P. 1
3. Hafta

3. Hafta

|Views: 41|Likes:
Yayınlayan: Uğur Çiğdem

More info:

Published by: Uğur Çiğdem on Nov 01, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Hücre zarı

• Hücre zarı veya plazma membranı canlı membran olup hücre ile dış ortamı arasında bir engel oluşturur. • Fosfolipit tabakadan yapılmış çift tabakalı seçici geçirgen bir özelliktedir. • Membran çift tabakalıdır. • Mycoplazmaların membranında steroller vardır • Proteinler membrana gömülü durumda bulunmaktadır. Bunlar taşıyıcı, sensörler, enzimler, ETS gibi bir çok fonksiyonel protein bulunmaktadır

• Zara gömülü proteinlerin zar içindeki kısımları hidrofobik, dış kısımları ise hidrofiliktir. • Zarın tüm yapısı H bağları ve hidrofobik etkileşimle kararlı tutulur. • Ayrıca Mg+2 ve Ca+2 gibi katyonlar zarın kararlı yapısında görev alır.

• Membranın ana fonksiyonu taşınma mekanizmaları ve sinyallerin alınmasıdır.• Membranda bulunan lipitler ve proteinler sürekli yer değiştirirler. . • Hücre duvarı bileşenlerini sentezler • DNA replikasyonuna yardımcı olur • Solunum olayını yürütür • ATP sentezinde rol oynar.

.• Zar proteinleri zar içine gömülü halde bulunan ve dışarıdan içeriye madde transferi. • Bazı proteinler ise zara gömülü olmayıp zarın bir tarafında yerleşmiş durumdadırlar. Bunlara integral zar proteinleri denir. Bunlarada periferal zar proteinleri denir. sinyal alıcı gibi bir çok fonksiyonu yerine getiren yapılardır. Bu proteinlerin bazıları lipoprotein formundadır.

• %5-25 oranında zarda bulunurlar ve düzlemsel yapılı ve esnek olmayan özelliktedirler. Örnek diplopten • Hopanoidler Archaea larda bulunmaz. • Ökaryot membranını farklı kılan bir faktörde sterollerdir. . • Bakterilerde ise sterollere benzeyen hopanoidler olarak adlandırılan moleküller vardır. • Mikoplazmalar ve metanotropik bakteriler hariç bakterilerde bulunmazlar.• Zar sabit bir yapı gibi görünse de aslında akışkan bir özelliği ile oldukça hareketlidir.

.

Arkaea’de zarlar .

Bifitanil adı verilir. • Archaea da lipid olarak gliserol dieterleri ve gliserol tetraeterleri bulunur. • Tetraeter molekülünde her gliserol molekülündeki fitanil yan zincirleri birbirine kovalent bağlarla bağlanmıştır. • Bu nedenle tek tabakalı lipit içeren bir zar ortaya koyar. • Archaea’larda yağ asitleri yerine yan zincir olarak beş karbonlu hidrokorban olan İzopren yer alır. .• Archaea larda Eter bağı vardır.

.

Sitoplazmik Zar görevleri • Sitoplazmik membran seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. • Proton motif güç adı verilen bir potansiyel taşır. • Sitoplazmik membran taşıma. enerji eldesi gibi görevleri olan bir çok protein barındırır. sinyal algılama ve iletimi. .

.

Ancak özel aquaporinler vasıtasıyla daha hızlı taşınım sağlanır. • H iyonu bile taşıdığı elektrik yükü nedeniyle sitoplazmik zardan diffüze olamaz. Bazı besinler O2. NH3 ve su gibi besinler sitoplazmik membrandan ve dış membrandan kolayca diffüze olabilir. Ancak bu moleküller dış membranı geçemezler. • Su diffüze olabilir.• Bakteriyal hücreleri çevreleyen membranlar bütün moleküllere bariyer değildir. . CO2. Bunların dışında bazı oldukça toksik antibiyotikleri içeren polar olmayan bileşikler sitoplazmik membrandan diffüzyonla geçebilirler.

• Ayrıca bu taşıma sistemi özgüllük sağlar. .• Taşıyıcı proteinler zardan maddelerin taşınması ve içeride biriktirilmesini sağlar. • Besin konsantrasyonuna göre etkilenen bir sistemdir.

Bakterilerde Madde Taşınması • Diffüzyon • Kolaylaştırılmış Diffüzyon • Aktif Taşıma .

.

• Sitoplazmik membranı birkaç molekül diffüzyonla geçebilirken dış membranı ise bütün temel besinler ve atık ürünler diffüzyonla geçebilmektedir. .Bakterilerde Taşıma Sistemleri • Diffüzyonun kuralı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru madde ve su geçişidir. • Dış membranın iki önemli özelliği vardır.

• Membran boyunca bir konsantrasyon gradienti gerekmektedir.• Dış membran lipopolisakkaritlerin polisakkarit yapılarından dolayı polar olmayan solutlere karşı geçirgen değildir. . • Porinler 600 kD dan daha küçük hidrofilik moleküllerin geçişini sağlayan içi su dolu kanal proteinleridir. Polar moleküllerin ise geçişini sağlayan bir yapıdadır. Bu durum gram negatifleri bir çok antibiyotikten koruyan bir özelliktir.

Kolaylaştırılmış Diffüzyon • Membran boyunca impermeable olan bazı bileşiklerin membrandan bir taşıyıcı yardımıyla diffüzyonuna denir. Yalnızca gliserol kolaylaştırılmış diffüzyonla girdiği bilinmektedir. typhimurium. S. Pseudomonas gibi. Yine diffüzyon kuralı geçerlidir. Eukaryotlarda yaygın olmasına rağmen prokaryotlarda çok nadir rastlanır. E. coli. . Taşıyıcı ile düzenlenmesi o substratı sitoplazma içinde toplamaz. Ancak bir taşıyıcı vardır.

2) Molekül ağırlığı ve tipine göre farklı olan taşıyıcı proteinler vasıtasıyla. elektrokimyasal gradientleri boyunca membranlardan diffüze olurlar ki bu geçiş kolaylaştırılmış diffüzyon olarak tanımlanan bir şekilde olur. yük ve ayrışma katsayılarından beklenebileceğinden daha hızlı olarak.Bazı spesifik solütler. 3) Proteinlerin flip-flop hareketi vasıtasıyla. büyüklük. . Kolaylaştırılmış diffüzyon ile membranlardan geçiş başlıca üç şekilde olabilir: 1) Membranı tümüyle kateden ve porinler diye adlandırılan kanal proteinleri vasıtasıyla.

Membrana yerleşmiş taşıyıcı proteinler ile gerçekleştirilir. • Bunun için enerji harcanmaktadır. Basit taşıma. . Bunlara permeazlar denir.Aktif Taşıma • Aktif taşıma kolaylaştırılmış diffüzyondan farklıdır. grup translokasyonu ve ABC sistemi. • Protonmotif güç. Konsantrasyon gradientine gerek yoktur. Bir çok amino asit ve laktoz yaklaşık 1000 kat daha fazla sitoplazmada biriktirilebilir. Yani aktif taşıma enerji harcanarak yapılan bir taşıma şeklidir. • Aktif taşıma ile bir substratın konsantrasyonu dış çevreden birkaç kat daha fazla hale getirilebilir. ATP yada enerji açısından zengin bir bileşiğe gereksinim duyarlar.

.

. Böylece bir membran potansiyeli oluşturulmaktadır.Sekonder aktif taşıma (Basit taşıma) • Solunum olayında ETS sisteminde protonların dışarı çıkarılması söz konusudur. Böyle proton atılımı çoğunlukla primer aktif taşıma olarak adlandırılmaktadır. Primer aktif taşıma ile oluşturulan ion gradienti metabolik bazı yollarda kullanılabilen potansiyel bir enerji şeklidir. Bu şekilde bir pH gradienti meydana getirilmektedir.

3 tip sekonder aktif taşıma vardır Simport Antiport Aktif uniport .Bu enerji şeklinin kullanıldığı yerler 1-ATP elde edilmesinde 2-Flagellanın döndürülmesi 3-Sitoplazmik membran boyunca moleküllerin taşınması Sitoplazmik membran boyunca bu yolla madde taşınması Sekonder Aktif Taşıma olarak adlandırılır.

Laktoz lac permeaz ile taşınır. Her laktoz ile birlikte bir protonda içeri alınır. . Bu bir simporter taşıyıcıdır.

.

.

.Grup translokasyonu • Substratların sitoplazmik membran boyunca aktarılırken kimyasal olarak değiştirilme mekanizmasıdır.

.

.

Periplazmik Bağlama Proteinleri • • • • Periplazmik bağlanma proteinleri Zarı kateden proteinler ATP hidroliz eden proteinler Bu taşıyıcılar ABC transportırları olarak adlandırılırlar. Yaklaşık 200 çeşit protein vardır. .

.

• Periplazmik enzimler.Protein İhracı • Translokazlar • Bakteriyal hücreler için oldukça önemlidir. dış membran proteinlerinin yerleşimi. toksinler. .

DNA.İnternal yapılar • Sitoplazma: yarı sıvı bir maddedir. proteinler. Genellikle poliribozomlar olarak adlandırılan uzun zincirler halindedir. . • Ribozomlar: nükleik asit ve proteinden oluşan ve sitoplazmada yaygın olarak bulunurlar. 4/5 i sudur. depo granüllerinden oluşur. • Svedberg ünitesine göre 70S dir. karbonhidratlar. lipitler. gerisi dağılmış enzimler.

.

.Nüklear bölge • Ökaryotik hücrelerden ana farkları olan bir zarla çevrili nükleusun olmayışıdır. • Ayrıca plazmitler vardır. DNA uzun yuvarlaktır ve sitoplazmada merkeze yakın bir bölgede dağınık olarak bulunm aktadır.

.İnternal membran sistemleri • Fotosentetik bakterilerde kromotofor olarak adlandırılan internal membran sistemleri vardır.

pili. ya da yüzeyden dışarıya doğru uzanmış çeşitli yapılar oluştururlar.Yüzey yapıları ve İnkluzyonlar • Prokaryotlar ya hücre yüzeyine tutunmuş. Bunlar fimbria. kapsüller. . diğer cıvık tabakalar…. S-tabakaları.

. • Virüsler için reseptör görevide görürler. proteinden oluşmuş filamentöz yapılardır. • Çeşitli fimbria/pili çeşitleri vardır.Fimbria • Fimbria ve Pili hücre yüzeyinden uzanan. • Konjugasyona aracılık ederler. • Fimbria yüzeye yapışmasını sağlar… • Pili yapısal olarak fimbriaya benzer ancak daha uzun olup yüzeyde sadece bir yada birkaç tanedir.

.

Parakristalin yüzey tabakaları • Bir çok prokaryot iki boyutlu protein sırasından oluşmuş bir yüzey tabakası içerir. • Kristal görünümünd eolup çeşitli simetrik formlara sahiptirler. • Konakçının savunma mekanizmalarına karşı koruma işlevleride vardır. Bu tabakalar Stabakaları olarak adlandırılır. Hegzagonal. . trimetrik gibi • Temel olarak görevleri bilinmemekle birlikte elek gibi işlev gördükleri tahmine dilmektedir. • Bakterilerin her grubunda rastlanmıştır. • Bazı Archaea larda hücre duvarı görevi görürler. tetragonal.

.

• Kimyasal içeriğine göre ince yada kalın. fagositozdan korunma. bazıları proteinden yapılmıştır.Kapsüller ve cıvık tabakalar • Bakteriler yüzeylerinde yapışkan özellikli maddeler bulundururlar. sert veya esnek olabilirler • Sert olanlar kapsül. . • Katı yüzeylere tutunma. su tutma gibi fonksiyonları vardır. • Bazıları polisakkarit. esnek olanlar cıvık olarak adlandırılır.

Bunların hepsine inklüzyonlar denir. • Sitoplazmada kolayca dağılmayan yoğun maddelerdir. • Her granül özel bir madde içerir. Poli-B-Hidroksibütirik asitten (PHB) oluşanlarıdır.İnkluzyonlar • Bakteriyal sitoplazmada çeşitli küçük cisimler vardır. Glikojen. Karbon enerji deposu olan bu moleküllerin büyüklükleri değişebilir. • Enerji rezervleri veya yapısal birimlerin deposudur. • Polihidroksialkanoat (PHA) ifadesi kullanılır. Bazıları granül bazılarıda vesikül olarak adlandırılır. fosfolipit gibi • En yaygını. • Bir başka depo ürünü glikojendir. • İnkluzyonların çoğu ince bir lipid tabaka ile stplazmadna ayrılırlar. . • Pek çok madde metilen mavisi gibi basit boyalarla boyandıklarında düzenli dağılmış koyu renkli görünür.

• Türe özgü şekilleri vardır. glikoprotein bir zarla çevrilidirler. (Magnetotaksis). protein.Diğer depo maddeleri ve inkluzyonlar • İnorganik fosfatın fosfat kaynağı olarak kullanılmak üzere polifosfat olarak depo edilmesi • Elementer kükürt biriktirilmesi • Magnetozomlar demir minerali olan magnetit depoları olarak adlandırılır ve hücreye manyetik alana tepki vermesini sağladıkları tahmin edilmektedir. • Fosfolipit. .

45-120 nm genişliğe sahip olabilirler. proteinden yapılmış.Gaz vezikülleri • Planktonik bazı prokaryotlar suda hareket edebilme yeteneğini sahip oldukları gaz keseciklerine borçludur. GvpA. 300-1000 nm boy. GvpC . • Çoğunlukla Siyanobakterilerde görülmektedir. • İçleri gaz ile dolu. • İki farklı proteinden oluşur. mekik şeklinde yapılardır. • Sayısıda değişken olabilir • Protein yapısında bir zara sahiptir.

• Zor şartları atlatmak için üretilir – – – – Sentral Subterminal Terminal Terminal .Endospor • Bazı bakteriler zor şartları atlatmak için hücre içinde spor üretirler buna endospor denir • Üreme amaçlı değildir.

.

• Spor yapısında en dışta Eksosporium – Altında spor örtü – Korteks (Gevşek çapraz bağlar içeren peptidoglikandır) – Öz duvarı – DNA nükleoid ve ribozomlar bulunur .

.

• Vejetatif hücrenin aksine oldukça dayanıklı bir yapısı vardır sporların. • Bunu sağlayan dipikolinik asit ve büyük miktarda kalsiyum iyonları içerirler. Bu maddeler sporun dayanıklılığını sağlamaktadır. • Suyun azaltılması ve DNA nın kararlı halde kalmasını sağlar. • %10-25 oranında su içerir. • pH daha düşüktür • Asitte çözülebilen küçük proteinler (SASPs) özdeki DNA ya bağlanarak korumak ve germinasyon sırasında enerji ve karbon kaynağı olmak.

germinasyon ve gelişme olarak üç basamakta gerşekleşir. .• Aktivasyon. • Aktivasyon sıcaklık ve hafif bir nem ile gerçekleşen kısa sürede oluşan bir çimlenme sürecidir.

• 4 tip flagella vardır bakterilerde. • Bazal yapı bir çubuk ve etrafında halkalardan meydana gelir. kanca ve flamentten oluşur. • Flagellin adı verilen protein alt birimlerinden sentezlenir.Flagella • Bilinen bakterilerin hemen hemen hepsi hareketli veya hareket etme özelliğine sahiptir. • Flagella bazal yapı. . • Hareket organeli genellikle flagelladır.

.

.

.

Flagella hareketi: Rastgele eğilimli koşma hareketi ile hareket sağlanır .

.

. Bu enerjide proton motif güçden sağlanır.Hareket enerji harcanarak gerçekleşir.

• Saniyede 120 mikron kadar hareket edebilir.• Kamçı sabit bi.r hızla dönmez. . protonların akışına bağlı olarak artar yada azaltılır.

Kayma hareketi • Bazı prokaryotlar hareketli olmakla birlikte kamçıları yoktur. • Bu hareket tarzı katı yüzey üzerinde kayma hareketidir. . • Bu bakterilerin koloni morfolojileri farklıdır. • Cıvık bir madde salgılanarak bu madde ile yüzeye tutunur ve • Bu bakteriler filamentöz yada çubuk şeklindedir. • Mekanizması tam olarak bilinmez.

• Bakteriler bir önceki algı ile bir sonraki algı arasındaki farka göre hareket ederler. • Ya kaçış (negatif) yada yönelimdir (pozitif ) • Fototaksis.Kemotaksis • Maddelere karşı yada maddelere doğru bakterilerin yapmış olduğu hareketdir. kemotaksis. • Konsantrasyon yoksa yavaş bir koşma hareketi vardır. Konsantrasyon var ve pozitif yönde ise koşma hareketi daha düzenli ve uzun bir sürede gerçekleşir. .

• Konsantrasyon artışı koşma hareketini hızlandırır. Saat yönünde döndüğü zaman kamçılar birbirinden uzaklaşır ve takla atar. Koşu sırasında ileri yöndeki hareket kamçı motorunun saatin tersi yönünde dönmesiyle gerçekleşir. .• Negatif etkili durumlarda da mekanizma aynı şekilde işlemektedir.

Dönüş sistemi aynı olmasına rağmen saat yönünde dönüşü yoktur.• Tek kamçısı olan (monotrichous) bakterilerde hareket farklıdır. Bu nedenle takla yerine brown hareketi ile yön değiştirirler. .

Ölçüm Nasıl yapılır • Sitoplazmik membranda sensör proteinleri vasıtasıyla ölçümler yapılır. beher ve tüp deneyi ile görülebilir. Kemoreseptörler olarak adlandırılan bu proteinler çevredeki değişimleri algılar ve bu sinyalleri sitoplazmadaki reseptörler aracılığı ile kamçı regülasyonunu sağlayan genlere aktarırlar. . • Cezbedici.

• Tar iletim sistemi aspartat ve maltozu algılar ayrıca Co ve Ni gibi ağır metalleri… . Buna fototaksis denir. • Skotofobotaksis karanlığa geçişde hareket • Fototaksis ışık yoğunluğuna bağlı hareket • Metil alıcı kemotaktik proteini (MCP ler) 5 tanedir E.Fototaksis • Fototrofik bir çok mikroorganizma ışığa bağlı olarak hareket edebilir. coli’de.

• CheA-CheW ikili sistem… • CheY-P flagellanın saat yönünde dönmesini sağlayarak yuvarlanmayı uyarır. .

.

• Aerotaksis • Ozmotaksis .

• Aksiyal filamentler: Spirochetler flagella yerine hücre duvarından uzanan aksiyal filamentler veya endoflagella ya sahiptirler. • Burgu şeklinde hareketi sağlar… .

küçük kısa uzantılardır.Piluslar • Tekili pilus çoğulu pili olan flagellaya benzer. • Pilin adı verilen proteinlerden oluşur. Yüzeylere tutunmak için görev yaparlar. • 2 çeşit pili vardır. Hareket ile ilgileri yoktur. – F piluslar – Tutunma pilusları veya fimbriyalar .

yüzeylere yapışmak.• F piluslar konjugasyonu sağlar • Tutunma pilusları ise organizmalara tutnmak. akıntılara karşı koyabilmek gibi görevleri vardır. . • kırmız kan hücrelerinin aglutinasyonuna neden olurlar.

• Mukus daha ince olan ve daha gevşek bağlanmış olan bir tabakadır. (Diş taşı oluşumu) . • Kapsül organizmanın salgıladığı hücre duvarı dışındaki koruyucu tabakadır. besinleri yakalama gibi görevleri vardır. Yüzeylere tutunma görevi de vardır. Hücreyi kurumadan koruma. Hücreyi koruma görevi üstlenir. Bazıları kapsül oluşturur.Glikokaliks • En ince mukus tabakadan en kalın kapsüle kadar hücre duvarı dışında bulunan polisakkaritleri içerir.

Endosimbiyozis • Mitokondri ve kloroplastın bir zamanlar bakteri olduğunu iddia eden teoridir .

• Yeni plastit veya mitokondri oluşumu sadece ikiye bölünme işlemine benzer bir süreç sonunda olur.Mitokondri ve plastitlerin endosimbiyoz kökenli olduklarına dair bulgular aşağıdaki gibidir. • Dış membranlarında bakterilerdeki porin benzeri proteinlerin olması . bakteri ve plastitlerin filogenetik çözümlemeleri de gösteriyor ki plastitler en çok siyanobakterilere yakındır. • Mitokondri ve plastitler ait oldukları hücreden farklı olan bir DNA taşırlar ve bu DNA bakterilerinkine benzemektedir • İki katlı zarları vardır ve en içteki katman hücredeki diğer zarlardan bileşim açısından farklıdır. • DNA analizleri ve filogenetik çözümlemeler hücresel DNA'nın plastit DNA'sından gelmiş olabilecek parçacıklar bulundurduğunu düşündürmektedir. bileşimi daha çok prokaryotik hücre zarına benzemektedir. ökaryotik genom. örneğin tilakoit ve klorofillerin varlığı. • Plastitlerin iç yapısı ve biyokimyası. siyanobakterilerle büyük benzerlikler göstermektedir.

• Bu organellerin ribozomları bakterilerinki gibidir (70S). Organel genomlarındaki birçok gen ya kaybedilmiş ya da hücre çekirdeğine kaymıştır.• Hücre çekirdeği tarafından kodlanan bazı proteinler bu organellere transfer edilmektedir ve hem mitokondri hem de koloroplast genomu bakterilere kıyasla daha küçüktür. Bu da endosimbiyoz ilişkiyle konak hücreye olan bağımlılığın artması gerektiği görüşüyle örtüşmektedir. . • Bakterileri etkileyen antibiyotikler mitokondri ve plastitleride etkilemektedir. • Mitokondri ve plastit kaynaklı proteinler. bakterilerde olduğu gibi başlangıç aminoasidi olarak N-formilmetiyonin kullanmaktadır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->