P. 1
Cennetin Özellikleri

Cennetin Özellikleri

|Views: 5|Likes:
Yayınlayan: abu1hasan
Cennet hakkındaki sözümüz -Allah Teâlâ'nın izniyle- O'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratan Allah Teâlâ ile Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette geldiği üzere, cennete giren ve ayakları cennet toprağının üzerine basan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri hakkında olacaktır.
Cennet hakkındaki sözümüz -Allah Teâlâ'nın izniyle- O'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratan Allah Teâlâ ile Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnette geldiği üzere, cennete giren ve ayakları cennet toprağının üzerine basan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri hakkında olacaktır.

More info:

Published by: abu1hasan on Sep 24, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

Sections

CENNETN ÖZELLKLER

[ Türkçe ]

!"# $%
] & # '()* +,-) [
Muhammed b. brahim et-Tuveycrî
./012)# 3+4#/&5 6& 789
Terceme: Muhammed #ahin
:/; : <4*= 3(>? 6& 789
Tetkik eden: Ümmü Nebil
@A#/? : B+CD EF

Rabva Semti slâmî Dâvet Bürosu-Riyad
G*H/)# !H78& I1&/)*& J*+)*"# +K1;L I1K7() ML*@2)# N2OP#
1429 - 2008


1

• Cennet: Allah Teâlâ'nn, âhirette, îmân eden erkekler ve îmân
eden kadnlar için hazrlam! oldu$u selâm yurdudur.
• Cennet hakkndaki sözümüz -Allah Teâlâ'nn izniyle- O'nun kitab
Kur'an- Kerim'den: Cenneti, cennet nimetlerini ve cennetlikleri yaratan
Allah Teâlâ ile Kur'an- Kerim ve sahih sünnette geldi$i üzere, cennete
giren ve ayaklar cennet topra$nn üzerine basan Muhammed -
sallallahu aleyhi ve sellem-'in haberleri hakknda olacaktr.
• Cennetin en çok bilinen isimleri:
Cennet, zâtnda birdir ama sfatlarnda türlü türlüdür.Cennetin en
çok bilinen isimlerinden bazlar !unlardr:
1. Cennet
Nitekim Allah Teâlâ cennet hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ ! " # $ % & ©' ( )
* + , - ¸¶ µ ´ . / Z
] HQ# R*>!)# IS1T : & ' [
"(te bunlar, Allah'*n (koydu$u) s*n*rlard*r. Kim, Allah’a ve elçisine
itaat ederse, Allah onu, alt*ndan *rmaklar akan cennetlere ebedî
kalmak üzere koyar (yerle!tirir). (te büyük kurtulu(, budur."
1

2. Firdevs cennetleri
Nitekim Allah Teâlâ Firdevs cennetleri hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ ! " ¸ ¶ µ ´ # $ % & Z
] HQ# UVO)# IS1T : + , - [
"Îmân edip iyi davran*(larda bulunanlara gelince, onlar için
makam olarak Firdevs cennetleri vard*r."
2

3. Adn cenneti

1
Nisâ Sûresi: 13
2
Kehf Sûresi: 107

2
Nitekim Allah Teâlâ Adn cenneti hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ j i h g f e d c b a ` _^ ] Z
] W*2HQ# X IS1T : YZ [\ [
"(Ey Peygamber!) (te bu (Kur'an, sen ve kavmin için), bir zikir ( ve
bir !eref)dir. #üphesiz Allah’a kar(* gelmekten sak*nanlara (takvâ
ehline, nezdimizde) güzel bir âk*bet vard*r. (O güzel âkibet,) kap*lar*
yaln*zca kendileri için aç*lm*( olan Adn cennetleridir."
1

4. Ebedîlik cenneti
Nitekim Allah Teâlâ Ebedîlik cenneti hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ J I H GF E D C B A @ ? >
L K Z ] HQ# W*]/$)# IS1T : . / [
"(Ey Peygamber! Onlara) de ki: (Size anlatlan) bu (cehennem) mi
daha iyi, yoksa (Rablerinden korkan) takvâ sahiplerine vâdolunan
ebedîlik cenneti mi? Oras*, (amellerine kar!lk olarak) onlar için bir
mükâfat ve (âhirette dönecekleri) bir var*( yeridir."
2

5. Naîm cennetleri (nimetleri kal*c* olan cennetler)
Nitekim Allah Teâlâ Naîm cennetleri hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ n m l k j i h g f Z ] HQ# W^_) IS1T : 0 [
"#üphesiz îmân edip güzel davran*(larda bulunanlara, naîm
cennetleri (nimetleri kalc olan cennetler) vard*r."
3

6. Me'vâ cenneti
Nitekim Allah Teâlâ Me'vâ cenneti hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ ¶ µ ´ ! " # $ % & ' ( © Z
] HQ# I7`>)# IS1T : 1 2 [
"Îmân edip güzel davran*(larda bulunanlara gelince, onlara
(dünyada) yapt*klar*na kar(*l*k olarak s*3*nacak (ve misâfir kalacak)lar*
Me’vâ cennetleri vard*r."
4

7. Selâm (her türlü istenmeyen (eyden selâmette olma) yurdu

1
Sâd Sûresi: 49-50
2
Furkan Sûresi: 15
3
Lokman Sûresi: 8
4
Secde Sûresi: 19

3
Nitekim Allah Teâlâ Selâm yurdu hakknda !öyle buyurmu!tur:
[ W V U T S R QP O N M L K Z
] HQ# E*@Da# IS1T : 6 7 8 [
"Onlar için (kyâmet günü) Rableri kat*nda Selâm yurdu (cennet)
vard*r. Yapmakta olduklar* güzel davran*(lar sebebiyle Allah, onlar*n
yard*mc*s* (ve koruyucusudur)."
1

• CENNETN YER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
[ } | { z y x Z ] J*HS#b)# IS1T HQ# : 9 : [
"Gökte de hem r*zk*n*z (rzknzn vesileleri), hem de size vâdolunan
(ey (cennet) vard*r."
2

2. Ba!ka bir âyette !öyle buyurmu!tur:
[ i h g f e d c b a ` _ ^ ] Z
] J*HQ# 3`!)# IS1T : cd c[ [
"Andolsun ki (Muhammed) O'nu (Cebrail'i) gerçek sûretinde bir
defa daha (yedinci semâda bulunan) Sidretu’l-Müntehâ'n*n
3
(Sedir
a$acnn) yan*nda görmü(tü. (Takvâ sahiplerine vâdolunan) Me’va
cenneti de onun yan*ndad*r."
4

3. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) *& 6?e 6?
f
g h
g g
fi jk)# E*]FL lmn)1TSL g
o g g
g p g
g
f f
qnK *n_r W*n, lW*sn?S E*%L lI
g
g g g g
t u
g g g g g
g g g
fi#
F
g
)# mn(v7H W
h g
p
f
h
p
h n B+CT w /A*4 l!`
f f
g g
f
g g g
g
o fi# F
g
F w x(A L
g f
g g h
g
y 7)L z2)# m{S
f f f f f
g
p
o
h
*nV+
g
. *nH #1)*n]
g
p g
|1TS
g
p g
fi# ! n] }~)bn& •*n!)# nC!D jyF
g g g
f
g
f
g !
o g
p
p |*
g
: 5
f
n)# w W
h
f
o n pi# *47nKF lnAS" n#*? !`
g g g g g
o g o
g
$ f f
g
g
8nVn!+& *? <2AS" B, lmn(+CT w 6H74*`n8n()
g h g h g g p
p g g p
g g g g g
f f
% h
f f f f f
f
n 8, *
g
g n 8>)# <& *
g o h
g g
n a#L R*
g
h
g
f
#&'y lGS
g g
f
h
(T
g
g
)# )1(>ny gi# 3n2)
h p h
p
g p
g
p F mnD'y l•L"/n$
g
p g h g
o g
h
f
n)# *nTL
h p
g
h
n FL l!`
g
g g
f
o n)# qnK
h g
h
n +/nK mn]1yL l!` p
h
g p h g g
g g
f
o

1
En'âm Sûresi: 127
2
Zâriyât Sûresi: 22
3
Sidretu'l-Muntehâ denilmesinin sebebi; yeryüzünden yukarya çkan ile gökten oraya inenin son
buldu$u yer olmasndan dolaydr. (Çeviren)
4
Necm Sûresi: 13-15

4
F /`$; mn!?L l68nr/)#
g
p g o
o p g h
g
g h
f
f
)# S*VnD
h
p
g
h n !`
f
o
g
((. ] .S*,C)# mA/vF [
"Kim, Allah'a ve rasûlüne îmân eder, namaz* dosdo3ru k*lar ve
Ramazan orucunu tutarsa, onu cennete girdirmesi

Allah'*n üzerine bir
hakt*r.
1
Bu kimse, ister Allah yolunda hicret (cihad) etsin, isterse
do3du3u yer olan evinde otursun ecirden mahrum kalmaz. (Sahâbe):
- Ey Allah'*n elçisi! (Bu müjde ile sevinmeleri için) bunu insanlara
haber verelim mi? diye sordular.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- #üphesiz cennette yüz derece vard*r. Allah, onlar* kendisinin
yolunda sava(an mücâhitler için haz*rlam*(t*r. Her iki derecenin
aras*ndaki mesafe, yer ile gök aras* kadard*r. Allah'tan istedi3iniz
zaman, Firdevs'i
2
isteyin. Çünkü oras*, cennetin ortas* ve en yüksek
yeridir (en fazîletli, en geni! ve en iyi yeridir). Onun üstünde Rahmân'*n
Ar('* vard*r. Cennetin *rmaklar* i(te oradan f*(k*r*r."
3

4. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
)# W
h
o n n)# )-r #&5 6?.8
h g
p g g
g
g
f
h
p
n j? mn;-nr J18 g
g g
p g h
h p
g
g /snC] #&'ny l8nnr/)# nO# h g
f
p g p g
f f
g o
h
g
R*sn+& I/nH/r w /n(@A m>n$D
g
g
h p
g g p p
$ f
f
h
g h g l y
g
8>n)# 0*n& 15 *Vnn& 2n(3!+
g o p
f
g
g g
g
f
p
g
h n W1)1_nn+y lR* g
p p g
g
f
: *n?
g
)b4 6? N+4F *5nHS *D7AL
f f f
g h g g g
g h
h
g
t
f
g h .. (( . ] W*Cr 6&#L 3,*6# mA/vF [
"#üphesiz mü'minin eceli geldi3inde rahmet melekleri ba(ucunda
haz*r bulunurlar. Ruhu kabzedilince (alnnca), beyaz bir ipe3in içerisine
konur ve h*zla gökteki kap*ya do3ru gidilir.Gökteki melekler: Bu
kokudan daha güzel koku görmedik, derler..."
4


1
Bu hak, ilim ehlinin ittifakyla Allah Teâlâ'nn lütuf ve ihsanyla kendi nefsine farz kld$ haktr. Allah
Teâlâ'nn bir kudsî hadîste: “Zulmü nefsime haram k*ld*m.” buyurdu$u gibi, hikmeti gere$i diledi$i !eyi kendi
nefsine haram, diledi$ini de farz klar. (Çeviren)
2
Firdevs, içerisinde her türlü a$aç bulunan bahçe anlamna gelir. Bu kelimenin aslnn, Yunanca,
Kbtîce ve Süryânice oldu$unu söyleyen âlimler olmu!tur. Ebu 'shak Zeccâc: "Kelimenin Süryânîce
oldu3undan emînim" demi!tir. (Çeviren)
3
Buhârî; hadis no: 7423
4
Hadis sahihtir. Hâkim; hadis no: 1304. 'bn-i Hibbân; hadis no: 3013. Abdulkâdir el-Arnavut, hadisin
isnad sahihtir, demi!tir.

5

• CENNET KAPILARININ SMLER
1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) B+CT w <AL7 2$DF 6?
f f
g g
f f
g h h
g g
g h
g
fi# n!"# 0#1n&F 6? ."1D
f f f
o
g f
g h h g
g
p . 7nCK *nH g
h g
g
fi# ! #bn4
g
g
jk)# B4F 6? W*, 68y l8v g
o h h h
f
g
f
g g g
g h
g
9
n)# Bn4F 6? W*, 6?L lIjk)# 0*& 6? zK" I
h
f
h h h g o g h p
g
f f f f f
g g
g g
f
n "*V`
f
g
f

zK"
g
f
p
)# 0*& 6?
h
g g h
f
n W*n, 6n?L lW*nH/)# 0*& 6? zK" E*+k)# B4F 6? W*, 6?L l"*V` g g g g
h g g h p ! h h h g
g o o g g g
f f
f
f f f f
f
f
g
g
]7kn)# 0*n& 6? zK" ]7k)# B4F 6?
f f f f f
g g
g g
o g h p o h h
f
g
f
g
. |*n_y
g g g
1n&F
p
g
/nO&
$
h
g
: :(n&
f
g
f
/nDF g h
g
zn?FL
!
p
g

*H
g
|1TS
g
p g
fi# ! *?
g
qK
g
g
6?
h
g
znK"
g
f
p
n?
f
6
h
~n(; g h
f
0#1n&a#
f
g h
g
h
6n?
h
f
ISL;
$
g
p
g BnVy
h
g
g
<K7nH
g
h
p
7nrF 9
g
g

6?
h
f
~(; g h
f
0#1&a#
f
g h
g
h
*V(,
g
!
p } |*]
g g
: 3@D
h
g
g l 1ASFL
p g
h
g
WF h
g
W1O; g
p g 3V!?
h
p h
f
. (( ] m+(K 2$2? [
"Kim, mal*ndan (iki deve, iki keçi, iki merkep veya iki dirhem gibi),
iki (eyi Allah yolunda (veya cihadda) harcarsa,cennetin kap*lar*ndan
kendisine (öyle seslenilir: Ey Allah'*n kulu! Bu, (yapm! oldu$un amel
hayrlardan) bir hay*rd*r. Kim, namaz ehlinden (farzlarn edâ eden ve
nâfilelerden de çokça klan) ise, namaz kap*s*ndan ça3r*l*r. Kim, cihad
ehlinden ise, cihad kap*s*ndan ça3r*l*r. Kim, oruç ehlinden (çok oruç
tutanlardan) ise, Reyyan kap*s*ndan ça3r*l*r. Kim, sadaka ehlinden ise,
sadaka kap*s*ndan ça3r*l*r.
1

Bunun üzerine Ebu Bekir -Allah ondan râz* olsun-:
- Annem ve babam sana fedâ olsun ey Allah'*n elçisi! O
kap*lardan birisinden ça3r*lan kimsenin art*k di3er kap*lardan
ça3r*lmas*na gerek ve ihtiyaç yoktur.(Çünkü istenen !ey hâsl
olmu!tur.O da cennete girmektir.)
- Peki cennetin bütün kap*lar*ndan ça3r*lacak birisi var m*d*r? diye
sordum.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Evet, vard*r. Senin onlardan birisi olman* ümit ederim, buyurdu."
21
Bu hadiste cennetin namaz, oruç, cihad ve sadaka kaplar zikredilmi!tir. Cennetin di$er dört kaps
ise !unlardr:Beytullah' haccedenlerin girecekleri hac kaps, öfkelerini yenip insanlar ba$!la-yanlarn
girecekleri af kaps, Allah'a tevekkül ettiklerinden dolay kyâmet günü hesapsz ve azapsz olarak oradan
girecekleri tevekkül kaps ve sonuncusu ise zikir veya ilim kapsdr. (Çeviren)
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 1897, Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 1027.

6• CENNET KAPILARININ GEN#L;
1. Utbe b. *azvân'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, o !öyle demi!tir:
)) F *!) /,&
g
g
g p
g
f
n)# =HS*kn? 6n? <K#>n? <n& *n? W
h
f
f
g h g g
g h h g
f f
f
g
h
g o n l!nT <@nn&SF I8>n? !`
t
g o
g h g
g
f f f
g g
g
p
g
E*r?)# 6? @+A, 14L E1H *Vn+(K <;(+)L f
g g g p g h g g
! g
f f f
9
9 g h g g
g o
g g
h
((. ] 3(>? mA/vF [
"Bize zikredili3ine göre, cennet kap*lar*n*n kanatlar*ndan iki
kanad*n aras*,k*rk y*ll*k yol mesafesi kadar geni(tir.nsanlar*n o
kanatlar*n önlerinde izdihamdan dolup ta(aca3* gün mutlaka
gelecektir."
1

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, o !öyle demi!tir:
"Birgün Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e (pi!irilmi!) bir
parça et parças* getirildi... (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
hadisin sonunda !öyle buyurdu):
)) )# <n& *n? W5 )7n+& 78nn5n? xn$D .b)#L
h o
g
h g g o p
g g p g
o
g
f f $ f
f
h g n n8
f
n)# =HS*kn? 6n? <K#>
h
f
f
g h g
g h
f
f
g
h
n !`
f
o
g
)
g
8O
g
g n O? <& *
g o
g h
g g
8, LF /`4L
g
g
h g g g
g $
n B>&L O? <& *
g
h p g g
g o
g h
g
. (( ] 2$2? m+(K [
"Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki, cennet kap*lar*n*n
kanatlar*ndan iki kanad*n aras*, Mekke ile Hecer
2
veya Mekke ile
Busrâ
3
aras* kadard*r."
4

• CENNET KAPILARININ SAYISI
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % © & ' ( ) * + , -
. / 0 ¸ ¶ µ ´ ( ] HQ# /??)# IS1T : 73 [
"Rablerine kar(* gelmekten sak*nanlar, bölük bölük cennete sevk
edilirler. Nihayet oraya var*p da kap*lar* aç*l*nca cennet bekçileri

1
Müslim; hadis no: 2967.
2
Hecer: Bahreyn'de bulunan büyük bir kasabadr.
3
Busrâ: ,am'a 48 mil uzaklkta bulunan tarihî kasabadr. ,imdiki ad Hurân'dr.
4
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 4712, Müslim; hadis no: 194.
Lafz, Müslim'e âittir.

7
onlara: Selâm olsun size! Güzel hallerde olas*n*z! Haydi, ebedî kalmak
üzere girin buraya! derler."
1

2. Sehl b. Sa'd'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) nn)# w
h
f
n nn8C !`
g
g
f
o
g
n *Vnnn+y l0#1nn&F +D*
g
f f
$
g h
g
p
g
W*nnH/)# <8>nnH 0*nn& g
o o o g p
9 g
l D
g
5 mnnn(v7H
f
p
p
p h
g
D
o
W18#*k)# g
p
f
o
. (( ] m+(K 2$2? [
"Cennetin sekiz kap*s* vard*r. Orada Reyyân diye adland*r*lan bir
kap* vard*r. O kap*dan oruçlulardan ba(kas* giremez."
2

• CENNET KAPILARI, SAHPLER ÇN ARDINA KADAR AÇIKTIR
1. Nitekim Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
[ i h g f e d c b a ` _^ ]
j Z ] W*2HQ# X IS1T : = > ? @ [
"(Ey Peygamber!) (te bu (Kur'an, sen ve kavmin için), bir zikir ( ve
bir !eref)dir. #üphesiz Allah’a kar(* gelmekten sak*nanlara (takvâ
ehline, nezdimizde) güzel bir âk*bet vard*r. (O güzel âkibet,) kap*lar*
yaln*zca kendileri için aç*lm*( olan Adn cennetleridir."
3

• DÜNYADA CENNET KAPILARININ AÇILDI;I VAKTLER
1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) )# 0#1&F En2$;
h
p g h p
g
g p
h n F# E1H !`
h
g g
f
o
g
<!C
f
h
g
h
x+8nG# E1HL
f
h g g
f
g
l /$'n+y
p p
g h g
D 7CK BO)
g
$ f
h g
! p HIH
p
f
h
p
n&
f
fi* *J+nn=
t g
h
l 5
f
D
o
_nnn+y lR*!5nn= mn+vF <nn&L mnnn!+& /nD*, jnnAS
g g g
p h h g p
g g h g
h g g p g p
f f
g
g
g t |*
p
: <nn2r 6Hbnn4 #L/nADF o
g g
f
h p
g
f
h
g
*5n(3kH
g h
f
g
g
- *CjC
t g
- ((. ] (>? mA/vF 3 [
"Cennetin kap*lar* pazartesi ve per(embe günleri aç*l*r. Allah'a
hiçbir (eyi ortak ko(mayan her kul ba3*(lan*r. Ancak (mü'min)
karde(iyle aras*nda dü(manl*k olan bundan müstesnâd*r (o
ba$!lanmaz). -Üç defa- denir ki: Bu ikisini, bar*(*ncaya kadar bekleyin

1
Zümer Sûresi: 73
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3257, Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 1152.
3
Sâd Sûresi: 49-50

8
(bu ikisine süre verin)."
1

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) W*s?S Bnv" #&5 p g
g g
g g
g
g
)# 0#1&F /52y
h
p g h g
g
h !
p
n /(>(TL l3!VA 0#1&F /_(KL l!`
f f f
g h !
p g
g g p g h g g
o h o g
g
g p
<4*+L)#
p
f
g
o . (( ] m+(K 2$2? [
"Ramazan ay* girdi3i zaman cennetin kap*lar* aç*l*r, cehennemin
kap*lar* kapan*r ve (eytanlar zincirlere vurulur."
2

3. Ömer b. Hattâb'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) M(C+y ({12H 7rF 6? 3O!? *? p g h
f $ f f
h g g h
p g h g
g
p
o
g
p ) MnC>+y LF p
f
h p
h
g
( WF 7Vn=F |1_nnH 3nC lR1{1)# h
g g
p g
h p p p
g o g
p
p
D
g
K #78n5n? WFL pi# D5 mn)5
g g g g
t
o p
o
g
o g
7C p
h
fi# 5 mn)1TSL
f
p g
p
p g
D
o
n)# 0#1&F mn) /5n2y
h g
p g h p g
g
h
f
p
n n8N)# !`
g
o
f
o
g
n +D*
p
g
f
R*= *OF 6? Bv7H
g
g
g !
g
h
f
p
p h
g
. (( ] 3(>? mA/vF [
"Sizden kim güzelce abdest ald*ktan sonra: 'E(hedu en lâ ilâhe
illallah ve e(hedu enne Muhammeden Abdullahi ve Rasûluhu' derse,
cennetin sekiz kap*s* kendisine aç*l*r ve diledi3inden içeri girer."
3

• CENNETE LK GRECEK OLAN KMSE
Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) n)# 0*& Pe
h
g g
f
n !`
f
o
g
)# E1nH
h
g g
W7*nG# |1_nn+y lEnn2$2T(y n?*+_ p
f
g p p g g
g h g g
p
f f f
h
g
g
: }/nDF 6n? g h
g
h
g
|1](y
p p g
g
: |1_n+y l78n5n?
p p g
g o p
9
g
: ~(C] 7ra En2yF D J/?F ~& g g g
h g p
g h
$ f
g
g p
g p
g
h
f
. (( ] 3(>? mA/vF [
"K*yâmet günü cennetin kap*s*na ilk önce ben gelece3im ve
kap*s*n* çalaca3*m. Cennetin bekçisi:
- Sen kimsin? diye soracak. Ben de diyece3im ki:
Muhammed. Bunun üzerine, cennetin bekçisi diyecek ki:
-Bu kap*y* senden önce birisine açmamakla emrolunmu(tum."
4

• CENNETE LK GRECEK OLAN ÜMMET

1
Müslim; hadis no: 2565.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3277, Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 1079.
3
Müslim; hadis no: 234
4
Müslim; hadis no: 234

9
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) Q# 65D
h
p h
g a# WL/v
h
g
p
f
)# E1H W1)L
h p
g g
g
o
)# Bv7H 6? |LF 65DL l?*+_
h p
p h
g g g g
h o p h g
p
g
g
f f
n !`
g
o
g
. ((
] m+(K 2$2? [
"Biz, dünyada son, ama k*yâmet günü makam ve (eref
bak*m*ndan ilk olan ümmetiz. Biz, cennete girecek olan ilk ümmetiz.
(Biz, ümmetlerin sonuncusuyuz. Ama hesapta ve cennete giri!te
ümmetlerin ilkiyiz)."
1

• CENNETE LK GRECEK OLAN ZÜMRE
1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
Wo n)# W1(v7nH I/?7 |LF
h p
g p h p
g g h
$
g
o
g
n )# IS1n% qnK !`
h g
f
g
p g g
g
o 6Hbn)# 3nC lS7nC)# n(+) /n8_
g g
f
o g g
o h g
p g g
f
h
f
D lIR*{5 R^>)# w .S" N,1, 7=F qK 3nVnD1(H
g
t
g
g
f
g
o ! h g
f
Q p h g
$
g g !
g
g
g p
p
g DL lW1)1CH
g
g p
g
p
g
2H g
g
DL lW141'
g o
g
p
g
DL lW1($2H
g
g
g
p
f
h
g
)# 3nnV5=SL lN4bn)# 3nV4*L?F lW13,n28nH
h
p g p h h g
p p p g p g
h o p p
g
g
g
f
g n 3nn4/?*`n?L l~>n8
p p g h
p g g
f f
p
a#
h
)# 3nVA#L7FL lI1)
h p
p
p p g g o
h
g
p n )# S15
h
p
p
E"e 3nnVn+&F IS1% qK l7r#L BAS 2(v qK l<@
g h h g g
g p g g p g
f f fg
f $ f f
g h g
$
g p
w *K#S& W12T
f
t
g
f f
g % R^>)#
f
g
o
. (( ] m+(K 2$2? [
"#üphesiz cennete ilk girecek zümre, ay*n on dördüncü
gecesindeki dolunay sûretinde olacakt*r. Onlar*n ard*ndan girecek
zümre ise, gökteki parlak y*ld*z sûretinde olacakt*r. Onlar orada küçük
ve büyük abdestlerini gidermezler, tükürmezler ve de sümkürmezler.
Oradaki taraklar*, alt*ndand*r.Terlerinin kokusu, misktir. Buhurdanlar*
(içinde buhur yaklan kaplar)n*n yak*t*, hint udu (buhuru)ndand*r. E(leri
hûrîlerdir. Onlar*n yarat*l*(lar*, bir erke3in yarat*l*(* gibidir.Babalar* Âdem
-aleyhisselâm-'*n sûretinde gö3e do3ru altm*( ar(*n boyundad*r."
2

2. Sehl b. Sa'd'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) nn)# 6(v7nn+)
h g g
o
p h
g
n W1@CnnT znn2?F 6nn? !` g
p h h g
g o
f f
p
g
o )F
h
g
nn8@CT LF *nn$
f
p h h
g
g
t
n nn8n2? Unn)F #*
g p
g g
$ f
h
g
n W1OT* g
p
f
D l*s@n& 3nVs@n& bve
g
t
h g h g
h
p
p
9
f
qnK 3nnV41AL l3nn4/ve Bv7nH <n2r 3nnVn)LF Bv7nH
g g p p
g p p p p g o
h h p g h g
p p
f
p h o p h
g

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 876. Müslim; hadis no: 2834.
Lafz, Müslim'e âittir.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3327. Lafz,Buhârî'ye âittir
Müslim; hadis no: 2834.

10
)# (+) /8_)# IS1%
h g g g g
h g g
f
f
p
S7C
f
h
g
. (( ] m+(K 2$2? [
"Ümmetimden yetmi( bin veya yedi yüz bin ki(i, birbirinin elinden
tutmu( ve birbirine kenetlenmi( tek saf halinde, mutlaka cennete
girecektir. Onlar*n sonuncusu cennete girmeden birincisi cennete
girmeyecektir. Yüzleri, ay*n on dördüncü gecesindeki parlak sûretinde
olacakt*r."
1

3. Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasndan râz olsun-
rivâyet olundu$una göre, o !öyle demi!tir:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i (öyle derken i(ittim:
)) 5
f
)# R#/_y W
h
g g
g p
o n /A*V8
f
f
g
p
H a# W1_C>H 6
g
h
g
p
f
h g
g
1nH R*n+!K
h
g g g
f
h )# E
h
g
n)# 15 n?*+_
h g
f f
g g
n <@nn&S(& !`
g
f f
g g
h
g
f
o
*$H/v
t
f
g R . ] 3(>? mA/vF [
"#üphesiz muhâcirlerin fakirleri, k*yâmet günü zenginlerden k*rk y*l
önce cennete gireceklerdir."
2

• CENNETLKLERN YA#LARI
Muaz b. Cebel'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) n)# Bn4F Bv7H
h p p
h
g
p h
g
n n)# !`
h
f
o
g
n SjnC LF l<nCjC R*n!&F <n(5O? #"/n? #"/nA !`
$ f f
g g t t g
h h o p g
g g
g g
g
g o g
p h p h
!T <CjCL
t g
g
g
g
f
g
. (( ] .b?-)#L 7TF mA/vF [
"Cennetlikler, vücudunda hiçbir k*l olmayan, b*y*3* ç*kmam*(,
sakal* bitmemi( ve yarat*l*(tan gözleri sürmeli, otuz veya otuz üç
ya(lar*nda kimseler olarak cennete gireceklerdir."
3

• CENNETLKLERN YÜZLERNN VASIFLARI
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ~ } | { z ! " # $ % & ' © ( (
] J*HQ# <$$3P# IS1T : 22 - 24 [
"#üphesiz iyi (do$ruluk ve ibâdet ehli) kimseler, cennette bolluk
içinde müreffeh bir hayat süreceklerdir. Koltuklar* üzerinde ne(e ile

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6543. Müslim; hadis no:219.
Lafz, Müslim'e âittir.
2
Müslim; hadis no: 2979
3
Hadis, hasendir. 'mam Ahmed; hadis no: 7920. Tirmizî; hadis no: 2545. Lafz, Tirmizî'ye âittir.

11
(hem Rablerine, hem de kendileri için hazrlanm! olan nimetlere)
bakarlar. Onlar*n yüzlerinde cennet nimetlerinden yararlanman*n
sevincini görürsün."
1

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) , + * ) 0 / . - ( ] IS1T ?*+_)# W*2HQ# : 22 - 23 [
"Yüzler vard*r ki, o gün (kyâmet günü) *(*l *(*l par*ldayacakt*r.
Rablerine (zevk alarak doya doya) bakacaklard*r."
2

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) Z Y X W ] \ [ ` _ ^ ] (
] W*2HQ# +=*')# IS1T : 8 - 10 [
"O gün birtak*m yüzler de (mü'minlerin yüzleri) vard*r ki, mutludurlar
(nimet sahibidirler).(Dünyadaki) emeklerinin kar(*l*3*n* (âhirette)
ald*klar* için ho(nut olmu(lard*r.(Mevki ve makam yönünden) yüksek
bir cennettedirler."
3

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) â à ! " # $ ( ] IS1T xCK W*2HQ# : 38 - 39 [
"O gün (kyâmet günü) birtak*m yüzler vard*r ki, p*r*l p*r*ld*r,
güleçtir, sevinç doludur."
4

5. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' ( ) * (
] IS1T 8K |e W#/ HQ# : 107 [
"Yüzleri a3aranlara gelince, onlar Allah’*n rahmeti (cennet
nimetleri) içindedirler, onlar orada ebedî kal*c*d*rlar."
5

6. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) )# Bv7; I/?7 |LF
h p
p h g p
$
g h
p
o
g
n )# IS1% qK !`
h g
f
g
p g g
g
o 3n4S*Ce qK 6Hb)#L lS7C)# (+) /8_
h h g
f f
f f
g g g g o g g
g g g g
h
f

1
Mutaffifîn Sûresi: 22-24
2
Kyâmet Sûresi: 22-23
3
*â!iye Sûresi: 8-10
4
Abese Sûresi: 38-39
5
Âl-i 'mrân Sûresi: 107

12
8>n)# w .S" N,1, 6>r(,
g o ! g
f g
Q p h h
$
g g g
f
n IR*n{5 R* t
g
g
f
l D l7nr#L BnAS Nn(] qnK 3nnVn&1(]
$ f
g p g p
$
g h
f
h g p g p
p
*5n; DL 3nVn!+& UK*Cn;
g g g g
g g g
h
p
g p 7T g
p
. (( ] m+(K 2$2? [
"Cennete ilk girecek zümre, ay*n on dördüncü gecesindeki
dolunay sûretinde olacakt*r. Onlar*n ard*ndan girecek zümre ise,
gökteki parlak y*ld*z sûretinde olacakt*r. Cennetliklerin kalpleri, bir
erke3in kalbi gibidir. Onlar*n aras*nda hiçbir kin ve haset
olmayacakt*r."
1

• CENNETLKLERN CENNETE GRERLERKEN KAR#ILANI#LARI
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) - ! " # $ % © & ' ( ) *
. / 0 ¸ ¶ µ ´ + , ( ] HQ# /??)# IS1T : 73 [
"Rablerine kar(* gelmekten sak*nanlar, bölük bölük cennete sevk
edilirler. Nihayet oraya var*p da kap*lar* aç*l*nca cennet bekçileri
onlara: Selâm olsun size! Güzel hallerde olas*n*z! Haydi, ebedî kalmak
üzere girin buraya! derler."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
[ j i h g fe d c b a ` _ ^ ]
k v u t s rq p o n m l Z
] IS1T 7K/)# W*2HQ# : 23 - 24 [
"(O güzel son) Adn cennetleridir.Onlar, oraya babalar*, e(leri ve
(erkek ve kz) çocuklar*ndan sâlih olanlarla beraber girerler. Melekler
(cennete giri!lerini tebrik etmek için) her kap*dan onlar*n yanlar*na
girdiklerinde: (Allah'a itaatte) sab*rl* olman*za kar(*l*k olarak size selâm
olsun (her türlü kötülükten selâmette olasnz!)! Dünya yurdunun sonu
(cennet) ne güzeldir! derler."
3

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) 3 2 1 0 / . - , 5 4

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 3254, Lafz,Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 2834.
2
Zümer Sûresi: 73
3
Ra'd Sûresi: 23-24

13
7 6 ( ] IS1T R*+CDa# HQ# : 103 [
"(Kyâmet gününün) o en büyük deh(eti (Sûra ikinci üfleyi!) bile
onlar* tasaland*rmaz. Melekler onlar* (müjdeleyerek): (te size (Allah
tarafndan) vâdolundu3unuz gün bugündür! diye kar(*larlar."
1


• HESAPSIZ VE AZAPSIZ OLARAK CENNETE GRECEK KMSELER
1. Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasndan râz olsun-
rivâyet olundu$una göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu
konuda !öyle buyurmu!tur:
)) a# VK /{/K
p
h
o
g
g p
h g
f
m@? /8nH zC!)# 7A(y l3n?
p g
g % p g o p g
f
o p
f g
g
a#
p
h
l/n$!)# mn@? /8nnH zC!)#L l?
p g % p g % o
g
o o
p g g
f
p
)# m@? /8nH zC!)#L
h
p g g
g % p g %
f
o )# m@? /8nH zC!)#L lII@
h
p g g g
g % p g %
f
o p
g
g
n J/nA!y l)7nrL /8nnH zC!)#L l>8n, p g g o g
h % p g % g h
g g p
p h g g
f
/(] l8N, "#1T #&'y p g
h g p g
9
f
9 g
g
: WA *H
f
h
f
g
|*n] }z2?F RD.4 lBH
g g
f f
o
p
p
g
p
: D 6nO)L l
f
f
g
g
a# 15 /nAD#
p
h g
h
p
h l2ny
f
p
8nN, "#1nT #&'ny J/A!y
9
f
g p g
9
g h
g g g g
. |*n]
g g
: D 3nnV?#7] *n$)F W1@CnT RD.n4L l~n2?F RD.n4
g
h g g o
p o p
p t h
g p
g p p
p h g g g
f f
g
3nVn+(K 0*>r
h h g
f
g
g g
f
l 0#bK DL
g g g
g
. /(] p
h p
: |*] }3n)L
g g
g
f
g
: D #1D*,
g
p g 1n2OH
p
g h
g
L lWL
g
g D
g
]->nH
p
h
g
h g
lW1 g
DL
g
g
W1(,12H 3nXS qKL lWL832H g
p g
o g g
g g g
g h ! g o g
f
p
g
((. ] m+(K 2$2? [
"Bana bütün ümmetler gösterildi. Bir yan*nda bir topluluk olan
peygamber gördüm.Yan*nda birkaç ki(i olan peygamber gördüm.
Yan*nda on ki(i olan peygamber gördüm.Yan*nda be( ki(i olan
peygamber gördüm.Yan*nda hiç kimse olmayan (tek ba!na olan)
peygamber gördüm. Derken bana bir büyük kalabal*k gösterildi. Ben,
onun benim ümmetim oldu3unu zannettim. Ey Cebrail bunlar benim
ümmetim mi? diye sordum.Cebrail: Hay*r, senin ümmetin de3il, dedi.
Fakat sen ufu3a bak! dedi. Bakt*m ki büyük bir kalabal*k vard*. (te bu,
senin ümmetindir. Beraberlerinde hesaps*z ve azaps*z cennete girecek
yetmi( bin ki(i vard*r.
Ben: Neden? diye sordum. Cebrail: Onlar, o kimselerdir ki,
da3lanmazlar (yaralarnn üzerine ate!le da$lama yaptrmazlar), rukye
yapt*rmazlar (okunmak istemezler), u3ursuzluk saymazlar (u$ursuzlu$a

1
Enbiyâ Sûresi: 103

14
inanmazlar) ve ancak Rablerine tevekkül ederler (her i!lerinde O'na
dayanrlar)."
1

2. Ebu Ümâme'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, o !öyle demi!tir:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i (öyle derken i(ittim:
)) )# Bv7H WF mnD*5nCT :S M7KL
h g
f
h g
p p g
h
g
p g h ! g g
g
f
n D *n$)F <n@CT z2?F 6? !`
g
t g h
g p
g
f f f
h h g
g o
o 0*>nr
g
g
f
L l*$)F W1n@CT U)F B, =? l0#bnK DL l3nVn+(K
g p h g g g g g
t h h ! g
g g
g
g g h h
$
p
g
f
jC g g
:S J*n+Nr 6n? J*n+Nr S
! g h g
g g g
f f $
g g p
BAL ?K
o
g g g
o . (( ] mA*? 6&#L .b?-)# mA/vF [
"Rabbim Subhânehu bana ümmetimden yetmi( bin ki(iyi hesaps*z
ve azaps*z olarak cennete girdirece3ini (koyaca$n) vâdetti. Bu yetmi(
bin ki(iden her bin ki(i de beraberinde yetmi( bin ki(iyi ve Rabbim -
azze ve celle-'nin avuçlar*ndan üç avuç vâdetti."
2

• CENNETN TOPRA;I VE YAPISININ ÖZELLKLER
1. Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, o !öyle demi!tir:
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- gö3e ç*kar*ld*3*nda
(öyle (öyle buyurmu(tur:
)) ... D W#1n)F *V+LnKL l<V2!8nn)# IS7nT 15 : <nV2D# <n2r : 2(3D# 3C
g
9
g g g
h h g g
g
g g g
g p g o
f f f
g
gh h g o
f f f
h h
g
g p
>n8n)# *nX#/; #&5L l.).()# b&*!A *V+y #&'y l!`n)# /(v"F 3C lz4 *? .S"F
h gp g o g g
f f f f
h g p % g h h
p g o p
f f f
g g g h h
h
p
f
g
g g p
p g f
~p (( .
] m+(K 2$2? [
"...Sonra (Cebrail) benimle birlikte Sidretül-Müntehâ’ya (en son
noktaya) kadar ç*kt*. Orada onu, ne oldu3unu bilmedi3im renkler
kaplad*. Sonra cennete girdirildim. Bir de ne göreyim! çeride inciden
boncuk dizileri ve miskten topra3* var."
3

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, o !öyle demi!tir:

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6541. Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 220.
2
Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 2437. 'bn-i Mâce; hadis no: 4286. Lafz, 'bn-i Mâce'ye âittir.
3
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3342. Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 163.

15
)) fi# |1TS *H *!(]
g
p g g
g
h p
! |*] }*4Y*!& *? !`n)# 6K *DWvF
g g
g g h g
p g g o h
f
g
f
h
h
f
g
: 6? !C)L lN4& 6? !C)
h g g h
f f
9 9
g g
f f
g g g
$
/y&a# ~>8n)# *V4j? lsy
p h
g h h
g
h
p
f f $ f
g
p
g o 6n? lW#/n$K?)# *nV2&/;L l J1]*n+)#L .).()# *4Y*Ckr l
h h g g g g g h g
g g h g
p p h
g
o p p p g
p h p % p
3X*C= <!$H DL l3X*+C qC; D l•(CH DL 3@!HL lJ18H DL 7(,pnH *V(v7H
h p p g h p p g g p g p g g
g g h p h g g g g
g
g g h p p g p h
h
g g g g
f
g o p
g
g
(( .
] z?S#7)#L .b?-)# mA/vF [
"Bizler dedik ki: Ey Allah'*n elçisi! Cennetin yap*s*ndan bize haber
verir misin? (Cennetin yaps ta!tan ve çamurdan veya tahtadan
veyahut kldan mdr?) Buyurdu ki: Bir tu3las* alt*ndan, bir tu3las* da
gümü(tendir. (Cennetin yaps, bu ikisi ile süslenmi!tir). ('ki tu$lann
arasna konan) harc*, burcu burcu kokan misktir.Çak*l ta(lar*, inci ve
yâkûttur. Topra3* Safran'd*r
1
. Cennete giren, orada kal*c* olur, ölmez.
Müreffeh bir hayat sürer, s*k*nt* ve ve yokluk çekmez. Elbiseleri eskimez.
Gençlikleri yok olmaz (zamann geçmesiyle ya!lanmaz, bunamaz ve
de$i!ikli$e u$ramazlar). "
2

3. Ebu Saîd'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
'bn-i Sayyâd, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e cennetin
topra$ hakknda sordu$unda, o !öyle buyurmu!tur:
)) ~>? lR*s+& O?S" 9
h h g h
f
p
g
g g
9 g Z)*v
9
f
g ((. ] 3(>? mA/vF [
"(Cennetin topra$) bembeyaz un, saf ve kat*ks*z misktir."
3

• CENNETLKLERN ÇADIRLARININ ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) 8 7 6 5 4 ( ] IS1T 6T/)# HQ# : 72 [
"Çad*rlar (ota$lar) içinde e(lerine tahsis edilmi( huriler (göz
bebekleri simsiyah, göz ak bembeyaz olan kadnlar) vard*r."
4

2. Abdullah b. Kays'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) )# w 6?.8n() W5
h h
f
f
f f
h o
p
n +,n) !`
h
g o
g
f
g
W12nT *Vnn)14 ly1`nn? I7r#L I.).) 6? 8n g g h % g
f $ $ f $ f
g
p p p p g t
o g g h
p g
)# 3nVn+(K [13H lW1(4F *V+y 6?.8n() lj+?
h g p h
p h g p
f
g h
p
p
g h
g
g
f f f f
f
t n 8
p
*s@n& 3nVs@n& B/H jy l6?.
t g
h g h g p
h gg
p
p
f
h ((.

1
Safran (Zaferan): Süsengillerden,büyük huni çiçekli, so$anl bir cins bitkidir. Bitki bilimindeki (botanik)
ad Crocus Sativus'tur. Çiçe$in tepeciklerinden zerde ve baz !uruplara renk vermekte faydalanlr. (Çeviren)
2
Hadis, sahihtir. Tirmizî, hadis no: 2526. Lafz, Tirmizî'ye âittir. Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 2050.
Dârimî; hadis no: 2717.
3
Müslim; hadis no: 2928.
4
Rahmân Sûresi: 72

16
] m+(K 2$2? [
"#üphesiz mü'min için cennette içi bo( inciden olan öyle büyük ve
geni( bir çad*r vard*r ki uzunlu3u altm*( mildir. Mü'min için orada e(ler
vard*r (çadrn dört kö!esi vardr). Mü'min onlar* dola(*r durur (e!leriyle
birle!ir). Birbirlerini (çadrn bir kö!esinde olan, di$er kö!elerde olanlar)
görmezler."
1

• CENNET PAZARI (CENNETLKLERN TOPLANDI;I YER)
Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
Wo w
f
)#
h
n 8L)# EHS NVn2y l@8nA B, *VnD1;(H *]1>) !`
g p g p
o g
p % g p g
f
p g g p p o
g t
$ f
o g
h
n y l|*
g
f
N5n2
p
h
g 1 w
f
8nAL *!>r WL"#"?+y 3nVn&*+CL 3nV41AL
g h g h g h
g g p p g g p p
t g
g h
f f f
f f
n 5 W1@A8y lD*
f
g
p
f
h
g
g
t
7]L 3nV+(4F 1
f f
g
g h
h
f g
g
#L"#"7#
p g
h
8nAL *!>r
g h
g g p
t
n 3n41(4F 3nVn) |1_n+y lD*
h h g
p h
p g
g
p
p p g
t
: #L
g
fi n8nAL *!>nr *D7@n& 3n;""7# 7_)
g h h
g g p h g h g
t g g g p h
f
g
n lD*
t
)1_n+y
p p g
g
W1 g : #L 3n2DFL
g g
h
p h
g
fi 8nAL *!>r *D7@n& 3n;""7# 7_)
g h h
g g p h g h g
t g g g p h
f
g
n D*
t
((. ] 3(>? mA/vF [
"#üphesiz cennetliklerin bir çar(*s* (toplanma yeri) vard*r. Her hafta
oraya gelirler. Derken kuzey rüzgâr* eser, elbiselerini ve yüzlerini ok(ar.
Bunun tesiriyle güzellikleri artar. Böylece âilelerine, daha da
güzelle(mi( olarak dönerler.
Han*mlar* onlara:
- Allah'a yemîn olsun ki, bizden ayr*ld*ktan sonra sizin güzelli3iniz
daha da artm*(! derler.
Erkekler de:
- Allah'a yemîn olsun ki, bizden ayr*ld*ktan sonra sizin de güzelli3i-
niz artm*( (daha da güzelle!mi!siniz)! derler."
2

• CENNETLKLERN SARAYLARI
Allah Teâlâ, cennetin mesken ve saraylarnda, cennetliklerin
canlarnn çekti$i ve gözlerinin ho!land$ her !eyi onlar için yaratm!tr.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % ~ } & '
¸ ¶ µ ´( ) * + , - . / 0 © 1

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 4879. Müslim; hadis no: 2838.
Lafz, Müslim'e âittir.
2
Müslim; hadis no: 2928.

17
2 3 ( ] IS1T &12)# HQ# : 72 [
"Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kad*nlara, içinde ebedî
kalmak üzere, altlar*ndan *rmaklar akan cennetler ve Adn
cennetlerinde güzel meskenler vâdetti.Allah’*n r*zâs* ise, hepsinden
(içinde bulunduklar bütün bu nimetlerden) daha büyüktür. (te büyük
kurtulu( da budur."
1

• CENNETLKLERN SARAYLARININ BRBRNDEN FARKLI OLU#U
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % ¸ ¶ ( ] IS1T W*>DF# HQ# : 20 [
"(Cennette) ne tarafa bakarsan bak, (anlatlamayacak kadar)
nimetler ve (sonsuz) büyük bir mülk görürsün."
2

2. Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:

)) 5
f
)# B4F W
h g
h
g
o n )# Bn4F WLR#-+) !`
h g g
h h g
g
g
g
g
g
g
f
o n8, l3nnV]1y 6n? [/n'
g h g
g
f
f f f
h h
g p n )# WLR#-n; *
h
g
h
g
g
g g Nn,1O
g h
g g
)# .S7)#
h
o
!
% a# 6? /&*'
p
h
g
f
g
f
g )# 6? 2y
h
g
f
f
p
n 8
g
)# LF \I
h
fg f
f
h
n 8
g
3nVn!+& *? B{*$2) 0/'
p g g
h g
g
f
p g
f
f f
h . n]
g
)*
p
nH #1
g
S *
g
nT
p
|1
g
fi# ! ;
f
(
h
~g ?
g
!g 7*
f
|
p
a#
g
h
Dh C
f
+
g
R*
f
D
g
H
g
C
h
(
p
'p V
g
K * g 8
p
h
4
p
3
h
l ]
g
|*
g
: *& #1!?e |*ASl)7+& ]$D .b)#Llq&
f f
p
g g
9
g g g
f
f f f f
h g o g
fi
)# #1]7%L
h p
o
g g
n <(T/8
g
f
g h p
((. ] m+(K 2$2? [
"#üphesiz cennetlikler, -aralar*ndaki üstünlükten dolay*- cennette
yüksek kö(klerde bulunanlar, tan yerinin a3armaya ba(lamas*ndan
sonra do3u veya bat* semâs*nda olan inci gibi parlayan y*ld*z*
gördükleri gibi, kendilerinden a(a3*da bulunanlar* üstlerinden görürler.
Sahâbe:
- Ey Allah'*n elçisi! O yüksek makamlar, kendilerinden ba(ka hiç
kimsenin ula(amayaca3* rasûllerin (peygamberlerin) makamlar*d*r?
dediler.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

1
Tevbe Sûresi: 72
2
'nsan Sûresi: 20

18
- Evet.O kö(kler, peygamberlerin makamlar*d*r.Fakat Allah Teâlâ
ihsanda bulunup onlar* ba(kalar*na da verebilir. Nefsim elinde olan
Allah'a yemîn olsun ki o makamlar, Allah'a îmân eden ve rasûllerini
(peygamberlerini) gere3i gibi tasdik edenler içindir."
1

• CENNETLKLERN KÖ#KLERNN ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ^ ] \ [ Z Y X W V a ` _
h g f e dc b ( ] IS1T J1CO!@)# # HQ : 58 [
"Îmân edip güzel davran*(ta bulunanlar*, muhakkak ki içinde
ebedî kalmak üzere altlar*ndan *rmaklar akan yüksek kö(klere
yerle(tirece3iz. Böyle güzel davran*(ta bulunanlar*n mükâfât* ne
güzeldir!"
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # ¸ ¶ $ % & ' ( ) * + , - . / 0
1 2 3 4 ( ] IS1T /??)# HQ# : 20 [
"Fakat (itaat edip ibâdeti yalnzca O'na hâlis klarak) Rablerinden
sak*nanlara gelince, onlar için (cennette) üst üste yap*lm*(,
(a$açlarnn) altlar*ndan *rmaklar akan kö(kler vard*r. Bu, Allah'*n
(takvâ sahibi kullarna) vermi( oldu3u sözdür. Allah, verdi3i sözden asla
caymaz."
3

3. Ali b. Ebî Tâlib'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
)# w W
h
f
o n *y/K !`
t
g
p
f
o
g
l ; p *VnnD13&L l*VnnD13& 6? *4S1V^ B/
g g p
p
p p p
p g p h g
f f
p g
*n4S1V^ 6n?
g h
f
p
p
f
.
|*_y :#/KF E*_y
g g g g g
_
f
g g
h
g
: # |1nTS *nH zn4 68nn)
g
p g g g g
f f
h
}i |*n]
g g
: )# 0*n4F 68nn)
h
g h
g
g
g
f
3n@4FL lEjnO
g g
g g
h
g
g
q%L lE*+k)# E#"FL lE*@3)#
o
g g ! g g g
g g g g
g
o
fif E*+D •*!)#L B+()*&
9 g h
f
p g
o
f
o
f
((. ] .b?-)#L 7TF mA/vF [
"#üphesiz cennette öyle kö(kler vard*r ki, (!effaf oldu$u için) d*(*
içinden, içi de d*(*ndan görünür. Bir bedevî aya3a kalkarak:
- O kö(kler kimler içindir ey Allah'*n elçisi? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3256. Müslim; hadis no: 2831.
Lafz, Müslim'e âittir.
2
Ankebût Sûresi: 58
3
Zümer Sûresi: 20

19
- O kö(kler, güzel söz söyleyen (insanlara kar! güzel ahlâkl olan),
(bakmakla mükellef oldu$u kimselere, fakirlere ve misafirlere) yemek
yediren, (farz orucun d!nda çokça nâfile) oruç tutmaya devâm eden
ve insanlar(n ço$u) uykuda iken Allah için gece namaz* k*lanlar
içindir."
1

• CENNETLKLERN YATAK VE DÖ#EKLERNN ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) l k j i h g f ( ] IS1T 6T/)# HQ# : 54 [
"O cennetlikler, astarlar* kal*n ipekten olan dö(eklere yaslan*rlar."
2

• CENNETLKLERN YASTIK VE HALILARININ ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) t s r w v u ( ] IS1T +=*')# W*2HQ# : 15 - 16 [
"(Cennette) s*ra s*ra (yanyana) dizilmi( yast*klar ve yay*lm*(
(serilmi!) pekçok hal*lar vard*r."
3

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) P O N M L K J ( ] IS1T 6T/)# HQ# : 76 [
"O cennetlikler, ye(il (klfl) yast*klara ve hârikulâde güzel
dö(eklere yaslan*rlar."
4

• CENNETLKLERN KOLTUKLARININ ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ~ } | { z ! " # ( ] IS1T <$$3P# W*2HQ# : 22 - 23 [
"#üphesiz iyi kimseler (do$ruluk ve ibâdet ehli), cennette bolluk
içinde müreffeh bir hayat süreceklerdir. Koltuklar* üzerinde ne(e ile
(hem Rablerine, hem de kendileri için hazrlanm! olan nimetlere)
bakarlar."
5

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) f e d c b a ` _^ ] \ [ ( ] HQ# W*>DF# IS1T : 13 [

1
Hadis, hasendir. 'mam Ahmed, hadis no: 1338. Tirmizî; hadis no: 1984. Elbânî, Sahîhu't-Tirmizî; hadis
no: 1616.
2
Rahmân Sûresi: 54
3
*â!iye Sûresi: 15-16
4
Rahmân Sûresi: 76
5
Mutaffifîn Sûresi: 22-23

20
"O cennetlikler,orada süslü koltuklara yaslan*rlar.Orada ne
güne(in s*cakl*3*n*, ne de dondurucu so3u3u görürler."
1

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ( ' & % $ # " ! , + * ) . -
0 / ( ] H IS1T W*2HQ# x : 55 - 56 [
"O gün cennetlikler,gerçekten her türlü nimetler içinde zevk
sürerler. Onlar ve e(leri gölgeliklerde süslü koltuklara yaslan*rlar."
2

• CENNETLKLERN TAHTLARININ ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! ¸ ¶ µ ´ " # $ % & (
] IS1T /`6# # HQ# : 47 [
"Biz, onlar*n kalplerindeki kini (ve dü!manl$) söküp att*k. Onlar
art*k (cennette birbirini seven) karde(ler olarak tahtlar üzerinde kar(*l*kl*
otururlar."
3

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) T S R Q PO N M L ( ] IS1T S13)# HQ# : 20 [
"Onlar, s*ra s*ra dizilmi( tahtlara yaslan*rlar. Biz, onlar* (beyaz tenli
ve iri gözlü) hurîlerle evlendirmi(izdir."
4


3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' ( ] IS1T @]#1)# HQ# : 15 - 16 [
"Onlar, alt*nlarla i(lenmi( tahtlara yaslanarak kar(*l*kl* otururlar."
5

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) n m l k ( ] IS1T +=*')# HQ# : 13 [
"Orada (cennette) yükseltilmi( (yüksek) tahtlar vard*r."
1


1
'nsan Sûresi: 13
2
Yâsin Sûresi: 55-56
3
Hicr Sûresi: 47
4
Tûr Sûresi: 20
5
Vâkia Sûresi: 15-16

21
• CENNETLKLERN KAPLARININ ÖZELLKLER
) % $ # " ! + * ) ( ' & (
] IS1T @]#1)# W*2HQ# : 17 - 18 [
"Onlar*n etraf*nda (onlara hizmet etmek için) cennet (arab*ndan
dolu kadehler, sürahiler (ibrikler) ve kâselerle, ölümsüz (ya!lanmayan
ve ölmeyen) gençler dola(*rlar."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) µ ´ ! " # $ % & ' ( ) ¸ ¶
* + , - ( ] IS1T [/v?)# Q# H : 71 [
"Onlar*n etraf*nda alt*n tepsiler ve kadehler dola(t*r*l*r. Orada
canlar*n*n çekti3i ve gözlerinin (bakmaktan) zevk ald*3* her (ey vard*r.
Ve onlara: Siz, orada ebedî kal*c*s*n*z, denilir."
3

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) v u t s r q p o n x w z y
| { ( ] IS1T W*>DF# W*2HQ# : 15 - 16 [
"Onlar*n etraf*nda gümü( kaplar ve cam kadehler dola(t*r*l*r.
Gümü(ten cam bardaklar*, cennetliklerin içeceklerini, i(tahlar*
ölçüsünce (cennetliklere sâkilik yapanlar) tayin ederler."
4

4. Abdullah b. Kays'tan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 8nVn2+De sy 6? W*2!A
g g
p p go
$ f f
o
h g
f
n n8nV+y *n?L *
g g
f
f
g
n n8nVn2+De Nn4& 6n? W*n2!AL l*
g g
p p go
f f
$
g h g g
g
f
n *n?L *
g
g
8nVn+y
g
f
f
n )# <& *?L l*
h
g
h g
g g
<&L E1_
g
h
g g
f g
5 #L/A!H WF
f
p g
p
h h
g
3nXS 1
h ! g
f
g
5
f
D
o
)# R#"S
h
p
g
f
mVAL qK R*HWO
f f f
f f
h g g h
g
g
W7K !A w
$ f
h o
g g
f
((. ] m+(K 2$2? [
"Gümü(ten olan iki cennet vard*r. Kaplar* ve içinde bulunan (eyler
de gümü(tendir. Alt*ndan olan iki cennet vard*r. Kaplar* ve içinde

1
*â!iye Sûresi: 13
2
Vâkia Sûresi: 17-18
3
Zuhruf Sûresi: 71
4
'nsan Sûresi: 15-16

22
bulunan (eyler de alt*ndand*r. Adn cennetinde, cennetliklerle Rablerini
görmeleri aras*nda Allah'*n vechindeki Kibriyâ Ridâs*ndan (büyüklük
perdesinden) ba(ka bir (ey yoktur."
1

• CENNETLKLERN TAKI VE ELBSELERNN ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' ( ) * +
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 (
] HQ# `6# IS1T : 23 [
"#üphesiz Allah, îman edip güzel davran*(ta
bulunanlar*,(a$açlarnn) alt*ndan *rmaklar akan cennetlere
girdirir.Onlar, orada alt*n bilezikler ve incilerle bezenirler
(süslenirler).Onlar*n oradaki giysileri ise ipektir."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
[ } | { z y x w v u t s r q p
! " ©# $ % & ' ( ) * + ~
, - Z ] HQ# UVO)# IS1T : 31 [
"(te onlar için, alt*ndan *rmaklar akan Adn cennetleri vard*r.
Orada koltuklara yaslanarak kendilerine alt*n bileziklerle bezenirler,
ince ve kal*n ipekten ye(il elbiseler giyerler. (Onlarn bu mükâfât) ne
güzel mükâfat ve cennet de, ne güzel bir meskendir!"
32. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) & ' ( ) * + , - . / 0 1 2
3 4 ( ] HQ# W*>DF# IS1T : 21 [

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 7444. Müslim; hadis no: 180.
2
Hac Sûresi: 23
3
Kehf Sûresi: 31

23
"Onlar*n üzerlerinde ince ve kal*n ye(il renkli ipeklerden elbiseler
vard*r. Gümü( bilezikler tak*n*rlar. Rableri onlara tertemiz bir (arap
içirir."
1

• CENNETTE LK ELBSE GYDRLECEK OLAN KMSE
Abdullah b. Abbas -Allah ondan ve babasndan râz olsun- rivâyet
olundu$una göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle
buyurmu!tur:
...)) L
g
5
f
)# |LF W
h g
o
g
o n j, g g 1H <>OH 2#
h
g g p
h
f
f
)# E
h
g
)# 3n+4#/&5 ?*+_
h
p g g g
f f f
h
n B+(,
p
f
g ((. ] .S*,C)# mA/vF [
"...K*yâmet günü yarat*lm*(lar içerisinde ilk olarak elbise giydirile-
cek olan kimse, brahim Halil'dir."
2

• CENNETLKLERN HZMETÇLERNN ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) % $ # " ! + * ) ( ' & (
] IS1T @]#1)# W*2HQ# : 17 - 18 [
"Onlar*n etraf*nda (onlara hizmet etmek için) cennet (arab*ndan
dolu testiler, sürahiler ve kadehlerle, ölümsüz gençler (ya!lanmayan ve
ölmeyen) dola(*r dururlar."
3

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) µ ´ 5 6 7 8 9 : ; < (
] IS1T W*>DF# HQ# : 19 [
"Onlar*n etraf*nda (onlara hizmet etmek için) ölümsüz gençler
dola(*r. O gençleri gördü3ünde (güzelliklerinden ve yüzlerinin
parlakl$ndan dolay) etrafa saç*l*p da3*lm*( inciler san*rs*n."
4

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " ~ } | { z ( ] IS1T S13)# HQ# : 24 [
"Onlar*n etraf*nda (hizmetlerine verilmi!) kabu3unda sakl* inci gibi
gençler dola(*r."
1


1
'nsan Sûresi: 21
2
Buhârî; hadis no: 6526.
3
Vâkia Sûresi: 17-18
4
'nsan Sûresi: 19

24
• CENNETLKLERN YYECEKLER LK YEMEK
1. Enes b.Mâlik'ten -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
o !öyle demi!tir: Abdullah b. Selâm -Allah ondan râz* olsun-,
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e:
)) ?
g
F *
g
L
o
|
p
4
g
@
g
E* $ H
g
(
h
,p (
p
m
p
F
g
4
h
B
p
)#
h
n `
u
!o
f
y }
g
_
g
|*
g
: J1r 7C, I"*H7
$ f
p g
f
g p
g
f
. (( ] .S*,C)# mA/vF [
"Cennetliklerin ilk yiyece3i yemek nedir? diye sordu.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- Bal*k ci3erinin sarkm*( olan ucudur (fazlal$dr)."
2

2. Sevbân'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre, o
!öyle demi!tir:
)) fi# |1TS 7!K *n8#*] /!,
f
p g t
g h p h p
f f
g
|*_y "1V+)# S*CrF 6? Wr R*`y
g g g g
f f
p
g
h
f
g h h h g g
g
9
g
: Ej>)#
p o
g
*H ~+(K
g h
g g
g
789 p
o
gp ! |*n_y l*nV!? a>nH "*n, n@y" m2@y7y
g g g t h g g
gh g p g
f
p g g g p h
g
h p
: /n(_y }z!@y7n; b p h g
h p g g
f
p
g
f
: DF
g g
g
."1V+)# |*_y }fi# |1TS *H |1_;
%
f
p
g p g g
h g g p g g p
g : mn(4F m& )*n8T .b)# m8T*& )1K7D *n8D5
p h p p p
p o
g
f f f f
f f
o g h g
h g o
f
. |*n_y
g g g
|1TS
p
p g
fi# : 9 z8T# W5 gp
f
h
o
f
Vn4F mn& M*n8T .b)# 78
f
h
g
f f
f
f
o g o
o
9 . ."1nV+)# |*n_y
%
f
p
g
h g g g
: /nJA p h
f
fi# |1TS m) |*_y l~)(TF
p g
p g h
p
g p g g g
g g
! |*n] }~2C7nr W5 Rc ~n@$!HF
g g h g g g
p o h
g p
h
f
9 h
g
g
g
: lM&(n& =8nTF
o g h
g
p
p
f
p
g
fi# |1TS /O!y
p
p g
g g g g
|*_y lm@? "1@&
g g g
p g p
g
$
f
: BT
h
g
. ."1V+)# |*_y
%
f
p
g
h g g g
: E1H •*!)# W1OH 6HF
g g g h
h p g
o p
p
g
|1TS |*_y }J#18>)#L GSa# 8K GSa# |7C;
p g p
p g g o h h h
g g
p o p
g g g
f
g g
h h
g
g p fi# : WL" n8(A)# w 34 g
p p
f
g h
h %
f
d`n)#
f
h
f
h
. |*]
g g
: |*n] }I7*nA5 •*!)# |LF 68y
g p g g
t g o
g o h
f f
g
g
: 6H/A*V8nn)# R#/n_y
g
f
f
g
p g
h
p
g p
. ."1nV+)# |*n]
%
f
p
g
h g g
:
*n8y
g
g
|*n] }!`n)# W1(v7H <r 3V2$5n;
g g g
o p h p p
g h
h p
g
g h
g p
f
g : W1n!)# 7nC, I"*nH7
f
% g
f
f
p
g
g
f
. |*n]
g g
: 34Y#bnK *nn8y
h g
p
p
g
f
g
|*] }*4/C5 qK
g g h
g g
f f
g
: *nVy#/4F 6n? Bn,(H W*n, .b)# !`n)# S1C 3Vn) /5!H
g p
f f f f
g g p h p p
h
g
h g h g
p o h g
p g o h
h
g
g
. |*n]
g g
: *nn8y
g
g
|*] }m+(K 3X#e
g g g
f
h h p p
g
g
g
: K 6?
g h
f
j+C>n(T <8>; *V+y <
t
f
g g o g h
h
p g
f
$
. |*n]
g g
: /]7n% g g
h
g
. |*n]
g g
: /nJAL p h
f
g
|*n] lWjAS LF BAS LF zCD D5 GSa# B4F 6? 7rF m8(@H D Rc 6K ~)(TF
g g g
f g
g
p h p h h h g p h h g
g g _ h p g h
g g g g g
9 g p
f
g
o h g
f f f
g
f $
9
h
g :
|*] }~2C7r W5 ~@$!H
g g h g g
p o h
g p
h
f
g
g
: |*] lM&(& =8TF
g g
o g h
g
p
p
f
p
g
: /JA p h
f
|*n] }7n)1)# 6K ~)(TF
g g
f
g h p
g h g
g
g
h
g
: R*n?
p g

1
Tûr Sûresi: 24
2
Buhârî; hadis no: 3329.

25
#/n,&F IF/8nn)# z!? BA/)# z!? j@y *@82A# #&'y /$%F IF/8n)# R*?L lU+&F BA/)#
g h g o g o % g g p h g g g o
g g
h h g h
g g g g g
f f f f
f f
p g g h h g h p
g g g
f
g
p
p
i# W&'nn& *nnNDe BnnA/)# znn!? IF/8nnn)# znn!? jnnK #&5L lfi# W&'nn&
f f
h h g h
f f f f f
g g
f
p g g
o o g h g % g
f f f
g
g
. ."1nnV+)# |*nn]
%
f
p
g
h g g
: 7nn_) h
g g
|1TS |*_y lN4by [>D# 3C lzC!) ~D5L l/]7%
p g
p g o _
g g g p h
g g g g
g
g g g g
g
g
h o
f
g g
f
fi# 6K #b4 z!)(T 7_)
f
g g
g
f
g g
g
g
h
g
m& pi# M*;F <2r m!? Rf& 3(K g *?L m!K z!)(T .b)#
f f $ f f f
f f
g 9 g g
f g
g o h h
g
g p g p g
h
g f h g o
(( . ] 3(>? )#LS [
"Birgün, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yan*nda
duruyordum. Yahudî âlimlerinden birisi geldi ve: Esselâmu aleyke yâ
Muhammed! dedi. Ben adam* öyle bir ittim ki neredeyse dü(üyordu.
Adam bana:
-Niçin beni itiyorsun? dedi.
Ben de:
- Yâ Rasûlallah diyemez misin? dedim.
Yahudî:
- Biz onu, ancak kendi âilesinin söyledi3i isimle ça3*r*r*z, dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- (öyle buyurdu:
- #üphesiz âilemin bana verdi3i isim, Muhammed'dir.
Yahudî:
- Sana soru sormaya geldim, dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona:
- Bunlar* sana anlat*rsam, sana bir faydas* olur mu? diye sordu.
Yahudî:
- Anlatacaklar*n* kulaklar*mla dinleyece3im, dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yan*ndaki
bir çöp parças*yla dü(ünceli bir (ekilde yeri çizmeye ba(lad*.
Ard*ndan:
- Sor, buyurdu.
Yahudî:
- Yeryüzü ba(ka bir yeryüzüyle, gökler de ba(ka göklerle
de3i(tirildi3i zaman insanlar nerede olacaklar? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- S*rat köprüsünün önündeki karanl*k içinde olacaklar, buyurdu.
Yahudî:

26
- S*rat Köprüsünü ilk olarak kimler geçecekler? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Muhâcirlerin fakirleri, buyurdu.
Yahudî:
- Cennete girerlerken hediyeleri ne olacak? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Bal*k ci3erinin sarkm*( olan ucu (fazlal$), buyurdu.
Yahudî:
- Bunun akabindeki g*dalar* ne olacak? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Onlara, cennetin etraf*nda otlanan öküz kesilir, buyurdu.
Yahudî:
— Bunun üzerine ne içecekler? diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
— Orada Selsebîl ad* verilen p*nardan (içerler), buyurdu.
Yahudî:
- Do3ru söyledin, dedi ve ard*ndan:
- Ben sana yeryüzünde bulunanlardan ancak bir peygamberin
veya bir iki ki(inin bilebilece3i bir (eyi daha sormaya geldim, dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Bunlar* sana anlat*rsam, sana bir faydas* olur mu? diye sordu.
Yahudî:
- Anlatacaklar*n* kulaklar*mla dinleyece3im, dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Sor, buyurdu.
Yahudî:
- Sana, çocuk (anne ve babasna nasl benzer) konusunu sormaya
geldim, dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Erke3in menisi beyaz, kad*n*n menisi ise sar*d*r. Kad*nla erkek
birle(tikleri zaman erke3in menisi kad*n*n menisine üstün gelirse,
Allah’*n izniyle çocuk erkek olur.Kad*n*n menisi erke3in menisine üstün

27
gelirse, Allah’*n izniyle çocuk k*z olur, buyurdu.
Yahudî:
- Do3ru söyledin, sen gerçekten peygambersin, dedi.Sonra
oradan ayr*l*p gitti.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Allah Teâlâ bana bildirmeden önce, bu adam*n bana sordu3u
(eyleri ben daha önce bilmiyordum."
1
buyurdu.
• CENNETLKLERN YYECEKLERNN ÖZELLKLER
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) © . / 0 1 2 ' ( $ % &
) ¸ ¶ µ ´ ! " # - , + (
] IS1T W*2HQ# [/v?)# : 70 - 71 [
"(Cennetliklere !öyle denilir:) Siz ve sizin gibi olan mü'minler,
a3*rlanm*( olarak ve ne(e içerisinde cennete girin. Onlar*n etraf*nda
alt*n tepsiler ve kadehler dola(t*r*l*r. Orada canlar*n*n çekti3i ve
gözlerinin (bakmaktan) zevk ald*3* her (ey vard*r. Ve onlara: Siz, orada
ebedî kal*c*s*n*z, denilir."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) 0/ . - ,+ * ) ( ' & % $ # " (
] IS1T 7K/)# HQ# : 35 [
"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelli3i
(udur: (A$açlar ve saraylarnn) alt*ndan *rmaklar akar. Meyveleri gibi
gölgeleri de devaml*d*r (kesintiye u$ramaz)."
3

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) 5 4 3 2 : 9 8 7 6 ( ] IS1T @]#1)# W*2HQ# : 20 - 21 [
"(Onlarn etrafnda hizmet eden ölümsüz gençler) seçip
be3endikleri meyveleri ve canlar*n*n çekti3i ku( etlerini onlara takdim
ederler."
4


1
Müslim; hadis no: 3329.
2
Zuhruf Sûresi: 70-71
3
Ra'd Sûresi: 35
4
Vâkia Sûresi: 20-21

28

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # © $ % & ' ( ] HQ# ]*6# IS1T : 24 [
"(Onlara !öyle denilir:) Geçmi( günlerde (dünyada iken) yapm*(
oldu3unuz sâlih amellerinize kar(*l*k olarak âfiyetle yiyin, için."
1

5.Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) a# W1On;
g
h
p
p g 1nH GS
h
g h
p )# E
h
g
7nr#L I?nCv n?*+_ g g p
f f f
g h
t
g g
n)# *4.$Onn2H lI
h
g
p
o g g
g
t gn n8, l)7n+& S*C`
g g p
g
f f
f
o
n *
a D?D /$>)# w mn;?Cv 3,7rF .$OH
g
f
t
p g g p p p p h
f
g g
o h g
f
p h g
g
p n)# B4
h
f
h
n !`
f
o
g
. <;(ny g
g
g
BnAS
9
p
g
6n?
h
f
"1nV+)#
f
p
g
h
|*n_y
g g g
:
HS*&
g
g
g
6T/)#
p g h
o
~+(K g
h
g
g
*H
g
*&F
g
g
3T*_)# f
f
g h
! DF
g g
g
HWvF
g
p
f
h
p
|?!&
f
p p
f
B4F
f
h
g
)#
h
n `
g
!
f
o E1H
g g
h
?*+_)#
f f
g g
h
} |*n]
g g
:
q&
g
g
l |*]
g g
: W1O; p
p g GSa# p
h
g
h
I?Cv t g p
h
I7r#L t g
f
g
8,
g
g n * |*]
g g
zC!)#
%
f
o ^ l /nA!y
g
g
g
g
znC!)#
%
f
o ^ *n!+)5 g
h
g
f
l
3C
o
p
~5{ g
f
g <2r o
g
J7& h g
g
)bA#1D
p g
p
f
g l 3C
o
p
|*n]
g g
: DF
g
g
HWnvF
g
p
f
h
p
3V?#"'n&
h
f
f
g
f f
} |*n]
g g
: 3nV?#"5
h p
p g
f
D*n&
g
g
E
9
W1DL 9
p
g
. #1)*]
p g
: *?L
g
g
#b4
g
g
} |*]
g g
: S1C
9
h
g
W1DL 9
p
g
l B,(H
p
p
h
g
6?
h
f
I7##7
f f
g g *h7C,
g
f f
f
g W1@CnT g
p h
g
*n$)F t h
g
((. ]
m+(K 2$2? [
"K*yâmet günü yeryüzü, tek bir çörek gibi olacakt*r. Cebbâr olan
Allah Teâlâ onu, cennetliklere az*k olarak ikram etmek için elinde
çevirecektir. T*pk* sizin yolculuk s*ras*nda çöre3inizi elinizde çevirdi3iniz
gibi.
Bu s*rada yahudîlerden bir adam gelerek:
- Yâ Ebâ'l-Kâs*m! (Ey Kâsm'n babas!) Rahman seni mübârek
k*ls*n! K*yâmet günü cennetliklere (Allah tarafndan) ne ikram edilecek,
sana haber vereyim mi? dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Evet, söyle bakal*m! dedi.
Adam, -t*pk* Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in söyledi3i
gibi-:
- Yeryüzü bir tek çörek olur! dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize bakt* ve sonra az*
di(leri görünürcesine gülümsedi.

1
Hâkka Sûresi: 24

29
Adam:
- Peki, cennetliklerin bu çöre3inin yan*nda yiyecekleri kat*klar*
nedir, sana haber vereyim mi? dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Evet, söyle bakal*m, dedi.
Adam:
- Bâlâm ve Nûn'dur, dedi.
Sahâbe:
- Bu da nedir? diye sordular.
Adam:
- Öküz ve bal*kt*r, bu ikisinin ci3erinin sarkm*( olan ucundan
(fazlal$ndan) yetmi( bin ki(i yer, diye cevap verdi."
1

6. Câbir'den -Allah ondan ve babasndan râz olsun- rivâyet
olundu$una göre, o !öyle demi!tir:
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i (öyle derken i(ittim:
)) 5
f
n)# Bn4F W
h g
h
g
o n DL lW1nn)1CH DL lW1n($2H DL lW1&InnHL l*Vnn+y W1(,(nnH !`
g p g g p g g
g g g g
p p p
g g g g
f f f
h p o
g
h
g
h
W13,n28nH DL lW141'2H
p p
f
g g
h g g
g o
g
g l ]
g
)*
p
#1 : y
g
8 gn & *
g
|*
p
3)#
o
n@
g
E* f n] }
g
|*
g
: fEn=/, En=SL R*LnA
h h
g g
g
9 g p
9
g
)#
h
n 8
f
~>
f
h
l 8, 7+8n52)#L En+C>2)# W18nVn(H
g h p p
g g o o
f
h g g
f
g g
h
n x$!)# W18nVn(H *
g
g
o g
p p
g
h
((. ] 3(>? mA/vF [
"Cennetlikler cennette yerler ve içerler. Fakat tükürmezler, küçük
ve büyük abdestlerini gidermezler ve de sümkürmezler!
Sahâbe:
- Peki yedikleri ne olur? diye sordular.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Ge3irmek ve misk s*z*nt*s* gibi ter! Onlara t*pk* nefes ilham
olundu3u gibi, tesbih ve tahmid ilham olunur."
2

7. Utbe b. Abd es-Sülemî'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet
olundu$una göre, o !öyle demi!tir:
"Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile beraber otururken
bir bedevî geldi ve (öyle dedi:

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 6520, Lafz,Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 2792.
2
Müslim; hadis no: 2835.

30
)) H
g
S *
g
T
p
|1
g
fi# ! F
g
T
h
8
g
@
p
~g ; g b
h
,p /
p
=
g
`
g
/
g
It w
f
n)#
h
n `
g
!o
f
D
g
F
g
K
h
n(
g
3
p
w
f
7n)# % Dh +
g
n= *
g
`
g
/
g
It
F
g
,h N
g
/
g
=
g
1
h
? *,
f
t
!h V
g
* - H
g
@
h
fz! 3)#
o
(
h
E
g
- } y
g
_
g
|*
g
S
g
T
p
|1
p
fi# : Bn, W*O? B@`nH gi# W'y
! p
p g o
g
g g
g h
g
)# x+2)# +kv BN? ,1=
h g
f
h g
o g
f f f $
h h
h g
n "1C(8
f
p
h
g
- H
g
@
h
fz! )#
h
n 8
g
,h if - E*n@3)# 6? *D1) W1@CT *V+y f
g g h p h
o
f f
t g
g
g
g
D
g
Q# W1) mnD1) mnCLH g
h p h p
g g p h
f
p
/v
f
g . (( ] <+?*L)# 7!>? wL 8CO)# w M#W3)# mA/vF [
"Ey Allah'*n elçisi! Duydu3uma göre sen, cennette Talh
1
(muz)
a3ac*n*n bulundu3unu söylüyormu(sun. Fakat ben yeryüzünde ondan
daha dikenli bir a3aç oldu3unu bilmiyorum, dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- #üphesiz Allah Teâlâ, onun her dikeninin yerine bir meyve
yaratm*(t*r ki bu meyveler, i3di( edilmi( (krlm!) teke testisine
(erbezine) benzer. Onlarda yetmi( tat vard*r ve hiçbirinin tad*, di3erinin
tad*na benzemez." buyurdu.
2

• CENNETLKLERN ÇECEKLERNN ÖZELLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' ( ( ] IS1T W*>DF# HQ# : 5 [
"#üphesiz iyi kimseler (do$ruluk ve ibâdet ehli), kâfûr (suyu)
kar*(t*r*lm*( bir kâseden cennet (arab* içerler."
3

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) = > ? @ A ~ } ( ] HQ# W*>DF# IS1T : 17 [
"Cennette onlara, bir kâseden, içerisine zencefil kar*(t*r*lm*( olan
cennet (arab* içirilir (ikram edilir)."
4

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ) * + , - ¸ ¶ µ ´ . / 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 : ( ] HQ# <$$3P# IS1T J* : 25 - 28 [
"Kendilerine a3z* mühürlü hâlis bir (arap içirilir (ikram edilir). Onun
içiminin sonunda misk kokusu vard*r. (te yar*(acak olanlar, onda (bu

1
Bir çe!it dikenli akasya a$acdr.Botanik bilimindeki ad; Acacia Gummifera'dr. (Çeviren)
2
Hadis sahihtir.Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Kebîr"; c:7, s: 130. ,amllarn Müsnedi; c: 1, s: 282. Bkz:
"Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 2734.
3
'nsan Sûresi: 5.
4
'nsan Sûresi: 17.

31
kalc cennet nimetlerine sahip olmak için) yar*(s*nlar! O (arab*n
kar*(*m*, (cennette yüksek olu!undan dolay) Tesnîm (diye bilinen
pnardan)d*r. O (Tesnîm), Allah’a yak*n olanlar*n içecekleri bir p*nard*r."
1

4. 'bn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasndan râz olsun- rivâyet
olundu$una göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle
buyurmu!tur:
)) #
g
)
h
)# w /VnD /C1O
h
f
9 p
h
g g g
h
n )#L S7n)# qnK )#/`n?L lN4& 6? )*2y*r l!`
h g g
g g p h g g h p g g
! g g
% g o
$
f f
g
lJ1]*n+
f
p
g
)# 6? N+4F mn2&/;
h
g p p g
f
g h
h
g
p p n )# 6? qrF )Y*?L l~>8
h g
g h p g
f f f
g
p
g h
f`n(N)# 6? U+&FL lB>@
h o
g h g g
f
p
g g
g
f
((.
] mA*? 6&#L .b?-)# mA/vF [
"Kevser, cennette bir *rmakt*r. ki yakas* (kys) da alt*ntand*r. Suyu,
inci ve yâkutun üzerinden akar. Topra3* miskten daha güzel kokuludur.
Suyu baldan daha tatl* ve kardan daha beyazd*r."
2

• CENNETN A;AÇ VE MEYVELERNN ÖZELLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) m l k j i h g ( ] IS1T W*>DF# HQ# : 14 [
"Cennet a3açlar*n*n gölgeleri üzerlerine sarkar ve meyveleri
dev(irmeleri onlara pek kolay k*l*n*r."
3

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ´ ! " # $ % ¸ ¶ µ (
] )# IS1T n W*2HQ# JjT/8 : 41 - 42 [
"#üphesiz takvâ sahipleri (kyâmet günü) a3açlar*n gölgelerinde
ve p*narlar*n ba(lar*nda ve canlar*n*n çekti3i türlü türlü meyvelerin
aras*nda olurlar."
4

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) r q p o n m l k ( ] HQ# X IS1T : 51 [
"(O cennetlikler), orada süslü koltuklara yaslanarak (canlarnn
çekti$i ve gözlerinin bakmaktan zevk ald$) türlü türlü meyveler ve
içecek isterler."
1


1
Mutaffifîn Sûresi: 25-28.
2
Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 3361, Lafz, Tirmizî'ye âittir. 'bn-i Mâce; hadis no: 4334.
3
'nsan Sûresi: 14.
4
Mürselât Sûresi: 41-42.

32
4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ... v u t s r ... ( ] IS1T ? n 785 HQ# : 15 [
"Orada türlü türlü meyveler, onlar (takvâ sahipleri) içindir."
2

5. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) $ # " ! ' & % ( ] W*2HQ# (C!)# IS1T : 31 - 32 [
"#üphesiz takvâ sahipleri için (cennete girmek sûretiyle) bir
kurtulu(, büyük bahçeler ve üzüm ba3lar* vard*r."
3

6. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ^ ] \ [ ` _ ( ] IS1T 6T/)# HQ# : 52 [
"Bu iki cennette her meyveden çift çift (iki snf) vard*r."
4

7. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) % $ # " ! ( ] IS1T 6T/)# HQ# : 68 [
"Bu iki cennette her türlü meyveler, hurma ve nar vard*r."
5

8. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! ~ } | { ( ] IS1T W*v7)# HQ# : 55 [
"(O takvâ sahipleri) orada (cennette canlarnn çekti$i ve
gözlerinin bakmaktan zevk ald$) her türlü meyveyi (kesintiye
u$ramaktan ve yok olmaktan) emîn bir (ekilde isterler."
6

9. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) X W V U T S \ [ Z Y _ ^ ] `
a b c e d f h g i j l k i (
] IS1T @]#1)# J*HQ# : 27 - 33 [

1
Sâd Sûresi: 51.
2
Muhammed Sûresi: 15.
3
Nebe Sûresi: 31-32.
4
Rahman Sûresi: 52.
5
Rahman Sûresi: 68.
6
Duhân Sûresi: 55.

33
"Ashâb-* yemîn (amel defterleri sa$ taraflarndan verilenler) ki ne
mutlu o Ashâb-* yemîne! Onlar*n makamlar* ve mükâfâtlar* ne
büyüktür! (Dikensiz) kiraz a3ac*, meyveleri salk*m salk*m dizili muz
a3açlar*, (yok olmayan) sürekli gölgeler, (*r*l (*r*l akan sular,
tükenmeyen, eksilmeyen ve (hiç kimse tarafndan) yasaklanmayan
say*s*z meyveler içindedirler."
110. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ~ } ( ) © $ % & ' * + , #
! " ( ] J*HQ# ]*6# IS1T : 22 - 24 [
"O, meyveleri (ayakta duran, oturan ve uzanm! olan herkesin
elleriyle koparabilsecekleri !ekilde) sarkm*( olan (yeri ve makam)
yüksek bir cennettedir. (Cennetliklere !öyle denilir:) Geçmi( günlerde
(dünyada iken) yapm*( oldu3unuz sâlih amellerinize kar(*l*k olarak
âfiyetle yiyin, için."
2

11. Mâlik b. Sa'saa'nn -Allah ondan ve babasndan râz olsun-
rivâyet etti$i Mirac kssasnda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
!öyle buyurmu!tur:
)) SL
p
g
<Vn2!P# IS7T zfnn) /n@y
g gh h h p
g
f f
g
l j] mD(, *V_CD #&'y g o g
f
p
g
g g
p g
f
g
mnnnD(n, *V]SLL l/`4 |
p g g g g
o
g
g g
p
g g
p
)# W#&e
h g
p S*VnDF @n&SF *Vn(%F w l|1+$
$
g g
h
g g g
p
g g h
h p
f
f
f
p : /)(>ny lW#/4*n^ W#/VnnDL lW*n!4*& W#/VnD p g
h
g g g g
g
f f f f
f f
g
h h
g g
g g
WA
f
h
f
|*_y lBH
g g g g
: )# *?F
h
o
g
!4*C g
f
g
)# z$y W*
h
f
g
f
n W#/4*A)# *?FL l!`
f
g o
f f
o
g
g g
o : )#L B+!)#
h p
g
! J#/$ p
g
p . (( ] m+(K 2$2? [
"Sonra Sidretül-Müntehâ'ya ç*kar*ld*m (yakla!trldm). Bir de bakt*m
ki (büyüklü$ü, Medine yaknndaki) Hecer (beldesinin) testileri (cereleri)
ve yapraklar* fillerin kulaklar* gibi olan Sidre a3ac*n*n meyvesi ile
Sidretül-Müntehâ'n*n kökünden ç*kan, ikisi içinden, ikisi de d*(*ndan
akan dört *rmak gördüm. Cebrail'e:
- Bunlar nedir? diye sordum.
Bunun üzerine Cebrail -aleyhisselâm- (öyle cevap verdi:
- çten akan iki *rmak, cennettedir. D*(tan akan iki *rmak ise, Nil ve

1
Vâkia Sûresi: 27-33.
2
Hâkka Sûresi: 22-24.

34
F*rat't*r."
1

12. Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
)# w W
h
f
o n >H I/`L) !`
f f
g g
t
g g
g g
o 8
p
)# N,#/)#
h
p
f
o
n 1`
g g
)# LF "#
h
g
g
n 8
p
d)# /8s
f
o g o
g E*nK n#*? =H $
g g
g
g
*V@3_nH *?
g p
g h
g g
. (( ] m+(K 2$2? [
"#üphesiz cennette öyle bir a3aç vard*r ki, bir süvâri, talimli veya
süratli iyi cins bir at ile yüz sene (dallarnn gölgesinde) yürüse, yine de
onu bitiremez."
2


13. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) ?
g
* w
f
)#
h
n N4& 6? *V]*TL D5 I/`= !`
$
g h g g g
g
f f
g
p g
g g
o
9 o ((. ] .b?-)# mA/vF [
"Cennette gövdesi alt*ndan olmayan hiçbir a3aç yoktur."
3

• CENNET IRMAKLARININ ÖZELLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) p on m l k j i h g f e d
s r q ( ] IS1T jLW)# HQ# : 11 [
"#üphesiz îmân edip güzel davran*(larda bulunanlara, (kö!klerinin)
alt*ndan *rmaklar akan cennetler vard*r.(te büyük kurtulu(, budur."
4

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V
v u t s r qp o n m l k j i h g f
zy x w ... ( ] HQ# 789 IS1T : 15 [
"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelli3i
(udur: çerisinde bozulmayan sudan *rmaklar, tad* de3i(meyen sütten

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 3207. Lafz,Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 162.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 6553. Lafz,Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 2828.
3
Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 2525. Bkz: "Sahîhu'l-Câmi"; hadis no: 5647.
4
Burûc Sûresi: 11.

35
*rmaklar, içenlere lezzet veren (araptan *rmaklar ve süzme baldan
*rmaklar vard*r. Orada türlü türlü meyveler, onlar içindir. Rablerinden de
ba3*(lanma vard*r."
1

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) E D C B A @ ? > = < ; : d (
] IS1T /8_)# W*2HQ# : 54 - 55 [
"#üphesiz takvâ sahipleri (kyâmet günü) büyük cennetlerde ve
geni( *rmaklar*n kenarlar*nda, son derece kuvvetli o hükümdar*n,
(hiçbir bo! söz ve günahn olmayaca$) hak meclisinde her (eye gücü
yeten hükümdar (olan Allah)'*n huzurunda yerlerini olacaklard*r."
2


4. Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) ... 8!+&
g h
g
g
n TF *DF *
f
g g
g )# w 8
h
f
p
n nC] )*n2y*r /Vnn!& *nDF #&5 !`
g p g g
f f
g g o
g
$ f
g
g
g
g
)# S7n)# 0*
h
!
%
p
n l[1`nn8
f
o g
p
/(] p
h p
: |*] }BHWA *H #b4 *?
g g p
f
h g
f
g g
g
: )# #b4
h g
g
4 #&'ny l~&S H*3KF .b)# /C1O
f f
g o g g g
% h h
g p
g g
g
g mnn!+4 LF mnnC+
p h p p
p
g
F ~>?
g
9
h
f
/y&
p
g h
. (( ] S*,C)# mA/vF . [
"Ben, cennette gezerken bir de bakt*m ki, iki yakas* içi bo( inciden
kubbelerle dolu olan bir *rma3*n yan*nday*m. Ben:
- Ey Cebrail bu nedir? diye sordum.
Cebrail:
- (te bu, Rabbinin sana vermi( oldu3u Kevser'dir, diye cevap
verdi.
- Bunun üzerine bir de ne göreyim, Kevser'in kokusu veya topra3*,
burcu burcu kokan misktir."
3

5. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) J#/$)#L W*5n+AL W*5n+T p
g h h g
p
g g g g g
p p !"# S*VnDF 6? B,lB+!)#L
f f
u p !
g
f
g
h
g
h g
_ p
. (( ] 3(>? mA/vF [
"Seyhan, Ceyhan, F*rat ve Nil'in hepsi, cennet *rmaklar*d*r."
4


1
Muhammed Sûresi: 15.
2
Kamer Sûresi: 54-55.
3
Buhârî; hadis no: 6581.
4
Müslim; hadis no: 2839.

36
• CENNET PINARLARININ (KAYNAKLARININ) ÖZELLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ' © ( ) * + ( ] IS1T /`6# HQ# : 45 [
"#üphesiz takvâ sahipleri (kyâmet günü) cennetlerde ve p*narlar*n
ba(lar*nda olacaklard*r."
1

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' ( # " !
' & % $ ( ( ] IS1T W*>DF# W*2HQ# : 5 - 6 [
"#üphesiz iyi kimseler (do$ruluk ve ibâdet ehli), kâfûr (suyu)
kar*(t*r*lm*( bir kâseden cennet (arab* içerler.Bu (kâfûr suyu kar!trlm!
olan !arap), Allah'*n has kullar*n*n içtikleri ve diledikleri gibi ak*tt*klar* bir
p*nard*r."
2

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) 2 3 4 5 8 9 : 6 7 ( ] HQ# <nn$$3P# IS1nnT W*nn2 : 27 -
28 [
"O (arab*n kar*(*m*, (cennette yüksek olu!undan dolay) Tesnîm
(diye bilinen pnardan)d*r.O,Allah’a yak*n olanlar*n içecekleri bir
p*nard*r."
3

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) U T S R ( ] HQ# 6T/)# IS1T : 50 [
"Bu iki cennetin içinde ak*p giden iki p*nar vard*r."
4

5. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # ( ] HQ# 6T/)# IS1T : 66 [
" Bu iki cennetin içinde durmadan f*(k*ran iki p*nar vard*r."
5

6. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:

1
Hicr Sûresi: 45.
2
'nsan Sûresi: 5-6.
3
Mutaffifîn Sûresi: 25-28.
4
Rahman Sûresi: 50.
5
Rahman Sûresi: 66.

37
) B = > ? @ A ~ } C D ©E (
] HQ# W*>DF# IS1T : 17 - 18 [
"Cennette onlara, bir kâseden, içerisine zencefil kar*(t*r*lm*( olan
cennet (arab* içirilir (ikram edilir). Bu (arap, (güven içinde içilmesi ve
hazm kolay oldu$undan dolay) Selsebil ad* verilen bir p*nardand*r."
1

• CENNETLKLERN KADINLARININ (E#LERNN) ÖZELLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ¶ µ ´ ! " # $ % ¸ & '
( ) * + , - . / 0 ( ] IS1T W#/8K |e HQ# : 15 [
"(Allah'n kendisini murakabe etti$ini bilen ve O'nun azabndan
korkan) takvâ sahipleri için Rableri nezdinde (kö!kleri ve a$açlarnn)
alt*ndan *rmaklar akan, orada ebedî olarak kalacaklar* cennetler,
(hayz, nifas ve kötü ahlaktan uzak) tertemiz e(ler ve hepsinin üstünde
Allah’*n r*zâs* vard*r. Allah kullar*n*n (bütün srlarn) hakk*yla gören (ve
onlarn hallerini hakkyla bilen)dir."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) s r q v u t x w z y | {
! " # $ % & ~ } ( ] IS1T @]#1)# J*HQ# : 35 - 40 [
"Gerçekten biz, hûrileri (cennetliklerin e!lerini), apayr* bir biçimde
(dünyadakinden farkl olarak noksansz bir !ekilde) yaratt*k.Onlar*,
bâkire k*zlar, kocalar*na â(*k ya(*tlar k*ld*k. Onlar* ashâb-* yemîn için
yaratt*k. Bunlar*n (ashâb- yemîn'in) birço3u önceki ümmetlerden,
birço3u da sonraki ümmetlerdendir."
3

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' o (
] W*2HQ# J*y*k)# IS1T : 48 - 49 [
"Cennetliklerin yanlar*nda güzel bak*(lar*n* onlara tahsis etmi(
(kocalarndan ba!kalarna bakmayan), iri gözlü e(ler vard*r. Onlar, el

1
'nsan Sûresi: 17-18.
2
Âl-i 'mran Sûresi: 15.
3
Vâkia Sûresi: 35-40.

38
de3memi( sakl* yumurta gibi bembeyazd*r."
1

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) = < ; A @ ? > E D C B M (
] IS1T @]#1)# J*HQ# : 22 - 24 [
"(Cennetliklere, dünyada) yapmakta olduklar* sâlih amellerine
kar(*l*k olarak, sakl* inciler gibi iri gözlü hûriler vard*r."
2

5. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) w v x y z { | } ~ $ % & '
( ) © * + , ( ] IS1T 6T/)# J*HQ# : 56 - 58 [
"Oralarda (yataklarn üzerinde) gözlerini yaln*zca e(lerine çevirmi(
güzel kad*nlar vard*r ki, bunlardan önce onlara ne bir insan, ne de bir
cin dokunmu(tur (onlarla ne bir insan, ne de bir cin cimâ etmi!tir). O
halde (ey cinler ve insanlar!) Rabbinizin nimetlerinden hangi birini
yalanlars*n*z. Onlar, (berraklk ve güzellikte) sanki yâkut ve
mercand*rlar."
3

6. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) + , - . / 0 1 2 3 4 6 5
8 7 ( ] IS1T 6T/)# J*HQ# : 70 - 72 [
"O dört cennette güzel huylu ve güzel yüzlü e(ler vard*r. O halde
(ey cinler ve insanlar!) Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlars*n*z.
Ota3lar içinde e(lerine tahsis edilmi( huriler (göz bebekleri simsiyah,
göz ak bembeyaz olan kadnlar) vard*r."
4

7. Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) B+CnnT w nrL/)
f f
g g
f
9
g h
g
fi# •1nn] 0*nn_)L l*nnV+y *n?L *+D7nn)# 6nn? 8nv IL7nnK LF
f
h p g g g g h
g g g
g
f f
g g h
h % g h
9
9 g
g
)# 6? 3,7rF
h
g g
f f
h
p
g
n 7n+] ={1? LF !`
$ f f f
h g
p h h g
g
o - m41T z!@nH
p h h
g
g g
f
- WF 1)L l*V+y *?L *+D7)# 6? 8v o
g
h g g g
g
g
f f
g g h
h % g
9

1
Sâffât Sûresi: 48-49.
2
Vâkia Sûresi: 22-24.
3
Rahman Sûresi: 56-58.
4
Rahmân Sûresi: 70-72

39
/?#
g h
)# B4F 6? IF
h
f
h h
g
f
t n a# Bn4F 15 /n@(4# !`
g
h f
h g g
g
g g
h o
o
f
a GS
g
g f
h
n8nVn!+& *n? JR*n{
g h g
p g h
g
g
g n )L l*
g
g
n 8
g
mnn;k
p
h
g
HS
f
n *5
t
*V+y *?L *+D7)# 6? 8v *VTFS qK *V$+k!)L l
g g g
f f f f
g g h g
g g g g
h % g g
9
h
g g p . (( ] m+(K 2$2? [
"Allah yolunda ak(am veya sabah cihâd için yola ç*kmak, dünya
ve içindekilerden daha hay*rl*d*r. Sizden birinizin yay* veya kamç*s*
kadar cennetteki bir yer, dünya ve içindekilerden daha hay*rl*d*r. #ayet
cennet ehlinden bir kad*n, yeryüzü ehline görünecek olsayd*, yerle gök
aras*n* ayd*nlat*r ve onu güzel koku ile doldururdu. Cennet ehlinden bir
kad*n*n ba(*ndaki örtüsü, dünya ve içindekilerden daha hay*rl*d*r."
1

8. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) |LF W5
g
o
g
o
f
qK *V+(; z2)#L lS7C)# (+) /8_)# IS1% qK !`n)# Bv7; I/?7
g o h g g h g h p
g g g p g g g
f f f $
g h o p h g p
f
g g g
h g g g h
f
lnn? B/nnH lW*nn2!C# W*nn2AL7 3V!nn? m/nn?# BnnO) lR*n8>nn)# w .S" Nnn,1, R#1nn{F % gg g g h g g
p g p h h g o !
f f f
h
g h Q p h g p
f f f f
$ f
! p
$
h
g
`n)# w *?L l35()# R#SL 6? *n8V]1T
g g h g h
h o
f
g g g p
f
f f f
f
0?KF !
p h
g o
g
f
(( . ] m+(K 2$2? [
"Cennete ilk girecek zümre, ay*n on dördüncü gecesindeki
dolunay sûretinde olacakt*r. Onlar*n pe(inden girecek zümre ise,
gökteki parlak y*ld*z sûretinde olacakt*r. Onlardan her birisine (dünya
kadnlarndan) iki e( vard*r. Onlar*n bacaklar*n*n ili3i, etinin üzerinden
görünür. Cennette bekâr yoktur."
2

• CENNETN GÜZEL KOKULARI:
Cennetin trlar ve güzel kokular, cennetliklere, onlarn
makamlarna ve derecelerine göre farkllk arzeder.
1. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
n)# W1(v7nH I/?7 |LF W
h p
g o p h p
g g h
$
g
o
n )# IS1n% qnK !`
h g
f
g
p g g
g
o 6Hbn)# 3nC lS7nC)# n(+) /n8_
g g
f
o g g
o h g
p g g
f
h
f
>)# w .S" N,1, 7=F qK 3nVnD1(H
o ! h g
f
Q p h g
$
g g !
g g p
p
g 8
g
n D lIR*{5 R*
g
t
g
g
f
DL lW141'2H DL W1)1CH
g o g p
g g
p
g g
g g
p
)# 3nV5=SL lNn4b)# 3nV4*L?F lW1n3,n28nH DL W1($2H
h p
p g p h h g g
p p p g p g g
h o p p
g
g g
f f
g h n 3nn4/?*`n?L l~n>n8
p p g h
p g g
f f
p
a#
p
h
I1n) p
o
p
- a#
h
Nn+3)# "1K lj1`!)
f !
p p p p
h
g
- n)# 3nnVA#L7FL
h
p
p p g g
h n )# S15
h
p
p
n(v qnK l<n@
h g
g
g p
f
BnAS 2
$
p
g
f

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir.Buhârî; hadis no: 2796, Lafz,Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 1880.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3246. Müslim; hadis no: 2834.
Lafz, Müslim'e âittir.

40
F IS1% qK l7r#L
g
f $ f
g
p g g
g
8>)# w *K#S& W12T lE"e 3nV+&
g o g g h
f
t g
f f
g %
f f
n R*
f
. (( ] m+(K 2$2? [
"#üphesiz cennete ilk girecek zümre, ay*n on dördüncü
gecesindeki dolunay sûretinde olacakt*r. Onlar*n ard*ndan girecek
zümre ise, gökteki parlak y*ld*z sûretinde olacakt*r. Onlar cennette
i(emezler, büyük abdestlerini gidermezler, tükürmezler ve de
sümkürmezler. Oradaki taraklar*, alt*ndand*r. Terlerinin kokusu, misktir.
Buhurdanlar* (içinde buhur yaklan kaplar)n*n yak*t*, hint udu
(buhuru)ndand*r. Onlar*n e(leri hûrîlerdir. Onlar*n yarat*l*(lar*, bir erke3in
yarat*l*(* gibidir. Babalar* Âdem -aleyhisselâm-'*n sûretinde gö3e do3ru
altm*( ar(*n boyundad*r."
1

2. Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) /nH 3nn) #7n4*@? B2] 6?
f
g h p g
g g t g
g g h
g n)# n5##S n
h g
g h
f
g
n nHS W5L l!`
f
o
g g
f
o n I8>n? 6n? 7nA1H *V5
f f f
g
g p
h g g
p g
*?*K <@n&SF
t
g g g
f
h
g
((. ] .S*,C)# mA/vF [
"Kim, haks*z yere bir muâhedi (zimmet ehlinden anla!mal birisini)
öldürürse, cennetin kokusunu koklayamaz. Oysa ki cennetin kokusu,
k*rk y*ll*k mesâfeden hissedilir."
2


2. Ba!ka bir rivâyette ise, hadisin sonunda !öyle buyurmu!tur:
)) 5L
f
g
HS W
f
o n *$H/v <@nCT I8>? 6? 7A1+) *V5
t
f
g p g g
f f f f
h h g g
g g p
g
g
. (( ] mA*? 6&#L .b?-)# mA/vF [
"... Oysa ki cennetin kokusu, yetmi( y*ll*k mesâfeden hissedilir."
3

• CENNETLKLERN HANIMLARININ #ARKILARI:
Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasndan râz olsun-
rivâyet olundu$una göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle
buyurmu!tur:
)) j#L7F W5
g g
h
g
o )# B4F
h
f
h
g
n l*] 7rF *V@8T J#1%F 6>r(& 6VA#L7F <!'n+) !`
u g
9 h ! o
g g g h h o g g g
g g g
g p g
f $ f
g g p
f
g
f
g g
8n? W5
o
f
u n mn& <!'nH *
f
f
g ! g
p
: )# 8v 65D
h
p
g
p h
g n 1] j#L7F lW*>5
h p g
g
h
g f
g
f
W*+KF I/_& W/A!H lE#/, E
f
g o h g g
h
g
f f
p
f
g
p
h $ $ .
8n? W5L
o
f
o
g
n mn& <!'nH *
f
f
g !g
p
: )# 65D
h
p h
g n jy J#7)*, g g
p g g
f
Q# 6n5D lmn!28nH
h
p h h
g gh
p g
J*n!? p g
f
jny g g
lmnn!$,nH
h
g g
h
g

1
Buhârî; hadis no: 3166.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3246. Müslim; hadis no: 2834.
Lafz, Müslim'e âittir.
3
Hadis, sahihtir. Tirmizî; hadis no: 1403. Bkz: Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 1132. 'bn-i Mâce; hadis
no: 2687. Bkz: Sahîh-i 'bn-i Mâce; hadis no: 2176.

41
)# 65D
h
p h
g n 8
p
_
f
8+
g
n jy J* g g
p m!@AH
h g
o
h
g
((. ] *TLa# w M#W3)# mA/vF [
"#üphesiz cennetliklerin han*mlar*, hiç kimsenin asla i(itmedi3i en
güzel seslerle kocalar*na (ark* söylerler. Onlar*n söyledi3i (ark*lardan
baz*lar* (unlard*r:
- Bizler, güzel huylu ve güzel yüzlü kad*nlar*z.
- Bizler, gözlerinin nuru ile bakan k*ymetli bir toplulu3un e(leriyiz.
Yine onlar*n söyledi3i (ark*lardan baz*lar* (unlard*r:
- Bizler ebedîleriz, art*k hiç ölmeyiz!
- Bizler emniyetteyiz, art*k hiç korkmay*z.
- Bizler, yerliyiz (mukîmizleriz), art*k göç etmeyiz."
1

• CENNETLKLERN E#LERYLE CNSEL L#KYE GRMELER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ( ' & % $ # " ! , + * ) . -
0 / ( ] W*2HQ# xH IS1T : 55 - 56 [
"O gün cennetlikler,gerçekten her türlü nimetler içinde zevk
sürerler. (E!leriyle cinsel ili!kiye girerler.) Onlar ve e(leri gölgeliklerde
süslü koltuklara yaslan*rlar."
2


2. Zeyd b. Erkam'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) nn)# Bnnnn4F 6nnn? BnnnA/)# W5
h g
f
h h p
g
f
o
o n a# znnnnnnnny BnnAS nnnnn#*? I1nn] <3@nnn+) !`
g
h
f f f f
$
p o h g
g p
g o g
p g g
Bnn,
f
h
)#L I1nnnnnnVL)#L 0/nnnnnnL)#L
h
g g g g
f
h
o %
f
h
n 8n`
g
f
n a* f . ny
g
gn |*_
g
S
g
nA
p
B
9
n?
f
6
g
)#
h
+
g
nV
p
"1
f
: ny
g
'
f
Wo n)#
o
b
f
H .
g
(
h
n,p B
p
L
g
nnH
g
Lh /n
g
0
p
; g nnOp W1n p nn)
g
mn
p
)#
h
n 5
g
nnA*
g
n
p
. gny _nn
g
|*nnnnn
g
S
g
nnT
p
|1
p
fi# : \/nnK 3nnn47rF nnA*r
9 p
g h
g g g g
f f
g
/8{ 7] mn!3& #&'y l)7(A 6? U+$H
g g
f f f f f
g h p
g g
p g h
h g h
f
p . (( ] z?S#7)#L M#W3)# mA/vF [
"#üphesiz cennetliklerden bir erke3e yeme, içme, (ehvet ve cinsel
ili(kiye girme konular*nda tam yüz erkek gücü verilir.
Bunun üzerine yahudîlerden birisi:

1
Hadis,sahihtir.Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Evsat"; hadis no: 4917.Bkz:Sahîhu'l-Câmi';hadis no: 1561.
2
Yâsin Sûresi: 55-56

42
- Yiyen ve içen kimsenin (tuvâlete çkmak gibi) bir ihtiyac* olur. (Bu
ihtiyacn nasl giderir?) dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- Onlardan (cennetliklerden) birisinin ihtiyac*, teninden ter (eklinde
ç*kt*ktan sonra karn* hemen zay*flar."
1

3. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
o !öyle demi!tir:
)) ]
f
B+
g
: fi# |1nTS *H
g
p g g
! w *!#*>nD 15 BknD Bn4
f
g
f f f
g
g p h
f
g
g
n)#
h
n |*n_y }!`
g g g
f
o
g
: BnA/)# W5
g
p
o
o
f
Bk+)
p g
f
g
R#SbK #*? 15 E1+)# w
g g g
h
g h
f f
g
g h
f
f
f
. (( ] *TLa# w M#W3)# mA/vF !"# $% w 3+@D 1&FL [
"Ey Allah'*n elçisi!Cennette kad*nlar*m*zla (e!lerimizle) cinsel ili(kiye
girecek miyiz? diye sordular.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- #üphesiz bir erkek, (cennette) bir günde yüz bâkire k*zla cinsel
ili(kiye girecektir."
2

• CENNETTE ÇOCUK HTYACI:
Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) #
g
)
h
n 8
p
)# <Vn2=# #&5 6?.
h g
g g
h
p
f
h )# w 7)1
h g
f
g
g
n K*nT w m!TL m@{LL mn(8nr W*, !`
$ f f
g p g p p g g p g g
g h
f
% g o h
p
g
8,
g
g n zVn2LH *
f
g h
g
((. ] .b?-)#L 7TF mA/vF [
"Mü'min cennette çocuk arzu etti3i zaman; onun (çocu$un
annesinin karnndaki) hâmileli3i, do3mas* ve ya(*n*n kemâle ermesi (ki
o ya! da otuzdur), (erkek veya kz çocuk) arzu etti3i gibi bir anda olur."
3

• CENNETLKLERN NMETLERNN SÜREKL OLU#U:
Cennetlikler cennete girdikleri zaman, melekler onlar kar!lar ve

1
Hadis, sahihtir. Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Kebîr"; c:5, s: 187. Lafz, Taberânî'ye âittir. Dârimî; hadis no:
2721. Bkz: Sahîhu'l-Câmi';hadis no: 1627.
2
Hadis, sahihtir. Taberânî; "el-Mu'cemu'l-Evsat"; hadis no:5263. Ebu Nuaym;'Sfetul-Cenneh'; hadis
no: 373.Bkz: 'Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha'; hadis no: 367.
3
Hadis, sahihtir. 'mam Ahmed; hadis no: 11079. Tirmizî; hadis no: 2563. Bkz: Sahîh-i Sünen-i Tirmizî;
hadis no: 2077.

43
onlar, cennetteki nimetler içerisinde ve kalc olmak gibi, hiç kimsenin
onun gibisini i!itmedi$i bir müjdeyle müjdelerler.
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) 1 0/ . - ,+ * ) ( ' & % $ # "
9 8 7 6 54 3 2 ( ] IS1T 7K/)# HQ# : 35 [
"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelli3i
(udur: (A$açlar ve saraylarnn) alt*ndan *rmaklar akar. Meyveleri gibi
gölgeleri de devaml*d*r (kesintiye u$ramaz). (te bu (mükâfât),
(Allah'tan gere$i gibi) korkanlar*n sonudur. Kâfirlerin sonu ise, ate(tir."
1

2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) "*!? ."*!H
$ f
g g
p p
: y #15k; WF 3O) W5
g
%
f
g h o
g
h
p g
jg 5L l#7&F #18_>;
f
g g
t g
g
p h
g Wo ny #1+5nn; WF 3nO)
g
h h
g h
g h
g
p g
jg
#1;18n; p g
p
5L l#7&F
f
g g
t
g
y #1CL; WF 3O) W
g
%
f
g h o
g
h
p g
jg 5L l#7&F #1?/Vn;
f
g g
t
g
p g
h g jny #1n8@!; WF 3nO) W g p g
p h
g
h g h o
g
g
#1nT(C;
p
g
h
g
#7&F
t
g
g
l y
g
b
g
)
f
~g ]
g
1
h
)
p
m
p
K
g
?o L
g
A
g
B
o
: ) ! " # $ % & ' ( ((
] 3(>? mA/vF [
"Cennette (cennetliklere) bir münâdi ça3r*da bulunarak (öyle
seslenir: Sizler dâima s*hhatli olacaks*n*z,asla
hastalanmayacaks*n*z.Sizler dâima ya(ayacaks*n*z, asla
ölmeyeceksiniz.Sizler dâima gençler olarak kalacaks*n*z,asla
ya(lanmayacak-s*n*z (ihtiyarlamayacaksnz).Nimetler içerisinde
(müreffeh bir hayat) ya(ayacak-s*n*z. Asla s*k*nt* ve yokluk
çekmeyeceksiniz.Nitekim bunu do3rulayan Allah -azze ve celle-'nin (u
sözüdür:
'Onlara: (Dünyada) yapm*( oldu3unuz sâlih amellerinize kar(*l*k
olarak ona vâris k*l*nd*3*n*z cennet i(te budur! diye seslenilir."
2

C3. Câbir'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre, o
!öyle demi!tir:
)) ]
f
B+
g
*H
g
S
g
T
p
|1
g
fi# ! 4
g
B
h
H
g
!g E*
p
F
g
4
h
B
p
)#
h
n `
g
!o
f
] }
g
|*
g
: D
g
E1!)# l
p
h
o )# 1vF
h
p
g
n J18
f
h
g
. ((
] S#?C)# mA/vF 5+5k)# oH"*ra# (>(T w M*C)a# m55%L [

1
Ra'd Sûresi: 35
2
Müslim; hadis no: 2837.

44
'Ey Allah'*n elçisi! Cennetlikler (cennette) uyurlar m*? denildi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- Hay*r, uyumazlar. Çünkü uyku ölümün karde(idir."
1

• CENNETN DERECELER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) [ Z Y X W V UT S R Q P O (
] Q# R#pF# IS1T H : 21 [
"(Ey Peygamber!) Biz, onlar*n kimini kiminden (dünyada rzk ve
amel konusunda) nas*l üstün k*ld*3*m*za bir bak! Âhiret ise, (mü'minler
için) derece ve üstünlük farklar* bak*m*ndan daha büyüktür."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % & ' â ( à ) * +
, ï î - . ëê é è ç / ( ] IS1T m4 W*2HQ# : 75 - 76 [
"Her kim de güzel davran*(larda bulunmu(, bir mü'min olarak
O'nun (Rabbinin) huzuruna gelirse, pek yüksek dereceler i(te onlar
içindir. çinde ebedî olarak kalacaklar*, (a$açlarnn) alt*ndan *rmaklar
akan Adn cennetleri. (te bu (kalc nimetler, nefisleri her türlü)
kötülüklerden ar*nanlar*n mükâfat*d*r."
33. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ( ) * +, - . / 0 © 1 2 3
4 ¸ ¶ µ ´ ( ] J*HQ# @]#1)# IS1T : 10 - 14 [
"(Dünyada) hay*rda önde olanlar, (âhirette derecelerde) önde
olurlar.(te onlar, Allah’a yak*n olanlard*r.(Rableri onlar) Naîm
cennetlerine girdirecektir. Onlar*n ço3u önceki ümmetlerden (ve bu

1
Hadis, sahihtir. Bezzâr; hadis no: 3517. Ke!fu'l-Estâr. Bkz: 'Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha'; hadis no:
367.
2
'srâ Sûresi: 21.
3
Tâhâ Sûresi: 75-76.

45
ümmetin ba!ndan), biraz* da sonrakilerden (bu ümmetinden
sonundandr)."
1

4. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) *& 6?e 6?
f
g h
g g
fi jk)# E*]FL lmn)1TSL g
o g g
g p g
g
f f
qnK *n_r W*n, lW*sn?S E*%L lI
g
g g g g
t u
g g g g g
g g g
fi#
)# mn(v7H WF
h g
p
f
h
p
h n l!`
g
o
g
A
g
74* g
g
B+CT w
f f
g
f
fi# F F w x(A L
g f
g g h
g
*nV+y 7)L z2)# m{S
g
f f f f f
g
p
o
h
. *nH #1)*n]
g
p g
|1TS
g
p g
fi# ! jyF g g
D p IC
p
!
g
n] }~)bn& •*n!)#
g g
f
g
f
g
o |*
g
: n)# w W5
h
f
o n pi# *47nKF lnAS" n#*? !`
g g g g g
o g o
g
$ f f
g
g
<n& ^, ^nVn!+& *? <2AS" B, lmn(+CT w 6H74*`n8n()
g p
h h g h g g p
g g g g g g
g g
g g g p
f f
% h
f f f f f
f
a#L R^>n)#
g
h
g
f
g
o
#&'ny lGS
g g
f
h
l!`n)# *TLF mD'y l•L"/$)# )1(>y gi# 3n2)(T
f f
o p
g h p g h g p
h p h p
g h g p g
o g g
)# qKFL l
h g
h g
g
n !`
f
o
g
l F
g
S
g
)#
p
]
g
|*
g
: mn]1yL
p h g
g g
F /`$; mn!?L l68nr/)# +/K
g
p g o h
o p g h g
g
g h
f
f
p )# S*VnD
h
p
g
h n !`
f
o
g
((. ] .S*,C)# mA/vF [
"Kim, Allah'a ve rasûlüne îmân eder, namaz* dosdo3ru k*lar ve
Ramazan orucunu tutarsa, onu cennete girdirmesi

Allah'*n üzerine bir
hakt*r. Bu kimse, ister Allah yolunda cihad etsin, isterse do3du3u yer
olan evinde otursun, ecirden mahrum kalmaz.
(Sahâbe):
- Ey Allah'*n elçisi! (Bu müjde ile sevinmeleri için) bunu insanlara
müjdeleyelim mi? diye sordular.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- #üphesiz cennette yüz derece vard*r. Allah, onlar* kendisinin
yolunda sava(an mücâhitler için haz*rlam*(t*r. Her iki derecenin
aras*ndaki mesafe, yer ile gök aras* kadard*r. Allah'tan istedi3iniz
zaman, Firdevs'i isteyin. Çünkü oras*, cennetin ortas* ve en yüksek
yeridir (en fazîletli, en geni! ve en iyi yeridir).
Ebu Hureyre -Allah ondan râz* olsun- dedi ki:
- Zannedersem Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- (unu da
söyledi: Onun üstünde Rahmân'*n Ar('* vard*r. Cennetin *rmaklar* i(te
oradan f*(k*r*r."
2

• MÜ'MNN NESL, AMEL BAKIMINDAN KENDSNDEN DAHA
A#A;IDA OLSA BLE CENNETTE KENDSNN DERECESNE YÜKSELTLR :
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:

1
Vâkia Sûresi: 10-14.
2
Buhârî; hadis no: 2790

46
) cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
i h g f e d ( ] IS1T S13)# HQ# : 21 [
"Îmân eden ve soylar*ndan gelenler de, îmânda kendilerine
uyanlar (var ya!) i(te biz, onlar*n nesillerini de kendilerine (babalarnn
ameline ula!amasalar bile onlar cennette onlarla ayn makama)
katar*z. Biz, onlar*n amellerden hiçbir (eyi eksiltmeyiz.Her insan,
kazand*3* ameli ile rehindir.(Ba!kasnn günahn üstlenmez)."
1

• CENNETN GÖLGELKLERNN ÖZELLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) p q r s t u v w z y x
! " # $ % & ' ~ }| { ( ] IS1T R*>!)# Q# H : 57 [
"Îmân eden ve güzel davran*(larda bulunanlar*, içinde ebedî
olarak kalmak üzere altlar*ndan *rmaklar akan cennetlere girdiririz.
Orada onlar için tertemiz e(ler vard*r ve onlar* (cennette) yo3un (ve
uzun) bir gölgeyle gölgelendiririz."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) X W V U T S \ [ Z Y _ ^ ] `
a b ( ] IS1T @]#1)# J*HQ# : 27 - 33 [
"Ashâb-* yemîn (amel defterleri sa$ taraflarndan verilenler) ki ne
mutlu o Ashâb-* yemîne! Onlar*n makamlar* ve mükâfâtlar* ne
büyüktür! Onlar, (dikensiz) kiraz a3ac*, meyveleri salk*m salk*m dizili
muz a3açlar* ve (yok olmayan) sürekli gölgeler içindedirler."
3
3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) f e d c b a ` _^ ] \ [ i h g

1
Tûr Sûresi: 21.
2
Nisâ Sûresi: 57.
3
Vâkia Sûresi: 27-30.

47
l k j m ( ] IS1T W*>DF# W*2HQ# : 13 - 14 [
"O cennetlikler,orada süslü koltuklara yaslan*rlar.Orada ne
güne(in s*cakl*3*n*, ne de dondurucu so3u3u görürler.Cennet
a3açlar*n*n gölgeleri üzerlerine sarkar ve meyveleri dev(irmeleri onlara
pek kolay k*l*n*r."
1

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) 1 0/ . - ,+ * ) ( ' & % $ # "
9 8 7 6 54 3 2 ( ] IS1T 7K/)# HQ# : 35 [
"Takvâ sahiplerine (muttakîlere) vâdolunan cennetin özelli3i
(udur: (A$açlar ve saraylarnn) alt*ndan *rmaklar akar. Meyveleri gibi
gölgeleri de devaml*d*r (kesintiye u$ramaz). (te bu (mükâfât),
(Allah'tan gere$i gibi) korkanlar*n sonudur. Kâfirlerin sonu ise, ate(tir."
2

• CENNETN YÜKSEKL; VE GEN#L;:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) Z Y X W f e d c b a ` _ ^ ] \ [ (
] J*HQ# +=*')# IS1T : 8 - 11 [
"O gün birtak*m yüzler de vard*r mutludurlar. (Dünyada)
emeklerinin kar(*l*3*n* almaktan dolay* ho(nutturlar. Yüksek bir
cennettedirler. Orada bo( bir söz bile i(itmezler."
3

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) ) ( ' & % $ # " + *
- , ( ] IS1T W#/8K |e HQ# : 133 [
"(Allah'a ve Rasûlüne itaat ederek) Rabbiniz taraf*ndan verilecek
bir ma3firete ve geni(li3i göklerle yer kadar olup müttakiler için
haz*rlanm*( olan bir cennete (girmek için) yar*(*rcas*na ko(u(un!"
4


3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:

1
'nsan Sûresi: 13-14
2
Ra'd Sûresi: 35
3
*â!iye Sûresi: 8-11
4
Âl-i 'mrân Sûresi: 133

48
) e d c l k j i h g f m n
o p | { z yx w v u t s rq ~ } (
] HQ# 7H76# IS1T : 21 [
"Rabbiniz taraf*ndan verilecek bir ma3firete ve geni(li3i gökle
yerin geni(li3i kadar olup Allah’a ve O'nun elçilerine îmân edenler için
haz*rlanm*( olan bir cennete (girmek için) yar*(*n. (te bu, Allah’*n
diledi3i kimseye verdi3i lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir."
1

• CENNETN EN YÜKSEK MAKAMI:
Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan -Allah ondan ve babasndan râz olsun-
rivâyet olundu$una göre, o !öyle demi!tir:
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i (öyle buyururken
i(ittim"
)) )# 3n2@8T #&5
h g
p g
p
h
f
n 8
p
.g qn% 6n? mnD'y lVK #1(% 3C l|1_nH *? BN? #1)1_y W&
o g % g p !
g h p g g
g o g g
o g p p h p g
o
p
f
g
gi# #1(T 3C l#IK *Vn& m+(K pi# q% lIj% VK
p g o g
g o
p t h
g g g g g g
f
f
t
o
)# g
h
g
f
(+T1
g g
f
g
w )?!? *q'y l
f
9 g g
f
h
g g
o
)#
h
n !`
f
o
g
l "*nCK 6? 7C@) D5 z'nC!; D
f f f $ f f
g h h g g
o
h g lfi# g |(nT 6n8y l1n4 *nDF W1n,F WF 1nASFL
g
f g g
g
g g h
h g p p g
g
g g g g
g h p
)#
h
K*$L)# mn) /(r (+T1
p g
g p g g
g o g o g
h
f
. (( ] 3(>? mA/vF [
"Müezzini (ezân okurken) i(itti3inizde, onun dedi3i gibi söyleyin
(onun söylediklerini tekrar edin). Sonra bana salâtta bulunun. Zirâ kim,
bana bir salâtta bulunursa, Allah Teâlâ da ona on salâtta bulunur (o bir
salâta kar!lk olarak ona on rahmet verir). Sonra Allah Teâlâ'dan benim
için Vesîle'yi isteyin. Çünkü Vesîle, cennette bir makamd*r (cennetin en
yükske makamdr).O makam da Allah'*n kullar*ndan sadece birisine
lây*kt*r (ondan ba!kasna olmaz). O kulun da ben olmas*n* ümit ederim.
Bu sebeple kim benim için Allah'tan Vesîle'yi dilerse, (efaat ona vâcip
olur (veya o !efaate nâil olur)."
21
Hadîd Sûresi: 21
2
Müslim; hadis no:384.

