T.C. iSTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILIEI Yetkili Bdliim) (CMK?

nun 250Maddesiyle SORU$TURMA NO : 2007/1536 DiZi (Muzaffer TEKIN ve MahmutOZTURK ) 3NOLUKLASOR / PUSULASI

1. 1-15 sayfalafiarasmda fiiphelilerc ait parmakizi sicilleri, iist aramatutanakiarl. SevVSerbest BrrakmaTutanaklanve $tipheli ve SanlkHaklai Formu 2. 16. sayfadaOlay Yeri inceleme $ube Miidiirliigii'niin Terdrle Milcadele Sube konuluyaztst giin Izi Miidiirliifii'ne 16.06.2007 ve Parmak Incelemesi tutanaklan, l7-36 sayfalan Telefon inceleme arasr 4. 37-40 sayfalarrarasrincelemeTutanaklan, eldeedilen 16 Nolu CD'nin :t. 4l-205 sayfalan arasrMuzafferTEKN'in ikametinden ve yer iqerigine dair gitriintiilerin aldrglbelgeler bunailigkinTespitTutanagl lutanagl o. 206-218 falarr sal arasl inceleme 1 lutanaEr 2lg-220 sayfalan inceleme arasr ile 8. 221-230sayfalanaraslel yazls1 ba;llk olarakTelefonDefteri Yedek ibaresiile baqlayan TelefonDdkiimii g. 231-250sayfalanarastel yaztstile baqlk olarak 2003'e giire tayinler ibaresiile baglayanve igerilinde birgok muvazzaf Subayrneski ve yeni gdrevlednin riitbe ve dokiiman sicillerinin bulundufulistehalinde yazlslile baghkolarakTelefonDelteri 2 ibaresibulullan 10,251-267sayfalan amsrel telefon diikiimii ve bunaili$kin incelemetutanagl igeriginde 1I.268-279 sayfalan arast Hard Disk inceleme Raporu ve Hard ErgenekonLobi belgesinindijkiimi Tutanaklan Inceleme 12.280-285 araslDoktiman sayfalan 73.286-287 sayfalanarasristanbui Krimiaal Polis LaboratuanMndiirlugiiniin I 8.062007 Tarihli Ekspetiz Raporu ait 14.288-290savfalanarasrMuzafferTEKiN ve Mahmut oZTURK'in fotokopile vukuath niifus kaylt iimekleri ve nilfus ctizdanlarmln Fotografve buna iligkin hazrlanmrS 15.291. sayfadaKuddusiOKKIR'1n bulundulu fotograftante$histutanaEl 16.292-3Ol sayfalanarasltiiphelilere ait habervermeve avukatgddismetutanaklan, Aramave El Koyma Tutanaklan, 17, 302-311sayfalanarastYakalama, 18.312-322sayfalanamsrklsltlamakara,gdzaltlkararla,mahkemeammaveelkoyma talimatlar, tutanaklanile Qe$itli ifadeleri, 19.323-344 arasnda sayfalar tiipheliemniyet Emniyet Miidiirhgii Tertirle MUcadele $ube 20.345-352 sayfalar arasrndaistanbul sevkine ili;kin tarih ve 9457-C95sayrh Si.iphelilerin Mildiirliigiiniin 19.06.200'7 lezlekeve dizi pusulasr, Dokto.Raporlarr alman Adli 21. 353-358 arasmda Tlp Kununundan sayfalan sevk tutuklamaya giiphelisavc lk ifadeleri,giiphelilerin 22.359-3'73 sayfalanaraslnda yazlsl, mahkeme sorgututanagl,

ilitkin mporuile emanete iligkin ekspertiz 23.374a-374gsayfalar arasrnda mukayeseye yaa ve ekleri, yazmrq oldugu2 gtipheli 24.3'15-381 arasrnda MuzaffetTEKiN' in cezaevinden sayfalar adetdilekee. giipheli MuzafferTEKIN miidafiiAv. KemalKERINQSIZ' 25. 382-502 sayfalar a&srnda ewaklar, in 22.10.2007 dilekgesi ekindeki ve ta.rihli rapuya 26. 503-548 l-alar arastnda ililLin ewaklar. sa) gilpheli Muzaffer IEKiN mtidafii Kemal KERINQSIZ' in 27. 549-620sayfalararasrnda TEKIN ve Mahmut Muzaffer 05.11.2007 tarihli dilekgesi ekleriile yine giipheliler ve yazrlmrg ekli qe$itli dilekgeleri, yetkibelgeleri. tarihlerde oZTURK' iin mi.idafilerinin mahkeme deliqik i9 karan ile ge$itliyaatmalar vb. ewaklar, atasmda 14.03.2008 tarihlitanlkPmarGUNER'in ifadetutanagl, 28.621-622 sayfalot 29.623-'706 sayfalar amsmdadosyamtz ile ifiibafl araqhrllanve haklannda daha 6nce hakkmdakitahkikat evraklari, yaprlanqi.ipheliler bagkasuglardan soruqturma Mabmut OZTURK' iin Cumhuriyet 30.707-710 sayfalar amslnda $npheli Baqsavcrhlrmrzca ahnan 05.05.2008 tarihli ek ifadetutanagt,

ZabrtKatibi

T.C. iSTANBUL CUMHURi}TT BASSAVCILIdI (CMKI nun 250Maddesiyle Yetkiti Biiliim) Sorusturma | 200711536 No

EK- D

* ITADEVERENTT
T.C. Kialik Numarasr Adr ve S.ryadr Vekil Babave Ana Adr DoEumVeri ye Tarihi Niifusa Kayrth Oldugu Yer Ikametgah Yahut Mesken .{dresi 4 t2545850"t'| MAHMUT OZTIIRK Av. NURi SEqKiN ATBAYRAM / 31623sicil numarahistanbulBarosuAvukatlanndar ALi. SAIME FATSA - 01/01n962 SOKEN KdWQAMA$ i ORDU EsenFeht Mah. l9 Mays Cad.DenizApt2Tl14 tmraDiye/ ISTANBUL adreshdeikaoet etrnelte iken puan Tekirda! I Nolu F Tipi Kapah CezaInfaz Kunrmundatutuklu.

igyeri Adresi VarsaTelefonu(Ev-it-Cep-lrtibat) Meslefi,Ekononik Durumu Emekli MedeniHali CocukSa''rsr Evli - 3 Qocuklu. IfadeninAlndrEr Yer Ist.Cumhwiyet SavclsrOdasl
Ifade verene yiiklenen suq anlatrldr, miidafi se9me hakkmn bulundufu ve onun hukuki -vardrmurdan yararlanabileceli,miidafiin ifade alma srasrnda hazt bulurabilecefi, miida.fi segecek duumda degilse ve bir miidafi yardrmmdanyararlanmakistedili takdirde kendisin.: baro talafindan bir mildafi gdrevlendirebil€ceEi, yaknlanndan istediline yakalancijurn defial bildiileceEi isaat edilen sug hakkrnda ag*lamada bulunmamasmn kanuni h.!kh olduEu, $iipheden kurtulmasriQin somut delillertlin toplamasmr isteyebileceEi kendisinehatdat lp ag dandr.

-sonur,nu

,

Onceki ifadeledmilekrar ederimdoIrudur. ZEKi \IIRDAKUL QA6MAN kapr komiundur. MUZAIFER TEKIN' in Damttay saldrru olayrndaismi gegtikIensonrabenim Beykoz Qawpbapr semtindekianaokuluve aym zamandaev olank kullandrglm yerde kendisini brgaklamasr olayrndaZEKi YURDAKUL qAdMAN, ZEKERiYA }zTiiR ve isMAiL pAXfR ile birlikte evime geldil€r. Dala doEusuonlar buraya gitmigl:rdi, beni as ikamet ettiEim yer bafka bir semtte olduEu igin ZEKI YURDAKUL QAGI\,L\Nbanatelefon agtr,Beykoz' daki yere geldiklerini sciyledi.Ben de oraya gittim, MEHMET ZEKERiYA 6ZTURK' n dahadncedeo mryordum.iSMAiL ta PAKER' i de taflmryoldum. zatenbu kifinin ismini tutuklandrktanso a dgrendim. ZEKI \.URD yapmayageldikterini sciyledi.Birlihe vakit gegirdil. CA6MAN TEKIN' in in bozuk oldulunu gdrdiim. Atpam vakti

qA

Ft
an igin anaokulu heniiz faaliyote defildi, binada ailem de yoktu. MUZAIFER TEKIN' in ailesi ile bir sorunuolabilecelini digiinilek bir pey sormadan misafir olabitecelini sdyledim. Bidikte buradakaldk. Ertesi giinii ben kahvalhhk malzemealmakiqin gittilimde epim beni cep telefonumdanaladr.Komutan bahgede seni bekliyor, senneredesin dedi. MUZAIFER TEI(IN' in yamndaceptelefcnu yoktu. Evdeki sabit numamdan benim asrl ikamet ettilim evi arayamkepim ile gdriigtiifiinii anladm. Geriye ddndnliimde MUZAFFER TEKIN' i iist katta bolkonda yerde yaral olarak giirdiilm. Ne oldulunu sordum, bana DamFtay olaynda kendisinin de isminin gegirildigini, televizyonlann bu haberleri verdifini, bu durumu gurururn yediremedili iqh kendi brgag ile intahal etmek istedilini sdyledi. Brgak ya nda duruyordu, kendisine ait bir 9ak1blgaElydl- Yarasrnapansumanyaphnl sonradaZEI(I f'URDAKUL QAGMAN' r telefonla arayarakdurumu anlatarak ambulans i1e gelmesini s<iyledim.Bir sihe sonra kendi arabasrile geldi. Daha sonra da ISMAIL PAKER ve MEHMET ZEKERiYA OZTURK geldiler. Ben MUZAFFER TEKiN' i derhal hastaneye gdtiirmelerini sriyledim. Benim evimde intaham kalk$h& igin bagm belaya girebilir diigiincesiile intahaxakalkrlh& kendisineait brgafr ve kendi iradesiile intahar ettiline dair et y_az6r. bir pogetigerisine notu koyarak kolluk ku\,"vetine vemesi igin MEHMET ZEKERIYA OZTURK' e verdim. Onlar deftal MUZAFFER TEI(IN' i alaca ko),llp gdtii{diiler. Ben de binamn kapl ve pencerelerinikapatarakkendi aracrmile peglerinden yola grktu[ Bu srada MUZAFFER TEKIN' in yol<laiilebileceli, bu olaynbenim bagrma kalabileceli diigiincesiile kendisinin bizzat intahar ettigine dair gdriintiisiiniin gekilmesinin faydal olabilecegini diiiiindiim. Bu amaqlaUGUR DI.rT{DAR' rn ekibinden oldulunu bildilim MUSA isimli muhabiriAcrbademhastanesine gagrdlm. Bundan dncede olay yeri jandarmabdlgesi oldulu igin ja[darnaya da haber verdim. Sonrasrndada Acrbaden hastanesinegittim. Heniiz MUZAFFER TEKIN' i getirmediklerini g<irdiim. Telefonla ZEKi YURDAKUL QAdMAN' r arayarak sordum. Kendisinin altlldrEmr, MEHMET ZEKERIYA 6ZTORK' ii aramamr sdyledi. Daha sonra MUZAFFER TEKiN' i MEHMET ZEKERiYA dZTURK ve RAFET getirdikleriniduydum. iSMAiL PAKER' de yanlanndadegilmi!. Bu ARSLAN' m hastaneye sralarda MEHMET ZEKERiYA OZTURK yannda 4-5 kiti ile geldi. kirn olduklanmsordum. Onernli defil, bizim axkada$lardedi. Yamndaki kigilerde polis kimliklerini giistererekberi yakalad ar ve olay yerine g<ititdiler. PolislerinArkara Emniyet Miidiirliigii gdrevlileri oldugunu anladrm. Olay yeri incelemelerinden sonra Beykoz Savcrhlrna grkartrldtn. Oradan serbest brrakrlnca da Ankara'yaDatu$tay saldtrsl ile ilgili ifade vermeye gdtiiriildilrn. Ankara ' ya giderken MEHMET ZEKERiYA OZfUnf' ae benim ile birlikte getirilmifti, burada ifade verdikten sonra serbestbrrakrldtm. Yukanda bahsettilim muhabir MUSA' nln MUZAIFER TEKIN i1e konupmave intalEr nedenini sorma firsafi olmadl Benim telefonum iizerine hastaneyegelmipti, ancak MIJZAFFER TEKIN ile konu$amadr. Ben sadeceMUZAFFER TEKIN' in bana ait olan yerde intahan kalk$masl olayndan dolayrtutukluyum.Olayla ilgim yoknu. MUZAFFER TEKIN in breaErm ve intahar notunu MEHMET ZEKERIYA OzlUnf' e teslim ettiEim halde intahar notunu polise teslim enifini. ancak brgaElteslim ehnedilini <ifrendim.Tunrklaorpcezaevine konuldulumuzdabu konuyr kendisine sordum. Bara cevap vermedili gibi iistiime saldrrmayakalkh. Buna a,"m sugtan tutuklu bulunan EROL OLMEZ' de sahittir. Kendi yaph+m araptrrrnaya gdre MUZAFFER TEKiN' e bana ait olan yere getirne fikri MEHMET ZEKERIYA OZTURK'i]Lnimit. DauFtay olaylrda ismi gegtigi zaman televizyonlarda haber verilirken MEHMET ZEKERiYA OZ'l]Unf ve 1SMAIL PAKER MUZAFFER TEKN' in yaondaymrg, bu srrada polisio MUZAFFER TEKIN' in isf€ve gitrnek istedigi halde bu kigiler ve daha sonla grkartnz diyerek ezerly/iz seni savcrhEa dtme, ser-d

a

,//

a-

l-.,!
saklamak igin MEHMET ZEKERiYA OZTURK' iin kendisi v€ya bir yakrnnm evine gdtiiLnniigler, yerde kalmamn sakmcah oldufunu diiSiinerekdahasonrakalacak yer Al aram$lar. Bu srada ZEKI YURDAKUL QAGMAN bana ait olan yeri sdylemiF. ZEKERiYA OZT-URK' de uygun olabileclini sdyledilinden benim yerime gelmeye karar vermitler. Bana geldikledndebenim Damltay saldrnsrnda MUZAFFER TEKiN' in isminin gegtiginden haberimyoktu. Dig€r konulada dnceki beyanlanm dofnrdur. OKTAY YILDIRIM Kilis' den aym birlikte gdrev yapt{m arkada$m ve lojman kom$umdur.B€n emekli olup Istanbul' da ticarcteat d1m.Kendisi yllar sonla Istarbul Hasdal k4lasrna tayin oldu. Daha 9ok kendisi gahqtrlrruz yerde k€ndisinin qofiirliiirinii benirn ya166 gelip giderdi. Bu srada gegmiSte yapan MEHMET DEMIRTAS' m da Istanbul' da bulundulunu sdyleyerekkendisini LPG istasyonunungdtiirdndn, buradaoisminini daha sonradanALi YidlTl otarak dffendilim kipiyi de tamdrm. bu kiqi MEHMET DEMIRTA$'a ait aym bir yerdeki maaavda da duruyordu.Bu manavbombaLann yakalandrlrgecekondunun odasmdaki mamvdr. bir ALI YIGIT' in aleyhime olan beyanlan kabul etmiyorum. Kendisine neden bu pekildebeyandabulundulunu cezaevinde sordum.Bana polisin bu gekildeifade verirse ktsa zamanda tahliye edilecefini yoksauzun siire tutuklu kalacaEmsdylediFni aolattr.dahasonra da kendisini bir yaztyr ezberlemeye gahgrken gdrdiim. SordulumdaOKTAY YILDIRM' m kendisinin ifadesini deligtinnesi ve yadr$ gekilde ifade vermesi igin bu ya y verdiEini anlath.Nitekim bir siire soruaaa eti yi6it' in gergekten tahliye olduluna da gahit oldum. OKTAY YILDIRM ernekli olunca benim ile ortak ticarct yapmak istedi. Benim Kigiikgekmece' den taoldlglm lokantacr HALIL DURMAZ isimli arkadagrma konu)'u bu aqtm. O da kendisinin Awasya 1 Stmtejik Ara$tmalar Vakfr iiyesi olduEunuBu vakfn bagkam olaa $ABAN GL'LBAIIAR isimli kifinin Ulker Firmasmm ydnetim kurulunda oldufunu, bize yar&mq olabileceEiri sdyledi. Bu ki$i ile b€ni ve OKTAY YILDIRIM' I tal|rgtrdr. Bu ki$i de Emindniinde Vakdax MiidiirliiEiince kiraya verilecek olan bir yer bulundulunu bize sdyledi. Ben OKTAY ve benim yakrmrn olan MIIRAT OZKAN ortak ola.rakburayr kirayarak hanedenkafe isimi ile ipletmeyebapladrt. Benim ve MURAT' rn kendi igimiz olduEundan fiilen burada OKTAY duruyordu. Ancak kendisi ticareti bilmedilinden burayr yiiLriitemediligibi ortak olan ipimizdeyanhqhklaryaphgmrtespit ettim. Bundan dolay guvensizlikoluptu. Kendisinehissemi bfakacalrmr sdyledim.Nedenini dahi Benim kendisinin bana sormadr. Bu gekilde aynl&k ve bundan sonra hig g<irngmedik. ele Urnraniye'de MEHMET DEMIRTA$' a ait gecekonduda gegenve OKTAY YILDIRIM' rn getirdili sdyleneo bombalarlahig bir ilgim yoktur. MUZAFFER TEKIN' in oraya geldiFmi de hi9 gdrmedim. Yukanda bahsettilim ve iS yeri kiralamamrzigin aracrolan $ABAN GULBAHARIn bagkam oldulu Awasyal Shatejik Amstumalar Vakfimn Kigiikgekmece ilgesindeki kahldtm. Her ikisine de ben yalmz binasmdadiizenlenen degigil tarihlerdeki 2 toplantrsma Digerinde ise gittim. Bu toplantrlardan bidsinde akhmdakalan tandrk bir sima g<irmedim. GULBAIIAR DOGU OKTAY YILDIRIM vardr. DinJeyici olarak bundanba5ka $ABAN PERiNQEK, iBRAHiM gAHiN vardr. Konupmacr ise emekli generat ARMAGAN KULOGLU idi. Konu$masl{n konusu ise TiiLrkiye'nin Krbns ve orta Asya polikasr ile gtinliik mesel€lerdi. Ben haksE yere tutuklu olamk yahyorum. Igim ve aile diieenim bozuldu. Suglamahla ilgim yoktur. Serbest brakrlmamr talepediyorumdedi. $e i miidafiinden soruldu; $iiphelinin drgiit i.iyesi olduguna dair her ne yok , kendisi bunlan ag*lamr$tr. Bu m dtrnda giphelinin lahliye edi

4

Soru$tunnarungizlilili hususlan ve ifadelerde geqen higbir konunun mahkemece iddianame kabul edilinceye kadar ye krsrthl* karan nedeniyle ifadenin kendisine verilerneyecelihususlanda hatrrlahldr; Klsrtlama karannn kendisineverilmesini talepetti. Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yulh hususlann yerine getirilmesindenso a tutanakokunup,ifade verenile hazr buhmanlar tarafindan imza altna almdr 05/05/2008

NiIIAT TASKIN

KERZiBAN ZabrtKitibi

-i1,*- f - >1*"'-"T.C. iSTANBULVALiLiGi Emniyet Mudurluiu

Ti't,

S a 1 ' r: B . O 5 . 1 . E G M . 4 . 3 4 - 0 0 . 1 /tt21 0 2 7 2 )l-L b i . os Konu : Evraklarm Gonderildifi.

l 1 1 oltz o o a

BA$SAVCILIGINA iSTANBUL cUMHURiYET (cMK 2s0. sMY) B.qSI-EIAI
1536sayrhTalimatrnrz. tarih ve Soru$turmaNo:2O07/ iigi: a) 05.10.2007 sayir b) 07.O1.2OO8 tarih ve B.O5.1.EGM.4.34.O0.14.10-(2052721-316yaz'rmrz a O4 4 c ) O 8 . 0 1 . 2 0 0t8 r i h v e B . 0 5 . 1 . E G M . 4 . 3 4 . 0 0 . 1 6 . 0 3 .I21 7O-a 5 6 36 7 2 0s a y l
vdzL.

istanbul C.Baqsavcrh{rnrn(CMK 250.SMY) 06.12.2007 tarih ve Soru$turma No:2007/ 1536 sayrll talimatlarl ile, $upheli Oktay YILDIRIM'da ele geqirilen El Bombalarr ile alakah olarak yaprlan gahqmalarda, Izmir ili Alsancak ilqesinde bulunan iBRAHiM qiFTqi isimli qahsrn at an El Bombast sonucu dldngu, bu qahsrnda Necip HABLEMiTOdLU suikastlnda adr geetigi anlagrldrfrndan, Ankara Cumhuriyet BaQsavclhgrnca, istanbul C.Baqsavc lEma (CMK 250.SMY) gonderilen evraklar Mudurlu[umuze gdnderilerek soru$turma kapsamrnda iiadelerde geqen MAHMUT AYGUN isimli sahsn MUZAFFER TEKiN'in ajandasrnda da yazrh olmasr hususlan gerektiginde gahsrn istanbul C. Baqsavc lElnln (CMK. 250 SMY.) Sorusturma No:2007/ 1536 dosyasrnda isminin herhangi bir yerde gegip gegmediSi hususlarrnrn ara$tlnlarak inceleme raporunun gonderilmesi istenmiQtir' ilgi (b) sayrh yazrmtz ile, talimatrnlzda belirtilen konuiar Ilimiz Otganize Suqlarla Mucadele $ube Miidiiringune iletilmi$, ilgi (c) saytlt yazr i1e Mahrnut AYGUN isimli $ahsln; 1.2o06 yrh sonlarloda Muammer OzER'in YaEma AmaqL Tehdit Edilmesi, 2-2006 yrrr sonlaflnda Bakttk6y ilgesinde Behcet YA$AR'dan YaEmaya Teqebbiis, YaEma Amaqh 3-2OO7 yrlr baqlarrnda Yasar ve Murat KARAKAYA'nrn Sarth Tehdit Edilmesi olaylannda; tarih ve SoruQturma No:2006/2408 talimatl ilb BaEsavcrh[rmzrn21,.O9.2OO7 ARANDIdI bildirilmrsrir.

MudurluBumuz arpivlerinde Mahmut AYGUN hakkmda yaphrllan tetkiklerde pasaport ve Surucu Belgesi kaydrmn oldufu, herhangi bir suQtan iiigik kaydtnrn olmadrgr anlaq mr$t1r.

Mudurluflimuzce ilgi sayrh talimatlnrza istinaden yap an incelemelersonucu (b) tanzim edilen e-vraklarile, Organize Suqlarla Mucadele $ube Mndqrlugdnun ilgi g<inde rilmiqtir' sayrlryazrlarrile Mndurlufumuze gonderilen evraklat yaztmrz ekinde
Arz ederim

Selim KUTKAN Terorle Mucadele $ube Muduru 3.S1nf Emniyet Muduru
EKLER: f-ilgi (a) sayrl1talimat 2 Telefon Numarasr Sorgulama 3-Muhtarhk Otomasyon Sorgulama 4 Nufus Kayrt Ornegi 5-04.01.2008 tarihli tutanak 6-Aianda fotokopileri 7-Dosya ve Ajanda inc. Tutanagl 8-ifade Fotokopileri 9- ilgi (b) saylh Evraklar (1 savfa) (1 sayfa) (1 sayfa) (1 sayla) (1 sayfa) (6 sayfa) (1 sayfa) {8 sayfa) (60 savfa)

C..,^---L

'Lt'

l

,

r\t \NRtrt \t il.i(;i v
r Innr\rt i\| iirlii rliigii
S:tit

_

1,.(.

K o uu

: l l r l i J I r , \ l t .t L r ) l t , ,/ n l llrl)X,t7-l--t5(,1 _ ! : l\,lnhrnut l\,(; a N

OltuI :rrls

*"i; l::,,ji:t:iil;;:;i,i ,;lillll i.,i:1".; ;;;,J;;.ill;;1.;111",;x1;1;,;".i:;: ^ill;llilillffi Y*:l ;#I;,),$ii;;'ll,T:' 1fi

,r, \4uJi ),,hc ;,,.i.,.1,1 il :"'lll:,1*li .rri,.,,1",,,.ii :l :.j:lr: ',r,ar,(,i)Ja {.

, , , - , . . ^ , , , 1 1 *) J,,1r u , t cM a j r r r r \ , i . , ), / i, A

.

*"'tJil:i|l*l jtrfji

j;lrlil;|,,:: jnirii, lilri;i irl l#{ i:,;rl;;i ;:l;,,t ;ilil,, i*1,

..,; ;;**l'$-1,"**l llu"u,:j,,li ",i :jilit;il li,,J.;;,.,.,,.. i.;i.

: # i;tl t:il ;li jt., ::ril;jtiil ;il:ii ji:jri llllil,: :,,,^ lliill)

m;;(;;,:,r ilil#*n*tru,;',';;#n$l:,l iliiil,irir "",,; t"li. t, ::,::iJixl:,ll:ilii'#^in, I 1 :l] ilil illi{l Hi.'
=li

I ahkikat clrill

O?.o(.oK
C: e'a

t n nrtcrMrrl,,tiir,

'7.'S
Sq.ltf.r 28 / 232

2)2006 YILI SONI.ARINDA MUAMMER OZEBfiN YAGMA AMAqLI TEHDiT EDILUIESi
Olrlgtn giiphelileri: t.Mirat NARMAN zMdhmut AYGtiN IL|CIS|jLE MANOG LU 4.serd[r s.zuhql TIRYAT<i

Konu, $r clna dedin herhangi bb ailli mercige intikal ettnetnigtir. OI.AYA GENEL BAKIS Mu.nnmer 6zER'iN K<ruo.crk'ta.ki diikko:r.r'/.t Zuhal TiRYAKi(Bc,ho:r) isimli bcrgtrna kiro,lo,ihfit, o:neak ilerleyen g nlerde kircclsrmn iqgerindeki dugarak diikko:ntnt boqcltmcsrm uAgutlsuz durutnlo:rtndan rshststzltk isteiliii, Serdol gapt:.fitnt iine siirerek Zuhalin mosr'qf ldrrsili igin deureye softtufu' HACISULEYMANOGLIJ'nu tnasratlortnrn Serd.rr'rn Mur.at NARMAN ue Mo,hrlr'.'4tAYGi,y ile birlikte Muq'tl1r''1.er'itehdit edetek 7o.ooo YIL para isteilili belirlennistir. MU$TEKi iFADEsi Muammer OZERin ifadesi Miigteki Muanwner 6znn\n 24.o8,2oo7 giinii. saat,17.45 sto'lctr."'ndq gube Miiiliirliifiiimiizde ahnan ifadesinde ; Fatih sultan Mehmet caddesi No:z8-Kavactk Bey'koz Adresindeki Melet kulrrmculuk adh igyerinin sahibi oldufunu, al.m binada galtimenkullerinin bulundulu, buradanaldrlr kira ve kuyumculuktankazandrlrparaylagegiminisafladr$rnt, Yapr denetim qefi olarak gal4an Yar'rrz zooz lrlt ortalannda BeykozBelediyesinde yamna gelerekinqaathalindeki diikkamm giizellik ARASLI'mn Zuhal TiRYAKi ile birlikte diikkamn ingaathalindeolduiu iqin, salonuolarak kiralamakistediklerinis<i1'lediHerini, masraflann kargtlanmasrdurumunda, 8 ay kadar kendilerinden kira almayaca$ Eeklinde
Yalnz ARASLI ile aralannda sdzlii

o

ilerleyengiinl-rde Zuhal ve Yarruz ARASLI'mn inqaathalindeki diikkana masraf yaptrklarrmve zoo3 yh $ubat A)'1iqerisinde ARES giizellik salonuolarak gal4trrmaya Zuhal TiRYAKi ile zoo3 yrh l maft'ta kira kontratryaptlklanm,igyerini1 bagladrklarrnr, plL[rna kiraladrfrnr, igyeri agrldrktanyaklaqrkr ay sonraYar.uzARASLIIn igyerinegelerek Zuhal'la al.nldrklarrm, kendisini diikkandan kovdu$unu, masraflan kendisinin yaptr$rm siiyledi$ini ve kendisindenZuhal TIRYAKI ile yaptrh kontrah iptal etmesini,Ya\uz ARASLI yenibir kontratdiizenlenmesini kendisinindekabuletmedifini, adrna istedi$ini, Daha sonra Zuhal TiRYAKi'nin zeki BAI-ABAN isimli gahrsile birlikte yagamaya geqtilimizgiinlerde yakalanan bombalanile ilgili, Vatanseverler el bagladr$rm, Umraniye'de yakalandrirm duydulunu,Zuhal bastndan derneli ile ballantrsrolduguigin de bu gahsrn TiRYAKinin giizelliksalonunugahgtrrmaya devamettifini, sontnsuzbir qekildez sene kadarmal sahibi-kiracr iliEkisiyaEadrklannr, kendisini bir :oo5 yh -sonlannda YusufEnginKARA'mn sabah igyerigaLganlanndan da gizellik salonununarka kaprsrndan girilen bciliimde, arayarakigyerinin deposunda
giizellik salonundagahqan tane erkek qahqamn tamamen grplakvazi)'etteslzmrqoldufunu 5 siil'le1-erekigyerine qafrrdrfrnr, hemen iqyerine gittifini, giizellik salopulda-.gahqan qahrslann srzmrsolduklannrgiirerekif,rendiiini.iEreniliki]e"ilgili olduklanni giirerek iErendiEini,i$relqli[ile ]\ili biibiriyle iliik'ive s'irerlek sairrsiannbirbiriyleiliqklyegireleksrzmrq

su'ada giizellik salonuiqletenZuhal'in kar<legi Yiiksel TIRYAKI'denhesapsoFtug}P,!4-€ - i :: ,l i i; , i l i .

)1.,tS4.ltfa 29 / 292

o

iEyerine Zuhal ve Zeki'nin gelerek qahslan igten qlkaracalrm siiylemesi iizerine sakinlegti!ini, Bu olaydansonraZuhal'in giizellik salonunagelengahrslara dahafazladikkat etmeye baqladtfm, salonun cizelmrigterilerininoldulunu, mriqterilerinerkek oldu$unu,masaj yaptrrmaya geldiklerini,masajrBahar..? isimli qahqamn yapirfrm,hatta Zuhal'inbirkag "Bahar sana masaj yapsrn" dedifini, kez bu teklifleri kabul etmedi$ini, qiinkii masaj hizmeti adr altrnda farkh bir hizmet verildifini ci[rendi[ini, masaj adr altrnda verilen yagantlan hizmetten depoda ve iireng durumuyaratangahrslan Zuhal'inigtenqrkarmamasr yiiziinden Zuhal'den kira kontratmm bitim tarihi 1 maft 2006 'da diikkamm boqaltmasnr istedilini, Zuhalln kendisine "igyerini boQaltamayacagrm, istediiin yere Eikayet edebilirsin, benim arkam saglam, tamdrk ve dostlanm var" diyerek giiziinii qalDtrErm, mart 2006 tarihinin geqtigihaldeZuhal TiRYAKi'nindiikkamnr korkutmaya I boqaltmadr$rnr mafyavari ve gi;nderdiEini, insanlanigyerine gahrslann Zuhal'idiikkanmdan grkarmamasr kendisini tehdit ettiklerini, tehditlere kulak asmadrfrm,zoo6 1rh mart ayr iqin igerisindediikl<amnr boqalttrrmakigin mahkemeye bagr,'urdufunu, Mahkemeyebaqr,rrrduktanksa bir siire sonra Zuhal'rn krzr Melda ile iliqkisi olduiunu daha sonra iilrendili Beykoz ilqe Emniyet MiidiirliiEiinde giirevli Komiser Kadir..? isimli gahsrn siirekliZuhal'iniqyerine gelipgitmeye bagladrirm, KomiserKadir'in siyahWolksragenGolf marka otosunuZuhal ve iqyeri gahganlanna tahsis etti$ni, ilerleyen giinlerde Komiser Kadir'e ait WolksvagenGolf marka otoyla 2 Qahslnigyerine gelerek "Zuhal'i diikkandan grkarmayracaksrn, galrymaya devam eilecek, grkarmaya gahq[san baqrna gelecekleri sen d.iiqiin" diyerekkendisini tehdit ettiklerini, 2006 1'lL arahk ayr ortalannda mahkemenin sonuglandr$nt ve tahliye kararr grktrgu, avukatrarac r$rylatahliye karanu Zuhal TiRYAKi'ye tebliEettiEini, 2006 \,rh arahk alr sonlarrnda kendisini telefonla aravan ve kendini Serdar IIACISIILEi.IIIANOeLU olarak tanrtan bir sahsrn"Ares ciiz;Uik Salonunu isleten bayan buraya bir siirii masraf etmig. igyerinden grkarma, grkarrrsan da masraflatrm verirsin" diyerek kendisindenpara istedif,ini, iqyerinemasrafi bu bayamn sevgilisi belediyedeyapr denetim gefi olarak galqan Yavuz beyin yaptrf,rnr,Zuhal'in beg kurrrg masraf yapmadrlrm siiylediiini, gahsm rsrarla bayamn igyerine masraf yaptr$mr "Bu bayan'a ro bin dolar yaptr$ masraf kargrh$nda sen ver, ro bin sdyleyerek dolar da ben vereyim" di1'erekpara isteme]€ devam ettiiini, gahsagiizellik salonunu igleten bayana daha ijnce iqyerinden qrkmasr igin masraflarrm cidemeyiteklif eti[ini, bayamnkabul etmedi$ini, bu yiizden tahliye karan igin mahkemeagtr[rm, masrafyaptrirnr sizden bir ricamrz oldu, ister kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz, bizim ricamrz dnemlidir, sizin igin belki dnemli olrnayabilir, ilerleyen giinlerde karqrmza ricalar grkarsa qaqtrma5'rn" diyerek tehdit ettigini, bu gahsrn Zuhafin k$kutmasryla aradr$rm digiindiiiiinii, arayan gahrslann Zuhal'le ya da yanrnda gal$an insanlarla iligLisi olaninsanlar olduAunu, Zuhal TiRYAKi'nin azmettirmesi sonucuigyerin gelerek,ya da telefonlaarayarak tehdit edentiim qahrslardan DAVACI ve $iKAfaETqi oldugunubevanetmigtir. cANLr TE$HiS i$LEMi Miiqteki ll,luammer6ZER'e yaptrrrlan canh teghiste: Zuhal TIRYAKi isimli gahsripyerini kiralayan, daha sonradakendisini tehdit ettiren ve para isteyen kigileri azmettiren kigi olarak KESiN TANI'i,IP TE$HiS ETMiSTiR.
n /.';\... .! .; i{t . :. ', r.j

r., , .'i.],,,i.'

] -

Sq.ltfq 30 / 2Sz

+28.12,2006 giinii saat:12.S6'da Mulat NARMAN'm (5g6 2147652) (Sg2 243BZBD aradr$r; Murat'rn Muammer OZERi kendisini Serdar HACISUTEYMANOGLU olaraktaruttrktan sonra"Ya Ares giizellik salonu varmrg, siz de rnal sahibiymiqsiniz herhalde" diyerek giizellik salonunu igleten bayamn,igyerine masraf ettifini, maldur edilmeyerek,iqyerinden grkarrlmamasrnt istedifi, Muammer'in de "Bu diikkan ben, Belediyenin Yapr denetirn $efi Yarrrz beye verdim, bu kadrn, bu diikkana masraf falan yapmadr" dedifi ve kadrm buray-rigletmesine kargrhk, masraflan sevgilisi Yaruz beyin yaptrfrm, igyerini Ya\,-uz beye kiraladrf,rnt, 8 ay kadar yaptrklan masrafa karqrhk kira almadr$rm,iqyerinden qkarmaya kalktlflnda da, kadmn kendisini tehdit ederek, mafyavari insanlarr gdnderdiiini, mahkemeye verdif,ini, qrkan karara giire r ocakta bayann dikkam boqaltmastgerektifini, z av siire verdiklerini stiyledikten sonra Murat'rn "Neysebunun masrafi 1ap m4 atla devedeiil biiyiitmeye de gerek yok sen..,....vere@in abi, ro.ooo dolar lanet olsun nedir ya, yannda bogaltrr diikkamm abi ya, goo mil5rar, goo milyar lsteyen yok abicim..deriz ki, tamam Muammer bey ro.ooo dolar vercek, yarrn da diikkam bogalt rliyim ben ona" diyerek diikkant boqaltmasrkargrhlrnda Muammer isimli qahrstanpara istedifi, Muammer'in "Arkadag, ben iiyle, on bin dolar, mon bin dolar, falan verernern diikkanda bigeyi kalrrsa onun bedelini veririm" diyerek kabul etmemesiiizerine Murat'rn sinirlenerek "..,..,kadrn iliikkandan grkanyosun, igi giicii ilalrlmlS, bigey de$ildir ha ,biiyle geylerde fark etmiyor biz en azrndan bi adrm gelmen gerekiyodu iiyle tahmin kadmr ettin,.,, sen iki milyara oturan qkartrrsrn...diyosun ki kirasr ro.ooo dolar, o zannan ben art niyet aranm, senin iyi diigiincelerine de inanmam ben o zaman,..., Neyse bizim sizden ricamrz oldu ricamuzr ne kadar kabul eder ne kadar kabul etmezsiniz, kendi

iLETiSiM TEspiT TITTANAKI-ARr

sorununuiz, fark etmiyor,nicer-en BiziM ieiN Ownulioin, siziN ieiN NE KADARdNEMLi OLIi,AYABiLiR, YARIN,BiR GIJN,BU RiCAI.ARxen$TNIze

o

QIKIIdI ZAMAN DA SA$IRMAYIN YAINIZ OLDU MU" diyerek tehdii ederek bagrna skrntr gelebilecelini ettiEi,(KaIt SrraNo:.....) bir ima giinii saat:r3.r3'de Murat NARMAN':r,j.(5g6 7142682) Mahmut ..*15.o1.2oo7 AYGUN'ii (5358336324)ara&ir; Murat\n Ares giizellik salonununmal sahibi Muammer OZER'i kastederek"Adarn diyor ki, ben bunlardan zaten, 8 ay kira almadm diyor,.., Adam diyor ki, hartri o rnasrafr yaprnadr fiyor, harbi ben ondan 8 ay kira alrnadrm diyor" diye haber verdiii, Mahmut'un Ares giizellik salonunu iqleten rnu, diyelim qimdi,.., Ey tamam bir araya gelsinler, akgam iistii, sen de orada ol, ben de orad.a olal'rm, tarnam" diyerek kendilerini azmettiren Zuhal(Bahar) ile Muammer'i bir araya getirerek hakemlikleri altrnda aralanm bulacaklanndanbahsettiii, (KaFt Sra No:oooo375) *15.o1.2oo7 gi.inii saat:1s,o6'da Baharln(Zuhal TiRYAKi) (533 68o8593J Murat NARMAN'| (*6 7147652) aradr$r; Muratln mal sahibi Muammer ile gciriigtiiliinii, bir buguk seneiince masraflan 6demekigin anlaqmakistediiinde, anlagmaya yanagmadr$rm,igyerine masraflan Yar'uz isimli gahsrn yaptrlrm siiyledilini Bahar'a siiyledili, Bahar'rn inanmamasrmistedigi, Muratln paral.r tahsil edeceklerinisiiyledi$i, Muammer'in istedikleri zamangti igmeyegelecelini siiyledili, Baharln "A, o zarnan bana zo milSrar versin, ordan benim rnasrafrmr, evet altr ay kira almadr, giinkii, lren oranm inqaatm yapryordum, o zaman, o yani" diyerek Muammer'in 6 ay kira almadrgrnr. de.masraflarrnr YAN|, BiZ Murat rn *HlQ GEREK YOK.,. istedigi. l ine 20 MrL.r.I9IN, ADAMIN KALBINI KTRARMIYIZ, OI-SA BUYUK PARA $IMDI ADAMIN KAI,BINi DE, KIRAI,IM, KAFASINI DA KIRAI,IM..ANLADIry.D-JGiL Mi" diyerekparayraz buldulunu scil'tedili, Bahar'rn "Ne dedi, ta'nam lraff "!q13o
rnilyar para versin, yansrm sen al" dil'erek Muammer'den

karErh$tnda zo-3o milyar tahsil etmesini,para'nrn yarrsrnr vermeyi

Saltjfs 31 / 252

"Benimparapul igin girdilim yok, Mahmut abi rica etti diye girdim, ..bizim 3o-4o mi\'ara ihtiyacrmrzyok 1'avrum,Allaha giikiirler olsun, Senbizi baqkaiglerdekullan abla,bunlar bi gey delil boqver" dedifi, (KaFt SuaNo:oooog76) *1b.o1.2oo7 giinii saat;r6.23'de Mahmut AYGiiN'iin (S43 9281276) Murat NARMAN\ (596 714Z652) aradrfr;Mahmut'un "Mehmet'inadamnrn dediline inamyoz, ama kadrnrndedif,ineinanmryozda adamrndedif,ineinanryoz,.., $imili, o zaman bi afuam, oturup konu6ahm anLyor musun, o adamr alahm, oturalrrn konuqahm, NETSE, KADININ, NEYSE MASRAFI, qIKARSIN, T'ERSIN, BIZ DE BI$EY ALIRSAK ORDAN ALABILiRiZ" diyerek Muammer ile giiriiqiip Bahar\n masraflarrnr tahsil edeceklerini,aldrklan paradanda kendilerine pay alacaklarmdanbahsettikleri, (Kayt SuaNo:ooo0377)

CJJ Sagfa 56 / zgz

/ n .1

paramr istiyorum ondan sonra amlnlml giisterdiler polislere giitiiniimii giisterdiler Kiiksah giinderiyorum git paray ahn gelin diyorum Kiiksah polisler kovahyolar ordan paramrzr alamryoz Cuma giinii gidiyoruz Cuma giinii de gidiyorumabi yann diyolargekiverebilirizCumagiiniidegidiyolarCumagiinii biz kimseye paravermeyiz anladmmr abi" $eklinde anlattlEl, devamedengciriigmede ba6ka Eahrsla bir gciriiqtiikleri, ilgili tahsilatkonusunu (IGyrt srra noioooog2l) "06.0n}.2007 giinii saat:19.o9'da Yakup ANTiKA'mn ($9 5611808)Murat NARMAN\ (536 7147652) aradrlr;Yakup'un Seda'nrn dahafazlaiizerinegitmemelerini ima ederek "Bi dakka gimdi beni avukat anyo biz organizeye vericez siz biiyle '.apryosunuz diye benim adrm gegiyo kardegim" dedifi, Murat'rn sadeceErkan'rn gdriigtiigiinii belirterek"Benbilmiyorumonu kendisine abi benlene alakasr bizimki sor var a\,'ukatgiiriiqiir yaprlacakge1'leriyapar sana da gelmez sadeceo arantzda Sedamuhatap deiil geyle muhatap olucako da Baharla muhatap olucak"dedigi,Yakup'un kadtnar.arkatrn suq dulurusunda bulunacafrnr,kesilmiq hapis cezastoldulundan dolay kendisini bu konudan uzak tutmalanm siiylediii, devam eden giiriigmede Yakup'un Seda ile bulugacairm siiylediii, Muratln da "Dinle finle dinle beni dinle ben bu igten vaz geeme qansrm yok benim ben bu kadar igeri girmiqim senle alakasr yok senin ..." dedifi, (Kayrt slra no:oooo486)

6)2006 YILI SONId,RINDA BAICRKt'Y iLq.ESiNDB BEHqET YA$AR'DAN YAGMAYA TESEBBI'S
Olayl.n giiphelileri; Yq.kq.lo'nq:nlan, :1.Ferili BtIKENLER S.RecepBOZKUR" S.Selguk AKMAN z.Az<tt GEMEREKLi 4.Iodir OKtijLiiK

YeniEiipheliler

: 2.Mu\fut NARMAN
.Mutatt..,.? S.Cesitn ABAYLI
77.E7"kanrlISIK

I.SeTdaI HACIS|JLE MANOeLU

s.seito't BIiKENLER
g.Ashan QETiNBAe

.Mo,htnutAYGUN

T.Yakup 1o-ali AQrK

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Balarkdg Cumhuriyet BaqsaaethPtnca No:2oo6/78265 sagtg a kag den g iiriitiilmekt e ilir. OLAYAGENELBAKI$ Fezlekede izcrht g<rptldtjt iizere, Sedat KITAY isimli miiqtekinin iq geuresinden olaanl. Beheet YASAR in maddi dut'utnunun igi oldu$u istihbqrotr olan Mutst NARI nf ue Sedot BUKENLER\I, gagri-meEruda ukoparma" olarc.k adlandvrrllan hareket tarztn benitnsegerek Beheet'ten 2oo.ooo dol.tr
ettirmesi - ' drgii, iiyesinirr tu-t ukktnrrrqk cezaenini gdnilefiliifii,

s Ecrrsrn s va-i<s91.&!ir' *:#i;::1.1.**?:,i::2t::':.:?::::.,1111"-'.?2!,9!!]n

hat'qe isteclikleri. Behget'in <Turumu

etnnigete

ilt.tiko"l

iizerine, -Elttniget - r'-i';;: -' Y \'Y

tiJ,{!]-*bini:

6s3
S.aUfq 57 / 252

..kran sap giiriiE-"r.,a,"'""ffi ,;:7,!::,:,;:fl#" :x;:;w:l"irrii:Eii!: 60.000 WL aldtly polantn x .artrsmqr.rr."$1,fd;;;f|#fi ff l;il[""T#";f t;;iy;i"#.:iJtrEit::;: arasa s irmesiyte6rs iit iiyiteri-ara,"j"ti J"ii"#'
r#iriiis t oabtenmdqdr. Md$rEKi iFADEsi
Behget yAgARln ifadesi

"*Ah^"Ii#,t1o,i[ttoo.

yASARtr o,ir"to'rrilrlBeheet un $,,nt

"^r"#'iili!|,r,ffX#{o"dr#f'"

Bo,k.*kls Kartattepe potis Metkezi

o

:l::;:,;!l,,ill*#iil:l"ry,l]11['s^:'i;lt',u*'Ji; -ili#"r," *^i:=lT#f n*IEl!:,' I:ftl!:Tl iil"",::?'*[l;ll*: fl*j:,,"ffi{i ilitrl$.J::glmil';il{mT#HJ'}1 ft [:ff+:,,i{,x'ifr fi ]':i!: J::l*::*"*:,lx*:*$Til''_, +i*!lffi[-]id[: ""T,X:'':, : ",",:?ill'fl

tqft ***$-;i1$g*tlir;tqil*.g ,6r';td;";;;ilff;it#'::i,lili:llileitlt,"li,'?illll":ti:,".3,y.f,?
{,,d.*y#::ot Behqet YA$AR'tn Bakvkiis Ascyrg Biiro Arnirrijinde artnan
Kendisinin Marmara Miih.

l{ n:1;*a'*}iti'"'l s.""".*]ffi:'ifi ilsl"ilmi

r:en durumu

ofiste bulunar

11 il;,ff

'"T'i, jil,j:xl ::3Hl"T::ff"f dedilini."*:l{l{:}::h::s,":$u,:; m*;fphsing.r""ugi-, "ifl?#l "llf,ilffiTffiil saa oo.re r:,21.
sana musaade2oo.ooo Ameril

-''t* t;{"l-.":in?"[:l:jFt ;i*iniH## *= llU,il H_;li fi['*rll .Biz sahsrn :"1:!ig1ki u;""_-;ul"iqu.:iiiliT'#I, Slll;H.lff iH:?:
"ilu;i;;: demissiniz' ofisle ne-isini'z.var' Pil*;'J^'' ..e Doqartrn

ifr ffi tHi::'flifEtT:,?yliiiilr.i,1n:rTxiiil:;""t[ i*tiili
;;il;';',;d#,:, H:1il

":i,;l:,;r#.fiifii?irfi H,H.yii",y, 3u l,ljl ii"J'i;!riliui:,$:"fi gjf.if f ig"i,v,.*;tr-Fr"*.iroo,:i",",;y{,"..ffi kas,t os42 35 :lHj:;;,ili:r1.j,"f19;gl?::r,l:::r_ Iendrsinin iizeri"a"l"",ii.r"" 823 86 :iJ:t*xfi,'J,Lfli?";**lrlrn*:ltH"-llit.tuil j'fflHlfi ,Tri"Jiii ;;;;"1,*llt''-tru#rlf,.;i":f, jff ttrJ;Lt*Tdi :,+"-:1"#Frt+''+ ap, Kartarf ii$ii";^.;fil;il:1ii:i jiff:lii,i,r'lll;:l!,;lli,;;:;,f; gtin i;'ft ""f
-Ben Rendrstne durumu ofiste br

o1.12.2oo6_siinii ",."ru.,,Jj.s1$uff31;,I;:;#3:":::u::lll'^,::llll^:f:-g:1 saat,lB.oo

Savtfo 58 / 2A2

bulundufunu, daha sonrada qahsrn "Mademki seninle konugtum, benim muhatabrm sensin" diyerek telefonu kapattrEmr, diler iig gahsrn da biirodan agrlmasrndansonrahemenBakrrkiiy Emniyet Miidiirliifiinii arayarakkonulu bililirdi$ini, Sivil polislerin biirosunda ve i$yeri etrafrrda beklemeye bagladrlrnr,saat:r4.45 srralarrnda gahsrn iki biirosuna geldiginiisimlerini AzatCERM"EKLi Recep ve BOZKt.iRi olarak iilrendigi iki qahsrve biirosu"nun. yakrnlannda oto iqerisinde bir bekieyenSelguk AKMAN, Ferdi BUKENLERve fadir oftiilii isimli qahrslairpolislerin yikaladrlrm, saat:12.oo srralannda bi.irosuna gelenqahrslann Ferdi B0KENLEIi, Recep BOZfURi ve AzatGERMEKLI oldulunu, bu gahrsJarr telhis ettigini,Ferdi BUKENLER isimli gahsrn iist aramasrnda kendisininve kardeqil,eventYA$AR\nBaharingaatisimli girketiAli AQIKve ErkanI$IK isimli $ahrslara devrettilinedair belgegrkmrg oldufunu,kendisinitehdit ederek para isteyenHasanSONMEZisimli gahrstan davao ve Sikayetqi oldufunu beyanetmiqtir. Mi4teki Behget I,AgAR'rn gube Miiliirliijiimiizde ahnan ifailesinile; Zuhurat Baba Rauf Yekta Sokak No:3,/5 Bakrrkriy adresindefaaliyet giisteren Marmara Miihendislik'in sahibi oldulunu re dcikiim iqi yapanDiinya MadenA.g. qirketinde ydnetici oldu$unu, Diinya Maden A.g.'nin ofiaklanmn Serhat VARAN, geref VARAN, Bayram TANRIVERDI ve Vahit TANRIVERDi oldufunu, Seda KITAYT yaklaqrk senedir 6 taurdrirm,kendisine reklAmgirketinde ait zoo5 lrh sonuua kadar 3,5 sene yiinetici olarak gahqtrfrm, daha sonra kendi reklAm qirketini kurarak yamndan alrtldr$rm, yanmdan agrldrktan sonrada iliqkilerinin muhtelif rektam iglerif e devam etiiini, giinii iqyerine 04.12.2006 gelerek zoo.ooo dolar ve 8o.ooo yTL haragparaisteyen davacr Sikayetgi ve oldulunu, bu Sahrslann BakrrktiyIlge EmniyetMiidtirliifii Sahtslardan g<irevlileritarafindan yakalandrfrru,yakalananEahrslanniigiiniin sevk edildikleri Bakrrkiiy Adliyesincetutuklanarak cezaevine gtinderildifini, giinlerde tutuklanan gahrslannserbest kaldrfrm, gahrslarhakkrnda Eyiip Ilerleyen Adliyesi'netehar tutuklanmasr igin itiraz dilekgesiverdilini, fakat itiraz dilekqesininkabul edilmedilini, bu olaydansonratehdit almadrlrnr,kendisinitehdit edenqahrslar veyabu gahrslann ilgili olduiu herhangibirisiyle giiriigmedi$ini beyanetmi5tir. TANIK IFADELERI Salih Ali TA\/1VIAZ'm ifadesi Salih Ali SAVSATMAZ'rn Bakukiiy Kartaltepe Polis Merkezi ArnirliSinde ahnan ifadesinde; baktrErm,01.12.2006 giinii saat:16.3o srralanndaiki erkek 5ahsrngeldifini, patronla g<iriiqecefizdediklerini,. bu gahrclarakimsenin olmadrlrm stiylemesi iizerine, bir kalrt ',Buiu iizerineadrmHasan SONMEZ ve 0542 823 35 86 numaralitelefonu yazdrfrnr, patronuna ilet, pazartesi giinii gelece$irn ofisin boq olmasrm istiyorum, burasr bundan sonra benirn, pazartesi giinii geldiiimde buramn boq oldulunu giirmezsem o patronuna siiyle kafasma stkarrm" diyerek ayrldtklanm, yallaqtk yarrmsaatsonradaysr Behqet geldifini durumu ona anlattrErm, YA$AR1n daysrnrnkaEit [zerinde yazannumaral.raradrltm ve bu gahrsla telefondagdriigtilklerini beyanetmigtir. soner BiiKENLER'in ifadesi Soner BIIKBNLERin Bakrrkiiy Asayig Biiro Amirlilinde ahnan ifadesinde; Tal:im Caddesi No:-Bsa)rlllerdekiDolapdere Krraathanesini aldrr kendisinin 4-5 ipleHilini. FerdiBUKENLER i"ndi"inin iiz oliu oldugunu. in t-taslln SOi'tMez,iqiiBlr\trsr tammadrfrm, ig yaptrgrnr ne bilmedilini, ollunun ve ar*a<laqlannrn anrnqla ne tbkh&e geldiklerini kendilerinikimin gcinderdigini ve bilmedilini b"t"" ",.t;.tt;

ov-.
Squf.r 59 / 282 CANIj TDSHiS i$r-EMi Miigreki Behqet YA$AR'a yaptrrrlan canh teEhiste: Azat GEMER-EKLi, Recep BOZKURT ve Ferdi BUKENLER isimli gahrslarrn, biirosuna gelen gahrslarolduklannr. bu gahrslardan Ferili BiiKENLERin kendisiyle muhatap olduiunu ve Azat GBMEREKLI ile Recep BOZKURT'un 6lleden sonra biirosuna. gelerekekiplerceyakalanan olarak KESiN TANIyfp TE$HiS Eahrslar ETMI$TIR. Tamk Salih AIi TAVSAaMAZ'a yaptrrrlan canh te$higte; Ferdi BUKENLERi; or.rz.zoo6giinii ofisinegeleni'ki qahrstan tanesiolarak, bir kendisiniHasanSoNMEZolaraktanrtan, kagrdrna ()542 82g gS 86 numarah not telefonu ve Hasan SoNMEZ ismini yazan, "patronuna ilei pazartili giinii geleceiim, geldilimde buranrn boq oldugunu giirmezsem, o patronun kafasrna srkarrm' divensahrs olarakI(ISIN TANfytp TEsHis ETMisriR$ilPHELi iFADELERi Selguk AKl,l{N'rn ifaatesi giipheli Selquk AI{M,qN'ln Boktrkiig Asauif Biiro Amirli!1inde rrhnan ifsd.esinde; Kendisinin iivey babasrSelahattinARISOY'a ait g4 DZV SS plakah araglakorsan taksicilik yaptrlrm, 04.:.2,2006 giinii saat:11.oo sualarrndaDolapdere'de bulunan daha iinceden tanrdrlr Ferdi BUKENLER ailesininiglettifi kahvehaniye ve gitti$ini, saat:14.oo srralarrnda arkadaqlan olan Kadir OK|ULUK, RecepBOZKURT Azat GERMEKLi'nin ve geldifini,kendileriniBakrrktiy giitiirmesiniistediklerini, e araca ve Azat,Kadir,Recep Ferdi ile birlikte Bakrrkiiy'egeldikledni, yolu Recep'intadf ettigini, bir ara sokaf,agirdiklerinde Recepve Azat\n araqtanindiklerini ve bir binamn iqine girdiklerini, kendisinin Kadir ve Ferdi ile birlikte araglabir tur atbktan sonra sivil polislerin yolu kesti$ini ve kendilerini yakalayarak AsayigBilro Amirliline getirdiklerini,Behqet YA$ARisimli bir $ahsln tehdit edildifini beyan ederek kendilerinden gikayetgi oldulunu burada iilrendiiini, Recepve Azat'rn ne amaqla bu gahsm igyerine gittiklerini bilmedilini, konu ile kendisinin bir alakasrnrn olmadrf,tm, Hasan SONMEZisimli bir gahsrtammadrErm, suglamalan kabul etmediEini beyan etmiQtir.

a

Kadir dKTtlltrK,fi

n ifadesi

'

ifoilesinile; Kendisinin 0412.2006 giinii saat:1o.oosrralarrndaDolapdere'de bulunan daha ilnceden tanrdrlr Ferdi BUKINLER ve ailesininiqlettili kahvehaneye gittiEini, saat:14.oo srralanndaarkadagr olan RecepBOZKURT'un yamna geldiiini, Hasan SONMEZisimli qahsrnkendisineevrak verdi$ini bu eyraklan Bakrrkiiy'debir igyerinebrraktrklannda kendilerine 2oo YTL para verecelini ve birlikte brrakmalr teklif ettiEini, daha tinceden tamdrEr Azat GEMEREKLI, SelaukAKMAN, Ferdi BUKENLERve RecepBOZKURTile birlikte SelSuk AKMAN ait olola binerekBakrrkiiy'e a geldiklerini. sokaSrn bir igine girdiklerinde Azatve Rec€p'in otodaninip bir binayagirdiklerini,aragla birkagtur athktan sonrasivil polislerinkendilerinidurdurduklannr AsayigBiiro Amirlifine getirdiklerini, ve kendisininRecep'in birlikte gidelim demesiiizerineyola grktrlrnr,konunun ne oldufunu bilmedifini, HasanSoNMEZisimli gahsr dahaiinceal,mkahvede da birkaqkez giirdiifiiinii, iizerineatrhsuglamalan kabuletmedif,ini be)ran etmigtir. Ferdi BOKENLBR in ifaitesi €iiphe[?j Fetuli BijKENLER'in ifcdesinde; Bo,ktrkdg Asagig Biiro A mirlipi*r&"t*#;"n

Jiiltfri'tr,l

lrr
SouJfd60 / 2s2 Kendisinin 0412.2006 giinii saat:11.oo srralanndaye$eni RecepBOZKURTile babasrna ait.Dolapdere'de bulunan kahvehanesinde yamndaAzat kargrlaqtrfinr, Recep'in CEMEREKLI oldugunu. nin Recep'in kendisine dahaiinceden lanrdrgr HasanSoNMEZ qahsrn lslmJi kendisine takrm!irkel erraklan bir verdigini. $irketinHasan bu SONMEZin kardegi Erol i$IKa ait olduiunu ancak girketi aldrklau qahrslarrndevrettikleri her ortafa loo.ooo Amefikan dolan olmak rizere:oo.ooo dolar ve 8o.ooo YTL devir masrafi rcrmeleri gerekirken vermediklerini bu gahrslarla giiriqmeye Bakrrktiy'e gideceklerini, kendisininde gelmesini isteditlerini soylemeleri ve iizerinekendisi,Recep Azatile birlikte ticari bir taksi ile Bakrrkiiy'e gittikle ni, birlikte BehQet YA$AR isimli Eahsrn biirosuna gittiklerini,Behget YA$ARrnbiirosundaolmadrfrnr, oradauzun boylu g6zliikliibir Sahsn konunun ne oldufunu sordulunu, kendilerinin konul.u bilmediklerini siiylediklerini, Recep'in bu gahsr Hasan SONMEZ ile telefonda giiriigtiirdiiliinii ve bu gahsrntelefonu kapathEmr, Recep'in gahsa bu telefonda gciriigtiklerinisordufunda, gahsrn ne saat:14.oo'te giiriigeceklerinistiylediiini, bunuu iizerine oradangrkarakDolapdere'deki geri kahvehaneye diindiiklerini, Kahvede. Selguk ile oyr.rnoynarken Selguk'un olunu brrakarak kahvenin ijniinde Kadjr OKTULUK RecepBOZKURTve Azat GEMEREKLIile konugtuklannr Selguk ve AKMAN'a ait otoya bindiklerini kendisinin de kahvenin iiniine qkarak nereyegittiklerini sormasr iizerine "Bakrrkciy gidiyoruz, sen de gel arabada otumrsun" dediklerini, e kendisinin de onlara katrlaiak birlikte dahrkiiy'e gittiklerini, Kadir Selqukve kendisinin araqtakaldlklanm, Azat ve Recep'inbinaya girdiklerini, Sirketin iiniinde bulunan gahrslan fark ettiklerini, birkaq tur at klanm, iiqiincii kez binamn dniine geldiklerinde giirevli polislerinkendileriniyakaladrklanm Asayiq ve BriroAmirliEinegetirdikledni,geldiklirinde Azatve Recep'inde yakalandrklarrm giirdiif,iinii beyanetmigtir. Azat cEMEREKLi'nin ifadesi $iipheli Az<rt GEMEREKLI Baktkdg Ascgig Biiro Atniflifiinde o,hno,n iJadesinde; Kendisinin 04.12.2006giinii saat:ro.oo srralanndaDolapdere'de bulunan daha <inceden tanrdrlrFerdiBUKINLERve ailesininiglettili kahvehaneye gittifini, kahvehanecle yaklagrkbir 1'rldrrtamdrb HasanSONMEZve RecepBOZKURTile kargrlaqtr[rnr, birlikte bir masadaoturduklarlnl, Hasanve Recep'inaralannda bir qirketle ilgili konugtuldanm,daha sonra yanlanna Ferdi BUKENLERin geldilini, Recep'inkendisineve Ferdi'yebirlikte Bakrk<iy'egidelim dedi$ini, birlikte ticari bir taksiyebinerek Bakrrk<iy'e gittiklerini, burada 'in buradabir isminin Behqet Y oldufunu6 n biirosuna sittiklerini sonra Recep'incep telefonu ile Hasanl oradakigahsr giiriigtirdiiliinii, sonra oradanaytrlarak tekrar Dolapdere'dekikahveyegeldiklerini, burada kairt olnadrirm, Recep'in elindeki kalrtlan giistererek "Bakrrk<iy'esabah gittilimiz yere evraklan gtitiirelim" dedifini, Selguk AKMAN'a ait aracaSelguk,Kadir, Recepve kendisinin binip hareket edeceklerisrradaFerdi'nin de kendilerine katrldrfrm, hep birlikte Bakrrkciy'e geldiklerini,BehgetYA$AR\n ofisinin iiniine geldiklerindeRecep'inkendisine"Birlikte gtkahm,bunlar arabadakalsrn"dedifini, Recep'le birlikte binaya girdiklerindepolislerin yakaladrgrm, kendilerini BehSet YA$AR\nigin qikayetgi oldulunu yakalandr iiirendiiini. HasanSONMEZ isimli gahsrn aqrkkimlik bilgilerini bilmedilini, sadece aym kahledekarqrlagtrklannr, iizerine auh olansuglamalan kabuletmedigini beyanetmigtir. Recep BOZKURT'un ifadesi $iipheli Recep BOZKURT'un Baktkiiy ifailesinile; Asagig Biiro Amirlifiinde o,hnon

/tq
S.rLfa A / 252 girketin masraflannrkardeginin6dedilini ancaklevent isimli qahstnne girketin devrini geri aldtlmt, ne de masrafriidedi[ini siiyledifini, kendisindenelinde bulunan girket evraklannr Bakrrkiiy Rauf Yekta sokak No:3/5 sayh yerdeki Levent YA$AR isimli gahsavermesini istediginive bu qahsagirkeli derretmeki:tilorsa konu1.tr polise intikal etLirecegini stiylemesini istedigini. kendisinin arkadaslarr AzatCEMEREKL| FerdiBUKENLER olan re ile birlikte bir ticari taksiyebinerekBakrrkciy'deki qirketegeldiklerini,LeventYaEar isimli gahsrnigyerinde olmamasr iizerine tekrar Dolapdere'dekikahveye ddndiiklerini, burada biraz zaman geqirdikten sonra evraklar kendisinde kalmasrn diye arkadaglarr Azat -F;rdi yAqARln GEMEREKLi, BUKENLER ve IGdir Ofr0LUK ile tekrar Levent Bakrkciy'deki girketine geldiklerini, Dolapderesemtinde arabayabinince evraklan arcrn torpidosunun iizerinebuaktrlmr, Bakrrkiiy'e geldilindeise er..raklan iizerindezannederek arabadan indi$ini,evraklann FerdiBUKENLER'in cebinde aradrfrmbilmediiini,Azatile ne birlikte binaya girdiklerini dilerlerinin aragta kaldrklanm, qirkete girince sivil polislerin kendilerini yakalayarak Bakrrkciy AsayiqBiiro Amirliline getirdiklerini,burad; Behqet YA$AR isimli qahsrn kendilerinden gikayetqi oldulunu iiirendilini, kendisinin Hasan SONMEZ'inverdiii evraklan l€vent YA$AR'avermekiqin gittif,ini, iizerine atrh suglamalan kabul etmedilini beyanetmiqtir. iLETi$iM TEspiT TUTANAKT-ARr *15.02.2006 giinii saat:14.o3'de Biilent'in G---) Murat NARMAN\ (596 "Ne yapryln abi ya, srlqntr var, krprrdayamryoruz ya" 7147652)arcdrfri Biilent'in diyerek rahat hareket edemedilinden bahsettifi, Murat'rn "Devlet grktr kargrmrza,.., Sedat...Sedat ile giiriiqmiiq Salim" diyerek takip ettikleri konuyla ilgili devleti karg annaaldrklanndan bahsederek yamndakiSalim'e telefonu verdili, Salim'in ,,Srkrntr var ama,.., Qocuklar falan, hep gitti', diyerek Sedat BUKENLERin yakalanan adamlarrndan (Kayrt Srra No:oooo3o8) bahsettigi, *15.12.2006 grinii saat:23.o1'de Murat NAR-&IAN'ri (sB6 Metin'i 2147652) (282 7685005) aradrBr;Muratln "Valla biiyiik abi, iig tane kardegin cezaevine girdi, ...,Diikiim yeri ile ilgili abi,..., Diikiim ile kirn ilgileniyorsa, u'larrrsrn bazen" demesiiizerine, Metin'in "He he, qu Murat AKSU anladrm" diyerek Murat AKSU gurubunun dcikiim yeri ilgilendilinden bahsettigi, Murat'rn ..Benlik bi6ey yok ama, benim pegirndeler" diyerek Murat AKSU grubu tarafrndan takip edildifinden bahsetti$i, Metin'in "Dikkatli ol, o zaman, ollum telefonu kapat, baqka telefo^la.a.. " d+erel-uya+d+9,r eezaevindeli ranaflr$n&s+e$€ettigi +e na+i+e*ak arkadaqlannSelguk'unmiiebbet hapis cezastalmasrndanbahsettikten sonra "Silah yok, tehalit ile para istemek' sugundan adamr Volkan'rn Bakrrkriy'de yakalandrf,rnr, cezaevinde oldulundar bahsettiEi, (Ka]'rtSrraNo:ooo0308-1) *16.12.2006 giinii saat:19.38'de Adnan YILMAZ'rn (533 6t777n) M\rat NARMAN1 (86 7i47652) aradrgr; Murat NARMAN'rn Sedat BUKENLER'in yamna "Sedat'rn, tane kardeqi tutuklanmrg, biliyorsun Lelki" gittiEinden bahsederek 3 dediii, (KayrtSrraNo:ooo3o9) *18.12.2006 giinii saatrt4.lo'da Serdar IIACISI'LBI'IIANOdLU'nun (S38 5862544)Murat NARMAN'r (536 Z147652) aradrgr;Muratin "Yaa bizimkisi bonba patladr, tla paketleilik bomba grktr" diyerek diikiim konusundayakalanarakcezaevine girenadamlanndan bahsettiii,(I(ar,'rt No:) Srra *18.12.2006 giinii saat:15.38'de Nafis KOQiiK'iin (SgS gg+SrS9)Murat NARMAN\ ($6 7147652) aradrir; Nafis'in "Diikiim igindeki,sizin kargrmzdaki, kim demigtin,..., Behgetdiye, biri var mr?" diye sorduf,u,Murat'rn "Abi, giiriigmek mi, istediler senle,..., E\€t var, en biiyiik afabe1-leri Behqet YASAR" di)'erek,.onaJladrEr,
. .; ; (Kal,1t SrraNo:.....) 1 8 . 1 2 . 2 0 0 6g t i n i i s a a t : r 6 . o 8 ' d a Y a k u p A N T I K A n r n { 5 3 2 S 5 o - , , . ; ' NARMAN\ (536 7147652) aradrgr; Murat'rn "Nafiz abi aradr, " . - ; 2

a-

t

[3,'
S.rqfq 62 / 232

ilgili,..., Nafiz abiye gitmigler, herhalde Bekir Yagar diye,.., O qirketi denredenlerin abisi,..., O yiizden diyorurn, bu iqler giiziilmek iizere on numara olur,.,, Nafiz abi aradr beni, dedi ki, biiyle biiyle, bu iqilen dolayr, adamlar oturmak istiyolar herhalde" dedili, (KayrtSrraNo:.....) "24.12.200006 gilnii saat3l3.4oUa Yakup ANT'iKA'nrn (536 5668270)!l{[.urat NARMAN'I (536 nqZ6Sz) aradrgr; Murat\n Bakrrktiy'dediikiim konusu ile ilgili tutuklanan adamlan ile ilgili bilgi vererek 'Veriyolar So-1oo bin dolar sana o para5n verene kadar verelir diyolar o para;n savcrya hakime her tarafrmr satrn almrylar amrna ko;mm bu kailar mr satrlmrq bizim devletimiz amrna ko)'um" dedili, *26,1.2.2006 giinii saat:r4.59'da Murat NARMAN'rn (536 7147652) Cesim "He bunlann yeri nerde bunlann" ($2 61650Z6) ABAYLI'nrn aradrfr; Cesim'in diyerek Bahar ingaatrnyerini sordufiu, Murat\n "Abi, bunlann yeri, Balorkiiy abi,.., Levhayr de$igtirmiqler mi,.., Bahar ingaat olarak gegmiyo" demesi iizerine Cesim'in "Bana, bana gimdi haber gelili, bi kag yere haber brraktrm, bana haber gelir, onlarla giiriigecem, bagka geyi yok bunun" diyerek Baharinqaatyetkilileri ile Murat NARMAN adrna gciriigece$inden bahsettif,i, Murat'rn "Bu polislik olduktan sonra, bize bigey Sraramryo biz istemiyoz,.., Bunu polis falan duysun isteniyoz abi" diyerek polisin bu giiriismeden kesinlikle haberi olmamasrm,yoksa gahrslara baskt yapamayacaklanndan bahsettili, *27.a2.2oo6 giinii saat:1o.S2'de Murat NARMANIn (536 247652) Cesim ABAYLIh GS2 6165076) aradrfi; Murat'rn "Diin abi bizim j tane gocuk lardr ya, demiqtim ya, tutuklanmrqtr, ya bu davadan dolay,..,, Diin brrakmrElar, onlan, ara tahliye" diyerek3 adamrmnmahkemeden serbestkaldrirm haberverdili, (Ka''rt srra no:oooo328) *27.12.2006 gi.inii saat:14.13'de Murat NARMAN'rn (536 7147652) Yakup . (536 5668270)aradtgr:Muratin serbestkalan adamlannrkasLederek ANTIKA "Tamam IT gocuklan aldrk biliyosun abi,..,, iyi oldu fiIm daha yeni baglryo igte" diyerek diikiim konusu ile ilgili eylemlerine daha rahat devam edeceklerini ima ettifi, (Kal,1tslra noroooo32g) " r2.oz.2oo7 giinii saat:21.g9'da Serdar HACISiiLEIMANOGLU'nun (539 278 76 94) Mahmut AYGiiN'ii (g43 9z9tz76) aradrlr; Mahmut'un "$imdi adamadedi ki Yiizde15'inisana verelimdedi adama,..., Tamammr abi banada r Milyarverdi kendime" dedifi. Serdar\n toplamkaq para aldrirm sordulu, ltlalmut-y1 'Y.a 7 buguk verdi 7 Dedi ki yiizde r5'ini sana veririm dedi karilegim" dedifi, Serilar\n Behget YA$AR'danallnan paralr kastederek toplam ne kadar para ahndrlrm sordulu, Mahmut un Milyar ahndtlmr, bunun B buguk Milyarrmn kendisine verildiiini s6yleyerek"Yani 50 dedim ki nasrl olur yiizde rg dedi bu dedi emaneti alan yiizde 15 ahyormug" dediii, Serdarln "6biir adamayiizde r5 verdi delil mi?" diye sorduiu, Mahrnut'un "He ona verdi yani dedim ki hig olmazsaondanbir geykapahmkapamadrm"dedi[i, (Ka]rt srra no:oooo181) "14.o2.2oo7 giinii saat:14.48'de Murat NARMAN'rn (536 Mahmut 7147652) (535 833 63 24) aradrgr;Murat'm Bahar inEaat'rn sahibi olan Behget aYciiN'ii pay YA$AR dan Ayhan qETINDAGaraoh$rylaahnan 3z MilFrhk tahsilattankendisine verilmedili gerekqesiyle sinirli bir gekildesitem ettifi, Mahmut'un kendisinisar.unarak qokparaalmadrirndan bahsettili, gciriigmenin devamrnda Murat'rn Mahmut'unyamnda bulunanX Sahsa ne kadarpara aldrlm sorduiu, X $ahsn da rz buqukmilyar aldrirm siiyledifi, gririipmenin devamrndaMurat'rn tahsil edilen paradan paynr kendisine vermeleri gerektilini ima ederek "Abi brrak ]'aa Yakup abi olalrnila. demek ki ben paraya para adamr bozrmycak abi her gey (Ka]'rt srra no:oooo4zO)

,63 L
Sqa:fs63 / 4e
"r4.o2.2oo7 giinii saat:14.ss'de Serdar HAcISiiLBf'NrANOGLUnun (539 278 76 94) Mahmut AYGtiN'n (535 8336324) aradrir; Mahmut'un Murat NARMAN'I "Olmuq tla kendisineparavermediii gere\esiyle rahatslz ettiginden dolayrgikayetederek bize bir gey yok mu falan filan yani ben diyo 30 milyar para mr aldrm abi ya" dediii, Serdarln da bu konulan telefonda gririiqtiiliinden dolal'r ktzdtlt, (Kayt srra notoooolS2) "14.o2.2oo7 giinii saatr15,25'de Ali'nin (596 381 59 97) Serilar IrAcrsOLErMANodtu nu (fig 278 76 94) aradrlr; Ali'nin "Kim bu Mahmut kim Mahmut mu o para;n almrq,..., Ne ama yabancr delil de bizi insanlarla birbirine "..... soktuktan sonra onun yabancr olmasa da ne olacak ya" dediii, Serdar\n qiiziiniir abi baqka bir srkrnh vardrr belki bakahm bi abi iiyle bir qel' dedifi, Ali'nin ",..., Mahmut'akiifiir ederekkrzmayadelam ettiii, Serdar'rn da Mahmut'u kastederek bitmemig kapanmamrg bir daha ki seferde almaz parasmr olur biter" dediii, (Ka)nt srra no:oooo183) Mahrnut NARMAN':'| (536 7L47652) .."r4.o2.2oo7 giinii saat:ls,3y'de Murat"Ayhan (S35833 63 z4) aradrlr; Murat'rn AYGiiN'ii beni arasrndiyo .... siiyliyim,bir arayn agabeycim,...,Siiyliyirn ben, ben abi, Ayham ara, bana deiil, bana ne dediyse onu siiyliiyom, Ayham hemen ara, telefonunu kapatmrglar, ktifiir ediyo siiyliyirn" dedili ve Ayhan ile viizleqerek sorunu g5zmelerini istedigi, (Kalat srra no:oooo421) *r4,o2..2ooj giinii saat:1b.4r'de Ayhan QETiNBAdIn ($2 6os2s75)Murat NARMAN\ (536 7147652) aradrlr; Ayhan ile Murat\n bir siire toplam kagpara aldklarr ile giiriiqtiikleri, dahasonraAyhan'rn " ......... iliinkii So'yi aldr Eimdi o adam ulaEtrysan ver adarnlar..." demesiiizerine Murat'rn "Vurucaklar mr" diye sordulu, Ayhau'rn "Korkmaz Egref falan var iqin iginde ....." diyerek konul'u takip eden qahstnkendisini paray alan Mahmut'a ulagmasrm r.uraca$rnr, isteyerekyardrm istedifi, Murat'rn da kendisinepay verilmedilinden bahsederek5 milyar para verilirse Mahmut'un telefonunu, verebilece$ini evadresini siiyledifi,Ayhan'rn kabuletti[i, (I(aJnt slra no:oooo522) da +a4.o2.2oo7 giinti saatirz,g4'de Serdar HAcrstiLEYMANodLU'nun (539 27a 76 94 Mahmut AYGiiN'ii (53S8336924)aradrfr; Serdar'rn yaprlantahsilatta ahnmasrgerekenpalr kastederek"Ayhan Ayhan diyor ki yiiz ro konuEtum" dedifi, Mahmut'un da Ayhan ile ytzleqebilece$ini siiyledifi, Murat NARMAN'In Serdarln telefonundan"3o Milyar almadrn mr?,..., rz milyar bi almlgsn bi 8 milyar almrqsrn" diye sordufu, Mahmut'un 3o Milyar almadrirm siiylemesiiizerine Murat'rn paraverdiginisorduiu. Serdar'rn telefonda konugmak istemeyerek 'Abi konu$uruz akgama" dedigi.Murat NARMAN'In lekrar telefonualarak 'ABl BIZ ALDIGIMIZI -va PAYLA$IYORUZ ...en son planda bir de diyorsun ...eski laf eski Iaf,..., Para paylaqmasrm bilmiyorsan higbir qeyi bilme,..., Var tabi abi aldr$rr paylagacaksrn beraber bir iqe giriyorsak paylagacaksrn tabi abi" dediii, bunun iizerine Mahmut'un "Benim aldrfim ordan para r milyar bir aldrm rg milyar rz "rz milyar peki rz buguk milyar da iliin Serilar dan aldrm" dediii, Muratln milyardan banabir geydiigmedi mi abi?" diye sordulu, Mahmut'un kendisini sau-rnmaya devam ettiEi,(Ka].'rtsrra noroooooooolS4) " 76.02.2007 giinii saat!14.17'de Serdar HACISULETMANoGLU'nun (539 278 76 94) Murat NARMAN'| (fi6 7147652) aradrf,r; Muratln Mahmut'un fazla para almasrnasinirlilik halinin devam ettiEi. Serdar'rn da Mahmut'un en son 7 BuQuk -Ben h;la bahsederek aldrgrndan toplamda oo Milyarpu.niun 3z Milyaraldrgrndan da iilgiisinii verecem bugiin gelecek' dedili, Muratin "Ben herkese dedim qey birisi de Zafere gitmig ilemiE ki ben bir iqg altrndan qrkamryorum sen demiq yanhq yaptrn Murat'a,..., :'E
yaptn onlar da ofiakhktan a1'rrdrlar onu" dedifi, (Kal'rt srra npio0 -yanh$

6ltt
Sd]tfs 64 / 252 "1.6,022.2007 Yakup giinii saat:r6.46'da Murat NARMAN'rn (536 7147652) anlattrda ben ANTiKA'yr (532383z7zo) aradrir;Murat\n "...Mahmut geldibir geyler abi . bir geyleryapryomdedi Yakup abi biliyo dedi igte sah giinii g6rceksinneymigabi o" dediii, Yakup'un Mahmut'un aldrlr paradan rz milyar kredi karh borcunu yatrrdtlrm belirterek kalan 3 milyan kendi alukatlan olan Ufiur'a verecef,inden bahsettigi, devam eden g<iriigmede Yakup'un "Ben hayrrh mayuh iEler kardeqimr3 milyar para aldrm dedi rz milyarrm mr tt milyanm mr kredi kartlna yat[dlm kurtardrm z-3 milyat da para mr ne var Baharin$aatla dedi Muratgil de verecekler5 milyar avukataparavericezne diyolar geysciyle ilgili ha o kelime dedim kardegim o zarnarr r-2 trilyon istemein de 5oo-6oo milyar adamdan goo-4oo ne5rse hepimiz yoklardalnz tiyle bir para isteyin olursa da olur olmazsa da kodurn amma deilim he o kadar" dediii, Murat'rn bu konuyla ilgili adamlanmncezaevine girdifini, dolalrsrylakendisindenhabersizkimsenin bir "SERDAR iq yapmamasrgerektiEini s6yledifi, devam eden gcinigmedeMurat'rn ADAMI-ARIN PARASIN GASP ETIi be kardegim adamlar dedi ki bu ig biterse size y"2o vericez dediler yogo vefic,ez 96g0 vericez dediler anlatabildirn mi?" dilerek sinirli bir qekilde Bahar ingaat girketinin sahibinden 5oo Milyar para istefiiinden ve Mahmut ile Serdarln en son roo Milyar aldrfmdan, ahnanbu paranrn30 milyarm kendilerine almalan, kalan 7o milyan BehqetYA$AR'dan alacakh olan gahsa verilmesi gerektiiinden, fakat Serdar'rn paramn 6o Milyanm gasp ederek Mahmut paylaEhklanndan birisini ile aralannda sdziigeqen bahsettiii,Yakup'un, $evket VARAN'a araya koymasrmtavsiye etmesi iizerine Murat'rn, bu iEin $evket'le alakast olmadr$rnt, bunlann Rize Kalkandere'de bi inqaatr yanm brrakrp kaqtrklanm, karqr tarafin gok korkak oldulunu siiylemesi iizerine Yakup'un "Leventgilmi" diyerek tastik edildi$i, devameden giiriigmedeMurat\n, avukatm yaprlan tahsilah bir lostm gahtslara senetimzalatarak resmiyete bahsettifi,Yakup'un da onayladt$, kaydrmayagahgtrirndan Murat\n 'Bahar inEaata gidicem ilirek kag para bana para vericen mi diycem onun igin bana bir gey anlatmaya gerek yok pazartesi iki milyar vericem iki milyarila avukat UEur vericek abl' dedili, devam eden giiriigmedeMurat'rn Behqet ve YA$ARrn arkasmdakimsenin olmadrErndan bahsederek SedatBUKENLERi kastederek 'Yok abi adamdan roo alsam Allah zoo alsam 2oo benim 3oo ben alsam.'. al 2() Qeye veririm 3o SEDATA lERiRiM al benim..." dedifi, Yakup'un da "YA HERALDE YOK BE KARDE$iM !'ER SEDAT'A DA vER SENiN gngylayarak iSiNDE KiM VARSA ONA DA \tER' dedifi, Muratln Mahmut'un yaptrh 30 Milyarhk tahsilattan kendisine pay vermemesine sinirliliiinin devam ettili, Yakup'un da (Ka]'rt srra norooo<1426) olduiundanbahsetti$i, *16.02.2007 gtinii saat:r7.or'de Murat NARII{AN':'n (536 7.47652) Mahmut AYGiIN'ii (ssg +dg4q6i aradrEr; Murat'rn Baharingaat ile ilgili A\''ukatUgur'a Sedat paylagmadtir BUKENLERin hanrladrlr paraF vereceiinden tahsilettili parayr bahsederek igin krzdrlr, Mahrnut'un paral'r paylaqmamasrna mazeretler iireterek telefonu yanlnda bulunan Murat'a verdifi, Muratin da Mahmut'u sa\unmaya qal\tlEl, Mahrnut'un kendisini aradr$rve aLnanfazla telefonu tekrar alarak serdar HACISULEYMANOGLU'nun paramnA]'han qETiNDAG'a iade edilecelini siiylediiini, dolalrsryla aldrfr rz BugukMilyar pararul 2 BugukMilyaflm serdar'a verecelini sriyledifi, Murat NARMANIn kalan paray kendisine getirmesini istedifi ve Ayhan\ arayarak parayr vermeyecelini stiyleyeceiini bulunan z belirttif,i, devamedengiiriigmede Murat NARMAN'In Mahmut'tancebinde Mahnut'un Serdar BugukMil.varr Milyaratamamlayarak kendisine vermesiniistedili, 5 HACISULEYMANOGLU z Buquk Milyar vermezse onun baqka yaprlan tahsilat na palalanndan keseceBini(Mehmet'in di1'or)ima ettiEi,Murat'm Mahmut'untelefonunu igi gahgarak ikisinin f.iiz yiize gilriigtp sorunun alarak Murat NARMAN1 sakinleqtirmeye Imesin i_saSla Ca rgrte ona tahsilcdilenparala ihriricr oiup "]1ad C,l,-ftgiaf,; mara Ir!t cozti D'rdusu,

l\.i";;i ilARnfui;iii"ir'tii.i,*.- tnuir""Jrj.l i.. ihiiyac#.o1'tl#IQ'riig\6
iqlerle ne iqim var 1.aa" dedili, Mahmut un telefonutekra. alarak$$

6.v>
So'Afa65 / 252 devam etmcsi iizerine Murat NARMANIn olal'r kendisinin bu hale getirdi[ini, faltat parayr alamadrlrm ve Ayhan'rn kendisine hiqbir zaman paramn lafinr edemeyecelini sciyledif,i,deram eden gdriiqmedeMurat NARMAN\n "27 buguk Serdar almadr mr abi,..., Toplam 58 milyar 57 milXrar para atnmadr mr toplamtnda" diye sordu$u, Mahmut'un "57 dg$il kardeqim 48 rnilyar" diyerek aldrlr bir k$rm parayr Sefdar yaprlan HACISUI,EYMANOGLU'nun MehmetDIREKisimli gahrstan tahsilattan diiqecelini "Farketmiyo ki kesilse bile para ne fark eder ki s6t4ediEi, Murat NARMANIn da aym ha oraya lrrrmugun ha bura;ra ne anlatryon neresinden galarsan gal aym" dedi$i, devamedengiiriiqmede Mahrnut'un kcndisini sarunmal.a devamettigi, (Ka)'rt srra no:oooo4z7) *L6,oz.2oo7 giinii saat:19.14'de Mahmut AYGiiN'iin (539 2787694) Serdar HACISijI-EYMANo6LU'nu (539 278 76 94) ara&h;Mahmut'un telagiqerisinde"z kiEi gitmis eyine 2 tane araba gitmiq BMW falan bizim eve gitmigler bizim paramrzr aldrlar bize bir lira vermediler,.,., Aha ailarrr gimdi diyor BMW geldi 2 tane kaprya diyor" dediii, Serdarln da konudan haberinin olmadrlrm siiyledifi, (Ka;'rt srra noroooolSTl *16.o2.2oo7 giini.isaat:r.9.2.1'de Mahltlut AYGtiN'iin (S3S8336324)Serdar (Sgg 278 76 94) aradr[r; Mahmut'un telag igerisinde'Ya IIACIStILEYMANOGLIfnu bu amrna kiiydulurnun igi nas olacak qimdiadaqrlar gdip grdip geliyorlar bunun evine kim bunlar, Bu adamlarkim gidip geliyor"dile sordu$u,Serdar'rrr da konudan haberininolmadrf,rm sdyledili,(Ka)'rt arra no:oooo188) " 16.02.2007 giinii saat:r9.59'da serdar HACISULEnTIANOGLU'nun ($9 2zg 76 94) Mahmut AYGiiNli (sss Bas6sz+) aradrfr; Serdarln 'Valla Ayhan'a sordum ASihan iliyor ki iiyle bir gey yok diyor ya" dedif,i ve kimsenin paramn pa1'laErmr ilgili bir probleminin ile kalmadrgrnr ettifi, (Kalat srra no:ooogr_8-.). ima

''

, *'f'()i.

;1.-irfifi\'a?'\

Saafa Z6 / zSi

6,y1 '

diyor, giitiyorui r milyar veriyor" diyerekSibelBER nin kendileriyte E gitriisn"aiginl. tahsilata gittiklerinde r milyar para gdnderdilini siiylel'erek kendisini- yiizlize gdriiitiirmesi istedigi. (Ka)4t srra no:oooozr g) ni

1o)2oo7 YILI BA$I.ARINDA YA$AR VE MURAT KARAKA^YA'NrN YA6MA AMAqLT $ARTLI TEHDiT EDiUvrESi
$iipheliler: g.Mahnut AYGu7,{
1.Set'ilal. IIACISULE MANOdLU 4.J.aIe BASAL

6.Ilisselerin cleuredildifi gchrslar.......

2.Mur.rtNARMAN S.Refik SARAL S7"|q.No:2oo7/1o54

c

Sgt'rrttunna Eegkoz Cumhuriget sagrya kag den giit'iitiilmekteilir.

Baqsauc tltttca

OLAYAGENELBAKI$ Ya'tqr" KARAKAYA De ortapt ko:rileqi Mutat __ _ 1909 ,grhnd( KARAI<AYA,hI:n, enigtelefi Volkan Osmon IIACIdeLU'nun kc,po;t|r.dr U_tnr_anige'deki girket igin T1o.ooo WL. tuto.nnd& gek uererek cep t;lefo;u diikkqnt o.cttklsn. Volkctn'tn bu geklefi uoLdetarihleri gebneden tefecilere k.rn:d.un:qt ncrkit sk panaga geuirtnesi ue tefeci ishak.. ? isimli pchsrn bu qekleri kullanorak Murqt ve- Y_o+.tr I<ARAI<AYA'nrI iqgerine 3o.ooo WL haciz iglemi ycptrmcsr gglgbtVle. ellerindeki tiim po'ragt cep telefonu itiikkoLruio VoLtrrorn KARAI<AYA karaleEleri mo.ddi stktntrlya iliiqtijdii, _ - !\ d6nern iqerisinde tiasret hago.tlo:nnt deuann ettirebibnek igin Jale B_lgni yTirnli bqcg(rla,a Kodrkiiy,ileki Hera Teknoloji ue Telekomiinikasgon o:it Kozrnqtik Paffimeri isimli Eirketten gek karg t{t rnalzetne o,ldtkloLn, bu geklerin biigiik bir lcrsmrm iiileilikleri 'I.alile iEt6riiin kijtii gitmssi giiziinden geklerin 4o.ooo WL'lik ktstntnt ijilegernedikleri, karg tfrtnda tarihiiz eo.ooo Bunul iizerine Jsle BASAL\n HACISOLE , aIANOdLuha lJe'.allol. o eu tutjt)lrJ<ttrU LU ueitidi. geklerin tchsilini Serilsr

Serilar IIACIST)LE ,MAI{OELU'\\L oLdannlqn Mqhmut AyGiiN ue lf,u":olt alractbf,ryla KARAI(AYA kan'deglere ait igyerine, defiet inin gok qcltrnda 25.ooo WL'e alarak el kogduklan belirlenmigtir,

SiKAYET DiLEKqEsi Murqt KARARAYA ue YaEar KARAI(AyA,ntn o8.o2.2oo7 giinii Begkoz Cwnhurig et B aEs ctltftnrr uerdikleri Eika:get dilekgesinde ; au kozmetik parfiimeri iiriinleri sanayiticaret .. _H"fqteknoloji ve telekomiinikasyon limited Sirketi yetkilisi Jale BASAL ile yaptrklarrtiiaret nedeni 4o.ooo yTi.lik gek verdiklerini, iqlerindekibozukluktandolayr ddeme zorluf,u yagadrkianiqin borglarina ilaveten4o.ooo YTL. teminatsenediverdiklerini,halenceli ve'senetlerin siiket sahibinde oldu!unu, Odemelerde srkrqtrklan iqin Jale BASAL'rn telefonla ..Size iiyle .adamlar
giinderirim ki, cammz dahil her qeyinizi alrrlar" diyerek tehditlere b"$4$*;ii,,.

,;9,.7F1\..,.fi ' i {li i;l -';?.,i

So.!If.r 77 / 282

lss

Muhtelif zamanlard o53z 284 93 42 numarah telefonunu 543 q2g rz z6 nc os+q 928 76 nolu ,,Jale,ye verdiliniz gekler ve senetler telefondan arayan Mahmut,.? isimli gahsrn bize geEi, biz bunu kiitiiliikle de ve her sekilde alrrrz" diverek6hdit ettiEini. or.o2.2oo7 giinii iilledensonraigyerine Jale BnSAi tarafrndan gcj;derildigini .. siiyleyen. z gahsrn ,geldifini, bu gahrslardan bh tanesinin kendiJini Seriar IIACISTTLEfMANOGLU diye tamtarak, hem kendisini, hem kardeqi yasar KARAKAYA'F sordufunu,igyeriqahganr HiiseyinEKiZ'e ,' Jale hamma otan borglan igin arryoruz, mutlaka beni c53.67r4 76 5z numaradan arasrnlar, yoksa onlar igin il olmaz" diyerektelefonnumarasr brrakttklanm, b3 qhplann o3.o2.2oo7 giini.i ailecek ikametetkileribinayagelerek, afabeyi !!1e K+RAKAY,{'1n oturduEu binanrn kaprsrmy'umnrkladrklanm,giiriiltiiye d4an grkan Jaqg yaqar\n gerek kendisininolrnadrfrmsdylemig, krz kardelleri Neriman'rngerek a$abeyi "Biz sa-nyer'den geliyoruz, jale hamma olan borcunu iidesinler, bizi $ahrslar,m verdifimiz telefondan arasrnlar" diyerek gittiklerini, gahrslargittikten sonra krz kardeglerinin kendilerini arayarak gri mersedes marka aragli birkag adarmn geldifini, kap an yumrukladrfrm, telefonla aramalarr gerektiSini haber verdiEini, 06.02,2007 giirrii saat:17,2o srralarrnda Jale BASAL,Tn kullammrndakio53z , 680 18-lg-numaral telefondan,Murat KA.RAKAYA'mn kullammrndaki o5gz zB4 93 4z numarahtelefonuarayarak,,erkeksen qrk kargrrna, seni <ildiireceSim'l diyerekdliimle tehditettiEini, o6.02.2o07 giinii saatrt8.42,de oS43 928 12 76 nolutelefondan, o53z :g4 93 numarah telefonunu 0543 928 rz 76 nolu murat,a ait telefonu arayirak 4-z neden grkmryorsunuz, bu senetler ister iyilikle de olsa, l'!ef.9!g{ar3m1 kiitiiliikle de olsa bana gegti, artrk ben bunu her tiirlii gekilde tahsil ederim, be-ni or-aya_getirtmeyin, Yaqar'a da siiyle beni arasrn yoksa ben mahalleye gelecefiim, kaprmn iiniinden ayrrlrnayp hepinize her tiirlii rezaleti yapacalrrir,, diyerektehdit ettiEini, Aiabeyi Ya$arKARAKAYAve kendisini gerek telefonla, gerek iqyerine,gerek evine gelerek_tehdit_eden teknoloji ve telekomiinikasyonkozmetihparfilmeri iiriinleri sanayi Hera ticaret_limited girketiyetkitisi Jale BA,SAI (0216338 47 74.'c,532 rB t9 numaralr 68o telelonlarr kullanrr.). Serdar HACISI'LE'|MANOCLU tos36 7r4 7b q2t. Mahmut...?(0543 t2 76)isimlifahrslardan DAVACT SiKAYETCi olmuslardrrl ve 928

Murat KARAKAYA,mn ifadesi Murat KARAICAYA'fuLL o8.o2.2oo7 giinii Begkoz Cutnhuriyet Ecgscucrlrfrnda o.bnan ifidesinile;$ikaget ililekgesi ile o'gnt dofirultuitq if,;ile uerznigtir. Mrrat KARAKAYA'fuIL o5.og.2oo7 giinii So,o't:1S.Bo stralo:rrnda $ube Miidiirliiliimiizde ahno,n ifadesinde; 1998 ].rhndan beri aiabeyi .Yagar.KARAKAYA ile birtikte Beykoz ilgesinde KAMKAYA TEKSTIL I'e CEPTELILETI$iM LTD. $Ti. isimli girketleri ortak olarak gahgtrrmakta olduklannr,zoo6 Sah iqerisinde afabel'ril; birlikte ceptelefonuiizerine1'eni bir ig yeri agmaya kararverdikleiini,bu srrada a6lasrmn Osman eqi VolkanHACIOGLU,nun Umraniye'deki FURK{N TEKSTiLSANyi VE TiC. LTD. $Ti. isimli qirketinikapatacagrnr, isterlersekendilerine devredecef,ini s61'ledi!ini, bu t;Hifi kabui ettiklerini, igyJrini devralmal< eniqtelerine igin parasrolarik r5o.ooo yTL tutannda parqapargagek hava veldrKlenm, verdiklerini,igyerinidevralarak r9yennl Ceptel isimli girketlerininUmraniye'de isini aqtrkftnnr, bal balisini alfttannr, eniqteleriOsman Volkan HACIOdLU'nun i<apattrfrigyerindendolay- olan barql'h$nr .t -r,,,iii.r ., t

_r(t( ^cii",t[-

s"af,7s/#T
iidemekigin kendilerinin-eimig- om@ qekleritefecilerekrrdrrdrf,rnr,bu nEdenle tel6Eiler gelerek geklerin iqyerlerine parasrm tahsiletmekiqin kendisinive aEabeyini tehditettigini, Yine eni$tesiVolkan OsmanHACIOGLU'nunKarakaya Tekstil isimli Sirketteeskiden ortaklan olduiunu, qirkete olan ortakhb bitmig olmasrna rafmen eski iq iliqkilerini kullanarak Garanti BankasrUmraniye $ubesindenKarakayaTekstil isimli girkete ait gek kogammalarak piyasayaolan borglarmr bu geklerlekapattrf,rnr, geklerin kendisinenasrl bu geqtiEini bilmediEini, 2006 yh TemmuzveyaAgustosa1r igerisinde Omraniye'deki telefonubayiine cep . Ishak ...? Isimli Sahsrn ararkatr gelerek ile yakla$rk haciziqlemiyaptrrdrfrm, 3o.ooo yTL tutarrndamalzemenin haczedildilini,bu haciz iglemlerininenigtesine verdikleriqeklerin lade tarihigelmeden kullanrlmasrndan gerqeklegtigini. dolay Ilerleyengtnlerde IGdrkiiydeki Hera Teknoloji ve Telekomiinikasyon Kozmetik Padiimeri isimli girkettena$abeyiile birlikte malzemesatrn almayabaqladrklarrnr, bu girketin sahibi Jale BASAL isimli bayan oldulunu, aldrklan malzemelerkarqrhfrndaJale BASAL isimli bayana gek verdiklerini, bu qeklerin biiyiik krsmrm iidediklerini, ancak geklerin kalanbu 4o.ooo YTL'lik hsrmlailgili 4o.ooo YTL'lik krsmrmtideyemediklerini, Jale BASALisimli bayanla giiriiqtiiklerinive iizerinde tarih bulunmayan4o.ooo YTL meblafh teminat senedi diizenleyerekverdiklerini, fakat ilerleyen giinlerde iqlerinin iyi gitmediii iqin bu borglarru <ideyemediklerini, giinii kendisininve ajabeyininigyerinde o7.o2.2oo7 bulunmadrf,r srradaHera bir Teknoloii yetkilisi Jale BASAL tarafindan giinderildiiini siiyleyerek kendilerini Serdar IIACISTTLEYMANOGLU ve Mahnut ...? olarak tanltan iki gahsrn iqyeri gahqanr Hiiseyin EKiZ'e "Jale Hamm'a olan borglanmz igin Murat ve yagar KARAKAYA ile giiriiqmeye geldirn." dediklerini, yine bu qahrslann'Yaqar ve Murat bu telefon nurnarasrm mutlaka arasrnlar yoksa aksi halde onlar igin iyi olmaz" diyereko536 714 76 52 numarahtelefonnumarastnt aramalanigin brraktrklarrm, bu durumu igyerigalgam Hiisein EKiZ'in anlatrnasr rilrendifini, ile o3.o2.2oo7 tarihindeikametininbulundulu binayageleniki qahsrn kendisininevde bulunmadr$ srrada evinin kaptsnr l.umrukladrklanm, alt katta oturan ablasr Nerirnan KIRBA$'rn giiriiltiiden dolayr drgan qrkarak qahrslara kim olduklanm sorduiunu, gahrslannablasma"Biz Jale Hamm tarafindan giinderilfik, Murat ve Yagar Jale Hanun'a olan borglarrm iidesinler" diyereko543 928 12 76 ve ()536 7i,4 76 52 numarah telefonlan aramalanigin brraktrklarrm, Bu olaydan giin sonra3-4 defaMahmut...?isimli gahsrn r-z kendisinin afabeyinin ve olmadrir bir srrada diikkanlanna gelerek gahqanlanndan Okan ERSOYa yap acak' diyerek o543 928 12 76 numaraL telefon nimarasrnt aramalarr igin buakhklannr, kendisinin telefonnumarasrnt bu aradrirnda kendisiniMahmut...? telefonda olarak tanrtan Qahnlagdriigtiiliinii, Mahmut ...? isimli gahsm"Jale Hamm'a verdiliniz gekler bana geEi, bu gekleri bana iideyeceksiniz" dedifini, kendisinin iideme dummlanmn olmadr$rm, ilerleyen giinlerde 6deme yapabileceklerini ve neden geklerin kendilerine gegtili halde Jale BASALIn halen kendilerini aradrlrm sordulunu, qahsrn "artrk gekler bende" diyerekte.lefonu kapattrgmr, giinii saat:15.oo r7.oo arasmda 06.02.2007 ve o54B 928 Mahmut ...?isimli qahsm 12 76 numarah telefondan kendisini arayarak "Jale Hamm'a verdiliniz gekler ve senetler bize gegti, biz iyilikle veya kiitiiliikle bu para5a tahsil etmesini biliriz, bundan sonra borcunuz 8o,ooo YTL oldu" diverekkendisinitehdit ederek ielefonu kapattlglnl. giinii Saat:17.20 Yine06.02.2007 srralannda JaleBASAL o53z 68o rB r9 numarah telefondankendinseait <1532284 93 4z numarah telefonu arayp "Erkeksen grk

sq:af.r 79 / 2s2

{rw

a

Yine a!'nr giin saat-842 srraEmrda kendi cep telefonunu o14g g8 12 tnumarahtelefondankendisini tanrtmayanbir qahsrnaradtirm, qahsrn"Jale Hamm'a verdiiin senetler benim elime gegti iyilikle veya kiitiiliilde de olsa bu senetleri tahsil ederim, YaEar'a da siiyle beni arasrn yoksa mahalleye gelir kaprmzrn iiniinde her tiirlii rezaleti grkartrrrz" diyerek kendisini tehdit ettigini, tehditlerden bunaldrlr igin alabeyi ile birlikte Beykoz Cumhuriyet Bagsavcrhirna giderek Jale BASAL, SerdarHACISULEYMANOGLU, Mahmut...?isimli sahrs bu sahnlarla ve ve birlikte harekeleden 5ahrslar haklrndadavacr ve Eikayetgi oldugunu. dilekqesinin 5ikayel Soruqturma No! 2oo7l1o14 ayrya kayden iglemgtirdifiinii, "Bizi $ikayet dilekgesiverdikten sonra Jale BASALIn kendisini telefonla arayarak savcrhla gikayet etmigsin, hig gerek yoktu, oturup konugahm bu olal.'r tathya baflayahm" diyerekkendisive afabeyi ile g6rii6metalep ettiEini, Jale BASAL'IaKavacrk'ta OtaE Tepe isimli restorantta giiriiqmeyi kabul ettiklerini, giiriigmeye alabeyi ile birlikte gittiiini, gcirtiqmeyeJaIe BASAI-'rn yanrnda egi Yaa'uz BASAL, Refik SARAI- ve Mahmut ...? isimli gahsrn tammadrirbirkagkiginin dahageldifini, Refik SARAL'I ve ilk defa orada gdrdii!ilnn, gciriigmedeRefik SARAL'm arabuluculuk yaptrfrm, borglanmn tjdenmesikonusundaiideme durumlarrmn olmadrfrm, borglanna karqrhk PaEabahge'de bulunan cep telefonu satrqr iizerine faaliyet giisteren iqyerini verebileceklerini teldif ettiklerini, bu teklifi karqrtarafin kabul ettifini, Erlesigiin Mahmut...?,Jaleve YavuzBASAL, RefikSARAL isimli qahrslann iqyerine "savcrhia gelerek iqyerinidewaldrklanm, dahasonraMahmut..?isimli gahsrn kendilerine giilerek qikayet ililekgenizi geri ahn, yoksa ailenizin ve sizin baqrmza gelecekleri siz diiQiiniin" diyerektehdit ettiEini, yanlanna Jale BASAL'Irefakatqiolarak vererek savcrhla gikayetlerini geri almak igin gcinderdiiini, alm giin savcrhfa giderek qikayetdilekgesinigeri aldrklannr, gikayetlerini geri almalanmn sebebinin Mahmut isimli ve qekindiklerive ailesinezarar verebileceklerini Sahrstan yamndaki diier qahrslardan diigiinmesiolduf,unu, Pagabahge'deki diikkamvermeleriiizerinekalan r5.oooYIL'lik borcakargrhk Sahip Molla Caddesindeki giyim malazaslmn kendilerine da verilmesini istedikleriniancakbunu alabeyi ve kendisinin kabul etmediEini,gahrslanndiikkanr der.ralmalannaralmen gekleri v€ senetleri geri alamadrklanm, ilerleyen giinlerde iglerin iyi gitmemesinden dolal.r Umraniye'dekiceptelefonu diiklanrnr da kapatmakzorundakaldrklanm, Yaganan buncaolaydansonraJale BASAL'rn kendisiniarayarakkalan 15.oooYTL parasml istemekte oldufunu, oysa ki kendilerine vermig olduklan diikkamn deierinin 25.ooo YTL den qok daha fazla olduiunu, yaqanan olay'lardandolap aile ya$antllarrmn bu kendisinin caD giivenlifinden endige duyduiunq Jale BASAL, Serdar -l\4ahmut....? IIACISULEMANOGLU, ve bu qahrslarla birlikte hareket eden tiim gahtslardan DAVACI vE $l KAYETQIolduAunu beyan etmi$tir. Yagar KARAKAYA'mn ifadesi Yo,g.D I<ARAI<AYAhL'1- o,.og.2oo7 giinii sctq,t:1'.5o srral<rnndn $ube Miiiliirlii! iimiizde ahnaz ifodesinde ; Mutat KARAKAYA'nrnifadesindeki hususlan teyit ederek Jale BASAL, Serdar HACISULEMANOdLU, Mahrnut ...? ve bu sahrslarla birlikte hareket eden tiim gahrslardan DAVACM $iKAYETqi oldu[unu beyanetmiEtir. TANIK iFADESi Aysel KARAKAYA'mn ifadesi Agsel I{ARAKAYAhLn 3o.o8.zoo7 gii'1-ii sast:74.oo srrclannd<r gube Miiiliirliig iimiizile ohnan ifad.esinde ; E$i Ya$arLARAKAYA 1998lrLnda evlendifini, evlendikleri ile iizerineBer-koz-Pagabahqe'de Erguvan Beyaz caddesindeiS yerinin old

6{jSc'wfa / zsz 80
yl iincesinekadar egi, ig yerinin faaliyet alamm de$igtirerekcep telefonu ve malzemeleri satrqt iizerineImaj iletiqimtelefonadhyenibir ig yeri agtr$rm, zoo6 1rh igerisinde giyim iizerineiq yeri bulunan Pagabahqe Molla caddesinde Sait kary.L.Mgrat KAMKKAYA ile eginin telefon iizerine ortak bir i9 yeri aqmaya karar verdiklerini,eqinin krz kardeqininkocasrVolkan Osman HACIOGiU'nun fimianiye'de bulunan ig yerini eler isterlersekendilerinedewedecelinisdyledilini, egi ve kardegi Muratln eni$telerinin teklifini kabul ettiklerini,VolkanOsmanHACIOCLU'na iq yerini bu devretmesikargrhlrnda hava parast olarak gek vermel teklif ettiklerini, Volkan'rn geki kabulettiEini, tadhtensonraegive kardeqi o Muratln ig yerlerinitek gatlaltmdatoplayarak KARAzu^YA TEKSTIL adr altrnda $irket kurduklannr, havaparasrolarak anlagtrklangeki Volkan'a verdiklerini, fakat verilen bu gekin miktanm ve adedini bilmedilini, bu zaman zarft nda, iglerin iyi gitti$ini. iqlerininiyi gitmesifazlasiirmedifini, giinkii VolkanOsman in HACIOGLU diikkanrdevretmesi kargrhirnda kendisine verilengekleri vadetarihi gelmeden tefeciyekrdrrarak karq r[rnda tefeciden nakit para aldrfrnr, Volkan'rn ilerleyen giinlerde ortadan kaybolduEunu, halen bu qahsrnneredeolduiunu bilmediklerini, sonraki gtnlerde iq yerlerinegegitliqahrslarm geldiiini, egi ve ka1'nrndan geklere para istediklerini, kargrlrk hatta bu gahrslaravukatlan ile birlikte e$i ve kar,'lrrnaait KARAKAYATEKSTiLe haciz iglemi yaptrdrklarrnr,haciz iqlemi yaptrrin gahrslardan birinin ismini ishak..,? olarak qahrslan tanrmadrgrnr. bildi!ini.diier ise Eqini telefonla arayan gahrslarrnpara isteyerek tehdit ettiklerini bildilini, her ne kadareEinin kendisine dummu hissettirmemeye gahgsa e$iniqokiyi tamdrlmdanhal bu da ve hareketlerindenanlayabildifini, bu gahtslareqini aradrlr zamaneqinin yanrndanal,rrhp telefonla gizlice gdriigtiigiinii, eqi Yagar KARAKAYA'mn daha itnce yaptrlr telefon gdriiqmelerini yamndayaptrErru gizlemedif,ini, ve eginino538 8SS gr ga, vSBT368 76 661,84 70 numarahceptelefonlanm kullandtirm,bu numaralar araqtrrldrltnda 44, om532 eginitelefonla arayan tehditedengahrslann ve tespitedilebilecelini, Ilerleyen giinlerde iqlerinin daha da kiitiiye gitmeye baqladrf,rm,qiinki.i eqinin ve kardeginin elindekiti.im paray burayayatlrdlklanru,iq yerlerinehacizgelmesi Volkan ve OsmanHACIOGLU'na hava parastolarakverdiklerigeklerinvadetarihi gelmeden tahsil etmeyeqaltqanqahrslannsrk srk iq yerlerine gelmesindenbunalan eqi ve kaynr Murat'rn BeykozCumhuriyet Bagsavcrhlrna gikayet dilekqesiverdiklerini, bu yaqananlardan dolalr eqi ve kalm Murat ellerindeki tiim mal varhklanm kaybettiklerini, iE yerlerini kapatmak zomnda kaldrklannr, eqinin guan igsiz oldufunu ve Volkan'a verdikleri gekler yiiziinden tehdit edildiEini, tehditlerden dolayreqinin,kendisine qocuklarrna ve zararverilmesinden korktugu jgin ablasmrnyamnda kald{rnt, kendisini ve gocuklanm ailesinin yamna zooT 1rh Subat ayndan beri eqi ile a1'rrl,agadrklanm,gocuklarmn ve kendisinin yaganan olaylar f iiziinden psikolojilerinin bozuldufunu, eqinin korkusundandolap gok bu sevdifi qocuklannrgcirmeye gelemedif,lni, 2oo7 yh $ubat ayrndansonra Eginin yeni tehditlere marlrzkahpkalmadrlrnr bilmedi}inibeyanetmigtir. Neriman KIRBAS'rn ifadesi lverimcan KIRBA$\n 11.o9.2oo7 giinii sq.q.t:12.45 st4'lar'tnda $ube Miiiliirliifiiitniizile o,hnan ifadesinde ; o3.o2.2oo7tarihinde akqamsaatlerinde Qildem Mah. Caferala Sok. No:56 D:1 Bel.kozsayh ikamet adresindegocuklanl'lauyrrrkendairenin iist katmdan gelengiidiltiiler ilzerine uyku sersemidrganyaqrktrfrnr, Ust katrmda kardeqi YaqarKARAKAYA'nrn ikamet ettifini, drqaflyaqrktrlrndadaha cincehiq gcirmedi$im Eahsrn iki ait kardeEine dairenin kaptsnr pmrukladrklanm giirerek gahrslarakimi aradrklannr sordufunu, gahrslann "Yaqar ve Murat'rn evi burasr defil mi?" diye sorduklanm,kendisinin"evet burasr Yaqar'rn evi" di1'erek dil'erekcevap verdifini, gahrslara nedenkardeqlelini sordglqnu. aradrklanuqo_Idgbqnu, qahrslarin "Yaqar ve Murat nerede, biz Jale Hamrn tarafindan jjiiniileljl.dlk, Murat r€ Ya$ar Jale Hamm'a olan borglannr iidesinlef' dedildef 'rrirSy?n\iz\elr+er,

StAf"s, /#r\
qahrslara gu qahrslann kardeglerinin an nerede akabinde olduklannr bilmedilini sciylediiini, 0543 928 12 76 ve 0536 7a\4 Z6 52 rL:dJ0i'arah numaralannr telefon sdyleyerek Yaqar ve Muratln bu numaradankendilerini aramasrmistediklerini ve geldikleri gri renkli Mercedes marka otoya binerek ikamettin iiniinden alrrldrklannl, aracrn plakasrnave gahrslara fazladikkat etmedifini,giinkii uyku sersemi gok gktr$rrr ve drgansrnrn drqanya akqamiizeri oldulu igin karanhk olduiunu , bu nedenle gelen gahrslann yiizlerini secemedigin i beyan etmistir. KOVU$I]URNIAYA YBR OLMADIGINA DAiR KARAR $ikayetgiler Yaqar KARAKAYA ve Murat KARAKAYA'mn o8.o2.2oo7 tarihli verdikleri qikayet dilekgesineistinaden BeykozCumhuriyet Baqsavcrlrnca SoruEturma Nor 2oo71ob4 salnya kaydenyiiriitiilen soruqturma; qekli re ileri siirdiiiii deliller, $ikayetgilertarafindan iddia edilen olayn gergeklegme qiipheli sar'rrnmasr belirtilen tiim deliler neticesinde,giiphelilerin iizerle ne at l sugu ve gergekleqtirdiklerine iligkin salt gikayetgininiddialanndan iite kamu davasragrlmasrm hakh krlacak ve giiphe olugturacaknitelik ve yeterlilikte ilelil bulunmadrirndan miisnet sugtan qiipheliler hakkrnda kamu adma "ko\.'uqturma yaprlrnasrna yer olmadrfrna" dair 2oolu38 sayyakayden karar verilmigtir. CANLI TE$HiS I$LEMLER| Murttt KARAKAYA 28.o9.2oo7 giinii gube Miidiirl teEhis igleminde; Lfiiimiizile goptar.krn

Jale BASAI- isimli qahsr kargrhlrndakendisine ifadesindebelirttifi, yaptr$rahqveriq YTL kar$ lfl senet verdifi, aprca senetlerekarsrllk kendisindengek alan, 4o.ooo kendisindenaldrf,rsenetleritahsilat amacrylatarumadrfr gahslara veren, iqyerini delerinin altrnda alan.iqyerini geri vermeyen. almasrna ragmen kendisine verdifi celderi olaylarrn azmeftirici qahrs olan olarakKESi"NTA].'rYlp TE$Hi5Ei"Mi$T'i R. Yo,tqr KARAKAYA 25.og.2oo7 giinii gube Miiiliirliidiimiizde goptv an teghis igleminde,. Jale BASAL isimli gahsrifadesindebelirttifi, yaptrir aLgveriq kargrh[rndakendisine 4o.ooo YTL kargrhir senet verdiii, ayrrca senetlerekargrhk kendisindengek alan, kendisindenaldrfi senetleritahsilat amaoyla tanlmadlfl $ahrslara veren, igyerini de$erinin
altrnda alan. i i almasrna kendisine ola

azmettirici olanqahrc olarak

TANIYIP TES

Neriman KIRBA$ ve Aysel KARAKAYA isimli qahrslar herhangi bir teqhiste bulunamamrstu. FOTOeRAF TE$HiSt MiiEteki Mut at KARAKAYA'ga o'.og,2oo7 giin,ii sq.q't:15.5o s7a'q.lo:rrndo $ube Miiiliirliifi iimiizde A ap'n,nlo:7l. fotodrs.f te qhisi'/.ile t Kendisine giisterilen ve toplam 29 Qahrstan oluqan foto$raf albiirniinden; 23 numarada fotolrafi bulunan gahsr, defalarcaiqyerineve ikarnetinegelerek"Jale Hanrm'a verdiffniz qekler ve senetler bize geqti. biz illikle veya kijtiiliikle bu parala tahsil etmesini biliriz dilen Mahmut AYGtjN isimli qrhrsolarakI(XSIN TANTYTP TESHiS ETMi$TiR.

AE)
So]tfq 82 / 2Sz z3 nurnarada fotofoafi bulunan gahsr, defalarca iqyerine ve kardesi Murat'rn ikametine gelerek "Jale Hamm'a verdiiiniz gekler ve senetler bize gegti, biz illikle veya kiitiiliikle bu pa rayr lahsil elmesini biliriz dilen kendisini kardeqini ve lehdit eden Mahmut Ayca\i isimli 5ahrsolarak KESiN TANn Ip TE$HiS ErMi$TiR. iLETiSiM TEspiT TUTANATCaRT * 14.o2.2oo7 giinii saat:17.94'de Serdar IIACISijLEn{ANOdLU'nun (Sgg 228269d, Mahmut AYGiiN'n (Sg5 8936924)aradrlr; Mahmut'un sirkecidekansrnr bekledifini siiyledikten sonraYa, bu Paqabahgevardr ya, PaEabahge,...,Vermigler, bizi savcrlrEa" diyerek Paqabahge'deki tahsilata gittikleri kadmn, Murat NARMAN ile birlikte kendisini Savcrhfatehdit ettikleri icin gikayetettilini siiyteyerek kadrnakiifiir ettifi, *2r.o2.2oo7 giinii saatr16,33'de Yagar KARAKAYA'nm telefonundanX Murat NARMAN'r (s36 7r476s2)aradrf,r; Murat\n "Evet Fu $ahsrn (538 8559134) iideme igin mi baba, bizdeki bu senet, senet vardl bizde telefoncudan gegme o At:::. ..Yr adam,, bunu tide, atla, d.eve delil ki baba yaa" diyerek Serdar HACISULEYN{ANOGLU Mahmut AYGUN ile birlikte hareket ettiklerini siiyleyerek, ve telefoncudankendilerine gegensenedi ridemesini istediEi, X $ahsrn cideyecek durumu olmadrlmt sriylemesiiizerine, Murat'rn "Biz de, bunu ahcaz, bir gekilde, anladrn dimi" diyerek senedin parasrm, ne qekilde olursa, olsun tahsil edeceklerinisdyledi$i, X "Yao bayan vermig size galiba qeye tahsil et diye" dedili ve Paqabahqe'ye $ahsrn qahslann geldiklerini siiylemesi iizerine, Murat'rn "Evet dolrudur igyerine bazr af,abeycim" diyereksenedinparasrnrn tahsili igin adam g6nderdiklerinden bahsettili, X "Aziz dostum, yok ki, o bayanlailgim var, benim', $ahsrn $imdi ben seninlebir ilgim diyerek,bayanaborcu oldulunu, Serdarya da Mahmut'un telefonunugdriiqmekigin istedifi,(KaFt srfa noroooo43l) "21.o2.2oo7 giinii saat:16.9y'de Murat NARMAN':.]I.. (536 7147652) Mahmut .. AYGUN'iI (Sg9 469446r) aradrlr; Murat'rn Pagabahge'deki gittikleri Sahsrn tahsilata babasmrn olduf,unutahmin ettili bir gahsrn telefonla arayaraktelefon numarasrnr istedilini Mahmut'a (Ka)'rt flra no:oooo4g2) haberverdiEi, x27.o2.2oo7 giinii saat:13.22'de Mahrnut AyGtiN,iin (sSS 469446t, Murat NARMAN r (536 7147652) yaprlacaktahsilat ile aradrfr; Muratln YagarKARAKAYA'dan ilgili kimseyleg<iriiqiipgiiriigmediiini sorduEu,Mahmut'un "Ya, bu Pagabahqeden, bi esta$rullah, bahsettigi, kadrna burda kiifiir edecem" dediii ve tahsilat
gideceklerinden

OK'UN POLiS StJsiJ VERiLEREK ZoRLA ALIKONULMASI vE

tt) 26.02.2007 cirNu $i$Li ilqnsiwun vrUgrnri $EVKET
ADLiyE GOREVLiLERiNERtiSVET innil,sr
OTOSUNI,JN GASP EDiIMESi

Olopn giiphelileri:
Yg'k4'ktnq'nlg.r, t

l.El.h.r'[ MACIT 4.Miisliim QELIKOL Yeni giiphelilet' :
1,Sell daaaaar HACISiLE,M

2.Cem DtZMAN

S.Turgut iLIIAN

ANoG LU

2. $ii r(rii HAcrs LL, li_l}4f, tu{JI+*# 6

2.OLAY 2006 YILI SONLARINDA MUAMMER OZER'iN YAGMA AMAqLI TEHDiT EDiLMESi

a

isteNsur, cUMHURiyET BASSAVcILTGI (cMK 2SO.MADDE VerXilil ile

MUSTEKiMUAMMER dzEpiN iFADEsiDiR.
MUSTEKi iFADE TUTANAdI

Sayfa 1 /

/1( g

a

iFADENiNALINDIGITTR gubeMiidiirliigi :Organize Suglarla Miicadele iFADENiNALINDI6I TARiH ,24/ oB/ -2oo7saat i1r.45l / / / l / iFADEYi ALAN : SaidGoK-Bagkomiser iFADEVEREN KENDiBEYANINA GORE NTJFUS ci]ZDANINAG6Rn TAS.NUFUS CUZDANI SURETiNE GORE : SURUCU BELGES1NE G6RE PASAPORT VEYADiCTN SSL.C6NT : ADI VE SOYADI :Muammer OZER T.C.KiMLiKNUMARASI i24710 457718 BABAADI : Remzi ANA ADI-ANA KIZLIK SOYADI :Fatma(BAYKAL) DOdUMYERiVE TARiHi ;Kale-o7.o1.1959 NUF.KAY..oLDUdU iL-iLQE :Ordu-Mesudiye-Kale CINSIYETI :Erkek DEVAMLI iKAi.ET ADRESi : Gtiksuevleri iistii TepesitesiA3 Blok Aradolu hisanBeykoz tel: 0216465 58 83-84Cer: oS3224587 84 Ev oGRENiMDURUMU :LiseMezunu MEDENIHALI :Evli-zgocuk babasr MESLEGi :Kuyumcu SABIKA DURUMU :OlmadrEml beyan etti. i$ ADRESi TELEFoNNo vE : Melet ku]'umcusulGvacrkFatih sultan Mehmetcaddesi No:28Beykoz teli c2164252974 iq AYLIKGELIRDURUMU : 30.ooo YTL.
Al SURUUIUBMILEVRESINDE :Delillerin toplanmasrnr gizlilik ve amacmr isteme, SoruQturmanm bozmamak ko$ulu Cumhuriyet ile Savc$lndan belge dmegiisteme, Vekili yoka, BarotarafiDdan kendisine bi| avukatgiirevlendirilmesini isteme, CMK 1bg.maddeye uygunolmak ko$uluyla vekili arac rF ile soru$turma belgelerini, el konulan ve muhafazayaahnan egyalaninceletme, Cumhuliyet Savcrsrmn kowgturmaya yer olmadrFyijniindeki karunDakanuDala yazrhusulegijre itiraz hakkmlkullanma, B) KOr,'USTIIRMAjVRISiNDE rDurusmadanhaberalaredilm€, Kamu davasrnakat ma, Tutanak ve Be-lgelerden arac lh ile tjrnekisteme, vekili taruldann davetini isteme. vekili voksabarotarafindan kendisire a!'ukat atanmasrnr isteme, Davaya mlsolmakogulu liat iledarayrsonuglandrran yollanna kararlara karqr kanun

re doldurmamrs, dilsiz,.veya sa!r, m-erammr edemeyecek ifade derecede olur mitul !it'1,m1..{y,re9"J ra$rnr

iF4DE OZPTi : Yukanda verdigim kimlik bilgileri dofrudur ve bana aittir. Belitmis oldugum adreste ikamet ederim. 2g.o8.2ooZgiinii gube Miidiirliifiiniizden gelenekibinizbenimyagadrirm tehdit konusuile ilgili ifademe iqyerime bir baEr.urulacaf,rm sdylemesi iizerinebugiin 24.o8.2oo7 giini ifadevermekigin qqbeMiidiirliifnnnzegeldim. Yaqadl}rm maiduriyeti ay'rrntrh olarak anlatmak istiyorumjfade verirken bir ar,rrkatrn yardrmrndan faydalanmakistemiyorum demesi iizerine ifade alma iglemine hukuki_ baqlamldr. Yukarrda belirtmiq oldulum ig adresinde Melet kutumculuk adh isverini i5letmekteyim.Yine i5lerime yakrnrnda birkaq tane gay'rimenkuliim olup. bulunmaLta buradan aldrirmkirarrekuy'umculuktan parayla kazandr$rm geqimimi saf,lamaktayrm. belediyesinde iapr derietimgefi oLrak gal(an yarrrz . * - ^39q".]"]l ortalanndaBeykoz
ARASLI isinli.lahrs ig-yerime yanrnda iki bayanla geldi.yanrndaki bal,anlardan e v l p n e c e g iZ r r h a l . . ? .i f e r i n i d e k r z k a r d e p o l a r a kb e n i m l et a n r s t r ; d rB a n m d i . Zuhal. ve_kardeqine giizellik salonu aqacalrnr beyan ederek, iqyerimin bitiqi

halindediikkammr kiralamakistedilini sijtledi.Bende kendisini,lahubnce

ih;

o

Sa]4a 2 / B teklifini kabul ettim. Kendisine diikkamn inqaat halinde olduf,unu , masraflanu cebinden - ------arczyacatrnr, bunun karqrhlrnda8 ay kaEr len<fisin-?Ien almayacagr kira bu sciyledim. gekildearamzda siizlii anlaqmayaptrk. Atabinde ilerleyen giinlerde Zuhal isimli bayan ve Ya\,'uz ARASLI ingaat halimdeki diikkantmamasrafyaparakgiizellik salonuhaline getirdiler. zoo3 yrh $ubatA1r igerisindede ARES giizellik salonuadr altrnda igyerini ghqtrrmaya baqlad ar. zuhal TiRYAKi ile 2oo3 yh r mart'ta kira kontratr yaptrk. Igyerimi kendisine r yrlllrna kiraladrm . Iqyeri agrldrktan yaklaqrkr ay kadar sonra Yar'rrzARASLI iqyerimegelerekZuhal'la a1'nldrklanm,kendisini diikkandan kovduiunu, masraflan kendisinin yaptrir sdyleyerek Zuhal TIRYAKi ile aramrzdaki kontratriptal edip,kendi adrnayeni bir kontrat diizenlememi istedi.Benbunun miimkin olmayacafrmstiyledim. Bunun iizerine Yawz iqyerimdenaytrldr ve tekrar bir daha kendisiylegiiriiqmedim. Ya\,'uzARASLIdan Zuhal TIRYAKi ayrrldrktan yaklagrk r ay kadar sonra Zeki BALABAN isimli qahrsile iqyerinegelip gitmeyebagladr.Geqtifimiz giinlerde Umraniye'de yakalananel bombalarrile ilgili, Vatanseverler derneli ile ba$antm oldulu igin de bu gahsn yakalanarak tutuklandrf,rnr basmdan duydum. Hatta Zuhal TIRYAKI bana bir sohbet esnastnda Zeki ile evlenecef,inisiiylemiqti. Zuhal TIRYAKI igyerimi gaLgtrrmaya devam ediyordu, aramrzdaherhangi bir problem yoktu. Bu sorunsuz bir qekilde yaklagrkz sene kadar devametti. Yalmzzoo5 ph sonlannda igyerigahganlanmdan Yusuf Engin KARAbir sabah beni saat.o7,3osrralanndaarayarakigyerimin deposunda giizellik salonununarka kaprsrndan da girilenbi:tliimde gtzellik salonunda gahgan taneerkekqahgamn g tamamen vaziyette , erplak stzmtqolduffunustiyleyerek beni igyerinegaf,rrdr. Bendehemen igyerinegittim. isyerine gittiiimde giizellik salonunda gaLganqahrslann durumunu giirerek i$rendim. Qiinkii bu qahrclar birbiriyle iligkiye girerek srzmrg girdim ve kalm4lardr.Hemen giizellik salonuna yagamlanbu ifrenglik ile ilgili giizellik salonundabulunan Yiiksel TiRYAKi'den hesap sordum. Ben Yiiksel'e igyerimde biiyle bir duruma miisaade etmeyeceiimi siiyleyerek,bu qahrclanigten grkarmalanmistedim. Bu srradaigyerineYiiksel'in qalumasr ile Zuhal ve Zeki geldiler. Zuhal ve ki gahtslaniqten grkaracalrmsiiyleyerekbeni biraz olsun sakinlegtirdi. Bu olaydansonra da zaten giizellik salonundanbenim depoma agrlankaprlr aynl giin iptal ettirdim. Bu olaydan sonraZuhal'iniqyerinimercek altna aldrm.Diikkanagelengahrslara daha fazla dikkat etmeyebagladrm.Giizellik salonununiizel miigterileri verdi. Bu iizel miigteriler geneldeerkekti ve masaj yapt[maya geliyorlardr. Geneldemasajrda daha sonraismini ii$rendifim Bahar.,? isimli soyadrm bilmedilim bayan yapryordu. Bunu Zuhal'den itErendim.Hatta Zuhalbir kaqkezbanada ,, Bahar sana masaj yapsrn" diyerek teklif etti.
I Dlr ntzm

MU$TEKi MUAMMER dzERiN iFADBsiDiR.

6yv

verildi[ini ii[renmiqtim.Bu masajadr altrndaverilenhizmettendolay ve depomda yaEamlan iireng durumu yaratan $ahrslannZuhal\n igten qrkarmadrfiriqi Zuhal'e giderek yagadrf,rm -'da rahatsrziriranlatbm. Kendisindenkira konhaunm bitim tarihi olan r mart zoo6 diikkantm bogaltmasrm istedim. Fakat Zuhal bana "iqyerini boqaltamayacafrm, istedilim yere qikayet edebilirsin,benim arkam saflam, tamdrk ve dostlanm var"diyerek giiziimii korkutmayagah6tr.Bu tarihte sonrakendisiyletekrar hig giiri\meyerek kira kontratrmnbitim tarihi olan r mart zoo61 beklemeye basiadrm. r mai zobOiarihi gegtiii haldeZuhalTiRYAKi diikkanrmbogaltmadrf,r dahi ancetammadrm gib;, mafyavari insanlan igyerime gcindererekbeni tehdit ettirdi. Gelen qahrslar Zuhal'i diikkanimdan grkarmamr, grkanrsam bagrma kiitii geylergelebileceli qeklinde beni tehdit ettiler. Ben bu tehditled kulak asmadrm.2006 ]dr mart ay iqerisinde diikkammr boqalttrrmakigin mahkemeye baqr,rrrdum. Ben mahkemeyebaqr,'urduktan krsa bir siite sonra Zuhal\n krzr Metda ile iliqkisi oldufunu daha sonra cilrendifim Beykozilge Emniyet Miidiirliigii kadrosunda. ekiplerdc komiser olarakgahgan Kadir..? isimli gahrssiirekliZuhal'm iEyerlne gelipgitmeye |igladr. Hatta Komiser Kadir..? kendineait siyahWolksvagen Golf mirka otJsuni"Zutatt6 isl4
galtganlanna tahsis etmigti. ilerleyen giinlerde bir giin Komiser

"l'

P

,

$1-1
MUSTEKi MUAMMER OzERiN iFADEsiDiR. 3/ 3 "Zuhal'i diikkandan wollrsv,gen Golf marka otodan inin z qahrri€yeri.:me+elereLbana grkarmayacaksrn, gahqmaya devam edecek, grkarmaya gahgrrsan baqrna geleeekleri sen diigin" diyerek beni tehdit etti. Ben de baqrmabir qey gelebitecefini diigiinerek korkumdansesimigrkarmadtm. qahrslarrn ikisi de uzun boyluydu, Bu her fakat guanegkallerini tam olarakhahrlamryorum. Fakatbu diinem igerisinde herhangibir yere giderek tehdit edilmemile ilgili qikayetgi olmadrm. bu QiinkiiZuhal'inkrgkrrtmasryla qahislar iqyerimegelipbeni tehdit ediyorlardrve mahkemesonuglanncatiim bunlar kesilecekti. 2006 )'rh arahk a]'I ortalannda mahkemesonuglandr tahliye karan grktt. Ben ve awrkatrmarac rlryla tahliye kararrnrZuhal TiRyAKi'ye tebtiBettim.Akabindeyasalsiire olan45 giinii bekleme baqladrm. zoo6 yh aralrk ay sonlannda beni telefonla arayan ve kendini Serdar IIACISULETMANOGLU olarak tamttan bir gahn bana .,Ares giizellik salonu var, Kavacrkta buramn mal sahibi sizmigsiniz herhalde" diyerek mal sahibi olup olmadrlrmrsorduben kendisinemal sahibi;ldulumu sriyledim. dunun iizerineqahrs bana bu igyerini iqleten "ba5ran buraya bir siirii masraf etmiq, iEyerinden grkarma, grkarrrsan da masraflarrm verirsin" dedi. Bendekendisineiqyerinemasrafibu bayamn sevgili olan ve belediyedeyapr denetim gefi olarak gahqan yar,uz beln masraf yapttlrnr, kadrmnbegkurugmasraf yapmadrimr siiyledim. Bununiizerinegahs banarsrarla biyinrn igyerine masraf yaptrlrnr siiyleyerek" bu bayan'a 10 bin dolar yapt{r masraf karqrhSnda sen ver, 1tl bin dolarda ben verevim" dedi. Fakat ben eiiiellfu salonuuu i5leten bayanrn dahaiinceigyerimden qrkmasr masraflannr iqin ijdemel te[iif etigimi.. fakal bayamn kabul etmeyerek igyerimi boqaltmaditm, o diinem kabul etseydi, masraflarr 6deyece[imi,ama tahliye iqin agtrlrm mahkemeile ilgili masrafr yaptrf,rmriiiyleyerek para vermeyecef,imisiiyledim.Bunun iizerine telefondal<igahrs bana ..bu bizim sizden bir ricamrz oldu, ister kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz , bizim ricamz iinemlidir, sizin igin belki iinemli olmayabilir, ilerleyen giinlerde kargrnua ricalar gkarsa gaqrrmaFn', qeklinde beni tehdit etti ve telefonu kapattr.bu sahsrnda Zuhal'in krqkrrtmasryla beni aradrlrm diiqiiniiyorum. Qiinkii beni arayanqahrslar ya-Zuhalle yada yanmdagal4an insanlarla iliqkisi olan insanlardr.Bugiiriiqmedensonra bu'qahs beni tekrartelefonla aramadr. safa

) t

-

o
arayarak tehdit arayarak tehdit- eden tiim gahrslardanDAVACI ve giXeVftqiVittt,

gahrslann yakalanarak haklarrnda yasaliqlem yaprlmasrm istiyorum.benim tehdii edilmemile ilgili s6yleyeceklerim bundan ibarettir dedi ve alman ifidesini okuyarakdolrulunu imzasrlle tasdik etti ve edildi. 24.o8.2oo7saaIil3.ool / /
EYi Af.4rN

/lt
iFADELi TE$HiS TUTANAGININ l.SAYFASIDIR.

irADELi TESHiSMlimNffiTF4HiSiNi YAPILDIdI YER TEqIIiSiN YAPILDIdI TARiH TF€HISI YAPTIRAN
TESHISI YAPAN Organize Suglarla Mucadele $ube Mudurlugu 25lO9l2OO7 - Saar:.Is:OO/l I I I - Komiser Yardlmclsr Ismail ERQELIK Mu$teki

Muammer OZER

TESHISE KATILANLAR 1. SIRAI,AMA
1. Grup
01- Nali3 KUQUK 02- Suleyma! ATAI 03- Hasatr LAEiL 04- Iliiseyh Axxuq 05- Htseyin BENDER 06- tlasan BENDER 07- Murat BOZLURT oa- Siikrii IIACISITLEYMAIOGLU 09- F€rhat XIZIL 1()- ibrahtt! SACISiiT,EYMANO6LU:

:

.. .

: Naci- Melahatoglu, Giimrishane 1969doBumlu. : Haydar- NavruzoElu,Barem- 1962 doEumlu. : Fahd Hatic€oElu, Rize- 1970 doEumlu.
: Hriseyin - Haoide oE1u,NiEde - 198r dogumlu.

a

: Mehmet- Esma oglu, Istanbul - 1981 dogumlu. : Mehmet- Esma oglu, Istanbul - 1975 dogumtu.

: Kemal Sebiha oglu, lstanbul - 1975 do$rmlu. : Mustafa - Cnlirnaz oElu, Tmbzon - 1969 doBumlu. : Naim Fatma oglu, Samsun - 1971 doEumlu. Siileyman - Hawa oElu, Of - 1957 dogumtu.

2. crup

r 1- ismail g'ACISULEYMANOGLU Omer - Emine oElu, of - 1972 dogumlu. : 12- Mustafa MACiT : Hirseyin- Rirveyde oEru,Qarsamba 1977 doEumlu. 13- E han MACIT : Hiiseyin - Rilveydeoglu, qarsamba 1980 doEumlu. 14- Ilasar Bey HACIStiLEYMA OGLU : ismail - Klsmet oglu, Of- 1972 doBumlu. 15- llustafa HACISITLEYIIANOGLU : Omer Emine oElu, Of 1984 doEumlu. 16- ismatl SACISULEYMANOdLU : Hasim - Emine o!lu, Of - 1943 dogumlu. 17- Etrgin KURT : Sahin Semm oElu,istanbul 1983 dogumlu18- Sahin KURT : Du$mu$- Miizelyen oElu, Erbaa - 1960 dogumlu. 19- Azat GEMEREXJ,i : Tanlyel- Seheroglu, lstanbul - 1970 dogumlu. 20- Setdar HACIStiLEYMANOGLU Omer Emine oElu, Of - 1979 dosumlu. :

3. Grup
2l- Adnan YILMAZ 22- Ahmet Betat ZAMAN 23- Yakup ANTIXA : Omer Fatma oElu, istanbul 1972 dogumlu. : Ali Rza - Sibel oElu, Sanyer - 1989 dogumlu. : Halil - Nemciye oglu, Bayburt - 1966 doBumlu.

29- Alt Rrza ZAUAN 30- Nam* Itemel TOKSOZLU
31- Jale BASAL 32- Zuhal TIRYAK!

Ahmet - Mrise

Metin - Kamu

glu'-Ignya - 1967 doEumlu.
966 dolumlu. /

Sadrk TMnnire i,f - Sevgi kzr,

,uI- 1964dogumlu.n /1977dogumlu. -r'{ '\

t-

+ F

$\\3

2,r; 7?N/ ,/--

s $ N..

YHX

fqs-t$- {1rilt Y";1,u dZ\

N-4"

iFADELI TESHiS TUTANAGININ2. SAYFASIDIR. TESHISIN NEDEN YAPILDIGI :

4++

Serdar HACISULTYMANOGLU liderlifinde olu$turulan grkar amagl silahir sug orgutunun Muammer OZER isimli $ahlstan yagma yaprlmaya gahq masr ilgili olarak, olay faillerinin kimler olduiunun tespiti amaclyla, olayrn Mugtekisi Muarnmer (iZER teqhis yaptrrrlmak uzere gube Mudurlufrimr.ize davet edilmigtir. 24lO9l2OO7 gnnn saat :15.00'da gelmesi uzerine, olayla ilgili yakalanan $ahrslar (31 iig ayrr grup olarak, iki ayn odadan olugan teghis odasrntn aynaL bolmenin birinci krsmrna ahnmrqlar ve y'ukartda belirtilen slraya gore dizilmiglerdir. Daha sonra bilgi sahibi te$his odaslntn ikinci bolumune, yani qiphelilerin kendisini goremeyeceii, sesini duyamayacafr aynaL camln diEer klsmrna alnmr$hr. Burada tum Supheli Qahlslar Meth YURDAKUL'a gosterildilinde soz alarak; " Bqnq gibtertntg gahtslo;rd,q;n, 32. sl.jio;dq. bulqn@ft Zuhd.l owuiunuz . IIRYAKI islrnli gohsr tonrgorum, Bu bagan tarihten 3-4 gtl kadar benim iggeimi kiralagan, ilerleAen zamqn igersinde kira kontrahnln siiresi doldugunda gtkmastnt istedigitnd.e iggerimi bogaltmagan, Serdar IIACISOLEYMANOGLTJ ue diger gahtslar uasrtastAla beni tehdit ed.en ue benden para isteAen g@hrshr. SAItSf BU HALIWE KESiN TAN''.IP TESHIS. ETTIM, Bano, gaiste'''1,.ig oldugunuz d.iger €q,htslq.rdo;n higbirini tantmtgorumilk deta burad.a gptdanL iTad.emde de begqn ettidin gibi ben telefonda kendisinl Serd.ar HACISULEYMANOaLU olo;rd.k tq:nrtq:n ;q.hrslq giiriigtiirn Aftco;k g@hrsla giiz gii,ze htq gdrii€medirru Bu ned.enle go,hsr to,nr'zr';.gotum. Agncq band gaistemit qrrrstndq, oWulunuz gelen bellrlm ttgerlne tchrslcrr €o,hslol bulunmarnaktadrr demesi uzerine Muaurmer 6ZER teghis odasrndan gtkartllmlst1r.

TFAHISE IIATILANLAR 2. SIRALAMA
1. Grup
O102030405060708giileyman ATAL Hiiscyir AIlKUq Hasan XASiL $nkrii ITACTSIiLEYMANOGLU Htseyin BEIDER HasaD BEITDER Murat BOZKURT Nalis

Hiiseyin- HamideoE1u, Nigde- 1981 dogumlu. - Hatice oglu, Rize - 1970 doBumlu. Fahri Mustafa Gnhnaz oElu, Trabzon - 1969 dogumlu. Mehmet - Esma oElu, lstanbul - 1981 dogumlu. Mehmet - Esma oglu, lsta:nbul - 1975 dogumlu. Kemal - Sebiha oglu, lstanbul 1975 dosumlu.

Haydar Na\,ruzoElu,Barein - 1962 doEumlu.

1I l-

2l\/ t,y

;\-e

2s

ly - "v-$'
16- I

(rp-

*wq
V

IFADELI TESHISTUTANAGININ 3.SAYFASIDIR, 2. Grup rr- ism,af;nadIsEEfuiurodlu : Omer- Emineogju.Of - rSz2doguirLr. 12- ismail HACISIiT,EYMANoCLU : Hasim, Emine;Elu, of _ 1943d;gumtu.

1:tz

13- Erhan ![AciT : Hriseyin- Rriveyde ogtu, eargambi - 1980 doEumlu. 1+ Sahin K,RT : Du€mu$- Mnz;ta/enoEt", ert.. - 1960 doEu;tu. 15- Mustafa HACTSULEYMANOdLUOmer emine oglu, O1- rOa+a"fu-t,r. : 16- Serdar HAcISt LSTMANOdLU : Omer Emine o!tu, Of_ 1929 doEumru. 17- Ergin : gahin - Semrao!lu, istanbul - 1983 dogumlu. -KURT 18- Mustafa MACIT : Hiiseyin - Rriveyde ogtu, ear$amba_ 1977 dogumlu. 19- Azat cEMEREKti : Tamyel- Seher;Elu,lstantui _ lgZO doEumtu. 20- Hasar Bey HACISULEYMANo{iLU: ismail Xrsm;t oElu, of - 1972 dos;tu.

3. Grup 21- Gatktlrer ER
22- Ahmet aerat ZAUAN 23- Adtran YILMAZ 24- Uurat NARMAN 2?- Yakup ANTixA 28- HasatrNANDEMiR
29- Alt Rza ZAMAN

, : Ahmet- ciitsen oElu,gebinkarahisar 1979dogumlu
: Ati REa - Sibel o!iu, Sinyer _ l9B9 doEumlu. : Omer - r.atma oftu, istanUut _ 1972 do;;Ir u : Halit - SemihaAu, Istanbut 1972 do"iumtu.

25- Battal Ufuk HACISIiLEYMANOdLU ; Mustafa Fitma o!lu, lstanbul 1-968 doEumlu. 26- Itena! SIT : Ellatun - Binnaz oEIu, Siqli 1979 doEumlu.

: Hatil - Nemciye ogl;, i:"yt".t - roeo Sogumru. _ Emine;Elu, eiyeli _ l9S 1 dog;mtu. : Mehmet
: Ahmet _ Miiqerref;91u, Tonya _ 1967 do"gumtu

3()- Namrk Ke|ael TORSOZLU

:: j.l" ?l?11.-_. 32- zuhal TIRYAKi

: Metin - Kamuran oE-lrr, I"t."trrt

: Sadrk Mnnire krzfAdana tezz doEumtu.
: Emin - Sevgikzr, dii.""" _ tsoe a"g';i".

1964 joEumlu.

6ZER te$his odasrndan Qrkarhldrktan sonra qr.ipheli $ahlslar asaBlda . .. .-Yl"-9"1 belirtildifi qekilde srraya konularak mu$teki tekrar teghis odasrna ahnmrg, miqtetiye Sipheli Sahrslann yerlerinin degi$tirildigi, bazt Sahrslann dahil edilip bazr qahrslarrn qlkartrlmrs olabilecegi hatrrlatrldrktan sonra soz hakkr verildifinde,

gdste'"'7.:i€ od.ugunuz €d.l||rsl(]rd.,]/., gine en sonro. srrqd.q. bulolngl.,/. _ - : ly" zuhal. TIRYAKI islmli Sahsr gukanda began ettigitn gekttd.e I<ESIN TANmp TEs'HiS ETTiM.
giister en diQer galnslann hig biisinim tanLmtAonjm. itk deya burada .. ,.."8?:" " gcirdrim." demesi uzerine teghis iQlemine son verildi. IA bu ifadeli te$his tutanagl taraflmzdan tanzimle altr birlikte imzalandl.

o

2s/o9 /2oo7saat:rs.so / /////l///l/

Komiser Yardlmcrsl

&^,#,*
Muammer OZER
03- Hasan t{ABiL Te$hise Kat an 05- Hnseyln BENDER Teqhise Katrlan

O1- Siileyman ATAI Teshise Katrlan

s'04- 9nkrii HAcrsirLEYMA'[OdLU
TeshiscKatrLan

d

IFADELITE$HiS TUTANAGININ 4.SAYFASIDIR.
07- Uurat\BOZKURT os- Nafis KUQU4 N \ rerhise Katrlan $
EYIIANOGLU 09- Ferhat KIZI Teshise &atdan {

10- Ibrahim HAC TeshiseKat an

I 1- ismail EAcrsti!,EYMANoGLU Te$hiseKat an \t'---13- E hao MACIT TeshiqQ Kat an

12- ismail glAcrsiil,EylirANo6r,u
Te$hise Kat an / 15- Ifustafa I{ACISIiLEYMANOdLU Teshise Kahlan ly'

s.<

17- Engin I<ITRT TeshiseKatrlanV\

.XL--r'{ ' t-l\-).z v

rechise f,dben

16- serdat HACISi'IEYMANoGLU

18- Mustafa MACIT TeshiseKat an

19" Az^
Te$hise

EREITII

I$\

20- Hasan Bey HACISi'LEYMANOGLU Teqhise Katd?6)

K

zr-.Gdft*f,,1en rerh'sesin
24- M[rat I{ARMAN re"hts\.ahlan 26- Xeran $IT

22- Ahmet Berat ZAMAN

2s- Adrr'11-H;ltrAz TeshiseKat an

4,..-'
HACIsii[,EYMANoGLU

29TeShise

3o- Nam&Xemal ToKsOzLit TesltR€Katnan
\

31- Jale BASAI Teqhise Kahlan

32- Zubal TIRY TF,SHtS

fl

//,"r

F".q. r;Ar- i', Ar-t.t.

"""..r

i$etlfinia

SES TESHiS TUTANAGI $ube Mndurlugumuzce yurr.itr-ilmekte olan soruqturma kapsamtnda Serdar HACISi,LEYMANOdLU UderliEinde olusturulan grkar amagh silahh sug orgutLinlin Muammer OZER isimli Sahrstan yagma yaprlmaya qah$rlmasl ilgili olarak, olay faillerinin kimler oldugunun tespiti amaclyla, olaytn Mu$tekisi Muammer OZER teshis yaptrnlmak uzere $ube Mudurh-iBumr.ize davet edilmiqtir. 25/O9|2OO7 gunu Sube Mudurlugumuze gelen Muammer OZER'e yaphnlan canh teghis iqleminde kendisini tehdit eden Sallsr gormedigini, telefonla konu$tugunu beyan etmesi uzerine gozaltmda bulanar qupheliler; 01- Murat NARMAN ! Halit - Semihaoglu, Istanbul 1977 doBumlu. 02- Serdar HACISiILEYMANoGLU : 6mer - Emine o#u, of- 1979 dogumlu. gahtslara tutanagrn ekine konulan (1) sayfahk metin yukanda belirtilen sraya gdre okutturulduktan sonra Muammer OZER'e soz haklo verildifinde; Ben siiz konusu giiriienegt tqrlhten U(rkl,{Jtk bir g kadar iince gaptritn igin gcllhsurn sesini t rm olarq.k hattlagerrttgorum. Bu nedenle kesin bir te€his gapamtgonnn demesi uzerine ses teshis iglemine son verilmigtir. IS bu ses te$his tutanaEl taraflmzdan tanzim edilerek imzalanmr$tr. 25 /O9 l2OO7 Saat : 16.30I I / I

'd#.#ffi^
Ismail ERCELIK Komiser Yardlmcrsl

I

t.l

iiammer OZER

Murat NARMAN Teqhise Katrlan

SeTdaT HACISULEYMANOGLU TeghiseKatrlan

6.OLAY

2006 YILr SONLARTNDA BAKTRKoVilqnsinOe BEH9ET YASAR'DAN TESEBBUS YAGMAYA

isteNsur, cUMHURiyETBA$sAvcrLIGI (cMK 2sO.MADDE VnrXir,i; ile

D4'4.

TUTANAK
istanbul Cumhuriyet Ba$savclhBnln (CMK 25o. $ube Mudurlulumuzce Maddesi ile Yetkili Birimi) talimatr ile ilimiz genelinde faaliyet gdsteren ve Hacwiilegrnqnodullcn olarak bilinen organize suq orgutune ydnellk 241O9/2oo7 gunu yaprlan projeli operasyonlar kapsamrnda toplam (28) Qahls yakalaqarak gozaltlna almmrstlr. Yakalanan qahrslar hakkrnda gerekli tahkikat dosyasrmn eksiksiz tamamlanabilmesi ve iglenen suelarln faillerinin tespit edilerek olaylarrn tamamen aydrnlatabilmesi amacr ile, 25/09/2OO7 ginu saat 09.30 sralarrnda mu$teki gahrslardan Seda KITAY, Eda KITAY, Tugrul KITAY, Beheet YA$AR ve Salih All TAVSATMAZ isimli mugtekilere telefonla ulagrlmaya gahprlmrq; Tugrul XITAY isimli mristeki ile 0532 383 56 55 numarall telefondan yaprlan g6ru$mede, kendisinin bugr-in kardeQlerini de ahp te$his i$lemine katrlabilecelini beyan etmie, BehAet YA$AR isimli muqtekinin alman musteki ifade tutanaglnda tarafrll:l:.2a beyan ettiEi O 533 311 11 93 numarah telefon aranmr$, telefonu sesinden erkek oldugu anla$rlan bir Sahrs aqml$, Beheet YA$AR ile goni$mek istedigimiz belirtilmi$ ancak telefonu aQan $ahs1n bu telefonda boyle birinin olmadrlrnr beyan etmesi Lizerine gdrli$meye son verilmi$, Salih Ali TAVSATMAZ isimli mustekiye O 544 368 65 79 numarah telefondan ulagrlmrq, konu kendisine krsaca izah edilmig, mumkun ise patronu oldugu ve olayn mu$tekilerinden Behget YA$AR'da ulagarak canl1 te$his i$lemi igin gube Mtidurltfumuze davet edilmiq ancak tum mugteki gahrslar 25lO9l2OO7 Cnnn saat:15.00 e kadar beklenmig olup, adr geQen mugtekilerin canl teqhis iqlemine gelmediklerine dair; Iq bu tutanak alh birlikte tarafimzdan edilerek tarrzirn imzalanmlQtrr.2s/09 I 2OO7 saat:.ls.OO I I I

a

Abdulv Polis

A+t
TUTANAK istanbul Cumhuriyet Ba$savcrlBr koordineli yiiriitiilen 2006/2408 salh ile soru$turma kapsamrnda $iiphelilerden Cemal - Mihrinaz oElu, Eleqkirt - 1980 dof,umlu Erkan I$IK ve Hiiseyin - Fatma oilu, Kalrzman - 1966 do$umlu AIi AQIK isimli qahslann Beyollu 25. Noterde,29.05.2006 tarihinde BaharIn$aatm dewiNl aldrklan devir temlik siizleEmesinde vermigolduklan ilimiz Begollu ilgesi Astno'h Mescit tnchrrllesi So.;fuchs okak No:8/4 adresin; giinii yaprlan 22.o9.2oo7 konu adreste adres tespitinde; bahse Pasific House isimli restoran oldufu, Erkan I$IK ve Ali AQIK isimli gahnlarrn bu adreste bulunmadrklantespit edilmiqolup; Iq bu tutanak tarafimrzca tanzim edilerek altl birlikte imza altna alrnmr$trr.22.o9.2007 Saaft13.4;/ / / I II

PolisMemuru

l7o
MUSTEKi BBHQETYA$AR'IN iFADESiDiR.
MiiSTEKi iFADE TUTANAGT :organizeSuglarlaMiicadele$ubeMiidiirlii$i iFADENiN ALINDIdI YER saar:14.15/ I I I / iFADENiNALINDIGITARiH .2o/o8/2ooz / -Baskomiser iFADEyiAI-AN :saidGoK YA$Ati iFADEITREN :Behser KENDIBEYANINA :x GORE CORE TAS.NUFUS CUZDANISURETiNE NUFUS CtizDANINAGORE : DidERBEL.CORE: PASAPORTVEYA SURUCU BELGESiNE GORE : ADI VE SOYADI :Behqet YA$AR T.C.KiMLiKNUMARASI : itrot ADI BABA (DiNCER) ANAADI-ANA KIZLIKSOYADI:Ciilser DodUM YERiVE TARiHi : Nevsehir-1o.o7.1964 j Li NijF.KAY..oLDUdU LeE :Nevqehir-Merkez-Karasofu CINSTETi :Erkek No:3/5Balurkiiyisl. Sokak Baba RaufYekta DEVAMLI ADRESi : Zuhural iKAMET CepTel. Ev Tel.
Safal/2

odRENiMDURUMU MEDENI HALi MESLEGi SABIKA DURUMU
iS ADRESi TELEFoNNO vE AYLIKGELIRDURUMU

: Llnlverslre :Bekar

:Ticaret :Olmadrfirm beyanetti. SokakNo:3/5 Bakrrktiy-Istanbul :zuhuratBaba RaufYekta : S.oooYTL.

A) SORUSTURMA EVRESiNDE :Delillerin toplanmasmr isteme, Som9turmanm Sizlilik ve amacrnr bozmamak kosulu ile CumhuriyetsavcBmdanbelgeiirDegiisteme,Vekili yoksa,Baro tarafindankendisinebir a\.ukatgijrevlendirilmesiniisteme, CMK $3. maddeyeuygun olmak kosuluyla vekili arac lEl ile soru$turma kovlrfturmaya yer belgelerini, el konulan ve muhafazayaalnan e$yalan inceletme,Cumhuriyet Savcrsrmn yaz g6reitimz hakkrnr kullanma, olmadlFyiiniindeki kanunda t usule karanna katima, Tutanakve edilme,Kamu davasrna ,Duru$madan haberdar i gl fOl'UsfuRMe nvRaSiNoe kendisine Vekili yoksabarotarafrndan isteme, vekili alacrlgrile drnekisteme, tan*Janndavetini I Belgelerden kanunyollarrna sonuqlandrankararlaral..arsl a\rkat atanmasmr isteme,Davaya katrlmrqolma ko$uluile alava}1 malul olur derecede ba$\,trma,(MaEdur18yagrmdoldurmamrg, salrr, dilsiz, veyameramrmifade edemeyecek suqun magouruna aqr

ineln 6znri : Yukanda verdifiim kimlik bilgileri doirudur ve bana aittir. Marmara Belirtmiqoldufum adresteikamet ederim.Yine beli*miq oldufum iq adresinde yapanDiinya MadenA.$. qirketindeytineticilm dedi Miihendislik'in sahibiyim ve diikiim iEi ve Awkau MehmetATLI'mn huzurundaifade alma igleminebaqlandr. SORU: SedaKITAY isimli gahsrtamyor musunuz?Tanryorsamz9u ana kadar olan iliqkinizibelittiniz. Yaklaqrk sene 6nceden tantyorum.KendisiBenimReklam beri CEVAP:Tamyorum. 6 qirketimdezoo5 1'rhsonunakadar toplamda3,5 seneyiinetici olarak qaltqtr. Dahasonra girketinikurduve yanrmdan kendi reklamgirketinikurduktan kendiReklam ayrrldr. Iliqkimiz sonramuhtelifreklamiglerinde etti. ili5kimizdevam

&:)
Mii$TEId BEHqET YA$AR'IN iFADESiDiR.
Sq,fa z / z giinii igyerinize gelereksizden2oo.ooo dolar ve 8o.ooo YTL soRU: 04.12.2006 Emniyet Mndiirliilii giirevlileri tarafindan haragpara isteyen toplam i Sahrs'"Sakukdy"ilge yakalanmrE, yaprlaniglemler neticesinde Eahrs BakukdyAdliyesincetutuklanarak cezaevine 3 anlattntz. bildiklerinizi sdnde lmistir.Konuhakkrnda bir CnVep: ifademde geqen mevzulara ekleyecef,im 9ey yoktur. Daha sonra tutuklanan gahnlann serbesi lialdrfirm dfrendifimizde, Eyiip Adliyesi'ne gahtslanntekrar tutuklanmasriqin itiraz dilekgesiverdik. Fakatitiraz dilekgemizkabul edilmedi. tehdit aldlntzmr? gelenbu olayrndevamrnda herhangi Sekilde bir SoRU: Meydana bildiklerinizi anlatrnu. E[er aldrysanrz ve CBVAP: Hayr herhangibir tehdit almadrm.Bu qahrclar bu qahrslannilgili olduf,u herhangibirisile giiriiqmedim. Ferdi B0KENLER,sedatBIjKENLER ayhan QETiNDAC, SoRU: MahmutAYGUN, ve BayburtluMurat isimli gahrslan tantyor musunuz? tammtyorum, CEVAP: Banaisimlerini sal.mrq oldulunuz qahrslan SORU: Sedat BUKENLER, Mahmut AYGON ve Bayburtlu Murat isimli qahrslar sizdenharaqolarak veya herhangi bir qekildepara istedi mi? Ef,er istendiysekonuyla ilgili bildiklerinizi anlatrmz. CEVAP: Bu gahNlan tammadrlrmdan dolap briyle olayda olmamr9trr. bir SORU: iqyeri ortaklanmz kimlerdir? CEVAP! MarmaraMiihendislilin sahibibenim,Diinya MadenA.$.'ninortaklanda TANRIVERDIve Vahit TANRWERDI'dir SerhatVARAN,$erefVARAN, Ba1'ram Benim konuyla ilgili bildiklerim ve siiyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi ve altnan ifadesini okuduktan sonra a!'ukau huzurunda dofrululunu imzalayarak tasdik etti ve edildi.2o.o8.2oo7 Saar]-r4.4\l / / /I

a

iransYiyAzAN

MiIDAFii
Mehmet ATLI
SicillNpr2gq6l

iFADEYi VEREN Behget Y

c0K

6zcan YENiCE Polis

*'*.t

e'.etti!

k,
iFADELi TESHIS TIITANAGTNIN 1 SAYFASIDIR.

iFADELi TESHiS TUTANAGI TESHiSiNi YAPILDIGI YDR TE€HiSiN YAPILDIGI TARiH TESHISI YAFTIRAN TESHISI YAPAN
Behqet YASAR TESHISE KATILANLAR 1. Grup 01- NafrsKltQtiK
020304050607Siileyman ATAL Hasan KABIL Htiseyia AKKUS Hiiseyh BENDER Hasan BENDER Murat BOZKURT

OrganizeSuglarla Mucadele$ube Mndnrlugu

261 l2oo7- sa tro.ooI I I / I 09
Mnqteki

ismail ERQELIK- KomiserYardrmcrsr

I. SIRAU\MA

:

os- grikrii IracrsiiT,EYMA!{oGLU
09- Ferhat XIZIL

Naci - Melahat oElu, Giimtr$hane - 1969 doEumlu Haydar Navruz oElrr, Baram - 1962 doEumlu Fahri - Hatice oElu, Rize - 1970 doEumlu Hiiseyin HamideoElu,Nigde- 1981 doEumlD. Mehmet - Esma oElu, istanbul - 1981 doEumlu Mehmet - Esma oglu, Istanbul - 1975 doBumlu. Kemal - Sebiha oglu, lstanbul - 1975 doEumlu Mustafa - Giiliinaz oglu, Trabzon - 1969 doEumlu. Naim - Fatma oElu, Samsun - 1971 dogumlu

10- lbraht'n HAcrsiiLEYM,t{odLU:

snl€yman - Havva oBlu, of- 1957 dogumlu

2. Grup ii- i"i-.n xecrsttr,EYMANoGLu: Omer Emineoglu,Of- 1972dogumlu.
12- llustafa MACIT 13- Erhan MACIT

14- Hasan Bey IlacIstiLEYMANodLU : ismail - l{rsmetoBlu, of- 1972 doEumlu 15- uustafa EAcrsllLPYuANoGLU : dmer Emine ollu, of - 1984 dogumlu. 16- ismatl HACISIiLEYMAIOGLU : Hasim- Emine oElu, Of - 1943 doEumlu. : Sahin SemraoElu,istanbul - 1983 doEumlu 17- Engin KIrRT la- $ahi! KURT : Dusmuq Miizelyen oglu, Erbaa - 1960 doBumlu. 19- Azat GEMERELII : Tanlyel- SeheroElu,istatrbul - 1970dogumlu. 20- serdar ItAcIstiLEY,-rrrANoGLU : Omer - Emine oglu, Of - 1979 doEumlu

: Hriseyin - Rriveyde oElu, QaEamba - 1977 doEumlu : Hirseyin - Rr.iveydeoglu, Qar$amba 1980 dogumlu.

3. Grup YILMAZ 21- Adnarr
22- Ahmet Berat ZAIIAN 23- Yakup ANTU(A 25- Gitkmen ER 26- Kenan $iT 28293031-

| omer - Fatma oElu,istanbul - 1972 dogumlu Sanyer- 1989doEumlu : AIi Rlza- Sibel oE1u, : Halil - Nemciyeoglu, Bayburt - 1966 dogumlu.
: Ahmet - Grilsen oglu, $ebinkarahisar - 1979 doEumlu : Eflatun Binnaz oElu, $isli 1979 dogumlu. : Mehmet - Emine oglu, Qayeli - 1951 doEumlu : Ahmet - Miiserref oElu, Tonya - 1967 doEumlu. i.e kzr, Adana - 1977 dogumtu.

27- Battal UfuL EACISi'LEYMAIOdLU
Hasan XANDEMIR Ali Rrza ZAMAN Namft Kemal ToKsOzLii Jale BASAL

: Mustafa

Fatma oElu, istanbul

1968 doBumlu.

oglu, lstanbul - 1964 dogumlu

32- zuhal riRYArd

\s\ g'
1l\'

\si

bl3-

\2y'

\t/

-uf
iFADELI TESHIS TU'IIANAGII{IN 2_SAYEASIDIR.

TESHiSiN NEDEN YAPILDIdI

:

Serdar SACISULEYMANOGLU liderli$inde olu$turulan grkar amaqh silahh suQ orgutumin Behqet YAqAR isimli $ahlstan yagmaya yaprlmaya te$ebbus edilmesiyle ilgili olarak, olay faillerinin kimler oldu[unun tespiti amaclyla, olaym Mustekisi davet edilmi$tir. Behget YASAR teshis yaptlrllmak uzere $ube Mlidtrlugumuze guni saat :10.'da gelmesi uzerine, olayla ilgili yakalanan Muqteki 26/09/2007 gahrslar (3) iig ayrr grup olarak, iki a1,n odadan oluqan te5his odasrnrn aynah bolmenin birinci klsmlna alnmrqlar ve l.ukarrda belirtilen slraya gore dizilmiqlerdir' Daha sonra bilgi sahibi teshis odasmrn ikinci bolumriLne,yani suphelilerin kendisini goremeyecegi, sesini duyamayacagl aynah camln difer krsmrna ahnmlgtrr. Burada ttm qupheli gahrslar Behget YA$AR' a gosterildilinde sdz alarak; .Banq gasterrnig olduQwnuz gq,hrsl(rrdo;n higbtrtsini demesl, tantmrgorum" Behget YAqAR teghis odasrndan glkart mrQhr. uzerine TESHISE KATILANLAR 1. Grup
01- Siileymar ATAL 02- Hiis€yiDAxr.US 03- Hasarl KABiL 04- Siikru HACISItLEiMANoGLU ()5- Htseyid BErDER 06- Hasan BENDER 07- Mumt BOZKITRT oa- Nalis KUQ$K 09- Ferhat XIZIL 10- lbrahto ItAcIsltLEyMANodLU:

2. SIRALA]VIA

:

Haydar Naruz oglu, Bararn- 1962 dogumlu. oElu, NiBde 198r doBumtu. Hnseyin Hamide - HaticeoBlu,Rize- 1970 doEumlu. Fahri Mustafa - Giiliiraz oBlu,Trabzon 1969 doEumlu. Mehmet Esma oEIu,istanbul - 1981 dogumlu. Mehmet- Esma oglu, istanbul 1975 doEumlu. (emal SebihaoElu,istanbul - 1975 doEumlu. Naci Melahatoglu, Gumiishane- 1969 doEumlu. Naim - Fatma oglu, Samsun- 1971 doEumlu. Suleyman Hawa oElu,Of- 1957 dogumlu. Omer - Emine oglu, Of- 1972 dogumlu Hasim - Emine oElu, oI- 1943dogumlu. Huseyin- Rriveyde oElu, qarsamba- 1980 doEumlu. - Miize''yenoElu, Erbaa - 1960 doEumlu. DuSmuS

2. Grup
1 112. 1314ismail ismail Erba! Sahin HACISi'LEYMANO6LU HACISt LEYMANoGLU MACI? KURT

17- Ergta KURT : $ahin - Semra oglu, Istanbul 1983 doEumlu. 18- Mustafa MACI? : Hriseyin Rriveyde oglu, Qarqamba 1977 dogumiu. 19- Azat GEMEREIIIi : Tamyel- SeheroElu,lstanbul - 1970 dogumlu. 20- Hasan Bey HACISI'LEYMANOGLU lsmail - Klsmet oglu, Of- 1972 dogumlu. I

$-s N\
1l\*

A

r$Q

e
a{ v

$...

to

IA
l6-

t

U

17-

ltt
iFADELiTE$His rurANAeINIl{ 3-sAyEAslDlR.
3. Grup
21-. G6ktnen ER 22- Ah.met Ber"at ZAMAN 23- Adnan YILMAZ 24- l[urat NARMAN

25- Battal Ufuk HAcIsijT,EYMANodLU : Mustafa - Fatma oElu, istanbul - 1968 doEumlu: Eflatun Binnaz oElu,$isli - 1979 dogumlu 26- Keralt SIT : Halil - NemciyeoEIu,Bayburt - 1966 doEumlu 27- Yakup AITIKA 28- Hasan KANDEMIR : Mehmet Emine oglu, qayeli - 1951 dogutnlu. oElu,Tonya- 1967 doEumlu : Ahmet - MuQerref 29- Ati Rrza ZA.MAII : Metin Kamuran oElu,istanbul - 1964 doEumlu. 30- Namrk Kedal ToKsOzLii 31- Jale BASAI : Sadrk- Miinire kE|, Adana- 1977 doEumlu. 32- zuhal dRYAKi : Emin - Sevgiktzr, Gfesun - 1966 doEumlu.

: Ahmet - Giilsen oglu, 9ebinkarahisar - 1979 dogumlu : Ali Rlza - Sibel oglu, Sanyer - 1989 dogumlu : Omer - Fatma oElu, istanbul - 1972 doEumlu : Halit - Semiha oElu, lstanbul - 1977 doEumlu.

Behget YASAR teqhis odasrndan Qlkart dlktan sonra qr-ipheli qahtslar yrkartda belirtildi$ qekilde slraya konularak muQteki tekrar teqhis odasrna almml$, mriQtekiye qupheli qahrslarrn yerlerinin deli$tirildigi, bazl $ah1slann dahil edilip bazr qahrslann erkartllmr$ olabilecefi hatrrlatrldrktal sonra s6z hakkl verildiginde; " Ba:'I:(jj(gaist€'],nb olduiunuz de'I'esi €o'htsl(I;rd an hlgbiristni tonrgqrnqdrm" uzerine teqhis islemine son verildi. i9 bu ifadeli te$his tutanaBr taraflmlzdan tanzimle altl birlikte imzalandl.

2610912007 saat:tt.oo|I I / / / I I I I / I
TF€ITISI YAPTIRAN ERqELIK TESHISI YAPAN
Behget YAQAR

Mura

01 Sirleyman ATAL Teshise K+glan

03 Hasan KABiL Teghise Kablan

sl

04 $ikTiiHACISULEYMANOGLU reshise Kat an {" 07 Murat BOZKURT

os- Hiiseyin BENDER

ud r\arLsh.u\ Lr( Teghise Kat{lar\\

r?r , " -,. \-:r

TeghiseryAdan

06 Hasan BENDER Kat an Teshnse
09 Ferhat KIZIL TeAhi€eKatian

Ilhe v'

n/l

!

'

h$\
Teshise Ka.t an NOGLU 11, iSMAil HACISULEYMANOGLU TeQhiseKat an

tt')
IFADELITE$HIS TUTANAGININ 4.SAYFASIDIR.
12. Ismail HACISULEYMANOGLU
Te$hise Katdan

13- Erhan MACITI Te$hise Katdan D/,*

OLEIMANOGLU 16- SCTdAT HACISULEYMANOGLU Teqhise Kat an

17 Engin kURT TeQhise Katrlan
20- Hasan Bey^HACTSULEYMANOOLU TeShiseKatrl?9 ,} 23 Adnan YILMAZ

18- Mustafa MACIT TeahiRe KatilaJrl \\\ 2 I G6kmen ER Te

\r

19 Azat
Te$hise

22- Ahmet Berat ZAMAN
Teahiqe Kat an

,/.,'ze

".'*$.
reshise Kallhr\
31- Jale BASAL Te$hise Katdan

;::K"^,SOLEYMANOGLU
Te$hise Kqtrfan

27-

Te$

tri
29 Ali Rza ZAMAN

30- NamrkKemaMoKSOzLU
Teshise Katian

Teshige Xatdan

\.5
32 Zuhal TIRYAKI resh,se katrhn !N$N

L7

nLLt

-\.

e'-i.. i.,r r

-.,

n 1{ Iii\^i-*xln

,/"t ]if,*i-.

,* ; '..

lO.OLAY 2OO7YrLr BA$LARTNDAYA$AR VE MURAT I(ARAI(AYA'NIN YAGMA AMAqLI $ARTLI TEHDiT EDiLMESi

o

isreNgul cuMHURiyET BASSAVcTLIGI (cMK 2sO.MADDE VetXitil itU

MUSTEKiMURAT KARAKAYA'NINiFADEsiDiR. MiJSTEKi iFADE TIITANAdI

ynn inaotlriNal-rNtrdr
iFADENiNALINDIGITARiH IFADEYI AT.AN

:Organize Miicadele$ubeMiidiirliifii Suglarla o\/og/2oo7 Saat:13.30 I l/l// SaidGOK-Baqkomiser

o

NUFUS CIJZDANINA GORE TAS.NUFUS CUZDANI SURETiNE GORE SURUCU BELGESiNE GoRn PASAPORT VEYADidERBEL.GORE: ADI VE SOYADI :Murat KAMKYA T.C.KiMLiKNUMARASI :3998B948S92 BABAADI : Kemal ANA ADI-ANA KIZLIK SOYADI :Fatma(KARAKAYA) DOCUM YERiVETARIHi iBeykozt7.o4. tg76 NUF.KAY.OLDU6UiL-iLQE :Ordu-Mesudiye-Mahmudiye CINSIYETI :Erkek DEVAMLI1KAMET ADRESi yolu Isstanbul :.Kiregoca$ No:8QubukluBeykoz DURUMU OGRENiM :Ilkokul MEDENiHALi :Bekar MESLEdi :$u an qahgmadrirm etti. beyan SABIKA DURUMU :olmadlErn beyan etti. I$ ADRESI TELEFON VE NO AYLIKGELIRDURUMU
A) SORUSTU&UA EVRESiNDE :Delillerin toplanmasrnr isteme, Soru$turmanr gizlilik ve amacnl bozmamak ko$ulu ile Cumhuriyet SavcBndan belge brneti isteme, Vekili yoksa, Baro tarafindan kendrsine bir awkat gdrcvlendirilmesini isteme, CMK 153. madd€y€ uygun olmak ko$utuyla vekili aracrhgr ile somsturma belgelerini, el konulan ve muhafazayaahnan e$yalan inceletme, Cumhuiyet Savcrsrnm ko\tfturmaya yer' olmadr$ yiiniindeki karanna kanundayazrhusulegdreitiraz hakkmr kullanma, B) KO\rUSTIIBMA E\aRESINDE rDuruQmadan haberdar edilme, Kamu davasha kat ma, Trianak v€ BelgelerdeD vekili aracrlgr ile 6rnek istem€,tanftlann davetini ist€me,Vekili yoksabaro taraflndankendisine a!'ukatatanmasrnl istem€,Davayakat m$ olma koaulr ile davayrsonuqlandrran kararlarakar$rkanunyollanna (Maf,dur 18 yaqmrdoldunnamrg,salrr, dilsiz,veya meramrDlifade edemeyecek bagr'urma, malul olur derecede ve bir vekil ide bulunmazsa,istemi aranmadanbir vekil giirevlendiritir) bu haHar suqun mafduruna aqrkga anlat dr.

z Yukartde verdijim kimlik bilgileri dolruclur ve bcna aittit.
Belirtm$ oldugum adreste ikamet ederim. Yaso.dtjtm mafiduriyeti anlatmak isti1orum. Ifade oerirketr bir auukattn hukuki yardtmtndan fagdalanmak istemigorum demesi iizerine ifade alma iglemine baglan dt. 1998 tdrndan be aEabeyim Yagar KAMKAYA ile birlikte Beykoz ilgesinde Paqabahge

Beyazerguvan CaddesiNo:r5 sa-),rh adresteKARAKAYA TEKSTIL isimli girketi ve CEPTEL Il ETI$IM LTD. gTl.'ni oftak olarak gal$hrmaktaydrk.zoo6 t'rh igerisinde afabeyimlebirlikte cep telefonu iizerine yeni bir iqyeri agmayakarar verdik r.e u]gun devraltnacak igyeriiramaya bagladtk. srrada bir Bu abiamrneqi itsman VolkanHACIO"C"i,U Umraniye'de giyim iizerine bulunan Iiurkan Tekstil Sanayive Tic. l.td. gti isimli iqyerini kapatacaftnt, istersekbize dewedebilece[i yciniindebir teklif sundu. Biz de eniqiemin tellifini kabulettik.qiinkii eniqteme diikkanrn ait bulundufu Umraniye qok Alemda[Caddcsi iglekve ticarete uygunbir yerdeydi. iqyerinidevralmakigin enigteme Bu havaparasr olaiak l5o.ooo YTL tutannda pargapargabir gok qek imzalayarak verdik. O tadhten sonrabu
igyerini devraldrkve cep telefonu iizerine CEPTELisimli qirketi bafh olarak Unraniye'de cep telefonu satr$rir::i1." b1f i$le _ga)et"iX_.fi'ijft t t 4 t'"t,t . 19t\ _Umraniye'dekiigJerinin_ osman

eniStcrni/

VolkanttACIOCLU krpattrlri.lcrindenkatan,1q$,ffifi{4+pf t iqin nrrn

sayfa z / 4 MU$TErd MURAT KARAKAYA'NrN iFADEsiDiR. bizden aldr$r gekleri tefucilere-ku!:uusrndan dolal'r igyerimize tefecilel-mxsallat-olana kadar.Tarihten sonratefeciledn srk srk iEyerimizegelerekenigterninverdili gekleryiiziinden qekledn paraslr| tahsil etmeyeqal4trlar.Bu olafardan beni ve afabeyimitehdit etmeye, Tekstiladli Karakaya kalmach. VolkanOsmanHACIOCL-U dolalr huiurumuz Yine'enigtem yiifiittiigiimi.iz bankacrhk iglemlerini Bunu kullanarak sirkettebizim eskiden ortafrmrzdr. BankasrUmraniye $ubesindenSirketeait qek koqantnl alarak piyasayaolan Garanti borqlanm da bu qeklerle tidemeye qahgmrgtrr.Bu geklerin kendisirte nasrl geqtilini Tekstil ile olan otakhlr bitmigti. bilmiyorum, qiinkii o diinem enigteminKarakaya 2006 tdl Temmuz veva AEustosa1.riqerisinde Umraniye'deki cep tele{onu bayiine Bu haciziSlemi-yaphrdr.. hacizigleminde ishak ....? iiimli gahrs u"ukatril6 birlikte gelerek yaphgr Ishak....?lsimli gahsrn yaklaqrk YILlik ceptelefonudiikkandan haczedildi. 3o.ooo haciz iglemi enigtemeverdifimiz qeklerin vade tarihi gelmeden kullantlmasmdan dolayt gerqeklegmigtir. gekleri Enigteme verdifiimiz ba9ladr. Bu ta hten sonragirketiniqleri kiitiiye gitmeye enigtemin vade tarihi gelmeden tefecilere ktrdtrarak nakit paraya qevirmesindendolap igyerimizetefeciler srk stk gelerek geklerin parastnttahsil etmeye gal4tyorlardl. Zateniqler kittiiye gitmekteydibir de bu olalar gergeklegmeye baqlalrncapsikolojimiz bozuldu. Haciz iqleminden sonraki giinlerde igyerine satrlacal cep telefonu ve cep telefonu Kozmetik malzemelerini lGdrkiiy'deki Hera Teknoloji ve Telekominiikasyon Parfiimeri isimli girketten satrn almayabagladrk.Bu girketin sahibi Jale BASAI- isimli bayandtr. Bu bayandan o tarihlerde yi.iklii miktarda cep telefonu ve malzemesi aldlk. parqaqekverdik.Bu qeklerin cep isimli bayana Aldrf,rmrz telefonlan kargrhfrnda JaleBASAL bir krsmrnrtidedik, iideyemedifimiz 4o,ooo YTL'lik kendisinegekimizkalmrqb.Fakat geklerin vade tarihi geldili halde, iglerimiz iyi giimediti iqin kendisine bu paray iideyemedik.Jale BASALisimli bayanlaborcumuzlailgili giiriiqtiik ve bu giiriigme suastnda kendisineiizerinde tarih bulunmayan4o.ooo YTL meblalh terninat senedi diizenleyerek verdik. Fakat sonraki giinlerde iglerimiz umduiumuz gibi gitmediii iqin borcumuzu iidememiz miimkiin olmadr. Yaqar\n bulunmadtb bir tarihte o1.o2.2oo7 tarihinde iEyerinde ben ve af,abeyim kendilerinin Hera Teknoloji yetkilisi Jale BASAL tarafindan giinderildilini stiyleyen kendilerini Serdar I-IACISiiLEYMANoGLU ve Mahmut ...? olarak tanltan Eahlslar "Jale Hamm'a olan borglarrmz igin Murat ve YaEar KARAKAYA ile giiriigrneye geldim" diyerek igyeri galqamm Hiiseyin EKIZ'e 05g6 7r4 76 52 numarah cep telefonu numarasmr brakmrglar ve 'Yaqar ve Murat bu telefon numarasrm mutlaka
t rarasrnlar yoksa aksi halde onlar iqin iyi o.lmaz. diyerek tehdjt etmiglerdir. Bu drrrrrmrr isvericalsanrmHiiseyinEKiZin onlalmasr iiErendim. hen Hiisevinf'.XiZlin ile durumubeniqyerigahQamm anlatmasr SokakNo:56 Yineoj.oz-o6; tarihinde ikametettigimizQildem[4ahalles

A6Z

geleniki qahrs kimse salnhadrese bizdeo srrada evde dairemizinkaprslnr ).umruklamrglar, gi.iriiltiiden dola]'r alt katta ikamet eden ablam Neriman KIRBA$ olmadrlr igin, "Biz Jale qahrclar grkarak gahrslara ablama ikametinden drgarrya kimi aradrklarrnr sormug, Hamm tarafindan giinderildik, Murat ve Yaqar Jale Ilanm'a olan borglanm ammamrz iidesinler" diyereko543 928 12 76 ve 0516 7rr4 76 5z numarahtelefonlan igin brrakmrglar. Ablamm anlatmasryla durumu iifrendim. bu Bu olaydan r-z giin sonra 3-4 defa Mahmut ..,? isimli qahrs Umraniye'deki diikkammua ben ve afabeyim yokken gelerek gahganlanmrzdan Okan ERSOYa "Patronlanmzrn Jale BASAI'a verdiii gekler bana geqti iidemeler bana yaprlacak' diyerekob43 928 12 76 numarah iqin telefonnumarasrm aramamrz brrakmrg. Ben igyerinegittifimde Okan'dandurumu iilrendim. Akabinde aramam iqin brrakrlan telefonoS43 928 tz j6 numarahceptelefonunu kendiniMahmut...? aradrm.Telefonda giiriigtiim. Mahmut..? banatelefonda"Jale Hamm'a verdiiiniz Olaraktanltan gahrsla gekler bana gegti, bu gekleri bana iideyeceksiniz" dedi. Ben de qahsa an iideme Eu
durumumuzun olmadrirnr, ilerlelen giinler'de iideme l.apabileceiimizi ve kendisinegeqtiii halde,Jale BASAL'rnhalen beni ve aiabeyimi aradrlrnr "artrk gekler bende" diyerektelefonu kapattr. geklerin
ana

MU$TEKiMURAT KARAKAYA.NIN iFADEsiDiR.

diyerekborcumunarttrlrm sciyledi beni tehdit etti. ve 06.02-2007 tarihindesaat:t7.zo srralannda Jale BASAL0532 680 18 19 numarah telefondan, kullanrmrmda bulunan o53z 284 gg 42 numarah cep telefonumu arayarak "Erkeksen grk karqrma seni iildiireceiim, zaten senin vermig olduiun gekleri bagkalanna verdirn bu gahrslar seni anyor" diyerek benitehditetti, AlTll giin saat:18.42 srralannda oS43 928 t2 76 numarah telefondan beni arayan ve ismini vermeyen gahrs"Jale llamrn'a verdiiin senetler benim elime gegti iyilikle veya kiitiiliikle de olsa bu senetleri tahsil ederirn, Yasar'a da siiyle beni ara$n yoksa mahalleye gelir kaprnrzrn iiniinde her tiirlii rezileti gkartrrrz diyerekbeni tehdit etti. Tehditlerden bunaldrlrm igin alabeyimle birlikte Beykoz Cumhuriyet .Baqsavc rlrna giderekJale BASA! SerdarIIACISijLEYMANOdLU Mahmut...?isimli ve ve davacr ve qikayetgi oldum. $ikayet Sahrslar bu qahslarla birlikte hareket gahrslardan dilekgem Soruqturrna Nor 2ooZ1oS4 sayrya kayden iqlemgcirdii. $ikayet dilekgesini savc rla verdikten sonraki gi.inlerdeJale BASAL beni telefonla arayaral 'Bizi savcrhfa gikayet etmigsin, hig gerek yoktu, oturup konugahm bu olay tathya bailayalun" diyerek alabeyim ve benle giiriigme talep etti. Kendisiyleonun belirledifi Kavaok'ta Ota! Tepe isimli restorantta giiri.iqmeyi kabul ettik. Gdriigmeye afabeyim Yagar'la birlikte gittik. Restorantta Jale BASAL, eqi Yarrrz BASAL, Refik SARAL ve Mahmut ....? isimli qahrs tanrmadr[rm ve birkagkiqi dahabulunmaktaydr. Ben ve aiabeyim bu gahrslarlagtiriiqtiik. Ben Refik SARAL\ ilk defa orada giirdiim ve tamdrm. Giiri.iqme srrasrndaqahts arabuluculukyaptr ve bize anlaqmamrz yiiniinde telkinlerde bulundu.Giiriigmesrrasrnda qahrslara an borglanmrzr qu ijdemedurumumuzun olmadrirnr, borcumuza karErlrk Pa5abahqe Beyazerguvan Caddesi iizerindekicep telefonusat:gt i.izeiine faaliyetgdstereniqyerini verebilece$imizi teklif ettik. Bu teklifi gahrslar kabul ettiler.

savctltla giderek Eikayetdilekgemizigeri aldrk. Hatta gikayetdilekgemizi geri ahrken savcr gikayetimizintehdit yoluyla geri ahndrlrndan Siiphelendi}i igin yammrzdiki Jale Hamm,a "Senin burada ne ign var, qahrclarla ne alakan vart diyerek sordu.akabindeJale yarum:zdan BASAL aynlarakdrganya grktr. Agabeyim Sikayet ve dilekqemizi aldrkve bizi geri kortdordabekleyen Jale BASAL'a siiyledik. Alabeyim ve benim gikayetdilekgemizi geri almamrzrnnedeni Mahmut...? ve bu qahrslarlabirlikte har;kei eden qahrslarian korktuEumuz ailemize ve zararverebilecekleri endisesinden dolalrdrr. Bu diikkam 25.ooo YTL borcumuz karqrhgrnda Jale BASALa verdikten sonra, _ gahrclara r5.ooo YTL borcumuzkalmrgtr. boica karqrhkSahipMolla Caddesi Bu No:r4,te bulunangiyim maiazamrzm kendilerinedewedilmeiiniqahrslar da istediler,fakat biz bu tekliflerini kabul etmedik.Fakat qahrslar diikkam devralmilannakargrhkqekle mizi ve senetlerimizi. geri,iadeetmediler. bize Zatenilerleyengiinlerdeiqlerimiziyi ;itmediEi iqin Umraniye'deki telefonudiikkammrzr kapatmak cep da zorunda kaldrk. Yaganrlan bunca olaylardan sonra, hala.IaleBASAL beni a$abeyimi telefonla arayarak l€lan 15-ooo_YTL parasrm istemektedir. Flalbuki bizim diikkammrzrn "ettilei. degeriz5.ooolTL.den
kat be kat daha fazla olmastnaragmen.yan bedelinebizden gasp yaganap -bu olaylardan dolayr aile yaqantrmrzve psikolojimiz bozuldu. Afabiyim "Fir"-den,bffjinlak

iizere,siireklisaklanarak giigebe bir hayatryaSamaktayrz. Ailem ve kenay'c$riigi /l ./ ii;"

6€o
MUSTEKi MURAT KARAKAYA NIN iFADEsiDiR. Sal'fa + / 4 endigeduymaktayrm. Jale B!6dII.$,eTdaTIIACISIILEMANOGLU, Mahmu#u qahrclarla hareketederekbeni tehdit edentiim Eal[slardanDAVACI \aE $iKAYETqMM, haklanndagerekli yasal iglemlerim yaprlmasmristiyorum dedi ve ahnan ifadesini okuyarak dofrululunu imzasr tasdiketti ve edildi.o5.o9.2oo7 ile saat:1St2ol / I I / I/

rFAlEYilSN
saidG6(l
Bqi\omi6er

MUDAFii

IFADEYI VEREN

;

L

t

1

,

.'

ir"'

a

,lj' 4.

