AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

Genelde standart dıĢı ölçüleridir.bozulur. tutkalla iyi bağlantı kurar. Ölçülendirilmesi daha çok . Zor verniklenir. KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. kontraplaklarda. Duralit üretiminde. Çivi ve vida ile zayıf. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0. PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. Çok kolay iĢlenir. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında. Fiziki etkilere dayanımı azdır.

Kolay iĢlenir.Ençok kalas halinde satılır. Uygun koĢullarda az çalıĢır. antalya’nın doğusunda yetiĢir.45gr/cm3 tür. Resim masası ve plançete vb. Kolay kesilir. Esnektir. Ege bölgesinde. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir.9. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. aç çatlar. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Az çalıĢır. 1.2. ÖZELLĠKLERĠ: sert. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. Ġstanbul dolaylarında. 1. Çok iyi boyanır. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. Balkanlarda Yugoslavya. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Konak kavak. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0.11. ARMUT: . Türkiye• de Kafkaslarda. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Al kavak. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir. Zor verniklenir. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir.2. doğramacılıkta. sıkı yapılır. Göbek odunludur. Astar kaplama olarak kullanılır. Ġç odunu sarı kahverengidir. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir.9.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. 1. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. Çember gözeneklidir. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. Ġyi verniklenir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Kolay kırılır. RENGĠ: türüne göre beyaz. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir. Al kavak göbek yapmaz. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Uygun koĢullarda çabuk büyür. bazen beyaz veya gri olur. Ġspanya’da. kirli beyaz. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. 0.56 gr/cm 2 tür.2. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. YAPISI: Titrek kavak. kaba ve gevĢek yapılıdır. Ġyi boyanır. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir.9.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır.

tornalı. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır.62 gr/cm 3 tür.9. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. Orta sert bir ağaçtır. oymalı iĢlerde. fıçı. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. asmalı iĢlerde. Dağınık gözeneklidir. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Daha çok kalas halinde Satılır. Kolay ilenir. Az esnektir. makara mekik. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır.13. Is ıĢınları belirsizdir. Bükülgendir. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır. Fizik dayanımı ortadır. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Çok iyi boyanır ve verniklenir. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. heykel yapımında. .9. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. gönye. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık gözeneklidir. Oturma mobilyalarında. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. iç odunu açık veya koy kahverengidir. PĠYASADA BULUNUġU Masif. Genellikle kolay iĢlenir. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır.2. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. kızak ve kayak. Zor yarılır. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. Çok yi boya ve vernik tutar. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Olgun ağaçlar grubuna girer. bazen de kontraplak halinde satılır. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Kırılgandır.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. EĢ yapılıdır. Yılhalkaları belirlidir. müzik aletlerinde. Düzgün yüzey verir. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. Bazı türleri parıltılı olur. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. 1. kontrplâk üretiminde. Tutkalla iyi yapıĢır. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. 1. kaplama.2. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır.70 gr/cm 3 tür. kolay iĢlenir. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır.

iç odunu kadar dayanıklı değildir. merdiven. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. fıçı. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. Çember gözeneklidir. parke yapımında kullanılır. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır.94 gr/cm3 tür. göbek odunu açık kahverengidir. 1. Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. Göbek odunu koyu sarıdır. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. Zor iĢlenir. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. bazıları serttir. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır.. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır. Özellikle Trakya’da. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. kadran vb. vagon . KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. tahta. Takım sapları. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Kolay verniklenir. kapı. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir. SatıĢında kısıtlıdır. yapıların iç bölümlerinde. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz . gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür.3. döĢeme kaplamasında. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. Kola yarılır. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. pencere. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir. araba. Bünyesindeki bol toner yüzünden. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. bazen de ayrı orman halinde bulunur. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. MeĢe genellikle az çalıĢır.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0. DıĢ odunu. . Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir.86 gr/cm3 tür. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. Yıl halkaları belirgindir. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. kayık. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır.9. DıĢı odunu dardır. biçimlerinde. Daha çok kaplama halindedir. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. Bazı türleri orta sert. gemi.3.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir.2. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır.3. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır.9. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. 1. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir.1. Damar kesitte.9. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde.

75 gr/cm3 tür. Genellikle karıĢık orman halindedir. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. Kontrplak üretiminde yararlanılır. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir. Kuru ortamda dayanıklıdır. Ġlkbahar dokusu açık renkli. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır. Su boyaları ile zor boyanır.68 gr/cm3 tür. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. Dağınık güvenilir.2. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. ( Mutfak aleti. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. 1. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. ağır ve sıkı yapılıdır. Çember gözeneklidir. çiçekli olur. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler.YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. bazen de gri beyazdır. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır. Tutkal. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. sıkı yapılı bir ağaçtır. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır. Ġri ve çok gözeneklidir. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. Masifi. DıĢ odunu geniĢtir. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir.9. parıltı.2. bazen dalgalı.9. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. Çok çeker. Ġç odun açık kahverengidir. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. Zor yarılır. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. 1.4. Kolay iĢlenir.5. çok gözenekli ve kaba yapılıdır. Çok çalıĢır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. Zor yarılır. Karaağacın . ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . ayakkabı kalıbı. Zamanla koyulaĢır. Gözenekleri çember biçiminde dağılır. spor araçlarında kullanılır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. alet yapımında. Ölçü aletleri vb. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. Ġyi verniklenir.

RENGĠ: DıĢ odunu sarı. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür.Zor iĢlenir. Yıllık halkaları belirlidir. Damarlı. 1. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. Bursa. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Bahçelerde. Çivi. Ova karaağacın kerestesi sert. Kolay ve rahat iĢlenir.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. Tornacılıkta. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür.9. Masifi.64 gr/cm 3 tür. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır.2. sakı yapılıdır. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. Uzun liflidir. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. Masif v kaplama olarak kullanılır. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir. iyi boyanır ve verniklenir. AKÇAAĞAÇ. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Bolu. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0.65 gr/cm 3 tür. Zengin damar desenleri yüzünden aranır. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir. parıltılı türleri vardır. Kolay yarılır.6. Ayrıca Trabzon. Ağır ağaçlardandır. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. . Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. Basınca karĢı dayanımı iyidir . Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. CEVĠZ. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. Ġç mimarcılık tada çok aranır. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. Orman oluĢturmaz. tarlalarda yetiĢtirilir. 1. baĢkesitte küçük delikler halinde . Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir.2.9. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. parke üretiminde. dalgalı. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Dağınık gözeneklidir. Çok çalıĢır ve çok çeker. DıĢ odun dardır. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. gridir. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. MeĢe gibi dayanıklıdır. Kırklareli. Gözenekler. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir.7. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır.

KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı. sarımsı kırmızı olur. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. Marmara. Çınar yapraklı Akçaağaç.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu.2. kakmacılıkta. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. Damar süsleri de belirsizdir. oymacılıkta. mutfak aletlerinde. oyuncak. Norveç akça ağacı. Az çeker. ÖZELLĠKLERĠ. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. EĢ yapılıdır. Az esnektir. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur.14. oyuncak. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. yumuĢak. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir. kolay çürür. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. gevĢek yapılı ağaçtır. AKASYA.15. KIZILAĞAÇ: Karadeniz. Kolay iĢlenir. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. . Su altında dayanıklıdır. takunya. Çok çatlar. ayakkabı kalıplarında. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. zıt konumlu. Çok çeker.2. Ġtalyan akça ağacı. Parlak. Tatar Akçaağaç.68 gr/cm3 arasında değiĢir. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. KULLANILIġI:Masif. Kolay yarılır. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. Kaplamasından. Modelcilikte. Trakya. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır.56-0. Genellikle kereste biçiminde satılır. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. 1. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. Dağınık gözeneklidir. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. Çok iyi iĢlenir.müzik aletlerinde. Çoğunlukla yaprağını döken. kaplama ve kontraplak halinde satılır. Yıl halkaları belirlidir. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Dağınık halde.9. düzgün bir yüzey verir. Türkiye’de orman oluĢturmaz. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. elsi loblu. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Esnek ve oldukça bükülgendir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Nemli ortamda çok duyarlıdır. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır.60 gr/cm 3 tür. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0.9.

dağınık gözeneklidir.17. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. ÇINAR. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir.16. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir.56 gr/cm3 tür. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez. DıĢ odunu dar. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. Dokusu sıkı ve sağlamdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. Daha çok kalas halinde satılır. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. Rahat torna edilebilir. AT KESTANESĠ. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. Ġç odunu açık kahverengidir. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. çalıĢması dengelidir.90 gr/cm 3 arasında değiĢir. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. YeĢil kahverengi olur. mutfak eĢyası yapımında. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. göbek odunlu ağaçlar grubundandır. YAPISI: Çınar. Zor iĢlenir. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. iyi verniklenir. Kısa sürede çürür. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır. iç odun geniĢtir. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir. Kaplama olarak da satılır. 1. Havada zamanla rengi değiĢir.9. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. ambalaj sanayiinde kullanılır. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. . Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür.2. Esnektir. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. tutkalla iyi bağlantı kurar.9. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Belirgin damar deseni yapmaz. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. Orman oluĢturmaz. Boyanabilme yeteneği vardır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Dağınık gözeneklidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0. DıĢ odunu geniĢtir. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir. Öz ıĢınlar çık belirgindir.2. bu ölçülerle piyasaya sürülür. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. Standart ölçülerde bulunmaz. Kururken kamburlaĢır. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. Çivi ve vida ile orta. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. çatlar. Araba yapımında. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz. 1. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. çarpılır. alet saplarında. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. Çekmesi.

Açık havada dayanıklı değildir.60 gr/cm 3 tür. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır.2. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir.l Gevrektir. DıĢ odunu dardır.dağınık gözenekli bir ağaçtır. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. YumuĢak ve az esnektir. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir.55 gr/cm3 tür. YAPISI: ġimĢir. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir. Bu yüzden iyi boyanır. . Kolay iĢlenir. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. KĠRAZ. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. Çabuk çürür. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. ogun odunlu ağaçlar grubundandır. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. Gözenekleri. Az çalıĢır.9. kururken çok çeker. Çivi.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. Iz ıĢınları tek tek görünmez. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Aç çeker. sonbahar dokusunda incedir. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir.18. Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. Kolay kırılır. Sürtünme. ġĠMġĠR. 1. ilkbahar dokusunda iri. piyano ve kut yapımında kullanılır.2. Zor yarılır. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. Rahat ve kolay iĢlenir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. Zor yarılır. YAPISI: Kiraz. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. Dağınık gözeneklidir. oymalı iĢlerde. Ġyi pedal edilebilir. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. Azda olsa kaplama halinde de satılır. Yılhalkaları belirlidir. mobilya alanında körağaç olarak. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. aĢınma. Burk büyüme. Tornalı kakmalı (Markitleri). sert sıkı bir ağaçtır.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir.9. Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. Bünyesinde tonen vardır. . Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur.19. Ġyi verniklenir.

ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. Zor boyanır. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir. pramit maun.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür. Gözenekleri dağınık düzendedir. Bu iki sebepten zor iĢlenir. benekli. Bolivya maunu gibi. az çeker. satranç taĢı yapımında kullanılır. Örneğin Küba maunu. ambalaj endüstrisinde kullanılır. iyi verniklenir. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0.95 gr/cm3 tür. 1. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. sürtünme. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. müzik aletlerin küçük bölümlerinde. Çok sıkı yapılıdır. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir.3. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. ezilme.9. Vurulma. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. Ton erlidir. kaĢık. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. makara. köprü ve iskele ayaklarında. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir.20. alaska maunu. KULLANILIġI: Yapılarda. Kolay çürümez. YABANCI AĞAÇLAR 1. Az çalıĢır. DıĢ odunu pembe kahverengidir. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. yollu.2. Basılma. MAUN. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır. Masifi. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. Bükülgendir. Zor yarılır. aĢınma. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir. mekik. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. Bazen kaplama halin1. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. Sapeli maun. Vida. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. pratik maun adı ile satılır.de de piyasaya sürülür.. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. dalgalı. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır. ders aletleri. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz.9. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. Piramit . Afrika’da yetiĢir.3. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Türüne göre bazen çok iri. ÖzıĢınları belirlidir. tavla pulu. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır. kırmızı veya sarı maun gibi. vurulma. ĠĢlenmesi zorlaĢır. Tornalı iĢlerde.9. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. kilo ile satılır. Çizgili. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. bazen orta irilikte gözeneklidir.65 gr/cm3 tür. tornalı iĢlerde. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir.1.

uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. YAPISI: Göbek odunludur. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır. Gemicilikte.10 gr/cm3 tür. Ġnce gözeneklidir.9. Samanta ve Bombayda.3. 1. PELESENK. kakmalı iĢlerde. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. Seylan ve Brezilyadır. Ġç odunu siyahtır. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. Cava. az esnek bir ağaçtır. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan. DıĢ odunu geniĢtir. Çivi. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar.9. Kolay ve temiz iĢlenir.60 gr/cm 3 tür. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır.3. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. tornalı. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. az çeker ve az çatlar. 1.3. Üzerinde düzensiz. parke.50-0. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir. oymalı. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder.maun çok canlı damar süsleri taĢır.2. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. müzik aletlerinde. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. Tornalı. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. Yanar döner. Ġyi verniklenir. RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir. Bol tanelidir. bıçak saplarında özellikle aranır. ABANOZ-MAKASAR. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. . KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. müzik aletlerinde. Kururken çok çeker ve çatlar. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. Kesildiği andaki rengi. Kalas ve tahtalar. mobilya ve kapı kulplarında. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. kakmalı iĢlerde. Batı Hindistan . merdiven yapımında. Bunların belirli ölçüleri yoktur. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü. Az çalıĢır. oymalı iĢlerde. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir.

Ġyi iĢlenir. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. Dağınık gözeneklidir.4. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir.3. Gevrek bir yapısı vardır. PADUK. Genellikle düz. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur.3. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. Az çeker. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. Hindistan. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı.5. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur.9. az kamburlaĢır. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. tornalı.9. ÖzıĢınları çok belirlidir. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Ġyi verniklenir. 1. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. Yılhalkaları belirgindir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. Yüzey. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. Bahama. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. . çizilme. saten kumaĢ gibi parlaktır. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. 1. oymalı. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur. Basılma. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir.85 gr/cm3 tür. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI). Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. Çok boyar madde taĢır. Ancak polyester. kakmalı iĢlerde kullanılır. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. ezilme. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. Kururken az çeker. bazen dalgalı damarları bulunur. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. Kolay iĢlenir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. Sıkı yapılıdır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. Tornalı iĢlerde.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır.85 gr/cm3 tür. müzik âletlerinde. Zor yarılır. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir.

Zor verniklenir. ezilme. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri. değiĢik türü vardır. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. türüne göre yeĢilimsi sarı. TĠK. açık sarı. tek sıralı çember biçimindedir. duvar kaplaması yapımında. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır. kapı. Suyu adeta iter. yaklaĢık 0. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar. Vurulma. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. Çabuk kamburlaĢır. altın sarısı rengindedir.3. atlas ağacı. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. Öz ıĢınları görünür. Ġyi boyanmaz.7. Kolay yarılır. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır. Az çeker. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. DıĢ odun dardır. salon takımlarında. Ġç odunlu bir ağaçtır. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. Kırılgandır. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir. iç odun sarımsı açık kahverengidir. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır.66 gr/cm3 tür. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. Ġç odunu. kolay ulanmaz. Dağınık düzende. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. Ġpek ağacı. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. Tornaya iyi gelir. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. Koyu kahverengi olur. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır.9. Fizik etkilere dayanıklıdır. YAPISI: Göbek odunludur. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. KULLANILIġI: Masifi. kanarya sarısı. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır.3. Çok sayıda. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri.6. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir.90 gr/cm3 tür. . gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. ĠĢlenirken kendine özgü.80-0.9. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. 1. orta irilikte gözeneklidir. ĠĢlemesi zordur. tek sıralı çember biçimindedir. 1. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. Esnek bir ağaçtır. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. Yağlı bir yapısı vardır. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. pencere. Ġç odunu.

HaĢereler karĢı dayanıklıdır.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır.3.95 gr/cm3 tür. Kolay yarılır. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde.3. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. Tutkalla orta bağlantı kurar.9. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. kakmalı iĢlerde. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. KoyulaĢınca altın sarısı olur. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. kolay yarılır. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. Bazı türleri yağlıdır. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. düzgün çizgili freze cevizi andırır. ÖzıĢınları belirsizdir. Batı Hindistan. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. YAPISI: Rengi ve görünüĢü.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir.9. . RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. Az çalıĢır. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. Dağınık gözeneklidir. Sıkı dokuludur. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. tornalı iĢlere uygun özelliktedir. Türkiye’de kaplama olarak bulunur. RENGĠ: bazen. Perdah edilince. Göbek odunlu bir ağaçtır. gevĢek yapılı bir ağaçtır. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. Masifi oymalı. örneğin yatak odası mobilyalarında. Bazı türleri gül gibi kokar. havanın etkisi ile ve zamanla solar. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir.45 gr/cm 3 tür. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. Kolay iĢlenir. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. Damarların sayaplaĢtığ da olur. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Ġyi verniklenir. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. tornalı süs eĢyalarında. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. Kesildiği andaki rengi. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. donuklaĢır. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Bozuk bir görünüĢ vardır. Zor boyanır. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. Tutkala bağlantısı iyidir. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. Ġyi verniklenir ve parlaktır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir.8. 1. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. 1. iyi verniklenir. parlak ve düzgün yüzey verir.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. Orta irilikte gözenekleri vardır. : DıĢ odunu açık sarıdır.

Masif körağaç. kontrplâk. Piyasaya kaplama halinde sürülür. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. .55 gr/cm3 tür. kaplama. KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful