P. 1
16. yy Şairi Seliki ve Şiirleri

16. yy Şairi Seliki ve Şiirleri

|Views: 102|Likes:
Yayınlayan: Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Dec 20, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

ON ALTINCI YÜZYIL ŞAİRİ

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

Ömer ZÜLFE

Ankara 2009

© T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3190 KÜLTÜR ESERLERİ 441 ISBN 978-975-17-3414-3

www.kulturturizm.gov.tr e-posta: yayimlar@kulturturizm.gov.tr

Bu kitap internet ortamında ilk kez yayımlanmaktadır.

 

2. ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ömer ZÜLFE 1973 yılı Eylül ayının 29’unda Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. 1991 yılında kayıt yaptırdığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans Eğitimini Nâşid [1749-1791]: Dîvân İnceleme-Tenkitli Metin adlı tezle 1998 yılında; yine aynı enstitüde 2000 yılında başladığı Doktorluk eğitimini Yakînî [ö. 1568]: Dîvân: Tetkik-Tenkitli Metin Dizin adlı tezle 2004 yılında tamamladı. 1996 ile 2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne atandı. On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri adlı kitabıyla 11 Aralık 2007 tarihinde Doçent oldu. Hâlen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır.

3. ÖZET “On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri” adını taşıyan bu kitapta, on altıncı yüzyıl şairlerinden Selîkî’nin şiirlerinin tenkitli metni hazırlanmış, eseri bilimsel metotlar çerçevesinde incelenmiş, hayatına dair bilgiler ortaya konmuş ve edebî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. SUMMARY In this book, titled “On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri” the editional critical text of poems of Selîkî who was the sixteenth century poet has been prepared, his text was studied in scientific methods, the details of his life has been mentioned, literary personality has been tried to evaluate.

.

...............................................211 2........................................................5 ÖN SÖZ ..........................................................30 KAYNAKÇA ......................................1832 MUSAMMATLAR .......1132 METİN VE ÇEVİRİ ..... A d ı v e M a h l â s ı ......................................................152 1................................2..........................................................1832 KASİDE....5...................................................2666 ...476 SÖZLÜK..................................................................454 AÇIKLAMALAR............................211 2....................4..........................................1............................................................................................................................................................................................................................. K e n d i Ş i i r i n i D e ğ e r l e n d i r i ş i .............28 SONUÇ.........................................................................1..............................................................................................166 1............. K a y n a k l a r ı n Ş i i r i n i D e ğ e r l e n d i r i ş i ........................................ Ö l ü m ü .................................................................... H a y a t ı v e K i ş i l i ğ i n e D a i r İ z l e r ........2.......................................177 1........................................... D i l v e Ü s l û p l a İ l g i l i D i k k a t l e r ..................3..........4.................................166 1................................................................................131 MÜELLİFİN HAYATI VE ESERLERİ ...............152 HAYATI ..............152 SELÎKÎ...........................................................332 DİZİN .................4.............152 1..2655 BEYİTLER ...........................................................................................1865 GAZELİYYÂT...........................17 EDEBÎ KİŞİLİĞİ.244 2..................................... İÇİNDEKİLER ÖZGEÇMİŞ.................3 ÖZET ....... K u l l a n ı l a n V e z i n l e r .................................3............09 GİRİŞ..2021 KIT‘A ..............4 İÇİNDEKİLER ............................................................................................. D o ğ u m Y e r i v e Y ı l ı ....................................................... E s e r i ...............222 2........................................................................................................................6 KISALTMALAR.........152 1...............5........................................................... E ğ i t i m i v e M e s l e ğ i ..

.

Bu kısımda öncelikle kaynakların verdiği bilgiler tasnif edildi ve şairin hayatının ana çizgileri belirlendi. ana kaynaklardan bilgiler derlendiği gibi. Kaynaklar onu övgüyle anıyorlar ve döneminde çok tanındığını bildiriyorlar.). Ondan geriye kalan yalnızca dağınık şiirleri. Edebî kişiliği bölümünde. Bilindiği kadarıyla şairin divanın bugüne ulaşan bir örneği yok. Metindeki kimi noktaların izahını ihtiva eden Açıklamalar (12. Burada verilen karışılıklar. Çalışma. dil ve üslûp bakımından dikkat çekici noktalara değinildi. özellikle on altıncı yüzyıldaki başka şairlerin konuyla ilgili benzer söyleyişlerine de yer verildi. sözü dilden dile. Böylece bir konunun aynı zaman diliminde yaşayan şairlerce gelenek çerçevesindeki işleniş biçimine de ayna tutulmuş oldu. çok değerli ve zengin bir kaynak durumundaki mecmualardan . şairin edebî sanatlar yoluyla kelimeye yüklediği anlamlardır. Mecmualardaki şiirleri de Selîkî’nin on altıncı yüzyıldaki yaygın şöhretinin bir belgesi. Sözlük kısmında (13. Metin. yaşadığı yıllarda şiirleri bilinen ve sevilen ancak zamanla adı sanı unutulan şairler de var.). ÖN SÖZ Duyuş derinliği. metinde geçen karşılıkların yanı sıra çengel “§” işaretinden sonra eğik yazı biçimiyle kimi kelimelerin benzetmelik anlamları yazıldı. metin ve çeviri var. şairin hayatının ve edebî kişiliğinin karanlıkta kalan noktalarını gün ışığına çıkarma gayesini taşıyor. bilgi enginliği ve ruh inceliğiyle çağını aşan. yazdıkları elden ele dolaşarak sesi bu günlere ulaşan seçkin şairler olduğu gibi.5. Kitabın ikinci bölümünde (B). bunların toplanmasıyla oluştu.) bölümünde. Kitabın birinci bölümü (8. Bir çok şiir derlemesinde ondan örnekler görmek mümkün. Selîkî de bunlardan birisi.

okuyucu anlamı zihnine resmedip beyte tekrar döner. onu kanatlandıran ses feda edildi ve çağrışımlarla süslenen kelimelerin üstü örtüldü. Böyle kabul edildiğinde şiirlerin. geriye yalnız anlam kaldı. biçim. Kabul etmek gerekir ki çeviri. bir kelebeğin kanatlarına dokunmak gibi.  derlendi. . eserleri zamanın sisi altında kaybolan kişilikleri gün ışığına çıkarmak bakımından çok önemli bir kaynak. eseri hazırlayan değil. en beğenilen şiirleridir. divançe diye nitelenebileceği gibi Selîkî’nin varlığı bilinen ancak şimdilik ele geçmeyen divanından seçmeler olarak da anlaşılabilir. Bu kitapta sunulan metin. Belki burada sunulan örnekler. yaşayan dile kazandırılmadıkça dünü bugüne. Öyleyse çeviri yapılmalı mı? Ya da nasıl yapılmalı? Geçmişi geleceğe bağlayan köprüler durumundaki. İçlerinde çok çeşitli şekil ve türlerde şiirlerden. farklı yönlere doğru dallanıp budaklanan faydalı bilgilere kadar. Özellikle bizzat şairler ya da şiir meraklılarınca derlenenleri. Bir anda bütün büyü bozuluyor. ses ve kelimelerdeki inceliklerle süslerse belki şiirin zevki yeniden tesis edilmiş olur. Mecmualar. Bu yüzden. devrini belgeleyen birçok yazı örneği harmanlanmış bir hâlde. Mecmualarda Selîkî’nin bir divançe meydana getirecek sayıda şiiri tespit edildi. şiirin tadı kaçıyor. beytin kafiyesi. Ancak. İster istemez. Türkçe’nin yapı taşları bu metinler. Selîkî’nin en sevilen. bugüne kadar divanı mevcut olan şairlerden yapılan ve çoğunlukla eseri hazırlayanın dikkati ya da zevki doğrultusunda sunulan seçmelerden farklı bir yönü ortaya çıkıyor. Bu kitapta metin yayınının yanı sıra çeviriye de yer verildi. bir şeye ihtiyaç duyulduğunda ilk bakılan çekmeceler gibi. anlaşılabildiği ve anlatılabildiği kadarıyla kitaptaki bütün şiirler günümüzün diline aktarılmağa çalışıldı. Bu kitapta seçmeyi. devrin ve sonraki devirlerin edebî zevki yapmıştır. bugünü de geleceğe taşımak bir hayalden öteye geçmez.

Edebiyât. İstanbul 2009 Ömer ZÜLFE 9 . Ömer: On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri: Ankara 2006. ilk kitapta görülen yanlışlar düzeltilmiş ve daha sonradan mecmualardan tespit edilen üç gazel metne eklenmiştir. Kültür Bakanlığı e-Kitap Projesi kapsamında ve Kültür Bakanlığı’nın istediği düzen çervesinde neşre hazırlanan bu ikinci baskıda.  SELÎKΠVE ŞİİRLERİ  9  Bu kitabın ilk baskısı 24 Kasım 2006 tarihinde yapılmıştı (ZÜLFE.. 250 s.).

.

4: Süleymaniye Ktp. S.: Madde. F. Ali Nihat TARLAN Kit. 674. N. 67. 458. NM: Nazmî Mecma‘u ’n-Nezâ’ir. S.: Farsça.8: Süleymaniye Ktp. S. Ktp. N. A.: Kıt’a. S.: Kaside. 563. Çelebi Abdullah Kit. Fatih Kit.: sayfa. 580.: Beyit.6.1: Süleymaniye Ktp.: Musammat.: Gazel.3: Zübdetü ’l-Eş‘âr Nuruosmaniye Ktp. Esad Efendi Kit. Ali Nihat TARLAN Kit. 76.2: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ Nuruosmaniye Ktp. . 59. s. rh. Ali Emirî Manzum Kit. Ali Emirî Manzum Kit. S. KISALTMALAR A. 3724. N.E. C. K. 3398. Kt.7: Süleymaniye Ktp. S.: Kitaplığı. 4077. 4962.2: Süleymaniye Ktp. Kit.2: Millet Ktp. Aşir Efendi Kit. Ali Emirî Manzum Kit.1: Millet Ktp. A. 62. MK1: Millî Kütüphane Yazmalar 44531.: raēiya ’llâhu ‘anhu.5: Süleymaniye Ktp. Ali Nihat TARLAN Kit.3: Süleymaniye Ktp.3: Millet Ktp.: Bakınız.E.: Cilt. m. S. Ali Nihat TARLAN Kit.: Kütüphanesi. Bk. 3722.: Arapça. md. B. Ar. ‘a. DVİA: Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. MK2: Millî Kütüphane Yazmalar 436.E. MK3: Millî Kütüphane Yazmalar 240. S. 315. M.1: Nuruosmaniye Ktp.6: Süleymaniye Ktp.: ‘aleyhi ’s-selâm. G.

III. Yun. Zühdü Bey Kit. T. T. Kit. S. Kit.: sallâ ’llahu ‘aleyhi ve sellem. Ü. 285. S. Mecma‘u ’n-Nezâ’ir: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. 1909.3: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. S. T. Ü. Ty. 2955. 2644.: Türkçe Yazmalar.1: Pervâne Beg: Mecmû‘a-i Nezâ’ir.9: Süleymaniye Ktp.10: Süleymaniye Ktp. 1031. Revan Kit. 3563.3: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.  S. 244. Ü. 180. 1802. 3418. Hasan Hüsnü Paşa Kit. st. Soğd.1: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Kit.16: Süleymaniye Ktp. Ty.14: Süleymaniye Ktp. Ü. S. S. Ü. Ty.: yaprak. yr. . Fatih Kit. Hâlet Efendi Eki Kit.2: Nazmî.: satır. S.4: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. Ty.11: Süleymaniye Ktp.12: Süleymaniye Ktp. Zühdü Bey Kit. Ty. Giresun Kit. s. T.2: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.13: Süleymaniye Ktp. 1969. 1972. Ahmed Kit. 615. UBTKM: el-Ukyânûsu ’l-Basît fî Tercemeti ’l-Kâmûsi ’l-Muhît.5: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.: Soğdca. Kit. 5424. Ty.: sayı. Fatih Kit. Kit. Revan Kit. 4078. 1532. 226. Ty. Ü. m.15: Süleymaniye Ktp. S.4: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Tahir Ağa Kit. sy.: Yunanca.6: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Kit.

Selîkî de yaşadığı devirde şöhret bulmuş ve şiirleri elden ele dolaşmış bir şairdir. Bütün şiirleri yaşayan Türkçeye aktarılmış. şiirdeki kudretleri kaynaklarca teslim ve takdir edilmesine ve devirlerinde şöhret bulmalarına rağmen. yetişen şair sayısı ve bu şairlerin edebî kudretleri bakımından Türk edebiyatı tarihinin altın çağı sayılabilir. . İlmî ve edebî faaliyetlerin güçlü ve yaygın bir biçimde sürdüğü on altıncı asra ait birçok edebî eser zamanımıza intikal etmiştir. divan tertip edememiş ya da ettiyse bile eseri. Metindeki bütün kelime ve ibareleri ihtiva eden sözlük de eseri anlama ve anlatma gayretinin bir sonucudur. devrin öbür şairlerinden getirilen tanıklar vasıtasıyla izah edilmeye çalışılmıştır. Ancak. hem Selîkî’nin şiirini daha anlaşılır kılmak. birçok şairin şiirleri yazık ki müstakil kitaplar hâlinde günümüze ulaşamamıştır. Bu asrın edebî eserlerinde devrin ihtişamını ayrıntılarıyla görmek mümkündür. bildiğimiz kadarıyla bugüne ulaşamamıştır. hemen her sahada en mükemmel seviyeye çıktığı XVI. Bunu. Ancak. ayrıca. Bu kitapta. asır. hem de bütün Osmanlı şiirine katkı sağlamak maksadıyla metinde geçen bazı kavram ve ifadeler. GİRİŞ Osmanlı Devleti’nin. belli başlı mecmualar taranarak Selîkî’nin şiirleri bir araya getirilmiş ve şairin Türk edebiyatındaki yeri belirlenmeye gayret edilmiştir. şairlerin edebî kimliklerini belirlemek için çok değerli kaynaklar olan ve bir çeşit antoloji hüviyeti taşıyan mecmualara müracaat etmek mecburiyetindeyiz. birçok farklı mecmuada bir divançe teşkil edecek sayıda şiirinin bulunmasından anlıyoruz.7. Böyle durumlarda.

.

yaradılıştan gelen güzel söyleme ve yazma yeteneği’ 2 anlamlarına gelir. MÜELLİFİN HAYATI VE ESERLERİ SELÎKÎ HAYATI 1. 446.. ‘AHDÎ: Gülşen-i Şu‘arâ: 109b.. C. SÂMÎ: Kâmûs-ı Türkî: 733. s. ancak doğum yılı konusunda herhangi bir bilgi vermezler. s. ‘iyi huylu. s. KÂTİB ÇELEBÎ: Keşfu ’zZunûn: I. s. ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162a.. 3 Sehî Bey’in onu VIII. REDHOUSE: A Turkish And English Lexicon: 1075. MÜSTAKÎM-ZÂDE: Mecelletü ’n-Nisâb: 258a.. md.. RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: 148a. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. 1... 446. Ş. s. s. TUMAN: Tuhfe-i Nâ’ilî: I. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. Ş. ‘AHDÎ: Gülşen-i Şu‘arâ: 109b. Ahmed: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihu ’l-Efkâr: 232. 1852. C. Latîfî’nin “Bu ‘asr şu‘arâsındandur. MÜSTAKÎM-ZÂDE: Mecelletü ’n-Nisâb: 258a.. TUMAN: Tuhfe-i Nâ’ilî: I.. 793.. KÂTİB ÇELEBÎ: Keşfu ’zZunûn: I. 793. SEHÎ BEG: Heşt Behişt: 301. GELİBOLULU ‘Âlî b. s. s. 2611a.2. düzgün ve açık söyleyen ve yazan’ anlamındadır.. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. C. 928..1. md. BEYÂNÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 129. s. Ahmed: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihu ’l-Efkâr: 232. s. Bu kelimeden oluşturulan Selîkî mahlâsı. tabaka şairler arasına katması.. güzel söylemeğe ve yazmağa yetenekli. s.. A d ı v e M a h l â s ı Adı Şaban’dır 1 .” biçimindeki ifadesi ve Gelibolulu Âlî’nin de şairi Kanunî Sultan 1 2 3 SEHÎ BEG: Heşt Behişt: 301. huy. s. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. Şiirlerinde Selîkî mahlâsını kullanmıştır. C. s. s. el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: II.8. 1852. s... C. DEVELLİOĞLU: Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat: 932. GELİBOLULU ‘Âlî b. iyi huy. ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162a. D o ğ u m Y e r i v e Y ı l ı Hemen hemen bütün kaynaklar Selîkî’nin Isparta [Hamîd]’lı olduğunda birleşirler. . Ş.. LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: 309. RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: 148a.. es-selîka (< Ar.. C. s. 2611a. s-l-k) kelimesi ‘yaradılış. C.. BEYÂNÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 129. s.

Bu üç kaynak arasında en yenisi olan Gülşen-i Şu‘arâ’nın yazılış yılı 1563 olduğuna göre Selîkî 1560’lı yıllarda henüz hayattadır. Kasaba kadılığına atanan Selîkî.. C. 182-184. ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 282b. Âşık Çelebi. 5 1.. E ğ i t i m i v e M e s l e ğ i İlmiye sınıfına mensup bir şair olup medrese eğitimi gören Selîkî kadılık vazifesini yürütmüştür.3. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. md.. yüzyılda sancak olan Kefe’ye bağlı beş kazadan birisidir [ÖZTÜRK: "Kefe": DVİA: 25. Zâtî’nin cenazesine iştirak ettiğini bildirdiğine 6 göre şairin 1546 yılında hayatta olması gerekir. 2611a. s. Medine-i Münevvere kadısı olan Hakîmzâde’nin ilim adamları arasından danişment aldığı sırada kendisini Monla Çelebi’den alarak mülâzım verdiği bildirilmektedir. Genellikle şairlerin ölüm tarihlerini yazmağa itina göstermeyen Ahdî. . C. LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: 309. s. RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: 148a. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı fikrini akla getirmektedir. bugün Kırım yarımadasında Ukrayna sınırları içerisinde kalan bir liman şehri olup. Ş. Şairin Mankûb kadılığından önce Tepedelen kadılığı yaptığı bilgisini sadece Âşık Çelebi vermektedir. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482.Ömer ZÜLFE Süleyman Han [1520-1566] dönemi şairleri arasında anması Selîkî’nin XVI. TUMAN: Tuhfe-i Nâ’ilî: I. XVI. SEHÎ BEG: Heşt Behişt: 301.. 1852. 1. Latîfî ve Ahdî’nin.4. 446... şairin ölümünden hiç söz etmemelerinden hareketle tezkirelerin yazıldığı yıllarda Selîkî’nin hayatta olduğu hükmüne varmak mümkündür. şairin ölüm yılını yazmamış olabilir. Ancak bunu da kuşkuyla karşılamak gerekir.]. C. ‘AHDÎ: Gülşen-i Şu‘arâ: 109b.. önce Tepedelen daha sonra Kefe yakınlarında Mankûb 4 kadılığı vazifesinde bulunmuştur. ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162a. s. 4 5 6 Mankûb. s. s. Ö l ü m ü Selîkî’nin ölüm yılını gösteren herhangi bir bilgiye rastlanamadı. Sehî Bey.

793. Hasan Çelebi ve Riyâzî ise şairin aynı bölgede bütün ailesiyle birlikte haramîler tarafından şehit edildiğini söylemektedir. 2611a. KÂTİP ÇELEBÎ: Keşfu ’z. s.. Gülşen-i Şu‘arâ ile Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ’nın yazıldığı 1563 ile 1568 yılları arasında öldüğünü kabul etmek yerinde olacaktır. Ş. 1. C. 2611a. E s e r i Latîfî ve Kâtib Çelebi Selîkî’nin divanı olduğunu söylerken Kınalızade Hasan Çelebi de bu divanın müretteb ve mükemmel vasıflarını taşıdığını bildirmektedir. Âşık Çelebi Selîkî’nin Mankûb kadılığı vazifesinden alındıktan sonra İstanbul’a gelirken Dobruca’da Deliorman içerisinde malı mülkü..5.Zunûn: I. s. C. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: 309.. s.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 17 Şairin ölüm tarihi hakkında kesin bir kayıt varsa o da Âşık Çelebi tezkiresinin yazıldığı yıllarda [1568] hayatta olmadığıdır. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. Selîkî’nin bazı beyitlerinden sağlığında divan tertip ettiği sonucunu çıkarmak mümkündür: n’ola halk-ı cihân dîvânuma mâyil olur-ısa diyâr-ı nazmuñ oldum ey selîkî pâdişâhı ben (G. H a y a t ı v e K i ş i l i ğ i n e D a i r İ z l e r 7 8 ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162a. çoluğu çocuğu ve hizmetçileriyle birlikte kayıplara karıştığını bildirmektedir. C.50/5) ey selîkî kimse vâkıf degül-iken hâlüme açılursa meclis içre fâş eder dîvân beni (G. 8 Kaynaklar şairin bundan başka bir eserinden söz etmezler.. Buna dayanarak şimdilik Selîkî’nin.5. Ş. KINALIZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. ailesi.. RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: 148a. 17 . 7 1.75/6) Ancak bugün için adı geçen eser ele geçmemiştir.. Şairin ölüm şekli hakkında iki ayrı bilgi vardır. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. s.

. s.. Âşık Çelebi. LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: 309. noktasız mısın?” diye sataşır.Ömer ZÜLFE Kaynaklar Selîkî’nin hoş sohbet ve zarif bir kimse olduğu konusunda birleşmektedirler. Döneminde birçok şairle çekişen hatta kavga eden Hayalî’nin Selîkî’yi sevmediği. Âşık Çelebi ve Gelibolulu Âlî şöyle bir lâtife zikretmektedirler. içi şen. Çünkü “Noktasızım. Şair cevap veremez. Kimi zaman zikredilen lâtifelerde şairlerin hayatına ve kişiliğine dair bilgiler bulmak mümkündür. 9 Âşık Çelebi onun neşeli. herkes senin şiirlerini yazını beğendiği için mecmuasına yazdırıyor. s. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. sohbete ve şakalaşmaya yatkın kişiliğini gözler önüne sererken. s. Yoksa onlar öyle çok tutulan şiirler değildir. Ahmed: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihu ’l-Efkâr: 232. . Tezkireler şakalaşmaları. tutulur kalır.. “Noktalıyım. atışmaları hatta kavgalarına varıncaya kadar şairlerin birbirleriyle münasebetlerine ayna tutan zengin bir kaynaktır. sınırlı sayıda da olsa Selîkî hakkında böyle bilgi kırıntıları vardır.” dese Şıllıkî biçimine girip kötü bir anlam kazanacaktır. Tezkirelerde. Selîkî’nin nesih yazıyı çok güzel yazdığı bilgisini verdikten sonra birilerinin. ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162a. sataşmaları. s. karşılaştıklarında Selîkî’ye mahlâsını kastederek “Noktalı mısın.” dediğinde. cönklerde şiirini arayıp bulduğu. mahlâsına üç nokta koyarak Şıllıkî hâline getirdiği yukarıda anılan iki kaynağın ulaştırdığı rivayetler arasındadır. Hasan Çelebi de benzeri ifadeler kullandıktan sonra Selîkî’nin yaradılış güzelliği ve zarif yapısıyla bilgili ve görgülü kimseler arasında Berat gecesi gibi ün saldığını dile getirir.” dese mahlâsı söyleniş bakımından yanlış olacak. şairin 9 SEHÎ BEG: Heşt Behişt: 301. temiz kalpli.“Molla Selîkî. kin gütmeyen. GELİBOLULU ‘Âlî b. Kendisine üstat kabul ettiği Saçlı Emir.

19 . 10 10 ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 69a. ‘Kaza geldiği zaman göz görmez olur’ anlamında Arapça mesel ihtiva eden bir beyit sunduğunu söylemektedir.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 19 huzurunun kaçıp çok kızdığını bildirmektedir. Bunlardan başka Selîkî’nin Cevherî mahlâslı şairle arkadaş olduğu ve sık sık sohbet ettiği bilinmektedir. “Kâēî-i menkûb olduñ” diye takıldığını anlatmaktadır. Bununla birlikte tezkire yazarı. Yine Âşık Çelebi. kaza ve kadılık ilgisi sebebiyle. Selîkî kadılık vazifesini yürütürken gözünden rahatsızlandığında ona. mevkiden ve gözden düşmüş’ anlamını ima ederek şaire. Selîkî Mankûb kadılığına atandığında menkûb kelimesinin ‘talihsiz.

.

.EDEBÎ KİŞİLİĞİ 2. Ş. Selîkî’nin şiirlerinin güneş gibi âlemi aydınlattığı için. ‘AHDÎ: Gülşen-i Şu‘arâ: 109b. C. söyleyişinin akıcılığına ve duruluğuna. Ahdî. LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: 309. 2611a. 11 Âşık Çelebi onun şiir sanatıyla derinden ilgilendiğini. şairin edebî kişiliğine ışık tuttuğu öbür düşünceleri arasına. onun söyleyiş güzelliği ve yerinde anlatımı ile dünyaya ün salan. Selîkî’nin beliğ ve fasih şiirleriyle sanatta ve ilimde bayraklaşmış şahsiyetler arasında nam saldığı ve kabul gördüğü bilgisini de eklemek gerekir. Selîkî’nin dokunaklı ve iç açıcı beyitlerinin ufuktan doğan güneş gibi kendisini gösterdiği yönündeki övgüsünü de burada anmak gerekir. s.. üslûbunun tatlılığı sebebiyle Selîkî’nin şiirlerinin. sözlerinin yakıcılığına değindikten sonra. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. bütün cihanda tanınan ve üstünlüğü kabul edilen şairlerden olduğunu söylemektedir. Selîkî’nin üslûbunun açıklığına. K a y n a k l a r ı n Ş i i r i n i D e ğ e r l e n d i r i ş i Kaynaklar Selîkî’nin şairliğini övmekte... GELİBOLULU ‘Âlî: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihu ’l-Efkâr: 232.1. Hasan Çelebi. Tezkire yazarının. güzelliği dillere destan dilberler gibi ilgi uyandırıp sevildiğini belirtip. RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: 148a. . yaradılış bakımından tahmis ve terci-bend türüne yatkın olduğunu. Tezkire yazarının. bir iki örnek vermekle yetindiğini söyleyerek değerlendirmelerine son vermektedir. murabba ve tesdis üslûbuna dilinin döndüğünü ve bunların her birinde ustalık kazandığını söylereyerek şairin edebî kişiliği hakkındaki fikirlerini beyan etmektedir. s. doğru ve çok çalışmayla bu yolda derece kazanmağa çalıştığını ve sonunda başarıyı yakaladığını dile getirir. Hasan Çelebi. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. 11 ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162a. s. şiirlerini beğenmektedirler.

hem-dem-i nesîm-i belâgat u mahrem-i harîm-i fesâhat. Kaynakların Selîkî’yi iki bakış açısıyla değerlendirdikleri görülmektedir. Selîkî de kendi şiirini anlatırken bu çerçevenin içinde kalmıştır. Bu değerlendirmelerden Selîkî’nin şiirle yakından ilgilenen. ikincisinde ise ifade edilen düşüncenin etkileyiciliği. lutf-ı ta‘bîr ü hüsn-i edâ. pürsûz. Birincisinde genel bir yaklaşımla onun şairliği ele alınırken.2. okınmaga kâbil sözleri ne nâdir u ne hod mütekâsir.Ömer ZÜLFE Latîfî. ikincisinde doğrudan şiirlerinin özellikleri hakkında yorumlar geliştirilmektedir. mergûb. şi‘re kemâl mertebe müştegil ve nazma müteveggil. Yukarıdakilerden farklı olarak yalnızca Gelibolulu Âlî. bî-nazîr. gibi ifadelerle vasıflandırılmaktadır. “Okunmağa değer sözleri ne az ne de çoktur. Selîkî’nin şiirleri ise hûb. döneminde ün salmış bir şair olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. nâzım-ı fesâhat-disâr. mahbûb. Çoğunlukla gazellerin makta beyitlerinde şairlik bakımından kendisini övmüş ve bunu yaparken de kullandığı ibarelerle sanatı hakkında ipuçları vermiştir. sûznâk. Selîkî’nin şairliği şu kelimelerle tanımlanır: şi‘ri kedd-i şedîd ve sa‘y-i sedîd ile ele getürmişdür. bî-misâl. Selîkî’nin sözlerinin güzelliğinden bahsetmekte. selîka-i şi‘ri pâk. anlatımı güzel. 2. Riyâzî ise “Gerçekten şairdir. belâgat-şi‘âr. pâk. K e n d i Ş i i r i n i D e ğ e r l e n d i r i ş i Osmanlı şairleri geleneğin çizdiği sınırların dışına pek çıkmazlar. parlak ve su gibi akıcı ifadelerle donatıldığı. Âbdâr şiirin söyleyiş yönünü. Şemseddin Sâmî’nin şair hakkındaki görüşü de çok makbul şiirlerinin olduğu yönündedir. Şairin kendi şiirlerini tanımladığı iki kavram âbdâr ve sûznâk’tir.” diyerek Selîkî’yi orta seviyeli şairler kervanına katar.” diyerek onu sanat bakımından takdir etmektedir. sûznâk ise anlam yönünü niteler. selîka-i nazmiyyesi gâyetde hûb. hayallerin . Birincisinde şiirin söyleyiş bakımından kusursuz.

29/6) Her sanat eseri.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 23 inceliği ve şiirin anlam bakımından dokunaklı oluşu ifade edilmektedir (Bk. yalın.32/5) Şairin divan sahibi olduğunun anlaşıldığı aşağıdaki beyitte.50/5) Selîkî için şiir. akıcı ve çekici olması demektir. kendi iç dünyasını ve duygularını yansıttığı bir vasıtadır. hem anlam yönüyle hikmetli olup öğütler barındırması. Açıklamalar: 40). Şair bu iki kavramı çağrışımlar yoluyla kullanır: âbdâr u sûznâk edüp selîkî sözlerin âb u âteş cem‘ edüp ya‘nî kerâmet gösterür (G. Aşağıdaki beyitte incinin sultanın kulağına küpe olması.25/6) sûznâk ü âbdâr olur selîkî sözlerüm ger gazel desem leb ü ruhsâr-ı cânân üstine (G.31/5) Aşağıdaki beyte bakılarak Selîkî’nin şiirde Husrev-i Dehlevî [1253-1325]’yi örnek aldığı söylenebilir: ehl-i dil bezmin n’ola pür-şevk ederse sözleri çünki yakmışdur selîkî sûz-ı husrevden çerâg (G. Buradan anlaşıldığına göre şair. sanatçısının izlerini taşır.61/5) Selîkî şiirde düşünce ve anlamın değerini inci benzetmesiyle sunmaktadır. fahriyye özelliği göze çarpmaktadır: n’ola halk-ı cihân dîvânuma mâyil olur-ısa diyâr-ı nazmuñ oldum ey selîkî pâdişâhı ben (G. Selîkî için de divanı kendisiyle ilgili her şeyi saklayan bir belgedir: 23 . hikmetli sözleri canlı bir üslûpla dile getirdiği iddiasındadır: bahr-i fikretden çıkardum çok ma‘ânî dürlerin ey selîkî gûş-ı şâha lâyık etse istimâ‘ (G. Sevgilinin güzelliği karşısında dili tutulduğunda hislerini şiir sunarak dile getirir: yazup selîkî eyle eş‘âruñ-ıla iş‘âr hayretden edemezseñ ol şâha hâlüñi ‘arz (G. hem de söyleyiş bakımından parlak.

46/5. şiirin dış yapısını oluşturan ses ve biçim özellikleri üzerinde durmak. yerde gökde bulmaga ol serv-kadd ü meh-veşi gözyaşı bir yaña gitdi âh u efgân bir yaña (G. D i l v e Ü s l û p l a İ l g i l i D i k k a t l e r Şairin dili kullanımına ve anlatımında öne çıkan kimi belirgin noktalara göz atmak. Şairin beyti düşünüp üzerinde çalışarak düzenlediği iddia edilebilir.53/5. . şiirini süslerken yararlandığı hayallerden birisi de âşığın yakasını yırtıp bağrını açmasını. Selîkî’nin şiirlerinde bazı hayal ve söyleyiş biçimlerinin küçük farklılıklar taşımakla birlikte yinelendiği görülmektedir.06/2) Leff ü neşr. Sık sık tercih edilen yöntemlerden bir tanesi yer ve gökle ilgili unsurların çeşitli edebî sanatlar vasıtasıyla işlenmesidir. güneşin ufku yırtarak doğuşuna benzetmesidir. Selîkî’nin. Özü değişmemek kaydıyla tekrar eden bu hayal ve ifadeleri şairin kendisinin bulduğu ve her birini yeni kabul ederek çeşitli biçimlerde işlediği düşünülebilir. sevgiliyi yerde ve gökte bulmak için gözyaşının bir yana. Bu beyit. Selîkî’nin üslûbunun ana hatlarını çizmek bakımından yararlı olacaktır.Ömer ZÜLFE ey selîkî kimse vâkıf degül-iken hâlüme açılursa meclis içre fâş eder dîvân beni (G. Selîkî’nin şiirde başarıyı çok çalışarak elde ettiği yönündeki görüşünü doğrular niteliktedir. Selvi yerde ay ise göktedir. G. G.3.075/2). ahın bir yana gittiği dile getirilmektedir.24/1. hüsn-i ta‘lil ve teşbih sanatlarından yararlanılarak kurulan yukarıdaki beyitte. Aynı tarzın uygulandığı başka örnekler de vardır (G. Selviye benzetilen sevgiliyi bulmağa giden gözyaşı onu yerde arayacak. G. Âşık Çelebi’nin. Sevgili için selvi ve ay benzetmelerinin seçilmesi sebepsiz değildir.75/6) 2. âşığın ahı ise göğe yükseldiğinden aya benzetilen sevgiliyi gökte arayacaktır. Bu benzetmede mihr kelimesi özellikle ‘sevgi’ ve ‘güneş’ anlamlarını hatırlatacak biçimde yer alır.

07/5) Beyitte. Bu âdetin şekillendirdiği beyitlerde ev âşığın göğsü.22/3. G.42/5.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 25 Göğüs veya göğüsteki yanık yarası. onu ziyarete gelen konuklar ise ya sevgilinin hayali ya da dertlerdir (G. aralarında bir veya birden çok bakımdan benzerlik bulunan iki şeyin birini öbürüne benzetmektir.1/18): reşkden zerd oldı cismüm halka oldı kâmetüm şehsüvârum gördüm ayaguñ öper zerrîn rikâb (G.” 12 Selîkî’nin temsilî teşbihi bir üslûp özelliği olarak kullandığını söylemek mümkündür (K. Kimi zaman benzetmede benzetme edatı kullanılır.17/3.18/5. altın üzenginin sevgilinin ayağını öpmesi karşısında kıskançlığın verdiği acıyla âşığın yüzünün sarardığı ve belinin büküldüğü anlatılmaktadır. ayrıştırılamayacak biçimde birden fazla unsurdan meydana gelen bir tasavvur (mürekkeb) ise böyle teşbihe temsilî teşbih adı verilir (Bu teşbihlerin benzeyiş yönleri birden fazla olan teşbihlerle karıştırılmaması lâzımdır.24/4): her kaçan ey meh hayâlüñ sînede mihmân olur âteş-i âh-ı derûnumdan hamel biryân olur (G. G. öbürüne kendisine benzetilen adı verilir. âşığın 12 SARAÇ: Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat: 121. Bu unsurların ortak noktalarına vech-i şebeh (benzeyiş yönü) denir. Bu tarz teşbihlerde vech-i şebeh hissî ve müşahhas değil. s. biçim bakımından güneşe benzetilir.48/4): subh gibi dest-i şevk-ıla yakamı çâk edüp gün gibi ol mâha mihrüm âşikâr etsem gerek (G.35/2) Eve gelen misafiri en iyi biçimde ağırlamak sıkı sıkıya uyulan görgü kurallarındandır. Şair zihninde canlandırdığı bu teşbihi birbirine benzer ifadelerle yinelemektedir (G. “Teşbihte vech-i şebeh/benzeyiş yönü. Bu iki unsurdan birine benzeyen. Bu hâliyle onun altın bir üzengiden farkı kalmaz. aklî ve hayalî bir tasavvurdur. Sarı bir yüz ve bükülmüş bir boy. 25 . G.). G.21/1) Teşbih.

şiirde ya da nesirde. i‘âde. bu benzetmelerin arkasına bir üzengi hayali gizlenmiştir. gönülle yanmanın ilgisini duru bir Türkçeyle ince ince işleyen şu beyit. ifade edilen düşüncenin açıklığı ve yapmacıklığa düşmeden dile getirilen hikmetli cümle. tekrîr şemsiyesi altında toplanabilecek olan reddü ’l-‘acüz ‘ale ’s-sadr. şairin dili kullanmadaki gücünü göstermektedir: çün gelen geçdi konan göçdi bu mihmân-hâneden bir iki gün dahı kendüñ anda mihmân oldı tut (G. 13 13 SARAÇ: Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat: 237. cevr-i devr-i çarh-ı kej-rev gibi üçlü Farsça terkiplere de başvurduğu görülmektedir. . duru ve akıcı anlatımıdır. ‘aks gibi sanatların içine katmak mümkündür.62/4) Türkçe ifadelerin yanında şairin hûn-ı gam-ı hecr-i yâr. cûy-ı eşk-i çeşm-i ‘âşık. Şu beyitteki tekellüfsüz söyleyiş. ikinci mısradaki zerrîn rikâb ifadesidir. Beyitteki manzaranın okuyucunun zihninde canlanmasını sağlayan. s. Selîkî’nin üslûbunda ilk bakışta kendisini hissettiren.09/4) Gözle ağlamanın. bir sehl-i mümtenî örneği olarak kabul edilebilir: derdümi kime aglayayın kime yanayın kaldum bu gözüm göñlüm elinden mihen içre (G.Ömer ZÜLFE içinde bulunduğu durumu tarif etmek için yaygın olarak kullanılan ifadelerden olmakla birlikte. beyitlerin anlam ve ses örgüsünün inşasında önemli bir yer tuttuğu gibi şairin üslûbunun dikkat çekici bir noktasını da teşkil eder. Bütün söz veya sözcük tekrarlarını. Kelime veya ibarelerin yinelenmesi. beytin veya cümlenin sonunda yer alan kelimeyi kendisinden önce yinelemektir. Kelime anlamı ‘sonu başa çevirmek’ olan reddü ’l-‘acüz ‘ale ’s-sadr.

1/07) Yinelenen sözcüklerin sayısı üçe çıktığında beyitteki ses uyumu daha açık bir biçimde hissedilmektedir: ey selîkî cehd et ol şâhuñ gedâ-yı kûyı ol kim ki ol kûyuñ gedâsı ola ol sultân olur (G.09/3) zâhire bakma selîkî bâtınuñ ta‘mîr kıl bâtını ma‘mûr olanuñ zâhiri vîrân olur (G.30/6) Yukarıdaki iki beyitte serve revân.14/5) İkili söz tekrarları şiirde.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 27 hem-nişîn olmak diler göñlüm ‘acebdür yâr-ıla anı bilür kim gedâlar şâha olmaz hem-nişîn (G. 27 . ahengin sağlanmasına yardımcı olmakla birlikte beytin anlamının sağlamlaşması ve ifadenin etkileyiciliğinin artırılmasında önemli bir vazife üstlenir: la‘l ü mercânına etme hvâce-i dehrüñ hased kanlu yaşlar kim dökersin la‘l ü mercân oldı tut (G. rûh-ı revân ifadelerinin bir düzen içerisinde ardı ardına yinelenmesi.30/5) Bazan tekrarlanan kelimelerin sayısının dörde çıktığı da görülmektedir: cânını selîkî çün ol rûha revân etdi cân câna olup sürdi ol rûh-ı revândan haz (G.22/5) zât-ı bî-çûnuñda kesret oldı aslı vahdetüñ kesret-i ‘âlem olupdur vahdetüñe yine dâl (K.24/7) su gibi bu dem cânı bir serve revân eyle cân içre yer edüp al ol serv-i revândan haz (G.07/1) ihtiyârum yâr-ıdı çıkdı elümden âh kim n’ola feryâd eylesem yokdur elümde ihtiyâr (G. serv-i revân ve rûha revân.53/4) n’ola saymazsa hisâba bizi ol ‘âlî-cenâb ‘âşık-ı bî-dilleri olmışdur anuñ bî-hisâb (G. tekrir sanatları içerisinde böyle bir şubenin bulunabileceğini akla getirmektedir.

konuşamayan. üstü kapalı ve sanatlı bir biçimde yapılan taklidî âheng 14 bulunduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.2/IV/3) Ses tekrarının /m/ ünsüzüyle sağlandığı yukarıdaki mısrada. İkilemelerin kimi zaman ardı ardına geldiği de görülmektedir: âh kim dōlâb-veş çarh etdi ser-gerdân beni döne döne iñlerem iñletdi bu devrân beni (G.4. Bu mısrada. Son kelime sîn. s. kulakta bir musiki havası bırakarak şiirin etkisini artırır. Sevgilisine derdini anlatamayan âşığın hâli dile getirilirken dudak ünsüzü /m/ye dayandırılan ses tekrarı.Ömer ZÜLFE Beytin ahengini güçlendiren ikilemeler. ikinci sırayı Hezec bahrinin aldığı görülmektedir. 2. G. beytin tasarlanarak kurulduğunu göstermektedir: n’ola şâd olsam selâmuñdan senüñ ey nâzenîn kim açar cân riştesinüñ ‘ukdesin dendân-ı sîn (G. Aşağıda /s/ ünsüzünün tekrarı. kapalı bir ağız hayalini canlandırmaktadır. yer yer ifadesi iki gazelde redif olarak kulanılmıştır (G. aynı zamanda anlama olan katkılarıyla da şiirin iç ve dış yapısında etkilidir.75/1) Beyit içerisinde belli seslerin yinelenmesi. K u l l a n ı l a n V e z i n l e r Elde edilen şiirlerde aruzun birinci ve ikinci dairesinden on çeşit vezin kullanılmıştır. delik delik gibi ikilemelerin yanı sıra.20). beyte ahenk verirken selâm ve sîn kelimelerine de vurgu yapmaktadır. Bunlardan sıklık bakımından ilk sırayı Remel. ahenk ve anlamın örtüştüğü söylenebilir. Şiirde farklı yerlere serpiştirilen döne döne.53/1) ‘ışk-ı dildâr-ıla ‘âlemde melâmet olalı göñlüm aslâ istemez oldı selâmet ‘âlemin (G.52/5) ‘aklumı cem‘ eylerem kim söyleyem hâlüm revân (M.19. 14 TÂHİR’ÜL-MEVLEVÎ: Edebiyat Lügatı: 17. .

G. G.09.18. G.36. G.15. G. 29 .24.62): Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün ––+/+––+/+––+/+–– Hezec-i müseddes-i mahzûf (G. G. G. G.22.34. G.10.49. G.35. G.20. Birinci Daire (Dâ’ire-i mu’telife) 1.17. G.27.21.74. G.03. G. G.11. Recez [Titrek]: Recez-i müsemmen-i sâlim (G.19. G.42.40. G.05.73. G.16. G. G. G.37.30): Mef‘ûlü mefâ‘îlün mef‘ûlü mefâ‘îlün ––+/+–––/––+/+––– 2. B. G.57): Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün +–––/+–––/+–– Hezec-i müsemmen-i ahreb (G.04. G. G.43. Selîkî’nin hem hece hem ses bakımından uzun ve kalın kalıpları tercih ettiği anlaşılmaktadır.50. B. G.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 29 En çok kullanılan vezinler Remel-i müsemmen-i mahzûf (Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün) ve Hezec-i müsemmen-i sâlim (Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün)’dir.51.4.31.23. G. G. G.07. G. G. G. G. Remel [Koşma]: Remel-i müsemmen-i mahzûf 16 : 15 16 B.14.32. G.01.06. G.41. G.47.25.5. G. G.52.39. G. G. G.33.08.28): Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün ––+–/––+–/––+–/––+– 3. G. G. Hezec [Türkü]: Hezec-i müsemmen-i sâlim 15 : Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün +–––/+–––/+–––/+––– Hezec-i müsemmen-i ahreb-i mekfûf-ı mahzûf (G.48.02. G.13.12. G. G. G.46.2. G.

Ömer ZÜLFE Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün –+––/–+––/–+––/–+– Remel-i müsemmen-i mahbûn-ı maksûr (G.60. G. G.58): Fe‘ilâtün (fâ‘ilâtün) fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün (fe‘ilân) + + – – (– + – – ) / + + – – / + + – – / + + – Remel-i müsemmen-i mahbûn-ı maktû‘ (B. Müctes [Kopuk]: Müctes-i müsemmen-i mahbûn-ı mahzûf (M. . G. K.53.29): Mef‘ûlü fâ‘ilâtün mef‘ûlü fâ‘ilâtün ––+/–+––/––+/–+–– Muzâri‘-i müsemmen-i ahreb-i mekfûf-ı mahzûf 17 : Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün ––+/–+–+/+––+/–+– 2.63. G.67.70.61.72.26. G.38.71.75.1. Kt. G. G. G. G.54. M. G. Muzâri‘ [Benzer]: Muzâri‘-i müsemmen-i ahreb (G. G.66): Fe‘ilâtün (fâ‘ilâtün) fe‘ilâtün fe‘ilâtün fa‘lün + + – – (– + – – ) / + + – – / + + – – / – – İkinci Daire (Dâ’ire-i muhtelife) 1. G.4. G.45.69. G.56.5): Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün +–+–/++––/+–+–/++– G.1. G.2.55. G.3. G. M.68. M.1.

9. daha ince sesler ve yumuşak ifadeler içeren latîf üslûba yatkın olduğunu söylemek mümkündür. Şiirlerinin dış yapısına göz atıldığında. Bu yüzden şairin edebi kişiliği hakkındaki tespitler ihtiyatla karşılanmalıdır. Bunun yanı sıra şiirlerin derinliğinde. geniş bir bilgi birikimi. duygu derinliğiyle içli bir anlatımı seçen Selîkî’yi. kelimeler arasında güçlü bir mantık ve çağrışımlarla süslenen özenle kurulmuş anlam ilişkileri hissedilmektedir. şairin musammat ve gazel nazım biçimlerine ağırlık verdiği dikkat çekmektedir. Kaynakların verdiği bilgilerle örtüşecek şekilde. Yahya Bey çizgisinde bir şair saymak çok da yanlış olmayacaktır. yer yer birçok şairde görülen vezin ve kafiye kusurlarına rastlanmakla birlikte Selîkî’nin şiir tekniği bakımından başarılı olduğu söylenebilir. Gerçek ve mecaz anlamları arasında geçişlere sahne olan deyimler ve atasözleri de Selîkî’nin şiirinde göz ardı edilmemesi gereken önemli unsurlardır. Sehl-i mümteni diye tanımlanabilecek olan açık ve akıcı beyitlerde. Şairlik gücünün aynası durumundaki bu iki nazım biçiminden hareketle Selîkî’nin. Sonuç olarak duru. kelime seçimi ve söyleyiş bakımından tok sesler ve sert ifadeler içeren metîn üslûptan çok. . Necatî Bey ve T. şimdilik kaynakların görüşlerinden ve bugüne ulaşan sınırlı sayıdaki şiirden hareket etmek mecburiyeti vardır. Selîkî’nin şairlik bakımından kucağında yetiştiği geleneğin dışına çıkmadığı görülmektedir. SONUÇ Selîkî’nin şiir sanatındaki derecesi hakkında sağlıklı fikir yürütmeği sağlayacak müstakil bir eseri elde bulunmadığından. açık bir Türkçeyle tekellüfsüz söyleyişi benimseyen. Buna dayanarak onun edebî kişiliğini on altıncı yüzyıldaki Osmanlı şiirinin genel çerçevesi içerisinde değerlendirmek gerekir. tasavvuftan beslenen dünya görüşü ve günlük hayatın türlü renkleri kendisini göstermektedir.

.

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını – Sayı: 93. 396 s. 2056 s. BEYÂNÎ. Ankara 1981. C. Atatürk Kültür. 774. ‘ÂŞIK ÇELEBÎ [1520-1571]: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: [Yazılışı: İstanbul 1568] G. ‘Abdu ’llâh Hâcî Halîfe [1609-1657]: Keşfu ’z. Dizi–Sa. XXV+299a yr. I. Ankara 1997. Ankara 1978. sy. Türk Tarih Kurumu Yayınları: XVIII. Türk Tarih Kurumu Yayınları: XVIII. Dil ve Tarih Yüksek . M. Tezkireler Dizisi – Sayı: 2. Mustafâ b. GELİBOLULU ‘Âlî b. 2 C. 1597]: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: [Yazılışı: İstanbul 1592] Eleştirmeli Baskıya Hazırlayan: İbrahim KUTLUK... Ali Emirî Tarih Kit. Atatürk Kültür. İstanbul 1360-1941. 1593]: Gülşen-i Şu‘arâ: [Yazılışı: Bağdad 1563] Millet Ktp. C. Mustafa b.7. KAYNAKÇA Metnin Kaynakçası ‘AHDÎ [ö. II. sy. 3722.. KÂF-ZÂDE FÂ’İZÎ: [1572-1622]: Zübdetü ’l-Eş‘âr: [Yazılışı: İstanbul 1622] Nuruosmaniye Ktp.Zunûn ‘an Esâmî ’l-Kütübi ve ’l-Fünûn: [Mehmet] Şerefettin YALTKAYA-[Ahmet] Rifat BİLGE. MEREDITH-OWENS: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ or Tezkere of ‘Âşık Çelebi: London 1971. Hazırlayan: Mustafa İSEN: Künhü ’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı: Ankara 1994. Câru ’llâh [ö. KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: [1546-1604]: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: [Yazılışı: İstanbul 1586] Eleştirmeli baskıya hazırlayan: İbrahim KUTLUK. LATÎFÎ [1491-1582]: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: [Yazılışı: 1546] LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’nNuzamâ (İnceleme-Metin): Hazırlayan: Rıdvan CANIM. 41.10. [VI]+93+[7]+340 s. Dizi – Sa. Ahmed [1541-1599]: Künhü ’l-Ahbâr ve Levâkihü ’l-Efkâr: [Yazılışı: İstanbul 1591-1599] 1597’ye değin. [VI]+73+[VII]+576 s. Dizi-Sa. [IV]+578-1094+[II] s. 42. KÂTİB ÇELEBÎ. Atatürk Kültür. Ankara 2000. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları XVIII.

Tahir Ağa Kit. 3398. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp.. 62. Çelebi Abdullah Kit. Mecmû‘a: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. 3563. Ty. 563. Ty. Ali Nihat Tarlan Kit. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. sy.. 4962. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. Ty. sy. 674. 4078. sy. Kültür Bakanlığı Yayınları/2355 Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yayın No. Mecmû‘a: Millet Ktp. Fatih Kit.. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. 458. sy. sy. 580. sy. 240. . 59.. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. 285... Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp... Ali Emirî Manzum Kit. Kit. 3418. sy. Kit.. sy. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. 315. 244. sy.. 5424. T. C.. sy. Hâlet Efendi Kit. Ty. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. 436... sy. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. sy. 628. 4077. Ty. sy. Kit. Ty. sy... sy. 32. 67. 1532.. Ali Nihat Tarlan Kit. Mecmû‘a: Millet Ktp. 1031. sy. Esad Efendi Kit. Ali Emirî Manzum Kit... Aşir Efendi Kit. Mecmû‘a: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. sy.Ömer ZÜLFE Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 225 Tezkireler Dizisi: 7. Mecmû‘a: Millet Ktp. 1802. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. sy.. sy.: Tıpkıbasım.. Mecmû‘a: Nuruosmaniye Ktp. 76. sy. MÜSTAKÎM-ZÂDE Süleymân Sa‘deddîn Efendi: Mecelletü ’nNisâb: Süleymaniye Ktp. Ali Nihat Tarlan Kit. Fatih Kit. sy. 1909. Ali Emirî Manzum Kit.. Kit. Ankara 2000. sy. sy. 4453. 180. sy. Hâlet Efendi Eki Kit. Ali Nihat Tarlan Kit. Giresun Kit. 472 y. Mecmû‘a: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.. Mecmû‘a: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp.. sy. Fatih Kit. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. sy. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. sy.. sy. Zühdü Bey Kit.. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. Mecmû‘a: Millî Kütüphane. 226. Hasan Hüsnü Paşa Kit. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. Mecmû‘a: Millî Kütüphane. Mecmû‘a: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. sy. Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. Kit. Mecmû‘a: İstanbul Üniversitesi Merkez Ktp. Mecmû‘a: Millî Kütüphane.. Kit. 2955.

Mustafa TATÇI. Millî Eğitim Bakanlığı. 3724. Fatih KÖKSAL: Edirneli Nazmî. Doktorluk Tezi. Zühdü Bey Kit. Türklük Bilimi Araştırmaları: Sivas 1995. Mecmû‘a: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp.. XIV+223 s. AKBAYAR.. İnceleme-Tenkitli Metin: Ankara 2001. Günay KUT. 81-94. C. AKSOYAK..SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 35 Mecmû‘a: Süleymaniye Ktp. İsmail Hakkı: “Dîvân Şiirinde Okçuluk Terimleri”. Tarih Vakfı Yurt Yayınları 127.. 3 C. Mecmaü’n-nezâ’ir. Cemal KURNAZ.. sy.. NAZMÎ: Mecma‘u ’n-Nezâ’ir [Derlenişi: 1524]: M. sy. Revan Kit. SEHÎ BEG [ö. ÂHÎ: Dîvân: Necati SUNGUR: Âhî Divânı İnceleme-Metin: Ankara 1994. RİYÂZÎ: [1572-1644]: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: [Yazılışı: İstanbul 1609] Nuruosmaniye Ktp. Ayyıldız Matbaası A. Hacettepe Üniversitesi. [Ankara 2001]. Revan Kit. Açıklamaların Kaynakçası Abuşka Lûgatı veya Çağatay Sözlüğü: Besim ATALAY: [Yayınlayan: Süleyman TONGUZALP] Ankara 1970. 99+176+467. II. XVI+3042 s. C. Mecmû‘a: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. 1972.. Ş. Harvard 1978 [Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Kitaplığı 3544]. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bizim Büro Yayınları. NAZMÎ: Mecma‘u ’n-Nezâ’ir: Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. s. Nuri: Osmanlı Yer Adları Sözlüğü: İstanbul 2001.. [TUMAN].. 1548]: Heşt Behişt: [Yazılışı: 1538] yyl. 1. İnehân-zâde Mehmet Nâil: Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri: [İstanbul] 1949: Haz. 1969. sy. sy. Ahmed Kit.. sy. Kültür Bakanlığı Yayınları/1617. I.. AHMED Paşa: Dîvân: Ali Nihad TARLAN: Ahmed Paşa Divanı: İstanbul 1966. III. XXI+406 s. 468-1264 s. sy. 615. PERVÂNE BEG: Mecmû‘a-i Nezâ’ir [Derlenişi: 1560]: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Bağdat 406. VIII+189+73 s. sy. Yayımlar Dairesi Başkanlığı Türk Klasikleri Dizisi/32.. 35 . IV+452 s. 2644.

İstanbul 1942.. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 568.. AND. Hayat Tarih Mecmuası. s. BAYTOP.Ömer ZÜLFE ALÎ-ŞÎR NEVÂYÎ: Mîzânu ’l-Evzân (Vezinlerin Terazisi): Hazırlayan Kemal ERASLAN. İstanbul. Türkiyat Mecmuası. C. [VI]+508 s.. ÇÂKERÎ: Dîvân: Hatice AYNUR: 15. 4. sy. XVIII+472+3 s. VII-VIII. 34-38. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/90. yy. Taç Yayınları.. XI+266+80 s. Ferit: Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat: Yayına Hazırlayan: Aydın Sami GÜNEYÇAL. Atatürk Kültür. ‘AMRÎ: Dîvân: Mehmet ÇAVUŞOĞLU: Amrî Divan Tenkitli Basım: İstanbul 1979. Sanat Eserleri Dizisi: 2. Metin: Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları: Ankara 1982. VIII+190 s. C.. Alî-Şîr Nevâyî Külliyatı: 14. AYDEMİR. AND. XII+289 s. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 601. şairi Çâkerî ve Dîvânı: İstanbul 1999. XIV+198 s. 207 s.. Turhan: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü: Ankara 1994.. Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 601. DEVELLİOĞLU. Yenilik Basımevi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2538. 253-267. Divanlar Dizisi 8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 529. ATEŞ.. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3298. XIV+768 s. Mayıs 1967. Abdullah: İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler: Ankara 2003... BEHİŞTÎ: Dîvân: Yaşar AYDEMİR: Behiştî Dîvânı Behiştî Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni: Ankara 2000. AND. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi 1197. 5. Ahmet: “Metin Tenkidi Hakkında”. Ankara 1993. Metin: 40 Gün 40 Gece Eski Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunları: İstanbul 1959. Atatürk Kültür. Yeniden . s. Metin: “İlk Türk Canbazları”. XI+262 s.. BÂKÎ: Dîvân: Sabahattin KÜÇÜK: Bâkî Dîvânı Tenkitli Basım: Ankara 1994.

. [II]+939 s. C. IV. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3559. Atatürk Kültür.. 18+XXX+214+29 s. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 37 . I. VI+2+334 s. el-FÎRÛZÂBÂDÎ. [II]+943 s. Yekta SARAÇ: Emrî Divanı: İstanbul 2002. Eren. III: k-v 21272. XI+251 s. Ya‘kûb: el-Ukyânûsu ’l-Basît fî Tercemeti ’l-Kâmûsi ’l-Muhît: Çeviren: CENÂNÎOGLU Ahmed ‘Âsım. 382-740+CXXXVIII s. İstanbul 1943. Mecdu ’d-dîn Ebû Tâhir Muhammed b. Ankara 1999.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 37 Düzenlenmiş ve Genişletilmiş 11. 381 s.. C. XIV+3+423 s. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 1181. II: r-k 21269. XII+531 s. C. FİGÂNÎ: Dîvân: Abdülkadir KARAHAN: Kanuni Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figânî ve Divançesi: İstanbul 1966.... Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 1257 Divanlar Dizisi: 11. Cem: Örneklerle Türk Şiir Bilgisi: 5. C. II+391 s.. Niğde 1999. 2. VI. 1. III+347 s. Aydın Kitabevi Yayınları Sözlük Dizisi: 1.. C. Abdülbaki: Mevlânâ: Mesnevî: Çeviren: Veled İZBUDAK. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 517. EMRÎ: Dîvân: M. II.. FUZÛLÎ: Dîvân: Kenan AKYÜZ-Sedit YÜKSEL-Süheyl BEKENMüjgan CUNBUR: Fuzulî Türkçe Dîvân: Ankara 1958. GÖLPINARLI. III. İş Bankası. C.. DİLÇİN.. Ankara 1993. XII+16+372+5 s. İstanbul I: ’-r 21268. C. GÖLPINARLI. ENVERÎ: Dîvân: Cemal KURNAZ-Mustafa TATÇI: Ümmî Divan Şairleri ve Enverî Divanı: Ankara 2001. Türk Tarih Kurumu Basımevi.. Abdülbâkî: Kur’ân-ı Kerîm ve Me’âli: İstanbul 1958. Baskı.. XI+573 s. 389 s. [II]+975 s.. XLVII+531+8. Gözden Geçiren: Abdülbaki GÖLPINARLI. V. A. C. VIII+432+1 s. Baskı. Remzi Kitabevi. GELİBOLULU ‘Âlî b. Ahmed [1541-1599]: Vâridâtü ’l-Enîka: Kudret ALTUN: Gelibolulu Mustafa Âlî ve Dîvânı=Vâridâtü ’l-Enîka. XIX+1195 s.. Özlem Kitabevi.

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2674 Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 724 . C. 1959.. GÖLPINARLI. VI. VI+274 s... İstanbul 1974.. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2868. I-II C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 549. C. IV. Sözlük. 509 s. VII+720 s. Abdülbâkî: Yunus Emre Dîvânı [Metinler. İnkılâp ve Aka Kitabevleri [Mevlânâ Celâleddîn Dîvân: Türkçeye Çeviren Abdülbâkî GÖLPINARLI. İstanbul 1957.. GÖLPINARLI... C. lûgatler. Altın Kitaplar Yayınevi. İnkılap ve Aka Kitabevleri. GÖLPINARLI. VII+460 s. 1958. İstanbul Millî Eğitim Bakanlığı. Remzi Kitabevi. Açılama] I-II: İstanbul 1943. Abdülbâki: Şeyh Galib Hüsn ü Aşk Önsöz. XI+520 s. açılama. Galib’in el yazısı ile Hüsn ü Aşk’ın tıbkı basımı: İstanbul 1968. GÖLPINARLI. metin. XL+470 s. İnkılâp Kitabevi. Ahmed Halid Kitabevi. Abdülbaki: Nedîm Dîvânı: İstanbul 1972. XXIII+448 s. Şark-İslâm Klâsikleri: 33. 24+450 s. 1958. 283 s.. Abdülbaki: Şeyh Gâlib Divan’ından Seçmeler: İstanbul 1971.. C. 190 s. Ali TANYERİ: Hayretî Divan Tenkitli Basım: İstanbul 1981. GÜVÂHÎ: Pend-nâme: Mehmet HENGİRMEN: Güvâhî Pend-nâme (Öğütler ve Atasözleri): Ankara 1983. Şark-İslâm Klâsikleri: 12.. bugünkü dile çevirisi. GÖLPINARLI. 1960. C. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 98. 1974. Abdülbaki: Mevlevi Âdâb ve Erkânı: İstanbul 1963. VII+720 s. 1000 Temel Eser Dizisi: 99. GÖLPINARLI. 832 s.. II. İnkılâp ve Aka Kitabevleri].. . HAYÂLÎ Beg: Dîvân: Ali Nihat TARLAN: Hayâlî Bey Divânı: İstanbul 1945. XV+471 s. Abdülbâkî: Mevlânâ Celâleddin Dîvân-ı Kebîr: I. III. 349+27 s. HAYRETÎ: Dîvân: Mehmet ÇAVUŞOĞLU-M.Ömer ZÜLFE 770. C.. V. VII+511 s.

II.. XII+520 s. Başvuru Kitapları Dizisi: 27. Ali TANYERİ: Nev‘î Divan: İstanbul 1977. Halûk-İSEN.. Faydalı Kitaplar 132.. sy. (Mikrofilm Arşivi 623. MAZAHERÎ. Ali TANYERİ: Üsküblü İshâk Çelebi Dîvan Tenkidli Basım: İstanbul 1989. M.. Recep-OKÇU.. İPEKTEN. XV+557 s. sy. Kültür Bakanlığı: 1967. 39 . [II]+XXVIII+557 s.. Ali Emirî Kit.. Atıf: Osmanlı Devletinde Spor: Ankara 1995. 399 s. Klaus Schwarz Verlag Berlin 1982. Mustafa-TOPARLI. Manzum 508. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2979. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2160. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2342.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuznâmesi Hikâyet-i Oguz-nâme-i Kazan Beg ve Gayrı Metin ve Açıklamalar: İstanbul 2006. İSHÂK Çelebî: Dîvân: Mehmet ÇAVUŞOĞLU-M. Varlık Yayınları Sayı 1706. 378 s. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları No: 15. Ali: Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları (La Vie quontidienne des Musulmans en Moyen Âge): Çeviren: Doç. NECÂTÎ Beg: Dîvân: Ali Nihat TARLAN: Necati Beg Divanı: İstanbul 1963. Turgut: Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü: Ankara 1988. Mustafa S. and Ottoman Poet of the 16th Century. Türk Edebiyatı Dizisi: 25. ME’ÂLÎ: Dîvân: Edith AMBROS: Candid Penstrokes The Lyrics of Me’âlî. KAÇALİN. İstanbul 1972. Dr. 207 s. XII+580 s. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 592. 406 s.. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2. V+303 s.) 1b-54a. Atatürk Kültür Merkezi Divanlar Dizisi 1... HÜDÂYÎ: Dîvân: Millet Ktp. NEV‘Î: Dîvân: Mertol TULUM. Millî Eğitim Basımevi. NaciKARABEY. Basım: İstanbul 1997. MESÎHÎ: Dîvân: Mine MENGİ: Mesihi Divanı: Ankara 1995. Bahriye ÜÇOK. 15+731 s.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 39 HELÂKÎ: Dîvân: Mehmet ÇAVUŞOĞLU: Helâkî Divan Tenkitli Basım: İstanbul 1982. Kitabevi. KAHRAMAN. XX+607 s.

182-184.. VIII+1539 s. Ahmet Talât: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: Hazırlayan Cemâl KURNAZ. C. 1993/1. ONAY. PAKALIN. İstanbul 1971. XVI+2224 s.. ŞEM‘Î: Dîvân: Murat Ali KARAVELİOĞLU: On altıncı Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem‘î’nin Divanı’nın Edisyon Kritiği ve İncelenmesi: İstanbul 2005. 651+59 s.: A Comprehensive Persian-English Dictionary: London 1892.. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.. Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı. 495. SARAÇ. 870 s. C.. Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.. A. Yekta: Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat: Genişletilmiş II. İstanbul 1972. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/77. 2 C. Baskı. Yücel: “Kefe”. C. Ankara 1992. Enderun Yayınları: 18. SUN‘Î: Dîvân: Halil İbrahim YAKAR: Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili: İstanbul 2002. C. İstanbul 1971.. Doktorluk Tezi. II. REDHOUSE. İstanbul 2001. STEINGASS. 175-188. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.. LXV+500 s. XXVIII+616 s. Bilimevi.. III. Midhat: Osmanlı Tarih Lügatı: İstanbul 1986. sy. Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları.. Mehmet Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: I. 125+27 s.. s. Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı. F.: A Turkish And English Lexicon/Kitâbı Ma‘ânî-i Lehce: Constantinople 1890. Yüksek Lisans Tezi. 295 s.. Sir James W.. 670 s. . s. Türk Dili: Ankara (Mart) 1993. ŞENTÜRK. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. Atillâ: “Klâsik Osmanlı Edebiyatı Işığında Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler I”.Ömer ZÜLFE NİDÂ’Î: Dürr-i Manzûm: Ümran AY: Nidâî Dürr-i Manzûm (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin): İstanbul 2000. A.. Doktorluk Tezi. SERTOĞLU. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. M. ÖZTÜRK. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 784 s. DVİA: 25. 384 s.

Dr. ERÜNSAL: The life and works of Tâcî-zâde Ca‘fer Çelebi. ŞÜKÛN. 184 s. III. Yapı Kredi Yayınları-1287. 90.. Mahmûd-ı Şirvânî Tuhfe-i Murâdî İnceleme-Metin-Dizin: Ankara 1999. ŞEYHÎ: Nazmu ’t-Tabâyi‘: Mustafa S.. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3103.. Enderun Kitabevi Enderun Yayınları: 3. 1951.. Ş. sy. [I]+707-1374+[VIII] s. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 722. XV+586 s. 1575 s. with a critical edition of his dîvân: İstanbul 1983. Atillâ: “Osmanlı Edebiyatında Felekler. 131-179. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1070. A.. Ali Nihad: Şeyhî Divanı’nı Tetkik: İstanbul 1964. XVI+674 s. Mehmed ÇAVUŞOĞLU’na Armağan . SÂMÎ: Kâmûs-ı Türkî: Der-i sa‘âdet 1317. Osmanlı Araştırmaları XXVI The Journal of Ottoman Studies Prof. s. 41 . I. X+706+[VI]+III s. sy. CXXX+523 s. ŞENTÜRK: A. Ankara 1996. Kaşgar Neşriyat. s. İstanbul 1973. TÂHİR’ÜL-MEVLEVÎ: Edebiyat Lügatı: Neşre Hazırlayan: Kemâl Edip KÜRKÇÜOĞLU.. Atillâ: Osmanlı Şiiri Antolojisi: İstanbul 1999. XI+294 s. II.. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.. TANYERİ. TÂCÎ-ZÂDE Ca‘fer Çelebî: Dîvân: İsmail E. 272 s.II: XXVI. 1947. KAÇALİN: “Nazmu ’tTabâyi‘ [Özelliklerin Sıralanması]”.. Türk Dünyası Araştırmaları: Haziran 1994.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 41 ŞENTÜRK. Ş. Seyyare ve Sabiteler”.. Akçağ. M. Tıpkıbasım. Ziya: Farsça-Türkçe Lûgat Gencine-i Güftar Ferheng-i Ziya: İstanbul 1944. İstanbul 1984. 351-412. Ali: Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler: Ankara 1999. [I]+1375-2040+[II] s. ŞİRVÂNÎ: Tuhfe-i Murâdî: Mustafa ARGUNŞAH: Muhammed b. Atatürk Kültür. TARLAN. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 6 C.

. Yapı-Kredi Yayınları-1457. C. XXII+285 s. Halef: Tibyân-ı Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-ı Kâtı‘: Çeviren: CENÂNÎOGLU Ahmed ‘Âsım. ZÂTÎ: Dîvân: Ali Nihat TARLAN: Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller Kısmı: II.. C.Ömer ZÜLFE TARLAN. C.. s. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. YAKÎNÎ: Dîvân: Ömer ZÜLFE: YAKÎNÎ [ö. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1216. Mustafa S. s. 390 s. XXXII+496 s. İstanbul 2002. 122-136. et-TEBRÎZÎ. Atatürk Kültür. Kabalcı Yayınevi. sy. 530+64 s.Eserleri: İstanbul 1994. Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi. Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi Eski Sözlükler Dizisi: 2.: Akşemseddin [1390-1459] Hayatı . Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı. Ali İhsan-KAÇALİN. 1568] Divan Tenkitli Metin-Tetkik-Dizin: İstanbul 2004.. XVI+646 s. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.. Ankara 2000.. USÛLÎ: Dîvân: Mustafa İSEN: Usûlî Hayatı. 472 s. Doktorluk Tezi. Sanatı ve Divanı: Erzurum 1987. Selîkî: 134-136. Süleyman: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü: Genişletilmiş Yeni Basım. Semih: Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar: İstanbul 2001.. ZÂTÎ: Dîvân: Ali Nihat TARLAN: Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller Kısmı: I. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 733. Mütercim Âsım Efendi: Burhân-ı Katı: Hazırlayanlar: Mürsel ÖZTÜRK-Derya ÖRS.. Muhammed Hüseyn b. İstanbul 1968. XLIX+1197 s.. 2. 1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2233. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi: İstanbul 1946. Edebiyat-394.. İstanbul 1970. TEZCAN. YURT. 424 s. ULUDAĞ. YAHYÂ Beg: Dîvân: Mehmet ÇAVUŞOĞLU: Yahya Bey Divan: İstanbul 1977. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Nu: 74. 1- . Ali Nihad: “Eski Mecmualar Arasında”.

. [II]+1-527 s. C.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 43 502 s. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1216. İstanbul 1987. 43 . Ali TANYERİ: Zatî Divanı (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller Kısmı: III. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3369. ZÂTÎ: Dîvân: Mehmet ÇAVUŞOĞLU-M.

11. DİZİN
Âdem: M.7/I/1, G.17/5. Ahmed: B.4. Allâh:G.58/1. Cem: G.40/3. Cennetü ’l-me’vâ: G.18/4. Ferhâd: G.01/4-5, G.26/3, G.41/3, G.48/3, G.54/5, G.55/1, G.63/1. Firdevs: G.29/1, G.65/3. Hâdî: G.63/8. Halîlu ’llâh: G.52/6. Hatm-i enbiyâ: K.1/19. Hızr: K.1/14. Husrev: G.01/5, G.43/3. Husrev-i Dihlevî: G.32/5. Ísâ: G.69/3, G.70/4. Ka‘be: G.08/3, G.29/3, G.54/4, G.55/2. Kur’ân: G.60/4. Leylî: G.17/1, G.24/6, G.34/3, G.48/3, G.73/5, G.74/3. Mecnûn: G.17/1, G.24/6, G.26/3, G.34/3, G.48/2-3, G.49/1, G.54/1-5, G.63/2, G.73/5, G.74/3. Meryem: G.70/4. Mevlevî: G.31/2. Mısr: M.1/I/2, G.39/1. Nûh: G.11/6, G.12/3. Selîkî: G.1/1, M.1/V/4, M.2/V/4, M.3/V/1, M.4/V/5, M.5/V/4, M.6/VII/1, G.01/5, G.02/5, G.03/7, G.04/5, G.05/5, G.06/5, G.07/7, G.08/5, G.09/5, G.10/5, G.11/5, G.12/5, G.13/5, G.17/7, G.15/5, G.16/6, G.17/5, G.18/5, G.19/7, G.20/5, G.21/5, G.22/5, G.23/5, G.24/7, G.25/6, G.26/5, G.27/5, G.28/5, G.29/6, G.30/6, G.31/5, G.32/5, G.33/5, G.34/5, G.35/5, G.36/5, G.37/5, G.38/5, G.39/5, G.40/5, G.41/5, G.42/5, G.43/5, G.44/4, G.45/5, G.46/6, G.47/5, G.48/5, G.49/5, G.50/5, G.51/6, G.52/6, G.53/5, G.54/5, G.55/5, G.56/9, G.57/5, G.58/5, G.59/5, G.60/5, G.61/5, G.62/5, G.63/9, G.64/5, G.65/5, G.66/5, G.67/5, G.68/5, G.69/5, G.70/5, G.71/7, G.72/5, G.73/5, G.74/5, G.75/6. Süleymân: G.09/2, G.40/3, G.41/2, G.46/4. Şeytân: G.72/2. Şîrîn: G.48/3, G.55/1. Yâkût-ı Müsta‘sımî: G.14/1. Yûsuf: M.1/I/1, G.39/1. Züleyhâ: G.39/1.

12. AÇIKLAMALAR
01. K.1/02 ‘akl-ı küll: “Hukemâ mesleğini kabul eden, yani

Yunan felsefesini İslâmîleştiren filozoflara göre yaratıcı kudretten, yalnız bir tek faal kudret doğmuştur ki buna bütün akıl anlamına (akl-ı küll) derler; zaten onlarca birden, ancak bir çıkar. Akl-ı küll, edilgen bir kabiliyet olan nefs-i küllü meydana getirmiştir. Bu ikisinden dokuz gök ve dokuz göğün faal kabiliyetleri, yani akıllıları ve edilgen kabiliyetleri, yani nefisleri meydana gelmiştir. Bu dokuz göğün, olgunluk iştiyakıyla dönüşleri, sıcaklığı, soğukluğu, yaşlığı, kuruluğu var etmiş, bunlar ateşin, yelin, suyun, toprağın varlığına sebep olmuştur. Bu dokuz gökle dört unsur, yani ateş, yel, su ve toprak, birleşince cansızlar, bitkiler ve canlılar var olmuştur. Mutlak olgun varlık olan yaratıcı kudret, kâ’inât gibi noksanlarla dolu bir zıtlar âlemini yaratmaktan münezzehtir, ondan yalnız, bütün akıl zuhur etmiştir.” (GÖLPINARLI: Dîvân-ı Kebîr: I-426. s). “Bâtınîler, Âdem’i Tanrıdan, yani yaratıcı kudretten doğan ve zatının iktizası olan faal kuvvet, yani Akl-ı küll, Havva’yı da bu faal kuvvetin, nefsinde vücuda getirdiği edilgen kabiliyet, yani nefs-i küll olarak kabul etmişler ve akl-ı küll’e Âdem-i ma‘nâ nefs-i küll’e Havva-yı ma‘nâ demişlerdir. (GÖLPINARLI: Yûnus Emre Dîvânı: 615. s.). Aynı zamanda ‘akl-ı küll Cebrail demektir. Bu açıklamalara dayanarak beyitteki ‘akl-ı küll’ün Âdemle (‘a. m.) temsil edilen ‘insan aklı, beşerî akıl’ anlamında olduğunu söylemek mümkün. Allah’ın birliğine ulaşmada bütün akılların çaresiz kaldığına örnek olarak şu beyit gösterilebilir: nokta-i vahdetüñe bulmadı bir zerre vukûf ‘akl-ı kül yıllar ile tıfl-ı sebak-hvân oldı (Nev‘î: Dîvân: Kt. 51/1)
[= Akl-ı küll yıllar boyu ders okuyan bir çocuk oldu da yine senin birliğinin bir noktasını anlayamadı.]

Ahmed Paşa’nın şu beyti, ‘akl-ı küll’ün ‘beşerî akıl’ anlamını hatırlatmaktadır:

Ömer ZÜLFE

‘akl-ı külli leylî-i zülfüñde mecnûn eyleyüp cânı meftûl-ı dilâvîzüñde meftûn eyleme (Ahmed Paşa: Dîvân: G.276/3)
[= Akl-ı küllü zülfünün Leylâ’sında/karalığında Mecnun/deli edip, canı gönül alan saçının kıvrımında büyülenmiş bir âşık etme.] 02. K.1/03 tahayyür: (< Ar. h-y-r, hayret) ‘bir nesneye, sivri bir

şeye çok bakmaktan dolayı gözleri kamaşmak, bir şeyi görememek; nereye gideceğini bilememek, yol ayrımında kalmak; başı dönmüş, aklı gitmiş, sersem ve sarhoş olmak; suyun bir yere akmayıp olduğu yerde çalkalanması; bulutun bir yana gidemeyip olduğu yerde durması ve kabın bütünüyle dolu olması’ (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: I, 832. s.) anlamlarına gelir. Bunların yanı sıra ‘esrar içmekten doğan sarhoşluk hâli, taş kesilme’ (ONAY: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: 155. s.) anlamı da vardır. Yukarıda sayılanlardan ‘suyun bir yere akmayıp olduğu yerde çalkalanması’, beyitteki girdâb-ı tahayyür tamlamasıyla uyuşmaktadır. Şair bu tamlamayı bilerek kullanmış olmalıdır. Gönül kayığı Allah’ın zatını bilmede şaşkınlık girdabına kapılıp çaresiz kalmıştır. Tasavvufta hayret, “Kalbe giden bir tecelli (vârid) sebebiyle sâlikin düşünemez ve muhakeme edemez hâle gelmesi. Hayret ya delilde olur veya medlûlde. Allah’ın varlığını ispatlayan delilde hayrete düşmek zındıklık ve mülhitliktir. Medlûlü, yani delille varılan Hakk’ın tecellilerini temaşada hayrete düşmek sıddıklıktır.” (ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü: 162. s.) diye tarif edilmektedir. Beyitte, Allah’ın tecellileri karşısında hayrete düşme söz konusudur.
03. K.1/07, G.52/2 vahdet-kesret: “Vahdet, Allah’tan başka bir

var ve varlık tanımamak, her şeyin onun tecellîsi olduğunu bilmektir.”; kesret, “Yani çokluk âlemi, bu âlemdir. Fakat buradaki kesret, denizin dalgaları gibidir. Hakikatte dalgaların ayrı varlığı olmadığından bu çokluk, nazarî ve itibarîdir. Vahdet âlemi, yani mutlak varlık, zuhur edince kesret âlemi meydana

365.45/2. güneşin büyüklüğüyle zerrenin küçüklüğü arasındaki tezada yer verilmektedir. hâlbuki vahdet âleminde bütün sıfatlarla adlar yok olmuş gibidir. 708.” “Birlikte çokluk çoklukta birlik. Buna göre bu dünya kesret âlemidir ve birlik de yine bu âlemin içinde gizlidir. Ayrıca beyitlerde şevk kelimesinin ‘ışık’ anlamına özellikle işaret edildiği görülüyor. Âşık bir zerre olarak düşünülmekte ve varlığı sevgilinin mihrine/sevgisine bağlı gösterilmektedir. Bir olan varlığın çok görünmesi yalnızca bir görünüş meselesidir. Bu.). 704. kesret hayaldir.1/09 güneş-zerre: Işınların arasında uçuşan toz parçacıkları yerden yükselerek güneşe doğru hareket eder gibi görünürler. Bundan başka yerden götürmek ifadesi de güneş-zerre hayaliyle birlikte sık sık yer alıyor (K. 621. K.05/2.159/6) 49 . Başka şairlerden örnekler: 04. s. gerçek sofi çoklukta birliği görür. bu çokluğun hakiki bir varlığı olmadığını kavrayıp var olarak yalnızca Hakk’ı görmeye vahdet denir. hakikatte vahdet âleminden başka bir şey değildir. “Bir olan Hakk’ın ad ve sıfatlarıyla tecelli edip çokluk hâlinde görünmesi kesret.” (GÖLPINARLI: Yunus Emre Dîvânı. G. Yalnız kesret âleminde isim.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 49 gelir. raks etmek ve başı dönmek gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. pertevin bir gün salar mihr-i ‘inâyet bâkiyâ zerre-i nâçîzler hûrşiyd-i nûr-efşân olur (Bâkî: Dîvân: G. s. Fakat kesret âlemi.01/1. Beyitlerde kesret ve vahdetin iç içe geçmiş bulunduğu. Beyitte. Zerre gibi olan âşık.20/3.49/6).1/11. sıfat ve bu münasebetle sıfat ve adların karşılaşmasından doğan itibarî bir aykırılık vardır. G.). Güneşe doğru dönerek yükselen zerrelerin hareketi. zerrelerin varlığının güneşe bağlı olduğu inancını doğurmuştur. sevgilinin aşkı sayesinde azametli bir güneşe dönüşecektir. âlemdeki kesretin Allah’ın birliğinin kanıtı olduğu dile getiriliyor. Vahdet ehline göre vahdet gerçek. G.” (ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü: 210. G. G.

İnce. K. Su içre korlar gayette soğuk ve lezzetli eder. 06. O suya âb-ı zulâl derler.5/21) [= A sultanım. Hafifliğinden dolayı gûya boğazdan kayıp gider. dünyanın zulmünden bu Hayalî kulunu kurtar. “Dağlarda kar birikip eskidikçe içinde peyda olan kurttur ki suyun içine konunca soğutur ve tatlılandırır. Arabîde zulâl duru ve saf mânâsınadır.” (ŞÜKÛN: Ferheng-i Ziya: 1077.] 05. soğuk su mânâsına Arapça olup kaymak mânâsına gelen Z kelimesinden müştaktır. 235.). bâr-ı derd-i ‘ışkuñ altında kadüm dâl eyleyüp yâ ilâhî eyle dîn ü devletüm[e] anı dâl (K. s. okuyucunun zihninde beytin gerçek anlamının yanı sıra bir yan anlamın canlanmasına sebep olur. s.). Oyunların işleyişi sırasında benzetme sanatlarından yararlanıldığı görülmektedir. hafif.1/16 harf oyunları: Harflerin biçimlerinden hareketle yapılan oyunlar. ak ve başı karamtık olur. sıkıntılar akşamında zerre gibi yok olur giderdim. Allah’ın yardımı zülâle benzetiliyor. yardım güneşi bir gün olur aydınlatır da değersiz zerreler ışık saçan bir güneş olur. Böyle oyunlar.5/13) [= Eli açıklık güneşinin ışığı beni var etmese. şiire güzellik katmak amacını taşımaktadır.1/16) . singin. Sâfi.] vermese pertev-i mihr-i keremüñ baña vücûd zerre-veş şâm-ı meşakkatde olurdum nâ-bûd (Yakînî: Dîvân: K. s. “şol sâfî ve hafîf ve hoş-güvâr soguk suya denir ki asla bogazda ilişmeyüp hemân mürûr eder ola gûyâ ki kayıp gider” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: III.Ömer ZÜLFE [= Ey Bakî. K.1/13 âb-ı zülâl: “zulâl: kar kurdudur ki bülent dağlarda be-her sene kar müterakim olup eskidikçe bi-iznihi teala içinde mütekevvin olur. çünkü ışık yayan güneş zerreyi yerden kaldırır.] dehr zulminden hayâlî kulunı kurtar şehâ çün götürür zerreyi yerden ziyâ-güster güneş (Hayâlî Beg: Dîvân: 15/K.” (TEBRÎZÎ: Burhân-ı Kâtı‘: 849. berrak.).

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 51 Beyitteki oyun dâl harfi ekseninde şekillenmiştir. Şair. boyu ise elif harfiyle temsil edilmektedir. çeşm ü kadd ü zülf ü agzuñ fikri bir ‘âlem-durur gerçi ey ‘aynum baña sensüz olur ‘âlem elem (G. Âşığın bu hâlinin din ve devleti için delil olması dilenir. Böylece ortaya elem kelimesi çıkar.32/2) Buradaki harf oyunu hicrân kelimesiyle ilgilidir.40/2) Biçim bakımından çeşm (göz) ‘ayn harfine. Âşığın boyu aşk derdinin yükü altında bükülmüş ve bu hâliyle dâl harfi kılığına bürünmüştür. Bu durumda ‘ayn harfiyle temsil edilen sevgili yok olunca. ey elif-kad gûşe-i hicrânda kaddüm oldı nûn oldı anuñ noktası sînemde olan tâze dâg (G. sevgilinin zülfü biçim bakımından vâv harfiyle. kulp’ kelimesi bir harfin kelimenin sonunda bulunduğunu gösterir. Bu durumda hicrân kelimesinin sonundaki nûn harfine işaret vardır. Din ve devlet kelimelerinin ilk harfine işaretle birlikte dâl kelimesinin ‘kanıt’ anlamı da ima edilmektedir. hicrân sözcüğünün sonundaki nûn harfi gibi boyum eğrildi ve onun noktası da göğsümdeki taze yara oldu diyerek içinde bulunduğu durumu anlatırken harf oyunlarından yararlanmaktadır. Harf oyunu kelimeden bir harf eksilterek yeni bir kelime elde etme yöntemi üzerine kuruludur.01/3) Bu beyitte. ağız ise mîm harfine benzetilmekte bunlar ardı ardına sıralandığında ortaya ‘âlem kelimesi çıkmaktadır. Şair sevgiliye hem ‘göz’ hem de ‘ayın harfi’ anlamına gelen ‘aynum diye seslenmekte ve o olmayınca ‘âlem’in elem’e dönüşeceğini söylemektedir. Sevgilinin zülfü ve boyunun düşüncesiyle âşığın gönlünde vâ ‘vah’ ortaya çıkmaktadır. tabîbüm şerbet-i vasluñ yetişür aña dermân et ki fikr-i zülf ü kaddüñle olupdur dilde vâ peydâ (G. Bir de burada kişinin gözü 51 . ‘âlem kelimesinden ‘ayn harfinin çıkarılması gerekir. zülf lâm harfine. gûşe ‘köşe. kadd (boy) elif harfine.

23. Beyitteki. râst ol ey kad kanâ‘at içre mânend-i elif rây-ı kejdür kılma ham hırs içre kaddüñ râ gibi (G. ondan korktular da onu insan yüklendi. başını ayak eyle. yere ve dağlara arzettik.‘eğilmek. kanâ‘at içinde doğru olması. biz o emaneti göklere.68/2) Beyitteki oyun iki kelime içerisindeki belli harflere işaret edilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca. Allah’tan başkasını sevmemek. Bu tanıma dayanarak beyitteki aşk. Kişi lâ gibi alçak gönüllü olunca illâ ibaresi gibi birliğe ulaşır. onlar onu yüklenmeğe yanaşmadılar.68/1) Bu beyitteki oyun kelime-i tevhidle ilgilidir. âşık için aşkın yük olması biçimindeki ifade şu ayete dayanılarak açıklanabilir: “Evet. Bu tür beyitlerde içre kelimesi oyuna konu olan harfin kelimenin ortasında bulunduğunu gösterir. râh-ı hakda başuñ ayag eyle ey dil lâ gibi menzil-i tevhîde ermek isteseñ illâ gibi (G. İki harf de adı geçen bu iki kelimenin ortasında bulunmaktadır. Başını ayak eyle. Kelime-i tevhidin yazılışında illâ ibaresi Allâh lâfzının hemen yanında yer aldığından böyle bir söyleyiş biçimi benimsenmiştir. s. alçak gönüllü olmak’ demektir. 07.Ömer ZÜLFE çıkınca âlemin gözüne karanlık olacağı gibi bir gerçeği de hesaba katmak gerekir. hırs içinde râ harfi gibi eğilmemesi yönünde öğüt verilmektedir. O cidden . Bir de rây-ı kej ifadesinde râ harfine işaret vardır.deyimi ‘baştaki bir harfi sona getirmek’ anlamında olabilir. Elif harfine benzetilen boya. K.). Bu ince işaretin yanı sıra hırs içinde bulunmanın yanlış bir düşünce olduğu da dile getirilmektedir. onun sevgisinden başka bir sevgiyi gönle sokmamak biçiminde anlaşılabilir. lâ kelimesinin yazılıştaki eğriliğine işaret vardır.1/16 ‘ışk: Aşkın tanımlarından biri şöyledir: “bir kimsenüñ sevdügi mahbûbdan gayrı nazarında dilber ü mahbûb olmayup nazarı aña hasr eylemek ‘alâ kavlin ifrât üzre mahabbet eylemekden ‘ibâretdir” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: III.

Mutlak varlığın zatî iktizası. mecaz.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 53 çok zâlim. çok câhil bulunuyor. Kolay olsaydı herkes âşık olurdu. ne derece aşka dalarsa o derece başka şeylerden kesilir ve bu suretle bütün mevhum varlıklardan soyunur.” (GÖLPINARLI: Yunus Emre Dîvânı. zatî iktiza olduğundan insanı doğrudan doğruya zata ulaştırır. Aşk-ı hakikî. onlardan el etek çek. Aşk. Tanrıyı mutlak varlık bilirler. M.1/III/2 dünya-kocakarı-er: Bu üç unsurun bir arada işlenerek hayaller geliştirilmesi şairlerin sıkça başvurduğu yöntemlerdendir. Sofilerce aşk.” (Kur’ân: 33. hakikatin köprüsüdür diyerek bu aşkı da hoş görürler. Felek bir kocakarı olarak nitelenirken onun 53 . Âşık. varlık suretlerinden herhangi bir surete bağlanıştır.) [= Ey Rızâyî. güzeller bağlılık nedir bilmez. Aşkın ağır bir yük olduğunu ifade eden başka bir örnek: bir demür tagı delüp boynına almak gibidür her kişi ‘âşık olurdı eger âsân olsa (Yahyâ Beg: Dîvân: G. Bu sübut da kâinatı meydana getirmiştir. zuhura olan meylidir ki buna ilm ve aşk da denir. Sofilerce “Hakikat-i Muhammediyye” de Tanrının bu ilk tenezzülüdür.] 08. bu âlemde bilgi suretleri biçiminde sabit olmuştur. geçici aşk. 617. Aşk-ı mecazî. Ahzâb: 72). Bütün var olan şeyler. Bu bilgilere uygun olarak gerçek aşkın Allah aşkı olduğunu açıkça ifade eden bir beyit: ey rızâyî çün güzeller bî-vefâdur fârig ol geç mecâzîden göñül ver ‘ışk-ı mevlâdan yaña (Rızâyî: S.386/3) [= Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir. Sofiler. Şu hâlde kâinatın zuhuruna sebep olan şey hubb-i zatî de denen aşktır. iki kısma ayrılır: Aşk-ı mecazî.13: 7a. s. Sonunda sevdiği şeyden de vazgeçince hakikî aşka ulaşır. Allah aşkına gönül ver.). Burada kulluk ve aşk bağlantısını düşünmek gerekir.] Tasavvuf anlayışında ise aşkın tanımı şöyledir: “Sofiler. Geçici aşktan geç.

” gibi tâbirler bu itikada dayanır. G. Halk dilindeki “Zaman.. Bu devirde fitneler peydâ olurmuş: Âhir zaman alâmeti denilen budur.” (ONAY: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: 123. âhir zaman alâmeti. Er isen ondan vefa bekleme. Buna devr-i Âdem de derler. her devrenin ilk bin senesinde seb’a-i seyyâreden biri müstakilen. Beyitlerin genellikle döneklik-mertlik tezadı içerisinde işlendiği görülüyor: eger kim merd iseñ anuñ vefâsın umma sıdk etme bu dehr-i pîre-zen ‘ahdi yalan ey gerçek er gerçek (Zâtî: Dîvân: G. er isen kimseye arkadaş olma yalnız ol..] 09. altı bin yılda. öbür seyyarelerle müştereken âlemi idâre edermiş. tedbir ve idâre şimdi kamer (ay)de imiş. Benzeri iki örnek: .734/5) [= Ey gerçek er.Ömer ZÜLFE karşısına kocakarının bütünüyle zıddı özelliklere sahip olan er çıkartılmaktadır. fitne yakıştırmasına sahne olmaktadır. âhir zaman oldu. Bu müddet yedi devre ayrılır. Bu inanış çerçevesinde siyah rengiyle kâfir askerine benzetilen ayva tüyleri. Birinci devrin ilk bin senesi Zühalden başlamış..20/7) [= Ey Usulî. onu doğru sanma. yani kâfirlerin Müslüman memleketlerini ele geçirmesi olduğu anlaşılıyor.) Kıyametin kopmasına yakın çıkacağına inanılan fitnelerden bir tanesinin de küfrün hâkim olması. Bu hayalin çeşitli şairlerde örneklerine rastlamak mümkün.02/3 fitne-i âhir zamân: “Nebatîlerden kalma bir itikada göre âlemin bir devir müddeti 49 bin sene imiş.. bu dünya denilen kocakarının verdiği söz yalandır. çünkü bu dünya denilen kocakarının çocukları namerd olur. Ötekilerin devresi hitâm bulmuş. Gûyâ kıyâmet bu devrin sonunda kopacakmış.] kimseye çift olma ferd ol ey usûlî merd iseñ kim bu dehr-i pîre-zen evlâdı hep nâmerd olur (Usûlî: Dîvân: G. s.

Daha küçük ebatta olup dıştakine bir eksenle bağlı olan içteki fenerin üzerinde dönünce hareket ediyormuş gibi görünen ve Karagöz oyununda olduğu gibi ışığı geçiren boyalarla renklendirilmiş birtakım resimler vardır. G.] dil hânesin’urdı yanaguñ âteş-i âşûb cân kişverine saldı hatuñ leşker-i fitne (Miyânî: T. Çarşı pazar eğlence yerleri gibi halkın görebileceği mekânlara bir ip yahut zincirle asılan fenerin üst kısmında. sevgilinin ayva tüyleri.” (ŞENTÜRK: “Klâsik Osmanlı Edebiyatı Işığında Eski Âdetler ve Günlük Hayattan Sahneler”: 179. Ayrıca Cafer 55 .). Selîkî’nin beytinde ve aşağıda gösterilen öbür örneklerde de fanusa yansıtılan tasvirlerin gerçeklikten uzak birer hayal oluşu ve feleğin özellikle de dönüşüyle hayal fanusuna benzetilmesi ortak noktalar olarak kendisini göstermektedir.) [= Ahir zaman fitnesi olduğu için. Ayva tüylerin.) [= (A sevgili) Yanağın. çalışma düzenini bilmeyen halk tarafından “hayret” ve şaşkınla karşılanır ve “ibret”le seyredilirdi.] 10.1: 97b. gönül evini kargaşa ateşiyle tutuşturdu. s. sanki Anadolu’yu haraca bağlayan büyük bir hükümdardır.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 55 fitne-i âhir-zamân oldugı içün hatt-ı yâr sanasın sâhib-kırândur rûma salmışdur harâc (Śübûtî: T.03/5 fânûs-ı hayâl: Bu konuda dile getirilen dikkat çekici veriler şunlar: “Bütün bu bilgiler ışığında “fânûs-ı hayâl” hakkında şöyle bir tarif geliştirmek mümkündür: “İnce deri yahut bez gibi ışığı geçirecek maddelerden mamul iki tabakalı bir fener cinsidir. içerisinde yanan mumun oluşturduğu sıcaklığın dışarı çıkmasını ve hava akımından içteki fenerin ekseni üzerinde dönmesini sağlayacak birtakım delik yahut aralıklar vardır. Fener üzerindeki ışıklı resimlerin hiçbir el yardımı olmaksızın kendi kendine dönmeleri.1: 485a. Bunun içinde yanan mumun ışığıyla içerideki resimler dıştaki fenere aksederler. can ülkesine fitne askerini gönderdi.

93/5) [= Yer ile gök.03/6 ağlamak-gülmek (G. Dilek (Utarid. çarha erişmese lutfu kala bî-rûh suver nakş-ı fânûs olan sûret-i bî-cân şekil (Hayâlî Beg: Dîvân: 28/K. bütün suretler. Gevher.8/16) [= Onun lütfu feleğe erişmese. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: K. Mercan ve Gevher gibi adlar verildiği bilinmektedir.Ömer ZÜLFE Çelebi’nin beytinden fanusların üzerine kırmızı veya yeşil ya da kırmızılı yeşilli kumaş örtüldüğü sonucuna varılabilir. Beyitte. Mercân denildiğini şu beyitlerden anlıyoruz: dedi yâkût u gevher lâlâ ey cân durur kapuda ister gire fermân dedi mercân lâlâ ey şûh-ı şengül ki senüñ cennetin bâgında bülbül” . G. “Harem ağalarına tâ yedinci hicrî asırda bile Yakut. sevenle sevilene benzer.22/2): Ağlamak-gülmek tezadı şairlerin hayal güçlerine bağlı olarak çok çeşitli biçimlerde söz konusu edilmektedir. Merkür) feleği de onun üstüne yeşil ve kırmızı bir örtüdür. Biri ağladıkça öbürü güler. G. fanusun nakşı olan cansız görüntüler biçiminde ruhsuz kalırdı. sevgilinin de gülmekle görünen dişleri inci’ye benzetilmekte ayrıca bu benzetme girye ve hande la‘l ü dürer sırasıyla verilerek mürettep leff ü neşr sanatı yapılmaktadır.] 12.04/1 yâkût-mercân-bende: Eskiden kölelere özellikle de harem ağalarına Yakut.] 11. âşığın ağlamakla saçtığı kanlı gözyaşları kırmızı renkli değerli bir taş olan lâl’e.21/5. Başka şairlerce de işlenen ağlamak-gülmek tezadına bir örnek: ‘âşık u ma‘şûka beñzer âsmân ile zemîn kim biri agladugınca birisi handân olur (Ahmed Paşa: Dîvân: G. G.11/48) [= Ay ve gökyüzü senin şeref pazarının fanusudur.] çârsû-yı kadrüñüñ fânûsıdur gerdûn u mâh üstine çarh-ı ‘utârid sebz ü vâlâ pîrehen (T.

Beyitteki yâkût ve mercân’ı bu çerçevede birer köle olarak düşünmek mümkün.] Beyitlerde de görüleceği üzere yâkût ve mercân gibi kelimeler hizmetçi.460/1) 57 . Ey gül menekşe de ayva tüylerinin karavaşı (cariyesi) oldu.129/3) [= Mercan dudağının hizmetçisi ve anber saçının kulu.” (Abuşka: 108.05/5 bayram-el öpme-devlet el ver-: Osmanlı insanının seçkin âdetlerinden biri de bayramda el öpmedir.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 57 (ONAY: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: 194. G. ‘bahtı açık olmak. adı kimi Yakut olur. kimi Mercan. lâlâ ve köle gibi unsurlarla birlikte geçmektedir. gözyaşım eşiğinde hizmetçi olduğu için. Saygı göstermek amacıyla yaşça ve rütbece büyüklerin elleri öpülür. s.). Bunun da bir âdabı olduğu ve bir merasime tâbi bulunduğu anlaşılıyor. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: G. Abuşka lügatındaki şu bilgi uygulanan yöntemi açıklar nitelikte: ölçeş [< ölce-ş] Bir kişi ekâbir öñinde bir dizin yere koyup bir dizin kaldurup elin başına koyup varup elin öpse ve görüşse bu vasfa derler. Beyitlerden. 13.deyimi.] hâdim oldugı-y’çün eşküm eşigüñde şehâ gâh yâkût olur adı vü gehî mercândur (T. s.). Benzeri örnekler görmek mümkündür: devlet el verse yüzin gördügüm eyyâm olsa merhabâ eylesem ol şûh ile bayrâm olsa (Bâkî: Dîvân: G. Bunun benzer görünüşlerine başka şairlerde de rastlanıyor: mercân lebüñe hâdim ü ‘anber saçuña kul oldı benefşe hattuñuñ ey gül karavaşı (Me’âlî: Dîvân: G. padişahın da bayram günlerinde elini öptürdüğü anlaşılmaktadır. talihi yardım etmek’ anlamlarının yanı sıra gerçek manasını da çağrıştıracak biçimde yer almaktadır.48/5) [= A sultan. kul. Bunun yanı sıra devlet el ver.

07/3 yeri od ol-/ yerini od eyle-: Bu deyimin ‘sıkıntı çekmek. zor durumda kalmak. sıkıntı çektirmek. hayatını cehenneme çevirmek’ anlamlarına geldiği söylenebilir. Bana devlet el vermedi ki sevgilinin elini öpeyim.] her şeb ey dil âh-ı âteşnâkden çarh-ı bed-mihrüñ yerin od eyledüñ (Bâkî: Dîvân: G. yanında böyle ateşler içinde kalmazlardı.] 14.263/4) [= A gönül. o oynak sevgiliyle selâmlaşsam bayram olsa. G. acı çektirmek.] rûz-ı ‘îd oldı öper her kişi dildâruñ elin baña el vermedi devlet ki öpem yârüñ elin (T.306/5) [= Devlet el verdi de sevgilinin elini öpebildim.89/3) [= Anberler senin zülfüne özenmeseydi. Bana böyle çektiren de ateşlerde yansın. Ey Âlî.Ömer ZÜLFE [= Devlet el verse de yüzünü gördüğüm günler gelse.186/3) [= Âlemi yakan ahımla yere göğe sığmadım.] yerde gökde sıgmadum âh-ı cihân-efrûz-ıla yeri od olsun anuñ kim yerimüz od eyledi (Şem‘î: Dîvân: G.] dest-bûs-ı yâra erdüm devlet el verdi baña tâli‘üm sa‘d olduğına ‘âliyâ ‘îd oldı dâl (Gelibolulu ‘Âlî: Dîvân: G.] . Beyitlerde ateşle ilgili unsurların da deyimin gerçek anlamına işaret edecek biçimde kullanıldığı görülüyor: yeri od olmaz idi yanuñda zülfüñ’öykünmeseydi ‘anberler (Enverî: Dîvân: G. dertler içinde bırakmak. her gece ateşli ahlarınla bu insafsız feleği ateşler içinde bıraktın. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: G. bahtımın açık olduğuna bayram delil oldu.156/1) [= Bayram günü geldi herkes sevgilinin elini öpüyor.

z-r-b) “çalkanmak ma‘nâsınadır deryânuñ çalkanması gibi ve râbıtası mün‘adim olup muhtell ve müşevveş olmak ma‘nâsına müsta‘meldir” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: I.). G.).SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 59 kendü göñlümdür firâkında yerüm od eyleyen nâle vü feryâdum ugratdı beni gavgâlara (Hayâlî Beg: Dîvân: 355/G. onun yerinde su çıktı da mı.07/7 ıztırâb (G. gönül götüren sevgili böyle gözümün önünden uzaklaştı. s. Abuşka lügatında da bunu destekleyici bilgi vardır: “uçmak ve uçmag hareket ve ıztırâb ma‘nâsınadur ki gözde isti‘mâl olsa göz segrimege derler yürekde isti‘mâl olınsa yürek oynamasına derler. Kendi inleyişlerim beni dertlere düşürdü.) [= Yoksa. Bunun yanı sıra beyitte. çalkalanma’ gibi anlamlara geldiği görülmektedir.] 15.07/4 yerinden su çık-: Memnuniyetsizlik sonucu kişinin bulunduğu yeri terk etmesi durumunda söylenen bu sözün deyim olma ihtimali yüksektir.25/3) [= Ayrılığında yerimi cehennem eden kendi gönlümdür. bir felâket sonucu zor duruma düşmek. Şimdilik ‘rahatsızlık duymak. Eldeki az örneğe bakarak bu ifadeye doğru bir anlam vermek güç. s. çırpınma. ıztırâb (< Ar.. Beyitlerde sulu bir yeri ifade etmek için yaşlar sebebiyle göz söz konusu edilmektedir.” (Abuşka: 91. ‘suyun bir yere akmayıp olduğu yerde çalkalanması’ anlamı da bulunan hayret kelimesi özellikle seçilmiştir. titreme. Bu sözün bugün de kullanılan suyu mu çıktı biçimindeki deyime benzediği görülüyor.] 16.1: 472a. 187..65/4): Kelimenin ‘kıvranma. G. karşılaşılan durumdan dolayı bulunduğu yeri terk etmek’ karşılıkları verilebilir. ıztırâb kelimesinin yukarıda sıralanan anlamları çerçevesinde kullanılmasına birçok örnek vermek mümkün: 59 . Bir örnek: gözümden gitdi âh ol serv-i dil-cû yerinde yohsa anuñ çıkdı mı su (Fakîrî: T. çarpma.

Ömer ZÜLFE

girdâb sanma ditretür anı teb-i firâk deryâya tâb-ı mihr-i ruhuñ verdi ıztırâb (Yakînî: Dîvân: G.011/5)
[= Girdap sanma onu ayrılık ateşi titretir. Denizi, güneş gibi yanağının ateşi titretti.]

dil-i bîmâruma a‘zâsı segirmek gibidür ıztırâb-ı elem-i fürkate nisbet hafakân (Emrî: Dîvân: G. 379/3)
[= Ayrılık derdinin çarpıntısına göre kalp oynaması, hasta gönlüm için bir yeri seğirmek gibidir.]

bir güzeller şâhınuñ uyup hevâ-yı ‘ışkına kendüyi deryâ gibi pür-ıztırâb ister göñül (Hayâlî Beg: Dîvân: 266/G.15/4)
[= Gönül, bir güzeller sultanının aşkına kapılıp deniz gibi coşkun, dalgalı olmayı ister.]

göñlüm müşevveş olsa n’ola zülf-i yârda bir kuş ki dâma düşe çeker lâ-büd ıztırâb (Figânî: Dîvân: G.II/4)
[= Gönlüm, sevgilinin zülfüne dolaşıp dertli olsa şaşılmaz. Bir kuş tuzağa yakalanırsa çırpınır/acı çeker.] 17. G.05/4 göz ucıyla bak-, göz ucıyla işâret (G.08/2): göz ucıyla

nazar kıl-, göz ucıyla merhabâ et-; göz ucıyla selâm et- biçimleri de bulunan bu söz yaygın olarak sevgilinin âşığa çok az da olsa iltifat ettiğini, belli etmeden baktığını ifade etmektedir. Âşık sevgilinin kısacık da olsa ilgisinden memnundur. Başka şairlerde de bunun çeşitli örneklerine rastlanıyor: bir göz ucıyla nazar edüp bu ben dîvâneye demdür insâniyyet etsen ey melek-sîmâ yine (T. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: K.10/53)
[= A melek yüzlü, zamanıdır, bu ben çılgına bir göz ucuyla bakıp da bir iyilik etsene.]

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

61

göz ucı ile merhabâ etdüm demiş ol bî-vefâ pâdişehdür hâşe li ’llâh anı kim yalan eder (Necâtî Beg: Dîvân: G.141/6)
[= O vefasız, “Bir göz ucuyla merhaba deyip selâm verdim.” demiş. Allah korusun, padişahtır, onu kim yalancı çıkarır.]

baña ‘ayn-ı sa‘âdet göz ucıyla bir selâmuñdur bütün dünyâca ‘izzet yarım agız bir kelâmuñdur (Nev‘î: Dîvân: G.137/1)
[= Benim için mutluluk kaynağı, göz ucuyla bir selâmındır. Dünyalar kadar lütuf yarım ağız bir kelâmındır.]

katlüme kasd edüp atar iken kemânı tîr göz ucı-y-ıla bakducagı kan bahâ yeter (Sürûrî: T.1: 121a.)
[= Beni öldümeğe niyetlenip yay kaşıyla ok atarken, bir göz ucuyla bakışı kan pahası olarak yeter.]

Ancak, Selîkî’nin beytinde (G.08/2) deyimin, ‘öldürücü bakış’ anlamında kullanıldığı söylenebilir. Beyitteki bu anlamı destekleyici bilgiler şunlar: “Bu noktada gerek Osmanlı sarayında sultanların, gerekse yetki sahibi paşaların mecbur kalmadıkça fazla konuşmayarak gerektiğinde çevrelerine bir göz işaretiyle emir vermeleri geleneğine de ima vardır. Evliya Çelebi’nin naklettiği; Sultan Murad [1623-1640]’ın, huzuruna getirilen ve cellât başında bulunduğu hâlde bağışlanması için af dileyen bir suçluya ilgisiz davranması ve bir zaman sonra padişahın bir göz işareti ile cellâdın kılıcının havada parlamasıyla gövdeden ayrılan kellenin yerde yuvarlanması hadisesi, bu şiirde sık sık kullanılan kan saçan gamze görüntüsünün boyutlarını gösterecek niteliktedir.” (ŞENTÜRK: Osmanlı Şiiri Antolojisi: 89. s.). Bütün bu bilgilerden anlaşıldığına göre göz ucuyla işaret ölüm demektir. İfadeyi gamze’nin karşılığı olarak düşünmek mümkün.
18. G.08/3 şîşe-sâ‘at: Âşığın gözlerinin bir kum saati olarak

tasavvuru şairlerce sık sık işlenir. Biçim ve saydamlık göz önünde bulundurularak yapılan benzetmede sevgilinin

61

Ömer ZÜLFE

yollarındaki tozun, saatin içindeki kumlar gibi gözlere dolması istenmektedir. Aynı yönde söylenmiş bir beyit: şîşe-i çeşmüm yoluñ kumu ile ey seng-dil pür edüp her gün bu nev‘ ile geçürdüm sâ‘atüm (Hayâlî Beg: Dîvân: 276/G.13/5)
[= A taş yürekli, gözümün şişesini yolunun kumuyla doldurup saatlerimi böyle geçirdim.]

Beyitte dikkat çekici sözcük sâ‘at’tir. Kelime, bir zaman dilimini ifade eden anlamının yanı sıra, kum saatini de çağrıştıracak biçimde tevriye-îhâm sanatıyla süslenerek beyte yerleştirilmiştir.
19. G.09/2 Süleymân-taht-yel: “Hz. Süleyman Kur’an’da

adından sık sık sözedilen bir peygamberdir. Büyük dünya nimetlerine mazhar olmuştur. Dillere destan, darb-ı mesellere konu olan muazzam bir saltanatın sahibidir. Kuş dilini bilirdi. Rüzgâr emrine âmâde idi ve istediği yere çok kısa zamanda gider, gelirdi. İnsanlar, cinler ve kuşlardan müteşekkil orduları vardı. Bakır madeni ilk kez kendisi için bir pınar gibi akıtılmıştı.” (AYDEMİR: İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler: 187. s.). Süleyman (‘a. m.), Tevrât’a göre Dâvûd’un Kudüs’te başlattığı büyük mabedi tamamlatıp sonra onun yerine geçen bir padişahtır. Kur’ân’a göre ise peygamberdir. İnsanlara, cinlere, perilere, devlere, bütün yabanî hayvanlara, kuşlara ve rüzgâra hükmederdi. Her türlü dili bilir, kuşlarla, hayvanlarla konuşurdu. (GÖLPINARLI: Yunus Emre Dîvânı: 634. s.). Kur’ân’da Süleyman (‘a. m.)’ın yele hükmetmesi mealen şöyle ifade edilmektedir: “Andolsun ki, Süleyman’ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki hâline döndü. Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimse yarışmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, Sen.” dedi. Bunun üzerine biz rüzgârı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere yumuşacık akardı.” (Kur’ân: 38. Sad: 34-36).

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

63

Süleyman (‘a. m.)’ın tahtını rüzgârların götürmesi yaygın olarak işlenen hayallerdendir. Ayrıca taht-ı Süleymân bir gemi türüdür: “taht-i Süleyman aynı zamanda bir çeşit gemi ismi olduğundan “rüzgârın taht-i Süleyman’ı ber-bâd etmesi” ifadesi, aynı zamanda böyle bir geminin fırtınaya yakalanarak batması görüntüsünü çağrıştırmak üzere maksatlı olarak kullanılmıştır.” (ŞENTÜRK: Osmanlı Şiiri Antolojisi: 462. s.). Bu ifadenin gemi anlamına bir örnek: bogazını alalum bahr gibi sürh-serüñ geçelüm taht-ı süleymânlar ile üsküderi (Yahyâ Beg: Dîvân: K.7/5)
[= Deniz gibi kızılbaşın boğazını alalım, taht-ı Süleyman’lar ile Üsküdar’ı geçelim.]

Süleyman (‘a. m.)’ın tahtı hakkında hurafe hâlini almış birçok rivayet vardır. “Söylentilere göre Hz. Süleyman’ın ahşaptan mamul bir döşemesi (bisat-taht?) vardı. Bir gezinti, bir sefer, bir kral veya düşmanla savaşmak gerektiğinde, lâzım olan her şey bunun üzerine yüklenirdi. Bu öyle geniş bir döşeme idi ki, bütün (portatif?) evler, döşekler, çadırlar, mallar, malzemeler, atlar develer, ağırlıklar, ins ve cinden erkekler, kuşlar ve öbür hayvanlardan her şeyi istiab ederdi. Yükleme işi bitince rüzgâra emreder, o da döşemenin altına girer ve onu havaya kaldırırdı. Muayyen bir yüksekliğe çıktıktan sonra, tatlı ve yumuşak esen rüzgâr onu alır götürürdü. Daha seri bir hareket arzu edilirse o zaman bu işi şiddetli esen rüzgâr yapardı.” “Anlatılan bu gibi şeylerin sahih nakillere muhtaç olduğu unutulmamalı ve bilinmeli ki rüzgârın Süleyman’ın emrine amade kılınması konusunda pek çok rivayetler vardır ve bu rivayetlerde hâkim unsur israiliyattır.” (AYDEMİR: İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler: 195; 196. s.). Selîkî’nin bu beytinde büyük bir hükümdarlık sahibi olan ve tahtını rüzgârın götürdüğü Süleyman (‘a. m.)’ın bile sonunda ölüme yenik düşdüğü ve bütün varlığını dünyada bırakmak zorunda kaldığı ifade edilmektedir. taht, yel ve berbâd

63

Ömer ZÜLFE

kelimelerinin birbirine yakın düşünceleri anlatmak için bir arada kullanıldığı görülüyor: berbâd kıldı taht-ı süleymânı rûzgâr sultân selîm hân-ı sikender-serîri gör (Bâkî: Dîvân: M.1/VII/5)
[= Zaman, Süleyman’ın tahtını savurdu götürdü. İskender tahtlı Sultan Selim Han’ı gör.]

gırre olma ‘izzine bu hâkdân-ı mihnetüñ ‘âkıbet taht-ı süleymân olsa çün berbâd eder (Nev‘î: Dîvân: G.131/2)
[= Bu mihnet dünyasının verdiği yücelikten dolayı büyüklenme; sonunda Süleyman’ın tahtı da olsa savrulur gider.]

bir zamân yel götürür zâyi‘ eder âhir-i kâr her hazân yapragını taht-ı süleymân bilürüz (Yahyâ Beg: Dîvân: G.156/4)
[= Bir zaman gelir yel götürür sonunda da yok eder. Her hazan yaprağını Süleyman’ın tahtı biliriz.]

Beyitlerde berbâd kelimesinin ‘yıkılmış, harab olmuş’ anlamıyla birlikte ‘havada, hava üzerinde’ anlamına da özellikle çağrışım yapıldığı görülüyor.
20. G.11/2 şafak-yeni ay-hancer: Şafakta görünen hilâlin kanlı

yara içerisindeki hançere benzetilmesi, şairlerin hayal güçleri nispetinde çeşitli biçimlerde sık sık işledikleri bir tasavvurdur. Özellikle Emrî’nin aşağıdaki beyti Selîkî’nin beytiyle büyük benzerlik gösteriyor: zahm-ı pür-hûnumda zerrîn hancerüñ ey sîm-ten mâh-ı nevdür kim şafakda âşikâr olmış-durur (Emrî: Dîvân: G.196/2)
[= A gümüş bedenli, kanlı yaramdaki altın hançerin, sanki şafakta görünen yeni aydır.]

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

65

hilâl-i ‘îd kim gird-i şafakdan göricek anı hayâl etdüm göñülde hancer-i hûn-rîz-i cânânı (Nev‘î: Dîvân: K.XLIX/1)
[= Bayram hilâlini, akşam kızıllığında görünce, sevgilinin gönlümdeki kanlar saçan hançeri gözümün önüne geldi]

dönmese kutb-ı murâdı üstine bu çarh-ı dûn pür-şafak eyler döker kanın hilâlüñ hanceri (Yahyâ Beg: Dîvân: K.8/16)
[= Bu alçak felek, onun dilek ekseni üstüne dönmese, yeni ayın hançeri onu (feleği) akşam kızıllığına bular, kanını döker.] 21. G.11/3 kara top-alay bagla-: Beyti üç anlam katmanında

ele almak gerekir. Birincisinde top kelimesinin eski biçiminin tüp olup ‘savaş düzeni almış ordu merkezi’ anlamına geldiği düşünülebilir. “tüp, doğu Türkçesinden alıntıdır, ‘savaş düzeni almış ordunun merkezi’ anlamını taşıyan bir terimdir. Bkz. TMEN c. 1, no. 307 Moğoca ğol. Drs.” (TEZCAN: Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar: 147. s.). Kelimenin bu anlamını alay bagla- deyimi güçlendiriyor. Bu durumda sevgilinin zülfünün, âşıkların gönül ordusunu dağıtmak için savaş düzenine geçmiş bir birlik hâline geldiği varsayılabilir. İkincisinde, sevgilinin saçlarının toplanmış hâli göz önünde bulundurularak, bir top güllesi hayali canlandırılabilir. Üçüncüsünde ise yine toplanmasından hareketle saçların, bir savaş aleti olan topuza benzetildiği düşünülebilir. Üç anlamın da ortak noktası sevgilinin saçlarıyla âşığın gönlünü alt üst etmesi, aklını başından almasıdır. Başka beyitlerde de yinelenmesi, bu hayalin şair tarafından yeni ve ayrıcalıklı kabul edildiğini akla getiriyor.
22. G.11/5 doğanla avcılık (G.16/5): Doğanla avcılık, Osmanlı

insanının gündelik hayatında önemli yer tutan bir oyun ve eğlencedir. Yakalanmalarından avcılıkta kullanılmalarına kadar alıcı kuşlarla ilgili pek çok unsur, çeşitli özellikleriyle şiirin konusu içine çekilmektedir. Beyitlerden anlaşıldığına göre, alıcı

65

Ömer ZÜLFE

kuşlarla avcılık, sultanların ve beylerin ilgi alanına giren, yüksek tabaka eğlencesidir. Bunun bir sonucu olarak beyitlerde doğan ve şahin gibi avcı kuşlarla birlikte, sultan veya bey gibi unsurların yanı sıra el üstünde tut-, ele al- gibi deyimler bir arada işlenmektedir. Doğanla avcılık yüksek tabakaya mahsus bir eğlence olduğundan, alıcı kuşların köylü gibi alelâde kimselerin eline yakışmayacağı da beyitlerde dile getirilen düşüncelerdendir: kolına ala seni seyr ede lâyık mı rakîb şehbâzı ne revâdur ala dihkân eline (Hüdâyî: Dîvân: G.198/3, 48b.)
[= Rakibin seni koluna alıp gezmesi olacak şey midir? Köylünün eline doğan alması uygun mudur?] 23. G.11/6 Nûh: “Zamânında tufan olduğu ve ona inananlardan

başkalarının boğulduğu, insan soyunun, tekrar ondan ve ona inananlardan ürediği için “ikinci Âdem” diye anılan ve XXXIII. sûrenin 7. âyetinde İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ peygamberlerle ve Hz. Muhammed’le (s. m.) anılan ülülazm peygamberlerden. Nevvâh, çok ağlayan demektir. Uzun müddet ağladığı rivâyet edilmiştir. “Ahd-i Atıyk”de Nûh’un dokuz yüz elli yıl yaşadığı bildirildiği gibi (Tekvîn, IX, 29), Kur’ân’da da bu, tekrarlanır; ancak Kur’ân’da kavmi arasında bin yıldan elli yıl eksik bir müddet kaldığı, sonra tufan olduğu bildirilmektedir ki bu dokuz yüz elli yıl, dâvet müddetidir; ondan önce ve sonra da yaşadığından ömrü bin yılı pek çok aşmaktadır (XXIX, Ankebût; 14).” (GÖLPINARLI: Hüsn ü Aşk: 307. s.; Divan-ı Kebîr, VII, 699. s.). Adı Kur’ân’da 43 kez geçen Nuh (‘a. m.), uzun ömrü sebebiyle şiire konu edilmektedir. Beyitte ayrıca girdâb kelimesi de Nuh tufanını hatırlatacak biçimde kullanılmıştır.
24. G.14/2 hatt-nesh: Beyitte hat sanatıyla ilgili hatt, ta‘lîk et-,

safha, nesh et- ve hatt-ı gubâr gibi kelime ve ibareler îhâm-ı tenâsüb oluşturacak biçimde ustalıkla seçilmiştir. Beytin ilk anlam katmanında, sevgili güzelliğini ayva tüylerine bağlamakta

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

67

âşığa vefa göstermemektedir. Âşık da sevgiliye seslenerek, ayva tüyleri yüzünün güzelliğini bozmadan kendisine vefa göstermesini istemektedir. Beyit, ikinci anlam katmanı olan yazı sanatı çerçevesinde düşünüldüğünde toz gibi küçük bir yazı çeşidi olan hatt-ı gubâr’ın, ondan daha büyük bir yazı çeşidi olan nesh’e dönüşmesi söz konusudur. Bu, ayva tüylerinin artık sakal hâlini alması, sevgilinin güzelliğinin kalmaması demektir. Nesh kelimesi için sözlükte verilen anlamlar şunlar: “nesh (< Ar. n-s-h) bir nesneyi yerinden zâ’il kılmak ma‘nâsınadır mü’ellifüñ Basâ’ir’de beyânına göre nesh bir nesne âher nesneyi müte‘akkib olarak zâ’il kılmak ma‘nâsına mevzû‘dur zıllüñ şemsi ve şemsin zılli ve şîbüñ şebâbı izâlesi gibi ba‘zen bundan izâle münfehim olur ki bi-l-külliye evvelkini zâ’il eder ve ba‘zen isbât münfehim olur nesh-i kitâb gibi ki bir mektûbuñ sahîfe-i uhrâya sûretinüñ nakli gibi ve ba‘zen izâle ve isbâttan ikisi de münfehim olur intihâ ve nesh bir nesneyi tagyîr eylemek ve bozmak ma‘nâsınadır ve bir nesneyi ibtâl edüp âher nesneyi anuñ makâmına kâ’im kılmak ma‘nâsınadır mesh ma‘nâsınadır ki bir nesnenüñ sûretini bir kubh sûrete tahvîl eylemekden ‘ibâretdir ve bir kitâbı karşısında nüsha edüp sûretini yazmak ma‘nâsınadır ve bir nesneyi âher mahalle nakl ve tahvîl eylemek ma‘nâsınadır” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: I, 563. s.). Bu anlamlar çerçevesinde hatt-ı gubâr’ın safha-i ruhsâr’ı nesh etme’si ayva tüylerinin sakala dönüşmesi, yüzün güzelliğinin bozulması demektir.
25. G.15: Türkçe Dîvân’da bu gazelin, yalnızca bir yazmaya

dayanılarak Fuzulî’ye ait gösterilmesi (G.LXVI) büyük bir ihtimalle yanlıştır. Gazel, üç ayrı mecmuada Selîkî adına kayıtlıdır. Bununla birlikte ilk beyit, Hasan Çelebî, Beyânî ve Fâ’izî tezkireleriyle birlikte Kâmûsu’l-A‘lâm ve Tuhfe-i Nâ’ilî’de Selîkî’den gösterilen örnekler arasında yer almaktadır. Ayrıca Riyâzî tezkiresinde de gazelin tamamı Selîkî maddesinde yazılmıştır (KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. s.; BEYÂNÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 129. s.; RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-

67

Ömer ZÜLFE

Şu‘arâ: 148a; Ş. SÂMÎ: Kâmûsu ’l-A‘lâm: 4. C., 2611a; TUMAN: Tuhfe-i Nâ’ilî: I. C., 446. s., 1852. md.). Anlaşılan, Selîkî’ye ait bu gazel, şimdilik bilinmeyen bir yolla Fuzulî’nin divan nüshalarından birine geçmiştir. Kaynaklar gazelin ilk beytinin, ailesiyle birlikte haramîler tarafından şehit edilen şairin, hasbıhâli olduğunu bildirmektedir (KINALI-ZÂDE Hasan Çelebî: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 482. s.; BEYÂNÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ: 129. s.; RİYÂZÎ: Riyâzu ’ş-Şu‘arâ: 148a).
26. G.17/4 mehekk: Altın veya gümüş gibi değerli maddelerin

üzerine sürülen ve oluşan çiziğe çeşitli derecelerde asitler konulmasıyla maddelerin ayarını tespit etmeye yarayan sert, siyah bir taştır (ŞENTÜRK: Osmanlı Şiiri Antolojisi: 498. s.). Beyitte, altın ve gümüşün yanı sıra sür- fiilinin yer alışı, altının değerinin mihenk taşıyla ölçülmesi sebebiyledir. Âşığın sararmış yüzü altına benzetilmekte ve mihenk durumunda olan sevgilinin cefa taşlarına sürülmektedir. Böylece âşığın sevgiliye olan aşkının derecesi ortaya çıkacaktır.
27. G.18/4 cennetü ’l-me’vâ: me’vâ (< Ar. ’-v-y) ‘barınak,

sığınak, yurt’ demektir. Kur’ân’da adları cennet-i huld, dârü ’sselâm, dârü ’l-karâr, cennâtü ’l-‘adn, cennetü ’l-me’vâ, cennetü ’n-na‘îm, ‘illiyyîn ve firdevs diye geçen sekiz cennetten birisidir. “Cennetlerden birinin adıdır. Oraya ancak peygamberlerle şehitler girer.” (GÖLPINARLI: Kur’ân-ı Kerîm ve Me’âli: 51. s.). Kur’ân’da üç yerde geçer. “Evet, iman edip o salih amel işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık konukluk olarak kendilerine Me’va cennetleri vardır.” (Kur’ân: 32. Secde: 19); “Kasem olsun ki onu bir daha da inişinde gördü; sidre-i münteha’nın yanında ki cennetü ’l-me’vâ onun yanında!” (Kur’ân: 53. Necm: 13-14); “Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse muhakkak cennettir onun varacağı.” (Kur’ân: 79. Nâzi’ât: 40-41). Me’vâ cennetine şehitlerin gireceği yönündeki bilgiye göre, âşığın

“Taş iki sebepten ötürü dikilirdi. Menzil taşı: “Okun düştüğü yere dikilen taş hakkında kullanılır bir tâbirdir. atanın maharetine nişan olmak için taş dikilir. üçüncüsü de oku uzağa düşürmek için yapılan atış (menzil atışı). Müsabakaya girenler hizayı ayak taşına bakmak suretiyle temin ederlerdi.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 69 sevgili için canını vermesi şehitlik mertebesine ulaşması demektir. Ok atış yerindeki taşa da “ayak taşı” denilirdi. hatıra olarak. G. Birçok beytin okçuluk ıstılahlarıyla süslendiği görülmektedir. Baştaşı geçmeğe “menzil bozma” denilir ve çok 69 . açılmış bir menzilde durup yani baştaşı geçmek için çalışıp geçebilecek düzeye gelince. Spor ruhu adlı eserde (İstanbul. 480. “Osmanlılardan önce yazılmış olan okçulukla ilgili kitaplardan öğrendiğimize göre. Taşı dikmek için müsabakada en ileri atmak lâzımdı.” (KAHRAMAN: Osmanlı Devletinde Spor: 394. meydan ihtiyarlarının da iznini alarak. Nişan taşı: “Ok müsabakasında atılan okun düştüğü yere. Ok atışlarında en uzak mesafeye ulaşan okun düştüğü yere. Bunlardan birisi nişan atışı (puta atışı). Orta Çağ döneminde genellikle üç çeşit ok atılıyordu. s. 700. Taşı en ileri atanın adı ve atıldığı tarih yazılırdı.” (PAKALIN: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: II. sayfa 132) menzil taşı tâbirinin ok talimgâhı mânâsına geldiği ve bu türlü talim yerlerinin memleketin birçok yerlerinde bulunduğu yazılıdır.).). 1928. “menziltaşı” da denilen bu taşa ok atanın adıyla atıldığı tarih yazılırdı.).” (PAKALIN: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: II. onların önünde kurallara uygun biçimde atarak baştaşı geçerse. s. ikincisi kütük veya kalkan gibi sert şeyleri delmek için yapılan vurma (darb).19/1 menzil-nişân: Okçuluk hem bir harp oyunu hem de eğlence olarak Osmanlı kültür hayatındaki yaygınlığı derecesinde şiire de yansımıştır. İkincisi. 28. Birincisi Peşrevle (900) gezin üzerinde ok atan her atıcı taş dikebilirdi. Selâmet Matbaası. dikilen taş hakkında kullanılır bir tâbirdir. birinci olmuş sayılır ve taş dikmeğe hak kazanırdı. s.

sevgilinin attığı okların ulaştığı yer olan âşığın göğsünde bir nişan taşı vazifesi görmektedir. İki örnek: ol serv-i lâle-hadsüz ben zâr u nâ-tüvâna yeşil kızıl görinür bu âh-ı âteşînüm (Emrî: Dîvân: G. Kızıl yeşil dumanım göğe ulaştı. G.5/2) [= İstek menziline ah oklarını attık.343/3) [= O lâle yanaklı selvi olmayınca ben zayıf ve dermansıza. Atıcılar bu taş yığınına “cift” derler. Taşlar dikildi mezarımız nişan oldu. Burada söz konusu edilen nişanın.] kızıl yaşıl dütünüm oldı çarha peyveste felekde kavs-i kuzah sanma ey hilâl-ebrû (Yakînî: Dîvân: G. Kırmızı ve yeşilin karışması siyah rengi vereceğinden şairler böyle bir söyleyiş biçimini tercih etmiş olabilirler. ateşli ahım yeşil kızıl renkte görünür. çevreden toplanan taşların yığılmasıyla inşa edildiği anlaşılıyor.). Böyle durumlarda okun düştüğü yere çevreden toplama taşlar yığılır. yukarıdaki bilgiye uygun olarak. “Bazı atıcılar yoksul olup taş yaptıramaz.] 29. s. Okun düştüğü yere nişan olmak üzere taş dikilmesi örneğini başka şairlerde de görmek mümkün: atduk murâd menziline âh okların taşlar dikildi oldı nişâne mezârumuz (Hayâlî Beg: Dîvân: 196/G.”. Beyitte sevgilinin âşığa vurduğu taşlar.Ömer ZÜLFE önemli sayılırdı. bazıları da atışın arkasından savaşa veya görevle başka yere gitmeleri vesilesiyle bir kısmı da çeşitli sebeplerden ötürü taşını dikmez veya dikemez. 415. felekte görüneni gök kuşağı sanma.] .168/2) [= A hilâl kaşlı.” (KAHRAMAN: Osmanlı Devletinde Spor: 413.19/4 kızıl yeşil duhân: Yaygın olarak kullanılan bu ifadede âşığın ah dumanı kızıl ve yeşil renkle vasıflandırılmaktadır. yemek ve hediyelerin parasını verecek güçte olamadıkları için.

Ekseriya duvar diplerinde ve kuru yerlerde biter. Edviyeye dahi ithal ederler. Ra‘d: 2). Bazı diyarda arzu otu. uruz otu.) [= (Sevgili). âşığın yüz rengini çağrıştırıyor. Güzün açması da beyitlerde değinilen bir başka özelliği.. Burada şairin ilahî bilgiye karşı bir tavır 71 .). demiş gülzâr-ı kûyumda kaçan cem‘ olsa ‘uşşâkum refîkî ol gülistânda emîr-i ‘âşıkân olsun (Refîkî: T. Sarı renkli bu çiçek.54/2): Kur’ân’da iki yerde göklerin direksiz olarak yaratıldığı bildiriliyor: “Allah odur ki semalara direksiz irtifâ verdi-onları görüyorsunuz-. Araplar ona hayyu ’l-‘âlem derler. Birleşikgillerden. mîr-i ‘âşıkân ve beg börkü dedikleri çiçektir. “Gökleri direksiz yarattı-onları görüyorsunuz-.. Ayrıca emîr-i ‘âşıkân şeklinde de geçiyor. s. “Sokağımdaki güllükte âşıklarım ne zaman toplanırsa Refîkî o gül bahçesinde âşıkların sultanı/kasımpatı olsun.” (Kur’ân: 13. Resim: 82). kulak otu ve yara otu dahi derler.20/3 gökyüzü-direk (G. Burhân-ı Kâtı’da âbrûn maddesinde şu bilgiler var: “Reyâhin envaından Türkîde kayakoruğu tabir olunan reyhana füsûl-i erba‘ada ter ü taze olduğu alakasıyla alem-i hâs eylediler. krizantem. G.) [= Sarı yüzümün kasımpatı mı güz yaprağı mı olduğunu bir bakış olsun defterime divanıma baksan bilirdin.”(Kur’ân: 31. s.” demiş. G. kasımpatı’. “Bir yıllık otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir (BAYTOP: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü: 135. Lukman: 10).” (TEBRÎZÎ: Burhân-ı Kâtı‘: 7. Bazılar indinde âbrûn bustân-efrûz ismidir ki Türkîde bostan güzeli. Şarapla tenavülü burûdet-i mideyi müzildir. çiçekleri katmerli ve türlü renkte güzden kışa değin açan bir süs bitkisi.19/5 mîr-i ‘âşıkân: (chrysanthemum segetum) L.] berg-i mîr-i ‘âşıkandur rûy-ı zerdüm yâ hazân bir nazar baksañ bilürdüñ defter ü dîvânuma (Subhî: T.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 71 30.1: 480a.1: 448a. (compositae) ‘horozibiği.] 31.

Âşığın kafatasını kadeh yaptığında sâkî-i devrân’ın sarhoş olup başının döneceğinin söylenmesi. Bunlardan biri de akreptir. Yıldız bilgisine göre. G. çıkıncaya dek sâhibine yomsuzluk getirir.” (ŞENTÜRK: “Osmanlı Edebiyatında Felekler. Güneş bu burca Martın 21. s. dünya. Yalnızca herkesçe bilinen bir gerçeğe şairane bir yaklaşımla yorum getirilmektedir. s. G. ölüm’ gibi anlamlara geldiği söylenebilir. Bu bakımdan Hamel burcu daha çok bahar tasvirlerinde söz konusu edilmiştir. 34. Selîkî’nin bu beytinden ay Akrep burcuna girdiği zaman yağmur yağacağına dair bir kanaatin de varlığı ortaya çıkıyor.” (GÖLPINARLI: Divan-ı Kebîr VII: 675. G. başka bir yıldızın çevresinde dönmeyen. kader.378/4) . bu kümelerdeki yıldızlar. 33.22/1 kamer-‘akrep burcu-bârân: “Güneş manzûmesi içinde olup o manzûmeyle giden. mefrûz bir hatla birbirlerine ulanınca benzetilen biçimlere göre adlandırılmışlardır. ecel. zamane. Seyyare ve Sabiteler”: 174.21/1 hamel: “Gökyüzünde bir koç biçiminde görünen yıldız kümesinin adıdır. Ay akrep burcundayken sefere çıkılması uğursuz karşılanırmış (ONAY: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: 60. bir adamın yıldızının bu burca girmesi.22/4 sâkî-i devrân: Eldeki örneklere bakarak şimdilik bu ifadenin ‘felek. gecesi yahut günü girer ve geceyle gündüzün bir olduğu ilkyazın bu ilk gününe “Nevrûz” denir. s.). oldukları yerde dönen yıldız kümelerine burç denmiş. 32.).Ömer ZÜLFE takındığını düşünmemek gerek. feleklerin dönüşünü hatırlatmak sebebiyledir. Bu ifadenin çeşitli biçimlerini görmek mümkün: ‘âkıbet seng-i mezâr eyler emel câmın şikest neçe cemler sâkî-i devrân elinden içdi kan (Nev‘î: Dîvân: G. Şair bu beytinde çektiği ateşli ahlardan dolayı gökyüzünde koç burcunun pişerek kebap olacağını mübalağalı bir ifadeyle dile getirmektedir.).

] rind oldur kim götürdü bezm-i kesretden ayag sâkî-i devrân elinden tolmadan peymânesi (Hayâlî Beg: Dîvân: 424/G. G.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 73 [= Sonunda mezar taşı.057/7) [= A put gibi güzel. arzuların kadehini kırar. sevgilinin sümbülünden olan düğümler. Bunlardan bir tanesi de mumun fitiliyle rişte-i cân arasında ilgi kurulmasıdır.] 73 . can damarını fitil etmiştir.67/6) [= Rind. ‘can damarı. türlü hayallerle süsleyerek şiirin konusu içine çekmişlerdir.23/3 rişte-i cân (G.] cür‘a-veş ayakda kodı sâkî-i devrân beni dest-gîr ol ey emîr-i meclis-i devr ü zamân (Bâkî: Dîvân: K. senin can damarındaki. G. Nice Cem’ler zaman sakisinin elinden kan içti. sevgili uğruna mumun fitili gibi can ipini yaktığı söylenir. Muma teşbih edilen insanın.22/27) [= Zaman sakisi uzun süre beni ortalarda bıraktı.LXXXV/7) [= Ey Fuzulî. kuşkusuz mum gibi yanmadan açılmaz.24/5. Şem‘î zülfünün ve yanağının aşkıyla gece gündüz yanmak için. Bu hayal bir de mumun erimesiyle âşığın akan gözyaşları arasındaki benzerlik ilgisiyle desteklenmektedir. zaman sakisi elinden kadehi dolmadan. Ey zaman ve devir meclisinin hakanı elimden bir tut.] ey fuzûlî şem‘-veş mutlak açılmaz yanmadın tâblar kim sünbülinden rişte-i cânuñdadur (Fuzûlî: Dîvân: G. Şairler hayatlarının bağlı olduğunu söyledikleri bu can ipini. İnsan-mum benzetmesinin başka örnekleri de vardır: rişte-i cânın edüpdür sanemâ şem‘î fetîl yanmaga zülf ü ruhuñ şevkı-y-ıla leyl ü nehâr (Şem‘î: Dîvân: G. bu kesret meclisinden çekilip gidendir. şah damar’ diye tanımlanabilir.] 35.53/1): İnsanın hayat kaynağı ve hayatın bağlı olduğu ip diye nitelenen rişte-i cân.

bil ki mana güllüğünün gülü bu su ve topraktan açılır. Beyitte lu‘bet-bâz. Hicr: 26. Benzeri bir ifade başka bir beyitte de vardır (G. 37. Vücudun âb u gil diye nitelenmesi başka şairlerce de tercih edilen bir yaklaşımdır: vücûduñ hâkini ter tut gözüñ yaşıyla ey bâkî gül-i gülzâr-ı ma‘nâ açılur bu âb u gilden bil (Bâkî: Dîvân:G. ruh ise saraydır. “Filhakîka biz insanı selsâl’den [kuru çamurdan]. kendi hamurunun.Ömer ZÜLFE 36.23/4 âb u gil: İnsanın balçıktan yaratılması Kur’ân’da 6. En‘âm: 2. hileci’ anlamındadır. 33 ve 55. biçim verilmiş] bir balçıktan yarattık!” (Kur’ân: 15. çarh-ı felek ve sûret ifadelerinin yer alması sebepsiz değildir. çeşitli tasvirleri film şeridi gibi dönerek harekete geçiren bir düzenek kullanıldığını da akla getiriyor. topraktan yapılmış ev. bugünkü gölge oyununda olduğu gibi bir çadırın içinden ya da perdenin arkasından çeşitli tasvirler sergileyerek oyun yapıyor. 28. Şu bilgiler.22/5).] Selîkî bir başka beytinde. çâder. Özellikle çenber veya çarh-ı felek ifedelerinin geçmesi bütün bu işlemleri gerçekleştiren.312/5) [= Ey Bâkî. 15. vücut toprağını gözyaşıyla sula. Ancak kelimenin. Şair kendisine seslenerek iç dünyasını düzeltmesini dışıyla ilgilenmemesini istiyor. mesnûn [değişken. Burada insan bedeni. Hicr: 26). insanları eğlendirmek için bir çadırın içinde kuklalarla Kargöz oyununa benzer gösteriler yapan veya bir perdenin ardından çeşitli göz bağcılık hünerleri sergileyen meslek erbabının da adı olduğu anlaşılmaktadır. G. Anlaşılan lu‘betbâz. hem Selîkî’nin beytinde hem de aşağıdaki öbür örneklerde görüleceği gibi. Beyitte. Rahmân: 14 olmak üzere beş ayette geçmektedir. âb u gil ma‘mûresi ise maddî varlığını temsil etmektedir. sarây-ı cân u dil insanın manevî varlığını. şairin beyitte yer verdiği çadır .53/2). bir yandan da elindeki defi çalarak gösterisini seslendiriyordu. gözyaşları ve sevgilinin mahallesinin toprağından yoğrulduğunu söylüyor (G.25/2 lu‘bet-bâz: Metinlerde genellikle lu‘bet-bâz kelimesi ‘oyuncu. G.

2/3) [= Eğilip de her alçağa selâm verme. sofralar kurup güzelleri oturttuğu.] çü oldı gün gibi rûşen bu ‘işret-i mümtâz kodı el arkasın yere çarh-ı lu‘bet-bâz (Yahyâ Beg: Dîvân: TB. yani kendi kendisine ve başlı başına duramayan. bozulur. gemileri karada yürüttüğü.VII/8) [= Bu seçkin eğlence gün gibi görününce. kılık’ demektir. beyitteki ifadelerin dönemin eğlence hayatının bir yansıması olduğunu göstermektedir. sûret düzülür. böylece âdeta bir cennet bahçesi tasvir ettiği.). sûretle ve sûret biçiminde tezahür eder. Murad’ın 1582 şenliği: AND: 40 Gün 40 Gece: 79. olamayan bir şeydir. Tanrıdır. “Her şeyin görünen biçimi ve vasıfları sûrettir. Bütün bu bilgiler. Fakat mânâ.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 75 kurma. Kim sana git de bu dünya denilen göz bağcıya çember ol diyor. meclisler kurup yedirip içirttiği ve bir ejderha çıkarıp insanları yutturduğu anlatılır. Sûretlerde sayı vardır.” (III. Benzeri beyitlerde aynı ortak unsurlar vardır: kâmetüñ ham eyleyüp her nâ-kese verme selâm dehr lu‘bet-bâzına kim der saña var çenber ol (Hayâlî Beg: Dîvân: 259/G. bir perdenin ardına gizlenme ve çeşitli hayaller gösterme gibi unsurlarla bire bir örtüşüyor: “pes ol mahalde bir harîf-i lu‘bet-bâz ve bir zarîf-i ‘arbede-bâz bir hayme-i zü ’l-‘acâyib ve bir perde-i bü ’l-garâyib meydânda nâzükâne gelüp kurdı ba‘dehu envâ‘-ı temâsîl-i garîbe perde ardından yürütdü ve kendü hicâb içinde kalup bir mikdâr san‘atin sürütdü.] sûret (< Ar. bazı kukla ve tasvirleri canlıymış gibi gösterip kuşlar uçurduğu.” (GÖLPINARLI: Yûnus Emre Dîvânı: 75 . Sûret biçiminde tecellî eden. hepsinden de münezzehtir. Mânâ ise “cevher”dir. mânâdır. bu felek denen göz bağcı pes etti. Devamında göz bağcının çeşitli gösteriler yaptığı. s. bütün kâinattır. yani başlı başına ve esasen vardır. onun zuhuru olmakla beraber o. sûret. s-v-r) ‘biçim. Sûret “araz”dır. sandallar üzerinde hanendelere şarkılar söylettiği. daimîdir ve bütün bunlar. Vahdet-i vücutçularca mânâ.

G. Bu vesikalarda hâkimin imzası vesikanın altında değil üstünde bulunurdu.) mealindeki bilgiye dayandığı söylenebilir. ayetlerde de yer alan.). davacının alacaklı olduğunu gösteren senet yerine geçmektedir. Hepsinin ardındaki felek veya kader diye nitelendirilebilecek olan gizli göz bağcı. çeşitli oyunlar yaparak insanları oyalamaktadır. Bu açıdan beytin.] .” (Kur’ân: 29. Eskiden bir hükmü havi olsun olmasın hâkim (kadı) tarafından hukukî bir hâdiseye dair tanzim olunan vesikaya bu ad verilirdi.). Selîkî’nin bu beytini tasavvufî zeminde değerlendirmek gerekir. Arapça bir kelime olan hüccetin lügat mânâsı delil. Eski hukuk ile ilgili bilgilerle donatılan bu beyti şairin kadılık vazifesini icra etmesinin bir ürünü olarak kabul etmek gerekir. Ankebût: 64. Bu dünya denilen çadırın içerisinde görünen her şey bir gölgeden ve görünüşten ibarettir. 38. Şer‘iyye mahkemelerinden verilen hüccetler tâlik yazı ile yazılırdı. can ve gönül akçesini armağan etmemin sebebi. Ayva tüylerinin hüccet diye nitelenmesi sık rastlanan bir yaklaşımdır: dil ü cân nakdini emrî budur kılduguma pîşkeş yazılmış âl kâgıdda hat-ı ruhsârı hüccetdür (Emrî: Dîvân: Mk. Burada ayva tüyleri yazılı belge. Sevgili ayva tüylerini delil olarak sununca.Ömer ZÜLFE 644. aşk hâkimi âşığın canını vermesi gerektiği kararına varır.151/2) [= Ey Emrî. s. kavil veya fiilin sübutuna medar olan nesne demektir. 865. bürhan. s. (PAKALIN: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: I. Cem‘i hücec gelir.25/3 hüccet: “Hâkim huzurunda ikrar ve takrir ve akit ve vasi tâyini ve bir hususa izin verilmesi gibi hükmü ihtiva etmiyen hususlar hakkındaki vesikalar hakkında kullanılır bir tâbirdir. al kâğıda yazılmış ayva tüylerinin senet olmasıdır. “Bu dünya hayat bir eğlence ve oyundan ibaret ve hakîkaten son yurt işte hâlis hayat o! Amma bilselerdi.

] 39. hançere ve sair âlâta dahi ıtlak olunur. 40. kelimelerin uyuşturucu madde anlamlarıyla îhâm-ı tenasüp oluşturulması ve beytin ilk anlamının ardında çağrışım yoluyla yeni bir manzara canlandırılmasıdır.1: 95a. içinde bulunulan durumu nitelemek için hâlet kelimesi şairlerce özellikle seçilmektedir.25/6 âbdâr-sûznâk (G.] 77 . dokunaklı.61/5): âbdâr “Bir nevi otluktur. keyfiyyet ve hâlet ‘keyif verici madde’ anlamında geçen kelimelerdir. G. gubâr.46/2): esrâr. gam. sûznâk ‘yakıcı. Bu anlayışta şiirin kaynağının ilham olduğu yönündeki inanış da önemli bir yer tutmaktadır. şiir kalemin ne maharetli bir büyücüdür.” (TEBRÎZÎ: Burhân-ı Kâtı‘: 4. coşkun. ateşli.) [= Ey Sinânî. G. içli. Esrar sarhoşluğunu ifade eden keyif ve keyfiyet ve bunun sonucu. sûznâk kelimesinin ‘dokunaklı. su gibi sözlerle ateşli anlamlar birbirine kaynaşıyor. Bir arada kullanıldıklarında.037/3) [= Her ne kadar yazı kurtulmağa sebeb olsa da beni ayva tüylerin belgeyle kul eder. Örnekler: hâme-i şi‘rüñ ne sâhirdür sinânî kim bulur âbdâr elfâzla ma‘nâ-yı pür-sûz imtizâc (Sinânî: T. âbdâr kelimesinin ‘sulu. kelimelerin ‘sulu’ ve ‘ateşli’ anlamlarına çağrışım yapılarak ateşle suyun bir araya gelemeyeceği söylenmekte ve keramet gösterildiği veya büyü yapıldığı iddia edilmektedir.).25/4 keyfiyyet-esrâr (G. hurma lifine şebîh olur. coşkun’ anlamı ışığında ise şiirin anlam bakımından etkileyiciliği nitelenmektedir. taze ve siyrâb nesneye de denir meyve ve cevahir gibi. parlak’ anlamı ışığında şiirin akıcılığı. Suyunu bulmuş kılıca. sûznâk ise mana yönünü ifade etmektedir. ağlamaklı’ anlamındadır. Aşağıdaki ilk iki örneğe göre bu iki kelime. şiir için sıfat olarak kullanıldığında âbdâr şiirin lâfzî yönünü. s. açıklığı ve söyleyiş güzelliği. Mutlaka tarî. Bu tür beyitlerde en önemli nokta.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 77 beni hattuñ kul eyler hüccet ile olur hat gerçi kurtulmaga bâ‘is (Nev‘î: Dîvân: G.

ateşli anlamlarla su gibi sözleri bir araya toplayabilir miydi?] âbdâr elfâz ile sûz-ı yetîmî der gören sâmirî sihri degül mi zarf olmak nâra su (Yetîmî: T. çünkü su ateşe dokunsa onu sâkinleştirir. âbdâr ise parlaklık bakımından sevgilinin yanaklarını nitelemektedir. doğanın da değerli bir kuş olması önemli bir yer tutar. Değeri yüksek doğanız. kutsî kuşlarla kanat çırparız.) [= Su gibi sözlerle Yetîmî’nin ateşini gören.] n’ola ger murg-ı zâr-ısam yine bâz-ı hümâ-saydam nece ‘ankâ gibi kuşlar uçurdum murgzârumdan (Yakînî: Dîvân: G. sulu’ anlamında kullanılmakta.141/2) [= Kolu kanadı kırık bir kuş isem ne var? (Aslında) hüma avlayan doğanım. G. “Suyun ateşe kılıf olması Sâmirî sihri değil midir?” der.075/3) [= Arş göğündeyiz.Ömer ZÜLFE ma‘nâ-yı sûznâki elfâz-ı âbdârı cem‘ ede miydi hâmeñ ger olmasaydı sâhir (İshâk Çelebî: Dîvân: G.] Selîkî’de şiir ıstılahı olarak yer almadığı zaman âbdâr kelimesi. Kuşluğumdan Anka gibi nice kuşlar kaçırdım.42/2) [= (Ey İshak) Kalemin büyücü olmasaydı. fezâ-yı ‘arşdayuz hem-cenâh-ı tâ’ir-i kudsüz bülend-mertebe bâzuz hümâ-yı sidre-mesîrüz (Yakînî: Dîvân: G. 41.26/1 hümâ-şehbâz: Âşığın kendisini yükseklerde uçan bir hüma kuşuna veya bir doğana benzetmesi şairlerin sıkça işledikleri hayallerdendir. Ey Ulûmî. Sidre’de gezinen hümayız.1: 466b.) [= Su gibi şiirlerle gönül ateşini yatıştırır.] âbdâr eş‘âr ile sûz-i dili teskîn eder ey ‘ulûmî sâkin eyler çünki erse nâra su (‘Ulûmî: T.1: 466a. ‘su. Bu benzetmede hümanın yükseklerde uçması. sûznâk renk ve yakıcılık bakımından sevgilinin dudaklarını.] .

Talip. onu uzaklara atacak olan sevgili yayı çekerken oku da tutacak böylece âşık onun elini öpmüş olacaktır.027/6) [= Her yeni yetme. bir sineğin anka ile yarışmağa kalkışmasına benzer. değer vermemek’ manasındadır. Âşığın oka benzetildiği beyitte.okçuluk ıstılahlarındandır. Beyitte iki anlama da çağrışım yapılıyor. Konuyu daha iyi açıklamak bakımından.24/1) [= Mecnun’un ben çılgın ile aşk iddiasına tutuşması.] 43. Bunun yanı sıra oku çekenler yâ nasîb diye bağırırlar (AKSOYAK: “Dîvân Şiirinde Okçuluk Terimleri”: 18. çilesi yere gelecek biçimde bir yay önüne konulur.31/1 nasîb-el öp-yabana at-: ok gibi yabana at.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 79 42. ankanın yüceliği ile sineğin aşağılığı tezat oluşturacak biçimde yer almaktadır. Selîkî’nin anlam incelikleriyle süslü bu beytinde dikkati çeken bir ifade de el öpmek’tir. âşık ise onu avlamağa çalışan bir sineğe benzetilmekte. Beyitte nasîb kelimesi bu âdete işaret etmek amacıyla özellikle seçilmiştir. Büyük Kabza Alma Töreni’nde Destar Bozarak birinci gelen atıcıya uygulanan merasime göz atmak yerinde olur: “Şahitlerin bu biçimde tanıklık etmesiyle (900) gezden yukarı ok attığı belirlenince. s. G. sağ elini yayın kabzasına koyup kaldırarak parmaklarının içe gelen kısmını 79 .27/1 ‘ankâ-meges: Sevgili ankaya. Başka şairlerde de aynı yönde söylenmiş örnekler vardır: murg-ı ‘ışkı sayd ümîdin etmesün her bü ’l-heves hîç olur mı peşşeye ‘ankâ-yı ‘âlî-şân şikâr (Yakînî: Dîvân: G. Ayrıca deyim olarak ‘dikkate almamak. G. Kabza kısmı yukarıya.). kabza alacak atıcı şeyhin önünde yere diz çöker. aşk kuşunu avlamayı ümit etmesin. Bununla birlikte bir de el öpmenin okçuluk ıstılahı olarak anlamı vardır. ‘Oku menzilin ötesine atmak’ demektir. Anlı şanlı anka hiç sivrisineğe av olur mu?] da‘vî-yi ‘ışk eylemek mecnûna ben şeydâ ile bir meges da‘vâ-yı pervâz etmedür ‘ankâ ile (Hayâlî Beg: Dîvân: 354/G.

dinlerken coşup kendisinden geçerek hareket etmek. müzik dinlemek. Bu. hattâ her zerrenin devir ve hareketinin bir temsîlidir. Onlara göre felekler. s.Ömer ZÜLFE öper. Şair tevriye-îhâm yoluyla bu âdete imada bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgilere göre el öpmek ifadesi bir okçuluk ıstılahı olarak kabul edilebilir.31/2 semâ‘: Mevlevî tarikatında. G. sağ ve sol elleriyle belli bir usul içerisinde hırkayı tutarak. Vekilharç atıcıyı üstadının önüne götürür.. eski Yunan filozlarında da mevcuttur.” (GÖLPINARLI: Mesnevî: II. dönmektir.” (KAHRAMAN: Osmanlı Devletinde Spor: 390. sağ ayakla sol yana çark atılır. kâinâtın. tennureliyse.). nasıl “hareket-i şevkiye” ile dönüyor ve bu dönüşten tabiatlar ve tabiatların mazharları olan unsurlar meydana geliyor. Talip üstadının önünde diz çöküp elini öpünce üstadı.). der. hırkalıysa.. nebatlar ve hayvanlar vücut buluyorsa filozof da hareket-i şevkiye ile feleklere uyup dönünce kendisinden fikirler ve hakikatler meydana gelir. Şems’le buluştuktan sonra onun teşvikiyle. çırağının sol kulağını sağ eliyle tutarak öğüt verir. Mevlevî semâı olmuştur ki bu.). Sağdan sola doğru dönülür ve sol ayak yerde sâbit kalır. s. 44. güzel ses. unsurlarla feleklerin birleşmesinden cansızlar. “Sofilerde çok eskiden beri güzel seslilere şiirler okutup çalgılar çaldırarak vecde gelmek ve kalkıp dönmek ve raksetmek âdeti vardır. Ruhî bir hâletten başka bir şey olmıyan ve semâ denen bu dönüş ve raksediş. sol elinin parmak uçlarını kabzanın üzerine koyup. bir dînî rakstır ve ibtidâî dinlerde de vardır. Mevlana. sol ayak . Başka bir el öpme biçimi de şöyledir: Öbür işlemler aynen yapıldıktan sonra. s. 305. kollarını açarak dönmektir (GÖLPINARLI: Mevlevi Âdâb ve Erkânı: 40. Zamanla remizleşmiş. semâa başlamış ve Divan-ı Kebir’indeki o harikulade gazelleri hep semâda söylemiştir. Sonra ayağa kalkıp şeyhin elini öpünce şeyh: -Götürün üstadı kabza versin. “Semâ’ ve simâ’. musikiye uyarak sağdan sola. sağ elini de bu sol elinin üstüne (avuç içi avuç içine gelecek biçimde) koyarak iki eliyle yayı havaya kaldırır ve sol elinin üstünü öper.

s. sevgilinin vasıflarını duyunca döndüklerine göre. G. senin aşk meclisinde.674/4) [= Çimen kalabalığında bir kâsebaz olmuş. sudâ‘(< Ar. İnce bir hayalin işlendiği bu beyitte kâseler. zihni açar. Benzeri örnekler şunlar: kâse-bâz olmış çimen hengâmesinde var yine barmagı üstinde bir la‘lîn çanagı lâlenüñ (Zâtî: Dîvân: G. Ancak kuzukulağı şerbetiyle bu zarar ortadan kalkar. 45. 27). âşıkların toprağından yapılmış olmalıdırlar. Soğuk yüreğe güç verir. Gül suyu hakkında eski tıp kitaplarında şu bilgiler var: kurudur issidür tab‘ı gülâbuñ verür soguk yürege magza kuvvet velî ishâle kemdür lîk bulur şarâb-ı kuzu kulagıyla sıhhat (Şeyhî: Nazmu ’t-Tabâyi‘: 371.31/4 gülâb-sudâ‘: gülâb (< F.202/2) [= Gökyüzü. Gelgelelim ishale zararlıdır.31/2 kâse-bâz: Parmağında ya da bir çubuğun ucunda birkaç tabağı çevirerek gösteriler yapanlara kâsebâz denir. s-d-‘) ‘başın çatlayacak gibi ağrıması’ anlamına gelir. kuru ve sıcaktır. s.] 81 . lâlenin yine parmağı üzerinde lâl renkli bir çanağı var. G. gül-âb) ‘gül suyu’ demektir.).] kâse-bâz-ı âhum oynadur alup barmagına bezm-i ‘ışkuñda yedi çînî tabakdur âsmân (Enverî: Dîvân: G. ah kâsebâzımın parmağına alıp oynattığı yedi tane çini tabaktır. Beyitte bu gösteriye işaret vardır..] 46.” (GÖLPINARLI: Şeyh Gâlib Divan’ından Seçmeler: 219.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 81 geriye doğru sürülürek gene sola doğru yürünür. Baş ağrısını geçirmek için gül suyu kullanıldığı anlaşılıyor. [= Gül suyunun yapısı.

kâfur ve kabak yağından merhem yapıp sür.] Aşağıdaki beyitten sudâ‘’ın başın dağlanmasıyla da tedavi edildiği sonucuna varılabilir: humârı gâlib olup var-ısa kazandı sudâ‘ ki başına dögün urup ‘ilâc eder nerkis (Mesîhî: Dîvân: G.) [= Baş ağrısı sıcaktan olunca. ilahî şevkin hakikat ve marifetleri ile doludur. Gül suyunun baş ağrısına iyi geldiğine başka bir örnek: şîşe-i eflâk akıtmasun gülâb-ı şebnemi kim sudâ‘ın ‘âlemüñ sen def‘ edersin ey emîr (Mesîhî: Dîvân: K. niyetle i‘tikâf olabilir. aşk ve şevk ile dolu bir âlemdir. cuma kılınan her camide olur. 693. G. o. konuşmamak. “Ramazan’ın. Beyitte ince bir hayalin işlendiğini söylemek mümkün. s. İtikâfa girmiş kimseye mutekif denir. Meyhaneyle kastedilen tekkedir. gül suyu.] Âşığın gözyaşlarıyla sevgilinin gül yüzünün yansıması bir gül suyu manzarası oluşturuyor.).” (GÖLPINARLI: Divan-ı Kebir: VII. bir camiye girip ibâdetle meşgul olmak.106/2) [= Nergis başını dağlayıp ilâç etmeye çalıştığına göre galiba sarhoşluk ağrısı artıp müzmin baş ağrısı hâline geldi. “Meyhane köşesi her türlü ihtiraslardan uzak. Bazı mezheplerde üç günden aşağı olmaz. dışarıya çıkmamak.33/5 mu‘tekif-harâbât: i‘tikâf. b. Huzur .] 47. zarurî ihtiyaç olmadıkça kimseyle görüşmemek. Göklerin şişesi boşuna çiyden gül suyunu akıtmasın. Bazılarında bir an dahi. “Meyhâne: Ârifin bâtınına derler ki.Ömer ZÜLFE ıssıdan olsa gülsuyı kâfûr et tılâyı aña kabak yagı sür (Nidâ’î: Dürr-i Manzûm: 181.”. Şair mescitleri bırakıp meyhaneyi yurt edindiğini söylüyor.11/15) [= A sultan. Bazı mezheplerde. âlemin baş ağrısını sen giderirsin. bilhassa son on gününde. bazılarında muayyen camilerde olabilir.

34/3 Leylâ-kâse kırmak-vefa: Leylâ günün birinde hayır yapmak amacıyla yemek dağıtır. İkincisi kendisini Leylâ’dan ayrı görmemeli başkalarıyla bir tutmamalıdır. bira ve rakı içilirdi. G. s. “Bâzâr-ı Harâbât bir sıra dükkândan oluşurdu ki.).SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 83 ve kemal oradadır. Aş verme işini de bizzat kendisi üstlenmiştir. s. Bu dükkânları aracılar tutarlar. Leylâ’nın çanağı kırmasının altında iki sebep yatmaktadır. Hatta ‘genelev’ anlamına geldiği de bilinmektedir (TEZCAN: Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar: 195. Birincisi Mecnun dert çekmeli. 48. Mecnun da öbür ihtiyaç sahipleriyle birlikte sıraya girer ve elindeki çanağı uzatır. onları kadınların odalarının açıldığı bitişik bir avluya götürürlerdi. Mecnun bu duruma sevinir. Mürşid-i kâmil orada aşk şarabını sunan pîr-i mugandır.). burada şarap.” (MAZAHERÎ: Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları: 76. Bu davranış görünüşte cefa ise de aslında vefa örneğidir. çünkü Leylâ onu başkalarıyla bir tutmamıştır.). Tasavvufî anlamı bir tarafa bırakıldığında kûy-ı harâbât’ın oldukça kötü vasıfları vardır.” (TARLAN: Şeyhî Divanı’nı Tetkik: 20. s. gam yemeli aşa meyletmemelidir. müşterileri karşılarlar. Bu bilgi de harâbât’ın yalnızca meyhane olmadığını gösteriyor. Leylâ kepçeyle vurarak çanağı kırar. Meyhane hizmeti görmesinin yanında batakhane özelliği de taşımaktadır. Bu hadiseyi Güvâhî Pend-nâme’de şöyle anlatıyor: hak içün aş edüp bir vakt leylî yedürdi halka hayr eyledi haylî kazanlar üzre turuban ayagın verürdi aşı sunana çanagın meger mecnûn da çanak sundı vardı anuñ çanagını kefçeyle urdı uşandı anda mecnûnun çanagı sevindi görüben mecnûn o lâgı 83 .

ama seni aşağılayarak çanağını kırdı” dediler. “Sen benim gamımı ye. halkı doyurup hayır yapıyordu. ben de herkes gibi olurdum”. “Siz anlamazsınız işin içinde iş var. Bu vuruşla Mecnun’un çanağı kırılıverdi. o cefalı yâr sana böyle ne işler etti.) [= Bir zaman Leylâ Allah için yemek dağıtıyor. aşa . hasta ve dermansız. (Leylâ) onun çanağına kepçeyle vurdu. b. Ona. Görünüşte o iş cefa ise de. O güzel bana da aş verseydi. çanağını uzatana aş veriyordu. Bu işte akla yatkın iki yorum çıkıyor: Birincisinde Leylâ. Aş dağıtırken herkese ikram ediyordu. Mecnun bu cilveyi görünce sevindi. Bu arada Mecnun da gidip çanağını uzattı. “Ey zayıf. (Mecnun). Kazanların başında durup.Ömer ZÜLFE dediler ey za‘îf ü haste vü zâr ne iş etdi saña gör ol cefâ-kâr eder aş verüben kamuya ‘izzet senüñ sıdı çanaguñ zî-mezellet dedi siz añlamazsuz âli vardur ben-ile anuñ özge hâli vardur egerçi zâhiren ol iş cefâdur hakîkatde velî ‘ayn-ı vefâdur vereydi aş baña dahı o dilber olurdum ben de halk ile berâber bu işde var iki ma‘kûl tevcîh ki mecnûna beşâretdür o tenbîh biri bu kim dedügi oldı leylî gamum ye eyleme sen aşa meyli ikinci bu ki ben senven çü sen ben neçün gayrılar işin işledüñ sen bu ne bîgânelik kim edersin ikilik yolına neçün gidersin (Güvâhî: Pend-nâme: 12351246. Leylâ’nın bu davranışı gerçekte Mecnun için sevinç kaynağıdır. gerçekte vefanın ta kendisidir. onunla benim aramda bambaşka bir hâl var.

Ey sofu. Gören. bir şehri ziyaretlerinde av veya bir başka 85 . n-s-r) ‘saçmak. Onun için elimde olmadan durmaksızın ağlarım.041/5. ‘seçim gücü’ anlamıyla birlikte elde ol. ya da Mecnun’un Leylâ elinden kırılan çanağıdır.123/2) [= Bugün meyhaneciyi meyhanede görmedim.) [= Ya Ferhad’ın kazmayla delinmiş başı. onun için güzelleri sevmekte iradem elimde değil.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 85 meyletme” demekte. ‘yaşlı’ anlamı söz konusu edildiğinde pîr-i mugân’ı da hatırlamak gerek.34/4 ihtiyâr: Kelime ‘seçim gücü’ ve ‘yaşlı’ anlamları arasında çağrışım yapacak biçimde kullanılıyor. Benzeri örneklere sıkça rastlanır: şarâb-ı ‘ışk-ıla mestem gidüptür ihtiyâr elden güzeller sevmede sofî anuñ’çün ihtiyârum yok (Şem‘î: Dîvân: G. bu mahzunun gönlünü kırdı.ve elden çıkifadelerinin özellikle seçildiği söylenebilir. 25a. seferden dönüşlerinde.98/6) [= Aşk şarabıyla sarhoşum kendimden geçmişim.] kâkül-i dost sıdı göñlüni ben mahzûnuñ der gören kâsesini leylî sımış mecnûnuñ (Ahmed Paşa: Dîvân: G.] 50. Sultanların.] pîr-i mugânı mey-kedede görmedüm bugün anuñ’çün ihtiyârsuz aglar gözüm müdâm (Yakînî: Dîvân: G. ikilik yoluna gidiyorsun” demekteydi.] 49. saçı’. G. “Leylâ Mecnun’un çanağını kırmış” der. ikincisinde ise “Ben senim ve sen de bensin ne diye başkaları gibi davranıyorsun.172/1) [= Sevgilinin kâkülü.] Bu hikâyeye işaret eden başka örnekler: ser-i ferhâddur yâhōd delinmiş tîşe zahmından ya kaysuñ dest-i leylâda şikest olan çanağıdur (Hüdâyî: Dîvân: G. ne diye yabancı gibi duruyor.35/5 nisâr: nisâr (< Ar. G.

” (TEBRÎZÎ: Burhân-ı Kâtı‘: 188. elbisenin etek kısmına doldurularak da saçıldığı anlaşılıyor. Bu yüzden beyitteki anı ayagına ifadesi atı ayagına biçiminde düşünülebilir. ipek dolabı. “Hareket-i devriyesi olan nesneye denir. dönen gökyüzünü bir dolaba benzetiyor ve bütün cihanı sulayabilmesini. Hatta sultanın değil.37/2 ‘unnâb: (< Ar. Selîkî’nin beytiyle benzerlik gösteren örneklerden birkaçı şunlar: gözüm merdümleri pür etdi rengîn dürle dâmânuñ nisâr etmek içün pâyuña cânâ neçe demlerle (Figânî: Dîvân: LXXXIV/2) [= A can. basacakları yerlere ve ayaklarının altına inci veya başka değerli mücevherlerin saçılması âdetti. üvez ağacı’. kuyu dolabı gibi.Ömer ZÜLFE sebeple saraydan çıktıklarında. geçtiği yerlere kumaş yayıldığı bugüne ulaşan bilgiler arasındadır (ŞENTÜRK: Osmanlı Şiiri Antolojisi: 425. G. “ma‘rûf meyvedir ve erâk ya‘nî misvâk agacınuñ . Su dolabı. atının da ayağına inci saçıldığı. dûlâb). gözyaşlarını inciye benzetiyor ve göz çanağından gözyaşı incilerini sultan konumundaki sevgilinin veya atının ayakları altına saçıyor. Dolap. göz bebeklerim eteğini parlak incilerle doldurdu . s.CCLVI/6) [= Ayağının toprağına saçmağa lâyık bir inci istiyordum. su veya hayvan yardımıyla döndürülen. damla damla.] 51.).] nisâr-ı hâk-i pâyuñ lâyıkı bir gevher isterdüm kamu gözden geçürdüm katre katre eşk-i galtânı (Fuzûlî: Dîvân: G.). baştan başa gözden geçirdim. ‘-n-b) (sorbus aucuparis) ‘kızıl iğde.36/1 dōlâb: (< F. Dökülen gözyaşımı. 52. bahçe sulamağa yarayan bir düzenektir. her zaman ayağına saçmak için. Hassaten dûlâb-ı mahuttur ki Türkîde dahi müsta‘meldir. âşıkların gözyaşlarıyla beslenmesine bağlıyor. G. Bu âdetin işlendiği birçok örnek vardır. Beyitlerden inci ve mücevherlerin yalnızca tabak ve çanakla değil. s. Şair burada. Şair gözlerini çanağa.

” (ŞİRVÂNÎ: Tuhfe-i Murâdî: 136. “altıncı sınfa ‘unnâbî derler rengi ‘unnâb rengine beñzer kıymetde sârekîden ednâ durur. 54a/1).). ona lâl dudağını göster. ş-r-h) “müşkil ve mübhem ve mahfî makûlesini keşf ve izhâr eylemek ma‘nâsınadır ve kesmek ma‘nâsınadır ve açmak ma‘nâsınadır ve fehm eylemek ma‘nâsınadır” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: I. Hünnabın. s. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: G. ‘unnâbî ‘hünnap renkli’ demek olduğu gibi bir lâl çeşidinin de adıdır. la‘l-i ‘unnâb tamlamasının hem ‘hünnap renkli dudak’ hem de ‘‘unnâbî la‘l’ anlamlarına geldiği düşünülebilir. 214). Ayva tüyleri.38/2 şerh-hatt: Beyitte iki hece eksik çıkıyor. Bunun sebebi de sevgilinin hünnap renkli dudağının hayalinin. 484. sevgilinin dudaklarına ve âşığın gözyaşlarına benzetilmesine delil teşkil eden. “Bu isimle maruf meyvedir.81/4) [= Gözüm kanla dopdoludur.” (TEBRÎZÎ: Burhân-ı Kâtı‘: 793.] 53. anlam da tam oturmuyordu. s. G. Ayva tüyü benzetmesine bakarak. Başka şairlerde de ayva tüylerinin sevgilinin güzelliğini açıklayan şerhe teşbihi sık sık rastlanan bir durumdur.). inceliklerini göstermek için metnin kıyısına veya satır aralarına yazılan şerhe benzetiliyor. Müshilatta istimal ederler.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 87 yemişine denir ki butm kadr ü kemâl-ile oldukda siyâh ve bir mikdâr halâvetli olur edviyedendir” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: I. Bu durumda bütününe bakılarak beyit onarıldı. Âşığın gözyaşları hünnap renginde yani kırmızıdır. bir metni açıklamak. 87 . Tasfiye-i dem hususunda bî-nazirdir. Kanı fazla olan adam hünnaptan hoşlanır. Ayrıca. s. Tercih edilen lebüñ kelimesinin yerine ruhuñ kelimesi de getirilebilir. ayrıca lâl taşıyla ilgili anlamına ve kanı azaltmakta kullanıldığına işaret eden bir beyit: gözüm çün toptolu kandur aña göster leb-i la‘lüñ demi gâlib olan merdüm olur ‘unnâbdan mahzûz (T. sayfaya şerhi sığdırmak için küçük toz gibi bir yazı çeşidi olan gubârî hattın seçildiği düşünülebilir. Mahbubun lebinden dahi kinaye-i şairanedir. âşığın gözünde kalmasıdır. şerh (< Ar.

] 54. ifadenin beyte kattığı anlamı biraz daha zenginleştirmektedir. ayağının tozunun keyfiyetini iyice inceleyip toz yazıyla kan saçan gözün akına yazmışlar. 403.” (KAHRAMAN: Osmanlı Devletinde Spor: 396. atış bu beyaz kısma yapılır.39/4 oh mahal: Okçulukla ilgili bir ıstılah olarak kabul edildiğinde bu ifadenin nişan veya darb atışlarındaki ‘hedef’i temsil ettiği akla gelmektedir. genellikle sepet veya bir tahta üzerine.5) ve yüksekliği (3) karıştır.139/5) [= Güzellik kitabını ayva tüylerin uzun uzadıya açıklar. ne hoş.). “Nişan.] havâss-ı hâk-i pâyuñ şerhini tahkîk edüp merdüm gubâr ilen beyâz-ı dîde-i hûn-bâra yazmışlar (Fuzûlî: Dîvân: G.] idrâk-i ‘akl erişmeye şerh-i cemâline hat yazmaz ise hâşiye hüsnüñ kitâbına (Necâtî Beg: Dîvân: G. İçi ağzına kadar pamuk çekirdeği ile doldurulur. aklın anlayışı güzelliğini anlamağa yetmez. s. Okçulukta nişân veya sanduk adı verilen hedefin biçiminin insan göğsünü andırması. boyu (4). eni (2.479/8) [= Ayva tüyleri güzelliğinin kitabına açıklama yazmazsa. Belini kemerin derli toplu anlatır. iyi’ biçiminde iki anlama gelecek şekilde özellikle seçildiğini söylemek mümkün.Ömer ZÜLFE Fuzulî’nin aşağıdaki beyti şerhlerin gubârî yazı ile yazıldığına delil kabul edilebilir: kitâb-ı hüsni hatuñ şerh eder ‘ale ’t-tafsîl miyânuñı kemerüñ añladur ‘ale ’l-icmâl (Me’âlî: Dîvân: G.”. beyaz boya ile yapılmış çenber biçimi olup. G. Kelimenin bu yöndeki kullanımlarına şu beyitler örnek gösterilebilir: . Bir de buradaki oh kelimesinin ‘ok’ ve ‘oh.LXVIII/2) [= Halk. “Sandık tahtadan yapılmış olup.

bunu 89 .40/3 seg-sifâl: Sevgilinin mahallesindeki köpeklerin çanağından yemek bir alçak gönüllülük gösterisidir.96/4) [= Ne zaman kıyıcı bakışının oku cana geçti.] 55.] kaçan kim tîr-i gamzeñ câna geçdi sevinüp cân dedi oh uşda mesken (Çâkerî: Dîvân: G. ulu nimet büyük mutluluktur. “İşte mesken”. bundan sakın çünkü çekilince sana zahmet verir. Hutbede Allaha hamdedilir. Akşemseddin’in Hacı Bayram’a olan bağlılığını göstermek için. s. yayına kurban (ok çantası) olayım. Özellikle tasavvuf ehli arasında bu tür davranış biçimlerine rastlanmaktadır.144/5) [= Ey Enverî. oku göğse geldikçe oh dersin. yerdeki çanaktan yemek yediği rivayet edilir. G. oh.] tîrine cân vereyin yayına kurbân olayın oh ne yaraşmış eyâ enverî sadak (Enverî: Dîvân: G. Bunun yanı sıra sevilene ne kadar değer verildiğini sergilemenin de bir yoludur.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 89 geldükçe okı sîneye oh dersin egerçi sakın çekilicek verür ey dil saña zahmet (Emrî: Dîvân: G. sadak ne güzel yakışmış. can o zaman sevinip dedi. Akşemseddin [1390-1459] ile Hacı Bayram-ı Velî [ö.] 56.62/4) [= Ey gönül.).064/2) [= Sokağının köpekleriyle aynı çanaktan yemek.41/3 hutbe okut-: “Müslüman memleketlerinde cuma ve bayram namazlarıyle yağmur vesair toplu dualarda hatip tarafından irad edilen hitabe. Cuma hutbesi farz-ı ayn olup öbürlerinde bu şart yoktu. 1430] arasında geçen böyle bir vaka kaynaklarda kayıtlıdır (YURT-KAÇALİN: Akşemseddin Hayatı ve Eserleri: 48. Bir örnek: seg-i kûyuñla hem-sifâl olmak ulu ni‘met büyük sa‘âdetdür (Yakînî: Dîvân: G. onun okuna can vereyim. G.

). bunlara Evliyâ Çelebi pâçilebâz adını veriyor. Cambazlar Osmanlı eğlence hayatında önemli bir yer işgal eden. ad çıkarmak beyitte. Ötekiler ise yüksek direklere. pehlivan’. dikili taşlara (At meydanı’ndaki dikili taşlara olduğu gibi) tırmanıyorlardı. ceketini de ters çevrilmiş giyerek ip üstünde sıçrayıp raks ediyordu. Bir kısmı gerilmiş ip üzerinde yürüyüp hüner gösterenler ki. cesaretli. Cambazların ellerinde meşale bulunduğu hâlde ayaklarına yağ sürerek gösteri . kimi de ayakları bağlı. bunlara özel olarak rismân-bâz deniyordu (yani ipte oynayan). Bir başka cambaz on kılıcın keskin yanını ayaklarına ve bedenine bağlayıp ip üzerinde öyle yürüyordu. sevgilisine kavuşamayarak canını veren Ferhad’dır. Hüsrev.Ömer ZÜLFE Peygambere (s. Buna kısaca hutbe ve sikke denirdi. ‘ün salmak’ ve ‘bilmecedeki gizli adı bulmak’ anlamlarına gelecek şekilde kullanılmıştır.). “Cambazlar iki türlüdür. 57. İp üzerinde takma tahta ayaklarla yürüyenler de vardı. 1582 yılındaki sünnet düğününde kimi ip üzerinde sırtında birini taşıyarak yürüyor. aşkta hükümdar olmuş gibi görünse de gerçekte âşıklığın sultanı. G. G. cân-bâz) ‘canıyla oynayan. ip üzerinde gösteri yapan. m.41/4 mu‘ammâ-ad çıkarmak: mu‘ammâ. Şîrîn’e kavuşmakla.) salâvat takip eder. at tüccarı. tehlikeli gösteriler yapan kimse. s. bir kişi adı çıkacak biçimde yazılan manzum veya mensur bilmecedir. Şair âşık olmakla dünyada kalıcı bir ad bıraktığını iddia ediyor. 58. Memlekette kim hükümdarsa hutbede onun adını zikretmek âdetti. s.” (SERTOĞLU: Osmanlı Tarih Lûgatı: 154. Müslümanlar dine sarılmağa davet olunur. asker.” (AND: “İlk Türk Canbazları”: 34. sonuçta dua ile sona erdirilirdi.42/3 cân-bâz: (< F. gözü pek. Müslüman memleketlerinde hükümdarlığın iki belli başlı alâmeti hükümdar namına para bastırılması ile hutbede adının anılması idi. İp cambazlarına gelince bunların “terazi” veya “mizan” denilen bir denge değneği kullananları olduğu gibi kullanmayanları da vardı. ipler üzerinde tehlikeli gösteriler yapan oyunculardır.

sevgilinin saçının halkasına geçse. keskin aletler bağlayarak ipte oynamaları beyitlerde dile getirilen ifadeler arasındadır: meger cân-bâzdur her şeb çerâg ile gelür bezme hoş oynar rîsmân üzre sürüp pâyına yag âteş (T. ‘Âlî: Vâridâtü ’l-enîka: G.” (TEBRÎZÎ: Burhân-ı Kâtı‘: 648. ey usûlî san‘atuñda pehlevân ol gam yeme ‘ışk cân-bâzı iseñ allâh oñara kâruñı (Usûlî: Dîvân: G.] Cambazlara pehlivan adı da verilmektedir.423/1) [= Cambaz.128/10) 91 . tehlikeli hareketler göstererek çember olacak biçimde bükülebilmeleri de cambazların beyitlerde göze çarpan bazı özellikleridir: cân-bâz geçse çenber-i gîsû-yı dilbere bir lu‘b ile gelür tepesi üstine yere (Emrî: Dîvân: G.13/5) [= Sevgilinin misk renkli ve kokulu kâkülü eğilip çenber olduğuna göre sanki o. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: K. ateş bir cambazdır. her gece bir meşaleyle meclise gelir ve ip üzerinde ayağına yağ sürerek güzel güzel oynar. sâzû-bâz “Çâtûbâz vezninde cambaz ve rismân-bâz’dır ki ıstılâh-ı nâsda pehlivan dahi derler. güzellik topluluğu içinde bir cambazdır.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 91 yapmaları. ayaklarına hançer.] gûyiyâ hengâme-i hüsn içre bir cân-bâzdur kim egilüp oldı çenber kâkül-i müşkîn-i dost (T.24/10) [= Anlaşılan. s.] İp üzerinde çemberle gösteri yapmaları veya çemberle denge sağlamaları. Felek cambazı ayağına kılıçlar bağlamış.] rîsmân-ı dûd-ı âhumdur degül yer yer şihâb baglamış pâyına cân-bâz-ı felek şemşîrler (G. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: K. kılıç vb.92/3) [= Yer yer görünenler kayan yıldız değil ah dumanımın ipidir. bir oyun ile tepesi üstüne yere gelir.).

ince. aşk cambazı isen Allah işini yoluna koyar. hayalet gibi insanın sıfatıdır. hayâl kelimesinin ‘ince’ anlamına geldiğine iki örnek: . zayıf.). s. sanki kendisini zemberekten fırlatan başı perçemli güzel bir cambazdır. sanatında usta ol üzülme.45/4 hayâl: (< Ar. “pertav” gibi terimler vardır.217/3) [= Senin okun.” (AND: “İlk Türk Canbazları”: 37.] Aşağıdaki bilgilerden beyitteki pertâb kelimesinin bir cambazlık ıstılahı olduğu ortaya çıkıyor: “Eski belgelerde çeşitli cambazlık terimleri buluyoruz. varla yok arası. s.). ince. h-y-l) ‘görüntü. G. Bu sıralanan bilgiler ışığı altında hayâl.Ömer ZÜLFE [= Ey Usulî. “şahin uçurması”. “karga sekmesi”. karaltı. insan kılığında biçim. korkuluk’. cesaretli kimse’ anlamında kullanıldığını da düşünmek mümkün. Bununla birlikte cân-bâz kelimesinin bir meslek erbabının yanı sıra ‘canıyla oynayan. 59. 204. kendüyi pertâb edüpdür zenberekden gûyiyâ başı perçemlü güzel cân-bâzdur tîrüñ senüñ (Hayretî: Dîvân: G. Bunlardan “ecel beşiği”.] Şu beyit de pehlivanların perçem bırakmaları gibi cambazların da perçemli olabileceğini akla getiriyor. zayıf. “insânuñ mütehayyilesinde yakaza ve ru’yâ hâllerinde mürtesim ve müteşebbih ya‘nî sûretpezîr olan şahs ve timsâle denir mü’ellifüñ Basâ’ir’de beyânına göre hayâl ve hayâlet fî ’l-asl sûret-i mütecerrideden ‘ibâretdir menâmda ve mir’âtda ve suda ve mer’înüñ gaybetinden soñra kalbde mutasavver olan sûret gibi ba‘de mütehayyilede tasavvur olunan her nesnede isti‘mâl olundı kezâlik hayâl mecrâsında olan nâl gibi nahîf ve rakîk şahslara isti‘mâl olundı ve hayâl bir adamuñ şahs ve tal‘atına ıtlâk olunur ki karaltısı olacakdır ve oyuk ta‘bîr olunan şey’e denir ki bir agaca bir siyâh kilîm örtüp ekinli tarla bâg ve bâgçe kenârlarına nasb ederler ta ki behâyim ü tuyûr anı insân zannıyla tevahhuş ederler fârisîde tandîsa derler” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: III.

“Mayamı aşk şarabıyla yoğurmuşlar.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 93 kılca tâkat komadı kıldı hayâli beni zâr ey yakînî teni mû kıldı hayâli hasanuñ (Yakînî: Dîvân: G. toprağımızı şarap ile yoğurmuş. Hasan’ın hayali bedeni kıla çevirdi.). Galiba takdir eli.46/3 bâde-tıynet-tahmîr: Osmanlı şairlerince yaygın bir şekilde kullanılan bu ifade ile. Sevgilinin bekçisi.] rakîb (< Ar. s.] hasret-i mûy-miyânuñla senüñ ey gonca-leb şöyle inceldüm vücûdum edemez kimse hayâl (Şem‘î: Dîvân: G.107/6) [= A gonca dudaklı. insanın balçıktan yaratıldığı yönündeki ayetlere işaret edilmektedir. şaraba düşkünlüğünü.] 93 . Ey Yakînî. sevgilinin belinin hayaliyle incelen âşığı görememektedir. G. 60. koruyucusu olan rakip. Beyitte. senin kıl belinin hasretiyle öylesine inceldim ki vücudumu kimse hayal edemez. Âşık.”] düşerüz küp küp ayagına meyüñ dest-i kazâ gâlibâ hâkümüzi hamr-ıla tahmîr etmiş (Yakînî: Dîvân: G.082/2) [= Küp küp şarabın ayağına (kadehine) düşeriz. r-k-b) “hâfız ve nigehbân ma‘nâsınadır ve bir nesnenin zuhûr u vukû‘unu gözetici muntazır ma‘nâsınadır ve bekçi hâris ü pâsbân ma‘nâsınadır” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: I. Buradaki şarabı ilahî aşk olarak düşünmek gerekir.360/1) [= Ezelden beri keyfiyetimin ne olduğunu sorarsan. toprağının suyla değil de şarapla yoğrulmasıyla açıklar.104/7) [= Hayali beni öyle zayıflattı ki kıl kadar güç bırakmadı. Benzeri iki örnek: ger sorarsañ tâ ezelden ne-y-dügin keyfiyyetüm bâde-i ‘ışk ile tahmîr eylemişler tıynetüm (Behiştî: Dîvân: G. 146. kelimenin ‘gözetici’ anlamına vurgu yapılmıştır.

). Zelle vukûunda erkân-ı ‘arştan bir rükne koydu. rüzgârlar Süleyman’a müsahhar idiler.] Ayrıca şairler. sevgilinin parmağında bulunmakla el öpmek şerefini kazanmıştır.54/3) [= Nergislerini bırak gül yüzünde uyusunlar. vuhûş ve tuyûr yılan ve karınca. çünkü ins ve cin. çeşitli vakitlerin ve çeşitli hâllerin uyku için uygun olduğu yönündeki inançları işlemişlerdir: . Muhammed resûlu ’llâh. naz uykusunun sevgilinin âşıkları görmezden gelmek için seçtiği. Süleyman. naz uykusunu kendisine âdet edinsin. Lâ ilâhe illâ ’llâh. 1.335/1) [= O peri gibi güzel. 61. Âşık. Tevrat’ın hükmüyle amel ederdi kendilerinden sonra peygamberlik Îsâ’ya intikal etmiştir. Bunların içinde en büyüğü Süleyman’dır. Süleyman zamanında Cibrîl yüzüğü Allah’ın fermanıyle getirip Süleyman’ın parmağına taktı. 2. 3.47/3 nâz uyhusı-bahâr: Beyitlerden. ikisi muvahhiddir: Süleyman ve İskender. el öpebilmek için yüzük gibi bükülüp halka hâline gelmeği ister.Ömer ZÜLFE G. ikisi kâfirdir: Nemrud. çünkü bahar günleri seher uykusu tatlı olur. yalandan uyuma şekli olduğu sonucu çıkarılabilir: ol perî nâz uyhusın kendüye ‘âdet eylesün görmeze urmaga ‘uşşâkı zarâfet eylesün (Yahyâ Beg: Dîvân: G. Buhtunnasr. Bu Peygamber kuşların da dilinden anlardı.” (TARLAN: Şeyhî Divanı’nı Tetkik: 262. dev ve perî.46/4 Süleyman-yüzük: “Cihâna dört sâhib-kıran gelmiştir. G. s. Yüzük. 62. Bi-smi ’llâhi ’r-rahmâni ’r-rahîm. Bu yüzük Âdem’in parmağında idi. Âşıkları görmezden gelmeğe böylece incelik göstersin.] İlkyazda uykunun tatlı olacağına dair bir kanaatin örneği aşağıdaki beyitte görülebilir: nerkislerüñi ko uyusun gül yüzüñde kim olur bahâr günleri hvâb-ı seher leziz (Necâtî Beg: Dîvân: G. Yüzüğünün taşı kibrît-i ahmerden olup üzerinde üç satır vardı.

] Kâbe yollarında uyku: cân vermek isterem reh-i kûyuñda haddüñe olur tarîk-i ka‘bede hvâb-ı seher lezîz (Sabûhî: T. Bu meşhurdur. Dostlar seher vakti uyku tatlı olur.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 95 Seherde uyku: ca‘fer ki subh-ı vasla ere şevkdan ölür vakt-i seherde uyhu olur dostlar lezîz (T.1: 116b.] 95 .] Ayrıca uykunun vücuttaki kan fazlalığından ileri geldiği söylenmektedir: çeşm-i mestüñ hûn-ı insânı şu deñlü içdi kim kesret-i demden ne dem gördüm ki hvâb üstindedür (Sabâyî: T.) [= Ok yağmurun altında ölenler safa sürer. kavuşma sabahına ulaşırsa aşkından ölür. yağmur uykusu tatlı olur.) [= Sarhoş gözün. insan kanını şu kadar içti ki ne zaman gördüysem kan fazlalığından dolayı uykudadır. Ca‘fer Çelebî: Dîvân: G.21/5) [= Cafer.358/5) [= Yahya.1: 115b. senin sokağında kendinden geçip dalarsa ne var? Mescitte insanın gözüne uyku gelmesine şaşılmaz.] Mescitte uyku: n’ola kûyında bî-hod olsa kendüden geçüp yahyâ gelür mescidde insânuñ gözine ‘âdetâ uyhu (Yahyâ Beg: Dîvân: G. Kâbe yollarında seher uykusu tatlı olur.] Yağmur yağarken uyku: bârân-ı tîrüñ ile ölenler safâ sürer meşhûrdur ki uyhuyı bârân eder lezîz (Gubârî: T.1: 170a.) [= Sokağının yolunda yanağına canımı vermek isterim.

bizi âlemde züğürt bırakan sensin sen. bülbülü de aba altına sokar. “Sonunda bizi perişan edecek budur/kokudur” dedi. sonunda gülü çıplak bırakır.] .191/6) [= Gonca.] neçe pîrâheni mihrüñle ey meh çâk çâk etdük dirîgâ bizi ‘âlemde göñleksüz koyan sensin sen (Enverî: Dîvân: G. G. perişan etmek.] hevâ-yı sohbet-i fasl-ı bahâr-ı rûy-ı yâr âhir yakasuz kor güli vü bülbüli peşmîne-pûş eyler (Emrî: Dîvân: G. çaresiz ve perişan bir hâle düşürmek’ anlamlarına geldiği söylenebilir. G. Ah ah.] 64. çıplak bırakmak.51/2 yakasuz ko-: Eldeki örneklere bakarak şimdilik bu deyime ‘züğürt bırakmak. senüñ bûy-ı mey-i la‘lüñ sabâdan işidüp gonca dedi kim ‘âkıbet bizi yakasuz koyacak budur (Necâtî Beg: Dîvân: G. göreyin iki yaka issi olmasun gonca ki böyle ol kodı ben bülbülini göñleksüz (Necâtî Beg: Dîvân: G. Hey o Yusuf yüzlü ne gömleksiz kucaklanasıdır.51/1 göñleksüz ko-: Elde bulunan sınırlı sayıdaki örneğe bakarak kesin ve doğru bir anlam vermek güç.] çâh-ı gamda sun‘î-i abdâlı göñleksüz kodı hey ne göñleksüz kuculasıdur ol yûsuf-cemâl (Sun‘î: Dîvân: G. senin dudağının şarap kokusunu sabah melteminden işitince.229/2) [= Bu bülbülünü böyle kötü durumlara düşürdüğü için. göreyim o goncanın iki yakası bir araya gelmesin. çıplak bırakmak’ anlamları verilebilir.Ömer ZÜLFE 63. Ancak şimdilik ‘parasız pulsuz bırakmak. nice gömleği aşkınla parça parça ettik.101/5) [= Gam kuyusunda abdal Sun‘î’yi çıplak bıraktı.173/2) [= Sevgilinin bahar mevsimi gibi yüzünde sohbet arzusu.186/2) [= A ay gibi güzel.

” (GÖLPINARLI: Mesnevî: II. kanaat-feragat. suret-mana. İbrahim (‘a. Mânâ ise “cevher”dir.185/1) [= Nice bin yakalar yırttıran bir gümüş tenli sensin sen. Fakat mânâ. her şeyin görünen biçimi. daimîdir ve bütün bunlar. Sûretlerde sayı vardır.)’. Böylece ayrılıkta. 308.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 97 nece biñ yakalar çâk etdürür bir sîm-ten sensin sen beni âhir yakasuz koyacak ‘âlemde sensin sen (Enverî: Dîvân: G. daha doğrusu.52/4 sûret-ma‘nâ: “Her şeyin görünen biçimi ve vasıfları sûrettir. “Sûret. zâhirî duygularımızla idrâk ettiğimiz tezahürdür.52: Bütünüyle tasavvufî zeminde söylenmiş bu gazelde. Âşığa düşen. sûret. yani başlı başına ve esasen vardır.] 65. kınanma. Kavuşulmak istenen sevgili Allah’tır. m. bütün kâinattır. “Her kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslâm ile Allah’a tutmuş ve hanîf (yalnız hakka boyun eğen muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine 97 . G. Sûret biçiminde tecellî eden. mânâdır. kesret-vahdet. cennet-dünya. Ancak birliğe ulaşmanın yolu da yine dünyadan geçer. aşka sarılmak ve dünyanın gönül çeken bütün aldatıcı güzelliklerinden geçmektir. Böylece her şeyin ardındaki sırra. yani kendi kendisine ve başlı başına duramayan. yani birliğe ulaşılmış olur. Sûret “araz”dır. 67. kavuşmanın tadını bulacaktır.). zahirbâtın. olamıyan bir şeydir. s. Bu suret âlemi. G. görünüşler ve ayrılık âlemidir. 66. bozulur. mânâ âleminin tecellisidir.” (GÖLPINARLI: Yûnus Emre Dîvânı: 644. s. sûretle ve sûret biçiminde tezahür eder. G.52/6 halîlu ’llâh: ‘Allah’a dost. Ancak idrâkimizle anlayabildiğimiz hakikatına ise “Mânâ” deriz.). Vahdet-i vücutçularca mânâ. Beni sonunda bu âlemde züğürt bırakacak sensin sen. sûret düzülür. hepsinden de münezzehtir. Tanrıdır. onun zuhuru olmakla birlikte o. Bu dünya çokluk. suret âlemini terk etmekten geçer. Mana âlemini anlamak. melâmet-selâmet ve firkat-vuslat zıtlığı işlenmektedir.

Musa (‘a. düşmanların kıskançlığından dolayı üzülme. Muhammed (s. Fuzulî’nin şu beytinde bunun bir örneği vardır: 68.974/4) [= Ey gönül. m. İbrahim’in yüzü gözüme görünmezse. m.53/1 . Anlatıldığına göre ateş gül bahçesine dönmüştür. m.Ömer ZÜLFE uymuştur? Allah ki İbrahim’i halil [dost] edindi. Can ipinde düğüm olması ‘iç sıkılması’ anlamında olmalıdır. bir iş yapacaksanız!’ ‘Ey nâr [ateş]! Serin ve selâmet ol İbrahim’e!’ dedik!” (Kur’ân: 21. Enbiya: 66-70).] ‘ukde-dendân: Parmaklar yardımıyla düğüm açılamadığı zaman dişlerin devreye girmesi günlük hayatta hemen herkesin başvurduğu yöntemlerden birisidir. Nuh (‘a. ancak ateş onu yakmamıştır.9/5) [= Ey Hayalî.)’in atasıdır. Beyitte.)’e halîlu ’llâh denir. zarar da edemeyecek nesnelere mi tapıyorsunuz? Yuf size ve Allah’tan başka taptıklarınıza! Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’ ‘Siz bunu’ dediler. “O hâlde dedi: ‘Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda veremeyecek. Bunun gibi birçok örnek bulmak mümkün: gül-i gülzâr-ı cennet âteş-i nemrûd olur ey dil görinmezse eger kim gözüme dîdâr-ı ibrâhîm (Zâtî: Dîvân: G. Nisâ: 125).) ve Hz. sevgili selâm verdiğinde.] reşk-i a‘dâdan hayâlî çekme mihnet sâbir ol eyledi hak âteş-i nemrûdı gülzâr-ı halîl (Hayâlî Beg: Dîvân: 263/G.). İsa (‘a. ‘yakın da ilahlarınızın öcünü alın. bu durumdan memnun olan âşığın can ipindeki düğümün açılacağı söyleniyor.). G. Şair bu kıssaya telmihte bulunuyor.).)’le birlikte ülülazm denilen beş büyük peygamberden birisi ve Hz. Şairler böyle bir ayrıntıyı atlamayıp şiirde bir süs unsuru olarak kullanırlar. sabırlı ol. İbrahim (‘a. m. m.” (Kur’ân: 4. m. Bu ayetten hareketle İbrahim (‘a. Muhammed (s. Allah Nemrud’un ateşini İbrahim’e güllük yaptı. m. cennet güllüğünün gülü Nemrud’un ateşi olur. Putları kırdığı için ateşe atılmış.

çünkü düğümü dişle açarlar. günlük hayattan bir sahne ile birlikte harf oyunları ve teşbih sanatıyla süslenmiştir.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 99 ey fuzûlî şem‘-veş mutlak açılmaz yanmadın tâblar kim sünbülinden rişte-i cânuñdadur (Fuzûlî: Dîvân: G. Bazen aşırı sevgi ve şiddetli aşk sebebiyle bu siyah nokta tahrip olur. G. buna habbetu ’lkalb. Canın canıdır. parçaları bütün vücuda 99 . içindeki sıkıntıları giderecektir.” (GÖLPINARLI: Divan-ı Kebîr: I. sevdâü ’l-kalb. İfade edilen bu düşünce. dem. balgam’dan dördüncüsü sevda. sevgilinin sümbülünden olan düğümler.LXXXV/7) [=Ey Fuzulî. Dişle düğümün açılması gibi sevgilinin selâmı âşığı sevindirecek. “Canımın içi” sözüyle buna işaret edilir. “Eskilere göre dört hılttan biri.] Beyitte bir de harf oyununa yer verilmektedir. s. “İlahi aşk. selâm kelimesinin ilk harfi olan sîn’in yazılışındaki diş biçimine işaret vardır. s-’-d) ‘çılgınlık derecesinde sevme’. safra. Kalbin en değerli yeri burasıdır.). Beytin incelikle işlendiği söylenebilir. Bu hastalık iç sıkıntısını vesveseyi meydana getirir. Vücuttaki fazlalığı delilik derecesinde sevme hastalığına sebep olur. hırs ve aşk gibi hâller ve hastalıklar. suveydâü ’l-kalb. kuşkusuz mum gibi yanmadan açılmaz. öd. 457. s. dâne-i dil gibi adlar verilir. senin can damarındaki. İnsan vücudunda varlığı kabul edilen dört unsur olan.). Ödün fazlalığı benzi sarartır ve insanı hasta eder.” Bu derecesi Türkçede karasevdâ denilendir. tamâ‘. Dişle düğüm açma âdetinin yansımaları başka şairlerde de görülüyor: hande kıl nev‘îye dendânuñ görüp dil-şâd ola kim açarlar ey şeker-leb ‘ukdeyi dendân ile (Nev‘î: Dîvân: G.” (ONAY: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: 27.] 69. “Arzû.404/5) [= Nev‘î’ye bir gülümse dişlerini görüp içi açılsın. “Bir illet ki insana ârız oldukta pek gam-nâk ve mükedder olur ve şiddet üzre olur ise bazen kendisini telef eder. a şeker dudaklı.54/1 sevdâ’: (< Ar. Yürekte siyah bir nokta vardır.

meydân kelimesinin de ‘şarap kabı’ anlamına ince bir işaret görülüyor. Kol kuvveti arama. ayakla oyun yaparak yenmeği ifade eder. b) [= Bu dört unsurun biri sevdadır. Bunlar aşk yoluna başlarını koyan âşıklardır. şimdi hile yapan yener. Şu beyitler bu hastalığın özelliklerini gösterir nitelikte: biri sevdâdur bu erkânuñ berd ü yâbis tabî‘atı anuñ mâlihülyâ olur mücârrından ‘aklı nâkıs eder bu varından bedeni beñzi hem siyâh eyler âdemüñ işin âh u vâh eyler fasl-ı güz olıcak gerek perhîz görmeyem der iseñ maraz hergiz (Nidâ’î: Dürr-i Manzûm: 132-135. benzi karartıp insana ah vah ettirir.” (ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü: 310. Hasmı. Onun tabiatı soğuk ve kurudur. Aynı şekilde. aklı devreden çıkarır. s. G. Bedeni. sevdiklerini çılgınca severler. Başka birkaç örnek: bir ayag ile cem-i devrânı basdum nev‘iyâ zûr-ı bâzû isteme şimdi yeñer âl eyleyen (Nev‘î: Dîvân: G.] bir ayag ile basmak baña âsân der imiş anı bugün ey enverî çek bâde-i gülgûnı meydâna (Enverî: Dîvân: G. Hiç hastalık görmeyeyim diyenin.244/5) . Beyitlerde ayag kelimesinin ‘kadeh’ anlamına da işaret vardır.54/3 ayag ile bas-: Bu ifade güreş ıstılahlarından olmalıdır. sonbaharda perhiz yapması gerekir.Ömer ZÜLFE dağılır.324/5) [= Ey Nev‘î. Artık bu türlü âşıklarda akıl mantık kalmaz.). Fazlalığı malihülyaya sebep olur.] 70. bir ayak oyunuyla zaman denilen Cem’i yendim. Bunlara sevdalı (sevdâî) denir.

Bilmem. yüz üstü sürünsün. Çeşitli örneklere rastlamak mümkündür: çü yâr anı görüp hod-bîn olupdur yüzi üzre sürinsün göreyin su (Ahmed Paşa: Dîvân: G.1: 6 [= A can. G.1: 213a. o ayna sana nasıl bir yüz gösterdi.] 71.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 101 [= “Bir ayak oyunuyla onu yenmek bana kolay dermiş”.) 101 . ayna sevgiliye kendi güzelliğini gösterip onu kibre sürüklediği için hoş karşılanmaz. çektiklerinden dolayı da âşığın gönlünün ateşe benzetilmesi sık sık işlenen bir teşbihtir: geçse peykânuñ göñülden arturur efgânumı nâleler peydâ eder tokundugınca nâra su (Yahyâ Beg: Dîvân:G. bir bakış bakmakla seni kibirli ve kendisini beğenmiş etti.56/5 ‘ârız-su-göñül-nâr: Parlaklık ve berraklık bakımından sevgilinin yanaklarının suya.56/8 âyine-hod-bîn: Osmanlı şiirinde hod-bîn kelimesi genellikle ‘kendisini gören’ anlamı sebebiyle ayna ile birlikte yer almaktadır.256/4) [= Sevgili onu görüp kendisini beğenir.] bir nazar bakmag-ıla hod-bîn ü magrûr eyledi bilmezem cânâ ne yüz gösterdi ol güzgü saña (Rahîmî: b. Göreyim su.] 72. G. Ayna vazifesini gören su da bu çerçevede düşünülmelidir.] bakuban âyine-i hüsnüñe magrûr olma ey perî âyine çün âdemi hod-bîn eyler (Şâvur: T.362/3) [= Temrenlerin gönlümden geçse inleyişlerimi artırır.) T. ateşe dokunduğunda cızırtılar çıkarır. Bugün ey Enverî. Su. gül renkli şarabı meydana/şarap kabına çek. Su da yeri geldiğinde ayna vazifesini icra ettiği için bu iki kelimeyle birlikte kullanılır. Aynaya bakan kişinin kendisini görmesi gerçeğine dayanan beyitlerde.

s. Uzun uzun aynaya bakmaktan çekinmezler. Allah’ın gazabını çekmek’ anlamında bir ifade şekli olmalıdır. G. sakalını tarar. Beyitlerden anlaşıldığına göre. ayna-kendisini beğenmişlik ilgisi daha iyi anlaşılıyor. Sakallarına kokulu briyantinler sürer ve kadınlar gibi gözlerine Isfahan sürmesi çekerlerdi. Bunlar iyi temizlenmiş bir aynayı bir ağaca veya bir duvara asarlar.85/4) [= Geceler boyu sabaha kadar yıldız sayar uykusu yok.59/3 çeşme-i mihr-yüzi suyı yere dökil-: Güneşe çeşme-i hâver.” (MAZAHERÎ: Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları: 87. sokaklarda arada sırada ayinedar denilen kişilerin önünde dururlardı.] 74. Bu ifadeler ışığında.). Ca‘fer Çelebî: Dîvân: G. Bunun çeşitli örneklerini görmek mümkün. G. çeşme-i felek de denir. A peri gibi güzel. 73. üzerini bir örtü ile kapatırlardı. aynada kendisini seyretmeğe fırsat bulur.ifadesinin kullanıldığı görülüyor: bagladı gamzeñ meger yaşlu gözümüñ hvâbını kim geceler subha dek yılduz sayar uyhusı yok (T. sarığını düzeltir.] Aynalar şık erkeklerin kılık kıyafetlerine çeki düzen verdikleri bir eşya olarak sosyal hayat içerisinde önemli bir yer tutmaktaydı. Anlaşılan bakışın yaşlı gözümün uykusunu bağlamış. Işık kaynağı olup dünyaya feyiz . eksiklerini tamamlardı. G. 75. kişiyi uykusuz bırakmak amacıyla büyü yapılıyordu.58/1 Allâh okına ugra-: ‘Allah’ın cezasına uğramak.Ömer ZÜLFE [= Güzelliğinin aynasına bakıp da kibirlenme. ayna insanı kendini beğenmiş eder. Müşteri gelince birkaç metelik karşılığında aynanın üstü açılır ve o. Hem aynanın süslenme alışkanlıklarındaki yerini göstermesi hem de kendisini beğenmişlik-ayna ilgisini daha açık sunması bakımından şu bilgiler dikkat çekicidir: “Bu çağın şık erkekleri yüzlerine ve vücutlarına çokça özenirlerdi.57/1 çeşm-sihr: Sevgilinin gözlerinin ve bakışlarının büyücüye benzetilmesi şairlerce sık sık işlenen bir teşbihtir. Böyle durumlarda uyhu bağla.

yerde sürünmek.194/3) [= Bengi su. Güneşin yüz suyunu yere dökmesi ise ışınlarının yere vurması demektir. güneş gibi her gün yüz suyunu her yerde toprağa dökmektedir. G.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 103 ve bereket yağdırması sebebiyle güneş çeşme diye adlandırılmıştır (ŞENTÜRK: Osmanlı Şiiri Antolojisi: 79. Işınları toprakta süründüğünden dolayı güneş değersiz kabul ediliyor: şu mihre zerre-i sergeşte olma kim her gün yüzi suyın döke gün gibi hâke her yerde (Yakînî: Dîvân: G. aşağı bir durumda olmak’ anlamında düşünmek gerek. Beyitte kan et.178/2) [= Şu güneşe/güzele. Güneş ışınlarının görüntüsüyle oluktan akan suyu andırması bu benzetmenin dayandığı temel esaslardandır.). ise ‘kutluluk. senin dudağına hangi yüzle özenmiş. şeref. Burada yüzi suyı yere dökil. başı dönmüş bir zerre olma. çünkü kanı kan ile yıkamazlar. Birçok örneğine rastlamak mümkün: ger suçum la‘lüñ emüp kan etdügümse sâkıyâ kanlar aglatma beni kanı yumazlar kan ile (Nev‘î: Dîvân: G. namus. cinayet işlemek’ anlamıyla yer alıyor.deyimini ‘utanmak. GÖLPINARLI: Nedîm Dîvânı: 436.404/4) [= A saki. hicap. yüz suyı. değerini kaybetmek.] 76.60/2 kanı kan ile yumazlar: Kötülüğün. Elime geçerse yüzü suyunu yere dökeyim. s.] müstagrak etdi kana okuñ kanlu yaşumı gerçi yumazlar ey kaşı yâ kanı kan ile (Enverî: Dîvân: G. itibar’ anlamlarına gelir. suçum dudağını emip kan ettiğimse.228/2) 103 . haya.. çünkü o.] lebüñe âb-ı hızır ne yüz ile öykünmiş ele girerse yüzi suyını yere dökeyin (Enverî: Dîvân: G. kötülükle ortadan kaldırılamayacağını anlatan bir atasözüdür. s. beni kan ağlatma.deyimi de ‘kan dökmek.

s. açığa çıkarmak’. böylece. Gamzeler sevgilinin güzelliğine kesin kanıt iken. kıyıcı bakışların keskinliği bir kez daha kanıtlanmış olmaktadır. hüccet. delil. 404. “bilenler ile bilmeyenler müsavi olurlar mı?” dese bu söz. bilmek ile bilmemek arasındaki farkı ifade hususunda nas olmuş olur. s.] 77. tartışılmaz kanıt’. G. bürhan mânâlarında kullanılan nas’ın fi’l-asıl beyan ve izhar etmek mânâsına olduğu yazılıdır.). ayva tüyleri onları bir de Kur’ân’dan delil getirerek açıklamakta. delile de nas denir.1. gerçi kanı kanla yıkamazlar ama okun kanlı yaşımı kana buladı.Ömer ZÜLFE [= A yay kaşlı. “Bir haberi isnâd ile kâ’iline dek ref‘ eylemek ma‘nâsınadır ve bir kimseden bir şey’iñ nihâyetini soruşdurup ötesini araşdırmak ma‘nâsınadır ve bir nesneyi ızhâr ve beyân kılmak ma‘nâsınadır ve bir kavl ü fi‘li re’îs-i ekbere isnâd edüp anda tevfîk eylemek ma‘nâsınadır şârih der ki nassu ’l-kur’ân ve nassu ’l-hadîs ki gayrı muhtemel olmayan ma‘nâya delâlet eden lafzdan ‘ibâretdir ve bu ma‘nâdan me’hûzdur ve delîl ma‘nâsına olan nassu ’l-fukahâ’ bundan me’hûzdur ve ‘inde ’l-ba‘z istihrâc ve ızhâr ma‘nâlarından me’hûzdur” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: II. tefsîr (< Ar. . kesin delil. n-s-s) ‘açıklık. s. “Tevile ihtimali olmayan söze. f-s-r) ‘açıklamak. 68. Kur’ân ve Hadis’teki açık hüküm. Kamus-ı Osmanî’de haber.). 657. Meselâ ilmin şeref ve faziletini bildirmek isteyen bir zat. “Sarih mânâyı hâvî olup delil makamında iradolunan âyet yerinde kullanılır bir tâbirdir.” (PAKALIN: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü: II. 16) izahı şöyle: “Söyleyenin cihetinden ileri gelen bir sebeple mânâsı zahirden daha açık olan lafızdır. Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’ndaki (c. “pûşîde ve mestûr nesneyi rûşen ve ‘ayân eylemek ma‘nâsınadır lafz-ı müşkilden ma‘nâ-yı murâdı keşf ve beyân ve te’vîl iki muhtemel olan ma‘nânuñ birini zâhir-i kelâma mutâbık olan ma‘nâya redd eylemekden ‘ibâretdir” (el-FÎRÛZÂBÂDÎ: UBTKM: II. s.). açık hüküm.60/4 nass-ı kâtı‘-tefsîr: nass (< Ar.

G. birbirine girmek birbirini öldürmek’ anlamlarına geldiği söylenebilir. Vatan içinde gurbet çekmek ne de zormuş.114/3) [= Şarap içip de her bir köleyle sürekli öpüşme.127/5) [= Helâkî senin sokağında ayrılık derdiyle ömrünü geçirdi. Bunlardan ikisi: câm içüp her bir gedâ-y-ıla öpüşme dem be-dem kan olur kan üstine devletlü sultânum benüm (Şem‘î: Dîvân: G. sokağının köpekleri seni yabancı sayarmış.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 105 Ayrıca beyitte.62/3 vatan içre gurbet: Kişinin kendi vatanında gurbetlik çektiği. vatanındaki haklara sahip olamadığı durumlarda söylenen bir sözdür.] 105 .534/3) [= A saki. ‘zulüm üstüne zulüm etmek. kâtı‘ (< Ar. Kan üstüne kan olur devletli sultanım benim.] 79. Benzeri iki örnek: bîgâne tutarmış seni şevkî seg-i kûyı gurbet ne katı müşkil olurmış vatan içre (Şevkî: T. G.] sâkî böyle sâde iken cân aparur leblerüñ ger şarâb-âlûd ederseñ kan olur kan üstine (Necâtî Beg: Dîvân: G.) [= Ey Şevkî. Bir de şaraba bularsan kan üstüne kan olur.1: 554a.] kûyuñda gam-ı hecr ile ‘ömrini geçürdi gurbet elemin çekdi helâkî vatan içre (Helâkî: Dîvân: G. 78. Orada sevgiliyi göremeyince kendi vatanında sürgün muamelesi görmüş olur.61/2 kan üstüne kan et-/ol-: Bu sözün. k-t-‘) kelimesinin ‘kesici’ anlamı sebebiyle gamzenin keskinliğine de ince bir ima var. Özellikle sevgilinin dudaklarıyla şarabın bir araya geldiği beyitlerde söz konusu edilen bu ifadenin birçok örneği görülüyor. Aşığın vatanı sevgilinin mahallesidir. Vatan içinde gurbet acısını yaşadı. dudakların böyle sadeyken bile can alıyor.

mutlak ve gerçek varlıkta var olur ki bu da birliğin gerçekleşmesi demektir. bir kişiye gönül vermektir. 399. Irmak ve deniz gibi unsurlarla birlikte anılması. G. gerçek aşka hazırlar. her şeyin Allah’tan kaynaklandığını görme ve anlama yolunu tutmuş. 83.65/2 tınâb: (< Ar. 81. Böylece kendisini gerçek aşka ulaşmış ve başkalarına da yol gösteren bir mürşid seviyesine çıkarıyor. t-n-b) ‘çadır ipi’.” (GÖLPINARLI: Dîvân-ı Kebîr: I. kendi mevhum varlığı kalmaz. G. Tanrı’ya. Şair. hakıykatin köprüsüdür. kutlu ve değerli olmak. işleri yolunda olmak’ anlamlarına geldiği söylenebilir. benlik bırakmaz. Sonunda. Otağın veya çadırın ortasındaki kazığa ve kenar perdelerine bağlanarak bir ucu yere çakılan iplere tınâb denir. gerçek aşka ulaşma yoludur. zengin olmak.” demişlerdir. yani âşıklık yoluna Allah’ın yardımıyla girdiği anlaşılıyor. G. Sûfîlerce bu aşk da iyidir. G. yani mutlak varlığa âşık olmak ve bu aşkta kendini yok etmektir. yani geçici aşk. İnsanda bu aşk tecellî edince insan. hakikat yolcusudur (GÖLPINARLI: Şeyh Galip Dîvânından Seçmeler: 219. Bu bakımdan “Mecaz. insanın mevhum varlığını yok etmesi bakımından değerli makbul bir şeydir. s. Buna göre reh-i ‘ışk. Çünkü seven adamda varlık. Gerçek aşk. herhangi bir şeye. Gözyaşlarının kanlı veya gümüş renginde olduğu düşünüldüğünde çadır iplerinin gümüş tellerle ve kırmızı renkli iplerle örülmüş olabileceği akla geliyor.63/8 reh-i ‘ışk: “Sûfîlerce aşk. Geçici aşk. gerçek aşk. Şair gözyaşlarını böyle iplere benzetiyor.). onlara kılavuzluk ettiğini ifade ediyor. yaratış gücünü. artık güzele değil. s. gerçek aşk yolundaki yolcuları kendisinin doğru yola ilettiğini.). Onlarca aşk.63/5 sâlik: Her varlıkta Allah’ın kudretini. hem bolluğu ve bereketi ifade etmek hem de .67/4 iki yaka issi ol-: ‘İki yakası bir araya gelmek. girmek istediği bu yola. güzelliğe âşık olur ve mutlak güzelliği her şeyde görür. iki kısımdır: Geçici aşk. 82. Şairin. âdeta onu.Ömer ZÜLFE 80.

Hâlbuki mücerred Îsâ’nın başlıca sıfatıdır. eskilerini yamamak için (!) Hattâ derler ki ol iğneye taalluk sebebiyle çarh-ı çârümde karâr eyledi ve el’an Hz. m.184/2) [= Ayrılık eli eteğimden tutup kendisine çektiğinden beri.). m.] olmadum iki yaka issi elümden ne gelür dest-i fürkat çekeli kendüye dâmânumdan (Enverî: Dîvân: G.603/2) [= Fakir bir kimsenin deniz gibi iki yakasını bir araya getiren kişinin yaptığı hayır. “Îsâ’yı tecrîdle vasfederler. şu kim bir ‘ûrı etmiş iki yaka issi deryâ-veş deñizler katresinden hayrı ol şahsuñ füzûn olmış (Zâtî: Dîvân: G. Nisâ: 157-158). ileri gidemedi. s. denizlerdeki her damladan fazla olur. yani bir iğneyi bile beraber götürdü.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 107 deniz ve ırmağın gerçek anlamda iki yaka sahibi olduğuna işaret etmek içindir. G.) gibi yükseleceği mertebesinin yüce olacağı anlatılmaktadır. Zîrâ teehhül etmemiştir. iki yakam bir araya gelmedi.] 84. Îsâ semâya urûc edince dördüncü katta üzerinde dünya malı olarak bir iğne bulundu. Durmağa mecbur oldu. Umûr-ı dünyevîden yani dünya malından hiçbir nesneye mâlik olmamıştır. Kur’ân’a göre öldürülmemiş.69/3 ‘Îsâ-mücerred: İsa (‘a. elimden ne gelir. Hattâ feleğe urûc eylediğinde bir sûzen (iğne)den gayrı bir nesne bile götürmedi. “Hz. Tasavvufî zeminde söylenmiş beyitte. göğe yükseltilmiştir (Kur’ân: 4. 107 . Muhammed gibi arşa urûc ederdi. bütün bağlardan kurtulan insanın İsa (‘a. göreyim o goncanın iki yakası bir araya gelmesin.).” (ONAY: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı: 220.] göreyin iki yaka issi olmasun gonca ki böyle ol kodı ben bülbülini göñleksüz (Necâtî Beg: Dîvân: 229/2) [=Bu bülbülünü böyle kötü durumlara düşürdüğü için.

G. Çeşitli örneklerine rastlamak mümkündür: hey yazuk gül yapragı gibi hevâya yeltenüp ‘amrînüñ eglencesin bülbül-sıfat efgân koduñ (‘Amrî: Dîvân: G. kefeninin bağlarını sökerek dirilip mezarından çıktığı anlatılmaktadır (XI). Kur’ân’da Îsâ’nın. X. Îsâ’nın eliyle dokunarak. çok defa “nefes”le birlikte anılır.] süleymânum hevâ-yı vasluña çün yeltenür göñlüm deminde eyle ol mûr-ı za‘îfe vuslatuñ himmet (Enverî: Dîvân: G. 21 Enbiya 91. . kötürümleri yürüttüğü. Amrî’nin eğlencesini bülbül gibi ağıta çevirdin. IX. bu mucizeleri. anadan doğma körlerin gözlerini açtığı. körlerin gözlerini açtığı anlatılır (Meselâ bakınız. gerçek anlamıyla ‘havada uçmak’ manalarına geldiği söylenebilir. Cebrail’in nefesiyle babasız olarak dünyaya getirmiştir. gönül hastalıklarını iyileştirmek. gönlüm kavuşma arzusuna kapılmakta. can kulağını açmak. gül yaprağı gibi havaya kapılıp. kaçmak’. İsa (‘a. 110). Sofiler. Kur’ân’da anlatılır (Kur’ân: 19. abraş illetine tutulmuşları iyileştirdiği. VIII. üfürünce canlanıp kuş olduğu. 49. XII).20/4) [= A Süleyman’ım. Yuhannâ’da. evlerde yenenlerle saklananları bilip haber verdiği bildirilir (III. bir genç kızı. Meryem 18-22.57/5) [= Ah ne yazık.Ömer ZÜLFE 85.70/2 hevâya yelten-: Bu sözün mecaz anlamıyla ‘arzularına kapılmak. dilsizleri söylettiği. zamanı geldiğinde o âciz karıncaya vuslatını bağışla.70/4 Meryem-‘Îsâ-söz: Hz. Matyos. 66. m. can gözünü. topraktan kuş biçiminde bir heykel yapıp ona üfürdüğü.] 86. Bu inanç dolayısıyla Îsâ. “Ahd-i Cedîd’de. Şark-İslâm edebiyatında. uzaklaşmak. G. ölüyü dirilttiği. Luka İncili’nde bir genç erkeği. dört gün önce ölmüş birisine kalkmasını buyurduğu. yahut sözle emrederek hastaları iyileştirdiği. eğlence arzusunda olmak. buyruğuyla dirilttiği (VII. VIII). Meryem.)’nın annesidir. Bu. V. nazlanmak. adamın. Tahrîm: 12). Oğlunu.

Onu tesviye ettim [sûret verip] de ruhumdan ona nefheyledim [üfledim] mi derhâl ona secdeye kapanın!’ (Kur’ân: 38.70/5 topu göklere ag. geniş bir kültür birikimiyle örülmüştür. beyitlerde geçtiği hâliyle Gûy u Çevgân oyunundan kaynaklanan bir kalıp söz ya da deyim olmalıdır. s.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 109 ölüye benzeyen canları diriltmek tarzında tevil de ederler. çünkü o meydanı boş bulmuştu. tek kişi. şerefli bir mevkide olmak. üstün gelmek. bu dünyaya zerre kadar itibar etmedin. edebî sanatlarla incelikle işlenmiş. G.] yâr ‘ışkuñ büküben kaddümi çevgân etdi hüsnünüñ topı göke agsa yeridür güzelüm (Fazlî: T.57/5) [= Ey Hayalî.” (GÖLPINARLI: Dîvân-ı Kebîr: I. ben bir çamurdan bir beşer yaratmaktayım. Beyit. Beyitteki nefahtu fîh ibaresi şu ayetten iktibas edilmiştir: “Rabbin melâikeye dediği vakit. Şimdilik ‘değerli olmak. ‘Haberiniz olsun. yani “kutup”. Şair. 401. 69/5): Birçok şairde örneklerine rastlanan bu ifade. devrin Îsâ’sıdır. Benzeri örnekler: güneşüñ topı göke agdugını tañlama kim hâlî bulmış idi ey yañagı gün meydânı (Necâtî Beg: Dîvân: 612/3) [= A güneş yanaklı. zaten onlarca her devirdeki olgun insan.] zerre deñlü kılmaduñ dehre hayâlî i‘tibâr topuñ agsun göklere mihr-i cihân-ârâ gibi (Hayâlî Beg: Dîvân: 419/G. güneşin topunun göğe yükselmesine şaşırma. Sad 71-72.) 109 . başarı kazanmak’ anlamlarıyla karşılanabilir. bu yüzden ölü gönülleri canlandırdığını ifade ediyor. 87. Gökte bulunması ve topu andırması sebebiyle güneş ve Çevgân oyunundan dolayı meydan gibi kelimeler bu sözü esas alan beyitlerde sık sık sergilenmektedir.). şiirlerinin kaynağının ilham olduğunu. değeri artmak.1: 409b.(G. topun dünyayı bezeyen güneş gibi göklere ağsın.).

Bu yüzden övgüye konu olan kavramlar güneşe.134/2) [= Putun.] yatıştırır. sevgiliye olan bağlılıkları. G.75/5 seg-yârân: Köpekler. ahımın kıvılcımlarını Gezegenlerin güneş karşısında hükmü olmazmış. cesareti yok. gün yüzin görmek şerâr-ı âhumı teskîn eder mihre olmazmış mukâbil encüm-i seyyâre hîç (Yakînî: Dîvân: G. güzelliğinin topu göklere yükselse yeridir. seninle güzellikte yarışacak kadar canı yok. 90. Bu ifade cansız nesnelerle birlikte geçmektedir: sidre gibi müntehâ kaddi salaldan sâyesin ravzada salınmaga serv-i sehînüñ cânı yok (Âhî: Dîvân: G.71/2 cânı yok: Bu ifadenin hem ‘canlı değil’ hem de ‘gücü yok. bir de bu görünüşüyle saray güzeli geçinir. 88. Benzeri birçok beyit bulmak mümkün: .] 89. Selvinin gerçek anlamda canı olmadığı gibi.] cânı yokdur ki sanem ede senüñle da‘vâ gerçi bu sûret ile şâhid-i kâşâne geçer (Necâtî Beg: Dîvân: G. G. onun karşısına çıkarılanlar ise yıldızlara veya gezegenlere benzetilir. savaş âleti olan topu konu alan beyitlerde yer alması da ihtimal dahilindedir. Yaygın olarak kullanılan bir hayaldir.47/2) [= Sidre gibi uzun boyu gölge ettiğinden beri. G. sevgilinin boyuyla yarışacak derecede değeri yoktur. sevgilinin mahallesinde bulunmalarıyla âşığın dostlarıdır.024/2) [= Güneş yüzünü görmek. değeri yok’ anlamlarında kullanılan bir söz olduğu anlaşılıyor.] Bu sözün yukarıdakilerin dışında. Güneşin parlaklığı onların ışığını görünmez kılar.71/3 güneş-yıldızlar: Gezegenlerin ve yıldızların ışığını güneşten aldıklarına inanılır. uzun selvinin sulak bahçelerde salınacak canı yok. aşkın boyumu eğip çevgâna çevirdi.Ömer ZÜLFE [= Güzelim.

O zaman senin sohbetinde onun üzerine nur indi.019/3. hangi güzeli görse ona meyleder.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 111 vardum segân-ı kûyın aradum sokak sokak yâ rab ne hikmet oldı ki yârân görinmedi (Yakînî: Dîvân: G. gonca parmağını kaldırıp iman getirir.] İfadenin barmak götür. kaypak oğlan.] 91.245/4) [= Bu gönül denilen çocuk.] şem‘ barmak kaldırup îmâna geldi bî-gümân sohbetüñde üstine nûr indi anuñ ol zamân (Enverî: Dîvân: G. B. ‘Güvenilmez. Güvenilmez olsa kınamamak gerek. sevgilinin sokağındaki köpekler ile çanak paylaş. Kt. kuşkulardan arınıp parmağını kaldırarak imana geldi.190/6) [= Gidip mahallenin köpeklerini sokak sokak aradım.] ey dil segân-ı kûyı ile hem-sifâl ol yârân-ı bâ-vefâ-ile ‘ayş u tena‘‘um et (Hüdâyî: Dîvân: G. AE: 23a.) [= A gönül.biçimi de vardır: 111 . Ey Allah’ım ne hikmettir dostlar görünmedi.202/1) [= Mum. barmak kaldur-: Müslüman olmayan birinin İslâm’a geçişi bir merasime bağlı olurdu. çünkü şehir oğlanıdır. Kişi kelime-i şehadet getirirken Allah lâfzının geçtiği yerde işaret parmağını kaldırırdı. orta malı ahlâksız kimse’ anlamına geldiği söyenebilir: kankı mahbûbı görürse meyl eder bu tıfl-ı dil bî-hakîkat olsa ‘ayb olmaya şehr oglanıdur (Me’âlî: Dîvân: G. vefalı dostlarla ye iç.1/4 şehr oglanı: Bu ifadenin. Beyitlerde bu âdete işaret vardır: kâfir oldı deyü nerkis gözüñe öykünüben kaldurur barmagını getürür îmân gonca (Şem‘î: Dîvân: G.] 92.4.159/3) [= Nergis gözüne özenip de kâfir oldu diye.

Ömer ZÜLFE göricek mu‘cize-i nakşını sûret-ger-i çîn götürüp hâme-sıfat barmagın îmân getürür (Bâkî: Dîvân: G. Çin ressamı.131/2) [= Onun nakışlarındaki mucizeyi görünce.] . kalem gibi parmağını kaldırıp şehadet getirir.

. Âdem (‘a. mahzun olmak.). 0006.) aciz. 0019.) su. ‘afv: (< Ar. güzellik. çok güzel § güzel. şöhret kazanmak. insan. âbâd: (< F. kara yağız kimse. 0025. 0022. yanak. silmek. açıl-: açılmak. âb-ı ‘ârız-ı yâr: (< F. 0007. ad: ad. âfâk: (< Ar. üzülmek. 0012. açuk: açık.) duru. 0018. 0004. bir nesneyi kapalı durumdan kurtarmak.) bağışlama. parlak. soğuk ve tatlı su § Allah’ın lütfu. şiir. 0008. âb-ı hayât: (< F. hayret. sevgili. 0010. âfet: (< Ar. ‘adem: (< Ar.) ufuklar. m. bir kimseyi. 0024. 0014. ölümsüzlük suyu § sevgilinin dudağı. ırmak § gözyaşı. âb: (< F. toprak. taze.) akarsu. 0009. a 0001. a‘dâ: (< Ar. yüz. yapılmak ya da açmak işine konu olmak. açmak işi parlaklık. âdâb: (< Ar. 0023. ün. âftâb: (< F. nemli § su. 0015. lâkap. ad et-: ad bırakmak. acı-: acımak. âdem: (< Ar.) sevgilinin yanağının parlaklığı. aç-: açmak.) yokluk. şaşma. bildirmeye yarayan söz. ‘aceb: (< Ar. beceriksizlik. bir nesneyi anlatmağa. namus.) âlemi süsleyen güneş § sevgili.) büyük felâket. 0020.) sulu. yapamama. âfitâb-ı ‘âlem-ârâ: (< F. 0017.) batmayan güneş.) güneş § zerre.13. 0003. söz. isim. 0002. mamur. SÖZLÜK Kimi maddelerdeki çengel (§) işaretinden sonra eğik dizilenler. ‘acz: (< Ar.) bengi su. açılmış. 0013. bayındır. ırz § kılıç. değer. 0011. 0005.) şen. âb-ı zülâl: (< F.) güzel davranışlar. benzetmelerden çıkarılan karşılıklardır. 0021. kapalı olmayan. âftâb-ı lem-yezâl: (< F. âbdâr: (< F.) acaba. âb-ı revân: (< F.) adam.) düşmanlar. 0016.

âhir: (< Ar. ak-: akmak. ahterân: (< F. ahkar: (< Ar. en sonunda. ilenme. feryat.) övülmüş. agar-: ağarmak. 0052. 0032. ahvâl: (< Ar. beşerî akıl.) yabancılar. 0041. sonuç.) son zaman. ag: ak. ‘akl: (< Ar. akmasına yol açmak. donuk. âh-ı Selîkî: (< F. beyazlaşmak.) küllî akıl. engeller.) yaşıtlar. 0047. 0048. agdur-: yükseltmek. nihayet.) son.) demir. acıdan dolayı inleme. 0027. en son. gözyaşı dökmek. en aşağıda bulunan § âşık. 0031. 0033. âh-ı serd: (< F. beyaz. 0030. hakkını yemek. başkaları. 0053. ahker: (< Ar. ag-: yükselmek. incitici. âh: ah. 0035. 0049. Allah’tan başka her şey § diken. 0046.) hakir olan.) hâller. düşmanlar.) kor. .Ömer ZÜLFE 0026. özel ad. aşağı. agız aç-: ağzını açmak. agla-: ağlamak. bedduasını almak. rüzgâr. akıt-: akıtmak. er geç. en sonunda. ateş koru § yıldızlar. Ahmed: (< Ar. akrân: (< Ar. akmasını sağlamak. aydınlanmak. 0045. direk. agız: ağız § var yok arası. âhını al-: ahını almak. 0034. âhir zamân: (< Ar. aglar: ağlayan.) Selîkî’nin ahı. 0044. benzerler.) akıl. 0051. duman. baştan geçenler. can sıkıcı ah. ‘âkıbet: (< Ar. 0040. durumlar § çekilenler. dert yanmak § yağmur yağmak. âhen: (< F. 0050. temelsiz ah. katı ah. 0042. ‘akl-ı küll: (< F.) soğuk ah. insanlığın aklı. agyâr: (< Ar. 0038.) son. 0029. 0043. çıkmak. beddua § bulut. 0037.) seherde edilen ah. indirmek. kıyametin yaklaştığı devir.) yıldızlar. 0039. konuşmak. dökmek. Cebrail. âh-ı seher-gâh: (< F. ok. 0036. tesirli beddua § ok. 0028.

sevgilinin yüzündeki tarife sığmayan manevî güzellik. 0078. ‘âlem-tâb: (< Ar. üç tabur. bu yüzden. düzen. düzenleyen § güneş.) yansıma. alın saçı. hatırlamak. sürü. alın: alın. 0067. ammâ: ama. 0070. F. 0065. ‘âlî: (< Ar. ‘âlem: (< Ar.) Tanrı.) ilgiler.) akrep. ucu ucuna. akrep burcu § turra. ay.) alımlılık. ‘aks-i ruhsâr: (< F. bölük. 0064. 0057. yüksek. yüzün kaşlarla saçlar arasındaki bölümü § güneş. 0074. zaman.. 0061. uygulama. ‘âlî-cenâb: (< Ar. yalnızca. alnı açuk yüzi ak: doğru. dürüst. al-: almak.) âlemi süsleyen. ‘alâyık: (< Ar. ‘amel: (< Ar. 0077. alay: (< Yun.) iş. zekâ. düşünce. temiz.) alay. işaret. 0076. namuslu. büyük. takım. dünyaya bağlılık. bir nesnenin yere bakan yanı. ‘alâmet: (< Ar. T. belge. alçak: alçak. ancak: ancak. yüce.) mana âlemi.) iz. ‘aks: (< Ar.) yüce. nişan. 115 . 0075. aydınlatan. 0058.) yüzün yansıması. yüzün ön tarafı. fakat. askerin saf saf olması. anlayış. kıvrımlı saç. aşağı. aşağıda bulunan.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 115 0054. 0073. ‘âlem-i ma‘nî: (< F. ân: (< F. ele geçirmek. saf. öldürmek. 0068. birlik. 0055.. eğlenme § gülşen. ulu. sıra. çağ. 0063.) cömert. ‘akreb: (< Ar. altun: altın. yalnız. 0069. davranış.) dünyayı parlatan. 0059. aklına getirmek. 0071. dünya tutkusu § ayak bağı. alay bağla-: savaş düzenine girmek. bütün yaratılmışlar. gelgelelim. alma: elma § güneş. şerefli § sevgili. sevgilinin yüzünde hissedilen güzel hâl. 0079. Ar. 0056. F. alt: alt. añ-: anlamak. 0060. 0072. sözünü etmek.) dünya. 0066. ‘âlem-ârâ: (< F. 0062. Allâh: (< Ar. elde etmek.

erimiş temren. âsmân: (< F. rahat etme. 0081. 0098. añla-: anlamak. ârzû-yı ser-i kûy: (< F.) sevgilinin dergâhı. ârâm-ı cân: (< F.) hâlini bildirme. bilmek.) gök. 0090. genişlik. 0107. kaynak. çatı. dam. âsmân-ı mecd: (< F. mevki. ‘ârız: (< Ar. 0092. ‘arz-ı cemâl: (< F. heves. ânî: (< Ar. o 0094. ‘ankâ: (< Ar. 0094. çoğalmak. 0103. geçici. . dokuzuncu kat gök. 0097.) hemen.) can dinlencesi § sevgili. 0105. 0102. 0085. ‘arz-ı hâl: (< F. başlangıç. artuk: çok. daha çok.) terleyen. ‘arş: (< Ar. ‘arz: (< Ar. 0082. âstân-ı devlet: (< F. terli.) yücelik göğü. âstân: (< F. soy. 0099.) ter § çiy. 0083. en. 0101. 0089.) hiçbir zaman. mekân.) durma.) çardak. sevgili.) dünya. ‘arak: (< Ar. 0100.) yanak § su. 0086.) eşik. ara-: aramak. bulmağa çalışmak.) mutluluk dergâhı. art-: artmak. asl: (< Ar. 0084. takat. F. bir anda. 0088. 0093. arz: (< Ar.) istek. 0091. yerleşme. yol. içinde.) yüzünü gösterme. araya sovukluk düşür-: araya soğukluk girmek. 0104. ârzû: (< F. sırrına vakıf olmak.) sunma. zaman zaman.) sunma.) sokağın ucuna ulaşma isteği. dergâh. ‘arak-rîz: (< Ar. mahal. güneş. ârâm: (< F. anlatma. 0106. hâlini anlatma. anlaşılmak. felek § gönül. ‘arz eyle-: (< Ar. ara sıra.Ömer ZÜLFE 0080. çadır. sevgilinin eşiği § cennet. mutluluk kapısı § sevgilinin kapısı. güç. büyüğe sunma. âşık. enlem. gösterme. âstân-ı yâr: (< F. 0087. yer. güzellik denizi. âsiyâb: (< F.) simurg kuşu § aşk. başka. ara: orta. eğlenme. aslâ: (< Ar. arası bozulmak. 0096. 0095. yeryüzü § döşek. kapı. içini dökme. pabuçluk.) su değirmeni § felek.) temel.

ayaklara ko-: ayaklar altına almak. âteş-i hicrân: (< F. 0134. 0119. âşık § mum. dost. ayagına düş-: yalvarmak.) od. garip. tanıdık. çan. 0112.) zulüm ve azgınlık ateşi.) göz.) ayrılık ateşi. âteş: (< F. ‘âşıkân: (< Ar. 0109.) belli. âyîne: (< F. toz. tutkun âşık. âşikâr: (< F. 0122. kendisi § sevgili. 0127. 0128.) ayna. âteş-i âh-ı dil: (< F. âteş-i âh: (< F. ortaya çıkmak. aşk.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 117 0108. göğüs yuvası.) âşıklar. âteş-i hışm u cefâ: (< F.) gönül aynası. yakın. 0124. 0111. ‘âşık: (< Ar.) tutkun. ayıplamak. 0125. Mevlevî.) bildik. sinek. Ferhad.) içten gelen ah ateşi. 0129. ‘âşık-ı şeydâ: (< F. âteş-i âh-ı derûn: (< F. kusur. 0131. 0120. ayıt-: söylemek.) aşk ateşi. ‘ayân (ol-) (eyle-): (< Ar. birbirinden uzaklaştırmak. görünür. kadeh. altın.) göğüs evi. aslı. at-: atmak. ‘ayn: (< Ar. tutulmuş. 0133. ateş. âyîne-i hâtır: (< F. âşiyân: (< F. ‘ayb (et-. âşinâ: (< F. meydanda. 0132. aşk sultanı. aşağı. ayak: ayak.) ah ateşi. ayak bas-: adım atmak. ev § çene çukuru.) çılgın âşık. yalnız bırakmak. âteş-i gam: (< F. ayır-: ayırmak. 0123. 0116. âteş-i ‘ışk: (< F. açığa çıkarmak.) gönülden gelen ah ateşi § yalın kılıç. kuş yuvası. zülfün kıvrımı. eyle-): (< Ar. kınamak. 117 .) kara sevdalı âşık. açık. 0117. güzgü.) yuva. 0114. görünmek. 0118. azmetmek.) belli. âşiyân-ı sîne: (< F. 0110. açık. 0135. ney. değersiz. 0130. cam ve çelikten yapılan görüntüyü yansıtan alet. 0126. 0115. parlak demir. ‘âşık-ı bî-dil: (< F. gösterici. görünen. eziyet etmek. 0121. 0113.) dert ateşi. biliş. ortaya çıkmış. çer çöp. köpek.) ayıp.

) nehir. bağışlama. 0158. kavuşmaya götüren yol.) sabah meltemi. 0141. 0152.) apaçık gören göz. 0143. şarap kadehi § zehir. 0149. bâd: (< F.) sevgilinin sokağının bahçesi. ‘azm: (< Ar. 0156. bagla-: bağlamak. sebep olarak gösterilen. 0151. b 0142. bahr-i hüsn: (< F. 0140. verme. bagır: bağır.) sokağının bahçesi. yanak.) düşünce denizi. 0155.) serbest. bâd-ı sabâ: (< F. bahs: (< Ar. 0137. 0147.) güzellik denizi § yüz. niyet.) iddia. bahâ: (< Ar. 0143. 0157. 0143. havadan. bahâne: (< F. meltem.) kapı. değer.) varlık bahçesi. bâb: (< Ar. bâg-ı vücûd: (< F. bâg-ı kûy: (< F. bâg: (< F. 0145. 0138. âzâd: (< F. bahr-i ‘âlem: (< F. inatlaşma. 0139. deniz. sorumluluktan kurtulma. kaygılanmamak. . bahş (eyle-): (< F. bâde: (< F. kaçma. bağ ya da başka bir araçla tutturmak. 0161. salıverilmiş. ayrıl-: ayrılmak. bahr-i belâ: (< F.) bahar. 0154. ‘aynına alma-: dikkate almamak. 0150. yol. 0159.) rüzgâr. dünya. 0153. ilkyaz. uzaklaşmak. 0160.) aşk denizi. bahr: (< Ar. hür.Ömer ZÜLFE 0136. beleş.) bahçe § dünya.) aşk şarabı. yalan uydurma. 0146.) bağış. bâg-ı kûy-ı yâr: (< F.) rüzgâr yoluyla gelen.) dünyanın denizi.) yönelme. döş. göğüs. 0143.) belâ denizi.) bahane. kurtulmuş. ‘ayn-ı ‘iyân: (< F. bâde-i ‘ışk: (< F. bahr-i ‘ışk: (< F. ayva: ayva. göl. bahâr: (< F. yel. 0148.) kıymet. bâd-ı hevâ: (< F. 0144. bahr-i fikret: (< F.) şarap.

) bari. 0166. ayak basmak. ilgilenmek. başka: başka. yenmek. 0189. 0163. talihli olmak. alt etmek.) 0184. baskın yapmak. 0171. başına çevür-: başı etrafında dolaştırmak. 0180. 0169. sıkıntı vermek.) korku. yara. harekete geçmek. uzaklaştırmak. mükemmellik. değişmeden kalan. kalımlı. savmak. bakım yapmak. önsüz sonsuz. farklı. bâr-ı mihnet: (< F. 0188. çevirmek. bârân-ı pend: (< F.) yüce. bâk: (< F. 0176. bâl: (< F. 0179. 0168. nazar. bazı. bâlâ: (< F. 0183.) sebep. basmak. 0185. bak-: bakmak. başa çık-: baş etmek. bâ‘is: (< Ar. 0174.) tam olgunluk. yüksek. başını ayak et-: alnını yere sürmek. değer vermek. alçak gönüllülük göstermek. sakınma. göz atma. 0170. bir işe girişmek. bir işe gücü yetmek. bâ-kemâl: (< Ar.) kader. 0177. yücelmek. 0167. başını kesseler vaz geçme-: asla vaz geçmemek. bâkî: (< Ar.) öğüt yağmuru.) dertlerin yükü. bâr-ı belâ: (< F. 0182. başına su kuy-: üzmek. 0172. kısmet. görme. kafa. kaynak § çanak. 0181. bâr: (< F. başında devleti ol-: rütbe kazanmak.) göz. bâr-ı derd-i ‘ışk: (< F. barmak: parmak § akan yıldız.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 119 0162. başla-: başlamak.) kalıcı. bas-: ele geçirmek. 0164. baht: (< F.) yağmur § gözyaşı. bakma. basar: (< Ar. bârî: (< F. ok. kaygı. 0165.) kanat. 0186. iyi ya da kötü talih. bârân: (< F. hiç olmazsa. 0178. 0173.) yük. 0175. bakış: bakış.) dert yükü.) aşk derdinin yükü. (Sadaka edilecek nesnelerin baş çevresinde çevrildikten sonra verilmesi göreneği. baş: baş. değişik. 0187. 119 . kol.

0206. iki kişi ya da nesne arasında birbirini andıracak denli ortak nitelikler bulunmak. 0193. bedel: (< Ar.) göğüs.) kul. sonbahar yaprağı § âşık. beñiz: beniz. ber: (< F. aynısı sanmak. belki: belki. karşılık. beñdeş: benzer. berg: (< F. 0192. yemiş. berg-i hazân: (< F. han § sevgili. iç yüz. 0199. bed-likâ: (< F. berü: beri. 0207. A. olsa olsa. belâ-yı hecr: (< F. 0214. meyve. yüz.Ömer ZÜLFE 0190. sıkıntı. bâtın: (< Ar. 0205. dert çeken. 0219. 0197. bel: bel. ekilmek. 0220. gitmiş. beyâbân: (< F. belâ: (< Ar. 0212. kilit. anlaşılan. beyân: (< Ar. insanın ortası § var yok arası. kara. bencileyin: benim gibi.) açıkça söyleme. yele verilmiş. 0213. 0221. gönül. içeriye. 0191. ben: ben.) belâ çeken. 0218. belâ-keş: (< F.) ayrılık belâsı. içe. bende: (< F. 0201. bukağı. dertli. 0202.) gövde. birinci teklik kişi zamiri.) hazan yaprağı. 0211.) bağ. beden: (< Ar. 0204. eş. 0217. düğüm. bend: (< F. andırmak. 0194. beñzer añ-: benzetmek.) azgınlık çölü. 0195. 0203.) iç. 0196. perişan. berbâd: (< F. anlatma.) toprak. saplanmak. beñze-: benzemek. 0210. yüz rengi § sonbahar. bende-i bî-dil: (< F. beyne ’s-semâ’i ve ’l‘arz: (< Ar.) sevgiliden ayrı kalmak belâsı. beg: bey. bat-: gömülmek. 0198.) çöl.) yaprak. bağlama. 0200.) çirkin.) yer ve gök arası. açılma.) belâ. 0208. beñzer: öyle görünüyor ki. bitmiş. derdini açma. karavaş § âşık. berr: (< Ar. büyük sıkıntı. vücut. köle. 0215. dert. 0209. beyâbân-ı ēalâlet: (< F.) savrulmuş.) sevdalı köle § âşıklar. yok olmuş. . bir şeyin yerini tutan şey. ayva.) bedel. anlaşılıyor ki. belâ-yı hecr-i nigâr: (< F. 0216.

0233. bî-dil: (< F. ev.) yapı.) varlık binası. bî-çâre: (< F. bî-hûde: (< F. yalnız § âşık.) uyanık.) eşsiz. 0234.) temelsiz. Allah. tanımak. âşık. benzersiz. bin sayısı.) kimsesiz. 0246. 0239. bî-hisâb: (< F. binâ-yı hâne-i dünyâ: (< F.) izi bulunmayan. 0228.) rahatsız. bezm: (< F.) dert meclisi. bî-amân: (< F. bîmâr: (< F. boş yere. bî-karâr: (< F. duymak. evi. sanmak. vücut binası.) aklı başından gitmiş.) sesi soluğu kesilmiş § âşık.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 121 0222. bırak-: bırakmak. farkında olmak.) meclis. kendisinden geçmiş. içki meclisi. şaşkın. biñ: bin. sayılamayacak kadar çok. aşk sarhoşu. 0237. 121 . bıçag: bıçak. 0235. hesapsız. anlamak.) eşsiz. 0241. 0232. binâ: (< Ar. 0227. 0231.) pişmanlık meclisi. bezm-gâh: (< F. bî-bünyâd: (< F. meclis. bî-hemtâ: (< F. sevdalı.) dünya evinin yapısı. bî-nişân: (< F.) çaresiz. sonsuz. kendinden geçmiş. 0236. ) acımasız. bî-hadd: (< F. uyandırmak. aklı başından gitmiş. 0224. 0243. A. 0247. 0244.) hasta § âşık. bî-nevâ: (< F. bîdâr (eyle-): (< F. binâ-yı vücûd: (< F. eşsiz. bezm-i nedâmet: (< F. bî-bedel: (< F. 0242. 0229. 0245. bî-çûn: (< F. perişan.) sınırsız. 0248. aklı başından gitmiş. 0249. benzersiz. koymak. sarhoş § gönül. 0223. bî-hûş: (< F. 0225. binlerce. bezm-i mihnet: (< F.) benzersiz. bî-kes: (< F. 0226. zavallı. 0238. 0230.) eğlence yeri.) tutkun. çok.) boş.) sayısız. kaybolup gitmiş. bil-: bilmek. 0240. görünmeyen.

0256. 0261. kale. bî-zâr: (< F.) kimsesiz. 0274. boz-: bozmak. kale kulesi. tek § sevgili. bir yaña eyle-: öldürmek. değiştirmek. 0273. bülbül: (< F. iki kat olmak. bükül-: bükülmek. bu kadar çok. bulut: bulut § âşık. bunca: bu kadar. kanıt. şair.Ömer ZÜLFE 0250. vefasız § sevgili. 0260. 0270. vurmak.) delil. tandır. bî-vefâ: (< F. ah dumanı. burhân-ı kâtı‘: (< F. yıldızlar kümesi.) çılgın bülbül. bürrân: (< F.) aldırış etmez.) kolu 0264.) sonsuz.) bıkmış. yapı. sahip olmak. isabet etmek. 0252. arayarak kanadı kırık. 0268. kolsuz kanatsız § gönül kuşu. bî-pervâ: (< F. 0266. 0276. bî-zevâl: (< F. 0267. 0258.) sözünde durmayan. gökyüzü. tanıdığı olmayan. bî-yâr: (< F.) sonsuz.) kebap. bî-pâyân: (< F. bir nesneyi elde etmek. 0259. Güneşin ayrıldığı kısımlardan her biri. 0257. hedefi bulmak. Ferhad’ın delmek zorunda olduğu dağ. bülbül-i şeydâ: (< F. . hayatından bezmiş. dostu. 0251. burhân: (< Ar. bulın-: bulunmak. kazanmak. umursamaz. 0265. biryân: (< F. boyun: boyun. 0272. bir nesneyle. yok etmek. 0262.) sütunsuz. eğilmek. bir: bir. bir kimseyle karşılaşmak. 0271. 0269. 0255. bu: gösterme zamiri.) kesin kanıt. böyle. çok. tanık. büyümek. epey. bit-: yetişmek. burc: (< Ar. uçsuz bucaksız.) burç. 0254. ya da aramadan. 0263. bünyâd: (< F. ortadan kaldırmak.) bülbül § âşık.) sayısız. 0277. temel. düzenini değiştirmek. bul-: bulmak. Burhân-ı Kâtı‘. çok.) keskin. 0260. bî-şümâr: (< F. bu deñlü: bu kadar. bî-sütûn: (< F. 0253. 0275. bî-per ü bâl: (< F. ayarını bozmak. korkusuz.) bina.

0291. zulüm. cemâl: (< Ar. ‘uşşâk: (< F. Cem: (< F. 0297.) cambaz.) yer yer. cânâne: (< F. 0285. hayat veren.c 0278. cân-bâz-ı cân: (< F. cedel: (< Ar. 0300. çatışma.) sevgili. içki bardağı. 0282. akçe. sıkıntılar. kilise çanı § gönül. cana can katan § söz. cânâ: (< F.) kadeh. 0305. cânân: (< F. 0296.) inleyen gönlün yarası. câ be-câ: (< F. ilkyaz.) yüz güzelliği.) gönül. câm-ı Cem: (< F. aşk kadehi. 0302. cehd: (< Ar. saray.) alın § ay. şiir. güzellik. 0299. cem‘: (< Ar.) çalışma. 0289. cân: (< F. 0294. 0290. ölecekmişçesine korkuya kapılmak. can. cân-bahş: (< F. 0280. kervanlarda develere takılan çan. câdû: (< F.) me’va cenneti. cadı.) zulüm kadehi.) Cem’in kadehi. mülk. cerâhat: (< Ar. ey sevgili. cennet: (< Ar. şarabı icat eden kişi.) aşk şarabı. inleyiş. cebîn: (< Ar.) âşıkların canı.) toplama. .) can bağışlayan.) çan. dert.) kavga. âşık. şairin sözleri. 0292. 0287.) can cambazı. bir araya getirme.) eziyet. cânı agzına gel-: çok korkmak. çabalama. câm-ı sitem: (< F. savaş.) sevgili. yüz § güneş. ceng: (< F. 0295. 0304.) hükümdar. hayat § sevgili. 0283. sıkıntı. çekişme. câm: (< F. 0303. ceres: (< Ar. cerâhat-ı dil-i zâr: (< F. câm-ı ‘ışk: (< F. 0293.) yara. 0286. cân-bâz: (< F. canını tehlikeye atan.) büyücü.) ey can.) savaş. ülke. cefâ: (< Ar.) cennet § sevgilinin dergâhı. sığınılacak yurt § sevgilinin sokağı. 0301. iddialaşma. canıyla oynayan. kuş. cennetü ’l-me’vâ: (< Ar. 0281. 0288. 0279. cân-ı her yerde. 0298. 0284. dertler.

cür‘a: (< Ar. telve.) eziyet. 0330. 0308. ırmak.) düşmanların zulmü. 0323. cihân: (< F. 0322. cism-i figâr: (< F. cûş u hurûş: coşup taşma. şarap. çekişme. cû/cûy: (< F. 0311. çevirme. aşkın artışı. 0310. araştırma.) sevgiliyi arama. cür‘a-i şâdî: (< F. delilikte âlim. gövde § sarı. 0319. cünbiş: (< F.) dünyayı ısıtan. cür‘a-i câm-ı mahabbet: (< F. hareket.) bütün. . 0315.) yön. bahçeler. cevr-i devr-i çarh-ı kejrev: (< F. 0328. sebep. cidâl: (< Ar. cihet: (< Ar. kâinat § bağ. cism: (< Ar. 0332. 0317.) kımıldanma. 0331. 0329. cûy-ı yâr: (< F. delilik. 0314.) kavga. cünûn-ı zû-fünûn: (< F.) dünya. 0333.) yaralı beden. altınlı kaftan.) cennetler. cihân-ârâ: (< F. 0312. deliliğin üstadı.) araştırma.) delirme. 0330.) bilgili deli. dert § ok.) sevgilinin zulmü. 0318. toz. akarsu. 0313.) sevgiliyi arayıp sorma. cevr-i cânân: (< F. âlem. 0307. cûy-ı eşk-i çeşm-i ‘âşık: (< F. cüst ü cû: arayıp sorma. 0325. cihân-tâb: (< F.) aksak feleğin döne döne zulmü. hocası § âşık. cümle: (< Ar. hep. 0326.) beden.) aşk kadehinin şarabı.) yudum. iç § kebap. çıldırma. ç 0321. dünyayı aydınlatan. sıkıntı.) ırmak § gözyaşı. 0324. cevr: (< Ar. delicesine davranış. cünûn: (< Ar. 0327.) âşığın gözyaşı ırmağı. cüst ü cûy-ı yâr: (< F. savaş.) dünyayı bezeyen. 0320. cüst: (< F. cûybâr: (< F. tortu.) arama.Ömer ZÜLFE 0306. ciger: (< F. 0316.) neşe şarabı. cinân: (< Ar. inatlaşma.) karaciğer. cûş (et-): coşup taşma. 0309. cevr-i agyâr: (< F. ciğer.

) dikine tutularak çalınan eğri saz. çü/çün: (< F.) eğri gidişli felek. gerilemek. 0349. yola koyulmak.) göğüs yarığı. çık-: çıkmak.) yardım. 0345. 0356. 0340. ortaya koymak. surat. 0350. çarh-ı kej-rev: (< F. içmek. devreden. gök kubbe. gitmek. yükselmek. yırtık. 0359. çâre: (< F. çâh-ı zenahdân: (< F. gam dağıtan.) yaş döken göz. 0351. çukur § girdap. çeng: (< F. madem.) gök çarkının çadırı. çevür-: çevirmek. 0335.) gibi. dönen. madem ki. çok: çok. 0352. 0341. çimen: çimen. çâk (et-): yarık. çıkar-: çıkarmak. çokdan: uzun zamandır. taşımak. çâder: (< F.) yüz. 0343.) büyücü göz.) pınar. pençe § boy.) mum. 0346. meşale. yemyeşil bahçe § ayva tüyleri. kandil. çâk-i sîne: (< F.) gök. çarh: (< F. çark.) çadır. 0347. . felek. görünmek.) çene çukuru § yuva.) kuyu. içki içmek.) göz § büyücü (sevgili). yeşillik. 0344. yüklenmek. çeşme: (< F. 0360. silâha davranmak.) şu sebepten. 0358. 0354. çeşm-i câdû: (< F. d (< F. çekil-: çekilmek. 0357. çünki: (< F. çâder-i çarh-ı felek: (< 0348. çerâg: (< F. 0355. çihre: (< F. 0337. 0336. yırtma. katlanmak. ağlayan göz. ilâç. çâh: (< F. kaynak. döndürmek. 0338. çünkü. burgaç. çeşm-i giryân: (< F. çâk-i girîbân: (< F. 0361. çek-: çekmek. çeşm: F. ortaya çıkmak.0334. 0342. 0339. 0353. çeşme-i mihr: (< F.) yaka yırtma.) güneş çeşmesi. büyüleyici göz. ayrılmak.

) dünya § kocakarı. düşmek. 0379. azgınlık. 0366. 0375. 0364. 0380. degül: değil. 0370. yakışmak. kıl ucu. kalmak. dâg: (< F. iki kat.) baş ağrısını geçirme.) doğru yoldan çıkmış. 0363. dehr-i dûn: (< F.) sürekli. savan. dâl: (< Ar. devamlı. ēâll: (< Ar. düzeni bozulmak. 0367. değerinde olmak. 0376.)’in cennetten kovulmasına sebep olan meyve. söylemek. ēalâlet: (< Ar. kanıt. de. savma. kambur § zülf. gelişigüzel. 0371. günahkâr. dagıl-: dağılmak. dehân/dehen: (< F. dâyim: (< Ar. varlığıyla yokluğu belli olmayacak kadar küçük olan. 0378. dâyimâ: (< Ar. def‘-i a‘dâ-yı gam: (< F. 0373. azgın. dehr: (< Ar. 0369. . de-: demek. deg-: nasip olmak. dâg-ı mihr: (< F. def‘: (< Ar. giderme.) ortadan kaldırma. 0379. dâfi‘-i gam: (< F. ulaşmak.) dâl harfi. m. 0383. lâlenin ortasındaki kara nokta. yokluk. derdi alıp götüren. azma. iyileştiren.) def eden. damga § güneş. 0365.) gam dağıtan. ait olmak.) derd damgası § lâlenin ortasındaki kara nokta. istemek.) aşağılık dünya. 0381. varla yok arası nokta. çare olan. erişmek. 0377. 0382. değmek. ocak. dahı: dahi. aklı dağılmak. nokta. henüz. dâne: (< F.) doğru yoldan çıkma. 0372. her zaman.) ağız § zerre. uzaklaştıran. bir daha. 0368.) yanık yarası. def‘-i sudâ‘: (< F.) aşk yarası § güneş.) sürekli. devamlı.) tane. yemiş. işaret. hâlâ.0362. degme: alelâde. Âdem (‘a. dâg-ı gam: (< F. dâfi‘: (< Ar. 0374.) gam düşmanlarını savma.

ipsiz sapsız. 0398. serseri § âşık. 0401. 0402. okuyup üflemek. delil § gönül ahının alevi.) dertli. 0397. 0385. zaman. del-: delmek.) deniz. kavrama.) aşk denizi. 0408.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 127 0384. soluğu kesik. akarsu § övgü.) sîn dünya denilen kocakarı. derk: (< Ar. 0404. derdâ: (< F.) 0399.) sürekli. 0406. sürekli. 0407. ele geçirme. ilâç. delik açmak. an. kaygılı. ders-i cünûn: (< F. sırdaş.) tanık. kaygı § derman. okun ucuna geçirilen demir parça § ter. dendân: (< F. nefes etmek. 0388. 0393. iz. harfinin dişi. 0412. deryâ: (< F. derdmend: (< F. dilsiz. dek: +a kadar. dehşet: (< Ar.) bir şeyden söz etmek. 0411. 0405. deñlü: kadar.) uçsuz bucaksız deniz.) suskun.) diş. ürkme. delîl: (< Ar. gönül.) soluk. dem-beste: (< F. demren: ok ucu. 0386. derûn: (< F. kırmak. 0387.) çare. dermân: (< F. 0389.) delilik dersi. 0396. tasa. 0413. 0400. gözyaşı. sık sık. yakalama.) arkadaş. dem-sâz: (< F. dem be-dem: (< F.) her zaman. belge.) anlama. ırmak. aklı şaşırtacak kadar ürkme. delik: delik. durmaksızın. tasalı § âşık. 0410. derbeder: (< F. elde etme. selâm kelimesindeki sîn harfinin dişi. deryâ-yı ‘ışk: (< F.) gösterme. derd: (< F. kanıt.) ders. dem-â-dem: (< F. deryâ-yı bî-pâyân: (< F.) iç.) aşk derdi. dehr-i pîre-zen: (< F. dendân-ı sîn: (< F. çok. ders: (< Ar. denli. okyanus § âşığın gözyaşı. delinmiş. nefes. 0394. incitmek.) yazık.) kapı kapı dolaşan. işaret. dem ür-: (< F. 0391. 0395. 0392.) dert. delâlet: (< Ar. 0390. 0409. 127 . vah vah. aşk. 0403. derd-i ‘ışk: (< F.) korku. dem: (< F.

dîde-i giryân: (< F. devr-i gül: (< F. iplikle tutturmak. bahar. arzu. zaman. 0419.) el.) gönül alan.) ağlayan göz. .) 0429. sevgili. 0427. destan. 0428. (< Ar. dest-yâr: (< F. dil: (< F.) gönül alan güzel. gönül çeken. devrân: (< Ar. dil. diken: diken § ağyâr. yabancılar. göz bebeği. uşak § testi.Ömer ZÜLFE 0414.) ilâç. 0440. dilber: (< F. deyü: diye. görüşme. dil-ârâ: (< F. 0425.) gül mevsimi. uğur. hizmetçi. İbrahim (‘a. iliştirmek. kader. 0430.) sevgilinin gözü § fitne-i devrân.) heves eli. devlet: (< Ar. meyhane. felek. dönüş.) tutku (ışık) eli. âşık eden. devâ: (< Ar. dil-âvîz: (< F. 0426. 0416. ahir zaman fitnesi. dîde: (< F. dest-i şevk: (< F. ilkyaz. tarağın dişleri § kuş. görme.) kilise. 0435.) dünya. 0423. bahar. deşt: (< F. devr: (< Ar.) kıssa. 0424. dîdâr: (< F. ilkyaz. devr-i bî-amân: (< F. felek. peymane. kader. döneklik. ova § dert. dîde-i cânân: (< F. 0436. dik-: dikmek. 0420. 0437. deşt-i gam: (< F. 0418.) güzellik mevsimi. tarla.) dünya denilen puthane. 0431. dest-i heves: (< F. destân: (< F. hikâye. 0434. 0432. dönüş. devr-i hüsn: (< F. deyr-i cihân: (< F. gam. pençe.) mutluluk. 0441. deli. puthane. 0439. istek.) çağ.) çöl. saray.) gönül. dest: (< F. dönme. deyr: övgü denizi. 0421.) gönül alan.). 0415. çare. ülke.) yardımcı. içinde bulunulan zaman. saplamak. 0433.) gam çölü. 0417. deryâ-yı medh: (< F. devlet. 0422. ev. m. göz ucu § çadır. 0438. kendine çeken § sevgili.) yüz.) göz. diyerek. divane.) acımasız zaman. ekmek. dünya.

dilber-i Leylî-hırâm: (< 0457. istemek. 0460. 0446. memleket.) akıl. dimâg: (< Ar. 0463. durmak. direk: direk.) dolap gibi.) inleyen yaralı gönül. kesilmek. 0469. dilim: dilim. dirîg: (< F. dōlâb-veş: (< F. dirlik: sağlık. kulak F. 0461. 0445. 0450. Allah’a dayanma § sevgili. bitmek. dîvâne: (< F. dile düş-: dile düşmek. canlanmak. 0447. 0462. yeniden canlılık kazanmak.) divan.) parça parça gönül. dög-: dövmek. şuur. dil-efgâr: (< F.) ülke. kulak tutmak. dildâr: (< F. 0443. 0444. beyin.) gönlü yaralı. zayıf ve yaralı gönül.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 129 0442. arzulamak. 0455. diñ-: dinmek. adı kötüye çıkmak.) yıkık gönül § ev. dedikodu yapılmak.) dost. 0470. şiir iklimi. vurmak. dil-i dîvâne: (< F.) sevgili. 0459. damak.) yol. dil-i şeydâ: deli gönül § pervane. dōlâb: (< Ar. sütun § ah dumanı. şiirlerin toplandığı kitap. ezmek. 0456. 0466. dil-i vîrân: (< F. ağaçtan ya da demirden yapılan uzun ve kalın destek.) içi yanmış.) deli gönül.) hayvanların çektiği dönerek çalışan bahçe sulamağa yarayan düzenek. hayat. sevgili.) yazık.) çok yazık. 0453. gönül kaptırılan § Allah. vermek. 0465. dil-teşne: (< F. dil-i sad-pâre: (< F. dirigâ: (< F. diyâr: (< Ar. düşünme gücü. yaşayış. 0464. dîvân: (< Ar. 0452. kolu kanadı kırık gönül. 0468. 0449.) Leylâ gidişli güzel. 0454.) deli § gönül. eyvah. 0458. diril-: dirilmek. âşık. diñle-: dinlemek. 0451. dōst: (< F. diyâr-ı nazm: (< F. 0467. dile-: dilemek.) şiirin ülkesi. sona ermek. dil-i zâr u figâr: (< F. 129 . parça. eyvah. 0448. dîn: (< Ar.

boşaltılmak. iki kat. tütün. e tüketmek. büyük inci. dürr-i pend: (< F. dön-: dönmek.) uzak. konmak.) öğüt incisi. döy-: dayanmak. yukarıdan aşağıya inmek. 0480. 0498. gözyaşı. dökil-: dökülmek. anlam. dürlü: türlü. döne döne: dönerek. üst üste. dürr-i ma‘rifet: (< F. dür/dürr: (< Ar. 0490. duhân: (< Ar.) duman. döşek: yatak § yer. direk. akıtmak. dûd-ı âh: (< F. 0473. alçak § dünya. 0482.Ömer ZÜLFE 0471. 0476. 0481. 0472. düş-: düşmek. sütun. dûd: (< F. 0487. 0493.) inci. dalgalanan su § bilgi. içine itmek. saçmak. katlanmak. saray. 0488. 0475. dürer: (< Ar.) Allah’ı bilme incisi. dütün: duman. duhân-ı âh-ı sîne: (< F. dünyâ/dünye: (< Ar. 0477. şiir. dûd-ı siyâh: (< F. düşmen: (< F. dürr-i ma‘ârif: (< F.) duman. tutulmak. 0497. düşür-: düşürmek. tütün § çimen ve lâle. düket-: gözyaşı dökmek. koyulmak. 0495.) göğüsten çıkan ah dumanı.) iki büklüm. dün: gece. 0483. dört: dört. kapılmak. bulut. çeşit çeşit. akıtılmak. 0484. diş. inci gibi öğüt. 0486. dü-tâ: (< F. düşman. yakalanmak.) bilme incisi. 0478. dûr: (< F.) kara duman § âşığın ah dumanı. 0489. dûn: (< Ar. 0492.) düşman. inmek. yemek. 0491. sürekli. 0494. muhtelif. kara kaygı.) dünya § alçak. ardı ardına. . kambur. serpmek. bitirmek. 0496. 0485. yeryüzü. ah dumanı. 0474. dört sayısı. dün ü gün: gece gündüz. 0479. çizginmek.) iri inci taneleri § dişler. 0475.) ah dumanı § direk. dök-: dökmek.) aşağılık. âşık olmak.

ebed: (< Ar. 0512. § âşıklar. elde etmek. ebr-i bahâr: (< F.) eğer. el üstinde tut-: değer vermek. 0500.0499. 0501. elif: (< Ar. sakınmak. 0503. ebr: (< F. önünde sonunda.) mutlaka. 0514. anlayışlı. el ver-: fırsat vermek. sultan § sevgili. 0526. ebr-i âh: (< F.) âşıklar.) bahar bulutu. elt-: iletmek. -sa. 0519. nazar: (< F. arka. elinden çık-: kaybetmek.) acıyla çığlık atma.) buyruk. imkân tanımak. 0516. egerçi: (< F. ister. eger: (< F. dokunmak. elle-: ellemek. 0527. tohum ekmek. 0516. 0508. ehl-i tecrîd: (< F. efgâr: (< F. egin: sırt. 0510. ise de. 0525.) fazla. 0530. 0520.) usta.) sonsuzluk. 0521. masal. keder. elem: (< Ar. saygı göstermek. 0502. 0529. 0505. 0523.) yaralı. el: el. edin-: edinmek. ehl: (< Ar. emr: (< Ar. efendi: efendi. ehl-i mahabbet: (< F. 0522.) elif boylu § sevgili. boş söz. 0517. 0504.) el etek çekenler. açık görüşlü. dünya kaygılarından ve bağlarından kurtulanlar. ejder: (< F.) kavrayışlı.) gökler. nisan bulutu.) ah bulutu. ulaştırmak. . elif-kad: (< Ar. 0515. ek-: ekmek. eksük: eksik. 0518. ehl-i sonu olmayan gelecek zaman. 0507. eflâk: (< Ar. ehl-i dil: (< F. yüz yılı aşkın yaşayan yılan.) aslı olmayan hikâye. felekler. efsâne: (< F. 0511.) elif harfi § boy. yağmur bulutu. elbetde: (< Ar. 0509. se.) âşıklar. efzûn: (< F. 0528. 0506.) dert.) büyük yılan. sebep.) bulut § ah. elinde tutamamak. üst. iş. 0513.) her ne kadar. bir yolu tutmuş olan. 0524. efgân: (< F.

durum.) şekiller. 0540. 0563.) kanlı gözyaşları. 0534. etmek. 0546. tasa § arı. zamanlar. çağlar.) ilk. 0562. eşk: (< F. 0542. etki. doruk. 0545. eyle-: eylemek. sevdalılar § mum.Ömer ZÜLFE 0531. eri-: erimek. başlangıç.) yüksek. er-: ulaşmak. becerikli kimseler. enbiyâ: (< Ar.) imkânsız iş. ergavân: (< F.) âşıklar. nişan.) iz.) ilkyaz günleri. 0555. 0538. evc: (< Ar.) vakitler. 0553.) kaygı. ırmak. hedefi vurmak. hâl. biçimler. emr-i muhâl: (< F. er: erkek. durumlar. eşkâl: (< Ar. 0532. erbâb-ı safâ: (< F. 0560. eser: (< Ar. evvel: (< Ar. 0533. uyuşturucu madde. dostlar.) ehiller. ey: nida. 0550. 0548. suretler. eyyâm-ı bahâr: (< F. eşk-i hûnîn: (< F. 0551.) erguvan çiçeği.) gözyaşı. endûh: (< F. görünüşler.) şiirler. erit-: eritmek. bilinmeyen şeyler. . erbâb-ı şevk: (< F. hareketler. et-: etmek.) gizler. 0539. eş‘âr: (< Ar. 0543. 0558. eyâ: nida. yöntemler. 0559. eşik: eşik.) peygamberler. 0537.) gözyaşı § gümüş para. erbâb: (< Ar. 0549. kırmızı renkli bir çiçek § yüz. 0535.) davranışlar. eriş-: ulaşmak. eyü var-: iyi yapmak. seslenme. 0541. 0554. 0536. keyif. evzâ‘: (< Ar. resimler. 0538. etvâr: (< Ar. çadır ipi. encüm: (< Ar. eyyâm: (< Ar. sıvı hâline gelmek. isabet etmek. ilkbahar. eyü: iyi. esrâr: (< Ar. duruşlar.) günler. 0544. sıvı hâline getirmek. dert. 0561. 0556. imkânsız emir.) gönlü temizler. evkât: (< Ar.) yıldızlar § kıvılcım. 0557. iyi iş yapmak. işler. 0552. ustalar. eşk-i çeşm: (< F. seslenme.) tavırlar. 0547.

baş. ezel: (< Ar. âşık. fark: (< Ar. mutlu. fânûs: (< Ar.) mum fitili § can ipi. özgür. 133 . 0585. fenâ: (< Ar. 0583. fânûs-ı hayâl: (< F. feth: (< Ar.) başlangıcı bilinmeyen öncesizlik. fer: (< F.) yardım isteme. vaz geçme. kader § hayal fanusu. suyun taşması. 0565. ferâgat: (< Ar. bir işte başarı sağlamak. şikâyet. gönül şenliği. ferhunde: (< F. 0568. 0575. 0567. varsayma. sızlanma. 0571. 0574. kutlu. gökyüzü. yakınma. tepe.) içi rahat. ferâmûş: (< F. 0569. 0570.) yardıma gelen. 0586. ferâh: (< Ar. feyz: (< Ar.) kapıyı açma. farz: (< Ar. 0572. ferruh: (< F. zaman. başkalık.) üstü çeşitli resimlerle süslü.) uğurlu. fârig-bâl/ fârigu ’l-bâl: (< Ar. el çekme. 0582. 0566. kurtarıcı.) ayrılık.) unutma. dünya. kapının açılması. fetîl-i şem‘: (< F. feryâd-res: (< F. felek: (< Ar.) neşe.) çok kutlu. ferruh-ı ferhunde: (< F. çığlık. dinin kesin kuralı. 0584. içini dökme.) gök.) tahminde bulunma.) kutlu.) lâmbanın içerisindeki yanmayı sağlayan bez. arzularına kavuşmak. 0579.) su.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 133 0564. kayırma.) küre biçiminde cam kapak. 0574. Allah’ın f canlıları yarattığı. sevinç.) parlaklık. 0577. Ferhâd: (< F. yaraya konan sargı. fetîl: (< Ar. kaderlerini takdir ettiği zaman.) açığa çıkma. 0580. aydınlık.) ayrılma. 0576.) açma.) yokluk. fâş: (< F. 0581. 0573. çok uğurlu. içinde mum yakılan küre biçimli cam nesne. su bolluğu. 0578. feryâd: (< F. feth-i bâb: (< F.) Ferhad ile Şirin hikâyesinin erkek kahramanı § aşk ülkesinin sultanı. uğurlu. kesin emir.

varsayalım. 0600.) uçsuz genişlik.) ayrılık derdi.) boyu ve saçı düşünmek. figân: (< F. firdevs: (< Ar. uyku basma hâli. 0603.) fırsat. karışıklık. 0610. gamnâk: (< Ar. fitne-i devrân: (< F. 0589.) bağışın bereketi. g 0607. galtân (eyle-): (< F.) düşünme. figâr: (< F.) lâl dudağın gamı. oy. 0612. 0613. fikr-i zülf ü kad: (< F. gam-ı hecr: (< F. fürkat: (< Ar. 0588. 0599. hayal.Ömer ZÜLFE 0587. 0593. yuvarlama.) ayrılık. dalgınlık. fikr-i muhâl: (< F. firâk: (< Ar. fezâ-yı midhat: (< F. imkânsızı düşleme.) gönül kayığı. 0606. fülk: (< Ar.) meselâ. dertli. 0601. 0591. ayrılık acısı. düşünce. kimi zaman. fikr: (< Ar. belâ. 0604. 0610. düşünce.) ayrılık. 0598. fikir. . fitne: (< Ar. 0590. 0602.) içinde.) aşk derdi.) acıyla inleme. fî ’l-mesel: (< Ar. uyku. boyun ve saçın düşüncesi. feryat.) yuvarlanan. gam: (< Ar. gemi § gönül. fülk-i dil: (< F. gâh/gâhi: (< F.) bilmezlik. gaflet: (< Ar. feyz-i ihsân: (< F.) zaman bildirir. 0595. kaygı § çöl. misaldeki gibi.) kıyamete yakın çıkan karışıklık. musibet. gam-ı la‘l: (< F. dert. kaygılı § âşık.) belâ. onda.) zamanın fitnesi § sevgilinin gözleri.) imkânsızı düşünme. 0605. fitne-i âhir-zamân: (< F. uygun zaman. fursat: (< Ar.) övgü meydanı. gam-ı ‘ışk: (< F. 0597. bazan. azgınlık. 0594. fîh: (< Ar. yaralı. 0609.) cennet. fikret: (< Ar. 0611. meydan.) keder.) düşünme. 0592.) yara. 0608. dert. fezâ: (< Ar. musibet.) kayık. 0596.) kederli. ayrılık acısı § cehennem. boş bulunma.

0617.) dert tozu. gel-: gelmek.) bazı.) toz.) kanlı kıyıcı bakış.) boğulma.) gurbette kalmış. gece: gece. 135 . 0623. genc-i hüsn: (< F.) 0627. 0639. gerü: geri. gark: (< Ar. 0640. gazel: (< Ar. kötülük yapmak. ara sıra. ger: (< F. dert. sağlamlığı fazla. tok gözlülük hazinesi. karanlık. batma. gendüm: (< F. 0631. gamze: (< Ar. gerd: (< F. gâyet: (< Ar. içine geçmek.) kıyıcı bakış. delil. 0635. vatınından ayrı kalmış kişi § âşık. gerek: gerek. garîb: (< Ar. dalma. keskin yan bakış. geçmek. işlemek. gelür: kazanç. başka. gerçek: gerçek. geçinmek. son derece. 0621. 0641. geç-: ayva tüyleri ve zülfün gamı.) gizli. yoksul § gönül. ise de. 0624.) hazine. son. artmak. gâyet-i ihkâm: (< F.) eğer. 0636. kıya bakış. genc: (< F. gavgâ: çekişme.) dilenci. 0632.) ayrı. -sa. 0638. dışarıya. 0619. gedâ: (< F. gerçi: (< F. 0631. sıkıntı tozu. 0615.) gazel. 0625.) yetinme hazinesi. gam-ı zülf ü hat: (< F. genc-i kanâ‘at: (< F. 0629. 0618. gayb: (< Ar. kan dökücü. 0616. kimsesiz. gerd-i melâl: (< F. 0626. lâzım. 0620. 0628. iğne.) güzellik hazinesi. kapının kölesi § âşık. geh: (< F. geçip gitmek. bilinmeyen. kılıç. kan dökücü bakış § kılıç. uç. fazla. ölmek. 0622. 0642. 0634. 0633. edalı bakış § ok. -se.) her ne kadar.) çok. kavga. öldürücü keskin bakış. sıkıntı. zâlim.) buğday § Selîkî. âşık. ok. gürültü.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 135 0614. gamze-i hûn-rîz: (< F. 0630. yapmak. 0637. gerekli. vaz geçmek.) çok sağlam. gayrı: (< Ar. sultan. gedâ-yı kûy: sokağın kölesi. gam yeme-: kaygılanmamak. içinden geçmek.

girîbân: (< F. 0649. gir-: girmek. 0656.) incili yüzük. ateş. ölmek. hile. 0659. göñül: gönül § kuş. ölmek. . girdâb: (< F. 0655. gök: gök. taş (sevgili). yollamak. gıll ü gış: (< Ar. içine girmek. girdâb-ı hecr-i yâr: (< F. 0647.) yılan ve karıncaya besin § âşığın bedeni. ağız § gönül.) besin. 0662. mavi § gönül. (yola) koyulmak. gıdâ: (< Ar. gibi: gibi. 0651. ağlayış. ağlar. 0670. gonca-i hamrâ: (< F. gonca: (< F.) hainlik. 0653. gök. gökyüzü. gör-: görmek. 0646. gevher-nigîn: (< F. 0664. gözyaşı § lâl taşı. 0654. ortadan kalkmak.) kızıl gül. git-: gitmek. gıll: (< Ar. çelik (sevgili). gönder-: göndermek. kaybolmak. yaş döken. 0660. anlamak. kötü huylar. 0652. 0668. işlemek.) burgaç § ayrılık. üst elbisesi.) balçık.) şaşkınlık ve hayranlık burgacı. 0669. gil: (< F. gonca.Ömer ZÜLFE 0643. gök rengi. gizli düşmanlık. göñlek: gömlek. (< F.) sevgilinin ayrılık burgacı. 0650. gonca-leb: (< F. sıkıntı.) gonca gibi. 0644. köle. yapmak. kayık. sultan. eziyet.) gonca dudaklı § sevgili.) gönül bozukluğu. çamur. göñlini ele al-: güler yüz göstermek. aldatma.) gonca. 0645. gitmek. ilgilenmek. mücevherli yüzük.) ağlayan. giryân: (< F.) ağlama. girye: ulaştırmak. girdâb-ı tahayyür: (< F. göñli alçak: alçak gönüllü. gonca-veş: (< F. 0663. 0657. 0667. azık. 0666.) yaka. tereddüt. 0648. 0661. kil. gıdâ-yı mûr u mâr: (< F.) kin ve içten pazarlılık. göç-: göçmek. 0665. kızıl gonca. gemi. gış: (< Ar. yaşlı. 0671. getür-: getirmek. çan. yönelmek. 0658. ev.

0686. göz: göz § şişe. dert. gümüş para. yabancılık. sezilmek. 0673. görin-: görünmek. 0703. gû: (< F. gubâr: (< Ar.) söyleme.) söz. 0699. gözyaşı: gözyaşı § yağmur. gûy: (< F. gûşe: (< F. okyanus. söyleyici.) köşe. 0696.) edilmek. gurbet: (< Ar. gûyâ: (< F. gül-: gülmek. 0691. 0690. 0680. gûş: (< F. gözden bırak-: gözden düşürmek. gûşe-i mey-hâne: (< F. kaygı. söyleme. 0682. konuşma. 0684. yazı çeşidi § ayva tüyleri. kederler.) gül suyu § ilâç. 0688. 0702. kaldırmak. 0692. 0698. 0676. gözle-: gözetmek. gumûm: (< Ar. gül: (< F.) sultanın kulağı. gûş-ı dil ü cân: (< F.) belâ köşesi. asker. ayrılık derdi. 0700. beden. gûş-ı şâh: (< F. deniz.) güneş topu § elma. 0701. 0674. gül suyu.) sanki.) sanki.) gül § ok yarası. 0704. gumûm-ı zamâne: (< F.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 137 0672. 0697. uygulamak. gözden çıkarmak. gussa-i hicrân: (< F. götür-: götürmek. sevgili. gül suyu. kadeh. yanak. her şeyi göze almak. gülâb: (< F. gûş-ı cân: (< F. 0695.) can ve gönül kulağı. 0678. uymak. 0685.) keder. gûşe-i hicrân: (< F. 0693. güft: (< F. 0677. aklı başına gelmek.) toz. yüklenmek.) söyleyen. göster-: göstermek. ırmak. 137 . kum saati.) gariplik. gûşe-i belâ: (< F. güft ü gû: dedikodu. göz kara kıl-: gözünü karartmak. 0694. 0683. top.) kulak.) gamlar. fark 0687. şiir söyleme. cam. âşık. 0705.) meyhane köşesi. kaygılar. gûy-ı mihr: (< F.) can kulağı.) zamanın dertleri. konuşma.) söz. dayanmak. gûyiyâ: (< F. 0681. taşımak. gussa: (< Ar. yüz. gözini aç-: uyanmak.) ayrılık köşesi. 0675. 0689. 0679. güftâr: (< F.

yalnızca güllerden oluşan bahçe. zan. gülgûn: (< F.) geçme. 0729. iri güzel gül. 0728. 0723. 0718. gülşen: (< F. 0721. gün: güneş. hvâb: (< F. F. gül gibi yanak.) cennetlerin güllüğü. gökçek.) dünya denilen güllü bahçe.) sarılı kırmızılı gül. güzel: güzel. 0711. sezme. yanak. güllük § sevgilinin mahallesi. 0730. gülzâr: pembe. h 0731. uyku. şüphe. 0724. güllerin de bulunduğu bahçe § dünya. gül-‘izâr: (< F. gülzâr-ı cinân: (< F. 0709. gün § yara. 0715.) yanağın gülü. gülşen-i ‘işret: (< F. gümrâh: (< F. güzerân: (< F. 0726. dünya denilen güllü bahçe.) dilsiz. gülzâr-ı kûy: (< F.) sanı. gülşen-i bâg-ı cinân: (< F. kuşku. 0716.) günah. 0714. endişe.) cennetin güller bulunan bahçeleri § sevgilinin mahallesi. gündüz: gündüz. 0708. 0713. gidiş.) gül yanaklı.) düş.) gül renkli.) meclisler kurulan güllü bahçe. geçiş. yoldan çıkmış. yazık. gül-i ra‘nâ: (< F. günâh: (< F. 0717.) gül bahçesi. vuslat. 0710.) sokağın güllüğü § cennetü ’l-me’vâ. 0720.) dünya gülşeni. apaçık. gitme. tereddüt. yara.) geçme.) yolunu kaybetmiş. (< . gül-i hadd: (< F. gün gibi âşikâr et-: gün gibi ortada. 0712. konuşamaz.) gül renkli. gülşen-i ‘âlem: (< F. 0727. güneş: güneş § yüz. 0719. olumsuz kuşku. gül-i handân: (< F.Ömer ZÜLFE 0706.) gülen gül. gümân: (< F. güng: (< F. gülşen-i dünyâ: (< F. 0707. 0725. güzer: (< F. gül-reng: (< F.) gül bahçesi. hoş. 0722.

0746. hadd: (< Ar. 0739. vali.) doğru yolu gösteren. içinde bulunulan şartlar. 0736.) sevilen. Allah. Allah’ın adlarından.) bir şeyin aslı. 0759.) yanak § gül. hadd: (< Ar.) sınır.) ayağın tozu. 0758.) toprak. 0738. 139 . gerçek.) bilgi.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 139 0732. hâk-i râh: (< F. eksiklik. 0733. 0748. arı. hâlet: (< Ar. hâkim-i ‘ışk: (< F. sevgili. halîlu ’llâh: (< Ar. Muhammed (s. hadeng: ok. 0743. kayın ağacı. 0751. halk: (< Ar. kenar. Hz. toz § beden. doğruluk. hak: (< Ar. İbrahim (‘a. 0737. 0742. hâcet: (< Ar.) § gönül. 0757. hâk: (< F. hvâb-ı gaflet: (< F. hükümdar. silme.) haberli. haber: (< Ar.) durum. 0752. yargıç. hâk-sâr: (< F. sarhoşluk. samimî.) yaratma. doğruluk. haberdâr: (< Ar. Hâdî: (< Ar. hvâce-i dehr: (< F. hâk-i hava kabarcığı.) dünya denilen tüccar. 0745.) aşk yargıcı.) Allah. 0747.) kabarcık. aşk hakkında hüküm veren. 0744. hâk-i pây: (< F. perişan.) her şeyi yöneten. 0740. hâl: (< Ar. efendi. gerçek. 0760. kadı.) bilmezlik uykusu. hâlis: (< Ar.) halis dost. saf. hâl. 0735.) durum. 0734. içten § âşıklar. toz toprak içinde kalmış. boşluk.) yolun tozu § âşık. hâl: (< F. 0756. m. hâkim: (< Ar.) katıksız. kûy: (< F. 0755. insanlar.) kazıma. halel: (< Ar. 0761. hakîkat: (< Ar. m. habîb: (< Ar.) ben § nokta. 0750.) bozukluk.) hoca.) sokağın tozu toprağı. gaflet uykusu. habâb: (< Ar. 0753. hadd ü cebîn: (< Ar. 0749. 0754. incinme. hvâce: (< F.).) yanak ve alın.) ihtiyaç. hakk: (< Ar. zarar. âşığın yüzü.) yerle bir. 0741. tüccar. emir.

hamdü li ’llâh: (< Ar.) yıkık.) kuzu. 0782. 0788. hvâr: (< F.) hor. hancer-i hasret: (< F. hamîde: (< F.) dertli ciğerin humması. yeni ay. sıcaklık. 0787. 0769.) kızıl. hancer-i bürrân: (< F. kıvrım. hamrâ: (< Ar. 0778.) sevgilinin altın hançeri § hilâl.) sofra. halka-i zülf: (< F. harâret: (< Ar. 0783. harâret-i ciger-i tâbdâr: (< F.) diken. hvân-ı dehr: (< F. bayağı. yeni ay. harca-: harcamak. dünya denilen sofra. 0784. hancer: (< Ar. 0777. pavyon § tekke. hamel: (< Ar. tüketmek. hâr: (< F. 0773.) zülfün kıvrımı § yuva. handân: (< F. hâne: (< F. sivri uçlu iki yanı keskin bıçak § hasret. 0768. F. 0771. hvân: (< F. hilâl.) eğri. 0765. ayrılık acısı. 0772.) gülen. gülücük § inci.) meyhane. bitirmek. sevinçli. yay gibi.) dünya sofrası. 0789. mermer.) humma. 0766. gülüş.) keskin hançer. . sevr ile süreyya yıldız kümesi yakınlarında bulunan burç. harâbât: (< F.) ayrılık hançeri. 0786. 0767.) eğri. ham: (< F. ayrılık.) hançer.Ömer ZÜLFE 0762. hâne-i dil: (< F. daire. kâkülün kıvrımı § yuva.) kâkülün halkası. hancer-i zerrîn-i yâr: (< yuvarlak biçim. ateşi. bükülmüş. 0785. batakhane.) gülme.) ev.) ortası boş 0775. halka-i kâkül: (< F. 0770. kapı halkası § âşığın boyu. hande: (< F. eğrilmiş.) gönül evi. 0780. 0763. halka: (< Ar. 0779. yıkık mesken § dünya.) dünya halkı. 0774.) katı taş. 0776.) yıkık ev. ateş. 0764. Koç burcu. 0781. harâb: (< Ar. halk-ı cihân: (< F.) Allah’a hamd olsun. hâra: (< F. aşağı. harâb-âbâd: (< F. viran.

gaipten haber veren melek.) akılda kalan. 0808.) harf. yetişme.) biten. hâtem-i gevher-nigîn: (< F. dirilme. çizgi § kâfir. açık olmayan özel yer. hatt-ı dilber: (< F. 0801. resmî belge.) boz ayva tüyleri. hâtif: (< Ar.) kıskanç. hâsıl (ol-): (< Ar.) hasta § âşık. 0793. karınca.) herkese 0803. 0796. gönül. özlem. hatm: (< Ar. 0805. çalı çırpı. yazı. F. çimen. harf-i ümîd: (< F. pas. 0809. 0810.) ot parçası. biten. resmî belge.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 141 0790.) yanağın özlemi. gaipten gelen ses. çer çöp § âşık. hasûd: (< Ar. söz. hased: (< Ar. gelir § âşığın ahı. ahir zaman fitnesi. 0806. süprüntü. 0795. özenme.) ümit kelimesi. şuur.) mühür. 0799. 141 . buğu.) son. hâtem: (< Ar. çekemeyen. hasret: (< Ar.) bitmiş. hâşâk: (< F. 0802. bitiş. 0813. 0797. ölülerin diriltilip toplanması. has: (< F. harf-i mahabbet: (< F.) aşk kelimesi. toz. 0798. hatt: (< Ar.) çer çöp. 0800. Muhammed (s. 0811. Hz. kelime. kıskanma.) kıskançlık. imrenme. hat-ı sebz: (< F. 0807. ürün.) peygamberlerin sonuncusu. harem: (< Ar.) toplama. harf: (< Ar. gönle yazılan.) mücevherli. ümit harfi. sözcük. yeşillik. 0812. hâsıl: (< Ar. ürün verme. 0797.) gönül. haşr: (< Ar.). hasret-i hadd: (< F. üstü mühürlü yüzük § boy. 0794. hâtır-nişân: (< Ar.) sevgilinin ayva tüyleri § yazı. üstü mühürlü yüzük § âşık. ürün. m. hâr ü has: (< F. ortaya çıkan.) ayva tüyü. haste: (< F. Kur’ân ayetleri.) gizli seslenici.) çer çöp § âşık. bitme. hâtır: (< Ar. bilinç. elde edilen. 0792. 0804. 0791.) göreceği gelmek. yazı. hatm-i enbiyâ: (< F.

Allah korkusuyla günahtan sakınma. mahvolma.) utanma. havf: (< Ar. âşığın bedeni. F. sevgiliyi düşünme. belâ. et ve kemikten sıyrılacak kadar zayıflama. bahçe. o anda. asla.) zevk. onun hayali. kavuşma ümidi. incelik. sevinç. hayâl-i la‘l-i ‘unnâb: (< yazı. tasavvur. havâle: (< Ar. çokça.) ayrılık.) haber. düş.) sonbahar § âşığın yüzü. taş kesilme. sıkıntı. dert. karışıklık. utanç. ağzı açık kalmış. 0834. hem: (< F. arzu. şaşkınlıktan donmuş. . hayret: (< Ar. saldırma.) toz 0822. 0826.) üstüne kalma. âşık. felâket. hayât: (< Ar. kavuşma arzusu. dert. şaşma. korku. hoşlanma. gubarî hat. haylî: (< F.) şaşkın. şaşırma. hele: madem. 0818. hayrân: (< Ar. talihsizlik. 0824. hayâ: (< Ar. havâdis: (< Ar. 0815. böylece.) korkma. 0825. 0821. korkudan veya acıdan taş kesilme § can.) hayal. dedikodu. 0823. 0829. 0832. 0827. yalnızca. 0819. madem ki. büyük korku.) epeyce. sıkılma. 0830. tat. hazân: (< F. kalabalığın gürültüsü. nasip. 0833. sevgilinin beli.) hem. 0831. havf-ı visâl: (< F. hây u hûy: gürültü. varla yok arasında olma § bağ. hem de. 0817.) hemen. et ve kemikten sıyrılma.) ölme. hatt-ı gubâr: (< F. kendinden geçme.Ömer ZÜLFE 0814. canlılık. hecr: (< Ar. hemân: (< F. hayâl (ol-): (< Ar.) misk kokulu ve renkli ayva tüyleri.) şaşakalma. hiçbir zaman.) hünnap renkli dudağın hayali. helâk: (< Ar. 0820. 0816.) dirilik. toz gibi ayva tüyleri. haz: (< Ar. hatt-ı müşkîn: (< F. kaza. edep. pay. 0828.) kavuşma korkusu.

azgınlık. 0847. 0839. 0861.) istek. 0850.) o 0848.) doğru yolu. Hızr-ı lutf: (< F. nazlı nazlı yürüme.) her.) sevgilinin aşkının arzusu. 0853. 0840. hava § fırtına. ürün. bağlanma. bütün.) harman. tarla § gönül. her bir. hırs: (< Ar. aşk fırtınası. tutku.) arkadaş.) hiç. hemân-dem: (< F.) aşk.) salına salına. öfke. hikâyet: (< Ar. hevâ-yı kâkül: (< F.) yoldaş. 0842. sevgi. 0841.) iş görme. hevâ-yı ‘ışk-ı yâr: (< F.) direnme ve dayanma ürünü. hıdmet: (< Ar. yok denecek kadar az. hem-nefes: (< F. hem-nişîn: (< F. seslenme. 0837. arkadaş. hırmen-i sabr u karâr: (< F. hezârân: (< F. 0844. birlikte nefes alan. 143 . (< Ar.) kâkülün arzusu. 0849.) asla. gücü. 0857.) sevgilinin saçının arzusu. sevgilinin saçının rüzgârı. fırtınası.) yoldaş.) sıkı fıkı arkadaş. 0860. hevâ: (< Ar. 0859.) Hızır. arzu. hergiz: (< F.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 143 0835. 0855. Hak yolunu gösterme. ayrılık acısı. hem-râh: (< F. 0846. 0845. sevgilinin aşk fırtınası. hîç: (< F. hiç bir zaman.) aşk arzusu. hicrân: (< Ar. kıssa. sırdaş. hiçbir zaman. hidâyet: (< Ar. her: (< F. asla. hizmet. 0838. birlikte düşüp kalkan.) hikâye. macera.) ayrılık. 0856. hırmen: (< F. sırdaş. 0854. 0862. 0843. hışm: (< F. buyruk altında olma. istek.) sonsuz istek. 0858. öfke. 0836. ansızın. heves: anda. hey: hey. azgınlık. hırâmân: (< F. hem-dem: (< F. hevâ-yı zülf-i yâr: (< F.) binlerce. 0851.) lütuf Hızır’ı. aşk. hem-râz: (< F. Hızr: (< Ar.) arkadaş. hevâ-yı ‘ışk: (< F. aşk havası. 0852.) kızgınlık.

) incelikleri gören. 0888. ciddiye alma. hisâb: (< Ar. hûn-rîz: (< F. 0867. 0883. iyi. 0871. 0868. hûnî: (< F. hûrî: (< F. temizlik. 0864.) sevgilinin ayrılık gamından olan kan. 0880. 0886.) padişah tarafından bir rütbe vermek amacıyla giydirilen süslü kaftan § eski çul.) güzel. gözyaşı § sel suyu. hurde-bîn: (< F. hisâba say-: hesaba katma. hurmet: (< Ar.) kendisini beğenmiş § sevgili. emek. hûn-âb: (< F.) ciğer yâr: (< F. hikâyet-i gam-ı hicrân-ı 0877. hûb: (< F. kuşatma. 0879.) dünyayı aydınlatan ve ısıtan güneş § sevgili. büyük acı. . hudâ: (< F. hûn: (< F.Ömer ZÜLFE 0863. haramlık. hilâl-ebrû: (< Ar. saymak. 0876. çalışma çabalama. hōş: (< F. 0866. 0874. 0875. hil‘at: (< Ar.) cennet hatunu § sevgili.) sevgilinin ayrılık derdinin hikâyesi.) kanlı su. hilâl kaşlı § sevgili. 0881. 0887. hûn-ı ciger: (< F. 0878. iyi. gaddar § sevgili.) yay kaşlı. kana bulaşmış.) Tanrı.) güzeller § yıldızlar. hurşiyd-i cihân-ârâ: (< F. hōd-bîn: (< F. iç acısı. hûnîn: (< F. hurşiyd-i ‘âlem-tâb: (< F. 0882. 0872. himmet: (< Ar. 0873. 0885.) güzel. 0884.) dünyayı süsleyen güneş.) saygı.) hesap. kan dökücü. sayma.) güneş § sevgili. öldürme. hûrşiyd/hurşiyd: (< F.) gayret.) etrafı çevrili kale. hurşiyd-i rahşân: (< F.) incelikleri bilen. hûn-ı gam-ı hecr-i yâr: (< F.) parlayan güneş § sevgili. kanı. saygınlık. hisâr: (< Ar. 0870. 0865. derin acı. hoş. zalim. 0889. hurde-dân: (< F.) kanlı.) kan. hûbân: (< F.) kanlı.) kan döken. yardım. 0869. kan saçan § gamze. F. yüksek iradeli birinin yardımı.

) acılar.) devlet kuşu. kitapların başındaki süslü nesir başlangıcı.) gönül alan güzellik.) gösterme. kanıt.) hüma gibi yüksek uçan § âşık. huzzâk: (< Ar. hüsn-i bî-hadd: (< F. 0906.) aşk hutbesi.) dinî öğüt. ateş. hüsn-i dil-âvîz: (< F. çalkalanma.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 145 0890. hutbe: (< Ar.) delil. şarap. 0897. 0908. 0893. dünyaya bağlılık. ayık. 0908. titreme. 0901. telâş. ırag: uzak. han. 0898. meydana çıkarma. sevgi. ‘ışk-ı dünya sevgisi.) ayak bağı § mahkemelerde hak ve sahiplik göstermek üzre verilen resmi belge § ayva tüyleri. hükümdar. i dildâr: (< F. 0902. 0905. 0905. 0907. 0891.) aşk.) sonsuz güzellik. aşıklıkta hükümdarlık alâmeti.) sevgilinin aşkı § Allah aşkı. hüşyâr: (< F. hüsn: (< Ar. tutku. eskiden ı 0904. 0900.) işinde usta olan.) güzellik.) zamane ustası. buyruk. hutbe-i ‘ışk: (< F. hümâ-pervâz: (< F. huzzâk-ı rûzgâr: (< F. elemler.) sultan. hurûş: (< F. husrev: (< F. Ferhad ile Şirin hikâyesinin erkek kahramanlarından Hüsrev § sevgili. 0903. gözü başkasını görmeyecek biçimde sevme § deniz. 0892. çırpınma.) coşma. emir. sarsılma.) hüküm. hüccet: (< Ar. ıztırâb: (< Ar. hümâ: (< F. ‘ıkâl: (< Ar. hükümdarlık alâmeti. 145 . ‘ışk: (< Ar. 0895. hükm: (< Ar. 0899.) aklı başında. sevgili. şamata. kıvranma. 0894. ızhâr: (< Ar. 0896. ısıt-: sıcak tutmak.

igen: çok. ihtiyâr: (< Ar. sevgili. 0920. 0918. 0914. 0939. 0929.) sağlamlaştırma. sıkıntı verme. ile: ile. 0922. 0924. illâ: (< Ar. ‘îd-i vuslat: (< F. aşağı inmek. ‘îd: (< Ar. sızlanmak. birleşme. iñle-: inlemek. 0935. ihkâm: (< Ar. mutlaka. 0912. in-: inmek. 0910. 0930. insanın hamurunun yoğrulması. içür-: içirmek. 0911. ille. pek çok. inkisâr: (< Ar. uygunluk. 0928. 0911.) iman.) +dan başka. ilâhî: (< Ar. iki yaka issi: iki yaka sahibi. 0931.) ilâç. karşılaşma. içre: içinde. samimî olmayan. iki yakası bir arada olan.) ibrişim. ‘ilâc: (< Ar. ağlatmak.) seçme. 0936. yardım. beddua. îmân: (< Ar. rahat. gücenmek. 0926.) kavuşma bayramı. ibrişîm: (< F. irşâd: (< Ar. sınama. seçim.) bayram § kavuşma. feryat etmek. ihtilât: (< Ar. imtizâc-ı mâ’ u tîn: (< F. 0916.) insan. inanç § sevgili. iki dillü: iki yüzlü. insân: (< Ar. 0932. 0927. ilet-: iletmek. uyuşma.) gücenme. üzülmek. 0913. 0938. iç-: içmek. vuslat.) yaptığını gizleme. içinde: sınırları dahilinde. iki cihân: dünya ve ahiret. katışma. iki kat. 0915. 0940. incin-: incinmek. âdem. ihsân: (< Ar. inkâr: (< Ar.) bağışlama. 0917. imtihân: (< Ar.) deneme. katlanma.) ey Allahım.) suyla toprağın karışması. kayırma. imtizâc: (< Ar. kaynaşma. 0921. kırılma. 0934. iñlet-: inletmek. deva. yaşlı § yâr.) karışma. reddetme.0909. iki: iki sayısı. . 0923. ipek ip § âşığın bedeni. lâ ilâhe illa ’llâh’taki illâ.) karışma. 0941. 0937. 0933. doğru yolu gösterme. ulaştırmak. meğer. 0925. zengin. içün: için.) doğru yola iletme. 0919.

‘işret: (< Ar. ‘îş-i dildâr: (< F. işte bu.) azla yetinme.) sevgiliyle eğlenme.) çiy § gözyaşı. it: it. ‘izzet: (< Ar. 0950. büyüklük. iz. 147 . 0952. işâret: (< Ar. sevgilinin kapısı. çalışmak. içine işlemek. gösterme. ‘Îsâ: (< Ar. aramak. ‘isyân: (< Ar. iş (geç-): eziyet. işit-: işitmek. beklemek. ağırdan alma.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 147 0942. 0954.) baş kaldırma § çöl. meydanda. işitme. hatırlatma yoluyla verilen emir. eğlenme. Ka‘be-yi sevgilinin sokağı.) belli. Ka‘be: (< Ar.) yücelik.) mahallenin Kâbesi § sevgilinin mahallesi. sevgiliyle yaşama. işle-: içine geçmek. güç. 0943.) dinleme.) bir şeyi bir organ yoluyla j 0964. ‘iyân: (< Ar. 0961. iş‘âr: (< Ar. yaşayış.) Kâbe § 0967. 0945. k 0966. içkili eğlenme. 0947. duymak. kulak verme.) yücelik. issi: sahip. ölüm.) içki içme. köpek § âşık. 0949. ‘izz: (< Ar. değer. 0951. 0957. etkilemek. kötülük yapmak. ‘îş ü nûş: (< Ar. 0958. 0963. 0960. istimâ‘: (< Ar. istignâ: (< Ar. 0953. nişan. 0955. 0959. nazlanma. ölme. 0956. apaçık. kûy: (< F.) göçme.) eğlence.) dört büyük peygamberden biri § şairin sözleri. ululuk. sevgilinin eğlencesi. 0965. jâle: (< F. ter.) kanıt ve tanık göstererek doğruyu ortaya çıkarma.) dünyanın eğlencesi. işbu: bu. 0944. şiirleri. isbât: (< Ar. jeng: (< F. 0946. eziyet etmek. ‘îş-i cihân: (< F. 0948.) yazı ile bildirme. irtihâl: (< Ar.) pas § buğu. iste-: arzu etmek. 0962. açık.

tutuk evi. her ne zaman. kadem: (< Ar. 0983.) boy. kâfir: (< Ar. kâkül: (< F. kalb-i nâlân: (< F. yanak.) yetenekli. adım. kabza: (< Ar. gönül. yay. örtücü § ayva tüyleri.) yürek. kaftân: olabilirlik. kabul edici. 0974. . bel § yay. kadr: (< Ar. kabza-i ‘ışk: (< F. el. kâmet-i bâlâ: (< F. azıcık. biraz. temizleme. rütbe. kaldur-: kaldırmak.) inleyen kalp.) Tanrı tanımaz.) değer. bağlanmak.) bardak. alın. F. kemer.) ay yüzlü § sevgili. inançsız.Ömer ZÜLFE 0968. yok etmek. 0986. uğurluluk.) alın saçı. 0971. kapılmak. kaçan: ne zaman. beden. çeng. kuş kafesi § sine. itibar. 0993. kadeh: (< Ar. uğur.) az. 0972. 0984. nun.) mezar. kalb: (< Ar. ay yanaklı § sevgili. 0977. kâmet: (< Ar. kamer-tal‘at: (< Ar. 0990. hapishane. örten. 0989. sap.) tutamak. kal-: kalmak. altın işlemeli de olur § gam. 0973. yükseltmek.) sevgilinin boyu. kadar: (< Ar. kamer: (< Ar. 0981. kadd-i yâr: (< F. kâbil: (< Ar.) aşkın pençesi.) uzun boy. 0987.) boy § halka. arıtma. 0969. 0992.) ay yüzlü. kadd-i bâlâ: (< F. yüzük. kabr: (< Ar. kapı halkası.) kafes.) ay § yüz.) ayak. râ harfi.) uzun boy § sevgilinin boyu. avuç. derece. 0978. kâl: eritme. durmak. yüzük. 0979. yay. yıldızların parlaklık dereceleri. kamer-ruh: (< Ar. 0976. içki bardağı. 0970. eteği ve yeni uzun üst elbisesi. sultanlara ve devletin ileri gelenlerine mahsus elbise. alnın üstüne düşen saç § şebboy. kad: (< Ar. üzengi. 0980. kafes: (< Ar. elif. 0975. 0985. 0982. 0988. 0991. eğri.

) gök köşkü. kara kaygu: çok acı düşünce § ah dumanı. kârbân-ı derd: (< F. yetinen. yetinme. 0999. huzur. 0997. durak. kan et-: kan dökmek. 0998.) kanma.) kanaat eden. 1001. işlemek. toprak.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 149 0994. 1004.) kâseleri parmakları veya çubuklar üzerinde çevirerek gösteri yapan oyuncu. karâr: (< Ar. tas.) feleklerin köşkü. gökyüzü. ağırlamak. karañu: karanlık. sevgilinin kapısı § cennet. 1021. niyet. 1014. karşu: karşı. 1000. 1002. kâr-hâne: (< F. kasr: (< Ar.) çeşitli maddelerden yapılabilen kap. katlanma. kafatası. kanâ‘at: (< Ar. karaya ur-: karaya vurmak. ödünç verme. her nerede.) rahat. 1016. kanda: nerede. karşısına dikilmek. kaş: kaş § yay. dayanma gücü. kapu: kapı. kanına girmek. 1019. çanak § şarap kadehi. 1015. 0996. kanış. 1020.) kutlu.) kervan.) köşk. göklerin köşkü. 1013. kangı: hangi. kâr (et-/eyle-): (< F. uzaktan. kârbân: (< F. kasr-ı eflâk: (< F. kalkışma. dert kervanı. kanı: hani. nerede.) kurma. 1006. sabır. 1023. kasd: (< Ar. 1011. 1008. karz: (< Ar. kanı kan ile yumazlar: kan kan ile temizlenmez.) arzularına kavuşmuş § sevgili. 1005. baştan başa. kan: kan. karşılamak için bir iki adım öne çıkmak.) iş. göz çukuru. saray. kara. tok gözlülük. 1009. 1003. karşu çık-: karşısına çıkmak. görüş. konak. 1010. kasr-ı sipihr: (< F. karaya çıkarmak.) iş yeri. ödünç alma. 1018. kamu: bütün. 0995. kâse-bâz: (< F. 1007. kâni‘: (< Ar. 1012. kara: siyah. kâse: (< F. kâm-rân: (< F. 149 . 1022. karaya oturmak.) borç. 1017.

kelle: (< F. uç. 1045. diyen. taş gibi. aklı yatmış. 1029. . ateşle suyu bir araya getirme. 1044. 1037.) damla. gücün sonsuzluğu.) söz. dert. 1042. ermişlerden ortaya çıkan olağanüstü hâller § şiir.) gücün büyüklüğü. 1027. keştî: (< F.) kesen. kavl: (< Ar.) kıyı.) söz. katı. 1034. büyüleyici sözler söyleme.) aşağı.) ölünün sarıldığı bez § gömlek. 1032. kej: (< F. kez. ibare. kenâr: (< F. kâinat. 1049.) eğri. 1030. büyüklük. kir. kej-rev: (< F. oluşum ve dönüşüm. kıyıya çıkmak. 1036. çevirme.) yay (< Ar. kevn: (< Ar.) kafa. söyleyiş. kaygı. selâmete ulaşmak.) mükemmellik. zaman ve mekân. 1035. kevn ü mekân: (< Ar. kes-: kesmek. kâyil: (< Ar. kenâr um-: kurtulmayı ummak. yanlış yolda olan § felek. 1040. kemâl-i kudret: (< F. 1052.) kâinattaki çokluk.) ateşte veya kap içerisinde pişirilen et. 1053. kebâb: (< Ar. 1054. 1047. kâtı‘: 1041. kerâmet: (< Ar. yan.) söyleyen. kemâl: (< Ar. 1028.) defa. kenâr bul-: kurtulmak.) gemi § gönül. boyun eğmiş. 1046. 1026. tandır § ciğer. kat: kat. huzur. kesin. son § kurtuluş. kesb: (< Ar. birliğin zıddı. 1025.) varlık. 1043. 1055.) çalışıp kazanma. kaygu: kaygı. katre: (< Ar. kesret-i ‘âlem: (< F.) yay. değersiz § âşık. 1033. aksak. tasa. olma. 1039. noksansızlık. kendisi. 1031. cümle. 1048. kemân: (< F.) bütün varlık. eğri giden. kesret: (< Ar.) bağış.) çokluk.) aksak. katı: sert. 1051. kelâm: (< Ar.) pas. 1050. kemter: (< F. kefen: (< Ar.Ömer ZÜLFE 1024. keder: (< Ar. kayır-: endişelenmek. 1032. tasa. elde etme. kemân-ebrû: (< F. kendü: kendi. 1038. kerre: (< Ar. kaşlı § sevgili. doğruluğu su götürmeyen.

1071. kişi: kişi. saz teli. 1081. kıssa: (< Ar.) delilik ve aşk ülkesi. 1064. esrar içenlerin içinde bulunduğu keyifli hâl. 1063. 1079. köle. kûh: (< F. 1090.) yaşanmış macera. 1072.) aşk esrarının keyfi. ekin tarlası § gönül. 1060. 1068. haşr olmak. kıl-: kılmak. 1058. soru zamiri. dikmek. saç teli. kıl yar-: kılı kırk yarmak. 1088. kızıl: kırmızı. kızıl yaşıl: kızıl yeşil. yapabilme.) nitelik. yolcunun bir yerde durması. kılıc: kılıç § ah. koy-: koymak. kop-: ayağa kalkmak. kûh-ı gam: (< F. ayırmak.) edat. 1073. bir şeyin özü.) göğüs ekinliği § gönül. 1061. âşığın göğsünden çıkan duman. keyfiyyet: (< Ar. kiştzâr-ı sîne: (< F.) Mecnun’un kıssası. kudret: (< Ar. 1089. 1084. kadın ve erkek insan. 1077. 1075. 1059. endişelenmek. duman rengi § çimen ve lâleler. kon-: konaklamak. keyfiyyet-i esrâr ‘ışk: (< F. 1087. büyük belâ § sevgili. bütün insanların hesap vermek için toplanmaları. kıl: kıl. 1076. 1067. eğlence.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 151 1056. kez: kere.) dünyanın sonu. kıyâmet: (< Ar. 1066. sökmek. 1083.) belâ dağı. keyif. kûh-ı belâ: (< F.) ülke. 1062. yeterlilik. el verme.) yetişme. kimse: kimse. 1082. durmak. kork-: korkmak. kopar-: koparmak. kişver: (< F. dirilmek. kiştzâr: (< F. 1057. kimse. 1085. 151 . yerleştirmek. 1078. kimsene: kimse.) dağ. kıssa-i Mecnûn: (< F. bırakmak. kul: kul. aşk sırlarının niteliği. ko-: koymak. ki/kim: (< F.) gam dağı. 1080. kifâyet: (< Ar. iyice incelemek. âşığın ateşli ahı. 1070. kuc-: kucaklamak. kişver-i ‘ışk u cünûn: (< F.) ekinlik. 1086. 1069.) güç. 1074. kıssa-i ‘ışk: aşk kıssası. 1065. kim: ki.

1092. 1097.) köşe. 1115. edatı. sevgilinin bulunduğu yer § vatan.) sevgilinin dudağı. Kur’ân: (< Ar. 1111. lâm: (< Ar. . gelincik. lâ: (< Ar.) Leylâ’nın sokağı. mahalle.) sevgilinin sokağı. Muhammed (s. 1117. küştgîr: (< F. 1093. l 1112. la‘l-i dilber: (< F.)’in mucizesi. küs-: basmak. 1120.) İslâmın mukaddes kitabı. kûy-ı yâr: (< F. dert hücresi. ancak. kuvvet: (< Ar.) belâ köşesi. küll: (< Ar. kuru: kuru. la‘l-i cânân: (< F. fakat. 1094. 1105. fikir. 1099. bastırmak. 1106. kırmızı § dudak. kur-: kurmak.) elifbanın yirmi altıncı harfi § zülf. la‘l: (< Ar. 1103. hücre.) dilsiz. değerli kırmızı taş. bileğini bükmek.) lâle çiçeği. gözyaşı.) kaygıların pehlivanı. lâl: (< Ar. sokak. kaçmak. 1116. 1096. 1100. nitelik.Ömer ZÜLFE 1091. kûy: (< F. emirleri. 1114.) sevgilinin dudağı. duymamak. lâkin: (< Ar. kuyıl-: dökülmek. sırtını yere getirmek. 1113. 1101. yalnızlık köşesi. çok. dili tutulmuş. 1119. kûy-ı Leylî: (< F.) olumsuzluk 1102. 1107. kurtul-: kurtulmak. künc: (< F. 1108. dert köşesi. küştgîr-i gussa: (< F. künc-i belâ: (< F.) sevgilinin sokağı § gül bahçesi. hazırlamak. 1110. 1098. 1095. lahza: (< Ar. lâle: (< F. künc-i istignâ: (< F. m. göz ucuyla bakacak kadar zaman.) güç. kuş: kuş. kulagına girme-: işitmemek.) bütün. yetenek. 1104. kûy-ı nigâr: (< F. önemsememek.) kızıl yakut.) vaz geçme köşesi. kurumuş. 1109. Hz.) güreşçi.) köy. Allahın sözü. 1118. kulak: kulak.) an.) ama. kurtar-: kurtarmak.

1142. leşker: (< F.) sabır çapası. 1127.) Leylâ ve Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı. leylî: (< Ar. 1128. 1126. 1144. sayfa. 1124. gece gibi karanlık.) inciler. kalıcı. Şirin. kırmızı renkli dudak. lezzât-ı cihân: (< F. yakut. geceye ait § saç. levh-i ‘âlem: (< F. leb-i yâkût: (< F.) yüz.) yakut renkli dudak. lâ-ya‘kıl: (< Ar. lâyık: (< Ar. 1125. 1143. 1130. sarhoş. 153 . 1138. leb-i dildâr: (< F. gizli kuklacı. lâkin. lenger-i sabr: (< F. levha: (< Ar. 1129. levha-i cân: (< F.) sonsuz. kendisinden geçmiş. likâ: (< Ar. m asılmak üzere yazı yazılmış plâka. F.) asker.) sevgilinin dudağı § bengi su. le’âl: (< Ar. lâ’übâlî: (< Ar.) can levhası. 1136. gizli hayal oynatıcı.) gölge oyuncusu. 1121. lutf: (< Ar. yakıcı. yiğit § gözyaşı. uygun.) kayıtsız. iyilik. 1132.) bir yere aldırışsız § sevgili. 1137. 1133. üzerine yazı yazılan düz plâka.) ancak.) sonsuz. 1140. gelgelelim. dünya sayfası. can. lâ-yezâl: (< Ar. inci satıcısı.) yakışır. lîk: (< F.) dalgın.) yassı. lenger: (< F. 1123. hayalci. bengi su. ölümsüzlük suyu.) tatlar. kan kırmızı. Leylî-hırâm: Leylâ gidişli.) dünya yüzü.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 153 1120. 1141. düz. lem-yezâl: (< Ar. 1135. kuklacı. göz bağcı. gizli göz bağcı. leb: (< F.) dudak § erguvan şarabı. levh: (< Ar. lu‘bet-bâz-ı gayb: gaybın göz bağcısı. 1131. lezzât: (< Ar. 1122. Leylâ yürüyüşlü § sevgili.) gemi çapası.) yardım. lu‘bet-bâz: (< Ar.) dünyanın zevkleri. aklı başında olmayan. 1139. 1134.

) yeni ay. .) dünyanın bayındır binası.) içli dışlı.) anlamlar. Allah bilgisi. 1167. 1146. 1157.) varlık. 1162. 1148. 1151. ma‘mûre-i ‘âlem: (< F.) sevme. 1159. 1153. yenme.) yas. 1147. alt etme. ma‘nî: (< Ar.) bayındır. mât: (< Ar.) beğenilmiş. 1161. biliş.) yüzük gibi § boy.) sabah vakti gibi.) sinek gibi. mâl: meni § insan. lâyık.) sevilen. eş.) gibi. 1176. mânend: (< F. sevilmiş.) yılan § zülf. bilme.1145. 1173. mahşer: (< Ar. mânend-i hâtem: (< F. 1171. aşk § tohum. mahbûb: (< Ar. mâder-i dehr: (< F.) yer.) kıyamet günü toplanılacak yer. 1166. 1165. 1164.) bayındır.) ay § sevgili. ma‘ârif: (< Ar.) ana. (< Ar.) elif gibi. matlûb: (< Ar. 1152. 1169. alıkoyma.) dünya ana. makbûl: (< Ar. hilâl § hançer. sebep. mâh/meh: (< F. biliş. aranan § aşk. 1163.) su. Allah’ı bilme işi § inci. sevgili. ma‘rifet: (< Ar. sevgi. mâni‘: (< Ar. para. mâ’: (< Ar.) parlak ay § sevgili. ma‘ânî: (< Ar. 1158. 1168. mahal: (< Ar. mânend-i meges: (< F.) engel.) satrançta yenme.) ustalık.) anlam. 1149. mâder: (< F. yüz. 1175. etkili düşünceler § inci. dünya. mâtem: (< Ar. ma‘mûr: (< Ar. mânend-i elif: (< F. mâh-ı tâbân: (< F. mahabbet: (< Ar. mâh-ı nev: (< F. 1172. 1156. nutfe.) ay yüzlü § sevgili. güzel. mâh-rû: (< F. kabul edilmiş. 1150. düş. 1174. 1155. mâr: (< F. 1154. 1160. mahrem: (< Ar. bina § beden. ma‘mûre-i dehr: (< F.) istenilen.) bilme. ma‘mûre: (< Ar. benzer. iç yüz. servet.) dünyanın yapısı. 1170. mânend-i subh: (< F.

1198. mecd: (< Ar. oturulan yer. mekteb: (< Ar. övgü § deniz. meger: (< F.) güç. vasıta. ürkmüş § akıl. yansıma yeri. 1188. Mecnûn-ı belâ-keş: (< F. deli. yörünge.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 155 1177. 1187. Kays § gönül.) güzellik güneşinin aynası § kâinattaki her zerre. mecnûn: (< Ar. mecâl: (< Ar. takat. meh-rû: (< F.) ay gibi güzel. meh-pâre: (< F.) ay yüzlü § sevgili. ayna. 1185.) dert ve belâ meclisi. dayanak noktası. 1197.) dertli Mecnun. medhûş: (< Ar. eğilmiş. meges: (< F. Mecnun. 1181. âşık. 1189. 1182. mehekk-i imtihân: (< F. sebep. mâyil: (< Ar.) sinek § âşık. mekân-ı mûr u mâr: (< F.) çılgın. 1186. meclis: (< Ar. hevesli. meh-veş: (< F. meded: (< Ar. A.) ay parçası § sevgili.) yönelmiş. şaşakalmış. 1202. 1196.) yardım. 1183. 1203. 1195.) övme. medâr: (< Ar.) altın ve gümüşün ayarını belirlemeğe yarayan taş. 1201.) imtihan ölçüsü.) dünya denilen mektep.) yer. meh-cebîn: (< F. mazhar: (< Ar.) yücelik. ancak. mecrûh: (< Ar.) yılan ve karıncaların yuvası § âşığın kafatası. toplanılan yer. 1199. 1179. in.) şaşkın.) görünme yeri. mekân: (< Ar.) ay yüzlü § sevgili. 1191.) okul. mazhar-ı mihr-i cemâl: (< F. meh-likâ: (< F.) dönüş noktası.) yaralanmış.) oysa ki. 1178. mehekk: (< Ar. meclis-i derd ü belâ: (< F. istekli. gönül. ölçü. deneme ölçüsü § sevgilinin cefa taşı. 1190. medh: (< Ar. mekteb-i dehr: (< F.) ay alınlı. ev. parlak alınlı § sevgili. fırsat. 1194. 1193. 1180. 1200. sevgili. 1192. olsa olsa. 1184.) meclis. yuva. ululuk. korkmuş. 155 .

mesken: (< Ar. Meryem-i fikr: (< F. engelleme. melâlet-i gam-ı zülf-i nigâr: (< F. 1220.) yasaklama. eskiden kölelere verilen adlardan § dudak. melek-sîmâ: (< Ar. kendisinden geçmiş. melâl: (< Ar. oturulan yer § yıkık gönül. mestâne: (< F.) konak. 1219.) secde yeri. 1210. gözyaşı. mesel: (< Ar. 1215.) aşk şarabının sarhoşu. 1221. 1223. namaz kılınacak yer.) birlik konağı. merhamet: (< Ar. 1213. dokuma. melâlet: (< Ar.) dünyaca tanınan.) sevgilinin zülfünden doğan gamın sıkıntısı. mest: (< F. 1207. 1224.)’nın annesi.) acıma. hayal Meryem’i. usanma. metn-i cemâl: (< F.) sıkıntı. bıkma. yazı. F. 1208. .) sarhoş. önleme.Ömer ZÜLFE 1204.) ayıplama.) güzellik metni § sevgilinin yüzü. metin: (< Ar. m. bıkma. 1212. merâm: (< Ar. 1216. denizden çıkarılan kırmızı renkli madde (el biçiminde olurmuş).) melek görünüşlü § sevgili.) yurt. mesken. mercân: (< Ar. sığınılacak yer. 1226. güneş.) düşünce. me’vâ: (< Ar. meşhûr: (< Ar. usanma. okçulukta okun düştüğü yer.) ev. menzil: (< Ar.) ün salmış. 1206. yalnızlık köşesi. melâmet: (< Ar. men‘: (< Ar.) metin. 1205. kendisinden geçmişçesine. 1208. dert. meşhûr-ı âfâk: (< F. menzil-i tevhîd: (< F. her yerde tanınan § âşık.) istek. melek-manzar: (< Ar.) İsa (‘a.) sarhoşçasına. 1227. 1209. mest-i mey-i ‘ışk: (< F. 1225. 1211.) atasözü. vahdette varılacak yer. 1222. 1217.) melek yüzlü § sevgili. 1218. Meryem: (< Ar. kınanma. eziyet.) sıkıntı. mescid: (< Ar. yer.) mercan. 1214.

1249. mihr-i cihân-tâb: (< F. mısra‘: (< Ar. 1235. 1229. lütuf sayma. bağlanma. kanat.) güneş.) dalga. 1228. mısr-ı cân u dil: (< F. 1230. minnet: (< Ar. 1250. mevc: (< Ar. aşk § yüz. mey-i gül-reng: (< F. beytin her bir kanadı.) meyhane.) şarap § gözyaşı. mızrâb: (< Ar. mey-i ‘ışk: (< F. isteme. konaklayan. mevc-i belâ: (< F. 1247. 1239. mey-hâne: (< F. 1238. mihnet: (< Ar.) can ve gönül ülkesi.) aşk şarabı. 1248.) ülke. belâ.) dert. 1251. akma. midhat: (< Ar. sıkıntılar. Mevlevî: (< Ar. 1245. mihmân: (< F. güzellik Mısır’ı. misafirhane § dünya. 1243. sevgi.) atasözü gibi mısra. 1252.) dünyayı süsleyen güneş § top. 157 . 1253. dize.) dert dalgası.) övme.) şehir. iyiliğe teşekkürde bulunma. mısra‘-ı mesel: (< F. iyiliği başa kakma.) eziyetler. 1244. tutulma. 1241. mihr-i cihân: (< F. ülke.) geniş alan. alın.) dünyanın güneşi.) güzellik ülkesi.) iyiliğe karşı borçlu hissetme. 1232.) dünyayı aydınlatan ve ısıtan güneş. meyl: (< Ar.) telli sazları çalmağa yarayan alet. içki içilen yer. meydân: (< Ar. 1234. yönelme. mihmân-hâne: (< F. mihr-i cihân-ârâ: (< F. 1231. ilgi. 1240. şarap kabı. mısr-ı cemâl: (< F.) konuk evi. musibet. 1233.) belâ dalgası. mihr: (< F.) sevme. can atma. mısr: (< Ar.) Mevlevîlik yolunu tutmuş kimse § âşık.) kapı kanadı. 1237. 1242. övgü. Mısır.) konuk. mevc-i gam: (< F. mey: (< F.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 157 cennetlerden birisinin adı § sevgilinin kapısı. 1246. 1236. mihen: (< Ar.) gül renkli şarap. milket: (< Ar. 1254.

krizantem.) cilâlı. 1274. 1278.) (chrysanthemum segetum. muhtelif: (< Ar. 1268. orta § varlığıyla yokluğu belli olmayan. 1255. zavallı. çekinme. mir’ât-ı ezel: (< F. eş.) ezel aynası. belirlenmiş. bey.) can ve gönül kuşu. 1277. birbirinden farklı. beceriksiz. 1265.) kıl.) çeşit çeşit. kavuşmak istenilen şey. miskîn: (< Ar. mir’ât: (< Ar. 1275.) baş. 1259.) ayna § yüz.) kuş § gönül. mîr: (< F.) olmayacak. mu‘ammâ: (< Ar.) sevgilinin aşk sırlarının bilmecesi. murâd: (< Ar. muhammer: (< Ar.) yazılmış.) bilmece. mûnis: (< Ar. muhâl: (< Ar. mu‘ammâ-yı rumûz-ı ‘ışk-ı cânân: (< F. muglim: (< Ar. mû: (< F.) can ve gönlün alıştığı. 1256. muhkem: (< Ar. 1257. bir kişi adı çıkacak biçimde yazılan mensur veya manzum bilmece. 1272. 1261.) arzu. mîr-i ‘âşıkân: (< F. miyân: (< F. 1279. 1273. 1267.) mayalanmış. 1266.) sağlamlaştırılmış. kumandan. istememe. 1263.) karınca § ayva tüyleri.) kıl belli. misl: (< Ar. sağlam. alışmış.) oğlancı. mû-miyân: (< F. 1260. compositae) sarı çiçekli bitki. mir’ât-ı sâf: (< F. can ve gönül dostu § sevgili.) can kuşu. beli kıl gibi ince § sevgili. mûnis-i cân u dil: (< F. murg-ı cân u dil: (< F. gizli söz. 1276. yıkılmaz. 1271. türlü. 1269.) cana yakın. mûr: (< F. kasımpatı. imkânsız. can.) bel.) benzer. horozibiği. lekesiz ayna § yüz. 1258. mukadder: (< Ar. 1264. beklenti. murg-ı cân: (< F. takdir edilmiş. 1262. murg: (< F. . 1270.Ömer ZÜLFE ağırdan alma. dilek. yoğrulmuş.) âciz.

murg-ı melâmet: (< F. mücerred: kuşu.) aşk ülkesi. (< Ar. çırpınıp duran. 1287.) yokluk ülkesi. ok.) itiraf eden. mümtâz: (< Ar. ay tutulması. murg-ı mahabbet: (< F. üstün § âşık. yalnız. murg-ı dil: (< F. dertli. 1288. savrulan. 1282. suçunu açığa vurup kabullenen.) gönül 1291. 1284. münhasif: (< Ar.) soyunmuş. hor kullanılan. mübtezel: (< Ar.) ibadete çekilme. 1296. 1298. acısı olan. mühr: (< F. mürde: (< F. değerli. sıyrılmış. mutrib: (< Ar. 1293. müjgân: (< F. 1304. bilinmezlik.) aşk kuşu. başarısızlığı kabul eden.) güzellik ülkesi. alışma.) rahatsız. imza.) ölü. mu‘tekif: (< Ar.) sönmüş. mu‘teber: (< Ar. müntehâ: (< Ar. mu‘terif: (< Ar.) son uç. münkesif: (< Ar.) çalgıcı. bir mescide çekilip oruç. 1299.) mühür. müdâm: (< Ar. arzulanan. yadırganmayan § zulüm ve sitem. bol ve ucuz. 1290. muztarib: (< Ar. mültemes: (< Ar. 1302. her zaman. 1283. 1304.) alışılmış.) uygun. tutulmuş. kepaze § âşık. 1281. 1297. güneş tutulması. mülk-i ‘adem: (< F.) düşkün.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 159 1280. mülk: (< Ar. 1305.) can ülkesi.) kirpik § iğne. katışık olmayan.) geçer. tutulmuş.) değersiz. alışmış § âşık. 1303. şarkıcı. 1289. mülâyim: (< Ar. namaz ve zikirle meşgul olma.) ısrarla istenen. mülk-i cân: (< F. 1292. güçsüzlüğünü bildiren. 1295. mülk-i hüsn: (< F. 1286.) seçkin. 1300. itibarlı. 159 .) sürekli. 1301. 1294.) ülke § can ve gönül.) kınanma kuşu. sayılır. hayal âlemi. mübtelâ: (< Ar. mu‘tâd: (< Ar. 1285.) tutulmuş. mülk-i ‘ışk: (< F. sınır.

müyesser: (< Ar. 1318. 1310. 1322. acı ile çığlık atma. 1332. karmaşa. 1333. anlamı açık. katıksız. mürşid: (< Ar. 1321. hiç hükmünde olan § âşık. para § can. nâçîz: (< F. teslim edilmiş. 1307. müşkil: (< Ar. müsellem: (< Ar.) inleyici.) yüz yıllık ölü. nâm: (< F. nabz: (< Ar. kılavuz.) geçen zaman. 1327.) misk renkli.) değersiz.) gam ateşi.) inleme. 1317.) doğru yolu gösteren.) lâyık. hakkına düşen. 1320.) akçe.) ansızın. ün.) inleme. bozuk. mürûr: (< Ar. nâ-hem-vâr: (< F. 1309. mumya § âşığın bedeni.) uygunsuz. sızlanma. yakışır. nâgehân: (< F. İslâm’a bağlı. damar. 1324. dindar. 1312.) geçme. lâkap. kısmet. .) kolay. 1329. nâ-peydâ: (< F.) açıklık. 1313. kayıp. nasîb: (< Ar. 1319. 1331. 1323. nâle: (< F. zamanın geçişi. nâr-ı âh: (< F. nâr: (< Ar.) pay. kolaylıkla elde edilen. nasîhat: (< Ar.) öğüt. 1311.) ah ateşi. müstahak: (< Ar.) ateş. nâb: (< F. mürde-i sad-sâle: (< F. iskelet. 1328.) ad. doğruluğa çağıran.) müslüman. 1315.Ömer ZÜLFE 1306. nâliş: (< F. 1325. mürûr-ı zamâne: (< F. nass: (< Ar. nakd: (< Ar. nâsıh: (< Ar.) atardamar. 1330.) verilmiş. misk kokulu. buyruk altına girmiş § âşığın can ülkesi. n 1316. uygun.) ögütçü. 1308. inleyen. cehennem § ayrılık. gönül. sona erme.) güç. birden bire. müşkîn: (< F. müselmân: (< Ar.) görünmez. geçiş. tarikat piri § âşık. yüz yıllık ceset. Kur’ân veya Hadis’in anlamı açık hükmü. zor. 1314. nâr-ı gam: (< F. 1326.) arı. nâlân: (< F.

nigâr: (< F. ney: (< F. nây-ı nâle: (< F. 1359.) baygın bakışlı nergis § göz. 1345. 1347.) açık delil. saçı. nîş: (< F. nihân: (< F. nece/neçe: nasıl. serpme. saklı.) nergis çiçeği. nihânî: (< F. 1344. kesin kanıt. ölçü. vezinli uyaklı söz.) istemez görünme. nevâ: (< F. nazîr: (< Ar. narin § sevgili.) iğne. insan. 1360.) bekçi § ejderha. zülf.) gizli.) sabah yeli. 1335. 1361. 1352.) gül yanaklı güzel § sevgili. nigâr-ı gül-‘izâr: (< F. 1358. nesh: (< Ar. 1354.) put. nesîm-i subh: (< F.) pişmanlık. bakma. 1342. sabah meltemi. nisbet: (< Ar.) meltem. 161 . zayıf. bozma. 1355.) gizlilik.) benzer. 1350.) soluk. göz atma. nazm: (< Ar. benzemeye çalışma. an.) güçsüz. tablo gibi güzel. nasla sabitleşmiş hüküm § bakış. ince. nezd. arı iğnesi § dert. inat.) dizme. kısa zaman. nâz: (< F.) kamıştan yapılan çalgı aleti. 1339.) seslenme. hükmünü kaldırma. nesîm: (< Ar.) kamıştan yapılma üflemeli çalgı aleti § gönül. 1338. ne kadar. nass-ı kâtı‘: (< F. 1348. 1346. put gibi güzel. çirkinleştirme.) ses. bitkin. değiştirme.) yeni. yüz güzelliği. 1362. nesih yazı. düzenleme. 1356. nâ-tüvân: (< F. 1357. nâzenîn: (< F. eş. çok. 1336. nefes: (< Ar. nerkis-i şehlâ: (< F.) saçma.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 161 1334. 1339. 1349. nev: (< F. 1353. ney.) ilkyaz § güzellik. keskin bakış. 1351. birçok. soluk alacak kadar kısa zaman § ah. ses verme. nisâr: (< Ar.) bakış. nedâmet: (< Ar. 1340. sevgili. 1343. nây: (< F. görünmeyen. nev-bahâr: (< F.) nazlı. elle çizilmiş gibi güzel. nazar: (< Ar. 1337. nidâ: (< Ar.) inleyiş neyi. nerkis: (< F. nigehbân: (< F.) kaldırma.) kıyaslama. 1341.

beddua. ö 1394. parıltısı. 1378.) iz. 1392. nûn: (< Ar. dertlere uğratmak. (< Ar.) içki içmek. öl-: ölmek. söyleyiş. 1398. nûr: (< Ar. nişâne: (< F. leke. aydınlık. nizâr: (< F. 1377. 1372. öldür-: öldürmek. otur-: oturmak.) geçici ömür.) benek. 1389. 1368. belirti. belirti. 1399. karşı çıkma. 1396.) kusursuz güzelliğin ışığı. 1379. nutk: (< Ar. oynat-: oynatmak. 1385. 1373. 1384.) iz.) Nuh peygamber.) yıldızlar § güzeller. 1366. hayat. 1370.) söz. nasıl ki.) elifbanın hedef § göğüs. ögün-: övünmek.) uğursuzluk. ocak: ocak § göğüs. ocagına su kuyul-: ocağı yirmi sekizinci harfi. o 1380. nûş-ı vasl-ı yâr: (< F. oglan: oğlan. ol-: olmak. 1386. nîş-i cefâ: (< F. nücûm: (< Ar. Nûh: (< Ar. 1397. nokta § dağ yarası. otag: padişah çadırı. 1371. nitekim: gibi. 1391. 1388.) ışık. ok: ok § yağmur. 1382. 1383. konuşma. okıt-: okutmak.) çekişme.) ömür. 1367. geçip giden ömür.) arık. 1374. sevgili. 1393. 1395. 1365.) sevgilinin vuslatına kanmak. . od: ateş. nişân: (< F. nûş (et-): (< F. ‘ömr-i güzerân: (< F. kana kana içmek. ufalamak § öldürmek. belâ. ögüt-: teklik üçüncü kişi zamiri. nuhûset: (< Ar. ol: söndürülmek. 1376. orta: orta. nizâ‘: (< Ar. 1387.) zulüm iğnesi. parıltı. ben. 1375. n’ola: ne olur. 1364.Ömer ZÜLFE 1363. 1381. zayıf. od bırak-: yakmak. nokta: (< Ar. okı-: okumak. nûr-ı cemâl-i bâ-kemâl: (< F. kavga. 1369. ‘ömr: öğütmek. 1390.

) peri yüzlü § güzel.) meydanda. sevgili. akort. öte: öte. 1422. gönül. ortada.) öğüt.) kart zampara. sultan. âşık.) paçavra. arı. A. 1405. 1411. başbuğ. açıkta. 1419.) son. 1412. 1401.) parça. 1418. 1402. şarap kabı § gönül.) baba. 1405. örtü gökyüzü. özge: başka. pervâne: (< F. peri kızı gibi güzel § sevgili. 1420.) ışığın çevresinde dönen küçük kelebek § âşık. 1403.) aşağı.) ışık. 1429. pend: (< F. sonuç olarak. öñ: ön. pinhân: (< F. perî: (< F. per: (< F. 1424.) bir müzik parçasını oluşturan seslerin bütünü. örti: öpmek.) yaşlı. 1413. § 1404. 1414.) ayak. 1417. hil’at. (< F. peder: (< F. kulampara. kinden ve hainlikten temizlenmiş. 1421. saklı. 1407. uç. 1428. nihayet. Selîkî. karşı. perî-peyker: (< F. hükümdar § Allah. 1406. 1415. öp-: 1402. eski çul § gam. pōlâd: (< F. arka.) kanat.) dağınık. pâre: (< F. peymâne: (< F. ihtiyar. pîre-zen: (< F.) hakan.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 163 1400. pertev: (< F.) büyük kadeh.) temiz. pây: (< F. pâk: (< F. pes: (< F. 1410.) peri. 1425. perîşân: (< F. dip. 1408. pîrehen: (< F. kök. pîr: (< F. farklı. dertli.) gizli. pîr-i muglim: (< F. p yorgan. ayar. 1409.) öyle ise.) yaradılışı temiz. 163 . parlaklık. 1427. pâdişâ/pâdişâh/pâdişeh: 1416.) kocakarı.) çelik. pâyân: (< F. pest: (< F. 1426. pelâs: (< F.) gömlek § kefen. alt üst olmuş § âşık. ard. peykân: (< F. (el öp-) yenilgiyi kabullenmek. pâk-meşreb: (< F. peydâ: (< F. 1423. alçak.) temren § kafes demiri. sevgili. perde: (< F.

) doğru.) parlak. coşmuş. çok heyecanlı. arzuyla dolu.) yazı. rây: (< Ar. çok sözünde duran § sevgili. ölüm. 1446.) eğri râ harfi. nefsine kapılmış. 1436. yokluk. eğri düşünce. râm: (< F. kanla dolu.) yokluk yolu. çirkin yüzlü rakip § şeytan. pûte: (< F.) yokluk yolu. 1455.) râ harfi § boy. 1432.Ömer ZÜLFE 1430. rakîbân: (< F.) acıma. rây-ı kej: (< F. 1447. arama. 1438. pür-hûn: (< F. r 1437. pür-şevk: (< F. doldurmak.) dolu. A. beleş.) yol.) kanlı.) araştırma. 1439.) aşk yolu. 1435. ra‘nâ: (< Ar. ölüm. içinde maden eritilen tava.) gayreti çok. pür-vefâ: (< F.) pota. râh-ı Hak: (< F. 1456. râh-ı 1434.) düşünce. râst: (< F.) ihsanı bol § sevgili. râz-ı derûn: (< F. A. râh-ı fenâ: (< F. 1443. 1454.) rakipler. 1434. râh-ı ‘ışk: (< F. 1452. parasız. pûte-i mihr ü mahabbet: (< F. pür-hevâ: (< F. râstî: (< F. yardımsever § sevgili. uygun. pür-lutf: (< F. koşma.) ucuz.) boyun eğme. râyegân: (< F.) güzel.) Allah yolu.) doğruluk. 1435. râh: (< F. 1441. rahm: (< Ar. 1448. 1453.) havayla dolu. A. birbiriyle yarışan § şeytan. pür-himmet: (< F. A.) gözetleyen. râz: (< F.) çok istekli. yanlış düşünce. fikir. aydınlık.) gönül sırrı § aşk.) aşk ve sevda potası. arzulu.) sır § aşk. 1440. 1449. . râ: (< Ar. 1450. pür (et-): (< F. sayı. 1435. koruma. 1433. çirkin rakip. rakam: (< Ar. gerçeklik. 1444. 1431. rakîb-i bed-likâ: (< F. A.) vefalı.) ‘adem: (< F. rahşân: (< F. 1457. rakîb: (< Ar. yazma. 1445. 1451. pû: (< F. 1442.

) görüş. 1461. bir anda. 1482. reşk: (< F.) yaralı. 1466. gül suyu.) söylenti. 1462. vermek.) fikir ve anlayış. 1473. rûh-ı revân: (< F. 1479. sevgilinin mahallesinin tozları. akıp giden. 1475. parlak. re’y: (< Ar. 1485. 1483. 1463. rikâb: (< Ar. rîk-i harem-i ka‘be-i kûy: (< F. 1478. 1467. ayna.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 165 1458.) yanak. 165 . re’y ü ân: (< Ar. can. kum § salınarak edalı yürüme.) damar. rişte: (< F. 1460.) erguvan şarabının rengi. davranış. reng: (< F. ruhsâr-ı ‘arak-rîz: (< F. reh-i ‘ışk: (< F. fitil.) üzengi. reh-nümûn: (< F. sulu. 1484.) kılavuz.) yazma. ruh: (< F. aldırışsız. rîk: (< F. 1477. hemen. 1465. 1470. fikir. 1468. F.) yol. rişte-i cân: (< F. 1459.) kılavuz.) yürüyüş. resim. taslak.) renk. şah damar § mum fitili. reng-i şarâb-ı ergavân: (< F. iz. parlak. eser. rûh: (< Ar. rehber: (< F. rind: (< F. haber.) renkli. canlılık § sevgili.) can bağı. rîş: (< F.) toz. ruhsâr: (< F. revân (et-): (< F. feda etmek. üslûp. resm: (< Ar. 1471. reh: (< F. akıcı.) kıskanma.) akıp giden ruh § sevgili. 1486.) aşk yolu. reftâr: (< F. reg: (< F.) ip § damar. yüz § erguvan. reg-i cism-i nizâr u nâtüvân: (< F. rengîn: (< F.) ip. 1481.) terli yüz. 1474.) Kâbe gibi olan sokağındaki hareminin tozları. kalender. rîsmân: (< F. 1464. istiareli. 1472. 1469. rivâyet: (< Ar. 1476.) dünyaya aldırmayan.) arık ve kuru bedenin damarı § ip. yüz § ay. nefs-i natıka. akıtmak.) ruh. gösterişli. 1480. ruh-ı mücerret. terli yanak § gül. çizme. gitme.) yanak. desen.) akma. can ipliği.

1500. sevgilinin yüzü § sulu. zaman.) doğru. 1511.) veda günü.) sedef. parlaklık.) anlamı gizli sözler. inci kabuğu.) 1507. rûy: (< F. 1497.) gül renkli yanak. açık. rûz-ı vedâ‘: (< F.) bilinmeyen âlemin sırları. 1510.) ses. rûy-ı gülgûn: (< F. rûşen: (< F.) yüz. sa‘âdet: zamane. 1506. F. kınanmış. 1490. katlanma. sabr: (< Ar.) kınama yüzü. hava § ah.) temiz kalpli § sevgili.) yer yüzü. parlak. sadef-i gûş: (< F. 1499. çehre. gerçek. meydanda. sâ‘at: (< Ar. rumûz-ı ‘âlem-i gayb: (< F. bozuk kader. değersiz. 1508.) yüz parça. 1494. dünya.) 1495. 1505.) gün.) gece gündüz. vakit.) aydınlık. 1493. 1505. 1507. ayıplanmış. ayrılma günü. sadâ: (< Ar. rûz: (< F. 1509. ölüm § kum saati. 1501. remizler. 1488. yankı § mutluluk.) saat. rûy-ı melâmet: (< F. ruhsâr-ı cânân: (< F. rûz u şeb: (< F.) gün ve gece eşit olduğu zaman gün doğusundan esen hafif meltem.) zaman. 1504. 1502. rüsvâ: (< F. s 1503. sırlar. rûzgâr: (< F. 1492.Ömer ZÜLFE 1487. saç: saç § Leylâ. . 1489. sâdık: (< Ar. gül renkli yüz § gül. ayıplanan § âşık.) dirilip toplanma günü. rüsvâ-yı cihân: (< F. (< Ar.) rezil. rumûz: (< Ar. rûz-ı mahşer: (< F. sadef: (< Ar. bağlı. sad-pâre: (< F. kader.) dayanma. rüzgâr.) kulağın sedefi. inleme. rûy-ı cihân: (< F. sabâ: (< Ar. 1491. sâde-dil: (< Ar.) bozuk zaman. rûzgâr-ı nâ-hem-vâr: (< F. 1496.) dünyaca kınanan. 1498. kötü kader.

1531. 1532. 1533. 1536. 1529. sâgır: kadeh § kafatası. çöl. sevgili.) ova. sahrâ-yı sîne: (< F. 1519.) yüz sayfası.) şarap. diri. varlık çölü. sâf: (< Ar. arı. sâfî: (< Ar. sahrâ-yı vücûd: (< F. 1518. zannetmek. muhafaza etmek. temiz. saçmak.) su dağıtan yıllık. sâlim: (< Ar.) güvende. var olma. batakhanelere demir atmış § âşık. 1517. kır. 1521.) göğüs bozkırı § âşığın göğsü. güzel. dünya. zamanın sakisi. bir şeyin düz yüzü.) saray § can ve gönül.) duru. 1526. katıksız. 1539. 1520. bekleyen.) katıksız. sâl: (< F. farzetmek. esirgemek. bozkır.) oturan. sahrâ: (< Ar. gökyüzü.) yıl. sahrâ-yı ‘âlem: (< F.) gönlü temiz. sanem: (< Ar. 1535. 1514. 1518. safha-i ruhsâr: (< F.) gönül sayfası. 1524. yüz. put gibi güzel § sevgili.) hakikat yolunun yolcusu. san-: sanmak.) bir yola girmiş.) put.) meyhane sokağının müşterisi. safâ: (< Ar.) arılık. göz. 1525.) sayfa. 1534. sâg: sağ.) devran sakisi. sarây: (< F. sâkin: (< Ar. 167 . sal-: göndermek. 1522. 1530. emin. yaymak. temizlik. sad-sâle: (< F. sâgır-ı sahbâ: (< F. 1538. san: sanki. 1540. sâlik. 1513. safha: (< Ar. sâkî: (< Ar. temiz kalpli § sevgili. sâkî-i devrân: (< F. 1528.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 167 1512.) dünya ovası.) şarap kadehi.) varlık sahrası. sakla-: korumak. 1523. 1515. felek. berraklık. sâlik: (< Ar. safha-i hâtır: (< F. sahbâ: (< Ar. sâkin-i kûy-ı harâbât: (< F. neşe. sâlik-i râh-ı hakîkat: (< F. ikamet eden.) yüz 1527. sâfî-zamîr: (< Ar. 1516. sevinç. 1537. bir tarikata girmiş. düşünmek.

ermiş.) şarap kadehi. semâ‘: (< Ar. çabalama. 1567.) dert bitkisi. sebû: (< F. sebak: (< Ar.) ok. selâm: (< Ar.) yeşil.) köpek.) arık ve hasta bedenin sakatlığı. 1562.) ses. 1551. 1571.) uzun sesi. 1560. 1550. çalgı 1559. sarı: sarı.) gök. dönüş. 1553. sekâmet: (< Ar. hastalık. savt: (< Ar. çimen. seg: (< F. 1557. selâmet: (< Ar.) ayrılık okunun korkusu. 1558.) çalgı. düzgün ve ölçülü boylu § sevgili. 1570. 1554. sa‘y: (< Ar.) aşk ve sevgi bitkisi. seher-gâh: (< Ar. avlanma.) dönme. testi. 1546. şairin kendisi § âşık. 1543. sebze-i mihr ü mahabbet: (< F.) sokak köpeği. 1569. sakatlık. sehî-kad: (< F. (< F. 1556. 1565. seher: (< Ar. sebze: (< F. 1548. yay. secde: (< Ar. dert sebzesi. tan yeri ağarmadan önceki vakit. 1568. inleme.) av. sebze-i endûh: (< F. Selîkî: şairin mahlâsı.Ömer ZÜLFE 1541. 1552. selâmlama. sebz: (< F. 1545. sayd: (< Ar. . boylu. say-: saymak.) yasemin yüzlü § sevgili. sarı renkli.) korku. 1563. 1566. semend-i ‘akl-ı küll: (< F. Mevlevîlerin kendisinden geçerek dönmesi.) yasemin. şarap kabı.) yeşillik.) kurtuluş. semend: (< F.) akl-ı küllün çevik atı. A. sebak-ı ‘ışk: (< F. yeşillik § ayva tüyleri.) çalışma.) bozukluk.) çevik at. kurtulma. 1549.) secde. 1555. 1544. 1561.) ders. semen: (< F. bülbül. seg-i kûy: (< F. sehm-i tîr-i hecr: (< F. gökyüzü § örtü. önem vermek. 1542. semen-çihre: (< F. 1564. F. 1567. sekâmet-i ten-i bîmâr-ı zâr: (< F.) selâm.) seher vakti. padişah. sehm: (< Ar. dalgıç.) sabah vakti. 1547.) aşk dersi. mahallenin köpeği § dostlar. garip. semâ: (< Ar. sâz: (< F.

1600. sergeşte-hâl: (< F. can sıkıcı.) aşk.) övme.) baştan başa.) sel. aşk acısı. 1599. 1589.) sevgilinin ayva tüylerinin sevdası. sevgi. çok az şey § sevgilinin ağzı.) salınan selvi. izleme. 1594. seng: (< F. büyüklenen § sevgili. 1574. övgü. serv-kadd: (< F.) zulüm taşı. aşk hastalığı. 1576.) başı dönen. başı dönmüş hâlde olan.) kafa. 1591. kenar. zehir 1586. sen: teklik ikinci kişi zamiri. Ar.) kıl ucu. 1583. sevdâ-yı ‘ışk: (< F. uç. mermer. seng-i endûh u belâ: (< F. sev-: sevmek. seyretme. ser-â-ser: (< F. § şarap. şaşkın. 1588. 1590. sı-: kırmak. ser-i mû: (< F.) selvi § sevgili. senâ: (< Ar. ölçü. 1575. 1595.) sel suyu § kanlı gözyaşları. 169 . akar gibi giden selvi § sevgili.) selvi boylu § sevgili. sarhoş § âşık. 1573. 1584. serv-i revân: (< F. seng-i cevr: (< F.) başta bulunan. serv: (< F. 1587. serv-i hırâmân: (< F. ser-gerdân: (< F. cefa taşı § mihenk. ser-âmed: (< F. sevdâ’: (< F. sevgilinin boyu.) taş. 1598. ser: (< F. sevdâ-yı hatt: (< F.) inatçı. semm: (< Ar. ileri gelen § sevgili. aşk hastalığı.) gezinme. seng-i hâra: (< F. 1592. 1593. doruk § kâse.) sevgilinin cefa taşı § mihenk. 1581. seng-i cefâ-yı yâr: (< F. seyl-âb: (< F. tutku.) soğuk. baş.) gam seli.) şaşkın hâlde. seyr: (< Ar. 1580.) belâ ve dert taşı § devlet tacı. çanak. umursamaz. dik başlı. 1596. serd: (< F. 1597.) salınan selvi. 1585. 1579.) katı taş. 1578. ser-keş: (< F. ser-menzil: (< F. 1582.) konak. nemli. ölçü. çirkin.) ağu. 1601.) aşkın sevdası.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 169 1572. 1577. seyl-i gam: (< F. uçtan uca. seyl: (< Ar.

) göğüs § tarla. bildirmek.) gümüş bedenli § sevgili. sovukluk: soğukluk. sîne-i sûzân: (< F. soñra: sonra. saklanmak. sız-: 1618. gelecekte. yakın hissetmemek. akıp gitmek. tan vakti. İsa (‘a. ocak. (< F. meşale. can veren. çay.) çanak. söyin-: sönmek. sipihr: (< F. keramet. talih. 1612. şarap. sitem: (< F. 1632.) sağlık. esmer § sevgili. 1609.) sabahleyin. 1606. sîm-ten: (< F. siyâh/siyeh: (< F. güler yüz göstermemek. 1619. yüz. sîn: (< Ar.) gök.) gümüş. m. sor-: sormak.) yaralı göğüs § şafak.) sîn harfi.) sabah vakti gibi. gümüş para. sirişk: (< F. 1613. 1607. ayrılık. sıhhat: (< Ar. sîm-i eşk: (< F. 1608. ok yeri. 1633. 1620. sifâl: (< F. dere § âşık. fırın. yanak. ateşli göğüs. 1621. . sîm-i sirişk: (< F. subh-veş: (< F. su. ateş. nişan. 1629.) tasavvuf ehli. 1603.). su: su. saksı § Cem’in kadehi. 1615.) kara. sinmek. subh-dem: (< F.) sabah vakti. sîne: (< F. sitâre: sızmak. siñ-: yerleşmek. söz: söz. lâkırdı § şiir. siyeh-çerde: (< F.) kara yağız. 1623. 1631.) gözyaşı gümüşü.) gümüş bedenli § sevgili.) yanan göğüs.) gözyaşı § ırmak. sihr: (< Ar. emmek. 1616. soru yöneltmek. sîne-i mecrûh: (< F. 1625. anlatmak. sofî: (< Ar. subh: (< Ar. 1628. 1626.) eziyet. 1610. söyle-: söylemek. gökyüzü. dinin kurallarına sıkı sıkıya bağlı. küslük.) gözyaşı akçesi. yer edinmek. 1622. sîmîn-beden: (< F. 1604. sîm: (< F. 1605. tan zamanı § âşık. 1630. 1614. 1627. sovu-: soğumak. kader. 1617. gözyaşı akçesi.) yıldız.Ömer ZÜLFE 1602. temren. 1624. âşığın başı. 1611.) büyü. kuş kafesi. sofu.

sûz-ı ‘ışk: (< F. sûzen-i hecr: (< F. 1652.) söz. 1636. sûz: (< F. Süleymân: (< Ar.) söz.) ayrılık iğnesi.) tespih. 1643. neşe.) bakış iğnesi. 1635. safa sürmek.) padişah.) gönül ateşi. sultân-ı mülk-i ‘ışk: (< F. şiir. sûz-ı dil: (< F. 1659. sevgilinin dudağı.) mutluluk. köle. görünüş. tespih tanesi. görünüşler. sûzen-i gamze: (< F. han § gönül. sûznâk: (< F. 171 . 1653. sübha: (< Ar.) şişe. 1660. görüntüler. 1648. 1642.) Hüsrev’in ateşi.) sümbül § saç.) aşk ateşi. sultân: (< Ar. 1637.) göğüs ateşi. 1649. 1647.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 171 1634.) yanan.) biçim. sübha-i mercân: (< F. (< Ar. iç yangını.) aşk ülkesinin sultanı § Ferhad. sûzân: (< F. suhan: (< F. sür-: sürmek. 1655. 1644. 1645. sula-: sulamak. sûz-ı derûn: (< F. kılık. 1661. ş 1661. kıyıcı bakış iğnesi. (< F.) suretler. sultan. 1641. 1656. 1646. arz etmek. 1651. sûz-ı Husrev: (< F. kirpik. sürûr: (< Ar. surâhî: (< Ar. şafak: mutlu. geçirmek.) mercan tespih. yaşamak. 1654. 1638. sûzen: (< F.) yanma. 1650. 1639. mercandan tespih tanesi § kanlı gözyaşı. hükümdar.) gün doğmadan veya batmadan önce gök yüzünde görülen kızıllık § kanlı yara. ateş.) sevinç. gönül ateşi. şarap şişesi. biçim. sevinç.) yakıcı. sûz-ı sîne: (< F. yüz.) gönül rahatsızlık. sun-: sunmak. suver: (< Ar.) baş ağrısı. sünbül: (< F. 1640. ateşli § söz. şâdî: (< F. 1662.) sevinçli. şâd: ateşi. su vermek. 1658.) iğne § gamze. sûret: (< Ar. 1657. sühan: (< F. şiir.) Süleyman peygamber § sevgili. sudâ‘: (< Ar.

1673. şehîd-i tîg-ı ‘ışk: (< F. şekvâ: (< Ar. sultan.) aşk hakanı.) arı.) hayalin sultanı.) mum gibi.) sevgilinin aşk şarabı. beyatlı. 1691. . şefkat: (< Ar. 1694. 1666.) doğan § göz. şeh-i ‘ışk: (< F.) aşk kılıcının şehidi § âşık.) hakan. şeh-i Yûsuf-likâ: (< F. şakk: (< Ar. 1690.) iyi binici. şehr: (< F.) şehir. 1689. 1669. tatlı şaşı.) yüce sultan. şarâb: (< Ar. şehbâz: (< F. şarâb-ı ergavân: (< F. tanıklık. şem‘-veş: (< F. şehlâ: (< Ar. 1674. padişah § sevgili. 1671. şehitlik. 1687. şarâb-ı nâb: (< F. 1678. acıyarak sevme. bir şeyin doğruluğuna inanma. şehîd: (< Ar. 1683. şarâb-ı ‘ışk: (< F. 1684. 1680. 1679. saf şarap. 1676. cömert sultan § sevgili. 1688.) kıvılcım § yıldızlar. yarılma.) Allah yolunda öldürülen. şeb-bû: (< F. şeb: (< F.) erguvan şarabı § dudak.Ömer ZÜLFE 1663.) şebboy § kâkül.) şahitlik. şâne: (< F.) kutlu sultan § sevgili.) elâ göz. 1692.) sultanlara yakışır. 1681. inanç. 1677. şehâdet: (< Ar. şâhâne: (< F. aşkın sultanı. 1664. âşık.) şarap.) aşk şarabı. şâh-ı kâm-rân: (< F. şâh: (< F.) dal § âşığın bedeni. şehbâz-ı zülf: (< F.) gece. 1686. sızlanma. 1693.) doğan § âşık.) Yusuf yüzlü sultan § sevgili. 1668. 1682. şâh-ı ‘ışk: (< F. şerâr: (< Ar. işaret. 1675. içki § gözyaşı. şem‘: (< Ar. şâh/şeh: (< F. 1667. şeh-i ‘âlî-cenâb: (< F.) şikâyet.) yarma. şarâb-ı ‘ışk-ı dilber: (< F. 1672.) acıma. yüz. şehsüvâr: (< F. iz.) zülf doğanı.) aşk sultanı § âşık. 1685.) mum § âşık. 1665.) tarak. şâhin: (< F. 1670. şâh-ı hayâl: (< F.

1705.) güç. şol: şu. tatlı ağızlı § sevgili.) kavuşma şerbeti. aşk.) zamanın dertlerinden şikâyet. 1707. cam § göz.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 173 1695. öylesine.) altı. şu‘le: (< Ar. yıldız akma § parmak.) ün.) görme. anlama.) kuşku. şerâr-ı âteş-i âh: (< F. ad.) aşk arzusu. F. 1718.) alev. kırık. 1722. 1703. 1702. 1716. 173 . şevk-ı mihr: (< F.) tatlı. 1710. şaşkın § âşık. şübhe: (< Ar. şöyle: şu kadar. şimden gerü: bundan sonra. güneşin ışığı. 1706. şiddet: (< Ar. 1721. kuvvet.) şeytan. şikâyet-i elem-i rûzgâr: ah ateşinin kıvılcımları § yıldızlar. şîrîn-dehen: (< F. şihâb: (< Ar. 1697. 1699. şeş: (< F. 1708. şöhret: (< Ar. 1720. 1711. izleme. kırılma. fazlalık.) 1709. avlama. tâb: (< sıcaklık. şîve: (< F.) hararet. şevk: (< Ar. açıklama. 1723. 1719. sızlanma. şikest: (< F. şerbet-i vasl: (< F.) hesap. şerh: (< Ar.) şerbet. şikâyet.) şirin ağızlı.) gönül ahının alevi § açık delil. aşırı etki.) deli divane. şu‘le-i âh-ı dil: (< F.) şişe. şîrîn: (< F. 1701. ışık. etki. 1712. 1700. ilâç § kavuşma. sıkıntı.) ayrılık acısı. 1715.) av. şîşe: (< F. tutku.) açma. şerbet: (< Ar. kavuşma ilâcı. şikâyet: (< Ar. acı. 1726. 1724. sayı.) arzu. şümâra gel-: hesaba katılmak. şühûd: (< Ar. şeydâ: (< F.) eda. şiddet-i hicrân: (< F. t 1725. vuslat. (< F. 1704. 1696. Ferhad ile Şirin hikâyesinin kadın kahramanı § dudak. şeytân: (< Ar. âşık.) akan yıldız.) kırma. şümâr: (< F. 1717. 1714. tâ: +a kadar. şikâr: (< F. 1713.) yakınma. tutkun. 1698.

1744. tag: dağ. dayanma gücü. sıkıntılı. mutlu olmak. tâk: (< Ar. târmâr: (< F. saz teli. tâc-ı devlet: (< F.) yüz. dertli. ta’lik (askıda) yazı. sabır. tarîk-ı ‘ışk: (< F. 1736. onarım. tap-: bağlanmak. tal‘at: (< Ar. üzüntülü. saç teli. aydınlık yüz. taraf: (< Ar. tâkat: (< Ar. belli bir zamana bırakma. 1729. 1748. 1738.) ayrıntılarıyla anlatma. tasavvuf.) devlet tacı § belâ ve dert taşı. tañ: şaşma. yerme.) perişan.) hükümdar başlığı.) okutma.) onarma. parlak. 1733.) yan. ders verme. 1741. ta‘rîf: (< Ar. tabîb: (< Ar. 1746. 1754. 1742. hayret. âşıklık. 1753. tal‘at-ı hüsn: (< F. tahayyür: (< Ar.) tel. 1750. ta‘lîm: (< Ar. 1739. (< Ar.) güç.) bağlama.) aşkın harareti. ta‘mîr: (< Ar. tabip § sevgili.) güzel yüz § güneş. 1734.Ömer ZÜLFE 1727. 1756. tarîk: (< Ar. 1755. savurma.) yol. tâbân: (< F.) can ve gönül sarayının onarımı. tâli‘: parlak. paramparça. tâc: (< Ar. alt üst.) ışıklı. 1728. fırsat. 1752. yön. 1740. ta‘n: (< Ar. hayranlık.) ışıklı. 1743. 1757. öğretme.) bina kemeri § boy.) şaşkınlık. tâb-dâr: (< F.) aşk yolu. taş: taş § nişan.) rakiplerin kınaması. bir şeye bağlı gösterme.) hekim.) hükümdar koltuğu. 1737. doğma. ta‘n-ı rakîbân: (< F. . târ: (< F.) gönül ve can doktoru § sevgili. 1735. 1730. 1732. 1731. güzellik § güneş. meslek. dağınık.) doğan. 1747. 1751. ta‘lîk: (< Ar. tabîb-i cân u dil: (< F. ta‘mîr-i sarây-ı cân u dil: (< F. 1745. 1749. kınama. dağıtma.) ayıplama. tag üstü bâg ol-: keyfi yerinde olmak. tâb-ı ‘ışk: (< F. taht: (< F.

1768.) çadır ipi. tevhîd: (< Ar. terk: (< Ar. 1769.) baş verme. tartı. Allah’a yönelme. yaratılış. başını feda etme. mizan. tenezzül: (< Ar. tıynet: (< Ar. tîn: (< Ar. teb: (< F. 1760.) yeni.) dolaşma. 1780. salıverme. temâşâ: (< F. 1776. tennûr: (< Ar. hamur. 1773. 175 .) çevresini 1771.) eziyet kılıcı.) arık beden. 1763. 1784. 1762. körpe.) sıkıştırma. 1764. kuru vücut. zayıf. 1765. tecrîd: (< Ar.) kılıç § gamze. terk-i ser: (< F. balçık. 1770.) etkileme. dokunma. inme. kıyıcı bakış. 1774. 1775. tecerrüd: (< Ar. 1777. huy. Allah’a yönelme. maya. 1782.) gövde. Kur’ân’ı anlam bakımından açıklama. ten-i zâr: (< F.) hararet. tek: yalnızca. 1767. 1762. tîg-ı cevr: (< F. 1783. 1781.) parlak kılıç. 1766.) düşme. tîg-ı âbdâr: (< F. tavâf: (< Ar. sıtma. hayal. 1786. karşılaştırmak. 1761. yaş.) fırın. tek ü pû: (< F. sadece. tîg-ı cefâ: (< F. menevişli kılıç § su.) koşuşturma. kılıçla öldürmek. su. izleme. te’sîr: (< Ar.) terazi. terâzû: (< F. 1772. tâze: (< F.) seyretme.) çamur.) yorum. zorlama. tandır § göğüs. kuru dal. hacı olmak için Kâbe’nin çevresini belli kurallara bağlı kalarak dolaşma. tîg içür-: kılıç çalmak. tefsîr: (< Ar. birlik. alçalma. tekâzâ: (< Ar. ten-i zerd-i dü-tâ: (< F. beden § yılan ve karıncaların besini. tınâb: (< Ar. tîg: (< F. iskelet. içe işleme.) birleme. ten: (< F.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 175 1758.) bırakma. 1778.) zulüm kılıcı.) balçık parçası. 1785. terâzûla-: tartmak. 1779. sarı ve iki büklüm beden § sarı ibrişim.) her şeyden uzaklaşma. su verilmiş kılıç.) her şeyden uzaklaşma.

tokuz: dokuz. sataşmak. 1807.Ömer ZÜLFE 1787. tûfân: (< Ar. tîr-i derd-i hecr-i nigâr: (< F. tîr-i gamze: (< F. top-ı havâdis: (< F. turra: (< Ar.) ayrılık oku.) peygamberliğinde bütün dünyanın gökten yağıp yerden kaynayan suyla kaplanması. zerre. belirmek. 1816. aşk.) ok § ayrılık. turak: durak. ordunun savaş düzeni almış merkezi § bağlanmış saç. tohm: (< F. tiyz: (< F. tîr-i belâ: (< F. dolanmak. birlik. 1815. tîr-i fürkat: (< F.) çabuk. tol-: dolmak. kıvrımlı saç § akrep.) alın saçı. düz bir biçimde üstüne gelmek. dokunmak.) sevgilinin ayrılık derdinin oku. 1810. 1791. tolu: şarap kadehi § yağmur.) kavuşma umudunun tohumu. gülle. 1799. 1803. 1798. tohm-ı ümîd-i visâl: (< F. 1808. doğrulmak. 1793. 1813. m. ilişmek. 1802. 1799. toz kondur-: zarar getirmek. tutulmak. 1794. 1809. 1797. tohm-ı ümîd: (< F. dolaşmak. tolaş-: belâ. toz kopar-: alt üst etmek. . toz: toz. 1805. yuvarlak şey. 1790.) belâ oku. ah. 1801. uç. yığın. savaş aleti. togrul-: dosdoğru olmak. toldur-: doldurmak. tiyzrek: çabucak. 1796. top: top. tûl: (< Ar.) felâketlerin topu.) kirpik okları.) Nuh (‘a. sel. togur-: doğurmak. tudak: dudak. 1811.) ayrılık oku. 1789. 1806. 1814. akrep burcu. 1812.) keskin kıyıcı bakış oku. 1788. konak. 1815. topuz.) ah oku. toz kaldırmak.) tohum. topluluk. tîr-i hicrân: (< F.) uzunluk. tog-: doğmak. 1792. 1800. boylam. 1795. tusunami. tîr-i âh: (< F. fırtına.) umut tohumu. 1804. tîr-i müjgân: (< F. tokın-: değmek. 1799. tîr: (< F. çekirdek § umut. tur-: ayağa kalkmak.

unut-: unutmak. hatırlamamak. atmak. üst: üst. 1827. kırmızı renkli bir yemiş § gözyaşı. umut etmek. 1844. ugra-: uğramak. ordinaryus § âşık. maruz kalmak. uydur-: sürüklemek. uçmak: 1828. ele geçirmek. üstühvân: (< F.) kafatası § karınca yuvası. beklemek.) âşıklar. uç: uç. 1841. 1830. matem tutmak.) hünnap renkli. 1825. üflemek. usûl: (< Ar.) umut. ur-: vurmak. farz +dan saymak. uçup gitmek. 1823.) hünnap. um-: ummak. bırakmamak. dudak. uyar-: ışığı yakmak. u saymak. 1834. yanında götürmek. ‘unnâbî: (< Ar. 1821. 1819. 1822.) düğüm. 1836. kırmızı renkli. uyhu: uyku. ‘ukde: (< Ar. 1839. yukarı. uy-: uymak. yöntem. 1833. üstâd-ı bî-bedel: (< F.) cennet.) engin deniz. koymak.) kemik. uç-: uçmak. sürmek.) kafatası. üftâde: (< F. 177 . uyu-: uyumak. 1818. 1846.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 177 1817. başına gelmek. (< Soğd. saklamak. bir meslek veya sanat dalında en üst seviyede bulunan. 1829. muhafaza etmek. 1824. damgalamak. 1832. üstühvân-ı kelle: (< F. ü 1837. üstühvân-ı ser: (< F. 1820. ürk-: ürkmek. 1840. muallim.) eşsiz üstat.) sanatkâr. âşık. 1847. üstâd: (< F. yakışmak. 1835. kenar. 1838. ‘uşşâk: (< Ar. 1843. ür-: üfürmek. uygun olmak. 1842. üç: üç. tuy-: duymak.) yol. büyük şair. 1831. ümîd: (< F. ‘unnâb: (< Ar. uyuma. etmek. tut-: tutmak. üç sayısı. usta. ‘ummân: (< Ar.) düşkün. 1826. 1845.

1871. vasf-ı zât: (< F. var-: gitmek. var: var.) ayrılma.) vatan. ulaşma. 1863. 1861.) yazık. zenginlik § aşk.) kavuşma. velî: (< F. virâne: (< F. üşüşmek. gelgelelim. vuslat: (< Ar.) kavuşma § cennet.) bilen.) birlik. bağışlamak. vâ: (< Ar. 1860.) kuyu. 1852. burgaç. 1855.Ömer ZÜLFE 1848. eyvah. 1858. topluca 1849. üş-: toplanmak. açılmış gül § sevgilinin yüzü. fırtına. gelmek. var-ısa: olsa olsa. yıkılmış bina. vatan: (< Ar. vücûd: (< Ar.) gövde. tarif. bir kimsenin özüne dair özellikler. ah. vasf: (< Ar.) övme.) zaman. 1857. vahşet: (< Ar. bulunma. yurt § cennet. beden.) gülen gül. varta: (< Ar. bahş etmek. elde eden. içinden çıkılmayacak iş. 1864. . 1851. ürküntü. yer. verd-i handân: (< F.) gül.) kavuşma.) yıkık. sevgilinin mahallesi. varlık. visâl: (< Ar. galiba. 1874. 1867. ilâç. girdap. 1859.) korku.) ancak. 1869. 1854. veh: vah. üzre: üzerinde. ver-: vermek.) yıkık. kazandırmak. 1872. vefâ: (< Ar. 1866.) sözünde durma. verd: (< Ar. 1870. 1853. vahdet: (< Ar. vîrân: (< F. 1856.) saygıdeğer vasıflar. gül bahçesi. varlık. bilgisi olan. sevdiğine kavuşma. vedâ‘: (< Ar. v 1850. 1865. vâkıf: (< Ar. mevcut. birleşme § şerbet. 1862. 1868. göndermek. 1851. vakt: (< Ar. y ayrılış. yıkılmış. varmak.) ölüm zamanı. 1873. vasl: (< Ar. vakt-i irtihâl: (< F.

1880.) anma. 1906. 1882.) hazırlık. yâr: (< F. âşığın 1892. ya‘nî: (< Ar. yârân: (< F.) sözün kısası. 1893. sıyrılmış. dost. 1888. 1895. şikâyet etmek.) ıssız. yarak: (< F. 1887. yakın: yakın. veya. arkadaşlar. yandur-: yandırmak. tutuşturmak. 1904. yâ: seslenme. hattat Yâkût-ı Musta‘sımî § dudak. acı çektirmek.1875. yâkût: (< Ar. güneş. eskiden kölelere verilen adlardan. 1900. yan-: yanmak. yaña: tarafa. 1885. yarak gör-: hazırlık yapmak. yarık yarık olmak. 1878. yahut. tutuşmak. göndermek. 1894. boyu. 1884. yakîn: (< Ar. 1896. 1902. yoldaş § gül. şarap. nezd. dert ortakları § sevgilinin mahallesindeki köpekler.) eşsiz sevgili. 1890. 1897. mihnet. yañak: yanak. umursamaz. 1903.) dostlar. ya: yay § kaş. yarıl-: yarılmak. yaban: (< F. yad: yabancı. ok. yan. örtüsüz. yalıñ: yalın. yaka: yaka. hatırlama. 1886. yandan. 1905. kapsız. yak-: yakmak. yagdur-: yağdırmak. kır. yalıñuz: yalnız. 1898. 1889. değerli bir taş. 1899. yâr-ı bî-hemtâ: (< F. doğrusu. 1879.) kendisine âşık eden sevgili. onarmak. yalıñ kılıç: kınından sıyrılmış kılıç § âşığın ateşli ahı. 1876. yap-: yapmak. yâd: (< F. . yana yakıla.) sevgili. 1891. yag-: yağmak. 1901. 1881. yara: yara. yan: yan.) yakut. taraftan. acı çekmek. yana yana: yanarak. 1877. bir başına. 1883. inşa etmek. yâr-ı dil-ârâ: (< F. yagmur: yağmur § kadeh. yakın.) kesin bilgi.

yelten-: yönelmek. 1913. yük: yük. yıkıl-: yıkılmak. yaşıl: yeşil. 1914. 1927. 1932. yel: rüzgâr. gül suyu. yan § güneş. 1924. katıksız seven. özenmek. 1919. yıldız: yıldız § ateş koru. ayna. yaş: gözyaşı § lâl. harap etmek. üslûp. tutulan yol. 1908. yitür-: yitirmek. 1917. yer: yer.) gönlü bir. toprak. parçalamak. yeri od ol-: utançtan sıkılmak. 1922. yık-: yıkmak. 1921. 1939. okyanus. yön. yetiş-: ulaşmak. yol: yol. ay. 1916. 1918.) § sevgili. altın. yet-: yetmek. fazlalık § baş. bir daha. ateş basmak. deniz.Ömer ZÜLFE 1907. yu-: yıkamak. var olmayan. yine: yine. 1930. tüketmek. samimî. 1931. 1933. 1909. yum-: yummak. 1925. 1928. örtmek. 1936. 1938. içten. . m. 1935. 1912. perişanlıktan kurtarmak.) Yusuf (‘a. yohsa: yoksa. kavis. 1929. 1926. bir yıl. 1941. yeterli olmak. bir yerde kalamamak. yıl: yıl. 1923. 1920. yek-dil: (< F. harap olmak. ye-: yemek. 1937. yele ver-: savurmak. yüz: yüz. ara ara. Yûsuf: (< Ar. kapamak. tekrar. yazıl-: yazılmak. 1915. tarz. yay: yay. ara sıra. 1940. taraf taraf. yok: yok. yer yer: her taraf. ardı ardına. 1911. kaybetmek. 1910. yeterli olmak. ağırlık. yaz-: yazmak. yat-: yatmak. Yûsuf-likâ: Yusuf yüzlü § sevgili. yırt-: yırtmak. sıkıntıya düşmek. 1934. tespih tanesi. yerden götür-: yükseltmek. mercan. ırmak. yer yüzü. elinden çıkmak. gül. bitirmek. mahv etmek. yerinden su çık-: evini su basmak. yıldızı düşkün ol-: talihsiz olmak.

1952.) kendi. zayıflık. zamâne: (< Ar. zâr: (< F. 1961. za‘f-ı ‘ışk-ı yâr: (< F. zâd: (< Ar. zayıf. 1950. güçsüz. 1949. 181 . felek. zenbûr: (< Ar. za‘îf: (< Ar.) kanlı yara § şafak. utanacak hâle düşmek. zâhir: (< Ar. 1960. zer: (< F. bir deri bir kemik kalmış § âşık. 1958. zahm: (< F. zer-i hâlis: (< F. yüzi ak ol-: talihli.) yara § taze gül. katıksız altın. 1962. 1967.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 181 1942. yüzi suyı yere dökil-: utanmak.) arı. arık.) azık § gam. 1943. zamane.) sarı. vaz geçmek. yüz çevür-: yüz çevirmek. 1959. öz. kutlu olmak.) çene.) saf. inleme.) eşsiz. zâhiren: (< Ar. yara. 1944.) kâinattaki her zerre. solgun. zât-ı bî-çûn: (< F. zahm-ı hâr: (< F. 1947. ortaya çıkmış. zenahdân: (< F. dönmek. 1954. benzersiz. 1951. zerrât: (< Ar. 1964. 1963. zahm-ı pür-hûn: (< F.) inleyen. zaman. görünürdeki.) görünen. 1970.) zayıf. zahm-ı hadeng-i yâr: (< F.) zaman. 1969. dış. yüzi yerde: alçak gönüllü.) görünen. 1955.) tutku. z 1946.) zerreler. 1953. arık.) devir. âşığın yüz rengi. zayıf.) güçsüz. 1945. za‘f: (< Ar. 1965.) sevgilinin ok yarası. görünen âlem. zerrât-ı cihân: (< F.) görünüşte.) diken yarası § düşmanların kınaması. sararmış § altın rengi. 1956. eşek arısı § derd ve belâ. zât: (< Ar. devir. Allah. âşığın beden rengi. 1948. 1957. istek. zebûn: (< F. ağlama. 1968. zâhirî: (< Ar. mütevazi. 1966. arzu. zenbûr-ı endûh u belâ: (< F. zerd: (< F. küçük parçacıklar. zamân: (< Ar.) dert ve belâ arıları. ağlayan.) altın § yüz.) sevgilinin aşkına olan bağlılık.

kara top.) bilgili.) yücelik sahibi. zerrîn-rikâb: (< F. 1987. 1976. tatlı su.) Züleyha. dâl harfi. zikr: (< Ar. 1982.) çünkü.) eziyet. zerre-veş: (< F. haksızlık. zülâl: (< Ar. zindegâne: (< F. ziyân: (< F. bekçi. doğan. yılan. Allah. altın gibi sarı. âşığın boyu.) altın üzengi § âşık. 1981. 1986. Zü ’l-celâl: (< Ar. 1983. 1980. zû-fünûn: (< Ar. 1972. ağız (sevgili). 1985. Yusuf (‘a. dirilik. lâm harfi. altından yapılmış.) soğuk.)’un eşi. zevrak: (< Ar. zerre: (< Ar. 1979. zulüm.) sevgilinin yanaklarına sarkan saçı. zerrîn: (< F. zindân: (< F. zulm: (< Ar. Züleyhâ: (< Ar. 1973. 1977. yanak saçı § ejderha.) kayık § gönül. 1974. dokunma.Ömer ZÜLFE 1971. geçim. bir yiyeceğin dokunması. 1975. zülf-i yâr: (< F. 1988.) yaşayış.) zarar.) yanaklara sarkan saçlar.) karanlık yer altı hapishanesi § dünya.) gönül kayığı. m. güzel.) zerre gibi. zevrak-ı dil: (< F. toz. 1984. zülf: (< F.) anma.) küçük parça § güneş.) altın. hayat. toz gibi. zîrâ: (< F. âşık. . 1978.

gelgelelim gönül kayığı şaşkınlık ve hayranlık burgacında başı dönmüş ve perişan bir hâlde kaldı. ey kemâl-i kudretüñ vasfında ‘âlem güng ü lâl v’ey fezâ-yı midhatüñde murg-ı dil bî-perr ü bâl ‘izzetüñ sahrâsına ermez semend-i ‘akl-ı küll ger tek ü pû eylese anda hezârân mâh ü sâl sâlimem deryâ-yı medhüñ içre göñlüm zevrakı kaldı girdâb-ı tahayyürde velî sergeşte-hâl zâtuña lâyık senâ emr-i muhâl olmış-iken gece gündüz [etmede] cân u göñül fikr-i muhâl midhatüñ ser-menziline nece ere ‘aklumuz var-iken yâ bende bu deñlü ‘alâyıkdan ‘ıkâl 03.10. 4b etmede: eder S. 02.10: 118b. Dünya tutkuları bana bu kadar ayak bağı olmuşken seni övme konağına aklım nasıl ersin. 04 05 . 04.B METİN VE ÇEVİRİ [KASİDE] [TEVHÎD] 1. 01 02 03 S. 05. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 01. 1. Seni sana yakışır biçimde övmek imkânsız bir iş olmuşken can ve gönül gece gündüz imkânsızı düşünmektedir. Ben seni övme denizinde güvendeyim. Akl-ı küllün çevik atı binlerce ay. binlerce yıl koşuştursa da senin yüceliğinin ovasına ulaşamaz. Ey gücünün büyüklüğünü övmede bütün yaratılmışların dilsiz olduğu ve ey övgü göğünde gönül kuşunun kolsuz kanatsız düştüğü (Allah).

13. 10. mahşer gününün karmaşasında susuzluktan içi yanmaz. Senin lütuf pınarının tatlı suyundan kana kana içenin. pür olan dürr-i ma‘ârifle derûnı çün sadef midhatüñ deryâsı içre yumdı agzın pür-le’âl zât-ı bî-çûnuñda kesret oldı aslı vahdetüñ kesret-i ‘âlem olupdur vahdetüñe yine dâl mazhar-ı mihr-i cemâlüñdür bu zerrât-ı cihân görinür her zerrede nûr-ı cemâl-i bâ-kemâl pâdişehler pâdişâhısın ki yok mislüñ senüñ milket ü ‘izzüñ olupdur bî-zevâl ü lâ-yezâl dest-i şevkuñla yakasın çâk eder mânend-i subh mihr yüzinden kime kim eyleseñ ‘arz-ı cemâl zerre gibi kimi kim yerden götürseñ mihr-ile âsmân-ı mecde olur âftâb-ı lem-yezâl hvâb-ı gafletden anı kim eyledüñ bîdâr ol gözini açar [u] görür kim bu hvâb u bu hayâl rûz-ı mahşer nâlişinde olmaya dil-teşne hîç feyz-i ihsânuñdan ol [kim] nûş ede âb-ı zülâl 07. 12. aşk pençesiyle sabah vakti gibi yakasını yırtar. kesret vahdet kaynağı oldu. Gücün sonsuz ve ülken uçsuz bucaksızdır. Cihandaki her zerre güzellik güneşinin aynasıdır/göründüğü yerdir. (o kişi) yücelik göğünde batmayan bir güneş olur. düş neymiş görür.Ömer ZÜLFE 06. Kâinattaki çokluk da yine birliğinden izler taşır. Gaflet uykusundan uyandırdığın kişi gözünü açar hayal neymiş. 06 07 08 09 10 11 12 13 Gönlü sedef gibi marifet incisiyle dolu olan. Kimi sevginle/güneşinle zerre gibi yerden kaldırırsan. . Her zerrede mükemmel güzelliğinin ışığı görünür. Eşsiz ve akıl sır ermez varlığında. 08. Sen padişahlar padişahısın benzerin yok. seni övme denizi içerisinde ağzını inci dolu olduğu hâlde yumdu. Güneş/sevgi yüzünden kime güzelliğini göstersen o. 09. 11.

kalmışam ‘isyân beyâbânında gümrâham meded hızr-ı lutfuñ baña erişmezse müşkil oldı hâl benden artuk müstahak olmaz hudâyâ ‘afvuña bâ‘isi anuñ günâhıysa eger yâ zü ’l-celâl bâr-ı derd-i ‘ışkuñ altında kadüm dâl eyleyüp yâ ilâhî eyle dîn ü devletüm[e] anı dâl rehber et lutfuñ hidâyet kıl selîkî bendeñe kalmaya tâ kim beyâbân-ı ēalâlet içre ēâl gıll u gışdan pâk olam tâ kim zer-i hâlis gibi pûte-i mihr ü mahabbetde beni sen eyle kâl ol habîbüñ hurmeti-y’çün k’oldı hatm-i enbiyâ gönder îmân-ıla şol dem k’ola vakt-i irtihâl kalbümi sâf eyleyüp zikrüñle pür eyle anı şol zamân kim güft ü gûya kalmaya bende mecâl 15. peygamberlerin sonuncusu olan sevgilin Muhammed (s. (Ey Allah’ım) Azgınlık çölünde yolunu yitirmiş bir hâlde kalmasın diye. Ey Allah’ım. Bende konuşacak güç kalmadığı o anda. yolumu kaybetmişim yardım et. 16. lütfunun Hızır’ı bana ulaşmazsa işim zor. Ölüm zamanı geldiği o anda.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 185 14. m. Selîkî kuluna yardımını rehber edip doğru yolu göster. aşk derdinin yükü altında belimi dâl (harfi) gibi büküp onu dinime devletime dâl (kanıt) yap. 185 . 18. bir kişinin günahlarının çokluğu bağışlanma sebebiyse bağışlamana benden daha muhtaç yoktur. 14 15 16 17 18 19 20 İsyan çölünde kalmışım. (Ey Allah’ım) Halis altın gibi kötülüklerden temizleninceye kadar. Ey yücelik sahibi Allah’ım. 17. 19. sen beni aşk ve tutku potasında erit. 20. kalbimi arıtıp onu zikrinle doldur.)’in hürmetine beni iman ile gönder.

4.2: 9a. Dünya nedir ki sen varken bağlanayım ona. Dünya ile kıyasladım seni a sevgili. Dünyayı bir yana koysalar bir yana seni. 4. 6. 6.12: 278b. 5. gözüm seni gördü göreli Bu can ve gönül ülkesine sultan bildim seni. 2. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – I tâ gördi gözüm ey şeh-i yûsuf-likâ seni etdüm bu mısr-ı cân u dile pâdişâ seni dünyâ ile terâzûladum dilberâ seni indüñ terâzûdan dilese dil n’ola seni dünyâyı bir yaña kosalar bir yaña seni baña seni gerek seni ey bî-vefâ seni II dünyâ gibi ne deñlü olursañ da bî-vefâ dünyâ deger senüñ baña her etdügüñ cefâ olmaya hâk-i pâyuña dünyâ senüñ bahâ dünyâ nedür ki sen var-iken meyl edem aña dünyâyı bir yaña kosalar bir yaña seni baña seni gerek seni ey bî-vefâ seni S. 1. şaşırma gönül istiyorsa seni. bana seni gerek seni. 3. cefâ: vefâ S. İndin teraziden. terci‘-bend-i Selîkî I A Yusuf yüzlü sultan.12. II Dünya gibi ne denli vefasız olsan da Senin bana her ettiğin eziyet değer dünyalara. S. dünyâ senüñ: iki cihân S. 3. 5. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 .Ömer ZÜLFE [MUSAMMATLAR] 1. A vefasız.12. 2. Dünyayı bir yana koysalar bir yana seni. 1. 1. Bu dünya senin ayağının tozuna bile değmez.

6.9. sensiz dünya gözüme zindan görünür. Dünyayı bir yana koysalar bir yana seni. 5. ola: olsa S. 2. dünyâ nedür ki ben deyem ey şâh-ı nev-cüvân S. S. Ü.4: 74a. 5 6 187 . bana seni gerek seni.2. S.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 187 1. sen varken bu dünyayı kim ne yapsın? dünyâyı kim n’eder: dünyâya kim bakar S.2: 14b. Dünyayı bir yana koysalar bir yana seni. Bu can sensiz cihanda bir soluk olsun rahat eder mi? 2: 1 S. 6. bana seni gerek seni.3: 59a. 3. Ü. A sultanım. IV Efendim.6: 52b.3: 22b. III dünyâ katumda olmaz-ısa n’ola mu‘teber bakmaz bu dehr-i pîre-zene her kim ola er sen var iken efendi bu dünyâyı kim n’eder bahş eyleyüp cihân-ıla cânâ seni eger dünyâyı bir yaña kosalar bir yaña seni baña seni gerek seni ey bî-vefâ seni IV sensüz efendi gözüme zindân olur cihân sensüz cihânda bir nefes ârâm eder mi cân iki cihân visâlüñe olur çü râyegân dünyâ nedür ki tapam eyâ şâh-ı kâm-rân dünyâyı bir yaña kosalar bir yaña seni baña seni gerek seni ey bî-vefâ seni 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A vefasız. Dünya ile seni bir anda bağışlasalar. 3. A vefasız. Sana kavuşmak iki cihana ağır basar. bana seni gerek seni.12. S. 2.5: 29b. Efendim. 4. III Benim katımda dünyanın değeri olmazsa ne var? Er olan kişi bu dünya denilen kocakarıya bakmaz. dünya nedir ki ona bağlanayım. 5. 4. A vefasız. 1.

Ü.3: 59a.12: 216b. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – I za‘f-ı ‘ışk-ı yâr-ıla kalmadı tende kuvvetüm bâr-ı mihnet çekmeden iki büküldi kâmetüm yâr bî-pervâ-durur bilmez dirîgâ hâletüm gerçi yokdur bir nefes nutka mecâl ü tâkatüm söylemek kasd etdügümce yâra derd ü hasretüm aglamak tutar beni güftâra kalmaz kudretüm V Güzel yüzünü seyreden iki renkli gülü ne yapsın. Sevgiliye hasretimi. Selîkî sensiz dünyanın gül bahçelerini ne yapsın.6: 52b.6. Sevgili umursamadığından hâlimi bilmiyor. Kırmızı dudağının yanında kızıl goncayı ne yapsın. S. 3. 6.5: 29b. dertlerimi söylemeğe kalkışsam. 4. MK3: 99b. S. S. Gerçi (hâlimi) anlatacak bir soluk bile gücüm kuvvetim de kalmadı. V hüsnüñi seyr eden gül-i ra‘nâyı n’eylesün la‘lüñ katında gonca-i hamrâyı n’eylesün gören yüzüñi nerkis-i şehlâyı n’eylesün sensüz selîkî gülşen-i dünyâyı n’eylesün dünyâyı bir yaña kosalar bir yaña seni baña seni gerek seni ey bî-vefâ seni 2.3: 22b. A vefasız.4: 74a. 5. Ü. Ü.Ömer ZÜLFE 1.12: 216b. S.4: 74a. bî-pervâ: bî-vefâ S. 2. Yüzünü gören baygın bakışlı nergisi ne yapsın.5: 29b.2 // yâr bî-pervâ-durur derdâ ki bilmez hâletüm S.3: 22b. 6. S.2: 14b. S. za‘f-ı: derd-i // kuvvetüm: kudretüm S. S. S. Ü. 1 2 3 4 5 6 2.2: 14b. Dertlerin yükünü çekmekten boyum iki kat oldu. 2.3. Dünyayı bir yana koysalar bir yana seni. 4 5 6 . Ağlamaklı olurum konuşmağa gücüm kalmaz. 5. 1. 3. bana seni gerek seni. 1 2 3 I Sevgilinin aşk derdiyle bedenimde güç kalmadı. S.3: 59a. 4.

2.3. II her gece fikr eylerem ki subha erersem eger subh-dem ‘âlemlere saldukda ol hûrşiyd fer hâlümi ‘arz edem aña kûyına edüp güzer lîk varup ‘arz-ı hâl içün edüp aña nazar söylemek kasd etdügümce yâra derd ü hasretüm aglamak tutar beni güftâra kalmaz kudretüm III bir tabîbe hâlümi ‘arz eyledüm ben mübtelâ nabzuma el urdı bakdı yüzüme dedi baña derd-i ‘ışk ancak buña dildârdan olur devâ ben dedüm dermân yog-imiş kim kaçan varup aña söylemek kasd etdügümce yâra derd ü hasretüm aglamak tutar beni güftâra kalmaz kudretüm IV ol perî-peyker kaçan kim karşudan olur ‘ayân tagılur ‘aklum benüm bî-hûş oluram bir zamân II Her gece düşünürüm: Sabaha çıkarsam. Sevgiliye hasretimi. 6. O zaman ben de ona: “Bu derde derman yokmuş” dedim. IV O peri yüzlü ne zaman karşıdan görünse her kaçan kim ol perî-rû karşudan olsa ‘ayân S. O güneş gibi güzel dünyayı sabahleyin aydınlatınca. 4. kim: ki S. Mahallesine gidip ona hâlimi anlatayım. dertlerimi söylemeğe kalkışsam. 5. 4. Ancak içimi dökmek için gidip ona bakınca. erersem: erişem S. S. Ağlamaklı olurum konuşmağa gücüm kalmaz.12. Buna ancak sevgili çare olur”.12. III Ben hasta. 2. derdimi bir tabibe açtım. 6. dertlerimi söylemeğe kalkışsam. 1. Sevgiliye hasretimi. 3. 1. 2. buña: saña S. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 189 . 2.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 189 1. 5. 3. yüzüme baktı bana şöyle dedi: “Aşk derdi.12. Nabzımı tuttu. Ağlamaklı olurum konuşmağa gücüm kalmaz.

Ömer ZÜLFE

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

‘aklumı cem‘ eylerem kim söyleyem hâlüm revân lîk kaldum şöyle hayrân kim nece edem beyân söylemek kasd etdügümce yâra derd ü hasretüm aglamak tutar beni güftâra kalmaz kudretüm V hâlümi bilmez benüm pes n’eylesün baña habîb bilmeyince hastenüñ derdin ‘ilâc etmez tabîb yog-imiş dermân ezelden derd-imiş baña nasîb nece ‘arz edem aña hâlüm selîkî ben garîb söylemek kasd etdügümce yâra derd ü hasretüm aglamak tutar beni güftâra kalmaz kudretüm 3. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
I

1. 2. 2 3

gâhi fürkat bir yañadan göñlüme verür elem gâhi hasret bir yañadan cânuma eyler sitem
Aklım gider, bir müddet kendimden geçerim. Hâlimi açıkça anlatmak için aklımı toplarım. eylerem kim: edemem kim S.2, S.4, S.6, Ü.3, Ü.5 // eyledüm kim S.12. Ancak öyle hayran kaldım ki nasıl açılayım. beyân: ‘ayân S.12. Sevgiliye hasretimi, dertlerimi söylemeğe kalkışsam, Ağlamaklı olurum konuşmağa gücüm kalmaz. V Sevgili hâlimi bilmez, öyleyse bana ne yapsın. Hastanın derdini bilmeden tabip ilâç edemez. Dert bana ezelden nasipmiş, bu derde derman yokmuş. Bu ben garip Selîkî ona derdimi nasıl anlatayım. edem: etdüm S.12. Sevgiliye hasretimi, dertlerimi söylemeğe kalkışsam, Ağlamaklı olurum konuşmağa gücüm kalmaz. S.1: 34b, S.7: 136b, T.4: 83b, Ü.2: 66a. I Bazan ayrılık bir yandan içimi sıkar.

4 5 6 1 2 3 4 5 6 3. 1

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

191

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

gâhi mihnet bir yañadan gösterür râh-ı ‘adem gâhi gam bir yaña cânum almak ister dem be-dem dört yañadan baña olurlar havâle n’eyleyem gâhi fürkat gâhi hasret gâhi mihnet gâhi gam II tîr-i fürkat geh delüp bagrum derûna kâr eder hancer-i hasret geh olur sînemi efgâr eder derd ü mihnet gâh beni künc-i belâda zâr eder gâh gam göñlüme geldükçe beni bîmâr eder her biri bir yaña ‘âlemden beni bîzâr eder gâhi fürkat gâhi hasret gâhi mihnet gâhi gam III dil belâ bezminde her dem ney gibi nâlân olur gözlerüm yaşı şarâb olup ciger biryân olur şem‘ olup ol bezme cânum riştesi sûzân olur zerd olup beñzüm dem-â-dem gözlerüm giryân olur
Bazan özlem bir yandan canımı yakar. Bazan dert bir yandan yokluk yoluna koşar. Bazan gam bir yandan canımı almağa kalkar. dem be-dem: n’eyleyem S.7. Dört bir yandan saldırırlar ne gelir elden, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. II Ayrılık oku bağrımı delip gönlüme işler. Özlem hançeri gün gelir göğsümü deler. Bazan dertler, sıkıntılar beni belâ köşesine iter. Bazan gam gönlüme geldikçe beni hasta eder. Her biri bir yandan beni hayatımdan bezdirir, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. III Gönül belâ meclisinde her an ney gibi ağlamaklı olur. olur: olup S.7. Gözlerimin yaşı şarap ciğerim de kebap olur. Canım o meclise mum olup fitili de tutuşur. Benzim sararıp durmaksızın gözlerim yaşarır. göñlüm aña açuben gözlerüm pür kan olur T.4.

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

191

Ömer ZÜLFE

5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

‘îş içün ben bî-kes ile hem-dem ü yârân olur gâhi fürkat gâhi hasret gâhi mihnet gâhi gam IV olmış-iken ol perî ‘ışkuñda şeydâ bir yaña kâkülüñden var-iken başumda sevdâ bir yaña cevr ederken câna ol yâr-ı dil-ârâ bir yaña dil çekerken cevr-i agyâr-ıla gavgâ bir yaña cânumı almak içün eyler tekâzâ bir yaña gâhi fürkat gâhi hasret gâhi mihnet gâhi gam V ey selîkî gâhi fürkatden n’ola kılsañ figân gâhi hasretden yeridür yaşuñ olursa revân gâhi mihnetden n’ola olsañ za‘îf ü nâ-tüvân gâhi gamdan tañ mı olursa vücûduñ bî-nişân râh-ı ‘ışka girenüñ olur yolunda her zamân gâhi fürkat gâhi hasret gâhi mihnet gâhi gam

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Eğlenmek için bu ben kimsesize yoldaş olur, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. IV Bir yandan o peri gibi güzelin aşkıyla delirmişken. Bir yandan kâkülünün sevdası başımdayken. Bir yandan o gönül alan sevgili canıma eziyet ederken. Bir yandan gönül engellerin zulmünü çekerken. Bir yandan canımı almak için sıkıştırır, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. V Ey Selîkî, artık ayrılıktan ağlarsan şaşılır mı? Ara sıra özlemle yaş akıtırsan yeridir. Dertlerden bitkin düşüp bir deri bir kemik kalsan şaşılır mı? Gam vücudundan iz bırakmasa şaşılır mı? Aşk yoluna girenin yolunda her zaman olur, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam.

SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ

193

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

4. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – I gâh fürkat bir yañadan göñlüme verür elem gâh hasret bir yañadan cânuma eyler sitem gâh mihnet bir yañadan gösterür râh-ı ‘adem gâh gam bir yaña cânum almak ister dem be-dem dört yañadan baña olurlar havâle n’eyleyem gâh fürkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam II gark olup bahr-i belâya zevrak-ı dil bir yaña sînem olur âteş-i ‘ışk-ıla sûzân bir yaña yaş dökerken ey sehî-kad çeşm-i giryân bir yaña âh ederken ey kamer-ruh kalb-i nâlân bir yaña göñlümi etmek diler her biri vîrân bir yaña gâh fürkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam III gördi sünbül kim perîşânam perîşândur baña bagrına dâg-ı gam urdı lâle sûzândur baña jâle sanmañ görinen nerkis de giryândur baña
Bazan dert bir yandan yokluk yoluna koşar. Bazan gam bir yandan canımı almağa kalkar. Dört bir yandan saldırırlar ne gelir elden, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. II Bir yandan belâ denizinde gönül gemisi batar. Bir yandan göğsüm aşk ateşiyle yanar. A selvi boylu, yaşlı gözlerim bir yandan yaş saçar. A ay yüzlü, inleyen kalbim bir yandan ah çeker. Her biri bir yandan gönlümü yıkmak ister, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. III Sümbül perişanlığımı görüp perişan olur bana. Lâle bağrını gamla dağlar yanar bana. Çiy sanmayın görüneni, nergis de ağlar bana.

193

Ömer ZÜLFE

4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

agladıgum gördi bülbül zâr u giryândur baña ‘ışk gülzârını seyr etdükçe yârândur baña gâh fürkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam IV başuma üşdi benüm zenbûr-ı endûh u belâ n’eyleyem kim cânuma kâr eyledi nîş-i cefâ nûş-ı vasl-ı yâr olmadı müyesser hîç baña derdümüñ kangı birisin deyeyin ben mübtelâ eksük olmaz dâyimâ ben bî-nevâya bir belâ gâh fürkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam V ‘îş-i dildârumsuz olmışdur elem ‘âlem baña leblerüñsüz içdügüm bâde olupdur semm baña hecr-ile öldüm tutar ‘ışk ehli hem mâtem baña olmadı ol mûnis-i cân u dilüm mahrem baña ey selîkî yalıñuz komaz olur hem-dem baña gâh fürkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam

4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Ağladığımı gördü, bülbül sızlar bana. Aşk bahçesini dolaştıkça bana yoldaştır, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam. IV Kaygı ve belâ arısı başıma üştü. Ne yapayım cefa iğnesi canıma geçti. Sevgiliye kavuşup kanmak bana hiç nasip olmadı. Bu ben hasta derdimin hangi birisini söyleyeyim. Bu ben gıkı çıkmayana bir belâ eksik olmaz, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam.
V

Sevgilim olmayınca âlem bana elem olur. Dudakları değmeden içtiğim şarap zehir olur. Ayrılık derdiyle öldüm âşıklar yasımı tutar. Can ve gönül dostum benimle içli dışlı olmadı. Ey Selîkî, beni yalnız bırakmaz, dert ortağı olur, Bir ayrılık, bir özlem, bir dert, bir gam.

Gönül döne döne inleyip dövünüyor ki eyvah. bulmadın: bulmadı S. 3. 4. S. Sevgiliden ayrı düşmenin hikâyesi mi diyeyim? Zamanın dertlerinden çektiklerim mi diyeyim? 195 . 3. 6. 2.8.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 195 1. nazîre-i selîkî-i merhûm rahmetu ’llâhi ‘aleyh I Put gibi güzelin zülfünün açtığı derdin acısı mı diyeyim? Parçalanmış gönlün yaraları mı diyeyim? İnleyen ve hastalıklı vücudun illetleri mi diyeyim? zâr: yâr S. Zamane onu bir kez daha düşürdü eyvah. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 N. 4. 5. 2.1: 355b. 5.8. 5. 6. 1. Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün Müctes + – + – / + + – – / + – + – / + + – I melâlet-i gam-ı zülf-i nigâr mı deyeyin cerâhat-ı dil-i zâr u figâr mı deyeyin sekâmet-i ten-i bîmâr-ı zâr mı deyeyin harâret-i ciger-i tâb-dâr mı deyeyin hikâyet-i gam-ı hicrân-ı yâr mı deyeyin şikâyet-i elem-i rûzgâr mı deyeyin II medâr olup baña girdâb-ı hecr-i yâr dirîg döne döne göñül eylerken âh ü zâr dirîg bu vartadan dahı dil bulmadın kenâr dirîg düşürdi bir dahıya anı rûzgâr dirîg hikâyet-i gam-ı hicrân-ı yâr mı deyeyin şikâyet-i elem-i rûzgâr mı deyeyin 5.8: 76a. Bu tehlikeden gönül daha kurtulmadan ah. Yanan ciğerin ateşi mi diyeyim? Sevgiliden ayrı düşmenin hikâyesi mi diyeyim? Zamanın dertlerinden çektiklerim mi diyeyim? II Sevgilinin ayrılık burgacına kapılmışım eyvah.

Sevgiliden ayrı düşmenin hikâyesi mi diyeyim? Zamanın dertlerinden çektiklerim mi diyeyim? V Sevgiliden ayrı kalmanın belâsı beni yerle bir etti. 2. Sevgiliden ayrı düşmenin hikâyesi mi diyeyim? Zamanın dertlerinden çektiklerim mi diyeyim? IV Sevgilinin ayrılık derdinin oku içime geçti. 6. 4. 1. görüñ: göre S. 2.8.8. 5. 3. 6. 1. Bu bozuk zaman ne tozlar kopardı görün. Bu zamandan kime şikâyet edeyim? Sabır ve sebat harmanımı yele verdi. Tuttu sevgilinin yanağına gubârî hat getirdi. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 .Ömer ZÜLFE 1. hecr: ‘ışk S. III belâ-yı hecr-ile olmış-iken göñül mu‘tâd bu yolda hûn-ı gam-ı hecr-i yâr-iken baña zâd bu rûzgâruñ elinden kime edem feryâd ki etdi hırmen-i sabr u karârumı berbâd hikâyet-i gam-ı hicrân-ı yâr mı deyeyin şikâyet-i elem-i rûzgâr mı deyeyin IV derûna geçmiş-iken tîr-i derd-i hecr-i nigâr anuñla olmış-iken sîne rîş ü dil efgâr ne toz kopardı görüñ rûzgâr-ı nâ-hem-vâr ki âb-ı ‘ârız-ı yâra getürdi hatt-ı gubâr hikâyet-i gam-ı hicrân-ı yâr mı deyeyin şikâyet-i elem-i rûzgâr mı deyeyin V belâ-yı hecr-i nigâr etdi hâk-sâr beni ayaklara düşürüp eyledi gubâr beni III Gönül ayrılık derdine alışmıştı. Sevgiliden ayrılmanın acısını tatmıştı. 2. 3. 4. 5. Ayaklara düşürüp beni toz etti. Onunla göğsüm yaralı ve gönlüm dilim dilim dilindi.

1. gör bu zaman beni ne hâle getirdi. 4. 2. 2. Selîkî. Umut harfini (kelimesini) gönül sayfandan kazı.10: 114b. Belâ yükü de dert kadehi de her ne gelirse çek. I Sonunda bu beden toprak olacak.8: 3.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 197 3. 3 4 5 6 6. 5. bunca tutku neden? Bir damla su iken.8: 4. S. Öyleyse belinin dertlerle bükülmesi neden? Gördün zamane uymadı. Sevgiliden ayrı düşmenin hikâyesi mi diyeyim? Zamanın dertlerinden çektiklerim mi diyeyim? S. 5. 6. 197 . 1 2 3 4 5 1 2 3 Arzularıma uydurup kararsız etti. 4. zulüm ve hırs ateşiyle yanmak neden? Arzularının oku hiçbir zaman hedefe ulaşmıyor. II Felek sana zulmetse de sen ona karşı koyma. hevâya uyduruben etdi bî-karâr beni selîkî n’eyledi gör kim bu rûzgâr beni hikâyet-i gam-ı hicrân-ı yâr mı deyeyin şikâyet-i elem-i rûzgâr mı deyeyin 6. 3. 4. sen uy zamaneye. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – I âhir bu ten ki hâk ola bunca hevâ neye bir katre mâsın âteş-i hışm u cefâ neye dâyim murâduñ okı erişmez nişâneye kaddüñ hamîde oldugı gussayla yâ neye gördüñ zamâne uymadı uy sen zamâneye II etme cidâl saña cefâ eylese felek bâr-ı belâ vü câm-ı sitem her ne gelse çek harf-i ümîdi safha-i hâtırdan eyle hakk el vermedi zamâne saña n’eyleseñ gerek 1. S. 3.

sen uy zamaneye. 5. Çünkü zaman çığlıklarının neyine uymadı. 4. 5. 4. gel. 3. Eşsiz üstat bu mısraı çok güzel söylemiş: Gördün zamane uymadı. Zamanın elinden ney gibi inleme. Sözün kesin bir kanıt olsa da çekişme. Usulü koru perdeyi asla bozma. atasözü böyledir. 1. III Kimse senin sözüne kulak asmıyorsa Bükemediğin bileği öp. gördüñ zamâne uymadı uy sen zamâneye III ger kavlüñ-ile eylemese kimsene ‘amel küsmedügüñ elin öpegör kim budur mesel burhân-ı kâtı‘ olsa sözüñ eyleme cedel ra‘nâ demiş bu mısra‘ı üstâd-ı bî-bedel gördüñ zamâne uymadı uy sen zamâneye IV bagruñ delik delik ede ger devr-i bî-amân devrân elinden eyleme gel ney gibi figân uymadı nây-ı nâleñe çünkim senüñ zamân sakla usûli bozmayıgör perdeyi hemân gördüñ zamâne uymadı uy sen zamâneye V bir gece k’olmış-ıdı yerüm gûşe-i belâ olmışdı dil zamâne belâsıyla mübtelâ hâtifden erdi gûş-ı dil ü câna bu nidâ derdi bu mısra‘-ı meseli kim selîkiyâ Zamane seninle dost olmadı (talihin yaver gitmedi) ne yaparsın. 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 . 4. 1. sen uy zamaneye. 3. Gönül zamane belâsına tutulmuştu. 2. Gizli bir yerden can ve gönül kulağına bu ses ulaştı. V Bir gece belâ köşesine çekilmiştim. IV Bu acımasız zaman bağrını delik deşik ederse. sen uy zamaneye. 2.Ömer ZÜLFE 5. 1. 2. 3. Gördün zamane uymadı. Gördün zamane uymadı.

cevri zamâne eylese yer yok bahâneye N. Felek sana zulmederse incinme. 2. Gördün zamane uymadı. Umut harfini (kelimesini) gönül sayfandan kazı. 2. 3. 3. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – I âdem gibi dilâ çün edüp meyl dâneye geldüñ tenezzül-ile çü bu kâr-hâneye var-ısa meylüñ âh-ıla ger zindegâneye devr ü zamân ne eylese yer yok bahâneye gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye II incinme saña cevr ü cefâ eylese felek bâr-ı belâ vü câm-ı sitem her ne gelse çek harf-i ümîdi safha-i hâtırdan eyle hakk el vermedi zamâne saña n’eyleseñ gerek gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye III her dem habâb gibi igen olma pür-hevâ Bu atasözü gibi mısraı dedi: Ey Selîkî. S. Gördün zamane uymadı. 4 5 7. Zaman ne yaparsa yapsın bahaneye yer yoktur. 1. Belâ yükü de dert kadehi de her ne gelirse çek. II S. N. gördüñ zamâne uymadı uy sen zamâneye 7.10: -. 1.1.1: 155a. 5. gücenme. III 1. 4. Zamane seninle dost olmadı (talihin yaver gitmedi) ne yaparsın. I A gönül. sen uy zamaneye.10: 115a. sen uy zamaneye. sen uy zamaneye. 4. Ah ile yaşamağa meylin varsa. Âdem gibi daneye meylettiğin için. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 199 . Gördün zamane uymadı. Bu dünya denilen ticarethaneye düşüp geldin.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 199 5. 5.

Ömer ZÜLFE 2. 5. inadı bırak. 5. Ezelden yazılmış olan sonunda gerçekleşir. 5. Öğüt yağmuruna kulak sedefini her zaman aç. V S. 3. 4. sen uy zamaneye. IV S. 2. 1. 3. İstediğin şey hep düşündüğün gibi olmaz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 . sen uy zamaneye. Zaman hep senin istediğin gibi olur sanma. Bu öğüt incisini kulağına tak. 3. binâ-yı: fenâ-yı // fenâ: bekâ N.10: II. Bu zaman (gençlik) kalıcıdır sanma. Öyle ki bilgi incisi olsun işittiğin her söz. Gördün zamane uymadı. 4. sen uy zamaneye.1. Olanları zamane mi yaptı sanırsın? Edep yolunu tut. karşı gelme. Zaman sana boyun eğmezse kızma. Vücudunun yapısı su üstündedir. yok olur gider. 1.10: -. atasözü şöyledir: Gördün zamane uymadı. âb üzredür binâ-yı vücûduñ bulur fenâ sanma bu rûzgârı ki bâkî kalur saña devrân murâduñ üzre olur sanma dâyimâ gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye IV bârân-ı pende tut sadef-i gûşuñı müdâm tâ dürr-i ma‘rifet ola gûş etdügüñ kelâm dâyim murâduñ üzre müyesser degül merâm ta‘n eyleme zamâneye olmasa saña râm gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye V âhir gelür vücûda mukadder olan ezel devr ü zamânenüñ mi sanursın olan ‘amel âdâbı gözle bahsi ko var eyleme cedel bu dürr-i pendi gûşuña tak kim budur mesel gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye Her zaman köpük gibi çok havalı olma. 4. 2. Gördün zamane uymadı.

4. Usulü koru. 2. Bunu bütün çıplaklığıyla gördüm. gel. sen uy zamaneye. 5. 3. VII bir gece k’olmış-ıdı yerüm gûşe-i belâ olmışdı dil zamâne belâsıyla mübtelâ hâtifden erdi gûş-ı dil ü câna bu nidâ derdi bu mısra‘-ı meseli kim selîkiyâ gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye N. 2. VI bagruñ delik delik ede ger devr-i bî-amân devrân elinden eyleme gel ney gibi figân uymadı nây-ı nâleñe çünkim senüñ zamân sakla usûli bozmayıgör perdeyi hemân gördüñ zamâne uymadı sen uy zamâneye VII kimse selîkî başa çıkamaz zamân-ile etdüm şühûd anı hele ‘ayn-ı ‘iyân-ile ceng ü cidâl eyleme gel re’y ü ân-ile diñle benüm nasîhatümi gûş-ı cân-ile gördüñ zamâne uymadı uy sen zamâneye VI S. perdeyi asla bozma. 1 2 3 4 5 Bu acımasız zaman bağrını delik deşik ederse.10: -. Çünkü zaman çığlıklarının neyine uymadı. Benim bu öğüdümü can kulağıyla dinle. Gördün zamane uymadı. kimse zamanla başa çıkamaz. Zamanın elinden ney gibi inleme.1. Ey Selîkî. 1 2 3 4 5 201 . 4. 1.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 201 1. sen uy zamaneye. Fikir yürütüp düşünerek (onunla) savaşıp çekişme. Gördün zamane uymadı. 3. 5.

cemâlüñde dehânuñ olmadı ey meh-likâ peydâ güneş yüzinde olmazdı egerçi zerre nâ-peydâ görelden tal‘at-ı hüsnüñ görinmez gözüme hûbân ki tâli‘ olsa mihr olur nücûm ey mâh nâ-peydâ tabîbüm şerbet-i vasluñ yetişür aña dermân et ki fikr-i zülf ü kaddüñle olupdur dilde vâ peydâ işidüp nâlemi beñzer añup ferhâdı iñlerler ben âh etdükçe taglardan k’olur yer yer sadâ peydâ hemân bir adı kalmışdur cihân içinde ferhâduñ selîkî olalı kûh-ı belâda husrevâ peydâ 2.1: 34a. T. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 1. Selîkî belâ dağında göründüğünden beri Ferhad’ın dünyada yalnız adı kalmıştır. 1. A sultanım. güneşin önünde zerre görünmemezlik etmezdi.Ömer ZÜLFE [GAZELİYYÂT] [Elif] 1. 3. Ben ah ettikçe dağlardan ardı ardına sesler geliyor. çünkü a ay gibi güzel. A tabibim. öyle anlaşılıyor ki dağlar çığlıklarımı işitince Ferhad’ı hatırlayıp inliyorlar. bir derman ol. A ay yüzlü. ama nedense yüzünde ağzın görünmedi. güneş doğunca yıldızlar görünmez olur. Güzel yüzünün aydınlığını göreli güzeller gözüme görünmez. 4. boyunu ve zülfünü düşünmekten gönlümde vâ çıkmıştır. 5. 1 2 3 4 5 . Sana kavuşmanın şerbeti ona yeter.

1: 35a. ancak gözyaşlarından o eşik bir türlü görünmez ki. 3. 1 203 . ancak kavuşma arzusuyla yeni bir canım daha ortaya çıkar. A can. çıka şevk-ıla cânum olsañ ey cân nâgehân peydâ velî havf-ı visâlüñden olur bir tâze cân peydâ miyânuñla dehânuñ arayu cân u göñül gitdi ne cânumdan eser kaldı ne göñlümden nişân peydâ çıkup kâfir hatı dil kişverin basdı müselmânlar hemân-dem oldı aña fitne-i âhir-zamân peydâ gözümde zâhir olursa ‘aceb mi leblerüñ ‘aksi ki olur şîşede reng-i şarâb-ı ergavân peydâ selîkî yâr eşigine yüzin sürmek diler dâyim gözi yaşından olmaz lîk bir dem âstân peydâ 3. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – ederken şevk-ı mihrüñle göñül âh-ı seher peydâ nesîm-i subhdan hîç olmamışdı bir eser peydâ 2. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 1. ne gönlümden bir iz kaldı. Ne canımdan bir eser. 2. 1 2 3 4 5 3. Selîkî sevgilinin eşiğine hep yüzünü sürmek ister. ansızın görünsen sevinçten ölür giderim. Gönül aşkının arzusuyla seherde ah ederken sabah melteminden daha hiçbir iz yoktu. 5.1: 35b. S. T. Dudaklarının yansıması gözümde görülse şaşılır mı? Çünkü erguvan şarabının rengi şişeye yansır. kâfir ayva tüyleri çıkıp gönül ülkesini bastı.14: 80b. Belinle ağzını ararken can ve gönül gitti. Ahir zaman fitnesi ansızın ortaya çıktı.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 203 2. T. 1. Ey müslümanlar. 4.

1. Sevgili. ne de karalar ve denizler. T. Durmaksızın gözümden ciğer kanı şaşılır mı? S. göz. Yakut ve mercan onun emrinde köledir. 1 . gökyüzünde ne güneş. Gönül. Bu ağlayış ve o gülüş.2: 108b. Bu can mülkü sevgilinin dudağının buyruğu altındadır.1: 4b.Ömer ZÜLFE 2. âlemdeki karalar ve denizler âşık olduğu zamanlarda ne âlem vardı. onun kırmızı dudağının hasretiyle ağladığımı görüp gülüyor. eğri gidişli feleğin dönekliğinin cefalarından ciğer kanlıdır. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – la‘l-i dilber kim müsellemdür bu mülk-i cân aña hıdmetinde bendedür yâkût-ıla mercân aña 3. 5. Döndükçe. göñül göz berr ü bahr-i ‘âlem ‘âşık oldugı demde ne ‘âlem zâhir olmışdı ne anda bahr ü ber peydâ göñül göginde mihr ü mâh-iken alnuñla ruhsâruñ ne mihr olmışdı zâhir âsmânda ne kamer peydâ rumûz-ı ‘âlem-i gayba dil ü cân vâkıf olurdı eger sordukca agzuñdan olaydı bir haber peydâ felek gûyâ ki fânûs-ı hayâl oldı ki döndükçe olur her lahzada biñ dürlü eşkâl ü suver peydâ gam-ı la‘liyle ben agladıgum görüp güler dilber eder bu girye ol hande neçe la‘l ü dürer peydâ selîkî cevr-i devr-i çarh-ı kej-revden ciger hûndur dem-â-dem olsa çeşmümden n’ola hûn-ı ciger peydâ 4. ortaya birçok lâl ve inci çıkarıyor. her an orada bin türlü biçim ve görüntü ortaya çıkmaktadır. gönül ve can bilinmezlik âleminin sırlarına vakıf olurlardı. 2 3 4 5 6 7 4. Gökler sanki bir hayal fanusu oldu. 7. Sordukça ağzından bir haber alabilselerdi. 4. Yüzün ve alnın gönül göğünde ay ve güneş iken. ne de ay vardı. Ey Selîkî. 6.

aşk/güneşin tanıtmasaydı/ortaya çıkarmasaydı zerre gibi önemsiz olan ben zayıfı kim bilirdi.2. çünkü ona mesken ancak yıkık gönüldür. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – her kaçan olsa cemâlüñ görmege fursat baña hayret alur ‘aklumı mâni‘ olur dehşet baña kim bilürdi ben za‘îfi zerre-veş nâçîz-idüm vermeseydi mihrüñ ey meh-rû eger şöhret baña 3.1: 25b.2: 111b. 5. kıyıcı bakışının oku canıma o kadar işledi ki yaralar ağzını açıp ona hayran kaldılar. S. 132. 1. Zülf ejderinin bekçi olduğu güzellik hazinen gönülde durur. ümit tohumu yeşersin istersen ona ahını bulut. tîr-i gamzeñ cânuma şol deñlü işler geçdi kim agzın açup kaldı cânâ yaralar hayrân aña derd-i ‘ışkuñ geldügince haste dil sıhhat bulur ey tabîb-i cân u dil derdüñ-durur dermân aña genc-i hüsnüñ kim nigehbân oldı zülfüñ ejderi dilde sâkindür ki meskendür dil-i vîrân aña ey selîkî hâsıl olsun der-iseñ tohm-ı ümîd ebr-i âhuñla gözüñ yaşını kıl bârân aña 5. 385. T.15.2. 4 5 5. 1 2 205 . 4. senin derdin ona dermandır. 2. A ay yüzlü. 5b âhuñla: çeşmüñden S. NM: II. S.15: 57a. Ey Selîkî. 3a geldügince: gitdügince S. gözyaşını yağmur yap.2. A can ve gönül tabibi. S. 2 3 A can. korku bana mâni olur.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 205 2. 2a zerre-veş: zerre-i S. Aşkının derdi geldikçe hasta gönül iyileşir. Yüzünü görmek fırsatı ne zaman elime geçse şaşkınlık aklımı alır.

Alçak dünyanın tasalarını unutsam şaşılır mı? Aşk kadehinin şarabı beni sarhoş etti. 3 4 5 6. ayrılığında gözlerimin yaşını görünce nisan bulutu bir yandan.8: 67b. 5b k’erdi andan zâyil olmaz özge keyfiyyet baña NM. Ey Selîkî. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – ayrılup ben bir yaña gitsem o cânân bir yaña gider ol demde hemân ten bir yaña cân bir yaña yerde gökde bulmaga ol serv-kadd ü meh-veşi gözyaşı bir yaña gitdi âh u efgân bir yaña vasf eder hadd ü cebînüñde sa‘âdet ahterân mâh-ı tâbân bir yaña hurşiyd-i rahşân bir yaña acır aglar fürkatüñde gözlerüm yaşın görüp bir yaña ebr-i bahâr ey dōst ‘ummân bir yaña 4. çığlıklarım bir yana. can bir yana. Yıldızlar. dehr-i dûnuñ gussasın tañ mı ferâmûş eylesem cür‘a-i câm-ı mahabbet verdi bir hâlet baña tek nazardan dûr edüp gözden bırakmasun beni bir göz ucıyla bakarsa yeter ol âfet baña ‘îd-i vuslatda elin öpdüm selîkî dilberüñ şâd u handânam ki el verdi yine devlet baña 6. A dost. parlak ay bir yandan güneş bir yandan. 1 2 3 4 .Ömer ZÜLFE 3. S. engin deniz bir yandan acıyıp ağlar. 5. O selvi boyluyu. yanağında ve alnında kutluluğa işaret eder. o anda hemen beden bir yana gider. 4. o ay parçasını. Yeter ki bana bakmaktan cayıp beni gözden çıkarmasın. 2. yerde gökte bulmak için gözyaşı bir yana gitti. O afet bir göz ucuyla bile baksa bana yeter. kavuşma bayramında sevgilinin elini öptüm. 3. Sevinçli ve mutluyum devlet bana el verdi. Ayrılıp ben bir yana gitsem o sevgili bir yana. 1.

kıskançlık ateşiyle yanıp/kaynayıp gül suyuna dönüştü. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – n’ola saymazsa hisâba bizi ol ‘âlî-cenâb ‘âşık-ı bî-dilleri olmışdur anuñ bî-hisâb n’ola agarsa duhân-ı âh-ı sînem göklere âteş-i gamdan ciger döne döne oldı kebâb gördi ruhsâr-ı ‘arak-rîzüñ senüñ ey gonca-leb yeri od olup hayâsından hemân oldı gül âb ‘ârızuñ ‘aksiyle yerinden su çıkdı var-ısa anuñ içün gelmez oldı çeşmüme bir lahza hvâb reşkden zerd oldı cismüm halka oldı kâmetüm şehsüvârum gördüm ayaguñ öper zerrîn rikâb seyr edüñ yer yüzinüñ hurşiyd-i rahşânuñ deyü barmag-ıla gösterür gökden seni ey meh şihâb 1. Göğsümün ah dumanı göklere çıkarsa ne var. O yüce sevgili bizi hesaba katmazsa şaşılmaz. 5. T. 5 7. 2. “Yeryüzünün parlak güneşini izleyin” diyerek akan yıldız seni gökten parmakla gösterir. sonunda sevgilinin zulmü bir yandan. rakiplerin kınaması bir yandan beni bir yana atar/öldürür. A ay.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 207 5. boyum bükülüp halka oldu. bir an olsun gözlerime uğramaz oldu. Ey Selîkî. bedenim kıskançlıktan sarardı. A beyatlım. senin terli yanağını görünce gül. A gonca dudaklı. ey selîkî ‘âkıbet bir yaña eylerler beni cevr-i cânân bir yaña ta‘n-ı rakîbân bir yaña [Bâ’] 7.1: 56b. Galiba yanağının yansımasıyla rahatsız oldu. çünkü kara sevdalı âşıklarının haddi hesabı yoktur. 4. 3. dert ateşiyle ciğerim döne döne kebap oldu. 6. 1 2 3 4 5 6 207 . onun için uyku. altın üzenginin ayağını öptüğünü gördüğümde.

3. ey selîkî hayretümden bakamazken yüzine görmege yârüñ cemâlin cânum eyler ıztırâb [Tâ’] 8. 2. 7 8.E. 1 2 3 4 5 . Gönüldeki derdini artık inkâr edemem.Ömer ZÜLFE 7. Bu kadar zulüm ve eziyet etmekle istediğin can ise ona bir kez göz ucuyla işaret etmen yetmez mi? Kâbe’yi andıran mahallenin haremindeki kumlarla göz şişelerim dolsaydı keşke. A. zira ahımla gözyaşım ona tanıklık ettiler. ahımın dumanı yerini belli ederken aşk ateşi gönülde gizli kalabilir mi? 5a ‘ışk: dil A. hayretten yüzüne bile bakamazken bir yandan sevgilinin yüzünü görmek için canım kıvranıp durur/acı çeker. nerede o saat. Ey Selîkî.E.3. 4. Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün Hezec – – + / + – – + / + – – + / + – – öldürmege ‘âşıklaruñı tîg ne hâcet kim gamze-i hûn-rîzüñ eder aña kifâyet cân-ısa murâduñ bu kadar cevr ü cefâdan yetmez mi aña göz ucıla bir kez işâret rîk-i harem-i ka‘be-i kûyuñla habîbüm tolaydı gözüm şîşeleri kanı o sâ‘at dilde gamuñı kalmadı inkâra mecâlüm âhumla yaşum eylediler aña şahâdet ‘ışk âteşi pinhân mı olur dilde selîkî âhum dütüni eyler-iken aña delâlet 1. T. Âşıklarını öldürmek için kılıca ne gerek var? Çünkü kan döken kıyıcı bakışların onlara yeter. Ey Selîkî.3: 54a. 5.1: 83a.

bir iki gün kendini orada misafir oldun say. döktüğün kanlı yaşları lâl ve mercan say. her şeyden geçip Allah’a yönelme ülkesine başbuğ oldun. 4. bedeninin sararıp solmuşluğunu altınlı bir kaftan say. Gelen geçti konan göçtü bu misafirhaneden. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. MK2: 26b. bir kölesin. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 2. 1. Dünya denilen tüccarın lâline mercanına özenme. O sevgili. tahtını rüzgârın götürdüğü Süleyman say. S. kendini sultan say. 5. istersen kendini. gördi gamnâk oldugum oldı çün ol cânân ferah zâhirüm gamnâk olup oldı safâdan cân ferah 9. Ey Selîkî. gam paçavrasını sırtına sultanlara yakışır kaftan say. 1 2 3 4 5 10. Sonunda bu zamane onu da savurur. 1 209 . bir gedâsın ey göñül kendüñi sultân oldı tut gam pelâsın egnüñe şâhâne kaftân oldı tut ‘âkıbet berbâd eder anı bu devr ü rûzgâr tahtuñı yel götürüp kendüñ süleymân oldı tut la‘l ü mercânına etme hvâce-i dehrüñ hased kanlu yaşlar kim dökersin la‘l ü mercân oldı tut çün gelen geçdi konan göçdi bu mihmân-hâneden bir iki gün dahı kendüñ anda mihmân oldı tut ey selîkî pâdişâh olduñ tecerrüd mülkine cismüñüñ zerd oldugın altunlu kaftân oldı tut [Hâ’] 10. 3.9: 56a. dertli olduğumu görüp sevinince.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 209 9. görünüşte üzgün olsam da sevinçten canım ferahladı. Ey gönül.

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 3. ben ağladıkça sevgilinin gülmesine şaşılır mı? Bülbül dertten ağlar. yoksa ben bu âlemde hiç neşeli olur muydum? Mum gibi dert ateşiyle içim yanıp can gözüm ağlar. âşıkların kalbini dağıtıp perişan etmek için zülfün. gönlümü bir an olsun neşeyle doldurmadı. Feleğin sakisi. gussamı ızhâr edüp yârâna vahşet vermezem yoksa hîç olur-m’ıdum ‘âlemde ben bir ân ferah nâr-ı gamdan dil yanup cân gözi aglar şem‘-veş zâhiren şevkum görüp sanur beni yârân ferah sunmadı devr içre hergiz cür‘a-i şâdî baña etmedi göñlümi bir dem sâkî-i devrân ferah ey selîkî n’ola ben agladugumca gülse yâr bülbül aglar gussadan olur gül-i handân ferah [Râ’] 11. 3. açılıp saçılan gül ise gücükler saçar. savaşa hazır kara bir bölük oldu.2: 88b. 5. Kanlı yaralarımda o afetin altın hançeri. 1. . sanki şafakta görünen bir yeni aydır.Ömer ZÜLFE 2. dıştan arzulu oluşumu gören dostlar beni sevinçli sanırlar. Kafatasım yılanların ve karıncaların yuvası olsa bile sevgilinin zülfünün ve ayva tüylerinin sevdası başımdan hiç çıkmaz. bu devir içinde sevinç kadehinden bana hiç sunmadı. Ey Selîkî. 2 3 4 5 11. T. hîç başdan çıkmaya sevdâ-yı hatt u zülf-i yâr ger olursa üstühvân-ı ser mekân-ı mûr u mâr zahm-ı pür-hûnumda zerrîn hanceri ol âfetüñ mâh-ı nevdür gûyiyâ oldı şafakda âşikâr bir kara top oldı zülfüñ baglayup alayını etmege ‘âşıklaruñ kalbini ‘ömrüm târmâr 2. 4. 1 2 3 Derdimi söyleyip de dostları korkutmak istemiyorum. Ömrüm.

4 5 6 12. 211 . Ey Selîkî. T. sanki şafakta görünen bir yeni aydır. Aşk denizinin içinde öyle bir burgaca kapılmışım ki Nuh’un ömrü gibi ömrüm olsa da kurtulamam. 1 2 3 4 Gönül. 2. Sevgilinin zülfünün fırtınası sabır çapasını şiddetiyle yerinden koparıp gönül kayığını karaya vurdu. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – sîne-i mecrûhum üzre hancer-i zerrîn-i yâr mâh-ı nevdür gûyiyâ oldı şafakdan âşikâr bir kara top oldı zülfüñ baglayup alayını etmege ‘âşıklaruñ kalbini ‘ömrüm târmâr düşmişem deryâ-yı ‘ışkuñ içre bir girdâba kim nûh ‘ömri gibi ‘ömrüm olsa bulmayam karâr şiddetiyle lenger-i sabrı yerinden koparup karaya urdı göñül fülkin hevâ-yı zülf-i yâr 5.1: 157b. âşıkların kalbini dağıtıp perişan etmek için zülfün. can ve gönül kuşu böylesine hürken zülfünün doğanıyla bir sultan onu avladı. Ömrüm. 3. savaşa hazır kara bir bölük oldu. 1. 4. Yaralı göğsümün üstünde sevgilinin altın hançeri. n’ola dil düşdiyse zülfüñde diline şânenüñ dillere düşer bu sevdâyı kılanlar ihtiyâr murg-ı cân u dil selîkî şöyle fârig-bâl-iken eyledi şehbâz-ı zülfiyle anı bir şeh şikâr düşmişem deryâ-yı ‘ışkuñ içre bir girdâba kim nûh ‘ömri gibi ‘ömrüm olsa bulmayam kenâr 12. Aşk denizinin içinde öyle bir burgaca kapılmışım ki Nuh’un ömrü gibi ömrüm olsa kurtulamam. zülfünde tarağın diline düştüyse ne var? Bu sevdaya kapılanlar dillere düşer.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 211 4. 6.

3. artık kurtulmayı ummasın. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – âh-ı serdüm işidüp benden sovudı ol nigâr âh kim ortaya sovukluk düşürdi rûzgâr cûş edüp zülfi hevâsından anuñ mevc-i belâ karaya urup göñül keştîsi oldı târmâr ‘ârızuñ çâhı ki bahr-i hüsnüñüñ girdâbıdur düşdi aña fülk-i dil bir dahı ummasun kenâr dirligümde yedi düketdi gam-ı zülf ü hatuñ kalmadı tende ben ölicek gıdâ-yı mûr u mâr ey selîkî mevc-i gamdan muztaribdür fülk-i dil dem gelür bir gün kenâra eltür anı rûzgâr 1. Gönül gemisi ona düştü. 4. bu göñül murgı selîkî şöyle fârig-bâl iken eyledi şehbâz-ı zülfiyle anı bir şeh şikâr 13. 1 Ey Selîkî. 2 3 4 5 . Can sıkıcı ahlarımı işitip o sevgili benden soğudu.Ömer ZÜLFE 5. 5. 768. Sağlığımda saçının ve ayva tüylerinin ıstırabı beni yedi bitirdi. 1a benden: bizden NM // sovudı: sovurdı NM. zülfünün doğanıyla bir sultan onu avladı. Ölünce bedenimde yılanlara karıncalara yiyecek bir şey kalmadı. 2. Bir gün gelir zaman/rüzgâr onu karaya çıkarır. T. bu gönül kuşu böylesine hürken. Ah ah rüzgâr araya soğukluk düşürdü. 911. gam dalgasından gönül kayığı çalkalanmaktadır/acı çekmektedir. Ey Selîkî. Belâ dalgası onun saçının aşkı fırtınasıyla kabarınca. NM: II.1: 160b. gönül gemisi karaya vurup paramparça oldu. Yanağındaki çukur güzellik denizinin burgacıdır. 5 13.

Feryat edersem şaşılır mı? Elimde iradem. A.2. Ahımdan sevgilinin yakut dudağına gubârî hat geldi.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 213 14. 4. 3.2: 88b. arık bedenimde oklarının yarasını gören.E. 1 2 3 4 5 A. NM: -. NM: II. Ayva tüyleri. İsteğim yârdı. 768. Gör bu rüzgâr daha ne tozlar koparacak. o da elimden çıktı.E. 5.1: 112a.2. Ömrüm. yüzünün sayfasının hükmünü kaldırmadan vefalı ol da aşkını ayva tüylerine bağlama. A can. A. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. bir kuru dal üzerinde güller açmış der. A. NM: -. 14.E. 6. 6 213 . âşıkların kalbini dağıtıp perişan etmek için zülfün. ihtiyarım yok. geldi âhumdan leb-i yâkûtuña hatt-ı gubâr göresin dahı ne tozlar kopara bu rûzgâr mihrüñi gel hattuña ta‘lîk etme kıl vefâ safha-i ruhsâruñı nesh etmedin hatt-ı gubâr oklaruñ zahmın ten-i zârumda cânâ der gören bir kuru şâh üzre olmış tâze güller âşikâr bir kara top oldı zülfüñ baglayup alayını etmege ‘âşıklaruñ kalbini ‘ömrüm târmâr ihtiyârum yâr-ıdı çıkdı elümden âh kim n’ola feryâd eylesem yokdur elümde ihtiyâr n’ola yanında şümâra gelmez-isek ol şehüñ bende-i bî-dilleri olmışdur anuñ bî-şümâr 2. savaşa hazır kara bir bölük oldu. 912. O sultanın yanında hesaba katılmazsak ne var? Onun kara sevdalı kölelerinin haddi hesabı yok.E.

çünkü ne sende merhamet. sevgilinin aşk şarabında başka bir hâl var. 4a pâdişâhumsın: pâdişâhum ben S. gel beni öldürüp dertlerden kurtar. Efendim sultanımsın gidip kime yakınayım. şefkat ne bende sabır ve takat var. bu gönül kuşu keyfince uçarken zülfünün doğanıyla şahin bakışlı bir sultan onu avladı. 4. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – yoluñda cân verem gibi derûnumda ‘alâmet var şehîd-i tîg-ı ‘ışk olmaga göñlümde şehâdet var dökildi gözlerüm yaşı nazar kılmaduñ ey meh-rû düşüpdür yıldızum beñzer sitâremde nuhûset var beni gel öldürüp kurtar belâdan çünki ey hûnî ne sende merhamet şefkat ne bende sabr u tâkat var efendim pâdişâhumsın kime varup kılam şekvâ baña çok cevr ü zulm etdüñ saña senden şikâyet var gedâyı ‘âleme sultân u sultânı gedâ eyler şarâb-ı ‘ışk-ı dilberde selîkî özge hâlet var 1. 2 3 4 5 . 2. 7 15. S.16 // kılam şekvâ: edem şekvâyı S.1: 75a. gözlerimin yaşı döküldü.1. İçimde yolunda can verecekmişim gibi bir his var. 5. Yıldızım düşmüştür. A kan dökücü.16. anlaşılan yıldızımda uğursuzluk var. Ey Selîkî. 1a verem gibi: verdüm ki S.1. Köleyi âleme hakan. 1 Ey Selîkî. fârigu ’l-bâl-idi dil murgı selîkî eyledi zülf şehbâzıyla bir şâhin bakışlu şeh şikâr 15.E. S.Ömer ZÜLFE 7. Ü. Gönlümde. ey selîkî fârigu’l-bâl-idi murg-ı cân u dil eyledi şehbâz-ı zülfiyle anı bir şeh şikâr NM.1: 31b.16: 36a. 3. A ay yüzlü. hakanı köle eder. bana bakmadın. aşk kılıcıyla şehit olacağım inancı var. ey selîkî murg-ı dil ‘âlemde fârig-bâl-idi eyledi şehbâz-ı zülfüyle anı bir şeh şikâr A. Bana çok zulmettin sana senden şikâyet var.

1 2 3 4 5 6 A. Başını ayaklar altına alıp kapına varan iyi iş yapmış olur. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün Hezec + – – – / + – – – / + – – 1. başında devleti var.E. 4. Felek değirmeni bu Selîkî denilen buğdayı bir gün öğütür.2: 89a. hürmeti var. daha vakti var”. ne güzel davranışı ne güzel gayreti var. 215 . ama saati var.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 215 16. hümânuñ kadd-i yâra nisbeti var ne hōş sa‘yi ne ‘âlî himmeti var dedüm gel haşr olalum hey kıyâmet dedi sabr et ki dahı sâ‘ati var başın ayag edüp varan kapuña eyü varur başında devleti var şarâbuñ yere komazlar ayagın el üstine tutarlar hurmeti var gözüñe beñzedi beñzer [o] şâhin tutar begler el üzre ‘izzeti var selîkî gendümi çarh âsiyâbı ögüdür bir gün ammâ sâ‘ati var 2. 5. Dedim: “Gel dirilelim hey kıyamet” dedi: “Sabr et. 6. Beyler anlaşılan senin gözüne benzediği için şahini el üstünde tutuyorlar. Şarap kadehini yere koymazlar el üstünde tutarlar. kıymeti var. 16. Hümanın sevgilinin boyuna özenişi var. 3.

3. Bunlardan başka ne yesem içsem zarar verir. anuñ’çün murga mecnûn başı üstinde mekân eyler ki kûy-ı leylî hâşâkinden anda âşiyân eyler mülâyim derdüme hûn-ı cigerle gussa vü gamdur baña anlardan artuk ne yesem içsem ziyân eyler derûnumda nihân etdügi dâg-ı mihrin ol mâhuñ dirîgâ sînemüñ çâki güneş gibi ‘ayân eyler n’ola seng-i cefâ-yı yâra zer gibi yüzüm sürsem ki ol sîmîn-beden anı mehekk-i imtihân eyler selîkînüñ görüp rüsvâlıgın ‘ayb eyleme nâsıh mey-i ‘ışk âdemi elbetde rüsvâ-yı cihân eyler 18. 1 2 3 4 5 18. 1. Selîkî’nin düşkünlüğünü görüp kınama.1: 224b. Ey öğüt veren. 5. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 1. T. 17.1: 224b. Sevgilinin cefa taşına altın gibi yüzümü sürsem ne var? Çünkü o gümüş bedenli. Her ne kadar sevgilinin ok yarası beni konuşamayacak kadar zayıf düşürse de yine o sevgiliye ağzını açıp gönül hâlini söyler. Leylâ’nın mahallesinin çer çöpünden yuva yaptığı için kuşa başı üstünde yer verir. aşk şarabı adamı elbette dünyaya rezil eder. Benim derdime iyi gelen ciğer kanıyla gam ve tasadır. . onu (cefa taşını) imtihan ölçüsü yapmıştır. O ay gibi güzelin gönlümde sakladığı aşk yarasını yazık ki göğsümün yarıkları güneş gibi açığa vurur. 4. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – beni zahm-ı hadeng-i yâr egerçi nâ-tüvân eyler velî agız açup yâra göñül hâlin beyân eyler 2.Ömer ZÜLFE 17. Mecnun. 1 T.

Âlemde. A can. 4. 2.1: 145a. kim gidip mahallenin güllüğünde sana ruhunu verirse onun durağı me’vâ cenneti olur. (onlar) çene çukurunla zülfünün kıvrımı değildir. 3. 5. Bana attığın taşları. degül çâh-ı zenahdânuñla cânâ halka-i zülfüñ dil ü cân murgı sen serv-i revâna âşiyân eyler dil ü cân sabr u ârâmın yitürdi mülk-i hüsnüñde göñül cânâ dehânuñla miyânuñda gümân eyler turagı cennetü ’l-me’vâ olur anuñ ki ‘âlemde varup gülzâr-ı kûyuñda saña rûhın revân eyler derûnında nihân iken yakasın subh-veş yırtup selîkî mihrin âfâka güneş gibi ‘ayân eyler 19. okunun eriştiği yerde nişan olsun diye yer yer gönül ovasına koydum. 1. 1 2 3 A can.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 217 2. Ü4: 30a. Gözyaşım. Güzellik ülkende can ve gönül dayanma gücünü yitirdi. gönül ağzınla belinin varlığı konusunda kuşkuya düşmüştür. 217 . Bedenimde oklarının açtığı yaralardan devamlı kan aksa ne var? Ciğer kan dolmuştu yol bulup oluk oluk aktı. sabah gibi yakasını yırtıp ufuklara güneş gibi gösterir. 2 3 4 5 19. Irmaklar şikâyet için deryaya doğru aktı. Selîkî içinde gizlediği aşkını. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – tenümden oklaruñ zahmından aksa n’ola kan yer yer ciger hûn olmış-ıdı yol bulup oldı revân yer yer şu taşlar kim baña urduñ kodum sahrâ-yı sînemde okuñ erişdügi menzilde olmaga nişân yer yer sirişküm yer komadı cûlara sahrâ-yı ‘âlemde şikâyet etmege deryâya oldılar revân yer yer 3. ırmaklara âlem ovasında yer bırakmadı. can ve gönül kuşu sen salınan selvide kendisine yuva edinmiştir. T.

sokağının bahçesinde akanları sular sanma.Ömer ZÜLFE 4. 7. 3. gökyüzünde her gece görünenler yıldızlar değildir. . Gamdan boyum bükülüp belâ meclisinde çeng oldu.14: 57b. A ay yüzlü güzel. 6. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – añup rengîn ruhuñ gözden akıtdum şöyle kan yer yer ki kanda bakar-ısañ bitmiş anda ergavân yer yer sular sanma akanlar bâg-ı kûyuñda benüm servüm eridüp her kişi cânın saña eder revân yer yer ‘acebdür bî-sütûn dedükleri bu kasr-ı eflâke çıkup göke direk olmışken âhumdan duhân yer yer 5. 1. ah ateşimden (yanıp yer yer) kalan korlardır. S. 1 2 3 Âşıkların toprağında biteni çimendeki lâleler sanma. Ey Selîkî. Boz renkli ayva tüylerin ve gül yanağının gamı benzimi güz mevsimine döndürdü. çimende lâleler sanmañ biten hâkinde ‘uşşâkuñ çıkar sûz-ı derûnından kızıl yaşıl duhân yer yer hat-ı sebz ü gül-i haddüñ gamı beñzüm hazân etdi ger ölürsem bite hâkümde mîr-i ‘âşıkân yer yer yanup gök nâr-ı âhumdan kalupdur câ be-câ ahker degül yılduzlar ey meh her gece olan ‘ayân yer yer büküldi kâmetüm gamdan belâ bezmine çeng oldı selîkî her kılum bir savt-ıla eyler figân yer yer 20. ölürsem toprağımda yer yer kasımpatı biter. onlar âşığın gönül yangınından çıkan yeşil kızıl dumanlardır. her kılım ayrı bir sesle yer yer inler. 4 5 6 7 20. Renkli yanağını anıp gözümden o kadar kan akıttım ki nereye bakarsan yer yer erguvan bitmiş sanırsın. herkes canını eritip sana doğru akıtmaktadır. 2. A selvi boylum. Ahımın dumanı göklere çıkıp direk olmuşken bu göklerin kasrına sütunsuz denmesine şaşılır.

5. göklerde yer yer görünenler yıldızlar değil. Göğüs tarlasına aşk tohumunu ektim.1: 144a. 1b âteş-i âh-ı derûnumdan: âteş-i âh-ı derûnumda NM. Ne zaman ağlasam o bundan hoşlanır ve gülücükler saçar. A ay gibi güzel. 939. sevinç ve arzuyla çok ağlamaktayım.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 219 4. T. gönül sarhoş. 1277. 2. hat-ı sebz ü gül-i haddüñ gamı beñzüm hazân etdi ger ölürsem bite hâkümde mîr-i ‘âşıkân yer yer selîkî göklere çıkdı şerâr-ı âteş-i âhum degül göklerde encüm her gece olan ‘ayân yer yer 21. onun için gözyaşlarım sağnak yağmur gibi yağar. hayalin ne zaman göğsüme konuk olursa (o zaman) ahımın ateşinden Koç burcu kebap olur. can hayran olur. yüzünü görünce akıl ürkek. NM: II. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – her kaçan ey meh hayâlüñ sînede mihmân olur âteş-i âh-ı derûnumdan hamel biryân olur nece ‘arz edem aña hâlüm ki görsem yüzini ‘akl medhûş u göñül bî-hûş u cân hayrân olur mihrüñ-ile hâk olursa cismüm ey meh haşre dek hâkümüñ her zerresi şevkuñla ser-gerdân olur kiştzâr-ı sînede ekdüm mahabbet tohmını gözlerüm yaşı anuñ’çün dem be-dem bârân olur ey selîkî aglaram gâyet sürûr u şevkden her kaçan kim aglasam ol hazz eder handân olur 5. 1 Boz renkli ayva tüylerin ve gül yanağının gamı benzimi güz mevsimine döndürdü. 4 5 21. 1. Aşkınla bedenim toprak olursa ahirete kadar toprağımın her zerresi senin aşkından sarhoş olur. 2 3 4 5 219 . Ona hâlimi nasıl anlatayım. ölürsem toprağımda yer yer kasımpatı biter. Ey Selîkî. 4. ah ateşimin göğe yükselen kıvılcımlarıdır. 5b her: kim // kim: ben NM. 3. Ey Selîkî.

1 . 22. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – her kimüñ kim gonca-veş ‘ışk-ıla bagrı kan olur gülşen-i ‘âlemde âhir gül gibi handân olur 2. T. 1278. en sonunda âlem denilen gül bahçesinde gül gibi güler. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. T. Her kimin aşk ile gonca gibi bağrı kan olursa o. 1a turradan: turrada NM. 939. 931. 2 3 4 5 23. 1. Alnın. göğüs fırınında can ve gönül tandır olur. saçının ardına gizlense gözlerimden yaşlar akar. 5.1: 145a. çünkü ay Akrep burcuna girerse yağmur yağar. içini onar. 1261. Dışa bakma. NM: II. 1 NM: II. kadehler meclise yağmur gibi yağınca eğlence yeri olan gül bahçesinde gönlümün goncası açılır. 3. turradan alnuñ nihân olsa gözüm giryân olur kim kamer gelseydi ‘akreb burcına bârân olur sâkıyâ yagmur gibi yagar tolular meclise gülşen-i ‘işretde göñlüm goncası handân olur hâne-i dilde gamuñ mihmânum oldukça benüm sîne tennûrında murg-ı cân u dil biryân olur sâkî-i devrân ki sâgır eyleye ser kâsesin bezm-i mihnetde mey-i ‘ışkuñla ser-gerdân olur zâhire bakma selîkî bâtınuñ ta‘mîr kıl bâtını ma‘mûr olanuñ zâhiri vîrân olur 23. Ey saki.1: 144b. dış görünüşünle uğraşma ey Selîkî. içi abad olanın dışı berbad görünür. Devran sakisi kafatasımı kadeh edinirse sıkıntı meclisinde senin aşkının şarabıyla sarhoş olur.Ömer ZÜLFE 22. Gönül evinde derdin benim konuğum oldukça. 4.

1 2 221 . Ey Selîkî. 3a olur: edüben // erbâb-ı şevk: nâr-ı şevk T. Er geç âlemin yapısı baştan başa yıkılır gider. aşk ateşiyle mum gibi yanıp tutuşan kişi âşıklar toplantısına ışık saçar. can mülkünü dert ve gamın yıksın. 5. o viran kalmasın.1. 4a k’olmaz: olmaz // 4b tiyz: bu T. Bırak. Topraktan sudan yapı yapma. 1279. çünkü çabuk yıkılır. 4 5 24. Dıştan mum gibi gülseler de (gerçekte) âşıkların içten içe can damarı yanar her zaman gözü yaşlı olur.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 221 2. 5b sûzân: giryân T. 940.1. 4. 1.1.1. 5a meclisin: her kaçan T. 2. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – hasret-ile aglasam cümle cihân tûfân olur derd-ile âh eylesem kevn ü mekân sûzân olur ko dil ü cân mülkini derd ü gamuñ kılsun harâb ‘âkıbet ma‘mûre-i ‘âlem kamu vîrân olur 3. Dert ile ah etsem kevn ü mekân yanar tutuşur. 2 3 Her kimin aklı ney gibi havayla dolarsa o. gün gelir pişmanlık meclisinde inim inim inler. Can ve gönül sarayını abad et. NM: II. Ayrılık acısıyla ağlasam bütün âlemi tufan alır. her kimüñ kim ney gibi ola dimâgı pür-hevâ dem gelür bezm-i nedâmet içre ol nâlân olur şem‘ gibi zâhiren handân olur erbâb-ı şevk rişte-i cânı yanar her dem gözi giryân olur eyle ta‘mîr-i sarây-ı cân u dil k’olmaz harâb âb u gil ma‘mûresin yapma ki tiyz vîrân olur ey selîkî rûşen eyler ehl-i diller meclisin âteş-i ‘ışk-ıla şol kim şem‘-veş sûzân olur 24.

bir bakışta âleme bin türlü suret gösterir. 6. 3 4 5 6 7 25. A Leylâ gidişli. 7. Yanağının hasretiyle ayrılık meclisinde her gece can damarım mumun fitili gibi yanar tutuşur. derdinden düştüğüm hâlleri söylesem Mecnun kıssası gibi dillere destan olur. Gök çarkının çadırında bu gaybın göz bağcısı.2: 89a. . hüsnüñi ben nece derk edem ki görsem yüzüñi ‘akl medhûş u göñül bî-hûş u cân hayrân olur sîne tennûrında cân murgını biryân eylerem her kaçan kim hâne-i dilde gamuñ mihmân olur hasret-i haddüñle hicrân meclisinde her gece rişte-i cânum fetîl-i şem‘-veş sûzân olur ger gamuñdan söylesem ahvâlüm ey leylî-hırâm kıssa-i mecnûn gibi ‘âlemde bir destân olur ey selîkî cehd et ol şâhuñ gedâ-yı kûyı ol kim ki ol kûyuñ gedâsı ola ol sultân olur 25. can hayran olur. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – ‘ışk mir’ât-ı ezel bir hûb sûret gösterür lîk soñra ‘âşıka rûy-ı melâmet gösterür çâder-i çarh-ı felekden gör ki lu‘bet-bâz-ı gayb bir nazarda ‘âleme biñ dürlü sûret gösterür 4. A. sonra da âşığa asık surat gösterir. 2. Ne zaman gönül evinde derdin konuğum olsa ben göğüs tandırında can kuşunu pişiririm. Ey Selîkî. 1 2 Güzelliğini ben nasıl anlayayım? Çünkü yüzünü görünce akıl ürkek.Ömer ZÜLFE 3. 1. Aşk.E. çalış çabala o sultanın sokağında köle ol. 5. çünkü o kapının kölesi olan sultan olur. gönül sarhoş. ezel aynasında önce güzel bir yüz gösterir.

hüma gibi yüksek uçarız. Selîkî sözlerini ateşli ve su gibi akıcı yapıp ateşle suyu bir araya getirir de keramet gösterir. 1 2 3 Aşk hâkimi beni can parasını ödemeğe mahkûm etse şaşılmaz. A.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 223 3. 3 4 5 6 26. Yoluna can vermeği biz büyük lütuf sayarız.2: 88b. Dert ve belâ meclisinde neye arkadaşız. çünkü sevgilinin ayva tüyleri canımı almak için senet gösterir. 6. kara sevdalı âşıklara bin türlü hâl gösterir. arkadaşız. O. Alçaklara süzülmeyiz. Ferhatla. 1. Aşk ankasını bile kapan doğanız. 223 . Aşk esrarının keyfini (niteliğini) kimse bilmez. 5. Bağrımızı belâ oku deldi.E. ama o bizi öldürmeğe bir hayli minnet gösterir. inlesek şaşılmaz. Mecnunla biz aşk sırlarını anlayan bir iki üç sırdaşız. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fa‘lün Remel + + – – / + + – – / + + – – / – – yok-durur meylümüz alçaga hümâ-pervâzuz ‘ışk ‘ankâsını sayd eyleyici şehbâzuz bagrumuz tîr-i belâ deldi n’ola iñleyevüz meclis-i derd ü belâ içre neye dem-sâzuz ‘ışk esrârını ferhâd-ıla mecnûn-ıla biz añladuk bir iki üç hem-nefes [ü] hem-râzuz 4. hâkim-i ‘ışk aña hükm etse n’ola cân nakdini hatt-ı dilber cânumı almaga hüccet gösterür kimsene vâkıf degül keyfiyyet-i esrâr-ı ‘ışk ‘âşık-ı bî-dillere biñ dürlü hâlet gösterür yolına cân vermegi biz câna minnet görürüz ol bizi öldürmege bir haylî minnet gösterür âbdâr u sûznâk edüp selîkî sözlerin âb u âteş cem‘ edüp ya‘nî kerâmet gösterür [Zâ’] 26. 2. 3.

o hüma uçuşluyu avlamağa yeltenme. Gerçi deniz üstündeki çer çöp ateşte yanmaz. 4 5 27. ancak yaşıtlarımız arasında bugün seçkiniz. 3. Gönül çan gibi çınlamağa başladı. 1. gözyaşı da buna engel olamaz. 1 Eşiğindeki köpeklerin en aşağı ve en bayağısıyız. Mahşer gününde kuşkusuz iman ile kalkardım.1: 264a. sevgilinin mahallesine konmak niyetinde olsak ne var? Alçaklara süzülmeyiz. NM: II. Dert kervanıyla kınanma yoluna girdim. 3b hâr u has: olsa has NM. 2033. ama aşk ateşi beni yakar. eşigüñ itlerinüñ ahkarı vü kemteriyüz hele akrânımuz içinde bugün mümtâzuz ‘azmümüz kûy-ı nigâr olsa selîkî n’ola ger yok-durur meylümüz alçaga hümâ-pervâzuz [Sîn] 27. bambaşkayız. hüma gibi yüksek uçarız. 4. 2 3 4 . T. 1306. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – ol hümâ-pervâz saydına dilâ etme heves ‘âlem içre ola mı ‘ankâ şikâr etmek meges kârbân-ı derd-ile girdüm melâmet râhına nâle vü feryâda başladı göñül gûyâ ceres şevk odı yakar beni mâni‘ degüldür gözyaşı oda yanmaz gerçi kim deryâ yüzinde hâr u has rûz-ı mahşerde kopardum şübhesüz îmân-ıla cân verürken ger senüñle hem-dem olsam bir nefes 5.4: 45a. Hiç dünyada sineğin anka avladığı görülmüş mü? 1a etme: etmez NM. Can verirken seninle bir nefes yakın/soluktaş olsaydım. Ey gönül. Ü. Selîkî.Ömer ZÜLFE 4. 2.

3. deşt-i gamda yakasını çâk edüp rahmuñ umar umaram lutfuñ selîkîye ola feryâd-res 28. 225 . Sevgilinin mahallesine beni ulaştıran gözyaşımdır. Ahımı aldığın için yanaklarını ayva tüyleri kapladı. 1306. 5 28. cihan kilisesinde benim hâlimi sorarsan çan gibi her anım ağlamakla inlemekle geçmededir. 2034. Bu can kuşu mahallene doğru uçmak hevesindedir. 5a dest-i gamda yakası feryâd edüp rahmuñ umar NM. 5. sanki ırmak üzerindeki çer çöp gibiyim. Soluk değince parlak ayna pas tutar (buğulanır). 2. 1 2 3 4 5 Gam çölünde yakasını yırtıp acımanı umar. NM: II. Ey Selîkî. 4. ancak deli gönlümün gece gündüz ısrarla istediği budur (sana kavuşmaktır). Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün Recez – – + – / – – + – / – – + – / – – + – uçmaga kûyuñdan yaña bu murg-ı cân eyler heves peykânlu sînem lîk aña olmışdur âhenden kafes deyr-i cihânda ey sanem sorsañ benüm evkâtumı feryâd u nâleyle geçer her sâ‘atüm gûyâ ceres çün âhumı alduñ benüm erişdi hatt ruhsâruña mir’ât-ı sâfa jeng erer zîrâ erişicek nefes gerçi visâlüñ dōstum ‘uşşâka olmışdur muhâl lâkin dil-i dîvâneye rûz u şeb oldur mültemes kûy-ı nigâra ileden yaşum-durur her dem beni oldum selîkî gûyiyâ âb-ı revân üstinde has 1.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 225 5. Ancak temrenli göğsüm ona demirden kafes olmuştur. Dostum gerçi sana kavuşmak âşıklara imkânsız olmuştur. Umarım lütfun Selîkî’ye yardım elini uzatır. A put gibi güzel.

6. NM: -. T. 1374. 29.1: -. 3. Bana Kâbe gibi kapını dört dönmek/tavaf etmek çoktan farz olmuştur. Gönül kayığını aşk ırmağına saldım. Ey Selîkî. Yârin ağzını görmek için iyiden iyiye yaklaştım “yoktur” dedim. 2177. 2b: gerçek-imiş dünyâda yok aña tûl ile ‘arz T. 4. NM: -. Kan ağlasa şaşılır mı. Firdevs cenneti kendisini sevgilinin mahallesine benzetmesin. gerçekten de ona dünyada uç bucak yokmuş. 4a ki: T. 3 4 5 6 . Yazık ki. 5a harcadı: harcandı NM // 5b alup-durur: olup-durur NM.).Ömer ZÜLFE [Dad] 29. firdevs kûy-ı yâra kendüyi etmesüñ ‘arz zîrâ ki farkı vardur beyne ’s-semâ’i ve ’l-‘arz dil zevrakını saldum derdâ ki bahr-i ‘ışka gerçek-imiş yok aña dünyâda tûl ile ‘arz hecrüñde sîm-i eşküm çokdur benüm ki baña ka‘be kapuñ tavâfı çokdan olup-durur farz vardum yakın ki görem yârüñ dehânını ben geldi yakîn ki yokdur bir nokta eyledüm farz sîm-i sirişki çeşmüm harcadı kalmadı hîç kan aglasa ‘aceb mi dilden alup-durur karz yazup selîkî eyle eş‘âruñ-ıla iş‘âr hayretden edemezseñ ol şâha hâlüñi ‘arz 2. T. çünkü gönülden borç almaktadır. çünkü yer ve gök arasında fark vardır. Ancak bir nokta farzettim (Bir nokta kadar bile yoktur dedim.1: 288b. Gözüm gözyaşı paralarını harcadı. 1 2 NM: II. hayretten o sultana hâlini anlatamazsan bari şiirlerinle hâlini arz et. hiç kalmadı.4: 61a. Ayrılığından dolayı gözyaşı gümüşüm çoktur.1: -. Ü4: -.1. 5. Mef‘ûlü fâ‘ilâtün mef‘ûlü fâ‘ilâtün Muzâri‘ – – + / – + – – / – – + / – + – – 1. Ü.

ney sana boşuna “Çabuk geçer. Mef‘ûlü mefâ‘îlün mef‘ûlü mefâ‘îlün Hezec – – + / + – – – / – – + / + – – – 1. eyyâm-ı bahâr erdi al ‘îş-i cihândan haz etmez kişi bu demde gülzâr-ı cinândan haz gûş et ki ne der bülbül gül devri-durur ânî tur vaktidür oturma var alıgör andan haz toldur kadehi sâkî çün devr degül bâkî fursatdur alalum biz bu devr ü zamândan haz bî-hûde degül sofî çün ney saña aydur kim tiyzrek geçer alıgör ‘ömr-i güzerândan haz su gibi bu dem cânı bir serve revân eyle cân içre yer edüp al ol serv-i revândan haz cânını selîkî çün ol rûha revân etdi cân câna olup sürdi ol rûh-ı revândan haz 2. Bu mevsimde kişi cennet bahçelerinden bile hoşlanmaz. NM: 2. can cana olup o akıp giden ruhun tadına vardı. 2234. Ey saki. oturma. geçici ömrün tadına var” demiyor. Bu mevsimde canını bir selviye su gibi akıt. 3b biz: gel NM. dünya eğlencelerinin tadına var. ondan tat almağa/payını almağa bak. 1402. can içinde yer verip o salınan selvinin tadına var.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 227 [Zı] 30. 1 NM: II. Kalk! Vakti gelmiştir. Bülbül ne der dinle: Gül zamanı çabuk geçer. 3. NM: 4. Selîkî canını o ruha akıttı. T.1: -. kadehi doldur. 4a sofî çün ney: savtı cûyuñ NM.1: 296a. İlkyaz geldi. T. 6. 1a erdi: oldı NM. NM: 3. çünkü mevsim kalıcı değil. Ey sofi. 2 3 4 5 6 227 . 30. 4. 2b tavr: tur NM. Fırsat varken biz bu devirden nasibimizi alalım. 5.

fikir denizinden sultanın kulağına lâyık birçok anlam incisi çıkardım. 3 4 5 .1.4. 2252. Ü.. çünkü “İkiyi aşan her sır yayılır” demişler. Ey Selîkî.Ömer ZÜLFE [‘Ayn] 31. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. 31. bir işitse. 5. Yalnızca veda gününde elinden öpmek bana nasip olsun yeter. 5a bahr-i fikretden: bahr-i fikretde NM. Dünyanın hay huyundan doğan baş ağrısını gidermek için.1: 297b. 2a hâkinden: hâlinden T. Kâse oynatıcının kâsesi galiba âşıkların toprağından. Gönül sırlarını açığa vuran gözyaşım ve ahımdır. Ok gibi beni yabana atsan asla karşı çıkmam.4: 65b. T. 1 2 NM: II. Ü. 3.. yüzünün yansımasıyla gözyaşımdan oluşan gül suyum var benim. çünkü senin adın geçtikçe kâseler Mevlevî gibi sema ediyor. ok gibi atsañ yabana etmezem hergiz nizâ‘ tek elüñ öpmek nasîb olsun baña rûz-ı vedâ‘ kâse-bâzuñ kâsesi ‘uşşâk hâkinden gibi vasfuñ okındukca eyler mevlevî gibi semâ‘ eşküm ü âhum-durur râz-ı derûnı fâş eden kim demişler küllü sırrin câveze ’l-isneyni şâ‘ ‘aks-i ruhsâruñla yaşumdan gülâbum var benüm hây u hûyından cihânuñ etmege def‘-i sudâ‘ bahr-i fikretden çıkardum çok ma‘ânî dürlerin ey selîkî gûş-ı şâha lâyık etse istimâ‘ 2. 1410. 4.

Ü.1. a gül yüzlü. 32. 4b çâre kurtulmaga var başuñ içün gör bir yarag NM. 2299. Kurtulmağa çare yok. Ey rakip. Ü. bana dağ üstü bağ olur (keyfim yerinde olur). Onun noktası göğsümdeki taze yaradır. Hayalin gam dağında benden uzak olmazsa. alnım açık yüzüm ak. âşıkların meclisini aydınlatırsa ne var? Çünkü Selîkî Hüsrev’in ateşinden meşale yakmıştır. 5.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 229 [Gayın] 32. gönül ahının ateşi yalın kılıçtır.4: 66a. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. Aşkında sadıkım a ay yüzlü. Sabah gibi aşkınla yakamı yırtsam incinme.1. 3b alnum açuk yüzüm: yüzüm açuk alnum T. 4.1: 304a. T. Sözleri. Başın için git hazırlan. 2 3 4 5 229 . 3. selvi boylu. A elif boylu. ayrılık köşesinde boyum nûn oldu. 1a kûh: kûy T. 1433. kûh-ı gamda ger hayâlüñ benden olmazsa ırag ey yüzi gül serv-kadd olur baña tag üsti bâg ey elif-kad gûşe-i hicrânda kaddüm oldı nûn oldı anuñ noktası sînemde olan tâze dâg subh-veş şevkuñla çâk etsem yakam incinme kim sâdıkam mihrüñde ey meh alnum açuk yüzüm ag âteş-i âh-ı dilüm yalıñ kılıcdur ey rakîb çâre yok kurtulmaga var başuñ-içün gör yarag ehl-i dil bezmin n’ola pür-şevk ederse sözleri çünki yakmışdur selîkî sûz-ı husrevden çerâg 2. 1 NM: II.4.

kimisi yok der. 1. 2. 1 . 5. sonsuz güzelliğini gören âcizliğini itiraf eder. 33. Ey Selîkî. Ben çılgın bir âşığım benim akılla işim yok. nerede o mescitlerde itikâfa çekilmelerim. 3.1: 317b.1: 311a. İncelikleri görüp kılı kırk yaranların kimisi ağzınla belin için var. NM: II. Kâkülün altında alnın sanki tutulmuş aydır. meyhane sokağına postu sermişim. 2355. hat getürmiş ‘ârızuñ gûyâ güneşdür münkesif turrañ altında cebînüñ san kamerdür münhasif hurde-bîn ü hurde-dânlar agzuñ-ıla belüñi kimi vardur kimi yokdur der rivâyet muhtelif ben ne resm-ile edem ta‘rîf vasf-ı zâtuñı hüsn-i bî-haddüñ gören ‘aczine olur mu‘terif levh-i ‘âlem içre birsin yok-durur mislüñ senüñ râstı bu kim ser-âmedsin sen ey kaddi elif ey selîkî sâkin-i kûy-ı harâbât olmışam kanı ol olduklarum mescidler içre mu‘tekif [Kaf] 34. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – benem bir ‘âşık-ı şeydâ benüm ‘akl-ıla kârum yok benüm bir ‘ışkdan gayrı iki ‘âlemde varum yok T. Âlem levhasında birsin senin benzerin yoktur. A elif boylu.Ömer ZÜLFE [Fâ’] 33. 1 2 3 4 5 34. söylenti çeşit çeşit. 1458. T. Ben senin vasıflarını hangi üslûpla anlatayım. doğrusu bu. sen en önde gelensin. Benim bir aşktan başka iki âlemde varlığım yok. Ayva tüyleri çıkmış yanağın sanki tutulmuş bir güneştir. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. 4.

Feryatlarımı kınamayın elimde ihtiyarım yok. Leylâ’nın Mecnun’un kâsesini vurup kırması vefa örneğidir. Sabah gibi arzu eliyle yakamı yırtıp gün gibi o aya aşkımı anlatmam gerek. bulut gibi döküp yaşlar ‘aceb mi taglara düşsem hevâ-yı zülf-i yâr-ıla benüm bir dem karârum yok vefâdur leylî mecnûn kâsesin urup şikest etmek eger ser kâsesin cevr-ile sırsañ inkisârum yok cihânda ihtiyârum yâr-ıdı çıkdı o da elden benüm ‘ayb etmeñ efgânum elümde ihtiyârum yok selîkî aldı ol dilber karâr u sabrumı elden anuñ’çün râh-ı ‘ışkında benüm sabr u karârum yok [Kef] 35. Bedenimi yokluk yolu içinde toz etmem gerek. 1. NM: II. 3. 2485.1: 349b. 5. çünkü bağrımda onun kaynağı var. 2. 4. yele verip zerre zerre savurmam gerek. Ey Selîkî. Sevgilinin sokağındaki bahçeye gözyaşımı ırmak etmem gerek. o da elden çıktı.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 231 2. Onun için aşkının yolunda benim sabrım kararım yok. T. Gözyaşım dinmezse şaşılmaz. Dünyada yârim ihtiyarımdı. Kafatasımı zulüm ile kırarsan incineceğim yok. 1a içre: üzre NM. 1520. 2 3 4 5 35. 3. o dilber sabrımı sebatımı elimden aldı. 1 2 3 231 . 3b anı: eltüp NM. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – cismümi râh-ı fenâ içre gubâr etsem gerek yele verüp zerre zerre târmâr etsem gerek subh gibi dest-i şevk-ıla yakamı çâk edüp gün gibi ol mâha mihrüm âşikâr etsem gerek n’ola diñmezse yaşum bagrumda anuñ başı var bâg-ı kûy-ı yâra anı cûybâr etsem gerek Bulut gibi yaşlar döküp dağlara düşsem şaşılır mı? Sevgilinin zülfünün arzusuyla benim bir an durum durağım yok.

çünkü senin kapın sevgilinin dergâhıdır. Ey Selîkî. NM: II. 1577. 4. 5. Ey Selîkî. 4 5 36. 3. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – cûy-ı eşk-i çeşm-i ‘âşıkdan mıdur âbuñ senüñ kim cihân bâgın sular ey çarh dōlâbuñ senüñ eşk-i çeşmüm n’ola ‘unnâbî olursa dem be-dem kaldı çeşmümde hayâl-i la‘l-i ‘unnâbuñ senüñ mutribâ sâzuñ yanınca cân u dil eyler nevâ beñzer erdi cân u dil târına mızrâbuñ senüñ bir hilâl-ebrû mehe verdüm göñül kim ey felek aña nisbet zerredür mihr-i cihân-tâbuñ senüñ feth-i bâb isterseñ anda halka eyle kaddüñi ey selîkî âstân-ı yârdur bâbuñ senüñ 5. bir hilâl kaşlı ay yüzlü güzele gönül verdim. Ona nispet cihanı aydınlatan güneş bir zerre gibidir. Ey felek. gözlerimin çanağını incilerle doldurup onu o sultanın ayağına saçmam gerek. kapılar açmak/arzularına ulaşmak istersen orada boyunu halka yap. baña şol taşlar ki urduñ bir yere cem‘ eyledüm def‘-i a‘dâ-yı gama muhkem hisâr etsem gerek ey selîkî pür edüp dürlerle çeşmüm kâsesin anı ayagına ol şâhuñ nisâr etsem gerek 36. suyunu âşıkların gözyaşı ırmağından mı alıyor? Gözümde hünnap renkli dudağının hayali kaldı. 2602. can ve gönül senin sazına eşlik ediyor.Ömer ZÜLFE 4. anlaşılan can ve gönül teline senin mızrabın dokunmuştur. 2. 1. Ey felek. Gam askerini savmağa yıkılmaz bir hisar yapmam gerek. gözyaşım sürekli hünnap renkli olursa şaşılır mı? Ey çalgıcı. . 1 2 3 4 5 Bana attığın taşları bir yere topladım. senin dolabın bütün dünya bahçesini sulayabildiğine göre.

5. Onlar da gönül çeken güzelliğine dâl (delil) oldular. 2925. 37. 1 2 3 4 5 38. aşk ile yanmayan. 233 . o sevgilinin aşkını canıma mühürlemişim. gözünü karartıp aşk ateşine yanan o uğurlu. O saçı sümbülün. 1. A sultanım. 1509. tarağın bağrı neden dilim dilimdir bildi. Bu miskin gönül zülfünün düğümüne dolaşalı. 2461. mutlu kişinin âlemde yüzü ak olsun. iki zülfün biri lâm ve bir dâl. Yüzünün mumuna yanarsa bu deli gönül şaşılmaz. 1733. 4. pervanenin işi nerede olursa olsun (iki eli kanda olsa) ateşte yanmaktır. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. Ey Selîkî. 1 NM: II. 3. o mahmur bakışlının. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – ey elif-kad iki zülfüñ biri lâm u biri dâl oldılar hüsn-i dil-âvîzüñe anlar dahı dâl 2. NM: III. mihrini mühr etmişem cânumda ol cânânenüñ ol saçı sünbül yüzi gül gözleri mestânenüñ sûretüñ şem‘ine yanarsa dil-i şeydâ n’ola oda yanmakdur işi her kandasa pervânenüñ tolaşalı zülfinüñ bendine bu miskîn göñül bildi kim bagrı nedendür pâre pâre şânenüñ ferruh-ı ferhundenüñ ‘âlemde ag olsun yüzi göz kara kılup şehâ ‘ışkuñ odına yananuñ yanmayan şevk-ıla bilmez ey selîkî anı kim ihtiyâr-ıla degüldür cünbişi dîvânenüñ [Lâm] 38.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 233 37. delinin elinde olmadan delice davrandığını bilmez. o gül yüzlünün. A elif boylu.

güzellik ülkesine yine de senin gibi bir güzel gelmez. Ben sıkıntıdan toz olmuşu/gücenmişi bana hatırlatmayın. . kaskatı kesilirim. m. 4. şerhidür metn-i cemâlüñ [lebüñ] üstindeki hat ‘ârızuñ noktasıdur ‘ârızuñ üstindeki hâl ben melâl-ile gubâr olmışı añmañ baña kim konmasun âyine-i hâtıruma gerd-i melâl hîç bir kerre getürmez beni göñline o yâr nece yıllar-durur oldum gam-ı ‘ışkıyla hayâl ‘arz-ı hâl edemezem yâra selîkî göricek hayret alur kaluram şöyle ki dem-beste vü lâl 39. güzellik metninin şerhidir. ama yine o sevgili bir kere bile beni gönlüne almaz. NM: III.Ömer ZÜLFE 2. 2 3 4 5 39. Aşk sultanının gönlümdeki kalesi öyle sağlamdır ki felâketlerin topundan ona zerre kadar zarar gelmez. “Güzellikte Yusuf’a bedel varsa sensin” dedim. Yusuf (‘a. güzellikten anlayanlar işitip “Ne güzel bedel” dediler. Yanağının üzerindeki ben. 5. 3. Var sayalım. gönül aynama sıkıntı tozu konmasın. Züleyha da anan olsun. sevgiliye hâlimi anlatamam. Görür görmez dilim tutulur. 2. Yıllardır aşkınının derdiyle hayale döndüm. Ey Selîkî.) baban. 1. 2791. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – ger peder yûsuf züleyhâ mâder ola fî ’l-mesel gelmeye mısr-ı cemâle bir senüñ gibi güzel yûsufa hüsninde var-ısa bedel sensin dedüm işidüp ehl-i nazarlar dediler ni‘me ’l-bedel şöyle muhkemdür şeh-i ‘ışkuñ hisârı dilde kim zerrece gelmez aña tōp-ı havâdisden halel 3. ârız kelimesinin noktasıdır. 1669. 1 2 3 Dudağının üzerindeki ayva tüyleri.

derdimin binde birini açsam. Senin kutlu dergâhında kapıların açılmasını/arzularına kavuşmayı umar. boyun.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 235 4. Selîkî kapı kapı dolaşan horlanmış bir dilenci olmasın. onun binde birinin binde birini bile anlatamam/yazamam. 4 5 40. Dergâhında sokağındaki köpeğin çanağı varken gönlüm Süleyman’ın saltanatıyla Cem’in kadehini istemez. “Kan dökücü edalı bakışa gönül verdin.E. Gözün. oh demek sana lâyık mı?” derler. dert. Ey Selîkî. zülfün ve ağzının düşüncesi bir âlemdir. 3. belâ. Aşk yoluna ayak basınca başımı terk ettim. kaygı ve gam altı yönden canıma saldırdılar ne yapayım. Sıkıntı. 2. gerçi sensiz bana âlem elem olur. tasa. 4. 1 2 3 4 5 Kirpik oklarınla göğsümü dolmuş görenler bana. 1.2: 90b. 235 . Aşk yolunda başımın boynuma yük olduğunu gördüm. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – mihnet ü derd ü belâ vü gussa vü endûh u gam şeş cihetden câna oldılar havâle n’eyleyem çeşm ü kadd ü zülf ü agzuñ fikri bir ‘âlem-durur gerçi ey ‘aynum baña sensüz olur ‘âlem elem âstânuñda seg-i kûyuñ sifâli var-iken istemez göñlüm süleymân milketiyle câm-ı cem ‘ışk yolında başum gördüm ki yükdür boynuma terk-i ser kıldum tarîk-ı ‘ışka tâ basdum kadem ey selîkî biñde birin derdümüñ şerh eylesem edemezdüm biñde birin biñde bir anuñ rakam 5. 5. A gözüm. tîr-i müjgânuñla sînem pür görenler der baña gamze-i hûn-rîze dil verdüñ ola mı oh mahal âstân-ı devletüñde feth-i bâb umar senüñ kalmaya tâ derbeder olup selîkî mübtezel [Mîm] 40. A.

Ey gönül. binâ-yı hâne-i dünyâyı bî-bünyâd-ımış bildüm fenâ taşıyla yapılmış harâb-âbâd-ımış bildüm süleymân tahtını verdi yele bu rûzgâr ey dil bu ‘âlem mülkini âhir kamu berbâd-ımış bildüm egerçi hutbe-i ‘ışkı okıtdı adına husrev velî sultân-ı mülk-i ‘ışk olan ferhâd-ımış bildüm mu‘ammâ-yı rumûz-ı ‘ışk-ı cânândan çıkardum ad cihânda kişiden bâkî kalan bir ad-ımış bildüm selîkî her kimüñ k’ola dimâgı pür-hevâ çün ney nedâmet bezm-gâhında işi feryâd-ımış bildüm 42. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – reh-i ‘ışkında yârüñ eşk-i hûnînüm revân etdüm yüzüme bakmaz ol demden berü gûyâ ki kan etdüm 2.6: 65b. bu âlem ülkesi baştan başa perişanmış bildim. T. Yokluk taşıyla yapılmış. Her ne kadar Hüsrev. S. Ey Selîkî. 4. 5b nedâmet: melâmet T1. kimin aklı fikri ney gibi arzu ve istekle/hava dolu olursa işi pişmanlık meclisinde feryat etmekmiş bildim. Dünya evinin yapısı temelsizmiş bildim.Ömer ZÜLFE 41. A. 1 . 42.E. yıkılmağa yüz tutmuş imiş bildim. adına aşk hutbesini okuttuysa da gel gelelim aşk ülkesine sultan olan Ferhad’mış bildim. sanki kan döktüm. Sevgilinin aşk sırlarının bilmecesinden ad çıkardım. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 1. 3.1: 112a. 5. Süleyman’ın tahtını bile aldı götürdü. bu zamane. Dünyada kişiden geriye kalan bir ad imiş bildim. 41. 1. O zamandan beri yüzüme bakmıyor. 1 2 3 4 5 S. Sevgilinin aşk yolunda kanlı gözyaşlarımı akıttım.1: 392b.11: 54a.

degüldür katre katre kan dökerüm iki çeşmümden dil-i sad-pâredür kim dîdeden yâra revân etdüm temâşâ eyle kim cân-bâz-ı cânum çıkmaga cânum reg-i cism-i nizâr u nâ-tüvânum rîsmân etdüm hasûduñ gözine görinmemek bir başka ‘âlemdür anuñ’çün ben bu ‘âlemden vücûdum bî-nişân etdüm selîkî çâk-i sînemden güneş gibi ‘ayân oldı ne deñlü kim o mâhuñ dâg-ı mihrin ben ‘ayân etdüm 43. Şehir/ay içerisinde bir ay yüzlü güzeldir sevdiğim. elinden geleni esirgemeyen bir güzeldir sevdiğim. 4. ihsanı bol. 2 3 4 5 43.. canımın cambazı üstüne çıksın da oynasın diye zayıf ve kuru bedenimin damarını ipe çevirdim. temiz seciyeli. 5. sevgiliye sunduğum bin parçaya bölünmüş gönlümdür. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – şehr içinde bir kamer-tal‘at güzeldür sevdügüm yok felekde misli bir âfet güzeldür sevdügüm lâ’übâlî pâk-meşreb sâde-dil sâfî-zamîr pür-vefâ pür-lutf pür-himmet güzeldür sevdügüm yok letâfetde nazîri kimseler görmiş degül bir melek-manzar perî-peyker güzeldür sevdügüm 3.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 237 2. vefalı. saf gönüllü. ben o ay gibi güzelin aşk yarasını o kadar açığa çıkardım ki göğsümün yarığından güneş gibi doğdu. samîmî. kimse böylesini görmemiştir. Kayıtsız. Ey Selîkî. 3. 237 .. A canım. Güzellikte bir benzeri yoktur. MK1: 102b. Onun için ben bu âlemde varlığımdan iz bırakmadım. bir izle. bir melek yüzlü. 1. 2. 1 2 3 Gözlerimden damlayan kan değil. peri görünüşlü güzeldir sevdiğim. felekte bir benzeri olmayan afet güzeldir sevdiğim. Kıskancın gözüne görünmemek bir başka âlemdir.

” (Senin kadar güzelim. âfitâba tog ya togdum derdi dahı togmadın bir hilâl-ebrû kamer-tal‘at güzeldür sevdügüm ey selîkî degme bir mahbûba mâyil olmazın müntehâdur hüsn-ile gâyet güzeldür sevdügüm 44. Gönül tarlasına umut tohumunu ektim. ay yüzlü güzeldir sevdiğim. Cefa kılıcınla gönlüm dilim dilim olsa da yolunda gerçek âşık olsam. çok güzeldir sevdiğim. 2.Ömer ZÜLFE 4. iki yüzlü olmasam. ben öyle her önüne gelen güzele tutulmam. Geçen zaman toprağımdan sürahi yaparsa yine gözüm kan çağlar. güzellikte benzersizdir. .1: 127b. Zamanın ustaları toprağımdan şarap testisi yapsa da yerim yine meyhane köşesi olsa. bir hilâl kaşlı. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – huzzâk-ı rûzgâr sebû eylese gilüm mey-hâne gûşesinde ola yine menzilüm hâküm surâhî ede mürûr-ı zamâne ger kan akıda gözüm yine pür-hûn ola dilüm yek-dil olam yoluñda iki dillü olmayam tîg-ı cefâñ-ıla dilüm olsa dilim dilim ekdüm ümîd tohmını dil kiştzârına oldı selîkî sebze-i endûh hâsılum 5. Ey Selîkî. elime geçen dert bitkisi oldu.) derdi. A. 4 5 44. içim kan ağlar. 4.E. 1 2 3 4 Daha yüzünü göstermeden. güneşe “Doğ yoksa ben doğarım. 3. Ey Selîkî. 1.

saçın ve ayva tüylerin bırak beni öldürsün. A dost. ‘arz-ı hâl etmege ey şeh nece açam dehenüm ‘âleme od bıragur sûz-ı dilümden suhanum hatt u zülfüñ ko helâk eylesün ey dōst beni mûr u mâra çü gıdâ olsa gerekdür bedenüm ey semen-çihre beni öldüre ger müjgânuñ hûrîler sûzen-i gamzeyle dikerler kefenüm hamdü li ’llâh beni kûyuñda rakîbüñ göremez kim belüñ fikri-ile şöyle hayâl oldı tenüm ârzû-yı ser-i kûyıyla ölürsem yârüñ gülşen-i bâg-ı cinân ola selîkî vatanum 46. 2a dōst: rûh S.12. kirpiklerin beni öldürürse huriler kefenimi bakış iğneleriyle dikerler. 1. 1872. 5. Ey Selîkî.12: 169b.E. 45.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 239 45. S.1: 112a. Senin belini düşünmekten bedenim hayale döndü. 2b bedenüm: kefenüm NM. 3211. Belâ ve kaygı taşı başımda devlet tacım. 1768. 4. NM: III. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 1. NM: III. 2994. dert yanmak için ağzımı ne zaman açsam. A yasemin yüzlü. Aşk ülkesinin şahıyım. sevgilinin sokağının başına ulaşma arzusuyla ölürsem cennette bir gül bahçesi vatanım olur. 2. elhamdülillâh rakip beni (artık) senin sokağında göremez. 1 239 . A sultan. sıkıntı çulu kaftanım. Bedenim yılanlara ve karıncalara azık olsun. 1 2 3 4 5 46. 3. sözlerim gönül yangınının ateşlerini âleme saçar. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – mülk-i ‘ışkuñ şâhıyam mihnet pelâsı hil‘atüm seng-i endûh u belâ başumda tâc-ı devletüm A.12. 3b hûrîler: hûblar S.

2. bir türlü ayılmam. Hamurum aşk şarabıyla yoğrulmuştur. 3509. 1 2 Elhamdülillâh sırlarımı herkes bilmiyor.Ömer ZÜLFE 2. Beni dünyaca meşhur eden aşkının arzusudur/ışığıdır. 6. Ey Selîkî.1: 440b. Gözden akan kanlı yaştan yüzüm yer yer yarılır. 1. aşk kadehinden içmeyen benim sırrımı bilmez. 4. 2025. A Süleyman’ım. ay yüzlü. 2 3 4 5 6 47. . gözyaşımı. O selvi boylu. âlemi aydınlatan güneşle görünürler. hamdü li ’llâh her kişi vâkıf degül esrâruma câm-ı ‘ışkı içmeyen bilmez benüm keyfiyyetüm tâ ebed mest-i mey-i ‘ışkam ki hüşyâr olmazam bâde-i ‘ışk-ıla olmışdur muhammer tıynetüm ey süleymânum elüñ öpmek ümîdin edeli tâk olmışdur benüm mânend-i hâtem kâmetüm eşküm ü âhum görüp ol serv-kadd ü mâh-rû rahm ederse var aña yerden göke dek minnetüm kadd-i bâlâsınadur meylüm selîkî ol mehüñ n’ola kadrüm pest-ise ‘âlîdür ammâ himmetüm [Nûn] 47. NM: III. Sonsuza kadar aşk şarabının sarhoşuyum. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – yarılur yer yer yüzüm gözden akan hûn-âbdan hâkdür gûyâ ki yer yer çâk olur seyl-âbdan şevk-ı mihrüñdür beni meşhûr-ı âfâk eyleyen zerreler peydâ olur hurşiyd-i ‘âlem-tâbdan 3. sanki yüzüm. Değerim az olsa ne olur? Gayretim yüksektir. sel suyuyla yer yer çatlamış topraktır. tutkunluğum o ay gibi güzelin uzun boyunadır. ahlarımı görüp bana acırsa ona minnetim yerden göğe kadar olur. 5. çünkü zerreler. T. elini öpmek umuduna kapılalı boyum yüzük gibi bükülmüştür.

Sulu. A ay yüzlü. sen Şirin dilli. aşk kuşu başıma yuva yapmıştı. 5. A can dinlencesi. 1 2 3 4 Güzellik mevsiminde bırak gözün naz uykusunu uyusun.1: 426a. 2. 1. sabah vakti gibi yakamı yırttım.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 241 3. 241 . İnsan bahar günlerinde uykudan hoşlanır. Gönül. 3. dünyanın bütün nimetlerinden vazgeçmişim. T. 4. parlak (menevişli) kılıcından gel bana içir. 3 4 5 48. Leylâ saçlıya âşık iken Ferhad’la Mecnun’un daha adı sanı bilinmiyordu. Varlık çölüne Mecnun daha ayak basmadan. A tabibim. Ey Selîkî. Aşkının yarası göğsümün üstünden güneş gibi doğdu. hastayı sudan esirgemek olmaz. kafatasım içine karıncalar yuva yapsa bile ayva tüylerinin sevdası yine başımdan çıkmaz. ama bir türlü sevgiliden ve saf şaraptan vazgeçemedim. beni mahrum etme. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – çıkmaya sevdâ-yı hattuñ başdan ey ârâm-ı cân üstühvân-ı kellem içre mûrlar tutsa mekân dahı sahrâ-yı vücûda basmadın mecnûn ayak yapmış-ıdı başuma murg-ı mahabbet âşiyân ‘âşık iken sen lebi şîrîn saçı leylîye dil yog-ıdı ferhâd u mecnûndan dahı nâm u nişân subh-veş çâk-i girîbân eyledüm ey mâh-rû dâg-ı mihrüñ sînem üzre gün gibi oldı ‘ayân 4. devr-i hüsnüñde ko çeşmüñ uyusun nâz uyhusın hazz eder insân bahâr eyyâmı olsa hvâbdan gel içür men‘ etme tîg-ı âbdâruñdan beni ey tabîbüm hasteyi men‘ etmek olmaz âbdan ey selîkî cümle lezzât-ı cihândan geçmişem geçmedüm ammâ ki mahbûb u şarâb-ı nâbdan 48.

3412. eziyet taşından yüz çevirmez. 2b eyleseñ ‘âşıkların eyle mihekle imtihân NM. senin ayrılık okunun korkusuyla can kuşu göğsümüzün yuvasından ürküp kaçtı. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – yog-iken ‘âlemde mecnûndan dahı nâm u nişân yapmış-ıdı başuma murg-ı melâmet âşiyân yüz çevürmez seng-i cevrüñden saña hâlis olan eyleseñ ‘âşıklara anı mehekk-i imtihân sehm-i tîr-i hecrüñ-ile ey kemân-ebrû senüñ âşiyân-ı sînemüzden ürküp uçdı murg-ı cân tâb-ı ‘ışkuñla eriyüp oldı su cismüm benüm olmışam cânâ ‘adem sahrâsına şimdi revân ey selîkî her visâlüñ bir firâkı var-dur[ur] devr-i gülde n’ola bülbül eylese âh u figân 1. 1 2 3 4 5 Ey Selîkî. yer ü göki eşk ü âhumla ser-â-ser tolduram ey selîkî yâr isterse eger ‘ışka nişân 49. NM: III. 1980. 5 49. 5. Şimdi yokluk vadisine doğru akmaktayım. A yay kaşlı. 4. 3.Ömer ZÜLFE 5. Ey Selîkî. Onu âşıklara imtihan ölçüsü yapsan sana bağlı olan. Âlemde Mecnun’un daha adı sanı yokken kınanma kuşu başıma yuva yapmıştı. her kavuşmanın bir ayrılığı vardır. bedenim aşkının hararetiyle eriyip su oldu. Gül mevsiminde bülbül ağlasa şaşılır mı? . A can. 2. sevgili aşka delil isterse yeri göğü gözyaşım ve ahlarımla baştan başa doldurayım. 1b melâmet: melâhat NM.

A ay yüzlü.1: 459a.13: 305a. 3. Bütün dünya divanıma ilgi gösterirse şaşılmaz. Sevgili eziyet okunu bana yağmur gibi yağdırsa ne var? Ben kara bir dumanı bulut gibi göğe yükseltmişim. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 1. 3687. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – sûz-ı ‘ışkuñdan yanar döymez tenümde pîrehen dōstum sensin beni ‘âlemde göñleksüz koyan 2. ben şiir ülkesinin sultanı oldum. günâh-ısa döküp gözyaşın etmek her gün âhı ben götürmez yer ü gök cânâ çog etdüm ol günâhı ben n’ola yagmur gibi yagdursa cevr okın baña dilber bulut gibi göke agdurmışam dûd-ı siyâhı ben görinen her gece gökde degüldür encüm ey meh-rû deler eflâki yer yer atdugum’çün tîr-i âhı ben ola kim bir tarîk-ıla ayagını öpem deyü neçe yıllar-durur ol servüñ oldum hâk-i râhı ben n’ola halk-ı cihân dîvânuma mâyil olur-ısa diyâr-ı nazmuñ oldum ey selîkî pâdişâhı ben 51.13: 301a. 1. ona gömlek dayanmaz. 243 . Ey Selîkî. Olur da bir yol bulup ayağını öperim diye ben. S. 1 S. Bedenim aşkının ateşiyle yanar. Dostum bu âlemde beni gömleksiz bırakan sensin.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 243 50. her gece gökte görünen yıldızlar değildir. T. gözyaşı döküp her gün ah etmek günah ise o günahı ben o kadar işledim ki yer gök kaldıramaz. 4. Benim attığım ah okları her taraftan göğü delmektedir. 5. 1 2 3 4 5 51. 50. nice yıllardır o selvinin yolunun tozu oldum. NM: III. 1a göñleksüz: göñülsüz NM. A can. 2110.

1b hergiz: künc S. 4. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – mâle meyl etmez bilen genc-i kanâ‘at ‘âlemin mülke bakmaz seyr eden hergiz ferâgat ‘âlemin bir olan dildâr-ıla agyârdan bâk eylemez neçeler bulmış-durur kesretde vahdet ‘âlemin 3. çoklukta birlik âlemini bulmuştur. Sevgiliyle bir olan engellerden korkmaz.Ömer ZÜLFE 2. 6. o gümüş bedenli işte böyle seni yakasız bırakır” dediler. Selîkî’den yüzünü çevirme. A güzelliği ilkyazım. Sana gönül veren ağyardan incinmez. 5. 1. 1 Yakamı aşkınla yırttım da görenler “A dertli. gül diken gülün dikenlerine aldırmaz. A yay kaşlı. Yetinme hazinesini bilen mala bağlanmaz. çünkü geçti geçen. A ay yüzlüm. ayrılığının oku bana neler geçti bir bilsen. 1a mâle meyl: mâl sayd S. A efendim. yakamı şevkuñla çâk etdüm görenler dedi kim yakasuz kor derdmend âhir seni ol sîm-ten tîr-i hicrânuñ neler geçdi baña ey kaşı yâ gerçi şimdi añmag olmaz anı kim geçdi geçen gussa-i hicrân gider dilden görince hattuñı ey cemâli nev-bahârum dâfi‘-i gamdur çimen gam yemez agyârdan hâtır-nişân eden seni zahm-ı hârı ‘aynına almaz efendi gül diken ey kamer-tal‘at selîkîden çevürme yüzüñi âftâb-ı ‘âlem-ârâ yüz çevürmez zerreden 52. 2 3 4 5 6 52. Çok kişi. 2 . 2. S. çünkü dünyayı süsleyen güneş zerreden yüz çevirmez.5.5. Vazgeçme ülkesini gezen mala mülke asla dönüp bakmaz.5: 23a. Gerçi şimdi anmağa değmez.1: 439a. çünkü çimenlik sıkıntıları dağıtır. ayva tüylerini görünce ayrılık kaygıları gönlümden gider. T. 2a şevkuñla: şevk-ıla NM.

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – n’ola şâd olsam selâmuñdan senüñ ey nâzenîn kim açar cân riştesinüñ ‘ukdesin dendân-ı sîn hâk-i kûyuñla sirişküm eylemişdi ihtilât dahı olmamışdı cânâ imtizâc-ı mâ’ u tîn ‘ışk-ıla halka olup kaddüm yaşum la‘l olalı komaz elden gam beni san hâtem-i gevher-nigîn 4. 5. öl diril de sevgilinin eşiğini yurt edin. Gönül ayrılıkta kavuşma âlemini buldu. 6. 1 2 3 245 . kabukta kalmayıp bu görünüş âlemini terk etseydin. T. 6 53. gönül sanki İbrahim (‘a. T. Aşk ile boyum halka. Ey Selîkî. mana âleminden haberin olurdu. 1.1: -. senin selâmına sevinmeme şaşılır mı? 1b riştesinüñ ‘ukdesin: ‘ukdesinüñ riştesin T.1: 457b. A can. Ey gönül. m. su toprağa karışmamışken gözyaşım sokağının tozuna karışmıştı. gönlüm kurtuluş âlemine dönüp bakmaz oldu. 3. ateş ona gül bahçesi oldu. âstân-ı yârı me’vâ edegör var öl diril bulmak isterseñ eger dünyâda cennet ‘âlemin ‘âlem-i ma‘nîden olurduñ haberdâr ey göñül kalmayup zâhirde terk etseñ bu sûret ‘âlemin ‘ışk-ı dildâr-ıla ‘âlemde melâmet olalı göñlüm aslâ istemez oldı selâmet ‘âlemin san halîlu ’llâhdur ki gülşen oldı nâr aña ey selîkî buldı dil fürkatde vuslat ‘âlemin 53. 2. 3 4 5 Dünyada cenneti bulmak istiyorsan.)’dir.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 245 3. 3493. a narin güzel. NM: III.1. Sîn harfinin dişi can ipinin düğümünü açıyor. 2017. gözyaşım kızıl yakut olalı. Sevgilinin aşkı vesilesiyle âlemde aşağılandığımdan beri. gam beni kaşlı bir yüzük gibi elden bırakmıyor.

3. 1 2 3 4 . NM: III. Testi benim hizmetçimdir. 1a ‘ışkuñla: ‘ışk-ıla NM. 4a ka‘be-i kûyuñ: ka‘be-i hüsnüñ NM. 4 Gönlüm. talih arkadaş olmayınca sokağının Kâbe’sini tavaf etmek çalışmakla nasip olmaz. 2. Aşkının sevdasıyla delilikte üstat oldum. bir gül yanaklı ay yüzlüyü sevmedikçe.Ömer ZÜLFE 4. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – olmışam sevdâ-yı ‘ışkuñla cünûn-ı zû-fünûn neçe yıl mecnûna ta‘lîm eylerem ders-i cünûn olur-iken dûd-ı âhum göklere yer yer direk pes ne ma‘nîden denür kasr-ı sipihre bî-sütûn dest-yârumdur sebû kim bir ayag-ıla basar küştgîr-i gussayı meydânda edüp ol zebûn ka‘be-i kûyuñ tavâfı sa‘y ile olmaz nasîb olmayınca baht hem-râh u sa‘âdet reh-nümûn 5. 3461. 5 54. Mutluluk yol gösterici. kölelerin sultanlarla oturamayacağını bildiği hâlde. gözyaşımla ahım yeri göğü kaplamadı. T. 4b gedâlarla şeh: gedâlar şâha T. Yıllardır Mecnun’a delilik dersi veriyorum. meydanda/şarap kabında sıkıntı pehlivanını açık düşürüp bırakıp bir ayak oyunu ile yener. 1. 4.1: 450a. sevgiliyle oturmağa can atıyor. hayret. 2b pes ne ma‘nîden döner kasr-ı sipihr-i bî-sütûn NM.1. hem-nişîn olmak diler göñlüm ‘acebdür yâr-ıla anı bilür kim gedâlarla şeh olmaz hem-nişîn ey selîkî eşk ü âhum yeri göki tutmadı sevmeyince bir nigâr-ı gül-‘izâr u meh-cebîn 54. 2002. Ey Selîkî. 5b bir: bu NM. Ahım göklere çıkıp direk olmuşken bu göklerin kasrına sütunsuz denmesine şaşarım.

ayrılığının acısıyla biz öldük.başında çevirip azat etsin. 3. bundan böyle mum. 2. 5 55. çılgınlık ve aşk ülkesi bana kaldı. 1 2 Belâ çeken Mecnun ile Ferhad dünyadan gitti. Ey Selîkî. arşı yıkmak gibidir. bu. Yakınlarını unutur elleri anarmış.2. 5a dünyeden: dünyede NM. 5. pervaneyi sadaka verir gibi.2: 52b. Aman gönlümü yıkmasın. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fa‘lün Remel + + – – / + + – – / + + – – / – – deñ o şîrîn-dehene dünyede bir ad etsün taş dögen bir kuluyam adumı ferhâd etsün ‘arş yıkmak gibidür göñlümi yıkmasun igen ka‘be yapmak gibidür göñlümi âbâd etsün âşinâyı unıdup yadları añar-imiş biz de yad olduk aña bizi de bir yâd etsün yeterin yanmaga ‘ışk odına şimden gerü şem‘ çevürüp başına pervâneyi âzâd etsün ey selîkî gam-ı hecriyle biz öldük bâri kabrümüz üzre gelüp rûhumuzı şâd etsün 1. 3 4 5 247 . gitdi ferhâd-ıla mecnûn-ı belâ-keş dünyeden ey selîkî baña degdi kişver-i ‘ışk u cünûn 55. O bal ağızlıya söyleyin dünyada bir ad versin. o sevgili bari kabrimizin üzerine gelsin de ruhumuzu şad etsin. 4. çünkü o dünya yapmak gibidir.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 247 5. S. Ey Selîkî. Gönlümü şenlendirsin. 2b ka‘be: dünye S. MK2: 26b. Aşk ateşine yanmak için ben yeterim. Biz de el olduk bizi de bir ansa ya. taşları döven bir kuluyum adımı Ferhad etsin.

yine göreyim diye sağa sola koşuşturur. 56. çünkü ateşe su dokundukça cızırtılar gelir. ama sevgilinin taş yüreğine ahım tesir etmiyor. 3. senin güzellik mevsiminde benim de gözyaşlarım çağlar. A ay parçası. Ahımın ateşinden mermer su gibi oluyor. A can. 6. 1 2 3 4 5 6 7 A. A dostum. 4. 5. gönül senin hançerinden tadabilse. su senin yüzünü bir kere görmüştür.E. . T. galiba benim gibi o da sevgilinin yüzüne âşık.Ömer ZÜLFE [Vâv] 56.3: 158b.3: 178b. Güz yaprağını ırmakların güllüğe götürmesi gibi beni de sevgilinin sokağına götüren gözyaşlarımdır. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. Yanağın aklıma geldikçe inlesem şaşılmaz. öteye beriye koşup sevgiliyi arıyor. ilkyazda suların coşması gibi. yok karârı cüst ü cûy-ı yâr eder bî-çâre su var-ısa bencileyin ‘âşık-durur dîdâra su ben za‘îfi kûy-ı yâra ileden eşküm-durur nitekim berg-i hazânı iledür gülzâra su devr-i hüsnüñde yaşum günden güne efzûn olur kim bahâr eyyâmı ola artar ey meh-pâre su hancerüñden dil safâ kesb eylese cânâ senüñ hōş gelür gâyet harâretlü olan bîmâra su ‘ârızuñ göñlüme geldükçe figân etsem n’ola nâleler peydâ olur tokındugınca nâra su dōstum dîdâruñı bir kerre görmişdür senüñ cüst ü cû eyler yine görem deyü bî-çâre su katı göñline nigâruñ hîç te’sîr eylemez âteş-i âhumdan olur gerçi seng-i hâra su 2. Zavallı su dur durak bilmeden. 7. çünkü içi yanan hastaya su çok tatlı gelir.

8 9 57. 5 249 . ama gözlerim yaş döktükçe benim göğsümdeki ateş artıyor. söze gelince kılı kırk yardırır. bana bir kara kaygı olmuştur.1: 471a. ağzın kıl ucu kadar küçük oldu. gerçi ateşe su dökülse söner. 2242. 1. anlaşılan bazan ayna.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 249 8. bazan da su ona aksini gösteriyor. Ey Selîkî. T. gâh geh hōd-bîn olur yokdur benüm mislüm deyü gösterür ‘aksini beñzer ara mir’ât ara su sûz-ı sînem artuk olur gözlerüm dökdükçe yaş ey selîkî söyinür gerçi dökilse nâra su 57. 1 2 3 4 Sevgili zaman zaman “Benim benzerim yoktur” diyerek kendini beğenmişlik taslıyor. Ey Selîkî. 4. 2. güneş yüzünü göremediğimden beri bu dünya gözüme karanlık oldu. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün Hezec + – – – / + – – – / + – – baña sihr eyledi ol çeşm-i câdû ki bir lahza gözüme gelmez uyhu hevâ-yı kâkülüñ başumda cânâ batupdur san sifâl içinde şeb-bû güneş yüzüñi ey meh görmeyelden gözüme bu cihân oldı karañu dehânuñ kıl yarar söze gelicek meger ey mû-miyân oldı ser-i mû selîkî başum üzre dûd-ı âhum baña olmış-durur bir kara kaygu 9. 3956. başımın üzerindeki ah dumanım. A kıl belli. 5. 4b ey: ol NM. sanki çanak içine ekilmiş bir şebboy gibidir. kâkülünün başımdaki sevdası. NM: III. 3. O büyücü göz bana öyle bir büyü yaptı ki bir an bile olsun gözüme uyku girmiyor. A ay. A can.

Ey Selîkî. feleği ne zaman ah ile oka tutsam hedefi bulur. yoksa yine o (can). sabır ve sebat ocağına sular döküldü. korkarım. 4. 5. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – yârı görince akdı yaşum sîne dâgına sular kuyıldı sabr u karârum ocagına 2. Sevgiliyi görünce gözyaşım göğüsteki yaraya aktı. Boyumu yay edip ahımı ona ok yaptı. 1 2 3 4 5 59. göreyim tez günde Allah’ın okuna uğrasın. sultanın okunu karşılamağa çıkmazdı. Canımı ayrılık iğnesiyle bedenime iliştiriyor. 1. zulümle boyumu yay gibi bükme. Göğsünü sen sultanın okuna nişan etmeyen. 58. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 1. T. seher vakti çekilen ah okuna uğrarsın. A yay kaşlı. sînesin her ki nişân etmeye sen şâh okına tiyz günde göreyin ugraya allâh okına cevr-ile kaddümi ey kaşı kemân eyleme yâ korkaram ugrayasın âh-ı seher-gâh okına cânumı sûzen-i hecr-ile diküpdür tenüme yohsa karşu yine çıkmaz-ıdı ol şâh okına kâmetüm yay edüben âhum aña eyledi tîr bula her gâh tutar-ısam felegi âh okına tîr-i müjgânını vasf eyle selîkî tâ kim cân-ı ‘uşşâkda yer eyleye her gâh okına 59. 1 Ü.Ömer ZÜLFE [Hâ’] 58. . her okunduğunda âşıkların canında yer eyleyecek biçimde anlat.1: 486a. sevgilinin kirpik oklarını.6: 101b. 3.

gel beni keskin kılıcınla öldür de ayrılık derdiyle günde bin kez ölmekten kurtulayım. canım ağzıma gelir. kan etsem bile zulüm kılıcıyla beni kanlara boğma.E. 2 3 4 5 60. 4.2: 120a. Selîkî’nin ahı dokuz kat gökten öteye geçti. 3. Bedenimde bin canım olsa hepsini sana feda ederdim. A. 2. 1 2 3 “Bu aşkına düşmüşe ilgi göster umursamazlık etme” diyerek gözyaşım o salınan selvinin ayağına düştü. sana bin can ile köle olmak gerekmez mi? 251 . 1. O ay yüzlü güzelin terli yanağına bakınca güneş çeşmesinin yüzü suyu yerlere döküldü. ama yine de o ay yüzlü güzelin bir an olsun kulağına girmedi. Hey afet. 5. A can. Kadehin dudağı sevgilinin dudağına dokundukça içim kan dolar. ser-keşlik etme mâyil ol üftâdeñe deyü düşdi yaşum o serv-i revânuñ ayagına yere dökildi çeşme-i mihrüñ yüzi suyı bakup ‘arak dökerken o mâhuñ yañagına reşk-ile kan tolar dile cânum gelür lebe erdükçe sâgıruñ lebi yârüñ tudagına âh-ı selîkî geçdi tokuz çarhdan öte ol mâhuñ âh girmedi bir dem kulagına 60.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 251 2. çünkü kanı kanla yıkamazlar. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – gel beni öldür hey âfet hancer-i bürrân-ıla kurtulayın günde biñ kez ölmeden hicrân-ıla kan dahı etdümse cânâ tîg-ı cevr-ile beni kanlara gark etme kim kanı yumazlar kan-ıla tende ger biñ cânum olsa saña eylerdüm revân bende olmalu degül midür saña biñ cân-ıla 3.

Ömer ZÜLFE 4. Ey saki. 2384. Misk kokulu ayva tüyleri sevgilinin dudağı üzerine geldikçe can levhasına aşk kelimesi yazılır. sevgilinin dudağı ve yüzü üzerine gazel söylesem sözlerim parlak ve yakıcı olur. NM: III. 1 2 3 4 5 Alım ve güzelliğine kıyıcı bakışların başlı başına apaçık kanıtken. 2. ayva tüylerin geldi onu bir de Kur’ân ile açıkladı. 4. ben aşkı kanıt sunarak ispat ettim. bilâkis gönül kuşu o salınan selvinin üstüne yuva yapmıştır. 5b leb ü ruhsâr-ı cânân: leb-i ruhsâr-ı cânân NM. 3. 4254. gönül ahının ışığı bana açık bir delil olarak yeter. Ey Selîkî.13: 319a. 5. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – geldügince hatt-ı müşkîn la‘l-i cânân üstine yazılur harf-i mahabbet levha-i cân üstine rindler sâfî meye cânlar verürken sâkıyâ ger lebüñ ‘aksi düşerse kan olur kan üstine halka-i kâkül degül başında belki murg-ı dil âşiyân yapmışdur ol serv-i hırâmân üstine dâne dâne her ‘arak kim rûy-ı gülgûnuñda var jâledür gûyâ düşüpdür verd-i handân üstine sûznâk ü âbdâr olur selîkî sözlerüm ger gazel desem leb ü ruhsâr-ı cânân üstine 5. Senin gül renkli yanağının üzerindeki damla damla her ter. T. Onun başındaki halka halka alın saçı değil. ân [u] hüsne başka nass-ı kâtı‘-iken gamzeler geldi hattuñ anı tefsîr eyledi kur’ân-ıla şu‘le-i âh-ı dilüm yeter baña rûşen delîl ey selîkî ‘ışkı isbât eyledüm burhân-ıla 61. 1.1: 546a. Ey Selîkî. 4 5 61. . S. sanki gülen bir gülün üzerine düşmüş çiy tanesidir. rindler saf şaraba canlar verirken bir de dudağının yansıması onun üstüne düşerse kan üstüne kan olur.

Senden ayrı bedenimi gömleğimin içinde görenler. bengi suyu mat ederim. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fa‘lün Remel + + – – / + + – – / + + – – / – – kûh-ı gamda ben ederken dün ü gün feryâdı mâder-i dehr togurmamış-ıdı ferhâdı 2. T.E. 4. A selvi. Derdimi kime ağlayayım. Sular çimenlik içinde sinecek yerler ararlar. onu kefen içinde yüz yıllık bir ölü/mumya zannederler. Sokağın bana mesken olmuş. Ey Selîkî.1: 597b. övünme değil.1: 105b. sevgilinin dudağını söz içinde ansam. ama yüzünü göremem. T. A. Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün Hezec – – + / + – – + / + – – + / + – – 1. 1 2 3 4 5 63. 1. 3. 1 T. Ben gam dağında gece gündüz feryat ederken dünya ana daha Ferhad’ı doğurmamıştı.4: 77a. yeni yetme ayva tüyleriyle yanağını gördüler. 62.1: 554a. hâlimi kime yanayım.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 253 62. 5. hecrüñde görenler tenümi pîrehen içre bir mürde-i sad-sâle sanurlar kefen içre tâze hat-ıla ‘ârızuñı gördiler ey serv sular siñecek yerler ararlar çimen içre kûyuñ baña mesken yüzüñi göremezem lîk gurbet elemi müşkil olurmış vatan içre derdümi kime aglayayın kime yanayın kaldum bu gözüm göñlüm elinden mihen içre ögünme degül âb-ı hayâtı ederem mât añsam leb-i dildârı selîkî sühan içre [Yâ’] 63. bu gözüm gönlüm elinden dertler içinde kaldım. vatan içinde gurbet ne elem ne elem. 253 .

Can ve gönül eziyet ve zulmünden hoşlanırsa şaşma. 8. Bu kervanın yoldaşı sıkıntı. Gönül ağzını düşüne düşüne yokluk ülkesine gitti. basmadın dahı kadem mekteb-i dehre mecnûn sebak-ı ‘ışk okıyanuñ ben-idüm üstâdı dehenüñ fikri ile gitdi ‘adem mülkine dil yârı mihnet ceresi nâle vü gamdur zâdı hazz ederse n’ola cevr ü sitemüñden dil ü cân hōş gelür çünki şehâ her kişiye mu‘tâdı sâlik-i râh-ı hakîkat olanuñ mürşidiyem cümle ‘ışk ehline ben eylemişem irşâdı seyl-i gamla yıkılur sanma habîbüm dilde ‘ışkuñuñ gâyet-i ihkâm-iledür bünyâdı katı göñline nigâruñ eser etmez n’edem âh gerçi ki âteş-i âhum eridür pōlâdı ey selîkî reh-i ‘ışk-ıdı benüm matlûbum hamdü li ’llâh ki baña etdi hidâyet hâdî 3.Ömer ZÜLFE 2. gönülde aşkının yapısı son derece sağlamdır.E.1. ateşli ahım çeliği eritir. // 5b hakîkat: mahabbet A. A. 2 3 4 5 Dünya mektebine Mecnun daha ayak basmamışken aşk dersi okuyanın üstadı ben idim. gam seliyle yıkılacağını sanma.1. 6. T. Bütün âşıklara doğru yolu ben göstermişim. ama sevgilinin katı gönlüne bir türlü işlemez. 7. A sevdiğim. çanı inilti. yiyintisi de gamdır.1. Ey Selîkî. T. Elhamdülillâh doğru yolu gösteren (Allah) bana yardım etti. T. // 8a matlûbum: maksûdum A. 6 7 8 .4: -. 4.E.1: -. benim istediğim aşk yoluna girmekti. Hakikat yoluna düşenin kılavuzu benim. 5.1. T.E.1: -. çünkü herkese alıştığı hoş gelir. Ah ah ne yapayım.

Kendimi beğendirmek mümkün olmadı. Gönül tarlasına kavuşma umudunun tohumunu hevesle ekmiştim bir türlü ürün vermedi. S. 64. bana bir şey söyle (benimle konuş)” dedim. T.1: 592b. O perinin önünde bin kere secde eyledim. Ey Selîkî. Umursamadı beni. 5. aşk şarabıyla kendisinden geçmeyen zamanenin dertlerinden kurtulamaz. bana ilgi göstermedi. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 1. Göğüs ocağını ben aşk ile yaktığımdan beri. “Yandım. Bir kere bana “Sev” demeğe yanaşmadı. o sultan söylemedi (konuşmadı). Yazık. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – ‘ışk âteşiyle yakalı sînem ocagını benden uyarur ehl-i mahabbet çerâgını 2. 4. 255 . 1 S.13:18a. 3.12: 348b. 1. ahımın yeli o selviye eser etmedi.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 255 64. 1 2 3 4 5 65. âşıklar kandilini benden yakarlar. [yandum de] baña dedüm o şeh kâyil olmadı makbûli olımadum anuñ kâbil olmadı biñ kerre secde etdüm öñinde o perînüñ bir kerre baña [sev demege] kâyil olmadı dil hırmeninde tohm-ı ümîd-i visâlini dest-i hevesle ekmiş-idüm hâsıl olmadı âhum yeli o serve eser etmedi dirîg ser-keşlik etdi veh ki baña mâyil olmadı kurtulmaz ey selîkî gumûm-ı zamâneden her kim şarâb-ı ‘ışk-ıla lâ-ya‘kıl olmadı 65.

Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fa‘lün Remel + + – – / + + – – / + + – – / – – ehl-i tecrîd olan ister mi fenâdan gayrı ısıtır m’örti döşek arz u semâdan gayrı kaldum ayakda gubâr oldı tenüm kimsem yok beni yerden götürür bâd-ı sabâdan gayrı kalmışam bî-kes ü bî-yâr ki yokdur hergiz togrılup baña gelür tîr-i belâdan gayrı 3. A sultan. 2. 1 2 3 Gözyaşım her tarafa çadır ipi gibi çekilse şaşılmaz. 2 3 4 5 66. O kanlı sevgili. Herşeyden el etek çekenler yokluktan başkasını ister mi? (Onu) Yer ve gökten başka bir örtü döşek hiç ısıtabilir mi? Ayaklar altında kalıp bedenim toz toprak oldu. . Öylesine kimsesiz kalmışım ki belâ oklarından başka dosdoğru bana gelen hiç kimsem yok. derdi ve gamı dağıtmak istersen sakinin kadehini elinden bırakma. 4. canı almak için bıçağını çıkarırsa can kuşu çıkmak için çırpınır. eşküm çekilse her tarafa n’ola çün tınâb dîdemde kurdı şâh-ı hayâlüñ otagını her kim kapuñı edine me’vâ senüñ şehâ ‘aynına çünki almaya firdevs bâgını cân kuşı çıkmak içün aña eyler ıztırâb cân kasdına çıkarsa o hûnî bıçagını gam başına sular kuyayın der-iseñ eger koma selîkî sâkînüñ elden ayagını 66. 1. hayalinin sultanı gözümde otağını kurdu. sabah melteminden başka beni yerden kaldıracak kimsem yok.Ömer ZÜLFE 2. MK2: 26b. Ey Selîkî. 3. 5. kim kapını yurt edinirse onun gözü firdevs cennetini bile görmez.

Ey Selîkî. Irmak gibi iki yaka sahibi olmak isteyenin her zaman gönlü alçakta yüzü yerde gerektir. ağlarsam şaşılır mı? Havadan/beleş gelenden başka ne gelirim var? Ey Selîkî. hâsılum âhdur ancak n’ola ger aglarsam dahı nem var gelürüm bâd-ı hevâdan gayrı ey selîkî açamaz bu dil ü cânuñ kederin bade-i sâf-ıla erbâb-ı safâdan gayrı 67. 257 . Âşıklıkta da ben çılgın âşık gibisi yoktur. 1. 3. 1 2 3 4 5 Bütün elimde olan âhımdır. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – hûblukda olmaya hîç sen melek-sîmâ gibi ‘ışkda bulınmaya ben ‘âşık-ı şeydâ gibi saña lâyık mı ki hem-râh olasın her dûn-ıla yalıñuz seyr eyle hurşiyd-i cihân-ârâ gibi n’ola meylüm yog-ısa dünyâ sarâyına benüm ey göñül bir meskenüm var künc-i istignâ gibi göñli alçakda yüzi yerde gerekdür dâyimâ iki yaka issi olmak isteyen deryâ gibi ey selîkî n’ola terk etsem vücûdum mülkini kâni‘em mülk-i ‘ademde olmaga ‘ankâ gibi 5. 4. bu gönlün ve canın pasını saf şarap ile safâ ehlinden başkası asla silemez. T. benim dünya sarayına ilgim yoksa ne var? Benim yalnızlık köşesi gibi bir meskenim var. Ey gönül. Her alçağa yoldaş olmak sana yakışır mı? Sen dünyayı süsleyen güneş gibi yalnız dolaş. 4 5 67.13: 343a. varlık âlemini terk etsem ne olur? Yokluk ülkesinde anka gibi olmak bana yeter. 2.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 257 4. 5. Güzellikte sen melek yüzlü gibi hiç kimse yoktur. S.1: 602a.

5052. T.1: 602b. Ey boy.2. dünya sarayına ilgi göstermiyorsam ne var? Benim gözü tokluk köşesi gibi bir konağım var. 1 . Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. Ben çılgın bülbül gibi varlık bahçesine bakmam. T.E. Ey gönül. 5.E. kanaat içinde elif gibi doğru ol.2. Eğri bir düşüncedir. 2769. 1a menzil-i: menzilüñ A. Ey Selîkî. Yokluk ülkesinde anka gibi olmakla yetinirim. köpür. 3. râh-ı hakda başuñ ayag eyle ey dil lâ gibi menzil-i tevhîde ermek isteseñ illâ gibi râst ol ey kad kanâ‘at içre mânend-i elif rây-ı kejdür kılma ham hırs içre kaddüñ râ gibi hvân-ı dehre hırs edüp hvâr olma mânend-i meges ‘izzet ehli ol kanâ‘at eyleyüp ‘ankâ gibi dem be-dem cûş u hurûş eyle hevâ-yı ‘ışk-ıla iki yaka issi olmak isteseñ deryâ gibi n’ola meylüm yog-ısa dünyâ sarâyına benüm ey selîkî meskenüm var künc-i istignâ gibi 69. 2a kad: dil A.2.E. 5053. anka gibi yetinmeyi bil.Ömer ZÜLFE 68.E.E.1: 602b. 1. A. NM: III. 2. Irmak gibi iki yaka sahibi olmak istersen hiç durmadan aşk arzusuyla coş. Sinek gibi dünya denilen sofraya saldırıp küçük düşme. 1 2 3 4 5 69. ham hırs içinde boyunu râ gibi yapma. birlik konağına illâ gibi ulaşmak istersen Allah yolunda başını lâ gibi ayak et. 4. 2b kılma: etme A. yücelerden ol. 2769. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – bakmazam bâg-ı vücûda bülbül-i şeydâ gibi kâni‘em mülk-i ‘ademde olmaga ‘ankâ gibi A.2: 89b. NM. NM: III. 68.2: 89b.

aksalar ırmak gibi giderler. 4.E. Topun dünyayı süsleyen güneş gibi göklere yükseldi. 5. Ey gönül. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – nâr-ı gamda beñzümüñ rengin eden ayva gibi gûy-ı mihri oynadur destinde bir alma gibi ok gibi benden kaçar dilber hevâya yeltenüp kabza-i ‘ışkında ham oldukca kaddüm yâ gibi şâh-ı ‘ışkam kim melâmet mülkini almaklıga leşkerümdür gözyaşı aksa gider deryâ gibi 3. 1. 3. Ey Selîkî. Kınanma ülkesini almak için aşk sultanı oldum. A. benim dünya sarayına ilgim yoksa ne var? Benim yalnızlık köşesi gibi bir meskenim var.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 259 2. Sevgilinin eşiğini istersen varlığını terk et. Gam ateşiyle benzimi ayva gibi sarartan. güneş topunu elinde bir elma gibi oynatır. yerin İsa gibi felekler olsun.E. Gözyaşlarım askerlerimdir. aşkının pençesinde yay gibi büküldükçe sevgili arzularına kapılıp ok gibi benden kaçar. 2. Boyum. her şeyden soyun. başını onun eşiğine yuvarladın. 3b ol mücerred: kıl tecerrüd // eflâk: felek A. göñli alçakda yüzi yerde gerekdür dâyimâ iki yaka issi olmak isteyeñ deryâ gibi varuñı terk eyle isterseñ eger yâr eşigin ol mücerred kim yerüñ eflâk ola ‘îsâ gibi n’ola meylüm yog-ısa dünyâ sarâyına benüm ey göñül bir meskenüm var künc-i istignâ gibi ey selîkî başuñ eşiginde galtân eyledüñ topuñ agdı göklere mihr-i cihân-ârâ gibi 70.2: 89b. 2 3 4 5 70. yerüñ eflâk: felek yerüñ NM.2. 259 . 1 2 3 Irmak gibi iki yaka sahibi olmak isteyenin her zaman gönlü alçakta yüzü yerde gerektir.

meryem-i fikrüm nefahtu fîhden ürür demi sözlerüm cân-bahş olursa yeridür ‘îsâ gibi terk edüp başuñ selîkî âstân-ı yâra at topuñ agsun göklere mihr-i cihân-ârâ gibi 71. Yerim her zaman meyhane köşesi olursa ne var? Ben garibi şarap gibi hoş tutan kimse yok ki. NM: III. Âleme cihanı süsleyen güneş gibi ışık saçarak dünyanın bütün güzellerini yıldızlar gibi görünmez kıldın. 2. Ey gönül. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – hûblukda olmaya ol yâr-ı bî-hemtâ gibi ‘ışkda bulınmaya ben ‘âşık-ı şeydâ gibi başı göke erse servüñ cânı yokdur kim ola şîve vü reftârda ol kâmet-i bâlâ gibi eyledüñ encüm gibi pinhân cihân hûbânını ‘âleme pertev salup mihr-i cihân-ârâ gibi n’ola meylüm yog-ısa dünyâ sarâyına benüm ey göñül bir meskenüm var künc-i istignâ gibi gûşe-i mey-hâne olursa n’ola yerüm müdâm ben garîbi hōş tutar yok sâgır-ı sahbâ gibi 5. 1 2 3 4 5 Düşünce Meryem’im “Biz ona rûh üfürdük”ten konuşur (soluklanır). benim dünya sarayına ilgim yoksa ne var? Benim yalnızlık köşesi gibi bir meskenim var. 5054.Ömer ZÜLFE 4. 4 5 71. başını tutup sevgilinin eşiğine at. 3. 2770. Ey Selîkî. Âşıklıkta da ben çılgın âşık gibisi yoktur. Topun dünyayı süsleyen güneş gibi göklere yükselsin. 5. 1. . Selvinin başı göğe erse de yürüyüşte ve salınışta o uzun boylu sevgili gibi olacak canı yoktur. Sözlerim Îsâ gibi can bağışlasa yeridir. Güzellikte o benzersiz sevgili gibisi yoktur. 4.

5. göñli alçakda yüzi yerde gerekdür dâyimâ iki yaka issi olmak isteyen deryâ gibi ey selîkî n’ola terk etsem vücûdum milketin kâni‘em mülk-i ‘ademde olmaga ‘ankâ gibi 72. A. sevgilinin aşkının arzusu/fırtınası gönlüme gelse gözyaşlarım o anda okyanus gibi kabarır. 1 2 3 4 5 Irmak gibi iki yaka sahibi olmak isteyenin her zaman gönlü alçakta yüzü yerde gerektir. çirkin rakip seni benden ayırmak istiyor ve şeytan gibi aramızdan çıkmıyor. 4. 3. varlık ülkesini terk etsem ne olur? Yokluk ülkesinde anka gibi olmakla yetinirim. Cefa oklarını yağmur gibi üstüme yağdırdıkça gönlümde yeşeren sırf aşk ve sevgi otudur. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – derd-ile bir aglarum yok dîde-i giryân gibi bir içinde acırum yok sîne-i sûzân gibi dînüm îmânum seni benden diler kim ayıra aradan çıkmaz rakîb-i bed-likâ şeytân gibi sebze-i mihr ü mahabbetdür hemân dilde biten cevr okın yagdurdugınca üstüme bârân gibi bu ten-i zerd-i dü-tâda katre katre kanlu yaş sarı ibrişîmde oldı sübha-i mercân gibi ey selîkî göñlüme gelse hevâ-yı ‘ışk-ı yâr cûş eder yaşum o dem deryâ-yı bî-pâyân gibi 7. Ateşler içinde yanan göğsüm gibi bana bir içten acıyan yok. Bu sarı ve iki büklüm bedenimde damla damla kanlı yaşlarım.2: 90a. sarı ibrişime dizilmiş mercan tespih gibi oldu. Ey Selîkî. 2.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 261 6. Yaşlı gözlerim gibi bana içten ağlayan yok. 1. 6 7 72. Ey Selîkî. Dinim imanım.E. 261 .

1. bir Leylâ saçlının yine Mecnun’u oldum. elimdeki de mercan tespihti. Bir benzeri yoktur bir tanedir şimdi. Dünya köşkünü bıraktı yeri viranedir şimdi. delinin tekidir şimdi.1: 608a. 2.E.1: 30b. yerim meyhanedir şimdi. Gül renkli şarap elimde. 73. O esmer güzeli. 4. 1. 1 . T. 5.1: 105b. Gönül bir peri aşkına düşmüş delinin tekidir şimdi. Dünya köşkünü bıraktı yeri meyhanedir şimdi. Ey Selîkî. Önceden yerim mescit. düşüpdür bir perî ‘ışkına dil dîvânedür şimdi kodı ma‘mûre-i dehri yeri vîrânedür şimdi bugün bir beg-durur rûy-ı cihânda ol siyeh-çerde dahı bir beñdeşi yokdur hemân bir dânedür şimdi bugün mest olmışam ‘âlemde bir bezmüñ meyinden kim neçe ser kâseler andan döner peymânedür şimdi yerüm mescid elümde sübha-i mercân-ıdı evvel mey-i gül-reng destümde yerüm mey-hânedür şimdi selîkî bir saçı leylînüñ oldum yine mecnûnı anuñla hâlümüz ‘âlemlere efsânedür şimdi 74. Bugün âlemde bir meclisin şarabından mest olmuşum ki bir çok başlar o şarapla dönen birer kadehtir şimdi. 1 2 3 4 5 74. 3.1. Onunla aşkımız âlemlere efsanedir şimdi. Gönül bir peri aşkına düşmüş. 3b kâseler andan: kâsesi anda T. A. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – düşüpdür bir perî ‘ışkına dil dîvânedür şimdi kodı ma‘mûre-i dehri yeri mey-hânedür şimdi S.Ömer ZÜLFE 73. 2a siyeh-çerde: siyeh-çihre T. bugün yeryüzünde bir beydir. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 1.

ben köle. 3. 1. 5. NM: III. karşılık beklemeden yardımda bulunan bir şahın kölesi oldum. Onun aşk hikâyesi dünyada bir efsanedir şimdi. 2. 1 2 3 O esmer güzeli. Gönül Leylâ salınışlı bir güzelin Mecnun’u oldu. Gönlümden ahlarım gözümden de yaşlarım çıktı. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – âh kim dōlâb-veş çarh etdi ser-gerdân beni döne döne iñlerem iñletdi bu devrân beni çıkdı göñlümden gözümden âh u eşküm n’eyleyem yer ü gök ehline etdiler bugün destân beni yana yana ‘arz-ı hâl etsem ‘aceb mi ben gedâ yakdı yandurdı şehâ bu âteş-i hicrân beni 3. Ey Selîkî. bugün yeryüzünde bir beydir. 5029. Benim bütün davranışlarım şahanedir şimdi. yana yana içimi döksem şaşılır mı? Bu ayrılık ateşi yaktı yandırdı beni. ah. gözüm kadeh. Ne gelir elden.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 263 2. 4. Aşk meyhanesinde içip eğlensem şaşılır mı? Gözyaşım şarap. yer ve gök ehline bugün destan ettiler beni. Döne döne inlerim inletti bu devran beni. 2757. Ah. bu felek beni dolap gibi döndüre döndüre sersemletti. A sultanım. gönlüm peymanedir şimdi. 2 3 4 5 75. Bir benzeri yoktur bir tanedir şimdi. bugün bir beg-durur rûy-ı cihânda ol siyeh-çerde dahı beñdeşi yokdur hemân bir dânedür şimdi göñül bir dilber-i leylî-hırâmuñ oldı mecnûnı cihânda kıssa-i ‘ışkı anuñ efsânedür şimdi mahabbet bezm-gâhında ‘aceb mi ‘îş u nûş etsem sirişküm mey gözüm sâgır dilüm peymânedür şimdi selîkî bir şeh-i ‘âlî-cenâbuñ bendesi oldum kamu evzâ‘ u etvârum benüm şâhânedür şimdi 75. 263 .

Sokağının köpekleri başıma üşüştü. Bu devran yeteri kadar ayaklar altına aldı beni. dostlarım görmeğe gelmiştir şimdi beni. kimse hâlimi bilmiyorken meclis içinde divanım açılırsa işte o açığa vurur beni. Hastayım. bir tolu sun baña destüñden ele al göñlümi yeter ayaklara kodı sâkıyâ devrân beni eşigüñde yataram üşdi seg-i kûyuñ baña hasteyem kim görmege gelmiş-durur yârân beni ey selîkî kimse vâkıf degül-iken hâlüme açılursa meclis içre fâş eder dîvân beni 5. Ey Selîkî. Eşiğinde yatıyorum. 4 5 6 Ey saki. 6.Ömer ZÜLFE 4. kendi elinle bir kadeh sun da gönlümü ele al. .

265 .SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 265 [KIT‘A] 1. sen sakın şehir oğlanını kucaklama. 1. ellemişler dün gece yârüñ gül-i handânını sayda çekmişler tutup ol ehl-i diller cânını pîr-i muglim pendidür işbu nasîhat dōstlar kucma sen düşmen olur dünyâda şehr oglanını 2. O âşıkların canını tutup avlamışlar. s. 1 2 LATÎFÎ: Tezkiretü ’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü ’n-Nuzamâ: 309. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1. Kart zampara öğüdüdür bu öğüt dostlar: Sonradan düşman olur. Dün gece sevgilinin gülen gülünü ellemişler.

Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün Muzâri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – ey dil kayırma şiddet-i hicrâna sabr kıl âhir visâle erişür elbetde sag olan 1. A. Sevdiğim dudağını gizlice ağzıma verdi. 1.1: 112a.2: 86b. Engeller duyar diye canım ağzıma geldi. N. . üzülme ayrılığın şiddetine dayan. agzuma verdi nihânîce lebin cânânum tuya agyâr deyü agzuma geldi cânum 2. 1 2. A. 1. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 1. Sağ olan önünde sonunda sevdiğine kavuşur. 1 3. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – her ne dem kim hvâba varur dîde-i cânân uyur kurtulur diller belâdan fitne-i devrân uyur 3. ferd Sevgilinin gözleri uykuya daldığında işte o zaman fitne uyumuş olur ve gönüller belâdan kurtulur.Ömer ZÜLFE [BEYİTLER] 1.3: 68b. ferd Ey gönül.E. 1 N.1: 112a.E.

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – su olup demrenüñ sûzumla sızdı çıkdı cismümden degül tebden dökilenler ‘arak cism-i figârumdan 1. ‘AHDÎ: Gülşen-i Şu‘arâ: 109b. Yaralı bedenimden akan sıcaktan dökülen terler değil. Mumun başını kesseler ışıktan da ateşten de geçmezdi. 267 . 1 5. kesseler şem‘üñ başın geçmezdi nâr u nûrdan barmagın kaldurdı gördükde cemâlin ahmedüñ 5. ateşimden eriyip sızan temreninin damlalarıdır. 1 ‘ÂŞIK ÇELEBÎ: Meşâ‘irü ’ş-Şu‘arâ: 162b. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 1.SELÎKÎ VE ŞİİRLERİ 267 4. ancak Ahmed’in yüzünü görünce parmağını kaldırdı/iman etti. 4.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->