AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. Genelde standart dıĢı ölçüleridir. Duralit üretiminde. Çivi ve vida ile zayıf. PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. Fiziki etkilere dayanımı azdır. kontraplaklarda. Ölçülendirilmesi daha çok . Zor verniklenir. tutkalla iyi bağlantı kurar.bozulur. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0. Çok kolay iĢlenir.

aç çatlar.2. Ġyi verniklenir. doğramacılıkta.11. Ġç odunu sarı kahverengidir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. Göbek odunludur. Balkanlarda Yugoslavya. ÖZELLĠKLERĠ: sert. Al kavak. 1. Bulgaristan ve Yunanistan’da. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. Tutkalla iyi bağlantı kurar. sıkı yapılır. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir.56 gr/cm 2 tür.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde. RENGĠ: türüne göre beyaz. Kolay kesilir. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. Kolay iĢlenir. Türkiye• de Kafkaslarda. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Çember gözeneklidir. Astar kaplama olarak kullanılır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir.9. bazen beyaz veya gri olur. Uygun koĢullarda çabuk büyür. kirli beyaz. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. Çok iyi boyanır. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Al kavak göbek yapmaz. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır.Ençok kalas halinde satılır. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. kaba ve gevĢek yapılıdır. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. Zor verniklenir. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. ARMUT: . Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir. Kolay kırılır. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. Karadeniz ormanlarında da bulunur. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. YAPISI: Titrek kavak. Ġspanya’da. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir.9. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. Uygun koĢullarda az çalıĢır. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. Ġyi boyanır.2.2. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. 0.45gr/cm3 tür. 1. 1. Konak kavak. Esnektir.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir.9. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Resim masası ve plançete vb. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir. Az çalıĢır. Ege bölgesinde. antalya’nın doğusunda yetiĢir. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir. Ġstanbul dolaylarında.

Is ıĢınları belirsizdir. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır. Düzgün yüzey verir. Bükülgendir.62 gr/cm 3 tür. Dağınık gözeneklidir. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. kolay iĢlenir. 1. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. . Zor yarılır. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. bazen de kontraplak halinde satılır.2. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. Daha çok kalas halinde Satılır. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. kızak ve kayak. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. fıçı. kontrplâk üretiminde. Dağınık gözeneklidir. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. Çok iyi boyanır ve verniklenir. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. asmalı iĢlerde. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. tornalı. Fizik dayanımı ortadır. Kırılgandır. PĠYASADA BULUNUġU Masif. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. Olgun ağaçlar grubuna girer. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. makara mekik. 1. Çok yi boya ve vernik tutar. Tutkalla iyi yapıĢır. oymalı iĢlerde. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. Bazı türleri parıltılı olur. kaplama. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür.2. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. EĢ yapılıdır. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. müzik aletlerinde. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Kolay ilenir. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. Oturma mobilyalarında. heykel yapımında.9. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır. Orta sert bir ağaçtır.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir.13. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır.70 gr/cm 3 tür. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. gönye. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. iç odunu açık veya koy kahverengidir. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır.9.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Az esnektir. Genellikle kolay iĢlenir. Yılhalkaları belirlidir.

fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler.86 gr/cm3 tür. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır.9. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. kadran vb. biçimlerinde. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. MeĢe genellikle az çalıĢır. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. iç odunu kadar dayanıklı değildir. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. 1. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. Çember gözeneklidir. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. Daha çok kaplama halindedir. Takım sapları.1. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. DıĢ odunu. pencere. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir. DıĢı odunu dardır. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Zor iĢlenir. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. Bünyesindeki bol toner yüzünden. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. kayık. SatıĢında kısıtlıdır. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür. araba. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur. 1. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. Yıl halkaları belirgindir. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir.3. Damar kesitte. Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. merdiven. bazıları serttir. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır.9. göbek odunu açık kahverengidir. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır.94 gr/cm3 tür. parke yapımında kullanılır. fıçı. kapı. Göbek odunu koyu sarıdır. yapıların iç bölümlerinde. gemi. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır.2. vagon . Özellikle Trakya’da. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. Kolay verniklenir.3. tahta. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz ..3. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. döĢeme kaplamasında. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır. . Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır. Kola yarılır. Bazı türleri orta sert. bazen de ayrı orman halinde bulunur.9. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar.

4. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. çok gözenekli ve kaba yapılıdır. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. alet yapımında. Tornacılıkta olumlu sonuç verir.5. Zor yarılır. ( Mutfak aleti. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. 1. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. Masifi. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. ağır ve sıkı yapılıdır. Kuru ortamda dayanıklıdır.68 gr/cm3 tür. Ġç odun açık kahverengidir.2. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir. Ġri ve çok gözeneklidir. Ġlkbahar dokusu açık renkli. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır. 1.YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. Su boyaları ile zor boyanır. Tutkal. sıkı yapılı bir ağaçtır. Dağınık güvenilir. Ġyi verniklenir. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. bazen de gri beyazdır. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır. ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. Çok çalıĢır. Çember gözeneklidir. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. Çok çeker. ayakkabı kalıbı. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. DıĢ odunu geniĢtir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. bazen dalgalı.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. Zamanla koyulaĢır. Ölçü aletleri vb. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. Genellikle karıĢık orman halindedir. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır. Kolay iĢlenir.9.9. Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Kontrplak üretiminde yararlanılır. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. çiçekli olur. Karaağacın . spor araçlarında kullanılır. Gözenekleri çember biçiminde dağılır. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır.75 gr/cm3 tür. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. parıltı.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert. Zor yarılır. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar.2. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz.

parke üretiminde. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. 1.65 gr/cm 3 tür. Ağır ağaçlardandır. DıĢ odun dardır. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. . Zengin damar desenleri yüzünden aranır. MeĢe gibi dayanıklıdır.6. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir. Çivi. Ġç mimarcılık tada çok aranır. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. Tornacılıkta. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. Masifi. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.Zor iĢlenir. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur.2. sakı yapılıdır. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. CEVĠZ. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. RENGĠ: DıĢ odunu sarı. Bahçelerde. baĢkesitte küçük delikler halinde . KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. Ayrıca Trabzon. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. Kırklareli. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır. Gözenekler.9. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. Dağınık gözeneklidir. Bursa. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. Masif v kaplama olarak kullanılır.64 gr/cm 3 tür. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Uzun liflidir. Damarlı. Kolay yarılır. Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. Kolay ve rahat iĢlenir. dalgalı. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. Yıllık halkaları belirlidir. Bolu.9. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir. Çok çalıĢır ve çok çeker. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir. parıltılı türleri vardır. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. Ova karaağacın kerestesi sert. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. iyi boyanır ve verniklenir. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür.7. gridir. AKÇAAĞAÇ. tarlalarda yetiĢtirilir.2. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir. Orman oluĢturmaz. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. Basınca karĢı dayanımı iyidir . 1.

Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. mutfak aletlerinde. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. elsi loblu. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0.2. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. AĞIRLIĞI: Hava kurusu. Kolay iĢlenir. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. Çok çeker. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. Türkiye’de orman oluĢturmaz. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır.müzik aletlerinde. oymacılıkta. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. düzgün bir yüzey verir. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. Marmara. EĢ yapılıdır. Çınar yapraklı Akçaağaç. gevĢek yapılı ağaçtır.14.2. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. takunya. Az çeker. Yıl halkaları belirlidir. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür. Dağınık halde. ÖZELLĠKLERĠ. Çok iyi iĢlenir. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. ayakkabı kalıplarında. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. Parlak. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. Damar süsleri de belirsizdir. Nemli ortamda çok duyarlıdır. yumuĢak. Kolay yarılır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. KULLANILIġI:Masif. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. oyuncak. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Norveç akça ağacı. Dağınık gözeneklidir.9. . Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya. oyuncak. Modelcilikte. Kaplamasından.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. Çok çatlar.68 gr/cm3 arasında değiĢir. zıt konumlu. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. Az esnektir. Su altında dayanıklıdır. Genellikle kereste biçiminde satılır. Trakya. kakmacılıkta. Çoğunlukla yaprağını döken. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. KIZILAĞAÇ: Karadeniz.60 gr/cm 3 tür. kaplama ve kontraplak halinde satılır. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür. Ġtalyan akça ağacı. 1. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. Esnek ve oldukça bükülgendir.56-0.9. Tutkalla iyi bağlantı kurar. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste.15. AKASYA. Tatar Akçaağaç. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. sarımsı kırmızı olur. kolay çürür.

YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir. çarpılır. YAPISI: Çınar. 1. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. alet saplarında. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir.9. Havada zamanla rengi değiĢir. YeĢil kahverengi olur. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. . AT KESTANESĠ. Orman oluĢturmaz.2. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir.90 gr/cm 3 arasında değiĢir. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. çalıĢması dengelidir.9. çatlar. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Boyanabilme yeteneği vardır. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır.17. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. ambalaj sanayiinde kullanılır. Öz ıĢınlar çık belirgindir. Çekmesi. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. mutfak eĢyası yapımında. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. iyi verniklenir. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0.2. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Standart ölçülerde bulunmaz. Zor iĢlenir. Çivi ve vida ile orta. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. tutkalla iyi bağlantı kurar. dağınık gözeneklidir. Kururken kamburlaĢır. DıĢ odunu dar. DıĢ odunu geniĢtir. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz. iç odun geniĢtir. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. Ġç odunu açık kahverengidir. bu ölçülerle piyasaya sürülür. Kaplama olarak da satılır. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır.16. 1. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir. Belirgin damar deseni yapmaz. Rahat torna edilebilir. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez.56 gr/cm3 tür. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır. göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. Daha çok kalas halinde satılır. Dokusu sıkı ve sağlamdır. Esnektir. Dağınık gözeneklidir. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. ÇINAR. Araba yapımında. Kısa sürede çürür.

Sürtünme. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Çabuk çürür. sonbahar dokusunda incedir.19. aĢınma. Ġyi verniklenir. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. YumuĢak ve az esnektir.2.dağınık gözenekli bir ağaçtır. Rahat ve kolay iĢlenir. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. KĠRAZ. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir. Dağınık gözeneklidir. Zor yarılır. Ġyi pedal edilebilir. Azda olsa kaplama halinde de satılır. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Az çalıĢır.60 gr/cm 3 tür. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır. sert sıkı bir ağaçtır. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir.18. Aç çeker. Açık havada dayanıklı değildir. Gözenekleri. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. Iz ıĢınları tek tek görünmez. YAPISI: Kiraz. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde. kururken çok çeker. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. ilkbahar dokusunda iri. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır. Tornalı kakmalı (Markitleri). oymalı iĢlerde. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. 1. mobilya alanında körağaç olarak. Zor yarılır. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. Bu yüzden iyi boyanır. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. . ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez. Bünyesinde tonen vardır.9. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. Burk büyüme.9.55 gr/cm3 tür.2.l Gevrektir. Yılhalkaları belirlidir. YAPISI: ġimĢir. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. Kolay iĢlenir. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. piyano ve kut yapımında kullanılır. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Kolay kırılır. Çivi. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. ġĠMġĠR. . Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. DıĢ odunu dardır. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. ogun odunlu ağaçlar grubundandır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır.

9. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır. Basılma. ÖzıĢınları belirlidir. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. iyi verniklenir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Vurulma. pratik maun adı ile satılır. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. Bu iki sebepten zor iĢlenir. Sapeli maun. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır. Az çalıĢır. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. tornalı iĢlerde. KULLANILIġI: Yapılarda.20.65 gr/cm3 tür.. bazen orta irilikte gözeneklidir.de de piyasaya sürülür. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. Zor yarılır. Vida. az çeker. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. pramit maun. Gözenekleri dağınık düzendedir. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. ĠĢlenmesi zorlaĢır. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. sürtünme. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. ezilme. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. Çizgili. Kolay çürümez. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. kaĢık. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.9.3. makara. dalgalı. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. Örneğin Küba maunu. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. vurulma. benekli. Çok sıkı yapılıdır. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. müzik aletlerin küçük bölümlerinde.3. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. ambalaj endüstrisinde kullanılır. ders aletleri. Zor boyanır. aĢınma. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. Bolivya maunu gibi. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. Bazen kaplama halin1. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. Masifi.1. Afrika’da yetiĢir. MAUN.9. Tornalı iĢlerde. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. DıĢ odunu pembe kahverengidir. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir.95 gr/cm3 tür. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. köprü ve iskele ayaklarında. satranç taĢı yapımında kullanılır. Piramit . Ton erlidir. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. alaska maunu.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. tavla pulu. mekik. 1. kırmızı veya sarı maun gibi. kilo ile satılır. yollu.2. Bükülgendir. Türüne göre bazen çok iri. YABANCI AĞAÇLAR 1. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır.

Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir.60 gr/cm 3 tür. Ġnce gözeneklidir. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir.3.10 gr/cm3 tür. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. bıçak saplarında özellikle aranır. Batı Hindistan . PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. tornalı. oymalı iĢlerde. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Kururken çok çeker ve çatlar. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama.50-0. ABANOZ-MAKASAR. 1. merdiven yapımında. az esnek bir ağaçtır. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. kakmalı iĢlerde. Gemicilikte. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. Ġyi verniklenir. müzik aletlerinde. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar. RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. . DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. Ġç odunu siyahtır. PELESENK. Seylan ve Brezilyadır. Kolay ve temiz iĢlenir. Üzerinde düzensiz. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. Bol tanelidir. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. Kesildiği andaki rengi. Tornalı. kakmalı iĢlerde. Yanar döner. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir.9. DıĢ odunu geniĢtir. Kalas ve tahtalar.maun çok canlı damar süsleri taĢır. oymalı.9. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü. müzik aletlerinde. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. Az çalıĢır. Samanta ve Bombayda. mobilya ve kapı kulplarında. 1. parke. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır. az çeker ve az çatlar. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır.3.3. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. Cava. YAPISI: Göbek odunludur. Bunların belirli ölçüleri yoktur. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir. Çivi.2.

ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. Tornalı iĢlerde. Hindistan. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur.4. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI). Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. Kaplama halinde piyasaya sürülür.9. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. Bahama. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda.3. müzik âletlerinde. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir. oymalı. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı. PADUK. . Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. Kolay iĢlenir. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır.85 gr/cm3 tür. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Az çeker. 1. Dağınık gözeneklidir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. Ġyi verniklenir. saten kumaĢ gibi parlaktır. Ancak polyester. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. ÖzıĢınları çok belirlidir.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0.9. Basılma. az kamburlaĢır.5. Genellikle düz. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz. Yüzey. Ġyi iĢlenir. ezilme. Zor yarılır. Yılhalkaları belirgindir. Çok boyar madde taĢır.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. Gevrek bir yapısı vardır. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar.85 gr/cm3 tür. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. 1. kakmalı iĢlerde kullanılır.3. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. bazen dalgalı damarları bulunur. çizilme. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. Sıkı yapılıdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. Kururken az çeker. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. tornalı. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır.

AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. Ġç odunu. Fizik etkilere dayanıklıdır. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. Koyu kahverengi olur. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır.90 gr/cm3 tür. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. iç odun sarımsı açık kahverengidir. . sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür.6. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır.80-0. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. tek sıralı çember biçimindedir. yaklaĢık 0. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. ezilme. Çok sayıda. KULLANILIġI: Masifi. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir.3. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. ĠĢlenirken kendine özgü. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. açık sarı. değiĢik türü vardır.9. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri. Suyu adeta iter. kanarya sarısı. 1. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri.66 gr/cm3 tür. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır. atlas ağacı. Dağınık düzende. Çabuk kamburlaĢır. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir.7. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. DıĢ odun dardır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Esnek bir ağaçtır.3. Ġpek ağacı. Yağlı bir yapısı vardır. Az çeker. kolay ulanmaz. Kolay yarılır. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. Zor verniklenir. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır.9. salon takımlarında. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. türüne göre yeĢilimsi sarı. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. Kırılgandır. Ġyi boyanmaz. altın sarısı rengindedir. TĠK. duvar kaplaması yapımında. orta irilikte gözeneklidir. Ġç odunu. Vurulma. Ġç odunlu bir ağaçtır. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir. tek sıralı çember biçimindedir. Öz ıĢınları görünür. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır. ĠĢlemesi zordur. YAPISI: Göbek odunludur. Tornaya iyi gelir. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. kapı. pencere. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. 1. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir.

Perdah edilince. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir.3. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. tornalı iĢlere uygun özelliktedir. Bozuk bir görünüĢ vardır.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. gevĢek yapılı bir ağaçtır. Orta irilikte gözenekleri vardır. Türkiye’de kaplama olarak bulunur.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. Tutkala bağlantısı iyidir. Zor boyanır.45 gr/cm 3 tür. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. parlak ve düzgün yüzey verir. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Kolay yarılır. 1.8.3. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Göbek odunlu bir ağaçtır. YAPISI: Rengi ve görünüĢü.95 gr/cm3 tür. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. : DıĢ odunu açık sarıdır. Az çalıĢır. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. düzgün çizgili freze cevizi andırır. Ġyi verniklenir.9. Damarların sayaplaĢtığ da olur. tornalı süs eĢyalarında. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. örneğin yatak odası mobilyalarında. iyi verniklenir. Sıkı dokuludur. 1. Kolay iĢlenir. donuklaĢır. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. . Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde. Tutkalla orta bağlantı kurar.9. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır. Batı Hindistan. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. Dağınık gözeneklidir. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. kolay yarılır. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. KoyulaĢınca altın sarısı olur. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. Masifi oymalı. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. HaĢereler karĢı dayanıklıdır. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. Kesildiği andaki rengi. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. havanın etkisi ile ve zamanla solar. Ġyi verniklenir ve parlaktır. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. ÖzıĢınları belirsizdir. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. Bazı türleri yağlıdır. Bazı türleri gül gibi kokar. kakmalı iĢlerde. RENGĠ: bazen.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir.

kaplama. Piyasaya kaplama halinde sürülür. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.55 gr/cm3 tür. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. . KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. kontrplâk. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır. Masif körağaç.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful