P. 1
Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler

Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler

|Views: 186|Likes:
Yayınlayan: Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Dec 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

T.C.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ARAP DİLİ BELAĞATI BİLİM DALI

ARAPÇA KÖKENLİ OSMANLICA SÖZCÜKLER

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan Yaşar AVCI

VAN – 2006

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ARAP DİLİ BELAĞATI BİLİM DALI

ARAPÇA KÖKENLİ OSMANLICA SÖZCÜKLER

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan Yaşar AVCI

Danışman Doç. Dr. Yakup CİVELEK

VAN - 2006

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu çalışma jürimiz tarafından ........................................................................... ANABİLİM DALI, .................................................................................... BİLİM DALI’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

İmza

Başkan : .......................................................

Üye (Danışman) : ........................................

Üye : ............................................................

Üye : ............................................................

Üye : ............................................................

ONAY : Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

... / ... / 2006

............................................ Enstitü Müdürü

.12........... 1) AnlamI daralan bazı kelimeler ………………………………………. BÖLÜM ARAPÇADA CEMİ’ (ÇOĞUL) İKEN OSMANLICADA MÜFRET (TEKİL) OLARAK KULLANILAN BAZI KELİMELER……………………………................1-11 II.........98-99 .65-88 SONUÇ....... BÖLÜM ARAPÇADAN OSMANLICAYA GEÇERKEN ANLAM DARALMASINA.......................I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ…………………………………………………………………………............ 2) Anlamı genişleyen bazı kelimeler…………………………………….. GENİŞLEMESİNE VE KAYMASINA UĞRAYAN KELİMELER…………22-64 3........III GİRİŞ ………………………………………………………………………IV-VIII I.II KISALTMALAR............... BÖLÜM OSMANLICANIN YAPISI VE TARİHİ GELİŞİMİ……………….. …………………………….....22 III..........89-93 KAYNAKÇA…………………………………………………………… ……94-95 ÖZET…………………………………………………………………………...37-64 IV..96-97 ABSTRACT…………………………………………………………………..............................……….............. 3) Anlamı kayan bazı kelimeler………………………………………….................27-37 3........................... BÖLÜM ARAPÇA DİL KURALLARINA UYGUN /AYKIRI OLARAK TÜRETİLEN KELİMELER………………………………….22-27 3.....................

İnsanlar anlatmak için dil denilen vasıtaya başvururlar. Etkileşim. Bir başka ifadeyle. ticaret. Ancak dilin vasıta olması anlaşmayı sağlaması bakımındandır. sosyal ve kültürel ilişkilerin yanında fetihler sonucunda ortaya çıkan din ve kültür alış verişi yoluyla gerçekleşmiştir. Buna rağmen hatalarımız varsa hoşgörüyle karşılanmasını ümit ediyorum. toplumsal bir olgudur. temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi. gerek semantik değişikliğe neden olan başlıca etken. Zira dil insanla birlikte hep varolmuş insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. komşuluk. seslerden örülmüş toplumsal bir müessese olarak tanımlanmaktadır.II ÖNSÖZ Dilbilimcilerce kabul gören tanıma göre. geçmişte. Dil. Yaşar AVCI Van – 2006 . Yakup Civelek’e ve diğer tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Doç. kimi zaman da anlam bakımından cereyan etmektedir. Bütün diller canlı birer varlık olup tüm canlılar gibi sürekli bir değişim içerisindedirler. kendine ait kanunlara sahip ve ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmeyen dil ve dil üzerine çalışmalar insanoğlunun zihnini sürekli meşgul etmiştir. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu çalışma süresince bana sürekli yol gösterip yardımlarını esirgemeyen başta danışman hocam Yard. Bir dildeki gerek fonetik. Bu çalışmada Arapçadan Türkçeye geçtikten sonra şu ya da bu şekilde anlam kaymasına uğrayan kelimeler. günümüz Türkçesi‘yle eski Arapça ve günümüz Arapçası göz önünde tutularak karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. insanların duyduklarını ve düşündüklerini anlatmak için kullandıkları söz dizgesi olan dil. insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta. Bu değişim kimi zaman ses hususiyetleri. Toplumlar geçmişten bugüne kadar birbirleriyle etkileşim içindedirler. kimi zaman dil bilgisi. yabancı dillerle olan kelime alışverişidir. Dr. kendine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık.

i.s. vs. a. : Zarf : yer yok : ve benzeri : ve saire .s. a. a. a. : Arapça : Arapça birleşik isim : Arapça Farsça isim : Arapça Farsça tamlama : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Arapça isim : Arapça isim tamlaması : Arapça nida : Arapça sıfat : Arapça sıfat tamlaması : Arapça zarf : Birleşik : Dip notlarda cüz. vb.m. Metinde cemi : Edat : Farsça : İsim : İsim tamlaması : Kelime grubu : Osmanlıca : Osmanlıca isim : Osmanlıca sıfat : Metinde sıfat. e.s. a.i.g. a. o o.b.f.f.III KISALTMALAR a.t.n. a.zf. i. b.g. s t t.y.i.e.t. a.i.t.g.i. zf.t. o. a. a. f i. yy. Dipnotlarda sayfa : Türkçe : Eserin basım tarihi yok. c. k. a.

com/forum/viewtopic. Yapılan bir araştırmada. yüzyıl bunun başlangıç tarihi sayılabilir. 1998. Yusuf. Arapça ve Farsçadan birçok kelime girmeye başlamıştır.IV GİRİŞ Osmanlıca. çeşitli kültürlerin etkisiyle Uygurca’da bu oran yükselmiştir. Ankara. Türkçe de köklü değişikliklerin yaygın olarak görülmeye başlaması Türklerin değişik din ve kültürlerle karşılaştıkları devirlere rastlar ki. ayrıca Müslüman hükümdarların tebaası olan Avrupalıların konuşma dillerinden yararlanarak.php?t=3233&start=30. Bu gelişim süreci içerisinde ortaya çıkan Osmanlıca da Türk dilinin umumi gelişmesi tarihinde ikinci devrede meydana gelen lehçedir. Çünkü Osmanlıca. Türkçe Üzerine Denemeler ve Eleştiriler.65 Çotuksöken. Mustafa Nihat Özön’ün sözlükleri) incelenmiş ve Türkçeye Arapça ve Farsçadan ortalama 60-70 bin dolayında sözcüğün girdiği tesbit edilmiştir. Böyle olmakla birlikte bu üç dili bilen bir kimse yine Osmanlıca bir metni rahat anlayamaz.wowturkey. Türkler İslamiyeti kabulünden sonra Türkçeye. s. GökTürkçede yabancı unsurların oranı %1 nisbetinde iken. 2 1 1 2 . Mayıs-Haziran 1999. Osmanlı Türkleri de Klasik Arapça ve Farsçanın zengin söz dağarcığından. “Türkçede Kaç Sözcük Var?”. Türkçedeki değişikliklerin başlangıcı için kesin bir tarih belirtilmemekte ancak yapılan bir araştırmaya göre. İngilizce’de Latince ve eski Yunanca’dan çok önce alınmış veya o dillere dayanarak daha yakın zamanda üretilmiş pek çok kelime vardır. Dünya dilleri içerisinde kelime hazinesinin zenginliği bakımından İngilizce’ye yaklaşmış tek dil Osmanlı Türkçesidir. Kara. Arapça ve Farsçanın belirli bir ölçüde ve şekilde Türkçe’yle birleşmesinden doğmuş bir dildir. Konunun bu çalışma ile ilgili boyutuna gelince. Türkçe de geçmişte ve günümüzde yabancı toplumlarla yaşadığı ve halen yaşamakta olduğu kültürel etkileşim nedeniyle mütemadiyen dönen bir değişim çarkının içinde yer almaktadır. Türkçe esas olmak üzere Arapça ve Farsça birçok kelime. Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar. Hürriyet-Gösteri. Anadolu’da kendilerinden önce bulunan Bizanslıların. Ferit Develioğlu. özellikle İslam dinini kabul ettikleri VIII. http://www. Osmanlıca sözlükler (Redhouse. atalarından miras kalan Türkçe kelime hazinesini genişletmişlerdir. Başta Türkçe olmak üzere Arapça ve Farsça birçok şekilleri ve kaideleri içine alan bir dildir. şekil ve kaideleri içine alan bir yazı dilidir. Mehmet.

İtalyanca. yoksa bugünkü Türkiye Türkçesi'ni mi esas almak gerektiği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Portekizce. Acaba bu tespitte tarihsel Türkçeyi mi. Macarca. yüzyıl arasındaki Türkçeyi mi. Bunlara göre söz varlığının tespitinde temel alınacak kriterin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. kimisi dilbilgisi kimisi de ses hususiyetleri bakımından değişime uğramıştır. Bu bağlamda Osmanlıcanın sözvarlığı konusunda da şunları söyleyebiliriz: Bilindiği üzere sözvarlığı terimi "bir dildeki yerli ve yabancı sözcük. kimi zaman da kinaye maksatlı olarakta gelişmtir. Hintçe. kimi zaman mübalağa. Tarihsel ve bugünkü Türkçeyi genel Türkçeyi. Japonca vd. Bulgarca. . kalıp kullanım vs'nin tümü" olarak tanımlanmaktadır. Farsça.) binlerce sözcük bulunmaktadır. İngilizce. Latince. Arapça. Rumca. Bazı araştırmacılar. . Yunanca. Yazılı Türk dilleriyle sözlü Türk lehçelerinin sözvarlığında ortak sözcüklerin yanı sıra yerel özellik gösteren sözcüklerle yabancı dillerden (Çince. Bu çalışmalarda Osmanlıcanın hangi dönemini ele alınacağı konusu tartışılmıştır. Rusça. Hatta söz varlığının tespitinde Osmanlıca olarak sınırlandırmak yerine genel anlamda Türk dili’nin söz varlığının tespit edilmesi gerektiğine dair görüşler öne sürülmültür.XIX. İspanyolca.V Bu yabancı kelimeler Türkçeye ilk etapta olduğu gibi alınmasına rağmen zaman içerisinde kimisi anlam. Bunun sonucu olarakta kelime asıl anlamlarından çok farklı hatta tamamen zıt anlamlarda kullanılmıştır. Zamanla bu kelimeler mecaz anlamlar kazanmış. Almanca. Anadolu'da XIII. Bu tanımdan hareketle Osmanlıcanın da söz varlığı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Tabiî ki bu süreç Osmanlıcada bütün kelimeler için böyle değildir. bütün dünyada konuşulan Türk dilleri ve lehçeleri ve bunların ağızlarını göz önünde bulundurarak Türkçe'nin sözvarlığının birkaç milyon sözcükten oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Sanskritçe. Amerikanca. Fransızca. günümüzde yeryüzünde yaşayan yaklaşık 150 milyon Türk'ün konuştuğu çağdaş Türkçeyi mi (çağdaş Türk dil ve lehçeleri). Muhtemelen bu kelimelerin birçoğu Türkçeye ilk geçişinde Arapçadaki gerçek manasıyla kullanılarak kelime dile iyice yerlemiş ve Türkçeymiş gibi benimsenmiştir.

XIII. Mustafa Nihat Özön'ün sözlükleri) incelediğimizde. 70 bin dolayında. Ağız derlemelerini içeren yayınlarda geçip de bu sözlüklere alınmamış olanları da hesaba katarsak bu sayı 80 bine ulaşır.) 3-Tarama Sözlüğü (Atatürk'ün TDK'sı) ile eski harfli kitapların yayımlarında yer alan sözlük bölümleri. Arapça ve Farsçadan ortalama 60-70 bin dolayında sözcüğün girmiş olduğunu görürüz. . Bunlara kalıp kullanımları da eklersek bu sayı 30-35 bini bulur. dergi ve kitapları taranacak olsa. Ferit Develioğlu. Dil Devrimi sürecinde ölçünlü dile yöre ağızlarından da pek çok sözcük katılmıştır. Bunlar ölü sözcükler durumundadır. 2 cilt 1998.-XX. Son 5-10 yılın gazete. (Günümüz Türkçesi'nde Osmanlıca sözcüklerin sayısı sekizbin dolayındadır. yüzyıl Anadolu Türkçesi'ni göz önüne alarak bugünden düne doğru giderek bir sıralama yapabiliriz: 1-Bugün Türkçe sözlüklerde ve sözlük bölümü de içeren ansiklopedilerde 100-150 bin dolayında sözcük bulunduğunu görürüz (Resmi TDK'nın Türkçe Sözlük'ünde.Osmanlıca sözlükleri (Redhouse. 5-Deyim de atasözleri sözlüklerinde de ölçünlü dilde ve yöre ağızlarında kullanılan 15-20 bin dolayında deyim ve atasözümüzün bulunduğunu saptarız. bunların yarıya yakınının tutunduğu kabul edilir. Bugün de kullanılan sözcükler ile Arapçadan ve Farsçadan giren sözcükleri çıkardıktan sonra. 4-Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenen sözlük birimlerini içeren Derleme Sözlüğü'nde (Atatürk'ün TDK'sı) 60-70 bin dolayında sözcük bulunmaktadır. birkaç bin yerli sözcük daha buna ekleyebiliriz. bu kaynaklardan bize 8-10 bin sözcük kalmaktadır. Türkçeye. Kimileri kolaylıkla diriltilip kullanıma sokulabilir. bize yaşayan ve ölmüş olan sözcüklerin dökümünü verir.). Nitekim Dil devrimi sürecinde bu yola başvurulmuştur.. 6-Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nca 1928-1983 yılları arasında 100'ün üstünde terim sözlüğü hazırlandı.VI Bizi daha yakından ilgilendiren ise Anadolu Türkçesi. Yerli ve yabancı sözcüklerin yanı sıra yabancı ad tabanlarından Türkçe yapım işlevli eklerle üretilen melez sözcükler de bu sayının içindedir. bu sözlüklerde 100 binin üzerinde terim türetildi. 2.

alanlarla ilgili terim sözlüklerini de incelersek bunlarda ölçünlü dile henüz girmemiş 20-25 bine yakın terim bulunduğunu görürüz. “Türkçede Kaç Sözcük Var?”. Mayıs-Haziran 1999.e. üniversitelerimiz ve özel yayınevlerince basılan çeşitli bilim. a.g. http://www.com/forum/viewtopic. sanat vd.” 3 Türkçedeki yabancı kelimler konusunda çeşitli tespitler yapılmıştır.VII 7-Türk Dil Kurumu dışında.wowturkey. Hürriyet-Gösteri.php?t=3233&start=30. kültür. . Konumuzla ilgil olarak Osmanlıcadaki Arapça sözcüklere ilişkin yapılan bir araştırmada Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük (2005)’teki sözlerin kökenlerine ait sayısal döküme bir göz atalım: TÜRKÇE SÖZLÜK (2005)’TEKİ SÖZCÜKLERİN KÖKENLERİ Almanca Arapça Arnavutça Bulgarca Ermenice Farsça Fince Fransızca İbranice İngilizce İspanyolca İtalyanca Japonca Korece Latince Macarca Moğolca Norveç Portekizce Rumca Rusça Slavca Soğdca Yunanca 85 6463 1 8 23 1374 2 4974 9 538 36 632 7 1 147 19 13 2 4 14 40 24 1 399 3 Çotuksöken.

Buradaki amaç: “Osmanlılar Arapçadan aldıkları kelimeleri olduğu gibi mi kullanmışlar. Çünkü böyle bir çalışma daha ileriki safhalarda – belki doktora düzeyinde – yapılması gereken bir çalışma olduğunu düşünmektetyiz. Sonuç bölümünde ise bu karşılaştırma yöntemiyle ulaştığımız neticeleri nesnel olarak ortaya koymaya gayret ettik. Bunu yaparken de öncelikle Osmanlıcada kullanılan Arapça kelimeleri klasik sözlüklerde karşılıklarını tespit edip Osmanlıcadaki kullanımlarıyla karşılaştırma yolunu seçtik. Osmanlıcadaki Arapça kelimeleri inceleyerek “Amaç” bölümünde zikredilen sorulara cevaplar bulmaya çalıştık. B) Araştırmanın Yöntem ve Amacı: Araştırmamızda. yoksa bu kelimelere yeni anlamlar mı yüklemişler? Arapçadan Osmanlıcaya geçen bu kelimelerde anlam daralması veya anlam kayması olmuş mu? Osmanlılar Arap dili kurallarına uygun veya aykırı bir şekilde Arapça kelime köklerinden yeni kelimeler türetmişler mi?” gibi sorulara cevap bulmaya calıştık. Osmanlıcadaki Arapça kelimelerin tarihsel gelişimlerini inceleme yoluna gitmedik. İşte tezimizin konusu olan Osmanlıcadaki Arapça kelimeleri incelemeye bizi sevk eden de her şeyden önce bu durum sebep olmuştur.VIII Tablodada görüldüğü üzere Türkçede yer alan Arapça köklü kelimeler bütün diğer dillere oranla daha fazladır. daha sonra bu kelimelerin Osmanlıcadaki kullanımını inceleyerek karşılaştırma yoluna gittik. Farklılıkları ve benzerlikleri bu yöntemle ortaya koymaya çalıştık. Arapçadan Osmanlıcaya geçen birtakım sözcüklerde meydana gelen anlam kayması. Ele aldığımız sözcüklerde daha çok günlük hayatta kullanılanları tercih ettik. A) Araştırmanın Kapsamı: Araştırmamız Osmanlıcadaki bütün Arapça kelimeleri ihtiva etmemektedir. . Osmanlıcadaki bazı Arapça kelimeleri incelerken klasik sözlüklere başvurduk. Bunu yaparken de karşılaştırma yöntemini kullandık. İkinci bölümde. Osmanlılar’ın Arapçadan aldıkları kelimeleri nasıl kullandıklarını inceleme yoluna gittik. anlam genişlemesi ve anlam daralmasına uğrayan kelimelerin incelenmesi buna ilaveten Arap dilinde çoğulken Osmanlıcada tekil olarak kullanılan birtakım sözcüklerin incelenmesi ile sınırlıdır. Araştırmamızın birinci bölümünde Osmanlıcanın dil yapısı ve tarihi gelişimi hakkında bilgi verdik.

69 İstanbul 1994. 19 İstanbul. onları denetimi altında tutabilir. münasebete girdikleri kültür ve medeniyet halkalarının derin izlerini taşırlar. bir bilgi meselesi yahut aklî bir düzenlemeden çok bir inanç ve heyecan yükleme olayına dayanır. C. bu inanç ve heyecana uygun bir biçimde dünyanın yorumlanması ve düzenlenmesinin imkânlarını verir. yüzyılın başlarına kadar devam eden ve kendi içerisinde üç devreye ayrılan Osmanlıca bugün artık tarihe karışmış bir yazı dilidir. 4 Osmanlıca. yüzyıldan XX. İslamî tanımlama ve anlatım biçimleri. Komisyon. Bu sebeple Öztürkçeden Osmanlıcaya geçiş süreci her şeyden önce İslamiyet’in kabulü ve yayılması ile ilgili tarihsel bir açılım yapmayı zorunlu kılmaktadır. Osmanlı Türkçesi. Bilgi ve şuur. Faruk Kadri. . 1978. böylece adlandırılması. Türklerin de Öztürkçeden Osmanlı Türkçesi’ne geçişleri. Ferdin yahut bir toplumun ruhî gelişim ve değişimi. Osmanlı Türklüğünün devlet ve resmi yazışma dili olarak tanımlanır. XIII. Osmanlıca dilinin tüm boşluklarını doldurur. dinin toplum vicdanındaki kabulü ve etkisiyledir. Osmanlıca dilinin doğuşunda ve gelişiminde şüphesiz büyük etkisi vardır ve Osmanlı toplumunun her kesiminde ferdin ve toplumun nahiv duygularının uç noktalarını ifadelendirme ve anlamlandırmada. Oğuz Türklerinin kullandığı dilin devamı olan ve Selçukluların son zamanlarından Cumhuriyet devrine kadar 700 yıl kullanılan ve her disipline ilişkin verimlerini ortaya koyan. Osmanlı Türkçesi Grameri. Türkiye Türkçesi’nin tarihî devrinin XIII. “Yeni Rehber Ansiklopedisi”. aynı 4 5 5 Timurtaş. İslam kültür ve medeniyetinin. artık tamamıyla yerleşmiş ve umumileşmiş bulunmaktadır. XVI.1 BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLICANIN YAPISI VE TARİHİ GELİŞİMİ Türk filolojisiyle ilgili dilimizde ve yabancı dillerde yazılan bilimsel eserlerde. Milletlerin dili ve tarihî seyri içindeki gelişim ve değişimi. yüzyıldan XX. yüksek olduğu devrelerde şuuru da şuuraltını da şuur ötesini de etkiler. başlarına kadar olan devresindeki eski yazı dilimiz için Osmanlıca deyiminin kullanılması. Bu iman ve heyecan.

değerlendirir ve yine inançlarının heyecanı ölçüsünde hayatlarını şekillendirirler. belli bir coğrafya veya topluluk ile sınırlı olmayıp bütün insanlar içindir. Bu farklılıklar millî renk ve üslûpları oluşturur. kendi bakış açısı doğrultusunda yeni bir hayat hamlesi ve bir yaşama üslûbu geliştirir. dinin bakış açısı ve ölçüleri ile kavrar. kadim medeniyetlerin bütününün temelinde. Ayrıca her topluluğun o zamana kadarki tarihî birikimi ve seciyesi de farklı olduğundan.2 zamanda. iktisadî ve içtimaî organizasyonlarda farklılıklar meydana gelir. İnsan davranışının temeli ve yönünü bu ruhî güç ve manevî kaynaklar oluşturur. Sağlıklı kültürlerde din. ancak her topluluğun bu yapıyı hayata hâkim kılış biçimi farklıdır. inançları nispetinde. Ötüken-Söğüt Yayınları. ona fizik ve fizikötesi âlemler hakkında kavrayış biçimleri kazandıran en büyük güçtür. Din insanlara belli bir inanç yapısını va’z eder ve insanlardan muayyen ölçülere uygun olarak yaşamalarını ister. girdiği her toplulukta. Bu aynı zamanda toplumun ruhî canlılığının harekete geçmesi anlamını taşır. Bu yüzden giyim kuşamda. güzel sanatlarda.Dr. İnsanlar dış dünyayı. imanı besleyici ve pekiştirici görevler yüklenir. efsaneleşmiş. toplumu. 6 Yeni bir din. aynı emir ve değerleri hayatlarına hâkim kılacaklardır. insanı içinden kavrayan şekillendiren. Yeni bir din. etrafı ve boşlukları doldurulmuş bir hayat anlayış ve kavrayışına götürür. I. farklı toplulukların yaşadıkları farklı hayat şartlarından ötürü değişik olur. Bu sebeple İslam medeniyetinin içyapısı her yerde aynı. Aynı imana sahip farklı topluluklar. Bu durum farklı hayat üslûplarının doğuşuna yol açar. hurafeleşmiş yahut asliyetini korumuş haliyle din vardır. ahlâkın ve aklî düzenlemelerin ilkelerini belirleyen bir kaynak konumundadır. çözecek. 14 İstanbul 1985. İlahî dinlerin verdiği bakış açısı ve ölçüler. Din. Hepsi de aynı bakış açısından meselelerine bakacak. On Üçüncü Yüzyıla Kadar Türk Dünyası. C. “Büyük Türk Klasikler”i. kendi dünyalarını sosyal donanımları ve geleneklerine uygun biçimde tanzim edeceklerdir. 6 . Aynı emir ve değerleri gerçekleştirme biçimi. Ahmet Bican Ercilasun. seciyesi ve yaşama şartları farklıdır. Hayata karşı duruşu ve davranış ölçüleri aynı olsa da her toplumun tarihî birikimi. Esasen. yeni bir heyecan ve iman coşkusu. Ayrıca kendi bakış açısının ve değerlerinin hâkim kılınmasını emreder. gelişme istikametleri de farklı olur ve her toplulukta Doç.

asırda girmeye başlayan Türkler. Arapça ve Farsçadan mürekkep bir lisan olmasıyla bilinir. Ana Britannica Osmanlı Türkçesini. Bu dilin tasnif ve tanımlama çabaları tarihî yönden oldukça eskiye dayanır. XVI.3 farklı değerler öne geçer. 8 7 9 . Divan’ında Oğuzca ve Hâkâniye adlı iki edebî şiveden bahseder. İslamiyet. XVII. Bu noktada mütecessis bilim adamlarından Ömer Faruk Akün’ün görüşü şöyledir: “Mâveraünnehir’de karşılaştıkları İslamiyet’e VIII. Osmanlı Türkçesi. Ana Britannica. böylesi geniş bir sahaya yayılmış. Üç dilin imkânlarını kullanan. daha sonra Türklüğün İslamî devresi içinde ve Osmanlı Hanedanına nispetle Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca adını almıştır. C. bu iki büyük İslamî dilin kitap dünyası ile temasa Ercılasun. köklü. 229 Ana Yay. Türklerin İslam yüksek medeniyet ve edebî mahsulleriyle hemhâl olmaya başladığı dönemlerde meydana geldiğidir. 9 Komisyon. Nitekim Osmanlıca da Türkçe. İstanbul 1989. sadece inanç ve amelle kalmayarak bu dinin yaratığı medeniyeti de bütün müesseseleriyle kabul ediyorlardı. “Yeni Rehber Ansiklopedisi”.” 8 Batı kaynaklarında da Osmanlıcanın yapay bir dil olduğu yaygın kanısı vardır. Bunlardan Oğuz Türklerinin kullandığı Oğuzca. 15. Osmanlı Türkçesinin oluşumu dinin toplum yaşantısı üzerindeki etkileri dikkate alındığında Türklerin İslam medeniyeti ve dolayısıyla Arap ve Fars kültürleriyle tanışmalarından sonradır.. C. Osmanlıcanın doğuşuna nereden bakılırsa bakılsın mutabık olunan müşterek nokta. Komisyon. derin mâziye sahip lisanın mahiyetini temelden kavrayabilmek için onun hangi şart ve tesirlerle nasıl meydana geldiği meselesinden hareket etmek gerekir. 69 İstanbul 1994. a. Bu medeniyetin Türk ülkesinde teşekkül etmiş medrese ve emsali ilim ve kültür merkezlerinde Arapça ve Farsçayı öğrenen okumuş zümre. Osmanlıca. “Türkiye Türkçesinin Osmanlı döneminde yüksek sınıf ve aydınlarca yazı dili olarak kullanılan biçimine verilen ad” şeklinde tanımlamıştır.e. Sözgelimi “Kaşgarlı Mahmud. doğuşu ile birlikte Arap yarımadasında ve ulaştığı her yerde topluluklara üstün bir hayat hamlesi kazandırmıştır.g. 7 Onuncu asra gelindiğinde İslam medeniyet dairesine büyük ölçüde girmiş olan Türkler kendi şartları içinde gerçekleştirdiği hayatını İslamî ölçülerle şekillendirmeye başlarlar. Bu büyük değişim çok geçmeden edebî mahsullerin ana maddesi olan dil üzerinde de tesirini icra etmiştir.

4 geldiklerinde onların taşıyıcısı olduğu Arap ve Fars edebiyatlarını tanıma imkânı elde ederler. duyuş. hele vezni ise kendisinin. kahramanları hep aynı olan aşk maceralarının anlatıldığı mesneviler bu edebiyatı meydana getiriyordu. başlangıçtan belli ki çok çetin bir uğraşma ve hayli tecrübe isteyecek bir işti. hepsinde değişmez bir ideal ve bir güzelin vasfedildiği vuslatsız bir aşkın ıstıraplarının terennüm edildiği sıra sıra gazeller. motifleri. bütün belâgat kaideleri esasa bağlanmış. ne yapabilirdi? Türk edebiyatı kendi geleneklerinden çok ayrılan. duygu ve düşünceyi en kesif bir halde küçük bir hacme sığdıran rubaîler. vezni. Divanları dolduran şiirlerde adeta bir yaylı saz gibi baştanbaşa ahenk kesilen Farsça karşısında Türkçe ne olabilir. kelimeleri belirli hece sayı ve duraklarında toplayan ritminden bambaşkaydı. Türk edebiyatı. tarz ve zevkleriyle bu edebiyatı nasıl benimsedi? Fars edebî kültürünü almış Türk münevveri başlangıçta hemen Türkçe mısralarla onu denemeye çalıştı mı? Türk edebiyat tarihi. Arapçanın daha ziyade bir ilim dili olmak hüviyetini göstermesine karşılık Farsça ile Arap edebiyatından aldığı şekil ve konuları kendine adapte ederek oldukça gelişmiş bir edebiyat meydana gelmişti. Arapça ve Farsçanın kâh uzayan. sesleri bu şekilde uzayıp bükülmeyen Türkçeye gelmez sistemiyle mısra dizmek veya Türkçeyi ona uydurmak. gazellerde sevgili yahut sâki ile bir arada olunan gül bahçeleri. vezin ve nazım şekillerinden başlayarak şiirin her türlü motif ve ilham konularına kadar gelenekleri yerine oturmuş. bu geçiş ve klasik İran şiiriyle temas ve deneme devresinin ilk vesika ve mahsullerinden mahrum . Tantanalı kasidelerin dış âleme açılan nesîb ve teşbiblerinde çevreden ve tabiattan seçilmiş manzaralar. şekilleri. gelişme ve varlığını Türk soyundan hükümdar saraylarının himaye ve teşvikine borçlu bir edebiyattı. seviyesine kolay erişilmez görünen bir edebiyata doğru yön değiştirirken bu türlü problem ve engeller kaçınılmaz surette kendisini beklemekteydi. Bu edebiyat. ağır başlı terci’ bend ve terkib-i bendler. yeni ve o nisbette çekici. önce sayılanlarla birlikte bu edebiyatın etrafında döndüğü başlıca ilham konularıydı. Türk dilinin yayıldığı sahaların hangisinde ve hangi zamanda ifadesi. kâh kısalan hecelerine göre gruplanmış kalıpları ile bir ahenk oluşturan aruzun. şarabın kadehten kadehe devrettiği içki meclisleri. Saray şairlerinin hükümdarlar için parlak medhiyeler düzdükleri kasideler. Ünlü şairlerin elden ele dolaşan divanlarındaki şiirlerin nazım şekilleri Türk edebiyatının geleneğindekilerden çok farklı.

Toganşah b. Nüfusu yoğun şekilde Türk olan ve halkın konuşma dilinin Türkçe olduğu daha doğudaki hâkimiyet bölgelerinde ise İslamî Türk edebiyatı Türk diliyle mahsullerini daha erken vermeye başlamıştır. Bütün Selçuklu ailesinin şiire düşkün olduğunu kaydeden Nizami-i Aruzî.5 bulunmaktadır. hele Alparslan’ın oğlu Toganşah’ın şiir ve şairlere alakasını büyük bir övgüyle belirtmektedir. Karahanlılar ülkesinde Şark Türkçesi 1070’te Kutadgu Bilig’i verir. asırda yine Şark Türkçesinde klasik edebiyatın başlıca nazım şekillerinden rubaî varlığını hissettirirken Mâveraünnehir’den İran’a uzanan bölgede hep Farsça ile görülen edebî faaliyet henüz Türkçe bir esere ulaşamaz. Hangi millîyetten olursa olsun Farsça yazan ve söyleyen şairler bu saray çevresinde geniş bir takdir ve himaye görmekteydi. Divan-ı Lügati’t-Türk’te saf bir dille ve aruz vezniyle mısralar yer alır. Tökiş. ayrıca Merginan Melik Yabgu da Fars diliyle şiirler yazmışlardır. klasik şiirin dili olabilmek için gerekli teşvik ve şartları henüz bulamamıştı. Sultan Melikşah’tan itibaren Selçuklu Sarayı Farsça söyleyen bir kısmı Türk asıllı şairlerin ocağı olmuş. Süleyman Selçukî. Türkçeye geçişte çok gecikilmiştir. Fars kültür havzası içinde veya yakınındaki Türk siyasî hâkimiyet sahalarında Türk münevverleri arasında edebî faaliyet önce Farsça ile başlamış. Irak Selçuklu Hükümdarı Sultan Tuğrul gibi hanedan mensuplarından başka Harezmşahlardan Atsız. sarayı dolduran kasideciler yanında bizzat Melikşah. İran dili ve edebiyatının hâkim olunduğu bu ortamda Türkçe. Ancak ortada bilinen bir şey varsa o da XI-XIII. asırlar arasında klasik İran şiirine heveslenen Türk asıllı şairlerin İranlı şairler gibi eselerini Farsça yazdıklarıdır. onun oğulları Alâeddin Muhammed ile Taceddin Ali Şah. Sultan Sencer’in yeğeni Celaleddin b. İbni Sînâ gibi Türk asıllı âlimler eserlerinde Arapçayı ilim dili kabul etmişlerse bu çağın şairleri de başlangıçta Farsçayı edebî dil olarak benimsemişlerdir yabancı kültürlerin canlı olduğu ve Farsça konuşan halkın çoğunluğu teşkil ettiği sahalarda siyasî hâkimiyet kurmuş Türk hanedan saraylarında edebî dil Farsça idi. Nasıl Fârâbî. bunları az bir zaman farkı ile XII. taşıdıkları . Kılıçarslan b. İslamî Türk edebiyatı teşekkül devresinde bölgelere göre farklı bir seyir takip etmiştir. Alparslan. asra doğru Atabetü’l-Hakâyık takip eder. Samanoğulları’nı takip eden Harezmşahlar zamanında saray Fars dili ve edebiyatının adeta atölyesi halindeydi. XII. İbrahim. Bugün İslamî Türk edebiyatının en eski mahsulü sayılan Kutadgu Bilig ve Atabetü’l-Hakâyık aruzla yazılmalarına.

10 . asırda. IX. İslamî kültürden gelen çeşitli unsurlara rağmen divan şiirinin mayasını teşkil eden klasik İran şiirinin belirgin akislerini göstermezler. Büyük Selçuklu. 10 Divan şiirinin asıl hüviyetini bulmuş örnekleriyle meydana çıkışı. Divan Edebiyatı. yüzyılda ilk ve sınırlı belirtilerini verir. Divan-ı Lügati’t-Türk’ün getirdiği şiir parçalarının bir kısmı. yüzyıllarda edebî dil olarak yazılı mahsullerini henüz ortaya koymamış gözüken Batı Türkçesi.6 Arapça ve Farsça kelimelere. Arapça ve Farsça kelimelerin yer almadığı bu manzumelerden biri bir methiye olup kaside şeklinde yazılmaya pek müsait ve Kaşgarlı Mahmud da başındaki “koşuk” sözünü “kaside” diye karşılamışken gerek nazım şekli gerekse muhtevası itibariyle klasik İran kasidesi tesirinden herhangi bir iz taşımaması bakımından çok dikkate değer. Diyanet Vakfı Yay. “TDV İslam Ansiklopedisi”. henüz klasik İran şiirinin nüfuz dairesine tam girilmemiş olduğunun ayrıca bir delilidir. Bütünüyle mesnevi şeklinde yazılmış olmakla beraber nazım örgüsünde millî nazım geleneğinden gelen dörtlüklerin 173 defa yer alması. XI ve XII. hele Atabetü’l-Hakâyık’ın baştan sona kadar bu dörtlüklerle yazılması. Kutadgu Bilig’de eserin kendisine ithaf edildiği Kâşgar Hükümdarı Tavgaç Uluğ Buğra Han için Arap edebiyatından Fars şiirine adapte edilmiş kaside geleneğine uygun şekilde ve eserin esas nazım şekli olan mesnevi tarzında yazılmış methiyenin teşbib parçasındaki tabiat tasvirinde. kaside ve gazeldeki kafiye tertibine gidilmeksizin Türk edebiyatının kendi geleneğindeki nazım şekilleri kullanılmıştır.. methiyede teşbibe yer verilmesi dışında asıl İran kasideleriyle herhangi bir benzerlik bulunmadığı gibi klasik Fars şiirindeki unsur ve motiflerin kullanıldığını gösterecek bir taraf da yoktur. Türkçeyi aruzda denemenin bir başka tipte örneklerini verir. İran kültür sahasına komşu bir çevrede XI. hepsi aruzun Kutadgu Bilig ve Atabetü’lHakâyık’ın müşterek vezni olan mütekârib bahrinden başka bahirleri üzerinde çalışılmış. bu kültürün tesiri altında yeni Farsçadan azımsanmayacak derecede kelimeler almasına karşılık kendi kelime varlığından bir kısmını unutmaya başlamış olduğu Kaşgarlı Mahmud tarafından belirtilen Oğuz lehçesi Türk hanedan sülalelerinin Gazne. yani Oğuz lehçesi sahasında ancak XIII. 391-392. İstanbul 1994. Hatta nazım şekli bakımından bile tam bir benzerlikten söz edilemez. Akün. Ömer Faruk. Bunlarda sadece basit bir cüzünün kullanıldığı görülen bir parça hariç.

zira yüksek soydan bir kimseye yakışacak olan öylece yüksek söz olmalıdır. Mâveraünnehir’de yetişmiş olan Selçuklu devri şairi Sûzenî-i Semerkandî’nin kafiyelerinden bir kısmını Türkçe kelimelerle ördüğü mülemma kasidesi gibi çeşitli mülemmâlar Farsçanın içinden yavaş yavaş Türkçeyi de hissettirmeye başlar. Arapçanın da yerine geçerek edebiyatın asıl dili sayılmakta olan Farsça ile yazıyorlardı. devrin saray insanının Türkçeyi kendisine ve içinde bulunduğu yüksek muhite layık bir dil görmeyen tavrı ortaya çıkar. 1188’de Nizamî’den Leyla ve Mecnûn’un macerasını kendi namına kaleme almasını isterken gönderdiği mektupta konuyu yazacağı dilin Arapça veya Farsça olması dileğini özellikle belirtir ve “Türklerin sıfatı bizim uyabileceğimiz bir sıfat değildir. Nizâmi-i Gencevî. Muizzî. Hakân-ı Kebir Minuçihr’in oğlu Şirvanşah Hükümdarı Celâlüddevle ve’d-din Ebü’l Muzaffer Ahistan. orada doğrudan doğruya Türkçenin kastedilmiş olduğu üzerinde durularak bu tarz yorumlanmayı haklı gösterecek hükümler yürütülmüştür.” yolunda bir ifade kullanır. Hüsrev-i Dihlevî gibi Türk asıllı şairler şiirlerini Türkçe değil. Türkçenin şiirde mısra hacmine ulaşabilmesi önce mülemmâlarda başlar. kasten birkaç manaya çekilecek surette yazdığı bu ifadelerinde. meselenin daha iyi görülebilmesini sağlamaları bakımından zikretmek yerinde olacaktır: “Bak. Zahir-i Faryâbî. Bu ortamda Nizâmî-i Gencevî’nin Türk diline karşı yüksek tabakanın tutum ve zihniyetini aksettiren bir ifadesini hatırlamak yerinde olacaktır.” diye açıklamalarına karşı. Bazılarının. Bazılarının ana dilleri namına yapabildikleri ise Farsça şiirleri arasına serpinti kabilinden Türkçe kelimeler ve ibarecikler koymaktan ileri geçmiyordu. Türklere yaraşır söz söylemek bize yakışmaz.7 Harezmşahlar ve Abegliler’in hâkimiyet kurdukları. bununla Gazneli Sultan Mahmud’a telmihte bulunulduğu şeklindeki yorumlarına ve “Bizim vefamız Türklerinki gibi de değil ki kırılsın. Nizâmî-i Gencevî’nin. hikâyeyi yazarken Türk sıfatlık bize vefa değil. Onun ifadelerinin bu yönden yorumlandığı bazı tercümelerini. Enverî. Türkçe . İran edebiyatı hayranlığının hüküm sürdüğü bu hanedan saraylarında Ferruhî. İranlı nüfusun ağır bastığı bölgelerde daha yazı dili olma durumuna geçmemiş bulunuyordu.

Görülen şudur ki adı geçen bu merkezlerdeki Türk asıllı şairler. Alaeddin Keykubad devrinden başlayarak tasavvufî düşünce hız kazanır. ilk habercileridir.. asrın ilk çeyreğinin sonlarına doğru Moğol istilasından kaçıp Anadolu’ya gelen birçok büyük sûfînin tesiriyle I. içinde bulunulan bölgelere ve oralarda mevcut değişik şartlara göre olmuştur. asrın ikinci yarısından sonra. asrın ikinci yarısından itibaren yeni ve kesintisiz bir hâkimiyet kurduğu Anadolu Selçukluları Türkiye’sinde. Anadolu’da Türk diliyle yazılı bir edebiyata varışta gözden kaçırılmaması gereken diğer bir husus. Bu şiirde Türkçeye geçiş azdan aza küçük denemelerle olacaktı. Büyük merkezlerde Farsça bilen şehir halkına aynı dille hitap eden eserler yanında. bölgede gittikçe kuvvet kazanmaya başlayan tasavvuf cereyanıdır. C. tasavvufî fikriyatını geniş halk tabakalarına yaymak şevkiyle yazılan dinî ve tasavvufî eserlerde Oğuz Türkçesi edebiyat ve yazı dili hüviyetiyle kendini göstermeye başlar. asrın ilk yarısı içinde.8 konuşmak bize yakışmaz ve vefa değildir. Mülemmalar. XI. Sultan ve emirlerin himayesinde devrin ünlü İran ediplerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden ilim ve düşünce adamlarının bir araya geldikleri saraylar ve medreseler Fars diliyle büyük bir edebî ve ilmî faaliyete sahne olmakta.. Farsça şiirler arasındaki Türkçe kelimeler bu geçişin ilk basamakları. Böylece XIII. “TDV İslam Ansiklopedisi”. bu dilde birçok fikir ve edebiyat eseri meydana getirilmekteydi. 392 Diyanet Vakfı Yay. İzzeddin Kılıçarslan zamanından bu yana edebiyat dili ve sıfatı ile Arapçadan daha öne çıkan Farsçanın şiirde.g. yerleşme devresinin ilk gaileleri aşılıp siyasî ve iktisadî istikrara erişildiği XII. hükümdar ve devlet erkânının saraylarında rakipsiz bir hâkimiyet ve rağbet elde ettiği bilinmektedir. IX. Nisbelerinden Anadolu’da doğdukları veya burada yetiştikleri anlaşılan yerli şairlerin eser ve şiirlerini hep Farsça ile yazdıkları bu devrede Türk diliyle yazılı bir edebiyattan henüz nişan dahi yoktur.” 11 Türklüğün. İstanbul 1994. Divan edebiyatı dediğimiz İran edebiyatı estetiğinin mahsulü klasik şiire ilkin kendi ana dilleri yerine Farsça ile başlamışlardı. XIII. Öte yandan yine aynı sebeplerle bu defa Orta Asya ve özellikle Horasan sahasından Türkmen şeyh ve dervişleri de bu çağda akın akın Anadolu’ya gelirler.e. doğrudan 11 Akün. Farsçadan Türkçeye geçiş vakıası. a. Yüksek sülaleden doğan atama yüksek söz lazımdır. .

yukarıda zikrettiğimiz muhtelif dönemlerde özellikle İslam kültür ve edebiyatıyla münasebetler sonucunda teşekkül etmiş ve ilk edebî nüvelerini Arap ve Fars dilleriyle icra etmiş olmalarının tabiî sonucu olarak teşekkül etmiştir. Sultan Veled bununla da yetinmeyerek İbtidânâme’sinin yetmiş altı beytiyle Rebâbnâme’sinin 162 beyitlik bir bölümünü de Anadolu Türkçesi ile meydana getirir. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk şairlerinden biri sayabileceğimiz Horasanlı Ahmed Fakih’in. Sultan Veled’in Türkçe mısraları ise daha sonra geleceklerin bir nevi öncülüğünü yapar. . beyit ve mülemmalardan ibaret kalmayıp sayısı on ikiyi bulan gazelin başından sonuna kadar yer alabilecek duruma gelir. Tarihsel süreç içerisinde oluşumuna kaynaklık eden İslamî referanslardan sonra Osmanlıca çeşitli devinimler sonucu üç döneme ayrıldı.9 doğruya Farsça bilmeyen bir kitleyi irşâd gayesini güden Türkçe dinî-tasavvufî bir edebiyatın doğuşuna şahit olunur. zamanla kendi mecralarından beslenerek ve özgün yapısıyla bir devir edebiyatının Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi tabir edilen dilini oluşturacaktır. Diğer taraftan 1228’de Konya’ya gelmiş olan Mevlâna Celaleddin-i Rûmî’nin şiirlerinde Türkçe başlı başına bir manzume çapına çıkamasa da beyit seviyesine yükselen dağınık ifadeler halinde kendini gösterir. 393. bu yüzden her ikisinde ara yerde yaptığı bu Türkçe çıkışlardan sonra söyleyeceklerini daha rahat anlatabilmek için yine Farsçaya döndüğü görülür. Başlangıçta tamamıyla bu dillere gösterilen itibar. Farsça yazılmış olsalar da Mevlâna Celâleddin’in Divan-ı Kebir’ini dolduran gazellerdeki aşk terennümleriyle Anadolu’da klasik edebiyat ve onun asırlara yayılan özel dili Osmanlıca üzerinde derin tesirler yarattığı şüphesizdir. Oğlu Sultan Veled’de ise Türkçe çok daha ileri bir mevki kazanır. 12 Osmanlı Türkçesi. Sultan Veled’in büyük Farsça Divan’ında Türkçe. Gerek on bin beyitlik İbtidânâme’sinde gerekse sekiz bin beyitlik Rebâbnâme’sinde Türkçeye hâkim olamadığını bildiren sözlerinde onun aruzlu ifadede nasıl zorlandığı. hakkındaki farklı ölüm tarihlerine göre 1220’den yahut en geç 1250’den önce yazılmış olan Çarhnâme’sinde bu edebiyatın günümüze gelmiş ilk örneğiyle karşılaşılır. Tanzimat’a kadar 12 Akün. dağınık mısra.

Eski Osmanlıcanın özellikleri 16. Şeyhî. Eski Osmanlıca görece yalın ve Türkçe sözcük dağarcığı zengin bir dildi. Osmanlıcanın tarihi Eski Osmanlıca (Eski Anadolu Türkçesi). Klasik Osmanlıca Bâkî. Klasik Osmanlıca ve Yeni Osmanlıca olmak üzere üç döneme ayrılır. yüzyılın ortasına değin süren bu evrede Arapça ve Farsça sözcüklerin yanı sıra bu dillerin kurallarının da benimsenmesiyle Osmanlıca halk dilinden giderek uzaklaşarak yüksek tabakaya özgü bir dil niteliğini kazanır.10 “Lisan-ı Türkî” diye tabir edilen dil. Şeyh Galip gibi şairlerle Âşık Çelebi. 15. Bizans’ın Osmanlılarca yıkılmasından sonra. Kadı Burhaneddin. Ahmed-i Dâî. Klasik Osmanlıca: 16. Nedim. Veysî ve Nergisî gibi yazarların verimlerini kapsayan divan edebiyatının dilidir. 15. sıfat ve fiillerin yanı sıra. öznesiz dizeler ve beyitler kullanılmaya başlanır. siyasî birliği kurmak amacıyla “Millet-i Osmaniye” kavramını kullanan aydınlar tarafından Osmanlı topraklarında konuşulup yazılan Türkçeye “Osmanî” (Osmanlıca) ya da “Lisan-ı Osmanî” adı verilir. yüzyılın başından 19. hatta 17. Tanzimat döneminde. etken ve . Gülşehrî. Süleyman Çelebi. yazar ve bilginler hüner ve ustalıklarını göstermek istediklerinde bu sanat dilinde yazmayı seçerler. Eski Osmanlıca: Anadolu Selçukluları dönemini içine alarak 15. yüzyılda da sürmüştür. Ayrıca İslam bilimlerinin okutulduğu medreselerin Arapçaya verdiği önem ile bilim ve sanat çevrelerinin Farsçaya verdiği değer Türk edebiyatının Arapça ve Farsçaya daha çok yaklaşmasına sebep oldu. yüzyıla kadar İstanbul’da başlayan saray yaşamı Türk şairlerin yanı sıra Arap. Nâbî. Mercimek Ahmed. Âşık Paşa. yüzyılın sonuna değin gelir. Nef’î.yy. giderek büyük önem kazandı. yüzyıl boyunca. özellikle de İranlı şair ve bilginleri kendisine çekti. Bununla birlikte. Arapçadan alınma öğeler arasında Arapça ad. Necatî ve Ahmed Paşa gibi yazarların eserlerinde Türkçe sözcükler ve dil bilgisi özellikleri ağır basıyordu. Osmanlıların kuruluş döneminde (14. Anadolu Selçukluları döneminde ilk ürünlerini veren edebî dil daha da gelişmeye başladı.) Karamanlılar ve öbür beyliklerin Türkçeyi resmi dil kabul etmeleriyle birlikte. Şiir dilinde de sık sık Arapça ve Farsçaya uygun tümcelerle eylemsiz. Öğretici eserlerinde yalın bir Türkçe kullanan şair. yüzyılın ikinci yarısı bir geçiş dönemi olmakla birlikte. Klasik Osmanlıcada hem Arapça hem de Farsça ögelere çok yer verilmiştir. Eski Osmanlıca döneminde bir süs ögesi olarak kullanılan seci.

çokluk. Batı uygarlığı etkisinde gelişen yeni gereksinim. alet ve küçültme belirten sıfatlar. yapıcılık ve layıklık belirten sıfatlar. tamlamaları ve yeni kavramları karşılayan deyimleriyle değişik bir nitelik kazandıysa da. etnisitiye dönüş nedeniyle terk edilen kadim bir edebiyat ve tefekkür dili olarak anılacaktır. abartma ve küçültme belirten adlar. “Ana Britannica”. Servet-i Fünûn yazarları. 229 İstanbul 1989. Aslında Tanzimat yazarlarının ortaya attığı sözcüklerin hepsi yeni değildi. .. 13 Cumhuriyet sonrası yeni devlet konseptinde. 13 Komisyon. dünya görüşü ve yaşama biçimlerini Osmanlıcanın imkânlarıyla karşılamaya çalıştılar. yüzyılın ortasından Yeni Lisan ve Millî Edebiyat akımlarının başladığı 1911’e değin süren bu dönemde. Arapça köklerden yeni sözcükleri türettiler ve eski sözcüklerden yeni tamlamalar oluşturdular. Yeni Osmanlıca: Tanzimat’ın ilanıyla birlikte Batı etkisinde gelişen Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatının dilidir. yine üst tabakanın ve aydınların dili olmaya devam etti. o dönem için yalın sayılabilecek bir Osmanlıca kullandılar. Namık Kemal. Geliştirilen yeni dil. deyim ve terimler Arapça ve Farsça tamlamalarla karşılandı. yaptıkları değişiklikler sonucunda Yeni Osmanlıca zor anlaşılır bir dil durumuna gelir. yeni ve değişik bir dil arayışına girdiler. Osmanlıca. Dili ustalıkla kullanmalarına karşın. Ziya Paşa ve Recaizâde Ekrem gibi ünlü şair ve yazarlar. benzetme.11 edilgen eylem ortaçları. C. ad ve sıfat tamlamaları. Eskiden olduğu gibi bu dönemde de süslü ve yalın düz yazı birlikte varlığını sürdürdü. Ayrıca Osmanlıcaya Fransızcadan bazı deyimler soktular. sözcükler tamlama oluşturacak biçimde yan yana getirildiğinde yeni bir nitelik ve özel bir anlam kazanıyordu. 19. her ne kadar sözcükleri. dil çevresi bakımından üçlü bir terkibin ürünü olan Osmanlıca. Bu dönem Osmanlıcasına da hem Arapçadan hem de Farsçadan yeni sözcük ve kavramlar girdi ve Batı’dan alınan kavram. Tanzimat’tan sonra çıkan gazete ve dergiler geniş bir kitleye seslendiklerinden. XVII. Ana Yay. birçok bağlama ve ünleme ilgeciyle sayılar yer alır. erillik ve dişillik kategorileriyle birlikte yer adları yapmaya yarayana ilgeçler. “güzel”i yaratmaya yönelince. meslek. Arapça ve Farsça sözlüklerden birçok eski sözcük aktardılar. eğitimlerini divan edebiyatından aldıkları için Klasik Osmanlıca yazmayı sürdüren Şinasi. oran. eylemden türeme sıfatlar.

14. dilenci kılıklı üstü başı perişan kimse” anlamında da kullanılmıştır. Öte yandan bu kelime Arapçada isim olduğu halde Osmanlıcada sıfat olarak kullanılmıştır. BÖLÜM ARAPÇADA CEMİ’ (ÇOĞUL) İKEN OSMANLICADA MÜFRET (TEKİL) OLARAK KULLANILAN BAZI KELİMELER Bu kategoriye giren kelimeler Arapça asıllarında çoğul oldukları halde Osmanlıcada tekil olarak algılanmış ve hatta birçoğunun tekil hali Osmanlıcaya alınmamış ve kullanılmamıştır. 16 Sami.): Birinin yerine geçmek. Şemsedddin. 14 15 16 15 Ahmet b. Şimdi bu gruba giren kelimeleri gözden geçirelim: Abdal ‫( اﺑﺪال‬a. 39 Beyrut t.i. 16. I.): Arapçada “acîbe”nin çoğulu olarak kullanılan bu kelime “Tuhaf. Bu anlamın dışında Osmanlıcada “kimi gezgin dervişlere verilen san. derviş adam. Arapçada çoğul olarak kullanılan bu kelime. Nefislerini ruhlarına bedel ettikleri. İstanbul. İskender. el-Mubâhü’l-Munîr. anlaşılmaz. Osmanlıcada ise. karşılık” 14 anlamına gelen “bedîl” kelimesinin çoğuludur. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. bir şeye akıl yormaz. diledikleri zaman diledikleri yerde kendilerine bedel birer cesetle görünebildikleri. 2005. Denilebilir ki bu kelimeler Arapçadan Osmanlıcaya geçerken tekil hallerini yitirmişlerdir.y. bir tek kişi için kimi zaman “ahmak” kimi zaman “Salih kimse” manasında kullanılmıştır. Pala. Muhammed b. Kâmûs-i Türkî. yahut erenlerden biri ölünce Allah tarafından bir başkasının onun yerine geçirilmesi dolayısıyla Hak âşıklarının bir kısmına “abdâl” denilmiştir. Aca’ib ‫( ﻋﺠﺎﺋﺐ‬a.12 II.i. Ali el-feyûmî. Bu kelimenin tekili olan “acîbe” kelimesi Osmanlıcada kullanılmayıp onun yerine tekil manada “aca’ib” kelimesi kullanılmıştır. Ankara 1995. Bu da gösteriyor ki kelime iki yönden anlam kaymasına uğramıştır. Safderun. ad. . Günümüz Türkçesinde de bu şekilde kullanılmaktadır.” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Ancak “Abdal” kelimesi daha sonraları Osmanlıcada ve Türkçede tekil anlamında: “Ahmak. değiştirmek. garip” anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelimenin kullanılışı Tasavvuftan geçmiştir.

yaratık. ademoğlu. mahlukat. Serdar.g. utanmalar. usûller. 217. Bunun yanı sıra bu kelimenin Arapça şekli “ekriba”dır. 18 Ancak günümüz Türkçesi’nde bu kelime tekil anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır.i.): Arapçada “karib” kelimesinin çoğuludur ve birden fazla kişi için kullanılmaktadır. Divan Edebiyatında daha çok “Habibullah” (Allah’ın sevgilisi) şeklinde peygamberlerimiz için kullanılmaktadır. Mutçalı. a. 21 Sami.” gibi. bünye” anlamlarına gelmektedir. 9. Görünürde hiçbir anlam kayması bulunmamaktadır.): “edebe” fiilinin mastarından türetilmiş çoğul bir isimdir. terbiyeler. a.e.i.” şeklinde kullanımları vardır. 82.i. insanlar. Ahlâk ‫( اﺧﻼق‬a.g. beşer. Çoğul olarak kullanıldığında sonuna “-lar” çoğul eki getirilmektedir.e.13 Âdâb ‫( اداب‬a. yapı. a. Denilebilir ki bu kelime hem anlam hem de lafız olarak değişikliğe uğramıştır. “İncelikler.g. “Akrabalara bayram ziyaretine gideceğiz. yapma. 245. Ahbâb ‫( اﺣﺒﺎب‬a. 20 Mutçalı. mahluk.e. Akrabâ ‫( اﻗﺮﺑﺎء‬a. yaratıklar. Örneğin: Bizm bu ilde çok ahbablarımız var. 19 Mutçalı. sevgili” gibi anlamlara gelmektedir.) : Arapçadaki “Habîb” kelimesinin çoğuludur.” “Ahlâk” kelimesi çoğul olmasına rağmen Osmanlıcada tekil anlama gelecek şekilde kullanılmıştır: “Yaptığın ahlaksızlıklara rıza gösterecek değilim.” gibi. Pala. “Sevilen. 245. beden yapısı.): “Hulk” kelimesinin çoğuludur. Mu’cem’ul-Arabiyyu’l-Hadîs. kişilik” 21 20 19 anlamlarına gelmektedir. Mesela günlük kullanımda “Her şeyin bir âdâbı vardır. “huy.g. Arapçada çoğul olarak kullanılan bu kelime Osmanlıcada ve günümüz Türkçesinde tekil olarak kullanılmaktadır. karakter. yaratılıştan gelen özellik. mizaç. kaideler” 17 gibi anlamlara gelmektedir. Oysa doğrusu “Her şeyin bir edebi vardır.e. Ancak Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde kelime tekil olarak kullanılmaktadır. “Ahlâk” kelimesi ise.i. a. “Hulk” sözcüğüde Arap dilinde. “yaratma. 18 17 . Osmanlıcada: “İnsanın yaratılıştan getirdiği yada terbiye ile elde ettiği manevî ve kalbî durumlardır. İstanbul 1995. Örneğin.” şeklinde olmalıydı. ilk kez yapma.

rutbe. 118 23 22 . söylev. bildiri” içermektedir.): Arapçada “a’zâ”. Sami. A’zâ ‫( اﻋﻀﺎء‬a. 29 Topaloğlu. Bu sözcük Türkçede tekil anlama gelecek şekilde kullanılmıştır: “Akranımla beni karşı karşıya getirme. denk ve benzer olanlar” 23 22 anlamlarına gelmektedir. organlarımız” yerine “azalarımız” denir.i. 142. Osmanlıcada. üyelik” kelimesinin çoğuludur. izahat.g. Bazen olumsuz bir manaya gelecek şekilde de Türkçemizde kullanılmaktadır: “Amele gibi adam.i. “organ. sınıf. (resmî) raporlar. ırgat. 24 Mutçalı. yaş.” veya “Bu konuyu mutlaka akranlarınla görüşmelisin. 29 Dolayısıyla bu kelime. a. “Nutuk. demeç. 272.g.e.Türkçe Yeni Kâmûs.g. “Bir şeyin 26 25 anlamındaki “uzv” (altı) riyasetinde tahtı (başkanlığında) olarak bir meclis veya heyeti terkîb eden efradın heyet-i mecmuası ve her biribu mana ile müfred-i Arabiyyesi (Arapça tekili) olan “uzuv” asla ist’mâl olmadığından hem cemi’ (çoğul) hem de galat olarak müfret (tekil) gibi kullanılır.i): “Yapmak.e. Osmanlıcada. 26 Topaloğlu. 82. Arapça. listeler” 28 anlamlarına gelen “beyan” kelimesinin çoğuludur. Mutçalı. "[denk] rakip. 27 Sami.e. çalışmak” 24 gibi anlamlara gelen “amile” fiilinin çoğuludur.g. 25 Sami. a.e.g. İstanbul 2005.): Arapçada. “Eşler.): Arapçada “Beyannameler. 599. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde kelime tekilmiş gibi kullanılmaktadır. Osmanlıcada. Özellikle günümüz Türkçesinde sık olarak yanlış kullanılan bir sözcüktür.e. a. Osmanlıcada.g. işlemek. a. “Birden fazla açıklama.” gibi.14 Akrân ‫( اﻗﺮان‬a. a. Mesela konuşurken “uzuvlarımız.g.i. akran.g. 703. Hayrettin. Amele ‫( ﻋﻤﻠﮫ‬a. dost. küfüv. Beyanat ‫( ﺑﯿﺎﻧﺎت‬a. Bekir – Kahraman. açıklamalar. 28 Mutçalı.” 27 Kelimenin her iki dildeki manalarında hiçbi fark yokmuş gibi görünse de bu kelime Türkçede yanlış olarak kullanılmaktadır. demeç” 30 gibi manaları anlamlarında kullanılmıştır. gündelikle ağır işlerde bulunan adam. “Rençber. a. ondan ne olur!” gibi. a.” “Amil “ lisanımızda bu manayla kuıllanılmaz bunun cem’i olan “amele” kelimesi Türkçede müfret gibi kullanılır. halce. a. 951. 30 Devellioğlu. benzer” anlamlarına gelen “kırn” kelimesinin çoğuludur.e. 30. Bekir – Kahraman.e. haberler. emsal. denk.e. 131.

” veya ilgili makama beyanatta bulundum”gibi. görüş. Arapçada “mülk”. yetke” 36 gibi anlamlara gelmektedir. bu sözcük çoğul olduğu halde tekilmiş gibi kullanılmaktadır. fikirler. 36 Mutçalı. Birincisi bu kelime çoğunlukla konuşma dilinde “endişe. Günümüz anlamlarında Türkçe’sinde bu sözcük genellikle tekil anlamda kullanılmaktaır. Osmanlıcadaki anlamlarıyla Arap dilindeki anlamları aşağı yukarı aynı. 106.): “Meleke” fillinden türetilmiş bir isim olan “mülk” kelimesinin çoğuludur. “Emlak” kelimesi ise. düşünce. 34 Mutçalı. a.g. kaygı” gibi olumsuz anlamlarda kullanılıyor.i. “büyükbaba. a. 786.i.” Emlâk ‫( اﻣﻼك‬a.e.): “Düşünme.g. düşünme.g. a.’den mutlaka kendinden istifade edilen şeyler. a. dede.” anlamlarına gelmektedir.i. büyükbabalar” 32 31 anlamlarına gelmektedir. 33 Mutçalı. güç.i. Ancak konuşma dilinde bariz farklılıklar vardır. endişe. “Giyecekler.” gibi. Arapçada.g.g. maksat” anlamlarına gelmektedir. fikir. 32 31 . 153. servetler. Efkâr ‫( اﻓﻜﺎر‬a.e. kılıklar. Osmanlıcada. kullanılmıştır.15 Örneğin: “Bakan beyanatlarında şunları ifade etti. “Yiyecek vb. libas.e. elbiseler. Ecdâd ‫( اﺟﺪاد‬a. a. 238. tasa. 35 Sami. a. ata. cet” “Atalar.e. Arap dilinde “ced” kelimesi. vesvese. Osmanlıcada. Mesela. “Mallar.i. niyet. “Düşünceler.) : “Cedd” sözcüğünün çoğuludur. “Ecdatlarımıza layık olamadık.e. “otorite. kıyafetler” 35 34 33 anlamlarına gelmektedir. İkinci kaymaya gelince.g.) : “Razaka” fiilinin mastarı olan “rızk” sözcüğünün çoğuludur. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde bu kelime tekil anlamda kullanılmış ve kullanılmaktadır. vesvese. Osmanlıcada. Elbise ‫( اﻟﺒﺴﮫ‬a. Bu kelime konuşma dilinde iki yönden anlam kaymasına uğramıştır.e.” gibi. Devellioğlu. gayr-ı menkuller” gibi anlamlara gelmektedir. “Giyecek. Mutçalı. “Efkâr dağıtıyorum. 847. dedeler. Arap dilinde.): “Libâs” kelimesinin çoğuludur. Ancak Günümüz Türkçesi’nde ve Osmanlıcada tekil anlamda kullanılmaktadır. Örneğin: “Yemin törenine katılmak içn yeni elbiselerimi giydim. Erzâk ‫( ارزاق‬a. mülkler. 671. rey” anlamlarına gelen “fikr” kelimesinin çoğuludur.

g.” veya “Eşyaları arabaya yüklemeye unutmayın!” gibi örneklerini çoğaltmak mümükündür. a. mülkler” 37 anlamlarına gelmektedir. Mesela: “Esnaflar yönetimden memnun değil. Eşya kelimesi gerçekte çoğul olduğu halde tekil olarak algılanan bir kelime olup “Yazlığa giderken bir tek eşya bile getirmemiş. “Yanlar. 464. “Şeyler. içecek. yenilecek içilecek şeyler.e.” veya Eşkıyalar şehre indi. uçlar.): Arapçada. haydutlar” anlamındadır. 284. nev’ileri. 520.” gibi.i.” gibi. Eşkıya’ ‫( اﺷﻘﯿﺎء‬a. 40 Devellioğlu. sıkıntıda olanlar.16 yağmurlar. her aybaşında askere verilen maaşlar. elbise. ruh sahibi olmayan maddeler” manalarına gelmektedir. 39 Mutçalı. nesneler” 41 anlamına gelen “şey’” kelimesinin çoğuludur. “Mefruşat vesair levazım. Hayrettin. azıklar” manalarına gelmektedir. Osmanlıcada. Osmanlıcada ve günümüz Topaloğlu. vasıfları. “Dağ hırsızları. 38 37 .e. Topaloğlu. a. Esnaf ‫( اﺻﻨﺎف‬a.g. Osmanlıcada genellikle “el sanatları ya da küçük ticaretle geçinen kimseler” anlamına gelmektedir.): Arapçada. 230. “mutsuzlar. a. şanssızlar. “yiyecek. cihetler” 42 gibi anlamlara gelmektedir.i): Arapçada “Taraf” kelimesinin çoğuludur. malzeme. Bekir – Kahraman.g. Bekir – Kahraman. bağışlar.e.g.e. hainler. yük kapasitesi. a. kötü durumda. 42 Mutçalı.e. Etrâf ‫( اﻃﺮاف‬a. 135.s): “Şakîy” kelimesinin çoğuludur.” gibi. 453.g. “sınf” kelimesinin çoğuludur. yatak vs. Hayrettin. kıyılar. Osmanlıcada. caniler. çamaşır. suçlular” 40 39 gibi anlamlara gelmektedir. a.s. yük.” 38 gibi anlamlara gelmektedir. a. 41 Mutçalı. “Bütünün özelliklerini taşıyan parçaları. Günümüz Türkçesi’nde resmi ifadelerde doğru olarak kullanılmasına rağmen konuşma dilinde çoğul anlamında kullanılmaktadır. Daha sonraları bu çoğul anlamından uzaklaşarak tekil olarak kullanılmış ve günümüz Türkçesinde de tekil olarak kullanılmaktadır: “Köyün yakınlarında bir eşkıya vuruldu.g. Bu sözcük daha sonraları Osmanlıcada çoğul anlamını kaybetmiş ve günümüz Türkçesi’nde de tekil anlamıyla kullanılır olmuştur: “Erzaklar alıp yaylaya çıktık. Eşya ‫( اﺷﯿﺎء‬a.e. Osmanlıcada.

a. banknotlar. yoksul. bitişikler. a. Evlat ‫( اوﻻد‬a. hakka yakın adam” 47 46 anlamlarındadır. a. 324. Osmanlıcada. a. D. Mehmet.e. Er-râid. 44 43 . Günümüz Türkçesi’nde tekil anlamda kullanılmaktadır. “ağaç ve ot yaprakları. 223. Fukarâ’ ‫( ﻓﻘﺮاء‬a. “Fakirler 49 48 Doğan.): “Velî” kelimesinin çoğuludur. “evladım Kur’an’ın yasakladığı fiillerden uzak dur” gibi. 1626. Beyrut 1967 45 Devellioğlu. nesil” anlamlarında kullanılmıştır.e. mektuplar tezkereler. 48 Mutçalı. 289. derviş” manalarına gelmektedir.e. Osmanlıcada. “Velîler. kağıtlar kağıt paralar. 1013 47 Sami. “Omurgası kırık. yaldızlama kağıtları” anlamlarına gelmektedir. Büyük Türkçe Sözlük. musluk. Bekir – Kahraman. 355. “Yakın. Günümüz Türkçe’sinde “evrak” sözcüğü tekil anlamlarda kullanılmaktadır: “Evrakları aldın mı?” gibi. Osmanlıcada.g.): Arapçada “velede” fiilinden türetilmiş bir mastar olan “velet” kelimesinin çoğuludur. Arapçada. sahipler” gibi anlamlara gelmektedir.e. komşular. Evrâk ‫( اوراق‬a. ilk sayfadan ibaret yapraklar. a.i. Hayrettin. yaldızlanması meram olunan şeye yapıştırılmak üzere döğülmüş altın sayfası veya taklidi.. 1994. oğullar. 46 Mutçalı. ekseriyetle bir yapraktan ibaret matbu gazeteler vs.y. yazılmış kâğıtlar. “Evlat” kelimesi günümüz Türkçesi’nde tekil anlamda kullanılmaktadır. destek verenler.i. Ülke Yayınları.g. yakında olanlar. lüle.g. kızlar” 45 44 43 gibi anlamlara gelmektedir.e.17 Türkçesi’nde hem tekil hem de çoğul anlamlarında kullanılmaktadır. yardımcılar. Mesela: “Evliyalar yüzü suyu hürmetine” gibi.): “Varaka” fiilinden türetilmiş bir mastar olan “varak” kelimesinin çoğuludur. tahrirler. Evliya ‫( اوﻟﯿﺎء‬a. Arap dilinde. efendiler.g. “çocuklar. Osmanlıcada. Ayrıca günümüz Türkçesi’nde mecaz olarak “çevre” anlamını da kazanmıştır. “yapraklar.i. Bu misalin manası bir Arab’ın düşündüğü gibi düşünülecek olursa şöyle bir anlam çıkar: “Velilerler yüzü suyu hürmetine” gibi anlamsız bir ifade ortaya çıkar.i): “Fakîr” kelimesinin çoğuludur. Cubrân Mes’ûd. y. “Her doğrulan kimse hem erkek hem de bayan için kullanılır. sülale. velâyet ve kerâmet sahibi. (metal) plakalar” anlamlarına gelmektedir. 975 49 Topaloğlu. veliler.g. Mesela: “Evlatlarımı kaybettim”.

Devellioğlu. Günümüz Türkçesi’nde de tekil anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. süratle yürümek” anlamlarına gelen “Se’a” fiilinden türetilmiş bir isimdir. Osmanlıcada. kozlar. Ankara 1996. Görüldüğü üzere kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam daralması söz konusudur. Mutçalı. “Melekler anlamına gelmektedir.e. 51 50 . Osmanlıcada. 553. “Nezd-i ilahiye bulunan ruhaniyyûnun her biri. “Melaike gibi adam. 52 Devellioğlu.” gibi.” gibi.e. hiç yalan söyler mi?” gibi. çok halîm ve çok mâsum adam” anlamlarında kullanılmıştır. 54 Devellioğlu. iki şeyi birbirinden ayıran fasılalar. Ferit. uçlar. Ankara 1970. Bu sözcüğün Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde kullanımı tekildir: “Bugün havadislerde ne var?” veya “Son havadislerden bahset.g. bucaklar” 54 53 anlamlarında kullanılmıştır. çalışmak.e.): Arap dilinde. İsmet.i): “Arapçada “hadd” kelimesinin çoğuludur. Günümüz Türkçesi’nde bazen de Osmanlıcada tekil anlamlarda kullanılmaktadır: “Türkiye Cumhuriyeti’nin hudutları kanla çizilmiştir. kastetmek. Görüldüğü gibi sözcüğün her iki dildeki anlamları aynı olmasına rağmen Osmanlıcada bu kelime tekil anlamda kullanılmıştır. 53 Cubrân Mes’ûd. a. “sınırlar. Ferit. nihayetler” gibi anlamlara gelmektedir.): Apap dilinde “Hadîs” kelimesinin çoğuludur. Osmanlıcada. Hudûd ‫( ﺣﺪود‬a. vakalar. Örnek Sözlük. a. Melâike ‫( ﻣﻼﺋﻜﮫ‬a. Havâdis ‫( ﺣﻮادث‬a.): Arap dilinde “Melek” kelimesinin çoğuludur. gitmek. Osmanlıcada. 408. Ferit. 425. yeni söz” 52 51 anlamlarına anlamlarında kullanılmıştır. “Koşmak. “Olaylar. 452. “ilgi ile karşılanan haber.g. sa’y etmek. talihsizlik mevzuları” gelmektedir. Kelime çoğul olmasına rağmen Osmanlıcada tekil olarak 55 kullanılmaktadır. Mesâî ‫( ﻣﺴﺎﻋﻲ‬a.Türkçe Ansiklopedik Lugat. 55 Yolcu. 322.g.i. çabalamalar” gibi anlamlara gelmektedir. “sınırlar. konular.i. cehdler. muhtaçlar” 50 gibi anlamlara gelmektedir. “Fukaranın kimi kimsesi yoktu. çabalamak. Osmanlıca.i. “Çalışmalar. (mecazi) çok güzel. Ayrıca bu sözcük Osmanlıcada daha çok tekil anlamda kullanılmıştır.18 yoksullar. 153.” gibi. hadiseler. a. mevzular.

iştahlar” gibi anlamlara gelmektedir. yoluna koymalar. 57 56 “Nüfûs” kelimesi günümüzde ya tekil olarak kişi anlamında ya da topluluk ismi manasında kullanılmaktadır. a.g. 60 Mutçalı. hayvânî hayatlar. reform. düzeltmeler.” gibi. “Tanzîm” kelimesi Arapçada “düzenleme. düzen vermeler.g. yetişmek. olmak” anlamlarına gelen “Beleğe” fiilnden türetilmiştir. içmek gibi maddi ihtiyaca olan eğilim. a.i. nesir ve 56 57 Mutçalı. a. Bu kelime Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde tekil anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır: “Talebeler İstiklâl Marşı’nı söylemek için sıraya girdiler.g. a. 1466. bildiriler. “Tebligât” kelimesi Osmanlıcada -son dönemlerde. hayatlar. hayatlar. istekler.e. 70. 525. bir şeyin mülhakatından sarfı nazarla asılları. “Ruhlar. düzene koyma.e. nakiller. duyurular. bilhassa mahkemeye ait yazıları ilgiliye imza karşılığında verme” manalarında kullanılmıştır. merniler.e.e. a. eriştirmeler. gözler. 1512. “Bana bu olayla ilgili teblîgât yapılmadı. canlar. “Tebliğler.” gibi.ve günümüz Türkçe’sinde “tekil” anlamıyla kullanılmış ve kullanılmaktadır. şahıslar zatlar. 58 Mutçalı. kendileri. lise ve üniversite öğrencileri.g. sular” anlamlarına gelmektedir. 904. insanlardaki hayvaniyetler. 62 Cubrân Mes’ûd. canlar. asıllar. Talebe ‫( ﻃﺎﻟﺒﮫ‬i): “Talebe” fiilinden türetilmiş bir ism-i fail olan “tâlib” kelimesinin çoğuludur. insanlardaki hayvaniyetler.): “Belleğa” sülasi mezid rubai fiilinin mastarı olan “teblîğ” kelimesinin çoğuludur.e. ıslah etme. Ruhlar. Teblîgât ‫( ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺎت‬a. talep ediciler.g. Kelime olarak Arap dilinde. mayalar. “Talepte istekte bulunanlar.19 Nüfûs ‫( ﻧﻔﻮس‬i): Arapçadaki “nefs” kelimesinin çoğuludur. 59 Topaloğlu. Hayrettin. Tanzîmât ‫( ﺗﻨﻈﯿﻤ ﺎت‬a.g.” gibi.e. Bu kelime de “ulaşmak. Osmanlıcada. a. cevherler.) : “Nazzame” sülasi mezid rubai fiilinin mastarı olan “Tanzîm” kelimesinin çoğuludur. Bekir – Kahraman. Osmanlıcada. düzenlemeler. ayarlama.” 62 gibi anlamlara gelmektedir. 61 “Yetiştirmeler. 378. merkezleri. götürmeler. 245. a. “Bir maaşla dokuz nüfûsa bakıyorum. resmî kağıtlar. ulaştırmalar. kendileri. Sami. Osmanlıcada.” 59 58 gibi anlamlara gelmektedir. kanûn koyma.e. ihbarlar” 60 anlamlarına gelmektedir. nutfeler.i. şehvete. .g. 61 Sami.

86. gülünç. “Tuhfe” kelimesinin çoğuludur. anlaşılmaz. “Hediyeler. 66 Devellioğlu. 1234.): “Tezîl” kelimesi Arap dilinde.20 nazım olarak yazmalar. Görüldüğü gibi kelime Arapçada çoğul olmasına rağmen Osmanlıcada tekil anlamda kullanılmaktadır.g.i. a.i. münasebetsiz. kök. eğlenceli. Tenzîlât ‫( ﺗﻨﺰﯾﻼت‬a. az bulunur. “Asıllar. 67 Mutçalı. az bulunur hoşa giden şeyler.) : “ ‘Alime” fiilinin ism-i failinin çoğuludur. hoşa gitmeyen (hâl). “Tenzîlât” kelimesinde “tenzîl” kelimesinin çoğuludur. Osmanlıca’da. 1338. Osmanlıcada. “Temel. âlimler.g. Ulemâ ‫( ﻋﻠﻤﺎء‬a. indirme” anlamlarına gelmektedir. peygamber. “Nezele” fiilinin tef’îl kalıbından mastarıdır Arapçada. “ilim sahipleri ilmiye sınıfına mensup olanlara” denirdi. “Hediyeler. uzmanlar” anlamına gelmektedir. a. Tuhaf ‫( ﺗﺤﻒ‬a. Arapçada.e. “fiyat indirme” anlamına gelmektedir. şey. hoşa giden şeyler. “İlim sahipleri. kökler.g. hoşa gitmeyen” gibi anlamlara gelmektedir. Osmanlıcada. Sultan Abdülmecit zamanında. asalet. yol. 68 Devellioğlu.): Arapçada. eğlenceli.i. başlangıç bilgi. elçi) gönderme. a.) : “Tahefe” fiil kökünden türetilmiş bir isimdir. 1839 yılının 3 Kasım günü Gülhane’de okunan ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu adıyla anılan bir padişah fermanı olup Büyük Reşit Paşa tarafından ilan edilen ıslahat tasarısı ve bu ıslahatın devri” 63 anlamlarına gelmektedir. orijinal” anlamlarına gelen “asl” sözcüğünün çoğuludur. a.” gibi.e. “İndirme. bilginler. inzal etme.g. Bugünkü Türkçemizde bu kelime. 592. anlaşılması güç” 66 65 64 anlamlarında kullanılmıştır. 68 67 Devellioğlu. çoğul olduğu halde tekil olarak kullanılmaktadır. Mutçalı. 64 63 . “Bu konuda ulemaya tanışmak lazım.g. Osmanlı’da ise. münasebetsiz. garip iş. 1346. Kelime çoğul olmasına rağmen Türkçede tekil olarak kabul edilen kelimelerdendir. başlangıç.e.g. Usûl ‫( اﺻﻮل‬a.i. alçaltma.e. Arapça aslı çoğul olmasına rağmen bu kelime Osmanlıcada konuşma dilinde “tekil” anlamda kullanılmıştır. a. (ayet. bir ilmin veya teniğin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi gereken esas.e. a. azaltma. gülünç.e. 877. 65 Mutçalı.

Osmanlıcada. çarpışma. polisi ilgilendiren hadiseler” anlamına gelmektedir. nizam. Vukû’at ‫( وﻗﻮﻋﺎت‬a. olayların cereyanı. a. 71 Devellioğlu. a.e. dövüş” 70 anlamlarına gelen “vak’a” 71 kelimesinin çoğuludur.21 yöntem. “vaka. 1385. olay. Devellioğlu. terslik.i. Görüldüğü gibi kelime hem anlam kaymasına uğramış hem de özellikle Osmanlının son dönemlerinde tekil olarak kullanılagelmiştir. 1350.” gibi. Bu kelime Arapçada çoğul olduğu halde Türkçede tekil olarak kabul edilen kelimelerdendir. “Bizim usûllerimiz sizinkine benzemez. kaide.g. kaza.g. 70 69 . a. Mutçalı. Modern Türkçede tekil anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. “olan bitenler. gerçek. tertip.e. 1004. düzen” 69 anlamlarına gelmektedir.e. hakikat. gelişimi.): Arap dilinde.g.

bakire er görmedik kız gibi anlamlara gelmektedir. “Çok büyük. GENİŞLEMESİNE VE KAYMASINA UĞRAYAN BAZI KELİMELER 3. yeni ve her şeyin evveli” anlamlarında kullanılmamıştır: “Bozulmamış. Osmanlıca’da. Cerrâr ‫( ﺟﺮار‬a.Ayn. Yani kelime Osmanlıcaya geçerken bu anlamlarını yitirmiştir.e. muhteşem (ordu). II. Kitabü’l. 110 75 Devellioğlu.g. Onay.e. Bu kelime Arapçadan Osmanlıcaya geçerken. 77 Ebî Abdurrahman el-Halil b. büyük olan.): Arapçada.e. BÖLÜM: ARAPÇADAN OSMANLICAYA GEÇERKEN ANLAM DARALMASINA. 166. Bu kelime zamanla Osmanlıcada ve günümüz anlamlarını yitirerek “dilenci=para çekici” 76 bu anlamında gibi anlamlara gelmektedir. çekici” gibi anlamlara gelmektedir.e. kabahat ve cinayet sahibine gerek dünyada ve gerek Mutçalı. Ank. Cezâ ‫( ﺟﺰاء‬a. 73 72 . 473. yeni. a. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. römorkör. çömlekçi.g. ukûbet. “İlk doğan çocuk.): Arapçada. 92. 1993. bakir. karşılık” 77 75 74 72 73 anlamlarındadır. Osmanlıcada.y. azâb cürüm. Kelimenin Arapçadaki gerçek manası “genel ve geniş anlamda bir karşılık”tır. “cerre” fiilinden türetilmiş bir sıfattır. 74 Mutçalı.53 Beyrut t.i. a. “Arapçada gerek iyi ve gerek kötü karşılık manasına gelip “mükafat” yerine dahi isti’mâl olunursa da lisanımızda yalnız “edilen mukâbele.s. “bir şeye verilen mükafat veya ceza. harp aletleriyle donatılmış kalabalık ordu” Türkçesi’nde kullanılmıştır. Ahmet el-Ferâhidî. daha öncesi olmayan. 1.22 III. ilk. a. “İlk doğan.. a.s. 66 Ahterî.g. arkasından sürükleyen.e.): “Bekere” fiilinden türetilmiş bir sıfattır. Anlamı Daralan Bazı Kelimeler: Bikr ‫( ﺑﻜﺮ‬a.g. er görmedik kız” anlamlarında kullanılmıştır. a.g. Ahmet Talat. 76 Sami. bakire. “Çekici. dilenci.

suçlu” anlamlarına gelmektedir.g. destek verenler. teröristler. a. “velî” kelimesinin çoğuludur.g.i): “Fehuşe” fiilinin mastarıdır. “Mutsuz. 1013 82 Devellioğlu. veli insanlar. efendiler.e. . “Zalimlik. suçun. yardımcılar. komşular. Yani Arap dilinde hem olumlu -iyi. Osmanlıcada ise. yakında olanlar. dostlar. 81 Mutçalı. a.e. “Yakın. kötülük.” 78 79 85 anlamlarında kullanılmaktadır. Ferit. “Yaptığın bu kötülüklerin cezasını mutlaka çekeceksin. 804. kötü durumda.e. sıkıntıda. kanun nazarında sorumlular. Türk Dil Kurumu.g. kısacası kötülüğün karşılığı olmak suretiyle manası daralmıştır. a. 1377 83 Mutçalı. kötü.. orospuluk” gibi anlamlarda kullanılmıştır. bitişikler. Bu kelime Arapçadan Türkçeye geçerken bazı anlamlarını yitirmiştir. taşkınlık. I. aşırı davranış.. koruyucular. Ayrıca bu kelime Türkçede çoğul değil. Eşkıyâ ‫( اﺷﻘﯿﺎء‬s): Arapçadaki “şekîy” kelimesinin çoğuludur. hamiler. Ayrıca bu kelime çoğul olmasına rağmen tekil olarak Türkçemizde kullanılmaktadır. 284.g. hain.e. ahlaksızlık. bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma.e. gaddarlık. hem de olumsuz.e. Bu kelime Arapçadan Osmanlıcaya geçerken anlam daralmasına uğrayarak sadece “dağ hırsızları. a. Görüldüğü gibi kelimenin Arapçadaki Sami.g. a.23 ahrette kötülüğe karşılığa haşr olunmuştur. Ank. rezalet. canavarlık. veliler. arka çıkanlar. açık saçık. tekil olarak kullanılmaktadır: “Evliyalar suyu hürmetine” gibi. 453 80 Devellioğlu. cani. haydutlar” 80 79 78 anlamında kullanılmış ve günümüz Türkçesi’nde de bu şekilde kıllanılmaktadır. Türkçe Sözlük. hatanın. akrabalar.kötü şeylerin karşılığını içerir. sahipler” 81 anlamlarına gelmektedir.” gibi. Osmanlıcadaki ve günümüz Türkçesi’ndeki anlamına gelince sadece kabahatın. namusa aykırı hareket. İsmail ve diğer. bir çocuğun her türlü hareketinden ve halinden sorumlu kimse” 82 anlaşılmaktadır. Mutçalı. 647 84 Devellioğlu. 322. 1998. şansız. 475.g. Fuhş ‫( ﻓﺤﺶ‬a. a. ahlaksız söz” 84 83 gibi anlamlara gelmektedir. a. 85 Parlatır. sözde veya fiilde çirkinlik. Evliyâ’ ‫( اوﻟﯿﺎء‬i): Arapçada “velî” kelimesinin çoğuludur.e. Günümüz Türkçesinde de daha çok “İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma. Türkçede bu sözcükten “keramet sahibi. “Haddini aşma.g.

güceniklik. Kelimenin günümüz Türkçesi’nde özellikle konuşma dilinde daha çok “beddua” anlamında kullanıldığını görüyoruz. Şu durumda kelime Arapçadan Osmanlıcaya geçerken anlamı daralmıştır.g. beklenilme. 594. 44. 323 88 Sami. a. a. a. “irade. 91 89 88 gibi anlamlara gözlenilme” 90 “Bekleme. manalarında kullanılmıştır. “Geri çekilme.i. “yüksek” 94 93 92 anlamına gelmektedir. talihsizlik” gibi anlamlara gelmektedir. Ahterî Kebîr 1978 y. İrade-i aliyye ‫( ارادهءﻋﺎﻟﯿﺔ‬a. ihtiyar.g. Osmanlıcada.g.e. Bu kelime Osmanlıcada daha çok “talihsizlik. hatır kalma” gibi sadece olumsuzluk ifade eden anlamlarda kullanılmıştır. yol gözlemek” gelmektedir. 257. Osmanlıcada bu tamlama daha çok “sadrazamın buyrukları” için kullanılmıştır. Topaloğlu.g.24 manası daha genel bir anlam ifade ederken Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde anlam daralması olmuştur. 531. a. 180. istem. a. İsmet. kızgınlık.e. Bekir – Kahraman. 89 Ahterî Mustafa Efendi. Mehmet. a.t. 90 Devellioğlu.g. 93 Mutçalı.e. bahtsızlık “anlamları üzerinde yoğunlaşmış ve anlamı daralmış.e. 531. Ankara 1994.e. Hayrettin. İntizâr ‫( اﻧﺘﻈﺎر‬a. 92 Yolcu. Büyük Türkçe Sözlük. “Bir şeyin tesiri altında kalmak. a.e.): “Bekleme. gözleme. “içerlenme. kaçış. “aliyye” kelimesi Arapçada.g.): “İrade” kelimesi “erade” fiilinden türetilmiş bir mastarolup. 91 Doğan.e.g. 94 Devellioğlu. Bu tamlamada bir anlam daralması hatta anlam kayması söz konusudur. Sıfat tamlaması olarak Türkçeye çevirirsek “yüksek buyruk” anlamına gelir. 548. 86 bahtsızlık. Sözcüğün Arapçadaki manası genel bir anlam ifade etmektedir.s.y. seçim” gibi anlamlara gelmektedir. Mutçalı. “Etkilenme” derken hüzün de sevinç de öfke de insanı etkileyebilir. umma. etkilenmek” 87 gibi anlamlara gelmektedir. İdbâr ‫( ادﺑﺎر‬s): “Debera” fiilinin if’al kalıbından mastarıdır. Osmanlıcada. firar. 87 86 . yani kelime Arapçadan Türkçeye geçerken anlam daralmasına uğramıştır. İnfi’âl ‫( اﻧﻔﻌﺎل‬i): “Fa’ale” fiilinin infi’âl kalıbından mastarıdır.

Trablus. “a. olağan-olağanüstü. Görüldüğü gibi kelimenin kullanımında bir anlam daralması söz konusudur. V. Mâcerâ ‫( ﻣﺎﺟﺮي‬a. 144 Beyrut t. Mukerrem b. II. Mucemü’l-Buldân. Lisanü’l Arap.i. “cera” fiil-i mazidir.g. siyasi çevreler” 101 gibi manalara gelmektedir. “İman eksikliği.y.g. Osmanlıcada. a.25 Kafir ‫( ﻛﺎﻓﺮ‬a. hadiseler dizisi 96 anlamlarına gelmektedir. Merakeş.e.e.i. “Mahfil” kelimesinin çoğuludur.g. Tunus Mağrib ülkelerinden sayılır. politik. localar. Abdullah el. “Toplantılar. Bekir – Kahraman. “Batı tarafında olan memleketler.y. Kur’an-ı Kerim’in inmesiyle beraber bu kelime yeni bir anlam kazanmıştır. İspanya. 100 Mahâfil ‫( ﻣﺤﺎﻓﻞ‬a. hakkı tanımamak Allah’ın verdiği nimetlere karşılık nankörlük etmek” gibi anlamlara Kur’an’da gelmektedir. 182. Osmanlıcada bu kelime anlam daralmasına uğrayarak Kur’an-ı Kerim’deki anlamıyla kullanılmıştır. a.i.g. V.): “Hafele” fiilininden türetilmiş bir alet ismidir. olaylar. a. 95 . Beyrut t.): “Kefere” fiilinin ism-i failidir.i): “Ma” ism-i mevsul.g.): Arapçada.” 45. 161.e. Kuran-ı Kerim’in siyakı bu kelimeye yeni bir anlam yüklemiştir: “Allah’ı inkâr etmek. Kelimenin Arapçadaki manasıyla Osmanlıcadaki manasını karşılaştırdığımızda ilk bakışta önemli bir fark göze çapmıyor. sıradan. Afrika’nın Mısır ötesindeki şimal (kuzey) kısmı. Berberiyye. 98 Mutçalı. kongreler. Fas.e. sıra dışı şey. 672. 621. gurup vakti veya yeri. “heyecanlı. ilginç. Ancak sözcük Arapçadaki aslında “cereyan eden olumlu-olumsuz. “Akşam namazı. Daha çok Cezayir yerine kullanılmıştır. serüven” 97 anlamlarında kullanılmaktadır. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde. Eskiden Afrika’nın Mısır hariç kuzey kısmındaki bölgelerine tabir olunurdu. Manzûr el-Mısrî.Hamevî. sergüzeşt. Mağrib ‫( ﻣﻐﺮب‬a. 97 Parlatır.e. örtmek. 1478. 101 Mutçalı. 99 Devellioğlu.sıra dışı her şey” anlamlarına geliyor. Hayrettin. Yani her iki dilde de “cereyan eden şey” anlamına geliyor. Osmanlıcada ise daha çok “Büyük camilerde Cemaluddîn Muhammed b. kapamak 95 gibi anlamlara gelmektedir. “Cereyan eden şey. 96 Topaloğlu. güneşin battığı yer” gibi anlamlara gelmektedir. a. 100 Yakût b. nankörlük etmek. Portekiz” 99 98 anlamlarında kullanılmıştır.

a. Mes’ûd.e. içilecek yer .g. “kötü niyet” anlamına gelmektedir. Talebe ‫( ﻃﺎﻟﺒﮫ‬a. 104 Topaloğlu. peşine düşenler. 1002. 111 Topaloğlu.g. a. Hayrettin.): Arapçada. 195. Hayrettin. Bekir – Kahraman.g. 525.): “Talebe” fiilinden türetilmiş bir İsm-i fail olan “tâlib” kelimesinin çoğuludur “Arayanlar. 108 Doğan. 112 Sami. “içmek. arabozuculuk. Dolayısıyla bu kelimenin kullanımında Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde bir anlam daralması söz konusudur.e. ahlak” 105 gibi anlamlarda kullanılmıştır.g. 107 Sûikasd ‫( ﺳﻮء ﻗﺼﺪ‬a. Ahterî. talepte istekte bulunanlar. Bekir – Kahraman.e. birinin gizlice canına kıymaya. 974. 110 Cubrân. 847.e. 109 Mutçalı. “tabiat.g. müteallim” gibi anlamlara gelmektedir. a. Sözcük Arapçada bir izafet tamlaması olup geniş bir mana ifade etmektedir. Osmanlıcada bu kelime: “İçecek yer” anlamının dışında daha çok “yaratılış. bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme” 108 gibi anlamlara gelmektedir.g. 112 “İlim tahsil eden adam. 103 102 . Dolayısıyla kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam daralması söz konusudur. huy. 106 Parlatır. kötülük etmeye kalkışma. a. 205 105 Devellioğlu. 110 109 talep lise ve üniversite öğrencileri” 111 gibi anlamlara gelmektedir. ediciler. somut anlamdan mecâzî soyut anlama doğru bir kayış söz konusudur. II.e. 886.i.e. a. gasb. a. Osmanlıcada ve günümüz Türkçe’sinde: “Önemli bir kimseyi öldürme veya öldürmeye teşebbüs.g. Günümüz Türkçesi’nde bu sözcüğün anlamı.g. Bu sözcüğün Arapçadan Osmanlıcaya geçişinde gerçek. a. huy. Görüldüğü gibi sözcük Arapçada genel bir anlam ifade Devellioğlu. Mehmet.g.i): “Şeribe” fiilinden türetilmiş bir mekan ismidir. Meşrep ‫( ﻣﺸﺮب‬a.e. mizaç.g. su içilen yer. a.g.i. a. Serdar.e. a.e.e. 673. Görüldüğü gibi Osmanlıcada sözcüğün kullanımında bir anlam daralması söz konusudur. yol kesme” ve benzeri her türlü suça teşebbüsü içine alır. mizaç” 106 gibi manalara kaymıştır.e. tahsil ve talimle meşgul olan adam. kişnin meyil ve arzusu” 103 104 gibi anlamlara gelmektedir. 245.26 hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıkla çevrilmiş olan yer” 102 anlamında kullanılmıştır. Osmanlıcada. “hırsızlık. 754. a. 107 Cubrân Mes’ûd. 1545. Yani kötü niyet.

a. 118 Devellioğlu.e. Bekir – Kahraman. Arap diyarından olmayan kimse. a. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde bu sözcüğün anlamı daralmış ve Arapçadaki çoğul anlamıyla değil.i.g.): “Re’a” fiilinden türetilmiş bir mastar olan “raiye” kelimesinin çoğuludur. vatandaşlar. “Sürüler. 576. 2. Günümüz Türkçesi’nde de daha çok. Re’âyâ ‫( رﻋﺎﯾﺎ‬a. 121 Yeğin. Yani daha genel bir kullanımı söz konusudur. Anadolu.g. II. bir hükümdarın hüküm ve idaresine tabi halk. Hayrettin.g. Anlamı Genişleyen Bazı Kelimeler: Âbid ‫( ﻋﺎﺑﺪ‬a.g.e. 1992. Bizanslılar” anlamındadır. II. “Rumlar. 350. Osmanlıcada. Müslüman olmayan halk” anlamında da kullanılmıştır. hayvan sürüleri. “Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse” anlamında kullanılmaktadır. Abullah.e.g. İstanbul.e. 114 113 .g. Hristiyan tebaa.g.a. a. Osmanlı” 118 117 gibi anlamlarında kullanılmıştır. mü’min. zaid” Mutçalı.): “Abede” fiilinden türetilmiş bir ism-i faildir. Serdar. bütün halk. 1078. Osmanlıcada. 120 el-Ferâhîdî. 114 113 otlayan insan topluluğu. 329 Topaloğlu. a. 115 Cubrân Mes’ûd. Arap ülkesinin istediği yer.):Arapçada. 739.27 etmektedir. a.e. a. “İbadet eden. Ayrıca Osmanlıcada “hayvan sürüleri” manasından ziyade “halk. 143. 3. Oysa Arapçada insan-hayvan. hayvanlar. “Romalı. 117 Mutçalı. Ancak genellikle Osmanlıcada 119 “Romalılar”ın karşılığı olarak kullanılmıştır. tebaalar. tekil anlamda kullanılmıştır. a. Rûm ‫( روم‬a. 3. 1869.e. bir çobanın güttüğü hayvanlar. Yeni Lugat.e.v. Kelime Arapçada “ra’iyye” manasında sözcüğünün çoğulu Osmanlıcada özellikle “Hristiyan” kullanılmaktadır.) hayattayken “Allah’a kulluk eden” 120 anlamıyla kullanılmaya 121 başlayan kelime daha sonra Osmanlıcada. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki ve Türkçedeki kullanımında bir anlam daralması söz konusudur. idare edilen bütün canlılar dikkate alınmıştır.g. 48. idare edilenler.i. 116 Yeğin. Muhammed (s. kavim” 115 gibi anlamlara gelmektedir. a. 119 Parlatır. devlet görevlileri” 116 manalarına olup gelmektedir. Daha Hz. “Bir hükümdarın idaresi altında bulunan halk.e.

Bekir – Kahraman. “bağlamak. 128 Devellioğlu. yani zîl-hiccenin dokuzuncu günü” anlamlarına gelmektedir. 123 . 47. düğün arefesi” gibi.i. 111.e.i.e. 16. çadır” 128 127 gibi manalara gelmektedir. 49. düzen” 125 anlamında da kullanılmıştır.g.s. “Bayramdan bir gün evvelki gün” 132 anlamındadır.g.e. Yani bu sözcüğün kullanımı Osmanlıcada daha geneldir. Hayrettin.g. a. düğümlemek. evin damı” dışında “Çardak.i): Arapçada.g. 130 Topaloğlu.e. Osmanlı’da bu sözcük Edebiyat’ta. Dolayısıyla bu kelime Divan Edebiyatı’nda terim anlamı kazanmıştır. krallık. “nişan.g. 1060. Arş ‫( ﻋﺮش‬a. Osmanlıcada ve günümüz 131 Türkçe’sinde ise. imtiyaz ve taltif için Pala. I. 129 Cubrân Mes’ud. ruhsat. 27. “Kabile. a. Arapçada bu fiil. a. lisans. a. 124 Pala.28 anlamlarıyla kullanılmıştır. Ebû Bekr b. patent” 122 133 anlamına gelmektedir. 131.): Arapçada. sultanlık tahdı.e. “Zaid. Osmanlıcada bu anlamların manasında da kullanılmıştır.e.): Arapçada. 34 127 Muhammed b. Muhtar’üs-Sıhâh. Osmanlıcada bu anlamlardan farklı olarak. a. 125 Yolcu. icra edilme. “beş duyuyla elde edilen bilgi” 130 129 Arapçada ayrıca alem ismi olarakta kullanılmaktadır. a. a. “yazılı kağıt.):“Akede” fiilinden türetilmiş bir sıfattır. 584. 132 Parlatır.g.g.e. geçirmek.g.e.): “Areşe” fiilinden türetilmiş bir mastardır. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konusudur. Abdulkadir er-Razî. 131 Sami. “Kırmızı” manasına gelecek şekilde de kullanılmıştır. ‘Arefe ‫( ﻋﺮﻓﮫ‬a. Ankara 1995. a. kaba ve sofu” 122 anlamlarında da kullanıldığı olmuştur.e. hanedan aile. “Sülale.g. gibi anlamlara 126 gelmektedir. “Kurban Bayramı’dan önceki gün. Berât ‫( ﺑﺮات‬a. Osmanlıcada ise.g. ‘Akd ‫( ﻋﻘﺪ‬a.e. 265. diploma. a. 126 Doğan.i. Ayrıca Osmanlı’da yücelik bakımından padişah meclisine arş denilirdi. Bu anlamlardan farklı olarak Osmanlı’da 124 123 gibi Divan Edebiyatı’nda. Mutçalı. 933. rütbe.g. Hatta günümüz Türkçesi’nde özel olmayan durumlar için bile kullanılmaktadır: “Tatil arefesi. 178 Beyrut 1995. 133 Mutçalı.e. “Nesir halindeki bir sözü vezne döküp şiirleştirme” Âl ‫( ال‬a. izin. a. I. a. toplantı düzenlemek” anlamlara gelmektedir.

e. “İbda” kelimesi de “beda” fiilinin if’âl kalıbından mastarıdır. a.” gibi. “Alın. a. 137 Cübran. 182.v.e.e. Cebîn ‫( ﺟﺒﯿﻦ‬a. (Müslim Cuma/43. Osmanlıcada bu anlamların dışında. Hz Peygamber(s. 136 Yeğin. Bid’at ‫( ﺑﺪﻋﺖ‬a. 715. 141 Doğan. 449. sonradan icad edilen şey” anlamındadır. II. 53. Günümüz Türkçesi’nde özellikle günlük konuşmalarda “Cehennem” kelimesi Kur’an’daki anlamının dışında “çok sıcak yer. Hadis No:867 2/592). a. Mesûd. hamamlarda altından külhandan gelen alev ve duman geçen kısım” 141 anlamlarına gelecek şekilde kullanılmaktadır. ön cephe. çoğunluk İbranice ge-hinnom (Hinnam Vadisi) kelimesinin Arapçalaşmış (Muarreb) formu olduğu tezini savunmuşlardır. a. Mehmet.e. 138 ”Korkak. “Sonradan ihtas edilen adetler” 136 anlamlarında da kullanılmıştır.g.a. “Temmuz ayında Ankara cehennem gibiydi. yüreksiz.g. a.e. Devellioğlu.29 verilen ferman” 134 anlamlarında kullanılmıştır. 107. Bazı Arap dil bilimcileri Cehennem’in “derin kuyu” anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime olduğunu ileri sürmüşlerse de. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcada ihtiva ettiği anlam genişlemiştir. 107.): “İbda” kökünden türetilmiştir.e. “daha önceden bir örneği olmaksızın yapılan.g.i. 140 Pala. Fıkıh anlamının dışında Osmanlıcada.g. “Beda” fiilinin anlamı. gözle kulak arasının üstündeki yer. El-Ferahîdî.e. 157.): Arapçada. Divan Edebiyatı’nda daha çok. Osmanlıcada daha çok Kur’an’daki anlamıyla kullanılmıştır. alçak” gibi manalarda da kullanılmıştır. 139 Cehennem kelimesi Kur’an-ı Kerim’de yetmiş yedi yerde geçmektedir.g. “Aşığın çektiği ayrılık acısı” 140 anlamında kullanılmıştır. 139 İbn Manzûr. 138 Devellioğlu. I. alın” 137 gibi anlamlara gelmektedir.): Cehennem kelimesinin etimolojik kökleri tartışmalıdır. a.e.g.i.g. Kur’an-ı Kerim’in siyakı bu kelimeye farklı bir anlam yüklemiştir: “Ahiret’teki azap yurdu”. a. çok sıkıntılı yer. Buna göre bid’ad. Cehennem ‫( ﺟﺤﻨﻢ‬i. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımı daha geneldir. 135 134 . Mesela.g. “Daha önce olmayan bir şeyi yaratma. 67. ilk kez yaratma” 135 anlamlarına gelmektedir. Bu anlamın dışında Bazen “çok sıcak yer” anlamına gelecek şekilde kullanıldığı da olmuştur.): “Dinde sonradan ortaya çıkan her şey bid’attır” buyurmuşlardır. a.

s.e. soluk. efsane. içki. “Gezgin. 149 el-Ferâhîdî.e. Osmanlıcada bu anlamların dışında.e. güzel şekilli olmak” “Cemal” kelimesi ise. Bu yönden bakıldığında kelimenin anlamı genişletilmiş diyebiliriz. a. 133.e.i. Dem ‫( دم‬a.e. hareket eden” 145 146 manalarında kullanılmıştır. Cübran Mes’ud.e.g. “güzel ahlaklı olmak. “Yüz güzelliği” 143 144 142 gibi anlamlara gelmektedir. 147 Devellioğlu. 144 Devellioğlu.g.g. a.g. 130. saat.f. seyir halinde olan. masallar” anlamında. “Saflar. “Koşan. a. 210 150 Yeğin. 151 Çanga. a.e. Aynı zamanda “eski zamanların ilahlarına 150 ve kahramanlarına ait olarak gösterilen garip olaylar” 151 anlamı da vardır. zaman” anlamlara gelmektedir. Ancak ikisi aynı şey değildir.g. seyahat eden. Osmanlıcada.): Farsça’da.g. 162. vakit. 242. Mahmut. “Nefes. Mutçalı. hak ile söylenen doğru söz” anlamında da kullanılmıştır. Çünkü “hareket” birçok şeyi kapsar. seyyah. masal. gezici. 206. “Uydurma şeyler. seyyar. Arapçadaki anlamıyla daha genel kullanımları da vardır. Sözcük Türkçeye geçerken bir nevi tümevarıma uğramıştır. aslı olmayan şeyler. Asıl anlamı olan “gezgin olma hali” Osmanlıcadaki anlamı olan “hareket etme hali”nin bir parçasıdır. a. 148 Mutçalı. “güzellik” kelime daha çok.): “Cemule” fiilinden türetilmiş muştak bir isimdir. 146 Devellioğlu. a. Bu fiil Arapçada. a. 145 Mutçalı.e.e. Esatîr ‫( اﺳﺎﻃﯿﺮ‬a. Osmanlıcada bu kelime hem Farsça hem de Arapça anlamını ihtiva edecek şekilde kullanılmıştır.30 Cemâl ‫( ﺟﻤﺎل‬a. anlamında kullanılmaktadır. “Evvelkilere ait hikâyeler. 142. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımı daha geneldir. Arapçada.): “Câle” fiilinden türetilmiş mübalâğalı bir isimdir. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımlarında anlam genişlemesi olduğu söylenebilir. Bu anlamların dışında Osmanlıcada. 526. a. hurafe” 149 manalarına gelmektedir.i. dolaşan.): Arapçada. Kur’an-ı Kerim’de. 169. a. dokuz yerde “Esâtîrü’lEvvelîn” tamlaması geçmektedir.g. “Kan ve gözyaşı dökmek” 148 147 gibi anlamlarına gelmektedir.i. an.g. 277. İstanbul 1991 143 142 . Osmanlıcada bu anlamında kullanılmıştır. Cevvâl ‫( ﺟﻮال‬a.g. turist” anlamlarına gelmektedir. Kur’an-ı Kerîm Lugatı.

yani üst ve alt. Yeğin.e.e. “Sınır. himayeler. a. Hayrettin. cihetler. gibi cihetlerin her biri. Arapçada ise. 133. 159 Devellioğlu. taraftarlıklar. verilen ceza” 159 158 anlamlarına gelmektedir. memleketler.31 sıralar” 152 anlamına gelecek şekilde kullanımları da vardır. gruplar.): “Gassele” fiilinde türetilmiş bir sıfattır. 334. Bu kullanım günümüz Türkçesi’nde de devam etmektedir. muhasımlar” 154 anlamlarına gelmektedir. 125. 625. gerçek değer. Mesela: “selase-i gassele” (içki dışında “içki kadehi” kadehini üçleme) gibi. “taraf” kelimesinin çoğuludur.): Arapçada. kelimenin böyle bir anlamı yoktur.g. 155 Mutçalı. Bekir – Kahraman.e.i.s.g. bek’alar. hısımlar. Had ‫( ﺣﺪ‬a. seviyeler. “Gasleden. “Kenarlar. indler. canipler. muharabe.g.g. 156 Devellioğlu. tesahübler.e. Topaloğlu. yıkayıcı” 156 157 155 manasındadır.e. a. kıtalar. a. nezdler. bir önermede konu ile yüklemden her biri” manalarına gelecek şekilde de kullanılmıştır. 367.g. 243 154 Sami. 157 Devellioğlu.c:Hudûd): Arapçada. muhakeme ve murafaada yahud güreş ve onun gibi bir müsabakada bulunan iki muhalif şahıs veya heyetin her biri. fırkalar. “Çamaşır yıkayıcı. hadd-i sanî “gibi. a. I. “karar.g. cihetler. a. “Etrâf” kelimesi Osmanlıcada hem çoğul hem de tekil olarak kullanılmaktadır. ölü gibi anlamlara gelmektedir.e. iki devlet toprağının birleştiği yer.g. Dolayısıyla bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konusudur. Osmanlıcada. 334. 158 er-Razî.g. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımı daha geneldir. Bu sözcük Osmanlıcada yalın olarak kullanıldığı gibi çeşitli tamlamalar içinde de kullanımı vardır: “Hadd-i Ekber. a. aralarında muhalefet bulunan aksâmın her biri. Gassâl ‫( ﻏﺴﺎل‬a. Bu sözcük Osmanlıcada.e. “Yanlar. 53. tarafgirlikler. Etrâf ‫( اﻃﺮاف‬a. akit yapanlar” 153 gibi anlamlara gelmektedir. a. iki şeyi birbirinden ayırma. kıyılar. Arapçada. altı tarafın. Osmanlıcada bazen bu anlamları anlamında da kullanılmıştır. a.i. Osmanlıcada. yerler. ön ve arka. çamaşırcı” yıkayan. 153 152 . sağ ve sol. uçlar. Arapçadaki kullanımından farklı olarak mecâzî anlamda “çevre” manasını da kazanmıştır. Bu anlamları yanında Osmanlıcada. yanlar.e.

32

Halvet ‫( ﺣﻠﻮت‬a.i.): “ Yalnızlık, İnsanın kendisiyle baş başa kaldığı yer, İnsanın nefsiyle baş başa kalması, ibadet evi”
160

manalarına gelmektedir.
161

Osmanlıcada bu anlamların yanında; “hamamın sıcak bölmesi”

anlamında da

kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konusudur. Huşû’ ‫( ﺧﺸﻮع‬a.i.): “Huşu” kelimesi “heşeâ” fiilinin türevidir. “Basık, çökmüş, yolu olmayan tozlu yer, mütevazi, itaatkar alçak ses”
163 162

anlamlarına

gelmektedir. Bu anlamların yanında Osmanlıcada; “Sükûn, tenezzül, alçak gönüllülük, korkuyla karşılık sevgiden gelen ebedi bir hal” gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesinden söz edebiliriz. İhtiyâr ‫( اﺧﺘﯿﺎر‬a.i.): “Hayr” sözcüğünün ifti’âl kalıbından mastarıdır. “Seçim, tercih, seçenek, alternatif, özgür istek”
164 165

anlamlarına gelmektedir. Osmanlıcada; gibi anlamlarda kullanılmıştır. İhtiyar

“Seçim, tercih, yaşlı, koca, pir, şeyh”

kelimesi Arapçada sadece “seçim, tercih” anlamlarına geliyor ki bu manalar Osmanlıcada da vardır. Ancak sözcüğün günümüz Türkçesi’nde kullanılan anlamı “yaşlılık” tır ki Arapçada böyle bir manası yoktur. Islahât ‫( اﺻﻼﺣﺎت‬a.i.): “Saleha” fiilinin İf’âl kalıbından mastarıdır. “Bozmanın zıddı, düzeltme, iyileştirme”
167 166

gibi anlamlara gelmektedir. Osmanlıcada bu

anlamların yanında daha çok ; “yenilik, yeniden düzenleme, reform, iyileştirme işleri” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Daha sonra bu kullanım modern Arapçada da

kullanılır olmuştur. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi olmuştur. Kâime ‫( ﻗﺎﺋﻤﮫ‬a.i.): Klasik Arapçada; “ayak, bacak, destek, payanda, kılıç kabzasının başı” gibi anlamlara gelmektedir. Modern Arapçada daha çok “liste,

Cübran Mes’ud, a.g.e. 641. Devellioğlu, a.g.e. 382. 162 İbn Manzûr, a.g.e. VIII, 72. 163 Yeğin, a.g.e. 234. 164 Mutçalı, a.g.e. 254. 165 Sami, a.g.e. 80. 167 el- Feyyûmî, a.g.e. 345. 168 Devellioğlu, a.g.e. 473.
161

160

33

katalok, tablo, fatura”

168

manalarında kullanılmaktadır. Osmanlıcada bu anlamların manasında da kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sözcüğün

yanında; “Kâğıt para”

169

Osmanlıcada anlam genişlemesine uğradığını söyleyebiliriz. Kadem ‫( ﻗﺪم‬a.i.c:ekdâm):“Kademe” fiilinden yapılmış bir isimdir. Arapçada; “ayak, adım”
170

gibi manalara gelmektedir. Osmanlıcada bu anlamların yanında;
171

“Metrenin üçte biri kadar uzunluk, on iki parmak uzunluğu, yarım arşın, uğur”

gibi

anlamlara gelecek şekilde de kullanımları vardır. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında anlam genişlemesi söz konusudur. Kadir, kadr ‫( ﻗﺪر‬a.s.Kudret’ten): Arapçada; “Kadir sahibi, onur itibar, rütbe, derece, her şeyin ne fazla ne az eşit olması”
172

gibi anlamlara gelmektedir.
173

Osmanlıcada bu anlamların yanında; “kıymet, değer”

gibi manalara da

gelmektedir. Osmanlıcada bu kelime Farsça isimlerle terkip oluşturularak farklı şekillerde kullanılmıştır; “Kadir-endâş, kadir- şinâs, kadir- âşnâ gibi. Kanâat ‫( ﻗﻨﺎﻋﺔ‬a.i.) : “Kana’” fiilinden türetilmiş bir isimdir. Arapçada; “kismete razı olma, bir şeyi yeter görüp fazlasını istememe”
174

gibi anlamlara
175

gelmektedir. Bu anlamların dışında Osmanlıcada; “kanma, kanış, görüş, tahmin” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. La’l ‫( ﻟﻌﻞ‬a.i.): “Arapçada; “Kıymetli taş, kırmızı ve değerli bir süs taşı”
177

176

anlamlarına gelmektedir. Osmanlıcada; “Kırmızı, al, kırmızı ve değerli bir süs taşı, dudak” gibi anlamlara gelmektedir. Görüldüğü üzere bu kelimenin Osmanlıcadaki

kullanımı daha geneldir. Latîfe ‫( ﻟﻄﯿﻔﮫ‬a.i.c:letâif): “Letufe” fiilinden türetilmiş bir isimdir. “Latif” sözcüğü Arapçada, “küçük bedenli, ince, zarif”
178

anlamlarına gelmektedir. “Latife”

Mutçalı, a.g.e. 739. Devellioğlu, a.g.e. 579. 171 Mutçalı, a.g.e. 693 172 Devellioğlu, a.g.e. 574. 173 Cubrân Mes’ud, a.g.e. 1159 174 Devellioğlu, a.g.e. 575. 175 Mutçalı, a.g.e. 731. 176 Devellioğlu, a.g.e. 584. 177 İbn Manzûr, a.g.e. XI, 607 178 Devellioğlu, a.g.e. 646. 179 El Feyyûmî, a.g.e. II, 553
170

169

34

sözcüğü de; “nükteli söz, latife; şaka, espri; kurnazlık”

179

anlamlarına gelmektedir.

Bu anlamların yanın da “Latîfe” kelimesi Osmanlıcada özel isim ve iltifat olarak ta kullanılmıştır. Ma’den ‫( ﻣﻌﺪن‬a.i.): Arapça; “filiz, maden, mineral; maden damarı, sahipsiz define, kaynak bir şeyin doğduğu çıktığı yer”
180

manalarına gelmektedir.
181

Osmanlıcada bu anlamların yanında “bir haslet ve hususiyetin kaynağı”

manasına

gelecek şekilde de kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesinden söz edebiliriz. Ma’kûliyyet ‫( ﻣﻌﻘﻠﯿﺖ‬a.i.) : “Ma’kul” kelimesi; “Akele” fiilinin ism-i Mef’ulundan türetilmiş bir isimdir. “Ma’kuliyye”; “Ma’kul” fiil köklü kelime sonuna nisbet ya’sı eklenerek türetilen bir mensub isimdir. Bu mensub isim sonuna “yuvarlak te” getirilerek “Ma’kuliyyet” kelimesi üretilmiştir. Arapçada bu tür

kelimeler “mastar-ı sinâi”(yapma mastar) olarak isimlendirilmektedir. Kelime olarak; “makulluk, akla uygunluk, anlayışlılık, menkul olmayış” manalarına gelmektedir. Bu anlamların dışında Osmanlıcada “idrak, akıl sahibi olma, anlaşırlılık” da kullanılmıştır. Maktûan ‫( ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ‬a.zf.): “Kate’a” fiilinden türetilmiş bir ism-i mef’uldur. Arapçada; “kesilmiş, sona erdirilmiş, ikiye bölünmüş, bozuşmuş, halledilmiş, susturulmuş”
183 182

anlamlarında

gibi manalara gelmektedir. Osmanlıcada daha çok bu anlamların
184

dışında; “götürü olarak, toptan”

anlamlarında kullanılmıştır. Bu sözcüğün

Arapçadaki anlamları Osmanlıcada fazla kullanılmadığı için bir anlam kayması, bazen gerçek anlamında kullanıldığı için de bir anlam genişlemesinden söz edebiliriz. Ma’rifet ‫( ﻣﻌﺮﻓﮫ‬a.i.c: Maârif): “‘Arefe” fiilinden türetilmiş bir isimdir. “Bilgi, kabiliyet, maharet, marifet, vukuf, derin bilgi, bilgili kişi; marife”
185

anlamlarına gelmektedir. Bunun dışında Osmanlıcada; “hoşa gitmeyen hareket,
180

Mutçalı, a.g.e. 797 Mutçalı, a.g.e. 556 182 Yeğin, a.g.e. 370. 183 Devellioğlu, a.g.e. 688. 184 Mutçalı, a.g.e. 715 185 Devellioğlu, a.g.e. 688. 186 Mutçalı, a.g.e. 563
181

“sebep. vesile” manalarında kullanılmıştır.): “Dâre” fiilinden türetilmiş bir isimdir. a. Arapçada.): “Derese” fiilinden türetilmiş bir isimdir.): “Semer” sözcüğünün 191 mufa’ale kalıbından mastarıdır.i. özellikle İslam ümmetini ifade edecek şekilde genişledi. Medrese ‫( ﻣﺪرﺳﮫ‬a. ikinci el” 186 gibi anlamlarda kullanılmıştır. Sözcüğün “gece sohbeti” manası her iki dilde de var. “içinde dini ve dünyevi derslerin okunduğu yer” 189 anlamında kullanmışlardır.g. 393. Dolayısıyla bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımı daha geneldir.35 vasıta. Osmanlıcada . Millet ‫( ﻣﻠﺖ‬a. a.) : Arapça “milla”’dan gelen millet sözcüğü.e. Osmanlı Devleti’nde Rum ve Ermeni hırıstiyanları ile Yahudiler gibi örgütlü ve kanunen tanınmış dinî cemaatlere. 406 193 Sami.e. a. muhabbet” 192 anlamlarına gelmektedir.e. 191 Devellioğlu. Medâr ‫( ﻣﺪار‬a. Kur’an’da din anlamıyla kullanılır.e. aracı. Mutçalı. üzerinde hareket edeceği yer” 188 187 anlamlarına gelmektedir.g. 190 Dolayısıyla sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi olmuştur. okullarda verilen temsil” manalarında kullanılmıştır. 1334. 190 Devellioğlu. “gece toplanıp konuşma. Modern Arapçada da bu şekilde kullanılmaktadır. Bu sözcüğü Osmanlılar yükselme döneminde.g.g. 283 189 Yeğin. Daha sonra dini cemaati. a.e.g. a. . Bu anlamların dışında Osmanlıcada. sohbet. a. Ayrıca Astronomi’de “yörünge” anlamında da kullanılmaktadır.g.i. “Bir şeyin döneceği devredeceği.i. 715.e. gece sohbet ve muzâkeresi. daha da genişletilerek Frenklerin farklı milletleri için de kullanılır oldu. 192 Mutçalı. Daha sonra bu kullanım Arapçaya da geçmiştir. 187 188 manada bir kullanım Arapçada Devellioğlu. Ancak Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde daha ziyade “okullardaki gösteriler” manasında kullanılıyor ki bu bulunmamaktadır. önceden “içinde dini derslerin okutulduğu yer” anlamına gelmekteydi. 775. a.i.g.e. Müsâmere ‫ﻣﺴﺎﻣﺮه‬ (a. “gece sohbeti. Arapçada. Dolayısıyla bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımı daha geneldir. 694. Ancak bu sözcüğün anlam içeriğini Osmanlılar genişletmiştir.

işleyen” 195 anlamlarına gelmektedir. “gri. 335. 461. 979.g. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında -Kur’an’daki anlamına göre.36 Nâfiz ‫( ﻧﺎﻓﺬ‬a. “tesir yapan. Arapçada. 403. “Nâfız-ül-Emr.g. “Temiz olan.i.g. noksanlar” 196 anlamlarına gelmektedir. “Nafiz” sözcüğü de “delen. a. 903. Dolayısıyla kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konusudur. Kur’ân-i Kerîm Meâli. Nâfız kelimesi Osmanlıcada farklı terkipler içinde de kullanılmıştır. “erkek adı” ve “müzikte el-Feyyûmî. a. “parlak alev.e. Osmanlıcada “kıvılcım. nüfuslu“ anlamlarında da kullanılmıştır. “Nefeze” sözcükte.e. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konusudur. “lekeler.g.i. 197 Mutçalı.bir hem anlam genişlemesi.Ferâhîdî. siyahla beyazın karışımında oluşan renk” 197 gibi anlamlara gelmektedir. Şihâb ‫( ﺷﮭﺎب‬a. delip geçen. Osmanlıcada bu sözcük bu anlamları yanında. a. 573 İstanbul t. Osmanlıcada bu anlamların yanında “şüpheler” anlamında da kullanılmıştır. a.g.e. Arapçada. Osmanlıcada bu anlamların yanında. kargının delmesi.): “Tahare” fiilinin ism-i fa’ilidir. Nâfızü’l-Kelimeteyn” gibi. -Klasik Arapçadaki anlamına göre. “okun delmesi. 525.e. 198 Kur’an-ı Kerim’de Cin süresi dokuzuncu ayette. içeriye giren. Arapçada konuşma dilinde.): “Şâibe” kelimesinin çoğuludur.i. Mehmet Hamdi.e. “cesur. Şevâib ‫( ﺷﻮاﺋﺐ‬a. kıvılcım” gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. 199 Yazır.hem de bir anlam kayması söz konusudur. kusurlar. kendine itaat edilen. III. 196 Yeğin. 195 194 . akan yıldız” manaları dışında “erkek adı” olarak ta kullanılmaktadır.): “Şehibe” fiilinden türetilmiş bir isimdir. Mutçalı. Tâhir ‫( ﻃﺎھﺮ‬a.e. yürekli kimse” manalarında da kullanılmaktadır. sözü geçen. “Şevebe” fiilinden türetilmiştir. 200 Cübran Mes’ud. a. yararak geçmek” 193 gibi anlamlara 194 gelmektedir.y. Arapçada. a. abdesti veya gülsü bozan şeylerden biri bulunmayan” 199 gibi anlamlara gelmektedir.g.i. pak. ayıplar.): “Nefeze” fiilinden türetilmiş bir ism-i faildir. I. 198 el. kurşuni.

Osmanlıcada bu anlamlara ilaveten “okulda ders araları verilen dinlenme.g. 904.g.i.e.e. heykel” 201 Devellioğlu.e. Ümerâ ‫( اﻣﺮ‬a. 1346.g. a. 205 Devellioğlu.g. 5. a. Arapçada “nefes alma.i.): Arapçada. Osmanlıcada. a.e. kanun vâzıı” manalarında da kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımı daha genekdir.e. yorgunluk atmak için dinlenmek” 202 201 anlamlarındadır.s. Görüldüğü gibi Bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konusudur. 1355.g. Müslümanların emiri” anlamına gelmektedir. Teneffüs ‫( ﺗﻨﻔﺲ‬a.g. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur.): “Vereme” fiilinden türetilmiş bir isimdir. 3. 1218. a. 202 . Verem ‫( ورم‬a.g. yarbay. simge niteliğindeki yapı. 1294.37 makam” 200 olarak ta kullanılmıştır. veya şişmek kabarmak” 207 anlamlarına gelmektedir. a.i. “Padişah. 208 “Tüberkiloz hastalığının karşılığı” olarak kullanılmaktadır.g. Anlamı Kayan Bazı Kelimeler: Âbide ‫( اﺑﺪه‬a.e. a. 210 Mutçalı. 25. görülmemiş. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam genişlemesi söz konosudur. 206 Mutçalı.e. “Halife.e.i. 203 Devellioğlu. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımı daha geneldir. alışılmamış şey.e.e. Arapçada.) : “Emr” kelimesinin ism-i mef’ulu olan “emîr” kelimesinin çoğuludur.b. 204 Mutçalı.): Arapçada. 976 209 Devellioğlu.e. den dolayı veya olumsuz bir çağrışım ile] şişkin olmak. “Büyük ve önemli bir olayı gelecek 210 kuşaklara anlatmak için meydana getirilen. 25. “[Hastalık vb. Osmanlıcada bu anlamın dışında 204 “binbaşı.g. 208 Mutçalı. a. 1 211 Devellioğlu. 3. Osmanlıcada bu anlamların yanında. deniz suyunun dalga ile sahile vurması” anlamlarına da gelmektedir. a. 1379.g. Osmanlıcada bu anlamların yanında.g. a. 207 Devellioğlu.) : “Neffese” fiilinin Tefa’ül kalıbından mastarıdır. albay rütbesinde bulunan formalı subaylar”’a da bu ad verilirdi. acayip. “Emirler” 203 anlamına gelmektedir. a. anıt. garip” 209 anlamlarına gelmektedir. 205 206 Ûlu’l-Emr ‫( اوﻟﻮاﻻﻣﺮ‬a. a. Mutçalı. “harika.

Arab’ın gayri. Dolayısıyla sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur.) Havai. Fars” anlamlarına gelmektedir. yabancılar” manalarında kullanılmıştır. 34 215 Devellioğlu.38 anlamlarına kullanılmıştır.e.g.s. 929. “(Afak kelimesinin çoğuluna ya’ı nisbet ilhakıyla teşkil olunmuş galat bir tabirdir. Bu kelime Arapçadan Osmanlıcaya geçişindeki anlam kayması iki yönlüdür: Birincisi sıfattan isme geçiştir. Mutçalı. a. Ağyar kelimesi 214 Osmanlıcada. a. ”Arab’ın gayri olan kavimler 215 ve ümmetlerden birine mensup bulunan. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. yabancı.g. Dolayısıyla bu kelimede bir anlam kayması söz konusudur. Âfâkî ‫( اﻻﻓﺎﻗﻰ‬a. a. Arap olmayan. bir şey öğrenmeye yeni başlayan. 19. Kelimenin Arapçadaki manası sıfatken Osmanlıcada isim olarak kullanılmaktadır. “tecrübesiz.g. a. V.): Arap dilinde “Ufuk” kelimesinin çoğuluna nisbet ya’sı eklenerek türetilmiş bir kelimedir.e. acayip olabilir. “gayri. 218 Doğan.e. “Başkaları. “Uzak bir ülke veya bölgeden gelen.):Arapçada.g. a. şakird” 216 manalarına gelmektedir.g. yetenek kazanmamış. Arapçada. Farsî: tecrübesiz. Sami. 214 İbn-Manzûr. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde bu 217 kelime. a. Yani gelecek nesillere kalan yapı veya eser harika. dışında. “Ğayr” kelimesi Arapçada.i. İkincisi Arapçada mana olarak “olağanüstü olağan dışı” bir şeyi ifade ederken Türkçeye “anıt” olarak geçmiştir ki bu anlamda genelden özele bir geçiş söz konusudur. ancak Arapçada bu acayip şeyin ne olduğu belirtilmemiştir. lüzumsuz ehemmiyetsiz söz” 212 manalarında kullanılmıştır. 5.i.e. 16.e. çömez” manalarında kullanılır ki Arapçada bu anlamlar için kullanılması söz konusu değildir. 552 217 Sami. hariç.e. Arapçada sadece yabancı manasında kullanılan Osmanlıcaya geçerken “herhangi bir branş veya mevzudaki yabancılık” anlamında değişikliğe uğramıştır.g. “Arap olmayan. 213 212 . Osmanlıcada. toy. Acem.g. ‘Acemî ‫( ﻋﺠﻤﻲ‬a. Ağyâr ‫( اﻏﯿﺎر‬a.e. el. çok taşınma. İran’lı. maharetsiz.): “Ğayr” sözcüğünün çoğuludur. 137. gezme” 211 anlamlarına gelmektedir. Osmanlıca’ya. olağan dışı. müstesna” 213 gibi anlamlara gelmektedir. 216 Mutçalı. a.

Osmanlıcada ise.e.” 219 gibi manalara gelmektedir. Bâb-ı Saâdet ‫( ﺑﺎب ﺳﻌﺪت‬a. muvaffakiyet. 226 Yolcu. ‘Ayyâş ‫( ﻋﯿﺎش‬a. başarı. (onun zıddına ve ona karşı) manasıyla yine böyle terkîbâtta bulunur. 76. 223 Cubran Mes’ud. a. “evvel ki hal üzerinde kalmak. ona karşı. Hayrettin. “onun üzerine.e. Bekâ ‫( ﺑﻘﺎ‬a. a.g. “alâ harf-i ceriyle zamiri muttasılın müfred müzekker gaibi olan (hu)’dan ibaret Arapça terkip olup. Sami. anlamlarında kullanılmıştır.): “Bekiye” fiilinden türetilmiş bir mastardır. 290 222 Samî. aynı türden muhteviyatlı kitaplarda bölüm” 223 222 anlamlarına gelmektedir.t. aynı hal üzerinde kalma” 225 anlamlarına gelmektedir. a. “mutluluk. “çok içen. fenanın (yoklu) zıddı olarak Mutçalı. 957. neşe.e.): “Aiş” kökünden türetilmiş mübalağalı bir isimdir. onun kötülüğüne. a. a.e.i. 297 224 Mutçalı. ona” 218 gibi anlamlara gelmektedir. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcada Arapça anlamından farklı olarak “onun zıddına. a. Osmanlıcada bu tamlama sözcüklerin Arapçadaki kullanım alanlarından farklı olarak. oda veya evin girişi.g. Hâlbuki Arapçadaki kullanımında böyle olumsuz bir anlam yoktur. “Sultan sarayı.g. zararına” anlamlarına gelecek şekilde kullanılmaktadır. Adeta taban tabana bir zıtlık var ki bu da bir dilden başka bir dile kelime geçişinde bir kelimenin ne kadar değişebileceğini gösteriyor.39 Aleyh ‫( ﻋﻠﯿﮫ‬i): “’Ala” harf-i ceriyle zamiri muttasılın müzekker gaibi olan “hu”dan ibaret bir Arapça terkiptir. Bekir -Kahraman. a. ona) manasıyla kullanılır.e . çok sarhoş” anlamlarına kullanılmıştır.g. 389 225 Devellioğlu. 593. 949 221 Topaloğlu.g.e.g. yine (onun üzerine) manasıyla bazı ism-i mef’ullere ilhâk olarak bir lugat-ı mürekkebe teşkil eder. Arapçada anlam olarak.e.e. ekmekçi” 221 220 anlamlarına gelmektedir. 220 219 .): “Bâb” kelimesi “bina. paşa ünvanı” İstanbul” 224 anlamlarına gelmektedir.g.i. Osmanlıcada . “Saâdet” sözcüğü “sa’ide” fiilinden türetilmiş bir sıfattır.s. ekmek satan. a. “bir yerde uzun süre kalma. “Bekiye” fiili. çok içki içen. Beka kelimesi de Arapçada. saadet. Görüldüğü gibi bu kelime Osmanlıca anlamında umulmadık bir anlam kazandı.g. “çok müreffeh. bekrî. (onun üzerine. Arapçada. 150. işrete müptelâ.

): “Beled” kelimesinden türetilmiş bir isimdir. Dolayısıyla bu terkip Osmanlıcada anlam kaymasına uğramıştır. “Yüksek. İmparatorluk Mirası.e.40 kullanılmaktadır. a. Belediye ‫( ﺑﻠﺪﯾﮫ‬a.t.Carl Brown. mal evi” gibi manalara gelmektedir. 232 Devellioğlu. “şeriat mahkemelerinde mirasçıları bulunmayan ölmüş kimselere ait malların hesabı görülen daire” 233 anlamında kullanılmıştır. ülkeyle ilgili” gibi anlamlara gelmektedir. Tanzimat’tan önce “Devlet Hazinesi” anlamında kullanılmıştır. 230 gibi manalara gelmektedir. “Dildeki Osmanlı Mirası” L.i.s. Tanzimat’tan sonra ise. “Alî kelimesi de.g. şeker. 232 “sebzeci. Osmanlıcada ise. a.e. Beytü’l-Mâl ‫( ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل‬a.e. 297 228 Mutçalı. husus” böyle uzun” 229 228 anlamlarına gelmektedir. Görüldüğü gibi Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. a. İlk belediye Kırım Savaşı sırasında İstanbul’un bir semtinde kurulmuştu. 230 Cubran Mes’ud. Mutçalı. a.e. köy” 226 gibi anlamlara gelmektedir. 306-307 (Haz: Elçin Genç) İstanbul 2000.g.g. kısım. 75.i.”Belediye” ise “Şehirle ilgili. şehir.e.g. Bu kelime daha sonraları bir “kurum adı “olarak Türkçeden Arapça’ya geçti. a.g. 68 Lewis Geofrey. bend. tasarruf evi. “para evi.g. “Beytü’l-mâl” kelimesinin bu anlamlarda kullanımları Osmanlıların tasarrufudur. “Beled” kelimesi. 85. “sadece meyve ve sebze satan esnaf” 231 anlamındadır. Bakkâl ‫( ﺑﻘﺎل‬a. peynir. Osmanlıcada. Osmanlıcada bu sözcük.i. 227 Cubran Mes’ud. zeytin ve benzerleri gibi şeyler satan kimse” gibi manalara gelmektedir. “Kapı. 227 Bâb-î âlî ‫( ﺑﺎب ﻋﺎﻟﻲ‬a.): “bâb” kelimesi Arapçada. yüce.t): Arapçada. Arapçada. “Osmanlı hükümeti” bir kurum adı olmuştur. a. “Ülke.e. Osmanlılar bu kurum için bir terim aramışlar nihayet “belediye”yi bulmuşlardı.): “Bakele” fiilinden türetilmiş mubalağalı bir isimdir. Dolayısı ile bu terkibin Arapça tam anlamına gelen karşılığı “yüksek kapı”dır. pirinç. a. madde. 226 225 .e. 594 229 Devellioğlu.g. 331 231 Devellioğlu. Osmanlıcada ise. kasaba. ulu. “varlığın geçiciliğini” anlatmak için kullanılır. yüzyıl öncesinde ne bu terim ne de ilgili kurum vardı. 121. 19.

Burada “dar” kelimesi Arapçadaki anlamının dışında “okul” anlamında kullanılmıştır. saray.i. “kırıtma. tecelli” 239 anlamlarında kullanılmaktadır. XIII. a. Muhammed b. a. a. Yani bu terkip Arap dilinde. mahal.g.” anlamların da da kullanılmıştır.g. “Öğretmen. 100. “Kız Öğretmenler Okulu” anlamındadır.e.e.e. 111. yurt. Görüldüğü üzere bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında “zaman ve mekân kısıtlaması ortadan kalkmış. 241 Devellioğlu. 480. bayan öğretmenler 242 yurdu” gibi anlamlara gelmektedir. “muallime” kelimesinin çoğuludur. a. I. “setr. görünme.”’Alime” fiilinin tef’il kalıbından ism-i failidir. a. kırıtma. 1992.g.i.41 Cennet ‫( ﺟﻨﺖ‬a. Osmanlıcada bu terkip ilkin 1869’da kurulan bir okulun adıdır. Kelime Arapçada daha ziyade “düğün gecesi” için kullanılmaktadır.e. Osmanlıcada. 592. 233 . Beyrut. ev. Divan Edebiyatı’da daha çok “behişt” olarak karşımıza çıkan “cennet” bazen kelimenin çoğulu olarak “cinan” 236 şeklinde kullanılır.e. “konak. a. saray bahçesi. “Bayan öğretmenler” anlamına gelir. a. 354 . üstat. “Mallimat” kelimesi ise. 109.g.e. 234 Onay. 235 Pala. tecelli. naz.e. 239 Yolcu.e. 125 237 Devellioğlu. Dolayısıyla sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur.i. O halde bu terkip Arapçada. hoca.): Arapçada: “duvak açma” Osmanlıcada ise. mesken. gizlemek” 235 234 manasını ifade eden “cenne” fiilin mastar-ı bina-i meresidir. mekân” 240 anlamlarına gelmektedir.Tefsir.): “Dâr” kelimesi Arapçada. 200. ortaya çıkma” gibi anlamlarda kullanılmıştır. usta” anlamlarına gelmektedir.): “Cennet” kelimesi. “Dilberrâne hareket.e.g. 236 Mutçalı. bir suret-i hasen ve latifede zuhûr. bütün iyiliklerin ve güzelliklerin olduğu yer. 238 anlamına gelmektedir. Yine Divan Edebiyatı’da: ”Sevgilinin yurdu.Mu’allimat ‫( دار اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت‬a. Dâru’l. “kız Öğretmenler evi. “Mu’allim” kelimesi 241 ise.g. örtmek.g. bir bayanın erkeklerin bulunduğu her ortamda ve her hangi bir vakitte takınacağı hoş bir tavır” anlamını kazanmıştır. İbn Manzûr. 91. naz.g. a.t. Yusuf Ebu Hayyan. Dolayısıyla bir anlam kayması söz konusudur. 238 Samî. 237 Cilve ‫( ﺟﻠﻮه‬a.g. 174. 240 Mutçalı. hoşa gitmek için yapılan davranış. a. el-Bahru’l-Muhit fi’t.

saç kıran” anlamlarında kullanılmıştır. tür. “Osmanlıcada “saç döken hastalığı. 245 Ece. 652 248 Mutçalı. talebelere Fransızca öğreneceklerini. saray” gibi manalara gelmektedir. ev.e. sözde ve davranışta en iyiyi yakalamak” gibi anlamlara gelir. a.g.): “Dâr” sözcüğünün yukarıda anlamlarını 244 zikretmiştik. 96 249 Bernard Lewis. 247 Cubran.i. a. tahakküm etmek”’tir.i.”sanat. çeşit” 243 manalarına gelmektedir. 249 1866’da kurulan Osmanlı Tıp Cemiyeti bir tıbbî ıstılahlar lûgatı hazırladı. Mahmut İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiyye’yi açarken. Osmanlı devletinde. “Sa’leb” kelimesi Arapçada.b.g. “konak. Daü’s-sa’leb ‫(داء اﻟﺜﻌﻠﺐ‬a. 1838 yılında II.g.fünûn ‫( دار اﻟﻔﻨﻮن‬a. “illet.b. mesken. Mes’ud. Bu terkibi Arapçadan Türkçeye çevirirsek. 83-84. Cemiyet Fransızca yerine Osmanlıcaya ağırlık vermişti.b. bunun nedeni yabancı lisan öğrenme arzusu değil.e. 246 Yeğin.g. “sanat evi. a.g.e.e. dau’s-sa’leb” terimlerinin 242 243 Mutçalı. “hükm” mastarı sözlükte. a. “İslâh maksadıyla bir şeye engel olmak. 97. 1 Ağustos 1933’te Darü’l-fünûn yerine üniversite kurulmuştur. maraz” 247 246 olarak anlamlarına gelmektedir.i. Daru’l-hikmet ‫( دار اﻟﺤﻜﻢ‬a. 674 Devellioğlu. yurt. The Emergence of Modern Turkey. “Daru’l-fünûn” terkibi kurum adı olarak ilk defa Osmanlılarda kullanılmıştır. teknik evi” gibi manalara gelir. Dolayısıyla bu terkibi tam Türkçeye çevirirsek “tilki hastalığı” anlamına gelir. a.e. bilimsel tıp öğrenimi yapma ihtiyacı olduğunu söylemişti. iyiliğin elde edilmesine çalışmak. “tilki” 248 anlamına gelmektedir. 200. 275 İstanbul 2000. “Fünûn” kelimesi ise. Londra 1961 . cins. yüzyılın ilk yarısında Türk hekimlerinin dili Fransızcaydı. felsefe.): “Dar” kelimesi yukarıda da ifade edildiği gibi. Hüseyin K. Örneğin: “zatür-ri’a. “Şeyhülislamlık makamının bir ismi” kullanılmıştır. “kötülükleri ortadan kaldırmak. “Hikmet” kelimesinin kökü “hükm”’dür. 245 Hikmet’te “hükm” kökünden gelen bir kelimedir ve aynı kökten gelen kelimeler içerisinde en zengin anlam sahasına sahiptir. Aslında 19. Ancak bu kelime Osmanlıcada bu anlamlardan farklı olarak eğitim kurumu adı olup “üniversite” anlamına gelmektedir. idare etmek. İslam’ın Temel Kavramları.): “Dâu” kelimesi Arapçada.42 Daru’l. hastalık.

):Arapçada.g. 306. Ama bir soyutlama olarak “devlet” ile “iktidarda bulunanlar” anlamındaki “hükümet” arasındaki ayrım 19. a. ancak konuşma dilinde bariz farklılıklar göze çarpmaktadır.” Devle ‫( دوﻟﮫ‬a. daha sonra “hanedanımız” çok sonraları da “devletimiz” anlamını kazanmıştır. Arapçada. L. alakalar” 256 255 254 anlamlarına gelmektedir.g. Osmanlıcada. 138. 255 Topaloğlu. sedir” anlamlarında kullanılmaktadır.i. meclis. Bu sözcük günümüz Türkçe’sinde anlam kaymasına uğrayarak “oturulan ve yatılan yer. Mes’ûd. İmparatorluk Mirası (Haz: Elçin Gen) İbn Mansûr. 251 250 . “Çağdaş Arapçanın Siyaset Terminolojisinde Osmanlı Mirası”. 289. Carl Brown. tasa” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.yüzyıl da Osmanlı’da çıkmıştır. Bu kelime Osmanlıcada ve günümüz Türkçe’sinde çoğunlukla “endişe. “Topluluk.): “Devene” fiilinden türetilmiş bir isimdir. a. 325.” 252 Dîvân ‫( دﯾﻮان‬a. “İlk Abbasi halifesi Emevilerin devrinin geçtiğini. Bekir – Kahraman. (Haz: Elçin Genç) 253 Cubrân. Arapça terimleri üretme ve değiştirme yoluna gitmişlerdi. “elden ele geçme. Carl Brown.i. 256 Samî. endişe.g. 252 Bernard Lewis. Geofrey Lewis.43 kullanılmasını tavsiye ediyordu.e. maksat” gibi manalara gelmektedir. Eski Osmanlı kültüründe sağlam bir yer edinmiş olan “divan” sözcüğü bugün bazı anlamlarıyla kullanımdan düşmüştür.g. fikirler. a. “tefekkürler. “Sıramız” anlamına gelen söz. Arapçada.g. kurul.i. şiir kitabı” 253 gibi anlamlara gelmektedir. vesvese kaygı.e. ihtiyaçlar. artık kendi sıralarının geldiğini söylerken bu kelimeyi kullanmıştı. 688. değişme” 251 250 anlamlarına gelmektedir. a. dönme.): “Fekere” fiilinden türetilmiş bir mastar olan “fikr” sözcüğünün çoğuludur. düşünme.e. niyet. Ortak İslam kültürüyle iç içe olan “divan” kelimesi doğu dillerinde çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. “düşünceler. Uzun süre bu ayrımı yalnız Osmanlılar kullanmıştır. görüşler. “Dildeki Osmanlı Mirası”. devlet işlerinin görüldüğü yer. 202. vesvese. a. Hayrettin. 254 Doğan. XI.e. Zaman zaman da muhtemelen Arapçada uygun bir terim bulamayınca. Efkâr ‫( اﻓﻜﺎر‬a. İmparatorluk Mirası. L. “devle” kelimesi Osmanlı döneminden önce “Devlet” anlamını almıştır.e. Görüldüğü gibi sözcük anlamları aşağı yukarı aynı. Ayrıca Osmanlıcada bu sözcük tekilmiş gibi kullanılmaktadır.

“yukarıya doğru su fışkırtan alet.g. Kur’an’ın gelişiyle anlam sahası genişlemiş. kabuklu şeyi kabuğundan çıkarmak. gözle görülmeyen. vasıtalar. faktörler” Osmanlıcada.): Arapçada.i. Bekir – Kahraman. 4. a. şüphe” 264 anlamlarına gelmektedir. a. fecir.e. yuvadan çıkmak.s. Bu terkip Osmanlıcada. a. bir edebiyat akımı olarak kullanılmıştır. “sebeb” kelimesinin çoğuludur. “İnsanın duyu organlarından saklı kalan.. 372.e. 303.g. “Âti” kelimesi ise.e. Bu sözcük galat olarak 258 “giyilecek eşya. Bu terkibi Arapçadan Türkçeye çevirirsek. elbise” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Görüldüğü üzere bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında hem bir anlam kayması hem de bir anlam genişlemesinden söz edilebilir. dinin emirlere riayet etmemek” 262 anlamlarına gelmektedir. 264 Muhammed b. Fecr-i Atî ‫( ﻓﺠﺮ اﺗﻲ‬a.e. 260 Mutçalı.e.): “Fecr” kelimesi “fecere” fiilinin mastarıdır.44 Esbâb ‫( اﺳﺒﺎب‬a. 259 Yolcu.g. İslamdan önce hayvanlar ve bitkiler hakkında kullanılan bu kelime. çocuğun oynadığı su püskürten oyuncak” anlamında kullanılmıştır. aydınlık. “gelecek zamanın aydınlığı.Firûzâbâdî. 263 Devellioğlu.e. a. Arapça’ya çevirirsek 263 “fesat yeri” anlamına gelmektedir. bağlar.. 257 gibi anlamlara gelmektedir. gelecek zamanın fecri” gibi anlamlara gelmektedir.): “Gayebe” fiilinin mastarıdır. din kaidelerinin çiğnemek. “Fiskiye” kelimesi “Fisk” kelimesine nisbet ya’sı eklenerek türetilen bir mensub isimdir. doğru yoldan ayrılma” manası kazanmıştır. Gayb ‫( ﻏﯿﺐ‬a. “1908 Meşrutiyet’ten sonra Edebiyat-ı cedîde’ye benzemek gayreti ve Servet-i Fünûn mecmuasında bir ekol oluşturmak arzusuyla toplanan gençlerin takındıkları addır”. a. Yeğin. “Sebepler. 317.t.i. Osmanlıcada anlam kaymasına uğrayarak. hazırda Mutçalı. insanin bilgisinden gizlenen.i. tan yerinin ağarması. 546. Hayrettin. şafak” 260 259 anlamlarına gelmektedir. hazırda olmayan. 262 Topaloğlu. Fiskıye ‫( ﻓﺴﻘﯿﮫ‬a. 133. Arapçada. 1342 258 257 .): “Feseka” kelimesinden türetilmiştir.e.g. Kâmûsü’l-Muhît I. Yakub el. Arapça anlamı.g. a. “yoldan çıkma. “Bir yerden çıkmak.g. 319. a.g. Bır başka deyişle gayb. “Sabaha karşı ufkun gün doğuşu tarafında hasıl olan. kızıllık. “Gizli olan. 261 Devellioğlu. 261 Görüldüğü üzere bu terkip ilk defa Osmanlıcada. “gelecek” anlamındadır.

a. Osmanlıcada bu tamlama “hoş sohbet” 274 anlamında kullanılmaktadır. kişiye ait.e. “Padişah’ın saray bahçeleri” kullanılmıştır. kuvvet. öz “ anlamlarına gelmektedir. Bu terkibi Türkçeleştirirsek. “hafif ruhlu. can. Bu terkibi Türkçeleştirirsek. metafizik. 271 Devellioğlu. bir maddeden çıkartılan hulasa. görülmeyen şey. ”devlet dairelerindeki hizmetçiler ve odacılar” 268 için kullanılmaktadır. Osmanlıcada.e. “hass” kelimesi de. 175. metafizik” anlamında kullanılmıştır.. “özel.e. Hayrettin. tin. bilinmeyen ve gözle görülmeyen şeyler. Hademe ‫( ﺧﺎدﻣﮫ‬a.e. 371.45 olmayan” anlamındadır. I. sır” 265 anlamlarında kullanılmıştır. a. hafif canlı.e.g. a. hareket. Arapçada.e. anlamında Hafifü’l-rûh ‫( ﺧﻔﯿﻒ اﻟﺮوح‬a. has” gibi anlamlara gelmektedir. hizmetçiler.i.g. 272 el-Feyyûmî. odacılar. “özel. “ev içindeki hizmetlileri” ifade ederken Osmanlıcada ve günümüz Türkçe’side. “bahçe” 270 anlamına gelen “hedîke” kelimesinin çoğuludur. a.):Arapçadaki “hâdım” kelimesinin çoğuludur. 266 265 . Görüldüğü gibi Osmanlıcada bu tamlamanın kullanımı tamamen kelime anlamlarının dışındadır. 923. 335. “Allah’ın insan’dan gizlediği her şeye “gayb” denir.s.. a. a. 270 Topaloğlu. Kelime Arapçada çoğul iken Osmanlıcada tekil olarak kullanılmasının yanı sıra Arapçadaki anlamında. 267 Sami.t. a. 269 Hadâik-i hassa ‫( ﺣﺪاﺋﻖ ﺧﺎص‬a.g.): “Hafif” Kelimesi “heffe” fiilinden türetilmiş bir sıfattır.g.i. yeğni” 273 272 manalarına gelmektedir. a. hayatın cevheri.g. 273 Yolcu. Osmanlıcada.e. a. “ruh. odacı ve Çavuş kabilinden olup kendilerine mahsus kıyafetleri vardır”. “hizmetliler” 266 anlamına gelmektedir. ”sır. 155. 367. Görüldüğü gibi her iki dildeki kullanımda bariz bir fark görülmemekle birlikte Osmanlıcada gayb kelimesi bazen. Dolayısıyla bir anlam farklılaşması söz konusudur.g..g. 83. 574. 269 Mutçalı. Bekir – Kahraman. bir resmi 267 dairenin aylık işlerinin gören adamlar ki.): ”Hadâik” kelimesi Arapçada.g.g. belirsiz. hafif kuvvetli” gibi anlamlara gelir.. 274 Devellioğlu. “Ağır olmayan. kayıp.e. “Ruh” kelimesi Arapçada.e.t. I. kişiye ait 271 bahçe” anlamına gelir.e. Osmanlıcada. “Gizli olan.g. Tasavvuf’ta. 268 Parlatır. 401. a. Ahterî. Devellioğlu.

e. Sözcük her iki dildede birinin kız kardeşi anlamına geliyor ama kimin kız kardeşi olduğuna bakıldığında anlam kayması apaçık görülmektedir. Osmanlıcada.e. saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm” gibi anlamlara gelmektedir. Görüldüğü gibi kelimenin Arapçadan Osmanlıcaya geçişinde ciddi bir anlam kayması olmuştur. Günümüz Türkçesi’nde de -Arapça anlamından farklı olarakOsmanlıcada kazandığı anlamıyla kullanılmaktadır. Cubrân Mes’ûd. Osmanlıcada. 94. kutsal nesne.i.): “Hafz” kelimesi “hafize” kelimesinin mastarıdır. kısmet. 279 Mutçalı. Kelimenin sözcük anlamlarına bakıldığında herhangi bir anlam kayması yokmuş gibi görünse de bu kelime Osmanlıcada daha çok. “Kur’an-ı Kerîm’i usûl ve saygı ile okumak. kader. kutsal.376. mukaddes. “Babanın kız kardeşi” 278 277 anlamlarındadır. 277 Topaloğlu. a.418. zararlı şeylerden uzak tutmak. Dolayısıyla bu terkibin içinde yer alan “hafz” kelimesi Osmanlıcada anlam kaymasına uğramıştır.e.i. a.g.g. 282 hoşlanma.g.e.. ”girilmesi herkese izin verilmeyen muazzez ve muhterem yer. Osmanlıcada. Arapçada. Hâla ‫( ﺧﺎﻟﺔ‬a.g. girilmesi yasak olan yer “ 280 279 anlamındadır. anlamında kullanılmıştır. “Kur’an-ı Kerîm’i başından sonuna kadar ezberleyen kimse”ye denir. a. Harem ‫( ﺣﺮم‬a. a. “Bir şeyi korumak. Hayrettin. 371. a. mutluluk” manalarında kullanılmıştır. takdir.t. 280 Sami.i. a. zevklenme. 163. malı muhafaza etmek.sevinç.): Arapçada.e.i.g.): Arap dilinde. “Annenin kız kardeşi.g. tabu. (iyi) şans” 281 anlamlarına gelmektedir.46 Hafz-ı Kur’an ‫( ﺣﻔﻆ ﻗﺮان‬a. zevce. Bekir – Kahraman. “saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm” anlamında kullanılmıştır. teyze” Osmanlıcada. eş.g. “yasak.e. 278 Devellioğlu. 178 282 Devellioğlu. sır saklamak” “ezberlemek” 275 276 gibi anlamlara gelmektedir. 281 Mutçalı. saadet. cem” etmek manalarına gelir.e.): “Hazze” fiilinin mastarıdır. Hazz ‫( ﺣﻆ‬a. “ pay. a.g. hisse. kutsal yer. “sevinç duyma. ”Bu terkip Arapçada. 579 Devellioğlu. Osmanlıcada “hâfız” kelimesi daha çok. 545.e. Görüldüğü gibi bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında tam bir anlam kayması söz konusudur. 276 275 . anlamında kullanılmıştır. a.

bilginler” anlamlarına gelmektedir. Sami.i. 287 Mutçalı. “hükümet” anlamı yoktur. 171. cennet” anlamlarında kullanılmıştır. 286 sahtekârlık.e. ”sonu olmayan.i. 288 Devellioğlu. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de geçen Cennetler’den biridir. bir malın özelliklerinin bozmak.g. 290 Ebu’l-Kasım ez-Zemahşeri.): “Hakeme” fiilinden türetilmiş soyut bir isimdir.i. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcadaki kullanımında tam bir anlam kayması söz konusudur. Osmanlıcada. “Oyun. “sonsuz zaman. “hakimler. Klasik Arapçada. alimler.g. Hîle ‫( ﺣﯿﻠﮫ‬a. Beyrut. hiç öyle şey olur muymuş!” 283 manalarına gelmektedir. “Alim.g. bu nasıl düşünce böyle!. hayırlı işlerde tedbirli ve tecrubeli olmak” 285 gibi manalara gelmektedir. bilge.e. “sonsuz zaman. a.): Arapçada. a.e. a. Osmanlıcada da. “ölmüş bir şeye 284 tahassür (hasret çekme) beyan eder”.g. On dokuzuncu yüzyılda hükümetin Osmanlıca kaynaklarda bugünkü anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Görüldüğü gibi bu sözcük Arapçada anlam kaymasına uğramıştır.e.e.g.g. Mutçalı. a. Osmanlıcada.1979. Hükemâ ‫( ﺣﻜﻤﺎء‬a.e. Modern Arapçada zaman sınırlaması kalkmış. ebedi” gibi anlamlara gelse de Klasik Arap dil sözcüklerine göz atıldığında bu kelimenin gerçekten sonsuzluk değil. 187.e. Her ne kadar günümüz Arapça’sında. 957. Huld ‫( ﺧﻠﺪ‬a. a. “Hekîm” sözcüğünün çoğuludur. “sonsuzluk. 285 Mutçalı. hükema. bir nevi “hüküm” demektir. 284 283 . “Ne kadar yanlış!. 563. 206. ebediyet” 289 anlamlarına gelmektedir. “halede” fiilinden türetilmiş bir mastardır. ebedi” anlamı kazanmıştır. bir yadırgamayı ifade ederken Türkçede hasretten doğan hüznü anlatmaktadır. Klasik Arapçada “sınırlı bir zamanı” ifade ederken. 463. bilgin. Dolayısıyla bir anlam kayması söz konusudur. 289 Mutçalı. 1518. maslahat. dubara” manalarında kullanılmıştır.47 Heyhât ‫( ھﯿﮭﺎت‬a. a. bitmiş.): Arapçada “çare tedbir. ilim sahibi.): Arapçada. Dikkatle tetkik edilirse sözcük Arapçada bir kınamayı.g. Aldatma. Esasü’l-Belâğa. hikmet sahibi. a. 286 Sami. Allah’ın güzel isimlerinden” 287 288 Osmanlıcada. “uzun zaman” 290 anlamına geldiği görülmektedir. 241.

a. 293 Osmanlıcada. 296 Mutçalı.e. İ’dâm ‫( اﻋﺪام‬a. Kök olarak “kata’a” fiilinden gelmektedir.e. a. Osmanlıcada. . “kestirmek. manalarına gelmektedir.): Terkip olarak Arapçadan Türkçeye çevirirsek “yerin oğlu” anlamına gelmektedir. sözcüğün Arapçadaki manası ile Türkçedeki manası taban tabana zıttır. Arapçada. “tantana.e. sidik” 295 294 gibi anlamına anlamlarına gelmektedir. “öldürme. “idrar.48 İbn-i arz ‫( اﺑﻦ ارض‬a. Dolayısıyla bu kelime Osmanlıcada bir anlam kaymasına uğramıştır. “bol bol fazla miktarda su akıtmak. suskun.i. gelmemek” anlamlarına gelmektedir. “tantana. büyük gösteriş” 297 296 gibi anlamına gelmektedir.): “Kat’” kelimesinin türevlerindendir.g. 490. a.g.g. a. 262. 480.e.i. Görüldüğü gibi bu terkip Osmanlıcada gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. “utanmak. sıradanlık” gibi özellikleri getirmektedir. Arapçada ki aslında “utangaçlık” demek olup bu his. tımar etmek.e. 293 Yeğin. Bu vasıflar Osmanlıcadaki. a. Osmanlıcada.e.): “Adime” fiilinin if’al kalıbından mastarıdır. “yok etme imha etme” 292 anlamlarına gelmektedir.g. mahçup” Osmanlıcada.g. a. İdrâr ‫( ادرار‬a. Ikta’ ‫( اﻗﻄﺎع‬a. 294 Mutçalı.e.i. İhtişâm ‫( اﺣﺘﺸﺎم‬a. Klasik Arapçada bu sözcük. Mutçalı. 295 Devellioğlu. devlete ait tarım arazisinde işleyenlere devamlı ve irsi bir kiracı gibi tasarruf hakkı verilmesi esasına dayanan 291 292 Devellioğlu. Görüldüğü gibi aslı Arapça olan bu kelime. ilişkiyi kesmek. 555. depdebe. a. “gurbette bulunan garip yolcu” 291 anlamında kullanılmıştır. Osmanlıcada ve günümüz Türkçesi’nde anlam kaymasına uğramıştır. mebzul olmak” gelmektedir. Her iki dildeki manalar dikkatlice incelendiğinde görülüyor ki. 171 297 Sami. beraberinde “siliklik. vücudunu kaldırma. parlaklık” gibi vasıfların zıttır. “ölüm cezasının infaz edilmesi” anlamını kazanması Osmanlı Devleti’nin etkisiyledir.t. “İ’dam” sözcüğünün Modern Arapçada.): “Haşmet” sözcüğünün ifti’âl kalıbından mastarıdır.): Arapçada “derre” fiilnin if’âl kalıbından mastarıdır. mütevazi.g. Arapçada. İslam devletlerinde. Arapçada. 252. yok etme” manalarına gelmektedir.i. 75.g.i.

idrak” 300 anlamlarına gelmektedir.49 toprak sistemidir. teveccüh” kullanılmaktadır.): “Letefe” fiilinin İfti’al kalıbından mastarıdır.e. gönlünü hoş etme. “ilimle 301 ilgili. 299 delil gösterilerek susturma. 298 Osmanlıcada “ikta’” kelimesi. tedirginlik. hatır kalma” manalarına gelmektedir. 180. İnfi’âl ‫( اﻧﻔﻌﺎل‬a. heyecanlanma” 305 anlamlarına gelmektedir.i. “Gücenme. a. “ilmiyye” kelimesi “ilim” kelimesinden türetilmiş bir mastardır.): “Fe’ale” fiilinin infiâl kalıbından mastarıdır.g. a. Osmanlı’da. sözü başka bir anlamlarına gelmektedir.g. anlayış. a.g. bilgilenme. a.e.e.): Arap dilinde. güce gitme. 470. Dolayısıyla kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması veya genişlemesinden söz edilebilir.g. dikkat. öğrenme.e. 590.i. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcada bir kurum adı olarak kullanılmaktadır. a. 797. 304 Yeğin. “İlim sözcüğüde Arap dilinde.e. 303 Mutçalı. ”yüzünü çevirip bakma. yöneltmek” şahsa çevirme” 303 302 gibi anlamlara gelmektedir. “güler yüzle muamele. uyarılma.g.e. Arapçada. gönül alma. İlmiyye ‫( ﻋﻠﻤﯿﮫ‬a. 306 Sami. Devellioğlu. bilgiyle ilgili” anlamlarına gelmektedir.e. a. Yani etkilenme derken bütün iyi veya kötü duygular insanı etkileyebilir. 300 Mutçalı.g. 301 Devellioğlu. 513. 299 298 . “Bilgi. cübbeli hocalar sınıfına verilen ad” anlamında kullanılmıştır.e. “Etkilenme. İltifat ise. Doğan. “Letefe” fiili Arap dilinde. İltifât ‫( اﻟﺘﻔﺎت‬a. Dolayısıyla bu kelimenin Türkçedeki kullanımında kullanımında bir anlam kayması veya bir anlam genilemesinden söz edebiliriz. a. a. “döndürmek. çevirmek.g.g. Dolayısıyla “İlmiye” kelimesi. gibi anlamlarda Görüldüğü gibi bu sözcük her iki dilde de anlamları aynıymış gibi görülse de iyi tetkik edildiğinde bir ince bir farkın olduğu görülmektedir. Osmanlıcada ve günümüz Türkçe’sinde 304 daha çok. Yine heyecanlanma derken sevinç te korku da öfke de heyecana sebeb olabilir. 668. 797. 302 Mutçalı.g. “şeriat ve fıkıhla uğraşan sarıklı. 305 Mutçalı. 268. a. 306 Osmanlıcada. Görüldüğü gibi sözcüğün Arap dilindeki manası daha genel ve geniş bir anlam ifade etmektedir.e. hatır sorma. “padişahın toprak bağışlaması. 532. maktuan ihale” gibi manalara gelmektedir.i.

Böyle bir kullanım Arapça’ya “mülk” maddesi asla istif’al babından gelmeyip uygun değildir. anlamlarında kullanılmaktadır. a. anlamlarına gelmektedir. kamulaştırma” manalarına gelmektedir. a.i.50 Dolayısıyla bu kelimenin kullanımında bir anlam kayması veya daralmasından söz edebiliriz. Arapçada anlam olarak. a. 310 Doğan. Arapçada.g. Arapçada. 847. 565. “rey sahibi olup keyfi iş görme.): “Meleke” fiilinin İstif’al kalıbından mastarıdır.e. umma. a.g. “saygınlık.g. a. başkalarının fikrine ve emrine tabi olmaktan uzak kalma” 311 manalarındadır. dikkate almak. sahip olma” 313 312 anlamlarına gelmektedir. Osmanlıcada. a.): “Nazera” fiilinin İnfi’âl kalıbından mastarıdır.): “Âbere” fiilinin if’al kalıbından mastarıdır.i.i. İ’tibâr ‫( اﻋﺘﺒﺎر‬a. bir yeri satın alma. haysiyet” 310 309 gibi manalara gelmektedir.e. edinme. hesaba katmak.e. Osmanlıcada ve günümüz Türkçe’sinde.g. 896. Ancak Osmanlıcada özellikle son dönemlerinde ve günümüz Türkçe’sinde bu sözcük “beddua” anlamında kullanılmış ve kullanılmaktadır. Kelimenin her iki dildeki sözcük anlamlarına bakıldığında sanki anlam kayması yokmuş gibi görülüyor. umumun yararına olarak bir şeyi sahibinden satın almak. “temellük” kelimesinin de tamamıyla bu manaya geldiği “tacu’l-arûs”’da açık olduğundan Osmanlıcada kullanılan bu kelimenin yerine “temellük” kullanmak Mutçalı. İntizâr ‫( اﻧﺘﻈﺎر‬a.i.e. a.e. İstiklâl ‫( اﺳﺘﻘﻼل‬a. beklenti içinde olma” “bekleme. Daha sonra Araplar da böyle bir kullanım yerleşmiştir.) : Arapçada. 309 Mutçalı. Arapçada. ibret almak.e. ele geçirme. 546.g. 551. Osmanlıcada. Görüldüğü gibi sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. 172. İstimlâk ‫( اﺳﺘﻤﻼك‬a.g. göz önüne almak” şeref. 312 Mutçalı. “Kale” kökünden türetilmiş bir mastardır. “ders almak.e. “Elde etme. 311 Ahterî. 313 Devellioğlu. “bekleme. gözleme.g. Osmanlıcadaki kullanımında 1789 Fransız ihtilalinden sonra “bağımsızlık” anlamında kullanılmıştır. terekkub (umma)” 308 307 manalarına gelmektedir. prestij. 308 307 . 77. “mülk alma. Sami.

e. Osmanlıcada başın tamamını ifade etmektedir. Kâime-i mu’teber-i Osmaniye ‫( ﻗﺎﺋﻤﮫء ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﮫ‬a.): Arapçada. bölüm. a. Devellioğlu. 567.i. “kafa.i. “Osmanlı’da geçerli olan para. a. “kamış.g. zeka.51 gerekir.i. cins (kalem) 319 anlamlarına gelmektedir. Şu halde “Kalemiye” kelimesi Arapçada. a. a. Kafâ ‫( ﻗﻔﺎء‬a. 722. 319 Mutçalı. yazı sitili.t): Bu terkibi Türkçeye çevirirsek. ince boru. daire(kalem). boyu eğmek” 314 gibi manalara 315 gelmektedir. 579.e. hat üslubu. a. baş.e. stil tarz. “kalemle ilgili” manasına gelir.e.i.):Arapçada. Görüldüğü gibi Arapçada “kafa” kelimesi başın Arka tarafını yani enseyi ifade ederken. a. akıl. Mes’ûd. kırmak” anlamlarına gelen “Kasabe” fiilinden türetilmiş bir isimdir. “kamış kalem. Osmanlı Devleti’nde Sultan Abdülmecid’in saltanatı zamanında çıkarılan “Osmanlı kağıt parası”’nın adıdır. 315 314 . “ense. Osmanlıda bu sözcüğün kullanılmasında bir anlam farklılaşması söz konusudur.g. anlayış” 318 317 anlamına gelmektedir.e. 316 Devellioğlu. yazı parası” 320 anlamlarında kullanılmıştır. 727. Her iki dildeki anlamları karşılaştırdığımızda bariz bir fark ortaya çıkmaktadır. kağıt” gibi anlamlara gelmektedir. Arapçada böyle bir kullanım yoktur. Osmanlıcada daha çok. tüp. 576.g. 318 Devellioğlu. kavrayış. Dolayısı ile bu sözcük Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. Dolayısı ile bu kelimenin Osmanlıcada bu şekilde kullanımı Arapça’ya göre yanlıştır.g. 316 Böyle bir kullanım Osmanlıların tasarrufudur. “Kasaba” kelimesi Arapçada. 695. büro.g. Görüldüğü gibi bu sözcüğün Osmanlıcadaki anlamıyla Arapçada kullanılmamaktadır. “resmi dairelerde görülen işlem için ödenen ücret. Kasaba ‫( ﻗﺼﺒﮫ‬a. kafanın arka kısmı” Osmanlıcada ise. 320 Devellioğlu. Kalemiye ‫( ﻗﻠﻤﯿﮫ‬a. edep” anlamlarında kullanılmıştır. “itaat etmek. “anlayış. akıl.i. manalarına gelmektedir.e. Osmanlıda. 317 Mutçalı. 581. çeşit.):“Parçalamak. Cubran.e.): Arapçada “kalem” kelimesi. el yazısı. terbiye.g. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. İz’an ‫( اذﻋﺎن‬a. a.g.

311. kabileci. bir kimsenin giyindiklerinin bütünü” anlamlarına gelmektedir.g. (borcu) ödeme kadılık. Türkçede yerel. a. 326 Mutçalı. (bir kadının yargı yetkisinin bulunduğu bölge) kaza. Osmanlı kadısı. idari yapının bir parçasıydı.g.g. İslam veya Osmanlılık gibi büyük birimlere sadakat yerine. Osmanlılar bu terimi kesinlikle olumsuz anlamda kullanıyorlardı.m.e. a. Arapçada.g.e. Kıyâfet ‫( ﻗﯿﺎﻓﺖ‬a.g. a. kasaba” anlamlarında kullanılmıştır. 325 Görüldüğü gibi her iki dildeki kullanımda arada bir fark yokmuş gibi görünse de incelendiğinde bir nuansın olduğu görülmektedir. Osmanlıcada bu kelime. “bitirme. 19. heyet. coğrafi olarak tanımlanmış bir yetki alanı bulunan bir devlet görevlisiydi. 322 321 . 309. “kılık.i. adalet sistemi” 324 gibi anlamlara gelmektedir. 324 Mutçalı. 743. Kavmiye ‫( ﻗﻮﻣﯿﮫ‬a.g. Terimin kullanıldığı en eski örnekler. peşinden gitme” 327 326 manalarına gelmektedir. a. Osmanlıcada bu kelime anlam kaymasına uğrayarak daha çok “köy. suret. y.) : Arapçadaki “kavm” isim köklü kelimeye nisbet ya’sı eklenerek türetilmiş bir mensub isimdir. 619. 590.52 pipo sapı. Kavmiye kelimesine “kabilecilik” diyebiliriz. hukuk sistemi.e. 323 Lewis. Arapça’ya geçince “Araplık” anlamında kullanılmıştır.e. kamış kalem nefes boğumlarından her biri.m. önceden takdir etme.i. Bu terim Arapçadan alınarak Osmanlıcada kullanılmıştır. 325 Lewis. hizipçi ve millîyetçi sadakatleri olumsuz bir şekilde ifade etmek için kullanılan bu terim. şekil. a. 327 Devellioğlu. daha küçük birimlere sadakati ifade edip eleştirmek için kavmiyet diyorlardı.i. 708.g. Devellioğlu.y. bir şeyin dış görünüşü. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcada anlam kaymasına uğramıştır. klasik İslami anlayıştaki kadıdan çok farklı bir nitelik taşıyordu. Mutçalı. kamış. Klasik kadıdan daha büyük bir saygınlığı vardı. nefes borusu “ 322 321 gibi anlamlara gelmektedir. Kavmiyet şeklindeki bu kullanım Arapçada terimin kullanılmasından çok önceye dayanmaktadır.): “Keyefe” fiilinden türetilmiş bir isimdir. sonları Türkçe metinlerde yer almaktadır.): Arapçada.e. Ama Osmanlılar’daki kadı. a. a. 323 Kazâ ‫( ﻗﻀﺎء‬a. 713. karşılama. “takip etme.

terbiyeli. 335 Pala. nazik. naziklik” anlamlarına gelmesi yönünden de kaymaya uğramıştır. “büyükler.e. dolama” 333 gibi manalara gelmektedir.g. üstünler. yayın. “Açma. cemiyet-i beşeriyyenin sunûf-u âliyesine mensp kerim ve alicenab.e 649. yaşlılar. a. a. “aldırmaz.e. aldırmam. 329 328 .e. a.g): “Leffe” fiilinin mastarıdır. saygısız bir tarzda senli benli olmak” 331 gibi anlamlara gelmektedir. “Sarma. 331 Devellioğlu. neşretme. Görüldüğü gibi sözcük Arapçadaki aslında “büyüklük. Leclâc ‫( ﻟﺠﻼج‬a. duyuru. ilan.g.g. Devellioğlu. Bu terkip Osmanlıcada Edebiyat’ta bir terim olarak kullanılmaktadır. a. “aldırış etmem.g.s. “Neşr” sözcüğü. “neşere” fiilinin mastarıdır. kapsamlılar. engel. Lâubâlî ‫( ﻻاﺑﺎﻟﻲ‬a. yayma. Leff-ü neşr ‫( ﻟﻒ ﻧﺸﺮ‬a. kibirli. yayılma.53 Kibâr ‫( ﻛﺒﺎر‬a. Gerçekten Satrancı “Leclâc” icat etmemiştir.” Dolayısıyla bu terkibin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kaymasından söz edilebilir.e. 330 Sami. “kebure” fiilininden türetilen “kebîr” sözcüğünün çoğuludur. Osmanlıcada ise. 333 Cubran. Böylece kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. 334 Mutçalı. ilgisiz. “kekeleyen.k. 332 Mutçalı. yeniden diriltme/ canlandırma” 334 anlamlarına gelmektedir. genişler. “Büyükler. a. Görüldüğü gibi sözcük Osmanlıcada fiil olma özelliğini kaybetmiş adeta isimleşmiştir.g. 621.g. 1142. Bu oyunu İran’a getirip yaymıştır. Mes’ûd. önemliler. büyüklük taslayan” manalarına gelmektedir. görgülü. 885. nüfuslular. 335 Mutçalı.e.g.): Arapçada. vurdumduymaz. 344. Arapçada. 1291.i.g. 788. Terim anlamı. ince.i. şümulle.zf): Arapçada. basım. “bir söz ya da beytin ilk bölümünde ez az iki şeyi söyleyip sonra onlardan her biriyle ilgili benzerlik ya da karışıklıkları kullanma sanatıdır. 746. mümtazlar. 329 Osmanlıcada. a. Osmanlıcada daha çok. ihtiyarlar” 328 anlamlarına gelmektedir. üstünlük ve seçkinlik” gibi manalar ifade ederken. a. ulular. 330 zarif.e. umursamam” anlamlarına gelmektedir.): “Leclece” fiilinden türetilmiş bir isimdir. kocamanlar. Osmanlıca en yaygın biçimiyle “incelik. kumarbaz” 332 gibi anlamlara gelmektedir. “satranç oyununun icatçısı” olarak kullanılmaktadır. kekeme. a.e.

a. 677.. Yazıcı. sığınma” gibi anlamlara gelmektedir. her ne . aradaki şey” gibi manalara gelir. “devlet gelir ve giderlerinin Yazıcı. ortasına” manalarına gelmektedir. Şu halde kelime Osmanlıcada -Arapçadaki kullanımından farklı olarak.g. 341 Mutçalı. 340 el-Ferâhîdî. sarayda. Osmanlıcada. Bu terkibi Türkçeye çevirirsek. “Mâl” sözcüğü. parayla ilgili. akar. 329. “male” fiilinden türetilmiş bir mastardır. “malla ilgili. Bu anlamda bir kullanım Osmanlıların tasarrufudur.yapan. yargılamanın yapıldığı yer” anlamına gelmektedir. a. Osmanlıcada.1998. Günümüz Türkçesi’nde hem Mâliye ‫( ﻣﺎﻟﯿﮫ‬a.i. “Maliye” sözcüğü de. “(n)ın arasında. “vakıf” sözcüğünün çoğuludur. dünyalık.e.g. “Mahkeme. …dığı sürece” “Beyne” 337 336 anlamlarına gelmektedir. Mahlâs ise. emtia. 343 Yolcu. 626 337 336 . VI.s.e. 342 Pala.g.g. içinde. sözcüğü ise..e. 338 Devellioğlu. denilir. Bu terkibi Türkçeleştirirsek “Vakıflar Mahkemesi” anlamına gelir.): Arapçada “mâ” edatı “. mülk.g.e. 339 Devellioğlu. Osmanlı’da. 339 Bu mahkemenin görevi. tüccar eşyası. a. “özgürleştirilmiş. emin. güvenilir yer. servet. “Evkâf” ise. 667. özgür olmak. yer. “haremle (kadınlar dairesi ile) selâmlık (erkekler dairesi) arasındaki oda. “iki şeyin arası.t.e. her ne zaman.yaparsa. “eskiden Evkaf Müfettişliği denilen daireye II. “Halasa” fiili kendini kurtarmak. mal ve paraya mahsup” gibi manalara gelmektedir. Hüseyin. a. 74.zf. Meşrutiyetin ilanından az sonra verilen addır.isimleşmiştir.e. 242. İst. Edevatı Rabtı’l-Cümeli fî’l Luğati’l-Ârabiyye. bağımsız olmak” 341 340 anlamlarına gelmektedir. 186. a. a..): “Halasa” fiilinden türetilmiş bir isimdir. muhtelif vakıflar arasındaki ihtilafları gidermekti. “Vakıflar” anlamına gelmektedir. vükelanın ve diğer zevatın müracaat edecekleri ve padişaha yakınlarının bulunduğu daire. içine. o ey(i) ki. kurtarılacak yer.): “Hakeme” fiilinden türetilmiş bir isimdir. para” 343 anlamlarına gelmektedir. a.): “Arapçada.i. Divan Edebiyatı’nda şairlerin 342 şiirlerinde kullandıkları takma ada ”mahlas” nesir hem de şiirde kullanılmaktadır. Mahlâs ‫( ﻣﺨﻠﺺ‬a. “mal.e. padişah sarayı” 338 manalarına gelmektedir. Mahkeme-i Evkâf ‫( ﻣﺤﻜﻢ اوﻗﺎف‬a.g. cihad tevcih etmek. Osmanlıcada. arasına. …yaptıkça.54 Mâbeyn ‫( ﻣﺎ ﺑﯿﻦ‬a. ortasında.g. kurtulma. 354.

Osmanlıcadaki anlamıyla kelimenin Arapça karşılığı “Mahlûk”tur. manyetik alan” imkân fırsat” 353 manalarına gelmektedir. Topaloğlu. oda. “devletin gelir ve gider işiyle uğraşan daire” anlamını Osmanlılar yüklemişlerdir. 340.g.e. ”sakalı traş edilmiş. sınır. Klasik Atrapça’da.g. 345 344 . kasa. Osmanlılar’da bu terkip. Hayrettin. 439. üstün gelmiş” her şeyin ziyade toplandığı yer” 346 345 anlamlarına gelmektedir. “yorgunluk.s. VI. Bekir – Kahraman. 349 İbn Manzûr. Osmanlıcada bu sözcük. “nasare” fiilinin ism-i Mefuludur. a..e. kuvvet. Mecâl ‫( ﻣﺠﺎل‬a. “dönülecek yer” 352 351 anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi Arapça dil kurallarına göre türetilmiş Osmanlıların tasarrufu olan bu sözcük bu anlamda Arapçada kullanılmamaktadır. Osmanlıcada. 142. kıymetli eşyadan ibaret yük. devletin gelir ve gider işleriyle uğraşan daire” 344 anlamlarında kullanılmıştır. iktidar. Bu sözcük günümüzde “Maliye” ismiyle kullanılmaktadır. Allah yardımıyla galip.g. ”Et-taraşu” ismi ise. a. bezginlik” gibi halleri anlatmak için kullanılan bir sözcüktür.i.e. a. Devellioğlu. alan. “hazine. sağır olmak” 349 350 manalarına gelmektedir.e. Mansûre Hazinesi ‫ : ﻣﻨﺼﻮره ﺧﺰﯾﻨﺴﮫ‬Mansûr.g.g. “Nasrolunmuş. 519.e. a.g. 690. a. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcada.e. 1290. “Sultan Mahmut’un Yeniçeri Ocağını kaldırdığı (1826) yılında “Asakîr-i Mansûre-i Muhammediye” (Muhammedin Muzaffer Askerleri) adıyla kurulan askeri teşkilatın masrafına karşılık olarak ayrılan devlet gelirlerine verilen isim” 347 olarak kullanmıştır. 346 Yolcu. anlamlarına gelen “hazine” fiilin den türetilmiş bir ism-i mef’uldur.e.): “Cevelan” fiilinden türetilmiş bir isimdir.g.g. “Hâzine” kelimesi. rahat hareket edilebilen yer. “Maliye” kelimesine. a. 241. 311 350 Devellioğlu. saha. geniş yer. a.e. “Kusmak. 692. Modern Arapçada. Matrûş ‫( ﻣﻄﺮوش‬a. sakalsız” anlamlarında kullanılmıştır. İstifrağ etmek” 348 anlamlarına gelir. kapsam.g. “boş yer. ihtisas. a. Mesela. define. anlamlarına gelir. 351 el-Feyyûmî.55 idaresine ait. Dolayısıyla bu sözcük Arapçada anlam kaymasına uğramıştır.e. “zayıf işitmek. 701. had.): “Taraşa” fiilinin ism-i mef’uludur. a. I. 347 Devellioğlu.g. açıklık. 353 Sami. a. 348 Mutçalı. 352 Mutçalı.e.

“İzin verilmiş. a.56 “gelmeye mecalim yok” gibi. 43. “Eflak ve 359 Boğdan’ın ikisine birden verilen ada” (Memleketeyn)” denilirdi. a. ahlâk. Devellioğlu. “izin vermek.e. Görüldüğü gibi bu sözcüğün Osmanlıcada ki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. a.): “Mecid” kelimesi Arapçada. Arapçada “iki krallık.i. övgüye layık. “Ezine” fiili Arapçada. asil” 354 anlamlarına gelmektedir.i. iki memleket. izinli olma. 360 Yolcu. 766. Osmanlıcada.e. Memleketeyn ‫( ﻣﻤﻠﻜﺘﯿﻦ‬a. a. Osmanlıcada. Mutçalı. a. Osmanlıcada ise. “Sultan Abdülhamid’in tahta çıkışının altıncı yılında(1844) onun adına kesilmiş olan altın ve gümüş sikkelere” verilen addır.g. ”Mecid ile 355 ilgili” anlamındadır..g. Meşreb ‫( ﻣﺸﺮب‬a. adet” anlamlarında kullanılmıştır. 710. 356 el-Firûzâbâdî. 359 Devellioğlu. a. büyük. a.ikil) : “Meleke” kelimesinden türetilmiş bir mastardır.e. iki ülke. “şan. Osmanlıcada ise.g.): “Ezine” fiilinden türetilmiş bir isimdir.e 1351. yaratılış” 356 gibi anlamlarına gelmektedir. içecek.g. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcada yeni anlamlar kazanmıştır. müsaade edilmiş” gibi anlamlara gelir.): “Şeribe” fiilinin ism-i mekanıdır. 729. 847. Dolayısıla bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur: “Haraketleri hoşuma gitmediş hafif meşreb bir insan olduğunu gördüm. Böyle bir kullanım Arapçanın tasarrufudur. huy. tînet.” gibi. 357 tabiat. Me’zûniyet ‫( ﻣﺎذﻧﯿﺖ‬a. iki hükümdarlık” 358 anlamlarına gelmektedir.i.g.e. 265 357 Sami. I. Bu sözcüğün Osmanlıcadaki anlamları için Arapçada.i.e.g. Aynı zamanda ism-i mekandır. Mecidiye ‫( ﻣﺠﺪﯾﮫ‬a. “teherruc” kelimesi kullanılmaktadır. müsaade etmek” 360 gibi anlamlara gelmektedir.e. ulu. (daha ziyada yirmi kuruşluk sikkelere verilen bir addır).g. Arapçadaki bu sözcüğün asıl anlamının Osmanlıcadaki kullanımlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. 821. Mecidiyye ise. 358 Mutçalı. “Me’zûn” 361 sözcüğü ise ismi mefûldur. “İçecek yer. “mezun olmak.g.e. Görüldüğü gibi bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir soyutlama söz konusudur. 361 Devellioğlu. ve şeref sahibi. “yaratılış. bitirme” anlamlarına gelmektedir. a. 355 354 . mizaç.

i. çekingen.i. görkemli.g. 879. 363 362 . “Belirli bir kira karşılığında arazinin kesime verilmesi veya toprak için verilen muayyen vergi” manalarına gelmektedir. öğretim yeri. soğukluk.): “Ketebe” fiilinden türetilmiş bir mekan ismidir. 1298.i. Samî. Mukataâ ‫( ﻣﻘﺎﻃﻌﮫ‬a.g. a. Görüldüğü üzere bu sözcük Osmanlıcada anlam kaymasına uğramıştır. 171. a.e. edepli” 368 367 manalarına gelmektedir. 718. boykot. Osmanlıcada ise. 364 Mutçalı.): “Sefere” fiilinin mufa’ale kalıbından ism-i failidir. yabancı” 364 anlamlarına gelmektedir. Arapçada. bırakma.g. Osmanlıcada. komşuya giden kimse. “seyahat eden yolcu. a.e.e.g. “Utangaç. Arapçada. Görüldüğü üzere bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımı farklılaşmıştır. Arapçada okul yerine daha çok. terbiyeli. “Kesişmek. yolcu. gözün saydam tabakasında herhangi bir sebepten dolayı meydana gelen beyaz leke” 365 manalarına gelmektedir.g.g. Osmanlıcada. esasında bir insanın bir yere konuk olabilmesi için öncelikle uzun ya da kısa bir yolculuk yapmış olması gerekmektedir. duygusuzluk.): “Haşmet”’ten -if’ti’al kalıbına sokularak. misafir” manasında kullanılmaktadır ki. “Tâbî olan hışmın çokluğuyla herkesin hürmetini celb eden.e. a.türetilmiş bir sıfattır. Yoldan gelen. Misâfir ‫( ﻣﺴﺎﻓﺮ‬a. a. gösterişli” anlamlarına gelmektedir.e.s. 367 Devellioğlu. Buna bakarak denilebilir ki Arapçadaki anlamıyla Osmanlıcadaki anlamı arasında bir önceliksonralık ilişkisi oluşmuştur. mütevazı. “sıra. “medrese” kullanılmaktadır. Muhteşem ‫( ﻣﺤﺘﺸﻢ‬a. 368 Sami. yolculuk esnasında birinin evine inen konuk. Her iki dilde de Cubran. içinde bayan ve erkek memurların çalıştığı yer” 363 362 gibi anlamlara gelmektedir. a.57 Mektep ‫( ﻣﻜﺘﺐ‬a. 392. Arapçada. 365 Devellioğlu. eğitim yeri.): “Kata’a” fiilinin mufa’ale babından mastarıdır. ülfeti terk eylemek.e. Mes’ûd. birbirinden kesmek ve kesişmek. Arapçada.e 1395. a. 142. kesintiye uğratma” 366 gibi anlamlara gelmektedir. Bu sözcük Arapçadaki aslında “yolcu” manasında kullanılırken Osmanlıcaya en yaygın biçimiyle “konuk.g. Osmanlıcada. 366 Mutçalı. okul medrese” anlamlarında kullanılmıştır. yolcu. ziyaretçi. “Çocukları ve gençlerin ilim tahsili için deva ettikleri bina ve daire. heybetli.