;:i.,

FOTOGRAF TESHiSrrrrarv,q.er
$ube Miidiirliiiiimiizce Istanbul Cumhuriyet Bagsavcrltlt koordinesinde yiiriitiilmekteolan2oo/Proje No:86sayh soru$turma kapsamrnda $.oB.2oo7giinii ifadesinebagmrrrlan Miigteki Murat KARAKAYA'mn ifadesindegegenqahnlann kimliklerinintespiti amaoyla,izerinde zooT/ProjeNo:86 yaz r 29 kigidenolu$an qahrs alarak; gahrslan fotofraf albiimiigtisterilerek etmesi istendiiinde, sijz teghis "Bana giistermi$ olduiunuz fotolraf albiimiinde z3 numarada fotofrafr ismini bumda bulunangahrsifademdeMahmut ...,? olarak belirttiiim Sahrstu, . sizlerden Mahmut AYGtiN olarak iifrendim, bu qahs defalarca igyerime ve ikametimegelerek"Jale llamm'a verfiiiniz gekler ve senetler bize gegti, biz iyilikle veya kiitiiliilde bu parayr tahsil etmesini biliriz" diyen qahrcolarak beni ve alabeyimi tehdit etmistir. BU $AHSr KEsiN oLARAK TANIDIM vE TE$HIS ETTIM. Banafotof,rafim giistermigolduf,unuzdiler gahrslanise tammryorum,ilk defa buradagiirdiim" demesiiizerine fotof,raf teghisiglemineson verilmiq olup; t$ bu fotoBraf teshis tutana& tarafimrzdan diizenlenerek altl birlikte imza ahna alrnmrgtrr.o5, og.2oo7saatil13o/l I

a

MiJSTEKi YA$AR KARAKAYA'NIN iFADESiDIR.

safal/4

MiiSTEKi iFADE TI]TANAGI
Miicadele iFADENiNALINDIEI YER :QflenizeSuglarla $ubeMiidiirl iilii '/o\/ogl2ooSaat:r5.5o /// I l/ iFADENiNALINDIdI TARiH (€aid GoK -Baqkomiser iFADEYI AI.AN iFADEVEREN : KENDiBEYANINA GORE GORE SURETiNE CUZDANI TAS.NUFUS NUFUS CUZDANINA G6RE :X VEYADiEERBEL.COREI PASAPORT BELCESiNE G6RE : SURUCU ADI VE SOYADI :Ya$r KARAKYA T.C.KiMLiKNUMARASI BABAADI : Kemal ANAADI.ANAKIZLIK SOYADI:Fatma(I(ARAKAYA) DodUM YERIVE TARiHi iBeykoz-24.r2.r92o iL-iLqE :Ordu-Mesudiye-Mahmudiye NUF.KAY..OLDUGU :Erkek CINSIYETI : Kiregoca$yolu No:BQubukluBeykozIstanbul DEVAMLIiKAMETADRESi Tel: os37363 76 48 Cep DURUMU :Ilkokul OGRENiM :Evli MEDENIHALi beyanetti. MESLEdi :$u an qahgmadtirm etti. DURUMU :Olmadrirm beyan SABIKA vE i$ ADRESi TELEFoNNO AYLIKGELIRDURUMU
gizlilik v€ amaqnr isteme,Soru$turmamD A) SORUSTURMA E\,'RESiNDE :Delillerin toplanmasrnr bir Barotarafindan kendisin€ isteme, Vekili yoksa, k"q"l,-t" C"rnhr&t srr""rndan belge drnef,i b""-;il[ I a\'']*at gijrevlendirilmesiniisteme, cMK 1b3.maddeyeuygun olmak koquluylavekili arac rgl ile sorufturma belgele ni, €l korulan ve muhafazayaahnan eqyalan inceletme, cumhuriyet savcrsrmnkolusturmaya yer yaz gdreitirazhakhnl kullanma, olma&Fyiiniirdekikaranna kanunda r usule haberdar edilme,Kamu davasnakatrlma,Tutanakve B) KO\,USTURMA E\,'RESiNDE :Dumsmadan Belgelerden vekili aracrhF it€ ijmek isteme,tan dann davetini isteme,Vekili yoksabaro tarafindankendisine yollarrna kararlara l..anun karyr ist€me, ile sonuglandfan awkat atanmasrm Davaya katrlmrg olmakosulu davayr malulolur ifadeedemey€cek derecede v€yamerammr saf,r, dilsiz, bas!' rma, (MaEdur ya5rm 18 doldurrnamrg, ve bir vekil ide bulunmazsa,istemi aranmadanbir vekil giirevlendirilir) bu haklar suqun matduruna aqrkqa anlat dr.

t Yukqndo uerdijim kimlik bilgileri dolrudur ue bana sittir. oldu(um adreste ikqmet ederim. Yagadtfitm ma(duriyeti anlcltmak islrgorum. Belirtmig iizerine Ifade uerirkenbir auukahnhukukiyardtmndanfaydalanmakistemiyorumdemesi alma igleminebaglan dt. fode Paqabahge ile ilgesinde rggSphndan beri karde$im Murat I(ARAKAYA birlikte Beykoz BeyazerguvanCaddesi No:r5 sayrh adreste KARAKA.YA TEKSTIL isimli girketi ve CEPTEL iLETi$iM LTD. STi,'ni ofiak olarak qal4trrmaktayd*.zoo6 yh iqerisinde kardegimle birlikte cep telefonu iizerine yeni bir igyeri aqmayakarar verdik ve u13un devrahnacak isveri aramava bir basladrk. srada ablamrnesi OsmanVolkanHACIOGLU Bu giyim iizerinebulunan FurkanTekstil Sanayire Tic. Ltd. $ti isimli igyerini i)mraniye'de yiiniinde bir teklif sundu. Biz de enigtemin istersekbize devredebileceii kapatacaf,rnr, teklifini kabul ettik. Qiinkii eniQteme diikkamnbulundulu UmraniyeAlemdai Caddesi ait

iFADE OzBTi

gok iglek r'e ticarete uygun bir yerdeydi. Bu i5yerini devralmak iqin enigtemehava parasr

verdik. Onta_r,lhten olarakr5o.oooYTL tutanndapargapargabir gokqekimzalayarak isimli qirketibaih-oJalal![ffrtu 'de bu igyerinidevraldrk ceptelefonuiizedneCEPTEL ve ceptelefonusahfr iizerinebayi agtrk.Umlaniye'deki iqyerininiqlerigayegiji.tdf[t]\d.

.
'.

z sa7?ta / 4 MiiSTEKi YA$AR KARATC{YdMN iFADEsiDiR. kalanborglanmddemek.iqiq eni$temiz OsminVolkanHAeIOdLU'nunkapattririsverinden tefeciler musallatolana ilolal" iqyerimize kr.drmasindan Uizaen-drgr qekleri tefecilere

4Sv

kadar.Tarinitensonratefecilerin srk srk iqyerimize gelerekeniqteminverdili gekleryiizilnd_en Bu tahsil etmeyegahgtllar' olaylardan tehdit etmeye,qekleiin parasrnr beni ve kardegimi yine enigtem IkrakayaTekstiladl VoikanOsmanHACIOGLU kalmadr. dolay huzurumuz 'Bunu yiiriittiiliimiiz iElemlerini bankacrlrk kullanarak bizim eskiden ofiaErmrzdr. sirkette gek kogantnt alarak piyasaya olan baranti Bankast Umraniye- $ubesinden girkete ait borqlannt da bu geklerle iidemeye galgmqtr. Bu qeklerin kendisine nasl gegti[ini Tekstilile olanortakh$ bitmigti' giinkiio diinemeniStemin Karakaya bilmiyorum, ' deki cep telefonu-bayiine Umraniye 2006 irh TemmuzveyaA$ustosay iqerisinde Bu haciziqlemi yaptrrdr.. hacizigleminde a'rkatr ili birlikti gelerek ishak ....? iiimli gahrs yapir}r ishak ? Isimli qahsrn haczedildi yaklagrk 3o.ooo "haciz'i9l6mi YIL'lik ceptelefonudiikkandan dola' enigtemeverdilimiz qeklerinvade tarihi gelmedenkullan masrndan gergeklegmigtir. " gu taiiht"n sonra girketin igler k6triye gitmeye baqladr.Enigtemeverdilimiz gekleri eniqtemin vade tarihi geimedett fefecilere'kridrrarak nakit paraya gevirmesindendola)'r Zaten igler iqyerimizetefeciler stk Jrk gelerekgeklerin parasrmtahsil etmeyeqahqryorlardr'psikolojimiz bozuldu' baqlayrnca bir kiitiiyegitmekteydi de bi olaylaigergeklelmeye ' cep telefonu ve cep telefonu Iiaciz iqleminden tontuLi giittl"id" igyerine satrlacak Ko119ti\ ve Telekorniliikasyon malzemelerini' IGdrkiiy'<teki ueira fe*n6loji Bu lirketin sahibi Jale BASAL isimli Parfiimeri isimli qirketten satm almayabagladrk. bayandrr. Bu bayandan o tarihlerde ytiklii miktada cep telefonu ve malzemesi aldtk' parqagekverdik.Bu geklerin isimli bayana Jile BASAL kargrhlrnda elirlrmrz ceptelefonlan kendisinegekimizkalmrqtr'Fakat bir fismrm aa"ai6 Od.y"-"aigimiz 4o.ooo YTL'lik geklerin vade tarihi g;ldigi halde, iElerimiz rF gitmedifi igin kendisine bu paray Sdeyemedik. Jale BAS.{Lisi;li bayanlaborcumuzlailgili g6riigtiik ve bu giiriiqme srrastnda keniisine iizerinde tarih bulunmayan40.ooo YTL meblalh teminat senedi diizenleyerek verdik. Fakat sonraki giinlerde iqlerimiz umdu[umuz gibi gitmedifi igin borcumuzu mi.imkiin olmadt. iidememiz o1,o2,2oo7 tarihinde igyerindeben ve kardeqimMuratln bulunmadr$bir tarihte kendilerinin Heia Teknoloii"vetkilisi Jale BASAL tarafindan gdnderildifini siiyleyen ve Mahmut ...? olarak tanrtan $ahNlar kendilerini Serdar rrAclsiiinvruaNodlu "Jale Hamm'a olan borglanmz igin Murat ve Yaqar KARAKAYA ile giiriiqrneye geldim" diyerek igyeri qal(amm Hnseyin triZ'e 0536 7r4 76 52 numarah cep telefonu io.u.urrnr' brrakmrqlai lt" "Yaqar ve Murat bu telefon -numarasrnt .-$1"\" arasrnlar yoksa aitsi halde onlar.igin iyi olrna,z." diyerek tehdit etmiqlerdir' Bu

bu Ablamtnanlatmastyla durumudirendim. iginbrrakmqlar. ' Bu oiaydan r-z giin sonri 3-4 defa Mthmut .. ? isimli qahs Umraniye'deki Okan BRSOYa diikkammtzaben ve liardegim yokken gelerek qahqanlanmtzdan "Patronlanmzrn Jale eASAL'i verdili qekler bana geqti iidemeler bana iqin aramamrz btrakm4. telefonnumaraslnl yaprlacak' diyerek0543 928 12 76 numarah 'sen aramamrz iqin brrak an iqyerine gittigimde Okan'dan durumu ii[rendim. Akabinde kendini birlikte aradrk.Telefonda "Jale kardegimle numarahcep telefonunu 0543'928 ri76 telefonda gciriigtii. Mahmut.? kardeqime M;hmut ...?Olaraktamtaniahlila kardegim Hamm'a verdi$iniz gelder bana geqti, bu qekleri bana iideyecelcsiniz" dedi.
kardeqirn de gahsa 9u in 6deme durumumuzun olmadrlrm, ilerleyen giinlerdq cideme yapabilecelimizive neden qeklerinkendisinegegtili halde, Jale eASAL'ln haled\bj.daradrfrnr

"artrk qekler bende" diyerek telefonukapattr' "i: sordu.$ahrs kardeqime

'
-

MUSTEKi YA$AR KARAKA.YA'NrNiFADEsiDiR.

4:a

Sayfa 3 / 4 c,6.o2.2o07 giinii saatleritam olarakhatnlayaugaourn_ama saat:15.oo-17.oo saatleri arasrnda Mahmut ...?isimli gahn oS43 928 12 76 numaraLcep telefonundan kardegimi "Jale Hanrm'a arayarak verdi$iniz gekler ve senetler bize geqti, biz iyilikle veya kiitiiliikle bu parayr tahsil etmesini biliriz, bundan sonra borcunuz 8o.ooo y'IL oldu" diyerekborcumunarttr$rnrsiiyledive kardegimive beni tehdit etti. 06,02.2007 tarihinde saat:17.2o sralannda Jale BASALoS32 680 18 19 numarah telefondan, kardegimin kullammnda bulunano53z 284 gg 42 numarahceptelefonumu arayarak "Erkeksen grk karqrma seni iildiireceiim, zaten senin vermiq oldufun gekleri baqkalarrna verdim bu qahrslar seni anyor" diyerekkardeqimi tehditetti. Bu yanrndaydrm. olaysrrasrnda kardeqimin Alrl giin saat:18.42 srralanndao;4g 928 tz 76 numarah telefondan kardeqim Murat'r arayanve ismini vermeyengahrs"Jale Hamm'a verdiiin senetler benim elime gegti iyilikle veya kiitiiliikle de olsa bu senetleri tahsil ederirn, yaqar,a da siiyle beni arasrn yoksa mahalleye gelir kaprnrzrn iiniinde her tiirlii rezaieti grkartrriz" diyerek kardeqimive beni tehdit etti. Tehditlerden bunaldrlrm igin kardeqimle birlikte Cumhuriyet BaEsavcrh$rna giderek Jale BASAL, Serdar FIV\gl HACISULEYMANOGLU Mahmut ...? Isimli sahrslar bu sahrslarla ve ve birlikte hareket gahtslardan davacr ve gikayetgi oldum. $ikayetdilekgem Soruqturma No: zool1o54 sa1'rya kaydeniqlemgiirdii. $ikayetdile\esini savc ria verdikten sonraki giinlerde Jale BASALkarde$imMurat\ telefonla arayarak "Bizi savcrhla qikayet etmigsin, hig gerek yoktu, oturup konuqahm bu olay tathya ba$layahm" diyerek kardeqimve benle giiriigme talep etti. Kendisiyleonun belirledi$i IGvacrr<"ta OtaETepe isimli restorantta gtiriigmeyi kabuf ettik. GiiriiqmeyekardeqimMurat'la birlikte gittik. RestoranttaJale BASAL, eqi Ya!'uz BASAL, Refik SARAL ve Mahmut ....? isimli Sahrs ve tammadr[rm birkaq kigi daha bulunmaktaydr.Ben ve kardeqimbu gahrslarlagdriistiik. Ben Refik SARAUT deia orada ilk giirdiim ve tanrdrm.Gtiriigmes[asmda $ahtsarabuluculukyap ve bize anlagmamrz yiiniinde telkinlerde bulundu.G6riiqme srrasrnda gahrslara an borqlanmrzr gu tidemedurumumuzun olmadtiml borcumuza kargrhkPagabahqe Beyazerguvan Caddesi iizerindekicep telefonu sat$r iizedne faaliyet gtistereniqyerini verebileceEimizi teklif ettik. Bu teklifi Eahrslar kabul ettiler. pagabahge Ertesigiin Mahmut ...?,Jaleve Ya\.'uz BASAL, RefikSARAL isimli qahrslar

geri alrn, yoksa ailenizin ve sizin baqrmza gelecekleri siz diiqiiniin" diyerek tehdit etti. Kardegimve banarefakatetmesiigin Jale BAEALve egiyar.uz BASAL'rgiirevlendirdi. Alm gtn Jale BASAL ve E€i yalnz BASAL refakatinde savcrhEa giderekgikayetdilekqemizi geri aldrk. Hatta $ikayetdilekgemizi geri alrrkensav:cr tehdit yoluyla geri ahndrfrndan giiphelendiliigin yammrzdaki Sikayetimizin Jale Hanrm,a "Senin burada ne iqn var, Eahrslarla ne alakan vir; diyereksordu.akabinde Jale yanrmr-zdan BASAL ayrrlarak grktr.Kardegim qikayet drgarrya ve geri dilekgemizi aldrkve bizi korldordabekleyen Jale BASAL'asiiyledik. Kardegim benim gikayetdilekqemizi ve geri almamrzrn nedeni Mahmut...? ve bu gahrslarlabirlikte hareket' eden gahrslarlan korktu$umuz ailemize ve zararverebilecekleri endisesinden dolarrdrr. Bu diikkam 25.ooo YTL borcumuz kargrhfrndaJale BASAL'averdikten sonra, qahrslara r5.ooo YTL borcumuzkalmrgtr. borca karg rk SahipMolla Caddesi Bu No:14,te bulunangiyim ma$azamtzrn kendilerinedevredilmesini da qahtsiaristediler,fakat biz bu tekliflerini kabul etmedik.Fakat qahrslar diikkam devralmilarrnakarsrhkceklerimizi ve senetlerimizi. geri-iadeetmediler.ZatenilerleyengiinlerdeiElerimii-il iitnediEi iqin bize e:.. 0mraniye'deki ielefonudiikkammurda kapatmak cep zoiundakaldrk-: a.r-.:r,; r" Lal.rn r5.ooo YTLparosrnr istemcktedir. Halbuki bizimdiikkanrrn{.airyffihi5foovrL.O"n
].,'^ t:ii '' iasanrtan oruyru.aan brrnca "oniali"j;?i;;;-s;;ffi j'i#,icii;i rot.t*ra arcl crar

',

''.1€$-$e-+ar-daha fazla olmasrna rafmen, yan $€dclin€ lizdelFgasp ettiler. YaEananbu olaylardan olaylardan dolayraile yaqantrmrz psikolojimizbbzuldu.Biitiin bu yaganan ve ya5antrm gu an egimden iizereyim. Ben iki gocuksahibibir dolap aile boqanmak bozulduve bir kigi olarak kendimden qok gocuklanmazarar gelmesindenkorkuyorum. Qocuklarrmdan qocu$uma yukandabahsettiiimSahslann tanesiokulagidiyorve okulagidig-geligi srrasrnda Ailem ve gekiniyorum.Siirekli saklanarak giiqebehayatlya9amaktayz. zararvermesinden bir BASAL' Serdar kendi can giivenliiimden endige duymaktalem. Jale gahrsiarla ederek beni tehdit eden IIACISULEMANoGLU, Mahmut ,..?, ve bu hareket tiim sahFlardan DAVACI VE $iKAYETQMM, haklannda gerekli yasal iqlemlerim yaprlmasrnistiyomm dedi ve alnan ifadesini okuyarakdo$ruluf,unuimzasrile tasdik etti ve

MUSTEKi YA$AR KARAru^YA'NIN iFADEsiDiR.

Sayfa+ I +

4, tt

MUDAFii

iFADEYiVEREN

o

'

.

.

i

.i

ii

i

*,

*l

,AV

FOTOdRAF TESHiS TUTANAGI $ube Mi.idiirliifiimiizce istanbul Cumhuriyet Baqsavctf,t koordinesinde giinii 15.08.2oo7 yiiriiti.ilmekte zooT/Proje kapsammda olan No:86sayh soru$turma gegengahrslann ifadesinebaErurulan Miigteki Ya$ar KARAKAYA'mn ifadesinde kimliklerinintespiti amacryla, tizerindezooT/ProjeNo:86 yazrh29 kigidenoluqan gahrs alarak; siiz gahrslarr teqhis etmesi istendifinde, fotofirafalbiimiigcisterilerek "Bana gtistermig oldu$unuz fotof,raf albiimiinde 23 numarada fotofrafr bulunanqahrsifademdeMahmut....? olarak belirttilim ga}rstu, ismini burada ve sizlerdenMahmul AYGiiN olarak ciirendim. bu gahrsdelalarcaigyerimize gelerek "Jale Ilamm'a verdiliniz gekler ve kardeqimin Muratln ikametine senetler bize gegti, biz iyilikle vey'a kiitiiliikle bu paraJr tahsil etmesili biliriz" diyen qahrsolarak beni ve kardegimitehdit etmi$tir. BU $AIISI KESIN OI-ARAK TANIDIM VE TE$HIS ETTIM. Banafotof,rafim giistermiqoldulunuz diier gahrslanise tammlyorum, ilk defa son iizerinefotolrafteqhis iglemine verilmigolup; buradagdrdiim"demesi altr diizenlenerek birlikte imza i9 bu fotolraf teghistutanah tarafimrzdan m r altrnaalrn rqtr.o5.c9.2oo7saatt6.4o/l/ HAZURUN ozcanYENiCE Polismemum TE$HISiYAPAN Ya$arKARAKAYA
MiiSte

i./ "/

i ,,/.'/'

i t':lt'/

,,

,. t "i.-i....r . 'd* ,.r;/.f.'r.. ", ,
i!U! l"UA-irL

/\'3
NERiMAN KIRBA$,NIN iFADEsiDiR. BiLGi EDiNME iFADE TTITANAGI iFADENiN ALINDIdI YER iFADENiNALINDIdI TARiH iFADEyiAI-AN : organize SuglarlaMiicadele$ubeMiidiirliifli saart2.4s/ / I I / / | 1rlo9/2oo7 -Baskomiser : SaidGOK safal/1

iFaln vEruN

:

o

KENDi BEYANINA GORE GORE SURETINE NUFUS GORE X TAS.NUFUS CUZDANI CUZDANINA DiCENEEL,CONE. Si'RUCUBELGESiNE G6RE PASAPORTIEYA Neriman KIRBA$ ADI VE SOYADI T.C,KIMLIK NUMARASI 12941,4298278 BABAADI : Kemal ANAADI-ANAKIZUK SOYADI : Fatma (KARAKAYA) DOGUM YERiVE TARiHi :Beykoz-1969 NUF.KAY..OLDUGU iL-iLqE Ordu-Merkez-Oceli Bayan CINSIYETI Istanbul Sok. DEVAMLIiKAMETADRESI Qi[demMah.Caferafia No:56D:l Beykoz Ilkokul OdRENiMDURUMU MEDENiHALi MESLEGI Ev hammr DURUMU beyanetti. SABIKA _Olmadr$rnr i$ ADRESI TELEFON vE No : AYLIKGELIRDURUMU : iFADE OzETi : Yukanda verdilim kimlik bitgileri do!rudur ue bana aittir. tt.o9.zoo7 baglandt. Belirtmig oldufiumadresteikametederimdedioe ifaclealma iglemine giin $ube M diirliijiimiizden ikemetine gelerek kard.eglerim Murqt xe ya$ar izerine sdglenmesi KARAKAYA'\ntehditedilmesi oIaVryIa ilgili ifademe bagvurulacalmrn (n)ukat giin $ube Miidiirliijiiniize ifode uermek iizere geldim. Ifadem esnastnds ayru bulunmastntistemiyorum. beyan ettiEim ikamet adresimde o3.o2.2oo7 tarihinde akqamsaatlerinde 5.ukanda gocuklarrmlauyrrken dairemin iist katlndan gelengiiriiltiiler [zerine uyku sersemidtgarrya grktrm. Ust katrmda kardeEimYaqar KARAI(AYA ikamet etmektedir. D$anya qrktrErmda dahadncehig giirmedilim iki qahrs kardegime dairenin kaprsrmy-rmrukluyordu.$ahrslara ait sordular, ben de "evet burasr Yagar'rn evi" diyerek cevapverdim. Neden kardeglerimi aradrklanmkendilerinesordum. Onlar da bana "Yagar ve Murat nerede, biz Jale Hamm tarafindan giinderildik, Murat ve Yagar Jale llanlrn'a olan borglannr qu iidesinler" dediler.Ben de qahslarakardeqlerimin an neredeolduklanntbilmediiimi s6yledim. Bununiizerinegahrslar bana o543 928 t2 76 ve <15367114 76 52 numarah telefon numaralarrmstiyleyerekYaqarve Murat'rn bu numaradankendilerini aramasrnt ben den istediler akabinde gahrslar geldikleri gri renkli Mercedes marka otoya binerek ikamettin dniinden a1,nldr.Aracm plakasmave gahrslaragok fazla dikkat etmedim, qiinkii uyku sersemi d{anya gkmrgtrm ve drqansr akqamiizerioldulu iqin kararhktr bu yiizden gahtslann yiizlerinisegemedim. ilgili yagad*lanmve Benimkardeqlerimin tehdit edilmesiyle bildiklerim bundan ibarettir dedi ve alnan ifadesiokuyarakdolrulufiunu tasdik etti ve edildi. rr.o9.2oo7 saal|lg.ool I l// /l
IFADEYI ALA'N Said G0K Bagkomiser
::
I

iFADEYiVEREN
Nedm
- ''a

AYSELKAMKAYA NIN BiLGi EDiNME TIITANAdIDIR.

Sa''fa r / 2

/-s'.

BiLGi EDiNME TUTANAGI Ifadenin alndtf,r yer aran llaoe),r ifadenin ahndrft tarih Tc. Kimlik No Adr ve soyadt Baba adr adt Ana Dofiumyeri tarihi Niifusa kay.Ol.Yer Cinsiyeti MedeniHali Ikametadresi Meslefi Sonig adresi Elitim durumu SuglarlaMiicadele$ubeMiidiirlii$i : Organize : SaidGOK-Bagkomiser' Saat:14.ool l//l I : 3olo8/2oo7 I l/l 139952949730 A]selKARA(AYA Halil Nural (TUNCER) Beykoz-2g.06.7973 Oriu-Mesudiye-MahmudiYe Bayan Evli No:zPaqabahqe/ sokak Kemalbey Ciidemmahallesi 4308067 biykozEvtel: o2t2 32278 33cepio535 Ev hammr. Ortaokul mezunu

: Yukarrda verdilim kimlik bilgileri doirudur ve bana iFADENiN dzETi oldulom ad.""te ikamet ederim. 3o'o8'2oo7 giinii - $rrbe aittir. i"firtmig ile eqiminyatadrfrtehditkonusu ilgili i'ttiaiittiigii"uaJn it ameiime gelengiireulilerinizce "u"E^J"*[rnt iqin- $ube siiyTemel6ri iizerine ayrr gi.in- !-f3{e.ir"a"*" -,v.eryek ilgili bitdiklerimi anlatmak mafiduriyetleMiidiirliifiiniize gelcliim. ogimin yagadrfir istemiyorum faydalanmak ifade ;erirken bii arukitrn hukuki yardrmtndan istivorumi. baqlanrldr' demesi iizerine ifadealmaiglemine ESim Yagar KARAKAYA ile rqgS ]'rlnda evlendim' Bu evlilikten z qocu[umuz -Pagabahqe'de bulunmiktadrr.' Egim ile evlendifiinie kenilisini gryim ii-zerine Beykoz n"yu" o.gu""" *daesi iizerinde fiyeri bulunmaktiydr. Daha-sonraesim tarihten 3-4 yl kaiar ijn'ce iqyerinin faaliyet alamm def,igtirerek cep telefonu ve malzemeleri satrEt
iizerine imaj iletigim telefon adh yeni bir igyeri aqtr. Sait molla caddesi iizerinde giyim iizerine iEyeri 2006 ]' r iqerisinde Pagabahge bulunan kalntm Murat AKKAYA ile e$im telefon iize ne ortak bir iqyeri agmaya karar

ve isterlersekocama kardegine bulunaniqyerinidevredecef,ini, HACIOdLUUmraniye'de kabul ettiler. lllqt"l-": V-?l\3* devredecelini sdyledi. Ogim ve kardeqi Murat t'un-u dlikkam d'ewetmesikarqitrfrnda hava parasr olarak gek vermeyi teklif ettiler' Volkan Murat bu-tekliflerinikabul etti. O tarihten sonra eqimve kardeEi OsmanHACIOIGLU adr altmda Sirketkurdular' iqyerlerinitek qatl altmda toplayarak KAIRAKAYA TEKSTiL Volkan O;man HACIOIGLU'nadiikkant denetmesi kar9rltfmda hava ve bu girket ad'rna verilengeklerinmiktartnl-veadedinibilmiyorum' parasr olarakgekkesip verdiler.Fakat $irketin iEleri gayetiyi gidivordu, "voktu. biinkli "Oimijyeri lte ilgili bana bir Eeyanlatmazdr' Tabi bu'cok fazla devametmedi. Qiinkii Volkan Osman herhanei-biriikrntrmrz kendisine verilen qekleri vade tarihleri HACIO"GLU diikkam dewetmesi karErhnda tefecidennakit para almrg.Ilerleyen gelmeden tefeciyeqekleri kudrarak liarSrhlrnda neredeoldulunubilmiyorum' halenbu qahsrn kendisiortadankayboldu. liinlerdede zaten Volkan osman HACIOI6LU ofiadan kaybolduktansonraki giinlerdei$yerimize qegitli gahrslar gelerek qek karq rfrnda egim ve kalrumdan geklere karqthk para istemisler.Hata sahrslaravukatlan ile birlilte eqim ve kalntma ait KARAKAYA bu bil. g"t"."t nl"i" iglemiyaptrrdrlar. Haciziglemiyaptrrangahr$liirdan 5a.'\9sini itrsiir- " nla ise isrnini ishak..? olarakbiliyorum. Di[er Eahrslan tanrmlyorum

6-tt
AYSEL KAMKAYA'NINBi LGi EDiNMETT-ITANAGIDIR.
Sa].fa 2 / 2

o

para isteyerek tehdit ettiklerini biliyorum. Her ne kadar eqimbana arayanEahrslann hissettirmeye gahqsa da egimi gok iyi tamdrirmdan hal ve hareketlerinden anlayabiliyordum.Hattaegim benim yammdan alrrlarak telefonla gtiriigiiyordu. Qiinkii dahatinceherkesile telefondayammda g6riiqiir, gizlemezdi.Egimin bendengizlisi sakhqr yoktu. l!!im 0538 85S gr 94, oiIT 16g 76 48, oSSs 66a 84 7o numarahcep telefonlannr kullamyordu. Bu numaralar araqtrnhrsaeqimi telefonla arayaraktehdit eden tespitedilebilir. sahrclar ilerleyen giinlerde iglerimiz kiitiiye gitmeye baqladr. Qiinkii egim ve kardegi ellerindeki tiim parayl buraya yatrmrglardr. Igyerine haciz gelmesi ve srk srk igyerine gelerek Volkan Osman HACIOGLU'na hava parasr olarak verdif,i geklerin vade tarihi gelmeden tahsil etmeye gal$an qahrslardanbunalan egim ve kalrum Murat Beykoz CumhuriyetBa$sayqllrna Volkan OsmanHACIOGLUHakhnda qikayetdilekgesi verdiler. Bu yaqan anlardan dolal'r egim ve kal.mm Murat ellerindeki tiim mal varhklannr kaybederek, igyerlerini kapatmak zorunda kaldrlar. E{im $uan igsiz oldufunu ve Volkan OsmanHACIOGLU'na verdili geklerytziinden tehdit edildi[ini biliyorum. Bu tehditler ytziindenegimbanave gocuklanmrza yamnda zararverilmesinden korktulu igin ablasmrn kalmaya giinderdi.zooTy'rh$ubata1'rndan bagladr.Beni gocuklarrmnda aileminyantna ve beri eqim ile a1,n yagryoruz. Qocullarrmrn ve benim yagadrlrmu olaylar yiziinden psikolojimiz bozuldu. Egim tehdit eden qahrslann korkusundan dolayr qok sevdili gocuklanmdahagiirmeye,yammrzagelemiyor.Qocuklanm ben onu Qok iizledim. ve 2oo7 lnh $ubat ayndan sonra Eqim'in yeni tehditleremaruz kahp kalmadrfrnr bilmiyorum. Benim egimin tehdit edilmesi ile bildiklerim bunlardan ibarettir demesi iizerine ve ahnan ifadesini okuduktan sonra dolrululunu imzalayarak tasdik etti ve edildi.3o.o8.2oo7 saatt43o I I / / I I BILGIVEREN AyselKARAKAYA

-rdti,," v-

, \ \

-

TESLiM TESELLUM TUTANAGI
o5.o9,2oo7giinii $ube Miidiirliiliimiize ifadesinebaqwrulan Mii$teki Murat KAMKAYA'nn ifadesinde bahsetti$, oB.o2.2oo7 giinii Beykoz Cumhudyet istinadensavclhkta Bagsavcrhirna verdili gikayetdilekgesinive bu qikayetdilekgesine verdi[i qikayetgi ifadeformunu 4 safahk belgeyibiz gtirevlilereteslim etmigtir. Iq bu tutanak tarafimrzdan tanzim edilerek altr birlikte imza altrna ahnmrgtrr. o5.o9.2oo7 saat:16.oo / / / / ///

HAZIRUN

TESLIMEDEN

e,lJ
IFADELi TESHiS rurANAdrNrN l.sAyFASrDrR. iFADELi TEgHis rurAN46r
TEsHisiNi YAPILDI6I YER TEgHiSiNYAPILDI6I TARiH TESHiSiYAPTIRAN TESHiS YAPANLAR 01. Murat KARAKAYA 02-Yatar KARAKAYA 03-NerimanKIRBAS 04- Aysel KARAKAYA IESHiSEKATILANLAR :Organize Suglarla MUcadele Miidiirliiuii 9ube | 2s.o9.2OO7 Saat| 22.00 sUnU llll/llll :Ismail ERQELIKKom.Yrd.
Miigieki Miigteki Bilgi veren Bilgiveren

l.BoLUM :
l.Grup : NacFlYeiahat GUmUghane-1969 odlu, dogumlu, 02- Siileyman ATAL Haydar-Navruz Bargrn-1962 oglu, douumlu, 03- HasanKABiL FahrFHatlce Rize-1970 oUlu, dogumlu, 04- H0seyin AKKU9 Htlseyin-Hamide Ni!de-1981 oglu, do6umlu, 05- Hils€yinBENDER rl4ehmet-Esma Istanbul-1981 oUlu, dogumlu, 06. Hasan BENDER rl.4ehmet-Esma Istanbul-1975 oUlu, dogumlu, -1975 07- Murat BOZKURT Kemal-Sebiha istanbul oqlu, dogumlu, -1969 08- SiikraiHACTSULEYMAN06LU Mustafa-Gtiliinaz Trabzon oglu, dodumlu, 09-FerhatKIZIL Naim-Fatma Samsun-1971 oglu, doouml_, 10- ibrahim HACTSULEYMANOGLUSiileyman-Hawa Of-1957 oOlu, dodumlu, 2.Grup : 11-isMAiI HACISULEYMAN06LU Omer-emine Of-1972 06lu, dooumlu, t2- MustafaMACiT HUseyin-Ri]veyde qarsamba-1977 o0lu, do6umlu, 13-Erhan MACiT Hiiseyin-Ruveyde qargamba-1980 oglu, dooumlu, 14-Hasan HACISULEYMAN06TU Bey Ismail-Krsmet Of-1972 09lu, dogumlu 15- 14UStAfA HACISULEYMAN()6LU Omer-Emine Of-1984 oulu, douumlu, 16. iSMAiI HACISULEYMANOGLU Hagim-Emine Of-1943 oglu, dogumlu, 17- Engin KURT oulu, do6umlu, Sahln-Semra Istanbul-1983 18-9ahinKURT lu, Erbaa-1960 dotuml TanryeFseher Istanbul-1970 oglu, dogumlu, 20.SErdArHACISOLEYMAN()6LU Omer-Emine Of-1979 oglu, dogumlu, omer-Fatma istanbul-1972 oUlu, dodumlu, Ali Rrza-Sibel Sanyer-1989 odlu, doguml-, HalilNecmiye Bayburt-1966 oglu, dogumlu, Halit-Semiha Istanbul-1977 oqlu, dodumlu,
-Gillsen o!lu,

o1- NafisKueijK

3.Gruo ! 21-AdnanYILMAz 22-Ahmet Berat ZAMAN 23- Yakup ANTiKA 24- Murat ARMAN

DEMIR

o6lu, oglu, o!lu,

,

I}{

,,]u"

\s\

{.1\

r3v

4"1
.hL-

,11"

LqS
IFADELI TESH1S TUTANAGININ 2.SAYFASIDIR.
29-Ali RrzaZAMAN 30-JaleBASAL 31-NamrkKematTOKSOZLU 32- Zuhal TiRyAKi -N4il9enef Tonya-1967 :Mehmet oUlu, doqumlu, :Sadrk-MUnire Adana-1977 06lu/ d.lu :Metin-Kamuran Istanbul-1964 odlu, Emin-Sevgii Giresun-1966 oglu, dou.

o

l.Grup : 01- Siileyman ATAL Haydar-Navruz Bargrn-1962 o0lu, dogumlu, 02- Haiseyin AKKU9 Hilseyin-Hamide Nldde-1981 odlu, doUumlu, 03- HasanIGBiL Fahri-Hatice Rize-1970 oglu, dogumlu, -1969 04- gaikriiHACTSULEYMANO6LU Mustafa-Giiliinaz Trabzon o0lu, dogumlu, 05- H0seyinBENDER :lYehmet-Esma Istanbul-1981 oglu, dodumlu, 05- Hasan BENDER :lvlehmet-Esma Istanbul-1975 06lu, dobumlu, -1975 07- Murat BOZKURT Kemalsebiha istanbul odlu, dogumlu, 08- NafisKilgiiK Naci-Melahat Giimrjghane-1969 o6lu, doUumlu, og-Ferhat KfZrL Naim-Fatma Samsun-1971 oglu, dogum.-, 10- ibrahim HActsUr-syt,laNoGLu Siileyman-Havva Of-1957 oglu, dodumlu, 2.Grup : 11-iSMAiI HACISULEYMANOGLU Omer-emine Of-1972 o!lu, dodumlu, 12- iSMAiIHACISULEYMANOGLU Hagim-Emine Of-1943 oglu, dogumlu, 13-Erhan MACiT HUseyin-Riiveyde eargamba-1980 oUlu, douumlu, 14-Sahin KURT Durmug-14iizeyyen Erbaa-1960 odlu, dogumlu, t5- MustafaHACISulrvuano6lu Omer-Emine Of-1984 06lu, dogumlu, l6.SErdArHACISULEYMANO6LU Omer-Emine Of-1979 oglu, do6umlu, 17- EnginKURT o!lu, dooumlu, Sahin-Semra Istanbul-1983 18- MustafaMACiT Hiiseyin-Riiveyde qargamba-1977 o6lu, doOumlu, 19- Azat cEMEREKLi Tanryel-Seher istanbuF1970 oglu, dogumlu, 20-Hasan BeyHACISULEYMAN06LUIsmail-Krsmet Of-1972 06lu, dodumlu 3.Grup r 21- Gaikmen ER 22-AhmetBeratZAMAN 23-Adnan YILMAZ 24- Mu]at NARMAN '-25-aattal 26-Ali RrzaZAMAN 27- Kenan9iT 28- HasanKANDEMiR 29- YakupANTiKA Ahmet-Gillsen Sebinkarahisar-1979 oglu, do6, Ali Rrza-Sibel Sanyer-1989 oglu, douuml*, Omer-Fatma Istanbul-1972 oblu, dodumlu, Halit-Semiha istanbul-1977 oglu, dogumlu, -Miiserref : l4ehmet odlu,Tonya-1967 doiumlu i Eflatun-Binnai gigl-1979.dobumtu, o!tu, I Mehmet-emine Qiyeli-1951 oglu, dogumlu, : HalilNecmiye Biyburt-1966 obtu, dolumtu,

/t , >)L I ^ lt--r.-'

30- ZuhalTIRYAKi 3l-Mahmut Kemat TOKS6ZLU 32-lale BASAL

: Emin-Sevgii ctresun-1966 oglu, dou. :Metin-Kamuran istanbuF1964, oglu, :Sadrk-Miinire Adana-1977 ogtu, d.lu

yAprlDr6r rrs"tttN \ ffi lesnisin NEDEN " '$ \ l \ z n ( \ , / .

r','
'.r1. .,i
'
1,v j'

, ? r

/

$,*\q.X"X
ls!
,)"

'\-: l* .3
rr ,
/4

\s, (

. ;-11-\N),
i\p

"J: & M',,.V sR Ln*S{ to ,rJ .d.K {A *4/ -l .t$, \r3
,0'r

21 ,

;;)

r, I 'a2A

.{4

o\r
1FADELi TESHiS rurANAGrNrN 3.sAyFAsrDrR.
Istanbul Cumhuriyet (CMK. Bagsavctltlrntn 250.Maddesi Yetkili ile B6lUm) Sorugturma Nol2006/2408sayrltalimatlanyla gtkar SerdarHACISULEYMANOGLU liderligindeki ama9lr "ESENGUL" ytinelik gubeMiidtirlilgiimiizce silahll drgiitiine sue (K) gi.inti 24.09.2007 baslatrlan yukaflda kimlikleri (32) gahrs adfi operasyonda yazllt yakalanarak gOzaltrna agrk altnmtgttr. Sorusturma kapsamtnda Mugtekiler KAMKAYA Yagar Murat ve isimli KAMKAYA gahrslarrn Gasp amagl iirgiitiitaraftndan amagl suq gasp tehdit tespit edildidi edilmistir Olayfaillerinin kimler oldugunun tespiti amactyla, miigtekiler bilgisahibi ve olaytn gahtslar olarak ifadesi ahnan yapttnlmak teghis ilzereSubeMtldiirltlgumiize edilmistir. davet Mugtekiler MuratKARAKAYA, KARAKAYA, KAMKAYA Neriman yagar Aysel KIRBAS isimli ve gahrslar gUnU 25109/2007 saat:22.00 gelmesi gahtslar da Uzerine, ilgili iig olayla yakalanan ayrl gurup olarak,lki ayn odadan teshis ktsmtna olugan odasrnrn aynah bdlmenin birlnci ahnmrglar yukandabelirtilen ve gahtslar strayagore dlzilmlslerdir. 6nce teshisodastna alnarak miigteki Murat KARAKAYA gahtslar gdster!lerek verildiUinde; kendisine altnarak sdz 30, srradabulunan gahsr Jale BASAL tantnm. gahts ifademde olarak Bu benim belirttigim. Kend,si yaptrgtm 'Je karstltgtnda kendisine senet al6veri5 40.000YTL kargthut gahrstrr. verdigim Ayncabu gahFta yaklasik 40.000 YTL senetlerin teminatt olarakaynca gekim kartrhor vardrr. tahtskendisinde gahtslara Bu bulunan senetleri tahsilat tantmadtgtm amaglveren,olaylafln azmettlricisi gahtsttr. senetleri olan Bu igin odeyebilmek degerinin altrnda alan,igyerimi geklerimi vermeyen geri gahtsttr. Sahsl almastna raEmen Bu benim KESIN TANIDIM TESHiS VE ETTiM. gostermig Bana old;!unuz diler5ahrslan tantmryorum. Te9his odasrna mUgteki YagarKARAKAYA altnarak kendisine verildiglnde; sdz gostermig Bana oldugunuz Hig tantmryorum demesi iizerine teghis Sahtslardan; birisini iglemine verildi. son 30. srradabulunan gahsl lale BASAL olarak tantnm. gahts ifademde Bu benim belirttigim. Kendisi yapttgtm ile karstltutnda kendisine kar9thEt senet altgveris 40.000YTL gahrstrr.Ayncabu gahtsta verdigim senetlerin teminatt 40.000 YTL olarakayncayaklagtk gekim kar$rhgr gahrs vardtr. Bu kendislnde tahsilat bulunan senetleri tantmadtutm Sahtslara veren,olaylann amaglr azmettirlcisl gahrstrr.Bu senetleri iEln olan itdeyebilmek degerinin altrnda alan,igyerimi geri gahrstrr. Sahsr almastna Bu benimgeklerimi vermeyen
N TANIDIM VE

gostermlg Bana oldu!unuz gahrslafl diler tantmtyorum. . / TeShis odasrna veren Bilgi AyselKARAKAYA altnarak soz kendisine verildiginde; gostermig Bana gahtslardan; birisini olduounuz Hiq teghis tantmtyorum demesi iizerine iglemlne verildi. son . / Teghis odasrna veren Bitgi N A alnarak kendisine verildi6inde; soz

IS ETTIM.

@ a

-$il7f\

f

" F s1 ' ' 4 w : v " y
S.. i\rr . .l\ yl\ \3 14 M . tp,i

,/

I L/"
l "

iFADELi TESHis TUTANAGININ 4.SAYFASIDIR, gdstermig Bana gahrslardan; birisini oldugunuz Hig tantmtyorum demesi iizerine teshts islemine verlldi. son yerleri yaptlan teghis deuigtirilerek igleminde; 2. 9Upheli Sahrslafln Murat KAMKAYAbana gostermig gahrslardan; oldugunuz 32, srrada gahsr bulunan BASAL Jale isimli TANIDIM TESHiS VE EtTiM.Sahsr ne gekilde yukanda tanrdrgtml belirttim. Yatar KARAKAYA gdstermig bana pahtslardan; oldu$unuz 32, srrada bulunan BASAL Jale isimli VE TANIDIM TESHiS EtTiM.Sah$ ne Sahsr gekilde yukanda tanrdrgrmr belirttim. TeShis odasrna veren Bilgi AyselKARAKAYA kendisine verildtginde; altnarak sdz gdstermis Bana gahtslardan; birisini oldu$unuz Hig tantmtyorum demesi teshis Uzerine iglemine verildi. son Teghis odasrna veren Bilgl NerimanKARAKAYA sitz altnarak kendisine verildiginde; gdstermig Bana gahtslardan; birisini oldupunuz Hi9 tantmtyorum demesi iizerine teghis i9lemine verildi. son Ig bu ifadeliteshistutanaur taraftmtzdan mUgtereken alttnaaltnmlsttr. imza tanzimle
25.09.2007 Saat:22.30/ / / / //

a

dl$od{itftf,
Komiser Yrd.

rEpHisi rPIMN

01- M MUgte Bilgi veren

02-Ya9ar Maigteki Bilgiveren TE9HISE KATILANLAR

01- NafisKUGUK Teghise Katrlan 03- Hasanl(ABiL Tegbisexatrlan

ptKr

S.SAYFASIDIR. iFiDELilESHiSJurANAGINiN
BENDER 05- Hoseyin

reShise Rhn

BENDER 06-Hasan reshisenl.!ajj\n os- iiikrii HAcTsULEYMANoGLU Katrlan 1..r-,* Teghise
10- ibTAhiM HACISULEYMANOGLU Katllan Teghise 12- Mustafa MACiT Katllan Teghise

ttr

07- Muiat BOZKURT reghisek;I laF-r,l-"v

reehtrF-59Dlan
HAcrsiiLEYMAN06LU rr-iSlrnail
Katrlan Teghise

Krzrl 09-Ferhat

O''-MAciT 13-Erhan Katrlarb=--Teghise

BeyHACISULEYMANoGLU 14-Hasan Katllan Te9hlse 16- ismail HACTSi]LEYMANOGLU Katrlan Teghise Tds6i6Katrlan

rerhiseKatt)N/n
Teghise Krtrlanr+
Te

15- MustafaHACISi,LEYMANOGLU

rz-ens#x@\
1e-Aa(&IEREKLi
21-Adnan Katrlan Teghise 23- YakupANTiKA Katrlan Teghise 25- G6
Te9h

1+9rfin KURr
Kagltg^ reghise
HACISULEYMANOGLU 20.SETdAT

22-Ahmet Berat ZAMAN Katllan Teshise

Ot{tl reshise

24- Murat FARMAN

27-Ba+h ufuk HAcrstiLEYMANoGLu
Katrlan Te9hise
.\l

v'^
,a\-.

2e-A\Rdtr'<AMAN
Teghise\a\(a n\

3O-JaleBASAL
KATILAN

alroKsiizlii

-er
lN\ \t3

TiRY-aKi 32-zuhal KatrlarSTeghise

$

&
)P'

08{r

^4

rd.-..

% ,.Tv r'>

(;6 i r . A r ) tv t i R } ] N t N a r r u z i i z . r ) A N I N A R EK i { L i a i ,r c
XOI]ADI \ l l \ - ! -5 0 \ ' 1 l l l I]ABA ADI ANA ADI KIZLIK SOYADI
'! q:rif \b,D!t l)E \l iiillA-\
:lsmall

t

:Ayte (DEMiREAN) :Bayburt-11.07.1956 DodUM YERiVE TARiHi NIFUSAKAYITLIOLDUdUYER rTrabzor-qaykara-UlucamiiKoyii :YazyurduKiiyii Bayburt DEVAMLI iKAMET ADRXSI :0.4582413133 TELEFON NUMARASI :ilkokul EGiTiM DURUMU :Qiftfi i$i-MESLEGI :Yok ARACTIPI-PLAKASI :Yaryurdu Kiiyiinde llaJvancrhk ve Qiftgilik SONi$ ADRESI-TELEFON NOSU ;T.C UYRUdU :Evli MEDENiHALI ciNsiYETi iErkek :200.000.000T1. AYLIK GELiR DURUMU :Var. (Gasp) Yafma, Yol Kcsmolq Adam SABIKADURUMU Kaldrrmak,Zorla Mal Almak, 6136S.K.M.(16.09.1996) SORULDU i OZ GECMi$iNiZi VE AiLE YAPINIZI ANLATINIZ ? / Aslen (aykarahyrz. Yaaudu Kdyiinde dofdum. 4 erkek, 5 kz, 9 kardegiz,

var ilkokul Mezunuyrm. Hayvancrk ve Qiftgilikleugmfryorum.1 erkek2 krz 3 gocugum iiniversiteye haztlantyor. kiiydeler. Hepsibekarlar. ollan lise mezumr I SORULDU / SiZi KdYDE EANGi iSiMLE TANIRLAR? kurtluiarderter. CEVAP / AhmetalalarrnAhmetolarak tarulfrm siilalemize SORULDU / NE i$LE UERA$IRSINIZ? CEVAP / Halvancrhk Qiftgilik. ve SORULDU / i]ZERiNiZE KAYITLI VEYA KULLANDIdINIZCEP VE iKAMET TELEFONLARI VARMI?
CEVAP / Ceptelefonum yok.Ev Teleforum 0.45824LL1

SORULDU / HANGi iLLERDE iKAMET ETTiNiZ? yoktur. CEVAP / BaybudYaz,'urdu Kdyiindenbalkaikametettigimdaimiadres soRULpU I BU GijNE KADAR Hiq ?ASAPORT ALDTNTZMILEGAL VEYA ILLEGAL YOLLARDANHiq YURTDISINAqIKTINIZMT ? YURT DI$INDA-{ KRAI]ANIZVAR]VTI ?

, t =A-\\.-e,

,J,

. 1,,1.ita,rillriJi!

, . ! : o d 1 - u - i g r ! i t r i _ i r a, iitaa!

zamanlar pasaportum idi geldiktensonrakayrp oldu qu an kayrp.Iiayrp var ettigimipasaport iptaloldr.r[u bildirmedim. igin

i$91iigl laplrm. O

SORULDU / HANGi ILLERDEKiMLf,RLE TiCARETALI$VERiSiNiZOLDU? CEVAP / Her KurbanBayramr <incesi lstanbuliljne kurbansatrnak 6-7 giir iidnne i;in giderim-1996ydmdaTrabzon itinde ikametettiginisdyley"n_I3je._Ay,cJXl"'R-oitiiiiiMustaA YANIK ve Ya$ar KILIC(TrabzonMerkez foz iffi gahlslara kefil olmak sureti ile Bayburt,unktiylerindenha,,vantoplayalak verdirnyaklagft28 bin riark iiaiiniir de borplan vardu.Halenddemediler. SORULDU i GEREK SiZiN GEREKSE AiLE VE AKRABA FERTLERiNiZ HAKKINDA BU GUNE KADAR GUI'f,NLiK KUWETLf,RiNCE HERHANCIBiR i$LEM YAPILMISMIDIR? CEVAP / Hayr. Sade benimhakkrmda itlem yapim4tr.

o

SORULDU / KONUSU IDi? MAHKEMEYECIKTINIZ MI? NE
CEVAP I Hayvanahg verigindebulundu[um YaqarAyGIJN ve Mustafa yANIK beni zorla_kendilerinden aldrlrm gikayeti ile 1996 yrhnda $ikayet ettikleri igir 9ek a)m kiiyliim Yatar DFMiRILqN ile birlikte BaybunJandarmasr krire eeiio evlerimiziaradrsonraBaybur C. Sa\cdrgnagdliirijldiik.ifademizahndiaan sonraalarrgin serbest braktldlk. SORULDU /YA$AR AYGUN \'E MAHMUT AYGON iSiMLi SAHISLARI TANIRMISINTZ iLl$KiNiZiN BOYUTU NEDiR? EN SON Xr ZltreN

cORtisrfiNiiz?

CEVAP

/ YA-$AR_AY*cjg.ryli.!9!6 tar,ihinde ba1"va.D yaprru*m-o.radp4 satrrr tamyorurl
rn$Ktmtzucalete da).an[. bn son ]996 ],rlLndasdrmiisliim. \IAHMUT -A\tCUN isimti $hsm oglu oldugunu bilmekreyin.

o

SORULDU / YA$AR !'EYA MAIIMUT AYGiiN SiZi HiC TT,HDiT ETTi Mi? / Mahmut.AYGUN tarafindantehdir edilmedim fakai diger safuslardan Mustafa Y-,!NtK ve yEar AyCLN taralllldanalacal *r"";k .".:1";i yil;;;; 'lrhkag defatelefonlatehdit edildim. SORULDU A4AHMUT AYGIJN VE YA$AR AYGON IIAKKINDA CEVAP

BiLDiKLERiNizi s6yr,nruulsixizr'

tanunam Yaqar AyGtrN hakkr4d4 yg.ke.nli gevresl yakrn l!ahrn\4Y9u{'it "Bunlar Koyrute baoa bozuk adam yaramaz ada.o,_.hunlarlayaprlmaz,, i5 ddifiIea-' SORULDU / TRABZONiLiNE EN SONNE ZAMAN GiTTiNiZ?
CEVAP l2'7.12.2002 tarihindeSiizerFirmasrnla SaatI l -00arabasryla Trabzon iline gittim Caykan ilgesininUlu cami kaiyiindehalammolh ;efat etmi$tioradan Of ilgenin Eski pazarnahiyesinde gegtimtarudrlrn olan Hrzr

cEvAP

/

:E\pr_

A D , '

^

qAKIRoCLU'nun jt. yanuda katarm. oraaai tz_zoozltinii saat satJ os.:0

t

4rL
l)lifrliRIi.\\ \i;rlrL \'.r5ar in iIoJ.:i{iir I slvtssidic

SORULDU / BAYBURT DI$INA EN SON NE ZAMAN CIKTINIZ? e!l!\BJ geldiklen soffa Bayburtdrtlnahi9grkmadrm Trabzon Qaykara'dan

TARiHLERi ARASINDA NEREDE iDiNiZ? SORULDU / 28.3U12l2002 CEVAP Trabzon Qaykara'daydtm Tarihleriarsrnda t 27.12.2002-31.12.2002

EN SORULDU / GOMTI$HANEYE SONNE ZAMAN GiTTiNiZ? yoktur, / Hi9 gilmedim tarudrlrmve akabamda aEVAP

oc

SORULDU / EN SONANKARAiLiNtr NE ZAMAN GiTTiNiZ? CEVAP I Hig gitmedim.

NECiPHABLEMiTOdLUSI]iKASTI iLE iLGiLi DOKTOR SORULDU/ DOC. -nin BilciNiz vARMt?
cf,vAP televizyondaki / Nf,CiP IIABLEMiTO6LU'NU tammambilmem sadece suikastrdlrendim. Ba|kadabir $eybilrniyorum haberlerdeki

BIR OLANBiR Ki$iNiN KANUNSUZ SORULDU/ ARANIZDA ANLASMAZLIK -igixi NE odRENsENiz YAPARsINIZ?
CEVAP

/ Iien bdyle konularahi9 kar$mam bir giin cezasrmgekecegiigr'nkendi adrma

,((,1

YtrSar Ahmct DIltrliRIlAN.rn ilinlcsinin 4.sayfasrdrr. SORULDU /,SiY-ASi CORir$irNi'rz NEDiR,I{ER}IANCi
vAIiMIDIII?

PARI'IYE, sENr)lKA r)EtiNEK lt|rNZr uin ru Rr;l,ri,s,r'-iiYrr_i<,;ixii vU .i
/ l l i i t i j | l : i \ . ' s rn ; r r r i l r r c . r r .r h i ' . e " , . , r , ^ , I

BiR SiYASi

Cl,lVAP

I'er1ir iilcii',,i:tl c )r.liLrr

qg+ul,pll_r BUNLARDAN BA$KA DiyEcEGiNiz $Ey vARMr ? BiR CEVAP / yoLtur.
Ben ifademi verirken hicbir baskl ve zorlama altmda kahnadan hiir irademe dayaaamk verdim dedi ve ifadesinin doFulugunu okuyarak imzasryla tasdik etti ve edjldj.04/01 D003saatli.30

IFADEI'I AIAN 129457 TEM gB.Md.Giirevli

iTADEYI YAZAN 182674

1FADE SAHIBI
Yatar Almer DENdRHAN
lrade Janrbl

a

T

I,
L!]4lt!_\'r&!!!_Iul'A!4cI
iIIADENiN Ar-rNrlte yrtt I : ItAylltJltr rEM $trllE r\t0D.Liie il tr,'ADIININ AI_lNDIal T]\RiIt/ sAA.l. : 04/{[/200-] 18.00 saar

K O DA D I \l)t !u s0\ {t)t I]ABAADI ANA ADI KIZLIK SOYADI DOCUMYERi VE TARiHi Ni]FUsA KAYITLI oLDUCU YER DEVAMLI iKAMf,T ADRESi TTLEFON NUMARASI EGiTiM DURUMU

'

.\ ; s u r t ) l 'q;#=::.a*: - l u i R i 1 \ \ :Giillii (DEMIRHAN) :Bayburt -41.05.1965 :Bayburt Merkez Yazyurdu Kiiyi :YazyurduKdyii :0.458 37 51 247 :ilkotul :Ciftgigilik-Halaancrhk :Yok :YazyurduKbyfi :T.C :f,vli :Erkek :200.000.000TL. ;Yok.

i$i-MEsLEci
ARAC TiPi-PLAKASI soN i$ ADRESi-TELETON NOSU UYRUGU MEDENi HALi

ciNsiYEri
AYLIK GELIR DURUMU SABIKA DURUMU

istanbulda,l'i TEKEL'de iqqi digeri markette tezgahtar olarak gahgryor. 2 o[lum var

SORULDU / OZ GECMi$iNizi VE AiLE YAPINIZI ANLATINIZ ? CEVAP / Yaqurdu Kdyiinde dopdumkdyde okudum. 3 erkek kardegiz2 kardegimde

gocugununbiri Bayburt yatrh ilkitFetim okulundaokurnakt4 digeri k<iydeilkiifiretim gidiyor. 3.srnfa S O R U L D U/ S i Z i K O Y D E A N G i S i M L ET A N I R L A R ? H CEVAP / Kdyde Fettahogullari olaraktamilrruSORULDU / NDi$LE UCRA$IRSINIZ? CEVAP / Haylancrlrk Cillcilik. ve SORULDU / UZERiNiZE KAYITLI VEYA KULLANDICINIZCEPVE iKAMET TELEFONLARI VARMI?
CEVA4 / Ceptelefonumyok. Ev TelefonuBabamrniizerine kaytl 0.45824731 51 i

SORULDU / IIANGi iLLERDEiKAMET ETTiNiZ? CEVAP / BayburtYazturduKitytindenbit5ka ikamet yoLtur. ettigimdaimiadres

ciBlDlt
/ ,' -"''."'"' :-,

\-._.

Yalarlll-MIRllAN'rn ilirdesinit2.sayflsrds.
S r) t l I , L D I l

/ BTI (;iJNI' KAI)AIT IIi(] PASAP0R'T LI)INIZMI LIiCAI, YIYA ILLIIGAL YOt_t,ARDANt C yrJR'r])tglNA qlK'IlNlzMt ? ytjltl. l)r$INDA KTtABANtZ Atil\{rl A V
i'196 \.ll itr); rrJr|dr :llJrr:t.\'Lirt ,i;tna 1r\arra.lti;r.lttsapollum lu rn t\rJndr Iit kullannritdtnt :;i:resi dc gr,:glti; olabilir.

{-I \',1|

CEVAP

Ml!L!lL!,,, t{ {\f;i il. t FRr}i.r\i\l L LRr [ 1 i( .\ R]_1.\L l'-i\'t_trisi\i1, LDL .l u CEVA| i Y,ryr AirmetDEMiRil-A,\'la beraber 1996y rqG_Tra-b.-z9n-ilindejlamgj yANiK * i6*' fri-ritTEulii euigjli soyleybn Yasar AYCLN. Musrafa isimli gahslarikefil otrnu*'j*eti .ile Baybur'u! Efiallgi._xoytiiJerr kdylerinden hayvan toplayarak verdikiakla$ft 28-30bin mark iigiiniinde - tirrclanvardrr.Halen iidemedilet. SORULDU / GEREK SiZiN GEREKSEAiLE VE AKRABA FERTLERiNiZ HAKKINDA BU GUNE KADAR Gii\TNLiK KUWETLERiNCE HERHANGIBiR iSLEM YAPILMISMI'IR ?
ah; bulundugum Ya$ar AYGI/N !e MustafaYANrI heni I Ha1'van veriginde K zorla kendilerindenqek aldrgrmtikayeti ile 1996 ylmda gikayet ettikleri igin aym kttyliim YaFr Ahmet DEMiRHAN ile birlike bizi ihbar etmiqlerbunun iizerine Bayburt Jandarmaslki;ye gelip evlerimizi aradt sorva Bayburt C. SavcrLlrnagdtiiriildiik iiademiz ahndrl<taq sonraayu giin serbestb(akrldrk. SORULDU ,ryA$AR AYGiiN VE MAHMUT AYCON' iSiMLi SAHISLARI TANIRMISTNTZ iLisKiNiZiN BOYUTU NEDiR? EN SON lin ZanaU G6RUSTUNUZ? / YASAR AYcfN,ii 1996 tarihinde halwansat$ryapmr$trm oradan tamyorurq yaqar AyCU\ ilipkimiz ricarete da)ann.Fn son 1996yrlmdagtirmii$iim. ollu oldulunusdylerdi MAHMUT AyctlN isimli phs oglu olabilir.

CEVAP

SORULDU / YA$AR VEYA MAHMUT AYGI}N SiZi Hiq TEHDiT ETTi Mi? CEV4P / MahmutAYGUN tarafurdantehdit edilnedim fakat diler gahrslardan Mu$ta1h YANIK, Yagar KILIQ ve yaSar AyGLtI tarafurdanalacak verecek meseleii yrizUnden birkaq deLb lelpl..ri rchri'e rild;-.

SORULDU /MAEMUT AYGiiN VE YA$AR BiLDiKLERiNizi SdYLERMisiNiz?

AYGiJN

IIAKKINDA

CEVAP

/ En son 1999 yrhndaTrabzoniline hayvanaLqveri;inden dolayr aldrlrm senetlerin giinii geldigindeginim budan balka da gitmedim.

./..

4':.'

/2'

i
i,/

YasarD!\,lilUl^N'

rn illdesiniD 3.sayfasrcllr

N SORUt,l)tr / li,\YlltJRI DLl-lN;\trN SON Nx Z;\ll1-A (lrKI'INIZ?

cltvAt'

(icq.r !rnc i:'t:urirrrl !'rrrh.in !il1ii.r.iiil llu :iilrrdcn ilirre llirh.tn Ilir)1'xririrr,l. l J,irii|.r\ but I tir;rrrahi9 qrlirrrr,.itirl.

CEVAP

-3 Tarihleriarstndakendikdyilm olanBayburtYazyurdu I 28.12.2002 i.12.2002 Kdyiindeydim. 31.12.2002 aklaru Koy Muhtanrmz Ali DEMRHAN'Ia

bcllKsrq!\

EN SORULDU / GUMOSEANEYE SONNE ZAMAN GiTTINIZ? yoktur, CEVAP / Hig gitmedim ve tallrdlgrm akrabamda

Ct

SORULDU / EN SONAIIKARA iLiNE NE ZAMAN GiTTiNiZ?
CEVAP | 1994-95lefie iue igin gittim. Almanya vizesi alamadtm Toplam iki veya iig giln sonraBaybwt'a ditndiim. SOiKASTI ILE iLGiLi

SORULDU / DOC. DOKTOR NECiP HABLf,MiTOGLU

BiR BiLGiNiz VARMI?
CEVAP

televizyondaki bilmemsadece / NEciP IIABLEMhoGLU'NU tanrrnam
bir haberlerdeki suikastrdfrendim. Bagkada geybilmiyorurn

SORULDU / MAHMUT AYGIIN VE YA$AR AYGiJN HAKINDA G{]MO$HANE

frr.riy ar r,l .DOKTOR

a)
CEVAP

MtrsELEsiNiN VEREcEK Tr,i'Dn5i\rn, AR{NrzDAKiALACAK'
BULUNDUEU, CEqMI$TE IIUSUMET YA$ADIEINIZI BEYAN.' -i'TMiSTiR. KONUHAKKINDA BiLDiKLERiNiZi ANLATINIZ.

NECiP IIABLEMiTOELU SUIKASTiNEKARI$TIKLARI SEKLiNDE BiR BiLGiNiN ALINANMASI TiZERiNE TRA-BZON -EMirivnr ALINAN MUDURI,DGUNCE YA$AR AYciiN

ciir'e miro[rnr-i

yAprLAN iHBARDA DOCENT

olaraktanudrgl ve dolandtnct silahkaqakqrsr I YaqarAYGUN'iil qerresinde hatrabanakagaksilah getirmeyiteklif etli. Mahmul AYCIIN ise qewesrnde mafoa olarak hilindili. bahse konu kigilerin Doq. Doktor lfecipkarrsrgrtonusuylailgili olarak her hangibii HABLFM|TOGLU suikasline
lLuuramaKrao n. D||grmDu

soRULpu

BIR { 4R+f[zDA ANLA$MAZLTKOLAN BiR Ki$iNiN KANUNSUZ ISINI OGRENSENIZ YAPARSINTZ? NE
bildiririm. dagerekliyerJere

/1

=L' i, f:"
)

t/

|

..'

Ya;iar.I)liMINlAN,rr

soRlir,pu/ siyAsicoRtr$irNi.ir_.jl1l!o. uriRrr^Nci siyAstpAR.r.iyri, BiR sr,tNDiKA I)ERNFT{ nrNzrRi uin x Lniiiiri,r.'uyLr.ra vlt i\iz
\r.\Rtr,li!)t?
!-D-\ldl,- -* ] IJtrhar.gi rri:Il:r;:::!r. Sr...::s; l..r;.ljil.*liia gjirj iuruirisra* Ljr.tr!ri\1\.(__i.l,.ri

ifadcsi4in4.sayfas.lrr

*+ll4!_ CEVAP

/ yoktur.

BL\LARDAN JAS|\.\ DiyECEGiNiz BiR $Ey vAR Mr ?

Ben ifademi verirken hiCbir baskr ve _ zorlama alturda kalmadan hiir irademe daya-narak verdim dedi ve ifadesinil dogruluEunu okuytuak imzasryla tasdik etti ve edrrdr.u4l01/2003saat 20.55

IFADEYI AIAN 129457 TEM gB.Md.G,iirevli Po\+Me.

]FADEYI YAZAN
182674 TEM gb.Md.Gdg:vli Pol.Me.fl -

iFADE sAHiBi Yagar DEMiRHAN ifrde sahibi

:f-:5.

l:t
DOSYA VE AJANDA INCELEME VE TESPIT TUTANAGI

istanbul C.Baqsavc r*n1n {CMK 250.SMY) 06.12.2007 tarih ve SoruQturma No:2007/1536 sayih talimatlarr ile, $npheli Oktay YILDIRIM'da ele geqirilen EI Bombalarr ile alakah olarak yaprlan gahqmalarda, Izmir ili Alsancak ilgesinde isimli qahsrn atrlan El Bombasr sonucu olduBu, bu bulunan iBRAHiM qifTqi qahsrnda Necip HABLEMiTOGLU suikastnda adr gegtili anlaqrldrgrndan, Ankara Cumhuriyet Ba$savcrl1glnca,istanbul C.Baqsavctlgrna (CMK 250.SMY) gonderilen gonderilerek soruQturma kapsamnda ifadelerde gegen evraklar Mudurltilimrize MAHMUT AYGON isimli Qahsln MUZAFFER TEKIN'in ajandaslnda da yazrh olmasr hususlarr gerektiginde gahsrn istanbul C. Ba$savcrhgrnrn (CMK. 250.SMY.) SoruQturma No:2007/ 1536 dosyasrnda isminin herhangi bir yerde geqip geQmedigi hususlannrn araQtrrllarak inceleme raporunun gonderilmesi istenmi$tir. istanbul C.Bagsavcrl$rnrn (CMK 250.SMY) 06.12.2007 taih ve Son-r$turma sayrh talimatlarrna istinaden, aynl soruQturma kapsamnda No:2007/1536 yakalanarak tutuklanan, Muzaffer TEKIN isimli $ahsln, ikametinde yaprlan arama sonucu elde edilen ajandalarda yaprlan incelemelerde; Mahmut AYGUN isminin ve O 535 833 63 24 GSM numarasrnrn birden fazla yerde gegtifinin gon.ilmesi uzerine; Mahmut AYGUN ismi ve O 535 a33 63 24 GSM numaraslnrn geatigi sayfalarrn fotokopileri yaprlacak iqlemlere esas olmak uzere Qekilmiqtir. istanbul C.Baqsavc rElrun (CMK 250.SMY) 06.1'2.2007 tarih ve Soru$turma gonderilen ve Ankara No:2007/1536 say r talimatlarl ekinde Mndurlulumtze Cumhuriyet BaESavc lEnca, istanbul C.Bagsavcrhglna (CMK 250.SMY) gonderilen evrakiarda MAIIMUT AYGUN isminin ve isminin hangi qekilde gegtiginin tespit edilmesi iqin dosya igerilinde bulunan ifadelerde yap an incelemelerde; MAHMUT AYGUN isminin; DEMiRHANIn 04.01.2003 tarihinde Bayburt Tem. $ube l-Yaqar ahnan iladesinde admln gegtigi. Mudurluginde 2-Ya€ar Ahmet DEMIRHANIn 04.01.2003 tarihinde Bayburt Tem. $ube Mudtrhgunde alnan ifadesinde adrnln geQtigi. Yagar DEMiRHAN ve Yagar Ahmet DEMiRHAN'n ifadelerinde Mahmut AYGtiN isimli qahsrn isminin geqtiBi yerlerin altr krrmrzr kalemle qizilmiqtir.

iq bu Dosya ve Ajanda Inceleme Tutanair taraflmzdan

tanzrmle

a altrna

altnmrqtrr. 15.01.2008

f\uau--+ 'tio233
\ Tem. Sube G<irl

/

ol,. i"-. s,b"
,l,as1_T.L

J.^ 4L fr\,,r.*f{-",^ reercrp^

.dtG^Lu-

tr--*J 5 i-i8;.:

q.-, .+
' .

, . .'

;

&

1o

s

.l
{

:(-l

> i!?; =

51 6 .- " J r J I i\.

i
i i

... ;

"L i'..-'s rA

i :

v

1
'. ' i

:,

v-.i .i) D J| .l

n

..e+
\jr N c-.1 }1 f-' Q O

jt'-"*: ! *r"-

l 9i

e

i i rI L
R.iiiaxKK

F

1 * E e i

A,N ide\S{ i #.;F$-*Sxire B r : : :
i : r i . J

{ S $ Sd * s - t S v\sR{ils-{<\ q

Y:i d$ SiSc

>.{ s *

Ii l
i l
o i r s g : S_sJs -o
o !-e s

; i -

l u$Y*lAi
- I j- *i o d--'+ (v, v1 ,* 9l \-

i * c i
t i

l d ,

!i1 1i t1

s" I
: ;> 6i;: !

il Ut$R'a9S SFF: ] : o o l o " :ilFX o ""
lr -.1

^ 1> P i E ! :

i{ $$.-n : :ts]S ! -rT4,:
tQ F+qe

I { . + :i I i * $ , s :q

\O

$'$€si$ S€.F+F*AY

: t$idJ

b

2

' . . e z li l'.':

*3 -. :-

fx ; -

:ti:lllE!iPi

\YE'a "i:i\ ^ l r ' ^ a : l . , .ntr ,-,:o:Jg* ;=. , "*l'b ,iExRKST * J:i 4 iG rs 3rq*.I rtE r t: jc+t i"r I N::5* q,i (5 rl-r" =,: r f*aliF=-'$ L - 6 o t i qr) tE^ O o ]E5Er \
{t_ lG ; '"- }:. : r- !1 .ai v 4 5

I

._.] i\

i : cr " k \ ^ l : c

I El.

I ,s,
!

_

l

:

1

- - i i : _! l ii r ;

i '3

>in

l : : a E E ! : : i

!Y+:S hsd5;> c t ',' e ; i * $$; *"r ; F : i ;- : E i % q i - r {rss\6'\c{<(is} G ,} r^{--*"1$'-1:-*xi1[3]: rri=]iilli
t{: {: r:-::

;3 "(J {l f i s $ i5i-a5t; \ i:!{ i' d * n :r- : > = r. S-d--{-:| ! 5 35

! ? J

, i -

!,
*

\

^

-

\

l I
,'.',t:;
'

l* .' *^-.-o.^-f l:* *!'\n

,\ "3u":.
i

I a.: $9*u*$-S
s

F",;Fsui]
.e J-:-o

':,.i \^

l

< -i -1

)

5

-?

<* i.5- '

]*ss?,s
*'S;5Fri i'
=r-!a:el Y$Si:

) - \ .; ) cC;

:::

F::6.\R Seyissfs *iI. .is:

/ Ytu ii-.r, '=".R

n* 5

t:il Y €r: \*S$rt' i
I
!

xi$ls$$d.Rt$;r. e.sF;*FR*sFg s*i b{Ep$i {: :sr
g E F F E: S F E E !9 i , ! i i F i i l : a :
aa
*Fit{aifl
oi:... @o:t l

. : : , - 1 - , : X i; , I

I

1x o.-! -' ..'
oi :
i ' :

I

.t ^1
r -

.

o ! . r .
<r !1 :rr

c,i) )L , = ; ; : ; : :

e(}\ $ t-.
":

l

o8,,o-i

i'
A_

v \0

tl.O c..

d ; . ; - , 1G- : L.r i'i
h>r R

f'r t r*:

:

t: l--, nn,rno-J,:[$-,iyqaSs,, 5 lSie*-: F--{ I $;-3 lql
/

g - / s t 1 ; i i $ ; , , It t 8 l u € , ' v f t : , ; t ; f i J " ,i $ l * i ,$i: ! i:; iVs s = " lsS " j : ; * : : i;\ g F^g;;": Y*+ {it+q.$ { d cl** iIi* I 't>;$d"ije'-i" 33I;;i'ri"
s l:,< .- ;
1 q

"l

F l

*-E

r ^

i r
t l
I t \ i \
j'\ t}.

t 3 ' 5$ , l
- L \ ) ! a ! ' ^ . -

;:ir : "ii
:i !-

? I'i
i- rrl

l
i

a

5

r j =l

l

l

! 5 \ . ,i

i$-?d<-'s !,: : :,:ts

l<l i(+ -t\

/

3t891

sE!i!,igFi /e-

6sL-

. , - q $ t 8 E x : ? -N 8 ur
;>:i! : = i!:::

^f\ i7-N

$i3il ii;r tF$*s*s:il qU3;

i$.-,it$ii$;; 3:s$Qrxr

\_0\o
4

a i
; 6

j$ ,r :lrj=.ss a
\F

l

sBEE$$grt$*rrs$rt*s
-l'N

Qc)

s n
5
--l .)

Rn&Aiie

T\*. :; di *q-s ;* $is *rr* f . : 8 . 3 . 3 9 !=3$EEi
i !! i 3 3 . ' s :

sii: iriq" *\j $i$* tS &;Sa*-R$S$
i;$ j

-r- '

Y.
--!l a h

E 3 B

Ir tls€tt ul:r-ii $ 5 ;ls Y$$* i,.*'$ $Iff;*jli*qSt$drsi riiu
, g\ ilig9=::P::

$:s:$x$$xli$sixx i $$8xi
. - . r - " - . - rn . i \-.t{.( 1l a !l ii.,t 3:.. il r:r :l r.l i :.t b !.1 ::, r; :r i. .l ij il r.t. j : r3 E ' - j : : ) : . . ' J

d = iliP:

s$$'n$ss$$Riiiss

i$"{r ;i$l=.Ji1$Si:S

N

,ri_\

..

.
v-t

. _\ \_ /: ' 1 : -.' 1 _ f nLo

o h {..._-

-N: :.R.* i! d f ' s .--: s >

e*<- "<I
i;

:r-\

9'F :-:* I'Fr ots

s

I -{:

L

Pr F F '

xsbns
I

o O O O O o o o 9 0 0 0 C l < , Dt) i-\ L^ Y-\ \,^\^ (-^ L^ \-^

::,S 3 RR;:
,; -n I

l{

=il":{

? Tei\ r;. |: S = 3 -6 f- F q . K - P i ' r . . . , $tu*$na 'prr
I " r, ..-.ro$ .-o
\-J --a \ \

X-r t'

h f- oo ^-l -,,1 e \ + J
t-l ()

.:.1lti
.i-i1 :

* -'l{*Kr9,^

-1:ri:!:'A' : i rR'.:N Mtieteri .(cIF)' : ' asr
HesapNunrrt Hcsap Sahibi Adresi Faiz Oranr Para Cinsi
l I l L l
--

ni ait(

'ii:;i '-"$"'""
li

.- KOQBANK ?\.$.

'-l-l/
I

' ..
i 5

/(-

<.-.st v i + . .
lr-l "I

vP-{

\ )

F T -I ] }
7 f,1

i\s
.-F I

?is
A
. \ \

f-.
\.

tt<

= '=-

J \.\'
l \

I \ /

t;

\rp

l tr b'\\t
4\.
F,\

.tr-\
/rtt \

p\ E \
Y , \I -

,*l- .

t.'

>!- I

ue\

,.

F=l

'e--^"1--'
\-

t-

.w

( tr\" ,--+f..-a r ' N ' -rA
zL /--

'rV-*...0,4\n"l,o "^"V Jil4
. -') ) I l

ttu.Lcol\

Prr f v rvrj.' (

., b--t\Lh ,,r.\ Ni+r*",1[v

&*\4-,-l

O

-F.-

I
I

i*{$i; i ;gi iS:]S*$jt rj{r '
E55B $i E 5[ E r $L'$ r: r E u

i$il*xy$u$R[]$:${-.

I
I I

rf

: i $ r : r$i* + $ t r i j . js{3-ts$ji$i$iiss$
X $ $ { ' : S . ( t s s - N '

s a s s s s s ' ss _ : = ! l 3 * _ t t = t r

'g
i

j -

ia

.:s ElsFnr-s:y$?!:S-#j XsI,:--':"*u;t[rl*il

' :s

' .

) \ ) ,\ ; \ , ts)) \ ) ) S: \ N ^ \ ' o !d: ^. ^ c'J u-r c.r, JY r

c

-

t

" J

'

R
t

\'

*;
*l

.': F,* ,-.s

i:s
: s r: -o

f i gl Q t 1 E s I 5 5 * 5 n$; "i ; S > ; i _ : . r 3 b S

$ N N ^ { . _ s rN r . " t - $

s\s Fl 5 t "x ; t I i\ SS "*eY s {S v n -$i ; d i i 3: s t n u - i t S : $ $ r S 3 \ \ ! X : r S . { ! :

e 'q
1'*

;:E

::4

i -",,s : i; $F e $ ix S $ * . C t* R e * + S *\= S { S d { r rs' i : S N J +q
--i

: * ] i s i i i s is )s: s*: 3 ! d s i i

i

s* = : i S i S i 3 a { g A s I J s ,' i

I I t I I
1

F e; * ; f * a { } ; K B R ; ; r ;

E s

i l: . s s, i- .t $ i: g i*j $- TI : ;f,.. 3 l i i ;R 3 , i l g t . :
: - l T L \ T ^ o > h - v r

F6 6 ' r,$ 5 i ::5 E i); fc Yo SSs X u\1 F q : €' r e

a.

..-l

s

s

TELEFONNUMARASINDANKIMLiK BiLGiLERiNi TESPiTETME TL'TANA.] (CMK No:2007/1536 06.12.2007 ve Soru$lurma tarih IstarbulC.Ba5savcrhgrmn 250.SMY) sa,vrl talimatlanile, $iipheli Oktay YILDIRIM'da ele gegirilenEl Bombalarlile alakaholalak yaprlan gah;malarda, bulunan iBR{HiM-qiFTCi isimli tahsrnalrlanlrl izmir ili Alsancak ilgesinde Bornbasl sonucu dldiigii, bu gahsrndaNecip HABLEMITOGLU suikastrndaadr gectigj (CMK 250.SMY) Ankara CumhuriyetBatsavclllglnca IstanbulC.Ba$savclhgrna anla;rldrglndau. gclnderilenevrakla Miidijrliigiimtize gdnderilereksoru$turmakapsarnrndailadelerde gegen da MUZAFFER TEKiN'in ajandasrnda yazrh olmasrhususiarr MAHMUT AYGiIN isimli qahsrn (CMK. 250.SMY.) SorutturmaNo:2007i1516 gerektigindefahsrn lstanbul C. Ba;isavct|grmn ara$hrllarak raporunun inceleme dosyasrnda ismininhelhangi yerdegegipgeqmedilihususlarlnln bir gdnderilmesi istenmif tir. (CMK 250.SMY) Nor2007/1536 06.12.2007 ve Sorutturma tarih lstanbul C.Bafsavcrhglnrn yakalanarak tutuklanan Muzdfler TEKIN aynrsoru$turma kapsammda saylhtalimatlarnaistinaden, yaptlan incelemelerdc; isimli gahsrl, ikanetinde yaptlan arama sonucuelde edilen ajandalarda birdenfazlayerdegegtiginin Mahmut AYCIIN ismininve 0 535 833 63 24 GSM numarasrntn kurulu gdriilmesi M0dtirliigiimiiz Teknik Dinlemeodasrnda iizerine;0 535 833 6i 24 GSM hattrnrn on ]-iB (TelekomLinikasl Iietilim BagkanhgLi\arb sallasmda laprlan bulunan bilgisayardan. qefme Caddesi adr<si Sokak No:27ll Kadrkcty/lsunbul Ba;gavuq Karacahan solgulamasmda, Sdgiitlij verilerekYa$aroglu Mahmut AYGL]]{ adna allndrErtespit edilmi$tir.Tespii edilen bu adtesin da Muhta lk Otomasyon Sisteminde yaprlansorgulamasrnda Mahmut AYGLIN isimli iahsln de yaptlansorgulamalarda da oglu 10.12.1969 dogumlu$ahrs oldugLr, Niifus Kayrtlannda Yatar-Aysel

('ze

t
lEt

It,

I

E

z

u
c
r)

z

I

d :;13
e

9anirl ri;a

:Eit

E !

tl I t] a ia?? t"l l-l
ttl
I

E

t=l

a

F F

;

I

E
t
a

.z

t * 5 a sa l , I 3 6 g, E Etil F f l F E !g 8. I I s H t F lF a- e t ?: * FF F+ l t3t
s3

1'l
ttl

i

ee
8 F

. ?

z
2

6 FlEl R F t 0 tgl
g
*

g tFl E. d qlFld a tql xl t 8 l! t9l ,, 5 t < l 3 xl -

tFl t<l

t:l
3I tcl

trl

z

J

Fd
! l:

zt5l

s g FI
9 tdl
d

t l

t:l

lEl t 6 l tgl

t3l d

tEl :t t3l R
t l F lBl s.

t5ltal t^l l ; lt < l

lll
!

i

e
?

E : a
E

q
\

6
LEI

4 6
&

3 t<l F F
2. t:l

l<l t:l t5l t < l t<l t t l tBl l l 5| t;l Y t!l 5l lEl

e

tsl
til

Et
f;3 3

t I al t i l a

ttl i
tFl

t;l

E :1 g tFl
dc =!

t!l

c
tfl , I : IE
E lel ?

Ft : l

cl : l
r
g

t:l l,-|
t s lt*t tEl
t FI tsl

a=
=

I

t:l F tct R
t ^ lE
lRl2

LA r
3

F g
6
2

tc
til ttl to

L
I

t
tzl E Irl

l-:t
P

tFl 7 ",
tBl
tFl

IcFI
l;

a

E
;

LI r€

e

F I I g

ei
3^

;

=z

?

E
?

F g
E

i;;

t=i

6L.f

o

w w w w
.:J
d

ffi
o

il

"itidF

K
ol Yl d Yl o'l Y

iti161 lotl^L itiL6l dldl6t ! ro (n ! !.otc.)l
(,t (/lt Ln

<J El

<J .:l

<l

= l 'r' i<

:i

F.l<l
,i ril <l

:ti

Fl <l
,t .il <l

i al <L

El:l

tr|EI

r El

*t *t *t

+t *l *l >l ,ol :Zt

*l >-, ,ol :zl

>t ,O Y

ot <t
YI

ot <l
YI NI :lt dt uJt

ol
Y NI Yl dl url

& K
Ni v d.l urt

:t

=t

E

)

K K w

I
:

& w
(,l <l zl

ul

=

j P
? 3
E

3

L

.E E € 5

'-€
?

a o
P

a

:

t

4d
.e
o1
E 2 E E
E

.:<
: X

E

!
it

.E 5
t
i

a 3

s?
O p

5

E (,

9

E

n
f

n
!

z
4.2
3

(,

e
a a

:

'

i,:'i''i'lit.:.'.|;iJ:.i;'1','.,, -; " l.,tii'fi,'
::

:1..,,,,.-,,' .',,,,,,,

.

frnrHriRhra?

B{itAl'fll.l6t

, .' : I

''

lvfiiDtlflr,,fJ8 , isrANBrIr-Ei!4itiYET ' TEnGRLE D!irCAt)FLF Mtl'DURrud0N[ SUBE

$iipheli oKcAY !'TLDIRIM'

I

. ..,,:tt.t,

/-Zs
..', .j., r,- :f. A wL t)dr t 4:,U+\r<r\ tvA 6235837 . !st. Cumhuriyet Savc$t

,

!

,

.

x'-t

Ki.9ss38

I
EKi : AokaraCumhuriyet

g,5nderilen dosyaewak I

'

J
T.C.

t>(_L

isuNnul
CUMIIURiYETBA$SAVCILIGI (CMK.nutr2so.Maddesiyle Yetkiti Biiliimi) Sorupturma : 2007/1536 No
TANIK IFADE TUTANAGI

t

PINAR GIINE& ZIKRI Krzr BIRSEN'den olma, 20/O8ll9'19dolumlu, TOKAT ili, RE$ADIYE ilqesi, CAMBALI KOYU kiiy/mahallesi,20 cilt, 39 aile srra no, 64 srra no'da nifusa kayth, Inkilap mah. Kiigirksu cad. Ergenekonsok.No:37l D:13 Umariniye Istanbul adresindeikamet eder. 053'142683 22 N$\ tah telefonukullanr. $iiphelilerden Mahmut OZTURK, Mural OZKAN, Muzaffel TEKIN ve Oktay YILDIRIMI tanr, akabah& olmadrlrm beyan eder. TanfthEa engel hali yok. CMK 53 maddesi uyannca yapacalr giirevin iinemi anlatrldl, CMK 55 maddesi uyannca usiilirne uygun yemini yaphr dr. Olala ilgili bilgi ve giirgiisii soruldu. Ben Mahmut OZTURK miidufritrin kendisinin tutuklu olarak bulundugu soruFhrnnada k olarakdinlenilmek irzeredilekge vermesiiizerine kendisi ile birlikte ifade ta vermeyegeldim. Akdeniz Petrol adll Limraniye'deki Betr yaklallk 8 yrl Mahmut Ozfunfiin yamndanaynlmiFhm. lirketinde kendisinin seketed olarak qal$trm. DoBum iani nedeniyle Ben a)mldktan sonra kendisi soruFhma kapsammda tuhrklandl.Soru!tuma kapsammdaki kigilerden Murat oZKANI Mahmut oZTURK'nn akrabasroldulu ve ipyerine gelip gittiEi igin, Oktay YILDIRIMI Mahmut OZ-TtiRK'iin arkadapr oldulu ve i5yerinegelip gittiEi iqin, Muzaffer TEKIN'i de Mahmut OZTURK'iin arkadapr bir kez ipyerinegeldigini giirdiigi.tn ve iqin tarlyorum. Benim Murat OZX-IN it" yaphElm telefon giiriiFmesi dinlemeye takrldl$..i9in bu konuda agrklaytcr ifade vermemi Mahmut OZTURK'iin miidafli ist€d-i. Mxrat OZKAN Mahrnut OZTURK tutuklandrktan sonra bana t€lefon agtr. Mahmut OZTURK'iin Olday selceterolaxakbenim bilgi sahibi oldugumu,bu konuda YILDIRIM ile ilipkileri konusunda ifade vermemi istedi.Telefongiiriipmesininigerili budur. timraniyedeki lirketine gelip gittiEi Ben Oktay YILDIRIM'I Mahmut Ozffinffin srada yal&tlk 2 veya3 yd 6nce tam&m. Daha sonraMahmutOZTURK, Oktay YILDIRIM civannda ve Muxat OZKAN birlikte bir pirketkurarak bu pirket adrnaEminiinii Mlsr Qar9lsr HanedanIGfe isimli bir yer agtllar. Ben de bu ipyerindeyaklaprk 8 ay mulnsebeci olarak gal$tlm. Mahmut OZTURK'iir Izrnit Petrol Ofisinin bayisi olarak kalorifer yakrtl ahp asken tesisleresatmaiizerine asd ipi bulundulundan,Murat OZKANIn da benim bilmedilim asrl bapkabt ili buludugundan agrlanHanedankafe ile bizzat Oktay YILDIRIM ilgileniyofdu. Bildilim kadanyla burasr igin sermayede koymustu. Ancak kendisi asker k6kenli olduEuida.nficareti bilniyordu, miiFterilere sert davramyordu.Bu nedenle Hanedan kafe z br etfieye baFladt.Bundar dolayr ortaklar amsmdatartlFmalaroldu. Bunada be[ bizz t $ahit oldum. Devamlnda da Hanedankafenin hisseleri balkalanna sahldl. Sircketi kuran batka bir tarhlma kiiilerde lirk€tten alarld ar. $kket ortaklan arasndakar zamr hesabmdan olmadrm. oldu[una 5ahit Ben Hanedan kafeden a)'nldlktan sorra Umraniyedeki Mahmut OZTURK'iin Firketineged diindiim. Bu olaydansonn Oktay YILDIRIMIn bir dahaMahmut OZTURK'iin ylllan arasmda pahitolma&m.HattladElm kadarryla olayda2005-2006 bu yanmageldiEine
-^

L1,1
oldu. Benim olay hakkrnda bizzatgiirdirklerim ve duyduHanmbunladan ibarettir. Dedi. Tutanakokundu,imza alllna allndt. 14.03.2008

NII{AT TAFKIV 36924 CumhuriyetSavcrsr

MUSTAFAA'IDAR II1295 PINAR 6.JNER Tamk ZabrtKetibi
,|..

a_!/vr+=r

,*fi:.

urF-

/w,4u\4

,-,

.

r\',.r4

",? 'a" 4{
, \ -

cl

V"t)

/n t'z/"t

--r9t '/zt/ /?4

istarnur, cuunuRiyrT BA$sAvcrLrdrNA
(cMK 250.MADDEiLE YETKiLI BlRiMh

SORU$TURMA NO t2007 |1536

$IJPEELi MiiDAFii

:MAHMUT OZTURK TEKIRDAd F TiPi CEZAEVINDETUTUKLU :AV.N.SEQKIN ALBAYRAM SIRACEVIZLER CAD.NO:23ll HAVA ApT. $lSLtiST. TELt02l2 34322 48 F AKSt02l2 34321 47 :Tanrk dinletme talebimizden ibarenir.

KONU ACIKLAM{AR

: l)Miivekkilim MahmutOztiirk, istanbulCumhuriyetBa$avcrhgi,nln (CMK.250.madde yetkilibirimi)200711536 ile sorupturma dosyasryla yiiriitiilmekte sayrh olan soruflurma kapsamlnda 19.06,2007 tarihinden yana bu tutuklubulunmaktadr.

2)Miivekkilim Mahmut Oztiirk'iin ortagr aynrzamanda it ve akrabasr olan digermiivekkilim MuratOzkan, yineaymsorugurma kapsamrnda, 22.01.2008 tarihinde gdzaltmaaltnmrf,25.0l.2003tarihinde,ifadesiahndrktansonrasavcrlfttarafindanserbest prnar brakrlml$trr.T€rdrleMiicadele$ubeMiidiirliigiinde almanifadesisrasmdakendisine, gahsla isimli Giiner araslnda gegen gdriitmeleri, telefon Pmar ciiner isimli Sahsrn oldugu, kim bu gdrii$mesinin maksatla diF sorulmu$tur. telefon ne yap Miivekkilimin soruya bu vermi$ oldugu gerekkolluk, gerekse cevap, savcthkifadelerinde mevcuttur. 3)PrnarGlner isimli gahrs miivekkilim Mamut Oztiirk'i.inyaklatlk sekiz yapmr$r,M0vetLilimMahmut sene sekreterlilini Oztiirk'iintutuklandrg 19.06.2007 tarihinden yakla$rk ay dncesine 3-4 kadarmiivektilimin sekreterliEini yapmrttrr. Cok uzunbir siire yanrnda gahgmrg Miivekkilimin olmasr sebebiyle Miivekkilimin TicariFaaliyetleri hakkmda ve aynl soruiturma kapsamlnda Tutuklu bulunangilphelilerden MuzafferTekin ile olan iligkileri ve Yrldl m'la aralanndaki Oktay ticadanlatmazlk hakttnda bilgi sahibidir. Miivekkilimaleyhinde sorugurma dosyaslnda, drgtit iiyesi olduguyitniinde,tutuklanmasrnt hakh krlacakderecede delil olmadl$kanaatindeyiz. Miivekkilimin lehine olandeli Muvekkilimin getirmesi 6rgi.ituyesioldugu ydn0ndeki isnadl yukauda ismig€gen Plnar Giinerisimli$ahsm tanlkol i talcbimizdi lk makaml

,/,//l

6 L:\

tarafindan talebimizinkabulii halinde,uygrmgdriilecekgUnve saatteTanrktarafimucahazrr edilecektir. Tarukolarakdinlenmesi talepedilenpmarctiner'e ait adresve telefonbitgileri, sorutturmadosyasrna bilahareyazlh olaraksunulacaktlr. TALEP llE NETICE :Yukandaarz ve izahettigimiz nedcnlerle CMK pmar ciiner'in Tan* olarak ifadesininalmmasmr saygrlanmla ve talep edeim.27.02.200g arz

$UPHELi

OzriiRK

ALBAYRAM (31623)

b'/-7 P'4-i*'

;y'ffi,
'
/ (,/

A)'J#'5ffi
C 'b"t't'^ O

r'FG^'"")

' "' '&?-^

6t?

iSTANBUL CUMHURi.TTTBA$SAVCILIdI'NA (cMK 2s0.MADDE iLE yETKiLi BiRiMi)

SoRUSTURMANO2007| 1536

Yukanda numarasr verilmi! bulunan sorultumakapsamrnda 2?.02.2008 tarihli dilekge ifadesine ile bapurulmasrm ettilimiz tamkPmarGiner,in talep adres telefonbilgileri aiaglda ve verilmigir. Bilgilerinize ederir .27.02,2OO8 arz PINARGUNER ADRES :INKILAPMAH. KUQUKSU CAD. ERGENEKON SOK.NO:37 D:13 UMRANIYE/iST.

TELEFON ..0537 4268322

(

$UP!ELi MAE MI]DArii MIID ,/ Av.N.sECrff

T.C. YARGITAY CUMHURiYET BA$SAVCILIGI

Sayr : C.02.0.CBS.0.01.08.01/516 Konu:

zst0u2x08

ISTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILICINA

o
PTT kanahile ahnanAv.N.Segkin Albayram imzabdilekgeile ilgili dosyann geligkaydrna rastlanamamrg iliqiktegiinderilmigtir. olup, jumal ve giinderilmig posta ise, Dilekgede siizii edilendosyaBagsavcrLlrmrza karar6melinin eklenerek aksihaldegerelinintakdirinirica ederim. ewakrniadesi

/ SerdarKUTAHYA Y. Yargrtay Baqsavcrsr Cumhuriyet Yargtay Cumhuriyet Savctst

fr*q^/"

EKi: Dilekge.

A^k

L',vr LLf6/4<6n-.^L

T.e.

i mxrmrriJ:I ll, :r,,;.:::,161
!dEIl4"6Et!-, i,- :r_{JU

YARGITAY CI}MHURiYET BA$SAVCILIdI'NA

t- l.-t/qnq&

G6*DERiLMDK UZERD
SI$LI CUMHURTTT BA$SAVCILIdI'NA MIJRACAATEDEN VEKiLi :MAHMUT OZTURK Tekirdag Tipi Cezaevinde F Tutuklu :AV.N.SEQKN ALBAYRAM
Srracevizler cad.No:23l1 HavaApt. $iqli/ist. rlstanbul 'fln (CMK. 250. sorugtumasladr altuda yiidittiigil

miivekkilimMalunutoztiirk l5-6200tGhi;de

gdzalrnaatrnmrg olup,aradan 5

raEmen ay gegmesine hakknda iddianame diizenlenerek kamu davasrmn davamnagrlmamasi angellemekle, 'Anayasamrz CMK olmak tizere,bu konudakievrcnselbiifiin yasave sdzlegmeleri ve ilrlal ettifinden, hukukungenelprensipledne aykn bu tutumabir an iince sonverilerek miivekkilimin, yargrlanma hakkmrnkendisinetanuunasrmn, sallanmdliTale6ifrldnibarettir. ACIKLAMALAR
i

l)Miivekkilim Mahmut Oztiirk,Umraniye sorusturmasr
kapsamrnda 15.06.2007 tarihhde gdzaltmaalnmrg olup, begayhk stuegegmesine ragmen hakkmdaiddianame diizenlenmemig henuzkamu davaslaq mamr$trr. ve Tutukluluk siAesininbeqayt bulmasrna ralmen, kendisiniadil bir qekildeyargrlayacak g*arlmamrq olmasr,hukuk devleti agrsmdan mahlceme huzuruna dnemlibir zafiyetin ya$andEmrortraya koymaktad[. 2)Bagtaewenselhukuk normlan ve sdzle$melen olmd<t)2erc, ve Anayasamrz yasalanmz; tutuklu samgmmakul siire igerisindeadil bir gekildeyargrlanmak iizere,mahkeme huzwura grkanlmasmliingltrmiitlttu. $iiyle ki; a)04.11.1950 Tarihli InsanHaklannln ve TemelOzgtirliiklerinin KorunniasrSiizlesmesinin 6. maddesinde; (uerkes...,,.,,.,....-cezaiqlanda ydneltilen kendisine saclamalar konusunda karar verecek olan, yasq a kurulmu$ ba$ 'ds,zve tarufstzbb mahkene tarurtndan, dsvas.nm . makal siife iginde, hakkanbtele lgun te agtk olamk giifilmesini lstemekhskk na . sahiptit" den'rigir. NitekimAiHM'nin St6gmiiller/A!,ushrrya 1.1969 10.1 taril[i karannda, tarihli kararrnda, Bock/Almanya29.03.1989 Gvincho/Pofiekiz10.07.1984 tarihli kamnndai ".,,Tilm hak aruyanlat igin gegerli olfln bu hiikmlin kitilefi yarytlama itlentlefinin siitfrncemede

i kasaetmekA,

\#,1> bi\ei[&d \U- C_<AVn!6r.e_"r.r. 6el\i l-,?i \
\z\aU \c laat<

\]'\'1oog

v\d

ttf

davalanndasuglananyahul her hangi bir nedenlenahkeme kafsn bekleyen k4 rin, uzun sibe davasntn nanl sonuglanaca$tend$esi ile yasamawt dnlemektb" demniq,tit. b)1982Taril i Anayasamrzrn 141.maddesinin fekasrnda; 'davalann miimkfrn olan 4. siiratle sonugland,r,ln&s,yarg,n n gdrevidir" htkfifi yer almlttr. c)52?l SayrhCezaMuhakemesi Kanunununl4l. maddesinin bendindel d "Kanuna uygan olarak tutukland.gr haLle n akul strede latg,lona mercii huzwatta gftanlnuyan.,.................. kitiler mad.livemanevi tfrrlll zqrarl0rtr, detletten her istey b ilir Ie| " deff'i,irtir, e Yine 5271sayft yasamn170.maddesinin bendildai "soruttuma ewesi konusunila 2. toplanan deliuer sugun itlen.figi hususundayete i tfrphe olutturuyorsa, Cuuharbet Savcnrbir iddianamedfizpnler" hiJkmidne verilmiqtir. yer Giizalh ve tutuklama tarihinden itibaren eecen5 avld( silre icinde. delillerin h&len toplanmamN olduEunu iddia etmek miimkiin deEildir. Miivekkilim sugsuz yere,adil yargrlanacalrna inartdl& hakimin huzuruna grlmak igin 5 aydanbu yanabeklemektedir, Dosyadagizlilik karan olmasrnedeniile hangi delillerdendtlirii suglan&&nrbilmeden,aylarcadavasragrlmakslzm tutuklu olarak cezaevinde brakrlmasr, kiqiye matrkumolmadancezasrmn gektirilmesianlamma gelmektedir. Miivektilimi maldw edenbu yasadrgr durumundiizeltilerek, sayrnSavcrtaraflndan sugluoldugua inaniryorsa derhaliddianametanzim edilerekkamu

yolunagidilmesini, tanattratim-liiufiakiirci-kor,uSturmaya yer davasmrn acrlmasr aksi
olmadrgrna ilipkin karar verilmesini, aksi takdirdesorumlulariqin her tiirlii yasalyollann iqletilmesiigin gerekli iglemlerinyap masrmsayg anmla bilvekale arz ve talep ederim. 29.11.2007

SOPHELi-TUTUKLU

6zTURK

26 Hazi.a"'2047
T.C. TEKIRDA6 l.NOTERI

G E N E L V E K A L E T N A ME

ra
I
I

OZTURK VEKIL EDEN i MAHMUT 1 NOLUF TIPIKAPALI CEZAEVI VEK]L : ISIANBULBAROSU AVUKATLARINDAN MEH]\'ET ENGiN AV,GULFUZ BILGE EREN AKYUNAK rC144329263144 AV,N.SEQKIN ALBAYRAM TC:36040434598 NO:3408200405760 SSK 202 KARTAL USKODAR CAD-OZELIDARE HANIKAT:2BURO 19 ISTANBUL TEL:02163061 956 B=LEDtYE I\,4RK-z., t9 K 1NO:I0STEKlRDAG ftl | 42822611828 Leh ve aleyhimde agrlmrg veya agrlacak bilumum dava ve takiplerdendolayl her T.C.Mahkemelerinin her meclislerinin, daireve kurumlaflnrn bolim ve derccesinde srfat igin ve haklanmr korumayr temin,mudafaa muhafazasl uygun tadk ve suretlebenitemsile, yenidendava aqmaoa, gorecegibutln muameleleri kendi takip,tamamlama bitifmeye, ve gereken yazrpilgilioldugudaireve kuruma vermeqe, tebiigve imzasr ile dilekge belgeled ve ve ihtiyati icrai hacizve tedbirkaradanalmaga,tedbirve hacizkoydurmaya ve tebellnge, vazgeqmeye, istemege, temyizden kaldrrmaya ka€rlann agLklanmasrnr dilzeltilmesini ve ve talebinde Yaagrtay, Danrgtay digeridarlve malikazave kurumla ndatemsile durugma ve tanlklarl bulunrnaga,karar dUzeltilmesi yeniden yargrlamatalebinde bulunmada, ve yeminteklifkabulvereddine, reddeve yaklnmaya, bilirkigi, hakirnleri kaupled ve dlnletrnege, I protesio tesbityaptlrmaga, raporlara itifaza, muhasiphakemtayinve azline,keqiftalebine, I sag gekmegeve cevap vermege,ilamlarve kararlarrn tamamlnlnuygulanmaslnl amaya, dlgl lutulmatalebinde feragaia,feragatr davayrkabule,sulh ve ib.aya,durugma davadan katrlnaya AHZUKABZA sulhve ve benimdr$rmda deva,1] edecskdurugmalaia bulunmaya, pey feragatidavayrk3bule,icra taklplerinde ibraya,feragatve kabule,davaC6n feragate, \teyaayrl aytl iiryr veka]eta, bagkaiaiinl ii\:,iii ie;iik ve 6zje nezun ve da srlfineyeb;riikte AV VEtKiIi OIMAK UZETE |STANEUL BAROSU AVUKATLARINDI.N GiJLFIZ BILGEERENVE yine galrgan yanrnCan krlrnmrgtlr. sigodalr l!.SEQKIN ALBAYRAMyetkiii VEKIL EDEN : N,IAHMUT OZTURK

t/')''t' f ' t -

h *.)

it

"t'

';lco Jtu

o
rk ,bld'v' 4''- 1L z,a?'

KDV,far9, DamsaVeeisive DelerliKaU bedeli makbuz karsrho r tahsir ediLm igtr. (s/A)P,/sKa:14E0/0,.{S YAZi=2/o, DeK.=l/0, A/S DYNK.SI Ka.=

jlri<edtt,ay lu VEi{:rri:i. :.,::; :r':rr::iii :.r:lj1i:, j,.?nb Eiiriyei tvl,tCij.tlrli iden ve:ri-S 110:20t5 tein, ,tit}rr, y .i/.a47a..! .': -::;:..1r'-1r::.,ric,r.!!i Sil.!:u;atgssine gaie Orcuilt tamag ilgesi S)ien lJy.,'nufustna afi, 00GB cit. l l a i 3 a : i a - - ' - . l l . r ' i . r ! r _ a x i : . : r ' r . : l : : i a l i - r s : k a j r t l o l u a , b a l a a : ] t , 1 . S iA al n= o :C r r : a , l - .1 9 5 2 a l av e l . r E n 1 , i l a,a 5 l n .:d::.;.reIi,.::.:..-,t..!i::.r, ial kiriilk riaialL 11, MAHMUT OZTtJilK,aClt ait veTEKIRDAGNOLU l kiqil;e oldi.iaLnu FTIPI K/:.: ,1 :i-li!lj,',IilE fiiT!iil-J CrLlllASl yrlF nedeni mahallinde ie huzlrun'tda imzalandrgLnr onaylanm. ikibinyedi
H a z i r a o . L j ' ! 'n r r r - , l l : : . , j i! ; n J . S i t i r 2 6 . i 1 6 , i

iEKi

r,,.i\

;,;,

a

MAH M U T
$+* C0 3 6 xsroi,Q0013 *raor SI,IME L:,-!,"::;r,,. i, rTS A 1962
h, .i
: ii:: ji-!-ti"l

, : a ,[(N f : U Y U

s.

0 z Tsue.r ( *otrNacolm UR |IrlL't
i q r / r , a n r r a _Y i
lcc'ntE-rulAaii

sr:,ri
citiillr

iu1"r.i.

2 8 1 6 9 r 7 . 0 3. t - 9 9 6 i 1r.01.2005

Lt::1.: :.=-l-=!.$

Hd+r*|:c#,

tJ!Eri f.ttt,lrnR

I
6t3

istlNgut, cunrHunivnrgesslvcrl-rcrlu
( CMK 250.mad. eiire vetkilendirilmis) Dosya No: 2007/7536H2 BELGE SUNAN VE BEYANDA TeKin BULUNAN SUPHELi- TUTUKLU : MuzaffeT TekirdaS Tipi KapahCezaevi F

VEKiLi
KONU

: Av.KemalKeringsiz

Izmir 1.A!r : Celbi istenilen, konuolan kovugturmaya Ceza E Mah'nin 20071145 sayrhdosyasrndan ele kapsamlnda sugta kullanllanel bombalan bu soruqturma ile gegirilen iligkin bombalar arasrnda higbiriftibat bulunmadrlma reddine taleplerinin duru$ma tutanaklan,miidahilvekilininbekletme ile dmelinin sunulmasl iligkinmahkemenin arakararr iddianame ve 7 birlikte,ilgisiz dosyalann celbibeklenerek, davantn ayraqkmbir gayretlerine verilmesi son siredir maksath olarakagllmamasl talebinden ibarettir. IZAIIATLARIMIZ 7.aydolmug tarafindan tahkikatta, 1) Sorugturma savclsl maalesef davanm yapllanusulsiizliikler sonucu olmasma ragmen siirDncemede brrakrlmasr ba$an siirdiiriilmektedir. ile E Mah'nin20071145 sayth 2) En sonolarakizmir 1.A!rr Ceza gdrtilmekte el bulunan davaya konuolan suqta dosyasrndan olan, kullanrlmasrndan yiiri.itiilmekte bombalannrn dtiirii ile dosyast hernasllsa mtivekkilimin tutuklubulundulusoru$turma E Mah'nin 20071145 sayir irtibatkurularak, izmir 1.A[rr Ceza celbiistenmi$tir. dosyanrn tasdiklibir suretinin Cevap istendiliilk tarih4.12.2007'dir. Dosyanrn celbinin yazllmr$trr. tekid yazrlarr 31.12.2007 8.1.2008'de ve verilmeyince 6.aymda istenmi$tir. soruqturmanm Yani izmir dosyasr izmir'deki dosyaile akllnaiftibat sonra Savctaltt ay bekledikten kilitlemek ve uzatmak davayr kurmakgelmiq srf sonr$turmayl ve kararvermigtir. celbine maksadl bu dosyanrn ile

ytiriirtjlmekredir ki. Soruqturma bir zi'hniyetle dyle patlayan 6ttirt miivekkilimve Tiirkiye'ninhertarafinda bombalardan tutulmakistenmektedir. digerqtipheliler sorumlu ise NecipHablemitoflu,Ulur Nerede Tiirkiye'dekiba$ta bu Mumcu,Bedrettin Cdmetgibi faili meghul cinayetlerden dosya kapsammda sugsuz masum ve olanmiivekkiliminsorumlulugu girilmigtir. tarttqrlrr halegetirilmegabalanna Ba$tan itibaren traji Soru$turma komedihalineddntiqmiiqtiir. adalet kullamldr[rsoru$turma, toplumda hukukdrqr unsurlann yol duygusunun tamamen drselenmesine aqmr;tlr. yerine,siibjektif igeriktaqryan delil arama Objektifve evrensel qiipheliler, yaratrlan ve emarelerle suglanan dnyargrlarla kafalarda iz keyfi tutukluluksiirecinde baqtan mahkum edilmeve cezalandlnlma yolunagidilmiqtir. konu ve bahsedenler, insanhaklanndan dzgiirliiklerden asla vatansever oluncaqifte standardl uygulamaktan qekinmemiglerdir. hiqesaytldtlt ve Bu soruqtutma hukukdevletikurallanntn baglamrgtr. reddedildiliemsalbir nitelik taqtmaya tarihli dosyada miidahilvekili; 19.9.2007 3) Celbi istenen yaprlan baskmsonucu geqirilen ele bir dilekEesi Umraniye'de ile aynrserive iglendili bombalar, bombalarla davaya konu sugun sonucunun partiden olduguiddiaedilerek, UmraniyesoruSturmasmm yaprlmasrnl istemiqtir. bekleticimesele tekraretmigtir. Aynr talebini 20.9.2007 tarihli celsede iddia makamr; miidahilvekitininUmraniyesorugturmasmln yaprlmasr taleplerinin reddiniistemiqtir. bekletici mesele "miidahil 2 Mahkeme aynrgiinlii celsenin nolu arakarannda ; ilgili belirtilenbombalarla 3.maddesinde vekilinindilekgesindeki yapllmast hususundaki yapllmasl bekleticimesele ve ara$tfma nitelilinde ikrar ettifinden,davaytuzatma talebinin samksuqunu reddine" yerindegdriilmedi[inden mahkememizce bulundulundan, davakonusu^ , bombalarla, denilerek Umraniyesorugturmastndaki " arasmda higbirlabrtakurmaml$trr. bombalar /

ile n 2007 lzmir l.Agr CezaMahkemes3ini /145 E sayrhdosyasr dilekgeyi, ilgili duruqmazabrtlaflnr, mtidahiltalebiniigeren iddianameyi sunuyoruz. ekte gerekgelerle uzatllarak halen Sorugturmanrn haksrz meznetsiz ve yer davanrn agrlmamaslm kovugturmaya olmadrlrnailigkin karar veya benimseyen usulhukukunun ceza verilmemesine,dzgiirliikgii anlayrgr getirdigisisteme ruhunaaykm bulmaktayz. ve TALEBIMIZ : Sorufturmasavclslnmbekledili dosyanm vekilinin talebinive zabrtlannr,miidahil konuile ilgili durugma her hemen bombaholayl iddianameyi sunmaktaylz. belgeler, ekte Bu gah$an hukuken zihniyetin, kapsamlna almaya bu soruqturma vzatmaya ve savunulmasl miimkunolmayan dofrudansomsturmayl ortayakoydugundan oldulunu yeterince matufyanhD anlayrq bir yer kovugtunnaya mahsum sugsuz ve miivekkilimhakkrnda dncelikle aksitakdirdebir an iligkin kararverilmesini, olmadrlrna bilvg agtlmasrna verilmesini karar saygrlarrmla davasr 1.1.2008 ederim.l Ek: Izmir LAlrr CezaMah'nin 20071145 sayrhdosyasrnrn E tutanaklan kattlandilekgesi Duruqma , ve iddianame $tipheli-Tutukl MuzafferTeki Vekili Av.KemalKerin

€to
l.AGIRCEZA[4AIJKEMES' BA$KANLIGI'NA,

IZMIR
DosyaNo:2007/j45E.

,A4UDAHILIER ,, ;1)Fevzr Ciftcl '
' 2)lnci grft;i

;lL"i[iff:,fl,l,"' 5)Ahmet.
Ferruh AkfEs

nradan ve
,,!ler..

olarik ,;" . s.aidrnii pllahbir . bdskrh . : . gtir(Cumhuriyei

ilg:,ll:_1*,":

c.sAvctsl
KA}IP

UYE UYE

9A$t<nru

DURUsM-A=;fAil

'fl'i#iTfft'**'
24586 29353 s6106 34165 57963

,i#f;,?Ti5#","

rARfHl 9ELSE

1980

fcY. a5 2EOB

ounugyl |!frfi

**d#.,vp

hqri;,',r*ffi #,i*,l:f tr,;flfr ftti:i$,";,j1ff
astrn'n ist;;il;

i:i;il:[l,f;:s{fJ""#T,i3lln,,,, AKrAs m ;";; -'ikaver ;."".,r . sa rda n lkia ::1iffiLH#,'] ::::: jr.diyecesimi.r..,,;;,^; ,ffi":K:ffi 1";il[ii:X[,"T'"?llrr.nab

rrr !,1;iu"[r5, t"" hazIk num sIn,0,,0, a'a r1l?r" r"."u,r, ]Iffi g-t!,X:t#f"rtrigl asamada *Bu .^. siff jl:,j3,:ffi diveca.,;*i..-,.. o"o,sAN,KERoiN;'ii"61?btr

rimiz r deva

---;;;;;
.v::r ve :mahiyeti

verm6r ftisty'!"b.sav;rj surerivr! ;'#:-uf!rok: ir].;f I'jsrirnarrii.;ji'"",ijjeveces,

l'iiifft""'"1i;, "*'+ilni.ili.,n#ru'lt#$*[#1#f
rlurumda haZrr mrnDev€mlna

" ,..ffit*r*'*t't,#Eg$ffi tml*:i" ;;,il;; ril;C;1,,
#*#rri*fi
li,si geregin6s 5s.

oroul f:ni.-g.qo"ru

reY. as 20EE 13:59 53

6"7
T.C.

cunmunirffisAvcrlrdr
J . . . . . v w ' / | L u L | U

Sorutturms No i 2OO6n]DR j E c r sN o , "n"r,,,^l^

IS@IDUB

rqoraname :2007/624 No

DAVACT

MAKTU.I-

st3

e;iyalanna emanet air makbuzlar,Bilirkiii l"porlarl ve aosya l€psamr SorusfurEa Evrqls Itrgelendi:

i:

ic <*

s.4

jii'i:*:iJJi:[:l:,:rm:tffi*T::ff ili]#iJ,gJftlil:l_"* e%f

'.r, 'r r',.. :;r ' ;,'1,,:r

l : ' . ' ' .

d

_

T.C. ISTANBUL vALlLiGi Emniyet Mridlirhigri

s u y , a o s . re c M . 4 . 3 4 . o o . i 49r o -6 \ . q8
Konu : Harddisk Imaj KopyaslnrnTeslimi.

J..lrr"troo',

ISTANBULcUMHURiYET BASSAVCILIGINA ICMK 25O SMYi sayrh Bagsavcrhgmzca Jrurtitulmekte olan Sorugturma:2oo1/1536 yakalanarak gdzaltlna allnan sorusturma kapsamlnda; 15.06.2007 tarihinde Muzaffer TEXIN isimli $ahls, 19.06.2007 grinu sevk edildili Baqsavcrhltntan Somsturma:2oo7/ 1536, 9.ACMhin Sorgu:20o7/80 salnsrna kayden tutuklanarak Istanbul (H)Tipi Cezaevine teslim edilmigtir. Muzaffer TEKiN'in mudafisi Av.Kemal KERINQSIZIn Baqsavc rglmza vermi$ olduiu 25.12.2007 tarihli dilekqesinde, Muzaffer TEKIN den elde edilen bili$im rnalzemelerinin kopyalandrlr harddiskin bir sureti istenilnis, dilekge uzerindeki derkenar yaanlzda; "$iph.eli Muzaffer TEKiN'in bilgisaAar imajlanndan 1 suretin Au.KemaI KERINQSIZ'euerilmesi, Qizlilik igeren CD'ter tnig" talirnatr verilmistir. Av.Kemal KERINQSIZ, uzerinde soz konusu derkenar talimahruzm bulunduBu dilekgesi ile 27.12.2007 gunu Mudr-irlugiimuze gelerek bu talebi iletmis, yanmda getirmi$ olduBu tasrnabilir harddiske talimatnlzda belirtilen s<iz konusu imaj harddisk igerisinde bulunan bilgiler kopyalanarak teslim edilmis olup, konu ile ilgili evraklar ekte g6nderilmigtir. Arz ederim.

Ter<jrle Mucadele$ube Mudnrti 3. Srruf Emniyet Mtduru E K L E R 1 - (3)sayfa Av.KemalKERINQSiz'e dilekge. air 2- ( 1 J sayfa Dilekgearkasrnda teslim alndr belgesi. ( 1 )sayfaYetki Belgesi.

Sffi*r#

yL
istn NnuLculuntuRivnt gesslvctlIGI'N.{
DosyaNo: 200711536 soru$turma

TALEPTE BULUNAN TEKIN TUTUKLU : Muzaffer SiJPHELITutuklu TekirdafF Tipi Cezaevinde
VEKILI : Av.KemalKERINQSIZ Bloklan Hi VatanCad.EmlakBankasr Fatih/Ist BlokK:4 D:9

: Miivekkilimin iki adetbilgisayanna 1.2007 tarihli el 14.6.2007 tarihinde konulmug olup,tarafimzdan30.1 6,5 dilekge iadesiistenmiq,iade ile talebimizel koymatarihinden ay gegmi$ devamettili ragmen, heniizyerindeinceleme olmasrna gerekqesi reddedilmigtir. bu ile Bilgisayarlarm iizerinde kadaruzun yapllmaml$ olmasl, incelemenin siiregegmifolmaslna ragmen gdstermekle tutumigerisinde olduEunu savcrhgm biiyiik bir ihmalkar miiphemiyetler sorugturmanln an tarzrhususunda kalmayrp, cerey 3 Bu CMK l34.maddesinin ve dofmasrna sebebiyet vermiEtir. sebeple 4.hkralanuyannca bilgisayar sisteminde bulunan biitiin verilerinbir kopyasrnm verilmesini talepetmekteyiz. tarafimrza

KONU

iZAHATLARIMIZ

o

tipi, bir adette 1) Mtivekkilim MuzafferTekin'in bir adetmasa el 14.06.2007 tarihinde konulmuqtur. diz tistiibilgisayarln'a programlafln 2) Bilgisayarlara konulmasr bilgisayardaki el , gizlenmiE qifreliolmasr yiizdengirilememesi, bilgilere bu olur. $iftenin qdziimiiyaplldlktan ulagrlamamasr halindesdzkonusu halindeel konulancihazlafln ahnmasl sonra gereklikopyalarm ve gecikme kararverilir. ( CMK 134/2fik.) olmakszmiadesine bu baqrndan yanayasalarndr$mda 3) Soruqturma tek hukukdrqruygulamalan tek yiiriitiilmektedir. Diler konulardaki Soruqturmada bildirmigbulunmaktayrz' belirlipilgili biitiin mercilere davanrn olmakslzm hiqbirciddi gerekqe Ortada 7.aydolmakiizeredir.

2

o

miivekkilimi agllmayarak sorugturmanln siiriincemede brraktlmast, yargllamadan Bu mahkum etmezihniyetinin varhEr gdstermektedir. politik ta$lnlmrq, som$turma baSmdan itibaren hukukundlqlna amaglar kullanmak ijzerc bagta igin miivekkilim olmak ijzerc, ydntemleri suqluolarakilan insanlar ile hedefteki suqsuz engizisyon yargt Biitiin bu hukukdrgriglemlerin edilmiq teghiredilmiglerdir. ve yiiriitensavcrdrr. Tahkikat sommlusu, tahkikatr boyutundaki getiren bu i$lemve eylemlerinden savcrsmm sorumlulugunu konusuna de[inerek,bilgisayar dilekgemde sadece bilgisayarlar gegirilmeksizin zaman sistemindeki biitiin verilerinbir kopyaslnm tarafima verilmesini talepediyorum. $dyleki; gdziilmesi a) Mrivekkiliminel konulanbilgisayarlannda bir imkansrz qifreolmadrlrgibi, gizlenmiq bilgidemevcutdegildir. bir yapmasl gereken, el bilgisayarlara Bu durumda savcrhgm yapmaktlr. igindekiprogramlarrn kopyalanmasml koymaksrzrn yada imkanmtnolmadrgml kopyalama b) Bir an igin mahalde gdziimiiniin programlarrn miimkiinolmadrlrnr,gifreler igindeki yaprlacak gifrelervar ise ig, bu oldu[unudtiqtndiiltimiizde durumda qdziiliipkopyalann yapllmaslndan sonra veyakopyalarln Elkarllmasl gitmektir. yoluna kavuqulduktan sonraderhaliadesi imkanrna " bilsisaYarael koYma c) Yine CMK 134/3frk. uyarmca; islemlerisrrasrnda sistemdeki ttiitiin verilerin konvalamasrnrn yaD maslserekeceEi istenmesi halindebir suretinin siioheli ve vevavekilineverileceEi"hiikiim altrnaahnmtgtr. Bilgisayar d) Bugiinekadarbunlannhigbiriyaprlmamr$trr. kiitiikleri 6,5 ayr agkrn siirediremniyettedir. bir savcrhk, iadesiistenmig Kiitiiklerin 134l2 fik.uyarrnca emniyet tatafrmrzr kararvermiq,ancak incelemesi bitmigise iadesine telefongdri.ifmelerl sonrasavctile yaprlan 4 giin oyaladrktan yaptlglmlz savclhEa iadeden imtinaetmi$ve bilahare sonucunda 6,5 iizerinde ayaralmen bilgisayarlar 30.1 1.2007 tarihTi miracaattmtz i1e devamettigi gerekEesi reddedilmiqtir. incelemenin Gerekge hukukadmaibretvericidir. aynen$unu verdiEikararda Her geyden 6ncesavctilk talebimize demiStir; "bilsisavarlarrn isi bitmis iseiadesine"

o

gerekir. sorugturmayl yiiriitflyor. O zaman sormak kim Bu Aradan ay siiregegmig,savcl iizerinde incelemenin 6,5 bilgisayarlar takdirini de emniyete bitip bitmedilini dahibilmemekte, hususun bu brakmaktadr. Cevap verilmesigereken 6,5 bu husus, aydan yanabu iizerindeki incelemenin neden bilgisayarlar bitmedili hususudur. yartm bilgilerinkopyalanmasr Miivekkiliminbilgisayarlarrndaki saatidahigegecek iqlemdegildir. bir 6,5 bir kopyalamayr aydayapmamtg Siz gifresiz bilgisayardaki iseniz, bu bu elbetteki soruqturmayr gayriyasalsiireiginde aEamazsrmz. Burada giirevi ihmal deEil.eiirevin kiitiive kullan mastsdz konusudur. Dosyadaki digerhukukaaykrrhklar dikkateahndrfrnda, geniqletilerek ve hukukdrgrydntemlerle suESuz masum soru$turmanln insanlarm nasrlpolitik amaglara kurbanedildigiofiayagrkmaktadrr. 3 4) Savcrdan talebimiz; CMK 134.mad'nin ve 4.fikralarr uyarrncamiivekkilimin bilsisayarrndakiverilerin bir koDYasrnln tarafimrzaverilmesidir. : YukandaizahettiEimiizere, biitiin verilerinbir depolanmrg miivekkiliminher iki bilgisayannda glkanlarak, 3 kopyasrnm CMK 134.mad. ve 4 fikralarruyart 25.12.20p7 verilmesini talepederim. tarafimrza

TALEBiMiZ

$iipheli-Tutuklu Mtzaffer TEKIN Vekili

c^"-,,

5-A^

o

lilLv

,:), ) i ,)

':,,,,I^ 'i,.'r',)",, ' ,,.

j( )' ..),: ;',,',,!,
l) /t,.t...:i:t:

i"l t "' I
'|,';,..,,

: 1 . , : ,t i ,
, ' ii f 't'

i ,i , . ! , . , . /
, . / ,/ , ., , i . , ,

,i;,l;.',.; i:,1Ilr
j'j,.,l{.,'.' l

1." lt

I t;'',/l ,,
'

lJ l ) i , , l - . ' l / , , , ..:i '.,.,.,,. r i. ;. t.. l'-:/'i
j

rt iii,.,,.

srl
YETKi BELGESi YETKi BELGESiVERENAVUKAT/
AVUKATLIK ORTAKLIGI Baro ve Sicil No Vergi Dairesive Sicil No Adres :KemalKeringsiz : Istanbul Barosu- 13438 V.D.5440039350 : KocaMustafapaga i : V a t a n d . E m l aE v l e rH - l B i o kK : 4F a l i h / i S.' l C k

YETKILI KILINAN AVUKATLAR: Av.BurakGiines

a

VEKiL EDEN Adr ve Soyadr Adres DayanakVekaletname/ Vekaletnameler NoterTarih No

:

: MuzafferTekin

yetkilerin YETKi BELGESiNiN KAPSAMI : Miistenidat olanvekaletnamedeki tamamldrr. 4667Sayrl Bu yetki belgesiI 136sayrhAvukathkKanunu'nudepiqtiren yerine Kanunun ile eklenen hiiklim uyannca vekaletname 36.maddesi 56.maddesine gegmek iizereiqbuyetki belgesi tarafimdan diizenlenmigtir.

vr

T,C. ISTANBUL 11.AGIR CEZA MAHKEMESi

T
DEGISIK IS KARAR

S9S

(cMr.2so.MADDESi Crinnvlil im

DEGISIKI$ NO SoRUSTURMANO HAKJM KATiP

2AO1/648 200'71536 MEriN ozqELiK 3727s MELiHTEMiZ 99585

Istanbul C.Bassavcrhlrnn 200711536 sorultuma sayrh dosyasmda tutuklu.piipheli Muzaffer TEKIN vekili Av. Kemal KERINCSIZ'in 30.11.2007 gii{ ii Istanbul C.BaFsavcrhEma hitaben yazrlan dilekgesi ile el koyulan bilgisayarrn iadesinetalep ettiEi, sorulturmayl yiiriiten C.Savc$l tarufindan talebin emniyetin yapttEl bilgisayarlarrn zapt edilmesiiplemine karpritirazolarakdelerlendirit€rek, edilenbilgisayarlarda zap incelemenin devam ettiEi, bu sebepleitirazrn rcddine karar verilmesi talebi ile dilekqenin mahkememize gbnderilmiFoldugu anla$rldr, Dilekge,vesoruFturma do.syasl incelendi, GEREGI DUSUNULDU: giir 30.11.2007 ii IstarbulC.BaisavclEma Fiiphelivekili Av. Kemal KERINCSIZ'in hitaben yazrlan dilekqesi ile fiipheliye ait el ko]'ular bilgisayarm iadesine talep ettiEi, sotuFturmayr yiiLriitenC.Savcrsr tarafindan talebin emniyetin yapfiEl bilgisayadann zapt .edilmesi igleminekarpr itiraz olarak delerlendirilerek, ;iipheliden zapt edilen bilgisayarlarda incelemenindevamettiEianlalrldrEmdanbu sebeple itirazm REDDINE, Karaxdan itmeEininpiipheli vekiline C.Savc rEmcatebligine, bir Dosyarunve yeteri kadarkarann C.Savcrllrna gilnderilmesine, Dosyaiizerinden talebe uygunolarakkararverildi.05.12.2007

. Haliim 37278'

t):i
T.C.

isr-lNsur,
11.AGIR CEZA MAHKEMESi

(cMr.2s0.MADDESi Ctinnwi; ir,n
DEGISIK IS KARAR

DEGiSiK i$ No SORU$TURMA NO HAKiM KATiP

200'7 /608 200'7536 | METiNozCELiK 37278 MELiHTEMiZ 99585

IstaabulC.Bapsavcrlglr|n 2007/1536 sorursturma sayrh dosyasrnda tutuklu.piipheli Muzaffer TEKIN vekili Av. Kemal KERINCSIZ'in 30.11.2007 giinlii Istanbul C.Bafsavc lEma hitaben yaz an dilekgesi ile el kolulan bilgisayann iadesinetalep ettiEi, soruftumayl yiiriiten C.Savcrsrtarafindao talebin emniyetin yaptrgr bilgisayarlann zapt edilmesi ipleminekarpt ithaz olaj2k de4erler,dtriletek, edileDbilgisayarlardaincelemenin zap devam eftigi, bu sebepleitirazln rcddine karar verilmesi talebi ile dilekgenin mahkememize giinderilmipoldulu anlaprldr, Dilekgeve soruFtunna dosyasr incelendi,

GEREGiDT}sTNiiLDii:
giipheli vekili Av. KemalKxRiNCSiZ'in 30.11.2007 giiLnlii istanbut C.Ba;savcrhEma yaz an dilekgesi ile liipheliye ait et kolulan bilgisayarm iadesine talep €ttiEi, hitab€n sorulturmayr yiiriiten C.Savcrsr tarafindan talebin emniyetin yaphEl bilgisayarlann zapt edilmesi ipleminekarFl itiraz olamk deAerlendirilerek, piiphelidenzapt edilen bilgisayarlarda incelemenin devam enigianlaprldrgrndansebeple itira7tn REDDINE. bu Karardanbir iimelinin Siiphelivekiline C.Savcrhgrnca teblifine, Dosyanrnve yeteri kadarkarann C-Savcrhfmagiinderilmesine, Dosyaiizednden talebe uygunolarakkararverildi.05.l2.2007

*-fi&

.i,+Iakim.3'72'18

s.tb
( CMK 250.mad, eiireyetkilendirilmis) Dosva 2007/1536Hz No: TALEPTEBULUNAN ( BiLGiSAYARLARiADESi\i IN
ISTEYENTUTUKLU) : MuzalferTEKiN (Tekirda!F Tipi Cezaevinde tutuklu) : Av.KemalKERINQSIZ Bloklarr VatanCad.EmlakBankasr Fatih/Ist H1BlokK:4D:9

isrANnur, cunnHuniyBr n.rss.lvclr-tcrlu

VEKiLi

" tarihli kararda incelemesi biten bilgisayarlarrniadesirica olunur" talimatnabinaen, EmniyetMiidiirll|n 27.11.2007 tarihinde tutmuq oldu[u tutanakta keyfi bir biqimde; tamamen "El koyulanve teslimedilenmalzemeler drqrnda kalan malzemeler incelemesi devametmekte olup teslimedilmemi$, incelemenin tamamlanmasr yetkili Cumhuriyet sonucunda yaptlacak Savclsrnrn emri ile teslimadli emanet iglemleri olup....." diyerek, bilgisayarlann tesliminden imtinaedilmesi CMK 134.mad. "serekli kopvalarrnahnmasr yasadogrultusunda aykrrroldu[undan, halinde.el konulan cihazlar qecikmeolmaksrzrn iade edilir" hiikmiine uygun olarukbir dizfistiive bir masaiistii bilgisayann iadesine kararverilmesitalebinden ibarettir.

KONU

verdiAi 1.2007 28.1 : Savcrhgmzrn

iznHatLenlMtz
I ) CMK I 34.maddesinin 2.frkrasr; kural olarakbilgisayarlara el gerektigine konulmamasr iliqkinhiikmiibenimsemig ancak; * qifrenin gdziilememesi, * busebeple girilmemesi. * gizlenmiq gdziimiin bilgilereulagrlamamasr halinde, yapdabilmesi gereklikopyalann ve alnabilmesiigin bilgisayar kiitfiklerine konulabilecelini el ifadeetmi$tir. yasanm 2) Miivekkiliminel konulan belirledigi bilgisayarlaflnda, yoktur.Yani qifrening<iziiiememesi bu sebept^"r iig durumda ve

"'-(Xr'l

girilememesi nedeni EOzijmiin ile bilgilere ulaqrlamamasr , gizlenmiq yapllamamasr sorunlar gibi grkmaml$trr. Bu durumda kiitiiklerineel konulmasl dogru bile bilgisayar de!ildir. ise, Yaprlacak egerbilgisayarda unsumkaylt va"r bunlarm iq, sug grkarllarakel konulan cihazlarn gecikmeolmakszrn kopyalarrmn yaprlmasl gerekir. iadesinin 3) Bilgisayar kiitiiklerineel konuldulutarih ile bugiinlii talep 5,5 tarihi arasmda ayhk siiregegmi$tir. Egerbilgisayarlarda kayrtvar ise,kaydmolugu bir bilgisayarlarrn iadesine engelolamaz. asla iadesinin derhalgrkarrlarak kopyalannrn Olsaolsabu kayrtlarrn gerekir. saglanmasl devam incelemenin keyfi bir bigimde 4) Emniyettamamen imtinaetmigtir. kiitiiklerini iadeden ettilindenbahisile bilgisayar yasaldefildir. Emniyetin uygulamasr bu da verilentalimatta kesinlikyoktur. Savcrhk olaxak emniyete son aqktr. CMK 134.mad. derece kiitiiliinde kayrtlar bu bilgisayar 5,5aydan yananeden Eftanlamamlgtr. keyfiyetimaksatltdr. Teslimiyetten kaqrnma 5,5 kiitiiklerininkayrtlarglkanlmaksrzm, ay siire Bilgisayar yasalann bir kalmasr agikar bigimdeihlalidir. boyunca emniyette bilgisayar istisnai durumlarda savclhktan talebimiz, 5) Sayrn gerekirken istisnaidurumlardaolmadlEl ve el kiitiiklerine konulmasl olarak ettili gerekqe devam halde, aydan yanaincelemenin 5,5 bu aykrt gdsterilerek, imtinaedilmesi usulve yasaya teslimden gdsterdigi keyfi tutumunsonerdirilerek, emniyetin oldulundan, yasalara kiitiiklerinintarafimrza riayetininsallanmastna bilgisayar ve iizerinde bilgisayarlar kararverilmesine, takdirde aksi iadesine dtiirii, her ve oynanabilecek diizenlenebilecek tiirlii kaylt igleminden emniyetinsorumlututularak,sugduyurusunda .2007 bey saygrlanmzla an ederiz.30.l1

Tutukl
$iipheli Muzaffer T Vekili Av.Kemal QSIZ

N'utl''i

i^.,-,t,.d.c\,-,.-,- e-f!'\/L+,4 .!".\rL-n' .-$, *^-ff-rtt^

./_ \4. _ L\Ys-n' rr.ll''l-,.' L.,l

"' I t'1>'J' )".rl"l't6' r\)c'' ,

N;;r'b, ll' i!C[t-r''+ut^

-

7

'

tLtANnK

.f,i

gr.iniiyakalalarak MiidrirliiE miizce gdz altrna alman Saiih Raci-l{andan l5/06/2007 dogurmlu Mruaffcl tl:l(lN ij.mli :ahsrn: oglu1950 Qankr.l

Ust aramasrnda: Kad(oy Goztcpc Doktor Elgin Cad. Bahar Apt.llo 2ll3 saytlt yaptlaualamada adresinde 105- 15 1 NO:47Itl$aru Kadrk0yOsrnliraga Mah l(ugdiii Cad.Ekizc,glu 3iqermedi{i say)r yaptlal aramadael koyulan ve incelemesibitefl sug rnsuru gritii F.Milge TEKIN isimli lahrsateslim 07/08/200'7 degcrlendirilen malzemeler. tutaqaEr taqzimedilmiltir' alakah teslimvc tcseliun1 cdilni$ ve bu konuyla devam incelemesi drgtnda kalanmalzemeler ljl koyulanve tcslim edileirmalzcmclel yetkili Cumhuriycl tamamlanmast sonucullda etrnektc olup teslim edillnemii, incelcmenin yaptiacak olup; cmri adli islemleli Savcrsrmn ile teslitrr- etltaDel

t2-

i9 bu tulanak tafafimrzdan tarzirn cdil is olup birlikte imza allrna
0 7S a a t : 1 6 : i 5

TEM

gdrevlr

ka

Sayl | 8.05.1.EGM.4.34.00.14.10- 31 l\Y Konu : Muzaller TEKN'in TeslimEdilmeyen Malzemeleri.

@

VALiLidi ISTANBUL Emniyet MiidiirliiEii

25./1rt2oo'j

ISTANBUL BA$SAVCILIGINA CUMHURiYET (cMK 250SMY)
BalsalcrhErnEca siirdiiriilmekte olan Sorr]gturma:2007/1536 sayL sorutturma kapsammda; 15.06.2007 giizaltmaahnan;Istanbul-Eminiiniiniifusunakayrth Salih Raci ollu tarihinde yakalanarak yaprlan 1950dofiumluMuzaffer TEKIN'in yakalandrgrnda ikametve igyerinde aramalarda Qankrn ginii qahsm eqi Miige TEKIN'e elde edilenmalzemelerden unsuru sug 08.07.2007 bulunmayanlar teslimedilmigi. Muzaffer TEKIN'in vekili Av.Kemal KIRINCSIZ'in 27.11.2007tarihli dilekgesinde, miivekkilinden elde edilen (1) adet Laptop ve (l) adet masa iistii bilgisayann ilcelemesi ya tamamlananlanniade edilmesi istenilmi$, sdz konusu dilekge d,erkenar nrzla Miidijrliigiimiize "Sug unsuu igermeyen incelemesi gdnderilerek iade edilmesi"talimatl ve bitmi$ bilgisayarlarrn verilmistir. incelernesi Yukandabelirtilen(l) adetLaptopve (l) adetmasa iistii bilgisayann halendevam teslimedilmemiitir. ettiginden Incelemenintamamlanmasl sonucunda Ba$savc lgmlzm talimatl ile teslim veya adli emanet igleminin yaprlacalrkonusu[datutanaktanzim edilmi$ olup, sdzkonusututanaksoru$turma dosyasrna konulmakiizereelde gitnderilmittir. Arz ededm.

o

EKI : (l) Sayfa Tutanak.

TUTANAK 15/06/2007giinti yakalanarakMi.idiirliiEiimiizcegdz altrna alinan Salih Raci-Handan ogl\r1950Qanhn dofumlu Muzafllr TEKIN isimli ;ahsrn; 4Ust aramasrnda: 5Kad*dy G6ztepeDoktor Ergin Cad. Bahar Apt.No 2/13 saytlt yaprlan adresinde aramada NO:47-105-115 Mah.KugdiliCad.Ekizollu inganr 6KadrkdyOsmanaEa sayrl yaprlan aramadael koyulan ve incelemesibiten sug unsuru igermediEi giinii deEerlendirilen malzemeler 071081200'7 F.Miige TEKIN isimli lahrsateslim tutanaFtanzimedilmi$tir. edilmi$ bu konuyla ve alakah teslimve teselliim incelemesi devam kalanmalzemeler El koyulanve teslim edilenmalzemeler drpmda yetkili Cumhuriyet sonucunda etmekteolup teslim edilmemiq, incelemenin tamamlanmasr yaprlacak iglcmleri olup; Savcrsrnrn ile tcslim-adli emanet emri A bu tutanak tarafimlzdan tanzim edilmig olup birlikte imza alttna allnmrdtrrxT. .200? t1 Saat:16115

2

[),[*^ \ ..-1rSrr

,'A6Jb--: tX1? t1

YETKi BELGESI
YETKI BELGESIVEREN AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLICI :Kemd Kertnqsiz Baro ve Sicil No Vergi Dairesive Sicil No Adres Barosu 13438 : istanbul : KocaMustafapaga V.D.5440039350 . : VatanCd.Emlak Evleri H-1 Blok K:4 Fatih/IS'l

YETKiLi KILINAN AVUKATLAR: Av.BuTaK Giines VEKIL EDEN Adr ve Soyadr Adres DayanakVekaletname/ Vekaletnameler NoterTarih No

: MuzalferTekin

yetkilerin YETKi BELGESiNin X,{psAMf : Miisrenidar olanvekaletnamedeki tamamrdrr. Bu yetki belgesi1136sayrhArukathk Kanunu'nudeliqtiren4667Sayrlt yerine Kanunun 36.maddesi 56.maddesine ile hiikiim uyarmca vekaletname eklenen gegmek iizereigbuyetki belgesi tarafimdan diizenlenmiqtir.

?.c,
isTAN BUL CUMHURIYETBA€SAVCILIGI (CMK' nutt 25O Maddesiyle Y€ttlD Btatliim)
SORUSTURMA t{O : 2oo7 | 1536 BELGEDiR $Upheli MAHMUT oZTURK silahh ter6r orgUtiine uye olmak suQundan Istanbul 9. A[rr Ceza Mahkemesinin 19.06.2007 tarihli karar ve Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda tutuklu bulunmaktadr. Bu belge sfipheli MAHMUT 6ZTURK' On mudahi 31623 sicil numarall Aq. N. SEQKINALBAYMM'm 20.11.2OO7 t2.nhli dilekgesiile talebi uzerine dizenlenmiStir. Bilgi ve gereg rica olunur.
2OO7/8O saj,.dl karafl ile tutuklanmrQ olup, gripheli halen Tekirdag 1 nolu F

20.tL.20,07

zekeriya 62 - 35837 Ist.Cumhurlyet Savcr3r

xr.95534

K"/g.

.t/",
-2.,{2it

ek)-

-2'-

fr, '.7r'a'23 //to

t

ISTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILIdI,NA (cMK.2s0. MADDEiLE rTTKiLi) SORU$TURMA t200? NO LS36 yukandanumaras.r verilmigbulunan sorugturma kapsamrnda halen tutukluolanmuvekkilgupheliMahmut Oztti*.iin rutukluolcfuguna AA.,'dy;, v"rgl Dairesine verilraek tizere,txafrmrza yazrverilnresini saygrlan;la", "" ,aJo i"rir".

r|)

if'
(CMK 250.maddesivle vetkili bdliimii) DosyaNo: 200'711537 Hz TANIKLARIN

isr.rNsur, cunruuniynrnesslvcrr-rGrNl

DINLENMESiNi

isrryrr

SUPHELi-TUTUKLU : Muzaffer TEKIN
Tekirdag Tipi Cezaevinde F Tutuklu

VEKiLi

o
KONU

: Av.KemalKERiNqSiZ VatanCad.EmlakBankast BloklanHl Blok K:4 D:9 Fatih/ist

: CMK 160/2mad.uyar:l:'ca, yapllanitiraziizerine igbusoruqturma bilahare kapsammda tutuklanrp, tahliyeolduktansomatanrk tahliyeedilenAli Yifit'in, cezaevinden ettili olarakgdstermig oldulumuzRrzaTekinve Mtige Tekin'ebeyan y<iniinii hususlar, tamamen tersiolup,soru$tumanrn verdi$iifadelerin ihtimali defigtirme f-er tutuklu sanrklar Muzaf Tekinve diferlerilehine gokkuvvetlioldulundan, kigilerinlanrkolarakdinlenmelerine bu ibarettir. kararverilmesi talebinden

o

iz,tnatla.runnlz
Ali dosyasl kapsamrnda tutuklubulunan 1) Igbusorugturma higbir Yigit, krsabir tutuklulukddneminden sonra delil durumunda tahliye raEmen, derece anlamhbir qekilde degiqiklik olmamasma son edilmistir. verdigiifadelerin 2) Cezaevinde otdulu miiddetboyunca, yiiztinden, gerEe[i yansrtmamasl miivekkilimMuzafferTekin'in ve kendi ve dgrenmi$ ifadelerin MahmutOztiirk'iintutuklandrlrnr gevredeki anlatmrgtrr. yansltmadrglnl rsrarla insanlara beyanlarnt qrktfttansonra etapta. ilk MahmutOaiirk'iin 3) Cezaevinden ve isa Mur kardeqi Oaiirk ve ortaEr at 6zkanile irtibatageqmiq
-L

Sbtj -I emntyette u.'M,ig. ekin'i arayarak. arkasrndan telefonla RrzaT'ekin ifadesinin hangigartlarda ahndrlrnr,ifadesinin alnmastslrasmda bulunmadrlrnr, ifadesinin kendisine okutulup avukatlmn bulunup ifadeyiavukatmm okutulmadtfrm, ifadesinin almmasrndan sonra avukatrmn olup olmadrlrnr, okuyupokumadrfirnr, imzasrasrnda yemeEe polislertaraflndan gdtiirtiliip,araba ile muayeneden sonra qehiriEerisinde ifadeedip etmedi$ini, etmiqisene dolaqtrnldrlrnr qekilde qahadette bulunacaklardrr. anlattrlrkonusunda aslabeyan Ali Yilit; kendisinin biiyiik bir vicdanazah gektipini, gergek aktanlan beyanlart emniyetifadelerine drqr etmediEi,ancak yiiziinden MuzafferTekinve MahmufOztiirt'tin maldur edildilini, gerqek ifadesinianlatarak ashnda olaylarhakkrndaki bu sebeple ; * Muzaffer Tekin'ikesinlikle tanlmadlgrnl, * Siyahmersedesi katttgrnr, ifadesine tamamen kendisinin * Bir gokarabanln manavm 6niinegeldilindeyavaflayarak, manavm ki baktlEml bazlsmm ve manavda meyveve sebzelere durdulunu, dniinde * 8-9Haziran'da siyahbir mersedesin diikkanmdniinde da yavaqladt!tnr, durmadan *Arkadaoturankigininalgakboylu,kahph,alnl agft, gengve ya$holduEunu tiniindekikigininde 17-20 sdyleyemeyecegini, yaqlannda, boylu,zayrf,geng olduEunu, orta biri * Emniyette; resimlerinin de iginde Muzaffer'in Mahmut'un ve Mahmut gosterdiklerini, fotopraflardan sadece lotograflar bu olduAu ancak, nedeniile tanldrgml Oztiirk'tidahaijncetanrmtq olmast igindekiqahsrn kesinlikleMahmut6zttirk olmadrfmr, a.rabanm arabanm tanlmadtElnl, fotolraflardan MuzafferTekin'i gdsterilen MuzafferTekin'i daha kigininMuzafferTekinolmadrlrnr, arkasrndaki nedeni basrm takip etmemesi iincehig gdrmedilinive tanlmadlEml, da ile gdrsel medyadan tantma&fmt, * Arabanm baktrlrnt manava dikkatlice arkasrnda bulunan $ahsm yaplldlglnl,bu vasltanm bununbir gok vasrta kigi tarafindan ve ancak, yava$laylp hareket ettigini, sonra durmakslzm * l5-20 Dakikasonra kesinlikleMahmutOziirk'iin, Oktayile yalanoldugunu. gelmedifini, tamamen bunun birlikte Opel'le /Ay'

o

"I

3

l

:'C

* MuzafferTekin'i ve MahmutOaiirk'ii, Oktay'labirlikte evin riniinde kesinlikleg6rmedilini,tanrmadrEr insamevin dniinde bir gdrdiimdemenin aslado[ru olmadrfrnr, * Dayrsr Mehmet'in, igin astsubaylar onlann devlet gahqan sijzcligiinii kullanmadrlrnr, kendisine sadece Oktay'l sordugunu, dayrsrnm banasennasrlgdriirsen da iiyedir dyledir,kuvvayada tamamen dedi[ini beyan ettilini ancak, beyanlarm bu dtgrnda uydurma yalanolaylannyazrldrfrm, ve * Kendisinin yanlnda Trabzon'da ailesinin dinlendikten sonra, halinde ortayakoyanifadesini istemesi biitiin gergekleri savclnrn mahkemeyi beklemeden verecelini, + Dahasonra geldi$iniancak, anlatacaklarmm Trabzon'dan ile ve duruma kaygrsr ifadeden avukatlnr kendisinisorumlu diigiirme gekindi[inive ifadevermeden Trabzon'a ifade d6ndiigtinii edeceklerdir. Bu anlatrmlar, Yigit'in ifadelerinin Ali MuzaffetTekin'eve gergek oldupunu, drqr Mahmut0ztiirk'e y<inelik krsrmlannln tamamen nitekimsorgusrrasmda Yigit'in MuzafferTekin ile ilgili tek bir Ali MuzafferTekin ve MahmutOztiirk'iin satr beyanda bulunmadrlrm, yol oldulu ve Ali tutuklanmasma agan ifadelerin, Yifit'in beyanlan axndanofiaya bu ifadelerin gergek oldulunu,Ali'nin anlattml de drgr grkmakla Muzaffer Tekin ve Mahmut Oztiirk hakkrndabiiyiik bir adli bu higbirsebep gerekge ve olmakslzn hatayaprldrfrm, insanlaxrn bir devam tutuklandr[rnr beqayr aqkm siiredirmalduriyetlerinin ve ettilini ortayaqft amaktadr. Ali bilerekveyabilmeyerek Maalesef Yi[it, bu operasyonda dahil atlama insanlann soru$turmaya edilmesinde kullanrlmrg, masum gdrev yaptfllml$tlr. taqr kendisine olarak hemen Miige Tekin ve RrzaTekin;Ali Yifit'in cezaevinden beyanlar bilgiler, ve somakendilerine sdyledigi Erktrktan yiinimesibakrmrndan biiytik tinem selameti saghkh ve sorugturmanm arzetmektedir. verdilini ve Ali Yigit'in ifadeyinasrl,ne qekilde hangiortamda gerqekte ile bu miivekkilime soru$turma nasll bu kigilereifadeetmesi, ortayagftarmtqtlr. bir oyunoynandr[lgergegini gergekleqmesi girmesi,adaletin adma Bu bilgilerindosyaya ehemmiyet arzetmektedir.

(>
4

Sayrn savcmm, tanrklandinlemesi bu CMK 160/2mad. geregince gdrevi ve sorumlululu altndadtt. yiiriitensavcmln, sanlklehinedelilleritoplamast Soru$turmayl sadece hukukiyiikiimliilii$iiniindefil, vicdanimesuliyetinin de geregidir. : Sahitlerimiz a) Miige TEKIN Dr.Erkin Cad.Bahar N:2/12Gciztepe,{st Ap. b) Rua TEKIN (Avnt adres )

o

TALEBiMiZ

arz : YuKan0a ve lzanecllolgluzere.

yukandaisim ve adreslerinibildirdigimiz tamklann CMK 16012 mad. uyarrnca dinlenilmesi sorugturmayl temelinden etkileyecepinden, ve talep bilv dinlenmelerine kararverilmesini savsrlarrmla ederim. 23.1i.2007 -$ heli Tutuklu Muzaffer T kin Av.Kemal

o

2 &i1 / f*a
,S^5 -2 - .i a

sa

-ct''

ISTANBULcUMHURiYET BASSAVCILIGI'NA

MURACAT EDEN

: MuzafferTekin Tekirda[F Tipi Cezaevinde tutuklu : Av.KemalKeringsiz VatanCad.EmlakBankasr Bloklan Hl BIokK:4D:90212 523l8 l8 FatiMst

VEKiLi

: istanbulCumhuriyet Bagsavcrhlr'mn 200711537 sayrhdosya Hz kapsamrnda, adl Umraniyesorulturmasl yiiri.ittiigii altrnda tahkikatta, miivekkilimMuzafferTekin; 14.6.2007 gcizaltrna alnmrqolup,aradan ay geqmesine tarihinde 5 ralmen iddianame hakkrnda kamudavasrnln tanzim edilerek agrlmamrg anayasal olanadil yargrlanma hak olmast, hakkrnr engellemekle, aqrlmamasl davanm Anayasamlz CMK olmakiizere,bu ve ba$ta konudaki biitiin yasave sdzlegmeleri ettiginden, ihlal evrensel genelprensiplerine hukukun aykrrrbu tutumabir an 6nceson verilerek miivekkilimin,yargrlanma hakkmn kendisine tanlnmasrntn r ar saElanmas Z1.ndan arcttir. ib ACIKLAMALAR l) Miivekkilim MuzafferTekin,Umraniyesoru$turmasr kapsamrnda 14.6.2007 gdzaltrna tarihinde olup,begayhksiirc ahnmrg gegmesine ralmen hakkrnda iddianame ve diizenlenmemig hen[iz kamudavasr agrlmamrqtrr. Tutukluluksiiresinin ayl bulmasrna beg ragmen, kendisiniadil yargrlayacak glkanlmamrq bir qekilde mahkeme huzuruna olmasr, hukukdevletiaqlsmdan dnemlibir zafiyetinyagandrlrnr oftaya koymaktadrr. 2) Bagta evrensel hukuknormlanve sdzlegmeleri olmakiizere, Anayasamrz yasalartmtz; ve tutuklusanrgm makulsiireigindeadil bir gekilde yargrlanmak glka.nlmaslnl tizere, mahkeme huzuruna ijngdrmii$tiir. $iiyleki;

KONU

a

t
ve a) 4.1I .1950Tarihli insanHaklannrn Temeldzgiirliiklerinin Korunmasr S6zleqmesinin 6.maddesinde; " Herkes........... cezai alandakendisine viineltilen suclamalar konusunda kurulmus karar verecek olan.vasavla baErmsrz tarafsrzbir mahkemetarafindan davasrnrn ve makul siireicinde.hakkaniyete uvgunve acrkolarak siiriilmesini istemek haklgnasahiptir" denmi5tir. NitekimAiHM'nin ; StogmiitlerAvusturya10. I . 1969 / I tarihli karannda, Gvincho/Porlek 10.7 iz .1984tarihli kararrnda, BockJAlmanya 29.3.1989 tarihli karannda; "... Tiim hak arayanlaricin secerliolanbu hiikmiin amacr ( 6.maddevi kastetmekte bu kisileri varsllama islemlerinin ). siiriincemede kalmasrnakarsr korumak iizellikle ceza davalannda suclanan mahkeme vahut her hansibir nedenle karan beklevenkisinin. uzun siire davasrnrn nasrlsonuclanacaEr endisesi vasamaslnl ile iinlemektir" denmigtir. b) 1982'l'arihli Anayasamrzrn l4l.maddesinin 4.fikrasrnda ; " davalarlnmiimkiin olan siiratlesonuclandrrrlmasl varqrnrn eiirevidir" hiikmii yer almrqtrr c) 5271SaythCezaMuhakemeleri Kanununl4l.maddesinin d bendinde ; ' Xanunauveunolarak mercii huzurunacrkanlmavan vargrlama kisiler maddi ve maneviher tiirlii zararlarrnr devletten istevebilirler" denmiEtir. yasanrn Yine5271 sayrlr IT0.maddesinin 2.bendinde ; " sorusturma evresi konusunda sucun toplanan deliller yeterlisiinheolusturuyorsa. islendiEi hususunda Cumhuriyet Savcrsr iddianamediizenler" hiikmiineyer vermi$tir. r , ,l bir

tt)

o(l

I

Giiz altl ve tutuklamatarihindenitibarenqecen avhk siire 5 icinde. delillerinhalentoplanmamrs iddia etmek olduEunu miimkiin deEildir. Miivekkilim sugsuz yere,adil yargrlanaca[rna inandrlrhakimin gftmakigin 5 aydan yanabeklemektedir. huzuruna bu gizlilik karanolmasr Dosyada nedeniile hangidelillerden dtiirii suglandlglnr bilmeden, agrlmakszm tutukluolarak aylarca davasr cezaevinde brrakrlmasr, cezaslnm kiqiyemahkum olmadan gektirilmesi gelmektedir. anlamrna Miivekkilimi magdur edenbu yasadr$r durumun diizeltilerek, sayrn savcr tarafindan inanlhyorsa al iddianame derh sugluolduguna yoluna gidilmesini, tanzim edilerek kamudavasrnrn aksi agrlmasr yer kanaat hakimoldu[u takdirde iliqkin kovugturmaya olmadrfrna yollarrn karar verilmesini, takdirde aksi iEin sorumlular hertiirlii yasal yaprlmasml igletilmesi gerekli igin saygrlarrmla bilvekale iqlemlerin arzederim.13.1 1.2007
$iipheli-

Veki Av.Kemal K

a oe -t

(D fD

w

D

: X

Frl
'
5 l

i

e

SF

!
, ,{ r'j 1 /t

/'
i

\

t.

a

I

t

g l ' i a l

'

l

i srlxnur, cuvtruRiynrnas savcrr,rGrNa
(CMK zs0,maddeye giire )

MtJNaCATEDEN

: Muzaffer Tekin Tekirdaf F Tipi Cezaevinde tutuklu : Av.Kemal Keringsuz Bloklan Hl YatanCad.Emlak Bankasr Blok K:4 D:9 0212 523 18 18 Fatih/ist

vEriri

KOI\U : istanbulCumhuriyetBagsavcrhsl'nln 200711537 sayrhdosya Hz kapsamrnda, Umraniyesorugturmasr adr ytiriittti[ti tahkikatta, altrnda miivekkilim Mu zafferTekin; | 4.6.2007 tarihindegdzaltnaalmmrg olup, aradan ay gegmesine 5 ra$men hakkrnda iddianame tanzimedilerek kamudavasmrn agrlmamrg olmasr, anayasal olanadil yargrlanma hak hakkrnr engellemekle, davanm agrlmamasr Anayasamlz CMK olmaki.izere, bagta bu ve konudaki evrensel btittinyasave sdzlegmeleri etti[inden, ihlal hukukungenelprensiplerine aykrn bu tutumabir an 6nceson verilerekmiivekkilimin, yargrlanma hakkmmkendisine tanrnmasmm sa$lanm arzrndan afl ibarettir. ACIKLAMALAR :

1) Mtivekkilim MuzafferTekin,Umraniyesorugtunnasr kapsamrnda 14.6.2007 tarihindegozaltna almmrg olup,begayhk siire gegmesine ra[menhakkrnda iddianame dtizenlenmemig hentiz ve kamudavasr agrlmamrgtrr. Tutukluluk stiresinin ayrbulmaslna beg ra$men, kendisini adil yargrlayacak grkarrlmamrg bir gekilde mahkeme huzuruna olmasr, hukukdevletiagrsmdan cinemlibir zafiyetinyagandrprnr ortaya koymaktadr. 2)BaSta evrensel hukuknormlanve sdzlegmeleri olmakizere, yasalanmrz; Anayasamrzve tutuklusanr[rnmakulsiireigindeadil bir gekilde yargrlanmak grkanlmasml izere, mahkeme huzuruna <ingdrmti$ttir. $oyleki;

<b
ve a) 4.11.1950 Tarihliinsan Haklannm TemelOzgiirliiklerinin Korunmasr Sdzleqmesinin 6.maddesinde; " Herkes.....,..... yiineltilen cezai alandakendisine suclamalarkonusundakarar verecekolan.vasaylakurulmus baErmsrz tarafsrzbir mahkemetarafindan davasrnrn ve makul sflre ieinde.hakkaniveteuvsun ve aclk olarak siiriilmesini istemek haklanasahiptir" denmi5tir. Nitekim AIl.lM'nin Strigmiiller 10. larihli / Avusturya I I .1969 ; kararrnda, Gvincho/Porteki z 10.7.1 tarihlikararrnda, 984 Bock/Almanya 29.3.1989 tarihlikarannda; "... Tiim hak aravanlaricin gecerli olan bu hiikmiin amacl ( 6.maddevi kastetmekte bu kisileri varsllama islemlerinin ). siiriincemede kalmasrna karsr korumak. iizellikle ceza davalarrnda suclanan mahkeme vahut her hanqibir nedenle kararr beklevenkisinin. uzun siire davasrnrn nasrlsonuclanacaEr endisesi vasamasrnr ile dnlemektir" denmigtir. TarihliAnayasamrzrn .maddesinin I 4l 4.frkrasrnda b) 1982 ; " davalann yargrnln miimkiinolansiiratle sonuclandlrllmasl siirevidir"hiikmiiyer almr$trr. d c) 5271Sayrh Ceza Muhakemeleri Kanunun 14l.maddesinin bendinde ; "Kanuna uvgun olarak tutuklandrElhalde makul siirede yargrlama mercii huzurunacrkarrlmayan......... kisiler maddi ve maneviher tiirlii zararlannr devletten istevebilirler" denmigtir. yasanm T0.maddesinin Yine 5271sayrh l 2.bendinde; " sorusturma evresikonusunda toplanandelillersucun yeterli islendiEi hususunda olusturuvorsa. Cumhurivet siiohe Savcrsr iddianame bir diizenler" hiikmiine vermiqtir. yer

'

, }

t7i
3

Giiz altt ve tutuklama tarihinden itibaren gecen5 ayhk siire icinde. i4dia etmek delillerinhalentonlanmamrs olduEunu miimkiin deEildir. yere, yargrlanacagrna hakimin Miivekkilim sugsuz adil inandrlr grkmak huzuruna igin 5 aydan yanabeklemektedir. bu gizlilik karanolmasr Dosyada ile nedeni hangidelillerden <itiirii suqlandr[rnt bilmeden, aylarca davasr agllmaksrzrn tutukluolarak cezaevinde brrakrlmasr, kiqiyemahkum cezasmln olmadan anlamnagelmekledir. Eektirilmesi Miivekkilimi ma[dur eden yasadrgr diizeltilerek, bu durumun sayrn savcrtanftndansugluoldu$una inamlyorsaderhaliddianame yolunagidilmesini, tanzimedilerek kamudavasmm aksi agrlmasr yer kanaat hakimoldugutakdirde kovuqturmaya olmadrlrnailiqkin yollann karar verilmesini, takdirde aksi iqin sorumlular hertiirlii yasal
iqletilmesi gerekli iqin iqlemlerin yaprlmasrnr sa mla bilvekale

13. arzederim. I I .2007 $iipheli-Tutuk Muzaffer Teki Vekili Av.KemalKerin

ffu,1,l /,pLn" Qql:n"

(.

', i;a / "(

,[u*-,m

oil'i,

G "L-bJ o't*'/''l't'J' n i) ii'/r,L-' "'' +"1,

fr-,'.l"s"q '''l 2

cn

isr,lttlnur, cuununiynt n q.ss.q,vcu,rcne
Dosva No:2007/1537 Hz

TALEPTEBULUNAN : Muzaffer Tekin

VEKiLi
KONU

: Av.KemalKerinqsiz

: Miivekkiliminevindeel konulandiziistii bilgisayar IBM marka ile bilgisayarlarrnda unsuru rastlanmamrg suq olmasr nedeni iadesine ile karar talebinden ibareltir. verilmesi Miivekkilimin,G0ztepe'de yaprlan aramasmda adet ev bir diziistflbilgisayar masa ile iistiinekurulanIBM markabilgisayarrna el konularak emanete almml$tlr. Yaprlanaragtrmalarda hiqbir sug iadesine kararverilmesinisaygrlanmla bilv ederim.l4.11.2007 e arz ve

$iipheliTutukl MuzafferTeki Vekili Av.Kemal Kering

,.tL >1w

lsrailsut curvrHunlver enssavctttGtta
(GMK 25o.Maddesiyle yetkilendirilnis) Dosya No:2OO7l'1537 Hz

sonusrununol lenlne
ol.lrr oetlllenlx topletulslttt lsteYer
TUTUKLU : Muzaffer Tekin Tekirda$ F Tipi Kapah Gezaevinde Tutuklu : Av.Kemal Keringsiz Vatan Gad. Emlak Bankasr Bloklan Hl Blok K:4 D:9 Fatih/lst

a
vexlll

a

KONU : GMK 16O/2 mad. uyarrnca gtpheli tutuklu Muzaffer Tekin'in iizerane atrh suglarr iglemedi$ineiligkin lehine olan delillerintoplanmasrtalebindenibarettir.

lz*rarl.ln
A. GENELOLARAK GMK {6O.mad. l.frkrasrnda
" Gumhuriyet savcrsr; bir sugun iglendi$i izlenimini veren bir hali ii$renir ii$renmez, kamu davasrnr agmaya yer olup olmadr$rna karar vermek

iizere hemen lsl1{ CenCeGl1{laragtrrmayabaglar."

