AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0. KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. Çok kolay iĢlenir. Ölçülendirilmesi daha çok .bozulur. Çivi ve vida ile zayıf. Duralit üretiminde. Zor verniklenir. PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. tutkalla iyi bağlantı kurar.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. kontraplaklarda. Fiziki etkilere dayanımı azdır. Genelde standart dıĢı ölçüleridir.

9. Uygun koĢullarda çabuk büyür. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır.9. Al kavak. 1. Kolay kesilir. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0. Resim masası ve plançete vb. 1. Tutkalla iyi bağlantı kurar. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. Balkanlarda Yugoslavya. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir. Kolay kırılır.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde. 0. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Göbek odunludur. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında. RENGĠ: türüne göre beyaz. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. kaba ve gevĢek yapılıdır. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. doğramacılıkta. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. Ġstanbul dolaylarında. 1. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.2. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. bazen beyaz veya gri olur. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir. Çember gözeneklidir. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. ARMUT: . Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir. Ġyi boyanır.Ençok kalas halinde satılır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Esnektir. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir.56 gr/cm 2 tür. Çok iyi boyanır. Astar kaplama olarak kullanılır.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır. Uygun koĢullarda az çalıĢır. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. sıkı yapılır.2. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. Az çalıĢır.11. Kolay iĢlenir. Karadeniz ormanlarında da bulunur. antalya’nın doğusunda yetiĢir. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir.45gr/cm3 tür. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Ege bölgesinde.9. Ġyi verniklenir. kirli beyaz. aç çatlar. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. YAPISI: Titrek kavak. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. Ġç odunu sarı kahverengidir. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ: sert. Konak kavak. Türkiye• de Kafkaslarda. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. Ġspanya’da. Al kavak göbek yapmaz.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir.2. Zor verniklenir.

2. Çok iyi boyanır ve verniklenir. Bazı türleri parıltılı olur. kontrplâk üretiminde. kızak ve kayak. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. Is ıĢınları belirsizdir. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. Zor yarılır.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. Oturma mobilyalarında.70 gr/cm 3 tür. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. Genellikle kolay iĢlenir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. . YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir.9. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. heykel yapımında. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Dağınık gözeneklidir. Daha çok kalas halinde Satılır. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. Az esnektir. 1. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır. makara mekik. iç odunu açık veya koy kahverengidir. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır.9. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. Bükülgendir. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. asmalı iĢlerde.62 gr/cm 3 tür. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. oymalı iĢlerde. 1. müzik aletlerinde.2. Dağınık gözeneklidir.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. Yılhalkaları belirlidir. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır. EĢ yapılıdır. fıçı. Olgun ağaçlar grubuna girer. bazen de kontraplak halinde satılır.13. Fizik dayanımı ortadır. Orta sert bir ağaçtır. kaplama. tornalı. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. PĠYASADA BULUNUġU Masif. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. gönye. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. Çok yi boya ve vernik tutar. Kırılgandır. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Kolay ilenir. kolay iĢlenir. Tutkalla iyi yapıĢır. Düzgün yüzey verir.

bazen de ayrı orman halinde bulunur. kadran vb. kayık.3. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. döĢeme kaplamasında. Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. göbek odunu açık kahverengidir.2. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür. Kolay verniklenir. vagon . Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır. 1. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. Zor iĢlenir. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. merdiven. . MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Damar kesitte.3. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir. yapıların iç bölümlerinde. DıĢı odunu dardır. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. Göbek odunu koyu sarıdır. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. Çember gözeneklidir. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur.94 gr/cm3 tür.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. iç odunu kadar dayanıklı değildir. Takım sapları. fıçı. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. Özellikle Trakya’da. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde.9. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz . biçimlerinde. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. Kola yarılır. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır.3. kapı. 1. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. Bazı türleri orta sert. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. pencere. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir.9. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır..AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır. SatıĢında kısıtlıdır. gemi. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. Daha çok kaplama halindedir. araba. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır. MeĢe genellikle az çalıĢır. bazıları serttir. tahta.1.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir.86 gr/cm3 tür. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır. Yıl halkaları belirgindir. parke yapımında kullanılır. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. Bünyesindeki bol toner yüzünden.9.

parıltı. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. Çok çalıĢır. Ġç odun açık kahverengidir. ağır ve sıkı yapılıdır.2. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır.68 gr/cm3 tür. çiçekli olur. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . Ölçü aletleri vb.9. Zor yarılır.4. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Çember gözeneklidir. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz.5. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Ġlkbahar dokusu açık renkli. Masifi. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert.9. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır. Zamanla koyulaĢır.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. Ġri ve çok gözeneklidir. Zor yarılır. Karaağacın . Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir.75 gr/cm3 tür. Çok çeker. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. 1. bazen de gri beyazdır. ( Mutfak aleti. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. Su boyaları ile zor boyanır. DıĢ odunu geniĢtir. spor araçlarında kullanılır. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. Genellikle karıĢık orman halindedir. Kuru ortamda dayanıklıdır. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır.2. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. sıkı yapılı bir ağaçtır.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir. bazen dalgalı. Dağınık güvenilir. çok gözenekli ve kaba yapılıdır. alet yapımında.YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. 1. ayakkabı kalıbı. Kontrplak üretiminde yararlanılır. Gözenekleri çember biçiminde dağılır. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. Ġyi verniklenir. Kolay iĢlenir. Tutkal.

Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. Ağır ağaçlardandır. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir.9. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. parke üretiminde. Ova karaağacın kerestesi sert. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Ġç mimarcılık tada çok aranır. gridir. Çok çalıĢır ve çok çeker. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. Bursa. Kolay ve rahat iĢlenir. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. Masif v kaplama olarak kullanılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir.6. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. DıĢ odun dardır. Bahçelerde. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. dalgalı. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. Dağınık gözeneklidir. 1. AKÇAAĞAÇ. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. iyi boyanır ve verniklenir. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. Tornacılıkta. parıltılı türleri vardır. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır.2. Kırklareli. Basınca karĢı dayanımı iyidir . 1.2. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Orman oluĢturmaz. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. Uzun liflidir.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir.64 gr/cm 3 tür. Masifi. . Gözenekler. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. Damarlı. baĢkesitte küçük delikler halinde . Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. Bolu. sakı yapılıdır. RENGĠ: DıĢ odunu sarı.65 gr/cm 3 tür. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. tarlalarda yetiĢtirilir. CEVĠZ. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı.7. RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. Yıllık halkaları belirlidir. Kolay yarılır.Zor iĢlenir. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. MeĢe gibi dayanıklıdır. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Ayrıca Trabzon. Zengin damar desenleri yüzünden aranır. Çivi.9. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür.

Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. kolay çürür. Nemli ortamda çok duyarlıdır. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. Trakya. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. zıt konumlu. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. Damar süsleri de belirsizdir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya.14. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür.müzik aletlerinde. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. Marmara. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır.56-0. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. Çok çatlar. Kolay yarılır. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. sarımsı kırmızı olur. . Kaplamasından. Az esnektir.15. Ġtalyan akça ağacı. elsi loblu. Az çeker. gevĢek yapılı ağaçtır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu.9. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Çok iyi iĢlenir. Türkiye’de orman oluĢturmaz. Çoğunlukla yaprağını döken. KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. Modelcilikte. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. oymacılıkta. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı. takunya. kakmacılıkta.60 gr/cm 3 tür. KIZILAĞAÇ: Karadeniz. Dağınık halde. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. Norveç akça ağacı. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. ÖZELLĠKLERĠ. yumuĢak. AKASYA. Yıl halkaları belirlidir.2.2. Dağınık gözeneklidir. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. mutfak aletlerinde.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. Tatar Akçaağaç. düzgün bir yüzey verir. Su altında dayanıklıdır. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. Esnek ve oldukça bükülgendir. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. EĢ yapılıdır. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. Parlak.68 gr/cm3 arasında değiĢir.9. ayakkabı kalıplarında. oyuncak. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. Genellikle kereste biçiminde satılır. 1. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. oyuncak. Kolay iĢlenir. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. kaplama ve kontraplak halinde satılır. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. Çınar yapraklı Akçaağaç. Çok çeker. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. KULLANILIġI:Masif. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.

Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. Kururken kamburlaĢır. DıĢ odunu geniĢtir. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. ÇINAR. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. 1. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. 1. Orman oluĢturmaz. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. AT KESTANESĠ. mutfak eĢyası yapımında. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. Çekmesi. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez. Rahat torna edilebilir. Kaplama olarak da satılır. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir. Havada zamanla rengi değiĢir. çalıĢması dengelidir. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. bu ölçülerle piyasaya sürülür. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir.56 gr/cm3 tür. çatlar. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. alet saplarında. Dokusu sıkı ve sağlamdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir.2.16. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Ġç odunu açık kahverengidir. Çivi ve vida ile orta. Esnektir. Boyanabilme yeteneği vardır. . Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. iyi verniklenir. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0.90 gr/cm 3 arasında değiĢir.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır.9. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. YAPISI: Çınar. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. göbek odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu dar. Öz ıĢınlar çık belirgindir. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır. Daha çok kalas halinde satılır. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz. Dağınık gözeneklidir. Zor iĢlenir.9. YeĢil kahverengi olur.17. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. Kısa sürede çürür. çarpılır.2. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. ambalaj sanayiinde kullanılır. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. tutkalla iyi bağlantı kurar. dağınık gözeneklidir. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. Belirgin damar deseni yapmaz. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. iç odun geniĢtir. Araba yapımında. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Standart ölçülerde bulunmaz.

Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. Çivi. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. Az çalıĢır. Kolay kırılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. Azda olsa kaplama halinde de satılır. kururken çok çeker. 1. Burk büyüme. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir. Açık havada dayanıklı değildir. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. . PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. Rahat ve kolay iĢlenir. YAPISI: Kiraz. Bünyesinde tonen vardır. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. Aç çeker. mobilya alanında körağaç olarak. Ġyi verniklenir.dağınık gözenekli bir ağaçtır. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır.60 gr/cm 3 tür. Yılhalkaları belirlidir. Tornalı kakmalı (Markitleri). ilkbahar dokusunda iri. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Iz ıĢınları tek tek görünmez.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. Zor yarılır. Kolay iĢlenir.9. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. sert sıkı bir ağaçtır. ġĠMġĠR. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır. Çabuk çürür. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir. Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. oymalı iĢlerde. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir. aĢınma. Dağınık gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. Bu yüzden iyi boyanır.18. Zor yarılır.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. Sürtünme. KĠRAZ. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. YAPISI: ġimĢir.55 gr/cm3 tür. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır.2. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. sonbahar dokusunda incedir. piyano ve kut yapımında kullanılır. YumuĢak ve az esnektir. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. ogun odunlu ağaçlar grubundandır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır.2. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.19. Ġyi pedal edilebilir. . Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. Gözenekleri. DıĢ odunu dardır. Fiziki etkilere dayanımı zayıftır.9. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde.l Gevrektir. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir.

Afrika’da yetiĢir. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. Piramit . tavla pulu.. köprü ve iskele ayaklarında. yollu. Türüne göre bazen çok iri. Boyanma ve verniklenme niteliği artar.20. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır. kaĢık. YABANCI AĞAÇLAR 1. ĠĢlenmesi zorlaĢır. pramit maun. satranç taĢı yapımında kullanılır. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. Basılma.2. pratik maun adı ile satılır. KULLANILIġI: Yapılarda. bazen orta irilikte gözeneklidir. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır. vurulma. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. Gözenekleri dağınık düzendedir. MAUN. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir.9. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. dalgalı. Vida. mekik. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. tornalı iĢlerde. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. ÖzıĢınları belirlidir. Zor yarılır. Az çalıĢır. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. kırmızı veya sarı maun gibi. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır.3. Çizgili. kilo ile satılır. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Kolay çürümez.95 gr/cm3 tür. az çeker. Bazen kaplama halin1. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir.1. aĢınma. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. benekli. Vurulma. Bolivya maunu gibi. sürtünme. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. 1. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır. müzik aletlerin küçük bölümlerinde. alaska maunu. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır.3. makara. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.65 gr/cm3 tür. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. Örneğin Küba maunu. ezilme.9. Sapeli maun. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir. ambalaj endüstrisinde kullanılır. Çok sıkı yapılıdır. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. Zor boyanır. Bu iki sebepten zor iĢlenir.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür.de de piyasaya sürülür. iyi verniklenir. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir.9. Masifi. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. ders aletleri. DıĢ odunu pembe kahverengidir. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür. Tornalı iĢlerde.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. Bükülgendir. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır. Ton erlidir. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir.

Kururken çok çeker ve çatlar. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. 1. müzik aletlerinde. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar. Kolay ve temiz iĢlenir. YAPISI: Göbek odunludur. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. Az çalıĢır. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. Ġnce gözeneklidir.60 gr/cm 3 tür. Ġyi verniklenir. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. Ġç odunu siyahtır. Batı Hindistan . Samanta ve Bombayda. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. . RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir.maun çok canlı damar süsleri taĢır. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır.9. 1. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur. az çeker ve az çatlar. PELESENK. DıĢ odunu geniĢtir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan.50-0. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir.10 gr/cm3 tür. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü. parke. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. oymalı iĢlerde. Bol tanelidir. az esnek bir ağaçtır. bıçak saplarında özellikle aranır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. Gemicilikte. kakmalı iĢlerde. Cava. Seylan ve Brezilyadır.3. Üzerinde düzensiz. müzik aletlerinde. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. ABANOZ-MAKASAR. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. merdiven yapımında. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. Kesildiği andaki rengi. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. Yanar döner. Tornalı. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. mobilya ve kapı kulplarında. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır.9. Kalas ve tahtalar.2. Çivi.3. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. tornalı.3. Bunların belirli ölçüleri yoktur. oymalı. kakmalı iĢlerde.

YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. ezilme. Ancak polyester. Hindistan. Az çeker. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz.4. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. tornalı. Sıkı yapılıdır. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Basılma. Genellikle düz. kakmalı iĢlerde kullanılır. Gevrek bir yapısı vardır. bazen dalgalı damarları bulunur.5. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir.9. Bahama. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. Kururken az çeker. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz. . Ġyi iĢlenir. müzik âletlerinde. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. Kaplama halinde piyasaya sürülür. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI).3. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. az kamburlaĢır.3. 1. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. PADUK. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. Dağınık gözeneklidir. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. Yılhalkaları belirgindir. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur.9. Yüzey.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır.85 gr/cm3 tür. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. Tornalı iĢlerde. oymalı. Kolay iĢlenir. saten kumaĢ gibi parlaktır. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. ÖzıĢınları çok belirlidir. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir. Zor yarılır.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Çok boyar madde taĢır. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır.85 gr/cm3 tür. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. Ġyi verniklenir. 1. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. çizilme. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir.

Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. Ġç odunu. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. tek sıralı çember biçimindedir.3. Kırılgandır. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. Esnek bir ağaçtır. kapı. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. ezilme. orta irilikte gözeneklidir. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. Vurulma. türüne göre yeĢilimsi sarı. Ġç odunlu bir ağaçtır.6. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. atlas ağacı. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. Yağlı bir yapısı vardır. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0.66 gr/cm3 tür. Suyu adeta iter. Ġpek ağacı. TĠK. Zor verniklenir. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. yaklaĢık 0. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır. değiĢik türü vardır. Öz ıĢınları görünür. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir. KULLANILIġI: Masifi. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. ĠĢlemesi zordur. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri. . gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. salon takımlarında.7. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır.80-0. altın sarısı rengindedir. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. Tornaya iyi gelir. Dağınık düzende.9. kolay ulanmaz. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. Ġyi boyanmaz. Çabuk kamburlaĢır. Ġç odunu. DıĢ odun dardır. Çok sayıda. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. Az çeker. 1. ĠĢlenirken kendine özgü. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır.3. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır. Fizik etkilere dayanıklıdır. tek sıralı çember biçimindedir. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. duvar kaplaması yapımında. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. pencere. Koyu kahverengi olur. açık sarı. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. 1. YAPISI: Göbek odunludur. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri.9.90 gr/cm3 tür. kanarya sarısı.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir. Kolay yarılır. iç odun sarımsı açık kahverengidir.

Kaplama halinde piyasaya sürülür. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. parlak ve düzgün yüzey verir. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. : DıĢ odunu açık sarıdır. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. Bazı türleri yağlıdır. Sıkı dokuludur. Kolay yarılır. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. kolay yarılır. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. Az çalıĢır. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. iyi verniklenir. kakmalı iĢlerde. . PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur.45 gr/cm 3 tür. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Türkiye’de kaplama olarak bulunur.3. Kolay iĢlenir. Damarların sayaplaĢtığ da olur. Ġyi verniklenir. Dağınık gözeneklidir. tornalı süs eĢyalarında. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir. 1. Batı Hindistan. KoyulaĢınca altın sarısı olur. YAPISI: Rengi ve görünüĢü. Tutkala bağlantısı iyidir.9. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. 1. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. düzgün çizgili freze cevizi andırır. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. gevĢek yapılı bir ağaçtır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir. Bazı türleri gül gibi kokar. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. HaĢereler karĢı dayanıklıdır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. Masifi oymalı. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde.8. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. Göbek odunlu bir ağaçtır. Zor boyanır. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. RENGĠ: bazen.9.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. Tutkalla orta bağlantı kurar. Orta irilikte gözenekleri vardır. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. ÖzıĢınları belirsizdir. Kesildiği andaki rengi. örneğin yatak odası mobilyalarında. Ġyi verniklenir ve parlaktır. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. havanın etkisi ile ve zamanla solar. tornalı iĢlere uygun özelliktedir.95 gr/cm3 tür. donuklaĢır.3. Bozuk bir görünüĢ vardır. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. Perdah edilince.

halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır. Piyasaya kaplama halinde sürülür. kaplama. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir. .55 gr/cm3 tür.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir. Masif körağaç. kontrplâk.