Sözcüğün Osmanlıcada kullanılan anlamı için Arapçada. 373 Devellioğlu. 653.g. “ifraz olunmuş. 653. “yardım etmek.): “Sa’ade” fiilinin mufa’ale kalıbından mastarıdır.i. Osmanlıcada.g. ruhsat. bu duruma göre bir yorum yapmak gerekirse kelimenin Osmanlıcaya geçişinde adeta bir karşıtlık.e. a. 374 Mutçalı.g. tim” anlamlarında kullanılmaktadır. bir zıtlık düşünülmüştür. Sözcük Arapçada bir tekil iken. Ancak Osmanlı’da ism-i fail olarak kullanılmıştır. müftülük. Hayrettin. Arapçada. ayrılmış. “grup. 851. Osmanlıcada topluluk adı olmuştur. 1332. engel olmayıp serbest bırakma” anlamlarında kullanılmıştır.e.e. Dolayısı ile bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. yardım. Bekir – Kahraman. Osmanlıcada. Arapçada.s.58 anlamları karşılaştırdığımızda. Müsâ’ade ‫( ﻣﺴﺎﻋﺪه‬a. sistemli” 369 gibi anlamlara gelmektedir. a.e.): “Fetiye” fiilinden türetilmiş bir isimdir. muavenet” 370 anlamlarına gelmektedir.): “Nazeme” fiilinden türetilmiş bir ism-i mefuldur.): “Fereze” fiilinden türetilmiş bir isimdir.e. Bu Sözcüğün Osmanlıcadaki anlamları.g. 19. sistematik. “bir manasına gelmektedir. Topaloğlu. Modern Arapçada bu sözcük. a. Görüldüğü üzere Arapçada İsm-i mef’ul olan bir sözcük Osmanlıcada İsm-i fail anlamında kullanılmıştır. icazet” kullanılmakta olup bu kelime Arapçada yalnız “yardım” manasında kullanılmaktadır. 184.g.e. a.g. “müftü. fetva makamı” manalarına gelmektedir.i. kopmuş” askeri birlikten ayrılan kol” 374 373 372 anlamlarına gelmektedir. “Osmanlı İmparatorluğunda Müftülük –İslam tarihinde ilk defaklasik İslam’ınkinden çok farklı. a. birlik. mezuniyet. tertipli. a. “izin. Yüzyıl Arapça’sında –Türkçede çok daha önceden. Ancak bu sözcük topluluk anlamını Osmanlı’da kazanmıştır. mani. 372 Mutçalı. 371 “muavenet. bir düzene göre işleyen. 370 .bu kelimeler yeni anlamlar kazanmıştır. Hıritiyanlık’taki piskoposluk makamına benzer bir konum 369 Devellioğlu. “utangaçlık” ve “gösteriş” iki zıt kavramdır. izin. 371 Sami. Müfreze ‫( ﻣﻔﺮزه‬a. fetva veren. Arapçada bu kelimenin karşılığı “Muntezim’dir. 816.i. “düzenli. Müftî ‫( ﻣﻔﺘﻲ‬a. Arapçada. Muntazam ‫( ﻣﻨﺘﻈﻢ‬a.

saatteki salisenin altmışta biri” 380 manalarına gelmektedir. ağaç çiçekçıkardı.s. entelektüel. Osmanlıcada “Aydın. Devlet otoritesi altında çalışan.g.i. entelektüel” kelimelerinin karşılığı olarak kullanılmıştır.e. temizlik pudrası sürdü” gelmektedir. 879.e. “Sudûr” kelimesi de.g. 381 “Tanzimat’tan sonra kolağası derecesinde olan sivil memurlukta bir rütbe” olarak kullanılmıştır. 378 el. bitki yetişti. Arapçada. “Aydın. Tanzimat’tan önce. 307.g. “memnû. 335 379 Devellioğlu.g. Osmanlıcada.): “Sudûr” kelimesinden türetilmiş bir isimdir. 381 Devellioğlu. 375 Münevver ‫( ﻣﻨﻮر‬a. Arapça aslında böyle bir kullanım yoktur. I. 377 Devellioğlu. yol gösterdi. “Münevver” kelimesi ilk defa Osmanlıcada Batıdaki. 458. “Rabia” kelimesinin “rütbe” anlamında kullanılması Osmanlıların tasarrufudur.Feyyûmî.g. a.e. a. kadın adı” 377 376 gibi anlamlara manalara gelmektedir.g. sadır olma. Dolayısıyla bu sözcük Osmanlı’da anlam kaymasına uğramıştır. a. 376 375 .59 haline gelmişti. “dördüncü. 1044.): “Nevvere” fiilinden türetilmiş bir isimdir. 868.e. 124.e.g. Hayrettin.m.e. Selçuklu döneminde Şeyhülislam (Baş müftü) bulunan yargı bölgeleri saptanmış. a. yasak bir şeyin kanuna uygun olarak zabtı. herhangi kabahatli bir kimsenin malının hükümetçe padişah adına zabt edilmesi” 379 anlamlarında kullanılmıştır. “Işık verdi. Görüldüğü gibi kelimenin Osmanlıcadaki kullanımı Arapçadaki asıl anlamından çok farklıdır.i. a. Bekir – Kahraman. Müsâdere ‫( ﻣﺴﺎدره‬a. kaynaklanmak” 378 gibi anlamlara gelmektedir.): “Rabi’” kelimesinin müennesidir. Bekir – Kahraman. son derece gelişmiş. Belirli bir bölgede yargı yetkisine sahip ve ulema hiyerarşisinde belirli bir yer işgal eden müftü fikri Türkçe’dir. kademeleri tanımlanmış bir müftüler kurumu ortaya çıkmıştı. lambayı yaktı. kesin olarak tanımlanmış bir yargı alanı bulunan bir yerin müftüsü olması fikri klasik İslam inanç ve normlarına yalnız yabancı değil aynı zamanda denilebilir ki aykırıydı”. a. a. Osmanlılar’da. Lewis. “Dışarı çıkma. aydınlattı. meyve çekirdeklendi. Hayrettin. Kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen bu anlamda bir kullanım Arapçada yoktur. Topaloğlu. 380 Topaloğlu. aydınlandı. Râbia ‫( راﺑﻌﮫ‬a. Arapçadaki anlamı.

g. Osmanlıcada olumlu özellikleri ifade etmektedir. a. 385 Mutçalı. Osmanlıcada bir kurum adı olmuştur. Osmanlıcada ise. 328. satıh.g. güvenilir. sahan. Hatta kullanım açısından olumsuz. düzlem. bilir bilmez konuşan.i. “ruh” kelimesi. 382 Bu manada bir kullanım Arapça aslına uygun değildir.):Aslı Arapça olan ve Osmanlıcada kullanılan bu tamlamayı Türkçeye çevirirsek. a. hoş. 346 386 Mutçalı. “sekiz meydan. a. Arapçada genellikle Cebrail (a. 1076.60 Rahatü’l-Ervah ‫( راﺣﺔ اﻻرواح‬a.): Arapçada. dürüst. 346 387 Devellioğlu. 388 Mutçalı.e.e. 1051. iç bahçe. 384 Devellioğlu.i. Devellioğlu. “Emîn” sözcüğü ise. “sersem.t.): “Sahn” kelimesi Arapçada. a.g. dönek” 383 anlamlarına gelmektedir. Arapçada.b. ruh.g.t. a. Osmanlıcada. Mutçalı. “tabak. disk” 388 anlamlarına gelmektedir. “can. Bu terkibi Arapçadan Türkçeye çevirirsek “güvenilir ruh” anlamına gelir. Ra’nâ ‫( رﻋﻨﺎ‬a. hayat.e. diyebiliriz.s. 1046.e. latif. öğün.i. Sahn-ı semân ‫( ﺻﺤﻦ ﺛﻤﺎن‬a. ahmak. Her iki dildeki kullanımda görüldüğü gibi bu sözcüğün Arapça aslındaki manalarıyla Osmanlıcadaki manaların hiçbir ilişkisi yoktur. kadın adı” manalarında kullanılmıştır. silah namlusu” 385 manalarına gelmektedir. “iyi. “Emin. 472 383 382 .g. Yani Arapçada anlam olarak olumsuz özellikleri ifade ederken.e. Dolayısıyla bu terkibin Osmanlıcadaki kullanımı Arapça aslından farklıdır. tehlikeden uzak” gibi anlamlara gelmektedir. saçmalayan düşüncesiz. sekiz avlu” gibi anlamlara gelir.s) için kullanılmaktadır. Osmanlıcada ise. pür ve revnak 384 olan. avlu. a. “Türk müziğinin mürekkep ve en eski terkiplerinden birinin adıdır. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında kurulmuş bir “Okul”’un adıdır. “emune” fiilinden 386 türetilmiş bir sıfattır. uçarı. güvenilmez. “sekiz“anlamına gelmektedir. “müzikte bir makam adı” 387 olarak kullanılmıştır.g. emniyette.): “Er’an” sözcüğünün müennesi olup. Bu terkibi Türkçeleştirirsek. Görüldüğü gibi bu tamlama.olumlu olma yönünden bir zıtlık vardır. Ruhu’l-Emîn ‫( روح اﻻﻣﯿﻦ‬a. Osmanlıcada bu terkip. “Seman ise. güzel.e. a. “ruhların rahatı” anlamına gelir.g. kararsız. yüzey.e. Osmanlıcada Arapça aslından farklı bir anlamda kullanılmıştır.

e. 868. manalarında kullanılmıştır. yıkılmalar.e. ”düşmeler. Arapçada “güneşin batışından sonraki alaca karanlık” Türkçede “güneşin doğuşundan 394 anlamındadır.e.g. Osmanlıcada. 392 Yolcu. a. a. Şafak ‫( ﺷ ﻔﻖ‬a.g.g. Osmanlıcada ve Modern Türkçede kullanılan gerçek Arapça (yani Arapların türettiği) kelimelerin bazılarına. 395 Doğan. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımı olumlu bir anlam ifade ederken Arapçada ki kullanımı olumsuz bir mana ifade etmektedir. Arapçadakinden farklı anlamlar yüklenmiştir Şahne ‫( ﺷﺤﻨﮫ‬a.g.61 Sakatât ‫( ﺳﻘﻄﺎت‬a. Arapçada.g. 394 Mutçalı. deri ve kuyruk gibi” noksanlar” 391 390 389 anlamlara gelmektedir. hatalar. “nağme ile şiir okuyan . a. Arapçada ise yenilmeyen unsurlarını ifade etmektedir. a. ilimden. 727.): “Şahane” fiilinden türetilmiş bir isimdir. Şâdî ‫( ﺷﺎدي‬a. 396 Cübrân Mes’ûd. 271 391 Sami.g. 390 . mübaşir” manalarına gelmektedir. harmanlara nerâret eden kimse” manalarında kullanılmıştır. Arapçada.e.e. muayyen zamanlarda yeteri kadar yiyecek toplamak” 396 anlamlarına gelmektedir.e. 393 Devellioğlu. mahkeme hademesi. Ararça’da “şihne” sözcüğü.e.i. a.g. Osmanlıcada. 450.): “Şâde” fiilinden türetilmiş bir isimdir.i. Görüldüğü gibi Osmanlıcada “şahne” sözcüğünün karşılığı Arapça aslında “şihne”dir.) : “Şefeka” fiilinden türetilmiş bir mastardır.e. edebiyattan hisse alan” 393 392 anlamlarında kullanılmıştır. 440. 389 Mutçalı. “sürçme” ve “hata” gibi manalara gelmektedir. sürçmeler . Her ne kadar “Ahteri kebir” de Osmanlıcadaki kullanımına yakın olsa da Osmanlıcada hayvanın etinden ayrı tutulsa da hayvanın yenilen unsurlarını.g. “gemi ve benzerlerinde taşınan yük. emniyet memuru. 393 Ahteri. Osmanlıcada. a. hayvanın adeten yenilmeyen yerleri. 397 Devellioğlu. a. Osmanlıcada ve Modern karanlık” 395 önceki anlamına gelmektedir. “sultanın sarayına odun götüren yeniçeri.e. devrilmeler. Görüldüğü gibi bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. 1167.g. a. “düşük yerler. “inzibat 397 memuru. Görüldüğü gibi sözcük Arapçada genel olarak “düşme”. kusurlar.i. a. odu ambarı memuru.): “Sakat” sözcüğünün çoğuludur. 1013.i. acemi ocağı neferi. 1169. polis memuru.

Görüldüğü gibi bu sözcüğün Arapça aslıyla Osmanlıcadaki kullanımının hiçbir ilgisi yoktur. “gelincik.) : “Şevk” kelimesi yukarıda belirttiğimiz gibi “şâke” kelimesinden türetilmiş bir mastardır. 400 Yolcu. sahpa” 400 anlamına gelmektedir. yük.g. 889. a. “güneşle ilgili. “Teribe” fiilinin mastarıdır. “Tarab” ise. Şevk-i Tarab‫( ﺷ ﻮق ﻃ ﺮب‬a. yağmurluk” gibi manalarda kullanılmıştır. Arapçada. Bu bağlamda bir anlam daralmasından ziyade bir anlam kaymasından da söz edebiliriz.g. Şakâik ‫( ﺷﻘﺎﺋﻖ‬a. 445. “Şihne” kelimesinin ilk hecesinde bulunan (a) harfi Osmanlıcadaki kullanımında (i)’ye dönüşmüştür. Günümüz Türkçe’sinde “güneşlik. anlamlarında kullanılmıştır. 399 398 .62 Arapça aslında “Şahne” kelimesi. yağmur” Osmanlıcada. eğlenme.):”Şekîke” sözcüğünün çoğuludur.e. a. Bu sözcük Osmanlıcada tam bir anlam kaymasına uğramıştır. 1170. 401 Sami. mey.g. Arapçada. 517.g. Cübrân Mes’ûd a. a.i. 402 Mutçalı. 772. “şarap.g.i. güneşlik. bâde. a. Arapçada.e. Şarâb ‫( ﺷﺮاب‬a.” 403 anlamlarına gelmektedir.e.e. Bunun dışında Arapçada bu kelime. “Şarap” kelimesinin Arapçadaki 401 anlamının daha genel olduğunu ve Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam daralması olduğunu görmekteyiz. coşkunluk. “aynı baba ve anneden olma kız kardeş.): “Şeribe” fiilinden türetilmiş bir isimdir. Selim tarafından tertip edilen “müzikte mürekkep bir makam”ın adıdır. meyva suyu” hamr.i.g. sevinç. perde” 402 anlamlarına gelmektedir. anlamlarına gelmektedir. şarap. lale” 399 398 gibi anlamlara gelmektedir. Şemsiye ‫( ﺷﻤﺴﯿﮫ‬a.e. yarım baş ağrısı. a.): “Şems” kelimesine nisbet ya’sı eklenerek türetilmiş bir isimdir. Osmanlıcada daha çok. Osmanlıcada.e. hem olumlu he de olumsuz içecekler için kullanılmıştır. Osmanlıcada ise. sadece olumsuz içecekler için kullanılmıştır.b. güneşle ilgili” anlamları unutulmuş tamamen “yağmurluk” anlamında kullanılmaktadır.i. 403 Mutçalı. “ güneşle ilgili. Bu bağlamda bu kelimenin Türkçedeki kullanımında bir anlam kaymasından söz edebiliriz. “kargo. 456. “içecek. Osmanlıcada II. güneşlik.” anlamlarına gelmektedir. Devellioğlu. Kelime olarak “neşe. güneş şemsiyesi.

Kelime Osmanlıcadaki kullanımında iki yönden anlam kaymasına uğramıştır. akıllılar. Bu bağlamda bu sözcük Osmanlıcada anlam kaymasına uğramıştır. aklı başında olanlar” 404 anlamlarına gelmektedir. a. maliye. basiret sahipleri. akıllı geçinmek 405 isteyen.): “Zecere” fiilinden türetilmiş bir mastardır. Modern Arapçada. yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş” anlamında kullanılmıştır. Zecr ‫( زﺟﺮ‬a. IV. “akıl satan.g. 589. 406 Mutçalı.e. Kimileri Arapça kimileri de Farsça kökenli olduğunu ileri sürmektedirler.63 Ukâlâ ‫( ﻋﻘﺎﻻء‬a. hayvan yemi” 406 manalarına gelmektedir.i. Osmanlıcada tekil olarak kullanılmıştır. menetmek” gelmektedir. Şöyle ki.g. 408 Osmanlı devleti zamanında. “Bakan” anlamında kullanılmaktadır. Yalnızca “Vezir” kelimesi değil hemen hemen bütün bakanlıkları isimleri Osmanlıcadan Arapça’ya geçmiştir: “Hariciye.i. anlayabilenler. Arapçada. yasaklamak.e. dahiliye. işaretle kovup uzaklaştırmak.): “Akl” kelimesinin çoğuludur. a. Mutçalı. “akıl sahipleri. 307. “sipahilere. idrak sahipleri. Sami. 318. a.g. Ama Abbası dönemi boyunca terimin kullanıldığı çok kesin kanıtlanmaktadır. a. Görüldüğü üzere bu sözcüğün Osmanlıcadaki kullanımı Arapça aslından farklıdır. makuller. Vezîr ‫( وزﯾﺮ‬i): Kelimenin kökenine ilişkin bir tartışma vardır. 408 Lewis. kendinin akıllı ve bilgili sanan” manalarında kullanılmıştır. 405 404 409 manalarına . 1346. a. Osmanlıca’da.m. Osmanlıcada bu anlamda. Arapçada çoğul olarak kullanılırken. 409 İbn Manzûr. Daha sonra kurum değiştikçe terimin anlamı da değişmiş ama bu değişiklik belirli sınırlar içinde kalmıştır.g. Arapçada. Osmanlıcada bu 407 anlamın dışında daha çok. 944.e. İknci olarak kelimenin Arapçadaki manası “akıllılar” şeklinde müspettir. Arapçada. a.e.g.g. “hayvani sesle.i. “ahırda büyütülmüş hayvan. “en yüksek rütbelere ulaşmış paşa” anlamındaydı. Osmanlıcadaki kullanımı menfidir. adliye” bütün bu kelimelerin Modern Arapçadaki kullanımı Osmanlıcanın etkisini taşımaktadır. “Nâzır” terimini daha çok kullanmışlardır. 407 Devellioğlu.e. 586. Ulûfe ‫( ﻋﻠﻮﻓﮫ‬a.): “’Alefe” fiilinden türetilmiş bir isimdir.

tadım.e. Osmanlıcada. meyil.): Arapça’’da. konuk olmak” manalarındadır.64 Osmanlıcada. “zorlamak. a. a. tatma tad. toy. kibarlık. anlayış algılama. eziyet etmek. Arapçadaki aslından tamamen farklıdır. “eğlenme. Devellioğlu. 412 Devellioğlu. 300. Osmanlıcada. 411 410 . 1423. alay etme” anlamlarına gelmektedir. a. misafire yedirip içirme” manalarında kullanılmıştır.): Arapçada. Mutçalı. angarya çalıştırma” 410 anlamındadır. cünbüş. nezaket. “şölen. Dolayısıyla bu kelimenin Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam kayması söz konusudur. kutlama. eğilim” 412 411 gibi manaslarına gelmektedir.g. hissetme. haz. “bir şeyin lezzetini almak için dilde tatma.i. 1412.e. tatlı dillilik.g. Zevk ‫( ذوق‬a.g. Görüldüğü gibi bu sözcüğün Arapça aslından farlı olarak Osmanlıcadaki kullanımında bir anlam farklılaşması söz konusudur. Ziyafet ‫( ﺿﯿﺎﻓﺖ‬a. güzeli çirkinden ayırt etme kabiliyeti. Görüldüğü üzere bu kelime Osmanlıcada Arapçadaki orijinal anlamından farklıdır. misafir olmak. Görüldüğü üzere “zevk” kelimesinin Osmanlıcadaki kullanımı.e. “misafir kabul etmek.i. boş vakit geçirme.

g. İlk kullanımındaki Türkçe’sindeki Cumhuriyet değil. 73.65 IV. bir takım bilimsel eserlerin Osmanlıcaya çevrilmesi. a. On sekizinci asrın başlarında yeni tıbbın Osmanlıya girmesi. 415 Davetiye ‫( دﻋﻮﺗﯿﮫ‬a. Bu faaliyetin on sekizinci asrın başlarına kadar uzanan bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. halk.m.): “Cumhuriye” kelimesi ilk bakışta açık ve sahih bir Arapça’dır. Kelime.e.g.): “Da’vet” sözcüğünden Arapça dil bilgisi kurallarına aykırı bir şekilde üretilmiş bir kelimedir. Ama tarihsel ve semantik açıdan Osmanlıca’dır. Cumhuriyet ‫( ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ‬o. 131. - İngilizlerin Latinceyi kullandıkları gibi. 414 413 . Türk yüz yılarında bu anlamda anlamı kullanılmıştır. Mutçalı. BÖLÜM ARAPÇA DİL KURALLARINA UYGUN / AYKIRI ŞEKİLDE TÜRETTİLEN BAZI KELİMELER Bir takım sözcükler vardır ki kökü Arapça olmasına rağmen Osmanlıcada girdiği şekil Arapçada olmayıp Arapça’ya benzetilerek Osmanlıcada kullanılmak üzere şekillendirilmiştir.” 413 Bir diğer açıdan Osmanlılar. Zamanla bu ayrım ortadan kalktı ve nihayet Türkçede daha sonra Arapçada ve öteki İslam halklarının dilinde bugünkü anlamıyla Batı dillerindeki “republic” teriminin karşılığı olarak yerleşti. 303. karşılaşılan yeni hukuki ve siyasi sorunlar. Sözcüksel açıdan kelime gerçekten Arapça’dır.g. Kelime. Cumhuriyetçilikti. izdiham. günümüz Cumhuriyet. orada bulunmasa üretme yolu ile Arapça köklerden yeni kelimeler uydurmaktı. kitle. hak yığını” 414 anlamlarına gelen “cumhur’dan üretilmiş bir soyut isimdir. 415 Lewis. Levend.Arapça ve Farsça sözcüklerden yeni kelimeler üreterek bir bilim dili inşası çabasına girmişlerdir. ahali. gibi meseleler Osmanlı’da yabancı kelimelere karşılık bulma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. a.e.i. Böyle bir durumla karşılaşan Osmanlılar şöyle bir yöntem takip etmişlerdir: “Arapça’ya başvurmak. soyut bir terimdi. “Kalabalık. Arapçada günümüzdeki Cumhuriyet anlamında kullanılmadan önce. a. Arap dilinde “da’vet” kelimesi “Çağrı.

davul” gibi.): Arapçada “fâik kelimesi. a. Osmanlıcada. birinci sınıf. 417 416 . 422 Sami. mükemmel. çomakla vurularak çalınır ve büyük bir ses çıkarır. çekme. korkusuzluk.tabul. “davul olarak kullanılan bu kelime muhtemelen. Eczâne ‫( اﺟﺰاﺧﺎﻧﮫ‬o. 421 Devellioğlu.g. 260.e.g.) : Arapçada “cüzler.g. eczâcı dükkanı. “ilaç” anlamını daha önce Türkçede kazanmıştır.e. 420 Devellioğlu. Osmanlıcada. a. parçalar” 419 anlamına gelen ecza kelimesi. inanma. Görüldüğü üzere sözcüğün köküne bakıldığında kökü Arapça’dır ve aldığı ek de Arapça’dır.e. a.g. Hem kök olarak hem de ek olarak Arapça olmasına rağmen kök ile ekin bu şekilde birleşmiş hali Arapçada yoktur. “güvenlik. 679.66 davet. göze çarpan. Davul ‫( داول‬i. mümtaz. Arapçada “ilaç” yerine daha çok “deva” kelimesi kullanılmaktadır.): Arapça “tabl” kelimesinden türetilmiş bir Osmanlıca isimdir. a.g. Devellioğlu. istek talep” 417 416 anlamlarına gelmektedir. bir değişim sonucu bu hale gelmiştir.e. “Bu sözcüğün “Davul” şeklindeki kullanımı Arapçada yoktur. a. anormal” 422 manalarına gelmektedir. cezp etme.): Zaten mastar olan “emn” kelimesine edat-ı mastaryye eklenerek Arapça kaideye göre yanlış türetilmiş bir sözcüktür. ecza dolabı” 420 anlamlarında kullanılmıştır. “Eczane” kelimesi ilk kez Türkçede kullanılmıştır. “iki tarafı deri ile kaplanmış.g. 240. “eczane. 116. 418 Türkçede. alışılmamış. polis teşkilatı” 421 manalarına gelmektedir. “Faikiyyet” sözcüğü Osmanlıcada. güvenme. “İsim.i. Osmanlıcada. Emniyet ‫( اﻣﻨﯿﺔ‬a. duyulmamış.g. mahkemenin gönderdiği çağrı kağıdı. a. 419 Mutçalı. “üstünlük Mutçalı. 269.e. 202. Osmanlıcada. davet eden hizmetliye verilen bahşiş” gibi manalarda kullanılmıştır. “üstün. “table. Fâikiyyet ‫( ﻓﺎءﻗﯿﺖ‬o. bilinen mûsikî aleti ki köylerde zurna ile beraber çalınır”. Arapçada bu kelimenin karşılığı “saydaliyye”dir.. a. seçkin. 600. dikkat çeken.i. çağrı kağıdı.e.e. çok iyi. Farsça gibi görünmekle birlikte Türkler’in ürettiği bir kelimedir. 418 Sami.

Devellioğlu. Bir telaffuz hatası vardır. 450. trajedi bahtsızlık” 426 gibi anlamlarda kullanılmıştır. baltayı taşa vurmak. 427 Hacâlet ‫( ﺧﺠﺎﻟﺖ‬o.g. Osmanlılar “habbe” ismini “fu’aylun kalıbına sokarak bu ismi üretmişlerdir. 1001. “müsibet. 450. “dikkatsizlik ve gafletle dokunaklı bir söz söylemek.i. sözcük. 364. a. 427 Sami.g. Hayrettin. kapan” 425 424 anlamlarına gelmektedir. 215.i. tanecik” Böyle bir kullanım Osmanlıların tasarrufudur. Büyük bir olasılıkla “Osmanlıcada kullanılan “fak” sözcüğü Arapçadaki “fah” sözcüğünden galattır. Hubeyb ‫( ﺣﺒﯿﺐ‬o. Felâket ‫( ﻓﻼﻛﺔ‬o.): “felek” sözcüğünden müştak bir kelime gibi kullanılsa da Arapça dili kurallarına göre uydurma ve yanlış bir sözdür. a. mahcubiyet” anlamlarına gelen “hacele” fiilinden yapılmış bir kelimedir. bir galat sözdür. 429 Topaloğlu. Osmanlıcada.67 yükseklik” 423 anlamında kullanılmıştır. “tuzak.): Arapçadaki.”utanma. “Hacâle” şeklindeki bir kullanım Osmanlıcanın tasarrufudur. 424 423 . “çekingenlik. Bu durum Arapça dili kurallarına aykırı bir şekilde Arapçadaki kök haline yine Arapça bir ek getirilerek türetilmiş bir sözcüktür.g. aldatılmak.g. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur. Osmanlıcada.e.i. Böyle kullanım Osmanlılar’ın tasarrufudur. faka basmak” gibi manalara gelmektedir. Osmanlıcada bir “hubeybî” sözcüğü. 305. utangaçlıkla şaşırma” 428 Osmasnlıca’da bü gibi anlamlarda kullanılmıştır.e. 297.e.e. tahıl.e.s. Osmanlıcada.e. pot kırmak.): Osmanlıların “hubeyb” kelimesine nisbet ya’sı getirilerek “tanecikli” türettikleri 431 anlamlarına gelmektedir. a.g. Bekir – Kahraman. a. 428 Devellioğlu. Fak‫( ﻓﻖ‬a.): “Fah” kelimesinden tahrif edilmiş. çekirdek. bela. “küçük tane.): Arapçada. “tohum. Arapçada yoktur.g. hububat” 430 429 gibi anlamlara gelmektedir. a. anlamında kullanılmıştır. “Fah” kelimesi Arapçada. 55. Mutçalı. 431 Devellioğlu. utangaçlık. 425 Sami.e. a. a.g. 648.e. a. Hubeybî ‫( ﺣﺒﯿﺒﻲ‬o.e.g. 426 Devellioğlu. a.g. 430 Devellioğlu.

mastariyye ilavesiyle ikinci kez mastar yapmak Arapça kaidelere pek uygun olmasa gerek. İhtisâs ‫( اﺣﺘﺴﺎس‬o. sonuçlanmak. Fransızlar bile bizim bu uydurma tabirimizden yayılarak.e. 433 432 . bizde kullanılır olmuştur.a. a.e. 157. yararlar. 436 Mutçalı. bağımsızlık. kısıtlanmama” anlamlarına gelmektedir.e. 173.i.i. Müslümanlık” 434 433 432 “hiss” kelimesi anlamlarında kullanılmıştır.e. bu tabiri terk ederek yerine “İslam” kullanmaya başladıkları halde bizim bilerek böyle yanlış kelimeler kullanmaktaki israrımız abes değil mi? Modern Arapçada bu tabir. “İstehsale” fiili ise. köleliğin ve kölelik statüsünün karşıtını.) :”Hürriyet sözcüğü. neticelenmek.i. ikinci anlamda. “Tedarik etmek. Klasik İslam uygarlığında genel olarak hukuki ve sosyal anlamda.g.68 Hürriyet ‫( ﺣﺮﯾﺖ‬o.g.g. 434 Devellioğlu. ele Mutçalı. bunu ifadede yeterli değilse “ihsâs” kelimesi kullanılır. a. Fransızca’daki “sensation” (hislenme.):“hasele” fiilin istif’al kalıbından mastarıdır. Sözcüğün Türkçede ilk kez yeni bir anlam kazanmaya başlaması on sekizinci yüzyıl sonlarında olmuştur. 435 Sami. 540.g. (Fransızca “sensation” denilen hali ifade için icad olup Edebiyata girmiş bir kelime ise de Arapçadaki “hiss” maddesi ifti’âl kalıbından asla tasrif olunmaz His tâbiri bunu ifadeye kafi değilse ihsas kelimesinin kullanmak gerekmektedir. yer almak” 436 anlamlarına gelmektedir. bazenda istisna ve imtiyazı ifade eder. Arapçada böyle bir kelime bulunmaması bakımından yanlış ise de. İstihsâl ‫( اﺳﺘﺤﺼﺎل‬o. “Menfaatler. Arapçada “hurr”’den türetilmiş soyut bir isim olan “hurriyya”’dan gelir. “İslamlık. kaderin karşıtı olan irade serbestliğini belirtir. Arapçada “İslam” kelimesi zaten mastardır. 403. İslamiyet ‫اﺳﻼﻣﯿﺖ‬ (o.): Arapçadaki “hiss” mastarından türetilmiş bir kelimedir. his alma) denilen hali ifade için Osmanlıların uydurduğu bir kelimedir. lisanlarında mastariyye edatıyla “islamisme” tabirini teşkil etmişken son olarak Arapça kesb-i vukûfiyle bunun munasebetsizliğini anlayınca. a. meydana gelmek. Arapçada “hasele” fiili. Sami. Osmanlıcada. faydalar. “Özgürlük. “Ortaya çıkarmak. Müslüman olma” 435 anlamında kullanılmaktadır.e. Modern Arapçada.g.i. Mastar olan bir kelimeyi tekrar edet.): Osmanlıcada. “islamiyet. a. 75.

i. Arapçada bu kelime yerine “intâc” kullanılır. Şu anda bu terimin Türkçedeki kullanımıyla Arapçadaki kullanımı farklıdır.e. ele geçirme. Klasik Arapçada inkılâb. sorgulama” 440 gibi anlamlar taşımaktadır. “Haber toplama merkezi” anlamında kullanılmıştır.g. cevap isteme. 438 437 . a.i. dönüş” 441 gibi anlamlara gelmektedir. 174. Osmanlılar’da bu kelime daha sonra bir kurum adını almıştır. “Kötü değişim” anlamında kullanılmaktadır.g. İsticvâb ‫( اﺳﺘﺠﻮاب‬o. 439 Mutçalı. “devir. a. “Devir. Devellioğlu.e. “Devrim” kelimesinin tam karşılığı Arapçada “savra”dır. İstihbarât ‫( اﺳﺘﺤﺒﺎرات‬o. elde etme. 441 Mutçalı. Yine bu sözcüğü Osmanlılar Arapça dil kurallarına göre türetmişlerdir. dönüş” demekti.): “Cevebe” fiilinin istif’âl kalıbından mastarıdır. meydana 438 getirme. Bu kelime şu anda günümüz Modern Arapçası’nda. Kelimenin hiçbir politik anlamı yoktu. a.g.i. “Hasıl etme. Bu sözcük Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde türetilmiş olmasına rağmen Arapçada kullanılmayıp Osmanlılar’ın tasarrufu olan bir kelimedir. “Soru. “Sorma. 544. Osmanlıcada. Arapçadaki “İnkılâb” terimi tarihin bir aşamasında olumsuz bir anlam yüklenmiştir. a. üretme. İnkılâb kuşkusuz klasik Arapçada. dinleme. cevap alma maksadıyla söyletme.): Arapçada “haber” kelimesinin İstif’âl kalıbından mastarının çoğuludur.69 geçirmek” 437 manasındadır. “Tekik. İnkılâb ‫( اﻧﻘﻼب‬o.): “Kalebe” fiilinin infiâl kalıbından mastarıdır.cevap alma. 724. ele geçirilme” gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır.): “Şerike” fiilinin ifti’al kalıbından mastarıdır.g.e. a. araştırma” 439 gibi manalara gelmektedir. 440 Devellioğlu. İştirâkî ‫( اﺷﺘﺮاﻛﻲ‬o. Arapça bir kelimeden Arapça dil kurallarına göre türetilmiş olmasına rağmen Osmanlıcanın Mutçalı. “İnkılâb” kelimesi modern politik anlamda ilk kez 1870 yılında Osmanlıcada kullanılmıştır. 213.e.e. Kelimenin kökü Arapça olmasına ve Arapça dil kurallarına göre türetilmiş olmasına rağmen Osmanlıların tasarrufu olan bir kelimedir. röportaj. hatta Kur’an-ı Kerîm’de bulunan bir terimdir.g.i. inceleme. sorgulama. 548.Osmanlıcada “İstihsâl” sözcüğü. gensoru” anlamlarında kullanılmaktadır.

Çünkü “kurb” kelimesi zaten mastardır.): Osmanlıcada. töre.b. yasa. 446 Lewis.g. Kanûn ‫( ﻗﺎﻧﻮن‬o. 444 Mutçalı. 142. birinin yerinin tutan. Bu kelime Osmanlıcada ilk kez Osmanlı Sosyalist Fırkasını tanımlamak için kullanılmış. 306. Osmanlıcada. Arap dilinde “Mesel” sözcüğü. devletin ilk kez kanun yaptığını ilan ettiği 19. usûl. bir devletin idaresi için tertip olunan tüzükler topluluğu.g. a. a. 445 Yolcu. “kanun. kaide.yüzyıl Osmanlı Devletinde kazanmıştır. a. Aslında bu kelime Fransız lievtenant (birinin yerine bakan kişi) kelimesinin çevirisidir.”Benzerlik.e. resim” 445 444 anlamlarında anlamlarına gelmektedir. a. yarbay.i.i. a. 443 . bölüşme” gibi anlamlara gelmektedir. Klasik Arapçada. a.türetilmiş bir kelimedir.g. Çok eski dönemlerden beri kullanılan bu kelime Klasik Arapça metinlerinde özellikle Memlûk metinlerinde geçer. nizam. 448 Mutçalı. özdeyiş.70 tasarrufu olan bir kelimedir. 446 Kurbiyyet ‫( ﻗﺮﺑﻲ‬o.g. örnek.): “Karube” fiilinin mastarından -Arapça gramer kuralları yönünden yanlış olmakla beraber.): Bugün ki Arapçada. Mutçalı. [deniz] binbaşı” kullanılmaktadır.e. 447 Devellioğlu. 442 448 447 er-Razî. darbı mesel. “Kanûn” büyük anlam değişikliğine uğramış. adet. 631. Osmanlılar Fransızca terime karşılık olarak Arapça’ya başvurmuş terimim bire bir çeviriyle “kaim. Daha sonra bu Osmanlıca kelime Arapçada da kullanıla gelmiştir. Masal ‫( ﻣﺼﺎل‬o. atasözü. ancak modern anlamını. ibret.g. Bu tabir Modern Arapçada. ortak koşma. Daha sonraları bu kelime fazla Arapça bulunarak Türkçeden atılmıştır.e. Kaîm-makam ‫( ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم‬a. 565. a. örnek alınan” maalarına gelmektedir. 442.e. 739. kaymakam” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin sonuna tekrar nisbet ya’sı getirilerek Arap dili kuraklarına aykırı şekilde ikinci kez mastar yapılmıştır. “paylaşma.g.makam” haline getirmişlerdir.”Birinin yerine geçen. Modern Arapçada. “sosyalist” 443 442 anlamına da gelmektedir. “kaymakam. “yakınlık” anlamına gelmektedir.i. düstur. zamanla yaygınlaşıp standart Osmanlıca terim haline gelmiştir. I.m.g. ders.e. 819.e.i.):Arapça “mesel” sözcüğünün galat olarak “Masal”’a dönüşmesiyle oluşan bir kelimedir.

Bekir – Kahraman. kendine ehemmiyet vermeyiş.e. “o şey ki” anlamına gelen “ma hiye” kelimesinden yapılmış Arabi olmayan Osmanlıların tasarrufu olan bir kelimedir. Böyle bir kullanım Arapçada mevcut değildir. Çünkü Arapçadaki “mesel” sözcüğü Osmanlıcada “masal”’a dönüşmüş ve “mesel” sözcüğünün anlamından da tamamen kopmuştur. 1379. a.i. kendisine haksızlık edilmiş veya zarar ve ziyana uğramış olanın hali. yok etmek” manalarına gelen“’Ademe” fiilinin ism-i mef’ulundan türetilmiş Arabi olmayan Osmanlıların tasarrufu “madumluk. a.): Arapçada.g. 455 Ahterî. Osmanlıcadaki kullanımında sözcüğün fonotiğinde bir kaymadan söz edilebilir. Mağdûriyet ‫( ﻣﻐﺪورﯾﺖ‬o. a. 670. Maliyet ‫( ﻣﺎﻟﯿﺖ‬o.e. muhtaçlık” 452 manalarında kullanılmıştır. a.): “Ğadere” fiilnin ism-i mef’ulundan türetilmiş Arabi olmayan Osmanlıların tasarrufu olan bir yapma kelimedir.): Arapça kaidesince ”mahv”’dan türetilmiş bir sözcük olup Arapça’ya benzetilerek Osmanlılar tarafından yapılan bir kelimedir. 451 Devellioğlu. ”(Sonradan türetilmiş kelime) Mağdur olan adamın hali. “Maliyyun” kelimesi ism-mensubdur. 453 Devellioğlu. 1355. Osmanlıcada. 677. fazla tevazu. a. 261.): Arap dilinde. “Devletin gelir ve giderleriyle uğraşan daire” 449 450 455 anlamındadır.e. 197.e.i.g. 683.71 Osmanlıcada. 452 Sami.i. a.e. inanılmayacak hikaye. Mahiyye ‫( ﻣﺎھﯿﮫ‬o. cin ve peri hikayesi.):Kelimenin kökü “mal”dır.i.g. Osmanlıcada. yokluk” 451 olan bir yapma kelimedir.g. “Maliyye” kelimesi Arapça bir kelimedir. “kendini hiçe sayma. “çocuklara söylenilen hikâye. a. Topaloğlu. Maliyet kelimesi ise “Maliye” Sami. anlamlarında kullanılmıştır.e.g. “Maliye kelimesi ism-i mensubun sonuna “yuvarlak ta” getirilerek yapma mastar yapılmıştır.g. ilgi çekici öykü” 449 gibi anlamlarda kullanılmıştır. 454 Devellioğlu. saçma sapan söz. Hayrettin. “Mal” kelimeside “meyl” kelimesinden türetilmiştir. Osmanlıcada. Arap dilinde. “Kaybetmek. Ma’dûmiyyet 450 ‫ﻣﻌﺪوﻣﯿﺖ‬ (oi.g. Osmanlıcada bu kelime “aylık” 453 anlamında kullanılmıştır. alçakgönüllülük” 454 manalarında kullanılmıştır. Mahviyet ‫( ﻣﺤﻮﯾﺖ‬o.e. .

“meâlîm” 457 kelimesi kullanılır.nin) bakımını yapmak” gibi anlamlara gelen “savene” fiilinin ism-i mef’ulundan yapılmış bir kelimedir. Osmanlıcada “malum olan.) : “Tele’a” kelimesinin mim’li mastarıdır. 698. savunmak.): “’Alime” fiilinin ism-i mef’ulundan türetilmiş Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir.72 kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. “Malûm” sözcüğünün çoğuludur. 496. 457 456 . 690. Osmanlıcada. “’Alime” sözcüğü Arapçada. a. Bu sözcük Osmamlıca’da bir edebiyat terimi olarak kullanılmıştır: “Divan edebiyatında Gazel veya Kasidenin ilk beytine verilen ad”dır. eminlik. “korumak. muhafaza etmek. Modern Arapçada. 557. a. Masûniyet ‫( ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ‬o. a. (arabanın makinenin vb. “Doğmak. sağlam” 460 459 458 manalarına gelmektedir. korunmuş.): Arapçada. ayın ve yıldızların doğması” 463 462 gibi anlamlara gelmektedir. himaye etmek. (en çok) gazeteler” 461 anlamlarında kullanılmıştır.e. 461 Devellioğlu. 358.i. Arapçada “ma’lu”’un çoğulu olarak. a.g.) : “Dabahe” fiilinin ism-i mef’ulunun çoğuludur.e. I. “bilmek. “Ma’lûmat” şeklinde bir kullanım Arapçada yoktur. doğacak yer.g. sağlamlık. Osmanlıcada. basılmış şeyler. Böyle bir çoğul kullanımı Arapça’ya Osmanlıcadan geçmiştir. Matbu’at ‫( ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬o. “Matbuat. Devellioğlu. İbn Manzûr.i. “Masûniyet” kelimesi Osmanlıcada. bilinen şeyler. korunma. Görüldüğü üzere bu kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen Osmanlıların tasarrufu olan bir kelimedir.e.e.g.g.e. a. Matla’ ‫( ﻣﻄﻠﻊ‬o. a. kitaplar. 699. “mahfuzluk. korunan. I. bilgi” anlamına gelmektedir. 961 463 Pala.g. Aynı zamanda Arapçada ism-i mekanıdır. Bu kelime Osmanlıcanın tasarrufudur.g. “Bir eyin mal olma değeri” anlamında kullanılmıştır.e. “saklanmış.g. güneşin. Ma’lûmât ‫( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬o. “masûn” kelimesi de. yayınlar” anlamlarında kullanılmaktadır. siyanet olunmuş. çalışarak.e. 458 Mutçalı. “basılmış şeyler. 459 Mutçalı.e. tanımak. a. 460 Devellioğlu. 462 el-Firûzâbâdî a. 496. biliş. çabalayarak bir şey elde etme” 456 manalarına gelmektedir.i.i.g. dokunulmazlık” gibi anlamlarda kullanılmıştır. salim.

g. a.g. çok 464 465 Devellioğlu. Mefkûre kelimesi Ziya Gökalp’in Arapça “fakara” kelimesinden türettiği tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. teknik alan” anlamlarına gelmektedir. bu terim tamamen benimsenmiş uzun yıllar “ülkü” kelimesi üretilip yerleşene kadar kullanılmıştır. “uygarlık. Medeniyet ‫( ﻣﺪﻧﯿﺖ‬o. 469 Mefkûre ‫( ﻣﻔﻜﻮره‬o.e.t. 469 Mutçalı.g. medeniyet” 468 467 Günümüz Arapça’sında bu kelime.i. Arapça dil kurallarına göre yeni kelime üretme yöntemine Ziya Gökalp ve o dönemde yaşayan düşünürler başvurmuşlardır. Mecâniyyet ‫( ﻣﺠﺎﻧﯿﺖ‬o. hükümdara ait. ücretsizlik” 465 gibi anlamlara gelmektedir. seküler” 466 gibi anlamlara gelmektedir. “şehirde oturan. a. 671. a. a.) : “Bedee” fiilinden türetilen bir isim olan “Mebde” sözcüğüne nisbet ya’sı eklenerek türetilmiş bir mensub isimdir.harbiyyey-i şahâne ‫( ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻮن ﺣﺮﺑﯿﮫء ﺷﺎھﺎﻧﮫ‬a. “harb” kelimesine nisbet ya’sı eklenerek türetilmiş bir mensub isimdir.f.g.) : Ziya Gökalp Arapça “fakara” (düşünmek) kökünden Mefkûre’yi üretmiş. Mekteb-i fûnûn. Medeniye kelimesi de Arapça bir kelimedir. 470 Mutçalı. 709. a.i.g. yüz yılda Osmanlılar tarafından türetilmiş daha sonra Arapça’ya geçmiş “Medeniye” şekline sokulmuştur.g. 322. “mecanilik.m. Medeniyet bir nevi onun Türkçeleşmiş halidir.): “Ketebe” fiilinden türetilmiş bir mastardır aynı zamanda ism-i mekandır. 707. 468 Mutçalı. “savaşçı.g. anlamlarında kullanılmaktadır. tür çeşit.): “Mecene” fiilinden türetilmiş bir mensub mastar isimdir. 826. “cins. sanat. yerli.): Arapçada. 466 Mutçalı.e. “Medeniyet “kelimesi 19. medeni.e. 158. “Şahane” kelimesi Farsça’da. “Başlangıç olma işi” 464 anlamına gelmektedir. a.i. “Medeni” kelimesi. hükümdara yakışacak şekilde. . Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. 467 Geofrey Lewis a. uygar. Devellioğlu. Kökü Arapça olmasına rağmen Arapça dil kurallarına göre yapılmış tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. “funûn” kelimesi “fen” kelimesinin çoğuludur.e. “Harbiye” kelimesi ise.e. “şehir” anlamına gelen “Medine “ kelimesine nisbet ya’sı eklenerek türetilmiştir. Arapçada. Osmanlıcada. 825.e. cengaver” 470 gibi anlamlara gelmektedir.i.73 Mebdeiyyet ‫( ﻣﺒﺪﺋﯾﺖ‬o.

e.) : “Necese” fiilinin ism-i mefulundan yapılmıştır. Trablus ve Cezair darphanelerinde basılan Osmanlı altınları” hakkında oralarca bu tabir kullanılırdı. a.e. tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir ism-i mensub kelimedir. 733. 430. Osmanlıcada. a. 476 Devellioğlu. 880. güç.e. “Sultanla ilgili. 477 Mutçalı. Terkibi oluşturan kelimeler her ne kadar Arapça ve Farsça olsa da Osmanlıcanın tasarrufu olan bir terimdir. a.e.74 mükemmel“ 471 anlamlarına gelmektedir.): “Sultan” kelimesi “padişah. “sultana ait mektep anlamına gelen bu terkip Osmanlı’da.i.g. mühürlenmiş. dokumalar” anlamına gelmektedir.t.) : “Mühr” kelimesinden yapılmıştır. a. Devellioğlu. “Dokumak.e. 472 471 . Arapçada. kuvvet” 473 anlamlarına gelmektedir.g. “Nescolunmuş. “Nesece” fiili Arapçada.e. dokunmuş şeyler. a. 1168.g.e. hükümdar. a. 474 Devellioğlu. 728. Devellioğlu. aynı şekilde davranmak= aynı yolun yolcusu olmak” olmasında rağmen tamamen 477 476 anlamında da anlamındadır. “Sultan” kelimesinin sonundaki “i” eki aditlik “i”sidir. Memhûr ‫( ﻣﻤﮭﻮر‬o. “Mühürlü. Me’lûfiyyet ‫( مﺄﻟﻮﻓﯿﺖ‬o. “hükümdara ait savaş sanat okulu” anlamına gelmektedir. han.) : Elefe” fiilinin ism-i Mef’ulundan Arapça dil kurallarında uygun şekilde türetilmiş. “alışkanlık” 475 474 anlamında kullanılmıştır.g.g. 724. Arapça dil kurallarına aykırı bir şekilde türetilmiş tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. birinin yaptığı işi yapmak. 475 Devellioğlu.s. a. Mekteb-i Sultani ‫( ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ‬a. sultana ait” gibi anlamlara gelir. 473 Yolcu. a. 728. 723.i. Ayrıca “Mısır.e. Yeniçeriler’de. sultan ailesinden olan. .i. 478 Devellioğlu. ”Bugünkü Galatasaray Lisesi” nin yerinde olan okulun adıydı. Bu terkibin tam karşılığını verecek olursak.g. Kelimenin kökü Arapça tasarrufu 478 Osmanlıcanın olan bir kelimedir. Osmanlıcada. “Kale muhafazasına me’mûr olanlara tahsis olunan ulufeyi göstermek üzere verilen vesika” Osmanlıcada kullanılmıştır.g. Mencûsât ‫( ﻣﻨﺠﻮﺳﺎت‬o.g. delil. Arapça dil kurallarına uygun bir şekilde sonuna “te” getirilerek mastar-ı sinai yapılmıştır. Osmanlıcada bu terkip “Harp Okulu” 472 manasında kullanılmıştır.

a. ovalama. 751. karşılıklı and içmek”. ahdetmek. işte bulunma.i. a. “’Ahide” fiili kelime olarak.” 484 manasındadır. 480 .e. III. “mesh verilen ve üzerine pabuç giyilen. a. Millîyet ‫( ﻣﻠﯿﺖ‬o. ait.g. Mevkûfiyyet ‫( ﻣﻮﻗﻮﻓﯿﺖ‬o. “meşgul olma.g. uğraşılan şey. “Ahd” mastarı Arapçada. Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde sonuna “te” eklenerek yapay mastar yapılmıştır. 453. Devellioğlu. cinsiyet. a.g. Bu sözcükte olduğu gibi Osmanlılar Arapça dili kurallarına uygun veya aykırı bir şekilde Arapça köklerden kelimeler yapmışlardır.i.) : “Vakafe” fiilinin ism-i mefulundan Arapça dili kurallarına göre türetilmiş ama Osmanlıcanın tasarrufu olan mensub bir kelimedir. anlamındadır. Meşgûliyyet ‫( ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ‬o. a. a. “aynı kavim ve cinsten olma. temizleme. yüzölçümü” 479 Osmanlılar “Mesh” yerine 480 galat bir şekilde “Mest” kullanmışlardır. Osmanlıcada. 484 İbn Manzûr. taifiyyet. “Söz vermek. kavmiyet” 483 manalarında kullanmışlardır. 482 Devellioğlu.e.g. vakfolunma.g.g. iş güç” kullanılmıştır. bir şeyin icrasını 485 üzerine almak. “Mesh” kelimesi Arapçada. Osmanlılar bu kelimeyi. “Mesahe” fiilinin mastarı olan “Mesh” kelimesinden bozmadır.g. kısa konçlu hafif ve yumuşak ayakkabı” manalarına gelmektedir. 483 Devellioğlu. bağlı olma” 482 481 gibi anlamlarda gibi anlamlara gelmektedir. 113 485 Yolcu. iştigal.): “Meşgûl” ism-i mef’ûlüne edatı masdariyye ilavesiyle yapılmış bir kelime olup Arapçada kullanılmamaktadır. 775. Osmanlıların yaptığı bir Arapça kelimedir.e. tavsiye etmek” anlamlarına gelmektedir. 833. Muahede ‫( ﻣﻌﺎھﺪه‬o.e.): “Millet” kelimesine nisbet ya’sı eklenerek yapılan bir kelimedir. “Silme. 759.) :“’Ahede” fiilinin mufa’ale kalıbından ism-i mefuludur. 527.e. “Ahede” fiili ise “sözleşmek. “Allahu tealanın ayetlerinde emrettiği ve yasakladığı her şey. 481 Devellioğlu. “Hüküm giyinceye kadar hapsedilme.i. Bu kelime Osmanlıcada.75 Mest ‫( ﻣﺴﺖ‬o.i. a.i. meshetme. mesaha.) : “Mesahe” fiilinden Arapça dili kurallarına aykırı bir şekilde türetilmiş tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir.e. sözleşme yapmak. “Muahede” 479 Mutçalı.e. Osmanlıcada “mest” kelimesi.

784. Mu’allaka ‫( ﻣﻌﻠﻘﮫ‬o.) : “Afâ“ fiilinden türetilmiş bir ism-i mef’ul mensub bir kelimedir.g.g. belirlilik” 491 anlamına gelmektedir. 489 İbn Manzûr. a.i. a. 261 490 Devellioğlu. “askılar. “Odun toplamak” anlamına gelmektedir.g. Devellioğlu. 77. Muahede kelimesi tek başına Osmanlıcada kullanıldığı gibi farklı terkipler oluşturularak da kullanılmıştır: “Muahede-i bî-tarafî.g. Muâhede-i ittifâkiyye.e. a.g. imtiyaz” Osmanlıları yaptığı Arapça bir kelimedir. alternatifi olan” 493 492 anlamına gelen 486 487 Devellioğlu.e. 488 Sami. henüz karar verilmemiş olanlar.i. istisna. Muhtâriyet ‫( ﻣﺨﺘﺎرﯾﺖ‬o.) : “’Alike” fiilinin Tef’il kalıbından ism-i Mefuludur. a. a. “seçeneği. afiş.g. 493 Mutçalı. “Muhtâr” kelimesi Arapçada. Muallaka ise. Arapçada. a.e.e.g. X. bağışıklık.): Osmanlıların “muhtâr” kelimesinden yaptıkları bir Arapça kelimedir.76 kelimesi de “karşılıklı and içmek. Osmanlıcada. yafta.): ” “’Ayenne” fiilinin ism-i Mefulundan (Muayyen). a. ”Asılı olmak. 784.i.e. sürüncemede kalan işler” 490 için de bu kelime kullanılırdı ve hala daha günümüz Türkçe’sinde kullanılmaktadır. ilan levhası” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. ”Affedilmiş olma. 487 (lugatı muvellide Türklerin yaptığı bir 488 Arapça kelimedir) Affedilmiş olma.i. 1367. Terim olarak ise İslam’dan önce Arap şairlerinin beğenilip Kabe duvarına asılmış olan meşhur kasideleri anlamında kullanılmaktadır. . anlamında kullanılmıştır. Muâhede-i ticârî” gibi.g. Kelimenin sonuna “te” getirilerek yapay mastara dönüştürmüştür. 492 Devellioğlu. 489 takılmak kalmak. tutunmak. Arapça dil kurallarına göre türetilmiş tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. Osmanlıcada.e. Mu’ayyeniyet ‫( ﻣﻌﯿﻨﯿﺖ‬o. 785.e. 254. a. Muhtatab ‫( ﻣﺤﺘﻄﺐ‬o. Arapçada. “Bellilik. 491 Devellioğlu.e. “hallolunmamış. anlaşmak” 486 anlamlarında Osmanlıcada kullanılmıştır. Osmanlıların tasarrufu olan bir kelimedir. Osmanlıcada. Mu’âfiyyet ‫( ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ‬o. 76. kendini kurtaramamak” anlamlarına gelmektedir. yapışmak.): “Hatabe” fiilinin türevlerindendir. “Baltalık” “Muhtatab” kelimesi.i.

495 494 . erkinlik. “matbah”dır. Arapçada bulunmayıp Osmanlıların bir tasarrufu olarak Arapçanın kurallarına göre yapılmış bir kelimedir. 498 Devellioğlu. Osmanlıcada. Eleştiri için Araplar nakd veya intikad derken.): Arapçada. yiyecekleri hazırlama sanatı. geçerlilik” 495 gibi manalarda kullanılmıştır. Bu kelime bir ekle tenkitçi haline getirilmiş sonra da eleştirici kelimesi üretilmiştir. 847. Bu kelime. (b) de(f)’ye dönüşmüştür. kendi kendine hareket edebilme.) : “Nakade” fiilinin tef’il kalıbından ism-i failidir. Mutçalı. önemsiz miktarda olma. a.i.77 anlamına gelmektedir. “Tenkitçi.s.e.) : “Mu’teber” kelimesi. a.e. Osmanlıcada “muhtâriyet” sözcüğü.aş odası” 496 manalarına gelmektedir. Bu kelimenin karşılığı olarak Arapçada daha çok “müdir” kullanılmaktadır. özerklik” 494 anlamlarına gelmektedir. bakan” 497 anlamında kullanılmıştır. Münekkid ‫( ﻣﻨﻘﺪ‬o. “tenkid” kelimesini kullandılar. “güvenirlik. eleştirici” 498 anlamlarına gelmektedir. Müdrir ‫( ﻣﺪرر‬o. 798 497 Devellioğlu. iradesi ve iradesi kendi elinde olma.g. “matbah” kelimesinden galat olarak yapılmış bir kelimedir. Türkler.g. “İdare eden.e.g. Mutfak ‫( ﻣﻄﻔﻖ‬o. Müstakille ‫( ﻣﺴﺘﻘﻠﮫ‬o. Arapçada.g. 868. “yemek pişirilen yer. Arapça dilinin kurallarına uygun bir şekilde sonuna nisbet ya’sı getirilerek ism-i mensub yapılmıştır. (u)’ya. “muhtarlık.g. Osmanlıcada.) : Arapçada kullanılmayan Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. a.s. yürürlükte olma. Bu kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen tamamen Osmanlılar’ın tasarrufu olan bir kelimedir Mu’teberiyyet ‫( ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﺖ‬o. Arapçada bu kelimenin tam karşılığı. 818. “Mustakıll” kelimesinin müennesidir. Osmanlıcada. a. Görüldüğü gibi bu sözcük Osmanlıcaya geçerken bir ses kaymasına uğramış (a). Arapçadaki “nakkât” (tenkitçi) karşılığı olarak Osmanlıcada “münekkid” kullanılırdı.e 805. “’abere” fiilinin ifti’al kalıbından ism-i mefuludur.i. 496 Doğan.e. Devellioğlu. “azlık. Yine Arapça kurarlarla uygun bir şekilde sonuna “te” eklenerek yapay mastar yapılmıştır.i. a. sağlamlık.) : “Kelle” fiilin istif’al kalıbından ism-i failidir.

g. incelik. a. “Nailiyyet” kelimesi Arapça dil kurallarına göre türetilmiş Osmanlıcanın tasarrufu olan yapma kelimelerdendir. ehemmiyet” 504 gibi anlamlara gelmektedir. a. “murada erme. 500 499 .):“Meleke” “Satın alınmış 500 fiilinin mülkve İstif’al kalıbından ism-i Osmanlıca’a. terbiye. a.g. Arapçada “müşkil” kelimesinin çoğulu olarak “Meşâkil” kullanılmaktadır. zayıflık. ”müsta’mere”dir. a.” 501 manalarında kulanılmıştır. Osmanlıcada. Ayrıca Nezaket kelimesi Osmanlıcada. a. Ancak bu kelime günümüz kullanımında anlam genişlemesine uğrayarak “sömürge toprağı. Bu kelime Arapça gramer kurallarına uygun bir şekilde türetilmiş olmasına rağmen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. ele geçirme” 503 anlamlarında kullanılmıştır. Osmanlıcada bu anlamların dışında.e 723. “bayan adı” olarak da kullanılmıştır.i. 502 Devellioğlu. ‫ﻣﺴﺘﻤﻠﻚ‬ (o. Müstemlek mefuludur.g. Nailiyyet ‫( ﻧﺎﺋﻟﯿﺖ‬o. tek başına.e.i.e. sömürülen yer” anlamında da kullanılmaktadır. 503 Devellioğlu. Sami. “Güçlükler. Ancak Osmanlıcada yazımı “yuvarlak te” şeklinde değildir.i.):“Nâle” fiilinin ism-i failinden türetilmiş bir mensub isimdir.): “Nezeke” fiil kökünden Arapça dil kurallarına göre yapılmış bir isimdir. a. “naziklik.78 yetersizlik. 957. 1340.g. Bu kelimenin günlük Arapçadaki karşılığı. musta’merât.) : “Şekele” fiilinin if’al kalıbından ism-i mef’ulunun müennesinin çoğuludur. zorluklar” 502 anlamına gelmektedir. 92. 894. 501 Devellioğlu.e.g. Mutçalı. Müşkilat ‫( ﻣﺸﻜﻼت‬o. Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. Kelimenin sonuna “te” eklenerek Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde yapay mastar yapılmıştır. ihtiyaç” 499 gibi anlamlara gelmektedir. Osmanlıların türettiği yapma kelimelerdendir. Bu kelime Arapça dil kurallarına göre türetilmiş olmasına rağmen Osmanlıcanın tasarrufu olan yapma kelimedir. 902.s. manalarıyle kullanılıyorsa da Arapçada “mülk” maddesi istif’al babından gelmediğinden bu dahi “istimlâk” gibi galat ve esassızdır. “bağımsız.g. 504 Devellioğlu. kendi kendine” gibi yeni anlamlar kazanmıştır.e. Nezaket ‫( ﻧﺰاﻛﺖ‬o. Osmanlıcada.e.

Osmanlılar kelimenin sonuna ”te” getirerek Arapça dili kurallarına 511 uydurarak kelimeyi mastarlaştırmışlardır.g.) : “Nesefe” fiilinden türetilmiş bir mastar olan “nısf” kelimesine Arapça kaideye aykırı bir şekilde Osmanlılar tarafından türetilmiş bir kelimedir. Devellioğlu. Bu yöntemle Osmanlıcada pek çok kelime türetilmiştir. Rüsûhiyyet ‫( رﺳ ﻮھﯿﺖ‬o. 507 Devellioğlu.) : “Nakasa” kelimesinin türevlerinden olan bir mensub isimdir. “psikoloji” 510 anlamında kullanılmıştır. “eksiklik” anlamına gelmektedir. a. meleke.) : Ziya Gökalp’in Arapça dili kurallarına göre türettiği bir kelimedir.i. 1009. “gök gürlemesi. Noksaniyyet ‫( ﻧﻘﺼﺎﻧﯿﺖ‬o. “Kadınlık” anlamda bir kullanım Arapçada yoktur.e.79 Nısfet ‫( ﻧﺼﻔﺖ‬o. 508 El-Ferâhidî.i. Ra’diyye kelimesi Osmanlıcada. incelik” 505 506 gibi anlamlara gelmektedir. Kelimenin 507 506 505 anlamına gelmektedir. Osmanlıcada bu kelime.g. Bu sonundaki “te” eki onu mastarlaştırmıştır. a.e. “Sağlamlık maharet. 1077. 510 Devellioğlu.) :Arapçada. II.g.) : “Resehe” kelimesinin türevlerinden olan mensub bir isimdir. Devellioğlu. a.) : “Ra’ade” fiilinin mastarından türetilmiş bir ism-i mensubtur. Kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen bu kelime tamamen Osmanlıcanın tasarrufudur. a. Nisviyyet ‫( ﻧﺼﻔﯿﺖ‬o.i. a. 35 509 Devellioğlu. . “bulutları sürükleyen bir melek ismi” olarak klasik sözlüklerde geçmektedir. 1045. a.e.g. Osmanlıcada bu sözcük. “Er-ra’adu” ismi ise. a. Osmamlıca’da. Osmanlıcanın tasarrufu olan ve Arapçada kullanılmayan yapma kelimelerdendir.i.e. 997.i. ruha dair” dir. “Ra’ade” fiili. “Yarımlık” “Nısfiyyet” tir.g.e.g. hazakat. Arapçada psikoloji yerine.e. Rûhiyât ‫( روﺣﯿ ﺎت‬o.i. ”kadın” anlamına gelen “nisa” kelimesinin Arapça gramer kurallarına uydurularak Osmanlılar tarafından türetilmiş ve tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. Arapçada bu sözcüğün karşılığı anlamına gelmektedir. Arapça anlamı ise. 511 Devellioğlu. 1082. korkutmak” 508 gibi anlamlara gelmektedir. “nefsiyye” kelimesi kullanılmaktadır.e. “Torpil” 509 anlamında kullanılmıştır.g. 996. “ruh ile ilgili. Ra’diyye ‫( رﻋﺪﯾﮫ‬o.

a.) : “Sail” sözcüğü. a. 516 Sami.g. “Akıcılık.i.80 Sailiyyet ‫( ﺳ ﺎﺋﻟﯿ ﺖ‬o.e. îcâb ettirme. “Yetki. 513 512 . 382. salahiyyet kelimesi tamamen Osmanlılar’ın ürettiği bir kelimedir. “Sâle” fiilinden türetilmiş bir ism-i faildir. Tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. a. Sonra yine Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde sonuna ”te” getirilerek mastar yapılmıştır. şaşırmak. Devellioğlu. akan şeyler hali. Tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. Ancak modern sözlüklerde geçmektedir. Arapçada “sebebiyet” kelimesinin karşılığı olarak “tesbîb” kullanılmaktadır.g.) : “Sani” kelimesinin müennesidir. “Sebeb” kelimesinin sonuna nisbet ya’sı eklenerek ism-i mensub yapılmış ve bu şekilde Arapça kaideye uydurulmuştur. yarbaylık derecesinde mülki bir rütbe”.) : “Kamaşmak.i. Bu anlamlarının dışında Osmanlıcada kadın olarak da kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. hayret etmek” 515 anlamlarına gelen “Sedire” fiilinden türetilmiş bir ism-i mefuldur. bir harekette bulunmaya hakkı olma” 513 anlamlarına gelen “Salahiyet” kelimesine eski Arapça sözlüklerde rastlamıyoruz. a. “sebebe” fiil kökünden türetilmiş bir mastardır.i.e. 1096. Günümüz Türkçesinde “yetki” ile birlikte “salahiyat” kelimesi hala kullanılmaktadır.i. dilencilik” Salahiyyet 512 gibi anlamlara gelmektedir. 704. 514 Sami. Sedîr ‫( ﺳ ﺪﯾﺮ‬o. a.g. 1099. “Sâil” kelimesinin sonuna nisbet ya’sı eklenerek ism-i mensub yapılmıştır. Osmanlılar kelimeyi Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde sonuna “te” getirilerek mastarlaştırılmışlardır.i.):“Sebeb” kelimesi Arapçadaki. 515 Mutçalı. “Odanın en yukarı tarafında üstüne minder veyastık koymaya mahsus kerevet.):“Salaha” mensubdur. fiil kökünden türetilmiş bir ism-i ‫( ﺻ ﻼﺣﯿﺖ‬o. Devellioğlu.e. Osmanlıcada.e. Sâniye ‫( ﺛﺎﻧﯿ ﮫ‬o.g. Sebebiyyet ‫( ﺳ ﺒﺒﯿﺖ‬o. Arapça gramer kurallarına uygun bir şekilde sonuna ”te” eklenerek mastar haline dönüştürülmüştür. “Dakikanın altmışta biri. bir işe karışmaya veya vazife icabı bir iş yapmaya. üstü minderli ve şilteli kerevet” 516 anlamlarına gelmektedir.e.g. “Sebep olma. 713. bir şeyin vukû ve husûlünü icab ve intac edecek hal” 514 anlamlarındadır.

521 Devellioğlu. şerîatla ilgili” anlamlarına gelmektedir.g.) : “Şebâb” kelimesinden uydurma bir şekilde yapılmıştır. “şehriye. Şebâbet ‫( ﺷ ﺒﺎﺑﺖ‬o. Kelimenin sonundaki “i” mensubiyet. a. Şer’iyye Vekâleti ‫“ : ﺷ ﺮﻋﯿﮫ وﻛﺎﻟ ﺔ‬Şer’” kelimesine nisbet ‘ya’sı eklenerek türetilmiş bir mensub isimdir. halk şiirinde bir formenin adı. civanlık” 521 anlamlarına gelmektedir. aitlik” “i”sidir. Görüldüğü gibi sözcüğün kökü Arapça olmasına rağmen Arapça dil kurallarına aykırı bir şekilde Osmanlıların uydurduğu bir kelimedir. idare.g. dinme. a. Bu kelimenin manası.g. kılla ilgili”dir. a. “şebibe” veya “şebâb”’dır. “Durgunluk.e. 520 Devellioğlu.i. Bu kelime Osmanlıcada anlam kaymasına uğramıştır. rükûd. 1009. 730. Osmanlılar’ın tasarrufudur. “Büyük Millet Meclisi icra vekillerine dair kanunla teşkil 517 518 Devellioğlu. Türk (Anadolu). Osmanlıcada. işitilerek öğrenilen. “kıla mensup. Arapça 519 517 olmayıp Osmanlılar’ın uydurduğu bir kelimedir. “Semâ’a mensup. “Anlam olarak. âsâyış. 730. “Temsilcilik. Sami. rahat. Şa’riyye ‫( ﺷ ﻌﺮﯾﮫ‬o. yönetim.e. 522 Mutçalı. “vekalet” kelimesi “Vekele” kelimesinden türetilmiş bir mastardır. “şerîata ait. Böyle bir anlamda Arapçada kullanılmamaktadır. “Gençlik.g.81 Semâi ‫( ﺳ ﻤﺎﻋﻲ‬o.g.g.) : Arapçada.s. a. Bu kelimenin Arapça karşılığı. azalma” anlamlarına gelmektedir.): Mastara tâi mastariyye ilhakına hacet olmadığından. (durulma). Makaranın kıl gibi ince olmasından kinaye olarak bu ad verilmiştir. a. 518 Osmanlıcada.e.i. hiçbir kaideye bağlı kalmadan. . Türk müziğindeki iki basit usûlden biri ve nim sofyandan sonra en küçüğü” anlamlarında kullanılmıştır.e. han. 1172. tazelik. Sükûnet ‫( ﺳ ﻜﻮﻧﺖ‬o. ajans. kervansaray” 522 anlamlarına gelmektedir.i. ârâm (dinlnme).e. 1120.) : “Semi’e” fiilinden türetilmiş bir isimdir. 1175. vekillik. a. 519 Sami. “şa’r” isim köklü kelimeye nisbet ya’sı eklenerek türetilmiş bir mensub isimdir. çorbalık makarna” 520 anlamına gelmektedir.e. Osmanlıcada ise. durma.

e. Daha sonra kaldırılarak yerine “Diyanet İşleri reisliği” makamı tahsis olunmuştur. 525 Devellioğlu.g.) : “Hadese” fiilinin türevlerindendir. a.e. Tahaddüs ‫( ﺗﺤ ﺪث‬o. 526 Mutçalı. 1214. Şey’iyyet ‫( ﺷ ﻲﺌﯾ ﺖ‬o. salınmak. 1219. Tahattur ‫( ﺗﺨﻄ ﺮ‬o. 388.) : “Tahassese” mezid rubai fiilinin mastarı olan “tahsis” kelimesinin çoğuludur. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur. “Çalımla çaka satarak yürümek. Arapçada.82 olunan vekâlet” 523 anlamındadır.e. . a.” 527 manalarında Osmanlıcada kullanılmıştır. Kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen Osmanlıların Arapça dili kurallarına uydurarak türettikleri bir isimdir. 1192. bahse girmek” 526 anlamlarına gelmektedir. 1187.g. bir daire veya kimse için ayrılmış para” 523 524 529 Devellioğlu. a.) : “Şukraniyye” kelimesi“Şekere” (teşekkür etmek) fiilinin mastarından türetilmiş bir ism-i mensubdur.g. Osmanlıcada anlam olarak. 528 Devellioğlu. “şükranlık” anlamına gelmektedir. “Sezgi. Osmanlıcada. unutulduktan sonra hatırlanan şey manalarıyla kullanılıyorsa da Arapçada manaları büsbütün başka olduğundan yanlıştır. Devellioğlu.) : “Hakâ” (hikâye etmek) kelimesinden türetilmiş tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir.i. 527 Sami.):“Şey” kelimesinden türetilmiş bir ism-i mensubdur.i. “nesnellik. Osmanlılar’ın Arapça’ya kazandırdıkları bir kelimedir. Osmanlıcada. “Hatırlama.i. anlatma” 528 gibi anlamlara gelmektedir.e.e.i. a. hatıra getirme. Arapça dil kurallarına uygun bir şekilde kelimenin sonuna “te” getirilerek yapma mastar yapılmıştır. Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir.g. Tahsîsât ‫( ﺗﺨﺼﯿ ﺼﺎت‬o.i.i. “Ödenek.e. yok iken ortaya çıkma.) : “Hatere” fiilinin tefe’ul kalıbından mastarıdır. Tahkiye ‫( ﺗﺤﻜﯿ ﮫ‬o.g. “hikaye etme. a. Görüldüğü gibi Arapçadaki gerçek anlamının Türkçedekiyle hiçbir ilgisi yoktur. 234. Şükraniyyet ‫( ﺷ ﻜﺮاﻧﯿﺖ‬o. meydana çıkarma” 525 anlamlarına gelmektedir. a. Tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. Osmanlıcada.g. Bu terkip Osmanlılara mahsus bir kullanımdır. Objektiflik” 524 anlamlarında kullanılmıştır.

83

anlamlarında Osmanlıcada kullanılmıştır. Kelime Arapça dili kurallarına göre “çoğul” olmasına rağmen Osmanlıcada “tekil” anlamda kullanılmıştır. Ta’kîbât ‫( ﺗﻌﻘﯿﺒ ﺎت‬o.i.) : “Tâkîb” kelimesinin çoğuludur. “Tâkîb” kelimesi, “Akabe” fiilinin tefil babından mastarıdır. “Arkasına düşme, arkasından gitme, kovalama”
530 531

gibi anlamları vardır. “Ta’kîbât” ise; Osmanlıcada “kovuşturma”

anlamında kullanılmıştır. Kelime Arapçada “çoğul” olmasına rağmen “tekil” anlamında kullanılmıştır. Yeni bir anlam ve -kökü Arapça olmasına rağmen- yeni bir kelime Osmanlılar tarafından üretilmiştir. Tayyare ‫( ﻃﯿ ﺎره‬a.i.) : Bu kelimeyi Eğitimci ve şair Fazıl Ahmet Aykaç (1884 -1967) Arapça “târa” (uçmak) kökünden türetmiştir.
532

“tâir” kelimesinin “fe’âle”
533

mubalağa veznine sokulmasıyla elde ediliştir. Arapça karşılığı olarak “çok uçan” anlamındadır. Ancak Osmanlıcada; “Uçak, havadan beleşten gelen para”

anlamında kullanılmıştır. Daha sonra bu kelime Araplar tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Gerçi bugün kimi Araplar “Tayyâre” yerine “tâira” kelimesini kullanmaktadırlar. Tebâdül ‫( ﺗﺒ ﺎدل‬o.i.) : “Bedel” kelimesinin tefa’ul kalıbından mastarıdır. Osmanlıcada; “birbirine bedel olma, birbirinin yerini tutma, değişme”
534

gibi

anlamlarda kullanılmıştır. Bu kelime Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde türetilmiş tamamen Osmanlıcanın tasarrufu olan bir kelimedir. Tebâdür ‫( ﺗﺒ ﺎدر‬o.i.):“Tebadere” sülasi mezid humasi fiilinin mastarıdır. “Bedere” fiil kökünden türetilmiştir. Osmanlıcada “ansızın akla gelme, iki şairin
535

birbirinden habersiz olarak aynı şiiri söylemesi” Arapça karşılığı “tevârüd” dür.

anlamındadır. Bu kelimenin

529 530

Devellioğlu, a.g.e. 1222. Devellioğlu, a.g.e. 583. 531 Devellioğlu, a.g.e. 1227. 532 Geofrey Lewis, a.g.m. 322. 533 Devellioğlu, a.g.e. 1247. 534 Devellioğlu, a.g.e. 1251. 535 Devellioğlu, a.g.e. 1251.

84

Tebellûr ‫( ﺗﺒﻠ ﺮ‬o.i.) : “Tebellere” sulasi mezid humasi fiilinin mastarıdır. Osmanlılar’ın tasarrufu olan bir kelimedir. Osmanlıcada; “Billurlaşma” kullanılmıştır. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur. Teberru’ât ‫( ﺗﺒﺮﻋ ﺎت‬o.i.): “Teberra’a” sulasi mezid humasi fiilinin mastarı olan “teberru’” kelimesinin çoğuludur. “Üstün gelmek, kabiliyetli olmak”
538 537 536

anlamında

anlamlarına gelen “Bere’a” fiil kökünden türetilmiştir. “Teberru’” kelimesi Osmanlıcada; “bağış, affetrme, bağışlama” anlamlarındadır. Arapçada bu

kelimenin muadili “idare” kelimesidir. Kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen ve Arapça dil kurallarına uygun bir şekilde türetilmesine rağmen Osmanlıların tasarrufu olan bir kelimedir. Tedfîn ‫ﺗﺪﻓﯿﻦ‬ (o.i.) : “Deffene” sülasi mezid rubai fiilinin mastarıdır. Bu
539

kelimenin kökü “defnetmek, gömmek, saklamak”

anlamlarına gelen “Defene”
540

fiilidir. “Tedfîn” kelimesini “defn” manasıyla kullananlar var ise de “defn” zaten mu’tedî olup tef’il kalıbından asla gelmediğinden galattır kullanılmamalıdır. Osmanlıcada; “defnetme, gömme”
541

anlamlarına gelmektedir. Kelimenin kökü

Arapça olmasına rağmen Osmanlıların Arapça kaideye uydurarak yaptıkları bir kelimedir. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur. Tekabüd ‫( ﺗﻜﺒ ﺪ‬o.i.) : “Kebede” fiilinin tefa’ul kalıbından mastarıdır. Fiil olarak “Yıkılmak,
543 544

harap

olmak, ise;

sertleşmek,

katılaşmak” et,

542

gibi

anlamlara katı, sert”

gelmektedir.

İsim olarak

“karındaki siyah “Bir organın

karaciğer,

anlamlarındadır.

Osmanlıcada;

kebedleşmesi (harap

olması),

karaciğerleşmesi” yapma kelimedir.

anlamına gelmektedir. Bu kelime Osmanlıların uydurduğu bir

Devellioğlu, a.g.e. 1253. Mutçalı, a.g.e. 50. 538 Devellioğlu, a.g.e. 1253. 539 Topaloğlu, Bekir – Kahraman, Hayrettin, a.g.e. 104. 540 Sami, a.g.e. 391. 541 Devellioğlu, a.g.e. 1262. 542 Mutçalı, a.g.e. 746. 543 İbn Manzûr, a.g.e. III, 374 544 Devellioğlu, a.g.e. 1278.
537

536

85

Tekeylüs ‫( ﺗﻘﯿﻠﺲ‬o.i.):“Yemeklerin mide ve bağırsaklarda ezilerek lenf damarları tarafından emilmeye elverişli bir hale gelmesi”
545

anlamına gelmektedir.

Batıda tıp alanında ortaya çıkan yeni terimleri Osmanlılar olduğu gibi kullanmamışlardır. Ya Arapçadan ya da Farsçadan kelime üretme yoluna gitmişlerdir. Bu sözcük de bu tür sözcüklerdendir. Tekke ‫( ﺗﻜﺔ‬o.i.):”Eski zamanda tarikata bağlı olan kişilerin toplanıp ayin yaptıkları yer, dergâh, tarikattan olanların barımndıkları ibadet ve tören yaptıkları yer; aynı yol ya da alışkanlıktaki insanların toplanıp oturdukları yer, işsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları ye; esrar içilen üstü kapalı yer”
546

anlamlarında

Osmanlıcada kullanılmıştır. Bu sözcük Arapçadaki; “tekiyye” kelimesinden galattır. Temehhür ‫( ﺗﻤﮭﺮ‬o.i.):Osmanlılar Arapçadaki; “Mehere” fiilini tefe’ul kalıbına sokarak bu kelimeyi elde etmişlerdir. Nitekim bu sözcük; “mehere” fiilinin tefe’ul kalıbından mastarıdır. Maharet kelimesinden türetilmiştir. “Mahir olma, yetenekli, becerikli olma”
547

anlamlarında Osmanlıcada kullanılmıştır.

Temennâ ‫( ﺗﻤﻨﻲ‬o.i.) : Arapça dili kurallarına aykırı bir şekilde türetilmiş bir kelimedir. “Temenni” kelimesi bozularak yapılmıştır. “Temennâ” kelimesi Osmanlıcada “el ile selam verme”
548

anlamındadır.

Temevvüt ‫( ﺗﻤﻮت‬o.i.) : “Mate” fiilinin Tefa’ül kalıbından mastarıdır. Osmanlıcada; “bir organın işlevini yok etmesi, çürüyüp ölü hale gelmesi”
549

anlamındadır. Bu kelime Arapçada bulunmayıp Osmanlıcanın bir tasarrufu olarak Arapçanın kurallarına göre yapılmış bir kelimedir. Tenkîd ‫( ﺗﻨﻘﯿﺪ‬o.i.): Osmanlılar; “Nekade” fiilinin tef’îl babından bu kelimeyi türetmişlerdir. Arapçada “nakd” maddesi tef’îl babından gelmediğinden bunun yerine “intikâd” ve “tenkâd” kullanılırsa daha doğru olur. Osmanlıcada; “bir konuya ait bir yazıyı veya eseri değer bakımından gözden geçirme, eleştirme” kullanılmıştır.
550

manalarında

Devellioğlu, a.g.e. 1279. Parlatır, a.g.e. II, 2172. 547 Devellioğlu, a.g.e. 1287. 548 Devellioğlu, a.g.e. 1287. 549 Devellioğlu, a.g.e. 1288. 550 Devellioğlu, a.g.e. 1296.
546

545

557 Devellioğlu. Osmanlıcada. rezil edilme” anlamlarında kullanılmıştır.e.) : “Orası. 554 Devellioğlu. Arapçada bulunmayıp Osmanlıcanın bir tasarrufu olarak Arapçanın kurallarına göre yapılmış bir kelimedir. Osmanlılar’ın Arapça kaideye uygun bir şekilde uydurduğu bir kelimedir.i.g.i. Ünsiyyet ‫( اﻧﺴﯿﺖ‬o.86 Tensîb ‫ﺗﻨﺼﯿﺐ‬ (o. bir şeyin herkese ait olması.e. 551 552 Devellioğlu. 1297. “rezil etme. 1313. “hızlandırma. Arapçada. Tesmîm ‫( ﺗﺜﻤﯿﻢ‬o.e. Osmanlılar’ın Arapça gramer kurallarına uydurarak türettikleri bir kelimedir. Böyle bir kullanım Osmanlılara mahsustur. 1307. Böyle bir anlamlarında kullanılmıştır. 553 Devellioğlu. Osmanlılar’ın Arapça gramer kurallarına uydurarak türettikleri bir kelimedir.g.e. ”mafsalların yüzlerini birbirinden ayırma işi. Umumiyet ‫( ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ‬o. “Umum” kelimesi mastar olduğu halde Osmanlıcada ikinci defa mastar yapılarak “Umumiyyet”’e dönüşmüştür. 1313. genellik” 556 555 gibi anlamlara gelmektedir. “Sevindirme. “Umumilik.g. 555 Devellioğlu. a. a. a.e. göre. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur. 556 Devellioğlu. Osmanlıcada. ahbaplık.e. a. Arapçada asla böyle bir söz kullanılmaz. a. a. “münasip. çabuklaştırma” 554 anlamlarında kullanılmıştır. Tesrîr ‫( ﺗﺴﺮﯾﺮ‬o.i. uygun bulma” anlamlarında kullanılmıştır. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur.g. Tesrî’ ‫( ﺗﺴﺮﯾﻊ‬o. Terzîl ‫ﺗﺮذﯾﻞ‬ (o.i.):Osmanlıcada.): “Nasebe” fiilinin tef’îl kalıbından 551 mastarıdır. 1312. 1348.):Osmanlıların Arapçadaki “surur” kelimesinden türettikleri bir kelimedir. a.): “Rezele” sülasi mezid rubai fiilinin mastarıdır.g. arkadaşlık” 557 anlamlarında kullanılmıştır. bir uzvu mafsal yerinden kesip atmak” 553 anlamına gelmektedir. . hızlandırılma. Zaten mastar içine alan bu kelime “yet” edatı mastariyye ilavesiyle teşekkül etmiş esassız ve yanlış bir sözdür.i.g. “üns” veya “ülfet” sözleri bunun manasını ifadeye yeter. orada” anlamlarına gelen “semme” kelimesinin mastarıdır. sevindirilme” kullanım Arapçada yoktur. 552 Osmanlıcada.): Osmanlıcada “alışkanlık.) : “Sur’at” kelimesinden türetilmiştir.i. 1357.g. Devellioğlu. Osmanlıcada.e.i.

87 Görüldüğü gibi kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen Osmanlılar’ın ürettiği kelimelerdendir. 1366 563 Devellioğlu. Bu kelime bu anlamı Osmanlı döneminde kazanmıştır.i. yurt. “Doğum veya ikamet yeri. Vâlî ‫( واﻟﻲ‬a.g. Utme ‫( ﻋﺘﻤﮫ‬o. Kelimenin kökü Arapça olmasına rağmen bu kelime Osmanlıcanın ürettiği bir kelimedir. ayrıca “Şeyh Bedreddin’in bir eseri”nin adıdır.) : “Veliye” kelimesinin ism-i failidir. a. Mutçalı.) : “Uzvun” kelimesinin fu’aylun kalıbına sokulması ile elde edilmiş bir çoğul isimdir. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur.e.g.e.): “Utm” kelimesinden yapılmıştır. içe doğan şeyler” 563 anlamına gelmektedir.g. 562 Devellioğlu. Vâridât ‫( واردات‬o.g. “Bir vilayeti idare eden en büyük memur” 561 anlamındadır.e. vatan.g. Kelimeler bugünkü anlamlarını ve kullanımlarını Osmanlı döneminde kazanmıştır. a. 561 Mutçalı. 548.e. “Uzuvcuklar. Varide kelimesinin çoğuludur. “Uzeyve” kelimesinin çoğuludur.g. Uzeyvat ‫( ﻋﻀﯿﻮات‬o. Vatan ‫( وﻃﻦ‬a. Arapça dili kurallarına aykırı bir şekilde türetilmiştir.):“Verede” kelimesinin ism-i failinden yapılmıştır.i. 564 Mutçalı. Vâlî kelimesi de bunlardan bir tanesidir.e. hatıra gelen.i.i. Bu kalıb tasğir (küçültme) kalıbıdır. 559 558 . 1352.) : “Vatan” kelimesi. Arapçada. 1352. 1014. “Vâlî” kelimesi de Modern Arapçadaki yerel yönetim birimi anlamını önceden taşımıyordu. aylık). Tamamen Osmanlıların uydurduğu kelimelerdendir. Utme ise “zeytinimsi meyve” 559 anlamındadır. Osmanlıcada çeşitli idari birimlerin aldıkları isimlerin hemen hemen hepsi Arapça’dır. 1367. a. 560 Devellioğlu. Osmanlıcada. a. küçük uzuvlar” 560 anlamına gelmektedir. a.e.) : “Annelik ve babalık vasfı” 562 anlamına gelmektedir. Validiyyet ‫( واﻟﺪﯾﺖ‬o. 992.e. a. memleket” 564 anlamlarına gelen klasik bir Arapça sözlüğün Türkçeleştirilmiş şeklidir. Bu kelime Arapçada yer almayan Osmanlıcanın bir tasarrufu olarak Arapça dil kurallarına göre türetilmiş bir kelimedir. a.g. Osmanlıcada.i. “Gelir (yıllık. Devellioğlu. “Yabani zeytin ağacı” 558 anlamına gelmektedir.i.

Bu ism-i mensub kelimenin sonuna yine Arapça dil kurallarına uygun bir şekilde “te” getirilerek yapma mastar yapılmıştır. manalarında kullanılmıştır. Veladî ‫وﻻدي‬ (o. L. Ancak Arapçada bu ”te” yuvarlaktır.) : Arapçadaki “viladi” 568 567 Veladet kelimesinden bozmadır. parlak açık. Carl Brown. Modern 565 Arapçadaki anlamını Osmanlının etkisiyle kazanmıştır.) : Arapçadaki “Vilâdet” kelimesinden bozma Osmanlıca bir kelimedir. a. Bu kelime Osmanlıcada.) : “Vazehe” kelimesinden türetilmiştir. 498. güçsüzlük.i.e. a.i. a. anlamına gelmektedir. Böyle bir kullanım Zâbit ‫( ﺿﺎﺑﻂ‬a. Osmanlıcada 571 daha XVII. Vazahât ‫وﺿﺎﺣﺖ‬ (o.g.örneğin. “Vezah” 566 kelimesi de. el-Ferâidî. “doğurma”dır.g. “Viladet” kelimesinin Arapçadaki anlamı. Osmanlıcada bu kelime “anadan doğma” Arapçada yoktur.e. 309. İmparatorluk Mirası. yüzyılda yaygın kullanıma girmişti.i. 1398. Lewis. kelimesi ise Osmanlıcada “doğma” anlamına gelmektedir. “açık beyaz. “Zayıflık. 1010. Za’fiyyet ‫( ﺿﻌﻔﯿﺖ‬o.): “Zabete” fiilinin ismi failidir.g. subay” 570 569 Osmanlıcada.”.e.m. ayan beyan” gibi anlamları vardır. elinde tutan ve sıkıca yakalayan kişidir. “a. ait olunan yöre”dir. a.g.g. 567 Mutçalı.e.i. 328-329. “Tuttuğunu koparan. Muharabeleri anlatırken zabitlerden bahsederler.e. dermansızlık” 572 anlamlarında kullanılmıştır. aşikâr. a. 568 Devellioğlu. 566 565 . a.” dediğinin yaptıran. 266. Z3abit terimi.88 Klasik Arapça kullanımda anlamı.g.g. Vakainamelerde de bu kelimeye rastlanır. (Haz: Elçin Gen) 572 Devellioğlu. 571 Bernard Lewis. açıklık” anlamlarındadır.e. “ev.e. a. “Bir şeyi zabteden. Vezahat kelimesi ise “vazihlik. 1400.g. memleket. 569 Mutçalı. 1376. Arapçada. Böyle bir kullanım Arapçada yoktur Velâdet ‫( وﻻدت‬o.) : “Za’fiyye” kelimesi “Za’afe” fiilinden Arapça dili kurallarına uygun bir şekilde türetilmiş bir mesub isimdir.i. 570 Devellioğlu.

İsim durumunda olan mastarların yalnız aslî olanı değil. Özellikle Dini literatür de kullanılan kelimeler bu kabildendir: “Allah/‫ . Osmanlıcada Arapça fiil anlamıyla kullanılmamıştır. ﺑﺎش‬kıyâfet/‫. ﻗﯿﺎﻓﺖ‬ misafir/‫” ﻣﺴﺎﻓﺮ‬gibi. ﻗﺎﺋﻣﮫ‬kanûn/‫ ./ ﺣﯿﻠﺔ‬ayyâş/‫ . ﺷﺮاب‬mûR / ‫ ” روم‬gibi. her çeşit ve şekilleri Osmanlıcada kullanılmıştır. ﻣﻠﻚ‬nafaka/‫. Ancak Osmanlıcada Arapça fiiller –şekil olarak değil – anlam olarak yer almamıştır. sıfat-ı Müşebbeke. ism-i alet.Anlam değişikliğine uğramış kelimeler: 1)Arapçadan Osmanlıcaya gecen bir takım kelimelerde anlam kaymaları olmuştur: “Hîle‫ . ﻋﻠﻤﺎء‬vukuat/‫ . Osmanlıcada pek çok Arapça kelime kullanılmıştır. ism-i mensub. 2) Osmanlıların Arapçadan aldıkları kelimelerin bir kısmında anlam daralması olmuştur:”Ceza/ ‫ . başka bir deyişle anlam genişlemesi olmuştur: “Ma’den/ ‫ . ism-i tasğır. ﺟﻨﺖ‬Melek/‫ . ﺟﺰاء‬Şarap /‫ . ﺷﻔﻖ‬itbâr/‫ . Bunların büyük bir kısmı umumiyetle isim ve sıfatlardır. . وﻗﻌﺖ‬evliya/‫” اوﻟﯿﺎء‬ gibi. mastar. 3) Arapçadan Osmanlıcaya geçen kelimelerin bir kısmında kelimenin içerdiği anlamın kapsamı genişlemiş. اﷲ‬Cehennem/‫ . Osmanlıcada Arapça isimlerin her cinsi kullanılmıştır. ﻋﯿﺎش‬şafak/‫ . ism-i Tafdil. اﻋﺘﺒﺎر‬baş/‫ . laedri” gibi Arapçada fiil olan kelimeler.ﻣﻌﺪن‬Arefe/ ‫ . Bu tür kelimeler Osmanlıcada isimleşmiştir. ism-i Mekan. ﻗﺎﻧﻮن‬afet/‫ ” اﻋﻔﺖ‬gibi. Bu tespitler dışında araştırmamızda ulaştığımız sonuçları üç ana başlık altında inceleyeceğiz: A. 4) Arapçadan Osmanlıcaya geçen bir takım kelimeler Osmanlıcada orijinal anlamlarıyla kullanılmıştır. 5) Arapçada çoğul oldukları halde Osmanlıcada bazı kelimeler tekil anlamlarıyla kullanılmıştır: “Ukala/‫ . ﻧﻔﻘﮫ‬ Bid’at/‫ ” ﺑﺪﻋﺖ‬gibi. isim. ﻋﻘﻼء‬ulema/‫ . ism-i fail. şekil ve kaideleri içine alan bir dildir. Bunlar da on iki çeşittir.89 SONUÇ Osmanlıca Türkçe başta olmak üzere Arapça ve Farsça birçok kelime. ﻋﺮﻓﮫ‬Kâime/‫ . ism-i Meful. “Laubâli. ﺟﮭﻨﻢ‬Cennet/‫ . mubalağalı fail. ism-i zaman.

hades ve hudûs (sonradan ortaya çıkma.ﻗﺎﺋم . ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ .ﺿﻌﻔﯿﺖ‬ ‫ ”ﺗﺴﻠﻤﯿﺖ .ﻣﻌﻠﻢ .Aslında mastar oldukları halde -Arapça kurallarına aykırı bir şekildeOsmanlıcada ikinci kez mastar yapılarak kullanılan kelimeler vardır: “ ‫اﻧﺴﯿﺖ . oluşu gösteren fiillerden yapılır. داراﻟﻔﻨﻮن‬gibi. اﻧﻘﻼب . Bu mastarları iki grupta ele alabiliriz: a. Ancak Arapça yapılan izafet terkiplerinde her iki kelimenin de Arapça olması şartına uyulur: “‫ ” اﺑﻦ ﻋﺮض . humasi. Camid isimlerin küçük bir kısmı Osmanlıcada kullanılmıştır. sülasi. yani istenildiği zaman ortaya çıkarılan.‫ ”ﻣﺪرﺳﮫ‬gibi. yapılan.ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ‬gibi. ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل . ﺑﺎﻃﻦ‬gibi. ﻧﻘﺼﺎﻧﯿﺖ . 3) İsm-i Fâiller: Türkçedeki “-en. . altılı fiillerin mastarları Osmanlıcada kullanılmıştır: “‫اﺳﺘﺨﺒﺎرات . -an” sıfat fiil karşılık olan ism-i fail.Yapma Mastarlar Arapça kaideye göre ism-i mensub ismin sonuna “yuvarlak te” getirilerek yapılan mastarlardır: “‫ ”ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ . اﺻﻼح . beşli. Osmanlıcada daha çok türetilmiş (mûştak) isimler kullanılmıştır: 1) İsim Tamlamaları Osmanlıcada Arapça tamlamalar fazla kullanılmamıştır. meydena gelme) manaları taşıyan. istenildiği zaman bırakılan hareket. südasi fiillerin bir kismının ism-i failleri Osmanlıcada kullanılmıştır: “‫“ ﻣﻠﺘﺰم .ﻣﻨﻘﺪ . اﺟﺘﻤﺎع . Osmanlıcada. ﻣﺪﻧﯿﺖ‬gibi.ﻛﺎﻓﺮ.90 B. ﻓﺤﺮ‬ . b. 2) Mastarlar: Arapçadaki mastarların büyük bir kısmı Osmanlıcada kullanılmıştır.Osmanlıcada kullanılan Arapça kelimelerin yapısı: 1) İsimler: Arapçada isimler “camid” ve “muştak” olarak ikiye ayrılmaktadır. iş. c. اﻗﻄﺎع . rubai.Asıl Mastarlar Üç harfli yalın fiillerin mastarları ek almış dörtlü.

8) İsm-i Zaman ve İsm-i Mekan: Arapçada zaman ve yer bildiren isimlerdir.ﺣﺮﯾﺖ . Osmanlılar. Türkçede nisbî fazlalık sıfatlardan önce “daha.دوﻟﮫ‬gibi. -mış olan) eklerinin eklenmesiyle yapıla kelimelerdir. Bu kelimelerin bir kısmının kökü Arapça.91 4) İsm-i Mef’uller: İsm-i fail gibi fiilden türetilmiş sıfatlardandır. bir kısmının Farsçadır. Osmanlıcada. Osmanlıların Arapça köklerden türettikleri yeni kelimelerin büyük çoğunluğu bugün modern Arapçada da kullanılmaktadır: “‫ ”ﻣﻔﻜﻮره. daha çok”. Osmanlıcada. fiilin ifade ettiği iş ve harekete maruz kalan kimse veya nesneyi gösteren ve onun sıfatı olan kelimedir. mubalağa manası ifade eden isimlerdir. ﻓﺴﻘﯿﮫ‬gibi. Osmanlıcada mubalağa siğasının en çok “fa’al” vezni kullanılmıştır: “ ‫ ”ﻋﯿﺎش . (-miş olan. 7) Mubalağalı Failler: Arapçada çokluk. Fakat türkçede bugün tek “y”li şekil kullanılmaktadır: “‫ ”ﻣﺎﻟﯿﮫ . yüzyılda ve 20.ﻣﻐﻠﻮب. 9) İsm-i Mensûb: Bunlar aidiyet ve nisbet isimleridir. -miş. . Diğer kelime çeşitleri gibi vezinleri yoktur. 12) Arapça kaidelere göre Osmanlıcada türetilmiş kelimeler: Osmanlıcada Arapça kaidelere göre Arapça olmayan birçok kelime türetilmiştir. en. ﻣﻄﻠﻊ‬gibi. Aslında Arapçada nisbet eki “-iyyun” şeklinde olup “y” harfi şeddelidir. İsm-i zaman ve ism-i mekan isimleri Osmanlıcada fazla kullanılmamıştır: “‫ ” ﻣﻜﺘﺐ . ism-i zaman ve ism-i mekan ismlerinin “mef’il ve mef’al” vezinleri yani kıyasi olanları kullanılır. sülasi ve zaid fiillerin büyük bir kısmının ism-i mef’ulleri kullanılmıştır: “‫ ” ﻣﺨﺘﻄﺐ. ﻏﺴﺎل‬gibi. özellikle 19. 6) İsm-i Tafdîl: Vasıf anlamının bir kimse veya nesnede öbürüne veya öbürlerine nisbetle daha çok yahut en çok olduğunu bildiren sıfatlardır. Bunun dışında azda olsa ism-i tasğir de Osmanlıcada kullanılmıştır. ﻣﺠﻠﺲ آﻟﻲ ﺗﻨﻈﻤﺎت‬gibi. -mış. mutlak fazlalık ise “en” zarfları getirilmek suretiyle anlatılır. Osmanlıcada bazen tamlamalar içinde bazen tek başına ism-i tafdîller kullanılmıştır: “ ‫ ” ﺑﺎب آﻟﻲ. Arapça ism-i mef’ullerin Türkçedeki karşılıkları (edilgen) fiillerden “an. İsm-i mef’ul. ﻣﻌﻠﻮم‬gibi.

ﻗﻠﺐ‬kalp ‫ – ﻣﺸﺮب‬meşrep” gibi. ‫. Arapça asıllı kelimelerde bütün ‘e’ler ‘a’. ama aslan her zaman aslandır. Arapça kelime ve hece sonundaki “b. 3) Bazen de Türkçe vokalleri ile beraber kelimenin şekli değiştirilmiştir: “‫. Aslan sabah kahvaltısında tavşan yediği zaman kulakları uzamaz. ‫– ﻣﻤﻜﻦ‬ mümkün. u. . Bu inceltme hadisesi çok geniş ölçüde yapılmış büyük bir değişikliktir. Öğlende geyik yediği zaman boynuzları çıkmaz. ‘ü’ ve ‘e’ bir Türkçeleşme’dir. u. î). ‫ – ﻣﺠﻠﺲ‬meclis. C – Osmanlıcaya geçen kelimelerde söyleyiş değişiklikleri 1) Arapçada uzun ve kısa olmak üzere şu altı vokal vardır: a. e’ye. û.t” şeklinde söylemektedir: “‫-ادب‬edep. 2) Türkçede Arapça kelimelerin kısa vokalleri inceltilmiştir. c. d” konsonantları Türkçede “p. o dillerden kelime alması onun orijinalliğini bozmaz. Arapça kelimelerin vokalleri çoğaltılmış.ﻣﺴﺎﻓﺮ‬misafir” gibi. ‫ – ﻣﻔﺘﻲ‬müfti” gibi. yeter ki bu kelimeyi tarihi ve kültürel potasında yoğurup eritebilsin. Osmanlıların bu anlayışla Arapçadan yararlanarak ürettikleri pek çok kelime giderek Arapların söz dağarcığında da yerleşmeye başlamıştır. -a.92 yüzyılın başlarında klasik dilleri Arapça ve Farsçayı tıpkı Latinceden ve Yunancadan yararlanan batılılar gibi yeni kelimeler üretecek bir kaynak olarak kullanmışlardır. Fakat Türkçede. Arapçadan aldıkları kelimelerin birçoğunu kendi kültürel ve tarihi potalarında yoğurarak kendilerine mal etmişlerdir. “‫-ﻣﻜﺘﺐ‬mektep. 4) Türkçe. Bütün bu neticeler ışığında şunları söyleyebiliriz: Bir dilin başka dillerden etkilenmesi. ‫ ﻣﺸﻜﻼت‬müşkilat” gibi. Farsçadan ve Arapçadan kelimeler alarak Ataları’ndan miras kalan Türkçe kelime hazinesini genişletmişlerdir. ü’ye dönüşmüştür. i (â.” Osmanlılar da bunu büyük ölçüde başarmışlardır. bu kelimelerin vokalleri de aşağı yukarı Türkçede olduğu gibi dokuza çıkarılmıştır: “‫ – وﻛﯿﻞ‬vekil. Bu noktada Fransız şair Valery’nin bir sözünü zikretmek yerinde olur: “Aslan vücudu yediği hayvanlardan meydana gelir. bütün ‘ü’ler ‘u’ idi. ç.

.93 Ancak bazı Arapça kelimeler Arapçadaki orijinal anlamlarıyla kullanılmıştır.veya bu tür kelimelerin yerleşebilmesi ve hazmedilmesi için zamana ihtiyaçları vardı. Bundan dolayı bu kelimelerin anlam çerçevesi İslam toplumlarında çok az değişiklik göstermiştir. Bunları kendilerine göre yoğuramamışlar -bu kelimelerin bir kısmı dini içerikli kelimeler olup bu kelimeler de anlamlarını büyük ölcüde Kur’an’dan almışlardır. Anlam olarak ta bu kelimeler Osmanlıcaya ifade zenginliği kazandıran unsurlardı. . Ancak bu tür kelimeler Türkçenin bünyesini bozacak düzeyde değildi.

İstanbul 1994. Ankara 1974. İstanbul 1991. “Ahmet Cevdet Paşanın Kavaid-i Osmaniye Adlı Eserindeki Dilbilgisi Terimleri”. Türk Edebiyatı Tarihi. ÇAKIR. FERÂHİDÎ. Ebî Abdurrahman el-Halil b. Mukerrem b. Ötüken-Söğüt Yayınları. Yakûp Kâmûsü’l-Muhît. AKSAN Doğan. Âgâh Sırrı. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Beyrut. t. Ahterî Kebîr. Hüseyin K. sayı: 540.com/forum/viewtopic. Beyrut 1992. DEVELLİOĞLU Ferit. FEYYÛMÎ. Muhammed b. Ahmet Bican.y. Ankara 1998. Mu’cemü’l. DOĞAN D. Türkçe Üzerine Denemeler ve Eleştiriler. Ali. y. “Ana Britannica”. Kıtabu’l-Ayn. Uludağ Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi (Lisans Tezi). “Büyük Türk Klasikler”i. y. Kubbealtı Neşriyatı. EBU HAYYAN. ERGİN Muharrem. Beyrut. Ahmet b.y. Ankara 1992. Ömer Faruk. Osmanlı Yayınevi. On Üçüncü Yüzyıla Kadar Türk Dünyası. DEMİRAY. Osmanlı Türkçesi. İstanbul 1989. İstanbul 1994. LEVEND. . Kemal ve diğer. Yâkût b. “TDV İslam Ansiklopedisi”. Yusuf El.94 KAYNAKÇA AKÜN.y.A-23.Türkçe Sözlük.y. Mahmut. Muhammed b. Ötüken Yayınevi 1980. Manzûr el-Mısrî. Lisanü’l.Arap. Türk Dünyası El Kitabı. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. “Yeni Rehber Ansiklopedisi”. Beyrut 1967. Ana Yay. t. Ahmet. y. KOMİSYON. ÇOTUKSÖKEN. BİLGİLİ Ertuğrul. http://www. Yusuf.. Mustafa Efendi.D.Buldân. “Türkçede Kaç Sözcük Var?”. Abdullah. İstanbul 2000.. yayınları.y. ANIL Zeynep Ayca. KARA. Bursa 1984-1985. Ankara 1962. KOMİSYON.. Beyrut 1995. “Osmanlıca”. Hürriyet-Gösteri. Mayıs-Haziran 1999. Devlet Dili Olarak Türkçe.Endülüsî. Agop.K.y. İstanbul 2002. t. İslamı’ın Temel Kavramları. Arap Dilinin Türk Diline Etkisi. CUBRÂN Mes’ûd. Kur’an-ı Kerîm Lugatı. Ülke Yayınları 2001. Türk Dil Kurumu. M.php?t=3233&start=30. Türk Dil Bilgisi. DİLAÇAR. Mehmet. Muhammed b. Nihat Sami. Ankara 1970. BANARLI. Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar. İstanbul 1993. el-Mubâhü’l-Munîr. t. Ankara 1972. ECE. er-Râid.wowturkey. Osmanlıca. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. 1978. Aralık 1996. ÇANGA. Divan Edebiyatı. Diyanet Vakfı Yay. Aslı Arapça Olup Türkçeye Anlam Kaymasına Uğrayarak Geçmiş Kelimeler (Yüksek Lisans Tezi). Büyük Türkçe Sözlük. Beyrut. ERGİN Muharrem. KÖPRÜLÜ. Ankara 2000. Beyrut. s. Cemaluddin Muhammed b. Mehmet. FİRÛZÂBÂDÎ.y. T. Nafız. Türkçenin Sırları. İstanbul 2001. HAMEVÎ. ERCILASUN. AHTERÎ. İBN MANZÛR. Her Yönüyle Dil. Fuat. İstanbul 1985. Akçağ Yayınları. El-Bahru’l-Muhit fi’t-Tefsir.

Londra 1961. Mu’cemü’l-Arabıyyu’l-Hadîs.95 LEWİS Bernard. Bekir. (Haz : Elçin Genç) İstanbul 2000. YAZICI. . ONAY Ahmet Talat. Mehmet Hamdi. LEWİS Geofrey. Beyrut 1979. Kâmûs-i Türkî. İstanbul 2005.y. “Çağdaş Arapçanın Siyasi Terminolojide Osmanlı Mirası” L. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı. Hüseyin. ZEMAHŞERİ.Cümeli Fi’l Lugati’l. Ankara 1993. İstanbul t. (Haz : Elçin Genç) İstanbul 2000. Kurân-i Kerîm Meâli. Yeni Lugat.Arabiyye. Muhtaru’s-Sıhah. Edevatu Rabtı’l. İstanbul 2002. YAZIR. Carl Brown. Hayrettin. MENGİ Mine.KARAMAN. Arapça. İsmet. İstanbul 1995. TİMURTAŞ Faruk Kadri . Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar. The Emergence of Modern Turkey. PALA İskender. Beyrut 1995. Ankara 1996. Örnek Sözlük. İstanbul 1995. İmparatorluk Mirası. Ebu’l Kasım.Türkçe Yeni Kamus. ER-RÂZÎ Muhammed b. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. LEWİS Bernard. Carl Brown. Abdülkadir. MUTÇALI Serdar. Ebî Bekr b. “Dildeki Osmanlı Mirası” L. İstanbul 1967. YOLCU. Ankara 1995. Eski Türk Edebiyatı Tarihi. TİETSE Andreas. Esâsu’l-belâğa. TOPALOĞLU. YEĞİN Abdullah. Osmanlı Türkçesi Grameri. SAMİ Şemseddin. İstanbul 1998. Ankara 1995. İstanbul 1992. İmparatorluk Mirası.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->