AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

Genelde standart dıĢı ölçüleridir.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. kontraplaklarda. KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. Zor verniklenir. PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. Fiziki etkilere dayanımı azdır. Duralit üretiminde. Çivi ve vida ile zayıf.bozulur. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. Ölçülendirilmesi daha çok . Çok kolay iĢlenir. tutkalla iyi bağlantı kurar. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0.

PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde. Zor verniklenir.56 gr/cm 2 tür. Al kavak. 0. Resim masası ve plançete vb. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında.Ençok kalas halinde satılır. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir.9. aç çatlar. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. Uygun koĢullarda az çalıĢır. RENGĠ: türüne göre beyaz. Ġyi verniklenir. Balkanlarda Yugoslavya. 1. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. Göbek odunludur.9.45gr/cm3 tür. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. sıkı yapılır. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır.2. Ġspanya’da. kirli beyaz. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. Ġstanbul dolaylarında. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0. Esnektir. ÖZELLĠKLERĠ: sert. Ege bölgesinde. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir. 1. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. Kolay kırılır. Ġyi boyanır. Kolay iĢlenir. 1. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. ARMUT: . Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir. bazen beyaz veya gri olur. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. antalya’nın doğusunda yetiĢir. Çember gözeneklidir. Çok iyi boyanır.9. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. Gövde boyutlarına göre ayarlanır.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır. Konak kavak.2. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında.11. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. Al kavak göbek yapmaz. Türkiye• de Kafkaslarda. kaba ve gevĢek yapılıdır. Az çalıĢır. Kolay kesilir. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. Astar kaplama olarak kullanılır. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. Ġç odunu sarı kahverengidir.2. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir. doğramacılıkta. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. YAPISI: Titrek kavak.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Uygun koĢullarda çabuk büyür.

Düzgün yüzey verir. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. Oturma mobilyalarında. iç odunu açık veya koy kahverengidir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. müzik aletlerinde. Kırılgandır. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. kızak ve kayak. asmalı iĢlerde. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur.62 gr/cm 3 tür. Bazı türleri parıltılı olur. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Dağınık gözeneklidir.2. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. tornalı. Tutkalla iyi yapıĢır. kaplama. fıçı. EĢ yapılıdır. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Fizik dayanımı ortadır. Bükülgendir. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. PĠYASADA BULUNUġU Masif. Orta sert bir ağaçtır. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. . bazen de kontraplak halinde satılır. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0. Is ıĢınları belirsizdir.2. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. Zor yarılır. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. heykel yapımında. Az esnektir.13. Dağınık gözeneklidir. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. Yılhalkaları belirlidir.9. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. Daha çok kalas halinde Satılır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Çok yi boya ve vernik tutar. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır. gönye. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır. Olgun ağaçlar grubuna girer.9. 1. Kolay ilenir. kolay iĢlenir. kontrplâk üretiminde. Genellikle kolay iĢlenir. oymalı iĢlerde. Çok iyi boyanır ve verniklenir. makara mekik.70 gr/cm 3 tür. 1. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir.

PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas.94 gr/cm3 tür. 1. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır. kapı. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. SatıĢında kısıtlıdır. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. tahta. bazıları serttir.3. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır.3. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır. MeĢe genellikle az çalıĢır. Yıl halkaları belirgindir. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. gemi. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz . bazen de ayrı orman halinde bulunur. Zor iĢlenir. vagon . MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür.2. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir. araba. Takım sapları. Damar kesitte. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. Bazı türleri orta sert. 1. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır. Bünyesindeki bol toner yüzünden. yapıların iç bölümlerinde. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır.9.9. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. kayık. merdiven. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. . Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. iç odunu kadar dayanıklı değildir. göbek odunu açık kahverengidir.. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir. DıĢ odunu. Göbek odunu koyu sarıdır. Özellikle Trakya’da. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur. parke yapımında kullanılır. Daha çok kaplama halindedir. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. pencere. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır.86 gr/cm3 tür. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Çember gözeneklidir. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. kadran vb. Kolay verniklenir.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır.9. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. fıçı.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0.3.1. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. döĢeme kaplamasında. biçimlerinde. Kola yarılır. DıĢı odunu dardır.

Su boyaları ile zor boyanır. ağır ve sıkı yapılıdır. Ġç odun açık kahverengidir.2. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir.5. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. spor araçlarında kullanılır. Kuru ortamda dayanıklıdır. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. Kontrplak üretiminde yararlanılır. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır. alet yapımında. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz. Kolay iĢlenir. Ġlkbahar dokusu açık renkli. DıĢ odunu geniĢtir. çiçekli olur. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. sıkı yapılı bir ağaçtır. Çok çeker. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. Çok çalıĢır.68 gr/cm3 tür. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Masifi.9. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. Çember gözeneklidir. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. parıltı. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli.2.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. Zor yarılır. Dağınık güvenilir. ( Mutfak aleti. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. bazen dalgalı. Zamanla koyulaĢır. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. ayakkabı kalıbı. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. 1.YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır.9.75 gr/cm3 tür. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır. Gözenekleri çember biçiminde dağılır.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. Ölçü aletleri vb. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler. Ġyi verniklenir. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. 1. ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır.4. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . çok gözenekli ve kaba yapılıdır. Ġri ve çok gözeneklidir. Zor yarılır. Genellikle karıĢık orman halindedir. Karaağacın . Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. Tutkal. bazen de gri beyazdır. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır.

6. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. Damarlı.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. Kırklareli.2. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür. Masifi. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. Dağınık gözeneklidir.7. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. 1. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. dalgalı. Fizik etkilere dayanımı iyidir.Zor iĢlenir. Bursa. Orman oluĢturmaz. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür.65 gr/cm 3 tür. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. Ova karaağacın kerestesi sert. Yıllık halkaları belirlidir. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. . AKÇAAĞAÇ. 1. Bolu. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir.64 gr/cm 3 tür. Tornacılıkta. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir.2.9. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. Bahçelerde. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. parke üretiminde. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. Gözenekler. Zengin damar desenleri yüzünden aranır. DıĢ odun dardır. tarlalarda yetiĢtirilir. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. gridir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Ayrıca Trabzon. parıltılı türleri vardır.9. Kolay yarılır. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür. MeĢe gibi dayanıklıdır. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. CEVĠZ. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. Çok çalıĢır ve çok çeker. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir. iyi boyanır ve verniklenir. RENGĠ: DıĢ odunu sarı. Ağır ağaçlardandır. sakı yapılıdır. Çivi. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. Ġç mimarcılık tada çok aranır. Uzun liflidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. Masif v kaplama olarak kullanılır. Basınca karĢı dayanımı iyidir . RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. baĢkesitte küçük delikler halinde . Kolay ve rahat iĢlenir.

Marmara. Parlak. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. kolay çürür. Modelcilikte. zıt konumlu. takunya. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. kakmacılıkta. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. oyuncak.15. ÖZELLĠKLERĠ. Kolay iĢlenir. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur.müzik aletlerinde. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Dağınık halde. kaplama ve kontraplak halinde satılır. sigara kutusu ve ambalaj yapımında.2. Nemli ortamda çok duyarlıdır. Ġtalyan akça ağacı. KULLANILIġI:Masif. Esnek ve oldukça bükülgendir. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir.14. ayakkabı kalıplarında. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. Tatar Akçaağaç. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Yıl halkaları belirlidir. 1. Az çeker. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. Çok iyi iĢlenir. oyuncak. Norveç akça ağacı.56-0.60 gr/cm 3 tür.9. Çok çatlar. elsi loblu. Çok çeker. KIZILAĞAÇ: Karadeniz. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. AKASYA. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. Kolay yarılır. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür. Damar süsleri de belirsizdir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya. EĢ yapılıdır. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. Kaplamasından. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu. Çoğunlukla yaprağını döken. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. Dağınık gözeneklidir. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir. düzgün bir yüzey verir. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. Trakya. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.2. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. Az esnektir. mutfak aletlerinde. yumuĢak. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. Genellikle kereste biçiminde satılır. Su altında dayanıklıdır. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. oymacılıkta. . Çınar yapraklı Akçaağaç. gevĢek yapılı ağaçtır. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. sarımsı kırmızı olur.9. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Türkiye’de orman oluĢturmaz.68 gr/cm3 arasında değiĢir.

göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. Havada zamanla rengi değiĢir. Araba yapımında. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. 1. Çekmesi. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. DıĢ odunu geniĢtir. Öz ıĢınlar çık belirgindir. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir. çalıĢması dengelidir. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. 1. alet saplarında. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. ÇINAR. çatlar. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. ambalaj sanayiinde kullanılır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. Belirgin damar deseni yapmaz. mutfak eĢyası yapımında. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. bu ölçülerle piyasaya sürülür.9. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. . beden eğitimi aletlerinde kullanılır. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir.90 gr/cm 3 arasında değiĢir. Zor iĢlenir. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir.16.56 gr/cm3 tür. AT KESTANESĠ. iç odun geniĢtir. Rahat torna edilebilir. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. Kaplama olarak da satılır. dağınık gözeneklidir. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. Kururken kamburlaĢır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. Kısa sürede çürür. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Boyanabilme yeteneği vardır. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. Daha çok kalas halinde satılır. YAPISI: Çınar. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır. Ġç odunu açık kahverengidir. Dokusu sıkı ve sağlamdır. Dağınık gözeneklidir. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. iyi verniklenir.9.17. DıĢ odunu dar. Standart ölçülerde bulunmaz.2. Çivi ve vida ile orta. Esnektir. tutkalla iyi bağlantı kurar. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır.2. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Orman oluĢturmaz. YeĢil kahverengi olur. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. çarpılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir.

Gözenekleri. oymalı iĢlerde. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. Ġyi pedal edilebilir. Kolay kırılır.19.9. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Zor yarılır. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez. Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. Çabuk çürür. ogun odunlu ağaçlar grubundandır.60 gr/cm 3 tür. Çivi.dağınık gözenekli bir ağaçtır. . Azda olsa kaplama halinde de satılır. aĢınma. piyano ve kut yapımında kullanılır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir. Açık havada dayanıklı değildir. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. DıĢ odunu dardır. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Dağınık gözeneklidir. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. YAPISI: ġimĢir. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. Aç çeker. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. Burk büyüme. Az çalıĢır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. sonbahar dokusunda incedir. kururken çok çeker. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. sert sıkı bir ağaçtır. ilkbahar dokusunda iri. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir. YumuĢak ve az esnektir. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Sürtünme.2. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. Zor yarılır. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir. Bu yüzden iyi boyanır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. Bünyesinde tonen vardır. . ġĠMġĠR.l Gevrektir. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır. Rahat ve kolay iĢlenir. 1. Iz ıĢınları tek tek görünmez. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. mobilya alanında körağaç olarak. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. Tornalı kakmalı (Markitleri). KĠRAZ.2. Ġyi verniklenir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir.9. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. Kolay iĢlenir. Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür.55 gr/cm3 tür. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu.18. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. Yılhalkaları belirlidir.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır. YAPISI: Kiraz. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde.

Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır.65 gr/cm3 tür. Kolay çürümez.2. KULLANILIġI: Yapılarda. satranç taĢı yapımında kullanılır. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. YABANCI AĞAÇLAR 1. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. ders aletleri. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. köprü ve iskele ayaklarında. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. Basılma. Zor boyanır. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir.20. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır. Türüne göre bazen çok iri. Az çalıĢır. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. pramit maun. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. kırmızı veya sarı maun gibi. Zor yarılır. az çeker. yollu. Çok sıkı yapılıdır. kaĢık. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır. 1.3. pratik maun adı ile satılır. tornalı iĢlerde. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. DıĢ odunu pembe kahverengidir. Bolivya maunu gibi. ezilme. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Piramit .de de piyasaya sürülür. ĠĢlenmesi zorlaĢır. iyi verniklenir. Gözenekleri dağınık düzendedir. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir. mekik. Ton erlidir. Afrika’da yetiĢir. sürtünme.95 gr/cm3 tür.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür.9. vurulma. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. aĢınma. kilo ile satılır. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir.9. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. Bükülgendir. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. makara. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir. alaska maunu. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Masifi. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. benekli. ambalaj endüstrisinde kullanılır.1. Bu iki sebepten zor iĢlenir. dalgalı. Tornalı iĢlerde. Vida. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. Örneğin Küba maunu. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. bazen orta irilikte gözeneklidir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz. Vurulma. Bazen kaplama halin1. tavla pulu. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. ÖzıĢınları belirlidir.3.. MAUN. Çizgili. Sapeli maun.9. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır. müzik aletlerin küçük bölümlerinde. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir.

ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. az çeker ve az çatlar. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. Bol tanelidir. Kesildiği andaki rengi. Üzerinde düzensiz. 1. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü. Batı Hindistan . Ġnce gözeneklidir. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır.2. müzik aletlerinde. Ġç odunu siyahtır. Tornalı.maun çok canlı damar süsleri taĢır. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. Kururken çok çeker ve çatlar. PELESENK. YAPISI: Göbek odunludur. RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir. Yanar döner.3. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. parke. Çivi. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. tornalı. Seylan ve Brezilyadır. Samanta ve Bombayda. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan. kakmalı iĢlerde. . üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. mobilya ve kapı kulplarında. ABANOZ-MAKASAR. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0.9. 1. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. bıçak saplarında özellikle aranır. Kolay ve temiz iĢlenir.60 gr/cm 3 tür.50-0. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. DıĢ odunu geniĢtir. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır.3. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. Ġyi verniklenir. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. oymalı iĢlerde. Bunların belirli ölçüleri yoktur. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar. Az çalıĢır. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. merdiven yapımında.10 gr/cm3 tür. az esnek bir ağaçtır. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır. oymalı. Kalas ve tahtalar. kakmalı iĢlerde. Gemicilikte.9. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir.3. Cava. müzik aletlerinde. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur.

85 gr/cm3 tür.3.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. bazen dalgalı damarları bulunur. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz. Dağınık gözeneklidir. 1. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. ÖzıĢınları çok belirlidir. tornalı. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir.9. Ancak polyester. az kamburlaĢır. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. Genellikle düz. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. çizilme. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. kakmalı iĢlerde kullanılır. Gevrek bir yapısı vardır. Ġyi iĢlenir. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. ezilme. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz. Bahama. Çok boyar madde taĢır.9. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. Basılma. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. Sıkı yapılıdır. PADUK. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. Az çeker. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir. müzik âletlerinde. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz.4. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. Tornalı iĢlerde. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. oymalı. Kolay iĢlenir. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir. 1.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0. Ġyi verniklenir. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. Yılhalkaları belirgindir. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. Yüzey. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. Kururken az çeker.5.3. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI). DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. Hindistan.85 gr/cm3 tür. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. saten kumaĢ gibi parlaktır. Zor yarılır. .

yaklaĢık 0. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Ġç odunlu bir ağaçtır.6. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır. atlas ağacı. kapı. 1. Ġç odunu. iç odun sarımsı açık kahverengidir. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. Esnek bir ağaçtır.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri. Fizik etkilere dayanıklıdır.3. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri. açık sarı. KULLANILIġI: Masifi. kolay ulanmaz. tek sıralı çember biçimindedir. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan.90 gr/cm3 tür. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. ĠĢlenirken kendine özgü. Ġyi boyanmaz. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır.9. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir. YAPISI: Göbek odunludur.3. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. 1. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. Zor verniklenir.9. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır. . Ġç odunu. Öz ıĢınları görünür. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. değiĢik türü vardır. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. Çok sayıda. orta irilikte gözeneklidir. ezilme. Yağlı bir yapısı vardır. altın sarısı rengindedir. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. Dağınık düzende. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. tek sıralı çember biçimindedir. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0. ĠĢlemesi zordur. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar.66 gr/cm3 tür. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir.80-0. türüne göre yeĢilimsi sarı. Kırılgandır. duvar kaplaması yapımında. kanarya sarısı. Vurulma. DıĢ odun dardır. Kolay yarılır. pencere. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. Çabuk kamburlaĢır. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. Koyu kahverengi olur. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. Az çeker.7. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. TĠK. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. salon takımlarında. Tornaya iyi gelir. Suyu adeta iter. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır. Ġpek ağacı.

GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde. Masifi oymalı.3. YAPISI: Rengi ve görünüĢü. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir.45 gr/cm 3 tür. HaĢereler karĢı dayanıklıdır. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Bazı türleri yağlıdır.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. parlak ve düzgün yüzey verir. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. kolay yarılır. KoyulaĢınca altın sarısı olur. Sıkı dokuludur. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. Ġyi verniklenir ve parlaktır. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır. . DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. Türkiye’de kaplama olarak bulunur. Tutkalla orta bağlantı kurar. Kolay yarılır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. havanın etkisi ile ve zamanla solar. Bazı türleri gül gibi kokar. Orta irilikte gözenekleri vardır. Bozuk bir görünüĢ vardır. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır.3. Göbek odunlu bir ağaçtır. gevĢek yapılı bir ağaçtır.95 gr/cm3 tür. Batı Hindistan. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. örneğin yatak odası mobilyalarında. donuklaĢır. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. tornalı süs eĢyalarında. Amerika’da saten cevizi diye tanınır.8. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur. Az çalıĢır.9. Damarların sayaplaĢtığ da olur. : DıĢ odunu açık sarıdır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. Zor boyanır. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. ÖzıĢınları belirsizdir. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Kesildiği andaki rengi. düzgün çizgili freze cevizi andırır. kakmalı iĢlerde. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. tornalı iĢlere uygun özelliktedir.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir. 1. Tutkala bağlantısı iyidir. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Ġyi verniklenir. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. RENGĠ: bazen. Bu nedenle masifi kilo ile satılır.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. Perdah edilince. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. iyi verniklenir. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. Kaplama halinde piyasaya sürülür. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. Kolay iĢlenir. 1. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. Dağınık gözenekli bir ağaçtır.9. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. Dağınık gözeneklidir. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.

Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. kontrplâk. Masif körağaç. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır.55 gr/cm3 tür. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. . PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir. Piyasaya kaplama halinde sürülür. kaplama. KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful