P. 1
AĞAÇ TÜRLERİ

AĞAÇ TÜRLERİ

|Views: 90|Likes:
Yayınlayan: diyanizos

More info:

Published by: diyanizos on Dec 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2015

pdf

text

original

AĞAÇ TÜRLERİ

AĞACIN TEKNĠK ve MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ AĞIRLIK Ağaçta ağırlık birimi gr/cm3 tür. 1 cm3 lük ağaç parçasının ağırlığıdır. (Resim. 1) ve (Resim. 2) deki mikroskopik fotoğraflar, geniĢ yapraklı iki değiĢik ağaca aittir. Açıkça görüldüğü gibi gözenek, gözenek boĢluğu, göze sayısı, gözezarı kalınlığı bakımından belirli yapısal farklar vardır. Göze sayısı, gözezarı kalınlığı ve gözeler arası boĢlukların miktarı, ağaçların ağırlığını ve sertliğini etkiler. BaĢka bir deyimle ağaçların farklı ağırlıkta olmalarının nedeni, ağacın temel gereci olan gözezarının toplam ağırlığının, ağacın iç boĢluğuna göre oranının değiĢmesidir. Resim. 1 Resim. 2 Özgül ağırlığı 0.25 gr/cm". olan geniĢ Özgül ağırlığı 1.1 gr/cm3 olan geniĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ yapraklı bir ağacın 300 defa büyütülmüĢ baĢkesiti. baĢkesiti. Preste sıkıĢtırılarak ezilen ve temel gereci olan selüloz ve lignin baĢındaki yabancı gereçlerden temizlendiği varsayılan 1 cm3 ağacın ağırlığı 1.56 gr. gelir. Bütün ağaçlarda, sıkıĢtırma deneyi sonunda elde edilen temel gerecin özgül ağırlığı aynıdır ve sudan ağırdır. O halde boĢluklar kayboluncaya kadar ezilen ağaç suda batar. Doğal halde iken rahatça yüzen hafif ağaçlarda bile aynı sonuçla karĢılaĢılır. Özgül ağırlığı 1.2 gr/cm3 olan abanoz ağacının gözezan çok kalın, göze boĢluğu gök az olduğundan ezilmese bile suya atıldığında batar. Hava kurusu durumda, yani yaklaĢık % 18 nemli haldeki ağaçlar, özgül ağırlıklarına göre dört ağırlık grubuna ayrılır: 1. Çok hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.43 gr/cm3 kadar olanlar. Ihlamur, köknar, ladin, ardıç çamı, kavak, abahi, balsa. 2. Hafif Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.44 0.72 gr/cm3 olanlar. Atkestanesi, kırmızı çam, kırmızı gürgen, akçaağaç, huĢ, kestane, kızılağaç, söğüt, sedir, melez çamı, çınar, tik, ceviz, karaağaç, diĢbudak. 3. Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 0.73 - 0.99 gr/cm3 olanlar. Akgürgen, zeytin, meĢe, akasya, elma, armut, karaçam, porsuk ağacı, maun, pelesenk, kira, erik. 4. Çok Ağır Ağaçlar: Özgül ağırlığı: 1.00 gr/cm3 den fazla olanlar. ġimĢir, pock ağacı, gül ağacı, abanoz. Ġnce gözezarlı ve çok içboĢluklu ağaçlar hafif ağaçlardır. Kalın gözazarlı ve az içboĢluklu ağaçlar ise ağır ağaçlardır.

1.9.2.8. IHLAMUR YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, sahil Ģeridinde ve Antalya çevresinde yetiĢir. YAPISI:Çok sayıda değiĢik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kıĢ ıhlamuru, gümüĢ olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. DıĢ odunu geniĢtir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntüsü verir. Öz ıĢınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. Ġç odun ili dıĢ odunun rengi birbirine benzer. RENGĠ: YetiĢtiği yere göre değiĢik renk olur. Bazı türleri sarımsı, bazıları pembedir. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak bir ağaçtır. EĢ yapılıdır. Dokusu ve görünüĢü düzgündür. Sıkı ve ince yapılıdır. Esnektir. Kururken çok çeker. Açık havada ve değiĢen hava Ģartlarında kısa zamanda

KULLANILIġI: Kontraplaklarda kaplama olarak. Çok kolay iĢlenir. Ölçülendirilmesi daha çok . Genelde standart dıĢı ölçüleridir.bozulur. Duralit üretiminde. AĞIRLIĞI: hava kurusu ağırlığı 0. kirpit üretiminde ayakkabı kalıplarında. modelcilikte ve oymacılık sanatlarında kullanılır. Fiziki etkilere dayanımı azdır. tutkalla iyi bağlantı kurar. Zor verniklenir. PĠYASADA BULUNUġU: En çok kalas halinde satılır. kontraplaklarda.40 gr/cm3 (Özgül ağırlığı) tür. Çivi ve vida ile zayıf.

Masif sert ağaç standartlarına uygun ölçülerde kesilmelidir.9. Ġyi boyanır.10 KESTANE: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Güney Avrupa’da ve Avrupa’nın orta bölgelerinde. 0. Bir çok yerde korolar halinde kavak yetiĢtirilir.2. Ġstanbul dolaylarında. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Uygun koĢullarda çabuk büyür. Ġyi verniklenir. Göbek odunludur. ÖZELLĠKLERĠ: Çok yumuĢak. Ġspanya’da. AĞIRLIĞI: Hava kurusu kavağın özgül ağırlığı 0.9. Öz ıĢınları gözükmez buda meĢeden ayıran en önemli özelliğidir.k tomruk boyutlarına göre ayarlanır. Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Ġtalya’da Alptekinler’de ve Alper’in güney yamaçlarında. Kolay kırılır.9. Az çalıĢır. Esnektir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer.2. Kolay iĢlenir. Bulgaristan ve Yunanistan’da. Türkiye• de Kafkaslarda. Gövdenin tümü dıĢ odun özelliği gösterir. sıkı yapılır. Kolay kesilir. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Zor verniklenir.2. 1. bazen beyaz veya gri olur. ARMUT: . kirli beyaz. (Gökmen 1973) YAPISI: kereste olarak meĢeye çok benzer. Balkanlarda Yugoslavya. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler.56 gr/cm 2 tür. yerlerde ve ayrıca kibrit üretiminde. Çivi yada tutkal iyi bağlantı kurar. Su altında olağanüstü bir dayanma sahiptir. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. DıĢ odunu dar iç odunu geniĢtir. doğramacılıkta. KULANIġLIĞI: Yapıların dıĢında. Kuzey Afrika’da yerli olarak bulunmaktadır. Havanın bozucu etkisine dayanıklıdır. 1.9 KAVAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin her tarafında yetiĢir. Al kavak göbek yapmaz.45gr/cm3 tür. KULLANIġLIĞI: Ġyi bir körağaçtır.11. Fizik etkilerine dayanımı zayıftır. Konak kavak. PĠYASADA: Masif ve kaplama olarak satılır. Uygun koĢullarda az çalıĢır. YAPISI: Titrek kavak. Sonbahar dokusundaki gözenekleri ile görülmeyecek Ģekildedir.8-5mm arasında değiĢen kalınlıktaki kaplamaları astar BULUNUġU olarak kullanılır. Gövde boyutlarına göre ayarlanır. Kerestenin sert ağaç standardına göre ölçülendirilmesi gerekir. aç çatlar. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Ġlkbahar dokusu gövde görülebilecek gözeneklidir. Çok iyi boyanır. antalya’nın doğusunda yetiĢir. mobilyaların iç bölümlerinde kullanılır. sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır. Al kavak. Yurdumuzda: Karadeniz kıyılarında. 1. Gözenekleri ve öz ıĢınları çıplak gözle görünmez. Özellikle bükme mobilyalarında aranan bir ağaçtır. Yapı kerestesi olarak ta değerlendirilir.Ençok kalas halinde satılır. kaba ve gevĢek yapılıdır. köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. ancak aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. RENGĠ: dıĢ odunu kirli sarı. Çember gözeneklidir. Ġç odunu sarı kahverengidir. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Resim masası ve plançete vb. Ege bölgesinde. RENGĠ: türüne göre beyaz. Uzun iplikli olduğu için kolay bükülür. ÖZELLĠKLERĠ: sert. Astar kaplama olarak kullanılır.

Bazı türleri parıltılı olur.9. KULLANIġLIĞI:masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde. Kırılgandır.13. AĞIRLIĞI:Hava kurusunun ağırlığı 0. Az esnektir. Dağınık gözeneklidir. kolay iĢlenir. cetvel gibi aletlerin yapımında kakma iĢlerinde kullanılır. Özellikle Ege ve Marmara da yetiĢir. Kururken çok çalıĢır ve çatlar. Ġlkbahar ve sonbahar dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. müzik aletlerinde. Zor yarılır. gönye. Daha çok kalas halinde Satılır.70 gr/cm 3 tür. EĢ yapılıdır. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. KULLANIġLIĞI:Ġyi bir mobilya ağacıdır. YetiĢtiği bölgede kayın veya süpürge ağıcı olarak isimlendirilir. ÖZELLĠKLERĠ: sıkı yapılı ve sert bir ağaçtır. asmalı iĢlerde. Masifi sert ağaç standartlarına göre boyutlandırılır. ZEYTĠN YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı Tükiyedir.2. Uzsun iplikli ve düzgün yapılıdır. ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. YAPISI: Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. Yılhalkaları belirlidir. bazen de kontraplak halinde satılır. 1. 1. Dağınık gözeneklidir. Ġyi kurutulduktan sonra aç çeker. Oturma mobilyalarında. Tutkalla iyi yapıĢır. Orta sert bir ağaçtır. kızak ve kayak. Hava değiĢimine dayanımı sınırlıdır. Göbek ağaçlı odunlu ağaçlar gurubuna girer. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Genellikle kolay iĢlenir. Bükülgendir. Çok yi boya ve vernik tutar. Torna iĢlerinde güçlük çıkarır. oymalı iĢlerde. .YETĠġTĠĞĠ YERLER:Türkiyenin bütün bölgelerinde dağınık halde bulunur. Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. tornalı.62 gr/cm 3 tür. Kuru zeytinin çalıĢma oranı azalır. fıçı. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sert sıkı dokuludur. Ağacın gövde büyüklüğüne göre biçilerek satılır. iç odunu açık veya koy kahverengidir. Is ıĢınları belirsizdir. RENGĠ: Ġç odunu ile dıĢ odun aynı renktedir. Kururken çok çeker ve Ģekil değiĢtirir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. kaplama. Kolay ilenir. RENGĠ: dıĢ odun açık sarı. HuĢ tarımsı beyaz bir ağaçtır. Nemli havaya pek dayanıklı değildir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kereste ve kaplama olarak satılır. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. Düzgün yüzey verir. heykel yapımında. kontrplâk üretiminde.9. Çok iyi boyanır ve verniklenir. RENGĠ:Açıktan kırmızı kahverengidir. YAPISI: Gözenekleri çıplak gözle görünmeyecek Ģekilde dağınıktır.2.12 HUġ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiĢir. YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. PĠYASADA BULUNUġU Masif. Olgun ağaçlar grubuna girer. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. makara mekik. Fizik dayanımı ortadır. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı ve ince yapılıdır.

merdiven. Bu türleri kesinlikle birbirinden ayırmak çok güçtür. 1. yapıların iç bölümlerinde.3. Yıl halkaları belirgindir. DıĢ odunu. Kolay verniklenir. Göbek YAPISI: odunlu ağaçlar grubundandır. Bu nedenle yapısal nitelikleri farklı meĢe ağaçları ile karĢılaĢmak doğaldır. GENĠġ YAPRAKLI YERLĠ AĞAÇLAR 1. MeĢenin sert ve yumuĢak olmasa çoğunlukla yetiĢtiği yer bağlıdır. göbek odunu açık kahverengidir.9. Bu kaplamanında çeĢitli türleri vardır. biçimlerinde. fırınlanmıĢ (kırmızı) gürgeni de kayın olarak isimlendirilirler. köprü ve iskele ayaklarında sert meĢe kereste olumlu sonuç verir. DıĢ odunu kirli sarımsı beyazdır. . Bazı türlerin dıĢ odunu açık pembe.. pencere. Ağaç iĢleri ve mobilya endüstrisinde sertliğine ve yumuĢaklığına göre değerlendirilir. Kalın ve seyrek halkalı meĢenin kerestesi sert olur. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir. Daha çok kaplama halindedir. KULLANILIġI: Kalın ve seyrek halkalı sert meĢe kereste yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. PĠYASADA BULU:NUġU Masifi’nin belirli bir ölçütü yoktur.86 gr/cm3 tür. Zor iĢlenir.3.Öz ıĢınlarında mat kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. YumuĢak kereste veren türleri kolay iĢlenir. PĠYASADA BULUNUġU: Sert ağaç standartlarına göre biçilmiĢ olarak kalas. KULLANILIġI: Mobilya üretiminde en çok kaplama olarak kullanılır. Çember gözeneklidir. Havanın ve nemin bozucu etkilerine arĢı en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. MEġE: YERLETĠĞĠ YERLER: Türkiye’deki bütün ormanlarda karıĢık halde. Fırça sapı ve biblo yapımında kullanılır. Ancak iri gözenekli olduğu için mat verniklenecek iĢlerde kullanılması daha uygundur. kadran vb. YetiĢtiği bölgelerde bazen pelit. Göbek odunu koyu sarıdır. YumuĢak tür meĢenin masif ve kaplaması mobilya üretiminde. MeĢe genellikle az çalıĢır. hazır p0arke halinde paketlenmiĢ olarak satılır. iç odunu kadar dayanıklı değildir.1. Özkesitte parlak pulcuklar veya Ģeritler halinde özıĢınları vardır. MeĢenin çok sayıda değiĢik türü vardır. en iyi boyanabilen ağaç meĢedir. Mobilya ve iç mimaride kullanılan meĢenin büyük bir bölümü de kaplama halinde satılır. RENGĠ: meĢenin rengi genellikle kirli sarıdır. Zeytin damar deseni yüzünden kendine özgü bir görüntü sağlar. MeĢenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları vardır. Özellikle Trakya’da. AĞIRLIĞI: MeĢenin hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0.2. gemi.3.ÖzıĢınların en belirgin göründüğü ağaç türü meĢedir. döĢeme kaplamasında. araba. Trakya ve Marmara sahilleri ile iç bölümlerde bulunur. tahta.AĞIRLIĞI: Özgül ağırlığı ortalama 0. kapı. fıçı. Takım sapları. Damar kesitte. Dar ve sık halkalı meĢe kerestesi eĢ yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuĢak olur. Bazı türleri orta sert. DıĢı odunu dardır. AKGÜRGEN: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’de Karadeniz .94 gr/cm3 tür. bazıları serttir. Marmara ve olu dolaylarında bol meĢeye rastlanır. kayık. Kola yarılır. dekorasyon uygulamalarında aranan bir gereçtir. gözeneklerin oluĢturduğu damar desenleri görünür. Özellikle kimyasal boyalarda ve bu durum açıkça görünür. ÖZELLĠKLERĠ: MeĢe ağacının yaklaĢık 400 türü vardır. SatıĢında kısıtlıdır.9. parke yapımında kullanılır.9. Ormancılar ve kerestecilerin bazıları ak gürgeni gürgen. bazen de palamut ağıcı diye isimlendirilir. Bünyesindeki bol toner yüzünden. Ġlkbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaĢır. 1. vagon . bazen de ayrı orman halinde bulunur.

Adapazarı dolaylarında üst yanlız baĢına orman oluĢturur. Çok çatlar ÇalıĢma sonunda kamburlaĢır.YAPISI:Olgun odunlu ağaçlar grubundandır yıl halkaları açık ve belirli görünmez. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli. ÖZELLĠKLERĠ: Çok sert.5. Kolay iĢlenir. DıĢ odunu geniĢtir. Gövdenin elverdiği ölçülerde biçilerek satılır. ÖzıĢınları özellikle özkesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar halinde görünür. Kuru ortamda dayanıklıdır.75 gr/cm3 tür. KARAAĞAÇ: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgelerinde orman halinde. Ortalama 50 yaĢındaki dıĢ budakta göbek odun oluĢum baĢlar. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde satılır. RENGĠ: Çoğunlukla sarımsı beyaz. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir. parıltı. Çember gözeneklidir. ayakkabı kalıbı. Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır. Ġç odun açık kahverengidir. RENGĠ: DıĢ budağın dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. 1. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. ÖzıĢınları vardır fakat parlak ve belirli görüntü vermezler.) PĠYASADA BULUNUġU: Ak gürgen büyük boy kereste vermez. AĞIRLIĞI: Ak gürgenin hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık 0.9. KULLANILIġI: Yapı marangozluğu ve mobilya üretiminde kullanılması uygun değildir. bazen de gri beyazdır. Genellikle karıĢık orman halindedir. sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir. Ağaçtan yapılan aletlerde kullanılır. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa odaklanır. Mobilya ve iç mimarîden baĢka. KULLANILIġI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. Su boyaları ile zor boyanır. Küçük boyutlu fakat sağlam olması gereken yerlerde olumlu sonuç verir. Kontrplak üretiminde yararlanılır. Yıl halkaları bazen dalgalıdır. Zor yarılır. ağır ve sıkı yapılıdır. sıkı yapılı bir ağaçtır. YAPISI:olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. standart ölçülerde Ak gürgen kereste bulunmaz. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. Karaağacın . Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Çok çalıĢır. YAPISI: Karaağaç göbek odunlu bir ağaçtır. çiçekli olur. spor araçlarında kullanılır. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağır.4. Ġyi verniklenir. Çok çeker. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.Marmara ve Trakya sahillerinde ve Ġç Anadolu’nun iç kesimlerinde bulunur. Gözenekleri çember biçiminde dağılır. Zor yarılır. sonbahar halkası ise sıkı yapılır ve ince gözeneklidir. Özellikle değiĢen hava koĢullarında kısa sürede bozulur ve çürük iyi verniklenir. alet yapımında. Zor iĢlenir fakat temiz yüzey verir.2. Ölçü aletleri vb. DIġ BUDAK: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz . diğer bölgelerde dağınık halde yetiĢir.68 gr/cm3 tür. Dağınık güvenilir. Ġri ve çok gözeneklidir. çok gözenekli ve kaba yapılıdır. 1. ( Mutfak aleti. bazen dalgalı.2.9. Sonbahar dokusu koy renkli daha küçük gözenekli ve sakı yapılıdır. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Zamanla koyulaĢır. Ġlkbahar dokusu açık renkli. Masifi. Bükülmeye karĢı dayanıklıdır. Tutkal. çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar.

ÖZELLĠKLERĠ: Ova karaağacı en değerli türdür. Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. renkte olması yüzünden özkesitte değiĢik renkte paralel çizgiler görülür. Oymalı ve tornalı iĢlerde baĢarılı sonuç verir. Çok çalıĢır ve çok çeker. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk körletir. Masifi.7. tarlalarda yetiĢtirilir. Göbek odunu açık sütlü kahverengiden koyu kahverengine kadar değiĢir. Basınca karĢı dayanımı iyidir . Ova karaağacı ile dağ karaağacının teknik nitelikleri eĢdeğerdedir.65 gr/cm 3 tür. Kök kaplamalarda desen daha da güzelleĢir. Cevizin köke yakın bölümlerinden çıkarılan kök kaplamalar çok canlı simetrik desenler elde etme olasılığını verir. çok karıĢık desenli türüne kök ceviz kaplama adı verilir. Ova karaağacın kerestesi sert. KULLANILIġI: Üstün nitelikli ve estetik yönünden değerli bir mobilya ağacıdır.2. ÖZELLĠKLERĠ: Cevizin kerestesi orta sert ve sıkı elyafladır. vida ve tutkalla bağlantı kurma niteliği yeterlidir. CEVĠZ. Kolay ve rahat iĢlenir. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri. sert ağaç standartlarına göre ölçülendirilir. Damar kesitli zengin damar desenleri oluĢur. Damarlı. Bazı bölgelerde kelebek ağacı diye bilinir. baĢkesitte küçük delikler halinde . Dağınık gözeneklidir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu lahdeki Cevizin özgül ağırlığı yaklaĢık 0. PĠYASADA BULUNUġU Masif kaplama halinde satılır. YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Orman oluĢturmaz. 1. 1. Kendisine özgü görünüĢü olan mobilyalar üretmek olanağını verir. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Cevizin öz ıĢınları gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Kırklareli. Ġç mimarcılık tada çok aranır. sakı yapılıdır. Bahçelerde. Yıl halkaları kesin ve belirli bir Ģekilde birbirinden ayrılır.Zor iĢlenir. parke üretiminde. öz ve damar kesitte iğne yırtığı halinde görünür. sonbahar dokusunu oluĢturan gözeneklerinden iridir. Zamanla koyulaĢarak açık kırmızı kahverengi olur. MeĢe gibi dayanıklıdır. normal desenli türüne damarlı ceviz kaplama. Bolu.2. RENGĠ: DıĢ odunu sarı. gridir. Ayrıca Trabzon. DıĢ odun dardır. RENGĠ: Yeni kesilmiĢ karaağaçta dıĢ odun sarımsı beyazdır.9. Zengin damar desenleri yüzünden aranır. Uzun liflidir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak satılır. Çivi. Yalnız kuru ortamda dayanıklıdır. Bursa. iyi boyanır ve verniklenir. Kolay yarılır. parıltılı türleri vardır. Masif v kaplama olarak kullanılır. Denizli ve Antalya dolaylarında yetiĢir. Ġç odunu ise açın tonda çikolata kahverengi rengindedir. Tornacılıkta. Müzik aleti ve model yapımında kullanılabilir. Ağır ağaçlardandır. Ġğne yırtığı Ģeklindedir ve çıplak gözle görünür.6. .64 gr/cm 3 tür. Düz çizgili kaplamasına freze ceviz. AKÇAAĞAÇ. Hercai karaağacın kalitesi diğerlerinden düĢüktür.iletken dokusunu oluĢturan gözenekler iridir. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır. kayıkcılıkta köprü ve iskele inĢaatında kullanılır.9. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen her yerinde yetiĢir. Böyle kaplamalar özellikle klasik mobilya üretiminde aranır. Yıllık halkaları belirlidir. Fizik etkilere dayanımı iyidir. KULLANILIġI: Ġyi bir mobilya ağacıdır. Ġlkbahar ve sonbahar dokularının farkı. Masifi bazen sert kereste standardına uygun ölçülerde ama çoğunlukla kalas halindedir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Gürgen ormanlarında karıĢık halde buluru. dalgalı. Gözenekler.

Parlak. Marmara. ağaçlandırma alanlarında ve parklarda yetiĢtirilir. ÖZELLĠKLERĠ. Az esnektir. Daha çok kaplaması bulunur ve kullanılır. Norveç akça ağacı. Kolay yarılır.9. Fransız akça ağacı Balkan Akcaağacı.müzik aletlerinde. ÖzıĢınların damar kesitteki görünüĢü koyu renkli çizgiler halindedir. YETĠġTĠĞĠ YERLER 1. KIZILAĞAÇ: Karadeniz. Çoğunlukla yaprağını döken. mutfak aletlerinde. Damar süsleri de belirsizdir. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Ġç odun ile dıĢ odunu arasında belirgin renk farkı yoktur. kakmacılıkta. Tutkalla iyi bağlantı kurar. Damar kesitte kendiliğinden oluĢan lekelere rastlanır.60 gr/cm 3 tür. makara el aletlerin saplarında PĠYASADA BULUNUġU: Akçaağaç masif ve kaplama olarak satılır. Sert kereste standart ölçülerine uygun boyutta kereste verebilir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Akasya. oymacılıkta. Hava kurusu akça ağacın özgül ağırlı 0. Böyle yerlerde kullanılmamalıdır. ÖZELLĠKLERĠ: Hafif. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanır. yumuĢak. ova akcaağacının rengi pembe beyazdır. kızılağacın özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. elsi loblu.9. Dağınık gözeneklidir.68 gr/cm3 arasında değiĢir. EĢ yapılıdır. boyanacak mobilyaların üretiminde de faydalanılır. Çok çatlar. takunya. YAPISI: Kızılağaç olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Türkiye’de orman oluĢturmaz. sigara kutusu ve ambalaj yapımında. Özkesitte Ģeritler ve pulcuklar halinde öz ıĢınlar görülür.2. Çınar yapraklı Akçaağaç. Az çeker. Akçaağaç sert ve sıkı ağaçlardandır. KULLANILIġI:Masif. Uygunsuz koĢullarda böcekler ve mikroorganizmalar yıkımlanır AĞIRLIĞI: Bütün türleri aynı ağırlıkta değildir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları belirli çizgiler halinde birbirinden ayrılmaz. oymalı ve tornalı iĢlerde kullanılır. Esnek ve oldukça bükülgendir.56-0. Çok iyi boyanır ve iyi verniklenir. Kolay iĢlenir. En yaygın kullanıldığı olan kontraplak üretimidir. Kurudukça rengi pas kırmızısına dönüĢür. RENGĠ: Beyaza yakın çok açık kahverengi veya pembe beyazdır. Doğu akça ağacı diye çeĢitleri vardır. gevĢek yapılı ağaçtır.14. ayakkabı kalıplarında. Çarpılmaya ve çatlamaya eğilimi vardır. Hava rutubetinin değiĢmesi halinde hiç dayanıklı değildir. Çok çeker. 1. Kesilip havada bırakılan kızılağaç. Tatar Akçaağaç. Nemli ortamda çok duyarlıdır. kolay çürür. Su altında dayanıklıdır.15. kaplama ve kontraplak halinde satılır. . RENGĠ:Dağ akça ağacı hafif sarımsı beyaz. oyuncak. ÇalıĢma sonucu çarpılma oranı azdır. Akça ağacın rengi zamanla ve kendiliğinden sararır. Kaplamasından. Yıl halkaları belirlidir. Akdeniz kıyı bölgelerinde dere içlerinde yetiĢir. Genellikle kereste biçiminde satılır.2. Modelcilikte. kıl testeresi ile hazırlanan ince iĢlerde.YAPISI: YaklaĢık 150 türü bulunan küçük bir familyadır. bazen de tüysüz veya basit yapraklıdır. KULLANILIġI:Masif ve kaplama olarak mobilya üretiminde. Dağınık halde. Çok iyi iĢlenir. sarımsı kırmızı olur. AĞIRLIĞI: Hava kurusu. Ġtalyan akça ağacı. kontraplak ve kaplama halinde kullanılır. zıt konumlu. Trakya. AKASYA. Kereste olarak satıĢı kısıtlıdır. oyuncak. PĠYASADA BULUNUġU: Kereste. düzgün bir yüzey verir.

Yarılmaya karĢı büyük direnç gösterir. mutfak eĢyası yapımında. Öz kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde görünür. ĠĢlenmesi bazen güçlük çıkarır. YAPISI: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Öz ıĢınları damar kesitteki görüntüsü gürgen ağacını andırır. . YeĢil kahverengi olur. YETĠġTĠĞĠ YERLER: At kestanesi Türkiye’de orman oluĢturmaz Dağınık halde yetiĢir.16. DeğiĢik hava koĢullarında bile en dayanıklı ağaçlardan biridir. Rahat torna edilebilir. çatlar. alet saplarında. AĞIRLIĞI:Akasyanın hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b70-0. bu ölçülerle piyasaya sürülür. Fizik etkilere dayanımı zayıftır.56 gr/cm3 tür. 1. Dokusu sıkı ve sağlamdır. Standart ölçülerde bulunmaz. Çivi ve vida ile orta. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Öz ıĢınlar çık belirgindir. Ġlkbahar dokusunu oluĢturan gözenekleri iridir. tutkalla iyi bağlantı kurar. ÇINAR. AĞIRLIĞI: Hava kurusu çınarın özgül ağırlığı 0. Yağlı olduğu için özellikle su boyaları ile zor boyanır.2. 1.9. AT KESTANESĠ. dağınık gözeneklidir. PĠYASADA BULUNUġU: Akasya masif olarak a satılır. Çekmesi. ambalaj sanayiinde kullanılır. Yapısı düz çizgili olduğundan karıĢık damar deseni yapmaz.2. DıĢ odunu dar. YAPISI: Çınar. Öz ıĢınları özkesitte parlak görüntü verir. Genellikle kahverengi olan sonbahar dokusu yüzünden canlı damar desenleri yapar. Esnektir. göbek odunlu ağaçlar grubundandır. oymalı ve kakmalı iĢlerde yararlanılabilir. Ġç odunu açık kahverengidir. Zor iĢlenir. Daha çok gövde boyutlarına uyularak biçilir. Mobilyacılıkta özellikle tornalı. iyi verniklenir. KULLANILIġI: Su altı yer altı inĢaatlarda iyi sonuç veren bir ağaçtır. Kısa sürede çürür. Tornalı ve kakmalı iĢlerde aranır. çarpılır. Mobilya endüstrisi çınarın masifinden çok kaplamasını kullanır. Mobilya endüstrisinde kullanılması kısıtlıdır. beden eğitimi aletlerinde kullanılır. Vurulmaya ve sürtünmeye karĢı direnci yüksektir.17. Dağınık gözeneklidir. : Sert ve sıkı dokulu bir ağaçtır. Gözenekleri ve ıĢınları çıplak gözle görünmez. Orman oluĢturmaz.90 gr/cm 3 arasında değiĢir. KULLANILIġI: Çınar yapıların içlerinde doğrama gereci olarak. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Türkiye’nin hemen bütün bölgelerinde yetiĢir. DıĢ odunu geniĢtir. Sonbahar dokusu ince gözenekli ve koyu renklidir. iç odun geniĢtir. Araba yapımında. Ġç odunu geniĢ ve sarımsı yeĢildir. Belirgin damar deseni yapmaz.9. Aynı nedenle yılhalkaları belirgindir. Özellikle zımpara ile iyi perdah edilir. çalıĢması dengelidir. ÖZELLĠKLERĠ RENGĠ:DıĢ odunu açık pembe beyazdır. Bazen sert ağaç kereste standart ölçülerinde de satılır. Boyanabilme yeteneği vardır. Uygun ve düzenli ortamda dayanma süresi azdır. Daha çok kalas halinde satılır. Kururken kamburlaĢır. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Yılhalkaları belirli ve çember gözeneklidir. ÖZELLĠKLERĠ: Akasya sert bir ağaçtır. Yıl halkaları eĢ yapılı ve az belirgindir. Havada zamanla rengi değiĢir. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama olarak buluru. DeğiĢik hava koĢullarında dayanıklı değildir. Kaplama olarak da satılır. RENGĠ: DıĢ odunu açık sarımsı beyazdır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır.

19. bazen de kök kaplamayı andıran karıĢık desenlidir. Çabuk çürür. Az çalıĢır. KULLANILIġI: Yapılarda kapıların iç bölümlerinde. ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez.dağınık gözenekli bir ağaçtır. . Rengi açık sarı ile koyu sarı arasında değiĢir. Tornalı kakmalı (Markitleri). vurulma gibi fizik etkilerine dayanımı zayıftır. RENGĠ: ġimĢirin iç odunu ile dıĢ odunu arasında belirli renk farkı yoktur. mobilya alanında körağaç olarak. Hava kurusunun özgül ağırlığı ortalama 0. Ancak Türkiye’de yaygın olarak bahçelerde yetiĢtirilir.Soyma ve dilme yöntemi ile elde edilen kaplamaları düz desenli. KĠRAZ. Uygunsuz koĢullarda kısa sürede bozulur. Masifi çoğunlukla gövde boyutlarına uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür. Rahat ve kolay iĢlenir. Zor yarılır. Açık havada dayanıklı değildir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Karadeniz bölgesinde ormanlarda dağınık olarak kiraza rastlanır. Yerli ĢimĢirde öz ıĢınlar görünmez. Kaliteli iĢlerde kirazın yalnız göbek odunu kullanılmalıdır.l Gevrektir. Iz ıĢınları tek tek görünmez. Bu yüzden öz damar kesitinde canlı damar deseni yoktur. PĠYASADA BULUNUġU: Masif ve kaplama halinde piyasa sürülür. oymalı iĢlerde. göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. ÖZELLĠKLERĠ: GevĢek yapılıdır. Gözenekleri. . Fiziki etkilere dayanımı zayıftır. ilkbahar dokusunda iri. Bünyesinde tonen vardır. Sürtünme. PĠYASADA BULUNUġU: Masif kaplama halindedir. Ġyi boyanır ve iyi verniklenir. ogun odunlu ağaçlar grubundandır. Dağınık gözeneklidir. Düz çizgili veya dalgalı damar desenleri yapar. Bu yüzden iyi boyanır. YETĠġTĠĞĠ YERLER:1Karadenizin doğusundan Kastamonu ve Zonguldak’a kadar uzanan bölgede yetiĢir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. Burk büyüme. KULLANILIġI: mobilya ve içmimaride masif ve kaplama olarak kullanılır. Yılhalkaları belirlidir.9. sonbahar dokusunda incedir.2. YAPISI: Kiraz. ÖZELLĠKLERĠ: Kiraz ince dokulu. kururken çok çeker.9. Kolay iĢlenir.RENGĠ: At kestanenin rengi açık sarı ile açık kahverengi arasındadır.18. RENGĠ: kirazın dıĢ odunu sarımsı pembe beyazdır. Ġyi pedal edilebilir. Çivi. Zor yarılır. vida ve tutkalla bağlantı kurma yeteneği iyidir.60 gr/cm 3 tür. Ġyi verniklenir. Gruplar oluĢturarak yüzeye parlaklık verir. Masifi gövde boyutlarına göre kesilerek satılır. müzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapımında modelcilikte aranan bir gereçtir. iri desenli torna ve oymalı iĢlerde. YAPISI: ġimĢir. Azda olsa kaplama halinde de satılır. atkestanesinde sık görülen bir doğal kusurdur. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.2. AĞIRLIĞI: değiĢik aralıkta kiraz türlerine rastlanır. ġĠMġĠR. sert sıkı bir ağaçtır. Kolay kırılır. 1. Rendelendiğinde düzgün ve parlak bir yüzey verir. Ġç odunu açık sarımsı kahverengidir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolayca yıkımlanır. DıĢ odunu dardır. YumuĢak ve az esnektir. piyano ve kut yapımında kullanılır. Aç çeker. Çok ince ve sık olan yıl halkaları belirli Ģekilde birbirlerinden ayrılmaz. aĢınma. değiĢen hava koĢullarında dayanıklı değildir.55 gr/cm3 tür.

iyi verniklenir. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ve sık dokulu bir ağaçtır. Vurulma. Bu iki sebepten zor iĢlenir. Yeni kesilmiĢ okaliptüs kururken çok çalıĢır.. Çizgili. sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı iyidir. Afrika’da yetiĢir. aĢınma. Bolivya maunu gibi. Az çalıĢır. Bazen kaplama halin1. Vida.95 gr/cm3 tür. Bünyesindeki ton er yüzünden hem iyi boyanır. Masifi. YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. tornalı iĢlerde. Türüne göre bazen çok iri. Hava kurus okaliptüsün özgül ağırlığı ortalama 0. KULLANILIġI: Yapılarda. eğmeçli klasik mobilyalarda olumlu sonuç verir. tavla pulu. çivi ve tutkalla bağlantı kurma niteliği iyidir. kilo ile satılır. dalgalı. RENGĠ: Okaliptüsün dıĢ odunu beyazdır. DeğiĢik hava koĢullarından az etkilenir. Çok sıkı yapılıdır. YetiĢtirildiği bölgelerde sıtma ağacı veya bataklık ağacı diye isimlendirilir. Sapeli maun. Dal diplerinden çıkarılan kaplaması. ĠĢlenmesi zorlaĢır. Kakmalı iĢlerde ve filata hazırlamada değerlendirilir. bazen orta irilikte gözeneklidir. Bazen de yapısal özelliğine göre isimlendirilir. 1. alaska maunu. Kolay çürümez. hemde böcekler vemikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. ders aletleri. vurulma. Sıcak iklim ağacıdır Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. PĠYASADA BULUNUġU: masifi tomruk veya kalas halinde satılır. pratik maun adı ile satılır. AĞIRLIĞI: Türüne ve yetiĢtiği yere göre özgül ağırlığı değiĢir. makara. kaĢık. Yıl halkaları arasında dikkati çeken sertlik veya renk farkı yoktur. köprü ve iskele ayaklarında. yeraltı inĢaatlarında vagon ve araba yapımında. Gözenekleri dağınık düzendedir. Sonra koyu kırmızı kahverengine dönüĢür.2. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir.9. Zamanla kendiliğinden koyulaĢarak grileĢir. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Maun ağacının vatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika’dır. Henüz sert kereste standartlarına göre biçilmektedir.65 gr/cm3 tür. aĢınma gibi fizik etkilere karĢı büyük dayanımı gösterir. Boyanma ve verniklenme niteliği artar. mekik.9.20. Öz ıĢınları çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Ton erlidir. YABANCI AĞAÇLAR 1. MAUN.de de piyasaya sürülür. parıltılı görünen DeğiĢik maun cinsleri vardır. Mobilya yapımında masif ve kaplama olarak değerlendirtir. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanamaz. ambalaj endüstrisinde kullanılır. OKALĠPTUS YETĠġTĠĞĠ YERLER: Adana. yollu. az çeker. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır.3. Piramit . Zor boyanır. Antalya ve Muğla dolaylarında yetiĢtirilmektedir. Basılma. Zor yarılır. satranç taĢı yapımında kullanılır. DıĢ odunu pembe kahverengidir. KULLANILIġI: Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen iĢlerin yapımında ĢimĢirden yararlanılır.dağınık düzendeki gözenekleri küçüktür. ÖzıĢınları belirlidir.1. pramit maun.3. Örneğin Küba maunu. Tornalı iĢlerde. ezilme. PĠYASADA BULUNUġU: Küçük bir ağaç olan ĢimĢir büyük boy kereste vermez. AĞIRLIĞI: En ağır yerli ağaçlardandır. kırmızı veya sarı maun gibi. Dal veya gövde halinde ve tartılarak. Yani kesildiğinde yumuĢak olan ve kolay iĢlenen kerestesi zamanla sertleĢir. Bükülgendir.ÖZELLĠKLERĠ: Türkiye’de yetiĢen en sert ağaçlardan biridir. Çok çatlar kurutulduktan sonra çalıĢma ve çekme oranı azalır. benekli. müzik aletlerin küçük bölümlerinde. Hava kurusunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. sürtünme.9.

RENGĠ: DıĢ odunu pembe gri veya soluk kırmızı kahverengidir. Ġç odunu siyahtır. Türkiye’de genellikle kaplama halinde kullanılır.3. Gözenek çukurları kendine özgü bir madde ile doludur. bıçak saplarında özellikle aranır. Üzerinde düzensiz.9. PELESENK. Ġnce gözeneklidir. Çok dekoratif çizgi ve damar desenleri yapar.10 gr/cm3 tür. kakmalı iĢlerde. Afrika maunu veya sepeti maun adı verilen türü.9. Kahverengi abonoz Makasar adasında yetiĢen abonoz ağacında siyaha yakın koy zeminde kırmızı kahverengi çizgiler bulunur. AĞIRLIĞI:Hava kurusu maunun özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0. Cava. Türkiye’de bazen kaplama olarak satılır.50-0. Abanoz ağacının bu türü daha çok makasar adı ile tanınır. sert kereste standart ölçülerinde biçilir. oymalı iĢlerde. oymalı. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz Oyma ve tornada baĢarılı sonuçlar verir. Ġyi verniklenir. Yılhalka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. YAPISI: Göbek odunludur. DeğiĢen hava koĢullarında bile büyük dayanım gösterir. Bazen yurt dıĢından getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerekte satılır. uzun parıltılı damarlar yapan bu tür maunun masif ve kaplaması kullanıldığı asyaya canlı bir görüntü kazandırır. ABANOZ-MAKASAR. Çoğunlukla kaplama haline getirilerek satılır.3. Seylan ve Brezilyadır. DeğiĢen hava koĢullarında üstün dayanım özellikleri gösterir. Kesildiği andaki rengi. Ġçmimarlıkta da aynı amaçla değerlendirilir. Zımparalanırken çıkan tozlar göze ve solunum organlarını rahatsız eder. üstün nitelikleri olan bir ağaçtır. merdiven yapımında. Gemicilikte. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir. parke. Kalas ve tahtalar. kakmalı iĢlerde. vida ve tutkalla bağlanır kurma niteliği iyidir. Kururken çok çeker ve çatlar. az çeker ve az çatlar. Az çalıĢır. mobilya ve kapı kulplarında. RENGĠ: DıĢ odunu gri renklidir. modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanıma sahiptir.3. :Üstün değerli ve pahalı mobilyalarda. Bu yüzden en iyi boyanan ağaçlardandır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Siyah abonoz Seyhan. Yanar döner. Batı Hindistan . yön değiĢtiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik gösterir. Yapıların iç ve dıĢ bölümlerinde doğrama. Ġç odunu türüne göre sarı ile kırmızı kahverengi arasında değiĢir. az esnek bir ağaçtır. 1. . açık ve koyu renkli damarlar bulunur. ÖZELLĠKLERĠ: Sıkı yapılı. ÖZELLĠKLERĠ: sert üretimine çok elveriĢlidir. tornalı.maun çok canlı damar süsleri taĢır. KULLANILIġI AĞIRLIĞI: Hava kurusu makasarın özgül ağırlığı 1. DıĢ odunu geniĢtir. 1. Çivi. Kolay ve temiz iĢlenir. Samanta ve Bombayda. Tornalı. Kaplama üretiminde kullanılamayan artıklar masif olarak satılır. Bol tanelidir. KULLANILIġI:Çok değiĢik amaçlarla kullanılabilecek. Bunların belirli ölçüleri yoktur. süsleme elemanlarının yapımında kullanılır. PĠYASADA BULUNUġU: Abanoz ve makasarın masifi 20-40 kg lık parçalar halinde satılır. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Pelesenk ağacının yoğun olarak yetiĢtiği bölgeler Doğu Hindistan.60 gr/cm 3 tür. havanın etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyulaĢır. müzik aletlerinde. müzik aletlerinde.2.

5. Kaplama halinde piyasaya sürülür. Bahama. YETĠġTĠĞĠ YERLER: Soylanda yetiĢen türüne Doğu Hint sateni. Çok boyar madde taĢır. ÖzıĢınları çok belirlidir. Gevrek bir yapısı vardır. Burma ve Güney Çinde yetiĢen türüne de Sudka veya karima Haouğu aoı vedmidb YAPISI: Göbek odunlu ağaçlar gurubundandır. Ġyi verniklenir. Daha çok bıçak kaplaması halinde değerlendirilir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında renk farkı bulunmaz. Çoğunlukla parlak koyu kırmızıdır. Yüzey. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de bıçak kaplaması halinde satılır.85 gr/cm3 tür. ağaçtan yapılan sanat eserlerinde de aranan bir gereçtir.3. Ancak polyester.: AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı yaklaĢık olarak 0b65-0. ÖZELLĠKLERĠ: Pelesenk çok sert bir ağaçtır. tornalı. B yüzden standart ölçülerde pelesenk kereste genellikle bulunmaz.85 gr/cm3 tür. Gözeneklerinin değiĢik yönlerde yığılmasından canlı damar desenleri oluĢturur. KULLANILIġI: Çok canlı görünüĢü ve damar süsleri olan bir mobilya ağacıdır. PADUK. Kolay iĢlenir. Tornalı iĢlerde. 1. iç odunu çikolata kahverengi ile mor arasında değiĢir. YAPISI: Göbek odunlu ve dağınık gözeneklidir. Fakat kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmaz. ĠĢlenirken kendine özgü hoĢ bir koku çıkarır. Zımpara tozları solunum organlarında rahatsızlık yapar. Damarlı genellikle çizgiler halindedir. Ġlkbahar ve sonbahar dokuları arasında belirli renk ve yapı farkı yoktur. Genellikle düz. Ġç mimarlıkta ve mobilyada kaplama olarak yaygın bir kullanılma alanı vardır. LĠMON AĞACI (SATEN AĞACI). Kururken az çeker. Dağınık gözeneklidir. kakmalı iĢlerde kullanılır. Sıkı yapılıdır. RENGĠ: Bazen açık kırmızı bir ağaçtır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu pelesengin özgül ağırlığı 0. Havada kısa zamanda rengi koyulaĢır. . YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da gabun ve Kamerunda yetiĢen türüne Afrika paduğu veya mercan ağacı denir. ezilme. Yılhalkaları belirgindir.9. Yılhalkaları ince ve sıkı yapılıdır.9. poliüretan türünden kimyasal verniklerde olumsuz sonuçlar oluĢturur. Üzerinde aynı renk parıltı damarları bulunur. Yılhalkaları arasında belirli renk farkı yoktur. Basılma. çizilme. 1. saten kumaĢ gibi parlaktır. oymalı. Bermuda ve Jamaika’da yetiĢen türüne Batı Hint sateni denir. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. KULLANILIġI: Masif olarak küçük bir sanat eseri üstün mobilyalarda. bazen dalgalı damarları bulunur. Hindistan.4. Damar kesitinde zengin damar desenleri bulunur. DıĢ odunu geniĢtir iri ve dağınık gözeneklidir. Çok ince ve belirsiz özıĢınları vardır. müzik âletlerinde. Ayrıca iç odunda belirli siyah ve mor damarlar bulunur. ÖZELLĠKLERĠ:Orta sertlikte bir ağaçtır. az kamburlaĢır. aĢınma gibi fizik etkilerine dayanımı iyidir. Az çeker. DeğiĢik hava koĢullarında üstün bir dayanım gücü gösterir. Gözenek yapısına ve yönüne göre parıltılı damarları bulunur. Zor yarılır. Hava değiĢikliklerine dayanıklıdır.YAPISI:Göbek odunlu ağaçlar grubundandır. Ġyi iĢlenir. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye tomruk olarak getirilir. Ġyi verniklenir ve çok canlı bir görüntü kazanır. RENGĠ: Pelesenk ağacının dıĢ odunu sarı.3.Bazen kaplama artığı parçalar halinde masifide satılır.

DeğiĢen hava koĢullarında da yanıklıdır. ÖZELLĠKLERĠ:Sert ve sıkı yapılıdır. Ġç odunu. Türkiye’de çoğunlukla kaplama olarak piyasaya sürülür. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. gözeneklerin değiĢik yönlerden kümelenmelerinden ileri gelir Gözeneklerinin değiĢik yönlerden kesilmesinden oluĢturduğu yanar döner parıltı. KULLANILIġI: Üstün dayanımlı olmasından dolayı hem yapı kerestesi olarak hem de mobilya marangozluğunda geniĢ bir kullanıma sahiptir. salon takımlarında. Sonbahar dokusundaki gözenekleri iri. Esnek bir ağaçtır. Damarları genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur. KULLANILIġI: Masifi. Yağlı bir yapısı vardır. ĠĢlenirken kendine özgü.3.9.9.66 gr/cm3 tür. kapı. Özkesitte ve damar kesitte görünen parıltılar. Fakat temiz ve ipek parlaklığında yüzey verir. Ġç odunu ile dıĢ odunu belirli biçimde birbirinden ayrılmaz. 1.80-0. Az çeker. tornalı ve kakmalı iĢlerde kullanılır. Kırılgandır. gemicilikte ve fıçıcılıkta kullanılır. DıĢ odun dardır. YAPISI: Göbek odunlu bir ağaçtır. kanarya sarısı. Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri.6. . Ġç odunlu bir ağaçtır. Suyu adeta iter. Bazen kaplama artığı parçalar masif olarak ta satılır. Kaplamasıda değerli mobilyalar ve süsleme ileri için aranır. Çok iyi verniklenir ve görünüĢü canlılık kazanır. Kesit yüzeylerindeki gözenekleri iri ve belirlidir. Çabuk kamburlaĢır. Fizik etkilere dayanıklıdır. sanat değeri üstün mobilyaların yapımında. kolay ulanmaz. RENGĠ: Tik ağacının dıĢ odun gri. AĞIRLIĞI: Hava kurusunun özgül ağırlığı 0.RENGĠ:limon ağacının dıĢ odunu beyaz ile sarı beyaz arasında değiĢir. Ġpek ağacı. orta irilikte gözeneklidir. açık havada ve kendiliğinden koyulaĢır. baharatlı bir koku çıkarır ve solunum organları rahatsız eder. ĠĢlenirken çıkan tozlar sağlığa zararlıdır. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Ġçinde farklı renkte çizgiler veya damarlar bulunmaz. Tornaya iyi gelir. Kolay yarılır. AĞIRLIĞI:Hava kurusu özgül ağırlığı. sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı iyidir. AUDĠRE YETĠġTĠĞĠ YERLER: Afrika’da fildiĢi sahillerinde ve Angola’da yetiĢir.3. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir. Dağınık düzende. açık sarı. ağaca canlı bir görüntü kazandırır. Yapıların dıĢ ve iç bölümlerinde. iç odun sarımsı açık kahverengidir.7. YAPISI: Göbek odunludur. ĠĢlenen yüzey temiz görüntü verir. 1. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de kaplama halinde bulunur. Masifi özellikle oturma mobilyalarında aranır. tek sıralı çember biçimindedir. Sonbahar dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. tek sıralı çember biçimindedir. ĠĢlemesi zordur. YETĠġTĠĞĠ YERLER:Güney Asya da Hindistan. PĠYASADA BULUNUġU: Masifi tomruk ve kereste halinde satılır.90 gr/cm3 tür. ezilme. atlas ağacı. türüne göre yeĢilimsi sarı. pencere. Ġç odunu. Vurulma. Hindiçinli ve Cavada yetiĢir. yaklaĢık 0. Koyu kahverengi olur. saten ağacı gibi isimlerle de piyasaya sürülür. Öz ıĢınları görünür. Çok sayıda. Zor verniklenir. altın sarısı rengindedir. değiĢik türü vardır. ÖZELLĠKLERĠ: çok sert ve sıkı yapılıdır. TĠK. Ġyi boyanmaz. duvar kaplaması yapımında.

RENGĠ:Soluk sarı ile sarı arasında değiĢir. : mobilya üretiminde masif ve kaplaması kullanılır.Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve güzel değildir. tornalı süs eĢyalarında. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’de daha çok kaplama üretiminde kullanılmak üzere tomruk olarak getirilir. örneğin yatak odası mobilyalarında. Amerika’da saten cevizi diye tanınır. AĞIRLIĞI KULLANILIġI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. donuklaĢır. Öz ıĢınları genellikle çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Damarların sayaplaĢtığ da olur. Avusturalya ve Brezilyada yetiĢir. Bozuk bir görünüĢ vardır. Sürtünme ve aĢınma gibi fizik etkilere dayanımı zayıftır. Ġç odun çeĢidine göre değiĢir. Kolay iĢlenir. Kesici aletlerin kesici ağzını köreltir.9 SATEN CEVĠZ (AMERĠKAN CEVĠZĠ) YETĠġTĠĞĠ YERLER: Vatanı. tornalı iĢlere uygun özelliktedir. Ġyi verniklenir. ÖZELLĠKLERĠ: Oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaçtır. soluk sarımsı kahverengi zeminde koyu kahverengi damarlıdır. duvar kaplamalarında olumlu sonuç verir.95 gr/cm3 tür.9. ÖZELLĠKLERĠ: Sert ağaçlardandır. Bazı türleri yağlıdır. gevĢek yapılı bir ağaçtır. parlak ve düzgün yüzey verir. Aletleri kesici ağızlarını çabuk köreltir. ĠĢlenirken zorluk çıkarmaz. Göbek odunlu bir ağaçtır. Ġyi verniklenir ve parlaktır. Bu nedenle masifi kilo ile satılır. Türkiye’de kaplama olarak bulunur. Dağınık gözenekli bir ağaçtır. Kolay yarılır. Tutkala bağlantısı iyidir. Brezilya gülü aynı renkte fakat daha canlıdır. Sıkı dokuludur. RENGĠ: bazen. . iyi verniklenir. GÜL: YETĠġTĠĞĠ YERLER: Doğu Hindistan. Kesildiği andaki rengi. kakmalı iĢlerde. Yarı mat fakat düzgün bir yüzey verir. Amerika BirleĢik devletlerinin güney doğusu ve Meksika’dır. 1. Az çalıĢır ve çatlar zımpara ile kolay perdah edilebilir. Kaplama halinde piyasaya sürülür. : DıĢ odunu açık sarıdır.3. Açık ve dengeli rengi yüzünden dolapların içlerinde de kullanılır. kolay yarılır. KULLANILIġI: Küçük boyutlu oymalı.9.45 gr/cm 3 tür. ÖZELLĠKLERĠ:YumuĢak. Kaplaması geniĢ ve uzun olduğu için büyük ve geniĢ yüzeyli iĢlerde. YAPISI: YetiĢtiği yere göre isimlendirilen çok değiĢik türü vardır. KoyulaĢınca altın sarısı olur. Batı Hindistan. ipek parlaklığında düzgün bir yüzey verir.3. düzgün çizgili freze cevizi andırır. Orta irilikte gözenekleri vardır. 1. Tutkalla orta bağlantı kurar. Az çalıĢır. Kaplama üretiminden artan parçalar masif olarak satılır. Daha önce incelenen paduk ağacıda gül cinsindendir. Bazı türleri gül gibi kokar. GörünüĢü ve yapısal nitelikleri bakımından yeterli ceviz kadar değerli değildir. AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. sanat değeri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanılır. YAPISI: Rengi ve görünüĢü. ÖzıĢınları belirsizdir. Zor boyanır. Tutkalla bağlantı kurma niteliği zayıftır. Dağınık gözeneklidir. HaĢereler karĢı dayanıklıdır. Bünyesinde kauçuk benzeri bir madde bulunur. havanın etkisi ile ve zamanla solar. PĠYASADA BULUNUġU: Avusturalya gülü dıĢındaki türleri küçük boyutludur.8. RENGĠAvusturulya gülü koyu kırmızı damarlıdır. DeğiĢik havalara karĢı oldukça dayanıklıdır. Perdah edilince. Masifi oymalı.

AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0. geniĢ ve uzun yüzeylerin kaplanmasında kullanılır. halinde mobilya endüstrisinde değerlendirilir. Masif körağaç. KULLANILIġI: YetiĢtiği bölgelerde çok geniĢ bir kullanıma sahiptir. Türkiye kaplama olarak mobilya üretiminde ve iç mimarîde. kontrplâk. kaplama. Kaplama üretiminden artan parçaları masif olarak satılır.55 gr/cm3 tür. PĠYASADA BULUNUġU: Türkiye’ye getirilen Amerikan cevizi tomruklarından kaplama üretilir. Piyasaya kaplama halinde sürülür. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->