TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin gösterdiði KPSS testleri þöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, EÐ: Eðitim Bilimleri, EK:Ekonometri, HU:Hukuk, ÝK:Ýktisat, ÝA:Ýstatistik, ÝÞ:Ýþletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, MU:Muhasebe, UÝ:Uluslararasý Ýliþkiler, YD:Yabancý Dil. Kurum ve kuruluþlarýn kullanacaklarý test aðýrlýklarýnýn bulunduðu satýrlarda, bu aðýrlýklarda hesaplanmýþ KPSS puanlarýnýn (KPSSP) numaralarý küçük bir çerçeve içinde yer almaktadýr. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna alýnacak personelde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 48. maddesinde yer alan askerlik, saðlýk, suç durumu gibi genel ve özel þartlar aranacaðýndan bu þartlar her kurum için ayrý ayrý belirtilmemiþtir. Hizmet yükümlülüðü bulunan adaylarýn baþka bir kuruma baþvurmalarý halinde bu yükümlülüðe iliþkin borcunu ödemeyi kabul etmiþ olmasý gerekir. Bu kýlavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluþlarý için bu koþullarýn istendiði varsayýlacaktýr. Aþaðýdaki bilgiler adaylara yardýmcý olmak amacýyla verilmiþtir. Kamu kurum ve kuruluþlarý aþaðýdaki koþullarda gerektiðinde deðiþiklik yapabileceklerdir. Bu koþullar kamu kurum ve kuruluþlarýnýn personel alýmý için verecekleri basýn ilanlarýnda kesinlik kazanacaktýr. Baþbakanlýk
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, UÝ:0,1, YD:0,15 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim lisans programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Bu sýnava bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikle iliþiði olmamak.

KPSSP95

Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Merkez Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.

KPSSP58

Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Taþra Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.

KPSSP58

21

TABLO-2'nin devamý
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Bilgisayar, Gýda, Çevre, Endüstri Mühendisliði bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen Yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %70 oranýnda baþarýlý olmak.

KPSSP7

Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Merkez Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/FenEdebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.

KPSSP34

Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Taþra Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/FenEdebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.

KPSSP34

Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Personel Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Ekonomi, Maliye, Hukuk, Ýdare ve Ýþletme dallarýndan lisans düzeyinde mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP47

22

TABLO-2'nin devamý
Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Planlama Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Giriþ sýnavý ilanýnda dört yýllýk yükseköðretim kurumlarýnýn belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmak veya bu bölümlerde lisansüstü eðitim yapmýþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Askerlikle iliþiði bulunmamak (Askerliðini yapmýþ olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiþ olmak.) KPSS Sýnavýnýn Yabancý Dil Testinde veya KPDS Sýnavýndan Müsteþarlýkça belirlenip Giriþ Sýnavý ilanýnda duyurulan asgari Yabancý Dil Puanýna sahip olmak. Daha önce yapýlan Planlama Uzman Yardýmcýlýðý sýnavlarýna en çok iki kez katýlanlar bu sýnava alýnmazlar.

KPSSP4

Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Dýþ Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,35, GK:0,35, ÝÞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Ziraat Mühendisi olmak. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Ýngiliz, Fransýz, Alman dillerinden birinden) sýnavýnda en az 20 doðru yanýt iþaretlemiþ olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr.

KPSSP96

Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, YD: 0,6 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Müsteþarlýk tarafýndan verilecek giriþ sýnavý ilanýnda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak.

KPSSP108

Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Dýþ Ticaret Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, ÝK:0,1, KY:0,1, MU:0,1, YD:Diðer Koþullara bakýnýz. Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler fakültelerinden ya da en az dört yýl eðitim veren ve eðitim programlarý itibarýyla bunlara denkliði yetkili makamlar tarafýndan kabul olunan yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýndan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnav tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Ýngiliz, Fransýz, Alman dillerinden biri) sýnavýndan 70 ve daha yukarý puan almak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak.

KPSSP100

23

TABLO-2'nin devamý
Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, UÝ:0,15, YD:0,2 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý yýl sonu itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP82

Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Gümrük Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programlarý ile Matematik ve Ýstatistik lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Alman, Fransýz veya Ýngiliz dillerinin en az birinden Gümrük Müsteþarlýðýnca verilecek ilanda belirtilecek sayýda KPSS yabancý dil sorusuna doðru cevap vermek.

KPSSP44

Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Gümrükler Genel Müdürlüðü
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Gümrük Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 3 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Daha önce yapýlan Stajyer Gümrük Kontrolörü Giriþ Sýnavýna iki kere katýlýp da baþarýsýz olanlar giriþ sýnavýna kabul edilmezler.

KPSSP44

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Hukuk) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Hukuk bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP21

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýktisat) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝK:0,5, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýktisat bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP22

24

TABLO-2'nin devamý
Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýstatistik) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝA:0,5, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýstatistik bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP25

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýþletme) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝÞ:0,5, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýþletme bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP23

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Maliye) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Maliye bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP24

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Matematik) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Matematik bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP92

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Mühendis) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,2, ÝK:0,2, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Mühendislik bölümlerinden ve bu bölümlere denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. KPSSP17

25

TABLO-2'nin devamý
Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Kamu Yönetimi) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Kamu Yönetimi bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP30

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝA:0,1, ÝK:0,2, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP58

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Uluslararasý Ýliþkiler) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, UÝ:0,1, YD:0,4 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Uluslararasý Ýliþkiler bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP88

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ekonometri) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ekonometri bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP92

Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Uluslararasý Ticaret) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,45, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Uluslararasý Ticaret bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: 31.12.2004 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP18

26

TABLO-2'nin devamý
Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Hukukçu Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak; avukatlýk stajýný tamamlamýþ veya staj bitim belgesini en geç sözlü sýnav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Kurulun giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr.

KPSSP6

Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 20 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler veya dengi fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacýlýk ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararasý Ýliþkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler, Uluslararasý Finans, Ekonometri, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ý.T.Ü. Ýþletme Mühendisliði lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Kurulun giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr.

KPSSP6

Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 13 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, ÝK:0,05, ÝÞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,05, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi bölümü mezunu veya en az dört yýl eðitim veren ve denkliði yetkili makamca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaþýndan gün almamýþ olmak (askerliðini yapmýþ olanlar için 32 yaþýný doldurmamýþ bulunmak). Bu sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ olmak.

KPSSP109

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 7. dereceden 10 adet, 8. dereceden 15 adet, 9. dereceden 16 adet. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,25, ÝK:0,1, KY:0,2, MA:0,1, MU:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yýllýk eðitim veren dengi yurtiçi ve yurtdýþý yükseköðretim kurumlarýnýn birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Denetmen Yardýmcýlýðý Giriþ sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP45

27

TABLO-2'nin devamý
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurumca yapýlacak olan yarýþma sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Yarýþma sýnavýna birden fazla katýlmamýþ olmak.

KPSSP21

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 18 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Mimarlýk ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak. (Mimar/Yüksek Mimar, Ýnþaat Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Elektrik Mühendisi/Yüksek Mühendisi unvanýna sahip olanlar tercih edilecektir.) Diðer Koþullar: Kurumca yapýlacak olan yarýþma sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Yarýþma sýnavýna birden fazla katýlmamýþ olmak.

KPSSP70

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý BAÐ-KUR Genel Müdürlüðü
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Bað-Kur Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,2 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen ve dört yýl lisans eðitimi veren yurtiçi veya yurtdýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ bulunmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Ýki defadan fazla Kurum Denetmen Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnavýna katýlmamýþ olmak.

KPSSP35

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Genel Müdürlüðü
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, ÝK:0,1, KY:0,15, UÝ:0,15 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Ýktisat ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin dört yýl süreyle örgün eðitim veren Uluslararasý Ýliþkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Ekonomi bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yükseköðretim Kurulu tarafýndan bunlara denkliði onaylanmýþ yabancý öðretim kurumlarýndan mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnav tarihinde 35 yaþýndan gün almamýþ olmak. Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda (KPDS), sýnav tarihinden önceki 5 yýl içerisinde, sýnava girilecek yabancý dilden en az (C) düzeyinde baþarýlý olduðuna dair belge.

KPSSP48

28

TABLO-2'nin devamý
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýþ Müfettiþ Yardýmcýsý (Sosyal) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, ÝK:0,1, MU:0,15, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Siyasal Bilgiler, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP46

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýþ Müfettiþ Yardýmcýsý (Teknik) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Týp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, Ýnþaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar,Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.

KPSSP13

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sosyal Güvenlik Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,4, MU:0,1, Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: KPDS/KPSS (Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca) Yabancý Dil puaný 60 ve/veya üzerinde almak.

KPSSP111

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sosyal Güvenlik Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 6 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, KY:0,1, UÝ:0,2 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: KPDS/KPSS (Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca) Yabancý Dil puaný 60 ve/veya üzerinde almak.

KPSSP112

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýstihdam ve Meslek Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,3, EÐ:0,4 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Eðitim Fakültelerinin, eðitim yönetimi, planlamasý, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarýda sayýlanlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dýþýndaki en az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakülte veya yüksekokullarýn ilgili bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan yapýlacak yazýlý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi olmamak.(Askerliðin yapýlmýþ olmasý veya ertelenmiþ olmasý).

KPSSP10

29

TABLO-2'nin devamý
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýstihdam ve Meslek Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 3 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,5 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Ýletiþim Fakültelerinin, halkla iliþkiler ve tanýtým bölümünden mezun olmak veya yukarýda sayýlanlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki en az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakülte veya yüksekokullarýn ilgili bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan yapýlacak yazýlý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi olmamak.(Askerliðin yapýlmýþ olmasý veya ertelenmiþ olmasý).

KPSSP3

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýstihdam ve Meslek Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 22 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, ÇE:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, KY:0,1, MU:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin, Ýktisat, Ýþletme, Maliye, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da Ýþletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarýda sayýlanlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki en az dört yýllýk lisans eðitimi veren fakülte veya yüksekokullarýn ilgili bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan yapýlacak yazýlý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi olmamak.(Askerliðin yapýlmýþ olmasý veya ertelenmiþ olmasý).

KPSSP113

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 31 Test Aðýrlýklarý: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, UÝ:0,2 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Üniversite veya Yüksekokullarýn Mühendislik, Kimyagerlik, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, Ýstatistik, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler, Çalýþma Ekonomisi bölümlerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için, askerlikle iliþkisi bulunmamak.

KPSSP110

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý)
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþkanlýk Sigorta Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, ÝK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr. Öðrenim Koþulu: Eðitim süresi en az dört yýl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bu fakültelere denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakülte veya yüksekokullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýlacaðý yýlýn ilk günü 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Sigorta Müfettiþ Yardýmcýlýðý giriþ sýnavýna bir defadan fazla katýlmamýþ olmak.

KPSSP118

30