P. 1
İLEİTŞİM KURAMLARI

İLEİTŞİM KURAMLARI

|Views: 456|Likes:
Yayınlayan: Erdil Aslan

More info:

Published by: Erdil Aslan on Oct 29, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

ĠLEĠTġĠM KURAMLARI “ĠLETĠġĠM BĠLĠMLERĠNE YÖNELĠK KURAM VE ARAġTIRMALARIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ” İnsanlar uzun süre yüz yüze iletişim

kanallarını kullanmışlardır. Bunun yanında, tarihsel süreç içinde geliştirilen çeşitli teknolojik araçlarla yüz yüze iletişimin yanı sıra “teknolojiyle aracılanmış iletişim” tarzlarını da geliştirmişlerdir. Bunlar; yazılan bir mektuptan, çekilen bir telgraf ya da faksa, dinlenilen bir radyo programından izlenilen bir TV programına ya da sinema filminden, gönderilen bir e-mail mesajına kadar değişir. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte, özellikle 19.yy’da kitle üretiminin egemen hale gelmesiyle kentlerde “kitle” denilen kalabalıklar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kitleleri birleştirme, bütünleştirme ve onlarla ilişki kurmada iletişimin çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Kapitalizmin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan kitlesel üretim ve kalabalıklar, çeşitli endişe ve kaygıların yaşanmasına ve dile getirilmesine neden olmuştur. Bunlardan en önemlisi, egemenlerin ve seçkinlerin kitleleri yıkıcı bir güç olarak görmeleri ve kitleleri kontrol altına alma ve yönlendirmeyi amaçlayan kitle toplumu yaklaşımıdır. İletişim, egemenlik ve mücadelenin dinamik örgütlenişidir. İletişim toplumsal gerçekliği tanımlar ve tarihsel olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla iletişim sistemlerinin birincil işlevi, “mesaj aktarmak” değil, “farklı söylemlerin mücadeleye girişecekleri bir alan oluşturmak”tır. Bu nedenledir ki, Golding ve Murdock’ın da belirttiği gibi, sınıflı toplumlarda üretim araçlarını kontrol eden sınıflar, düşünce üretim araçlarını da kontrol ederler. Kapitalizmin gelişmesi ve burjuva devrimler çağında kendi çıkarını toplumun genel çıkarı olarak sunan burjuva sınıfı, egemen güç haline geldikten sonra kendi denetimindeki bilimi, çalışan sınıfları denetlemek ve var olan üretim ilişkilerini sürdürmek için kullanmıştır. İletişim bilimleri de örgütlü bir araştırma faaliyeti olarak kitleleri denetlemek ve yönlendirmek ihtiyacından doğmuştur. Aynı nedenle, denebilir ki, iletişim bilimlerinde bütün toplumun gerçeğini açıklayacak tek bir kuram yoktur. Farklı sınıfların farklılaşan çıkarları, farklı kuramlar aracılığıyla dile getirilmektedir. Bu bağlamda, iletişim alanında var olan toplumsal düzeni meşrulaştırma ve sürdürmeyi amaçlayan kuram ve yaklaşımlar ana-akım kuramlar olarak adlandırılırken; mevcut sistemi ve iletişimi eleştirel bir tarzda irdeleyen çalışmalar eleştirel kuramlar olarak değerlendirilmektedir. Pozitivist-ampirik iletişim yaklaşımlarında, özellikle iletişimin propaganda içinde incelendiği 1940’lar, 50’ler ve 60’larda, iletişim “yüz yüze iletişim”, “grup iletişimi” “kalabalık” ve “kitle davranışı” sınıflandırması yapılarak incelenmiştir. Fakat “kalabalık” ve “kitle” kavramları, ayaklanma ve başkaldırıların incelenmesi ve kontrolüne eğilmeyi gerektirdiği için, dayanışmayı ima eden “yüz yüze iletişim”, sonradan bireyciliği ifade eden “kişiler arası iletişim”e çevrilmiştir. Aynı şekilde, bu yıllarda yoğunlaşan “nüfus ve aile planlaması” uygulamaları da yine kitlelerin kontrol edilmesi amacıyla yapılmıştır. İletişim kuramında Gustave Le Bon’un “kitle” anlayışı Laswell’ci görüşte de yansımıştır. Korkuyu biraz azaltan gelişme, Gabriel Tarde’ın öncülüğünü yaptığı “taklit eden halk” ve “kamuoyu” anlayışının yaygınlaşmasıyla olmuştur. Öte yandan, John Fiske’nin yaptığı başka bir ayrıma kulak verecek olursak, iletişim bilimi alanının kuramsal donanımını ve çalışma yöntemini ortaya koyan başlıca iki okulun varlığından söz edilebilir: Süreç Okuluve Göstergebilim Okulu.Süreç okulu,genel olarak iletişimi iletilerin aktarılması süreci olarak görür. Göstergebilim okulu ise, anlam üretimi ve değişimi konularıyla ilgilenir. Süreç okulu, etkililik ve doğruluk gibi konulara odaklanır ve iletişimi bir kişinin diğerinin davranışlarını ya da zihinsel durumunu etkileme süreci olarak görürken; göstergebilim okulu anlamların üretilmesinde iletilerin ya da metinlerin kültür üzerindeki rolü üzerinde durur. Son olarak, süreç okulu, kendini “iletişim eylemlerine” adama eğilimindeyken; göstergebilim okulu kendini “iletişim ürünlerine” adama eğilimindedir. Columbia Üniversitesi araştırmaları ise, medyanın, insanların daha önceden sahip olduğu inançları güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Özellikle Klapper, 1950’ler ve 1960’lar boyunca üretilen “seçici izleme”, “seçici algılama” ve “seçici hatırlama” gibi kavramlara dayalı araştırmaları özetleyerek “fonksiyonalist bir iletişim anlayışı geliştirmiştir. “Medya tutumları değiştirmez, var olan tutumları destekler” diyen Klapper, böylece medyayı sosyal sorumluluk anlayışından da kurtarmıştır. Klapper, sonradan, Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımına da önemli katkılarda bulunmuştur. 1960’tan sonraki gelişmeler, “Kültürel İncelemeler” denen ve kapitalist iletişimi Marksist açıdan inceleyen araştırmaları beraberinde getirmiştir. Kültürel İncelemeler, endüstriyel ülkelerdeki anlam dolaşımı ve yaratılması üzerinde dururlar. Bu incelemelere göre anlamlar, sosyal yapıyla bağlantılıdır. Kapitalist toplumlar sınıf, ırk ve cinsiyet gibi farklılıklara göre gruplaşmışlardır. Toplum, sosyal gruplar şebekesidir. Kültür alanında da mücadele vardır. Bu, karşıt ideolojik mücadeledir. 1960’ların ikinci yarısında, Marksist siyasal ekonomiye dayanan ve iletişimin ekonomik yapısını ve ilişkilerini inceleyen araştırmalar da geliştirilmiştir. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki bu araştırmalar ve araştırmaların dayandığı kuramlar uluslararası ilişkilere de genişletilerek, medya emperyalizmi, kültür emperyalizmi, tek yönlü enformasyon akımı, kültürel ve ekonomik egemenlik gibi konularda araştırmalar yapılmış ve kuramlar geliştirilmiştir. ĠLETĠġĠM ALANINDAKĠ ĠLK ÇALIġMALAR Modern iletişim çalışmalarının tarihsel kökleri 19.yüzyıla kadar uzanmaktadır. Okuryazarlığın yayılmazı ve bu dönüşümün bir parçası olarak popüler edebiyatın gelişmesi ile kamuoyunun oluşmasında en güçlü araçlar olan günlük gazeteler dikkatleri üzerinde toplamıştır. Fransız tarihçi siyaset kuramcısı Alexis de Tocqueville’in 1835’te belirttiği gibi, insanların artık sağlam ve sürekli bağlarla birbirlerine bağlanamadığı bir dönemde, birbiriyle

Weber. bu doğrultuda atılmış olan ilk adımlardan birisidir. iletişimi konu alan araştırmalardır. olgusal haberciliğe doğru eğilimden ve daha genel olarak basın derneklerinin ve 1980’lerde “bilinç endüstrisi” olarak adlandırılacak olan şeyi temsil eden şirketlerin varlığından etkilenen gazetecilik geleneklerine kadar pek çok başka konu üzerinde de odaklanıyordu. Hovland. doğrudan iletişim alanı ile ilgili olmayıp. erlerin tutumlarını hangi ölçüde değiştirmiştir? Bu değişiklikler sürekli midir? Sürekliyse. görünüşte akıl dışı olan şeyler akli olarak gösterilebilir. Lasswell. bilişsel süreçlerle ilgilenmiştir. bir çalışma alanı olarak kitle iletişimine olan ilgi artmıştır. vb. 1930’lardan 50’lere kadar iletişim alanındaki çalışmalarda çok etkili olmuşlardır. olayların ve olguların niye öyle olduklarını açıklayan tarihsel ve toplumsal nedenleri bulgulamayı hedefleyen değer yargılarından arınmış bir araştırma biçimini öne çıkarıyordu. iletişim alanındaki çalışmalar. Bu dönemin egemen kitle iletişim araçları basın ve radyodur. Kitle iletişim kuramlarının temelinde 1910’lu ve 20’li yıllarda savaş ve kriz yılları boyunca kitleleri yönlendirme ve denetleme ihtiyacından kaynaklanan propaganda ve kamuoyu oluşturma çalışmaları yer almaktadır. gazete kurumunun bireysel gazetecilere sağladığı rahat ortamdan. daha genel bir saptama yapmak gerekirse. neler girmez? -Gazetelere girmesi gerekenlere ilişkin görüşler nasıl değişmiştir ve bu görüşler hangi sosyal ve ideolojik değişkenlerle bağlantılıdır? -Bir enformasyon kaynağı olarak basın ile reklam aracı olarak basın arasındaki gerilimin neden ve sonuçları nelerdir? -Zincirleme mülkiyetin ve tekelciliğin kamuoyunun gelişmesine etkileri nelerdir? -Basının haber kaynaklarıyla olan ilişkileri nelerdir? Weber. Bu deneyler. modernleşme ve kentleşme gibi süreçleri anlamaya yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Bunlar. ahlaki değerlendirmelerle ilgilenmiyor. Sadece Lazarsfeld iletişim sorunlarıyla ilgilenmiş ve o da daha sonra matematik alanına geri dönmüştür. bu alanda yapılan çalışmaların eklektik (derme çatma. İçerik çözümlemesi bağlamında ilk gazete incelemelerinin başladığı dönem ise. bunun yerine. İlk dönem çalışmaları daha çok siyaset bilimi ağırlıklıydı. bu soruların bazılarının yanıtlarının bizzat gazete sayfalarının içinde bulunduğuna inanıyordu. basının geniş bir düzlemde incelenmesini önermesi. daha ziyade. Ele alınmasını istediği sorular bugün bile hâlâ büyük ölçüde geçerliliğini korumaktadır: -Gazetelere neler girer. silahlı kuvvetlere yeni kaydolanlar için ordunun hazırlamış olduğu farklı oryantasyon filmlerinin ikna edicilik düzeyini araştırmışlardır. I. Alman faşizmi örneğinde olduğu gibi. Carl Hovland’ın başkanlığı altında çalışan bilişsel ruhbilimciler grubu ise. ya da Chicago Okulu üyelerinin yaptıkları gibi. Max Weber’. İletişim disipliner bir konumdan yoksundur. dağınık) bir görünümde olması ve çalışma yapanlar arasında epistemolojik. Lewin ve Hovland’ın araştırmaları ana-akım yaklaşımların temelini oluşturur. 1920’li ve 30’lu yıllarda yapılan ilk çalışmalardan da hareketle diyebiliriz ki. İkinci olarak da bu tekniklerle kamuoyu oluşturmak ve kitleleri yönlendirmek olasıdır.bağlantı kurma olanağı ancak gazetenin “aynı anda ortaya çıkmışlık duygusu veya fikrini üstlenmesiyle” söz konusu olmuştur. Lewin. Araştırmada: Yeni alınan enformasyon. Sözgelimi Kurt Lewin. Özellikle ismi anılan bu dört akademisyen. sorular sınanmıştır. Bu çalışmalar. . pergel ve makasla gazete haberlerini ölçmek suretiyle içerik analizlerine girişti. Bu yanıtları bulmak için. iletişim çalışmaları alanının en belirgin özelliği. doğrudan iletişim alanı ile ilgili olmaktan öte. alış-veriş yapanlar arasındaki tartışmanın grup kararına bağlı olarak değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur. disiplinler arası bir görünümdeydi. 1910’lu yılların başıdır. Bununla birlikte. Amerika’da genel olarak et kıtlığının yaşandığı dönemlerde. Weber. Dünya Savaşı’nda ve sonrasında Nazi propagandaları sayesinde. O dönemde alan. İletişim alanında propaganda araştırma ve çalışmaları iki açıdan önemlidir: öncelikle toplumbilimsel verilerin toplanması suretiyle düşman propagandalarının başarısı analiz edilip anlaşılır ve potansiyel olarak kontrol altına alınabilir.n Alman Sosyoloji Derneği’nin 1910’daki ilk toplantısında. İletişim alanındaki ilk çalışmalar 1920’lerde ve 1930’larda ABD’de başlamıştır. İlk dönem iletişim çalışmalarının ya genel olarak siyaset bilimi ağırlıklı. ailelerin yiyecek alma ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeye ve hâlâ bol miktarda bulunan belli besin değeri olan etleri “yenmez halde” diye atmaktan bu aileleri vazgeçirmeye nasıl ikna edeceğine ilişkin deneyler yürütmüştür. hangi koşullar altında süreklidir?. grup fonksiyonlarıyla. daha başka disiplinlerin farklı nedenlerle yapmış oldukları ve dolaylı olarak iletişimi konu alan araştırmalardır. 1930’lu yıllardan itibaren iletişim alanında Lazarsfeld. Lasswell. egemen literatürde akademik bir disiplin olarak iletişim çalışmalarının kurucu babaları olarak kabul edilirler. bir gazetenin bayii satışlarına bağımlılığından. çeşitli bilim dallarının çeşitli nedenlerle yapmış oldukları. yöntembilimsel ve kavramsal düzeyde ortak bir zeminin bulunmamasıdır. siyasi iktidarla. Araştırmacılar daha çok radyo ve basın aracılığıyla propaganda yapılması ve bu durumun kamuoyunun oluşmasına etkisi konularında çalışmaktaydılar.

medya alanında “ya hepsi ya da hiçbiri” varsayımını ortaya koymuştur. Medyanın etkileri konusundaki çalışmalarda. Columbia Üniversitesi araştırmaları ise. sosyoloji. Buna göre. PAUL LAZARSFELD VE KURDUĞU GELENEK Paul Lazarsfeld (1901-1976) sosyalist hareketi benimseyen. Yazar. insanların tuttuğu günlükleri ve kayıtları. etki. daha sonra reklâmcılık ve siyasi seçim kampanyalarının temel varsayımlarına dayanır. kime. radyo ve yazılı basın izlemektedir. Bu konudaki önemli ilk çalışmalardan birisi Walter Lipmann’ın 1921 yılında yazdığı “Kamuoyu” (public opinion) isimli kitabıdır. ve insanların eylem ve davranışlarını etkileyen “davranışsal unsur”lardır.İletişim sürecinin çeşitli parçalarına yönelik pek çok araştırma yapılmasına rağmen. Konuşma ve Gazetecilik gibi bölümler “iletişim” ya da “kitle iletişimi” başlığı altında toplanmaya başlanmıştır. Lazarsfeld burada. Çünkü kitle insanı propaganda etkisine karşı direnecek eleştirel bir akıldan ve bilgi birikiminden yoksun olarak görülüyordu. kitle iletişim araçlarının propaganda amaçlı kullanıldığını ve böylece kamuoyunu doğrudan etkilediği görüşüne dayanmaktaydı. “ETKĠ ARAġTIRMALARI”NDA ÇEġĠTLĠ KURAMSAL YAKLAġIMLAR İletişimin etkileri konusundaki çalışmaların tarihi 1920’li yıllara kadar gider. bu kitabında. medyanın.Dünya Savaşı’nda ve sonrasında propaganda. sendikaların ve sosyalistlerin “sivil toplum” kurma çabalarının yoğun olduğu bir dönemdi. uzun süreli işsizlik radikalizme değil. Araştırma resmi istatistikleri ve dokümanları. 1925’te Vienna Üniversitesinden matematik doktorası aldı ve matematik ve fizik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. özellikle radyoya diğer iletişim etkinlikleri bağlamında bakılması gerektiği konusunda ısrar etmiş. insanların daha önceden sahip olduğu inançları güçlendirdiğini ortaya koymuştur. çizgisel bir nedensellik ilişkisine dayanmakta ve tarihsel / toplumsal gerçekliği bir bütün içinde açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu suretle üniversitelerde yeni “iletişim” bölümleri açılmıştır. Yine bu çalışmalarda daha kişisel araçların daha ikna edici olduğu ortaya çıkmıştır. medyanın. Onun bu görüşüne dayanan Harold Lasswell. yerel profesyonellerle görüşmeleri/mülakatları. Bu tarihten itibaren iletişim. “kaybedilmiş bir devrimin başvurduğu psikolog” gibiydi. medya içeriklerinin okuyucu / izleyici üzerinde son derece güçlü bir etkiye sahip olduğunu iddia ettiği “hipodermik iğne” modelini geliştirmiştir. ortanın üstü seviyede. insanların zihinlerini ve düşünce haritalarını şekillendiren bir araç olduğu görünüşünü dile getirmektedir. medyayı az kullananların siyasette de daha az etkin oldukları ve bu kişilerin daha geniş cemaat yaşamındaki düşünsel faaliyetlere katılımlarının da fevkalade kısıtlı olduğu tezi üzerinde durulmuştur. yüz-yüze iletişim en etkili olanıdır. medyanın insanların düşüncelerini biçimlendirmesi olan bilişsel unsur. Katolik tutucular ile sosyalistlerin yarıştığı ve Viyana’da yönetimin. Avusturya. kitle iletişiminin status quo’nun sürdürülmesinde temel bir toplumsal etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. bir aracı daha fazla tüketenler başka araçları da çok fazla tüketme eğilimi göstermektedirler. medyanın seçim kampanyaları esnasında oy verme davranışı üzerinde göreceli olarak birkaç doğrudan etkisinin bulunduğunu belirtmiştir. Bunu sırasıyla TV. hangi etki ile ne söylüyor?” şeklindeki formülasyonu iletişim araştırmalarındaki temeli teşkil etmektedir. Paul Lazarsfeld de “Halkın Tercihi” (The People’s Choice) adlı çalışmasında. Lasswell’in yaklaşımı da. Düşünür. hangi kanalla. hayat anlatısı görüşmelerini. radyo konusunda sırf ölçme işleminin ötesine geçmiştir. Sosyal psikolojiyi. Aynı şekilde. I. sosyalist toplumun yaratılmasının dayandığı insan davranışını anlamak için bilimsel bir yöntem olarak gördü. 1959 yılı iletişim kuram ve araştırmalarında bir dönüm noktası olmuştur. İletişim alanındaki asıl gelişmeler 1960’lı ve 1970’li yıllarda görülmüştür. psikoloji ve siyaset biliminden ayrılarak bir uzmanlık alanı olmaya başlamıştır. Çünkü ekonomide ağır sanayinin yanında bilişim ve enformasyon sektörleri ağırlık kazanmaya başlamış ve iletişime ilişkin meslekler de geleceğin meslekleri olarak görülmüştür. İletişimin bu kadar önemli hale gelmesinde Amerikan ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve dönüşümlerin önemli olduğu görülmektedir. yazıları. ilgisizliğe götürmektedir. . annesi de psikolog ve yazardı. Lazarsfeld üniversiteye başladığı zamanlar. çeşitli alt bölümlere ayrılarak incelenmiştir. Özellikle “sihirli mermi” ya da “hipodermik iğne kuramı” ve Lasswell’in “kim. film. Bunlar. bütüncül bir iletişim kuramı üretilememiştir. gruplara katılımcı gözlemi ve psikolojik testleri yöntem olarak kullandı. Lazarsfeld. Kendisi ve öğrencilerinin yaptığı araştırmalar. Bu yaklaşım. Son olarak. Yine Paul Lazarsfeld ve Robert Merton 1948 yılında yayınladıkları Düşüncelerin İletişimi (The Communication of İdeas) adlı eserlerinde. Buna göre. 1933’te kitap olarak yayınlanan araştırma sonuçlarından en önemlilerinden birine göre. insanların tutumlarını etkileyen “duygusal unsur”. entelektüel Yahudi bir ailede yetişti. İlk bilinen akademik araştırması Viyana’nın dışında hemen herkesin işsiz olduğu Marienthal köyünde işsizlikle ilgili araştırmadır. Friedrich Adler’in önerisi ve teşvikiyle matematik alanında eğitim gördü. Babası avukat. Özellikle ana-akım yaklaşımların geliştirdiği kuram ve modeller.

Medya teknolojileri toplum için mükemmel değildir ve yıkıcı bir güce sahiptir.d. Onlara göre iletişim. Charles Cooley ve Herbert Mead. Dewey’in “toplum iletişim içinde ve iletişimden geçerek var olur” görüşü üzerine kurmuştur. Chicago kenti. neyin mantıklı olup neyin olmadığını anlamak. kentteki örgütlü ve örgütsüz faaliyetleri incelemişlerdir. Toplumsal yaşamda kolektif faaliyetler. iletişimin tekelleşmesiyle bozulmaya uğrar. insanların ya da insan ruhunun genel kurallarına uygun bir dille yazıldıklarını ve aynı zamanda bahsettikleri tek bir kahramanın emsalsiz büyüklüğü ve önemine işaret ettiklerini göstermiştir. bireylerin dünyasını genişleterek yaptığı katkıyı övüyor ve bu övgüyü hak ettiğinden şüphe duymuyoruz. Onlar iletişimi. endüstriyel bir kent olarak yoğun bir biçimde sürekli göç alan bir yerleşim birimidir. bunların toplumsal yaşamı bir etkileşim sistemi olarak görmelerinden kaynaklanır. CHĠCAGO OKULU 1910’lu ve 20’li yıllarda. davranışçı psikolojiden hareketle yapılan çalışmalardır. Princeton Radio Project (1937) projesiyle kitle iletişim araştırmaları alanını kurdu. kurallarda. memnuniyet ya da memnuniyetsizliklerinin nedenlerini anlamak için insanlarla derinlemesine mülakat (focus group interviewing) yaptı. Chicago Üniversitesi’nin üç entelektüeli. Örneğin geçen yüzyılın başında biyografilerin bu kadar tutmasının nedeni nedir? Bunların içerikleriyle ilgili bir çalışma. bunu değerlendirebilecek kişisel deneyime sahip değildir. radyo yayınlarının izleyiciler üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bu “Radio Research Project” araştırması sırasında. Bugün radyo. Lazarsfeld. göreneklerde. Chicago Okulu’nun iletişim bilimleriyle ilgisi. eleştirel araştırmanın.s… Lazarsfeld’in icadı olan ve “panel tekniği” adı verilen bir yenilik de 1940’lı yıllarda oy verme davranışını iletişime maruz kalmayla bağlantılı olarak açıklamanın en popüler yöntemi haline gelmiştir. Park. Robert E. sürekliliği olan ve içinde kültürün inşa edildiği simgesel bir süreç gibi kavramışlardır. bunlar iletişim alanıyla ilişkilendirilmiştir. azınlık gruplara karşı tutumları nasıldır?. Bu düşünürler. Amerikan iletişiminin liberal-demokratik biçiminin kurucuları olmuşlardır: John Dewey. meslek yaşamının önemli bir bölümünde her türden medya etkilerini ortaya koyacak bir survey (tarama) yönteminin tasarımı ve çözümlemesiyle ilgilenmiştir: İnsanlar nasıl oy kullanıyor. eleştirel yaklaşım ile yönetimsel araştırmalar arasında köprü kurmaya çalışmakta ve bu köprünün olasılıkları üzerinde durmaktadır. Bu dünya. Bu araştırmalarda yasa dışı faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerle. Radyoların yayın akışının neredeyse yüzde 50’sinin ayrıldığı popüler müziğin sosyal önemi ve muhtemel etkilerine dair bir tartışma da vardır ve bu. dille kuşaktan kuşağa aktarılan simgesel ve moral bir dünyada gerçekleşir. İletişim aracılığıyla toplumsal çatışmaları toplumsal uyuma. ne satın alıyorlar. kültür aracılığıyla. Lazarsfeld Avrupa kuramıyla Amerikan ampirizmini kaynaştırmayı ummuştur. kamu hizmeti yayınlarını radyonun ticari yönüyle daha uyumlu bir çizgide tutma gereksiniminden kaynaklanır. iletişimi salt ileti nakli ile sınırlı tutmamışlardır. yönetimsel-eleştirel çalışma sentezine birkaç örnek vermektedir: Şayet bir program yayınlandığında ya da bir dergi basıldığında. tüm insan ilişkilerinin temelinde yer alır. Dewey içinse iletişim. Orta sınıf okuyucular arasında bu tarz edebiyatın başarısı. Chicago Okulu düşünürleri. yeni sorunları olan yeni bir dünya sunmaktadır ki. içeriği özgün bir biçimde incelemesi mümkündür. siyasette. Park. Chicago Okulu’nun üyeleri modernleşme ve kentleşme gibi süreçleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmışlardır. Çok değişkenli çapraz-tablo karşılaştırması kullandı. iletişimin hem rekabet hem de çatışmayı beslediğini ileri sürer. Mead’e göre. iletişim alanında ilk araştırma yapanlardan birisi de Chicago Okulu adı verilen ekolün üyeleridir. Lazarsfeld. de eklenmiştir. KÜLTÜREL ĠNCELEMELER EKOLÜ 1970’li yıllarda – özellikle 1968 gençlik ve sol hareketlerin başarısız olması üzerine – kültürü temel sorun haline getiren çeşitli kuramsal yaklaşımlar geliştirilerek. Lazarsfeld. hepsinin de her bir bireyin itaat ettiği toplumun.Lazarsfeld. hem de görünmez olduğu sihirli bir karaktere sahiptir ve pek çok dinleyici de. v. “Lazarsfeld-Stanton Program-Analyzer” ismiyle bir veri toplama aracı geliştirdi: İzleyicilerin saniyeden saniyeye izledikleri programlara yönelik memnuniyetlerini ve memnuniyetsizliklerini kaydetti. törelerde. Fakat konu gerçekten de bu kadar basit mi? Bir çiftçi. düşünce toplumsaldır. eleştirel sosyal araştırma bakış açısından kitle iletişiminin bugüne kadarki en ayrıntılı analizini temsil eder. . Stanton ve Lazarsfeld. Yani başkaları ile iletişim kurularak ve onun aracılığıyla gelişmektedir. Park da kendi iletişim kuramını. adaptasyona ve asimilasyona dönüştürmeye çalışmışlardır. bu sorunların dinleyicilerin kendi hayatlarından kaynaklanması da gerekmez. sanatta ve mimaride kendini göstermektedir. bu okuyuculardan pek çoğunun kendi sosyal sorunlarına ilgilerini kaybettiklerinin bir göstergesi olarak algılanmıştır. Sözgelimi “Başyapıtlar” olarak bilinen ve nispeten az sayıdaki eserin bitmek bilmeyen tekrarları. Pembe diziler (soap opera) ve yarışma programlarını izleyenlerin kullanım ve doyumlarını keşfetmek için niteliksel görüşme tekniğini ve programların karakterlerini belirlemek için içerik analizini geliştirdi. neyin önemli olup neyin olmadığını ayırt etmek için gereken yeteneğe sahip olabilir. v. Bu çalışmaların hepsi. toplumsal ilişkilerin iletişim aracılığıyla yürüdüğüne dikkat çekmişlerdir. Bu konuya müzik programları alanından bir dizi örnek verilebilir. Yine Dewey’e göre iletişim özgürlüğü. hem olayların gerçekleştiği. Ardından. doğanın karşısına çıkardığı sorunlarla başa çıkmak. Daha sonra bu isimlere Edward Ross. Radyonun.

ANA-AKIM YAKLAġIMLAR İletişim çalışmalarında egemen (ana-akım) paradigma bireye dayanır.Eleştirel Paradigma. Ana-akım yaklaşımların geliştirdiği kuram ve modeller çizgisel bir nedensellik ilişkisine dayanmakta. inceledikleri konuları evrimci bir yaklaşımla ele alırlar. bu ortamda üretilen medya içeriklerini ve kültürel alandaki üretim ve dağıtım süreçlerini inceler. kültürü Raymond Williams’ın bütün bir yaşam biçimi olarak değerlendirdiği daha genel bir yaklaşıma dayandırmaya çalışmıştır. tarihsel ve toplumsal gerçekliği bir bütünlük içinde açıklama konusunda yetersiz kalmaktadır. etnoloji. Oysa iletişim bir toplumsal ilişki biçimidir. bu akımlardan İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu. ana-akım yaklaşımlarda iletişim yalnızca bir enformasyon alış-verişine indirgenir. Bu yaklaşımlar. Medyanın ve genel anlamda iletişimin ekonomi politiği konusunda yapılan çalışmalarda. Marksizm. ayrıca. Ekonomipolitik. güç ve iktidar yapısını. ĠLETĠġĠM KURAMLARINDA ĠKĠ ANA PARADĠGMA İletişim alanında yapılan çalışmalar çok çeşitlilik arz etmesine rağmen. kültürün tanımını genişleterek seçkinci kültür tanımı yerine. meta üretimini. post yapısalcılık. davranışçı psikoloji geleneği içerisinde geliştirilmiştir. Bu bakış açısı “uyarıcı-tepki” / (S-R) modeline dayanır. Başat (Ana-akım) paradigmanın toplumsal kuramı.Ana-Akım / Egemen Yaklaşımlar. Buna göre. üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin belirleyiciliğini. üretim sürecini. Sözgelimi. medyanın sahipliği ve kontrolü.b. Kültürel kuramı ise. liberal demokrasinin kuramıdır. Birmingham Üniversitesi’nde Çağdaş Kültürel İncelemeler Merkezi’nin kurulmasıyla başlamıştır. Kültürel İncelemeler. Wilbur Schramm’ın da dediği gibi. Eleştirel olmayan ana-akım yaklaşımlar. Bu da.Dolayısıyla bu alanda egemen davranışçı yaklaşıma karşı önemli bir yaklaşım. 1. 2. genel olarak şu konularla ilgilenir: İletişimin endüstrileşmesi. Kültürel Çalışmalar Yaklaşımı. Medyaya bir diğer eleştirel yaklaşım da Ekonomi-Politikçi Yaklaşım’dır. bu yaklaşım. Bu yaklaşıma göre. insan davranışı. Bunlar kuramsal müdahalelerden ve araştırmacıdan etkilenmez. Bu gelenek. ELEġTĠREL YAKLAġIMLAR Eleştirel Paradigma. Tarihsel olarak belirlenmiştir ve üretim güçlerinin gelişim düzeyine bağlı olarak toplumdaki egemen güç ve iktidar mücadelelerinden ayrı düşünülemez. 2. kendi içlerinde farklılaşırlar. Uluslar arası yönü. İletişimin ekonomi-politiği v. Başat paradigma. genel olarak iletişim araçlarını kültürel ve ideolojik araçlar olarak görür. emeğin yabancılaşmasını görmezden gelir. Ana-akım iletişim çalışmaları alanındaki “davranışçı gelenek” en eski gelenektir. iletişim etkinliğinde kurumları. ideolojik olarak Batı Marksizmi ya da Yeni Sol olarak adlandırılabilecek düşünce geleneğine dayanırken. köken olarak Marksizm’den etkilenmelerine rağmen. Bu alanda başvurulan başlıca disiplinler göstergebilim. medya kuruluşları kapitalist pazar ekonomisinin ve siyasal bir otoritenin sınırlandırdığı bir ortamda faaliyette bulunurlar. devlet otoritesinin kullanılmasındaki kötü uygulamaları açığa çıkarma biçiminde tanımlanmaktadır. temelde alana iki paradigma hakimdir: 1. edebiyat kuramları ve edebiyat eleştirileridir. Medya. feminizm. egemen grup ya da çevrelerin çıkarlarına hizmet eder. Eleştirel akımlar. medyanın mülkiyet biçimiyle ilgilenir. devleti gözleyen bir kamu gözcüsü olarak hareket etmek olduğunu ileri sürer. genellikle. Marksist tabanlı olmasına karşın. Araştırmacı ile incelediği konu arasında bir mesafe olduğu ve araştırmacının toplum dışı ya da toplum-üstü ayrıcalıklı birisi olduğu varsayılır. Ortodoks Marksizm’e eleştirel yaklaşmayı seçerek. medya endüstrilerinin diğer . egemen toplumsal yapıyı. kültürün özgül ve ekonomiden görece özerk bir alan olduğunu belirtmişlerdir. İletişim toplumsal olarak var olmanın koşuludur. Buna göre. Marksizm’in aksine. incelenen konunun ve toplumun kendine özgü değişme mantığı ve kuralları vardır. Geliştirilen yeni iletişim teknolojilerinin toplum üzerindeki etkileri. kurulu toplumsal düzeni içerdiği tüm eşitsizlikleriyle birlikte yeniden üretmek ve doğallaştırmak olduğunu savunur. incelediği konuyu ve toplumu dönüştürebileceği. ancak dış uyarılara verdiği davranışsal tepkiler gözlemlenerek anlaşılabilir. egemenlik ilişkilerini. yapısalcılık. psikoloji. toplumsal kontrol. Bu yaklaşım. ikna ve davranış değişikliklerine yönelik verileri toplamaktır. Frankfurt Okulu. Bu yaklaşım. Kültürel İncelemeler adıyla İngiltere’de geliştirilmiştir. Bu rol. kültürün altyapıya (ekonomiye) bağımlı ve onunla uyumlu olduğu tezini reddederek. Marksizm’deki determinizm anlayışına karşıdır. Ana-akım iletişim çalışmalarının temel amacı. temel olarak. Amerikan toplumbiliminin kuramsal ideolojisi olan liberal çoğulculukla sınırdaştır. Kültüre yaklaşırken. medyanın temel demokratik rolünün. kitle iletişim araçlarının işlevinin. geleneksel Marksist doktrinin eleştirisine dayanır. tarih. hatta dönüştürmesi gerektiği düşüncesinden hareket eder.

kurumsal güdüler.Sorun tipi seçimi açısından. tarihsel arka plan analizlerini. araştırma sorunu olarak bir örgütün eylemlerinin nasıl daha etkin hale getirilebileceğini araştırır. araştırma tekniklerini ve kuramsal çerçevelerini belirler. yönetimsel araştırmalarda ampirik metod. b)Kullandıkları araĢtırma teknikleri açısından bakıldığında. konular yer almaktadır. Bu tip çalışmaların metodolojisi. kitle iletişim sürecini ve medya kuruluşlarını devlet. yönetimsel araştırmaların genellikle ampirik yöntem ve araştırma tekniğini kullanırken. “ELEġTĠREL” / “YÖNETĠMSEL ARAġTIRMALAR” AYRIMI İletişim alanında eleştirel ve yönetimsel araştırmaların arasında da tarihsel bir ayrılık vardır. tarihsel süreçleri. Bilim adamlarının ideolojik eğilimleri onların sorun seçimlerini. yoğun bir şekilde survey (tarama) araştırma metodolojisini kullanırlar. ekonomik olarak zayıf olan ve kültürel bakımdan sürülmüş. sendikalar ve siyasi partiler gibi diğer toplumsal kurum ve kuruluşlardan soyutlamadan. yönetim araştırmacıları akademik bilginin gelişmesine katkıda bulunmazlar. Yönetim araştırması yapanlar. Böylece güçsüzün dışarıda bırakılması süreçleri ve alanları genişler. eşitsizlik. içerik ve söylem analizlerini kullanır. Buna karşılık eleştirel araştırmacılar. entelektüel ve bilimsel öncelikler değildir. Oysa eleştirel araştırmacılar. Bu. çünkü onlar potansiyel alıcı/tüketici olacak ekonomik güce sahip değildirler. Buna en somut örnek reyting sistemidir: bu sistemde marjinal insanlar (yoksullar) reyting dışında bırakılır. pratik sorunlara çözüm üretmeyi amaçlar. onlarla ilişkileri içerisinde ele alırlar. ideolojik yaklaşımların önde gelen kuramcıları ise Althusser ve Gramsci’dir. eleştirel araştırmayla. Noam Chomsky. kontrollü deneylerde deneysel “psikolojik öğrenme” kuramına dayanır. Edward Herman. Dilbilimsel yaklaşımın öncüleri Habermas. din. Eleştirel ve Yönetimsel araştırmalar arasındaki farklardan birisi de. Yani iletişim araştırmaları eleştirel ve yönetim araştırmaları şeklinde sınıflandırıldığında 3 noktada birbirinden farklılaşırlar: a. mülkiyet ve örgütsel yapıyı. . tüketici olarak eksik becerileriyle her tür toplumsal iletişime katılması reddedilen veya sınırlanan bireyleri bir köşeye atar. onların güvenliğini ve karlılığını garanti altına almaktır. Nicolas Garnham. eleştirel medya çalışmaları. Öte yandan. Yine eleştirel araştırmacılara göre.endüstriyel yapılarla bütünleşmesini sorunsallaştırır. Bilimsel araştırmalar toplumsal değişimi etkileyecek süreçlerdir. nicel araştırmadır. egemen kurumsal yapının kendisini yeniden üretmesine hizmet etmektir. Eleştirel araştırmalar ise. b. aile. Sözgelimi. Bu yaklaşımın ilgi alanı içinde kısaca. Strauss. Bu araştırma türünün amacını. araştırmacının değer yargılarını araştırmasına katmasını istemezler. ilgili toplumsal katmanların kolektif ihtiyaçlarının karşılanmasında toplumsal kurumların nasıl yeniden biçimlendirileceği gibi konular araştırılır. toplumsal çatışma. Saussure. üretim süreci ve ilişkilerini ortaya çıkarmaya dönük ekonomi-politikçi yapısal analiz yöntemleriyle. Çünkü yönetim araştırması yaptıran ve bunları finanse eden kuruluşların öncelikleri. ekonomik kurumlar. Bunlar. Başka bir deyişle. Yönetimsel araştırma. Barthes. toplumda güç dengelerinin nasıl oluştuğu. Yönetim araştırmaları kuramsal sorunlardan ziyade. vb.Araştırmacının ideolojisi açısından. Herbert Schiller. yönetimsel araştırma alanında ilk araştırma tipi. a) Sorun tipi seçimi açısından bakıldığında. Bu yaklaşımın önemli temsilcileri. araştırmayı finanse eden şirketler belirler. Başka bir deyişle. araştırmanın kendisinin de toplumsal süreçlere bir müdahale olduğundan hareketle. iktidar gibi kategorileri dikkate alır. Çünkü bilimsel araştırmaların sonuçları. Bu araştırmaların amacı. iktidarı ve egemen ideolojiyi dikkate almaz. sıkça dile getirilen bilimsel tarafsızlık sadece bir kuruntudur. yönetim araştırması. Buna karşılık. diyalektik ve neden-sonuç ilişkisi bağlamında. Yani bir şirketin kârlılığının nasıl artırılacağını araştıran bir inceleme. Ör: TRT tarafından finanse edilmiş bir “TRT Tarihi” incelemesi ya da Anadolu Ajansı’nca finanse edilmiş olan “Anadolu Ajansı Tarihçesi”yle ilgili bir araştırma bu türe girer. Bir şirket tarafından finanse edilen bir ürün ya da markanın tanıtımı ve güvenirliğiyle ilgili bir alan araştırması ya da kurumsal kârlılık araştırması da bu tip araştırmalardandır. toplumu dinamik ve diyalektik bir süreç olarak görürler. Buna karşılık. c. ekonomik ve siyasal yapıların medya alanına etkisi. ayrıca. ekonomik ve siyasal yapıyı. büyük ölçüde nicel verilerin dökümü ve sıklığıyla ilgilenir. pazar araştırmasını içerir. bunun mümkün olmadığını ileri sürerler. Yönetim araştırmasının amacı. “değerler”e ilişkindir. Dallas Smythe ve Armand Mattelart’tır.Kullandıkları araştırma teknikleri açısından. bir yönetim araştırmasıdır. eleştirel araştırmalar daha ziyade anlamın üretimi ve yeniden üretimini. politik karar alma süreçlerini kontrol edenlerce kullanılır.

totaliter rejimler kendi varlıklarını sürdürmek ve korumak için kitle iletişim araçlarını eşsiz bir propaganda malzemesi olarak kullanmışlardır. etki derecesini artıran bir faktör olarak yorumlanmıştır. araçlar ve araştırmanın sonuçları / yorumlarıyla statükoyu desteklediği için ideolojiktir. 3. Yöneticilerin sansür ve diğer baskı yöntemlerini kullanarak. özellikle savaş döneminde. Suskunluk Sarmalı). 2. İKİ AŞAMALI AKIŞ VE EŞİK BEKÇİLİĞİ KURAMI” “Savaşta dört gazeteci. I. atomize olduğu ve kendi haline bırakılmış bireyler haline geldiği görüşü temel hareket noktasını oluşturmuştur. halklarına tek yönlü olarak istedikleri biçim ve içerikte bilgi sunmak isteyen siyasal iktidarlar. şiddetten. devletin bir organı olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. iletişim araçlarının etkilerini sihirli mermi ya dahipodermik iğne kuramlarıyla açıklamışlardır. halkın neyi duyup. yönetimsel tipte sorun seçimi. propaganda demokrasiye uyaklıdır. Bu yapıt.Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı gelişmeler ve totaliter rejimlerin yükselişi. propaganda ile demokrasi arasında dolaysız bir ilişki mevcuttur.Güçlü etkiler dönemi (Hipodermik Şırınga. döneme ilişkin başlıca üç tarihsel özellik karşımıza çıkmaktadır. kendi düşünce. düşmana karşı nefret uyandırmak için de kitle iletişim araçlarının gücünden yararlanmışlardır. 1. kendileriyle ilgili haberleri halkı etkilemek için istedikleri gibi sunmakla kalmamışlar. bireylerin bazı davranışlarını yitirdiği. seçtiği sorunlar. Sihirli Mermi. neyi duymayacağına karar verdiği bu rejimlerde. savaş boyunca. genel olarak 3 dönemde incelenmektedir: 1. rüşvetten ya da daha başka yönetim . aynı zamanda. siyaset bilimi kuramcısı Harold Lasswell’in Dünya Savaşı’nda Propaganda Teknikleri’dir. Benzeri bir rolü “Hür Dünya’da Körfez Savaşı sırasında Spin Doctors’lar (Fırıldak Doktorları. savaşla ilgili konularda. Eleştirel yaklaşımlar da. Her iki araştırma türü arasında ideolojik yönelim açısından bir başka husus da şudur: Yönetim araştırması. Üçüncü durumda ise. Deyim yerindeyse. kitleyi oluşturan bireylerin birbirleriyle ilişkisinin ve bağlantısının olmayışı. Propaganda kitlelerin katılımını sağlayacak tek araçtır. iletişim araçlarını kontrolleri altına almışlardır. yüz bin askerden daha etkilidir” Napolyon Bonaparte Kitle iletişim kuramları ile ilgili araştırmalar.Güçlü etkilere geri dönüş (Gündem Kurma. kavram ve araştırma metodolojileri ve bunun yorumlanmış sonuçlarıyla. Kullanımlar ve Doyumlar). Bunun sonucu olarak da. İkincisinde ise. Söz konusu dönem içinde yapılan araştırmaların sonucu olarak sosyologlar. Güçlü Etkiler Dönemine ait ilk kuramın “Görevselci Medya Sosyolojisi” tarihi içinde “Lasswell Modeli” olarak belirdiği görülmektedir. siyasal iktidarlar temel bilgi kaynağı olarak iletişim araçlarına yönelmişler. Yine bu görüşü savunanlara göre. kendi bakış açılarını inceledikleri konuya dâhil etmeksizin. siyasal ekonomik ve toplumsal alanlarda gerçekleşen birçok değişim ve dönüşümün miladı olarak da kabul edilen I. devletçe kontrol edilen ve yönetilen iletişim araçları. siyasal iktidarlar. Kitle toplumunun doğuşu. Yani kendi bakış açılarını ve yöntemlerini de sorgulayarak işe başlarlar. ideoloji ve bakış açılarını sorguladıkları alana dâhil ederler. Ayrıca. iletilerin hedef kitleyi oluşturan bireyleri tıpkı bir iğne veya mermi gibi etkilediğini ifade etmişlerdir.c) AraĢtırmacının ideolojisi açısından yönetim araştırmacıları. GÜÇLÜ ETKĠLER DÖNEMĠ Güçlü etkiler dönemi olarak adlandırılan bu dönem 1910’lu yıllardan 1940’a kadar olan süreci kapsar. Bilişsel Çelişki. kurulu düzende köklü değişiklikleri savundukları için ideolojiktir.Dünya Savaşı’ndan sonra. Beklentiyi Yönlendiren Kişiler) üstlenmiştir denilebilir. Denge Modelleri. LASSWELL MODELĠ (Etki-Tepki Modeli / Sihirli Mermi Kuramı / Hipodermik ġırınga) LASSWELL VE PROPAGANDA Kitle İletişim Araştırmaları akımının kavramsal donanımına ilişkin ilk yapıtın tarihi 1927’dir. eleştirel araştırmacılar. Gazeteciler de Parti’yle toplum arasındaki bütünleştirici harcı sağlayan resmi görevlilerdir. Bu dönemdeki gelişmeler incelendiğinde. Sovyetler Birliği’nde gazetecilik mesleği bir halkla ilişkiler etkinliği olarak yürütülmüştür (Pravda / Gerçek). Etki-Tepki Modeli). konudan ya da incelenen sorundan bağımsız tutarken. İletişim kaynağından gönderilen iletileri sihirli mermi olarak nitelendiren sosyologlar. İlkinde. GÜÇLÜ VE SINIRLI ETKİLER DÖNEMİ: LASSWELL MODELİ.Sınırlı etkiler dönemi (İki Aşamalı Akış. Lasswell’e göre.

Bu bakış açısından. kötü amaçlarla da kullanılabilir. Lasswell. propagandayı. Burada. uluslar arasında olmasıdır. Bu yüzyılda savaşlardaki asıl değişim. Lasswell’e göre“fikirlerin fikirlerle savaşı”dır ve bu kadar önemli hale gelmesinin nedeni ise. Lasswell’e göre propaganda bir “meslek” haline gelmiştir. özellikle de propaganda incelemeleri Antik Yunan’la birlikte başlamaktadır. şu sonuç ortaya çıkmaktadır: KİM?  Denetim çözümlemesi. Lasswell. “Kim” öğesi. Hoover Enstitüsü’ndeki RADIR araştırmaları. maddi koşulları değiştirmeksizin durumun genel algılanışının değiştirilmesi demektir. KANAL ile ilgili araştırmalar ise. iletinin ima ettikleri. yoksullukla ilgili düşüncelere verilen önemde bir azalma ve refaha duyulan ilgide bir artış gibi eğilimleri ortaya koymuştur. iletinin istenilen etkiyi ortaya çıkartmadaki yapısal nitelikleri. Propaganda. İyi amaçlarla kullanılabileceği gibi. araştırma alanlarına dönüştürüldüğünde. Aynı şekilde. Dünya Savaşı sırasında. Tıpkı bazı eski Türk filmlerinde kapı önlerinde toplaşarak dedikodu yapan kadınların bir olayı kulaktan kulağa zincirleme bir şekilde aktarmalarında olduğu gibi… Yine bu modele göre. “hipodermik şırınga” modeline göre işlediği varsayılır. Bu formülde yer alan KİM sorusu ile ilgili araştırmalar. Lenin’in. Hangi Kanaldan. Nasıl Bir Etkiyle Söyler?” Bu formül aslında. Bu durumda. Block. Kime. Lasswell. propaganda ve özellikle de duygusal propaganda. özellikle Lenin’in Ne Yapmalı’sı tam anlamıyla kitle iletişimi üzerinde odaklanmaktadır. Lasswell 1948 yılında “Düşüncelerin İletişimi” adlı eserinde şu ünlü formülü ortaya atar: “Kim. Dolayısıyla da medyanın etki-tepki şemasına körlemesine riayet ederler. propagandadaki ahlaksallığı ele alan Platon’unGorgias’ı. 19. “Taşıma Kemeri” deyiminin ifade ettiği şey. İletişimcinin / göndericinin toplumsal ve kişisel özellikleri. ne zaman. John Stuart Mill’in Mantık Sistemi (1840) adlı eseri. Çünkü propaganda bir anlamda savaşın kamuoyuna (sivil halka) pazarlanması amacına hizmet eder. I. Neyi. dağıtım ve tüketimle ilgili istatistikleri kapsar. büyük bölümü bir Rus gazetesinin Bolşevik Devrimi’nde oynayacağı role ayrılmış olan Ne Yapmalı?’sı (1902). belirttiği anlamlar. bir banka reklamında oynatılırsa daha etkili ve inandırıcı olur. Yine bu formül. Lasswell’in. medya “etkili simgelerin dolaşımını sağlayan” önemli bir güç olarak tasarımlanmaktadır. Lasswell’in çalışması. propagandanın ne sinsi ve hilekâr. ulusu krizlerden çıkarmak ve tek bir örgütlü birim olarak savaşabilir hale getirmek için kullanılan yan bir mekanizmadır. bir savaşın kaybedilmesi ya da kazanılması noktasında“sivillerin desteğinin önemli olması”dır. Bu da. LASSWELL VE KURAMI Taşıma Kemeri (Transformation Belt) olarak da bilinen bu modele göre. iletişim literatürüne dâhil edilebilecek türden siyaset. farklı dönem ve yerlerde.tekniklerinden daha ekonomiktir. Klasik çalışmalar arasında. İçeriğin sınıflandırılması. siyasal propagandayı karşılaştıracak bir araç olarak içerik çözümlemesinin kullanımını başlatmıştır. Bir iletişim başlıyor. sözgelimi güvenilir bir hukukçu. ne de çok belirleyici olmalarına karşın kitle imha silahlarıdır. o bir diğerini. o birini etkiliyor. propagandayı “seçeneklerin ve davranışların mevcut koşulları değiştirmeksizin. propagandanın çocuk hikâyeleri ile olan benzerliklerini yazarken. kötü adam tiplemeleriyle ünlenmiş bir oyuncuyu da bir çocuk yuvasının açılış konuşmasını yaparken görmeyi düşünemezsiniz. hemen şunu belirtmekte yarar vardır ki. Ona göre. 1936’da siyaset biliminin temel sorusu olarak ortaya attığı “Kim. nasıl elde eder?” formülünün kitle iletişim alanına uyarlanmasıdır. savaşların ordular arasında değil. modern askeri savaşların ve modern hayatın diğer alanlarının da vazgeçilmez bir unsurudur. “siyasal propaganda kuramı” üzerine ilk açıklamalarından birinde (1927). anılabilir. zincirleme bir şekilde mesajlardan etkilenen kişilerin olmasıdır. “anlamlı simgelerin manipülasyonu aracılığıyla kolektif tutumların yönetimi” şeklinde tanımlamıştır. böylece zincirleme mekaniksel bir değişim süreci meydana geliyor. sosyal fikirler ileri sürerek doğrudan manipülasyon yoluyla yönetilmesi” şeklinde tanımlamıştır. ikna edici tartışmayı çözümleyen Aristo’nun Retorik’i. Modern savaşlar artık kitleler arası savaşlara dönüşmüştür ve propagandacıların rolü de bu yeni duruma adapte edilmiştir. . yüzyıldan bu yana. savaşın ayırıcı ve derin değişimini getiren özellik ne teknolojidir. Medyanın izleyiciler üzerindeki etkisinin. ortak kültürel etkinliklerle ilişkisi ve 1970’li yılların ikinci yarısından sonra da ideoloji kavramı üzerinde durmuştur. neyi. güvenilirliği gibi konular üzerinde durur. izleyici kitlesi pasif konumdadır ve büyük ölçüde birbirinden yalıtılmış bireylerden kuruludur. 1930’lu yıllarda ise. Bu yapıtların tümü iletişim üzerine olmakla birlikte. inanılırlığı. Ancak. herhalde bir deterjan reklamında değil. Bunlar. Quaker’a göre. propaganda kalıcıdır. 60 yıllık bir dönem boyunca 5 ülkenin belli başlı gazetelerindeki başyazılarda kullanılan simgeleri gözden geçirmiştir. Araç sayısı. İLETİ ile ilgili çözümlemeler. iletişimde ifade özgürlüğüne izin vermenin sistematik etkilerini ele alan John Milton’ın Areopagitica ve yine Mill’in Özgürlük Üzerine’si (1885). üretim. aynı zamanda tanıdık bir kişiye de karşılık gelebilir. ne de uğursuz olmadığını anlatan ilk esaslı Amerikan çalışmasıdır. Lasswell iki savaş arasında Amerikalıların propagandaya olan güvensizliklerini kandırılmış bir kumarbaza benzetmektedir.

Sihirli mermi kuramının “sihirli” yönü. dinleyici olarak her birey “kendisine iğne batırılan birer özne” gibi tasarlanmaktadır. Medya bir propaganda aracı olarak görülmektedir. Benzer şekilde. özellikle izleyicinin beğeni. tiksinti ya da ilgisizlik tepkilerini kaydetmekle yükümlü“profil makinesi”nin ya da “program çözümleyicisi”nin gelişmesine yol açar. İletişim eyleminin söylem yapısını sunan bu formül. Lazarsfeld-Stanton Çözümleyicisi olarak da adlandırılan ve önce radyo için yaratılmış olan bu yöntem. her birey aynı uyarılara benzer tepkiler veren tek biçimli bir doğaya sahipmiş gibi düşünülmektedir. Sürecin unsurlarından herhangi birinde yapılacak en ufak bir değişiklik. bütün insanlara etki yapmaksızın geçmesidir. Lasswell’e göre. iletişimin etkilerini içermektedir. iletişimi “ikna süreci” olarak lanse ettiği noktasından yola çıkarak “modelde etki konusunun abartıldığı” şeklinde bir eleştiride bulunulmuştur. Modelde yer alan “ikna süreci”yle ilgili gerçekleştirilmiş çalışmaların temelinde Pavlov’un etki-tepki. yani “şartlı refleks” kuramı bulunmaktadır. Nihayet sonuncu "hangi etkiyle" deyişi. 6. savaş dönemlerindeki propaganda kuramlarına dayanmaktadır. Lazarsfeld ile Robert K. Sonraki yıllarda Braddock. Mills. yani “eğlendirme”yi katarlar. c) Toplumsal mirası aktarmak. sihirli mermi kalabalığa atılır. izleyici hoşnutluğunu sağ elinde bulunan yeşil düğmeye. hedefte istenen düşünce ve davranış kalıplarını oluşturmaktır. reklâm ve propaganda alanında oldukça önemlidir. KANAL?  Medya çözümlemesi. gözlenebilen ve ölçülebilen bir değişkendir”. kanal. 7. Merton. televizyon) iletilmektedir. Birinci soru olan "kim". toplumu oluşturan kişiler arasındaki ilişkiyi sağlamak. Braddock’un çalışmasında “amaç” ve “şart” gibi iki unsur ilave edilerek şu şekilde bir formülasyona gidilmiştir: Kim – Ne Diyor – Hangi Kanal ile – Kime Hangi Şartlar altında? Hangi amaçla? Lasswell’in.NE?  İçerik çözümlemesi. Frank Stanton ile Paul Lazarsfeld’in işbirliği. kısa süre sonra uzman kişiler tarafından sinema seyircilerinin tepkilerini çözümlemek için kullanılır (Günümüzde bazı Hollywood yapımı filmlerin vizyona girmeden önce test edilmesi). etkinin derecesinin de değişmesine neden olur. 9. modelde “feedback unsuruna yer verilmediği” hususu oluşturmuştur. Uygulamada ise. İçinde yaşanılan tarihsel ve toplumsal koşullarda güç ve iktidar mücadeleleri ile gerçek üretim süreçlerine yer verilmez. hedef kitle ve feedback gibi öğeler etkiyi oluşturan unsurlardır. ileti. "Kime" sorusu izleyici ile ilgilidir ve iletişimcinin kamusuna değinmektedir. Her soru kendine özgü bir çözümleme alanını çağrıştırmaktadır: Lasswell’e göre. Lasswell’in formülüyle bağıntılı ampirik araştırmaları “soyut ampirizm” olarak niteler: Soyut ampirizmde neyin doğruluğunun kanıtlanacağı ciddi bir sorun olarak düşünülmez. Sonuç olarak Lasswell Modeli’nde. b) Çevreye karşı bir yanıt geliştirmek için. Bu modelin yarattığı ilgi. radyo. “etki. hoşnutsuzluğunu da sol elindeki kırmızı düğmeye basmak suretiyle dile getirir. 1. bir diğer eleştiri konusunu da. İki toplumbilimci. Ayrıca. Bu düşünce. 8. dostlara ve tarafsızlara zarar vermeden gidip düşman ya da hedefi bulur. Lasswell Modeli’ne bazı eklemeler yapmıştır. bu sonuçlardan sadece ikisi etkili olabilmiştir: Etkilerin çözümlenmesi ve içerik çözümlemesi. İzleyici. “entertainement”. basında gazetecilik yapan iletişimciye gönderme yapmaktadır. iletişim sürecinintoplumda başlıca üç işlevi vardır: a) Bir topluluğun değerler sistemini etkileyip onu bozacak her şeyi bildirerek “çevrenin gözetimini yapmak”. 3. İletişim sürecindeki kaynak. Çünkü uyaranın amacı. 5. Sorunun bu tarafı kullanılan tekniği de kapsamaktadır. televizyon veya radyoda. KİME?  İzleyici çözümlemesi HANGİ ETKİYLE?  Etkilerin çözümlenmesi. daha ziyade nasıl kanıtlanacağı . bu üç işleve dördüncüsünü. çok çeşitli biçimlerde işletilmeye ve kullanılmaya müsaittir. 2. Lasswell’in yaklaşımında tarihsellik boyutu eksiktir. Bu ölçüm cihazına göre. "Ne dedi" sorusu iletilere ilişkindir ve bunlar seçilen bir kanalla (gazete. Bu modelde. 4. Paul F. Aynı söylemle Lasswell iletişimin farklı tiplerini daha da açmaktadır. okuyucu.

medyaya doğrudan açık oldukları için olaylardan iyi haberdar olan. Lazarsfeld ve arkadaşlarınca gerçekleştirilen bir diğer çalışma da. kanı önderlerinin rolünün kesin biçimde ortaya çıktığı iki aşamalı bir süreç gibi kavramalarını sağladı. medyanın sınırsız gücüne duyulan ilgi de. bireylerin kendi grubuna mensup diğer kişilerle medya arasında “aracı rolü” üstlenilmesini simgelemektedir. bireysel kanaatleri. Buna göre her toplum üyesi uyarıyı aynı biçimde kabullenmekte ve az veya çok birbirine yakın bir yankı uyandırarak toplumdaki bireylerin tümünü yakalamaktadır. R=Reaksiyon) Modele göre. görevselci medya toplumbiliminin tarihi. iletişim akışını iki aşamalı bir süreç olarak incelediler: Lazarsfeld ve Elihu Katz. buna karşılık. İllinois’nin 60 bin nüfuslu Decatur kentinde 800 kadın üzerinde “kişisel karar verme” sürecini incelerken. Örneğin Paul Lazarsfeld ve Elihu Katz. başlangıçta. seçmenlerin oy verme davranışları üzerinde medyanın etkilerini saptamaya yönelik araştırmaları.düşünülür. bireyleri şu ya da bu adaya oy vermeye veya şu ya da bu ürünü tüketmeye yönlendiren karar süreçlerini derinlemesine inceledikleri two-steps flow (“iki aşamalı akış”) kuramını ortaya attılar. Fakat Amerikan siyasetinin dinamikleri hakkında çok az şey öğreniyoruz” diye yazar. kitle toplumu. Modelin ardında bir kitle toplumu kavramı yer almaktadır. Bu model kitle iletişimine uygulandığında. “birincil grubun” önemini yeniden keşfettiler. İletiler . 1920’lerde davranışçı model. Lasarsfeld’in yaptığı People’s Choice araştırmasında. Bu buluş. kitle iletişim araçlarının. “kanaat önderi” ya da “kamu önderi” kavramı literatüre sokulmuştur.Medyanın bireyler üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. kamuya sunulan iletilerin onlar üzerinde doğrudan doğruya bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Modelde yer alan “kamuoyu önderi” kavramı. İLK AŞAMASINDA. görece daha bilgili kişiler. ikincil) bir parçasıdır. Bu durum.Toplumdaki bazı kişiler. 1948 Başkanlık Seçimleri döneminde. farklı grupların (birincil. kişilerin kanaatlerini. alıcıyı edilgen bir rol içine hapsetmişti. Söz konusu iki aşamalı bu sürecin. Yani iletişim alıcıya ani bir etki yapmaktadır. zengin. kuram ve modellere genel olarak göz atalım. Aynı şekilde. Bu araştırmayla. İnsan. sınırlı bir etkiye bırakır. bu sorunu yeniden ele aldı. “denge”. yerini. aynı uyarılara benzer bir tepki veren tek biçimli bir doğaya sahipmiş gibi düşünülmektedir. tutum ve davranışları değiştirmede doğrudan etki etmediği. Bundan sonra ise “bilişsel çelişki”. düzenli bir şekilde bazı kişilerin etkilemesini anlatmaktadır. Bu dönemlerin başında.Bireyler. beklenmedik sonuçları gündeme getirmiştir. (S=Semptom. Böylece. bu kuramda. medyayı daha az izleyen ve bilgilenmek için başkalarına bağımlı olanlar bulunur. Bu önderlik işlevi. özellikle önderler. 2. İKİNCİ AŞAMASINDA ise. diğer üyelere medyadan daha fazla ileti üretmektedirler. çok küçük parçaların bir bütünü olan toplumun harcı gibi düşünülmüştür. Protestan kentli kişilerin Cumhuriyetçilere oy verme yöneliminde olduğunu. aksi türdeki kişilerin de Demokratlara yöneldiğini öğreniyoruz. kültür ve inanç sistemlerinin de etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ĠKĠ AġAMALI AKIġ (TWO–STEP FLOW) KURAMI 1940’lı ve 50’li yıllarda. İKİ AŞAMALI AKIŞ kuramı geliştirilerek “kanı önderi”. iletişim akışını. Bu açıdan. yani koşullu reflex kuramı bulunmaktadır. ETKĠ TEPKĠ (S/R) MODELĠ: HĠPODERMĠK MODEL İkna süreciyle ilgili gerçekleştirilmiş çalışmaların temelinde Pavlov’un etki-tepki. gündelik yaşamlarında. toplumsal dokudan yalıtılmış ve parçalanmış değildirler. iletişim sürecinin başlangıç ve bitiş noktaları arasında “bir ara öğenin” bulunuşunu bir yenilik gibi göstermiştir. belirli konularda. “kanaat önderleri”nin rolünün kesin biçimde ortaya çıktığı iki aşamalı bir iletişim sürecidir. Her birey. bireylerin kendi düşünce ve kanaatlerine yakın buldukları ve önceden benimsemiş oldukları fikirleri destekleyici iletilere daha duyarlı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu modelin temel önermeleri şunlardır: 1. 3. Yine bu dönemde iletişim araçlarının etkileri konusu açıklanmaya çalışılırken. 2. toplumsal ilişkiler içinde aşamalanmaktadır. toplumsal ilişkilerin yanı sıra. SINIRLI ETKĠLER DÖNEMĠ: Lazarsfeld. Etkileri. özel bir uyarı alıcıya doğrudan bir etkide bulunmaktadır. “seçici algılama” gibi konuları kapsayan modeller geliştirilmiştir. Berelson ve Gaudet’in ABD’deki 1940 Başkanlık Seçimleri sırasında. 1940’larda kitle iletişim araçlarının etkilerini sorgulayan Amerikan kökenli iletişim sosyolojisi. Şimdi sınırlı etkiler dönemi kapsamında geliştirilen yaklaşım.

Özellikle kapı tutucuların habere ilişkin “seçme”. hangi olayın hangi sırada ve ne kadar süreyle haber olacağına karar verirler. Kitle iletişim araçlarının gönderdiği mesajları kendi kişisel etkisi aracılığıyla yayan kanaat önderleri. bu anlamda. denetim yoluyla bu kanaldan akan şeyin gruba ulaşıp ulaşmayacağı konusunda karar verir. bir kanalın stratejik bir kısmını kontrol etmektir. Eşik bekçileri. kısaca tanımlandığında. haber olmak üzere gelen olayların seçimini ve yorumlamasını yaparlar. 1955) "iki aşamalı iletişim" modeli üzerinde temellenmiş olmaktadır. “zamanlama”. AA. basın bildirileri v. kitle toplumu kuramlarının aksine. Aynı şekilde. Şimdi White tarafından geliştirilen “eşik bekçiliği” yaklaşımına daha yakından bakalım. Örneğin gümrükler. Bu model.b. medya sunumlarını kamuoyu önderlerinin önce alıp sonra toplumun daha az aktif üyelerine bu bilgileri aktardıkları düşüncesinden hareket etmektedir. gün yüzüne çıkartılan bu gözlemlerin incelenmesi (Personal Influence. enformasyon denetiminin önemli bir parçasını oluşturur. hükümet seremonileri. “EġĠK BEKÇĠLĠĞĠ” (GATEKEEPER) YAKLAġIMI “Eşik Bekçisi” kavramını ilk kez 1947 yılında Kurt Lewin kullanmıştır. Kavram. Eşik bekçiliği ya da kapı tutuculuğun anlamı. etkinliği de son derece fazla olmaktadır. “tekrarlayıp tekrarlamama” v. Bu önderlik işlevi. yazı işleri sorumlusu ya da bir yayıncı olabilir. haber üretim sürecinde neyin haber olacağına ya da olmayacağına karar vermede eşik bekçisi kavramsallaştırması önemlidir.diğerlerine ulaşmadan önce bu önderler tarafından “süzülmektedir. Bu modelin anahtar kavramlarından olan “kamuoyu önderi”. M. medya etkisini genellikle “tutum ve davranışlardaki kısa dönemli etkiler” olarak görür ve değerlendirir. medya mesajlarını belirleyen kişi olarak eşik bekçileri üzerinde durulmuştur. Eşik bekçileri. “İki Aşamalı Akış” görüşünde kanaat önderi. daha sonra gazeteye alınacak haberler için kullanılmaya başlanmıştır. toplumu olduğu gibi ortaya koymayan ve kitle iletişim araçlarının “toplumsal denge”yi sağlaması gerektiğini savunan bir niteliğe sahiptir.Kapı tutucular. Kapı tutucuların kararları daha çok basımcının ya da yayıncının ne düşündüğüne bağlıdır. aile içindeki yiyecek alımına ilişkin bir araştırmasında bu kavramdan ilk kez söz eden kişidir. Kapı tutucu. Eşik bekçileri. . Bu kanal bilgi ya da mal akımı olabilir. köy öğretmenleri ve kentsel alanda ise burjuva entelektüelleri olarak tanımlanmıştır. İki aşamalı akış ve kamuoyu önderi yaklaşımı. “şekillendirme”. Eşik bekçileri. kapı tutucuların gündem belirlemede üstlendikleri rollere ilişkin önemli bazı bulgular şunlardır: 1. Araştırmacılar. 2. enformasyon arasında seçim yaparken izleyicileri düşünmezler. Bunlara ek olarak. kendi kanalında ya da gazetesinde belli bir habere yer verip diğerini yayımlamamaya karar verebilir. resmi demeçler.b. kırsal alanlarda muhtarlar. grubuna mensup diğer kişilerle medya arasında aracı rolü üstlenilmesini anlatmaktadır. “kişiler arası iletişim sistemlerini dışarıdaki bir şeye bağlayan kişiler” olarak nitelenir. toplumda güvenilir ve saygıdeğer bir kişi olarak görüldükçe. Eşik bekçileri öncelikle çalıştıkları kurumların gündemini belirlerler ve böylece toplumun gündeminin belirlenmesine katkıda bulunurlar. bağımlı yapılmaya) çalışılmıştır. Bu tanımlama ile birlikte. en az iletişim aracının güvenilirliği ve inandırıcılığına sahip olmalıdır. Lewin. Bu. “Kapı tutucular” şeklinde de adlandırılan bu olgu. konuların haberleri ya resmi ya da yarı resmi kaynaklardan elde edilir. Eşik bekçisi ya da kapı tutucu. “sınırlama”. “ortaya koyma ya da gizleme”. kapı tutuculardır. “eşik bekçisi” olarak adlandırılan yeni bir kavramı daha ortaya koymuştur. genellikle haber editörleridir. yeni-sömürgeciliğin yaygınlaşmasında. Medya kurumlarında. kalkınma adı altında sürdürülen programlarda. White tarafından geliştirilen “eşik bekçiliği” modelinde. Buna göre. AP. etki arayışında “kapıyı tutan fikir liderleri”etkilenmeye (satın alınmaya.Kapı tutucuların haber kaynaklarının çoğu resmidir.” İki aşamalı akış. kararları. çoğulcu bir toplumda kitle iletişim mesajlarının akışının kanı önderlerince dolayımlandığını öne süren bir yaklaşımdır. Daha sonraD. Reuters gibi haber servisleri de önemli gündem belirleyiciler ya da kapı tutuculardır. “az gelişmiş” ülkelerde. Basın konferansları. Yine bireysel davranışların gözlemiyle olgunlaşan bu kuram. haber üretim sürecinin ilk aşamasında karar alan kişilerdir.

Yaklaşım. ya da kendi düşünceleriyle çelişen mesajları reddederler. kanaat önderleri ise alıcı araçtan sonra yer alırlar. medya kuruluşlarının mülkiyet ve örgütsel yapıları ile diğer endüstrilerle olan ilişkilerini v. günlük hayatımızda olabildiğince sık karşılaştığımız bir olgudur. Davranışlarımız.3. ideolojimiz arasında bir tutarlılık ararız. Yaklaşım.LEON FESTĠNGER VE “BĠLĠġSEL ÇELĠġKĠ” KURAMI Bilişsel çelişki. genellikle imkânsızdır. Ya kendi düşünceleriyle tutarlı olan mesajları alırlar. yani kapı tutucuları etkilerler. haber üretim sürecinde kapitalist toplumsal formasyonun belirleyiciliğini ihmal eder. özdeşleştiği kişilerin konsensüsünden ileri geliyorsa. Profesör Leon Festinger’ın “bilişsel çelişki” kuramı bunlar arasında en çok bilinenidir. başkanlık seçimlerinde üstlendikleri önemli manipülatif rolde göze çarpar. genellikle bir mesleği seçenler.  Yaklaşım. Eşik bekçileri yoluyla çeşitli alanlarda kaynak ve enformasyon seçme ve süzme işlemi yapılır. İletişim bilimleri alanında da 1950’ler boyunca bir dizi tutarlılık kuramı geliştirilmiştir. örneğin hiyerarşik konumumuz yükseldikçe. 4. reklâm verenlerin etkisini göz ardı eder. Eşik bekçileri birden fazla yerde konumlanmışlardır. örneğin çelişki bireyin bağlandığı. davranışlarını değiştirmekten geçtiğini ortaya koymaktadır. görmezden gelir. sahada habercilerin ilişki kurduğu “haber kaynaklarından” “haber servisine”. hem de yorumcu rolünü üstlenirler. bu konsensüsün değiştirilmesine çalışılabilir ya da bu kişi veya gruplar terk edilebilir. . insanların inançlarının ve yargılarının birbiriyle tutarlı olduğudur. nispeten daha pozitif düşünürüz ("taç giyen baş akıllanır" sözü. Bu kurama göre. çoğu kez bir biçimde davranmamızı ve bir başka biçimde davranmamamızı gerektiren birtakım dış talep. Bu yaklaşıma getirilen eleştirileri başlıca 4 grupta toplayabiliriz:    Yaklaşım.s. hareketlerimiz. Fakat fiziksel gerçeklik yerine. Davranışlarımız. “eşik bekçisi” ile “kanaat önderleri” birbirinden ayrı kavramlardır: Eşik bekçileri kitle iletişiminde gönderici araçtan önce. bir kurum veya iş yerindeki mevkiimiz ile iş yerimiz hakkındaki görüşümüz arasında bir ilişki vardır. fiziksel gerçeklik söz konusu olduğunda bu. Berelson ve Katz’ın açıklamalarına göre. 'bilincin sosyal gerçekliği değil. meslekleri ile ilgili pozitif görüş taşırlar. sosyal gerçekliğin bilinci belirlediği' tezini sınıf bilinci (proleter bilinci) oluşumunun temeline koyan Marksist yaklaşımla paralellik göstermektedir. benzer konular üzerinde durur ve benzer haberleri verirler. kâğıt yardımı ve kamusal ilanların dağıtımındaki rolünü dikkate almaz. kanaat önderleri her statü düzeyinde vardır ve her düzeydeki kimseler arasında bulunabilir. bilişsel öğeyi değiştirmek için dış dünyayı değiştirmek gerekir. Çelişkinin kaynağı dış dünya ise.Kapı tutucuların Amerika’daki en bilinen işlevi. sosyal gerçeklik söz konusu olduğunda. örnek aldığı. İki adaydan birini desteklemek suretiyle. “DENGE MODELLERĠ & KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMI” DENGE VE TUTARLILIK MODELLERĠ 1. ilk olarak yazı işleri sorumlularını. insanların tutumlarını değiştirmenin yolunun. vergi indirimi sağlamada. Ancak. bilişsel çelişki teorisi. Haber ajansları editörlerinden önce ve sonra yer alırlar ve haberin seçildiği “sahadan”. emir veya zorlamalara bağlıdır. eylemlerimiz ile tutumlarımız. Bunun anlamı ise şudur: Özellikle dış haberlerde ve siyasal haberlerde kapı tutucular. devletin haber kaynağı olmada. bu çerçevede değerlendirilebilir). Alan araştırması bulgularına göre. Dolayısıyla önemli gündem konularını onlar üzerinden kurarlar. oradan da bu servisi kullanan “haber örgütlerine” ve sonunda da “halka” gönderilmesine kadar geniş bir alanda yer tutarlar. Nihayet. Bu anlamda bilişsel çelişki teorisi. Bu nedenledir ki. Ayrıca her ikisi de etkinin sağlanmasındahem seçici. görüşlerimiz. insanlar medyadan ya da herhangi bir enformasyon kaynağından kendi tutum ve düşünceleriyle tutarlı olmayan mesajlar aldıklarında yapacakları iki şey vardır: 1. vatandaşların siyasal oy verme davranışı üzerinde etkili olurlar.Haber servisleri. Bu yaklaşımların temel varsayımı.

Fakat ortada bir soru durmaktadır: Bütün bu bireyler. sözgelimi pek çok insan. Ya uyumsuzluk konusunun önemini azaltırlar. belki de bireylerin bu davranışlarda bulunurken. bilişsel çelişki kuramına göre. Oysa böyle düşünen insanların çoğunun. maddi gücünün üstünde paralar harcayıp onunla akşam yemeği yemeyecekti… Bütün bunların aslında doğru ve insanı rahatlatan açıklamalar olarak kabul edilmeleri gerekir. her yemekten sonra bir kez olmak üzere. medyadan gelen mesajları algılamada “seçici” davranırlar. gerçekte üç kere dişlerini fırçalamadıkları da bilinmektedir. insanlar medyadan edindikleri enformasyon ve düşüncelerden. bilerek. bu kuramın ana konusudur.2. v.Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek. çocuklarını o okula göndermeyeceklerdi. 2. etraflarında söz söyleyecek birilerini ararlar. Örneğin dersine çok fazla çalışan bir öğrenci. çelişkisinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. Hal böyle olunca. kendi tutum ve davranışlarını. Algı seçiciliği kuramında iki alan vardır:Seçici maruz kalma ve Seçici hatırlama. Bu yaklaşıma göre. bu okulun kendine özgü üstünlüklerini abartarak başkalarını bu kararın değerine inandırmaya çalışır. bunlardan bilinçli olarak kaçınırlar. “atın ölümü arpadan olsun” türü savunma mekanizmalarına yönelmeleri. istemediklerini hatırlamazlar. Ya da genç bir kızla sadece bir tek akşam yemeğini birlikte yemek için gücünün üstünde zahmete katlanan bir delikanlı. yaptığı işe hiç de uygun değildir. yukarıda belirtilen yollardan birisini seçecektir. örneğin “mantığa bürüme”yi kullanarak. sahip olduğu bilgiye / tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi “bilişsel çelişki”ye düşer. Bu duruma daha başka bir örnek vermek gerekirse. Bu çelişkinin vereceği rahatsızlıktan kurtulabilmek için. gazete ve dergileri okumazlar. çalıştığı sınavın çok önemli bir sınav olduğunu düşünce olarak benimsememiş olsaydı. bu kanı ile yapılan davranış arasında apaçık bir uyumsuzluk vardır. yaptıkları bu işlerden niçin bu denli söz etme ihtiyacı duymaktadırlar? Bunun nedeni. bu reklamları daha çok okur. Aynı şekilde. kolaylıkla değiştirmeleri mümkün olmayan kanaatlerdir ve bu yüzden de uyumsuzluk azaltımına girişen bireyler kabul etmeye hazır oldukları yeni görüşlerle karşılaştıklarında. yemeğe götürdüğü genç kızın olağanüstü ilginç bir kız olduğuna inanmamış olsaydı.Seçici Hatırlama:Buna göre. yeni bir araba satın alan kişi. insanlar bir davranışta bulunduktan sonra. 1986 yılındaki Çernobil Nükleer Kazası’ndan sonra. a) Tutum değişikliği yerine tutum istikrarını. bazı dergi ve gazeteleri okurlar. Ya da E-5’teki travesti-fuhuş trafiğinde AİDS ile burun buruna gelenlerin bilişsel çelişkiye düşünce. 2. günde en az üç kere diş fırçalamak gerektiğinin farkındadır. bazı TV kanallarını izler. bu tür insanların günde üç kere diş fırçalamanın zararlı olduğunu söyleyen veya belli bir diş macununun kullanılması halinde günde tek bir kez bile diş fırçalamanın yeteceğini söyleyen bir enformasyon karşısında kolaylıkla etkilenebileceklerini düşünebiliriz. Sözgelimi sonuncu örneğimize geri dönersek. aldıkları bu mesajla uyumlu hale getirirler.s… Tüm bu örneklerde alınan kararlar ya da sergilenen davranışların failler tarafından haklılaştırılması durumu söz konusudur.s… diyecektir. başka araba reklamlarına yönelmek yerine. onun için epey sıkıntı verici olduğundan. Yine Festinger’a göre. ya da kendi düşünceleriyle uyumsuz olan mesajları kabul edip. ertesi gün arkadaşlarına bundan söz etmesi gerektiğinde. öncelikle uyumsuz (dissonant) bir ilişkidir. izleyiciler. 1. Bu çelişkiden kurtulmak için şu 3 yoldan birisine yönelir: 1. mali durumu hakkındaki bilgisi. yalnızca kendi istediklerini hatırlarlar. Çocuklarını özel bir okula göndermeyi kararlaştıran bir anne-baba. gireceği sınavın ne kadar önemli bir sınav olduğunu etrafındakilere söyleme ihtiyacı duyar. Bazı insanlar da kendi düşüncelerine karşı olan TV kanallarını izlemez. işin giriştiği eyleme uygun düşen yanını abartarak bu sıkıntıyı küçülterek azaltmaya çalışmaktadır. Örneğin. kanaatleri ve inançlarını ele alalım: Delikanlının kız hakkındaki istek ve arzuları söz konusu davranışa uygun olmakla beraber. sınava hazırlanırken. 3. Delikanlının bilgisi ile davranışı arasındaki uyumsuzluk. Örneğin. Şayet öğrenci. bilişsel çelişkiye düşecektir. çoğu kez. Bu davranışa “seçici maruz kalma” denir. etrafındakilerden sosyal destek ararlar. Sözgelimi “mantığa bürüme”yi tercih ederek “sigara stresimi azaltıyor” v. şayet delikanlı. radyasyonlu olduğu ileri sürülen çayları içenlerin “bilişsel çelişki”ye düşünce. o konudaki mevcut bilgisini değiştirir. genç kızla yemeğe çıkan delikanlının sahip olduğu enformasyonu. ana-bana özel okulun çok iyi olduğunu düşünmemiş olsaydı. o kadar sıkı çalışmayacaktı. Bu tür ilişki. İşte burada. ülkemizde. sigaranın kanserle ilişkisini bilen birisi günde bir paket sigara içiyorsa. Yine herkes bilir ki. Dolayısıyla.Davranışını değiştirir.Psikolojik savunma mekanizmalarından birisini. bu davranışı haklılaştırmak için. yaptıkları şeye ilişkin yeter derecede haklı kılıcı nedenlere veya açıklamalara sahip olmamaları ve bu davranışlarına ilişkin ilave haklı-kılımlar (justification) aramalarıdır.Seçici Maruz Kalma: Bazı insanlar. delikanlı. Yine bu kuram. kızın ne kadar güzel ve olağanüstü ilginç bir kişiliği olduğunu anlatmaya başlar. bireylerin sahip oldukları kanaatler. yaptığı seçimi destekleyecek enformasyon aramaya yönelir.s… Sonuç olarak. “acı patlıcanı kırağı çalmaz” türünden savunma mekanizmalarına başvurdukları gözlenmiştir. delikanlının giriştiği eylem ile mali durumu hakkındaki bilgisi arasındaki ilişki. . v.

A ve B arasındaki iletişim ilişkisinde bir dengesizlik durumu göze çarpar. A ile doğrudan ilişkilere de sahip olabilir. Şayet A ve B. tutum ve davranışlar önemli bir yere sahiptir.s. A ve B arasında X’e ilişkin mesajların aktarılmasında C bir faktör olarak araya girer ve nelerin aktarılacağını belirler. olguyu ya da eylemi) kendisi de görebilir ve A’ya bir reaksiyon gösterebilir. sanayi odası. olgu ya da objedir. söz konusu kitlesel linç olayına tanık olan B tarafından da algılanıp tepkiyle karşılanabilir. birbiriyle iletişimde bulunan iki farklı kişiyi sembolize eder. Örneğin fiyat yükselmesi ya da hava durumu değişikliği konularında… . Ya da alternatif tıbba inanan birisiyle modern tıp tekniklerine inanan birisi arasındaki düşünce ve inanç farklılığı da böyledir. iletişimde bulunan insanların sahip oldukları inanç. Böylece bireyler. Westley ve MacLean tarafından kitle iletişim sürecine uyarlanmıştır. Bu modele göre. herhangi bir iletişim örgütüdür. X ise. Newcomb. X’e karşı farklı bir bakış açısı ya da düşünce ya da tutuma sahipse.bir kaynak (toplumsal bir kaynak) ---reklamcı. Bu modele göre. Böylece bu iki kişiden birisi diğerine ya da X’e karşı olan tutum ve düşüncesini değiştirebilir. Kitlesel bir “linç olayı”nı sunan bir TV kanalı. Modelin bu versiyonunda. eylem veya kişiler hakkındaki görüşlerden birisini seçerek B (izleyici) birimine ileti olarak gönderir. kişiler arasında kurulan iletişimsel ilişkilerde. medya kurumunda çalışan bir tür eşik bekçisi de olabilir. Ayrıca B.THEODOR NEWCOMB’UN ABX DENGE MODELĠ Bir psikolog olan Theodor Newcomb tarafından geliştirilen ABX Modeli. Ör. bu rol temelde bilinçli değildir. c) Gönderici yerine alıcıyı ön plana çıkarır.ise. reklâmcı ya da haber kaynağı olabilir. v. Buna göre. A.bir izleyici (toplumun bir üyesi) --. 3. C ile sembolize edilen kitle iletişimcisinin kanal rolünü oynadığı bir durum söz konusudur. hem kendi içsel iletişimlerinde. Ör: İki kişi. medya örgütü ya da örgütte çalışan bir kimsedir. aynı sanatçının ya da yazarın niteliği konusunda benzer şeyler düşünmeyebilirler. Ya da iletişimde bulunan iki kişi. hem de diğer insanlarla olan iletişimlerinde bir denge ararlar. X veya B arasındaki bağlantının C rolünün tekelinde olmadığını göstermektir. A. A ve B. 2. B--. Burada. kodlayarak. mesajı B’ye aktaran bir aracıdır ---iletişimci C. Bu kurum. bazı bilinçli amaçları ve niyetleri olan bir iletişimcidir. B’nin gereksinmelerini yorumlama ve sonra düşüncelerini ortak sembol sistemiyle ifade ederek.WESTLEY & MACLEAN’IN “ARACILANMIġ” ĠLETĠġĠM MODELĠ Newcomb tarafından kişiler-arası iletişim sürecini anlamak ve açıklamak için geliştirilen ABX Denge Modeli. A--.izleyici C--. C’nin. Modelin amacı. Bu modelin ikinci bir versiyonunda. olay. X nesnesi her iki kişinin de ortak ilgi alanı içinde olduğunda. aralarında bir uzlaşmaya varıncaya kadar bu gerilim durumu devam eder. daha çok kişiler arası iletişim sürecini açıklar.b) Enformasyon alma yerine enformasyon aramayı. C ise. politikacı. daha sonra yaptığı çalışmalarda. X’i (olayı. iletişim kaynağını oluşturan bir kitle iletişim kurumudur. B ve A’nın gereksinmelerine hizmet eden bir ajan durumundadır. toplumda meydana gelen olay. Politikacı. olgu. modeline şu koşulları eklemiştir:    Bireyler arasında güçlü bir cazibe olduğunda. bu kişilerin iletişim etkinliğinin içeriğini. B. A savunmacı bir rol üstlenir. Katılanlardan en az birisi için nesne önemli olduğunda. bir kanal veya araç yoluyla B’ye göndermek gibi görevleri vardır. iletişimin ancak belli koşullar altında meydana gelebileceğini belirterek. ya da X hakkında doğrudan deneyim sahibi olabilir. konusunu oluşturan bir başka kişi.

koca ve karısı birlikte yaşamaya devam ederler. Modelin bir başka zayıf yönü de. Oysa McQuail ve Windahl’ın (1993) belirttikleri gibi. Aynı şekilde. FRITZ HEIDER VE “YÜKLEME TEORĠSĠ” . iki birey ve bir tutum objesi arasındaki ilişki üzerinde odaklaşır.Dengeli durum değişime direnç  Yok şayet iki ilişki olumlu. pratikte üç ana katılımcı arasındaki ilişkiler nadiren dengelenir ve bu durum yalnızca bir iletişim ilişkisinde görülmez. Sözgelimi kaynak konumunda olanlar (A). söz konusu kişinin (k) görüş açısından ele alınmıştır: Buna göre:  Şayet k-d-o ilişkisinde her üç ilişki de k’ya göre olumluysa ya da ilişkilerden ikisi olumsuz. k için dengesiz bir durum var demektir.+ + . magazin programları).Dengesiz durum değişime açıklık --Şimdi bu durumu örneklerle anlatalım. Durumu bir başka somut örnekle daha açıklayacak olursak. Aynı zamanda. “denge modeli”nde. bu fikir farklılığı ilişkilerinizde bir dengesizlik yaratacaktır. Heider’e göre. diyelim ki bir karı-koca ile eve alınmış bir köpek arasındaki ilişkiyi düşünelim: Şayet. kendi örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirme peşinde olabilirler. ilişkiler sisteminin kendi kendini dengeleyici. koca. düzenleyici ve bütün katılanlara karşılıklı olarak fayda sağlayıcı olduğunu varsayar. Bir arkadaşınız.FRITZ HEIDER’ĠN DENGE MODELĠ Tutarlılık kuramlarının babası olarak kabul edilen psikolog Fritz Heider. arkadaşınız da bunun tam tersini savunuyorsa. denge durumunun düzenli olduğu ve dış etkenlere direndiği varsayılır. Dengesizlik ise kişide psikolojik bir gerginlik yaratır. Kişiler arası algı olayını en basite indirgeyen Heider. bir diğer kişi (d) ve bir tutum objesi (o) arasındaki ilişkiyi incelemiş. her ikisinin de köpeğe karşı sempatik (olumlu) bir yaklaşımı varsa. A’nın C üzerinde bir gücü ve etkisi olabilir ve C. Kadınların da erkekler gibi çok iyi yerlere geldiği konusunda arkadaşınızla anlaşamıyorsanız. denge halini yeniden sağlayacak bir değişiklik oluşmasıyla ortadan kalkar. İzleyiciler (B) ise. Yani. Ya da eve alınacak bir mobilya veya çocuk yapıp yapmama konusu da olabilir. Bir başka deyişle. bazıları ise dengelenmeyecektir. 4. gerçekten arzu etmedikleri iletileri gönderiyor olabilirler. iki insanın birbirlerine karşı ya da bir nesneye karşı geliştirdikleri hoşlanma ya da hoşlanmama şeklindeki tutumlarında bazı ilişki kalıpları dengelenecek.+ + + + . Oysa her biri birbiriyle çok az ilişkili olan amaçları gerçekleştiriyor olabilirler. verici ve alıcının çıkarları dengelenecektir. bazen de C ve B arasında politik bir ilişki olabilir. A ve C arasında. özgür olmalarını ve erkek-kadın arasında ayrım yapılmamasını. Bu gerginlik. köpek. ancak bu incelemede durum.. biri olumluysa k’nın zihninde denge durumu var demektir. ya da karısı ile kendisi arasında olumsuz bir ilişki olduğu halde. sosyoloji hocasının iyi bir insan olduğunu düşünüyor ve siz de bu düşünceye katılıyorsanız. her üçü arasında dengeli bir ilişki var demektir. siz kadınların da artık ev dışına çıkmasını. özel gereksinimleri olmaksızın kendilerine ne gösteriliyor ise izliyor olabilirler (örneğin. Şekil1. Bir kişinin (k). İletişimciler (C) . 1946–1958 yılları arasında yaptığı araştırmalarla dikkati çeker. kitle iletişim sürecinin entegrasyon düzeyine ve savunucuların (A) iletişimcilerle (C) ve izleyicilerle (B) süreç hakkında aynı görüşü paylaştıkları yolunda yaptığı aşırı vurgudur. iletişime katılanların her biri değişime karşı çıkar. karısı ve köpek arasında olumlu bir ilişki varsa. iki insan arasında üçüncü bir insan ya da nesne hakkında varolabilecek düşünce uygunluğu veya uygunsuzluğunun düzeyiyle ilgilenir.Model. neredeyse her zaman bir ölçüde bilgi sağlamak için A rolüne bağımlı olarak çalışabilir. Bunun sonunda. sorumluluklar taşımasını. kocaya göre. Şekil 2. denge bulunduğu durumda. bir ilişki olumsuzsa ya da her üç ilişki de olumsuzsa. Heider. Heider’in denge modeline göre. bu durumda ilişkiniz dengelidir. Serbest hareket edildiğinde.

Bu yaklaşıma göre. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR (USES AND GRAFITICATIONS) YAKLAġIMI Görevselci medya toplumbilimi. 70’li yıllarda Kullanımlar ve Doyumlar diye anılan bir yaklaşımla “insanlar medyadan nasıl yararlanıyorlar?” sorusunu sorarak “kullanıcıların doyumu” ile ilgilenmeye başlamıştır. iletişim araçlarının kullanımını “gereksinim doyumu” ve “gerilim süreci” olarak görür. izleyici merkezli olduğundan. izleyicilerin “seçiciliği” bu etkiye engel oluşturur. Buna göre. çünkü etkileme süreci zaman alır. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı “egemen model” kapsamı içine girer. Bu model. adeta bir ilan tahtası işlevi görür. yoldan geçen birinin yangını söndürmeye katkıda bulunması. Fritz Heider (1958). bireyler medyaya bakarak “ne düşünmeleri gerektiğine” değil. büyük ölçüde psikolog Elihu Katz’ın araştırmalarına ve çalışmalarına dayanır. “kişinin zaman ve mekân içinde hareket ederken yaşamdan çıkardığı anlam” olarak nitelenir. sosyal psikolojinin insanların bir davranıĢla ilgili olarak. giyiniş tarzlarından edindikleri izlenimlerle başlayan bu atfetme (yükleme) süreci. Medyanın etkisi sınırlıdır. İnsanlar medyayı farklı nedenler ve . sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. 1959’da kitle iletişim araçlarının halka ne yaptığından çok. bunu onun babasıyla tartıĢmaya girmekten kaçınmasıyla açıklarız. Ya da yine örneğin ağırbaşlı biçimler. mesleğiyle açıklanırken. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı. metinlerle okuyucuların üstlendiği rollerin etkileşiminden oluşmaktadır. iletişim alanında. yani bir dıĢsal yükleme yaparız. onun kiĢilik özellikleriyle iliĢkilendirilir. “halkın bu araçlarla ne yaptığına” dikkat edilmesi gerektiğini söyler. Yeni kişilerle karşılasan bireylerin birbirlerinin sözlü–sözsüz davranışlarından. çünkü arada başkaları vardır. Bu ihtiyaçlardan dolayı. kişiye yapılan bedensel temasla duygu ya da bir baş hareketiyle onay ifade edilebilir. Yükleme teorisi. ne zaman ve nasıl "niçin?" sorusunu sorduklarıyla ilgilenen alanıdır. onun akıcılığına katkıda bulunmasıdır. tek renk. Örneğin. Yani eğer solcu olduğunu bildiğimiz bir arkadaĢımız bir akĢam yemeğinde babasının muhafazakâr görüĢlerini onaylıyorsa. B. “ne hakkında düşünmeleri gerektiğine” karar verirler. Medyanın etkisi hemen olamaz. davranıĢın toplumsal bir rolün bir parçası olup olmadığıdır. insanların toplumsal ve psikolojik kökenli ihtiyaçları vardır. Bunlardan birincisi. Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı. sözsüz iletişim yoluyla birtakım anlamlar iletilebilmesinin mümkün olmasıdır. Attribution Theory)’dir. kişiler arası iletişimde. Katz. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı. “gerçeğin çoğul olduğu”na ilişkindir. Bilindiği üzere. anlam ve etkiler. onların gerçek kiĢilik özellikleriyle ilgili önceki beklentilerimizi kullanırız. Bu yaklaşıma göre. Sözsüz iletişimin ikinci işlevi ise sözlü iletişimi desteklemesi. Bu yaklaşıma göre. insanın kendini ve çevresini anlama isteğinin yattığını söyler. insanlar baĢkalarının nasıl davranacaklarına yönelik önceden kestirimlerde bulunmak isterler. Bu işlevler iki ana gruba ayrılabilir. atfetme sürecinin temelinde. sözsüz iletişimin önemli işlevleri vardır. Katz’a göre. baĢkalarının davranıĢlarını yorumlarken. Medyanın etkisi doğrudan değildir. Kuramın epistemolojik varsayımı.Heider’e mal edilen teorilerden birisi de Yükleme Teorisi (İng. medyadan ve diğer kaynaklardan bu ihtiyaçlarını gidermek için birtakım beklentiler içine girerler. iletişim sürecinde izleyiciyi aktif olarak kabul eder. Burada enformasyon. yakaya takılan rozetle meslek. Bu ihtiyaçlar sonucunda insanlar. bedene sımsıkı oturtulmuş klasik kesimler ciddiyeti ifade eder. Yani bir itfaiyecinin yangın söndürmesi onun yardımseverliğiyle değil. Son olarak. Burada medya. Heider'e göre insanların iki güçlü motivasyonu vardır:   Dünyayı tutarlı bir Ģekilde anlama Çevreyi kontrol etme ihtiyacı. Yükleme yapılırken dikkate alınan noktalardan biri. kişi kendi enformasyonunun yaratıcısıdır. 80’li yıllarda kendisine özgü “pazarlıklı okuma” kavramını derinleştirmiştir.

çocukların televizyonla ne yaptığını incelemişlerdir. değerleri destekleme ve gerçekleri arama.Hayali Dokunaklı İçerik: Romanlar.Vakit Geçirme:Günlük baskılardan. 1945 yılındaki gazete grevi esnasında gazete okuyamayan bireylerin en çok neyi özledikleri konusunda araştırmalar yapmıştır. araştırmalarında içeriği 3 sınıfa ayırmıştır: 1.Gerçek Enformasyon Veren İçerik: Bölgesel. ihtiyaç ve beklentilerini tatmin etmek isteyen bireylerin. kitle iletişim araçlarında “dinlenme”. kuram insanların büyük çoğunluğunun özgür iradelerine göre davrandıklarını varsayar. . Bu dönemde. radyoda “klasik müzik” dinleme motivasyonları konusunda. “eğlence”. tarihsel açıdan Klasik ve Modern Dönem olmak üzere başlıca iki dönemde ele almak mümkündür: 1) Klasik Dönem: Bu dönemde Herzog. 2. her bireyin farklı ihtiyaç ve beklentileri olduğu. 1949 yılında. canlı spor yayınları. çocukların okuduğu dergiler. Sosyal prestij için. Dolayısıyla. McQuail. olaylar ve tüketim ürünleriyle ilgili bilgi edinme. İrfan Erdoğan. elde edilen doyumları 4 gruba ayırmışlardır: 1. okuyucuların gazete kullanımı yoluyla elde ettikleri doyumları şu şekilde sıralamışlardır: Kamu işleri ve yorum için. KURAMA ĠLĠġKĠN BAZI ARAġTIRMA ÖRNEKLERĠ Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımına yönelik araştırmaların çoğu 1960’lı ve 70’li yıllarda yapılmıştır. ağlatıcı. yarışma programları). 4. belgeseller ve yorumlar. Sosyal temas için. * Berelson ise. ulusal ve uluslar arası haberler. Lyle ve Parker. güldürücü filmler. sıkıntılardan ve sorunlardan kaçma. Kişiler.gereksinimler için kullanırlar. Bir şey okumuş olmak için. 3. Okul öncesi dönemde. Dinlendiriciliği için. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımını temel alan bazı araştırma örneklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:  Schramm. 3. İzleyicilerin davranışlarını bireyin ihtiyaç ve ilgileriyle açıklaması nedeniyle “Mesaj Alma Süreci Modeli” olarak da nitelenen bu modeli.Kişisel Özdeşlik: Toplumla ilgili olaylar hakkında bilgilenme. “heyecan” ve “sorunları unutma” gibi çeşitli doyumlar arar ve elde ederler. Suchman ve Berelson’un çalışmaları ön plana çıkmaktadır. TV eğlence oyunları. insan ihtiyaçlarının sonsuz ve sınırsız olduğu gerçeğinden hareketle. birçok şeyi fantezi programlarından öğrenirler. çocuklar. genellikle farklı şekillerde medyaya yöneldiği kabul edilmiştir. Berelson ve arkadaşları. Buldukları sonuçlara göre. * Suchman. 2) Modern Dönem:Bu dönem içerisinde. Blumler ve Brown ise.Gözetme: Çevreyi bilip tanıma. genellikle “Gerçeğe” ve “Fanteziye” dayalı içerik ayrımıdır. konuşma programları. * Herzog.Gerçek Dokunaklı İçerik: Tiyatro ve oyun gibi estetik bir şekilde sunulan ve aynı zamanda hayali olmayan içerik (Ör: reklâmlar. yaptıkları araştırmalar sonucunda. “yalnızlığı giderme”. KURAMIN ĠÇERĠK SINIFLAMASI Bu yaklaşıma göre araştırmalarda en çok görülen içerik sınıflaması. genellikle büyüklerin seyrettiği programları seyretmektedirler ve bunların çoğu fantezi ve eğlence programlarıdır. radyoda “Arkası Yarın” programlarını dinleyen bireylerin ne tür doyumlar sağladığı konusunda.Kişisel İlişki: Arkadaşlık. Günlük yaşantı için bir araç olarak. hikâyeler. 2. “etkiye karşı direnen bireyin bilinçli bir seçim yaparak ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağına inandığı iletişim araçlarına yöneleceği” varsayımı geliştirilmiştir. toplumsal yarar.

gençler arasında iletişim araçlarının kullanımı ve toplumsal bütünleşme ilişkisini incelemiş ve yoğun TV izleme ile statü. Ancak burada izleyicinin ne dereceye kadar aktif olduğu ve iletişim sürecindeki öteki öğelerin (iletişim örgütleri. Başkalarının tecrübelerinden yararlanmak için. günaha girmeksizin ele almak için. Deterjan firmalarının bu tür dizilere bol reklâm vermesi ise. Kafayı dağıtmak ve oyalanmak için. çocuğun toplumsal ilişkileri kötüleştikçe. televizyon kanallarındaki dizi ve filmler incelenerek. 3. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı kapsamında. Bir kimlik kazanmak için. savaş gibi özel bir durumda. 2. Otoriteyi temsil eden kişilerin yüceltilmesini veya aşağılanmasını görmek için. televizyon kullanımı ve fantastik içerik arayışı artar.” Gazetelerin ise ek bir enformasyon kaynağı olduğunu ve Radyo ile TV’nin verdiği materyallerin yorumu için kullanıldığını saptamışlardır. ayrıca 1960’lı yılların ardından yapılan araştırmalarda ise. iletişim araçlarından doyum ararlar. izleyici kendi etkisini kendi seçtiği zaman. TV’nin iki önemli işlevi olduğuna işaret etmiştir: “Bilmek gereksinimi” ve “gerginlikten kurtulma. Araştırmalar sonucunda kadınların dizi ve filmleri çok fazla izlediği. Dolayısıyla kitle iletişim örgütleri ve profesyonelleri üretilen etkilerden sorumlu tutulmazlar.   “Seçici algılama”.s… KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAġIMINA YÖNELTĠLEN ELEġTĠRĠLER Kurama karşı çeşitli eleştiriler de yöneltilmiştir. Taklit edilecek modeller bulmak için. toplumsal bütünleşmede başarısızlık hissi. bu seçimin sonuçlarından kendisi sorumludur. Güzelliği yaşamak için. kişilerin kitle iletişim araçlarını öteki olanaklara tercih edip kullanmalarının toplumsal sonuçlarını açıklamamaktadır.Yaklaşım.  Johnson. etkiye karşı da direnç gösterdiğini savunmaktadır. “seçici izleme” ve “pekiştirme” gibi yaklaşımları gündeme getiren Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı. Tarihe tanıklık etmek için. Dünyaya düzen verildiğini görmek için. Katz ve Peled. niyetli ve katılımcı olduğunu. . GÜNÜMÜZ ĠNSANININ MEDYAYA YÖNELME VE MEDYAYI KULLANMA NEDENLERĠ Günümüz toplumlarında bireylerin Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı çerçevesinde medyaya yönelme ve medyayı kullanma nedenlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Eğlenmek için. Empati için. Başkalarının hatalarını görmek için. Bu bulgulara göre. Sorumluluk almaksızın uç heyecanları yaşamak için. zira bunları kendileri için dünyaya açılan pencereler olarak gördükleri saptanmıştır.İzleyiciler aktif bir şekilde. bireylerin bunları niçin izlediği tespit edilmeye çalışılmıştır. gönderenler) önemi yeterince belirtilmemektedir. sonradan bu dizilerin “sabun köpüğü” (soap opera) olarak nitelenmesine yol açmıştır. bireylerin aktif. Hoş olmayan duygulardan kurtularak deşarj olmak için.Aktif izleyici savına göre.büyüdükçe basılı iletişim araçlarına yönelirler. dolayısıyla kendi etkilerini kendileri meydana getirirler. Tanrısal ve ilahi olanla özdeşleşmek için. Dünya hakkında bilgi sahibi olmak için. Tabuları. Merakı tatmin etmek ve bilgilenmek için. gençleri yetersizlik duygusundan kurtulmak için TV’yi kullanmaya yöneltmektedir. Bu eleştirileri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. v. düş kırıklığı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bulmuştur. seçici.

kitle iletişim araçları ile yayılan mesajların nasıl “ortak anlamlar” oluşturduğu ve bu anlamların daha sonra nasıl “ideolojiye dönüştüğü” sorusunu yanıtsız bırakır. KULLANIMLAR VE ETKĠLER KURAMI Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı ile Etki Modeli’nin birleşmesiyle de “Kullanımlar ve Etkiler Yaklaşımı” ortaya çıkmıştır. tüketilen kitle iletişim içeriğinin türü. Kullanımlar ve Etkiler.Bu yaklaşımın gözden kaçırdığı bir başka nokta da. 7.4.Bu yaklaşımda. -THE END- . bireyin gereksinimleri ve bunları doyurma ya da tatmin etme yöntemlerini şartlandıran ekonomi-politik çevreyi oluşturan sınıfsal koşullar ve bakış açıları ihmal edilir. bu içerik tüketiminin sonuçlarını kestirmede önemli rol oynar.Bu yaklaşım. 6. ne miktarda tüketildiği ve nasıl tüketildiği gibi unsurlar.Yaklaşım. kitle iletişimini önemli toplumsal etkilerden soyutlanmış olarak inceler. başka güç ve iktidar yapılanmalarına bağımlı konumda olmasıdır. Bu kuramın ana savı şudur: “İletişim araçlarının farklı kullanım türleri farklı sonuçlar üretir.” Modele göre. izleyiciler için tek mesaj kaynağı medya değildir. izleyicinin kontrolü elinde tutan asıl güç olmaması. 5. Sven Windahl’in ürettiği bir iletişim modelidir. Ayrıca. aksine.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->