AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. Fiziki etkilere dayanımı azdır.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. Genelde standart dıĢı ölçüleridir.bozulur. Ölçülendirilmesi daha çok . Duralit üretiminde. Zor verniklenir. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. Çivi ve vida ile zayıf. tutkalla iyi bağlantı kurar. kontraplaklarda. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında. Çok kolay iĢlenir. KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0.

Karadeniz ormanlarında da bulunur. Ġyi boyanır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. doğramacılıkta. Türkiye• de Kafkaslarda. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir. Ġç odunu sarı kahverengidir. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. Astar kaplama olarak kullanılır.2. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. Kolay iĢlenir. Çember gözeneklidir. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. YAPISI: Titrek kavak. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır.9.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde. aç çatlar. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. kirli beyaz. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. 1. Ġyi verniklenir.9.2. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Zor verniklenir. Uygun koĢullarda az çalıĢır. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. 1.9.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. ARMUT: . KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır. Uygun koĢullarda çabuk büyür.56 gr/cm 2 tür. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür.Ençok kalas halinde satılır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. Al kavak göbek yapmaz. Ege bölgesinde. Ġspanya’da. Kolay kesilir. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Çok iyi boyanır. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir. sıkı yapılır. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir.11. Esnektir. Kolay kırılır. antalya’nın doğusunda yetiĢir. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. Al kavak. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. Resim masası ve plançete vb. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. Konak kavak. Göbek odunludur. kaba ve gevĢek yapılıdır. Az çalıĢır. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir.45gr/cm3 tür. ÖZELLĠKLERĠ: sert. Ġstanbul dolaylarında. 1. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir.2. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Balkanlarda Yugoslavya. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. bazen beyaz veya gri olur. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. 0. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir. RENGĠ: türüne göre beyaz. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında.

RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır. Tutkalla iyi yapıĢır. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. oymalı iĢlerde. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. Düzgün yüzey verir. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. Dağınık gözeneklidir.70 gr/cm 3 tür.9. iç odunu açık veya koy kahverengidir. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. PĠYASADA BULUNUġU Masif. Kırılgandır. Fizik dayanımı ortadır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır. Bükülgendir. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. Dağınık gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz.2. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0.2. Is ıĢınları belirsizdir. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. kontrplâk üretiminde. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. Daha çok kalas halinde Satılır.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. heykel yapımında. makara mekik. Kolay ilenir. Oturma mobilyalarında. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. müzik aletlerinde. . YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır. kaplama. EĢ yapılıdır. fıçı. gönye. kızak ve kayak. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. bazen de kontraplak halinde satılır. Olgun ağaçlar grubuna girer. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. Az esnektir. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. Zor yarılır. tornalı. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. Çok iyi boyanır ve verniklenir. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. Orta sert bir ağaçtır. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. Çok yi boya ve vernik tutar.62 gr/cm 3 tür. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. Yılhalkaları belirlidir. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. Genellikle kolay iĢlenir. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. 1. kolay iĢlenir. 1.13.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. asmalı iĢlerde. Bazı türleri parıltılı olur.9.

bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. pencere. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır.3. Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. vagon .86 gr/cm3 tür. Takım sapları. 1. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur.94 gr/cm3 tür. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz . Daha çok kaplama halindedir. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. 1. Çember gözeneklidir. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. araba. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. iç odunu kadar dayanıklı değildir. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir.9. döĢeme kaplamasında. tahta.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0. Özellikle Trakya’da.. kadran vb. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır.1. Kola yarılır. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür.3. göbek odunu açık kahverengidir. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. Damar kesitte. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. biçimlerinde.9. yapıların iç bölümlerinde.3. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir. fıçı. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. Yıl halkaları belirgindir. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde. bazıları serttir. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. Bazı türleri orta sert. gemi. Kolay verniklenir. Bünyesindeki bol toner yüzünden. MeĢe genellikle az çalıĢır. DıĢ odunu. bazen de ayrı orman halinde bulunur. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar.9. merdiven. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. parke yapımında kullanılır.2. . AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. DıĢı odunu dardır. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. kayık. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. kapı. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır. SatıĢında kısıtlıdır. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. Göbek odunu koyu sarıdır. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır. Zor iĢlenir.

ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. çiçekli olur. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. sıkı yapılı bir ağaçtır. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır. Masifi. Tutkal. 1. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Karaağacın . Zor yarılır. Gözenekleri çember biçiminde dağılır.9. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler. 1. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. Çok çeker. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. parıltı. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. Su boyaları ile zor boyanır. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır.4. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Kuru ortamda dayanıklıdır. Kolay iĢlenir. Çok çalıĢır.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır.75 gr/cm3 tür. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. Ġyi verniklenir. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. ( Mutfak aleti. çok gözenekli ve kaba yapılıdır. alet yapımında.5. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. Ġlkbahar dokusu açık renkli. bazen dalgalı. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır.2. Kontrplak üretiminde yararlanılır.9. Ġri ve çok gözeneklidir. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir.YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. bazen de gri beyazdır. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. DıĢ odunu geniĢtir. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. ayakkabı kalıbı. spor araçlarında kullanılır. Ölçü aletleri vb. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Zor yarılır.68 gr/cm3 tür. ağır ve sıkı yapılıdır.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez.2. Çember gözeneklidir. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. Zamanla koyulaĢır. Dağınık güvenilir. Ġç odun açık kahverengidir. Genellikle karıĢık orman halindedir. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır.

RENGĠ: DıĢ odunu sarı. DıĢ odun dardır. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. Masifi. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. 1. Basınca karĢı dayanımı iyidir . Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. iyi boyanır ve verniklenir. tarlalarda yetiĢtirilir. Zengin damar desenleri yüzünden aranır. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. Tornacılıkta. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. Ġç mimarcılık tada çok aranır. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Çok çalıĢır ve çok çeker. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir.64 gr/cm 3 tür. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir.9. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. baĢkesitte küçük delikler halinde . CEVĠZ. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. Kolay ve rahat iĢlenir. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir. Ayrıca Trabzon. Kolay yarılır. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. Masif v kaplama olarak kullanılır.2. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. Bursa. Gözenekler. AKÇAAĞAÇ. Damarlı. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir. parke üretiminde.9. Bahçelerde. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Kırklareli. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Ağır ağaçlardandır.65 gr/cm 3 tür.6. Çivi. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. Dağınık gözeneklidir. Bolu. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. Orman oluĢturmaz. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur.Zor iĢlenir. Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. Uzun liflidir. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. Yıllık halkaları belirlidir. parıltılı türleri vardır. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. 1. sakı yapılıdır. dalgalı. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. . Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır.2. MeĢe gibi dayanıklıdır.7. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır. gridir. Ova karaağacın kerestesi sert.

Esnek ve oldukça bükülgendir. Marmara. Çok çeker. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. Yıl halkaları belirlidir. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. Az esnektir. oymacılıkta. Ġtalyan akça ağacı. Trakya. Türkiye’de orman oluĢturmaz. Damar süsleri de belirsizdir. KULLANILIġI:Masif. ÖZELLĠKLERĠ.15. Tutkalla iyi bağlantı kurar. 1. Dağınık halde. Kolay yarılır. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür. Genellikle kereste biçiminde satılır. EĢ yapılıdır. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. sarımsı kırmızı olur. Çok iyi iĢlenir. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0.2. KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde.14. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. KIZILAĞAÇ: Karadeniz. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. Kaplamasından. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.56-0. Norveç akça ağacı. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır.9. yumuĢak. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. ayakkabı kalıplarında. Parlak. zıt konumlu. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. Tatar Akçaağaç. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. düzgün bir yüzey verir. kakmacılıkta. Çınar yapraklı Akçaağaç. Kolay iĢlenir. elsi loblu. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. . Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. Dağınık gözeneklidir. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir.2. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. Su altında dayanıklıdır. Modelcilikte. takunya. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya. AĞIRLIĞI: Hava kurusu. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur. AKASYA. mutfak aletlerinde. Çok çatlar.9. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. kaplama ve kontraplak halinde satılır.60 gr/cm 3 tür. kolay çürür. Az çeker. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. oyuncak. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. Çoğunlukla yaprağını döken.68 gr/cm3 arasında değiĢir. gevĢek yapılı ağaçtır.müzik aletlerinde. Nemli ortamda çok duyarlıdır. oyuncak.

2. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. . Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. Ġç odunu açık kahverengidir.56 gr/cm3 tür. Belirgin damar deseni yapmaz. Standart ölçülerde bulunmaz. Rahat torna edilebilir.9.16.90 gr/cm 3 arasında değiĢir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. dağınık gözeneklidir. YeĢil kahverengi olur. Esnektir. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0. Kaplama olarak da satılır. çarpılır. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez. Daha çok kalas halinde satılır. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. iç odun geniĢtir. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir. bu ölçülerle piyasaya sürülür. Orman oluĢturmaz. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Kısa sürede çürür. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. ÇINAR. Çekmesi. Kururken kamburlaĢır. iyi verniklenir. DıĢ odunu dar. ambalaj sanayiinde kullanılır. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. göbek odunlu ağaçlar grubundandır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.2. Araba yapımında. Çivi ve vida ile orta. AT KESTANESĠ. Havada zamanla rengi değiĢir. Dokusu sıkı ve sağlamdır. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. alet saplarında. Dağınık gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. Öz ıĢınlar çık belirgindir. Zor iĢlenir. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. 1. çatlar.17. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir. YAPISI: Çınar. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. çalıĢması dengelidir. 1. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. Boyanabilme yeteneği vardır. mutfak eĢyası yapımında. tutkalla iyi bağlantı kurar. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır.9. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir. DıĢ odunu geniĢtir. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir.

DıĢ odunu dardır. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez. Bu yüzden iyi boyanır. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. piyano ve kut yapımında kullanılır. . Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. sonbahar dokusunda incedir. Dağınık gözeneklidir.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır. YumuĢak ve az esnektir. Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. Çivi. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. sert sıkı bir ağaçtır. Gözenekleri. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. ġĠMġĠR.9. Zor yarılır. Ġyi verniklenir. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. 1.60 gr/cm 3 tür. Sürtünme. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. ilkbahar dokusunda iri.2. kururken çok çeker. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. aĢınma. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır. oymalı iĢlerde.2. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. Aç çeker. Iz ıĢınları tek tek görünmez.9.18. Açık havada dayanıklı değildir.dağınık gözenekli bir ağaçtır.55 gr/cm3 tür. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.l Gevrektir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Yılhalkaları belirlidir. Ġyi pedal edilebilir.19. Azda olsa kaplama halinde de satılır. Bünyesinde tonen vardır. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde. Zor yarılır. Burk büyüme. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. Tornalı kakmalı (Markitleri). . YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. KĠRAZ. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir. Kolay iĢlenir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. Az çalıĢır.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. Rahat ve kolay iĢlenir. YAPISI: ġimĢir. ogun odunlu ağaçlar grubundandır. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. YAPISI: Kiraz. Kolay kırılır. Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır. mobilya alanında körağaç olarak. Çabuk çürür.

iyi verniklenir. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. aĢınma. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. kilo ile satılır. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır.95 gr/cm3 tür. ambalaj endüstrisinde kullanılır. ÖzıĢınları belirlidir. ezilme. Tornalı iĢlerde. kaĢık. pratik maun adı ile satılır. Piramit . ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır.3. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir.65 gr/cm3 tür. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz.9. makara. köprü ve iskele ayaklarında. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. Türüne göre bazen çok iri. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir. Bükülgendir. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir. mekik. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır.de de piyasaya sürülür. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. Bu iki sebepten zor iĢlenir. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. az çeker. tornalı iĢlerde. KULLANILIġI: Yapılarda. dalgalı. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. Gözenekleri dağınık düzendedir. YABANCI AĞAÇLAR 1. MAUN. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür.. müzik aletlerin küçük bölümlerinde. Çizgili. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. sürtünme. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Sapeli maun. Vida. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. DıĢ odunu pembe kahverengidir. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. Kolay çürümez. benekli. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır. vurulma. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır. ĠĢlenmesi zorlaĢır. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. Vurulma. Çok sıkı yapılıdır. yollu. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. Bolivya maunu gibi.20.2. kırmızı veya sarı maun gibi. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır.3. Basılma. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. alaska maunu. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür. Ton erlidir. Afrika’da yetiĢir. Zor yarılır. 1. Örneğin Küba maunu. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. bazen orta irilikte gözeneklidir. Bazen kaplama halin1. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir.9. Zor boyanır.1. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir. Masifi. Az çalıĢır.9. tavla pulu. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. satranç taĢı yapımında kullanılır. pramit maun. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. ders aletleri. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz.

Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. 1. . Ġyi verniklenir. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır.9. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. DıĢ odunu geniĢtir. Batı Hindistan . Bol tanelidir. RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. oymalı iĢlerde. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan. Bunların belirli ölçüleri yoktur. Seylan ve Brezilyadır. ABANOZ-MAKASAR. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. Çivi. parke. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. Gemicilikte. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. Üzerinde düzensiz. sert kereste standart ölçülerinde biçilir.9. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir.10 gr/cm3 tür. Tornalı. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. Kururken çok çeker ve çatlar. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. müzik aletlerinde. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır.3. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır.3.60 gr/cm 3 tür. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. tornalı. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. bıçak saplarında özellikle aranır. Samanta ve Bombayda. Kalas ve tahtalar. Kesildiği andaki rengi. az çeker ve az çatlar. mobilya ve kapı kulplarında. kakmalı iĢlerde. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. merdiven yapımında. müzik aletlerinde. Ġnce gözeneklidir. kakmalı iĢlerde. Yanar döner. az esnek bir ağaçtır. Az çalıĢır. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir.3. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur. YAPISI: Göbek odunludur.maun çok canlı damar süsleri taĢır. Cava. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. 1. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir.50-0. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. oymalı. Kolay ve temiz iĢlenir. Ġç odunu siyahtır. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. PELESENK. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder.2.

Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI).85 gr/cm3 tür. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. tornalı. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. Ancak polyester. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. Sıkı yapılıdır. PADUK. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. az kamburlaĢır. ÖzıĢınları çok belirlidir.9.4. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. . Zor yarılır. Dağınık gözeneklidir. saten kumaĢ gibi parlaktır. Gevrek bir yapısı vardır.3. 1. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır.85 gr/cm3 tür.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.3. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. müzik âletlerinde. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. kakmalı iĢlerde kullanılır. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur. Yılhalkaları belirgindir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. Hindistan.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. Tornalı iĢlerde. 1. Kururken az çeker. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Yüzey. Ġyi verniklenir. ezilme. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz. bazen dalgalı damarları bulunur. oymalı. çizilme. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir.5. Ġyi iĢlenir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır.9. Az çeker. Basılma. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. Genellikle düz. Bahama. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. Kolay iĢlenir. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. Çok boyar madde taĢır.

ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. . Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. YAPISI: Göbek odunludur. Kırılgandır. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. kolay ulanmaz. TĠK.6. tek sıralı çember biçimindedir. Dağınık düzende. orta irilikte gözeneklidir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur.9. Çabuk kamburlaĢır. Esnek bir ağaçtır. kanarya sarısı. Yağlı bir yapısı vardır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri. gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir. Ġpek ağacı. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder.9. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. Vurulma. Koyu kahverengi olur. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. DıĢ odun dardır. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir. ĠĢlenirken kendine özgü. Ġyi boyanmaz. ĠĢlemesi zordur. Çok sayıda. altın sarısı rengindedir. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. iç odun sarımsı açık kahverengidir. Zor verniklenir.7. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur.80-0. açık sarı. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. türüne göre yeĢilimsi sarı. pencere. kapı. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0. Kolay yarılır. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır.90 gr/cm3 tür. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır. Ġç odunu.66 gr/cm3 tür. 1. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. Öz ıĢınları görünür. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. Suyu adeta iter. ezilme. Fizik etkilere dayanıklıdır. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. değiĢik türü vardır. Ġç odunlu bir ağaçtır. yaklaĢık 0. duvar kaplaması yapımında. KULLANILIġI: Masifi. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır.3. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. Az çeker. atlas ağacı. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır. Tornaya iyi gelir. 1. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. Ġç odunu. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. tek sıralı çember biçimindedir.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir.3. salon takımlarında.

Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. Tutkala bağlantısı iyidir. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. Dağınık gözeneklidir. Perdah edilince. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır.45 gr/cm 3 tür. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. Ġyi verniklenir ve parlaktır. Masifi oymalı. Kesildiği andaki rengi. Zor boyanır. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. Tutkalla orta bağlantı kurar. parlak ve düzgün yüzey verir. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir.3. 1. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. iyi verniklenir. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. Damarların sayaplaĢtığ da olur. Az çalıĢır.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. kakmalı iĢlerde. düzgün çizgili freze cevizi andırır. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. tornalı süs eĢyalarında. KoyulaĢınca altın sarısı olur. Bazı türleri yağlıdır. Orta irilikte gözenekleri vardır. Sıkı dokuludur. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. kolay yarılır.8. . Kolay yarılır. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Batı Hindistan. havanın etkisi ile ve zamanla solar. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. örneğin yatak odası mobilyalarında. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. ÖzıĢınları belirsizdir. gevĢek yapılı bir ağaçtır. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. donuklaĢır. Bazı türleri gül gibi kokar. 1.3. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Göbek odunlu bir ağaçtır. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır.9. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir. Kolay iĢlenir.9. Ġyi verniklenir. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. RENGĠ: bazen. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. Türkiye’de kaplama olarak bulunur.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. Bozuk bir görünüĢ vardır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. YAPISI: Rengi ve görünüĢü. tornalı iĢlere uygun özelliktedir. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak.95 gr/cm3 tür. : DıĢ odunu açık sarıdır.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. HaĢereler karĢı dayanıklıdır.

Piyasaya kaplama halinde sürülür. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir. kontrplâk. kaplama. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Masif körağaç. . geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır.55 gr/cm3 tür. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful