AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında. kontraplaklarda. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. Duralit üretiminde. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır.bozulur. tutkalla iyi bağlantı kurar. Zor verniklenir. Fiziki etkilere dayanımı azdır. KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. Genelde standart dıĢı ölçüleridir. Çivi ve vida ile zayıf. Çok kolay iĢlenir. Ölçülendirilmesi daha çok .

(Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde.9.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir. aç çatlar. Uygun koĢullarda çabuk büyür. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında. Çember gözeneklidir. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar.9. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir.56 gr/cm 2 tür. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır. Göbek odunludur. 0. RENGĠ: türüne göre beyaz.2. Ġstanbul dolaylarında.Ençok kalas halinde satılır. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Ġyi verniklenir. Kolay kesilir. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. 1. kaba ve gevĢek yapılıdır. Resim masası ve plançete vb.9.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir.11. Al kavak göbek yapmaz. Ġspanya’da. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir.45gr/cm3 tür. Uygun koĢullarda az çalıĢır. Balkanlarda Yugoslavya. Kolay iĢlenir. Esnektir. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. Tutkalla iyi bağlantı kurar. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir.2. Türkiye• de Kafkaslarda. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir. bazen beyaz veya gri olur. sıkı yapılır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. Kolay kırılır. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. ÖZELLĠKLERĠ: sert. 1. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. doğramacılıkta. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. antalya’nın doğusunda yetiĢir.2. Az çalıĢır. Konak kavak. 1. Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. Çok iyi boyanır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Astar kaplama olarak kullanılır. ARMUT: . Zor verniklenir. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. kirli beyaz. Ġç odunu sarı kahverengidir. Ege bölgesinde. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. Al kavak. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Ġyi boyanır. YAPISI: Titrek kavak.

Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Çok iyi boyanır ve verniklenir. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. Zor yarılır. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. oymalı iĢlerde. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır.9. asmalı iĢlerde. fıçı. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. Çok yi boya ve vernik tutar. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. tornalı. Bazı türleri parıltılı olur. Oturma mobilyalarında. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır.62 gr/cm 3 tür. makara mekik. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. Kırılgandır.2. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. PĠYASADA BULUNUġU Masif. kaplama. EĢ yapılıdır.9. Tutkalla iyi yapıĢır. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. Dağınık gözeneklidir. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Dağınık gözeneklidir. Orta sert bir ağaçtır. gönye. Düzgün yüzey verir.13. Genellikle kolay iĢlenir. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. müzik aletlerinde. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. kolay iĢlenir. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır. iç odunu açık veya koy kahverengidir. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. bazen de kontraplak halinde satılır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. heykel yapımında. 1.2. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. 1. Bükülgendir. Kolay ilenir. Daha çok kalas halinde Satılır. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. kontrplâk üretiminde. . ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. Is ıĢınları belirsizdir. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. Az esnektir. kızak ve kayak. Olgun ağaçlar grubuna girer. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır.YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir.70 gr/cm 3 tür. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. Yılhalkaları belirlidir. Fizik dayanımı ortadır. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır.

merdiven. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz . Özellikle Trakya’da. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1.86 gr/cm3 tür. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. kapı. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur. Bazı türleri orta sert. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. Daha çok kaplama halindedir. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. Bünyesindeki bol toner yüzünden. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. 1. bazıları serttir. kayık. Zor iĢlenir. göbek odunu açık kahverengidir.. vagon . DıĢı odunu dardır. döĢeme kaplamasında. DıĢ odunu. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. bazen de ayrı orman halinde bulunur. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir.9. Çember gözeneklidir. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır.3. biçimlerinde. 1. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır.94 gr/cm3 tür. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde. Göbek odunu koyu sarıdır.9. Takım sapları. iç odunu kadar dayanıklı değildir. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen.3. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. gemi. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır.1.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. pencere. SatıĢında kısıtlıdır. Kola yarılır. Yıl halkaları belirgindir.9. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir.3. Damar kesitte. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe. yapıların iç bölümlerinde. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. . dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. Kolay verniklenir. kadran vb. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir.2. araba. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. parke yapımında kullanılır. tahta. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. fıçı. MeĢe genellikle az çalıĢır. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır.

