MESLEK HASTALIKLARI

KONULAR
• A- MADENİ CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • B- ORGANİK CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • C- FİZİK VE MEKANİK ETKİLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • Ç- TOZLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • D- BULAŞICI HASTALIKLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK • HASTALIKLARI • E- MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER • 1- Aydınlatma, Havalandırma ve Isıtma • 2- Kimyasal Tahrişlerin Önlenmesi • 3- Zehirlenmelerin Önlenmesi

MESLEK HASTALIKLARI

Ülkemizde bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için temel olarak iki koşul bulunmaktadır; bunlar 1-Bir dış nedenle meslek hastalığını doğuran aynı olayın birden fazla meydana gelmesi 2-Vücuda yavaş yavaş etkide bulunması

Ayrıca yavaş yavaş tekrar eden dış neden, işçinin vücut bütünlüğünü ihlal etmelidir. Ancak, meslek hastalıkları sadece vücudun fizik bütünlüğünde değil, ruh ve sinir bütünlüğünde de arazlar meydana getirmektedir. Bu nedenle vücut bütünlüğünün ihlalinden hem fizik, hem de ruh bütünlüğündeki ihlaller anlaşılmalıdır. İkinci koşula göre ise, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilebilmesi için bu hastalıkla görülen iş arasında uygun nedensellik bağı bulunmalıdır. Ayrıca, meslek hastalıklarında işçi, işverenin emir ve talimatı (otoritesi) altında çalışıyor ve çalıştığı iş yerinin durumu hastalık oluşturmaya uygun bulunuyorsa uğranılan hastalık meslek hastalığıdır.

A- MADENİ CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI
• Günlük yaşantımızın bir parçası hâline gelen kimyasallar yararlarının yanı sıra özellikle uygun şekilde kullanılmadığında insan sağlığı için tehlike, çevre içinse zehir olabilmektedir. 50 yıl önce üretilen kimyasal madde miktarı yılda 1 milyon ton iken, bugün bu rakam 400 milyon tona ulaşmıştır. Günlük kullanımda olan kimyasal madde sayısı ise 60.000 ile 100.000 arasında değişmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerinde halen 60 binden fazla kimyasal maddenin kullanımda olduğu, bu maddelerin ancak 10 binin test edildiği, geri kalanların çoğunun kısa ve uzun vadede insan sağlığına etkilerinin henüz net olarak belirlenmediği bildirilmektedir.
Mesleki olsun veya olmasın saptanan işlevsel kaybın kısmi ve tam iş görmezliğe yol açıp açmadığı bu işlevsel kaybın derecesine göre hafif, orta, ileri, ağır olmak üzere üç veya dört kademeli olarak sınışandırılmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerde artık meslek hastalığı kavramıyla, iş görmezliğe kavramı birbirinden ayrılmıştır. Bu ise meslek hastalıkları hastaneleri başta olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerin birlikte çalışmalarına, meslek hastalıklarına erken tanı konulmasına ve en önemlisi meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışılmasına yol açmaktadır.

Kimyasal maddelerin insan vücuduna girişi solunum, deri emilimi ve sindirim yoluyla olmak üzere üç farklı yoldan olmaktadır. Bunlardan en tehlikelisi maddenin solunum yoluyla vücuda girmesidir. Yetişkin bir insanın akciğerinin 55-75 metrekarelik bir hava ile temas yüzeyi olduğu düşünüldüğünde bu maddelerin hızlı bir şekilde organizmaya etki edeceği kolay anlaşılır. Kimyasal maddelerin etkisi genellikle süreklidir, seyrek olarak ani etkilenmeler görülür. Bu nedenle etkilenmeler çoğu zaman başlangıçta fark edilmediği için tedbir alınmamaktadır.

bulantı. neden olduğu meslek hastalığının önlenmesi için yasa çıkarılan ilk metaldir. insan ve hayvan yaşamı. azot vb. krom. metallerden kaynaklanan zehirlenme. normal sıcaklık ve basınçta sıvı şekilde olan ve kolaylıkla buharlaşan. mide bozuklukları gibi meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Birçok metal. silisyum ve fosfor olmaksızın insan yaşayamaz. akciğer ödemi. Örneğin civa. Örneğin 8 element.MADENİ CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • Günümüzde sanayide en az 50 metal ve alaşımı kullanılmaktadır. kükürt.A. yol açtıkları hastalıklar ve korunma yolları: . kadmiyum. kronik bronşit. arsenik. potasyum. Ancak değişik faaliyetler ve iş yerinde bu ve diğer metallere uzun süre maruz kalındığında organizmada birikerek belirli bir dozun üzerine ulaştığı zaman toksik (zehir) etki yapmaktadır. sodyum. • Başlıca madeni cisimler. kalsiyum. manganez. onların faaliyetleri ve gelişimi için önem taşımaktadır. klorür. Tıpkı cıva gibi kurşun. magnezyum. fosfor.

. dolayısıyla kurşun zehirlenmesi riskinin yüksek olduğu diğer işler arasında akümülatör yapımı. Diğer kullanım alanları arasında matbaacılık. • Ayrıca kurşunun organik bileşikleri olan tetra etil kurşun ve tetra metil kurşun benzin içine oktan yükseltici olarak katılmaktadır. matbaacılık ve boya işleri gelmektedir. Üretilen kurşunun yarısından çoğu bu amaçla kullanılmaktadır. Kurşunun eritildiği. Yumuşak olması nedeniyle işleme kolaylığı vardır ve insanlar kurşunu çok eski yıllardan beri (mutfak araç-gereçleri. bu kullanım günümüzde giderek azalmaktadır. Bu yüzden kurşun zehirlenmesi de çok eski yıllardan beri bilinmektedir.) çeşitli amaçlarla kullanmışlardır. • Kurşun zehirlenmesi bakımından en riskli işler de kurşunun eritildiği işlerdir. boya üretimi.1. • Günümüzde metalik kurşunun başlıca kullanım yeri akümülatör yapımıdır. kristal cam ve plastik yapımı gibi işler sayılabilir. Ancak. Kurşun ve Bileşikleri • Doğada bol olarak bulunan bir metaldir. su boruları yapımı vb.

500-600°C üzerindeki sıcaklıklarda kurşunun buharlaşmaya başlamasıdır. Kurşun ve Bileşikleri • Kurşun yumuşak bir metal olduğu için erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Vücuttan atılımı da yalnızca idrar yoluyla olur. En çok kemiklerde olmak üzere yumuşak dokularda ve parankimal organlarda da depolanır. • Kan dolaşımındaki kurşun eritrositlere bağlanarak taşınır. Kurşun zehirlenmesi bakımından önemli olan nokta. Bu durum bebek ve çocuklarda sinsice ilerlemekte ve gelişim bozukluklarına yol açmaktadır. Özellikle sanayi kuruluşlarında çalışan bireyler olmak üzere tüm kent yaşamı içerisinde insanlar kurşun zehirlenmesi tehlikesi altındadırlar. Bu nedenle zehirlenme bakımından solunum yolu ile maruz kalma daha önemli olmaktadır. Daha az miktarda kurşun ise sindirim kanalından alınır. Bunun yanında henüz yaşama yeni adım atmış bebekler de kronik bir zehirlenme tehdidi altındadırlar.1. Organik kurşun bileşiklerinin deri yolu ile de emilimi olasıdır. Bu tehlike plansız kentleşme ve sanayileşmenin sonucu olarak gerçek bir olgu hâlini almaktadır. Bu partiküller solunum yoluyla vücuda girer. Tütsü adı verilen bu buhar içinde erimiş kurşunun mikron düzeyinde partikülleri vardır. . Kurşun vücutta depolanan bir metaldir. Ancak solunum yollarından alınan kurşunun % 40 kadarı emilip kan dolaşımına katılırken sindirim kanalından alınan kurşunun ancak % 10-15 kadarı emilmektedir.

Kurşun ve Bileşikleri Kurşunun yoğun olarak kullanıldığı yerlerde zararlarından korunabilmek için yapılması gerekenler şunlardır: . .Zehirlenme görülen kişi belirli bir dönem çalıştırılmamalı.Çalışanlar temizliğe dikkat (el.Çalışılan yerin tabanı su geçirmez olmalı. .Giyilen elbise işe uygun olmalı. .Çalışma yapılan iş yerinde. iş yerinin havası periyodik olarak ölçülmeli ve havadaki kurşun oranının 0. . yüz. .) etmeli bu ortamda yiyip içmemeli. . ağız vb.1.15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanmalı.Kurşunla çalışan kişiler üç ayda bir sağlık kontrolünden geçmeli. . tezgâhlar kolay temizlenmeli. kişi başına 15 m3 hacim düşmeli yükseklik 4 metreden fazla olmalı.Her çalışanın iş yerinde bir sağlık kartı düzenlenmeli periyodik muayeneleri ve bulguları işlenmelidir.

Zehirlenme genellikle solunum yoluyla olur. En çok böbrek ve karaciğerde birikim yaparak depolanır. Civa ve Bileşikleri • Civa endüstride kurşundan sonra en çok kullanılan metaldir. Çünkü ısı artışına paralel olarak ortama yayılması artar. Yanlışlıkla alınan büyük dozlarda.2. Cilt emilimi ile zehirlenme daha az görülmektedir. • Örneğin yere dökülen birkaç damla cıva buharlaşarak tehlikeli bir ortam yaratabilir. . • Cıvanın oda ısısında buharlaşması endüstriyel zehirlenmelerde çok önemlidir. Metalik cıva ve bazı bileşikleri sindirim kanalından iyi emilmez. akut zehirlenmelere yol açar.

barometre.Radyo ve TV alıcı. . asetik asit. . . sudkostik üretiminde.Dericilik sanayi ve fötr şapka yapımında.İlaç ve dezenfektanların üretiminde. Civa ve Bileşikleri Civanın kullanıldığı başlıca iş alanları aşağıdaki gibidir: .Enerji jeneratörleri ve civalı akülerin üretiminde.Altın ve gümüş şizlerinin işlenmesinde. termometre gibi ölçü aletlerinin yapımında.Vakum aletlerinin yapımında kullanılır.Kâğıt ve kâğıt hamuru endüstrisinde. .Manometre. verici ve güçlendirme tüplerinin yapımında.Civalı boya ve yapıştırıcıların üretiminde.Suni ipek üretiminde. . .Organik bileşikleri tarım koruma ilaçlarının üretiminde. . .Elektrikli araç ve gereçlerin üretiminde. . .2.Civa ile lehim ve kalaylama işlerinde.Diş hekimliğinde amalgam olarak. .Kereste koruyucusu olarak.Klor. . . . . .

Civa ve Bileşikleri • İş güvenliği açısından civanın kullanıldığı alanlarda alınması gereken önlemler şunlardır: . .Masalar düz ancak. . civadan etkilenmeyecek malzemeden olmalıdır.Masa altlarına iyot-kömür tabakası yerleştirilmelidir.İş yeri ortam ısısı olabildiğince düşük olmalıdır. kenarlarında civanın dökülmesini önleyecek oluklar olmalıdır. .2.İş yeri tabanı düz ve yıkanabilir. .Normal havalandırmalara ek olarak zemine yakın ek havalandırma olmalıdır. .

Sigara içilmesi yasaklanmalıdır. .İş yeri havasında aralıklı olarak civa ölçümleri yapılmalı ve 0. eldiven. İşçilere iş elbisesi. Civa ve Bileşikleri . ayakkabı ve civa buharını tutacak uygun maskeler verilmelidir.2. İş bitiminde sıcak su ile veya %10 sodyum sülfat ile yıkanmaları sağlanmalıdır. . . .Çalışanların kişisel temizlikleri için her türlü tedbir alınmalıdır. içilmesine izin verilmemelidir.075 mlgr / m3’ten yukarı çıkmamalıdır.Üretimin yapıldığı yerlerde herhangi bir şey yenilmesine.

Aside dayanıklı manyetik alaşımların yapımında .Manyetik teyplerde .Plastik endüstrisinde kullanılan akrilik esterlerin üretiminde .Diş hekimliğinde .Gıda endüstrisinde yağların hidrojenlenmesinde katalizör olarak .3.Nikel kadmiyum akülerin yapımında .Cerrahi alet ve gereçlerin yapımında .Nikelli çelik ve mutfak eşyası üretiminde .Özel çelik yapımında . Nikel ve Bileşikleri Nikelin kullanıldığı iş alanları şunlardır: .

cilt hastalığı ve alerjisi olanlarla sigara içenler bu tür iş yerlerinde çalıştırılmamalıdır. Nikel karbonil cilt yolu ile de girebilir. . Akciğer kanserlerine neden olur. Nikel ve bileşiklerinin bulunduğu iş yerleri ağır ve tehlikeli işler kapsamına girer. Tüm egzama vakalarının %5’inde nikel ve bileşiklerinin etkili olduğu görülmektedir. Nikel ve bileşiklerinden en toksik olanı nikel karbonildir. Bu nedenle kadınlar ve çocuklar bu iş yerlerinde çalışamaz. Nikel ve Bileşikleri Nikel organizmaya solunum ve sindirim yoluyla girer. En çok görülen zehirlenme belirtisi nikel dermatitleridir. Bunun yanında solunum sistemi rahatsızlığı. Bunlardan daha önemlisi nikel de kanserojen bir maddedir.3.

İş yerinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmemelidir. ayakkabı ve gerektiğinde kullanılmak üzere maske verilmelidir. Nikel ve Bileşikleri İş yerinde uyulması gereken başlıca kurallar şunlardır: . eldiven. . Gerekirse ek havalandırma sistemi kurulmalıdır.Çalışanların kişisel temizlikleri için tüm önlemler alınmalıdır.3. . .Aralıklı olarak iş yeri ortamın da ölçümler yapılmalıdır.İş yeri havalandırılması çok iyi olmalıdır.Çalışanlara iş elbisesi. . . .Üretimin yapıldığı bölümlerde herhangi bir şey yenilmesine ve içilmesine izin verilmemelidir.

Çelik üretimi .4.Demir tozunun parlatıcı olarak kullanılması .Demir tortularının ve hurda demirin eritilmesi .Demir cevherinin çıkarılması.Özellikle elektrik ve asetonla yapılan demir kaynakçılığı.Magnetik demir oksit üretimi ve kullanılması . Demir ve Bileşikleri Demirin kullanıldığı başlıca iş alanları aşağıdaki gibidir: . demirin kaynakla kesilmesi . işlenmesi .Demir döküm sanayi .

solunum yetmezliği ve koma görülebilecek diğer sonuçlardır. Özellikle kadınılar ve çocuklar. solunum sistemi rahatsızlığı olanlar. . Demir. şok. kusma. Demir ve Bileşikleri Demir vücuda çoğunlukla solunum yoluyla girer. Demirin tozu. Çok ağır zehirlenmelerde mide kanamaları ve karaciğer bozukluğu görülebilir. Yoğun biçimde solunması durumunda metal dumanı hummasına neden olur. aktif tüberküloz. karın ağrısı. bünyece zayıf olanlar bu tür işlerin yapıldığı yerlerde çalıştırılmamalıdır. kalp ve dolaşım sistemi bozuklukları olanlar. siderozis denilen önemli bir meslek hastalığını meydana getirir. dumanı ve buharı ise akciğerlerde yaygın fibroz doku artışına neden olur. Bulantı. Demir sülfatın ağızdan alınması ile akut zehirlenme görülür.4.

Demir ve Bileşikleri İş yerinde uyulması gereken başlıca kurallar şunlardır: . Özellikle yer altında yapılan işlerde havalandırma sistemi mutlaka kullanılmalıdır. .Çalışanların iş sonunda duş yapma olanakları sağlanmalıdır.4. . .İş yerinin tabanı. duvarları.Çalışanlara iş elbisesi.Delme işlemlerinde yaş yöntem kullanılmalıdır. eldiven. . .İş yerinde çok iyi havalandırılma yapılmalıdır. . masaları yıkanabilir olmalıdır.Çalışanların kişisel temizliklerini yapabilmeleri için yeteri kadar lavabo olmalıdır. ayakkabı ve gerektiğinde kullanılmak üzere maskeler verilmelidir.Belirli aralıklarla iş yeri ortamında toz ölçümü yapılmalıdır. .

Alüminyuma kaynak yapılması .Maden cevherinden alüminyum elde edilmesi . Alüminyum ve Bileşikleri Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılan alüminyumun. Alüminyumun başlıca şu şekilde kullanılır: .5.Alüminyumun eritme fırınlarında eritilmesi .Alüminyumun toz hâline getirilmesi .Alüminyumlu alaşımların elde edilmesi . dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Hafişik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayinde de geniş kullanım alanı bulmaktadır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir.

Bünyece zayıf olanlar.Aktif tüberküloz hastaları.Hipertansiyonlular bu işlerde çalıştırılmaz. . Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü’nde belirtilmektedir.Akciğer rahatsızlığı olanlar. . Bunun dışında. . Alüminyum ve bileşiklerinin bulunduğu iş yerleri ağır ve tehlikeli işler kapsamına girdiği için kadınlar ve 18 yaşından küçük olan kişiler çalıştırılmamalıdır.5. . Alüminyumun neden olduğu tek endüstriyel hastalık Shaver (Alüminozis) hastalığıdır. Alüminyum ve Bileşikleri Alüminyum akciğerlerde fibroz doku artışına ve hava kistlerinin oluşmasına neden olur. . . .Aşırı şişmanlar.Önemli dolaşım sistemi hastalıkları olanlar. . Hangi alüminyum ve bileşiklerinin bulunduğu iş yerlerinde kadınların çalışabileceği.Solunum sistemi hastalığı olanlar.

5. . .Madenlerde delme ve maden çıkarma işlemleri ıslak sistemle gerçekleştirilmeli.Alüminyum tozlarının yoğun olduğu bölümlerde çıkacak yangınlar için su.Üretimin yapıldığı yerlerde herhangi bir şey yenilmesine. karbondioksit ve köpük kullanılamayacağından yangın olasılığına karşı kuru ve ince kum bulundurulmalıdır. içilmesine izin verilmemeli.Çalışanlara iş elbisesi.İş yerlerinde kişisel temizlik için yeteri kadar lavabo bulunmalı.Mümkünse kapalı sistemle çalışılmalı. .İş yerlerinde çok iyi bir havalandırma olmalı. . antistatik ayakkabı ve gerektiğinde kullanılmak üzere maske verilmeli.Çalışanlara iş sonunda duş yapma olanağı sağlanmalı. . . . .İş yeri ortamında belirli aralıklarla ölçüm yapılmalı. . Alüminyum ve Bileşikleri İş yerlerinde uyulması gereken başlıca kurallar ise şunlardır: . eldiven.

Krom ve bileşiklerinin üretildiği yerlerde . Krom ve Bileşikleri Krom kromit mineralinden elde edilir.Seramik işlerinde .Çimento üretiminde .Deri sanayisinde .6.Aydınlatma fişeği yapımında .Bitkisel zamk yapımında . Kromun endüstride kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır: . Ülkemiz krom cevheri ve bileşiklerinin üretiminde dünya sıralamasının başlarında yer almaktadır.Cam işlerinde .Kromajda (Pastan koruyucu olarak kullanılması) .Özellikle demirle olan alaşımların elde edilmesinde .Kimyasal sentezlerde .Çelik üretiminde .Kromlu boyaların üretimi ve kullanılmasında .Tekstil endüstrisinde .Metallerin sülfürik asitle temizlenmesinde . Kromit ülkemizde yaygın olarak bulunmakta ve çıkarılmaktadır.

Karaciğer ve böbrekte parankim bozukluğuna. Krom kanserojen bir madde olduğundan akciğer kanserlerine neden olur. Bu maddenin yol açtığı hastalık tıpta mesleki akciğer kanseri olarak kabul edilir. .6. Krom ve Bileşikleri Krom ve bileşikleri solunum ve sindirim yoluyla vücuda girer. akut ve kronik zehirlenmelere yol açar.

Çalışanlar el yüz temizliğine dikkat etmeli. lastik eldiven ve çizme verilmelidir.6. Çalışanlar da işten alınarak tedavile rine başlanmalıdır. ellerinin %5 hiposülfit ile yıkanması sağlanmalıdır. kroma karşı alerjisi olanlar. . bu alaşımlar üzerinde kaynak yapılması ve krom bileşikleri ile yapılan çalışmalarda dikkat edilecek başlıca konular şunlardır: .Kromla çalışılan yerlerde çalışanlara uygun elbise. . . Krom ve Bileşikleri Kromlu alaşımların hazırlanması.Krom ve bileşikleriyle çalışanların belirli aralıklarla klinik ve laboratuar yöntemleriyle sağlık kontrolleri yapılmalı. . cilt ve solunum sistemi hastalıkları bulunanlar işe alınmamalıdır.Krom ve bileşiklerinin kullanıldığı yerlerde genel havalandırma ile birlikte uygun ek havalandırmalar yapılmalıdır.

SOLVENTLER . PESTİSİTLER • 3.B.ORGANİK CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • 1. GAZLAR • 2.

Metan: Bataklık gazı olarak bilinir. Bu gazlar içinde en önemli olanları şunlardır: Karbondioksit: Yanma sonucu. Doğal gazın ana bileşimini oluşturur. Havadan daha hafiftir. şarap mahzenlerinde fermantasyon sonucu ve kuru buz üretiminde meydana çıkar. .1. Kömür ocaklarında ortaya çıkar. GAZLAR İnsan organizması üzerinde olan etkilerine göre zararlı gazlar şu şekilde sınışandırılabilir: a) Basit boğucu gazlar Normal atmosferik basınçtaki havada bulunan oksijen oranını hacim olarak %18’lerin altına düşürerek boğulmaya neden olurlar.

. GAZLAR a) Basit boğucu gazlar • Propan ve Bütan (LPG . Özellikle banyo içinde bulunan şofben zehirlenmelerine dikkat edilmelidir. Havadan daha ağırdır.Sıvılaştırılmış petrol gazı): Propan ve bütan karışımıdır. • Asetilen: Kaynak işlerinde ve bazı proseslerde kullanılır. • Hidrojen: Akü şarj odalarında açığa çıkabilir.1.

sentetik lif üretiminde ve metal kaplama işlemlerinde ortaya çıkar. Hidrojen siyanür: Böcek ilacı. Garajlarda ve tünellerde de iyi havalandırma yapılmazsa zehirlenme yapabilir. Soba zehirlenmelerine neden olan gazdır.1. Kokulu bir gazdır ama kokuya alışınca az veya çok olduğu fark edilmez. GAZLAR b) Kimyasal boğucu gazlar Değişik mekanizmalarla hücrelere oksijen erişimini engelleyerek zehirlenme etkisi gösterir. Özellikle atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkar. . Bu gazlar şunlardır: Karbonmonoksit: Eksik yanma sonucu oluşur. kazan ve otomobil egzoz dumanı içinde bulunur. Soba. Hidrojen sülfür: Hayvansal ve bitkisel atıkların kokuşması sonucu oluşur. Kimya ve boya endüstrisinde karşılaşılır.

kükürtdioksit.1. fosgen. d) Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar Asrin. fosfin. Sanayide çeşitli işlemlerde ortaya çıkar. . klor. nikel karbonil ve karbon sülfür gibi gazlardır. azotoksitler. ozon ve formaldehit gibi gazlardır. stibin. GAZLAR c) Tahris edici gazlar Amonyak.

PESTİSİTLER İnsanlara.Mantarları öldürenler: Fongisitler .): Bunlara “insektisit” denilir.Küçük canlıları öldürenler (sinek. pire. .Sıçanları yok edenler: Rodentisitler . sivrisinek vb. pestisitler adı verilir.2. Başlıcaları klorlu ve fosforlu kimyasal maddelerdir. Bunlar etkilerine göre sınıflandırılabilir: . hayvanlara ve bitkilere zararı dokunabilen ve diğer bazı zararlı canlıların etkisini önleyen kimyasal maddelere.Zararlı bitkileri yok edenler: Herbisitler .

Pestisitler usulüne uygun olarak ve gerekli önlemler alınarak kullanılmalıdır. pul. Bunlar. eriyik ve aerosol şeklinde satılır. çocuklar tarafından yanlışlıkla kullanılması bir yana bırakılırsa zehirlenmeler başlıca iki grupda görülür. Bu maddeler. .Bu maddeleri üretenler. Pestisitlerin. aynı zamanda bu canlıların hastalık taşımaları da önlenmiş olunur. . PESTİSİTLER Pestisitler yalnızca insanları rahatsız eden canlıları yok etmez.Pestisitlere bulaşmış yiyecekleri yiyenlerdir. toz. fabrikalarda çalışanlar ve tarımda kullananlar . Aksi takdirde insan için öldürücü olabilir.2.

Ayrıca.3. Endüstriyel çözücüler sadece bu özellikleri nedeniyle çözücü olarak kullanılmaz. solventler denir. SOLVENTLER Solvent kelimesi çözücü anlamında kullanılır. Bu nedenle organik sıvılar kullanılır. ilk madde veya ara madde olarak da kullanılır. Bu sıvılara endüstriyel çözücüler. . boya maddelerinin üretiminde ilk adım. iyi bir çözücü olan benzen. Su özellikle endüstride kullanılan büyük sayıda maddeyi çözemez. Bilindiği gibi suyun çözücü özelliği vardır ancak bu yeterli değildir. Bu nedenle solventlerin yaygın kullanım alanları mevcuttur. ilk madde olarak da kullanılır. Örneğin. endüstriyel üretimlerde.

boya benzen içeriyorsa lösemi. endokrin hastalıkları ve böbrek hastalıkları. . mide.Zehirlenme ve diğer hastalıklara neden olma: Boyacıların akciğer. ayrıca. yutak. kalın bağırsak. solvent etkilenmesi nedeniyle erken bunama.3.Ateş alma ve patlama: Özellikle havalandırması iyi olmayan ortamlarda yanıcı boya ve solventler nedeniyle patlamalar ve yangınlar oluşabilmektedir. SOLVENTLER Solventlerin en önemli tehlikeleri şu şekilde sıralanabilir: . böbrek kanseri. mesane. solventlere sık maruz kalma sonucu tırnaklarda incelme ya da ayrılma .

.İş yerinde yeterli havalandırma yapılmalı.Kapalı sistemde çalışma yapılmalı yani solventin çalışma ortamına yayılması önlenmeli .Ortamda solventlerin ne miktarda bulunduğunu belirleyecek çevre analizleri yapılmalıdır.Koruyucu elbise.3. . eldiven. önlük ve maske kullanılmalıdır. SOLVENTLER Solventlere karşı alınacak teknik önlemler aşağıdaki gibidir: . uçucu ve yanıcı maddelerin normal oda ısısında bile patlayıcı olabilecekleri unutulmamalı .Çok zehirli olanlar yerine daha az zehirli olanları kullanılmalı .

ancak kalıcı hâle geldiğinde geri dönüşümsüzdür. imalat. “istenmeyen ve çoğunlukla yapay olarak oluşturulan rahatsız edici sesler” şeklinde tanımlanır. Gürültünün işitme üzerindeki etkileri. .C. Gürültü. madencilik. iletişimin kesilmesine. zararlı düzeyde gürültüye maruz kalmaktadır.5’inde. en sık rastlanan meslek hastalığıdır. rahatsızlığa. inşaat. Bu nedenle korunma önlemleri çok önemlidir. Gürültüye bağlı işitme kaybı oluşumu büyük ölçüde önlenebilir. taşımacılık ve askeri alanda olmak üzere pek çok endüstri kolunda işçiler. geçici ve kalıcı işitme kayıpları biçiminde gelişir.FİZİK VE MEKANİK ETKİLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI Fizik ve mekanik etkilerden meydana gelen meslek hastalıkları aşağıdaki gibi açıklanabilir: a. fiziksel ve ruhsal performansın düşmesine neden olabilir. Gürültüye Bağlı Sağlık Sorunları: Gürültü genel olarak. Japonya’da yapılan bir çalışmada isçilerin %8. Gürültüye bağlı işitme kaybı. Danimarka’da %10’unda mesleki gürültüye bağlı işitme kaybı olduğu bildirilmiştir. Tarım.

Kayıtların tutulması . Gürültüye Bağlı Sağlık Sorunları: Gürültünün ölçülmesi . Eğer gürültü zarar verecek düzeyde ise ve zarar görmüş çalışanlar varsa gürültü kaynakları ile zarar görmüş çalışanlar hemen kontrol altına alınmalıdır.Odyolojik değerlendirme .a.Yönetsel ve mühendislik kontrollerinin yapılması . iş yeri ortamındaki gürültü düzeyinin ölçülmesi yapılacak ilk iş olmalıdır.Eğitim ve motivasyonun sağlanması .Kişisel koruyucuların kullanılması . Örneğin. Çalışanların çalışma vardiyaları daha az etkilenecekleri şekilde düzenlenebilir. makinenin gürültüye neden olan ses düzeyi ayarları azaltılabilir. .Programın değerlendirilmesi Çalışma yaşamında. Yönetsel ve mühendislik kontrolleri aşamasında ise gürültü uzaklaştırılmalı veya çalışanların etkilenmesi engellenmelidir.

Yüksek ısı beyin ödemi. .b. Özellikle 50 yaş üzerinde çalışanlarda belirtiler daha ağır seyreder. beyin kanaması ve ölüme neden olabilir. Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları • Yüksek ısı. merkezi sinir sistemin üzerinde tahribata yol açar.

b. Bu tehlikeye maruz kalanlar. yangınlar. Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları Vücudun ısı dengesi: Vücut ısısının 27 ˚C’nin altına düşmesi uyku haline yol açar.Yüksek sıcaklığın olduğu başlıca işler: Güneş karşısında çalışma. vücut ısısının 25 ˚C’nin n altına düşmesi ise ölüme neden olur. Vücut ısısının 42˚C’nin üzerine çıkması merkez sinir sisteminin çalışma etkinliğinin azalmasına ve beyin fonksiyonlarının bozulmasına. Bu nedenle vücut ısısının korunması oldukça önemlidir. cam ve dökümhane işlerinde çalışanlardır. . genellikle demir döküm çalışanları. . ocaklar ve volkan gibi etmenler insanın termoregülasyon merkezini etkileyerek organizmayı ısı ayarlama işlevinden alıkoyar. sanayi fırınları. Bu durumda organizma ısı kaybedemez ve sürekli ısı birikmesi oluşur. bu durumun uzun sürmesi de ölüme yol açar. seramik.

kan dolaşımı hızlanır. bitkinlik.b. fiziksel ve zihinsel verim düşerek iş kazaları meydana gelebilir. aşırı sinirlilik ve saldırganlık veya tam hissizlik. bulantı. kuru ve ıslak termometrelerdir.Yüksek sıcaklığa bağlı sorunlar: Çalışma ortamındaki aşırı sıcaklığa bağlı olarak nabız yükselir. Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları Çalışma ortamında sıcaklığın değerlendirilmesi: Çalışma ortamındaki sıcaklık için en basit ölçme aracı. Terlemenin durmasıyla derin vücut sıcaklığı artar. baş dönmesi.Isı krampı: Sıcak karşısında kalan insanlarda terleme ile birlikte ani ve çok fazla sodyum klorür kaybı oluşur. nefes darlığı.Sıcak çarpması: Sıcak çarpmasıyla terleme durur. dolaşım bozukluğu ve akciğer ödemi gelişir. uzun zaman sıcak ortamlarda bulunmaları sıcak yorgunluğuna neden olur. Adalelerde seğirmeler. Bu da ısı kramplarına yol açar. Sıcağın etkisiyle hayati organlar ve ter bezleri gerekli olan sıvıyı karşılayamaz. sinirlilik duygusu artar. Bunun yanı sıra kişinin bulunduğu yerin nem oranı yüksek ve hava akımından yararlanma olanakları aynı oranda az ise vücuttan atılmayan ısının birikmesi sonucunda sıcaklık yorgunluğu gelişebilir. . Bununla birlikte havadaki nem oranıyla havanın akım hızlarının da çeşitli yöntemlerle ölçülmesi daha sağlıklı bilgiler alınması açısından gereklidir. Bu durumda acil olarak vücut soğutulmazsa sürekli beyin hasarı veya ölümün kaçınılmaz olacağı bir durum meydana gelebilir. görme bozukluğu.Isı yorgunluğu: Yüksek sıcaklığa alışkın olmayanların. bilinç kaybı ve koma oluşur. Bunların dışında meydana gelebilecek başlıca olumsuzluklar şunlardır: . . . . kusma. Bu fiziksel etkilenmelerin sonucunda da dikkat azalır. baş ağrısı. terleme ile tuz ve sıvı kayıpları meydana gelir.

Düşük ısıya bağlı olarak soğuk algınlıkları. telefon. polisler. . Bunlarla birlikte dikkat azalması. Mevsimlik olarak kış döneminde soğuk etkilenmesi. hata artışı ve iş kaza riski artışı oluşabilir. bakım işçileri.c. balıkçı ve denizciler. petrol istasyonlarında çalışanlar bu açıdan risk altındadır. tarım çalışanları. soğuk yanıkları. işleri gereği dış ortamda bulunma durumunda olan kişiler için başlıca sorundur. elektrik vb. Yol bakım işçileri. Düşük Isıya Bağlı Sağlık Sorunları Gıda endüstrisinde soğuk hava depolarında çalışma soğuk maruziyeti açısından risk oluşturmaktadır. ayak parmaklarında donma gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

dakika. Radyasyon. kazalar ve savaşlar sonucunda çevrede önemli radyoaktif atıklar oluşabilir. elektron. biyolojik etkilerini hücre atomlarını iyonlaştırarak ve hücre içinde istenmeyen iyonların oluşmasına yol açarak gösterir. gama ve x ışınları gibi iyonizasyon radyasyonu olabildiği gibi. Radyasyonun doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki türlü etkisi vardır. İyonlaştırıcı radyasyonlar. radyoaktif madde. Toksik maddelere (metal. proton ve nötronlar gibi tanecikler de olabilir. .ç. beta tanecikleri. pozitron. Radyoaktif maddelerin canlı organizmadaki etkileri yarılanma süresi ile orantılıdır. Örneğin.) gerek iş yeri ortamında gerekse yaşanan çevrede düşük düzeyde bile maruz kalınsa dahi 20-30 yıllık bir iş hayatı veya 60-70 yıllık bir ömür süresince maruz kalındığı için zamanla birikerek kümülatif etki yapabilmektedir. kullandığımız elektronik aygıtlardan sağlık. Radyoaktif maddelerin biyolojik yarılanma süreleri. alfa tanecikleri. gün mertebesinde olduğu gibi aylar yıllar mertebesinde de olabilmektedir. atom bombasının atılması. nükleer denemeler. araştırma vb. doğrudan doğal çevreden alınabildiği gibi. Radyasyonun Neden Olduğu Sağlık Sorunları Günümüzde radyasyon. Bu nedenle uzun süre etkisini nesilden nesile sürdürebilir. saniye. organik madde vb. esnasında da alınabilmektedir.

insan vücuduna çeşitli yollardan girer. bilek. tıpkı ses dalgaları gibi tekrarlayan ve saniyede belirli bir sayısı olan dalgalardır. Madenlerde. Bunların sesten başlıca farkı. Titreşimler. sesin hava yolu ile titreşimin ise vücudun sert kısımlarından vücuda girmesidir. hava kompresörlü portatif aletlerle çalışanlarda. Ayakta duran bir insanın ayaklarından. . inşaatta.d. ormanlarda motorlu testere kullananlarda bu konu önem kazanır. makineler veya hareketli parçaların titreşimleri çalışanın el ve kollarına geçmektedir. oturan bir kişinin kaba etinden ya da titreşime maruz kalınan bölgeden girer. İş yaşamında kullanılan bazı aletler. Titreşim Etkisine Bağlı Sağlık Sorunları Titreşimler. kol ve omuzları etkiler. Bunlarda titreşim el.

iç kulağın titreşimden etkilenmesine bağlıdır. vapur ve uçakla seyahat eden bazı kişilerde bulantı. Bu rahatsızlık. Titreşim Etkisine Bağlı Sağlık Sorunları Titreşimlerin. insan vücuduna çeşitli etkileri vardır.Çok düşük frekanslı titreşimler: Otobüs. terleme ve fenalık hissi olur. . kusma. Bu etkiler şunlardır: . otomobil.d.

traktörler. . Örneğin. Bazılarında ise sindirim sisteminde ve idrar yollarında bozukluk oluşur.Frekansı 2-20 hz. vücuda ellerle girer ve sonunda “titreşim hastalığı” meydana gelir. kesme. . Bu araçlarda çalışanlarda bel kemiği etrafında (sırtta) ağrılar görülebilir.Frekansı 20 hz. Titreşim Etkisine Bağlı Sağlık Sorunları .’den büyük olan titreşimler: Bu titreşimler. Bu aletlerin yaptığı titreşimlerin başlıca zararları. inşaat ve yol makineleri. perdahlama gibi işlerde kullanılır. ağırlığındaki bu aletler delme. 10-35 kg. trenler. kamyonlar. Titreşim vücuda böylece doğrudan girer. Bu hastalık. Bu ağrılar bazen bel ve kuyruk sokumundan baldırlara kadar yayılır. Çalışan aleti elleriyle tutar ve çoğunlukla omzuna veya baldırlarına dayar.d. olan titreşimler: Bu titreşimler önemli rahatsızlıklara neden olabilir. kemiklerle eklemler ve damarlar üzerinedir. kompresörlü portatif araç kullananlarda olur. Bazı ulaşım araçlarının yaptığı titreşimlerin frekansı bu sayıdadır.

. .Titreşimin yoğun olduğu ve gürültülü ortamlarda çalışmak üzere işe alınanların genel sağlık muayeneleri yapılıp özellikle kemik eklem ve damar sistemleri incelenmeli. .Doğal ya da yapay radyoaktif maddenin zararlı en az miktarı kullanılmalıdır. . . şahıs başına en az 40 metreküp hava sağlanmalıdır. kontrol ve tedavi altına alınmalıdır.Fiziksel ve mekanik etkilerden meydana gelen meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler: . Kaynak ile çalışanların arasında uygun mesafe olmalı ve mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanmalıdır.Yeraltında nemli hava akımlı ve yetersiz ışıklı iş yerlerinde yapılan çalışmalarda yapay aydınlatma sağlanmalı.Bu işlerde çalışanların periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılmalı ve hastalık tespit edilenler çalıştıkları işlerden ayrılmalı. uygun olanlar işe alınmalıdır. .İş yerinde gürültüyle çalışan makinelerin montajları sırasında iş yeri tabanına titreşimi ve gürültüyü kesecek malzeme kullanılmalıdır. Bir dalgıç 22 metreden fazla derinliğe bir günde iki defadan fazla dalmamalı ve bu dalışlar arası en az 5 saat olmalıdır.Yüksek basınçlı yerler ve dalgıç odalarında çalışanların özellikle kalp hastalığının olup olmadığı araştırılıp olanları tedaviye alınmalıdır. Dalgıç odalarında. romatizma hastalığı olanlar bu tür işlerde çalıştırılmamalıdır.

Ç. havada asılı olarak kalabilen. Tozun partikül büyüklüğü çok değişik olabilir. ‹nsan vücudunda tozlar değişik biyolojik etkiler gösterebilir. yüzey şekilleri. kimyasal bileşimi. Tozlar fiziksel. Tozlar biyolojik etkileri bakımından şu şekilde gruplandırılabilir: . İnsan sağlığı bakımından tozun büyüklüğü.TOZLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI Teknik anlamda toz.1 ile 25 mikron arasında değişen katı parçacıklardır. kimyasal özelliklerine veya biyolojik davranışlarına göre sınıflandırılabilir. çökme hızı gibi özelliklerin yanı sıra en önemli özelliği biyolojik davranışıdır. büyüklüğü 0.

Bu tür tozlara toksik toz adı verilir. torbaların delinmesi. . kireç tozu gibi inorganik tozlar da bu grupta sayılabilir.Fibrojenik tozlar: Biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından en zararlı olan grup fibrojenik tozlardır. kenevir tozu. kuşların tüylerinden gelen tozlar gibi organik tozlar ve cam yünü. Bu tozlar akciğerlere ulaştığında orada depolanır.Ç.TOZLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI . bazı kimyasal sistemlerle etkileşime girerek zararlı etkiler meydana getirir ve zehirlenme tablolarına neden olur. doldurulması ve boşaltılması. Pamuk tozu. Asbest akciğer kanserinin başlıca nedenidir. nikel. Kömür. . öğütülmesi sonucu tozlar oluşur .Alerjik tozlar: Bu tozlar solunum yollarında spazma yol açarak astım benzeri tabloya neden olur. fibrotik reaksiyona yol açar ve sonuç olarak öksürük. maddelerin elde edilmesi. nefes darlığı gibi belirtilerle seyreden kronik akciğer hastalıklarına neden olur. tahıl.Toksik tozlar: Bazı metallerin tozları solunum yoluyla vücuda girdiğinde değişik organlara yönelir. şeker kamışı tozu. cevher ve maden ocaklarından çıkarılan taşlar vb. metal. keten. mineral. . ağaç. tahta.Kansorojen tozlar: Bazı tozlar da özellikle akciğerlerde ve solunum sisteminin diğer bölümlerinde kansere neden olur. püskürtülmesi. deri ile temas ettiğinde de alerjik rahatsızlıklar yaratabilir. kadmiyum gibi metallerin tozları bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Bu konuda en çok bilinen örnek asbest lişeridir. Kurşun. krom.İnert tozlar: Bu tozlar ( örneğin baryum tozu) vücutta herhangi reaksiyona girmeden lenfatiklerle vücut dışına taşınır. parçaların taşlanması. . Ancak bu tozlar da fazla miktarda olduğunda lenfatiklerde tıkanıklığa yol açar. taşınması.

cam.Slikoz: Türkiye’de en sık görülen meslek hastalığıdır. tecrit edici olarak sıvacılık ve boyacılıkta da kullanılmaktadır. porselen. yüksek fırınların yıkım ve bakımı. yeraltından kömür çıkarılması işlemi yapılırken fazla miktarda toz maruziyetine bağlı olarak meydana gelen bir akciğer hastalığıdır. taş ocakları.060 meslek hastalığının 15.347’si yani % 90’ı slikozdur. Bunların dışında asbest çimento yapımında ve inşaat sektöründe boru üretiminde kullanılır. Hastalığın etkeni serbest silis veya diğer adıyla kuartz kristallerini kapsayan tozlardır. Asbestten yapılan malzemenin sıcağı geçirmemesi ve yanmaması nedeniyle çok çeşitli işlerde ve değişik yerlerde kullanılır. fosfor.Asbestoz: Hastalığın nedeni asbest veya amyant denilen silika tozlarıdır. Ayrıca inşaat sektöründe. . Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistiklerine göre 1952-1975 arasındaki 25 yılda saptanan 17.. Genellikle madenlerde çok uzun süre çalışılması sonucunda hastalık ortaya çıkmaktadır. Asbest tekstilinin elektrik kablolarının üzerine sarılması suretiyle ısı yalıtımı sağlanır. bazı mineraller ve bir miktar da silis vardır. kristal sanayi olarak sıralanabilir. ateş tuğlası fabrikaları. barajlar vb. . tüneller. Bu hastalığın meydana geldiği iş kolları yeraltı çalışmaları madenler. seramik. fayans. Ancak kömür tozunun bileşiminde karbonun yanı sıra kükürt. Tekstil fabrikaları.Kömür işçisi pnömokonyozu (KİP): Kömür madenciliği sırasında. .İnorganik tozlara bağlı başlıca hastalıkları: . fren ve debriyaj balatası üretiminde de dayanıklılık özelliğinden dolayı asbest kullanılmaktadır. dökümhaneler.

Bissinoz. kendir. Bu hastalık tekstil sanayinde çalışan işçilerde görülür. . Organik Tozlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Organik tozlara bağlı hastalıkların başında issinoz gelir. keten. Genellikle 10-15 yıl gibi uzun bir süre tozlu yerlerde çalışan işçilerin üçte birinde ortaya çıkan bir hastalıktır.2. kenevir ve özellikle pamuk tozlarından ileri gelen hastalıktır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful