P. 1
AĞAÇ TÜRLERİ

AĞAÇ TÜRLERİ

|Views: 90|Likes:
Yayınlayan: diyanizos

More info:

Published by: diyanizos on Dec 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

Zor verniklenir. KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. Ölçülendirilmesi daha çok . PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. Duralit üretiminde. Fiziki etkilere dayanımı azdır. kontraplaklarda. Genelde standart dıĢı ölçüleridir. Çivi ve vida ile zayıf. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. tutkalla iyi bağlantı kurar. Çok kolay iĢlenir. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında.bozulur. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0.

Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. Çember gözeneklidir. 0. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Türkiye• de Kafkaslarda. kaba ve gevĢek yapılıdır. Ġç odunu sarı kahverengidir. ÖZELLĠKLERĠ: sert.11. kirli beyaz. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır.2.2. Gövde boyutlarına göre ayarlanır.9. Ege bölgesinde. Göbek odunludur. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Az çalıĢır. Esnektir. antalya’nın doğusunda yetiĢir. Ġyi verniklenir.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında. 1. Al kavak.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir. RENGĠ: türüne göre beyaz. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde.Ençok kalas halinde satılır. Tutkalla iyi bağlantı kurar. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir. aç çatlar. 1.56 gr/cm 2 tür. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Resim masası ve plançete vb.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. Uygun koĢullarda çabuk büyür. Ġspanya’da. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Kolay iĢlenir. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır. Zor verniklenir. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Balkanlarda Yugoslavya. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. YAPISI: Titrek kavak.45gr/cm3 tür. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. Kolay kesilir. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. doğramacılıkta. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. bazen beyaz veya gri olur. Ġyi boyanır.2. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. 1. Uygun koĢullarda az çalıĢır.9. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. ARMUT: . ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0. sıkı yapılır. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir.9. Al kavak göbek yapmaz. Konak kavak. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Ġstanbul dolaylarında. Astar kaplama olarak kullanılır. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. Kolay kırılır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Çok iyi boyanır.

Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. Daha çok kalas halinde Satılır. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. gönye. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. Az esnektir. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. kaplama. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. Kolay ilenir. fıçı. Çok iyi boyanır ve verniklenir. asmalı iĢlerde. Dağınık gözeneklidir. bazen de kontraplak halinde satılır. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır.70 gr/cm 3 tür. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. Zor yarılır. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. iç odunu açık veya koy kahverengidir. oymalı iĢlerde. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. Bükülgendir.2. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0. makara mekik. Kırılgandır. kolay iĢlenir. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. Tutkalla iyi yapıĢır. Genellikle kolay iĢlenir. Fizik dayanımı ortadır. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. Çok yi boya ve vernik tutar. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. Orta sert bir ağaçtır. 1.2. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. . AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. 1. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. EĢ yapılıdır. PĠYASADA BULUNUġU Masif. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. heykel yapımında. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz.9. Dağınık gözeneklidir.13. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Oturma mobilyalarında.9. Yılhalkaları belirlidir. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. Düzgün yüzey verir. Is ıĢınları belirsizdir. müzik aletlerinde. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. kızak ve kayak. tornalı. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. Olgun ağaçlar grubuna girer. kontrplâk üretiminde. Bazı türleri parıltılı olur.62 gr/cm 3 tür. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir.

Özellikle Trakya’da. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır. pencere. kayık.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0.94 gr/cm3 tür. 1. Göbek odunu koyu sarıdır. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. Daha çok kaplama halindedir. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. bazen de ayrı orman halinde bulunur.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Bazı türleri orta sert. Zor iĢlenir. vagon .86 gr/cm3 tür. Bünyesindeki bol toner yüzünden. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır. MeĢe genellikle az çalıĢır. bazıları serttir. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır.3. 1. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. .2. kapı. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir.9. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. Yıl halkaları belirgindir.1. iç odunu kadar dayanıklı değildir. biçimlerinde. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. SatıĢında kısıtlıdır. göbek odunu açık kahverengidir. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde. araba.3. Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. Kolay verniklenir. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. DıĢ odunu.. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. yapıların iç bölümlerinde. gemi. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz . KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. Kola yarılır. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. DıĢı odunu dardır. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır.9. Damar kesitte. fıçı. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. parke yapımında kullanılır. Takım sapları. Çember gözeneklidir.9. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. merdiven. döĢeme kaplamasında. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır.3. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. kadran vb. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. tahta.

Mobilya ve iç mimarîden baĢka. alet yapımında. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. bazen dalgalı. Ölçü aletleri vb. bazen de gri beyazdır. Zamanla koyulaĢır.4. Su boyaları ile zor boyanır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. Ġri ve çok gözeneklidir. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. Kolay iĢlenir.9. çok gözenekli ve kaba yapılıdır.9. Masifi.75 gr/cm3 tür. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. ayakkabı kalıbı. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. çiçekli olur. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir.2. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. Karaağacın .YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. Tutkal. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. Genellikle karıĢık orman halindedir. Kontrplak üretiminde yararlanılır. sıkı yapılı bir ağaçtır. 1. Zor yarılır.68 gr/cm3 tür. DıĢ odunu geniĢtir. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . 1.2. Kuru ortamda dayanıklıdır. Ġlkbahar dokusu açık renkli. Ġç odun açık kahverengidir. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. ( Mutfak aleti. ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. parıltı. Gözenekleri çember biçiminde dağılır. Çember gözeneklidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır.5. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir. ağır ve sıkı yapılıdır. spor araçlarında kullanılır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Çok çeker. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir. Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. Zor yarılır. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır. Ġyi verniklenir. Dağınık güvenilir. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Çok çalıĢır. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır.

Çivi. Masifi. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir.9. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir. AKÇAAĞAÇ. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Fizik etkilere dayanımı iyidir. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. dalgalı. Kırklareli. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. iyi boyanır ve verniklenir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir.2. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. Yıllık halkaları belirlidir. Ağır ağaçlardandır. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz.65 gr/cm 3 tür. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir. Çok çalıĢır ve çok çeker. baĢkesitte küçük delikler halinde . Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Bolu. 1. DıĢ odun dardır. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. Orman oluĢturmaz. Ġç mimarcılık tada çok aranır. . sakı yapılıdır. parıltılı türleri vardır. Bursa. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. gridir. Kolay ve rahat iĢlenir. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. Dağınık gözeneklidir. Gözenekler. Kolay yarılır. Damarlı. Ova karaağacın kerestesi sert. Tornacılıkta. RENGĠ: DıĢ odunu sarı. Basınca karĢı dayanımı iyidir . Masif v kaplama olarak kullanılır.Zor iĢlenir. Ayrıca Trabzon. RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. CEVĠZ. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür.9. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. Zengin damar desenleri yüzünden aranır. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. Bahçelerde. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır.64 gr/cm 3 tür. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. parke üretiminde. tarlalarda yetiĢtirilir. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. MeĢe gibi dayanıklıdır. 1. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.7. Uzun liflidir.6. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir.2.

Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı.müzik aletlerinde. kolay çürür. mutfak aletlerinde. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. ayakkabı kalıplarında. Esnek ve oldukça bükülgendir. Yıl halkaları belirlidir. düzgün bir yüzey verir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya. Su altında dayanıklıdır.56-0. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. oymacılıkta. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. Nemli ortamda çok duyarlıdır. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur.14. KULLANILIġI:Masif. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu. Çok çeker. elsi loblu. Kaplamasından. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. sarımsı kırmızı olur. Çok iyi iĢlenir. Kolay yarılır. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz.15. ÖZELLĠKLERĠ.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. Modelcilikte. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. Marmara. Tutkalla iyi bağlantı kurar. . KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste.2. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. Az esnektir. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. Dağınık halde. Genellikle kereste biçiminde satılır. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir.2.60 gr/cm 3 tür. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. takunya. kaplama ve kontraplak halinde satılır. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. Dağınık gözeneklidir. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. oyuncak. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. Çınar yapraklı Akçaağaç. Tatar Akçaağaç. EĢ yapılıdır. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. AKASYA. zıt konumlu. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. Ġtalyan akça ağacı. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Kolay iĢlenir. Trakya. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür.9. Parlak. yumuĢak. gevĢek yapılı ağaçtır. Norveç akça ağacı. Çoğunlukla yaprağını döken.68 gr/cm3 arasında değiĢir. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Çok çatlar. 1. Damar süsleri de belirsizdir. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. Türkiye’de orman oluĢturmaz. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Az çeker. kakmacılıkta. oyuncak. KIZILAĞAÇ: Karadeniz.9.

Araba yapımında.17. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. YeĢil kahverengi olur. DıĢ odunu dar. Esnektir. çatlar. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir. iyi verniklenir. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. bu ölçülerle piyasaya sürülür. ambalaj sanayiinde kullanılır. mutfak eĢyası yapımında. göbek odunlu ağaçlar grubundandır. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. Dokusu sıkı ve sağlamdır.9. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. çalıĢması dengelidir. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz.9. Dağınık gözeneklidir. Çivi ve vida ile orta. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. Çekmesi. . Rahat torna edilebilir. AT KESTANESĠ. Belirgin damar deseni yapmaz. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. Ġç odunu açık kahverengidir. Öz ıĢınlar çık belirgindir. Kururken kamburlaĢır. Daha çok kalas halinde satılır. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. 1. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. Zor iĢlenir. Kaplama olarak da satılır. Havada zamanla rengi değiĢir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir.56 gr/cm3 tür. Boyanabilme yeteneği vardır.2. Orman oluĢturmaz. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. çarpılır. 1. alet saplarında. Standart ölçülerde bulunmaz. Mobilyacılıkta özellikle tornalı.90 gr/cm 3 arasında değiĢir.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez. ÇINAR.16.2. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0. DıĢ odunu geniĢtir. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. iç odun geniĢtir. YAPISI: Çınar. tutkalla iyi bağlantı kurar. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. dağınık gözeneklidir. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. Kısa sürede çürür.

Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir. Aç çeker. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez. Bu yüzden iyi boyanır. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır.55 gr/cm3 tür. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde. KĠRAZ.19. Iz ıĢınları tek tek görünmez. Ġyi pedal edilebilir. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. YAPISI: ġimĢir. Çivi. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır. Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. Gözenekleri. ogun odunlu ağaçlar grubundandır.9.2. YAPISI: Kiraz. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. Yılhalkaları belirlidir. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. mobilya alanında körağaç olarak.9. Zor yarılır.2. . vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. oymalı iĢlerde. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. 1. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. Kolay kırılır. sonbahar dokusunda incedir. Azda olsa kaplama halinde de satılır. Ġyi verniklenir. aĢınma. Burk büyüme.60 gr/cm 3 tür. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. piyano ve kut yapımında kullanılır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Tornalı kakmalı (Markitleri). Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. kururken çok çeker. Zor yarılır. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir.dağınık gözenekli bir ağaçtır. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Dağınık gözeneklidir. DıĢ odunu dardır. Bünyesinde tonen vardır. Az çalıĢır. . Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır.l Gevrektir. Kolay iĢlenir.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. ġĠMġĠR. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. Sürtünme. Çabuk çürür.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır.18. Açık havada dayanıklı değildir. sert sıkı bir ağaçtır. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. Rahat ve kolay iĢlenir. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. YumuĢak ve az esnektir. ilkbahar dokusunda iri.

OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. mekik. DıĢ odunu pembe kahverengidir. köprü ve iskele ayaklarında. MAUN. kırmızı veya sarı maun gibi. Afrika’da yetiĢir. tornalı iĢlerde. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. Kolay çürümez. 1. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. Az çalıĢır. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir.3. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir. kaĢık.1. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. Bükülgendir. Piramit . Masifi. Örneğin Küba maunu. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. ders aletleri. Ton erlidir. ezilme. Bolivya maunu gibi. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. Gözenekleri dağınık düzendedir. Zor yarılır. pramit maun. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. yollu. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. YABANCI AĞAÇLAR 1. KULLANILIġI: Yapılarda. Bazen kaplama halin1. az çeker. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. Vida. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. alaska maunu. Çizgili. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir. Zor boyanır.2. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. Vurulma. vurulma. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır.3. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. müzik aletlerin küçük bölümlerinde.de de piyasaya sürülür. pratik maun adı ile satılır. ambalaj endüstrisinde kullanılır. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. iyi verniklenir. Çok sıkı yapılıdır. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür. Basılma. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. tavla pulu. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. aĢınma. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır.20. ÖzıĢınları belirlidir. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. Sapeli maun. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz.65 gr/cm3 tür. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. Bu iki sebepten zor iĢlenir. ĠĢlenmesi zorlaĢır. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir.9. makara. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.. bazen orta irilikte gözeneklidir. kilo ile satılır. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.9.9. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir.95 gr/cm3 tür. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır. Türüne göre bazen çok iri. sürtünme. Tornalı iĢlerde. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. satranç taĢı yapımında kullanılır. benekli. dalgalı. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür.

Kesildiği andaki rengi. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan. .10 gr/cm3 tür. müzik aletlerinde. kakmalı iĢlerde. Bol tanelidir.60 gr/cm 3 tür. Üzerinde düzensiz. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır.3. parke. Samanta ve Bombayda. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. Az çalıĢır. tornalı.maun çok canlı damar süsleri taĢır. Batı Hindistan .9. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur.9. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. Kalas ve tahtalar. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. Kururken çok çeker ve çatlar. merdiven yapımında.2. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. Cava. kakmalı iĢlerde.50-0. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir. Yanar döner. Tornalı. Seylan ve Brezilyadır. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. mobilya ve kapı kulplarında. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir.3. Ġyi verniklenir.3. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. Ġç odunu siyahtır. müzik aletlerinde. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. oymalı iĢlerde. ABANOZ-MAKASAR. DıĢ odunu geniĢtir. 1. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. PELESENK. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. Kolay ve temiz iĢlenir. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. 1. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır. Gemicilikte. az çeker ve az çatlar. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. Bunların belirli ölçüleri yoktur. bıçak saplarında özellikle aranır. oymalı. az esnek bir ağaçtır. Çivi. Ġnce gözeneklidir. RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. YAPISI: Göbek odunludur.

Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. Ancak polyester. .9. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. PADUK. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. Gevrek bir yapısı vardır. az kamburlaĢır. saten kumaĢ gibi parlaktır.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. Kolay iĢlenir. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. Dağınık gözeneklidir. ÖzıĢınları çok belirlidir. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. oymalı. ezilme. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. bazen dalgalı damarları bulunur. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. Ġyi iĢlenir. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. Hindistan. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı. Yılhalkaları belirgindir. Sıkı yapılıdır.9. 1. kakmalı iĢlerde kullanılır.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Kaplama halinde piyasaya sürülür.4. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. Ġyi verniklenir. Zor yarılır. Bahama. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. Az çeker.85 gr/cm3 tür. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır. Genellikle düz. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir.5. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. Yüzey. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur.3. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. 1. çizilme. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. Basılma. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır.85 gr/cm3 tür. Çok boyar madde taĢır. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. müzik âletlerinde. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI). Kururken az çeker.3. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. tornalı. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. Tornalı iĢlerde. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir.

duvar kaplaması yapımında. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. Öz ıĢınları görünür. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir.80-0. Dağınık düzende. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir.6. Suyu adeta iter. kolay ulanmaz. orta irilikte gözeneklidir. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır. Ġç odunu. atlas ağacı. yaklaĢık 0.9. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde.9. iç odun sarımsı açık kahverengidir. kanarya sarısı. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır.3. tek sıralı çember biçimindedir. TĠK. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. Zor verniklenir. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. Ġç odunu. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar.66 gr/cm3 tür. Yağlı bir yapısı vardır. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri. KULLANILIġI: Masifi. DıĢ odun dardır. Çok sayıda. Çabuk kamburlaĢır. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. pencere. ĠĢlemesi zordur. Fizik etkilere dayanıklıdır. Kırılgandır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. Ġpek ağacı. Ġyi boyanmaz. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır. türüne göre yeĢilimsi sarı. 1. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı.7. Kolay yarılır. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır. açık sarı. Tornaya iyi gelir. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir.3. ĠĢlenirken kendine özgü. Vurulma. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. tek sıralı çember biçimindedir. Koyu kahverengi olur. Az çeker. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. kapı. Ġç odunlu bir ağaçtır. Esnek bir ağaçtır. 1.90 gr/cm3 tür. altın sarısı rengindedir. salon takımlarında. YAPISI: Göbek odunludur. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. değiĢik türü vardır. . Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. ezilme. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri.

Dağınık gözenekli bir ağaçtır. 1. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Damarların sayaplaĢtığ da olur. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. ÖzıĢınları belirsizdir. düzgün çizgili freze cevizi andırır.8.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. RENGĠ: bazen.9. Türkiye’de kaplama olarak bulunur. YAPISI: Rengi ve görünüĢü. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur. parlak ve düzgün yüzey verir. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. tornalı iĢlere uygun özelliktedir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. : DıĢ odunu açık sarıdır. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. gevĢek yapılı bir ağaçtır.3. HaĢereler karĢı dayanıklıdır. Kesildiği andaki rengi. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır. Az çalıĢır. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. Kolay yarılır. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde. Bozuk bir görünüĢ vardır.9. havanın etkisi ile ve zamanla solar. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. Bazı türleri yağlıdır.3. Batı Hindistan. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. Perdah edilince. . Bazı türleri gül gibi kokar. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. Tutkalla orta bağlantı kurar. Kolay iĢlenir. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. kakmalı iĢlerde. Göbek odunlu bir ağaçtır. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. Orta irilikte gözenekleri vardır. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. Ġyi verniklenir ve parlaktır. Sıkı dokuludur.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. iyi verniklenir. kolay yarılır. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Ġyi verniklenir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Dağınık gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır.45 gr/cm 3 tür. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. örneğin yatak odası mobilyalarında. donuklaĢır. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. Zor boyanır. tornalı süs eĢyalarında. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. KoyulaĢınca altın sarısı olur. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır.95 gr/cm3 tür. 1. Tutkala bağlantısı iyidir. Masifi oymalı. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.

Masif körağaç. kaplama. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. kontrplâk. . KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir.55 gr/cm3 tür. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. Piyasaya kaplama halinde sürülür.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->