;,

(2) Aynr maddenin 2.frkrastnda ; " Gumhuriyet Savcrsr, maddi gerge$in aragtrnlmasr ve ADIL YARGILANMANIN yapllabilmesi igin emrindeki adli kolluk gdrevlileri marifetiyle, giiphelinin LEHINE ve ALEYHINE olan delilleri toplayarak muhafaza altrna almakla ve

slJprellrlr rlrlnnttt v0xUulUo0n"

xonuuartn

o

o

denmigtir. Maalesef uygulamada sayln savctlartmtz daha ziyade kendisini, giiphelinin aleyhine olan delilleri toplamakla yiikiimlii olarak kabul etmekte, ancak giipheli lehine olan delilleri adeta yok farzetmekte veya toplanmasrnda miigkiilpesent davranmaktadrrlar. Oysa yiiriirliikte bulunan 5271 Sayilt GMK'nun {Go.maddesi 9ok agrk bir bigimde iizellikle, gizlilik karannrn alrndr$r sug dosyalarrnda miidafiinin yardrmrndan son derece ktstth istifade etmek durumunda kalan giipheli tutuklunun maldur olabilece$ini dikkate alarak, Gumhuriyet Savcrlarrnrngiiphelinin haklarrnl da korumakla mtikellef oldu$u kuralrnr getirmistir. Gumhuriyet Savcrsr: giphelinin hasmr degil, aynr zamanda onun haklanntn koruyucusu oldu$unu unutmamahdrr. dzellikle giipheli tehine olabilecek delilleri sorugturma agamasrnda toplamaktan asla imtina etmemelidir,

<:li,'.
(3) $iiphelinin isnad edilen sug ile iligkisi olup olmadrSr hususuna yeterince vakrf olamamasr nedeni ile belki resen hareket etmekte pratik agrdan zorluklarla kargrlagma ihtimalini diigiinsek dahi, bu konuda giipheli miidafiinin taleplerini miispet bir gekilde de$erlend-rmes- gerekmektedir. Bu sebeple aga$rda belirtti$imiz hususlarda miivekkilimin masumiyetini ortaya koyan delillerin toplanmasrna ve giisterdi$imiz olaylara do$rudan vakrf olan giirgiiye miistenit bilgi sahibi tanrklanmrzrn dinlenmesine kararverilmesini talep etmekteyiz.

e-rmrxlnnrnllzrnolrlenmesluelllsxlr
rll-eplenlulz:
Heniiz aydrnh$a kavugmamrg olmakla birlikte miivekkilim TGK 3{4mad. diizenlenen "silahlr tirgiit Uyesi" olmak ve TGK 327 mad. diizenlenen rDevletin giivenli$ine iligkin belgeleri temin etme" suglarr ile tutuklanmrg bulunmaktadrr. Tutuklulu$un uzatrlmasrna iligkin kararlarda ise bu suglara bir krsrm suglannda ilave edildi$i giiriilmekle birlikte, aynr dosyadan tutuklu saytsrntn 13 olup tamamr igin ayngtrrma yaprlmadan iglendigi iddia edilen biitiin suglar sayrlmrg oldu$undan, miivekkilimin payrna han gi suglann diigtii$iinii, iddianamenin tanziminden tince anlamakta giigliik gekti$imizi itiraf etmekteyim.

o

(41
Miivekkilime sorusiturma agamastnda sorulan suallerden anlayabildigimiz kadan ile yaprlan suglamalar iig ana delile dayandrnlmaktadtr. giiyle ki;

a) Saipheiitutuklu Kuddusi Okudun kendisine getirdidi trMasterPlant Ga[smasrttolarak
adlandtnlan belse;
M iivekkilim emniyetteki ifadesinde belirttigi iizere ; * Siiz konusu belgeyi kendisi hazlrlamamtgtrr. * Bu galgma kendisine 2OO5ylhnda o dtinemlerde bir iki ay kadar giiriigtiigii ve sonrasrnda iligkisinin koptu$u , bu dosyadan tutuklu bulunan giipheli Kuddusi Okur tarafrndan getirilmigtir. * Bu gahgmanln igeri$inden bu sorugturma baglayrncaya kadar haberi olmamrgtrr. Qiinkii kendisine brrakrlan bu gahgmayr okuma gere$i dahi duymamrgtrr. * Bu gahgma resmi bir belge olmaytp, tamamr Kuddusi Okur tarafrndan bizzal yaztlmtgttr. Yazrmrna ve haztrlanmaslna miivekkilimin higbir katkrsr olmadr$t gibi bilgisi dahi olmamrgtrr. * Miivekkilim, bu belgenin igeri$ini bilmemektedir. $iinkii kendisine btraktldrktan sonra okumamrgtrr. Emniyetteki ifadesi kendisine okundu$unda, igerigine katllmadtgtnl dahi ifade etmigtir. * Kuddusi Okuy'da ;t'emniyet, savcrllk ve sorgusunda miivekkilirnin ifadelerini aynen

o

o

(s)
do$rulamrg, belgenin kendisi tarafrndan hazrrlanan bir parti programr gallgmasr seviyesinde oldu$unut, ifade etmigtir. * Miivekkilim bu belgeyi kesinlikle kullanmamrg, bagkasrna vermemign okutmamlg, yaymamrgtrr. Bu durumda miivekkilimin bu belgede yer alan ifadelerden titi,irii suglanmast da miimkiin de$ildir. Bu belgenin kendisine blrakrlmrg olmastn velev ki befgedeki yer alan yaztlar sug ifade etse dahi, miivekkilimin siiz konusu suga igtirak etti$i anlamrna asla gelmez. Aynr suga igtirak edebalmesi igin, siiz konusu belgeyi haztrlayanlar arasrnda bizzat olmasr veya bu belgey- aldtktan sonra igeri$ine katrlarak bu belgeyi ve fikirleri etrafa eylemleri ile yaymast gerekmektedir. Oysa yukanda da beyan etti$imiz iizerel stiz konusu belge kendisine okunmak tizere brrakrlmrg ancak miivekkilimn Kuddusi Okurtun derneklegme fikrine katrlmadr$rndan belgeyi okumaya bile gerek duymamrgtrr. Kaldr ki belgedeki anlatrmlar incelendi$inde, higbirinin sug tegkil etmedifi, tamamen AY 26.mad. yer alan ifade ozgiirltigii gergevesande savunulabilecek anlatrmlardan ibaret oldu$u anlagrlabilecektir. $iipheli Kuddusi Okur, elbette ki kendisinin yazdr$r yaztlan en iyi gekilde savunabilecek olmakla birlikte, ileride verece$imiz dilekgelerde giipheli Kuddusi Okurtun bu master planr

a

iil
(6)

gahgmasrnrn sug tegkil edici bir yanr olmadtlrnr
aynntrh bir gekilde ortaya koyaca$tz. Burada Kuddusi Oku/la ilgili aktaraca$rmrz bir di$er hususta, miivekkilimin bu kigiyle olan tanlgmasr ve iligkisi olacaktrr. Muzaffer Tekin, Kuddusi Okur ile 2OO4yrhnda Vatansever Kuwetler Giig Birli$i hareketinde yer alan Hiiseyin Giiriim vasrtasr ile tanrgmrgtrr. Bu kigi Ankaratda katrldr$r toplantr sonucunda memnun kalmayrnca miivekkilimin ofisine bir- iki ayfik siire iginde birkag defa gelmig sohbet edilmig ve ileriki tarihlerde bu iligki tamamen kopmugtur. Bu anlamda Kuddusi Okur ile iligkisini higbir gekilde TCK22O veya 314.mad. anlamtnda yorumlamak miimkiin de$ildir. Danlenmesani istedi$imiz tanrklarrmiivekkilimin Kuddusi Okurtla nasrl tanrstr$rnr ve gok krsa siire devam eden dostluk iligkisinin diizeyini son derece iyi bilen ve her agamada bulunmug olan kigiler olup, master planr galrgmasrnrn verildi$i srrada mahalde olan gahrslardrr. Bu tanrklar, Kuddusi Okurtun hazrrladr$r Master planrnrn miivekkilime nasrl verildi$ini, giipheli Muzaffer Tekin'in bu gahgma hakkrnda ki beyanlannr ve Kuddusi Okur'la olan iligkisini an latacaklard I r. Bu konudaki tantklanmlz ; 1) Erdal Gan Atatiirk Gad. Krrlangrg Sk N:8/15 Maltepe/ist , 2) Remzi Arasan

c+1'

(71 Do$ancrlar Gad.N:4715 Uskiidar/lst
Savcrlrkga dinlenmesine karar verildigi takdirde giisterdi$imiz tanrklar haztr bulundurulacaklardrr. b) Emniyetin l6.straslnda kaydolunan ve siiphelinin evinde yaptlan aramada bulunan GD hakkrnda ki beyanlanmtz ; Miivekkilimin evinde bulunan ve daha sonra di$er tutuklu Aydrn Yiiksek ve Mete Yalazgiltin ifadeleri ile ne oldu$u ortaya grkan GDtde yer alan bazr bilgilerin, gizli belge mahiyetinde oldugu ifade edilmigtir. Oncelikle bu GD miivekkilim tarafrndan kesinlikle hazrrlanmamrg ve hazrrlanmastna katkrda bulunulmamrgtrr. Yine bu GD miivekkilime geldikten sonra, farkrnda olmadan evine giitiiriilm0g ve gahgma odaslna konularak izlenme olayrna dahi gidilmeden unutulmugtur. Nitekim siiz konusu GD'nin izlendi$ine iligkin bir iz miivekkilimin bilgisayar kayrtlarrndan grkmamrgtrr. Bu durum dahi giipheli Tekin'in ifadesinin samimiyetini ortaya koymaktadtr. Siiz konusu GDtnin geligi ise, miivekkilimin bu olayr ve GDtyi hatrrlamamasr sebebi ile di$er tutuklu giipheli Aydrn Yiiksek ve Mete Yalazgiltin ifadelerinden sonra daha iyi anlagrlmaktadrr. Miivekkilim bu GDtyi savcrhk ve sorgu ifadeleri srrasrnda hatrrlamrg, aynen di$er giiphelilerin

o

a

(8) ifadelerinde anlattlSr gibin kendisinin yoklu$unda GDtnin Mete Yalazgil taraftndan btraktldt$tnt, GDtnin Aydrn Y0ksek'e ait oldu$unu, ancak GD'yi izlemedi!ini ifade etmigtir. $iiphelilerden Aydrn Yiiksek, Mete Yalazgil ve hazrrlrkta ifadesi ahnan Rafet Arslantrn ifadeleri de$erlendirildiSinde, iincelikle bu GD ile miivekkilimin higbir rabrtasrnrn bulunmadr$tn GDtdeki bilgilerin, belgelerin ve diikiimanlann hazrrlanmasrndakesinlikle katktstntn olmadr$r, Aydrn Yiiksektin kendisine yardtmct olunmast iste$i sebebi ile, bu GD'nin brrakrldt$ranlagtlmaktadlr. Muzaffer Tekin; Aydrn Yi,iksek,i, Mete Yalazgil vasrtasr ile tanrmr$ ve bir defa biirosunda gdriigmiigtiir. Bu igi sebebi ile de birkag defa kendisane telefon agmrgtrr. Bu kigi ile daha iince bir tanrgrklr$rda olmamrgttr. Mete Yalazgil 'i ise; emekli olduktan sonra tanrmrg olup, iligkileri tamamen basit bir dostluk gergevesinde yi,iriimiigttr. A9a$rda isimlerini ve adreslerini verdi$imiz tanrklar, giipheli Muzaffer Tekin ile Aydln Yiiksek ve Mete Yalazgil'in iligkilerini son derece net olarak bilen, GDtnin biiroya nasrl ve hangi maksatla getirildi$ine gahitlik yapabilecek kigilerdir. Bu sebeple bu kigilerinde sayrn savcrhkga sorugturma srrasrnda dinlenmesinde faydah olaca$l ve giipheli Muzaffer Tekintin ifadelerinin srnanmasr agrsrndan bUyaikfinem arzedecektir. Bu konudaki tanlklanmrz;

(e)
aa) Faik Biiyiik Teoman Barbaros Mah. Veysi Paga Sk Atalar Sitesi N=l1117Uskiidar/ist
bb) Dogan Geylan Giiztepe Mah. Hrzrrbey Gad. Nz 229129 Palmiye B Blok Kadrkiiy/ist

o

o

Bu tanrklannda dinlenmesine karar verilmesi halinde, savcrhkta tarafrmrzdan hazrr bulundurulacakttr. Kaldr ka GD'de yer alan gtiziimler, giiphelilerin ifadeleri gergevesinde gizlilik de$eri olmayan, gizli olsa bile iilkenin giivenliSini tehlikeye diigtrecek mahiyette bulunmayan rapor, yazrgma ve giiriiglerden ibarettir. Bu konudaki giiriiglerimizi de iddianamenin tanziminden sonra aynntrlr olarak sunaca$rz. Ancak burada gunu ifade etmek gerekir ki; miivekkilimin bir defa giiriigtii$ii Aydrn Yiiksek ile basit bir dostluk iligkisi igerisinde oldu$u anlagrlan Mete Yalazgil ile iligkileri higbir zaman TGK 314 ve 22O.madde anlamrnda iirgiit iiyeli$i gergevesinde de$erlendirilmesi miimkiin deSildir. c) Umraniyetde ele gecirilen bonbalann sahibi oldudu ileri siiriilen Oktay Yrldrnm ile iliskileri Yiiniinden :

r6?
(10) Miivekkilim MuzafferTekin; di$er tutuklu giipheli Oktay Yrldrnmtt1998 yrhnda Mahmut Ozt0rk vasrtasrile tanrmrgtrr.1998 Yrltnda Oktay Yrldtnm gark giirevini yapmaktadrr. istanbulta tayini grktrktan sonra miivekki limin biirosuna arada srrada uSramasr nedeni ile bir dostluk iligkisi mevcuttur. Gtirilgmeleri tamamen mesleki gergevede kalmrgtrr. Ancak tutuklanma gergeklegmeden iince miivekkilim ile Oktay Yrldrrrmarasrnda bir sogukluk olugmasrnedeni ile yaklagrk 6 ayr agkrn bir siire hi9 giiriigiilmemigtir. Sadece tutuklamadan iki ay iince hal hatrr sorma seviyesinde bir telefon giiriigmesi yaprlmrgtrr. Oktay Yrldrnm ile birlikte higbir dernekte, vakrfta, sendikada veya her hangi bir sivil toplum kurulugunda iiyeli$i ve birlikteli$i mevcut de$ildir.
Umraniye'de bulunan bombalardan miivekkilimin kesinlikle bir haberi olmadl$r gibi, bombalarla bir iligkisi de mevcut degildir. Sayrn savcrhk, bombalarla iligkiyi muhtemelen daha iince tutuklanan ve sonradan salrverilen Ali Yigat'in yetersiz ve tamamen diizmece olan ifadesine dayandrrmrgtrr. 6ncelikle Ali YiEat'in emniyette ki ifadesi okundu$unda, miivekkilimin olayla iligkisinin kurulmasr agrsrndan son derece yetersiz olup, adeta giipheli Muzaffer Tekintin olaya monte

({r)
edilmek igin nasrl zorlantldr$l agtkga ortaya gtkmaktadrr. Nitekim emniyette kendi iradesine dayanmayan ve gerceii yansrtmayan ifadesinde ; Olaydan kag giin ve ne zaman oldu$u belli olmayan bir tarihte, gdrsel ve yaztlt basrndan tanrdr$rnr ifade etti$i Muzaffer Tekinti , manavrn iiniinde klsa bir siire igin durup durmadr$r veya yavagladt$I belli olmayan siyah mercedesin iginde gtiriip tanrdr$rnr ancak, mercedesin iginden kimsenin inmedi$ini beyan etmigtir. Ali YiSittin MuzafJer Tekin ile ilgili sadece bu beyanl mevcuttur. Bunun drgrnda olayla ilgili olarak Tekin'den kesinlikle bahsetmemigtir. 6zellikle sorgusunda, sayrn hakim tarafrndan Muzaffer Tekin ile ilgili bir tek sual sorulmadr$r gibi kendisinin de Tekin ile ilgili bir beyanr olmamrgtrr. Buna ra$men Tekin'in, Ali Yi$it'in ifadelerine binaen tutuklanmasr ancak hukuk mucizesi olarak kabul edilebilir. Ali Yi$it'in cezaevinde, di$er tutuklu giipheli Oktay Ytldlnm ile olan iligkileri srrasrnda yaprlan konugmalar, bant kayttlan, ahnan ifadeler ashnda Ali Yi$it'in Muzaffer Tekinti hi9 tanrmadr$rnr, manavrn iiniinde giirdii$iine iligkin ilk ifadesinin zorlama sonucu verildi$ini agrkga ortaya koymasrna ragmen, Muzaffer Tekintin (imraniye sorugturmasrnrn igine sokulmak istendi$i, 6nceden yazrlan oyunun sahneye kondu$unu, bu sorugturmanrn hukuki higbir vasfrnrn bulunmadr$rnr, tamamen politik bir kurgu oldu$u anlagtlmaktadrr.

o

o

(121
Danrgtay operasyonu, miivekki lim in iizerinden TSKtni yrpratma operasyonu olarak nasrl hazrrlanmrgsa, bu operasyonda aynr mahiyette ve aynr giigler tarafrndan Gumhurbagkanh$r segimi ve genel segimler iincesinde uygulamaya sokulmug ve neticede iiriinii ve sonucu ahnmrg bir komplodan ibarettir. igin zorlu$u, siyasetin sonucunu almrg oldu$u, bu operasyonun tasfiyesinin nasrl yaprlaca$r hususudur. Qiinkii bu girkin komplonun sonucunda bir gok aileye ateg diigmiig, insanlar ma$dur edifmig, bagtan ling edilerek yargtstz inlaz yaprlmrglardrr. Tiirk milletinin ve miivekkilimin giicii eninde sonunda oynanan bu tezgahr bozabilecek kuwettedir. Bu tezgahrn iiniinde ve arkasrnda yer alan biitiin figiiranlar, adalette hesaplagma giiniin0n gok yakrn zamanda gelece$ini asla unutmasrnlar! Miivekkilimin tutuklanmasrna yol agan Ali Yi$ittin ifadesinin nasrl ahndr$tntbizzal kendisi her ortamda anlatmakta, emniyetin komplosunu agrkga ifade etmektedir. Krsa bir siire iince Umraniye'de en az 10 kiginin bulundu$u ortam igerisinde, emniyette ifadesinin nasrl alrndr$rnr,9er9e$in nasrl de$igtirildi$ini, siiyledi$i siizlerin nasrl garprtrldr$rnragrk bir gekilde ifade etmigtir. Ali Yiiittin beyanlanna sflre; o Kendisi televizyonu hemen hemen hi9

({ 3) izlemeyen biridir. Gazete ise hi9 okumaz. Bu sebeple Muzaffer Tekinti medyadan tanlmasr miimkUn degildir. ifadesinde yer alan giirsel medya siizcii$ii, kendisinin kullanaca$r bir terim de$ildir.

o

o

. Slyah Mersedes olayrnr ise tamamen kendisinin kattrirnr. 8-9 Haziran stnlerinin birinde bir siyah mersedesin durmadan yavaslayarak gectiiini" iinde ve arkada bir klslnin oturdudunu. bu kisileri tanrmadrdrnr.manava bu tiir arabalann mewe ve sebze icin hafifce duraklayarak bakmasrnrn normal oldudunu. o strada Oktayrtn manavda olmadrdrnr. polisin arabanrn icindeki kisilerin kim olduiunu sorunca resimler getirildidini. bu resimler arasrnda Muzaffer Tekintin ve Mahmut 6ztiirkt0n resimteri oldudunu. Muzaffer Tekin'i tanrmadrirnr ve bu kisinin arkada oturan olduiunu siiyleyemeyecedini" Mahmut icinde. Mahmut'u tanrdrdrnr.dndeki kisinin Mahmut olamayacadrnr ifade ettiiini. bu iki kisi hakkrnda kesinlikle emniyete isim vermedi6ini. tamanen s6ylediklerinin tersine kendi kafalarrna g6re yazdrklannr, Tekinti daha iince tanrmadrirnr. basrnda da hic giirmedidini. Mahmuttun l5-20 dakika sonra yesil bir opel ile Oktay ile birlikte geldidi hususunun da tamamen uyduruldudunu. emniyette ifadesinin kendisine okutulmadan imzalatrldrdrnr.ifadesl ahnmadan iince polisler tarafrndan bir lokantaya siitiiriildiiS0n0 ifade etmistir.

(141
Bu beyanfarr, {O'a yakrn kigi bizzat delalarca dinlemigtir. Bu kigilerin bir krsmrnrn savctftfrnrzca
dinlenmesi bile gerge$i ortaya gtkaracak, oynanan

oyunu bozacakttr. iglenen suglarr ortaya grkarmak elbette ki savcrhk olarak giirevinizdir. Ancak suglann yanr stra, yok yere suglanan, ocaklan siindairiilen, iizerinde komplo kurulan kigilerin haklannr ve masumluklannr da ortaya grkarmak yine sizin giirevinizdir. Bize hocalarrmrz gunu 6$retmiglerdi. lOOOSuglunun ceza giirmemesi de$il,bir sugsuzun haksrz yere ceza almast toplumun adalet d0zenini ktikten yrkar, Buradan srarla ve inatla Muzaller Tekintin sugsuz ve masum oldu$unu, dosyadaki mevcut delillerin Tekintin suglanmasrigin son derece yetersiz ve hatta bir hig seviyesinde bulundu$unu, higbir hukukgunun bu diizeydeki delillerle kimsenin isnad edilen suglamalara maruz kalmasrnr savunamayaca$rnr, bunun biiyiik bir sorumluluk do$urdu$unu beyan etmekteyim.
Atrlan her imzanrn bir mesuliyeti oldu$unu, aradan krrk yrl gegse dahi haksrz yere imza atanlardan mutlaka giinii geldiginde adalet iiniinde hesap sorulaca$rna inanan insanlardanrz. Hukukgu kimli$imiz ve kigili$imiz, bu hesabrn sorulmasr igin takipgi olma yetene$imizi de geligtirmigtir.

.tt;L (1s)
Bu iilkede kim hangi srfata sahip olursa olsun, hangi politik ve siyasi giig merkezlerine dayanrrsa dayansrn, haksrz ve adaletsiz yere ocaklan ytkamaz, sugsuz insanlarrn yuvasrna ateg d090remez. (lrdusuna 25 yrl boyunca hizmet vermign canrnl torbaya koymug, vatan igin boynunu uzatmlg, megruiyet gizgisini asla agmamrg insanlara, teriirist muamelesini yapanlardan bir giin ilahi adalette ve kul adaleti de hesap soracaktrr. Adalet nezdinde biiyiik hesaplagmanrn takipgisi olaca$rmrzdan kimsenin kugkusu olmasrn.

Oynanan oyun sonucu ma$dur olan yiizlerce insana yaprlan bu adaletsiz uygulamalardan, ne yiice Rabbin, nede kulun razr gelmeyece$inin idraki igerisindeyiz.
Miivekkifimin, 4r5 aydtt igkenceye diiniigen bu sorugturmanrn, haklr olarak artrk batarilmesini istemesi son derece tabidir. Biiliiciilerin federasyon ve biiliinme taleplerinin ayyuka grktr$r, meclis iginde ve drgrnda demokratik giiziim altrnda teriirai agrktan destekleyenlerin her giin iilkenin birli$ine ve iiniter yaprsrna verdi$i a$rr demegler dikkate ahnmazken, bir GD'de yer alan gizlilik derecesi olmayan belgelerin sug unsuru sayrlmasr, bir kiginin hazrrladr$rmaster gahgmasrnt, devlete isyan sugunun unsurlarr olarak bakrlmast katlanrlmasr miimkiin olmayan, adalet adrna savunulamayacak, hukuk kurallarr igerisinde giiriilemeyecek bir tutumu ortaya grkarmaktadrr.

alt 1

({6) M iivekkilim M uzaffer Tekin, brrakrn rz devletin birli$ini bozmayr, isyan grkarmayt, bunlar igin teriir tirgiitii olugturmayrr l9S2 AY'nrn ilk ditrt maddesine srmsrkr sarrlmrg, deSigtirilmesine asla rrza giistermeyen, bugiinkii milli iiniter devlet yaprsrnrn korunmasr gereken bir diizen olarak giirmekte, aizerine hassasiyetle titremektedir. Bu insanrn bugiinkii sistemin giiktgiinii savunan fikirlerin arkasrnda oldu$unu savunmak asla makul bir anlayrg de$ildir. Biitiin bunlar, agr$a grkmasr igin gaba gerekmeyecek tilgiide meydandadrr. Ancak buna ra!men haksrz ma$duriyetin devaml kabul edilebilecek gibi deglldir, Insan hayatr ile asla oyuncak gibi oynanmaz. Hele hele politik ve siyasi gtkarlara alet edilemez. Hukuk ve siyaset bir arada olmaz. Olmaya zorlandr$rnda yanlrg hesap Ba$datttan diiner. Biz artrk hukukun ve adaletin bu sorugturmada hakim krhnmasrnr istiyoruz. Bunu istemekte hakkrmrz olsa gerek. Kanunun giicii kimsenin elinde ilelebet kalmaz. 6nemli olan bu giiciin kaldr$r siirece krlrcr, adaletli kullanmaktrr. Qiinkii kimse, ama hi9 kimse adaletten giiglii degildir. Herkesin, her makamda gegici oldu$unu unutmamak gerekir. Biz gergek adaletin tesisi igin iincelikle

aga$rda gtisterdi$imiz iki tanr$rn Muzaffer Tekin ile Oktay Yrldrnmtn iligkilerini ortaya koymak bakrmlndandinletmek istiyoruz. Bu tanlklanmrzrn adresleri ve isimleri gunlardrr;

117l
aa) Rtstem Kairgat Riistemoglu Feyzullah Mah. Kiiro$lu Sk Ada Ap. N:15/9 Maltepe/ist bb) Nevzat Bozdogan Atattirk Gad. Krrlangrg Sk N:8/{5 Maltepe/ist Aga$rdagiisterece$imiztanrklarda Ali Yigit'in serbest kaldrktan sonra, gerge$i ifade eden beyanlannabizzat gahit olan kigiler olup, Ali Yi$it'in sorugturma iincesi ve sonrasrnda anlattr$r hususlann neler oldu$unu, bunlarrnnasrl de$igtirildigini, emniyette ki ifadelerinin nasll ahndr$rnt, Muzaffer Tekinti tanryrptanrmadr$rnr , manavrn iintinde giiriip giirmedigini, Muzaffer Tekin isminin emniyette nasrl ortaya grkarrldr$r hususlarr konusunda beyanda bulu n acakla rdrr. Bu tanrklann isimleri ve adresleri gunlardrrl aa) isa dztiirk Esengehir Mah. Yegihrmak Gad. U$ur Prnar Sitesi N:7/{6 Umraniye/lst bb) Murat 6zkan Terakki Gad. Nt28 D:{2 OzprnarAp. Bakrrk6y/lst cc) Segkin Albayram Srracevizler Gad. Hava Ap. N:23 D:{ gigli/lst

o

o

(r 8)
d) $iipheli Ali Yiiittin ifadesinde yer alan vasrtalar ile ilgili bilgiler. Ali Yagit ifadesinde ;8-9 Haziran'da manavda otururken siyah bir mercedesin yavagladlfrnr, ancak igeriden kimsenin inmedi$ini, krsa bir duraksamadan sonra hareket etti$ini ifade etmigtir. Emniyette ki ifadesine gtire, iindeki kigi Mahmut 6ztiirk'e, arkadaki kigide zorlama ve gerge$e aykrrr ahnan beyanlar sonucu Muzaffer Tekin'e benzetilmek istenmigtir. Oncelikle miivekkilirnin siyah bir mercedesi olmadr$r gibi, hayatr boyunca bir arabasr olmamrgtrr. Maalesef devlet diizeninin silahh tirgiitle yrkmak isteyen kiginin hayatrnrn higbir biiliimiinde motorlu bir vasttast olmamrgttr. Mahmut dztiirktiin siyah mercedesi vardrr. Ama Afi Yifit'in bahsetti$i tarihte kaza 6perl" olarak iskartaya grkmrg vaziyettedir. 5.5.2OO7 tarlhinde gegirdi$i trafik kazast sonucu hurdaya grkmrg, A$ustos ayrnda tamir edilmigtir. Buna if igkin foto$raflan, kaza tespit tutana$rn r ekte suhmaktayrz. Ala Yi$it ifadesinde; Mahmut 6zt0rk'iin Oktay Yrldrnm ile 15-20 daklka sonra yegil Opel Gorsa ile geldi$ini ifade etmigtir. Maalesef bu ifade de tutmamrgtrr. Oztiirk'iin yegil Opel Gorsa'sr de$il, sarr Opel Gorsatsr mevcuttur. lfade herhalde aceleye gelmigtir. Biiyle kiigiik hatalar gtirmezden gefinir, Buna iligkin fotolrallan ekte sunmaktayn.

o

o

9sg (1e)
C. GD'dE BAHSEDILEN GIZLI BELGELER HAKKINDA lCK327.mad. yer alan devletin giivenligin iligkin bilgileri temin etme sugunun olugabilmesi igin, tincelikle elde edildiEi iddia edilen bilg-lerin resmi kurum ve merciler taraflndan giirevleri nedeni ile amactna ytinelik olarak olugturdu$u bilgilerden olugmasr gerekmektedir. Resmi bar kurumun yiineticisinin giirevinin gereklerinin drgrnda yarattt$t bilgi ve belgeler, yasanrn korudu$u menfaatler kapsamrnda de$ildir. Devlet giivenli$i tamamen resmiyet igerisinde srnrrlan hukuk kurallarr ile gizilmig, yasal prosediiriin igerisinde faaliyetleri ihtiva etmektedir. Yoksa kurum igerisinde bulunan bir gtirevlinin gahsi galrgma ve bilgileri devlet ilgili olsa dahi bu yasa kapsamrnda korunabilecek menfaatlerden sayrlamaz. Kaldr ki bilginin devletin giivenli$i, i9 ve drg siyasal yararlart bakrmrndan gizli kalmast gereken bilgilerden olugmasl garttlr. Bu durum kargrsrnda sayln savclh$tn GD igerisinde yer alan biitiin belgelerin iincelikle diizenleyici resmi kurumlarr tespit ederek, bu kurumlara tirneklerinin giinderilerekn bu belge ve bilgilerin gizli olup olmadr$tnrn , gizli ise bu hiiviyetin nasrl kazanrldr$rnrndevletin giivenligi, ig ve drg siyasal yararlan bakrmrndan gizli kalmasl gerekip gerekmedi$inin, gizliligin kalktp kalkmadr$rnrn tespiti yiiniinden her bir kurumun bilgisine bagvurulmasrnda zaruret vardrr.

t:r
(20) Befgelerin TCK327 mad. kapsamrnda kalrp kalmadr$r, bu kurumlardan gelecek yazr cevaplarrna grire anlagrlacaktrr. Bu sebeple var ise bu eksikli$in giderilmesinde zorunfuluk vardr. Sayrn savcrmrzrnadaletin gergeklegmesi ycintindeniistiin gayret sarf ettiline inanctmrz tamdrr. Heniiz iggali tamamlanmamrgyargrmrzrn giizadetemsilcileri olan savcrlarrm.za ve yargrglarrmrza olan giivenimiz de higbir eksik yoktur. D. MILLI GUVENLIKKURULUNUNAGIKLAMASININ SORULMASI Umraniye sorugturmasrnrn baglatrldr$r tarihten hemen sonra Milli Giivenlik Kurulu Sekreterli$ince, sorugturma kapsamrndaelde edilen belgelerin higbirinin Milli Giivenlik Kurulu belgesi olmadrlr ve MGKtnunhigbir belgesinin gizli srr olarak drgarrya tagmadt$r hususu agrklanmrgtrr.Sorugturmamrz agrsrndan bu agrklama biiyiik iinem arzetmektedir. Bu sebeple yaprlan bu agtklamanrn dosyamrza istenmesinde zaruret vardrr. E. OKTAY YILDI RIM'IN BILGISAYAR I(AYITLARIITI DA

a

o

GECEN GIZLI LOBI BELGESI KONUSUNDA
Dosya kapsamrnda gfipheli tutuklu bulunan Oktay Yrldrrrm'rnbilgisayarrndan grktr$r iddia edilen "Genelkurmava Baih Ergenekon Gatrsr Altrndaki Lobinin Belgesi" isimli belge ashnda "Alo ihbaP isimli sitede, siteye girenlerin bilgisine agrk

,5b

(211
tutulmug, gizlilik 6zelli$i var ise bu 6zelli$ini yitirmig ve biitiin kamunun bilgisine sunulmugtur. Nitekim aynr belgeye www.qizlibelqe.com sitesinden de ulagmak rniimkiindiir. Yine aynr belge www.cdgbrm.net sitesinde de yayrnlanmaktadrr. Bu sitelerin takip edilerek, bu bilgilerin nereden temin edildi$in ne zamandan beri yayrnlandr$r sorulabilir. Sitelerde onbinlerce okurun bilgisine sunulan belgenin muhatabr oldu$u belirtilen Genelkurmay Bagkanlr$rna teskere yazrlarak bu belgenin gergek olup olmadl$r, gizlilik derecesinin ne olduliu, iilke giivenli$i agrsrndan ehemmiyet derecesinin bef irlenmesl nde zaruret bulunmaktadla

TALEBIMIZ

; Yukarrda arz ve izah

edildiSi iizere GMK 160/2 mad. uyarrnca, adaletin tecellisi igin u$ragan sayrn savcrmlzrn, aynr zamanda giiphelinin haklarrnl da korumakla g6revli oldugundan, Muzaffer Tekintin haksrz suglamalarla kargr kargrya kaldr$rnr odaya grkaracak olan giistermig oldu$umuz tanrklarrmrzrndinlenmesine ve di$er celbini istedi$imiz delillerin toplanmasrna karar verilmesini saygrlanmla bilvekale anz ve talep

ederim. 05.11.2OO7 Ek: Deliller

$iiphel Tutuklu Muzafle Tekin ti Av.Kemal Kerincsiz

Ffi qt

I

?;t(r
Wcf irJ.'

(l

I

(
b lf
I}

3l

-\t

n$
t:
O Crl
.l t :L E'

z

> x
l-

ai

7 (4 d

gt lt!

$g r5 [$ 38
.c
t,l

Ef 3t $ [el r$ rl
: ll n
e l 3 l
F I

7

3
F
F

(,
t

-{

c

{
N A ?J4

rt 2 r
I

lrl

P

HWw
i!. ,'

{
't
E

!.< e

{t t 3
11
g

t t

: $
E .€ .E
g l

Vl

o
E v E

P

|.) l')

F
* >

)..)

Es
a A

. FF
l'

et
aa a.

\ -i
E l

rr

t s

\.,
v

:l f'.h
rL aIl -

.

F

x
v i
F

2
?. ' n s L q

; l: lcry)b. -r- l) I-F E,lat i tr

Fi
.F

F.l o

(n

t:hH

+ (9
.C
E

F
a) (t

u \ 7'

= -

rHp

z p
<-{ :tt >

t

s

o'

$
h|

l3

:-

ri
v, Cr
Sa.

i r1g t ui ,
j
cir

x! 5 t

t')
( T r F h 3 J 9 t F ;

P

l$

lg

,5
l l

V E fl e fr
n n e: r{
FI

ht 4l
b & z z
i> lq, IF
Itl t la Il '. lcl IF
l b r

r

u. z
'|l

* : !: \ u ,-- = ,\ , I ' l {

Fi r)i
t

3i i V
a , l

I I
I I I I I I
a

IHF
3
U U -1.
)+( t*l

I
a

g.
g.

trH
0

t

b, t
t: 3 3 3

r. il
! - l

E
F !

$t
g i' 4 I

g. I ;
b

*
a D

P.

t t$

-

n

riii
V,

i,l
(:
n o
FI w

;

3

g r

7.

9q

:= r.x
o t?J,

r
t<

:r:

H

t\ l',

r e
Ut

r r

Ft I

F E FI
'{

xr
r
t l

Fi

l
'2 'a

3 F
T

i:t

o r s 6
Jtt

F
t|!1
P{r

clt !-

.{ .)
l a

6l nl$i
dl
;tr t9

o
crl

il'F
r..p
l i
l ! l t

I 3

t') ff

' / . r g
't 7.

a r 3
itt

2

i o t

'at.- El

'alJr

tqa b,|,

rai ' ,'l r F =l
t q l

a:l

EEE F
F
c l n

b-l

A.

X X
N

rq

: -

F I
F l

tf ,i ? ? Ft i r , r< ryt rlt
I

I

ili llil, ll$
i !

F Iifrf
I I

F

7
+
t

t
e

)

^ 2

l

,

>^2

V

iiii
7. ill 'a

- Y l

e3i$ 3 *
F g
E

-lO\(.lr

u )-(
Fl tIJ

u
F(r

FI

E
hi I.l

3a, 4 7
'a - ' e

:rl z
1. lrt

m3
*.2 Ii =r a =

l'-l

I Ir 1"1-'l- g t l l I

f-l

r

r.t

:|: 7t

3

.C't

3il4
t c
(t
F.

c v a 7. e r
.J

.,

fr

gFF Er iiisrsEfF
,rl \rl

IJ
("
rc
F

<1

t z
O. f-{

7, si
i

'

3

z' j ii'e

e l Fl z r{ X
Fl I

E
I

**
Q

8
{a

7

L
?

trt

-t

.6.

i, r
t "t
I

[ !

E

i * f ; Ei i t
5 3 z.

3

er
trl

v, q

, F , al
7, ta '1

ri n in z

I f-l

llr

ILI-J LJ

l , .-l l - EE rilr'lc
r-r
UI

o
2

-

ll la

r--"--''

rf
$[

n
t( lt
E tr I tr e
ta T -a T !.

n U (),
x

l

Ei f, E!

ri 9 Fs gEi' ; F
E I i: = = € e

i

r
? F
E

F$

A

oe

t
FI

E

IF iE
ia
I
tr {'> s u e n r() F
Y

Fu' o 3n
A
?4n

e

AE F
Fah

o

* b EI I Hn EI 2e Ho
l( F

F F H.

z
2

l , . l

I 't
I

r
l l l :
i

l
l ; .
r

. Il
t I
I I I

I
i I I I I

l t

l

,

t
-)

tto 1

X
N

?t F
t l
I
I

n Cr

o

). (
tl1 nt
.\t
f'fr|.

, D YJ
rl: -{)
. t l

v.s
!

[i-.-i
t ^ r l I l l , t I

o
F
Hh
Ff.

X fr

I
i

,

t

t

I

I

N r|... ,- c)
; :
,A .-a\

3

D

r

f t . - T I _f i

I.]

RI rhi
I

|

CN

i"i

L-.--t -

I
l.

I
I

$

I I (
I I
t I

I
I

I

O2
t\' I

t , I
I

ll 7

?

I

I'

il

*

A

J i f ?O t{^1 r

I-ll

'..

P;L{*{-,>,ftL

, \lrrlrrrr

lrnr.r.

.--- -

I 1

I

i'=tr
I --: t-3

-!

r b l

Harr; Pulu

i s r A llBur.
9 A R B T sttBBsr
Ser1'iai

O D A
Tarih I

- 2 Kattir ?00?

TicAREr siciLi

w rEscil

sayl:
6zd

1b8?38
}ik.

: girket

isrANBUr, Er'rNiYETMnD0Rr,060 MAr,t suCr,ARr,AMricADEr,E SUBE MriDiRLtiEri sEniR

ilgi

:

15. 10. 2OO7tarih yazrlrLz. qirketlerid

B . 0 5 . 1 . E G M . 4 .3 4 . 0 0 . 1 8 . 0 8 . 2 0 0 ? / 6 4 9 8 s a y a l l

Anonim

miktarfara olnadrVa gibi soz Menurluklarrnala tescil

ve kuruculardan sonrEli hissedarlarl ta.bi meydan gelecek degieiklikler leacile konuau qirketlerin sicifi bu degieikliqi Tj.caret ettime yijLLAmlirriigii bufunnamaktadrr. toplanl}farlna aiL toDlantsrva katalan

Ancak her yaplfmasr gereken genef kuaul sene zablElarla beraler verilen hazirun ceEvellerinden his6edarlar 6ap rana.bi tnekt.edi r . Bu baqlamda, bufunan en son 96stserilniFtir.

yazrll\zda tlxvana belirtilen firma hakkrnda dosyas1nda gore gerekli sicil ekli listede kayatlarua bilgi

Bilgilerinize

eunulur.

saygrlarrnazfa

cenel
Ticaret

sekreter (-J can rURAN
ve Tescil

Si. L I i

i Miidnrir

slcil,t

r,/IEMttRr,uduNcA sicil TEK

Nul4ARAsrttyGUraMAsrNAGBciu',lisriR,

Adres :Reeadiye Cad. 34112 EminonA-istanbul : www. reb aitesi iEo. org. tr Telef(,n : (212) 455 50 00 : ito@ito.org. Er E-posta FaJ(lll!s I l2L2) 5L3 15 65 - 520 15 55 iro 9a9n uerkezi: (212) 444 o 4a6 posta adresinizi oala faaliyetleri hakkrnda bilgifendirilebilneniz iqin lirtfen elektronik nrmaranaz il.e birlikte aicil e-postsa@it.o, orq. tr,ye bildiriniz.

2 -

i s r A r l B U r r
T I C A gnB8si Servisi R E T O D A S I
Tarih : : : girket hk.

TiCARETsictli Yazagrna

\,E TEsclL

Saya iEir

sicil u[vAn

no

427220 Do6ug FAKToRiNG gizl4ETr,ERl ANoNiM $iR(ETi aDREsi, !.DUDALLTJ, AIJEI4DAdCAD. cErG,rE(6YsAPAdr No. 876 rilaANtyE

tdsEcl@.

girLetin

son

te6ci].ini

6/7L/2O03

Carihinde

yapEardtdaantaFrlrnretrr.

dosyasrna intikal eden briln slcil kayrtslaxanan ilan edildlgi, $irketin Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin il-gili klsamlartnarl $irketsle fotsokopileri, oda,mlzdaki dosyasrnda bulullan hazirun cetvetlerinin ve nufus ( L-42 cuzdana Euretlerinin f ot.okopiteriyle birlikte J sLra nujndrasInda d[zenlenerek ifigikte g6nderilhigEir.

lad* Adres
Telefon Faks

/t

: Re9adlye Cad. 34112 Eminonri- is tanbul : ( 2 1 2 ) 4 s 5 5 0 00 : ( 2 1 2) 5 1 3 1 5 6 5 - 5 2 0 1 6 5 6

Web siteai E-po6ta iTO Caqir

: in w. ito. org. tsr : ito@ilo.org.tr t'efkezi: er2l 444 O 4A6

r'<esrM s,rvr loor ,:q2?
si*d o'h!!n b!gr'

TORKTYE flcARETsicill cAzETEsI
,i!rd nqu q tiditi irebr wi[(rir k0 oar.t!rc */ei,! s.

, *ili $

tFy'Nh*

rL, ft'rue']ic|dtr|tihh du eqno@ n laqsiin, unmur'!Mtyd'k'''' iodcii r.ro.e @il, ,4e qru(! eFr Yd sdn ichh s rli c4 Mr h 3 oMiiF [h!d

P.tunh vqd a!l*@ir! iM qr|q{tuurtu K'u Fir.
600,000.@ $i*dh tn{Fd [dn:s.m,loirbrblne

^nnd'ri

oeddi Mrrsf -

Y*rftki

birjtdn 6!

rc!

r.rrJ irsr lionr ^ro nSiF hrr'^ii rnrr Fyb' @ge

k,! r tp nj{ sovl E rkd & d"dn i".r r6.rdrm sho;,rao&dtu l-$n6!rin' *nh!d d! hr @rtrj irh k'is.rbi!fur eiM hdr 16 j.t nrl hrrlgE 3bifuhn.hli!dn6ipl. 2,strhh idni F[ldrGi ii! flqk. h3!r' dtinr t*d turtd Crqbn Frh M.r
hh'4rdFl'idlMe hr! 0*!d ? mrdhilda 6.ll.mr dir@r.y ib d.

2.M.000,@'rL

ri

oitr!,

ts{ifuhllgfuflddrc

titu tu&nE.{d sorr,. EEI

snbr odtNi

^d ssdr s

eir r'ibe

iib@ d *! tu ry

&w (rdfr u.m@.dir!6 16!@ snhtuiNrr ry 'irdt ik

fu@t&|sdil|bedd @&@ s[(db& rah r&-

$h.wl'ffqh'ydci!ii!.

3&['rd

r& reriqB hr v6tu6 reTdr syr' !i*o.,i FtiE m
drgir*u miillEr

le

ddr

r lHurudlnld!!

qtr d.id0gr& hds FLF, Mrd,iir r. &rdr.r

,"*"'s"*'-*."
eSleft Frhrn''M ry lnhi

! ara{i; le$d 6,br K\r,i

D!t!,

Frtu6!

tradd

mq3d dein
drfddudlg dgid.6duii

r ac. ftvtrri
! mr{ob! i.idi rhd r ri

l,r.hd M{ldrtudr

r6d

3rdr

rnb6; n@i@

r6Edl hdffit

h6

i*d lFt'ir'ri

(r/^)(r/106153)

0*
Lsnrd lrEo'a de^h&C*dntu tilreFelLrudqe. ift kts & rnJ rir

u^DNl,Ef,rR|zM ICARF UnrtED stugn nd d!*di ltuer (dl Yd' turr!4u@$cd a4et\B
Yiidim(un|[8{!6Ydc

$dNq.1a.6.3@tl, Bc cilrr@Mdtv. DEMI' $C MKLTV^T s N^vt T|c ErrIMfnD

tM r.rd

rtu6iranh

tsiinnul
Mh!n4n{n'

uryd!JdadFi'b|!m'a |l1o(!d'.'|0nd{do

#'**o*.*

hb

'6ni!

tur

bimi

,lF

nqi krd: brb| (no!y k!!!ddy M|[ x{n', tu (*i& r6i m'r.d iLn.irruin, lM'!b&hz]'hdfuliF bi!bdtr8y3mnirjiia {l'dsn,}ftI\rflmbiE
'0'-d|otd!dd!y' l@ordrnfur{,@ dihe@ .ditdtliidorliu.

.,noi'd{hhhb'|iMel@

nrB0 orer { Ildns,midr .i6idc rsi diuili i6 dwr
clina ft l |bjn futr sobr N;

*

qp otdt ftmd4!4drrl siblhd'Fidr0..l''{03 8dtu dr dieli ih! o\

i

rfitnoryd4ov!n*lyn s'ri h4 rtu L6d 9tu

r.d,mPe/r&

ko4,

rdhhF

(.dkrbF|jMr ihd e.rdr. lih[ur Eb hei tudi,r k,o,lu sorj! ridnl&iir:LrMmiE k..' r.lrab,l shkr drr @|r.2@r! r'7 $n j6.;nr ,tndlnbru6l,ru0bd|!! Lti*s rycq dmr { nffirtolln@*i o"i. B.;E Kdtdr du., so& Ar.

t&

!fudd|uhles|od! nd!d!d. $oLNd

aFir.

nysu dek

N mordo&'Dhr*i duu. rr d 9k-

si*.r o|lrln &b ncd'dldc IahBdssdldhDi|n situ nlei Isd! |(q, Yd' Ms r!4dai iri eel cd No

9tu n*teiir' tr.er n'1, tifui'ih.n|sMn,&Err' rhs herB G17s4,r {c

rd[h&'Nrdi[]!id srh Df funr

ndu nebid.

!.m.y6ih

is

4

't[f|ftl.1iEi|e.itrclill

i

kD&dsrduF

, -. HJ..,,. *ll'i*tlttrfun@r.di|d@rybldifiih

tuo@.

',1i5"tt:, ''
si

91,\
12KASIM 2001 SAyr: s926
rtro ($k4 br ir yr r()

AOP,KiYB TICARET SiCILI GAZE'IESI
t'*d qLd sdr'i {i.k mcbr* tusnM 4rad F[

t laf bbDri Y&dih h, Nlun riitu' q birigi e bd haru drdilie 4ih.

2'h|i|Mt3&PR* M{b^FNo||,^ebiDr!.

&whir|Mh.id!''].ld .d{ k irni $r. ho w ij&r
ddFaki@ifti'.iD!'bD

r r . m 0 M n e 0 ( l r ! i n o r L ' ! i j r .Yrftd

6) ndi! $brr B6h Yturh rmD ldr iiib' oylinid ih 6 Yirldb kNr! c.hr!,oii irdili. &r ej'. 4 riditi iL r) r"""x"*r*fivam 6'trcr 4 diilr ik bd dMr E

|)^trd.|ffih'l,'e4h $ed *r c e64iirn,im hidid i* hr vsir'ii; v!.tid

q

('rlF

h Fd r ,!i .djre

rab'eh'efi.lmi@!. |.nlfuFl@udhql'. dyqbPn4i4Fnq*ry'b nh!!|rs!!!de,\e'r

Si*lni *.00q@.

myaj idid (yiE$.siM)TL' tlbrbr kH se{i

K!fttuiFlitiEw@rffiriitc qrla r q hn!!i [c rm dL
1rutri n!4ar i rnrbd {nr. YDqtuh'. ^r!^ei

c&rd. r00 tDinbii) ri.s s$qi{ (v!4,r{) rr.n dq b rruF

z Mriftrl iM, ic si*dii tuirdbltmdd*bdrtl c ib |rd&4i Mdi Mq{wrk , ffis&&@ifte'i4\&'il

oft, cd

lJ r 'iiryt 3b y4qi fu'i4dyfuldnrd!&a& rarrrc.@{!tuFi @ae c*dhr4rnkd r&did boto turb rd,Eortm adure Kdidr'fr Enieukabu

t0.@.@.0o.- (EridrF) rL. !

DtMn Erhrl

M^rt

om0,@0.M.- {Errn F) D.,
$rdh r.'r.nid bdr d4,r

ndd

Mek

I l6M

s6*B

ntu

LlM

dndnn&k
ri.iht

dr

tL , d i lftB

ohp i

Efuv!'yl|dbnh6e &Far! ! NoFr&dh si{.ii ylcio fu hniir

{l.z€ri&

ir,in., qb ilj irc

litui&y sok* chf aF{rd (d'L6Y/thbu|dddful. ^be[dL cdik , r..!Fo!
Do!{ Fr!k..c &@dqr ^mdn iiLd rr2otrl rdd rsMdr rrr ohtu! cqd k!ru| Do!\ F*rori3 tr'4qd ^snh r&r400: yihtr ordrtr

*hqhirya) n di 11.0 en b'jr'id4jd6edR*ry r@[Iru!!or.,r.ehbie

io

,tu*

eua

dl

;

6?62'ut'

|5Rd'6yn!!dbdddi& h*in s4' g&ft@,I.ciqdtK6'!|{s.'.hhhhl! wnrurdc or 6ii9 i' h
ch$,* bdo !. lluk nd4ii,hbcb'!,tiEi]fli'ii d.

!rodnij.&rlctud q,rftdynid ?.1.m 'nbw v;b! M{rMirNr,{r

s

.

(r xro16r1

rind

l@rtlirdn

.ljel

.Yedn aedm Di8 &t].i Ydrur ^saokdi' cdil tE oyT.'L,e

R@r! oFi

I ed.l

(el;,i D'bi( si*hdidk" oi4siDyid'rugddini'4

(mtu oysi.i lbi : ne4il

lr.don olD.fto(Erl{

r^!hk roibrr h,

l

Y&rtu Xldtl.0rd

tlxxETl ) ion.r.*d,
i,.i!.gioi'&|*M{kcvFilll,]

rM{'

.rd'

s bdyrsr ndM

lfmror{rsrs{$or. rtc^Rrr MlrlDgtiMrl
tddii'i'ii:!oq,' r..,{ds, larii 0rr,2.0r dilll x]st
@iF!]/l:fuikm''ye6 xwLrun,ruFDdiMl

rd

hNi

dili!

h Yi: srrr rdar tru6ff

Tred M.nr!:

l5ld

r(,n!

fu'Fr,d,tt'h|Iei( kri!.8cy.!t!. rt lti yidi'ir r€ id ffir rd

Mhniti(hn

6rg.rdur ssd

btutr kir &;rh 6?61s |lldr

]]!19]iliuui3tllin'l'd!n Eiel!{m&,Ft'||ml r) oklln 6d Kd rod4b

[F].tidd

tu

lyFed

6rro!ru!qq.

6 mndqF

'd&d. dcr .drdili itu drli

qlctr a),B!*rtr Y!{ndt&hi nq(kdn cd t,ii,oy ru!h,. lqDudDlfro Mvndc r!*ir,i,

uurunaMr Nr*dr t
rrdd {rd,t6y Md.na Mqu : Gdl flsmr4, sgrin sr k'r.i|! t$d.r h r@nt dE rd@ TirtTt,6l.|lrmi{rieio eL

enrrilc

srh

*!N|ql!q'idili|b}r*w.

c4drinrm

lyF otEr r @tutqn.?drri €+d6dru'hr5 roortr 0r{ @lnr .&bd[ e.r.
9nbird! sq d{ 16 Nd+. rthh oi6.@ !dri.45r4r FvnlFoffi''il..n,ninu ,tu6di ir'll drd.Fnm,

6e ri!cd,,r,t rrii lri.ri !! r'.r!!h'&.,!i.liE |+
kr ffi yFbi' .drtue

r) ,rrr@

,i

ydr'in (htu

nwd{ry!i!]ih4mrrhJ

snkd eor6y ,osbiiliih J||'10ub|i[l1urylibotr9|

fli4 sr.ieds^n k d{ slL 4'Y&'i,.a[*MdMsr6q'

'e
4]y'\liryl(!iN!FFe* ir t !u*{ri$ r cnre' rrdjM! lqrq$tu Aft Lld v! udr .fu Nldrr, Lrtrrd !&rd @,.kr G[

rF!'d!i

$iia e'nrh. holw-si: lls *'6& er*r
biDd'qdtr

,2tn' E iri!6j[{i6 Errcrh r,liirli.t id!rFs{bt!o,:6?r arr.dimadiB!rd6

. s*;a"

*r*

u u"

:

$ .rdir in[ Errehr Msk ^pr, m: rea &ot . nbhi ostr Ei?sobrMu!'i/.N.:& K!,
mlo6F'|'i'd.d^bh,, @tbl :adi brldid iiEhi,

hdrn lrFtr itdlr,ir oy liriBi d. rffir Rri-

wri'$FlihdsidG4lift

0
" L l

\ J .

2r,HAZlRA|t 2002 SAYr: 5575
r Mde&gr ^.Su6. lekr {'d s,idf

TOFJdYETICARET SICiLi GAZETESi

t! Mrblsi

n*din l3bbu] 2. Nftiildir ilri, dsnii osridr 5. No@, liEhi, ri.20? Fih t163rsy, ild Ddjor Fhrnr KaLn' ^roliE stkd y|ldiE Rudlu

Mcrndfcrh

ihztr ncnrruauoudrii Yci|,l.n snk dhE Yii..ih Kururutir" kd tr*e,!d. bplrd !$81di_ idr,bd 1..d s U D 9nkd iNao hD kr. &$E abd cekctktuh dir.r il iwsr iL tnhd hc rqld s[y^H^T vE rlc nM|z dT aiqd o*b:l tar^N rtvE

ish

d

ri.rtu

$! l

iiz Mm^r s^NAyl vf,

a$i hqk?r |her Tud. hDds hqi|otu s@yi sirai ^-

tmbur ostl

sitd otukhtrbrru'6r

4.!j

r*dr

|rirhr r NoGrgiido

| $ikrtr f:riydiMc lly& sdrndigi"d$ 0r62002 l{j.

lkk ri Kad'kdy4. Noe.liiDir 7.620(r @ih ! r20 *y, it€ @'|]

snk.d6 0*!dar I xoEniliii * ,bfl arci6* ormkh 6762

ne'{hgmu&ki

vs*d{a

2. rr!fir mhld ol!6k s,tu. odraf&n ac rph! !!dn M!, fiir$i Br sr( qr!d!, ^pr No 2r D r3 kd*dy, td.

try3ni od

re i1@ruE!ru. @it .ditdigi * tihs:

idm uygs o|ur r turoblu4,6,!', nnnind. c*i cdildili

D.6.2002 .iitdc Mqu d&d

o, Mtur s|mn r uot d siddr on'kb'

rhd Rlrlrr

3. Strld h$yc \hmtcdft wrd dBi oLi kyrrd*' cld Nor 3h zi{ey,bd*dyrrm.

('dehr rqrdtr s.'1,j1 Kg€'ci|d6bn,.'lk (ou: AdaLD.tir*tGi h*hi odik si*d snk r heid bDlrftrt dy 6iniai i" 4'a'd!ti yvr' krs' r $ilklitr *ntu .,* s.k

gi*d otuhe Nuntnu bulin tdd nq*ch{. ylpq otduan 'orfuftd {rgd! y& t"\u5 r n*d ockc'inizi
ht ic!

4 Sr*d @tknrigi

rrdiF

s '*"' "*r.
tidd kqsL iLrma v' d hriifdl iDan it si*d rhts

lsri nEr&d: r5kdd umntuy. YDldulu. ^rd&g .d.

$nkd tuLe'id. brei,tur 43iLd*i i6Nr'u ltlr drn

o:or.:oo: go^

Kkrkotuss4isi6i^2Brd Noi rq hnrcre rurq rdmbvl , Dr|'l dic 9!nc! nuei.r,o ydrd.n tuker htuid llri. rhi_ Bu2r y[,k,irc (sisiid. tir fsdr &.r! in2 rc ti'rdi te nmdu&durrk, {sik;lm rltu'i lrhdl 7 Ndqrg o

i. $nd dndiindrr ^li o?jutsh 9i*ci*i m.vqn r0 (oi) hbs4r bs'r* orri ]'.m.om.n Gi yu cfii nt K.d'r6y . idritidetr 15

Rd'r.dy. l*ibu duid bulu: un siftc @*dnii Y.M'r MlhNlldydtsouBu|vdFi1i2 sdr. Nor 2$ &tddr/t.ddd ilu i'khrsi.ir i'rtu@ kt iltrid6iFidqg@!.i'si. l'edd bidfrr,Br! oy liiiti

Kd'kry,

olbnlo b krn vqrnitd! hhnblr rtorrui M€nurlu,hdr

ac

lytuuu "mi 6i*.r drg,

l

dEdid.

rilkin

sk[i

Dogq FrhdB rrhndL.r ^.oih $rrk ri Y6drn K!furu

, ^r o"htub rui rrs3iil &YEii*i '.r.iiyk 9nb' r v*i d*il di6ii& 9d*

l,rrrbur

'Tterur

sl.Dl

fth.r,lr

rhrd

sicrr 9 cdiit Yd@'imKutur! siF tn Ktc:i,i. bdnet qgld& r) sidd itruri. h:i, hp ut iii. Atu C&thnrm dird ituB ft tirrdi hd kddr bdl ri thi o*n& ? |bkritiida 1. sen E ndd Brlhh& ic 'i@' 8ftr ddinlttie r97flr syn, r4dci g@g:e En mtueds &aidhr F hr rc'oilindrh6|hi'lji r0 (otr) tui !$'r,ti -r1, ?r0i000.00o {iki yn?d[ hi.

DOEMM^ MOBIIY^ qM PAz^Rr,^MiN yt

OAR'N CIIMROKLgMT V[DI9AIC RET MfTEb

nrn

Mkd,

Ishbur on.

ru (m) r,i# h4,r,tr tJo000.000.- (iri rft dri ui 11ndndftille.i|dts|

r^sflYr raLtNDEEi{tr . ",[L{{A $rN^yt w riC^RETLII''I'ED'IreTI rr,n c{d: tsrnhur 0nBirt CftNk Mrt; Mirhoe rbN $0 s4r!c)

OZER'N COMROI(LEME vrDr9TlcarE MtrD rid ftrrar Kdk6y Tudr.e&r tMbs x.y4d.!,

mmudutlnlzd*i

vct,Ln

gL.i
r8 sAziRAN1200? &{Yln.5t7}
t, Dcr.ihjrnb 0e!, {4rtl !j'r'!!!! ..-ves; hcird d ci\,-.! e b'i;

rirGri orh'd q rEr,a"lkicr ry, tff'liB nNrdl qtbi'ritirr.blt .d.r'ri,. ... I
y,i 6, 1t196 bl$id n $iitr,

* d"dr"

7 K'{!i @iii iri' y6eun l$'
Nr@dM !i ib Ftr' vdd;

.

s dhf oy . i { i i ' / hk

$.'nL soidah f,gririoca

r2.000.0o0.r1qbtrmsk

3, Yddir w &Ein ruflb oJ,

o"c,r rlors
aodii gBd

rt,.ari't

sod' so{nh .grkiEr Kmu. Ysfl K@n'innin ret Ill oh,s srtr krur ierlnnnn 1er6bnhidc d i z.m de ^di lFkqi cd(ki No i6 Brym. Isrcr sibdidi r.nn c* i $r de &hd'digi rddc 'oriutryr c$i dddi r Bryn. Ftndi[i nFF r.rF*arhg'n 6ir vml d Ycdiririrs o1nd,ado v, qh , {i! s.rkr, iislr buhh d!g!Dd$bPhd' r16r nyd, rT.

6rlchhibronbgqid*o' qokrugu Ic yddii retub dsdimiu!l!iyddiiitrrdldi.

rc

raRlcIME (oNrnrlPr Ko{rPFturiri -rl.ra t{.rk.^ lq'Dhr Bryn

yilk brt lhrir ndtr'h B* vd irili &e&li lyc crut cohe Fd.l dF H& &do!$ Tad lL tsrrtu yqfrr iFr& clisd; r{F br 1ftfi F n. q blra i'c $rirdi.

Yd.di! hd

snrdfiT ,i fh *dD r@ r@h!'nr 4'gd*' n.&,id. r. vddir hnfi, iFri[i E 34.]n'dorlijtgdrcVi|d.ikum

acriiio!

sein

Fun*,

iri

kuroru 6il iFriklci n 2 yi reh Ir. Ln edolll sqfund' cflq c4e yddinhrohycd.ki'.jikhn irE i$ Hri rnotar r4Fr nho ctrdi rud4 oy tsr<rnlu nc

or4ai $tu hrd k!!n'i ksil. '!:'n r clrcr kNiv $yr ncnurG$nddrkr !$irdftr

b4hmdh*4'd,,ndi'nl@'

10. l'\{ft

un@lbirsAi

ieii

irtr*rnh rrh,iitu y&iE l$ibul irl cct ifii k6*ri@ Ml

nsj

ieh o'6kriliF

sourd!

vc

''tstihircsqildihld|y'|n*

sDtrh sdmLu .Etiqimc, Kor Kspu{i'idn rer yi' dhENtr
ds&Eoa/lltieMk!& e 0 fu4s orry dndt i@r

udc Mnmn!6 orlnli& ilc bd

sEl*udlbphi!$4i|i{kh&$
Dcidio k!ni! sir iydithc 2

rtsd
eddkm'Dyd!*i'FJjg* i$ nlq rdidi vr 1.hsi' ai|*

B.knrLt' T.n'rdhLi
(i yi ,qiidr 2 &hya nd$ 3-ma00o rr. hr 6d.'nc Lild {hdink lbbr i{h qbirliii.

&!ir*

26. ruddshr&i

aid*,

bylsh qsurruan bqatr Edi(
|0I9dl'!b4hh$Diji dry6dlhho|u.ayllobhk i$|fidqndll@bn.r*isioF aebu K o'tnrgi i. yc*j vcdruur ydd irii Fp'L$!,Mu' Mrld o6nr& d.Li! irc yd-

DdFr Frlfonu nindLd Arrirn, $tfrir Y0i.dn Kwb

d&'i s.rcrci v' 14 on'!m ;o Ygk,hbinidiicalon*dh ?0 otu!'' d{dq k 14 dtu!6 nr wlJd{ krinri Ic r1 onidn I r. YdNrih rrni0ii sdriiti bpbd6 hzr buruDdu!trh { | l d c ' B & ! h h b j i r i i } t * i
vd|'NjoF{Nldu*oy@|

gbd.ni gGr'ihEk y4id4 ro. q@ri.ln*untu 3!ab' norctr

k.rn.dic'dEn dqn bqhrdli* b!|'d1'au'500dc&n!.ni]i. dclirik tt kiyirfi nddesiid.ri trid,k. &!

$ltltiniz yddin k$Nru{ild rqhnld roM'ie s!'d'ki

r4rrr' icitrsekri {ocudulur NYdr ordtrlu inherd,ltdh lqh'i'y6tr$kml!bqtnllbs EldsS bannhi r9iMk

\ylutrru!! d(lkin

ea ' r

Fni y6i.,ih ,tlRiu e6d i,hi-

sd rr[Dn

huturd

njidih

hm

s'i!r

hrtu\

!b&t$

ic' br d'kihik slrr FFrd'

i.h'f'i,alijhn|.ii'tdih hro|umrdiydilBioyldLc

rt[r ci.*.n hfrdr
lB4lonfiLdirNfliqid'ic

o,.ar &ddm '. 13 odagn *bbrd irriakr r. 40 o6!n bph & Ldr buhidlEu rorh{l gdckri ro!trillau h&ul ieii o1d"3! hh{t'd1nd bphir y6mljnkudublsbHdn Yid'm'nddidmo'La|t4s g6n$dmcle d.h nld/.knih

arFk $e ccbkLni at dn*dn ce[]. Mchd Tri6 cn.

kr@

,tddnr

c

ireiri 16!

dcedi

bt

h idc

ohElifur 2 D'qi elkd'liu H-..r trt doa.tr kiri cdqi Ttrd{ oy qrs rdn. nhn tuNingw! smurd{ oybiriii ic r'ki {ddi

Dleh b{krri'4

8in !r
sderiLmni wiiln$i oy tiili

tuhibdt Tr.riir

skrrr

I'trbd

n.rd

sl. r

dqlrc &*a

tu{r

iuruLd,gD-

oy bdi6i il. lrirdild { rdi.

A16 crDA w I\sA^t dMfrED s^N Yt rl€^rm 6di'qn'ms'bnlhifrrs &i!' hntud' ohdu * da4l&i6]nM!!|..'i'sh'
^fu*lrl|l.a isq$ olq ornd'! $ordu 5u

riad M.M: x*L4lllbrtudie
$ idft 3ida f,*r idiF ol@ oh|d,b olabdu d' mldu 56r

Irbbd rdi c*t Na J ioifm'

rnui m.kdi i. d .

(o.vin' Jo s.vnllt)

l;

,jt

g

TURdYE TiCARETSiClLl GAZETESI
l 10, ,00, bihi& frdikr& hoh ber' bdr E is' 'ffiiq Bqogru 1Nok rilinii 5.12002iuih 3716'y'b lE'dtde6 *fuE edr 676? ny'rr T.'r Ttdr.(imu h[kulr@t nysur drsl v! honunlam!:d*i ElikrbE 9iin 's*rtud. drLn 6ph{nt tkil dj|di.l

2002 l8 $UBAT SAYI:
101'n2(mEiHnd4'jdb&d KPIna M.h.ll6i o'buM er't llo 22DiL!'n r rhsiid.nAre

AinL Adn b i,*d llyd rrd !e.& nnirdft i@ il' d*.n bg!!Ftild!tulrEil'h

xdxrMNGr<!r
,i*d @od!r]

o,Mi4d!k&

.ttbbri..

raM.|ldrour*o'
^db&'cgdd6ixiod'{! dhi rd€iid.ti r4uM 4ydnri dd r.flrlem.y ltbbd eb. nn dr4 bina n. M4idi'*8yBi|y.|d6.c.d.

tu rnxrtt
ndi[qr.dil.tidlni'fu KbbylrdhfuF 3 NGLrgrda rdb krihr 1|.02'2N2eir42''|ih* iru i@4 B?yo$! rr, r Nd.ni4i,itr 06.DrM bib lnn 'ffim'qlnl4qiLljtoti,l.l.

t(irilchr@ ln rhl ifto'rrFdr

{r )(r1t3*?) Tidrd SLllt

2, $inc'i6iri g.q.hqnrcn.diti

frdnd kmn v. 8!rckri

Itb.b,i

n.rd

srd Tsii'I{ctar: dr r tultrb tdibul0F ddrL tu

(5/ )0{6rr52j
iieiybd6diydm.siwirBiic w fasFlYE dirmid 4- T*fry Mounulrl ii*. M.M.^ TENd, Mcnui!tu. {. i, .rnr.. tsbhr rhrrl Mctd, x,90rFhies.f.6yD.'Fl cnbp. Md. Rcta cd. srhiiSAN^YI

h.muiulmudti uir.rru d.ynidi 1r.022dr aihhd.
r$il .lirditi ild dulL

rLeotu

Ti*ii6k]ic,i.ilNffi' ncd Mdkd: ltl'fu ltn di& ldhr M|h z.f6 sol No rtic.ii oMr 7 r@dlifu

Eba'}dedyEtbd!@

ritc.iB lr.udr on&'i, si*d *kd D.*zind. r4h."nli qr&dti h'naJn4k'{tr'oybi]x.il. 1- ldd dtuh&r Dogu bdsn 1, . 6F d4igir lld pry10'100'00o.0i)0''Tl.[dnd& ki hi*Biid rsorryr S,b .dd hnfuk.yMln'Bns.kNo| &rq xldr.ryJturr dshn o@; r.. OrflLlu rnk* *. ii@ o'!l or** eFn Ehio Arir h Ator'na Eaotlu tr. Nod !d hiss d.E r&bwri'! dd

r N@ridie

o'lytyMlhuhb'o[ u.il E il8' ir6ir orur o.rndf 7. @nidrda r.r.1@ 6b *loryi,.dykfuk,F i.Eilhui'diddtn|dr otn llr 6762 {rr! nrt -Itdd s lfuutm'd,ri wue

.drclidcrilbndgddrnid.

e, r"ny. **-"

niw

FERtr i'@' ilq afiF hdind*i Fkrihil'ila''aEblny.yi

v. oMn ,!r:nd! bfufu '} hrin srh*.y rt Ndri6dd l'e'd,llih46404iil.o. ryL0.*llhrthrffMA.il 6762gyILTlirTi.Mxlrm olmr Y. htki'nk'i.c .nu €ir$m n.filluaunurr*i

6ncwiordr'Eroidr nud*i Erilrhn drymbdl 1r 2.1002 rird en .dirdib

DoIq 3rrb6r }i'o.d4r ^nol. qrL.d h.h Yudrr

klrrlf.

s.,ii G6rqd ar'd

,rp'|fuf.Erlyfi'dhlfuhl ridd srir nmurugu r€dd. bsir b id,$ oybnri$ ir. km

afudDE'H'sDflj|6]'t tnLd ndkdiod! ekhn bd|.ur ritu .rild.

$ie;hiz ,6,.d' hntu ri*'! o.*dna bpr0lit .ri&d' D \61cdh hlflh s&hid6 Ldn eir oL. ulf Yiw D ni r.c vulh l*i!{l Fi. EnMd ,l€i DL B*tu cddci BeAl'.'lro2lrrs'Dbn ddi.',aibd<n6Mt4fu ol,* irl sdl h$h! 6t'm

l.Yddrbrlsi,.e(kiiin klburtu r rqrqeh Fi d!to

r. Si*d drjtu d.: u' b. .ifir.hhrb10000.000 E_Gm,iryq) hr rEs 0!H. $ru t hir6 F!ffinn*,? de qi &L@i ib !fid d4.ri. dkd,nriiFac'qnlth dlldo Bod 0d1 c rr sor* N r x.3 Di I'io; ltuNr

h.Dbur rrqrt.
sh{ No,4e610jt7!r1

sr.rrr

OFld: Yde E€h Mrti tr 9i*. fr,gdri Adr sori,:

2) Yd*dr bnt'r 3bddd@ Ldrr..hi{ ohr siis s.rrn B@'lFiBTx'qdll* bul ni r{My hsd ^6djr 60. 9&ll3s6r*nn315 jqlqvoddtnlit]6i d&

turd

on{ru ilFi

ri'ks snh' or&iii Ad s.y.d,l h 40'd.ki sibidh 5. T.r!i,

wr, Dlrrr GDrntlx

:z.XnLMu bmdhbibur"

sN|ukhlildu$aoytc

snrd on'!Ii'i
dri Aflb'de. adbld.n c.d.

Ad' s4rd,l Andoyl|n]50'000'000[ Mulh Yitu 1! 50.040.000

Tiwifueiibsicill'',Ien w I!m' )nhddr bululn iF ki\ Mnb 5 NoEdietoir

4 $i4i v.]1dB*d'& le Miidunq06i! cd.l rid 'e76lt srh ,riiird s@!r d i6r6!Ed. d.lirltxr )r','ntr5n3.'* oM&'. ! gn|cb rt@ dt B.!n d! dirr 0i d* Adr, arrlq

bnF uy8ui ohtrk E nEru

ii$

3. Tid sird& le ftd l9tdl 6,Jd Mirbtdtutu Mrd d &6tib& EuL*L?. d.Citjkr* y.''ldmd k./fi}'li. 60rl s ilr'u vr4i d.ki s ikiri htuh bll8i wiLr.@ oyii'liiF ir. h (*rutd. ernd)

18$UBAT2002SAYIr 54E9
tr,r..r., D.!"r t&,iti! a.dh sr*.d vMh hArr
Sik nmir '6l.tr D.*ai!d.,o,l',.nr

TORJ<ifE TICANE]ISI(1LI GAZFTESI
hru ti@ 4,d*i {rgdr iiA s.hieh birc. Y.'ishn M'h (q c|d D.dibr liehr No tn eEJlit bdudsiid. L@iirad,glh .s D.inidr siob Anc'l* Bidar"j I-ld rd'B""d." !ry'. efr|u ad? dits sr'd) '' id,bii!' b!'mh l*'ll r.{/|sII0r w rlc^REr ,qndindehul.irckyl'!d& dq(!wr',{'ijJjimis tlNi !"isr€i, tsbbd un'd,rigr sh.* b!!i, (|rR, diy. c:brr rd edj sor No rbli[ E ],6tu6dildaL. irsiri nacinE.kodlLdlk!6lla si@Fdflrd!n!buluij. siF i!.ii rlihdl*q r&r Nippon ih rcir 'tmtu' ttcdi iaki dr A.S Ennndn ,*'nrd* [6nFbnda,unbuhbd li{adn B+ch 25 Ndaliaiida ,6ih.liu*.!i'$hE'yipll.' Qld'@lh{w'il*|b]i' 0?rr.2002di\ 7'7 $y, ik r ffi,J' ar@'w*r"tv tsr4r' od&hr t0&rs ta:Euo en 'r.r*i*lqE€Ydrdrdi ^6dblonksi3dr Yltild|s&le@lpryc 'imduiiEydh|i
Fbn6,ulhlu'didoh' rdli, idri € dl.r Mir.ni@ 6fry6i d ML ir3 i *dm bind:rn*i9innlddilolmeyq ihbnlfu Lqtd..in., ba 6ridm r.'t4*|if:,tr'ilb.yq,kysdn|m$n! r{in MoleI.yicihadlkn$dd

tnublr

rk d

&nr

T.pblly|fuhnkAb.ud4 sinkibi.id'!dinraNh t'ndinE )ddin kulu rirkd nc'taid! bpr@.k 4rg'c*i

r) Y6ftdm kuroh sidh i{ir. bB orn ubr nbu m sirc tc. rynnb I'bbul iti Emiddllqdibh(r@ Bahr &tur' l'/B x|ddsn

I I i I | I I l

hh4riP rYE 6rr *diq oillm sbh. ||da 8.enn rF idri:'I ft ,hfi ond rtuidw ft* Nipi{4 srlod il! ounb.rd .$ dn r. r bslrn rrpdrF h v. n ry4 !d ir4lrili h*

Si!!fulda

d|nid&

hldiild

!) Yh4n D l,ira e {rkii F rc yhiye.'imkuobgd$vql.si

hnb

gdftttdr

y.,ic rc skru lr,frt iri kd'rdy lrFi aq.hir 6t ^d. r4iiM A!6tur ir! Dne lr

d|d'ql'.miil.dinietyid .dilad.r'alftlaild'ilm+ h,r bdjnaliG i*ddid kn'ii'ul'ftai9iii{kit'dIi z:b'iiyr v. dG!! hrtlft baoloh' lrhirlsinii 'kadlHin|idnnFlffiitr! aldrya,

Bqk.iYrd'eF'l^bd'ihdn nydc. Murfrd rckii seo C.kcrl0ri Hr'o Nqih rord *t 2 Yedin rmh b4kri ^lts nd c*dr'oi r iikd 181 nr n..hsg' muirc in,$ ih sir tdihslwilunirddljki'F hdf! nych aMukdtr 9rir 9*crk'tr Y. Mr,tu rckii in /fu.!'ltullub4k'i'Ahhd qcb*' la bidikrd n!$rc& ydrdri k,Ltu'0 rybidi|i ir.

m!dd.Cddrrm rm0n3r rdb. irlui olr.r r ffiNl* 'iWigylednhduoydi smhkhfu'@',6i1' tr.r.2002 bdd. r$il cdirdili

(' 9*Lr r4d r[tior E rr.mi Lrdr., $Lrd oekLr

ohyLni

Toplrd hluq n.'sd xrohr MrL, grrrd Yrilh |(nru

Bulrul&

l.ndil
li{@ 6

y4liri

oM

tla

busdi tnd $nb! ekhn no*€ii& bdd 44'd. tu,L buM hl$tB qhnili ih kdi rlbia ilii+d'i$i'k. 6y!ki sikrisiz ro,e kmt te r'plusk q!&di wkdii& r) b r .d.n itddii 'Ei,6eddla,'b3,'4e. Y.'nt Mrh vini cad no c*n* 2rlA OtrroiF lis l sdsid. in'dd ibM c'lold Md Bnr nbbd sr No2 K 2A !md!

'@,*aee@,'p1w *'.imbbil.6dyeF*i!@i. orur ddr blrn di&irizi r,hl
Y4ih:si?,lqsFF':'.E

Y.&ikn:sd,.rd,ro'.J.e

3mrlr. lrriiF Mdbj Ydki|di:s&l.fle'@y|s

YdLldlsdtk'EFm.Fs

l'.r.b!l

rkrr.i

$..n

lnibd

n.nd

srar

B.tkri Yintr'E

, ^bd[llodrr

!Frd. M6ffd r*u sld Hro Ndih rord 9!b1h mksdq*B|mrrh@oL lYdidDblobqr.n'^h' mt C*dkroli rilka isi d!' i. tu&t rfrkir in4t . ,r kdbtlEiLrdF,[iliD' tusfl tFl6 ^bdfldi. c.rik

lnrbrt

rl.rd

stdrr

6i ir. bdd&bd v. r* ilc rn r dir. n,.tls ,&ffi& rdni*b.|H@s4J*k s 'iz&o r$dl ktbd slrn . kddidm *dra irtr@|lli dlidrd!6jiFjjincj&d po!@, 4thmc ire dld @'b.@ *nk'! dgod

Mtg{tlRrlcl

IlMlrtD

M4Ldr: ltubrr ft kt6y8ofun|!&hl.ld.

^r^cLrK iizMnml

z'(mki

non MdM:

r6bqr ue

E Mdf&l fdii in cdk'm v.mss.ls*D'6!my&lih bn , b6|:f' ^r'll'r g*rhni rnkdi o*iid' 7 Ndniidd oi4trr im iL nddj 03.0rr02 r7r r72sr i,c 1rbi'rik bih qlyi'dndinLN|uhtb'i'i ftjrE oyblrdi ih r&r k
o|s 0s' 6cil E ibo, l#nn 3 1.2002bih dtr ?. ddiEifflctr €l?0ny'I.dlyl'lm.h4n. rciflruiF'hizvsijDi|

fu&lyc6d.,.Yd,!,hK4 rciru,yul6d!FLbfu 5 Noaridjtrda t*.d. !dd! 4:,m1bnh?J0o4i&dnyl! *}1l,fi*ftdY'|erh{tu' ldtu uy!!i orrir w l'lmd!*u11.?2'r'2rtiiii!. bsir dildili

ubd iidrdi tr v. lhrq y.d.i rdiin Fcktl&iidc iFilidk.|ndb,ditid} rri8h. 3i3ft rolh.ldii

rn6

ldobl

3r Notdlle

edlk qr 'u!um

rc,U ,sr*

r@ IdiE ulsn dd q lMdugunrrnd.i v€ik&n a.Y$'l** dihi.& 4il ldildrtl 11.2.2002

b.rincr.,

'igdtu

*

m!ruIlCnmdki

**tu

id'Iibl*jtri*pili'!'ib*|. 6n.i4|dtlisodtois baurlrt d.tdradimry w d g.E Irbn yary. 16 fnro, tu t$,uai E fFds Mtd e;$mrlE 'irnry! t in$m ,qG 364kh' d*drdddr fud'kbdiFeiihrip.ld]4 Aacli[ sdzb@si g.E8i rs@b nad,a sffldukl& $k|1l.,BrEk,@3Rv. yddd'}k'dtbdinihojd! dlidkgldlrydtyLsge'! ltiwct'lrerid'M ikb}6il.rcTilkNiwlsigor-

(rdr

H0k6sti

9i*d

s@tuY.PD.thr.! dlt@Ydbrh.sdl'b}
Kkdrtrr Do[q nrtun ADDhsiftd|Ydn.ddKonlu

9n*d hi!*&ns budh ii*d h.rt zind. bpr&hk Ftdr hntrddudds r. $i*d nuM4 ai@](h rnkd tud

fr P'/tdrla x.nr ii4r., a6by cd. No: ,4 r|futad' ft$d'/ &sh!l d. b'rhM frk NiPpo sjeo A.9 d mir6

" l

2 OCAK t002 SAyt : 5456
s. s cr4r(t+ I(mu Ypl ns

TlxIdYE TICARTT cAzETEst slctLl
srar0TlDf,r,ERt

Sir-"**u" -,
tri9ninhtddr

drcr.'dc mhtlh,rdd! E idEn !.1'srd kJr olr.lto b4rdM' td rnnlj ydHtct. bfirc *F vtkdtu rL aniE.hlull'!e|,qqr'DD ind M*kr r6ii .twq kdt !6 tul* v.rr blddrlJd$ ladivqrbwF.|na4k6 .'nirtird.6'r,r,&.ri{ ernei" s|bm.*E*iuk.volq.d' ldE .Ynr F! i@,er' biturdda kIP er}l hd.i tr-

Mhch.rlsdn

1r, ,oh % ! toir knhid.tr itlbso qa 09 iy lrdirind. kil'ni l. l0.l l.too,4 hlinjq'tc idne.hi( Ei beeu i!:"h s6zl@ln il[ eddsi wdr. yqfltri ^yic hrsr dtlrlb tu 6!u 'i{(4 d.0.1 d!!e nqd E.n d, i6 itu b! 3y ,€*hd. y6ldri xdi'itu

M.S.M. Et4tunit M0[adilrik , M.tift F BibnM situt ri Ti.d 3.ry, rjnid Siieri . ,_000.000,010.. s.tihitr, T! vudirr sdrr $fti '1'J00'000'00o.. rL Lld turd F6qy6Du 500'to0'mn'.Bq{ai|hn

.t{dhdDDu]t4ddii

DOIUXGD

il XrDs.|II

.dil"r{ri!

LlMfrab lhrErl r,.*rn."..d: ttubrr$ici tsin tutu PFt4h, D.EboF

r,$fitttrtx rE q0Morrvsd ttvt
9tRr(Ert
B'l'f.lillIf^diriKrhgiD!}

:

rjdr iffilulm6 rdll ve irs .ntdr', od.t\ oy bidigi ile

ss& n lE, MidnrxE0, !+ f.
lrt DskD YB ilitq ni!s*. dd. h[i* ijrf, hrtk 6h tu. a,t,bh|gpcl'luc'od*]fitc &ud Fh'st,rd'! kel.hiit ad! ftFnbljdldiEy.vebqbl4. kri'6 il'ri. .tuy., i[r:.n FP 'n la v4 riF n4yq ropdiB*e|. g.9te1j sryimnl\ul fuD!!Fu},,,*,Ejpohl srth r'*r' dn !6!o!, fqrt.6 cy. h.l tulii rq! tulddd id{ 6i.t drE Bit imt * lE. iiis isili Mh in?al'4F 3qsd.dh* iJd Fd6* hi! !.i b crqr. ca*li .vnllh rc ier br'e }!r@dr F oirdb seyi E fi€Fr B!*sr',''h. t?.200rbu ! dr)tu, EFr ve ihd, nt.loir 67t !rr! t&l lrd orndr J.su,

T@ib6kgiil?jdlim4' w &hr bu/i&o nl[tia! ,?r v. Ttrd eb. |j&db s@i lans 2r D.26'0r dititrdc h.rrldb 3e' ldil nurlv.rdiiii 6762 .ryd, T1* ird xxu!

slrisrc., nM ' (taxz3/42e15,

turu&tu'n{i. Gibr.; d'y.r[r'{ 27,12.200rdrhiid' Gsi .dik'j6i nn ob.u, F s.!', ftd. td,^f 3.rh.

mftqrulM!?lirl s'ikdh dyD'rrj.2?'l2.2mlb.jhiide

n d!'du aNn zrta€l&lY R IltlIERNE Td7,M!,[-ERI

rrrndri

uEr.nn!

a.!.

rlc^M

rlMmD gtRrcrl nhr M!,bn 1tu6!roft
d:ir! Y. DudDlrr ^rdJ.l a( Ti3rl ,Bkdi tr t i '''l!:b E hb' yulcrldr yr tqls; cdh)i t*dG 11.10.1001 orr6b Orlddr ? F!.i brul rffiu tr@nEbh z'.'2.r00t nd' ydldln lh. aao sarri. oi.'l lnbfuddeilv.i|dishi' dN}146761tq|!TLrTiid rlMumri'tgin.Uygoohnr w rMri@d!.i'&i v.t/id.i dyurrdr 26.12.200rr{i!ii4 : Ddl' r.rio'hr trra.t'l

smlF 0i*dio 20000.ci0.000,- YiEinn , Tr r0'o00,000o''fl!Anni ro o04000.000.-n ! s.tlt ayrd ll'ybllr hf6d0 tu {,.crt 3i o,r* &im ,!'r,tt ,ls.vsi!. d!,!ii dd6 sd.di 10.000.000.000r odmiEr rr dii 3.04o0oo.000.. li 6lit zi)6 t!

t(!d'!..'kimsMd,s.s.^li ri.r; -;zi ih ;icil tr[I"fu,

drkiFi kmqM g4riiijqi yijobtl rru, forgdi li,rq dir.rr., lmi smr **i. .t4r. !,,'imdklldni'iidlkiy.od |sr iii.lh e Isr h$krylri@ !a riq. koaq6arili[irin |dn . .mrriu! sde.rksdrlih.r nn hrdo . irr6 )id@r.q* d. u6i eFJaro hM'rdeini yrsmyr ser ciio{n'd. yor, 3! E 'rtl uh.bn @ftr .dir*t romru Mckl, Ly:hz !H,jd 6ru tfu h@ro.d] fuu&lBvm!y.,bd.dyl kl'D?dd@ckbbnLo$i wnriy. b3ldlirR4 Filc.,.rr.. rrd r&bq. iftlu bnil @hir 61<nn vosirc gibi mmtuhlsi y|pitun n sl tB rer rin.l|@t*c6Ey.bn.!'E

rnk 6 (dk5r r.- ieitiid.tr ,J.ixrodr biJ' * tr64r3ry ilo 5?62ryrh ft* tid@ xno

c*,ld 2,J00,000,mo..rL 3i seyLr il*lubh!.dlld d.'unr ( 16.123001 liutjrd! xJ4o.0n0.000..'rL ,i Hrgn tud,ndrir hu@dii d MUuitutt Sqt ! srlt

mFtrhrnheilralhldd idbe in lrr 0r ry iFliid. k{d rP ,0-r? r{oz djhrid. 6d4*{dr.

.*i*d'y6i''!ddn6hq&' ou d.& @rd r000.@.r0rD'rstrogqur'}i(6rin.]. krb, n! |l.9?00r bihrid. sad4"r.dib ilrn tuiiici uyfricr ,a!'l'i^yn6*h'.d'nn. dai dolri bhlrl!* &sd. dt!. r& vqs{ bcn drbihdd litu ry hdinnd. rdhli fii.ndr vad

&od, sr*.d lr,1orr0rtr
lhl]20o Y'rt olrlt' b,f.dd'n. ii(a S .r o.rlciid! bd@r* *r!d:ld hqld lad b r|lttrd(

G$d xF

Mldd|6 100 0m.t00.000.-11- Yhily! lr!i. d'r.. Br.E F:5' rL 50.000.000.0.0.- EIi'iDrr rx 5q00d:000r00. Tl, Ellnirvr n grbn ^'1d Hrybtru

sr,r,"i"

'e,.dFLdo]iij,i'x'lle qehs'&llhlEjl|qi}@lyi b.ldiF $ ilaioi, ,/,1d5^.n, i. !i irrqr blb in b itur s d. po:idkFbrorFyddimhfu lub4LD'udlnr$n s4*m M.l@ Dfln mi'tD 0r zrfF oAudmindorertu$nruD |uq,.|diid6.irzlkiitrin 6d${* iMla ll! }.'r i hlD'

,. tr*a

r s.drrdtu

tL

B*i ..mFdh o[n 2400000oD0q }! vbihilT & &h 4'turm i'Idi &naqh z n ki hdbnd6nih|da sa {9 |' :i9akid6i kr).r' le r:l r r0{t dbn}d 6da.c.*ri.

gi4din smlFri -loo.oq).0{0ooo. Y&nilyr Tr 34ooo.ooo.ooo.. ii itrtil rL r !3.000.000_.000.. sl sri. grr4Lnjbrr 33.C{0.o0o 000.. TL s errn ';hn"d,, F au--d$ &rbh{r .djro\ v. dmk @ffi €fiffi'tihtw6&@'ldl'

n.q r &000.0.0 000,. o!:.&idjta'n ' hisjdi FrlE 10.04O,000 Ornla Tt u' 000. (n*6y l?. tu'r4lii e ' 1.40r bllE2r251sy d!!ddirr+ 2lqtuiil.teydsimd trrir! ru!-n &le eiid. g6*Fi M.s.M. !r.kh.ir Mdtddrlir Mlris € Biblt{yr sic?nlaiTto'ds,n'yiu'li'd &r.6,c ddn tujdqnt 2, Yurrnd. brhri s!94 his ds/dirn krtil60 'o k yr'y4n' i. vi:r d.d' &ri6ind. te

* "l** ,nr*"- oro

F*bdos siddtdi rDllll A S,iin 20{0 rt obr& Fd r.! nit!l'd:l''10l00rkllljid. {r 1630 d d*.' ffik d ors ^kad', cdd" fb a76 ! tnnblr Dudurb utrrry! rd!€ilde ,rhntd ll ss|'i c r0,rr,u00r Tl@ Mtd0rril{l dri difim'ml*''ny|'b''L drdrdrdirlt' B.bbl Kon 6i Nisul, *oalu tu g0didtrd. I!i{tnTIr.d'0'd. ddih iidnrda Y.pne l4ldryr ridb iftr .d*nm idEdd .r w barr@ n.d'!, eDnd' Hrnb &@1i 'u r.*i}I!dd ti.k dr hdd t.00o.cao.o00:000. a@'€i4br'btildo 200.000 'nd ni*.d6 l!fu! @14o6'lhudrtb'l ' .nibAidiri * bdyl*. s.:* hlb i.BhLd ruld.hcd. &'!t& EeeibDhoiohnnn.@ ahr'rha @tu ordulNr

. TICArcTSICI CAZE'ITSI TURKIYE
@ld' / atlinr htu dvu b*.d sbdalD gFnrdLffiim rli. Si,lcribveB ia rFii td bim.i ddu i@r y.dd[ yhinhnnub!'r$^rdtd iL Cddkbn milhn ,!6, Yadin xNh 6yjbn Abdit, di9.Liir,FY !@H|sNe. t! Tord s xdn sdFr b!!! 'd ynr f biasi di@ddi td"r y.{n|.mhbqko'^ttd r. bd.bd ri'hk c4dhtu i,@r6 irs *kd id rd'.! sF r4. r r rmr Di:^nrk b!{d rri'ld6 idt !i |ndo .db s 1. Stt ri'!i: odkl:ntrdu aL NiPi ar4i! 100,000.000.. it Yo-ile"o t! &d.iidi hl4..hi o*{dr 10. Mblili$ rt693sYrl 6 2r.12,2001@ii fir$ ddensi\ n. ldlltl Mft Anrs&No: tD ? 0MiY.L Nkih T.c hibnl .d'$id. qi*ru &..p T'ls!r' v! ddd_ h[.i g.9{ &qr 3. tl{dr libdie E *.Ynrdin plY d.tui_ i'i. irdFam rffi qiltnitin [k i']r'
^ii tb, D e Fi dMr lrn rtu 3tu ksd irhlh dr*

sA 2ocA( 2002

1r3114

I ohdr ..n r knl @rlanr', o, b.*urdiAitur c*drm 'or{nr nffldugu d Ugn vi_ i' btrpr!. rbi Ndh rob oYbin{' i. h , qiri6ro

l, rsfiy. d6idind. arL'. irl@ldi ytu $tu d*Lntu Rrn@h ah l!.rb!l (fir }4ldgiDd.inl.hacuyal' ^liY!|n+k'linde}lklldlfud

l{t Es^I,I,Erls N^rI vfj tlb^RET ^NoMM $IRf,ar n rnM. drt dblio I da llbd:ldr arllttqr x!'kk
Ti*i d.*cd ib & si]MDy*u&yghbuhi mhd'

3'l0ooyi'.d4lqbE

@;m.ni11*
as rE ir. r arulnvdi nhc
Ykin Kniib E4rin v.hli
yidteiD oY bjdiCj Ib r6va'

ih !!rd ll]Endl

ri&m ir"ind6 e.bNchrltr&i

rL 300u0090,. orr.,nirtd

dol4. ydi.dh tfrh

oy brill!_,h

r! ].omnooo. orytu r$

4.xaMt rq inybiFm tG ar'rdft jnifdi ,r. ydil.ullr YLlnu'iytdjmbdlld

6762 er)' I{.r ri'd

K.'W

silrri! n.ru,{&mu:dRli dryitr'unt 26 l2.x00l q.fihd.

{, sdri fiqd E*!a[t tc rj.*r Mndidr$d! a?&r .y,r, rlorcrr &t!h4 * |&
,@dd. dcl{iiiir @lmDqr dybi,li i irc rdE.itmMr

lxubd|rqdrk$

eFo Eldudl Minm|bn sqi h1_nd Ami6 Si'1di r0o' tdnd6 *usb 15 kffi P'z&n sini d r4]0 e ^zn Y'ldlnn b.rbrrd'id' bq|:tr !*01 o@ Yiqn r 6F a'€ siiDn KoEy hd. i4ir.&iyl*irtd n(.di't. b'h'd!r. c{'dqdabohi|ntkLoo! olrn Sad..rin d; tr$lair L$ rl* r0.r uihiod. br y!ft rkr 'szr.rcrilplbr Drtr.d.$'

t, I yi d$yk s6a yirls& bljl:rrtm T.c irydh .rq.hi. ^UCILIX HIZMEfl,ENI

d c.!.oftq i*d yiiehm kF tuh b'*D Flduml'Itr rc. lYNrlu Haidibly 3.t* Chu iprbu 4/16 l&d,k6y l$ihtrl d6ihd.,uLiD ^rd|lrdn cdir tmh qdikldtr r.c FBelitr ?d5 k dkd, &@b!t drdndo M6 udu y'tru rjc. uy$!u Rs6 S4r..r s.hk dMd ks &'{in6 rr geM{d To&tril.l.c,UFuUtrEr'kdy MdDci s:tnr*i tff cdd*i toi.6. sibi ^ Btor i. 3 Kid,k6r i$bbd r{.aio9d. sq,brde ry bhrigi itc te

TA8r|YE Ii^Lln'DE SIART

vr HlzMErr.ERt rcrRi^shT yl M mRt&{N
TTCARET LMI'ED niorl Meriai: llbMr 0n miF n'bmdaF ti4oeru crd

od ^lMld.

O*[dr

Isbnbd

lrlzMErr,.ri iis{irED

FAnu([rrYUMcuLUKw Lh|m,DtlrJ(Erl s6!ftln6fr.c{. ^h}r{ tuat'

!u rrtui @ir s ildu. ilaili ust ibiininc, S.8.K M[dlF r6gtu vi BoE qr@ M0df! rGnD t[idrm€i& ry binrti rh

Krd,rdy odu,tr Mrn Gd8: 'll@Fsot Phvnn$xd t{ EhEly',!ftd,Jtbii!@ etrd! red,r.it r. Nel(giiit x'lxfit6j!E2aai.!il. ei,€ihlJ@6i'!l,p xrdlriy 3. N.ndrithdd mr! ishb.rrntui li.mi'.dfi,.wihr.oli,ldq 6?e'y'lfusd*4d b0rin|dild uye obr* s nmuru&dudrri vdikrrd oyalls* ?6,12,t00t brihndo

n

E &rtr' tdd ral' ilts.tr jid€rii kd'r6y ". Mrni8iid.' 2r.r2.100rbih € 13025 ry ire 6762J.'lllT&*rierld n.nu dwzd.ri aiLrn drydhnr 26.lzm0r brbidd. tii,'dhdrFl'hl'Dn ji,*rin xrd,ldr 2 Nerititrdh a.12.Mt nrk E 2t2tt9 'dP tu Ludru k@n'n s.yl' dklJ dllurb, @il E a n@! t'b|lnldine un oL6r v! imEru&n.d.ti vdjrdio d:ye'Ln* 26t?.?0at tuibbda rqhs Ydi: $nh ndcd Ird;I Kt Akr q't!d'h

tu sr€.tu^ni!r sre,

Toplat}r t'skr: nddiz'r@Trqft' gir*d trr.:indc odrrt'n ral|nnk

xus'"rlzoor,rir
D.oin|kr.o6dldk r.e0 [t dh: qub. rrlo't n .r{ M.rl?i ltubrllJn.T.tct *qD!&hkhtu DELIIN TEXATII, 8'NAYT w DrtT lc^ro,rtMlrtD

Drtut ro*iDdDt $hd|c'l A@irn trrtdi Yr..dn xurqru

To'hiy'xndrol..:N$d! rdm|'Ay&'offi.AliY,lmz odr{tr hdtu bus0n ri&d de& epredx itigd.k l:dlu oy hidlgi ih k,bnr dr. 9i'br i{di'd nnd9. lr'rtu h.!k,6 dikh. vd. fiydr r. li*.ritu o.*lrsd:r NiFzi hrdtr r00000000' I r'rt Yohdyd rL d.l6ird.ki bisdini o,rddl ro Ndi6tidi,d.tr21.|?.2001hih,76c7ry'll hieo 'bfirmdj ilc Qhut ltihl rrt r sol r,ro: Ontu,F ldnJ3 bll,dNli&mhdrcu'iurl!

Oernrlr M.h. Kur crd. AftFr Prtrn srtortrstr No,?t7?Kdrhdv lshhi rdEiF

KqrT'ihi25,12,001 rd sirk dnr,. ';6i," r*d'i heftQi& bcr'ur iFFd'ri

JL,ri hdlcri il. sioil iunr6 w!trm'yd.'|d!yD'ubfu rjrrdii E{r 3. Neri l.d,in 25.rz20or nnh F ?3?29rry c r*ir e! iu ibDit ord*1.' 6762 rarr.m* Tj.rcr Yrlm

:':l.''
19MART2001 SAYI:5255
ll&qe'nou'sbri Mdnlrutu tudoun tzM8furi ncaEr aNoNtM glR(E l td :.'.;;;. lcbl htubdgirri MdidFriryod!.tn Y't 1-' tr6 c.l arr No.
Ktu1:atihi

TUrKiYrricARET slcllr cAzETEsl
Tt@nddi1ktr.limru'tbtflrd ritidd tr r er ah e tsr i. .r it oqt! ,&rb \adu rudsiri 6ir E i,' n. kiq otrp u!r@ r.i'b irida D.3,@r Fr E 3rr? !, it. oryr' iM b.FrEsi mlMFrihr!!drn\lMh6@ry|

- -- i:oCu$ FIN.lNstL rtRar"aMAANoNiriSJnxBTl
YA N ET:i M KV RV LV KA RJI R I

.;.;i.j;' :i:i!i. :;.:-i;.i:'#,ry,;,H1.';'ilf;:i:: :#i";:,t.::
,r , rrxmM dlz#n8, rElxF. ^fofdM slrertM{ YAIrlrx ou4^lnjsro cNd (Lirr

i::::'.1:.'i1'

u-.'.'..

:02.AJ.n01

.

.tnk

tinizlajndr,

bnlLri*a

n t antd. bptanatok ar.gtdoki *taa

)t yNtin katuu aFcudi.'la&n
b,"{orffi75s6u,sr^N8ur ddr&t$nbd0cyrEhcrMr(Lar . idd. qR4aFrd npd;..&y Nr

hbE.vt ythw h ytd.Tc

tt No:205/,1 de ikrnd edu REo hlnulr ) T TK. nu, ydtutin Kuutu Orsi otarak h* A.n.t Krtutun 3t s.tuddqi ut'tw orbittiqi iL *.td wtn4tn Y@im (du aqb ^hu c.uw iiq y6ci, ra@ oyld ^euLdr cd* r@ Yr*dn tub sqrx r&)i u,u ydru I'u yMF (!rub tFi fi|$ N-irr rdn tu Yo.dn (htr 0B turi 5!b! ltru t@

@ 6yfr. ru,t'h bLn E r!& rb *!q'* F I Noinin iMlr ordulJiLi riu$iB ffii. s!ru! ein c.n.r v4ir sucuroclrr aRtidi 4'b'* rdq I n n 34unr's' ni c.nr

d^ihki rrs bd_! romdn KqrurqB+Ln ,Bid. ii

DOtUtrlNiNr^i dR^rAMAANOI{iM SIRKETI yAAtsflMrUA.JLU EAAAN
KardTtihi :42.03.2001

vr' | 4cLrdLU nqn, q bdrar,g. 54r urqr|mbrqb|u||LLB\a'd'

dD.vtc

B|CU\(ru5dlo?sl,|4M&'L\?Dhr,,'uq{#€qbil,l'!bl

Si,*.ttrnit to$in

hnalr,tr*.!

Mtzhe

@tM'ak

ata&eli

raan

r

r rr.,qb

ur,hd

r@

dqaeiM

olllu

c4d

xd

6sns,n&

ld

,op,rdBr dbaud r clMtd. 6\dr*

bn dm.|rnb & !*k bn b.! bdlhd,t idn oer.nuji $r

r.. bct € r(& E birrt0 t6rn ro B{t{' c.v*i srlblb rE or s!y'E M6ta

s4r

ozd.nn lM

x.dr Mdib

rt'tJ TANnM HlzriFrull ftCrer. ANoNIMSlRifrl YONETIM ruRULUXARARI

: Y6'cti6 Kuruh cdr.v 'lal6ior Hh : ced"r vrclr BUluKo6LU, serptl OzDElrlR, dulunuz4asdak'L:E'lrld'

ohLtzn t) hnh ed, Etu&n Utu's r.,t " t.tnu d6a toiwda tuLti4i'i' ; ,'ni tdtuttn hzdr.nrd B4r*.' : thtuq.Mbw SztkaY.'.hm& : (EqY n6 : tb.&k'nn Q.ItaEalit SetcJkBeaE^m WIa t'Iaih?ota4Rro ftkd s.flird.ol@@ M.fat 2) Tnka aMntu Mt katdtu t E ahn4 c.katuu i@l iL,hdmk dnE tiNuEtf hhn Ew Naih f.kd,Re Ynnd@ ne Edi: sdaat 3@ il2 atnd Q.td*tth k bi ib. Ai4e!4t@ ti*ari he k nu& @il ye iktu rahlt hLmatm, oybi iqttt tMwitd'*. Yo.ir x!dr! srrbi' Aer cdc&'ru ]rs yhei Ksru 0F Aded' cdrl ytu,ib kwr! &Jbi Eri utu hu rna r"- y&i! M 0F! H'* re$ r*n l@ Yaqin rmr 0/d Hdir $re* b le yhh (nr! qqi Ra yior

ldbd

fr rdFidr Mlrqrutrid

rLl'0or

'"nhrde y.p,hnor.trnstu Gen.lKurur'loeunlrnd:
Do6!9 .rnorlNc Tdnr0r{r ElertsRl lloNlu 9rM,

YbndiD x!.ulu B.rr:nbgrna cenal v{r1 8ucurcau.nun, Ydn.timKurutu etMn v.*rltrn€ s.rbu ozDEl,rlR !e Ydern Krruru ov.r'ghe Nray in
rn rr ab..t' munre'(lmu' it BUCIJKoCLU nUn nrk r dnvatu !e).. nearkd h.r hu$!b cn s.nri !.rrr l. 16 rith6

',*,r, fti *,, b"- pid 8 6rt@ 7. dn rqr tu..t rr.rmr dr * & r$r re 4' E qh re6 bnlu rcde! Eir E i6, qF ond E |!!!!Uhl!dl. berni! ditdrnd@rd ar@r !lb* Ejrdr'dit tu d!u.

q ldlli

(mru 3{6 (d v-r Eqetb Y.ld ,d| Ydie 04d @6 osi NiLt o&n

!h x.rer t rrldl

lE Ybd! rIE

Kd

Bqb

dis@l

DOCUq 4|XTONINGEIZMETLETI ^NOI'IIMSISXETI

'raNEriM ruxvLuraRaxr

Ktt Nw's. Katattuihi
l6dr Tr.rR sd eurbtldr!

:nLl/09 :02.03.20a1

at.ttd.ri *t o' t trrdiniz r6@ih tnrlr,t nrd niraih.h todanoro+
1r8,olrn rlMra a ^rcNlM Slftrl qdr|! Md ^hnd.t ctd e. t6

Doclr .I|N$L rid oddr Ldr

t) vdretin*'nh O|.litind.n itti.h.d. Etugrut httu\.r*h.r.c
(Dffil !2 sr{'{)

ooDiF Ytu

A/
TURKiYETICARET SICILIGAZETESi
ty/rttu |thnb"l Jli K.d*nt lltst lldn ii nzysakk QMl C.lil't, T-T.K. nn 4.Na: I6,/4 .b iLM.du,lMfltann 31t naddat rw@ Y6tu1inKutub Otat otorc* ltk c.n.l Karulur M.,IMwulnakiw.o|dma|no; Y&tu K@ B4or Ab Akh iMyidb hruru oFi xnn &td M yM6 tuo rr*d d hr ut, y,tu LD ydn tu! 0ydi Ib Nq[ DOCU$ F^KTbiTNG HIZMETLEnI ANoNIM SIRKETI YONETIM KUTULU XARARI

\

L9MART2OOI

i"J

ayn oknndurc itur.idi. S.z n!]$rdb olhtu 'y. oy, lurure sita9o, Kf.?fl tnsptd' (dunb 2mo yL4 ,ir rinjrd {ipdd ir. qkrii qdi|in Y6dd Kutotr OyGi sryn dndl'tu .yn ryn oF muh Ye

s6,0{aiii bildim.tdindcn !m rytr oy bntjgi it. ttabul .ditdi. yddin D.drirg R.@ ,yn ayn okuidu wdili i,hr dikndi s& scri

4. ftdoin 4.mnd.i uyu,6 Ydf,sin (unru oyrtc'i \ ftideirc'ii rrl'''JDod[d.Ld'!F'ynibalnFs.|di'2000yhhalirdcii|.i|sj|jYhliD KdqU'!bi:fuYd'i|i,&M's&Y'Ley''coh4Y'DlgqFd Yd,.hn Dudi Y'tig Hetr c.ti q rullrd hdr'D eliP odb

?000 y'rr

qbi,&

K40 Tolihi

:0t.43.2401

,

.ti*.tihiz

rondin tqdtu.irkd

-atehd.

topt@ok ataZd'\i ktwt

1) ldila edd e'toEhn yntu\i atatu tu@nda tzh. tqtb ,qi !6.ain hldlu d64 tattnni^h ; 8"tttn :lhndA.tuhrtu Rotkan rodtwt : hAilbdir C.lik Itdt : ubt YlM,Ealk s.k k Batu,E6q

otutan

Uy.kit.idihijhilgiIio|&oylm.ystd'|m'l'hl gdd|mie t cuid.mr' 5.hd6iih r.9ildi s! nudd. ir. irsiri 'i*d Yb.i6 K@rudd rt d!e[h dturii dorarN&idr lnkrii (A) srub! hi*dan Yidrri Holdiig a I. i@ibni Hs Yrrnrr'B'n Ditu a:,ti.ir'!t ii sundqu "SnbiDitn !e6-rl dD ra.6e5 18 4 ro..rl Ld'' Fl 2ce it tu tln 'je 12s'w.18 yd.k .i{. rrbde $M laLn 6.r9.217.7a47s6.-I1 k,br rtu bhttsind. b'ddroaYhiiK!'u]uoF|'i d!.,!lh!ru'B drt run didsc o*uodu Oe€! il. ilsili dz lhar Lr.yti d4 oli.t'll' sld, ..2 :lm:r i*yd oLEdOndD ry slrdu, o*rs. 'yid oybi igiilc 6. cd.nitr 6 nidd.d !ryi{ 36n orLnBi *:rjnift sirii. (^) ctulu hi$.drb' drn'tu sdncnrs dryt ruidE q4i Hsi Yalu'|ry:, M.&dd Ydrriy. aokn 2 !r 5r9 ih sh yrrh* (B) 6dbu hiss.d-l- trnldd Y.l'illlE Fcd Yd'irrotq cuDhr T+da 'drylb !8nds D6li Y,lmu r Hoeii qdif ii Yd"{in KNlo oFn s6iFilo dd .$md.,tu orbi,,.ai i!br { 7 cuiddin )Drnddi d.talrsuidr, Ydm0n KqBh 200.00{000-ruryM' dns$ oybidili iL td

hdv kt e tun' hn t C.bllw Mrnt tit im6l tn*4 rMtrc ilclbaukzdn C,lilsuEtr hlaa,E6.n tlaih tobt w Eolit S.lerk Rttu ti Ahn t C.keltJm t bi itd. llltleLina n. tn*.t) lil kanudok8itv it Ml.thli hhmaw. atbntH,t ka,e ruihnitn. YodiE (@ si|br' ^im C&tr,s,Ia (@! 0G, urd yiru rE vch vo.m xmr! B{b vdl ^erb rah 0r,, Hls ^." ra{ clr r- yh. r@ Ybi6 K@r! osi Hdn ecd Bru lu !

&(]ilfu!l'hd&.i@.fuei$[dlNllbD.m4i|'inqidN gaildi. (^) cruhu bir;ddr lErun& d.h .. d.yb yrpmd tu; Kdd sq'n sfIGknE qwliai ila rrd v'ildi.

@idu I y'l e iL gtu Ulltp.'Dii ltn r9i obnr

wiLn &ry doEulbudi D.Eail.dD hdbniii! 9- crnd.nh 9Jrndqi q!@ -ruruhdt olled orsidjli iL lE llntdi &Erinin 60{.0.0,000 ]ld0!tu' sd^n ttut €iLtr dffi3. dolrurrEudr Ydrcrin Kulu ne l& Ged.oillo. mdd6i ut@ rrpird Y.mirli M'ri MEavHir a.s. 'in 4tror B*'@,. D.idei rrdoF d.yhm*' oy &li!i iL lm wildi, 11.Ohd.mLi I Lndddi q44 Yd*tin K@l! oFlftiic Tuli Ti€rcr (hunu iun rr4. w lr5 irddlldie sdc izn' w nBi& oy tidili ll. kro vsLldi 12 Dildh'd. * irea olidl&Dd& brbdF si wnrdiEi Berla t.itunh

@l!AS *owMdLUK

lf,M.^l

soNlM ilr@l

lkdMflidlfuh!|c&Lidi|,.fu'(.rceil.sidk4b$htNo21

COD^$ XUYUMCULUXS^NAYI ID^L^T II]R^C^T ^{ loYrlol, cN cENfL xrnul rc'IrmIn^N^cl

l,bu rulEr @ld, r$.!i t br'nd$ qd 3:!o, E s& S6dr sqi Erll.q r&rcl Ken iFdlldL4Diru i4DrblihrdiIE,orfod.D ^-S. COLD^T KUYUMCUIIJX S^N^YI ITHAL^T IfiMcAT YONETIM XURUIU X RTRI

cnld- Kurlmuruk snyi hhdd tnd tuoiim li*dnir 20.0 y'rrB 'i or!!e 'r.or, Tfihi mh3roor To.rsrY.'i : si*d Yedin M.*zi G.Bl Xuil loddE 0r c4 70otft@h. sbq s 1004 c6wPruHd.k& - trsbur!dB,^d., Il6c rtublr aor.dyod.ir.r ^t, srirroru AEL6y r.7t0 s.ryi a rilM B.b,r,ar d / ltuhlr lr smi v! rid Mrdebau nb 2r.02.200r rJih E 12515ey lurDlb B:r! 'k xomisi F.i orefon soEvr.diir.i H@ YALTNKAYA CIIbYAINIiAYA F.TIIYATNKAYA TaL{F rjt dd, r.M w d drl.tr.n! ororird.to lihi r cld.mj d. ihriv: DMIiYILMAZ HeyinCEUK <d.el r*irir., TdrdrE t@ si.ir ad@inh tz$2l @in E t2t4 sy E Fid Ftu 6aei$i r20.20oi Eihri idihnrurr. its .dih.r sdyL E s!!!E!4 D'oilm}2[BdneldiiLh ldddnE '-hhrdo mdn+r. b.r&n sh E s&&qinid L OGki ropl&i FErUann inz.lrilmr bildiil'si &r9. tui iid. yeLDl5u 2 Snkd Yddjm xun lu cn*v T&inidn Y.p'lhs', prc,i! r000mo0iiJm..nu uEr.ironda @e s&Bu4 sdFfuErdd.dd|'ss.d{6''10'000'00000o.-Tr-1* 9fi4rsI'}6'Jl0'000'00od.thdii6hb.ln*lh6Jlo'000.0me r. oreri bPId bb!.llM ilEl..d. hlad ro!L,r& Mn .dildiliii. w bdyre 3@k ros r gdtc !E.d@.n h3die.s3ri rodd lirb'u M oldusDu r r9tl!!a 0@de roDld srIB q &i s0.d.mh sd.qrltfti,E Fit"!ti'. Hr$ Yrl'nbr: E:f,nnx ?. $nrdimiz Yh.tm xun u ftqklii'&,m Tc. Urtutt! 9.ntikt6y M,n.th, r' G0'doir l hrddgi u}tu ftnulugG MS.d, Yd!&yr Div6 B4r: OE E4er S.itit oy bprrm E zhr titpriai* & Md ato oy bi ili ir. Er K!rul rub.|lbh, ir. br *irdi. imrrmd iein oiw

Ha'lm Sk.llD Frorn/ &@bul'&.!ind! ilmd d.n H.str y LrNI(Ayai'4 Brrr{ v*jlljtie rC. Uyru*lul.dilt6, M.hrllsi H6e Sk lrl florrz l rs!'b!r rdchd. ikrd .da M.hn r s.dd YALINK-{YA sq h6rr, nm oyb d il. rarwidi.
g|5ydflaFiAM'*Yd'rr4iq@|hY!n}.yr'I4rdYJer yiN tu, Mi iq d&4b Cd irq tui.ddd

Hryie

ydra drftnd

qt;rili

dr

odrxtrmn)

tt'^
9 MARI 2001SAYI : 5249 TORKIYE TiCARBT SiCILi GAZETESI
h !&t dtd DD k {!. Bdvl|tr/r!ddl!h!d
h.ld4d!*86'*

)u
)

ffi
"$T#:i_ffi*
.s'ful3abhH|hrd

aet"n,O.fl

brk

u 0'6r. a! &Grd&

r. {;o

7 AdiF r. li.ir e e+r d are@lrh&bh,!1. l'Haft@lodEuh

-. Si*d &ar, !ic!.ror c elq|bqLtCFBd.ddJ& qe r r,r'aitd&, &!ird. ea. -d!e.r B!.6 4 ub +led b-ri h Dfess&ijrtd q! ..,.i d4nd,.r.

""tr*ffiuy *
.--_ffi-

ffi*-*
'o|4Ft,d'teldd c c > ''.A&d@F,e "+ &r.o.r.di tcr Hn! IE''!bli..k-rE&dr * 1& brda ydu. .e lqEfu!'|6.fu; @lrFdile.rra .6ird qr idn !!:!' & I4In4d*1,@' t 9a.u! Frrn &Lo q&.ojud!hnhd @ !4 qs..o* b tr | &@ r.4d ..dr.. 5d; |4dr.-riddtu '116. h &!&. rd;i 9f tu Fd b'!rF 4rd ; i.& q!*h*iE'Lb!fu .rrd( Fb! d,r Il *6drl.dr.&rftb-r
.j$&h|&-rnddrl! ea !!e.r |rl|q& .dL !r. d;d. bl 4@dr ia'a.( F&bd!

_-_e;EE-M.n5iI

a*b'&tei,4t.t} iI6 y+ML !e

.@ &b!i,

"':s*-*- *'

- e ttu 3d, !r.dQ! ea !s!Td8&te.r$d 6e&M-|er.E!.b;b

'fffiffiF
Htr*ffi
ffi*T[_m
--tud .!ndr |IrH I'4de.d!@'b Tl& dr

":xtr*sh;;"*"
;3ilIffi.L*d
T,rrdx-. F re;.
r&d' &.djr| {crr tu .-

rnffii,k
F-rdb:-hti tebrdEto.rdrr.c. ul6z:a'o|'$E7.,!|v '. qr @ rtu;,

tr-J,tr*,ffi
qu.i

ot!*rrdrG-;

Y 1b.r s e a E , r . * e i J l u ,b

rd. v;

qq&dh!0'dlleL

iru'J"m*-*&

h;;:H,,ffi ffiffiH.H *Y,ffiffi#
!ryh|''|r]eEd6q&4 @ltt|lzEi4re

hffi
e.&trai@

"fftuY*,--"ffi

$trffi

(Frr6dr r.id hd.

4@'4,'!rl'Eld'

.-u'r"-r

ffiq$q
Drar hr!.tur

a&irohr6,t'dt

Err.k

{rd

&

Fplr.
lll!&bd&ilrt

Fld!

rd,id.
hb.F

d4F#ffi,H

;tr?ffi"ffi
!q!h.r&rdr3l:@rb

E&@tq&t0dsli,t

ord.

-dd.,

dd

(!;.r-1r

q[4'dd.c4bd* 4 Fd.il!6 idL! @kn&ri4tlbrib tr,|eMo hry qer are@r*{b;|6 e h hi.

"mffi&*
-9ir6 6Yr, Pqr?utu

gtuir

'si*n!fu|4ln!]$hh*

stGbh&irr,-,;
ai!.*oL*

D!!r!e od|d .Fr;d Ytu i6'h |!T e{tu $|u'@d.n6A!4|ed!

r&6

brh tu

*6rn*u*@hi_ dd rq h|h'id,|ar ft" 6r6h. !.Y;L d;tu,

dqLd

*;.

mdbldb,!i.n&B|

ffiff***','eet.lridebie o@E bdyb j*6 |I!,ktriqo&,!rk El'@b|fr!|i4ljcrD |@erh{8cft46 irR

ffi".ffi"ffi#
qdoi dddr. , @ @ . | s n dh$ i _, .Yde tb e hb ,6e9.rdb}c6rdL*,&thy,r r rnj! ,{!e !.Fo d& UFY|@'&@hIfuMi ^d0en q.tt ,ea6 r;,r! '@rddF.b*fu r 9Lb 6!@ id, r,! c.@c&!FEftlnl

1..e|..ft:vd&lben

"3P"ff?,liT-tr*
I'rlqdd.rl|dnridd

Eeadr&duFr.-46; !l.dFlr'd4diE6t lDer|qJ'

'-1, r!"... rhr, r";*,

.sdsod!Hd.r.! "4qre'YF,|oc-:'.

ar.4.rtuFlleru

*iffi'frx&Hii.
;ffi"#1-#"",i;tff*#i.T

|4eyie0|EF6l!ti!b |fu,&d4ar.!lt@

#iFffi.$
YdIq r-tu b*,te

|.fur,dlar!d.r{ @ Ml &n&( ddirtr IeE.illd.hbFldlbd unu\ dd. nrr-t b , Srub |su Fe*.@ $@[[Eeb!'od!n.nh
-'r.@pt4!eh|h.d

b

coehkrF6dtu &!dEftb@akih

;dff,e5#*
!ll|d bhq4F@hno

ed 6|{, r.dr dd @tbfubndj@

"i litu

r4br abu;
!*.

ffi d'-r& ,r uk Ile r'E Hd rdr&h Hih l*etub.hce&D ! o e{d Ytu rk rfie qdl@*te! bb@ lu'E6Fe'oL&n

u,lH-"
1qq1{u

*'t" "*
ry bidi ,r h

Fd4rd&!tdd6 : 5!tdqd&hfErchhA .ul@hb'.Ib4lqd !@LtrFdt*himd

b@ . .d ti.d! @ 4 rdF j@

#,"e#ffi,'If

*H3ffiFH ;r[.*J#*f*ffi

etbd!lle'n'dt14 !@dlytrqlrrrddl @ 6b d*i * b6s

tubs!;

ri4' !n h:*r d& ndk qi@ r.dri d h!.ir> "ra"{, ddc rb 1' f-9 Fd hb rc l: !-a6{fod ye,q,t c@ s@ ry.eo|ejidbdqo Eut|dl&EHi&!{jrh

@4ds.14uhfu'

ttt4\
Tt]'R(lYE TiCATfl SICI!.IGAZETESI
4**-" * *;',-,.*

9 MART 2OOi
€'!n brur slar Fi"*

5249
lhi v4r

- "t*5it!1i;fi[H*

ljk!!h*irh|#rM*d.fu.

w F rohdh d.'ei*!6tui"*

nktu
la"r s_'iii -*,r* n*,,;-s*; -rr tm ut *E'!ol*Feri tr,D @s&,y!,q __* "* \i6trvdcdr v4Ldd&,!e

,*.",H"--s,i**"'i};r*i#tr'Iii:ll:'#*;'*''#'il:
'& h[4'r!. i!!r( !$r]' ntd E @r

-T,.,i.--.I
--;;*"di

*#ffiF,#'ffS#ffi;i$#l::#
5MMar6 -iJ,j -

-iri."tqr-v
"-d,.--

wE#-E.ffi"*.,* Ocutusi^!@4
iiiro p rt;;-;;.e;d'e.nh

v4ii xelvio !d ki F4i ^ri Pq' vdi eE tu ctu M;!Lsesi5 d3BhrNo,lrB"idrarndrh-

--

n-ii'si-i - ,*

o*,l-

"

ci--".r.-*maua.ru -i'Jini* iu"i lgr-*r.ici ii -L * -" "".t-.;*, *, "
*r** a;"d.d-'Fb..d-,b b!, '. *&'.l*r d;.,," -;. *"i."'-nb*-",h'htu q*.*r",ry *:i60i'ddF,". ddn i--"""*d*.b6.

isn bE 'tu rrtdv qr.*
td s 4 t* 4, b E n.'r' !nn'

vlc
Loru'

!"g****!*^,*""-"
!E8M*.**,-**-,*
rc@@M{ e Edidrr 4 i;b;r* 5d@@o.n itud@ ;.;;i;' '-i;i;ft;-;,od-r"g ---dd u;d.6l.s ! drcw lvEdrduK alsF

*rii"i'+

"-,'-F# ;;h6"o@.* iiut.-u*'n re'a*"-ui&Arinq. ;"'tsx,n,kn6-bbr!'rdw

aa*u

" a;' e r*

sn' rr,'Er@Krddq b'i kr 4F F m ' *t &rE

"r.i"p*-.o*ruoa
]t J-" ot q.

* -t r*l

"r.- 6.

*

-i,**r*.r."reM.*r?
{tfu!fu*!d!ruf6'degdi..4d7oJiMF'|i

d Ir sqi

l6i r. cd! 5.8bt No:4r Br,or4 bnLd * r* L,.kd 5 n* d! tdan&

atffi *nr,.c*r&qebf *"* qtdi'.ir.i,,@cr{ank{sNcrrstbdddoi*

E,. r,.. 4ryr

-;s

{ifldci sq4h* rrkt! hrias fu!fu:&n'+!,0'@'m@

i*rauso..*iu'*,-u

M.d &r r s-"

oeAtrr@6)

lMorl ndET Torralrruro

l:6d

bd

$&u Mm!d!!ud!

,oa6 rkd r!*dr lid

h(t4ric 0rdte

frrdtdD tid"LEnl Y. Dldtu ^ne!

^$rlM

slRrert stsll No: 3?5

'#ffi'.,ffiiH"ffiiffi*#F
o.aq Pd6bi b.rkd ^!& itu sft6l %;;4":* IffiirrM!".'q'dc"''c ;;ffi;;* * .* d.o'* "adi" bqdo Fh dm |ld* .*a 4rtu 'i @ L ltn n e rtdi6 rulru ie 4b 'narld .sr @r!d dEid {'8did dq Fi b v6i'ft eJdtr @t 'dd &i tFr.tuFe

od c*trkdv

i*Li

ili-i

oi;.l*

n!'h

ir t'r

4

rn '.ru-

' d {r '' t*

6

'q*i!crE**
lw;a6jr;;i;.;,; ; - -'.d;dttdrb..d&si.cillu

*-*".,*
"ird*

oykulu @ !e *. .,tui b**l@ i*qr !tu hd 'r(d d d' .fu b

viIRut$w3s

ne

rta

rlF

8!#*ffi*
'brF@dtdtu +itrtui4b.diqh' 4!"*(

H'ffi,#RHl#ffiffiffist

,.@.*.***-""""*

sF;s""-*;ff #H#x$rfr1#*k"mffi dffi

I MARI 20OlSAYI : 5249

TORKIYE TiCARETSICILi GAZETESi
H!ll*ii'*"'* ""-, *Nrr r!nd' brh,,thr oy.klrdrtu

'fANErtM aakwu rln/N
K.,e lluwtu' :2Um7,R KndTrki :26A2,2001 Toptadva kdita,h/t nl.dtu so@ katah ty.td ^,_.,fnkdhae hindik ttunlmv rotah tututu ,i}t:, tuiaind. todo@.L orard$ rnon

' ffi ,il',;###,:i'ffi:siffi
a!&Y,|B[its'li'Eciddl!Ux|

rbB-_.rw-b6,-oiaEii

h;t.fffi**"',

toglMe

araMotl k@h almrtndn.

";i#;ilfl

,--

"

a!!td. tb!4 .aa,lbd rdk ::!u. ), ) Mtut rynm rdtuta Xutuh 'rai c,ti._ f r ; _, ortut XtC.o.! ko_h, orbirtiqiite*.nt wdnirttr.

ta:y:" ,"t .hL!.tu Mrzr.rd^.t., D,.,d? 1i1: t\;: fyl, i!1ai B@lltt Kdtry tlst Eea b",;.ra <_* .r,.

,,:,ff:ltrJ'ffi?Jti,x:ffi
d.6!'ldfi0-&eMdar.lrrbY.d. r rr)'rr)hdtu6.6d4 npilE tsd v.4i e6ptb 4 I'opl

-:T*':*f'#'trffiHdedifuhoFih|is4dh ;ocLs F^i roRtNc ^^ontM fitzMErLrrr tirxErl
YOXETTM KUUN,UK^R^RI KuorNtwB':2001/07-A K@Tuihi :26or0at foptdrrDnkthtarto.hnlodn,@ .'-}:!1@ ran4i'l htrtl@ tdtu hr4t4ra4

oElilLl

rb rdr BddSr s+i irF r uHL dd r* svn nEc (aHr, 5ri Bhdel&llr!frbr doM Ei6 {

sdd.k b,.

kztq br* tutta'd. ^;ptM4@daki tzmt

6. 6de rBh, eb Ger xd rd:.!!d s'|ie'!bftl9b: t. Ytun !. -"!,"" &tu! o,eD z."e'"

b b'.h *s M!drr{rk,ofdd ec4 cMxtr. ldw cod b6..j^n

obhi rrsn

Ira Ibd edrt rdlE r.d!d eb srtjd,0,F r@hlllN

tqt@d

zrratuti tatun atalr!*dr.

,, r.y!*,,|! 4TI* !,t" ^tr.ra, Na.hd r*!4 ti r.,in. t urtue 6abrt ti xett, tkqt Feah Madbt 2a.frtul ,. M2M @e ibtu.da UeD hl,"a,u r.TK.,tu t t '@t ,rpu.e y6dh rrtutu ()pt otcat llt ae! tutuhu onarM tuMk rr?.tu@tu. otbi.rigiit kewwitnt Ytu {qdu Bqb re' b c&rb! 6 yrEri! xolh 0F tu! s.hr h (st^t{to6t,
l|dd DqI' s r'tiqa!&

r. Yoi erc.r Y.r6 &dd b5.tu ednr dE, r.r!tuu &!l Dilri srrur dd uEll|e. r4h E& tl6 @ rlhr tu ( r, s4i be lnod tun4 E dfu roc&m 8.re.rtu f I tu slyi h|!w. Mr dtrii Fd rnb s ge! "tur un 0d rt*do,,id ( t,@ rcl&s @,dliqr4h stda! kn'F von!bcoco! cd bq uE rq,m hr B{b iD brr,i kb ci cffi nE tutu

FsuRN

::.S@:u

e3^ slRr omitoflv ri-n -dd

ndoryD s{ yt E ti(:rM

doldr

srrrrfl bxo: s

ffiffi
' kl.[:ggg* r*' '"-or' 34D ia*' x*r sr*r
od rrr.d.! n '!aD. B4. '. nL.oiE |'I '4Fiidd ;igs5.s a ErM rd ! b.m,r&!6 tE{YEid.4t: a I d D@ce t&^ rc.xd . 4 &roReEEaorEnhr
o6!6,qtotr4l

r;uh, ia.abrir.hodtuird

d La 1'l Nd l0z-h

1

|&.d a'Ib,

ordortu .Mr Qd{$rYdnt

I nc^F dotrtx eticra di &ry.o! aa.aa|W

*r

ffi#t-"-*-t##ffi

' *#ffi "ff *,H+ffi ffi ,Hig.""$ils4 .ilr,,,tr5,lf;*EHi|l"''
'li1ffiff!:1!Ettlr"*'

nffiiTffiffi"sqffiSffitrffi#Ftrffir ']ffihr"r,*"
x":ml{#rgFr'E'+ffi.;,rs#ar*.yr i:i';tl#t tl;?1,?ffl,eieffi "ryf ir-@@t :iL*r1,!]+.ti*ru,I1&#ffi Efr.;''H"sF ffi '| uma*,mi;ffifi sEffi *fr
r. lcEE@ahE

ffiHffiffi,-ffiJ

jffi ffi ,ffiifdstr,:fl *,xrlr$rins ftffi
ar.,nr*,1re
Erddb5i4r;

*ra

t?'{
sAYfu:248
l9dI.d(trhl$'lDti.hifud&l'||s

d) .v-.-

TdpIdYETICARET sICtr.IGAZETESI
urue'.n'bisl4lpolr
*MAl.riDDDlt|4tebdd d ti'lir.tr

7 KASTM 2000SAYI. 5159

i ru

e.6r!

r tu

Fr di{eb
D(kiroa

rwr .n,oit

"'e-

hldltuoalr*

ltuhd lrrrd

3dt Md.rHrdr

kr

i@ ed c.4L ud &fu,tr (y x!6r{r)

caL GBrlr ss^!l v! E@rrno nsrEr dMlreo$IiRnt

edi,!nN

kbftr rbd

$!ri tudra:dr

i. -,i.. -* ' ;
;;;-d;;;. ,;d..-

mcus rdFni ft.n i|.@'

tudotu c llzMte&l

aNoNlM 5l*.1 N76 sFg No
i;a dtr& d4Hn !"$o nib,. n",&& blhnr {q]'ldi rN1lhn rdq nM.

l*dd onDF v. Dd'rl\ ^tdi{ 6d 9e6v

Dodug '^krortNc HIznii?rit! ^Non M $ttBrl roxlrlM rurol,U xl|r.Rr rtu Ntwt )000/J0 K@fafki :21.09.2000 Sbkttiniz)"6din tuflla,ttrk ! w*ai,,te topl@o* otabdd.dIbtM "lhtslar.hr. i,'ara rdhtl D tnka rMdna.'u k tdtn altw tund.hw

2-Yur!6rj !./6F n bb!'. !v's &d e&.*d'itrd

E td d.n'n'. il@.d'. hjIaskrE htelci eldda sDidt-

u-) otfr col.rE{n! +r!.o.omo-u maidh€.d!idlr* r6F. nn Ld)soNOrJ[ culrElio{ rsc.o.0m.{{1ein.ibc sEIMGlr mK|N E irdDLeE x;.6.@. 18;4'iiFi'I!rt"ttt lndiBdnd$rT6c<dl"l8sd{!i& 'd@Ld. d.&udlad@ rq6/l q'l !i .d}.i s(dnsa

bni,bnk i d.rce,nAa

t!E't&t itavtd!. KeIu Bd*nn UyaiNszshslKELtSninlau vard'acat Ae.sllelL.19&EYttui," Ktthr utcsi@w trIASw rdhatr Kdtu Oyat
Nildlt.ahn !
ntt-*ttulen Ktl.fl' ka h.nt.a€i bniiL tmil w ihm .zle.rlodir. . tttkdi,u l1ndo

oYBlrucllr,6ruR nvBRlrDl.

idb Y6cin R@tr 0r6i rclir srd

!.a

d

rdNLdsrdrird!d+& turomtr Yr doNlM$Mln BNC^MlArs
'MEMI LOiMIMdY Ydb

lD.r!! tu

sd dElrdu.n

s6 rloMnls!, rhMddr

saraM|,Ef,rN yt E nc^irT rlidr.r i ^MbbIr e

srerl
{ .*r@4:68 EibL6 boltrq D.e:o.

ldN oite&rk

s.Eir4s* No3^ Bhr

hld}&16yillblw'{!hh

!106rionolru.B1'IulevlIn(:ru!firDtxdl!!{

trrrr: cad.ft

Yd*ruully.kr c.!d. |.rr d.!I{a' b&e... Y6,rdr &nxr €/rry2soEfrhd. tir*r d |l.!c||l rrb.5i.ta.dr

Lbtd-

r rbiEFm.

!, s.ic.tat !.rcyrsqbr!' E '!l(r|rribkuddr.oE4bb t!. iEtEc.h b'r'd'! o.a! s.'f,yt cdd..'rr !d r Erlnc{,c.d *.d..|!nqe& d.uinhh roon
ffi|qlndngbdJ@Esrwrd,.

5!.rl1? idt! !3!= rbl-a.|| 9&9'.4f-1@d .& b |dot rb!--.|| *i E

$.i ai

bor

!40 Qi\a o{l,td o{i,td

*

dr;.it tue

oirq l rq,r,v.ra:
Y&hxuualedAdlborbi@ bfu16roFg&fuh

!,qi!drdii.rir

9ti
23 iil,ARI 2@ . SA,t4:5Ot1

TONKIETICARET SICIU GAZEIES]
9d.r dak:r 20.@a0o bri. hilo9i*.|n.,k.:iidq|op|dMd 4{!ari rri rdz. !n'.!3'd '. r. qe' {dd'rih4 M6ri4 coet6 o.r.u lMb 25.000noo.rl smaydni bni, 7.mi.'iohii ra.fi.rsg bd h 2r1sayd h.n dd, s@qn.! no t&r od.h6n 2- YE d4d qb$4'db Ar
id invd' ydtndr yd'i eh.i b'

t*.dn r.b.bd s. iedioidsn 22.03.2000 rdh s 7t2 Fy ir. d v. nh klindr nurq!@rd.u die '€dbbb 5162 d.-

PAzrnur,|^ ruF|4 nc6€r vE
lL.i M.filni

. Ibr oMi drt' OZYI]'(SA PSrcL OfiONLERI

$mrm kuiuu r.nnni

2d

hs

ra4io, . or4 !m,r b.l

3bbd srtoi s..

f,uduolnqra"

v.dribn

6-

.irdrd!i ihn olunu. rsrb dndai bqq riroh ner6:M. bdam'd..!9a0'6h r Si'kertr nddG' dr6iii.rodi. ya 6,iid,n y4iqn. dsdrikrfr e
i g d a b | $ j M a l l d

t! otup bn.r.,

:|dd0i l hd0[. o.!14 f.fury llh&d rMn 6re[ Yan.rjJn K!d!

. 200|16

8*'d.01 8.tr@,r&i'ri 29.n.res trnhnElnr a:' d.@i r. d*.r d8e dBn 6 &iFnhdbFNmaimorudF re i.ftr Krilnu ho*hhd;. (ad r&ihi, ?r!3.@o ropbn,* ,, .rEoda*i

r.d't'''n BTdi sym sdd.'iB e&. &r 8e.Fd d.|hkn

'qqr EEh Y!k.i q'a|6

3:odi.lilk.u&.rryI4b p4 6i!iE hr.nndn..rer a v& ;ddd d;d"d.

nsebd. 'a

9L*ez
stu!

yddrn rururuttur
ofraina dr *d5.srib, &-

td.0rh4!r!r i a Dddri$tb b*,r s nan d6L.-

ru@na&*i v.&rab6t&Fr.rd 4.6.2!00 rahid. rni €diliti

^hftr

C€*oktroi

E N;dd

P.a4er

0r

zs.ooo.om.,rL ! ei,t

yd.d

u.'rbd $r*.r cdrb'

v. Tubi

rbld

xlnr KrB

: 6 robl Y. s.ze c.r.[nd dq hdh.igldibidEi4re.h!}a ye*ii .6@r a.kdrk,s v'y' N.. :.ia|fu|.9tlhs,bo]ddb b6d'o!|bnkh:&'n.lifu ehd inx

t ite.ri. y. rbd bd't'ri rc rbd6r {odrio!0nh re76^ r.dar rahi: 22.03.2006: 6 eoir*ik t@inbo,B

&rrm'i^drsqd':A. &6rml sd' (sr*. ,urrdd tu, &yd'r Aqd d,kr

9erdhtu

.

.(rAe4s4rul

s*or hGsda&n tuqli

UysbiiAdub3d'^.AN,'iE. G!id!n: Fi(.r ,!d .d,€

Idolld!

6. xlrt'dtr ir&i s tuiH or hH' rudu q biiq ib bd rr

n gid in$d{r.rda^ sofr Y'ok{|9ikd|. 2'0e0o0aflry4diniyoiJ Mftp sr Nol 6 .ooys6st

. (eal?@Bd, kbrb, rc.er si.ir

ctrj(En IHMN i&.tr M.*d h"M.5&/3o

EFI

tluur

-'

LI*TED greN br|^bur Fdh tu-

torurdb66' 9rdsrnd yif,.h 6n Nui C.n!i, h b.!r!d o,he bd:d, @*.nd$ I,b

'

: ('4edf6)

rutuuritui. hartbi od* .b€k EaD^qdcliiFkiyaa blqo'id|aihiibgi'5bi|if,al'| E Fn l9 nmiEr dd./ 6no2@ogbk0ayMir nmrd' ndbd t&r i*. tui

TsdOtw' NETTEL TEIErcMONII AYON red 'ed.r ,rs {.1 **; td2!€nEFl u rEo gF{Gn se!a[|bdr'@ibullun rc$ urt.zi libilur €'rrd,o
ii4& rlidr 17 rcbdrchdo m,i'dbfJrudhiqnb}

,

. ddt.

rahni

bk'

!in'[,

$iiou& a'6r,r .dzr oelr
ehcdidrr. 'redri,F .6 I'b6d v.ijdrkl d6rE

ueYd|nu e! cos,rvtEt( uxlrE gr(En - .rh.d ri.u: tibiu kri6y
Ibifundbticl'iqfiac' yei6 M, lleir E[

v.0i!*yd,idaya'|]fo|@ rddd s. ncr.irlrd.i t*dh

b'hrdu[ijvgbytrtddB

dr .didifi r.n .runur 9er r.k.d InrLt sual

Nui&4i:iro. { 'ed.z

,$o6.do

a irrcdmi;)

nud4!rudi

wid'E

d* bugb *Er thn hbs.dtur l0'oodrtlel6fr'do'.f1.' dlEdn'ldtr' cL&|'d'.1&hiiful}M n h.rrb v. irrd !6 €ihbd',tr bu ki|. nftdb hrrbk lirioi

,|'6,06bdh€5$a4'e ara N.ifui i;a *l' rd* r&aid dhh' .emtu

ao.@rMrL. l*t!rtlitrydi) 6|^o'hGdydlby. . c $ier 'uo,orrx.E i*d * r..ii.rr !(.'r.Fm M.e,t si&r noad: $iE idhbr ula'

2i!a2M Fnbk d .dirdior h der. Gdnn.n. &d

b.

K Mlrx r zrnuM no{ad vEorD^ YtuMrEo srx dREn
6dsd'.n rolots'rn c.rcB, D

d,onhoi

0n 9.5bi: llh Uy.!.|hdmkl4 x.d

u$Madr;sd*arA|{a4 Gn4 hdr ar o&@ rc ut rutu n&4 sr !o: 6 er!6€t Fher .@d. nddn ^ird ootuydy. ro t6) rr d,. r. *e!na.hl t&r neiioh. t ndd hddin ^[ o:k'm s add !o &d G!trryotuF ird brai sF 6i&in tu6r .hrdr rr&!c' h0d.d m,aryb '0 (6) y &ro io !re[ ine .s 6. rbrer sdsdr b tb:d qa.r Mdriothun rsTer sre, smh'i o.€tim 6e nlbrb.
etud. d.d,rrk* yapiih@m ''|rfub6indl[|e'nr or diq| i. bor vrihiril .. ^rd @t.d.y: In.. .

gi*.r d*r!r rrbr mtu:iid. ropbr* rffidrr "ag.d{i ! .r."d dcd2 s.hrwr

6i&'.,i$*llebdN''s.r nqdrdinhr,. :

r&. rdd rci{u holldtri.i} r.ti6 brdr w r$'r dumG d!4 s, !n n..d 6'rdi0' h. Mlirditu birc redr'.rin tll-

nizd tun., 6. ldr nr@c, yjd'd' s htr' yuri 6er r'r.hE'tpliobd',]dm drv. raD c6ifr! nuidolnuzd dnih 66ir|1.a d74 &_

qoa",

ruDru aFtd*i

i-!r

rpo.
*,.n

b6' armrto.

i,ihrr
i'hn

l6FYnis.rin:' (v l€.{a@) sr$ ('4E{!s)

. n trnd Dtu

roAin l!.$' br0s rc r2n. fu*6y|*nb|lb.'bure ,.uenG.'Y.!isdN@l!&tuore kd'by strnbu .cd d€ahd!e, 2. ^re dlidkDi d.!t!4tih bldo k bd b r$'B . .

. hbi,r lkd erud4edo

.

@^)12er6n

.
ooaos F^Krodrc kuvErlErl ^rDNrlrgien
rqn Mtur; kbddlltuadEr.DudrL a.dro cd ce@6,

K.IIM PE'hd nBd unled 9*d

S.Ed F odrde

, o1rnd lirlr*nu.

l4lrrR o€it vE Er6fl! srr$v tn$urlHn caT P zaurr D HU nqFEr
ebrFzi ,ah 8ak!h'

ru- rr'-i,

' 30ra rE{srlL tuMYl vE TicrFErLtrrED stFt(Efl . rE{ rrsHE M!||D€ @A TEl(sNL &qAYIVEimd

br/

!€n x.d.i: rsbntor sud-

(Ddfr,

@.n

d.)

69UBAl2000.sAYl:4e7a uCtjErt Mlldr&crD^ wrlIsrlr rrelrrndashst

IuFKIYE flc^nEl€iclli c zErEsl sr&ryl
ooougreroar{o HraGrLBr axo{rr srn^e,r to,,mu 'o.a.iu *r"rt

5tsn6@a.I1G.n6t tirr.j!@y_ r'rr.iidt'thudFldei?5'00on@.Tllodd.lcAddhr't l'rL.b * .lo@,0o,TlirlDslaTHrl,Iro,rj

!,Tdd)

$i{dnn'z ydrcri$ turulu,rirtc! nrok€ir<lc loplM,nk ll.gdeLi roE I ) Siit {i', rstqi',i', lcniti f0lt0 ohn ^hodrt Cdd.li Cc*trFL6, S.Frts No:876'!'.oudulh/ lnr!triy. ldrcsin. '.'DN6,M !c rdG el'riklilidi nc d r! il r(n'u' lu!u, k ifw-Fnino k.d vdilm'llir i,
hd c.ehx tu 6d N!!h r&

r{i..ra$!

ropo,m.E icg{A,, aarrdtu
!Frdd.!.i.!!rj!ir.,jdr rcrqljlild.2o@@d[

rE!r@r.iilErdonlG6!.eoer eqr.r6rddi& trr'6o,o.ttti .d."+q'la.6E&'rred.l@d'

8g!d.

Do6W Frcrcdr6

iLzEnEAr aoxlr

qen

to6tu

KrRJt{r i|nsl

llrdn'|!qld

l0@!or(s.1l(oeilj!/$ddi!r!)h ol,n,trsi{"rhti"

ro*riu, k*,rqti,kd

rskcriilc

bpldMk

ll.gd.ti

t hn

5,@@@.-rI- @*dyrftunt) r@fi ...o-a ordtrrrsrr.)
.drd.tuih&orr.r!@ldfurrri,rF4r'qlieIr" o6r&D'!rtu!.ddEry!or.db'!&{a.&o!.r4ry iFi,br.lhnr.6osr-2@r!,srdr.d-ehhdld glrydidl!.Ekn4|kbrulm.hro'be'd.jd.oed. lh u.fu ubor h6 tu c.rur E[ot! ha

d,;Btrir

r r Y':'rrin l( nlu uyrsi Jct,rl'isi '(nrc','.tc ot{,a Fn. tsdi$ tutudr tacr odrr Lnrdrn Ah'd qEKELKIR N&dinr KurutuBlr}jrrH.sn Ncrh TOj(?\T aaerr Y&l'iEE',S.rn C€KDLKIRAN rc Ncah.r XELE 0rr orJmrsrr! r!@klddn. 7) tn|d uDvrnrj rlz\4rtr'rxr! b.i*idclu nuF yrd.itiatd (EKELj\IR^N tr Drc,n.ni^, *,1rs, Nsir ToxaT,Ne!.rxE|-al s*n qEKEIXIRIN d.n lFlEngi |td ^trd CEKELKTRAN ih h.n!q ntFrcr.tctr iMhn ir. rtkcti h.' konud' rcnsti vc itq: dektrdti Mlr|lefui DoGua FEoarre Ma Frr rh

UIIJMI HEYETft'PUfNLARI

Ke Tdihi 24,01,2000 . Si(atnniz y6mrio &urul!,t;t ct mc*eirdc topt.@E&aF&d.ti k tu

l) Sltcr Yorct'nK@lu 0y6iH.lir sct9,4 BARANmouE6,Evrdo -. ar'LrM ogmoi ik klbul .ditmiraitk gcEl kuutz tadr yanlrjn xuuu Uyci ohEl g0Ev t!pm!* izN r*d krc! olctbr hr Saan qEKEI(iRANID )dEh kKru oFrilin k burtust d vrddd.:hn.ctuhD h& tk' Ndh r*

l.!drbdsttrg..dld$rt rl{ s1s t-r.**6.n-"binEc nsEl .lMr6 4e{Ea (.dioy o.mu!:

rU b*.d:d'i

MUHARNEMCORCANII^NT^!

lisi6;r^.

c$ec!4
m#;!rt\

Mrl/{*rRr vr: hs^elr

E

: sillqjn €itin :nrd, i,r. .e@

h.ttu vkt dtlrhra ,atawdl.aq,rtu tdan tpv dtue

r.6rtrds&r

!d'r&@

rorOw ooqa arrodr€ xErRd ^ro{rl $en rh rr|r.d.rd odtrdr.t.Ddq ^rn'd., c.d.Frsd4 3d' b@

W;itti!#iwiffiWffi
t{,:}k#:,!:'i;{:,!-*:|:**
8tt oal| rB M',lE'm cd6

n.'@tt|t' hil.lid*n j6 @il w 1e
Hjbl hu

, i.
r $|1E H dxDEruprAror{, l gA^i vl s^N^ylaNo r 9hxErl rarIYErE{uf,t-udurotx 2lux
btsnbrir ltal slrs. iL.iruriulund.3{6oi3 - 3$600 .til Mtu'ida blftn 17&.m 106 r,r .6 6r'y6t q|m{ s rafr€ |(.B 2. x:!n 15Es {ret y.yri.,rudri 6.t@ arva . t,ite0 DEO Gd. nD.6 b, yll l9hdB A* da6/6-6!rnm, : B(iI(b: - lsl iAUL 4trsh.b bllu@n TalfE M.munulw 6{..a!.r lh. dwr TAIFyE{diJFo .3.d.nxoq ,

, .......1 i ,, .,.
ur,ruttl trgvEltoeutmtmt

t:| , ,:i
\J

||hi tbEr ridr n d ntrihn s.n ra K.drrdrr&3' wiaxrx E{losFniE r ouEd l,rMM vEncrcE lf6mr,r9ls(Fn, :rbi |l|dlt.* br"MilNa;,i.io"drru sr,q'ro'artrur.s6r:r.El'|'!.hiri . l .
{oA{th,.d' :

raDluEal .5rAILr

' ',."t .".'-,

nlr yd14.i'

1',,;^*..,*"d.'".,
qr(r lid

,..",n. nrrt...; rk-.i
iuli

^.-i

siaibb.

EA. M$irgrr0ra.

R ol

'us..|,l6da'bNo.'3/15

hisu ra.r.r 3r4 ran!r{u6 srqr .?rao .3rrs2 xsi

^noi{M Do6ul i^xroirNo rdzrrEn.Ed thxErl r.'r u.;r, kum o'*"r rtu
h;!$ *q,b ntr nt n.e*latdq -drrilo$!drl.!rd qri u! bvtllan q!d'*d{ sntlo tuu, oo qr! ,td

nd

0|lr'

L.'rdf Fdd

.qrd

!.i

rmhrd dn E rrcr H{ .)r .G r.c uviu<rirR[rol rrnEfih.
lufhrd dm e y4r ud.F

rc uvnunu urua roria rna

dn' ''

MEBMET IOTEFFM ,€A'FIY^It'TEF

' .YONEIIM XURULIJ T^iI . I 199901 Ysdr NruBr K.tuTrr i :6.12.199 :siri.lidiz y6!.titi' ldfllrl ti*cl nstciiudc toiiliNtr qogdtri kdt '|ft{tr K.dn COBAN '{ br 8ardtndo l. $ d roidin knlu bElo YIdtu 'sd&;ovbnlili .lai.l;|ffi'N.nwuthE!'lc'Dildrbn'dcdmilk vtI|nA 'l:R OF d"t rucl tlruL h&r va.dn t(nl! tsioll?r Sarcv ;it* ltut- tt"oi TOK r' n do.ini E vdrElmrdlo or.li!'m L'burh' 2. Ya.cj6 LErh olsi d.g{ir'ligi d@iudc oru:.t vai v.n.dm rEd'!ld. liric od,LlDnd;nl\hd CEKCLKIMN vdrc'imrunduB.tld{F Els w Htu sdqn s,qRAN Ndl|x i{a} roxAr u o.tL- yrd*l'!i rGLESoycot EI( sdrw rlFcaldddu. .ttM lxdri dcrua init' vcrkiriAl6a{ 3. a'lldi;;m hz-*s-ii cEx.EixlRAN. "!,'.{ k^|n d"€lo vtdr*'r tbsr Neii TOr\AT{ t rElid r"nl" ty.i H"li. S{r9,} BAR N' 'n $c.td.n Mrat 'hzda ib !d rodi!. dEil,w ilzo .d.c!kls . : rn r 9.r.rr'6 ki. r.t!'*irl K;!.r ind H.!lrader 6'e hr. Hd- Na

tt::

26EKri
J6;BAK^NT_|K|nR-^N*^ll^. Ilir,l:FrrN:.rt7?7

stcl-tGAZETESI, ou/ lolsJod? rthnqGr, !irrr0r6 ,n,.*r*.t
t. swlq, e arniow ,&jhrdchn ohr@.,

.,ruecn^", slclr- nlxora

f ShxenEn I , -.-. | 1 r-:.-l

----t"
y.ndqJie Lrun d sic, Lrur..dsc,'y.ndqJie

*.

.

sx"iz,,,o.'..o' :

.1.,,.'!#'iffi,*,"^"*r',',e,r&F&nm,,nrnr&r,*.r 1w ,@ ^6,@,. ddt /,',e, r&F&nm,,n rn[& r,,&.r ,#Itfi:ii:H#ffiHffi:H!,r,^,r.p.u,snrki, s,nh.a * a.d!, | ilH;';;,#;ffi:.ffi"ffiH'ffi:ji,"!*",,
.| I Ma

r.r@a@Ei ewrta kr c.rx.tsnb l_.r0. da4 E t@@tiq et'rl e ntn*n tatt {Ea" M! 44n,8 .1"' r*t* ra" it,a. i), | i t*i, q+. !,t"'i! eaBft,k rsn due *4t adtut y!! I y:1\y"t 4"4 Iw r'rn tor'ttuntu *-t4en41 I .,t.W#,Y'*'*d

r6i

os,

l'tffiYffiW##,Pffi:WMgy,'#: tutwntn oto, b, :ete,.t; &gittD@!t! .td&nd.

tu,

*ltffitrHufi{ffiii;:{ryFlt#{# Iffi
aEffi .:,-:lf-* b-r; tu;t;;; ;;,:* ,M d^ ttfitrb | : , twah" : ag!sr----_--,.i lt$.la dton, a*6t n w uthl in lath *nn!u. ;6&ta ha ttwt K@Mr w dt Ncr,@ htrat tcn i4!r:nlc KMr w_tkiti Nd',d htrla',tcd ccttwinih h.tothK at*i^4 htt.,'a, to.tonv Nui^t hate[k,I

,erern4fte,s xosu,u d tnad* httinntoa ih ht, ,LnAn A*rw
s'RKl'ftett stitn'ltth -

er atu' d.*{nt&na, yt jt^.an; ts? a fi*y nah soti cwtot* | ad6 rl@ikfiM n 4nP slEvr s Tbd Lr.rloi!-.t1! Morsn!, b!*. y. r,i6nn lt:ir | ild_r.'['. br4nr r...r h 6 dfri.dn. ---:"." -:yaih sqnl |a; l lld t6ctr v ihtt ditwir a.ttcttu .t-lfl$ ol&arutn voptt'4 qtt I rM ruY.y Ntt ya!1t tql| dhncu\ ,ins Ek ht.bN | HII2lfY,,tui!4iuk rad:I 4iuk tqr dhtucu| titd.Ek h! duN/" tai ; I

y#,,ffi I *qrrh1ud eNyarud
I |
I y:*d

x.ttt aiiit,i ^aaer cercthnti- ic,iiilii;ii]ftiii"i;;ai[ffi cii'n,iiiir i ii - -:t:i'i;;;;;;;:;;;;,;il: a,,i,ii'iili;#ffikT**'^'

rrd.ubt : NE4Ir,lfIEL6 NEZ^' ttrtElq ltrlEt-e' R:r!flA4 ra'tur"Mn KMhu;rai,L r lr:,nn" lr:,nn"tu. Iaq,full Mh hbb;'", raq4't[ tto: ylo KaA*.tr'lddbal ot ut&h n u : .. NEEMEaOrAN,au z rc UtnAtt,\itwrJ'.\btt* t rit. N.:r a tcurnat4,\\tws?.(btt .1tt. N lhtt@8,K.td!*rttua NI alEiuh ntuIw t,l/"ls sELCUra . t( E h*ha r:tut*iteMah.lrst :i.hnyMl MMri
r,, EFFFFFFFFFFFFFFF---------]]]]]]]]]]]]]]]

!!e2----------;

tctdc e areh btxbcbzc,b,hL. @&4dV &b.rct zc,bth.. .

,X,s,IT .iffy?,;*{,

,."^-_vie,W ":H

|4dn6 : I M I Fq!q=--.-:--Aryq=--=-:--_--| +N tut2 otod at luqtt | Mlke t _-.-_ :

hrfuicet Enklot stbi ^ Bh,ttt;t

-pi*i

rczexicxetxn'ti aq&"' Nart.Ibt,c: eK:o,ttk'r.i";*ii;;,;;; :
olln

*"*^. '-"'*

.h
.

thtn. t

I tdr@-rti@qtu

! NLHttEt or"1N rtunle | *o"Yryy*,fZta$o0oodntn t.rq ?o, | )r e00 t t tltgt suo.anwt.n." *:ur(:r:ri)<idn. xaundi0.-rt.:iHlt isiir4:tt( aMN | !y!qt'44'l'
ut .tod rd_@6.1 tadifi dr!tutdli st rd

.ktutudc zlo.uo!.t @ --' tHpfl!!:1,:1*:1::y ryy!!s1;d",: | *o"yyy",i!'.y,ry,y,n1-riuiiztmrnir'^s un r" | @000 r-rtuProo00o00a 'n. i, aiMEI|rKlt*tra.N iiiiii-iE6-iun.mo.n.

ba ffi,

1'r dt' m'hc*fi : ,,flfs,"ffff"lP*r"*'r'.,o.,re-".ri*r"rw.-".,"*+*. | ffiH.ffi,H!.!:".!,!!9:!(Tyy"a"-i.tt-. tdM yz.tr&t'.. gt/ra hie.sEtk ),rt!,. !t* *yh . . I yy."r":* -:'- "". -]"*:-'
h.'rrfti( ,^;r

, i ,6..q

-..,.

,

py itw I d@ pz@ tcnrt cat npa*r hDtttuJz I. , - . . .,.'.11

t rjw,@lt t ithitdj.

ht

I;,il'm*tffiHr#;i##,#lwffi:irffi .,,p^*apua,*n fht qnq aF dr. f f i f f i ' : H f # - H** f f* i*"* ---.Eg rye l. {nMEr:o'LaN uuiaz murit <:tittt:rxtttit,'an*iti6iiiiii. ' : _,tTJii!"f;;;,u;;,;,#H:,,i,tiifw#i;iff.ii,w; qr&F ffi's'rhd.d'FFd( d,. ",si:,ii#Hi$#*rmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | vQlh2 n bqr,\ AHwx ('*:rtJ"K-rpfr o-lo*i, t-,t ;, ,rh z F^dvat oat tu tdac kn a.t rF b,fr bdr .I
.t. f'n d n@t qt.nt.nh ntdat 'sttukd it tsh t@ ora{',*,"c,, u*in;ii*,[n @tn cnn dt6,. @dtot ntfui wp h.*d,M eqr.h,.tur, | :,a* *;d"ei;:; tshti|.N *;.&-ffii,y:"* I t *

t'ts'6't* "**, * ],4*|**M beac*lc* :ffi'#rryffi#ffiftrflf,,:ij:::::-: p!h, * W *'n rd;;i;tu!, iPf::_'y:'.y** a".c.i ti^,"-h'!"i;;,i",-i;; w,.,-&@ ,t. I ;;;;',ffit7;:f;:f#fftlfff" a' ryt'l_wta i;-"r* * |I s d,r^ki,t,, er@ts*n * "*,!,ff*f*#I!!:p. $n r"

q;s,aii,ifr;;;;;;*-:

'Wffiffi
'_ rttutt-tuac

i;,,c,;wifi'Jii*, nau*,i.,1a,,t ' wffi#r'Hft wrikw:ia ** | .:f;ltrh##-ff**jiHl j;# ffi m t ffi#ffiHW
y"t)'@*^-*a

'.ffirl#*'a;;;;;ffi,:f#;;-:T,hffffil'vlculuan"x,zr4l.tKtltsdx,idd&innli*1ffi;':'ii.*.te,t *,aw:n*a.*i*u, I| endr.dEtr6 -. ffiW#1,H:#H31;n gt* yni",at"na;i;;iffi i,i,iiii ,. -w,a,g
**'

ffiffir;tr#Wry":WFxe,^^ :' |ffi :T '
ffiWffiW&l*WPh':

*:: W:::::: #N:ffiffiffiwgilffifffi'w:xm:x:;vxw*:t
w *qtbrlt tltlt hduskah l r;;d tu;;;;-l4ryIdw-wqsBlB@t MtuNw.ot E ttr.kn qt| at htlh ttLdln

;;;i;;'i,i;li#y't"

t"'c'"."'

n

I li"de'.itryI

t ,in adkMtt h6-n$rs

tr'*,' 'i,"i

',*t i

h,e.,h',@,!nnb, h.r M,,, @

FArron[rc nizunn rni troxiilr sinxrrl .-/ , ^ DoCu$ )..r.r.,.rc05... yILr"ARr
TARirrLl200u2002
Temsll Adret

Or,AGeX CiXrl KURULU

I)AhmetQehelkrun 2)Se6en Qekelkran

Adedi

A,ojehir 69.Ada Minaza .ICT. No:4/8 Dai.15 Ata;ehir 69.Ada Mtmoza No:4/8 Dci.15

Asaleten

89.999 50,000 40.000

449.995.000.000.250.000.000.M1j

Asaleten

4/t6 K'

3)AbdfrIkadir Qelik haleten Handibey S|qnar Aptistqnbul

200.000.000.000.

4)MuuIIerTehin
S)Mehmet Tanq
Kowtlq !5L/2 cebze/hr.

Dr.bbin Cd.Bahat Apt. 2/r3 Emi 6nri-1rt.
fuig HiigeSne Enlak:bank Mh

Asalaen

100.000.000.a00.5.000.000.200.000 1.000.000.000.000._ DIT/ANBAWNI

Asot"t*

IL SANAY| TT1ARET w KOM/SEN

KATIP

Seftrayesi $ftkatin TopltntHi$o Ad.di AlgariTop.Nisrbl MewutTop.Nfuabr
A!ild@

: 1,000,000.0m.000.,TL :200.000 : l0l.000 :2(O.000 :200.000

H.riiu_Cttvelindc gostsrilctr yap|st othkl* v6Scrnrya PAYDEFIERI'no KAYIrLAM uygudur. vc

voNETit{ K

.P

rl.)

AE
=H 4z 2"1

?

a

a a

.3ii
,=9.

z9z ; N p

Fqfi ;E3
rit

{

?E
>9 -6? \j \
I

E

g

i

i

{

I

* t5

T

!

* 6'
oo

!

d ,{
*

:i E

o
€'

13

ss

{

.s s . ;
6 e

! *

s c8
g

!

P

F

:{ qd

s e 3
*

A $E 6i,
{,*

d, *
t

sf
i()

o

s i

E E

$
8
<t\

,a

g EEgEE6
-.';

90

S E S S -9
s
P

5r

E
ltr

ra

t

F.';E E
a

E.\

EEEes s s d s s EEEE*
E
E
€ * €

EEtt. gdE
E Fa
{i

'B

EX
F
6

giE
x
> 6
! t

I

; oi

F

E
$

s

c

It

Xe s 3 t EE
e

R!

€N s TE sr $ t'$i :.is E.{

i$
.{

a! g:

a$

SE

!E ES

isI$$ !*a!i
E€,S

s
d

I

*

Rx

n

r<

E
;€ i F N Y

.:e

EESE* $E EX

((
\-)

t'"

5

z
g
q 6

h

'!
l:

t$ i t
t+

l?
t:

1,5

iI : H
I E _lt

N
T i , i R K i Y E BEYObLU1T, NOTERi TANER BARAZ Raia M.Faga Sk, No, 14 l{at:1 Sosfor Han KARRKi'Y/iSTANBUL Tel re45 17 a6 S U R E T Tiirki ye Cqrhuriyeti Niifus Ciizdanr (Tesdikt t Fatoip.f) Seri No. Soyad r Adl Saba adr Ana adr DoEu. yeri DoU'r. ta'.ihi M.deni hal i D i ni I ' I I ! r 3 r i Ut 7 / l3e509 TERiN MUZAFFER SALiH RACI HANDAN qANKIRI 46, 10. 1950 EVLi iSLAI 0Idugu yef

c r r M h uRi y E r ,

(B) Y,No. Tarib r e 1-Ocak-aOOe

Zf OCefaU\,\

ilsot07g

N i i f' . r s t a R a y r t l r ! ! ! ! ! ! ! . : .

i 19€ Mrhal I e, kajyii Ci 1t No. Ai , 1 e S t r a N o . Srra No. Veri ldigi Yep VariliF Nedeoi Ciizdan keyrt No. Verilig Tarihi

iSTANBUL EiliNtiNU XATTPKASIM OO14 OO04 01945 KADIKijY NijFUS TDARESiNDEN YENiLEME e45O9 1 7 . 1 0 .a O O l ( ReEri [|i.ihi.ipve irra]

"'0"r. ;i :":i:ii:::,::*ilil".u?ili, ":;l'li,"ilEll. ul";:l::,

r 9 b u . s u r e t i n d a i r e y e i b r a z o l , u n a nv e t € t k i k i n d 6 n s o n r a biP surerr-rrgrrrsine i3:a ettirilerek daipe ctosyesrnda gklanan s sur€t i tesdi k

j

.ql*#;l'-m *s;!*sif,
efl ocAl( ?002
I , TKA ET6AH SEI{ED
]L ILCE KOY/IIAhALE

rctu1s l.asu
'AYI

T,C ISTAhIBTIL KADiKOY I'ICAO IVENXOY t1360

F€R AOI Ve SOYi0I : rltiZAF rextsii. tn frABA.qol r srrr nrct ;r}''"' ANA.AO : HAfio.All , '.- ,, T rRl O'I!"JMYEflI : cANk I: t ?..;":. ,

rAR lt Dcfut4

': , r 8 / 1 1 0 /l nqd 0 i . : ! 2 1n / lci

.

.r.,. HAL I']EOENI I I E M - l \\"'. ntSLEGt UYRU'JJ VTRiLISNEDENI 1 5 i IKTJIE T6A}i r 0R, EFX CD I lN

.iiFl"

'i*g#

- i .- . . . .

l:-:-sgt'

r ,i .::.;

-lt'llNtl'ltI-KAIPKA$ r 114 I{]FU' KAYDI ; lsTA^t6tit
Huviye{im hakklndd tanzim edii€ri j$lrtl varakadaki s{]il )s-in cevaplarlnrn dogr'r olduqunu Ye +Frnflria -va_ pllaeak he-h{ngi kdnurj tebligatl kBbul edec€4imi bildlr€n ikaflEt s€n.didir,

Bl*lcR AF NO:2,/13 T.

tftzA r't
f!'tcEraf 1 -vapr6trrr larak FFtR TtKtr'i' nrn ikdmsl.qahr tasdih edi l€n

.'',,-.{ffi{*

;)7 /12/7001 4.IHTM N'Aa,'I djAKAN OllUn c.€rdEl ,A-shCtbtunr (Bu !e8qd du!€,lio:r tane -lNotcrlidimizde Sr: irolruruJ

gglfislgxl EEYOGLU

f
{ u F o sc
' c02t)ANN05U : 60'/t2 I . C . K I M - l KN 0 SOYAD YI I ADI USJR 8A8AAOI RI2A AJ,IA AOI FIROE!6 O6JM YERI DOzCE 06.11 TAR l th rE/s$/'t972 DINI r ISLdt TTEOEN I i (!4-.t I ML NUTUSA KAYITLId-0uqJ I L 80tu lLcE 6O.YMA KOYAU}IALLf EAKACAK CILT NO 005-01 AILE sIf,A I,IO SIM NO 2 NE SUR€TLE \,TR. YEr{ rLfl,t€ VERILI9TNRISI 20/01/.t998 COzDAN NO 2 - 1 3 0 1

,r*

m:'uJ:*"f l1;i;.3.

"raftr*t*

ct:d€nrnci. adl
Iut.l<iy€

, '-,.is

flrAAala:

5tE

I KAi'lEI6AH T .C .

-

,

: IsTNBUL ILCT : KAolKatY KoY/l'lAltALE :. ffiFOlVEtlidOV
FSI''15 l6su SAYt

o

BAAAt&I : , ; R l Z i " ' " '" ' AI'IAADI rlFo€vs ouzcE ooojf4 YtRl toluol t'r L TII{tltl ooclJtt I1AL E!t- l MEOENI I ESLEGI EKd'1o'tlsr UYRU6] ..*ERILI5 NEOENT FERIH ' lCMl lKAl4e N0:2615 2a-TUl4tR SO-U-Cn-VlXl-eXrc,{( KAYOT NOTU$ ,
sue l 1€r-in csv'Plarln \n, t€b]i9€t1' oi ldcdk hs_hdngi k'runr ' ttir en ikanet sstEdidir

r;rgf,r YlLt'iAz $l vt goYtot, t

!i:i:r

j,gtimr..n tnaot-tti9,9r-t;f5;ffi1 Huvi i#,-"ia',+*.

n Y*5

-f,: "

:*

"" '...:',tt{?tr,;.r

ua.R Ylll4^z' nln t*H$?l

Yd<ar1da fot€raf

1 yaplstrrt

l.r-ak

tidtk

0_uN,,sF,ri:d

MJHTAR dJRKATT

S.rtffit8t.l

- a

-i

.$*t'

$

sl
14

5

i

a

i TiJRRiVE CUi{HURiYET NiJFUS CiJZDANI iJRNEBi

Seri;

LOs

Nor 8q3O14

Soyadl TOKCT Baba Ad1 MAHflUT Do!t.Tarih i t3/ 6/ 1932 NiJFUS KIJTiJEiJNE YAZILI .i1i i9EL Ci 1t No

Adl

HASAN NEZiH Ana Aclr FERiHAN tiedeni Hal i EVLi OLDUEU YER il9eEi TARSUS SaYfa No

Cin5iyeti ERKEK Do'!lus Y€r'i ULUKl9LA Dini i SLAi'l

Mehal]e iNCEARK Kittiik No

KiiYii

oa ooa,

1lo

NUFUS AiiZDANIN ue"iroigi KADIKiJY Nijfu6 idaresi C u z d a n K a Y t t No e,4et4
ver"i 1i 9 Nedeni YENiLENE AEkerl i k CU2dan No

Tat'ihi VeriliE 24/ e/ 1993 ASLININ AYl.lIDlR

1/ 9/2000 iSTANBUL KRDI RiiY KOZYATAEI 15761 Fs.No..! M u h . T € 1 . : O a 1 6 3 6 e 4 S o5 OoO Evrek ,icret i EOOr
Al lnnt 1t rr.

MUHTAR ERDoEAN OBULTi.JRR

.j'

F

,-

\

'"* :gsi{iiiiao
A, -d1")LD\Ji;:t.U r:AD. f.JO i0 i ! atHiIAF

BTLGUFLU'MAnALLESLj

fuukrnnLtGt

T. Ll. I S'TANFULlLI ISKUDAR lLfESr BULEUELU MAHALLEST {JHTAFLIi:1

\t
SUE1:-T-t :tlA338

+1::5:

AE-.33ii 3e,,16 nJB::'FtJt=

[.|r::r\./ f Vf:.1.

[:: d, z l"]Ar{ r:ii?rJRnhln

:JLr6

S*y,Rdl A4r.

rliLlt-8,;i :xr-r;itYYE:Fl : FJA]-IF,:1YC rIir"l7i:l€ !t)l/QI/12t,t r IfiLAt4 , RFliAFt : FJULi.l j Ei:iLYAij:S

yri................ Onliun r i O ' : , E u mt a r j h i Dini l'ledeni hal i Vi I dy-et i ilahr:ye,! i i'lah"ri le vsy;i li(r!:Aii1 iiiti nD

tiiiyi:i

| {,(:r5,/,:r I r r!6 I t;AYIF : 1:,'ls1.1SS 't22/ 1t),! ltBA

,1;:iitiik fid1 r'1l; ELrret Ie ver i ! diqii f'lLifus ':ii:lcL1n I:ayr t nn Vr:riLdigi tarih

H L Ln L L f L r s, : i : i z d E n r d R A d r v e , i i i i ' i y F t i yArl lr r,lan IINZIYYF.N I,:ELE5 ;i..irL;ye f:Llnh riyBti v q t F n c l . l i ; r , .-.r ]a r d r r , u f L l F k u t , _ r a n e t . a y r u tlr dl r, irdan Ei:il_iAhA r"- ||l'F=in'e '^.|)n1=Iir. a-r,.", n u,.nr'J., 25/OA/?OQO tsULEURLU I,IAHALLE I,IIJHTARI IIEHhET EOLBAHqE

g(l

EU BELGE KAFSIL16INDA 6tt{},OOO TL.

ALINHI$IIF.

tfjffi',i"f"(l"'fiig:

i TiJRKiYE CUI4HURiYET i NiJFUS CiJZDANI dRNEts

Seri ! LOs

No! 893014

goyad r TOKNT Baba f,d1 l4AHl'iUT Do!. Tat.ihi L3/ Et r95e

Adl HASAN NEZiH Ana Rdr FERiHNN Itledeni Hal:

Cin6i yet i ERKEK Dollun Yeri ULUKIgLA Dini iSLAM

EVLi

i$FUA KuTtiioa€ YNZILI (}.UJ6IJ YER i0EL
Ci It No i l9eEi TAR6U5 gayfa No ?3 l4ahal le - KitYii iNCENRK KijtUk No 110

ooa.oa
MJFTJECUZDANIN Ucri ldiUi XADI KiJY

Nufus idaresi Clizdan Kaylt e.4914

VePilig Nedeni YENi LEt'lE Askerl ik Ciizdan

0eri 1i9 Tal.ihi e4/ 2t 1993 A9-IIIIII AYNIDIR

rt 9/?ooo iETANBUL KADIKAY KOZYCTAdI F 5 .N o . . ! 1 6 7 6 1 xrrh.T€l. ! o P16 368 48 o5 Evrak UcPeti 600, OOO A l r n n 9 r t r r .

MUI{TAR ERDDEANOEULTiJRR

BUL9 [,ra L!-ESr UBLU r"r;\ MUHTARLIGI
A.

USKUDAq

, r.C'

t gTAa{ru_ I Lt ii8<iiDm tLcEst d[4.nr_u rfl{ar_LEsr rltfTA[Ltat

T.C.

c"\
gilJRE-rt 778394

5ti

B U L E U R L UC A D . N O : 1 O l

LiSt{iiDAR 41? 53 86-335 2696 Hi.ivt - ]\lcrF|.g

YE-r

|:aiZftANl Carden Ns

rJO6

Soyadl Adr Baba adl D6€un yer i DdSu,n tar i hi l'ledeni hal i Vilayeti Nah i yes i Mahal le veya kdyi-i

! I'tUZEYYEN : ALT :EAHRlYE ! DOZEE ,01/t)l / 1967 I ISLAH : BEHAR : BOLU :6ilLVAkA ! BAlaACAK

$,rtF€.

'ffi*s
r.

"lf} ,4,

! OO5/OI 5ahi. f e n': :21 nc, li(titk | "16 Ne suretle verildlgi : KAY IP Nihf us ,ELixdan kayr t no I l99A/494 VerildiEi tar ih .22/ |Q/ l99A ':.--yazlI!. Eu niifL{s rii!danrnda olln adr v€ hiiviyeti H,JZEYYENKELES T(rlriye gumhuriyeti vatandagr olara* nilfus kiitiiEiine kayttlrdr ciildan GiJLYAKA Niifus idareEinEe verilmisttf. 46ll. nr n eynr dr r. r

Strogl2u)o

g,[A[FLU HEISIE t{Et{tET G{I-BAISE

Ii.FI?ARI

BTJBELEE KARSILIEINDA EOO.OOO TL. A.IN}IISTIR.

t"r,lff',l.fl'}"?f,l{,ql

T.5,, '-

''

T U F K i Y E

C U I ! H U Ri Y E T i (B) Y . N o . : . . . . . . . . .

TANERSARAZ' KaraDu5tafa Pata Sk. No,14 K€t:l Bosfor han. Rarakt y / iSTANBUL Tel t z45l7e6

YO6LU 1I, NTITERi .

Tarih r 1 t-tlaetran-199lP

S U F E T
Tiirkiye cu huFiy€ti NLifuE Cii?dan I (Tasdikl i Fotograf, Seri No. Soyadr Adr Baba adr Ana adr

Dogur yeri D o U u .t a r i h i
iledEni hali

YO4 748aq3 9EKELB'FAN SEZEN Ahnet Iieliha l stanbul 1 9 . 1 a .1 9 7 6 . Bekar islatr N i i f u s t a K a yr t 1 t O l d u E u Y e r

rlj?.$s

'l
il t'tahal ler kaiy ij Ci lt No. Aile Srra No. Ed i rne lrlcr.k. z Abdurrahfian

o o 1 .0 3
Q7,78

srra No. VeriI diEi Yer
Ve r i I i 9 N e d e n i Ciildan kayrt No. Ueri I i9 Ttt"Jhi itbu

Ed irne ntifus idar€s inden DEEigtir.P 1E51 ea. 06. t993 (Resn e U h i l t ' v e i a z a ) i ibraz olunan ve tetklkilden 6onre bir

surEtin daiieye

t i ilgitislne i 1 e btr'likte n u f , Onbir Haai.an gind;kuzvuzdoks3ndokuz

5-. dair€ dosy6srndi seklanar i!l2a eitiril.t'ek a!lrna-!ryEun-olduuu-tasdik getiFena qeri verilen

Cu.a. trlO6/ li99

T1. BEYOELU NOTERI
TANER BA Yel"lne l||z

z

etkili

Balket i

ru

')tl

TiJRKiYE CUMHURiYETi NUFUS CtiZDANI 6RNEEi

S€ri ! LOs

Nor B93Ot4

Soyadt TOKAT Baba Adr MAHI'IUT DoE.Tat^ i ih :t3/ 6/1932 Ni.iFU6 KiiTaJEtl{€ YAZILI ili :iqEL Cilt

Adl HASAN NEZiH Ana Ad! PERiHAN i'ledeni Hal i EULi OLDUSIJ YER i 1 9 € Ei TAR9IJS

Cinsiy€t i ERKEI,( Do!u6 Yet^i ULURI9LA Dini i SLAfi

ahel le - Rtjyij iNCEARK Kiituk No 110

ooa.oe

No

8.yfa

No

NiJFUS CU2DCiIIN Uel^ ld i.Ii i XADlI{6Y Ni.ifus i d a r e s i Ciizdar Xayrt No ?.49t4
U.r.i I i 5 Nedeni YENiLEftIE Askerl ik CiizdaD No

UFfi I ig TaFiht ?4/ 2/ !993 ASLTNIN AYNIDIR

4 / te/ 1999 iST9NBUL XADIKiJY KOZYATNEI f{AH'[F5. Nor 16761

Itlul{TAR ERDOENNOETJLTIJRK

T i J R K i Y E '11. NorERi i BEYoBLIJ TANERAARNZ Kard.uEtafa Pa$a sk. No, !4 Kit:1 Bosfot. han' Karakdy / iSTANFUL Te1! P45l7e6

C U M H U Ri

(B)
Tarih r 1 t-Haziran-1999

S U R E T Tiirkiy. cu.huPiYeti NUf'rs Ciildan r Fototraft afatdihti Seri No. So yaclt
Ad1 gaba adt flna adr Dogqr yeii Do!u. tafihi Irladeni hal i Dini

l$| 3228

! Bo7. 09664.1 I QOBAN B KADiR ! Ahnet B ZeyneP 3 Akgadaq | ?e. 09- L97O ! evli
! isla|!

Niifusta
i] i 19€ Mahalle! kijyii Ci 1t No. Ri Ie 9tra No. SlFa No.

Kaylt I t Olduli'J Yer

r ltlalat ya r Rkgrdau
i KUItiil^ ! OO3.0a r r ! ! A v c r l a r n U f u g idares inclsn y.nilrae 12. l97e 31.le. 1997
(Res.i r'ihor

Vsri ld iEi Yer
Ned€ni Verilig CUzdan kay tt No. Veri 1i 9 Tarih i

bir isbu suretin daiaeye rbraz olunan ve tetkikinden sonra I d d s y a E r n d ss a k l a n a n daiPe .iti"ir"""L ti-iiiiiitir.--iii" aslrna uy0un.oldqqu-taqdik g€tiPene g€rt vtrilen ile biflikte ia:iraa sindokuztijzdoksandokuz Euna' 1l10611999 .tt.otti.
Y-ii

tul"esuret i ol u -

BEYOdLU11. NOTERi TANER BARAZ YePine itzaya y e t k i l i urru Bat kat i b

ara

r-f

T U R Ki Y E
BEYOSLU 1.1, NOTERi TANEB BAPAZ' Karadustafa paBa Sk, No. 14 Kat ! 1 BosfoF han. Karakd y / iSTANBUL Tel; e45l7a5 '

(B) Y.No. ......1 ,. I Tari h; ,g-Ek t r -1999

S U R E T T U r k l y e C u D h u r .y e t t i
Niif 'rE Dii:danl (TasdikI i Fotod?af)

Seri No. S o ya d t Adr Baba adr ena adt DoEu! yeFi D o l u r 1 a 6 i 1 ti lrleden hal i i. Dini

r r ! r ?
!

806 at3a4r XELE9 NEZAHAT A ti Sahriye
Dij2cp

: 14. 14. 19s3 ; Botendr r isle[
Oldub-u yer.

Niif'rsta Kdyrtlr __-------_

I ree l'lahal I e, kijyij
Lr lt No.

il

! 6 b rk € v a : Bakscak
! 0r)S.Ol

: Bolu

h,r t s 223

AilE srr.e No. giFa No. verirdiqi Yer vefrlis NedtEni Luroah kayrt No, verillE Tarihi

: I I ! 3 r

36 el Giilkay€ nLifus idaresinden DeEtg;irne 1994.S18 08.07. r93, (Resni !|0hiiF ve i.ze)

darreye ibraz orunan ve t6tkikindEn . r _g I Iug sl urFn e l n 5onFa E1F 9{'!ft,r b ,i i i et irrra €tt il. l lepek. oaine OosyasiiJ"-r"Li""""_ r+ rur'et i ,.rs Dtflikte sefirene oeri v€riten "=i;;:-,;;;;; Jij"i"-i"ror,. oru_ nuF.onEeki: Ekin Bindoluzyiizooxganooku: pazert€€i. lA/ l)t ti}g

Y-6

t

l.J

T iiR K i Y E T, C. BEY06LU 11. NOJERT TANER gERf,Z Karanurtafa PaSa Sk. N o .1 4 H a t ! 1 B o E f o Fh a n . Xarakii e / iSTANBLIL Tet ! a451746

DufiHuRi YsriltS AKII4 BO

( B ) Y . N o .! . . . r , . . . . Tarih ! l8-Eki0-!999

S U R E T
T i j r k i y e g u i r h u r . iy e t I N U f u B C i i z d a n1 (Tesdik) i Fot olraf) Seri No. Soyad r Adr Baba adr Flna adr JOs 1507s2 9ERELI{IRAN AHI'IET Alaett in R a hi n e Edirne 49. r)7,t955 iEla& Nijfusta kayrttr OlduEu Yer

D o g u oy e r i

I

D o E ' r $t d l . i h i Medent hal i Dini

t l$2230

il ilahal le, k iiy ii

Edirn e ilerk e ? Abdurrahran

Ci 1t No, Ai le SrFB No gr.ra No.
UerildiUi Ye|. Veri l ig Nedeni Ciizdan kayrt No. Vel.i 1i t Tarih i

oo1.oJ1 1361 Edlnne niif E idat^eBind€n D e E i S ti t ' i r e 697 1 5 .e . 1 9 9 3 (ResnI orihriP ve iEza)

i g b u s u r e t i h c l a i r e y e i b r ' a a o l u n a n v e t E t k i k i n d en Eotrra Dl r' E Uf!e4 SU|^et I t! ilgilisine l r a a e t t i r . i l F r D k d e i r e d o s y a s r n d a saklanan i t o b l t ^ l i k t e g e t i | " e n e ! e r . i v e r i l e n a s l r n a ' J y g t r no l d { 6 u t a E d i k o I ,-ra/ Lo / 1999 nur. Ergekiz Ekirt BindokulyrjrdokEandokuz Pejlert e

Y-tt

Ri

;.:i €a
,

t

.-ii+

f ii R ( T. C. T SEYOdLU' T. NOTERi

i Y E

C U M H U R
(B) Y,ND.r,....,,,, Tarih ! e0-Ek i.0-1999

rnNErlBARnz

RaPanustafa Paga Sk. Bosfor han. No. t4 Kat:l Narakaiy / iSTeNBUL Tel ! 24sl7a6

S U R E T
T i j P ki y e C u o h u r i Y e t i NiifuB Ciizdanr (fatdikt i FoColirafl Set i No. Soyadr Ad1 Baba adr Ana adl DoEud yeri ooltun tar ihi iledeni hal i Din i : ! ! 3 r I ! ! ! YO4 744253 9EKELKIRAN SEZEN Ahmet lleliha istalbul 19. ta. t97E gekar is lan . OIduqu Ye|^

2 E EKIM

N22497

Nr.iueta KaYrt!! f 3 ; : :

I lqe Mehal l e, kiiyi.i Ci tt NoRi 1e Srr.a No. Srra No. Ver. i 1d iE i. YeF VeriIiS Necleni Ciizdan kay rt ND. U€rilit Tartht

Ecrir^ne lleik€z AbduFr.hnan O01.03

4ah.

: Edirn€

n i j f u E l c l a r ' e si n d e n

r Deqitt irre ! e8, 06, 1993 (Resni niihijF ve l!I2a)
9UF€t !

igbu suretin dail^€ye ibraz olunan ve tBtkikinden- EonFa blr ti irqiri'i"" imza eitiY'ilerek deiPe doByasrnda Eaklanan 2

asIrna uyqun !19lugu-tasdik gal^ ot 1999 ntrr . Vi|"fi i Ekift Bitdok'rzyuzdoksandokuz ite bil"likte getit'ene geri verilen

oIu_

Be

ktli DURU

'7)3
(\-./

T O R K i Y E T, C. BEYOELUr 1. NqTERi TRNER'BARNZ Karaoustafa Paga Sk. No.l4 Kat:1 Bosfor han. Karak ityl iSTANBUL TeI t e45l7ao

H C u l ' 1 U R i Y E T i

EKIM I9g

(B) Y . N o , t . . . - . . . . 1"r ;6;29-51I6-1999

S U R E I T i j r k i y e C , J n h ! r i Y e ti Niilue Crizdanr (Tetdiktl Fotoiraft
SEri No. Soyedr Adr Baba e6t Ana adl OoEUByeri DoEu[ tarih I Irledenl hal r Dini

6 hsz249

AO5 19104e
EARAN H N L T S sELCUH Ahaet 5az!re Flnkdre

e7, cr4.r 9 5 l
islam

Ni.ifuEta Kayrt I il ilFe Hehaller kiiy ij EiIt NO. Aile Srra No, 3r! a No. Veri ld i Vi YeP {reFi I i5 Nedeni I ! ! . r

r OlduuuYer

. e 4

Erz|'l?un ilerkez y. yoncal rk 066.01 l D

Cii;dan kayrt
V€Fi I ig

No.

Tar.thi

: gar'kaya o i j f ' r e i d a r e 6 i n d e n : KaYIP : ao4o4 07. oB- l99l
(Reeri

nijhUF ve ioza) eureg(tFet i olu-

bl|. igbu 5uretitl daiPeye ibra* olunan ve t e t k i k i n den sont a e $aklan:n d a i i " E c loEyatlnda in2a ettirilerek ti ilgilisine g e t i F e n e g e r i v e r . i l e n a s l rna rrygun o l d u 6 ! t e i d i k il€ bir'likte qartarba. ?ot ro/ t999 Eki|! Eindokuzyuztloksandoku" nur-Ytr!i

Y-ti

BEYOEL TA Yer.i Bagk

TERi kili

I I
I

I

q ,l>
T T J R Ki

FEYOGLU 1,1. NOTERi . TRNER EARAZ' KaFaouctafa page Sk, No. t4 Katrl Fo5fof h€n. Kal.akO y/ iSTANBUL rel2 ?45r72E

. js i.

YE

E u M H u R i y E r i tB

FKIM q,

(B) Y.No. : Tal"lh ! 16-Ek i 0-1399

S U F E T Tiirkiye (Ta6dikli ger i No. Soyed r
Adl Baba €dt Ana edr DoEu0 yeFl Dollur t aF ihi Medeni haI i
t Ni.ifq3

Eurhqr.i yet t
Cii;d6nr

Fotoyraf)

sos 7735r)O Y ILI4AZ I'IEHM€T O(FN
Safii Rabia D,izc e

o 7 .o t . 1 9 E 3
goFandr islar

N'if(rte : ! r r

Kayrtlr golu Eillk6ya grkacak O05. O1

yetDIdLr!-Lr

| $ 2 2 3$ 1

i lFe fiahal tor kiiyU Ci 1t No. Aile Srl.a ilo. Srra No. VPri Idtgi YFr VeFlli9 Ned8ni C[izdan kaylt No. vQrilit Tar.ihj.

r?. : 6alkaya hiifus idar-esiDden r YenileEe :1995.957 ! 1e. o8. 1995 (Resoi rijhijr ve irlE)

itbrr 6qret in d a i F e y e i b F a z o I l r n a n v e t E t k i k i n d e n sonra bir. 5Ur€ti ilEilisine iDza ettirileFek daiFe dosydstnda eaklanan 4 Eut"etI ile biFl ikte qet!rene gaFi verilEn agltna uyqun C'rgu tasdik o I '.rn u r . O n s e k i z Ek io BtndokuzyUzdokE.andokua p_irqrtd lE/LO/1999 Y-6 ERi

I

oler"l
isreNsur, vlr,ir,idi
EmniyetMiidiirliiEii

T.C.

Say :B.05.1.EGM.4.34.00.18.08 20111649a Konu: MuzafferTEKiN ve di!.,

t2/rt/2007

BASSAVCILIEINA iSTANBUL CUMHURiYET (c.M.K. lltlooesi iLEGoREwi) 2s0.
(Sorugturma No:2007/1536) i I g i : a-) 05.10.2007 ve Sor.No:2007/1536 talimatyazmE. tarih sayrl 09.10.2007 hiraben iadh ve aymsayth Kadastro BolgeMiidi.irli.iklerine b-)Tapu yMrmrz. Bagkanhfr'na 15.10.2007 ve ayntsaylt yaztmz tarih TicaretOdasr hitaben c-)istanbul yaasr. sayrh Btk.'nm 02.11.2007 ve 158738 tarih drlstanbulTicaretOdasl tarih l.Bo1.TapuSic.Miid.'niin25.10.2007 ve B09lTKG434590l/ e-)Kadftdy sayrl 106.01.01/3502 yazrsl. ytiriitiilen terdr iirgiitti kurmak ilgi (a) sayft talimat yazrnrzile CumhuriyetBa$savcrlEmlzca olaraktalimatyaantzekindeagrkkimlik bilgileriyazft 33(otuziig) ile ve iiyesiolmaksuglan alakah "ArastrrlmasristenenHususlar"basll$ altmda belirtilen hususlartn ara$unlarak $ahrshakkmda gonderilmesi istenmittir' ACELE Cumhuriyet Balsavcrhlmrza sonuglarrmn QOK Konu ile ilgili olarak, ilgi (a) sayrl talimat yazmz ekinde agrk kimlik bilgileri yazrlt araitrllarak, son 10(on)yrla ait tapu pahrs admatapu kaydr bulunupbulunmadrlmrn 33(otuziiq) gonderilmesi,itgi (b) sayrh yazrmrzile Z2(yirmiki) Tapu itigkin betgelerin devir, akm ve sauml&ra "DOdU$ FAKTORTNGHizAlfiTLERi A.$." iinvanlt fnmantn Kadastro Biilge MiidiirliiEii'nden, ytlltk hisse deviralan ydnelik 10(on) geqmigine oluguEu, kimlerden ortakve hissedarlannln $irketin kimlik bilgilerinin ortakhkpaylan,isimleri ve-aqrk bu ve ortakh!ru yapanqahrslartn firmalardaki gdnderilmesi, (c) sayrl yazrmtzile Istenbul Ticaret Odasl ilgi ara$t llaraktespit€dilenbilgilerin istenilmiitir. Bagk.nhEr'ndan yer (a) sayrhtalimatyaznz ekinde33.srada alanMuzalfer TDKIN isimli lahN adma ilgi "nOdU$ neffOninC l(bir) adet rapu kaydr tespit eden kurumun ilgi (e) sayrh yazrsr, A.S." unvanh firma hakkrndaislanbul Ticaret odasl Bagkanhlrnn ilgi (d) saIlt nizunrr,nni eklenmek bagll olarak,tahkikatevraklna yazrsr diler kurumlaln cevabiyazian dizi pusulasna ile yazrmz ekirde gitnderilmi$ olup, ilgili kurumlardan gelecek cevabi yaztla:r,n ayttoa ilzerc Ba$savcllSrnrza bildirilecelini, Cumhuriyet Arz ededm.

bagl EtsI4& Dizi pusulasrna tahkikatevrakl.
(Y'e' { .^\

{\

bi
Dizi PUsuLAsr
S,N, TARIHI
01. lLll.20o'77 1 02. 02.11.200'7 44 03. 25.10.200'7 2 04. 31.10.200'1 1 05. 31.10.200i 1 06. 25.lO.2O0'1 1 Oi. 26.10.200'7 I 08. 03.10.200'7 I 09. 24.1x.2001 1 10. 31.10.200'l I 11. 22.10.200'l I 12. 24.10.200'7 I 13. 23.10.200'7 I 14. 24.102007 I 15. 22.10.2007 I 16. .....10.2007 I 17. 22.10.2007 I 18. 22.10.2007 I 19. 23.102007 1 20. 22.102007 1 21. 22.102007 1 22. 24.102007 1 23. 19.10.2007 1 24. 31.lo.2ooi 1 25. 22.102007 1 26. 26.10.2007 I 2'l. 31.10.200'l I 28. 24.10.200'1 I 29. 23.10.200'1 I 30. 25.10.200'7 I 31. 30.102007 I 32. 31.102007 I 33. 24.10.2007 1 34. 24.10.2007 1 35. 24.10.2007 1 36. 22.10.2007 I 1 3'7. 24]02007 38. 24.10.200'1 I 39. 24.L0.200'| I 40. 24.1O.ZnO"l 1

MI,'HTEVIYATI
ils1yazrmz. i$anbulC.BalsavcrhElna Jazllan yaasrve ekleri istanbul Ticaret Odasr BagkanL$'mn TapuSicilMud.'niinyazlslve eki. Kadlkoy 1.8619€ TapuSicil Miid.'niinyazrsr. Kaglthane $iqli l.BdlgeTapuSicilMiid.'ntinyazrsl. Bakl*iiy 2. Bdl. TapuSicilMid.'ntin yaztst. Silivri l.BdlgeTapuSicilMtid.'niinyazrsr. TapuSicil Mild.'niinyazlsr. Karamiirsel 2.Bitl.TapuSicilMiid.'niin yaas1. G€bze Beyollu TapuSicilMiid.'niinyazrsr. $il€ TapuSicilMiid.'niinyazrsl. Maltepel.Bdl. TapuSicilMnd.'niinyaztst. FerizliTapuSicilMiid.'niinyazrsl. 2.Bdl.TapuSicilMiid.'niin yazrsr. Be$ikta$ qatalca TapuSicilMiid.'niinyazlsr. TapuSicilMiid.'niinyazs1. Pamukova yazrsl. TapuSicilMr.id.'ntir Geyve TapuSicilMiid.'nunyazrsr. Hendek KalnarcaTapuSicilMiid.'ntinyazlsl. TapuSicilMiid.'niinyazlsl. Karasu TapuSicilMud.'niinyaz1sl. Kalapiirgek TapuSicilMiid.'niinyazrsl. Bahgelievler TapuSicil Miid.'niinyaztst. Emindnti lT.Bdlge Miid.'ntinyazrsl. TapuKadastro TapuSicilMiid.'niin yazrsr. Sulianbeyli inyazrsr. BagcllarTapuSicilMr.id.' TapuSicilMtid.'ntinyazrsr. Esenler laBdl.TapuSicilMiid.'niin yazrsr. ze)'tinburnu AvcrlarTapuSicilMiid.'minyazrsr. Begikta!l.Bdl. TapuSicilMiid.'niin yazrsr. 2.Bdl.TapuSicilMtid.'niinyazrsr. Sakarya Mid.'ntin yazN. 19.Bdlge Tapuve Kadastro TapuSicilMiid.'niin yaztst Silivri 2.Bcil. Derince TapuSicilMtid.'niinyazrsr. TapuSicilMtid.'niinyazlsr. Sapanca l.Biil. TapuSicilMiid.'niinyazrsl. Gebze TapuSicilMtid.'ntinyazrsr. Kocaeli3.Bdlge Fatih l.Bol. TapuSicilMiid.'ntinyazlsr. 20.Bdl.Miid.'niinyazlsr. TapuKadastro Saryer Tapu Sicil Mid.'niin yazlsl.

SAYFADIR//////i/////////a //////////////////////////////IAINIZ $1(Kttk)SIM, 81(Seksendb'rt)

aper qA6,LAYAN Polis Memwu

.\{:).:-

(CMK 250.maddesivle vetkili biiliimii) I D.sqyel!g,:2007 | 536Hz

isuNsur, cun{HunivBrslsslvcnrGrNl

TUTUKLU
VEKILI

: MuzafferTekin : Av.KemalKeringsiz VatanCad.EmlakBankasr BloklarrHl Blok K:4D:9 Fatih/Ist

KONU

: Miivekkilim MuzafferTekin'in DoEus gegitli HizmetleriA.$.'deki orlakhfr soru$turmasr Faktoring strasrnda spekiilasyonlara sebebiyet verdifinden, ortakhkdurumunun qirket ve girketbelgelerinin yine ydniinden ile iliqkilerininbelirlenmesi ve girketaleyhine Kadrkdy3.AsliyeTicaretMah'nin 20041660662E sayrhdosyalanndan agmrg oldu$udavadosyasrnm suretlerinin yciniinden soru$turmayl ibrazmdan ibarettir. aydmlatmasr ACIKLAMALAR :

1) Miivekkilim MuzafferTekin'in,Dolug Faktoring Hizmetleri gkan haberlerde A.$'deki ortakh[rnrn, solu$turma slrasrnda basrnda gegitliagamalarrnda suallerde ve miivekkilime tahkikatrn sorulan tam olarakanlaqrlamadr[r ortayagrkmrqtrr. Do[uq Faktoring HizmetleriA.$. 26.10.I 999kurulmuq olup, yer kurulug tarihinde tutukluMuzafferTekinqirketinortalr olarak almamaktadr. qirkete gegici 2002Yrhndatamamen dostlukiliqkisineistinaden nedeni qirketinhukuken ile bir siire,yiiksekokul mezunu olmasr yaqayabilmesi ortakllr kabuletmig, kendisinin krsabir siiresonra igin tarihinde imzalarv e kararlarla 21.6:2002 haberiolmaksrzrn sahte yardrmcrh[rna getirilmigtir. ydnetim kurulubaqkan nedeniile dostlukve Kendisinin titiz ve disinlinli olmast vergi ve diler yardrmlagma ile amacr girdi$i girketinileridekendisine yapmtq ydniinde getirmemesi sicil kayrtlannda sorumluluk konularda olarak imzalamadr{r,sahte kendisinin neticesinde oldulu inceleme YdnetimKurulu Baqkanltltna imzalarla 26.12.200I tarihinde atrlmrq

<>.

t' -'. I ?

1

getirilmiq oldulunuve bu karannda 12.6.2002 tarihli ticaretsicil gMetesinde yaylnlandrlrnr tespitetmi$tir. Bunun iizerine derhalyasalyollara miracaat ederek,Kadtkdy 3.AsliyeTicaretMahkemesinin E 20041660-662sayrltdosyalamdan 11.10.2004 tarihinde davaikame etmigtir. ydnetimkuruluiiyeliline ve bagkan yardrmctltlma Bu davada higbirtalebiolmadrlrhalde, sahte getirildifini, bu belgelerle durumun tespitedilerek bugiinekadarkendiadrile kendisinden habersiz yaprlmr$, iptalini isteyerek biitiin kararlarrn s6zlegmelerin ve yaptlan iqlemlerle istemiqtir. balh tutulmamasrnr Dava,qirketinortaklannm girketinfaaliyetadresinde ve ile ve sebebi bulunmamalarr bagkaca adreslerde tespitedilmemesi de bugiine kadardevametmiqtir. yaprlacak bilirkigi incelemesi $u andaimzakonusunda gelmigbulunmaktadrr. aqamasrna Durugmast 1.2007 1.1 tarihine atrhdrr. 2) Sdzkonusumahkeme dosyasmm fotokopisini girketile ve yiiriitiilmesiigin ilgili belgeleri soruqturmanm salhkh bir zeminde ektesunuyoruz. ortakhkla kigilerin,ortak Bdyleliklebu konuda alakaholmayan girket iligkileri gibigcisterilmesi ve miivekkilimin ile ortaya grkan tiirlii spekiilasyonun dniinegegilmj acaktr. her da Sayg armla.22.10.2007 Ek: Dosyafotokopisi Tic. Sicil belgeleri Muzaffer T kin Vekili Av. KemalK n9slz

H

!

2004/662
Celse no Celsetarihi Bagkan YYe ii,.uyc
ii,.-

. : : : :

o5.O'1'20O'j M.OlcayKurtsoy -lurhantseyhan Nevzattsozas

23876 1939i 30766

$t

o5.o7 .2007

Belli giin ve saatte celse aglld1. Davacr vekili Av.Hakan Sdnmezgeldi. Davah gelmedi.Aqrk durufma],adevam olundu. Yenileme dilekgesi gdriildii.Okundu. Davact vekili: Ara karann yerinegetirmek iizereyeniden siireverilsindedi. G.D: 1-Davah sicil kayrtlanve ydnetnelik gereli saklama siiresiigindeolup, . Janayl ve llcarer II _$irketin Mudiirliigunce muhafaza olunandayanak -ve dosyayagetirilmig belgeleri bulunmakta, davacr vekilinin sahtelik iddiaslna konu tutanak belgeler ydniinden HUMK.75/2 ve \79l3.maddele uyannca ek 20 giinliik kesin si.ire iginde'aglklama yapmaslna, 2-A9*lama sonrasrnda bir belgeayn ayn belifiilmeksuretiyle her aslum ibrazraksi haldesahtelikiddiasrnrn kabuledilmiS gerhiverilip muhtrra sayilacagr g-iinderilerek davahdan belge aSlllafl islenilmesinenLn 3-Oncekiara karanndaiiDgdriilen avansmdavacrvekilince20 gtinliik siirededepo .., edilmesine. 4-Davahya tebligahn TK.35.maddesine yaprlmasma, gtjre giderindepoedillnesine. 5-09.06.2006 giinliiolurumda <ingdriilen incetcmenid giini.i tO.Oq.ZOO; saar 0e.30.da yapllmasma, 6-Raporun20 giinliik siircdeibraz ve tebligine, 7-Bu nedenle duu$manm0I.I1,.2OO7 giinii saat14.55,ebuakrlmasrna kanr verildi.
I I(e lqrQl

5"!lp

: Fatma Karaahmetoglu 988

Baqkan 23876

Uye 30766

Katip 988

5'
Xubnnrlii,:.dn-

/V"{,0.,,o(, F;iL,r-),/r,J :/ Oa"l "/J;^'L-'Drl'tnk!5 i
aS )

7? ,8.-"J,,

()t. ' 1 , 1 ( t . . l.zlItr

z

H 1

n r
t

200,41660
Celse no Celsetarihi BaSkan uye

o5.o7.2007

M.OlcayKuitsoy 23876 TurhanBeyhan 19391 uye Nevzat Bozta$ 30'766 Katip FatmaKaraahmeroglu 988 Belli giin ve saatte celse aArldl, Davacr vekili Av.Hakan Sdnmezgeldi. Davah gelmedi.Agtk duruqmaya devam olundu. Yenileme dilekgesi gdriildii.Okundu. Davacr vekili: Ara karaxr yerinegetirmek iizereyeniden siireverilsindedi. G D;J-DavSlr sicil kayrtla ve yiinetmelikgereli saklama siiresiigindeolup, . .)anayr ve I rcarettt _Sirketin Mi.idiirliigiince muhafaza olunandayanak belgeleridosyaya getirilmiq DurLuurakfa) davacl vekilinin sahtelik iddiasma konu tutanak ve belgeler ydniinden HUMK.75/2 ve l79l3.maddeleri uyarrnca ek 20 gnnliik kesin siire iiinde agrklama yapmaslna, 2-AlJklamasoru.asrnda bir bdge ayrt ayn belidjlmeksuretiyle her aslll)tnibrazraksi haldesahtelik iddiaslnrn kabuJ edilmigsaylacagr gerhiverilip muhtrra g'iinderilerek davahdan Delge astllannln istenilmesine. 3-6nceki ata karannda dngodilen avansln davact vekilince 20 giinliik siirede depo edilmesine, 4-Davalyatebligahn TK.35.maddesine yaprlmasma, g6re giderindepoedilmesine, . 5-09.06.2006 giinlii oturumda dngdriilen incetimenin10.09.2007 giinti saat09.3b9da yapllmaslna, 6-Raporun20 giinllik sitede ibrazve tebligine, 7-Bu nedenle duru$manm giinii saat14.55,ebrrakrlmaslna O1..1L.200i karar verildi. 05.o7-200'1 Ba$kan 23876 Uye 19391 Uye 30766 Katip 988

isTirc,AL cAD.,HALEP tfiRrczi, i$

AVUKAT HAKANSONNSZ

NO:140, KAT:6,DAiRE:60, BEYoELU/isT. KA-DIKdY 3.ASLiYE TiCITTT T.CItr(EMESiBASKANLIGI'NA
DosyaNo: 2004/662

Yukandadosyanuma.aslbelirtilen, miivekkilimiz Muzaffer Tekin adrn4 Dolug FaktodngHiztretleri A.g. aleyhineagtrguruz davarun10.04.2007 giinii saatl4.45deki dwutmaslnda, meslekiolarak acil bir iqim grlchfudan duruSmaya yetigip haan bulunamadlm igin dosyaluni$emden kaldrnlmasrna kararverilmi5tir.

o

tayini ile dwu$maorq icrasml toplanacakdelillerle . . . J:qf-.94++:?€!ier sabrt olacal( clavar z glbr ka.rar verilmesini saygryla vekaleten dilerim f O.Ot. Z AO? . Vekili Davacr Av.HakanS6nmez
I

p ,lu/
")

4t

2004/662
Celse : no Celsetarihi :20.02.2007 Bagkan KemalettinYtiksel 20744 uye M.OlcayKurrsoy 23876 uy" Nevzar Bozta$ 30766 Katip Emine Ergtinlii 977 BelJigitn saatte ve celse alrldr. Davacrvekili Av. HasanS-cinm< :z geldi davahgelmediagrkdurufmayadevam olundu I utanakokundu Davacr vekili; biz arakaranmyerinegetirdik belgeleri ibrazetmediler dedi 28.t0.2005.grinJii davacr vekitinin dilekqesi okuridu uavacr ekrli:dilekqemj \ tekrar ederim, dedi \r.u. r- davacrekilinjn 10.2005.€iinlii \ 29. dilek$esindeki aqrklamalar geregrnce

I

O,

.^,,_,,_1-HUMK_!512 Deuntlmest ve Ticaret ve Sanayi

sonrada davaLdan belgeasrllarrnrn ,^. ,":-a-::l*]Tanrn HUMK. 308_ r,vv,rzo.,maode hiikmtjgeregjnce duru$magiin saatinin ve ibrazirun '.ii'!unun halde istenilmesile aksi

B veva sicir ricaret '"*".llg::1T,.?:_!:l,rr-n,n ui,,,'."11'"Tl:;r:1ffi:i li,li;i.-riieii yaprlmasrndan

vE tis/3madde.hr:im'e*"Ct'"". ip,"li ,iiiirir,*..?"u, i.r"nir"n ir"

:fi:.:;:tt:,ffffi*j"ce

bu kararlar altmdalii davacrrun r.r"r,n'"'."t'"

kabul

,o or rSo?"

2-muhrrranrn 35 tiizijQijn madde TKr 5s hiikmti geregince davalrya tebligine nedenle

durulemanin :ooi ;i;;;T; ;;.;;'. b;Jiii,,'ij',ju too'r r,u'.u. ,".iroi
Uye 2387 6
']ye30766 Katip 9'17

Bagkan 20744

(

o

I t. .,,:t :t::::li:.',':trli l:lrr

2004/662

Celse : no Celsetarihi :22.12.2006 Baqkan : K€malettin yiiksel 20744 : M.OIcay Kutsoy -Boztag 23876 Vy" Uy" : Nevzat 30766

5"llp

: Farrna o88 Karaalmetoglu

Belli giin ve saattecelseaglldl_

I

Davact vekili Av.Hakan Sdnrnezgeldi. Davah gelmedi.Agtk dwu$mayadevam olundu. Davacr vekili: Yenileme dilekqesini tekar ediyorum, eksikliklerin ikmali talepolunur, , .. dedi. ... . . .9 D'' , I-Dava saltecilige dair genel kurul ve ydnetim kurulu kararlanmniptaline iligkindir.HUMK.326.madde htikmii gerelincebelgeasillarrna ihtiyaghissonulunmugtur. Bu baElamda : a-)iIUMK.308-3O9.madde hiikmii gercginceincelemeyaprlmasrbakrmrndan aynr yasanm 326.madde hiikmii ile muhhratebliEine. b-)Muhtrra davakonusuolan |rZ.OS.ZOOZ ile giin.2002/10 sa)rLydnerimkurulu kararl ve 03.01.2002 2002/l sayrhycinetim giin, kurulukaran, c-)15.1 1.2003 giinlii genelkurul karan, d-)Hazinrn cetveliigin belgeasrllarrnrn istenilmesine, e-)Aksihaldebelirtilenkararlann ibraz edilmemesi halindedavacmnimzasrnln sahte olarakatrlmrg oldulununkabuledilecelininaym yasamn 234.madde hiikmii gereEince ihtarat yaprhpgerh verilmesine, f)Giderin 5 giinliik siirededavacrvekili tarafindandepoettirilmesine. 2-Belirtilenkararlannibrazrneticesinde bilirkigi inceienmesinin 10.01.2007 ginii saat 9.30'dayapllmasma, 3-Yukardamaddehiikiimlerinin yerine getirilmesi bahmrndanivedi posta sistemilin nygulanmaslna, 4-Bilirkigi iicreti 300,00 YTL nin davacrvekili tarafindan giinliik siirededepo l0 . .. ettirilmesine, s-Raporun gi.inliik 20 siirede ibrazve geldilindeteblifine, B_u sebeple durufmanm HUMK.77,AiHS.nin 6/3 maddesinegiire bizarur ^^ ^^ -! 20.02.2007 saal11.35'ebrralalmasrna verildi. 12.2006 giinii karar 22. Bagkan 20744
uye zJ6lo

'}ye 30766

Katip 988

2004/660

l,ti J

p

08.12.2006 Kemalettin Yiiksel20744 M.OlcayKurtsoy 23876 NevzatBoztat 30766 Katip Fatma Kamabmetoglu 988 Belli giin ve saatte c€lse agtldl. Davacr vekili Av.Hakan Sdnmezgeldi. Daval gelmedi.Agrk durugrnaya devam olundu. Davacr vekili: Sahtecililedair incelemenin yaprlmasr bu belgeninashnaihtiyag igin vardrr.Belgedede bizde degil, davaldadrr. ihtarathmuhtuatebli[i sureti ile ara karannrn yerinegelirilmesi ralep yenileme olunLrr. dilekcesini reknrederim. didi. : l-Dava, sahtecilige dait yiinetim kurulu ve genel kurul kararlannrn iptaline _G.D iligkin bulunmasr sebebiyle belgeasrllarrmn ihtiyaghissolunnasma ; gdre a)HUMK.308-309 maddehiikmii gerelince incelemeyaprlmasr bakrmrndan aynr yasamn 326-madde hiikmii gerelince muhtrra tebligi ile darrakonusu olan 12.06.2002giin. 200279 sayrl ,26.12.2001 gfti,2002/01 sayrl ve 26.12.2001 gnn,2002/22sayrhydnetim kurulu kararlanve genelkurul kararrrun aslurn ibrazrnmistenilmesine. haldebeiirtilen aksi kararlaraltlndadavacrmn imzasmrn bulunmadtglntn kabul edileceginin HUMK.234.madde hiikmii geregince verilmesine, $erh b-)Giderin davacr vekili rarafindan deDo ettirilmesine. 2-Cenel kq.(tlkararrnda ayrrca hazirun cetvelinin a:ltnrn istenmesin(, da 3-Genel kurul ve yainetim kurulu kararlalnm aslllarmtn ibrazl neticesinde Mahkememizin gi.inliiara karafl gerelincebilirkiqi terkikatrnn10.01.2007 09.06.2006 giinii saat9.30'dayapllmasma, 4-Yukarrda(l/a) maddesinde yazrl belge asrllanmnibrazmmincelemegdnti oldugunun gdsterilmesine, 5-Bilirkiqi iicreti 300,00YTL nin davacrvekili tarafindan siinltik siirededepo 20 ettirilmesine, 6-Raporm giinliik stirede 20 ibrazve teblifine, 7-Bu sebeple duruqmamn bizarur20.02.2007 giinii saat 14.10'a brrakrlmasrna karar verildi.08.12.2006

uv"

Celse : no Celse tarihi Bagkan uye

Bagkan 20744

10ye23816

Uye 307 66

Katip 988

l : J . .

. :..|::|

4/660 2no

L

Lelse no :

o,.:

Celsetarihi :0t.12,2006 Baikan : Kemaletrin Yiiksel20744 Uye M.OlcayKurtsoy 23876 uye Nevzat Boztat 30766 Katlp Katip : FatniaKaraalunetoglu tatma 988 Belli gtinve saatte cel6e aglldr. Davacr vekili Av.Hakan Sijnmezgeldi. Davah gelmedi.Agft durugmaya devam olundu. Davacrvekili: Sahtecili[edair incelemenin yaprlmasr bu belgenin igin aslna ihtiyag vardrr.Belgedede bizde degil, davaldadrr. ihtamtl muhtra tebliEi sureti ile ara kararrnrn talep olunur. yenileme )erinegetirilmesi dilekgesini rekarederim. didi. C,D I l-Dava.sahtecilige y6nerimkuruluve genelkurul Lararlannrn dair ipreline ... .. rlrSkrn bulunmasr sebebi)le belge asrllannrn ihtilaghissolunmasrna gdre: a)HUMK.308-309 maddehiikmii gerelince incelemeyaprlmasr bakrmrndan aynr yasanrn 326.madde hiikmii geregince muhtlratebliEi ile davakonusuolan 12.06.2002 giin. 2002/9 say , 26.122001gtin. 2002/01sayrl rc 26.12.2001 gnn,2002t22sayrhydnetim kurulu kararlarr genelkurr-rl ve karannrnaslrrun ibrazmrn istenilmesine. haldebelirtjlen aksi kararlaraltrndadavacrmn imzasrmn bulunmadrirrun kabul edileceEinin HUMK.234.madde hriknrLi Aeregince verilmecine, terh b-)Giderin davact vekili tarafindan depoettirilmesine. 2-Cenel kurulLarannda ayrrca hazirun cerrelinin aslrnrn islenrnesine da 3-Genel kurul ve yitnetim kurulu kararlanmn asrllannrn ibrazr neticesinde Mahkememizin 09.06.2006 giinli.iara karan gerelincebilirkigi tetkikatrnrn 10.01.2007 giinii saat 9.30'da yaprlmastna, 4-Yukanda(1/a) maddesinde yazrh belge asrllannn ibrazrmnincelemegtinii igin oldugunun gdsterilmesine, 5-Bilirkipi iicreti 300,00YTL nin clavacr vekili tarafindan giinliik siirededepo 20 ettirilmesine, 6-Raporun gtinliikstirede 20 ibrazve tebligine, 7-Bu sebeple duruqmarun bizarut20.02.200'1 giinii saat14.10'a brrakrlmasma karar verildi.08.12.2006 Balkan 20'744 Uye23816

ye30766

Katip 988

i-.'l]:.r,:-:i'':. l

.;,,:,....

2004166 Celse : no Celsetarihi . Ba$kan

20.0r.2006 Kemaleft Yiiksel 20744 in uy" M.OIcay Kurtsoy 23876 uye NevzatBozta! 30766 Katip EmineErgtinlii 917 Belli giin ve saatte celse aQlldl. Davacr vekili Av. HakanSdnnezgeldi,davah gelmedi, agrkdun_rqmaya devam olundu Davacr vekili; miivekkilimin g6regereken maddidurumuna giderleriyatrramadrk, yeniden verilecek krsasi.ire iginde giderleriyatfacaElz bu dedi G.D. l-Mahkememizin giinlii celsenin b maddele gereEince 18.10.2005 1/a. kayrrla. iizerinde yeniden tahkikat ve gi.inii hakimligince 6.2.2006 saat 9.30dabilirkisi tetkikatrnrn yaprlamasma 2-1lc-d madde hilktimle geregince i$lemicrastna yTL nin davacr 3-Mahkeme heyetikanuniyollufu ve bilirki$iilcreti200,00 vekiii tarafindan gtintinden giin dncesine inceleme 3 kadardepoettidlmesi kesinmehil icin verilmesine haldedavarn rspatrnrn aksi HUMK. 275.Maddesi gerelince bilirkiqi incelemesi ile sonuglandrrlabilecek maddive teknikbir deperlendirrnenin yaprlmasr sebebi zorunlu ile gddilenincelemenin yaprlamadrfr bu nedenle ve tetkikatnMK.6 madde hiikmii geregnice tspatiginde deferlendirilmeyecelinin (ihtarolundu) ihtarrna 4-Bunedenle duugmanm gi.inii 14.3.2006 saat14.35 brrak masrna e kararverildi.

20.0t.2006

BA$KAN20744

UYE 238'7 6

UYE30766

KATiP 977

?

t oo?/66o
7,ro, / 66L
2004/66 . Celse : no
Celsetarihi :01.04.2005 Bagkan yiiksel20744 : Kemalettin

l]y" Ul"
Srllp

g88 : Farma Karaafuncroglu

: M.Olcay Kurtsoy 23876 ' , N.tru,'Booul ;0ioo

I
!

Belli giin ve saatte celseaqlldt. n I \ e , k l l g e t d id a r a t r o t . r c r k d L r u s n r d )b a i l a n d r . : . \ d J]r' rrr\ a\-t\ elr lr. ar.,larafl1, yerin( g. tirece!iz dedi C.D . l-Daralrnrnsicjzrtinin <lbinedl c 2-Cevabmgelmesinden sonrasicil dzetindebelirtilen adrese tebligat icrasrna, j-tJenei.kurul kararrnrn celbrigin miizekJ.,ere yazrlntasrna. 4-LtL.lenn davacrvekiJitarafindanl0 giinliik kesin stirededepo edilmesine, aksi halde davanlnred olunacagrnrn ihta na. (davacrvekiline ihtaratolundu) nedeule durugrnantn 3l_05.20Cigr:inii saatll.5j.e brrakrlmasina -. ^. ^i_1" kararverildi_ 01.021.2005

Bafkan2074'l

Uye 23876

ov,
U
49D>1'

Uyei0766

Katip 988

)i-

/7

20041660v<66? Celseno : . Celsetarihi Baqkan uye

r 4 [

t
(

28.01_2005 Kemal€ttinYiiksel 20744 M.OlcayKurtsoy 23876 ov" NevzatBoztag 0766 3 Katip Emine Ergiinlii 977 Belli gtinve saatte celse aglldt. Davacr vekili geldi,davah gelmedi, agrkdurugmaya baglandr Tebligatrn yapllarnadrlr anla5rldr Davacr vekili; delil listemiziibraz ediyoruz, sicil dzetinincelbi neticesinde teblisat talep olunur i ded G.D.1-DavaLmn dzetinin sicil celbine 2-Cevabm gelmesinden sonra giderindepo ettirilmesi daval adlnatebligat ile icrasma 3-Genel kurul karanmn celbine 4-Bu nedenleduru$mann1.4.2005 giinii saat 13.30a brrakrlmastna karar verildi. 28.1.2005Bagkan 20744 Uye 238'16 Uye 30766 Katip 977

'.. ..t\

..:;'l.i.i

AVT]KAT HAXAN SONMEZ DivANYoLU cAD., ERqEviK HAN, 2/216, SULTANAEMET/IST. BalkanllErDa Kadrkiiy3. AsliyeTicaretMahkemesi /6L DosyaNoi2}O4l

Davacr : MuzafferTekin ba$hkta adresi Sonmez, Vekili : Av.Hakan Cad', Alemdag Dudullu, A.$. , Umraniye, Davalt : DogugFalloringHizmetleri No:876, Umraniye^ST. Sapagr, Qekmekity igin bilirkili incelemesi iizerinde gnnii,Davahgirketindefterleri Konu : 06.02.2006 Mahkemenizin gidildifinde, Saytn adresine belirtilen Sicil Gazetesinde $irketinTicaret giire, $irketin uzuncabir civardayapdanaraghrmaya gidenHeyetince de incelemeye Davah$irkete' g6stermedili tesbitedildifinden, adreste faaliyet soredir, belirtilen ibmz etmesiigin, ibraz etmedigietmedigitakdirdedavayl defterlerinidavadosyastna kararverilmesidilefinden kabul amiq sayrlacalrnliqerenmuhtuagiinderilmesine ibarettir. TALEBiN SEBEPLERI: Miivekkilimiz DavacrMiivekkilimiz adna, Daval Sirketaleyhine, ya YardrmclllBrna da KuruluBagkan Ydntetim DavallSirketin Tekinin Muzaffer gerek ilgili olaxak bununla higbirz mantalip olmadrltnt, KuruluiiyeliEine Yitnetim gerekDaval $irketin ionetim Kurulu iiyeligine segimigin, gerelse Daval $irketin bu ve iiinetim Kurulu tiyesi olarakhigbir zaman de higbir belgeyeimzaatmadrgmdan, bu olmadlgmln, ydnde eli Miivekkilimizin mahsulu ydnde Davact atllmr5imzalann MuzafferTekinin eli Mahsulu itrlmrs imzalarvar ise,bu imzalannDavaclMivekkilimiz Miivekkilimizi ballamayacaltntntesbiti igin Aym Mahkemenizde olmadlgrndan, gdrtilmekte olan igbudavayratmrgtrk. YardlmclslveyaUyesi seqilmedili halde,Onun YdnetimKurulu Ba$kan Miivel4<ilimiz, Davacr gibi Sirket imzalarla segilmiq giisterilen olmayan eli mahsulu ve kargr maddi manevi ve Maliyeye de 3. $ahrslara YiinetimKuruluUyelerinin duymaldadrr' biiyiik rahatslzhk bu oldugundan, durumdan sorumluluklan durumablr DavaclMiivekkilimiz uzuncabir suredir,bu istenmeyen iqin agrkl* getirebilmek Davacr$irket Yetkilileriyle irtibat kurmakistemiitir' $irket Davah$irketin brakmrz bir Merkeziuzunca s0redirkapaholdufundan, kargrsrnda dahi memurunu bulamamtgttr. Yetkilisini, ' ,az// ,'t7
4,. ./

':
b '

4i

A\TJKAT IIAKAN SoNMEZ DIVANYOLU CAD.,ERCEViK HAN' 2/216,SULTANAIIMETAST. Baskanl*ma Kadrk6y3. AsliyeTicaretMahkemesi

DosYaNot2oo4/60

ddo
Davacr MuzafferTekin adresibaghkta Av.HakanS6nmez, Vekili Davalr Konu Cad Alemdag ' Dudullu' A.$..Umranile. Kiralama DopusFinansal Umraniye/isT' No:876. Sapagt. Cekmekdy iQrn bili'kili incelemesi iizerinde gtinii,Daval $irketindefterleri : 06.02.2006

SavT,y:lflT,'-'* adresine sidildiginde, ii.i"tin ii"*"t sl"ird-"tisindebeiirtilen bh

i#il;;;;;

ili

stiredir,belinilen adrestefaaliyergdstermedigi oavayr ibraz etmesiigin. ibrazelrnedigietmedlgrtal(drrce defterlerinidavadosyasrna dlleglnoe$ venlmest kara' giinderilmesine muhtrra igeren kabuletmitsayllacaiglnr ibarettir.

$Ik"til oivarda a'iT"T:ry-90:"' :il-:i t*e de vaprlan tesbitedildiginden:.?u"1'l)1'*"J"

TALEBiN SEBEPLERI: Miivekkilimiz aleyhine [6vatr$irket u61n6Miivekkilimiz Davacl yada Yardrmcrllglna Batkan Kurulu Yiintetim DavaL Tekinin Muzafler Sirkelin gerek' ilgili olarak bunurrla rgrm, ulip olmad ion"tit fu.fu iiy"figin; higbirzaman Davalr;trkerrn gerekse igin' seqim serekDavalr Sirk;in ViinetimKurulutiyeligine bu imzaatmadrgrndan' te zaman de hiqbirbelgeye hiqbir ?0"",i. X""if" uv".i olarak bu Davacr-Miivekkilimizineli mahsuluolmadrgrnm' viinde i;;*n ;;;;;';;hd Tekinin eli Mahsulu Itr-f*s l*ufu. uu. i"", bu imzalannDavactMiivekkilimiz Muzaffe' tesbiti igin Aym Mahkemenizde Nau*ki.ilimizi ballamayacalrnrn "i."A"C;*, olan i$budavayl agmlttrk. gdrfilmekte Onun veya YardLmcrst Uyesise9ilmediSi.halde' Baqkan YainetimKurulu Mih/eklilimiz'$irket Davacr gibi segilmig giisterilen imzalarla olmayan eli mahsulu ve maddr manevl kar$r ve Maliye)e de I Sahlslara KuruluUyelerinin Ydnetim biiyiik rahatstzllkduymaktadrr' oldulundan,bu durumdan sorumluluklan durumabir DavaclMiivekkilimiz uzuncabir siiredir,bu istenmeyen icin acrktrkeetirebilmek Davacr$irket Yetkilileriyle irtibat kurmakistemi$ir' $hket Davah$irketin bralqnlz tit tiiredir kapalioldufundan, kargrsrnda r.il.i"ri "r""." dahi bulamatnrttu' Yetkilisini, memurunu

z/

i,j
:

,.i

hvg '
AITJKAT HAKAN SONMEZ DivANyoLU cAD., ERCEViK EAN, 2/216,slt TANAInvlETdsT. Kadrkdy3. AsliyeTicaretMahkemesi Bagkanltgrna

Dosya No:2004/rEO
Davacr MuzafferTekin Vekili Av.Hakan Sdnmez, adresi bagltkta

o

Davalr

Dogu$Finansal Kiralama A.g..tmraniye. Dudullu, AlemdaE Cad.. Sapagr. No:876. Cekmekiiy Umraniye,4ST.

Or:?Ogj^tiin0. girkerin Davatr defterteri iizerinde bitirkili incetemesi iqin 5,","i-, ;.OU 5rcrt )rrKernI rcarer Liazelesinde belinilen adresine gidildiginde. Mahkemenizin Salrn inrelemeye.giden Heyetince civarda de yaprtan araqtrrmaya-gOre,-$i.-k"tin bi. urun* sureorr. betrrtrlen adreste faaliyet gdstermedigi edildiginden. lesbil Davalr Sirkele, oefieneflnr dava dos) astna ibrazetmesi iCin.ibrazerrnedigi etrnedigi rakdirde davalr kabuletmi$ sayrlacagrnr igeren muhttra gdnderilmesine verilrn-esi kaiar dileginJen ibarenir T A L E B I N S E B E P L E R I: Davacr Muvekkilimiz adma, Daval girketaleyhine, Miivekkilimiz MlzafferJekininDaval girketinydntetimKur,rluBagkun yardimc,f ,g;t;d" Ydnetim Ku.ului.iyeligine hiAbir zaman talipolmadrlrnr, bununla ifg;f.l*it g"."f gerek Davah$irketin YiinetimKuruluiiyetigine segiirigin,gereke-nJ, Silti. Y-6j|etim Kuruluiiyesiolarak higtrir zaman de hiqbirbelge-ye atmadrgrndan, ve imza bu yonoe atrrmr$ rmzatafln Davacl Miiveklilimizin mahsulu eli olmadrgrnrn,ycinde bu ahlmr! imzala.var ise,bu imzalannDavacrMiivekkilimiz Muzaffe."f"nnn Jlifr4un"ufu olmadrgrndan. Miivekkilimizibaglamayacagrnrn iqin AyrnMahkemenizde resbiri gorurmeKte tsbudavayt otan arml$hk. yardrmcrsr Uyesisegilmedigi KuruluBa5kan ve;a halde, Onun ^,, , , oiT"L.g ,Ydn"tT segilmit grisrerilen gibi Davacr Mri!ektdti;iz. ::1..T*]y lmzalarta Sirker r oneltm Kurutu_Uyeterinin Mdiyeye deJ. Sahrsjara maddi manevi ve karrr ve sorumtututdan otdugundan, durumdan bu biiyiik rahatsrzLk duymakadrr. DavacrMtivel*ilimiz uzuncabir siiredir,bu istenmeyen durumabir aqrkhk getirebilmek Davacr girketyetkilileriyleirtibarkurmatiri".iiti.. ii.t"t igin Merkeziuzunca birsijredirkapah oldugundan. gi,t".i"'liiai',n,, kargrsrnda Davalr yettrllstnt. memunrnu bulamamlstx. dahi

7/

Bu durum,SaymMahkemece, amacryra Sirketdefterleriniincelemek tayin edilenketifgiinii olan 06.02.2006 giinii, girkerin T0rkiye Tica.et Sicili cazetesinde belirtilen gidildiginde, a&esine mahallinde yaptlan atattrmasonucunda Sayrn da Mahkemenin Ketif Heyetince tesbitedilmi$tir. de SayD Mahkemenizin giin Gdrevli Uyesi SayrnHakim de, girket O Merkezinin kaprsrnn kapah oldulunutesbitettifinde,civardaki esnaftan almrg, bilgi ve $irketinYetkililerinin elemanlannrn bir sii.edirSirketMerkezine uzun utsamadlklannt tesbit etmistir. Davahgirket,Ticaret Sicilikayrtlanna gitfemunfesih olmadrfrna, adreslerinde bir siiredir uzun girketyetkililerinin halen faaliyet gdstermeyip, de bagka bir yardefaaliyetgosteripgdstermedikleri,Miivekkil yiinitndenoldugugibi, civardakiesnaf tarafindan biliomediginden, da Davah$irket defterlerininincelenmesi hemen hemen imkanszhalegelmiitir. gerekmektedir. Kanaatrmrzc4 durumda, bu Davah$irkete muhtrra bir giinderilmesi

SONUQ iSTEK : Yukanda ve uzunuzunarzve izahetmeye gah$tlglmtz sebeplerte, Davalr faaliyet Merkezine giditip,girketinuzunbir siired;r,o adresteiaaliyet $irketin gitstermediEi, higbjryetkilisinin o adreste de, bulunmadrklan, halen nerede olduklarrnr bilenindebulunamadrgr, Sayrn Mahkemenizce edildiginden, tesbit Davahnrn Ticaret Sicil dzetinde belirtilen adresine muhtrra gdnderilmesine, muhtrm Davah$irketinincelemeye bu ile konuolacak$irket defterlerinin Sayrn Mahkemenizce tayin edilecekbir siirezarfindaDavair$irketten istenmesine, Davall $irketin, Sayh Mahkemeniz tarafindan tannan siirezarfinda. kendilerinden istenen defterleriiiclava dosyasrna etmed ibraz illeri takd $irket irde,davayt kabul etmig.sayrlacaklannln ihtarahyapllaiakistenmesinae da kararverilmesinisaygryla vekafeten diledm. 1q.8. 2 006 Davacr Vekili Av.HakanSiinmez

T.C. KADIKOY ASLIYE3.TICARET MAHKEMESi BA$KANLIdI ESAS NO :20061660 662

TUTANAK

J

Mahkememiz tarafindan giinliiarakara gerepince, verilen08.12.2006 davacr vekili tarafrrdar 300,00YTL bilirkigiiicretinin gnniisaat depoettirilmesi halinde10.01.2007 09.30'da bilirkigiincelenmesi yaprlmasrna verilmigse ; karar de B€lirtilengtinve saatte davacr vekilininhazrroldulu, 300,00 YTL bilirkiqi iicretinin depo ettirildiEi, ancakdavah tarafindan ibrazedilmemig olmakla, belgeasrllar bilirkigiincelerunesinin yaprlamadtglna igbututanak dafu imzaallrnaalmd!.10.01.20i17 Katip 988

Hakim23876

a,

Davacr vekili Av.Hakan Siinrnez

g \ :
AWKAT HAKAN SONMEZ iSTiICAL CAD.,EALEP i$ MERKEZi, NO:140, KAT:6,DAiRE:60,BEYOdLU/iST.
KADIKdY 3. AsLiYE TICARET MAHKEMESi BASKANLIGINA Dosya No:2004/....,.... MiivekkiliizMuzaffer Tekinadrna, Dolui Finansal Kiralamagirketiateyhine aglrgrmtz davantn yargtlamasr straslndadavalr qiiketdefferleri iizerinde incelem" o":"t' merkezi olanadresine, Sayrn Mahkemenin myrn l1l]1T1:',l!il emgrtllltrkrtl.ve :irketin.faaliyet heyetgegidilmit.mahallinde yapllan arartrrma sonucunda, davah uzunbir s0.edir $rrketrn faajiyefte bulunmadrgr tesbit edilmisrir. Sonolarak sayrn da. Mahlemece verilen karanqereEince. am defterler iizerinde inceleme yaprlmasr bilirkiqitayinedilmig. igin davali5irklte, rayinedilen rnceleme giintlnde saatinde, ve defterleri hazrr bulundurmalan muhtrra igin gdnderilmi$, muhlrraya ragmenfirket faaliyefte . bulunmadrlrndan, defterler, inceleme ginii ve saattnde gelirilmemil. sebeple inceleme. bu de yaptlamamr$trr. Davah uzunbir siiredir faaliyette $irket bulunmadlfrndan, bundan bdylede faaliyette bulunmasr bir ihtimalolupdefterler uzak iizerinde incele-e yap,lmasl iitimali yoKoenecek kaclar azdrr.Arz ve izahetmeye gahgtglmlz sebeple arakararlan de, geregiflce bilirki$iiicretiolarak arr bijliimde 2 yatrrdllrmrz paianrn tarafimlza iadeten ooeimesrne t(arar tmesjni vefl sayglyla vekaleten dilerim. Davacr Vekili Av.HakanSdnmez

Oun

H4rEpis MERXEZi, I9:1q:+ cAD.. NO:r40,KAT:6,

AVUKAT IIAKAN soNMEz

DAiRE:60,BEyOeLUdST.

KADIKoY 3. AsLiYE TiCARET MAHKEMESi BA$KANLIdINA DosyaNo:2004/....,.... MiivekkiliizMuzaffer Tekinadrna, Dogur.Fakoring girketialeyhine agrrgrmrz oavanrn yargrlamasr srrasrndada\ahsirkeldefterleii iizerinde-irrcef"rn" yup,irnu., a,n davalr faaliyer $irketih merkezi olanajresine. Sayrn Mahkemenin Jnili liiirr.tgi "" ruy;" h-eyetge^gidilmig. malalindeyaprlan ara5trrm;;;;;;";;;;;;;tik;,t, sirketin sonucund4 davah ,.;;'; uzunbr sureorr raarryette buiunmaargr eaifititJll tesrit oluruk sayrn da. Mahkemece verilen kararr ara gerelince, defterler ,, .^-,_,- ,_::: uTennoe Inceteme yaprlmasr bilirkipi iqin rayin edilmig. davaligirk-et.. "Jll"n ruyin tncelefte gUn0nde ve-saatinde. defierleri hazrrbulundurmalarr rnuf,t',',u igin gtinj".ifrn;5. muhtrraya ralmen,iirket faaliyene bulunmadrfrndan, defterler, in""ll." gi"iil" saalinde gelirilmemii. sebeple inceleme bu de yaprlamarnrgrrr. bundan bdylede faaiiyette bulunmasr birihtimal de'fte.r". uzak otup ur".ira" irlii"i"l"olirnX l'n,,rnai yok Davalllirket uzunbir siiredir faaliyette bulunmadrgrndan,

denecek kadar azdtr.Arz ve iz h ermeye gahgrErmrz sebeple i.Jt"J"" de, geregince bilirkiti iicretiolarak ayn b6liimd"yai,rirgrm,z 2 paianrn "."f,ir" ;i0""" tidenftesine kararve lmesini saygryia vekal"t"ndil".i-ln. Davacr Vekili Av.Hakan Sdnmez

Kadrk6y J. Asljye t.icareLtvtahkemesi'ia
:-94,9k

': '
Bpyanda Bulunan ( ava 914!!-?--q-g-I!!eA-LD D a va.. 'r ) vek]11

,os Do'iiy _ a
:':.. : l'4uzarferr Iekin 14uzaffe Iekin Av.Hakan Sijnmez,

b a gl r k t a

DoiuS finensal Klralama A . 5 .

ffii';il;3?'i"l3ll:'i":::i"iz r n o a n r b a r e t t i r . sayrlarl iIe i1qlli beyanlarlmtzrn ar

:l"i ;" :i,';

a

BiYANLARII,IIZ

D a v a c r t l i i v e k k i I i m i z - t l u z a f f eT - . k i n i n , d a v a l l r Srrl,etDoguq f i n e n s a l K i r a l a m a A . S . n i n a g a q r d al i s t e s i b u I u n an f . " e" r f j " O " f _ , i i - J i i " f . -. J 0zere hiQbir kararrndadahli ve irr"", ofm"riflit. d q e e t i q i b i j t i j n i m z a ] a ! 1 k a b u I e t m i y o r , i i i . " ' - l " " o ""p"r ,, ' . .e , - a d r r jiv a - D a v a t r 5i . r . t i I ! " hi 3 3, eI S i c i l i n i n 2 t H a z i r a n " 2 0 0 2 t a r i h lv e 5 5 7 5s a y r l r ! a z e t i s i n d e 4 e e e nz o o z / a i r . " " a " , : " " i r , , i i . o e . z o o z . " " " . f |aIih1iycjnetimkuru]ukarairndakjiimza:..:-_'-.--;." b - D e v a I r 5 i r k e . i n , t r J r k i y e j c a r e t S i c i . t . ij n l e H a z i r e n n i ?0t L a r i h l i v e 5 t 7 2 s a y r i . L ! a z e L e s i n d eq , u " i i id.' ld : n o 1 u i |-piitp; r . " " " .i " . i n i i ' y d ; : i i ; ' k : ; ; I ; - ; ; ; ; ; . , l ; : ; r

I
I

tl,Et"'fij

21.,2,0;1o

ji:i, l:::l' r":;,;tBi.:ji;jl iirir"?:gi;*:l:;:;';* i:iri,,
i i . . . . . i ; l r r 1 1 .l ,rq ! | ! L l | t r K U r U^r r rK al Iu a | : rh U u -

)dnp.Lim
ha-*^

< a " a r ' r n d a k r .I n z a , + - , : . r . ] ] , , , - ,
,:..

o

o"t'ii oir"t rirere. dava ",,"",.!iliI"ll::l"ui:;:t,l"x:,i,1;:il:::1" l::ljilr:*:ili ' o";^"'*'":41Tll:lri:i ::i:ll";";Ii;:]ial3l'i"lil3"'-B'qrqJi:tvs"i uu;il'3:'l;:"i:i1:'sl,l:ll3ijl1:l ;::;l:i.1,::3:,:f:'::y::. .: . ..,:ai t:l ,.::l.-L enmesiniseyqryla Lalep edrvoruz .
lvlLzaFfpr IFlzinin ..:^^i:-

A v - Ha k a n S 6 n m e z

N0T: Yukarrda igegen ihzalarrn U i l f u n a , r-O i , ' . , . , : k a r a r l d r d o s y a d a m i j b r e , ,d e q i l d ; r .

',

F.,
KA

;..2/

NYO

D.; ERCEVJK SULTANAHMTT 3.

1'1"r""' ,1""'"" :i,, .r,l" _...'-]"'.':, z c r i n; F ! ; , 3 " : : i l , ? ' ; i : l i : : , 1 : : ; : t : T i c a r e r ,asr ia r i r i n sr s u u " t o o : k : a r i r ri r y o i e ii | n ' ; ; ; ; i ;'i<:;";ii::r:'iil,: N o u o t . o t .z o o i I

:il;:;l':,;:;?;i:" " * ' f " a d r n r n j:i,:flu l ! 1 ?#ir,". lil;i;I'i,i:i?lI:" l';::::;;i:"::,li:':t i Es : seq i ' i v o ' i t i " "";,.:":,:"t; , "ii;;;";: *'t't
! ; , 9 " : : i i , i ' ; I j i t i : , I i I - I I i . I ':;'f:,:t:iI't,r t . ?|1,.i : " rI e 0 2 :
k;;i';l

ri,i,'ri."rr", l;-,;r";ulliit;;l-lr' r.t," i;j;:;;:l:;:::i:i;:i::riHi'iiiiil.,

9en gene
reklnln dehil ha.r.

t/
- UU.' tA r i h l i a l a n t r t _€, t- ,a n afq r u dO"f I i ri 0 zl ." ,q9 rr n K n a
, o l m a k i i z e r e .- o-. .- a v a l rg r r k e t l e

r.r- tlag

an

20 0 1 , 2 d

iii t a!an

i,';:iiii",ii!; : ' ; i , ,?:::".::l:!1,:;;;;i,";;::i ' " i ; iiill;,Tu:i:l:i,: i : ::1.1:'",, iq tr u i i i i i n - i " J : ;;;:;;;X e ; :i:.::,::i ; : , i 1 , ; : , ? : l " i"'or : ii'r.i,i"'iliiii,iiii"illilili'.iliii'"liiliii'' i:i:; ::,i:::l:i talep.ddiyoruz.
ilgili, lilijvekkjlimiz Davact Veki.li Av. Hakan Stinmez

N 0 l : y u k a r r d a g e Q e ni r n z a l a r t n b u l u n d u ! u _ n a r ai 1 . , r n o r , k.,"r, o o sy a d a m i j b r e zd e q i l d r r .

'

'.. 1

l ,:..,;il:'en:l:(i:ii|n : AVIJKAT H A K A NS I J N I 4 E Z , D I V A N O L Uc A D . , E R E E V i K Y HAN,2/216, SUL ANH E T A M T kadrkijy As.Iiye Ticaret l v l a h k e m e sB a g k e n l r q r n a i DosyaNo:2004l650 B e y a n d aB u l u n a n ( D a v a c I Vekili Karsr Taraf ( Davalt ) -f lvl z a I f e r lr ek i n A v . H a k a n S i i n m e z ,a d r e s i b a S l r k t a D o E u gi i n a n s a K i r € l a n a A . g . I
'. l, ..;,. ..

t'8|

: t 9 , 1 0 . 2 0 0 9t a r i h t i a r e r k a r a r r n r n a :o: e n o r u y a r l n c a , n!! ,, ,.,,. sahtecirikle marur ormasr gereken kararlarrn rarih ve sayrlarr iIe iIqiIi beyenlartmrzrn arzrndan ibarettir, BEYANLARII.,IIZ D a v a c r l vi l.v e k k i I i r n z 1 4 u z e f F e r T e k i n i n , d a v a l r g i r k e t i i Doqu s f i n a n s a l ( i r a l a n a A . 5 . n r n a g a q r d € l i s t e s i bu I unank a r a r . la r d a h i r c r r a k m u z e f e n r Qo r r t a r a r r n d a d a h l i v e r m z a s t o . l m a m t g t r r . B u sebeple de, adrn ' q e Q t i q i bi i t t i n i m z a l a r t k a b u l e t m i y o r , itiraz;diyoruz. a - . D a v a I 1 g r r t ,e t i A! ' f i I 5 r e t S i c i l i n l n 2 I H a z r a n 2 O O zL a i rrhl ve 5515 s _ a L l r g a , , e t p s i n d eq e q F n l A O 2 O e v a r a r n o t u t " . 0 6 . Z A O i . . , ) tarihli yo n e t I m r . u r L l t , r a f a r l n d a t k i zir b-_Davalr 9irketin, TUrkiye Ticarel Sicilinln I8 Hazrren 200 tarihli ve > > / t s a \ r I t i t a z e t e s i n d e t t a n q Z 0 O ? / . 0 k a r a r n o l u 2 J . 0 4 .2 0 0 2 4 karer ter ihli yijnetim kurulu kararr;davi itrt2e Z g , o , , , TaoL f-c"; c-_Davalr9irketin. lij"lrve r i.eret Srcillrin lg S u b a Z0 0 2 t tarihli v e . > 4 U q s a ! r l r g a , , e t e s i n d .L ! . a n Z O 0 2 / Z Z e c a r . o l L k 20.12, 001 2 k a r a r t a El n t L ) o . l e L r $ k u r u l u l a r a r t n d a v t i n / a mijvekkilimiz d i o - l m a ki j z e r e , d a v a l r q l r k e t l e i t g i l i , l v l u z a f f e r _e kai hn Ii n b a S t a y i j n e t i r n k u r u t u i i y e s i , b a ! k a n y a r d l m c r s l l . a d r n r n q eQ t i E i , 0 n u n y e r i n e i m z a s t n l n a t t l d l 6 r b i j t i j n j m z a _ I a r r o l a r e k k a b uI etoiyor i tiraz ediyoruz. Biitijnbu imzalartn Oitirt<i9i marjfetiyle incelenmesini sayE yla Ialep eoiyorLz. r Davacr Veliiti Av.Hakan Siinmez

\ 0 T : Y u k a r t d ag e ee n k a r a r l a . r r bulunduEu \ 0 T : \ u k a r r d a O e c e i m z a l a r . L nb u l u n d u q u n k a r a r l a r d o s y a d a m L j b r p zd e g l l d i r .

[:

t H a h ke m Dosya lvluza f er f Tekin ,:

-Ll

nki !

ara!rndaki

imza

2002 .200I

Davecr Vetiili A v , H a k a n S i i n mz e

N0T : Yukarrda geSsr kararlartn ourunouqu N0T: Yukarrda geQe; imzelarrn bulunduqu kararlar dosvade niSEez dedi.ldir.

AVUKAT H A K A N O N 1Z E S 4 D I V A N Y O L U D . ,E R E E V i K CA H A N ,2 / 2 L 6 , S U L T A N A H M E T
Kadll6y

AsIiye

Ticaret

l , l a h k e m e s iB a S k a n l t q r n a Dosya Not2OO4/652

B e y a n d aB u l u n a n ( D a v a c r Vekili

: Pluzaffer Tekin : A v . H a k a n S 6 n m e z ,a d t e s i b a S l r k t a : D o q u Sf a k t o r i n q H i z m e t l e r i A . Q . ara kararl gereqince ve sayrtarr iIe

tarihli #18.10.2005 t 1 e ma I u I o t m a s r g e r e k e n k a r a r l a r r n t a r i h : ? : :r :l r I Ie l a r, a n t m r z r n l rq : D I I a r z r n d a n L b a r FLr r . t BEYANLARI19IZ
lD a v a c t l v l i j v e k kl ir m l z

agaqrda tistede butunan kaFartar dehi.thiQbir kararrndi j:l!:"110 l:z ! r " r r m ! :a isn . o l m a m r s t r r . B u s e b e p l e a d r n l n g e Q t i q i b i j t i j n :"1'ri imzalarr k a b ul e t m i y o r i t i r a z e d i v o r u z , a--Davalr glrketin, Tijrkiye Tica.et Sicitinin IB $ubat 2002 tarrh ve 5489 sayrlr gazelesinde grkan ZO02/I k€rar Notu OJ.OI.20gz k a r a r r a r t h t r y d a e L i mk u r u l L l k a r a r t r d a k t Lmla ZOO2 y : ? l l ? = : y . l l s a z e t e s i n d e t k a n 2 o o 2 / r ok a r a r N o l u 1 2 . 0 6 . z o o 2 q 'Irr yone!In imza
kLruru karar Lndaki

14uz€ffer Tektnin davatt

Srrket

Doqug

b- Davalr Sirketin,

Iijrkiye Trcaret Sicilinin

2I Hazitan

l::l!

. 9 - D a v a l r S i r k e t i n d o s y a d a m i j b r e z2 O O 3 / I k a t a r N o l u , 2 2 . 0 4 . 2 0 0 j karar larihli yijne im kurulu karartndaki imza t girl,etin 05.I1.2001 tarihti _ ^ ^ ^ .l , _ . .u- l:u . .H 6 : y ae r . D,ztr l n qene rur cetvel.indekr trn/alar 200tl2002 yrttarr otaqan

Davalr. " ^ ^n^er , _ -r 9 ;l t o p I e n t S i r k e t r n 0 5 . I i . 2 0 0 1 t a r i h . t i 2 0 0 I l 2 0 0 2 y r t ] qe , ku u I L€tenagrldaki in/a

otaOan

dahil olmak Ljzere, davalr ilqifi, Mijvekkilimiz Muzaffe i t r e k r n l n , a 9 t a y i i n e t i m k u r u l u i i y e s i , Sb r kgekt a e y a r c r r m c i s r b a n olerak adlnrn qeqtiqi.bdrijn imzalarr kabul etmiyor, itiraz ediyoruz. : : _ , . . 1 . : : tr m z a l a r lll 1n bilirt iqi marifetiyle incetetitmesini say!iyta +u:::: ::.
tal|eD edlvoruT.

Davacr Veki.li A v .H a k a n S 6 n m e z N0T: Yukarrdagegen imzalartn b u l u n d u q uk a r a r l a r t n b i r k r s m r dosyada milbrez deg_ildir.

-tJp oin

,,P3 4 S

bt t

fAt<7o Ftat 5 /1,?t>tr 2oo 3 7 , L< )'-)otu .:': - "
' i:"u":.

u'W/
'.Xi.r',

D.z 'tr 'ro,.*(ff!;oot
zz>az T

vat?ttcc

DS.yonA,<. 7 , x_, 07 e(( i i, ntr i 13 lto?'rc4,u

'{r="" "' :12"."','3il'

/g/ ao yLv. yjo2u,,

'/t^tet'rt ^'*:,Y

' - / / .

7oo€ / r 6 V.No4, | 7 f la gir--> 2oa p
t<, I

t . r / .':"9
o(A6,iN C€7uE Lr'.
/

-'
t /.

6 e *l e (

7o,>t /2ooz
l1c,p atl a
r l^t1ziS,

jrtt/1

/i.r
(

/_lr-l 4 rC g 6,t

O 7 7.,pL4>/ a/

7,)t.2,'a3

T.

b at-'EL yZ <:e <.1 -/ o?L O 7 4y tct

o>e t il4,t1'

JtLciDaZ

?.,-

o TEG\ 6t ,<- . >,:.y:, Z

a s .Oa 4
p . F , t - l"oa5'/,
-/-OrJ€7,h 27.

aot
-a

6 3 't a,V. d,.lotct /

)D ?A

4 t- na,,,r,t ryro,

,Zozc,Lt)
,/ U-\J . \.oaa)t !,

0 4 . 7c D S .
aT az i 6txtc

L-z c>ra6t7o

a_
Do\tt t €. V< .
-7. ?.;c:<) / t . ^ ,a . ? c , o o

6tktt

z V,,ar_:t u Hr)Z , a-ur,t D_ 7. ,/ ot< .

Jrz I

/ ' ^ a\ l e,n . :o n^ N u \T L) c c, t) L-

D oZuS F. )-/

?

I t . t O . 2c>d /

'a

Z <:,ao rac2z 4617
7ctct., 7t4g\,e cir,J

/rNzt
eo6.f r.

t::, :':

L'1<.t€<'1 u

u'-

-7. J/. /<). ?ao / 6ap€ c w<.>EoLoe

atn]a_ 1rz, ( €7u i( l.

Fl .-r

yc>t<
Vuat .ts

Dtit or s. Ft
2 ocrtl /t7

r/doi7)

t-

VaF,9€

t -

lzaz,eR / w o L b
t/O^. E'f rn

zt.aS.zoal
uroZULLt

?

L aA e A -7/.tGi dc< 1

DaCct2 f .l<
Z o c - l . /e ) a

t1-ABAE,

No/u

3/. oa.26od

n
Z,soz 17 /

-.. .yo.<.

ka,zae 7

z a ' t 7 . 7oo)

1Z

nan-L

tz**A L-"'^-, n, 7,
07'

lsrAr\tsut. vArlLl6i
Sanayi Ticaretil tr{iiditrliiEii Ie

T.C

say B..n.l4.4.ilM.0i i.o0.o2/10.02.01 L13222_ -Konu :Ytinetim kurulu karaflve genel kurulbelgeleri

KADIKOY ASLiyE 3.TiCARET MAHKEMESiNET'"1 Ilgi:Kadrkdy Asliye 3.Ticaret Ma.\kernesi'nin 31.05.2005 taihli ve ESASNO:2005/662 sayrl yazlsl. Kadrkiiy Asliye 3.Ticaret Mahkemesinin ilgidekayrrhyazrsrndalDogut Faktoring hiznetleriA.$'nin; a)03.01.2002 gtin,2002/lsayrh yOnetim kurui-u karanrun, b)12.06.2002 giin,2002/10 ydnetirn sayrh kurulukaranmn, c)05.1 1.2002 taritrli genel kuul karanrun gdnderilmesi istenmelledir. 05.17.2003 tarihli 2001/2002 olalan genel yft kurul toplanbsrna toplantrtutanagr, ait hazirun cetveli loplanngagnslyla ve ilgili yiinetim kurulukaranmntasdikli birerfotokopilei giinderiimigtir. lazmrzekindeMahkemelerine Aicak,Miidiirliigiimiizce genel Anonim$irketlerin komiser kurul toplantllanna gdr€vlendidlmekte olup,iirketierin genel sadece kurulaait ydnetimkurulukararlan Miidtirlilgiimiize ibrazedilmektedir. sicil (a) kurulukaiarlanr,iit . _Bu tedenie,Sirkeiin dosyasrndan ve (b)'debeiifiilenyiinetim IVEDI olarak Kadrktt)'Asliye 3.Ticaret g6nderilmesi geregini Mabkemesi'ne hususunda bilgilerine azlrica ederim.

,1

.'iY

o
(

I

o
t

ve TicaretIl Miidiirii EKIJR.: 1- Hazirun cetveli (1 salfa) 2- Toplan0tutanagr(1 salfa) 3- 05.11.2003 tarihli genelkurula ydnetim air kurulukarai (l sa)fa) 4- Mahkeme yazrslfotokopisi(l sayfa) DACITIM : Gereli : Istanbul Tjcaret Sicili \4erDurlugu (Ek-4) Bilgi : Mahkemesi Kadrkiiy3.AsliyeTicaret (Ek-1,2,3)

r
I
I
dii( ;ftD r. Bcrof[ ?!dqb/r 116 ,yd, Dni !r@, da nll T&k 'i!d Rhi; rsilrrtn rrDrtr4uhud*i

'C!;.;
/)"i4
| | o: :0o udrd! kcJa': l

"-"-,4"L./
rL"'JYE TICATMSICILI GAZETESI
Jn-rd ft-d skts
^'nL abh r i?n onys, ,rns etF dd nb nc sRdi h eir dirj.6it r irzh oy hdli iteG&*!rrn$dl

I 8 $UBAT2002 SAYI: 5.1S9
4 0r.ol00? dr.ddi,trr; KiPt&. sLn6i ozbuM $hi NozEr'ldrci.dqBd'$

(^R^h r Rttsl : ro.o{!

No, 2r6n ^"b.d,..o,h&;bhr dqiid*j ttuM d!! n,bhLpqiD'doibr,r4, ir
16 d;i,h *i,@tu Ei'b}tt6&bllle'n. !'i! r,hbd 3 Noi.,l,, "da ryl odbreh hnl;" b"r 167r

t.

odb'

ri\d

n,keGdc

2. snr!'ntini &4.{k$n!ndr!i

ndid h

ronsu !i..Hi

Ndql,EiM 05o,00? bi r6utd6r4 Eird'

ddL

(

iieli,. ioi mlrjrriE en b, ins,E E T^sFlYEdnBik 1. trriyr M.nuLI!D., ,n!

l.r.bd

rr.'..'

sr.ri

tib.k.6. nysh- d-* E EcDurlguivdli vB*d{l dlyrord ir.o:re, dihhd. c.r djrditi rD oted"

ri'Ijr,(.*oi:
Tr.nd oiyb UMERc^z rsr s^N^yl v. r|ceruMtED Ji'; ktu: LE'bd [n. nnir l$!tr M6 zrs sor No
l]je rtic'h 8rnw6^

lqburon

o
(

r Nocdii*6 ft h;,r. duP os_

M,L^ M".*bAb" r--, rLid Ttrri ,r' D. re xd*dr.tjrhll di.ihdNri lrrhd4h rdrcjiidi cd.F

rEXs.rtL s^N yl

r.qr & tu' ibmi,

r r6e nr tout iM&ru
M{rcr. tlbLsr
on'ri:n ai*d !j&( &.*aidc bPlh!4r ad,alri bdn irm4rddr o, hdjti ir. r. td. d{h4 Do{ . oEq ozyri nacd hto*.tr FrjoJ0o00oo0',.'!D4d.

M$ p.yb c.d s;t.

ri llh osriia 3 )!,Erri!iid6 050,,0.?h']bad.,'''D. ry'odklirlDbLsn6t<i rFb. ryei qbcr r e!hqb!! ! 1ro kiLjd. krcr ditditi

irnd'

'lEtnld'sr!

E'itm*

w

hf,dllliudri

v6,ll|!E

nllindqii|.ltiih.bi

r r.o",-"*-"

r'icr-

r"i" r*,*oy u N.-ui";.. l,'a, ,00, 64 .aaa-, i -.
$[nRlmlohdh,l

Doalr rlkqns BLniLn ^rodb$r*.ivi.dri x!ro[

DDihrd'Mrh sijE sd Noi ge kdd.y-,r6bd d.chic

kra|f

gd: c6ll4 Annd 5nk.ifln y6drr ru(ro l;k, ft'rdi& brr'lni *atilri D Y6o6r bdr! s6.q i{ B n dnn ob uad YiIw r

riqd sdit frcmurulu rczdiiG k&i vr i4ifi orbiit ic rihr

L ar:',n , !.Far,i

1& Nod

.h

hit{dd'dis.'''j!ddEl'

I
ra ar*^
lnlDbd tr.rid slcni
Dyd4 YdlP Erii lnin Ef

r. 9i*d on*iddtu OE u5n tnr$rrn& totD ro 0m ooo n Gnh'bld hr rhr, odi

Bsk^rs--

zn &'rpr."^

"*r

pryi,"

0r?B '!hif d d:reF-i

dnA[ his!! d. rh dd"c ;$.d,) Yed6 lBtu 3larioi.o 3a r ysi.T.. uydrb nho. bd r' Ld*ry lrFi aqdn 6

Si+d orndtu adi sora

Hrdtu eiui l] cDsdi N rr Kr 03 irhr! tfnbr

MNi!DEMIRCOMROX M0t^v,RLlbl TtC^REr IST^NEULSlBESI ttd Morqi lrhDblro$.

;-jqdb-, l|F,i L rd,n Mr l0r. so*rt Nor234 24rjF b6. r-r h, b6b b""ri *

Stdd

orrtrD

t\d

soFdl u r* ilD r rJ id&cddhni dn'{M'ndit!ruD]ulbi

l"ro on"r.' ,0, s"",a,,

9a! c6rr! 600.00 rr o0o {ntu qLn r0 0r..o0o rL MulnYiD!50000MTL

r*i

Mqii

.sqiEfr4ttur, J. NoG/tiiir

k

tr rba

er{D& t, r&d

rr4 ryr, ri*ird Ftis! ,q .,4d G!{*ri! FPL trim uy3u,d'* w Bnrrltu. t 5 * nh! omk Enii ^dL Abti r dr d,t( [, Brk

n*o.d qn 3n.gi'4 ruhErde d.lirilir y.Piir_ rejrLcyr'.jib.i|rti|riifl bitr k h$ie orjnl! iL Lnr

H
H
iif
i
SAYI: 5489 t* $l rrt\l-1001
Ditq rdbd.. nh'd(r

TORIiYEricARE sicill cAzE-rbsl
r6E6 llhtu ir,r hrrlld |'*'ddr t*!dr iM nhirr!,i !LL,, lt4isMdrqodD.i'|'l No t EEiLoy l*'b!l r:i D.hi.r., sisdr Ailohr H,,fuLd Ld 9d Dud& b.yh diyc xi:sr) .birrE buinr adda d '@giid.bdoEr:yiPjd, yd {b!r, v? $lon[|tki rnddr& 3F6r LN\ kHI(, .rbrit vo y6ebdiktldr, ikiri
qu@5r1kld6|rF, djiL(It:!dsJcjlsi|ioLnl td t_"F stF' iL iffi&kr

l,?Lt

stk'i'iz n.*dd.

r) Ydi.6n bb xncni6 iniff dFit ohi Ulu Yrrbu r r.c. uy!!b l56bd iri ,.d0. En6 lrFi b. E6 c|dd6i B!fu^F@I2?l}Kni,l*'n uFnrq
h{irtrh L d!( \4idri

oz c^cuR iNs$ A.@r a^^Bts.IrvETrc^RE? imr${
rqi M*?ir tllibd on r4t! Mii B&j sor No e|6d

Y6d

!!n,!

.rtsi

r) l.'n ;d '$d.

*!"

i'rdqi

v!d0

2) Ytudlm riloru sddii&! i5i6 e4 oLi ton Y'ti! h ,dirt T.c. uFkru l$nbut iri Mino ^Frtur 1'{ DrjE 15

dbrq !4$ i'tdbiE. dlb.bF|48'lldiihi

lyii

onr ^t
&yog ! rJ xcditinda rsrii 4.0?.2002 !.in nr? ny, ih oi. otuHli hrur! *iruM r6cil .i

hr6id0

rk!nr!c*

r,-'r

3rrc" nb|

'dbEuhla8 d! rd slri ffirft drDrr E dit' ldiPlnjii!!.'dbi'nftyq fuelfu4|3il?ji.;lq

on'u!!yl!dUF*h%'!n'

nrd. 9*dr,ni hfrinrtr !uFiio}sd6hfufui,6j
lrr, Nn1tr{ r{i sc6

rg:w u4i

d'd

Yc E.6unuau.

lurulh*ieEim[fto'{n

l i': ?0@ cldid!

l&i.i
t$i dtlj

Donk'

sieo{

}d|.6Fi'''s|diddr,l dL, dd r drgn Dlrrqftc eLia!:zrvln6dgiiidbdqddirbtedoq4 tbffi|6id6jq.ndiPt'i

(

or cr!b' l4n rrt$or k tnnr un|rdshdohrlhr
D '*{ rr*'(t' id cdnln! iE iLrt_ n nru!' rinr( .q. M r'!tr' l\Lli|in cd*

o

e

'E@ n bniilc I hfrnr.tr ni'td ilr ir.

&i?i.i

tE ini

dhinql

{dd!'' 'n!L

Dot4 Fh'si r(,rLn' ^r.i,D tu{r Yb.'ih xerub

Mlaveyari,iddi'tn yFlelr@qflFdr I -iaid! hPhrrr $rtid' )zf bruh iuude orbntii * h nb! dnijredi'sirr.

orri

sr,t",-"r",

u4o^'*d

od

dni lrs adtd

rdl

6ycl.'i

ctbck

Md

vEi

od

No

'Jl[iM(t!iJy6ir!4a.

n

si&'inn )i&rin r@ru rna .ard. brtaalk 4.!d'ki r) Lrif! .d.o o!d'd y'in?

un rr$u cer Md B&j * no 2 K 2a 0nmiF t'6dd Ithlbul ftfd

Ydkids6u|.rw'|'E!FE

sn||l

ydditblinid!nyllDi|.'n'

!yd( Muftd rdh s€d c*.rhni Blsi Ndii rokr HdnsdeuEql*eii&d.

i< kldnii. th.tuiiti b]sl|ini!6iiFilii&|isofu

rdLo

itcsA\ldGt

5rt]{trr

r,rrtc!
|3*b!l

o._ . o*'" g *;i"ffi:x;}il?lfl;

\-

DmltFtN^Ns^L f,lsL^M^^NoN,M

1 l,dr.d4 krdr! bqtlir ^h, nd cddhni n |irld rAgi dujM it tu"6bu6 ti. k[i}t!q^bdi|dtrcdtr a&INc'h'&lsqd c*dkar n MEf? rlrii

Ti..d Mldur U*iy3o3e'nr'B:!rdd. ^iicEIK 'rkrn AIhEL'RI 2i{n.L.i dr€,kc ik ditd .e{bn isd brid /! ad.i &ii

v. a6r

)db&

yur' hJu6

lnr!{t:

. tsi*bul

ii

y.&i . !'trhn a.kkithd! r:Jdr ir! &!G nq*ind! rrh* kritn. ri rirotu Por"dqini

hfrr! hqt&' ^hm; g.}(rkrM
tidi orridtr 5 Nd'tjliodq rutsu bdimlyr,,isonrlin

Y.netboi'd|ndh6J6, srr, rdftld |(mN Dibio Id rysq old E or!du&r. ,12e2 !:i';'d. &jl d#.,,

ehiq

,y!r11!' ir. ratu w.
kdri *id v. 'i!d 4,clidinlF hs$rn 36f'|6,?PfiF'9fradf, r;*nn t{4bi, Loiac r N

'1:""- ",,;;;;

Lrft lys d&r E *hunul' |l.ekiv6ird4dlyIi.Fk Ir:0@ bnhhdc kr ldrrditi

lr )rrhryr E ilr'nm dltqHlEy. ti&}

x,eq

fi

B':

strkd

,"'J;ll't,,;,1.j;:
v-*; n. rr*u i-r.
rddd Irotul & !uru{ ft.r riran sisdG^t ; Ecir6

^.srrik dnqooi sq4ti @i.dh !r4,, &nGruL{s

bu8b rird sirrd r&d,i& etu.d. qrti! brh'hr r. M9d si*d ii*a|l|.rdr oidat(i,| |nre ba{r

&nd.h|h:rh,nlyLjgofu irc dbi. x ri* Nirhi sis;.

_:jj!ii;

ii--

!;i:Ji l: I l;il

S"t/"?r,o3.. rARiHLi2001/2002 oil'diK"6;Nii yrI,r
TOPLANTI TUTANACII

FAKTORiNG HjzMETLERi - .p_oc_us ANOAjM SiRKEri

KURUL

(

,

':t"'*,",. *:1ffi-t*,g;,,u-r.*n1*$-t*'"ryi-ltt'';; ' dnsor,ren n;;;,"il-"i,i.il,iilll,:iJj assari rop,anu 1.j]ii:jil:\j,Tl,r;*.",iilli[]:f;i..;
aqrrarrk B0ndenirBbritg0tmesine gefilmi)rir.

rA *.n',"?r:li:l::iliffilii'jl'1,,1;s;,lll,'l^*9,,1111"':-g':.s:H:*txu,,,rop,"n Jr1-.1!ior ;#'"',:,".,,',',fl';H,,"j"ni.JFii*l,l;I;ii;i:fii?'i::,",'l;ji#lT
.,:

,9
{

'

2) 2001n002 yonetim ytu Xurutu Raportai re

ltililff i:tHii,:3:::r :t*i""itij:l$:i ;"jilif;iji:ff ", #x*ns""":r;]str ;t:,,ff
oIundu
Calara BelazrtSokatKot€ Han22122 ?ekin,

i;HliiJ,"ilTX,{:,,.,.,*i:il-,:,"i:lt;;ilhi:";ffJi,ilifi::liTi:t*Tj

4)

u)
7)

oy.br'rllj jle i:l:i::r:ti::r f:bbul €ditdi jg;ne Y.nerim uy€t "crr'""'i'. b,i,gir;"i";_""liil1 ve yerineMuz"fer Kuru^tL: "y

adresinde aaresrnde mL*mlrgun Ozrr,rt,, *e il,i,.,i nrukih tr.ron.11.dr-r!n_-^^:,j -

ill,,3,,9^o.t11:y'"oo,lporra.i ve brj,si ,bra 3yrlsureyle yapmai rv" rur,, oyl- "'' ,re edirdi. gorev u..r. o:tii" f.C-uyJuklu

udr;,i*iiyitiiii,ii'1,'rli#Jill;i:t*il,llil

"
(

yermeMehner ]f,n("n v yo""ir" rr Mehmer )erine Tanrt'rn verildi.

i.*,i,."ii_ "i.i.'i?l kabul i',i'rili l* r;'t"",i-?::l-l-vo^.,il" ir" *cu;;. i'i"iiii iil,ijiiii'; edildiveyerineSezeoqeketkrran,rn liirl :o::lT,ll"il.uv:r'eT Hasan Torar!,ivo*,iln Nezih r,^iu.,io- vecenel
birligi il€ kabuteditdj rrirlO,gi vegenet igine mudurtdAc s.eir,in,i".iy M0durlokknhlifasroy

u,riii ;," ^,",

o
I

,r'1;;i:l'#i:'"','Sjfr:'

fi,';l,,,f_".' [::ii:yi;Hiii i.-r.,r"l'; ;;, ::i*l#nrukim l.*,il?lii||itlilrtlls:ffr'i,fi*iifir '"ri,,ii'.*" i 'c:,;iiii:l'-tlifiiX,llti,Yfi:(ili fli;lgl::*::-ll:::1,. i;Xlil: adresinde
Mchmet ranrsin seqirmererine oyi;,ri!i;i. *"-. "",rar
DiYan Batkanyardrmcrsr AbdolkadkqELlK

muliinr Mu2afferT€ki!, ,jrlet y6Deli.m kur

yard,n,c ,sfnarcu,ru.,.Lb;!;it;H;.IiiJ:l;fi)[.l1,l,ll;:;ili;],LHiili]i:,ii,iii::

'i,ili'i"i:IfSI{'{1,]|.fr!'r:Xn1',"T1ll-'rur'ir'a)r."nr'!rnarcu}rukruA,a)ehi,6eAd

l "

l , i
Karif

I . i

i l

g
o
, (

HizMDTLrni,c,NoxiM r, . ^ Docu$ FAKTORiNG SiRJcrr TAruHLi 2001/2002 ).{.r.rna)...... YILLART OLAdANGinrl xunulu HAzinUN cETyELi
gekli Temsil
Oy Adedi

l)AhtuetQekelkran
Ata$hir 69.AdaMimoza No:4/BDai.l5

OyQL) karSntfir

Asaleten Asaleten
Asaleten

89.999

449.995.000.000.250.000.000.000. 200.000.000.000.-

2)SezenQekelkran
Ataseht 69.Adq Minoza No; 4/B DaLl 5 Kad*6v/tST.

50,o00 40.000

3)AbclfilkadirQelik Handibey SkQrnar Apt.
4/l6 Kad*blJsraabul

4)Muzaffer Tekin
Dr.Erkh Cd.BaharApr.

Asaleten

too ooo ooo ooo'.rgP4

lm Etkindni-ist.

5)Mehmet Ton6 Asaleten KdS iig S e Mh. akb kl e m Lml ank Konutlanl 5l /2 Gebze/ist.

yj ISTANBU.'iL 9ANA yE T|:ARET KOMJSEN

200.000 1.000.000.000.000._ D]YAN BA$KANI

(.

o
i

r:*;r/"OYTOPI}NCI KAT]P
ktran

Ahmet Qeke!tfran

Nl,()
$nketinSermay€si Toplan Hisse Adedi AsgariTop.Njsabl M€vcutTop.Nisabr

1.000.000.000.000.-TL 200.000 101.000 200.000 200.000

yaprsr Hazirun gdslerileo Cetvel'nde Onakt'kve Sermale PAY DEFTERI'ne KAYTTLARA. ve uygundur.

YdNETiM KU v

- l
Lil

{.iyrfularasr Xarar Tarihi

:2003/1
| 22.04.2003
ite asa,daki

f,i:;:tr;::ri:"*1','liiisi,*n^u*nndetoptanoruko tatortaa atnrStiitir. tybirli,i

,tt

,r

'ffitfiNffiqff
G.TNDEM rtnr.

'Jup ", 0,.,,,, l:3'"'#lgi#*"*"'i"L::11',lTiJ,-"'.ffi i+Iiiiii'.i,1ffi l;I;n1$*;*:ll "liiffit "" Uru*.U..*" fftr#f;ffi p'

' ;,{:ilHi:ntilxT$"x""t
iL
)

lmfi"wn*srm+:tl*w
.^l.,

fffi *"'Yffi;j':hill ft 'W^^ " ',': ,.fi *-rffitlu[$il++kffif tffi '. )/o/
lai

S.EZEN qEKELKIRAN

l'

'aR
I,T E I{

B U L

s i c i L i u G u
Saya

t
1-1/ 7L/ IA/ t2/ 2!/ 5/2402 5/2002 6/20A2 6/2002 6/2002 Tarihinde rescil Edilen Tarihinde Tescit Editen tarih, ss72 say1tl ve Tarihinde Tescil Edilen tarih, 55?s sayrtl ve

Menurluk Sayt ozi : girket

: hk.

23/ 4/2002 larihti 23/ 4/2oa2 tarihti 550 sayfalr \2/ 6/2002 tarihli 549 sayfatr

yKK t<K yKK

o-,01

(

s6z kurulu ilgitl

kohusu gazeteter sirketin 26.12_2oot tarihti 2oo1l1 sayrfr yonelih kalarr ile daha sonra dosyasana inrikat eden sicif kar/artarl ite otarak ili$ikte sunutnu9tur.
1rg1 yazanrz Istanbul Sanayi ve Ticaret il Mlidar.llelnrin 43647 s a y r l r y d z r s i e < i r d e M e n u I u . j u n u z " g d r d e ' i , m L s E i r : !

8.7.200s

a w

i

"elefon Fa]<s

:Regadiye Cad. 34112 Emin6nit-istanbul : l2t2) 455 60 Oa : (2a2) 5L3 15 65 - 520 1G 55

E-posta

q,rw.1Eo.org.Er ito@ico: or9. !r

I{E

s,I

L::'.C I t I U

''"',nll8 TEI4 n05

r /09 u-

*"' ' 9L212
: girket hk.

M e m u r l u la y a, s
6zn

52505

KADTKoYAsr,iyE 3.TiCARET

ilgi (

, 31.Os.2oos rar.ih Esas No-2oos/OGO ayall yannlz. s

t

sicil

Yazrnlzda kayrtfarlna

nnvanr belirtilen €rOre gerekli bilgi

girkets hakkmda dosyasanda a9agrda g6sterilniFtir.

bulinan

Bilgilerinize

sunutur.

4 3? 5 7 9

/

385160

oodog riNANsAr xiRAr,AMA ANoNiM$iR(rri
-' YUKARI DUDUTLU tlAtl.Al,ElDAd ' NO.8?6 CAD

L'I'&a-rciyE
G6nalerilea 3/ 7/20a2 !4/ L/2042 !r/ 2/20a2 rr/ 2/2002 Ia/ 2/20A2 Tdrkiye Ticajret Sicili Tarihinde ?esci1 Edilen taiih, 5484 sayal1 ve Tarihinde Tescil Edifen Tarihinde Tescil Edilen tarih, s4B9 sayrll we eazeteleri u./10/2a01 tari]3ti 595- 59G.sayfalr 26/ai/aoo1 Lar,\]nti rKK 26/L2/2a0L Lati]r.ll YK.I( ?6? saytat I

34112 Emin6nA'isranlrul
t 2 ) 455 60 0 0 2 ) 5 1 3 1 5 55 - 520 a5 56

: wlr',.iLo. org. ti e-pos:ta

istanbul'ricare! odasl faaf iyetleri hakklrlda bilgilendirilebilrneniz igin liirfen elekr;onik post.a adresinizi sj.cil nunE]ranrz i1e birlikte e-posta@it.o. orq. tr 've bildiriniz.

E esi nb& F.L hube rtus ftk{d& 3. @dedd

t$.id. d tqrd, ,rah ord 'iiraodllrnndsEkdR5i 4.bd! d qd, ri*d hishi ir:'.Bd'FJi|{MiElri,y. Rdenr dlr Eriiotru Mtu &4da: Ehrar' E Pryr,s. 3?5.dO0Oo. J{d ?e &@r ?. N.di L Y,'-id, h&, tF ddi!k!bul!&kkryfi/.'i i&e

airr

Ju '1, blrum huNhn

:
r- situ (4u*q Md Rddo

rqrtaoru ar^M M^R(mClrJ( cD^ t{$^^r oro{orrv r'rMlrEI'ihr(lrl
ri.rd M.dGL lsbillr 0h. tjErh.EFfBru'&No

,dd9:fulkbnisol@lh 6762 rrr' Ttut Ti€d kmu r!tuknls E rysm lluk eErrubrudki vdibr& Fsr d,tdi i ikl!tuid .

2- (.yfir'r": riA&! sici M!!]dld. @r r. ,ou

3:or?ojrmz bft6& i$.;i*.iii roi 'drrildt r*lr!dn.

Icdn.*aii.Iicilitnel ri*.ri' K.tut 3. ioc i4inds

roplmn GlBu Ek raw nrrd Top|ehFr:.hdarM.b4 r5-\bcbaftb r5.mM0. r5.m0.@0.Sdmmtri. J hise bdrg! IF:l'dEk+ snkd oiarha busiq rtk.r ,ndk.uintu &lhror* 4tlddr hlor:n kd d9! dnlrldr ,; sL&r e*qio! .k ded A'H'cdlfMrhd|giYdToPilj] cdd6i No: 16 s3kodrrr. 'diti} Ys bud

G c..Hr .r"*,rrr.i^ ;"ll kia'indni'dh*k6762 !! rrdr vc r6,E brbirtigiil.
ldim uysu ol.nt € h.m!ft.!. 3 r.r@2 6rihiid. .6.ir !b-r iq-*drfrk dirdrti

c'd. Ia{

! shkr oddend$ Fd6 Ekrii 5 ydrt'i' ri&r nidid

30317 ShrrNo:161155 SEIMO6LV DAYANIEI' T0T6 M'MAI,L'RI INSUT 9lR(Erl thrr M'Ld l$ib'n 0nBiiF tuiklr M!6: MihaD43

t&t ri&, Lsi rrld rdgr k rL& turi ir i !,j.,rd j{i, ie dy biiiai iL bru wnhiJlii

+si*"ro.tr*q|'fu.

. tirkr orsitre bugii rnkfl tuid. irptrkrm ePrdic!
rF6d.b lBubn k{' dinc

oruk

r, r.q.1c'6

n.

i En'

id, i, rkrd F@r Mrdorriliiii rerdr eyfi lrbLli cdie r,s.rkorhd'got c Yukddr dDo br&i 1! srbd rnet stf n!dn!r!id! E ihoB oy bijrigi il. rdr dil

woiYu')daieyud'bdsqi rnksii osrd&! r. ioaniii.ii 2 r.?oo2bdh30!iiEq.yrrd-

tr)"b d.d

v; tum.htuM, rc*jr ditig!

3.r.20@ '!mrd. dErRr( TrAF{t?

siRffirt

s t
: :. i : ,

r- liru b{br,,hr YA!12 Y^YAnr 6r bPLrohErD M^HMUT Y^WZ OAfuNC 'brprjt LcoLlNK RrsrnaNDra ,siltuk atbdi4i w
2 gilraii GI,l d6i6ie ri. btub ndiyd ntstu, 'd,dri dir.Eioyb I.n t0a kuhdm 4. M'd&ti cs.ttna Y+iu

iBi irc bbli didi.

':Aa9i.eqsldw.F rqdccdiciid.o'00r?o0r e. iui oha.d36 &ni Lurui r{u !. bflrlyc ciEir !h( irk,
lnhohqElnrk'dmo!{

,{kr.Yord,kifybrto,
Fifrqn 3. (ri ft_k'ci ba

.i

r .r!tr zJ.Eyliil200 6tr 'r t33e r {yd, iirkiy. Tictur snil

:

(#)11o,?i30)
w'9$ydLMirTi@si.ili

G'dsfid. rdh .u1t6r

Fyrihbsn.Sk. oru.! idd: de

i,r.uo
nrE!dl';rr4

rt-"t

strr

q!&d eidigidq 3i&ii{ otuu,. d'nnds hlap blLt€i dL nldgLdr r drsirrryb Lns

r'zh 6llhdadrctur

&F

x

44?r. qidd.t sd.gi n,i{ r.urdrlnilkr@rl1a{' s * ,00v1r95 kle iry! ;ib d&tro htuen khrrqb igi

DOGU$FINANSAL

,,tr : I ;. ., ,., 11.10.2000TARIIILI 2()OO YILI OLAGANIiSTU GENEL KURIILU

TOPLANTI TUTANAGI
Kurul Toplanhsr' ; Genel Dogul FinansalKiralama:A.$.'nin2000ylh OlaEaniistii No:876 olan I L 10.2000 tarihinde 16.30'da sxat merkezi Alemdr!Caddesi firkeL Miid rliiEii'niln ve il Sanayi Ticaret Y.Du{ullufumraniye-i$TANBUL adresinde,istanbul gdrevlendirilen yazrlanyla BakanlftKomiseriSeher .8.D.t.6.J..... sayrlr l'9llpL.?.2?htih yapllantoplantlya yaprlmt$t1r.T.T.K'nun istirEden 370.maddesine Ci!erci'ningiizetiminde ve itirazlanolmadtlrsaptandr bdylece; katilanttm ortaklafln sermayesine tekabiil tetkikinden,$irketin toplam1.000.000.000.000.-TL Hazirun Cetveli'nin gerek ve temsil eden 200.000 hisseden adet tamamlnln asaleten,toplantlda edildiBinin bitylece oldufunun mevcut gerekse stizletmede asgari toplantr nisabmtn kanun ana ongiiriilen gijriitiilmesine giindemin agrlarak toplan DivanBalka tarafindan anla$rlmasr iizerine gegilmiqtir. AhmetQEKELKIRAN,Baikan BaSkanl1$'na l) Ola[aniistir GenelKurul Toplanttsr Nezih Hasan Memurlutu'na Nezahaf KELE$,OyToplama Yardrmcrlrgl'na oy birliEj ile kararverildi TOKAT,KatipliEe Miizeyyen KILE$'in segilmelerine istifast birligi ile kabuledildive oy Kurulu'ndan 2) Mehrnet OkanYILMAZ'm YSnetim oy yerine Keleg'inYdnetim Kuruluiiyeliline segilmesine birlili ile karar Miizelyen kararverildi. , i kuruluiiyeliline segilmesine ve yedne Hasan NezihTokal'tnydnetim segilmesine birlifi ile kanr verildi oy 4) UEurYrlmaz'lnYiinetimKuruluiiyeliEine : ydnetimkurulu bltkanhEr'na T.C.ulruklu i iizeregirket 5) LyrJsitreylegorevyapmak mukim.Ahmet MimozaNo:4-8D:15Kadrkity/isT.adrcsinde Ata;ehir69.Ada , gEKELKIRAN,lirket yiinetimkurulu batkan yardrmc rgrnaT.C uymklu Ferah mukim Mahallesi 24.Tiimer No:2615 Merdivenkdy/Gtiztepe-isT.adresinde Ulur Ressam Sokak YILlUAZ,iirket yttnetimkurulu iiyetiklerineT.C.uyruklu Sevket mukim Dorman Apt.5, $enesenevJer/isT.adresinde Hasiir NezihTOKAT' T.C.uymklu Sokak No:5/10KadtkdyAsT.adresinde.mukim Feneryolu Mahallesi Kumbaractlar l/1 Nuh Kuyuilu-Sokak Uskiidar/isT. Caddesi T.C.uyruklu Libadiye Nezaliat KELE$, Sahraytcedit Mahallesi adresjnde mukimMiizeryen KELE$ ve T.C.uFukluErcnkoy mfim Halis Selguk Sitesi Blok D:8 Kadrkity/isT.a&dsinde A indnilCaddesi Emintas oy BARAN'rn segilm€lerine bi.lili iie karar.verildi. i l0) Dilell"r konuguldu. DivanBaskant .AHMET Hiikiimet Komiseri

edildi ile istifasr iiyeliginden oybirligi kabul Kurulu l"Ji$ S"*rr*rRAN'rn Ydnetim

<.w cd,t4,'

TOKAT

Ad/Soyad/Adres

Tensil

I)AhmetQekelhran
2)Nezahat Keleg

Asaleten
Asaleten

Atasehir 69.Ada Mimoza No:4/8Dai.l 5 Kadrkdv/lST.

300.000.000.000.79.900

Feneryolu Mah.Kumbaracrlar Sk.No:5/l Kad&6y/iST. A

399.500.000.000.200.000.000,000.-

3)MiizepenKELEg
L i badiye Cd. hkuyus Sk. Nu u

Asaleten

1/l Uskiidar/isT.

4)Hasan NezihTOKAT Asaleten
Res an Serket Sk. rlft ah s Do Ap t. 5/7 $eneteneyler/IST.

I0.000 10.000

50.000.000.000.50.000.000.000.500.000.000.

s)Ugur YILMAZ
6)Halis SelgukBaran
ahrayrcedit .E rehkdyMah.S Ind nii Cd.Ethintat Sitesi

Asaleten
Asaleten

Ferah Mah.24.Tiimer 26/5 Merdi|etxktjy / Gdztepe- iST.

loo

A Blok-Pai.8Kadt

T O P L A M ISTANBUL sANAyi rlE T|1ARET iL BAKANLIGI KOT,flSER|

200.000 1.000.000,000.000.DII/AN BA;KANI Ahmet

I
OY TOPLAYICI
Hasan Nezih Tokat

KATIP

1"1

ffi
i

F
i
F'lordt''r'!].h'Ed|

r.@t rorl|rGi I ro$ot Eri

rs-;, :m r,r ot.o, cq.t

cnz.c!tr:!n qiEkid loor nd1 +re4ern, b_i! rlF,Er, I c@i: Lid 09.Edd ?001lib I $rr.yd, ftlt. r*d !qr! |

*:.;.
,,;

:i::-.
I

,

i
!4

TATiIBUI,

B M U R r u e u
?arih Sayl :

t ' I ( j I

Memurluk Sayr 6zti

:

: giz:keE hk.

dosyaslna intikat 9irketin eden sicit kaylttarurn rlan edildigi Ticaret Sicili cazeresi'nln Firkerte itgili k r s m r n l n fotokopileri onayfanarak il i9 ikte g6nderitmigrir. Ek. t-3 F o ! o k o p i

T\irkiye

l/ Y
/

Ad.res Telefon Pal(s

:Reqadiye cad. 34112 Emin6ni,istanbul . (2L2) 455 6 0 0 0 . l 2 : , 2 ) s I 3 15 65 - 520 16 56

Yleb sitesi B-posta

: w\rw.ito;o : ilo@ito.o

S T A I [ B U r R E T s t c i L i M U R I U d U
Tarih Sayr : I9 :

T IR

80
78
hk.

b

t"lemurhl-k say

irk

KAtrKoy ASLiyE 3. TiCARET I'!\HKEMESIBASKANLIdI

i l g i : 3 1 . 0 5 . 2 0 0 5 t a r i h ESASNO 20 05/550 sayltr -

yazuuz.

4...

. i

Yazrnrzda tnvanr betirtiten son sicll kayrrlarlna gdre gerekrr

hald{rnda dosyaslnda Sirket bilgi a$aqrda gdsterilmisrir.

bulunan en

Bilgilerinize

s\rnutur.

srcil
ON\,qN

No

/ 38s160

, Dodug FiNANSAT (iRqr,AMA
ANoNIM 5IR(ETI

girketin

son

rescilini

t2/oG/2ao2

yaprrrd].gl

*

N,S

Ad':es Telefcr Pal<s

: Regadiye Cad 34112 Emin6mi-i sranbul : {212) a55 60 0 0 : (2 1 2 1 5 1 3 1 5 ' 5 5 : - 5 2 0 1 6 5 5

n n ii
t1 i, oa* tr,,o", , ,-ri,
€rr{!l@@.6dg6r!4itrl!l!''t

..:i11.4.:*iY're'tlrj|,,.sd's6is,r@&drdr€*arb,!!|E

#ffiH.Hffi#n"ffi"1,.:*;:
e s.ru id sdF{ nu,* d lqd.ralo."r-.li.n e iri FFi*-E rlzExqq.

rirNs! csi.dqrtuhj ! s!ryi E rr!, |i@br0,.6 .r.rildpuDfuF 'o,@dd D'req,L pbrhihn.n-,B.rdir (-u, ni. rr-xhu, r?or8hqiE iei6 4'r.*' qi.: brrE} i.,!F" 3.."*.* roeatlhi'idDolEd66'd|Esb

",,:ry.-ff H".l;g t;1i*T,ft i,*:"-tifJr

TopLANr rmaN eI

It

mm*,ffimffimltrw'ffi
TriF*d&+*6...!'arF,bcr&r".r4,@dd{tu |l!eE&@ beruu 6ru Errb.r b,6d& $d s!6b

roPr,|JYn r^.ruti : o2.o€uoor .T SERTvAMA9 talfl! urlrq b:nDEDE
___.lt11!-'ry ,",* ff*ffr.
rr tui\dbidJ' 0:al!s

ctMr[M s"r;i*r. vA[
t*r-

s&lFrlEuc

')

!-r

kp'y 'oc.rloor sfr geos::4r5.0o.d. gdq rtsFd.rigild.n Eddd4i slr{For E r,|u
1000dr r t6 ey,! orblJs Kdu r./|fu!

,,;"#tr'trirfl ?I"*f_:#ft *JyJf,Jf"a,sj ik " ffi tl.* L lFrie* arG,*;y
u,oFrE , f,-ya: i'lt i j:i6.r+r!,hd,, { uF rllr yedm K!,an! 0Fr,t!'!
" LI"::A:F: 1ol.@.!%o Fr+ h ''rd,.di 4enr
n sla_c-Eelx$rN f ytu rd! hrddo !u.!, o' oditt {! r&

efl -r.a!ll 3J-"& a tu qeluJtuN.s$bn 99"-9 xErs.oyr.,b rrhqtu$.E rL$ !d t:Tr5r,!e'x rd

_iT::l

q!3

' Nehti r0AFn6.200or&n h rora syx @

l;",i[tif t'if 'dd,'T}:];fi ;Lruff ffi -*H -"l:]! 5r*rr r,aoauq,.ru,sarruv,rg ri
i::l'iHuJ,:1.1.l":.:r '5r@ uuE M lda b@
..],)
Brlr:e D't* E Tm.oi j!4 bdir]. 0,{OSrEREKaO |E!,r k !&l@ oto:drrEd!! Todu@

ft*,i:r $fr,ssqsfi:"rsHH.&tr:f;J
ril]4nc'4dEbEhdtsl'l}e!cr,!sbfu&h}tldsob

M4D@ No.!B D: r5 Kjdrdyrsr,asid

o, brr,! ,k b }o€, ruiL !qtrD&t. T.c"!rL
nr; a!--

",.rr.i.,_ i^ uo.

di..

r0)Dirdr6roierdu

*i:jt-i.l"lo:T.,b/,94Fy1d. ip.l'|.I;;t?i:ffi_fJf.$1itrtff ;* i"trf,ffi ,ntr;.,'ft n#;1*JHe 1 ililff mFqnil.r:f

r_. ldb rbKt r. ..",tu1

ri s@r-,L-{ d lllRot,ir ruRlzM rlc^irr v! s^N^yl Lrr,srr NIN DE\,'TRvE TEMLK MUIqT,EDSiD,N D.yirv.T.ptilt : AtiI(r|JlR MAN 4stsi.: siE q.y !r2L cad St. cdld A!i. No:z' h!1ot pdr v. Td[] ^r,tr : r.r rr]sERTyAM_rc 4l!e.: M.[E!rh}t n&h_plrl c.4 p.t r Arr. No: loD' olr.nl 2.) L-rn DEDE &EsIj OordF M.b. albyc.d. ydda siL 8 Blot Noi B j D{.cdl .. .. I dE 4!l'd. otdug r&ld. d_. "Lr+;rl,dn Fi.!

""ffi"ffi
l,ou n<*r

ff i$im#
skr! M!&ed!t!de

?;:

Bqld16<c'bhruq ov bp'F

'ii
lcuR rtDRollk M^Kir^ $r^Yl y, norlr
fLd 0(b

sqlM
llt il

stRMrl
irh,6 tsd No rl

ftd ':.1'

Mdd:lt€u ::"' ":'

r{sb \",!.'...

&rlw

NuaEr*

c!.

,, ,.,"..-,,..-,...d, Ji;;;i

-,H i :#s,ffi.-*flJiir dsH# fl*TH#,i
lit & b en? I e:u]rLsu' s! !.ld.a 1.1_8",1:_-J.':**T !a_,4. ^ri x^{p.AMAN. r.y F'r.!r. !e hEd b, ,ssu L?rr :u']d,sF..bh4 Elarajs. dw € Eetit .drbi, r6tt b.d.lldiui kod qn{,.!

liFdS-.*.ff6'*.ii#n""-*.*ffm;
I rd,\@ M!@ (m0.c00.0oo.(Atonilre) TL. Eb.y.ti
' :odii-r..r!r $rtr Kd dlrw o i o.[.i.r Y,;rr;

'"',i* i?ffi H 5.*1ffi#"H9,$^:y,9.'y

,i-^"",,.-ligl iiiiiiii.ii:!i"i^ilii":'.:i:l1t"tiri;iii,,,,",^,^..

",",,,,,,.,.,.....,,, .:i:;.i:i:,,,

,ffi'rffi*-,*--1ffi#ffi'ffi
Eda^i kifrfur iD? l)d{ Drdisdrry iu.,) ld N. iB l,bald tuEr ed!hld{rjtu

.".4rn

!.,rcu

.r.;r-..,.,.

I

I
fth orhr --!rkn. {-., ,-i--.dI

D@usarNAsd xhr!^ir^
r&rn Mdd: Lsu OlhjF y& Dldft

^rslrr
Md ^ldl

strEfl
a4 M. d I

'I _ t u s k ^l.,t8 t u ' . , x d o r d , o d . ! a d * E & , M - d u r u ^ n 6 . ,q+ r , * u.q 14 b, ^ N*r ur* a' / l '

I |
' : |

?',;\.:
\."*'ril

r"r."

.:1

tt, ,

,r . r

.1 h ''.
A \ l - '

Karar Tarihi Ii,i"ii^iz

iiF"P
il"#jljt'i[*n"'

A'|io\iM${ii[b}i' f,. rr**.* rinar-nl'rq, , Y6NETiMKURTJLUKARARI$ a"-F'.fi
:2000/07 : 31'08'2000 toplanarckoybirliEiile otaEldakl me ezinde ya""d^ t,uIulu,tirket

6Yli's tss

kararlan almtslardt'

t, ;ll"di,"5',"#;;i'i'
cr-iNDEll

:l'"!;iHili"';;";;-r"ri,k.rm"',k"'ind',f ?ijft T' :T:::ffi r"pr""'J::i::illti;:ftil1: i'""ir<'"'"r"
;:l""l[!;"ffi't#G"i';;iiki;et
karar verildliSrir' bulunmaYa

ovbfi€t ile uurul'r Yr!qlaq+stqfenel'L<r{EL-u!-q '2090
iein atanmasr tarepte Komiseri

Ia'"i;riiliili{fl ji";Hirili*uk,l"ir;r.ru* llT+':'i:}ii: 4il;lili?,tik1:ryI1'l*[*ffi'*E]t+*Xtrt'tr"'=l
"i';ii,'i"fff'rqT{$j',!1}iffi1t1i;i;:i,\Tfr ;gi*;"-,

ropranrLsr oru"**o*" Kurui B-"sT:;f,'#,ffi:: Hl,l:;l'n* ''i:ffi;fi

*ri+i''ffi :t''T*#*''*1+1 i"ffi rsr'"i'"'*de ulur mukin' tr"tr'}ffil'll'I;:)iil::tJ*;vco!'"p"
iilffilt*#l'Tt:$5ffi1Tlilt''-::$ii;illff j"gll$J-it;t"Jf;ffi+Tf iif;i",iilt"a;.tt*-*y; ::*?ffilii*'
,,ffi L'oHi"';;:uuruiu,inl'-,.' :'j:i1'Jf$:i,qff
NEZAIIAT KETE$
l0) Dilekler,

i#?J#ti#':""'#H+r*i:i**n*'":uf.l,: 'rili:i*: li"'f

HAL

SELQ{.'KBARAN

1",..:rj. | :'

i ti,i.

18$UBAT2002SAYI: 54E9
Iltor t*roh!8 'Irbldt.r !Mi! sr*dr Ytum xuEh si,r.liir r5rtu r.mlu ri,rd o.*drk bPr&rEr e6!d'rd bEtnrhqknL' D Y6i.&n tnh. i6Biida 6r. @! .lx t'av Ytq. o FlET'cwrhL!'bcli tuiodd uFi Dr. Etn c!r'aqi .bina, bF h.idie. i'a srtidi -h;ljr {.!d. 16' 'o@ YablnMd(.9fuhlhg6e!! bdsFn| 4Er €:q*.t }I. tR Lbbul n!!il|twnlrldindi'git.h;.t' rdsnd..blEi id!.qr& hlll. rilLF'i,i4si!6i.-dn'. . u D?!irr( Sisod An4tt )r4m}r e hriirn .n.iiq. rdjaj r]d sn Bue bdyt. tanniE 61a 'br6ldq &^d dty. d@r).bE!@ i; E nd:a td Lldcioj t.t ;er";., hln64 @tt d !ibed.. r.dd+, . zl@6j'd.b!j\Ek44.g{t d.l k ..itrd tndibri bq. $rdi,ira . xnK si.drdd lntu rsdt! tirst esia E y.!itu.[.1..L, ngt[ I'|* lthrl00 |kk dniz iBB.cirlEi ro@hqr r.rnldL dblq |!m *.hiz. tyii dr6 &laLE9n diihi*iB ulitudq ltd Ni!?o! si'. qi id'i w dii otu A.t .rfhd.! r.ri'i stuaa, ataka ffiirc ,.b,ryt Y. dits 1.6n6d rE. ln5nq F irgkd,mlehigil.el!1i. t.l'ip|diihbcyu|eD!|mrF' !'l.ciEj!ib|idlnF|mil. kd'zsnle|ai.ih.. ' r T&jr Brurle E Y.erqi yedF'htEN|el6LI ldli, idii h dlad isil6d. beL irsri auiu rd+ri deifi'fui|tey.']dli iii@ rdii rqid6ia irEarn! k6 dtrdi orryrrni

sld xo: rllo:!d,5.

To'LiuFhLdf^@An s.(ri b!6. Fenn

tuarFturar
b{h

xr!.Drt6

tIA$Or lr rlc.$rj rlMfrrD shl.Erl

(tzc ar-|Rnis.r.rr

'rdit"tu

quur&.nblmh6/gl ti'*dimiz r{dim rwh r}kd qlgd*i ft,rdid. brrlulr r) Lrii e!€ irddi y"d4 4 Ye4q ta.,tu 3ddjida i9imd'90|eRuY'l'eI Krd'Idy lk6i ^brbir 6e. ad!

riBi Mdad: t$lbrr &D d,r 9*d rrrll &nJ sor o

FiFdnh]nnu3dFvfui-

i*.dtr B.FN:11 )rordiiliina moz4o2 brq 837 !t i! or |ntdi kil 4lr drdl.tJq ldrEryg .1!* w *6ulugu. Eu?d.kirc,ik,]ndFid ''z4@ enjn4 bi| ldildiF o' qi!" t,Fn r-bi! * ncrar u6r&d srrk.d oder

3!!*sYdd$]^e0|kin 9lkrhri fils Nc4r r*4 rcr-

cddhtu Efr Nn 3rr d&r rrruq FEdh rarotu q6i s[|dkh.]!Mamoyb'.

i I
I

I

2. Ydrcdo balu ,{k!r /rr d 9cklls r !j&4 LFi di. .,h@t! n&Idi' in8' ik tF d{r irk Aadkn cdl

Pm bhlirj& ,4jh ToPrlldr suilrwrr r. lsi

ru

Fedn bdru bqr:n ^r'nd Cellrktui h bnfitr nilkrdr y.*ili hl'!rohos orbiditi iL

Do&r. rbxrr Krntro' ^mi,s $kk.d Yr..rh xunlu SiJrd odr.lu busi. rnld q.Cir rc*eiid. bpldnt hidd dybidii ,sL etu & rd dbr .rh4@.s,6 roprelF turbrc ^ba];o s'nkibifuynndihrhh dyd.d si*di;t y6ddi- imb d.b oql@i.d. bpremt 4Ad*i r) ldf! cda 0rlaii yqiM yl,JEfu.,d$@olqu F'yiFd!'rlniu.belcj] s*& Y,nm, : ^b{.&rdn Grik arns. MEnq T*ir s.h' tssd Nqdb ror{ c.kLrm H.|nscl!*Bfu&k|iid'o!. .1Y&t6ih'ul!b{*.i|^L' d ekrdE n d*d r!.d ||rr ro€I' E ,tai i'a' ir! rtr r.d k0 € i'fu ,lrjri Gt& . ^bddkdn 9dn . tr64 wq H{x Nati rora.. 3.a qlktun! E Md(6 r4i iD rcgnLs.lFkBul'o''6ncdE linl' bql'' Atu CaLrkm h biriilr nie6r-LE ik rinod rdir v. ibmr F*iri hlddc.r-"k M:h ver crd No :r otrruiF lsisbur eshe bduud Md'd nFni bd Mrid6idb|a9:hrMdki st o2Ic?J^OqwtrLbbd Bn;4k obd Y!&ilai:s&I@FFiry|E

M.@Ey.dd|iolarli,ld y.|n*b6$'@yqdyr i!Fddiu!t!.'!yc*ili&d& ol&k Y.ril lrrn ddtind bbl

Bqk M:liGMMj Y.e6s&l.i@ylPdF%

G pM&od

'i

0Elibui

&i2d

ilB

Ydkld:kL'n.'yqdFs bonlrud! % rrkitii '@$r!}i!ir<ff|b.|1.']F ir.

Mdrdotd!

nh"i":r M.drd4lier

lk*d

, skll

's6lN..v"didy,as,l.

i

) nri

Mrkln: rttrbd on-

. ^n^crlrK FlzMr.lrRl ,rk; M*k.,r, .ldb"l
fq Ydisl'n

d! ardNds?6

K:drdy c6:q.

t*dh
b.il

0s!!&

7 NoBrQMr
dlD 0!b-

rnd i;ar.r ft dcl .uffi E[!vu-yjl6d.'z']'bu]uq n*d{! otr*ir 5 Noenild,:i
4,,001!'i! 7300 ry ik oun' E jld !'qwi, db*L 6?62 ry twTkFdTs!ru hjl6

krbul d$1.' E iilo k6trl iL t.idiiirc wik t6'erti EhidlinikiFiti&tj8m kr$d d6.yr rrkriinz d'rr kdih,o4 Frir!, &rihdr, eior4 biruhh ltd i.'i:3*rai ir. djld arlhd sigd 6rqi * eidsr &id ddlslq h!!di'14|.r|i'rv.ihL. Fr.diid!. J.&i , litrhn iFli,i'd.btDj.r!rydihr'4 riiajd ! ,jioit Firdq;i ldirc r-? iPllq rscar koi$! haulu r.rio!y?, .,i&dr'br

M0SAYiaf,IotLlMir@ 618ru-rl Ld'n T.rrl M.lrd: x|d'k*yBofu'MhE*'.1{.
* brifl 'aladt !&'1, bulq@ 1 edutile rnkd &d] $.0n0or ont uls sr iL oF ejl Vt' oinn! hdlu ttu Y. ilD Lrdnir ors*|. 6?62 nyl, T!:r Tk&t Knou hid* rdim UBE ordr vdnmrrug!. 'r 1.2?j02 brsiid! eil ldirdiii

ooyl''&.inkudlghdhnl v. ilu kt0nir

mr..u orri igi ire klE wts
^|['dq.k.llming ^bddt.di.elil O F . im ; ' : -

& 7.d.niat r 312tt2 eih a|70ny]ikdyl'|'u!c,I$ !'.fui tr@nr!&it wnhit obar.-6fi2 !y'r' T0'r T'ei-il rJ@hobl.riFuso|d|. E bloub,lard*i G*zri

laiB s,ls olrnl(w mnu{ul!. '@&vqih|Edlyli{a ' lr5o2 sinb& kir lrndti

. Do,qr 8c|Dr xkirm. arhb 9r'kd Y6!dn Kqd!

*dc''r-. r,-

's'r'a'.Y.Push!r.!.
d{rc! v.dlbc

no.di€lciniqllc'}|r*! hn* ird * 'i3.d korN dr$rd, d.t<rhidrn.F v. o'. .dE th F d.yr pd |:d;, 6 siqd E fiFd! i'lrrnir dr!'El& }!rhrr. E.irqhmi !6wh d4tu6itu'!'iF ein&'sd6i !!ituy4 rL'f&idlrLd* ^.drit rd,rqhdi 3.rai !l:!&h trd'!' $@rubu& r,rd c bia. KH( v. .irh yiddclir|ad.&|in]ld*ln d[ind. k :,Er by4ryL dgM Fni rc 6tm&d ridd '*!!pl ile drjlc w Ti* irIF staiF

K;dtr lliLg: hi$c4ui'd9ie K,-"'M"hl

Si**.

i.

iM.rdr-rd*d'xq'. G.l' cd, No: 2r ^|b!'FdF 'lJ|!ldL6d&dtuM Mplri 'si!"td a$ "j b;i|d

rlrrd 9tu hn!.6d5.h9& n.n id,t .bolrrEk 4'lldci yeh rfir l.1'ft llaln,

. , .

Llir+,.:.

( r'.
SAYaA632 :
illy6|FEbF||n<. Bt6t'i r@.d.d rhrro nBllsexd5.lwO i6,q4@|da,6t'i dqd q*'l L rL,<i,i F.a cr-

TORI<IYE TlcAx-ET slctr l cAzETEsl
dyadll100|fu'd rldrlswrue!.dl'jr<e tux@l xd .fn! bd h&tddtubF
& l r d b i L . ^ b a h lBib nnrd c46tu ib'fukh@E[l*6. ilq

14MART 2001SAYI: ,?52

rc '

l]od

CqEt &ft-

D4AbFlafuIirh4 dr *fd Lldd snkd o, (dqra|l F!! brLM r. te h4J'ti ttu nd4id! ie ddn sbeilfu ed, rdd rc. edru I'ulbd ii (d*.y llcj aodi &y s.E q A s N o ] | d 7 . e b & i b d c,. 16 ^hMn cd* i' T.r kq oto 0y6i dnr l& 6da Kffi rn6h |!d, re bdrdd $!dri

a5t^xtwflr., l!6r!d rir. sdn

cdF strtr, in*dd-lda aRb n*G il.d:@@.@ liy&DiFirrlqi'l'G ryFhi|@@'0yuf,i|'6 rL u rEu, Id 5. Nkritn-

iilsdrq6

car cswu]x

slsrrMlDRl

60.@ @orl nryi:d.

rlrlzM rlMrftD t,MFl rnn a{r4ir rfdd sirii

P4drvl!trdd dfi& l.c !F{! Yqd cdnr

n*ia a!d.

r4rd' Js00o.0m r!,ib6n _ rinntQ tL o'te sid,ci f,@r. riahh I o.d ron dr to?. @tuuEid si*d ris e, s. dit'i&dihlrd.o{6'n6 r@.-e,0o0.8 6 r.y r4irIt y6irr!!Tr, odr susi &ditlri r o* ,@r aii w r0rduh@si*.rs!&tr ld iL t*a d,r& ^nt|r rd cdear4r.!* E d* a

d{llbdFz[hlluq!!i.

lvni&nE*6irft4

ktu Eqodu a mriiind., 4r.ro0r od roTji e, ih qyi

YhaiiK!rutr39b

Doals .tYd3^L rd*e. rod M.&i: l!'ier 0r-

l.'i,mi'ddh676,g!tr qr{ od w cruroodri

1@.m@.dr'&ilF^b

.36rry bqrla r@.60.uI &LEy6i!n E Mdfr' xd
45i& oe{ee r* yqi ae *ih! 4 ibfl tideidr Ys. Cc r !. r. rii ddr biF

Doalr tutld b stkd Ytu!6

&60 xuoi!

bF &tu

6fut'u@Fidll@sn' kdi 0,b& r. Nocnitid6

aeEdb d srbr

eern otulr

a ftnn &nb

LrdG eEn

teanE6i'.b''offiI] 7471ryit.qddb'e !:G!nduirfrqd|d:d' @k4 d4 lrr Te tud ,durutunu&ri Gihrn

;;l
biih&!jd.fundi&@h' b r. si*d fte|indrn .[di6r'ad.&buffi' Mlr

!.1Fy rq,rtt r6,@.M.tr ,{u!rr.q B 4d!i 3d
si6ir n.rcid! yidiE bh, ri*d bptrrtDr 4rddi

:. tur c.r*.i ,uu* *
4.v&lkgEdqir&Fn

D!tur nd Erio btLdhft&*kon di rdtu $ hstu
dn4!i9dE*aNKdc.h;G

^eE

bidit! ts4' ! c! ryr kdr

hr rnf, Lhid er*

@6r tdq e

D

dsr 4r? (aits

lou si*dinL,nced('fu dd4n& 6rr6d s&a! bn ft4rdr_ . i::,t.:.r: It'ii ,&" Y.(.0yci N"id:,

MrhdRdh4E^rD!t!

3d C.brq hq yi rh,L t*a. ffi o@4ih4kdii 3$ 6 gd6 tu!&r rRd 4@iri!ii 4d nlr Loyr-r!. nuroir 6 &d:&i@t r iberd.

are.r.m*.intr ..-rri*.i:";
umlFtllsele*.,11@ iri Inqjd |nr. lk& d.an *. (rr46t, d i. ie du*i

^@,!

sd

tr!&{

i@

(t^xt2Bto li!r{ rhEr srtrr

4qn!!!(turI@ hfleye&Edrkr

c4rittu Fitu Y'hE bB !,tuco Mir rrl* Iltf::: 1rtunrdqry4 &&i!l''nilMdsFjye!-

D 2 (!'16r rftdd dh lslea 04i. on4..:

r&ft& . &rd,

9tud,

yi&iD hNrq r*c ru0Fir ^ldile cdfi re'rn |(sr! orqi l|ijt e|Fr tu Ye66 Rwru qF: se Nd TeYild(do,6ioH r.9iia elEo e r+ 6 d ad s .rtd 9!Lle d&dt c!ur( utu sr4 rdr&8tu3!4!rra! *rfuc&ear&hs!: Y'fuiLi,ied*ddd" 8rt &;ftGl r&hj ,h{ e|qdh drdd!&arhrdGd ke.g6& rtdr rrr j6trr D&rcL& 4rrir'a Fai*

Dod!9 l|r^tsr rdd Mrb;

xtie_
r. lrd6 do rFrsiq dE

ltuer 0b

,t&dlbtr3fuehid.i r{br Y|rfuur u}! vllE rt!r; rrdtun cdirq e! &krEr4'ryNairolc FtlLa.qbqq 1Sa&6t!r b! b* *, b^Mc&lhd;!iID. n iq ^Mer cdj( utu Y!

fu6F!@,d'bM$ rd, o.|!d* 7. -diiailrzmr dL e 'e74l.r.c2
l'itqi,!6rElh!ft.

ii.-a o'i',.*'i . i'' r',
Fi-Ih-!,-^

|( dd !tn, u
o4qru,llldb

nqe' tu!
Ei*rrn

:; i Y

^

/i;^\\. '\r 0/li'?rtr.i3r !1.

'

'

\ ' l .' , .-. 'rr1:J'',,-. .' t j , "+1..,

r::Jjtr., i:.,,.L

iSTalisul v
Sanayive Ticaretil Mid

Sayr :B.r4.4.ilM.034.00.02l10.02.01 - tf Xbt+} Konu :Ydnetimkurulu kararlan ve genelkurul belgeleri

$,,0w2 8M 0

'"i 4

KADIKOY ASLI\T 3.TiCARET MAHKEMESINE ilgi:Kad*atyAsliye 3.Ticaret Ma.hkemesi'nin 3t.05.2005 tariili ve ESASNO:2005/660 say r yazrsr. Kad*iiy Asliye 3.Ticaret Mahkemesinin ilgidekayrthyazrsrnda;Dogu| Finansal KiralaoaA.g nin; ^)26.12.200L girn,20j2l1 ve 21 sa], r yonetirnkurulu karanmn, b)12.06.2002 9nn,2002l9 sayrhydaetimkurulu karannn, c) 26.12.2001gtin.2002/22 yrinerim sa}'lL kurulukaranrun, d)genelkwul kararlanrun. gdnderilmesi istenmektedir. 11.10.2000 11.10.2001 ve tarihligirket kwuluqundan sonra yaprlan son genel er kurul toplant anna ait toplath tutana$r,haziruq cetveli ve toplantrgainsiyia ilgili y6netimkurulu kararianmn lasdikli birer fotokopileri yazrmrzekindeMahkemelerineg6;de;ihd$tir. Ancak,Miidiirliigilmtizce Anonim $irketlerin genelkrrul toplanthnna komlser gdrevleqdirihlekteolup,$rketlerin sadece genelkuruilanna ait ydnetim kurulu kararlan Mijdtuliigiimiize ibraz edilmekedir. Eu nedente-lilitin sicil (a),(b)ve (c) 'de belirtilen kurulu kararlamrn NEDi gereEird bilgileline azldca ededm.

Q
Sanayi (2 safa) (2 safa)

i SEZER

Bilgi : Kad <dy3.Asliye TicaretMahkemesi

@k-r,2,3)

: ',.-r t .

T i

I S T A N C A R E T M E M U R

L

s i c i L i
U
Tarih: Sayl :

L

L,

( i

^w,A%
hk53011

uemurluk

6ztt

(ADrKoy AsLiyE 3. TiCARET MNlrcMEsi BASKANLlGI
EHiR

o
(

son

. isranbut sanayi ve Tlcaler iI fll]drirlngi]min 7.?.2oos tarrh 4-3-22? ayrtl yazrsr ite havateii,3l.slzoos s raritr zou,too, , grr' Lri- r,,, Yazlnlzda nnvanr betilrilen girket hakklnda dosyasrnda trutunan en sicil kayr!tarlna

lrgi

s6re serekti bitei

aqagrda go"..,ii;.iuit,.

Bilgilerinize

sunuiur.

saygl l

T KoCliKALi
I Ticaret sicili

o t

sicit- No rfNvan

427220 / 3-t4Bo2 Docug FAKToRiNGIrizMETlERi ANor,rrMgrRKETi

l'rusEcctBl,ADRBsi, Y.DIJDuILU, _a-LEtDA6 cAD.
qEro{e(6y sapadr No. 876 l,'r,IRAl'IiYE

9lrketin

son

tescilini

5/rL/2A03

rarihinde

yapllldrgl

anlaFalmr9r1r.

: R e F a d i y e c a d . 34112 Eninonlt-isranbul .l2I2) 4s5 69 00 : (212) 513 1s 65 - 520 16 56 faaliyeLlerj ,.rakt:-rda .

us'e,. ito. org. tr r l o @ i ! o -o r g , t r

H M
l*:

./).,

r,

n.5
2r IIAZIRAN 02 Ayt:t5?J t0 S
. r .trr*o{ u'!rr d{!r \!i,e. ttr:m:";l*t"'ry1"...'l idn i'{r{. 0ni!r ! ^dr, JithiJ..1@r Mi rlis 5qic oi.yh i.h bcy-.;*i

l'.52.'::

TCRKIYE TJCARET GAz]]T[si sJcjLI
r!s.r!<q1iD _ _

D,i", .n';r
^noiio sL!.u '6dih

r.r.."
(ururr

{yaxl9a6qo

nqrudLiunu&rr

s!*i,ir

rd noloid.

s,*a;" va"r r*ni 9r,
h!ri{* 4*i!

(5/ r(rert6e35)

lnllur

rrrd

. srri

lsbhr

]ih

si. i

r) sr*doNrhrbr r+ i? cae Aind clrlr,nii msf.rr rdar i. Siddj d lqiud!
|dD'Ei|22fu'diik|nnIh

risrd toe{ ozncrrls^x^i l vE T|C^nrrIlMtroD
Tirri hql./: hnu(i!ironJ tirldd Trh s&yr sici ^.

sEy^dATv.Tlc{Roa
'trr(4ir

,4rri

Lkobd

rioi

D.ddr

teobr 0,K_

sn!!' otula

bdrinr

{i!l

. ri.,r *&zr iL,r.r, "!"u..,,
rtrr.r K'hr I NdqrLlhei

r s*dh hdqqindr Evdl r6.u,!dii''dd 0 .06:00r ;i

7''00, Eih 3|'0 f', i" ;y[

,.r dii $!s, I NdqLF, |?'0a: g, i; -' Ej!,G0 tr' dr r!!tu r4iiri ,a.n r 'Le i3tnE( orF h 6?62

, rlnrc

D.nuru o rnr si{d

M'h H,., 3.y sl' c.td*;" Nu 21 D 13 |\lj,t"). r:

(r xlerr6qo

d.ri E,*iu: D.6 ?o@khd!

d"y,;r,.| r$ir drriii

]]6:4:

dd.

E{i

didAi

iTi]ll.-k-Ttre'o&lh
L oiqrsird o,h {Kudn

r. ti n hsnr i*ore,irin !" rt 2."&rkid"ra,*.
riu.d 0tr{n r!6!r

roPhin: K6!: di

xailLd,.

sniir

D.iirnriaiuhi

irra dtihrhtrlrMu blsij yros ordli{ 5iac n'r,i!c rurrrnidJ $!gd! y{r, htrs r s id hqb7iii.iLr

xdb& rirry

{. gn|d 'izrt !!i ilii

k""," o'*1"

"rL-"rt. h, ,;, 6,u:
Tion D'(.* narq v.Dddi. l$dd ^Ldr! rlD cd

.cii aiifqn ihu! ihsi*d rft . 5'B![u{$ilsdik.hl

sn*d oe{in 05.6:e? s&ri .*Lciia si*. 'opL,i".r 4'3ur' ls8ho krlr itrm i. s'kr otuhridh ^ri o,tui,ru tnkdk|i odai r0 (o!l h*.yc r!6'lr d!, -TL :i0 0oo.m0 (ikryi,dr ni rro,l it hns,iiii kmh{, xrdr[5, |' 'ori g idoj 15

drh snk . strrd oddie |qr&qr q !di!, ir yrir +ra€rj rEn r. sr**i DoiEi k& sd

^sr re rin'!& ndr tmi6,, rd6 dlnr dri ndD$i.q 2 orhn.i!. t r.rhulri.l yqtren s'*d mift iiirc nln_

lid*dy'|gsd|fui&hmi: tun 5id< a<,rd;n Yrdr sor. No: 155 tr*&./nihr

or 6hi! ichn,\rirF\rii

s! 15 !r'r {rc ictrisj'd. rsnhdi qh_ u.r6Enrcr+ rqidsi ftqlL im,j ir. s;kri h., 1 otriitt rrftrtqhnrn.
nlhM!t!nur*i Y*itd{:

nuii&iFnidcscbGni
id'kq brinhBft q bdL!'

xr4ray. I'r. rdEshdr iierin rc lyohu "M, tr\!, oftr ,. Ati ouhlutu rui hi,*!hi olvrcrn6' 'cd4iyt. sr&d
r. v{i&Yir idiejiid. $i*d

Dot{ F,rft'n! sLnnkn ^'.ihr $trkdiy6rcriEKqltu

Ith.bur

.fu'!i

srli

l,r,rd

Tr.rcr

si snhin,i: YediD Kuruto9ir rc' daird. bPluu! €!jd! ' ro (oi) rtrr rBLr' & 000'0m.rL' {[, yi| dl .; b oi) Tr@r s.fr4 ro (or) ioeo@.n rn( |.Erri o, yi: dr;.i.

OZ€RE]\ COMROR!'ME v. Drt ft^rEr LtMtr€D

rod d.r&d: ,,rnbur on. fuiycYubnDlddb[ld'^|c

cAM P^?rjr!^M^ sd^y| vE ncaar rtMtED

OZEREN COMROXLEME ,26.,@1r.il r v. r)tt rlc^llEr r,tMtreD ri,d x!i.\ odai: rllhoq. tlnibd (.!id.!,

D,66 ,t, ir

r{! ^id ! iiircdr c*dr,o ftn, r! $idlli tr< roudr rni rr {hr yd*ii kiu;a4. oY &riti ir t:d kirEiiii

,ltu*,"-"- r"o,* "..

aJtrE

MrNrE

.[le

n.hmru!!'iu'da$

v(*iD

. sEn FredB*{r,ri k hqEr*drmidinlloii re76l nyn, lnkrb'i sq.ah* E i. h'kv.rsinrc d.!iiirik yiri6d.

rraRbus^NAytE TI'ARE dI'lTED SIREJI

l1

"r0tudyE rtcArrr sictl,tcA.ArEsl
dEY ifr .4.* J)td.t! trcbe cr& M'&n K! 'rdr! 6ci& l:"ji. Eodi'hrn doht ieiE Eaa' h!.fdn iba ir. d!!ffi !8t E irzd .et }lrjlil.i@q .frorq rd bdt E ih d&dq!( ffi' orr"liai s'.ijid 0cj h k t!e!d Mdlihtfidr I..n. sl.tll E !fuy*!n
@rh

r.";.rau,ralE
Fi'!l{G
o!1& brib Ed-, -

sd|l!|xdl|r16,?

ffi#K;d,fiffi,
20064r br r u3.t h

nFlru Ir lq r6Fi!d6 nfufuftaoji|i,6nq

n" r'E

g,{v!$ocru r(1FE LEi $x^r4 !€ r ^Eor rrcNr un rEDShjatl
rdi crca: ttut t I<d srrl:i!<rli .&r MrL ^lrdt !

flsrmE LbTDEi".i DE flCTREt I.tTIT r6rt '.nd, Lblet xrdrdy crfal4 r. Ed t*r
E @@ Ftt'dr rJa*6' |d!6 yElt htE :t. erd,j. i

ffii"*'g'c
d! u'h lu lfu: @iEibi8 Erd, 6!. 676:[y'II&tI4ele Lirjid'iEryfuollrrv! .4uruab!:d.6 ,.itor.n d.yu[n!,0'06.?0016iU!&

osi*dn' fdr briilEjo &F &d {r&itr r{:ri!d.) ;tG!'

i.

DrInr

il. irairi od

iue
E&va'y!!6dl'!d'b'nE& xdbr i*d t]. bdtn'h

bd@sd!r!elcbi&&s Li&hx@|'h!r'ir,id. F'do|1ifu1,|@H.4 6F I'Eqrutuu dd{

Msn rerurE
(li iEAr

de

Fn i*c
ie

ir. {idldii:i

ryi' '!r]'hd! l,|Ed 6!d rclui@.,o|dul67o n'1llT0*1".dxIbu|6b:.. rtu urlu oltrl E 'o[tul! 20.6.100r iiLjd. kr .ditdjri

rqii. !r s) ra.62@r!'in[ hir.a-"! d 6r* 3nir bihFs ohnl t r?fiyqi! skir Mllpxtu Ld&r rier did kir 4 rhrn o.rld: t$!br ofr tut! Ylre tun![! Mr!. Atot v.et!Frtdtydlh,ufu irkin 0r*r i md,!Ed6 oi.'r''&.dqb!!bhn.q! r*d E il4! n6! or4!r. iordnrni'E !'F' oLnk E i@ud!a!d6ki v€ik ru d.yqiDi 10.6:6r E i!d. Dol!, th|rd xr&u eooh s&rd Y&h *nt

.r!:I E @{tua} en .dfuti

. ,!d1,. Hik d. ttkd d.t!d.

d!

d.br': :j*. ,r-tl.'i rui, eadr s. &6'.. jrory,

,46,001 ',u*

Tl{

Dq Tkk

Lbtrd

sL-

od&d brLa:r

5o

9id.. Ed€iid.

o6rrr |,id.i bpr.rurr 4&d*i
slle/ru

lqk!'!.d'bFr.n' oFi! rrL,. d ftrrc':F rd^vb kqiq:9irr.d. nd

L tiika tl*d4.dr aiFiyn +d! tidle e.@00@ l!hh.d,46 roj5.2o0t -la diL |(r,Lr ldht*Ei'd. erclyler,|n!cM6rr r- st*d |;4drr{d!

!. 5iko6rl!!d.o

s

ciili' r@.0oo.000 rLd hn , bll E yoah :r. .lditi onqrr Md alF,L! ci. D ro.r,loco Ei!i&. idh|6 .!* Y. a6r uj:! jlE tia6 3'EnFdDftr*Tdsi. FyEjtbF'54bnFiL.6 d!irbE.b'!lGnldf E .||srn' n4! .drEndr. r+ tucrt'@. llEi d.ddrci c

||tubr
M.Esdt!@i-

rlqr'

sh'u

sry

r.c uy ru&'ul tu,'r Mcrrv^fr D6rtcrxE Lit{tnD StRt(!'rl
. t6't -*r.d, Iid"r T; li !!n E $Jri sc larFj D6bqD.FBiB'NdM6' rbd o!,u bfud:2|6:@l si,r.dri'$q.dD rh4 Fkd tu@ brl|ld e,d.ld r)kirn.d.'R!Yi,e1tr ohg!yony64dmbsbtb 'Ti{jEr.naeintr!ffi 'v.6m,r!&d.ya|1'r|eu ri&ri! k{ J. lGritjodd . ; :i:?i.'loor * ' r D76r rr4 d. r' v .. -t k E ite h@! o\r, xld -,?r mdiilaa 10.6,@'d E .. . ; ETsryirayri@b+d !-_jxliq!*i:idryoLnr -F-d,F"d kr . . . . .I: t - . .d6!i z 9i& dd,lDdE sr&Fr

4000'000t!,r4ddfudd.j'EFd'9.4o 'r,18 rQi,r6, ll,.qrtida lo.oj:001a}d|3.yd.vi

9.ra Pre

@

Hjn!

dini. Fi br! ftoooloo rL r'ffid rtdihul B.r.atu 1r. 'Mis 19_6_100r F.?726J ba qdr Ns d.vt 4r+.i lt. onxgdMd'^j'dr.cr!' &/inrolbur rdEbd. T.c!,rlr]!PuilliDfud'yt E*ja

fthrrz d...r6. 9n*d! f.d E dnF ir*d 6*-kitG fuTi,asj.'ir',esbb

r!tr'y ltuld,nrE;& iodd r&. rc rr,luu Bad Mam J-Y{rhd! bdi tF d.vr. |nib nd!'a r'bd'e r Ei ffydi'ryd.fuir.i'|q!4b?

9qr4 r!de4 Lt!r4 ^hn& e&e Ba 8&

a
-

Hr"r.ffi;""*
,o.d@r d&d. ir.! obq

1!gY !,g$r9-1tuq

utE Y're Cdil Hji, xajt lotq(

3. o.fitr '.nai!d. i&.dd.fuIEbi.'.:dbnb

lnrd

&n rrb r{nr,,rr .a flld.€r G.qna Yrrrr

4 VJd &vr d€i!d. !i'.drr6il!L6d!fufu

ilt.r

D ti.kr 6;@ !* bF u: ai. ^rEa C*dh8 ldrrn b,x rq ^!d.tb& c!E( urE Tl4tnj Y'EE E ll|l! s.rrk B.e iF ar'.r qdc&!.r F e oqa* io- itd Fld h|.dtdl\i1-!|'r{dri o$inili ib reFihriS.

n@.m

TL rfs brr! !,irl,
i ,r!,

.30.b@.00o.-TL M.hd Mat ro.000.0o0_.rlr6d rH e Itt'dEL o@dr .--s.t}ldl?l@xrdl6' Fq!&r 1 C'&. r., ho€ h

: roa,mno, tl &, r--.a
hL! D.*Ee5t

s.oo.oo rt t |!d hd||l r.rior .db.6 k

.:.itr.'l5!$r!:l&@t :1'o'l&@?oo|i| : * rods r@M!d&4L ''iT4|&!Fi:si&E!*.d !:-t;r' :ri r!?t!!F hllak cftr KF . - htLrY|tr& Fcry zFi Y|fu .r.: _ rsirkcttd& tu - -;*:irrL bltlee q&di Fr :>1-!e!Lr4r.dP*qiid, - . :ckdd's*J&. r&!!dE . .:-j :rc '.'-.-:'rrel&FseDi!.!xr* c b

&rI!M|,dr..!'i'n9b

r s,r. .rJ,.r-. " n,

.. llg orbrtd.

&cjlrl

rJdq*dbbtE
ulq Y'h!e |ta YfuEb'Ui4Fi .:

le!.r
D.r@

nqd

sLiu

I 9nrd6ser0a6. s!|.ru"
}]Ejhq ,r dBk

7f 0 & iL ddr rdr4 [i!d narl'b t}a ra.i dd 4 oqtt '6H iE5 i| *-

!fu 4166&. sir.. d&n su.rtu Dob6E FL.c rnid
6!E!bd.a.nlieidad

!b.!{larbti

qazrMbqstr nc^lErllMfrh

^E0r 5hl€n

,

::.'._nc2a Di 11 ejids n@r - 1. :n.da9laqyYelirGq)r! I i tu &rtur+sd h i|}!l .'::Endhdlr*qi'!gi!r:nb riinii, ri*d l{qi q ed

l 14 B.tdo I :r{s .4r Mo&t0t6 refl dn irt llt r!& * 6il'd.r'. &.{UjL Ferhr. e ry Li'tli-ft re vrndi

(tr^x2u'j{4t0)

il

, zt ttehnr zoots.lu , stia
(rqbi @ sqna) dcie s'rt E rd B&F itm tturqt ti sqi k rKd Mdffi&6. t7n4:@r

TOR(YE TICARE-ISICILi CAZETTSi
!b|cdin&.BjroilX6i!''

SAYFA:53

eF cartr KaMr^s s6dinit6r.i r. irs'Dor.,- s;r
trqurloiicidddniil.drc ooenn&i.i8j'ni'ia:ho do.arh &Lrk'a'dx HrjMc*li.iidiljhdq leob,|u2o'0oo'000.000'. 2.000.00rt4r rris.0n &,.h MUZ^+:ERSELECI lt{a TEEAN TERg{YECILIK r^'rM^cILB S^n^Yt vE

'68|c'dd6l&lix]l]G 3[u'z.f-xd6,ldadEid. JaPddAG}l.'nog&lih'; Hrirind4 i*!d! brLE J.m 000.000..T1.1rr mFie'sIc6J00o&

bp|a6'ialdcvhnN.{

Dohr tb!.r ,,!6$rdya.6x!d!,

xhb6r

B+krtaD

z.Nils6 toR-

rlcuEr ^xoitM Stru<fr|
roeL& Ysi sndrsr!,

v*{rith! F_bro ronruMlE E uF it. H.lFktrrRrorlrb ed.fle6. ry binirtc rr-;9rRknr

TL'|*3qdBb',|Lt'7lda hb3diiv.|'.!qb'L'o|er 5oo00 r'!ed& brtdbd !+ rdd ir .dirdi$in E r.ddm iic, Ed't' -lnrd,tdr B1r.6r,k toni*dlh&ou}ril.b'tsddtr

rEMslr, vE iophd'llr rhsir .iirdiaitri! v.
bebtrr rbb'i'' nlEd ddltu_
bdr4 rdRid iuitu ! FaG r&l, idd*r Ed.dn sddrrp

"@'0!F s!b! oye ^!' *i q4dr,4 uac t,hq ^b' d*|nl c.!4 fie N.jr rd4 siedni: y5id knlq Fr.l Er@d! bPLbnk qradri r. ?tud trntr &diri r!- do k,,r. k. r,&"j yi! Ed-' FiE r c lrFu! ttu. hr [i t(dlkdy tr!5i Htr'&y caddci c6!ry ^!tud N;i R]aYirurD}'Tx'i[]|5 nrdd6i u,r.jq ,ndhd|u iFr d!* rk cdd Knfud

KEr sjrqr !L&r Y6r!,ro z NrdI roRrLw q enL 6qm!.DF s ItstroRT|Mkr
b4M.saqMudidM.ifuD. R.^xtl.6qsrid[qEhil w d,D .hdqii4 q biniai it?

J.,

nqo.d.dig6li|.s4i60ld' osrri meu ddlrwi a. rerN, 6iE bpt,& z NlL. cgN loRnnr nnidi 4'L6r 30i!{ft in sie

Mrddr l,Deri Blt:itdrd ojfuNqdhP^KSU'oylo'[ d Molnutu.nr tldin xlh P^Ksu w roviir'd. Mq|rd sELEcr'n qirnBic quiidi

r.si*nihiri

ot.hd

cci.l

!4i|qo!h'Nu.dnF^RSU' lbnhin Nd P^KsU E MdBd Fkie( gftY brcihi yrlhdrdr

r) Div! B4&brcrr zNr, 3fi roRnM 6 oy 6PrqEi'a'o Ebi roR1w!i E hderi!

qer{

rulrru,

4h Di-

bi,rdj ir.rqvdldj.

tud. r+d.& ?r00 'lrle ,;,
r) Y6rcin l(ldrq M!Er+ +

cnr N{rtidDP Ksv (Y&. dn (dru sqbr'&sJ lh.liri N$P^XSU(Y'diE(Uolu B4biv!ri[ith.) E Mdrr crzroo& (Ydnlii xfti( oFi vr cilr Vod&) oLnr

lsrNBUL rtc^REr src'LtMEdurrrCuNDN
r-) sireF v. t:/ar

slclL aruM^Ms!:.0sr2+

Md& 4-Si,*dir ,000 1mrir

1.Snk6 n' oii,r

Gmrit, iraF e NlGnii PAKSU K

tudL iFrd ilc frqr]dbE ibdts
+) si*d rinid& 84ix n o t6n@ $fli FFLur Frd hiee!FB!e!nb,I

TEISd TInIdECILIK r^tu^carks^N^yl w Trc^xlr ^xoNtM StnKerl ltc^xl MERXEZT*I^NRlT f,,ZA IVLIYA CAEBI

hirdi ir. b5dk.dirdi,si&r20r
o n@? ditrEh" oybidttj rue!u<limnl.nd!:i.t$ dnb id hure r d smg tr.

drgtriruei,

n*q

l@

FdErii.

y6e& bDtu irlcj

dro or_

riair. iba dirdj r yii!,rejLi

(q{tyahfuil*hdit'F 5ircqbidi.t ih Lrr K.lminii OSM^N N']RETTIN PAKSU

.Lerlr

1.&(

s,,i,

.t

r, !0or/r' ilir Yddh rp. liihir ru td{.n@ z Nitafr roR- si*an ?5.062001 ohlx rM, eru roRnr, E c.tFr trGt tut ,'d1Dh, t'ufrtd
E!iv6l'lbndrFI'bllllt

Md. Ndii

6y&dr

Kldru 0rr Nuh oF MEIII@CAZIOOLU IMZA T^W(CIJLUKSA\^II rI rlc^iEr ^rroxlM SrRtsc1!

okN;ryLil|s;.;dD y'|'L h.i orr*
6) YMo Xldq

rtiodriti n ?3.06.2@r ddi r@t ry ir. EyL y.dim r@

FAKSS, horift

!'j,
x,hu|!hln'dil!ry'Iiolidi r Ih6lutlN:d1ri vhr$-

cazoclu'Ni 4ilnd6! hn tui iL l|tu 6'di

ortdinii

n dd. ?.9i'ld D.kr{jtilim 6t y.ld&&3dEvy!'n,.i:* es; o(tAy h lyii dihdiE

miFEr4l'inYadll|u'.::ii ia! s:.i E rg3i 1 cd No , l;abd .L&: sLfi rtrdin &h 1d @knr!:.r r .'ty&.dohfubrh|l['Jr rrl rd rnrd l(e!n{ I'ui.n L.im us ol.hr kd.@rn!u. r2fi00r Emr'd. eit nlilir:l

riod M..rzi: ltubr a.

-

sruyi

E

T;SEI

B:r,L'!

TERS^X TERS^XECILII' rrshlcrlrK s^!^yt v[ rKARsr doNiM StnE l rr0 YIrNA ^tr oL*c^N cEIiELXURULIo?r4NTl JEISAN TERS,IIIECILI(

o, r.Prmv4h

YO{ETI,, TURULU OYEL

ffi''!1ooo yJA t! o,b 6c*dT.'ls,'oghl $tjtn.']Ei09']o.&evlh c.bni MdrDqi, (M.'ra Mi. hdrdi) r.le'q G/ 16&16 r.r3?d d.3 rdisr^|tnr, e''d.sqitr"qdE.. b!r,.l sai r. ridd uldii Nirdq 21o6no0t bdt E

T^Srlacrl'rK aa^r4 vErt c^rar ^[oNrM stR.

c'Fr*k ne b"un a." ir. |gibial@h.llrled'Bt h&ntnrp|.i*.k&+ !r ol.bftn&i E djt6 lrlqrqi !9dedni hh rairb 3r4 r1od M.n;: !d!d fu''.Y!h|Dldd|tM6.^lft oi.

Torr.ild. .hlnreqk rqr. birhrs bln!.ldtlfu 1414 seri s r-rcrEr B:rxha,

o.t'Wrix

?^KU 1M2!{

Tl*-.*.tl|.,J"ltd*, v!6b''*4d.yal'!.tn. rindii &l!& 7, dddr'dd ,a6lor !.r' h re3o6& ib 'frd6!I|:-h'4lollre'i kir E ir!! ntun oh'!t. 6762rer, ii'r rM x&s

fode

r4!i:.t.t:ts:

!, .

Bq&:do!'EJI.JL:i!''.

ffi.
riq

f;
[']

19MART2OO1 SAYI: 5?55
,,qdd noni sd ffloqdln,dn

r^sflE ult\!.

t.

ra *u,

trd trffi ktzx4rxt nc^i6 doNIw sn eal L'"a,rl.r }/d*"you&a c{ ^,ir. rsr

ed

o.!ul

r:wr &n\&r!,8 i!,r -rr ya*- nm r,iu"i*r * u a 31jY.Y:Y']:.139']13]''iodEn'r'|kd'lli@&'@!!s Ehi ohi! oe n,r tu r;i;;ii;;:: @h'4 " -"*r."'d, _,l* d&H; " i;:r;;Hi-*l;. ;1"H,',1-" ' . - .b:ocu$ FNAI'AL MRAL,MA AN1NIM sjl,IttTr YONET]M KV}IJLU ICUURI K,d ttw'st FaruTo.ihi :zutn3 :a.B.zo,t,

l'e.r

#*s:sr.#*trffi,ffihH;i,s
ti r T^x. rterai ncrilr aoNtM '|Rkrn,MN r,.pna or^adom -aN-; ,$tr6tinh

ya4nn turu ti*t nu\ahdE bpt.a.to, or.tddkt ta,ul

rjir,#i6J#*Itr'.:H{.,iH}iH{-,+fr i j'i!Tr:# I*ill;;.^i ,
')

'1:1 .-u-'i,r.Ya' :Y rrcrry9}

:,l"t Lnl;"J;'j:;*#T:#ni.l#tli:^"J:J;.
5@.d a, N*di od;drEni, e&leEd.bsdrul.isPr'o9]iu

p^': *':!4^ !:",:i, bt.nbqt n Kaab, r,,t" cd.n Ltue.ut Hne.,n,.,,ne rc lrruNu ttr5 Ht.,hc,;tu" .d^ tpt No)05/1t2 dei.4t ?da R'a t,t._in r r x .,,, -D me4, rtr,,na Y..4td Ku1tu q4' o!"4 nL a4. t ,at,,"

.:"'j'fj,il"j:j*"-**b(hb.ib'dib('n{nnbdurd{hn

H;:i$rtg:s*#fl i::t#ffi ffi ffHItr;.;:,16 *

J,
I

i|4b;;lir: tlsilL"Jft ltr',i.#ffiTh-H.Jdff H.K'e
\ oti' \:tlt

jy,r: ji dls,lxxH*Flifit3tr&r.5#tifd#", '
Doetji riNiNsa!:dR^r^nt^ ANoNIM SIR(Erl , yANE IrI EalRrEaE1&1Rl
.02.A1)001 KotqTo1i

orbdi'i it. *aet wtitd4ln.

'

'

T.cr*t.Yailf-, r..
^--*

ffi1i:u:f.tf"T-

iond'a,4!,i.,('@d,n.'.o'

,a!s.b*

oy 6,"rri rL --.

€,.d1

inl:i.:T#rt !l::ji$:.!:iirH'qn!'iEi'sJ#itf :i;,
:u Ir ?.@ ol,if,4 FF I odqtlqq oblx c(c xud b,h. u.,1o- eb! B4 t0.r2.r0o0 h, drr, a--n. n! 6
hrhrtr?

.

.5n 4inE t6,.nn

tantu.tk2t

tutt4ihde

bpt ;d.*

.rabda*i *atan

::?:][,,[rj1:lill".".."b!|qfug:.!cnng|4
! DdonDd,lndri &i

r c. bi r r@ sdribd f6d6 s!fur xodsi Mut& \uB!r4cvFi3@&|!qo''MM.lre5qic&/bae''vdr 1tlr! rAxnrM Hlz\iFrL& rie$.Er aNoMM YONETIM XWULU I(AiARI

srldh sNn

LE Di-

Irdlo .da htottut hLnd u rune ttpttan atahd ,a;uc!m atusd, ,.ni Nn tih h'tutu d6b tuk tdain : 301*4 :,4rda C.'.tbt6 tatkA, to.d"ae . LD*yrt@ rt,t? : tiaflt@ar Qaikaais sa.],k sualJj&d N€ih TotzirEa Y @ , tt $id dnqud hu h4. ish" tt_a Ca.a,_ izrtu^*, tt hdnnzdt, c.ttt<rJzu rttMJlM N-* r.*,;Fi t,t"_ * n tit s.tc.t 3M B. atna c&.tla,u,ta bnhh. Mtutt* i&a r. h4 tune ttuit v. thoro ,.6L hh^dNr4 ,1r@n ay'nnzl il. tef wi|d4tu. ni id Ytr,h K!1L 0lri ^&!b4rcr.. 'q! r (d, tubI d[ uer yad r* ytu, - .*; oh, H* a_r *,**_*,,^,".,,,Frr_ rE ykh r"^" dF,\,. y,*

d,' I :Y6..dEK!rulu Od'.vTaksiht Hr.

: c.E't v-[t BUcurocLU, ozD64lR. se.eil
r dnrlrha. bplrnrn Fr.dn Ln

;*,

|la( ?0or dhbd. y.p .n oriaaibro c...1 Ku.lrL oy.nkkn'. btr rd s\.rk 5.cit.n 6y.r.d', y.plkhn vr(. Yon-in xururu3.$!614' f c!-n v&.r sucuKoclu.nln.yon.on Rurulr sqrrn v.kllrt].e s.rprr ozffMeld w rdnedn (Jruju oy.r{n. Nfi4, Ydi;(in xutulufa${r c.E:l vaklUquKo4lu4un rirk r 6r%Drv.rr \s,rul{ntr:!! 6nnf.rr t:lB
deidin6;tu r!k6 xd{} ,rrE c4E vs s4ro&q ,!z ytud xer 3q6 tsLl *Fr DOGU{ iAXTOIING Docls F noRhc t(d ,qra: rturj oi|eiF tu*r0-; d4nEil y.@n! ^!dt aoNlM stnst .! c6.H, srp{ rq ,16

'ydNETlMEURa,La TARAN

TIZMETLERI

NONIM SlRt(ETi

l*rtlr

tu

srd! rldrftalr@

Ketut NMt KcryLri]i ,,ti,kdihht6^ain tur'oruo (h]JM tNo{lM srxErt c{ Nq.r! !

:20\tn9 ':02.0l.t0'l h,tulu,ri,k4 h.,tabd. te?IMakarolda*i Lan

sdxo6t5:|$ie ' ' locus f6-\sL fr.d rt&. L&u u!ll!4

Y'e d dL Md ^tel

t rdndin k!tut' qE&irdzn ktif. .a., Ei,ttui )

.,..,..,,1;,:_r"".1ffir.r :

.;:;1ffi.l"tjffi
-:-' ---i-: t];ii !

ioooYir,I ir."rd,id'oi'i',iirinii
LnLr. ruv\,

HizyqryIgcmrnr ggfglffi* FAKT9RNt or,AG4-r't Rffiur ii., uoius t
; !
TOPLANTITUTANAGI
I

*''',',,,,';', "",,,.!;tr'd;:";:;f:':;:rri::;$;;'u:"i:#:,'ffi r*:iii::;:-i;;z;:,*";:;,y::ly;:;",,*:i;::!*i!:!,i!ffi ';;;",!;;;;!::if ;Ti!zo,.a*o*,,
;:::;:,';;:;'i;:,1;;';;'li.|.pr"iii" ';;;;;;;;:;;;;;;;;
,;;;t;;;, ,,i",i,*
knk oc; "'**ii

': I, i'; i f'

,i,i!"i:ri;:::::i:r:iIi:;i::,ii":;;r,:fr;:;:'i:I;"'r::i:#:"iJy!y,:l:-:. anasazte'mefe i cercLte ce'ek i{^Jr ia'ia'tin'nuebout"ce t'anun
^^a DvanBa'k toptann itzenne ota,p^in ontavtman

d h:
..

' Memwttt Ahdet EE^ELKtkA^"ovroptada ha Zii"ii c"',"txi-r7opu'is s"sr-t4 na ventdl *.'i"*t,:::n:o:bt t: jt,le ka* re,, vi-tui..lLi'p,,i ii"".,7i'L roK-4r.')
:it

t4t siindenra PoriSl)tncsinc FeCi si r'

i

,.,.,'",']' ;:X"'ii;',:,:::'L;:i':;;i';;:'r',:;; ;i; eiii^Zi""i'

x*zi'* !l:"li:"y::i:'i:::;:::.i::i,!:':"" ainao'i,i',ru it :obbii,'i:i,"i,i, aop-u," ik Kwut' i't* tznetin orb;tizi

ldi ve t :0oa i't,"' t *.t p r "p.ru okundu ov b ttlili t tc i bru eA

5

''--" th,o tdild. kunttuna ) itewine UEwy 'Iuzln vbnetin nntu naon,st,iIasL 7i N"".tnr tctE$ in vonerim

*n"'""':i";;;:"r:J';€::&:;i'iil,!i*,iflii':iTiifl;itus, ite 'vrine'Abd;rkadi,QELIK'in)'6nehn

'**;

".*,i ti'l rli"iiii iitiii* rHrxi,t:"r;r j ;:::: ;iii t,i:**,. w^n".,ai"i"i i'i't"n,Iifit;y:,::il::;#,f :I::t": n" iiii cdir
i::y:::'#::'
,l Edtata: Sncsi BloI D:8 Kad nv'ktonbulod
karcr |eildi. 6) Dilekler konntuldu Dn'an BaSkall

o':killi;liiYiiil,i,"lti*,,e, o,,,,ki)n;aitncsin. :::: a,.,i^ r.g,n Ala:.hir6s"Ado narc.uwuktu

Kn'e o^^" ;;''t;':,i:#:;:;;i:;il;J",:;,2:;if:;::;;;:'il{.lho, *'",, sokakhan

tr::":;;l:JI::::{"tr::H':.s:r;t{^:ili:',1€.hY'r;,"!Ny

b

.:: :::

'. |

.

xi\
<EE6a ARER^ i gie

s&

:ii
! !

E E q

aie

t
.Sa 14",

sti*!r
oi *9E I

iFr

t

a

S
a
I

.i: =
. Ei ' 3.$

*

91: v\ * / o\i *
!

d

s
g

3
)

e s€l . .

;l ci

i' X*

t

SSBEse

il : g

i:.-

t- 'E

t
-:

E l*n+li i

IritiiS : iQIEt:

r..I!

s . 6 d *i q : * i x
€ d .!a E\

a'd s . 6

"*-a

i ds f 3

: e
q h It .h€ i tla'q

ie

\> N*i

QX

KTIRIJLU
Numarasr :2007172
: ? 1,4 Ylq A

i,t'

'

o'u'[llil],^,rrun"l,l^ofl,l,l]'ru*,

ite ovbittili asaltdaki toptattaruk ^erlezinde

""' ""i; *i'rl;; kuarla almqkrdtr. G-ers! sqrrIi-q;:dl :*""**l:, .200 ;;;etim kurulu 0Y+olaEa! " l karan almr$hr'
#"E di;;ili;;guoai_-,nr" titt"t -"tt"a"oe vapmak
karar Yerilmittir' bulunmaYa . GIJNDEM

'i:r-lr,-g*{Tf H,lffiHti:1##ffT"$"".*" s,ilHf

Ahmet QEKELKIRAN'rn'Ba5kan Batkanhgr'na Kurul Topiantrsr Genel I"t Olaqan uEur

qELrK' in ,', yg#1"il5;?*i",{H**:.lk*l;ie[l;;]l.nkadi' SokakKose
Beyazrr tit"tt Muiur'"prtguf C-"1rufduGa-lata yuprnuL 6) 1 y siireylegoreu

v" 2) 2000yrh Brlango f-lzu'u' u"tupii"t'm o1<rmmasr'mlitalahasr'ibrast kararlttlhazl' ht'susunda degerlendirilmesi cahsmaianrun karar hususLurda ici}ldzl' ve :, il"i"i"p t^p-"-"i" okunmasr ib-asr ve yedneulur YILNLAZ'm Ydnetlm KELES'lnyonehmKururu;;dan'isrifasi 4) Nezahat ' kararittihazl' hususunda seqilmesi K;lu UyeliEine'ne

Memurlugu'na Toplama Y;d;"'1,;;;;;iauu.ua; ger-ixio,ov karar hususunda ittihazt' " rriiiizfi,ri",ioiig" rusalN"tit' ioret'in seqilmeleri ylh ve ddnem

"'

?) ''

mukim ozttir'k'i:rtrl'lffii nliiii' ^,i""i"de Eretin i:li;;;,H113'1fii". iizere 1 $t siireylegorevYaPmak

mukimAhmet D: ^,li;rrJ is ^:;Mimo'za No:+-8 t 5 Kaa*ov/isr'adresinde C u;nlKu HamdibeY f Lt'ufo laitan vetiltiEine CEKELKIRAN\n,'i,t"t yonetim mukimAbd^iilkadir adresinde 4/i6 Kadn(ov"Istanbul #ti"C;;;"t#1 Ressam sokak $evket T -ToIC{T'n t;;"tl- L"tuluiii"uto"rire Cu}ruklu 6;fri{ilil llasanNezjh mukim a;resinde ;;1; ;;;; S*"senevler/isT

s"kak24.riimJrartmTf ii.'y.-rti'.,r"."i' ?'1: 1"i*?.1:3..ti::::?"llS:J""

i,i;lHill?t'1""".1;:;it:.{"J"Y*l'trSffi ffi$i}Hffi:i.
D:8 Rad&dYAfSl A E;inrat Sitesi BLok

10)Dileher.

karar hususunda ittihazr' segikneieri il/-\

,'Tf ,\\ DULK;DIR QELI<

A}S4ET QEKELKIRAN

UGURYILMAZ

"T'.9]

E|

u
:

2 -

tf il

T r

T-CT A N B U c A R E T M E MU R t U G U

[s IEI{a05
Memur:1uk sayr 9irke! r hk

11.2.2002 dosyaslna in!ika1 eden $ir\ctin ricaret !aril)1i tescilin ilan edildigi Ttrklye talebini2 ilgili k1sm1n1n fotokopisi Fir\.t1e gon(i.riIni9r1r.

lar:ihli sicili lizerine

\te 1'2 6'2002 lescilin Gazelesinan iliFikte

J tl

..a
,,,

I
o

ll

l"

34112 Emin6nii istanbul
: (2 1 2 1 4 5 5 6 0 0 0 ( ?1 2 I 5 1 3 1 5 faali./etle,: E-I)osta

-.:.{klnda bilgilendirilebilr.er.rz

lcin

ir'irie:r :-::::1oDik

F
t

w M
TURKTYT l rARliT siciLi cAzFTusl
ft drra rri h. cir ri{i!*irli[ n4 shrJr!. rr, Y0' lc |${d[&tr ^|j tl'sl: inkn' r'q'ir! :. odlrrigiitrqh ?- $*d do!$eo ! r nlrtu n t*dc sribr h $. driL, $dn$ii 2.a|])d.tre't * lLsw un N rLnir

i|] HAZIRAN 2oo2 sAyl:55'12
{ D6nri (r$r No.r!l3r qir. 4 nFi 4'b6!{ qy. rnrdiir.lrdvcilni i

qhin knii,rL rilhre d$iri Na1{ tud*ry inftd idGi(b

m|.nGriii i7 rc 100, h.ir K

[rn icor*

durkh 6nr $yrrl DqkroG qririili qr 'r ir\!r*i dsi

lylDdit|Y!mo!q|!11[ij/. rr...:0r! rsoiidc tr{i

i ylldiri

\,r! ep

't4r-

ci$u'

r"ar

}]Fo'

rtill't

. r- snrd ndry

ji,ldij

(5/^j(|+rlq*) u,,rit ri$Er srrii

Kri

rdL

s 'rf,

$qrq

(r

N!,

ri,ijri,,ii

i.L Nl

s..r. ai:(an.s^N^vti
j si r r! tiLr&r{rLnj{ rlru .qrJ vifrili ii iNr\huL! iliriJerik yri-

M'kvhd!

({h0,r

.!'irrih

r'

siru

r4!z

.ir$iLrr

t 5iru , i\!i $ \rs sid-

No.' ( | Din! 1 rLr N\ in0[d v$\q,!h Mdr vi$?!d cini l4l?li7J l} 1J/^Ji

lrt 5 yi ir;!trr*ddhlh ^rnJr{ NLirfidq ft urd!'

-

rird

{!*rriy 16dc'ti!

{

nr
rur dr(,i0ii , rfhi \jrr

d

r i{4d

silii
&g!tu h'i[r lcaitr trtLib

o E qgqL drir |1. n[: fi][!d|

Y! ooM[

!E

'st]l cditii

ri! nr' r-itiiqr ti kdi oix{r

r ^ ! r r i ( s r l r , s i N , \ ! iv i (turci,

Ttc^Nr ridlr(D 5rtr(rrl stor{ 11![q Mrj. r,h tLt
(ti,krun j r'sri!tui $'bc ni'!\ dlllikt gi

ir'-i

rsB

sr!

(;iisnni srilHL {ir. iN{ s(
ti kni ih$y

rfti i

i\r{6i

M[. s{sri

r d. ozM sr Nq.{e

(lr.lM r ki,\{n r,lfihri)
r r nqmt iyD risdjli

rlc{i M$un: Lhi d r!tr r{i urs0,d,nr !c rounoa!,
'rrr i(! !.! rqriLLilitJrdtrNi $4dh iini !r Nftlili\iqL rlu rd r! tryry I dnk 4 ftufi hft, r- s'ld htr'

li $ .rlroirr

rrdri

c .

I,.,an2 6 ilidu lqll di!|i!i
r''k'i ^rldai 14 itrd ! dnn 1f.ydt|Bin,ci|j$ttn!icv0'q.dlhdmsoE$6rsiq, ndirrigi,o Lrdnhsh! $r!! i!!i ir! irairirry r!! r ii!n. rln,ri FNLra{ii oybr[g, i.

1:r

ryrhdiFini rrdar

fiLlru'dli

Ei irr! r$!r r

$*u rw('!!c
||l!du[[''dllhrioni

0ukr' irriurt

5r[L qnidri

rqii

]tsd

,,rftqr

ti{di

n

KtN

6 rn6tri

L{hhd

r. rjrrd oilkm 6r si6L s,db0ri ri*dr! ,rji i!tu! d!&!!iNrii' r.fl[oi doo. fr, ,k r'qN iF lurdr! ijr

r inrd qhsrodrr irqh (iLtr{{0!rtr rirrdto $.vui Jldruld.Ji'yi'dD'l/11'' t$ d r. nyNkr' s!!id'

roa&{ryk,lb'nrx,l'ir hsM. sdi0 Yi tu'.jj, g.nid. dlM sql| ft^$ oi*h $,,hi) ln|{ hflrihu lrd M.ddi l ilul 0r

risriliLi"
tur idri )& fr{d{,i, oryrukN indsd\ idru,r r

, i.roor bih r!

snN

sgddy''r'rtrsF[n

r $krd uikrxnrh, r) o Krtritr', olr, tirrtk s.Y$r

I'dd btr rhi

rs|o isri i\r

o ? ir! iln Lwri ri riDidtri r$i

$
H

rj
:ll
.. .:.

ronrtvu riIenrir
0|!ml !'' syfu) : v! i,,{!, Fhnll| F,n hrir6 rir.adi 04d1', I d.ni!i'$r 7.6100]un[|'!2.yli|.0]hyl' d4b. rnruL rm'i N @ ihn i!rsn(! oti*,i 67nz rrd, lsn .hr E rc3ull'i]'i'iy,_ @ir dikili

Tophflrri t',tr.|'; cii r'..trldri ynts shq lu. ir,

?.- $d( onlrrrrdi' frdk $4h,u i! jid.dr diti h tm.b!tr $otryBi'rin 2.m.00).droTL [r klur,F b.rh{u l$s fo|2?'ciil|'0{l0uluih|. l||lJywniriMrahd!*n

i*!re 'rlc uydtru M.'divstiydrr$ Y{rr Nql x'd'i.y rtrtrbrr !dBi;& n*iL4 I'iir .l\* 1trr,*n, J nikniliih rt.01.:00! hn1 ; sslrdiFmlu[!*Jail

eidn

6!qN

si*d D4c'ii&
r- $ii*d

,arhn ,nkr hfiM{ +a,cri -_
Nrai ,ituliJ dlu

R i.lod? h.ihid!

3, Y,&*i" srrj !'1;

! Ylrqdli i;*

hB, [s,

qwir.

e,hr

r^iir

$nrd

'rdcz

)- l**
Kr

. J0d.dm0ao.teluiirrn

Tr.

.', .r" r," ln.
i,6d,r scHid. trshz!!{ ri.."d Mrdiiiidiii, D?rvr *,y[ lirri]qi a.Eiiilr r n$rqud! d.ljr rir( yqi_ fi orrnr{
noft0inE

N.l6 ri.,i,iri

d.*uo&

brrhfl(

srt{di

r- tuyffydii 'sJr w rih, irr

! r.LEKsrrt,N^N^Ytl vrrlc|IlErLtMfrflt rldn 6i{en Mqr-! sudyi &ri

:. si""1 r;^r r:,,r-r,r, ^ ro (iu,Lt
r. it*dn trd w \LTrtrj s-

1. .si*L( ..ti"z n{dh{ rcr",liyc

li*i.\' o+h;r,!,

l

hr.,itol srEr{r.

M,z K r rhir2

rqih{

t*

d

rk r ri iri !t'rdidrhm.

M!,nen5or.N!.'KnlD'i!, larq Lbii ucr &fi{iF

in'a

|. 9*di

l.

knn'!

.o,$;]

rid.i nu*rj il. ii6r iurn! ycitrhny!|(.ni!'Flh!|!&D _ iddii n*ulry t6.rir4titiidri I r.6.ru !,ih_nire iiy, ! oii !rr' odl'|ql ihrh.rti@r isil !c rii' i{Li'id oherh 676? |viftn4['df|ic6i!nui' N?a!'*trr,rr&t!,,r";r. r}diE kihi4 i;.r .dikrh,

:.cin'r5iJc3dd$(I*bqt! rqr dfurE r bhr, axli

(r7^xrf.n4)
liLi[d 1ia,{ snir

lfrd{r Mqrioird!'

Trcrru,

srdri
G)ik'i E,toh. or*a, &q!e M!,

krqLh"t ldErir!

,rhh!

s$r 1!:(str,s^N^yi vt Drjrrtr^r!f, r,hnrDh lsd Mrlvi, ci"8rtoh sn*H, q i,,rs, I L-. sr.

M^B\^crLrxs^N^Ytvr: Tl.^t{o LiMhdD SlhKsrl Tau,1 M$Ler; Lklt{l rhiji{ Mqi4 Mdi r}*n{iy

i u.Lr. rrril :siun .h T*!.d ui'ld fl.r.dr odi{{ X m d ' & . " : .

::rl:ar

; r'

llhnhqr

ft{i

.srr.r

lftdN rrqtui Mrrui,rlr1,!n
ri*flh rhr4iy r ndqr+ dq

skri

|*Mubn o"ri ?i-i: cf&r: srbc dc d.dnr ili ,. d!'{1@ hnruiir $;,. Mh $ dlt' ( ,1. o6E sr. N.ai,, r. E [. rr{ruD krll;c[ll|dl.n

ru^&\o rqn(artr rr,,.r m,*a, t"*r"i rn r-,i"*a"iir" "aru*,
tddh k'liit r4 'dlnilihda

r{dh

Lbnbd r?. triurshln w irtu Lrq ni! ,!r r(rdiSin r74.n[1 tui rtro stltr iru
b90q0siNatrydin'a$

(n.M

c,vrLr rJMh'}f,'

]] o1n0, !il''i,t

INi|dilllgi

Ifi' drifr( h

'{mRtu!! iudei dde

id{r ogqrirli: &'i'ir'i ci,.r. uri,riC@.NdRriq67 I ., ir-,i "*r-ir,
vr ekr /*flrr ,!zt rlrnfl ti, ni&diAidbn triario l*iet i&ii iirqui. uhDr r {?o n,y,r, qu6 din* w $r46ur* 1 |].6,m: bnh'J! h! |di|Jigi xri'i r'.od riuicir trr.r

"_, ;;;,,.,,",,

,,..

chleii

i;tifl Mt.i("';si: :''r: i*rI igs r. s;-"tr N;r
rr![d

N|}1'sdil00Qll0r:h'lhi*|c

nhijslc hrhF .

I

hrihiitftrejrqruilj,,]

'i"ir ;;;;'

.

s*, rtcd

*,.qr * i,,
K,itr !r$i,: r_ $i*d ii*_

trr ,u ryr'o drEk 4 ndnrrule nrPilri $irrho dryirriht D.62m: itiqL ksit si,1,!i

a*"'.

loo:,r;r

1-$i*!mdrftqifi r.gi*di.rG mHi :

Itrkr ri{rr Li,ii'c/ii.hri .. rL[j'nu*ei: lrqts Mrr tu!' K.r n,6 ai'tri.od ,ix'Li 'ti(sid|Nij]?]0.1,!?0$5

n{rh.r

hlsun {i{d diD

r$G'd!yud,r,c$bn kj

! $ ,r odrtbn,ini i{lrd slll3n h ikdrc ,,hihi br1ilidror tr4ini'r r.000.M.0o11, r'& k8tu!, rrr" hst |l. hs-

(!HM Irrd ink Nre id! qirrd ,'rjd,rj hdr' ivj,r!turhqhd,L ! s*( tri'rhflndrr |iisYin tul'frnuNi u ri,Lur,ic;n r5.0tl'l$0naiyia]|i$ilhn' !'$nd'r1.uFr|usrdii|l M"]'.}.,].! s*'( !;ff tr||Icdirviirtuhih'r ^,iodi nurii Rrtr' ^k!h'r !{rrt J turiilr,i'r t7.1.ro2 Fii w !&j]|'d[iP!F|uhissd}v]]r 1- $id.d d*lm"dd turuinr0lh' t*.trc s-@.flxlknnnrri1r. oiiu Ns( tilitje

rbqrr ,r borfti rhdtrnln riEr. shn h{qEql $s6ts @r*n sc41B0 6i[i"

Kq(

ddi.

$i*d

idQi

,

rorrd' ydi: $i*d mskqi

Y*"Dt', sd"r rir& si,-i ?a? cEydi.& rrh !t ,idGindc

04-66A^662-

a

Celse : no Celsetarihi :02.05.2006 Baikan KemalettinYiiksel 20i44 uye M.OlcayKurtsoy 238j6 uye NevzatBozta$ 30766 Katip FatnaKaraahmetoglu 988 Belli giin ve saatte celse aQlldl. Davactvekili Av.HakanSiinmezgeldi. davall gelmedi. Agtk durugmaya devam olundu. Davacrvekili :yazrlanmtizekkerelerin tekiti talepolunur,aynca 02.05.2006 ... tarihli dilekgemizi tekar ederiz, dedi. G.D_ 1-Sanayi : TicaretBakanhlr istanbulil Mtidtirliigtineyazllanmiizekkerenin , tekitille,giderin5 giinliik siiredepoettinhesrne, durugmanrn 09.06.2006 giinu saat15.05,e ^^ ^- 2-Bu nedenle brakrlmasma kararver di. 02.05.2005 Baqkan 20744 '0ye23876 Uye30766 Karip 988

(604?({.hvit7 'ooo,
Celse : no

3. qsctve r!cQ(q-.
nAHt(EnESt

hrt-

9y. !y:

20744 ;*'-"#t :;*|1g';,'"1?f"**' M.Olcay Kunsoy 23876
: Nevzar Boztag 301^6:

) f or>. LOr.t

r7t7./fn

5

Davacr vekili Av.Hakan Stinmez geldi. Davall gelmedi, agrk duru'gmaya devam otunou, Davacr vekili, 14.03.2006 giinlii dilekQemizi tekrarederizdedi. G.D : I-HUMK.75/2ve lT9B.madde hiikmii gerelince davacr vekilininagrkiadrgr ve gttste.diEi imzalam itiraz ettili 25.10.2005 giinlii dilekgede belirtileny6netimkurulukaran, genelLurulkararlannln celbiy6niinden ; a-)Cenel kuul kararlan igin Sanayi Ticaret Bakanllr istanbul il MiidiirliiEiine miizekkereyazllmasma. b-)Ytinetim kuulu kararlanigin ise daval A.O.'h!m sicil dosyasrmn ttimi.iniin celbi ile iglern yap an kayltlar y6niinden ara$h lmast ile celsearasnda delerlendirme yaprlmak ve sonugta yazllacakmiizekkere yitniindende davacrvekilinin belirtecekolduEuadrese masrafinrnda verilmesi ile ydnetimkurulu karannmcelbine, 2-Cevabrngelmesinden sonra HUMK.77 A.iHS.nin 6/3.madde hiikmiine giire, sahtecilik ydntinden HUMK.308-309.madde hiikmii gerelince inceleme yaprlm4sr bakrmndangerekirsekarar ittihazna, 3-Bu nedenle duruqmanrn 02.05.2006 gtinii saat14.00'e buak masrna kararverildi.

t4.03.2006

Bapkan 20744

Uye23876

'Jye 30766

Katip 988

2004-66

.

Celse no: Celse tarihi Baqkan
ii..^

: 09.06.2006 : Kemalettinyiiksel
: Lvt.Utcay Kurlsol

20744
239j6

y.r.

uye

i NevzatBo"tat

Belli gunve saatte celse aQdd1. vekili Av.HakanSdnmezgeldi. davah gelmedi. Ag* durugmaya devam ol*d,.LDuru"r Davacl vekili.bilirkiSi re*ikalrntn talep olunur, laprlmasr dedi. uinkiqiye yetti veriirne/;;,ttl"

5"ll

: Fatma Karaahmetoglu 988

30766

o**'"""""or.l"itrf" i:1l,:il,

incelemeni! bakrmmdtur konusu vaprlmasl dava olan
-"relemenrn yaprlmast agrsndan asaglda belirtilen

'--'ii{ifi

yTt ,rin duu,ac, iicreti300,00 *f.ili ?"*n"aanfiie,_i# srirede depo "O'^"rraSrtttU'ut
3-RaporunlO gfinli.iksiiredeibraz ve tebligine, n"O""t" duruqmanm 22.09.2000 gii;ii saat13.45,e brrakrlmasrna karal verildi. Or.OU.rl;?u Batkan20744 Uye23876

o-lljttrrl{l5r olarak rcsen Rtza ziim .Lin Aii I ta)ininec-)ncelemenin tahkikat hakimligince. Zl.Oe.ZbOO giinii.*t 9.3O,da yaprlmasrna,

iizerinde vaprramk, i'!ffi ,yffi:Hm;:tl*e' asr.rrar incereme

,

')ye 30766

Katip 988

I

.lrar;i*i.:r:,-

,+

^J 2l FAZIRAN 2002 SAYI:5J75
r. Mqt4 3{L ql{'l 4l!&rd hde,

TtrRxiyETlcAiET sicll cAzETEsi
ir, 5idr n@ris,

^.tu&: Pdar lr MlMnci Orki'h cddo No: ,7^ Ktar,

Yry r*i

lro

ried ,tuhlr 2. Norcririiin ' l'6 ,00, b,'i|' '' |6 ny ib;,' on*brNhrlnD'oblt rro i3lhdir, o,hrda r NdtriBitrii ,.r.2s! kib 1363r it. qr onryn r|E h.J&'uc!i 676?nrr; rd ncdudqtthzd:rd b*idiuiEirhtr dw. r,ad b!d, vdr.LE

boa{ .h";d kndr-. ^!o'ro Skrc! y6@d, Kurut! (rE NuM': 2ood9 (qrEdi rr.6)oo

. lifriob: Ye..i,i Kudru 9nKdDdlr'de roptffir st drl

lr;!d

rr-d

.sHi

Lbnllr

fi.u(

srii

be Ah. cdrhn''r nirnr, ' ,@ar e $tdi rs rtdr

'l s'*, u--,. *" **. r.
. lldrduNd TEMTZLIXs^Nrl v.

oiMaratis^N^vt vt

0a.s.qd&r' rk*r b4rd: l;hibll kd,r.at Fikiftts BEdj4 cd. J0'Bubils.*'No:6D'I Ti.nDdlaij|.ici|n|Ilrftl r. snkdii mriyditulc irydr 3nrm.diEi'd.i 0r 06.1002bt JA.'ir'd*6y.'NoEdiAD[ ''6100,,.'i r 120.! ih;yL r!* ritui K h" hiLi.r;" ry@r dhr k fr.hqbgum, r.6.2.02 turide @r dndai

ut'JE"
bpb,Br {r& tud oliar !rM6,! 0,8 d' Y.drk Mrr! NnoYotu Bo EltE Fi|, s.r. Nd iJ,i rrcd ft*et ir. dctr fliutur

Ttri n!d@r,ltunblrlMh &irLr Kdrikoftsdryi si,si ^nqi tu*'i ir.si.i ruoii'n

sin d oarh

tir##fl:ffiitilt
., ){r, qtrhn uu,! bnnm

i"{IU40d{]Nob]4iiin o 6.e? "d )66! -y, ,[ _. w ir,,t hn4jr.Mi<t 6?42 qy'r' fti( f i€d bliu huc rnie ry@ dI& r ;;;!h. nud,ri v4*nm 6idir;( 13.61@2 ruiiid. hI djtdiai

,. rd$
mcNrhlemuidi . (€rlr .diJdiir jh dru'6 vsitrln

n!n!n drnk $idcr

M$ Hi iiEry S( q4dq ^d. Nq :r o 13 KldrdY. t5L d^:ii& .Gi. r!&y d:q.h r. $ikc' 6iy. I,kalFhh md e lEi oh blrdrll cd No: r4 zjq!"r Kdr6r/i n.
'riqPi0irro

or Mdd s{tryr r ftqd Li xr/ th{dronrda xururu

d.**"dF^hL.*.

K& siLir tr.06,r00? $k*d q$k|* knrurd bqir' y'@t .tuttr $tua Nd.ztu bd{rdr $isdr' r+} r $r I si*d ft*4inizjtr r. sird ed ;,r!i"i, r.;nF Hrhde i&6riD .kLinct6 To&y Ozd,ii h Fni hlMr iriz si*d rFi ,rhr v, d .c!i ndoturiiiEn ie sj,rd rr

Kou: ^d,* Degr{iai hrrEF

DO.US FANORh{G

r--nar
ri6

?

5lRcrt rk|n ;dkri
Clbict6y

ins

s,id o(kbn 05!6.1002;d str!!, ft,rdr& opr4;6r

otu!r:," . $ik, ink., n. r-i& bp/{t,it q bdg, r. *{id Jur. kdr r. Sidcd! DdiEi Frtr sd. . xdedy, Lbrbjrr tddindc hulu: yrd* rh sj*q E*ejih
Md. N(qoL!

'KifikfislfyisGi^n0& ' i.qi olhr d.gdnimeiiq ). Dih..i( I *d mr!0d oLi ,hid6 si*d hrd{ir0gix :!6 o, biiili il. ru, wdrEi,rii

srprli No, a76.

ii*"1*":*;::ntrr*,
-,4qidn a : dr{ nrc,!, inz ik trnd hs kdir v. ir:a !ror€

tftni O'k0d' 7. Norslili, cd .12.6.200? k r?e6i ;y Eit ! oi.y]rydD.linlu!]uhlndo jbi' ilrioij oLdr. r r* E 6761rtr rd Tj@r tu@u idrq|.;E !y!h d&r !c ftnqrr&eur&k-rcribrn

r. Sntd ;tuhnnds ^ri o7lugub snk4*i n vdtr r0 (on) his&ii irqi'r oho ?50000000.,TL (ili !n:.iri Diryoi)nk. hikdrin @ub,

sor. No: ,rr rm tkhtqiii.

B@i Errho Frjz

otki&lddbur yrr,lneE t!

M.E 2002tur E tqa gnt, ffird! ddr h'ji. 6d*din Fir.idl F M.r. .YrE SL Noa 2t r:d,k6y, l{ r&*id. nukiD. "di ssk;l tua rc qdb N!IwBudllnd.hh''d|' . ?. ^ri d:!!g6 uu rjdii. o+dB' mdqiyl. si&d 3. vd d?, Ed.dd. aitu

iuidftiFiti{|csc*6'Bhi firdinlGc oy digr'

hhrbur
M.n!ddt!nd'.

Tirrc.

sr.lr

D"lq F*d';s Hr".d*i lroniri srrk ri Y6ldrh x!'or!

xrr^uM^ ^NoNtM
dzEReN conrRor.lEME \€ OISNCTRET L'MTED nod @'kd: tnihlroc giiqdiiz y&EtiEl<ido jia rd'qr.r,i.6ds4r qltdi_ r) si*d i*; i,L r.i b !i'. ^[d 9&ed,h;br.r rEgn!si*drsrod6si E rtu ,&ti uD,iu|d 4 li.ri4r. brs 6,Erdi. :

r0 (oD) !!* Lrn,r,!, xo ooo.d.o (iri youdu n;.rL rrit r!|l', s;ml rd (d) ikn rud6 : $.0@ooa.rL (trr F .xi ;. rFn)lnl6 B&r

cl]n t^al,Mi s^Mn l? nc.{RE't iiMITED

,, t*l

w Dr9 rlc{Rs. LlMtrED snr(En .
r_bd trr.aL Kr4r.r rq!*6a'r ltul xri{i!!'

T A F I Y E{ r N D ' OZEiAN COMROIGEME

Eeuy&ntl|rulhjuru ri'rdD g*i& 7. rbErffi I:d0a,-t*trs.}ii. hrn rd,.dd rlhtu rEio, 6|Eil|!'neuj.oLurl 5?o4/tr'r!i.r@x|@ iGlddaiF ',fu dst E omorqahrrdd vBiraLn

' r}"i, o*
. -J- {

It )

Ut--

SAYI:5469
bol4 trkrotrg rem.dd' ^@tri' $dtd Yintdn Kr'r ti*4iit ffireid

t**tw n.o** o*iiEou
ylmrin toNtu d&r 6Dhnd sa'd1i
@6& in, Frirr.i bnla, ofu3fu*k@g4n4t/i, tdglnd.ltflfum.lslbbu|u y3rflF

g&riidd D Y6*rim Mth nl16 6t dh lgu Y'1ffi r 6hdil|FiDiE'hcrd6 Bdr ^Ftu! zu x!idc'' dRiid.it4drevq'ic

tu* N'rs

a. tshn iE.

e6,h;'bbt{
ri tie4! bil ididn'j

'l

ozc eNiN+ur

rbd

ooed

Hhdai Ld sn 8!6 r.yh a.d€ dr. -ird) @.rd

lF w itu3y!

.nrl

.d!k,.

li*di$r n Mnde

yd.dD Mru i*d 6isdk 4.Adra
?) Yedin haru

kfto, xrJK rndn|. 3i!d .djl s ydnrbdiLrli<. iriri
sdFiDdri siFtu sa&r edd ih bue rj*ii urin.r4 E! Ni@d si3, qknnr€k od a.t !db& yd@!d4€..fuLqFPk-

$d.h|!ki

v. sigtil'lefrnd6bisniki

D L'r6 etr

it.rdi'

tsiic

qyrurru lqdd yqh! rc iri bd&y lrFi tu*4n 6x ^d.

nr(di &tssru ?r r'bdighdd
070:,00:ld|r?]r7$y'ihoF rti odkr' iuaru k|l!@! bil

idrii @iis,n cin ad rc dli nI.id. abray, E drgq

r IR tui IJ c.rdhtu !{Fmay.l&tl{[ny6j suNhlfui&iffiji!ot5'.

!*n]innJ'6]indB'iFjoqit 4ddc Lrft lysi ob* lti'lj'ic v? EdurugF FlDer!l'h5G|didL' lt,,0@ klil .dMi$ iri, idri ve dil. hfticnd. Y;drd:sdr!@lphFr ib6ms. rd6c tB dtrd

c*dhtu

Hetr Nczih rokn sk-

O lJrillTirl;]i'].T,ilix:
.2/ru4r[ri<rA6!ild;Cdik

a vaidj, !ar, t rro nL nd cqtdirai r ikr rFi dr-

0z qlabr i.F.r r{iitr v. r.4t rfti.d $r'r.!d oa*Lr

/:v

Cet,q cckdr'ci

E Mlrfie r<rir ^ b bnrikrc mincEk ib ooas Fiodd rtrd.i' ^iliin srkqi Yli.dtr bEb

r4hddi

Bd@L.

r. l$rir
''on*,.c',qfty4d'F {Fi'dlnd4c)qklie{c ohBr v*r lyitr 4linii

yaril Niddmr qtniai ni''i'' 'hElw ^r6d 94dk'a ioz Ytulio (mru lqbr . AMrbdnc.rir ina

roprmF k'doh. Ar.'dan solBbt06iy6ic'j{hrob 0y.hi snkdrmizydeld kh[ *bt Naatrb bpehr BEkett 1) ftdrNdh irrrii Fdic

hlsh jnld slra dkhn qldi 6c*.zin& 6!hed Fr' buluiq husbo .rrnLGi ir. rzry dbr n6ljd'isidit 9&.k Mlh a1n! crd No 1r oI@iF ljrbur d6h@ suruu!M.*d 5t6ibs6r hiid6 idbsi crd Mrr,8hj sL r!01 n ,i ueDt' Jsbibd
Y!&i|djsd?leo?fi'h1F&

bbul

.

le@c,hvd OF (t^)( lr6rt4t

Fu Fidn

boiu gdB i*i.
,fi'ftGti€il'?filih'.'ir jd,.hdili i. rldnu. wd6 cnid|iEiddiFi'hd!ligtr kBifldi d!!n z dir iddl, P.liF,z.,il@.'blibrfir' ',s;H ft drrd . d 6 b c € l i i n E 6 ' i i '.*"bi h lil;oii -

3r'rIY3dffin]^6!4ldn

c.k;*n[-G;ri1{q-F}e

sdn ss|o* B{n $tii&

d-

. ..:!Yr

Mos,{ylRaleILlMho

ri.'d:" ;r;r;tlebu

a

rqn

Mdkdr

t{iblr

!,G

a y6nft L!rur! u{or t\\, e+rdktunriddk Find, d dr6it ionrci ha tu i' qcn @tE ,t?b. ^ffit4t lrteNej|Tobls.4i r. Mru(d r.6 h *bn$ EHrB&js|3rm'!yfud h!6 6(|tni Arf,;. &erk h bidrh. ,trFo* iro r! n*.d dhis qb i i irc ]nd *r. (d,kt K4

c@?c Yds

ii*ce

o*nd:r ? No6liciie

r,*r.dE

E!fut4bll/iynllhjN'

t;r*;,lni

oDy|l}6!aidtn4lub.rnhiu @ r irD r6it ors 0:hr. d( x iddiEidq r. r:002 ddr €'0.yibmyt!ubcf} I6Bi lEdyctimircn|nir E E4d'ra0!u'rid vqirrn

$tudo 0;6d',5i&,i.ni!,"da', 42 ,0o2 7500 il.,o't/l' si! ir
'5clit(trldreilh6il b,;cb d.r-di;.F 16 $rd y.pb+1 !d * -! $nh,

Ah4 C.klrkmo r@ .Ys.cdJiKhhB$].4' ,!bd6&tdkcd* im

r*li. otor olnl* @d,rq'!e'd4.t,,F|

ffidut$

q& rq,q<i { nFetu{htrd'

'rr-602 EiiM

@rrdrdiai

mlrbfl d4ediry is{. blll e y. rbj dir ss '^o€rik &dab

sa-+lntuiia Dotlr hlsd K-hhr And6 t r.d Yardio I(u4II adLi cd- Nd 4 ^lbLrd.. oed &bbr & bor!!{ 1!* Niaoi siFd A.9 ,n h;r@

r t *rr.rtr-la"a.

er{4d FEai lrdlll $etojlla

y&r@Bdn. hdinil€i sb 6il'Ld. r'nar briryrr siB6 r{crmtu iJk$$q^

r8 HAZRAN201? SAYI:5s?2

T0RKIYE TICARET siclll cAzETEsi
m.Tsn|{noi.ry!i]j.!il.

r*dtr ib dqrr

unid Frc'ii

?. @rcni:hdro ruo[, L!nr, lih;ld lrdd silii

sd.iJ* A.l.No.4?)<,.: onsbe krbd irciic k'rr, .&r r_ri.srirc 3,r'd6r 6 idsriliii

nhibd
i"FNrlgund*iKNikdiB

ft1-r

silii

'kr .dirdti ir.trormv. sa4 i{rd xrr,E.
rNdnsrrdiYbdio (!ai'

t, Ylbtu der &*^ i r d4n6rh bbujtuc ( rqiycin

szMEnERrv. lcl ISLEM slsl€MLEril TUirlzM tr{sMl s/iNAYidc^trEr LrMrnDShkBt
I6.i irdk : l$nhr fn! rcnr ^$i1 Dldih M16. Ad.tr

.1i6d0'!s_

, r
\ adi!{: l*ihLr 2cy'rbu4 ! so iDoo0o.rL it. oiib
rnri ftlkei: GDhd

"{:
€r adrsir k!trblr z./1j6trbu

si'ldhu rdNrh (uniu tnk' ddh,id.,4bri.rr urgd*i r, yddid rldr rycLiti r. ggE|atidik36tYili.iisn''

r*dir

sddnr

id 'dri!i4i

n'ifuur

bbrinc FrN ftbDhd
h.im lFi ohdr s hrnntug!. rD'! rlgur $nk bei &i dGi j],d,@, bJmitr lcf| dil|igi * n.n!(ri!tr

tiil:j{:i;#lfr'r:l'x
a
smdrtuk sqd 6niuq drr! iaE n nrm oyhdiE ic kxr

(myq crtn se v! rnlq o/ )(r42r5eu) Lbdrr
rq,Ldi rd: K.ftroN$: ii'kr nqr:l $n!d nc*cniir

trarcu rfr dtrgrDi. | | K nw 4. f,iddni.3i,rcdieil.mnd &Fia'Dh.irci.d'"kihil dnikhkqnydo6'0iyd' rrcirddiliibnduE Mrdd.i c'!!inQ y,prin

1| 6 '0@ ,eibhe

rrnr

sidi

2- YdDdrn khr

iydLli

rrbdi e

nimnn

orn d'!i ,r

'URcr'M trld,l'Atrl s^N^ll

rnmir

irhd

(*iLor k5'

r.ki'd!B

ji*.r.

Dqor

s[G' d*h

oPrtu,*{!ii,

(dery (rrilFk

sbilJslihrTLjtiiiif:7

Br!tu cld

{ Kd*dy no$Uahsh6 knd 2' Sihh' D.es Fhd, Kii'il amiin ink. Ydi.d' x!nr' Fii idoi !d'bd

h*a

yr.^di

/ri'

drmql

lFh6|i[!wbynydhply ! 3v*i&vnbndtqiieJjl. sik' qrrhren osir s &d

ftnurlilhlid.ki

Eikni,i

!'YAZ M{r CocuK Evl xixME cnlrN rDalr

rliim Fddat k4innii. l4csiddndrnr$in'in,'i!

(;,rdl

r H-h^

'oo,

LnBkan&'srsbr.
l- lirr

sif

iozyidh

hNb

q'!i;ri

lnkr a- Si*d hn$ilddmdd llnd (d.n4cdNo'94Kdt.y|9

€!^dntlsq*6rcihliNu m Mr. ^kdoiln sok. DiioEtu

cdci ibh'ii

,6jif B*ftai 16 N @;ri!ih 5 crdroi snrd :JBmUib|*[d]i s,kd 6qr{innh

Flydrc'iDL@1!96Evldti.

drnk ohi unhi aada d+ oy.rs s?ci q4?rb6i'. ^e dikldn c.rik, M.hnd rrflr

onikh.r s!d.

,i*d

;'i!hn, , I K. .. s. haddsre i6,c demr.nhi- er b!ri-

r,tn{ t 'is;r e^d hldin tigitu 19767! $yir rn6k nlrrYddc 3crcgiic. 6$ t Muui snh (.d Dcrdniti ^s!,

ro r 9ddri$.dtrhind.r ^ruF \nbR. !'j, naed

^rd

ya,rr hNsu

ro00xom..rl dri tdrl
3!k'*dy 15 ic' rckriihi 5

r snldrmt l Hzlni 10!2 !r ri *r iitgm kshorr{ 3!!d{ cdYohgl'MskziNo,$ x'Lr6y!fubtlld€ircn$i. :. Adg i;*]i l. i|gili g.fk|i isiYchni'lc6hd!i3!st' G$ n'6rc oybnrigi rc kw

cr!. No.re 0i^dr 1rE 6;; & Si*;' hLqdlbndn os'

^Fs, DdubM"ll Bo*iF lturdd-i*

fuilFnlob4&}fulyon rrdi'rncri i'!.nii 50.000 M.

' (t^xrerae)

t*t'
5or 2r M4FT2!00 . SAYL I
'33r M.htid sr ' .te b,rrror du d'o r'$c' dr 'stur d66' 60!.2,o lid.J^dmAnd.1.pl.d* q.$!& r..6 brn ere{. d.
hd!0lr6

nrm rtcenerstctLl oAr€r€st
ydt'd w {vr! tu rri n$& z Fbiildi r*!b
d'l'}6nUeb.idnld,

nd's

tra^u

e @ds!.d
6762

erd. | 9&' tuin6 cqr'f *re .F!tu a'M'oo'rl.nsnrE}!' rnbiitni. r.,r.ro d r
'.,@!iL'94.dDi6

. tu ori oz Y'txs€! PEri.( @)l!Ft
lbkd.t|fu$i$.

6,ldr,!lbfuUr'rdil'. q'l& hidr 4 { b .'nr 6dfu.( &r e yblidr a.62@

bridi

i...

?a rir *a

rs 6dnn

urriot n,'r4

. 6 t

|frr 2- Y;

&tfr^. .^i

t'{.drc a&tu 2'.r,rt,
@.656 'd '!z rt i. d.

n'!!q!e tnb*

2162@

6l|e. Ltu

d& [, 'sko' beh drbr f*o6 nddd9 4r$d..F!o, ftdr, b., rld dn{[d!_ L 9de 6.id &,.'r b.ro4 .s.l9i6dddv{s&r'Mj.

a
ree sftd a muiio,F ^ffi S6i! vtu!6 xld

0*'*0]l addoiih d{lrsqtrds6 reTdr qr 4rfr @tsn od.fqt&'@..oir.{
PFrdld nd

h6'r'r..gJ2@ gdbdd: md.:d. t!&,fr rod.s{ idrr6

dddlaLDd.n

bdv rib' rFc'd! r rrs6.

F

3j Dsi.ih 4rbdtu

r.bio \rffitfr

b/fF6 .ru

idrou:d -or.e

!.!bhdt6rr Lrtur rgr

rcd nuoi

!

5R.

l@i.MtIJsqbn hrd sdd tu, @ b6i

0r.
bd,o,ii. rcdcr cdl 4 Modiiitue reTdr sy* g*tift. red 36 mq*aYd' d d.o4dr* y4!tuaLA iurr. 6 Kqrry.h nd { b..;r brnrlduqdftftb6.rr

: h tobr v. s.:e 9.rdb6 dh.h.dt bi bd 4r... !turra y.uri ,er crkdLd v4r N+ :'br &br b h6bc ui e o.dr nqnd hr&' 'b ri*!! Mhd c.bktr rn:.

rotri'

r'dr

262e0.

b4ii tdd $i*.r iie4tu n.adido rorbMr .9'g'd I srd. itsdrLrda sd.^r Yned tdjb 2e@0m..[ [by&drhry6) hlnh 25o@.q00fr Md e M.h.p s| No: 6 6e,€6e' dL t'ksr. Meh od u6r . {ra)1,4s66)

cturd

tr*id

rd

dE5.

$*Erl i@ Mo*dr 6b.N ..ii a-

nFMr u!rF!

sihrtu 5i Nui rarimr _ ooedt, e.ddr&. ni^rL'

tquq r4bL rs.h C.ni: r( srbdDiM. 2 nlntd' bnn 'ohar or 03.20@ Me,.ir fd, r.i' d{tr, i$rt. ca@r i!

N$ TA IELE<OIIONIXISYON &d .?a.j .k ,o| ru@d; [6epbdqy'|ibbd Nr4€nld llME $rR€n
m'r'*blklebd{nts

.

. €4e4.665 Y. Fii oaid!( 6 6 e0 re ndd d€ldl srn' 2ebro ii'i { @7 r.mt. e6

l
!!ii!s'ydda,!rw|@al l$dd 30. mr.droidei n*din

:ay'r

r!*

, Iicre' v.ibran

bru da.

nud!!@u:d:!

er.hr{ bhjd adnli. F9on.9€b.an'c6m601, red-try! rd !.diruiil NUice4,idl

osYa

Nu e! rLl$tRJK ' UMTEDgFGN

tug"'ur,.,edii

,. Yd,&k 6d ;*; d-i. Lihlabuiij!.|.}iyd6'ry

',e9.d@0,rl eihrh ftdsr 13 nobi'ordf

ldirlrdrdrsr n)
elrn 9idd ds.dadrn lo'@drir.lofr,dlFl.. uar r'.c,e tu!*i s:Lal bE

( 25o.odo.@0. lfiriarin . . sidd o&rE

liii' ^^ r".*,,+.
. (e )(r@.)

dlic|l&fudqbifr'ib .1v.6'6tdrdfu67@

in t4dr d

l(rjr|& P r^rdr! tqif w oo^ sMY UrTEDgMFfr
6!i!,6'daJec.6'io ni.i tu*d

dd nda a o,ba &uu n!k!P sr &: 6 &n.6yi $rk' Mrbi rkbr ddnhd bbdr ,ed. .ta0'6n rrd& d6 ^!36 bd:rd 64rrerr r0 (q) yr do r. 3.ca.rD. t&r ieiir6. ,..rds r $rid oddrn & o.b@ rdi.6L t.EwJ

k"* ,e4.t -&. J;'i r.rrt'rrya x&6r s"ii9 !F.r4's uC' rc qt. ,

s

(yd

I.

tnos

irbi

rLroi

. 9!rbn: ed

rr.

t*d

r+i

sr

i&ri

e6l i.dL eGr. :

ro (6) rL 4.. ir iidrr !nr.v.
dd *;.&

r&r'6den$q^ffidr .t!rN hdr { b$ dlllq4 64 hn r tE6r L eh$' e6!io. dd vcdrh.ri. h!,

;

bdq 4.oid - n Fkd

6tud

irar qi{
b ldr.

!n'iv.

ci6e
fuh i2j.

e r-d re ir-ir &b,0, 6dd Mb0i&a6 rror err ,i&i .! ndd.L. ts'.L!.

.6:@dF6!6.tL dnhi'tli di&oe jylrtrlodx.,!fl iur4,'i!.ri nd.!a ',lllda@20.obrid.ht' d .ddar k dtu x.Jie Prd.e tui tffi sri.d &4 l(d s.d odi i d;

!..,

' !dqgle

rdil ei Fr.n '(.a ed,|3ld*.tr'bru t.l'&6r.y'sll.d'od d.ordtdr. a &d.a{src. - oy uiit 4!tr&i!di r&o r.!dr r r$d r. b n&

(e x?@@)

(e^)e.E4r)

rb

PraqAA rk,i

srua o€ri !E rE(sra sMn Frur.Ar c T HF
N|ll triFEr !.fu:I &!d suE;

ncan€rU|lt ED 9F€n

* * .

'

:

(e^)€@rl

E !.!Q!

haro

4i

e6!

rci,* s..i*r

Lr.)"i

G;,r"d*-*i"t

l 2llati brrtr ft.d s.i sdtu'uouE t!.01! - qry dc ^@d (ahu,\l r 1t ;;,i; r xld lBs knic. bn@ oEla E ranF k,d 2. Ec .drrtd. itil6 i!r.nra.! !de.ri. !!11d4t{ iidn @n4 dd sd[.6 bsr n d.-r..M ei,vd . x{b..o or'to' GM iDG t, v{ trd. Bftd ;e,r.JrddEr - lsr x8uL !'e.. D@M ri6F fui rc.o/6 E!!\'E : ,..tq Mddic!,{ mo'&!ar Ln dld. r sFlYEr4|nlu4,ulo

x

ro*

llt|rar !€ irxrri ,{,{olsl rl&rFn

u,ruMlflEYErToflr{nl

Fl

\lJnrl*

'' tuCr*sal Y vEnceEr a.{rv dffin. d.oslia'!,a.iurii

rk.,tuii.,t r,oo, Gl".

io,o,t . soi.oo lauzirr ra;"'*r'i,; '

||wfud*lkdA.tdd

;J; i.,.riii tii..o;dd rii-.

'rn m ceecnq xou.rxr-r srs6l'i;ami I trER rsfl
id6.6y€r]rru ttFht ld M.e* qlersdtut subi;lktrd s'r abdi'

r'rs
b

4Dl
No'$5

,,l-.r

{,r!t

i.r.,,r r:t.h'

,

.: l,.r

;t &--r,.,

6i..!d,

!;: ',4

!'dd\t

""",.,r','.1.,^

Jr:;.?Elri#'* ;:1ru'"H#r';,:ff**:r*gTi ";ir,l

''rdrl@r oodus FsoFlre rd4frEl
rbi $.tutr bbd nndF Fbo D@u,

^lolM
B.ie'

9lREn
rru c*. No.r tu13

llu.qlb4sd'-r ?r;a! b;.rd!h

.'e

d*rn

+r!aF6{

h'!L{

&'sr{t

- YONETIM KIJRIJLIJ &\R^I'I . Xr6r N!6lruu.1999/02 vrtuT'rni :5.r2.tt99 .Si,r.t :tyo*; bp|nsJ( !5'9d'!i ksfuln'slr r"^,f ", tirt..*t"itd.

ydocr!rEdu b.{r! r.rdnN Kr& Co8^N n !u soEancd I. Sid.q trsut rur*rdi!i'* u' rd'noi' ik . i.v.ii 'r*ttO u.*fu .i:t*i* FFrt ozd dr&|6 hd. ribr yaGin rFdu oFi oLrl 8ar.v Sdr t'r"h* t ao;i €rnniih r@l! dtdieinid Lr- sL l-i-roxer ard dciriLtiudi6ii<Io.l's, F tl.*'to h"'i'n' ,. i[Ji r."'ai, t;,ciEhllu "r- ac+uu *r.-"d; ols, vdi tddid luncn'

r.c wem, rerd

u^i.rdtuf,rflrc4.@

rn!. b,i

nS tox,rr. isi; fi;d;u,ri

d*a'"tma; *;cetcLxu,u.4qrt lq{".*+*q.T* * s.rcib^i.^x N-t"t.

rbb.c..

r.c witjiao srlol rgrEi ru
i Fd rlr.F

d

brdtudcdi iM). vsr.ii Ade iis-;';;h'.ing;i* : io<qxri,alf ).0".!i; r*h t"$o trd*q Hls N.dhTol( T F ic r.oo"i.r-,r" $; Hdirs.I,,r B R.ax h d.6!l$ n0nfsiri$215
b !.a ..td!'., Kd.r I'd . 8r,L adri 8rm ih- t'..! N}

uExEr rotEi;.||

iE(EFir rofEs

{;^"-*-4

u l^<
2I HAZIRAN :OO2 SAYI: 5575
. L Mqk4 3!!rr dink alldi

MRK1YE TjCAREI sicili cAzETlsi
a"r.l..tll.caou*,1.o

^ tir''ndr ' -.,, "r,^",",,,"

lbn!i

r("!r

si(rr

ffi

iiiyiill'tf:iilrd;{

Do!4 nhEd krnh&r .iorx srku yadh kqdtr

sddrN y6*h" (h,r;r,(q ekzh& bp nBnr r$! d
i ) slkd iiluhr [rz k$ ,2, co. aiod cekdr oi, i hhrrI rtuj\ ts h(r,41& trn

.,'' ":;:,;il1,""":'-"

dZMtrTA!S^N^YI!f,

o'"ol*.,o"-,*
nui

',,r.'
rk{r q(kn J.,.qhr0*i

.

ftki

6sd.r:

l$rbd

^^lM,Flid+.Hhroocld

I
0
mur{dig!, fdr, \( sLn

(r/^)() e/:6qE
or ydd s4Drr r! r(/! r,rf4r ti k4 nd*r{ (i,r!r,,

iiTi;i;ilI"1,.iYl::;: ;;:ij#:#-:ffif"ff: '"* .c* '-, * ;..".i"iii l":,t!.;T'fi :.:,.::l':,tili

ri i ftaai irq,icri!6s.r, vrsrtr' Frd! F,i t,rhi

. fihibd

rn{,

s{ir

;i,;il.;:lT TT# ;J"j:,; ,",.,,;-:1.,, ;i:lt "trJ'X il'r,l:l::*" * ^'"" ii' i;"",.:l,i:; ;i;i. 1,1,:i:1
, D i dqSdqrdhid{

)*" nd".id. .i,i'@" a'$u

Fi" ) !,r;!,, ,!| h";

4 \nk, drr r r!ru, r{r, "J.t 'h^",. t atr^.* '; !

riud rnkri

nhdLr ,e,

_ sirr.' dhrbn 606.:@1dor )".' "Eic.& @1,;.r

: D ! u s 4 l s | q h

!

'edL

,',"il^;:l:t .i:,"ii:.J:,.t:

i,jl.lty,h1rr

r Mer 4drn

t:;;,?i#'i,l,i:,,1.,,11:
*",,**,aq."ryr

! 44k[

ndo(

0

^Jl'titu r i , * ; d " iir'.i:';t",:* .oa. r'ni,,, ;r,Ti;iffu:;]L]:#iti
Jo(. No. , tndldl$ohil

s

fi;#Hf,.#l
._llh4bd Trns senr

;';:r,l'*;"fi',#ji:.i;
rr,i"

,910,ry,i rd tue, e,!tr! ftnuduluau:d i r,(:hu

!r M$ YrE: rr. No zi :Tnd, h' !E d. nur,n

iilfr:l.;;1,*;,*, l,il,f;liliil";,Ji*t],ii''',", ,,.:*91,, iT',",iiil*,
.8 . ,. .\l o,bua!6nq h,s5ii

-.iorq stra.uY&{,n e0du

."', "::::il,.."t*" """;iliu#ff#;
. *..q;*ont-."r..ot.. tklr iz y6idii k!rur! sr.

*l;:'":l;""."-.,',"",

*';:sftrfl#H ",ffi:,sufr
'E! r. $i*d

$Hlfri.F,ini:ltr

Ds;rd i*-* i"h b* &^ B,E^4 9*rk,ndr ;i0r.nr
lll rdudr hd

.;?-$:;,fi:;il'li,
ntuo Eha .:lf'dr *,'',' * u"g t+moi

Pl upu4^

'^^\1

TNFIYEH^LIM'NMh

dii{.tr,?;mr

fi#,ffi#i

;'#.'#rffilffi'tr"'

. r s-r ^ r*r e*-ra il .*' er rutula"a rqivi

,dl#tffi$HiS,
rbd ;-M: ttu[{r 0-. loeii!l,sard'

L4>L

{B|F.J2[{,.d1

;-',",-,'.-*,'
UCUI'L i,I^Xl\ 'CID^ VZT'XSflL n tr urdriD t|rEfl SAMYI
,;.*t.l

@d)9 r crodNo fiullnE

r aoNr! $eEn Yor€nc |(r{|!

i^r a

5tu@5ro..6.-Tl(k tl'!'eAd!'5{!'@l@'11L,Fd!..rcalry

btrftdrlu)

Srrclilni. yr'dnn r@lqti*d

rEluzjdc roprrML qtlrihli

ktd

r3-rturrd8 .9Ja..@o.Trdr,rEl&srl^Llrclu
r,bbd+ 5r.o,o@.rdc4@M!!!or r-61-E-*.ri&r@L.e!!ir';rkFb*.|d..i! iqt E6!.9k3y lrritd.Ja!.tr6 r.dli !ru6 \rl|l*s j@rj*Entd.@dooE |trJ@.dD; l4tt6tJdb
&*iLldL.'L|dJqEl@6dll6!r,*d!.

I ) Siadi' nf,'lftzini,' lcnJi nlnltil ohd ALnrd:l Ctldsi q4st6v S'ltts ' / iro-sr6 l)u.lullr 0 ntr'v.3.lrsin.r{ nfttN E tdd &glr'rligi'in Y rd,cr 3k I rrtru lui; tu i.n lT.]:n6n,Er rnlniti.
Lb& !.ric. r'ilb ^ltE' cd.r ni ^a 'l.r$ Nno ro aqt! ooalg F^croRlNG tsrdf,.d slsEn YoNn|{ rlJlr@ x,JrH

'

siJre|qqFro,exdre.fi1o@rlrrlu:ru&,3!

Si'tdinizrdf

i

krulu,rnrcr Nisi"'l!

roPrrEEkq.gdni k'En

'o<.Jo,o(d.rl.o+dtstulltr) t@rq@-E6.dtFd!Ie)
|rbd..,-;!{i.!d! ed|r&d6bordFd'b b*"fu

r n
dbldta-'-raja"* .dd,3!llulEfuEdt.dld

<uui*soor

r.--ona c".a uqr

r.-

| ) Yhri,tr ttuluru!rsi 'lciirikligi 'Nrilcailxl!olqrtr ycniyodim rwllnn: Kurulu B!rr&!Hen aidcr odJkrrn'rrrn hnd CCXELKn(ANI6Ttie )reih ToX T u{r!n YJ'd'irE',sc.. , CeKcLKlltAN v. Nc,nd y:r.orl..'lr. '(ELESD).ohhk srr' 2) Sidct on! oEilri. rqo'i', rlt!! bniL{i dcte ntrryr r.di[ And CaKaLXIRANro,tdrl hu5' ir.,rlstr Nc:ih TOK T.Nab:r KELEs Lni s.6CERtrlXlrt^N JD rE(lEoBi AhNr 9cK.EL(IRIN ilc&ab., no.I.i.l.ni'nabniblnk'ihcrko itun {.e, lfu, {,rt tu, s.rd '.b&r Door9 F6ouLrc Hlz|mEFI NOnrM 9rdFn YOi_EncXrFUU Krlal

UMUII|IH€YET TOPT,{\TIL^FI

K@ Trihi 24.01.?000 , Siklnniz yo.dir tuutq*tcr @l\czi|)dc toptauGt,rag'd*i ke

harn

dsd

hlduoqda

ft.roffi rd k6&d Dn,xt

EP^,,Jrl&lrd@$ren

.-. l) Si*c.YoetinKutolu0ycaiH.liiSclcrkBAR-AN,$buB6rcvi.d.n i!'iia'M otbirl,B!iic tlbul .d:lmciin. Jr Sn . | ! {ul, L!d& Yaqilm *uosd!ftddrs.a ' I ntuUr6iobEtaoftIJrDmJl:izcaIdcr{, c FKiLX IFiNin y6*h6 L ^lu ir."!'n , Jbu i f \rd E ilmildr:--s{ Ca$rid .r ,.* ,rn,*, rddtur*nldd4*,

Yerf Mtu,kd.!d.&@

rury€Aoilp *rrsr,am

9
trr!t! 1tl.t !d,r'!! clrpe "".' "t,' Itu.*tu. :;tttx

drsnm rumu veoar*ac gR-ra flcrAEiur.rED

ldaa.ltln

NCsLOATAC ^ruH^rcM o!{c^N

Hsr

L

,snldnc*irjm.ntrrr, pb.|',.'{ ^a.,"'+ t:uDtt f.{, qr@d }.tdli f qt&t LM rd .! o'

l-rr /

lbrg..

ktta'rs

llmn^4K te]2t,: t;tzl|turaK MdDAr c)d rOuC E k&Kat N.,:to..t6 latrtt)tAtlvnt. ,tDp.ElitEtMyr&a E s'lftt Ktutt-4N^D' t:|;rtD^u,) Ictnu lnuatJ str,.x!:n{ xfltmpk|
!taAva.11^ttntL (.r'rf"r-"rrkw tb abiF |.r. edr s'.i? r44r rr ttet x..rp ,tip .46.tia 'k kQt iniilt, h] lfum cds lrd tu nujltI.j jE @t t

tL: lDAlu:v ifi:

Ltuttls,Erlt

MtaxEDL:

/

a4 fkws ro€n-d,oar tF€n |r.r*-.a o--r. roorr r.*c o. c*,.or s.po m@ ,d.r rqr i6d n. ddt --

t

-

.

.

Lu.9(
mR(lY erlc^Rsr slctll cAzETEsl
I9@'d-nxbe9a*,L '9F@.Edhal^letF*i&g FldElErp( o@r loitj! {rtu lddr iIE onl t*D &k i42

?MSIM 2000sAYl:5169

irutrffiEi##ffi*Sffi

lddi

tud

!d

a.ldrlri-

c.J'n{sn!*a^!lv.lumon.'ixc'l^zxslf,r^z{{-$i'\Dls nc^tFrlHll$srnksl tunrt^.r:rqer €'iM ef' G3,r+s c'r ,u I

turoanr oo4us r keRiNc ltzrnstl
lidu@Y TldMrd: M'd:lidO!@iFY

,\orlh

tl*tr Cet.,sF&rou' sind ddrd .lq!'d'-. '.stu blj" {iir.n frk-& soNoolools'x rlk cd:l0@@'ll Ge$

le t&r!4^r4i4d

64-;
;;,;. :.,;':di

;:;-&,*-',.
.;..1

n-'

!.-n

-r;r-

#.Sffiffi#fi###ffs"
i#1iil=ttor
lYutldd ?titzooo bd o?te rnF

on*tu

cotrrjar,,,ut rrlEtt'-a;
db L& ei *l+E3 E F &llft-d

{ d'

d}'*

oocus F^xrorlNc tztlrLitl rNoxrAr3tlxErl tonlrlM xolljLu x1*it :?00480 KtuNuturdt XotuTan :21.09.2400 y6,.tih tu dlu, 42t BdtEidc bPLidok ctotAab kattn Sitt'tihb olnaloi,e iazlo v.tkili Ii Sna nnwdn zilkatui.altuabrth.id.t tin Xod! fbn.tihKnlu R\tka .thn tCEXTLKANthn daal.t idtltut ih f644in Xnlu 3at"1 tltai ahot KELES 'tadn. a' Ese! !!4]LI9Kr'IY6tunn K!.d\ t 4t t&!v!' ^ cLts |. vtrat n Kntu 46i E4lLttlr:tLgl&A/l d.n h'h'ast ifl.bn-ci d.,... i@ t.tHti ahdd CLRELXISINv.ta Na id XElfS t h h.rhanEi6iA it. ntLr@* tMba il2 titk'ti hq *"uJd tnil w ik.n 2r'acMadn'
iE'YiaiEre|!UFiN!d'klqiiu Y6hkllt8{6v.!|ilGNdl

* 6!

..,lw

rr6Fnt1l@

r.vrti d.ti djdnJe

tnrd &'drhE

n&l.'i seniu giidt L",t o'nr 90LTr:4.-.

+rI 0oo0oo-d (Y!.iiEaq Dlprru

r? fHffi *Tff*rYJi'":8il;sl'",** nH
d

E!r'r$ t T.d c4l Micldrllio tu re6/l snt 'l*01ii r'!E i'r-d d-Aid& y+ddrEE iMEld. oYBlRl,lcl lle L\iaR v[R]rDL o

c,abd ft.d

w

Maudliiid[

I'Lrld

tud

s

Madnldr

riN c^[^5dsiYl ncd iredi lldrad6y vde

aor_lM 9Rkn!

t

bros BroirEDrnl ttd Mdd !d!

sls1tnR 0l&

bdOlu' sd^vl sdqiqi

E rlcaREr a:r

lJMtfi Sod&,

slRgr $L Nq r ^ Bhr
.. en!@r4r *n!L4^d!dn !.$ xo

ddhs&

.t6 no6d!3inrqsv

wn(,s

urt'

sl'EfnDr

ro''o. rlJ!* 6lrlh

Y!ehdq*! c&did*!t6oe&...
r_^$dc i{ !:@ d. bd:r .sb 6 rqlfu

d.r${! &$.x&r tr+i8l.{d.

rltb

dldd(

!-*

-lgrx.4-

r, sdFt* Bey. $9d+ tur rtui 'dd,oq ri'n{, *rd diln o.t! so4i d-rr..*rhs&.a.iBt |lo!l d E &dtldr Ls!'rrclr}dffiffibdrbd. ot*?1rr-l*!'

ffi.!i=iff#*..ltr

h $i M4r r.r.;G*

.-r

6

AllublA '

-:tJtlDul

9 M R' 2O0lSAYI: 5249
4, r.'ir.l r.*r td &&n &-*.dd.B!e -br.!. .... d'a. or, 4 daF4 rh.uc & 4 -.@tq.!dLd, dl'|..dtr..16 dHdI..tdrq|} (r+.rr

ToRxl..E flcAxEr stcu cAzsrFsl
hrtuct-ed_ra|dl * &,a' !r. &i.&& r. fdiF e dr a tr6 &drt riI't. e e iD s Lrr, *rtM ifu & nd r &!i6ra4 d&err. esc.!q!+!rd. e d !dc{d! br-d r. 4!+'&'!r*.1
r& |bd Dr,t! Y.

4br-ra-ar-

i. irc b r.i F!

*
Blbdo ta r&d'Gij'!!e G.r & xdr Elw€6&dd. e''d6b!.cdr
ld. ti-n !&!

fl!d''.{&{d4blc .lttul@ lrIEer9Fi..4 u!.4 Fr ra FlG (a*.d Fgei'!4[e|-db& e)'dj'g!.El+L,F.r E &. e4 di Fr4 Frnrdrtikc.|!r& tc@ drF.@ rar6t 6! td .d.lr D rd, ra @|i+t.:l+'b!t\ , 9id! Fr'.a c+5&&F.-F46.r oldrdr.6)dE&i t"d bb< rb6.r Fd d&! -L. a&!Er 6! b!!b{ l& Fd; turrr Lqr-,

*

.""-*

-!-t

n r.i

to-x

r*'"

sru

t r4 F*jj dda! .e4 sqiEriGA"-$-,& dF&}qiFa.xd dFa !dd. .&b r .l;b

r'.id

0tlt TLd r:rd |4Ldr|lq!d|.4 'tl|d 04

l!ft|,.@(rydn! r'6iFrj!d-3<E 5qk&!a{dnvd

r^s! ?^z&xl D^dre w rtrqi, srarE r,
9!rd! 6ru m
'!@[!.d&D*tb16!

c,& r

I

c
\.

r,qt4!d&dir!!e&E 66,&,* tu F! ro 0|& 7. ldiardq
'6!id:b!'r@Eilt

di.

solt'sdbLH{6r.' 3rrF6'tu xeai F 166 r,.!d6 rtu lqnd. eFin6iied dllllkdIf&nr&blb E rhrqth u. t4r sd; ||lld drb.rc* qlqre!dd&&ErdF sE
4@nhlqltbt'd

rJ*.k*!€ Kid sqi$!{!

ljrli

M|r!6 BErdi e

sr6keiFcl&F b, E4 Fd@|Er, daEd, slit (Fn14 b.r @.

b!&'{e rrr !i b-o c|dsiqd*dc @*r*.n.&ldidb! oh{r 6 d. u{ rclq b+rd&EdoMdrd
!. situd. @ E tulF & ,'6.qdilcd[lardE !b,,!.! 4Fdx er+ + hral .dcdrc L;o6rr.6fu.!F!bn4 rdErddrrhL{e idd. F6d b3|']!Ed'L'd.Ee+ (r{doa. !E d dr4

ib.ra4 4odd!t, e. !&6 r.r4r 6r E ?rr ry
i.d4ti6''q!!rd t@q@ wibj, 6761 .r! Tft ?1-q Eedenb!:de o6dL kld qtr n

6D'li!A}u!tidF

*bl)kd9@^(P.{. h I"c 8.dt* 16.r rdir 6@4b1Flbtd l|'ad4qd('d'lo4

dF|Fe)..6tntu 0'!H!e@9'setb Kb'qi.*td'e@dd E@dd'dhab& '(d|E'6,4kqH]j

d*ltd'|'!G6u

D4r

!t&dr

Ebdi

x{or

d

rren .rd, iq

r""x!.!tulir'F
'4L'e.!ddIE*lqb !fu@r&4brh5

!!rtr6tudnjrors
'q!dE|D|bh

€16 ddai L4)tdrab&'

id

n&re.*n^.ssd

. .5*drrbqLnd+lihd 4tr$'46Ji}tdd.'nq'

M !,!r d. 6.r l@r d!.& tstd&& r&e! nb iL h b6 r!& ad6r(ili F drE dD !b!! bs lEL,!. d r dm t6.r iFA L4't'& B*qh]@|s!,t' @odr{bdEd'@.,.@d4Gqr.!L le,!!drll,ldi&q

ti{ldri Ddad. qdi&!i6

r!sd. b u ,ftc brrustl +nd d6 e rhrdt

.|dtltr.dlE.tt'aj.

Fed rdtd

en hn!! 'lr.n! Edtd nbE a brtu iFr€i &airr,

-5!6i!E'l!9Pah

o
:)

d"'4d.,@Fn*'cs ed.l!&aF@,re *4va&E*Eivd.

'AJldfu,*ic-l+ oMt4d'/lt'i46iriF &i!ig:i@d6dq dt* e dd liq riE b @ L b' rr,! |4 rhit e*.

.. , * rei! F y d ,br! ]@ J-d d

dldoi 6 6rGr EI'd|LF'E|ltnsc
lqedx6dY9'roqtd' e ldEi & ra r+, &di E|J!ei5etetu

rryEryfu.Endd trcli, e d4 d!re\ :'!eq(r.rrdtqr

1*6tarbrb hFr !L N rtu6 rdq btd- dri utE y'!E !&d btu .* eok& ee yorci. h;r. i,qiadis.lFlBdy6a6 dc.Fi,teNa!]o& ,b.6bdso'doI&!tb

Drl0ot E[r, c^i. er b, d'v.*t{!o,e6b

r.i blr I d.r bF d bt !ri&r dd. FbE4 lr,. ttu |!Ea,srdrqiD b tu !4it * rdi( Yqr&r..F. bbd Airii rdd*nh!l.eFAtL dt!@r4b.dqq udou&ibrdd{b ltd4&tuddiE

r. s&. &t@ e r4 os dr&c&&!rhtnd
-Yiddfti,qb&ult sdFtso ! ^bqc.b6 '&e|}uYe&&fu drd di. i{d k r6!c 6'!ieF6[drlrle'

ffi*'+','-*'
ot.&6H!.*:+e* Y&6 b6 D!*@

l,tlde'6dd/.i!d

E

. &tF'+Lr!d, Effialdl6dq

E.q!i'i9'e'*;s

t& E6l[

'.lH*o,'',u.*.
5i5i*r-rD&rrer&a Yf sdd..* lqlr rrb,hE

:Fjr6F*E! I4E.q.6kdi*d e.@!'lerEe!d

.asnrldeEn!F&r d G r*h i,e )!d ,Grdq,tq!+rldh) Edd.'i-!*L'F; (4

bej * Ltb lrrdr idF .€bEi'rEd6'n !d iL q.l
bd d.6l! dde16-

( ..&Fd' Friqd !- d qFrltria.d '. ..F! Fsqh!5 9! i eFib|.dd&hl.r udiEaalt_;r

d€:6

trEa &n6 sqr

' .

w^xtn6tn

^SLIFA EYGU

LJS
20!l SAYIi 5255 l9 MART
ltu$ ncd srd 4odlarrrr tud 0r!r Blzusruru nqF

GAZETFII TORKIYE NCARETS1CILI
|1!i6 rr!.dl c[rrr!rr."i!dt' r&"& du r'l]req dr 4 ib' i' dr lrrt ry i! odn .u ts'&!'6 iD$ ;'""o!&r dc6 qlfuF6i4 qhnolluodryL d ddt ib d@ ldbhrFld rir:d' b|}e @ldlrulldt!
'i'l#qi!*iilll|ryr&6'b6

rs.nE rllh_'D. lld ;o.,t@ rld

rd,fu

^NoilM slisl

s+rva+rry04&dc{

^r N..14

' -' ToCaS TINAN'AL KiMr.1M,1,lNoNirr$tRtETI I ydNETIM RURULUIUMA
Ka.oT.tiht :02.0t_204r hnht,tnLct Da*aina. bpLn.nl at.atdori trw'

Flzxm8l ncaFr NoNl{ slkFn ^1d rw rdas ou4doi,! cho ruRu o, |4s rmr r^{aler Y*tN
d s!&doh cbtu&d A'! 16.r@5 5r5rr$r^a4 !sr&. rc sra$Ns ad... rrE 6d n$t FrrDqbi h<bn dndn dE iti bdlihrdtf$
l.m't'. bq|B sm'@

$ntaiih

F^.tia

aDd *!tur brlaid' Efrer Mu{ri{r rir

t t tieta @a!

rrntu ,yzta.azr , rla .a.a Eiue.d htndin ,"n. Ltubut Ii l<odlny lk-i HEnb4 ...1.1at 66rc, lprc. fa^.tin ktut'

rc

in p{iqi& r8hre

r t t.6aad-i

Orei at..ak ltt C..d Kttulun

e tsr ehrrkddi

n6'!''@@6'[!*h]Fh!

'0.o,@'@['] ddithh i*bnD rB o:,.le n !.yk. tsnr bnu E .4k nlai oElaui{ :dsrE ordE 616.

ils'*'Hl*ott*"';i5rffi
rucuKcclu.e4r o&o i € lrby
iqi39/r0inii*,1srs!U!.dttd. r, ro rr.:0.o rihtd
'orbr,ur o,lBtfln

;"H :;;;

040'ito aah 6rbi! t i.d' K!tulu 3{sil

olbnliEi u. tut |.tit'itti. Y.tu kd &*D re C&rm i@ Y&&! r(4h oyd ^sube cdr Lna y@E @! B!et! !e u|d vrlu lla Y&6E (d! 0F. ,],$ noh 'dLEY*linkd!lrnH!i,s.&v!ldlda '

Docu$ !lNiNs^iKIR^LAM^ aNoNiMslRKErl v'NErlM WRALA X,4t 1i:I
:A2.03.204j b'tu\' intu n-*E

, :1slrrr. d! rktrF ^v N€au ai \r 1f.,1'9::-.,l::yi:yy,.,v-i*iltiit:--:ii1tP.t"?t-o,11!1.
ru||.l4diEnhrydiar'!{.'raiEd

Kdt

Tonhi

$nrainn tindin

td. 1.Pl'turtk otoEi'16 lzan

Fr!
*

6h.ai^rn d.

ddltqEur oata ad xqd rcrbnniidr brr u. E ,o rzrcoo 6hri orrtri !d!i rrd
iu tuiuiEd,trdri oc[dryr bi

r.

$irEr.r

a ubrAi.l.frih

raNnM Hla;rruil

rraiixsr aNoNiMglnxrrl

YONN']Y KURULU KAMRI

: ?23113/r7t6al

t@'d^da 'tqa' t) htilo.da Etuttut Yttad'h rqk raPnc,dnt pi tdr.nh tutul! doP btdidbd : : ,+htu QUE6 3"t*^ : Ubt htna Bqld Ydd)h.st : abdnlttdir C.likdati: s.t7t Bdd Ea" Oykr Na& fok't.REa tu@ j.ni!d..rn6tm, 2t sntu aaonaa hat a4. '2.'i'. '|htu C.*d*n.n 4O!&!!1tN6' Naih fot'1 REa Ynnd v2 i.Jbdnk zn c.t&ugv htnd,ttsa iM ik Hai: satuk Ro,o, ts. thnd 9.k ta,on t' bttilc. Llttstt **ili httnnatha tit*.ti i.t ,.nudo td11 r. ilM @bn\i nersdwih4ti.
Yotrtih x!^L 3{bi, ^ihd c*4e

I c.marvri.tucuKoclu, sip lhsrdind. ,lin'

ozDEMiR,

bpl.n.r rnmrh kurulunu4aa'd*r rlEi' dd,.
rd4,0,Y',

r00' Dnhd. yrp,.:ndrg:'d'n 6.n.1(LrurroDrnnnnd: Docus.^ronli6 F,aru*l
N ^Ldl

Yondim xurur! 3.renld/nr c.E vacr lucuRocru.un. YsndjdK!!ru 0r!li!in. Niht !.rtr. v.rrllilrn. s!rirl0?Danllih v.Ydndih Kuiu)u !{$iaxF. .tn sucuxoclunln nrk. !inn' v$r 1Dc2l,nonr.nrlha

soi.'ls 5lR6l
c! Gkkr s+4, !e t6 --

;dF!br*'*d^a'@? ou'!y&6b!dsquriE]hil d't!fudP|dj]'l,dldid'd|&'iibfuq'

q firritiu. r.nr yr'iEr yh rd 8{6 c.Er vs{ se!4t
6?es bE Yb6 bb oF Nrr o@

lo Yh
l@

bb

8{6 @i s4rl

DoCUI FAXToRIIIG'IIZMETLlII NOITIM SI-RK'TI 'Y6NETI'' EVRULU RAEI E
KetfMt8t IAO)M

k uftit\i
lFdrke&lhnlFd

:A2.01.2&l blw*.t.a'dart tuol

$nr4di. tntutnD|utut'si.ta ^rk-i"n
tud0.d *rrlbu

ooau9 ftr:\s^!

dorlM

srdtn

O rdtutir *','tu q.Iairna 'rh .da E.t4tut vtt@ s Fa . r c

r! tu ^rd!4 c! e 16

,t

^SLINA I'YGUNDUB
6cnrt Sokrrtor t

192

TICARETSICIL1 GAZETESI TORKIYE
I C&inr I E!d<n ord tii.

SAYI: 5255 20Ot 19MART

""*u" ]"@but lh Xotutt lkai ll.da' b4 tol" CM T TK n!1 'iTi;ii;*;; ;ot No t6J. * i'ad .rd Adtu'&'cth[k

r*'^

x'-l" o''atowattn a*t t<""t'n

oncyaa rudh&az.

Mtu

: @ZYhb!0FHi'trFts|d

dv bi4ll 'k uoul d'rdi Yod'n hPrr .i. - *us,L-. x! zid;* d .L- ", Fd,F tur dntd slr;Er^ s". r*r. c.r1i Ed'li s' v"*i"i"i,6* (!NL N|r E o<d,ib R.P q' q. *b rhi' "N,!tu.n; 4 cd/6f '!@ ti' tuDrq oFLi x D.Erri.i' Ft r,ri ?caod rd E{a 'h tii Y6d'i Yi'*F M s"6 i; i;; b;;j ibd& iE o!:*rr&'i fleyi, cdil € soE tu x:.q\i YrdE Ddi Yid r.."! o' vrr'* dhd dp onrrcn 4bdiu s. .- ;;.e d --!" .i ; :h 6n,s bri didi Dr|girodirdi .irilior-otbturhtrr..d'rr. t isi j;^d Ydd! \. .ddbi rl@ rddtsll|* t4idi uq d& Yldrn '*^r'.a si^dtr,a/ s,!& svdi .;" i,--ir .o"' smqr'li ;i;;;;;s,*ib, tt- Yd'^t ,'io o s o*rd r' d d!s! )m; d b ob r'r$,]1.6!| r.nd!r, ltnE Yhih

HlzMETLsal^nonlM 9lRxErl Docos F^KTbRING X X Y O X E T I MU R U ! U ^ B ^ R I
Kdofotiht 02.0t tAol d Dztzi,n bpl@" at'Etd+i bh

;nk.6it

yandir k'lb.!t

J"'*. i*t""i-.

t't" o ,*i'l* * r0""- xa' crt-'
d-ri t'ry;

tuntdtu t) I'til. .d.h 8 to,-t Ynhd i t?i.. Npttan '@ r r444id I\Ntu dd.4 rarrhi,i^ : : ttaa qtztb'@ /ba!*'2dt qd* Bdk n latd)aeu s.Fk aoalldon : utq hteJ!'t. oltu

6t4dt

e Fi' ;;;;"ri,a,i, ii.ia,. oi ir.

rF,n oa' Gs.! k r'i e:,nr "Mq "t "'a.t")d$ o" tulrru 6B'.' 'F i o'5i'L'! iL

ah6.t C,'.11"n &!!:tt!! Ra' -t srtut -M"ao han \a. 6ar. Nai Iotz 4 Hais s.!." i..Abd:*.,a|. C.tij.utv n^aH6on hitlil!. Mt'k"k itu it' thk't) h'l Rtu x. thh.t C.+At'.;to ro'!d. r.*.1 € iloru )r*jli kl$'BE ovhnti i it. tatu *.th4tt viN rio iiE Y6Ein {wL lriclq

i'"iiu'ii i# np; l*. i.io.i i.riuoh c-;- Icd- ,Br -*il. a," .-"a" o.,; v,ru
;d^i*l-Fobid' t l-*

a*;;

*..,-

*,ki.i^)

c-e

tos&'

Mr'e

s6*dd err!

rlitu

6aal'su'd

Ydtrd'

xlah

s&lnki&tv|run@ ;";d tu. !F vd o olh8r

I n !4! r< 36r'

e.tudddj utsd e- cdoh tuEri'io 6c{ 0o 0oo..lUtuht

Dqdfir'ni 6El!c dotlxsu* ovbiiigi il. Lw Ydjrdi l.i .e4. doa^rrrudr

hdinnh

<ru ir.w"
coD^s dw[tcuLlK sar^yl tl1lAr llbc^r ^NoNlv 51re1, oEytunq rr.Cii.hii r?. Dil*r!i.

bi.ru iL tn

n arr

Mri M€';Ir ^5 ii

YdBun Kudl! in

wirdi.

rr.D&diqE@

YdBIih l(dr! llrr!.ETvt Tl.nd xrsu iui aj* or bir'igi iL bn, !:dd. dz i!&yo dtudlgfdb 'orrsyr ei 'drdigi ssta 6nd'^ rid.hnnL:!

kb!16!16oriun: COLD^S KUNMCUIIJK S^N^YI iD^L^T ITIMCAT ^,} :@'r|-t OL^.^N CXNELX!R!L
qDtub

u" * r*

aiun x-r'.4o

t- o
rq

oivq,^iF

ITH^L^T 'HMC^-r A'S' 6OLD^SKTJYUMCULUXS^N^YI YI'NE'iM KURULUX^RAfu Tolrdr Tlihj : 0/0340a 1 Tod$! Y.n

:0o ILd n orgu ^iar t'{@i cdr l!; IoD'xb or.d] ?oor P.,F R!* lalbtJj ^db orbl,r ^s. $hrpc ^urtr llr0 - kbnbd 'Gdq BrL;r,lltu , ,tuer lr s5i, E T'.d vdGrqgdtu 110? :@r sdi 4 lid Eih ( ,2nJ snh p'&yh skr,ddd 6i.6r0ld0g0 sh { 60ed & i\'il rd! 1i-. sd cu r-rcrd.. TEr ( tu din*r s.t! toM cu4di r? u ?0o1 'dL nd4idt bhi d tu'r\ F 'l6qu. b?rd 3b t 36donfr

194!!I1l6i4!l!4!!48

d;:r r]!d

CONDEM nn:ll|jlfur L dErj loP|su tu6d:n0n Y.P'lmar 2. 9i*d Y.dih Knr! G.p r.l*iiiin

turd ;L Fv etnctr ba& !'.i 'ftdrt o.a ii.&

11t,!6 ldi r&r hitel4 dtlii l@vriE 'drL4uldJ|o'o.o@!abi!6iodlb.l''l!246''0.00.m& lqNr dro'glN E r.rk! sd r's hlg,opr&d 6i..dq|!Fb'bnttlfuoEdDulrtludrFrls6ierc,l*9Ir ltsY|Gjr'!nlFErrro.d@iis.drjdli'rq,rl'i'd' dduld 1. c6.|.6r H.'dn F! Ms!.! utrc Yrl'lbF Dis E ,h,

6jr0000.0.o0(l0 1!1r E ir& |di$d r &Eu bc&! tudue ihzLdl

B{r: &B E i0! t''ipli!i'' d. Md

S! 'L ot bdtd ^b ot ud,6 iL iFa+ll ,r*";

r.c uy-rr" f-l,ri"y u,ur.j 2, Si*djhj, Yon.rih Kuulu s:irrd'gn: H.llr st.rlt Flol}2 / Ituhil rd,aind. ir!.q do HEn Y.^LlNrqY^d', &rrs v.tilligjt Lc. uFurlu 16l e GxhJr |dFn & *:d M!h*r s.dd Y^LN(^Y^ an *irrruo.,

1!|dd€ urss -tu;'6io,k

GGr Kar ruLEllr.m rd ,-k,

r,!ds

or btliai jl. rs Eid', n&bd Ytu -4 He+ c,r q

a@,f;

:' .l'1,':1

SAYTA: l!!
lM''|,.s'6)

rlcArsr!!9!!9428! rsRxlYE
sE*r#r!r@@ a F;r e.

e M^R'f?o!.L!!I!j2g

--aq$Fifi:--

F!l4rldl'r&d6Fn

3*-ui*6q Kffiilf.u';.rr*-*.

i#Y #]ffi,r***:n:*;-xffi r;I:i*r:i;f':''i *gry*$*'H**:

:FiffiffffiSsHfrffi

fl*-*:ffi*,****S*rri'rr''5*rsi "*:*m,Hii!E l;lf.l:rHffii*"s'

ff-ffiw;':::":: *sff:.:5ffffitrj
ffiP**"'-. Itrffi'ffiffi,t;f,##*
!!ss ,*lo'ttitBry

@sgs*"*.#.-"-

,t?

ffi
l"*,-**-*"1
ser ixn. 5{ir M6!rrltuie

:*#ffffi,gtrffi *ffi

*" 5i,"57''"" *' ? rx"T ?''HKIH'g;y[*

*c"' ***r"Jliilil'iii'li ^-"" ""*"
dtr ^ lFdl ci c*o*dv $P!i "e"lidiq-ebtdt!fud_

N' t6

#s#i#trtu*.

; i @ r d dr ?d

##Ijffig,#i$$Si+fffi:i#
5!6ir'dit6$rd{dd'qLd a!d d! rnd!tr

ffiIffifii?'s;*"*^*'*

*iffi*ffixH:**#"'ffi
##*
ASLIEA
. 6nrl 8ck
I

'*T"'ffisffiffi""5'r

L,P
9 MARI 2O0lSAYI:5249

ToRKI\'ENC^RET SICII]G^ZETESI
r,r*rlled6r. , P:.:|.':!,=:!:l]r,.|-'&19&h "!r",!+ :t:-r-1"1::: : t" h !i|'.t@

yANErlM raewa rAntN
t(euN@t:r@nLa Xo.q7..ijti .26.02.2001 Ioptd'ya tatatzt:b{aaa rcm uza oTad . jtrr.thcrb.dt^ tdhtulnra R,rahd. kpt.,h..t "t"gdah tat,

fbn tid ]aahMa

roplre.a

at rtati,,,q

c!^qtaA(

u r6nan K\atu 36,?un4 r,,lo .h4 otan M,z.rrzl Krt4.,4 r*. 1 E@d 4 ^e'6' r<6i H.ddi ba ,ata, cid ar,. ,L.'Ftu Fo tu. .aid. twt zdd lbdtu.tu C.t&in f t i 4q r t 5^'ddai v4n@ ytnad K\tuh ar& alot a* ltr c6.r k-rvtq .ttirtigi it tt'd Etil D il iL

'...""1,-*''-*'*'**
.|t',uFuvt4t'qAbh'ol4

oElRllaleb'\ful&.

^NorlM slR,(Ert ;ocus r^(roRlNc HtzMtrLERl
Y O N E I I MK U R U L U ^ R ^ R t X
sro (,6 tu€Rh &€!d.d @4 oBlarldt& a.r dHL $! tE d6, 6+i w sMu cR4 {

Ktat N\Fo6t 20A1k7.,t KMftthi t6.a2.2aat Toptant a *ahtul.t:latloaah to..a raa , .$oktwwEtnb4t\!

4.t

r t;phb,o1qort@ bul

.Gh|ll'!fufu.d4kDq:b &MrK@, reLri@|&c6cha ,. e b 4!E4. r.di.h\.1..qdlmrDrsdM

cRjutr h(,:;m

2, M taud.

y6n4in ttu11b@ bphturct.tagddii

tuo,

ot L,tddn.

*'
!rds!r&Inffixqddb+ srll !d trEtd ru:itut r 'ond ! re dh{ si !b{

*-

'"*;,

t) Y6add l<v't' s6t-121t , tt|la .h4 .1or Naahd K.]q d I t uttun BrdDa tt t&r6y rc4t Fa.t Matft .,t 21 ,tu. frtu Na 26/soeaid. ilad.d4 ht@n f.f K,nb w 31t dadd.titttdm r6Mid Kutrl, 1ottd !fi Gel Krtuln ntbittiet it ktu.v ytud,, (d sqk rer iiuYdokd!aFiH4Ndr&b t l6i t i. Cddllr iEz y66; xnl! oFi dn 54 !d

dl.@ rdM.Bedq q thd, *tud iu

r n isr s.r1 &!n 6E 8.bn{' u rorrq! Dtu BqrE i ,.

rc r4 E n6! 8eD b s cd, bq , @!ut'T@hM@hAbco'rqdqb!blb$icnD'iiu

!a@lg3!ru-K+l
6^X)n6t1

r'!adtused.{dsra

s^ ..,@

sai otoMorlv s^rurl E tqu &;b s.r.i! r.bodeird

^'qIM gtikfrr bNo:4

@ D.a &.Nq: rozd

Hr;ffi l#sj_wdn['st*H'trfr ffi '#dfffig,'*!"-""
" ff,"lt&is'*,,*eo*,u)Frdi6deh*4d
n |!rD Fihi La^y+JErt: a:dDEe4lE{Efrbr dgk+ryqv. :, sedi rrd

Ti&:t!ii:;:!'b'd'

ni
, Yd qtaa d4 xuRR

le3dordofrsuv|EnMMlIsltElin

"$,85.trtr*,Hffi*y.

ffi

ffiH"_ffiffi

ffi

'il.I"ffiff_F-#' .:i!3*tr'|ff]'h,-*.
. *.

:,nrsd.-

#ffi*ffi,&F#$*|.sr.x3ar-#
:i.ffi.#|"H'*' ieE r^xrl e icBel

nlXb
ls.r&i D7. r.y5d!) 4 }||116'r''!|Ii.r'* ot &ut1 s 6.'14. rdd rb rq l$rbrh r &!a! iL

.'drdr?t$6ble4ts'ldr,bd'u -

",:j1:t-:!aTt.91q d M*nIe fnec

c.cre

! iltdond

Fi'fu{

voddo!{n&,,e7d, r.,r 6&i
E,!q rer t.d

tr;.:,;s:*T'H#.*
rd
ry brdrlt

-:,r"".tHfriH&ffi!i,EIr#r;Hli,"s":3* @ r*' locn_&d €!i.i
.dhk qddc r b re

r.dcghL

n r.eor,

rM. xd 6!'dd

rdr

/

G .ga,b.yhm dd Fe'

rilq

--

<Crh

rir!

,Fn-rs,

rFb

bs

n

r r yn M e cdh y|@r r.ld !.ca.iti\tJ;;; e&o.d€r biqb h66

ol'i ElG o!.ir-;-;:;;

-:" -:, Edpb atfr h

o.d 6lfu ,..,.. .

r. oon d

"-#."11fi,H *.*. "- ;- i.-. ", ,","*,., ;, * ,*. *.
'@ ?"u i.r th.r - ru ^t yh6 du x*
"q-h oFbE d,', > '.' ile;n.

J.e

Md

4!{rH

iF4Lr.b

!.m:, i. yhlh @6 sr&, ad &.,, kuruu l"t t:, "U"t t:l.@ sr@qid to) Gtu!{ n!€..ed* ErL E*;u,y B.+l1 ":; r.,,,!., tAr ca. y1!trn ldE qrrf,., y. s&llb slq EBr 6 jr; 9€r dn:r s,tur

,,i,w"li:l-',s9 1N, wln-rMu

Yr,loj.o! d
dd $dki M,

d
!,o!J'd .Jd,.. as,ea nB;

ry-ffi coa* c*,",,,* *,_,,,t,ii oyG_ .ii:wi#i:,n*:i;:ffir,;#:H#;* ,t#ffi*t,'.,x04,
!a,:,r *" '![.f d,N t+,s t mi,,"ry y*t.";.f #'i ri;.f #kY.1Ei;[: k: :,;, " :AH,f;. .:]*:,:::tr.!,thd /6od ftrd k,n. rda. ed' cd" '.,. ".,":.d.-* ;-.

-^:J,.ll.t,!rc:F

h'u!:,

4kd,

da, ^ldLrt

ate yntalz.u

,l

udEr,. od

Yjh.k

-*il:j:3ll-i3

ru. !,. sDb, om .^. ,r'. c * oq-

r.- ,)" L

#Wif{ti###iilW!r;H_i "-"., *.;
..

iadrkduMd'4d.,r'

4I

:. FYEhr(rn;Frs
EEd

lrdnong SA n vE icrFET AONU flncn
ci6'+4 4 e*'d .. &,, slo,ro:

I ',L i'
I

"_tu

r'xrse.

gd'd.r, H!d.

1,,,

I

f;ffiSEr#h*i:ffi

'sffi*m

'tL''

x tr Nflr, so8/it( No: 56,_x/rx,{tit,rKL{RNi(AR^ ' T|j|,|.)ION:ll7 , o(j / 2r{rilor, dJrn\@ti 2ot5.:{t6 (At,jEnuc!) i?OLCMT: SICIL-{N( x

/
b!e/].xredkndF6

@
r..e '8c!b& r& es
;!,& ..r .* -

.

Eqtat I0 $'rld'

s r" i.@. '

ooougFNoarxo Nrzrgru rL.n ns|'s.r!: k[N' od,i. yutu ole
!*

_t t!tu@l*. {6t tldtil tarnE ern hdd te'l' an+ dir E t4.t atad rSE4 qa Jct ddq 1t*ah t@t ih Idtt oliral t .al old& . .r.F *rxcd taJdctcn lobu! dn&..hn eeit bo4ttn<Ida E @mdl Ltldkn topaa 'U. ,r!+ fiea Kd@ ; S@ala ripw' xwnat ta iag; ao'an .b'mdt.n t^ncttu l@tt tetun tb ,,toc Ed . vutdLlz bAd'tol..ld bqtz il.n k ttid tli I.ytdr E r.Eln gAat. '*n adnha iaert,p htutnt. tu',btin ).iqqn tuih todnhtd sdr ku,n M nN ft E*l knlu,.h! k'r,t'tor Ecr'rb ,rn ffi6i S.E !. <rat tu ttt.tjnld tctn :4n t.t.tt'a n +.t'.ttJeUyt! itktigr* hat.rd1,N uJdn e\trrn ttndu' i. t*aet E lidd da*ang,lb 6n

qlqdi. w $.1.1'r.l.n 4rad.l edr E |dddir?' I:dir.rt.ptdha.a

@@N.

he rqit ldtat

E

e.h3.
-._ ,,

jrfr i::fr l-aii#iiiL*Si!"]*'Ei !-:r #-.if ,Sfr
'.hana-!r.*brd*ia'F;

-4etub K6,ut

aaad, dtracn |. uati tutu

E.h l rrt li.aBt X@@eun uti l@ttrs h nnn n .toian ! hir ANANIM :,IAKLabH elkttstl

y:tt knr"t.t k ttdan otcrttz Tt* 71un1 hatdatl.tt c.t+rlurilc ItuIot1n! il:dnd. b,lunn\

u@)---,----"---nttua14, e!agg!-:---.i tJtzlruf tELEt No: vloKallt !4aafi l(tutu lu, l:arc4oh Mr, Xnba@loi .. atE\htuL Iitnn: r* $iad 'aME otoht runth"\t'|t. kddd.7. &M. : :

Cal Ncryiz $\ M':50 t DNdi)N Llai"l aln\! jc rntkint sezENcEl(tLxrMN lt I J rur ntlrd ^totultc\i ltto:drt t,t.AJo Aadatla No 5-! Dan. i Ko.tli,l;iJnri o.h.,trJ.! ',urrn

tndi.

!i!d'

oo!!

rddme

t.uN.n1-tr. tr.11tr:. w,rcF r\,Fcdtttc )NattL Fra h.ttuno, 1.000.@0 0tn.0u0,.i l. n nhI' h! inqt addL| hnfuilat. 60ocop! I'qn,* Jeo.un dnt itfi.-lt. , NtJtH,ll xlit,li L40a0 py tolt'p JM.onaooo.rt,t . t t. ! ,,,nut. t (L:t:ninAN 500n02a1tt4tl,tt) 50ooaow wn.r1t. ! Mtth&lt) ( tX/N fltltl^Z poy 21.900 loqtt4t Nl 5u0 rn).-lt. ! rLa:!:tir:K1!x aN tht t 4tttl, 500.u0r.0u.-11.rt Hat.lsst!t4iK k4Mtl \ .1!o rt on alo,o* ri-!tuoDtet l@tir ditnirlii tzui)d.-nrrauLtt si*c etu.1urnn tan,orntbDtlth. Bn h\ntdLlo at aE ineqa h, ",aH6 Lrnn.o prtti Htsz:og,l tmo rztt(!n.:irtd h\!4w .tu" bi;tat tato py taNt cttdtrifrdt tdtnJt nr@ rJa1 u.cl5t ,4tndr.

*."r.,. :1,.:l',1:y- !,*11,* 4." b, .^,. *-,.l'.d
tiart a,;tuct.yt pat

Ddt;?;;

'b d.!

$ -/i !.tu M#d
hi:itt wait.-6@ ,

qrox@J@"trcre orat&! hel ircttcnk t d uto tuu*. 1. fd.td t::--y t1d ttkl't.tt ithot.t d trot it. tt, h! rc,t rd!r.!, hotd |ltEuhn ::@:.,'l@,!.".t t4rn6\ @@n chn dtd'. aJttnc\ E)4 t llztcm,. ,uht Ey h..r.t .ndqtqhnkrut,t",t;;; I*;;;-;;;;;';.;;i;:; .ra4 dud vkri .r.a\atd oh|, snd,. tdE Dt ..!;tnc,t rrg brl&E
$!!1!a' de cbd! i$tdid !d.d Frd rqd d , b.r _ |;F n,tu'Ery *-

g.kt khc.E tu@\ra' laonr tEtd,i", +a *"icii-i

;ii

j
.

,l
*r.a rHr.E n'n

,l
I

t F3::t,

d-d:.n:t

'.

'. "'' -, ig f.H::Y1'#:g' *,'.^' o * " WH ""'tu' a"'u" t''rt"'a -'-fi:?"''i-:a",i-ot
Yiffi:i#: wa-sr,b@t

tm;#n

,,*d.

qt@t.nn,Eotuctt t, *,i ,"

td,r

.*,, "r-

u.

i-

p,at s,;at
_eeY.hjldrid$.5e

*

ry

I
rl

:l

ffi*y&tx#M**ffiffi ,wiv,*im"ffiffiffiJ#ffi ,#;#:tr#ffii#*w"
-* bd hodtqhr Elp'la,;-;;'^

',oa u . -+. ^;.L, ; a,,i'fi^ffi]'fl1uffi*:* t '. r w^ffi :: :,,:.'!!'-4 !- b* t"t-, t.a a,ifi fi

w#&#xf,;nuxtrj*"w ^"ffitrffffi-Jrffi,li;:;m

*

o^i*..*y2*:l,^uh,,k,,.,^,,

p,it H1,'

;aa

.!.tr tu4s$lct,t
t4Jll - tbi &tt+

&1ME d do.derwon
'.LE E.diu ld. .td,t!

AWEI ljl:Ll:l.xtR tlJ E )tatah bEtt bd@ tL lE ,t'&
tejt E t re tddtrtteatt

Y?.y4.4h:t' 4&.7..,l--@e.t
Atu'h -t@14

tu:\y ,he, turo.ed.E E ctnes 81u 0=R h!*JatE d8ltbt EF tttsdetb
tbilt..tu th*a ttrnttut tdd;

n ta al .htE

-bt-Mt@trb,,ttdt6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 E otep tayto c*m. aatntrl Bll.tu prbnt. $t db ,atu a.tda@ stl E &a,fuin nmn

qalttalt

htB.&nq '

6$]a1h.r lo.!r

@'@

bt.

r.a rrs,

SlClLt GAZETESI mRdYE TICAR-E-I
rr6.e D.{q htt.n{ g,ld vr..ir xunh ^r.d

si'tdid radb! laxtu |'rt er.,t|d. 4lrd +t@
r) Y..dE hr! 3h-d ilh .td e ua' Y,h! rc qdr ls'jl FiB B.e ^{.@' 2B rdtte t ill

ddiM.'d6jhbh

sddnn d'.i* r) lf,.

du id rdsi @rrd|r {+i@ * 0rrdi dic

rqidh ot'i v&d ly!;r '|diltFdrkllloo,fl I Ye!6 6du .bie 6e. /,!.

'E rd+tri tdd r4d. YosM'r(4ci*trtu |lobol Nd J?6 lFd|' tub ibde! ile 6i'd. D6'dd sttod ^di'k D rrr' Sd BEdE E t ,raddl 4F slar)..rtu ^d -4tr!t dd|@tlid h,L! rrryi @! 'l!@* r nrd @4 rierhai l|m, (Hrr t*' uo-i r-*u o- r&elus! lcd iiri En r aairl MA &t sa No i.$r { ydlenu'k, r!dr4 rdrr{ ffiqrr. I'hrbtt tuftr 5u
rtdGkjil.+iqolrtd w6dFbdy4[d!!{ Boetl! 6 N.dra'*! rdct'

l sie t'd. .a.! I ;aI I TllkNP'6si!6il.B|ld! I 'r,.[F.'rln'.|ib{. I | 1.€iMF[dn.}rci!ibr I | I I si!p.'!kkiiddbi|ilib I pr6E. l dlnq b4.
diblBPalc|q!d'.hc

.F,

lvr

rli illu uld'!( ^.5 add, d
y.6e!Ulq'h|4't|h. du:,risi*]oyitFr.

NirPo. si; rbld
turirc

durr

!.

d'ld

Y4iyeeb|qshdt! E{kdadcrrd!6 t&h b owr€ Mstr C&dho rl,$ id'll r& *t_

krdy

lk6i ^+r,!

ot o, 1m, Eln urt 4, 'L G

vhd^,:!]td.?.DdE|5 tr m hi rJ i@' 94dh 'iqFo''6ihofu0F' 'ehlir4@l[o,6d qb* ai$i& E en6i,*L}

$'pbine,ejodnd'( brddir Fi6ii. ,tujnbi tl&ffifufl6iqnih< '&dranbske&|y|

kG

{rp

||.,@:

Ed

dBiF

!ri, 'fisidydii

idD t

di!<

ffirkd.

Q1ix#*i$'r,ffi$
\ rdi c6ir r ibm )*irit,is ahndr"dn c.ik nFh J *.. rc Mratrq r.Lid cddsru YiI.Iin6olu6{hd'^hnd h Dolq .hriht ktiDr ^@oin 9nkd Yr&!D Ku^rc

rlbor I.Fi o' c4h ond' ft'd uohd ttrld

E

oj6v] 6ins dd n;i "dd ia d+Ld tqt6'q bLqrt

Nn'6l.Fikdl|i'dbnb M!4! E ydtii dd (tn l6k t.b!l

'

b*at,-. r u *o *i'-*
ya*[i ti'ddefl orbirLili ir.

^ihdc4dhnn'M ^bddrdt c.lik in'r iyd.d si*dine ii*Qid. )&din hdru :i*4 r4Lnnr +a'drri yFE

busii rrrd sdd oorho bprrdrn( !!ard. *dai'd. hsno ortLdL,i brhx Fi dM. nF{rd'IJd. r. IE

KF]o:hieq.F& v*i Dyi .dAinb drd

1t OmruitsI rburGrd.
btrMMdai,Finikd. vd bj hi d ni6 c6ir sL No2 ( ,^ onnrt. llbbr

c1brL

Md

vuD

@

xo

r) I!'ir!

.d4

Etrdtr

'.nydrc6hlh]usevle|

l,rnblr

rbd

stor

B4|oYdwn]^iddun gFk!lMqtrd rdr

'idnuldiu]rlnFdql.'!
F<E

Ifubd

trcnd

skrl
r66d! ik r<snnic Enktr
hi{lliaid.diFjji4li3ou

l

o
r.d lddd ltubr e*.h Gr!d{ 7 Neriaid

{

c+. h."Yn-s_En/rour
HrlnsdfdEd*dh&o[

LMmD M0s^emddt

&d]'6'3ed8Je|q.
z Y6min ,bnb eloD ^F d C*dtrd h rida lqd dtEddd ind it Jr B..dl' rcdd[E zdrdibh. qdr 'w's 0116 ^Mirdi' E M6lld r.lo! i Glrlhd E 8dB Sdel eo' ' r{adD r.drc rqb, ^!id clehru L lidrr& !ie* iJo ir. lh.d 'd|€ibEyd.i|i|o|'c E tus ortd{i nq b

ec|Llx Id

BrlMEtral .ltubul

r+sLi

I! dF

.di

5i3d

0G

M{r.d:

'<iL6'c6ac.Yl1tjeK*

wbh'}edrFLfu! t Nddilie olfu ntur

. nDnrn todriah& )ch iclnsd.lfub'dli!g} ir nsotu Frtddii rriai'. dl.siP!t.srsroN! unu6ft.d4 n*lm ddt t soor'l{ hluou Eri .t.,

fdisgk'ik:tInda' c et;i r rir FL b!t6!i lttdt' l,phr rr NoditiDk 'i ro kim !r iidn oi.dl 6?0

o|Er E ffiuu&u Bil drditi

oN'L'&ciEM!l'r'lrnotr 0dEir E u i6li'.tro & x ddiiioda r.r:@1ud €l'or'1ibq!dbF. i|!EifuFb.rEi|d. r oar.d!5l!!l,s 6t&

r 11ro2 6til'i*
tgabn dqrd/ilEr p!' lrc ic6 rs$F !ft6U6tnnd{nnbd 4d!'qdr€s\@ d.td6dllry Flc!fl &|*rtjiFddi'jbrjP4ye E d t:dD,

kiL[n@qohdlr6762 bn'lryohnrE6ub,!_ Eu'tuv6*rrrii+olrrd EJ 1r2i.o? '|fu

xlfu'
46

H &!i

Si*d

didti

s,lo+y'r-*ralg d Ee Y.d{sir.5t&
nrrd rknror Dqt{ ^J.b 9!rt Ya..d- x!tuh

^d}

^€cir ffib

dn@Ei 3aai d.n'a' i@hld{

bure tdn ijldnn le bPrDnl q&d. e.*ai!. l $.nrn6d! r. Si*d M6u4 c6dn !'rtu bd

rB1!:nlz-2ol

(t xr{$r.4

(&6'

?4 . !rin)

-r-L<1h
il!
tu

a-2
)

V* o7&i.:,
S A Y F A? 6 ? : .. . l L\LI
ty.inlll|iqflcl}jPrrl r& tqrq rvr ol|rc rlik ( 'hrdi & rnu .H eb
!.6dYdldnd6ddN.

TlcaRqTslclrl GAzErEsl TOR(JYE
hh
+l'd.r

t6 std) r!{mi D.lIr titodrt r|drl ^shsrdvehruEh

s'kllu'&*'j''sb|e bl',o *rad

rl

rt.nr

sdl

V;.h

Mu Ka c.d D."h"

NY6dh|o,o|u'b6 i,ft dJr oie unI Yrlfu 6 tdiErc'qdloI,E$!|lI llFi d. Eo" c..6 irn6r

dLd.l'dijodtd&'E An rr slpn ! D.6ild !4te lrd 9t 6un' rizncrqi bn|d dir i'ra$ ^@ J@d.ldexb',rr& .ndcd.|'y@|etit ydftl!ride.xHK

rdb'rfu|Ek^elt6 4dildd.,ddiob0|. s!r!nn',n.dnMh'dd b'tu,r {.td ;-iod.

^F|l6!'

t xf*ro

si'dn'bbn.6&bi|d616

i6!a { rMrr|(n.
:lYful4|u3ddd6 'riBkii|.jcil@ €ss)^fud.Fibo'E6 8@gb n xodde dt4i or!r.1002 oin t'7 nv' & d' 'ool|{tffJul|lldrl*! Eilo|iffDijoldlll6162 l6iE lygtr ds* ||.,.!m, Dinld. E ll6uhl$ t.J !'lr|66]

r.ii
'dqLIa'!r.l),ls.ry6 dih.bFbq!di!n. rd,*'r@'ddEn6or' |enilidEkd' 6i!f,c * :,t0F ffii|* '$9ldiiiDb.y6l6fudn9q

r) lin ;;i ysd^

e b.t

6t r4i vcorc g... 6i-

14sd|IfuibMui. r'@ sil'*4 d'tu 4lli d ^s GID&I rbird '{dfidL*e{6|@,!rt!. fr!|utJGJydrh'l'EFn.

d.lf

i'i.'

rl€i ^+hn 6e ^&

cddLff{nilirrrrl@' lq[dt6idd|ului'6

FthdF.hfu|fudotr'' !ri, idsi * diid dci6f&

0*r.. c.!dl'd

Mqtt6 r4f b rlsi N?i rorj *'

qi.#f#;H11
| -.. ivd. dutiL ( M!4rs rri c.r& h
Dqtq no.di ktdrEl

o! Ctlh bld ft(.

r4n rrbii stlar on

Yr hr

60htyicii<d'lidbBnl !ffY!y.ddlioLdqLo lcs*fuEod*y+gyr ; Dd- "bi .6+ rdtii .6c d&rveilYji.dlin'it6u1

(.kdqtr cddr,.. xdi

h bnlirc nlncrck ovbinili [c

k1!i6rb'd

bugio rdd 9Lkr odLn s.aLdr ndtaDd. bprvnr brlN isBlb qdiLg, Fr' * id rlbr inrrsdr's'*c crr.nd M.h vrn! ct xo ,/a o'!)ruiF Lrlbur d{6& e|DiMde4ydnk@U! hid.i iieo 9:hr V$ Mj sr No: K '^ oo6t. Itubd

ncd.nde

brr:g,t

{{dti

Y&i.n:$rtr9.Pn*rc

l!.!bur

rtnd

stir

y^yJ41613$)
yd'i*rli M@fa 0*b Crkdr ni Har klj! ^dr $F rqq |fitd rtrd skst tdiern ik b,niie dto dt 6rrre i. tn_

M0S^vfdCt.LlMITED

1Y6d;nh4lu!qr2nAt. n i'rd i:ra dt Cilcbtu !dL*[.il-F(ilbh. ilHq iydq ^bdirbtu

dk

IR^@rx

slz]r!flaEPl

,@kn <fur4

jD drld .do lgod 6rioi r bui *i! ,i'drn

cd*

rdti sq.ki,hd! i@jod!r:]i!th'd'!.!l+ el. wbE'F6dFbbifu 5 NoGr'tida o:ldd{ n&d! v.I$!doni,ob,b57@ kt qsddE@r!t!_ Ei,ne Ei| d|di' rqlliq Y4 itrlc &tiEsy.i 'i$tu

Tidi@l.jilejo!i@d! E6vu'd.$drya|1bfu6 rr Nokdilntu riddii lrdr

rdah

a*i&

7 Nddi&6

i ldn E Mutrc cd.rr's s Hd* sll r &d 'o rtu'm ^!E; Cdllh hntu brb' Lb'|*tdgt|hikr.6 Ersd .rtdiii ih b w'

biau

i3oarL!

r r 12002Ediia. Bi
i4i{ir|dElFdlond dcFd'n4 tu(b P r& tr6 r@F @Fid'iqnFefuMr usdl!,|9qrt!|l.d d*h4FqndFiso.ftdi'.d'bi6PeF w d F!4

!did8

@y[}&dlnbt@o, or@ s,hEi E iu' i@i: r r.1d2 ud dg ?. idaii6 t'7o9IiEc!,niob^F 6hq ttaFi iFsiy6d

Ktrs

fiilu':

li*4

lIj':oqr E DsNrqtsidii EdE

s.d@YrPdEhTd sdb dl tb. Y.dr& D{q rsb Konq nrd klnh v&d! $'rt!

^*

^6d*

nr@6i

!*!i

bsb tdc Shd bdne qnldr lPlrlfk b.'taji& hisnrdeoe '. si*d Ed Mdtq Gi'dt' *fu

x!{tuili

26r1r0or

i

rI 2 1 9M A R T 0 0 1 S A Y1 2 5 5

GAZETESI IORdYE TICARETS1CILI
'trir ( i'' tr. rrlLe u ! er d ! r lr r. .r 't {/, t&s ldtu rdfr6 '&qt dq ca& ?. editirq trjer d c || rt ry ;h dt' id !+&|s! q6ndle ita!@i4 rt6, ql rr.t.:@r \sb& d di4li ib dd,. d{!t]d&!g|c4Frd

tu.h! tutu

tud oEu ,rlh.'o. trt, tu\rnM Hl4mrd tl'd si,! @r*.r(}l&

nc^E

don_u glretl

' -- 'bocusFiN,(NSAL.X|ML ,tr'tOnlA tU,r 'lu<e .rt
YA'IETIMTvnula MMN
tsre Ton :O2.0t.200t

d c{ ^r r!. !6

ltqr rdmM !14;ru! ncrrF NoN,s sraln.MN o: wr ?oor r^lultDr gflL^r ouca0yo caa rURUL
sh{6 ADr rd1@r rurrds SFrrrsrsllr ddd. rsibo cltinu! |l sn G.Dd rqvr E ft.Ft beLdtr. iii

tt tlinn Fn.tin rzahtt*.t

Dcrtahd.

bptono.ol .t.ttd,h

ta.on

Mir*rrtd

D f.E id tatutu 0ytirihda ct[. .n r td4.rt nt,dit lt uuk@6!l Iiredki!Ic6i !.tstc.to, Htr,6q. ttt ao,td6, qonn.. fdrctia Kunlu ,taiola,arl* a'4\no''^ulnot'44cfuhndlfu: qbt4iai itr t w Enra4tt. Y&q (4( 9qb ^h Gkrh
14 \b h Kd!

,..in.

r c

14541!

r ddni&FFr4di

a?Etlt,urrn

i69b.5'@@'@nj'rm'6hl ddithr! r b.,|6? Br
fl. oft( oErtqiuo

biu

c.nr vd' ruauxoaruodd.
I Dlzi 8{ui[t! d Gd

rdr$ltg

s'@&iedibpb''a'.Ntr E Fk u *!qe btdqki
o.6i. bDl:,o ydi.oo

iD Y&h
Yi iq rlu

(4!

0rr ^drb,
r-1J 0F Ht$

cdr
Nq[

-rd

oeqas

rtu

rd Y&h

(s!

3{s

lbi

e|!

Yam6

0p i!!

er.!

6E

I'u

xqruru r*Ld

s
e.pr o2orM](

slRt(Erl fi oocu$rtNirys^i-xlR^!^M^^NoNlM E vaNETlttKLIRULV 0lrRI
K'taTo+i :n7ni.xal n&eind. taptcmtot ct.Ztd.h t'td

vrtn Bu€uKocLU i!i, ry bebF$a. |.$dffiE'dhF*{dfi]*ry

clcu@ru

&@i oroolR E Nruy oz

girtztinE Frain

tqth,tnrzt

snftltm

E r@.oo0@.TL ! hlr oute c.rcrxuu b'! tr'nd. bbd rE ,o,21000 dhR ohc:r Fri r(d r) l:hIa,a.n btutal vrrw'u te6. ,tPne obn tan@ndt ahah pi t@.in hn14 d6@ tdlrihhb : :,llnd C.t4*t'd B4tk', : UEU tuM Bdt*.r Yddm& : .|b.t tratu C.t&H.lb btvk 8.m,Haa, 4"tNaL'1|ak LRtuYtld

r:o r2.?@ qihidFF{oEsluoE
,@b.,!, i!E!gD'i * orilthh dr

r. s&yiqrnd3&rtLnr!ro,hlituftIGvddd<s4F i{B4rscvdl3u.dortr|iEoy5'nDM!t'$s4ilozdo'liEbl'Md]i|

n16Di

)rluu:I]lrt
rON'IIM

rtaf,lr

KURULU 'AMi'

Axo!1M slRxr_r']

rhnd 9.k krcn 84L!4tE6l hat k t.nz.ri'. 4 ;i,r't tMM vi@,UdD N dt f a+'t,A8 vn^6 * tt .Abdt&'d, g.lk********************************************************************************************** Hott e@r Bqa ir. thha C.rztbra ilffiEtktli hhM6u4 stkti \.t k ado r%i]r. arbtliti 'te tut Eitdgtir id rd Yo4n K!rutrorn tdr rch

: Y6n.dE xurulu corevTaklihi HL : c-.oal vl.it BUCUxoCLU, serpir ozDElrlR,
ldrdrqd'sid!Mo'bh.&!

Nnt ?o0r aihrid. '.e'rm olra:nui clnel Klrur rorr.nn$nd2
Ilon,l.seqil.noyel.rl.''.Dtxunvaif. von.rrdxu.uru &{I2nrtim c.r.l va.it BlcuKoctu'nln, Ydn.dD Kuturu [.\unvrlnr]aro. s.'b o?DBdRrn v. Ydn F Kururuijr.riai.. Njlat itsuCUKoCLU nln:tk !qc.irrun. aea,' b!nf. tn5 r onvan'v.J i

oocus .aKoslrc sl?InBl

nqd

!d!l

aor"lr srllql sF! No16

r ^rda c! cesy

&$a[uv*:Rleo'fu?&q ritdd r1r.:@r E ! rt|ltr ry ic oor{ re@ br d4u 6r Er E ib DOGUQ HlzMttltnl ^NONIM SIRXETI FAXTOPJNG ydNETIM TVRaLU KAR'RI KeoToii -:02.0t.2001 bdtr.rit d @*ah4. brl^tat ar.ttdotn,qd

ltritiU. ME v.drdj. y.t& ed lirb clE vxr Bwleth Io. yd6 d6{ r,aYh bi rFa orqr rilt0],6

KwL l<b

Ebri ePl

t t ti,i,,6,an 6Cris rl\s$! tud orD lcrrr$ soNls $aE r v4r4n4dkt6

4 rdhItr hdtu }r.liirna

Lrlo aa Ea'rtut Yn@ u yuin t.c

jn

qSLINA UYGUNDUF
Gcn6l Sokrt0tt Y.

(L"-tr W)
r*" "t 9,i,u ' "otr,
IICAAET SICILI GAzETESI 0h.rrnr)r 20751076 {Atbnstdr!) . tlLcM}.: slcl|. INi: n]{

5,"8

I(^&tNllt, sox/rK N(|. 5(iBAr\^Ni,u(|_A!.ANi(,\|l^ r Tl;l,tl oN: 4r7 77o$ / lurv{lrt

E trtat dnzflE w sd-Jrlntdcn duatu* 10,$nak Moi E bl-tbtunu Nryr,(thtdci ouettlo hq .qn 'ot'nn E t tnnel4 pqt Lhtl tin'E orrt lpLldt tLir dm+ Ehh E tpo!.) aldor Edct E u tcl ancl. tt*dln dEFrt . sl' at.'r* L.lll otdot h.. CcJl ho1t@tl'ad E toktult 9a wX.ccf lcldalea *okn a*\ tlt@Iq|tqne I L tu* nqra K@tu'u E :kmatc r4a@a Mccuotua tta wrary nGn tl tttndl.d Nidin ,lnnn ta@ t|. thNC.t"'., Lbhlr rbts s6qtut6d..l

ltEEttEf OMN vtUIAZ . IC lttnlil\ \1nor: . \'arhl ^Pt. NdJ 3 t,Kodt dr' In a, tul.nt e hla ni * iu 'ee 1l: nrnah\ li tuitkd!^t.h.tlL\i :io1'ruyc4lit--.tlALls sELcuK anMN
l hnca.I lithtor ::!tci i ltht t).r KoJltrll'tuth atrc\ Jc

Rli AEMEf CEXELXt N...-- 1U.
SEENCEXELl(lMN 'a,.^r.ry; t!.. t J 1 kr.: 1l: l\'nlh jt!q'r' it.ttllttn /ttat\lttr tt iJz nlht i ko,t q Lta'hnt oirnnh

-re.aAr& $i' t;it r'r.nlx:.r!ftnrr,lrt'.\rlaf e,r'elll,iti,dM.'* r
| | | I I I

5.Wn.Uojll, tlEaant! 2ui.aqn F)a Sitkdhtc trMrr{ I Utu0.00t000.1M)..l.:' .htp hr nmot! DtuU." \njhhr, pq, fuandrJl Utu.ltlJo ll, tt NLUH,l1 ^MJi\\ tMIl, n,I NLAHAI ^lllJi\ 60.000 fu4ndr 3nAU:A.|IJo tuv

h.linurt

gddm

!iv.d,

ooElr.Fdbdig

H[ft{.d

aiodm 9i{dr due $i6td

tuddd.d.

50-N0par kt44444t,gt)JLooa0d,.um.r-ll,,t t 4lt4Mli[ )KAN tllLtAz )r'n0 pr tort,l,lt.IJ'45o0.nul t. ! st:zt:N ut.1 (t:xtii K1MN 1O?td, \aalp 5m.U0.000.-11.\, Hll.h:t:i4iX U,ttUN an ioml r! toqnhr t.ohl \t tJitt"tt|. Suftt t kthdc n|o:d.lar rnn Etnttrhqon,t iJcnui:tt.. Itt hL\u:r.It,bnl o\o !o,tc!+ort tld na Uul L)ontro pph| t hsc ,crlllct t nonn pahtlt. ltA.t lt^tc r.tctlcn.r hitr'u htta pay ktit etan*afurtar hatn',tailttut ilaB u6l't ytt*tltttir

M.ddlt : -sntdir ldatgl : Si/id qt.nnh i.t Bl uku"t tctlt tatul,t !tu hiavJo t .iBDd@' ..n.c.k ac yt 4k sgilot at e nt at.fil b.s hrttik hildaE ,rcclht"a .ntt,- Iittla otad n@n dudncl.y tnnli Iehn\: ht:itdi tuntal'.iroct i1.. w .ttttrdsin* Ejhtybqrbntdr hi.t il. ottlilin a ai nohln kr@ n'.cltth , $tt|ct tu14 v. LnBdhIa irh Lr \l.d a.r|.!Uctnntc, 'ttl .talt rat Idatttflh'L brIuhr rotin xter.t ototut tdoE itk t ottor6ni;E;b,tntt niiniiiTtr.ilnildtE",a ytn t|t tdn Fh,rl.Rlc ,old Nun.d itc il/.i| lv ncclbt tt lt|ttc t C.f, lltunnt htF ht tc!'tt tdnip dntx i '+nllalncth,c ce! ldvah al@Hom ohnt innri, rat.llflk ilihrcti trtt ho*olanra t.tultkt veN ^atot r.t Mtt tsr' wnti ltqct ho$o htnni vsL rat pitlal 0!. dtgal na.wl. attlnsl ltt.nhtiht ,lnno tdi Jo.bnry kanirl.|. lltullotu'd otded, t.9t ntultlcttn! toht ohtf, fa,etin ,Ml" nFt*k r. bb yt roE t. ltsu otanl ,adr al.co*d"t dtu ftnnr. taullal Edildc.t. r9E MttHMIiT OKln ftLv,lz,t4Mt;t ( LKtil"< UN, H,4t,tS S|jlEUK aAMN, b*nM{ rdru rrr6bdd rpd d{ InDr verDbtc mv:u0r3,!'n or$r Nt:?.4H,1fKl:l"LS r. rrl:^ltr Ih nE yh :nE rrh l,,li4Mtt'f OUN il[.tAz 'n borldr AHMtn \'t:Kt:iliilN ;;iotta Frn'ndn, H,tlJS 2. aalnh ' @nu tor,r dilo, ,tjd {d. -SELCU1<B,1|UNE NEz/4H/t| X1tt16 ltr otoft, pEr thd. Ed @-. $|e stoaiA.nlc ldotm,nda.b. \tn'tflrt i tu o."io ya"t *on s.E r, sn{tl.d r@oL t $tla: tatt etttnt, rea hdrt. trk_h" b^, ittktu, Jd_at adA,j;;atdtdt 4b x"r.r.I oryatlz\wn dBtunndk Ld d.r.$n E*d i{i.hbdu 1 fu'.trd's.bbniub'brr.hlfund tud(!:: ,as.rttt otLton h.r*hld in tn -:-tun;t-' !!: -:: @.t !0!t..i!.,t1,,! E ttthbad
Er.n h d!!ir" s $r:' tar loshdl

t B@r tt rob,aa ;i!@t *,h"*, t,.,t^t",,t,

wot

2 t\tuqla Nr C.rx totqt E brlthe dd ald.t E hDrt n Mnq u1S oa ,tntata AMat bddo ro@,r, :F-ryd olddar _ .n tryd) nF bt aoCoda s.a*at thdc, ,atud 4 Atq. E ,d@ n. s t yntgt a ,adaq;;!d ,!dtei, ,tdldt.E o,1d, )or@ot tE tno tu r,l,tna An& d;., - @.@'"

/- srra-h @p. a,t-8,1t

,ltutqrehn.r.4ntrtt . _ y,iay* .mr,1,n ;.p,a. q ** lz ht,t E ,t DE .R DF o,'a , 1l?@ ,udtrt E "dtffiMt a4 n .u'Lotu, rr4.H.{/tntbd tthtropep o4'd,A!o.r, wM @.',8 cz.ttihtq.t .knutdn patrt E ,,n,tr;to it$t^,L ,, .r'q. %'er E .ttta ftqar .n tn:a,r.D.r .

."t,"^,nili-li

h,t pot,yot,* t,,tt-,t..t o*ifild

anA o:.rt ht't d4r @r,tdt rgu htstdtrlo ltttdLludl4-tJ.n atbtut iaado btr. .tikbitk LraE n.e1t4 nrrc N.nab rdn jq\tu*Jatll-.8:a,bt nudlta at4 r. nFtu brtd ..hhtltr E6Ln lttlt ,atttu r.dttt| gAah kl(ndft/.dnn tuq' E .!dn tAaah tunlt tt Ltl'1k tMM /,6r . EQnttorlot. . &3J!---------,--a hL$..todor&tntt@thu ia. ad tt.

AllUtl-IJ;Klil-KIMN i raaaln ltatr t't't! W,t tadb ,adlr$u ogt IUUS fltl.llK IUIUN' n da.atlon dfutldlt tn:'14 tl. lx ln!& E llart El&tctldtn tNtl E llion ahn , doE diclul h.t: .llrlu ra ,*I ttbl +lntd na.ttt e{ ht. tjo htRtot let, d@td.E Etdtlett

,: y::,

rf :_!:yy g-y!g!!,se,.-r

'n*h, oten\h4-F1!t 'Lr.'n.!.'r 'qq.[ n,

al6@t h.tcr htsnlalo .reurlat

aa; ii i, Jrti i_fr-I*I

h
.YFA:86 T TOFKIYE TICAAET GAZETEST SICILI 23EKIM 1lt9 . SAYI 4906 :
1 C. urltht Colda ot d oc Pttg nwLtt tta{. llt btr yt lrh' nntuhdtv g*tt K.Nhvk.r"lblslANttul, B.wt Knli thtt 2lD2.odah"l. Mttuhdo. tur* ndrd n ttd IitcUN OntnK dL.j,/.h 4lntit( dQl4hl DIDo*io| L ttttL [6'tt )JJ, l,4o!Lh!h . i'1hn Kdu'ut6 kMarbn h'6ata,to k''Dt it&.t da{dtlonu hostt n&cht Lttutttttt t.u'q. trd uot fl.dt'htt dhn'ai hnttu ktEH.tut tbut' zdaethd hdet un@t hlj'tt kr,tor'td h't-*i t t@ a'tunk ratt^btn tdt@Mu ttJ 'ca do&ktitttL tEth roltotu luxn. eta&nkl .'etdttBtlt l@td. Mtu'id a A..b t n rki ,Lful. qct.liat h*AtL E rctl]t!!r; kaM M"tul'ttd tiat4ttol'nd. tut otttld,,! )E*n 1' .kttbl,lldnik d.norr *dkn^t:ti.'1 l. kantkrk E aF; 'ttttEh ,1 )tPntuo*M

UnLn hrtrn t ta al Ey ItvtoltJt ntoa, n{,lar. ,aJtununtthqat ttrt.hn d bn r.h '@6to, t,6;d 4c o, t(t^h"t E ln k t,e;,L'nah topldrr- Bt toplditlo'nd I rA n@tu Kontnmi J69'Ev naltFLda )e It |tctdl.t stna hBBIor tidlatcE| Era*lt ^.nl.t r.h|tr. l .tloltt'nnttnt 4lolnttt t@t,ctt4lt{t holkirli E eu@tania l@u w ear inul'taluL y:ttt hattaLi tarc bpbin E Ndkd ,otudan orl liabr't E 11er.1.3o1d11* s.r* Edtdoiditd. htBtuIor l4et. afi ulnlol t ct llgttl kuhnt nPta,tDa n&Ieihk ioitiobtlir-btladtEl U.'!dt.h.t|tlcr t'A.titt i.Iort r'c'*c,thL r.N ,tm t.^tu .tfttilt ,t. y.dt,.te ,, aif, (;.rck .., E A.ftt lcialot ur6t h.'d lotbnnafu'lo kdnis.'ln h utktdt Sontt\ Kontt*tit ttlzbrrda ta ohw.at latudd. nttuhcr tttlthliL ttrt d@\ @tu hcii k'rbinai rinDt h.N toltldnan w toptattlonlalt btidtt v torur ,i@ht nK forohr.ii; tbr4. ^.r v. berrd u
kndhiddo(Nn.&i'ytyrhirbib'lD rsr .drdrd.,: ulMl hryi bqbd'b'ldn 1.n|ttl rut.tt it. vriln. tr.aL lrct h t'ar ltia\Ahlotit dvler d tatlma t'1.h1k ne xt2tt oto bo, .;ikki sna s , orto hinB:ahir kdanloni

AspdJLa4-::-----------

trddd.l2

)

tt,*amuoP
h@lqn

w.a

u*"tn t,h.tt, Itt h.tar ! .n. Ft*'t'
tddn'. k&Ior tt.r LvtJtr.

*d t

ta*

tlc otlt trkrn' rrat

\ih

,ald t ili h Sddh t f,tuteh .knnt d. Stddh lzn J %5kahrtttJ aI$alnh. htsc ftpaht te % J c ta.la. l. Irn'dtn lltaiT o)n11. b. Ot1o atu U;a'h nn ht^tta 71K t66 c Bttttut un!,n hcrvnt t\tir uted{t $ kla.daltth. no nad.!. ikl'rt Jt*tun n7trca hola hrtrn tcn nnt'!u:hr. San.tik *ann tr ili '.Joa n'..t'irt' hlecthdtu t@tqt todht vc rc $kt.h whkht..cii th c'at katc kdrttiltnhL ,2.ar. ,r'Mt htrrt ta6ln,)an hrtunt.nni rtrnr old'a, Jdlrtld, k4 or *.nr. ot'rDlo:.

Shl..t ,on, tihlt tosnrtat h.t tfuh now|lor k lndt

td,tu aktukM

Jcwa olunt b! nfilom hu.o1a.\alor 1<trJct tltlot o\l.a othhnoin rtatldad, tttd o*t t Ud@n FflAJ,t* !.ntrt ,tralani tzqtk6nd tL'olg. w \haq ti |,bKttdt ..ntularJd \khErt tr\ttltfu tucn+I tcJtntinr dnarc Ecanqe Ea,st&!.n M'|intlN alntu8t t tn et dutobtltr K@tirt w kttrod )*Lk oltclol. ,.nn' ic w

t'.r tottn . Joi:l' E l.ttn St td 7N hottu'tw E R Fat.t lurul trdi td,l pranblll l!t& rdtr' .nn tuon *lunq t.d4<n! ilahladt '.d&nb.rbLH(3'ihutffd'l.th!lh.rhE6tr.ib'$d4jbk rrx ho\o.!ri vred4tr. fld.' rd tsdh' KMt Xdt@\ n tud; aa h6d inh'ata pyntata kbh'!,/.r ic AZa 'KlR hsbb! ,.tda lqd.nt oRTAKIJait ItHnL.l' thrdc .ai6 h, Cad Ydt e.E lt t tl $dteo nr//l',dit sod! L i'na ttit..& h.ttr'.th N@1 r&l dlt dld, &!aa..l l tun i. ItaEr h., leulor&

t*tdtd.btt

'ltu tan y& uakt

rr

: hnhot.!1 nahJq rdnbt

d! tletu fIK J7 M liatEst. J ncd!'rtu

",\fe..1
\,'c^ 6 s'.?

Fll-Y6"qr-i".
iMZA.S.RKOLERJ

UL YDUDTJT.LU ALEMDAG ,Me*eziiSTANB AT4RAN|YE )AD.1EK]0EK6Y SAPAGI No:876adresinde butunan isrANBut ric.qnti siciti ldrinatucu,Nw ve
iinvahlttirketimizi; iSTANBUL T|CARET SiCiLi MEMURLUGU'NCA ye I2.06.2002 tarihihde tescillt uskiidat T.NaterliEinden 12.06 2002 tarihve r2965y.Noite tasdikrir2.06.2002 tarih ve2002/i0 no'lu kararagdre; alttna ycinerim Kuralu BaSkant AHMET , -,..-.-$:*!Onuort"a haiz kaSenin MUNFERIT imast ile Sirketiher konudatemsilve ilzamayeikili hltnmanna QEKELMRAN oybirli{i ile karar verilm\tir dehilmekte oldupundan husustn dikkaie alnmasnr ve asairdaki bu
un.uturrmtztn rasatKrnttatep edertz. i m.o lar t h Et n tas dikihi la I eD eder iz.

DoGa$FAKroRiNc HizMErLiRi ANoNiMsiR-KETi

4272_20/374802 numaraundakaytth olan ; sicil

rl

o

DoGUs FAKToNNG HizMETLERi ANoNiM SiRKET.

AHMET CEKELKIR,4N (ldnetin KuruluBaskanl

MUZAFFER TEKIN Abnetim Kurulu BaSkan Yardmzctst)

ABDULMDLRCELiK (Ydnetin Kunlu Uyesi)

SEZENCEKELKIMN
(f c; eti m Ku ru l u Liyesi) n

MEHMET TANIS (f6netimKurulu jyesi / Gehe! Miidijr) l .

4

N

cuzdanlna Ni-ifus hLiviyet tastikli no i1e venilme fotoEiFafr 0194s O iSTANBUL,EMiNiiNij' KATiF'KASIMT O14 ci lt, OOO4 savfa, 96re; kaylt11 bulunan' SALiH RACJ i1e HANDAN oqfq larrnda irra,no ettiEi. il-e lbraz q A N K T R I 2 4 . 1 O . 1 9 5 0 d o l l u . I u l t l U Z A F F E RT E K i N oos/519e31 ve r ' r i . ;u s i D A R E S i N D E N 1 6 , 1 ( ) " 1 9 9 3 t a l . i h t ioprxi:v c-d:daN i . i f L r sh i i v i y e t fotoEt^af1 t-rstikli se|.i no ile verilne s3vfa' 46 a1 1 q i j } . e ; Q A N K I R I ' R O F G U NL D I Z I M , 1 ( ) ( : ) / a )c i l t ' t , nrna KIbu1l.tnan! HijsEYiN i1e YETER oUlu sri-a,no lat'rndi kayrtll etibrar i1e ZILTOpRAR 1.1.1964 doEuElu ABDULKADiR QELiK Yr:r4./743:5J NiiFUS iDFRESiNDEI! :8.s. 1933 ta}.ih ve tigi!EDiRNE cii:'jaNiiiLrs hiiviyet tastikii seri no ile vel'ilfle fotolJr3fl sayii: q d r e i E D i R N E , i l E R l - i E ZA t s D U R R a H I 4 A r : ] ( : ,/ 1l : c i 1 t ! i 6 1 , n 1na I'i' i MELiHA ()7,/79 e1Fa, no larrnda AHt'tET i1e ka)Jrt i 1 bLrl,rnan, etibl'a! krzr ISTANBUL 1976 doEiuEttr SEZEN 9EKELRIRAN i1e Lr:Js,/71:459 ve tiEri.aEYKOz NijFUs iDtrRESiNDE|! 13.3. 1933 ta|ih c-Li:dafliifus hiivi:/€t ikii ser.i no ile verilme fci;oQraf: ti!t =:vfa, 3 1r1 g6r'e;f;]]Af.iASEYi'j6U, iYFTF'FSH,,:,E[,,ti,icrIt. r nlna Z gADiYE i 1e SALiH ka.,r1t11 bLrlLln.anr ET s1..r. no larlnda oi'-rp i91ea aii oglu ADANF 30-4.1967 dogulllu MEHFIET r Lrr''-tmcia i m:a1:tyc4rni(g,r nedeni,Jle n;hallj.nd finin F'er'5embeiki ''/.)E.tzi-\'-1;_ ",{

jr
:IAvANAH :

q--,f,'Bi;br*! ' if.-.;t\",.rI=,T+ , i i 'r: ;,",,.. "'.,,, 7";.:.,i ll,iT
^:..,....F ....1.,.,.^.; " ".;..r.ir.::I :,,ialip " B.9-Ir,iTT:-!i-riac:*:

j-.tl;idi, ff"T-#'H* . ?!Ill3l.' r r.,.,,rrsi ci Li o -'.,r,'.,,r.,,*"
: C i i _ L i v E i j s r l L r D A R7 . t , . t D T E E L j 6 i . . a E I i . " i r ; : r l : 1 : : r , i a ; i r ) € r i 6 a = ' r ' ,;'iD :LE TFSllii-:i-: r:, a. ir:ir:r: i,:rRiFi 9E 1r:) :.IOLU i-iriRtrPIil iLGiLi i1: =i.1i si Rt-liiLEit inETlrr:ii.lE AINEi! Y|:z i :m : 5T I l.

i

tr:i:

iTiIru
I"ts;jj
ilr; ii
!3!t.?
i ' F x -

.!:3i !"

iiii'E
:'i;
id'

ic!! rr ti;g

i : g E!:l
c : t f

: € ; 4 i1 i
' '! g" q : '' ;9f, ia;
.'.t: j j j

; : ; 3 , 6 : jg j

tiiE: e; i3l'$ :';

i Y

),

r-FI
€ ,Eo

* i .

I

"r'i'

t*

z\
.\\

*

s :
a i

!<<
q:q

t
lj

gr\$
$|g\
'51 5 =--'-.:li 6I

3ls \,

i]:r--t.-

trN

sa
q!

> l--

ts,F
k

\
d

o : ,!i *9

ss

,\s i g '!;

'::-rai

;s

F i

,...-, , ^ DoCu$ TAKToRiNGEizIdETLERi ANoNh{ siRKETt ).J.(.\.(.AAS... TARiHLi 2OOIr2O()2 YILLARI OLAGAN GiNEL KURULU EAZIRWCETTELI
I)AhmetQekelhran
Atqtehir 69.Ada Mmozd

Asaleten Asaleten
Asaleten

89.999 50.000 40.000 20.000

449.995.000.000.250.000.000.000._ 200.000.000.000.100.000.000.000._

No:4/8Dai.l5

2)SexenQekelkran
Atasehir69.Ada Mimoza No:4/8 DaL15

3)AbdiilkadirQelik
HdrhdibeySlrQu@t Apt. 4/16 Kadl

4)MuaafferTekin

Asaleten

Dr.Erkin Cd.Bahat Apt. Emindnil-Ist.

S)Mehmel Tantg Asaleten geSme Enla*bank KA5lcl Mh Konutlart 5l/2 Gebze4st. I

5.000.000.200.000 1.000.000.000.000._ DII/AN BA$KANI

yE ISTANBUI,IL SANAYI TICARET BAKANLIGI KOMISEN

-/----t------

(

?

7rilT/

Ury'
KATLP
Si*ltinSefta,€si Toplsq!Hissr Adldi tug€ri Top.Nisabr McvculTop.Nisabr As€lct d i1.000.000.000.000.-TL :200.000 : 101.000 :200.000 :20o.ooo

HazinrrlCctvrlindc gosr.filc[ O.tatlik w Scrditr yapNt PAY DEFTERI'nov. KAYITLARA uygua&r.

YONETTM

;z-.> T'',.*'t-?
2l
r MdcE s!tr, oro! {{i&. ^.9u!.: Pd,or Ir srurdi
*uto'F&dFj'h|qE

'?-'*#,ffi,
ritu'; rtublt ?r tddri!;i.
Dotq n!.dn &Ehol ^!t!io sr&d Yiod Rqd!

f,r
ac., 7?/.J/" ,

'L'l

t. Neilir lriEii a*tu riti,,r, r.r ,61Mr r!4r !,! dt
oi|,[tE,kFr8n..

osutrlqour*i €,tdu d.r&,Ld 11. ?0.: u,iijnd.

rd 6ddj&

rirni""

ytui,

l<"d;s.
rFdd.

brr|ltqi

r) tind i.vxfl r'.' ra. L. 6f ^rid c.ld!tuli dnrd. i N:' iq Sidcd |g r6e ri"-'Odr, 0zvF^t,s^N^vl

vE
Rdl.'||in+.d':d}c,l'

llrr(Rn.dofus{rylsiAj^.

Si4ddLLn

r4strni{r!! EuNrl'edy'i'bdUM Kidld: 4 NorcniiDi id.h

.O..';*ffi:;ii:rlrru;
/ rnkrh &d, r. Nddsi&i Y6hr& nlDrbgunv&ri d4.,r!* r, i ioo? h.i!nd. '*idiBi!,;h, duDr oz Mdd sr!,i LiDr.r tnbro{4hr r no.d (lrdtr

r Sidd^ 6iirdd. hyd 0r.06100! ni !ddind,!i&n

iddr

u*i6,

r

Ndqilnh

, turec on{bie

Mis. Htu, a4 sL crger ^r'

o rnk n4d ftnld r.c oruh! ter' m

qsui

ornr

E n.nurutum. c!l] diiii'

Lni. trbo d'* f 6',4,

s n.nubi!!L

rclh& Dlrii r!tur d4rh r. sdd brty. $rcbtrhr Iwhz dsi ohi &y(&!, cd No:34 zivdq.rd*6r,,ii& {.sidddz r* rahh rnlrr

_ _il:::
ln !r rk{. sn

|:'6:@, 'dfu&

bnhid! El.dld

KoN ^d6

&g*nriri

rdic

s**
htrr!\D bu$! s *d od!. sr*d nctc!trJc y{hir ouui{ y'trr hnL5 tuPh di $g'ri s *d od in oi 06 :@1 gii benFor si&d n{hii4 r{w dld 41i'd*' i68ho Ni stk' r. sne! otuhrdQ ^Li o/lu!tu sidnkri d<{rr r,

drf&
q

snra
bidrll h*n

n6hrd( bphmd rc Nr!d4' r,[

b' sL*d rsr t!fl !' d (!i aif( ' D6' ^ sL*d rn. K(irotu s,Eyi sr6i ^-, u6r 2.Dhdrcti*nh!!i'idir riili si*d nB&ri!.E rror bi'ligi r. kF Knrn\ln

nnr

Y.Du&b, ^cdig G!.

n.d!nii^

Y:@iik

sor No: :rJ

rl*id,4n,bur

rtk.in r,$&

r Nd*(u&tr

50MM.a Kd*6y r.

(ir ye dri ni Ddsrindc^ r5 ,@i* bddinh6iE oy *riti

Eu25 rrr drc iFdm69F rc6s'n6siJud!ne. rqd6 d@t, iM i. Siddi r{ o.nunulaDudrki rslknn

ddn 16, r sz]{n6ryr uyrulru "6i

Fikin'

T.c

Snk

odig,

;;/'**

D.|4 r,riodls u zEdn.i ^!.oiE srkri Yd4do kqr!

2. ^li O"haltu rs &ta,mo i.d.it.

iis,ni snrd

rlc b\it' L 10 Gi) ,9@'000.rLiitiy&djini.

9i*d0t rd ilfud. o4Rd ctHiokEqe Eo*noinrrMtED noi @u: Irllbd 0.-

Y6Gdn Kwtr Sir bdrut stidn

r0 (oi) [s* r4,r,ar :r.@.@- [ (*i y& .[i ri,

Dsieton^rubi:!+b re ^J!* c4tru'n nbr6n iiD!i'.siltdr6rcddl E0M'*r.d|'a:i'bjEa a'tdb OrE- ?. l&ditt'da nyty.adobbrfrlr 6Togrrl|ltttdiaEr hd64!4an|ld eau.kr

6urEt G0Mi0'(I,4iE E DIl nCf,iET ttMtrrD tud t\rdr.r 4.rqr rb,rdtr lldlr br{&!'

ASLTBA UYG

; TtCArEt slctl GAzEEsr T0RKJYF -c;oat
(o8mi16sq6d) 2 Ndc

t\
ls SUB/$ 2002SAYI: 5489 a".r i* t*
tbl& |d

1r o12.or un'ni& 6

rnitilr

lnrlbrt

rkrd

stru

r-i" u.*.t
E rd'

^dlh^}dhugknfu|lh

*j

orJ

d{bof'6!d rt'e N;, Duk " I.d,'i"d..d)t&

6 s6! nD' '@, B.volb

l; nidF*( B5@q d6l!,n'TerTndsd DldtA"'dd Ydsd

xo{RsqM@*vE Frc6& Qlad 4rdr!

ta
&( ^€h.dd clGi i.d No: ?16'3 ^6bre0dd&it' lq*i F!. tud eird.ts iib's 5r.!rNd oYbiJlit ik

u.r.*

Uar S+

ffi'o.-o+arlr tr.rgn

M6idi'dd'Bt'{r@d

K^R^srRIHI:r000r

EfuFba.bMr ! N@ri iMa hE l,'j!d ; ,b' @{ B.Ftb
6hr'

tr I't.i.r t.-d skn!

,.

ndd'n'n

r"vars6 E locr tr

{sll'u&ftll@Bl

(rdknro.digi

n;rq/din'

d6*tr

n*i M.*d: I'bdd Dr rDF Y h&rb ^Ldid d
rbd 0'd'

m($u'blljnd*' rsnr sff fuii$uE si N'

16*du

ntutd
M@u!'utdodu

TioFr

srdrr
D* l$dI n.rn MdGi diy? ldLl Mln ?2ld sok No

.t
T'

1- TEri}! M6duts.

$d.

[r.M,^ EKSrtr- Sd^YI
ricnuiqili! diBi ,nh' i;di* ladu bpr,id 6\n'nt qrndrr ot bnrili ik

iiicn' oire t N'dtn6 aBirr6, dh rz rt ry ie dr{'rsc'nbnhr|dnis ,*h ".,u, i,*i. oo o'r+ d- 1.dbrigiid- t. r:04?bd E r6edr ir. ci,t' ia EYs_
Edji6lliy6Fi&*ndq oh|!l.6?6'g}dlNd.iq.] r iEidqlu'i'dri sHd

!i*dn' o'ktu ; tu! n,mir

I No6liglda do*L oe

,drc5ii&ti

l!$dFi

rdrdhdq

a

.6 Md Rlrtu od 9id

Dollt

Fribd!.

Bi:Edkd

rdh !:ru!6v
lddi r@I, ir,Dld i bd'rq

rJ. Nodriai*i

ftg:o L sda dlrdids -d,FO.t.!dbDNDr2o irh,*b, ise!"!6rd'

rr l&d

sM&

teJ dr6ti

riocr st Mutug\ iPdd. $n * h0m obtiili rt hd

ncnunuNhuddi

Wrln

se ei.Y liEbr dr6i/' "i,tr rciurorru !id* Mr iM d oru* td hi' ^!l r; ^hh . E ?osr r3 No'oi "h

biblb.

9dti

crF

Alrnd S*dintt6din brlsd ddahdc

r@b t*' $rg'drr

bdtr r) Yi!64 sdrdd oLi ugu Yin' n' 6.nr

'n

l. Y!!td

bel

FF

ddliu

laoor]rnl|i'my!FyLn

o8, u' I t si*d @ri-'d! 50000d 1 oe&M4hlhq u'E u r-"' ['{.nb'b-, d-aNddo@:@,"ih* i@ dr or?09trmiy" 'as! nroLJrrgdlcry!! srdq BdE ori c rr sdt

ffi
,rLK;d.v

i'idli

x6i

Dt EU! cd&i

(r!k
Lddbd tt'tt srrri

Y&r

Etlio M.hn Er
sind otutiir ^& s.vdl:

2)Yfuhb|!3d@ r,r-i ^E!ii s

Sdd MN'ID€M,RCOS'fJ(

orlr!,s

^d' soF4

M0s^vl&lclrlc^Rtr

Md'o]soldNo2&^zlJt' bmdlr.lbul' lld'002!n[6&F*|lri

b, Fa'dirtdt
9 id otu&dr ^d s"tdi:

i@dy6r6'bh[Ft o|,qditrt41bd|Eqn

ftrn

M.dd: lbbr0s

*bElFbdefu{. ldu r rdtr 'j'ddbr!6fuEEn

+ sqi4rd cdd Ttd
NoEiilili

B&[n Mllidl.ib eair

It

d

nrrF.d.

t F r

drlrrg I tu Mq&bl6e kr lt'rord ,.alE -"!*di daitrtr

k rGd r9tdr s 4'r

'rFod G@!haq bd hllditdb6d4ra[d

' (btdt.

st6a)

U ^sLI NA IJYGUNDoanal galr't"

-tr\P

rir
s
i $ t_

EFEFF is \
itis i
d

a

s

3
d

a

6 .i

E*}is i
ia
t!

.Eii3 i G \

s
,i

s c

E
6

a
I

E
3

s

i:

5E

.5

{

{

5 t

$ s

5
*

!*

d
e € G *

D
= 5t:

!

{ { 4 S

F

:1

F

s i

$
*

3

€<

s
:

E .E E

sn

d

+- d s s

tg ^ v 3
l$ E6I a
$E

FJ

{s

e g

s
=

t i

:3

sd

E13

6 XR g s
\
d:

*n

s

5-*

8.-,

9574u'*'':

'r/)

'gg1ipgi$.f #*',ijli:iiiii;,;i$i;:lr1

ffir;*rr**: lil':i;i*lli:; "*''
a @!54 D6r5rtlrdr I ,l m oid Sru t",o : on* *ra' sd' lir I ord b $' r'

ffi ##ftffiffiwr##!"ffi
$f#'nil: -:.1 "trrd ilTH#:trr bdrHHi"";f} LrHiffi -!..r *F dd! r. 'ft' ;.(;qtu

:*:1i:;rt:.r':- *ffii,i3T#fi fr:*s*,1.s*[lili* ffi &T:] i:*.ii;!ii;ii.i;:-iiili*i:i:: S* * *.1i*1""m*sry,"r:"s;o*;i-1t
:'tr:#":;xiffi Bgl;} ,* tr'":;ffi ?..H".ffi
'eno u"* *1

iiitrd$ffi"ffimgmm*n*sgi':m*1# ,sHtFi,#.lki4i5$*,$i$"qffi '"m'*lwmtpwmmrrul *iii't*lilliiliilitr1'ili' $iii;tl,*gmf
t:::"1,. ::,i:;:,;;" .;i;,i;i;;,;;:i.' ..dd"'",' .

a flll-i$*.'',.,1"'t ",-"rT.::,115?i"i:1f:ffi c ;'\ rdry'rbixl bdl'!!'r'ni'd'd i;L." ::ffi"ffi;i;;E;
"'

",*mffi llmnmr.umr#t-".'"' r*-'
" +:x:."f*Yffi*'"'*'*'m*-*q'u'u'*"u "' **:l*M,mro; ffiT,#i*1il ii ffi
" frHffij;'*,--t
&ab".'bdjsq"!+j-*,-

fu"!4!4rdMF|wr@

_,-a-*,i::i**

ry-'+i-i"rr''**-r'n"r+*rd

€'ak4tm.$1e ,
'' 6dE Fl^xr*

tu,0ifu
rdB{M

*xt*:Jffi i5$:HHtjY.i1lt'ru:,,#;*, "_.,,." "* * ",-*"' ,,fli#,.1#,1T.*':'tiffi''l'"*-''
'.i"':,^.l.l* rr,srL?"]"'{i-^:t+',* ''f *_* *1,r. t "-.r"s;-bJ",oshq

^,W!

9ffi

7t c.c \o d5

u
t.i.xd

ua.*

r,w

c.",,i.
F-

r*i
-

odru ki

^t*o

n..hfuan..k-..-kud

;i:;;;
; ;d.ild.

n. *ri.---,
..'J.n

*r.&

;;r-'i.i;o.44 tu eftrlAt

dr.r *r'*au

dd., eG

or 9d

";l) ,F,-';r"stgl *yl:r"fl ""';;1s$l"t'J:''@y k&ir'4 e

rtou *' *i"urt-rt*r" .,ii,,li-*"u4...*. ua. E@nord

kdtr"w dq'! Nrt6{ !'!i evnedr d^lord ddts_

4s' drrd * sd'a F'

ffil#-;#ffis'Af'ffix;m*t*
iN6bd in i.{ur |i!dhi'M'd!r.bn!ruL F F.s. .d { @ FdEdrh' Fu,!d j4

n'*d"i 'ftr

q!

d$&

edr

vE FJRTOJUi
d rtr!. ffi, d

^*4,Mv.b'\'.M'e .* o;s@&n ,||'.tcddrc.*r|!s''blMqu.

.f].'rP nil"iffi. tr H,"ll",:*1"$;1:*ffi5r
t@h" ' k ' ! , 1 ' N 3 ! t T,cu'te/^qcn6,rd.,{dD Mlud

,o r"<,ion

,s. q.v**q*;

"*u

'1'" ra

"'r' i'*

't,cr,}rl,lu
.lf.utntn

#r###,p3#ffiffiii:ffiH
d4Ez1Eldtu!^!6&.d'{r' ,, ,.1* -.,+ -* l *!o"IL il'GeB|e4ih6€fo'i.g'

' ' Nt33 B6t'x:a&t

9; s.{:l s5r,r'^r.
A!{rit69-AAMt@ Naa-rDtt xrAtaflsr-'

gy!*ayr-,:-, -^'-,*.;1,5a+...bo Adot!Yrq a L1if,l,H*; ii r.loo;;t'in'i,)5oi6.0Go@-.nllr'erl4]:'Ia
Ea

* nJ r&ld**;rca;t'a.61.!.+
. e!n-r 6irr ooti Frlr.r rotd
b.I i*d

7:D@aLndt&&IdvErr"tn

*!de

!@r@!ry

^ub

ed.lrt

cncri.@
'et_6 lnrifr 0r,r &d

.

-"8;;cJ;!i;":.llirrF '.rFa.r. ul.9- 4*rFT ;; !,r;-'i @ **1f .E;&h"-Fr.dr'.| j ; ;-i.'-;-i ;*n a; !i* - d rlJrEi.rd !rl:ll|el.n@tdddr!FI.El.'d'h@ry

li'iaHod;u,&i.!.d:."i'!r!s6Lr&Ln6d'te'r'r'{!"6

***e *:!,.de*1
gI
lddr

I

cj.'s r'..riii,

;f itr""*I ffi ,:",s5tr:: illH'*l,: *-qt ". ".r.tr!:r'btr r'$r! rr 'nt i.,iJ*J'.
*rg
;.;;i-

#S.w*rt 'uur," s'r i"r't*eu"'-ru o*
' .

**

-.**
tw

!i-!tu

Fd

t*

" dr''*r.
"-'

efd bd EP& i q
r) nilrkored'

wffi
q.nr'du. ec.dl.d4b@'!].fndiEiri*jb|9.!i.lebsrd{ r.du:do'i9..dfu'

gHffiihli'i$;'5;i;r;ffii!,r,,,'"'t'sa"st*i''

I

ffi ,m,tlm'ru*i*irlr$S'

"tr,JHf *.?*"ff r#'::#.'5ffs':s**"'s

W

,*'ffi-rffi

Jf-sHsf tr*?'f, S:'t'5:tiiffi
srsa' . :,

ffi
l!6ibd rb;l

rcser ocvqErvEMcuir

,.: *ta,o: -: u+ "' :i.:l*ffi "$i"s-,8,:ff-i?:'j, ;'ffi ;:':' .

gyrJi:t-Y'.,:j."f-":{:"":Yffi ifi s,r,hi*e y, d :,ry ylq 's7"i",iiJ-o' j:i,'#Ji.:i'?:[#i.i];:"__l..-'l-Yr'.j:-1{*;1

*Y'

* i'.- 'i-;;,* ve- o.**l'^*tt-t*,...-*.. -.;", ".""' -':tid( r,b"tuNbrl:,r;r*b'rr ' -*l:T:';:'.r:. M-s-*t;d*a"*-b*h'"'19-'1::1::,r"".:';i;..'
" -i.* "'.i'u*;'-*"s rrrnlrlf '!'
sdr M.miuludu

;rmrar'*'riP rur'i**

uu' "

:';::; *':r'm:l;;:i*g: ]Iili3,r;.":.'':rli-*'::; :aL1 :'i:;.i--"r-j::::::,.i:ii'J::,1:i,I': l;;:: :j::::::,'.li:i'
r?!-.i& rn!;!-' nd*.tr

rernrat No'ffi;iliin iovacxe'res' . aeo nas'ete' *a &a ma"tu.@r eryr-,;aau'* o*ir

i*"* fi ;l"l#s'#;.'ffi 911.-#ff "Lsiii"'rffi
' ad bd i4ntM 6 .!&d$ z r!a$^ 3 dEc' b6&h m

. *br Erid

'F6

Fid dsrt dw:'.

r*

rs'

M

c

6 67

.i;; a.-;;;-*;-t,'; to F'.'r.;*"l lJii E'L.* i;-;;G;-;ff;
fus'n4n6|jffiv'gbJ'

sae t n-! c di o* s rb* to";tn F!tu{dlrurr^* D u e nr; - ql; t@d Enro*b' 'F lw n !'"'iF.d -;h&E t;;;

t '

,s.:g*'"'l+
' af .rBrdq J,bbtit
' g{!-

d'iqdblh Ir* a!.ur Fr.d ld - xr$F Gd Er.oo - * qs' b |ld.+rEn€t
dii16.r. l|!..8..

&Adl.4i}@tiEt
r&@nfi!!ar.l''..

. CAZETEJI TICARITSJCILI TORKIYE
t. Sirrd 6!u,€ d rr*d. t' !Eu{i.|d@iMFf{ill ^hc 6B|; b!|bi rkid ir3 q.Ertlni Eturqir j!4' fun,(@lr!yd..|J\bd!b. wi*:rdiBlidd.oL'

t456 SAYI: 2 Oc ( 2002
drhide

?. SiJtdmi:

;..le-LFtr.rrr@rB.
br4icikjdtnlYq.

nka-Md, hi Ybrp llsgbi o,t!a! r0. &s[D' ib.. d.vn F!.di il. klrrd i'G6 ^d.sor No:t D t onNi)'. h' auti6 T c. .6i'd' !is!l q$hi.qT.!a.Fd. ]'Y&'dlb.kisqAdcYni 'r!deEr-yf'ylirFy&n4. rd Bira|e. iE bds,l

'. or{' Fd br o,ldd o, rF b4tEslr cddh illlMlets d uF Yd_ rqid Nd r& !g b('tl. His ,i .du*.!tu r ttlo iL td

dr q.tir lrr Yre 3d Ndlbfol{E|rrlls.l*t!.4'!
bndda'j.!lti5a}ririli ,.i!lisfuhh{re^M cdab.br'oif4t r!*di fd Ldrr lrob '1 E rlrn !:cAlqdn,

Er

z'rr5ljrdhiD&4l1'l n,6ki@rkd'lhdD bldh lribl 7'sl ..r*M4hsid^Bdac !.t*ged4inT.cu,a!g

^ra

M .riL|-anl saN^Yl vE ri.^rn ^Nonv $RMl 1lr,l Vrrld: lolbl 0{! d. A*itr-ro Btd.,b.|l x",h

],:nooyn',{od:nh&be P.^t!6ilsb'ry'gr,{
l*@'llfuFFhd^n! or !;di! r' ,Fd '@4im,lIF|Fd,!D6. bd:da

r. s'r{&' u,r9c r-:31"
idd rFl rNd rFit nG

a6!d|e',d.|d@DD

dtdio ocld' r@joo@o rL o0dlirF

e.b!d.n{.6

1.h' v!q6 rmr q u68,!
..lljfutc|qiy..'nb' rurqdn rnirri rs r-nd
rid@P. q lidiai ic rr w

rdd.eo.

tL 0r'tudr6
fthu'h&h@rri Yo'rinr

uad

dNlL-{dhor 5. M0!r6 6r!dr+& talrq h y6'@ h ]6d4 Mlrr

".'" a."6i ' "*.r, odilnir Yc

&/-'bnl

?6r2:oor!nhd.

. t , ! t'r ,6Erhr& rrf-nt c+d

.. sdn rio! Bitd,i, re riqd MidaEkotr re?q! er! ifrki F4he d d ,qf,ar &aj:* 'iridrar .: !,bnhii:krrFv.,r rii

sruyi rc n6d .{M'o snldi 10or tsdiE Lnrulu rr (lffi Y'rd''o bqbir,tL'dr bqr' gfuistr,ftl.i''iDk'bli*d
Dddldrb'j,lds'

nuol(dir r.c. rrFlio Gi|ih BrP' slrrr Kd, h,i 2zarr a 'ddn F4oi 6nrn M

''l'ldE't!5EvflDl

brr(d,rw ra. uynrtu ,&hn 5r ^& MiE@i No: 4A D. 'r
K.d'6, k '+cajd! DqEd AL d c.keu.nD .i,{1l yjEnn tF lru lqrb rc. ,!dff'r'lb!

^ucrlx

BtzMrrLERl H'ATETLERI \? (IRTTSIIE

dh snkdb ddj iahi | ^r r]'L roa! !,irid. hn tt r['t i6tqn*i a4h.bu ?.p'h'

uFlkrq |ti'dib.y

sou

cue

'IZMETIERi LiMITED n.rd itrrah Lbbd ('siu& tuhr Md a€6. ryFso*'Pl.q.A,tNo:'1 ra; D4ai it. i.irilllms v.6yuFrnd.,tL'Ju! rh.d' xar*dy 3, xobtiaisd ?612:@rdjLE:2163 syr r. iqldKjtri|naei'o|u' xn*6y !. Noknitidd }''umIbi!t1237lrylilc o['1.'iMb.nnmgi n*mnrdliz r'|&! ot'iltq lMqrullhrrdj vdxrr{: dFduk ]6 r?l0al ndhi!& rie'i t\r*4i: rutc r,LdhF lsbiblr 0h. r d*otro cld

r^luxkU!UslcU.U(vE

B. r'u. k*ir* ila.d. riri Eae c ers. cdi@ &&ir rilri. bidi dE q biilr jrc

e€hd. h*i- ^Mitrn cdir !dr! oF,i!idi.. r.c rildti qrolu t€rr soi* 21, rrin6 zdr k*6, rj]dr dr*n! fldo u!( rr'u r.c uF ru Rcsd S4td sokrr donx .Ftui' Ir SdM"{. t4 b,dBir'd.nulinHEuNdi robiil.rc'qlbEt4rdy Msnqi s:rErdir tdn! cdd6LndiL,sibi^ElokD'g hd,k6y lrbblr d,Ehed. aqsE ern sd$k Bld r lqi'dde or bini i jtc le

s6!60ieeE@ ^rnrr turj'
i*.t ' &dnr tr. iodriaidh
lth{Il'*DdFI6!}I$

tituh &&r5y r N.dtindn mhudulllrud:ri vBikrlnt 4i r irm' isdir olh 4

nl@n!,em:d!ki rrirrr.6 6FtLar16j':@|bnLid. ro?rai Ydii ti*.' rolL&F si*d h*ciiai Bnr,

r.n,rd!: Hoil (,. dre laLrnk l'rd 4ad,u D.anr|i.r. kdh Mdr oEd fBL

DELnN Tawl! S^rAvl wDrgrrc Rrr$fl@ ?Lrd M-rd: js!!t
Gl}tYdqDd'bhHd

9ub. krfl0n

Oe

Doi{ .*rd.. Bbdd ^dE n'rd Y6.dd Erib

tulni, A,& CuDnt.^!i Yi6' oftr1lrshbu'i'ti*e 'N'yd^!J9i!|0oM@..1 dda. ropL{r\ q|.'6ki Lr Y6Vd TL d.t6hd.Li bdr !idi$ ih tosrt a- ed c!!e ro_\.odir' 9r r. t*!, lrsilh b.rla6 !qi. hrd4 lrd lnso&Yirs.s iL crb,rr :{:}r

r. sr*cd

6dr|e&

$libFr c.'r nl!F| t&ri Nq re Kdrt ltuhr i6i, d*i,uhdlrPel

EftYu'uxd|FI'b|uI{ Erq r, Nddriabdq i*dii drt. duu rEh Y. iD @r klai 6e'n,i'.n*TiddIG6q k'.ud. otdrdt-

Sirdcrn r6r.ri.. Ldu ri*€ L'trf se&!i T*qa.

Ed€irr. *td

req

6r st&)

lr!b

i

,6itrdtl

ffi ffi: ;'**i****i;3!::i'l'*:Yffi ffiffi lsffi #uffim'"wi*rmffiwu+ 'ffirl:g..r*lgsl:tsi*lfl iJr"':ll;'#:"1^" #ms '*';- Y&'6o':''l @" F#iffiisffi:m'
ffii;**** dd'd" B'd' h*rdT''d
'* T":L:; -,.* -,'",u!'M e'r'h d' 'dn 'di'

ffi=
H':H#'P'tu;"H.,.1""1-T.i.*''+s:'s
"",#, ::,:::;4* *'.#,"".,.",,..^-ic.poLr'F,s.
oFr^Rli

**ffis*s*'5;:l:*t*"

.

n d'r@i' Froc F divova

i$:riifffi:fi,'-Fp-b

1,'"*-,*-

t*"'-

- i*

*e' --''*'

oo'"-

f : : !e trlel'

e&n-!L Fhtu

'

"r ru*' YOEfu

,t" NFIUS

t*n

t

*

" "r) vr vn r'9i'_ s&&i

ribi orhh

tkd

t;r#irr:rj-'nlif;-*"; Hffi ,ffiTT'f'*ffi
* *::-'* - *
)Ni

sqF{'el

*.**t#,t****"*t'r Jiry; .1u'rYffi ffi "'d%r'#"$s: si#:H JirLffi daa.aN GSN* Ruqu!!^ Hr'!J{Nr
'a!b rl@r'

YEPJIIE

rlurM

i-.usi.

1'{.!!d

o.ciMdt'

u 4e"-*

.

Y*

ffi ".*,1* :si#-T",#fiffi ;s5fiffi
-n*omw.ruid* '*i*i
a c-"r

: **"
dd !3F

b;4,

* * * *l?Y"t#ffls"B*6;1" ,3,m,"*tli.sl's
o s;'

,ffi'"""."-""*
.,.n'.t **'

*^"' *t

"ei&tbda

b'id€Mr dr' bdd

eoo'

D

"ffi
o.a.
brd qlbittr rt Y!!d

r..ft

ed

- i$!@d

bPrdr'ri

dwr o6'r s !h'n

P^Y$P|P.G|cENcll

...-"".:.-"..,,

#*#rffi li1*tn#Iiirff ;tr;!f$;,fi
ur oo.a sooai ror u'
$sxrluK OYloPras aTr*

-

ll !#H'.,i#Hffii.,,,!!bd!
,, HfiH#Fffi'*-*"-d':r(!s*!!odqelE'bnd

c$i,' n hd;

'"frffi;fflnm*Hil.H'-;
,,)ffiffi';*** r{s*6'}ci
',s,*Sg",#,ffi.';*,L1rs,q'{s hdb t'F!'

BrFsrrt .

-s,'ylH$;il:.}:tr Yl"::'ss f'9E?-:i -LHr; ;;' gmms*lmrtx*9.'ffi il'$fr :i''ffi

ffi

,,-"ff.81*..*."",,,*.'

-''"'T.W*ffitrism;j;::
ffi
i',tr""*,.''""-"i}li-'*'rs'. o"i'

vE 'ro,en,r n:ru1otaroin oeognar'ret YEltrf,rEsl yi.rh r'!rl od.n.e.'irb,rtre I t-ry-"rg*1;'5Ti*

d' )rpr-rr k$ind Frrr!1's
o+ "r- F' r!t65$ '{'f,kh!s

#.#ffi:.m}ffi'*s-::ry

-,* " *m;#lsiilf"169*r***

"HS*%'-Wry$ry"
ffi*"**.,-;'*".r.-Pl: ., ^q :Tl:IE:il.ff ;:$i''iffi 5H,

"Hffis##ffiFffi
,aYcl.'!|d*dl'i'r'.do'.b@fir''. d*',.Erfie:l,dld..

ffir'li

2 OCAK2002SAYI:54J6
. (8ri.x, sty6d.). s s. c4U'|l l(.dYq Xa bitu6u6 '4i lrdriniia drr!r.'d!, hki4rdc. r i*M's|Lttln|.it]|. dikdlqdc(lrn.!'.)4dti b1dr. crr Eblia rL a'ri Eahl dlll' rbl}1 drj. E i||n: irlh rqit .!te L'cdl M9'rbsFrhylt..F dfJdDJ+/ot!.[rb4 EiDrnddlenlqrd. behlarr+Erd6. 'e|FEfuE'+l!0! ssK urd Mdr$t!- r. b" v:}l din nr66.rl* ttu
l.bygInhd.yELblhle

]tRKfuE TICARET cAzETEsl slct-t
'I1 'u! r. ! lGl rri[ii&, i'lbrdq*irryhqtrod.

ddd...]d]''h!@.rjib|d ,r.! nrdddl uytu ,dr*er, d, d.le E[tUql ldqt dry Yqid Eil dibi&t6 islE q |'j€nild.y.dd|ix.{iN

ll.SN. &r.biir Vlt..cirttt . Mrlrc E Bilrnrrr si6b rke &r'i !'nbd st*.d rmdou'ooq- s.tihitrr TL '1J00,0e.00{.. ydqy0&l'.nrL L.dr\Ld 100.00.000,. in/bnrq

tuH]dd: rrdrsidr Hnnfon'P4M|Lkbqd
BdFli.nc^6uxd'Ei3J' t6fil,d!'a''!eu^ rfu. t r.i srryi E riE l',tu lr.r1?00r kitii& oF |n!d&3.9!dddmtld6'iin

ndr ffinllud curk .dir@i*

'4t w 16 or binili n.

!{!id

ridri{

r6Fn'iad}

1i6sstEtrlG3.b

LiEr.l?ioor k*ir

'dd!drs ohlb c}rrrn

k ih4 i'tujt

*aI,r,!' iir. .'neq

jnFd, FP E.ou[a!&ud:!i aouh6Muali rslrrh INTEN\ET III?4\IENERI r s'i:t lli. Sd ^[ grqn. NC^TE-TUMfED thlrdrrrdskn

tEii.ffit;#S
|DDE 4rin trtb brt,| 6ir an 64, F i|,.d r@E.h !q ch i:siri .!'!h ihdrsrr .4!{ifuti'i,gnbithb i'jciyi'n'q*3d|ildhn n rdFd rtrff ydn 'id rhi., !d.k rd6nr,. rditi lnc,

si*.ii

3|,'jiidkl1nnhidini|tiFdli blidj6lwLdill|;,q''!9} ifii _hrrm, 3!r!.ldsn.bih.r $r bir.br. irltsi yid$r b.+ dt86i!eh'.'muu.l.laid y!!l'@rr. 06d tud.66&

do r0 000 040..r1n ^rrd Hrrblu 6n'd{ lrl'&i !i ohr c!66

^id c b'!-

r0.0o.000000. oinitz

snr.i!

*.; *ia lI. <"ir "*, E snd n*s& yDl' bJmn rnkdi Kd6y D. Dobrili.d4 rdn

tkrn Mqk4 ldiblr Or. 61,. Y. Dlddr! ^rfrd:e Ga sirr!! No:.3?6 c.krrir

nfrurut@ldlki

lsir,hn

y.r, r E rr ,[rD rc6it alqkhs|a'bd.ki:kry]61
16'2b.Mi't,![D.6.,rhi!.

d*.b lr.tor@r rdbrt dtall rmiio &kidt ?. slnar b 4.11200! rlih .or./iiidi i&o $r 1r.oo'l! y6dh h' tu }lm0rtr r*il r ih! !6rt vc 'Eu'rulendb vdtdn

!,$ ;,"ryJ" b-' 6d-. Di'ln,B'd.nrdnlDEbi$ iil.de!4o,ryjF5id!

-J#:r;f:lYP-;
\ t,4,gi c!ryr b!- d{ F lt€gv.,3i@jolr'lyqDyl ni*4!.d.ll.'i!i!k[e + Lq rirrq 6i|qi )'F,r, !.r.diF a qb;i, ^n4 ^s e *i)ai,ri'j!€ieE16 F,l.ltF!fuFy6*&ab6 . ! errd M@i r5r' I Et*a Mtu De,i m!$i !F ara y.Edo rlfu old e idd! rc!ry.bird4d,&inDn d.!*iiz!4fu}diib'c . z:rc@'i@ .

tb.td.uEFlBkb&nLajli @6h.}cliFwiLcrr rh e@c lrd tftit

6d;€hn
idhir

Elj

idlydtr

tud

ddldnq&

idun6si4|yiFi'.d. d:lgn@bjbfu.cddiuynm: de dolri ai:rbk adt e*j' disr vct \krddh, si.r.' ri*d @.ddji'j. ot|r* n4'd!ki hs{bhdb.hqL'nL r- sn<r ii$.dduidd Mucis!'t[s|ffl',;fr& b'i't 11 3 hi€in FbE. 0@i oiite r0.00a000 rL ,{r xt*tt t1 nbtrtbi e.t t.1lol

Dqlq Frkoni! m:E.d'r r.r ljorD tr&d [r0,@r M 1000Y'r oLls c6.l x!. Hi-ir".i o"!.r tua,i"s ^.t. iii 1000 ohld sa.l b. r\ g'16106|lfuffitdole ^knala c.d&n xd 376 Y. l$obd Dudolhi 0eslF ll s,tn $ rtuirdc Ldll r0.l r.?0.1 T@ v!.fr10& trstr dii o7o?r nyrr' ,!''hyh !ir.y].'di,ild&bWKd''i Nigoo rqbtru M dzdhd. krEru 'tn qnllF idn ' pr E syra Ed'a' er!d, fuM€ldfubsrjld6F bd'k'|e|'!oo.0oo..oM.

. Mddi6 Sj*!rii

{ Frij.'irr-rL roooo.oh.ooo.n ^brd Hrrtutlu rq.oo0'.000.0.0. rL trbtyt n r Srb'i ^yk!t ]rrytoaru
l!l!!E!r6bt.di'D@. E'u;lcDFi!ol'" 20.00o.00d00o- E Yt$n'nbT

ry t!j5ii&

Fr

-r0dM.@.00o..Ybit!

str;rin

rL

:jqfui.hl'h!Fi36d it':;rb&-1'd.n:ri,d M.s.I{. Ellbir s.llaE MiHillitll$bEB'|€&!I sielci'Hdsqilidlld skr.d E @ oirrsdt I Y*6dr b:li sF d.li'hbddwh1{'6a pry &r3ir i!a6d fi!.

rr,6.i" &

nM

.d.'rrd.

s @.ooo.ooa.- n i{dir TL
r,.

,y iiFid&

!6

]] o@oo,oc{-- rL 5l s.tr IL r!.0(o.0ad0(o,- ! Eli

I B! rlildr! !6jo lr,

it-l{ @ '.r+ h.dddi J}imd

alri

..ird{b; 6 bird. !.d !6! .adc.86:}'8.&.Btr{h ffi |*j blLd 'n*.i'{ 6i!. ulql'llE cElhM (Ds[d46S.r{rd4

.

!

.

^SLINA UYGUXDUi
G.n., Saftnrtor ,,

SICI CAZEIESI, TORdYE TICARET
I Lo, ?0ol uihi,'d! t*il .nirdi[i

S 2 lE$UBAT 002 AYI:5469
a, 0r.02:002 udr'inddi iritro (ode M$rll6lO,bff {rr No1: o.lr! | d6in4 '_aqy*

ir&' i'6dn, B.rotru 2.Ne. lni ritiih 11.1042 rTts rrr' E'@n
'ffiiFjdi:.6rnir.hd( Si*d 'r*.nd. Eir|]rn hln!'ruaunadrri d:y,'Lnt |tl.?002 bniiiJ. K^R^R r^Rhrl : rooqt iLedc..d-i Nid ^* N!: 1r6t ^obd.Eore/' &bd rdlrid<a loDrrr Fbr i'yo,n'ln'|,002b,ibnd.i dr *lili jr. iu!.ni krrdbuD odrrl'n ridd bllblrl 4ad{i

&.a, ,wd' iia, ik ti,r.d 6 16! Fri|& @ir E ir'in

xox Rtrs-{trqI-lx lE rl lrEDllRxErr , nan Msrd: I'hbul gqi
Mdidtd.t xeF\iaNo: Er}{ldd rrlr D:2 cd

Or li'liai il. r.ndrn'nhrs.

H6!yn Frlt (itotb

lM lftr6i rbrer sr({l

*r.d ir. ricil nat'tm Iri y*s& b'cu B 6!4 ri. r!d! ,rbbll l. r{obliaildd ry|dlrl'kn|ct'ddihl 13. E ilu! i*dir B.'!ll! wih 6n NodriiM 060z.ro0, bltnuddi {rh ibz vdjrhir ddL ffitdini' r*itirn .lEqlllnnuzd*i 1t.c2.2c42ednidt drluttrtr

2- Snrdid:io rDriF ronq i'h'i'iFg'!|{o6i;1. sdFrrnriEnldili v. 36r.k1i 'tr .dd irr. 3ddli shrdo.

H|srorliu ^ind Yu,n! crdr lfl

ri.{i Mdk4i: tuiy. Y ltdlllu

LbDblr 0nar.''d" cd

nil{iyl. ri.ri AriFn. $i vd' irndirc E T SF,YE.dilNi€ + tany. Mdutulu4 ido

ru ERcaz s^N^vl rsr
|nrdh o*od' ft{i Lldt.:i: l:hbul om. ruir. lsrirbl[h[ ak sot No I Nokiilinili

rk-d0N!i'

Lh !r

rrrn

sktrr

M.M.^. r€x.srlL ss^YI
!ETIC^RETlIMITEO iMrq M<nurlulu nkidr, ^hnd ror{'[ ..ifkd Mod! Tl.nr Mqr@r: lsbibd x-; K-*, ni" &* * rifrdb orkinw r NddiliiJ.! Gax+ Mrh. Roh|. cd Srlii odlhn rdd ti*d lFg'drti n.*diid? bdabl inahrdtr. ot binili il. rnlu Dold I Sj*d onllhnidr . atu d.lti nRdr burulE t0 r 7io ooo.o.o.-rl. tubnnd.i k,e &! xd1r.dtl5lnbur rcfidr otutu TC rjrflrb ,nrsn hakb onrlr .'mk siM Edd ar+ b r*!h' &yollu 13.Ndd iin ike d.vir szhF4it. d.ft! - Rd'r4hr. s*ri cdkm ^rbd kdE uan dnk r n.nqrul!. d.ym'l.nt nudrki !sil!r$ rr.2.2cn2 btnds 'd.il .dirditi

d,?. rc'ditiidd 3 r.t@, brih

E llroululumui*i

Ysfii]r

rpr. D. 19 l(ld*dyldsbur rdr.i'd. i6iid.ki,bndsrh

Dolq Frrhdi. IrLndti Yaeft Kui|! ^r.irr9Lk

FERITinar ir., Efir hdindlri E turilt i i*di ktuil. jlsm

rdin &r'*6y r5. Ndqriti'&i

Fllrn$sr E rqfiFii lsbbul iadiid! rk.d sicir 'r6dtl! hsil r lr-n oybnliriil. kd'

tnkdinntoE in |!nl! rikl n,Ldiid. roprs{lk 4:g'ddi r) Yiidim hturu sdEviro i5,in dmir ols utu r,rnu D y6im r.c urdklr lsubd ii Enir6r0 lrrai Di lkn crdd*i rlr Klidqin B$' ^P6n

r.nrluEumud*i

!*ibh;

Snr.r hdrshd!

.tukl rn|c' hPhEnk r*lLd.

k'bo|h"Ersyfsjn'lyd.nd.

I
Irtribd norcr srrri irNn DErrlRconrA0|( r\r0s^!tRrlcltlc RF

cinddi: Sub.a'l$1 U. .}Y$fud.ilidi.6iid.'L' lrdd Y*!p E4id Mrbk Er Snrd onrgmr ad' soydr

oid u' r. tnrd 4lhid 6ti*,lihizd.bu|@50'000'000 l . r i D i i T T ( i m ] I 5 n d & l i uroftr Ydftds ra0b iydi Tl_r.xt-irr6) r* k*d' oskider i& 3ad ruNhn drJrm d* r. Nobi 0r.0?lo2 oib E 03 eFviiiyr iudn!r sd+ 2) Y6idi' Erwru B.rb 05d c rl sor{ N tl x.r D.r lniiy. l$ibll s|tr ilnlu 3tu"i&i urlkl! k'r

'i ydE rc

Si*d

oniLn

rnkd Snr.r ctul'i'i ^d' s.trd': l! rrlad*i ti*d otua'm ^d' sorad': .ibidii
9lllgl0zGlME'[oy|il.

"z.rri'tuou llr6i r. rdri: [rJL r0t. soktlxo:23/ zrniF
bw!/llbbqf dEtbd.

Crrlrbm r rft Nd 3rr dd. iuyuEr'lidinbh!F' *!*i a6\! d.ooo.m ad r

n.rd nrd"d: ltublr olrs

o)!n rJo.om @ 11

€ 6s' rsd, Mtu &. tdii Mdrin t. Norerithi! dr dirlj bdr r,@n 81
EIdit@i|olutlr5,t6! I,n'Mrcdx|!@h!rt!. r.tiE q3u obrr E 6b{rts

4 s&tyi E r_d B*Fr't' & M0dud,lah adl rird dt tsaie r9?sl rd' d.liaft &I+.d. s ,r,lr t' $dce tt@ .itt E5i. adllt r\rrr i iL iulg H d lii60dnodtbE[

r. rad 3*td'9 l. nd c6.r Modr'rol&b lrtdr 6a ti*.kn !.E!ic Erlrv.lc& drlirun ainl Ns &.rq!di rBdl E ia'!'. qi .Linlci E ilCl bi'inrd qnidili il. btu rird Ft!..F

l8 SUBAT 2002 SAyt : ja89
Doaq Frr&di. n|hdLn ^.odd $r*dr Yrdr- r(!frr!

TORKIYE TICARET SICILICAZETESI
L'.dul rr.rd skru 4rr'd. i@
rhiDr. bizki ydrrh|r rl|l Kx cd Dmi|nr, No r,r .cokdy nblql eiid. rsui irrd.drldrF nri D.mtr4 srsotu lrqhk aj*dqr rd 5'j suid$ b6n 4dc dir. b'rDr) hnrE
odm3ID0n.d,l?Fi|'F

siddjfti. )n6&i rwru ri,id n.*'ind. .o?ts.nt lFld|]d |)Yedhnl!4|u'&rrid6 ,in hi oru utE ynhu r rc cFrh ltubut ri Fic E[io6'd rl6i D,. Ei! craddi ad,r ^Ftur zt, b !rs@ d-tu r-a .d- MLnu,IDYdEiihltu|ulFi

drh! w r{r![ rb itiriqrek

IorrqlF(n 'L. ^o.ud., toinridod!'fuif.uol!

6zq Cl-lR tNSAr T^^nn0rvEr|c^Rm ridi Mdrqi: h6er 00. hF g&nrr Md BDi $r No rig.i ,E t'j iL 'n'r '!@, t6v&''!|dnd|yallb!|le 8.F!ru 2r N*.jitiilo ntu'

'Eniru,Jr.oddidd6j|nl

2]5ffi.d.bo|uEb''*tl{ ridd6l. 3i@r rxh. x||(, ku,t E r6idNnhiq rrri h<E'hf.blulE|rru[|L4

si*di6n ri.dni |Ulh t rd nddid. bdsut 4adi 0 linr .ad !r!!.ni ,6id! 4 Y6dih tutu ldBido ,nn 6a or, R4 Yrjru u ydft rc. @{u llDhr ii hd,rar lr.di ^!*hir 6r r& cli.lr'tu r Tn rq ] rJ hrdd., ,u,ugy0ftinr!dl[oFi q*dl,cilrsuNoitroL' Fr.

'o'y6dii|ua|u36F'rJi.

ydi6d*kq

"- rs ""r,"r- (*.nr..ii
r,tntd, Frrh,

.ddl.ft|DE€i|dkdi

bin nrh"rr &ii id'i E iri n.tlc ,b'L),. v. d'td

r.rm qpi rr r !@2 c

ottEr E ffiurllu. t* bir drditi

r. r.r't ^hn[

Bdnj

[eh.lfun6'lqh]iC

v. Ydld.i
rdri, dd

riihdkd Ld t,
E dia( n.(i.riidr rid. nEr

?. Y6r.rn runr! 5{rlrr i, d c.rdk,ru 'n ild rrFi nF ,r !D.,1' ni'i..k iiEr ir! ri. nrff iydd ^bdorr:dn q.rir ,nn Ndin forr &:., c.rlrk,nD Y. Mu,rra T.kii ii c&dhn' h birtikr h0,rrcr. oybnriaj!c Dllut rr i krirnl ^iodd s Lk.d r6r4rh xurur!

o. crtrrr tof.r rrhifl Y! rk'd Lrntrd strk.d on,|trr

hii nuriitornry4

roqruu& Buruut- | tsmit
Mai Y. y.*iti ohnk lr1cn tFinDkil6*,driii.qk obnk rr1r ryin d'ittmri

ydrii !,thndlod

n4k?hd. brLsFr bdlia hsuLn F.[

si'!!r otuH:n bu!!i , n
*i!rd! orbnrid

r.bd

.oPndry:bdbb.^hid'n

r. *&- rhm ns{rdtrsnk.

Mrh varli crd No cilrn.k :J/ Uotuir! Isbibd ldciodc

Srkdinrr6'din rhlu rLid n.ddid. berlihk 4r!in i D ['irr .do iyd.nn ,sh!

h'id- nibnliq|bErMd sr No : K ,^ aD6jr.

Baj tlbbur

Gkibol
y'drndn : ^bditk.dn bn4hnidr vc ydkn<i it. ,nd'likkki!nr!ijynhniktrk' ydianditi iL k.(diriE rdl.r

Tr.rd

skni

lrtribur rkrrr rft'unqtuDdn

sh|l

B{r'

rr.-*o^-, {
, !r DOEUS FIN^NSAL (iul.^^r^^NoNlM

oydd. MEnd T.rh s.h c.kdhni Hs.i Nath rokr HrL sdek Blm srtnd. ol,

^r!$^vtRltdlLlr rED Tkrn it*k..t: tlbibul

crifldi nroy., riddjnr ;".

rk|n ihrld,

trbblt 0c

-H*iffir"*l+;F;.
rrrM crrdrn nyd6 ^bdlrin E Mlznn c.ril Trrji ii rkrr hNru b{rd ]\hnd c.k.{t,tu Lbnrik mlrcdr iu itcii*di hd$E qFnit ir. rh vf-

DETIIRLERS'CORTA R^crLrx ntzlrErr.Rl Niirr.n:

,6*r.j ir. d,!. !,,*; ,i!d dcdc hrihi h b&i iri. ndrd (rnrai ifr v. i*nr. ydr(i,nirn trknbur l q r l l i i ' d . rlllh. rinLi rn risou poti..rdiit edh sd+ qer

rdi h.'r., ir. d.it .t"EEr r idu' yu,r' burMr nlu6 n*di' ttuhd I Nd<jiaiid4

n'kdii

rr6dr

7 Nordjtindo

rirdin &kid'

5 N*iiaiid.i

,hG u/36 d&t l |, ?@, Eihid.

E nhrtu&. '*.i|dj|djgi

ksi Y. ix' jj.mi, orw 0*nds r. idqrtinlF r_r.:00,dh I|'09riho[ykiru&F Kuuqio|HdiFrylqoLnr w ffi{ruthq:nlrj 6u!ho

5,11'irrTilxtl(!mi!tn'. rdm ryF orDr E 'r@uru&. Jrllm2 di!d.rdr ..itdDi

!a6rn ddcr6db,.lt 3c[Ih)@Fp|'gl]e.

E @ &rnd Hiraa,; si,rd

D.aq n.hrt xndu. ^'!d! srd.d Yrr.d! xoErr

su'@f..d.vPdat.E dE6.Y.ddl!d4srtl?^Gb

$(bi, eFadns !sdbi* rdtldqiii 6D @
I r$.ir! ,irdlriDd.

k-hj! !r.d'!' &m',id; 9ll,bl!I}Eltq|('llKE b.rkiro '&dtrci. slI

sidc his.ndu b!s6 ,i*d Ddond. brranr srtrdr !. sifra btsld'r.nidr

o,iid!, Lbbd & ert@& tu f.rr?o! sildb ^.s ii hiL.

ddirhd. u6r kryiryr 4d rmEstu|'rdllfu ik ddr. E r&r Ninin si!,-

''ijt
2 l l l Z I R , \ N r i r , ts , \ y t : i 5 7 5 t
, I rL,ror DrlLr i.nrr 4!!rl {tib1 rrri h \hrEn6'
r,ktrn L'oblr :: Ndqrli, oltq fh!trrr $irnr

'l TURKTYE tCARIT SiCiLiC ZI]1.[Si

I iino 5 r 1|] bn, rii\t!!

r

0.ruhiqnurJr

L$ hh6

s,kiD, rdrdkz.drr

r irki

! ir. rirnar$idr.

({!

''" "^i':'
Inidrt rkd sn

:"t-":l'
L' rr tr,r skli

sN ^*nnc{dnrdsDu,rf I u/r, {r si*di rr !u!Jr

oz !F'\|, I lc\n!r

s,\N'$ i It: I l!hrtr)

oz\ \r.crt 1( nrz! s t : \ \ | | , \r \ 1 : 1 | c a l l ; I

rr!lzr.lks\srrl\.:

rrrr rsrvi: l\hrhd| *!

.nidu

(ftr

I

*o'(tiii'ds

r s{ftki fin'rdi)r! L!!r sidrDdr!rr.i 0ro.:ul: br

nrrdr (!;rdr

r. ..'dqr!i, n

likhrir!]''].i..:rlli]:i|.

n!rfr!,r!i.r

!**im

: r\irc roun' o\r! s,rd ohr r iirr rc I )rur i [! 'i0 qr

!\4{

ir*

\

Dentrliuru.

rvft |.

!lEn r0,:

d'rr.. ,a)].]:

DUN' i '!L! l]!|| |.,i iji!]

drr.ii. 0? rrlbr snN.r,r r.iDnldfindi on.rrr ri0,d ri!d{ D(h'.iq

D rnfif

dq.i, Inrdid

: ]t:r::'
rii(i skii

d! ! k.r shlicrl

kq! ^rrs D! \ tr!irFrr '

5ir i,

u'ir! ri

i9i j.,il

.rn is\

' s, k'rrrh

!ri

hiir! s rkr ii.rq,. rsllrLri Nn ir

n ix rlrgft

qz d. h,5 dd br*irtrr! nlinLhrdh'r r.snkrh:

rfrfrd rrr rrir

( ntv lthid !rci ic bn, m' S*d uqro,r \rdi(r
r d'.iJ d!, s,,r! oa!!,! 0!!.i sir{.Ni \r id

:. D.LL]itrcsnrdr

!J! ! !tjj nr. Sir, oj inri! ichorro rrs.

!,r(ii

r,iirn

i

rorcr|!iDi$

,l

\{

or srrd DitriditM( !u I r nLr 'ir. nqisiir. ris! Dhi.

Krrrir

rr

irnriihr$

rJ m,(r$ h rdd0$0c oy b rr,!l

rsilr

snkL ia

olbl].!il!h'ldlDdl

_ :rlli:rl
Inn,bi rilGr srri

no!n!!LhNraf

riihrv.

rc

Naflu

ori s,k'

cftn

: ^ri oiuidrNn hir!! &qdn$ md.rrk s *ri r rdido I dr(il. t{k'

lrhd{r

rnrrtr

skiri
t{k'hrz Y.r0n k,f er';d(bfrrrBr (!rui 5r 4r! c.

Do(itura rosldn c^! .rztRLA!'\ srN^r I 0 cir h$. rnnL!'

OZ€RE\ CI!NCKL€NE \EDrSrrcrRErr,ltlrraD
r)sik' hqflu6,n$sb! rN ^hnd c!k*,oiF ninrd' ,dhni.sddi[nrolar'6si

ozEREn ccir RaKI.EME 'E D'5TIC^RETLIiiITED ied o.'rar Krd'r6r rulhob{r. GMrll (!y'i:t'

,i*dh

ulhid'

7. Nddr liido

n6u.ruauim:d*.

v6it,LE

I s6ryis ri.r' s:trr!' n ric:ds{dEidiii!toe r9r&l ,yn, 3miki 3c!iB< Ern ndxr*ii.. &$ilm r.r,rnn

PAZ\rtLArirA t^r^Yl v€ Tlc R.r Llr\t lr4D trRxErl
Uhn-n hdld: J*ibll 6diy. Crr* l\l:i. Mltutpq

'rl'
SAYI:9?7 ll KASIM2001
5i! ondrq b!a.

T0RKIYE TICARET slctLlcAzETESl
ndn

r!,sf rw&{s budoFNdm !r Bii! rt 6 6L4n Fe'h vrd c{'kpr! iq

bmiodi|Lti'6b|i

r

.d*' td'm

uili rry
ullFu!F'@txdr6'|'' d '4, .&'jlhh t.ro.& !'!6iq&'d@i'Lrc qur! er{ Yd sdi sde Er Gcr&|LIodf|!d

Dlda Yd!d!er x4r ortbjinn Ur& *'F Fd.

skn

dFi

6!d.d6

kur! h ler lir rr4^|y6dqr4b tr|ol@!dd|.d&ij& rsr*d PiFr Flljld e Fsrd iu kdrr|@!@ riuH.hi&rd!l|Ir$

r

Y{i!.6.lqlqdl4cq. elatr llfrF Fb sirc tuil@

$,e e!

^d rorr.

ruteY.Mtr!atutdcdsird hrM &' sord. E-

rsi*dn 66 F&r6i {L e!, !!Dr rolbl an* rri crr 3!nd c!sr64
'hti*idi|'l|o:@]die

'Fin*bEniEn'xjad
b6*lklffinibiudd:i rFljc FFtri Fru& ha !6.

r6tr odd{
Ini ykin rd!

t

d.d,ldd{
bdda r*i

qn!nldidigi&Mrcl.d

!! a rcE kr Mi6.nr'b prdt iyr j*s E Fti4 irnd 4girnB 4dlll|!{r

i[6](tjEqldb\k( iltn*ur rdtllfuid vd. Ylld rLD ds

4

riigi

dMk&tdditiiuoe.

ukhrEry

q rditi

ik h

q

bid,li

{ rq ri* trlf{rli' \L.i ir n{$ deluru s rq **d i&tu 'o!!d? etodliMu 6-

Sikie n!*ed.

yidi bd! dn '@h6nr s&d

6c Mdclkeo

r dddl

l,r!6t

t{nr

shll

rrc^RsLlMir.DslR(rn

v.din

Rwtu e*n

Yds
tuF 0i!''

.

,s1ar9!.t.
rrh K!*.y r0 Drcnilid4

s^s^Ytrrc^RFrrr r.D
6loFrfuFtlubolt hn dnE e ldfrtbr$ fqisl@|fub|ki6' |Fol6'hktrd/dokiri iLofuiJodl6'@.'i oa6od !i6rd. '*r F c&tuoq@ri diuili i' dwl Hdrn &t!y!fuF[e|qE{i. rd; eft, 3 ,ddi.e ryl.r.&bLho'dE qF(dEll)d!!i'd! qib|; &rid lfuEi didlj

6 r.2ror. ih' dhq.

c.! c,& xidsr T{,oo4t6+{!!..-*!F'

!Fdd

Ernd!5d!d si*a d!& dle bd! or tr.6 4red sll r.r r:@r !i-

!& To.l]d+inIoL.F|I6i ibD s,hq ep !di* d!* rir ddh o@ ry't si*d db ir( ,eboEt rFalni il.l|d rFe

rk.n [dd. lur&r EG hdo kqhou u,oaru $d la.aarlo'*6D!6dFLfut! tdn llsbr lJ bditnh oi. I r:mr dr rD -r rb @tr
}&d4bfuhr:6do@E ihd@dls6'eq!

x|Ui

0a

&drF

u''o'

Sirc !:fuib l&d6lrdMi4F<,

F 'Eirdilnlr4j diuit ,h duq.

r.'brbilrbrs.1FlA. l!I"Mddill&ord! rFqd *@ri tush b ik

si*d dd

rd

ri xfl

k ie oi d rtri rld rybJsrkIEib€dtdl'ji

R h-

lBqcd\!I'l.td!,]rlit& d@Ei dui& ibl|!d.

A5LINA UYGU
c6n.l E.lratat Y.

'
Tt}RK'Y! TICARFTSICIII GAZETESI
^td c.r.lrli^ 9i,1a Fcci6 r'c twl! bqb rr.4er'Id F.rl Soltt 24. m@ rysth rddo uar YdE Yedr b 'd!oF|iug&'.c@U! .ll3d $.vkc s.r.t Ifu tt ScdlLrltb* ^rtu d d'.d!d. &&i! Aullbdn iL rc uytuuE FFr6! Grir 3d'}tni ld cd. rdld &jFnqsi'4^BbrD. df !,!.,Lr|| ei'd. rrdt h|; e'd a.E { i.c. vFttu &d* sot4 Ohn ^t ]r'!! No.rD.6k,r6r/lrbbd '.rihErd ry bnlt ,L b tR'''E''!.Mi!dq!e'@ dnrl|nu [d. clr nEu!;. h!!sl hidili! idd .6.dig, bd'n. .dYdhb n*j&c!o tlr tdiib'b!|4'@'ooo'0co. ttor{l .d6 rl..lt1 'EFi. 2'00oe*..c.|lfuDo .dirdrui! E b.yke t,{ br6 *'.nl!'d.!:l+4 iutu 6*6dra q,i btd
!Leb! ffi oldltl8! dlqb'|,d,!4|johnl! b{hYtEY^Yudd tdd.tdaGss'.1,9]' &.

I

t:t.!

.t)

U!:

SAY|: 5464 U ACAK2OO2
re

xdlt.y |lrbul !'sitl/! sJ'.d!6lL|nl@ qrti'liC i'. rd

kx|nrr ]^wz o3nlnrc
wiLrit

x &bi' ylrr''| r'r' l0!b& eiili orrl! i&'ir r r.r0.2a'0r
36rll.dr'dmdl6i|.d d!a].o!!sd7eL,!rel .n otd rr.s v. ixru64'lidri cNn4 4ir didiai

srrd lsbl Addr$trr 6 ir .hn tls itu{ ts4 rh |rn nnnil b.rw *a. |slt rrikt&l+gi h6lhlnE 3!ft bdnLrBslsttd^rd6 sikrj E ''h dlrt 6rE t
!*@ ir5/iu !rj!!!n bu, {id, uM. i, v.

9. sd. r4rq !.!d,4,@ B4t$ dry'I, dtu, drltitl. srrn t nccr 8:bit!

xtrrr&t o{!r nodd g.cd n.ltJor t+ rD.|' bri 104 Yli oblr cc! xr d| T.Ph! '!u'|3 , ,6dur Dolrr 'lqall ^s.ir, ,0oo ,t or{a Gftr Kdur'ql!d''',lo'I@'!'i. iid. s r6.6 d. ritlr !Et.t ,{ ^r.nd'a crsdj No t6 Y. tlibl hdq[u,€,ltrirn $a)r Y! dEildq ltubt to.trz0.r n.d v6nia6 Eib 0??d7 eyi, FiL.yh 3!€r1od;|dg|6't'4j,6i Nil'{i'|sth'.ulbqild. ' ld.rh.ii:todaFlbbp|b4 trlD &! dntl&B i'i6'l& tu'b !PEd'.€ syrc; |dfu*li!i'ktilid4 or.

Fh@b^tc@rrDu|sb ,rd@tdY.'htr h:rr &,6tu 1e. Ne+tt litid!'Il,0o,Eil\l?:'9 ryI'triY*i6!e'Y6y. cc Stk E: r . YA\crN (!t|i E d&i e K^a. N^x!lv^T, eir), M0BSDh K Bi^N5L^RjN- . dro?dl sisd $irran bi?iM.t 'notu &ru'bbd |lrnrd lbld.d ,E! 'irtu kuy@rrynafdrl'hu|!' Fli*':qili|dEdum ,|1. 'd.$ hdld. h,in F|ie|qijpd.ELi*htd6 'fu'*'' 1 . DOI-UBRANSfoDA: sisd kirin;i"i' snb,ii brdLde,i r6onr &ni krel d i@ E tu 'irrr. bb'rs- . hq uylu tFr € rdraL ,qibs'; ditbr vc 6ihii nqhd dD'i4 s e' b.rmdq ruifitr hbd{ linii& Iu:ih !dr6!L
4!EPdvhrddkidb,g !d

YIE

YI'l

r- dE Y^YI^aq

bq6!L&r Y^v\z cy brrrrrdd'r

v^HMur Y^lr,z o7-(ll:{c rliprt. r.aoLi{ sRr$iN.
L, i,r 'a Ddi!. otborlli E

Ni36 rso,r!

rd
2. Sidlnt| 6iF d6htr !! M!.J.l4o!.ltT!6rMd. dirftk oybi'i, Lr. bltn d di

r.. l.n Itr! rr!u!r!!' Yrpi'! Mrdd6l c.Flbc e!$lrtni,||39q

rjauYltuiE
l^4l.l.F&'3a'4.

rinMariaina raot 00j e it{i d{r!6 Fdr tqr rw il. any?. .idir d\ ii*e lihjabcrErHid|di

d.l

FJltu

r. rsirn

b4 &@

rL :s.'hryqii!. trcb .i,bch; € ,r'k;

,rd. 6|s mo. m.oo0.ooo
.d.r s*k rd,

@ r.ir,2r.En rsrr3e
j.ije 09.eh

ctci:

,0.1 9d

a.ELed'nqn*&u6dld ss4bPldDisb'i'dn4cd i&'i!. orduhiur sr4rr@' b'ladDi'BqlDhiiib rebhlsi*fu3.qGh. r) ohld edd kur bpr$ir b*iiighr ^bhd C.LdLnq oy T.rr4 Mcnqru8ur utur (rirlit. H*!' N4ii . htuz tob.'i lrirndaiE ry bnui ft ' 2) 1oo0 y'r N.:rii cFohd ve oy bn$F n. ih diui r) 2@oi," yMin t+id! nr.n, rmb n-

M!0ddul!!dr.

c'.br!dc st' Jryf r,6'tf *.'D'!|i't'olu'u'l.Jdd. .re66nidpbqEn} alr 6nr .dirdiBird4 id.rio dollnd9*ejPb*i'Ai01. n.dE ndr rc ebyerr rdf Jhn 6du!'dtdi Ddd4i rd.,' khd! &riy. i$s J

t'hihd

nod

sk{r

T^$|}! R!tuM T,CAiIT rb;

IiA

NDE P^RX

1472.

e 'nle|ds

rdtcr,

OhCdIZ^SYON SONIT' SfAITETI ftrkd,,l's"iur

dr8 n tur

ornnlli

rusr^NrtsrcoM
ri,riqr. lr ad'Bi lnstd F@rr6 kr!. Brt&r d M.F K'nn Ev ^drn'l@bd I('!tyBu|v$'cilAplNo:l,l K-; r d..'l ib;'gdi|.*lIB!)ft'EhE|ylh6F,It'.ddeme cn hnre E 6 drdicd! Bqo,lu 2e: 'ddlliidd

r , HAYVAN \E ITASTALR

oybntli i. rFa
r|air d!9'd !6d hr gdc {4, d'lldiF ll.R.tr d@'bdlbqyls@iv. 6id. d7,r2 arr ih! 6en !F ord t il@dulbu.

i5-hh.l.i"*tit" hrrie4i .Fru erllMin' iF k6 'ahi r aiy6!. ibiri iq h$s bn y:rl asd r,!ud't!. s -bL yr bprhrtud |itil'!ki'!at6E6'elqbn' EL

nrh 3d&m!r!. si*dc EuFGrfii FPr,mF ti(di .!.d ldm rc.ti E 6r kditjrc stoceert f.riF|ln

.

2ooodtuy Fr,@lnin! d.Llrtud! rmru q bdiri ir. k rq i rbd' h, Nd; orq6 htu i! F! utq Y'jfuh,{*limkhj6r l4l'sik'Emd|m|sry ' 5J Mq4.E (.iq i. r{etni

q

i&o

hddi

dnrq sn'.

4 - HAs{ hLErr|rDEi siFfudE|qmlfuve oH ta! rhns' Sid! iP drdc, !|9m 9ddr. ry! diF d@lqr^i|,*{Iy.t!5bidr Eeo'dtrE,dhge6k!6idln oh!! d lrb eF '@ bJl^dl6idj't0{d6( !di6. ^* i.,rel viEp. Ii ululci'i*reB'hid, ilir sisa A 9:

oMu orrar

ndd eoirsdr

dird. ,rFre q6nrBi. ilc

.ar

*rrir

u-'.t

rbld-

&qd (!d

ar'.lm rsar obt rrd
rqd!. rqdlr9

& T{ly Dh ttii

d.ffir Y&qdb KE frnbr.% a6.

qF

orEiL v. rddu!!E@@r dildia

r.r ?@2d;& 1 | y err! sh )ird Yo R4riE oiDi"yoa |r' d6ioli ridi ^.$ do q4. o|.r!h ,.tr lNt bPb6 2&!unolMnild4dlld.d cqi' lr Hd c E Ft!l, tu 3d xo?zrt &Fah l!]!fu d6i'd._sdtElr.a86 !b tr s.qi € nd M@' € 27.r1.20ord! |rte6 r.dl.'dn6M.d!Y6!:y'j'
r_d sidri E d,n ?. snrd ddan.jd|fu.j|'itl.l''t.

crl|'8qds.brK6*E! 12Jzrd.drioH6'i!^v!i Yir|c.i!-dbd rybinit e r) I y,r.d,rr. 3b yrldr . oar dtc $oaid tnr! ^6*i lldsbt T.c uFft 69.bMrli.qNqdD.$

ireri trcrR

Ia.D |,am
Hdt! vd.t t6br'6 }br4r.ic|d!1.1'EdE lrdE E !{d sild Si_ t dH b&r|. b} sa6 !d dieki cEr! r{idft $idd YdEF inf odd e &d'rd, lr'. n0dd ^r re si..i!r'i

'

.::!

xli.rncery rdFe dlaE

dc

,str F1
{,

iu to- sb.inCi iJb

',)'),

2ootsAYl : 5128 29HAZIRAN
d^'i&&4ixrd3rb t ni swt li6d rlnE rTnsar Mlddt@ tfd

TICAREI SICIII GAZETESI TORKIYE
t!!!dnb Br6iL X6'd

s!r! c^tslr u4r
i. iir'ri drr! fdiFr' 6*i d btiwe rdl b ir
tu od'!

5 r6i
bnb.r D.a{ n{d r(ld ^6rb $dd Y.t&

,d*ido d'6*!s|e,@e

nn6r

bt'E

B{rul.'olz.Nt|8oiroRruM.qYfuii|(e,!E{tA E vdditE b toRt!v!6 orrt lt lFr rorlljrlro P tuhr.r ry rd'ln. bd €. tt.xFt r€Mslt v! Bqt4

n!ri!'ld

lAsrv^crl.rx s^!^Yr vE ric^RE ^nodlM strxErl loiEnM xurr,lu t^n^Rl

To'ld!t!.&|9MYh. '4ril di['tE. brbrir !.,ld.tdtbFEtcd* b9h iirb{ ild obt!' v!

0r* rer!4 K'b Ule Y'h4 d cr!.ttq d uncditn|4|kdtdrr s'&rd! kad

^h. at

T1[lldnF.k{il3',!d { l'tua enrB'an&i ib!: a*D[r

tr ailt;h Dd'!'

situ|Y&dKdt zNl'6ToRudb,q

rexrr rwb, rdd brred {.ad'

'6d.&!&ild!'ri'q,l&t h6d ordaesi iiqbri

bq'roF s lFrroRNMkk h{|L!4M'iddMddl\J. MN'dbqdkfu&|d[ q b'niai t. E ibE d'68.
r.

d s \ J I l t i d . f , i !

hddi'4 sudr |nr. sc|Je ytui' t@Ir trr6d i: 4td )d[ ilB|{ sdqiP r.st*rrniln ohtf 6.El

GoN roRtuM
4rld 3td6ii

hrn*s
r6triE'*

M@ r.DvF B{btr& d fuNdhPAKU'o'loP!' xlr d Mmunutu m lHifl Muatrd E b'iprita& r^xlu qhiiti qird'ft SELEcl i,

ivd'ar L Y6!a' he Yr *t ervFr &riG ruf r Jtd t.c r.tE!{ 16' bd lri K!*6, n€i aEdt

[l y'l 'idde or!ftifl( 4i,.{ollrsNldinP^xsU' lHiD Nohr^Ksu E v.ift! rcn! r|rld c^aodd $ 6nr rsdoP^Ku(Y&+ rm Ksl! 3{bibrr} lbf[]6

Dr&aiFd'idhrnb nFiold|*GddK@fs m ornkrti ik rd ldhnd

1.)Drs B{b!!r{

zNtr

.ii roRruM E oy bPLyri'4l. !iY.r!itr!c d foN toRtu

(r0A){r7/?10611) rdd.
!) Y6dio xnru, MqErD n-

I sidld!

2@ ),r,ii 'i'

rc Mdid srrhklilBnd cAzloCLU (Ydi.tin Kudrt Drni E cod Mid&) dDk l-snrdn kntt, n1f s

lsr^N3uL
vdd. ') rirP ". r,ranr i! radt diMi situ' :000 6$qp dicr* oybnri!' +tredh :@ /,h rl

nr o,oe N!r!,. bniio Nd ^ktritr

PA*su E kI hmsi

l(n]u'Fhiknu*[nibru| b it +)si4drdabsvrqr 6n@. Eh,i Fe'ku, .n.r6

vE rasrrrr^€rLrk s^N^Yt
TIC^RET^.'ONIM S'FKflI

d'

rlc^R, MERr(Ezl:lsr^N. au! ruz^ EvltY^ CELEBI tudr r!rtdr
d't'nrdd, r n tsedc<

hDrs otb

2m oY.

li..!r ,i. q6trit' it hd Ede$r osM^N &*RsfiiN P^j(SU

ri.,t'

s,rr

rilir. iba dirdi s trc FFLi

o

|oiJdildezNngfuroR. ]i.,M, SA TOR'IUM E H IFL roRnrM!4 Eunrirlgl Eiil ozXrN.Eqelkft'Nd''

s,*dn 256.:0ar sh i dLta x.idsrilhin 1J 06.rm1i{ii |6,ryi.e.,t'e'h@ to tuD'4t€ ib d.ma EtuuF|ildit6rrh IBMHIMM '^KSU IMZ^

lrr s^N^\ r^vu(cuLut( tl.^"ET^no*t"str*,.'
rkn M.*.t: liubuL ! BirtEiq.inYhdlnu.':-

c^zlo6l! 0n sirrrtu

or

ME(Mcrc^aocluMa ( rd^) (r7, r@In

6)Yii.dixuluny.l6Di

}.|nodddks6E!rFdi4

Mre 7-sdd D.odri gid bn . i - 7 t,."bd /,ik., s"
|y!'deb!hniil}l'

sdri

€ i.&,

Brdil'

r^srvacrlrx s^n^Yl vt rlc^RE Nor{lr, slixrfl r6sw xo YLrr^ ali oL^6^N 0Frart ridd el!!n b !a! vf

TERS^T TES^N'CILIK

iiri ir. !'6 E

bdnlcilgr*dr*4F d ditrldi f diF n1d4 h6 r r Knir rv PeD&i

r^srkcM $N^Yl vE 11. c REr ^eNft str. rEnib'r.oo ,,8 ri o!.! (dKNrrd|fu:l]sdl
v&0d. cd6i Lbrrcrr*cdT6* (Mdq Mr

'a||'d.&iF|dbqb bitubtlfualdxqb

tud Mtui lq,'ad 0* fuirYlbDd!Md^b
&'r,oj'Eyl!d'.''

YOT:ENMTIRULU OYL

Bd.rd&,{rdtsr^lEL.L !dn.s5.yi€r-d3} Ld|!! seri E fd Me Ea ie 22M6r dr € .t6n s/, Flnnrr.

sqt

E

id

8'Luib

E6!4,1id'u[b|qq

|'16

&r@

?. ddEra
rba!.cor lii !!r '

y.!&d:k{!rlaD ,d E iL! ilo6b

ornu:

t t,
SAYFA632 SICTLI CAZFTESI TIC,{RIET TORKIYE
.oadlJ4|eM|
j[teikddlr|b

lrt MART 200tSAY!r5252

'.gbdYk!<tie. t!'.ldur'!l&b dxd bi ^,{li 3d

rc!F!!Md€dlrk. 6 fs !,raxbe ttu !}'!Fdi@:@@,@ srL r4i'a' $r6is d!oD6l@@'d,nrhiF

D+^!4{il:ditfur d[E1.6Lld5&q 5&dr.dFlldrk otralr@F!c|d Fb4l|d{!adirre r.5e!e4r-6*d |'lMnkeb|fut' bni.!6000.@rLd!'ul t4!sJ9,oinrn'bq'n!+ r@tqr oll& 8id rirD! | uro, df @d'nrtrds4*lc, !rc. ro?. t6^uuncdftotrKi6 d cF qld rL ad dq
6!4*Lid$e|!Di!r

c^rcovriLlx ilii2e

!rsritL.Rl

rrvlr.osrRx.rr

rc. !'db

Y@. cdnl

&{'.

a

!6md,&y6iFi^E l@@'m,ir'iyoiMlRl

,fu'IFIt'&Bdn' Ndir6 I && ror 6r E r0r d! Licid ttu lred !d ik nnd d:e ^nF (iir E 'dr 3d cdF\r d.

Doc!9 Ftrs$L xrRlr.^'
!Fddrrfrqiltu|l@h

n{d M(!* l.n blt 0o. niirYeDtdhMd.^!d.

ufu|'bidF[bduasn. r.tdqriridq k'i o*ier
I r6tstr44 &tqf4l'h rE srkd I e@d.n M&r Kd !.d& x!d! br4

[r Fi n&tuqi4r
iicid

$rh6Mrr.lrerEi E iB isdr d4. Crlur ?. h.h r NoGdiaiao,j:er i,6iiffirdole6|E!|d-

r ilgd Fdri !ri.

r !< d nn
E

5 . Fy bnra rdm@a rL /.'frt, B!* rihryd siidih!

ytuh

hb.

,*d

r. rbdm cdr'6 iee&

*nuilabueri

r,*r'h

tud

MMirrigitu

rer4 eyr,
r. sdd ddri6 Joybbii**ili6lEdt q.btq b yl i'qr Mlh |'yfuinxwh3fu*6tr-

riftki €a olbrrd .4ajE &,aiurr yei!||Ear w rr@

D.t'r .rrd bSnhY.ee

^d& xtrnr (!EL edn

h]|Fl[|!'n(dt.}jr 'orii!'! 6e:M

8i

!(

Bd

!&
'dilFlt!nF]ku6'|36 dBl@ el brd!toi r'i|idprdhi*eiftdi6 di & da

r4aefu\*'ful.te| ,u'.ifu61€iadrn.

Inrr &!

Y K.Crd Nrdd

w ,4: b!$n,

r.lnFrrd@.&d aFrru Eo6!r Yi@ ! bt de q ait r! b kbirti

b!ddc|@s*rtNqr| LtrEI D i IGTE

C1d

i *r(. * , * hh'b.Z
srd\4 dri.
cd€j|ll|rhI.b|oe',|I

D.lrFldtub rESrdY.!d

(dlb.

r. Yd6

xd

[rda d*c]& s{rEr Enld

ll3iihMdFFi'l!.

si(rtr _
s!*!fu nd4i& b6. dd FdE o*qor 40d'

Yiado rwr!

sro

./
uqu eFitd sn-

Docls nlrt$r tnta;

*-".

- d
rdhut@br

6tu ki!

Frd 0lr&

F! I

tui

0c

r. t'ft ad tc6! ,rg&@l.@dryd

Fj*

vdri ua' YiIw Ydn Ke. tr orji ^!d!]e cdr Yk,n k@tr oFd @ s.*!r 36 v.6xdrrd,!||$Nd '&Y6*o(do'€idd r. sh6 6!Iq E b. c. ie^jdc*tuEEv&r
eic! *\ru ji{ brd|!i. &rkMil]krxd6l F]!| rdkl Mie!'6& nubsld! dlfnrft Ftic q lninE h e'!{ri|s

6.8!4r'd diFbrrsrdrsen |kollilBE'!!4dd lneF&GE|&i'dElL 676:.y!r*ricafu ry!&d6!qr& dFd!15|ddd

Ll'd.6{ heF|sFnlfu5d

3{tu Y|rtjd: 0116 ^BiJ*

uts!r@ cdir( bi

tlls

car utr Yh!

Hb hld

n^hctrllbF&
41.-'',*6bhb ltl4E1Eib'dldd

2 9tutu&bF6

NA A-SLI UYGUNDUA
G.nol Sokrdt r Y,

\\ti
TOR{YE TICA.RITSICILIGAZETESI
!fuif|dcdob||56|(} tSddii e 3'|#,e Mdtra brd drir ric dwt6 6, oaiB rE! 6td Ld|*.6{Eikdr'. i6a 'e shx.:xl.drlda ttd sairiG |(.@. Jr[ l+ ldr * h id{ar. dEt!.&thbju6'r|L .'ii.r'ti ir. tD Yd. '!r

26HAZIRAN2@l SAYI : '32t
- ttdnl r&rr
ir. ri., !d! rEi Era yi'l16 ta'[ t ia n ad irrd. Kd'rry rodniFda rr.oeLor dih r 1269r!, i! orl' sllbr hrnr bmn 4i|BiIE'i,aoirote !.da-!trt tt E ljt l rrr i@ h.y@i u. drh Ddillie. Enai .Ld' 675r''!ftrTtdr!a! u,!o ob|r v. barrddi: ri Yditer c6'rrld:lc .fddx'o6j@'ir*6d.

skr I

lo.td

tu pe

c^vusoclu t(^iDttlrn ncaEr LlrlTE $rl.E l

TsIlrEs^llMerT4Y

6 6) Sddi! &r sritiri' qDB Oqnt! Hrril'd.),ed t)r!.* rL ir. i ord k

l3d{ Tkd dd 9uh'b9r|'slb^l'61,

(d|l

n-n l*lrnl ..Adi l(|.rrn, c.r4aa '. Ed Ir{
Efuylrr.dryE|t!o\|5 r6d$r n. dqr{d! tdd

Itror.r . rkr.d
Modllld.

skiu {fu'}d'aFltnl\'E
rildii w lu' tutrrt Lhhi rr di&i6 obrl 6'6!

's'\ do nr. no6tvq. Mqrn Rhlatu M yni r*d *ii i.-r i. r.rdi.ui tuhli braiui
&d cd'A hDN niirYeMfuMd^l* 0f

rd

**t'--, / { mr^rs^L / Do4US

Eib!rai'olld6'62 lF!lhrlodr,!dle} r3!aqroljr r !Edu5'

r6E srrd orrd t 6unlq ?0.6.r.ar blnn bir odirditi

d.6 !.r qri.& rt{ D{ Trd

hr uod

d6u 9r.

Kd; Hic d.qi e Sttd di6od. odln 'ab'.t

d.n*. ifrd {td'

o ! d :or

e) KqfrYnii ltuer sri Mddllu caid.

rn:rcr r*i {

E6wFb4'ai'b|re O:\tb 1. rd!,itn,f. 'ad:r oBn' y6o.dF [!dE bnir

ti'rd r.d'i'!!

dnu lar|fua

ndd qrltd sll.rru

L Jrk lt4tu ,.d& Enb dad trhyd C.t! rde ,Ja@'@'IkDde*rja.
OFj! d &rdi r6ta ^rb

rebd r. s!b' odu6e
,aub&lEd{i Yd,rlE

tu:snhdd

tuL

rt 'odirido tdoJli(r 6hrr?lri&n xiMy t*,btldqe c@rcql&[,iblMar| nad

66i sooo@ trd 14 bur B*ttu 2r- ad.diti L{9!*j6,.rii. s5.r'yd^lFbc|!' eyl,1tubol rn!.dr mriD T.c uydl. Iidr D.Ldsrr 2Sid.oirrltfus !'!E 6oa 0 tor:n@ die .dEb6,t6&''al&d! ]'66}.,onddFTids; dri c*ti'd. 16:000 Enie FFI'ei'.s6bFt)ti|!} d.!inbhe}ilal@j+be! r |!a!s r4! dbi*n Te ih|!Is'Tgi&nd;ci

t,rrbd

rkrd

sb!

rbaq n||d xhrr ^!.e tr.rd Yl.& xJvL

srlh 1- t*d ln c!L'rd6 d Hbn6 cdn r't* ,10'o0o0oTLb'cd,d.tj6 dFi'j.Jair@'@fl3t, 15.@dljd6 lo'oJ,elsn20l2}ryn6

McrEvN

D$ rrcff

9iirdio! i!.r.iida

r*dE ed|!d

dq

Ind \$drrj

riln

e*d:

l3uibur rurr r)lrft.nd RE Yi@!i

IINE .derdr. 9iird .s hrnsdr Ltudr r4otr! ,r rc Bfr! ir6i L,!EkE!. lc'idi re 6:d1 d E 2726J &T,oEsi'ililr'do!cl(; ny]hh5Eei.6!.Fdik td.e sd nt 2rr 5d6,

.d.!lcuFrbb.iMlElr

oisrdyfunblu3k 8furo'$beFIb!|E\ tur r. DhritjDdq rd!i! 34byrl1llr!fu:ul!Y,hE lEiEilrdi@i'oI4.x4 J ddiaiDda ro 6!61 d r f?4ryj,ld'[i@b9e Dci .fut.d!4 Y!d!i od|r6162g'|'TlirEG vr@4@q4Eee

rc qdbtuDo(l@5 oFre ^Bie& Glir( Hdn s.lelB|ro'HtENainT*4 Tltur Y'e Fud ol q 1) Slld i.!e L! rrr 6 qn ^rd cAdh trrcn i6r ir4 ^!d!rk!& cdr. utrf Yru.E|{xdTor4 T*Er Ytu h tu; ttlr Bfl r! r}dcllllfrrri ritr !.rg{ bz ik |i|?d r. ld'dr6ilE!'dF*j|i r. D!6 Ddi.ai'&

nydb !.y &ei!" F $fr. l.r h{ r*..irt. M.dd ciElc a.. v.Di!

nbltE*

.veeEd€i&|fu

iD

Ja00o0.o.I!EartMuJ 5odo0.06 rL rq J&ood r r4h! r si&aEa o6.t, oocsdNo:l,l@bdr., rle''l&|nb+laa 6 Sild d&6te 4&r.lddrdidb d.lir$ lr F
ltb|.|Tbdstd|

tsi- bfit,

Md

E xd brhr, i.or..@ 'csoD.b'o'!do|9
gdrtHqAn!djlnj''E

r. rl

rod@ rne

'.tid& ann

ToPIEIF5!L.|.i.dyl(e d!'Y|eFryziFdYE& stu'fu@tddG
EebflEf$l6F! br

.. Es @br{... bdL rrr.r'r@

?-ro'lerdd.qra |/&ud hir.6rde re&*rrthEe|a . rd 8.tE&t & tu adY0da6 rr4 lrfi i*ir'di dr eFE qiilr drtk reb qudi, e rEFrd N

lt.{

!'e

t&!r.'d.

qlnro Y&&hh!'d

5.Studdn4esc.Fr ooh,rqy6ilq'']6'|. :& Eribid. 5i.q ldr sirrd brcc iLld ib

rc. Tdb!5 t'!!hr-sici reBssodh*4^s NoirBD:|2eb&*@ &crhrY@rJG<l, ,ft j,...|r FF,* a! d{n hci. dlrl FrEr4 i'6 dD4 *tc .{.j B Lr

cozt'n tq.ur rMsEot flcrrtr u{lrr! slrJcrl
t'b,no) h6c

n*{ rb:tc' (t )o!r:6.)

It@r ,te xintr o@!

ta\

F..-i

(2q
l: OCAK2001 SAYI: t2l9
c{dgt'e, stu@d!x^dreeF.d 4td'dellepqi*'|furtDw dFd ^d &hi.?M rrrodtFrdd,-.-4:) 3{b Dr* E d b.tt

/')

/')

\-/ u/ U)e*._
rJ64'ihEr.rdtu ljbdlF'dhYrrdtd6Kg

::>>Z@>/424t

--

^

r0RdYE TlcARErslclll cAzsrEsl ToPLANTI rtE^N^dl
o.l{ tLd xrd^.srf 100 nt! oi{|d cd R! !To!rd!, d!4td Y qde,o!'Fa.rMul I sdr \ rEq M@{...6 |U|o@d!,'qit'dy'n|@ cilrd 'i drei,& rrrid..lr i']er r+dF rh*r.r.r.(.m Fb r4t & 6d!'n r&dj obr4r' |&dr E r4rc HEuccYt]|ii.'!tfi!a{i6qb''|.@d@i.o000'.L'.d€et.*'..| & D@,& |& brE6Ekqr+rxbda'd&r { Brk.d (.'tu E|..*E s+d. |!!.stdcr&as ?i'4d hr.d!r @ Dtu B{r& adfi $d.ft..!b.diFrlEE $ oLF6 cd xd Tqtu s{dD rel}i lld xr!fJ,o, r@l|d Dur.tdrr'lt terF r(ELls D 4 360 s::(r5.oo,d. gi*d ,Et vdqF rdq n YcEfr ctu.f't4 r ^}e qr(I.txlrrNl!|lr

j!,fu

6rFd..C-.

rr{--i

!rd6@.

rd3.r.a.h.re@

roPl,|Ltl iARlHl : 02.OaL2ool &{sXrX : l:ti SERIYAM^C .: lsrDEDE OYELER
5!r6at orE,J:r K@lu 02 oqt 2o0, $!

qriJE

o,,ni!

ik h

r) Irrd'dizio 6rrdd blol : , lcRl i!j(.! hn.,r r )

o9^a8br.2000 Eib E r 5 i.ydr orddr K{nu x,lr@ ?. Nd€tiar 10.A8|el0oo dih E tolz3 qsh i@

sllrd Mrnerlce., Lir) r't rlE it. YAr.rac E ro:n DLDF rE@btu,lft4.6jrE z4cr!4 E !h&:xEek4:i iEzld sfid M0del.i T:li sERryAM c it? DLDEiD ti*d uvu rr@ b'Lrt 0ifosrERll'Elt ledE B.r|:.o D'[r E t.l!m, olbrd,gh&, O! Biditi Ir. Kd silDdn Todtu k r{ddq

r,9Etu16 rdr.E rt6 td oFL!* Ed,E,E id qb r utd yiD,rD yh! tuJ 0rd4r EFrE4 o' brr.t! ik b rqb r I r ,&rr.er Fi4 'tu! Fpd h rlnL bqbd4,,r r c rru! r lrrerd. dh ^r.n clxlrxef,{@,.6hn hAt ?. rk\c?', Mdid4,.i4.rsrc,E.d. u.,' !:lnb
Yll-rdri^c,.rd!bE|!.'!{lth

I)fu rd' |rltld

1Fr, 9qgFqnsrtu&

*i

i&,

hd

rout.

r c ,d

r

KE|.a r c Jrtu L,e:F cdq, d6 xtr! s.d j odo rsl De v&F r-r'es q r.4dJ E;dJ MeB !dFd, lo4r ddi& r&i Hrr! sdrer 8^MN.[4lEhiEqMiriil.reEii'
!0}Di4qb'4]d!,

e.tu , Pr(Yolu TUrtzM rtc^REr v, s^N^yt !TD.Srl. dtN

rJ!s@4iu.|!d

pE!,lR va TsMr.k M!,r<^vELBstpiR

: ?\lj ^IiR.{n .^N 44!{j si@b.r Md Cdlc sk c.e Ad No:?/I - D\ECiL pairy.Tdtik^Lr : r.) TrjjsanTy^M c lgtsij ir,lDDd'F M.h p2rr c:d. pcct ^r!. No: loz- brFanl _ al LDi DzDi OsrnircM:l At6yc.n. yddu Sn &&si a BIo&No: _ lrEcOL rla r'E r 'e.*'d, otdu& t rr& srcs. *d@4r.idn " M KAlrtialrr x. d& bdudur! tpEKyolu -,.. . .. lqErae

D-ir Y. T@liL f,d.r

!c.R

flDAo!(

hklx^

rtuR 0B4s saNan E tcer:,!otlM

slRkrl

ffiLffi:H-*,rH,Str T-Hi:LT,H;1i
so ,imt*'S-* + .r(^${/^N.E &'&i ord4u q,o i;a;; 11i11"r1gry'q d.i;r,)t _an- il-s;:ffii*';* 1 .yra&4!, !dt,l b.i.joi oa.agi-i; u.Fn
*q!q * r*j
eq|q nu. :) thi Dd. L4 ol& &r,,r r,rt {rrLrdlt o

Mdr@. l:(":1_:.lg1.Tyr'1 s6rrt T.aLr,i _ _or.! v'l:q !{ECOL dBir& oh:r U4 ,d,ye ,s@F !1ts6i tuufu 6.uxr.0{xr,0(tr._ (atr4Jr!) IL l@r.d si*.c to 3,hrp

l:::3

llcllT-T

qf }1 LbdrF.D$bu<Eri0!*l, r".sol nc sysd. kanr! E rr@

ftu @w E r.oljr @gbi, r@ln b.d.I@ er/']arr kodt@d6,:!d.n ddgn, ooyk p:y d.qi su,A Al, K]\HrrrJt(A'{,,i,t .t bd bIp bn tr4rlu |edrEn! bhrt, b.e w tas .da ltvn .|l! Ms fI:I SERTYAMAC E ts,J DEDE) d-dE&&

lhbr

E.t

srd Hn!dlt|,6

tu

qttu

r'd

o!Ei,

Y6

Dde

cd ^rda

e

e. D6
b|dtix@.4F6'od6adE

ASLINA t'YGUf,DUi
ccncl S6kn tar y,

seP,EGI UO:8ZO adresinde butunan isTAnautnciwr-inu ve
DoGa$ FAKT0RtNG HizMETLER| ANoNiM siRKET|
427220/374802 sicil numarastndakayult olan ;

ME\KEZi .STANBUL OMRAN|YE Y,DUDULLU ALE}"IDA1CAD.CEKI.EKAY

wiiiitucu,NuN

iinvanhsirkqimizi: .9TANBULT\CARET SiCiLi I|'EMURIUGu.NCA 12.06.2002 tarihihdetesci i ve Uskiidar T.Noterli4inden 12.06.2002 tarih ve 17965y.Naite tasdikli12.06.2a02 nrih ye2002/j0 no'lu kararagdre; ort"a haizkaSenin alnna ydnetim Kurulu Baskant AEMET QEKELKIMN , -_.,-._$:!!!.n MUNFERIT inzast ile $ilketi her konudatemsil.,)e ilzamay;kili hlnmasna'oybirli{i ile karar verilmbtir denilmelae oldupundanbu hususun dikkate altnmauru ve asaldaki

DoGu$FAKTqRiNG ni2anruni

imzalartmEn tasdikini talep edelEu,tzutuf tn Er n tusatKlu,atep edeliz.

AEMET CEKELNRAN

(ft)n et im Ku rulu B aSkaa)

,W {e/
,rt-

ANoNiM siRKETi

MUZAFFER TEKiN (Yrinetim KuruluBaSkan Yardtmasl

,h0"(

?

ABDOLKADiR QELiK (Ydnetim Kurulu Uyesi)

W
1

A lI

SEZEN CEKELKIRAN (T<i t im Kurul u Ayes ne i)

MEEMET TANI$ (ydnetim Kurulu Uyesi Genel / Miidtir) t

N kry

EDiRNE NiJFUS iDARESiNDEN 15 p

t rou ir'rin#i **r-irER! iil?n#i"r

aril

29.7. L955 do'EuBtu AHMET 6e(elXfnnrV -.,i1e ibrar ettiEi, XnDIKiiY NaiFUS iDARESiNDEN I7, 1O.edo1 tar.ih ve UO7./tJeEC,9 seFi no i!.e verilme fotogi..rfr tastilli Niifus cti:danlna hijviyet g rjre i iSTANBUL, EhiflbNij, KATiF,RASItrlt OO14 ci It, OOCj4 sayfa, Crt94S sr'.alno lat rnda kayrttr b l r t n a n , S A L i H R A C-{i r eI e H F N D B N o u l u i cANKIRI eS. 10. 1g5O do!l{r!lu MUZfiFFERTEKiN ibra: etriEi. fiADIHarY blairus iDAI?ESiNDEN a€,, lcl, 1933 ve tarih 00=1519331 Eeri no ite ver.ilne fotoEr.afl tistit{1i l J i i f L ( sh i - i v i y e t ci"i:dan ] L n a q d p e ; E A N K I R I , P i O R G U NL D I Z I i , t , 1 O O / t ) 1 c i t t , I , a1 Eayfar r+6 s1)-.1!no lar"1ndi l.(ayltir ltr-llt,rnan. HijSEyiN iIe YETER otIIu KIzrLTopRAK 1.1.196s doEun'1,r ABDULKADiR QELrK i1e ,o,ia: er.i:ar.ih ve tiEi,EDiRftE yn-,+,/74E-eS: i \ l i j F l t s i D A R E s i A i D E i . li i l . E . : t 5 ! J no iis !,er.i1me iotogr,rfl tastikli NAf(6 hi-iviyet crjzdaEijl.eiEDiRNE, lrlERp,Ej, FrBnU RRAHtvtAfl.-rar//i: i citx! _.&1 .:yfdr ! t7/ t-A Errs! no larrnda kavrtll b(1rn"qn, AHMET i1p i,lELiHA k r z l iSTANBUL 1975 do'Eunlu SEZEN FEKELHTRAN ire ibi-s: et* r-lEYKfrZ NiiFUS iDARESihitEN itr15.:. i953 itarih Je l-rt5/71886-: no il,p ver.ilme fotooi-.]f1 i j , l s t j . k t i i . t i i i ' L r Eh i - i , . , i v € r : e i - i r d d - s 1 r - a rn o 1 r * r r n d a k a ! ] r t t r bLr1,rn.tn. oElu AIFNA f,O.4"1967 doEunlu MEHIYIET r ' 1 n 1 n , /c E r .n i L '! , r n e c J l : , n i v l e h : r h a i t i n d r d1k1er.1n r 1]ns71"r|-rrx. Oni_ig it:rri. '!3/O€,,/:Jt)tt?
i:!

S.€ sit {"qbilniki

o o ll L r p

SADiYE

":;t'<UOA {[Li

t A'/t;i\iAt{
j:j-r

r\:i,: t,.,...:

\i..:Ss
Y

rrt

r : ' T r j i i - J , ; ; : . . U i L i , _ i " ' . - - . : : : . L . i : ] : , : : Tri i: i t-i ,i!: 1;;9a: .iisilii-li_: -r-j:;iii-.1 " iiD :i_: .l i: ii) i\toli] j-lr-JRnI i! iL;jiLi 1i. E" iti:,:rl R :r, :lll : !r RJ,liil-Eli i4ETi.i:iirtEi ti.lEirl tr.fZ i !t:i i S I ti l:i"

h
L.

l^
ll!

!B
a\
d !l/l

h

( '

rE
!lx

R!
N :

rii

hN'

,",I

S

'la

:\-B
-\

\.t

ci! t:
lf h.= F O

N !

H

! T t i

o ii

6il
9 F

x

-€
1 5

;
I I

5
I ,f
; g

s.'
I

a
?

*

s
SJ

it'

n t.')
S 2 1 2O C A K O O I A Y I : 5 2 1 9
dron d! sddn dd&rd $a6ri 3ie x aalr @ si 8tur u r '@ & j*d 3dir..tnrr * L@ !6{b. di*i idtud hultdi r.da

sicllI oAzE'rEsI TICARET TuRKlyETurANAdI ToPLANTI
mddd. y b!r&d (.,

or0i@r r) si*d h&dtr niNfu[.^dEdv&s'2@hnd rL(6i1re,)dd6(l.lE!e, :) B.jb Dihr E E6

sfc n! dii

oc.l| Fb'Dr krdrnr ^-tni m rr or4nh6 clEr turur.ipbri' L||0:@6hi&s|6'30'drlidarid lr syi - n*, M@in0$n6 'd'€i'd!J'bu Y.qldr!()ffii*-lsTssuL citqcroh gdzddd r.rin'$.rr.r idnaa drdtB rcd E hdyEr bbh e duls Htuc rii,!6r&n,l'r4i brLd r.ct .oo.0o0.00a,rl trrFri. ddr@.0o0|ndlljr|&lr,',60'.&abr4h'd'drdidlFiiEbrr@sd *116s!*Dde&e3&0b4i6rbin b'nmffidoau5nb xhriiB@n'.bdd Diw B+4 htu srd 30I6n3&q66id

Erahnl

ddF&

brrdli

bPirr,r

h

xdto4'n

TOPIANII T RUII : 02.O..L2001 T'i SB,TYAMA9 BA$KIX ttEl-tn !: l@i,DEDE

CONDEM

Snk an; o'blde K@lu 02.cter.200l sd sbo SallJ 0o d. Si*d al.girri Ed&rrini m.r<.ziidc ralaFrj. clid.i .d'{mus rc k'tu ffi'ntr I I :jukdrhizin 6,9.AlEbs.200o bru\ w 15 eyrL otuua (u!ru K3l@ rrinadcn ln.gol 2. Ndrl,gi l0 aldos.2000 rih w l0l?3 eyrl' i@ Modcliltu., 3 (':9) yrl soE il. rtrr.d oduedb ? ) li*4 T.rj SERTYAMACw Istl DEDE al:l@ldn, |nkdi, 6ir E itz@ .df.\ j@Ld r'*di bzlbd d@ sok&.* $i*d Mldtolci Trlt SERTYAMAC il. lsnair DEDE nin ei'*.r @@ altu htlk. esrdr 0.toslrarKEN) B4ska€ Dl.* € T.!.di olnel4nd,i Oy tulili ll. X,ff wrilnitri. Topl.deb IGpd ncD4

r) oL€rM GEd KErroh6 Bqblgh Ahd qExllxtlrNlqr, Ytu'r,e fl N.dr ELE$,oy roplm 6uhau B lfts Nd rol(^r,oidlt! Mo4)a xxl4'ir 4ilnd.ic oy binigj iL h Edd. ?) M6a ota nlMrz\i Y.rcdh (aru.inu aitu oyb ili i! bd.drBiE yrnE Mdry kdq n Yh'in K@ru lrrgiE <iBi. .y hditi r. b 3) ea cRoLsMN o yMin Knru 0y.rid6dd iiifa, oy hidisi iL hbd didi k Fft Hls N.rh robfn yoDdh hb lyditie $rrrurE bd wiui r) ul{ YinE\n YdidD (uL urlqjE silmii. oybidi[iir!h vqili. b t r yr,.E L sky erd rdd Flnin |'!rutu b{r.d'$hr T c.u}dtu 9.f€Lrlinrr,rjftr rloe ko'!r1 b4b! yldwal.3r rcJFdu rbd

YrLM^z,Jrd. '!i{rn r!d& o}drLtu. r.c aydh tusrn s.dd se Ddfu apr.5, s!G44k?r$ldn& Eddn s{! r{dh roMr, r c.uF*ru Naii ru!E$, T.CrFrb LibdiF idd!:j Nln xusu s.br r/r otud/ls d6ir& nrirn Mklro tcrxs E xc.!Fd! tu*6y Modrqr stinrcdir d'*.y/$rrdBiide nurin a'r! s.(or 8^Rax ,i 4irm.roii. oy hn&i iL rn vdri rDDi*6rqqlld!

rpExyolu ruRr* ltcaREr vE s^N^yt Lro.rrl_NtN pEvtR \.E Tf,MLTK MUX lEr,Fllpig ftva. v. T.dlik Edd
Ddirs Tdlih^lr

I AiI<AlInAntiN 4jt6!- Sideb.y Man Cmd Sk.C@ Apt. Nazt INEGOL
:

nbtrbd turFr skd M.d-tua,adu

adra, : MdlldiF l.) i.-ir
Atdj ' . '

DEDE

M.b p'n c.d. p.Gt a!r. No: lo't _ INEGo!

ri{d 0rrD lcuR HlDRorl( M^KIN^ s^Nr!1 vE rlc^Mr

^No\lM sllErt

rdy+ 1*..L* (xx).coo.r|- @ et p.ynx. {?.6$0 ut, tu Trri sExTY^Maq

nffr sirldo sls3rJ{'a sot eFr.d. k } L o@ E Ti@d Ma*ai, or3ria S.orI 3nh6i Sov.t r 6ijEi - IJ\EGOL.dr6irdc dA .E. tiidiFnr butllM 6.000.00C(Jm,- rAtrobs, TL l@ar[ ,Jr.& l| s.bD

ruRrzM Tl(ax.Er w s ,r{yt LhdrED tiRj<Ert _*d,

.

OtaaqlM3h AIsyCad. y,ldz Sn. B BIO* NO: I V3 . b,ECdL Tfin& !9tr& oldDtu s.tild. $dcs. sld.dtr4dt Tfina,n! Aj x^rIRr{M N. rr!, butudclu FEKvoLt

t".ror

E L!|it DEDE.T b@ bui.tr( E vgl5l ,t. Mu tu a:Fxdr' E hfir dtgni, @l)} b.&Iru kddijdd., lrrdm di'g'n'. bayre pa-yd.qi eDud\ Ari X^HRiM/1N. * .d. hd bdg, bu nrlrM ltr.rl&A lob'j. bGE € i.* .na D.vr.L! b'rq, tdr SERTYAM,AC tE.iI DFDErd.",.dtu *

)na

ayt, ,.4ru

ordulu s0 rl ^1ra-!!-,,r g,ry oP.r!_ +qL) L6d!i"darrd,llbE: b.d.rid * d.;
.y6g'Eui ldjil bcd.t@ kmdjriE dd.drajb, sdFn4'tu b.E E bbul r)lD Dai tu

.d-.r,

K^HIAM,,|N d.tu, T

Luddn,lsdM.Eldadr

"** r**^Jf,tl'5H'^*"" e-*"
noi !!|@ r!tu o]'Di! 1e Mtu Md ^46! tu {q !?6
ihL { 'i4r'd'

ud,'

{dn.i

fdod

i4

Dio

ASLINA UYGSTDUF
G6ncl Sekrit a y,

23 MARI ?oao ' SAL: 50tl
'$rdsr

TtIFKIYE TICARET SICILI GAZETESI
dakbn 2d.031000 rrd hdo t(.r nere,ind. bPaMd d!.o'd& yan I krar im rad'r r-. sik' cqt6 ?s.@.o@.rl 7 nor.ritrdi oialail!.n Miiis tirsb 'samayenni .neicur E d;J 131i.1ere bdh ve i' n*d o,bHeiei

.*rk sir.rn us6d'
|bfl s€m?

bbd'n

e- id6noindon

7. lobdidhdai
dmda 676,

0z r'rca

. tud

PFFor otuNLEFl

Offii'

o| f

. rllirr€o $lFr(!-rl

ruiqlsu&F
nqr!0!nur6!i v**dah di' 22 03.2@0 tadNndo '..t:i,br,r

ae$brad. @'

-

.23

his6

rsG O' . de

dra@d

2'Yh.+'kdqbkblduN x.dlg ndad 5ik& &k*.y23''dgirini'afi'1999 brh !. 3r3a strr hb$.do'i .Jrrfr.3fu'idddfide9]rci oiar' dra',rudu bh"ii^ b,

*gq a"oo uaa rDdn $r'1dri Yon!$6xuturu

'sr*d d4a['' beoin ribe mskzinde.rop aErd ..aero@r hGsrai ia'r dtrn' 'ro'nadi. ! Sirern'h.d6r dh! &rdi Flll,trdalFpis!doL'kk'd. s6L'ddiedde!vels&[M:.

bd,! in rs76^ !ayt, sidrie'hg rulb Ecrn YrBd Kicnar a &vFpin*'E haharoi@d,g'dao 3'o*ihdhblii.h'JiF6
23.03.2000 bahids ksr tfrd h$.€6r 6 h $ddoh eddEi

m*4hd6

siddrnr y6ein ed
bnbia'ak

aFoida\i

rikd' ; z o?orliqii kqr € i6 €dL

ahom QekorQn 6

Nazdal ko.

oyb4io|{{tdl4'

umrd sr*d tue'
' Aelbel a.^r N3,turd ina

tud kd

? h iobl Y. ss:o a.ro k'6o dai hdiaigjbdbircid'r!im4F ye*n $md a*dkL6 sy. Ns. rabtK.4b|hgh,ng]biiib

llr,el vA.oua!:

..

(rA)e@ros,

5' s 4r y i y gt 6c l & . ^,.4 Nsn8bq na kd,oln n !c rk'd G.mr Mod!/iosin ls7dr' rayi' dd.d 6a 'ddft. 9d.gh6 rodad' r'hi 22.03.2sd. d. dotir*rk y4!nea'i. r 6r. & K.ynFli iedr * no,na ;,

'9tda n€d.lds

hk*dd.. bqd. ,ik, bobm6* arnEda . (5/41'45036)

clid.ft

$i*ri

,mi

adr6$

! sir.r h6*drrd'idai.Bo8i1 Y,!ksI 2500@.000-rL {qr,erhiF^) M€klp sr No: 6 B.yb,biy

Gh!!r ns.r

griri

oELrKE t4sil rlMr H6dr U$rEOfl*Fl id Mra.* krinbu turh ak !r,y ln.bri Mshrnriio cad oo

$ikshr y6din brd' $rbn' sn Nui c.nrr n baekldr!,hdi bpbid'. no4b:rh[h sir.r

I (g4(d16t

6 TELTErIrcMONII^SYON Nr4REhr IMFEo SrH@
bugod!blhite,iikbdi^.aki p.sii v. ib nmhd d6gsi . s,ti t ofidsi z.noriionii 6@.r@0 sin ye @e7 yento

nd Msd.d llranblr Enrdii ssnltsh* Mrr Nu sor eo: rz

r'k'|ib6^e|17]nohiiliidu

l
!5'N:iyd*]d,y..lrbuuia^

0,.65o 'briy. @chiu sdndi., Mr(,r F.d ca*n* c!dd!! Nr soi Nor 5 ({ii
|lMlreD s Mfl ,rfdMg*dk6Dskdndy
|d'e|4|ti8*tai|^,

say|lo-i*-rnac'Kailiu nudlounuaari ci sdiBioibi qdiei rldr v.sfilab ouiui rhd s6t d,.

2,6.e0

b.h -

2,re siy' ih

gid.Ih/dlb'13,|dbddhds 2r o3.2od bnh w 6! 3ry' id

goo.ooo frruerinirot .r ?5d ,50.00c0@.( ot0:d,nrdi) . r. $id.r od0daom {er or
Md Mhek* sok qaryo Apr .d. ruru n!H!p sk No:6 Bsrs,et Eher ad,'3hdg rukh ^i3h cddrday: io (on),r 5dG ie ter nd&dllirc s.r!rsh.
b,a. usYau: Sikor odka:

9i*ar naak

hssd.di atso'd*i

e90. 6usbn

'a€! b.a.

Top6d'ax.[sbi$vhl !F!a/m uF sir.r d*h' r;b *.b:hd; rodaia'e N,,rda' 4aqda{ | .Mskr d,.smr: *i$wr dri s,rn$* lahdki Nr sor drr $Bt
Mldiiiline vs n..d 6ah!q' srei €irhsh. I s-

Y. iry.i

!.

jid.iin

hi!6

iiqd

KfuN P^2TFUUAN(:ff vE clo^ s{ n uMFro gtB(Er1 6i(rd6.
r,ird a6?M

q*mr

ried

oi

Aorh w ald abcr! dddr

ciriryeib/r rnt*ry,a

,ridr r@146
h.*'r E.

Cdr€,

o ctusn @rti bpa! oehe bru,u er'oidari ba' dD rft.
6

to dr.nuroran a 6n5 3i,

ceier Mldidioh!^ rrrl srr ,idr.d rerelirue€es hd'rh,
Ehld€ d.o4ikrk yap,fratu,i. or dtr{t ib bd velif6$r

cF vimbr in:a (e4€@@s)

. r si".i rorri. rdre

-d:: e6

ad-,;i F,b,n No: r2-j. dr*

d b r4 H.mi d4& g}t.lftlE d k |u ! ndr,u.'!dd Gid.6

6rM d-

l$.n' &d'r.r

. stbd,r

|(|nEnbnesaEdn ftrd ud.d odB' 9&!

d.oigr&rlh Bdr s io'6

a. ru'- <,agqm u,o' ,

- or bidi$ i. rc,a wddi.

Pff(lM1

s{tr Y rT}rAur c.\.r HF

Dald ricl4RE7

gfd€n nc^nfi LiMnED

toi--

oz.*ya.r

ESLINA UYGUNDUR

' ':r.

,l '

'itL'
2l nAziRAN :oo2sAyr: 5575
I r\!c*a. Bagh ik qitda. or ^s$e P.rtut li Mdu[*i rnlcrn lih"bd :?. Nohi ii, ^ oolq rhid krdrri ^rorD' S;rdi yi'rriin xnn6 riErhs 4 r00:hd, rr63t$yj ir.

TURKIYE TjCARET siclLi cAzETEsi
d,yirdii'k t? 6.2001bithjodc

S^YrA :519

n.nrruguhlzdari

v*ik.t,!

sr*don Y6mrn Rvltu sn hr 'ickzindc bdoa6k 4a!d,D Snh inqihi har r!s. i. 0i.^hndc.kdkrn n'iiLrfd n N*' i. srrlr kr roitd.

hhi"i

rk-d

sril

o7-Y^LcrNruRizrt
0^r. srd o?x, ri?d snrc' qh!rer lorhmrk q{r d*l ''] iu$d.. h.; r si .rli hriydiid. iirdi gehld Ai,,lh 0r 06.2002 bi_ rrrdi Krd:k6y1. NoGnigiir fldkur, kbibLrl

rElrlTr_l(s^N^ylv[

risri n{kair lshobd urki

kdb

K{kl

r

\d{JAi'rdqr

!*dh

u*idii

I

Noriliiir

urrrgmu?drki

ssirrrm!

2 rAfirq iNum oriBk lxkd qhurr&r rc rj-ruh !!iin rh, !r'ii 8., sr crid{ ^,r Nq. 'r D ri Kad*dy. tsl !rcs Mc mrr$ reh,0-ri,j r. snkd bsfiy. (rnkriih ..!.: id.-i d., (q{,rr!Lai No, ]rrE ziv$bq_Kid,(.ytlii, 1 $i k' ' d k rirililir rlsfi,c rtukiy d^rh bu rci bN$! ilr ined r.Fi rtrD {? .dc. .c!, miirc iiurs' ilcsnld dr.

\Bi

orabt !c h.orirglmv. 'ind. hli diriill

ftrr!y$ooia 136 rdor hri/c

*\nnNrh'!F csdrrd dill

(5/^)(re/lj691r) D6402 !

O. Mdr smr,r r l"i,d r-inr.dsi,k4iodirhr Kurur,,

Ko i ^iND!!\*rioh.rrri

i'sri I Sird oid|I rwdlnr 5' rd moh? \h riru( dd!! nfxn r {trgii yuir Ns

,ocutr^xrontNc
' s d oiiu{ 0506:00r sLiir brranrtr srft' Dqlqn& N.! d*i r's\|d', hir ditri L Snk qu o ner ^l o7b!id! s;kdkr noN' r0 kai* Gi) ri5qc dur kd,.ijr ir ooftnigio&( iJ nflirrc b dr hui. oy tnLtli r sn|.k Dqrnci Fiik sor. No I r(i: r D, 11 oi'ci,. Kiririiy. l5hnr.dsdr\i& bdr mr snhr D{rvd, Yrruriik

r

snkr

'i'k.:t,nrh

riri D{kei: lftnbd trD. nniy. Y Dlddtu. ^rDeg cd

Kr(irtoia suryisisi^ : Itok No re k$trii rnnn. hkibiL r orr iirc snrd nidr! otitr lund'r sikr DuibriEji. M4 Hu?5 r,rr,k.irc (siid. sn oybrrgiirrkinrwoirDirrr kdii rlsli!dir 7. Nohriijido

dcvl b)irlt 3dztennsirle aiki'd ncmui'!!triurakt vsirat*a Kid,k.y. lsr 'd(3iide m*i,tr TC. qruhn ".ii sirr.r ahlr : ^ri ozbquru\$ h $d, dd'.tri*L r.dij)t. s.rd 3 vrri dlyn rlrirsi . tnk(

r..ids ,eig, ina le sk|crihrr or bnrilrir! hisKit$ !ir. libihd

ric'(

stcirl

Do!u, Flionis ftzndhn ^donrn'strkdl Ydndtmt(uhtr

lihtrl|ut

ft'€r

shil snkdur- Ytrdro Klaru sn. h' nckzLidc rortiianr 4{!1,J3. r)si d otr{in. hrz r,rc i,e rhc Ahtu clkcrt'edh niorcir iq!6, i!strkdirsk@ud!rh5i $ddr orhd' 7. Ndqirrdm r0 (ot hi$. r.qrti!' 250 000.000.T! (rNiy& dri Di. '0 (oi) rn$ b(i,g, ,50 @0.000., crirrzcrliDi R.
DocMM^Mo!l!v^ C^iI PAZ^RLAMASANAYI V€TICARET LIi'lTED

dZ'RENCOIITROKLEME VE DISTICARET I,I]\'ITED

ri.id

l?grd:

tktur

''G

TASAYE gALINDE OIIIN

ozDEx crrxoxr,Eus v.DrsrlcARmLtidrED
fl.ar Kid,r6y o.rk!r, rulhoer !$i l K.y'd:1,

dinir

v. rnam

iidlnnnrk.

dr'l'6idinhru|!lrnnfli

m.mufufudrki

vgi|.lllE

a snqi vcTiod B'hnt,t' ;e rda' rd ddniii0di rerdl syi, snlibn gqclitrc. Ens fr ubErdiid. d.lisihik rpth& m*'fl iirltlr kaa vditmt'ii

P nn[^M^s^NA?lVr TIC^RET LIMIT.a SIRXETI
rrrd hdki: ldinbut 0Ln. nii)r qllmk M Miew$

TURKiYE TICARITsIciLI GAZETESI
,r,02?00, brihindc rdcil dirdiEi ilrd isrshir. Bcyollu ?.Nob! ritiiin 5.2.?002 3?36syil bdh ffiunFimi; wnhir orn*lr, . od,Lk. Itk i trd h.*.zind.'ophrohri 4at'drki AqMlo ctdd*i jlind Apl. No, 216r AobrdnrrM&le rdbul &rciDdlti lsbbi't F6. irbah kled'rnaia oy hnilinc L.dn hhnbul 3. No&rrititrdd b;h r 1.0?.2002 2422syl ir. s2- Snk4'ihrii fsrirr koi,i6u Hsd rftr lnu ^hn.a Yudn 9;d.k lro: v. ir,or ilkniis Bqotrr u. tuih 46ll NodGuii 06.02.10i), 6?61 syr, rurk Tidd kiuiu ve JttttD,e'tu ,r?* ddt n.mu uEudnud*i sikrlrn diy.n'hiak rr.02.2002 Lnh,idc XO( REKLAMCILIX IA l'hibol Tr.rcr sl.rr 6- Mdli' ohnr lbid

l8 $UBAI2002SAYI:5489
EFii

a.0| 0, 2oo2 bn6d- ni6.'
Nol?DlrkId'dEd'.dl

!k4' D6 ?nr ima' ift rirrdi d s,4 tcrird. Gnlr r irm orb iti irek!hn*!ir $trl

msnwhEuhu:diLi veitlhn

11-n M-k-r, i"hb"r sirri
MEidiy.k6yBiyntdd.crd' tuEulrhu' Noi3tl D ' sieyh Nrll Ktiotru lm

(r/^)(r416334?) lturbd rlc.nr stcn

KAbR

T^RIHI : IOESK

sqr.klc ire'n.diBr v. lirckri aff .d6 li. sddili g6irrdi.

r- vo*" rorr"r. *-iibdiyl.(enhdiydin.tolvd. irn6ii. E rAsrlYP .dilrci. MfrurutuhdD

6 r. r T,crid !D{i, X^MERC^Z Is| SANAYI VE NCARET LIMITOD

DudcndAl.Jr,r.a ce,?

rnkdh Uslodu 7 Not ighd4

b

4, r$f,y! M@flutuN,

!nk+ N.M.,r- rE6it SANAYI VE 'IC,{RETI'IMITED

nod M{rei: l$ibur Dmniii k,i*hr M$ z.rn sok Nd bil v. iln n$nir olupU'ki' d{ 7. 'orirlind.n 3.r 2m2 hrih ri*din on:kh. ,tkd Std nqk'iid. brhdnk {.g'diki krnru insh,nji oy b itiir. lqii. uygui ob.l v. n.hu6gu kdih Bah*6y rr. Ndoriliid.i D.!.i ! strd d'thn'ds . ond oryilir hdcur bdudi 420 r.2.2001bdhid" r$ir .dirditi DoFi r,krris sLnnrn ^rotrrE 9kkdl vihdii |.Uroh 03dd 3 Notrigid.i !c ilmurutndud*i Bikde!

M$ublu,,

dssi,

.rnkd Tr.,rr M.rk4r: hbbur (o,okFkn*" sd"kiy Eq'oi aoh.F Mah.R.rh{ cid. Srl s

Fdir T* sor'r No. l0 MIIIB! :pr. D re Kd'kdyldiihur

FERITin61 r!, usfiy. h:tiid.rti

rjr, dU( [Db !*trD ejl r ls, iilmirorh*h / 6162sy'? r0,k Ti€E{ (suN yipim*h. v. r.rfiydi Lhbll hilktnhri.uyguldilikw riad sicirn.nurrulr trddiid. ullnud*i r5ikald' en \. ikn6 qbfliEj t). |lti, _n.ftu

.3/3e K&rkdt ldnbut idrcrihd. hri d* dlhk siEn Enh fiir. & ArGrr a B.)d!ru r 3 NddiiD

Ki'ridlr. Sdrj cdks ^hmd

Snkdihtt6Dc{ifttudb lnkl nskdiid. bprii4,k 4rlrd!*i

?- Ytrkd! b:hsi 3.r

d.qioii

r) Y6idin hir! 8drcvh'ld nifa dnir oro.ugul Yin z f rdiio T.c ryNklu lsbDhulili hinsii l\di Dr Erin cadddi Br!' APinnm :/rr kriPk*in rdhriid. ikner ldn Mrafie r. snrt. srkrende oid u, b t*e'rhnd. burs4 50.000.000 r.[ii h TrK nli ]15 ftddsi rtalrnhiyd) ruk k's,i' 0skisnkd n{k.ziid. onakhn rnkd bplamnrr qag'd. Ei3a,.F*ijldJ'L'b,wJd,,

Orid

Y*up E si! Mlt r E -

9ukd odrErrn ad' soyid,: H'wr! Bos€i 0!d c i3 s.k,k N !r (.r D3 kriiy. lsbnbrl 9nkd otukhn $kd 9ttd lh6i 5, rdiiz M.h. r0r. sot* No: ?3?A z+i} buh!,4n!ibtr L|/0m00zb|ibirn.,x,.'..k lfu''ndkbur'trit$i|v. _z)li'buEu onllr'i A& soyd'

2) Ydndim kufrru sdrtriidci h,l iriKlditdy lkai Ah*M 69. ^d'MinozAltrfunjaAD3n. cclcbEi f rrk Di r5 nde, Jtry'$r'ticlihkm|u!ys]

r'0$avldrdr rlc^Rrr

MNII DEMIRCOMROK

n.rrr t\t.rr4h k6bur 0!ki-

9nkc' onabnln Ad' sdFd':

s*ki dd4. 6io.ooo.mo|! Ahdoylsx0m0000TL M*qflYndJ0,00000oTl-

r4n

M$ii

5. Norlrigii,ib

4 sdryj r fjdd Btur8' L ricrrcr G.d.r M0d0no$,0i re?tr 'y'h :i{n|di 34ghe u dzhrD.n. d.!,!ix* y.p,rodt Edn Jr snllr .rd ^rilh Ard'n D d! digq iki on t

;
j

5,rlri4'JddXaq!''*nF 'dE ly4 orn* * nhublc mu:d.rd vsiLrln dryurtdrl:

r ricdr Rzbie h riiad rei6/r Gci.r Midinog.iin B* sftIl.i s.Gliio deEirikliL y+'ln* duklEhd. fuf.k.]nFdj'l6d'€i|sFl ed-gi djr"rdi e ibirj binnLrc birsi En|fsiE oybkli6iit kd (Ddrtu 167. s.rtrdr)

, i i , ' ' t ''
tr 5ue,et savr::itl zooz
Dolq F,'(odis 'lr,bdh,, ^trffi ir*{ Yirda nw;tu

TURTdYE'TICARETSjCILI CAZETESI
'rhd"r rhrd sM-r!.I'd' in4 sfrr,.rj rzki 6F dM ri* in.i|8litr., ndb*ip cidElunF'ryrh' o,i

$irdrnir )!idn tnnlu 3jrrd ad*i"d. he,r_.k {";d*, rt Yhd,n r.hb sd(lido n.. eir otb uEu YiD h j.m. rc uyruIu Lutrblt itj qrdi0 rFt fu E\,n crddsi blbaF6e, rtJ bd*u,h L}rroy5'kfrbfudEd

Joeldrr

*ldntr

A6n

,,

Oz q{6!^R lNsMr r^^nstT vE TlcARm li*i ;s;.!rmr Mdr4i: IlhDrut gfr Mrhsanj sor No

No 5zr Eknroy trtrnbul ldRFd. raui ib.krtu butu, nin Drhn( sieonr Anork trbdqi rd gd Ewd- bdic ^kd! dik m ho4 uEr*.

Nipp

srg.d" i. ;drbdd

k"dt'i". *ddb*h. b"; m h itr3y!, i.id ildct!,iii tik

ti*dimiz ydidin kuflto snkd -{ki^d. bphir* 6!i;*i r) ldia, .d.n drren; y6,i.

|lytldn.l.'fu,dj.rj'. Fdrro!! sirrtL k!nd, Kt{k kd,l k ,ddhd*h ., ,r, n.rti@!k-d&|].k*!'I6

1| Y6Him trtoj! v_.nE r.c uyrultu

s&o id!tr ttunbd jrr

r.i, y.ftrn bturu sdrcvdri

8'#il3iT.E"t r,i:Tl i:i:l
,*&ri ,*,rd_. d"F,r.;l

otu As hhr,"dn nr b.;i
nnhr'n4u'rn't}'''{M'

'&, t*rinrii irr v. n4f4r mih hoi{z*' irln id!,ik.dli h4rhrc zb'ry! rc ditd

Irydd M!,fq

r.rn

s.ai

r.ktrtr hTTtIulI nidd.. l|uv!n@y6qhhru|utk! '*r * g-d '"^to" _,;*

*s:&"' rc

^*r

Y.rr hu$s &dr doh,

ilihoE

tur c.rdk,m r inkd kFn dn.
niri.,i, rnzs h $r

2' Ydn4ifr t!fu|u b',!]

^,}

o: cr!b' Ilrn rDhb0i E rrnd uorrd tLr.d onrthr

dn, d:n E dlcr n.rt rqin.! i*!d|i|giliE'h4d|.ro|.d

+**+ai,

di:-"}**;:#'.",::#
ffimNeihTok!|i'u vonr'ml{v!bqle'Al'md \driti srrmd,na sbii{i ,c

'* 3'*"'**"*
. rlprrrdi But@hi I I!tuiJ
on:itln bugitr i .r Itt.r n.ikz d( bt! 611 4!gd: I.nh|ullihan''obiibi

Y.itilsi: s&lc{b. y4m4r v.

'aPn!y',!|hdi|ehfli.hv!

m{fid'il.yicih.iiinitjbii.d

Dolur Fri,rrr Kkftn, ^n4rn st*dr ldidlh (utoru I!eI!d:sdz'q'!.lph.yaq drd Ekil lyn d(cinni klhul

0ai?k*/

cde i@

roDhd,F turhit*

^h^,j:d

,F r"- nr- d,.n.r15.[
c!r4* Meh vni

Siidinr li6.sd.

ylkrin ruror! ,rkd ,oPbkr $ed&

d uq Mqkz nr cin trff bn nnoo rrb(clrhr M+ Bni rx No, K ,A u..,if tlbibri

rtr !.".*

t,qrr r.,r.

cd

N6

Y!'liLr sdhFersFryr

e

r) ldir, .dd iydsh yoir.

6/axt4/6r3{rj
M!ort!!qnd,

"l;lu;",.;,*"*" srir No: o7s73/3s5t60
\ DOCU$ TINANS^L I(rniL^nAANoNtM

-B4lM Yrd'mon ^bdr&r _ oydq MurF r.tin s.h Mcnqbduudso ttodmdiF ir! kddiin. w,rd MUSAVIRI-IEI LIMITTD rkrd [r(krt, Krd,L6y Bosbfl m Lrlnbul a,h.rrcF

r*""-",

#
iS9+!irya4j;*:, i';.
6r.!, ^bdrkdn c.tk

r""#";:","". ff;#i+ii+ffi,ff1t
.,* vr_aa"rr u.; at.:
naDr

tr,ml.'' r."y,. sr,rai.a .ir-,
DEMIRLf,R SIGORTA ^RAcErx Elu METLERI Tbn M.rk.zi: Gkdd kd'|dya6z!r1cn's!br!Ro. rtoolulyllddeyui'bu|bo rnt.Iin 0r|ad!! 5 Ndsrtrnd4,,0@ b,ll' 7500 'L;-L {y *@'lr ,*d.6,.*i"," t;i eniE rylui dn* E F.dsrulu zqnd.n iL dits.dr su.kltgiidc Gr,ii( ydki rigotu r,rio

tiqri b.*!, it. siri, ,D@1 t[nYydrnd'}qLhbd@-

';ili;: ;ii,t't,TH,i,"fi
's!i k ru nkim4 du, D!kn. Pr dd;{ido, r -i@? bdh "-" ' d6} -!L ro* fi."; v*irshr

4 na,$ $k* Erd !Jd.di,! Eruru btu atn4 (.k![,nl ]roftkh0'8.|!D]k'{s m.h.aq oybnrEi il. r?hr Er-

i),i, od{ rlnru kdnfli Lri eor&?rdiii E 'ai' !cih4 ornlkh 6762 li*trioi(&isdiPry&tr 'ir risdi

m o r o r b d r ' , 5" y ; . _ .

-.,t'ada
irtur3n

""p,q np,nk i
E o!

.*e,i *,*n*, j | ,:00? dd!

d,h.h;k 'k' du'{

&Bdlhdimly!

r nturu&uu,idJ

^di'kdn

c.'ir iM

odi

r.r roo bhi.d. b*; d,rdiE,

Fji

di E r,Fd& r,;kd; neq-

erlrd

Hflss,

D!r4 ftxd (.hhm ^bd6srd.d Yhdit (!oh

i'- +*- '* E.tk
#"'drd'.,e

'r .tu

so,rr*i,p-" * m. ro.
tdlr.rt! sd,! ^cF

$n!rm, egdrdih.rr @a|['dird$iible.h!E

,dd

s.lFj( B@ ird

L,d,E! sturuLrhr d'k!|dY.rro'xllKE

tr rlkiar Irra!,i?d. acftriL inqnqi erai {.fl.nD
(dd hyd,yL sism

sir.' hikdhn blin ii mnkrnd. bpru,nt 4'!'di r. $ntd r**drLaidar Mcc6Gi!..ki'l'kdtn.vful

u!hd'" Lhbur & burse ftll MpponSrstu ^9 nJ imih

d$iie

$) e " ^q i s 5 E € S E*R

re
! E

EFFFR ; 3 t:.r t r al n
. .!- g F.d

i 8:3

s
3 I
d

E

d i E t i *

a
-j

}E

rE
s.$

7z

a

a
a
"i

U
N = Z A

$

o<

?H

,v - n l

GJ
i

3
F

{ -.<

*

a
.. d.

s

s $E
i.

i

$

a.

p

> ! o

*

E
!
*

t: b' I B

I e9
: 6

(j

I

: a ': B R i
i.\

s: s i

'is

E

a S8€

x

E

A
E'

lrizMETLERlANoNiMginrcri , ,,-, , ^ DoGu$FAKTORiNG
HAZtR,WCETWLI
Adedt

>.J./..I.AP5... TARiHLi 2OOT/2002 YILLARI OLAGAN GiNBL KURULU
Tensil

kar

I)AhmetQekelhran
Alatehir 69.Adq Mimoza No:4/8Dai I 5

Asaleten Asqleteh
Asqleten

89.999

449.995.000.000.-

2)SezenQekelhran
Ataiehtu69.Adq Mlmozq No:4/8 Dqt.15

s0.000 250.0a0.000.000.40.000 200.000.000.000.-

a

3)AbdiilkadirQelik grqtnar Ap| Hqrhdibey istanbul

4)MuzafferTekin

Asaleten
Aseleten

100.000.0a0.400.5.000.000.200.000 1.000.000.000.000.? DI\/AN BA$KANI

2n3

DLErkin Cd.Bqhar Aot
Er?titAn,i-]sr,

5)Mehma Tanq

Kilgklugesne Emlakbank Mh Konutln I I 5I /2 Gebze4st

]STANBUI" SANAYI TICARET iL TE KOMISEN

.,o
TAPLAYICT
KATIP
SezenQqkelhran
$hk€ti! Sermayesi TollsEl HisseAdedi As$.i Top.Nisabr MevcutTop.Nisabl A3aletctr

1.000.000.000.000.-TL 200.000 10t.000 200.000
:200.0U)

HazirunCervo[rde gdsterilctr Ottakl& v€ Serbay. Yaprsl PAY DEFTBRI'0e!,c KAYITLAM uygutdur

YONf,TiM

uL

D
!oar$

T.C.

FiAo\**ii Iu"ve'i o..'iF*Ii'l*]'3"' 3.
gavl:

]<AD]KOY MAHKEMESI ASLI\'E 3, T1CARET BASKANLIGI ESAS 20Gl662 NOr

TI]IANAGI ILK DLIRU$N'.\. TENSIP 20744 BA$KAN YOKSEL KEMALETTIN KA"IIP 1N2
UYE 23876 M, OLCAYKURTSOY

UYE20387 IT SEc}.INA<YAZILI

ILKNURADLI O
DAVACI VEKII-I DAVALT : MUZAI.FER TEKIN : AVHAKAN SoNl,lEZ : DOCU6 {iZNGTTERiA$ FACTORING : TEStsIT IPTAI \E mahkern€niz deftginin esss Davaotarafindan veiil€nI 4.I 0.20Mts.ihti daradilekqesinin
2m4l662E.srasni kaJdrysp In,$olmakla, dorynincclcndi.

GEREC1 DI}SU\IADU:
I - Davadilekgesi\€ tensiprutanagnn drvacr ve daullya HUMK 213ve 377 ntddelerindeki j}lirla birlil:le beljrler€n durlr,vD,gIlo0nekndarhazr bulunmadklan iakdirdeyokluklafinda yarg ana yaptlp, hrililrn \€ril€cegi hususnnda tebligine, kerdisine lebligi tarihindeoitibaren 10 g$n igiodeilk itirazl3nyla 2- Davahnn, da\'adilekg€sinin teblig birlikoeda!€ hrkkndaLi oe'zhn Ii{,IMK I79 re 200 rnaddeidindckiktrallafu u}trak sureljte davac,rya 3- Davaqnn, alavah n cevapdilekt€sinin lebligind€niribalqr HUMK 180ve 242.madd€lerin€, d{valnlnnln davacnm delitlerini tebligind€nsdra I ILMK 195\E 241.242 maddel€.ine ise €0r€ belge*flIarlyla bilikle kary tarafin sa]'r$ndan fszla hale ve iesimelabi olmakslzlnbir fazla diizefll€rmb olarakibrazve bir lebligin€, 4- Tahl(kaLrn heyelgc )[r0l0lme$ne. 5' DavaclnrnI L t 0.2m4 eiinlu dilek{€y€ gd{€ag*le$aya nuhalep oldugu{glk:tr. B! nedsrlerle; aqkldrnas'v€ tebligine. a- TalebinHUMK'7 312 119t3 \E rr,andssi szregince gereFncedepoeltrilncsine, aksi haldedaiantn i$ernden b- tlK. l. 30 HL\'IK 49 maddesi kaldniacagnm iharula. 6- DarElurn sicil .vetjr;D c€lbire. Gide'i') d,!aq talafindd d€poedilm€sine. gatre 7- DavatnD 2l Haznan2002 eont[ 5575say$ iic)q'ldanar sicil gszetesine ]onct'JD kurd [yetigine segiln€sine celbi igin *lze.kkrre yazrlmasrna. dair kera$n 8- Bu nedeni€duru$marrn 28.01.2005 gddti saat 14.15'de yaprlns$na oybirlgj jle karar Yerildi.03.11.2ffX

Bs*rn 20744

tlie 23876

..- alye20387

- Av. Hakan Sdnmez Divanyolu Cad. Ergevik i; Hanr N o : 5 4 / 2 , 2 1 6 - 2 1S u t t a n A h m e t S T . 7 /i Kadrkiiy Asliye Ticaret MahkemesiBaqkanhprna

I

Pryacr Vekili Davah

: Muzaf€er Tekin. Dr. Erkin Cad.BaharApt_ :2,/12 No Gdaepe/ ist : Av. Hakan Sdnmez. adresi balllkra : Doluq FakoringHianetieri A.$.. Umraniye y. Duduiu. Alemdap . i istanbul Cad.Qekmekriy sapagl No :376. Umraniye . , Tesbit ve iptal
:

Dava

I

uavantn lzahl

Davacr NliivekkilimizNluzailer Tekin . 427220 i74802 Sicit Notu i Daval $irketin OrtalJanndandu. Ancak, Davah $irkerinYrjnetim.Kurulu 0yeligi igin- evveive aht higbirtalebi oimadrlrhal<ieMtvekkilimiz MuzatlerTekin,$irkerYdnetimKuruluiun almr$oldugu2002i0i karar , No lu . 03.01.2002 kararWihli karaniie Daval $irkerinYtjnetimKLrrulu Uyeligineatanrcr$rr.-

Ticaret Sicili Gazetesinde ya),rnlanan aldrgikaran inielEdGn $irket Ydnetim Kuulunun bu yOnde soDra iiFenmiqtir.

Ydnetim Kurulu Uyeiiginetesadiifler $irketin sonucu , 1

Mi.ivekkilimiz Davacr rrzasr muvafakatr ve . olmaksrzm. bilgisi drgrndaDavair .

girketin Davair 12.06.2002 2002n0 lanh sayrl Ydnetim Kun u Karan lraynlanrmsbu karardaDavact MiivekkiiimizBa5kan Yardrmcrsr srfatryia $irketin Ydnelim Kuulu iiyesi olamk gitzijkmekredii.
13Kasrm2003tarihve 5927Sayrh TiirkiyeTicaret Siciii gazeresinde yanoianan yardrmcrsr Kurulukarannda Davacr $irketinYdnetim MiivekkiiimizNluzaffer Tekin yineBagkan slfatryla Yitnetim Ku.ulu iiyesi olarak gdsterilmiitir. MiivekkilimizDavacr MuzafferTekin , sdziigegen Ticarer Sicili Gazetelerini inceledikten sonra $a{rmlitll. qiinkii, kendisinin iok $irket YdnetimKuruluiiyeligineatard,r karann tarihi 03.01.2002 olup bugiinekadar ua-rn siiregeqmigtir. bir Mnvekldlimiz, bu sebeple endi;e duyrnaya ba;lamrqtu. Bu sire zarfinda,Miivek(ilimizin $irketinYdnetirn Kurulu Uyeligine atanmasma, gtyabrnda bilgisi drgmda, nza ve muvafakatrolmakstzrnkarar verildiginden, bu siire zarfrnda, $irket YijnetimKurulunun, gibi faaiiyetlerde Ne bulundufu, hangikararlara iglemlere tarafolduklan ve sdzlepmelere imzaattrklan,bahusus, vs.. Mtivekkilimizinirnzasmln bualardataklit edilipedilmedili,

ili Gazetesinde

Miivekkilimiz igin meghuldur.$irketin igtigal konusunun FaktoringHizmetled oldugu gdz dniinde bulundumlursl,Miivekkilimizin endigeeunekteki haklhg dahaiyi aala;rlacaktrr.

Davah$irketyetkilileri. Mivekliilirnizi , onunbilgisidrqrnda nza ve muvafakatr . olmaksrzur$irketYdnetimKurulu UyeligineBa;ka.rYardrmcrsr , srfarryla giiniiniin seqtili 12.06.2002 giinii, uskndar7. Noterliguce13Haziran yermiye Nosuile imzasirkiileri ertest 2002tarihve 18180 dtizenlenmittir.Sozii gegen imzasirkiilerinden Miivekldlimizresadtfen de haberdar olmustur. Sirkiilerdeki imzalarDavacr Miivekkilimizeair olmanp imzasr t.aklit edilmistir. yevmive ve 12.06.2002 DavahFirket,yetkiiileri. UskiidarT. Noterligince 17965 tarihi ile onayh 2002/ 10 kamrNolu . 12.06.2002 , Tarihli bir karanoybirligi iie almrflardir. Bu karannaltndadahi, bilgisi drgrnda oldugundan Nliivekkilimizin imzast raklit edilmeksuretiyle autllugtrl. Davah$irkerin05.I i.2001tarihli . 200i i ?002yrilaflolan GenelKuruluHazrnUr Cetvelinde, paysahiti $irket ortagrolarak , Davacl Mijvekkilimiz Muzaffer Tekinin adlnn gegtiEi yerdeki imzalarda taklit edilmi$ olup Mnvekkilimize air degildir. Biitiin bu belgeier kar.arlar . Davacr Nliivekkilimizi Hukuken baglamazqiintii , . Miivekkilimizin, Davah$irketinYdnerim Kurulu tiyeligiigin ne bir talebiolmu$tur.ne de biiy-Ie bir gcireve atanmayla ilgili bir bilgisi , nzasrve muvafakatr olmustur. $ey, DavaclMiivekkilimizin He. iradesi bilgisidr|rndagerE€kletmigtir. sebeplerleYijnetimKuulu Uyeliline atanma ve Bu . dahil. kendisidnYdnetim Kurulu Uyeligiyle ilgili , MtivekkilimizinadmlngeQtigi biitih genel kurul . Ydnetim Kuruiu Kararlan dahil biitttr iqlem ve kararlann, Davacrlvttivekkilimizin Ytinetim Kumlu Uyesi olarakgdsterilerek$irketin tarafoldugu biihin sdzle$meler DavacrMiivekkilimiz yoniinden gegersiz olduklanndanimzalarda atamalarda ve sahtecilik kendisini sebebiyle baglanayacagmdan , . Davacr Nliivekkilimiz y<iniinden geqersiz olduklannm tesbirine ve bunlannMiivekkilimizvdniinden , ipLallerine. MiivekJrilimizin Yonerim KLrulu Uyesi olmadrgrrun tesbitine da rerilm"ii iqinSu1,n karar Mahlemenizde Davayragmak Igbu zonrnda kaldrk.

'

o

1l

Hukuki Sebepler SiibutDelilleri

:T . T . K nlm ilgiii hiik{imleri vs.. ilgili mevzuathiikiimlei : $irketTicaretSicil DosyasrBilirkigi incelemesi gahadet delail vs.. , ,

SONUQ ve iSTEK : Davahnncelbiile Muhakememizin icrasrn, toplanacak delillerle Sabitolacak gibi davamrz : Davacr MiivekkilimizMuzafferTekinin, Daval girketinYdnetimKurulu Uyeiipine talip olmadrguun, Onun,Davah $irketin Y<inetimKurulu Uyeliline ozellikle imzalanruntaklit ediimiq olabilecelinden konuda bu bilgisi ve bu ytlndebir talebiolmadr$rndan nzasrve , bilgisi drgrnda muvafakat olmakszn $irket Y6netim Kuruluna atarrmrg oldugurdan bu sebepleusultineuygun, Yasal bir atama olmadlgrndan Y<inetirn KLrrulu Uyesiolmadrgrrun tesbirine

/Z/,,?

Bu sebeplerieDavacr NliivekkilinizinDavah$irketin YdnetimKurulu 0yesi , gegtili , Ydnetim Kuruh olarak imzasrmntakiit edildigi biittin karar !e islemlerin . olarak adrllrn YdnetimKurulu Uyesigdstedle.ekDavah$irketintaraloldugubiittinsdzle$melerin , da DavacrMiivekkilinizi baglamalacagrmn tesbitine, Bidayenen , Da"ah $irketinDavactNliivekiiilimizin Davall$i*et Ydnetim beri , gdsteilerek . da Kurulu{iyeliliae atanmasr dahii $irketYdnetimKuuiu U=yesi $irketYdnetimince DavacrMiivekkilimiz Muzaffer Tekinin adrnn geqtigi . Yiinerim Kurulu , GenelKuul Kararlan dahil her titulii kararve iglemin , kendisinin Yrinetim Kurulu Uyesi olarakgosterilip , Davall $irketin tarai oldugubiittinsdzle$melerin Miivekkilimizibaglama,vaca-(1ndan ]dntlndeniptaileriyle . onun Davacr , TicaretSicili Gazetelerinde Miivekkiiimizi ballamayacalmrn hiikiim altmaalmarak bu hususlann da , yiiklenmesini Saygryla ve iicretinin Tescilve ilanlanna kararverilmesinimasraf vekalet DavaLya vekaleten l. tA. ZOoq diierim- ! Davacr N{uzaft'er Tekin Vekili

I

a

,/r1Lr// |

Av. Hakan S6Dmez .z t. / -,1 -

t
if-.

te -/

'JQtt/// )avc/m ' 'ta /no L su9 sJTlut 6fatnn, 3,5 cXtdtr s,lolt// d7/t;/ tur''rtaL {Jne

o

2+ Ey?a/loF

'tsl

i/e /,4'LZqr"r l' r rirr 2rnXtonn a7a<'u'sh'' 7';nh'r /*Yt'e:
4nft:tndr lo2(4; q72/at,1vo '"'/l/o" 4"jom"/'m

/tyr/''o

/'z L )

'3't

J''nlnn /at flo3//a'o'

r??+ /<t/tr fp,z i't*," 6l Chne / 6 i,r/-rt,'tit , /t lzd )7//1*fr gzetnfl.
o VaDa^a/7 ,/5t/t< /ay/a;7 &rknk "kdns ,a,,art."1

//o orun Atrltn ltpn dn t ,fa -da "Strlamt,oj'm &l,r/a/er t7a ,s,tl>Lm A-o:c'e+ifu 4,r1O/p r. l3o.ttdoo 3 g,1 tin tz /2.,2.7 dan /i nrqe a. lrr* ou Tagar, 4ooto(o'Nm ,\tzt
,4u eaell o/chtqa fo/t)S /e lmejr t Tbnk .'e oo,/", )j, '

;/a )f1/'
o/-ry'

,qa//a,--x:/or, llnn 1e $/,ir,) tdu ,Qn 'q./ladat

s/6i a o//a4Vt:s /erl/lqr fu, s4ln /c
'4n e/znoabn' 4-2?

lD

6a/oryosl i4 Atdt, -h/,,1,',/'/. q,// G2aldo oCv rp 6-',t'n l3/e' i <trqtqT i' roue ac /dh oiztaU (t {o (,n Do''y t';a 4;'"ta 'c:n //'tatVJl u. t/ar b^/ ?'A,. /qinde o/mq L,y'rr-,4 Ql/s2/a/,nrydqn <t//'1> o/duiI''11rY Qn'r'kr' . cnur. Al ql;et,iz yp r;n aa flre l,/M/. ;s" ,1e n u7( ltj /eze /6/p l'/' la'/:41 /e4{n / aa/olmar'n Qc(!< Ouf ;2 /.t/e/11^a q ,, qa") 4im 9t,.r i lr,ot " ab t),r' q./ cott,q /on jrs. ,70 Lp6.7,;fn A'r y,/a, q, //t<//. ) f sjta/.Ltn lq.y /a''/ r Q,n'af o"s 3e o Jomo, .r'a, t/d,m o.mi a,Ao sorn{" i"jy, &'y<!,n lcm)s / La" f;jo /'ts:u/.. 9:P' /'q/ 6qr{ so| /on s.tto, ./0n ,f,/otrontn 3a jo, ',t'"n;to /4uirn", ,rot, jon,a"i1, 1...1a A, h n l'n,1an b r iud.h"rg//n& 4",, l(L 1.,6i.1t,.. Ld ,si $r/a(\.t1 sw7-1,e1, pvlJh eaq< l4s,r+. e rda irlr.tQt. lt/r-'1di,f u/,1 s,'+ ne,li;tu,e,t ,tcLl/< N./ -a!/ utr'e u/r.l Ju.a //ei/t,/a/,(,/)

'au'hlv ''.t/up,/"/m" a/c{' k t,+auffia c,,7,.ra,q,'1ofu,n l -' /zi) *hp t3a"* /tacel'/t 1,, k"hot /"abav i(,, /ut fu / /cc'<lrl|jrt;e nus-

siq',, )aqod,t/o..r,.3t

{a' -J?.!, -foo,mn..o 6iJt i' 3,', \y./,/'! ./ /J'"''r, d^-Xdan1o 1nk 1|c

)Loaoaf koao Vtkn l(a Ag, igdu$en7.313do' Vellu"uonG t:-'k tc,,n ,p,t/z A,'/ea an &)glL czry, Aano isno/ ed,l"1 sLa !d/ tzri , tr ,,-oro,'?Ur.ich /a t,ots,l d"i,4, mc?d,h/a/ ,7" 2,,\\ Jtc+omat !./-.t) d A/a
rYA )lnqqtXb4

i,,*E'2i, oro*.t/azt, gu strre4feDa,o,1rt4 )Vr" ",'x:": *r \ ."':"./': Anc/"//tafrpJeHha?tn'o)lear.c'' v"0, |r,4 : 4u, :"':,'":: ^: ;.":':^7*:,*r'nr]rrYr]i.,'toJ, i'; ! ya7fi/or ?;y.oi d; ,
mame n e rltdtn

d#*0,

e O <11 3

lrt*'i

) s( no ,p, e/;,n

lnr #te 1o '- ' '
":[

ko /(trd, . lla*ldo r/oy+ 1,,/ezz I

*{t|zn:n

v4 4o 1r5,v,,2an1r 7"6d <_-

y,a',"n, A.ta 4u1v,toLn<,tor/,2 6l/t, . l3, LnJ lLqor /"t/ ty'')un,. tfa/ o/u, a/n gnLct/n do o/mo47a1.t/ t. c 2 6a7".,,, o/&.,1am ,t/aj, /A . e<//d) . o r,?9 " btL,,"2 lf o/nor,p,,,a c2t/e rn,,r bt tnt..t o\Ang"

t/ai|al'n aoS'unce Atg 4r ;/c.o/d. f %lndL /ra:unn,/,"o.JQaaft'ta"2o-r"rn!:' /c;n J, al,;^ ieua,vr V"/'/al:ueL en :,o. s'y v, a",^a ,+,h.0,2u ,L's

A'tinr'/e lV riln,1 r,'tqd,, a , 5$/, lvo/, ,n k1'o1 u's l/e t4/a/i/iv ifc.on ,sohstrw,',a y'te'g')" ';'c'/U h1'n ea /t'1 fu ofuu' 21t /aq*is,, Qrrlcrtnt /9o dyona Ba"tin dan Jhy' orlr^ ue6,a R,y'l flAtcoat /e y'ztt efuttQ;t' atrwb4 olatt ttrutz atL<&$ hnry (73. r) va 6irno'/a,4 n rlir. Q(, st/ /e,v /10 bl e'.t1t1'a /y6o ilyrng /rucrt/o"<n Q(uou /3 u7tn Vnt ti atuu lk'dn ? s-a,t< otw' 2 2oVht \'uo /"t'^ L,r//4/e(tL 4on2,ry,rnr. .'drdA^ qoAalen ctard< glu ^ )a/nd; a/dut..v K.6 /, g, t/tknl,l)& /oalynk €aztrlvw ?/"l/c/a stcaL la(na cl ("v \rn o dor.p,t1 leu &q 4"., fu'tta,//r19,:"'ti zlry 61, t1l oI tA

/<a,./,ln||aajb,'//\aA/r|C/'p[r'4.",".,V7'n7,'"y-,"!':: 6ct'1de ) 'dh/' {!!u'rp//8/ d' .o^ n2/,n/r o/an /'al'to6"mt 1i,^nk / t. !9,fl/)2

':'.''ir,tu, !:: ::::I :r:' :: t r n it,, 7#: u,g' ( " l,^ l: ! KI* !;,

/3u o d,t/", o ,/( ' htu't /o,.to y''nt.t/., ^crl,nole. ,y'.rua k,tnr,n' n trt44 n" \ 0ru,,'41,n/, dni. Au,yir htr. LdA;n 4u aauXov,4 161,v- ,soX.uto-ulko /"t 4,',r, a-, 'lf 6r.bn"mn Azuqtn&n arc'/d,n ,4,uj co,gr/or, t r" l..4." .N'id,"t.dn.6Y, un <:/dtg't 3r^li sta+9tuA-/duiutulu <'r" Ao.t /lut"/. lt" ,l/ /i>?oedurvo ,l,t<.vr4trm. l,r-or.m v"nkre gin rto/2a oy'r Joh iourJ,-* /t7b,,nkd. otl,la,ph i9"n rg" bi', hnaOu oAt. u 4o,2r.to &/2cr.ra nL!, /al" . '0o,. laq w.tra a) /r 61 4a77y-ac/a ttl fal4, ig'ru bd<?' XQbLgn&,igt1al lar,a )t4al auli/qv su4 ..tp />ath looi/a,1a</. i\eata lnnknn L 1i3o/en,t a4tmi s"nz, :raafi kl7 edy"tum /zoUr,r fu/,/ n H"- ed,?/^ Q^nLu, bra /ard,h?; aaL (t'k'nyon,m v a (t,.re,n do ge4c"olm, loa ,S,t l;'airo r 4o,,l,tlo,/ o0nr,, D^tot.i Eo? :aoaL 4,y L,.na,qu htrlo,/o/mnh

zg,r t 2, s sl,udir & /<en sm' g4rnt)1orucn o,4 tt'l lr{la#ng lyk 6ta,L1+r L<t,rh t.4,y/rei,o to lVrrti,", 'vTmu tun. d'

" /i/ " an'/cl'j',n. dy1duiu- ;/k- .,r@ ,tw&."4ah Aito d /a /il":,/n.{aa1a,io^ dyi-/ I cn"t't 1,,/ tut/o/, Lr<y, itq

tl;aj'. c/.,it Aoi,7',-,r,r. e,,.t,"ny. Du*,+ ,(i aJ/^,", mt,(.,r L;r c
A,' enaa*. ,to,tii

a in' 1:r,':!q:r!::1,*11" ":!':,JTa&10 tar) d'
,* .
/

o 4 L'r tcnt "+r'"Mh/' /<tnav -"o it7 < -

zdt ,zsuct, ?a.-/.r<ay.r ?u"nrk .3.aad.1t/"r.a 4//at't t" i1' 'on, ror,r.y'g f ,*t'l! ,vt1'nvnu ilht otoh o/,r.-1,r 'n"tn"r''n ao,u"tut t,oy'rde^toj, a/ulor -'-o :,*' :,"f'cy'/(ln Hf.y: *t
1 l,r allcrx.zy tt.).o/r/t,*t /yornr* ' a ",f. Luu L'e8',io ,qtit//, Arr "/l.r ronu 4" dXho/auy (f1t, X/, '!: we <tob/"/hi Storta4 r,,,/,7.,0,".1-'^!^/.!.' 7::,k.:o '';":;'::;(:::"-irii;yrr" 7,tn tt,,omry lz/qh an N.n y'e r,4 , A/.,,,7. /'/ 2, /tri^do,'ta^., de lecr lr yt^e-, t,,7",

P"( "dutki'n aa/a'(t'y' k/1 ('t

n.]ie,*"|r*" g/dotile|//"nat, /<*n (rr- .?a/eLl,Aanrant(ed. glit^ areaQin4e oh<n )no'ntrqt/n ,?ffr/or,-, ,3 rJl"r, Qolt4nafartqgdq lqzo,,/"r ([Air'r.

'8,<//,- 7rr)1

i1ffi e\\1 willl1l1 ffi

*?3: * i 4T llrF**: 3?* ? 4 l

F :-

I llill
! t

ltlll [iln
a a a

It1tll tll ll
tllt ll

t:l lt l:t tl

LFL AFL _

t*i ?*

}4

Ftx
======== =:1======:==

---:::= =::=_===:===

=-=€-==i= = : ?E== ! =i====== =================:================ =--=3=.=--====:=-=:-===:====:=-=-=====:=====:==-======_==============

E5€=-:=:-=.=====
a-::=:= :=

i=€===-=:===-=::==-=== :===-======-==-======-=-===

=:==:i-==€==-E=EE======

-/ Jyt
Erultr'cllut1o, *r,o

D "n "raur

/a -4(,tl zatV
lst

3>g
^

j:;:#;,Y ?[;:ri;"ti't,/;r*;:'#;tt;;1"';,

&r All-lm t/ &///nt;r4.tryi-r"trut

j::w:'r,t:^*z*'

/ w, #fl;:/,;,!::,::;, w
r a^nF41ar Ufiouiru e;r,lnnlnt;t' . aLla"t

, ,rr1*n{,,rWrr,;!.#ff,f *
Dt'o( ' YtLl/Rlt.t tJe' Vi6'l u' /vle

[li!^l::;;tu"L1;,# i,'l^'^#Sit*,f
af0 dq "' " " "e'l

t'(a6t\ltane^an Lfj'{n,>n* r'ytn"til tanu/a'g,./or O'iJ,,Lrnr,'sooh,,/ot-

" "{ :^,';M V!:';t :^;^:fr:l:#li",
ct,T*i,,z')ru r,, o/a alnru'' 41t "t,^ffi fu ::' ^JjrF[.': h {) b' b// 2a'75'777 Aul' dort dd
L 6t yicii i

rd)n. 9a /ort A/( y'ottttn'7tnm
\t 3 'Lt"ud;

d;uu

,!;;

ii"" % / ^ /'wItr^fh.:.:' ,"11/aQ4{a"'y'Vl"" P,, n,! Ai()e''" V'o+e'tlff': ;' 4'z : ::.:f : :;yf:' &)lrr,r)"iro.d"
/.0,t q "n.

JruL efr""/"1'7 l$'t

/V1f ut' Aoal"/'rr /ta4o*7

qitn . Qarsorn,la, irz:"'1o/2r. Er/"ui ig/,. yno oy'^, /.oru oqt/tn47 o /nrot- A/f vk)2 o q/xno.ez s|z t ior,u oir, nasr/ iq 4olar, 4,y b J/4h aloqttn lQha lar+hnrstr1, yon^ r!alan /e/alafzTae 44'/lSto rhp,tgr,,t',, l+uta p;E)*6r-, bi sq1; J,t ,h"ntv Arnl Jan lt7 L*ndot1 n cln L6, 1, rn Ju)z /, t i A,o y't,l a i/o ofi lag yq3't4r ohu & v'rr) /: n r, no ga c!/rga/u^ 4irtaxt(At/1y,fll*no) )l'' dela'fn: /ynt- f"'nr^^ u" ttv
/ airrir.

421hru/'/a nt l,Y,6otun ilyny, aJrlof d'd/( /4

fiop tanr,r, A. /o*, /lt '/p'7 y/il7tn, At" ly

jtr<Co'r';')/' Pllitn att/a/rt4ue' k,rr, A,&aMra@ottM4 s?//a'1'/,/ clty *-' A a7uaxXt /q"de", "p "a Aod"'i" ! o/il,ytt'ou $L //a /v4 1Q./hna

4t/o." dora oJy' a/tt' br</onAr!b' vo Au .l on7

ll{tor

'r:;fbil' bnAn.

nlrCt,rTlro',a

1t "'r::fi:: Y#1i,;^ X";.. " J":::;' :3;:
D,lcfilqtru Jllnn ut /t:,tu o//a /dgi unu sc,7rt,yzzal,2, % /0&l'L,ct'4ddui,,,"u //eJa e#i
llqn"ro ft/i V iaif o cl.Qur $rt la 2 )*g' /e t nr l'cr ' : \,!ar,, dy/u46n ( tt 27 1co/r>/c i3/+|tnt ,Porunt r eu/tlck "(/>i/x ko^,i | /'"'t a/rtt t ?et l' o \ye o1/ /t, A,.r,nv cfuli / ch d,n Q4u Va,o 0't /o'-i Q'^dvnl k'a'ntfl'? o[cb/ 4tAtV{; //n'>to i /*n vp oa 4pt, i

!or,n{o '/

Aa/1/' dey' gr,'Wyuru /// 2ot''l i/adu,n;di

f.:oSrVt 2 nr n cee3s n et,r,r(o , 4//u at/ogq (a.c1n

o1a1,ne,9,a i43a,

a' ;;;;; ;;', -

lun )rl{,an,n do A-u dut l'nli

Lh'AQrY( * 7oL'Dnk-'"{" gft*'t lt"i,a^ P0;h'0 /orr' /to1>oL ')!'nnck Anlaro'da ka"pnaq 1q4 e n lu. rTumwq mrt."'- AJIU p1/i<lx-, \ttn'/n ih 4( 4u( r . r,trin(,in olet'/l 6u'u lL*no Af'sl An'6'n'i'r 'ayala"'4

4'c"a J"ii' n,i o'* li ^ \t,' /'"7*7""b et ma mltuot"

u'y)nia1 Li/grsa*ttnr 1o/tl/' pdrn ;3/u"v

op n,) o,* ryl'l [,.,y,' Jil!;,' : rf {,i' ;U : ;,' 'btu tn'{.* o*;: -f;:,,U,;: #' ",\)1,,, ;,f.^ ; oi' r,s,*,y r o
I dintz P
(jy fu' a/''tt1tlon oloblttr ilect;n' edrtl'a'Arl'n: f!ol!"k,
k4 t4'144

; ;

i,." t" L,yt,, i * ^

"' "^ o1, (::;,7;,ei^lL' *, 2< f,- ;rr1 *' :r:y ffi"1lYr;' "'il,Z 7';,"';; d /]'. ;" r;k
i'Ly,,i";,r[
lllpl/ulni [/t<a

,^,,..

(/zn(' /7cr'et &/pr Az'z 17 rnunta :{toctlt r''r* : :' Ai,',"

/aar 0a'n)rtt r'to/./q,v /aet

J-a;onqi1*do. 'lonro al-fuirytsd,yk 4rr Jqct golal/1ln lJ)s[rzA".r/uJ g)[ r/p ityroni,/aa'hyArtz@ na4oftr ?f zn ' '4i^,/n:on,'Aen 1>d", ve t 7 ,&qyts Vooa /or'At *''y'a.lor )pno/e 7idaM ,'/art /t ir antlo Aan+*,y o fttn'"' )cltt Jo/ul/(h A,r gYl suua l;1 ,iq)ndt flowg y'e+ne ve ,tZpnl bu alg lorut lq/at -ssfutnlort yq1il.|ne/rzeclrTocle /eu/a^ A'i Bu <ant./o co"tV d'"/ttfuluni'ol Sr"nu )ttf'"'n 4,' L,t/or, grau;y',,mo4pr
tz ' o/ool*ng 4,.7uuu1a/oLaivir,<,g,/'.,ei,n a,t ) /?,a( Uvla 't"/ /1o3ohcltnrS

; w* {W'-iti,:i}/i * :' ;r,l
Vl;, suaot olern$ ' Cri, L,r gst!* '/cP
hp,w *mr Y1lPo&'4

,a i y gr,,fli,,1,:,, ?,:/r,i., fly,:f ru',fffi t ;:,,; : ; bnroa1 ad^rut :T ,;,:,fLi:lr':;,f',i)#,' i,i,*1 ,7p",,,
1; ::",/.!:

' r;;,.' .;"l:ff r^: ', of't:t*;** *# L, ^: ., \ "!,*tr,i, f lff :; ",," 'H,, :"

/ 5tn

l',:! !'; f;,* #* fl!tr'i,f:;^!, i'*"1 ;i, ;,K\ i'!' :#_ t,
,#,6d,q P,,"/pn,nkr srtn< ,,"C! ff[o',", ft b' rt,tt*t st h<r/ YV, kq (Q/rn' haih
'

mdUooOi j/isnin gtzrrnrtt'v, 6"j,iltu; 1t,r'/.7,t,/ 4// g%/r/'J/lf ra/-/w\ .9f gala't rvtao .f u a")/tlgur y'o/i/ro o/orc1o,//on dn4n 5.kt, 4t /tunt". ,J_pnotanus l,,t

('r' / )t:ru/M' -.lot;n &t ,ftan ittto/, ve nulai. aN rt';u/t 6:+ aft/tttt'n! /n' 'b's+t//rtt^ b,rl,pin q/v+ Nin! /4:rid4 s""t",ti* c'' 54J/'4 g//c ' /"att e'''t

de %* ,unv Att, k lz'n oJol/"'ta 4a2/"'ty goro /mo&);{e rlt1' gt3en/:'

4n /+: 4, oni{,. c, di tu:t, o (o *','gijruf ",',/*; ni+, /<, gig n" p,ra/os4vtc//0,/\ q a r / . ? h 4 / , [4 /) /alo5J!/1C//0/\ , Aar/.? ..l"fnh.r

a{y

1 la +cl iEutd+ stn'r /art vo"r iLqn ,,k l<t)Lert2t\_3 filLo-,r3,n

"i;' fota fl* y*, u rr*, r p ", 2 a,(e l41u dgu't,r&z taoatuglt/c.)k kqnu 1o,^ i,f T[ i t]i/ on/or'htp
Ltnlor / ' \ ) 1 <4 1 /

aln\larlor $iru /Gn; r"h*

n cy d , f

,7(,rJ!^ , L , rl 6 q d " n b i L o a V '

4,i y,("nf / WtYlo

.rlt'l\

&)uir/"r
VJq'1t," T3qI,rt

J<N)Q,'r toDc/'n

Ah b,t/*"t/ iqii

lnc-,tt na /0, Je' nol d 4 /*ne no 'n)m k<jn n

t Jctnn V4Ll o4,1!r^1t 4( vI/t(qI D":yd.lo tt^4t/|qp/ I tcov oa:tq. fW/frrc'aut

""ar 'Qc)aLa ftrr /e I /e ta//'1 bl*frt geundk g/4n1v""sr /a'r' /a-t"'il|n -04 ue #rahla /at ilLz c'le se.t4Q1ot f;ttnk' y'u' l'"L &^t lnA' k,*4n 6'- /)/r Q-.|,'t't iQnJ,{ QsL"gprefl/no,,nn n17l,tna /4 &. anaraE/ujun
tD/mottok- 'bni rc l. f/o ilrf o, jny,n Jct{corn &u a"1/tr oIr L.Q o€nag

,f(

lc-{yL"ttN 1rkq" i/, tnallto^t -ec/t At2 blr""ltr-ti fl gtl c/yo/ alo,*L_ A',runle ilp/t <gteu1t7 d4dm< Y+n"j,
qreoh.L,,f ar!unq_71u;in S ^6^[ blo/o** s,+{,mi2/ 34 l_ 17aa72aaaartt 6yaon/or up LtndiL-,,,. g^"4Yr,. ,skr,ttnt /Vi,L aJekl

O

Nbra t/-7

/2,)4 /t211 Lo'1n /o,1trr, qoltam-ebnnj(< V eLhnsn a/d,t.j,rn1 1 , t/'kr (y4 r br Juner/ fr2 , h,gwlo<lntgn d,ot,ar1v2r1

.a /r-a4a."b'clLo-. ^k*ril; nl)'A,t2 A-zda/aq l",.it) /><rro/o' diXan,g f1a^1 qa( t/t&u/lpa)e e ,a/lityrra

A,)b^-

/r,w{/6tto

,-

-

1-;.><

a

D

^lvt n

, AEELE

Effig

EXPNES'j
Sa

ril ilililtflfi fi ilililr ilffiilfiTflfifi ffiil ilfi lffiil ilfi
894$s ApCIozszl

J/q-o
T.C. iSTANBUL \TALiLICJ
lnlniyet Miidurliigil

Sat'r I ll.f)i.LL|iM.4.1,1.00. 0 36O'll4.r .\dli llmancl (16 No'lLr CD'nin Gdndedldigi)

2o...to6t2ooj

iSTANBULCUMHURIYFT BA$SAVC]I-lEINA (CMK250.Sayrh Yhsa Yetkili) ile 10.ACM'nin 16.06.2007 ve Teknjk tarih Takipi2007/668 kala|r. sayrlr

ll!r

OliLayYILDIRIM, Mehnet DEMiRTA$ re AIi YILDIRIM isimli Sahrslarrn, 12.06.2007 taflhirlde cl bonbaLan ile birlikte yakalanmalarr llaklaunda yaprlan i;lem neticesitutulJanmalar'1 ve lionusrL ilc ilgili Balsavcrirgrlllzca ytiriltiilmekle qian Soru$turma:20071153 sayrlr soruiturma 6 kapsanrnda; yuharda isimleri geqen fablslarla irtibdth oldukla anlafrldlgrndaLr, 15.06.2007giinii vakalanarak gdzaltma allnan ve 19.06.2007 tarilh ve (9,157-SugNo:95) sayrh yazrmtz ile lle\isnvcrLtgrnlza edilmesihitamr tutulilauan; sevk istanbLrl-Emi|dnii-Katifkrisrm Malr- niifusruh l€,vrtlr, Salih Raci Halclah oglu Qaikln 28.10.1950 dogumlu oldugu tespit edilen Muztffet TEKIN'iI; Kadrkijy ilgesi GdztepeSemti Ilr.Ergin CaddesiBahar Apaftmatu No:2/1j sayriL ikalnetindeyaprlanaramadaelde e(lilcrrre istanbul l0.ACM nin iigide kayrth kararr ile inceieme iznj verilen Miidiir liigiimiizce (16) nr.Lmarasr ile nrLrraralundrlrh't'uq gdlderillrriiti. PHILIPS narka CD'nin igerikleri sevk evrakrrnlzda S6z konusuCD igerisinde buiunanMUZO A$K.iSDN,IZ>CUMHIJRI\F-I BASSAVCII IeI qifreliolmastsebebiyle closyasrmr rqrn ahrrrn.rsr Bilgr iilem ;ifresiningtiztilmlsive belge igeriginin Miidrlrliigiire gdnderill]llit, anrlan $ube Miidiirliigi.ince CD iizcrinde vaprlar incelemc neticesi $ube belge igerili grkanlarakMiidiirliiEiiniize gdnderiimiliir. iiliesi gdztileD Gdnderilen belge igeri[i Sorutlurma:2007/1536 sayl| dosyasrmkonulnBk iizere ekte gdnderilmig, - Sdz koDusu(16) nolu CD ise Adli Emanet tesiimedilnek rizerc]!femu(a lVfemuriufumrza gdndedlmiftir. leslinlen Alz ederim.

Selin KUTKAN Terdrle Miicadele $ubeMiidiirti 3. S]lrrfEn ivct Mridlirii

Ar-I

It<LEt{
l' (4) Siyl'aBilgi fil.1nb.Md.Yazrsrekinde ve (qosyasrna) 1apor. 2 (l)Adet l\,ltihiirltipaket igerisindepernberenkli pl$tik haph (16) nolnCD. (Adli Emnnet)

T.C. iSTANBUL vALlLiGl Emniyet MiidflrlitEii
S.yl

: B.05. 1.BGM.4.34.00.77. l0-2007/3518-538

{ttoetzoo't

Konu : Incelerne

TERORLEMUCADELEsuBE MUDiJRLtrdtrNE
Ilgi

IT.E.M$ube MiidirliiEtinfin 1.EGM.4.34.00. B.05. 1 4.10-9467 sayiryazrst

IIgi saytl yaamzda; IstanbulC. Ba$savclhgmca yiirtitiilmekte olan soruqtunna 200711536 sayrhsoru$turma kapsamnda15.06.2007 gttzaltmaalman;istanbulEminiinii tarihindeyakalanarak katipKasrmMh. Ntifilsuna kaylth Salih Raci- Handanoglu Qankn-28.l0.l 950 dogumlu oldugu tespitedilenMuzafferTEKIN'in ikametinden eldeedilenve (16) ile numaralandrrrlan Philipsmarka CD ilzerindebulunanMUZO ASK. iSDMICUMHUzu\'ET BA$SAVCILIdI dosyasnm$ifreli oldugubundandolayl agrlamadrlr, dosyamn kayltL bulunanCD'nin memurateslimengiinderildiEi, belirtilen belgelerioivedi gOziil0p belgeigerigininddkiimtiniingelengdrevliyeelder teslimedilmesi istehmektedir. Konu ile ilgili olarak il EmniyetMiidiirltigii Bilgi lglem $ube Miidiirliilii, Bilitim Su9lafl Krslm AmirliEi personelirce,gerekli galtfmalar yaprlmrqolup haarlanan rapor yazmrz ekinde sunulmustur. Bilgilednize arzederim.

Ilhar KARA BiEi lglemSubeMiidiirii 3. Srmf EmDivetMiidiirii EKLER: 1- CD (l Adet) 2- Rapor( I Sayfa) 3- Qrktr (2 Sayfa)

bbinur Enntd rrod 0d[00snd lbm !ub! rodo 0a!, BnDh suq k,.'m a nu vrb4c.d. noh.r. ErnG'FAnHnsrANBut rrn Er,rd,r,k^&!4!41!4!4s! E+e:E|4r!4!@44d!!:!r

RAPOR Tedrle Miicadele$ube MtidiirliEiioiin B.05.1.8GM.4.34.00.14.I0-946'7 yaz$mda; saylll yttiilulmekte olan soru$tulma 2A07/1536 sayrh sorugturma istanbul C. Ba$savcrhgrnca kapsammda15.06.2007tarihinde yakalanarak gitzahrna ahnant istanbul Eminonii Katip KasrmMh. Ntitusuna kayrth SalihRaci-Handan doEwntu oldugu ollu Qankrn-28.10.1950 tespit edilenMuzalfer TEKN'in ikarnetinden Philips elde edilenve (16) ile numaxalandnlan marka CD iizerinde bulunan MUZO ASK. iSDMDCUMITRIYET BASSAVCILIdI dosyasrrunqifteli oldulu bundan dolayr ag amadrlr, dosyamn kayrdr bulunan CD'nin memurateslimengdnderildigi,belirtilen belgelerinivedi gdziiftip belgeigeriginin ddkiimiiniin gelengdrevliyeeldenteslim edilm€siistenmektedir. Konu ile ilgili olarak Bilgi Iglem $ube MiidiirluEn, Biliqim Suglan Klslm Amirligi personelince,gifre bulma programlan arac lgr ile gerekli teknik Qalrtmalaryap mrp olup, yaprlan teknik gahfmalar neticesinde'CUMHURiI'ET BASSAVCTLIGTNA.doc" isimli doslzmn tifrcsinin 149416oldugu tespitedilmittir. "CUMHURIYET BA$SAVCILIGINA.doC' adh dosyamngrktrsr $iftesi tespit edilen ahnarak

Biliqim Suglan Biiro

s uglarl

' follsMemrru Biiro Me. Bililiim Suglan

flut" /

. "l

,'l

.9kd
cu}ff ruRtYETBASSAICILIGTNA
ISTANBUL

DAVACI KONU SUqUNNEVi

I oe.ver,rer

AYDIN YUKSEK SUCDIJYURUSU TE$EKKUL HALTNDE $Uq i$LEMEKUZERE CBTEoLU$TURMAK KENDILERiNE DEVLETGOREVLiSi SUSU VERMEK SAHTECILIK DOLANDIRICILIK TEHDiT VE , qENocAK, HASANsAdLK , SANNAJALLow_ MUZAFFER .
slllnmit: MUHTERIM IosA .

Ben Bancan iniaat taahhlt san.tic. ltd. $ti. nin g€nel miidiir yardmc$r olarak qal$maLtayh. $irketimiz ile birlikte 9e$itli ticari faaliyetl€rdegtrev almaldave ticaret yapmaya ye&ili kiti olarakgalDmaLtaym. rarsiber 8 ay kadar elvel kendisini CfJ'et {rrm4y. BeS!-!gl .Qz9l Kqy949l . Komutanhghdabinbatr dubeli,g0lev!!9!9r-ak bly9rl 9!q lrlzalIer g!r999! !Srq!! $ahu!4tantlqmr ... Bu ki$ kendisini a),nr z4mandaterorist batr Abdullah Ocalan I Tnrkiye ye getiren timde gore\ aldrgm! halen Gambia illk€siqi! ba$kentiBanjul de Devletimize ait Jandama Egitim Okulunda egituen ve D$i$teri BakanlgunErn kadrosunda ijzglgitevti istihbarato olaraktanffiDtr.calnbia ve west africa illkelerinde 3 y dr gorevli oldugunuve alnt zamanda halen gambiadevtet bagkanr olan Yahya Jamenin dan$manlEmryapt4nll ve 70 milyon dolaratutaruldagambiadevletini resmi temsileyetkili ticari at€$e olamk ifade etrniftir. Bu $ah$la birlikte klsa zamanigerisindeBursa ili Mudanyailgesindeikamet eden Hasan Saglk ismli Fh$lada tah4tm.Yine beraberinde olan cambia vatandalr ve West Atica iilkeleri interpol polis Miidilrt ve Cambia devlet batkanr Yahya Jamenin yadllnc$t ve da Smanr olarak gdrevli ve yetkili oldugu muzaffer $enocaktarafudan sdylenenve deklarc edilen ve afica da benber 9al\nklarmr ifade ettigi SanaJallow ile tamgtrlldm.

Bu kiti Genel Kumay BagkanhgullrzOzel Kuvvetler Komutanl4r gdrevlisi olmasr ve bDnu kirnliEi ile ibraz etmesi ; yamda her daim sivil vatandatlarcatemin edilemeyecekozel donanm tek k cihazlan bulundumasl ve k€ndimizc€ara$brdrgrmzOzel Kuwetler penonelinin ku an&gr GLOK markatabanca taSmasl, ost dilzey ili$kiler kurarakbizide tamk etmesive tinemli isimler zikrederek benim de guvenimi kazanmDtr. Aynca yapa.agffiiz ticaretlerde bizim Devletimizin ve Ganbia devletininyadmcr olarakkolaylk saglayacaklanntaahhiltetmiqtir. i9 ile ilgili olarak fimnsmanr saglayarak kendi uhdelerindeyapacaklanticari faaliyetlerden gergeklegmesi kar vaadindebulunmugtur.i$in biz a$amasmda sadece buadan ihrag edilecekmallan tedarik etrnekve haarlahak , oradanda ithal edilecekmallafl Ttirkiye de pa"arlarnakve gereken finansmanr Uzere anla$!k. saglainak

Si||neg dwkt lrrurihiitrh bulmdulu rcsi ricdt ol8 9cr li $ler t?(ifdils. BUIT drdtu rl$crr ddir hdda E alnn j bmdr & jtur cdcbilcliniz 3l&, inrr'r mlzEd*i , brsril v.

jte
Bu kiSilerce: Tiirkiye deki ve Aliica ya gidb geli$v€ ordaki masraflaflmkars amak, ithal edilecekmallarur oda ki giimrliklerini ddemeki.lzere ekli evraklarda detaylanmevcut olmak iizere toplamda 150.000.YTLden fazla miktarda dolandnlmD bulunmaktaym. Bu kiiil€rin oradaktve buEdaki tlh masraflan karg amakla benber . oradan getir€ceklerinih€yan ettikleri mallarla ilgili hal€n Senagalin batkenti Dakar daki g0rnruk bedelini odemekiizere para talep etmitler ve gtinrtlg€ ddenenpala makbuzlarmralrh$ olduklannr beyanetnelerin€ raEjnenortada ne mal ne ticaretned€makbuzbulunmamaktadr. Muzaffer $enocakisimli fahrstan ?itrkiye ye ddnrtre konu ile ileili bilgi sordugumuzda ticaretin olmasmn ertelendiginive benim pararnr10 giin igind€ geri ddeyeceginis6yl€mi9ise de halen dd€memittir. Benim bu ticaret ile ilgili parayrbultak igin borg topladrgmr da bilrnekt€dir. Ben kendisiDibeni dolaDdrmaktandava edece4jmi sdyledigiD de ise beni ve yakmlanrnr oliimle tehdit etnektedir. Bu kiti ile itgili tok ciddi boyuttaendiF ve tiiphelerim vardr. Eger Devlet gorevtisiise ben ve benim gibi miltegebbisleridolandEnasmmn€denleri ite cezalandnlmasmr, devlet gorevlisi degilse bu belge , bilgi ve n0himmata nasll sahip oldugunun amftr masmr ne amalla nereye hianei ettiCiinintesbit edilnesini , olasl dahavahim bir olaya sebebiyetverilneden teknik takib€ alfinasmr ve ekte sundugum delillerdeh faydalanllarakya}alanmasn , bu kiSi ve beraberhmeket ettiEi ki$i ve ki$iledn t€sbit edilmesini ve yakalanmalamr , hangi kulum ve kurululada irtibar halinde oldugunun belid€nmesini , yasa dry bjr drgiit mensubuolup olrnad{mln t€sbitinin de yaprlnasml kamu adma tal€p ediyonrm. gahsma ve yakdarma kargr alm$ oldugum tehditlere kar$r tedbiren nim bu olay ile bilgilerin birer dosyahalinde Medyaya , basna , cenel Kurmay Batkanlgma , MIT Mustesarllgna ,Jandarmacen€l Komutanlgna , iq i$leri BakanlgDa ve Emniye! Genei Muditiugune gerekiginde uiagtmlmasr amacl ile birden fazla kaFak v€ ki$iye tarafimca emanetedilmigir. Benim veya yakDlanmm balna gelebilec€k olaylardan bu ki9iler sorun uduJve tehdiller halendevameEnekredil Bu kifi ile elde ettigirh tilm bilgiler ki igerisinde9ok gizli ask€ri bilgilerinde bulundugu evraklar dilekqem ekindedir. Bu ki$inin kimliginin ve gorevinin soru$turulnasmr, davamakonu olan sudafian cezalandnlmasxr) talep ediyorum.

9/,{
V IST.\NBUL LiLIGJ
Enlnil et Mti titliigii

: B . 0 5L } I G M . 4 . 3 4 .I0 0 1 . 4 . .0

T\ trn

rL.:;..tor,rzoot

I \ I A \ B I I ( U \ , I H R i \ L I B A S S A VI ( I E I \ ' I i

12.06.2007 Oktay YILDIRIM, MehmetDEMIRTA$ve Ali YILDIRIM isimli iahrslanrl, konu<r.L llgili BaqsarcrJrgrnrzca ile sayrh olan Soru$turma:2007/1536 sorultunna ,\iiriitiilmekte yukarrda ka4saprrrrda: isimleri qahrslarla gegen irtibath olduEu anlaltlan; oglLr qankur; IstanbulqmindniiKatipkasrrnMah. niii'usurh kayrt|. Salih Raci-Flandan 28.10j1950 doiunrluoldugu tespitedilenMuzaffer eldc ]TtrKlN'Lrii$yerinden cdilendoliiiiranlar .ilabuNJai<ilkrrmrzi iqerisinde klasijl (25) tarafimrzdan ile nurnaralandxrlmrtj
tarihinde el bombalan ile birlikte yakalanmalanvc Uaklanndayaprlan i;lem neticesirutuklanmalall

'lO+.OO.u ite titen bilgisayar -'FIRA No ADI VE SOYADI" ile ba$1ayan, grkrrsl oo;doktiman l,l ile iizqri4de )azrsriLeyazLLmr) el yrzrlarrn gdftlmu$olup. sdz konusudokiiman Muzaffer bulundugu It-KlN'in alrnarrel )dzr dfnegr nrukaycse amacrfla Kriminal Polis laboraluarL Miidiirliigii[e '. gcirnderilnrig alrnan19.06.2007 oLup. ...f.lc tarih ve (BLC 5lll) sayrlickspe iz r.porunda: 2000 te tliger oplik cihe-.lar)'ardtmtyla kur; *lt olarak incelenmi; re neticele, tetkik konus el !a1t4rL ile l',luzuffer TEKiN isimli yhsm mevcut mukayeseel yazrlurr orusLnla krligrulik ve " llatlakteristik itzelliklerydnLinden ktu ulan amr,rrrr fieklindebelifiilmiStir. ilgi I Bahse Bahseko4u yazrve ekspertiz konu Yazr el(sDertiz iizere raDoruSorusturfnar200T/1536 raporuSorutturfnar200T/1536 dosvaslDa konulnlak iizere konulnlak savrll dosyaslDa sa,vrlr

1,tr|. r',i ili,,iil" i i,"' ;:; :'S;[t:i:' {, i:i, ii'i i ", ri,i);;"':; ;"''.'iiiiiii.'
eklFgdrderilmi$tir. Arz edelirf. ]

Selin I(UTI(AN TeriirlcMucadele $ubel\,liidtirti
3. Slllf E Diyet Mi-idi]rii

e . t

* iui_

"l

r $
{'t';r

i

, 'r'". , - 4 " L,
";ti:-:

1.

"?

t ,
I

$*.f r.,#
J

t
,r ::)

I

'' S,,,*,,,.', t&, $,{ sf f & I . ' S
.&JF
..' a

,'"'t'k

cc F

t
I

F

E l-

]cr
,litl-t ffi

?

E z 6,

w
' t
I
l-

t

t I
i
I

i
,Ar

I
n l

'z
LLi ra Lu :z.
tl.f
,*l

|

* i

!1

r_ i

a

. w

i

E J E (}-.. \- t u g t* qqqqqqqq 5
4C ) a . g
-'l'

fi

ta a
lrr
L l J C

:tr .F

g E E z. tr

i N 3 .!P E LU

rp*=
i[.l.J (\5 iF cn i= L U E
IJ-l
^rd

z. 6 lrl
ffi

c)

trl-

'o.^
cqE 3 E
\.-/n

cr) 6

_,

'a

4

S =
-

C* L

*
A ldt

cg AJ LL' n r E

CJ

rcf 1,! . cl) - I A = 3

5
*

LLI

C)

lll

E
f

\/ .- 1.si

ED

v l.j-J

| --',' /\
=;
cs \.J, -::i I
i

t I C\t

m

c"

\r

I

L l . ) l

(p

n f.c. MaIDURt.UCtJ EMNiYITT criNFL
Mijdiifl gn istarbLrlKrirrinal Polisl,aboraluvafl LLCM.0.14.25.04.2007/l:{,C-5 III Sayr : 8.05. giinderilnesi. Konu i llkspcnlT mporu
',; '-

' 1..": -' 19.06.2007

'IltROIit,rt MiicADr,t.E $tJBrMtiDiJRl.tJCiiNl, ilgi yazrnrz. sayrlr 1 ih : 19.06.2007 rc I1.05.1.1iGM.4.14.00.14.10-9,162
lanzrm r$olup.bu hususta

gcrckl cl ilgi yazrckiDdcgdndorilcr yazrlaflilzcrindc ginrdcrilmiilir. cdilcnllkspc{iz flrpor ilc birliklc IlilgilefiniTc.r17.dcrinr.

EmniyctMildiit\ 4. SrDrf

llKIJ,R: l- llkspcrliz llaporu(l adcl, 1 sayfa). 2 Miihiirlnzariigindcl(l) adclbclgc vc bif rahsa ail(l) sayfanr kayesc clyazrla|.
itANBUt. vxrmcad A ll ol Ki{ r- J4091 1 (r l . l : n ( 2 1 ) ) 6 1 6 7 6 6 l : a k s r( 2 1 2 ) 6 i 6 29 7 1 t: n.sh: inn Llirkrl sov.rr(rDrstrcl)nhiriDriDlrl(ltlqr.l nsl (inr Et ('9a!) Al'nrrrI It]gr !gilrr AY( l1l'd elc)

TMN|Y€T MUDURI,U6(j GENET KBiMiNAt Polis I-ABonAIUVARI I.AR BA5KANttiSl DAiREsi
isr$xnraut KR|M|NAL paLis

EKSPERTIZ RAPORU
M,D'RLUC1 LABaRATU7ART

ts'r'ANBt]L
I9 06.2007

UzrnanLkNumarasr

: I l t r l , N 0 / / 5 t 1I

(Yazr Giin ve Sayrsr)

1 ( ) r ar l e J ' l i r c a d e l e$ u b c M u d u r l u i i i 1 9 . 0 a i . 2 0 0 '8 . 0 5 . I . l l c M 4 , 3 4 . 0 0 . 1 4 . 1 0 9 4 4 , 2 . /

ELSp_erliz
Ekspere Veril€qlgy-a

,,-: Il
:

yazrs

t.tkiki

letk j.k konusu olar.ak gonderilen; (l ) :Idcr e17q\siz n;v1 dosya kadldrna mirrekkeplr kal.mle yazrImlQ e1 yrzrLafr MUI(AYESEYEESAS
l4L . L. \ "

renk

o

b.rLir:Li lcrok gbnrler..iLcn bLr yazrsr ornekleri .

sayfadan

jbrr.L-

J,

cL

R A P O R
j.k ijr,usu oi-arak gor.deralen;

te:k ':llii^

oaltttNiM DI,xt..." ib:rrcli b lqls:ry:irNa Ailt \ / l , i : l o y / \ r )r yrlr l.r llc baslayi]r .iizqisiz dosya kad .lrna mavl r.ak mlirckk{rpli yazrlarL ile Muzall'er'lllKir! islml i :iahsrnmclcrrt: k. orl.c yazilmLi e y.fdrJr,Vl.r y.rzLLarL vsll 2000 vc dji.:r nuiayosr-. .l oplrik cjha/lar yazrl:rrl k;rrSrLrklr oliir:rk n.:cL.fini:- v. neLicedo; t e l k r k k o n L r s uc jlo MLiT.rflcr IllKlN isimli j1rllkilyosel yazrlarL arasrnd;r $ahsrn mcvcut k . l q r a i i k v e k ; r r . k l - c r i s li k o z c l l j k l c r y o r r i n d c nl l g i k u r u l a n a m r s l r l ' ! O ' l ' :l i . r r , o r r _ n u } l l - oy a L r n k t e d i r . vi

A s i sT A N

!llhcm

u,tuz

Sayfa / 18 8 .t r , ,r I---._ . _,1I .'' \'-r i stRANoADtvEsoyADt oGRENIM DERI I RECEP TAyyipERDO6AN UN|VERSITE 2 ER-TUdRUL GUNAY UNivERsITE 3 EDIBE SoZEN .UI\|VERS|TE - aiRFAN UNDUZ G UN,VERS|TE : -; "'''1"SNlVERsirE 5lMUsrAFA ATAS 2:
BAYRAKTAR ] ,-, 7 NUSRET . / . . . 8 [ , 4 E H N sE T [ , t E N , EK 9 O Z L E [ P4 L T A N O G T U R K O N E , I L 1OHASAN KEMAL YARDI\,IC|

, I ,

f-,: i'rr,iil, ;i: j l..l.r\r ij>i
| -r .' : , "" ,. :._.. ,r ,.,-ir,,, ., .\. ., , . L,
j t , i '

-.-- 6r\4EsuDE NURsuNA t\,,lEMEcAN uNivERsirE
UN|VERSjTE uNivERsjTE 0NjvERSiTE UNjVERS|TE

' . _ t ., .{ .r..*.,' -..,' --,,- :'-' ,--,r. .I
rqr( ,e ..1

,11.. *-.,'

r. .

,".,

' .. . _1 ,." ^", ": . , - - \ . .

,2 I\,1EHI\4ET BEYAZIT DENIZOLGUN UNIVERSITE 1 ' ] J D R IG U L L U C E : S .i UNIVERSITE J d J S M EU Q M A : . . : . ] UNJVERSjTF -. GUzEy UNIVERSITE ,9r{i::15NUN,AN I 6 R A h | MA K D o G A N E LISE

I8AEDULKAD|R ABAMOR UNIVERSiTE OMER IeTALAIlqoz UNIVERSiTE pAKSOy pAKSOy 2OPERIHAN zorERtHAN SEVENCAN UNIVERSIIE SEVENCAN UNIVERSIIE
22ISI\4AIL BUTUN 23AHN4ET HULUSI BATU 24HULYA GOBELOCLU UNIVERSITE UNIVERSITE ONIVERSiTE

ili : iSTANBUL sEqrM No QEVRESi | 2 q;KiiaatAaJ idjll-n/EKiLi sA rrst ; zi
SIRANO ADI VE SOYADI 1 HAYATI YAZICI 2MURAIBA9ESGIOGLU qUBUKQU 3Ni[NET 4 EGEMEN BAGI9 5BURHAN KUZU 6AYSENUR BAHqEKAPILI TOtvtER DTNQER 8OSMANGAZJ YAGMURDERELI 9CANAN KALSIN 1O NECAIBIRINCI I l ALAATT|N BUYUKKAYA 12RECEP KORAL l3SEVIMSAVA$ER l4ATILAAYDINER 15IlIUHAMMEI YENEL 16HAYRIBARA9LI lTCANAN BAYKURT 18OSI\4AN KOKSAL 19HiDAYET tgtK 20 MUAI\,1MER BIRDAL 21AYHANDOGAN

-'.

l i t

OGRENiM DER, UNiVERSITE UNiVERSITE UNIVERSITE UNIVERSITE UNJVERSiIE L,NIVERSiTE UNiVERSiTE UNJVERSITE ONIVERSITE UNIVERSITE UNiVERSITE UNIVERSiTE UNJVERSiIE UNiVERSITE ONIVERSITE UNIVERSIE UNJVERSJTE UNIVERSiIE ONIVERSiTE UNIVERSITE UNIVERSITE

iLi: |STANBUL g so s E C i ME V R EN i : 3 M|LLEWEKiLi .25 9rKARACArlt sAytst
SIRANOADIVESOYADI 1ABDULKADIR AKSU

oGREN|M DERI

lii
T.C.

g,acn crz,l uenxEMEsi (cMK. MADDEsi connwi) 2s{r. irt
SORGU ZAPII

isr,lxrur,

SORGUNO: 20{780

r,lxiv ru.rip

tiDnis.ls.ll-lzlzl : BEYHAN KENEZ95529

Silaht Ter6r oqitiine tiye Olma,DevlerinciivenliEine iliFkin cizli Belgeleri Temin EtrDe Silahfi Terbr Orgiifi Kurma yeya Yinehte sugundanpiiphctiler hakJoada Istanbul (CMK. 250. maddesi lle G6rwli) Hazrlrt Biirosu'nm 1910612007 tarih ve 2007/1536 soruttlrma sayh yazlaflyla birlikte tutuklama istemiyle mevcuden giinderilmekle 3842 Sayh Kanurla delipik 1412 SayrhKanun ve CMUK'nun 108/5maddcsinde beltutilenpartlar lemin edildiktensoorapiiphelilerhuzuraahndr,kir ik tespitinege9ildi. Sipheti Mahmutdztiir* miidaf,i Av. BurhanettinAkttut SiryheliMuzafferTekin miidafii Av. OsmanAydft gahin dogumlu, ORDU, CAMA$ SOKEN KOYU niitusunda kaytft^ Esenpehir Mah. 19 Mays Ca(. Deniz Apt 27/14 V$tral$e/ ISTANBW adresirde oturur. Evli,3 qoouklu,ticatet ile ultagr, yiiLksekokul giire sabrkasrz, mezunu,ifadesine YTL, ayhk geliri ortalama 1000-1500 iizerine kayth arabasr var.

Stiruuf,i um'rur

.6zrunx-ari

ve seiME ogtu 0u0l/1962 FATSA

SunIELi MUZAFFERrtxix-seriH

RACi ve HANDANo!t1 28/10/1950

C

QANKIRI dogumlu, ISTANBUL, EMII{ONU, KATTPKASIM dAtusundakayrth- Dok or E*itr Cad-Bahai ApL No;2 D:lf Giizepe Kadrkdy/ISTANBUL adresindeofi[ur. Evli,l goctklu, emeHi subay,yiksekokul mezunqifadesinegiire sabrkauz,aylk gelfui 150G2000 YTL, iizedne kayrth hisseli diikkanl ve annesinden kalmahisselibir arazisi vat $irpheli Mahmut Ozffuk'e istanbul C.Bapsavcrhlr'nm tutuktama talebi ve ekleri okundu,sugu anlat dr.CMK 147.Maddegere$nce haklan hahrlatrldr. gtpheliden sorutdu. Fiipheli /Haklanmi anladrm,satrrnmamryapacalrmdedi.

gtlrmr,i

MASMUT ozrunx

soRcu I'E SAVIJNMASTNDA / Ben asker

k(q--

I

emeklisiyim l0 yrl ticaret ile ufragyomm. Oktay Yrl&nm ile 199+1996 yrllan arasrnda meslekteg6rev yaptlErrrlzdandolayr arkadagLlrmrzvar.2003yrlrnda OktayY dlnm emokli olduktansora birlikte 6-7 ticaret yaphk. GiiLvensizlikten dolay aynldrk.Aile dostlulumuzu dahi kapatbm.Benimiplettilim anaokulu vardrr. Ticaret i1e ulrapryorum insanlara faydat olmayagahpryorum.Aynoa oil sahyorum.67 )aldf bu iti yaplyorum.Benimsilahh iirgut fuil ile bir ilgim yoktur.l0 Fldau beri wine gidip gelenve ticaretile ulra5anbir insarrm dedi. Sonrldu/MuzafferTekin'i 27 yldf tsnmm.Benim ast subay olnama yardrmcr olan Mvzatrer Tekjnlir. 1984 ytlndanl99S yrlna kadarhig gttrii5medik.Emekli olduktan sonra Istanbul'ageldim. 1998yrhoda Kadlkiiy Ahyol'da tesadifen ka$rla$trk,Muzaffer Tekin de fuil oil iFi yapnU iqilr 1998-1999y latl arasmdabanayardmcr oldultr igin aramrzdabir g6riil iligkimiz vardt.2006 y r Dan$tay olayna kadar kendisine saygrm devam etti. DantFtay olayr olduktan sonra evime geldi. Betr bu olayda Muzaffer Tekin'in isminin eg$Bni bilniyordw. Sabableyinkabvalh alnak iqin Bat*^ap gidip gcri ddndiigitnde )ttlupaffa Tekin'in kendisini brqaklamrpoldugu haldeyerdey*nlrnr giirdiim. Kendisine
/

l."l''.1 i

1t4

r.c. israrr'nn c-ldn cnzl uanr<nmsi1clrx.zso. onnsi ir,nqinrwit nrt
Sorgr No : 2007/80 sotdum.Niye kendinizi brgakladllrrzdedih. O da " Dan6tay olayba beni de kanltnyorlar bonim aanettirici oldu!,,umusiiylediler.Bunu kondime yediromedim-Bu nedenle kendimi bqaklzdrra dedi.Doktor gafrrmama eogel oldu. Daha sonra emniyeti atadun Arkadatlan aradrm.Daha sonra hastaneye gittik.Daha sonrabu olay izedne Ankara C.Savcrhgrna ifade verdim ve serbest kaldrm-Muzafer Tekin benin komutanrm biiyiifum oldultr igin senede ve bir kag kez giirirptiik ancak araya mesafekoydum . Srk sft giiriigmedik.MuzafferTekin ile ilgili soyleyeceklerim kadardt dedi. bu Soruldu/Mehet DemiftaSl tatrnm. Anoak Mehmet olarak biliria soy ismitri biltriyordum. MehmetDemirtapilel994-1996 y lafl arasmda Kilis Antep'deastsubay olalaft g6rw yapar*en bi"jm askerimizimit.l999 yLnda Oktay Yrldrnm Istanbul'a geldi!,inde beoi ziyaret etti. Bir iki gih soma yakmdaKilis de askerlik yapan benim pofifim Mehmet Demirta$ oturmaktadr- O nu ga$raym b ikte giirii5clim d€di.Bunun iizoine Oktay Mehmet DemiltaFl qalfdr bir pastancdeg6riiptiik.Daha sorna ailesi bcnim aile yaprma uygun oldulu igiu aiteoekgir-qneye bapladrk.Kendisinin LPG istasyoN vardu.Ara sua ulnyp kendisinden altyordum gaz dedi. Soruldu/Ali YiEit'i daha6ncede! tanrDryorum ercak Emniyette resmini g6sterdiler, resmini giimnce Mehmet Demifta$'n yannda gahFtrEulve yelenlerinden birisi oldugunu anladm- Ancak kendisi ile bi konugmam olmamamrphr.Ali Yi$th b€.im hakkmda Emniyeneve Savcrhk'tlavermip oldulu ifadeleri kabul etimiyonrm dedi. Somldu,/ Benin Varanseveer CiigbirtiEi ve Kuwal Milliye Derae$ ile bir ilgim yoktur dedi. Soruldu/Evimde olo gegirilen boF kovanlan Atemdar dati ahp alanmdan topla&m.Alemdardakiat4 'l,n' daha ihceden askerialandrpimdi sivil olmup.Bende merakh oldugum iqin bu aflt alanrndakikovanlan topladrm.Evimde ele geqiilen 4 adct fiFek kuru srkrtabancama aittir. $arj6r de tatrancama aittir dedi. Dopudur bNA dttir dedj. $iipheliye C.Savcrltloda ve Eoaiyetteki ifadeleri okundu,l $ipheliye wfute yakalaran bo! kovanlara ve dolu mermilore ait ekspertiz raporu okundu./ Diyecelim yoktur dedi. $ipheliye /Yakalama,ev amrna ,ip yeri aramave el koyma tutanaklan okundu/ Bir diyecelim yoktur dedi. $iipheliye AfiYigt'in hakhndaki Emniyet ve Savcrlk ifadesi okuudu/Kabul etrnivommdedi. Siiphelie evinde yaprlan aramadaele gegiril<r belge ve d6liumanlar okundry'Bir diyeceEmyoktur .Benimsilahh iirgiit ile bir ilgim yoktur , sugsuzum dedi. $ipheu Mrhmut dztiirk mnrhni Ay. Burhanctth Aktiirk /Irdiivekkilimin hakkhda en ufak bn suqS[phesiyoktur. Sueunvasf ve mahiyetilrinde!.igmeihtimali vardrr hatta berrat etmesi kuwetle muhtemeldi.Sabit ikametgah sahibidt- Ipi gucii bellidir. Tutuksuzyarg anmasmr talepediyorum dedi.

$ipbeli Muza{Ter Tekin'e istanbul C.Bapsavorllr'mn tunrklama taiebi ve €klsri okundu,sugu ajrlztlJ.ldl.CMK . Maddt gere:giiceh*laflhallrlanld'' 147 Siiohelidensoiuldu. gripheli /Haklan$ anladrm,saltnmamr yapacalrmdedi. $IIPHELI MUZAFFER TEKIN SORGU LE SAVUItMASINb4!/Suqlaurar kabul orum.Tcritle Miicadeledebu CD'nin agdlmrrr giisterdiler,;.Agrbrq gdsterilinc€iitrce ": '.
r:,

r.c. isrANrw c.ed|R cEzAMAmcMEsi (cMtc 2s0. iLE MADDESi GriRf,vlil
SorguNo : 2007/80 fotograflar oldrEuDu g,iirdiirn fotopallann aileme ait olduEDnudu,siindiimaacak yalondan bakmcabana ait olmadrlgm giirdiim bu CD dn Dan$tay olayr $Ia$lnda evimden giden elyalara kangtgtnl bu e.,syalar bidike geri diindiiliiurii diigiiurdiiLrn, sonraSavcrBeyin ile daha kendisinin bi asker pahrstarafindan dolandnldrlrna dair bir dilekqeyi oL:umasr iizerine otayl hatuladm.Bu kaseti biiroma Mete Yalazangil isimli pahsrn brraknlmr anladrmaucak ben yokken bfakhlr iqin ne zamanmsrl bfaktrlrm bilmiyorum.Benbu kasetin varhlmdan haberimolsa idi bilgisayanmdaqaqrpincelodim. Ama biiyle bir kasetinvarhfondanhaberim olma&gr igin incelemedin. Biiyle bir kaset olsaydr bilgisayar kaytlarmdan anla; rdr.Ben pimdiyekadar hig bir tirgilt kurmadm ve 6rgiitiin igeisinde deyer alma&m. Son zamaularda ismi duyulan Kuwai Milliy€ gibi birgok Dernele srcak bakmadrm ve higbirini de onaylamadm.Milli Miicadele sfasmdaverilen bu miicadeleyipimdi Tirk Silahh Kuwetled yiiritmektedir.Bu nedenle demeklednbig birisinde yetalmadrmdedi. bu Sontldu/ Oktay Yrldrnm'r 1998 yrluda Mah-mut Oztn* va$taslyla tanrdrrL0ktayYlldmm park hizrnetini yapryordu.Busrralardag6rirptik dahasorra emetliye aynld emekliye aynldrktan soffa da birkag kez giirtrptii& ancak 6 aydan beri giliitmiiyoruz.OkayYrldrnm'rn winde yaprlan aramada el bombasr buhmdugunu ,bir gazatecinintelefon ile axamasr iizsfine iifendim. Daha sonra gazetsalet benimieg6riipmek istediler buromageldiler bana bfukaq sorusordular.Onlam Oktay Y dam'r evladlm gibi severim diin:st bir insandr , biiyle bii pey yapaca$na kesfulikle inanmryorum dedim. Osrada 6nitnde PostaGazetesi vardl gazeteniniizerinde bir sand* , sandrlm igerisindeel bombalan vardr,.el bombalan pashydl bu tesimled gzzetecilere giistererek bu €l bomlalannm pash oldulrmu firny€ tertibatlmn olmadrlrar siiytedirn bu resimlere gilre kullanrlacak dwumda olmadrlmr ifade ettiur.Ay'nca gafretrcelere baFtaolry1f enddiyete ilk intilat ottiEini gcreHi arattumanm yapdaca& siiyledim bu konuda yonrm yapmak istemediEimi s6yledimamatahrik sonucunda yaptm dedilukandah a4rklamayr Soruldu,Mehmet DemirtaFve Ali YitiE'i tammryonrmdahaiincehig giirmedimdedi. Soruldry'Kuddusi Okkll bana2004 yrLnda Vatanswer Kuwetl€r GiigbirliEi Istar$ul Subesinikumaya qahpanHiiseyin Giidin ve lbrahim Ozcantan$nrmr$lardr.2 ay beraber olduk daha sorna da bir iki defa giiriiptiik. 20M yLnda VatanseverKuwetler Gigbirlili ile $ubesinikurmaya qalrytrklandihemde banaDwlet yaprlaomasr ilgili bir mastergalryrnast yapuE$ siiyledi bu kitabr banabuakh tetkik edermisin dedi ben de o zamandanbu zamaaa hig bakrnadrmbiiromda oldullrau bile bilmiyorum dedi.Emniyettegbstordiler o zaman giirdiim. IqeriEini okupnca sagma oldulunu aaladlmdedi. Soruldu,iRafet"Arslan Erdem Aslan benim yanmda gal$ryorlarRafet Aslan b€nim ve $ruf arkadaflmdr Malulen emeHidir kerdepininde durumuiyi olmadrgrigin benim yanmda cahiryodar dedi. Soruldu,iB.eDAli Yigit'in srnniyette ve Savc rkta vermip otdu!,u ifadeloi kabul BenUruaniyeye bir sene igerisinde I kez arkadaprmrn krmra renkli bir cipi ile gittim d€di. Soruldu/Gladyo yaprlanmasr iqiresinde yer almadrm.B6yle bir yaprlanmann ne oldugunuda biltdyonrm dedi. $ipheliye C.Savctltltndaki ve Emnjyette vomiS oldulu ifadeleri okundu./Dolrudur banaainir dedi. ve Siipheliye yakalama,arama zapt ctne tutanalr, ev alatna ve el koyma tutanaEi , diikiiman inoelerne tutsflaklan, inceleme tutaaaklan, t€spit tutanaklan,telefon inceleme tulanaklax! 16 Nolu CD dn ag rFdaki git iintiileli CD igerilinde yer alan belgeler , okundu/Bir diyecelim yoktur biraz dnce bu CD nin ip yerine nasrl girdilini arzettim,benim bilgisgar konusunda fazla bir bilgim yoknr CD giiriint erneipini .dahilqam: yaptrryorum

,',i"zli.-

. ::\

T.C. ISTAI'BTIL 9. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMI( 250.MADDESITLEGOREVLI) SorguNo : 2007/80 bu konulardatekoik bilgim yoktur dedi. $iphdi Mrzrfier Tekir mtdafii Ay. Osmrn Aydm $Nhil / Miivekkilimin savusnasrnaalten kathyorum .Gizli betgelerin igeri$ belli de6ildif.Bu belgelerin gizli belgelerolup olmadr}nn ilgili kurumdansomlmasrgerekir,gizlibelgeler oldulu iddia edilen belgelerin gergek belger olup olmadr!ffrn ilgili k\ruodaq sorulup tespit €dithesi gereklrekedir.Aynca anladrlrm kadanyla bu belgeler2003-2004yllanna ait belgelerdir.Bu belgeleriniq€nidnh ilgili makamlara sorulup oralardan derecegorgokolup olmadrlmm ve no temin edilmesiniqsaknca yatatlp yaratmadrlmh tespit edilmesi gerekmelledir bu belgeleri miiv€tkilim kendisi temin etm€mistir.Bihosuia nasrl geldilini keqdisi Fkanda agklaE$hr.CD de hem resimler mevcuttuThem de belgeler mevcuttur alml CD de resinrledn ve belgelerin birlilte olrnasrmiiLrnkilrde$ldir 6yle bir belgcnin ilgili k|Iuuda resim ile birlikte yer almasr miiokiin deEildir.Miivekkilim sabir ikametgahsahibidir. Tiirn deliller €man6ft6dirKarart acakherhangibir delil yoktur. TutuksuzyargJanrnastDr talep ediyonundedi. Soru$turma ert*akr incelendi.

,tu,

GEREGIDUSUN
l-$iipheliler MUZAFFER TEKIN VE MAIlrvruT OZTURKta suquisledifme dair hakktda kuwedi sug giiphesini giisteren bulgutann varlllr delillerin yok edilmesi, gizlerunesi veya deliptirilmesi Suphesininvarl$ CMK'nun 100/3. nkrada iin giirtlen suglardan olnasr , sugunyasal yaphnmr dikkate ahurak piiphelilerinCMK'nw l0l.Madde gereffrce TUTUKLANMAI" RINA, Haklanda yeleri tadartuhrklamamiizel&eresigkanlruasna, $itphelilerin tutrklandr!,rmnyahalanna veya belirleyeceli bir kipiye C.Savcrhlpca haberverilmesine. IGrann igerilinin pnphetitere siizel olarak bildirilmesine,(Bi{dirildi) Ewakm ikmali iqin C.Bapsavcrhlma giinderilnesine, Karann tebliliaden itibarer 7 gtn iqerisindc mahkememize verilecek bir dilekge veya mahkememiz katibi veya cezaevikatibine tutbuulacak bi. tutunak ile itiraz yolu agl ohnakiizere kararverildi.($iiphelilere itiraz yolu antatrldr)19.06-2007

9npheli

Tekin mfldrlii Av. Osman Aydrn

$iipheli Mehmut tiztiirk mfi dafii Av.Burhanettin

4\,

4t4

lri):\
T.C.

isr,llnur, cultrunryrr nl6s,tvcn rir
(CMLmn 2so.Maddesiyle Yetkili Biiliimii) Soru6turma Biirosu Sorupturma | 200'111536 No t9/06/2007

isrANnuls.A.iln cnzau,lnxrunsi Nriserci Hari nrr- e icirrr
Devletin Givenliline ilbkin cizli Belgeleri TeminEtme,silahh Terbr(irgiitii Kurma veya Y6netmesuqlanndan Muzaffer Tekin ve Silahlt Teriii 6rgiit[ iiyesi olmak suqundan jle piipheli MahmutOztiid(soruttxrma evrakr rnevcutlu olaEl giirderilmip olup Sugun vasrf ve mahiyeti, mevcutdelil dulr-rmu deliltoplama qaLpmalannln ve devam etmesi hususlan giizitniine almarak CMK.100 maddesi uyannca ayn a].n TUTUKLANMALARINA. Evrakrn ikmali igin iadesine Karar verilmesi kamu admatalepve evrak tevdii olunu.

oz #',yu tsttt

Sorultuma evrakrile birlikte nevcutlu giinderilmipolup, soryusunun yaprlarakCMK 100. Dd.ye gii.e tutuklarmasrtalepedilen Fiiplelinin/piiphelilerinkimlik ve s!9 bilgilerij 1- MAHMUT OZTUR]< ALi ve SAiME'derolma 0l/01/1962 dogumlu. sug : Silahh Ter6rOrgiitine 0ye Olma 2- MUZAFFER TEKIN SALIH RACI ve HANDAN'den olma 28/10/1950 dogumlu. Suq Ilipkin Gizli Belgeleri TeminEtme,SilahL Teriir ..:DevletinCiivenligine Orgiitii Kurma veya Yiinetme

'+3
cuMHunivnrsl$slvcrr-rcr
(CMK.mn 250.Maddesiyle Yetkili Biiliimii) Sorupturma Biirosu Sorulturma No t 200'7/1536 SORGULAMA TUTINICT (SnpheliIqin) IFADE VERENIN * 'I.C. Kimlik Numarasl Adr ve Soyadr Vekil

. T,C. ISTANBUL

55435029'1 44

Nruz.cprsn rBriN
Av. OSMANAYDTNgaUil, ISTINBUL e4,.., ModaCaddesi GiirelApt. No.17613 Moda/Kadftdy Kadrkby ISTANBULTBB.No.r15020 / SALIH RACI - HANDAN CANKIRI - 28/10/1950 EMINONU / ISTANBUL DoktorErkin Cad.BaharApt. No:2 D:13Giiztepe Kadrk6y/ ISTANBUL

Babave Ana Adl Dofum Yeri ve Tarihi NiifusaKayrth Oldu{u Yer lkametgahYahut MeskenAdresi

Ilyeri Adresi Varsa Telefonu(Ev-I!-Cep-Irtibat) FaksNumarasr Elektronik PostaAdresi Meslcgi,Ekonomik Durumu YTL Emekliasker 1500-2000 Medeni Hali, QocukSayrsr Evli - I gocuklu IfadeninAhndrgrYer BaFsavcrllEr Bepiktaf lstanbul Cumhuriyet Ifade vereneyiiklenensuq anlahldr,miidafi seqmehakkrmnbulundulu ve onun hukuki yardrmlndan yararlanabilcccli, miidafiin ifade alma srrastnda hazrr bulunabilecegi, miidafi segccekdurumda degilse ve bir miidafi yardrmrndanyararlanmakistedigi takdirde Lendisine baro tarafindan bil miidafi giirevlendirebileceli,yakmlanndan istedigine yakalandrlrnrn aqrklamada bulunmamasrrun derhalbildirilecegi" isnat edilen sughakkrnda isteyebileceli kanunihakkroldulu, Fipheden kurtulmasr somutdelillerinintoplanmasml igin aqrklandr. kendisine hanrlahltp SORULDU : Emniyet MiidiirliiEiinde verdiEimifade doErudur,aynentekrarederimdedi. Bea 1985y lnda KaxaKuwetleri KomutanllEnda yirzbapr iln riitbesiylebir olay yrhnakadarkardetimpetrolciiydii, resen emeklicdildim.Bu tarihtcn sebebiyle itibaren2000 tekstilve diger yan onunlabirliktepetrol ofisi bayisiniKadrkiiy'de iflettim. A),nl zamanda petroli;ini brrakttk.Suanda herhangi iF yapmryorum, bir iflerle de iltigal ettik. Dahasonra Ahehildc miras kalan bir ancakkardeiimlebirlikte halenortakhErm dcvam etmektedir. giftligimiz vardrt bunungeliri vardrr. Ayhk gelirim ortalama2000 YTL civanndadrr. dedi. Kadlk6y'de oturduEum kendime o ev aittir. Halen evdeoturuyorum Ben Oktay Yrldnm ve MahmutOztilrk'iitamnm,MehmotDemittap Ali Yigifi vc

,t tantman. gelmiFti, ve MahmutOztitk 1982yrlirnda oradatanrdrm, rdvuF eqitimbbliigiine

k

'r

kendisinin astsubay olarakorduya Lahlamasm saEladrm, liyakathbir insanolduEuiqin ona yardtmct oldurn. 1998 y ma kadar da bir daha gdriipmedim,1998 yirnda tesadiifen karfrlalt*, dahasonragiiriipmelerimizi siudiirdik. Tahminimce 2000'li yrllardakendisi de petol ifine bafladr. Ben deeskitecriibelerim yardrmcr sebebiyle kendisine oldum,kendisiyle ortaklElm yoktu dedi. Bunun drpmda kendisiyle giiriipmem, evini bilmem, epini dahi tanlmam. Ancakher ihtiyacrm oldulunda kendisibeni krmayrpgelir. OktayYlldlnml da 1998yrlrndaMahmutOztiirk ile ka4rlaltlElmrzsrradadrpanda bankta oturoyurdu, beni giiriince ayagakalktr. Ben Mahmut Komutanrmlabirlikteyim, ilk defa birinin arkasmdan biiyle koptuEunu giidincesizin oldulunuzuanladrm dedi, kendisini tanlth, biiyle tamfhk. Kendisio d6nemparkhizmetindeydi. giifiiftiik, Birkagkere telefonla daha sonraHasdalkrplasrna tayin oldu. SaE[k sorunlaflsebebiylc bendenyardlm istedi. Birkaq seferde doktor ve hastane yardrmcroldum.2003 yrltndaemekli oldu, konusunda emekli olduktansonm Mahmutile Eminiinii'nde nargilekafe gibi bir yer aqtrlar,zaman zamanburaya gjdip geldim. Daha sonra burayl kapattr,arabaallm satlm ifi yaptlEtnt duydum, ayakiistii iller yapryordu, bir iFiyoktu. belli Kendisi ile gesitli etkinliklerde,aqrk hava toplalhlannda,Bal,ragrnaSahip Qrk mitingi gibi mitinglerde geldili zamanda ugrardr, giirii5iiriiz. birliktelilimizoldu,Kadrkiiy'e 6 ay iinqe bir yerdebir hatayapmrftr,o hatasrsebebiyle giiriipmiiyorum, ay kendisiyle 2 ladai 6nce bjr sefer telefonla hatrrnt sordu. Yolun oldulunu ve giivenlik iFine girdigini siiyledi.BEn ipegirdilini o zaman yokturdedi. iilrendim.Bunundrprnda giiribmem da Soruldu,medyadaqlkan haberlerin krsmr qa4[tmadrr, bir ancak bir krsmr benim beyanlauma uygun ve yakm beyanlardtr. beni arayanZamangMetesimuhabiren Ilk olayl yeni dogdulumuve ancakoElumgibi sevdilimi ve inanamadrlrmr Daha sonrakj siiyledim. gazetecilerle yerde siireqte bir karprlaptrlrmda karprsuqlayrcr bana ifadelerle sorularsordular. Hattakaranl* iflerle amlyorsunuz de Dantptay sugsuz oldulum halde dediler.Ben olaylnda qlkan yazrlao bclirttim ve bu konudada Oktay Ylld lm\n siiyleyip basrndahakkrmda siiylemedigi belli olmayan beyanlar miimkiin iizerineve bu beyanlann sizinelinizegegmesi deEildicnereden bunlan qrkanyorsunuz giirdiiliim el bombasr ded)mve postagazetesjrde resimlcriiizerine zaten giirirnen ancak bu bu bombalarm haliylepatlamayacaEmr ta! niyctine ahntp birinin kafasmaatrlabilecelini,hurda olarak kullamlabilecelinisbyledim.Ayrrca gegmipinde ferefi ile silahryla orduyahizmet etm+, Fimdi de kalemiylehizmeteden bir kardcpimdir,bu iplerin iginde olacalrm diipiinmiiyorum dedim. bunu demektckiamacrmda Danlltay sal&nsr sonrasr elini ilptiliim kendilerini biiLyiikolarak g6rdiigiln ve yardrmlannl beklediEimkipiler arkasrmdiiniip gittiEi halde, Oktay Yrldnm vefa hissiyle bana canl giiniildenyardrmcr olmayagahgtr, destckoldu, bu sebeple de onun kiitii giiniindeiyi ben niyetimiaqtkladrm. piyadeastsubay Hasdalkplastndagiireve Kendisi 1999yllnda tahminimce olareLk geqti. ba;ladr, yrl sonra levaamsrnrfina bir da parmak izinin Oktay Yrldt m'a ait Ben giizaltmaalmdlErm srradabombalardaki bornbagrkartmasr bir oldulunu duydumve pokeoldum,ancakbir astsubayln karargahtan ve subayrn kolaydrr. takrmkomutanlan tegmen astcEmendir, bombaqrkarmasrndan Gcnelde q*anlmasriqin yoksaastsubay gibi olabilir.Ancakbanagiisterdilinizresimlerdeki sandrkla miihilnmat sorumlusutanrdrktr, yada kendisi mirhimatql olarak giirev yapmrltlr, yoksa ile gok talepiizerino zimmetle sirndrk qrkmasr zordur. Atrpzamalannda komutan da kendisinc ile verilen sarf malzemelerinden ahlam veya ahlmayanlzimmet tutanaEt atlFtansonra karargaha bildirir, bunlarda envanterden pekildediipiililr. bu Zekeriya yansrdrlrsrralarda orduevinde Soruldu, ben Dantptay saldrrrsrmn medyaya yemekyiyordum,eFim polislerin eve Oz"tiirk, ismailPaker,RafetAslan isimli anmla geldilini siiyleyince de eve iizellikleZekeriyaOztiirk ve Ismail ben
()"

Paker tarafindan eve gitmem engellendi. Bunun gerekqesi olarak.da evimdeki aramaya Sanyer eski savcrsrErtag Giray'la birlikte Zekeriya Oztiirk vo Ismail Pakcr dc gitti, dijndiiklerinde E.tag Giray bana seni bir giin gdzaltmaahnmamonumnu zedeler,ben seni kendi elimlegiitiirdicem, savctya teslimedecem ifadeden sonra bizzatseni alp grkrcam dedi. Bcn dahasonradeAifikyerlerdegizlendim,sonolarakMahmutOztiirfirn villasmagittim. orada haberlerde hiirriyet gazetesinde manfettebenimle alakafi alrr suqlamalar igeren giiriincebunu onurumayediremedim. baphklarr Benim ordudanatllmamharicindeorduya karFlqok ciddi bir muhabbetim vardrrve bugimekadaro kuruma lckc gctirmedim. Bu bir sebeple de tutuklanmam halinde sevdilim kunmum zamr giirecefini diipirndii!.iim igin intihar etmeyekararverdimve brgalr kelimeisahadet getirerek defa giilsiime sapladrm. 2 Evde kimse yoktu, 10-15dakika sonraMahmut Oztiirk banayiyecek gctirmck amacryla geldi,beni giirdii.Telefonla.Yurdakul isimli arkadapmr araml!,o da yakrnda oldulu iginde yamnda bulunan Zekeriya Oztiirk ile birlikte beni hastaneye giitirrijyorlardr. Ben arabada beni siirekli gezdirdiklerinifarkettim,beni hastaneyegiitiirmedilcr,siirekli dolaptrlnca kardepimin haberiolmup,bunlan telefonlaarayrphastaneye giitiirmelerini sdylemip, ancak benim bildilim bu pahrslar basmmensuplanile irtibata gegmipler. olayr medyatikhale getim€ye qalliryorlarmrp, kardepim Rafet Aslan vasltasl $hrslaraulaltp Rafet Aslanln ilc gayreti ile beni hastaneyegiitiirdiiler. Daha sonra da soruiturma ile alakalt hakktmda takipsizlik karan verildi, hig tutuklanmadrm dedi. Dahasonraismail Paker'inasrl admm TolgaPaker oldulunu iilredim, kendisini devlete hizmct otmi! biri olaraklanseettiEinihatta Tarrmve Kiiy lpleri BakanLlrndakadroluolarakg6rev yaptrllnr siiyledi. Zekeriya Oztiirk ise emekli binbapr olaraktanlyordum, ancakdahasonrayiizbapr oldulunu basrndan iifrendim. Kendisiqok uzaktanakrabamzolur, ancaksamimiyetimiz yoktur. Ertaq Giray'r ise lsmail Paker vasltasl olaydan I yrl iincesinden ile gittik, bir seferde bir tamnm.B seferbiirosuna yemelindeberaber akpam olduk,samimiyetim yoktur,ancakbu olaydabenimadrma iradem drfmdaarkadaflalmln zorlamasryla benimvekilligimi ihstlenmiftir, ancako d6nemde siirekli aradrgrm haldeulaiamadlm dedi. lsmail PAker ile ilipkin 2004yrhnda Anlara'daVatansever Kuwetler Giig Birlili Hareketiisimli bir olufumunistanbul giiriipmelerde bulunduk,banaolupumun fubcsj iqin baprnda HasanKondakql Pala'nlnonursal siiylediben de bu niyetlebiraz balkanroldufunr-r ilgilendim.Ancak dahasonra baktrmciddi ve diiriist insanlann olmadrlrm giidinceverdiEi formlan yrtrp athm, 2-3 aylk bir siiregte dahasonra birlikteliEimizoldu. Bunundrpmda koptu. lsmail Pak€rile giiriiFmelerimiz o harcketten oldu ve benim tavsiyelerim iizerine ZekeriyaOztiirk de aym hareketin igindeydi,o da o harekettel ayflldl. Dahasonrabenimle irtibatlannl koparmadrlar. birlikte parli ve sivil toplumoluiumuiginde almadlm. yer Ancak Kcndim $ahsen hiqbirsiyasi aynlan bu hareketleilgilenmemden sonra benim aynlmam iizerine benimle birlikte getiripbununda liderligirnibenim arkada$lanm zaman zaman banayeni bir olupum meydana yapmamgerektilini siiylediler,6zellikle ZekeriyaOztiirk bu konuda gok lsrarc1ydl. O diinemben birqokinsanla tanlstrm, HiiseyinGbriim,IbrahimOzcan, KuddusiOkkrr isimli pahtslarla bu apamada da tanlFtrm. Fahrslar kendilerinibana abartrholarak tanlttrlar. bu milli mi.icadeleye HiiseyinGiiriin kendisini Kuvayi Milliye'nin.Marmarasorumlusu, dedesini katkfr olan $eyh Hiiseyin olarat tanlttl. Ibnhim Ozcankendisiniaprrrsol iirgiitlerden mahkumolmu! ve ceza yatmr! biri olarak tanrttr,bunlar ikisi kaderbirliEi yapnklarinl siiyledi.Kuddusi Ok*rr ise kendisinITU de AR-GE galpmalanyaptrlrm,fizikqi oldulunu teklifleriizedne Kuddusiokklr banas6yledi, olu$umdan bu birlikte yaprlan benimkopmamla giirilLplcrini ihtivaeden qalfmam dedili vc ipyerimde kendi yaprlanaramada bulunankcndi

t . ) )

beri yazrh:rnemde duruyordu.Danlftay saldrnsrnda yazftanem arandr,ancakbu ditnemdebu belgebulundu bulunmadr bilemiyorum. mu mr dahasonrabenden almanepyalar bana Qiinkih iadeedilmifti, bu sebeple d6nemde o incelenmip olabilir diye dtlLpiiniiyorum dedi.Kuddusi Okkrr ile zaman giirii;iiriiz, I yrldrr gdriiimedimdedi.Bilgisayaf zaman g*hlanrun yarunda bulunan AKP aday listelerinide Kubilay isimli bir delikanh biiroya getirdi, iizerindeki yazrlan kimin yazdrlrm ben bilmiyorum, ancak benim yazdrErmnotlar degildir dedi. Ifyerinde q*an dergiler, klasiirler banaaitrir,ajandamdaki bilgiler banaaittir. Yazrlannbir krsmrintemetten almmrF olabilir dedi.Herkesinulapabilecegi bilgil€rdir. ZekeriyaOztiirk sonNturmasrasrnda siirekli olarak Fettullah Giilen aleyhinde yanlar yazdrlm bu nedenle ar,'ukatrnmaraytp kiifiir ettigini, kendisinin de avukata kiifrir ettiEini anlath, ancak ben bunlarapck ihtimal vermedim, bunlan intemetten araFtlld1m ona ilifkin qtktllarolabilir ve dcdi. Aynca ZekeriyaOztiirk'iin Zaman gazeresinde yazrlariqrkhgmdan gelipki oldugunu bir hissettim. lahsln bana karprfikirlerindenet olmadrElnl Bu hissettim, ayrica Ertag Giray, Zekeriya Oztiirk ve Isrnail Paker'in diyaloglan g6ziiniine alnarak soruihma konusu yaprlmasrnda faydagiiriiyomm dedi. Soruldu,Kuddusi Okkdn bana vermipoldulu devlet yaptlanmasl masterplanml birazokudum,ancakiinemsemedim. Mersin'de yansryan basrna silahirzerineel baslpycmin etmegiiriintiilerindeki emekli kurmay albay Fikri Karadagbenim srmf arkadaprmdr.Ancak onun kurmupoldulu demekile benim gdriiplerim uyupmamaktadr, tasvipetmedigimiqin kcndisiyle bile giiriipmiiyorum, Daha sonra Kuway-r Milliye isimli bir dernc[in de kurulduEunuiiErendim,ancakiiye olmadrm,anoakbu insanlarkuvrr'ayimilliye ruhuyle degil rant elde etmekigin bu olupumlan olulturduklaflnr duydum.Kurvai Milliye demek milli kuwet demektir,milli kuvvetinbaplangrcr sclyar kuvvetlerdir. Bugiin igin de kuwai da milliye TtlLrk Silahl Kuwetleddir. bu gdrevi yaptrklaniqin ayrr bir olulumagerck yoktur dedi. Soruldu, o bclgenin iqindeki bazr biiliimler okundulunda gerqekten insanr iirkiitmektedir, de bu hususlann ben yazrhkonulara hiqbirinitasvipetmiyorum dedi.Belgede i1i;kin bazr baphklarsoruldu,BIZI AMACLARIMIZA GOTURECEKARACLARIMIZ NELERDIR: heniiz iirgiitlii degiliz, parasal giiciimiiz yok, YAPILANMA I baphkL yazr ticaret kokmaktad. BenPYK'nrn manaya geldilini bilmiyorum. ne Soruldu, PYK Yaprlanma2 planlama yiiriitmekurulubaplkh yazr baplkh.yazrda ve iainde PYK TESKILATIN EN UST BIRIMIDIR. DEVLETIN YENIDEN YAPILANMASININ TEMIN VE EYLEM AMACLI ORGUTLENME

FAALIYETLERINDEN SoRUMLUglnivioin. Ktir-tin

TicARI vE sryAsi

=€-,(

ALANLARDA PLANLAMALAI{ STRATEJILER VE UYGULAMALAR YAPAR. pael-ivsrl-priNlE cizl-il-iK BN tjsr ouzevoeDiR iqerikti yMr bencemasonik bir 6rgiitlenme kokusu vermektedir. Soruldu Yaprlanma 3 bapl*Il yazrda PYK iiye sayrsr adrllamaz, iiyeler deEi,stirilemez, halinde yeni iiye oy birligi ile.segilir,kabulttireninde vefat ritiiel uygulanrr, gizlidir, IHANET VE AYRILMA ANCAK HAXKA TESLIMIYET ILE OLUR, toplantrlar isimlerdeklarcedilmcz, isim kullamrlar, kod toplu seyahat etmezler bafhkll yazl tabminimce illuminatiden esinlenerek hazrlanmllbir dokiiman gerektir. olsa siireqlerlbapl*L yazriqerilindegizlilik mekanizmasr etmek, tesis Somldu, takipsistemleri kontrolve kurmak. iirtirlii iideneksisteminikurmak, ve gimek, iiretici olarakinpaat stratejik sektiirlere siireg2 planlamasiirecij yurtigi ve yurtdrsriirgiitlenmeplanlan yapma, muhazara stratejileri politikalarr ve gehstifrn*, teknolojigizli bir teknolojigeliptirme alr kurmalyrz,ar-gevs. , \

o l

.J+/2

, I

ai . v \

sikeq3 sosyal ekonomik ve etkinlikler, gerQevesinde yaprsrm sfueg4 hedefler brgiit oluiturmak, bryilt eylemcilerinin korunmasrm mekanizmalar sallayacak kurmak, haberleFme kontrol lojistik alt yaplsrnl ve kurmak, brrlmazbilgi bankasr, bilgidafrtrmagrmkurmak(elektro kipto) siirec srzma denetim 5. ve siieci I -devletin ipleyipinin analizini yapmak 2-Mevcut kadrolaraaltematifadaylarbelirlemekve eEitmek 3-Srzma stratejileri geliFtirmek(Yargr-EmniyerEgitim-Saglrk,lstihbarat-ordu-Sivil yeraltrdrgiitleri(mafya)-Sivil ToplumOrgiitleri kooperatiflerbirlikler- medya-camilerve tarikatlar 4-I)enetleme ve yorumlar leklinde giden siiregler dahasonra devam edenprojeler,diipirnceler krsmmda konumrn hayata gogifine yer iliFkinprojelerin aldrh yaz ar soruldu, bunlarKuddisi Okktr'rn giiriipleridir. kendisi bu gbrigleri qogaltmrp,kendine yakm gilrdi.ilii insanlara daErtmrftrr, pahsm kadaralmnhhyazmasr bir probleminin bu bu gbsterir, akli olduEunu ben giirii$lere katrlmryorum.Cumiuriyer vc Atatiirk'in kurduEu laik diizen puandainsanlara bu yeter,ayn bir diizenegerekyokfur. Hayrullah Mahmut Ak Yolsuzluk baphkh yazr ve devammdaki yazlar intemet qlktrsrdrr.Bunlar bana bir pekildegelmiftir. Ben de bundan 91kh ahp zaman zaman okuyorum. Yrll* AKP Ikidan Diineminde 30 Gergekleptirilen Ak Yolsuzlukdosyasr da 60 bu nitelikte qrkt ardrr. Gladyo-Gladyatiir-Gateci yazrlar da ba;hkh yazrlar ve sonrasrndaki intemetQrktrlaldr.BunlargilLnliik konulara ilipkin yazdardrr. RrzaPetrolOfisi bayii bapLkl yaz banaait delildir. Faaliyet Takkiye- Ali DigonunFaaliyet yazrlar Babasr Tayyipbaphkh da HasanBakrrcrisimli barodan atllmabir awkata aittir. Diger yazrlar ajandalar ve benim pahsi notlanmdrdedi. B€nim iFyerimin telefonu,0216 414 07 05'dir,evimin telefonu0216 56661 52'dit, kullandrlrm cep telefonu0532 291 92 93 numarahdrr. adetde Telsim kartrm vardrr, Bir ancaknumatasrn batrlamryorum bilgisayar dedi.BaharApt. benimevimdir,oradabulunan kasasr, laptop 16 adet CD, telsim kar!, ajandave not defterleribanaaittir. Ancak ben kosinlikle telefon kartl kullanmlyorum, dedi. krzmaait olabilir,bilemiyorum 16 numarah CD igerisinde bulunan Genel Kurmay BApkanlgrna, ordu Komutanlklannnave MGK'ya ait gizlilik kayrtl toplantl notlan bulunan dokiimanlar soruldu,ben Emniy€t ifademde hemekadar bumrnDan$taysaldnsmdansonrabana iade edilen CD'lcr ilc birliktc gcldilin dii5iiniip kanfmrf olabileecelinisiiylcmip isern de Emniyette CD'nin igerigini gi;rdirkten sonra muhtemelen benim bihomdan evime farktnda olmadangetimif olabileceim bir CD oldugunu tahmin ediyorum. Benim biiroma mutlaka birisi bana inceletmekiqin getirmiptir.Ancak ben CD'yi aqmakszmevime gdtiirmii! bulup kimin getirdigini olabilirim,ancakpunudakesinlikle siiyliiyorum benbu CD'yi bana ki s6yleyecelirn.Bunu da rdan bulabilirim,pembebir CD, mutlakabiiroda bulunanRafet Arslan veya Erdem Arslan isimli arkadaflanm pcmbe CD'yi aldtklan kipiyi hafirlayacaklardr.Ancak Funu samimiyetle siiyliiyorum ki bu CD'yi ben aqmadrm, bilgisayaxrm araftrrldrElnda CD'yi aqrpagmadrlrmortayagrkardedi. CD'denhaberim bu konusunda olmadr!rigin yazriqerikleri dofaldrr. bilgiminolmamasr Soruldu.Rafet Arslan ve Erdem Arslan siirckli benim biiromdadururlar. RafetArslan il Maliilenemeklidir.Dahaiince keldisi MHP ilge bapkanhlr.ve benirnsrmfarkadaprmdr.

u ' - + : - u l [ /Y ! - +

IFleri yaptr. yardrmcrlfu KardeFi bulunmuptur. bapkan Erdem Arslan{a tica faaliyetlerdc iqin biircnun ternizlikipleriniyaear,) banayardrmcr olurJelen ve gidenle h:[.:l*t " ' / \ , l

r /

r\

I |

Yazr iqeriklerisoruldu, yaz iqeriklerine gdrdiigiimkadanyla bakrldrlnda Emniyette eski kuwet komutanlanmngiirevli olduklan dilnemlerdekendi aralanndayapmrpolduklarr gizli toplantrlara tutanaklax MGK'da konupulan ait ve notlarailipkintutanaklar olduEunu fark ettim. Ancak gizlilik konusuzamanla alakal bir husustur. belgeler2003 yrhndakibazr Bu hadisclerc ilipkin oldulu igin bcncegizlilik degeriyoktur,ama bana yan16hatrlamlyorsam R-AfetArslan'danteyit ettikten soffa siiyleyebilirimMETIN YALAZANGIL isimli bir arkada!1m brrakrmp olabilir.QiinkiikendisisiireklitelefondeEiftirir,telefon numarasl benim Turkccllhatttmrn iqinde bulunan numaralarda Mete HocayadaMeteHocamolarakkayltltdr. Bu pahrskondisyonerdir, genip qevresi sporhocahlr yapar, Emekli olduktan bir vardtr. sonra tanrftrm, bugiine kadar da irtibatlmr devamettirdim. Ben bu pahsrnAtapehir'deoturdufoinu biliyorum, bir ara giirep milli takrmrnln,Tekel spor kliibiiniin antren6rliilirniiyaptrgrm kendisinden duydum. Fhsm DYP KadLkdy Bu giirev laptrgrru llqe Tefkrlatrnda biliyorumMalatyal olabilirdedi. Somldu, KOB raporu ve Ostlanderraporlan ile bir alakam yoktur dedi. Giiriipme igeriklerinde isimleriyazrh pafalantanrmam. isimli Fahst tanlmlyorum, Muzaffer$enocak isminihig duyrnadrm dedi. Oktay Yrldlrlm\n ifad€si okundu, soruldu, ifadesinediyecegim bir ley _ Fiipheli yol(rur. $npheli Ali Yigit'in ifadesi okundu, soruldu, ben Ali Yigit'in beyanmrkabul ctmiyorum.ben siyahbir Mercedes iqindeMehmetDemirtaf\n manavmndniine gidip bir miiddet durup Oktay\ yamma galrmadrm,bu beyanlar yalandr. QiinkiiL ben I yrldrr Umraniye'ye sefergittim. Yukanda Mehmet bir da Demirtafl da tanlmadlElml siiylemiptim dedi. Ben Gladyo yaprlanmasr iqindeyer alan bil insar degilirn, bdyle leylerc de liddetle karpryrm. Aynca Krbns savaprna kattlmtsve lstih bala belgesialmrpbfu ordu mensubu olatak talihsizbir olay sonucuordudanayrrldtlrm iqin arkadaplarrm qok severve bu beni sebeplebirgok arkadaprm devremleirtibahmr devamettirdim, bu yirzden olsagerek ki her ve tiirlii olayda benimadlmr kanptrnyorlar. bu durumdan rahatszrm dedi. ben Itade srrasmda tarafimrza Sulhi Canacar havaleedilenAPS za.frn iqindengrkmrp, Mah. Kale Sok. 13/5 Yenibosna lst. saym CumhuriyetBafsavclslDGM Cobanqefme Bepikta;yazrhzarftan grkanqok degerliTiirk AdaletininSavcrlan ba;hkh mektupokundu, belirtilen ismi ve lahsrtammryorum. soytarrnrn benziyor ipine dedi. Bir Soruldu, eylemi yapanlan Akm Birdal suikastlkonusuyla alakah olarakda sadece azmettiren emekli binbapt Namk Zihni SemihTufan Giilaltayisimli pahsr evindesaklayan Ozansoy isimli bir alt devrem SemihTufan Giilaltay\ da olan arkadaprmr tamyorum. ben Mete Yalazangilvasltaslile tanryorum. olaylardan 2-3 sene dncesinden tanlyordum. Bu Olayl yapt*lannrbasmdan dedi. duydum. Benimbu olaylarda ifademallnmadr DilckQede beliftilcnDolup Factoring denilcnkonununne oldugusoruldu, konuda bu DoE$ Factoring firmasrnm 5 ortalr kendi aralarrndaanlapmazhla diipmiipler. Y6netim kurulubapkanr bendemenfaat AhmetQekenkrran benden etti. ;irket vasfidiipmesindiye rica karptltlt olmaksrznhissedar oldum, aldlEm hissemiktarjnrbilmiyorum.Dahasonrarergi gtkhlmr ijErendim. dahasonra hususlarl pirkete borqlan davaagtrm. Ben iiErenince bu Ciinlii pirketinyiinetimkurulu bapkan yardrmcrsr yapllml$rm, benimrrzamd6r imzalarla akabinde vergi borqlanndan sorumlulukbanaqrkacallndanijtiirii davaaQtlm dedi. Yaprlanincelernede Bapsavcrllrmrzca Dolup Factoring alakah ile olarakCumhuriyet yiiriitiilen2-006/1249 g6revsizlik karaflnm 2006/415 sayrhkararla sayrhsoru$turma evrakrnrn veriteilk Un'raniye BatsavcrlElnagbnderildiAig6rii1di1L. Miipteki AHmet Cekerkrran'da yukalda bahsettirn,Aydolan Karaman'rhat[layqmadtm,llhan Parla]<, Hasan Parlak bunlar Nezahat kardepleridir. benimDAn$tay soruFturmasmda benimlegeNen AyhanParlak'm ismi

+?
Kele! ve Erdogan Kelep'i ise tarumam. sorufturmada Bu benim ifademalmmadl.Ben bu davanm konusunu bilmiyorum, ancak Dolup Factoring 2003y lndakapatrlmlitlr, konuda bu siryleyecek bapka husus bir yokturdedi. Sonrldu, SemihTufanCiilaltayisimli pahsr girdili zaman cezaevine takipettim, ailesi i1ebiraz ilgilendim.2003yrlmdacezaevinden qrktr,bir miiddettekar irtibat kurduk,ancak tutarszve psikopat davramplan sebebiyle 2,5-3senedir g6riipmiiyorum dedi. Somldu,suqlamalan kabul etmiyorum,aynca dahasonm bu konularlailgili olarak tekrarsoruldugunda ayrrntrJr olarakbilgi vcrebilirimdedi.Sonolarakdaha6ncede taraflma yap an maksatlt haberleriizerine tazminat davalan agtrm, iirgiit iiyesi veya lideri degilim, bomball talimat vennip degilim. Orgirt yap anmasrna ili*in-ne&{Ie Ja4lCr tamamen anlathgrm aittir.GenelKurmay'a gizlilik iceren igi{deki belgeler yukarrda Cn ait de SahrsLara izah etlim, farkrnda olmadanevime ipyerimdengetirmip olabilecelim CD'dir. ancak izleseydim yakrnmakama en teslimedefdim teslimedeni bildirirdimdedi. ve de gelen Bu arada zarfiqinden gtkan yazr okundu, dosyadaki iqeriEi fifreli Soruldu,aym CD iqinde g*an Curnfturiyet Bapsarcrlgrna lstanbulbaplk} Aydrn Yiiksek davacr,davahlarMuzafferFenocak, HasanSaEl*, SannaJallowisimli pahtslarrn oldugu konudaki bu bilgisisorudu, polis olabilir,bu konuyubana AydrnYiiksekbir ihtimalle yukanda ismini verdigim Mete Yalazangif bahsettilini limdi hatrrladrm, pembe kap in iqjndekiCD'yi biiromakesinlikle Mete Yalazangil brrakmrphr. tirr konulardan Bu banabirara bahsetti. Hatta 2 ay ilnce bu CD'yi brrakmrp olabilir dedi.Okudulunuzyazr olayla banaanlatmrFtl. piiphelinin soruldu, beyanlanna ayneniftirak ediyorum dedi. Bu Fiiphelimiidafiinden olayr dahaiinceNokta dergisinde grkhlr gibi, Damptay veya Scmdinliolaylanndaoldu[u gibi Tiirk Silahh Kuwetledne yiinelik bir saldlnnm unsuu olarak diifiiniiyorum. MiivekkilimgerekEmniyette gerelsehuzurda sorulara yanttvermiftir.Kendisi tirm igtenlikle hakkrnda bilgisine bapwrulabilecek kiii olarak delerlendirilme yaprlmasrgerektiEini dilLpiinmekteyim. Kendisi gegmipibelli bir kiFidir, bu husus dosyadada giiriilmektedir. Hakkrnda takipsizlik karanverilmesini talepederim dedi. Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesindeyazrh hususlaln yerine Ceza getirilmesinden sonra tutanak imzaaltma okunup,ifadeverenile hazrrbulunanlar tarafindan almmlstrr. l9106/2007

zxgniv,r oz :st:r
Istanbul Cumhuriyct Savctsl

'-) I ry;r:61?tii$",nuon""
Muzaffer TEKIN

.-s ,o
/

.v
culuruniynr r,lgslvcrr,tdr
(CMK.nn 2so.Maddesiyle Yetkili Biiliimii) Sorufturma No | 200'll1536 SORGULAMA TUTANACI ($iipheli ICin) . T.C. ISTANBUL

ir.lon vnnnldtrl *
T.C. Kimlik Numarasr Adr ve Soyadr Vekil Babavc Ana Adr DoEumYeri ye Tarihi Niilusa Kayrth Oldufu Yer Ikam€tgahYahut MeskenAdresi

v,quttur ozrum
Av. BurhqnettinAktiirk-28099-ist.Barosu ALI . SAIME FATSA- 0l /01/ 1962 CAMAS / ORDU Esenpehir Mah. l9 MayrsCad. DenrzApt21/14 ISTANBUL Umraniye/

12545850'7'7 4

Ityeri Adresi VarsaTelefonu(Ev-I!-Cep-Irtibat) FaksNumarasr Elektronik PostaAdresi Mesleli, Ekonomik Durumu Emekli- 650YTL Medeni Hali, QocukSayrsr Evli - 3 gocuklu IfadeninAlmdrjr Yer Istanbul C.Balsavcrhgr Bepikta! lfade vereneyiiklenensuq anlatrldr,miidafi segmehakkmm bulunduEu onun ve hukuki yardrmrndan yararlanabilecefi, miidafiin ifade alma srrasmda hazrrbulunabileceli, miidafi segecek durumda delilse ve bir miidafi yardrmrndanyararlanmakistedigi takdirde kendisine baro tarafindan bir miidafr g6revlendirebileceli, yakmlarrndanistediline yakalandrElrun derhalbildirilecegi,isnat edilen sug hal4<rnda agrklamada bulunmamasrn kanunihakkroldugu,piipheden kurtulmasr somutdelillerinintoplanmasrtu isteyebileceli iqin kendisine hatlrlatlllD aclklandl. SORULDU EmniyetMiidiirlilLfunde verdiEimifademdofoudur,tekrar ederimdedi. geqmem Ben Muzaffer Tekin benim ilk komutarumdr,astsubayhEa igin yardrmcr olmuptur, daha sonra ordudan atrldr, 1998 yrlma kadar gdriismedim, o tarihte Kadrkoy'dc tesadiifen yardrmcr ka$rlaitrk.Dahasonmben akaryakrt ipinegirdim, bana oldu, o giinden beri de irtibatrmrdevamettirmekteyim. Danlftay olaymdansonrada ben kendisi ile hig giiriipmiiyorum, muhabbeti herhangi kestim dedi.Bazcn telefonla giiriiiebilirim,onundrprnda bir rrtibatlmyoktur. kullandrglm telefonalnn kayrtlannrn emniette vermiftim.Su.Lllda silrekliolarak0532 245 56 05 nunarah hatt kulla.nryorum.0505 13 89, 0543 832.1409 numaral hatlanm 329 da vardrr ancakbu hatlankullarmlyorum. olayrnda DanrFtay Zekeriya Oztiirk ve IsmailPakerisimli bir lahlslayantmageldi,o gcce evimde tek ba$lnakaldr, sabahda ben valtrl* giifirmek iqin gittiEimde intihar ettilini giidiim. Hastaneye gi ya Oztiirkli galrrdrm, Zekeriya geldi, hastaneye Ismail ile bi pansumanyaphm. Daha sonra hastaneye

_=

,X-' At( __grx___clr.

gdtiirdiim,polislere bildirdim,olay yeri incelenmeye de gelindi,giizaltrna alndrk. Ankara,da seibesi brmttd*. Bu olaydanberi de ilipkiledoi azalttlm. Anc* zamut zaman goiisti:Jr., benden1 ay iince borq paraistedive kendisine 1500yTL borqpara vedim dedi.Ben bu borcu evinin yanmdaverdim. Biirosunaiincedengiderdim. Gittilimde her gelreden insanlar vardl.asker, polisve hergevreden giiriipliiinsanlar ilcri olurdu. ben Kuddisi Okkr isimli tahsrorda g,bmedim,tanimryorum.Mete yalazangil'i Mete Hoca olarak tannm. Oraya gittiEim zamanlanngolunda orada olurdu. Muzaffet Tekin,e herkes komutanrm dcr, gok saygr duyarlar. $uanda Tu[general riitbesinde muvazzaf konumdaki insanlar dahi kendisine komutamm diyerek saygr duyar. kendisi qok ince ruhluduf, kaprya kadar herkesi ulurlal Zaman zantan generalriitbesindeki biiyiikler de ziyaretine gelir di. Isim olarakbenim.orada giirdiiliim Tuzla piyadeKomutamgcqensene gelmilti. Emekli General MuammerUnal da zamanzaman orayagelirdi. GittiEim zaman orasrhiq bop kalmazdr.Orada gaydanbapkabir peyyoktur, gelen kililer yanlaxnda mutlaka biskiivigibi bir peygetirirlerdi. Somldu: ben vatanseverler birliEi ve kuvayi milliye demeklerini Danrptay gnq saldrtsndaduydum,kendiminbbylebir ulraprsryoktur.Demek ve olu;um igerisinde yer alrnam. giiriipllmc panim siyasi yokrur. r Son olarak MuzafferTekin'in biirosuna3 ay kadariince gittirn ve 5 dakikakadarkahp glktrm. Soruldu, DogupFactoring benim evimin yanmdadr.Ancakbenim Firketleirtibatlm yoktur, Muzaffer Tekin'in de irtibah olup olmadrlmr Darultay olaymdan sonra iilrendim dedi. Soruldu,OktayYrldrrm ile 1994-1996 yrlmda Kilis'de beraberg6rcv yaphk, aynl lojmandaoturduk,ailecek o diinemgiiriigiiyorduk, Dahasonra4 yrl Hasdalkrplasrnda giirev yaptl,emeklioldu,beraber Eminiinii'nde kafeterya aqtft, ipi o ydnettigi iqin ticai itimatsrzhk oluFtu,aynldlk ve 2 y dr ailecekdahigiiriipmiiyoruz dedi.Yalmz bundanI ay iince bcni gizli numaradan arad1, trafik kazasr geqirdiEim iqin gegmip olsundedi. Ben Oktay'rMesaj TV'de pro$am yaparken giiriiyordum, vatan millet konulu kon$malan yapryordu. Bu gbriiimede Reina'da body guardlkyaptlEmlsiiyledi. TV'de milletemesaj Ben dc hemMesaf veriyor, hem de Reina gibi yerde gahpryorsun diye bu ne perhiz ne lahanaturiusu dedim. Ancakfiilen bir g6rii$mem olmadr. Soruldu,MehmetDemirta!'rKilis'de gi;rev yaptrErm yerde oktayln poldrii olarak tanlnm. Dahasorra Oktayvasltasl gbriipmelerirniz ile olmuptu.LPG istasyonundan zaman zamdngdz aldlglmdaotuup gayrmiqmipimdir,oturup muhabbetimiz olmuftur, yanlnda 40-50 tane adamtvardr, hepsine buluyordu,yelcnine manavdiikkamaqmr;tr.Biifc de ip yeEeni talafindan i;letiliyordu. Biifede kayrnpederide Mehmet DemirtaF'rn duruyordu. Kaynpederitin isrnini bilmem,ancakgiirsemfamnm,yeEenlerinin gijrsem birkag tanesini tanrrm, isimlerinibilmem. gbriipiiyordu Benimgiiriiptirgiim dbnemlerde Oktayda bu pahrsla dedi. Halengiiriipiip gbriiFmedigini bilemiyorum. ben Soruldu, Ali Yigit'i ismen tarumam,ancak fotohafinr giiriince Mehmet Demirtalln yeEcnlerinden olduAunubiliyorum, manavrbu pahrsipletiyordu, birkag sefer de al-r,sverip biti c\ yakrndrr Benim im oraya ded,. )aplrm. benevdekibombalan Soruldu, basrndan duydum.ismini de Mebmetolarakbildilim iqin sonradan Demirtap oldu[unubasrndan eve dlrendim.BenAli'nin oturduEu hiq gitmedim dedi. gidip gaz aldtlm Somldu,ben Ali YiEifin beyanmr kabul BenzinliEe qayigmipimdir, gizli giiriigmem srrada olmazdcd.i Ben Ali yiEifin beyanmkabul benim arabam kaza yaphgl iqin Soruldu, gitmefryfiiir*iin dcgildir'arrbaile Oktay i1ede 2 riiriismedim. zaten kendisj ile 2

-=:#t{

:)''

ylldrr giiriiFmiiyorum dedi. Soruldu" benimkcndi arabam siyahMercedesdir. Benim epime yeFilrenkli Opel ait Corsa arabarn vardrr,rengisarrdefildir.Ali yi[it'in iddiaettigi gibi srk srkmanava Oktayile gitmedim, yrldrr zaten 2 Oktayile giidbmiiyorum. Iddia ettigi gibi siyahMercedes gidip ile Okhy ile Opel Corsaile manavdiikkamnagitmedim.Telefon kayrtlanmincelendilinde Oktay ile g6riipmedilirn anlaprlacaktu. OktayYlldrrm'rn beyam okundu, Mehmet Demirtafile ailecek giiriiptiiliimdogruduq Oktayile 2 yrldrrgiiriipmiiyorum dedi. soruldu,suqpiiphesi olupturabilecek herhangi delil yoktur, bir $iipheli miidafiinden salverilmesini tutuksuz ve yargrlanmasrm istiyoruz dedi. Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesindeyazrL hususlann yerine getirilmesinden sonratutanak okunup, ifadeverenile hazr bulunanlar tarafindan imza alttna alrrrlnllhr.19106/2007

ZEK

KARAKAY - ZabrtKatibi

Miidafii

Mahmut

Fii

i.'x
T'C' ADALET BAKANLIGI ADLITIPKURUMU
RaporNor
Gdncleren CBSj Polis lvle*ezi

1067

ADLITIP BEgIKTA9 MUDURLUGU 9UBE Rapor Tarihii 19.06.2007 Rapor Saati: 11:28 ISTANBUL CUMHURIYET BA9SAVcILIGI'NA
Adr Soyadr: Babaadr.

(250.MD.) IST-CBS
T E o A a r *-'" r i ] ^ E [ ea

OZTURK MAHMUT ALI

;.lj; Jandarma Karakolul Resmiyazrtaihi: no: Resmiyazr

"-

19.06.2007 9456

yeri: DoOum ORDU Dogum arihi: 01.01 T 1962 Cinsiyeti: Erkek
l4eslegi:

guvenlik gdrevlisinin Soyadr: Adr Getiren 273914 Geli9nedeni

Yok. 1254585077 4 MuhiirsUz Agrklama

Kimlik Noi Solkolu muayenesi Gdzaltr

t'E

Sa0landl 9 * 2- Mlayenesrrasrnda Hastaile hekimyanhzdl ; i >o 3- Sdzelkooperasyon Saglandl 4- lvluayenede grkartrldl krsmen Giysileri

'1-Sessiz ortam bir

gerekgorUlmedi

Olayrntarihi: 15.06.2007 Olayrn saati: yakrnmalan Olayrn 0yk0s0 hastanrn ve (Ki9inin kendiifadesi ile)
(21 satrdan fazayazrfom drgrnda kalacaklrd

gdzalhna 15.06.2007 tarihinde ahndrm .gdzaltrnda .herhangi k6til muameleye maruzkalmadrm bir yok herhangibir$ikayetim dedi.

Rapor sala oluphersaf.3su€tttr. 3

Rapor Noi 1067

Muaycne Bulgulan (22 yazrtom A - LeryonveyaLozyonlada Bulgular satrdanrdra llglll drrrnda karacak||.) yaprlan yeni gorulmedi. muayenesinde vucudunda olugmus haricitravmatik lezyon Sahsrn

Hasta Soyadr: Adr MAHMUTOZTURK

Muayene Tarihi: 19.06.2007

l\4uayene Saati: 11:28

B - g|stenrlluayeneler, Geneldurumu lyi Solunum Bilinci AQrk Pupiller Tansiyon 130-80mmHg lgrk refleksi Nabrz 60/dakika Ritmik Derin tendon refleksleri Dioer Kooperasyon Yeroryentasyonu zaman oryentasyonu Kigioryentasyonu Ozbakrm dikkat Spontan lradidikkat Tam Var Var Val lyi Normal Normal
C - PsikiyatilkMuayeno Y6netim Anttk haftza Yakrnhafrza Uzak hafza Di0er

Rahat-dtlzenli lzokorik Normoaktif

Tam 3t3 3/3 tyl

D- Oi6cr Bulgular (10satrdan yazrlolln razla kalacakr) drrhda

Rapor sayfa 3 oluphersayia surcliir. 3

lmza:

Rapor No: '1067

Hasta Soyadr: Adr l\,lAHl\4UT OZTURK Dqer TrbbiBelgele-

Taihi: Muayene 19.06.2007

Saati: lvluayene 11'.28

(15 sanrdan yazrfom dErnda razla kalacaktr)

AdliTrp gahsrn yaprlan Kurumu [4erkezinin raporundal 19.06.2007 ve 449 sayrlr tarih muayenesinde yeni vUcudunda herhangi darpcebirasaflolmadr0r gdre; bir bildirildigine

'1- Bir Ustkuruluga sevkinegerek gerek 2 - Bazrtetkiklerc 3 - lstenen tetkikler:

Gor0lmedi Gdrulmedi

soNu9
(19 salrdanlazlayazrlom drgrnda kalacaktLr)

gerektirecek herhangi lezyon bir muayenesinde vocudunda mudahaleyi trbbi 9ahsrnhariciyaprlan gdiilmedigikanaatini rapordur. bildirir

Hekim Soyadr: Adr Diploma No:
Kigyigetirer/raporu ieslim alan govenlik gorevlislnin imzasl

DrFatma OZTURK qAGATAv
23429532

lm
Fa 19.06.2007|

Rapor $yfa oluphersar.fa su€riir. 3 3

a(

'r

ADALETBAKANLIGI ADLITIP KURUMU Rapor No:
Gonderen CBS: Potis Merkezi:

1066

BE9IKTA9ADLIIIP 9UBE[/UDURLUGU Rapor Tarihi: 19.06.2007 Rapor Saati: 11:25 ISTANBUL BASSAVotLt6t'NA cur\4HURlyEr AdrSoyadrl Baba adr: Dog!myeri: I\4UZAFFER TEKIN SALIH QANKIRI Erkek Yok 55435029744 [,ldhUrsi]z A9rklama

(250.MD.) IST.CBS TERORLE Muc 9B

Jandarma Karakolu: Resmiyazrtahi: Resmiyazr no: 19.06.2007 9456

DooumTarihi:28.10.1950
Cinsiyeti: [,,leslegi: Kimlik Noi Sol kolu

gUvenlik gdrevlisanin Soyadr: Getiren Adr

273914
Gelii nedeni

GOzaltr muayenesi Saolandl

'1-Sessizbirortam

9 T 2I\ruayene srrasrnda Hastaile hekimyanlrzdl ; i :
; b 3- Sdzelkooperasyon Saglandl 4- Muayenede gtkarttldl Giysileri ktsmen gerek9dr0lmedi.

15.06.2007 Olayrntarihi: Olayrn saatii yakrnmalan (Kiginin dykiisuve hastanrn ile) Olayrn kendiifadesi
(21 satrdan yazrlom drqrnda razla kalacaklr)

gozaltrna 15.06.2007 maruz kalmadrm tarihinde alrndrm .gdzaltrnda .herhangi kdtumuameleye bir herhangibirlikayetimyok dedi..

Rapor sala oluphersay.ra su€llir. 3 3

a >-(
Hasta Soyadr: Adr Muayene Tarihi: Muayene Saati: MUZAFFER TEKIN 19.06.2007 11:25 Muayene Bulgularl A - Leryon veya L€zt'onlarlg llglll Bulgular(22 sarrrdan yazrlom fazra dErnda karacakrr) yaprlan yeni gdr0lmedi. muayenesinde vucudunda olugmugharicitravmatik lezyon 9ahsrn RaporNoi 1066

B - SistomMuayenelerl Geneldurumu lyi Solunum Bilinci Agrk Pupiller Tansiyon 130-80 mmHg lgrkrefleksi Nabrz 60 /dakika R tmik Derln tendonrefleksleri Diger C - Pslklyat.ikMuayene Kooperasyon Tam Ydnelim Yeroryentasyonu Anlrk hafrza Zaman oryentasyonu var Yakrnhafrza Kigioryentasyonu Uzak hahza lvi Ozbakrm Diger

Rahat-duzenli lzokorik Normoaktif

Tam 3/3
tyt

Spontan dikkat lradidikkat

Normal Normal
D- Digcr Bulgulal (10sarrdan yazrrom iazLa drflnda kalacaKlr)

Rapor3sayfa orophersala 3slletiir.

lmza:

Sayfa: 2

RaporNoi 1066

Hasta Soyadr: Adr Tarihi: Muayene MUZAFFER TEKIN 19.06.2007 Di0er Trbbi Belgeler
(15 salrdanlazlayaziom drgrnda karaoaktrr)

Muayene Saati: 11:25

AdliTrpKurumu yaptlan Merkezinin 19.06.2007 ve 448 saytltraporunda; tarih muayenesinde Sahstn yenr v0cudunda herhangi darpcebir bir gore; asa olmadtgt bildirildigine

gerek 1 - Birostkuruluga sevkine - Bazr gerek 2 tetkiklere 3 - lstenen tetkikler:

G6rulmedi Gdrolmedi

soNUq
(19 satrdan yazrform razta drgr'rda katacahr)

yaprlan gerektirecek muayenesinde v0cudunda mUdahaleyi herhangi lezyon trbbj bir 9ahsrnharici g0rUlmedigi kanaatini bildiri. rapordur.

Hekim Soyadr: Adr Diploma No:
geli€n/raporu Ki9iyi leslim alan g0venlik gorevlisinin imzasl

Dr Fatma OZTURK qAGATAY 23429532
Sryfa l

Rapor say.fa hefsayfa suretn. olup 3 3

T.C. VAL|LiGI ISTANBUL MtldtirliioU Emniyet EGM 4.34.00.14.10Sayr : 8.05.1 ' /91/67- c a5 TEKIN (1)ark. ve : Muzaffer Konu gonderildigi.

Sn.

./fuoh"t**;
C.Brlsrv_*,LYe ? q ,
' ,.t

t {S.rcazoot
r ,.'ti

1
'-"-...--

'l

BASsAvcrLrdt1!4,+ isTANBUL cuMHURiyET
(cMK250. SMY)
BESIKTAS llgi

/s3t

o

yaznE 536 tarih a) 15.06.2007 ve Sorusturma:2oo7/1saylI lalimat El Kararrnrz. 1536 Arama, koyma tarih b) 15.06.2007 ve Sorugturma:2007/ sayrlr gOzaltrna kararrnrz. sayllt alma tarih c) 16.06.2007 ve sayr:2007/1536 kararlnrz. saytlt siiresi uzatma tarih d) 17.06.2007 ve sayr:2007/1536 gozaltr karart. saytlt 16.06.2007 ve Tek.Tak.no:2007/668 inceleme tarih e) ist.10.ACIVI'nin uzatma kararrnrz. sayrlr s0resi f) 18.06.2007 ve sayr:2007/1536 gdzaltr tarih g) Olayyeriinceleme tarih sayrlyazrsr. 16.06.2007 ve 12983 $b.MUd.niin

galr$malarda, yaprlan yaprlan ihbariizerine bir Komutanlr0rna Trabzonil Jandarma caddesi mahallesi Samanyolu Glingdr ilimizUmraniye ilgesi tarihinde, 12.06.2OO7 Qakmak yapllan ve el aramada: bombalarr fUnyeler No:2sayrlr adresteki kat| binaigersinde tek sokak gdzaltrna AIi DENIiRTA$, YiGiTve ahnanMehmet konu ile ilgiliyakalanarak elde edilmig, gUnUsevk edildikleri Bagsavcrh0rnrzrn talebi YILDIRIM isimligahrslar, 16.06.2007 Oktay irzerine tutuklanmrQlardtr. yazrnrz Ali YiGiT'in YILDIRIM'a oldugu ait beyanlaflnda, Oktay talimat ile; ilgi(a)sayrh gegenl\iluzaffer TEKiN'in OktayYlLDlRll\4 alakah olarak: beyanlarda belirtilen malzemelerle ile yaptrgr, gdrusmelerden OktayYILDIRIM sonra MahmutOZTURK'ijn ile gizli goriigme geldikleri gegitli ve yerin bitigioindeki manav dijkkanrna blrl,ktebombalannbulundu0u yaptrklan, YILDIRIM'dan gizli Muzaffer TEKiN'in Oktay da zamanlarda aralaflnda gdrugmeler yorumlar yaptrgt, OktayYlLDlRlM, Muzaffer ilgili oglumdiyebahsettigi, bombalarla medyada gerekgesi hareket ettikleri emekli oldugu birlikte ve OZTURK'un ordudan TEKINve N/ahmut gozaltrna verilmesinin ardrndan altnmast talimatr kimliklerinin edilerek ile adrgegenlerin tespit yakalanmasr verilen (b) sayrlr ilgi Arama amactyla Muzaffer TEK|Nve Mahmut OZTURK'un g0nu saat:20.30 yaprlan 15.06.2007 gahsmalarda; Mahmut OZTURK Karafldoorultusunda Karaaslan Oto CenterK blok caddesi, ilimizBagcrlar ilgesi100.Yrl mahallesi, srralarrnda, gunu ilimiz srralarrnda, TEK|N15.06.2OO7 saat:22.15 Muzaffer no:30sayll igyerionunde, Baharapt. no:2/13sayrlrikametinde ilgesi, Goztepe semti,Dr. Ergincaddesi, Kadrkoy gdzaltlna gereoi alrnmrglardrr. yakalanarak (c)sayrlr karannrz MUdtirliigiimilzde ilgi tarihine kadar gozaltr ile sureleri, (d) ve (f) sayrIkararlannrz 19.06.2007 ilgi $ahrslann uzatrlmrgtrr.
r' v A t A K q t 4 . l A \ lS A n - S I A P T ' J C - t < " v l ' u - L P i :

nufusuna kayrth SalihRaci-Handan TEKIN : istanbul Eminonii Katipkasrm 0'l- Muzaffer (T. 44) dodumlu C.No:5 350297 54 Oglu, Sankra-1950 Ali-Saime Sciken Kdyun0fusuna kayrtlr o0lu Orduili Qamag ilQesi 02-MahmutOZTURK; (T.C.No: 12545850774) 1962Fatsa do0umlu
r' ADI GEQENLER|NYAPILAI] G.B.T. AR$IV-ASAYI6 KAYDI TETKIKLERIAIDE;

Gozaltr kaydrnrn bulundugu, TEK|N'an; Pasaport, Tescilve Arag 01- Muzaffer Araq Tescil, Gdzaltr,KagakgrIkkayrtlaflnrn oZTURK'tin; Pasaport, 02- l\,4ahmut

Aynca; gegen Adr gahrslar, Ankara ilinde, Avukat Alparslan ASLAN'rn, Danrgtay binasrna yapmrgolduguve (1) Danrgtay gdzaltrna hayatrnr kaybettigi Uyesinin saldrflnrn ardrndan alrndrklan anlagtlmtgttr.
r' $AHISLARIN NOFUSA KAYITLI )LDUKLARI LLLERDEN GELEI\I CEVAPLARI ;

3si

lVahmuibZTU t'akkr RK nda 17.05.2006 tarihinde Ankaraili Qankaya ilgesi Srhhiye semtilhlamur sokakr.izerinde bulunan Danrgtay gdzaltrna binastndaki 6ldiirme olayr ilgili ile ahndrgr 23.06.2006 ve tarihinde sevk edildi$i.Ankara C.Bagsavcrlr0rnrn 2006/2586 sayrlanna istinaden serbestbrrakrldtgt, gahrslardan aranan olmadrgr bildirilmigtir.
r' YAKALANAN SAHISLARIN Ev vE j$YERLERiI'.]DEYAPILAN ARN,IALARDA ;

01- Muzaffer TEKiN'e ait olduguanlalllan; a) Ilimiz Kadtkiiy ilQesi G)ztepe Semti Dr.Ergin Caddesi Bahar Apattmdtu No:2/13 sayil adreste yaprla!aramada; - (l) adet, KBI1PZA serinolu,IBM marka73G modelbilgisayar kasasr, - (1) adet, ASUSmarka, A3A model,65NOAG066897 nolu laptopbilgisayar, seri - (16)adet, CD, " - (1) adet,Uzerinde 8990027167130553829" ibaresi bulunan TELSIM sim kart. - (1) adet,100'liik5967837179 noluturuncu seri telefon kafir, - (61)adet.kartvizit. - (1) adet,iize nde "Yap*redi2A07'lbaresi bulunan Mavi renkliajanda, "?EKIZ " ibaresi - (1) adet,iizerinde bulunan defteri, not "VUZAIfER IEKiN- ibaresi - (l) ader. iizerinde bulunan defteri, not "TurkcellKurumsal - (1) adet,iizerinde yaztstbuhtnan not defteri, Hizmetler" blok - (1) adet,Krmzr renl<li defteri, not - (1) adet, iizerinde"AtlasHizmet"lbarcsi not bulunan defteri, " -(1) adet, iizerinde"1JlZ4rR ibaresi not defteri, bulunan - (19)adet, yazrhkagrtiar, iizerinde yazrllisimlerve telefon elle numaralan - Qetitli ebatlarda iizerinde yazmalan ve el bulunan kagltlan, not b) iliniz Kad*aiy llgesi Osmana{aMahallesi KuSdili CaddesiEki2aEtu\han 17/(105/ll5) sayrh adreslerde yaptlan aramada; - (46)adet, TURK SOLUisimli gazetenin deliqik sayrlan, - (4) adet, TURK SOLUisimli derginin100.saylsr eki, - (8) adet, gaz YENI HAYAT isimli ere, - (2) adet,ILERIisimli dergi, - f l) dd€t. DOLUNAYisrmJi dergi. - (l) adet, KEMALIZM isimli derginin saysr, 38. - (2) adet, iizerinde Muzaffer TEKiN yazrlr. iterigindeisim vetelefonnolanbulunan blok not, - ( 1) adet, Mavi renkli,igerisinde yazmasr el notlarolandefter, " - (1) adet,iizerinde Kogyatlnm-2lA5" lbaresi olan,kumrzrrentli ajanda, "AKP 'nin teslilkiyet " isimli brogtir, - (1) adet, belgeleri - (1) adet,Klrmzl klasiirve ige sindeSeffaf dosyalarda bulunan taraflmrzdan ve (01-96) arasr rakamlarlanumaralandrnlan bilgisayargfttrsr dokiimanlar. "Arap kaymakaml*tanTlirk Basbakanlgna" ba;ltklt yazr olan ( l5) sayfalft - (l) ad,et, dokiiman. " - (1) adet,Krmzr renklive geffaf kapakhdosya igerisinde,FetullahGULEN'indtizehme " ile baqlayan talebinireddediyorum grktrsr yaztlar, bilgisayar - Deli;ik ebatlarda, yazrhnot kagrtlarl, igersine isim ve telefon numaralan eldeedilmi$rir. 02- Mahmut OZTiTRK'iin; a) Ad1gegenin iize nden: - (l) adet, ASTRA. markaA-100INOXmarka,25957-95.4 nolu ruhsath seri tabanca,
adet.tabancaya takrlrvaziyette $arjdr.

b\ lllmiz, BaEc,lat il?esi 100 ytl Mahdllesi KatudrcLtn Cad.lesi Olo Center K blok No:30 saytl ifyerindeyapllanararl1ada; - (1) adet,SAMSLNGmarkaS06QJIOL270493 nolu 32 GB harddiske konulmuqtur. seri el c) llimiz, timraniye ilqesi istiklal Mahallesi Alemda{ CadtlesiZafer Sokak No:3/3saylh biiro olarakkullamlan igyerindeyaprlanaranada; - (1) adet, Kahveve siyahrenklitelefon fihristi, - (1) adet, iizerinde'l-RSt " ibaresi bulunan, siyahrenkliajanda, - (1) adet,RAKS markaVHS kaset, - (3) adet,Fotograf, - (1) adet,ceptipi kiigiik telefon fihristi,eldeedilerek konulmugtur. el d:1ilimiz, Omruniyeilgesi Eseiltehir Mahallesi 19 Mayrs CdddesiDeniz Apt. No.27/ll sayil adreste yaprlan aramada; - (1) adet,SAMSLINC marka, SO1JJ50X752463 nolu 32 cB harddisk. sed "SONY - (l) ader, rjzerirde BETA" ibarcsi buluaan, videokaset. - (1) adet, krmrzl renkkaph,56 sayfa kareliharitametoddefferi, - (1) adet,geffafnaylon ciltlenmi$, sayfahk ile 300 karelidefter, - (1) adet,OktayYILDIRIM, MahmutOZTURKve bir bayamn bulundugu fotograf, - (15) adet,SONYmarka MP 120videokaseti, - (46) adet,G3 tiif-egine bo$kovan, ait - (404)adet, gegitli gaplarda tabanca kovam, bog - (4) adet,7.65mm gaphdolufilek, - (1) adet, Lacivert renkliceptelefon fihristi, - (1) adet, CD, - (1) adet, 0204020057055 nolu,Turkcellsim kart. seri - | |) ader. lil rabanca 20 Sarjririi. - (1) adet, OktayYILDIRIM'a ait vesikahk fotografa konulmu$tur. el e) llimlz, BeykozIlqesi QavuSbay Beldesiyawz SelimMahallesi OmerSokak No.6 ve Beykoz IlgesiQavuSbaSt Beldesi BaklagMah.Cunhurryct Onet Sokak 6 her iki adresinde adres Cad No aym oldugu anlaprlmr5 laprlan olup aramada - (l) adet,Y2BQZSLC nolu 80 GB Maxtormarka seri harddiks. - (1) adet,9ML10000LD-A noluQUANTUMmarka seri harddisk, - (1) adet,SAMSLING marka, SO6QJlTL514965 nolu,80 GB, harddiske konulmu5tur. seri el r' ELDE EDILEN MATERYALLERININCELENMESINDE;

K r i m i n a l L a b o r a t u a r ts o n u c l a r l Mahmut OZTURK'iln, ilimiz, Amraniye ilgesi Esengehir Mahattesi19 May$ Caddesi DenizApl No:27/14 yaprlan say adreste aramada eldeedilen; adet7,65mm qap| figek (4) ile (1) adet 20'likgarjorun, yaprlan (2) ilimizKriminal PolisLaboratuannda incelenmesinde; adetfi$edin gore 6136Sayrlt kanununa yasak nitelikli fi$ekterden otdugu, dider(2)adetfigedin ise kapsu[1 goreyasaknitelikli olmadrgrndan dolayr yasaya bu figeklerden garjOri.]n olmadrOr, ise 9 mm parabellum silaha oldugu, ait belirtilmig ekspertiz olup raporu, dosyaiQerisine dizi pusulasrnda srraya (18.) eklenmigtir. Bu gahrstan edilen elde diderfigekve kovanlar 0zerinde inceleme halendevam edilmekte olupsonucundan ayricabjlgjverijecektir.

.

D o k i i m a n l a r r nn c e l e m e s o n u c l a r l i MuzafferIEKIN'in: al iliniz Kadkdyillesi G6ztepe Semti Bahar ,r.ErginCaddesi Apartma No:2/13 t ikamet say adresinde yaprlan aramada edilen elde materyallerin (e)sayrfi karan geregiyaprlan ilgi incelenmelerinde; "Yaptkredi - (1) adet,irzerinde 2007' lbarcsibulunan Mavirenkliajanda, "TEKEL" - (1) adet,iizerinde ibaresibulunan defteri, not "MUZAFFER - (1) adet,uzerinde TEKIN" ibaresi bulunan defteri, not "Turkcell - (1) adet,Ozerinde yazrsr Kurumsal Hizmetler'' bulunanbloknot defteri, - (1) adet,Krrmrzr renkli defteri, not - (1) adet,iizetinde"Atlas Hizmef" ibaresibulunan defteri, not "HYZAR" - (1) adet,iizerinde ibaresi bulunan defteri, not - (19)adet,iizerinde yazllt yaztlt elle isimler telefon ve numaralan kagttlar, - (2) adet,Uzerinde yazrlr Muzaffer TEK|N bloknot, - (1) adet,Mavirenkli, igerisinde yazmasr el notlar olandefter, - Qegitli ve ebatlarda Uzerinde yazmalar bulunangok sayrdanot kagrdriQeriginde; el gahsa isimve telefon sayrda ait numaralan gUnluk ile notlann bulundugu, Qok - (61)adet Kartvizitinigeriginde; krsmrnrn gorevde emekli gahrslara, bir ve olanaskeri birkrsmrnrn ozelgirket ise sahip Ealtganlanna kartvizitler ve ait oldugu, bl itimizKadkiiy i,qesiOsrrana{i€ Mahattesi KusditiCaddesi iSha 47/(105/115) igyeri Ekizogtu sayrtr yaprlan adresinde aramada edilen elde ilgi geregi yaprlan materyallerin,(e)sayrh karan inceienmesindei "Kog - (1) adet,:]zetinde yatnn-2005" ibarcli,krrmrzt renkliajanda, "AKP'nin - (1) adet, teslimiyet belgeled" isimlibrogUr, - (1) adet,Krrmrzr geffafdosyalarbulunanbilgisayar klasair iqerisinde grktrlan ve getfaf dosyalardan grkartrlrp (01-96)arast rakamlarile numaralandrfllarak taraftmtzdan yapilanince,emesjnde; - 25-26-27-2a nolu sayfalar;AKPnin istanbul, Ankarave bazl ait milletvekili adaylannrn isimlerinin bulundu0u ljste, "DEVLET|N arasrndaki dokumanlann, YEN|DEN YAPILANMASI . ... 29: 52 nolu sayfalar lQlNONERILER" baghgr altrnda hazrrlanmrg bilgileri yazrlar. igerir - (1) adet, "Arap kaymakaml*tan Tiirk Bagbakanhgna" baghklt yazr olan ('15) sayfalrkdoki.iman igeriginde; Tarihve Toplumisimlikitapveyaderginin sayfalan 361-375 yazrlmrg arasrnda yaztntn bulunanve Mehmet BILGIN tarafrndan fotokopisi oldugu, "Fetutlah - (1) adet, Krrmrzlrenkli, Seffafdosyalt yazrlannigerioinde. GULEN'1I dAzeltne yazrlann talebini reddediyarum" grktrlafl bulundugu, ilebaglayan nrn gor0lmLig konuile ilgili olup tanzim DOKUN,4AN edilen iNCELEME TUTANAGt, dosyaiqerisine (19.) dizipusulasrnda srraya eklenmistir. B) MahmutOZTURK'Un. a) Umraniye ilgesi istiklal yerde mahallesi Alemdao Zafersokakno:3/3 caddesi yaprlan bulunan yerinde ig aramada edilen materyallerin elde incelenmesinde; - {1)adet kahve siyah ve renkli telefon fihrislinin kap| igerisinde; iqerisinde sayrda soyad isim, ve Cok telefon numaralannrn oldu0u, -(1)adet siyah renkli lizerinde yazan ajanda igedsinde; Ersal i9 yerini arayanlann, aranacak $ahrslann isimleri telefonlarrandevulafln ve ile olduou; -(1) cep fihristinin adet telefon igerislnde; sayrda kisinin soyad telefon ve numara olduou, isim, aflnin 9ok -(3) fotoorafla Y !DlRl[4, adet Oktay [/ahmul OZTURKbazr slaan ve fotooraf oldu0u, annrn 9ah b) UmraniyeEsengehir mahallesi Mayrs caddesiDeniz ap No:27l14sayrll 19

.

"09.08.2004 - (1)adet yazrI Fethiye" CDigesinde; l\lahmut t.izerinde oltideniz oZTURK'lin Denizde 6lii paragtittj atlamalannrn ile YamaQ bulundugu reslrnler, - (1)adet qok lacivert flhristinde; kiginin soyad telefon renklicep isim ve numaralannrn bulunduou,t - (1)adetmavi geffaf naylonla gordrjgLi renkli ciltlenmig iqerisinde; defter Tuzla'da Kursta, Ugaksavar, makine hakkrnda I tLifek elyazmasr bigiler, llkHavan 81 hakkrnda elyazmasr bilgiler, mrn hakkrnda 57 G.T.T. el yazmasr TankAvcr|gr bilgiler, hakkrnda 106 hakklnda iblgiler, GTT bilgileroldugu, -(1)adet gdrduorj defter krrmrzr kareli renkli igerisinde, Tuzla'da donemde 69. kursta Askerige ilgili ile teknik bilgiler oldu0u gorulmug konuile ilgili olup tanzim DOKUMAN TUTANAGt, edilen INCELEME dosyaigerisine pusulasrnda straya (20.) dizi eklenmistir. B i l i s i m a r a c l a r r n r ni n c e l e m e s o n u c l a r t : 'lEKiN'in A) Muzaffer iliniz Kadkoy ilgesi G,ztepe semti Dr.Engin caddesi Bahar yaprlan Ap.No;2/13 saytl! ikametinde aramada eldeedilen; a) ('l) adet IBM marka bilgisayariqerisinde taktlt olan (1) adet IBM marka, fC35L040AVER070 nolu harddiskinalnan imal irzerinde,ilgi (e) say karat geredi seri yaprlan incelemede; 01- "file://C:\Docunents Settings\Adninistratot\Desktop\ergenekan_labi.htnl dosya and htnl ibare i yaprlanmanrn olarak iQerisinde; olarak LOBi yazr adlandrnlan detaylr anlattldtgr, 10sayfaltk bulundugu, 02.Telefon 2 Rehber ve ige0i aynr Telefon Rehber bag||klr adet iki 21 Excel dosyasr igersinde 613 ylLD,RlM kullanmtg ibaret salrrdan lelefon rehberi oldu0u burehberde lsmi Okfay ve oktay ile 0542 In oldugu 531 5368folu numaranrn kayrlltoldugu. 03.lsrailcercagl_l_l1l dosya baglklr igersinde Filistin lsfail anlatx savagrnr propaganda Slayl amaQl g6sterisio dugu "Tayip "Ba$bakan idam 04.a) Belge Bag||klr anani al glt"ileba$layan sonunda 1 da ve kend ferrnantnl yazmakta ipolacaktr/'ilebulan oldugu, sonu son belge b)Fat Altayl h ya basllk|| lvluzafer n inFatih tek ALTAYLIyazmtg oldugu davetinize "Sn. yazrsr katrlmaktan duyaflm ve onur PEKER'|n neyuce kutsal bdyes ve Sedat davaya sini kend adamas nl geklinde takdir kargrlryorum". ibarenin oldugu, ile mevcut c) satilikvatanyokmualan 1 1,1(1....3 Ak Valann yer baglrklr Partitarafndan satrldrdr iddialarrnrn gdrrintulLi yazr veyazrI olduou, aldr0j d) Yenili]icrosoft Belgesi k| Sayrn Word Komutantmbaglayan ya gonderildigi TSK bagl ile anlagrlan mektup olaylar akparti iigili son ve ile yaztlaroldudu, n gOrUlmUS konuile ilgili olup tanzim edilenHarddisk Inceleme Raporu inceleme ve Tutanaot, (21.) dosyaigerisine pusulasrnda straya dizi eklenmigtir. yap an b) (1) adet, HfTACHImarka, HTS421260HqAT00 nolu Laptop bilgisayann seri incelemesinde: .MEVCUT DOSYALAR .Mevcut DosyalarMdeolar /1 MT.mpg gdriintri isimli iqerisinde Dantgtay ve dosyasr Saldrfsr Cumhuriyet ydnelik sonucu baolantlr Gazetesine saldrn goz olayla olabibcedi endirilerekaltana l\4uzaffer dege a|nan TEKIN' olay FLASH programrnda BULVARI programda SISLER in sonrasr TV isimli konugmacr olarak gdzaltrnaaldrnnasfirecinin gorilnluler prcgamdan anlatltdt .Mevcut DosyalarzlPRAR oOSYALARIi bykankaramitingindengrntler/ ve izmirmitingi Nisan2007 yaprlan lvayrs Aylannda Tiirkiyenin lllerinde Cumhuriyel olarak edilen bazr l\/litingleri tabk iQlerinde [,4uzaffer IEKIN'in resminin deAnkara velzmir kendi / Tandooan, l\4itinginden bulundu0u, resimlefin
-Mevcut PDF AdobeReade Dosyalar/ DoSYALARI / celsideToplamadet 5 dosyaan bJlurnJs ve OLDUGU ACILAMAI\4IS dosyaafln SIFRELI DOSYALAR lClN olup aqrlmas ga||imaar igin devar.r etmektedir. . Mevcut Dosyalar /POWERPOINT DOSYALARI iqerisinde 3 ADEIPowerPo Toplam nldosyasr bulunmu$ dosyalaf gin olup, agrlamamrgtrr. agrlmasr gahqmalardevam dosyalann etmektedir. .siliNMiS DoSYALAR -Silinmig Dosyalani DosyalarMord -NEYIN ( ulusal gevirmeye gallgiyorlar. KUTLAMASI EgemenBayramr'nr, birgocuk ik bayfamrna s radan "Ba0rmsEhk "Balon Utanmasalar Bayramrna", Bayrami'iyeceklef. bildiri d isimli ) .Silinmig powerpount Dosyalar/POWERPOINT DOSYALARI iqerisinde 50adet toplam dosyasr bulunmu$

.

-Silinmit DosyalarlzlPMR DoSYALARI toplam adetzip edilrnl! qeriliginde ve 5 dosyalar _Qerisinde bulunan klasdrler bulunmui dosyalann olup, aqtlmast galttmalar etmektedir. iqin devam ?t,,]' .)' ' UNALLOCADET-CLUSTER UNALLOCADET CLUSTER-/Export-1/ -Unallocated Clusters-433,JPG dosya i9erisinde l\,,luzaffer isimli TEK|N'in Emekli Asker fUqUXsimti Veli gahsrn gekinmi$ resimler elinidperken oldlgu -unallocated Clusters-5726,JPG dosya gdz isimli iqerisinde atlana airnarak mahkemece tutuklanan Oktay YlLDlRl[,,lisim resminin olan igahsrn bulundugu, ]lelgiliyaztlaan oduiu, tahrslardan -Unallocated Clu6ters-/kelime_aramasi_ile_elde dosya edilenler isimli lQerislnde geli$tirilmesigdsterilen gabalar, alanda igin trjm her devlet getrilmesiyle olanaklanntn "ana|k" birer haline yazrsr sonuglanmr$trr ile ba$layan faaliyeUerini dokliman Lobi anlatan gdrijlmiiq olup bulundugu, konu ile ilgilitanzim edilen incelemeTutanagr, dosya iQerisine dizi pusulasrnda (22.)srrayaeklenmigtir. Harddiskin detayhincelemeler devametmektedir.

c) (16)adetCd igerisinde, (e)sayrlt geregi yaprlan ilgi karar 17) nolu CD igerisinde; -'10505 0RTODOKS KiLiSESi"isimtiktasoriQerisinde; kitisede dijzenlenen ayin srrasrnda sonrasrnda yenenyemekesnastnda ve toplugekilde gahsrn Muzaffer Tekin isimli gahrslarla da aralaflnda gekilmig bulundugu fotooraflar. 'CUMHUR|YET - "M2"isimliklasdr igerisinde, BAqSAVCtLtGiINA, wordbetgesi isimti nedeniyle incelenememiltir, - "SANNA mli JALoW'is klasdr igeisinde Cumhuriyeti drizenlenmig GANA adrna pasaportun sayfalaanrn resimlerinin pasaportu tuiar gegitli vebu gekilmig yabancl elinde halde resirn Qekilmig uyruklu oldugu tahmin edilen bifqahsrn resimlerinin bulunduou, gdrulmU$ konuile ilgili olup tanzim inceleme Tutanagr, edilen dosyaigerisine pusulasrnda dizi (23.) srraya eklenmigtir. d) (1) adet,Turuncu renkli ilzerinde 5367837179 PUK-1PUK-2ibareleri numaralr bulunan s_am kartaait muhafaza yaprlan kartrnrn, (e) sayrh ilgi karargeregi incelemede; ibrahim, Halil UmmUhane oglu, Buyuksofulu 1960dogumlu Mustafa YOLCUadrnakayrtt olduoutespit edilmig olup konuile ilgili tanzim edileninceleme Tutanagr, dosyaigerisine pusulasrnda dizi (24.) srraya eklenmistir. B) Mahmut 62TURK'ten; - ( 1 ) a d e tS a m s u n g 0 c B M o d e l - S P o 4 1 S N1 J J 5 0 X 7 5 2 4 6 3i o l uh a r d d i s k , , 4 10, sern - (1) adet,Samsung 80c8, S06QJ1TL5'14965 nolu harddiskin seri imajlafl aftndrktan yaprlan sonra incelemelerinde herhangi sugve sugunsuruna bir rastlantlmamtgttr. a\ llimiz Beykoz llgesiQavugbayBeldesiYavuzSelimMahallesi Omer Sokak No:6 (1) sayrlr adresinde edilen: adet,Maxtor elde marka80 GB harddisk (1) adet QUANTUM ve marka harddiskin yaprlan imajr ahnan 0zerinde incelemede; . (1) adet, Maxtor marka 80 GB harddisk \zerinde hethangi bir sug unsuruna rastlanrlmadrgr, . (1) adet QUANTUIVI yaprlan marka harddiskin alrnan imajr inceleme tnceteme Uzerinde pusulasrnda straya Tutanagr, dosyaigerisine dizi (25.) eklenmigtir. cl llimiz,Bagcrlarilgesi100 Ytl Mahallesi Karaarslan CaddesiOto CenterK blok No:30 yaprlan sayrlrigyerinde aramada elde edilen(1) adet Samsung markaSP0822N model, S06QJ10L270493 noluharddiskin yaprlan seri alrnan imajr iizerinde inceleme sonucu tanzim inceleme edilen Tutanagr, dosyaigerisine pusulasrnda srraya (26.) dizi eklenmi$tir. d) llimiz,LJmraniye ilgesiEsen$ehir mahallesi l\4Kayts 19 DenizAp.No:27l14 caddesi sayrll yerde yaptlan aramada eldeedilen; - (15)adetSONY Videokaset igerisinde, gorrintrilerin Ailevi oldu0u, ' (1)adet,SonyBetamarka igerisinde; unsuruna videokaset rastlantlmamtgtrr. sug ilimiz,Umraniye e) ilqesi lsliklalmahallesi AlemdagcaddesiZafer sokak no:3/3sayrll iFyerinden edilen(1) adetRAKSmarkaVHS kasetin yaprlan elde incelemesinde; iEeriginde suc unsuruna rastlanrlmamrs konu ile iloilitanzim

l l e t i s i m a r a c l a r t n t ni n c e l e m e s o n u c l a r l - Mahmut gOzUmU yaprlarak OZTURK'ten edilen elde telefon sim kartlann ve inceieme tutanagr, dosyaigerisine pusulasrnda srraya (28.) dizi eklenmigtjr. - lvluzaffer TEK|N'den goz0mu yaptlarak telefon sim kartlann ve eldeedilen inceleme tutanagr, (29.) dosyaigerisine pusulasrnda srraya dizi eklenmigtir. . P a r m a k i z i m u k a v e s es o n u c l a r l gube ait ozereilimizOlay yeri inceleme $ahrslara parmakve avug igi izleri,incelenmek gonderilmig MUdUrlUgune olup altnancevabiyaztda:bombalann elde edildioi evdenelde edilenparmak izleri ile Muzaffer parmakizleri TEK|N ve MahmutOZTURK'ten aftnan arasrnda BENZERLIK GORuLMEDl6l, argiv kayttlaflna rastlantlmadtgl, meghul faili olaylarla parmak ilgili izlerinde BENZERLiK GdRULNIEDiGi, bombatann bulundu{u evdeki materya er parmakizi aragtrrmasrnrn Uzerinde devamettioive sonucundan aynca bilgi verileceoi yazt, belirtilmig soz konusu olup (30.) dosya igerisine pusulasrnda straya dizi eklenmistir. . Y a y ! n l a r r ni n c e l e m e s o n u c l a r r : Muzaffer TEKIN'den elde edilendergive gazetelerin, toplatma karannrn olup olmadrgr, ilimizGirvenlik Miidiirltigiinden gelmediginden sorulmug, hen0zcevabt ayflca bilgi $ube verilecektir.
r' iFADELER;

.

alrnan ifadeleri, dosyaigerisine eklenmigtir. 9ahrslann ikametve iQyerlerinden elde edilendokilmanlann $ahrslann gekilerek yazrmrz (2) gdnderilmigtir. ekinde klasor olarak adet fotokopileri

ilgi (a) sayrh talimatrnrzkapsamrnda,gahrslar hakktnda Ankara Emniyet NilUdUrlUgunden getirtilen, Danrstay saldrfrsr ilgiliMahmut ile OZTURK l\iluzaffer ve TEKiN hakkrndaki tahkikat evraklannda; TEKiN'in 17.05.2000 Muzaffer tarihinde llimiz Kadtkoy ilgesi Gdztepe yaprlan Dr.Engin Caddesi BaharAp.No:2/13 sayrlr ikamet adresinde aramada ele gegirilen fihrist bilgisayar ve grktrlannda, yazmtg ajanda, Oktay YlLDlRlN4'ln oldu0u internette yayrnlanan yazlan 0 54253153 68 noluGSIVI gdrulmir$ birer ile numarastntn bulundu0u olup gdnderilecektir. adetfotokopileri aynca Muzaffer TEK|Nve Mahmut haklannda OZTURK, tanzim edilensoruQturma evraklarl ile birlikte gonderilmigtir. memura teslimen Arzederim.

rle MUcadele $ube Mriddrd Emniyet Mildllrii1 3.Srnrf EKi: DiziPusulasrnda belirtilenler

DiZi P U S U L A S I
No EVRAKIN MUHTEVIYATI ADEDI

(16) sayfa tutanagl 1. Muzaffer TEKIN'in ifade $tlpheli gupheli ifade tutanagl (6) sayfa 2. Mahmut OZTURK'e ait (2\ sayfa 3. lfgi(a) sayrlr talimalyaalanntz (3) sayfa kararlarl 4. ilgi(b)sayrh Arama, koyma onama ve el (1) sayfa 5. llgi(c)sayrh Gozaltrna almakararl kararlan (2) sayfa 6. llgi (d-f)sayrlrGozetim suresiuzatma (1) sayfa 7. ilgi(e)sayrl inceleme kararr (2\ sayfa yazrnrz karanve talimat 8. Ktsrtlama (4\ sayfa L Yakalama aramave el koymatutanaklarl ev (3) sayfa 10.Ev arama el koyma ve tutanaklaf, (2) sayfa 11.Arama el koyma ve tutanagl (1) sayfa yeri 12.19 arama el koyma ve tutanagl (6) sayfa verme 13. Yakrnlanna haber tutanagl (4) sayfa gorustiirme tutana0l 14. Avukat (1) sayfa 15.TeShis tutanagl (1) sayfa fotokopileri 16.Niifuscuzdan (2) sayfa kayit formu 17.Nrifus cuzdan (2) sayfa 18. raporu Ekspertiz (5) sayfa 19.DokUman inceleme Tutana0l (1) sayfa 20.Dokilman Inceleme Tutanaor Tutana0l (59) sayfa raporu-lnceleme 21.Harddisk Inceleme (2) sayfa 22.inceleme tutana0l (177)sayta ve Tutanagl 23.inceleme tutanagr Tespit (1) sayfa 24.inceleme tutanagr (1) sayfa 25.inceleme tutanaol (1) sayfa 26.inceleme tutanadr (1) sayfa 27.lnceleme tutanagl (g) sayfa tutanaol 28.TelefonInceleme (11) sayfa tutana0r 29.TelefonInceleme (1) sayfa yazl (g)sayrh 30.ilgi (2t sayfa haklafl formu 31.$Upheli sanrk ve (2) sayfa brrakma tutanagl 32.Sevkserbest (3) sayfa Tutanagl 33.UstArama (8) sayfa izi 34.Parmak formlarl elde i9 35.Muzaffer TEKiN'in yerive ikametinden (1) klasor fotokopileri dokumanlann edilen yerive ikametinden elde i9 36.Mahmut OZTURK'un . .. ot e d i l e n o k i i m a n l afn n o k o p i | e.r.i. . . . . . . . . . . . . . .( 1.) k l a s o r d Topl^m(36lnaddedirlllllllllll/////////// //llll//l/l///////l/lllll/////llllllltl/llllllllll

$tiPHELi iFADETUTANAdT (.CMKmaclde:l47)
iFADENiNALINDIGI YER IFADENiNTARiHi
is tdhbul Terbrle Miicadele Sube Mildiirlti{ii

3^L

a

t9/06/2007

iFADE VERENINNUFUSCUZDANINAGOREKiMLiGt
ADI VE SOYADI BABA ADI

Mahmut OZTTIRK

Ati
( Saime Fatsa-1962 Ordu-Qamaq-Sdken 0068-00013-0036 L05 092088-12545350774 Evli-Erkek T,C,

ANA ADI VE KIZLIK SOYADI

DoduMrrRi vE TARiHi
NUFUSAKAYITLI OLDUGUYER

No c.No A. sEA No-KUTUK K. sERi - T.c.KiMLiKNo No MEDENi HALi ciNsiYBri
UYRUGU

KiMLiGi iFADEVERXNiN KENDiBEYANINA GORE
EGiTiM DURUMU SABIKA DURUMU i$i MESLECi-AYLIKGELiRi DEVAMLI IKAMET ADRESI SONI$ ADRESI iLETi$iM (Ev-i9-cep-FaksNo.lafl) E.MAjL ADRESLERi MUDAFI TALEP DURUMU iMZADAN iMTINAVARSA, NEDENi YiiksekOkul Olmadrlrnr beyon eder EmekliAstsubay Esen$ehirMahallesi 19 Mayrs Caddesi Deniz Apl. No:27l14 Unran iyelIST. Yavuz Selim Mahallesi Cumhuriyel Caddesi 6mer Sokak No:o Beykoz/iST Qavugbat/ 02t6 46623 t2- 0216479'l4 43 - 05322455605 mahmutozturk62.hotmail.com Etii (Hazrr)

YAKALANAN KiSiNiN KANUNi HAKLART: I- Hakkmzdaki iddialar sebebi yakalandrnrz: BOMBASI ILE YAKALAN VE EYLEMSEL FAALIYETTE ile EL $u BULUNABiLECEGi DEdERLENDiRILEN $AHISLAR iLE iRTiBATLT oLMAK Ancak kimliginizl€ilgili sorulara dogru ll- lddia edilensuehakkmda aq'klanada bulunnanak kanunihakkrnzdrr. cevap vermek zorundasm[, tayin hakkrnasahipsiniz. durumdadegilseniz, Baro tarafindan III- Mldatiden yararlanma Miidafi tayin edebilecek faydalanabilirsiniz. alma oncesinde ifade miidafi ile gdrtlimeve konutma edilecek, mildafiininhukukiyardrmrndan "ifadealma hakk|nzvadr. iste.seniz mildafiiniz Iazr bulunacaktrr. sr.asrnda" yakrnrnlza veyaistediginizibir ehri IV- Yakalandrgrnrz kitiye C. Savcrsrnrn ile bildirilecektir. yazthemtinekar$r, miidafiiniz gozaltlllt veya siz, V- Yakalama, almave gozaltr siiresinin uzatrlmasrna ili$kinC.Savcrsnn i9in, Sulh C€za Hakimin€ ba$vurabilir. l. veya 2. derecekan hlsrmlnrzh€menserbesr birakrlmantzsaglamak yetk;liHekine enseri$ekilde rzdan ulaitrrlacaldr. Isterseniz dilekeeniz tarafrm vI- giipheden kurtulmakigin somut deljllerintoplanmasrnr isteyebilirve lehinizeolan hususla ileri snrebilirsiniz. uzerineadr geten: 'YUKARJDAKi Yakalanan lahsa,)a*anda belinilen haklafl iam olarak AqIKqA anlatrlmasr BiLGiLER BANA AITTiR VE DoERUDUR, HAKLAR'MI OKUDUM, ANLADIM. BANA SORULANSORULAR iLE iLCILi HOR OLARAK iFADEMi VE]TMEK iSTiYoRUM VE BU iFADEM ESNASINDA MUDAFiINiN 28099 HUKUKI YARDIMINDAN FAYDALANMAK iSlliyOItUM" de,nesininirzerine.Istanbul BarosuAvukatlarmdan getildi. il€ ifadesine sicilsayl AvukatBurhanettin AKTURK'un Mildiirliiiilmiizeintikaletmesi ad ge9€nin

.-L:..)..

,', ,Au ... -,+.p'

'")

'"*f

MAHIUUT iFADESINiN SAYFASIDIR. oZTTiK,ON 2. SORULDU /AILE YAPINIZIVE OZ GEQMi$iNIZI KISACAANLATINIZ? CEV A P / Ben Ordu ili Fatsailqesinde 1962 y|Lnda dogdum.Ilk ve orta dgretimimi Qamagilgesinde bulunan Qamagilk ve orta okulunda okudum. Liseyi Ordu imam hatip okwken Samsun Lisesinegegiq yaptlm.Buradan1979yrhndamezunoldwn. 1982askere gittim Cumhuriyet Acemibirligimi Amasya'da, birligimi dc TuzlaPiyade usta (3) Ast Okulunda ay yaparak, subaysmf okulu smavlarna girerek, Ast subay okulunu kazandrmve Tuzla Piyade Okulunda okudum. Bu okuldan1983y 1Agustosaymdamezunolank Kars (10) Hudut TaburKomutanhgma tayin olarak buada giireve batladrm. 1986 y rnda Hasin KOSE'nin krzr Nuriye KOSE ile evlendim.Bu (2) evliligimden ku (l) erkekqocukolmakilzeretoplam(3) gocu[umuz oldu.Annemev haarmr olup, babamgiftgidir. Alm anrre babadan ve olma, (3) krz (2) erkektoplam (5) kardefiz, bunlarsuasrile;
l- tJen :

2- Emine AKKIRAZ (OZTUR) : 45 yaglannda, Mahmut Ali AKKIRAZ ile evlidir, ordu ili Korganilgesinde gdrevlidevletmemurudur. ikameteder,kendisi Diyanette ili 3- ZeliheKIRAN (oZTURK) : 44 yaglannda, Selahattin KIRAN ile evlidir, Samsun Terrne ilgesiEvci kasabasrnda ikamet Emeklidir. ederlcr. 4- AsiyeOZGEN(oZTURK) : 40 yaqlannda, 6ZGEN ile evlidir, Samsun ili Selahattin ilgesinde ikameteder.Diyanet I$lerinde memurdur. Qarqamba 5-isa oZTURK :Jb )atlarrnda. istanbul BUyiiksehirBelediyesinde memurdur.Aym rnahallede ikameteder SORULDU /BU GiNE KADAR HiQ PASAPORT ALDINIZ MI? \'URT DI$INA LEGAL VEYA iLLEGAL YOLLARDAN QIKTINIZMI? CEVAP / 1998 yrlmda SamsunValiligindenalmrg oldugum pasaportum vardlr. Bu pasaport Frrtd4rnalegalve illegalolarak qrkmadrm. ile hiq SORULDU / GEREKSiZIN VE GEREKSE AILE FERTLERINiZHAKKINDA BUGIINE

KADARGUVENLIK KUVVETI-ERINCE HERHANGI I$LEMYAPILDIMI? BiR CEVAP bugiinekadar gtivenlik / Gerek benim gerelse aile fertlerimhakkrnda kuwetlerince herhangi iqlem bir yaprlmamr;trr. SORULDU BiR KURULU$A / HERHANGI BiR SENDiKA, DERNEK BENZERI VE UYELiGNiz vAR MI. ACIKLAYINIZ, CEVAP / Yoktur. SORULDU / HERH,,\NGI BiR TEROR ORGUTUNE UYELIGINIZ VAR MI? BIR ORGUTE HANGi GOREVLERI ALDINIZ, DETAYLI KATILDIYSANIZ ORGUT iCERiSiNDE OLARAKAQIKTAYINIZ? C E V AP / Herhangi terdrrtrgiitiine tyeligim yoktur bir soRULqU / TURKIYE CUMI-IURIYETiN1N MEvcUT ANAYASAL DUZENINI KABULEDIYORMUSUNUZ? CEVAP kabul / Evet ediyon.rm. soRULpu 2007/959 / UMRANIYE SULHCEZAMAHKXMESiNiN 2. DE6i$iK i$ NOLUKARARINAISTINADEN iLQESiQAKMAKMAH. SAMANYOLU iLiMiZ UMRANIYE cAD. GUNGOR soKAK No:2 sAyrLI YERDE12.06.2007 cuNU yAptLAN ARAMADAQATI KATINDA: 1- IJZERiNDE15.06.1997 TARLLILL MUHiMI\'{ATiSTiF KARTI BULLINANICASA 2- KASAiQERiSiNDE ADETMKEYAPIMIEL BOMBASI 18
3- MKE YAPIMI EL BOMBALARINA Ai1' iKi KUTU iCERiSINDE18ADET FIiNYE 4- DM41 NATO STANDARDITABIR EDiLEN 7 ADET EL BOMBASI
< . ^nET ,{lrr^NEI p/_rl/TlASl

MAHr\rur iFADESiNiN ozruK'uN 3.sAyFAstDlR.

3i,,2

ELDE . EDiLMi$TiR. ELDE EDiLEN BU MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BILGI VERINIZ. yoktur.Beng^zetelerden CEv A P / Benimbal'rse konupatlayrcrlar ilgili higbiralakam ile bdyle bir olayr duydum ve okudum,ancakkesinliklehigbir bilgim ve alakamyoktur. Yukanda belirtilen adresi bilmiyorum. SORULDU / P A I L A \ I C I M ^ D D L B U L U N D U R M A iK D i A S Ii L E G O Z A L T T N A D ALINAN VE SEVK EDiLDiGi MAKAMLAI{CA TUTUKLANAN $EVKi-GULIZAR OGLU SURMENE/I984 DOGUMLUALi YiGiT iSiMLi $AHIS VERMi$ OLDUGU IFADESINDE; ".....A1,nca OktayYILDIRIM' rn manavda oldugubir giin yazrhve gdrselbasrnda ismini Muzaffer geldi. TEKiN olarak dgaendigim siyahbir Mercedes arabaile MehmetDayrmrnmanavrna $ahlsta Oniindedurdu.Ancak bu aragtan kimsealagryainmedenarabadevametti. Muzaffer TEKIN manava a]T dikkatlicebaktr.Sonrabu siyah Mercedes gdzden uzaklaqrnca OktayYILDIRIM manavdan dr. 15-20dakika kadar sonraoklay YILDIRIM ve Mahmut 6ZTIJRK san Opel Corsaile manava geldiler.Ancak bu konu hakkrndadetayll bir bilgim yoktur....." $EKLINDE BEYANLARDA B U L U N M U $ T U R U K O N I I ' I A K K I N D A EI A Y L JB i L G iV E R T N i Z ? B, D ne CEV A P / Benim MuzafferTEKIN ve OktayYILIDIRM ile btiylebir manava gelip gitmi$ligim vardr. OktayYILDIRIM'a 2 yrldrrkonulmamakta),rm. SORULDU / PATLAYICI MADI)E BULIJNDURMAKIDDIASI iLE COZATTINA ALINAN VE sEvK EDiLDiGi MAKAMLARCA TUTUKLANAN $EVKi-GULiZAR OGLU SURIGNE/I984DoGUMLU ALi YiGiT iSiMLl sAHIS VERMIS OLDUdU iFADESiNDE; "....Bu tadhten yakla$rk I (bir) yll dnce gergeklegen Darll$laysal&nsr oldulu giinlerde Mahmut 6ZTtJRK ve Oktay Muzaffer TEKiN'e ait villa basrldlktan so1lra bcn televizyonda YILDIRIM' I giirdiim.Bu durumudayrmMehmetDEMIRTA$' a sordum. O'da bana"Onlardevlet igin gahqan astsubaylar, Muzaffer TEKIN' in Qavu$batfnda ki evindearamaolmuq,evde gizli 6ncehaberleri zulalarda silal ar varmrqancakaramada bulamamrqlar" dedi.Nedeniniise; baskrndan qeyi tincedenhaber yerinde ve kadcmcsinde niifuzlan olduEunuve her oldugunudevletin her bir aldrklann sijylemilti. Ben bununerden biliyorsun diye sordum ancakherhangi cevapalamadrm. pek gdrii$ bildirme durumumyoktu.. .."$EKIINDE BEYANLARDA Zaten benim dayma karqr BULLTNMU$TUR. KONU HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERINIZ? BU gitrdiimfakat ismininAli bahse konu manavda CEV A P / Ben Ali YiGiT isinrli r;ahsr te$his ettim.Bu iddialaan tamamr YIGIT otdugmuburada banagdslemit oldugunuz resimlednden day1slMehmet DEMiRTA$ 1anduydngunagdre konutmaktadr. Bu iddialann tamamrbencehayal mahsuliidiir. Ben Ticaxet ile ugm|an bil insanrrn,benin silahla tiifekle i$im olmaz. Yukandaki anlaqrhyor polisin oraya ki, beyanlann hepsini rete ediyorum.Zaten iddianrnasrlszhlr guradan geldiliodearandrlrm Benim evime MuzaflerTEKIN' i evimealmazdrm. basacagm bilseydim, ben Ancak teslimolacagmr sttylemi$ti. bilmiyordum ancakgeceyansrbanaarandrglft sabah vc savcrya gdtiten ve giivenlik kuwetlerine haberverende girigimindebulunduktansonra,alp hastaneye intihar benimDevletiniginde vermezdim. on yldrr sade vatandagtm, Ben bir benim.Bdylebir qeyolsahaber bahsedildi$ gibi tamdrklamuyoktur. Bulundugumuzsivil ortamlardabizler kendi aramrzda lukarrda diyerek hitapederiz. birbirlerimize asker kdkenlioldulrunuz Komutaurrrn igin SORUL D U / iSTANBUL CUMIIURIYET BA$SAVCILIGININ (CMK 25O.SMY) 2007N536 SAYILI ARAMA EL KOYMA EMRiNE ISTINADEN UMRANiYE iLCESi ESENSEHiRMAHALLESi t9 MAyts CADDESI DENiz APARTMANI No:27l14 SAYILI IKAMETINIZDE YAPILAN AI{AMADA (4S) ADET G-3 PIYADE TUFE6I BO$ KOVANI, (43) ADET 9MM,qAPLI MKE YAPIMI BO$ KOVAN, (142) ADET 7.65 MM.qAPLI MKE YAPIMI BO$ KOVAN, (208) ADET 7.65 MM.qAPLT GECO MARKA BO$ KOVAN, (17) ADET 7.65 MM.QAPLIMEN$EI TESP'IEDILEMEYENBO$ KOVAN, (4) ADET 7.65MM.QAPINDADOLU Fi$EK, (1) ADET 20 KAPASiTBI,,i MERMi ATABILEN BO$ $ARJORELDE EDiLMi$TiR. ELE

fu{AHMUT iFADESIN|N SAYFASIoIR. 4. OZIUK,UN

1)Ll

ADET 7.65MM DOLU Fi$EK iLE Bo$ $AI{JORUNE AMAqLA BULT'NDURUYORSIJNUZ? B U K O N UH A K K I N D A [ I ^ Y L I B I L c i V ] ] R \ i I . D i CEVAP / Ben istanbulili UmraniyeilgesiAlemdarbeldesinde bulunankr5lada, 1986-1992 yrllan arasrnda piyade Astsubay olarak gdrev yaptrm. Buanm atlt alam qu anda sivil halka tahsis gidilse edilmig mahalle gittilirndebu boqkovanlan ve olmuftur,oraya ziyarele oradan topla&m,halen yapmakh.Eger bu bu bogkovanlardan bulmak miimktindiir. Benim bunlarrtoplamaamaclmsiis eSyasr bog kovanlar incelenirse az 10-15yrlhk oldugugdrillecektir. en Ben bunlan toplarken menqeilerine bakarak toplamadrmrasgele topladrm. (4) adet mermide benim ruhsath silahrma ait mermilerdir. $arjdrii ise ben dzel olarak doluda gdrcv yaparkenbirlilin kademesindeyaphrmts m, Ben emekli olurkenbu silahrbirligimetcslim ettim fakat;arjdl silahrn olmadrg igin onu teslimetmedim. Benim bu konuile alakah sdyleyeceklerirn bundan ibaretlir. SORULDU / EL BONIBASI iI-E YAKALANAN \E EYLEMSEL FAALiYETTE BULIJNABILECEGIDEGEITI-TJNDNTILEN' iLE IRTIBATLI OLMAK iDDIASI iLE S,AHISLAR B E R A B E R c O z A L T r \ D A t s l r L U \ D U a tN U I M U Z A F F E R T E K i N i s i M L i S A H S I T A N I Y o R M U S L I N U1 A \ I Y o R s n \ I , / i I i 5 KI L T R N I Z |A N L A T I N I Z ? Z? Benim MuzaffcrTEKiN ile oLan tmrtrkhgrm 1982yrhndaTuzla piyadeokulunda 9-.8-yl-t----lolmultur. Ben oradagavupolarakaskerlikhizmctimiyaparken kendisibenim b6liik komutammdl. KendisibeaimAstsubayollnaDayardrrlcrolmuftur.Ben Astsubay 1984ytlmdamezun okulundan gittiktensonra1998yhna kadarkendisini gdrmedim irtibatlmda olmadl.1998 olupKa$' iline hi9 ve yrlnda ben emekli olup istanbul ilinc gcldigirnde kendisi ile Kadrkiiy ilgesi Atbank qubesinde tesadiifen oturduEum ka$rlafhk.O sralar kendisi fueloil satll iglo yle utsagryordu, bende apartmamn yilneticisiydim, ydneticisi bulunduEum yakrt almak igin kendisiyle gdrii$tiim,bu apartmana gdrii$melerimiz Bundan komutamm olmasrhascbiylc ba$ladr. sonra artrkrutin olarakdevametmeye giiriiqmeye ailecede bagladrk, kendisifucloil ir;ini braktr ve ben kendimbu konu ile alakaholarak AkdenizPetrolTic.Lim.$ir.tinikurdum.Bu $irketimile alakaholarakMwaffer TEKIN banaeski gelenDanlgtay mi.i$tele ndenyardlmcrolmuitur.Bu ilifkileriniz 2006yrlmdameydana saldnsrnda Mwaffer TEKiN inde isminin kauqmasryla baglamasr aranmaya iizerinebenimBeykozilgesiQaluq baqrnda gecegegsaatlerde bulunan evimegeldi fakatbanaarandrlrnr sdyledive yann gidip savcrllga kelsim olacalrmdedi. Ben sabah kalkrpnrarkete ved$egittim ve geri ddndiig'umde ahf kendisinin ycrdc kanlar igerisinde yatryordu. intiharatetebbiisettigini sdyledive Bendehemenhastaneye ve Giivenlikkuwetlerinehabervcrdim. Ilcn kendisinitek bagrma igin ta$lyamadlgrm ak$am muzaffer TEKiN ile birlikte benim evime gelenlakat geceevdenayrrlarakgiden binbagr emeklisiMehmet Zekeriya esnat) telefonile arayarak 6ZTURK' ii ve YurdakulQAGMAN ( clckti k i$leriyleugraqan olayr krsacaanlattrm,15-20dakika sonragcldiler,onlar gelenekadar bendeilk yardm bakrmrm yaptlm.ArkadallargelinceAcrbadcm hastanesine kaldrrdrk. intihaxolayr ile alakaholarak ve Bu Damqtay brakrldrk.Bu olaydan sonn saldnsrile birlikte ADkan Cumhu yet Ila$savcrhAmda serbest gdzemedim benimMuzafferTEKIN ile olar ili$kileimdebayalr bir smrrlama ve oldu,giinkiikonuyu bu olay benim ticari hayahml 9ok briyr.ikzararaugrattr.Aynca bu olay beni maneviolaxakta bayagr yrprattr. gelmedim. gelcnhiSbiroiryda benMuzafferTEKIN ile bir araya Zatenondansonra mcydana Kendileri Cumhuriyetmitinglcri ve bir qok sivil toplum olaylarrnagittiklerini basndar takip ediyordum. SORULDU / PATLAYICI MADDI] BULUNDURMAK IDDIASI ILE GOZALTINA ALINAN vE SEVK EDiI-DiGi MAKAMLARCA TUTUKIANAN MEHMET DEMIRTA$,

OKTAY YILDIRIM VE AI-i YIGIT ISiMLi $AHISLARI TANIYOR MUST'NUZ? TANIYORSANIZ iLiSKILERINiziANI-,\TINIZ.
CEVAP

yrllanndaKilis 2. Hudut Taburunda birlikte gdrev OKTAY YILDIRIM; Bcn kcndisi 199.1-1996 yaphk.Ben taburunia;e ikmal ,\stsubayr gdrevyapryordum, OktayYILDIRIM ise Kararg6h olamk Kilis'te gdrev bdliigriniin talm komuranlydr aynrzamanda askeri)ojmanda vc da kapr kom$umdu. yaphglmlzsiire igerisinde samirnibir iligkimiz olmugve ailecede gdru$miilliigijmiiz vardrr. 1996 iline yerleqtim, OktayYILDIRIM ise Kilis t9 bir benKilis ten emekliolduktan sonraistanbul )almda

/ Banasormuloldlrgu1lr.lz Sahrslardan;

I\,1AH OZTUK'UiFAD NI 5. SAYFASIDIR. [,1UT N ESi N baqka gdriigmemiz tayin olunca, bir olmamutlr. 1999yrhnda$emdinliden IstanbulHasdalla$alsrna benim ziyaretimegeldi. Kcndisi-vlc gdrii 'nclcdmizaileceve ferdi olarak devamefti. Kendisi bu bacafrnda yaphk.2003yrlnda kendisi olanbir problemden dolayrhastancyc ve hertiirlii yardrmr yath maltilen yapmak bana emeklioldu,birlikte iq iqin tineride bulundu benbununiizerine ve Emindni.i'nde Vakrflara der,r'en kafeteryakiraladrrn, ait bir i;lememenin bagnada OktayYILDIRIM'I getirdim. Bu kafeteryayltoplam (6) ay kadar ifl€ttik. Bu zamanzarfinda aramrzdaticari konulardagiiven sorunu yagamaya bagladrk. BununiizerineHanedan Kafeterya olarakagtlglmz iS yerini devir ettik.Fakatbu ortahElmrz devir esnasmda ve aramrzdaki sanrimiletde bozulmuS olduve kendisiyle tarihten o sonra hiq giiriigmedik sadecetarihten bir ay dnce gizli bir numara ile beni aradr, benim trafik kazasr gegirdiEimden dolayrgegmig olsundileklerjni iielti. Dahaso adakendisinin soru$turma alakah bu ile olarak medyadan takip ettim. l'elefon ile gdriilmemizesansmda kendisinene iqle ufragryorsun dedigimde ba.rla ellen merkczi olan Reianada giivenlik olarak gal4ryorumve arrcada intemet sitelednde Vatan,Millet adrnayazrlaryazclgrnr de Bendekendisinibazenmedyada sciyledi. sivil toplum 6fgiitlerinindiizenledigirnitinglerde gdrdiigijmiive bu konularlaalakaholarak kendisine yaptrgmifler arasrnda gibi tavsiyelerde karar ver', ailenin gegirniyleilgilen bog iqlerle ugra$ma bulundum. geliri yoktur. Kendisinin bildilirn kadanilc maaqrndan baqka MEHMET DEMiRTA$ r 1994-1996 yrllanndaKilis te gdrev yaptrgrmstue igerisinde Mehmet DEMIRTA$ta benimkonutanhgl yaptrgmtaburda ve askerlik hizmetiniyapmaktaydl alarca takrm 'rn da Komutamolan Oktay YILDIRIM a sofdrii)'dii.1999yrhndaOktay YILDIRM' rn Istanbula tayini grkmasryla birlikte eski askeriol.,rrMehmcrDEMfRTA$ ile irtibatagegmi$, birkagay sonrada MehmetDEMIRTA$ r benimleranr$rrrdr benim Kilis ten askerimoldugunusdyledi.Benim de ve Umraniye ilgesinde oturmamnedeniile M€limetDIIMIRTA$ ile samimiolduk ve ailecegtuiismeye ba$ladrk. Bu Tarihten(7) ay dnccsinekadar kcndisiylegiidi$medik. gdrqmememizinsebebiise iglerimizin yolunlulu ve evlerirnizin uzakolmasrndan kaynaklamyordu. MehmetDEMIRTA$ile olan tiim iligkilerimbundan vardt,arasra oradan gegerken ibarettir. Kendisinin Urnraniye ilgesinde manavr yanma yaparc|m. uglargayigerdimahgveriS ALi YiGiT: Benbu gahsr fakatburada banafotografln gdsterdilinizde Mehmet lahsentanrnryolum DEMIRTA$' m yarmdatezgahlarhk yapan yegenlcrjnden teghis ettimamaismininAli birisi oldugunu YICIT oldugunu yoktw. Benim Bcnimbu Eahrs herhangi iligkimve baElartrm ile bir burada ijgrendirn. hakkrmda vermiqoldu[u beyanlal clayrsL ise ba$ka ley bir MehmelDEMIRTA$tan olandvayetlerden defildir,benimbu beyanlara kaullnanl miimkiinclegildir. yIL So R U L D U / iLi}liz, ]J}1GCII,.1]I JLQES.l OO MAHALLESIKARAARSLAN CADDESI OTO CENTER K BLOK NO.3A SAYILI I$YERINDE YAPILAN ARAMADA (SAMSUNG_MoDEL-sp0822NsItR iN o-s0r,eJ10L270493_pARTiNo-1519J18L255625) YAPILAN INCELEMEDE

-DANI$TAY SA],I)IRISI SONRASINDA OLAYLA BAGLANTILI GOZ ALTINA ALINAN MUZAFFER OLABiLECEGIDEGERU]NDiRILEI{EI( TEKiN iSiMLi $AHSIN YARALANMASI SONRASINDA KALDIRILDIGI I TERORLE MUCADELE HASTANEDE qEKiLDiUi CUI{I. I \ iCLERINDE $UBE MUDURLUGUNDE GOREV YAPAN PERSONELN, I{ASTANE qEVRESiNDE GOREV YAPAN NOBETqI POLIS MEMURLARININ VE \4t BULL'NDUGU, isrANtsul iL EMNIYET Dr'rii NU\ RESiMLERTNN -DANI$TAY SALDIRISI SONRASINDA OLAYLA BAGLANTILI OLABILECEGi DEGERLENDIITiLIITEI( G0ZALTINAAIINAN MEHMETZEKi

-MEvcur vE_sir,iulrigrn iqDRisiNDEt rsin'rlERisiMli KLASOR

ANINDAKI RESIMLER, OzrtrRK,siziN MAHKEMEYE CrKrg

tl

-.iq
IVAhIVJT JK'LNiFADESiNIN SAYFASIDIR, OI] 6.

-IIBAR UZERiNEYAKALANAILAKGoZ ALTINA ALINAN VE QIKAR]LDIGI MAHKEMECETUTUKLANAI{AI{ CI]ZAEVINE KONAN OKTAY YILDIRIM iSiMLi $AHIS iLE $U ANDA SIZINLEBIRLIKTE GOZALTINDABI,ILUNAN MUZAFFERTEKiN' iN JI-E BiRL1K'I'ECEKTIRMIS OLDUKLARI RESIMLER OLDUGU GORULMU$V]j TESPi.I EDiLMi$TiR. BAHSE KONU RESIMLER VE $AHISLARLA OLAN iLi$KILERiNiZ HAKKINDADETAYLIBiLGI VERiNIZ?
CEVAP / elde edilmigtirfakat ben bu lukanda bahsi gcaenhalddiskbenim iqyerimden grkarr haxddiskin numaralanm seri hatlflamtyorllln. ]'akat hardiskin Dan$ay igerisinde resimlerden, saldrnsrile alakah resimler Akqam Gazetesi muhabid Levent....isimligahrstarafindan benim bilgisayauma dr. DiEer,OklayYILDIRIM ilc alakahresimlerden at benimbilgim yokhu.Fakatben intemetiize ndenzamar,zamangazcleokurun, bu resimlerbwadandirekt bilgisayalnhafizasrna kaydolmug olabilir. Ozelleklesdylti)'orungiivcnlik l(uwetlerineait resirnler muhabiri baaagazete qahrs Levent. ...isimli tarafindan benitn a1 bilgisayanma mtghr.... Benim bu konularhakkrrdaanlatacekLafxn ardanibarettir.Ifademeekleyecek bul ba;ka bir yoktur,ifademihiqbirbaskr tesiralirnda husus ve kalmadan Istanbul barosu 28099sicil avukatlanndan saylhAv. Burhanettin AKTURK 'tin huzururda kendihit irademile verdim dedi ve almanifadesi

--*] f))

iFADE rurmuGr $UPHELi
(CMK madde:147) iFADENINALINDIGI YER IFADENINT
islanbul Teriirle Mlicadele $ube Miid rlii4ti

0"

18t06t2007

?5eoe

vEnENiN NirFUs CUZDANTNA KiMLidi GoRE
Muzaffer TEKIN SalihRaci ( Handan KARACA )

ADI VE SOYADI BABA ADI ANA AD] VE KIZLIK SOYADI

DOGUM YERIVE TARiHi Qankrn-28.10.1950 NUFUSA KAYITLI OLDUGU istanbul-Emindnii-Katipkasrm YER C, NO _A, SIRANO KUTUK NO 0014----0r 945----0004 - T,C.KiMLiK NO U07 l 3) 509TC: 554]5D9144 K, SERi NO MEDENiHALi CiNSiYETi Evli-Erkek UYRUGU T.C. iFADEVERENIN KENDiBEYANINA GORE KiMLiGi EGiTiMDURUMU SABIKADURUMU i$i MESLEGi-AYLIK GELiRi
DEVAMLI iKAMET ADRESi SONI$ ADRESI

YUKSEKOKUL OLMADICINI B€YANEDER,

EMEKt,i suBAt'f, 5oo-2ooo YTL
DOKTOR EKIN CAPDESi BAHAR APARTMANI NO:2/13 GoZTEPE/iSTANBLN-' KU$DILI CADDESI EKIZOGLU I$HANI NO:47l219

KADIKO\i'iSTANBUL

(Ev-iq-Cep-Faks iLETi$iM EV:0 216566 52i$:02164140705 CEP:0 291 93 61 532 92 No.larl) E-MAiL ADRESLERi muzafferlekip/demai i.com MUDAFiTALEPDURUMU Etti (Hazrr) IMZADAN IMTINA VARSA, NEDENi YAKALANAN KISININ KANIIN
l- Hakkrnrzdakitu iddialar sebebi yakalandrnrz: BOMBASIiLE YAKALAN VE AYLIMSEL FAALiYETTE ile EL BULUNABiLEcEdiDDEERLENDiRiLEN sAHIsLAR iLE iRTiBATLToLMAK ll- iddia edilensu9 hakkrnda a$rklamada bulunmamakkanunihakkrnrzdrr. dogru Ancak kimliginizleilgili sorulara vermeK zorunoasrnrz. cevap III- Mtidrfiden yararlanma hakkrnasahipsiniz. Mtidafi tayin edebilecek Baro larafindan tayin durumdadegilseniz. edilecek, mildafiinin hukuki yardrmrndan faydalanabilirsiniz. alma oncesinde lfade ve mijdafi ile goriigme konutma "ifadealmasrrasrnda" bulunacaknr. hakkrnrz vardrrIsterseniz m0datiiniz hazrr yakrnrn'za isrediginizi kigjye Savcrsrnrn ile bildirilecektir IV- Yakahndrgrnlz veya emri bir C. gozalnnr V- Yakalama. almave gdzaltr yazrlremrine veya sijresinin uzalrlmasrna ilitkin C.Savcrsrnrn kargr, mildafiiniz siz. l. veya 2. derecekan hrsrmrnrz hemenserbest brrakrlmanrzi saglamak iqin, Sulh Ceza Hakimine bagvurabilir. isters€niz dilek9eniz iarafimrzdan yetkili Hakime seriSekilde ulattrnlacaktr en Vl- Siipheden kurtulmakigin somut delillerintoplanmasrnr istelebilir ve lehinizeolan hususliu'.ilerisiirebilirsiniz. yukanda Yakalanan belinil€n haklantam olarakACIKCA anlatrlmasr ijzerine adr getd; YUKARIDAKi Sahsa, BiLGiLERBANA AJTTIRVE DOORUDUR. HAKLARIMIoKUDUM, ANLADIM.BANA SoLULAN SoRULAR iLE JLCiLi HOR OLARAK iFADEMi VERMEK iSTiYoRUM VE BU IFADEM ESNASTNDAT\4UDAF|iNiN HUKUKi YARDIMINDAN FAYDALANMAK iSTiYORUM" demesininiizerine-isranbulBarosu"dvukarlanndan

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN2. SAYFASIDIR.
geldimbabam annem / Ben 1950yrlmdaQankrn'da diinyaya emeklibir subay ilkokulturda ortaokulu ise ev hammrduikiside tu an hayattabulunmamaktadrr. ilkolulu Bahariye Kadrkiiyortaokulunda liseyi Kuleli Askeri lisesinde ve bitirdim. Kara Harp Okulunu 1972ythnda yilar Tuzla piyade okulundaSubayTemel Kurs Pjyade 19'12-'73 SgEmen olarak tamamladrm. yrllarrarasrnda Tugayrnda Bolu Komando bitliigtind#r yllhk kuNumutamamladrktan sonra1973-78 g6revlerinde Aynr Birlik ile 20 Telmen vi{fJ;tefmen ri.itbesinde takrm Komutanhgr bulundum. miiteakip yrl bir hafta bir Temmuz lgdJrftnda KrbnsBanqHareketine iqtirakettim BangHareketine asli Klbns'ta kaldlktansonra26 Temmuz 1975ylllnda tekrar Bolu KomandoTugayrndaki gitrev Alayrnda yerimeiltihak ettim. 1978yllnda Agn Patnos'a tayinimgrktr34.Piyade Bitl0k KomutanhEr o sene tayinim grkhgl sene Yiizba$rriitbesineintisap ederek,Btiliik Komutanltglve Merkez giirevlerine gegicigdrevlegetitli zamanlarda Tunceli,Bingdl ve idrak ettim. Bu esnada Komutanhgr Alay 1982ylllndaTuzlaPiyade OkuluOgrenci Mu9havalisinde GiivenlikHiaretlerindebulundum, i9 gegitligijrevleryaptrmve 1986yrlmda tayin oldum 1985 yrhna kadarbu birlikte Komutanhgrna ayrrldrm. 1975yrhndaEqimMiige ile dtinyaevinegirdim 1976dolumlu Ozgeisimli bir krz emekliye getitli tica qocugum Ahmet Rrza TEKiN ile beraber var. 1985 2000 yrllarr arasmda agabeyim . toplam3 kardegizbtu ar srraslyla; faaliyetlerdebulundum Biz aynt anneve babadan dmak li,zerc ikameteder 1-Ahmet tuza TEKIN ticaretle istanbul'ca ugraqrr 2-Ben. ikametedereqiemekle albaydrr. istanbul'da 3-ZeninKULO6LULARI ev hammrdrr /BU GTJNE ALDINIZ MJ?YURTDI$INALEGAL SORULD U KADARHiC PASAPORI

SoRULDU CEVAP

ANLATINIZ? /AILE YAPINIZI OZGEqMi$iNiZi VE KISACA

yollenoaNgrrrrrf3ir: vEvATLLEGAL

geqtimvatanda$llk iglemleriile birlikte / 1994yrhndaK.K.T.Cnidtandaqhlrna CEV A P pasaponaldtmbu pasaport arolm ou pasaportu ilee aldrrn.1999yrhndaKadr-id;y bmnlyet M iidiirliigiinden alOlm. l99y ylllnda KadlKoy llge Emniyetlvluourlugunoen K.K.T.C'den K.K. I .L'den pasaportu
pasaporrile tu stik amaqh Almanya Devletind 1999 yrlrnda gittim. illegal yolla-rdanyurt dttua

qlkmadrm. HAKKINDABUCUNE / GEREKSiZiN VE GEREKSE AILE FERTLERINiZ SORULDU HERHANGIBIR i$LEM YAPILDI MI? KADAR GUVENLiK KUVVETLERINCE gerekseaiie fefilerim hakklnda bugrine kadar giivenlik / Gerek benim CEVAP herhangi itlem yaprlmamrstlr. bir kuwetlerince SORULDU I HERHANGI BIR SENDIKA, DERNEK VE BENZERI BIR KURULU$A

UYELi6iNiZVAR MI. ACIKLAYINIZ. ve / Hiqbirsivil toplumdrgiitiine hiqbirsiyasi CEV A P
olmadlm.

sendikayademe[e iiye

UYELidiNiZ VAR MI? BiR / HERHANGi BiR TERORORGUTTT.JE SoRULDU ORGUTE KATILDIYSANIZ ORGUT iQERiSiNDE HANGi GOREVLERI ALDINIZMI, DETAYLI OLARAKACIKLAYINIZ? yoktur. iiyeligim / Hefhangi ter6r drgiitiine CEVAP bir DEGi$iKi$ 2OO7l959 / UMRANiYE SUI,HCEZAMAHKEMESiNiN 2, SORULDU iLCESiQAKMAK MAH. SAMANYOLU iLiMiZ UMRANiYE NOLUKARARINAiSTINADEN KADARIKAMET CAD.GI'NGORSOKAKNO:2SAYILI ALi YiGiT'iN 20 GUN ONCESENE GUNUYAPILANARAMADAQATIKATINDA: ETTiCiEVDE12.06.2007 KASA, 15.06.1997 TARiHLIMUHIMMATiSTIFKARTIBULTINAN 1.UZERiNDE I8 2- I'ASA iqERiSiNDE ADETMKE YAPIMIEL BOMBASI, 18 AiT 3- MKEYAPIMIEL BOMBALARINA iKi KUTUiQERiSINDE ADETFUNYE, rABiR EDiLEN7 ADETEL BoMBASIvE p, 4- DM41NATo STANDARDT
5. 2 ADET ALMAN EL BOMBASI ELDE EDiLMi$TiR, ELDE EDILEN BU MALZEMELER HAKKINDa?srevrr BILGI

,:1'
MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN 3. SAYFASIDIR. CEVAP giinii saat:16:00/ Elde edilenbu el bombalannr kez Qariamba13.06.2007 ilk 17:00 gazetesinden sulannda Zarnan ancakisminihatrrlamadrglm aradr[rnr sciyleyen biri,0 532291 92 93 noIQ o9p telefonumdan beni arayarak "Oktay YILDIRIM'rn yakalandrlrmbiliyormusunuz" "ilk geklinde-sgn-rlar iizerinebende bu solmasr cevaben defasizden dlreniyorumdedim",devamrnda "el botiib.ilanndan ahndrfrnf've krsaca olayrbanaanlathhattailave olarakgunuekledi6 aydrr tahrs OktayYILDIRJ!4 ile gtjrii$miiyorsunuz dogrumu dedi dedi bende cevapolarakOktayYILDIRIM'rn yolunlulundandolayr6 aydrrgiiri.ilmiiyoruz iglerinin dedim..Son ay igerisinde iki OktayYILDIRIM beniceptelefonumdan defaaradr gijvenliki$inegirdiliii sdyledi. evden bir ve Benirnbu bahsettiliniz SORULDU / PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK iDDiASI iLE GOZALTTNA ALINAN VE SEVK EDiLDici ADLi MAKAMLARCA TUTUKLANAN $EVKi-GULIZARodLU SURMENE/1984 DOCUMLUALi YiCiT iSiMLi $AHISVERMISOLDUEUiFADESINDE; " ...{y.t"u OktayYILDIRIM' rn manavda oldulu bir g0n yazrhve giirselbasrnda ismini Muzaffer TEKIN olamk iigrendigimgahlsta geldi. arabaile MehmetDayrmrnmanavrna siyahbir Mercedes Ontinde durdu.Ancakbu aragtan kimseapfrya inmeden etti. Muzaffer TEKiN manava araba devam dikl<atlice baktl.Sonra siyahMercedes gdzden bu uzakla;rnca ayrrldt.15OktayYILDIRM manavdan geldiler. 20 dakikakadarsonraOktayYILDIRIM ve MahmutOZTURK sarrOpel Corsaile manava Ancak bu konu hakkmda detayl brr bilgim yokrur....." $EKLINDE BEYANLARDA BULLJNMUSTUR. KONU HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERiNIZ? BU yok. Son CEVAP / Kesinyalan.Kesinliklereddediyorum. Aynca Mercedes arabam bir iqerisinde bir sene Umraniye'ye tekstilyanmd€4releri satan arkada;rmrn RemziARASAN bir ;raruna isimli arkadagrmrn ile bordro RengeRover mark6-,.jpepi berabergittim. Umraniye'yitam olarak bilmiyorumancaktepe iistii denilenmevkiinin do[usundabulunan)ere gittim. Manavrtammam bilmemyerinibilmemizini higbirgeyini bilme^. I SORULDU / PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK iDDIASI iLE GoZALTINA ALINAN VE SEVK EDiLDidi MAKAMLARCA TUTUKLANAN $EVKi-GULIZAR O6LU SURMENE/I984 VERMISOLDUCUIFADESNDE; DOEUMLUALi YiGiT iSiMLi SAHIS "....Bu tarihtenyaklaqrk1 (bir) yrl dnce gerqeklegen saldr[sr oldugu giinlerde Danrqtay Muzaffer TEKiN'e ait villa basrldrktan Mahmut OZTURK ve oktay sonra ben televizyonda YILDIRIM' r giirdtm. Bu durumudayrmMehmetDEMiRTA$' a sordum. O'da bana"Onlar devlet igin gal$anastsubaylar, Muzaffer TEKIN' in Qavufba$r' nda ki evindearamaolmu9,evde gizli zulalarda iincehaberleri silahlar varmrgancakaramada dedi.Nedeniniise; baskrndan bulamamr|laf' yerinde ve kademesinde ve her geyi dncedenhaber oldulunti devletin fier nrifuzlan oldulunu aldlklann sdylemigi. Ben bununerden diye sordum ancakherhangi cevapalamadlm. bir biliyorsun pek gdriii bildirmedurumum yoktu...."$EKLiNDE BEYANLARDA Zatenbenimdayrmakargr BULL].I.IMUSTUR. KONU HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERiNIZ? BU Ve CEVAP / Kesinlikle bdyle bir $eyi reddediyonlm. emekli oldugum giindenberi gtjrev almadlm, Yaptrglm giirevlerdenve insani yakla$rmtmdan Devletin higbir kademesinde sevk dtiiriidihktigenii bir qevreminolmasritibar gijrmem insanlanherhaldebu tiir dii$iincelere etmektedir. Gizli zulalan sizden duyuyorumzaten ev bana ait degildir o gece misafir olarak sevk haslaneye edildim. L'ulunuyordum.evebaskDolmadr intihargiri;il,imden sonra O ben SORULDU iDDIASI iLE GOZALTINA / PATLAYICI MADDE BULLI},IDURMAK

Mqil\,{ETDEMIRTA$, ALINANVE SEVKEDiLDiGi ADLI MAKAMLARCA TUTUKLANAN GOZALTINA OKTAY YILDIRIM VE ALi YiGiT iSiMLi $AHISLARMUDURLUCUMUZg.E ALINDIKTAN SoNRAKi GUNLERDE YAZILI.G6RSEL.INTERNEfl.,HABERLERI iNCELENMig SiZiN: VE r/

4'?t
MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN4. SAYFASIDIR. l- I 7 TARIHL AH GAZETESININ 20 "Bu el bombalan hurda.dldiimez" ba$hkl yazrda; "emekli yiizba;r MuzafferTekin ele gegirilen bombalar igin kullamlamaz durumdadedi. . . . . . .gMetelerden giirdiigiim kadarl ile ele gegirilenel gEKLINDE, bornb&qkullanllanaz....." "Tekin i4lrldrnm'r sahibioldu[u iddiaedilenOktay Sahintanrstrmrl"baihkh yazrda Bombalann ; Yrldrrm ilgD.anr;taySaldrnsr nedeoiile gtizaltma ahnanMuzafferTekin'i Ozel Harekarqr ibrahim gEKLiNDE, tan$tydrlr dgrenildi." $a&in'in 2-15 2007 T ADRESINDE:
www.hurhcber.coll,/ne\\ s

INTERNET

"Oiay yiizbagr "...Oktay Y."ye komplokuruldulunu bombacrya sahipgrktf'ba$hklryazrda; savunan Tekin,Danr$tay saldrnsrnrn rdvangrrun ahnrnak istendigini iddiaetti" SEKLINDE, 3- 16HAZiRAN 2OO7 TARiHLI ZAMAN GAZETESINiN SAYFASINDAi 3, "Oktay"a giivenlik isini MuzafferTekin ayarlamrs" baghkhyazrda;.. Tihk Silahh Kuwetlerinde OktayY. ile gdrevyapan,isminin ag*lanmasrm istemeyen arkadagr, Emekli Yiizba5r bir Tekin ile taJllfmasl kendisininsagladrlrnldile getirdi: "Ben MuzafferTekin'le gok Onceden tam$ryordum. Oktay'rda Tekin'inbiirosuna kendimgdtiirdrinr. Oktaydeli dolu bir tlp.Mtzaffer komutan sevdi. onu Oyletanr$trlar" $EKLiNDE, OO7 TARIHL oldugunada inanmryomm."qeklindekonu;tu. OtfaJt Y'ye komplo kuruldulunu savuranTekin, Danr$tay saldlnsrrun rdvan$lmn ahnmakistendilini iddia etti. Tekin, Oktay Y. ile arasrnrn bozuk oldulu yorumlarada tepki gdsterdi.Kimseylearasrnrn bozuk olmadrlrnrsdyleyen Tekin,,'Oktay benimkiigiigiimdiir. Ktigiik diye ara bozukmozukyok tiyle. Ne demekara bozuk.Bir hatasr va$a ytiztine sdylerim, gel derim, gelir karqma oturur. O benim evladrm gibidir." diye konu;tu." ANLAs]LMIsTIR, BU KoNULAR HAKKINDA $EKLNDE BEYANLARDA BULLAIDUGUNUZ DETAYLIBILGi VERiNIZ. AYRICA "BU EL BOMBALARI KULLANILAMAZ DURUMDA" $EKLINDE ACIKLAMANIZA GORE BU EL BOMBALARINI DAHA ONCEDEN GORDIJNUZ MU? GORMEDiYSENiZ NASIL BOYLEBiR AQIKLAMA YAPABiLiYORSLhJUZ? .OKIAY Y.. Y E K o M P L o K U R U L D I T A U V E D A N I $ A Y S A L D I R I S I N IR O V A \ $ I N I \ E I N ALINMAK iSTENDiGiNi iDDiA ETTI' SEKLiNDEACIKLAMANIZA GORENE ANLATMAK ISTiYORSLDJUZ? .O BENIM EVLADIM GiBiDiR' SEKLINDE ACIKLAMANIZA GORE ARANIZDAKI BU iLi$KiDEN DoLAYI oKTAY YILDIRIM SIZEBU EL BoMBALARINDAN BAHSETTIMi? BU KONULARHAKKI\DA DEI AYLI BIICi VtRI}]|II CEVAP / 14.06.2007 Perqembe giinij bilromagitmeden birgokgazeteci beniceptelefonumdan arayarak biiroma ne zaman gidecelimi sormalarr iizerine yanmda btiromdaolacalrmr siiyledim. kafamdakiformat gazetecilqe sdyleyeceEim dii$iincenet ve kesin gdyle idi, Oktay YILDIRIM' tanlnmdiiriistiilkesiniseven bir gocuktu yalnrzsoru$tuma iyi siiresinin neticesine kadarbu konuda herhangi $eysijylemekistemiyorum, bir biiromaanllansaate gittim amlangazetecilerin goguanllan gelmiiti bu gazetecilerin saatten dnce kimleroldugunu hattrlamlyorum gazeteci vardrbu esna 8-9 dada biiroda giinlijk gazeteler vardrgazetecilerden hangisi biri oldugunu hatlrlayamadtgrm benimkaranLk iligkilerlehep irtibatlandrrldrghr ve o giirkii gazetelerde kilit isim ve azmettiriciifadelerinin de rsrarla tekrarlandrgrnl Oktay YILDIRIM'dan ziyadebenim ismimin tjn plandatut!4dugunu giirtince DantStayolayrndan tertemiz grkan bir insan olarak gegmigtebaaa qok biiyiil mil;r[rriyetler yapan medyanm 6zdi blrakrnen azrndan bir veyamenfi bir geyyazmamddh diitlerken hakkrmda miispet bdylesiacrmasrz elegtiriler karqrsrnda haldebu Danr$tay her hadisesinifi zannrmca 9ir{itvanqrdeQim bu bu giin ya$adrklanmr diiiiiniiliirs hissiyatrm i.irse gdriilebilir. mazur .il

o

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN 5. sAyFAsrDrR. Bombalar hakkrnda yorumumise iu $ekilde ki geli$ti.bir gazetecinin Oktay YILDIRIM ifadesinde bombalan gdpliikten bir aldrElnr sdyledisiz bu konudane dli$tiniiyorsunuz deyince kendi bairmdan geqen D;yrrgtay olayLarr srrasrndaki sorgulamalarrmda ait olmayanifadelerin bana benimifademgibi verildigrlljJb-ilahare dgrendigimi itmeginavukat Alparslan ASLAN ile sonbirkaggiin igerisinde 40-50 defa telefdd.gdrii$mesi yaptrgrmrhaLbuki gergekte kendisi ile 9 ay dnce bir kez gitriittiiEiimii '{gm? sdyledikten etik olaxaksorgulamada olan sorgulamasl devamedenbir qahsrn ifadesininasrl lliileb irsinizbda uygularal haberkirliligini haler devamediyo$unuz o esnada ve dniimde bulunan yamlmryorsam Postagazetesindeki resimdeOkray YILDIRIM'a ait sandrkigindekibombalann bir rcsimdeki ile kirli pashve fijnyesizoldugunu hali gdstererek bombalarrn kendisine bu higbirpatlayrcr tizellilinin olmadr[rm yineo resme dayanarak igrenlikle sdyledim. Zira bir el bombasrmn iginde ta]rrip maddesi baghk ve krsmryani fiinyeteftibatr yoksaiseyalmzca demiryrlrnrndan ibarettir. hadise Bu ili ilgili g<izaltrna ahndrlrmda akLselimbir emekleaskerin Tihkiye'nin bu kadardnemliddnemeglerde gegtigizor dijnemlerde kurumlarrn ve yrpratrlmasrna bir ortamda aqrk gdpliikten buldugubu sayrda bombaya sahip olabileceginiigtenlikle sdyliiyorum kesinlikle diittinmedim. Fakat gdzaltmda bulundugumda bombalarda Oktay YILDIRIM'a ait parmak izlerinin grktr[rnr dgrendiEimde bu bombalann Oktay YILDIRIM'a air oidugunakanaatgetirdim. Aynca bu giine kadar degil bu malzemeyi Oktay YILDIRIM'da giimek kendisinde oldugunuhissetseydim ba$rna olaylar bile bu gelmezdi. malzemeleri yakmbir askeribirligereslimettirirdim. O en Oktay YILDIRIM ile beni yazrldrgr gibi lbrahirngAHiN degil benimlebirlikte gdzaltmda bulunan Mahmut OZTURK 1998 yrlnda Kadrkdy'de ta gtlrdr o zaman Oktay YILDIRIM gdrevdeydi. Bu esnadalfade al bul ve ifadesi allnan Muzaffer esI tctn dakika ara

SORU D U L / iSTANBUL CUMHURJ.YTT BASSAVCILI6ININ (cMK 25O.SMY) 200711536 SAYILI ARAMA EL KOYMA EMRNF iSTINADEN KADIKOY iLCESiGOZTEPE SEMTiDR.ERGIN CADDESI No:2/13 SAYILIIK;*IETNIZDE YAPILANARAMADAI ADET
IBM MARKA BILGISAYARKASASINAEL KoNULMU$ VE iSTANBUL Io, ncln ceze M A H K F M E S J I - K N I K I A K i P N O : 2 0 0b O 8 S A Y I L I K A R A R I N A i S I I N A D E N Y A P I L A N ] 7 INCELEMESINDE; Mevcut_Dosyalar/EXCEL dosyasr iqerisinde; a) 2003e g6retayinler,2003 gdretayinlerl,2003e gtjretayinlerl,2003 e gdretayinlerl I baghkh e askeritayinleri2007adetsatlrayaztholdufu yeni ve eski gdrevyerleriaskeripersonelin isimlerinin oldugudosyalar oldugu,TESPiTEDiLMi$TiR. ASKERi PERSONELIN TAyiN BiLGiLERiNi NE AMACLA BULLNDURUYORSUNUZ? KoNU HAKKINDA DETAYLI BILGi VERiNiZ. BU CEVAP / TsK'lerinde Yarbay Albayriitbesindeki birgok subay benim iigrencimdir ben $uan bu dosyalann nasrl bilgisayara yi.iklenecegini teknik olarak bilmiyorum,tayin dtjnemlerinde beni tanlyan tigrencimirtibat saglamada bir kolayhkolsundiye yaptrgrbir jesttir bu dosyalann agrhmrnr burada sizdendgrendim. ait kopmadrm manevi Ciinkii senelerdir oldugumo kurum ve insanlardan degerlere baglrkalarak ordumensuplan abi kardeq ile iliqkilerimisiirdiiriiyorum. SoRULDU / ISTANBUL CUMHURIYET BA$SAVCILIdININ (cMK 25O.SMY) 2OO7/I536 SAYILI ARAMA EL KOYMA EMRNE iSIINADEN KADIKOY iLCESiGOZTEPE SEMTIDR. ERGINCADDESINO:2/I3 SAYILI iKAMETiNiZDE YAPILAN ARAMADA 1 ADET IBM MARKA BILGISAYAR KASASINA EL KoNULMU$ VE iSTANBUL IO. AEIR CEZA M A H K E M E S T E K N i K I A K I P N O : 2 0 0 7 0 6 S A Y I L I K A R A R I N A i S T i N A D E NY A P I T A N I 8 II'JCELEMESiNDE; MevcutDosyalar/PP I dosyasr igerisindc

%

a) lsrail_€erqegi_l_l(l) balhkh dosla igeri"inde Tsrail filistin savatrnt amaqlr anlatlrpropagarrda slay

g 6 s r e rosd u g u . s P i T t D i L \ , 4 i s T i R .R A li I - i L t s N S A V A $ t \ tA N L A TR F { Q P A C A N D A i li It is t AMACLIsLAyr cOsrERisiNiNEAMACLA BlJr-r rRr AMACLI YT GOSTERiSiNi AMACT.A lNDt ryoRSr rz? rNr NE BULUNDURUYORSLINUZ?
CEV A P / Bilgisayar seviyem konuyuizleyecek bahsettiginiz dti?eyde degil,bu slayt'l sizden duydum. bu slaytrizlemedim. Ve defa

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN 6. SAyFASIDIR. SORULDU / ISTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILIGININ (CMK 2sO.SMY) 200711536 SAYILI ARAMA EL KOYMA EMRINE ISTINADEN KADIKOY iLCESi GdZTEPE SEMTIDR. ERGINCADDESINO:2/I3 SAYILI IKAMETiNiZDE YAPILAN ARAMADA 1 ADET nn r64x,L BiLGisAyAR KAsAsTNA EL KoNULMUg vE IsTANBUL t0. AclR cEZA MAHKE@SI TEKNIK TAKip NO:2007/668SAytLr KARARTNA iSTiNADEN yAptLAN INCELEMESINDE: Meucut-Dosfd?rlWORD dosyasr igerisinde "Tayyip ananida al git" ile baqlayan sonunda "Bafbakan a) belgeI ba$hkh ve kendiidamfermamnr yazmakta sonuip olacaktlr"ile sonbulanbelge oldulu, b) Fatih ALTAYLI bagLkh Muzaffer TEKiN'in Fatih ALTAYLI'ya yazmrqoldulu davetinize katrlmaktan onur duyanmyazrstve "Sn. Sedat PEKER'inbitylesine yiice ve kutsaldavaya kendisini adamasrm takdirile karsrhyorum" mevcut oldulu teklindeibarenin c) satilikvatanyokmualan_1_1_l ..3 ba$hktr partitaraflndan l ).. AK vatanrn yer satrldllriddialarrmn _( gdriintiive yazryazrholdugu, aldrgr d) Yeni MicrosoftWord Belgesi batlkh SaylnKomutamm ba$layan ile TSK'ya gtinderildigi anla$rlan mektup olaylarve AK Partiile ilgili yazrlann son olduguANLASILMI$TIR. BA$BAKAN RECEPTAYYiP ERDOGAN'A HAKARET VE TEHDiT iQERiKLi YAZIYI NE

AMACLABULUNDURUYORSLJNUZ? BU YAZIYISIZMI YAZDINIZ? F A t i H A L l A y L t v E s b D A Tp t K t R L E O L A NN L T U R l L i s K t L E R I N iv A R D t Rs t D A T . z PEKER'iN KENDISiNi ADADIGIDAVA NEDIR:BU KONULAR DETAYLIBiLGi HAKKINDA
VERINiZ. CEVAP / "Bagbakan ajTayyip anani da al git" ile baqlaf'@,ve sonunda kendi idam fermammyazmakta ibareliyazryr yazmadrglm sonuip olacaktrr" benyazmadir4 iletiler incelendiginde ortayaq*ar. Yazryr Word"abilerekveya bilmeyerek yaynlandrgrnr kiydettigirni:'liatrrlamryo.urn. Solu dergisinde Ti.i.k tahmin ediyorum. b-FatihALTAYLI ile bir iliqkim yokturbu gtinekadarkendisiile hig giiriismedim, kendisinin yazrlaxmr meteaddit defalar okurum. Sedat PEKERile ilk olaraktarihinitam olarakhatrlayamadrgrm yaklaqrk 6-7 senedncesiistanbulHilron otelindeOZTURKLER gecesinde rahmetliMustafaOK vasltasryla tanr$tlm, ondansonrabir seferKadrkijy'de Morgrnkafede kargrlaqtrk be9yitmi dakika on gitriigtiik, seferde bir hatrrladrgrm Dalyankafede 3-4 senednce bu kafenin kadanylaKadrkdy'de sahibi aracrh$ ile gdr0$miigtiim. SedatPEKER'i tanrdrgrm ddnemdeTiirk dijnyasmrn Avrasya Tiirklerin kalkrnmalanve birleqmeleriyardrm programlan vardr o dtinemde cografyasrndaki bu tamgryordum. ddnemde O SedatPEKER'i bir iq adamrolarak tanryordum. Davasrnlda qekilde biliyordum. c-satilikvatanyokmualan_l__( I )....3 baghkh AK padi taxafindan vatanm satrldrgr I_I yer banagelmi$ iddialanmn aldrgl godintiilerve yazrlarbir qekildebir yerdeninternetvasrtaslyla bana delil. ait olabilirmengei jbaresiile baflayan yazryrddneminGenelKurmay Bapkam d- SayrnKomutanrm Orgeneral Hilmi 0ZK0K'e benyazdrm iain dile Quvalhadisesine iiziildiigi.im hissiyatrmr getirdim. aok IARiH VE SORU L D U /ISTANBUL 10. AGIR CEZA MAHKEMESINiN 16,06.2007 TEK.TAK.NO:2007/668 SAYILI KARARINA iSTINADENSiZE AiT OLAN I ADET NOKIA 7270 MARKA CEP TELEFONU VE BU TELEFONA TAKILI 0532 291 92 93 SAYILI GSM H A T T I N I Z I N A P I L A N N C E L E N M fT N D:I Y T S - 1)tnbox 905389857557 AKRABALIK KAN AKRABALIGINDAN PASAM,SIYASi-MtLLI oK DAHA NEMLIDiR.BU BAELAMDA BEN DOKUZ KARDASIMI KESER SANA 14 YEDIRIRIM.H.BAKIRCI HAZ 200700:48:32 % -2) Inbox 905389857557 BEYTN TURK ASKERININ KAFASINA DEGITTHILMI QUVAL

KARrslNrN PoPostrNAGECIR ILDI.RENGIDE I4 MOR-MORALXUVALIN.H.BAKJICI HAZ "Lt 'r -zf 200702:33:43 I

MUzAFFERTEKiN"iN iFADESiNiN7. SAyFASIDIR. -3) InBox 905389857557 TAM BAGIMSIZ TURK1YENiN ALLAHI G,M.K. A r A t U R K T U R K , p E y c A M B r R i H A s A \ t A H s i \ , KITABI NUTUK, ORDUDA NAMLFIIpUR.H.B. -ffSpox 413##7pll4p gidiyor. Turkiye Barzani AB el elesecime ve AKP,ABD, Talabani, 22 Temmiiditg bunaCHPve MHP nin zaferiile karsilik vermeli. 15.H^2.2007 17:38:59 Gonderen: Tuncay 6ZK$! .5) DEMEKKIBU ULKEDEDOGRULUK HEP YARALIDAOLSA UTANMADAN BERABER SALDIRANBA$BAKANDI$BAKANDEVLETVE ADELETBAKANI SANILAN VATAN HAiNLERiNiMUTERIYALANCILAROLARAK ALEME REZIL EDIPMUZAFFER OLABILiYORMU$, MUTLU BIZE OLUMIDJE NE DOGRUNL]N YANINDAYIZSAYGILAR 31.AGu.2006 l6:49:55 EFENDIM. GONDEREN: FisuNNEMUTLU 05323378093 - 6)KOMTANiM 328 GiBiYDi VALLA! GoNDEREN:0555 AGZINASAGLIK.MUHTIRA 5535 25.AGU.2006 00:44r54 - 7) DANI$TAY OLAYLARI BOYLE BiTMEZ KOMUTANIM BU $ARKI BOYLE TEKN GERQEK BITMEZ YENI SLOGANIMIZ(BUDA BiZiM TURKUMUZMUZAFFER 23.'tem.200613:0932 LiDERiMizDiR) SAYGILAR KOMUTANIM Gdnderen:05322616592 - 8) SiZiNYANINIZDA YUKSEK OLANINSANLARIN ONCE iLK DAVA ARKADA$I VASIFILITURK OLMASI CEREKIRqT'NKU YiGiTE YiCiT ER GEREKiRKOMUTANIM 20.16.14 ERCIYESTEN SAYGILAR GONDEREN:054681 2I.TCM,2006 88846 MESAJLARIN GELDiGi TESPITEDiLMi$TiR. BU MESAJLARKiMLERDEN $EKLINDE MESAJLARDA KqTULARHAKKINDADETAYLIBiI,GiVERiNiZ? GELMi$TiR, GEQEN
CEVAP I

a"

Bu yollayan olamk tanrrlm, Daruttay iliT"ruir Hasan ne*iRqt'Arr kenais;ni avukat iahrs gesitli giirmii$ gdrmii$ yaklnlath zamanlarda bir ndan sonra sonra magdu magdu yettetr"dolayrvesile bana olaylanndan oldugum oldugum
bile benim banabdyle mesajlaratmr$tlrfakat ben hig birisine cevapvermedimtelefon numarasl gibi yamyamda degilim. kayrthdelildir. Benbu mesajln tasvipetmedigim telefonumda igerigini yollayangahrs avukatolaraktannm, Bu Danlgtay 2- Bu mesajr Hasan BAKIRCI'dIr kendisini gegitli zamanlarda gdrmil$oldugum sonra dolayrbir vesilebanayakrnlagn olaylanndan magduriyetten bile benim bara batylemesajlaratmlttlr fakat ben hi9 birisine cevapvemedim telefon numarasl kayltll degildir.Benbu mesajrn igerigini tasvipetmiyorum. telefonumda yollayanlahrsHasarl avukatolaraktantrlm,Bu Danlgtay 3- Bu mesajr BAKIRCI'drrkendisini ge$itli zamanlarda dolayrbir vesilebanayakmla$tt olayiarrndan sonragdmtg oldugum magduriyetten bile benim banabiiyle mesajlaratmlttlr fakat ben hi9 birisine cevapvermedimtelefon numarasl tasvipetmiyorum. kayrthdegildir.Benbu mesajln igerigini telefonumda 4-Ben bu mesajtnigerigini tasvip etmiyorum.Ben TuncayOZKAN'rn abonetuncayiizkan lar olarak biitiin iiye hattma1-1,5ay dncebu haber hattma intemetten oldumbu mesaj periyodik haber iiyelergibi banada geliyor. Tiirkiye'de Ermeni mezaliminiaraltlranbir 5- Fistn hanrmrtarnm kendisi mtihendistir, yagadrklanmt hazmedememigki olaylanmda benimDanrgtay bayandrkendisiile bir vesileile tamgtrk gekmiqtir. ba:ra biiylebir mesaj cafe veya tarafinda 6-Banabu mesajlgijnderen kigi HakanAYAZ dlr bir ara Sultanalmet bu yaphglmkonu$madan dolayretkilenerek lokantaitletiyordu, o tarihlerde Flag Televizyonunda gekmiqtir. mesajr belirten kendihissiyahm 7- Bu mesajbanaEmekli EmniyetMiidiir Ibmhim$AHIN tarafindan gtindermi$ir bana mesajdr Danrgt 8- Bu mesajyine ibrahim$AHIN tarafildanbanagdnderilmittir. {!adisesinin bagtma gekmigtir. yakrntmda bazrki$ilerindahlioldugunu dtigiinerek gelmesinde olan , ' , |

'n (

'rfr',{ _r+_7

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN8. sAyFAsrDrR.
SORULDU / i S T A N B U LI O . A G I R CEZA MAHKEMESn.JIN 16.06,2007 TARiH VE TEK.TAK.NO:2007/668 SAYILI KARARINA ISTiNADEN SiZEAiT oLAN T16) ADETCD'NiN YAPILAN iNCELENMESiNDE:

..1050s - (7)NoLU CDTCERSINDE; ORTODOKS KiLiSESi iSiMLiKLASoR iCERSiNDE KILIS iDE DUZENLENEN AYiN SIRASANIDA SONRASINDA VE TOPLUSEKILDE YENEN BiR BA

c u q B i R L i d r l A R E K Ly A | t L I K A R p o s T A $ t K L i N D h t R B J r y jc o s T E R E R r .o l .T l pK r L B o qOI( SAYIDAKiSiNiN KATILDIGIGORULEN VERDIGI RESiMLER OLDUGU TESPiT
EDiLMi$TiR. BU oRGANiZASYoNUN NE ZAMAN, NEREDE vE NE AMACLA YAPILMI$TIR? KONUHAKKINDADETAYLIBiLGi vERiNiZ? BU
CEV A P / Buradabanaseyrettirdiginiz CD'nin igindekiresimler, 2004 yrlnda Karakdy'deki Tiirk ortadokskilisesinde yaprlan Paskalya gekilenfotolraflardrr. kilisedeki bir rdreninden Bu titrene kiliseainBasrnSdzciisiiSevgiERENEROLtarafirdandavetedildim, bu kiliseninMustafaKemal ATATURK tamfindanbizzat21 F.ylnl 1922tadhindeKayseri'dekurduruldugunu bildilim igin bu daveteicabetettim. Oradagekilen fotolraflardakikarelerde benimlebirlikte bulunan$ahrslardan bazrlal Vatansever Kuwetler Gi.iq Birlili Hareketini igin olugturmak bir araya gelengahrslardtr, ancak bu Fhrslar Vatansever Kuwetler Giiq Birligi Hareketiniolu$tuBmadrlar, $ahtslar Bu Vatansever Kuvvetler Gtig Birligi Ha-reketini baqkanr TanerUNAL ile aralannda birbirlerinigeqitliithamlarda bir bulunarak anlagamadrlar sonra2004yrl baqlannda daha Emekli KurmayAlbay Fikri KARADAG'rn bagkanhlrnda IstanbulKadrkoy'de Kuwayi Milliye Harekerini oluiturdula.r. grup basmda yer Bu da aldrF gibi Mersinde silahiize ne yeminedengrupturbenimbu gruplarla herhangi balrm yoktur. bir Fikri KARADAG benimHarp Okulundan srrufarkadaflmdlr olutumu yetersiz bu insanlarla kurdugu igin benbu olugum igerisinde almadrm. yapritiba yla herhangi sivil olu;umigerisinde yer Ben yer bir almam. Fiki KARADAG ile 2004yrhndan be+gdditmiiyorum. SORU L D U /iSTANBUL Io. IGln-irza MAHKEMESiNiN 16.06.200'7 TARIH VE T t K . T A K , N O : 2 0 0 7 ' 0 S8 \ I L I K A M R I N A i S T t \ A D E N S i Z i N i K A M E I i N I I D t I . I D L 6A EDILEN VE TARAFIMIZDAN 16 SAYISI iLE*.}qJMARALANDIRILMIS VE icERidi siZE GOSTTRiLEN HAKKTNDA iLDJKIRi\I7J A\TATINIZ? CD B CEV A P / $u an banaigeriginigitstermi$ oldulunuzve seyrettigim CD'nin benimevimde bu oldulunu ilk defa buradadgrendim, CD'yi izlemedilimi bilgisayanmrn teknik inceiemesi sonucu iifrenebilirsiniz. Bliromdan evime getirdilim egyalar ve evraklar arasmdanevime getit.rni$ olabilecegim gibi Danrltayhadisesinde Ankara'yagiitiiriilendoktimanlann, 2006 yr! Haziranveya Temmuz ayrnda iadesi srrasrnda baqka CD'lerlekansmriolabilir,bu CD'yi hig izlemedim. SORU L D U /ISTANBUL 10, AGIR CEZA MAHKEMESN.JiN16.06.200'1 TARiH VE TEK.TAK.NO:2007/668 SAYILI KARARINA iSTiNADEN SiZiN iKAMETINiZDE ELDE EDiLEN VE TARAFIMIZDAN 16 SAYISI iLE NUMARALANDIRILMIS VE icERi6i SiZE GOSTERILEN CD'NiN YAPILAN KONTROLLERENDE. CD'NiN 28.12,2006 BU TARIHINDE OLU$TURULDU6UTESPIT EDiLMI$TIR.BU CD iqCTJSiNdC GECEN MUZAFFER [SMi $ENOCAK KiMDiR TANIYoRMUSLINUZ ANLATINIZ: BU KoNU HAKKINDA BiLDiKLERiNiZi ANLATINIZ. CEVAP / Yukarda gibi sizes6yledigim bu CD'yi hig hatrrlamryorum. gegen ismi Muzaffer ayncacd igerisinde fotograflardan bakrrgrm her tamdrgrm hangibir $ahrs $ENOCAK'rtanrmryorum yoktur. SORU L D U /ISTANBUL I(]. ACIR CEZA MAHKEMESiNiN 16.06.2007 TARIH VE TEK.TAK.NO:2007/668SAYILI KARARIN,A ISTINADEN JLiMiZ KADIKdY ILqESI .ARARIN,A ISTINADEN JLiMiZ iLCESi

ASINDA SIZINDEARALARINDA BULUNDUGLTNUZ YANLARINDA BULUNAN IN ELINDE BULUNDURDUGU VE UZERINDE VATANSEVER KUWETLER

o!y4\4q4 MAHALLES| DtLi CADDESI KUS Li CADDESI EKIZOELUi$-HANr EKizoeLU I$HANI No:47 NO:47sA SAY-IiIiSiERi
ADRESNDE YAPILANARAMADAELDEEDiLEN METARYA L.LPRNiNCEIeuESixoE;

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN9. SAYFASIDIR.
YA oosiBAREsi o ZI Rf,NKLI AJ RSINDE; USTATA YDINADI\A 44 M A IDINA CIKTISI ALINMIS FOTOGRAFSIZ

T tIzERiNDE

KIMDiR. AMACLAOZGEqMi$ {.{E RAPORU VERMi$TiR? KONUHAKKINDADETAYLI BU BILGIVERIXIZ, CTVt!, A D Mu . . i s y a l . A 4 l s t a f a Y D I N ' r i i z c e ' d e n s a . . . . . . . . . . . . .i.s i m t g a h rv a s l t a s r OlY A K grubunda grfinesr r$l konusunda yardrmcr gdnderilmilti olmamigin bana babasl halenAlmaya'da bulunmaktadrr. .. ...isimliqahsr Musa Kadrkity'de Telsim bayili€i yapardr anarsa i$le yapar. $u
S O R U L D U /ISTANBUL IO. AGIR CEZA MAHKEMESiNiN 16.06.2007 TARiH VE TEK.TAK.NO:2007/668SAYILI KARARINA iSTiNADEN iLiMiZ KADIKOY iLCESi O S M A N A C A A H A T t S i K U S D i t i C A D D L S jF K j I O C L U I $ H A N IN O r 4 7 A y I i S v E R i M L S ADRESINIZDE YAP]LAN ARAMADA ELDE EDiLEN METARYALLERN INCELEMESiNDEI (1) ADET. SEFFAF DoSYALAR BULUNAN KIRMIZT KLAS6R icERisiNDE; gEFFAF DOSYALARDAN qIKARTILIP TARAFIMIZDAN (0I.95) ARASI RAKAMLAR iLE NUMARALANDIRILARAK YAPILAN DoKUMANLARIN iNcELEMESINDEi 2s;26-27-28NO+U SAYFALAR; AKp'NiN ISTANBUL, ANKARA VE BAZr iLLERE AiT MILLETVEKILI ADAYLARININ iSiMLERiNiN BULUNDUGU LiSTE iLE BU LiSTEDE BAZI MILLETVEKILI ADAYLARININ iSiMLERINiN YANINA EL YAZMASI iLE: 1.BOLGE: 4 - IRFAN GIJNDUZ_ iLAHiYATQI PROFESoR. 5 . MUSTAFA ATA$ $EBiNKARAHISAR, SAGLAMBiRiDiR. - KARIKATURiSTSALiH MEMECAN'IN ESi. 6 . MESUDENURSLTNA MEMECAN 7 - NUSRETBAYRAKTAR _ AKPARTiNIN BUTTI.{ KLiMALARINI ALARAK VEKIL

o,/crqvF MpoRUoLDUcU lLSpi f DiLVIS uiusrnrn +voN isivri gnHii I tin.

OLMU$TU, YANLI$BiRiSi. . MEHMETSEKMEN ESKi PENDi'ICEELEDIYE 8 BA$KANI,qoK cALI$KANDIR AMA YiYiCi, I I- HUSEYIN BESLi _ TAYIBIN KONU$[4A. METINLERiNiHAZIRLAR,ADi BiR .} ADAMDIR, 12- MEHMET BEYAZIT DENIZoLGUN- SULEYMANCILARIN oCLU. ANASI Z I C t R K t Z . O K E N c i \ .K I S I K L I o NA R I N .H i c B i R $ EK A R I $ M AA M A B U U Kc U C . i C I Y I3. iDRiS GULLUCE TANIRSINIZ. 14-ISMET UCMA_ iYiDiR,$EKLiNDE NOTLAR ALINDIGI TEsPjT EDiLMi$TiR, BU iSiMLERi VE KAR$ILIGINDA BULLINAN NoTLARI SiZ Mi YAZDINIZ? EGER SiZ YAZDIYSANIZ AMAqLA YAZDINIZ? KONUHAKKINDADETAYLIBiLGi VERINIZ. NE BU CEVAP / Burada banagijstermiq oldugunuz el yazmast Bu notlanben yazmadtm kimin yazdrglnr bilmiyorum yaznrnigeriginide bilmiyorum dokiimant bu KUBiLAY ... .. . . .. isminde getirdilini bir qahsrn biiroma tahmin ediyorum ancak emindelilimKubilay ......... soyisminiveneiq yaptrlrmbilmiyorum, kendisinin gazilerle ilgili bazrorganizasyonlar yaptrgrnr biliyorum gahsr bu yaklagrk ay kadar6ncebenimbiiroma 5-6 geldili zamanda taruttrm kendisibanatamdlglm Eski istanbui Jandarma Alay Komutanr (emekli)Recep BOZDAG'In ismini verdili zamantairdtmve itimat ettim, gahrs defada bu bir Recep BOZDAC beraber ile benim gelmiltir. bijroma S O R U L D U /ISTANBUL10, A6IR CEZA MAHKEMESININ16.06.200'/ TARiH VE TEK.TAK.NO:2007/668 SAYILI KALARINA iSTINADEN iLiMiZ KADIKOY iLCESi OSMANAGA MAHALLESI KU$ DiLI CADDESi EKiZOCLU isHANINo:47SAYILII$YERI ADRESINDE YAPILANARAMADAELDEEDiLENMETARYALLERiN INCELEMESiNDE:
ADET. SEFFAF ALAR BULUNAN KIRMIZI DOSYALARDAN CIKARTILIP TARA.FIMIZDAN (01-95) ARASI NUMARALANDIRILARAK YAPILAN NCELEMESINDE: "DEVLETiNYENIDEN 29 NOL YAPILANMASI ; iCiN ERiLER DE; $EFFAF ILE PLAN

MUzAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN TO.SAYFASIDIR. ' 30 NOLU SAYFA; -QALI$MAN]N AMAC VE K4PSAII,I]BA$LICI ALTINDA, ATATURK'UN GENCLiGE HiTABESi YAZILMIS, BU HITABENIN ALTINDA *SEKLiNDE iFADE ETTidi GENCLiGE HiTABESiNDE GEREKCESINi BULAN, YEN] BlR TESKiLAT YAPISI OLUETIJRMAVE UYCULAMALARIN TEMEL HAREKET NOKTALARINI OLU$TURACAK PLAN" CALI$MASINA I$IK TUTMAK AMACI TA$IMAKTADIR' iFADESiNiN "AMACIMIZ NEDIR" BA$LIGI ALTINDA, qALI$MA AMACLARININ VE i SORULDUGU , MEVCUT DURUMLN.J $EMANIN OLDU6U, 32 NOLU SAYFA ; AMACIMIZ NEDIR? BA$LI6I ALTINDA 'TAM BAGIMSIZ MILLI DEVLETi YENiDEN YAPILANDIRMAK" ALT BASLIGI ALTINDA BLII{U GERQEKLE$TiRMEK iQiN ONCELIKLERSIRALANMI$,BUNLAR,

31 NOLU ARAqLA

I BU CALI$MAOLDUGU,

.EMPERYALiZMiN BUTL,N KOLLARININ KIRILMASI,qOK ULUSLUVE YAPILMI$ BUTTT.J iKili ANLA$MALARINGOZDEN JLE GEqIRILMESI,AMERiKA YAPILMI$ iKili A N L A $ M A L A RCN I D f\ C E C i R i L M F S i , IO -AVRUPABiRLiGiNE KATILMA KARARI ASKIYA ALINMALI, TURKCEDI$INDA YAYINHAKLARIKALDIRILMALI, IPTALEDILMELi YABANCILARA ToPRAKSATISLARI VB. YAZILAR. 34 NOLU SAYFA; BiZi AMACIMIZAGOTURECEK NELERDiR? ARAQLARIMIZ BA$LI6I ALTINDA'ESKiLERiMiZ" BA$LIGI ALT SIRALANMI$TIR; ALTINDA IFADELER $U .HENUZ ORGUTLU DEGiLIZ, YoLdHARiTAMIZI cizMi$ DEGiLIZ, PARASAL GUCUMUZ YoK, MEDYAKONTRoLUMUZ E5iTiM VE KULTURBAdIMLILIGIMIZ ZfiY.IF, VAR, YASAMA VE YURUTMEMIZBAEIMLi,:,BUYUK ORTADOCUPROJESI EYLEM HALiND!, isRAiL DEVLETNiN KUTSALToPRA9AR PROJESi VAR VB. YAZILARDAN OLUSTUGU. NELERDIR? 35 NOLU SAYFA;BiZi AMACIMIZA ARACLARIMIZ BA$LIGI GOTURECEK ALI INDA'ARTILARIMIZ" BASLICINDA ALT - O L M F K T c N o R K M A \A N \ E B A c t M S z L I 6 A TS K U \ B t R N , f l L L ti t . A s K F R i D z K POTANSIYELIMIZ VAR,qOK GUCUMUZ KUCUMSENEMEZ, FiiLEN ONEMLiEKONOMIK STRATEJIK DO6AL ZENGiNLiKLERiMIZ VAR, HENUZMiLLi RUHUMUZOLMEDIVB, YAZILARDAN olusrudu. 37 NOLU SAYFA; "YORUI|I/TEKNOLOJ|vE BAKItjfr" BA$LIGI ALTINDA, TEKNOPARK LTD SiRKETiNiN BR BiR 2OO5 YENi YIL KUTLAMAMESAJINDAN BOLUMDE; KOMANDO RUHUiLE CALISARAKDAHA FAZLA TEKNoLoJi VE ARGEGiRi$iMcisi YARATMAK, ORGUTLEMEK. TESViK ONLARI MiLLi MENFAATLERiMiZ DOGRULTUSLJNDA EDILMELERiNi KORLTNMALARINI VE SAGLAMAK. ONCELiKLIHEDEFBELKi DE iLK H E D E F i \ 4o z M A L I D Tv B . y A Z A R D A N L U g r u e u . tt R o "YAPILANMA ICIN MODEL 38 NOLU SAYFA; "YAPILANMA T'" BA$LIGI ALTINDA, iS M D O N E R j SA' L I B A $ L I d I C E R I 6 I N DK I S A C AK U R U L M A K T f N I - N O D E L I N O E A Y I I i L : KOPYALAMA MODELI OLMASI ONERILiR,ULU ONDER ATATURK'UN GENCLIGE BIRAKTIGI HITABESI iLE DUNYA VAR OLDUKCA ASLA KURUMAYACAK'TURK OLAN MiLLETiNiN KOKLERNI, TANIMLAMISTIR, HENUZ YoLUN BA$LANGICINDA BIZLER SAHiP OLDUGUMUZ IMKANLARI BiR ELMA CEKiRDEdi OLARAK ALGILAMALIYIZ. BiZLERiNBiR AGACBiR ORMANOLMAK ISTEKVE KARARLILIdIMIZ "PLANLAMA VE YURUTME VAR. CORUNMEYEN YAPILANMAMIZI ^CRUBU'VE ONA 'ALT BIRIMLER "TESIS BL]I.JLARI GERCg(I"E$TiRMEiqIN K BA6LI ETMELIYiZ OLARAK iC TUZUGUMUZUN ODUL VE CEZA SiSTEMiMiZi OLU$TURMALIYZ, $EKLINDE
YAZILARIN BULUNDUGU. Vtr\ YURUTME 39 NOLU SAYFA; YAPILANMA (2) BA$LI6I ALTINDA, .PLANLAMA KURULU" ALT BA$LIGI VARDIR BU BOLUMDE KISACA PYK TE$KiLATIN EN UST

BiRiMiDiR. PYK DEVLETINVE MiLLETiN BEKASIYURT ICINDE VE YURT.DI$INDA MILLI HAKLARIN MENFAATLERIN VE ULUIfl+ VE SAVLI}JULMASI KOSE\IMASI

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN l t. sAyFAsrDrR. DEVLET ANLAYI$I iqERiSiNDE KISA, ORTA VE UZLTN VADELi DEVLET POLITIKALARININ BELiRLENMESi, DEVLETTE DEVAMLILIGIN SAGLANMASI. MiLLi $ECERESINDENGELEN DEGERLERIN MiLLi $UURA DONUSTURULEREK DUNYA

DEVLETLERI ARASTNDA TicARi, KULTUREL TEKNoLoJiK vE 6Ncu roNutruNe vr SORUM'PLUGUNA CELEBILME iQiN DEVLETiN YENIDEN YAPILANMASINI TEMIN AMAQLTSRGUTLENME EYLEM FAALiYETLERiNDEN VE SORUMLUBiRiMDiR,
$EKLIND YAPILANMA (3) BASLIGI ALTINDA *YAPILANMANIN TEMEL FELSEFESJ" BA$LJGI ATi VARDIR.BU BOLUMDEKISACA;DiNAMIKLERiBiLiNMEYEN

LAR OLDUGU,

BiR i$iN STRATEJiLERI KURULAMAZ BU NEDENLETUM UYGULAMALARIMIZDA ULKEMiZ GENELiNDESosYAL EKoNoMiK. ASKERi.TEKNoLoJiK vE TUM Di6ER YAPILARIMIZIN TEMEL DiNAMiKLERiNiDETAYLARIiLE BiLMEK VE BU BiLGiLERx SAHIP OLABILMEK iqiNDE DERINDEN IZLEMEK SEMASI iCERiSNDE OLMAK Z O R L I . i D A Y IB U Y U Z D E N A P I L A N M A M I T U M D E N b L E ND E C I LT U M T V A R I M Z. Y ZI C SISTEMiqERiSiNDEKURMALIYIZ. PYK'NIN ALT BiRiMLERi VARDIR ALT KURUL, BA$KANVE ALT BIRIM TEMSiLCILERiNDEN OLUSUR. ?+2I iSiMLERiKESiNLiKLE GiZLiDiR VE DEKLARE EDILMEZ.KoD iSiM KULLAN]RLAR, TOPLU SEYAHAT ETMEZLER. ToPLANTILART cizl-iDiR, $EKLiNDE YAZTLAR oLDUGu. 11NOLUSAYI'Ai 'YAPILANM4 " BA$LIGIVE 'ALT BiRiMLER COREV VE TANIMLARI" T4 ALT BA$LICI ICERiGINDE; ALT BIRIMLER VE GOREVTANIMLARI SIRALANMIS BL]NLAR;GENEL SEKRETERYA, TiCARi VE SANAYI, EKONOMI.HUKUK. SJYASi. EGiTiM, TEKNoLoJi, KULTUR SANAT. MiLLi SAVTINMA/ASKERI cUcLERiMiZLE iLiNTiLi FAALiYETLERDEN SORUMLU BiRiM, iQi$LERI,/EMNiYET/iSTiHBARAT FAALIYETLERINDEN SORUMLU BiRiIv!. SPoRVE GENcLIK,SAGLIK,DiYANEI vE DINi TE$KILAT FAALIYETLERINDEN SoRUIT&U BiRiM $EKLINDE YAZILARBULUNDUdU, / 4 2N O L U A y F A ;" S U R E C L E R ,B/A g i [ . CA l T T N D Af - 1 . 0 N H A Z t R t T S U R E C | . A L T S v t K BA$LlEl iqERiGiNDE; PLANLAMA YURUTME VE KURULUOLUSTURMAK. AMACTA BiRLi6i SAGLAMAK, FINANSMAN'yaneh,rA.r, q,cLrSM,A MEKANLARTNI OLU$TURMAK,SEKRETERYA OLUSTURMAK. UZMAN KADROLAR OLUSTURMAK. 'GiZLILiK ORTULU ODENEK SiSTEMiNi KURMAK, SJRKETLER KURMAK. MEKANizMAsfivr rLSts ETMEK. sFKt t\Dr B ciLiR BULLNDUCU. ,2/ SURECLER BASLtatAr I rNDAvF '2. pLANLAVA SURECIALT 4]_-N9!!_SI!Y.EA: BA$LIGIiCERiCiNDE; KISA,oRTA VE UZLTN VADELiHEDEFLERi BELiRLEMEK; *ULUSDEVLET"RUHL]NU 1. MILLI SECEREMIZDEN GELENPOTANSIYELIMIZIN K O R U M A S II B U R U H L NT o P L U I \ 4 D A \ F \ i B i R D | G E Ro I A R A K Y U K S L L V F S I \ i V Y BACLAMAAMACIiLE KULTURVE FELSEFE CALISMALARINI PLANLAMAK, 2. E$ ZAMANLIYURTiqi VE YURTDl$I ORGUILENME PLANLARI YAPMAK, 3- MUHASARA STRATEJiLERi VE POLiTiKALARI GELiSTiRMEK.SEKLiNDE iqERiEiN t LLINDUEU, B 4 4 N O L U S A Y F A ; S U R I C L F R J ) B A $ L I C IA L I I N D A ' H E D E F L E R A R A L E L i N D T t P PLANLARI YAPMAK" ALT BA$LIGINDA 1. STRATEJiKPOTANSIYELLER QALI$MA PLANLAMASI 2.MEDYA PLANLAMASI ARGEPALALAMASI KOBiLERIN ]-IEKNOLOJi 4PLANLANMASI5.SEKTOREL YATIRIM OZENDIRMEPLANLAMASI 6-PROPAGANDA P L A N L A M A S- T o P L U M S A L i M v E M o n v A S y o N P L A N L A M A S I A L T E R N A ] i F 7I Ec 8HUKUMET PLANLAMASI 9. MEDYA KoNTRoL PLANLAMASI IO.ISTIHBARAT PLANLAMASI1I-KOLLUK KUVVETLERINI YAPILANDIRILMASI SEKLNDE iCERiGiN BULL]NDUGU, 45 NOLUSAYFAI SUREQLER BA$LICI (4) ALTINDA'3.PLOT UYGULA(4i\.LARI SUREC|' ALT BA$LIGI iQERiSINDE:I- HEDEFLER QERCEVESiNDEdRCT}T YAPISINT

y-Al1!4lyM3lNr sAqlAMrr*!.3-oRcur oLU$ruRMAKoRcuruN 2MElArylA-l.
EYLEMCiLERiNiNKORL]NMASINISACLAYACAK MEKANiZMALARI KURMdK:I

7

!)
MUZAFTER TEKiN"iN iFADESiNiNI2. SAYFASIDIR. 4. HABERLE$ME KONTROLVE LOJISTIK ALT YAPISINIKURMAK, 5-KIRILMAZBiLGi BANKASI BiLGi DAGITIMAGINIKURMAKSEKLiNDE VE BILGiLER I'ULTNDU6U. 46NOI.U,SAYFA; SURTqLER BA$LICIALTINDA*4 SIZMAVE DENETIM (5) SURX'|,ALT BA$LIGIJqERiSiNDE ruqERi ] -X4JEVCUT 1-q4JEVC DEVLETi$LEYI$iNiNANALiZiNi YAPMAK.2.MEVCUT KADROLARA ALIERNAT4f.A ADAYLAR BELIRLEMEKVE EGiTMEK, 3.SIZMA STLATEJILERi cELi$TiRMEk{}ARC EMNtyET. l. EGiTiM, sAGLrK, isriHBARAT, ORDU, siviL yERALTI ERl (MAFYA). MEDYA. CAMiLER vE TARiKATLAR.) $EKLINDE BiLciLER 9l9uT OLDUGU. .DENEMESURECI ALr BA$Lrcr . SURECLER BA$Lrcr ALTTNDA (6) 11J94$v4rr; ICERISINDE: I-UYGULANACAK SISTEMLERINAKSAYAN YONLERiNI BELIRLEME VE DUZELTMECALI$MALARI YAPMAK, 2-SISTEMiN YURT iQi VE YURT DI$I AQILIM UYGULAMALARINI BA$LATMAK, BiLGiLER oLDUGU. SEKLiNDE SUREqLER BA$LICI ALTINDA,UYGULAMASORECi (7) J!-NQJAT]-SJAYFA; ALT BA$LIdI ICERTSINDEI.SIYASI.TABAN OLU$TURMAK,2-BiR SiYASi PARTi OLU$TURMAKVEYA SEQMEK, 3-SIYASI TANITIM FAALIYETLERiNDE BULIJNMAK 4-SECiMLERE HAZIRLANMAK 5-iKTiDAR OLMAK 49-50NOLU SAYFA; PROJELER BA$LIGI ALTINDA YAPILANMANINKISA SURXDE TABANA YAYILMASI VE TOPLUMSAL iLETi$iMiN QA6DA$ OLANAKLARLA KURULABILMESI SiSTEMiN VE FiNA}{SALA iCiN ' \ 1 r D yIHIiYAqLARTNINKAR$ILANABILMESi p R o J r S t . O N . L i N E A I r N CO L q M L v E o \ E R i L t R :l . L O K A r 2 R !u,llgJELEl DECERLENDIRME SISTEMINN YURTCdNELiNE KURULMASI 3-DIJITAL ANKETi'RoJEsi 4-IURK DI$ TICARET LOBi HAREKETi PROJESi, 4-TURKDI$ TiCARETLOBi HAREKETi P 5.iSO PROJESI 6-TERCUMEPROJESI, 7KOBi'LERiN ORGUTLENMESi, I-rPr<Nb.PAN VE NAVIGASYON PROJESi 9.MiLI-i 9.MILLI

TEKNOLOJIK ALT YAPISI iHTIYACLAR HARITASININ CIKARILMASI, lO-MiLLi ARGE YAPILANMASI PROJESI,I1-EGITiM PRoJESi I2.TURIZM PRoJESi I3.MiLLi ILETisiM SISTEMI YAZILIM PROJESI I4-MiLLi DEVLET YONTEMI SIMILASYON (BENZETiM) PROJESi, I5.SiNEMA SANAYiSi PROJESI, 16-HUZURVE SAGLIK KOYLERI PROJESI. 17Drs ILi$KiJ ER PROJESi, 18-TOPLUM MUHENDiSLiCi PROJESI,$EKLiNDE BILGILER BULUNDUGU TESPiT EDiLMi$TiR. BU DOKUMANLARI NE AMACLA BULTJNDURUYORSUNUZ? DOKUMANLARDA BU ANLATILMAK iSTENENLER NELERDiR? BU KONULAR HAKKINDA DETAYLI BiLGi VERINIZ? CEVAP / 29 numarah sayfaKuddusjOKKIR (KendisiistanbulTeknik Uruversitesinde ARgahqmalan GE yaptrgrtusdyleyenihtisas alanr fizik olan bir lahrshr. Kendisi ile 2004 yrlmda Vatansever KuvvetlerGiiCBirliEi Hareketinin olugumu Hi.iseyin igin CORUM ( Fik-ri KARADAG ile beraberVatansever Kuwetler Gijg Birlifi Hareketinidevam ettirel $ahls) vasttasryla taru$tlm, tam$trgrmda ay kadargijrtitti.ik adrgeQen l-2 rarihten yakla$lk yrl dnceVatansever 3 Kuwetler ) $ahrs Giig Birligi Hareketinin Ankaragrubundan koparakistanbulgrubunuoluftumak igin hazrrladrgr bu dokiimanl banagetirditetkiketmemiricaetti bende kendisine dokiimanl bu tetkikederim ancak tiir bu oluqumlarigerisindeyer almam dedim bu dokiimano zamandan bendekalmrgtrr. Bana somuf oldugunuz30-31 32 -34-35-3'738 39404142434445464j4849-50-51 ve 52. sayfalar KuddusiOKKIR'rn banatetkik etmemigin vermigoldulu dokiimamnigerigidirancakben bunlarr tetkik elmig ve okumu; degilim. igerilini qu an sizdendgrendigirn/dokiimanr zamanrnda tetkik etseydim kesinlikle yrtar atardrm biiromda tutmazdlm, okudupunuzda illegal Qiinkiiigerilini d6".bana bir olugumoldugunu diitiindiim gu an bunlarrdgrendigimde tirktiim btinu tasvipetmemmiimkiin de degil.

7
MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN13.SAYFASIDIR.
avukat'rn ve dinlenrnesi ifade almava30 dakika ara yerildi. icin

S=9+_W_!__U_/ISrANBUL 10.ACrRCEZAMAHKEMESTNiN 16.06.2007 TARiH vE

9lY*1191:y4lALLESi ADRESiNDE Y:

isrrNADEN iliMiz KADTKOY iLQESi llSItSlp;?99116q8,-!iM KARARTNA KU$
ARAMADA ELDE EDILENMETARYALLERiN iNcELEMEsiNDE: SYALAR BULUNAN KIRMIZI rCURrsrNDf,;$EFFAF

DtLicADDEsi EKizodLU iSnaNi No,,rz sAyrlr r$yERr

NUMARALANDIRILARAK YAPILAN iNCELEMESiNDE:

DOSYALARDAN qIKARTILIP TARAFIM]ZDAN tOI.S5) ARASI RAKAMLAR iLE

Y O L S U I L UD O S Y A S IC I K L A N M I $ TBR I N A R . K A IL L I,IZMIR TCDD.LiMAN TA$IMA iHALESi,2-iBB ARAQ sGoRTA IHALESi,3.TCDD ISTASYON YENILEME IHALELERI, 4-GEBZE AKARYAKITKAqAKCIL]GIOLAYI,5-TMSF OTELiHALESi,6.DERINCE ARAZI ALIN OLAYI, 7-BALIKESi{sgre rI.clr rebnir,qsr IHALESi, 8.HALK BANKASINDA30 MiLYoN DoLARLIK KREDi ZARARI oLAYI, 9TEKSTiLDE I KATRiLYONLUK HAYALi iHRACAT OLAYI, 1O-MAVi AKIM DOGALGAZ'DA PRoToKoL OLAYI, I I.281MiLYARLIK "HUZURLU EK oRTAM BULMA. OLAYI, l2.iZMiR HALKAPINAR KAPALI SPoR SALONUiNSAATI iHALEsi. l3-ULUSAL MARKER TEMIN IHALESI, l4.SSK,DA iLAq YoLSUZLUGUoLAYI, I5-AYSEL.ARiA BIRLE$MEKONUSU. t6-iKTisAT 6AYRiMENKUL yATrRrM oRTAKLrdt or_lyl. tz_ AYSEL-SiEMENS ANLA$MASIollrfi. r t-negaarANlrK TADiLATI iLE ilcrli KONU, Ig-EMLAK GAYRIMENKUL YATIRIM.'oRTAKLIGI oLAYI, 2O.KAYSERiELEKTRIK DAdrrrM $iRKETi KATKr pAyr KESiN&i or_lvr, zt-eiNd6r_ DEPREMKoNUTLARI OLAYI,22-TEKEL ToKAT SiGARArleniresl MAKiNE iHALESi,23-HUMMER ciPli 9,8 TRILYONLUK iHALE OLAYI, 24-ULA$TIRMA BAKANININOELUNUNGEMIKiRALAMA oLAYI, 25-tZMiRSORUKiTApQrcr iHALESi OLAyr, 26_THy36 EiRBASUCAK ALrMI IHALESIKONUSU, 27-BOTA$'tN FERNAS iHALESiZ24.sMtLyON DOLARLTK $iRKETiNE I$ VERILMESi OLAYI,28.MiLLi EGiTiMBAKANLIGI iLKOGR-ETiM 62 OKULUIHALESI OLAYI, 29-BEY ENERJI YOLSUZLUcU OLAYI, 3O-JOKEY AZ KULUBI,T.JDEN SHEC PAYININ ALINMAMASIoLAYI, 3I-MALiYEBAKANININoGLUNLTN MISIRITHAL oLAYI. 32.MALiYE BAKANININKAqAK ViLLASI VE RESMiMUHURLERiN SOKULMESI OLAYI, 33-TUPRA$ IHALEOLAYI,34.qORLU MOTIFTEKSTiL A$.TPAO BORCU KONUSU,35olAyr, 36-DATATEKNiK SiRKETiNiN I9KI'DEN BAKAN KARDE$iNN iHALE ALMAST IHALE ALMA oLAYI, 3T.EMNiYET GENELMUDURLUdU GiYiM iHALESi, 38-ToKi,NiN 280 TRILYONU ASYA FINANSAYATIRMASI KONUSU, 39.THYE-POSTA IHALELER VE KONUSU,4O.TCDD iSKENDERLII.I LiMAN BAKIM ONARIM IHALESI,4I-OZURLULER iDARESiNiN KITAPiHALESIKONUSU, 42-ENERJI BAKANLIGININ AVUKATLIKBUROSU SOZLE$ME KO-NUSU, 43-MALiYE BAKANININBEYKOZDAKi ORMANARAZISiKONUSU, 44.SSKFAKTOR.S VE SU iHALESi, 4s-BASBAKAN iCiN SATIN ALINAN ViP UCAdI K O N U S U .b - A S Y A A L K I N M A A N K A SC I \ I I K U R IL I H A L F S I . 7 . T C D D N K A R A 4 K B I 4 A ESKISEHiR TiREN YOLU iHALESI, 48-i$KUR'DAKi EGiTiM iHALESi KONUSU,49QAYKURNAKLIYE IHALESI,50-30TRiLYONLUK BUGDAY IHALESi KONUSU, 5IEMURUM PASINLER SIGARAFABRiKASI ARAZiSIOLAYI, 52-ISTANBUL SAGLIK VE iL MUDURLUGI]NDEKi 750 MILYARLIK USULSUZLUK OLAYI, 53-CEVRE VE oRMAN BAKANLIdIBURoKRATLARININ iHALEKAZANANFIRMATARAFINDAN AGIRLANMASI o l A y t . 5 4 - t o K D E M t L L t T v F K t L L FA yi R t c AIl K tA R I K o N U S U ,s - { U x s l r t H l i s q s t R s HASTANESi PERSONEL TASIMAiHALESi,56-SAGLIK BAKANLIEIBURfKLARINTN iLAq $IRKETLERiTARAFINDAN YURT DI$INDA AGIRLANMALARI.57-AFSN.ELBISTAN SANTRALLERINDEKi iHALELER. s8-ToKi'DEKI TA$rr vE pEnsoAer-er_rvtjjaqryt,

96'YA KADARNUMARALANDTRTLMI$ DOKUMANLARTN 7s--ry=Na!g-S4I!4; 75'DEN INCELEMESINDE;3O AKP iKTIDARIDONEMINDE AYLIK GERCEKLESTIRILEN 60 AK

MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN 14.sAyFAsrDIR.

H A K K I N D A E T A Y II B i L C i V E R I N I Z D CEVAP / Buradabana gdstermifoldugunuz dokiimanl intemetteyolun e-meil trafigi bu igerisinde herhangibir adresten gelmi$ olabilir bunlarr bilgisayardan bana okumak yerine print (yazdrmrq) olqblr ve saklamrg olabilirim.

BAKANLIGTNTN HAyALi iHRACAT DosyASr yAztLARrNrN orodcu respir EDILMI$TIR, DOKOMANLARI BU KiMDENNE AMAQLATEMINETTiNiZ? KONU BU

59.TRT'DEKi BAZI iZLENMEYEN DiZiLERE 10.5 TRILYON ODENMESI, 6O-MAL|YE

SORULDU / EL BOMBASI iLE YAKALANAN VE EYLEMSEL FAALiYETTE BULL]NABILECEGI DEGERLENDiRILENSAHISLAR iLE IRTIBATLI OLMAK IDDiASI iLE BERABER GOZALTINDA BULUNDUGUNUZ MAHMUT OZTURK iSiMLi SAHSI TANIYORMUSLINUZ? TANIYORSANIZiLi$KiLERiNiZi ANLATINIZ? CEV A P / MahmutOZTURK'Ii tamyorum, 1982yrhndaTuzla piyadeOkulundan dgrencimdir 1998 yrhna kadar gdrevindendolayr kendisi ile gd ilemedim 1998 yrhndan beri kendisi ile gdriigiidim. Meslaktaglm olduEundan dolaylbir dostlugumuz vardrr.
SORULDU / OKTAY YILDIRIM'IN REINA iSiMLi iSYERINDEKi CALISMA o D A s t N D A .i S T A N B U Lr 0 . A G t R c t 1 A M A H K E T \ . 4 t s t \ t1 1 . 0 o . 2 0 0A R i H v E l t K N l K N r7 TAKiP NO:2007/616 SoRU$TURMANO:2007/1536 SAyrLr ARAMA EL KOYMA VE I N c t L F \ 4 F K A M R I N A i S T I N A D F \A \ , } l t c t ^ y A p t L A N A R A M A D AF L D E E D I L E N r l r BiR ADET KINGSTON MARKA 2 GB MOBiLE DISK iCERiSiNDE YAPILAN INCELEME NETICESINDE:. a; -k1INANLAR *C\iNDiRiLEN BELGELER\2.8.'DEN isimti klasdr igerisinde,.lobi ergenekon.doc" isimli word belgesi qOK GiZLi ARALIK 1999,' igerisinde.,.LOBi bagllr ile "Geliten ve deliqen siyasal,ekonomikl_bilimselve ba$layan, toplumsal diinya kogullair ile ye biilgeselcografyasrnda kendi iqinde Tiirkiye'nfi tizgiir iradesi dt$rnave ulusal ctkarlanna aykrrr bijimde igine siirliklenmek istediEitefitli olutumlar giiz ainiineahndrErnda; Tiirk Silahh Kuwetleri biinyesinde faaliyet gii$teren,'Ergenekon"a baElt olarak, "Sivil Unsurlarrn" iirgiitlenmesi zorunluluiu kagrnrlmaz gerqektir.Bu gereekten bir harekedehazrrlanan ,.Lobi" ve "gizli iirgiitsel" adr verilen bu amaglarr dofrultusunda gimdiye deEin faaliyet {ahfmasrnrn giisterilmemit olmasr,bizeg0re biiyiik bir talihsizliktir.',Baghgr ba$layan, ile ".... Aynca Tiirkiye'de faaliyet giist€renyabancrsivil toplum Orgiifleri, iinlerinde ilk kez bir sivil kontra hareketin direncini bulacaktrr.Karsrlasacaklarl sivil dir€nc. etkintiklerini srfir bu gekecektir. noktasrna Yetifkin ye yetiqmekte genglik,itztne uygun platformlarda kendisini olan ifade edebilecektir. Lobi'nin faaliyetleri,siyasiotorite gruplarr ile drSkaynakl, itbirlikfi, sitzde sivil toplum iirgiitlerinin biiliicii ve yrkrcrgidtimlerini etkisizkrlacaktrr,Lobi'nin kontra direnci ile kargrlaiansiyasiotorite gruptan, doEalolarak Kemalist sivil "Lobi" ile igbirliline yiinelme zorunluluguduyacaklardrr....." "...Bu gahgma ile hayata gegirilmesiplAnlanarak iinerilen "Lobi', gtisterecegi faaliyetler ile yukanda itaret edilen alanlarda gok daha kolay ve saflrk} istihbarat toplayabilecekve degerlendirme analizinigergekleStirecektir..," ile "...Illev ve misyonunutamamlamr$ ge$itlii$$i sendikalannrn, siyil toplul}ar iirglitlerinden etkilenmeleri saElanarak, mevcutsendikalanntepkiselve kitleseleylemleri,endiGkt metodlarla yiinlendirilmesi saElanacak...,'

jlct
MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN ls. sAyFAsIDIR. "...Lobirnin amaclanndan saptrr amamast i{in, ekonomikolarak giiglii olabilmesi esashr. Faaliyete geqirilmesi plinlanan Lobi, ijncelikle ticari,irkeder aracrlrfi ile ekonomik giiq kazanmal\ _ ardrndan kuracaEr vakrf ile de ekonomik giiciinii arttrrma gahqrnalarina yiinelmelidtu..."

"...nolUU: '> rrr
6).ORcANiZASiON PLANr Lobinin organizasyon plen! a$agrdaki birimlerdenolu$maktadlrl 1). Nlerkez 2). Arattrrma ve Bilgi Toplama 3), Analiz ve DeEerlendirme 4), Finanse Ticaret ve 5). Kiiltiir ve Bilim 6). Teori ve Senaryo 7). Iletitim ve Propaganda 8). Hukuk 9). Uluslararasr lli$kiler Bu dokuz departmanOrgiitiin tiimiinii olutturmaktadrr, Departmanlar Ergenekontarafindan iirgiitiin merkez iiyeligine atanm$ giivenilir, bep sivil yiineticiye dogrudan bagl olarak yiinetilecektir. sivil ytineticipersonelin Bet Ergenekon temasr ile ise; atanmrq giiveniiir iki sivil ve person€lile saglanacaktrr. Departmanbalka4ta_rr merkezdekibq yitnetici tarafindan segilecek veyiinlendirilecektir.." qeklinde sayrda ba5lrk devam qok ara ile edip. "...Gelecegih diinyasrnda "sanal orram,' biiyiik tinem ifade edecek olmakla birlikte, katr .l.iirk gercekler belirleyicive sonuglandrncr unsurlar olmayqdevamedecektir. nedenle Bu silahll Kuwefleri biioyesinde faaliyet gdsteren Ergen&.on,un Lobi adrnr verdigimiz iirgiitsel organizasyonun faaliyetlerine iiniimiizdeki zaman dilimi iqinde Cok daha fazla gereksinimi olacafr giiriigiindehaddimizin srnrrlarrnrzorlayan rsrarcrhktakiifade ve iqaretlerimizin amacr, konununiinemindenkaynaklanmaktadrr, Saygrlanmrzla," qeklinde biten(20)yirmi sayfallk dokiiman oldugugdriilmii$tiir. ISTANBUL IO. AGIR CEZA MAHKEMESiNIN 16.06.200'I TARiH VE TEK.TAK.NO:2007/668 SAYILI KARARINA ISTINADEN SiZiN iKAMETiNIZDE ELDE EDiLEN IBM MARKA BILGISAYARIN iqERiSiNDE AII.TI DOKUMAN ELDE EDiLMiSTiR BAHSE KONU BILGISAYARIN ISTANBUL 10, AGIR CEZA MAHKEMESi TEKNiK TAKIP 20071668 SAYILI KARARINA ISTINADEN YAPILAN INCELEMESNDE, OKTAY YILDIRIM'DAN ELDE EDiLEN VE iqERiGi YUKARIDA BELiRTiLEN AYNI DOKUMAN ELDE EDiLMiSTiR BU KONU HAKKINDA BiLDiKLERiNiZi DETAYLI OLARAK ANLATINIZ? CEVAP / BenDanrttay'a yaprlan gOzalttna silahl saldrrr sonrasmda ahndrm Anl<ara Emniyet Miidi.irliigiince makamlara adli sevkedildimve bilahare Takipsizlik kara verildi bundan sonra benim hakktmda verilenTakipsizlikKaranna gegitlikaralama ragm€n baslnda kampalyalan devam etti. Bu yayrnlar benimderin Devletelemanr oldugumileri suriilerek derin d€vlettarafindan olay drgrnda bu tutuldugum baslnda aldl. $u an isminihanrlayamadrfrm arkadaStm yer bir taxaflndan basrnda benim profilimdekiinsanlarrn ERKENEKONisimli bir yaprtarafrndan kullanrlabilecegi haberlerin 59ftlinde yer aldrgt sdylendibendebu konuyu merakenigimden dolayr qu an ismini harirblamadrArm bir intemetsitesinden Alo ihbar olabilir) iu an bana gdstermifoldulunuz dokiimdd..ulattrm,bu ( dokiimamn tarafinda ba$ benimde rr gegmekteydi ismimEctlnEr(r(yur ancak an giiremedim. a|ludKtu an gorcrnc(lrrn. gu

"-- ----.,a

'lg"
MUZAFFER TEKiN"iN iFADESiNiN 16.sAyFAstDrR. Bu Ergenekon isimli yaprveyadrgiitii ilk olarakDanrgtay gdzaltrna olayrnda alndrgrmda tigrendim, benbu yaprveyadrgiitiiniiyeside[ilim amacr stratejisi kuruluqu ve hakkrnda herhangi bilgi sahibi bir degilim,Oktay YILDIRIM'da ise bu dokiimanlann amaglabulundulunubilmiyorum,ancakbu ne dokiimanlara intemetaracrhgr herkes ile ulaqabilir. OktayYILDIRIM'rnda Erkenekon isimli yapryla bir ilgisininolup olmadrgrm bilmiyorum. SORULDU / PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK iDDiASI iLE GOZALTINA ALINAN VE SEVK EDiLDiGi MAKAMLARCA TUTUKLANAN MEHMET DEMiRTAS. OKTAY YILDIRIM VE ALi YiGiT iSiMLi SAHISLARI TANIYOR MUSL]I.JUZ? TANIYORSANIZiLiSKiLERiNiZi ANLATINIZ, CEVAP / Bana sormu$ oldugunuz $ahrslardan; OKTAY yILDIRIM, J998 yrlmda emekli astsubay Mahmut oZTURK vasrtasryla tanr$trmo zamanlarkendisi $ark giirevindeydi,Daha sonra istanbul'a tayini Srlhgtnda zaman zaman gdrii$iiyordum emekli olduktan sonra miitea#it defalar beni arar ve giirti$iirdiikson aylarda gdriigmedik son iki ay iince beni telefonlaarayAiakgaiii$mii$ti.ik. en t',,.1 MEI{METDEMIRTA$,Tammryorum ALI YIGIT, Tanrmryorum. Benim bu konularhakklndaanlatacaklarrm bunlirdanibarettir.ifademeekleyecek baskabir yoktur,ifademihigbirbaskrve tesiralttnda husus kalmadan istanbul barosu avukatlarrndan 13478 sicil saytltOsman Aydrn $AHiN'in huzurunda kendihiir irademile verdimdedi ve allnanifadesibirlikte okundu okudu, ve do[rudurve banaaittir demesi iizerine taraflarca altr birlikteimzaland 18/06/2007 r.

irnnevifey'eN
Tem.$b. Gttr. 205272

iFADEliAHiBi
Muzaffer TEK.IN

--jDy\f
(

rl

T.C.

isrll{nut culrnuniyrr n,r$sAvcILIGr
(CMK.nun 250.Maddesiyle Yetkili Biiliimt) Soruphrrma Bilrosu

GIZLI
Sorusturma : 200'7ll536 No 2.6.

15tn6t2007

rsuNnur,nuNiynr rvruniinr,ir cu
TERdRLE MUc4Dule sunenrununlucitrue
13.06.2007 tarihindeyaprlan ihbariizerincUmraniye'dc liipheli ALI YIcIT'in kjracl olarakoturduEu evde bulunan askerinitelikli el hombalarr alakalr piipheLALi ile olarak. YIGIT'in beyaalannda OKTAY YILDIRIM'a ait olduAubelirtilen malzemelerle alakah otaraK, l- Beyanlaflnda gegen MUZAFFERTEKIN isimli ;ahsLn gelip.OKTAY YILDIRIM ile gizli giiriipme yaptr[r, giiriipmelerden sonraMAHMUT OZTURK'iu OKTAY YILDIRIM ile birlikte bombalann bulundufuyerin bitipigindeki manavdiikkanlna geldiklerive geiitli zamanlarda da aralanndagizli gbribmeler yaptlklafl, medyadagrkan haberlerdede MUZAFFER TEKIN'in OKTAY YILDIRIM'dan oglum diye bahsetmesi bombalarla ve alakalr yorumlar yapmast goz iiniine alnCrlrnda bi.rlikte hareketettjkleri ve birlikfe gezdiEi MAHMUT OZTURK isimli pahsn da MUZAFFER TEKIN gibi ordudanemekli oldugu anlai drlmdan, pahrslarrn adres kimlik bilgilerinintespit bl:lirtilen agrk ve edilmesi, 2- $ahrslann adreslerinde aramayaptlmasrigin gerekli kararlannalmmast,alrlca g6zaltna alnarak iiipheli ALI YIGIT ile yihzleftirilmesi, lahrslaln liiphelilerin tahkikat tamamlandlktan somaSavcrhlrmrzda hazrredilmeleri hususlan, COK ACELE rica olunur.

ZEKERIYA OZ 35837 Cumhurivet Savcrsr

i iil,:,:rt-1c.
OB

/

T.C.

isr,{NsurcUMHURiyET BASsavctt-rcr
(CMK.nun 250.Maddesiyle Yetkili Biiliinii) SorulturmaBiirosu GIZLI SorutturmaNo : ZOOI nA 2.6. n ISTANBUL EMNIYET MUDURLUGU ls/0612001

rencinlruitcaorle pune otnliicitre v
13.06.200? tarihinde yaprlan ihbar iizeri{e Umraniye'de piipheli ALi YidiT'in kiracrotarak otwduEu evde bulunanaskeri nitelikli el bombala ile alakal olarak, FiipheliALi yiciT,in bcyanlannda OKTAY YILDIRIM'aait oldugu alakal olarak, belirrilen malzemelerle yiCif in beyanlannda f- ali gegen,evindebulunansilahm abisi MURAT YiCiT,e air oldultunubclirttiEinden, abisininde bu konudapiiphelisrfahylaifadesinin gerektigjnde ahnmasr, g6zetim talebinde bulunulmasl, Z- eli ViCifin beyarunda bombalan, gddp Qahyrdiizeltmeye !*an babasmDsandrEr sdylemesini beyanetti[inden, konuda bu babastnn ifadesinin almmast, 3- MEHMET DEMTRTAS"nabisi OSMAN DEMIRTAgIn da SripheliierMAHMUT OZTURK ve OKTAY YILDIRIM ile kimlipi belli olmavan astsubavrn siirekli MEHMET "olarak nfl'lintA$'a ait benzinlige gidip, omda OzeL grzh gii.iipmcler ya;nkhn betifiildiEinded, OSMAN DEMIRTA$'Inbu konudaifadesinin gelenFh$larm kimler oldugu,ne zarnan almarak, getip gittikleti hususunda aynntrh ifadesinin altnmast, da ayrrcafotograflardan ismi bilinmeyen aslsubaym oldugunun kim sorulmasr, 4- Dahaiince MUZAFFBn fEfin ve MAHMUT OZTLIRK'iIn giizaltrna almdrklaflve bu hususta bazr listclcrinFiiphelilerde gegirildili, DanlFtay ele sonrasr saldnsr ortayat*trgrndan, bu konudakitiim bilgi, belge ve resimlerinsomFturmayl yapan Ankara Emniyet Mtidiirliigiinden istcnffck dosyasrnakonulmasr ve gerektiEindc buraddki fotolmf vc isimlerin de g6zaltmdaki bu irtibatlanmn arastrlmasr, da liiphelilcrcsorularak, Fiiphelilerle 5- OKTAY YILDIRIMIn kurucu iiycsi oldugu bclirtilenKITVA-i MILLiYE demeEinin ve Ankara'daki diger illerdeki varsatubelerininadreslerinin tespitedilerekaramakara! alnmak iizercAceleSavclLElmrza bildirilmcsi, 6- Yaprlacak aramalarsonucunda eidc demekierde gegiriienbilgilerin,iiiphcliierden ele cdilcnbilgilerle kartrlaFtrllarak ijrgiitiinyaprslnrn o(aya qrkafl lmast, 7- Bombalara iliFkin aynntlh raporlann, varsa fotoEraflann gekilip Savcrhltmrza gdnderilmesi, gekilmesi videokayrtlaflntn 8- Olayyeriningerekirse ve birliktelotograflaflnrn Ftphelilerle almmasr, saklandrgr yerlerin ve manavm fotoEraflannlngekilmesi,aynca varsa benzinliktc FiipheliledngiiriiFtiigii yerlerin de fotogmfinln tekilmesi, 9- Eldc edilen deliller gergevesindc, iirgiitte irtibatl olduEuveyaparmak sonucu ifiibath olduEu tespitedilenFahrslar gecikmeksizin gijzetimtalepedilmesi igin amacr] adresledrin la bildidlftesihususlafl, qOK ACELE

t'*t"

:r;Is

5fr
ciz 3ss3?
CumhuriyetSavcrsr

Ls.',r:BL*.-

. T.C ISTANBUI CUMHURIYET BA$SAVCILIGI (cMK 2s0sMY)
Say r 2007/1536 Z.O. I(ortu : \rdn)d Koln)d-Yakalana-l Fl celeme fnrri A(A.MA. EL KOYIVIA YAI.:,4LAIVIA iNCELEMEEMRi \''E
Amnranrn Nedenini Olu$turan 1li, \11,,, Lrcal i< Ii ve i\fanra \'lpLlacirLi 0hn Adrcs

s 0)eq

gl Borrrbasr YakalaDan EylemselFaaliyetteBulunabilecegi ve ile Degerlendif $ahrslar'la itibatlr OldLrklan. ilen " 'r..r. l . M u z a f f e l J t t ' i l : l . r " r r b u l l : n r n ri . . ' ' 1 , i - ' , . v " t ' . kayrtlr. 1950 dogumlu. SalihRaci Flandllir oglu Cankrfr-2E.l0 - ilinliz K l*ii! ill$i Gi)ztel1e SeuttiDt Etgin Cullesi B n AAthnont No.2/l3 - Ili i. Kudtkai! Il\tesi Os nnoEt Mohallasi KteLlili {'a(ldesi Lkizoilu 4ho .r71I05t,qta (/05/|J5)

Ali2 Mahmut oZTiiRK iOrdu Qarna;'Sdkcn Kdyii niifLrsuna kayrllr, Saifteoglu Fatsa-o.01.1962 | dog lnlr. iluniz Ummnijc ilcesi Akttiitk l4dh. B.thfu,mlur ,SokNo:2E/A - ilrniz tin nil,e ilg,::;i E|tenlehir tLrhullc\i 19 l{Ltlts aa(lcle\i Deniz Apt. No:27/l4 - Iliniz inraniye ltEe.\i istiklot Mt1h. Altn.ld. Cu.ldesi 7,afer Soialt No -t/.] (.'lkde,tiz Petol) - nniz Belkoz eeli Cav6bo! Beldtti )1n\c.S..lin Mah Onar Sokak No.6 Iliniz Bqrkoz lkesi Qarusbast Belde.\i Bakl.te Mdh.Cunhuriyet Cad.Aner Sokak No;6 Arama!e El KoymaISIerrine 12.06.2007 lar;hinde Bombalafl yakalauan El ile OktavYILDIRIM'dan Ncdcn lhliyaqDuyulmu!tur. yapllanincelemede eldeedilenbilitim ve ilelisimmalzemelerinde gerck isirnled yakalanmaliu-rna duyulmakta tespitedilen $ahlslann geciknesi yakalama kalmayabilif. oldu!undan, l]alinde, imkanr sug etyalafl, deliilerc el koy+a ve bi ikte fineket edcbilecegi cligef$ahislafrn yakalanabilmesi s|q delillerine konulabilmesi amacrvla ve el a|1lrrraya gefekduvulmustur. A r i r m r\ c E l K o ! l l 1 e$ l e m i n i n gdrc. I elcle Birgoli olayrn so|Lrttufulnasrrrda edilcf lecfiibelere aiccllrncsilrcle yakalaDan Sakrncasr Nedif kadafcvc gclnrezse. diger 6rgii1 me0suplafr bir belirlenen saate .orgiit lnensuplal.l cAfalafrnr delillcriyok eclip, de sut ve l(endilcfi kagar vcya saklanrrlaf. halinde, clyalafrna sug veyaclcLillefe ko)ma.dfgiitiin el Gecil(me yakalarna kanrkelmayabil. if di!er mensuplarur ifl kagTasr delillefin kanrlrltraffasr i!in afanta !c $iiphelerin isleminin . derhal inc detirilmesi vef serekmektedif r\frnranrn Ueccf Ol.rcagr ll 7.a.nat1 o Ar.rrr \,! El l(ovffa Karaanl staDbulTeratde MiicadeleSubeMiidil iigii UyqulayacaL( Biiln giin llgili EmniyetBiriIninin'Iarih I506 Mndii'riigiiniill 2007 ve $ube

{f.s,lee} J-".".t ./6.
::3,i'9.:i:#,Ti:ere

20 Yul(arlda nedenlerden Anayasasrnrnve 21. maddelerne, belil-tilen dolayr, TiifkiyeCumhuriyeti gdre CEZA MIjHAKEMESi I(ANUNUN I 16- ll8 - 119 ve l?7 maddelerine yasahtlktimlcrine uyulafaL yaprLrasrna, !l|hrfrdrbeli|1ildigi giindiiz/gece bir defaya su9egyasr vakti aram bLrlunacak nuhsus $ekilde,
gijre elde edilenrlralzemelerrL rlrlillcrc'c l(on!rlarok r f3a fahsrnyakalanmasrna, ve 135 rnaddelerine rllttlcun]csineka|arve|-ildi'Tarih:15.06.2007s"uoa,,\Q

K 250SMY"
CunhurivetSavcrsl

T.C iSTANtsUT, cUMHURiYtrTBAqSAVCTLIGI (cMK 2s0sMY)
Sayr : 2007/1536 Z.O.
Konu : AIanla El Koyna-Yakalama-inceleme Emri

ARAMA - EL KOYMA YAKALAMA VF]INCELEMEEMI{I
i\farrarfl Nedenini OIu;trLlarIriil

ve Bulunabileccgi lll Bombasr Yakalai'ranEylerrselFaaliyelte ile l r e t e r l e n Jlrc rS r h r s l h rT a i b a rn rJ , r A r . r r r n ll l
- Mahmut OZTURK : Oidu-Camai-Sdken ka,vrtlr, Kdyil nill'Lrsuna . Alj-Saimeoglu Fatsa 01.011962dogLrrnlLr. Adrcsi I ilitniz Bagplar llgesi laA.hl lfahulleri Kannrslan CatldesiOTO CENTERK Blok No 30

.\fanrlacal( Ki;i ve Ararna )'ep,lacnk Adres OJan

r\r'ama EI l(oymaIflemine 12.06.2007 ve ile Oktay tarihinde Bombalan yakalanaD El lbtr) ,\rcdcn i/\ Dr')1tl/nu$tur.YILDIRIM'drn e.lde biliqimve 11eti|inr Dalzemelelirde edilen yakalanmaLanna yaprlan incelemede isimleritespitedilen$ahrslann gecikmesi yakalama gerek duyulmakta halinde, oldulundan, imka kalmayabilir, e$yalan, delilleleclkoynrave birlikte suq ve suq edebileccgi digertahr.slarrn haroket ),al<alanabilnresi gefek du!ulnrustur. delilleineel konulabiLinesi anracrvla aranrava
r\ r'anr ve [l T(oyra a lllcmiuin Cecjkmcsinde Sakrncasr Nedir Birgok olayrn sorrEturuhrasrndaelde edilen tecriibelcre yal€lanan dfgiil mensuplafl belirlenen bil saatc kadaf eve giire, gelnrezse.diger dtgaiN nren.suplar-r e;yalannr vc de-lilleri yok sug e d i p . e n d r l c rJ e k r l a r v e l a ' c l l a n r l a r . l i . Gecikme halinpe, suq e$yalaunaleya delillere el koyma. iurkanrkaimayabilir'. drgiitiin diger mensupl@nryakarlarra $iipheleiin ka|nrasrve delillerin kara.ttlnamasriein arel]1a iqlemininderhalyerine getirilmesigerckmektedir.

Ararra rn Geqerli Olacagl Zeman Arerla vc Fll lioyila Karar[r LJygulavacal< Bilin

.,..0.q.2q61 lg,o6'?-odt .
bui Terrjrle Miicadele $ubeMridurhigri

I L ar

Ilgili Emnivet Birimirin Tarihve Sayrsr

. . . . ./ ,

giin istaltbli Te.rdrle Miicddele $ubeMiidiirliigilntin15.06.2007 ve a4 -/
) . 9 . . S i r y l l\l a z L s r .

Yukanda beli ilen nedenlerden 20 dolayr, Ttirkiye Cuurhuiyeti Anayasasrnrn ve 21. - 118 - 119 ve 127 maddeleline ntaddclc|ine. CEZA MUHAKEMESI KANLINIIN 116 gdreyasa yukandabelifiildigi tekilde, giindiiz/gece hiil(iirnlcfine uyularak. vakti bir defayatr'tahsus alama vapllmasr)ra yakalanmasrna, ve 135 bulunacak suq e;yasrve delillereel konulara.L< gahsur 134 gdre nrarldelerinc elde edilen ka|ar 15.06.2007 SaatAo'CA nalzemelerin incelenrlesjne verildi.Talih:

..CMK250SMY" Savcrsr Cumhuriyel

1lrnnunyet lJa$sf

llLr kafar 24 saat iqerisillde gdre i hakim onhyrna surulur. Hakim kamflnr cl koymadan itibarcrl ,18 saatigerisindeagrklar.aksi haldeel koyma kendililiudeo kalkar'.

T'C' iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi Tekdk TakipNo Somqturma No : 200'l /669 :200'l/1536

3t8

ARA.MAVE EL KOYMANIN ONANMASI KARARI El bombasl ile yakalananve eylemselfaali_vetlerde bulunabilecelide[erlendirilen gahrslartn yakalanabihnesine ydnelikoperasyona ilifkin sorugurma dosyasrnda kanu dtizeni, sug i;lenmesinin rinienmesi, delilledntespiti, su9eqyasna konulnrasi ; sug el igin Olayrnvasrfve mahiyetiarama el koymazamanr sugeg,vasrntn ve ve kagrrrlmaslnrlr su9 delilerin yok edilnesinin dnlenmesigibi scbeplerle gecikrnesinde sakmcabulLurdugundan mahkene karafl alnamamr; re TC Anaya.-anm20 r'e 21. Maddelerine CezaMuhakemesi Kanqnumrn 119.ve l2T.maddelerine gdrc $iipheliMahnut Oztiirk'iin istanbul ili, BaEc nr ilqesi, 100.ytl Mahallesi Karaarslan CaddesiOto Centcr K Blok No:30, gipheli MuzalTer Tekin'in Istanbul ili, Kadrkiiy ilfesi, GiiztepeSehti Dr. Ergiin CaddesiBahar apt. No:2/3vc Istanbul ili Kadrkiiy ilgesi OsmanagaMah. Kuqdili Cad. Ekioglu lthaDr No:,r7l5 ycya (105/l15) Mahmut Oztiirk'tin Ist.nbul ili, Umraniyeilgesi., Atatiirk Mah. Bah{ryanlarSok. No:28/A,istanbul ili, Umraniyeilgesi,Esengehir Mah. l9 Mayrs Cad. Deniz Apt, No:27114, Istalbul ili, Umraniye Istiklal Mah. AlemdaECad. ZaIer Sok. No:3/3 (Akdeniz Petrol), lstanbul iti, Bcykozilqesi,qayulbagrBelderiYavuzSelimMab. Omcr Sok,No:6,lstanbul ili, Beykozilgesi,Qavuqbagr BeldesiBaldaqMah. Cumhurilet Cad.6mer Sok No:6 sayrh ikametlerinde il yerinde ve yaprlmasma delillere konulmasua ve el emriyle karar arama C.Savclsr verilmiq. bu karara g6re 15.06.2007 saat 20:10da aramalaprlmrg rc istanbul Cumhuriyet yazrsr Ba5,ar crJrgr elindegtinJcrilmiyti.. GEREGi Di]$i:INiILDO: 'l iirkiye CumhuriycliAnayasasr'nrn ve 21. Maddelcrine, 20 CezaMuhakcmesi Kanunun gdre,istanbul gtiD 119.ve 127.Maddelerine C.BafsavcrhElllm 15.06.2007 2007/1536 soru$turma ve sayrl! arama el koymalararr karannrn ONANMASINA kararvcrildi. 16.06.2007- 15:00 saat

*n;r6{-

|

'

1,L lT n-\\ IJ

| o r-''

ist. 10.'ACM Hakimi AhmetcivEtEK - 30033

,16_ct.fr

rt

t';,..." ,.-'

'

T.C. iSTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILI€I (CMt( 250.Maddc ile Y€lkiti) Sayr :2007/1536Soruqturma. Konu: Giizaltrna alma karan. GOZALTtr{A ALMA KARARI gtizalhnda tutacak $i.ipheliyi emniyetbirimi lstanbulTefit e MiicadeleMticadele $ub€MndialiiEii 16.06.2007 tzih le 20019372

yazrsrnn Emniyet biriminin tarihve sausr
G6zaltmaalman siiphelilerin kirdikleri

Yiiklen€n su9
Gcizaltma almna sebebi

1 - MUZAFF'ERTEKiN/ sALiE Raci oglu, qanhn 1950 doEumlu 2 - MAEMUT 0Zrttnxt AIi Samiyc ogv r.ats*, 1962 doEumlu bdluliabitceegi El bomb,rsiile yad<aldDn cylemselfialiyefie vc galuslarla iftibatholduklan. delerlendirilen
Yiiklenen sugun gerektirdipi c€za miktanm g<ire Siiphelinin kagma ve delilleri yok etme, deEigtime ve gizleme ihtimalinin bulunmasr, aleyhinde yetei kadar delilv e enrare bulunmast s€bebivle snzaltmaalmatedbiri zorunlugitrillmiigtiir. Istanbul. 15.06-200'lsaat 22.55

yer YakalandrHan YakalandlkJrt taih ve Eaat

48 Gozetimsiiresi!€ bu siirenin 15.06.2007 22.55'den saat itabiren sart biteceEi l'l .06.200'l saat .22.55'ekadu tarih v€ saat yiiklenen sugunOzelliEi,kagna ve delilleri yok etme 1) Aleyhindekidelil ve emareler, Kanununun ihtimali, sorufturmanmikmali igin gerekensriire nazaraalmarakCezaMuhakem€si gitre liipheli lukanda yaah siteyle gdzaltma almmasmakarar 91. ve 25l/5.Maddelerine verilmistir. 2) Gitzah sitesind€ butiin iqlemterinbitirilmesi ve gerek gdriiliirse $.iphelininhakin dniine Ekanlmasrgerektigindetr CurnhuriyetBalsalqli&nda yapdacakigleaderidn rukul bir , halindeSitzetim zamankalacak Fkild€ getirilmesi(saat 10.00' da), idemleridn biritidlememesi siiresininuzatrlmast talebinde buluaulmasgerekmektedir. 3) CMK'nun 81. maddesi geregince tiiPhelilerin fiziki kintli$nin tespiti igin gerekli gitdlen itleltlterin yaprlma-s,ewakn dosyasrna eklenmesi,gerekli gttriildtidtinde ele geqirilen sug €$yalan iizerinde parmak izi ara$magmn da yaplmasl ( parmak izi almmasr ve fotolraflanrun gekilmesi), kir ik tespit ve olay yeri $b€ miidurliigti ile temasag€gil€tekadr gegen qtiphelilerin daha aince benzer olaylardar eylemleri olup sollnadtgrnmtespiti, arqiv kaytlannm terninedilmesi, 4 ) Yakatamr lahslaflr birbiteriyle bulunan ittibatlanru tespit etmek arnaqyla tst kaydr bulunangdrtiaui va isimlerin aramalannda geger SiM kartlar ve telefon hafizalannda ele geregince tespit edilebilrnesiCMK 134.maddesi , 5) Alama srasnda elde edilen tutanaklardaaynnt an belirtilen telefo4 SiM kanlan\ dokiiman ve diger malzemelerin incelenipgozinn ve ddkiinijiin yaptmasr,ekspertizraporlanmn hazfluwak dosvaya eklemesi. 95. Maddelerine 6) Tiirkiye CurnhuriyetAnayasasnm19. CezaMuhakenesi gitrc $iipheliningdzahna alndBrnln bir yakfuna veya belirledi$ ki$ye (Istanbul Terdrle Mtic€adele lube MudiidtiEu ) bitdirilmesiuygur goriilmiiltiir. 16.06. ALTAY.3 77

T.C. iSTANBUL CUMEURiYET BASSAVCILIGI (cMK. 250.Maddeile Yetkili) Sayr :2007/1536 Soruttumr. I(otru: G'6zaltr siiresiDi uzatmr kararr.
$tiphelii gdzaltndatutacak emniyetbirimi Emniyetbiiminin yazrsm tarih ve saysr Gdza.lhna almao kir $i.iphelilerin ikleri

cdzALTr stlxDsiNi uzArlr{A KARART
istanbulTerorle MiicadeleMucadele $ubeMiidtirhgii 16.O6.2OO'I ve 2OO7l93'12 tar,h

YUKlenm suQ

1- MUZATFf,R TEKiN/ SALifl Raci oElu,Canton 1950 doEumlu 2 - MASMUT OzTiJRIv Lti Samiyeoglu Fatsa, 1962 dolunlu vc butda'bileeeBi El bombasiile ya,kirl,[ian eyleffseifia'liya{t€ qahrslarla irtibatLoldukl8fl . delerlendirilen
Yiiklenen sugun gerektirdi$ ccza miktanna gdre $iiphelinin kaqma ve delilleri yok etme, deliptirme ve gizleme ihtimalinin bulunmasr, aleyhinde yeteri kadar delilv e emare bulunmast sebebiyle siizaltrnaalrnat€dbiti zorunlugitriilnuitiir. stanbul. 15 sr'at22.55 .06.2007

Gdzaltmaalmmasebebi

Yakalandklanyer Yakalandklantarih ve saat

u saat 18.06.2007 22.55'ekadar ea t 17.06.2006 saat.22.55'den &tzetim uzatmasiiresibu sitenin bitec€gitarih ve saat ve 1) Aleyhindekidelil ve emareler, yiildenen sugunitzelligi, kaQma delilleri yok etme CezaMuhakemesi Kanununun ihtimali, soruqturmanrn ikmali igin gerekenstire nazaraalmarak 91. ve 251/5Maddeledne gitre giipheti lukanda ya.all siireyle g6zaltrna almmasna karar verillni$ir. 2) Gdzalh sti.esindebiitiin i$ler erin bitidlmesi ve gerek gdriiliase Stiphelininhakim yap dnilne qkanlmasr gerektilinden , CumhuriyetBagsavo,h$nda acak iqlenrlerigin makul bir zamankalacak Sekilde getiriknesi(saat 10.00' da), iglen erinin biritirilemenesi halhde gdzetim gerekmeltedir. siiresininuzat ma$talebindebulunulmasr 3) CMK'nun 81. maddesi gere{ince giiphelilerin fiziki hrnli$dn tespiti igin gerekli gitiilen i$lemlerinyap masl erralon dosya$naeklenmesi,gerekli gitrii{diigiinde ele gegirilen suq qyalan iizerinde parmak izi araltrrma$rnn da yaprlmas ( parmak izi ahnmasrve fotoEraflannn gekilrnes) , ki.riik t€spit re olay yeri gub€mtidiirliiEii ile tetnasagegilerekadt gegen giiphelilerin daha dnc€ berzer olaylardan eylenrleri olup solrna&gtrn tespiti, argiv kayrtlanrun temin edilmesi, 4 ) Yakaluran Bahrslann birbirleriyle bulunan irtibatlanm tespit etmek amaqla iist kayth bulunang6riintii vQisin edn ararnalannda geqanSiM kartlar ve telefon hafizalannda ele gerednce, tespit edilebilmesiCMK 134.maddesi 5) Arama srasnda elde edilen tutanaklardaaynnt an belirtilen telefon, SIM kartlann, dokiimanve di$er malzemelerin incelenipgitznmve ddkiimiiiin yap masr,ekspertiznporlan n hazrlanarakdosvava eklenmesi. 95. Maddelerine 6) Ttirkiye CumhuriyetAnayasasorn CezaMuhakemesi 19. (i.stanbul Terdrle giphelinir gdzaltmaallndrFnm bir yakmna veya belirledi$ bir gdre Miiceadele $ubeMudiidiigii ) bildidlmesiuygungiiriilmuitiir. 16.06. SELIM

T.C. iSTANBUL cuMHURjYtrr BA$SAVCILIeI \.4Knun M,ddesi YerLili ile Bdlumr 2j0 t( Sayr: 2007/1536 Soruqturma Konu:Gatzalh uzatma siiresini karan.

3L>

GOZALTIsuRxsiNi uzATlIA KARA.RI
tutaca.k MiidnrlilgiiTerijrleMiicadele istanbul Emniyet $iipheliyigitzalhnda $ubeMiidiirliigt emniyetbirimi j&t. Emniyetbirimininyaaslnlntarih 18.06.2007 w 9435saytu gtin ve sayrsr Gdzaltrnaallnan I, MUZAFFER TEKIN; Salih-Raci o4l , 1950 Qankrt kimligi doEuml , $iiph;lilerin 2. MAEMUT AzIiiRf; Afi-Samiye oFlu, 1962Fatsa dopumlu, Yiiklenensug bulutldbileceEi El bonbdst ile yakalanan ve eylemsel faaliptte Gdzaltrsiiresini uzatma sebebi
t|. 9, r I uJ ir ilen yahrl arla tu tlarlt olduklar'. Yilklenen sucun gerektirdigi ceza miktartna gare s phelinin kacma re bulmnast. delilleti yok etme, gizleme re degi$titme ihtimalini aleyhincle yeteri kaclar delil ve emare bultmmast sebehi ik gdzahl str esi nin uzqtI masr zorntlu zdri)l mtit tir.

YakalandlAl tarihve saat Yakalandrgt Yer 2. Uzatma siiresivebu siirenin tadh ve saat bit€cegi

5 15.06.2007 22.5 saat

ISTANBUL
giinii sltat 22.55'ekadn giihii sner22,55'ten19.06.2007 18,06.2007 kadar 124Saol)

1) Aleyhle.indeki yiiklenen delillerintoplanmasrndaki zorluklar, delil ve emarelcr, sLrgun ijzelliEi, ahnarak sorusturmanrn kagma delilleriyok etmeihtimalinazara ve ikmali igin gereken sure,$iiphelilerin g6re yukandayazrtrtatihe kadar gdzaltr Ceza Muhakem€si Kanununun ve 251/5 maddelerine 91. siiresinin uzatrlmasrna verilmittir. kamr 2) Giizaltr siiresinde hakin itnnne biitiin iqlemlerin bitir;lmesive gerek giiriiliirse$ilphelinin yaprlacak gerektiginden Cumhuriyet i$lemler makr:lbir zaman igin kalacak Bagsavcrhgrnda trkarrlmasl , giinii saat 10,00da) getiilmeled gerekmekledir. Sekllde(19,06.2007 parmakizlerinin 3) $uphelilerinfizik kimliklerinin tespiti igin CMK.81 maddesigere$ince gekilmesi olaylarla ilgilielde €dilenparmak almmasl fotograflannrn faili AFIS ortaminda me9hulbenzer yapllmasr olay yeri inceleme izleri ile mukayesesinin biiro amirligi giirevlileriile irtibatkurulmasl, igin varsa faili meghulevraklarda parmakizi mukayesesi sonucubir eylemintespitihalindebunailitkin ceraim evraklarrnrn do\yas,na da eklenmesi. 4) Yakalanan tespitetmekamacryla.ist aramaiarntda birbirleriyle buLunan irtibatlannr SahNlann ele gegenSiM kartlarve telefonhafrzalannda kayrtl bulunangdriintiive itlemlerintespitedilebilmesi C\4K.Il4. Maddesi Beregince. SIM kartlafln, tejefon, doki:naf 5) Aramasrraslnda edilent(anaklarda elde ayflntrlaflbelirtilen yaprlmasr, ekspertiz rapodannn hazlrlanarak ve diger malzemelerin inceleniptdziim ve ddkiimuniin eklenmesi, dosyaya Kanuflunun91. ve 95. 6) TiirkiyeCumhuriyet 19. CezaMuhakemesi Anayasasrnrn Maddesine, derhal teblili ile bir yakrnma veya gdre Suphelinin g6zaltr kendisine Maddelerine siiresinin uzatrldrgrnm Miicadele $ube Mi.idiitlligr ce) belirledigi bir ki|lye de (istanbul Enniyet M:tidtirliiEii Teiile bildirilmesiuygungdriilmii$tiir.18.06.2007

ZE C Istanbul

-35837 Savcrsr

OB

\t11 t,I

T.C. ISTANBUL to. AdIR cEZA MAHKEMESi TeknikTakipNo Soru5turma No IIAKIM IIATIP | 2007 /668 :200'711536 :AHMETCIVELEK 30033 : GULDENKARAC]ELiK 95540 INCELEME I'A.RARI kimli!i $iiphelilerin
Sorugturma KonusuSug

MUZAFFER TEKIN ve MAHMUT OZTURK
El bombasr yakalanan eylemsel ve bulLrnabilecegi ile faaliyetlerde gahrslarn ihatlr ifi delerlendirilen olduliu

Birimyazrsrnrn tarihve sayrsr

istanbul Ba$savcrlrErnrn 16.06.2007 2007/1536 tarih C. sorugturma sayrL Terdrle l\tiicadele vazrsr ekindelsfanbul EirniyetNriidiirliigii yazr Miidtirliigiini.in I 6.06.2007 ve 9371sayrlr tarih $ube

not blok notlann,lelelon kaydaalrnacak El konulan CD'lerinaiandalafln. deflerlerinin, $0phelinin qegitli cbatlardaki kaEltlanmn. flhristlerinin. te{sim sin] kartmn, not tizelliklcri 100'liik 5967837179 sayrl kartrn.kart vizitlerinin,el konulanbntrin harddisklerin laplopun, grktrlaflnrn, ve bilSisayar dokumanlar yazrlr ile belgelefin. rideo kaset lbtogmflafln, ve Turkcellsimkarlln.arctlisilahrn. boskovanlann.dolu iDcelenmesi tetkikedilmcsi fiseklerin ve ralcbi Ozclliklerin kaydaallnma Belirtilenesyalarm ioccleme raportanzin edilcbilmcsi sonrasrnda sebebi amacryla. Olayrn sorugturmaslnda Muzafter Tekin ve Mahmut Oztiirk ile ilgili el konulan U konulan qqitli eballardaki kagrtlaflnrn. CD'lerina.iandalann, defterlerinin, notla n. lelefonfihrisllerinin, not no1 blok telsim 100'lnk 5967837179 kartln, kattvizitlerinin, konulan btitiin harddisklerin ve sim kartrnrn, sayrlr el grktrlaflnrn, laptopun, bilgisayar dokumanlar yazrlrbelgelerin. ile videokaset fotograllann. ve Turkcellsim gerelince INCELENMESI kaftrn,ate;li silahrn, kovanlarn, bog dolu fiteklefinCMK.nunilgili nraddeleri vE TETKiK EDiLMEsi, INCELEME NtrTicEsiNDE iNCELEME RApoRU TANZiM EDiLMESi verildi. 16.06.2007 Katip9554

,

Hrkirn 301133

/p

7

{,izli
T,C. ISIANBUL IO.A.iIR CEZA]\{AIIKEMESi
'lakip TcLnik N u . l U U 7t ,J

7

Soruyurma No

KISITLAMA KARA.RI itgi (CMK.250md.ileyerkiti)15.06.2007 v e2007/1536 : ist.C.Ba;savcrlrfrnrn giin soru$turma snyllltalebi $ijphelininkimligi
Yiiklenen sug

ALI YIGIT. tevki ve G0lizar oglu, Silrmcne 1984dogumlu. TrabzoD. Eskipazar Of. niifusuna kayltlr
Silahhtetir iirgiiti.iilyesi olmak Bazr iladc tul€naklanndayakalanamayan $ijphelilerinkinlikleri, iirgiilc aii sjlahla.D saltlald;gi 1,s/a1 ),azrhdr. lleljtin lespjl tutanaklaunda birEok itrgiit mensubunun adr gegmektedirDigcr belgelerde benzer mahiyette olup, halen yakalanamayan kagnln]aslnrndDlenmesi iiiphelilerin kaqrnasfilnve suEetyasrnln iciD krsrtlama ledbirineiitlivag vardrr. Yasalistisnaharigtiim evrak

Krsrtlama sebebi

Klsrtlamatalep edilen el.akrn lisaesi

dosyasrnda bulunan yukanda (CMK.nunj53/j. Maddesindeki ve belirtilen istisna evrakrn harig ) m0dafi ve sugtan zarar gcifen vekili taraflndanincelenmesi suret aLnrnasrhakktnrn ve KISITLANMASINA verildi. karar 15.06.2007

Ceza MuhakenresiKa u n u r \ u nl 5 I N L J d r s i n egijrevr \ e h e l i d i l c n . e h - - n l . r l e o r r r r n r r m rtre . olllflurma

,\HMET CIVELEK- 30033

T.C.

israNnur cuuuuniynr nlgslvcrnir
(CMK.nun 250.trladdcsil'leYetkili Biiliimii) Sorupturma Biirosu

GiZLi
SoruFturmaNo 2007/1536 : 15/06t2001

isrrlvnur, nmliylT t{tIDURUGU re ncinLe vuc.qor.Lr MtlDLRt-i'iuNE SUBE
Cun'i'ruriyet Bapsavcrllunzca yiiriitiilmekte olal 2007/t536 sorulturmadosyasl kapsamrnda Istanbul10. Alrr CezaMahkemesinin 15.06.2007 vc 2007/657 giin lp Dcgi;rik sayrh KISITLAMA }aARARJ yazmlz ekinde giinderilmig oiup, Tahkikatm, GIZLILIK iQerisinde yiiriitijlmesive gizlitik kurallarma riayetedjlmesi hrNusu, Ricaolunur.

OB

TEfu1 SUtsE ffiiDaetli*ti

Sr1't I

CMK 332 naddesjuyarnca yazrnrzaon giin igilde cevapverilrrltesi zorunluolup, cgcr bu siireigirde istcnen bilgilerinverilmesiimkansrz sebebi en geqhangjtarihle ise. vc cevaplerilebileceEiaynl siire jqjnde bildirmelidir.Aksi halde sorumlular hakkmdaTiirk Ceza Kanununun rci niaddesi,re 257 ayklrl*tar adliillen yaptiacakttr.

.
y\5-NLs.^^F AA-N\\

^ r '. "

1 t ( -L- t' , .) ;lr r

;e

irTffi}:E#r"..Wn1 t:rs*;'*gtft:'SffiSt r=,,i'^H t"tt;,ff| "fr_ ij;,,::l
*,;;;n:r":S*sY,u. l*t["Ht*"1;#" ;) ::^q+

r:'L\tr - ;'i ; -'R\' lol),*f-ofi.":

4;t" -'q-4--.-+ ltts'i?i:=-I4;r^-," 'L"''+ f tsec-s1.t, f'::-,*:'?_" <-Lr^^. L\^.i.r g.* 9-j- -s\"q^t.>dJ =,.1;;':J+J'4

" P'-=?-}'!' : !t:t;?tl|[*: o\sr=",\"\ *V.'^{4't

et

gaili'vrh'-I\J?ANINAI\7

ilY ffF;i;'r.R*5S${f *5"r #s$#li"Sr:;r5;
- = l^61.1. Bfffi;ffi+:.r=i*, ;:;'I*' ^'\' :^: S::#ilX ;-^-:-3;;
E; I,?lc f,;nr,"-rc-

l-:YJ,.'5'q+'m*:*m Y*Ilh'-ffi
*
-tt-*): -:tL=^"-"i= x-,r'. Ls.-t.\qs( *.*b-^\ Ql -T" (,-'*trL.. (3^ \^-1--^-^d\^.1--^-^c**

Tq' "'""u*J'L' !tl':' lii*.ff'S:: t-:u ;r^ ^*^ F-l s^rY\sul\f
z+lq'sss<:.so\'r nn -A

,4$\$/.*--" ;1:e,ffjfi1 g,,-

.---.,--J=-- \7 ,--'^-.::':.*.^-J-,. _-.ax{__..

oo* u1.'.),1*'; *:*:',"

n\a .)€ Y At-\ LF r'\ a tsO-$

'

N\ '"''*+O'to-lE' u'.'1rv\N l\rtaN K-c^t NJ e i!-

r:;:-.x**[Yj".rl]tuffiS*'
[ ^"-^ *.or'*A-g\u\r-5-1 \)\.e6e^n

t:"\L-

cTrn\''a--xn' (f,,^ =-*'\ 1r!'-s'J*n'^'J*''1-.:,il-^^--' -:"- '- 'rs.-,.\'e*L M-l*"""'4 \:ttr 511-' 1-t*p.\,r-r.. -.o*^^7ot"."A'ln( --. --- t'A'!^+ \t-r'C\*,\ -Ftl*'-'*:*'A':'

n'"'tl-J:"ffi: q'r ho"\-"bl- ?-:-'-'"-'t-'ra*'^(J..' t\2 "l,l\\J-.
"-ft L-^\'.-\

o

\1\" 6.tut\.."-r, \21ot &.* ^,-'r-'
\--.Snn"-

{**^*. f *"_L"TX :"WT::;ti,,u"\^^e..*L
Y[;"::*[\
'

1*-\"^l'-''' oo-o-!4r-.'l.-.",^"_-\" Jtflt:: -:a^ e--r-,e<b\. t. *-f'*:(l;"

-$vo. \.,r.:-o. ul,Nu+-{
z-^.i'

(S, e6.e;oo\

- e-*A

4-t4K
'26o2+3 )

2.\,.v.-^zr'*'c

4 rT2u
tq36?-0 .Lp*,.g\ ^A+.,
36l:>-'\

C.\.

o ..;$*.
e"s
\N*V

k\

f.-tIurrF.v-o-^+

tf^*.-\
\:\r.\-$

\^i:*
r' !, i^\

0.r

1--s*--.Ja03

-t

t

\1 1al[

]M

c\r

FtrN^^N

LIG

er-

\Lr1lv\ A

1*r16ur"(D'1 '

rt-t-^\--'".-V71n^-.,
qlit :"*1. [p (-r-^.-

Is\-^U"l C'.J^.,.\i,+ B-2*=.r.{,-1 (Cr*ct5o. go41 n,n I (S.<>.,"1-er:\L^\ *"- e=.;-+ltsir s1 f, Xs.i^^e.t\r.*{o*r.*^i

'6.nipCf ^ \h^','- I-,J*^f tig^,^-\

L4-=3( -A=.-.^\ QrJr.r d( -.".,.-..i 5s 1.o,^!5,il /v1,lzn,l-t,tl\ -.sa'( -it- :|+JRL\[" ot.e(,lq6'?-

n- [<41l-A.^ (S.oq.6o,}

6-s5al'r -*\-\L{

13 M-r.s .-.-^)&i

*''*:tili: o.-^ i-r-^l \L.-"^.'l$\\o - r'p*I ".^"^

-' I c,zitr- a ff"-\ r''o.n't i.a 4+i t q s;-{t 1rr-{r

9r.(',u-

.e-\^rnr*n:;'..l:...ti: l:*, :t,l$;:*..^"*. q\):t':--J"
g,l4 a-.,\*, Xo,5{., ^r-[",).*

x:V;l;ffif iJr i -::;" ":Y n};[: ",ffi""f
Kl:[' ;*"hn\:*i.- : k$:lt" *..*' :s';u*'*
d''L L-l'"'r nl"""* r'sN'c'^ h-2"n"''"
a-\c-,L t-.v-l -{o{\1wr

i:Gi;r'Hj$*;;r;in'*.ffiq: x:** mtpHi:l:';i<r=+^''[fi. "*.'':i*' 5' e-l\..J.\,\-.'"
;;:;^-ji"J-'

q -, e;..*.^1:t:..r-.Jr#;fl5 a2 \"'-^\ri^J'u-=:l( w'--L'' GB
!I*"**\'\$"-I:

;-L

s'r-'1-""i;n ql^' s*-l ?-3E l-t.-.r' $:e{rT= {;

s-\'^*"

* ri, :;: :,j)i= ;r-ui:;^-il *(: !{F-a\fl*
\1-o-,"'.JnL q\")-.1":-5r^ !)'l--

lE,i;sox?r,\?1-fil:}i!$:*t. Ilr"-U:i
"'l} I';':
L * f'e I tt.--...r.. ^ f ',{t'--^J'^"1}\ c r''lt-i1-* t i^"; ',s'Lq"

so$-1 S€t*

\t-.-

i t--l.n-.

\N-

6' J

SPNz..-r.r. \J+

ec- K^r.-.(&1N

'it'f

NtlA

a
.hl.o',

i>\*UJ

(c^lr ?'to si"^Y C..,,, \.,c\X.,49-->:*''-\'f""""'' )
T---1/f SlC-s"Ul'a F*^:'t\
\t"*" r- hlc-L

i\S,o6 2oe^+\^IU l
-r.c(. tqr.2'J-p-^\.'^.T

.1.L^\..** ,.t- \n-e&,,-- l.-.'o^1a'. ilt",,-\s-n T'!{-t'n' L1r{t' ^V\o\^r\ !fikf F\\^s'"'\'' t,\-, N,' OcJ- Go.,r-) Slle tBJ'
8-\s^

y=..:-, sel\^

,",U"-', e-U"^ a.,l^S*l c-*\^-"lt"( --Jlo't"n^,::S^}1,LtlL

...-l^-lllai b..'.--s-r"-l* $'- t v.- gfF:

' U"'teali C-re^'r"1r--.i

aa*t]it'

I

n: H:t*dit':X *,*,,,*i

:H ffiixi: ;':?^: ;*ffi :,3q5i6; ^,.-\5"i5F.,'\Tl',it-'+#.t1..,:31;:;
\c^c-\l nl,f,1101,"-'.^ t\\d,,*r*

J-1s;*'*,{+:iTix!.":":**;'i-"er,cs..*,1 "t'r t"L"
"*5'xnI:;;"*^^ s-^c: :.--t f:''-^

:1lilG

e.i '. u"i-"*.a-ru,ttltotr*{tt#jF J s.^^ ^Y;: -..i :.ii-^'^r.

l*,-ri*fi't-:.1 ;i[ff ;

-:**ill*:T"Si" *$\$i,1* s*',r-.^- \--\-"-'\ -i\\41:\T;l^I:;:; Rs- ze*^\etru
*-*1'i'^-.r'^

i.5o:,tr., \u,^.1 kJ
iqcn\[^&n,

vr,,-J,.t '{rv'l'rs*{ {-^J.J^ r"-\-^'^'J*J^[..'
g{onf -(.-r1-r ' - ^ l ^ - } U ^ q * t } o o -

\eBSzSL

;&!ii crB ^-\_ &o
LD+A s{-1'

:y-\*If r.*rH$krri 1" mqg.,,F fY^
s-"-\-^s-^-^* c-*trr^,(*'*,1 't'.+,* '1n' X!^ '6'--4 oT-I' Srerl*rror*

r^-L- SoGgj LT LS(qq6J & e,.-s,,^3

n"ii- ri--.r : oL s\r -r

1r -(* trrilr\-^"Jn&:"ttti-;::-' *
ia-l*^^,*r.Jr^ f..c^{,,q-

i:^F:n:"1*"S:j*i"::r{$iq.t*f .13Fji
*il. Lt^t\tla i."-"r,"-\' 3\^J^.'.-. ,.bAi\t qxlsJhi M"L^"|UuI Jt4r" \"- [-tJo]c

[f :SU#"H#*'{P.rrq:{m*x*
i."J-^

.'t-J

lJ.rnl

l.'-l
oA'\F v€ M N6.rv\,)l I .\-rbalc\$ r., e U A 6. \{ a}* \ r"r^S1^"1^- v i \r.\r.-L 6.r- C.>lrl^F <1qA$(;rrda/ ?" JI?:FA' t \"-T\ t lc'.',' V7rln \ "1\.4

\d-\ \^
r

r, !.(-&

J"'t44''l

{-ogl."^.

S c s?a{^,

o".,,yr\ .,J-, I <r,-\f1
q-

& .,ilr'.^.!-

2-H=\ ^nG^ \L c,$\r.n-.*lr.eJ. sq{il-J"$1 Ut\-^-..'(-'""L'll^

^ - t - - l . - . , . - r r ^ nr o , r n , 4^ A - l - ^ . ! r r ^ ^ f " " , .^ , r -.L ,A.. o 1.,{*11rcOt0-lM, M-L-..,\ : -r3z-r- -r- irlq \-y*..^ t ..i..^ oG""L-3.(&-1J"L*,.. Lt<"\tL4t g.l-G.{r UUr^l +\.-?."4*

nl*O to* 3-i \-'"+\* t-J-^..."o'{H:4

l,(--

lvrF vr-o 'r\Ar-br1 [.-o-".r, L"l:t^

U-*+,
a ]'4

J'('L'^l-" \s' -&{ s-"1 i:5
\1"---S{.)
{-Jt.-^c-'

l'{'r'-'do"'
q6

ql"^-4:,

\'1\e-"''n

r qe-4l{'

O -

..\fj-,
Iruttt.:e\r^,{*

Lt ---J.''\?,6s
cb/ L

,^"

$'4n4,
l-*+

(''a'4
{a"a'$/

\*-t.r,r+"""J-li '-g

{44''^'[t\^'tr+i'

t'''Loqo'-L,eos+l9sssq'' -A"+ 4-'? s\"'\-f ' Nr\\- 13cls€--{tqun p\-5 ^L,&

f,5:Yr::*Ili:::s^ -;: "
)

J'i"t\; J,4'h,,'-'^r, )*;

:-*ff;.!,:L

$i-,il:g'=; v,f- 'f*} J+^txkt'"ff'ffi-

w;*^,"--\'$Firl.qHx' ^' *\^4'
if
; -t-l*:"''"
'L,--'' \c.- o 6il-

ilJ^{. I | ITI^ T:*ffi-:f

w6-ffi",&d'i-f-,^1.-3'u'l 5aaFln_,r,^.-;N

M'^""' .+5"/1.3€-l(

M"-^l VDel\L

r^*ITZ'

lcs
eD li- *),{
("r..g,s-, ! .-.:1 i- -

At-e'n1 -Ie\r-^.ty$ tf"-\)xt \ r.o-\i

4 e\,-

1,orqJ*q\r

'Do'.-rlsvr1 ' (t) !t* *5^-.,1' \ Jv{\

b) !s..!I
J 1> r.\r \,e'"\-;

cr".w)"-

ct t-- *\"I
o^ *A-

tr\

^---+:\ * -g-+.}-fL,q.*
t.,.^\ \. .1?:"",3..

€u* f\r,.^ 2-N\. ;r.>6,. t( \ "1-i.- .1pl\4^--,, 2rrsf r*.\r !".-1^ .'dq {.*^}.l-o-

t-L--*u*

\-L

, . (rt)

*Y-:

"t L \-cwg to^*\'-t * L=ut^"-r. .r^.'."a-;i^*"-!'i ,*

..}'A

1$t-r- ec,r,.r iF-{\^ g*--I,.",-\ \:qioL *.1.-..

o

\ . -uq t\*

J^.r^"\^f.\*LLL,-"*

)-*

...- r-gl

J--

-tr:*---^*..*

-\:l r ,\L-ts.-, !*|,*1 rU.J \*L,. F, otr\,".. oA.^\- t 6. o(..1A\+
J-*+ ' ol,oo

1"".S-*^","21\\1\

f^,-.r -t- |

a a/

o

-*A$$a*{=\- cru- p-5t11

Jq.-bp9

--\-.t\'..r,

lw

trr".SUm\"-

Pd.i\a-

2^4ss
1\-Jtt <-++r

{\*',+4".- -Tek\s.{
t JJt"-^ia..1rr s,*'s r

H *r*^rf -t^t -*-tr.'

\s

s.u
Qr\.$"

O\ce{-

?c'Li $ Av-acnnp,, /t 0-.Arnn
vt?-:r pl tj-Iry\ "* __?-. ^ \\ {ANAG{

'

:t:ff[$,$$: il l"tr{rihrrh? .,x$;:x:Ril:":t::"tK,T)i

[*; "*$":tffi$= ,nt-^ 5il,:[*f

\\q . o\-[up )'torEr'r' J"r *\L.u\*q b,\l$..,r-i\J,i"r '^''I'*t"...1"u ^.\--*r"j5q i^.."-L**L ,i,,{..1\.,f o\L-r .". "*^,_^^l 3"1.lon

l.L.o(-9at? {q+,k,rJ t, a_l t**!o\."

trrn*.Xl ,r=Y-: H*:*\il
n'*h,:T
i*:,r:ilffjlils*S" u1*,- hxr-ac \--\ - I i:o
n ./, +;l'\*'{",

Fo:

. t[s$*tffis:Sti]*
rqv5".r\ s a\\o-:q,.*--af*.^l' '- \.[.^*+ \

$hg:n"*---*tfu

$-JR *"*."1',.;n

SH;*=r**$XrS,n u r-*\ ^"r .\\.-,*,1 :f*XT iUt lfl;*

-.S:$::;t$\I'91* I u SiS-*,\r .,-"jii11.::^ryf ;,l;,,,,r:#l se ".8, oo,.-*^u d ^,

",a'?
) -1+--\L l

,l\:

(e 31.""- D J{

*

L-\ !\^rt (\aJo-\J,\- J"l

'tr |Il ::1"* \sf :s l*1-':*'**'****i$*"*Tli':m*g*. )_,.il :::ili\x*
il3f,:"b-H; :**
AJ\s \s"\,.ArA r\.)^l "es*o^.ii._", .I--@

|{-A

)^:f*,.t^:

L'5.\ q*..*\.r.,-\),-,.!\j,:..

to,-sJ---\L r"-1,

o.'-=- 6i\'^\,,x(--.; ai-.r,
'''v-$+^+-

o '".e-s"iu-"i;tgJ;ic\
0,":R;] ^i a*

:x"::* ;":-Sit*;[;,,\S
f,.,\.rr*, o. '*ffi;,1.,.*
\ M J*-r\^."q.*.. \5"- --.

!r.*\

:i: js)"i"u,*:
lS-o('2-oo?-.ss*,1..,

+., "LutL",]:fj$R"il;'t$*t'i: ^""r:**r c",i\,r *'"-"""'r!drv' -!(=-*.-r<+2/trr1

\ r -T.^A$H\-"[*-

o

o-"iHHRr. li"l[t\)^
, fo;

ffi"-l
it'1_.,Rnc^l\oqLo

.ryAhi
{\*,-+4.,^ lel:{N
Dl^-:l-rHo<n+nr-i-o &_-

T;p,'"ro-.

tqllK-,**{

-A-\,-* rui*_rev_In\

*"-]f^-"^

e

l? vaa
f,*r-^v-\

l

t NP-N"44
c-^J^-\-+ %'*1s:'''aij''r'n (c ditc l-sorMl
SltLt

/

Jil *sr" ksrd^N.#*" fu, H:'* :d"f p"rr#*ff*;-6'f ii',L TT::;;*:;*" i,i 3:'"*iT1
a\i- s-'.-^- "-('l lii.lut,.,i ^ st*".,^l Lr/,i, rri"A^-'r,
\-t\z'.'\* \r rl' f,s

-..-.,f,*, ^.,i-^="1',rJo-'.nJ,- II

)L(-"'^^ \"Vf, |\\ "^Il"Jt'l \ \.,-\Lc.-rc\i].. \l'f,.^,-,- )^^:01 J"\\\*( V\.M^-t -s-dt'#."1 -U"-', z-.4i- t"t-'''- No 3 /3 i;;"*li

q\= --* .1F y.-]i-.^-\^-.* Ty;t.*:1 -s'".''"'-'Q\'' I r':t' \q.( 3.,Q-*\'
.*;,.H:-^

rL'-qi1g3L ic"oe . 1-.-='4 .\--'-':\'-r-!*- * .ro- [,.."-o-U'u,,''- f'srbr^\'\'t r-t

-[co".'*- €\V1rnr (( o 6 ' ec'] t it--At^

a

SY*::-"'=$*
u#'ftxffitl-tY; "= r;it-:'":;i'ii'
^.r- z-fl{- *:^^0: "i r.-^* l*^ o\F s.,-=L^ ^'-.,;,u r-.L *Yd is-i''
6t!S Q.K

S

a=''+*,1-_^<a1 :,* l-J..^-"' .-,t-t5.,i:5-'/;-f';-.{'*--a*l-.-[.^<l-\-^r-^-n-t-c*rf -.n*,

NL' si&'i ''&'t |7+-?

ffi *F:'-jsfi '*=_q+j^ff* fir**,* 6**4'*l).^^o'" ffin45 W"
';5::*,,iff"*
\"* tn-tsa.
- '-'.-

HABERVERMETUTANAGI
. (U4trf i)

'/'

.a

\.\c I

'I GOZALTINDABULL]I..IANIN :

ADISOYADI

DOGUI\I YERi-TARiHi
NUFUSA KAYITLI OLDUGU'ER GOZALTI - $UPHES SUSU SAVCILIK YAZISI VE TAR|H SAYISI
HABER VERILENIN
ftlrlA-

ADISOYADI

KI[/tIK BItGILERi
Ad/Dog.Yeri-Trh./Nuikay ) OldYef lBaba-Ana

\.". 6z.r-.lR.u
A\'. - S^\-q
ko-jr >r

o{rv

gr^.,.

\q?L

Ad

O.5 -.c<-.a! Ne{

YAKINL DERECESi K

gEKLI GORUgUL[/E

lI<le4"" rL

q+q DBru) B n TeI:

Beliftilen / $tiphesi yakalan/ gdzaltrnda an, suqu ile an bulun yukanda likbilgileri kim mevcut rngdzalt in sriresin $ahs istanbul Cumhuriyet (CN/K Ba$SavcrIgrnrn md..250yetkili)rnat ile tal yaztlarile, !11Al.r]OO?' tarihtne (.l-) grjn kadar srire uzatrldLn gahsrn ie kendisi yaktnr belir ile veya edi0i r kig derhal ye b haber verildigine dairj 0 In, stanbulTer.N/
(ett-oi')

l$bu, Haber Verme Tutana larafmzdanklzinrt?aryktem|zatand.lr.l.A.(./2A0.+. O* saat:fi? /t . -r , ( . 4 / - (. * t
n

TSX,Y-

HABER VERME TUTANAGI
(uzai'na)

+ GOZALTINDABULUNANIN :

ADISOYAD] BABA-ANA ADI DOGUM YERi-TARiHi NUFUSA MYITLIOLDUGU YER GOZALTI _ SUPHESi SUQU SAVCILIK YAZISI TARiH SAYISI VE , * HABER VERILENIN ADISOYADI KI[/ K BILGILERI L
lBaba-Ana Ad/Dod.Yei-Tfi ./NuiKav.Old l Yer

Cn"r^*{<r re-<lcl S6\n^'Ood - \\on&n
L 6.trr-r
\\tsa^ 5-\-

- Fr'o (J
e.Y{^ a.\o - Latrbk€a\G

Qo).\'r*r".

crr-lJ-

t

\vnlr--tr

Avrc'*

Araz. rTerrnt

YAK NLIK DERECESi At\s\ 'Te\aloo ilz GORU$ULIVE Tel: ofojz\ t5\ 5t, t(. 9EKLI gahsrn trsrlres goza k rnl mevcul nin Be irtien / griphesi sugu ileyakalanan / gozaltrnda yukanda k b lgieri bulunan gun yetkili)mat ) ar ile, | .6.1200.+.larih (.4-) yaz n. nekadar istanbu Cumhuriyet Bagsavcrl (Cl\.4K 250le In md. tal dIn
s|jre uzairld In,gahsrn ie kendisi yakrnl belir b r ki$iye ile veya edi0i derhal haber verildi0ine daif; dIn

trnda unan b!

HABERVEBME TUTANAGI
(Uzarma)

) ci,\

* GOZALTINDABULTINANIN:

AD SOYADI ADI BABA-ANA YER|-TAR]Hi DOGUI\,4 NUFUSA MYITLIOLDUGU YER _ gUPHESJ GOZALT] SUCU TAR|H SAYISI SAVC I YAZISI L VE
* HABER VERILENIN

\l'-^e*ta^ I#rr".-rsoor il
<-rril)-.1 - .t-r*1^^
II& l-

,ot, ^ \t\O l.{*L.li^'^*.-

:r)-u*,,

Y^.lt aVr'^w,

".!-,*,^i

AD SOYADI BILGILERI KIIVLIK
Ad /Niif {Baba'Ana/DoiYer'Trh Kav.Old.Yer )

^U^.r
Cu^t^n
AL,, s i

rcql

\c-o. -r,tr.lJ

i+-J^, [- c.",r"a^11
ir I

YAK NLIh DERECESi

Tel: yukanda bilgieri gahsrn trsfresinir goza irlien / gLlphesi sucu sugusLlDhesi ileyakalanan / gdzahnda bulunan bulunan, kimlik mevcut Be vakalanan odzallnda vukanda bilqieri sahsrn lrsUresinin 0oza istanbulCumhuriyetBatsavcrgrnrn(c[/Kmd..250ileyetkii)talimatyazrtanited].l.Qloz ver ldiqine rl ile ile nr bellrledi0i birkigiye derhalhpber da sure uzalldr0rnrn, kendisiyak veya $ahsrn o{ Verme mza .0b t200}. - Saat:a( l$bu,Haber TutanaOr tarafrmrzdannrle biriikte andr,{S. tanz altr /
bulTer.[,4ric.9b.[,1d.Gdrevl]

gEKti G0RUgULIVE

oi( 4 51-L (L

ilqqp'

HABERVERMETUTANAGI
{tJzatma)

2-'i8

* GOZALTINDABULL]}IANIN

ADISOYAD BABA-ANA ADI

A.*u".,^-+ t\ +..llau
Adt - 3ai,', e-

DOGU[/ YERI-TAR|Hi
NUFUSA TLIOLDU6U YER KAY _ GOZALT SUQU 9UPHES| TARiH SAYISI VE SAVCILiK YAZISI
* I{ABER VERILENIN

tq62.nJ.oCt -. d ",.rr,.
()'.-.t

l , 'r=x*,i.

lof{*,,,
d-

*l.J{.

AD SOYADI KIIVLIK BILGILERI
/Nilf Ad/Dod.Yer'Trh Kav.o ) d.Yer lBaba'Ana

So
?^r-.,

*\i . 9-,"1':
&tt: i

b+'zJcro /:i

- tYIt

YAK]NLIK DERECESl

GORU$ULN/E $EKti

c,rt b ti9 9 lt rfPt Tel:

gahsrn sriresinin gdzalt Belirtilen / guphesiyakalanan le / gozaltrnda yuka|da biJgileri bulunan. kimlih mevcut sugu (C[/K kadar Bagsavcr|rgrnrn md..250yelkrli) taimatyazrtar ire tarihine ( ,l . ) gr.in istanbul Cumhurlyet ie {$ieb lZOOt. gahsrn gibir s0fe uzatrldr0rnln, kendisiyakrnr belirled kiiiye le ile veya derhal verildnedairl h.aler g o! i9bu, Habeir Verme Tutanagr iarafrmrzdan e altr-b imzaland,. I e.t. lioft -. S"rr,l{. rlikte tanzim {S-.
er.lvl0c.$b.Ir,4d Gdrevli

,rrr"lWML

laA,".;!;LAnjh"a A !i;iiite ::-iT.,lNA€i lrasE AKr,Lt tA Ui\,
A.l Scya.ll
illk irle,l

tsaba-Ane Adr

o o

Dog!ir1 /e-i ,,e l a-ii,l fJLi!3a KryllriCtdLEt I e.

Yak3landrgrier Yakal6yanI',,lak3rn YakalamaSebebl hAECRVERiLENIN Adr Scyad' Baba-AnaAdi Dcgurn YerivgT!rhr

)\b

L27.

'

L

A l: - <:..; -*.
l);J<,. ti) 1L 1,< ."- z. :
':: l
{ :

NUusaKayri|Oldu!uYer YakrnIk Derecesi
gekli G0rijgLilm€

MUdUililoiimtizde gdzelirna ilna aiinan ve yuka da a9 k kjm|]aibulunan iahsrnYakaama.Gozalllna AJmave :lade Atma YdretmelioinrnL maCdesjger€dince:t!kar,d6 kimljk bilgileri bulunanyaktnna veya isledigi birine haber v€frtdiOine dair lFbuluianaklan?rmedilereka I bir ikie inzaiaitdi

"'));,,';fr&::::''
l( ',i)bzca?

:tIALAMlllN__
Adr Soy3dr DoiLrm Yen ve _ia.ihl

?r\lr:ltji..t\lqi ri !!J!l[.t r,',,ulyl--,rf . iijk H:,ide,l

.ou.trfl;l

2gt

NtfusaKaylt|di.t,rou Yer
Yahaiandrgr Yer Yakalayan fulakam Yakaianra Sebebi I,A8€R VEFiLEN'N
AdrSoyadl

Ah,rztl

;!.:i

t.1t. ^)

Baba-Ana Ai1 Dogu'! Yerr re Taflhi KayliLOldrg! Yer _ f,Jufirsa Yekrnirk Defecas; Gorui,rl:ne;ekli

r,.-/.., tfiq
i\1" .,' .
ii.' ri. \1

f'

[ILrdr.li]Simizie g.-:€ri|r ajt:na air]'|an 1/iil.aft,ja ,rFj ai:k kimtigjbulrnan gailsil y;k3l:i..a Co::?ttrnc Aiina ve l,'adeAlnr3 Yrjireureliginin$ rradaes, bilg]leribrtrrnai iitk:nrn. ,/e:ra !(]ii!:lcet y|Jk3ncakin",ii;( isieCigi biriie haberveitdigineCaiI igbi-r t{tarak tan;in: €diie.eii'jiir .;tiki? -..tu..rnat. /.[,/MACT 3n.i 21 !;l:-

,= rur, ro4Qor,ou..,-, ' | lt 8 l'1l'" i' \'u''""'

AVUKAT TUTANAGI GORUSTURME
SULUNAN|N I GozALTtNDA

AD SOYADI ADI BABA-ANA

rtu,h^,] 8o,"lau
A \: - S.: ^.ro- S o l o . ,

YERi-TARiHi DOGUI\,1
NUFUSA KAYITLI OLDUGU YER n ^ 1 . . - c
yararlanabilir. ya :I siiresince n z br (1 mijdafi yard Indan nin rm 371 SK.Madde0/B= $iiphelgdzali 3 , ) gereg;Barodar islyorsanrz Kanun avukal bulaebinizi, lAvukatlnAdtsoyadt: dzel yazrn isim telefonunu ve elyazrntzlle z I Telefon:(i9) avlkalrnrzrisliyorsanrz

= hazrbuunabilir 3713 lradde: SK. 10/C Siiphelinin la€fndan kolluk ifadesi Inr*en a ancak (1)mildafi bif

(cep)

: ENAVUKATIN ADISOYADI R,-.L^",LL^AL-rI)rr f BABA-ANA DoGUN/ ADr/ YER|-YtLl " 1 , . , , , - + I* i<..,;r- rgTl NUFUSA KAYITLI OLDUGU YER F.Lr '.L.'- - l,t,.L "0, BARO SICILNO ve ,v aq {-sS ?f - Cep Ev) ( i9 TELEFONLAR ns\L 6L'ltst6 - orbt f l6 \\D6

*IL.Ilsiphee ilesdza] na a Miidiiiiiiumiizce. 9{ /200.} iarih l):/ 9d P*LL."'I,.l4J)i!Jal..gLl^ t4"AnL''L4,,*rL.1^.rYlL.L[sLiohesiortza]r atnar, vur<arda iidulurnrizce, /200.)tarihinde. l):/ Pt^[.hyr..r.
y ne yaz kimloiyaz r$ahsrn, yukanda kmlio ravukat 2J agrk e goruttiiotine arasrnda dairi / ZJ.a saatien

AVUKAT TUTANAGI GORU$TURME
odaLtnol auLut'nlttt r
ADISOYADI BABA-ANA ADI DOGU[4 YERi,TARiHi

/hpl^'/
])iso

A/t--u,-.

As zi,n r

- /q'1t

NUFUSA KAYITLI OLDUGU Qn!,, -r. ,^i,s ^. l;1"^ YER
3713 SK.l4adde = $ijpheli, gdzalt : 'l0rB yalntz yadrmrndai siiresince bk(1)mijdafiinin yarar]anabitir.
'l0/C= phelin kolluk ndan 371 SK.Madde: 3 n taraf ifades rken a[n ancak (1)mijdofi bir $ij hazrbu! nabittr (arir gereqi Baroda, avLtals|yo'san bula'ebrr , ozp z z avukatn sl yorsan isim leeionunu yaztflzle yaznE Telefon z ve z e r(i9) (Cep)

AVUKATIN: ADISOYADI 4.t" )tn n,ll ln A rti, o t BABA,ANA DoGU[/ ADI/ YER|-YILI' 1, t '(- ,t,>Lzz:, -. /, pf" fq+l r 'r:' NUFUSA MYITLI oLDUGU YER t /s"t;. -.l.te. i t, BARO SICIL ve NO 9-a,( g<1..t /,il lt,: I ilZ cc<l B ( isTETEFONLAR Cep Ev) Assz l:tt z 6l leb ,u ggps' 9\11Jd3b 3t77ob
yukanda kimlili ,,1^rK"t l" 1.1 ."." I lll !! ya kmig yazll aqrk lahsn yine gorugtug dair; saalb; arasrnda une

Mndr lr tah Mndrnginrzcqlrtah nna",/bl .ttsful hlrrdr*t rl^lrsthkt sa,un'nu yukanda nsinrzce, tzoo},u,nna"Jhf .ttstlll.hl*th"yb,l^ i rstfikt sa,un" nurL a0 tzool-,u, ut /.,g,t f.,,tt

AVUKAT TUTANAGI GORU$TURME
: GOZALTINDA BULUNANIN

ADISOYADI BABA.ANA ADI

O'J,,+^, 4{.," C^^1,.,

-1 E L-,' Lr /.t;a

f-l'h 2.,,,, ^ u.^".). L.s./nro,,n

o

DOEjUM YERi-TARiHi

NUFUSA MYITL]oLDUdU YER i c/-,^/".,r - r-,.^;^,;-

gdza yalnrz yardrrnrndan yararanabllir. 3713 SK.Madde = 9iipheJi, lrsiiresince bir(1)rnirdaliinin | 1oiB
l'o 10/C 3713 lvladde: = Suoheln,l lLktarafrndan al n r^en SK. rfades oncan rli nLoafhaTrr rnab oir oL lir

gereoi Kanun Barodan avukat stiyorsanlz butalebnizi, oze Avlkalrn Adrsoyadr:Avr. dV ril.l .M U.lrtl nu avukatzl isiiyorsan mvelelefonu e yaz\n i e yaztntz Te n rzis z (is)r51 1,r.8 CIR?S?,aep) efon )t,

AVUKATIN : RUSEN ( AD]SOYAD r^-^ r)-J, ^ tla u;^ / ADI/ YER|-YILI i.,t ,-.-/ V;t *: - m,ip eAh-BABA-ANA DOGUIT/ YER NUFUSA KAYITL oLDUGU - f,t[- "^-' 1 BARO SCILNO ve Mu++- /.sc-' to (19 TELEFONLAR- Cep Ev)

Jt6 ff €' AuJ,-tqs+

c,'^

gahs yneyukanda k kimlioi iuufal 1,3.5 I /2. 23. saatler gi yazrl goru9lulune kiml yazll n, a9 lle/ arashda dair; l$b!r, Avlrkat G6riigtijme Tutanagr rzdan me alttbnlteinzalandtlb tObtzoo* tarafrm tanz
Ter islarbrlle lvr, Solvo.Cor lslalbul IVLC \rd. Sb. G6r

MJdnJnn 7ce/tA( oov'tartl'naef44/t/tt' r/t+/d< LxtlcrcL. -4'i'.'fioies re tanfr soz"rr'i .
s"4t LX

A

tt

"'" [^r!'*J, "^NE1R{,' f ^",,",,. !d,!i# ",
t -.4,\l1.tJ taf'l

23r18

Ld-(q

AVUKAT cOiUgrUhrve rurANAGl
GOZALTINDA BULUNANIN i

it';

ADISOYADI BABA-ANA ADI DOCjUM YERi-TARIHi NUFUSA oLDUdU KAY]TLI YER

\\.d. 8"+-",1-.-

3 gozalt yaln yard Indan yararlanabilir. 371 SK.Madde = 9ijpheli, : l0/B siircsince z br (1 mijdaiiinin rm ) 3713 Madde: = Siiohelinkolluk ndan SK. 10/C n ifadesl tnrrkbi bif miidali buunabilir hazrr tamf a ancak {11 gereoi; Kaiun Barodan lsliyorsan laebiiz, dze avukal z bu A " L k a l lA d S o y a d . . . . . . . . r avukalrnrzr isliyorsanrz velelefonunuyazfitz yaztntz Telefon: isim eJ lle (i9] {Cep)

AVUKATIN: ADISOYADI O\.v'qBABA-ANA / DoGU[,I -YILI uo{" ^",rADI YER| NUFUSA MYITLI OLDUGU YER
ve BARO SICILNO

I

\.aJ....
gqq-+ --

- rvtb" r,UrL c -l'-.: r^ a.,^- tcJ^.:^-^
\so4-<-

-A J, ., /qrr "

T E L E F o N L A R ( i 9 -E v )p Ce

o a,\G 4-uG oC 2,5-

" <<4-t-h k t,?- s a

,t:lliii*.'\..,.

FOTCGRAFTAN TE$HiS TUTANAGI

\41 l

\l

Trabzon it Jandarma Komutanh$r 15 hattrnr gizli numaradan arayan, isim ve kimli$ini belirtmeyen gahsm idaremiz "Umraniye Qakrna Mahallesi Muhtarhsrnrn kargsrndaki tek kath binanrn ontinde btife var gatrsmdaelektrik direfinin y nrnda el bombasr ve C-4 patlayrcr madde bulunduEu, patlayrcr maddeyi Mehmet DEMIRTA$ isimli gahsrnsakladlEr,bu qahsapatlayrcrlan bir Astsubaym temin etti[ini, aynl ihbarcr kigi, adres olarak ithatpagaCaddesi ile Samanyolu Caddesininbirleqti[i sokaktabulunan Kardak Bahkgrsrrun yanrndaki k kath bina diye adresini netlegtirmeksuretiyle ihbarda bulunmu$tur. Bahse konu ihbarla ilgili olarak Istan ul-Eminonti-Katipkaslm ntifusuna kayrth, Salih RaciHandan o[lu Qankrn 1950 dogumlu Muzaffer EKIN isimli $ahrs,Istanbul Cumhuriyet Bagsavcrh$rnrn 15.06.2007 tarih ve 200711536 sayrhkarannaisti aden,Ilimiz Kadrkciy-Goztepe DR. Ergin caddesiBahar apartmanlno:2113 yakalanarak zaltrna ahnmr$tffi. sayrh adresinde g Muzaffer TEKiN'in ilirniz Kadrkoy ilge i Osmana}a Mahallesi Kugdili CaddesiEkizoglu ighanr No i47ll05 veya (1 15) sayrh iqyerinde y prlan aramada tarafimLzdan 29' dan 52'ye kadar "Devletin Yeniden Yaprlan asr igin numaralandrnlmrg Oneriler (Mastrr Plan On Qahgmasl)"baghkh doktimanm Vatansever GtiEBirligi Dernegi adr Ktrddusi OKKIR'm AR-GE gahgmasr olarak yazdr$nl, Kuddusi OKKIR'iN lse http ://www. i stanbullurkuaz.com/CID Unesco ISTANBUL Uluslararasi Dans Konfe nsi/album/slideslDSC04242.html isimli Internet sitesinden elde edilen agafrdaki foto$r afta s ldan saga 1. srada bulunan ve tarafimuzdan(1) ile gahsrn numaralandrrrlan oldu$u ve kendisinitanr r[rnr beyanetmesitizerine;

Igbu foto[raftan teghis tutana$rIstantr I Burnsuna kayrth 15020 sicil sayrh Av Osman Aydrn tn flzurunr a HiN'in huzurund altr birlikte irnzaaltrnaalrrmr$trr. 18.06 .2007 >EnrI\

4fi#+d.
TEM.$B.GoR.

HAZURUN
Av. OsmanAyl*q $AHIN

TE$HISEDEN Muzaffer TEKN

2ao05

Q-osL+a,

1A,{"j

f

ilEEEE E
e
--

t"t
t :- :

,a 'i: i

'/a t I

a-

i::

liid

:

ltEtlt;t

il
a a

l = ;i l :: l| l : l
la=l .

-f-=_-ll

= tf -r]l

t l trtL

E |

= =

t

:

l l= L |

!

a

az

t" lf--]lt
tJL

lg;l '

ii

E] E EE H l : H E] E Hl trHHtrtr trEtrtrtr
. -

H t H1

E] E]

L t[ ][_,L]
-r--:.-]lf l . !

:

=l i l -

r

_t]llT.-: t ; l l

ELL ]I]L -]
a

-t]]l

T-llL

I .

I

I

E H
L ]t

f ,--]lf tt:-lf,-l

l ]L

lt]]]]f:'l

l l . ]L ,JL ]

l '' l l. .l ri" ll _l l . l L '

:

i

b,l

E
[t
z

Ir El ll'lEIl trtrIEE
:

ffi!
''--1f: tf:_lt; l

=

o
d

a

z
j

a

F]

E E ETETE

:

:

iJ

:

a
: ':

a
=

!H !!!
.

Z

9

o
,i:.

!
2 : E
?

.

a.

z zu
:
!

<

: a.
! i

2 :

:

a

1

7
:l.

o

a

a
-

tE.

s
9.

a

. a

a .
= :
: :

.

:

z

3Z
.

a

a
,
2

:t
z,

iJ

J

tl

7,>';
q
€.!i
- F

.

6

iiE:6

a t

a

I'
l'l

:

-

f3'L

tltlE
it
l;z li t - l
t.

i

l : 9 ll :. ll -.a ll: ) l l | :9 2 t)
. l l - , l ' -r l . r l i

tl I'l t t
j

HEEHE {rt tli EEE
f -l'-lf _t]]]tF l
=

ll

ll

ll

I

a

= -

a
. tir

t

2

HEE H
Z

:

i
!

E O

1

I
i

e
Z
:
.i

t a
c

?-

E

1 2

6

a

.2

E

lri'

Lel
Z

!!EE
.j

a

7

:
:_i

5 : ^

tt3.

!.

P

::.

o

9.

I

a

.:

L+
T.C. Er\,1N GEN MUDU LUG iYET EL R U
istanbul Kriminal PolisLaboratuvafl l\/lUdUrliig0
Sayl

Konu igi

: 8.05.'1 .EGM.0.34.25.03 2007/BLS-9803 : Ekspertiz Rap.Gdn. TERORLE Iv]UcADELE 9UBE I\4UDURLUGUNE : 17.06.2007 ve 8.05.1.EG[,,l.4 tarih 34.00.14.1 0.9399sayrlLyazrnrz

'18.06.2007

gereklitetkikler yaplmrs olup, ilgi sayrlryazrnrz gdnderienincelerne ile konulaniizerinde gonderilmigtir diizenlenen ekspe(izraporuve eki ilisikte Bilgilef ricaederim. inizi

Kriminal PolisLaboratuvaa lMud0r V. 4.Srnrf EmnlyetI\,4i-idiiril EKi : (1 EK-1-Ekspertiz Raporu. adet, 1 sayfa) (2) (4) EK-2-NiliihUrltl adedinin kapsiilU bulunmayan adetfigekve (1)adetgarjdr. Tel:0 (212) 636 1766 Faks: (212) 0 63623 97 (i! e-pos1a:israrbLrl tt.kpl.gov.tr (inteme, idari.kininal@ien.polnel (inrranel ag))

EMN|YET MUD[inrU6U GENEr Po|.is TAR I KBiMiNAT I.ASoRATuVAR DAinEsi BASKANt|l5I
iSTANBUL KRiM|NAL paLis

;<(

EKSPERTiZ BAPORU
LABaRATUVART MUDLiRLiidii iSTANBUL 18.06.2001

Uzmanhk Numarasr : B r s - 2 0 0 1 / 9 8 0 3 Ekspertizi Veren Yer : Tera'rle Mircadele gLrbe Mudurtuqu (Yazr Giin ve Sayrs) : 1 7 . 0 6 . 2 0 0 7 - 8 0 5 . 1 . E G M . 43. 4 . 0 0 . 1 4 . 1 0 . 9 3 9 9 . Ekspertiz : Fi9ek ve garl Or tetkiki.

EksDereVedlen Esva : i n c e l e m e k o q u s u ;
1 - 7 . 6 5 m m .A a p l r B r o w n i n g t i p i (2) M K E y a p rs 1 r k r adet fisek. 2- 7.65nn.qap11 Broh'ning tipi Geco marka kapsUlleri j .nn.. b ad-, ,iq6\. " G O Z U KZ I L " I 3- Uzerinde ibaresi okunabilen yirni , "o- -"rj f ,ot ropo r'6 b.r

R A P O R
Tetkik iqin g6nclerilen;

(2) adet fiSek, 7.55nm. qaplr Bro\rninll tipi 1- Iki o1up, eap re tiplerine uygun ateFli sllahlarcla kullanrlmak izete tmal! edi lmiA leidir. jnc,olerneslnde; Soz kcnusu fiE.kl.fin ol.rrak fllziki vaDrlan kapsullerinin sailam {darlresiz) ol.luklar.r, gorunlimteri itibari ite istimal vasfrni kor-uduklalr mtgahede edrtmiStir. Bu itibarla yasaya gore ydsaK soz konusu figekler; 6136 sayrlr nrtel rdinr hai z fiqeklerdendir. ika 1.2) adet flqek; ?.65rur.Qaptr Br:owning trpi o1up, qap ve uygun silahlarda kullanrlnak Uzere inal editmiEtir. Soz konusu fr€eklerin frziki yatrrlan olarak incetemesinde; kapsilllerinin bulunmadrqr, bu nedenle istimal vasrfl a o l m a d r k t a r r m L i g a h e d ee d i l m l A t r r . _ yasaya gore yasak Bu itibarla sOz konusu fj.sekter; 6136 sayrll n r t e . Lr d i n i h a i z d e d r l d i r l e r . tipine 2-

3Uzerinde 'cOZUKIZIL" ibaresi yirlni okunabilen (1) adet Earjbr; kapasiteli bir 9r n.Qaplr parabeltun Lrpa
atar, 6136 saytlr aittrr. B.B. Yasaya gore yasak niteliqini haiz ateglr/tsil

,^^ Dr{.-\k
a-ris-looa to,l+ s"v,
FRoll-lSiIEllllloC SUB
Ll\NlTc I esr\:-

+636?8il
! !e!r\Lw!v

T-5

F??9 P 00r/0c3
19062007

j [1Lid U0! islanb,l Krim:natPqliELabcralLiv3rr i B 0 5 . 1E O M . 0 . j 4? 5 0 3

2Oo7/eLs-9786 RaP.G6n I ekspelti: l,lucADELE i\llJo0RLll6uNE $uaE TERdRLE yazrniz sayJr r0 9380 4 tarih 15C6.2007 ve5 05I EGM 340C14
'lq

g

:

g'nCeami5tir "",0"': z 'iro,u'ue er, il'S'ile a-. tsilgllerinize ede m

rc' r o r J s J ' r 2 e " c e g e . e k l ii e l k . i e ' v ; p r n r so i ) F d u z e n l c s . ! ' l ' v a l ' n ' : : l c a d r C e I ' e _i r c e ' e - 1 €

.::--l:G:-ffi::=h r n i i n a l? o i s L r 5 o r s t J ' 3 r f i l ! c J t v Miid!rti 4. Srn'f Efl:nlYet

(5r "0,,,,,:,. kcva,, lJ,,iil.',:,'""fi',., ve adcr il;:,::rn',iru:":
".,, j:li,i1;Jlllil"f iit ",',.,.u,.",uo,''r-lrl lilil ll::: J']..: ill'u
r"ii 's.rri; t,l'rf,r,asr\!0LL

ii-r,r'trrErr-ci-c Est-Nao6a

? 9 - 0 5 - 2 0 00 : 5 5 l8

F-??t

EKSPERTIZ IIAPORU
l-s.llir!.:q i ! i,9.46.?a
l

-U-z4o-.3dtk-[qo'-grarr---j B]-S 20 07 / 9785

E\sp_erti4_Le_rco-Isl, (Yazr Gii:rveSnyrsr) ! 6 .
.

'-;.-:1e

i:i dd-:ie i,:e YUC:r-i!-"C, 9360 . 2 0 0 ' -j 3 . C 5 . 1 . t . 6 r ! 1 . 3 4 . 0 0 . ! 4 . t6.

Tabanc!, i!sek

'ee kovi:r ce!X'-!:1.

EFgeLe-VrdlglXsv-a-

li

AYNIDII{
,4

ri

'i:rrkr

k r q:.

1 : . c e f e :e t o r u : u : 1- '2595?-95A." .,inr!!dlr, 9rin. gapl: ?eiebeilun Ii9.i !:s--k atal:, lspa:y3 taprsr, I..sL.a merka. A_100 lnc:< a r y rr neCei yarr cio."rai!k labef,ca, bl c ajel trrlar!, (l?l ad!i :i9c'k te dyrr gepl: MKE :/aPrsr o:yedi gaplr lj(5r yap:s1 k1!krq ('11) ace! kolja1. qep ve tr!r:1dc 2_ 7.6!a5liji. !r.!arlc1 klylat:.: k 1 :k s e k iz { 4 8 ) a d e : k o v a n . : i - . y i : 1 d : 1 . : ri 2 0 a i 3- i.65nn. ca:1tr a:orrr:19 ti.: ji:o: .:^r' /,.:-5-, .{l ac-J: l-c: nr-r;, \-...'ri-; ' -ar(d. b-:9 :;c.ii',.n irir 3:. L jjj .ac,.rze:ir.:i "laL;!t" :!e:e:c.: bu:l,r-er, ui i3j te!;as: eCet 5eo r:.e!k3, i{r i1; a.jed- ij? r.ri:k.: vc bl.r i1) '.c:d: gnL ::r3rhi ar,m.:k!rere t.?l ar !cyu2e i[i:: s:r.ci { 3 5 ?I . : e : i ! . r ' e r . R A P O R gorie:i.ler,
:i9r s!:aL, ::Scl( i'Jira:sl: 9-.r. ga?]r :a:n..Iluir l:cx rodej v.rr ci:cF.lik bta As!:a r,r;rl:d, i-iCa

-:ai,

"?595t-9i4" 1-.) :sper.ri \'a!r:r,

I
d

Yapilai nu3i!''trresrn.ler e:eS {tn€e:r're Ranl rnel.,ajrli h.rienoj. .b!r yaF,tr91,'rj? aa!b:ki ri19.lt:ia, a!l?asLri:i brrlrn-nec:!grl !atic!atuv:Ir-n:zde otc:.;:t.:: ry9)i :!:ek:e(r :t;- ve ri5:re ;ori:,':-S:r-_. gcnCe:ile.r :iri:;::e cntred: r:,'l aie! .fi9ek; 9IL._.-qdpl: l'araocl-l.,in :iFi oIup, utitur. siIah.La!da h,.rLIar:inak r..,:tc :rn.ri 9aD ve ::e:e!:.ne qonde:'!lo!) Laba:1rii :j cciiri; :rdrr tii€kI!r.c.-r on (1.!) a.led1 5i!Irkie pa!L6x:;.ri:l':, ve i:9.'ll,-Jir :'.e ie.e:,c !e rir;iesn iL:;:nCa kuI:.:rint9 coiii-nj;il:. Eu: irrbi:ia so'r kcnusu :;,lra.ca :/e ij.?ekier, €136 sey:Ll: Yns.r':r g::c \ps;k :-:oI:gir, he:: at-,il: ilI;r r. []te\IciLer.C-r. lincni: kof -:s.r ia!e;1cr, sayr.i! rrrcelei!e 6il6 -2/4. !t;s!nr. vahiil s--latlsj.Crn CegrLdt!. uadies::iCe beL:rt!l.i -ie:1cr? ve rr!k3yose E:r.Sla!::Ccn oCii-.r ruk.1]3se!'\r r:t.r:iii c:ie kcvel.r'r. :i.ejri cekiri€k;9-: hrfzeir]il:S:j.!. ve nlil(.vcse b) T.!rncadan ceniie soj'.tail .l.le a!rli::r c::r.r ..tailia!i.:e:1 v]: rr i(:.9kc!L:.r VdF: L:n ::e 5i]:lr.:,1 mukeyese karail3rr L:eLI:ikle.ir.ar 138+51 a1-.k L?€:c dlasl! s: larl:;r.1 aiirlir; :.(:. :!rl j.rii-r !lnir. gaplr .1ri, tl!k!. o,:crk1a:1rr .el:r11i::: !aiab€1ILir l/.:l) ;dcy5nii:..:ie:l l5l acec! kc!..r:r, bei rIe trrnal:i-n.ra a?e:IrkLer telirli

g uv!,rn:uk brrlu.C.rqu o!,r:.r!; cL:p/
--

Pa:a5e1lln 9x!1. gdplr nu:1.r:rlr, ::-*. ;-91: !::a:el:--

( 5 ) e d e t k a v a : 1 1 ni " 2 5 ! 5 ? - 9 r r \ ' ' tiFi be; .i-- i.....: a:rr, is:a:1e ,rr'.s:. A.-rr
a..+9 e,!L-,,:o,.

*;fift-";".*,; r;,;h,ffi;*:h, /i
E: tNJrsr

,-rslit|lsle[]0 FR

EKSPERTiZ RAPORU

U z n r a n Ji, k

20c?/3r,s.91e6

c:l-dJtl.rlr'...i.r-ccrgr::r/ c) Ii,..1€nc k.rn"..,a1.,,"o.u.:c!1aa1!'9 (3:l a!€! itrt3n; ::pr :i$c;( !erebcil.un 9l''ji qa!l! a!:d kn:.r o:uzs.ki: eclr:r,19/ a:le se;l'.r i(ull.a.-,:i-ek .,:zei:e:r.i .r!e: s!ialielca ,'asr73 9-r1 yasr)r Fi.r:31:.ii.ri harz i19ek.ie:€ di::ir:c!

I

yacr:.:r keldi arala!1tC. l..'lklo5io!:t otuzgakli'z i:ts) ader kcvailn ::.ar] zy. k:1ri1ia5!1rrln:I:rr:1Ce; 9nn- ?etl"r l:slgteJ !um [.ip:i !iSck

(TEA-aiF.t .tes1 r si,l!h:ai

e : r i : ] ' . rs c . l i c k - l a r :

c"5pri

cci lni9!it.

o

cd'.Lrf lnutay.5.: sonircu eicc doreine a,iisiar:: d) :a!!.ceien gelcr: ve Llbc:r:,.,ivr:tmr', dahilinie neyd:la kovenlrrrTr., balqeri2 a e s p i : i i C i : e , n € j / € nc : a f / : e : A r S . i v i r l c a b u i L - 1 n n € a , p v e ! i E ' i r : , j f - - ' r r Si:!t: i !(ova^ vc i'!e!.ir C-.krtaeqr ircrlc.l{: s i C l < c n ! s r k o ! ' a i 1 l L a = 1 e, l : l g i s a y a ! l : y e p l i a : 1 : . i k k a v 5 r 1 . r 5 t r r r : r , a L a i r ! n d a ;g e n e l . , 2 . 1 e : e sis:eftiiCe{i.5.i.S.)
'- -... -r/:1i,.n,r: a:, i<1,F:. i: .rri <.r'.,rn vrrr-: .r'-

-/ (qB) aJe.- kcwan; 2- !:rrksekl? 62xS:r.. iip-; i,.Sc< i6p v€ ::prn.j. €1J6 sayr,lr y;s.ry,) gcrc uze:e i-ia'- edilFj.i, er.1.hI:=da ii:.::r:In.k

Krrksek!3

(4gI :det

yap:fa.r !e!kik::1Ce, d6!t ol,tnak dzele

1.6?xSi--i. a!; a (31+3+?i2) cep ve 'ij Ej..o. !i;e.. siI!l^.can a:: l:1J.5 .LCui:ar1 respl: ayra a:eS:j

katair:

i€rci

.::a:er 1:1d: !;rs1'.r r.Lr .j.a!.:i

f_ UiyL:altnlsyeC: lcar silehla:cs :.k J.t/a:?.r!tn19yedr

(16?l .del krII;n:Irik ijSr) ede:

).-ovcr; Uzore kovsnlx

'i.55:n,".1. CaP:r- 3j.rr.t:ir.a ti Ed:15i$, 51.16 s./l r.na:, kel1d-i arEier:nda karsi L:k1,

sele goaE ye5rk nr:e1:i.f.i

F.e:- ::s.,(:e:e ;::::i:tt

o

7.65.r:,1 91pi: 3!ouiirg t!pi :ri'. rt.rY .la.ak -v:prL:n te:kiki.de; (,i2+30+26+i9+18+14*11+:.0+9+8+7+5+6i5+5+g+5+5+5+4+4+4+1+4+4+4+3+3+3+3+3+ t! i I+ 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 . a + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 + 2 + L + ! + ++ { I + 1 + 1 + 1 + 1 r 1 + 1 + 1 + 1 + t + 1 + 1 + 1 " + 1 + I + 1 + 1 a 1 + i + I + 1 + 1 + 1 + 1 + + 1 + 1 + 1 + +1 +l + l + L + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ! + 1 + 1 + 1 + + 1 1 + 1 + (10J1 aylr aretli e.:riii:9'' o-lCikler: 1) olrnak \izere yijztt siishcan
resori eciiirt:i!,

z ace: kcva:1 :dac!atuv:liftr F!or., Jl -:pr _qy-.a:i::.:.y,'c: .1(' Tcspi': Lidr.!cr€iyer^ Oiav:ar A:5i.v: Kod N o : 2 8 5 9 9 s : r e s! r : d e 9 r q : . i '!c l..l_--nEye i: :rn: t:1!, T.l t

4 - s i r q k o . u s . - lL 5 2 x 5 : r r . i a ! v e t r - s i r c e k r . i k s e k r z 1 1 8 1 i . d el : 9rrl, ca!L: 9arairEllun ::tr ct:rasekr.1381 8je: iova:1 vc I. 65r.rn?
:al;hr

/\

-

yaprlanbir ihbar uzerineyaprlangalrg\fr-aiarda, Trabzonil Jandarma KomutanlrOrna 12.06.2007 tarihinde, caddesiGirngor ilimizUmraniye ilQesi Samanyolu Sakmakmahallesi yaprlan sokakNo:2sayrlr adresteki katlrbinaipersinde tek aramada: bombalafl funyeler el ve gahrslar yakalanmtqtrr. eldeedilmig, binaonUnde Mehmet DENiIiRTA$ Ali YiGiTisimli ile Olayla yineOktay gahrsta yakalanmrgtrr. olarak ilgili YILDIRIM isimli
istanbul C. Bagsavcrlr0rnrn 15.06.2007tarih ve Sorugturm a:2OO7 h536 sayrlr talimat yazrlandoorultusunda; Ordu ili Qama$ilgesiSoken Koyii nufusunakayrtlr Ali-Saimeoglu 1962 gr.iniisaat:20.30 Fatsa dogumlu Mahmut OZTURK,15.06.2007 srralaflnda, istanbulEmindnil Katipkasrm niifusunakayrtlrSalih Raci-Handanoolu, Qankrn-1950 dogumlu MuzafferTEK|N '15.06.2007 giinii saat:22.15 yakalanarak gdzaltrna srralannda lvliidiirlugUmUzde altnmrqlardrr. alrnanSahrslardan TEKiN in: Gozaltrna Muzaffer al llimiz fGdrkdyilgesi Goztepe SemtiDr.EryinCaddesi BahatApaftma No:2/13 sayfi ikametadresinde yaprlan elde edilenmateryallerin, aramada lstanbul ACM'nin 10. 165.06.2007 ve Srt:2007/1536, tarih yaprlan Tek.Tak.no:2007/668 inceleme sayrh karafl dogrultusunda incelemelerinde: - (1) adet iizerinde "Yap,kredi 2007' ibercsi bulunan Mayi renkli ajanda igerisinde; gok sayrda gahsa ait isim ve telefon numaralanile guncel siyasi konular ile ilgiliel yazmasl notlannbulundu0u, .(1) adet, ijzetinde "TEKEL" ibaresi bulunan not defteri igerisinde; goksayrdagahsa ait isimve telefonnumaralafl muhtelif ile kirguknotlann bulundu0u, "MUZAFFERTEK|N" ibaresi bulunan not defteri igeriginde; - (1) adet iizerinde Eok gahsaait isimve telefonnumaralafl, kuguknotlarve giirlerin sayrda ile bulundu0u, - (1) adet, izefinde "Turkcett Kurumsal Hizmetler" yaztsr bulunan blok not defteri gok gahsaait isimve telefonnumaralannrn igeriginde; sayrda bulundugu, - (1) adet, Krrmrzrrenkli not defteri igerisinde;9ok sayrdagahsa ait isim ve telefon numaralan gLinliik ile notlannbulundugu. "Atas Hizmet" ibarcsi bulunan not defteri igeriginde,gok -(1) adet, aizerinde sayrda isim ve telefon numafalanile Adafi sokak sevgi hn. No:5 Arnavutkdy bir adresine,bilinmeyen yerdenyaprlmrg yazllrbulundugu, tarifin - (1) adet, iizerinde "HYZAR" ibaresi bulunan not defteri igerioinde; Qok sayrda yazrlr ait bulundugu, Sahsa isim,telefonve adresinin - (19) adet, iizerindeelle yazrh isimler ve telefon numaralarryazrlrkagrtlarigerioinde, yazrlr ve bulundu0u, Qok sayrdagahsaait isim,telefon adresinin - qesitli ebatlarda ve tizerinde el yazmalan bulunan not kagrtlan igeriginde, Qok yazrlr sayrdagahsaait isim,telefon adresinin ve bulundugu, - (61) adet Kart vizitin, Osman PanaromayaParkway istanbul TurPens ait, -esut CEYLAI1I 119.Ddnem lvlilletvekill), paroai J YERi. licarel. realestale Sirreyya S ait J.Kdaxeml Albay bralimTUYSI]ZeDalRe$alir , SENUNALa Krdemli llham Kadrkoy ERDE[4, Mod{iler mobilyasr KUL, Zeki Hotel Yrizbagr, Savunma Hava Albay Mustafa Volo ojis $ubesi Turan Polo Ege.Posta9, Krd Emekli Albay Cengizhan ATE$OGLU, J.Yrlz.Ahmet YALQINER, Eoya PAZARLI, ozDElvliR bem A| OZOGUL, Yenibatak.Tlakya sahibi Siileyman SEFERCIHAN, $|M$EY Ahmet lsthAlb., oda! tekst Dursun dergisi QELK, Turkvaz Hava Binba$r BlLDlK, K.K.T.C. Yaver P.Binbatr DerviS DELIKURT, Ticaret Unal Dursun savunma Z.Esei QELIK, Ertuorul Anaydn grivenlik Ferudun Dempa b.Cenglzhan OZoGUL, SARIUNAL, ozel BAYML, Kimya $AHiNGiL, Efol Ernn.Krd.A yardrm A.S4rdar yelkjli TSK Mensuplafl vakfr AYMQ,Dijitijrk servjs P.Bjnbaii YALqlN, UnaJ Carjzma tahsiline , eocuklalnrn Audio denetmehi ONURALP, ERENEROL Enrn.Alb.Yijcel TUNQEL, Car Tunlng Muslafa TOPRAK, Verui Celal Sevgl , YALGIN, Yaman Yazar OgfKrd.Albay OZTOP, Esat Den.Piy.Krd.Alb.Nlrlzdat Hava ORBUN, lkmal Kur.Alb.L.Jgur Ayhan GULAN, ARIMN, YALCIN, Ydnetmen Y LDlRllV, Tuggeneral OZQER, Yalqrn Piyade Bin.Grinal Yayrn U0uf Lev.Krd.Alb.Vahil oURUCU, Kd.Alb.Ahmet Polo Otonom TEKIN, Batr sahibi Srileyman SEFERCIHAN, E.Top.Kur ACAR, Olornoiiv Oktay Yeni Trakya deruisi M.l\4rifit Transmed Dok.Ernira i boyaGiindljz Dipl.phys YALAZANGIL, GrupCenhr [,4ete Po]i AYKURT, Op ULUGRASKUN, EmKdAbcengizhan HAIV|ROGLU, gijvenlik A.i.Ateg Kadrkdy B9k Vek.Grifbriz Genser sistemleri UN, bell QEHREL|, YOLOZANGiL, Rza l\,4ete ozOGLu, GemSan.a.s.lvluhammer Nadir BOLAT, Nabi KESKINBORA, g0venlk Tilrkiye Qevik Paker AkifPAKER, Rrza Kogbank Petrol Zafer Ekol lvlijd.Yrd.omer BAYML, lnteko TEK|N TEK|N, Grjvenlik Faru( Qoraplari

poKUMAN iNCELEME TUTANAGTNTN sAyFASl iKiNci

.ia"
/-.)\)'\

bl ilimiz r€dtk'y ilgesi Osmanaga Mahaesi KugditiCaddesi Ekizogluilha 47/(105/115) isyeri sayrh yaptlan adresinde aramada.elde materyallerin, 10. edilen lstanbul ACM'nin 165.06.2007veSr9:2007/1536, tarih Tek.Tak.no:2007/668 yaprlan sayrh Inceleme do0rullusunda karafl incelemelerinde - (2) adet,tizerinde Muzaffer TEt(iNyazrlrbloknotlar igerisinde: soyadve telefon Ad, numaralan baztkitapisimlerinin yazrlr ile bulundugu, - (11 adet, Mavi renkli, iqerisindeel yazmastnotlar olan defter igeriginde, genellikle riitbeli askerlerin soyad telefon ad, yerlerinin aIndrgt ve numaralafl gdrev ile yazrlar not oldugu, - (1) adet, ijzerinde "Kog yattnm-z^Os"ibarcsi olan, ktrmtztrenkli ajandaiQerisinde; sayrda soyad telefon ad, ve numaralt adres e-mai le, ve adreslerinin Vaztlan, . Qok AYDIN grktrsr l\lustafa adrna, kagrdrna a|nmrq a4 fotodrafsrz dzgegmig raporu, . (2) sayta, "TArk Miletine galn-istanbul'a takdirde getdigi papayt Akenize isteniyoruz mu faaliyetine aka karrn'ba$lLk[, HukukQular tarafrndanrlanm]9 formu, Brjytk Birligi haz anket . (2)sayfa, Hasan BAKIRCI yaztlmtg, hrikrimetini giir tarafrndan yazrlar, AKP eleitirir nitelikli . CHP llQe BagkanrAliZARA arkasrnda yazmasrisim telefon adrna, ile ve yazrI el numarasr karlvizit, Qtnarctk . SHoW ibareli, QATALBA$ muhabir Frrat isimli adtna, vatan arkasrnda gazetesi oZEN'in Aziz tetefonu kartvizit. bulunan . STAR Haber TV lverkezi Muhabiri TUNC Hakan adrna kartvizit. - ATV muhabiri G0LTEKIN kartvizit, Hakan adrna - MNALTURK i$ler BAL idari Fuat adrna, nde yazmast Frrat yazrl |jze el ile vetelefon numarasr QATALBA$ kartvizit bulundugu, . (1) adet, "AKP'nin teslimiyetbelgeleri" isimli brogiir'Un; partisinin, l\ililliyetgi Hareket AvrupaKomisyonu, Turkiye llerleme Etki raporu yaparak Raporu Tavsiyeler raporundan ahntr yayrnlanmrg hazrrladrgr degerlendirilen 2004tarihinde Ekim kitapgtk oldugu, - (1) adet, geffaf dosyalar bulunan Ktrmtzrklasairigerisinde; geffafdosyalardan (01-96) tarafrmrzdan rakamlar numaralandtnlarak yaptlan arasr ile incelemesinde; Qrkartrlrp t 01-02 sayfalarj ihalesinde "lsmek nolu yolsuzluk yazt, iddiasi'ba9|klr .03-04 sayfalar; "lvlaliye |'Jnakrtan nolu yaz Bakanr veYolsuzluk bag|klr iddiasr" .5-6-7-8 sayfalal "AKP'de yolsuzlukilahl nolu yazr, ve tesadijf kavrami'ba$|kl "Ulkricri * I nolu yazr, sayfai lvlektuplal'bag||k| - 10-1 nolu "Tamam beni 1 sayfalar; siz ddversiniz' yazl. ba$]tk| "Bir daha . 12nolu sayfa; kez sdyluyorum" I yazr, bag|k "yo/ur * 13nolu sayfa; 'leceksek k| yazr, sonunda ba$l "yahergeyiverecediz * 14nolu yaugruna yaa, sayfa; 6lecegil' baglklt - 15nolu "Neyi yazr, sayfa; unuituk amca' sam bag1rk|| - 16'17 sayfalar; "Guneg gank yazl, nolu EangLsrkar,ayaoi'ba$lrk| . 18-19 sayfalar; "Askere Diyerniyoi k| yazj, nolu ba$l $ehit .20-21-22nolu 'Sevr'in yaptsI rlanryo/' yazr, sayfalat; alt hdz bag|klr "Bahgeliyi kleri sevlnenlei' yazr, * 23nolu sayfa; segt igin bagltk[ "lamam ba$irk| * 24nolu yazl, sayfa, ulan" - 25-26-27-28 sayfalar; nolu AKP'nin Ankara bazr lstanbul, ve illere milletvekili ait n isimlerinin adaylaan yanrna bulundu0u ie bulislede milletvekili liste bazr adaylaflnrn isimlerinin elyazmasr ile; 1.Blloe; .. - llahiyatqr profesof. 4 - lrfan GTJNDUZ 5 - lVustafa - $ebinkarahisar, biridir. ATA$ saglam - [,4esude - Karikat0rist IVE[,1ECAN'ln 6 Nursuna l\,1Elv]ECAN Salih e9i, - Akparlinin klimalaflnr vekilolmugtu, birisi 7 - Nusret yanirl BAYRAKTAR biitiin alarak - ft4ehmel - Eski qalrgkandrr yiyici. 8 SEKlilEN Pendik Belediye Bagkanr, ama 9ok 11Huseyin - Tayibin BESLi konugma n hazrrlar,bir metinler adi adamdrr - Suleyniancoglu, Serkez, zeng krsrk 12Mehmet Beyazrt DEN|ZoLGUN ann anasr I onlafln, 9ok n,
j$e giiA. higbir kafl$maz biiy0k ama - Tantrsrnrz. ldris 13GULLUCE

14-ismet UCMA lvidir.

DoKUMAN iNcELEME TUTANAGiININ UcUNcU SAYFASI
.29 nolu sayfa; "Devletin yenidenyaprlanmast 6neriler (l\4aster iQin Plan On Qaltgmasr) kitapkapagr ibareli dizayn edilmig oldu0u, $eklinde * 30 nofu sayfa; 'Qah?mannamaq ve kapsamt"baglgr altrnda,Ataturk'ijngenglioehitabesi yazllmfq,bu hitabeninaltrnda'Feklindeifade ettigi genglidehitabesinde gerekQesini bulan, yeni bir tegkilat yapg olusturma ve uygulamalanntemel hareket noktalan olugturacak"Master Plan" yer !Etk ifadesinin aldrgr, Qalr?masna tutmakamacttagrmaktadlr" " 31 nofu sayfa|, "AmactmtzNedir' baglBt altrnda, Qaltgma amaglar,ntnve aragla.tnin, gema,bulundugu, mevcut durumun soruldu0u . 32 nolu saylaf "Amactmlzredi?" bagltot allnnda,"Tam bagmsE milli devleti yeniden yaplandrmak" allba$lrgI igeriginde; amact gergekle$tirmek dncelikler bu igin srralanmtq, bunlar -Emperyalizmin bilti]n kollannrnktn'masr, gok uluslu ve yaptlmi$ biitiin jkjjj anlagmalarin gOzden gegirilmesi,Amerika g6zden geQirilmesi, ileyaptlmrs anlagmalafln ikili Avrupa birlidine katrlmakaran asktya altnmalt, TLirkge dtstndayaytn haklafl kaldtnlmah, Yabancrlara yaztlar, topraksatrglan iptaledilmelivb. bulundugu, * 33 nolu sayfa; "Mevcutdurumumuznedir?"bagltlt altrnda,Ataturk'Un genglioehitabesinin yazrlr oldugu, * 34 nofu sayfa; "Bizi amactmtza g6ttirecek araQlanmrznelerdir?" baglr0r altrnda, "Eskilerimiz" baglr0r alt igerioinde; Heniiz 0rgiltlii dediliz,Yol haritamrzr de0iliz,pafasal Qizmig giicUmiiz yok, medyakontrolUmUz zaytf,e0itimve kiiltiirbaotmltlt0tmrz yasamave yitr0tmemiz var, projesivar vb. bagrmlr, biiyuk O(adodu projesieylem halinde,lsrail devletinin kutsaltopraklar yazrlardan oluStu0u, * 35 nolu sayfa; "BiziamacmEa gAtqrecek araglanmEnelerdi?" baq.llt alttnda,"Arttlanmtz" alt baglrgr igerioinde; Olmekten korkmayan baCrmsrzhga ve dii$kiinbir milletiz, Askerigrtctlmiiz kriE0msenemez, fiifen dnemti ekonomikpotansiyelimiz var, Qokstrate.jik dodal zenginliklerimiz var, henflz milliruhumuz dlmedivb yaztlardan olugtugu, srralandr0t, ifadelerin * 35 nolu sayfa; 'Yorum/Teknolojiye bakrs (7r'ba9|gr altrnda,Teknoparkltd girketinin 2005 yeni yrl kutlama mesajrndanbir bdlijmde; Ulkesini aklt ile seven insanlar, her ne yapacaklarsa,iilkelerinin genel pol,t,kalanna uygun ve ekonomi,teknoloji,dr9 politikagibi konularda ydnlendirecek milli menfaatlere katma deger saglayacak hatta bizatihi ve uygulamalar iQerisinde olmakzorundadrrlar yazrlardan vb. olu$tu0u, * 37 nofu sayfa; "Yorum/Teknolojiye bakl9 ('/)" ba$lrgraltrnda,Teknoparkltd qirkeiinin2005 yeniyrl kutlama mesajrndan bdl0mde; komando bir bir ruhuile Qahgarak dahafazlateknoloji arge ve giri$imcisi yaratmak, onlan milli menfaatlerlmiz dogrultusunda 619iitlemek, tegvikedilmelerini ve korunmalaflnr saglamak, dncelikli hedefbelkide ilk hedefimiz olmalrdrr yazrlardan vb. olugtugu, * 38 nolu sayfai 'Yaprlanma(7)" baghgrallrnda,"Yap anma igin model dneds/"alt bagltol igeriginde istenenmodelindooayrkopyalama krsaca;kurulmak modeliolmasrdnerilir, onder ulu Atatilrk'iin genglige brraktr0rhitabesi ile diinya var oldukca asla kurumayacak'Trirk milletinin kdklerini" tanrmlamrstrr. Henlizyolunba$langrcrnda bizlersahipoldu0umuz imkanlafl elma bir olan gekirdegiolarak algrlamafiyrz. Bizlerinbir a0a9 bir orman olmak istek ve kararlrlr0rmrz var. "tesis "Planlama yilriitmegrubu"ve ona baglr"alt birimler yaprlanmamrzr Gdriinmeyen ve olarak etmeliyiz bunfafl gergeklestirmek iQin ig t zlgdmtz n 6dll ve ceza sistemimizi olugturmalryrz, geklinde yazrlann bulundu0u, "Planlama ylirtitmekufulu"alt ballrgl * 39 nofu saylai 'Yaptlanma (2)" batE, altrnda, ve "PYK iQerioinde klsaca; tegkilattn ijst bnimidir.PYK Devletinve milletinbekas Yurtiqjndeve Yuft en dtFtndamilli haklann ve menfaatlerin savunulmastve korunmastulusal devlet anlaytQ! igerisinde k6a, orta ve uzun vadeli devlet politikalaflntn beli enmesi,devlettedevamhhdn sadlanmast,milli geceresindengelen dederlerin milli guura d6nA$Atulerek dAnya devletleri arasnda ticari, kAltirel ve gelebilmeigin devletinyeniden yaptlanmasnt temin teknolojik6nc1 konumuna ve sorumluluduna yazrlaroldugu, amaQh 619Atlenme eylemfaaliyetlerinden ve sorumlubirimdir." Seklinde "Yaprlanmanrn * 40 nolu sayfa; "Yaprlanma ba$lror (3)" alttnda, alt temel felsefesi" ba$|dl iQeriginde klsaca; "dinamikleri bilinmeyen bi igin stratejileri kurulamaz bu nedenle tam uygulamalanm!zda sosyalekonomik,askeri,teknolojik tam dider yaptlanmtzn alkemizgenelinde ve temel dinamiklerini detaylan ile bilmek ve bu bilgilere sahip olabilmek iginde derinden izlemek gemast igerisinde olmak zorundaytz. Bu yUzden yaptlanmamtzt tlimden gelen dedil liimevarlm sistem igerisinde kurmalrytz. PYK'1n alt birimleri valdr alt kurul, bagkan ve alt birim temsilcilerindenolugur,

poKUMAN iNcELEME TUTANAGTNTN D0RpUNcU sAyFAsl

"alt * 47 nolu sayfa; "Yaptlanma bailql altrnda, birimler gdrevtanrmlafl" bagldr (4)" ve alt '?/f birimlerve gArevtantmlarr igeriginde; srralanmtg bunlar;Genelsekreterya, Ticarive Sanayi, gAglerimizle ntili Ekonami,Hukuk, Siyasi, Editim, Teknoloji,Kaltur sanat, Milli savunma/askeri i faaliyetlerdensorumlu birim, igigleri,Enniyet/istihbarat faaliyetlerindensorumlu birim, Spor ve genqlik, Sadhk, Diyanet Dinitegkilat ve faaliyetlerinden b/rm"Seklinde oldudu, sorumlu "1.dn hazrflrk * 42 nofusayfa;"SareQler balii.dr (1)" altrnda ve stlreci" baglrgr alt igerioinde; "Planlama y1ritme kuruluolugturmak, yaratmak, ve Anagta biligi sadlamak, Finansman Qal6ma mekanlann! olugturmak, olu€turmak, uzman Sekreterya kadrolar olu$turmak, 1rtijl, Adenek sistemini kurmak, kurmak, Gizlilik mekanizmasnt etmek'geklinde tesis oldugu, "Saregler bagltlt altrnda "2.planlama reci"alt * $irketler 43 nolu sayta; (2)" ve s igeriginde; ba9lror "Krsa, ve uzun Orta vadeli belirlemek: hedefleri "U,usDevlet"fuhunukorumasive bu ruhun gelenpotansiyelimizin 1- Milli geceremizden yeni yi.ikselmesini toplumdan bir deoerolarak baglama amacrile killtiirve felsefe Qaltgmalarrnl planlamak. yurt planlan 2- EgzamanI igive yurtdrgr yapmak. drgiitlenme politikalan gelistirmek," 3- l\4uhasara stratejilerive igeridin bulundu0u, * 44 nolu sayfa; 'Saregler baglgraltrnda, Seklinde 'Hedefler paralelinde (3)" galtgma planlan yapmak" "1potansiyeller planlamasz-Medyaplanlamas3-Teknoloji att ba9ftgligeriginde: stratejik arge palalamas 4- Kobilerinplanlanmas s-Sektorclyahnm ozendirmeplanlamastq-Propaganda planlamas planlamast Alternatif planlamas Medya 7-Toplumsal editim motivasyon ve 8hnkamet 9planlamas1o-lstihbatat planlamas11-Kolluk yap andnlmasl'qeklinde kontrol kuwetlerini igefigin bulundugu, * 45 nofu sayta; "S'regler (4)" bailqt altrnda,3. Plot uygulamalan srrecl" alt baqhgl "1gerQevesinde yapErnr igerisinde', Hedefler yap 619at olugturmak orgitanmekansal anmalannl 2saglanak, 3-6rgnt eylemcilerinin korunmastntsadlayacakmekanizmalan kurmak, 4- Haberlegme kontrolve lojistikalt yaprsnt kurmak,s-Knlmaz bilgi bankas ve bilgi dagtlm adn kurmak' geklinde b i l g i l e ru l u n d u 0 u , b "4 * 46 nolu sayfa;'SAreQler baghgr (5)" siireci" ba$ldl altrnda, Srzmave denetim alt iqeriginde: '1-Mevcut yapmak. Devletigleyiginin 2-Mevcut kadrolara adaylar analizini alternatif belirlemek geligtirmek (Yargt,Emniyet,Egitin, SaQhk, ve egitmek,3-SEmastratejileri istihbarat,Ordu, Sivilyer geklinde (Mafya), Medya, ve al Orgntleri Camilet farkarar.)" oldugu, "Deneme " * 47 nolusayfa;"SAregler bagtgr (6)" Stlreci altba$lrdr igerisinde; altrnda, '1-Uygulanacak yAnlerini yapmak, sistemlerin aksayan belirleme dlzeltmeQahgmalan ve 2-Sistemin yurliQiveyuft d$t aqltmuygulamalannt bilgiler ba$/atnak" oldugu, Seklinde 'Uygulama * 48 nolu sayfa;'Saregler bagllgt (7)" igerisinde, alfinda, s.ireci" baghgr alt '1-Siyasi partiolugturmak segnek,3-Siyasi tantttm faaliyetlerinde tabanolugturmak, siyasi 2-Bir veya havrlanmak 5-ikttdar bulunmak 4-Segmlere olmak geklinde oldugu. 'Yap * 49-50nolu sayfai 'Prcjele/ba9 altrnda, anmann siirede yaylnasvetaplunsal gr ksa labana ihliyaQlannn anabilnesi tu prajeler kary iQin 'nerilir" iletitinin olanaklafla kuulabilnesi sistenin ve flnansal all Qagdag 'l-Lokal geneline yul ba$llgl igerioooo0inin: nedyaprcjesi 2-On-line 6lgme degelendirme eting ve sisteminin kurulnast 3prcjesi proksi, proksl 7-KABI'lerin drgiitlennesi, 8Dijital anket 4-TUrk ticaret hareketi d6 lobi UISO Projesi |Tercilme proksi gkanlnas,lA-Milli yaplannast veNavtgasyon g-MiliTeknolojik yapgfl ihtiyaQlar haritasntn Arge TeknoKar alt prcjesL yazlm projesi ybnteniSinilasyon dev4et 11-Editim Projesi 12-Tu Prolesi zn 13-MiIi 14-Mni lletidn sistemi projesi, prcjesi, (Benzetin) projesi, prcjesi, 1g-Taplun ve kbyleri 17-Dtg iligkilet ls-Sinena sanayisi 16-Huzut saghk projes|, n\hendis@i olduou, Qeklinde * 51-52nolu saytai "DuguncelerNorumial'bag||gr yapacaklarnLn, kurulacak te$kilatrn olan 21 altrnda, potansiyeLin planlanmaslnda potansiyell halindet etkin ekonomik madde l,Toplumun lriketim orgritlenip, birgr.iq olarak 3- Toplumun temeldinamlklerimizi kullanrlabllr,Holding Supermarketlere olu$turmalryrz, 2ve aternatif anket Online sisleml kutablriz,6' Dijital tanrmlama||yrz, medyayr hale 4- Lokal ulusal ddn0gturebilir,5- rating kultrjr 8- Anadolu'daolan vaf sistenrini kurabiliriz, drsrndaki bilim 7- Yurt lSve adamlanmrzrn grkafllabilir, dokijmrj gengleri i9 kollannrn o a0 haline kar iS ve igerisindeki bu b rikimlerimiz edilebilir,Yeni kollafl tasnif 9aqmak dava gelirmek, Evpazarlama saglayabilrriz, 11Genq 10kurarak satrsr davanrn ve evlerde agrlm||nr sistemlerini rirrin 13iQin teknolojisi sanayini vegeligtirmeliyiz, E-Devlet mutlaka nrifusumuz 12- sinema ve kurmalr Qa|9trfllmalr, lvlilli "[/il igletim sektdrler MaYetinz ue kurmalryrz, Qevre 14dpslu legkilatlar, kurulma|, Strate]il' sisiemini"

)x'

iNcELEME DOKUMAN TUTANA6ININ BEsiNci SAYFASI

r3\

* 53-74nolusayfa;53'den yaprlan 74'e kadatnumaralandrfrlmtg dokiimanlafln incelemesinde genel olarak Halkyolsuzluk alttnda yolsuzluklan adr AKP h0kUmetinin agrklanmrg, Ozellikle Recep Tayip ERDOGAN Milletvekilleri Bakanlar yooun ele$tirilerde ve Kuruluiiyelerine bulunmugtur. Bunlardan gundemden qdloe Yolsuzlukla g baz an: 1-AKP 2-ihaleler kodlandr, n dusmedi, dugmedi, 3'Akmr, 3'Akmr, Karamr Ozellegtirmelefe du$lr,5Karamr Ozellestirmelefe duslr. 49dl9e "degil, Kab "Ak ne Kagrk o-Aksunun Avukat oglu olunca, 7-Gensorular reddedildi, 8-Enerji Bakanr AKB|L sanior, Enerji I,AK da yoldan operasyonu, 10-Belediyeler 9rkl,11-Bagbakanaugak, dzel 12-O0ul Unakrtan ithal mrsrr ederse, 13-lJnakrtan'rn kaQak 14-Beykoz'dakiOrman 1s-Tiipng villasr, yumaga arazisi, geziyof, dolandt, 16,0FER'lerin Uqagr, ozel lT,Ergezen konutlal 18grubu parasrnr Finansta Ulker korunuyormu?, ihaleleri yaradr, 1g-THY kime 20-TOKI Asya tutumu?, 21-istanbul'unda Alidibo'su yolsuzluk,24-l\,lllleivekillerine old!,22-Qayda ihalesi,23-Duble nakliye personela|mt, Soygun,27ayncaltk,2s-TOKi'ye 26-AK edene 28-Yapan likayet suglumu lhbar ihraQ, degil yasalan katkt, eden olacak, 2g-Ahlak tafa 30-Dokunutamayan Ba$bakan. .75-96 nolusayfai7s'deng6'yakadarnumaralandtnlmi! dokUmanlaftn incelemesinde;30 ayllk gerQeklegtirilen yolsuzluk AKP iktadan ddneminde 60 AK dosyasr agrklanmrstrr l,izmir bunlar; TCDD liman tagrmalhaesi,2-lBBA|aQSgortaihalesi,3-TCDDistasyonyenilemeihalele,4-GebzeAkaryakttk ihalesi, o-Derlnce alrnolayr, arazi 7"Bal*esir SEM Kagl tabdkasr ihalesi, 8-Halk Bankasrnda Mityan 3A dalatltk zatan Ktedi olay 9 Teksl Kakilyonluk ihracat 1o-lr,lavj dooalgaz'da lde.l hayah olay, akrm , ekpotokol 11-281 rk"Huzurlu olayr, l\4ilyar Ortarn 12 Buma" olayr, lzmir Halkaprnar Spor kapa| Salonu ingaatr ihalesi, 13-ulusal marker ihalesi, temin 14-SSK'da yolsuzlugu ilaq olayt, 1s-AYSEL-ARIA konusu, birlegme Gayrimenkul orlak|or l6-lktisat Yatrnm olayr, 17-AYSEL-S]E[,1ENS otayr, anagmas 18-Baibakanfik ileilgili konu, tadilati yatrn 1g-Emlak Gayrimenkul mortak|gr olayr, 20'Kayseri Eleklrik trmgirketi payr Dag katkr keslntisi olayr,21'Bingdl konutlafl Deprem olayr,22-TEKEL SjgaE Tokat iabrikasr makine ihaes,23,hummer 9.8 Cipi Trilyon ihale uk olayr,24-Ula$trma oolunun kiralama gem bakanrnrn olayr,25-izmrrkitapergr olay,26THY36 soru ihalesi Ejrbas alrmr ugal ihalesi konusu, 27-BOTA9 rnFemas ihalesiz Milyon 24.5 it verilmesi 28-[i]iegitim dolarlLk olayr, i tjrletine bakanllgr ilkdgretim ihalesi 62 okulu olayr,2g-Beyaz yolsuzluou Enedi olayr,3o-Jokey kulijbijnden payrnrn SHEQ a|nmamasl olayr, 31,[,,lallye Bakantntn odlunun ithal mLstr olayr, 32-lv]aliye Bakantnln villast resmi kaqak ve m(]hrjrlerin sdkulmesi 33olayt, ihale Ttiprag olayr, fiIotif borcu 34-Qotlu Tekstil A9.TPAO konusu 35-TOKiden kardeginin aln]asr 36-Data Bakan ihale olayr, , ihale teknik olayr, 37-Emniyet [4ridtjrijdu Giyim ihdlesi38-TOKI'nin Trilyonu finansa yat'rmasi Genel 2B0 Asya Sirketinin alma , konusu, 39-THY E-Posta ihaleler ve konusu, 40-TCDD iskenderun bakrm m ihalesi, Liman onar 41,oz0rlriler idaresinir kitap ihales 42-Enerji konusu, bakan|ornrn avukat[k burcsu sdzlesrne konusu, 43-l\ilaliye Bakanrnrn Beykozdaki arazisl oman konusu, Faktor-8 suihalesi, 44-SSK ve 4s-Baibakan satna|nan ugagr qin genel ViP konusu, 46-Asya Bankasr kurul Kalkrnma ihalesi,47-TCDD Eskisehir yolu Ankara Tiren rhalesr 48-i$KUR'daki rhalesr Egrtrm konusu 4g-qaykur nakliye ihales,50-30 Tilyoniuk lhalesi bugday konusu, 51-Ezurum Pasinler fabrikasrarazisi s2-istanbul ve Siga€ olayr, il saghk miidiirlijdlndeki 750 N,4ilyarlrk usulstizltlk s3-Qevre Oman ve olayr, Bakan|or brirokratlannrn kazanan taraftndan ihale firma agrranmasr 54 olayt, TOKI'de milletvekilleri ayncalklan konusu, Personel 56'Saglrk 5s-Yriksek Hastanesi lhtisas lagrma ihalesi, bakanhdt biroklannn yurtdr$rnda anmalan, ilaq a0r 57-Af9in-Elbistan sanl€llerindeki s8'ToKi'dekirtvepe$onel rn ihaleler, tag al $irkeileritarairndan olayr, sg'TRT'deki izlenmeyen 10.5 yazrlarnrn bazr dizilere Trilyon ddenmesi, 60-l\,laliye Bakan|ornrn ihracat haya dosyasr oldugu. - ('f) adet, "Arcp kaymakamhktanTiirk Bagbakantira" ba9fiktuyazr olan (l5l sayfahk dokiimanigeriginde; Tarihve Toplum isimli kitapveyaderginin 361-375 sayfalafr arasrnda bulunanve yazrlmrg yazrnrn Mehmet BILGIN tarafrndan fotokopisi oldugu, 'Fetutlah GALEN'\\ diizeltme - (t) adet, Kfrmlzf renkli, geffaf dosyalr yazrlafln i9eriginde: yazrlarigeilinin; FetuttahGULEN'\| diizeltme talebinireddediyorum"ile baslayanbilgisayarqrktrsr talebini reddediyorum - Gladio/Gladiotdr/gazeteci - Yeni bin ytlda Gladionun gocuklar - 9eytan,n gocuktann,n iinleyici vurugu - Gazeteci/gizli servis/dtgigle bak, . gete ve terdr airgiitii - ctevlet okulunda ter6re destek kampanyas ve Fetullah giilen tarikat,ntn bir gazetecisi - cambaza bak...teriir ve teriiristle koyun koyuna gegen 22 ytl / devlet ve milletge yapmad*lanmtz / hiikometlerin kiiftlegmesi/ ABD'nin sabtr telkini - Diyaftakr\n geliii 'emdinliden belliydi ve vali(?) Osman BAYDEMIRAlkesini/mi etini korudu (?) bagl/Kl,kifilein yazdtit belli olmayanyaz ann bulundugu, - Degigikebatlarda, yazrlrnot kadrtlaniqerioinde; igersine isim ve telefonnumafalan isim, telefon adresbilgilerinin ve bulunduguna dair; Inceleme l9 bu; Dokrlman TutanaSr tanzimle okunup dodrulu0u anlagrldrktan tarafrmrzdan sonra

r gdrevli

AN $b. Md.

INCE
tsr I

(p(L}

$b. r\ild sicilsayrI gdrevli

DoKUMANiNCELEME TUTANAGI
Trabzon il JandarmaKomutanlrgrna yap'lan bir ihbar Uzerineyaprlan '12.06.2Q07 gallgmalarda, tarihinde,ilinriz Umraniyeilgesi Qakmak mahattesi Samanyojucaddesj Gungor sokak No;2 sayjl, adrestekitek katlj bjna jgersinde yaprlanaramada: bombalarr firnyeler el ve elde edilmis,bina onundeMehmet DEMIRTA$ Ali YIG|Tisimli gahrstar yakatanmtgttr. ile yine Oktay itgiti Olayla otarak gahtsta YlLDlRll\4 yakalanmrgtrr. isimli lstanbul Bagsavcrlrgrnrn C. 15.06.2007 ve Sorugturma:2oo7l'l536 tarih sayth talimalyazlar dogrultusunda; Ordujlj Qamag ilgesiSokenKoyriniitusunakaytt| AliSaimeoolu 1962 Fatsadogumlu gtinu saat:2o.30 Mahmut OZTURK, 15.06.2007 srralannda, lstanbul Eminonil Katipkastm nUfusuna kayrtlr SalihRaci-Handan oOlu, giinit saat:22.15 dogumluMuzaffer TEKIN 15.06.2007 srrataflnda Qankrfl-1950 yakalanarak gozalttna Miidi.lrliidiimiizde ahnmrslardrr. 10.Agrr CezaMahkemesinin 16.06.2006 ve Teknik tarih TakipNo:2007/668 Sorugturma 536 no:2007/1 saytlanna istinaden; A) Mahmut OzTURK'iin,Umraniyeilgesi lstiklal mahallesi Alemdao caddesiZafer sokak no:3/3sayrlryerde bulunani9 yerindeyaprlanaramada eldeedilenmateryallerin incelenmesinde; - (1) adetkahve siyahrenkli gok ve kaplr telefon fihristinin igerisinde; igerisinde isim, sayrda soyad telefon ve numaralanntn oldu$u, -(1) adet siyah renkli iizerindeErsal yazan ajanda iEerisinde; yerini ig gahtslann arayanlann, aranacak isimleri telefonlar randevulann ve ile oldu0u; -(1) adet cep telefon fihristinin igerisinde; saytdakiginin isim,soyadve 9ok telefon numaralafl oldu0u, nrn OktayYlLDlRlM, MahmutoZTURKve bazr Sahrslann 13) adet fotoorafta fotograflannrn oldu0u, B) UmraniyeEsengehir mahallesi19 MayrscaddesiDenizap. No:27114 sayrhikametinde; '09.08.2004 - ('1) adet Uzerinde yazrh CD igerisinde; OludenizFethiye" MahmutoZTURK'iin6lu DenizdeYamag paragiitu atlamalannrnu l u n d u 0 u b ile resrmler, - (1) adet lacivert gok renklicep fihristinde; soyad ve telefon numaralannrn bulundu0u, - (1) adet mavi renkligeffafnaylonla ciltlenmig defterigerisinde; Tuzla'da gdrdugu Kursta, 81'likHavan Ugaksavar, makineh tilfekhakkrnda yazmasr el bilgiler, el Tank hakkrnda yazmasr el 57 bilgiler, mm G.T.T.hakkrnda yazmasrbilgiler, hakkrnda bilgiler AvcrIdr iblgiler, GTThakkrnda 106 oldu$u, -(1)adetkrrmrzr g6rdU0ii kareli Tuzla'da ddnemde renkli defteriQerisinde, 69. ile bilgiler tespit kurstaAskerige ilgili teknik oldudu edilmigtir. dogrulugu 19bu, Dokiiman Tutanagr tarafrmrzdan tanzimle okunup Inceleme imzalandr.17.06.2007 anlagrldrktan altrbirlikte sonra iNC lst.Te APAN ele $b. Md gorevli sicilsayrlr )

ist.TerdrleMucadele Sb.

RorlEg

saYrlr-of ) sicil

@ot^li

HARDDISKINCEIJME R{PORU RAPORYAZIM TARiI{i NCEI-EME TALEP EDENBiRiM EIRAK TARIHI IiARARI T'ERIN MAHKf,IlE KONUNTJN OZETI
Tntirle Miiod.le Miidiir,tEii

t) i)t
4.r0.qr70

15t0a)001

sAYrsl B05 rjGM4l40!

) 0 \!fY lbnrl (1l.1lrijer B,)i\.'li' nezd:'d' ItM Subt \4udirl'jsi' 6c,lndM ru:i'ilen .n\ru'm, ftKN \rmi ).hrn Xm.oJ i1.6. kapsnr& vuro p- .e1r' D'. I'e.n Cd Bsnd aprl\o t v .li ikrnene lor e J c e o a I B M n a \ a . i ) a \ ' s . h b ' l s i a ) a 'r , 5 ' i n 7 , p gal'lmalanD apr edilen bileisayar kasasiizerinde edildi-ii, Cerekli yapll.rat Terdde Mncadele $ube MiidiirliiEunc verilna'

-!v(

Tebih TahpNo 2007663 1606200n B?41!4 L,prop BL13'ey,i

iTcEBNEcEK MATERYALBpiT{TErmiK dzELLtIo,EFi
EM MODEL SERINUMAMSI

40cB
DUSUNCELER: 'tMK 2t0 sMY" isi$bul clmhnriyet BaFvc,hF ne2dnrde TEM Sube Miidiirlir$ rar:findanyorutiilen sonrbma kapsmDdr Muzffer TE(JN Ginli i.hsn Ka'lftdy llFsi GdPtp€semtiDr. Ergin Cd. Brnar Apt No?l1 sayrlrikdetle eldeedi,enIBM m$ka bilgisyr tasar iqsjsindebulmanve yukff'da rEknikdzelli*len b€linilenhni.listin inagedDm$ ve image iizeiide y.prlanleknik inelemeneric.sindei
Ha.ddiskin Devcur *lastidEinde re silinmis dosyaldrda doc, pdf, Esinle(JPC, JPEG, TjIF, GIl vb.) ni dq videold, s.b page,xls, acGs dosyal& ddlm$tr. \edoliimida 'i, B{lu J 1.r'. Hrd d-l.n UnJLs en Cl-ft' dldf dr ddqol "aJ,da belee 3. A6mdar nelicesinde 6!lura! l(ro belse !e dokiimanld kopyolatrn'9rtr. UnallacatcdCluslc; Bilgieyd& daha ancedenkurulu sistemt rafudm kullo,ld,g scll tu .nli nevcut sisenin bulundlEu biiliin {pdition) rarafindankullan moyln alaa vdld isindir. Aynca ncvcui sntndc silinen dosy€lar Unallaelcd Clusb alanrndayer alabilneltedir Bu dunh ise itleli'n sistenrierine30re degitcbilmekledn.Unallac{ed Clusierdakibilsiler bir dosyaJcklinde degili }az, (.x, reklinde 6urqi,nakddr Umlla€ted Clunsdal<i bilgiler yalnzc, veri kunama (dala recovery)plograale yardnryla gariilebili. sonugolmki Bulum rum b.lge ve doknmanld ile yuk.nda ozlliklen befinilen harddistin $agesi(vedek) yd'nz .kinde suuls ve imagelann buluduEn l(b,r) Adel ha.ddisk lgensinde buleu Bulunslr glrddislMrr*r-IBM 40GB kl66rn Murrfsr-TEXIN-l(*r Modellc3sl-r40Al:ER0?0-Pr.tinc07\6914 3 "ni roprrl,nn ,nr.

YLL'

"

',.:]:

zios;i!'l

(\) / A

I SaYfa / 10 selildnlrcsi itin gdstqile tnn gabala,heralmdadevl€toloatl&nr getirjlaesiyle soouclamDttr. bns "a.pa[k" haline

Siyas€tten, kiilriire, knltii.den eEitime, ekonomiden eEitindenekonomiye, roplumsal hizur ve banF deginuzayp gidengeliimeleringdstergeleri tiimiiyle grkarlara ulusal pargalanrg aykn, olumsMluklar,yolsuzlukla! toplumsal zincirinin halkalarnaddniislnngur.

grjq Tiirkiye iqinde gegitli illegalolarak, terdr, ekonomiusiyasal odaklan, "bagarf' tehdit Fntaj gruplan ve ve olarak olugturulabilmlsbu olusumlann "deder", algllanmasr saglanrp dzendirilerek, toplumsal degerler Q6kertilmiS, "inanq' "ideolojiK' ve anlayrq edilmigtir. alt-iist Yukanda qal|grbn olumsuzlukiar kargrsrnda 9ok dzet ola.akdeoinmeye toplumsal olarak hiqbir tepkive direnq sergllenmemis olmasr oldukga ise; diigilndLjrLicudUr. ki; tUmbu olumsuzluklar Oysa kargrsrnda sivil aydrnlar, toplum drgutleri, ve caydrfld, aydrnlatrcr, etkileyici belirleyici birerdireng gdrev unsuru olarak alabilmeliydiler. yerine getimemig Siviltoplum gerQek Orgdtlerinin i$levle.ini ise; olmalafl aymaz|kve yetersiz tanrmlanamaz. kalnmrsolmasryla Deiigen dUnya (siyasal/ekonomik/enerji kosullan kaynaklan) iqinde, Iiirkiye coorafyasrnrn gtkarak, gelen ainplana sonucu, dneminin dahada artmrs olmasr uygulana gdrevini emperyalist senaryolara uyum saolama 0stlenmig bulunduklannrn kanrtrdrr. yabancr Torksiviltoplum ortakl karteller ve OButlerinin finans kaynaklan, drqUlkelerin veyasiviltoplum vakrf Demeklefden kuruluglandrr. baglayarak vakrfve sivil hareket 6rgiltlenig biQimlerinin atamasrnda her Ulkedrsl kaynaklarca programlanan finanseedilerek, kamu drguileniginin, ulusal olmasr beklenemezdi, 9ka alauygun "Lobi'g6stereceqi Bu 9a|9ma hayata geqi lmesiplenlanarak ile 6neriten qok faaliyetler yukanda ile isaret edilenalanlarda dahakolayve saol,kll gerqeklegtirecektir. toplayabilecek deoerlendirme analizini istihbarat ile ve Kontra senaryolar{lretebilecek, etkinliklertasarlayarak uygulamaya koyacak, kamuoyunun ve uygunsivil Kemalist ideolojiye ulusalgrkarlara hareketi sahiplenerek katrltmrnr sadlayabilecektir. gen9lioin, gniplar, Kaosa sildklenen tarikatlar, MAFiA olugumlafl, siyasal gerQekte gUQodaklafl ile islihbaratdrgutlerinin drg rilke uzantrlan yer durumunda siviltoplum iqinde almalaflnl olan drg0tlednin etkinlikleri ydnelik olanaklan saglayan kaldrrmaya faaliyetler uygulanmasrnl ortadan

amaqlar.

jsvbdluct/yrkcl Lobi'nin amaglarl undamental unsurve arasrnTietniidf

Savfa / l0 2

genQligin olugumlar ieineqekilmek istenen bitylesi tuzaklara ddgurulerek 21. kullanrlmasrnrn T0* gengliginin dn0ne geeilmesini saolamaktrr. yuzyrlda, yenihedeflere, Atatiirk'un Kemalizm'e ulusal ve ara Qrka uygun i$aretettigi heyecanlara karan|drndan motiveedilmeye, umutsuzlugun padakbir gelecedi edebilmeye ihtiyacl kuftanlmaya en dnemlisi ve hak va.dlr. budevletin Ve sorumlulu1udut. Ub). KAPSAM y6nelikgalrgmalannda Lobi, genig halk kitlelerine dzelliklegen9lerin yeniden Kemalist ideoloji iilke Qrkarlan ve 619tltlenmelerini dodruliusunda olan saglamayr tasarlamaktadrr. rjlkeistihbafat drgiitlerinin uzanhlarr Drg mevcut siviltoplum k!ruluglann, finans kontrolilnde ve etkinlikler sergileyen, drgutlerinin ulusal bigimde belirleyerek aykr faaliyetlerini sao||k|| Qrkarlara gegilmesini i9in; saglamak bu faaliyetlerin kamuoyunu etkilemesinin dnune gerekli alanlarr dnlemleri kontfa a||p teo ve senaryolar. Urete€k uygulama yarahlmasr yasama gegirilmesini ve saolayacaktrr. Bir merkezde toplanacak olan bilgiler rgrornda analizve degerlendirme yapacak, ve senaryolar yoluyla ulusal teori iletgim propaganda ve Lireterek, qrkarlara aykrnlklarkargrsrndasivil direngodaklan olusturacaktrr. ile Lobi'ninyaprlanmasr ttlm faaliyeileri ve mevcut hukuk plafformu qe.gevelenmi$ir. yaprlanma faaliyetlerinde stnrrlar ve legal O€0tlenme, iQindeki kamuoyu, igindekalacaktrr. Bdylece temiztoplumun dzlemleri yaprsrna kavugmu$ druiitierine 6zlemini duydugu, kendi uygun toplum sivil hukuk birini olacaktrr. Lobi'ninher giriqimikendi igindeolugturulan yasal tarafrndan kogullara uyumlu getirilecektir. hale kendi iginde Lobi'ninKemalistideolojiyebadlrlrgr ve bagrmsrzlr0r, Lobi, qesitli ite uygulamaya koyacaor ticari faaliyetler saolanacaktu. giderlerini kargrlayacak, alanlarda kuracaor ticarighketlerin faaliyetleriyle projele uygulamaolanadrna ve ni kavusacak mevcut rejim kar$rtl yaprlanmalann ekonomikguglerin faaliyet gdsterdikleri oluqturdudu ydnelerek, rejim kargrt,gil9lerin rekabete dlke ekonomisinin alanlarda gabalanna olacaktrr. denetim kontrol gegirilmesi ve ne engel yeni artrk ve ideolojinin Eagda KLiltilrel dz 9a||gmalanyla kolt0riin Kemalist qrkmrg, oldugu izlenimini bir Q6zljmolmaktan eskimigve kdhnemjq gijglenmig iki kutuplu gabalannr ve Giderek uyandrma bo$aerkartacakir. geligmig ve zorlandrgr ba9kaca halegelmig emperyalist duzenin 0lkelerce yagama gegirildidi gagda, T0rkiye'nin kutuplar olugturulmasr Qalrgmalannrn Kemalizm'indnderlioindevar||ornr korumakla kalmayrp geli9me atrlmasrve Qogaltrlmasl saglayabileceoinin 6rneklerinin temellerinin giriqimlerde do0rultusunda bulunulacaktrr.

3 Sayfa / l0

girigimlerinin Dtg guglerinemperyalist dnilnun kesilmesi,etnik / sosyal fundamentalistb6l0c0/ yrkrctunsurlann tasfiyeedilebilmesi, / patlamalann ifadeedebileceoi dnunegegilebilmesi halkrnkendisini iqin, platformlara gereksinimi Bu demokratik vardrr. platformlaan olusturulmasl, "Ergenekon"un denetlenmesi ydnlendirilmesi iglevini, denetiminde ve "gizli "Lobi'adr yaprnrn giisierecek faaliyet ustlenmesi verilen drglitsel" olan tasa anmrqtrr. gengliginin yanrsrra, varoglaflnda Gijneydoou ve Universite biiyuk kentlerin genglidin drgUtlenerek, ulusal Anadolu'da bogluoa suruklenmiS, sahipsiz ve alanlarda dogrultusunda siyasal, kultllrel ekonomik toplumsal, erkadar motive edilmeleri topluma tersine ve kazandrrabilmelerisanrldrdrnrnolduk9a y6nlendi.ilmesi pek gok bile kolayd[ Burada sdzuedilenkitlenin uretime Kendilerine belirli sorunun kendilidinden kalkmasr yeterlidir. igin ortadan halk kitlelerinulusal hedeflergdsterilerek iiretimcihale ddniigtiirulen aykrn unsuda.ieindeyer aldrklan6me0i tarih sahnesinde Qrkarlara gdriihemi9tir. BOLI,JM : ll 3).PoLiTiKA dzlemi girigim uyg!lamalannda temiztoplum. Lobi,tasannrn, toplumun ve Onderlik olugturulmastnda arayrgrna 6rneksiviltoplumdrgiitlenmelerinin edecektir. na ku€llafl uygunlugu Girisimlerinin mevcutanayasal d0zenin planda tutulacakir. {epklseleylemlerde Sivil toplum drgiltlerinin ulusal gikarlaraLrygun saOlanacak kiileseltepkilerorganizeedilerekkontrolde bulunmasr ve tutulmasrsaglanacak. gegitliigQisendikalarlnrn, loplum sivil lglevve misyonunu tamamlamrg tepkiselve mevcutsendikalann brg0tlerinden saolanarak, etkilenmeleri ybnlendirilmesi saolanacak. kitlesel eytemleri, metodlarla endirekt toplumsal eylemler dogruya Lobi.prensip zanan dogrudan olarakhigbir ve yer almamah, etkinlik iginde olugturacagr toplumkuruluglannln sivil gtglu bir mekanizma eden duzenlemesini ve eylemler organize kontrol de olarakkalma||drr. gekilde Anr ticarive kiilllirelfaaliyetlerde dogrudan Ttjm faaliyet iginde yer almamalldlt. dooruyagiri$imve etkinlikler kurulug drgttlerini,, ve olusturdudu alanlannda organizasyon alhnda Qatrsr gegiren mekanizma olarakkalmaya doorultusunda bir amaglan harekete gdstennelidir. dzen

4),HEDEF giigten hareket ve GUnUmiiz diinyas|nda gijgler kaynaklanan l0m ekonomik yaptrnm giicii elde edebilmektedk. nedenle girigimlerin ama9lanan Bu dn uygulanabilmesi sonucaulagrlabilmesi ekonomik ve igin, faaliyetler planda tutulmaftdrr. igin, Lobi'nin amaqlanndan saptrnlamamasr ekonomik g0QlU olarak olabilmesi esashf. ge9irilmesi planlanan ile Faaliyete tica gkketler aracrlrdr Lobi,dncelikle gucunii guq ekonomik kazanma|, kuracagr vakrfile de ekonomik ardrndan arttrrma na 9alrgmalaflydnelmelidir, gbzden kagrnlmama|, Bilgininpara kaynagrna mevcut dajniigebilirligi giig elde edebilmek jgn istihbarat birikimlerinden ekonomik yararlanrlmaIdrr. pek pek gdsteren Nilevcut goksiviltoplum faaliyet 619Litii ge$itli ile alanlarda qok vakrf bulunmaktadrr. ve Bunlal|nflnans kaynaklan ama9laniyi giiglildirenqler kontra olugturulmaldrf. saptanmah, faaliyetler dnlerinde ile yonetimkadrolannrn iligkiler aot yenidengdzden Ivlevcut sendikalafln gegirilmeli, giiq tabanlan siyasive ilintileriele a||nmal, ekonomik odaklanyla hakkrnda etkinlikleri bu iligkiler bilgilendirilerek, kitleleritizerindeki iSgi genisiq9ikitlelerinin siyasi ve krfllma|| gtiqleri ve Bdylece zayrflatrlmahdrr. guq grkar baskr olarak ekonomik odaklan saglama amaQl, unsuru iizerinde -suiislimal yoluylakullanrlmalaa dnlenmelidir. grkarlan glkarlan hige adrna ulusal UIke ekonomisinielinde ve kigisel tutan gtiglu holdinglerin gok uluslu gjrketler ortak|klanolan sayabilen, ile ve holdinglerin faaliyet faaliyetleri kontrolaltrnaa||nma|drr. tUrden Bu plenlamalan engelleyici kontradnlemler hakkrnda istihbarat sadlanmah, 0retilmelive uygulamaya konulmalrdrt Geregindebu holdinglerin rnilgterek iligkiler kurularak, ihtiyaglanna cevapverec€kticari girketler gelistirilmeli igbirli0i ve iqinde olunmalrdrr. girketi kurularak, ve insan kaynaklanna bir daya|ticari danrsmanhk hizmet bir g09lu Yine ticari kuruluglarda saolanabilmelidir. aynlamagla kadrolasma giivenlik girketi giivenlidisa0lanabilmelive bdylece lqadamlafrnrn kurularak. gerQe(leFtirilebilmelidir. heralanda kadrolatma gruplafltumuyleyeniden gdzdenge9irilmeli, deneyinlimevcut [.4AFIA ve gruplann yeni denetim, kargrsrnda ve gijglLj grup olu$turularak, bir altrna kontrol alnmalan sa0lanmaIdrrtemasta bulunmamaya Lobi,Qahgmalannda ile Medyakuruluglan doorudan gemsiyesi yer alttnda azami dzengtisterilmelidif . Daha organizasyonun Eok

Safa 5 / l0

kontak i't dogrultusunda alacak toplum ile faaliyetleri sivil Org0tleh vakrflann I' kurdurulmasr sa0lanmaIdrr, 5).YONTEM ve Yukaida da ifadeedildioi olarakhigbirgirigim 0zere;Lobi prcnsip eylemin iQindeyer almama|| ve tom0yle yasal dtzenlemei9inde prensiplere Ornekbir siviltoplum hareket saygrft olmalt, etmeli, toplumsal kurulllgu olarak, siyasetten ldmaryle uzak bi yapi olabk faaliyet gdstermelidir. kigiler, iligkide bulunacagl kadrolan, Mefteziiyeleri drsrndaki bilgi sahibi kurumve kuruluqlar Lobinin bagl oldugumerkezhakklnda prensiplerine gizlilik olrnama|drdar. ve Lobinin Qa|Sma faaliyetlerinde t0m sadrk katnmaIdrr. BOLUM: Irl

o

6).ORGAN|ZaSYON PLANI
Lobinin organizasyon olugmaktadrr: 1).Nlerkez 2).Aragtrrma Bilgi ve Toplama 3).Analiz Degerlendhme ve 4).Finanse Ticaret ve 5).Kiiltur Bilim ve 6).Teori Senaryo ve 7).lletisim Propaganda ve 8).Hukuk 9).Uluslararasr iliikiler Departmanlar Bu dokuz departman Orgrjtilntiimtnii oluqturmaktadlr' guvenilir' sivil be9 llyelioine aianmrs Ergenekon tarafrndan drgutiin merkez personelin ydnetici ydneticiye Be9 dodrudan ola€kydnetilecektir. sivil bag|| ve Ergenekon temasrisei atanmrs guveniliriki sivil personelile ile tarafrndan be9 merkezdeki ydnetici saglanacaktrr. Depadman ba9kanlan seqilecek ybnlendirilecektir. ve 6/1). MERKEZ planr, aSagrdaki
birimlerden

6 Sayfa / l0

gdrev almasri9in, Ergenekon iaraflndan alanmlg Lobi'nin merkezinde gdrevielde personelin guvenilir sivilydnetici beg bulunacaktrr. Ydnetici gizlilikprensiplerine sadrkkalalak edilenverilerrgrgrnda organizasyonu geligim tekinligini de ydnetmek ve sadlkkbigimde olduou kadar, alanda her yanrsrra, ve saollkll, Bunun oluqturulmasr birimlein arttrrmakl.birimledn dllzenli etkin ve biqimde isleyiqini saglamaklrr. vE 6/2). ARASTTRMA BiLGiToPLAMA bir seqilmig merkeziiyelednce Aragtrrma BilgiToplama ve Departmanr, amaglarl Lobi'nin ve bir kadrodan olugmaktadrr. bagkan on kigilik yardrmcr ve merkeze dodrultusunda istihbaratveribri toplamak,arsivlemek
sunmaKltr.

6/3). ANALizvE DEGERLENDiRIVE yardrmcl bir ve Analiz Deoerlendirme ve Departmanr, bagkan begkigilik bir raporlannln verilerinin analiz Elde istihba€t kadrodan olusmaktadrr. edilen y0rijtmekle sorumludur. hazrrlanmasr Qalsmalannr vE 6/4). EiNANS TicAREr Finans ve Ticaret Departmanr, baqkanve altl kigilik yardlmcl bir yaklndan personelden izlemek, ticarifaaliyet olusmaktadrr. kosullan Ticari yilnitulmesinden gallgmalannrn belirlenmesi ve yatrrrm alanlarrnrn kosullann iicari iQinde sorumludur. Aynca, 0lkenin bulunduou ve ekonomik gaftgmalannr yiiriitilr. Bu birimin baikanl drgilt0nticari belirlenmesi kontrol eder. ve kurulu9, organizasyondenetimini Sirketlerinin 6/s).KrjLTiiRve BiLiM personelden bir KilltUrve Bilim Deparlmanr. baskanve altl yardrmcr yaklndanizlemek ve geligmeleri Bilimselve kUlturel olugmaktadrr. ve gerqeklegtirir. Kdlturel yararlanrlabilecek alanlann tespiti9a||gmalarrnr kamuoyunu ulusalgkarlardoorultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunarak ydntendirme qa||smaladnr yUruiijr. elkarlanna ayktnkultilrel Ulke aydrnlatrp Ureterek, faaliyetleri ederve kar9r tespit argijmanlar ile kargrbilinQlenme geredinde ve kamuoyunu siviltoplumkuruluslannl y6neltir. kargr eylemlere TEORT SENARYO VE 6/6). olugmaktadrr. ve Departmanr, baskan begsenarislten bk Teori Senaryo ve gdrevi,ihtiyagduyulmast halindeelde edilen analiz Bu deparimanrn Ulusal ilretmektir' yararlanaEk kontrateorive senaryolar rapodanndan

Sayfa7 / 10

gkarlaraaykrflteorive senaryolann qiirUtlllmesinde rol belirleyici oynar. UygulamayakonulmasrdugunUlen senaryolannsadIk|| sonuQlara kontra senaryolarl ulagmasrnr sadlamakamacryla,kargrlagrlabilecek ile senaryo kutgulan belirleyerek dnlem alnmasrnr saolar. Killturel, bilimsel argiimanlar uretir.Medya kamuoyunun edilmesinin ojite dnunege9ecek yainlendirme kuruluslanm katkrda bulunur. QaIgmalanna 7/7). iLETiSiM PRoPAGANDA vE

iL

O

iletisimve Propaganda depadmanr bagkanve be9 yardtmcrdan bir g6revi amaglara uygun olarak medya Bu oluqmakladtr. departmanrn y6nlendirmek bu yolla kontrolaltrnda ve kuruluglaflnr bilgilendirmek, ve olusturulmasl tutmaktrr. Aynca, faaliyetlerde uygun kamuoyu amaqlara yiirilt0r. Bunlann kamuoyunun desteoininsaolanmasr 9a||gmalarrnr yanrsrra, kiqi, ve organizasyonun kurmayr iliski tasarladrgr kurum kuruluglar sagltklt iligkiler 0zednde etkileme Qallgmalangergeklegtirerek, kurulabilmesinin altyaprsrnr hazrrlar. 8/8).HUKUK olu9maktadlr. Hukuk Departmanr, bagkanve be9 yardrmctdan bk girigimve faaliyetlerinin mevcut yasala.rnhukuksal Organizasyonun yer yurutur.Bu departmanda temeline dayandrnlabilmesi Q€||gmalaflnr pelsonel hukuk Organizasyonun iilerini alacak hukukqulardan olugacaktrr. olan bu departman, hukuksalku€llardanazami 6l9ilde ustlenecek yararlanrlmasr nr CalSmalaflyrjriltecektit. iLiSKiLER 9/9).ULUSLARARAST bir Uluslararasr iligkilerDepartmanr, bagkanve altt yardrmclslndan gdrevi, organizasyonun uluslararasl Bu oluqmaktadrr. departmanrn saolamaktrr' faaliyetlerini saohklr bigimde y0r0tillmesini alanlardaki gostermekte ulusla€slkuruluglann olan T0rkiye'de faaliyet 9allgmalanm gUq ve saolamak d19 bu kuruluslar yakrn ile ilitkikurulmasrnr analiz etmek, sadlamaktrr. belirlenmesini olan amaglannrn odaklan bu kuruluglann

BoLUM: tv
7).KADRO yer kdpril yalnrzca sivillerin alacaglbu drgutlenme, Organizasyonunda gosterecektir. Organizasyonun faaliyet eleman Ergenekon'a olarak ile bagh gdrevini gdrevalacakbeg sivil personel kopriipersonel ile merkezinde Birim atanmalldlr.. iarafrndan belirlenerek ustlenecek sivil,E€enekon iki ydneticileri ve ile vakrfve ticarigirketlerin bagkanlan drgiitunkuracagr yer personeli taraflndan seqilmelidir'sahipleri merkezde alanydnetim ise;

gizlilik korunmasr sa6lanmaIdrr. Bbylelikle esasrnrn 7/a).ELEMAN PROF|Li

1]|

qagaayakuydurabilecek yer Lobidrgutlenmesi iginde alacak elemanlann gibi, esasr aranacaol ge-reoinde donanrm, ve deneyime bilgi sahipolmasr profilinden yararlanrlmasrndan ozellikle kaqtntlmamaldlr. her tor eleman sistemle bangrk olmayaa, aradrdrnrbulamamrsyapldaki kigilikler qilnkii,bu turden bosluklanm, mekanizmantn kigiler sistemin seQilmelidir. ve igleyigini, oyunlafln kurallannr zaaflarrnr dahaiyi bilmektedirler. 9ok zb). BiRiMBASKANLARI yaplya sahlp, uygun iglev Orgiitlenme iQinde departmanlann ve amaqla.tna Lobi Birimbaqkanlan, konusunda deneyim sahibikigiler lercihedilmelidir. giriqimcilik konusunda iQinde kaldrgr tilmoyle srnrrlan faaliyetlerinin serbest ve gekilde ydnlendiritmeli. amaQlar. birhgi fikir onak kugkuya kaprlmayacak kurulus qalgtrnlmal'drr. lsbirliginde organizasyonun inanelar dodrullusunda yafarsaglanmasr olmalldlr' karvetopluma ve faaliyet amacl olarak esas; 7/c).K6PR0PERSONEL gdrevli kuruluglada baska tarafrndan atanacak sivil,mutlaka iki Ergenekon korunmu9 Bdylecegizlidinsadlanmasl olanlararasrndan seqilmelidir. sonra, yeterlibilgive deneyim sahibiolmalarlndan Bu olacaktrr. kigilerin yer almalarl sadlanmall, med<ez yainetiminde oruanizasyonun seqilmelidir. arasrndan med(ez bagkanr kigiler bu organizasyonun

BOLUM: v
8).FTNANS taraflndan Ergenekon noktaslnda Lobi'nin faaliyetlednin frnansr baqlangrq kurup faaliyete ilk Ancak,organizasyon tica qirketini kaErlanma|drr. ve kendisine geqkmesinin finansal destege verilmeli drgutun son ardrndan saglanmaltdtr. finans kaynaklan olugturmasr TicARigiRKET FAALIYETLER| s/a). olarak ticeri ardlgrk alanlarda krsa belirleyecedi Organizasyon, s0reiQinde sahip ve ii*etler kurupydnetmeli giderekartanflnansekaynaklanna i9in, sliratlesaglanabilmesi ticarethukuku Bu olabilmelidir. geligmenin pek iqinde yararlanrlabilecek 9ok argoman mevcuttur.Ba9langlgta allnarak dikkate girkeilerin saglamasl degil, kudurulacak sUreklilioi flnanse girket geligtirilecek olarak etkingUQ Ka||cr alantnda ve hareket edilmelidir. yeterlifinanse kaynadlna ulagrlmaslnln organizasyonlanna kuruluqlan

Safa 9 / l0

adrndan yatrnm gerQeklegtirilmelidir. yatrimlar sonucundagiderek Bu organiasyona ait holdinglerolustufularak, uluslararasr ticari faaliyet girigimleine gegilebilecektir. Finanse diinyasnda yer alarak, ekonomininkontrol edilebilirduzeye erigmesi ise; holdinglerinfaaliyetled sonucu hedefe u,agtlmastnl sa0layacaktrr. 8/b).VAKIFFAALiYETLER| gereoivardrr.Boylelikle Organizasyonun mutlaka birkag vakrfolugturmasr giicil ve etkinligiarttrfllabilecedi gibi, organizasyon gemsiyesialtrnda arashor ile uluslararasl kurumlarolu$turulabilir. Olugturulan kLrrumlar bu iligkiler kurulacak ve her alanda gegitli yararlar elde edilecektir. olan kurumlal Organizasyon amaQlaflnr saglkh gekibe perdeleyecek on vakrflar olabilir. yurt gesitli vakrflarrn igi ve Fundamentalist faaliyetler kurulan dodrultusunda yuftdrsrnda palatoplayarak gLlglenmesinin i9in halktan dnunegedlebilmesi mumkiln de aynr kulvardakurulacaknaylon bir vakrfla onlenebilmesi krlrnacaktlr.

BOLUM: VI 9).cENEL DEGERLENDiRME
daha 21. yiJzytda dlkelerin kaderlerini, siyasal aktivitelerden qokve kesin giielerbelirleyecektir. ki; silahl gu9lerin hareket olarakekonomik Oyle konhol alt,na olanaklafl bile ekonomik kosullann kilitlenmesiyle plenlanan Lobi'nin adlmlaanl ilk Bu uygulanmasr ahnabilecektif. nedenle guQ kazanrp alanda giderek ekonomik alandaatmasrve ekonomik ama9 ve ve unsura ddnUgebilmesi 6nemli birincil en denetleyici belirleyici ve Kemalizm ulusal lkinci olarak, T0rktoplumunun olma||drr. hedef Elkarlar yeniden yaprlandrnlmasr agtrltk vedlmelidir. dodrultusunda QaIgmalartna ve Kafkaslar Balkanlar, Odadogu, Lobi'nin faaliyet alanla iqinde Avrupa, basanlar saolanabilecektir. tilm TiirkiCumhuriyetlerde dnemli 9{lnku, Qok galtgmalan aotrlktaolduougibi ve kiiltiirel, bilimsel, ekonomik senaryo qok lutulmu9tur. faaliyet alanlan ydnlU qokgenig ve ama9lr BOLUM: Vll 1O}. soNuQVEONER|LER Bilderberg orgdtt, masonik Emirve tensiplerinize sunulan 9a|gmamrza bu ve modelleri Ingiliz lstihbaratrnrn iirgutlenme 6rt0l0 Alman Nazi6rg0tleni9i,

i0/ l0 Savfa

bazr ile bazrAvrupaUlkelerinin toplum6rg0tleniQleri Dooukaynakll sivil istihbarat ve siyasal drgutlenmeleri kaynakhk etmig ise de planlamasr hiqbir benzerligi dzen yaprlandrrrlmasrnrn olmamasrna ile gerderiJmigtjr. yaprsrnrn her ile Lobi,Tiirk insanrnrn toplumsal ve iizellikleri dogabilecek gdstenlmeye ozen t0rden gereksinim dikkatealnarak tasarlanmasrna qa||gr'mr$trr. kolullar ile Aynca, Turkiye'nin bugiin iQindebulunduou geleceldeiqine sljdiklenmekistedidi ko$ullargdz ontine allnarak projelendirilmigtif. "sanalodam"bllyilkiinem iFade edecek olmakla Gelecegin dijnyasrnda devam olmaya katr belirleyici sonuglandtncr ve Lrnsurlar birlikte, gergekler gdsteren faaliyet Torksilahl Kuvvetleri edecektir. nedenle Bu bilnyesinde faaliyetler,ne Ergenekon'un adrnr Lobi verdidimiz drgUtsel organizasyonun olacagl dnumuzdeki zaman dilimi iaindeQokdaha fazla gereksinimi g6ril90nde haddimizinsrnrrlarinrzorlayafi rsrarcrtktakiifade ve kaynaklanmaktadrr. igaretlerimizin konunun amacr, 6neminden Saygrlanmrzla,

Fa Tt;a:Lt:
{ ::

. ali a

2

F o
|:l

ft)

4

a
q
c tr o E E o D tr D o tr tr tr o tr tr o tr B tr tr o tr E q ga it t 3 t i a
E DE

i

F

I
E.
@l

eCt o iqEEE|Eotrtr!68tr!trEqEESqrE r ooO!!

e

c tr

I
:

!l

I
,'

F
F

F F F F f , F F F F f F I F Fg iFC F Fj ! : ! F I I F F F F i iC [C] i :i i i i i ! i t i I I P t I a r e t i J i i 9t 0 te I . !t , i P CI I Oq 0 CL , r
! ? 1 9 1 9 1 9 ? I I 3 I ! . !I I 9 " i. rI i";
- - i ; , . ' :

c9

991

-El I

:

F I ttttt itrttttttttt E
I

i
s;l

: " 1 . - ; r - : t : r ^ i t r t 9 . : i Eq . , 6 i
!

t * ! [ ! t ! c ! ! [ ! ! [ ! t ! t - ! 1 * ; i

" . . " " " . " . d n F tt 6 d r i t i t i t t l (
f ! ! 4 [ l

B,
B

g*

s
!

' i i i i t

i

! B $l J

j I Egi R 9 : ; gt : s g F d $E3 i * Fr $3_s ? i 85

b I : ; t s 4 i t : x d s s H s - E

q t i

r_i

--t
6l

1 e

INCEL']METUTANAGI

)

2h

l o o / o n l l i e o e m K o m L h . ' g 'l 5 0 h d r n ' J z l r n u m , i d i l * , * .. * iiitg'n' belituelen t'nrn idmmiz "UmmniyeQakmak Muhbrl,gDD kdJ6ndaki tek kallr binafln Mahdlsi dn0ndeb0le v.i q.hsnd. elekrik diFEinin ]anndr el bonbasrve C-1 latlay'c' mdde bulundudn, patlayc! mrddeyiMehnetDEMIRTA; isimli tahin saklad'g', rahsapdliyrc a, bir Asrnbayn Emin bu edigini, alD ihbm' ki!i, adrs ohEk MiL\alpetaCddesi ile Smyolu Caddsinin biil.iigi skatta buluan Kaidak Bal&gBmrn ydDdrlj rek karl' bina diye adiesini nedeglimeksuretiyle ihbarda
BahsEkdnu ihbrh ilsili oloak ii9 rahr yrlalannD ve bu tahbldrn .vlrinde ihbeda ee9enE1 bonbilar elde edilm\tir. Delm eden qalqndarda 15.06.200? tuihinde hhbut cumhutiyel -yak lm. emrine isiinden isranbulEninijnii BEsavcrltmm 2007/1536 s.yd Arma El Koyna rstipksm nufusunakaydr salih R?ci Handan ollu (:ankG1950 dogumlu Muafier Tf,KIN isimli Katl*b' itsesi cdkpe sentj Dt.bgin cad,l6i Baho. ,4paaha, tr'o:r/rJ sayn, adreft tdhln iini

- (l) adeiIBM n.rk. bilgtry kr.!s, incd.nnek iiare segici olahkaDt edilnig olup, ele gcqcn maleneler16.06.2007 Msnkesi hrihinde ishnbull0 Agr Cea Tekiik TakipNo:2007/669 sodJrund No:20071Jl6sayJrindlere tatu r. ir.itr dtr isrnbul €nn&t MrdrrjijEii Bitgi jtim tub. MiidijrliiEineInaj, atmtuk iirre giindeilmir ohp, alm.ninajlann uzcinde l- Mwcul_Doyalar/EXCEL dosyrs iger$inde i a) 2003e giJietayinld,2003 gdreayinled, 2003c gdreiayinlerl, 2003e giire hyinlerl 1 ball*lr 6keri e hyinlein 2007adersat'B yerh olduEuyeni ve eski ginev]erleri akeii pcr$nelin isi'nlerinin oldulu b) Telefon Rehb€r ve i!€rigi al Telefon 2 Rehber batrklr iki add Excaldosydr i9€^inde s.nidd 2l 613 ib.Ft telefon rehbeiioldulu veburchl*rJe Oks! isni i e Oko! VILDIRIM m kullanml!oldugu 0542531 5163 nolunumeum kayd oldlgu ,
c) Tclefon Rchb€riy.dok batlklr Excel dosyar iqcBindelelefon numaBlar ve isimlciin oldlglj

2- M.vcut Dorydrr/MDB ddyrs irenindc j a) Sdtiik ve Sdzliikl ishi ile Sirieli iki adetdosya olduEu g6iilDiit olup bohsekof,u sifieli doslala.n .d ondDda bir niishN lifteleri giiziilebilnesi amadyl.Bilgi idcm $ubeMiidiirliiEiine giinderilmiJlir J- Mevcut_D@tel,r/PPrdosy,r igeEinde .)krail Ccrccei savannr anlalr topaganda amagn Slart i9e^iidehiail Filisrin Ull bathklrdosya 4- Mdcul Ddyrtf,4tl'ORD ddyos ic.nindc "Ba5brlon a) BeIEEI Bajllkll "Tayip iMni d. al git" ilc bqlayan ve sonunda leidi dm femanmL ymakla sonuir olacakd' ile so! bulanbelee oldudn b)Farih Ahayh batl,kh Muafer ckin in Farih LTAYLI ), tzmD olduA! d ennra l3i mslhn onur duyannyaz61 "Sn. Sedal?EKER in boylesineylce vc kulsai daBya kendisini a.tamsr lakdir v. ile karr ryorum". Seklinde ibarenin nevcutoldDgu, ye. s) s.rilikvatmyoknualan I I 1111.....3 b.tlrkll Ak Peni bdndan Valrnrn sotrld't' iddialadnm aldrg'scru,tuluveye'l yq oldugu, d) Yeni Micio$n Word Belgesibatlkh Sayft Konu6n'm ile batlayanTSK ya gdndc ldigi ulsi m mektp sonolaylarrc akpani ile i1gi1i yzlnn oldulo. giidllmutolupinceleDeler deramebekEdir imzrdm,rnr. t.062007 , / ,4 .l! I b buinyene ru aF bnnn'dm ranziBle birli*te il.rctL[MEYI VAPAN

',

^,,*"tiW.,r rem cdr
th4Jd
2t,a,)

l6t1{

'1J,1 klb,, 2,,

lab

J,899v9,

J,BNB.

isim k ylL TELEFON RENBERI2xS' li exceL dosyas

.

.

'

cLiN0z

BEKIR BEKiR

BlRllrci

OGREI,
BULENT

{s32}3340260 {232)224-1043

2 xrs'rsrnrt €r@)d6yas i€yr "TELEFON RENAERT

cENGz AVUKAT CENGIZ cENGlz GENGIZ CENK cEzAYiR CIHANGIR CIhANGIR CINAT ciHAr colKUN CUNEYT 9AG!AR qaGTAY qEGEN

9EINKAYA BAYENDER (Eh) AYKOTA

(535)337-3217 (s37)233-c434 (s34 255.5956 (53q6r1-5232

Polis GENEML DR"AIBAY

li32ln4-1222 (s32) s35-s5& (537)s63-0532 ts3s)7264472 KABUKCUOGLU (53E319.6S52 DUMANLI I$4N4.1232 (s42)436-3399 OZDEM|R is32)763-s7s7 (s32)277-0920 \s321327-1513 15331112-2901 (5s5)343.€1s7 ($q $3-s4s5 (232)369.2917 705-1223 (535) (532) 236-eeso (s33)6r9-9602 ts!zl21742a2 (s33)3s!2935 (535)31i-3635 YASAR GrlLALraY I542I6SLEfi7 (532)731.s636 (505)452-2313 (5s5)s r4e7 4521753 {532} (532)614ros5 (533) s63-2333 (5os)215-3232 (532)232-0293 (s33)363-3343

KUR,ALB.

KrL|q CEYLAN BtiKiiLMEz HN

DAVUT DEM|R DENiz DEN|ZHAN HAXIM arBAY DiNgER DoGAN TGM DOGUXAN ^LBAY EDIP EMiRHAr,r

oGR-A!B &rK AMN.AMR aslsB GENEML EMN,Mo

ENGiN ENGTN ENGIN ENVER

BA9DA9 iPEXoGLU ZENGIN

roRra9

\s421211-32r2
(532)255-.4321 (533)212-5013 (535)4s3-5171 (532)3724939

asTsB

BozDo6AN ERcaN DURGUN ERCAN Kog ERCAN EROAL {533)634-7435 (533) 341-443' EROAL €irANET 'TELEFo REH BERI xls" sim €x@ldGyas' 2 ri Kasdd i9€risine kayfl N 3 9AYFA

EETiNER

(s32) 611t099(216) 410.63e5

G6iid9

(s32) 334{2€0siLlirEcEK

'TELEFoN EH Kaso4 i9ersinekayLirr 2 R BER| xrs' r m exoer dGy*' 4 SAYFA

FOSON

c0q[0

G,ONB9

GULTEN

CENGIZ

BI.IB

xls" kay'il "TELEFON REHBERI2 Bimliex@ld6yas' 9erigiie

)bl

PLT,OSTG

GriNLiiK

HIZIR

INCEOGLU
HUSEYIN HLJSEYiN HLiSEY|N
(542) 353-7377 K.K.T.C.

HUsEYlr,l
HOSEYIN HOSEYIN H!SEYiN HUSNO

ToYSuz
REHBER|2rsr dcel dosyes isimri r Kasdru igedsi.e kaylr TELEFoN

BENLi

iSMET

izzEI lzzET
E9

kay l "TELEFoN REHBER xs" isimliexedosr€6 2

tt\

II]IEHMET

KtiNcii

BNB

TEr\rtiz

Klasor0 REHBER 2.xs'isimlid€ dosyas cedsinekayiTELEFoN

9ELEBi J,BNB,

I$ELIH

METIN METIN ME]iN

(534 232-G43s [l rRAT oAYANe Klasdru geisinekaydTELEFON REHBER s'Bimliexe dosyas 2.x 9 SAYFA

eiriL

ERTEKIN

237 153241 -74f 5 ??2?2?1?1?

k ydL TELEFON RENBERL2r3" isimliex@d6yas

ItL
NEDIM

NEziH NEziH

NURETTII{

oGuz

kaylr "IELEFON REHBERI2 lsm exceldosy6' rb

I t

OZGOR

CENGIZ TUVLOOGLU REMZI

kay0''TELEFON REHBERI2!bsm exoerdosyasl

/>,

TEKIN (533) 421-4710 332.2153 {532) SEMiH EKS|oGLU

9ELi(

J.f2B.

"IELEFON REHBER|2xls exceldosys' sfr kaylL'

KULEL|

./,t::

9EBl

a,

KrLr9

TUI.ICEL

OLKi] OMiT

RE|BER2xs"isimriex@ k y l TELEFON dosyas

,'r ''

rofEKgl

J.899v9.

Xrasdr! i9.islne kay Il'

"IETEFON REHB ' ERI 2 xls l. m ercel dosyas 15 SAYFA

231
Tu6.
ZEKI ZEK] ZEKI

ilNLri
SILhECEK

Ka60ruiqersnekaytl'"iELEFoNREHBER|2xrs simrexcerdosy4l SAYFA.16

4/ea

/6

'lt:'1
F'-1ffiEEFir,rir €_---

a

)t I

2 <;,
;i 'k.sL Nd.ome G,-,-)

2l<

t,'

1et.ha7'1P,, lL,l"L

EKINCI

ALTINBIIEK

FoSEYIN

_._l

MEHMEI

BEDRI BEKIR

BIRINCI

BNB

HOSEYIN BNB

GiiNdz

BNB

qELIK

CELALETTIN

a2.'r'

cEitlL CENGIZ cEr,tGiz

E,BNB

xrLr9
9EgEN

DENiz

HN

tKtz

zENGiN

OTCM

G0609

EYOP
9ETINERLI

o n.o"",

G0eL0

SELBES

NURi

HiKMET

n0sN0

HOSEYIN HtisEYltl

lzzEl

izzEl izzel

ES

J,B$9v9. J,B9CV9

9r1r

KELEAE|(

MUHirriN

KONcLJ

LEV6NI
TEMIZ

6zrtiR(

MEL|H

METIN METIN

124

NEZIH NEZIH

-r \a324t237 115 1?1??2???1

2::

toYLiioiiLU

Oz-r0RK
TEKiN

Er(s106LU

_' l

9ELIK

BEGE9 S,KESKiN KULELi 9EBl

TERZI TEYBEITIN

T6M

TGI

HULUS|
BELG|N

OLKO

ur,tlT
LJMiI

l:l

ILGENLI

ZEKi ZEKi

iiNL(

INCELEME TUTANAGI
Trabzon il knddna KonulanlF 156 hatur gizli nmandd daym, hib ve knntEini belinneyen gahsn idarcniz 'ijnra.iyc qalnal Mahallesi Muhldltdn kdt$ndaki lek kalt binann iJ inde biilt var qatrsDda elekh'k dir€dinin yarnda el bonbar ve C4 IBtayB nadde bulundnEu,pallaycr raddeyi Mehnet DEMIRTA$ isiali sansn sa*lad€r, bu $Ie patlaylc'lad bn srsubaylnrcnil etriEini, a) ihbdo kiti. adresola6h Mitha$ata Caddesiile Sananyoh cadderinnl bnG$ili sokkra bulumn Kardak BalkENDn yaftnd,li lek kalll bina diye diesini nerenirn€k surelyle lhbardabullrmugtu. Bals konu ihbdh ilgili olalk iil t$,r ldkalanh'' ve bn ganslem evlerindeihbard! geqln El bonbalm elde edilnitlir. Dcvm eden gahtnalrda 15.06.200? teihinde ldmbul Cunhwiyd Bassavc riDD 20071536 say r Arora El Koyna yakalma ennno islinaden rshnbd Ennriinn Karipkasrn niifusuna L!.{rl S.Ji} Raci }l dan ogln qa!hn-1950 dogMru Muzrfer TEKN isinli $hs1n liniz KdAkby ileesi Aijzlepe Sehti Dt Erqik Bahdr C&rleti A4dnl adEsl.yapll.n.ranadar M:2/lJ say,h ' (l) ader Laltoll IIITACHI ]trodtl rrTs.r21260H9AT00_SN, incelemek iiaF b e . r . r o l a h l / d p 1 e o i l m \ o . ' p . e e E e r !i I t t ' o n h . ) 0 0 7r h r d e L M b ! . 0 . A " r Ceza MahlesiTeknikTakipNo:2007/669 eyn ircelenekaram Soru$uma No:2007/1516 islinadcd ishbul Enniyct \4iidnnirln 8ilsi hlen Sube Mndijrltigtn€ ihajl al@ak iirere g6hdeiilb4 olup, rl'nd ibajlann rizerindcyaF.imr incelemede:

-MEVCUT DO5YALAR
-M*ctrt Dosyalar/Videolar /1 MT mpe isimli sdrij n dosya$ jgensindeDm$tly Saldmt ve Cubhuiyet Gdclcsinc ydnclik sxl.Lrr sonucu olayla baElmhl' olabileeli 'l!KN' FLA$H TV deEedendirile€k goz allana alrnan Muiiir in olay som' ogradDdaSiSLER BULVARI isnnli p$gnnda konuind olMk gdzaltltualdlma siiEcmn anlaihF pDgrmdan gd inlller Dosyalar/zllRAR DosYAl^Rl/bykatrb.anftitrghd€ngrrder/ vc tbirbitirgi 200? Nisa.-Mayr Arlxnda Tiirkiyenin blzr illdnde yap m Cmhuiyet Milingl€ri oldak iabir edilcn itlcrindc Mnzaifer TEKiN in kendi rcsbinin de An}da / TddoEaq ve Ihii Milinginden rcsinnuh buhnduiu, Mevcnl DNyrlrr/ PDF DoSYALAIU / iccrisindcToplm 5 EdetAdoleReader dosydm bulMu! re Sifreli a9llna$i9in 9al$nalar dost.l,r oldriu i9i. agllrmamfolup, dos'€lann - Mdcut igerisinde Topld 3 ADET Dosyalar /IOIVIIRPOINT DOSY,\LARI PowcrPoinr dosyar bulunnui olup, dosyakr agrlmah$t1i dosyalanna9{ndl itin devm €tr.€krcdn. tal,tnald

-slLrN tg DOSyILAR
-Silinnig Dosyrlrr,/r&ord Dosyaltt -NE\4N KUTLAMASI ( UlLNal Dsemenlik Bayrmfnr lradfl bn Eocuk balam,na "Balon Bayr.Dl' gcvimoye tal"ryorlar. Ulann.salar "Balnnsrl'k BryrrnDa'i -silinm\ Dosyalar/POWERPOINT DOSYAL RI iEerhinde todm s0 adet porerpout dosyas bDlmu! olup dosyalar aqnamanrttr. dosyalann aq dal i9in !.I'!malar d*m -Sili!n\ Dosyrld/zlPRAlr DOsYiLAltl iqclhindetopld 5 ad€t zip cdilm\ ve iqenligitrde dosyala bulunan klasorler bulLNnut olup, dosyalrn ag nat igin tal"nrltr

c'J-

UNALLOCADET_CLUSTER CLUSTERJE:p.rt 1/ UNALLOCADFI

- l t r a l l o c , r e dn v . s 4 3 . ] . 1 P ( . . . n i d o r r , e . r o . \ r e r e r n K N i n I n e k | |A " \ e r cl , qckinmholdus! Fsinler Veli KllCa'K Gimli qah$n elini ,1perk.n -Un.lloc.ted Clusters-5726.,rc isinni dosla iqefti e gdz allm almlak mablenece lululldm tanNltrd& olan Oktay YILDIRIN{ isinli tah rcsninin bulundulu,ile ilgili
Cl{st'e*/lltimc ,."h,si ilc .ld. cdilcal.r is;ali dosy. igensinde igin sdsie len ln.r eabalar, xlahdadevlel olanaklen'n biEr "arpalk" haline ber sor ! am|rr'). u b i f a J i J l e n n rd n l a u . g d g r db a rd ' l r n d a l i. '...'

B O L U M :I I ( ( 3 ) .P O L I T I K A ) .H E D E F , 5Y O N T E I V ' I ) ) 4 BdLiiM: flr ( (6).oRGANizAsyoNPLANI zasyon panr agaa,daki birimlerden Lobinin organ olu9maktadtr:

ve 2).AEgtrma BilgiToplama 3).Anaiz ve Degedendime ve 5).K0lt0r Bilim ve 7).lletigim Prcpaganda 8).Hukuk 9).UluslaraEsr lligkiler 6/1). MERKEZ, 6/2). ARA$TIRI4A B|LGI TOPLAMA, VE 6/3). ANALIZVE 6/6). DEGERLENDIRME, EINANS T|CARET, 6/4). VE 6/5). KI]LTUR BILIM. ve T,?). |LET|$II"1 PROPAGANDA, HUKUK,9/9). VE 8/8). TEORIVE SENARYO, ILI9KiLER ULUSLARARASI ) 7/c). 7/a).ELEI4AN PRoFlLl, zb). BIRIM BASKANLARI, BOLUM: ((7).KADRo, lv EOLlrMr TJC4RJ KOPRU PERSONEL, V8) FiNANS e/a). FAATIYETLEBJ, SJRKET 86).VAKIF FAALIYETLERD BdLtJM: vI (9). GENELDE6ERLENDiRI.,IE, BOLUMT 10). SONU9VE Vll yazrlarn !nd!du goriilmii$ davam altrnda olup detayh incelem€ler 0NERILER) b! ls bu inceleme turanagr ra€nmrzdan tanzimLe lmza!anmr9nr.1 2007 8.06 INCELEMEYI YAPAN Tem.9b.Md.Gdr.

iNcEr-FME TUTANAdI
Trabzon il Jddma KonulanlE 156 lftnr sizli nundadan aBys. isin ve kinliEini belinmeyen rah$n idareniz "L'nmniyc Caknak Mahallesi Muhrarl{Dm la$Nrndali tek tath bimnn dnnndebiifc vd 9at&nda clcklrik diEginin tMda el bombs' rd C ,l padayq nadde bulundulu, patlay'ci naddeyi Mehhet DEMiRTA$ isibli iahsn sakladE! bn sahsapallatlcdd bn Aslslbath lenin etilini. ayor ihbml ki$, adJes old.l MithaipagaCadd€siile Saanyol! Caddesinnr bnleiigi sokalta buldd Kddak Bllrkqsfin ydnDdati tet !at! bitu diye adresininellerlimek sueliyle ihbaldabulLnmuitur. Baise konu ihbarla ileili olaak Oktay YILDIRIM, Mehnet DEMIRTAS ve Ali isimli lahrlar 13.06.200? gnnfi yakalann4, olayla hagldls oldldn YILDIRIM deEerlddnibn, asle. islanbul ili Eninonii ilgesi Katip Ka$n nanalbi nnturm kaynl! Salih Raci ve Handan oglu 1950 Canrn doiunnu Muarcr Tckin isinli Sahs,Istanbll Cmnuriyel Batsavcrl{nnn15.06.2007larih 2007/1536 r kdama istinaden ve say iliniz K!d&6y Gi'ztepeDR. Erynr saddcsiBahai apan'nan1 no:2t13 s)rh adresindeyakalmdak gdzahm almD, yap an armada cldc cdilen vc |ahsa air olm (t) bi adel T€lsin Sim k l (Seii no: 8990027167110s53329) !e bnndrzdan iunaralandnlm (16) adelCD 4erisi.de say hlanbul 10. AEr Cea Mahkenresinin 16.06.2007 taih re Tek.Tal.No:2007/668 ' kaidna islinadenyaprlanincelenede: (l) nolu CD iqerninde, Rtv58 isimli ycrcl kanrlda G{JNDDM isinli, Mehmet AKISOCLU progiandr konuk olarak ibnhin $a1in ile yaprld PI<K ve Bn$k trafindan hurlam'' projebn hakkrnda yaprlanrijponljD sijijntijleinin oldugq OnadoAu -(2) noh cD iqerisinde,Rt!58 isnnli yeFl kanald! GaNDEM isibli, Menmei AKISodLU lar,flndd hazrlamD progFnda konuk oldak ibDhin Sahinile yap m Ampa Birligi ve Uyun Ydal& hau{nda yapnanlbponajn edriinnilednin oldugu, -(3) nolu CD igerisindc,ailc rcsinlcrinin bnlmduln, -(4) nolu "ANADoLU'DAN DoaiAN cilNEii" isinli cD igerishde,Alalii* ve Cunhuiyei konBud, hrrlann,t belgesel teklinde lih oldDlu, -(5) nolu DvD iqorjsi.de, "M T' htuli tlasiir iqensindeFLASH Tv de 'ay,nldm Sisler Bulvd isinli SaygrOzliirk isinli sazetecinin olduEupDgrm! telefon aac lgr ile katle de Muzafer Tekin laranndan yap an Danflay SaldrN sorasr sduhm allmdr ile ilgili sorulansorulaircevaplamasgdrtiiiiileiiinbuluidugu (3) 9 adcrnedya dosycnn oldugu, -(6) nolu CD iscrisinde, (23) ynni u9 aderaile garnnlulenninbuludugu rcsin, '10s05 oRTODOKSKil,iSESi" isinli klsdr iterisinde, -(71nolu CD ig€risinder kilisede y@ek esmsnda Murfier d renleneo ayin stranda ve soua$nda toplu lekilde y.nen Teki! isinli gahsn da aFlannda bulundnlu. yanldnda bdl]m bir bayann elindc bulmduduEu ve nzrinde "Vatlmovcr (nwetler Cng Birlili [artkeii" y&11' kd$dlal seklinde bn objeyi sdsleerck poz vcrdili 9ok sayrdakirinin kat dlgl giJiiien resinla

-(8) noluCD iq€isinde,Coid Cerahnoblihde Haydd Baj itranndm diizenlenen "Uluslar da! Milli Ekononi Modeli Kongrcsi istlnbul isinli tongrmid ei'riintnlerinin oldugu. 05" (9).oluCl) i9dhnrde, BOSoldugu, .. (ore Savasn mlale -(10)nolu CD i9eisinde, NecnredrOzqelik inzalr hu rldnt (lI)nolucD\e sinde, oldulu, BoS (,2) nolucD iqe.isinde, olduiu, Bo;5 'tadyo guvcnkurulus (13)nolu CD igerisinde. sunu"blrlkl Poqepoint smmn igftisindc defa.liyet sdsteicn R.dyo Civcn isinli radyo kamhnmr.ntmnn yap dgl' I(KTC' "Ad1Ycncn dn isinli bclccsclin -( 14)noluCD igerisinde, oldugu,

-.

l

ZOOMnarkaMadcni. kurulm piogIml&mn olduEu, 1l 5) noluCD iqensinde,

1-MUzoAsK,isT DosYAsI icERisiNDE:
30 ACUSTOS2003 WORD DOSYASI: 35 satfadanibmt gizli ibd€li (ARA EARP oKULU 2003- 2oo4EdiTiM ytLI A9tLt$ ToRENioNU$MA Noru( EYLiiL 200) 13 efadan ibdd gizli ibanli 2oo3 YILI L{TILIM oRTAI.I-ldl BELGESiNDE(KoB) AB'y[ uyuM qERqEvEslNDE TURKII?DEN yAptLMAs] 2003 YILI KoB ISTENEN HUSUSLAR AKP I IUKUMETININICR{ATLARI batlth yzr VE 2003YILI KoB iLE ooSTLANDDRRUoRU: l8 sayfaddibarct sizli ibdeli 2003 YILI KOB VE OOSTLANDER RAPORU'NDA AB'YE UYUM CERCEVESINDE l a R K l y t D t N y A p l t M A r l l J l r N r N l l L 5 u s t A R \ ! A n . t H L [ , r : M Lt N r \ ICRAATLARIbaslkll vazr ibmr 2003YILI KOB iLD OOSTLINDER RAIORU (gergeklcttirilcnler):5 sal.fadan gizli ibaeli 2003 YILI KOR vE OOSTLANDERRAPORU'NDA AB'YD UYUM qERQEVESiNDE TURKiYE'DNNYAP]I,MASI iSTENEN IIUSUSLARVE AI.? EI'LI,fuDTININ ICILAATLARI(CLRCE(LESdRiLENLER)blrl h ydr 2003\,rLI KoB 6zET GERCEKT-E$ TiRiLDNLER: 3 sayfadm ibder gi?li ibarli 2003 yll,t KATILTM oRTAKLtdt BELGESiNDE(]]({]8) AB yE uyuM CERCEVDS]]IDE TURKjYE'DEN yaprl-MAsr iSTENEN HUSUSLAR vE AKP UUKUIVGTiNIN JCfu\AILARI (iJZETGERQEKLE$TiRiLENLER) bAgI*! YAZI AKP.YASA: 2 sayfadan ibarcr gizli ibarcli A(IP HUKUMETi TARAFINDAN GERCEKLESTIRiLEN IRTICAI NiTELiKLI YASAL DIiZENLEMELERba$'khyur ASK.r.rnp:dosya aqnrtor Ba$rdatr h,Dcrler.28.07: sayfadmibaEt sizli ibdeli BASINDA YER aLAN 18 HABERLBR HAKKND KONU$MA NOTU basl*Lyaa

prognn2l.ll:

? sayfadanibarer Cizli ibaieli KALKINMA VE DEMOKRATjKLE$ME

PROCRAMINN DE6ERLENDiRiLMESi bx$*l' Fz1 oldugu srirnlniil igenginde: ''. ..( I )Tiirk Si lahl Kuwetlei nin bnl ik ve biitiillijliine ydnelit faaliyell€rekd!! kesinve katuh gerekli ledbnkn al,rnrlL (2) 28 $ubal dtueninin giindcmcgcrtilcrck lnrk Silahh Kuwetleli'ni yrpratna k@pmyasnda kulla.rlbasna karil siyasikadrove kigibne polemik igine gimeden. n ihkdos ve l,ncelikrebu niicaJdienin iqine C!fthdlbatter dd d.]?il edrnesi,e (6) Bu ncdcdc hcn poliiik hcn dc bukuki 9$tevcde almcak ledbirlerjn loordinefi bn tekilde yiiliiriilnesini sailayabilccek,udanlardan oluFn ijzel bir yapnmata Cidilnesilde, hedefaLm pdsonelehutuLi dskk slihnflalnda laydaniitald edilnektedir. $c(lindc bilgiler iq*digi giiriilnn$iir PmsraDn D€Eerlcndiriln6i08.07: 7 sayfadmibarel eizli ibmli (ALKINMA VE DEMO(RATIKIESME PROOR,\MNIN DE6ERIENDiRILMESi bAgI*II YAAMiEENBi ''. ..Kd! Yonelitriileilgili olaraki Ycrel ydn€tihlerin giiqlcndirilnosi iCin gerekli tim .ntyasrl ve yasal diizerl€m€lerh serc.klertirilcccgi yursularnskid'. Merkozi yiinetinin: r'

Dlllligkiler, i9 Gjvenlik d$ndaki yetkilerini nah.lli idarel* dewlnesi, vali ve Ennitel Mndiiriiniin segimle gelnesi pbdamsltld(

(GtLlcydoEu'da A(lP'li ve DEIIAP h Beledile batkMld'na ikveten AKP'li ve DEEAP'I] Vali ve Enniyel Miidiirleinin setilnesi) konmlonn B! degitiklikldn aynl'kq1vc b.lncn odaklel. inicai akmlmn faaliyederinin goEleglilebilecegi ve ,nrrdn gdpladn tdl4ndl.rflm uyguD bir otu seglaJabileceli
delerlendnihektedn..... (2) 28 Sub3t ddneninnr giindcne gernilcrck 'fr:irk Silahll Knwedditi kanpanyasDda kullan masma kd siyNi kdro vc kidlerle polehik i9ine mrlnk nse !e dncelikle bu Diicadelennr igine Cmhubaskan'nD darlil $.tlind€ bileiler iqodiBi s.iriilmii$iir nk'ta Asker Gilr.elcndirilnrcsi hnXiik har f DIKDY.KISA 22.0?: 4 eyfadan ibdeli IRAK'T ASKI]R C6R!VLENDiRiI,MESi iLE ILGILI POLiTiK ASK!RI DURUM DE6ERI,ENDiRMFSI(TEMMUZ 2OO])balI*II )uI

SAYIN KU\''VET KoMUIANININ MiLLi ctlvDNlfi< KURULUNDAyAprIdI KO: 13 sayfad$ ibaEr eizli ib.rcli SAYIN KUWET KOMUTANTNN MILLI CUVENLiKKIIRULUNDA YAPTIGIKONU$MAKONULARIjEYLUL: basl*h yaa TeD!l!i21.07: l0 sayfadan ibdel gizli ibdeli ls-]6 TEMMUZ 2003 TARIHI"ERiNDE BA$KANfNIN REFA(ATLERiNDE]'NCi. SAYIN GFNEI,KURMAY Srtrtrt 2'NCi. 3,NcU vE EcE oItI]U KoMU'IANLARI iLE NATo GiJNEYDo6U MU$TEREK K, HARP ( DDMILERIK. VE DONAMA KOMUTANI iLE YAPILAN CORU$MELERDEI]LKD SORLTNLARI iLE ]LCiLi VURCULANAN HUSUSLAR (.1.Sayf.: S!yf.d! dip.ot ohr* 1'rOu.lbDnih FIRTINA D Ois F*zi TURKERI Cmhubatkml, TBMM iltclcri, Bakanlklar ve Yiiksek Yag' Orgadd ile ilirkild yete i dnzeyde bilgilendt€r€k,lroblemli olnah ve Cunhulbltkn ananlnda ve yeiennce i.onulald.dsreEive dense ( l )rr) unsuru ohN sglaDnahdr. 2. Sayt!:Slyfldr dipnolol.r,k ''' Ory.llurrit TOLON

- ozel (uwerler pesonelnnrdururu sorsuldnahdtr.(q) H l(llneri iindilik TSK'brni a9*9a kdlNM alna cesdelini gosletndekte, kdlotua kar91 zaban zrnan .'vnekteve konula kadenosiile iyi iliskile. igensinde ohu oldukle izleninjni vemeyegahinatradf. (1) 6nndiizdeki I 1.5 seno igindc aok ndikal kl8rld albal veya kadeE rar olnal

Hnkiihet yol alnaktadtr.Dcg\!tue tanlanfl bulnamr lumdr Bu hiiknneGn halk'n tlrnidininkalmmar lazmdtr.(F) Bu hkinorin diirnnceleri cski diigrcele nin devmrdrr. $diaia dayal bn devlet dllsunelind€l€r. ampa Btlilini bu anaglskulllmtorlar. (6) (q) Barbakd ile o2€lgodrinclcidchakarci chek lazndr, Rbldh bn yerevarsbaytz. BoM re ekonosik kaqlarla Tii.liye Cmhudyctinin rcmcl nireliklerinnr bozulnas, AFca YOK Bajka.r istanbulUdvesiresi Rekbrn gibi Laik kesimin otuli gele.lcii (C) desteklemelidn,2iyarctedilndidn.

-Medya Pato.lan denelin altxE alnnalldtr G) -Ba$r itinde iyi olanltrr kullannanlz lazmdtr.(C) -Yalnnas isrcdiAiniz ko.ular MCK'nda siindene setinhedeli, Balbalm CnLu Kh.nadaver enilftk gnri4he yaprlnaldr. (T) (aadrma -ibplma 1'as$ laps.nrnd eirDek jsreyettdjn sarsft psikolojilbdk,r devan etrinnekrn. 0) -Bdlgede KDP veKYB liderlei ile gdn$eler sindnrnlnelidir.(A) daliftak iain

-Kenalizn'in Tnrkiye'nnr seli nesine engel oldlgu ikridi AK!'liler son deEcede sisrenatik sekilde Washingron'a az iki haftada yapllm zi'€fttlab snrekliolank bir ve en bn Erdolan n dan$man' Zapsubu konudaiab yel(ili olarak,dzellikl€ etiglendimekledirl€r. volforigilebir€bnkonutnaktadtr.... igqdili gonjlnritdr. bilgiler $eklinde sosyaletkil€ri: 2 sayfadan ibarctbarl&sr yazl SiILEYMANiYE OLAYr SONRASI lilR(lYEnitr krrk poritik$: 5 sayfadmibaEr CJZIi ibdEli S'LETMANiYE OI-AY] SONRASI TURKIYE'NiN KUZEY IRAK POLiTiKASM AMERIKA bat&h Ali ERKumayAlbaySt{. veU/A As,i\,$ Md iualr SiILEYMANIYE oLAYI soNRAsI TiJRKiYEtrtu krlk politikostl.0?: 7 sayfldan ibad gizli ibaeli SULEYMANiYE oLAYt soNRAsl ToRKi\€' NiN KUZEY IRAK IOLiTIL{SI vE AMERiKA blthk! AIi ER Kuftay Alb.y Sli. ve U/A As ilt $ Md inalr s ibml gizli ibeli SiILEYMANIYEoLAYININ DEdERLDNDiRiLMnSii sayfadan 2|](]3 SI:]LEYMANIYE OLAYININ DE6ERLENDIRiLMESiTEMMUZ IO VUI
ibarer cizli ibaEli ULKENTN CENEL clDl$ATI $uRA KONU$MA NOTU : 9 sayfadan (01 AGUSTOS2003)barl*I yaz igengjnde I tlzERiNDE KONU$MA NOTU " ...irriqi kadrolalna yap nrakladtr. yosiI sem ayesiiglend hekied ir. ni ctononik dumu diizlmesi bunlann ekononik gllcii cllerhd€ iulnas !e ekononik de anna' mlablna sclii. elglerinin ...kenalim e kartl qlknhasl konuladndaakp hiikiinelinin desiekl€mesi bn polilik ol4ah labul edilnir gdriime*ted jr olaylan bu iklidd &jneftinde yatad'k ..larihin higbir doneninde yliand,!,dt .. .senelkumay bstkd ile rahir srup diye o.duyu ikiyc biilmek islediler, grkdldak istism! edilnesi, onaya .. pani itindekibolnnheteelleri$lihasasnokialann yolq tinivefit€ r€klorleri, sivil toplrm kurulurlan. nuhaleiet pariisi ve dider kili ve ku.ulutlardan.anri denokialik davian$kra lcpki sdslerenldin desteklmesi ve $eklindebilgile.iqerdigi