T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI DERSİ ÖDEVİ

KAZAK EDEBİYATI

Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖNEN

Hazırlayanlar 092625013 Nurdan ŞANVER 092625041 Enes FINDIK 092625043 Mahmut GEZİCİ 092625050 Tuğba Nur KURT 092625055 Esma AFŞAR

KONYA / 2012

yüzyılın başlarına kadar göçebe olarak yaşamıştır. bilmeceler. şeşendik sözler (kıssalar). yüzyıllardan günümüze dek Kazak destanlarının nesir bölümlerinde Çağatay Türkçesi. Goroğlu adıyla Kazak Türklerince de bilinir. Kazak folkloru ve sözlü kültür zenginliklerinin diğer Türk toplulukları ile ortak olmasına dayanmaktadır. sözlü kültür gelişmiştir. Bu oluşum öncesindeki edebiyat “Ortak Edebiyat Dönemi” içinde sayıldığından Kazak Türkleri edebiyatını 15. Kazak Türkçesi ve Kazak edebiyatı da bu oluşumlar sırasında biçimlenmeye başlamıştır. Melioranskiy’in. Jirenşe Şeşen ve Edige destanlarından alınmış bölümler eklenir. Bozoğlan. Anız-ertegiler (efsane-masallar). Destanlar ve Hikayeler Kazaklarda. destanlar. Tahir ile Zühre ile mahallî kültürden kaynağını alan Ayman Şolpan. Halk edebiyatı ürünleri bir hayli zengindir. ve 17. Başkurt ve Nogay Türklerinde olduğunda gibi Kazak Türklerinde de Cengiznâmelere. Ahmediye ve Muhammediye halk kültürü zenginliklerindendir. Bu sözlü edebiyat zenginliklerinden bazıları yazıya geçirilerek Çağdaş Kazak Edebiyatı’na da kaynaklık etmiştir. Kazak sözlü edebiyat dilinin diğer Türk şiveleri ile yakın olması. Kazak Türklerinin folklor zenginliği. makal-meteller (atasözleri). Kahramanlık ve aşk destanları çoktur. 16. Battal Gazi. sözlü edebiyatın önemli eserleridir. 15. Klasik İslâm medeniyeti mahsûlü Yusuf ile Züleyha. tören şenlik şiirleri. diğer Türk boylarına göre dil bakımından en fazla yakın oldukları Nogay ve Karakalpak Türklerinin folkloru ile benzerlik göstermektedir. İsa oğlu Emet. yaşantılarının doğasına uygun olarak destan edebiyatı çok gelişmiştir. SÖZLÜ EDEBİYAT Kazaklar. Kazaklar. yüzyıldan başlatmak gerekir. ninniler. Kozı Körpeş ve Munlık Zarlık hikayeleri. Leyla ile Mecnun. yüzyılın ikinci yarısından sonra kurulmuştur. menkıbeler. Kırgız Türkçesinin âbidevî eseri Manas Destanı ilk defa bir Kazak aydını olan Çokan Velihanov tarafından yazıya geçirilmiştir. Bu destanların bazı el yazmalarının nazım bölümleri de Kazak Türkçesi ile yazılmıştır. bu dönemde Altınordu ve Timur Devletleri’nin dağılışı sırasında bu adla anılarak toparlanmış bir Türk boyudur. Kesikbaş. Türk Dünyası’nın ortak destanı Köroğlu. Şakir Şekret. Ayrıca Tatar Türkleri vasıtasıyla Türkiye Türklerinden Kazak Türklerine geçen Kelbala (Keloğlan). aytıslar (atışmalar) gibi sözlü kültür ürünleri yaygındır. Berezi’nin ve İlminskiy’in yayınladığı destan metinlerinin de aynı şekilde nesir bölümleri .KAZAK EDEBİYATI Kazak Hanlığı. Bundan ötürü onlarda yazılı kültürden çok. ölenler (türküler). nazım bölümlerinde ise Kazak Türkçesi kullanılmıştır. Kırk Vezir. 20.

Kazak Türklerinin konargöçer yaşam tarzını sürdürdüğü zamana ve o dönemin tarihi olaylarına ışık tutan değerli bir kaynak hükmündedir. . Yiğitlik Destanları     Kobılandı Batır Destanı Alpamış Batır Destanı Kambar Batır Destanı Dotan Batır Destanı Köroğlu Anlatmaları     Ravşan Bey Mezarda Doğan Köroğlu Köroğlu’nun Rayvan Arap’la Savaşı Köroğlu’nun Kızılbaş Şağdat Han ile Savaşı Aşk Destanları  Kız Cibek  Bayan Suluv (Kozı Köpreş)  Tahir – Zühre Kazaklarda Atışma (Aytıs) Geleneği Kazak halkının zengin sözlü edebiyatının en önemli temelini oluşturan. Ben vezirin oğluyum. Ancak bu metinlerde yer yer Kazak şivesi özellikleri de görülür. yüzyılda yazılmış resmî belgeler. mektuplar. Tahir. Sen nerden kardeşimsin. Yolumda yoldaşımsın. Bu dil anlayışına uygun bir şekilde Hoca Ahmet Yesevî’nin bazı hikmetleri Kazak Türkçesi ile yazıya geçirilmiştir. Elini benden çek. Yolumda yoldaşımsın. 18. çok eskiden doğmuş ve kalıplaşmış bir türdür. nazım bölümleri Kazak Türkçesiyledir. Jambıl Jabayer ise Kazak Türklerinin aytıs geleneğinin en önemli ismidir. Ben senin kardeşinim Tahir söyledi: Sırrımda sırdaşımsın.Çağatay Türkçesiyle. Zühre söyledi: Sırrımda sırdaşımsın. arşiv belgeleri ise Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. – 19.

O aynı zamanda bilgeliği. Kostanay. Kazaklar kendi dillerinin fonetik özelliklerine uygun olarak “Kocanasir” diye adlandırdıkları Nasreddin Hoca’yı o kadar benimsemişlerdir ki onun adı Kazak Türkçesine deyim olarak girmiştir. “Kocanasir” kelimesine “ankav” . tarih. Almatı. zalim zenginler ile yöneticilere karşı adaleti tesis etmeye çalışan bir kahramanı temsil eden bir şahsiyettir. Onun fıkraları o kadar benimsenmiştir ki kimse onun Anadolu’da doğup büyümüş bir şahsiyet olduğunu fark etmez bile. yani bilmemiş gibi görünen ve “ak konil” yani temiz kalpli. Onu Kazak coğrafyasının Cimkent. 1991 yılında bağımsızlığın kazanılmasından sonra ise Kazaklar kendi kültür köklerinin araştırılmasına önem vermeye başlamış ve bu vesileyle Kazakistan’da dil. 1920-1960 yıllarında önde gelen isimler. Sayamadığımız diğer Türk halkları için de geçerlidir. yüzyılın başlarına kadar sözlü geleneklerle beslenen Kazak edebiyatı.Kazak Türklerinde Nasreddin Hoca Kazak Türkleri arasında pek çok kimse Nasreddin Hoca’nın Akşehirli olduğunu bilmez. Aktobe. hazır cevaplılığı. güzel sanatlar. arkeoloji vb. İşte Nasreddin Hoca’yı benzersiz kılan da budur. Kazakça sözlüklere baktığımızda. yani saf.      Abay Kunanbayev Çokan Velihanoğlu Ibıray Altınsarı Mir Yakup Dulat Ahmet Baytursunulı bulunur. her şeye inanan “angal” . Aslında Kazaklarda Nasreddin Hoca sadece mizahi bir karakter değildir.       Şahkerim Kudayberdi Magjan Jumabayev Beyimbet Maylin İlyas Jansügirov Sultan Mahmut Toraygırov Saken Seyfullin . Bu durum elbette sadece Kazaklar için geçerli değildir. Semey ve Astana gibi herhangi bir şehirde yaşamış Kazakların efsanevî kahramanlarından biri olduğunu zannederler. iyi niyetli mânâlarının yüklendiğini görürüz. Kazak yazılı edebiyatının ilk öncüleri arasında. edebiyat. YAZILI EDEBİYAT 19. cesareti. bu yüzyıldan itibaren yazılı bir edebiyat haline de gelmeye başlamış ve birçok Kazak edebiyatçısı ortaya çıkmıştır. gibi kültür incelemeleri daha fazla artmıştır.

Kazak toplumundaki yenilik ve ilericilik adına ne varsa hepsini ön plana çıkarmaya çalışmıştır. takip edilmesi gereken büyük bir fikir adamıdır. Abay KUNANBAYEV Kazak yazılı edebiyatının temelini atan Abay Kunanbayev olmuştur.        İlyas Esenberlin Mukagali Makatayev Tolegen Aybergenov Olcas Süleymenov Muhtar Şahanov Kadır Mirzaliyev Abiş Kekilbayev 20. 1995 senesi UNESCO tarafından Abay Yılı ilan edilerek dünya çapında Abay etkinlikleri yapılmıştır.          Kalkaman Abdulkadirov Kasım Amanjol İsa Baykazov Gapit Müsrepov Tahir Jarıkulu Kaljan Jarıkulı Ali Ospanov Aliasker Togmagambetov Abdullah Tagıbayev’dir. Altınsarı. Kazaklar için. yüzyıldan sonra ise. Kazak çocuklarına İncil okutma teşebbüslerini çok şiddetli bir şekilde tenkit etmiş ve yerleşik İslam geleneklerini rencide edici tutumları . Sabit Mukanov  Tayir Jarakov  Muhtar Avezov 1960-1980 yıllarında önde gelen isimler. aynı zamanda Kazak dilini ustaca kullanmasıyla da halk içinde sevilmiştir. Abay’ın bilime. Kunanbayev. Bazı şiirleri bestelenerek şarkı olmuştur. Ibıray ALTINSARI Kazak edebiyatında realizm akımının öncüsü olarak kabul edilmektedir. modern bir eğitim taraftarı olmakla beraber. Şiirleri halk tarafından Kazak bozkırlarında ezbere okunmaktadır. çalışmaya ve manevi değerlere önem vermeye çağıran şiirleri sadece içeriği itibariyle değil. Yüz ellinci doğum yılı münasebetiyle. Abay’ın fikirlerini dile getirdiği nesirleri ise “Halk Sözleri” adıyla bir kitapta toplanmıştır.

Şiirlerinde Türk topluluklarının o dönemdeki dağınıklığından. eğitimin çağdaş usullerle yapılmasını savunmuştur. dilci. Dulatulı’nın. din zayıfladı. Genç neslin Kazakçayı iyi bilmeleri ve kendilerini daha çok Kazak Türkçesi ile ifade etmelerini isterdi. önemli bir simadır. Közindi aş oyan Kazak! Köter bast Ötkizbey Karangıda beker castı Cer ketti. Alıstagı Bagrıma (Uzaktaki Kardeşime). O çok yönlü birisidir: Şair. şekil bilgisi ve terminolojisini meydana getirmiştir. Kendisi Kazak Türkçesine de önem verirdi. Ahmet BAYTURSUNULI Kazak kültürü denince akla ilk gelenlerden birisi de Ahmet Baytursunulı’dır. Magcan CUMABAYEV Yukarıda saydığımız Kazak aydınlarının arasında bulunan Magcan Cumabayev. yazar. Kazak’ım. yabancı işgali altında yaşamak zorunda kalışlarından ve bundan duyulan ezikliklerden bahseder. artık sana yatmak yaramaz. hal harap bop Kazagım endi catuv caramastı Gözünü aç.protesto etmiştir. Mir Jakup DULATULI Milliyetçi Kazak şairidir. Kazak halk edebiyatı ve musikisinden derlemeler meydana getirmiş.Müslümanların Dayanağı [Tutkalı]) adlı bir ilmihal de yazmıştır. harap oldu. Kün men Tün (Gece ile Gündüz). Bu sebeple İslam. Daha sonra milliyetçi Kazaklar tarafından bu şiir yirmi bin adet basılmış ve bütün Türk toplulukları arasında büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. Kazak edebiyatının ilk romanı olarak kabul edilmektedir. bağımsızlık taraftarı ateşli bir halk ozanıdır. Arap harfli Kazak imlasını belirlemiş ve Kazak Türkçesinin ses bilgisi. Kazakların milli benliklerine dönmesi gerektiğini savunur. din naşarlap. İlk Kazak grameri ve Kazakça-Türkçe sözlüğü hazırlayan da kendisidir. Mir Jakup Dulatulı ile tanıştıktan sonra Kazak kültürünün yaygınlaşması için çalışmalara başladı. . 1910 yılında kaleme aldığı Bahtız Cemal adlı eseri. Büyük bir Türk milliyetçisi olan Cumabayev.Müsülmanşılıktın Tutkası (İslam. Baytursunulı. Kazakların ve bütün Türkistan’ın milli şairidir. uyan Kazak. Kendisi aynı zamanda eğitimci. kaldır başını! Karanlıkta geçirme ömrünü Topraklar gitti. Uyan Kazak adlı şiiri çok meşhurdur. Rus şairi Kirolov’dan Kazak Türkçesine çevirdiği masalları Kırık Mısal ( adıyla yayımlamış. İlk önce Kazak gazetesinde çıkan şiirin yayımı Rus makamlarınca durdurulmuştur.

Oral.com kazakturklerivakfi. Kazakların son dönemlerde yetiştirdiği en önemli edebiyatçılardan biri olan Ebiş Kekilbayev’in ise Ürker ve Bir Uıs Topırak (Bir Avuç Toprak) isimli romanları meşhurdur.com . Kendisi. eski bir geleneği yani Kazakların yedi göbek atasını bulma meselesini yeniden canlandırdı.org turkcebilgi.Türkistan. Kazak halkının yüzlerce yıllık kültür birikimi Abay’ı. dört ciltlik Abay Yolu adlı devasa romanıdır. Avezov’un bu romandan başka pek çok hikaye. Denilebilir ki. Çokan Velihanov hakkında dört cilt olarak tasarladığı fakat vefat ettiği için tam olarak bitiremediği romanının ilk iki cildini Akan Culdız (Akan Yıldız) adıyla bastırttı. Kazakların bir çoğunun kendisine rehber olarak kabul ettiği Abay’ın hayatını ve fikir yapısını çok ince ayrıntılara inerek.org wikipedia. belgelerle ortaya çıkarmıştır.tr egitimpdr. konusunu doğrudan Kazak halkından aldığı oyunları vardır. KAYNAKÇA kazakkultur. Kazak tarihi yeniden ve millî bir şekilde yazılmaya başlandı. Aksak Temir Sözü (Aksak Timur Sözü). Kazak tiyatrolarında bugün de sergilenmektedir. Muhtar AVEZOV Çağdaş Kazak edebiyatında Muhar Avezov’un da ayrı bir yeri vardır. Kazakların bağımsızlığını kazanmalarından sonraki dönemlerde edebiyat kitaplarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak tarih kitapları da mercek altına alındı. Bu oyunlar. deneme. çeviri ve araştırma eserleri de bulunmaktadır.org kazakyemekleri. Avezov da Abay Yolu’nu meydana getirmiştir. Muhtar Şahanov adlı diğer bir Kazak şairi de günümüzde dünya çapında bir şair olarak kabul edilmektedir. Abay.org.blogcu.com kazakhstan. Ot (Ateş) gibi şiirleri bulunmaktadır. Muhtar Avezov’u. Künşıgıs (Doğu). En önemli eseri. Kazak destanları ve Türkistan Türk edebiyatı ile ilgili ilmî çalışmalar yapmıştır. Bu romanda Avezov. Sabit Mukanov.com turkkazak. Bir de onun. Bu vesileyle Kazakların yine son dönem meşhur şairlerinden Olcas Süleymanov.

info .cn ekoavrasya.com turkish.vedatosmankorkut.cri.net silkroadadventures.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful