Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme

…Bir Önceki Ders
Bilgisayar Destekli Öğretimin Tarihsel Gelişimi  Türkiye’de BDÖ  Bilgisayarlı Eğitimde Etkin Olan Kuramlar  Bu Kuramların Öğretim İlkeleri  Bilgisayar Destekli Eğitimin Dayandığı Temel İlkeler  Kuramların Öğretim İlkelerinin Bilgisayar Destekli Öğretimde Uygulanması  Bilgisayarın Eğitimde Kullanıma İlişkin Plan

…Bu Ders…
 BDE’nin

Uygulama Biçimleri  BDÖ Yazılımı Kavramı  BDÖ Yazılımlarının Türleri  BDÖ Yazılımlarının Türleri ile İlgili Açıklamalar ve Örnekler  Yazılım Değerlendirme Türleri  Eğitim Yazılımı Geliştirme Aşamaları  Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesinde Temel Ölçütler

BDE’nin Uygulama Biçimleri
 Öğretmen,

dersi yüzyüze yöntemle sınıfta işler. İhtiyaç duyan öğrenciler için konuyu bilgisayar yardımıyla öğrenme fırsatı sağlanır. (Özel Öğretmen)
dersi yüzyüze yöntemle sınıfta işledikten sonra değerlendirme çalışmaları sınıfta bilgisayar yardımıyla yapılabilir.

 Öğretmen,

BDE’nin Uygulama Biçimleri_2
 Öğretmen,

dersi yüzyüze yöntemle sınıfta işledikten sonra, sadece alıştırma ve uygulama çalışmaları bilgisayarla yapılabilir.
tamamen bilgisayar yardımıyla öğretilebilir. Öğretmen tartışma yöntemi ve denetlemeyle öğrencilerinin öğrenme hatalarını düzeltebilir.

 Konu

BDÖ Yazılımı Kavramı
BDÖ Yazılımı: Öğretim sürecinin bilgisayar ortamından yürütülmesini ya da bilgisayarla desteklenmesini sağlayan bilgisayar programlarıdır.
BDÖ yazılımları, bireylere verilmesi gereken - beceri - kavram - davranışları öğretmede bir araç olarak kullanılır.

BDÖ Yazılımlarının Türleri
 Öğretici

Yazılımlar  Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları  Benzetim Amaçlı Yazılımlar  Oyun Amaçlı Yazılımlar  Başvuru Kaynağı Amaçlı Yazılımlar

Öğretimci Yazılımların Özellikleri
 Bu

tür yazılımlar öğretmenin görevini yapar.

 Bilgisayar

yeni öğretilen kavramları ve becerileri yazı, benzetmeler, sorular, tanımlar halinde öğrenciye sunar. bilgiyi sunar ve öğrencinin sunulan bilgiyi öğrenmesinde kılavuzluk yapar.

 Öğrenciye

Öğretimci Yazılım Örnekleri

Trafik ışıklarının öğretilmesi, ev kazaları gibi konuları ses ve görüntü desteği ile okulöncesi eğitime yönelik öğretim amaçlı yazılımlar haline getirilebilirler.
Okulöncesi eğitim alanında yapılan pek çok araştırma, matematik alanında özellikle sayıları tanıma ile ilgili etkinliklerde öğretim amaçlı eğitim yazılımlarının etkisinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları

Öğrenilmiş kavramsal ve işlemsel bilgilerin geliştirilmesi, uygulanması ve konudaki yanlış anlamaları ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmış bilgisayar programlarıdır. Öğretmekten çok öğrenilen konuları uygulama ve pekiştirmeyi amaçlayan yazılımlardır .
Destek materyal olarak kullanılabilirler. Öğrenmede kalıcılığın sağlanmasında oldukça etkilidir.

 

Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları Örnekleri
 Trafik

ışıkları öğretildikten sonra tekrar ve öğretim amaçlı yazılımlar aracılığı ile çocuklara alıştırma yapma olanağı sağlanabilir.
eşleştirmek, uygun bitkiler seçmek gibi mevsim konusuna yönelik çalışmalar yapılabilir.

 Giysi

Benzetim Amaçlı Yazılımlar
 Benzetimler

doğal ve gerçek ortamların, bilgisayar ortamında sanal olarak yaratılmasıdır.
zor ya da olanaksız olan bir olayın deneyimin ya da deneyin bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır.

 Sınıfta

Oyun Amaçlı Yazılımlar

Oyun formatını kullanarak öğrencilerin ders konularını öğrenmesini sağlayan ya da problem çözme yeteneklerini geliştiren bir problemdir. Eğlenme teması üzerine kurulmuş, eğitsel ve gerçek mesajı gizli yazılımlardır.
Çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma ve etkinlikte bulunma, psikomotor becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Yazılım Değerlendirme Türleri

Geliştirmeye Yönelik Değerlendirme - Tasarım ve uygulaması tamamlanmış bir yazılımın, başta öngörülen yazılım olup, olmadığını, değilse yetersizliklerini belirlemeye dönük bir kalite kontrol sürecidir. Seçmeye Yönelik Değerlendirme - Mevcut yazılımlar arasında tercih yapabilme, uygun seçenekleri belirleyebilme amacıyla yapılan yapılan değerlendirmedir.

Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme

Öğretmen ve öğrencilerin yazılımı kullanımlarının değerlendirilmesi Yazılımın öğrencileri ders hedefine ulaştırma derecesinin değerlendirilmesi
Öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılacak yazılım destek materyallerinin değerlendirilmesi

Eğitim Yazılımları ve Değerlendirme
 Eğitsel

yazılım türlerinin her biri farklı özelliklere sahiptir. özellikler eğitim yazılımlarını değerlendirmek için ölçütler geliştirilmesinde kullanılabilirler. yazılımlarının değerlendirilmesinde değişik ölçütler ve özellikler işe koşulabilir.

 Bu

 Eğitim

Eğitim Yazılımı Geliştirme Aşamaları
 Yazılımın

kullanım amacı belirlenmelidir.

 Öğrencilerin

yaş, sınıf ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. hedef davranışlar belirlenmelidir.

 Kazandırılacak

Eğitim Yazılımı Geliştirme Aşamaları_2
 Öğrencinin

ilgisini çekecek öğeler kullanılmalıdır. soruları hedef davranışlarla uyumlu olmalıdır.
ve öğretmenler için kullanım kılavuzları hazırlanmalıdır.

 Değerlendirme

 Öğrenci

Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesinde Temel Ölçütler

Öğrenci düzeyine uygunluk Öğrenci kontrolü Açık yönergeler

Güdülenme

 

Gerçek dünya modelleri
Teknik özellikler


Güçlük düzeyi
Kullanım kolaylığı

Kültürel farklılıklar

Öğrenci Düzeyine Uygunluk

Yazılım tarafından öğretilen kavram ya da beceriler hedef kitlenin yaşına uygun olmalıdır. Öğretim yöntemi hedef kitlenin gelişim düzeyine uygun olmalı, gereksinimlerine yanıt verebilmelidir.

Öğrenci Kontrolü

Öğrenciler yazılımı kullanırken içeriğin akışını ve etkinlikleri denetleyebilmelidirler. Tüm denetim yazılımda olmamalıdır. Öğrencilerin sunulan seçeneklerden tercih yapması ve etkileşimde bulunması sağlanmalıdır. Öğrenme hızını öğrenciler kendileri ayarlayabilmedirler. Öğrenciler, herhangi bir konudan istedikleri zaman çıkıp, diğer konulara geri dönebilme şansına sahip olmalıdırlar.

 

Açık Yönergeler
 İçeriğin

öğrenilmesine yönelik tüm yönergeler, yapılan yönlendirmeler ve sunulan bilgiler açık ve anlaşılır olmalıdır. kitleye yönelik olarak yönlendirmelerde sesli anlatım unsuru kullanılmalıdır.
ifadeler kısa ve açık olmalı uzun cümleler kullanılmamalıdır.

 Hedef

 Sözel

Güçlük Düzeyi
 Hedef

kitlenin bilişsel, fiziksel ve dil özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. yeni bilgi ve beceriler, öğrencilerin önbilgilerini kullanabilecekleri bir düzende verilmelidir. yazılımın güçlük düzeyini kendileri ayarlayabilmelidirler.

 İçerikteki

 Öğrenciler

Kullanım Kolaylığı
 

Bağımsızlık duygusu vermelidir.
Yazılım mümkün olan en az yardımla kullanılabilmelidir. Yazılımın menü ve işlevleriyle ilgili ek bilgiler ve görsel anlatımlar yer almalıdır.

Ekrandaki nesneler öğrencilerin fareyi kullanarak etkileşimde bulunabilmesine olanak sağlamalıdır.

Güdülenme
 Öğrenciler

hata yaptıkları zaman bu hataların nedenleri konusunda bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidirler.
için sadece metinler değil, ses ve grafik unsurları da uygun şekilde kullanılmalıdır.

 Geribildirim

Gerçek Dünya Modelleri

Eğitim yazılımlarında kullanılan nesnelerin ve diğer unsurların gerçek dünyada somut karşılıklarının bulunması gerekmektedir.
Nesnelerin ölçüsü ve renkleri gerçek yaşamdakiyle benzer olmalıdır.

Eğitim yazılımları reklam unsuru içermemelidir.

Teknik Özellikler
  

Eğitim yazılımının bilgisayara yüklenmesi kolay olmalıdır. İstenen ekranlara ulaşmak çok fazla zaman almamalıdır. Menüler, kullanılan araçlar tüm ekranlarda aynı işlevi yerine getirmelidir. Yazılımın içinde dosyalara öğrencilerin bilerek ya da hatayla ulaşmaları engellenmiş olmalıdır. Yazılım üzerinde çalışılan etkinliklerin kaydedilmesine ve çıktılarının alınmasına olanak sağlamalıdır. Yazılım hem kişisel bilgisayarlarda hem de laboratuarlarda çalışacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Kültürel Farklılıklar
 Eğitim

yazılımı dünya kültürlerinin çeşitliliğini yansız bir şekilde yansıtmalıdır.
belli bir bakış açısı ve önyargıyla tasarlanmamış olmalıdır.

 Yazılım

Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme

Öğretmen ve öğrencilerin yazılımı kullanımlarının değerlendirilmesi Yazılımın öğrencileri ders hedefine ulaştırma derecesinin değerlendirilmesi
Öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılacak yazılım destek materyallerinin değerlendirilmesi

Öğretici Yazılımları Değerlendirme Ölçütleri
 

  

Yönergeler anlaşılır olmalı. Ön öğrenme ve deneyimler yeni sunulan bilgiyle ilişkilendirilmeli. Öğrenciye program içinde kendi isteğine göre dolaşma özgürlüğü sunulmalı. Tasarım ilkeleri, öğrenci düzeyi ve ergonomi göz önünde bulundurulmalı. Öğrenci kontrolüne izin verilmeli. Bütün ders boyunca güdüleyici olmalı. Uzun metinler içermemeli.

Öğretici Yazılımları Değerlendirme Ölçütleri

Uygun sayıda görsel malzeme kullanılmalı.
Öğrenciye doğru cevabı bulabilmesi için birden fazla cevap hakkı verilmeli. Yanıtlarda yazma yükünü minimuma indirmeli. Öğrencinin tüm yanıtları değerlendirilmeli ve dönüt sağlanmalı. Öğrenciler için performans kayıtları tutulmalı

 

Alıştırma Ve Pratik Yaptırma Yazılımlarını Değerlendirme Ölçütleri


  

Öğrencilere sorulan ve pratik yaptırılan sorular öğrendikleri konunun yeteri kadar pratik yapılabilmesi için yeterli olmalıdır. Soru sayısı öğrencilerin dikkatini verebileceği süreye uygun olmalıdır. Yazılım, öğrencinin yanlış cevapları karşısında doğru ve yeterli geri bildirim sağlamalıdır. Yazılım, çeşitli renkler ve ses özellikleri ile öğrencinin dikkatinin sürekli olmasını sağlamalıdır. Yazılım içinde bulunan alıştırma ve pratik soruları, ders konularıyla uyumlu olmalıdır. Soruların zorluk düzeyi gruplar içinde birbirine benzemelidir.

Benzetim Yazılımları Değerlendirme Ölçütleri
     

Gerçekten görülmesi ve denenmesi çok zor ve neredeyse olanaksız olan konuları içermelidir. Laboratuvar deneylerinden daha ucuza mal olmalıdır. Benzetilmiş deneyler ve deneyimler, gerçek hayata uyumlu olmalıdır. Benzetilenler, gerçek hayatta olan zaman kısıtlamalarından arınmış olmalıdır. Ders konusunun ve deneyin her yönden ele alınmasını sağlamalıdır. Benzetilen olayı veya deneyi öğrenci istediği kadar tekrar edebilmelidir.

Etkin Yazılım Özellikleri
 İçerdiği

dersin amaçları üzerine kurulmuştur.  Öğrenci özellikleriyle uyumlu olmalıdır.  Öğrenci katılımını ve etkileşimini artırıcı olmalıdır.  Öğrenmeyi bireyselleştirebilmelidir.  Öğrenciyi güdüleyebilmeli ve bunu ders boyunca koruyabilmelidir.

Etkin Yazılım Özellikleri_2

 Öğrenciye

olmalıdır.  Öğretim ortamına uygun ve öğretmeni destekleyici olmalıdır.  Öğrenci performansını doğru ve uygun şekilde değerlendirmelidir.  Öğretim tasarımı ilkeleri gözönüne alınarak geliştirilmiş olmalıdır.

dönüt sağlamada etkin

Ödev Yönergesi
1.

Eğitim yazılımını kısaca tanıtınız. (Hangi etkinlikleri kapsadığı, nasıl bir işleyişinin olduğu) (Eğitim Yazılımının Tanıtımı)
Seçtiğiniz eğitim yazılımının hangi tür eğitim yazılımı olduğunu gerekçeleriyle açıklayınız. (Eğitim Yazılımının Türü) Değerlendirme formuna göre yazılımın değerlendirilmesine ve kullanımına ilişkin görüşleriniz. (Yazılımın Değerlendirilmesi) “Değerlendirme Formu”nu eksiksiz doldurup, raporunuzun arkasına ekleyiniz.

2.

3.

4.

Ödev Yönergesi


 


12 punto büyüklükte Times New Roman yazı karakteri iki yana dayalı 1,5 satır aralığı Kapak sayfası (Kapak sayfasına numara verilmeyecek)

Bir Sonraki Ders…
 Öğretici

Yazılım Özellikleri  Öğretici Yazılım Örnekleri  Öğretici Yazılım Ekran Özellikleri