Ġlkbahar dokusu açık renkli.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır. Kontrplak üretiminde yararlanılır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler. sıkı yapılı bir ağaçtır. DıĢ odunu geniĢtir. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir.75 gr/cm3 tür.68 gr/cm3 tür. Karaağacın .YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. Çember gözeneklidir.2. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. Çok çalıĢır. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. bazen dalgalı. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. ( Mutfak aleti.9. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. Ġyi verniklenir. Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. çok gözenekli ve kaba yapılıdır. Çok çeker. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. ayakkabı kalıbı. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır. Su boyaları ile zor boyanır. ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. parıltı. spor araçlarında kullanılır. Ġç odun açık kahverengidir. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir. alet yapımında. Zor yarılır. Kolay iĢlenir.9. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır.5. 1. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Zamanla koyulaĢır. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. Zor yarılır. Genellikle karıĢık orman halindedir. Dağınık güvenilir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz.4. 1. çiçekli olur. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. ağır ve sıkı yapılıdır. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz. Ölçü aletleri vb. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır. Masifi. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Kuru ortamda dayanıklıdır. Tutkal. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. Gözenekleri çember biçiminde dağılır. Ġri ve çok gözeneklidir.2. bazen de gri beyazdır.

Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. 1. Ova karaağacın kerestesi sert.6. Ağır ağaçlardandır. Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. DıĢ odun dardır. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. Dağınık gözeneklidir. Uzun liflidir. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır.7. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. gridir. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. Bahçelerde. Orman oluĢturmaz. Çok çalıĢır ve çok çeker. Ġç mimarcılık tada çok aranır. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir.9. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. parıltılı türleri vardır. Ayrıca Trabzon. dalgalı. 1.9. Kırklareli. sakı yapılıdır. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir.2. CEVĠZ. . Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. Bursa. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Bolu. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. Damarlı.64 gr/cm 3 tür. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. tarlalarda yetiĢtirilir. Kolay yarılır. Tornacılıkta. Çivi. iyi boyanır ve verniklenir. RENGĠ: DıĢ odunu sarı.65 gr/cm 3 tür. Zengin damar desenleri yüzünden aranır.Zor iĢlenir. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. Masif v kaplama olarak kullanılır. Gözenekler. ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. parke üretiminde. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. Masifi.2. AKÇAAĞAÇ.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Yıllık halkaları belirlidir. baĢkesitte küçük delikler halinde . MeĢe gibi dayanıklıdır. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır. Basınca karĢı dayanımı iyidir . RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir. Kolay ve rahat iĢlenir. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir.

takunya. Parlak.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. Kaplamasından. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir. Esnek ve oldukça bükülgendir. Genellikle kereste biçiminde satılır.60 gr/cm 3 tür. Damar süsleri de belirsizdir. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. oyuncak. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. Çoğunlukla yaprağını döken. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste. sarımsı kırmızı olur. KULLANILIġI:Masif. Su altında dayanıklıdır. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. Tutkalla iyi bağlantı kurar.müzik aletlerinde. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Dağınık gözeneklidir. kaplama ve kontraplak halinde satılır. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0.9. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde. ÖZELLĠKLERĠ. zıt konumlu. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. oyuncak. KIZILAĞAÇ: Karadeniz. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. Tatar Akçaağaç. Dağınık halde. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. ayakkabı kalıplarında. düzgün bir yüzey verir. Ġtalyan akça ağacı. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. gevĢek yapılı ağaçtır. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. Az çeker. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. . oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. yumuĢak. AKASYA. kakmacılıkta. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya.9.68 gr/cm3 arasında değiĢir. Türkiye’de orman oluĢturmaz. AĞIRLIĞI: Hava kurusu. 1. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır. kolay çürür. Kolay yarılır.14. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. mutfak aletlerinde. Modelcilikte. Çok çatlar. Çok çeker. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. Trakya. Nemli ortamda çok duyarlıdır. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. oymacılıkta.2. EĢ yapılıdır. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. Az esnektir.2. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Marmara. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. Yıl halkaları belirlidir. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. Çınar yapraklı Akçaağaç. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. Kolay iĢlenir.56-0. Çok iyi iĢlenir. elsi loblu. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı.15. RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. Norveç akça ağacı.

iç odun geniĢtir. YeĢil kahverengi olur. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. tutkalla iyi bağlantı kurar. göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.9. Kaplama olarak da satılır. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır. Kısa sürede çürür. DıĢ odunu geniĢtir. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez.2. ÇINAR.9. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir.2. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. Çivi ve vida ile orta.16.90 gr/cm 3 arasında değiĢir. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. 1. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Rahat torna edilebilir. Çekmesi.56 gr/cm3 tür. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. Öz ıĢınlar çık belirgindir. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. Dağınık gözeneklidir. bu ölçülerle piyasaya sürülür. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. ambalaj sanayiinde kullanılır. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. çarpılır. Araba yapımında. Dokusu sıkı ve sağlamdır. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. Boyanabilme yeteneği vardır. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. Kururken kamburlaĢır. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. alet saplarında. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. iyi verniklenir. Fizik etkilere dayanımı zayıftır. Zor iĢlenir. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir. YAPISI: Çınar. Ġç odunu açık kahverengidir. . DıĢ odunu dar. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. mutfak eĢyası yapımında. çatlar. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Belirgin damar deseni yapmaz. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir. Daha çok kalas halinde satılır. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz. AT KESTANESĠ. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. Havada zamanla rengi değiĢir. Standart ölçülerde bulunmaz. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. 1. Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir.17. dağınık gözeneklidir. çalıĢması dengelidir. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır. Esnektir. Orman oluĢturmaz.

18. Aç çeker. Ġyi verniklenir. Zor yarılır. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. Açık havada dayanıklı değildir. mobilya alanında körağaç olarak. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. Rahat ve kolay iĢlenir. kururken çok çeker. piyano ve kut yapımında kullanılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. Tornalı kakmalı (Markitleri). bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. ġĠMġĠR. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. 1. sert sıkı bir ağaçtır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Ġyi pedal edilebilir. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. YAPISI: ġimĢir. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. Burk büyüme. aĢınma. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde. Kolay kırılır. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. Azda olsa kaplama halinde de satılır.55 gr/cm3 tür. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir. Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir.9. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır.60 gr/cm 3 tür. Gözenekleri. Iz ıĢınları tek tek görünmez.2. sonbahar dokusunda incedir. Dağınık gözeneklidir. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. KĠRAZ. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. ogun odunlu ağaçlar grubundandır.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. oymalı iĢlerde. . Sürtünme. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. ilkbahar dokusunda iri. Çivi. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır.9. Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. YAPISI: Kiraz.dağınık gözenekli bir ağaçtır. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır.19. YumuĢak ve az esnektir. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır. Yılhalkaları belirlidir. Kolay iĢlenir.l Gevrektir. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir. Çabuk çürür. Bünyesinde tonen vardır. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir. Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. Bu yüzden iyi boyanır. . DıĢ odunu dardır. Zor yarılır. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0.2. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. Az çalıĢır. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir.

Vida. Ton erlidir. alaska maunu. KULLANILIġI: Yapılarda. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. mekik. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir.20. Kolay çürümez. müzik aletlerin küçük bölümlerinde.de de piyasaya sürülür. tornalı iĢlerde. yollu. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Gözenekleri dağınık düzendedir. Bazen kaplama halin1. bazen orta irilikte gözeneklidir. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. YABANCI AĞAÇLAR 1. benekli. Bükülgendir. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır. ders aletleri. makara. Sapeli maun. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir. iyi verniklenir. Afrika’da yetiĢir. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. aĢınma. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. kaĢık. DıĢ odunu pembe kahverengidir.3. Bolivya maunu gibi.9. sürtünme.1. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır. Örneğin Küba maunu.3.2. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır.9. pratik maun adı ile satılır. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. tavla pulu. ÖzıĢınları belirlidir. MAUN.. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. Çizgili. köprü ve iskele ayaklarında. Piramit . YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. ezilme. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. kırmızı veya sarı maun gibi. ĠĢlenmesi zorlaĢır.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür. ambalaj endüstrisinde kullanılır. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. vurulma. Türüne göre bazen çok iri. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir. 1. Masifi. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Vurulma. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. Zor boyanır. pramit maun. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır. satranç taĢı yapımında kullanılır. dalgalı. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. Bu iki sebepten zor iĢlenir. Tornalı iĢlerde.9. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz. kilo ile satılır. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir.95 gr/cm3 tür. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. Zor yarılır. Az çalıĢır. Çok sıkı yapılıdır. Basılma. az çeker.65 gr/cm3 tür. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir.

YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan. . Kesildiği andaki rengi. Gemicilikte. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan.9. mobilya ve kapı kulplarında. Yanar döner.10 gr/cm3 tür. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1.50-0. Cava. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. az çeker ve az çatlar. merdiven yapımında. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar. Tornalı. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. Ġnce gözeneklidir. Ġç odunu siyahtır. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. Ġyi verniklenir. parke. kakmalı iĢlerde. Üzerinde düzensiz. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur. Batı Hindistan .3. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. 1. bıçak saplarında özellikle aranır. yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. Çivi. 1. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır. oymalı iĢlerde. Kalas ve tahtalar. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı.3. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır. Kururken çok çeker ve çatlar. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. Bol tanelidir. YAPISI: Göbek odunludur. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. açık ve koyu renkli damarlar bulunur. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. az esnek bir ağaçtır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. Az çalıĢır. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir. RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir.2. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. müzik aletlerinde.3. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. Samanta ve Bombayda. tornalı. kakmalı iĢlerde. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. Kolay ve temiz iĢlenir. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. DıĢ odunu geniĢtir.60 gr/cm 3 tür. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü.maun çok canlı damar süsleri taĢır. müzik aletlerinde.9. Bunların belirli ölçüleri yoktur. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. ABANOZ-MAKASAR. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. Seylan ve Brezilyadır. oymalı. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder. PELESENK.

Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır. kakmalı iĢlerde kullanılır. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. bazen dalgalı damarları bulunur. Kolay iĢlenir. Tornalı iĢlerde. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.4. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. Yüzey. Zor yarılır. çizilme. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. Genellikle düz.9. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. Dağınık gözeneklidir.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0.5. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI).85 gr/cm3 tür. 1. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur.3. PADUK. ÖzıĢınları çok belirlidir. oymalı. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. Çok boyar madde taĢır. Ġyi verniklenir. Basılma. Kururken az çeker. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. Kaplama halinde piyasaya sürülür.3. Ġyi iĢlenir. Hindistan. Gevrek bir yapısı vardır. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir.9. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır. müzik âletlerinde. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. Sıkı yapılıdır. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. saten kumaĢ gibi parlaktır. ezilme. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. 1. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. . aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı. Bahama. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. az kamburlaĢır. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz. tornalı. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır. Az çeker. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. Yılhalkaları belirgindir. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur.85 gr/cm3 tür. Ancak polyester.

Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir.3. TĠK. Ġpek ağacı. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0.9. Dağınık düzende. DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. Çok sayıda. kolay ulanmaz. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. Kırılgandır. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. Koyu kahverengi olur. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. Az çeker. Kolay yarılır. ĠĢlemesi zordur. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. atlas ağacı. Öz ıĢınları görünür. kanarya sarısı. Esnek bir ağaçtır. KULLANILIġI: Masifi. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri. yaklaĢık 0. salon takımlarında. kapı. Ġç odunlu bir ağaçtır. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. 1. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri. pencere. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. Fizik etkilere dayanıklıdır. Çabuk kamburlaĢır. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında.80-0. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır. ĠĢlenirken kendine özgü. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri.90 gr/cm3 tür. tek sıralı çember biçimindedir.9. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir.66 gr/cm3 tür. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. Tornaya iyi gelir. Zor verniklenir.6. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır. Vurulma. orta irilikte gözeneklidir. 1.7. DıĢ odun dardır. Yağlı bir yapısı vardır. Ġç odunu. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. türüne göre yeĢilimsi sarı. açık sarı. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar. altın sarısı rengindedir. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. Ġç odunu. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. Suyu adeta iter. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır. değiĢik türü vardır. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. . KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir.3. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Ġyi boyanmaz. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. duvar kaplaması yapımında. tek sıralı çember biçimindedir. gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. iç odun sarımsı açık kahverengidir. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir. ezilme. YAPISI: Göbek odunludur.

Perdah edilince. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır.95 gr/cm3 tür. .3. Damarların sayaplaĢtığ da olur. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır. parlak ve düzgün yüzey verir. Türkiye’de kaplama olarak bulunur. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. Sıkı dokuludur. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir. Göbek odunlu bir ağaçtır. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. Bazı türleri yağlıdır. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır.9. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. Masifi oymalı. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. Orta irilikte gözenekleri vardır. RENGĠ: bazen. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. düzgün çizgili freze cevizi andırır.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. donuklaĢır. kolay yarılır. iyi verniklenir. KoyulaĢınca altın sarısı olur. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. havanın etkisi ile ve zamanla solar.RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. Dağınık gözeneklidir. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. Az çalıĢır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. Kolay yarılır. tornalı iĢlere uygun özelliktedir. tornalı süs eĢyalarında. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. Tutkalla orta bağlantı kurar. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir. kakmalı iĢlerde. HaĢereler karĢı dayanıklıdır. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. Tutkala bağlantısı iyidir. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir. Bazı türleri gül gibi kokar. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. Batı Hindistan. Zor boyanır. Bozuk bir görünüĢ vardır. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur.8. örneğin yatak odası mobilyalarında.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. 1. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. Ġyi verniklenir ve parlaktır. 1. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. Ġyi verniklenir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir. Kolay iĢlenir. : DıĢ odunu açık sarıdır. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde. YAPISI: Rengi ve görünüĢü. Kesildiği andaki rengi. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. ÖzıĢınları belirsizdir.45 gr/cm 3 tür. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Kaplama halinde piyasaya sürülür.3. gevĢek yapılı bir ağaçtır.9.

.55 gr/cm3 tür. Piyasaya kaplama halinde sürülür. kaplama. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir. KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir. Masif körağaç. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır. kontrplâk.AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful