet'yi yönlendirmiş olan ilkelere da­ yanmamaktadır. Viridet, keyifsizlikleri hem rahatsızlığın
47 48 Cullen, Inslitutions de m idecim pratique, 11, çev. Pinel, Paris, 1785, s. 61. De la Roche, Analyse desfonctiorts du systeme îierveux, Cenevre, 1778,1, Ö n ­ söz, s. Vlll.

mekanizmasına, hem de yerine göre ayırıma tabi tutmakta­ dır: "genel keyifsizlikler bedenin tümünde ortaya çıkar", "özel keyifsizlikler bir bölümde oluşur"; birinciler "hayati ruhların akımının iptalidir", İkinciler "sinirlerin içindeki veya yakınındaki bir nedenden" veyahut "hayati ruhların inip çıktıkları sinir boşluğunun büzülmesinden" kaynak­ lanmaktadır.49 Beauchesne, sinir sisteminin huyuna, eği­ limlerine ve bozulmalarına dayanan, tamamen nedenlere ilişkin bir sınıflandırma önermektedir. Önce "organik madde ve zedelenmek hastalıklar", bunlar "safra-balgamlı eğilim "e bağımlıdır; sonra "safralı-melankolik bir eğilim ve döl yatağındaki özel zedelenmelerle" farklılaşan histerik si­ nirsel hastalıklar; son olarak da "katı unsurların gevşemesi ve ruh halinin bozulmasıyla belirlenen hastalıklar; burada nedenler çok "kanlı-balgamlı bir eğilim, mutsuz tutkular vb." cinsindendir.50 Yüzyılın iyice sonunda Tissot ve Pomme'un eserlerinin ardından ortaya çıkan büyük tartışmanın içinde, Pressavin sinir hastalıklarına en geniş alanlarını ta­ nımıştır; bu hastalıklar organizmanın bütün başat işlevleri­ ni etkileyebilen tüm rahatsızlıkları kapsamaktadır ve bun­ lar birbirlerinden, hangi işlevin bozulmuş olduğuna göre ayrılmaktadır. Duygu sinirleri hastalanıp, faaliyetleri azal­ dıysa, uyuşukluk, derin uyuşma ve koma olur; eğer bunun tersine faaliyetlerde artış ortaya çıkarsa, kaşıntı, karınca­ lanma ve ağrı olur. Hareket sağlayan işlevler de aynı şekil­ de rahatsızlanabilir: bunların azalması felç ve irade kaybı­ na; artması ise tutkuların azgınlaşmasına ve kasılmaya yol açar; büzülmelerse bazen aşırı zayıf, bazen de aşırı güçlü olan -örneğin sarada rastlanan nöbet gibi—düzensiz bir fa­ aliyetten kaynaklanmaktadır.5 1
49 50 51 Viridet, Dissertation sur les vapeurs, Yvedon, 1726, s. 32. Beauchesne, Des influences des ajfections de l'âme, Paris, 1783, s. 65-182 ve 221-223. Pressavin, Nouveau traite des vapeurs, Lyon, 1770, s. 7-31.

Bu kavramlar hiç kuşkusuz doğaları nedeniyle gele­ neksel sınıflandırmalara yabancıdırlar. Ama özgüllüklerini meydana getiren nokta, hastalık tasnifi kavramlarının ter­ sine bir uygulamaya dolaysız olarak bağlanmış olmaları ve­ ya daha oluşumlarından itibaren tedavi temalarını içerme­ leridir, çünkü onları düzenleyen ve oluşturan şeyler im­ gelerdir -hastalar ile hekimlerin daha baştan itibaren ileti­ şim kurabilecekleri imgeler: hastalık hastasından yükselen keyifsizlikler, gergin sinirler, nemli lifler, organları kuru­ tan yakıcı ateşler-. Bunların açıklayıcı şemalar oldukları doğrudur; ama bunlar aynı zamanda hastanın hayal gücü­ nün kendi ızdıraplarma biçim, mekân, öz ve dil sağladığı ve hekimin hayal gücünün de iyileştirmek için gereken müdahaleye ilişkin niyetini hemen tasarladığı ikircikli te­ malardır. XIX. yüzyıldan beri çok aşağılanan ve gülünç kı­ lman bu yeni patoloji aleminde önemli bir şey meydana gelmektedir -ve herhalde tıp tarihinde ilk kez- teorik açık­ lama çifte bir yansıtmayla çakışmaktadır: hasta tarafından rahatsızlığınmki ve hekim tarafından rahatsızlığın yok edilmesininki. Sinir hastalıkları tedavinin yardım etmesine izin vermektedir. Hekimin hastayla ilk kez diyaloga girece­ ği koskoca bir simgeler ve imgeler dünyası doğmaktadır. Bundan sonra XVIII. yüzyılın tümü boyunca, hekimlıasta çiftinin oluşturucu unsur haline geldiği bir tıp geliş­ mektedir. Delilik dünyasını yeni tarzlara göre, kendi için­ deki iletişimi sağladığı hayali biçimlerle düzenleyen işte bu çifttir. Isıtma veya serinletme, güçlendirme veya gevşetme tedavileri, hekim ile hastanın ortaklaşa gerçekleştirdikleri tüm gayretler hayali gerçekleşmeler, sınıflandırmaların özümleme konusunda giderek aciz kalacakları patolojik biçimlerin profillerinin ortaya çıkmasına izin vermektedir. Fakat bu biçimlerin aşıldıkları doğruysa da, gerçek bilgi edinme çabası onların içinde gerçekleştirilmiştir.

Dikkatimizi yeniden çıkış noktamıza yöneltelim: bir yanda deliyi aracısız tanıdığını iddia eden, hatta bu aracılığın de­ liliğin bölük pörçük bilgisi olduğunu kabul etmeyen bir bilinç: öte yanda deliliğin gerçeğini dışa vuran bütün işa­ retlerle birlikte, onun bütün biçimlerini kendi potansiyel­ lerinin düzlemi üzerinde seferber edebileceğini iddia eden bir bilim. Bunların ikisinin arasında hiçbir şey yoktur, bir boşluk vardır; deliliğin ileride somut ve genel biçim olarak geleceği halin, meczubun işaretlerinin şaşırtıcı özgüllükleri içinde, delilerin kendilerini içinde yeniden bulacakları ger­ çek unsur haline geleceği şeylerin hiçbiri mevcut değildir. Eğer bundan meczubun doğal vatanı, algılanan deli ile çö­ zümlenen delilik arasındaki aracılık, kısacası deliyi delili­ ğine bağlayan bağ anlaşılıyorsa, Klasik Çağda zihin hastalı­ ğı var olmamıştır. Deli ve delilik birbirlerine yabancıdır; her birinin kendi gerçeği, sanki müsadere edilmişçesine kendilerinde durmaktadır. Akıl bozukluğu öncelikle şudur: bir anlama yeteneği dönemine ait olan ve deli ile deliliği birbirlerine yabancı kılan derin bir kopuş. Demek ki akıl bozukluğunu daha şimdiden bu boşlu­ ğun içinde kavrayabiliriz. Zaten kapatma bunun kurumsal biçimi olmamış mıdır? Kapatma dışlamanın farklılaştırıl­ mamış mekânı olarak, delilik ile delinin arasında, dolaysız tanıma ile her zaman farklılaşan bir gerçek arasında hü­ küm sürmekte ve böylece toplumsal yapılar içinde, akıl bozukluğunun bilgi yapıları içinde kapladığı aynı olan ala­ nı örtmekte değil midir? Fakat akıl bozukluğu, içinde taslağının belirlemeye başladığının görüldüğü bu boşluktan daha fazla bir şeydir. Delinin algılanmasının içeriği sonuçta aklın kendisinden başka bir şey değildir; deliliğin hastalık türleri içinde çö­ zümlenmesi ise, kendi cephesinden ilke olarak yalnızca doğal bir bilgeliğin akıl düzenine sahipti; deliliğin pozitif

tamlığının arandığı yerde akıldan başka bir şeyin bulun­ maması karşısında, delilik böylece paradoksal bir şekilde deliliğin mevcut olmaması ve aklın evrensel mevcudiyeti haline gelmekteydi. Deliliğin deliliği, gizlice akıl olmasıdır. Ve bu delilik-olmama, deliliğin içeriği olarak, akıl bozuk­ luğu konusunda kaydedilmesi gereken ikinci noktadır. Akıl bozukluğu, deliliğin gerçeğinin akıl olmasından kay­ naklanmaktadır. Veya daha doğrusu hemen hemen akıl olmasından. Ve bu, izleyen sahifelerin sonuna kadar açık hale getirmeyi deneyecekleri üçüncü karakterdir. Bunun anlamı, akim deliliğin algılanmasının içeriği olmasına rağmen, bu işin onun olumsuz bir göstergeden etkilenmesi olmadan yapılamamasıdır. Bu akıl-olmama'ya kendine özgü tarzını sağ­ layan bir merci burada iş başındadır. Deli istediği kadar akla nazaran, onun için ve onun aracılığıyla deli olsun; ak­ lın nesnesi olabilmek için istediği kadar akıl olsun, bu alman mesafe sorun çıkartmaktadır ve negatifliğin bu çabası sa­ dece bir inkârın boşluğu olamaz. Öte yandan, deliliğin bir hastalıklar ve bitkiler tarihi tarzı içinde "doğallaştırılması" tasarısının hangi engellere çarptığını gördük. Sürekli ola­ rak sarf edilen bunca gayrete rağmen, delilik hiçbir zaman türlerin rasyonel düzeninin içine tam olarak girmemiştir. Bunun nedeni derinlerde başka güçlerin hüküm sürmele­ riydi. Kavramların teorik düzlemine yabancı olan ve so­ nuçta onu altüst edecek kadar ona direnmesini bilen güç­ ler. Öyleyse burada etki eden bu güçler nelerdir? Burada icra edilen bu inkâr gücü nedir? Aklın delilik bile dahil, her şeyin içeriği ve gerçeği olmuşa benzediği bu Klasik Çağda, bu gizli kalan ve direnme gösteren merciler neler­ dir? Hem deliliğin tanınmasında, hem de delinin tanınma­ sında sinsice seferber edilen ve rol oynayan aynı akıl erde­ mi değil midir? Ve eğer gerçekten aynı erdemse, akıl

bozukluğunun özünü ve canlı gücünü klasik delilik dene­ yinin gizli merkezi olarak tanımlayacak duruma gelmiş olamaz mıyız? Fakat şimdi yavaş yavaş ve ayrıntıdan ayrıntıya geçe­ rek iş görmemiz gerekmektedir. Bir tarihçi saygısıyla, daha önceden bildiklerimizden hareket ederek yol almamız ge­ rekmektedir; yani deliliğin doğallaştırılması ve rasyonel bir düzleme yansıtılması çabaları esnasında karşılaşılan engel­ lerden hareketle yola çıkmamız gerekmektedir. Bunları, yapılması mümkün olabilen, henüz kaba durumdaki sa­ yımlardan sonra teker teker çözümlemek gerekmektedir: önce deliliğin kurucu unsurları olarak tutkunun, hayal gü­ cünün ve hezeyanın aşkmlıgı; sonra Klasik Çağın tümü boyunca delilik alanını eklemleştiren ve yoğuran gelenek­ sel biçimler; son olarak da hekim ile hastanın tedavi yönte­ minin kurmaca dünyası içindeki karşılaşmaları. Akıl bo­ zukluğunun pozitif güçleri; deliliğin hep daha fazla oyulan şu boşluğuna, şu mevcut-olmaması'na ait olan bu varlıkolmama'yla aym anda hem ilişkili olan, hem de onun ta­ mamlayıcısı olan çaba belki de burada gizlenmektedir. Bu çaba ve onu harekete geçiren güçleri, bir bilgi'nin yüzeyindeki teorik kavramların evrimi olarak değil de, bir deney'in tarihsel derinliği içinde dilimlere ayırarak tasvir etmeyi deneyeceğiz; sonunda bir delilik bilgisini mümkün hale getiren hareketi yeniden kavramaya çalışacağız: bi­ zimki olan, ve Freudizmin amaçlamadığından ötürü bizi ondan tam olarak kopartmayı başaramayan bilgi. Zihin hastalığı bu bilginin içinde nihayet mevcuttur; akıl bozuk­ luğu, kendi biliminin, kendi tıbbının, kendi hekimlerinin zorunlu olarak eşlik ettikleri bir deliliğin, bir zihin hastalı­ ğı patolojisinin içine tamamen dahil olmuş bir deliliğin bu inatçı ve devamlı tekrarlanan mevcudiyetinin modern dün­ yada ne anlama gelebileceğini kendilerine soranların gö­ zündeki durum hariç, kendiliğinden kaybolmuştur.

İKİNCİ AYIRIM

Hezeyanın Aşkmlığı

"Biz şu beyin organları hastalığına delilik adını veriyo­ ruz."1 Delilik sorunları ruhun maddiliğinin etrafında kol gezmektedir. Hastalık sınıflandırmalarının çok kolayca hastalık ola­ rak tasvir ettikleri bu rahatsızlığın içinde, ruh hangi biçim­ de yer almaktadır: tıpkı diğerleri gibi, bedenin hastalığa yakalanan bir kesimi olarak mı? Yoksa, organizmanın tü­ müne bağlı olan ve onunla beraber rahatsızlanan genel bir duyarlılık gibi mi? Veyahut, ancak geçici ve maddi aletlerin kurtulabildikleri bağımsız ve ruha ilişkin bir ilke olarak mı? XVIII. yüzyılda tedavülde olan filozof soruları; belirsiz bir şekilde tersine dönebilen ve her cevabın ikircikliğini artırdığı sorular. Önce koskoca bir geleneğin ağırlığı vardır: ilahiyatçı­ ların ve vicdan araştırıcılarının geleneği, ve aynı zamanda
1 Voltaire, Dictiomaire phi!osophique,"Delilik" mad., c. 1, s. 285.

hukukçuların ve yargıçların geleneği. Bir deli tövbekârlığa ilişkin dış işaretlerden birkaçını göstermesi koşuluyla, gü­ nah çıkartabilir ve günahları bağışlanabilirdi; her şeyin onun akli yeteneklerinden yoksun olduğunu belirttiği du­ rumlarda bile, Yüce Varlığın onun ruhunu ne duyumsal, ne de maddi olan yollardan -"Tanrının bazen kullandığı yol­ lar, yani Meleklerin gönderilmesi veya dolaysız bir il­ ham"2 aydınlattığını varsayma hakkı ve ödevi bulunmak­ tadır. Zaten delilik haline girdiğinde bağışlanma durumun­ da olup olmadığı bilinmemektedir. Delinin deliliği esna­ sında yaptıklarından azad edildiğinden kuşku duymamak gerekir: ruhu hastalıktan korunmuştur ve bizzat hastalık tarafından kötülükten uzak tutulmuştur. Ruhu deliliğe, onun içinde suç işleyecek kadar dahil olmamıştır. Ve yargıçlar buna karşı çıkmamakta, bir delinin eyle­ mini suç saymamakta, hep deliliğin geçici bir engellenme durumu olduğuna, bu hale düşenlerin ruhlarının tıpkı ço­ cuğun ruhunun olmaması veya kısmi bir yapıda olması gibi dokunulmadan kaldığına inanarak, delinin vesayet altına alınmasına karar vermektedir. Ve deli kapalı tutuluyor olsa bile medeni haklarının hiçbirini kaybetmemektedir; Paris Parlamentosu kapatmanın meydana getirdiği bu de facto delilik karinesinin kişinin hukuki haklan konusunda hiç­ bir eksilmeye yol açmayacağını açıkça belirtmiştir.3 Delilerin ruhu deli değildir. Fakat tıbbın kesinliği üzerinde, onun başarı ve başarı­ sızlıkları üzerinde felsefe yapan kişi için ruh az çok, şu öz­ gür mahpus değil midir? Ve eğer en esaslı işlevlerin icra edilmesinde -ve bizatihi yargılama işlevinde- ona madde­ den, madde boyunca ve madde yüzünden ulaşılıyorsa, bu
2 3 Sainte-Beuve, Rtsolution de quelques cas de conscience, Paris, 1689,1, s. 65. Bu aynı zamanda sagır-dilsizlere de uygulanan kuraldır. Paris Parlamentosunun 30 Ağustos 1711 tarihli bir kararı. Zikr., Parturier, L'Assisfance d Paris sous î'Ancien Rtgime et la Revolution, Paris, 1897, s. 159 vd. 1. ,

maddenin parçası olması gerekmez mi? Ve eğer hukukçu­ ların bütün geleneği deliyi masum saymakta haklıysa, bu­ nun nedeni delinin gizli- özgürlüğünün onun güçsüzlüğü tarafından korunması değil de, bedeninin dayanılmaz gü­ cünün özgürlüğe, onu yok edecek derecede musallat olma­ sıdır. "Bu zavallı ruh... artık düşüncelerine egemen değil­ dir, ama beynin izlerinin onda oluşturduğu imgeler karşı­ sında dikkatli olmak zorundadır"4 Fakat akıl geri geldikten sonra, ruhun maddeden ibaret olduğunun ve bedenin de örgütlü olduğunun daha açık bir kanıtını getirmektedir, çünkü delilik asla tahripten başka bir şey değildir ve ruhun yalnızca zincire vurulmayıp veya saklanmayıp veya dışarı kovulmayıp da, tamamen tahrip edildiği nasıl kanıtlanabi­ lir? Fakat ona güçlerini geri vermek, bütünlüğünü yeniden kurmak, ona sadece becerikli ve düşünülmüş bir maddenin eklenmesiyle gücünü ve özgürlüğünü yeniden vermek, ru­ hun erdemine ve tamlığına maddenin içinde kavuştuğunun kanıtını sağlamaktadır, çünkü onu kaza sonucu ortaya çı­ kan yetersizlikten tam doğasına geçiren şey bir miktar madde eklenmesi olmaktadır: "Ölümsüz bir varlık parçala­ rının yer değiştirmelerini kabul edebilir ve içinden bir şeyi çekip almanın olanaksız olduğu bütünlüğünün basitliğine bir şeyler katılmasından acı duyabilir mi ?"5 İnsancıllık ve tıbbın Stoa düşüncesindeki çarpışmaları kadar eski olan bu diyalog, Voltaire tarafından yeniden ele alınmış ve daha yakından kavranmaya çalışılmıştır. Bilgin­ ler ve doktrin sahipleri ruhun saflığını korumaya çalış­ makta ve deliye başvurarak, onu deliliğinin yalnızca bede­ nine ilişkin olduğuna ikna etmeye uğraşmaktadır. Deli kendine ait olan, ama tanımadığı bir bölgesinde, ister iste­ mez sağlıklı ve ebediyete ulaşacağı vaat edilen bir ruha sa­
4 5 L'Ame materielle (Maddi ruh veya onun maddi olmadığını savunan eski ve m o­ dern filozofların saf ilkeleri üzerine yeni sistem). Arsenal, ms. 2239, s. 139.
İbid.

hip olmak zorundadır: "Dostum, sağduyunu kaybetmiş ol­ mana rağmen, ruhun bizimki kadar saf ve ölümsüzdür; ama bizimki iyi bir şekilde yerleşmişti, seninki ise kötü bir şekilde; evin pencereleri sıkı sıkıya tıkanmıştır... hava yet­ memekte, boğulmaktadır". Fakat delinin iyi anları vardır; veya daha doğrusu kendi deliliğinin içinde bizzat gerçeklik anıdır; meczup olarak aklı başında olanlardan daha fazla sağduyuya sahiptir ve daha az yanlış akıl yürütmektedir. Akıllı deliliğinin tabanında, yani deli bilgeliğinin tepesin­ de, ruhunun hastalandığını iyice bilmektedir; ve Epimenides paradoksunu ters yönde tekrarlayarak, ruhunun derin­ liklerine kadar deli olduğunu söylemekte ve bunu söyler­ ken de gerçeği ifade etmektedir. "Dostlarım, söz konusu olan şeyi alışkanlıklarınız doğrultusunda ele alıyorsunuz. Benim pencerelerim de sizinkiler kadar açıktır, çünkü ayılı nesneleri görüyor, aynı sözleri duyuyorum. Demek ki ru­ humun zorunlu olarak duyulan kötü bir şekilde kullanıl­ ması ve ruhumun kendinin de kusurlu bir duyu, bozulma­ mış bir nitelik olması gerekir. Tek kelimeyle, ya ruhum kendiliğinden delidir; ya da benim ruhum yoktur."6 Voltaire kılığına girmiş bir Epimenides'in iki başlı temkinliliği; bir bakıma şunu söylemektedir: ya Giritliler yalancıdır, ya da ben yalan söylüyorum; aslında ikisini bir­ den söylemek istemektedir; delilik ruhunun derin doğasına ulaşmıştır ve buna bağlı olarak ruhu manevi varlık olarak var olmamaktadır. Sakladığı bağlantıyı hatırlatan ikilem. İzlenmesi gereken işte bu bağlantıdır. Bu bağlantı sadece ilk bakışta basit olarak gözükmektedir. Delilik bir yandan duyulardaki bir rahatsızlıkla özdeş­ leştirilemez; pencereler sapasağlamdır ve bunlardan bakıl­ dığında evin içi iyi gözükmüyorsa, bunün nedeni bu pen­ cerelerin her bir deliğinin tıkanmış olması değildir. Voltaire burada, tıbbi tartışmaların koskoca bir alanını bir
6 Voltaire, op. cit., s. 286.

sıçrayışta aşmaktadır. Birçok hekim Locke'un etkisi altında kalarak, deliliğin kökenini duyarlılığın rahatsızlanmasında aramaktadır: eğer şeytanlar görülüyorsa, eğer sesler duyu­ luyorsa ruhun bunda dahli yoktur, duyuların ona dayattı­ ğını elinden geldiğince kabul etmektedir.7 Diğerleri arasın­ da Sauvages buna şöyle cevap vermekteydi: şaşı bakan ve çift gören değil de, çift gördüğünde bal gibi iki kişi oldu­ ğuna inanan delidir.8 Gözün değil de, ruhun rahatsızlığı; pencere kötü durumda olduğundan değil de, evin sakini­ nin hasta olmasından. Voltaire bu kanıdadır. Temkinlilik ilkel bir duyumculuğun devre dışı bırakılmasını, Locke'un düşüncesinin fazlasıyla doğrudan ve fazlasıyla basit bir uy­ gulamasının, aslında güçleri, azaltmayı isteyen bir duyum­ culuğa sahip olan bir ruhu sonunda korur hale gelmesin­ den kaçınmayı gerektirmektedir. Fakat duyuların rahatsızlığı deliliğin nedeni değil de, onun modelidir. Gözün zedelenmesi tam görmeyi engeller; zihin organı olan beynin zedelenmesi de ruhu etkileyecek­ tir: "Bu düşünce, Tanrının insana verdiği düşünme yetene­ ğinin de diğer duyular gibi rahatsızlanabileceği kuşkusunu uyandırmaya adaydır. Bir deli, tıpkı nikrisli birinin ayakla­ rının ve ellerinin ağrıması gibi, beyni zarar görmüş olan bi­ ridir; ayaklarıyla yürüdüğü gibi beyniyle düşünmekteydi ve bunları yaparken ne anlaşılmaz yürüme iktidarı, ne de en az onun kadar anlaşılmaz olan düşünme iktidarı hak­ kında bir şey bilmekteydi."9 Beyin ile ruh arasındaki ilişki, göz ile görme arasındaki ilişkinin aynıdır; ve ruh ile beyin arasındaki bağlantı da yürüme niyetiyle kıvrılan bacaklar arasında olanının aynıdır. Ruh bedenin içinde, bedenin bizzat kurduklarına benzeyen bağlantılar kurmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Ruh duyuların duyusu, eylemlerin
7 8 9 Örneğin James S ö z M ’ünün madde yazarları. Sauvages, op. cif., c. VII, s. 130, 141 ve 14-15. Voltaire, s. 286.

eylemidir. Ve tıpkı yürümenin bacakların felç olmasıyla, görmenin göz bozulmasıyla engellenmesi gibi, ruh da be­ den zedelenmeleri ve özellikle de ayrıcalıklı organ ve or­ ganlar organı olan beynin zedelenmelerinden etkilenecek­ tir -beyin aynı anda hem bütün duyuların, hem de bütün eylemlerin organıdır- Demek ki ruh, tıpkı gözün görmeye veya eylemin kaslara olduğu gibi, bedenin tümüne angaje­ dir. Eğer şimdi göz iptal edilirse... Ve böylece ve bu sayede "ruhumun kendi özü içinde, doğanın özünü meydana geti­ ren şey içinde "kendiliğinden deli olduğu"; ve "hiç ruhum yok"un bedenimin organlarının faaliyetinin tanımladığın­ dan başka bir şey olduğu gösterilmiş olmaktadır. Kısacası, Voltaire deliliğin duyuların zedelenmesi ol­ masından kalkarak, organ olarak beyne sahip olan ruhun diğer duyulardan farklı bir doğadan olmadığı sonucuna varmaktadır. Kendi döneminde açıkça tanımlanmış tıbbi bir sorundan (deliliğin duyuların halüsinasyonundan veya zihnin hezeyanından doğması -periferik teori veya kendi dilimizde söylersek merkezi teori-) ne hukuken, ne de fii­ len onunla çakıştırılması mümkün olmayan felsefi bir so­ runa kaymıştır: delilik ruhun maddiliğini kanıtlar mı, ka­ nıtlamaz mı? Voltaire bütün duyumsalcı cevap biçimlerini ikinci soruna cevap olarak dayatabilmek üzere, bunları bi­ rinci soru için reddediyor gibi yapmıştır; duyumsalcıhğın bu şekilde ele alınışı ayrıca,Voltaire'in aslında birinci soru­ yu, duyu organlarının deliliğin ortaya çıkışındaki rollerine ilişkin tıbbi soruyu terk ettiğini vurgulamaktadır. Bu çakıştırma kendinde ve taşıdığı polemik niyetler­ den arındırılmış olarak anlamlıdır. Çünkü XVIII. yüzyılın tıbbi polemiğine mensup değildir; hekimlerin düşüncesiyle aynı düzeyde olan duyu-beyin, çevre-merkez sorununu, ruh ile bedenin ayrılması üzerinde temellenen eleştirel bir çözümlemeyle karıştırmaktadır. Deliliğin kökeni, deliliğin makamının nedensel olarak belirlenmesi sorununun bizzat

hekimler için de maddeci yüklemler kazanacağı veya ka­ zanmayacağı bir gün gelecektir. Fakat bu yüklemler, ancak XIX. yüzyılda, Voltaire tarafından tanımlanan polemik kendiliğinden aşikâr bir şey olarak kabul edildiğinde tanı­ nacaklardır; bu durumda ve ancak bu durumda maneviyat­ çı bir psikiyatri ve maddeci bir psikiyatri, deliliği bedene indirgeyen bir kavrayış ile onu ruhun maddi olmayan un­ suru içinde geçerli kılmak isteyen bir delilik kavrayışı mümkün hale gelecektir. Fakat Voltaire'in metni tam da, sahip olduğu çelişkili, aşırıya kaçan, metni kurumsal ola­ rak kuşatan kurnaz yanı itibariyle, delilik deneyinin XVIII. yüzyılda sahip olabileceği canlı, kitlesel, yoğun unsurları temsil etmemektedir. Bu metin alaycılığın yönetimi altın­ da, bu deneyi zaman içinde aşan bir şeye, delilik deneyinin en az alaycı olan konumuna doğru yönelmektedir: XIX. yüzyılda tartışmasız aşikârlık haline gelecek şeyi -ya delilik maddi bir ilkenin organik rahatsızlığıdır, ya da maddi ol­ mayan bir ruhun manevi rahatsızlığıdır- işaret etmekte ve bunun öngörülmesine izin vermektedir, Voltaire'in bu basit problematiğin taslağını dıştan ve karmaşık dolambaçlarla çizmiş olması, onun XVIII. yüzyıl düşüncesi tarafından esaslı bir unsur olarak kabul edilme­ sine izin vermemektedir. Ruh ile beden arasındaki payla­ şım konusundaki sorgulama klasik tıbbın tabanı üzerinde doğmamıştır; bu oldukça yakın tarihlerde ithal edilen ve felsefi bir amaçtan hareketle kaydırılan bir sorundur. Klasik Çağ tıbbının sorun çıkartmadan kabul ettiği, üzerinde soru sormadan yol aldığı zemin diğer bir basitlik­ tir -XIX. yüzyıldan beri psikiyatri sorunlarını zihin ve be­ den zıtlığı içinde, psiko ve organogenese gibi kavramların içinde vurgulanan, düzenlenen ve kaçınılan zıtlık içinde düşünmeye ahşan bizler için daha karmaşık— bu basitlik ; Tissot'nun filozofların soyutlayıcı kuruntularının karşısına diktiğidir; tıbbın habersiz olduğu bütün bu çözülmelerden

önceki, ruh ile beden arasında var olan o güzel birliktir: "zihnin beden ve bedenin zihin üzerindeki etkisinin ne­ denlerini araştırma işi metafiziğe düşer: tıp işe daha sonra dahil olmakta, ama belki daha iyi görmektedir; nedenleri ihmal etmekte ve yalnızca olgular üzerinde durmaktadır. Deney ona belli bir beden durumunun zorunlu olarak belli ruh hallerine yol açtığını ve bunların da kendi hesaplarına bedende değişiklik yarattıklarını öğretmektedir; böylece ruh düşünme işiyle meşgûlken, beyin de gerilim halinde olmaktadır; araştırmalarını daha ileri götürmemekte ve bu konuda daha fazla bir şey öğrenmenin peşine düşmemek­ tedir. Zihin ile bedenin birliği o kadar güçlüdür ki, birinin diğerinin rızası olmadan hareket edebileceğini kavramak zordur. Duyular beyin liflerini sarsarak, zihne düşünceleri­ nin amacını aktarırlar ve ruh bununla meşgûlken beyin or­ ganları az çok güçlü bir hareket, az çok büyük bir gerilim içindedir."10 Hemen uygulanması gereken metodolojik kural: Kla­ sik Çağın tıbbi metinlerinde delilikler, çılgınlıklar ve hatta çok açık bir şekilde "zihinsel hastalıklar" veya "zihin has­ talıkları" söz konusu olduğunda, burada işaret edilen, or­ ganik patolojiler alanıyla zıtlaşan bir psikolojik rahatsızlık­ lar veya zihinsel olgular alanı değildir. Willis'in mania 'yı baş hastalıkları ve histeriyi de büzüşmeli hastalıklar arasın­ da sınıflandırdığını; Sauvages'm aptallık, baş dönmesi ve kaygıyı "delilikler" sınıfına dahil ettiğini ve diğer birçok garipliği aklımızdan çıkartmayalım. Bu tıp tarihçilerinin sevdikleri bir oyundur: klasikle­ rin tasvirlerinde işaret edilen gerçek hastalıkları bulmak. Willis histeriden söz ettiğinde, sara olgularını kapsamakta değil midir? Doerhaave mania'lardan söz ettiğinde, parano­ yaları tasvir etmekte değil miydi? Diemerbroek'in melan10 Tissot, Avis aux gens de lettres, Fra. çev., 1767, s. 1-3.

kolisinin altında, obsesyonel bir nevrozun işaretlerini bul­ mak kolay değil midir? Bunlar tarihçi değil de, prens oyunlarıdır. 11 Bir yüzyıl­ dan diğerine aynı hastalıklardan aynı adlarla bahsedilme­ mesi mümkündür, ama bunun temel nedeni aynı hastalığın söz konusu olmamasıdır. XVII. yüzyılda ve XVIII. yüzyılda delilik diyen, tam anlamıyla "zihin hastalığı" değil de, be­ den ve ruhun birlikte gündemde oldukları bir şey söyle­ mektedir. Zacchias kabaca klasik dönemin tümü için ge­ çerli olabilecek şu tanımı önerdiğinde, aşağı yukarı bu durumdan söz etmekteydi: Amentiae a proprio cerebri morbo et ratiocinatricis Jacultatis laesione dependent.12

Demek ki, delilik deneyine oldukça geç ilâve edilen bir problematiği bir yana bırakarak, şimdi ona tam olarak ait olan yapıları açığa çıkartmaya çalışacağız -bu işi yapmaya en dışta olanlarından (nedensellik devresi) başlayacağız, sonra en iç ve en az görünür olanlarına (tutku ve imge devresi) ulaşacağız, nihayet bu deneyi olduğu haliyle oluş­ turan şeyin oyuğuna varacağız-: hezeyanın esas anı. ş= ©> Bütün klasik metinlerde yer alan uzak nedenlerle hemen yakındaki nedenler arasındaki ayırım ilk bakışta pek bü­ yük bir sonuca sahip değilmiş ve nedensellik âlemini dü­ zenleme konusunda yalnızca narin bir yapıdan başka bir şey sunamıyormuş gibi gözükebilir. Fiili durumda dikkate
11 12 Tabii ki Diemerbroek'i okuduklarını varsaymak gerekir. Zacchias, Questions mtdico-Ugales, Lyon, 1674, kit. 11, başlık 1, soru II, s. 114. Delilik içinde ruhun ve bedenin açıklanmasına ilişkin olarak başka ya­ rarlar tarafından önerilen tanımlar aynı tarzdadır. Willis: "aklın ve diğer ruh işlevlerinin zarara uğradıkları beyin hastalıkları", Opera, c. II, s. 227. Lorry:
"Corporis aegrotanlis conditio illi in qua Judicia a sensıbus orienda nullatenus aui sibi inler se aut re i representatae responsant", De M elanchoha, 1765, c. 1,

s. 3.

değer bir ağırlığa sahiptir; onda görünüşle keyfi olan şey, çok güçlü bir yapı kurucu gücü gizlemektedir. Willis mania ’nın hemen ileride ortaya çıkacak neden­ lerinden söz ettiğinde, hayati ruhlardaki çifte bir bozulma­ yı anlamaktadır. Aynı anda hem hareketi, hem de hareke­ tin güzergâhını etkileyen mekanik bozulma: ruhlar bir manyakta şiddetle hareket etmektedir, demek ki hiç giril­ memiş ve girilmemesi gereken yollara girebilir; bu yeni yollar çok tuhaf bir fikir akışını, ani ve olağandışı hareket­ leri uyarmaktadır ve bunu o kadar büyük bir güçle yap­ maktadırlar ki, hastanın doğal güçlerini geniş ölçekte aşıyora benzemektedir. Aynı zamanda kimyasal bozulma: ruhlar onları daha da aşındırıcı ve nüfuz edici, ayrıca daha hafif ve maddeyle daha az yüklü hale getiren basit nitelik kazanmakta; alev kadar canlı ve ele gelmez hale gelmekte; böylece manyağın gidişatına, ona dair bilinen bütün canlı­ lığı, düzensizliği ve ateşliliği vermektedir.13 Yakın nedenler işte böyledir. Hatta o kadar yakınlardır ki, hastalığın dışavurumları içinde en göze görünür olan şeylerin miktarsal bir yazılımından daha fazla bir şey değilmişe benzemektedirler. Bu çalkantı, bu düzensizlik, bu ateşi olmayan sıcaklık manyağı harekete geçiriyora ve ona en basit, en dolaysız algılama içinde çok karakteristik bir profil sağlıyormuşa benzemektedirler -bunlar şimdi yakın nedenlerin çözümlenmesiyle dıştan içe, algılama alanından açıklama alanına, nedenlerin görünür etkisinden görün­ mez hareketine aktarılmışlardır- . 14 Fakat henüz yalnızca nitelik olan şey, görünmezin alanına girdikçe, paradoksal olarak imgeye dönüşmektedir; ateşlilik-nitelik alev-imge
13 14 W illis, Opera, c. II, s. 255-257. Hayvan zihinleri genel olarak algılanamazın alanındadır. Diemerbroek (Anaiomia.VlI, 1 Ay), onları gördüğünü iddia eden Bartholin'e (Institutions ana.
tomiques, 111, I. Ay.) karşı onların görünemezligini ortaya koymuştur. Haller (Elementa physiologiae, IV, s. 371), onların tadına bakan ve acı bulan Jean

Pascal'e (Nouvelle decouverte et les admirables effets des fa m e n ls dans le corps hum ain) karşı onların tadlarınm olmadığını savunmuştur.

haline gelmektedir; hareketlerin ve sözlerin düzenliliği fark edilmesi olanaksız izlerin önlenmesi mümkün olmayan kesişmeleri halinde katılaşmaktadır. Ve ahlâki yargının sı­ nırlarında, görülebilen ve dokunulabilen yerde olan değer­ ler, dokunmanın ve görmenin sınırlarının ötesindeki şeyler haline, gelmektedir; etik kelime haznesini bile değiştirme­ den, buraya dinamik olarak aktarılmaktadır: Sydenham "ruhun gücü bu ölümlü bedenin içine hapsedildiği sürece esas olarak, ona işlevlerini yerine getirmede alet olarak hizmet eden ve maddenin en ince kesimi olan ve manevi öze en fazla yaklaşan unsur olan hayati ruhlara tabi olmak­ tadır. Böylece zihinlerin zayıflığı ve düzensizliği zorunlu olarak ruhun zayıflığına ve düzensizliğine yol açmakta ve onu bunlara asla direnemeyecegi bir şekilde, en şiddetli tutkuların oyuncağı haline getirmektedir"15 demektedir. Yakın nedenler ile sonuçlan arasında bir cins dolaysız, ke­ sintisiz ve aracısız niteliksel iletişim kurulmaktadır; hem algılanan nitelik, hem de görülmeyen neden-imge cephe­ sinden eşanlı bir mevcudiyet sistemi meydana gelmektedir. Ve bunların birinden diğerine çevirisellik tamdır: imgeye algılamanın bildikliğinden hareketle ulaşılmakta ve hasta­ nın semptomatik özgüllüğü, nedensel imgeye atfedilen fi­ zik özelliklerden çıkarsanmaktadır. Yakın nedenler sistemi fiili durumda belirtilerin amprik tanınmasının tersinden, niteliklerin bir cins nedensel değerlendirilmesinden başka bir şey değildir. Oysa bu çok sıkı çember, bu kendi üzerine dönen ça­ kıştırma oyunu XVIII. yüzyıl boyunca kendini hayali bir unsurun üzerine yansıtarak, artık doğrusal hale gelmiş olan bir yapıya göre -bu yapıda esas olan artık bir nitelik iletişimi değil de, yalnızca bir öncelik olgusu olacaktır- ya­ vaş yavaş açılmaya, mesafe koymaya başlamıştır; bizatihi
15 Sydenham, Dissertation sur l'affection hyst£rique (Midicirıe prtatique, çev. Jault, s. 497).

bu olgudan ötürü, neden artık hayali unsurun içinde değil de, düzenlenmiş bir algılamanın içinde tanınacaktır. Sinir lifi patolojisinde daha şimdiden yakın nedeni görme, ona algıya dökülebilir bir varoluş sağlama kaygısı üste gelmiştir. Bunun nedeni niteliğin ve imgenin bu yeni yakın nedensellik yapısından kovulmuş olmaları değil de, bunların hata tehlikesi taşımaları ve dairesel geri dönüş ol­ maksızın, gizlenebilir, ama göze görünür bir olgunun için­ de kuşatılmak ve sınırlanmak zorunda olmalarıdır. Sydenham'm çevirmeni onu, ruhun gücü "ile hayati ruhların gücü" arasındaki ilişkiyi açıkça anlatamadığından ötürü eleştirmektedir. "Buna bizim zihnimiz hakkında sahip ol­ duğumuz fikrin ne açık, ne de tatmin edici olduğu eklene­ bilir... Yazarın terimlerini kullanırsak, ruhun gücü ve ka­ rarlılığı esas olarak, gereken tüm esnekliğe ve yumuşaklığa sahip olduklarından ötürü, ruhun bütün işlemlerini güçlü bir şekilde ve kolayca yapmasını sağlayan katı cisimlerin yapısına bağımlıymışa benzemektedir."16 Lif fizyolojisiyle birlikte, yakın nedenlerin belirlenmesinde algısal destek olarak işe yarayacak koskoca bir malzeme şebekesine sahip olunmaktadır. Eğer fiili durumda, desteğin kendi de maddi gerçekliği içinde görülebilir niteliktense, deliliğe dolaysız neden olarak hizmet eden bozulmanın niteliği tam anla­ mıyla algılanabilir gibi değildir; en fazlasından ele gelme­ yen, adeta manevi, algı dokusunun içine dahil olmuş bir nitelikten ibarettir. Paradoksal olarak bizzat lifin tamamen fizik, çoğu zaman da mekanik bir değişimi söz konusudur, ama bu değişim lifi ancak her tür mümkün algının altında ve işleyişinin sonsuz küçük belirlenişi içinde bozabilmek­ tedir. Lifi gören fizyologlar onun üzerinde hiçbir gerilimin veya gevşemenin fark edilemeyeceğini bilmektedir; hatta bir kurbağanın sinirlerini tahrik ettiklerinde bile, durumun 1 ibid. 6

böyle olduğunu bilmekledir. Morgagni hiçbir kasılma saptayamamıştır; ve böylece Boerhaave'nin, Van Swielen'in, Hoffman'm ve Haller'in sinirler-ipler teorisi ile gerilim ve gevşeme patolojilerinin bütün karşıtlarının zaten bildikleri şeyi teyit etmekteydi: bu karşıtlar bir manyak, kasılmış kaslar, gerilmiş bir yüz, en küçük bir tahriğe en aşırı şid­ detle karşılık veren kısa aralıklı canlı hareketler görüyor­ lardı; sinirsel gerilimin en son kertesine ulaşmış halini gö­ rüyorlardı. Biri değişmiş şeyin, diğeri de bozulmuş niteliğinki olan bu iki algılama biçimi arasındaki çatışma XVIII. yüzyılın tıbbi düşüncesi içinde gizliden gizliye hüküm sür­ müştür.17 Fakat birincisi yavaş yavaş üste gelmiş, ama bu­ nu yaparken İkincisinin değerlerine sahip çıkmaktan geri kalmamıştır. Ve fizyologların göremediği bu ünlü gerilim, kuruma, kemik gibi sertleme durumları Pomme gibi bir pratisyen tarafından kendi gözleriyle görülmüş, kendi ku­ laklarıyla duyulmuştur -fizyologlara karşı zafer kazandığı­ nı sanıyordu, ama bunun tersine onların dayatmaya çalış­ tıkları nedensellik yapısının zafer kazanmasına yol açtı-. Bir hastanın üzerine eğilmiş olan Pomme, aşırı yıpranmış bir sinirsel türün titreşimlerini duydu ve hastasını on ay boyunca günde on iki saat süreyle suya yatırdıktan sonra, kurumuş unsurların sistemden koparak suya düştüklerini gördü: "suya batmış parşömene benzeyen zarımsı parça­ lar."18 Doğrusal ve algısal yapılar zafer kazanmışlardır bile; artık niteliksel iletişim aranmamakta ve esas değerlerden, bunun başka bir bağlama aktarılmış anlamından başka bir
17 XVIII. yüzyıl tababetinde görmek'in ne olduğu konusunda koskoca bir ince­ leme yapılmayı beklemektedir. Encyclopidie'dt sinirler'e ayrılmış olan ve jancourt şövalyesinin imzasını taşıyan maddenin, birçok patoloji madde­ sinde (Bkz. Bunaklık mad.) açıklama ilkesi olarak kabuledilen gerilimler te­ 18 orisini eleştirmesi karakteristiktir. Pomme, T raili des affcctions vaporeuses des deux sexes, Paris, 3. yay., 1787, s. 94.

şey olmayan bir nedene doğru geri giden şu çember tasvir edilmektedir; yalnızca onu algılayabilmek üzere, hastalığı en dolaysız biçimde belirleyebilecek basit olayı bulmak söz konusudur. Demek ki deliliğin yakın nedeni, ruha en yakın olan organın, yani sinir sisteminin ve eğer oluyorsa bizzat beynin gözle görülür bir bozulması olmak zorundadır. Ne­ denin yakınlığı, artık duyunun birliği, niteliksel benzerlik içinde değil de, mümkün olan en sağlam anatomik komşu­ luk içinde aranmaktadır. Neden, anatomik veya fizyolojik bozulma belirlendiğinde, yeri saptandığında ve algılandı­ ğında bulunmuş olacaktır -doğası pek önemli değildir, bi­ çimi veya sinir sistemini etkileme tarzı pek önemli değil­ dir-, ve bu bozulma beden ile ruhun bitişme noktalarına çok yakındır. XVII. yüzyılda yakın neden bir eşanlılık ve bir yapı benzerliği gerektirmektedir; XVIII. yüzyılda aracı­ sız bir öncelik ve dolaysız bir komşuluk gerektirmeye baş­ lamıştır. Deliliğin nedenlerine ilişkin anatomik araştırmalarda meydana gelen gelişmeleri işte bu zihniyetin içinde kavra­ mak gerekir. Bonet'nin ilk kez 1679'da yayınlanan Sepulchretum adlı kitabı hâlâ niteliksel tasvirler önermekteydi, hayali basınçlar ve teorik temaların yerçekimi bunların içinde algıyı yumuşatıyor ve ona önceden belirlenmiş bir anlam yüklüyordu. Bonet otopsi yaparken, manyakların beyninin kuru ve gevrek; melankoliklerinkinin ise nemli ve sıvı bir maddeyle tamamen tıkanık olduğunu gördü; bunaklıkta beyin özü ya çok katı, ya da aşırı gevşekti, ama her iki halde de esneklikten yoksundu.19 Meckel'in yakla­ şık yarım yüzyıl sonraki çözümlemeleri de hâlâ aynı âleme mensuptur: nitelik; hâlâ manyakların kuruluğu, melanko19 Bonet, Sepulchretum, Cenevre, 1700, c. 1, kesim V1I1, s. 205 vd. ve kesim IX, s. 221 vd. Lieutaud da aynı şekilde melankoliklerde "beyin damarlarının çoğu kara ve kalın kana boğulmuştur, karıncıklarda su vardır; kalp bazıla­ rında kurumuş ve kanı boşalmış olarak görülmüştür", Traite de Midecine
pratique, Paris, 1759,1, s. 201-203.

liklerin ağırlığı ve nemliliği söz konusudur. Fakat bu nite­ likler şimdi algılanılmak ve ölçüsünün sağlamlığı ile her tür duyuya dayalı kavrayıştan arınmış bir algılamaya konu olmak zorundadır. Beynin durumu artık deliliğin öteki versiyonunu, duyumsal çevirisini temsil etmektedir; bu durum deliliği harekete geçiren patolojik olay ve esas bo­ zulma gibidir. Meckel'in deneylerinin ilkesi basittir. Beynin özünün içinden "Paris ayağıyla 9, 6 ve 3 /iğnelik" küpler kesmekte­ dir -"her bir yönde"-. Sağlıklıyken ölen ve hiçbir önemli hastalık geçirmemiş olan birinden alman 6 lignehk bir kübün 1 dragme 5 grain ağırlığında olduğunu; veremden ölen genç birinde aynı beyin miktarının 1 dragme 3 grain ağırlı­ ğında olduğunu gözlemiştir. Zatülcenpten ölen yaşlı bir adamda beyin ağırlığı normale eşitti, beyinciğinki de nor­ malden biraz düşüktü. Birinci sonuç: beyin ağırlığı sabit değildir, çeşitli patolojik durumlara göre değişmektedir. İkinci olarak: madem ki beyin verem gibi tüketici hastalık­ larda, beyincik de vücut sıvılarının beden içinde aktıkları hastalıklarda daha hafiftirler, o halde bu organların yoğun­ luğuyla "bu organlarda bulunan küçük kanalların dolgun­ luğu" arasında bağlantı kurmak gerekir. Öte yandan, mec­ zuplarda da aynı düzlemde yer alan değişiklikler bulun­ maktadır. "On beş yıl süreyle hiç aralıksız manyak ve salak olmuş olan" bir kadına otopsi yapan Meckel, onun beyni­ nin "küllü özünün" aşırı sararmış, iliksi özünün de çok be­ yaz olduğunu fark etmiştir: "bu (iliksi) öz o kadar katıydı ki, parçalara bölmek mümkün olmadı; ve o kadar esnekti ki, parmak hiçbir iz bırakmıyordu, tamamiyle haşlanmış yumurta akma benziyordu". Bu iliksi özden alınma 6 /iğne­ lik bir küp 1 dragme 3 grain ağırlığındaydı; nasırlı cismin yoğunluğu daha azdı; beyincikten alınan bir küp, tıpkı be­ yinden almanı gibi 1 dragme 3 grain gelmekteydi. Fakat başka delilik biçimleri başka değişimler içermektedir, "ara­

lıklarla deli" olan bir kadın çılgın bir haldeyken ölmüştü; beyni dokunulduğunda yogunmuşa benzemekteydi; ağ gibi olan tabaka kırmızımtrak bir serumu örtmekteydi; ama iliksi öz kurumuş ve esnekti; 1 dragme 3 gram agırlıgındaydı. Demek ki "iliksi kanalların kuruluğu beyin hareket­ lerini ve buna bağlı olarak aklın kullanımım bozabilir" ve bunun tersi olarak "beyin kendine yüklenmiş amaçları ye­ rine getirmeye ne kadar yatkınsa, iliksi kanalları da sinirsel sıvılar salgılamaya o kadar yatkındır" gibi sonuçlara var­ mak gerekmektedir.20 Meckel'in çalışmalarının koptuğu teorik ufkun veya onun beynin salgıladığı ve bozulmaları deliliğe yol açan si­ nirsel bir sıvıya ilişkin varsayımının pek bir önemi yoktur. Şu an için esas olan nokta, onun çözümlemelerinde daha şimdiden resmolan yeni nedensellik biçimidir. Artık nite­ liklerin simgeciliği, başka bağlamlara aktarılan anlamların totolojisi içinde değil de -Bonet’nin çalışmaları henüz bu kavrayışın içinde yer tutmaktadır-, beynin bozulmasının artık kendi yerel ve niceliksel değerleri olan, düzenlenmiş bir algılama içinde her zaman fark edilebilir nitelikte olan bir olgu olarak kabul edilen bir tarzda ele alman doğrusal bir nedensellik söz konusudur. Bu bozulma ile deliliğin belirtileri arasında uç bir yakınlıktan başka bir aidiyet, baş­ ka bir iletişim sistemi yoktur: bu yakınlık beyni ruha en fazla komşu haline getirenidir. Demek ki beyin rahatsızlı­ ğının kendi yapısı -algılamaya sunulan anatomik yapı- ve zihin bozukluğunun da kendine özgü dışavurumları ola­ caktır. Nedensellik onları çakıştırmakta, niteliksel unsurla­ rı birinden diğerine aktarmamaktadır. Neckel'in otopsileri maddeci bir metodolojiye bağlı değildir; Meckel deliliğin organik bir rahatsızlıktan hareketle belirleneceğine öncel­ lerinden ve çağdaşlarından daha fazla inanıyor değildir.
20 Prusya Krallık Akademisinde okunan, deliliğin fizik nedenleri üzerinde yeni gözlemler konulu tebliğ, Cazette Salutaire, XXXI, 2 Ağustos 1764.

Ama ruh ile bedeni bir komşuluk ve nedensel intikal düze­ ni içine yerleştirmiştir ki, bu düzen ne geri dönüşe, ne bağlam değiştirmeye, ne de niteliksel iletişime izin ver­ mektedir. Bu yapının Morgagni ve Cullen'de ortaya daha tam bir şekilde çıktığı görülmektedir. Beyin kitlesi onların çözüm­ lemelerinde artık nedenselliğin ayrıcalıklı bir uygulama noktası olma gibi sıradan bir rol oynamamaktadır; farklı­ laşmış ve türdeş olmayan, kendi anatomik ve fizyolojik ya­ pılarını geliştirerek, bu mekânsal oyunda deliliğin çeşitli biçimlerini belirleyen bizatihi bir nedensel mekân haline gelmiştir. Morgagni mania ve çılgınlık durumunda beynin çok büyük bir sıklıkla olağanüstü katı ve sıkı bir kıvama sahip olmasına karşılık, beyinciğin bunun tersine alışılmış esnekliğini koruduğunu ve hatta bazı sivri vakalarda, bey­ nin tamamen tersine "olağanüstü yumuşak ve gevşek" ol­ duğunu fark etmiştir. Bazen bizzat beynin içinde de farklı­ lıklar olmaktadır; "bir kesim olağandakinden daha katı ve sıkıyken, öteki kesimler aşırı yumuşaktır."21 Cullen bu farklılıkları sistematik hale getirmiş ve beynin çeşitli ke­ simlerini deliliğin organik rahatsızlıklarının görüntüsü olarak sunmuştur. Beynin normal bir durumda olması için, çeşitli bölgelerindeki tahrik halinin türdeş olması gerekir: bu yüksek bir tahrik (uyuyamama) durumu için böyle ol­ duğu gibi, düşük bir tahrik veya collapsus durumu (üykuda olduğu gibi) için de böyledir. Fakat eğer tahrik veya col­ lapsus beyinde eşit olmayan bir şekilde dağılmışlarsa, eğer bunlar tahrik edilmiş kesimler ve uyku halindeki kesimler­ den meydana gelen türdeş olmayan bir şebeke oluşturmak üzere birbirlerine karışmışlarsa, özne uykudaysa rüyalar, uyanıksa delilik krizleri meydana gelmektedir. Öyleyse bu eşitsiz tahrik ve collapsus durumları beyinde, adeta onun özü içinde katılaşmış olarak, sürekli olarak tutunurlarsa
21 Zikr., Cullen, lnstitutions de medicine pratique, II, s. 295.

kronik delilik olacaktır. İşte bu nedenden ötürü, delilerin beyinlerinin anatomik olarak incelenmesinde ortaya sert, tıkanık bölgelerin yanı sıra, yumuşak ve az çok tam bir gevşeme içindeki bölgeler çıkmaktadır.22 Yakın neden kavramının veya daha doğrusu, neden­ selliğin bu aynı kavramın içinde kazandığı anlamın Klasik Çağ boyunca maruz kaldığı değişim görülmektedir. İzleyen dönemde maddeciliği, organcılığı, en azından beyinsel böl­ gelerin belirlenme çabasını mümkün kılacak olan yeniden yapılandırma; ama bu çaba şu an için bu cisten hiçbir tasa­ rıyı işaret etmemektedir. Ondan hem daha fazlası hem de daha azı söz konusudur. Bir maddeciliğin ortaya çıkmasın­ dan çok daha azım, ama aynı zamanda çok daha fazlasını, çünkü XVII. yüzyıldan beri ruh ile beden ilişkilerini dü­ zenlemekte olan nedensellik biçimi çözülmüş durumdadır; bu biçim kapalı nitelikler devresinden kopmuş ve aynı an­ da hem daha esrarlı ve hem de daha basit olup, beyinsel mekân ve psikolojik işaretler sistemini hareketsiz bir inti­ kal düzeni içine sokan bir ilişkilenmenin açık bakış açısı­ nın içine yerleşmiştir. Bir yandan tüm anlamlı iletişimler kopmuştur; fakat başka bir yandan da yakm nedenin yapı­ sını oluşturmak üzere, artık bedenin tümüne başvurul­ maktadır; yalnızca beyin ruha en fazla yaklaşan organ ola­ rak -ve hatta bazı ayrıcalıklı kesimleri itibariyle yaklaşan organ olarak- artık yakm nedenler olarak ifade edilmele­ rinden çabucak vazgeçilecek olan şeylerin bütününü ken­ dinde toplamaktadır.
şe»

Oysa uzak neden kavramı aynı dönemde tamamen ters bir değişime uğramıştır. Bu kavram başlangıçta yalnızca önce­ lik ile tanımlanmıştı -belli bir keyfiliği dışta bırakmaksızın,
22

ibid., s.

292-296

sadece rastlantıları ve olguların çakışmalarını veya hemen meydana gelen patolojik dönüşümleri bir araya toplayan komşuluk ilişkisi-. Ettmüller kasılma nedenlerini sıralar­ ken, buna dair anlamlı bir örnek vermektedir: böbrek ağrı­ sı, melankoliklerin acı keyifsizlikleri, ay tutulması sırasın­ da doğma, maden yataklarına komşu olma, sütanaların kızgınlığı, sonbahar meyvaları, kabızlık, bağırsakta muş­ mula kalması ve daha dolaysız bir şekilde olmak üzere tut­ kular ve özellikle de aşk tutkuları.23 Bu uzak nedenler âlemi yavaş yavaş zenginleşmiş, yeni bölgelere ulaşmış, kendini sonsuz bir çeşitlilik içinde sergilemiştir. Kısa bir süre sonra organik alanın tümü ele geçirilmiştir ve artık hiçbir bozulma, engellenmiş veya abartılmış salgı, sapmış işleyiş yoktur ki, deliliğin uzak nedenleri siciline kaydedil­ mesin; Whytt en başta gazları, sümüklü salgıları ve iltihap­ ları, kurt olmasını, "kötü gıdalar veya gıdaların aşırı veya­ hut çok az miktarda yenilmesi(ni)... urdan veya başka nedenden kaynaklanan tıkanmalar"ı24 kaydetmektedir. Bi­ raz şiddetli veya aşırı yoğun olmaları halinde, bütün ruh olayları deliliğin uzak nedenleri haline gelebilir: "ruh tut­ kuları, zihin yorgunlukları, cebri çalışmalar, derin düşün­ celer, öfke, hüzün, endişe, uzun süreli gönül kırıklıkları, karşılıksız aşk..."25 Son olarak da, dış dünya değişimleri ve aşırılıkları, şiddetleri veya oluşturdukları itibariyle deliliği kolaylıkla harekete geçirebilir: hava aşırı sıcak, aşırı soğuk ya da aşırı nemliyse,26 bazı koşullarda iklim ,27 toplum ha­ yatı, "bilim ve daha az yaygın olan edebiyat aşkı... hayatı efendiler ve hizmetçiler için çok daha gevşek hale getiren
23 24 25 26 27 M. Ettmüller, Pratique de m idicine speciale, Lyon, 1891, s. 437 vd. Weytt, Traite des Maladies nerveuses, Fra. çev., Paris, 1777, c. 1, s. 257. Encyclopedie, "manie" maddesi. Anonim, Observations de midecine sur la maladie appelie convulsion, Paris, 1732, s. 31. Tissot, TraiU des Ner/s, 11,1, s. 29-30: "Sinirli türün tehlikesinin gerçek va­ tanı 45 ve 55 enlem dereceleri arasındadır.”

lüks artışı."28 Roman okuma, tiyatro seyretme, hayal gücü­ nü canlandıran her şey.29 Kısacası, uzak nedenlerin hep genişleyen çemberinden hiçbir şey veya hemen hemen hiç­ bir şey kurtulamamaktadır; ruh âlemi, beden âlemi, doga âlemi ve toplum âlemi muazzam bir neden haznesi meyda­ na getirmektedir; görünüşe göre XVIII. yüzyıl yazarları fazla bir gözlem veya düzenleme kaygısı duymadan, yal­ nızca teorik tercihlerini veya bazı ahlâki seçimleri izleye­ rek, bu hazneden geniş ölçüde beslenmişlerdir. Dufour, Traitt de l'entendement adlı kitabında döneminde itibar gö­ ren nedenlerin çoğuna, onları hiç ayrmtılandırmadan yer vermektedir: "Melankolizmin aşikâr nedenleri, bu zihinleri sabitleştiren, tüketen ve karıştıran her şeydir; büyük ve ani korkular, aşırı sevmenin veya büyük heyecanların yol açtı­ ğı şiddetli ruh rahatsızlıkları, aynı konu üzerindeki uzun ve derin düşünceler, şiddetli aşklar, uykusuzluklar, özel­ likle geceleri olmak üzere zihnin aşırı çalışması; yalnızlık, kaygı, histerik hastalık başta karaciğer, pankreas, böbrek, karın, hemoroid damarlar, bağırsaklar, memeler, üterüs ol­ mak üzere çeşitli salgı ve kan dolaşımlarının oluşum, yeni­ lenme ve dolaşımını engelleyen her şey; hastalık hastalığı, tam geçmemiş sivri hastalıklar, aşırı fazlalıkta veya engel­ lenmiş ilaç veya boşaltımlar ve buna bağlı olarak ter, süt, adet görme vb. Sperma kıtlığı erotik veya rotomania deni­ len hezeyana yol açar; soğuk, topraktan elde edilen, inatçı, katı, kuru, sıkı gıdalar; kuru meyvalardan, fermante olma­ mış unlu maddelerden elde edilen benzeri içecekler uzun sürdüğünden ve aşırı şiddetinden ötürü harı yakan bir ısı üretirler, karanlık, vıcık vıcık ve vıyıl vıyıl bir ortam yara­ tırlar; kıllı, kuru, erkek, esmer beden; canlı, delici, incele­ meye yatkın zihin oluşturur."30
28 29 30 Anonim makale, Gazelle salutaire, XL, 6 Ekim 1768. Bkz., Daquin, Philosophie de lafolie, Paris, 1792, s. 24-25. J.-Fr. Dufour, Essai sur les operations de l'entendement humain, Amsterdam, 1770, s. 361-362.

Uzak nedenlerin ve hemen hemen sonsuz olan yayıl­ ması XVIII. yüzyılın sonunda apaçık bir olgu haline gel­ miştir; kapatma uygulamasına yönelik büyük ıslahat anın­ da,teorik bilginin hiçbir bozulmaya uğramadan aktarılan nadir unsurlarından biri olmuştur: yeni akıl hastanesi uy­ gulaması tam da, deliliğin ortaya çıkışındaki ilişkiler zinci­ rinin çok yüklemliligi ve türdeş olmasıdır. Bethleem'deki delileri 1772-1787 dönemi arasında çözümleyen Black, da­ ha bu oluşumdan önce şu nedenleri işaret etmişti: "irsi yatkınlık, sarhoşluk, aşırı zihinsel çalışma, ateşler, peşpeşe gebelik, iç organların tıkanması, ezik ve kırıklar, cinsel hastalıklar, çiçek hastalığı, çok çabuk kuruyan ülserler, kaygı, gönül acısı, kıskançlık, aşırı müminlik ve metodistler tarikatına bağlılık, gurur."31 Giraudy bundan birkaç yıl sonra, içişleri bakanına Charenton'un 1804'teki durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak, hastalık nedenini saptayabil­ diği 476 vaka için "kesin bilgiler" toplayabildiğini bildire­ cektir. "Yüz elli bir tanesi kıskançlık, karşılıksız aşk, aşırı sevinç, tutku, kaygı, dehşet, şiddetli gönül acısı gibi şid­ detli ruhsal durumlardan; elli ikisi irsi yatkınlıktan; yirmi sekizi mastürbasyondan; üçü frengi virüsünden; on ikisi aşırı cinsellikten; otuz biri alkollü içkileri aşırı kullanmak­ tan; on ikisi zihinsel yeteneklerini aşırı kullanmaktan; ikisi bağırsaklarında kurt olduğundan; biri uyuzdan; beşi deri rahatsızlığından; yirmi dokuzu sütlü metaztazdan; ikisi güneş çarpmasından hasta düşmüştür."32 Deliliğin uzak nedenleri listesi sürekli uzamaktadır. XVIII. yüzyıl onları hiçbir düzene sokmadan ve hiçbir ön­ celik vermeden sıralamaktadır. Fakat nedensel âlemin gö­ züktüğü kadar anarşik olduğu kesin değildir. Ve bu çokluk bu kadar başı sonu belirsiz bir şekilde sergileniyorsa da, bu iş hiç kuşkusuz türdeş olmayan ve kaotik bir mekânda ol­
31 32 Black, O n Insanity, zikr., Matthey, s. 365. Zikr. Esquirol, op. cit., 11, s. 219.

mamaktadır. Bir örnek bu neden çeşitliliğini gruplandıran ve onların gizli tutarlığını sağlayan örgütleyici ilkeyi kav­ ramaya izin verecektir. Ay çarpması XVI. yüzyılda sabit ve asla tartışılmayan ve XV1L yüzyılda da sıklıkla rastlanılan bir temaydı; ama sonra yavaş yavaş yok olmuştur; La François 1707'de şu tezi savunmuştur: "Estne aliquod lunae in corpora humana imperium?"; fakülte uzun tartışmalardan sonra olumsuz cevap vermiştir.33 Fakat ay XVII. yüzyılda deliliğin eklenti­ leri, önemsiz nedenleri arasında bile nadiren sayılmıştır. Fakat yüzyılın iyice sonunda bu tema, herhalde onu hiçbir zaman unutmamış olan İngiliz tıbbının etkisiyle yeniden ortaya çıkmış34 ve Daquin ,35 sonra da Leuret36 ve Guislain 37 manyakların tahrik oldukları devreler veya en azından hastaların çırpıntılı hale gelmeleri üzerinde ayın etkili ol­ duğunu kabul etmişlerdir. Fakat esas olan nokta pek o ka­ dar da bizatihi temanın geri dönüşü olmayıp, yeniden orta­ ya çıkışının mümkün olması ve bu durumun koşullarıdır. Nitekim tema tamamen dönüşmüş ve sahip olmadığı an­ lamlarla yüklenmiş olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Bu te­ ma geleneksel biçimi altında, eylem tarzı tamamen yıldız­ ların gücüne bağlı olan dolaysız bir etkiyi -zaman içinde çakışma ve mekân içinde zıtlaşma- işaret etmekteydi. Bu­ nun tersine, Daquin'de aym etkisi, bizzat insanın etrafında hiyerarşik hale gelen ve kendi üstlerine kapanan bütün bir aralıklar dizisine göre sergilenmektedir. Ay atmosfer üze­ rinde öylesine yoğun bir etki yapmaktadır ki, okyanus ka­
33 Aynı dönemde D um oulin, Nouveaux traite du rhumatisme et des vapeurs'de (2. yay., 1710) kasılmaların devreviliği üzerinde ayın etkisi olduğu düşün­ cesini eleştirmektedir. R. Mead, A Treatise Concem ing the Influence of the Sun and the Moon, Lond­ ra, 1748. 35 36 37
Philosophie de la Folie, Paris, 1792.

34

Leuret ve MitivĞ, De la Jriquence des pouls chez les aliines, Paris, 1832. Guislain, Traite des phrtnopathies, Brüksel, 1835, s. 46.

dar ağır çeken bir kitleyi bile hareket ettirebilmektedir. Oysa organizmamızın bütün unsurları içinde atmosfer de­ ğişikliklerine karşı en hassas olanı sinir sistemidir, çünkü en küçük bir ısı, en küçük bir nem değişikliği veya kurak­ lıktaki en küçük bir oynama onun üzerine ağır bir şekilde yansıyabilir. Güzergâhı atmosferi derinlemesine etkileyen ay, sinir lifi özellikle narin olan insanların üzerinde haydi haydi şiddetli etkiler yaratacaktır: "delilik kesinlikle sinir­ sel bir hastalık olduğundan, delilerin beyni aym yerküreye nazaran aldığı çeşitli konumların izinden farklı yoğunluk derecelerine maruz kalan bu atmosferin etkisine karşı son­ suz derecede daha duyarlıdır."38 Ay çarpması XVIII. yüzyılın sonunda, tıpkı bir yüzyıl öncesinde olduğu gibi "her türlü mantıklı itirazdan korun­ muş" durumdadır. Fakat başka bir tarzda; artık pek koz­ mik bir gücün ifadesi olmayıp, daha çok insan organizma­ sının özel bir duyarlılığının işaretidir. Eğer aym devrele­ rinin delilik üzerinde bir etkileri varsa, bu insanın etrafın­ da, onun farkına varmadan hassas olduğu unsurların top­ lanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Uzak neden ile de­ liliğin arasına bir yandan bedenin duyarlılığı, diğer yandan da hassas olduğu ortam dahil olmuştur; bunlar daha şim­ diden adeta bir birlik, uzak nedenler bütününü deliliğin çevresinde yeni bir türdeşliğin içinde düzene sokan bir ai­ diyet sistemi resmolmaktadır. Demek ki nedenler sistemi XVIII. yüzyılda çille bir de­ ğişime uğramıştır; yakm nedenler ruh ile beden arasında aya ilişkin olan ve eski nitelik çakıştırma devresini silen bir ilişki kurarak birbirlerine yaklaşmaya ara vermemişlerdir. Aynı sırada uzak nedenler de, hiç değilse görünüşte, geniş­ lemeye, çoğalmaya ve dağılmaya ara vermemişlerdir, fakat fiili durumda bu genişlemenin altında yeni bir birlik, be­
38 Daquin, op. cit., s. 82, 91, ayrıca Bkz., Toaldo, Essai m£tforologique, çev. D a q jin , 1784.

den ile dış dünya arasında yeni bir bağlantı biçimi resmolmaktaydı. Aynı dönem esnasında beden aynı anda hem doğrusal nedensellikler için farklı yerleştirmeler bütünü, hem de dış dünyanın en çeşitli, en uzak, en türdeş olmayan etkilerini kendine taşıyan bir duyarlığın gizli birliği haline gelmekteydi. Ve deliliğe ilişkin tıbbi deney bu yeni paylaşı­ ma göre ikiye bölünmektedir: bedenin bir bozulması veya orada meydana gelen bir kaza tarafından harekete geçirilen ruh olgusu; ortamın onun üzerine yaptığı etkilerdeki bir değişimle belirlenen insanın tümünün olgusu -aynı duyar­ lık içinde birbirlerine bağlanan ruh ve beden-; beynin yerel olarak rahatsızlanması ve duyarlılığın dengesinin genel ola­ rak bozulması. Deliliğin nedeni aynı anda hem beyin ana­ tomisinde, hem de havanın nemliliğinde veya mevsim de­ ğişmelerinde veya roman okumadan duyulan heyecanlarda aranabilir/aranmalıdir. Yakın nedenin kesinliği uzak nede­ nin dağınık genelliğiyle çelişmemektedir. Bunların her ikisi de, tek ve aynı hareketin -tutku- dış terimlerinden ibaret­ tir. 5= ®> Tutku uzak nedenler arasında yer almaktadır ve burada işgâl ettiği yer bütün diğerleriyle aynı düzlemdedir. Fakat fiili durumda, derinlerde bir rol daha oynamak­ tadır ve eğer tutku delilik deneyinde nedensellik devresine aitse de, esasa çok daha yakın bir diğer deneyi harekete ge­ çirmektedir. Sauvages tutkunun temel rolünü, onu deliliğin daha sabit, daha inatçı ve ona daha lâyık bir nedeni haline geti­ rerek resmetmekteydi. "Zihnimizin yolunu şaşırması yal­ nızca kendimizi körlemesine arzularımıza teslim etmemiz­ den, tutkularımızı frenlemeyi ve ılımlı hale getirmeyi bil­ mememizden kaynaklanmamaktadır. Hastalıkların en be­

teri olan deliliğe yol açan bütün şu aşk çılgınlıkları, şu an­ tipatiler, şu yoz zevkler, gönül kırıklığının yol açtığı şu melankoli, reddedilmenin bizde yarattığı şu kırgınlıklar, şu içki, yemek düşkünlüğü, şu uygunsuzluklar, şu bedeni gü­ nahlar hep buradan kaynaklanmaktadır."39 Fakat bütün bunlar henüz tutkunun ahlâki önceliğine ilişkindirler; ka­ rışık bir şekilde söz konusu olan onun sorumluluğudur; ancak bu ifşa aracılığıyla asıl hedeflenen, delilik olguları­ nın bizatihi tutkunun olabilirliğine çok kökten bir şekilde bağlı olmasıdır. Descartes'tan önce ve onun filozof ve fizyolog olarak sahip olduğu etkinin silinmesinden çok sonra, tutku beden ile ruhun temas kurdukları yüzey, her ikisinin de faaliyet ve faaliyetsizliklerinin buluştukları nokta ve bunların bir­ birlerine karşılıklı olarak dayattıkları sınır ile iletişim kur­ dukları yer olmaya ara vermemiştir. Bu birlik, tıbbın mizaçlarla ilgilenen kolu tarafından esas olarak karşılıklı bir nedensellik biçiminde kavranmak­ tadır. "Tutkular mizaçlarda zorunlu olarak bazı hareketlere yol açar, öfke safrayı, hüznü, melankoliyi harekete geçirir ve mizaç değişmeleri bazen o kadar şiddetlidir ki, bedenin bütün ekonomisini ters yüz eder ve hatta ölüme neden olur; tutkular bunun dışında mizaç sayısını artırır; öfke safrayı, hüznü, melankoliyi çoğaltır. Bazı tutkularla hare-, kete geçmeye alışmış mizaçlar, hep aynı tutkulara duyarlıdır ve hep kendilerini tahrik eden nesneleri düşünürler; safra öfkelenmeye ve nefret edilen şeyleri düşünmeye hazır hale getirir. Melankoli hüzne ve cansıkıcı şeyleri düşün­ meye hazır hale getirir; hafif bir kan, neşeli olmaya hazır­ lar."40 Zihin tıbbı bu bulanık "hazır hale getirme" belirleme­ sinin yerine, hareketlerin mekanik aktarımının katılığını
39 40 Sauvages, Nosologie..., VII, s. 12. Bayie ve Grangeon, Relation de l'ttat de quelques personnes pretendues possedtes fuites d'autoriM au Parlement de Toulouse, Toulouse, 1682, s. 26-27.

geçirmiştir. Eğer tutkular ancak bir bedene, zihnin ışığı ile iradesinin dolaysız şeffaflığının tam olarak göremediği bir bedene sahip olan bir varlıkta mümkün olabiliyorsa, bu zi­ hin hareketlerinin bizde ve biz olmaksızın ve çoğu zaman bize rağmen, zihinlerin hareketlerinin yapısı olan mekanik bir harekete tabi olmasından kaynaklanmaktadır. "Tutku nesnesinin görülmesinden önce hayati ruhlar bütün bede­ ne yayılarak, onun hemen bütün parçalarını sahiplenmişti; fakat yeni nesnenin mevcudiyeti karşısında bütün bu eko­ nomi alt üst olmuştur. Ruhların çoğu kol, bacak, yüz kas­ larına ve bedenin bütün dış kesimlerine çekilerek, vücudu ona egemen olan tutkunun denetimine bırakmıştı, böylece tutku bedene iyiyi elde etme, kötüden kaçınma için gere­ ken davranış ve hareketi sağlayacaktı."41 Demek ki tutku hayati ruhlara egemendir; yani hayati ruhlar tutkunun et­ kisiyle ve onun nesnesinin varlığı halinde nesnenin beyin­ deki izine ve ruhtaki imgesini ayrıcalıklı kılan, böylece be­ densel mekânda tutkunun bir cins geometrik şeklini oluşturan -bu aslında onun ifade edilmesi için başka bir bağlama aktarılmasından ibarettir- uzaysal bir temsile göre dolaşmakta, dağılmakta ve yoğunlaşmaktadır. Fakat bu tutkunun geometrik şekli gibi olan ifadeye yönelik bağlam değişikliği, aynı zamanda onun esas nedensel tabanını oluşturmaktadır, çünkü bütün hayati ruhlar tutku nesnesi­ nin veya en azından onun imgesinin etrafında toplandıkla­ rından, zihin de kendi hesabına dikkatini buradan başka yere yöneltmeyecek ve sonuç olarak tutkuya maruz kala­ caktır. Bir adım daha atılınca sistemin bütünü, beden ile ru­ hun ortak niteliklerinin simgesel değerleri içinde dolaysız bir iletişim halinde oldukları bir birim olarak saflarını sıklaştıracaktır. XVIII. yüzyıl uygulamasına egemen olan katı
41 Malebranche, Recherche de la verile, V, 111, s. 89.

ve akışkan cisimler tıbbmda ortaya çıkan işte bu durum­ dur. Gerilimler ve gevşemeler, sertlik ve yumuşaklık, katı­ lık ve rahatlama, tıkanma veya kuruluk, bütün bunlar ru­ hun olduğu kadar bedenin de niteliksel durumlarıdır ve bunlar sonunda, ortak biçimlerini fikir silsilesine, duygu akışına, liflerin durumuna, sıvıların akışına dayatan bir cins farklılaşmamış ve karma bir tutkusal konuma gönder­ mede bulunmaktadır. Nedensellik teması buradan, fazla­ sıyla kopuk kopuk olarak ortaya çıkmaktadır, gruplandır­ dığı unsurlar aşırı ayrıktır ve bu yüzden şemalarını onlara uygulaması mümkün olmamaktadır. "Öfke, sevinç, tamah gibi tutkular," acaba "sinir liflerinin aşırı büyük gerilimlerinin ve sinir sıvılarının aşırı esnekliklerinin" nedeni midir, sonucu mudur? Bunun tersine, endişe, zihin yorgunluğu, sıkıntı, isteksizlik, sıla hasretine eşlik eden soğukluk, tuhaf bir iştah, aptallık, hafıza yetersizliği gibi tüketici tutkular", "beyin iliğinin ve organlara dağılan sinir liflerinin zayıflığı­ nın, sıvıların azalması ve hareketsizleşmesinin" öncesinde olduğu gibi, sonrasında da yer almakta değil midir?42 Nite­ kim, artık tutkuyu nedensel bir art arda gelişin akışı içine veya bedensel ile zihinselin ortasına yerleştirmeye uğraş­ mamak gerekir; tutku daha derin bir düzeyde olmak üzere, beden ile ruhun, nitelikleri zaten ortak olduğundan akta­ rılmalarına gerek olmadığı ve beden ile ruhun her zaman birbirlerinin dolaysız ifadesi olmalarından ötürü ifadeye yönelik olguların nedensel değer edinmeye ihtiyaçlarının olmadığı sürekli bir benzeşme ilişkisi içinde olduklarını işaret etmektedir. Tutku, artık beden ile ruhun meydana getirdiği bütünün tam geometrik merkezinde değildir; bunların hem birliklerinin hem de ayrılıklarının temellen­ dikleri bölgede, yani onların zıtlaşmalarının henüz ortaya çıkmadığı yerde ve onlardan biraz uzaktadır.
42 Sauvages, Nosologıe.. VII, 291.

Fakat tutku bu düzeyde artık deliliğin ayrıcalıklı ne­ denlerinden biri bile değildir; daha çok onun geneldeki olabilirlik kapılarını meydana getirmektedir. Ruh ile beden ilişkilerinde neden ve sonucun, determinizm ve ifadenin hâlâ gerçekte, ama ileride çözülebilecek tek ve aynı hare­ keti meydana getirecekleri kadar sıkı bir dokunun içinde ' birbirlerine dolandıkları bir alanın var olduğu doğruysa, bedenin şiddetinden ve ruhun canlılığından önce, liflerin gevşekliğinden ve zihnin gevşemesinden önce, organik ve zihinsel olarak ileride aynı değerleri dayatacak olan, henüz paylaşıma uğramamış bir cins niteliksel a p riorvltnn oldu­ ğu doğruysa, bu durumda daha işin başında beden ve ruh hastalığı olan, beynin hastalanmasının ruhun hastalanma­ sıyla aynı nitelikte, aynı kökene sahip ve nihayet aym cins­ ten olduğu delilik gibi hastalıkların olabileceği anlaşılır ha­ le gelmektedir. Deliliğin olabilirliği bizatihi tutku olgusu içinde su­ nulmuştur. Klasik Çağın çok öncesinde ve onu izleyen ve hiç kuş­ kusuz içinden henüz çıkmadığımız uzun yüzyıllar boyun­ ca, tutku ve delilik birbirlerine yakın konumlarda kalmış­ lardır. Fakat klasisizmin özgünlüğünü klasisizme bıraka­ lım. Yunan-Latin geleneği içindeki ahlâkçılar deliliğin tut­ kunun cezası olmasını doğru buluyorlardı; ve bu konuda emin olabilmek için, tutkuyu geçici ve hafif bir delilik say­ maktan tat alıyorlardı. Fakat klasik düşünce tutku ile deli­ lik arasında, mümince istekler, pedagojik bir tehdit veya ahlâki bir sentez düzleminde yer almayan bir ilişkiyi ta­ nımlamayı başarmıştı; hatta klasik düşünce bu bağlantının terimlerini tersine çevirmesi ölçüsünde, gelenekten de kopmuştu; klasik düşünce deliliğin kuruntularını tutku­ nun cinsi üzerinde temellendirmişti; tutkuların belirleyicili­ ğ in in deliliğe akıl dünyasına girmesi için sunulmuş bir öz­ gürlük’ten başka bir şey olmadığını görmekteydi, ve ruh ile

beden^rasmda hiç tartışmaya açılmadan kabul edilen birliğkı insanın amaçlılığı içinde tutkuyu dışa vurmasının, bu ^ynı insanı aynı zamanda onu yok eden harekete açtığını da görmekteydi. Bunun anlamı deliliğin sadece, ruh ile beden birliğinin sağladığı olabilirliklerden birinden ibaret olmamasıdır; de­ lilik tutkunun arkasından ortaya çıkan şeylerden birinden ibaret değildir. Beden ile ruh birliğinin üzerinde temellen­ mekte, ama bu birliğe karşı çıkarak, onu sorguya çekmek­ tedir. Tutku tarafından mümkün kılman delilik, kendine özgü bir hareketle, bizzat tutkuyu mümkün kılmış olan şe­ yi tehdit etmektedir. Delilik, yasaların içinde tehlikeye düştükleri, yozlaştıkları, saptıkları birlik biçimlerinden bi­ ridir -böylece yasalar bu birliği aşikâr ve önceden verili olarak olduğu kadar, narin ve çoktan yok olmaya yüz tut­ muş olarak dışa vurmaktadır-. Tutku yoluna devam ederken bir an gelmekte ve yasa­ lar sanki kendiliklerindenmiş gibi askıya alınmakta; hare­ ket ne bir darbe, ne de canlı gücün emilmesi olmaksızın aniden durmakta ve ancak dorukta durabilen bir çoğalma­ nın içinde yayılmaktadır. Whytt tıpkı bir darbenin bir ha­ reketi başlatabileceği gibi, şiddetli bir heyecanın da deliliği harekete geçirebileceğini; bunun böyle olmasının tek ne­ deninin heyecanın aynı anda hem ruha ait bir şey, hem de sinir lifinin sarsılması olduğunu kabul etmektedir. "İşte hüzünlü öyküler veya anlatılar böylece kalbi duygulandırabilir; hiç beklenmedik korkunç bir sahne, gönül kırıklığı, öfke, dehşet ve büyük etki bırakan diğer tutkular çoğu za­ man en ani ve en şiddetli sinirsel belirtilere yol açar."43 Fa­ kat -asıl delilik burada başlamaktadır- bu hareketin bizzat kendi aşırılığından ötürü kendini hemen iptal ettiği ve bir­ denbire ölüme kadar gidebilecek bir hareketsizliğe yol aç­ tığı da olmaktadır. Tıpkı deliliğin mekaniği içinde dinlen­
43 W hytt, T raitt des maladies merveuses, II, s. 288-289.

menin yalnızca boş bir hareket değil de, aynı zamanda kendi kendiyle ani bir kopuş halinde olan bir hareket, kendi şiddetinin etkisi altında tek bir darbede kendi kendi­ ni sürdürme olanaksızlığına ve çelişkisine ulaşan bir hare­ ket de olabilmesi gibi. "Tutkuların çok şiddetli oldukların­ da bir cins tetanosa veya insanı canlıdan çok bir heykele çeviren bir katalepsiye yol açtıklarının örnekleri vardır. Bundan da ötesi, derin üzüntü, korku, sevinç, utanç gibi durumlar aşırıya kaçtıkları birçok durumda ani ölümlere neden olmuştur."44 Bunun tersine, hareket ruhtan bedene ve bedenden ruha geçerken, hiç kuşkusuz Descartes'm bedeni koydu­ ğundan çok Malebranche'm ruhları içine yerleştirildiğine yakm olan bir cins alanın içinde, belirsiz bir şekilde yayıl­ maktadır. Çoğu zaman vasat bir dış darbenin harekete ge­ çirdiği fark edilemeyen bozulmalar birikmekte, etkileri art­ makta ve sonunda şiddetli kasılmalar halinde patlamak­ tadır. Lancisi önceden Roma soyluluğunun çoğu zaman bazı keyifsizliklere -histerik düşüşler, hastalık hastalığın­ dan kaynaklanan krizler- uğradıklarını, çünkü sürdürdük­ leri saray hayatında "endişe ile umut arasında sürekli çal­ kalanan zihinlerinin bir an bile rahat yüzü görmedikleri"ni açıklamaktaydı.45 Birçok hekime göre kent, saray, salon hayatı bu birbirine eklenen, uzayıp giden ve hiç yansıtılamayan şiddetin, hiç düşünülmeyen bu tahriklerin yüzün­ den deliliğe götürmektedir.46 Fakat, biraz yoğun olması koşuluyla bu imgenin içinde ve onun organik cephesini
44
İbid., s. 291. Hareketsizliğe ve ölüme götüren aşın hareket temasına klasik

tipte çok sık rastlanmaktadır. Le Temple d'Escalope, 1681, c. 111, s. 79-85; Pechlitı, observations medicales, III, göz. 23'teki birçok örneğe Bkz. Ay tu­ tulması gördüğünde bayılan şansölye Bacon'un durum u tıbbın ortak yerle­ 45 46 rinden biriydi. Lancisi, De nativis Romani coeli quantitabus, cap. XVII. Diğerleri arasında Bkz., Observations sur la sante des gens de monde, Lozan, 1760, s. 30-31.

oluşturan olayların içinde, çoğaldığı takdirde, sanki hare­ ket aktarılınca gücünü kaybetmek yerine başka güçleri pe­ şinden sürüklemişçesine ve bu yeni kurduğu işbirliklerinden ek bir güç saglanmışçasına hezeyana kadar götürebilen belli bir güç vardır. Sauvages hezeyanın ortaya çıkmasını böyle açıklamaktadır: belli bir endişe duygusu belli bir iliksi lifin basıncına bağlıdır; bu endişe, tıpkı bu basıncın kesinkes belli bir yerde olması gibi, belli bir nesneyle sınır­ lıdır. Bu endişe sürdükçe ruh ona daha fazla dikkat etmek­ te ve onu o olmayan her şeyden daha fazla kopartmakta ve soyutlamaktadır. Fakat bu soyutlanma onu güçlendirmektedir ve ruh ona aşırı özel bir muamele yaptığından, az çok yakın bir dizi fikri tedricen ona bağlama eğilimine girmek­ tedir: "onu besleyebilecek ve artırabilecek her şeyi bu basit fikre eklemektedir. Örneğin, uyurken bir cinayetle suçlan­ dığını gören biri hemen buna yargıçlara, cellatlara, işkence direğine ilişkin fikirleri ortak etmektedir."4/ Ve bütün bu yeni unsurlarla yüklenmiş olmak, bunları peşine takmak ile fikre ek bir güç vermekte, bu da sonunda onu iradenin en bilinçli çabalarının bile dayanamayacakları bir konuma getirmektedir. İlk olabilirliğini tutku olgusunda ve bizzat tutkudan yola çıkarak hem beden, hem de ruha doğru yayılan şu çif­ te nedenselliğin seferber edilmesinde bulan delilik, aynı anda hem askıya alınmış tutku, hem nedenselliğin kopma­ sı, hem de bu birliğin unsurlarının serbest kalmasıdır. De­ lilik aynı anda hem tutkunun gerekirliğine, hem de bu aynı tutku tarafından harekete geçirilen şeyin anarşisine ortak olmaktadır; delilik tutkudan çok daha uzaklara doğru ha­ reket etmekte ve onun öngördüğü her şeye meydan okuya­ cak kadar ileri gitmektedir. Sonunda o kadar şiddetli bir sinir ve kas hareketi haline gelmektedir ki, imgelerin, fikir­ lerin veya iradelerin akışı içinde hiçbir şey ona denk düş47 Sauvages, op. cit., VII, s. 21-22.

nıez olmaktadır: bu, kasılmalar halinde aniden yoğunlaşan veya kalıcı çılgınlık haline gelen mania 'nın durumudur .48 Bunun tersine olmak üzere delilik bedenin dinlenmesi veya hareketsizliği sırasında ruhu çalkantı haline sokabilir ve bunu sürekli hale, getirebilir; dış nesnelerin hastanın zih­ ninde, sağlıklı bir insanın zihinde meydana geleninkiyle aym olmayan izlenimler bıraktığı melankolik durum böyledir; "bu izlenimler zayıftır ve (hasta) bunlara nadiren dikkat eder; zihni adeta tamamen fikirlerinin canlılığının içinde erimiştir."49 Bedenin dış hareketleriyle fikirlerin akışı arasındaki bu çözülme fiili durumda tam olarak, ruh ile beden arasındaki birliğin koptuğunu ve bunların herbirinin delilik içinde özerk hale geldiğini işaret etmektedir. Hiç kuşkusuz birli­ ğin sağlamlığı ve tamlığı tehlikeye girmiştir; fakat onu iptal etmemekle birlikte, keyfi kesitlere ayıran hatlar boyuna li­ me lime olmaktadır. Çünkü melankolik kişi hezeyan yara­ tan bir fikir üzerinde sabitleştiğinde, iş başında olan yal­ nızca beyin değildir; beyinle birlikte ruh, sinirlerle birlikte ruh, bunların kökeni ve lifleri de devreye girmektedir: bu şekilde bütünden ve özel olarak da, gerçeğin onların aracı­ lığıyla algılandığı organlardan kopan ruh ve beden birliği­ nin koskoca bir kesimi. Aynı durum kasılmalar ve çırpın­ malarda da meydana gelmektedir; ruh bu durumda beden­ den kovulmamıştır; ama onun tarafından öyle hızla sürük­ lenmiştir ki, bütün temsillerini koruyamamakta; en sağlam anılarından, iradelerinden, fikirlerinden ayrılmakta ve böy­ lece kendi kendinden ve beden içinde istikrarlı olarak ka­ lan her şeyden soyutlandığı için, kendini en hareketli lifle­ rin sürüklemelerine bırakmaktadır; artık tutumunda hiçbir
48 49 Dufour, Essöi sur Ventendement, s. 3Ğ6-367'de Encydopidie’yle birlikte öf­ kenin maina'nın bir basamağı olduğunu kabul etmektedir. De la Rive, Sur un etablissement pour la gutrison des aliânes, Bibliotheque Britanntque, VIII, s. 304.

şey gerçeğe, hakikate veya bilgeliğe uyarlanmış değildir; lifler titreşimleri sırasında, algılama esnasında meydana ge­ lenleri taklit edebilirler, hasta davranmaktan acizdir: "da­ marların hızlı ve düzensiz atışları veya herhangi başka bir düzensizlik liflerde aynı hareketi doğurmaktadır (algılama­ daki hareketle aynı olanım); olmayan nesneleri mevcut­ muş, kuruntu ürünü olanları gerçekmiş gibi temsil edecek­ lerdir."50 Delilikte ruh ile bedenin tamlığı parçalanmaktadır; bu parçalanma bu tamlığı metafizik olarak meydana getiren unsurlar düzleminde değil de, beden kesimleri ile ruha ait fikirleri bir cins geçici birlik halinde kuşatan biçimler düz­ leminde meydana gelmektedir. İnsanı kendi kendinden, ama asıl gerçeklikten soyutlayan parçalar: koparlarken bir hayalin gerçekdışı birliğini kıran ve bizatihi bu özerkliğin sayesinde bu birliği gerçeğe dayatan parçalar. "Delilik yal­ nızca hayal gücünün ayarının bozulmasına ilişkindir."51 Başka terimlerle ifade edilirse, tutkuyla başlayan delilik he­ nüz ruh ile bedenin rasyonel birliği içindeki canlı bir hare­ ketten ibarettir; bu akla uygun olmayan 'm düzeyidir; fakat bu hareket çabucak mekaniğin mantığının elinden kurtul­ makta ve kendi şiddetlerinin, şaşkınlıklarının ve meczupça yayılmalarının içinde irrasyonel hareket haline.-gelmekte­ dir; ve işte bu esnada gerçeğin çekiminden ve zorlamala­ rından kurtulan gerçekdışı açığa çıkmaktadır. Ve bizatihi bu olgu bize kat etmemiz gereken üçüncü devreyi işaret etmektedir. Kuruntuların, hayallerin ve hata­ nın devresi. Tutku ve varhk-olmama devrelerinden sonra geleni.

ş= e>

50 51

Encycloptdie, "Manie” mad. L ’Ame materieUe, s. 169.

Bu fantastik parçaların kendilerine ilişkin olarak söyledik­ lerine kulak kabartalım. İmge hiç de delilik değildir. Yabancılaşmanın kendi beyhude özgürlüğünün ilk açılışını hayallerin keyfiliği içinde bulduğu doğru olsa bile, delilik bunun ancak biraz ötesinde, zihnin bu keyfiliğe bağlandığı ve bu görünüşteki özgürlüğün esiri olduğu anda başlamaktadır. Tam bir düş­ ten çıkıldığı anda şunu fark etmek mümkündür: "öldüğü­ mü sanıyorum"; bu şekilde hayal gücünün keyfiliği ifşa edilmekte ve bu keyfiliğin ölçüsü verilmektedir, kişi deli değildir. Delilik öznenin öldüğünü bir gerçek olarak iddia ettiği zaman ve henüz nötr olan "öldüm" imgesinin içeriği­ ni bir gerçek saydığı anda ortaya çıkacaktır. Ve gerçeklik bilinci yalnızca imgenin mevcudiyeti tarafından değil de, imgeyi sınırlandıran, tartışan, birleştiren veya çözen eylem içinde taşındığı için, delilik ancak imgeye gerçeklik değeri­ ni veren eylem içinde harekete geçebilecektir. Hayal gücü­ nün kökende yeralan bir masumiyeti vardır: "Imaginatio
ipsa non errat quia neque negal neque affirmcıt, seci fixatur tantum in simplici contemplutio phantasmutis,"52 ve imgede

verilmiş olan hayali gerçek haline getirecek şeyi yalnızca zihin söyleyebilir, yani hatayı veya tanınan hatayı, yani gerçeği: "sarhoş bir adam bir kandili çift görüyor; şaşı olan ve zihni eğitilmiş bir kişi ise hatasını hemen anlıyor ve yal­ nızca bir tane görmeye alışıyor."53 Demek ki delilik imge­ nin ötesindedir, ama gene de onun içine derinlemesine dalmıştır; çünkü delilik yalnızca imgenin kendiliğinden tam ve mutlak gerçeklik olarak geçerliğine dayalıdır; aklı başında insanın bir imgeyi haklı, haksız gerçek veya hayal olarak yargılayan eylemi bu imgenin ötesindedir; bu adam onu kabından tanımakta ve onu o olmayana nazaran ölç­ mektedir; deli kişinin eylemi ise karşısına çıkan imgeyi asla
52 53 Zacchias, op. cit., 11,1, soru 4, s. 110. Sauvages, VII, s. 15.

aşmamaktadır; bu imgenin dolaysız canlılığının kendini müsadere etmesine izin vermekte ve onun tarafından sar­ malandığı ölçüde onu durulamaktadır: "Birçok insan -in­ sanların hepsi dememek için- yalnızca bir nesneyle aşırı il­ gilerinden ötürü deliliğin içine düşmüşlerdir."54 İmgenin içinde yer alan, onun tarafından müsadere edilen ve ondan kurtulma yeteneği bulunmayan delilik, gizli bir oluşum eylemi meydana getirdiği için gene de ondan daha fazla bir şeydir. Bu eylem nedir? İnanç eylemi, olumlama ve inkâr ey­ lemi -imgeyi destekleyen ve aym zamanda onu işleyen, oyan, bir akıl yürütme boyunca uzaklaştıran ve bir dil ke­ siti boyunca onu örgütleyen söylem-. Camdan olduğunu hayal eden kişi deli değildir; çünkü uyuyan herhangi bir kişi rüyasında bu imgeye sahip olabilir; ama eğer camdan olduğuna inandığı için, bundan kırılabilir olduğu, kırılma tehlikesi taşıdığı, fazla sert hiçbir nesneye dokunmaması gerektiği, hatta hareketsiz kalmasının gerektiği vb. sonu­ cunu çıkartırsa delidir.55 Bu akıl yürütmeler bir deliye ait­ tir; ancak bunların bizatihi kendileri olarak ne saçma ne de mantıksız olduklarını kaydetmek gerekir. Tersine, mantı­ ğın en zorlayıcı biçimleri burada harfiyen uygulanmıştır. Ve Zacchias bu mantık kurallarını tüm katılıkları içinde meczuplarda bulmakta zorlanmamaktadır. Yemek yemeye­ rek kendini öldürmeye kalkışan biri kıyas kurallarını uy­ gulamaktadır; "ölüler yemek yemezler; ben ölüyüm; de­ mek ki yemek yememeliyim". Bir cin çarpmışın sonsuza kadar uzayan tümevarımı: "Bu evde oturanların çoğu öldü, demek ki ben de bu evde oturduğum için öldüm ."56 Deli­ lerin mantıkçılarmkiyle alay ediyormuşa benzeyen harika mantıkları, çünkü bu mantık insanı yanıltacak kadar onla­
54 55 56
İbid., s. 20.

Daquin, op. cit., s. 30. Zacchias, 11,1, soru 4, s. 120.

rınkine benzemektedir, veya daha doğrusu tamamen aynı­ dır ve deliliğin en gizli yanında birçok hatanın, saçmalığın, arkası olmayan birçok söz ve hareketin tabanında sonunda bir söylemin derinlere saplanmış bir mükemmelliği bulun­ maktadır: Zacchias "Ex quibus, vides quidem intellectum optime discurrere" diye sonuca varmaktadır. Deliliğin en son dili, aklın dilidir, ama bu dil imgenin parlaklığı tarafından sarmalanmış, tasvir ettiği görüntü mekânıyla sınırlanmıştır ve böylece her ikisi imgelerin toplamının ve söylemin ev­ renselliğinin dışında, inatçı özelliği deliliği meydana geti­ ren kendine özgü ve yanıltıcı bir düzenleme meydana ge­ tirmektedir. Gerçeği söylemek gerekirse, delilik böylece tam olarak kendiliğinden ne gerçek, ne yanlış, ne akla uy­ gun, ne deli olan imgenin içinde değildir, mantığın kuşku duyulması olanaksız biçimlerini açık etmekten başka bir şey yapmayan basit biçim olan akıl yürütmenin içinde de değildir. Ama delilik bunların her ikisinin de içindedir. Onların özel bir ilişki biçimlerinin içinde yer almaktadır. Diemerbroek'ten aldığımız bir örneği verelim. Bir adam derin bir melankoliye yakalanmıştı. Diğer bütün me­ lankolikler gibi zihni sabit bir fikre bağlanmıştı, ve bu fikir onun için hep yenilenen bir hüzün kaynağıydı. Kendini oğlunu öldürmekle suçlamaktaydı; ve pişmanlıkları aşırılaştığmda, Tanrının onu cezalandırmak için yanma, tıpkı İsa'yı baştan çıkartmaya uğraşan gibi, onu baştan çıkartma­ sı için bir iblis koyduğunu söylemekteydi. Bu iblisi gör­ mekte, onunla konuşmakta, onun azarlamalarını duymak­ ta ve bunlara cevap vermekteydi. Etrafındaki herkesin bu iblisin varlığını reddetmesini hiç anlamıyordu. Demek ki delilik böyledir: bu pişmanlık, bu inanç, bu halüsinasyon, bu söylevler; kısacası bir hezeyan meydana getiren bütün bu kanaat ve imge bütünü. Öte yandan, Diemerbroek bu deliliğin "nedenleri"nin neler olduklarını, bu deliliğin nasıl doğabileceğini araştırmaktadır. Ve işte şunu öğrenmekte­

dir: bu adam oğlunu nehirde yüzmeye götürmüş, çocuk da orada boğulmuştur. Baba bundan sonra kendini bu ölüm­ den sorumlu tutmuştur. Öyleyse bu deliliğin gelişmesini şu şekilde yeniden kurgulamak mümkündür: Kendini suçlu sayan adam, adam öldürmenin Yüce Tanrının hoşuna git­ mediğini düşünmektedir; bu yüzden ebediyete kadar la­ netlendiğini hayal etmektedir; ve lanetin en büyük azabı­ nın Şeytana teslim edilmek olduğunu bildiğinden "yanına korkunç bir iblis katıldığı"nı düşünmektedir. Bu iblisi he­ nüz hiç görmemiştir, ama "bu düşünceden asla uzaklaşamadığı" ve "onu çok gerçek s.aydığı" için "beynine bu iblise ilişkin bir imge dayatmaktadır; bu imge beynin eylemi ve zihin yoluyla ruhuna öylesine bir aşikarlık içinde sunul­ maktadır ki, bizzat iblisin kendini aralıksız olarak gördü­ ğünü düşünmektedir."57 Demek ki Dimerbroek tarafından çözümlenmiş haliy­ le, deliliğin içinde iki düzey vardır; bunlardan biri herkesin gördüğü düzeydir: kendini haksız yere oğlunu öldürmekle suçlayan bir adamın dayanaksız hüznü; iblisleri gören bozülmuş bir hayal gücü; bir hayaletle konuşan parçalanmış bir akıl. Fakat daha derinlerde, bir söylemin hatasız yapısı­ nı izleyen sağlam bir örgütlenme bulunmaktadır. Bu söy­ lem kendi mantığı içinde, en sağlam inançları kendine ça­ ğırmakta, birbirlerine bağlanan yargılar ve akıl yürütme­ lerle ilerlemektedir; bir cins elem halindeki akıldır. Kısaca­ sı, düzensiz ve aşikâr hezeyanın altında gizli bir hezeyanın düzeni hüküm sürmektedir. Bir anlamda saf akıl, deliliğin bütün dış yaldızlarından arınmış akıl olan bu ikinci heze­ yanın içinde, deliliğin paradoksal gerçeği toplanmaktadır. Ve bu toplanma çifte bir yönde olmaktadır, çünkü burada aynı anda deliliğin gerçek olmasını sağlayan (reddedilemez mantık, tam düzenlenmiş söylem, potansiyel bir dilin şef57 Diemerbroek, Disputationes practicae de morbis capitis, in, Opera Omnia anatomica et medica, Utrecht, 1685, Historia, 111, s. 4-5.

faflıgı içinde hatasız akıl yürütme) ile onun gerçekten deli­ lik olmasını sağlayan (kendine özgü doğası, bütün dışa vurumlanndan tamamen ayrı olan tarz ve hezeyanın iç yapı­ sı) şey bulunmaktadır. Fakat bu hezeyana yönelik dil daha da derin olarak, deliliğin örgütleyici biçimi; onun hem bedenden, hem de ruhtan kaynaklanan bütün dışavurumlarının belirleyici il­ kesi olduğu ölçüde, onun sonuncu gerçeği olmaktadır. Çün­ kü eğer Dimerbroek'in melankoliği iblisiyle konuşuyorsa, bunun nedeni bu iblisin imgesinin zihin hareketi aracılı­ ğıyla, beynin her zaman biçim verilebilen maddesinin içine derin bir şekilde katılmış olmasıdır. Fakat bu organik bi­ çim de, kendi cephesinden hastanın zihnine musallat olan bir kaygının ters tarafıdır; Tanrının insan öldürerek günah işleyenleri çarptıracağı ceza hakkmdaki devamlı tekrarla­ nan bir söylevin bedendeki çökeltisi gibi olan şeyi temsil etmektedir. Beden ve içinde sakladığı izler, ruh ve algıladı­ ğı imgeler burada artık hezeyana yönelik dilin yapısı için­ deki menzillerden başka bir şey değillerdir. Ve bu çözümlemeyi tek bir yazarın gözlemine (ayrıca­ lıklı gözlem, çünkü melankolik bir hezeyan söz konusu­ dur) dayandırmamızın eleştirileceği korkusuyla, bu heze­ yana yönelik söylemin klasik delilik kavrayışı içindeki temelli rolünün teyidi için başka bir yazara, başka bir dö­ neme ve çok farklı bir hastalığa başvuracağız. Söz konusu olan örnek Bienville tarafından gözlenen bir "aşırı cinsel istek" vakasıdır. "Julie" denilen bir genç kızın hayal gücü zamanından önce okuduğu şeylerle tutuşmuş ve "Venüs sırlarına vakıf annenin gözünde erdemli Agnes" olan, ama "kızın zevklerinin sevgili ve ihtiraslı kâhyası" olan hizmet­ çi bir kadın tarafından beslenmişti. Fakat Julie kendi için yeni olan bu arzulara karşı eğitimi esnasında edindiği bü­ tün izlenimlerle mücadele etmektedir; romanların baştan çıkartıcı dilinin karşısına din ve erdeme ilişkin olarak aldı-

ğı dersleri çıkartmaktadır; ve hayal gücünün canlılığı ne kadar fazla olursa olsun, "kendi kendine şu akıl yürütmeyi yapabildiği sürece" hastalığın içine yuvarlanmamaktadır: "bu kadar utanç verici bir tutkuya boyun eğmeye izin veri­ lemez ve bu namuslu bir tutum olmaz."58 Fakat suçlu söy­ levler, tehlikeli okumalar artmaktadır; bunlar zayıflayan liflerin hareketlenmesini her an daha şiddetli hale getir­ mektedir; bu durumda, kızın o ana kadar sayesinde diren­ diği temel dil yavaş yavaş silinmektedir: "o zamana kadar yalnızca doğa konuşmuştu; ama kısa bir süre sonra yanılsa­ ma, kuruntu ve hayal rollerini oynadılar; kız sonunda şu korkunç özdeyişi kendine ilişkin olarak kabul etmeye ye­ tecek kadar talihsiz olan gücü buldu: "aşk arzularına bo­ yun eğmekten daha güzel, ne de daha tatlı hiçbir şey yok­ tur." Bu temel söylem delilik kapılarını açmaktadır: hayal gücü serbest kalmakta, iştahlar sürekli artmakta, lifler tah­ rik olmanın son sınırına gelmektedir. Hezeyan özlü ahlâk ilkesi biçimi altında doğrudan doğruya, bizzat hayatı bile tehlikeye sokabilecek kasılmalara götürmektedir. Hayalin serbest kalmasıyla başlayan ve şimdi hezeyana ait bir dilin katılığı içinde kapanan bu sonuncu devrenin nihayetinde şu sonuçlara varabiliriz: 1° Klasik delilikte iki hezeyan biçimi vardır. Bazı zihin hastalıklarına ve en başta melankoliye özgü olan, semptomatik, kendine özgü bir biçim; bu anlamda hezeyanlı ve hezeyansız hastalıkların olduğu söylenebilir. Bu hezeyan her halükârda aşikârdır, deliliğin işaretlerinin ayrılmaz bir parçasıdır; onun gerçeğine içkindir ve onun yalnızca bir kesimini meydana getirmektedir. Fakat her zaman gözük­ meyen, hasta tarafından hastalığın seyri sırasında formüle edilmeyen, ama hastalığı kökeninden itibaren araştırırken, onun esrarını ve gerçeğini formüle etmeye çalışan kişinin gözünden kaçmayan başka bir hezeyan daha vardır.
58 Bienville, De la nymphomanie, Amsterdam, 1771, s. 140-153.

Bu örtülü hezeyan zihnin bütün bozulmalarında

vardır, hatta en az beklendiği yerde bile. Yalnızca sessiz

hareketlerin, sözsüz şiddetlerin, tavırlardaki tuhaflıkların söz konusu olduğu yerde, klasik düşünce açısından bu işa­ retlerin herbirini deliliğin genel özüne bağlayan üstü örtü­ lü bir hezeyanın sürekli varlığı konusunda kuşku yoktur. James Södüfc'ünde "kusur işleyerek veya aşırıya kaçarak günaha düşen, irade eylemlerinin bazılarını akla veya ede­ be aykırı olarak gerçekleştiren hastaların -örneğin ellerini yün tiftikleme veya sinek yakalama hareketinde olduğu gi­ bi kullandıklarında; veya bir hasta hiçbir neden olmadığı halde alışılmışın dışında davrandığında; veya olağandakinden aşırı veyahut çok daha az konuştuğunda; sağlıklı, öl­ çülü ve söylevinde tutarlı olmasına karşılık edepsiz sözler ettiğinde ve ardı arkası olmayan lâflar söylediğinde, gerek­ tiğinden daha yavaş nefes aldığında veya etrafında insanlar varken edep yerlerini açtığında-" hezeyan içinde sayılma­ larını açıkça istemektedir. "Zihinleri duyu organlarındaki bazı rahatsızlıklardan etkilenenleri veya duyularını alışıl­ mışın dışında kullananları hezeyan halinde olarak kabul ediyoruz."59 3° Böylece anlaşılan söylem deliliğin bütün yayılma alanını kapsamaktadır. Delilik klasik anlamı içinde pek o kadar da, beden veya zihinde meydana gelen bir değişikliği değil de; bedendeki bozulmaların, tavırlardaki ve konuş­ malardaki garipliklerin altında hezeyana yönelik bir söylem'in varlığım işaret etmektedir. Klasik delilik hakkında verilebilecek en basit ve en genel tanım hezeyandan başka bir şey değildir: "Bu kelime, toprakta açılan iz anlamına gelen Iira'dan türemiştir, böylece deliro tam olarak izden, aklın doğru yolundan sapmak anlamına gelmektedir."60 Bu
59 60 James, Diclionnaire üniversel de la midecine, Fra. çev., Paris, 1746-1748,111, s. 977.
İbid., s. 977.

durumda, XVIII. yüzyıl hastalık tasnifçilerinin baş dönme­ sini çoğu zaman ve histerik kasılmaları da daha seyrek ola­ rak delilikler arasında sınıflandırmalarına şaşırmamak ge­ rekir; bunun böyle olmasının nedeni histerik kasılmaların arkasında söylemin birliğini bulmanın çoğu zaman güç ol­ masına karşılık, baş dönmesinin içinde dünyanın gerçek­ ten döndüğüne ilişkin hezeyana yönelik iddianın şekillen­ mesidir.61 Bir hastalığın delilik sayılabilmesi için bu hezeyan yeterli ve gerekli koşuldur. 4° Dil, deliliğin ilk ve sonuncu yapısıdır. Onun kurucu biçimidir; deliliğin doğasını ilân ettiği devrelerin hepsi onun üzerinde temellenmektedir. Deliliğin özünün sonun­ da bir söylemin basit yapısının içinde tanımlanabilir olması dili tamamen psikolojik bir doğaya götürmemekte, ona ruh ve bedenin toplamı üzerinde tutunma noktası sağlamakta­ dır; bu söylem hem zihnin kendine özgü olan gerçeklik içinde kendi kendine yönelttiği sessiz dil, hem de bedenin hareketleri içinde gözle görülebilen eklemleşmedir. Deli­ likte ruh ile beden arasında açığa çıktıklarını, gördüğümüz paralellik, tamamlayıcılık, bütün dolaysız iletişim biçimleri tek bir dile ve onun yeteneklerine asılı kalmışlardır. Kendi kendini kopartana ve kendine karşı dönene kadar süren tutkunun hareketi, imgenin ortaya çıkması ve onunla eşanlı olan göze görünür beden çalkantıları; bütün bunlar daha onları yeniden oluşturmaya çabaladığımız sırada, bu dil tarafından çoktan gizlice harekete geçirilmişlerdir. Eğer tutkunun belirleyiciliği imgenin fantezisi içinde azaldıysa ve çözüldüyse, eğer imge bunun karşılığında bütün inanç­ lar ve arzular dünyasını harekete geçirdiyse, bunun nedeni hezeyan dilinin zaten mevcut olmasıdır -tutkuyu bütün sı61 Sauvages, histeriyi hâlâ bir akıl hastalığı olarak değil de, "iç veya dış, genel veya mevzi kasılmalardaki aşırılıkla belirlenen bir hastalık" olarak kabul et­ mektedir; buna karşılık, sıkıntı, düşüncesizlik ve yükseklik korkusunu de­ lilikler arasına koymaktadır.

nirlarmdan kurtaran ve iddiasının bütün zorlayıcı ağırlı­ ğıyla serbest kalan imgeye katılan söylemDeliliğin bütün devreleri aynı anda hem bedene ve ru­ ha, hem dile ve imgeye, hem de gramere ve fizyolojiye ait olan bu hezeyanda sona ermekte ve buradan itibaren baş­ lamaktadır. Bu devreleri daha başlangıçtan itibaren düzen­ leyen bu hezeyanın sağlam anlamıdır. Hezeyan hem delili­ ğin kendidir, hem de deliliğin olgularının ötesinde onu gerçekliği içinde oluşturan sessiz aşkınlıktır. 3= ®> Bir soru hâlâ duruyor: bu temel dil neyin adına hezeyan sayılabilir? Onun deliliğin gerçeği olduğunun kabulü halin­ de, neyle gerçek delilik ve meczubun kökendeki biçimidir? Neden bizzat aklın yokluğunu en aşikâr şekilde ifşa edecek olan bütün bu işaretler, aklın kurallarına çok sadık olan biçimleri içinde gördüğümüz bir söylemin içinde kurul­ maktadır? Merkezi sorgulama, ama klasik dönem buna karşı biz­ zat doğrudan bir cevap formüle etmemiştir. Deliliğin bu esas dilinin hemen yakınında bulunan deneyleri sorguya çekerek, bu konuya dolaylı yoldan; yani rüya ve hatayı sorgulayarak yaklaşmak gerekmektedir. Deliliğin adeta düşü andıran karakteri Klasik Çağın sabit temalarından biridir. Bu tema, Du Laurens’in XVI. yüzyılın sonunda tanıklık ettiği, hiç kuşkusuz çok eski olan bir gelenekten miras alınmıştır; Du Laurens'e göre melankoli ve rüya aynı kökene sahiptir ve gerçeğe oranla akıl yüklemi taşımaktadır. Uykusuzluk esnasında duyular­ dan veya idrakten geçmiş olan, ama öznenin kendine özgü huyu tarafından etkilenmiş olan şeyi temsil eden "doğal rüyalar" vardır; aynı şekilde, fizik kökeni yalnızca hastanın vücut yapısında bulunan ve gerçek olayların önem, değer

ve renklerini onun zihninde değiştiren bir melankoli var­ dır. Ama aynı zamanda geleceği önceden söylemeye, bilin­ meyen bir dille konuşmaya, olağan- da görülmeyen varlık­ ları görmeye izin veren bir melankoli daha vardır; bu melankolinin kökeni, tıpkı uyuyan kişinin zihnine gelecek hakkında kehanette bulunan, olacak olanları ilân eden ve "garip şeyler"62 gösteren rüyaları göstereni gibi, doğaüstü bir müdahalede yer almaktadır. Fakat XVII. yüzyıl rüya ile delilik arasındaki benzerli­ ğe ilişkin bu geleneği, onu daha iyi parçalamak ve daha esaslı yeni ilişkileri açığa çıkartmak için muhafaza etmiştir. Rüya ve deliliğin yalnızca uzak kökenleri veya içkin işaret yüklemleri içinde anlaşılmakla kalmayıp, aynı zamanda ol­ gularının içinde, gelişmelerinin içinde, bizzat doğalarının içinde çarpıştırıldıkları ilişkiler. Rüya ve delilik o sıralarda aynı öze sahip olarak görül­ mektedir. Mekanizmaları aynıdır; ve Zacchias uyku süreci esnasında rüyaları ortaya çıkartan, ama uyanıkken de deli­ liğe yol açabilen hareketleri belirleyebilmiştir. Uykuya dalarkenki ilk hareketler sırasında, bedenden çıkan ve başa kadar yükselen buharlar, çok miktarda, karı­ şık ve kalındırlar. Bunlar öylesine karanlıktır ki, beyinde hiçbir imge doğurmaz, yalnızca düzensiz burgulu hareket­ lerin içinde sinirleri ve kasları rahatsız eder. Çılgınlarda ve manyaklarda ortaya çıkan bundan başka bir şey değildir: onlarda az sayıda hayal vardır, sahte inançlar yoktur, şöylesine bir halüsinasyona rastlanır, ama egemen olamadıkla­ rı canlı bir zihin çalkantısı vardır. Uykunun gelişimini ye­ niden ele alalım: ilk buhar hareketi döneminden sonra, beyne çıkan buharlar berraklaşmakta, hareketleri düzenli hale gelmektedir; bu fantastik rüyaların doğduğu andır; mucizeler ve binlerce olanaksız şey görülmektedir. Bu aşa­
62 Du Laurens, Discours de la conservaıion de la vue, des maladies mtlancoliques, des catarrhes, de la vieillesse, Paris, 1597, Toplu Eserler, Rouen, 1660,

s. 29.

maya "quae in veritae non sunt" birçok şeye kani olunan de­ lilik aşaması denk düşmektedir. Nihayet buharların çal­ kantısı tamamen sona ermekte, uyuyan kişi şeyleri daha açık olarak görmeye başlamaktadır; artık berrak hale gelen buharların şeffaflığının içinde uyanık haldeyken elde edi­ len anılar yeniden ve gerçeğe uygun olarak ortaya çıkmak­ tadır; bu imgelere dönüşmüş noktalara ancak şöylesine bir temas etmektedir -her şeyi "in paucis qui non solum aberrantes" olarak kabul eden melankoliklerde cereyan ettiği gibi- . 63 Uykunun tedirci gelişmeleriyle -bu gelişmenin her aşamaya, hayal gücünün niteliğine katkılarıyla birlik­ te- ve delilik biçimleri arasındaki benzerlik süreklidir, çünkü mekanizmalar ortaktır: buharların ve beden ile ruh arasındaki ilişkileri sağlayan hayati ruhların aynı hareket­ leri, imgelerin aynı serbestliği, olguların fizik nitelikleriyle duyguların psikolojik veya manevi değerleri arasında aym denklik. "Non aliton avenire insanientibus quam dormientibus.''64 Zacchias'nm bu çözümlemesinde önemli olan, delili­ ğin rüyayla pozitif olguları itibariyle değil de, daha çok uy­ ku ve rüyanın oluşturdukları toplamla kıyaslanmış olması­ dır; yani imgenin dışında hayali, anıları veya hareketleri, uykunun büyük boşluğunu, duyuların kararlılığını ve in­ sanın uyanıklıktan ve duyulara dayalı gerçeklerinden ko­ partan bütün bu negatifliği kapsayan bir bütünle kıyaslan­ mış olmasıdır. Geleneğin, delinin hezeyanını düşsel imge­ lerin canlılığıyla karşılaştırmasına karşılık, Klasik Çağ he­ zeyanı yalnızca imge ile zihin özgürlüğünü kazandığı taban üzerindeki karanlığının meydana getirdikleri çözülmez bü­ tüne dahil etmektedir. Ve uyanıklık halinin açıklığı içine bütün olarak taşınan bu bütünlük, deliliği meydana getir­ mektedir. Klasik Çağ boyunca inatla geri gelen delilik ta63 64 Zacchias, 1, II, soru 4, s. 118.
tbid.

nımlarmı işte böyle anlamak gerekir. Rüya bu tanımlarda imgenin ve uykunun karmaşık biçimi olarak adeta hep mevcutur. Hezeyan ya negatif bir biçimde — durumda bu uyanıklık kavramı deliler ile uyku halindekileri ayırmak üzere tek başına müdahale etmektedir- ; 65 ya da pozitif bir biçimde, rüyanın bir biçimi olarak doğrudan tanımlanır­ ken, uyanıklık haliyle onun arasına şu spesifik fark konul­ maktadır: "Hezeyan uyanık durumdaki insanların rüyası­ dır."66 Rüyanın deliliğin bir geçiş biçimi olduğu konusun­ daki antik fikir tersine döndürülmüştür; kaygı verici güç­ lerini delilikten alan artık rüya değildir -böylece aklın ne denli narin veya sınırlı olduğunu göstermekteydi-; rüyanın içinde birinci özelliğini bulan ve kendinin imgenin gerçe­ ğin karanlığı içinde özgür kılması olduğunu bu akrabalık içinde ifşa eden artık deliliktir. Rüya aldatır; karışıklıklara sürükler; yanılsamadır. Ama yanlış değildir.Ve işte bu ne­ denden ötürü delilik rüyanın uyanıkken görülen biçimi içinde tükenmemekte ve hataya doğru taşmaktadır. Hayal gücünün rüya halinde "impossibilia et miracula"yı işlediği veya "irrationali modo" gerçeğe benzeyen biçimleri bir ara­ ya topladığı doğrudur; ama Zacchias "nullus in his error est ac nulla consequentur insania" diye işaret etmektedir.67 De­ lilik, rüyaya çok yakın olan imgelere hatayı kuran olumla­ ma veya inkâr katıldığı zaman ortaya çıkacaktır. Encyclopedie ünlü delilik tanımını bu anlamda sunmaktaydı: akıldan "güvenle ve izlendiği konusunda kesin olarak ikna olmuş olarak" çıkmak, "işte bana deli olmak denilen şey
65 Örnek olarak Dufour'a Bkz. "Bütün bu hastalıkların türü olarak, herkesin aynı şekilde düşündüğü şeyler hakkında düşünerek kötü karar veren anlama hatasını görüyorum", Essai, s. 355; veya Cullen: "Hezeyanın, bir insanın hayatta en sık karşılaşılan şeyler hakkındaki yanlış ve aldatıcı yargısı olarak tanımlanabileceğini düşünüyorum .", InstitııO'ons, 11, s. 286, altını biz çiz­ 66 67 dik. Pitcairn, zikr. Sauvages, V II ,. 33 ve 3 or. krş., Kant, Anthropologie. Zacchias, s. 118.

buymuş gibi geliyor."68 Rüyayla birlikte hata, klasik delilik tanımı içinde her zaman mevcut olan diğer unsurdur. Deli XVII. ve XVIII. yüzyıllarda pek o kadar da bir yanılsama­ nın, duyularının halüsinasyonunun veya zihninin bir hare­ ketinin kurbanı değildir. Aldatılmamış, aldanmıştır. Delinin zihninin bir yandan imgelerin düşsel keyfiliği tarafından taşındığı doğruysa da, öte yandan ve aynı zamanda kendi kendini hatalı bir bilincin çemberi içine hapsetmektedir. Sauvages: "Akıldan mahrum olanlara veya belli başlı birkaç hatada direnenlere deli diyoruz. İşte hayal gücünde, yargı­ larında ve arzularında ortaya çıkan ruhun bu sabit hata'sı bu sınıfın karakterini oluşturmaktadır"69 diyecektir. Delilik, insanın gerçekle olan ilişkisinin bozulduğu ve karardığı yerde ortaya çıkmaktadır. Genel anlamını ve kendine özgü biçimlerini bu ilişkiden ve aym zamanda bu ilişkinin tahribinden almaktadır. Zacchias, en geniş anlam­ daki deliliğin "in hoc constitit quod intellectus non distinguit verum a falso" olduğunu söylemektedir.70 Eğer onu inkâr olarak anlamak mümkünse, bu kopuşun ona kendine özgü biçimler veren yapıları vardır. Gerçeğe ulaşmanın farklı bi­ çimlerine göre farklı delilik biçimleri olacaktır. Örneğin Crichton işte bu anlamı içinde, delilikler tabakasında önce gerçekle olan bu ilişkiyi bozarak algılama içinde biçimle­ nen hezeyanlar türünü (hastalıklı algılamaların gerçek ola­ rak kabul edildikleri, zihinsel yeteneklerin genel hezeya­ nı) sonra temsil yeteneğini bozan halüsinasyonlar türünü -"hayali nesnelerin gerçek olarak kabul edildikleri veya ger­ çek nesnelerin hatalı temsil edildikleri zihinsel hata"-; son olarak da, gerçeğe ulaşmaya olanak veren yetenekleri ne bozup, ne de iptal eden, ama onların güçlerini zayıflatan ve azaltan delilikler türünü birbirlerinden ayırmaktadır. Fakat
68 69 70
Encycloptdie, "Delilik" mad.

Sauvages, VII, 33. Zacchias, s. 118.

deliliği bizatihi gerçeğin kendinden ve ona özgü biçimler­ den itibaren özümlemek de mümkündür. Encyclopedie "fi­ zik doğru" ile "manevi doğru"yu bu şekilde ayırmaktadır. "Fizik doğru duyularımızın fizik nesnelerle tam ilişkisine dayalıdır"; bu gerçeklik biçimine ulaşma olanaksızlığı etra­ fında belirlenen bir delilik biçimi olacaktır; yanılsamaları, halüsinasyonları, bütün algılama bozukluklarını kapsayan bir cins fizik dünya deliliği; "bazı heveskârlar gibi melekle­ rin şarkı söylediğini duymak bir deliliktir". Buna karşılık "manevi doğru, ya manevi nesnelerin arasında, ya da bu nesnelerle bizim aramızda gördüğümüz ilişkilerin tamlığına dayalıdır". Bu ilişkilerin kaybına bağlı olan bir delilik olacaktır: karakter, tutum ve tutku delilikleri böyledir. "Demek ki bunlar gerçek delilikler olup, zihnimizin bütün kusurları, izzetinefsimizin bütün yanılsamaları ve körlüğe kadar ulaştıklarında bütün tutkularımız boyunca hareket ederler; çünkü körlük deliliğin ayırıcı özelliğidir ."71 Körlük: işte klasik deliliğin özüne en fazla yaklaşan kelimelerden biri. Bu kelime delilik imgelerini çevreleyen şu adeta uykunun gecesinden söz etmekte, bu imgelere yalnızlıkları içinde göze görünmez bir egemenlik vermek­ tedir; ama aynı zamanda temelleri sağlam olmayan inanç­ lardan, kendi kendilerini yanıltan yargılardan, delilikten ayrılmaz nitelikteki şu hata tabanının tümünden de söz et­ mektedir. Hezeyanın temel söylemi, kurucu güçleri içinde böylece biçim benzerliklerine rağmen, anlamının katılığına rağmen, hiç de akıl söylevi olmadığını ifşa etmektedir; bu rüyanın gevşek ve düzensiz metninden daha fazladır, çün­ kü uykununki olan şu bütünsel karanlığın içine dalmıştır. Hezeyan deliliğin ilkesi olarak, rüyanın genel sentaksı için­ de bir hatalı önermeler sistemidir. Delilik tam olarak düşsel olanla hatalı olanın temas noktasındadır; değişimleri içinde, bu ikisinin çarpıştığı yü­
71
Encydopidie, "Delilik" mad.

zeyi, onları deliye bağlayan ve deliden ayıran yüzeyi kat et­ mektedir. Delilik gerçek-olmayan ve kabul ile redde, keyfi­ liğe hatayla ortak olarak sahiptir; rüyadan imgelerin yük­ selmesini ve hayallerin renkli mevcudiyetini almaktadır. Fakat hata yalnızca gerçek-olmayandan ibaretken, rüya ne iddia eder, ne de yargılarken; delilik hatanın boşluğunu imgelerle doldurmakta ve hayalleri yanlışın olumlamasıyla bağlamaktadır. Böylece bir anlamda gecenin figürlerine gündüzün güçlerini, fantezinin biçimlerine uyanık zihnin faaliyetini bitiştiren tamlıktır; karanlık içerikleri açıklığın biçimleriyle birleştirmektedir. Fakat bu tamlık aslında boş­ luğun zirvesi değil midir? İmgelerin mevcudiyeti aslında gece tarafından kuşatılmış hayallerden, uykunun köşesine işaretlenmiş, böylece her türlü gerçeklikten kopartılmış fi­ gürlerden başka bir şey sunmamaktadır; bu imgeler ne ka­ dar canlı olurlarsa olsunlar ve bedene ne kadar güçlü bir şekilde nüfuz etmiş olurlarsa olsunlar, hiçtirler; çünkü hiçbir şeyi temsil etmemektedirler; hatalı yargıya gelince, ancak görünüşte yargılamaktadır: doğruya veya gerçeğe ilişkin hiçbir şeyi olumlamadıgı için, hiçbir şey olumlamamaktadır; bütünüyle hatanın varlık-olmama'sı tarafından yakalanmıştır. Görme ile körlüğü, imge ile yargıyı, hayal ile dili, uyku ile uyanıklığı, gündüz ile geceyi birleştiren delilik aslında hiçbir şey'dir, çünkü onlardaki negatif şeyleri birbirine bağ­ lamaktadır. Fakat bu hiçbir şe/in paradoksu bunu açığa çı­ kartması, onu işaretler, sözler, jestler halinde parçalaması­ dır. Düzen ile düzensizliğin, nesnelerin akla uygun varlığı ile deliliğin bu hiçliğinin çözülemez birliğidir. Çünkü deli­ lik eğer hiçbir şeyse, ancak kendi kendinden çıkarak ve akıl düzeni içinde görüntü kazanarak, böylece kendinin tersi haline gelerek kendini dışa vurabilir. Klasik deneyin paradoksları böyle aydınlanmaktadır: delilik olgusuz ve pozitifsiz olarak, ulaşılamaz olduğu yere sürekli olarak çe­

kilmiştir; ancak deli insanın özgün türleri halinde mevcut­ tur ve tamamen görülebilir niteliktedir. Meczup düzensiz­ lik olan o, incelendiğinde yalnızca düzenli türleri, ruh ve bedendeki sağlam mekanizmaları, göze görünür bir mantı­ ğa göre eklemleşmiş bir dili açık etmektedir. Aklın inkârı olan deliliğin, kendi hakkında söyleyebileceklerinin tümü yalnızca akıldır. Kısacası, bizatihi akıl-olmama olduğu ölçü­
de rasyonel bir şekilde yakalanması her zaman mümkün ve gereklidir.

Bu deneyi yalnızca akıl bozukluğu kelimesiyle özetle­ mekten nasıl kaçınmalı? Akıl için en yakm ve en uzak, en dolu ve en boş olan; kendini ona alışılmış yapılar içinde sunan -bir bilgiye, kısa bir süre sonra da pozitif olmak is­ teyen bir bilime izin vererek- ve ona nazaran hep hiçliğin ulaşılamaz alanına geri çekilmiş olan akıl bozukluğu.

Ve eğer şimdi klasik akıl bozukluğunu, rüya ve hatayla olan akrabalıklarının dışında bizzat kendi olarak değerlen­ dirmek istersek, onu hasta veya kayıp veyahut yabancılaş­ mış akıl olarak değil de, sadece gözü kamaşmış akıl olarak anlamak gerekir. Göz kamaşması,72 gün ortasında gece, bizzat ışığın parlaklığında aşırı olan şeyin merkezinde hüküm süren ka­ ranlıktır. Gözü kamaşan akıl gözlerini güneşe doğru aç­ makta ve hiçbir şey görmemekte, yani görmemektedir;73 nesnelerin gecenin derinliklerine çekilmelerinin dolaysız tamamlayıcısı, bizzat görmenin iptalidir; görme duyusu
72 Nicolle'ün kalbin "zihnin bütün kararmalarında payı"nın olup olmadığını sorduğunda bu kelimeye yüklediği anlamdan alınmıştır, Essais, VII, 11, s. 77. Malebranche tarafından sıklıkla ele alman kartezyen terim; hiçbir şey dü­ şünmemek düşünmemek, hiçbir şey görmemek görmemektir.

7.3

nesnelerin ışığın gizli gecesinin içinde kaybolduğunu gör­ düğü anda, hareketin de kaybolduğunu görmektedir. Deliliğin göz kamaşması olduğunu söylemek, delinin gündüzü gördüğünü, aklı başındaki adamla aynı gündüzü gördüğünü söylemektir (her ikisi de aynı aydınlık içinde görmektedir); ama bu aynı gündüzü gören ve sadece onu gören, ondan başka hiçbir şey görmeyen deli, bu gündüzü boşluk olarak, gece olarak, hiçbir şey olarak görmektedir; karanlıklar onun için gündüzü algılamanın biçimidir. Bu­ nun anlamı geceyi gördüğü ve geceye ait hiçbir şeyi gör­ mediği için, delinin hiç görmediğidir. Ve gördüğünü san­ dığı için, hayal gücünün fantazmalarının ve bütün gece halkının kendine gerçekler olarak gelmelerine izin ver­ mektedir. îşte bu nedenden ötürü hezeyan ve göz kamaş­ ması, tam olarak tıpkı gerçek ile aydınlığın temel ilişkileri içinde klasik aklın kurucu unsurları oldukları gibi, delili­ ğin özünü meydana getiren bir ilişki içindedirler. Kartezyen kuşku girişimi bu anlamda deliliğin büyük fesadıdır. Descartes esas olarak gündüzün aydınlığını daha iyi görebilmek için gözlerini kapatmakta, kulaklarını tıka­ maktadır; böylece gözlerini açınca yalnızca geceyi gören ve her şeyi görmediği için hayal kurduğunda gördüğünü sa­ nan delinin göz kamaşmasına karşı kendini güvenceye al­ mıştır. Descartes kapalı duyularının tekdüze aydınlığı için­ de, mümkün her büyülenmeden kopmuştur ve eğer gö­ rürse, gördüğünü gördüğünden emindir. Ancak gece olan bu ışıktan sarhoş olan delinin bakışları karşısında imgeler kendi kendilerini eleştirme yeteneğinden yoksun (çünkü deli onları görmektedir), ana varlıktan telâfisiz bir şekilde kopuk olarak (çünkü deli hiçbir şey görmemektedir) yük­ selmekte ve çoğalmaktadırlar. Akıl bozukluğunun akılla olan ilişkisi, göz kamaşma­ sının gündüzün parlaklığıyla olan ilişkisinin aynıdır. Ve bu bir eğretileme değildir. Klasik kültürün tümüne can vermiş olan büyük kozmolojinin merkezindeyiz. Rönesansm ileti­

şimlerden ve iç simgeciliklerden yana çok zengin olan, ta­ mamen yıldızların kesişmeli mevcudiyetlerinin egemenliği altında olan "kozmos"un şimdi, "doğa"nın daha evrensel­ lik statüsüne kavuşmasında, insanın lirik tanınmasını ka­ bul etmesinden ve onu mevsimlerin ritmine göre yönelt­ mesinden önce kaybolmuştur. Klasiklerin "dünya"ya iliş­ kin olarak akılda tuttukları, daha şimdiden "doga"ya iliş­ kin olarak hissettikleri aşın soyut bir yasadır; ama bu yasa gene de en canlı ve somut zıtlık olan gündüz ile gece ara­ sındaki zıtlığı meydana getirmektedir. Artık gezegenlerin kader niteliğindeki zamanı değildir, henüz mevsimlerin li­ rik zamanı da değildir; aydınlık ile karanlığın evrensel, ama mutlak olarak paylaştırılmış zamanıdır. Düşünce bu biçime matematik bir bilimin içinde -Kartezyen fizik bu ışık mathesis'ı gibidir- egemen olmakla, ama bu biçim aynı zaman­ da insan varoluşunun büyük trajik durağım belirlemekte­ dir; Racine'in tiyatro zamanına ve Georges de La Tour'un mekânına aynı emredici biçimde egemen olanı. Gündüz ile gecenin çemberi klasik dünyanın yasasıdır: dünya gerekle­ rinin en indirgenmişi, ama en talepçisi; doğanın yasallıklarınm en kaçınılmazı, ama en basiti. Her diyalektiği ve her uzlaşmayı dışlayan; buna bağlı olarak aynı anda hem bilginin kopuksuz birliğini, hem de trajik varoluşun uzlaşmaz paylaşımını kuran yasa; bu yasa gün doğumunun olmadığı, hiçbir akıntıyı bilmeyen, liriz­ min hafifletici tedavilerini tanımayan bir dünya üzerinde hüküm sürmektedir; her şey uyanıklık veya rüya, gerçek veya gece, varlığın ışığı veya karanlığın kişiliği olmak zo­ rundadır. Bu yasa kaçınılmaz bir düzen, gerçeği mümkün kılan ve onu ebediyen mühürleyen serinkanlı bir paylaşıma hükmetmektedir. Fakat bu düzenin her iki yanında iki simetrik figür, iki ters figür, onun aşılabileceği uçları olduğuna tanıklık et­ mekte ve aynı zamanda, bunları asla aşmamanın ne denli

esasa ilişkin olduğunu göstermekledir. Bir yanda trajedi. Tiyatrovari gün pozitif bir içeriğe sahiptir: trajik süreye ge­ ce ile gündüzün özgün ama evrensel yer değiştirmeleri çevresinde dengelenmesini dayatmaktadır; trajedinin hep­ si, bu zaman birimi içinde tamamlanmalıdır; çünkü sonuç­ ta birbirlerine bizzat zaman tarafından uyuşmazın içinde bağlanmış olan iki, âlemin çarpışmasından başka bir şey değildir. Racine'in tiyatrosunda her gündüzün üzerine bir gece sarkmakta, bu gece böylece, eğer deyim yerindeyse, açığa çıkartılmış olmaktadır. Troya'nm ve katliamların ge­ cesi, Neron'un isteklerinin gecesi, Titus'un Roma'daki ge­ cesi, Athalie'nin gecesi. Kendilerinin indirgenmesine izin vermeden güne musallat olan ve ancak ölümün yeni gece­ sinin içinde kaybolacak olanlar, gecenin bu büyük etekle­ ridir. Ve bu fantastik gecelere sıraları geldiğinde, günün cehennemi yansıması gibi olan bir ışık musallat olacaktır. Troya'nm yanması, Romalı muhafızların meşaleleri, rüya­ nın soluk ışığı. Klasik trajedide gün ile gece ayna halinde yerleştirilmiştir ve birbirlerini sonsuza kadar yansıtmakta ve bu basit çifte, insanın hayat ile ölümünü tek bir hare­ kette kapsayan ani bir devrevilik vermektedir. Aynı şekil­ de, Aynaya bakan Madelaine'de karanlık ve ışık karşı karşı­ ya durmakta, hem bir çehre ile onun yansımasını, hem bir kafatasıyla görünüşünü, hem de bir uyanıklık durumuyla bir sessizliği aynı anda hem bölmekte, hem de birleştir­ mektedir; ve Görüntü-Aziz Alexis'te elinde meşale tutan genç uşak kemerin karanlığı altında, efendisi olmuş olan kişiyi keşfetmekte; ışık saçan ve ağır edalı bir oğlan çocuğu insanların bütün sefaletiyle karşılaşmakta; bir çocuk ölü­ mü dünyaya getirmektedir. Trajedi ile onun ayinsel dilinin karşısında, deliliğin karmakarışık mırıltıları. Büyük paylaşım yasası burada da ihlal edilmiştir; karanlık ve ışık deliliğin çılgınlığı içinde, tıpkı trajik düzensizlikte olduğu gibi birbirlerine karış­

maktadır. Ancak bu başka bir tarzın içinde olmaktadır. Trajedi kişisi sanki günün gerçeğini gecede bulmaktaydı; Troya'nın gecesi Andromakhos'un gerçeği olarak kalıyor­ du; tıpkı Athalie'nin çoktan harekete geçmiş olan günün gerçeğini önceden bildirmesi gibi; gece paradoksal olarak üzerindeki örtüyü atmaktaydı; varlığın en derin günüydü. Deli bunun tersine, günde gecenin biçimlerinin tutarsızlı­ ğından başka bir şeye rastlamamaktadır; ışığm rüyanın bü­ tün yanılsamalarıyla kararmasına izin vermektedir; onun gününün görünüşün en yüzeysel gecesi'nden başka bir şey değildir. Trajedinin kişisi işte bu ölçü içinde, varlığa ve onun gerçeğinin taşıyıcısına diğer herkesten daha fazla an­ gaje olmuştur, çünkü tıpkı Phedre gibi gecenin bütün sır­ larını acımasız suratına fırlatmaktadır; buna karşılık deli insan varlıktan tamamen dışlanmıştır. Ve günün yanıltıcı yansımasını gecenin varlık-olmama'sına yansıtan onun için başka türlüsü olabilir mi? Trajedi kahramanının -bir önceki dönemin barok ki­ şisinin tersine- asla deli olamayacağı, ve bunun tersi ola­ rak, deliliğin bizim Artaud ve Nietzsche'den beri tanıdığı­ mız şu trajedi yüklemlerine asla sahip olamayacağı anlaşıl­ maktadır,. Klasik dönemde trajedi kişisi ve delilik kişisi bir diyalogun ve ortaklaşa dilin mümkün olmadığı bir şekilde karşı karşıya gelmektedir, çünkü biri yalnızca varlığın be­ lirleyici sözlerini -burada kıvılcımın zamanı, ışığm gerçeği ve gecenin derinliği birbirlerine katılmaktadır- sarf edebil­ mekte; diğeri ise günün gevezelikleri ile yalancı karanlığın iptal oldukları kayıtsız mırıltıyı tekrarlayıp durmaktadır. ş= e> Delilik gecenin hayallerinin beyhudeligi ile aydınlığın yar­ gılarının varlık-olmama'sı arasındaki eşitliği işaret etmek­ tedir.

Ve bilginin arkeolojisini bize parça parça öğretebilmiş olan bu durum, Andromakhos'un son sözleri içinde, basit bir trajik parıltı içinde çoktan söylenmişti bile. Sanki deliliğin trajik elemin içinde kaybolduğu anda, trajedi kişisinin iki yüzyıldan daha uzun bir süre için akıl bozukluğu kişisinden ayrıldığı anda, ondan sonuncu bir kez daha gözükmesi isteniyormuş gibi. And.roma.que oyu­ nunun sonuncu sahnesinin üzerine inen perde aynı zaman­ da deliliğin büyük bedene bürünmelerinin sonuncusunun da üzerine inmiştir. Fakat kendi kayboluşunun eşiğindeki bu mevcudiyetin içinde, ortalıktan ebediyen kaybolmakta olan bu deliliğin içinde, Klasik Çağın bütünü için olduğu ve olacağı şey ilân edilmektedir. Tam da yokolduğu anda gerçeğini, mevcut olmama gerçeğini, gecenin sınırlarındaki gününki olan gerçeğini daha iyi yayabilmekte değil midir? Bunun ilk büyük klasik trajedinin sonuncu sahnesi olması veya eğer öylesi istenirse, klasik-öncesi tiyatronun sonun­ cusu olan trajik bir hareket içinde deliliğin klasik gerçeği­ nin ilk açıklaması olması gerekiyordu. Her halükârda anlık gerçek, çünkü ortaya çıkışı onun ancak yok olabilişi olabi­ lir; parıltı ancak zaten ilerlemiş olan gecenin içinde görüle­ bilir. Oreste, çılgınlık içinde üçlü bir gece çemberini aşmak­ tadır: göz kamaşmasının üç eşmerkezli görüntüsü. Pyrrhus' un sarayının üzerine gün henüz doğmuştur; gece bu ışığı karanlıkla çevreleyerek ve onun kesin sınırını işaret ederek hâlâ oradadır. Bir bayram sabahı olan bu sabah cinayet iş­ lenmiştir ve Pyrrhus doğmakta olan güne karşı gözlerini yummuştur: burada sunağın basamaklarının üzerine, ay­ dınlık ile karanlığın eşiğinin üzerine düşen gölge parçası. Demek ki deliliğin büyük kozmik temaları, çeşitli biçimleri altında kehanet, dekor ve Oreste'in çılgınlığının karşı ağır­ lığı olarak mevcuttur.74 Öyleyse başlayabilir: Pyrrhus'un katledilmesini ve Hermione'un ihanetini ihbar eden acıma­

sız aydınlığın içinde, her şeyin sonunda aynı anda hem çok genç, hem de çok yaşlı olan bir gerçeğin içinde ışıklarını saçtığı bu şafağın içinde, bir ilk gölge çemberi: dünyanın, Oreste'in etrafında görülmeye başladığı karanlık bir bulut, gerçek bu paradoksal tan yerinin, gerçeğin gaddarlığının hayallerin kudurganlığına dönüşeceği bu sabah akşamının içinde ortalıktan çekilmektedir: "Birdenbire beni ne kadar da yoğun bir gece kuşattı?". Bu hafa'nın baş gecesidir; fakat bu ilk karanlığın arka planında bir parıltı, sahte bir parıltı doğacaktır: imgelerin parıltısı. Kâbus, sabahın aydınlık ışığının içinde değil de, karanlık bir göz kırpması içinde yok olmaktadır: fırtınanın ve cinayetin ışığı. "Tanrılar! Etrafımda ne kadar çok kan seli oluyor!" Ve işte şimdi rüya hanedanı. Hayaller bu gecenin için­ de serbest kalmaktadırlar; Erinnyeler ortaya çıkmakta ve kendilerini dayatmaktadırlar. Onları erkenci yapan şey, onları aynı zamanda hükümran kılmaktadır; birbiri peşi sı­ ra kaldıkları yalnızlığın içinde kolayca.zafer kazanmakta­ dırlar; onları reddeden hiçbir şey yoktur; imgeler ve diller yakarma olan azarlamaların, kabul edilen ve reddedilen, is­ tenilen ve korkulan mevcudiyetlerin içinde kesişmektedir. Fakat bütün bu imgeler geceye doğru; cezanın, ebedi inti­ kamın, bizzat ölümün içindeki ölümünki olan bir geceye doğru odaklaşmaktadır. Erinnyeler kendilerininki olan -do­ ğum yerleri ve gerçekleri, yani onların kendi hiçlikleri- bu karanlığa çağrılmışlardır. "Beni ebedi geceye kaçırmak için mi geldiniz?" Bu, deliliğin imgelerinin rüya ve hatadan ibaret olduk­ larının keşfedildiği andır ve eğer onlar tarafından körleşti­
74 Dul ve evlenmiş, sonra yeniden dul kalmış, sonunda birbirlerine kanşan ve aynı şeyi ifade eden matem elbiseleri ve şenlik süsleri içindeki Andromakhos'u ve onun köleliğinin karanlığı içindeki azametinin parlaklığını ekle­ mek gerekir.

rilmiş olan talihsiz onları çağırıyorsa, bunu onların kader­ leri olan yok oluşun içinde onlarla birlikte daha iyi kay­ bolabilmek için yapmaktadır. Demek ki bir gece çemberi ikinci kez geçilmiştir. Fa­ kat bunun yapılmasıyla dünyanın aydınlık gerçeğine ula­ şamamıştır. Bunun ötesinde deliliğe ilişkin olarak aşikâr hale gelen şeye, hezeyan'a, deliliği daha ilk anlarından iti­ baren gizlice desteklemiş olan şu esas ve kurucu yapıya ulaşılmaktadır. Bu hezeyanın bir adı vardır; Hermione. Halüsinasyonlu görüş olarak değil de, deliliğin nihai gerçeği olarak yeniden ortaya çıkan Hermione. Hermione'un çıl­ gınlıkların tam bu anında işe karışması anlamlıdır; Eumenideslere rehberlik etmek üzere ne onların arasında, ne de önlerindedir; Oreste'i sürükledikleri ve şimdi kendilerinin de içinde dağıldıkları geceyle onlardan ayrılmış olarak, arkalanndadır. Hezeyanın oluşturucu çehresi olarak, baştan beri gizlice hüküm süren ve Eumenideslerin aslında hiz­ metkârlarından ibaret oldukları gerçek olarak işe karışan Hermione'dur. Bu noktada, Erinnyelerin nihai kader ve kahramanları zamanın karanlıklarından beri gözleyen ger­ çek oldukları Yunan trajedisinin zıddındayız; Yunan traje­ disinde kahramanın tutkusu Erinnyelerin aletinden ibaret­ ti. Burada ise, Eumenidesler ilk ve son gerçek olan, tutku­ nun içinde çoktan şekillenen ve şimdi kendini çıplaklığı içinde olumlayan hezeyanın hizmetindeki çehrelerden iba­ rettirler. Bu gerçek, imgeleri uzaklaştırıp tek başına hüküm sürmektedir. "Hayır, siz çekilin, Hermione'u rahat bırakın”. Baştan beri hep mevcut olan Hermione, Öreste'in aklı­ nı parça parça yırtan Hermione, Oreste'e göre "baba katili, katil, kutsala hakaret eden" haline gelen Hermione kendini nihayet gerçek ve deliliğinin tamamına ermesi olarak orta­ ya koymaktadır. Ve hezeyanın tüm katılığı içinde, artık uzun zamandan beri önemsiz ve gündelik hale gelmiş bir gerçekten başka söyleyecek bir sözü yoktur.

"Ve nihayet kalbimi ona yesin diye götürüyorum." Oreste günlerden, yıllardan beri bu vahşi sunumda bulunmaktadır. Fakat deliliğin bu ilkesini, şimdi şikâyet olarak ilân etmektedir. Çünkü delilik daha ileri gidemez. Gerçeğini esas hezeyanı içinde söylemiş olduğundan, artık ancak geri dönülemeyen üçüncü bir gecenin karanlığına dalmak zorundadır. Akıl bozukluğu, ancak dilin sessizliğe büründüğü, hezeyanın bile sustuğu ve kalbin de yenilip yutulduğu sırada, bir an için belirebilir. XVII. yüzyıl başının trajedilerinde delilik aynı zaman­ da dramı çözmekteydi, ama bu işi gerçeği serbest bırakarak yapmaktaydı; açıklamanın ve yeniden fethedilen hakikatin dili olan yenilenmiş bir dile doğru daha da açılmaktaydı. En fazlasından, trajedinin sondan bir önceki anı olabilirdi. Hiçbir gerçeğin söylenmediği Andromaque'ta, Hezeyan'da, tamamlanışının mükemmelliğini delilikle yakalamış bir tutkuda olduğu gibi sonuncu an olamazdı. Klasik bilginin izlediği ve peşine takıldığı akıl bozuk­ luğunun kendine özgü hareketi, güzergâhının tamamını trajik sözün içinde çoktan geçmişti. Bundan sonra sessizlik hüküm sürebilir ve delilik akıl bozukluğunun hep geri çe­ kilen mevcudiyeti içinde kaybolabilirdi. Ş= ö> Şimdi akıl bozukluğuna ilişkin olarak bildiklerimiz, kapat­ manın ne olduğunu daha iyi anlamamıza olanak vermekte­ dir. Deliliği dışlamanın nötr ve tekdüze dünyası içinde kaybeden bu hareket, tıbbi tekniklerin gelişmesi içindeki veya insancıl düşüncelerin ilerlemesi içindeki bir durakla­ mayı belirlemekteydi. Tam anlamını şu olgunun içinde ka­ zanmaktaydı: delilik Klasik Çağda başka bir dünyanın işa­ reti olmaktan çıkmış ve varlık-olmayan'ın paradoksal dışa­

vurumu haline gelmiştir. Kapatma aslında deliliği yok et­ meyi, orada yerini bulamayan bir çehreyi toplumsal dü­ zenden kovmayı pek o kadar da hedeflememektedir; özü bir tehlikenin önlenmesi yönünde değildir. Yalnızca delili­ ğin özü itibariyle ne olduğunu dışa vurmaktadır: yani varlık-olmama'nın açığa çıkartılması; ve bu dışa vurumu dışa vurarak, onu iptal etmektedir, çünkü onu hiçlik olma ger­ çeğine iade etmektedir. Kapatma tam olarak, akıl bozuklu­ ğu olarak, yani aklın baş negatifliği olarak hissedilen bir deliliğe denk düşen uygulamadır. Yani delilik bir yandan hemen farklılık olarak algılanmaktadır: buna bağlı olarak ortaya kendiliğinden ve ortaklaşa yargı biçimleri çıkmakta, bir delinin kapatılmasına ilişkin bu kararlar hekimlerden değil de, sağduyu sahibi insanlardan istenmektedir;75 ıs­ lahtan başka (yani farklılığın iptali veya ölümdeki deliliğin tamamına erdirilmesi) bir amaca sahip olmamaktadır; bu­ nun sonucu olarak kapatma sicillerinde gardiyanların kale­ minden çıkma çok sayıda ölüm temennisine rastlanmaktadır; bunlar kapatmaya ilişkin olarak vahşet, insanlıkdışılık veya yozlaşma işaretleri değil de, onun anlamının tam bir ifadesi olmaktadır: hiçliğin yok edilme işlemi.76 Kapatma olguların yüzeyinde ve aceleci bir ahlâki sentezin içinde deliliğin gizli ve ayrı yapısını resmetmektedir. Acaba bu uygulamaların köklerini bu derin vahyin içi­ ne salan kapatma mıdır? Acaba deliliğin kapatmanın etki­ siyle klasik ufukta gerçekten kaybolması, sonuçta varlıkolmama olarak kuşatılmış olmasına mı bağlıdır? Bunlar
75 Dufour'un önerdiği gibi (bu esası itibariyle o çağdaki diğer tanımlardan farklılaşmamaktadır) bir delilik tanımı bu anlamda bir kapatma teorisi ola­ rak kabul edilebilir, çünkü deliliği düşe özgü bir hata, insanların evrensel­ liğiyle hemen hissedilen bir farklılık içindeki çifte bir varlık-olmama olarak belirlemektedir: "Herkesin aynı şekilde düşündüğü şeyler hakkında düşü­ nerek kötü karar veren anlama hatası" (Essai, s. 355). 76 örn ek olarak, on yedi yıldan beri Saint-Lazare'a kapatılmış olan bir deli hakkındaki şu kayıt gibilerine Bkz.: "Sağlığı çok bozuldu, yakında öleceği umulabilir", B. N. Clairambault, 986, V, 113.

tam bir dairesellik içinde, birbirlerine gönderen sorulardır. Bu cins sorgulam aların hep yeniden başlayan devreleri içinde kaybolm anın bir yararı yoktur. Klasik k ü ltü rü n de­ liliğe ilişkin olarak yaptığı deneyi genel yapısı içinde for­ m üle etm esine izin verm ek daha iyi olacaktır; zaten bu de­ ney aym anlam larla, kendi iç m antığına özdeş bir düzen içinde spekülasyonun kuruluş düzenine söylem ve ifade içinde, sözde ve em irde temas etm ektedir -işa re t taşıyan b ir u n surun bizim için dil değerini kazanabileceği her yer­ de— .

Ü Ç Ü N C Ü AYIRIM

Deliliğin Çehreleri

Demek ki delilik negatifliktir. Ama kendini türler bahçe­ sinde bilgince düzenlenm iş bir zenginliğe göre, olguların tamlığı içinde su n an bir negatiflik. Bu çelişki tarafından sınırlan d ırılan ve tanım lanan m ekân içinde deliliğin kesikli bilgisi sergilenm ektedir. Tıbbi çözüm lem enin düzenli ve sakin çehrelerinin altında, tarihsel o luşum un içinde m eydana geldiği zo r bir ilişki iş başındadır: deliliğin nihai anlam ı olarak a k ıl b o zu k lu ğ u ile deliliğin gerçeğinin biçimi olarak ra syo n e llik arasındaki ilişki. Delilik her zam an hatanın kökenini m eydana getiren bölgelerde yer alıyor olsa da, akla nazaran hep geri çekilme halinde olsa da, gene onun üzerine açılabilir ve ona sırları­ nın tam am ını verebilir: deliliğin bilgisinin aynı anda hem açığa çıkardığı, hem de sakladığı soru n işte böyledir. Bu ayırım da çeşitli psikiyatri k av ram ların ın tarihini yapm ak, onları onlarla çağdaş olan tıbbi bilgi, teori, göz­

lem ler bütünüyle ilişkiye sokm ak söz konusu değildir; psi­ kiyatriden zihnin tıbbı ve katı cisim ler fizyolojisi içinde söz etmeyeceğiz. Fakat deliliğin Klasik Çağ boyunca ayakta kal­ mış olan b ü tü n büyük çehrelerini sırasıyla ele alarak, b u n ­ ların akıl bozukluğu deneyinin içine nasıl yerleştiklerini; bunların herbirinin burada nasıl kendine özgü bir/tutarlılık edindiğini; ve deliliğin negatifliğini nasıl p o z itif bir biçim de dışa vurm ayı başardıklarını gösterm eye çalışacağız. Bu kazanılm ış pozitiflik deliliğin çeşitli biçim lerinde ne aynı düzeye, ne aynı doğaya, ne de aynı güce sahiptir; b u n a k lık kavram ı için ince, narin, şeffaf, henüz akıl b o zu k ­ luğunun negatifliğine çok yakın bir pozitiflik; m a n ia ve m ela n ko li tarafından koskoca bir im geler sistemi boyunca elde edilen, daha şim diden daha yoğun bir pozitiflik; en tutarlı, akıl bozukluğunun en uzağında yer alan ve aynı za­ m anda onun için en tehlikeli olan, ahlâkın ve tıbbın sın ır­ larındaki bir düşünce aracılığıyla, etik olduğu kadar orga­ nik de olan bir cins bedensel m ekânın yoğrulm asıyla histeri ve h a stalık hastalığı kavram larına, kısa bir süre sonra sin ir h a sta lıkla rı denilecek her şeye bir içerik veren pozitiflik; bu pozitiflik akıl b ozukluğunun m erkezini oluşturan şey­ den o kadar uzak ve onun yapılarıyla o kadar kötü bir şe­ kilde bütünleşm iştir ki, sonunda akıl bozukluğunu so rg u ­ ya çekecek ve onu Klasik Çağın sonunda yerinden tamamen kaydıracaktır. I. BUNAKLIK GRUBU

Bunaklık çeşitli, am a hepsi de aşağı yukarı aynı alanı kap­ sayan adlar altında -d e m e n tia , am entia, fa tu ita s , stupiditas, m o r o s is- olm ak üzere, XVII. ve XVIII. yüzyıl hekim lerinin çoğu tarafından tanınm aktaydı. Bu rahatsızlık diğer hasta­ lıklardan soyutlanm ış olarak oldukça kolay teşhis edilm ek­ teydi; ama pozitif ve som ut içeriği içinde tanım lanm am ıştı.

Bu iki yüzyıl boyunca bunaklık hep negatif un su ru n içinde kalm ış, karakteristik bir çehre edinm esi hep engellenm iş­ tir. Bunaklık bir bakım a, zihin hastalıkları içinde deliliğin ö zü n e en yakın olanıydı. Ama genel an lam d ak i deliliğe -n e g a tif olarak sahip olduları içinde hissedilen deliliğe: düzensizlik, düşüncenin çözülm esi, hata, yanılsam a, akılolm am a, gerçek-olm am a-. Bir XVIII. yüzyıl yazarı işte sa­ dece aklın tersi ve zihnin olağan bir d u ru m u olarak kavra­ nan deliliği, hiçbir pozitif biçim in tüketm eyi veya sınırlan­ dırm ayı başaram adığı yaygın bir kapsam içinde, çok iyi bir şekilde tanım lam aktadır: "Deliliğin sonsuz çeşitlilikte be­ lirtileri vardır. G örülm üş ve işitilm iş h er şeyi, düşünülm üş ve tartışılm ış her şeyi bileşim ine dahil eder. En uzak gözü­ kenleri birbirine yaklaştırır. Tam am en u n u tu lm u şa benze­ yeni hatırlatır. Eski imgeler canlanır; söndükleri sanılan nefretleri uyandırır, eğilimler daha şiddetli hale gelir; ama bu durum da her şeyin ayarı bozulm uştur.F ikirler karışık­ lıkları içinde, hiçbir amaç ve akıl olm adan b ir araya getiri­ len matbaa harflerine benzer. Bu d u ru m d an hiçbir amaçlı yöneliş çıkm ayacaktır ."1 Bunaklık işte bu düzensizliğinin tüm negatifliği içinde kavranan deliliğe yaklaştırılm aktadır. Demek ki bunaklık zihinde aynı anda hem uç rastlantı, hem de tam determ inizm dir; bu d u ru m d a b ü tü n sonuçlar m eydana gelebilir, çünkü bü tü n nedenler ona yol açabilir. D üşünce organlarında hiçbir karışıklık y o k tu r ki, bunaklı­ ğın veçhelerinden birine yol açmasın. İşin aslını söylemek gerekirse, bunaklığın belirtisi yoktur; bunaklık esas olarak deliliğin m üm kün b ü tü n belirtilerine açık b ir olasılıktır. W illis'in ona esas işaret ve karakteristik olarak stu p id ita s 'i verdiği d o ğ ru d u r .2 Fakat birkaç sahife sonra stupiditas b u ­
1 2
E x a m e n d e la p r t t e n d u e p o ss e s sio n des f i l l e s d e la p a r v is s e de la n d es, 1935,

s. 14. W illis, O p e ra , 11, 227.

naklık haline gelmiştir: Stu p id ita s sive m o ro sis... A lıklık ar­ tık tam am en "akıl ve yargı yoksunluğu"dur -a k lın en yüce işlevleri itibariyle hastalanm ası-. Fakal bu yoksunluğun kendisi birinci yeri işgal etm em ektedir; çünkü bunaklık içinde rahatsız olan rasyonel ruh, karm a bir u n su ru n ken­ diyle bunaklık arasında aracılık yapm am ası halinde bede­ nin içine hapsolm az; hayal g ü cünün ve belleğin aracı ve arabulucu güçlerini taşıyan bu a n im a sensitiva sive corporae rasyonel ru h tan bedene doğru, aynı anda hem yaygın, hem de nokta halinde; hem bedensel, hem de düşünebilen kar­ ma bir m ekân halinde seferber olm aktadır; zihne fikirleri veya hiç değilse bu fikirlerin oluşm asına olanak veren u n ­ surları bu n lar sağlam aktadır; ve bunların işleyişlerini - b e ­ densel işley işleri- b o zulduğunda, in te lle c tu s acies "sanki gözleri bağlanm ış gibi çoğu zam an apışıp kalm akta veya en azından kararm aktadır ."3 Bedensel ru h u n m akam ı, içinde yayıldığı ve böylece canlı birliğini sağladığı organik ve fonksiyonel m ekânda bulunm aktadır; bu ru h burada aynı zam anda dolaysız eylem inin alet ve organlarına da sahiptir; bedensel ru h u n m akam ı beyindir (ve özel olarak da hayal gücü için nasırlı kitle, bellek için beyaz öz); dolaysız or­ ganları hayati ruhlar tarafından oluşturulm aktadır. Bunak­ lık d u ru m u n d a ya bizzat beynin zarara uğradığını, ya ha­ yati ru h la rd a bir bozulm a old u ğ u n u , ya da m akam ile organların, yani beyin ile hayati ruhların birlikte rahatsız­ landıklarını varsaymak gerekir. Eğer hastalığın nedeni tek başına beyinse, b u n u n kökeni önce beyinsel m addenin boşluklarında aranabilir, ya uygun bir şekilde İşleyemeye­ cek kadar küçüktür, ya da b u n u n tersine aşırı b ü y ü k tü r ve bu yüzden daha az sağlam ve daha düşük kalitede olm ak­ tadır, m e n tis acum uni m in u s accom edum . Ama bazen beynin biçim ini de araştırm ak gerekir; hayati ruhların eşit bir şe­ kilde iş görm elerine olanak veren şu gîobosa biçim ine sahip
3
İbid., s. 265.

değilse, eğer bir depresyon veya anorm al bir şişme m eyda­ na geldiyse, hayati ruhlar düzensiz olarak gönderilir; al­ dıkları yol esnasında şeylerin aslına gerçekten sadık im ge­ leri aktaram az ve rasyonel ruha gerçeğe uygun görüntüler veremezler: bunaklık işte buradadır. Daha da incelm iş bir şekilde; beyin işleyişini gerektiği üzere Sürdürebilm ek için belli bir ısı ve nem yoğunluğunu, belli bir tutarlılığı, belli bir dokuyu sürdürm ek zorundadır; aşırı nem li veya aşırı soğuk hale gelirse - b u d urum çocukların ve yaşlıların başı­ na sıklıkla gelmekte değil m id ir?- stu p id ita s 'ın belirtileri ortaya çıkmaya başlar; beyin dokusu kabalaştığında veya basıncı arttığında da aynı şeyler görülür; beyinsel özün üzerindeki bu basıncın havanın ağırlığından ve Beotialıların ü n lü alıklığını açıklıyora benzeyen toprağın kabalığın­ dan kaynaklandığı düşünülem ez m i ?4 M orosis durum unda yalnızca hayati ru h lar etkilenm iş olabilir: bu ya onların benzeri bir çekim le kendiliklerinden ağırlaşm alarından, ya da sanki hayali bir yerçekim i tarafın­ dan yeryüzünün yavaşlığına doğru çekiliyorm uşçasına, d ü ­ zensiz boyutlarda olm ak üzere biçim lerinin kabalaşm asın­ dan kaynaklanabilir. Başka vakalarda ise akışkan, tutarsız ve şişkin hale gelm ektedir .5 Hayati ruhların ve beynin içine düştükleri karışıklıklar başlangıçta birbirlerinden ayrı olabilir; am a bu hiçbir za­ m an hep böyle sürm ez, bozulm alar so n u n d a m utlaka b ir­ birlerine eklenir: b u nun böyle olm asının nedeni ya. hayati ruhların niteliğinin beyinsel m addenin bir kısm ından ö tü ­ rü bozulm ası, ya da b u n u n tersine beyinsel m addenin ha­ yati ruhların bir kusu ru n d an ötürü bozulm asıdır. Hayati ruhlar ağırlaşıp, hareketleri yavaşladığında veya çok sıvılaştıklarında, içlerinden geçtikleri beyin delikleri ve kanal­ ları kapanm akta veya kusurlu biçim lere bürünm ektedir;
4 5
İb id ., 11, s. 266-267. ib id ., s. 266- 267.

buna karşılık eger bizzat beynin bazı kusurları varsa, hayali ru h lar onun içinden norm al hareketleriyle geçem em ekte ve b u nun sonucu olarak hastalığa eğilimli hale gelm ekte­ dir. W illis'in b ü tü n bu çözüm lem elerinde berraklığın ger­ çek çehresi, ona özgü işaretlerin veya n edenlerin profili boşuna aranacaktır. B unun nedeni tasvirin kesinlikten yoksun olması değil de, bunaklığın "sinir türü" hastalıkla­ rın hem en hepsini kapsıyor olmasıdır: zihin veya beyin, gevşeklik veya katılık, ısınm a veya soğum a, aşırı ağırlık, aşırı hafiflik, eksik veya fazla gelen m adde; b ü tü n patolojik değişme olasılıkları, o n u n potansiyel açıklam alarını sağla­ yabilm ek üzere bunaklık olgusunun çevresinde b ir araya getirilm işlerdir. B unaklık nedenlerini düzene sokm am akta, onları belli yerlere yerleştirm em ekte, belirtilerin aldıkları görünüşe göre bunların niteliklerini belirginleştirm em ektedir. Her bozulm anın etkisi olabilir. B unaklık bir bakım a deliliktir, ama belli bir delilik biçim ine özgü belirtiler ha­ riç, genel gerçeği içindeki asıl delilik. B unaklık beynin, lif­ lerin ve hayati ruhların bilgece m ekaniği içinde akla aykırı olarak bulunan her şeydir. Fakat tıbbi kavram böylesine bir soyutlam a düzeyinde yoğrulam az, bu noktada nesnesinden aşırı uzaktadır; tıbbi kavram tam am en m antıksal ikilikler halinde eklem lenir; potansiyeller üzerine kayar, etkin bir şekilde çalışamaz. Bunaklık tıbbi deney olarak billurlaşam az. ş«=> Bunaklık kavram ı XVIII. yüzyılın ortalarına doğru hâ­ lâ negatiftir. O rganik dünya W illis'in tıbbından katı cisim ­ ler fizyolojisine varana kadar edasını değiştirm iştir; fakat çözüm lem e aynı tipten olarak kalm aktadır; yalnızca, sinir sistem inin dışa vurabileceği bü tü n "akıl bozukluğu" bi­

çim lerini bunaklık içinde kuşatm ak söz k o n u su d u r. Aum ont E n c y d o p e d ie 'y t yazdığı "D em ence" (B unaklık) m ad­ desinin başında, doğal varoluşu itibariyle ele alınan akim duyulardan gelen izlenim lerin dönüşüm üne ilişkin oldu­ ğunu açıklam aktadır; lifler tarafından aktarılan bu izlenim ­ ler beyne kadar gelm ekte, o da onları zihnin iç yolları bo­ yunca kavram lara dönüştürm ektedir. Bu d ö n ü şü m ler alı­ şılmış yollara göre yapılm adığında ve bu n lar aşırı veya ek­ sik kaldıklarında veyahut iptal edildiklerinde, akıl bozuk­ luğu veya daha doğrusu delilik olm aktadır. İptal saf haliyle deliliktir, deliliğin zirve noktasıdır: Bu, bunaklıktır. Nasıl m eydana gelm ektedir? İzlenim lerin b ü tü n bu dönüştürm e işi neden birdenbire iptal olm aktadır? A um ont da Willis gibi, sinir türü m uhtem el hastalıkların hepsini akıl bozuk­ lu ğ u n u n etrafında bir araya getirm ektedir. Sistem in zehir­ lenm esinden kaynaklanan bozulm alar vardır: esrar veya diğer uyuşturucular; Bonet Sepulchretum adlı kitabında bir yarasa tarafından ısın ld ık tan sonra bunam a geçiren küçük bir kızın du ru m u n u anlatm ış değil midir? Sara gibi bazı tedavisiz hastalıklar da tam am en aynı sonucu yaratm aktadır. Fakat bunaklığın nedenini daha büyük bir sıklıkla beyinde aram ak gerekir; ya beyin bir darbe sonucu kazayla bozul­ m uştur, ya da irsi bir yapı bozukluğu vardır ve hacm i, lif­ lerin iyi çalışm alarına ve hayati ruhların tam dolaşım ına izin veremeyecek kadar kısıtlıdır. Bizzat hayati ru h lar da bunaklığın kökeninde yer alabilir, çünkü tükenm iş, güçsüzleşm iş ve canlılıklarını kaybetm işlerdir; veya çü nkü ka­ lınlaşm ış ve yapışkan hale gelmişlerdir. Fakat bunaklığın en sık rastlanılan nedeni artık izlenim leri alam ayan ve on­ ları aktaram ayan liflerin durum udur. D uyguyu harekete geçirecek olan titreşim m eydana gelm em ektedir; lif hare­ ketsiz durm aktadır, b u n u n nedeni herhalde aşırı gevşemesi veya aşırı gerilmesi ve tam am en sertleşm iş olm asıdır; bazı durum larda aşırı nasır tuttu ğ u n d an diğerleriyle uyum lu bir

şekilde titreşim e geçemez. H er halükârda "yay" kaybolm uş olm aktadır. Bu titreşm e yetersizliğinin nedenlerine gelince, bunlar tutkular olduğu kadar, doğuştan getirilen nedenler veya her tür hastalık, keyifsizlikler veya son olarak da yaş­ lılık olabilir. Bunaklığa bir neden ve açıklama bulabilm ek için patoloji alanının tü m ünde dolaşılm ıştır; fakat sem ptom atik çehre ortaya çıkm akta gecikm ektedir; gözlem ler yı­ ğılm akta, nedensel bağlantılar kurulm aktadır, fakat hasta­ lığın kendine özgü profili boşuna aranm aktadır. Sauvages Nosologie m e th o d iq u e adlı kitabındaki "A m e n tia" m addesini yazmaya kalkıştığınd a, belirtilere ilişkin bağlantıyı yakalayamayacak ve eserine rehberlik etm esi ge­ reken şu ünlü "botanikçi zihniyeti "ne, artık sadık kalam a­ yacaktır; bunaklık biçim lerini, ancak nedenlerine göre ayı­ rabilm ektedir; "lifleri nesnelerden gelen izlenim lere karşı duyarsız hale getiren katılaşm a"nm yol açtığı a m e n tia senilis; beyinde kan serum u birikm esinden kaynaklanan a m e n ­ tia serosa, bir kasap da bu d u ru m u "ne yiyen, ne de içen" ve beyinsel özleri "tam am en suya dönüşm üş" olan çılgın koyunlarında gözleyebilm ektedir; en başta afyonun yol aç­ tığı a m en tia a venesis; a m e n tia a tum ure; am entia m icrocephalica; bizzat Sauvages: "Bu bunaklık biçim ini M ontpellier hastanesinde yatan bir kızda görm üştüm ; kafası çok küçük olduğu ve bu hayvana benzediği için ona m aym un denil­ m ektedir"; a m e n tia a siccitate: genel olarak aklı ku ru m u ş, soğum uş, pıhtılaşm ış liflerden daha fazla zayıflatan bir şey yoktur; kışın en soğuk günlerinde bir arabayla yolculuk eden üç kız bunam aya uğram ıştır; B artholin "kafalarını ye­ ni yüzülm üş koyun pöstekisiyle sararak" onların akıllarını geri getirm iştir; am entia m orosis: Sauvages bunun a m enita sereso' dan gerçekten ayrılıp ayrılm am ası gerektiğini bilm e­ m ektedir; a m e n tia ab ictu; a m e n tia rachialgica; sıtm adan kaynaklanan a m e n tia a quartana; a m e n tia calculosa; bir b u ­ nağın beyninde "kalp kapakçığından sızan kan serum ları içinde yüzen bir taş" bulunm am ış mıdır?

Bir bakım a, bunaklığa özgü bir belirtiler b ü tü n ü yok­ tur: hiçbir hezeyan, halüsinasyon veya şid d et biçim i tam a­ m en ona ait değildir veya doğasının bir gerekliliğini oluş­ turm am aktadır: bir yanda düzeyi, düzeni, doğası olabil­ diğince farklı olabilen bir m uhtem el nedenler yığılması; öte yanda ortak yan olarak yalnızca akim y o kluğunu veya k u ­ surlu işleyişini, onun şeylerin gerçekliğine ve fikirlerin doğruluğuna ulaşm a olanaksızlığını açık edebilm e gibi or­ tak bir karaktere sahip olabilen bir dizi sonuç. Bunaklık akıl bozukluğunun -s o m u t olarak sahip olduğu şeylerde m evcut olarak algılanan akıl y o k lu ğ u - hem en genel, hem de en negatif düzlem deki am prik biçim idir. D ufour ken­ dinden her zam an kaçan bu m evcudiyeti T ra ite de l'enten­ dem en t hu m a in adlı kitabında daha yak ın d an kuşatm aya çabalam ıştır. M üm kün nedenlerin hepsini değerlendirm iş, bunaklık konusunda başvurulabilen kısm i belirleyicilikle­ rin hepsini toplam ıştır. Liflerin katılaşm ası, beynin k u ru ­ ması -B onet böyle b u y u rm u ştu r-, kafatasının içinin gev­ şekliği ve serum la dolm ası -H ild an u s'u n işaret ettiği gibi-, uyuşturucuların kullam ı -R ey, Bautin, Barriere'in gözlem ­ lerine göre-, ur olması, beyin kurtları, kafatası biçim inin bozukluğu. Hepsi de pozitif nedenler, fakat b u n la r yalnızca aynı negatif sonuca -z ih n in dış duyulardan ve hakikatten ko p m ası- götürm ektedir. "Bunamaya tu tu lan lar çok ih ­ m alkâr ve her şeye karşı kayıtsızdırlar; şarkı söylerler, gü­ lerler ve iyi kötü ayırm adan her şeyle eğlenirler; fakat b u n ­ ların (eksikliğinden) hiçbir zaman acı çekm ezler; nesne­ lerin onların duyuları üzerindeki, izlenim lerini de alırlar, fakat bunlarla hiç ilgilenm ezler ."6 Böylece doğanın parçasal pozitifliğiyle aklın genel negatifliği çakışm akta, ama gerçek bir birlik oluşturm am ak­ tadır. Bir delilik biçim i olarak bunaklık yalnızca dıştan ya­
6 D ufour, op. cit., s. 358-359.

şanm akta ve düşünülm ektedir: aklın ulaşılamaz b ir raevcut-olm am a'm n içinde iptal olduğu sınır; tasvirinin sabitli­ ğine rağm en kavram ın bütünleştirm e gücü yoktur; doğa­ nın varlığı ve akıl bozukluğunun varlık-olm ayan'ı burada birliklerini bulam am aktadırlar.

Fakat bunaklık kavramı tam bir kayıtsızlığın içinde kay­ bolm am ıştır. Fiili durum da iki kom şu kavram grubu tara­ fından sınırlandırılm ıştır; bunlardan birincisi çok eskidir, İkincisi ise b u n u n tersine Klasik Çağda birincisinden k o p ­ m akta ve kendini tanım lam aya başlam aktadır. B unaklık ile çılgınlığı birbirlerinden ayırm ak gelenek­ sel bir tutum dur. Bu belirtiler düzeyinde kolay b ir oyun­ dur, çünkü çılgınlığa her zam an ateş eşlik ederken, b u n ak ­ lık ateşsiz bir hastalıktır. Çılgınlığı karakterize eden ateş hem o n u n yakın nedenlerini, hem de doğasını belirlemeye izin verm ektedir: bu hastalık, bir yanm a, bedenin aşırı ısısı, başta ağrılı yanm a, hareket ve sözlerde şiddet, kişinin bir cins kaynam asıdır. Cullen XVIII. yüzyılın so n u n d a bu has­ talığı hâlâ bu niteliksel tutarlılıktan hareketle karakterize etm ektedir: "çılgınlığın en kesin işaretleri yüksek bir ateş, şiddetli bir baş ağrısı, baş ve gözlerin kızarması ve şişmesi, uykusuzluktur; hasta ışığa ve en ufak gürültüye dayana­ maz; öfkeli hareketlerde b u lu n u r ."7 Bu hastalığın uzak ne­ denlerine gelince, bu konu çok sayıda tartışm aya yol aç­ m ıştır. Fakat her şey ateş teması etrafında toplanm aktadır -başlıca iki soru, bu hastalığın bizzat beyinden doğm asının m üm kün olup olmadığı, ya da ona aktarılan b ir durum olup olm adığı; ve hareketlerdeki bir aşırılıktan veya kanın hareketsiz kalm asından kaynaklanıp kaynaklanm adığıydı.
7 C ullen, op. cit., s. 14.

La M esnardiere ile D uncan arasındaki polem ik sırasın­ da birincisi, beynin nemli ve soğuk, kan ve serum un her an sızdığı bir organ olm asından ö lü rü yanm asının olanaksız olduğunu ileri sürm üştür. "N ehirde ateş yanm ası ne kadar olanaklıysa, bu beyin yanm ası da o kadar olanaklıdır". D uncan ise beynin birincil özelliklerinin ateşin özellikle­ riyle çeliştiğini inkâr etm em ektedir; fakat beyinde onun özel doğasını reddeden yerel bir eğilim bulunm aktadır: "iç organların üzerinde yer aldığından, b ü tü n bedenin m utfa­ ğından yükselen buharları kolayca kabul etm ektedir", ü s­ telik "sonsuz sayıda atar ve toplar dam ar onun çevresinde toplanm akta ve özünün içine kolaylıkla nüfuz etm ektedir". Ama bundan fazlası da vardır: beyni karakterize eden bu yum uşaklık ve soğukluk nitelikleri o n u dış etkilere, hatta onun esas özüyle en çelişkili olan etkilere bile açık hale ge­ tirm ektedir. Sıcak özler soğuğa direnirken, soğuk özler ısınabilm ektedir; beyin "yumuşak ve nemli" olduğundan "bu­ na bağlı olarak kendini diğer niteliklerin aşırılığına karşı pek koruyam az ."8 Bu durum da niteliklerin zıtlığı, bizatihi bunların ikâm esinin nedeni haline gelm ektedir. Fakat be­ yin giderek daha sık olmak üzere, çılgınlığın birinci m aka­ mı olarak ele alınacaktır. Çılgınlığın aşırı yüklenen dam ar­ ların tıkanm asından ve "düzensizliklerini sinirler aracılığıyla beyne aktarm a"larm dan 9 kaynaklandığını dü şü n en Fem 'in tezini dikkate layık bir istisna olarak kabul etm ek gerekir. XVIII. yüzyıl yazarlarının büyük çoğunluğuna göre çılgın­ lığın m akam ı ve nedenleri beyindedir ve burası artık orga­ nik ısının m erkezlerinden biri olarak kabul edilm ektedir: Jam es S ö z lü k 'u bu ısının kökeninin tam olarak "beyin za­ rı "nda olduğunu bildirm ektedir ;10 Cullen ise beyin m ad­
8 9
A p o lo g ie p o u r M o n sie u r D uncan, s. 113-115.

10

Fem , D e la n a lu re el du siege de la p h r i n is i e et de la p a ra p h re n û sie, G ötingen'de M. Schroeder'in başkanlığında savunulan tez; C a z e tte S a lu ta ire , 27 Mart 1766, no. 13‘de değerlendirm esi. Jam es, D ic tio n n a ire de m id e c in e ; Fra. çev., c. V, s. 547.

desinin de yanabileceğin! söyleyecek kadar ileri gitm ekte­ dir: çılgınlık ona göre "kapalı kesim lerin bir yanm asıdır ve beyin zarına veya bizzat beynin özüne sıçrayabilir ."11 Bu yüksek ateş bir hareket patolojisinin içinde kolay­ lıkla anlaşılm aktadır. Ama bir fizik tipten, b ir de kimyasal tipten ateş vardır. Birincisi sayısı artan ve aşırı hızlı hale gelen hareketlerin aşırılığına dayanm aktadır -böylece b ir­ birlerine sürekli sü rtü n en kısım ların ısınm alarına yol aç­ m aktadır-: "çılgınlığın uzak nedenleri beyin zarını veya özünü doğrudan rahatsız eden şeylerin hepsidir; örneğin açık başla yakıcı güneşe çıkm ak, ru h u n tutkuları ve bazı zehirler gibi ."12 Fakat kimyasal tipten ateş b u n u n tersine hareketsizlikten kaynaklanm aktadır: özlerin birikm esi o n ­ ları bitkisel hayata, sonra da m ayalanm aya yöneltm ektedir; böylece büyük bir ısı çıkartan bir cins kaynam a sürecine girm ektedir: "dem ek ki çılgınlık, kanın yoğunlaşm asından ve bu sıvının beyin zarına dağılmış olan k ü çü k dam arlarda akm asının engellenm esinden kaynaklanan yüksek bir ateş­ tir ."13 Bunaklık kavram ı soyut ve negatif kalırken, çılgınlık kavramı b u n u n tersine belirgin niteliksel tem aların çevre­ sinde düzene sokulm aktadır -kökenlerini, nedenlerini, ma­ kam ını, işaretlerini ve etkilerini hayali bir tutarlılık, beden ısısının adeta duyulabilir m antığı içinde bütü n leştirerek -. O na bir yanm a dinam iği hükm etm ektedir; akla uygun ol­ mayan bir ateş ona egem en olm aktadır -liflerd e yangın ve­ ya dam arlarda kaynam a, bunların bir önem i y o k tu r-; tar­ tışm alar bütünleştirici bir gücü olan aynı tem anın etrafında yoğunlaşm aktadır: bedenin ve ru h u n harlı ateşi olarak akıl bozukluğu.

11 12 13

Cullen, s. 142. İbid., s. 145. Jam es, loc. cit.

B unaklıkla akraba olan ikinci kavram grubu "alıklık", "bu­ dalalık", "ahm aklık", "kafasızlık" gibi du ru m ları kapsa­ m aktadır. Uygulamada bunaklık ile budalalık eşanlam lı olarak kabul edilm ektedir .14 W illis M orosis, kelim esinden bunaklık kadar, çocuklarda hayatlarının ilk aylarından iti­ baren görülebilen alıklığı anlam aktadır: b ü tü n vakalarda aym anda belleği, hayal gücünü ve yargılam a yeteneğini kapsayan bir rahatsızlık söz k o n u su d u r ."13 Fakat yaş ayırı­ mı yavaş yavaş yerleşmiş ve XVIII. yüzyılda kesinleşm iştir: "Bunaklık bir cins sağlıklı yargı ve akıl y ü rü tm e yetersizli­ ğidir; görüldüğü yaş gruplarına göre farklı adlar alm akta­ dır; çocuklarda buna genel olarak bud a la lık denilm ektedir; ilerlediği ve aklın ermesi çağında da sü rd ü ğ ü n d e a lık lık adını alm aktadır; yaşlılıkta ise b u n a k lık veya çocu kla şm a denilm ektedir ."16 Bu ayırım ın kronolojik olm aktan başka hiçbir değeri yoktur; çünkü hastalığın ne belirtileri, ne de doğası, görülm eye başladığı yaşa göre değişm ektedir. En fazlasından "bunaklık haline düşenler zam an zam an eski bilgilerine ilişkin bazı pırıltılar gösterm ektedir ki, budala­ lar b u n u yapam az ."17 B unaklık ile budalalık arasındaki fark yavaş yavaş de­ rinleşm iştir: artık yalnızca zam an içindeki b ir farklılık de­ ğil, aynı zam anda eylem âlem indeki zıtlık da söz k o n u su ­ dur. Budalalık bizzat duygu alanı üzerinde etki etm ektedir: alık, ışığa ve gürültüye duyarsızdır; bunak ise b u n lara karşı kayıtsızdır; birincisi verileni alm am akta, İkincisi ise bunu önem sem em ektedir. Birincisi için dış d ü n yanın gerçeğini
14 Ö rneğin Bkz., "Adıgeçen D ardalle'i içinde bulduğunuz alıklık ve bunaklık d u ru m u hakkında bana söylem e şerefi bahşettiklerinizi O rleans d ü küne ak­ tardım ", Archives Bastille, Arsenal 10808, v. 137. W illis, II, s. 265. D ufour, s. 357. İb id ., s. 359.

15 16 17

algılam ak söz konusu değildir; diğeri için ise b u n u n önem i yoktur. Sauvages'm Nosologie'sinde tekrarladığı ayırım h e­ m en hem en budur. O na göre bunaklık "bu d u ru m a düşen insanların nesnelerin izlenim lerini tam am en hissetm ele­ rin d en ö tü rü b u d alalık tan fa rk lıla şm a k ta d ır, "budalalar böyle bir izlenim alamaz; fakat bunaklar nesnelere dikkat etm em ektedir ve onlara tam bir kayıtsızlıkla bakm akta, canlarını hiç sıkm am aktadır ."18 Acaba budalalık ile irsi d u ­ yu bozuklukları arasında hangi farkların belirlenm esi gere­ kir? Bunaklığı bir yargılam a bozukluğu ve budalalığı da duyum daki bir eksiklik olarak ele alm ak, bir kör ve bir sağır-dilsizle bir alığı karıştırm a tehlikesini taşım akta değil m idir ?19 G a ze tte de M td e ç in e ’d e 1762'de yayınlanan b ir makale bu sorunu, gözlenen bir hayvana ilişkin olarak yeniden ele alm ıştır. Yavru bir köpek söz konusudur. "H erkes size bu (hayvanın) kör, sağır, dilsiz ve koku alma yeteneğinden yoksun olduğunu söyleyecektir; bu durum ya doğum dan ötürü böyledir, ya da doğum dan kısa bir süre so n ra geçir­ diği bir kazadan kaynaklanm ıştır; sonuçta bitkisel bir ha­ yata sahiptir ve ben on u bitki ile hayvan arasında bir yerde görüyorum ". Tam anlam ıyla akıl sahibi olması olanaksız bir varlık için bunaklık söz konusu olamaz. Fakat acaba gerçekten duyuların bir rahatsızlığı mı söz k onusudur? Cevap hiç de kolay değildir, çünkü "oldukça güzel gözleri vardır ve bunlar ışığa duyarlıya benzem ektedir; ancak iler­ lerken b ü tü n m obilyalara çarpm akta, bazen kendine zarar bile verm ektedir; gürültüyü duym aktadır, d ü d ü ğ ü n k i gibi
18 19 Sauvages, op. cit., V ll, s. 334-335. A ptallık, uygulam ada uzunca bir süre delilik ile duyum sal sakatlığın bir ka­ rışım ı olarak kabul edilecektir. 11 Nisan 1779 tarihli b ir em ir Salpeıri£re başrahibinin, "adı geçen F ich et'n in sağır-dilsiz ve b unak o larak doğduğunu farkeden" hekim ve cerrahların im zalarını taşıyan raporlara uygun olarak, Marie Fichet'yi k u ru m u n a kabul etm esini hükm e bağlam aktadır, B.N., kol "Joly de Fluery", MS. 1235, V. 89.

tiz sesler ise onu korkutm aktadır; fakat ona adm ı öğretm ek m üm kün olam am ıştır". Demek ki ne duym a, ne de görme duyusu zarara uğram ıştır, zarara uğrayan duyuyu algı h a­ linde düzenleyen, bir rengi bir nesne, bir sesi b ir ad haline getiren şu organ veya yetenektir. "Bütün d uyularının bu genel k usuru hiçbir dış organdan değil de, m o d ern fizikçi­ lerin sensorium co m m u n e dedikleri ve eskilerin de duyarlı ruh adını verdikleri, duyuların aktardıkları im geleri kabul veya reddetm ek için yapılm ış olan iç organdan kaynaklan­ m aktadır; böylece bu hayvan hiçbir algı o lu ş tu rm a d ığ ın ­ dan, görm eden görm ekte, duym adan du y m ak tad ır ."20 R uh­ ta veya zihnin faaliyetinde duyulara en yakm olan şey budalalığın etkisiyle felç olm uş gibidir; oysa bunaklık d u ­ rum unda bozulan şey, aklın işleyişinin duyulardan en fazla kopm uş, onlara nazaran en serbest u n su ru d u r. Ve XVIII. yüzyılın sonunda budalalık ile bunaklık ar­ tık erken gelen zıtlaşm aları, hatta hangi yeteneğin zarara uğram ış olduğu soru su n d an ötürü değil de, tam am en onla­ ra ait olan ve dışavurum larının tüm üne gizlice hü k m ed e­ cek olan nitelikler aracılığıyla ayrılm aktadır. Pinel'e göre, budalalık ile bunaklık arasındaki fark sonuçta hareket­ sizlik ile hareket arasındaki farktır. Budalalarda "idrakin ve manevi duyum ların b ü tü n işlevlerinin" bir felci, bir uyku hali vardır; zihni donm uş kalm ıştır. B unaklıkta ise bun u n tersine, zihnin esas işlemleri düşünm ekte, am a boşuna d ü ­ şünm ektedir ve b u n u n sonucu olarak aşırı b ir konuşkanlı­ ğa sahip olm aktadır. Berraklık zihnin ne tutarlılığı ne de sa­ bitliği olan saf bir hareketi zam anın bellek içinde korum ayı başaramadığı sürekli bir kaçışı gibidir: "fikirlerin ve tekil eylem lerin, hafif veya düzensiz heyecanların kesintisiz ve hızlı veya daha doğrusu alternatif silsilesi, b u n u n la birlikte önceki d u ru m ların u n u tu lm a sı ."21 B udalalık ve alıklık
20 21
G a z e tıe de M ed ecin e, c. 111, no. 12, Çarşam ba, 10 Şubat 1762, s. 89-92'de yayınlanan anonim makale. Pinel, N o s o lo g ie ..., 1818 yay., c. 111, s. 130.

kavrâmları bu imgelerle saptanm ış olm aktadır; negatifli­ ğinden yavaş yavaş sıyrılarak, belli bir hareket ve zam an il­ ham ının içinde alınan bunaklık kavramı da ters bir dar­ beyle aynı kadere uğram aktadır. Fakat eğer niteliksel tem alar etrafında düzene sokulan bu bitişik çılgınlık ve budalalık gruplan bir k enara bırakı­ lacak olursa, berraklık kavram ının deneyin yüzeyinde yer aldığı -genel akıl bozukluğu fikrine çok yakın, deliliğin som ut çehrelerinin doğdukları hakiki m erkezin çok uza­ ğ ın d a - söylenebilir. B unaklık yabancılaşm aya ilişkin tıbbi kavram ların en basitidir -efsanelere, ahlâki değerlendirm e­ lere, hayal gücünün düşlerine en az açık o lan ı-. Ve her şe­ ye rağm en, b ü tü n bu kuşatm aların tehlikelerinden ku rtu labildiği ölçüde, gizlice en tutarsız olanıdır; doğa ve akıl bozukluğu onda kendi soyut genelliklerinin yüzeyinde kalm akta, m a n ia ve m elankoli kavram larının hayat b u l­ dukları hayali derinliklerde birleşm eyi başaram am aktadır. II. MANİA VE MELANKOLİ

M elankoli kavram ı XVI. yüzyılda belirtilere göre yapılan belli bir tanım la, bizzat onu işaret eden terim in içinde gizli olan bir açıklama ilkesinin arasında yer alm aktaydı. Belirti­ ler cephesinde bir bireyin kendi kendine karşı o lu ştu rab i­ leceği tüm hezeyanlı fikirler yer alm aktadır: "aralarından bazıları hayvan olduklarını düşünerek, bu hayvanların ses ve hareketlerini taklit etm ektedirler. Bazıları ise cam kava­ noz olduklarını düşünm ekte, bu nedenden ö tü rü kınlabilecekleri korkusuyla geçenlerin önünden kaçm aktadır; d i­ ğerleri ölüm den korkm akta, ama çoğu zam an gene de kendilerini öldürm ektedir. Diğer bazıları herhangi bir su ­ çun faili olduklarını düşünm ekte, bu yüzden titreyip d u r­ m akta ve birinin kendilerine doğru geldiğinde hapse götü­ rüleceklerini veya öldürüleceklerini dü şü n m ek ted irler ."22
22 J. W eyer, D e p r a e s t igiis d a e m o n u m , Fra. çev. s. 222.

Soyutlanm ış olarak kalan ve akim b ü tü n ü n ü tehlikeye sokm ayan hezeyan temaları. Sydenham ayrıca m elankolik­ lerin "bunun dışında çok sakin ve çok duygulu kişiler ol­ d u k la rım ), olağanüstü bir nüfuz yeteneğine sahip oldukları"m gözleyecektir. "Aristoteles de haklı olarak m elanko­ liklerin diğerlerinden daha esprili olduklarını gözlemiş­ tir ."23 Oysa bu çok açık, çok tutarlı belirtiler b ü tü n ü , melankolininki olan koskoca bir nedensel sistem i gerektiren bir kelimeyle işaret edilm iş durum dadır: "sizden m elankolik­ lerin düşüncelerine, sözlerine, görüşlerine ve eylemlerine daha yakından bakm anızı istiyorum , bu d u ru m d a bütün duyularının beyinlerine yayılmış olan m elankolik bir hal tarafından zedelendiğini anlayacaksınız ."24 Kısmi hezeyan ile kara safranın eylemi m elankoli kavram ı içinde çakış­ m akta; bu an için bir işaretler bütünüyle anlam a yönelik bir adlandırm a arasındaki bir karşılaşm adan başka bir ilişki bulunm am aktadır. Bu birlik XVIII. yüzyılda bulunacak ve­ ya daha doğrusu, bir değiş tokuş gerçekleştirilecektir -b u soğuk ve kara sıvı m adde hezeyanın baş rengi; m ania, b u ­ naklık ve çılgınlık karşısındaki kendine özgü değeri ve tu ­ tarlılığının esas ilkesi haline gelmiş o ld u ğ u n d an -. Oysa Boerhaave m elankoliyi hâlâ "uzun, ısrarlı ve ateşsiz bir he­ zeyan" olarak tanım lam aktadır; "(bu hezeyan) esnasında hasta hep tek ve aynı düşünceyle m e şg û ld ü r ."25 D ufour bundan birkaç yıl sonra tanım lam asının tüm ağırlığını "en­ dişe ve h ü zü n "ü n üzerine taşımıştır; b u n lar şim di hezeya­ nın kısm i karakterini açıklam akla görevlidir: "M elankolik­ lerin yalnızlığı sevm eleri ve kalabalıktan kaçm aları onları hezeyanlarının nesnesine veya egemen tu tk u ların a daha
23 24 25 Sydenham , "D issertation su r l'affection hysterique", M id e c in e p ra tiq u e, çev. Jau lt, s. 399. W eyer, ibid. Boerhaave, A p h o rism e s, s. 1089.

bağlı hale getirm ekte, b u n u n dışındaki her şeye kayıtsız kalm aktadırlar ."26 Kavramın sabitleşm esi gözlem in daha sağlam hale gelm esinin veya nedenler âlem indeki bir keş­ fin sonucu olarak değil de, belirlem eye ilişkin b ir n ed en ­ den etkileri itibariyle anlam lı bir algılamaya doğru olan n i­ teliksel bir aktarım aracılığıyla m eydana gelmiştir. M elankoli üzerindeki tartışm a uzun süre -XVII. yüz­ yılın başına k a d a r- dört bedensel sıvı ve onların esas nite­ likleri çerçevesi içinde kalmıştır: yalnızca onun n ed en ola­ rak kabul edilebileceği bir öze ait olan sabit nitelikler. Fernel'e göre m elankolik beden sıvısı T oprak ve Sonbahar'la akraba olan "kaim, soğuk ve kuru" bir ö zsu y u d u r .27 Fakat yüzyılın ilk yarısı esnasında m elankoliklerin kökeni­ ne ilişkin koskoca bir tartışm a çıkm ıştır :28 m elankoliye ya­ kalanm ak için zorunlu olarak m elankolik bir huya mı sa­ hip olm ak gerekir? M elankolik beden sıvısı h e r zam an soğuk ve kuru m udur; hiç sıcak veya nem li olduğu olm a­ m akta mıdır? Acaba daha çok söz konusu olan, etki edilen öz veya aktarılan nitelikler değil midir? Bu uzun tartışm a­ nın kazam m larım aşağıdaki gibi özetlem ek m üm kündür: 1 ° Ö zlerin nedenselliğinin yerine, giderek artan bir sıklıkla, hiçbir destek alm adan bedenden ruha, beden sıvı­ sından fikirlere, organlardan tavırlara hem en aktarılan ni­ teliklerin yol alm a süreci geçirilm iştir. D uncan'm m ethiye­ sini yazan kişi için böylece m elankolik özsuyu m elankoliye yol açm aktadır, b u n u n anlam ı hastalığın nedenlerinin biz­ zat onun içinde bulunm asıdır: "m elankoli özsuyu m elan­ koliye yol açma konusunda gerekli koşullara sizin ateşli öfkelerinizden daha fazla sahiptir; çü n k ü soğukluğuyla ha26 27 28 D ufour, loc. cit. Fem el, P h ysio lo g ia , in, U n iversa m ed ica , 1607, s. 121. Bu tartışm anın nedeni, cin çarpm ışları m elankoliklerle özdeşleştirm enin m üm kün olup olm am asıydı. Fransa'da zıt tarafları D uncan ve La M esnardiere oluşturuyordu.

yati ruhların m iktarım azaltm akta; kuruluğuyla onları güç­ lü ve inatçı bir hayal gücünü m uhafaza etmeye yetenekli kılm akta ve karanlığıyla da onları doğal aydınlık ve etkile­ rinden m ahrum bırakm aktadır ."29 2° Bu niteliklerin m ekaniğinin dışında, her birinin içinde kapalı olan gücü çözüm leyen bir dinam ik daha var­ dır. Soğukluk ve kuruluk işte böylece huyla çatışmaya gi­ rebilm ekte ve m elankolinin m ücadelenin artm ası ölçüsün­ de şiddetlenen işaretleri bu zıtlıktan doğm aktadır: onu sürükleyen ve ona direnen her şeyi kendiyle birlikte sü ­ rükleyen güç. Böylece doğalarının m elankoliye pek eğilimli kılm adığı kadınlar da bu durum a daha ağır b ir şekilde m a­ ruz kalm aktadır: "Kadınlar bu durum a çok daha gaddarca m aruz kalm akta ve şiddetle çırpınm aktadır, çü nkü m elan­ koli onların m izacına çok daha uzak olduğundan, onları doğal d u ru m ların d an çok daha uzaklara sü rü k lem ek te­ d ir ."30 3° Fakat çatışm a bazen bir niteliğin bizzat içinde or­ taya çıkm aktadır. Bir nitelik kendi kendini gelişm esi esnasm d i bozabilir ve olduğu şeyin tersi haline gelebilir. Böy­ lece "İç organlar ısındığında, bedenin içindeki her şey pişer... b ü tü n özsular yanar", oysa b ü tü n b u tutuşm anın so n u cu n d a ortaya soğuk m elankoli çıkabilir — m elankoli bu "devrilen bir m eşaledeki balm um u çoğalm asının m eydana g e tird iğ in in hem en hem en aynını m eydana getirir-, "Be­ denin bu soğum ası ölçüsüz ıisınmalarının ardından gelen doğal bir so n u çtu r ."31 Her tür özsel zorlam adan, her tü r il­ kel yüklem den bağımsız olarak tersine dönm eler ve çeliş­ kiler boyunca yol alan bir cins nitelik diyalektiği vardır. 4° Son olarak nitelikler kazalar, beklenm edik d u ­ rum lar ve hayat koşullan nedeniyle değişebilir; böylece
29 30 31
A p o lo g ie p o u r M o n sie u r D u n a n , s. 63. ib id ., s. 93-94. La M esnardiere, T r a iti de la m tla rıco lie, 1635, s. 10.

kuru ve soğuk bir kimse, eğer hayat tarzı onu buraya yö­ neltirse, sıcak ve nemli hale gelebilir; kadınların başına böyle durum lar gelm ektedir; bunlar "aylak kalm akta, vü­ cutları (erkeklerinkinden) daha az terlem ekte; ısı, hayati ruhlar ve organlar bedenlerinin içinde k alm ak tad ır ."32 Esiri oldukları özsel destekten böylece k u rtu lan nite­ likler, m elankoli kavram ı içinde düzenleyici ve b ü tü n leşti­ rici bir rol oynayabileceklerdir. Bir yandan belirtilerin ve dışavurum ların arasından belli bir h ü zü n , siyahlık, yavaş­ lık, hareketsizlik profilini ayırabilecekler; öte yandan da artık bir özsuyun fizyolojisi değil de, bir fikrin, b ir endişe­ nin, bir dehşetin patolojisi olacak olan nedensel b ir deste­ ğin taslağını çizeceklerdir. Hastalığın birliği gözlenen işa­ retlerden veya varsayılan nedenlerden itibaren ta m m la n m am ıştır; bu birlik bunların üstündeki ve ortasındaki belli bir niteliksel tutarlılık olarak algılanm ıştır; bu tutarlığın kendine aktarım ı, gelişme ve dönüşüm yasaları vardır. Me­ lankoli kavram ının geleceğine tıbbi teori değil de, bu nite­ liğin gizli m antığı hükm etm ektedir. Bu du ru m daha Willis'in m etinlerinden itibaren açıkça ortaya çıkm ıştır. Bu m etinlerdeki çözüm lem elerin tutarlılığı b ir bakışta spekülatif düşünce alanında sağlanm ış gibi gözükm ektedir. W illis'in açıklam ası bütünüyle hayati ruhlara ve bunların m ekanik özelliklerine bağlanm ıştır. M elankoli "ateşsiz ve öfkesiz bir delilik olup, ona kaygı ve h ü zü n eşlik eder". Hezeyan -y a n i gerçeklikten esaslı bir k o p u ş - olduğu ölçü­ de, kökeni hayati ruhların düzensiz bir hareketinin ve bey­ nin kusurlu bir halinin içinde yer alm aktadır; fakat m elan­ kolikleri "hüzünlü ve titiz kılan" bu kaygıyı,-bu endişeyi yalnızca hareketlerle açıklam ak m ü m k ü n m üdür? Bu kaygı m ekaniği ve hüzne özgü bir hayati ru h lar dolaşım ı olabilir mi? B unun böyle olduğu Descartes'a göre aşikârdır; Willis için ise hiç de böyle değildir. M elankoli bir felç, b ir inme,

bir baş dönm esi veya bir kasılm a gibi ele alınam az. Aslında m elankolik hezeyanın hayati ruhlarda aynı tü rd en bir d ü ­ zensizlik gerektirm em esine rağm en, m elankoliyi basit bir bunaklık olarak çözüm lem ek m üm k ü n değildir; m ekanikte m eydana gelen bozulm alar hezeyanı açıklam aktadır -b u hata her delilik, bunaklık veya, m elankolide ortak olarak b u lu n u r-, ama hezeyana özgü niteliği, ona kendine özgü m anzarasını veren h ü zn ü n ve kaygının rengini açıklam am aktadır. Hastalığa olan eğilim lerin sınırına ulaşm ak ge­ rek m ek ted ir .33 Bu arada hayati ruhların h areketlerinin far­ kına varanlar, ince m addenin içine gizlenm iş olan bu esas niteliklerdir. Hayati ruhlar m elankoli du ru m u n d a b ir çırpıntı tara­ fından sürüklenir, am a bu çırpıntı zayıftır, gücü ve iktidarı yoktur: çizilmiş ve açılm ış yolları (operta opercula) izlemeyip, ama beyinsel maddeyi hep yeni delikler açarak geçen bir cins güçsüz om uz vuruşu; ancak ru h lar çizdikleri yolla­ rın d an çok uzaklaşm am akta, çırpıntılar çabucak hafifle­ m ekte, güçleri tükenm ekte ve hareket durm aktadır: "non longe p erven iu n t." 34 Böylece b ü tü n hezeyanlarda bulunan böylesine bir çırpıntı bedenin yüzeyinde ne şiddetli hare­ ketlere, ne de m a n ia ve çılgınlık halinde gözlenen çığlıklara yol açabilir; m elankoli asla öfke duru m u n a gelem ez, yani g üçsüzlüğünün sınırlarındaki bir delilik olamaz. Bu para­ doks hayati ruhlardaki gizli bozulm alardan kaynaklan­ m aktadır. Bu ruhlar olağan durum da ışık huzm elerinin he­ define adeta hem en ulaşan hızlarına ve m utlak şeffaf­ lıklarına sahiptir; fakat m elankoli d u ru m u n d a gece ü stleri­ ne binen, "karanlık, ışık geçmez, simsiyah" hale gelir; bey­ ne ve zihne taşıdıkları şeylerin imgeleri "gölge ve k aran ­ l ı k l a ö rtü lü r .35 İşte ağırlaşm ışlar ve saf ışıktan çok
33 34 35 W illis, O p era , 11, s. 238-239. İbid., 11, s. 242.
İbid.

kimyasal bir buhara yakın hale gelm işlerdir. Bu kimyasal buhar k ü kürtlü veya alkolik, çok asit bir cinstendir; çünkü asit nitelikli buharlarda parçacıklar hareketli ve hatta d u r­ maları olanaksızdır, ama faaliyetleri zayıftır, kapsam sızdır; bunlar dam ıtıldığında im biğin içinde yalnızca önem siz m iktarda bir balgam kalm aktadır. Alkolik buh arlar her za­ m an yanmaya hazır olup, çılgınlığı, sürekli ve şiddetli bir hareket içinde olan k ü k ü rtlü buharlar çılgınlığı h atırlatır­ larken, asit buharlar bizzat m elankolinin özelliklerine sa­ hip değiller midir? Öyleyse, eğer m elankolinin "biçimsel nedenini ve ona yol açan şeyleri" aram ak gerekirse, bunu kandan beyne doğru yükselen ve asit ve aşındırıcı bir b u ­ har halinde yozlaşmış olan buharların cephesinde yapm ak g erekir ."36 W illis'in çözüm lem elerine görünüşte bir hayati ruhlar m elankolisi, bir özsular kimyası rehberlik etm ekte­ dir; am a aslında yönlendirm e m elankoli hastalığının dolay­ sız nitelikleri tarafından sağlanm aktadır: güçsüz b ir d ü zen ­ sizlik ve sonra kalbi ve düşünceyi etkileyen şu asit, acılıkla birlikte zihnin üzerine düşen şu gölge. Asitler kimyası be­ lirtilerin açıklaması değildir; bu niteliksel bir tercihtir: m e­ lankolik deneyin koskoca bir fenom enolojisi. Bundan altm ış yıl kadar sonra, hayati ru h lar bilimsel açıklam a alanındaki prestijlerini kaybetm işlerdir. Artık hastalıkların sırrı v ü cu d u n sıvı ve katı u n su rların d an so­ rulm aktadır. Jam es tarafından İngiltere’de yayınlanan E v­ rensel Tıb Sözlüğü "M ania" m addesinde bu hastalığın ve m elankolinin karşılaştırm alı bir nedenler b ü tü n ü n ü su n ­ m aktadır: "beynin bu tü rd en hastalıkların m akam ı olduğu aşik ârd ır... Yaratıcı, hem en anlaşılam ayan b ir şekilde ol­ m ak üzere ruhun, zihnin, dehanın, hayal g ü cü n ü n , belle­ ğin ve b ü tü n duyguların yeri olarak burayı b elirlem iştir... Eğer kan ve özsular beyne yeterli m iktarda gelm ez ve b u ­ rada tekdüze bir şekilde dolaşm azlarsa, b ü tü n bu soylu iş-

levler değişecek, bozulacak, zayıflayacak ve tam am en yok olacaklardır ."37 Kalbin organizm a içinde paylaştırm ak için çaba gösterdiği işte bu zayıflamış akış, tıkanm ış dam arlar, ağır ve yüklü kandır ve bütü n bu düzensizlikler m elanko­ liyi açıklam aktadır. Ç ekim , ağırlık, tıkanm a, işte b ü tü n b u n la r hâlâ çözüm lem eye rehberlik eden niteliklerdir. Açıklama, hastanın edasında, tavrında ve sözlerinde algıla­ nan niteliklerin organizm aya aktarılm ası biçim inde cere­ yan etm ektedir. N iteliksel kavrayıştan varsayılan açıklam a­ ya doğru gidilm ektedir. Fakat teorik tu tarlık üzerinde sürekli etki eden ve ona üste gelen hep bu kavrayış olm ak­ tadır. İki büyük tıbbi açıklam a biçim i olan katı cisim ler ve sıvı cisimlerle açıklam a Lorry'de çakışm akta ve sonunda kanşarak, iki cins m elankolinin birbirlerinden ayrılmasına izin verm ektedir. Kökeni katilarda olanı sinirsel m elanko­ lidir: özellikle güçlü bir duygu, bu duyguyu alan lifleri sarsm akta; b u n u n karşılığı olarak diğer liflerdeki gerilme artm akta, bunlar böylece hem daha katı, hem de titreşmeye daha fazla yakın hale gelm ektedir. Fakat duygu daha da güçlenirse, bu durum da diğer liflerdeki gerginlik onların artık titreşm elerine olanak verm eyecek kadar artm aktadır, katılaşm a o kadar fazla olm aktadır ki, kan dolaşım ı d u r­ m akta ve hayati ruhlar hareketsiz hale gelm ektedir. M elan­ koli,. artık yerleşm iştir. H astalığın diğer biçim inde -"sıvı biçim "-, özsular kara safranın dam gasını yem iş du ru m d a­ dır ve daha yoğun hale gelm işlerdir; bu özsularla yüklenen kan ağırlaşm akta ve gri beyin hücreleri içinde hareketsiz kalarak, sinir sistem inin başlıca organlarını büzüştürm ektedir. Bu durum da liflerin katılığı gene karşım ıza çık­ m aktadır; ama bu katılık artık özsulardan kaynaklanan ol­ g u nun sonuçlarından biridir. T orry iki m elankoliyi birbi­ rinden ayırm aktadır; aslında iki açıklayıcı sistem in içine birbiri peşi sıra dahil ettiği, m elankoliye gerçek birliğini
37 Jam es, D ic tio n n a ir e .. . ," M a n ie " , m ad., VI, s. 1125.

sağlayan aynı nitelik b ü tü n ü d ü r. Yalnızca teorik çatı iki ta­ ne olm uştur. Deneyin niteliksel tabanı aynı olarak kalm ak­ tadır. Sıvıların güçsüzlüğü, hayati ruhların kararm ası ile şey­ lerin im gelerinin üzerine yaydıkları gün batınım ın karanlı­ ğı, dam arların içinde güçlükle dolaşan kanın yapışkanlığı, kararm ış buharların yoğunlaşm aları, iç organların yavaşla­ yan işlevleri tarafından oluşturulan simgesel birlik -k a v ­ ramsal veya teorik olm aktan daha çok duyum sal olan bu birlik m elankoliye ona özgü şifreyi verm ektedir. Sadık bir gözlem den daha fazla bir şey olan bu çalışma m elankolinin işaret b ü tü n ü n ü ve ortaya çıkış tarzını yeni­ den düzenlem ektedir. Kısmi hezeyan teması m elankolinin en büyük belirtisi olma yerini yavaş yavaş hareketsizlik gi­ bi niteliksel verilere bırakm aktadır. XVIII. yüzyılın so n u n ­ da hezeyansız, am a hareketsizlik, um utsuzluk, bir cins ka­ ranlık durg u n lu k tarafından karakterize edilen delilikler kolaylıkla m elankoli olarak tasnif edileceklerdir .38 Ve James'in Sözlüfe'ünde çoktan beyin kanam asıyla birlikte gö­ rülen bir m elankoli söz konusu edilm iştir bile; bu hastalık­ ta hezeyan yoktur, hastalar "yataktan çıkmayı hiç iste­ m em ektedir; ... ancak dostlan veya onlara hizm et edenler tarafından zorlandıklarında yürüm ektedirler; insanlardan hiç kaçm am aktadırlar; ama kendilerine söylenenlere hiç dikkat ediyora benzem em ektedirler; hiç cevap verm em ek­ tedirler ."39 Eğer bu vakada hareketsizlik ve sessizlik üste çıkıyor ve m elankolinin teşhisini belirliyorlarsa, yalnızca b ir acılığın, güçsüzlüğün, tek başına kalm aktan zevk alma38 "Bir asker, um utsuzca sevdiği kızın ebeveyni tarafından reddedilince m e­ lankolik oldu. (Bu asker) hayalperestti, şiddetli baş ağrılarından şikâyet ediyordu ve v ü cu d u n u n bu parçası sürekli olarak uyuşuyordu. Gözle g ö rü ­ lür bir şekilde zayıfladı; yüzü sarardı; o kadar zayıftı ki, dışarı çıktığım fark etm iyordu... H astanın hiçbir olum lu cevap verm em esine ve kafasının ta­ m am en meşgül görünm esine rağm en, hiçbir hezeyan yoktu. Asla yiyecek ve içecek istem edi", O b serva tio n de Musell. G a z e tte sa lu ta ire, 1 7 Mart 1763. Jam es, D i c t i o n n a i r e . IV, "M elancolie" m ad., s. 1215.

39

nın gözlendiği hastalar da vardır; bu n ların çırpıntıları ya­ nılsam a yaratm am alı ve aceleci bir m a n ia teşhisine yer bı­ rakm am alıdır; bu hastalar için de m elankoli söz k onusu­ dur, çü nkü "kalabalıktan kaçm akta, yalnız kalacakları yer­ leri sevm ekte ve nereye gittiklerini bilm eden dolaşm akta­ dırlar; renkleri sarım traktır, dilleri çok susam ış gibi kuru, gözleri kuru, içeri kaçmış, asla gözyaşı çıkartm ayan d u ­ rum dadır; b ü tü n gövde k u ru ve yanıktır ve çehre karanlık­ tır ve dehşetle, hüzünle kaplıdır ."4 0
?®=>

Klasik Çağ boyunca m a n ia çözüm lem eleri ve bunların ge­ lişmesi aynı tutarlık ilkesine boyun eğm iştir. W illis, m a n ia ile m elankoliyi terim i terim ine zıtlaştırm aktadır. M elankoliğin zihni düşünce tarafından tamamen işgal edilm iştir, öylesine ki, hayal gücü boşta kalm akta ve dinlenm e halinde bulunm aktadır; b u n u n tersine m anyakta fantezi ve hayal gücü sürekli bir coşkulu düşünceler akımı tarafından işgal edilm iştir. M elankolik zihin tek bir nesne üzerinde sabitleşir ve bu düşünce ona, yalnızca ona akıldışı oranlar dayatırken, m ania kavram ları bozm aktadır; bunlar ya u ygunluklarını kaybetm ekte, ya da tem sili değerleri yarilışlanm aktadır; düşünce b ü tü n ü h er halükârda gerçekle olan esas ilişkisi içinde bozulm uş olm aktadır. Son olarak da, m elankoliye her zam an hüzün ve korku eşlik ederken; b u n u n tersine manyağın refakatçileri cü ret ve öfke olm ak­ tadır. İster m a n ia ister m elankoli söz k o n u su olsun, hasta­ lığın nedeni her zam an hayati ruhların hareketinin içinde­ dir. Fakat bu hareket m ania'da çok kendine özgü olm ak­ tadır: kesintisiz, şiddetli, beyinsel m addenin içinde her za­ m an yeni delikler açmaya yeteneklidir ve tutarsız düşünce­ lerin desteği olarak m a n ia 'nm varlığını belli eden patlam alı

hareketleri, ardı.arkası gelmeyen sözleri oluşturm aktadır. Sağlığa zararlı b ü tü n bu hareketlilik, sü lfü rlü su lard an m eydana gelen cehennem i suyun, sıvı aquae stygiae, ex nitro, vitriole, antim onio, arsenico et sim ilib u s exstilla ta e' nin hareketliğinin aynı değil midir? Parçacıklar burada sürekli bir hareket içindedir, m addenin tü m ü n ü n içinde yeni d e­ likler ve yeni kanallar oluşturm a gücüne sahiptir ve tıpkı bedenin b ü tü n kesim lerini çırpıntı haline sokm a yeteneği­ ne sahip olan m anyak ruhlar gibi, çok uzağa yayılabilme gücüne sahiptir. C ehennem i su, m a n ia ’nın som ut biçim ini onların içinde kazandığı bütün im geleri kendi hareketleri­ nin sırrı içinde bir araya toplam aktadır. C ehennem i su m a nia'nın hem kimyasal efsanesini, hem de dinam ik gerçeği­ ni, birbirlerinden ayrılm az bir şekilde oluşturm aktadır. Hayati ru h lar imgesi, sinir kanallarında yol açtığı b ü ­ tün m ekanik ve m etafizik yüklem lerle birlikte XVIII. yüzyıl boyunca sıklıkla sinirlerin, dam arların ve b ü tü n organik lifler sistem inin tabi kılınacakları b ir gerilim in daha kesin bir şekilde fizik, ama daha da sim gesel değer taşıyan bir imgeyle ikam e edilm iştir. M ania artık liflerin zirveye çık­ mış olan bir gerilimi; m anyak da, aşırı bir gerilim in etk i­ siyle telleri en uzak ve en narin tahrikler karşısında bile titreşim e geçen bir cins m üzik aleti haline gelm iştir. M an­ yakça hezeyan duyarlılığın sürekli bir titreşim ine ilişkin olm aktadır. M elankoliyle olan farklılıklar bu imge boyunca sağlam bir antitez halinde belirginleşm ekte ve d ü zen len ­ m ektedir: m elankolik artık dış dünyayla eş titreşim e girme yeteneğine sahip değildir, çünkü lifleri gerilm iştir veya aşı­ rı bir gerilim sonucu hareketsiz kılınm ıştır (gerilim ler m e­ kaniğinin m elankolik hareketsizlik kadar, m anyakça çır­ pıntıyı da nasıl açıkladığı görülm ektedir): m elankolikte yalnızca birkaç lif titreşm ektedir, bu n lar o n u n hezeyanının belirgin noktasına denk düşenleridir. B unun tersine m an­ yak her talepte titreşim e geçm ektedir, o n u n hezeyanı ev-

renseldir, m elankolikte olduğu gibi tahrikler o n u n hare­ ketsizliğinin kalınlığı içinde kaybolm am aktadır; organiz­ ması bunları yerlerine yerleştirdiğinde, sanki m anyaklar liflerinin gerilimi içinde ek bir enerji biriktirm işlercesine, bu tahrikler artm aktadır. Zaten onları kendi hesaplarına duyarsız -m elankoliklerin uykulu duyarsızlıklarıyla değil de, iç titreşim lerin tam am en gerginleşm iş bir duyarsızlığıy­ la - kılan da bu olm aktadır. H erhalde bu nedenden ö tü rü "ne soğuktan, ne sıcaktan korkm am akta, elbiselerini y ırt­ m akta, kışın soğuğunda çırılçıplak yatm alarına rağm en soğum am aktadırlar." Gene bu nedenden ö tü rü , aslında onla­ rı aralıksız çağıran gerçek dünyanın yerine, hezeyanlarının gerçekdışı ve kuruntusal dünyasını geçirm ektedir: "mania'nm esas belirtileri, nesnelerin kendilerini hastalara ger­ çekte oldukları gibi gösterm em elerinden kaynaklanm akta­ d ır ."41 M anyakların hezeyanı yargılam a yeteneğinin özel bir k u su ru tarafından belirlenm ektedir; duyuların izlenim ­ lerinin beyne aktarılm asındaki bir kusur, bir haberleşm e bozukluğudur. Delilik psikolojisinde "düşüncenin şeylere uygunluğu" cinsinden olan gerçeklik konusu n d ak i fikir bir titreşim benzetm esine aktarılm aktadır; bu, lifin onu titre­ ten duyulara karşı bir cins m üzikal sadakatidir. Bu m anyakça gerilim teması bir katı cisim ler tıbbının dışında, hâlâ en niteliksel ilham lar düzeyinde gelişm ekte­ dir. M anyakta liflerin katı olm ası hâlâ k u ru b ir m anzaraya m ensup olmayı sürdürm ektedir; m a n ia ’ya h er zam an keyif durum larındaki bir güçsüzleşm e ve organizm anın tü m ü n ­ deki bir kuraklık eşlik etm ektedir. M a n ia 'nm özü çölseldir, kum ludur. Bonet S ep u lch retu m adlı eserinde, m anyakların beyinlerinin gözlediği haliyle ona h er zam an bir kuruluk, katılık ve ufalanabilirlik içindeym iş gibi göründükleri k o ­ nusunda tem inat verm ektedir .42 B undan bir süre sonra A lbrecht von H aller de m anyağın beynini katı, kuru ve kı41 42 E n c y c lo p id ie , “Manie" mad. Bonet, S e p u lc h r e tu m , s. 205.

nlgan bulacaktır .43 M enuret, büyük bir keyifsizliğin kanal­ ları ve lifleri kurutacak bir m ania d u ru m u n a yol açabilece­ ğini açıkça gösteren Forestier'nin bir gözlem ini hatırlat­ m aktadır; "yazın bir kadınla evlenen ve o nunla olan aşırı alışverişinden ötürü m anyak olan" genç bir adam söz ko­ nusuydu. Başkalarının hayal ettiklerini veya varsaydıklarını, bir yan-algılam a içinde gördüklerini, D ufour fark etm iş, ölç­ m üş ve saym ıştır.M ania halindeyken ölen birine yapılan otopsi sırasında beynin iliksi özünden bir kısm ını almış; bundan "her yönde altı ligne boyunda bir küp" kesm iştir, b u n u n ağırlığı 3 j. g. IH'tür, oysa olağan bir beyinden alı­ nan aynı k ü bün ağırlığı 3 j. g. V'tir: "Bu ağırlık eşitsizliği ilk bakışta pek bir sonuç içerm iyorm uş gibi gözükse de, eğer bir delinin ve norm al bir insanın beyinlerinin toplam kitleleri arasındaki farka bakılacak olursa, bu durum önem siz olm aktan çıkm aktadır ."44 M anyaklardaki kurum a ve hafifleme bizzat tartıda görülm ektedir. Bu iç k u ru lu k ve bu ısı bir de üstelik m anyakların en şiddetli soğuklara dayanabilm eleri tarafından kanıtlanm ış değil m idir? B unlardan bazılarının kar üzerinde çırılçıplak yürüdüklerinin görüldüğü saptanm ıştır ,45 tım arhaneye ka­ p atıld ık ların d a ısıtılm aya ihtiyaçlarının o lm ad ığ ı ,4 hatta 6 onları soğuk aracılığıyla iyileştirm enin m ü m k ü n olduğu anlaşılm ıştır. Van H elm ont'dan beri m anyaklara buzlu su banyosu istekle uygulanm aktadır, ve M enuret, tu tu k lu ol43 44 45 46 A. von Haller, E le m e n ta P h ysio lo g ia e, kitap XVII, kesim 1, paragraf 17, c. V, Lozan, 1763, s. 571-574. D ufour, op. c it., s. 370-371. E n c y c lo p td ie , "M anie" mad. Bu fikre D aquin (op. c it., s. 67-68) ve Pinel'de de rastlanm aktadır. Bu fikir aynı zam anda kapatm a uygulam asının içinde de yer alm aktaydı. SaintLazare sicillerinde A ntoine de la Haye M onbault'ya ilişkin olarak: "soğuk hava ne kadar sert olursa olsun onda hiçbir etki yaratm ıyor", B. N. Clairam bault, 986, s. 117.

duğu hapishaneden kaçtıktan sonra "şiddetli bir yağm ur altında, başında şapkası ve hem en hiç elbisesi olm adan fersahlarca yol alan ve bu sayede sağlığına kavuşan" bir m an­ yak tanıdığı konusunda tem inat verm ektedir .47 "M üm kün olduğunca yukarıdan buzlu su atarak" bir m anyağı iyileş­ tirm iş olan M ontchau böylesine bir sonuca hiç şaşırm a­ m aktadır; bu d u ru m u açıklam ak üzere, XVII. yüzyıldan beri birbirini izleyen’ve kesişen bü tü n organik ısınm a te­ m alarını bir araya toplam aktadır: "kanın kaynadığı, safra­ nın kudurd u ğ u ve isyan halindeki bü tü n sıvıların her yere hastalık ve çalkantı taşıdıkları bir sırada, su ve buzun bu kadar hızlı ve tam bir iyileşme sağlamış olm alarına şaşırm alı mı?"; soğuğun etkisiyle "kanallar daha da şiddetli bir şekilde büzüşm üşler ve kendilerini boğan sıvıları dışarı at­ m ışlardır; sıvıların aşırı ısısından kaynaklanan rahatsızlık sona erm iş ve sinirler gevşediğinden, bir yandan öbür yana düzensiz bir şekilde savrulan hayati ruhların akışı olağan düzenlerine geri d ö n m ü ştü r ."4 8 M elankoli âlemi nem li, ağır ve soğuktur, m ania âlemi ise k u ru d u r, ateşlidir, aynı anda hem şiddet, hem de cani­ likten m eydana gelm iştir; duyulam ayan ama kendini heryerde belli eden bir ateş her şeyi çölleştirm ektedir ve nemli bir serinliğin etkisiyle, yatışm aya hazır durum dadır. Bütün bu niteliksel basitleştirm elerin gelişimi esnasında m ania hem kapsam ını, hem de birliğini kazanm ıştır. Hiç k u şk u ­ suz XVII. yüzyılda olduğu şey olarak, yani "ateşsiz çılgın­ lık" olarak kalm ıştır; fakat henüz signaletique (dış g ö rü n ü ­ şü tasvir eden) olan bu iki karakterin ötesinde, klasik tablonun gerçek düzenleyicisi olan algısal b ir tema geliş­ miştir. Açıklayıcı efsaneler ortadan kalkınca ve keyifler, hayati ruhlar, katı cisim ler, sıvılar artık geçerli olm aktan çıkınca, geriye yalnızca niteliklerin tutarlığı şeması kala47 48
E n c y c lo p id ie , "M anie” mad. M ontchau, O b se rv a tio n , G a z e tte S a lu ta ire , no. 5, 3 Şubat 1763.

çaktır; ve ısı ile hareket dinam iğinin yavaş yavaş tek bir karakteristik m a n ia takımı halinde gruplandırdıkları şey artık doğal bir kom pleks, psikolojik gözlem in dolaysız bir gerçeği olarak görülecektir. Isı olarak algılanan şey, zih in ­ lerin çalkantısı olarak hayal edilen şey, liflerin gerilim i ola­ rak düşlenen şey artık psikolojik kavram ların n ö tr hale ge­ tirilm iş şeffaflığı içinde tanınacaktır: iç izlenim lerin abar­ tılmış canlılığı, çağrışım lardaki hızlılık, dış dünyaya dikkat etmeme. De La Rive'in tasviri daha şim diden bu berraklığa sahiptir: "Dış nesneler hastaların zihninde sağlıklı bir insanm kinde olanıyla aynı izlenim i bırakm az; bu izlenim ler zayıftır ve hasta bunlara nadiren dikkat eder; zih n i adeta tam am en beyninin dengesiz d u ru m u n u n ürettiği fikirlerin canlılığı tarafından meşgül edilm ektedir. Bu fikirler öylesi­ ne canlıdırlar ki, hasta bunların gerçek nesneleri tem sil et­ tiklerine inanır ve yargıları buna göre o lu şu r ."49 Fakat mania'nın bu psikolojik yapısının XVIII. yüzyılda kazandığı yerleşik haliyle yalnızca koskoca ve derin bir ö rg ü tlen m e­ nin yüzeysel resmi olduğunu; bu örgütlenm enin niteliksel bir âlem in yarı-algısal, yarı-hayali yasalarına göre geliştiği­ ni unutm am ak gerekir. Hiç kuşkusuz bu sıcak ve soğuk, nem lilik ve kuraklık evreninin tüm ü, pozitivizme ulaşm anın arefesinde olan tıbbi düşünceye nerede doğduğunu hatırlatm aktadır. Fakat bu imge yükü sadece anıdan ibaret değildir; aynı zam anda ça­ badır da. M ania veya m elankoliye ilişkin p ozitif deneyi oluşturabilm ek için, bir imgeler ufku üzerinde, birbirlerini koskoca bir duyarlı ve duyum sal aidiyetler sistem i aracılı­ ğıyla çeken niteliklerin bir yerçekim i gerekm iştir. Eğer m a ­ nia, eğer m elankoli artık biçim bilgim izin onlara ilişkin olarak tanıdığı çehreye büründülerse, b u bizim yüzyıllar geçerken "gözlerimizi" gerçek işaretlere "açmayı" öğren­ miş olm am ızdan, algılam a gücüm üzü şeffaflığa ulaşana ka­
49 De la Rive, op. cit., VUI, s. 304.

dar saflaştırm ış olm am ızdan değil de bu kavram ların onla­ ra birliklerini, anlam lı tutarlılıklarını veren, onları sonunda algılanabilir kılan bazı niteliksel tem aların etrafında b ü ­ tünleştirilm iş olm alarından kaynaklanm ıştır. Basit bir kav­ ram sal işaretler sistem inden (ateşsiz çılgınlık, hezeyanlı ve sabit fikir), görünüşte daha az düzenlenm iş, daha kolay, daha az bir belirginlikte sınırlanm ış, ama b ü tü n sel delilik deneyi içinde g erçekten m evcut duyulabilir, tanınabilir bi­ rim leri oluşturm a ehliyetine tek başına sahip olan nitelik­ sel bir alana geçilm iştir. Bu hastalıkların gözlem mekânı, onlara tarzlarını ve yapılarını karanlık bir şekilde vermiş olan m anzaraların içinde parçalara ayrılm ıştır. Bir yanda suya batm ış, adeta Tufan'daki gibi olan ve insanın sağır, kör ve kendinin benzersiz dehşetine ait olm ayan her şeye karşı uyku halinde kaldığı bir dünya. Öte yanda ise yakıcı ve çölsü bir dünya; her şeyin kaçış, düzensizlik, anlık iz ol­ duğu bir panik dünyası. M ania ve m elankoli deneyini (he­ m en hem en bizim deneyim iz) düzenleyen işte bu tem aların kozm ik biçimleri içindeki sağlamlıkları olm uştur -gözlem ci bir tem kinliliğin yaklaşım ları değil-,

M a n ia co -d ep ressif devrenin veya daha doğrusu

M ania-

m elankoli arasındaki gidiş gelişlerin "keşfi"nin şerefi Willis'e, onun gözlem ci zihniyetine, tıbbi algılam asının saflığı­ na tanınm aktadır. W illis'in girişimi gerçekten de çok ya­ rarlı olm uştur. Ama öncelikle şu noktada: b ir hastalıktan diğerine geçiş, sonradan açıklam asının b u lu n m asın ın sözkonuşu olduğu bir gözlem olgusu olarak değil de; daha çok bunların gizli doğaları düzlem inde yer alan derin bir ya­ kınlığın sonucu olarak algılanmıştır. W illis gözlem e olana­ ğı bulabildiği tek bir yer değiştirm e vakası bile zikretm em ektedir; şifresini çözdüğü şey, garip başkalaşım lara yol

açan iç bir akrabalıktır: "M elankoliden sonra, bu hastalık­ ların çoğu zam an birbirlerine dönüşm elerine yol açan ve m elankoliye büyük yakınlığı olan m a n ia 'yı tedavi etm ek gerekir": nitekim m elankoli ağırlaştığında çılgınlık haline gelme eğilim ine girm ektedir; çılgınlık ise b u n u n tersine gerilediğinde, güç kaybettiğinde ve dinlenm e haline geçti­ ğinde öfkelilik eğilimine girm ektedir .50 Katı bir am prizm açışından burada birbirine bitişik hastalık, veyahut aynı ve tek hastalığın birbirini izleyen iki belirtisi söz k o n u su ola­ caktır. W illis fiili durum da so ru n u ortaya ne belirti terim ­ leriyle, ne de hastalık terim leriyle koym aktadır; yalnızca bu iki d u ru m u n bağını hayati ru h ların dinam iği içinde ara­ m aktadır. H atırlanacağı üzere hayati ruhlar m elankolikte karanlık ve asık suratlıydı; karanlıklarını nesnelerin im ge­ lerine yansıtm akta ve ru h u n ışığı içinde adeta bir gölgenin yükselm esi gibi bir şey oluşturm aktaydı; m ania'da b u n u n tersine hayati ruhlar sürekli bir kıpırdanm a içindedir; d ü ­ zensiz, hep yeniden başlayan, kem iren ve tüketen ve ateşin olmadığı durum da bile ısısını yapan bir hareket tarafından taşınm aktadır. M ania ile m elankoli arasındaki yakınlık aşi­ kârdır: deneyde birbirlerine eklenenler belirtilerin yakınlı­ ğı değildir; dum an ile alevi aynı ateş içinde birbirine bağla­ yan, çok daha başka türlü bir güce sahip olan ve hayal g ü ­ cü n ü n m anzaraları içinde çok daha aşikâr hale gelen yakınlıktır. "Eğer m elankolide beyin ve hayati ru h ların bir dum an ve kaim bir buharla karartüdıkları söylenebilirse, m ania da onlar tarafından başlatılan bir yangını tu tu ştu ru yora benzem ektedir ."51 Alev, canlı hareketi içinde dum anı dağıtm aktadır; ama o da düşerken alevi boğm akta ve ay­ dınlığını söndürm ektedir. W illis'e göre m a n ia ile m elan k o ­ linin birliği bir hastalık değildir: alevlerin ve d u m an ın için­ de m ücadele ettikleri gizli bir ateştir; bu ışığın ve bu karanlığın taşıyıcısı olan u n surdur.
50 51 W illis, O p era, c. 11, s. 255.
İbid.

XVIII. yüzyıl hekim lerinin hiçbiri (veya hem en h e­ men) m a n ia ile m elankolinin yakınlıklarının cahili değil­ dir. Fakat bunların çoğu bu iki durum da tek ve aynı hasta­ lığın iki dışavurum unu görmeyi red d etm ek ted ir .32 Çoğu sem ptom atik bir birliği algılam adan, b ir peşi sıra gelmeyi fark etm ektedir. Sydenham bizzat m a n ia alanını bölmeyi tercih etm ektedir: bir yanda olağan m a n ia -"a şırı coşkulu ve çok canlı bir kan"dan kaynaklanm aktadır-, öte yanda da genel kural olarak "budalalık halinde yozlaşan" b ir m ania bulunm aktadır. Bu İkincisi "aşırı uzun bir m ayalanm anın en akışkan kesim lerinde m ahrum bıraktığı kanın zayıflı­ ğından k a y n a k la n m a k ta d ır .53 B unlardan daha sık olmak üzere, m a n ia ile m elankolinin birbiri peşi sıra gelm elerinin ya bir başkalaşım , ya da uzak nedensellik olgusu olduğu kabul edilm ektedir. Lieutaud'ya göre uzun sü ren ve heze­ yan içinde yuvalanan bir m elankoli geleneksel belirtilerini kaybetm ekte ve m a n ia 'ya garip bir şekilde benzem ektedir: "m elankolinin sonuncu derecesinin m ania'yla çok benzer­ liği vardır ."54 Fakat bu benzerliğin statüsü yogrulm am ıştır. D ufour'a göre bu bağ daha da gevşektir; uzak bir nedensel bağlantı söz konusudur: m elankoli m a n ia 'ya "alın sin ü sü n ­ deki kurtlar veya genişlem iş veyahut varisli dam arlar" ka­ dar neden olabilm ektedir .55 Hiçbir gözlem bir im genin desteği olm adan bir peşi sıra gelişin fark edilm esini aynı anda hem belirgin, hem de esasa ilişkin olan sem ptom atik bir yapı haline dönüştürm eyi başaram am aktadır. Alev ve dum an imgesi hiç kuşkusuz W illis'in ardılla­ rında ortadan silinm iştir; fakat düzenlem e çabası hâlâ im ge­ lerin içinde gerçekleştirilm ektedir -g id e re k daha fazla iş­
52 53 54 55 Ö rneğin, E n c y c lo p id ie 'd e k i "M£İancoIie" m addesinde d'A um om . Sydenham , op. cit., s. 629. L ientaud, P râcis de M id e c in e p ra tiq u e , s. 204. D ufour, Essai sur V entendem ent, s. 369.

levsel hale gelen, dolaşıra ve ısınm a gibi büyük fizyolojik tem aların içine giderek daha fazla dahil olan, W illis'in o n ­ ları aldığı kozm ik çehrelerden giderek uzaklaşan im geler-. Boerhaave ve yorum cusu Van Swieten'de m a n ia çok doğal olarak m elankolinin üst basam ağını m eydana getirm ekte­ dir -yalnızca sıkça rastlanılan bir başkalaşım ın arkasından değil, aynı zam anda zorunlu bir dinam ik bağlantının so n u ­ cu olarak: kara safranın içinde hareketsiz kalan beyin sıvı­ sı, belli bir süre sonra harekete geçer, çü nkü iç organları boğm uş olan kara safra bizatihi hareketsizliğinden ötürü "daha yakıcı ve daha kötü niyetli" hale gelm iştir; onda d a­ ha basit ve daha ince u nsurlar oluşm akta, b u n lar kan tara­ fından beyne taşındıklarında m anyakların b ü yük çırpıntı­ larına yol açm aktadır-. Dem ek ki m a n ia m elankoliden ancak bir derece farkıyla ayrılm aktadır: onun doğal deva­ m ıdır, aynı nedenlere bağlı olm akta ve çoğu zam an aynı ilaçlarla tedaviye cevap verm ektedir .56 H offm ann'a göre m a n ia ile m elankolinin birliği hareket ve darbe yasalarının doğal bir sonucudur; fakat ilkeler düzeyinde tam am en m e­ kanik olan şey, hayatın ve hastalığın gelişm esinde diyalek­ tik hale gelm ektedir. N itekim m elankoli hareketsizlikle be­ lirlenm ektedir, yani kalınlaşan kan, beyni boğduğu yerde tıkam aktadır; akm ası gereken yerde durm a ve ağırlığı için­ de hareketsiz kalm a eğilim ine girm ektedir. Fakat ağırlık, hareketi yavaşlatıyorsa da, aynı zam anda, darbeyi m eydana geldiği anda daha şiddetli kılm aktadır; içinden geçtiği be­ yin ve dam arlar daha şiddetli bir sürtünm eye uğradıkların­ dan, daha çok direnç gösterm e, yani sertleşm e eğilim ine girm ektedir ve ağırlaşan kan bu sertleşm e y ü zü n d en daha güçlü bir şekilde geri gönderilm ektedir; bir süre sonra mania'yı belirleyen çırpıntının içine dahil o lm aktadır.5? Böy­
56 57 Boerhaave, A p h o rism e s, 1118 ve 1119; Van Swieten, C o m m e n ta ira , ç. 111, s. 519-520. H offm ann, M e d ic in a ra tio n a lis s y ste m a tic a , c. IV, pars, s. 188 vd.

lece hareketsiz bir tıkam a im gesinden, kuraklık, sertlik ve canlı hareket im gelerine çok doğal bir şekilde geçilm iştir ve bu geçiş, klasik m ekanik ilkelerinin bu işlevsel birliğin gerçek düzenleyicileri olan hayali temalara olan sadakat sayesinde h er an saptırıldığı, kaydırıldığı, yanlışlandığı bir bağlantı aracılığıyla gerçekleştirilm iştir. Daha sonra başka imgeler eklenecektir; ama bunlar, artık k u ru cu bir role sahip olam ayacaktır; yalnızca, artık kurulm uş olan bir birlik teması üzerinde bir o kadar yo­ rum lam aya yarayan çeşit olarak işlev görecektir. Ö rneğin Spengler'in m a n ia ile m elankoli arasındaki gidiş gelişe iliş­ kin olarak önerdiği açıklam a buna tanıklık etm ektedir; b u ­ n u n ilkesini elektrik pilinden alm ıştır. Önce sinirsel güç ile o n u n sıvısının sistem in şu veya bu bölgesinde yoğunlaş­ ması m eydana gelm ektedir; yalnızca bu kesim tahrik edil­ m ekte, geri kalan bölüm ler uyku halinde kalm aktadır: bu m elankolik evredir. Fakat bu mevzii yüklem e belli bir yo­ ğunlaşm a derecesine ulaşınca, aniden b ü tü n sistem in içine yayılarak onu boşaltm a tam am lanana kadar belli b ir süre şiddetle harekete geçirm ektedir; bu da m anyaklık evresi­ d ir .58 Yoğurma faaliyetinin bu düzeyinde imge aşırı karm a­ şık ve aşırı tam dır, patolojik birliğin algılanm asında d ü ­ zenleyici bir role sahip olam ayacak kadar uzak b ir m o­ delden ödünç alınm ıştır. Tersine, kendi hesabına birleştiri­ ci, ama çok daha başlangıç düzeyindeki im gelere yaslanan bu algılama tarafından çağrılm ıştır. Jam es S özlü sü n d e gizlice m evcut olanlar bu im geler­ dir; bu sözlük m ania co -d ep ressif devrenin, gözlem den çı­ kan gerçek, özgürleşm iş bir algılam a için kolaylıkla o k u n a­ bilir birlik olarak verildiği ilk m etinlerden biridir. "M elan­ koli ve mania'yı tek bir hastalık türü n e indirgem ek ve b u ­ n u n sonucu olarak onları tek bir bakış altında incelem ek
58 Spengler, B rieje, w e lc h e etn iğ e E rfa h ru n g e n d e r e le k tr isc h e n W ir k u n g in K r a n k h e ite n e n th a lten , Kopenhag, 1754.

m utlaka zoru n lu d u r, çünkü gündelik deney ve gözlem leri­ mizin sonucu olarak bunların her ikisinin de aynı kökene ve aynı nedene sahip olduklarım g ö rü y o ru z... En kesin gözlemler ve h er gün yapılan deneyler aynı şeyi teyit et­ mişlerdir, çünkü başta bu d u ru m u n yerleşik hale geldikleri olmak üzere, m elankoliklerin kolayca m anyak haline gel­ diklerini ve m a n ia sona erince m elankolinin başladığım ve böylece bu ikisinin arasında bazı dönem lere göre gidiş ge­ lişler olduğunu görüyoruz ."59 XVII. ve XVIII. yüzyıllarda imgelerin çabasının etkisiyle oluşan şey dem ek ki kavram ­ sal bir sistem , hatta sem ptom atik bir b ü tü n değil de, algısal bir yapıdır. B unun kanıtı, tıpkı bir algılama sürecinde ol­ duğu gibi, niteliksel kaym aların b ütün e ilişkin biçim i boz­ m adan m eydana gelebilenidir. Böylece Güllen m elankolide olduğu gibi m a n ia 'd a da "hayatın başat bir nesnesi"ni 6 b u ­ 0 lacaktır -v e b u n u n tersi olarak m elankoliye "beynin iliksi özünün daha k u ru ve daha sağlam bir d o k u su "n u 61 atfedecek tirEsas olan nokta, çalışm anın gözlem den açıklayıcı im ­ gelerin inşasına doğru yapılm am ış olması; b u n u n tam am en tersine im gelerin sentezin başlatıcı rolünü oynam aları, bu im gelerin düzenleyici güçlerinin, sonunda belirtilerin an­ lam değerlerini kazanacakları ve gerçeğin göze g ö rü n ü r bir mevcudiyeti olarak örgütlenebilecekleri bir algılam a yapı­ sını m üm kün kılm ış olmasıdır. III. HİSTERİ VE HASTALIK HASTALIĞI

Bunlara ilişkin olarak ortaya iki sorun çıkm aktadır: 1° Bunları zihin hastalığı olarak veya en azından de­ lilik biçimi olarak ele alm ak hangi ölçüde m eşrudur?
59 60 61 C ullen, op. cit., 11, s. 315.
İbid. İbid., s. 323.

2° Bunları sanki m ania ve m elankoli tarafından çok erkenden oluşturulanına benzer, potansiyel b ir çift oluşturuyorlarm ış gibi, birlikte ele almaya hakkım ız var mıdır? Sınıflandırm alara bir bakm ak ikna olm ak için yeterlidir; hastalık hastalığı her zam an bunaklık ve m a n ia 'n m ya­ nında yer alm am aktadır; histeri burada ancak nadiren gö­ rülm ektedir. Plate, duyuların zedelenm esi arasında bunla­ rın ne birinden, ne de diğerinden söz etm ektedir; ve Klasik Çağın sonunda Cullen onları hâlâ deliliklerin dışındaki bir kategorinin içinde sınıflandıracaktır: hastalık hastalığını "adynam ies ya da hayati veya hayvani işlevlerde bir zayıflı­ ğa veya hareket kaybına ilişkin hastalıklar" arasına; histeri­ yi de "doğal işlevlerin kasılmali hastalıkları" arasına yerleş­ tirecektir .6 2 Ü stüne üstlük, hastalık sınıflandırm a tablosunda bu iki hastalığın m antıksal bir kom şuluk içinde g r u p la n d ır ­ dıkları veya hatta bir zıtlık biçimi altında birbirlerine yaklaştırıldıkları enderdir. Sauvages hastalık hastalığını halü­ sinasyonlar -"yalnızca sağlığa etki eden halüsinasyonlar"-, histeriyi de kasılma biçim leri arasında sınıflandırm akta­ dır .6 Linne de aynı dağılımı benim sem iştir .64 Bu iki yazar 3 da, histeriyi De m orbis convulsivis adlı kitabında ve hastalık hastalığını da De a n im a b ru to ru m adlı kitabının baş hasta­ lıklarım ele aldığı bölüm ünde, Passio colica adını vererek inceleyen W illis'in öğretisine sadık kalm akta değil midir? N itekim çok farklı iki hastalık söz konusudur: durum ların birinde aşırı ısınan hayati ruhlar birbirlerini öylesine it­ m ektedir ki, patladıkları sanılabilir -m eczu p çehresi histe­
62 63 64
İb id ', 128 ve 272. Sauvages, op. cit., H isteri IV. sınıfta (spazm lar) ve h astalık hastalığı VII. sı­ nıfta (delilikler) yer alm ıştır. LinnĞ, C e n e ra M o rb o ru m . H astalık hastalığı zihin hastalıklarının "hayali" kategorisinde, sonra kasılmali hastalıkların "uyarıcı" kategorisinde yer al­ maktadır.

rik kasılmayı m eydana getiren şu düzensiz ve doğallık dışı hareketlere yol açarak-. B unun tersine passio colica! da ha­ yati ruhlar kendilerine düşm an olan ve onlara hiç uym ayan (infesta et im p ro p o rtio n a ta ) bir m adde tarafından tahriş edilm ektedir; b u n u n üzerine bunlar da duyarlı liflerde ka­ rışıklıklara, tahrişlere, co rru g a tio n es't yol açm aktadır. Willis bu durum karşısında, belirtilerdeki bazı benzerliklere şaşırılm am asm ı önerm ektedir: hiç kuşkusuz, sanki histeri­ nin şiddetli hareketinin hastalık hastası tarafından duyulan acılara yol açması gibi, bazı kasılm aların acı yarattığı gö­ rülm üştür. Fakat benzerlikler aldatacıdır. N o n ea d em sed
non n ih ie diversa m a teries est.65

Fakat hastalık tasnifçilerinin bu sabit ayırım larının al­ tında yavaş yavaş bir çalışma tam am lanm aktadır; b u çalış­ ma gitgide histeri ile hastalık hastalığını aynı ve tek hasta­ lığın iki biçimi olarak birleştirm ektedir. Richard Blackmore 1725'te Treatise o f spleen and vapours, or hypochondriacal and hysterical affections adlı bir kitap yayınlam ıştır; bu iki hastalık burada aynı rahatsızlığın iki çeşidi olarak tanım ­ la n m ışlard ır-y a "hayati ru h ların hastalıklı d u ru m u ", ya da "haznelerinden çıkarak, tükenm eye yatkın olm aları d u ru ­ m u "-. XVIII. yüzyılın ortasında W hytt'te bu birleşm e hiç eksiksiz hale gelmiştir: belirtiler sistem i artık özdeştir: "Olağandışı bir sıcaklık ve soğukluk duygusu, v ü cu d u n çeşitli yerlerinde acılar; katılaşm alar ve tetanos; kanda ve bağırsaklarda gazlar (rüzgârlar); yiyeceklere karşı yatıştınlam ayan bir iştah; kara kara kusmalar;, bol m iktarda sarı ve berrak idrar; sinirsel güçsüzlük; sinirsel veya spazm a bağlı astım; sinirsel öksürük; kalp çarpıntıları; nabızda oynam a­ lar, devrevi baş ağrıları ve acılar; baş dönm eleri ve u n u t­ kanlık; görm e yeteneğinin azalması ve zayıflaması; cesare­
65 H ighm ore’la olan polem iğe Bkz., E xe rc ita tio n e s d u a e , p r io r d e p a ssio n e h y ste ric a , a ltera de a ffe c tio n e h yp o co n d ria ca , O xford, 1660 ve d e p a ssio n e h y ste ric a , responsio e p isto la ris a d Wil!istum, Londra, 1670.

tin kırılm ası, m elankoli veya hatta delilik; kâbus veya be­ dene şeytan girm esi ."6 6 H isteri ve hastalık hastalığı, öte yandan, Klasik Çağ boyunca yavaş yavaş zihin hastalıkları alanına dahil ol­ m uştur. M ead, hastalık hastalığı konu su n d a şuna inanabil­ miştir: M orbus totius corporis est. Ve W illis'in histeri k o n u ­ sundaki m etnine tam değerini geri verm ek gerekm ektedir: "Kadın hastalıkları konusunda histerik tutku öylesine kötü bir üne sahiptir ki, se m i-d a m n a ti 'ler tarzına göre çok sayıda diğer hastalığın günahını taşım aktadır; eğer bir kadında doğası ve kökeni bilinm eyen bir hastalık çıkarsa, biz he­ m en, çoğu zam an sorum lu olm ayan üterü sü itham ederiz, ve alışılmamış bir belirtiye ilişkin olarak da o n u n histerik bir şeyler sakladığını söyleriz ve çoğu zam an birçok ceha­ letin kaçam ak noktası olan bu savı tedavilerim izin ve ilaç­ larım ızın nesnesi olarak kabul ederiz ."67 H isteriye ilişkin bü tü n incelem elerde kaçınılm az olarak zikredilen bu m e­ tin, o n u n geleneksel yorum cularının h o şu n a gitm ese de, W illis'in histerik tu tk u n u n tem eli olarak organik b ir d u ru ­ m un varlığından kuşku duyduğu anlam ına gelm em ektedir. Yalnızca ve çok hızlı bir şekilde, histeri kavram ının bü tü n fantazm ları bir araya topladığını söylem ektedirler -h a sta olanın veya öyle olduğunu sananınkiler değil de, biliyor­ m uş gibi yapan cahil hek im lerin k i- H isterinin W ills tara­ fından baş hastalıkları arasında sınıflandırılm ış olması ol­ gusu da, onun histeriyi bir zihin karışıklığı olarak gördü­ ğünü değil de, yalnızca bu hastalığın kökenini hayati ru h ­ ların doğaları, kökenleri ve ilk güzergâhlarındaki bir bo­ zulm aya bağladığını gösterm ektedir. Ancak, XVIII. yüzyılın sonunda hastalık hastalığı ve histeri adeta hiç so ru n çıkm adan, zihin hastalığı içinde yer
66 W hyit, T rai t e des m a la d ie s des nerfs, c. 11, s. 1-132. Bu cinsten b ir sıralama için Bkz.: Revillon, R echerches sur la cause des a ffe c tio n s h y p o co n d ria q u es, Paris, 1779, s. 5-6. W illis, O p era, c. 1, D e Morbis convilsivis, s. 529.

67

alacaklardır. Alberti 1755'te, Halle'de D e m orbis im aginariis hypochondriacorum adlı çalışm asını yayınlam ıştır; ve Lietaud, hastalık hastalığını bozulm a ile tanım lam aya devam et­ m ekle birlikte, "zihnin beden kadar, hatta daha fazla etki­ lenmiş" olabileceğini kabul etm iştir; "bu nedenden ötürü hastalık hastalığı terim i hoşa gitm ek isteyen hekim lerin kullanm aktan kaçındıkları, adeta saldırgan bir ad haline gelm iştir ."6 Histeriye gelince, Raulin ona herhangi bir or­ 8 ganik gerçeklik tanım am akta -h iç değilse başlangıç tanı­ m ın d a -, onu artık bir hayal gücü patolojisinin içine yerleş­ tirm ektedir: "Buna tutulan kadınların, dengesiz bir hayal g ü cü n ü n yapma yeteneğine sahip olduğu b ü tü n farklı saç­ m alıkları icat edip, abartıp ve tekrarladıkları bu hastalık bazen bulaşıcı ve salgın hale gelm iştir ."6 9 Dem ek ki Klasik Çağda histeri ve hastalık hastalığı için iki esas gelişme hattı olm uştur. Bunları ortak b ir kavram oluşturacak kadar yaklaştıran birincisi, "sinir hastalıkları" hattı olacaktır; bunların anlam larının ve geleneksel patolo­ jik desteklerinin yerini'değiştiren - b u d u rum o nların adları tarafından yeteri kadar işaret ed ilm iştir- ve onları yavaş yavaş m a n ia ile m elankolinin yanında zihin hastalıklarıyla bütünleştirm eye uğraşanı da ikinci hat olacaktır. Fakat bu bütünleştirm e m a n ia ile m elankoli düzlem inde olduğu gi­ bi, hayali değerleri içinde algılanan ve düşlenen ilkel nite­ likler düzeyinde olm am ıştır. Karşım ızda tam am en başka bir bütünleştirm e tarzı bulunm aktadır.

Klasik Çağ hekim leri histeri ve hastalık hastalığına özgü nitelikleri keşfetm ek için çok uğraşm ışlardır. Ama m ania ile m elankoliye kendilerine özgü profili vermiş olan şu tu ­
68 69 Lietaud, op. c it., s. 127. R aulin, op. c it., s. XX

tarlılığı, şu niteliksel benzerliği algılamayı hiçbir zaman başaram am ışlardır. Bütün niteliklere çelişkili bir şekilde başvurulm uş, bunlar birbirlerini iptal ederek, bu iki hasta­ lığın derin doğasındaki problem i olduğu gibi ortada bırak­ m ışlardır. H isteri çok büyük bir sıklıkla, kendini ardı arkası ke­ silm eyen kasılm alar halinde dışa vuran bir kaynam ayı vü­ cudun tüm üne yayan bir iç ateşin sonucu olarak algılan­ m ıştır. Bu ise, histerinin koca peşindeki kızlarda ve ko­ calarını kaybetm iş olan genç dul kadınlarda çok sık olarak bağlandığı aşk ateşiyle akraba değil m idir? H isteri doğası gereği ateşlidir; işaretleri bu hastalıktan çok bir imgeye gönderm e yapm aktadır; Jacques Ferrand bu imgeyi XVII. yüzyılın başında tüm m addi kesinliği içinde resm etm iştir. A ş k hastalığı y a da erotik m e la n k o li adlı kitabında, kadınla­ rın çoğu zam an erkeklerden daha fazla aşktan çıldırdıkları­ nı, ama b u n u büyük bir beceriyle gizleyebildiklerini bildir­ m ekten tat alm aktadır. "Bu konuda onların yüz ifadeleri, küçük ocakların üzerine nazikçe o tu rtu lm u ş im biklere benzer; ateşi dışarıdan görem ezsiniz, am a eğer im biğin al­ tından bakar ve elinizi hanım ların kalbinin üzerine koyar­ sanız, her iki yerde de çok harlı bir ateş b u lu rsu n u z ."70 Simgesel ağırlığından, duygusal yüklerinden ve hayali atıf­ larından ö tü rü hayranlık verici bir imge. Ferand'dan iyice sonra, histerinin ve hastalık hastalığının gizli dam ıtım larım karakterize etm ek üzere, nem li ısıların niteliksel teması ye­ niden bulunacaktır; fakat imge daha soyut b ir motifin lehi­ ne olm ak üzere silinm ektedir. Kadınsal im biğin ateşi daha Nicolas C hesnau'da soluklaşm ıştır bile: "Histerik tu tk u n u n basit bir hastalık olm adığını söylüyorum , fakat herhangi bir şekilde yükselen, yozlaşm ış olan ve olağandışı bir kay­ nam a doğuran kötü huylu bir buharın yol açtığı birçok
70 J. F errand, D e la m a la d ie d 'a m o u r ou m d a n c o lie ero liq u e , Paris, 1623, s. 164.

hastalık bu ad altında tanınm aktadır ."71 B unun tersine, başkalarına göre hastalık hastalıklarında ortaya çıkan ateş tam am en kurudur: hastalık hastalığından kaynaklanan m elankoli "sıcak ve kuru" bir hastalıktır, buna "aynı n ite ­ likteki mizaç" yol açm aktadır .72 Fakat bazıları ne histeride, ne de hastalık hastalığında hiçbir ateşle karşılaşm am akta­ dır: b u n u n tersine bu hastalıklara özgü nitelik güçsüzlük, hareketsizlik ve durgun m izaçlara özgü soğuk b ir nem lilik olacaktır: "Bu hastalıkların (histeri ve hastalık hastalığı), bir süre devam ettiklerinde, beyin ve sinir liflerinin gevşe­ miş, zayıf, eylemsiz, katı olm alarına; sin ir sıvısının zayıfla­ mış ve işe yaram az hale gelm esine bağım lı olduklarını d ü ­ şü n ü y o ru m ."73 H isterinin bu niteliksel kararsızlığına h er­ halde George Cheyne'in The E nglish M a la d y 1 sinden daha iyi tanıklık eden bir kitap daha yoktur: hastalık birliğini soyut bir şekilde korum aktadır, belirtileri farklı nitelikten bölgelere dağılm ıştır ve aslında bu bölgelerin h er birine özgü olan m ekanizm alara atfedilm işlerdir. Spazm, kram p, kasılma nam ına ne varsa, bunların hepsi de "tuzlu parça­ cıklar" ve "zararlı, kekre veya acım trak buharlar" tarafın­ dan sim gelenen bir ısı patolojisine m ensuptur. B unun ter­ sine, zayıflığa ilişkin b ü tü n psikolojik veya organik işaretler -"derm ansızlık, bayılma, zihin eylemsizliği, letar­ ji, m elankoli ve h ü z ü n " - liflerin herhalde bezleri ve d a­ m arları tıkayan soğuk, yapışkan ve kalın özsularm etkisiyle aşırı nem li ve çok gevşek hale geldiklerini belli etm ektedir. Felçlere gelince, bunlar liflerin hem soğum alarını, hem de hareketsiz kalm alarını işaret etm ektedir; bir bakım a katı cisim lerin genel hareketsizlikleri içinde donan "titreşim le­ rin kesintiye uğram aları."
71 72 73 N. C hesneau, O b s e rv a tio n u m m e d ic a r u m libri q u in g u e , Paris, 1672,111, XIV. T. A. M urillo, N o v is sim a h yp o co n d rica e m e la n c h o lia e cu ra tio , Lyon, 1672, Ay. IX, s. 88 vd. M. Flem yng, N e u ro p a th ia sive de tn o rb is h y p o c o n d r ia c is et h y ste ric is, Amsterdam , 1741, s. L-LI.

M a nia ve m elankoli nitelikler sicili üzerinde ne kadar

kolaylıkla düzenlendilerse, histeri ve hastalık hastalığı ol­ guları burada kendilerine o kadar zor yer bulm uşlardır. H areket tıbbı da onların karşısında kararsız kalm ıştır, çözüm lem eleri dengesiz olm uştur. En azından kendi im ge­ lerini reddetm eyen her algılam a açısından m a n ia 'ran b ir h areket aşırılığıyla akraba olduğu açıktır; buna karşılık m elankoli ile hareket yavaşlaması arasında yakınlık k u ru l­ m aktadır. H isteri için, aynı zam anda hastalık hastalığı için seçim yapm ak güçtür. Stahl tercihini daha çok k an ın ağır­ laşması yönünde kullanm ıştır; kan böylece hem çok bol, hem de çok kalın hale geldiğinden dam arlar boyunca akam am akta, burada du ru p kalm a eğilimine girm ektedir; ve b u n u n üzerine "üst ve alt kısım lardan çıkabilm ek için sarf ettiği çaba yüzünden" ortaya kriz çıkm aktadır .74 Boerhaave ile Van Swieten'e göre, histerik hareket bü tü n sıvılardaki aşırı bir hareketlilikten kaynaklanm aktadır; bu sıvılar öyle­ sine hafif ve tutarsız hale gelm ektedir ki, dengeleri en k ü ­ çük bir harekette bozulm aktadır: Van Swieten: "Zayıf b ü n ­ yelerde kan çok suludur, ancak pıhtılaşabilm ektedir; de­ m ek ki serum un tutarlılığı ve kalitesi olm ayacaktır; lenf se­ rum a benzeyecek ve bunları sağlayan diğer sıvılar için de aynı durum söz konusu olacaktır... Bu nedenden ö tü rü , histerik tu tk u n u n ve m esnedi olm ayan hastalık hastalığı­ nın liflerin yatkınlıklarına veya kendilerine özgü d u ru m la­ rına bağımlı olması m uhtem eldir" diye açıklam aktadır. "Soluk renkli kızların, aşırı inceleyen ve düşünen kişilerin" çok kolaylıkla hissettikleri derin kaygıları, spazm ları, k en ­ dine özgü ağrıları bu duyarlığa, bu hareketsizliğe bağlam ak gerekir ."75 H isteri, aralarında hiç ayırım gözetm eden hare­ ketli veya hareketsiz, akışkan veya ağır, kararsız titreşim le­ re teslim olm uş veya d u rg u n özsularıyla ağırlaşm ıştır.
74 75 Stahl, T lıeoria m e d ic a vera, de m a lo h yp o co n d ria co , s. 447 vd. Van Svvıeten, C o m m e n ta ria in A p h o rism o s B o e rh a a v ii, 1752,1, s. 22 vd.

O nun kendine özgü hareketlerinin üslu b u n u keşfetmek başarılam am ıştır. Kimyasal yakınlık kurm a çabalarında da aynı belirsiz­ lik; Lange'a göre histeri bir m ayalanma, çok kesin olarak bedendeki "özsular tarafından vücudun çeşitli kesim lerine itilen tuzların" m ayalanm asının 76 bir ü rü n ü d ü r. Başkaları­ na göre alkali karakterdedir. Buna karşılık E ttm ü lle r,b u cins rahatsızlıkların bir dizi asit reaksiyon içinde yer aldık­ larını düşünm ektedir; "bunun yakın nedeni m idenin asit çiğliğidir; kilüs asit olduğundan, kanın niteliği kötüleş­ m ektedir; artık hayati ruh sağlam am aktadır; lenf asit, safra işe yaram azdır; sinirler tahriş hissetm ektedir, hazım maya­ sı bozulm uştur ve daha az uçucu ve aşırı a sittir ."77 Viridet, "başımıza gelen buharlar" konusunda, beynin ve sinirlerin içindeki hareketleri ve şiddetli karşılaşm aları histeri ve hastalık hastalığının belirtilerini harekete geçiren alkali ve asitlerin diyalektiğini yeniden oluşturm aya girişm iştir. Bazı aşırı serbest kalmış hayati ruhlar, çok hızlı h arek et eden ve aşırı inceldiklerinden buhara dönüşen alkali tu zlar olm alı­ dır; fakat buharlaşm ış asitler olan başka buh arlar da vardır; eter bunlara, beyne ve sinirlere çıkarak, burada"alkalilerle buluşarak sonsuz ağrılara yol açm aları"na yetecek kadar hareket verm ektedir .78 Bu histerik ve hastalık hastalığından kaynaklanan ağ­ rıların garip dengesizliği, bunların dinam ik özelliklerinin ve kim yalarının esrarının garip karışıklığı. M a nia ile m e­ lankolinin okunm ası nitelikler ufkunda ne kadar kolay görünüyorduysa, bu ağrıların şifrelerinin çözüm ü de o kadar tereddütlü gözükm ektedir. M ania-m elankoli çiftinin oluş­ turulm ası konusunda belirleyici olm uş olan niteliklerin bu hayali m anzarası hiç kuşkusuz histeri ve hastalık hastalığı
76 77 78 Lange, T ra ite des v a p e u rs, Paris, 1689, s. 41-60.
D isse rta tio de m a lo h y p o c o n d ria c o , in, P ratique de m id e c in e sp e c ia le , s. 571.

Viridet, D isse rta tio n s u r les va p eu rs, Paris, 1716, s. 50-62.

tarihinde ikincil kalm ış, burada m uhtem elen yalnızca hep yenilenen bir dekor rolü oynam ıştır. H isterinin yol alışı, m a n ia için olduğu gibi dünyanın karanlık niteliklerinin tıbbi bir hayal gücüne yansıtılm ası boyunca olm am ıştır. Ö lçülerini aldığı m ekân tam am en başka bir cinstendir: bu, organik değerlerin ve m anevi değerlerinin tutarlılığı için­ deki bedenin m ekânıdır.

5 ®»
H isteriyi üterüse ilişkin eski efsanelerden k u rtarm a şerefini Le Pois ve W illis'e tanım ak âdet olm uştur. XVII. yüzyılda M arinello'nun kitabını çeviren, daha d o ğ ru su uyarlayan Liebaud, bazı kısıtlam alara rağm en hâlâ rahm in kendili­ ğinden bir hareketi olduğu fikrini kabul etm ekteydi; eğer rahim hareket ediyorsa, bu "daha rahat etm ek için"di; "bu­ nu tem kinlilik veya hayvani bir itki gereği değil de, sağlığı korum ak ve bazı şeylerden tat alm ak için doğal bir içgü­ düyle" yapm aktaydı. A rtık ona yer değiştirm e ve bedeni sarsalayarak dolaşm a yeteneği tanınm am aktadır, çünkü boynu, bağları, dam arları ve zarıyla "sıkı sıkıya ilhak edil­ miş" tir; ama buna rağm en gene de yer değiştirebilm ektedir. "Rahim, tasvir ettiğimiz kısım lara sıkı sıkıya bağlı olması sonucu yer değiştirem eyecek durum da olm asına rağm en, kadının vücudu içinde sıklıkla yer değiştirm ekte ve garip hareketler yapm aktadır. Bu hareketler iniş, çıkış, kasılma, serseri dolaşm a gibi çeşitli biçim ler altında olm aktadır. Ka­ raciğere, dalağa, diyaframa, mideye, göğse, kalbe, akciğere, gırtlağa ve b?şa çıkm aktadır ."79 Klasik Çağ hekim leri böy­ lesine bir açıklamayı hem en hem en ittifakla reddedecek­ lerdir. Le Pois XVII. yüzyılın başında histerik kasılm alardan söz ederken şöyle yazabilmiştir: E orum o m n iu m u n u m caput
79 Liebaud, T ro is livres des m al a di es et in /irm ite s des fe m m e s , 1609, s. 380.

esse parentem , idque non per sy m p a th ia m , sed per id io p a th iam . D aha da kesin olarak, bu kasılm aların kökeni, sıvıların

kafatasının arka kesim inde birikm esinde yer alm aktadır: "Çok sayıda küçük kolun biraraya gelerek bir neh ri oluş­ turm aları gibi, kafanın eğimli ko n u m u n d an ötürü sıvı bey­ nin yüzeyinde bulunan ve kafanın arkasında sona eren si­ nüs aracılığıyla birikm ektedir. K ısım ların sıcaklığı bu d u ­ rum da sıvının ısınm asına, sinirlerin kökenine ulaşm asına yol açm aktadır ."8 W illis de kendi hesabına ü terü se dayalı 0 açıklam anın titiz bir eleştirisini yapm aktadır: en başta be­ yin ve sinir hastalıkları, "bu hastalıkta m eydana gelen kan hareketlerinin bozulm asına ve düzensizliklerine bağım lı­ d ır ."81 Ancak b ü tü n bu çözüm lem eler, histeri ile rahim arasındaki esas bağı iptal etm em işlerdir. Fakat bu bağ baş­ ka türlü kavranm ıştır: artık vücut boyunca olan gerçek bir yer değiştirm enin güzergâhı olarak değil de organizm anın yolları ve işlevsel yakınlıkları boyunca olan bir cins sağır yayılma olarak düşünülm üştür. H astalığın m erkezinin be­ yin haline geldiği ve W illis'in histerinin psikolojik b ir çö­ züm lenm esini m üm kün hale getirdiği söylenem ez. Fakat beyin şim di, kökeni iç organlarda yer alan bir hastalığın m enzili ve dağıtıcısı rolünü oynam aktadır: rahim ona diğer iç organlar kadar neden o lm a k ta d ır .82 Ü terüs ve rahim XVIII. yüzyılın sonuna kadar, Pinel'e kadar histeri patolo­ jisinin içinde m evcut olacaktır ,83 fakat bu yer alış özsular ile sinirlerin doğalarının bir özelliği olarak değil de, onların bir dağıtım ayrıcalığına sahip olm aları aracılığıyla olacak­ tır.
80 81 82 83 C. Piso, O b serva tio n es, 1618, yeni yay. 1733 (Boerhaave tarafından), kesim II, parag. 2, Ay. V ll, s. 144. W illis, O p era, I, 635. İbid., s. 536. Pinel histeriyi ürem e nevrozları arasında tasnif etm ektedir, N o so g ra p h ie
p h ilo so p h iq u e .

Stahl, adet görm eleri ile hem oroidler arasındaki ilginç bir yaklaştırm ayla, histeri ve hastalık hastalığı arasındaki paralelliği m eşrulaştırm ıştır. Spazmlı hareketler çözüm le­ mesi içinde, histerik ağrının oldukça şiddetli bir acı olup, ona "gerilim ler ve gevşem eler"in eşlik ettiği, bunların ken­ dilerini esas olarak "hastalık hastaların d a hissettirdikleri"ni açıklam aktadır. "Doğaları aşırı k a n d an k usm a veya hem oroid yoluyla kurtulm aya çalışan" erkeklerde buna hastalık hastalığı; "regl durum u olması gerektiği gibi olm a­ yan kadınlarda ise" histerik ağrı adı verilm ektedir. "Ancak iki hastalık arasında esaslı bir fark y o k tu r ."84 H offm ann'm kanısı da, birçok teorik farklılığa rağm en buna çok yakın­ dır. H isterinin nedeni rahim dedir -gevşem e ve zayıflam a-, fakat ağrının m erkezini, tıpkı hastalık hastalığında olduğu gibi karında ve bağırsaklarda aram ak gerekir; kan ve hayati özsular "bağırsaklarda durgunlaşır," b u n u n sonucu olarak karın ağrıları o lu r ve bu ağrılar b ü tü n vücuda yayılır. Biz­ zat organizm anın m erkezinde, karın, m enzil görevi görür ve bedenin iç ve yeraltı oyuklarından gelen ağrıları yayar: "hastalık hastaları ve histeriklerin hissettikleri kasılm ak rahatsızlıkların m erkezinin sinirsel kesim lerde ve özellikle de mide ve bağırsak zarında olduğunda k u şk u yoktur, b u n ­ lar buradan sinirler aracılığıyla, beyne, göğse, böbreklere, karaciğere ve v ü cu d u n başlıca organlarına ak tarılır ."8 5 H offm ann'm bağırsaklara, karm a ve sinirlere oynattığı rol, soru n u n Klasik Çağda ortaya konulm a biçim ini işaret etm ektedir. H astalığın yerinin üterüs olduğu eski kavrayı­ şından k u rtu lm ak pek söz konusu değildir, esas söz k o n u ­ su olan çeşitli, çok biçimli ve böylece b ü tü n vücuda dağı­ lan bir hastalığın yol alm asının ilke ve yollarını keşfet­ m ektir. Başa olduğu kadar bacaklara da ulaşabilen, kendini bir felçle veya katılaşm aya veyahut uykusuzluğa yol açabi84 85 Stahl, op. cit., s. 453. H offm ann, op. cit., c. IV, pars tertia , s. 410.

len düzensiz hareketler biçim inde gösterebilen b ir hastalı­ ğın, kısacası bedensel m ekânı sanki her yerde m evcutm uş gibi büyük bir hızla ve kurnazlıkla dolaşan bir hastalığın farkına varm ak gerekir. M arinello'dan H offm an'a kadar olan süre içinde tıbbi ufukta m eydana gelen değişm enin üzerinde d u rm an ın ge­ reği yoktur. H ippokrates geleneği içinde sürekli olarak yer almış olan, üterüse atfedilen şu ünlü hareketlilikten geriye artık bir şey kalm am ıştır. Belki de şim di tek bir tıbbi teori­ nin içinde yer alm ayıp, am a sp ek ü latif kavram ların ve açıklam a şem alarının birbirlerini izlem eleri sırasında kendi kendinin aynı olarak sürd ü ğ ü için çok daha iyi görülen bir tema hariç, hiçbir şey kalm am ıştır. Bu tem a bedensel m ekânın dinam ik bir altüst oluşuna, çok u zu n zam an zor­ lama altında kalan ast güçlerin harekete geçm eleri, kayna­ m aları ve sonunda düzensizliklerini yaym alarına yol açan bir yükselişlerine ilişkindir. Bu tema fizyolojik kavram ların tam bir yeniden düzenlenişine rağm en, XVIII. yüzyılın ba­ şına kadar hareketsiz kalm ıştır. Ve garip bir no k ta olarak, bu tem a XVIII. yüzyılda patoloji alanında teorik veya de­ neysel bir altüst oluş m eydana gelmediği halde, aniden bo­ zulacak, anlam değiştirecektir -b ed en sel bir m ekân dina­ m iğinin yerine, bir duyarlılık m aneviyatı geçecektir-. İşte bu anda ve yalnızca bu anda histeri ve hastalık hastalığı kavram ları dönüş yapacak ve delilik alanına ebediyen dahil olacaktır. Şimdi tem anın şu üç aşam anın her birindeki evrim ini yeniden oluşturm aya çalışalım: 1° O rganik ve m anevi bir nüfuz dinamiği. 2° Bedensel bir süreklilik fizyolojisi. 3° Sinirsel bir duyarlık etiği.

Bedensel m ekân eğer katı ve sürekli bir b ü tü n olarak algı­ lanacak olursa, histeri ve hastalık hastalığının düzensiz h a­ reketi ancak, aşırı inceliği ve kesintisiz hareketliliği saye­ sinde bizzat katı cisim ler tarafından işgâl edilen alana nüfuz edebilen bir unsurdan kaynaklanabilir. H ighm ore'un dediği gibi, hayati ruhlar "ateşin etkisiyle oluşm uş olan in ­ celikleri sayesinde en yoğun ve en kom pakt bedenlere bile nüfuz edebilir ve faal olm aları nedeniyle b ü tü n m ikrokosmosa b ir anda nüfuz edebilirler ."86 Eğer hayati ruhların hareketleri aşırıysa, eğer nüfuz edişleri düzenli ve vakitsiz oluyorsa, bedenin girdikleri b ü tü n kesim lerinde karışıklığa ilişkin binlerce işarete yol açarlar. Hasmı W illis için olduğu gibi, H ighm ore’a ve aynı zam anda Sydenham 'a da göre his­ teri, hayati ruhların b ü tü n çabalarının ayırımsız nüfuz ede­ bildikleri durum a gelmiş olan bir bedenin hastalığıdır, öy­ lesine ki, organların iç düzeninin yerine hayati ruhların düzensiz bir hareketi geçm ektedir. Bunlar "şu veya bu ke­ sime şiddetle ve büyük m iktarda yönelm ekte, buralarda spazm lara ve hatta ağrılara yol açm aktadır... ve organların işleyişini bozm akta; terk ettikleri kadar yöneldikleri de h a ­ yati ruhların yaşamsal ekonom i yasalarına tam am en ters olan bu eşitsiz dağılım ından nasiplerini alarak, çok zarar görm ektedir ."87 H isterik beden böylece, h er tü r organik yasanın ve her tü r işlevsel gereğin dışında, bedenin b ü tü n kullanılabilir m ekânlarını art arda ele geçirebilen şu spiritum a ta xia 'ya sunulm uş olm aktadır. Sonuçlar etkilenen bölgelere göre değişm ektedir ve hareketin saf kaynağından itibaren farklılaşm am ış d u ru m ­ da olan hastalık, geçtiği m ekânlara ve temas ettiği yüzeyle­ re göre çeşitli çehrelere bürünm ektedir: "karında b irik tik ­ lerinde, kalabalık olarak ve şiddetle larenks ve farenks kaslarının üzerine atılm akta, kat ettikleri b ü tü n güzergâh
86 87 H ighm ore, !oc. cit. Sydenham , op. cit., s. 400-401.

boyunca spazm lara yol açm akta ve karında büyük bir m er­ miye benzeyen bir yanığa neden olm aktadır." Histeri has­ talığı ise, biraz daha yukarıda "kalın bağırsağın ve kalp boşluğunun üzerine atlayarak, burada dayanılm az bir ağrı­ ya yol açm aktadır". H astalık daha da yükselirse "hayati ke­ sim lerin üzerine atlam akta ve öyle şiddetli bir kalp çarpın­ tısına yol açm aktadır ki, hasta, asistanların bu çarpıntının gürültüsünü işiteceklerinden hiçbir kuşk u duym am akta­ dır". Son olarak da, eğer hastalık "başm dış kısm ına ulaşır­ sa ve tek bir yerde sabitleşirse, burada dayanılm az ağnlara yol açar ve bu ağrılara büyük kusm alar eşlik ed er ..."8 Be­ 8 denin her bölüm ü kendiliğinden ve kendine özgü doğası aracılığıyla, m eydana gelecek olan belirti biçim ini belirler. Böylece histeri, hastalıkların hem en gerçeği, hem de en al­ datıcısı olarak ortaya çıkmaktadır', gerçektir, çü nkü hayati ruhların bir hareketine dayalıdır; yanıltıcıdır, çü n k ü o r­ ganlardan kaynaklanıyorm uş sanılan, ama aslında m erkezi veya daha doğrusu genel bir rahatsızlığın bu organlar d ü ­ zeyinde biçim lenm esi olan belirtiler yaratır; bedenin yüze­ yinde bölgesel b ir belirti edasına b ü rü n en şey, iç hareketli­ liğin ayarının bozulm asıdır. Hayati ru h ların düzensiz ve aşırı hareketlerinin saldırısına gerçekten uğrayan organ, kendi hastalığını taklit etm ektedir; iç m ekândaki b ir hare­ ket kusu ru n d an yola çıkarak, gerçekten kendine ait olan bir rahatsızlığa tu tulm uş gibi yapm aktadır; histeri bu şekil­ de "insanın başına gelebilecek hem en her hastalığı taklit etm ektedir, çü nkü bedenin hangi kısm ında rastlanırsa rastlansın, hem en bu kısm a özgü belirtiler ü retm ek ted ir ve eğer hekim yeteri kadar tecrübeli ve hazık değilse, kolayca yanılabilecek ve yalnızca histeri hastalığına bağlı olan be­ lirtileri, bedenin şu veya bu bölüm üne özgü esas hastalık­ lardan birine atfedecektir :"8 bedensel m ekânı hareketin 9
88 89
ibid., s. 395-396. İbid., s. 394.

türdeş biçimi altında dolaşan, özgül çehreler altında ortaya çıkan bir hastalığın hileleri; fakat cins burada öz değildir; bedenin bir taklit etm e eylem idir. İç m ekâna ne kadar kolay nüfuz edilebilirse, histeri o kadar sık ve görüntüleri o kadar çok olacaktır; fakat eğer vücut sağlam ve dirençliyse, eğer iç m ekânı yoğunsa, düzenliyse ve çeşitli bölgeleri itibariyle sıkı bir türdeşlik için­ deyse, h isterinin b elirtileri nadir olacak ve etkileri basit düzeyde kalacaktır. K adın histerisiyle erk eğ in k in i, veya eğer öylesi istenirse, hisleri ile hastalık hastalığını ayıran da bu değil midir? N itekim hastalıklar arasındaki ayırım ilke­ sini ne belirtiler, hatta ne de nedenler değil de, yalnızca bedenin m ekânsal sağlamlığı veya eğer deyim yerindeyse, iç m anzaranın yoğunluğu oluşturm aktadır: "dış adı verile­ bilen ve duyuların algılayabildikleri kesim lerden oluşan insanın dışında, hayati ru h lar sistem inin m eydana getirdiği ve ancak zihnin gözleriyle görülebilen bir de iç insan var­ dır. Bu sonuncusu bedenin yapısıyla sıkı sıkıya bitişik ve deyim yerindeyse, birlik halinde olup, m akineyi m eydana getiren ilkelerin doğanın katılığını az veya çok alm alarına göre, bedenin durum una göre az veya çok rahatsız olur. İş­ te bu nedenden ötürü bu hastalık erkeklerden daha çok kadınları etkiler, çünkü kadınlar daha narin, daha az sağ­ lam bir yapıya sahiptir, daha yum uşak bir hayat yaşar ve hayatın zevk ve kolaylıklarıyla, acı çekm em eye alışkındır­ lar." Ve daha bu m etnin satırları arasında, bu m ekânsal yo­ ğunluk anlam larından birini ifşa etm ektedir; bu da onun aym zam anda m anevi yoğunluk olm asıdır; organların h a­ yati ruhların düzensiz nüfuz edişlerine direnm esi belki de, düşünceler ve arzulardaki düzeni sağlayan şu ruh gücüyle bir ve aynı şeydir. Geçirgen ve delikli hale gelen bu iç m ekân, her şeyin sonunda kalbin gevşem esinden başka bir şey değildir. Bu da, çalışmayla geçirilen zor b ir hayata alı­ şan kadınların çok azının histerik olm alarına karşılık; gev-

şek, aylak, lüks içinde ve yum uşak bir hayat sü rd ü rd ü k le ­ rinde veya herhangi bir gönül kırıklığı cesaretlerini azalttı­ ğında bu hastalığa büyük bir eğilim lerinin olm asını açıkla­ m aktadır: "kadınlar bana cinsini kestirem ediğim bazı hastalıklar hakkında danıştıklarında, yakındıkları rahatsız­ lığın onlara gönül kırıklığı içindeyken araz olup olm adığını soruyorum ... eğer itiraf ederlerse, hastalıklarının histerik bir rahatsızlık olduğundan tam am en em in o lu ru m ."9 0 Ve işte, H ippokrates ve Platon'dan beri rahm i, yaşayan ve sürekli hareket eden bir hayvan haline getirm iş olan ve onun hareketlerinin m ekânsal düzenini paylaştırm ış olan eski ahlâki ilham yeni bir form üle sokulm uştur; bu ilham histeride, bunları tatm in etm e olanağı ve onlara egemen olacak gücü olm ayanlarda arzuların yatışm ayan çalkantısı­ nı algılam aktaydı; göğse kadar ve hatta başa kadar çıkan kadın organı imgesi, Platon'un büyük üçlü ayırım ında ve onun hareketsizliğini saptayacak olan hiyerarşi içinde, bir alt üst oluşa efsanevi bir ifade verm ekteydi. Sydenham 'da, D escartes'm çöm ezlerinde ahlâki ilham b u n u n la özdeştir; fakat ifade edildiği m ekânsal m anzara değişm iştir; Pla­ ton'un dikey ve hareketsiz düzeninin yerine, düzensizliği tam olarak aşağıdan yukarı değil de, a ltü st o lm u ş bir m ekân içindeki yasasız burgu hareketi olan kesintisiz yer değiştirm eler tarafından kat edilen bir hacim geçm iştir. Sydenham 'm "zihnin gözleriyle" içine girm enin çarelerini aradığı bu "iç vücut", tarafsız kılınm ış bir gözlem in soluk bakışm a sunulan nesnel beden değildir; bedeni hayal et­ m enin bir biçim inin, iç hareketlerin şifresini çözm enin -v e buraya ahlâki değerleri eklem enin belli bir b iç im in in - kar­ şılaştıkları yerdir. O luşum bu etik algılam a düzeyinde ta­ m am lanm akta, çaba bu düzeyde gösterilm ektedir. Tıbbi te­ orinin her zam an bükülebilir nitelikte olan im geleri işte burada eğrilm ektedir; aynı şekilde büyük ahlâki tem alar

da, başlangıç çehrelerini yavaş yavaş bozm ak üzere, onda formüle edilm ektedir.

Ancak nüfuz edilebilir beden sürekli b ir beden olm ak zo­ rundadır. H astalığın organlar boyunca dağılm ası, ona bi­ rinden diğerine geçm e ve hepsini art arda etkilem e olanağı veren bir yayılma hareketinin tersinden başka bir şey de­ ğildir. Eğer hastalık hastasının veya histeriğin bedeni de­ likli, kendi kendinden ayrılmış, hastalığın istilasıyla geril­ miş bir bedense bu istila, ancak belli b ir m ekânsal sürek­ liliğin desteği sayesinde gerçekleşebilir. H astalığın içinde dolaştığı vücut, hastanın dağınık belirtilerinin ortaya çıktı­ ğı bedeninkilerden daha başka özelliklere sahip olm ak zo­ rundadır. Bu so ru n XVIII. yüzyıl tıbbına m usallat olm uştur. Bu sorun hastalık hastalığını ve histeriyi "sinirsel tür"den has­ talıklar, yani b ü tü n y a k ın lık la r ın genel harekete geçiricisi olan id.eopath.ique (başka bir hastalıktan kaynaklanm ayan hastalık) hastalıklar haline getirecektir. Sinir lifi, en türdeş olm ayan unsurların b ü tü n lü ğ ü n ü sağlam asına izin veren harika özelliklerle donatılm ıştır. En çeşitli izlenim leri aktarm akla görevli olan sin irlerin heryerde ve bütü n organların içinde hep aynı cinsten olm aları şaşırtıcı değil midir? "G özün arka tarafındaki serpilm esinin ışık kadar ince bir şeyi bile algılam asına izin verdiği sinir; işitme organında yer alanı ise ses çıkartan cisim lerin titre­ şim lerine duyarlı hale gelmekle birlikte, dokunm a, tat al­ m a, koku alm a gibi daha kaba duyum ları yapmaya yara­ yanlarından cins olarak hiç farklılaşm am ıştır ."91 Bu cins özdeşliği çeşitli işlevler altında, yerleri itibariyle en uzak, fizyolojik olarak en benzem ez organlar arasındaki iletişimi
91 Pressavin, N o u v e a u tr a i ti des va p eu rs, Lyon, 1770, s. 2-3.

m üm kün kılm aktadır. "Hayvan sinirlerinin birlikte sü r­ dürdükleri çeşitli iletişim lere bitişik olan bu türdeşliği ... organlar arasında, çoğu zam an bir veya birçok kesim i ze­ delenen bölgelerin hastalığına ortak eden bir uyum yarat­ m aktadır ."92 Fakat bundan da hayranlık verici olan, bir si­ nir lifinin hem iradi hareketin itkisini, hem de duyu organları üzerinde bırakılm ış olan etkileri taşıyabilm esidir. Tissot bu çifte işleyişi, iradi itki için dalgasal (bu, esnek bir haznenin içine konulm uş olan bir sıvının hareketidir, ö r­ neğin esnek bir kabı sıkarsam sıvı bir tü p ten dışarı çıka­ caktır) ve duyu alm a içinde cisim se1 (bu bir dizi fildişi b o n ­ cuğun hareketidir) hareketin tek ve aynı lif üzerindeki birleşm esi olarak algılanm aktadır. Böylece duyu alm a ve hareket, aynı anda aynı sinirin içinde m eydana gelebilir :9 3 lifteki her gerilim veya her gevşeme hem hareketleri, hem de duyu alm aları bozacaktır; bu durum b ü tü n sin ir hasta­ larında görülm ektedir .9 4 Fakat, sinir sistem inin bü tü n bu birleştirici erdem leri­ ne rağm en, histeri ve hastalık hastalığını karakterize eden bu kadar çeşitli rahatsızlıkların tutarlılığ ın ın bu liflerin gerçek şebekesiyle açıklanabileceği kesin midir? Bedenin bir ucundan diğerine bir sürü hastalığın varlığını belli eden işaretler arasındaki bağlantı nasıl hayal edilebilir? "Narin ve çok duyarlı" bazı kadınlarda ağır bir k o rk u n u n veya tra­ jik bir olayın çok canlı bir şekilde anlatılm asının veyahut bir kavganın görülm esinin onları "bayıltacak veya kasılm a­ lar yaratacak "9 kadar etkilem esi nasıl ve hangi bağlantılar 5 kurularak açıklanabilecektir? Bu bağlantılar boşuna arana­ caktır: sinirler arasında hiçbir belirgin ilişki yoktur; işin başında hiçbir yol çizilmiş değildir; yalnızca, daha çok fiz­
92 93 94 95
İbid., s. 3.

Tissot, op. cit., c. 1, II. Bl., s. 99-100. İbid., s. 270-272. W hytt, 1, s. 24.

yolojik bir dayanışm anın ü rü n ü olan uzaktan uzağa bir et­ ki vardır. Yani bedenin çeşitli bölüm leri "ya genel olup, hayvani ekonom inin tüm sistem ine-yayılan; ya da özel olan, yani esas olarak bazı bölüm ler üzerinde etki eden, çok belirgin" bir yeteneğe sah ip tir .9 "Hem duyum alma 6 yeteneğinden, hem de hareket etm e yeteneğinden" çok farklı olan bu özellik, organlara, ilişki haline geçm elerine, birlikte acı çekm elerine ve aslında uzak olan bir tahrike ortaklaşa tepki gösterm elerine olanak verm ektedir: bu ya­ kınlıktır. W hytt fiili durum da yakınlığı ve sin ir sistem inin b ü tü n ü içinde soyutlam ayı, ne de onu duyarlılığa ve hare­ kete karşı kesin olarak tanım lam ayı başarabilm iştir. Yakın­ lık organlarda ancak, oraya sinirler aracılığıyla kabul edil­ diği ölçüde var olm aktadır; onların hareketleri tarafından belirlenm ekte, hareket ne kadar büyükse yakınlık da o ka­ dar büyük olm akta ve aynı zam anda duyarlılığın biçim le­ rinden biri haline gelm ektedir :97 "Her yakınlık, her uyuş­ ma duyguyu varsaym akta ve buna bağlı olarak, ancak duyu alm anın gerçekleştirildiği yegâne aletler olan sinirlerin ara­ cılığıyla yapılabilm ektedir ."9 Fakat sinir sistem ine burada, 8 bir hareketin veya bir duygunun tam aktarım ını açıklamak için değil de, bedenin kendi olguları karşısındaki duyarlılı­ ğını ve kendi kendine kendi organik m ekânının hacim leri boyunca yaptığı yankıyı b ü tü n ü ve kitlesi içinde doğrula­ m ak için başvurulm aktadır. Sinir hastalıkları esas olarak yakınlık kon u su n d a mey­ dana gelen rahatsızlıklardır; bu hastalıklar, h e r organı her­ hangi bir diğeriyle yakınlık içinde görm eye yatkın kılan si­ n ir sistem inin genel bir alarm d u ru m u n u varsaym aktadır: "sinir sistem inin böylesine bir duyarlılık d u ru m u n d a, ruh tutkuları, sistem e yönelik hatalar, sıcaktan soğuğa veya tersine ani geçişler veya atm osfer basıncı ile nem lilikteki
96 97 98
ib id ., 1, s. 23.

İbid., I, s. 51. İb id ., I, s. 50.

hızlı değişm eler hastalık belirtilerini çok kolayca ortaya çı­ kartacaklardır; böylesine bir durum d a iyi veya sabit bir sağlık du ru m u n d a olunm ayacak, tersine, olağan olarak az veya çok büyük ağrılar art arda hissedilecektir ."9 Hiç k u ş­ 9 kusuz, şiddetli hale gelmiş olan bu duyarlılık uyku gibi duyarsızlık alanları tarafından dengelenm ektedir; genel olarak histerik hastalar bu iç duyarlılığın en incelm iş o ld u ­ ğu kişiler; hastalık hastaları da b u n u n tersine bu duyarlılı­ ğın nisbeten köreldigi kişilerdir. Ve tabii ki kadınlar birinci kategoriye m ensuptur: rahim beyinle birlikte, organizm a­ nın bütünüyle en fazla yakınlık k u ran organı değil m idir? Şu sözü zikretm ek yeterlidir: "kusm a genel olarak rahim iltihabına eşlik eder; gebeliği izleyen m ide bulantıları, ayarı bozulan iştah; doğurm a esnasında diyafram ın ve karın kas­ larının büzülm esi; baş ağrısı; regl dönem i yaklaştığında ateş, sırt ağrısı ve bağırsak kolikleri ."100 Kadın v ü c u d u n u n tüm ü yakınlıkların karanlık, am a garip bir şekilde dolaysız yolları tarafından kat edilm ektedir; kadın vücudu kendi kendiyle her zam an doğrudan bir işbirliği içindedir, öylesi­ ne ki, yakınlıklar açısından m utlak ayrıcalıklı bir yer m ey­ dana getirm ektedir, organik m ekânın bir ucundan diğerine sürekli bir histeri olasılığı içerm ektedir. O rganizm asının yakınlık kurm aya yatkın duyarlığı, bedeninin her tarafında yayılarak, kadını keyifsizlik adı verilen bir sinir hastalığına m ahkûm etm ektedir. "Sistemin genelde e rk ek lerin k in d en ' daha hareketli olduğu kadınlar sinir hastalıklarına daha fazla m aruz kalm aktadır ve bu hastalık onlarda daha ağır seyretm ektedir ."101 Ve W hytt sinirleri zayıf bir genç kadın­ da diş ağrısının saatlerce sürdüğüne ve ağrı bittiğinde de tekrarlanan kasılm alara ve bir duyarsızlığa yol açtığına" ta­ nık olduğu konusunda tem inat verm ektedir.
99 100 101 W hytt, op. cit., 1, s. 126-127. İb id ., s. 47. İbid., I, s. 166-167.

Sinir hastalıkları bedensel sürek lilik hastalıklarıdır. Kendine çok yakın, her kısmı itibariyle çok sam im i ilişkiler içinde olan bir beden, bir bakım a garip bir şekilde daralm ış olan organik bir mekân: işte histeri ile hastalık hastalığının ortak tem aları şim di bu hale gelm iştir; bedenin kendi ken­ diyle yakınlaşm ası bazılarında belirgin, fazlasıyla belirgin b ir g ö rü n tü edasına b ü rü n m ek ted ir. Pom m e tarafından tasvir edilen ü n lü "sinirsel tü rü n genişlem esi" böyledir. Buna benzer imgeler, sorunu gizlem ekte, am a onu ortadan kaldırm am akta ve çalışm anın devam etm esini hiç engelle­ m em ektedir.

Acaba bu yakınlık aslında her organın b ir özelliği mi -C h e v n e'in söz ettiği şu "duygu"-, yoksa aracı bir u n su r boyunca gerçek bir yayılma m ıdır? Ve sinirsel hastalıkları karakterize eden patolojik yakınlık bu duygunun şiddet­ lenm esi m idir, yoksa bu dokular arası bedenin daha büyük bir hareketliliği midir? Hiç kuşku yoktur ki, fizyologların sinir sistem inin iş­ levlerini ve rolünü (duyarlılık ve rahatsız olma; duyu alma ve hareket) olabildiğince doğru bir şekilde kavram aya ça­ lıştıkları bir dönem de, bu XVIII. yüzyıl tıbbi düşüncesinin ilginç, am a karakteristik bir olgusu olm aktadır. H ekim ler bu kavram ları patolojik algılama içinde ayırım sız bir birlik içinde, karışık olarak kullanm akta, onları fizyoloji tarafın­ dan önerilm iş olanından tam am en başka bir şemaya göre eklem leştirm ektedir. D uyarlılık ve hareket ayrılm am ıştır. T issot, çocuğun herkesten daha duyarlı olduğunu, çünkü onda her şeyin daha hafif ve daha hareketli olduğunu açıklam aktadır ;102 H aller'in anladığı anlam ıyla bir sinir lifinin özelliği olan ra­
102 Tissot, op. cit., 1,11, s. 274.

hatsız olabilirlik (irrü a b ilite), bir organın sü rü p , giden bir tahrik tarafından harekete geçirilen patolojik d u ru m u ola­ rak anlaşılan tahrişle (irrita tio n ) karıştırılm aktadır. Bu d u ­ rum da sinir hastalıklarının lifin aşırı hareketliliğine bağlı tahriş durum ları olduğu kabul edilecektir. "Bazen en k ü ­ çük hareketli nedenin sağlıklı insanlarda olduğundan çok daha büyük hareketlere yol açtığı kişiler görülm ektedir; bunlar en k ü çük bir yabancı izlenim e bile dayanam azlar. En küçük bir ses, çok zayıf bir ışık onlarda olağandışı be­ lirtileri harekete geçirm ektedir ."103 Tıp, tahriş kavram ının bu istekle korunan ikircikliği içinde, XVIII. yüzyılın so­ nunda. hazır olm a konum u ile (rahatsız edilebilirlik) pato­ lojik olay (tahriş) arasındaki sürekliliği gösterebilm iştir; ama bu ikirciklik aynı zam anda bir organa özgü olarak his­ sedilen, ama kendine özgü özgüllük içinde hissedilen bir rahatsızlık, genel bir rahatsızlık (her şeye rağm en süreksiz olan bu iletişimi işte organa özgü bu duyarlık sağlam akta­ dır) ve ona her kısm ında ulaşabilen aynı rahatsızlığın orga­ nizm a içindeki yayılması (organlarda aldığı farklı biçimlere rağm en, bu sürekliliği lifin hareketliliği sağlam aktadır) te­ m asım da destekleyebilir. Fakat "tahriş olm uş lif" kavram ı bu bilinçli karışıklık yaratm a rolüne sahipse de, öte yandan patolojide belirleyi­ ci bir ayırıma izin verm ektedir. Bir yandan sin ir hastaları en fazla rahatsız olanlar, yani en duyarlı olanlardır: lifin güçsüzlüğü, organizm anın narinliği, am a aynı zam anda kolayca etkilenen ru h , kaygılı kalp, kendi etrafında cereyan eden her şeye karşı çok canlı bir yakınlık. Bu cins evrensel titreşim -h e m duygu, hem de h a re k e t- hastalığın ilk belir­ lenm e noktasını m eydana getirm ektedir. "N arin l i f i olan, kendilerini aylaklıkları içinde hayal güçlerinin şiddetli h a­ reketlerine kolaylıkla bırakıveren k ad ın lar çoğu zaman, "daha sağlam, daha kuru, çalışm alardan ö tü rü daha kav103
İbid., . 278-279.

rulm uş" erkeğe nazaran sinir hastalığına daha fazla yaka­ la n m a k tad ır .104 Fakat bu a şın rahatsız o lm an ın şiddeti içinde ruh duygularım azaltm a ve.bazen de sö n d ü rm e gibi bir özelliği bulunm aktadır; bu sanki sinirsel organın d u ­ yarlılığı ru h u n hissetm e kapasitesini aşıyor ve aşırı hare­ ketsizliğinin yol açtığı çoklu duygulan kendi hesabına m ü ­ sadere ediyormuşçasma olm aktadır; "sinir sistemi" öylesine bir rahatsızlık ve tepki halindedir ki, artık hissettiğini ruha aktaram az durum dadır; b ü tü n karakterleri altü st olm uştur; artık onları okuyam am aktadır ."105 Böylece duyu alm a ol­ m ayan bir duyarlılık fikriyle; hem ruha, hem de bedene ait olan bu narinlik ile d u y u n u n sinirsel sarsıntılarının ruha ulaşm alarını engelleyen belli bir uykusu arasındaki tersine b ir ilişki resm olm aktadır. H isteriğin bilinçsizliği duyarlılı­ ğının tersinden başka bir şey değildir. Yakınlık kavram ının tanım layam adığı bu ilişki, aslında çok az yoğrulm uş olan ve patologların düşüncesinde hâlâ karışık olarak kalmayı sü rd ü ren bu rahatsız olabilirlik kavram ı tarafından getiril­ m iştir. Fakat "sinirsel h a sta lık la rın manevi anlam ı, bizzat bu olgudan ötürü derinlem esine bozulm aktadır. Sinir hasta­ lıkları bedenin alt bölüm lerinin organik hareketlerine o r­ tak edildiği sürece (hatta yakınlığın çoklu ve karışık yolla­ rın d an bile), belli bir arzu etiğinin içinde yer alm ak ­ taydılar: b u n lar kaba bir bedenin in tik am ın ı belli etm ek ­ teydiler; çok büyük bir şiddetten ötürü hasta olu n m ak ta­ dır; çevredeki b ü tü n varlıklarla olan aşırı bir dayanışm adan ö tü rü acı çekilm ektedir. İnsan artık gizli doğası tarafından zorlanm am aktadır; dünyanın yüzeyinde bedeni ve ru h u ta­ lep eden her şeyin kurbanı olunm aktadır. Ve b ü tü n bunlardan ötürü insan hem daha m asum , hem de daha suçludur. Daha m asum dur, çü nkü sinir siste­
104 105
İbid., s. 278-279. İbid., s. 302-303.

m inin rahatsız olabilirliği yüzünden öylesine büy ü k bir bi­ linçsizliğe sü rüklenm ektedir ki, bu yüzden daha fazla hasta olm aktadır. Ama m asum olduğundan daha fazla su çlu d u r, çünkü dünyada bağlandığı her şey, sü rd ü rd ü ğ ü hayat, ge­ çirdiği hastalıklar, sahip olduğu tutku ve hayaller, sinirle­ rin rahatsız olabilirliği içinde birbirlerine karışm akta, böy­ lece burada hem doğal sonuçlarını,, hem de ahlâki cezala­ rını bulm aktadır. H ayatın tüm ü, sonunda bu rahatsız ola­ bilirlik derecesi üzerinde tartılm aktadır: doğal olm ayan şeylerin kötüye kullanım ı ,106 kentlerin yerleşik hayatı, ro­ m an okum a, tiyatro seyretm e ,107 bilim lere karşı ölçüsüz heves ,108 "cinsellik karşısında çok şiddetli tutku ve ahlâken ayıp olduğu kadar fizik açıdan da o kadar zararlı olan şu suçluluk alışkanlığı ."109 Artık sinirlerinin tahrişini bile hissetm eyen sinir hastasının m asum iyeti sonuçta, daha de­ rindeki bir suçluluğun haklı cezasından başka b ir şey de­ ğildir: ona dünyayı doğaya tercih ettiren suçluluğun. "Kor­ kunç durum ! Bu, eylem sizliğin tehlikeli ihtiraslara s ü rü k ­ lediği ve doğanın dayattığı çalışm alardan kaçm ak için b ü ­ tün düşünce hayaletlerini kucaklayan tüm efemine ru h la ­ rın azabıdır. Böylece zenginler servetlerini iğrenç b ir şekil­ de kullanm akla cezalandırılm aktadır ."110 İşte XIX. yüzyılın arifesindeyiz: lifin rahatsız olabilirli­ ği fizyolojik ve patolojik kaderini sü rd ü rm ek ted ir .111 Şu an için sinir hastalıkları alanında bıraktığı şey, her şeye rağ­ m en çok önem li bir şeydir. Bu, bir yandan, histeri ile hastalık hastalığının tam a­ m en zihni hastalıklar alanına dahil edilm esidir. D uyarlılık
106 Yani hava, gıdalar ve içecekler; uyku ve düşünm e; dinlenm e ve hareket; dışkılar ve b irik tirm eler, tu tk u lar; diğerleri arasında Bkz., T isso t, op. cit., s. 3-4. Krş., Tissot, E s s a i..., Pressavin, op. c it., s. 15-55, 222-224. ib id ., s. 65. M ercier, T a b lea u de P aris, A m sterdam , 1783,111, s. 199. Bkz. Broussais, D e V irrita tio n de la fo lie , 2. yay., 1839.

107 108 109 110 111

ile duygu arasıdaki başat ayırım ile bunlar; hata ile rüyanın, yani körlüğün esas anı tarafından karakterize edildiğini gördüğümüz şu akıl bozukluğu alanına girmektedir. Keyif­ sizlikler kasılma veya beden boyunca ortaya çıkan garip yakınlık iletişimleri olarak kaldıkça, gene de bayılmaya ve bilinç kaybına götürmekteydi; bunlar hiç de delilik değildi. Fakat zihnin bizzat duyarlığının aşırılığından ötürü kör ol­ masıyla, delilik ortaya çıkmaktadır. Fakat öte yandan bu kader, bu deliliğe koskoca bir suçluluk, ahlâki yaptırım, adil ceza içeriği vermektedir ki, bu durum klasik deneye hiç de özgü değildir. Bu yeni olu­ şum akıl bozukluğunu bütün bu yeni değerlerle ağırlaştır­ maktadır: körlüğün deliliğin bütün dışavurumlarının ola­ bilirlik koşulu yapmak yerine, bu, deliliği ahlâki bir hatanın psikolojik sonucu olarak tasvir etmektedir. Ve akıl bozuklu­ ğu deneyinde esas olarak ne varsa, bu şekilde tehlikeye girmiş olmaktadır. Körlük olan şey bilinçsizlik olacaktır; yanılgı olan şey hata haline gelecektir; ve deliliğin içinde varlık-olmayanm paradoksal dışavurumunu işaret eden her şey ahlâki bir kötülüğün doğal cezası olacaktır. Kısacası, maddi nedenler devresinden hezeyanın aşkmlığma kadar, klasik deliliğin yapısını oluşturan bütün bu dikey hiyerarşi şimdi sarsalanacak ve psikoloji ile ahlâkın birlikte işgâl et­ tikleri, daha ileride de tek başlarına ele geçirmek için mücalede edecekleri bir alanın yüzeyine dağıtılacaktır. XIX. yüzyılın "bilimsel psikiyatrisi mümkün hale gel­ miştir. Kökenini bulduğu alaycılığı çok kısa bir süre sonra bu "sinir hastalıkları" ve bu "histeriler"in içinde icra edilecek­ tir.

D Ö R D Ü N C Ü AYIRIM

Hekimler ve Hastalar

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda tıbbi düşünce ve uygulama, bi­ zim onlara bugün tanıdığımız birliğe veya hiç değilse tu­ tarlılığa sahip değildir. Tedavi âlemi belli ölçüde kendine özgü ilkeler doğrultusunda düzenlenmekte ve tıbbi teori, fizyolojik çözümleme, hatta belirtilerin gözlemi bile burayı her zaman denetleyememektedir. Hastaneye yatırma ve ka­ patma -bunların tıbba nazaran bağımsızlıklarının ne oldu­ ğunu gördük-, ama aym zamanda bizzat tıbbın içinde teori ve tedavi tam bir uyum içinde bulunmamaktadır. Tedavi âlemi bir bakıma daha sağlamdır, daha istikrar­ lıdır, aynı zamanda yapılarına daha bağlıdır, gelişmeleri iti­ bariyle daha az değişkendir, kökten bir yenilenme konu­ sunda daha az özgürdür. Ve fizyolojinin Harvey, Descartes ve Willis'le keşfedebildiği yeni ufuklar, tedavi tekniklerin­ de bunlara orantılı icatlara yol açmamıştır. Öncelikle, her derde deva ilaç efsanesi henüz tamamen yok olmamıştır. Fakat bir ilacın evrensel etkilerinin olabi­

leceği fikri XVII. yüzyılın sonuna doğru anlam değiştirme­ ye başlamıştır. Antimuana ilişkin olan kavgada, bir cismin hastalık üzerinde doğrudan bir etki yapmasına olanak ve­ ren bir erdeminin olabileceği hâlâ iddia edilmekteydi (veya reddedilmekteydi); her derde deva ilaçta bizzat doğanın kendisi faaliyet göstermekte ve doga-karşıtına ait ne varsa silip süpürmekteydi. Fakat Antimuan tartışmalarının yeri­ ne kısa bir süre sonra afyon üzerindeki tartışmalar geçmiş­ tir; afyon çok sayıda hastalıkta ve esas olarak da "baş hastalıklan"nda kullanılmaktadır. Whytt onun hastalarını ve sinir ağrılarına karşı kullanıldığındaki etkinliğini ifade edecek kadar söz bulamamaktadır: afyon "sinirlere özgü hissetme yeteneğini" zayıflatmakta ve bunun sonucu ola­ rak "olağandışı bir tahrişin yol açtığı bu acıları, şu düzensiz hareketleri, şu spazmları" hafifletmektedir; bütün çalkantı­ lar, bütün kasılmalar için çok yararlıdır, "zayıflık, bıkkınlık ve aşırı bolluktaki regllerin yol açtığı esnemeler"de başa­ rıyla kullanılmaktadır, ayrıca "gazlı kolikler"de, akciğerle­ rin tıkanmasında, .balgam çıkartmalarında ve "tamamen spazma dayalı astımlar"da da aynı başarıyla kullanılmakta­ dır. Kısacası, yakınlığa dayalı (sempatik) duyarlığın hasta­ lıkların organik mekân içindeki aktarımlarının büyük ajanı olması gibi, afyon da ilk etkisinin duyarsız kılma olması nedeniyle, antisempatik (yakınlığı kaldıran) bir ajandır; böylece hastalığın sinirsel duyarlık hatları boyunca yayıl­ masına engel çıkartmaktadır. Kuşkusuz bu etki bir süre sonra azalmaktadır; sinir afyona rağmen yeniden duyarlı hale gelmektedir; bu durumda tek çare "dozu arada sırada artırmak" olacaktır.1 Afyon, evrensel değerini tam olarak, gizli bir güç olarak ona ait olan bir meziyetten almamakta­ dır. Etkisi sınırlıdır: duyarsızlaştırmaktadır. Fakat uygu­ landığı nokta -sinirsel tür- evrensel bir hastalık ajanı ol­ duğu için, afyon her derde deva olma anlamım işte bu
1 Whytt, Traite des maladies nerveuses, 11, s. 168-174.

anatomik ve işlevsel aracılıktan almaktadır. İlaç kendi ola­ rak değil de, organizmanın işleyişinin en genel biçimleri­ nin içine sokulduğundan ötürü genel olmaktadır. Her derde deva ilaç teması XVIII. yüzyılda, doğanın gerçekleştirilme işi ilaca düşen bir ayrıcalığı ile, ona orga­ nizmanın en genel işlevlerine müdahale hakkı verecek olan bir etkinlik arasındaki, çoğu zaman elde edilmekten çok aranan bir uzlaşma, bir dengedir. Bu dönemin tıbbi düşün­ cesinin karakteristiği olan bu uzlaşmaya, Hecquet'nin af­ yon üzerindeki kitabı tanıklık etmektedir. Fizyolojik çö­ zümleme önemlidir; sağlık burada sıvıların "doğru huyu" ve katiların "-yayının esnekliği" ile tanımlanmıştır; "tek bir sözle, hayata egemen olan bu iki gücün karşılıklı ve özgür oyunlarıyla". Bunun tersine, "hastalık nedenleri sıvılardan veya katilardan, yani onların dokularından, hareketlerinin vb. başına gelen kusur ve bozulmalardan kaynaklanmakta­ dır."2 Fakat sıvılar fiili durumda kendilerine özgü nitelik­ lere sahip değillerdir: acaba çok mu kalın yoksa çok mu suludurlar, hareketli mi yoksa durgun mudurlar? Yalnızca "onları haznelerinden kovabilen" ve onları "damarlarda dolaşmaya zorlayan" katiların hareketlerinin sonuçları söz konusudur. Sağlığın ve hastalığın sürükleyici ilkesi böylece "atar damarlar... baskı yapan çeperler" ile ''hareket eden, çırpman ve harekete geçiren şu yay etkisidir.3 Oysa afyon nedir? Sıcağın etkisiyle "adeta tamamen buhara dönüşme" özelliği olan katı bir cisimdir. Demek ki "uçucu ve havaya benzer kısımların bir araya gelmelerinden" oluştuğunu varsaymak gerekir. Afyon vücut tarafından özümlenir özümlenmez, bu kısımlar organizmanın içinde hemen ser­ best kalmaktadırlar: "iç organlarda eriyen afyon, kana ani­ den geçerek onu hızla kat eder ve lenflerin en ince olaııla2 3 P. Hecquet, Rejlexion sur l'usage de l'opium, des calmants et des narcotir Paris, 1726, s. 14.
İbid., s. 32-33.

rıyla birlikte beyin korteksine ulaşan bir atom bulutu hali­ ne gelir."4 Afyon burada serbest bıraktığı buharların nite­ liklerine uygun olarak üçlü bir etkiye sahip olacaktır. Nite­ kim bu buharlar hayati ruhlar veya "hafif, ince, tuzlu olmayan, ince deve tüyü gibi hafif ve gözle görülemeyen, ama gene de esnek hiçbir rahatsızlık ve şiddet yaratmadan sokulan bölümler"den meydana gelmektedir.5 Bunlar düz ve kaygan unsurlar olmaları ölçüsünde çeperlerin normal durumdaki yüzeylerine, buralarda hiçbir yarık açmadan dahil olabilir, "tıpkı tamamen düzlenmiş iki yüzeyin birbi­ rine yapışması gibi"; böylece çeperleri ve lifleri güçlendirmektedir, ama onları "yay parçalarına" benzer kılan esnek­ likleri "çeperlerin tonu"nu güçlendirmekte ve onları daha esnek kılmaktadır. Son olarak da, mademki bunlar "hava gibi parçacıklardır, o halde sinir sıvısına karışabilirler ve onu "yenileyerek" ve "düzelterek" canlandırabilir.6 Afyon tam etkilidir, çünkü organizmanın içinde maruz kaldığı kimyasal çözülme onu bu başkalaşımın aracılığıyla, sağlığı normal halinde ve hastalık olan bozulmalarında be­ lirleyen unsurlara bağlamaktadır. Afyon evrensel ilaç olma değerini işte kimyasal dönüşümlerin ve fizyolojik topar­ lanmaların uzun yolundan sağlamaktadır. Fakat Hecquet gene de, afyonun doğanın bir erdeminden ötürü iyileştirdi­ ğini, bu erdemin ona onu hayatın kaynaklarıyla doğrudan iletişime sokan bir gizlilik içinde yerleştirildiği fikrini terk etmemektedir. Afyonun hastalıklarla olan ilişkisi çifttir: her tür kesikli nedenselliğin öncesinde yer alan, afyonun içinde bir öz, bir ruh -hem ruhsal, hem de uçucu unsuryerleştirmiş olan kökendeki bir ilişki; bu ruh doğrudan doğruya hayatın ruhudur: "Afyonun içinde yer alan bu ruhlar, Yaratıcının onlara kazıdığı hayat ruhunun sadık
4 5 6
İbid., s. 84. fbid., s. 86. tbid., s. 87.

koruyucularıdır... Çünkü Yaratıcı sağlığı korurken, eğer masum kalsaydı insanı ölüme de karşı koruyacak olan ha­ yat verici bir ruhu tercihen bir ağaca (Hayat Ağacı) emanet etmiştir; ve belki de günahkâr hale gelmiş olan insana sağ­ lık vermekle görevlendirdiği bir ruhu bir bitkiye emanet etmiştir."7 Afyon sonuçta ancak, ta başından itibaren iyi­ leştirici olması ölçüsünde etkin olabilmektedir. Görülebilir ve doğal bir mekaniğe göre, ama aynı zamanda doğanın gizli bir bağışı1 aldığı için etki etmektedir. nı İlacın etkinliği fikri tüm XVIII. yüzyıl boyunca bu do­ ğa temasının çevresinde dolanacak, ama bu anlam kaypak­ lıklarından hiçbir zaman kurtulamayacaktır. İlacın etki tarzı doğal ve kesikli bir gelişme sürecini izlemektedir; ama etkisinin ilkesi doğayla bir öz yakınlığı, onunla olan kökensel bir iletişim, onun ilkesine doğru bir açılmadır.8 XVIII. yüzyılda "doğal" ilaçlara, yani ilkesi doğada gizli olan, ama sonuçlan doğa filozofları tarafından görülebilir olan ilaçlara -hava, su, eter ve elektrik- birbiri ardına tanı­ nan prestiji bu ikirciklik içinde anlamak gerekir. Bu teda­ viye yönelik temaların her birinde, her derde deva ilaç fik­ ri, daha önce gördüğümüz üzere başkalaşımdan geçmiş olarak, ama sırf o hastalığa özgü ilacın araştırılmasına, özel belirti veya kendine özgü nedenle doğrudan ilişki halinde­ ki mevzii etkinin araştırılmasına hep engel çıkartarak var­ lığını sürdürmüştür. İyileştirme âlemi XVIII. yüzyılda bü­ yük bölümü itibariyle bu soyut genellik mekânın içinde kalmaktadır. Fakat yalnızca kısmen. Her derde deva ilacın ayrıcalı­ ğının karşısına özel etkinliklerin bölgesel ayrıcalıkları çık­ makta, bunlar her derde deva ilaçla olan zıtlıklarını Orta
7 8
ibid., 87-88.

Eleştiri methiyeninkilerle aynı olan ilkelerin adına yapılmaktadır. James Dictionnaire'i esrarın mania'yı hızlandırdığını bildirmektedir: "Bunun böyle ol­ masının nedeni, bu ilacın doğaya çok düşman uçucu bir unsurdan bol bol içermesidir", loc. cit.

Çağdan beri sürdürmektedir. Hastalığın mikrokozmosuyla doğanın makrokozmosu arasında uzun zamandan beri koskoca bir hatlar şebekesi çizilmiştir, bu şekilde karmaşık bir karşılıklılıklar sistemini kurmakta ve korumaktadır. Dünyada, eğer panzehiri bulunacak olursa iyileşmeyecek hiçbir hastalığın olmadığı, ve zaten böylesine bir panzehi­ rin var olmamasının olanaksız olduğu, ama belki de doğa­ nın çok uzak bir yerinde bulunduğuna dair eski düşünce: hastalık basit bir durumda bulunmamaktadır; her zaman daha önceden telafi edilmiştir. "Eskiden ot deliye iyi, cella­ da kötüydü". Bitkilerin kullanımı hızla rasyonalist tarzdan bir eczacılık içinde yeniden yorumlanacak ve iyileştirdikle­ ri kabul edilen organizma rahatsızlıklarıyla kesikli bir ilişki içine sokulacaktır. Ancak Klasik Çağda gene de direnen bir kesim olmuştur: ve bu, delilik kesimidir. Bu kesim uzun bir süre, dünyevi bilgeliğin doğanın sırları arasına koyduğu kozmik unsurlarla doğrudan iletişim halinde olmuştur. Ve tuhaf bir nokta olarak, deliliğin tamamen oluşmuş bu anti­ tezlerinin çoğu bitkisel alana değil de, ya insan âlemine, ya da madenler âlemine mensuptur. Sanki deliliğin ona pato­ loji biçimleri arasında ayrı bir yer veren kaygı verici güçleri doğanın yeraltının en derinlerindeki suları tarafından veya bunun tersine, insanın görünür biçimini meydana getiren en ince özler tarafından azaltılabilirmiş gibi. Ruhun ve be­ denin olgusu, günahın sınırlarında yer alan, tamamen in­ sani bir yara izi, bir düşüşün işareti, ama aynı zamanda bu düşüşün hatırlatılması olan delilik ancak insan ve onun ölümlü günahkâr kabı tarafından iyileştirilebilir. Fakat klasik hayal gücü deliliğin en karanlık, dünyanın en gecesel güçlerine bağlı olduğu ve onun bu derinliklerinden, ar­ zuların ve kâbusların nöbet tuttukları toprağın altına kadar yükseldiği temasını tamamen sınır dışı etmemiştir. Demek ki delilik taşlarla, maden filizleriyle, parlaklığı içindeki zenginlik kadar, lânet taşıyıcısı da olan bütün bu ikircikli

hâzinelerle akraba sayılmaktadır: bunların canlı renkleri gecenin bir parçasını kuşatmaktadır. Bu ahlâki ve hayali temaların uzun süre dokunulmadan kalan güçleri, herhal­ de Klasik Çağın sonuna kadar bu insani ve madensel ilaç­ lara neden rastlandığım ve bunların o dönemin tıbbi kav­ rayışlarının çoğunun küçümsenmesine rağmen neden inatla deliliğe uygulandığını açıklamaktadır. Jean de Serres 1638'de Jean Renou'nun şu ünlü Oeuvres pharmaceutiques'ini yeni çevirmiştir; bu kitapta "doğa­ nın Yaratıcısı, her bir değerli taşa Tanrısal olarak bazı özgül ve hayranlık verici özellikler koymuştur, böylece krallar ve prensler taçlarına bunlardan koymak zorunda kalmakta­ dır... (bunu) kendilerini büyülere karşı güvenceye almak, birçok hastalığı iyileştirmek ve sağlıklarını korumak için yapmaktadırlar."9 Örneğin lacivert taş, "görmeyi güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kalbe neşe verdiğinden ötürü taşınmaktadır; yıkandıktan ve gerektiği gibi hazır­ landıktan sonra, melankolik keyifsizliği hiçbir tehlike ol­ madan yok etmektedir". Bütün taşlar arasında en çok ve aynı zamanda en değişken güçlere sahip olanı zümrüttür; en büyük meziyeti Birlik ve Erdem'i sakınmasıdır; Jean de Renou'ya göre bu taş "altın bir halka içinde parmaklarına takanları saradan korumakla, kalmaz, aynı zamanda belleği güçlendirir ve dünyevi isteklerin çağrısından korur. Çünkü Macar krallarından birinin karısıyla aşk yaparken, parma­ ğında taşıdığı güzel bir zümrütün üç parçaya bölündüğü anlatılmaktadır, çünkü bu taş iffetli olanları sever."1 Bu 0 inanç bütünleri eğer XVII. ve XVIII. yüzyılların Eczacılık ve Tıp inceleme kitaplarında hâlâ ve çok açık bir şekilde yer almasaydı, bunları zikretmeye değmezdi. Hiç kuşku­
9 Jean de Renou, Oeuvres pharmaceutiques, çev. de Serres, Lyon, 1638, s. 405. 10 İbid., s. 406-413. Albert de Bollsdat krizolitin "akıl verdiği ve deliliği kovdu­ ğ u m u ve BarthĞİdmy'nin (De proprietatibus rerum) de topaza çılgınlığı kov­ ma gücünü verdiğini ileri sürmelerinden bu yana çok zaman geçmişti.

suz, onların fazlasıyla açık bir şekilde büyüsel olan uygula­ maları bir yana bırakılmıştır. Lemery Dictionnaire de Drogues adlı çalışmasında, zümrütte olduğu kabul edilen özel­ liklere itibar etmeyi reddetmektedir: "Bunların sara için iyi oldukları ve nazarlık olarak takıldıklarında doğumu ça­ buklaştırdıkları iddia edilmektedir; ama bu sonuncu nite­ likler hayal ürünüdür." Fakat nazarlığın etkili olacağı red­ dedilmekteyse de, taşlan güçlerinden ayıklamaktan kaçınılmaktadır; bu güçler doğal unsurun içine taşınmakta, taşların meziyetleri burada sırları öz olarak çekilip çıkartı­ labilecek, göze görünmeyen bir sıvı edasına bürünmekte­ dir; parmağa takılan zümrüdün, artık hiçbir gücü yoktur; eğer onu mide tuzlarına, kanın özsularına, sinirlerin hayati ruhlarına karıştıracak olursanız etkileri kesin ve meziyeti doğal olacaktır; "zümrütler -konuşan hâlâ Lemery'dir- in­ ce ince dövülüp, ağızdan alındıklarında çok acı olan özsuları yumuşatmaya yarar."1 1 Doğanın diğer ucunda yer alan insan vücudu da XVIII. yüzyılın ortalarına kadar deliliğin ayrıcalıklı ilaçlarından biri sayılmıştır. Doğal bilgelik organizmayı meydana geti­ ren karmaşık karışımın içinde hiç kuşkusuz, yalnızca insan deliliğinin düzensizlik ve fantazma ilişkin olarak icat ettik­ lerinin mücadele edebilecekleri sırlar saklamıştır. Burada da, aynı anda hem hayat, hem de sağlık ilkeleri olan dün­ yevi unsurların katıldıkları, köhne mikrokozmos insan te­ ması karşımıza çıkmaktadır. Lemery, "insanın bütün bö­ lümlerinde, uzantılarında ve dışkılarında" dört esas cismin varlığını fark etmektedir: "bağ doku ile toprağın içinde sarmalanmış ve karışmış olan yağ ve uçucu tuz."1 insana 2 insanın deva olması, dünyanın dünyadaki düzensizliklere
11 Lemery, Dictionnaire üniversel des drogues simples, 1759 yay., s. 821. Ayrıca bkz., Mme de Sevigne, Oeuvres, V ll, s. 411. 12 Lemery, op. cit., "Homo" mad. s. 429. Ayrıca bkz., Molise Charas, Pharmacoptz royale, 1676 yay. s. 771. “Kadında veya erkekte hiçbir dışkı veya unsur yoktur ki, kimya hastalıkları tedavi etmek üzere bunları hazırlayamasın."

karşı, bilgeliğin deliliğe karşı, doğanın doğa-karşıtına (antiphysis) karşı mücadelesidir. "Eğer yakılırken hastalara koklatılırsa, insan saçı keyifsizlikleri gidermeye iyi gelir... Taze insan idrarı... histerik keyifsizliklere iyi gelir.1 3 Buc'1 hoz en mükemmel doğal gıda olan kadın sütünü (Buchoz, Rousseau'dan sonra yazmıştır) her sinir hastalığı için ve idrarı da "hastalık hastalığının bütün biçimleri" için öner­ mektedir.1 Fakat insani ilaçları en büyük inatla davet 4 edenleri, histerik spazmdan saraya kadar bütün kasılma­ lardır -özellikle, insanın en değerli bölümü olan kafatası-' nın üzerindekiler- Kasılmada, ancak bizatihi şiddet yoluy­ la mücadele edilebilen bir şiddet vardır, işte bu nedenden ötürü insan eliyle öldürülmüş ve cesedi kutsanmış toprağa gömülmemiş idamlıkların kafatasları uzun süre kullanıl­ mıştır.1 Lemery toz haline getirilmiş kafatası kemiğinin 5 sıklıkla kullanıldığını zikretmektedir; fakat eğer ona bakı­ lacak olursa, bu olağanüstü ilaç "ölü bir kafadan" ibarettir ve hiçbir meziyeti yoktur. Onun yerine yeni ve şiddetli bir şeklide ölmüş genç bir adamın" kafatası ve beyninin kulla­ nılması daha iyi olacaktır.1 Kasılmalara karşı, henüz sıcak 6 olan insan kanı da kullanılmaktaydı, ancak aşırıya kaçıl­ ması halinde m ania 'ya yol açabilen bu tedavide ılımlı olun­ ması konusunda dikkat çekilmekteydi.1 7 Fakat bu kan imgesinin üst belirlemesiyle, daha şimdi­ den tedavi etkinliğinin başka bir bölgesine geçmiş olmak­ tayız: simgesel değerler bölgesine. Bu da eczacılığın yeni tıp ve fizyoloji biçimlerine uyum sağlamasındaki başka bir engel olmuştur. Tamamen simgesel olan bazı sistemler sağlamlıklarını Klasik Çağın sonuna kadar koruyorsa; re13 İbid., s. 430. 14 Buchoz, Lettres ptriodiques curieuses değerlendirmesi içinde, Gazette salutaire, XX ve XXI, 18 ve 25 Mayıs 1769.

15 16 17

Raoul Mercier, Le Monde m idical de Touraine sous la Revolution, s. 206. Lemery, op. cit., s. 124, 359 ve 752. Buchoz, loc. cif.

çetelerden ve teknik sırlardan daha fazla, kökeni bilineme­ yecek kadar eskilerde olan bir düşselliğin imgelerini ve sa­ ğır simgelerini aktarmışlardır. İnsanın düşüşüne neden olan ve Günahın görülme biçimi olan, Kadının en baş Düş­ manı olan Yılan aynı zamanda, onun açısından bu dünyada bir fidye, en değerli ilaçtır. Günah ve ölüm nedeni olan şe­ yin, iyileşme ve hayat nedeni olması gerekmiyor muydu? Ve bütün yılanların en zehirlisi olanı, kadın keyifsizlik ve hastalıklarına karşı çn etkini olmalıdır. Mme. de Sevigne "Keyfini sürdüğüm tam sağlığımı engerek yılanlarına borç­ luyum... Bunlar kanı yumuşatıyor, temizliyor, tazeleştiri­ yor" diye yazmaktadır. Üstelik eczacının ürettiği kavanoz­ daki bir ilacı değil de, gerçek yılanlar, kırların gerçek engereklerini istemektedir. "Bunların toz değil de, etiyle kemiğiyle gerçek engerekler olmaları gerekir, ister haşla­ ma, ister pişmiş, krema veya başka serinletici herhangi bir şeyle birlikte alsanız bile, toz sıcaklık yapmaktadır. Bay de Boissy'ye size Poitou'dan bir düzine kadar engerek getir­ mesini rica ediniz, bunları rahat etmeleri için üçer üçer ve­ ya dörder dörder bir sandığa koysun. Her sabah bunlardan ikisini alınız, kafalarını kesiniz, derilerini yüzdükten sonra parçalara ayırınız ve pişiriniz. Bunu bir ay sürdürünüz."1 8 Simgesel değerler sinir ağrıları, düzensiz hayal gücü ve aşk çılgınlıklarına karşı çabalarını sıklaştırmaktadır. Ateşi ancak ateş söndürebilir ve deliliğin ölçüsüz iştahlarını ya­ tıştırabilmek için canlı, şiddetli ve yoğun, ateşten binlerce kere geçmiş cisimler gerekir. Bienville Traite de la Nymp homanie adlı kitabının devamındaki "Formül Eki"nde aşk ateşine karşı 17 ilaç saymaktadır, bunların çoğu geleneksel bitkisel tarifelerden alınmıştır; fakat on beşincisi tuhaf bir aşk-karşıtı simyası getirmektedir: "Zincifrede canlandırıl­ mış cıva" almak, bunu iki dirhem kadar altınla birlikte öğütmek, sonra bunu kül üzerinde kezzap ruhuyla ısıtmak,
18 Mme de Sevigne, 8 Temmuz 1685 tarihli Mektup, Oeuvres, VII, s. 421.

hepsini birden beş kere damıtmak, sonra harlı kömür üze­ rinde beş saat kızartmak gerekir. Bu toz haline getirilen ve hayal gücü şiddetli kuruntularla tutuşmuş olan kıza bun­ dan üç tutam verilir.1 Bütün bu değerli ve şiddetli cisim­ 9 ler, kökeni hatırlanamayacak kadar eskilerde olan ateşler tarafından gizlice harekete .geçirilen bu cisimler o kadar çok kere kızdırılıp ve gerçeklerinin alev alev olmasına ka­ dar götürüldükten sonra nasıl olur da bir insan vücudunun çeşitli ateşlerine karşı, şu keyifsizliklerin ve arzuların ka­ ranlık kaynamasına karşı zafer kazanamazlar -ve bütün bunlar çok eski simiîis similibus büyüsü sayesinde?- Bunla­ rın yangınlarının gerçeği, itiraf edilmeyen ateşi öldürür. Bienville'in kitabının tarihi 1778'dir. Lemery'nin çok ciddi Pharmacopee1 sinde de, sinir has­ talıkları için önerilen ve tedaviye yönelik işaretleri tama­ men bu ayinin simgesel değerleri tarafından taşman şu iffetlilik macunu reçetesinin yer alması karşısında şaşınlabilir mi? "Kâfuru, meyan kökü, bağ çubuğu ve banotu, nilüfer çiçeği kurusu ve nilüfer şurubunu alınız... Bunlar­ dan sabahları iki üç ölçü alınız, üzerine içinde kızgın de­ mirin söndürüldüğü bir bardak kesilmiş süt içiniz."20 Tıp­ kı bu kızgın madeni çubuğun içeceklerin en masumu, en çocuksu olanının içinde söndüğü gibi, arzu ile onun fantazmları da bir kalbin sükûneti içinde sönecektir. Bu sim­ gesel şemalar, Klasik Çağın iyileştirme yöntemleri içindeki varlıklarını inatla sürdürmektedir. Bunlara ilişkin olarak doğa felsefesi tarzı içinde önerilen yeni yorumlamalar, çok vurgulu ayinsel biçimlerin yumuşatıldığı ayarlamalar işi bitirmeyi başaramamıştır, ve delilik kaygı verici güç, mah­ kûm edilmesi gereken manevi akrabalık olarak içerdiği her şeyle birlikte bu simgesel etkinliğe sahip ilaçları kendine çekiyora ve pozitif bir düşüncenin çabalarıyla koruyora benzemektedir.
19 20 Bienville, op. cit., s. 171-172. Lemery, op: cit.

Assa/etida acaba daha ne kadar bir süre boyunca his­

teriklerin bedenlerinden, eskiden akciğere kadar, kalbe ka­ dar, kafaya ve beyne kadar bizzat rahmin hareketli bede­ niyle birlikte çıktıkları düşünülen bütün şu kötü arzular, yasak iştahlar kalabalığını kovmakla görevli olacaktır? Bu kovma Ettmüller tarafman hâlâ gerçek olarak kabul edil­ mektedir; ona göre kokuların insan bedeninin hareketli or­ ganları üzerinde bir çekme ve itme gücü bulunmaktadır. Bu kovma gücü giderek daha da ülküsel hale gelerek, so­ nunda XVIII. yüzyılda bütün ters hareketler mekaniğinin dışında, bu duyguyu dengeleyen, sınırlayan ve sonunda yok eden basit bir çaba haline gelmiştir: Whytt assa jetida!ya işte bu anlamı yükleyerek, onu şöyle belirtmektedir: kokusunun hoşa gitmeyen şiddeti, sinir dokusunun onun tarafından etkilenmeyen bütün duyarlı unsurlarının rahat­ sız olabilirliklerini azaltmak zorundadır, ve özellikle karın ve göğüs organlarına yerleşmiş olan histerik ağrı bunun üzerine hemen kaybolur. "Bu ilaçlar çok duyarlı burun si­ nirleri üzerinde güçlü ve ani bir etki yaparak, yalnızca bu sinirlerin yakınlık içinde oldukları çeşitli organları hareke­ te geçmeye teşvik etmekle kalmazlar, aynı zamanda çektiği acılardan ötürü bayılmaya yol açan vücut kesiminin hisset­ tiği hoş olmayan duygunun hafifletilmesine veya yok edil­ mesine de katkıda bulunurlar."2 Şiddetle yaydığı şeylerle 1 organı iten bu konu imgesi, yer değiştiren ve tekil öğelere yerleşen bir duyarlılığa ilişkin daha soyut bir temanın lehine olmak üzere ortadan yok olmuştur; ama bu, sürekliliğini koruyan simgesel bir şemanın spekülatif yorumları içinde­ ki bir kaymadan başka bir şey değildir: alttan gelen tehdit­ lerin yukarıdaki makamlar tarafından kovulmaları şeması. İmgelerin, ayinlerin, antik ahlâki emirlerin etrafındaki tüm bu simgesel bütünlükler, Klasik Çağda dolaşımda olan
21 W hyıt, op. cit., II, 309.

ilaçları kısmen düzenlemeyi sürdürmüşlerdir -egemen olunması güç direnme merkezleri oluşturarak-. Bu cins ilaçların hakkından gelmek, tıbbi uygulamanın büyük kesiminin bizzat hekimlerin elinde olmamasından ötürü daha da güçtür. XVIII. yüzyılın sonunda ne tıbbın, ne de hekimlerin asla denetleyemedikleri teknik bir tedavi corpus'u hâlâ var olmaktadır, çünkü bu lonca tamamiyle reçetelerine, rakamlarına ve simgelerine sadık kişilere ait­ tir. Hekimlerin itirazları Klasik Çağın sonuna kadar sürekli olarak artmıştır; Lyonlu bir hekim ~1772'de Tıbbi Anarşi adında anlamlı bir metin yayınlamıştır: "uygulamalı tıbbın en büyük dalı bu sanatın bağrının dışında doğmuş kişilerin elindedir; kocakarılar, kırıkçı çıkıkçılar, şarlatanlar, büyü­ cüler, sihirbazlar, hastane tarikatı biraderleri, keşişler, ra­ hibeler, müstahzaratçılar, aktarlar, cerrahlar, eczacılar has­ talıklara hekimlerden daha çok bakmakta, onlardan çok daha fazla ilaç vermektedir."2 Tıbbın içinde, teori ile uy­ 2 gulamayı birbirinden ayıran bu toplumsal bölümlenme, özellikle delilik konusunda hissedilmektedir: bir yandan kapatma uygulaması delinin hekimlerin tedavisi dışında kalmalarına yol açmakta; ve öte yandan da serbest dolaşan deli diğer hastalardan daha fazla alaylı bir tabibe teslim edilmektedir. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa ve İn­ giltere'de deliler için sağlık evleri açıldığında, onlara he­ kimlerden çok gözetmenlerin bakmalarının gerektiği kabul edilmiştir. Deliliğin tıbbi uygulama alanına resmen dahil edilebilmesi için Fransa'da Doublet genelgesini ve İngilte­ re'de de Retraite'in kurulmasını beklemek gerekmiştir. Bu­ nun öncesinde deli birçok yanı itibariyle, koskoca bir tıpdışı uygulama âlemine bağlı kalmıştır; bu uygulamalar o kadar iyi kabul görmüşler, gelenekleri o kadar sağlam ol­ muştur ki, kendilerini hekimlere bile doğallıkla kabul et­
22 T.-E. Gilibert, L'Anarchie mĞdicinale, Neufchâtel, 1772, c. II, s. 3-4.

tirmişlerdir. Hükümlere bu paradoksal edayı, bu hiç de türdeş olmayan tarzı veren işte bu durum olmuştur. Dü­ şünce biçimleri, teknik çağlar, bilimsel yoğurma düzeyleri burada, çelişkinin çelişki olarak hissedilmesine olanak ver­ meyecek bir şekilde çarpışmaktadır.

50=
Fakat tedavi kavramına anlamının tamlığını veren Klasik Çağ olmuştur. Kuşkusuz bu eski bir fikirdir, ama şimdi her derde de­ va ilacın yerine geçtiği için tam ölçüsüne ulaşacaktır. Her derde deva ilaç her hastalığı yok etmek zorundaydı (yani mümkün her hastalığın bütün sonuçlarını), oysa tedavi hastalık namına ne varsa yok edecektir (yani hastalıkta be­ lirleyen ve belirlenen olarak ne varsa). Demek ki tedavinin anlamı hastalığın oluşturucu unsurlarıyla eklemleşmek zo­ rundadır. Hastalık, ilaç verme işlevine mantıksal düzenini veren ve onu bizzat kendi hareketiyle belirleyen doğal bir birlik içinde, işte bu dönemde algılanmaya başlamıştır. Te­ davinin aşamaları, geçtiği evreler ve onu oluşturan anlar hastalığın göze görünür doğasıyla eklemleşmelidir, onun çelişkileriyle birleşmelidir ve onun nedenlerini teker teker izlemelidir. Bundan da ötesi: tedavi kendini kendi sonuçla­ rına göre düzenlemeli, düzeltmeli, iyileştirmenin geçtiği aşamaları tedricen telâfi etmeli, eğer hastalığın doğası ve geçici olarak elde edilen sonuç böyle gerektiriyorsa, kendi kendinin tersini söyleyebilmelidir. Demek ki her tedavi bir uygulama olduğu kadar, kendi ve hastalık üzerindeki dolaysız bir düşünme ve onlar ara­ sında kurulan bağlantıdır. Artık sonuç farkına varıştan iba­ ret olmayıp, aynı zamanda deneydir de; ve tıbbi teori bir girişimin içinde hayat bulmaktadır. İleride klinik alan ola­ cak her şey açılmaya başlamaktadır.

Teori ile uygulama arasındaki sabit ve karşılıklı bağ­ lantının, hekim ile hastanın dolaysız karşılaşmalarıyla iki katına çıkan alanı. Acı ve bilgi, somut bir deneyin birliği içinde birbirlerine uyum sağlayacaklardır. Ve bu birlik he­ kim ile hasta arasında ortak bir dil, hayali de olsa bir ileti­ şim gerektirmektedir. Oysa, tedaviler XVIII. yüzyılda en çok sinir hastalıkları konusunda farklı modellere sahip olmuşlar ve tıbbın ayrı­ calıklı tekniği olarak güç kazanmışlardır. Sanki onlara iliş­ kin olarak nihayet ve özellikle lehte bir şekilde olmak üze­ re, delilik ile tıp arasındaki şu kapatmanın inatla reddettiği alışveriş kurulmuşçasına. Hemen fanteziye dönük olmakla suçlanan bu tedavile­ rin içinde bir gözlem psikiyatrisinin, hastane edalı bir ka­ patmanın ve Pinel'den Leuret'ye, Charcot'dan Freud’a çok tuhaf kelime hazneleri geliştirecek olan deli ile hekimin şu diyalogunun olanağı doğmaktaydı. Delilik tedavilerini düzene sokan bazı fikirleri toparla­ maya çalışalım: 1° Pekiştirme: En çalkantılı biçimleri bile dahil de­ lilikte, zayıflığın meydana getirdiği koskoca bir oluşturucu unsur vardır. Eğer zihinler delilik halinde düzensiz hare­ ketlere tabiyseler, bunun nedeni doğal süreçlerin ciddiyeti­ ni izleyecek güce ve ağırlığa sahip olmamalarıdır; sinir ağ­ rılarında eğer spazm ve kasılmaya bu kadar çok rastlanı­ yorsa, bunun nedeni lifin çok hareketli veya tahriş olmaya aşırı yatkın veya titreşimlere aşırı duyarlı olmasıdır; her halükârda sağlamlıktan yoksundur. Deliliğin, manyakların gücünü bazen büyük oranlarda artırıyora benzeyen görü­ nüşteki şiddetinin altında, esaslı bir direnme eksikliği var­ dır; delinin öfkeleri gerçekte pasif şiddetlerdir. Öyleyse zi­ hinlere veya liflere güç verecek, ama sakin bir güç, hiçbir düzensizliğin seferber edemeyeceği bir güç verecek olan bir tedavi aranacaktır. Sağlamlık imgesi kendini canlılık ve güç

imgesinden daha fazla dayatmaktadır, bu imge yeni bir di­ renç, genç bir esneklik temasını kuşatmaktadır; fakat bun­ lar çoktan tabi kılınmış ve evcilleştirilmiş güçlerdir. Doğayı güçlendirmek üzere, bizzat doğadan almma bir güç bul­ mak gerekmektedir. "Deyim yerindeyse" zihnin "tarafını tutan" ve "ona onu mayalandıran nedeni yenmesinde yardım eden" ilaçla­ rın düşü kurulmaktadır. Zihnin tarafını tutmak, onun ken­ dine rağmen tabi kılındığı beyhude çalkantıya karşı müca­ dele etmektir; aynı zamanda zihnin onu ısıtan ve rahatsız eden bütün kimyasal kaynamalardan kurtulmasını sağla­ maktır; son olarak da kendisine onu boğmaya, hareketsiz kılmaya ve burgu hareketlerine sürüklemeye kalkışan bu­ harlara karşı direnecek sağlamlığı sağlamaktır. Zihinler buharlara karşı "en keskin kokular"la güçlendirilmektedir; hoş olmayan duygu zihinleri canlandırmakta, bunlar bir bakıma isyan etmekte ve saldırının püskürtülmesi gereken yere kuvvetle saldırmaktadır; bu sonucu sağlamak üzere "assafetida , amber yağı, yanmış deri ve tüyler, son olarak da ruha şiddetli ve hoş olmayan duygular verebilecek her şey" kullanılacaktır. Mayalanmaya karşı tiryak, "Sarakarşıtı Charras ruhu" veya esans olarak ünlü Macaristan kraliçe suyu2 verilmelidir; asit durumlar yok olmakta ve 3 hayati ruhlar gerçek ağırlıklarına kavuşmaktadır. Nihayet Lange, hayati ruhlara tam hareketliliklerini geri vermek üzere, onların hoş, ölçülü ve düzenli duygu ve hareketlere tabi kılınmalarını önermektedir: "Hayati ruhlar uzaklaştırı­ lıp, birlikleri bozulduğunda, onlara hareketlerini yatıştıran ve onları doğal durumlarına geri getiren ilaçlar gerekir; bu ilaçlar ruha yumuşak ve ölçülü bir zevk duygusu veren nesneler, hoş kokular, zevkli yerlerdeki gezintiler, sevilen
23 Mme de S£vigne onu “hüzne karşı iyi" bularak, bol bol kullanıyordu, 16 ve 20 Ekim 1675 tarihli mektuplar, Oeuvres, c. IV, s. 186 ve 193. Tarifi Mme Fouquet, Recueil de remtdes Jaciles et domestiques, 1678, s. 38î'de verilmiş­ tir.

kişilerin görülmesi, müzik gibi şeylerdir."2 Bu kararlı yu­ 4 muşaklık, uygun bir yerçekimi, işte bütün bunlar organiz­ ma içinde, beden ile ruh arasındaki iletişimi kuran unsur­ ları pekiştirmeye yarayan araçlardır. Fakat hiç kuşku yoktur ki, aynı anda hem en sağlam, hem de en yumuşak başlı; hem en dirençli, hem de iş bi­ len kişinin elinde amaca en fazla yönelik olan şu cismin -demir- kullanılmasından daha güçlendirici bir usul yok­ tur. Demir ayrıcalıklı doğasının içinde, soyutlandıklarında çelişkili olan bütün bu nitelikleri bütünleştirmektedir. Hiçbir şey ondan daha iyi direnemez, hiçbir şey daha iyi itaat edemez; doğanın içinde verilidir, ama aynı zamanda bütün insani tekniklerin hizmetindedir. însan, doğaya de­ mirin kullanılmasından daha iyi, başka hangi güvenilir araçla -yani hem doğaya daha yakın, hem de insana daha iyi boyun eğmiş- yardım edebilir ve onun gücünü artırabi­ lir? Kızdırılmış bir demiri suya hızla batırarak, onun hare­ ketsizliğine ona yabancı bir canlılık meziyeti veren Diskorides'in örneği hep zikredilmektedir. Ateşin şiddeti, suyun sakin hareketsizliği ve esnek olana kadar işlenen bir made­ nin gücü; bütün bu unsurlar bir araya getirildiklerinde su­ ya güçlendirme, canlandırma, pekiştirme iktidarları vere­ cek, o da bunları organizmaya aktaracaktır. Fakat demir her türlü hazırlığın dışında da etkindir. Sydenham onu en basit biçimiyle, doğrudan doğruya demir tozu yutulması biçiminde önermektedir.25 Whytt, başına gelen karm sinir­ leri zayıflığını iyileştirmek için -bu durum hastalık hastalı­ ğının bir sonucuydu- günde 230 grain'e kadar demir alan bir adam tanımıştır.2 Bunun nedeni demirin bütün bu 6 meziyetlerine, aracısız ve dönüşüme uğramadan doğrudan doğruya aktarılabilme gibi şu harika özellik eklenmektedir.
24 25 26 Lange, op. cit., s. 243-245. Sydenham, op. cit., s. 571. Whytt, op. cit., 11, 149.

Aktardığı özü değil de, gücüdür; çok dirençli olan o para­ doksal olarak bedende hemen dağılmaktadır ve kendinde yalnızca kendi nitelikleri kalmaktadır. Burada iyilik getiren bir demir hayalinin kesikli düşünceye hükmettiği ve hatta gözleme bile üste geldiği açıktır. Eğer deney yapılıyorsa, bunun nedeni pozitif bir bağlantıyı açığa çıkartmak değil de, niteliklerin bu dolaysız iletişimini kavramaktır. Wright bir köpeğe demir tozu yutturmuş ve bunun hazmolmadığını fark etmiştir. Demek ki demir sindirime karışmadan, kandan geçmeden, organizmaya nüfuz etmeden lifleri ve zarları doğrudan doğruya güçlendirnıektedir. Hayati ruhla­ rın ve liflerin pekişmesi fark edilen bir sonuç olmaktan çok, hiçbir kesikli dinamiği olmayan bir güç aktarımı ge­ rektiren işlemsel bir benzetme gibi gözükmektedir. Güç her tür özsel alışverişin, her tür hareket iletişiminin dışın­ da, temasla geçmektedir. 2° Arındırma. İç organların tıkanması, yanlış fikir­ lerin fokurdaması, keyifsizliklerin ve şiddetlerin mayalan­ ması sıvıların ve hayati ruhların yozlaşması; delilik, her biri aynı arındırma işlevine bağlanabilen bir dizi tedavi biçimi­ ni davet etmektedir. Bir cins toplam arındırmanın hayali kurulmaktadır: te­ davilerin en basiti, ama aynı zamanda en olanaksızı. Bu te­ davi bir melankoliğin aşın yüklenmiş, kalınlaşmış, acı ke­ yifsizliklerle tıkanmış kanının yerine, yeni hareketi heze­ yanı dağıtacak olan berrak ve hafif bir kanın geçirilmesine dayalıdır. Moritz Hoffmann kan naklini melankoliye deva olarak 1662'de önermiştir. Bundan birkaç yıl sonra bu fi­ kir, Londra Felsefe Dernegi'nin Bethleem'e kapatılmış bazı kişiler üzerinde bir dizi deney yapılmasını tasarlamasına yol açacak kadar başarı kazanmıştır; bu girişimle görevlen­ dirilen hekim olan Ailen bunu yapmayı reddetmiştir.2 Fa­ 7 kat Deniş bu işi, aşk melankolisine tutulmuş hastalarından
27 Laehr, Gedenklage der Psychiatrie, s. 316.

birinde denemiştir; hastadan 10 ons kan almış, bunun ye­ rine bir sığırın bacak atardamarından aldığı biraz daha az miktardaki kanı koymuştur; ertesi gün aynı işleme yeniden başlamıştır, ama bu kez işlem birkaç onsla kısıtlı kalmıştır. Hasta sakinleşmiştir; hemen ertesi gün zihni berraklaşmış; ve kısa bir süre sonra da tamamen iyileşmiştir; "Cerrahi Okulunun bütün hocaları bunu teyit ettiler."28 Ancak daha sonraki birkaç girişime rağmen, bu teknik oldukça çabuk terk edilmiştir.2 9 Tercihan yozlaşmayı önleyen tedaviler kullanılacaktır. "Üç bin yıldan daha eski bir deneyle, Arap reçinesi ve sarı­ sabırın cesetleri muhafaza ettiklerini biliyoruz."30 Beden­ deki bu bozulmalar, keyifteki değişikliklerden meydana gelen hastalıkların aynı değil midir? Demek ki keyifsizlik­ lere karşı Arap reçinesi ve sarısabırdan ve özellikle de ünlü Paracelsus iksirinden daha iyi gelen bir şey olamaz.3 Fakat 1 yozlaşmaları önlemekten daha fazlasını yapmak, onları yok etmek gerekir. Bunun sonucu olarak bizzat bozuklukların kendilerine yönelen veya yozlaşmış maddeleri saptırmanın, ya da yozlaştırıcı özleri çözmenin çarelerini arayan tedavi biçimleri ortaya çıkmıştır; saptırma teknikleri ve ilaçla te­ mizleme teknikleri. Esas olarak fizik olup da, bedenin yüzeyinde hem or­ ganizmayı serbest bırakan enfeksiyon merkezleri, hem de dış dünyaya açılan boşaltma merkezleri olan yaralar açma­ ya yönelen bütün yöntemler birinci tipten teknikler arasın­ da yer almaktadırlar. Fallowes Oleum Cephalicum adlı yön­ teminin iyileştirici mekanizmasını şöyle açıklamaktadır;
28 29 Zilboorg, History of Psychiatry, s. 275-276. Ettraüller melankolik hezeyan durumunda, hararetle kan nakli önermekteydi, Chirurgia tranfusoria, 1682. Kan nakli Dignis tarafından da deliliğe çare olarak zikredilmiştir, Cours d'opiration de chirurgie, Gösterim VIII, s. 408; Manjet de aynı öneride bu­ lunm uştur, Bibliotheque midico-pratique, 111, IX, s. 324 vd. Larige, op. cit., s. 251. Lieutaud, op. cit.,s. 620-621.

30 31

delilikte "kara buharlar, hayati ruhların geçecekleri çok in­ ce damarları tıkar", kan bu durumda kendine yön bulamaz; beyin damarlarını doldurur ve burada hareketsiz kalır, eğer karışık bir hareketle çalkantıya sokulursa "fikirleri bulanık hale getirir". Oleum Cephalicum 'un "baş üzerinde küçük si­ vilceler" oluşturma gibi bir avantajı vardır; bunlar kuru­ masınlar ve başlan açık kalsın diye yağla ovulmaktadır, bu deliklerden "beyinde sabitleşmiş olan kara buharlar çıka­ caktır."3 Fakat beden üzerinde uygulanan yarık açmalar 2 ve çentik açmalar da aynı sonucu doğuracaktır. Hatta uyuz, egzama veya çiçek gibi deri hastalıklarının da deliliğe son verebilecekleri düşünülmektedir; bu gibi durumlarda yoz­ laşma iç organları ve beyni terk ederek, bedenin yüzeyine yayılmakta ve dışarıda serbest kalmaktadır. Yüzyılın so­ nunda, en fazla ayak direyen mania vakalarında uyuz bu­ laştırma adeti ortaya çıkacaktır. Doublet 1785'te hastane müdürlerine yönelik Talimatlar’ında, eğer hacamat, iç sök­ türme, banyo ve duşlar mania 'nm hakkından gelemedilerse, "dağlama, yara fitili, yüzeysel cerahat, uyuz bulaştırma"ya3 başvurulmasını önermektedir. 3 Fakat esas iş, vücutta oluşarak deliliği belirleyen bütün mayalanmaları çözmeye ilişkindir.34 Bunun yapılriıasmda en başta acılar gelmektedir: Acılık, deniz suyunun bütün acı meziyetlerine sahiptir; aşındırırken arındırmakta, has­ talığın beden veya ruhta gereksiz sağlıksız veya murdar olarak biriktirdiği her şeyi yok etmektedir. Canlı ve acı olan kahve "kalınlaşmış özsuları, ancak ucu ucuna dolaşa32 Fallowes, The best m elhodfor the Cure o j lunatics with some accounts o j the incomparable oleum cephalicum, Londra, 1705, zikr., Turke, Chapters on the History o j M edecine, s. 93-94. Doublet, Traitement q u 'ilja u t administrer dans les dijjerentes espices defol ie, Doublet ve Colombiervjoum a! de Midecine, Temmuz 1785. James Sözlûk'ü çeşitli deliliklere ilişkin şu soyzincirini önermektedir: "Man ia'm n kökeni genelde melankolidedir, melankolininki hastalık hastalığın­

33 34

da ve bunun da kökeni bağırsaklarda dolaşan saf olmayan maddelerde­ dir...", "Mania" mad., !V,s. 1126.

bilen yağlı kişiler"35 için yararlıdır; yakmadan kurutmakta­ dır -çünkü bu türden cisimlerin özelliği, tehlikeli bir ateş olmadan gereksiz nesneleri dağıtmasıdır-; kahvenin içinde alevsiz ateş gibi, yakmayan bir arıtma gücü gibi bir şey var­ dır; kahve saf olmayanı azaltır: "Ondan (kahve) kullanan­ lar uzun bir deneyin sonucu olarak, onun mideyi rahatlat­ tığım, gereksiz nemleri emdiğini, gazları (rüzgârlar) dağıt­ tığını, taşlan erittiğini, tatlı bir rehavet verdiğini hisseder­ ler ve özellikle önemli olan nokta, (kahve) başa çıkan du­ manları yumuşatır ve buna bağlı olarak ağrıları ve batma­ ları hafifletir; ve son olarak da bunu kullanma âdetine sahip en ateşli kişilerde bile hiçbir önemli sıcaklık duygusu vermeden, hayati ruhlara güç, sağlık ve netlik verir."3 6 Wh.ytt'in "sinirsel türleri çok narin olan" kişilere hararetle önerdiği kınakına ise acı, ama güçlendiricidir; "zayıflık, ce­ saret kırılması ve yılgınlık" durumlarında etkilidir; "zaman zaman en fazla bir ay süreyle ara verilen" bir kınakına tentürü kürü, sinir hastalığına yakalanmış bir kadının iyileş­ mesi için tek başına yeterli olmuştur.37 Narin kişilere kına­ kınanın yanında "zevke hoş gelen bir acı" daha verilmeli­ dir; fakat eğer organizma daha şiddetli saldırılara direnebi­ lirse, kınakınaya karıştırılmış kezzap ruhu önerilebilir. Kezzap iksirinin 20 veya 30 damlası en yüksek etkiyi ya­ par.3 8 Sabun ve sabunlu ürünler çok doğal olarak bu saflaş­ tırma girişiminde ayricalıklı etkilere sahip olmayı sektirmeyecektir. "Sabun somut olan hemen her şeyi eritir."3 9 Tissot sabunun doğrudan doğruya tüketilebileceğini ve bunun sinir ağrılarını yatıştıracağını düşünmektedir; ama
35 36 37 38 39 Thirion, De l'ıısage et de l'abus du cafe 1763, değerlendirmesi Gazette salutaire, no. 37, 15 Eylül 1763. La Closure'ün muayenesi, Arsenal, MS no. 4528, V, 119.

Whytt, op. cit., II, 145.
ibid.

Raulin, Traite des a/fections vaporeuses du sexe, Paris, 1758, s. 339.

sabahları aç karnına "sabunlu meyvalar"m tek başına veya ekmek üzerinde yenilmeleri yeterlidir; bu "sabunlu meyvalar" kiraz, çilek, frenküzünıü, incir, portakal, üzüm, armut ve ."bu cinsten diğer meyvalar"dır.40 Fakat sıkıntının çok ciddi, tıkanıklığın çok ilerlemiş olduğu durumlar da vardır ve hiçbir sabun bunların üstesinden gelemez. Bu durumda erimiş şarap tortusu kullanılmaktadır. Şarap tortusunu "delilik ve melankoliye karşı kullanma fikri ilk kez Muzzel'in aklına gelmiştir; Muzzel bu konuda birçok başarılı gözlemini yayınlamıştır.4 Whytt bunları teyit etmiş ve bu 1 arada şarap tortusunun söktürücü olarak etki ettiğini gös­ termiştir; çünkü bu ilaç özellikle tıkanmadan doğan hasta­ lıklarda etkilidir; "ayrıca erimiş şarap tortusu en çok dar marlarda birikmiş özsulara olduğu kadar, beyinde meyda­ na gelen bir kusura bağımlı o,lan manyaklık veya melankoli hastalıklarında da yararlıdır. "42 Raulin çözücüler arasında bal, baca isi, Doğu safranı, teşbih böceği, toz haline getiril­ miş ıstakoz bacağı ve panzehir taşım da saymaktadır.4 3 Bu iç eritme yöntemleriye dış saptırma tekniklerinin yarı yolunda, en sık rastlanılanı sirke kullanımı olan bir dizi uygulama bulunmaktadır. Sirke asit olması nedeniyle tıkanıkları dağıtmakta, mayalanma halindeki cisimleri yok etmektedir. Fakat dıştan uygulandığında kan çekici olarak iş görebilir ve zararlı özsular ile sıvıları dışarı çeker. Bu dö­ nemin tedavi anlayışının ilginç, ama karakteristik olan bir noktası olarak, bu iki eylem tarzı arasında çelişki var ola­ rak kabul edilmemektedir. Sirke, doğası gereği -söktürücü ve kan çekici-her halükârda bu ikili belirlenme altında etki edecektir ve böylece bu iki eylem tarzından hiçbiri rasyonel ve kesikli bir tarzda çözümlenemez hale gelecek­ tir. Bu durumda sirke, iki doğal unsurun basit temaslarıyla,
40 41 42 43 Tissot, Avis aux gens de lettres sur leur sante, s. 76. Muzzell, Gözlemler, Gazette Salutaire, 17 M an 1763. W hytt, op. cit., 11, s. 364. Haulin, op. cit., s. 340.

aracısız, doğrudan doğruya etki edecektir. Böylece, kazı­ nırsa daha iyi olacağı söylenilen kafanın ve kafatasının sir­ keyle oğulması önerilmektedir.44 Gazette de Medetine "çok hızlı ve çok basit bir yöntemle çok sayıda deliyi" iyileştir­ meyi başaran alaylı bir hekimi zikretmektedir. "Sırrı şudur; onların içlerini alttan ve üstten boşalttıktan sonra, ayak ve ellerini sirkeye batırıyor ve onları uyuyuncaya kadar veya daha doğrusu uyanıncaya kadar bu durumda tutuyor ve bunların çoğu uyandığında iyileşmiş oluyor. Ayrıca hasta­ nın saçı kazınmış başının üzerine yakı veya devedikeni uy­ gulanmaktadır."4 5 3° Sıvıya batırma: Burada iki tema kesişmektedir: onu arınma ve yeniden doğum ayinleriyle akraba kılan her şey­ le birlikte yıkanma teması; sıvıların ve katiların esas özleri­ ni değiştiren, daha fizyolojik nitelikli ıslatma teması. Farklı kökenlerine ve kavramsal yoğrulma düzenleri arasındaki açıklığa rağmen, bu iki tema XVIII. yüzyılın sonuna kadar zıtlığın öyle olarak hissedilmemesini sağlayacak kadar tu­ tarlı bir birlik içinde olmuştur. İkirciklikleriyle birlikte do­ ğa fikri onları tutarlı kılmaktadır. Basit ve ilkel sıvı olan su doğa'da en saf olan ne varsa ona aittir; insanın doğanın özel iyiliğine getirebildiği tüm kuşkulu değişiklikler suyun iyi­ lik verme hassasım bozamamıştır; uygarlık, toplum halinde yaşama, roman okumanın veya tiyatro seyretmenin uyan­ dırdığı hayali arzular sinir hastalıklarına yol açtıklarında, suyun saflığına geri dönüş bir arınma ayini anlamım ka­ zanmaktadır; bu şeffaf tazeliğin içinde insan kendi masu­ miyetine yeniden doğmaktadır. Fakat doğanın bütün ci­ simlerin bileşimine dahil ettiği su aynı zamanda herkesin kendine özgü dengesini yeniden kurmaktadır; evrensel fiz­ yolojik düzenleyici olarak hizmet vermektedir. Rousseau'nun çömezi Tissot, bütün bu temaları ahlâki olduğu ka­
44 45 F. H. Muzzell, Medizirı und Chirurgie, Berlin, 1764, c. II, s. 54-60.
Gazette de Medetine, 14 Ekim 1761, no. 23, c. II, s. 215-216.

dar tıbbi de olan bir hayal gücü içinde hissetmiştir: "Doğa suyu bütün Uluslara yegâne içecek olarak vermiştir; suya bütün yiyecek türlerini eritme gücünü vermiştir; su dama­ ğa hoş gelir; öyleyse soğuk, tatlı ve hafif bir suyu tercih ediniz; su iç organları güçlendirir ve temizler; Yunanlılar ve Romalılar onu her derde deva sayarlardı."4 6 Islatma uygulaması delilik tarihinde gerilere gitmekte­ dir; Epdauros'ta kullanılan hamamlar buna tek başlarına tanıklık eder; ve her tür soğuk banyo uygulaması antik dünya boyunca geçer akçe haline gelmiştir, çünkü eğer Coelius Aurelianus’a inanılacak olursa, Efesoslu Soranez daha o sıralarda bu uygulamada aşırıya kaçılmasına itiraz etmekteydi.47 Orta Çağda bir manyakla uğraşılması gerek­ tiğinde, onu "gücünü kaybedene ve öfkesini kurutana ka­ dar" birçok kereler suya batırmak gelenektendi. Sylvius melankoli ve çılgınlık durumlarında suya batırma öner­ mektedir.48 Demek ki Van Helmont'un XVIII. yüzyılda ha­ mamların yararını aniden bulduğu konusundaki kabul görmüş öykü, bir yeniden yorumdan ibarettir. Menuret'ye göre XVII. yüzyılın ortasına ait olan bu icat, rastlantının mutlu bir sonucudur; bir arabanın üzerine sıkı sıkıya bağ­ lanmış bir deli götürülmekteydi; ancak o gene de zincirle­ rinden kurtulmayı başarmış, bir göle atlamış, yüzmeyi de­ nemiş, sonra da bayılmıştı; çıkartıldığında herkes öldüğü­ nü sanmıştı, fakat çabucak kendine gelmiş ve birden bire akıllı haline geri dönmüştü ve bu adam, artık hiçbir delilik belirtisi göstermeden daha uzun bir süre yaşamıştı". Bu öykü Van Helmont'a ışık tutmuş olmalıdır, çüııkü o da de­ lileri hiç fark gözetmeden denize veya tatlı suya daldırmaya
46 47 Tissot, Avis..., s. 90. Aureiianus, De morbis Oculis, 1, 11, Asclepiades zihin hastalıklarına karşı banyoyu büyük bir istekle kullanmaktaydı. Plinus'a göre, yüzlerce banyo çeşidi icat etmişti, Histoire naturelle, kit. XXVI. 48 Sylvius, Opera Medica, 1680, De ınethodo medendi, 1 kitap, ay. XIV. .

başlamıştır; "dikkat edilmesi gereken tek şey, hastalan su­ ya aniden ve beklemedikleri bir sırada batırmak ve onları orada çok uzun bir süre tutmaktır. Hayatları konusunda endişe'edilecek hiçbir şey yoktur."49 Öykünün doğru olup olmadığının pek bir önemi yok­ tur; tek bir şey kesindir; o da bu deneyin öykü biçiminde aktarıldığıdır: banyo yaptırma yoluyla tedavi XVII. yüzyılın sonundan itibaren başlıca delilik iyileştirme yöntemleri arasında yer almakta veya yeniden yer almaktadır. Doublet Talimatlar 'mı yazdığı sırada -Devrim'den kısa bir süre ön­ ce-, tanıdığı dört büyük patolojik biçim için (çılgınlık; ma­ nia, -melankoli, budalalık) düzenli banyo uygulamasını önermekte ve ilk ikisine soğuk duş kullanımım eklemekte­ dir."50 Ve Cheyne'in "huylarını güçlendirmeye ihtiyacı olan herkese", evlerinde banyo kurmalarını ve buradan her iki, üç veya dört günde bir yararlanmalarını, veya "eğer böyle bir olanakları yoksa, her ne biçimde olursa olsun, bir göle veya akarsuya, ihtiyaç duydukları her seferinde dal­ m alarını5 önermiş olmasından beri çok zaman geçmiştir. 1 Sıvılarla katılan dengeleme kaygısının egemen olduğu tıbbi bir uygulamada suyun ayrıcalıkları açıkça ortadadır. Çünkü'su onu nemlendiriciler arasında baş yere çıkartan ıslatma güçlerine sahip olduğu kadar, sıcak ve soğuk gibi büzüştürme, serinletme veya ısıtma meziyetlerine sahip ol­ duğu ölçüde ek niteliklere sahip olabilir ve hatta demir gibi cisimlere atfedilen şu pekiştirme etkilerine de sahip olabi­ lir. Aslında suyun özü olan sıvının içindeki nitelikler oyu­ nu çok değişkendir; bütün dokuların örüntüsünün arasına kolaylıkla sızabildiği gibi, maruz kaldığı bütün niteliklerin de kendine rahatlıkla sızmalarına izin vermektedir. XVIII.
49 50 51 Menuret, M önoires de l'Academie royale des Science s, 1734, Histoire, s. 56. Doublet, loc. cit. Cheyne, De infirmorum sanilate tuenda, zikr., Rostaing, R€jlexions sur les affeciions vaporeuses, s. 73-74.

yüzyıldaki kullanımının evrenselliği paradoksal olarak, so­ nuçlarının ve etki etme tarzının genelliğinden değil de, en çelişkili biçim ve tarzlarının onun etkinliğine atfedilebilmesindeıı kaynaklanmaktadır. Su, tükenmez bir işlemsel benzetmeler haznesi oluşturarak, mümkün bütün tedavi temalarının ortak yeri olmaktadır. Niteliklerin evrensel de­ ğiş tokuşu bu sıvı unsurun içinde yapılmaktadır. Soğuk su tabii ki serinletir. Yoksa hayati ruhların kay­ namaya başladıkları, katiların genleştikleri, sıvıların bu­ harlaşacak kadar ısınarak hastaların beyinlerini "kuru ve ufalanabilir" hale getirdikleri -anatomi bu durumu her gün fark etmektedir- çılgınlık veya m'ania'da -sıcaklık hastalı­ ğı- kullanılır mıydı? Boissieu soğuk suyu akla uygun ola­ rak, serinletici tedavilerin başlıca araçları arasında saymak­ tadır; banyo biçimi altında, vücudu aşırı sayıdaki ateşli parçacıklardan kurtaran "anliphlogistique "lerin (ateşle mü­ cadele eden) birincisidir; içecek biçimi altında, sıvıların katiların etkileri karşısındaki dirençlerini azaltan ve bu sa­ yede bedenin genel ısısını düşüren "yavaşlatan sulandırıcı"dır.5 2 Fakat aynı zamanda soğuk suyun ısıttığı ve sıcak su­ yun soğuttuğu da söylenebilir. Durut’nün esas olarak sa­ vunduğu tez budur. Soğuk banyolar bedenin dış kısımları­ na yakın yerlerdeki kanı kovar ve onu "daha büyük bir güçle kalbe doğru yöneltir". Fakat kalp doğal ısının mer­ kezi olduğu için kan burada ısınır ve bu yüzden "diğer bö­ lümlere karşı tek başına mücadele eden kalp, kanı dışarı atmak ve kılcal damarların direncini aşmak için yeni çaba­ lar sarf eder. Bu nedenden ötürü dolaşımda, kan dağıtı­ mında, özsularm akışkanlığında, tıkanıklıkların giderilme­ sinde, doğal ısının gücünün artmasında, sindirim güçle­ rinin iştahında, beden ve zihin faaliyetinde büyük bir yo52 Boissieu, Mâmoire sur les methodes rajraichissantes el tchauffanıes, 1770, s. 37-55.

gunlaşma meydana gelir." Banyo paradoksu simetriktir: kanı dış kesimlere doğru çekerken, bütün özsuları, terle­ meyi ve yararlı veya zararlı tüm sıvıları da aynı tarafa yö­ neltir. Hayali merkezler bu yüzden terk edilir; kalp artık yavaş çalışır ve organizma böylece soğur. Bu olgu sıcak banyonun fazlasıyla sürekli bir şekilde uygulanmasıyla or­ taya çıkan "şu zayıflıklar, halsizlikler, güçsüzlükler" tara­ fından teyit edilmiş değil midir?5 3 Fakat bundan da fazlası vardır; suyun birden fazla de­ ğere sahip olmasının getirdiği zenginlik, taşıdığı niteliklere tabi olma yatkınlığı ne kadar büyük olursa olsun, sıvısal etkinliğini bile kaybederek, kurutucu bir ilaç gibi etki ettiği de olmaktadır. Eski similis simiîibus ilkesini yeniden bul­ maktadır, ama başka bir yerde ve tamamen görülebilir bir mekanizma aracılığıyla. Bazılarına göre kurutan soğuk su­ dur ve ısı bunun tersine, suyun nemliliğini muhafaza et­ mektedir. Nitekim ısı organizmadaki delikleri genişlet­ mekte, çeperleri açmakta ve nemliliğin buralara ikincil bir etkiyle sızmasına olanak vermektedir. Isı sıvının yolunu açmaktadır, işte XVII. yüzyılda kullanılan ve aşırı kullanı­ lan bütün sıcak içecekler bu nedenden ötürü zararlı olma tehlikesi taşımaktadır: gevşeme, genel nemlilik, organiz­ manın bütününün yumuşaması, işte bu içecekleri aşırı kullananları bekleyen şeyler. Ve erkeksi kuruluk ve katılı­ ğın zıddı olarak kadın vücudunun ayırıcı çizgileri oldukla­ rından,54, sıcak içeceklerin aşırı kullanımı insan türünün bir dişileşmesine götürme tehlikesini taşımaktadır. "Hiç de haksız yere olmayan bir şekilde, erkeklerin çoğunun yu­ muşaklık haline girerek, kadınların âdet ve eğilimlerini be­ nimsedikleri ve böylece yozlaştıkları eleştirisi yapılmakta­ dır; bunlar için geriye bir tek bedenlerinin kadınlarınkine
53 54 Darut, Les bainsfroids sont-ils plus propres d conserver la sante que les bains chauds, 1763 tarihli tez, Gazette Salutaire, no. 47. Beaugresne, De l'influerıce des affections de l'âme, s. 13.

benzemesi kalmıştır. Nemlendiricilerin aşın kullanımı baş­ kalaşımı hemen hızlandıracak ve iki cinsi hem fizik olarak, hem de ahlaken adeta eş kılacaktır. Eğer bu yargı halka da yayılırsa, vay insanlığın haline, artık hiçbir çiftçi, zenaatkâr ve asker olmayacaktır, çünkü bunlar kısa bir süre sonra meslekleri için gereken güç ve sağlamlıktan mahrum kala­ caktır."5 Soğuk suyun içinde, nemliliğin bütün güçlerine 5 üste gelen soğuktur, çünkü dokuları sıkıştırarak onları bü­ tün sızmalara karşı korunaklı hale getirmektedir. "Soğuk suda yıkandığımızda veya soğuğa çıktığımızda damarları­ mızın, et dokularımızın ne kadar sıkıştıklarını görüyo­ ruz."56 Demek ki soğuk banyonun organizmayı pekiştirme, onu nemliliğin gevşekliğine karşı güvenceye alma, Hoffmann’ın dediği gibi "bölümlere ton verme ve kalp ile da­ marların atma gücünü artırma"57 gibi paradoksal bir özel­ liği vardır. Fakat başka niteliksel ilhamlarda ilişki tersine dön­ mektedir; bu durumlarda suyun nemlendirici güçlerini ku­ rutan ısı olmakta, bu arada serinlik bu güçleri korumakta ve aralıksız olarak yenilemektedir. Pomme "sinirsel türün kurumasından" ve "çeperlerin kuraklığından" kaynakla­ nan sinir hastalıklarına karşı,5 vücutta hüküm süren ısı­ 8 nın işbirlikçileri olan sıcak banyoları değil de, organizma­ nın dokularını nemlendirme ve onlara esnekliklerini geri getirme yeteneğine sahip olan ılık veya soğuk banyoları önermektedir. Amerika'da birden bire uygulamaya başlanı­ lan bu yöntem değil midir?5 Ve bu yöntemin etkileri, hat9
55 Pressavin, Nouvecm traite des vapoeurs, sahife numarası olmayan Önsöz, ayrıca Bkz., Tissot, "C'est de la th£iere que coulent la plupart des maladies", Avis..., s. 85. Rostaing, op. cit., s. 75. Hoffmann, Opera, II, 11, parag 5. Ayrıca Bkz., Chambon de Montaux, "Les bains froids dessechent les solides", Des maladies desjemmes, II, s. 469. Pomme, op.cit., 3. yay., 1767, s. 20-21. Lionet Chalmers, Journal de Midecine, Kasım 1759, s. 388.

56 57 58 59

ta mekanizması tedavinin ilerlemesi sırasında gözle görü­ lür nitelikte değil midir? Çünkü hastalar bunalımlarının en yüksek noktasında banyodaki suyun üstüne çıkmaktadır -iç ısıları bedenlerinin havasını ve "sıvılarını azlatmıştır-, ama eğer bunlar suda "günde üç, dört, hatta altı saat" gibi uzun bir süre kalırlarsa, bu durumda gevşeme yeniden or­ taya çıkmaktadır, su, zarları ve lifleri giderek ıslatmakta, vücut ağırlaşmakta ve doğal olarak suyun dibine batmakta­ dır.6 0 Suyun güçleri, XVIII. yüzyılın sonuda, bizatihi nitelik­ sel zenginliklerinin aşırılığı içinde tükenmiştir: soğukken ısıtılabilmekte; sıcakken serinletilebilmektedir; nemlendir­ me yerine katılaştırma, soğukla taşlaştırma veya kendi sı­ caklığıyla bir ateşi besleme yeteneğine sahiptir. Bütün iyi­ lik ve kötülük değerleri onda, ayırım olmadan kesişmekte­ dir. Mümkün bütün suç ortaklıklarıyla donanmıştır. Orta Çağ düşüncesinde istendiği kadar kullanılabilen ve etkileri en çeşitli fizyolojiler ve patolojiler içinde anlaşılabilen bir tedavi teması oluşturmaktadır. O kadar çok çeşitli değeri, o kadar çok eylem tarzı vardır ki, her şeyi teyit edebilir ve­ ya bozabilir. Hiç kuşku yoktur ki, onu sonunda etkisiz kı­ lan, yarattığı bütün tartışmalarla birlikte bu çok değerlilik olmuştur. Pinel'in döneminde su hâlâ uygulanmaktadır; ama bu tamamen berrak hale gelmiş bir su, bütün nitelik­ sel aşırı yükleri kalkmış ve artık eylem tarzı yalnızca me­ kanik olan bir sudur. O zamana kadar banyodan veya içmeden çok daha seyrek kullanılmış olan duş, bu sıralarda ayrıcalıklı teknik haline gelmiştir. Ve su paradoksal olarak, bir önceki döne­ min bütün fizyolojik çeşitlemelerinin ötesinde, basit saflaş­ tırma işlevine yeniden kavuşmuştur. Ona yüklenen tek ni­ telik şiddettir, deliliğin meydana getirdiği bütün saf ol­ mayan şeyleri dayanılmaz bir akıntının içinde sürüklemek
60
• Pomme, op. cit., s. 58'deki not. •

zorundadır; kendi tedavici gücüyle, bireyi mümkün ifade­ sine, en dar ve en saf varoluş biçimine indirgemek, böylece ona ikinci bir doğuş sunmak zorundadır; Pinel'in açıkladı­ ğına göre, "delilerin sapkın fikirlerini ilk izlerine kadar yok etmek" söz konusudur, "bu ise ancak bu fikirlerin ölüme yakm bir durum içinde iptal edilmeleriyle" olabilir.6 Bu­ 1 nun sonucu olarak, Charenton gibi tımarhanelerde XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başında uygulanan ünlü teknikler ortaya çıkmıştır: asıl duş -"bir koltuğa bağlanan deli soğuk suyla dolu bir haznenin önüne konulmakta, bu su geniş bir borudan doğrudan kafasına dökülmekteydi"ve sürpriz banyolar -"hasta koridorlardan zemin kata in­ mekte ve kare biçimli, kemerli bir salona gelmekteydi, bu­ rada bir havuz vardı; onu suya düşürmek için arkaya doğru itiyorlardı"-.6 Bu şiddet bir vaftiz ayininin yeniden doğu­ 2 munu vaat etmekteydi. 4° Hareketin düzenlenmesi. Deliliğin hayati ruhların düzensiz çalkantısı, liflerin ve fikirlerin karışık hareketi ol­ duğu doğruysa da, o aynı zamanda bedenin ve ruhun tı­ kanması, özsuların hareketsiz kalması, liflerin katılıkları içinde donması, fikirlerin ve dikkatin yavaş yavaş her şeye egemen olan bir tema üzerinde sabitleşmesidir de. Bu du­ rumda zihne ve hayati ruhlara, bedene ve ralıa hayatlarını sağlayan hareketliliği geri vermek gerekir. Ancak bu hare­ ketliliği ölçmek ve denetlemek, onun liflerin artık dış dün­ yanın taleplerine boyun eğmeyen çalkantıları haline gel­ mesinden kaçınmak gerekir. Bu tedavi temasını harekete geçiren fikir, kendini dış dünyanın bilge hareketliliğinin yerine koyan bir hareketin eski haline getirilmesidir. Deli­ lik düzensizlik ve çalkantı kadar, sağır hareketsizlik, inatçı sabitleşme de olabileceğinden, tedavi hastada hem düzenli, hem de gerçek olan bir hareketi uyandırmaya yönelik ola61 62 Pinel, T raite..., s. 324. Esquirol, Des maladies mentales, II, s. 225.

çaktır, yani dış dünyadaki hareketlerin kurallarına uymak zorunda olan bir hareketi uyandırmaya. Farklı yürüyüş ve koşu biçimlerine tedavi edici etkiler atfeden Eskilerin sağlam inançlarının hatırlatılmasından tat alınmaktadır. Sıradan yürüyüş bedeni hem yumuşat­ makta, hem de güçlendirmektedir; düz hat boyunca hep artan bir hızda yapılan koşu hem özsuları bedenin tüm mekânı boyunca daha iyi dağıtmakta, hem de organların özgül ağırlıklarını azaltmaktadır; tamamen giyinik olarak yapılan koşu, dokuları ısıtmakta ve yumuşatmakta, çok sert liferi gevşetmektedir."6 Sydenham melankoli ve has­ 3 talık hastalığı durumlarında öncelikle at gezintisi öner­ mektedir. "Fakat kanı ve hayati ruhları canlandırma ve güçlendirme konusunda bugüne kadar tanıdığım en iyi şey, hemen her gün atla dolaşmak ve açık havada gezinti yapmaktır. Bu idman, ciğerlerde ve özellikle alt karın or­ ganlarında yol açtığı sarsılmalarla kam orada biriken dışkısal özsulardan kurtarmakta, liflere esnekliklerini geri ver­ mekte, organların işlevlerini düzeltmekte, doğal ısıyı tekrar harekete geçirmekte, yozlaşmış özsulan terleme veya başka bir yolla boşaltmakta veya onları eski hallerine getirmekte, tıkanıklıkları dağıtmakta, bütün koridorları açmakta ve ni­ hayet kanda yol açtığı sürekli hareketle onu yenilemekte .ve eğer deyim yerindeyse, ona olağandışı bir güç vermekte­ dir."64 Dünyadaki bütün hareketlerin en düzenlisi, en do­ ğalı, kozmik düzene en uygun olanı deniz sallantısı -de Lancre bu aynı hareketi belirsiz eğilimler, çıkması olanak­ sız rüyalar doğurduğu ve kötü sonsuzun imgesi olduğu için insan kalbine son derece zararlı saymaktaydı-; XVIII. yüzyıl bu hareketi organik hareketliliğin ayrıcalıklı düzen­
63 • 64 Burette, Memoire pour servir d l'histoire de la course chez les Anciens, Acactemie des Belles-Lettres, c. 111, s. 285. Sydenham, ''Dissertation sur l'affection hysterique", Medetine pratique, s. 425.

leyicisi saymaktadır. Onda bizzat doğanın ritmi dile gel­ mektedir. Gilchrist "on the use of sea voyages on Medetine" konusunda koskoca bir inceleme yazmıştır; Whytt bu de­ vayı melankolikler için pek uygun bulmamaktadır; "bu cins hastaları uzun bir deniz yolculuğuna çıkmaya razı et­ mek zordur; fakat dört veya beş hafta süren bir gemi yol­ culuğu yapmak zorunda kalan genç bir adamda, hastalık hastalığından kaynaklanan keyifsizliklerin ortadan kalktı­ ğına ilişkin örneği zikretmek gerekir". Yolculuğun düşünce akımı üzerinde doğrudan etki et­ me gibi ek bir yaran da vardır. Manzaranın çeşitliliği me­ lankoliğin inadım kırmaktadır. Antikiteden beri kullanılan eski deva, ama XVIII. yüzyıl onu tamamen yeni bir ısrarla önermektedir,65 ve onun türlerini gerçek bir yer değiştir­ meden, edebiyat ile tiyatro içindeki hayali yolculuklara va­ rana kadar çeşitlendirmektedir. Le Camus buharlardan kaynaklanan bütün vakalarda "beyni serbest bırakmak" için "gezinti, yolculuk, ata binme, açık havada idman, dans, seyir, eğlenceli şeyler okuma, sabit fikri unutturacak meşguliyetler"6 önermektedir. Kır manzaralarının tatlılığı 6 ve çeşitliliğiyle melankolikleri "acılarının anısını depreşti­ recek yerlerden uzaklaştırarak", onları tek kaygılarından kopartmaktadır.6 7 Fakat bunun tersine, m ania 'nın çalkantısı düzenli bir hareketin iyi etkileriyle düzeltilebilir. Burada artık hareke­ te geçirmek değil de, çalkantıyı düzene sokmak, onun akı­ şını anlık olarak durdurarak, dikkati sabitleştirmek söz ko­ nusudur. Yolculuk, sürekliliklerin sürekli olarak kesintiye uğramasıyla değil de; önerdiği nesnelerin yeniliğiyle, do­
65 Lieutaud'ya göre melankolinin tedavisi hiç de tıp alanına değil de "da­ ğıtmaya ve hareket ettirmeye” ilişkindir, op. cit., s. 203. Sauvages görün­ tülerin çeşitliliği nedeniyle, atla gezinti önermektedir. Le Camus, Midecine pratique, zikr., Pomme, op. cit., s. 7. Chambon de Monıaux, Des maladies de /emmes, 11, s. 477-478.

66 67

ğurduğu merakla etkili olacaktır. Her tür kuraldan kaçan ve bizzat iç hareketinin titreşimi içinde kendi kendinden kaçan bir zihnin dıştan yakalanmasına olanak vermek zo­ rundadır. "Eğer onların düzensiz fikirlerini terk etmelerine neden olacak nesneler veya kişiler fark edilecek olursa, on­ ları manyaklara göstermek gerekir. Ve işte eski fikirleri ke­ sintiye uğratan ve dikkatleri sabitleştiren nesneler sunan bir yolculuktan çoğu zaman böylesine avantajlar beklen­ mektedir.”68 Melankolide meydana getirdiği değişimler veya ma­ nia' ya dayattığı düzenlilikler için kullanılan hareket yoluy­ la tedavi, yabancılaşmış zihnin dünya tarafından müsadere edilmesi fikrini gizlemektedir. Bu tedavi hem bir "uygun adıma sokma", hem de bir dönüştürmedir, çünkü hareket kendi ritmini hükmetmekte, ama yeniliği veya çeşitliliğiyle zihne kendi kendinden çıkması ve dünyaya geri dönmesi için sürekli bir çağrı oluşturmaktadır. Suya batırma tek­ niklerinin içinde her zaman gizli olarak etik bir anlam, adeta dinsel nitelikteki suyla vaftiz ve ikinci doğuş anlamı­ nın yer aldıkları doğruysa da; bu hareket yoluyla tedaviler­ de genelde birincisine simetrik, ama onun tersi bir temayı daha fark etmek mümkündür: dünyaya geri gelmek, onun bilgeliğine güvenmek, genel düzen içinde yeniden yer ala­ rak, saf öznellik anı olan deliliği unutmak. Klasik Çağdaki delilik deneyinin büyük düzenleyici yapılarının da tedavi araçlarının ampirizmine kadar her yerde nasıl ortaya çık­ tıkları görülmektedir. Yanılgı ve hata olan delilik, aynı an­ da hem saf olmama, hem de yalnızlıktır; delilik dünyadan ve gerçekten el etek çekmiştir; ama bu nedenden ötürü kö­ tülüğün içine hapsolmuştur. Çifte hiçliği, bu varlık-olmama'nın görünür biçimi olmak ve hezeyanının boşluğu ve
68 Cullen, op.cit., 11, s. 317. Hastanelerde daha önceden var olan atölyelerin mevcudiyetini XVIII. yüzyıldan itibaren meşrulaştırmaya başlayan çalışma tedavisi teknikleri de bu fikre dayanmaktadırlar.

renkli görüntüsü içinde yanılgının varlık-olmama duru­ munu bağıra bağıra ilân etmektir. Delilik tamamen saftır, çünkü gerçeğin bütün mevcudiyetini silmiş olan bir öznel­ liğin kaçıp duran noktası olmanın dışında hiçbir şeydir; ve aynı zamanda tamamen saf olmayan'dır, çünkü onun bu hiçbir şey olmaması kötülüğün varlık-olmama'sıdır. İyileş­ tirme tekniği hayali yoğunluklarla en fazla yüklü fizik sim­ gelerine varana kadar -bir yandan pekiştirme ve yeniden harekete geçirme, öte yandan arındırma ve suya batırmagizlice bu iki temel temanın etrafında düzene girmektedir; aynı anda hem kişiyi başlangıçtaki saflığına geri getirmek ve onu dünyaya alıştırmak için kendi katışıksız öznelliğin­ den kopartmak; hem de onu kendine yabancılaştıran varlık-olmayan'ı imha etmek ve onu dış dünyanın tamlığma, varlığın sağlam gerçeğine yeniden açmak söz konusudur. Teknikler anlamlarından daha uzun ömürlü olacaklar­ dır. Delilik akıl bozukluğu deneyinin dışında, tamamen psikolojik ve manevi bir statüye kavuştuğunda, klasisizmiıı deliliği tanımladığı yanılgı ile hata arasındaki ilişkiler tek bir suçluluk kavramı içinde birbirlerine yaklaştıklarında, teknikler ayakta kalmaya devam edecekler, ama anlamları çok daralacaktır; artık mekanik bir sonuç veya manevi bir cezadan başka bir şey aranmayacaktır, işte haraketlerin düzene sokulması yöntemleri bu şekilde, Mason Cox'un XIX. yüzyılın başında mekanizmasını gösterdiği ve etkinli­ ğini kanıtladığı ünlü "döngülü makine" halinde yozlaşacaklardır;69 dikine inen bir kazık hem tavana, hem de dö­ şemeye tutturulmuştur; hasta kazığın etrafındaki yatay ve hareketli bir kola asılı olan bir koltuğa veya bir yatağa bağ­ lanmaktadır; "çok karmaşık olmayan bir çark sistemi" sa­ yesinde, "makineye istenilen hız" verilmektedir. Cox kendi gözlemlerinden birini zikretmektedir; melankolinin bir
69 Dönmeli makineyi icat edenin Maupertuis Darwin veya DanimarkalI Katzenstein m ı olduğu tartışılmaktadır.

cins uyuşukluk içine soktuğu genç bir adam söz konusu­ dur; "teni kapkara, gözleri san, bakışları sürekli olarak yere çakılmıştı, kol ve bacakları hareketsize benziyordu, dili kuru ve çatlaktı ve nabzı yavaş atıyordu". Döngülü maki­ neye yerleştirilmiş ve giderek artan bir hız uygulanmıştır. Sonuç umutları aşmıştır; hastayı fazla sallamışlardır; me­ lankolik katılığın yerine manyak çalkantı geçmiştir. Ama bu ilk etki geçtikten sonra, hasta başlangıç durumuna geri dönmüştür. Bunun üzerine ritm değiştirilmiş; makine çok hızlı döndürülmüş, ama belirli aralıklarla ani durdurmala­ ra başvurulmuştur. Melankoli, dönmenin manyak çalkan­ tıya yol açmasına meydan vermeden kovulmuştur.7 Me­ 0 lankolinin bu "merkezkaçlaşması" eski tedavisel temaların yeni kullanımının çok karakteristik bir özelliğidir. Hare­ ket, artık hastayı dış dünyanın gerçeğine geri getirmeyi de­ ğil de, yalnızca tamamen mekanik ve tamamen psikolojik bir dizi iç etki meydana getirmeyi hedeflemektedir. Tedavi, artık gerçeğin mevcudiyetine göre değil de, bir işleyiş ölçü­ süne göre düzenlenmektedir. Eski yöntemin bu yeniden yorumlanmasında organizma, artık yalnızca kendiyle ve kendine özgü doğasıyla ilişkiye sokulmaktadır; oysa bu yöntemin ilk halinde düzeltilmesi gereken şey, onun dün­ yayla olan ilişkisi, varlığa ve gerçeğe olan esas bağıydı: eğer döngülü makinenin çok erkenden bir tehdit ve cezalandır­ ma aracı olarak kullanıldığı7 eklenecek olursa, tedavi yön­ 1 temlerini Klasik Çağ boyunca taşımış olan ağır anlamların nasıl inceldikleri görülecektir. Eskiden hatayla mücadele etmeye ve yanılgıyı deliliğin göz kamaştırıcı gerçeğine iade ederek dağıtmaya yarayan yöntemler, artık yalnızca düzene sokmak ve cezalandırmak için kullanılmakla yetinilmektedir.
70 71 Mason Cox, Practical Observations on Insaniıy, Londra, 1804, Fra. çev. 1806, s. 49 vd. Esquirol, op. cit., II, s. 225.

Bienville 1771'de nymphomanie'yt ilişkin olarak, "hayal gücünün işlenmesiyle yetinerek", onun tedavi edilme fır­ satlarının olduğunu yazmaktaydı; "fakat fizik devaların tek başlarına kökten bir tedavi gerçekleştirebilecekleri hiçbir veya hemen hemen hiçbir durum yoktur."7 Bundan biraz 2 sonra Beauchesne şöyle yazmıştır: "Deliliğe yakalanmış bi­ rinin iyileştirilmesi için yalnızca fizik yöntemler kullanıla­ caksa, boşuna gayret... Doğru ve sağlıklı zihnin zayıf ve hasta zihne sağlayacağı yardım olmadan, maddi ilaçlar asla tam bir başarı elde edemeyecektir."7 3 Bu metinler psikolojik bir tedavi zorunluluğunu keş­ fetmekten çok, bir dönemin sonunu vurgulamaktadırlar: fizik ilaçla manevi tedavi arasındaki farkın tıbbi düşünce tarafından henüz apaçık olarak kabul edilmediği bir döne­ min. Simgelerin birliği çözülmeye başlamıştır ve teknikler bütüncül anlamlarından kopmaktadırlar. Onlara artık yal­ nızca bölgesel etkinlik atfedilmektedir -bedenin veya ru­ hun üzerinde- Tedavinin anlamı yeniden değişmektedir: artık başat niteliklerinin etrafında gruplanmış olan hastalı­ ğın anlamlı birliği tarafından taşmmamaktadır; artık onu meydana getiren çeşitli unsurlara parça parça başvurmak zorundadır; kısmi bir tahripler dizisi meydana getirecektir; bu düzenin içinde psikolojik hastalık ile fizik müdahale çakışmakta, birbirlerine eklenmekte, ama asla birbirlerinin içine girmemektedir. Bizim için çoktan ve fiili olarak psikolojik bir tedavi­ nin taslağı olan şey, onu uygulayan klasik hekimler için hiç de öyle değildi. Müzik Rönesans'tan itibaren, Antikite'nin ona atfettiği bütün tedavici meziyetlerine yeniden kavuş­ muştur. Müziğin delilik üzerinde dikkat çekici etkileri ol72 73 Bienville, De la nymphomanie, s. 136. Beauchesne, op. cit., s. 28-29.

muştur. Schenck "derin bir melankoliye yakalanmış" bir adamı "öncelikle hoşuna giden müzik aletlerinin konçerto­ larını" dinleterek tedavi etmiştir;7 Albrecht de hezeyan 4 içindeki -birini diğer bütün çareleri boşuna denedikten sonra, "hastayı uyandırıp, hoşuna giden, onu güldüren ve hastalığını ebediyen dağıtan küçük bir şarkı dinleterek" iyileştirmiştir.7 Hatta müzikle iyileştirilen çılgınlık vakala­ 3 rı bile zikredilmektedir.7 Ama bu gözlemler psikolojik yo­ 6 rumlamaya hiç yatkın değillerdir. Eğer müzik iyileştiriyor­ sa, bunu insanın tümü üzerinde etki ederek, beden ve ruha doğrudan ve etkin bir şekilde nüfuz ederek yapmaktadır: Diemerbroek müzikle iyileştirilen bazı vebalıları tanımış değil midir?77 Kuşkusuz Porta'nm hâlâ yaptığı gibi müzi­ ğin seslerinin maddi gerçekliği içinde, bizzat aletlerin özü­ nün içinde gizli olan erdemleri bedene kadar taşıdığı artık kabul edilmemektedir; kuşkusuz artık lenfatiklerin "flütle çalman hareketli bir hava"yla iyileştirildiğine, melankolik­ lerin "flütle çalman tatlı bir hava"yla rahatlatıldıklarına, "iktidarsız ve soğuk adamlar için bir flütten" yararlanılması gerektiğine inanılmamaktadır.78 Fakat müzik artık özleri­ nin içinde gizli meziyetleri taşımıyorsa da, bedene dayattığı niteliklerden ötürü onun üzerinde etkili olmaktadır. Hatta bütün nitelik mekaniklerinin en güçlüsünü meydana getir­ mektedir, çünkü kökeninde hareketten başka bir şey değil­ dir, ama kulağa ulaşan niteliksel etki haline gelmektedir.
74 75 76 J. Schenck, Observationes, 1654 yay., s. 128. W . Albrecht, De effectu musicae, parag, 314.
Histoire de l’Acadtmie royale des sciences, 1707, s. 7 ve 1708, s. 22.Ayrıca Bkz., J. R. Royer, De vi soni et musicae in corpus humanum, Tez, Montpellier;

Desbonnets, Ef/ets de la musique dans les maladies nerveuses, Journal de M edecine, c. LIX, s. 556; Roger, Traitf des effets de la musique s u î ' le corps humain, 1803.

77 78

Dieınerbroek, De peşte, IV, 1665 Porta, De magia naturali, in, Encycloptdie, "Musique" mad. Xenocrates deli­ ler için madeni, siyatikliler için de kavak ağacından flütleri daha önceden kullanmıştır, Bkz., Roger, loc. cif.

Müziğin tedavi edici etkisi bu dönüşümün bedende çözül­ mesinden, niteliğin burada yeniden hareket halinde bölün­ mesinden, duygunun hoşluğunun burada yeniden hep ol­ duğu şey haline, yani düzenli titreşimler ve gerilimlerin dengesi haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. İnsan be­ deniyle ruhun birliği olarak, uyumludan uyumsala doğru inerek, uyum devresini ters yönde kat etmektedir. Müzik burada çözülmekte, ama sağlık geri gelmektedir. Fakat da­ ha dolaysız ve daha etkin başka bir yol daha vardır; insan burada artık şu alet-karşıtı olma gibi negatif bir rol oynamamakta, sanki kendisi aletmiş gibi tepki vermektedir: "Eğer insan vücudu az çok gergin liflerin bir bütünü olarak -bunların duyarlılıkları, hayatları, hareketleri soyutlandık­ tan sonra- düşünülecek olursa, müziğin lifler üzerinde, birbirine komşu müzik aletlerinin tellerinin üzerinde yap­ tığı etkinin aynını meydana getireceği kolaylıkla kavrana­ caktır"; işitsel duyunun uzun ve karmaşık yollarını her za­ man izlemeye ihtiyacı olmayan rezonans etkisi. Sinirsel tür havayı dolduran müzikle birlikte titreşir; lifler hareketi tıp­ kı duymadıkları bir müziğe uygun olarak, birlikte yapan "sağır dansözler" gibidir. Ve bu sefer müziğin yeniden ha­ reketlenmesi tutkuların uyumlu işleyişini sağlayan uyumsal yapılar, sinir lifinden ruha varana kadar bizzat vücudun içinde yapılmaktadır.7 9 Deliliğin tedavisinde bizzat tutkunun kullanılması psi­ kolojik bir iyileştirme biçimi olarak anlaşılmamalıdır. Tut­ kuyu deliliklere karşı kullanmak, ruh ile bedenin sağlam birliğine başvurmaktan, bir olaydan onun etkilerinin çifte sistemi ve anlamlarının dolaysız denkliği içinde yararlan­ maktan başka bir şey değildir. Deliliği tutkuyla iyileştir­ mek, onun ruh ile bedenin karşılıklı simgecilikleri içine
79
Encycloptdie, "Musique“ mad.; ayrıca Bkz., Tissot, op. cit., II, 418-419; bu yazara göre m üzik "en ilkel ilaçlardan" biridir, "çünkü en mükemmel mo­

delini kuş ötüşünden almaktadır."

yerleştirildiğini varsaymaktadır. Korku, XVIII. yüzılda de­ lilerde uyandınlması tavsiye edilen tutkulardan biri sayıl­ mıştır. Korkunun manyaklara ve çılgınlara dayatılan zorla­ manın doğal tamamlayıcısı olduğu düşünülmekte; hatta bir manyakta meydana gelen her aşırı öfkenin bir korku tepki­ si tarafından izlendiği bir cins terbiyenin düşü kurulmak­ tadır: "Manyağın öfkesinin üstesinden güç kullanarak geli­ nir, öfke ancak öfkenin karşısına kaygı dikilerek terbiye edilebilir. Eğer bir cezanın ve kamusal bir utancın dehşeti zihinde aşırı öfke durumlarıyla ortak edilirse, bunların biri diğeri olmadan ortaya çıkamaz; zehir ve panzehir birbirle­ rinden ayrılmaz niteliktedir."80 Fakat korku yalnızca has­ talığın sonuçları düzeyinde etkin'olmakla kalmaz, hastalı­ ğın bizzat kendine de ulaşır ve yok eder. Nitekim korku­ nun sinir sisteminin işleyişini dondurma, bu listem içinde­ ki bazı çok hareketli lifleri bir bakıma taşlaştırma, düzensiz bütün hareketleri frenleme özelliği vardır; "korku beynin uğradığı tahrikleri azaltan bir tutku olduğundan, bunun sonucu olarak manyakların aşırılıklarını yatıştırabilir."8 1 Eğer korku ve öfkenin meydana getirdiği zıtlaşmak ikili manyaklığa karşı etkiliyse, ters yönde de melankolik­ lerin, hastalık hastalarının, lenfatik huya sahip herkesin dayanaksız kaygıları için de kullanılabilir. Tissot, korku­ nun safranın boşaltılması olduğu konusundaki geleneksel fikri yeniden ele alarak, onun mide ve kanda birikmiş olan iltihapları eritme gibi bir yararının olduğunu düşünmekte­ dir. Korku sinir liflerini daha güçlü bir gerilime maruz bı­ rakarak, onları daha sağlam hale getirmekte, kayıp esnek­ liklerini geri vermekte ve böylece kaygının dağılmasına olanak yaratmaktadır.82 Tutkulara dayalı tedavi, nitelikler
80 81 82 Crichton, On Menfa! Diseases, zikr., Regnault, Du degri de compgtence, s. 187-188. Cullen, op. cit., c. II, s. 307. Tissot, op. cit., II.

ile hareketler arasında kurulan sürekli bir benzerliğe da­ yanmaktadır; bunların her zaman kendilerine özgü tarzları içinde ruhtan bedene ve tersi doğrultuda dolaysız aktarıla­ bilir olmalarım gerektirmektedir. Scheidenmautel bu teda­ vi biçimine tahsis ettiği incelemesinde, "tedavi bedende, bu tutkunun yol açtıklarıyla aynı değişiklikleri gerektirdiğin­ de bu kullanılır" demektedir. Ve işte bu anlamda diğer bü­ tün fizik tedavi yöntemlerinin evrensel ikamesi olabilir; aynı etki sıralanışını elde etmenin diğer bir yolundan başka bir şey değildir. Tutkular aracılığıyla tedavi ile eczacı reçe­ teleri aracılığıyla tedavi arasında cins farkı değil de, beden ve ruhta ortak olarak yer alan şu mekanizmalara ulaşma tarzında bir çeşitlilik vardır. "Eğer hasta sağlığına kavuş­ ması için gerekenleri yapmaya akıl yoluyla razı edilemiyorsa, tutkulardan yararlanmak gerekir."83 Demek ki, bizim için fizik tedavi ile psikolojik veya manevi tedavi arasında şifresi dolaysız olarak çözülebilir olan farkı, Klasik Çağda geçerli bir ayırım veya hiç değilse anlam yüklü bir ayırım olarak kullanmak mümkün değil­ dir. Bu fark bütün derinliği içinde var olmaya, ancak kor­ kunun hareketin sabitleştirilmesi yöntemi olarak değil de, ceza olarak kullanılmaya başladığı; sevincin, artık organik genişlemeyi değil de, ödülü ifade ettiği; öfkenin artık bi­ linçli küçümsemeye bir cevap haline geldiği; kısacası XIX. yüzyılın ünlü "ahlâki yöntemler" i icat ederken deliliği ve tedavisini suçluluk oyununun içine dahil ettiği gün başla­ yacaktır.84 Fizik ile ahlâkın birbirlerinden ayrılmaları zihin tıbbmda uygulamalı bir kavram haline ancak, delilik so­ runsalının sorunlu öznenin sorgulanmasına kaydığı anda
83 84 Scheidenmantel, Die Leidenschaften abs Heilemittel betrachlet, 1787, zikr., Pagel-Neuburger, Handbuck der Ceschichte der Medizin, 111, s. 610. Guislain böylece manevi yatıştırıcıların listesini vermektedir: bağımlılık duygusu, tehditler, sert sözler, onura yönelik hakaretler, soyutlanma, dış­ lanma, cezalar (döner koltuk, sert duş, Rush koltuğu gibi) ve bazen açlık ve susuzluk, T raitû..., s. 405-433.

gelebilmiştir. O sıralarda tanımlanan tamamen ahlâki mekân, modern insanın aynı anda hem derinliğini, hem de gerçeğini aradığı bu psikolojik içselliğin kesin ölçülerini vermektedir. Fizik tedavi usulü XIX. yüzyılın ilk yarısında masum belirleyicilik kürü ve ahlâki tedavi de hata işleme özgürlüğünün iyileştirilmesi haline gelmiştir. Psikoloji, iyileştirme aracı olarak, artık cezalandırmanın etrafında örgütlenmektedir. Acıyı yatıştırmaktan önce, onu ahlâki bir zorunluluğun katılığı içinde düzenlemektedir. "Tesellilere başvurmayınız, çünkü bunlar yararsızdır akıl yürütmelere başvurmayınız, çünkü bunlar ikna etmezler. Melankolik­ lerle hüzünlü olmayınız, sizin hüznünüz onlarınkini besle­ yecektir; onlarlayken neşeli bir havaya bürünmeyiniz, bundan yararlanırlar. Çok soğukkanlı ve gerektiğinde sert olunuz. Sizin akimız onların davranış kuralı olsun. Onlar­ da hâlâ bir tel, acmm teli titreşim halindedir; buna değecek kadar cesaretiniz olsun."8 3 Tıp düşüncesindeki fiziki ve ahlâki açıdan türdeş ol­ mama durumu, yaygın ve düşünen özlere ilişkin olarak Descartes tarafından yapılan tanımdan çıkmamıştır; Descartes-sonrası tıbbın bir buçuk yüzyıllık dönemi bu ayırımı kendi sorunları ve kendi yöntemleri düzeyinde yüklenme­ yi, özler arasındaki ayırımı organik ile psikoloik'in bir zıt­ lığı olarak anlamayı başaramamıştır. Klasik tıp ister Descartesçı, ister Descartes karşıtı olsun, Descartes'm meta­ fizik ikiliğini asla antropolojinin hesabına geçirememiştir. Ve ayırım gerçekleştiğinde, bu Meditations'a yönelik yeni­ lenmiş bir sadakat ile değil de, hataya atfedilen yeni bir ay­ rıcalık sayesinde olmuştur. Deliye uygulanan bedeni ve ruhsal tedavileri bir tek yaptırım uygulaması ayırmıştır. Tamamen psikolojik bir tıp, ancak deliliğin kendini suçlu­
85 Leuret, Fragments psychologiques sur la folie, Paris, 1834, Bkz., "Un exemple typique",s. 308-321.

luk içinde yabancılaşmış olarak bulduğu anda mümkün hale getirilmiştir.

Ancak, tıbbi uygulamanın koskoca bir yanı buna Klasik Çağ boyunca uzun bir yalanlama getirebilirdi. Psikolojik unsur saf haliyle, tekniklerin içinde kendi yerine sahip ol­ muşa benzemektedir. Aksi takdirde yüreklendirmeye, ikna etmeye, akıl yürütmeye, klasik hekimin hastayla bedeni te­ davilerden bağımsız olarak giriştiği diyaloga verilen önem nasıl açıklanabilir? Sauvages'm çağdaşlarıyla fikir birliği içinde " ruh hastalarını iyileştirmek için filozof olmak gere­ kir. Çünkü bu hastalıkların kökeni hastalığın bir iyilik ola­ rak gördüğü her şey karşısındaki şiddetli bir arzudan başka bir şey olmadığından, hekim onu bu kadar ateşli bir şekilde arzuladığı şeyin hayali bir iyilik ve gerçek bir kötülük ol­ duğu konusunda sağlam delillerle ikna ederek, onu yanıl­ gısından vazgeçirmek ödevine sahiptir"86 diye yazması ■ başka türlü nasıl açıklanabilir? Fiili durumda, bu delilik yaklaşımı daha önce sözünü ettiklerimizin hiçbirinden daha az veya daha çok psikolojik değildir. Dil, gerçeğin veya ahlâkın formülleri bedenle doğrudan temas içindedir; ve etik bir ilhamın benimsen­ mesi veya reddinin organik süreçlerin akışını nasıl doğru­ dan değiştirebileceğini Nymphomanie adlı kitabında göste­ ren gene Bienville'dir.87 Ancak, ruh ile bedenin ortak niteliklerini değiştirmeye ilişkin tekniklerle, deliliği söylem aracılığıyla kuşatmaya ilişkin teknikler arasında bir cins farkı vardır. Birinci durumda, doğanın bozulması olan bir hastalık düzeyinde yapılan benzetmeler tekniği; diğerinde ise aklın bizzat kendiyle olan tartışması olarak algılanan bir delilik düzeyindeki bir dil tekniği söz konusudur. Bu sanat
86 87 Sauvages, Nosologie..., VII, s. 39. Bienville, De la Nymphomanie, s. 140-153.

kendini bu sonuncu biçimi altında, deliliğin "işlendiği" bir alanda, -kelimenin bütün anlamlan içinde-, doğru ve yan­ lış terimleriyle sergilemektedir. Kısacası Klasik Çağda, de­ liliğin tedavisinde her zaman iki teknik evrenin çakışması olmuştur. Bu evrenlerden biri gizli bir nitelikler mekaniği­ ne dayanmakta ve esas olarak tutku, yani aynı anda hem ruha, hem de bedene ait olan belli bir karışım (hareket ni­ telik) olan deliliğe hitap etmektedir, diğerleri ise kendi kendiyle akıl yürüten aklın kesikli bir hareketine dayan­ makta ve deliliğe hata olduğu için, hezeyan olduğu ölçüde dilin ve imgenin çifte boşunalığı olduğu için hitap etmek­ tedir. Klasik delilik deneyini meydana getiren yapısal tutku ve hezeyan devresi, burada teknikler âleminde yeniden or­ taya çıkmaktadır, ama bir çözülme biçiminde. Birliği artık uzaklarda kalmıştır. Hemen görülebilir olan şey, delilik tıbbındaki hastalığın giderilme yöntemleriyle, akıl bozuk­ luğunun kuşatılma biçimleri arasındaki ikilik, adeta zıtlık­ tır. 1° Uyandırma: Mademki hezeyan uyanık kişilerin rüyasıdır, o halde hezeyan halindekileri bu adeta-uyku'dan kopartmak, onları imgelere teslim oldukları uyanıkken düş görme durumundan çıkartarak, düşün algılamanın figürle­ ri karşısında silindiği gerçek bir uyanıklığa davet etmek gerekmektedir. Descartes, yanılsama biçimlerine birbiri peşi sıra yol veren bu mutlak uyarmayı Mtditations 'unun başında izlemekte ve onu paradoksal olarak, bizzat rüya bilincinde, aldatılmış bilincin bilincinde bulmaktaydı. Fa­ kat delilerde, kartezyen cesaretin yalnızlığını uyanık oldu­ ğundan emin olan uyanık kişinin, uykudaki uyanık kişinin yanılsamasına otoriter bir müdahale haline dönüştüren tıp, bu uyandırma işlemine girişmelidir: Descartes'm uzun yo­ lunu kısaltan kestirme yol. Descartes'm karar verme süre­ cinin sonunda ve kendi kendinden asla ayrılmayan ve ikiye bölünmeyen bir bilincin iki katına çıkması içinde keşfettiği

şeyi tıp, dışarıdan ve hekim ile hasta arasındaki ortaklığın çözülmesi içinde dayatmaktadır. Hekim hastaya nazaran, Cogito anını rüya yanılsaması ve delilik zamanına göre ye­ niden üretmektedir. Düşünmenin bizzat kendine tamamen yabancı ve dış olan ve kendini ona ancak zorla girme biçi­ minde dayatabilen Cogito. Uyanıklığın bu zorla girme yapısı, delilik tedavilerinin en sürekli biçimlerinden biridir. Bazen, hem imgelerle en yüklü, hem de dolaysız güçlerin en çok itibar ettikleri en basit görünümlere bürünmektedir. Bir genç kızın çok şid­ detli bir gönül kırıklığından sonra yakalandığı kasılmalar­ dan, yanı başında atılan bir tüfek sayesinde kurtulduğu ka­ bul edilmektedir.88 Şu uyandırma yöntemlerinin hayali olarak gerçekleştirilmesine kadar gitmeksizin, ani ve şid­ detli heyecanlar da aynı sonucu doğurmaktadır. Boerhaave, Haarlem'deki kasılmalı hastalarına yönelik ünlü iyileştir­ mesini işte bu zihniyet içinde gerçekleştirmiştir. Kent has­ tanesinde kasılmalar salgın haline gelmiştir. Yüksek dozda verilen antispazm ilaçlar işe yaramamaktadır. Boerhaave "alev alev yanan kömürle dolu sobaların getirilmesi ve bu­ rada belli biçimleri olan demir çengellerin kızdırılmasını" emretti; "bu yapıldıktan sonra yüksek sesle, mademki şim­ diye kadar kasılmaları iyileştirmek için uygulanan bütün araçlar yararsız oldu, mademki, artık kullanılacak hiçbir ilaç bilinmiyor, o halde kasılması olan kız veya erkek has­ tanın kolunun bir yerinden, kemiğe varana kadar kızgın demirle dağlanması gerekir dedi."89 Bizzat bilgelikten ve onun deliliğin manzaraları bo­ yunca inatçı, emredici yol alışından kaynaklanan uyandır­ ma daha yavaştır, ama üzerine açıldığı gerçek daha kesin­ dir. Willis deliliğin tedavisini bu bilgeliğin çeşitli biçim­ lerinden beklemektedir. Budalalar için pedagojik bilgelik;
88 89 Lieutaud'nun tebliği, 1752. Zikr., Whytt, op. cit., c. I, s. 296.

"titiz ve kendini bu işe adamış bir öğretmen onları tama­ men eğitmelidir"; çocuklara okullarda öğretilen şeyler on­ lara azar azar ve çok yavaş olarak öğretilmelidir. Melanko­ likler için, örneğini gerçeğin en sağlam ve en aşikâr biçimlerinden alan bilgelik: onların hezeyanında hayali olan ne varsa, tartışılmaz bir gerçeğin ışığı karşısında dağı­ lacaktır; işte bu nedenden ötürü "matematik ve kimya in­ celemeleri onlara hararetle önerilmektedir. Diğerleri için, hezeyanlarını azaltacak iyice düzenli bir hayatın bilgeliği; onlara gündelik hayatlannınkilerin dışında başka bir ger­ çek dayatmanın gereği yoktur; evlerinde kalacaklar ve "iş­ lerini yürütmek, ailelerini yönetmek, mülklerini, bahçele­ rini, tarlalarını düzene sokmak ve işlemek zorunda kalacaklardır". Buna karşılık manyakların zihnini gerçeğin aydınlığına tedricen geri getirecek olan şey, dıştan ve gere­ kirse zorla dayatılacak bir toplumsal düzenin kesin doğru­ luğudur: "Özel bir kuruma yerleştirilmiş olan meczup bu amaçla, onu hep ödevlerini yerine getirecek, tavrım ve davranışlarını ayarlayacak bir şekilde tutmak üzere, hekim ve temkinli yardımcılar tarafından uyanlar, azarlar ve he­ men verilen cezalarla muamele görecektir."9 0 Delilikten bu otoriter biçimde uyandırma, Klasik Çağ boyunca yavaş yavaş başlangıçtaki anlamım kaybederek, sonunda ahlâki yasanın hatırlanması, iyiliğe geri dönüş, yasaya sadakatle sınırlı hale gelecektir. Willis'in hâlâ gerçe­ ğe doğru yeniden açılma olarak anladığı şey, iyiliğin tanın­ masındaki berraklıktan söz eden Sauvages tarafından tam olarak öyle anlaşılmayacaktır: "Ahlâk felsefesinin yanlış il­ kelerinin akıllarını kaybetmelerine yol açtığı kişiler, eğer bizimle birlikte gerçek iyiliklerin neler olduklarını, bunla­ rın hangilerinin diğerlerine yeğlenmesinin gerektiğini in­ celeyecek olurlarsa, işte böylece akıllarına yeniden kavuşa­ bilirler."9 Hekim daha şimdiden uyandırıcı olarak değil 1
90 91 Willis, Opera, 11, 261. Sauvages, VII, 28.

de, ahlâkçı olarak etki etme durumundadır. Tissot "saf ve her türlü eleştiriden arınmış bir vicdanın" deliliğe karşı "mükemmel bir koruyucu" olduğunu düşünmektedir.92 Ve bundan kısa bir süre sonra Pinel'e göre, gerçeğe uyandır­ manın tedavide, artık hiçbir anlamı yoktur ve bu yalnızca itaatle ve körü körüne tabi olmayla sağlanabilir: "Vakaların çoğu itibariyle, mania tedavisinde temel bir ilke, önce enerjik bir baskı altına almaya yönelmek, sonra da iyilik yollarına açılmaktır."9 3 2° Teatral gerçekleşme: Uyandırma tekniğine en azından görünüşte zıt bir teknik söz konusudur. Uyandır­ ma tekniğinde, hezeyan dolaysız canlılığı içinde, akim sa­ bırlı çabasıyla karşı karşıya getirilmekteydi. Akıl ya yavaş bir pedagoji biçiminde, ya otoriter bir zora girme biçimi al­ tında kendi kendini dayatmakta ve bunu adeta kendi varlı­ ğının yerçekimiyle yapmaktaydı. Deliliğin varlık-olmama' sı, hatasının boşunalığı sonunda gerçeğin bu baskısı karşı­ sında boyun eğmek zorundaydı. Tiyatro tekniğinde ise, te­ davi işlevi tamamen hayal gücü mekânı içinde gerçekleş­ mektedir; gerçek-olmayan'ın kendi kendiyle bir işbirliği söz konusudur; hayali olan kendi oyununa girmek, yeni imgeler uyandırmak, hezeyanın çizgisi içinde hezeyana düşmek ve bunları zıtlaşma ve çarpışma, hatta görünür di­ yalektik olmadan yapmak zorundadır, yani paradoksal ola­ rak iyileştirmek durumundadır. Sağlık hastalığı kuşatmalı ve onu bizatihi hastalığın kapatıldığı boşluğun içinde yen­ melidir. Hayal gücü "hastalandığında, ancak çok sağlıklı ve idmanlı bir hayal gücünün etkisiyle iyileştirilebilir... Has­ tanın hayal gücünün bir korku, duyular üzerindeki şiddetli ve acılı bir etki veya bir yanılsama tarafından iyileştirilmiş olması hiç fark etmez."94 Yanılsama yanıltıcı olanla iyileş92 93 94 Tissot, Avis..., s. 117. Pinel, T r a iti..., s. 222. Hulshorff, Berlin Akademisinde, eğilimler konusunda verilen söylev, G a ­
zette Salutaire içinde, 17 Ağustos 1769, no. 33.

tirilebilir -öyleyse akla uygun olmayandan ancak akıl kur­ tarabilir- Pekiyi, o halde hayali olanın bu karışıklık çıkar­ tan gücü nedir? İmgenin özünün kendini gerçek olarak yansıtabilmesi ölçüsünde, bunun karşılığı olarak gerçeğin de imgeyi taklit etmesi, kendini onunla aynı öze ve aynı anlam yüküne sa­ hip olarak göstermesi söz konusudur. Algı sürtüşme olma­ dan, kopuş olmadan düşü sürdürebilir, onun boşluklarım doldurabilir, onu en narin yanı itibariyle teyit edebilir ve tamamına erdirebilir. Eğer yanılsama algı kadar gerçek ola­ rak gözükebilirse, algı da kendi hesabına yanılsamanın gö­ rünür ve inkâr edilmez gerçeği haline gelebilir. "Teatral gerçekleştirme" yoluyla tedavinin ilk anı işte böyledir: im­ genin gerçekdışılığım algısal gerçekle bütünleştirmek ve bunu bu algısal gerçeği onunla zıtlaşma havasına sokma­ dan, hatta onu inkâr eder duruma getirmeden yapmak. Lusitanus, işlediği günahların büyüklüğü nedeniyle bu dün­ yada lânetlendiğine inanan bir melankoliğin bu yolla tedavi edilmesini anlatmaktadır. Onu akla uygun kanıtlarla ikna etmenin olanaksızlığı karşısında, hezeyanı kabul edil­ miş, ona elinde kılıç olan beyazlara bürünmüş bir melek gösterilmiştir; bu melek sıkı bir azardan sonra günahlarım bağışladığını bildirmiştir.95 Daha bu örnekte bile, ikinci anın taslağının nasıl çizil­ diği görülmektedir. İmge içinde gerçekleştirme yetmemek­ tedir; bir de hezeyana yönelik söylemi sürdürmek gerek­ mektedir. Çünkü hastanın meczup sözlerinin içinde konu­ şan bir ses vardır; bu ses kendi gramerine boyun eğmekte ve bir anlam bildirmektedir. Gramer ve anlam öyle bir şe­ kilde muhafaza edilmelidir ki, fantazmının hakikat içinde gerçekleştirilmesi bir sicilden bir başkasına geçiş olarak, değiştirilmiş bir anlamla yeni bir dile aktarım olarak gö­ zükmesin. Aynı dil kendini duyurmaya devam etmeli, yal­
95 Z. Lusitanus, Praxis medica, 1637, gözlem 45, s. 43-44.

nızca söyleminin katılığına yeni bir çıkarsama unsuru ka­ tılmalıdır. Fakat bu unsur kayıtsız değildir; hezeyanı izle­ mek değil de, onu sürdürürken tamamlamaya yönelmek söz konusudur. Onu, hiçbir yabancı katkı olmadan kendi kendiyle karşılaşabileceği ve kendi gerçeğinin talepleriyle tartışmaya gireceği bir zirve ve bunalım durumuna yönelt­ mek gerekir. İmgelerin hezeyana yönelik dilini sürdüren gerçek ve algısal söylem böylece, bu dilin yasalarından kaçmadan ve onun egemenliğinden çıkmadan, ona oranla pozitif bir işlevi yerine getirmek zorundadır; onu esas ola­ rak neye sahipse onun çevresinde sıkıştırmaktadır; eğer onu teyit etme pahasına gerçekleştiriyorsa, bunu onu dra­ matize etmek için yapmaktadır. Öldüğüne inanan ve ye­ mek yemediği için gerçekten ölmekte olan bir hastanın ör­ neği zikredilmektedir; "sarartılmış ve ölüler gibi karalara bürünmüş bir insan kalabalığı odasına girmiş, bir sofra kurmuş, yemekler getirmiş ve onun yatağının önünde yi­ yip içmeye koyulmuştur. Aç ölü bakmaktadır, yatakta kal­ ması şaşkınlık yaratmıştır; onu ölülerin en az canlılar kadar yediklerine ikna etmişlerdir. Bu adete iyice alışmıştır."9 6 Hezeyan unsurları sürekli bir söylemin içinde çelişkiye dü­ şerek, bunalımı başlatmaktadır. Bu bunalım hem tıbbi hem de teatral olarak, bir bakıma çok ikirciklidir; Hippokrates'ten beri gelen koskoca bir Batı tıp geleneği, tiyatro de­ neyinin en büyük biçimlerinden birini burada ve yalnızca birkaç yıl için yeniden şekillendirmektedir. Meczubun kendi duyularıyla, aklın akıl bozukluğuyla, insanın berrak kurnazlığının delinin körlüğüyle çarpışması olacak bir bu­ nalımın, kendi kendine karşı dönen yanılsamanın gerçeğin parıltısına doğıu açılacağı noktayı vurgulayan bir bunalı­ mın resmolduğu görülmektedir. Bu açılma bunalıma içkindir; hatta dolaysız yakınlığıy­ la bu açılmanın özünü meydana getiren odur. Fakat bizzat
96

H ulshorffun zikredilen söylevi.

bunalım tarafından sağlanmış değildir. Bunalımın yalnızca dramatik değil, aynı zamanda tıbbi olabilmesi; insanın yok edilmesi değil de, yalnızca hastalığın iptali olabilmesi için, kısacası hezeyanın bu dramatik gerçekleştirilmesinin oyun­ dan kaynaklanan arındırma etkisinin olabilmesi için, belli bir anda işe bir hilenin katılması gerekir.97 Bir hile veya en azından hezeyanın özerk oyununu hissettirmeden bozan ve onu aralıksız teyit ederken, onu aynı zamanda kendi ip­ talinin zorunluguyla ilişkilendirmeden kendi gerçeğine bağlamayan bir unsur. Bu yöntemin en basit örneği, kendi bedenlerinde olağandışı bir nesne veya bir hayvan algıla­ dıklarını hayal eden hezeyanlı hastalara uygulanan hiledir. "Bir hasta bedenine canlı bir hayvan kapattığına inanıyor­ sa, bunu oradan çekip alıyormuş gibi yapmak gerekir; eğer bu hayvan karındaysa, bu etki biraz şiddetle sarsalayan bir iç söktürücü tarafından sağlanabilir."98 Oyunun sahnelen­ mesi hezeyan yaratan nesneyi gerçekleştirmektedir, ama bunu onu dışsallaştırmadan yapması olanaksızdır ve eğer hastaya yanılsamasının algısal bir teyitini sağlıyorsa, bunun ancak bu yanılsamayı zorla sunarak yapabilmektedir. He­ zeyanın yapay olarak yeniden oluşturulması, hastanın öz­ gürlüğünü kazandığı gerçek mesafeyi meydana getirmekte­ dir. Fakat bazen bir mesafe koyma bile gerekmemektedir. Önce sessiz, ama tedrici olarak iddia edilmesi sistemin tü­ münü tartışmalı hale getirecek olan algısal bir unsur, hile yoluyla hezeyanın adeta-algı'sının içine yerleşmektedir. Hasta özgürleştirici gerçekliği kendinde ve hezeyanını teyit eden algının içinde algılamaktadır. Traillon bir hekimin, artık başı olmadığını ve onun yerinde bir boşluk hissettiği­ ni sanan bir melankoliğin hezeyanım nasıl dağıttığını an­ latmaktadır; hekim hezeyanın içine girerek, hastanın talebi
97 98
Hic omnivarius morbus ingenio et astutia curandus ets, Lusitanus, s. 43. Encyclopedie, "Mdancolie" mad.

üzerine bu deliği tıkamayı kabul etmiş ve onun başının üzerine kocaman kurşun bir gülle koymuştur. Bu güllenin verdiği sıkıntı ve çabucak acılı hale gelen ağırlığı hastanın kısa bir süre sonra başının olduğuna ikna olmasına yol aç­ mıştır." Son olarak da, hile ve onun oyun yoluyla indir­ genme işlevi hekimin işbirliğiyle sağlanabilir; ama bu heki­ min başka hiçbir doğrudan müdahalede bulunmaması ve hastanın organizmasının oyuna kendiliğinden dahil olması gerekir. Yukarıda, öldüğüne inandığı için yemek yemedi­ ğinden ötürü gerçekten ölmekte olan melankoliğe ilişkin olarak zikredilen örnekte, bu ölüler şöleninin tiyatrovari olarak gerçekleştirilmesi onu yemeğe teşvik etmiş ve böy­ lece toparlanmıştır, "yemek yeme onu daha sakinleştirmiştir" ve organik rahatsızlık yok olduğundan, onun ayrılmaz neden ve sonucu olan hezeyan da kaybolmakta gecikmeye­ cektir.1 0 Hayali ölümün sonucu olarak ortaya çıkacak olan 0 gerçek ölüm böylece, bir t£l< gerçekdışı ölümün gerçekleş­ tirilmesiyle gerçeklikten uzaklaştırılmıştır. Varlık-olmayan' ın kendi kendiyle olan alışverişi bu akıllı oyunun içinde gerçekleştirilmiştir: hezeyanın varlık-olmama'sı hastalığın varlık-olmama'smın üzerine taşınmış ve sadece dramatik gerçekleştirme aracılığıyla hezeyanın içinden kovulmasın­ dan ötürü iptal edilmiştir. Hezeyanın varhk-olmaması'nın varhk-olma içinde tamamına erdirilmesi onu bizatihi varlık-olmayan olarak iptal etmeyi başarmaktadır; ve bu da kendi iç çelişkisinin katışıksız mekanizması -aynı anda hem kelime, hem de yanılsama oyunu; hem dil, hem de imge oyunu olan mekanizma- tarafından gerçekleştirilmektedir; nitekim hezeyan varlık-olmayan olarak iptal edilmiştir, çünkü algılanır hale gelmiştir; ama aynı zaman­ da hezeyanın varlığı tamamiyle kendi varlık-olmama'sı içinde olduğundan, hezeyan olarak da iptal edilmiştir. Ve
99 İbid. GazetteSalutaire, l l Ağustos 1769, no. 33.

100

tiyatrovari fantastik yapı içinde teyit edilmesi onu bir ger­ çekliğe iade etmektedir, ve bu gerçeklik onu hakikinin içinde esir tutarken, onu bizatihi hakikatin içinden kov­ makta ve onu aklın hezeyansız söylemi içinde yok etmek­ tedir. Burada sanki esse esi principi'nin hem alaycı, hem de tıbbi olan özenli bir sahneye konuluşunun karşısındayız; felsefi anlam burada harfi harfine izlenmiştir ve aynı za­ manda doğal kapsamın zıt yönünde kullanılmıştır; anlamı­ nın tersine doğru yüzdürülmüştür. Nitekim hezeyanın principi alanına girdiği andan itibaren kendine rağmen var­ lığa mensup olmakta, yani nonesse olan kendi varlığıyla çe­ lişkiye girmektedir. Bu durumda, oynayan tiyatrovari ve tedaviye yönelik oyun onun varlığı'nm taleplerini bizzat hezeyanın gelişimi içinde varlık yasalarıyla süreklilik hali­ ne getirmeye (bu tiyatrovari icadın, komik yanılsamanın yerli yerine konulmasının anıdır); sonra bu ikisi arasında zaten var olan, ama sessiz olmaktan çabucak çıkan gerilim ve çelişkiyi beslemeye (bu dram anıdır); nihayet, hezeya­ nın varlığının yasalarının yalnızca yanılsamanın iştah ve arzulan, varlık-olmayan'm talepleri olduğu ve buna bağlı olarak varlık-olmayan'ı varlığın içine dahil eden percipi’nin onu çoktan ve gizlice çöküşüne doğru götürdüğü bu ger­ çeği acımasız bir şekilde açığa çıkartarak keşfetmeye yöne­ liktir. Varlık ve varlık-olmayan'm her ikisine birden, heze­ yanın adeta-gerçekliği içinde karışıklıklarından kurtulma­ ları ve aslında öyle oldukları fakirliğe geri dönmeleri anla­ mında bir çözülme. Klasik Çağda çeşitli özgürleştirme bi­ çimleri arasındaki ilginç yapı benzetmeleri böylece görül­ mektedir; bunlar tıbbi tekniklerin kurgusu ve tiyatro yanılsamasının ciddi oyunları içinde aynı dengeye ve aynı harekete sahiptir. 3° Dolaysız geri dönüş:. Mademki delilik yanılsama­ dır, o halde deliliğin iyileştirilmesi tiyatro aracılığıyla sağ­

lanabilirse de, bu işi tiyatronun iptali yoluyla en azından o kadar iyi ve daha doğrudan yapmak da mümkündür. Deli­ liği ve beyhude dünyasını, dolaysızlığı varlık-olmayan'ı ta­ nımadığı için aldatmayan bir doğanın tamlığma doğrudan emanet etmek, deliliği aynı anda hem kendi gerçekliğine (çünkü delilik hastalık olarak, her şeyin sonunda bir doğa varlığıdır), ve en yakm çelişkisine (çünkü hezeyan içeriksiz görünüş- olarak, bizatihi doğanın çoğu zaman gizli ve görülmez olan zenginliğinin zıddıdır) teslim etmektir. Böylece bu gerçeklik, akıl bozukluğunun aklı olarak ortaya çıkmaktadır; şu çifte anlamda ki, bu gerçeklik hem bu akıl-bozukluğunun nedenlerini elinde tutmakta, hem de onun iptalinin ilkesini içinde taşımaktadır. Ancak bu te­ maların Klasik Çağın tüm süreciyle çağdaş olmadığını kay­ detmek gerekir. Bu temalar aynı akıl-bozukluğu deneyi çerçevesinde düzene giriyor olmakla birlikte, teatiral ger­ çekleştirme temalarının sürdürücüleri olmuşlardır; ve bunların ortaya çıkışı varlık ve aldatmaca üzerindeki sor­ gulamanın inişe geçtiği ve bir doğa sorunsalına yer açmaya başladığı anı işaret etmektedir. Tiyatroya ilişkin yamltmalı oyunlar anlamlarını kaybetmekte ve hayali gerçekleştirme­ nin yapay tekniklerinin yerine, doğal bir indirgemenin ba­ sit ve güvenilir sanatı geçirilmektedir. Ve bu ikircikli bir anlamda yapılmaktadır, çünkü doğa aracılığıyla bir indir­ gemenin söz konusu olduğu kadar, bir doğaya indirgeme de söz konusudur. Dolaysıza geri dönüş en mükemmelinden tedavi yön­ temidir, çünkü tedavinin güçlü bir reddidiî; bütün tedavi­ lerin unutulması olması ölçüsünde tedavi etmektedir. Do­ ğa tam da vazgeçmenin karşılığı olan bir faaliyeti, insanın kendi karşısındaki pasifliğini, onun sanatına ve yarattıkla­ rına dayattığı sessizliğin içinde seferber etmektedir. Çünkü daha yakından bakıldığında, insanın bu pasifliği gerçek faa­ liyettir; insan ilaca güvendiğinde, bizzat doğanın ona da­

yattığı çalışma yasasından kaçmakta, yapaylık âleminin ve deliliğinin dışavurumlarından birinden başka bir şey olma­ dığı doğa-karşıtı dünyasının içine dalmaktadır; insan ancak bu hastalığı unutarak ve doğal varlıkların faaliyetine katı­ larak ve aslında çalışkan bir sadakat olan görünüşteki bir pasiflik içinde kalarak iyileşebilir. Bernardin de SaintPierre "tıpkı Oidipus gibi iki güneş" gördüğü "tuhaf bir hastahk"tan işte öyle kurtulduğunu açıklamaktadır. Tıp ona yardım sunmuş ve "hastalığının ocağının sinirlerinde olduğunu" öğretmiştir. En çok değer verilen ilaçlan boşu­ na kullanmıştır; hekimlerin bile kendi ilaçları tarafından öldürüldüklerini çabucak fark etmiştir: "Sağlığımın geri gelmesini Jean-Ja'cques Rousseau'ya borçluyum. Onun ölümsüz yazılarının arasında, diğer doğal gerçeklerin ara­ sında, insanın derin düşüncelere dalmak için değil de, ça­ lışmak için yaratıldığını okumuştum. O zamana kadar ru­ humu çalıştırmış ve bedenimi dinlendirmiştim; durumu­ mu değiştirdim; bedeni çalıştırıp, ruhu dinlendirdim. Ki­ tapların çoğundan vazgeçtim, bütün duyularımla ne zama­ nın, ne de ulusların değiştirebileceği bir dille hitap eden doğanın eserlerine bakıyorum. Benim öyküm ve günlüğüm tarla ve çayır otlarıydı; insanların sisteminde olduğu gibi onlara doğru güçlükle giden benim değişmelerim değildi, onların düşünceleri bana binlerce hoş biçim altında gel­ mekteydi."1 1 0 Rousseau'nun bazı çömezlerinin önermelerine rağ­ men, dolaysıza bu geri dönüş n,e mutlaktır, ne de basit. Bu­ nun nedeni deliliğin toplumda en yapay olan şeyler tara­ fından tahrik edilse, beslense bile, şiddetli biçimleri içinde insanın en ilkel arzularının vahşi ifadesi olarak ortaya çıkı­ yor, olmasıdır. Daha önce gördüğümüz üzere, delilik Klasik Çağda hayvansallığın tehditleri alanına mensuptur -avlan101 Bernardin de Saint-Pierre, Priambule de l'Arcadie, Oeuvres, Paris, 1818, c. VII, s. 11-14.

ma ve öldürme içgüdüsünün egemen olduğu bir hayvan­ sallık-. Deliliği doğaya teslim etmek, onu egemen oluna­ mayan bir altüst oluşla doğâ-karşıtımn öfkesine terk etmek olacaktır. Demek ki deliliğin tedavisi, arzuya nazaran değil de, hayal gücüne nazaran dolaysız olan bir geri dönüşü varsaymaktadır -yapay, gerçekdışı, hayali olan her şeyi in­ san hayatından ve onun zevklerinden uzaklaştıran geri dö­ nüş- Tedavi yöntemleri, dolaysızın içine yapılan yansımalı bir dalışla, doğada şiddete ve gerçeğe ilişkin olanları bir­ birlerinden ayıran bir bilgeliğin aracılığını gizlice varsay­ maktadır. Bu Vahşi ile Çiftçi arasındaki farkın tümüdür. "Vahşiler... akılcı varlığınkinden daha çok yırtıcı bir hay­ vanın hayatını sürdürürler"; buna karşılık Çiftçinin hayatı "fiili olarak daha mutludur". Vahşinin cephesinde disiplin­ siz, zorlamasız, gerçek ahlâkı olmayan dolaysız arzu; çiftçi­ nin cephesinde aracısız zevk, yani tahriksiz, hayali tamam­ lanışı olmayan, boşuna bir talep içermeyen zevk. Doğanın ve onun dolaysız meziyetlerinin içinde deliliğî iyileştiren şey zevktir -fakat, bir yandan ona önceden tam bir tatmin sunduğu için, arzuyu bastırmaya bile ihtiyaç duymadan beyhude hale getiren ve öte yandan da gerçeğin mutlu mevcudiyetini kendiliğinden getirdiği için hayal gücünü önemsiz kılan bir zevk-, "Zevkler şeylerin ebedi düzeninin içine girerler; değişmeksizin var olurlar; onları oluşturmak için bazı koşullar gerekir...; bu koşullar asla keyfi değiller­ dir; doğa onları çizmiştir; hayal gücü bunları asla yarata­ maz ve zevklerine en düşkün kişi bile kendininkileri ancak doğanın damgasını taşımayanlarından vazgeçerek çoğalta­ bilir."102 Çiftçinin dolaysız dünyası demek ki, bilgelik ve ölçülülük ile tamamen kuşatılmıştır; bu dünya deliliği ar­ zuyu ve onun yol açtığı tutku hareketlerini yararsız kıldığı ölçüde ve aynı zamanda bütün hezeyan olasılıklarını orta­ dan kaldırdığı ölçüde iyileştirmektedir. Tissot'nun "zevk"

ten anladığı, aynı anda hem tutkudan, hem de dilden, yani akıl bozukluğunun oradan doğduğu iki büyük insani den­ ge biçiminden kurtulmuş olan dolaysız bir iyileştirmedir. Ve belki de doğa dolaysızın somut biçimi olarak, deli­ liğin yok edilmesinde hâlâ en temel güce sahiptir. Çünkü doğanın insanı özgürlüğünden kurtarma gücü vardır. Do­ ğada -en azından arzunun şiddetinin ve fantazmanın gerçekdışılığınm çifte kovulmalarıyla ölçülen doğada-, insa­ nın hiç kuşkusuz toplumsal zorlamalardan ("bu adı taşıyor olmakla beraber öyle olmayan hayali zevklerinin bilanço­ sunu çıkartmaya ve bunları hesaplamaya mecbur bırakan" zorlamalardan) ve tutkuların denetlenemeyen hareketin­ den kurtulmuş durumdadır. Fakat bizatihi bu olgudan ötürü, doğal zorunluluk sistemi onu yavaş yavaş ve sanki hayatının içindenmiş gibi ele geçirmektedir. En sağlıklı ih­ tiyaçların baskısı, günlerin ve mevsimlerin ritmi, şiddet içermeyen beslenme ve barınma ihtiyacı delilerin düzen­ sizliğine düzenli bir şekilde saygı göstermeye zorlamakta­ dır. Hayal gücünün çok uzaktan icat ettikleriyle birlikte, arzunun çok acil olarak saklı tuttuklarına yol verilmekte­ dir. İnsan kendini, zorlamayan bir arzunun tatlılığı içinde, doğanın bilgeliğine bağlanmış olarak bulmakta ve bu öz­ gürlük biçimindeki sadakat, tutkunun uç belirleyiciliğini ve imgenin uç fantezisini kendi paradoksuyla çakıştıran akıl bozukluğunu dağıtmaktadır. Böylece etik ile tıbbın birbirlerine karışan bu manzaralarının içinde delilikten kurtulmanın düşü kurulmaktadır: kökeni itibariyle, insan­ cılların delilerin insanlığını keşfetmeleri olarak değil de, deliliği doğanın yumuşak zorlamalarına açma isteği olarak anlaşılan bir kurtulma. Şimdi unutulmuş olmasına rağmen, Orta Çağm sonun­ dan beri hâlâ delilerin kapatılması ile cüzzamlılarm kovul­ ması arasındaki akrabalığa tanıklık eden eski Gheel köyü de XVIII. yüzyılın son yıllarında aniden yeni bir yorumla-

maya konu olmuştur. Onda deliler âlemi ile insanlar âlemi arasındaki şiddetli ve patetik ayırımı vurgulayan şey, şimdi akıl bozukluğu ile doğa arasında yeniden bulunmuş olan birliğin tertemiz değerlerini taşımaktadır. Bu köy eskiden delilerin belli bir yere toplandıklarını ve böylece aklı ba­ şındaki insanın korunduğunu işaret etmekteydi; şimdi ise delinin serbest bırakıldığını ve onu doğa yasalarıyla temasa geçiren bu serbestliğin içinde kendini aklı başında insana uydurmaya çalıştığını göstermektedir. Jouy'nin çizdiği tab­ loya göre Gheel'de "halkın beşte biri delidir, ama bunlar tam delidir ve diğer insanlarla aynı özgürlüklere sahiptir... Sağlıklı yiyecekler, tertemiz bir hava, özgürlüğün bütün araçları, onlara uygulanan ve çoğunun bir yıl sonunda iyi­ leşmesine neden olan rejim işte böyledir."10 Kurumlarda 3 gerçek herhangi bir değişikliğin olmamasına rağmen, kov­ manın ve kapatmanın anlamları bozulmaya başlamıştır: bu anlam yavaş yavaş olumlu değerler kazanmakta ve eskiden akıl bozukluğunun kendi hiçliğine iade edildiği nötr, boş mekân şimdi, özgür bırakılan deliliğin tabi olmak zorunda kaldığı bir doğayla dolmaktadır. Akıl ile akıl bozukluğu­ nun ayrılması olarak kapatma iptal edilmemiştir; fakat işgal ettiği mekân bizzat amacının içinde, delilik için eski sı­ nırlandırıcı ve baskıcı sistemin tümünden daha zorlayıcı, onu özü itibariyle tabi kılmaya daha yatkın olan doğal güç­ leri açık etmektedir. Deliliğin şimdi olumlu etkinlikle yük­ lü hale getirilmiş olan kapatma mekânı içinde kendi vahşi özgürlüğünden kurtulma ve onun için hem gerçeklik, hem de yasa olan doğanın taleplerini karşılayabilme özgürlüğü­ ne sahip olabilmesi için, onu bu eski sistemden kurtarmak gerekir. Doğa, yasa olması ölçüsünde arzunun şiddetini baskı altına almakta, gerçek olması ölçüsünde doğa-karşıtının ve hayal gücünün bütün fantazmalarmın gücünü kır­ maktadır.
103 Zikr., Esquirol, Des Maladies mentales, c. 11, s. 294.

Pinel bu doğayı, Zaragossa hastanesine ilişkin olarak şöyle tasvir etmektedir: burada "zihin dağınıklığını tarla çalışmalarının çekiciliğinin, insanın toprağı tohumlamak ve böylece ihtiyaçlarını kendi emeğinin ürünleriyle karşıla­ mak konusundaki doğal içgüdüsünün meydana getirdiği karşı ağırlıkla dengelemek" üzere bir cins düzenek kurul­ muştur "Onları sabahları ... hastaneye bağlı geniş bir alan­ da mevsimlik işleri aralarında sevinçle paylaştıkları; buğ­ day, sebze, bostan bitkilerini birbirlerile rekabet ederek yetiştirdikleri; sırasıyla hasat, bağ bozumu, zeytin toplama işleriyle uğraştıkları, akşamlan da sığmaklarında sükûnete ve sakin bir uykuya kavuştukları görülmektedir. Bu hasta­ nedeki deney, bu uygulamanın aklı geri getirmenin en emin ve en etkili yolu olduğunu öğretmiştir."104 imgelerin uzlaşmalarının altında bir anlam sağlamlığı yer almaktadır. Dolaysıza geri dönüş akıl bozukluğuna karşı, ancak düzen­ lenmiş ve kendi kendiyle pekiştirilmiş bir dolaysızlığın söz konusu olması halinde; şiddetin gerçeklikten soyutlandığı, vahşetin özgürlükten uzaklaştırıldığı, doğanın kendini do­ ğa-karşı tının hayali çehrelerinin içinde tanımaktan vazgeç­ tiği bir dolaysızlığın söz konusu olması halinde etkili ola­ bilmektedir. Kısacası, doğanın ahlâk tarafından dolaylı hale getirildiği bir dolaysızlığın söz konusu olması halinde. Delilik bu şekilde düzene sokulan bir mekânın içinde ortak akü bozukluğunun dilini -hastalığın doğal olgularının on­ da aşkınlaştırdıklannm tümüyle birlikte- asla konuşama­ yacaktır. Artık bütünüyle bir patolojinin içinde yer alacak­ tır. Daha önceki dönemlerin olumlu bir kazanımı; bir gerçeği değilse bile, en azından gerçeğin bilinmesini müm­ kün kılan bir şeyin tahta çıkması olarak kabul ettikleri; ama tarihin gözünde olmuş olduğu şey olarak, yani klasik akıl bozukluğu deneyinin deliliğin sıkı sıkıya ahlâki bir al­ gılanışı halinde indirgenmesi olarak ortaya çıkması gere104 Pinel, T raite.. s. 238-239.

ken, XIX. yüzyılın daha sonra bilimsel, pozitif ve deneysel olarak değerlendireceği bütün kavramlara gizlice çekirdek olarak hizmet edecek olan dönüşüm. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan bu başka­ laşım önce iyileştirme tekniklerinin arasına sızmıştır. Fakat çabucak herkesin göreceği hale gelerek ıslahatçıların zihin­ lerini çelmiş, yüzyılın son yıllarındaki delilik deneyinin yeniden düzenlenişine rehberlik etmiştir. Pinel çok erken­ den şöyle yazabilmiştir: "Hastalık hastalığım, melankoliyi veya mania ’yı anlamak için ahlâkın değişmez yasalarını iz­ lemek ne kadar da önemlidir."1 5 0

Klasik Çağda fizik tedavi yöntemleriyle psikolojik tedavi usullerini birbirlerinden ayırmaya uğraşmanın yararı yok­ tur. Bunun çok basit nedeni, psikolojinin var olmuyor ol­ masıdır. Örneğin acıların alınması önerildiğinde, fizik bir tedavi söz konusu değildir, çünkü beden kadar ruh da te­ mizlenmek istenilmektedir; bir melankoliğe çifçilerin basit hayatı önerildiğinde veya ona hezeyanının komedisi oy­ nandığında, burada asla psikolojik bir müdahale söz konu­ su değildir, çünkü en başta ilgilenilen hayati ruhların si­ nirlerin içindeki hareketleri, özsularm yoğunluğudur. Fakat örneklerin birinde bu niteliklerin dönüşümü sanatı deliliğin özünün doğa ve hastalık olarak alındığı bir teknik; diğerinde de bir söylem ve deliliğin akıl bozukluğu değeri­ ne sahip olduğu bir gerçeğin iadesi sanan söz konusudur. Birliğin Klasik Çağın karakteristiği olan bu büyük akıl bozukluğu deneyi izleyen yıllar esnasında çözülünce, ahlâ­ ki bir ilhamın içinde bütünüyle müsadere edilen delilik, artık hastalıktan başka bir şey olmayınca, ortaya çıkardığı­ mız ayırım başka bir anlam kazanacaktır; hastalığa ait olan

şey organiğe ait olacak ve akıl bozukluğuna, onun söyle­ minin aşkmlığına ait olan şeyler de psikolojik'in içinde ay­ nı düzeye geleceklerdir. Ve işte psikoloji tam burada doğ­ maktadır -deliliğin gerçeği olarak değil de, deliliğin akıl bozukluğu olan gerçeğinden şimdi koptuğunun ve artık doğanın belirsiz yüzeyi üzerinde önemsiz, kıyıda kalmış bir olgudan ibaret olduğunun işareti olarak-. Onu indirge yebileninkinden başka gerçeği olmayan esrar. İşte bu nedenden ötürü Freud'a karşı adil olmak gere­ kir. 5 Psikanaliz ile Psikolojik Tedaviler'e ilişkin özenli araştırma arasında bir keşif in kalınlığından daha fazla bir şey; bir geri dönüş'ü n egemen şiddeti vardır, janet bir pay­ laşımın unsurlarını sıralamakta, şurada burada ekleme yapmakta, belki de fethetmekteydi. Freud deliliği onun di­ linin yüzeyinde yeniden ele almakta; pozitivizm tarafından sessiz kılınmış bir deneyin esas unsurlarından birini yeni­ den oluşturmaktaydı; deliliğin psikoloik tedavileri listesi­ ne büyük bir eklemede bulunmuyordu; tıbbi düşüncenin içinde aklı bozukluğuyla bir diyalogun olabilirliğini geri getirmekteydi. Tedavilerin en "psikolojik" olanının orga­ nik cephesiyle ve teyitiyle bu kadar çabuk karşılaşmış ol. masına şaşırmayalım. Psikanalizde söz konusu olan hiç de psikoloji değildir; bunun tamamen tersinej psikolojinin modern dünyada maskeleme görevine sahip olduğu bir aklı bozukluğu deneyi söz konusudur.

UÇUNCU BOLUM

Giriş
c ^ >

Onlar için tamamiyle Küçük-Evler'dim.

"Bir öğleden sonra orada etrafıma çokça bakıp, az konu­ şup, mümkün olduğunca az dinliyordum ki, Tanrının bu ülkeyi hiç de mahrum bırakmadığı kişilerin en tuhafların­ dan biriyle karşılaştım. Bu adam yücelik ve alçaklığın, sağ­ duyu ve akıl bozukluğunun bir karışımıydı." Kuşkunun başlıca tehlikelerine yaklaştığı anda, Des­ cartes deli olamayacağının bilincine varmaktaydı -daha uzunca bir süre ve akıl bozukluğunun, kötü huylu cine va­ rana kadar bütün güçlerinin onun düşüncesinin etrafında kol gezdiklerini kabul etme pahasına-; fakat bilinçli bir şe­ kilde kuşku duyma işine girişmiş filozof olarak, "şu mec­ zuplardan biri" olamazdı. Rameau'nun Yeğeni ise deli ol­ duğunu bilmektedir -ve onun bir gelip bir kaçıveren emin olmaları içinde en inatçısı da budur-. "Başlamadan önce derin bir şekilde iç çekmekte ve iki elini alnına götürmek­ tedir; sonra sakin bir hava içinde işine koyulmakta ve bana şöyle demektedir: biliyorsunuz ki ben bir cahil, bir deli, bir tutarsız, bir tembelim."1
1 Diderot, Le Neveu de Rameau, Oeuvres, Pleiade, s. 435.

Bu deli olma bilinci henüz narindir. Akıl bozukluğu­ nun derin güçleriyle iletişimde bulunmanın kapalı, gizli ve egemen bilinci değildir; Rameau'nun Yeğeni bütün rüzgâr­ lara açık ve başkalarının bakışları karşısında şeffaf olan ba­ ğımlı bir bilinçtir. Ona öyle olduğu söylendiği ve öyle davranıldığı için delidir: "Gülünç olmam istendi, ben de ol­ dum.1 Ondaki akıl bozukluğu tamamen yüzeyseldir, ka'2 muoyununkinden başka bir derinliğe sahip değildir, en az özgür olan şeye tabidir ve akılda en narin olan şey tarafın­ dan ifşa edilmiştir. Akıl bozukluğu bütünüyle insanların nafile deliliğinin düzeyindedir. Herhalde bu seraptan başka bir şey değildir. Öyleyse Rameau'nun Yeğeni'nin çağdaşları için gizli olan, ama bizim geriye yönelik bakışlarımız için belirleyici olan bir şekilde ortaya çıkardığı bu akıl bozukluğu varolu­ şunun anlamı nedir? Bu zaman içinde çok gerilere giden bir varoluştur-çok eski çehreleri ve diğerlerinin arasında hem Orta Çağı hatır­ latan, hem de Nerval, Nietzsche ve Antonin Artaud'nun çağdaşları olan en modern akıl bozukluğu biçimlerini ha­ ber veren bir soytarılık profilini bir araya getirmektedir-. Rameau'nun Yeğeni'ni, aslında göze batan, ama XVIII. yüz­ yılda fark edilmeyen varoluşunun paradoksu içinde sorgu­ lamak, evrimin anlatısına nazaran hafifçe geriye çekilmek, ama aynı zamanda akıl bozukluğunun büyük yapılarını ge­ nel biçimleri içinde tanıma hakkını kendinde görmek ola­ caktır -Batı kültüründe, tarihçilerin zamanının biraz altın­ da uyuklayan yapı- Ve belki de Rameau'nun Yeğeni bize, Klasik Çağdaki akıl bozukluğu deneyini yenileyen altüst oluşların içinde en esaslı olanı kendi çelişkileriyle sarsalanan çehreler aracılığıyla hızlı bir şekilde öğretecektir. Onu tarihin kısaltılmış bir paradigması olarak sorguya çekmek gerekmektedir. Ve madem ki bir anlık parıldama esnasında

Deliler Gemisi'nden Nietzsche!nin son sözlerine kadar ve belki de Artaud'nun bağırıp çağırmalarına kadar olan kırık hattı .resmetmektedir, o halde bu kişinin neyi sakladığını, Dideröt'nun metninde akıl, delilik ve akıl bozukluğunun nasıl çarpıştıklarını, bunların arasında hangi yeni ilişkilerin kurulduğunu öğrenmeye çalışalım. Bu sonuncu bölümd