49
• CENNETLKLER ÇERSNDE EN YÜKSEK MAKAMA SAHP OLAN
KMSE LE EN DÜ#ÜK MAKAMA SAHP OLAN KMSE:
Mu$îre b. ,u'be'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) m&S <T1? |(T
p o
g g p g
g
g
: )# B4F <D"F *?
h
f
h h
g g
g
g
n |*] })?!? !`
g g tg
f
h o
g
f
g
: *n? 7@nn& Rz`nnH BnAS 14
g g g
g
h g p g p
p
f
9
)# B4F Bv"F
h p g
h h
g p
f
n )# !`
h
f
o
g
n mn) |*_n+y !`
p g
g p g g g
p
o : n)# Bnv"#
h
f
p
h
n |1_nn+y l!`
p p g g
g
o
g
: |?nD 7n]L Un+, 0S .F
g
g h g g g g
g ! h
h g
g
!? •*!)# g o
g
p
}3nVn;#bvF #LbvFL 3nVn)7*
h h
f
f
g p
g g
g g
g p
g
f
mnn) |*_nn+y
p
g p g g
p
: n(? BnN? ~n) W1nOH WF r/n;F
h p g
p g h
h
f
g
g h
p
g g
g g ~
f
|1_n+y }*+D7)# H1(? 6? ~(?
p p g
g g p g
h %
f f $ f
p
: |1_nn+y l0S /+{S
p p g
g g h g
!
p
f
: lmnn(N?L lmnn(N?L ~n)& ~n)
p g p g
p p g g h h
f f f
g g
)# w |*_y lmn(N?L lmn(N?L
h p p
f
g g g h h
p g p g
f f
n ?*,
f
g >
f
g
: |1_n+y l0S /+{S
p p g
g g g
!
p
f
: lmn)*N?F IIKL ~) #b4
f f
g g
h
g
p
g
g g g
g g g
|1_n+y l~!+K Jb)L l~>$D /Vn2=# *? ~)L
p p g h
g h p g
g g g
p h h g
g g g
o g g h g
g
: 0S /+{S
!
g h g
p
f
. |*]
g g
: jK(y 0S g
h !
g
g
g
3n4
h
p
|*] })?!?
g g tg
f
h
g
: +& 3nVn2?#/, /T/K lJ"SF 6Hb)# ~J)LF
g h g g h g g
f
p g g p p
g g
h g h
g g
f f
o g
3nn(y l*V+(K /8n2vL l.7
h h
g g g
g g g
p g g
f
I& N(] qK /3,nH 3n)L lW&F =8>; 3n)L l<K /;
$ f
g g
g g g h g g
h g g p g
h g h g h h h g
p
h g g 9
p
9
. n]
g
|*
g
: L
g
n?
f
k
h
7g ]#
p
m
p
w
f
,
f
n2g 0*
f
fi# K
g
?o L
g
A
g
B
o
: ) x w v u t s r q p } | { z y ( ((
] 3(>? mA/vF [
"Musa -aleyhisselâm- Rabbine (öyle sordu:
- Makam ve derece bak*m*ndan cennetliklerin en dü(ü3ü
nas*ld*r?
Rab Teâlâ buyurdu ki:
- O, cennetlikler cennete girdirildikten sonra gelecek olan
kimsedir ki kendisine:
- Cennete gir! denilir.
Bunun üzerine o (öyle der:
- Ey Rabbim! Nas*l gireyim.nsanlar yerlerine yerle(ip makamlar*n*
tuttular! der.
- Ona (öyle denilir:
- Sana dünya krallar*ndan birinin mülkü kadar mülk verilmesine
râz* olur m*s*n?
O (öyle der:

50
- Râz* oldum, Rabbim!.
Rab Teâlâ (öyle buyurur:
- O ve onun misli, onun misli, onun misli, onun misli de senindir.
Be(incisinde o (öyle der:
- Ey Rabbim! Râz* oldum!.
Rab Teâlâ (öyle buyurur:
- Bu ve bunun on misli daha senindir. Ayr*ca can*n*n çekti3i ve
gözünün bakmaktan zevk ald*3*, her (ey senindir.
O (öyle der:
- Râz* oldum, Rabbim!.
(Musa sormaya devam eder):
- Rabbim! Peki derecesi en yüksek olan nas*ld*r?
- (te onlar* ben seçip üstlendim. Onlar*n keramet fidanlar*n* kendi
elimle ben diktim ve üzerlerine mühür vurdum. Onlara haz*rlad*3*m*, ne
bir göz görmü(, ne bir kulak i(itmi(, ne de bir insan*n kalbine gelmi(tir.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- (öyle buyurdu:
Bunu do3rulayan, Allah-azze ve celle-'nin kitab*ndaki (u sözdür:
'(Mü'minlerin) yapt*klar*na (sâlih amellerine) kar(*l*k olarak, onlar
için (gözlerin ho!nut olaca$ ve gönüllerin huzur bulaca$) ne
mutluluklar sakland*3*n* hiç kimse bilemez."
1

Makam ve derece bakmndan cennetliklerin en dü!ü$ünün
beyan hakkndaki ba!ka bir rivâyet !öyledir:
...)) *Vn)*N?F IIKL *+D7)# BN? ~) W'y
g
f f
g g h g
h g
g
g
g
g g
h %
g g g
o . (( ] m+(K 2$2? [
"#üphesiz dünya ve onun on kat* kadar* senindir."
2

• CENNETLKLERN SAHP OLACAKLARI EN BÜYÜK NMET:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) ! " # $ % ~ } & '
¸ ¶ µ ´( ) * + , - . / 0 © 1
2 3 ( ] IS1T &12)# HQ# : 72 [

1
Müslim; hadis no: 189.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6571. Müslim; hadis no: 186.

51
"Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kad*nlara, içinde ebedî
kalmak üzere, altlar*ndan *rmaklar akan cennetler ve Adn
cennetlerinde güzel meskenler vâdetti.Allah’*n r*zâs* ise, hepsinden
(içinde bulunduklar bütün bu nimetlerden) daha büyüktür. (te büyük
kurtulu( da budur."
1

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) , + * ) 0 / . - ( ] IS1T ?*+_)# W*2HQ# : 22 - 23 [
"Yüzler vard*r ki, o gün (kyâmet günü) *(*l *(*l par*ldayacakt*r.
Rablerine (zevk alarak doya doya) bakacaklard*r."
2

3. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, o !öyle demi!tir:
)) F
g
Wo D g ] *T*
g t
)*
p
) #1
f
/
g
T
p
|1
f
fi# : H
g
S *
g
T
p
|1
g
fi# ! 4
g
B
h
nD g /
g
S B
g
&
o
n!g nH *
g
1
h
E
g
)#
h
_
f
+
g
n?*
g

f
}
y
g
_
g
|*
g
S
g
T
p
|1
p
fi# : )# HYS w WLS*s; B4
h h
f
g p %
h
f
g g p
g
)# (+) /8_
h g g g g
h g
f
n] }S7C
g
f
h
g
)*
p
#1 : D
g
nH
g
S *
g
nT
p
|1
g
fi# ! ]
g
|*
g
: s; B4 g p
h
g
" x+) x8L)# w WLS*
p g
h h %
g
f
o
f
g L n] }0*5nT *VnD
g
9 g
g
g
g )*
p
#1 : D
g
nH
g
S *
g
nT
p
|1
g
fi# !
]
g
|*
g
: ~)b, mnDL/; 3OD'y g
f
g
g g
p h
g p o
g h
g
. (( ] m+(K 2$2? [
"BazI kimseler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek
(öyle dediler:
- Ey Allah'*n elçisi! Bizler, k*yâmet günü Rabbimizi görecek miyiz?
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Sizler, bulutsuz dolunayl* gecede hilali görmek için birbirinizi iti(ip
kak*(*yor musunuz? diye sordu
Onlar:
- Hay*r, ey Allah'*n elçisi! diye cevap verdiler.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Sizler, bulutsuz bir günde güne(i görmek için birbirinizi iti(ip
kak*(*yor musunuz? diye tekrar sordu.
Onlar:
- Hay*r, ey Allah'*n elçisi! diye cevap verdiler.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

1
Tevbe Sûresi: 72
2
Kyâmet Sûresi: 22-23

52
- #üphesiz sizler, (tpk güne! ve hilali görmek için birbirinizi iti!ip-
kak!mad$nz gibi) Rabbinizi de öyle göreceksiniz."
1

4. Suhayb'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) F Bv" #&5
g
g g
g
g
)# B4
h p
h
n )# !`
h
f
o
g
n |*] l!`
g g g
o
g
: 1*@;L HS*Cn; pi# |1_nH
g
g g g
g g
g
g g
p p
: *J+n= WL7H/;
t g
h
g p p
f
W1)1_n+y }3,7H7F g
p p g
g h
p p
fg
: n)# *!(v7; 3n)F }*!41AL U+C; 3n)F
h h g g
g h p g p
f
h ! h
g g
g p p g
h n }S*n!)# 6n? *n!`!;L l!`
f
o g g p o
g ! g g
f
g
|*]
g g
: )# ULO+y
h p h
f
g
g
n 8y l0*`5
g
g
g g
f
n KF *
h
p
?nK 3nnXS 15 /nA!)# 6? 3nVn+)5 NrF *J+= #13 o o
g g o g
h ! g h h h
f
g g
f
g p
f
f g
t g
BAL
o
g g
. (( ] 3(>? mA/vF [
"Cennetlikler, cennete girdikleri zaman Allah Tebâreke ve Teâlâ
onlara (öyle buyurur:
- Ben size bundan daha fazlas*n* vereyim mi? der.
- Onlar:
- Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymad*n
m*? Sen bizi cehennemden kurtarmad*n m*? (Bu verdiklerinden daha
üstün ne olabilir?) derler.
Bunun üzerine Allah Teâlâ hicab* kald*r*r. Art*k onlara Rableri -azze
ve celle-'ye bakmaktan daha sevimli bir (ey verilmi( olmayacakt*r."
2

• CENNET NMETLERNN (ÖZELLKLER):
Bunlar, cennetin vasflar ve cennetteki kalc nimetlerin !ekileridir.
Allah Teâlâ bizi, sizi ve bütün müslümanlar bu nimetlere lâyk olanlardan
klsn. ,üphesiz ki çok cömert ve kar!lksz verendir.
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) 3 4 5 6 ~ } / 0 1 2
. © ( ' & ! " # $% µ ´
¶ ¸ - ) , + * 7 8 9 : ; <
= > ? @ A B C D E ( ] J*HQ# [/v?)# IS1T : 69 - 73 [
"Âyetlerimize îmân eden ve müslüman olanlara (kalpleri ve
organlaryla Allah'n emrine teslim kullarmza gelince, onlara !öyle

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 806. Müslim; hadis no: 182. Lafz,
Müslim'e âittir.
2
Müslim; hadis no: 181.

53
denilir:) Siz ve sizin gibi olan mü'minler, a3*rlanm*( olarak ve ne(e
içerisinde cennete girin. Onlar*n etraf*nda alt*n tepsiler ve kadehler
dola(t*r*l*r. Orada canlar*n*n çekti3i ve gözlerinin (bakmaktan) zevk
ald*3* her (ey vard*r.Ve onlara (öyle denilir:Siz,orada ebedî
kal*c*s*n*z,i(te yapt*klar*n*za (sâlih amellerinize) kar(*l*k size miras olarak
verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vard*r, onlardan
yersiniz."
1

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) f g h i j k m l n o p r q
t s u } | { z y x w v
! ~ " # $ % & ' ( ©)
* + , ( ] J*HQ# W*v7)# IS1T : 51 - 56 [
"Takvâ sahipleri, gerçekten (her türlü âfet ve hüzünden) emîn bir
makamdad*rlar. Bahçelerde ve (akan) p*nar ba(lar*ndad*rlar. nce
ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek kar(*l*kl* olarak otururlar.
(Bu takvâ sahiplerine âhirette cennetlere girdirmek, ince ipekten ve
parlak atlastan elbiseler giydirmek sûretiyle) verdi3imiz nimetlerin
yan*s*ra, onlar* iri gözlü güzel kad*nlarla (hurîlerle) evlendiririz. Orada
(canlarnn çekti$i ve gözlerinin bakmaktan zevk ald$) her türlü
meyveyi (kesintiye u$ramak-tan ve yok olmaktan) emîn bir (ekilde
isterler. (Onlar dünyada) tatm*( olduklar* ilk ölümden ba(ka ölüm
tatmazlar ve Allah onlar* cehennem azab*ndan korumu(tur."
2

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U e d c
r q p o n m l k j i h g f u t s
v ? @ A ~ } | { z y x w C B = > D
E © < F ; ´ 5 6 7 8 9 : µ $ % ¸ ¶
" # ! * + , - . / 0 1 & ' ( )

1
Zuhruf Sûresi: 69-73
2
Duhân Sûresi: 51-56.

54
G H I J K L M N O 3 4 2 ( ] J*HQ# W*>DF# IS1T : 12 - 22 [
"(Dünyada Allah'a itaatte) sabretmelerine kar(*l*k onlara cennet
verilir ve (cennetteki yumu!ak) ipekten giydirilir. Onlar, orada süslü
koltuklara yaslan*rlar. Orada ne güne(in s*cakl*3*n*, ne de dondurucu
so3u3u görürler.Cennet a3açlar*n*n gölgeleri onlar*n üzerine sarkar ve
meyveleri dev(irmeleri pek kolay k*l*n*r.Onlar*n etraf*nda gümü( kaplar
ve cam kadehler dola(t*r*l*r.Gümü(ten cam bardaklar*, cennetliklerin
içecek-lerini, i(tahlar* ölçüsünce (cennetliklere sâkilik yapanlar) tayin
ederler. Cennette onlara, bir kâseden, içerisine zencefil kar*(t*r*lm*(
olan cennet (arab* içirilir (ikram edilir). Bu (arap, (güven içinde içilmesi
ve hazm kolay oldu$undan dolay) Selsebil ad* verilen bir
p*nardand*r.Onlar*n etraf*nda (onlara hizmet etmek için) ölümsüz gençler
dola(*r. O gençleri gördü3ünde (güzelliklerinden ve yüzlerinin
parlakl$ndan dolay) etrafa saç*l*p da3*lm*( inciler san*rs*n.Orada ne
tarafa bakarsan bak, (anlatlamayacak kadar) nimetler ve (sonsuz)
büyük bir mülk görürsün. Onlar*n üzerlerinde ince ve kal*n ye(il renkli
ipeklerden elbiseler vard*r. Gümü( bilezikler tak*n*rlar. Rableri onlara
tertemiz bir (arap içirir. (Onlara !öyle denilir:) Bu, sizin için (sâlih
amellerinize kar!lk hazrlanan) bir mükâfatt*r. Sizin (dünyadaki)
ameliniz, (Allah katnda) râz* olunan ve kabul gören bir çal*(ma idi."
1

4. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) 1 2 3 * + , - . / 0 © ) (
´ µ ¶ ¸ # 4 " ! ' $ % & !
" # $ & % - , + * ) ( ' . / 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ; : > = < ?
@ B A C D Q P O N M L K J I H G F E
R ( ] IS1T J*HQ# @]#1)# : 10 - 26 [
"(Dünyada) hay*rda önde olanlar, (âhirette derecelerde) önde
olurlar.(te onlar, Allah’a yak*n olanlard*r.(Rableri onlar) Naîm
cennetlerine girdirecektir.Onlar*n ço3u önceki ümmetlerden (ve bu
ümmetin ba!ndan), biraz* da sonrakilerden (bu ümmetinden
sonundandr). Onlar, alt*nlarla i(lenmi( tahtlara yaslanarak kar(*l*kl*

1
'nsan Sûresi: 12-22

55
otururlar. Onlar*n etraf*nda (onlara hizmet etmek için) cennet
(arab*ndan dolu kadehler, sürahiler (ibrikler) ve kâselerle, ölümsüz
(ya!lanmayan ve ölmeyen) gençler dola(*rlar.O (araptan ne ba(lar*
a3r*t*l*r, ne de ak*llar* giderilir. (Onlarn etrafnda hizmet eden ölümsüz
gençler) seçip be3endikleri meyveleri ve canlar*n*n çekti3i ku( etlerini
onlara takdim ederler. Onlara (dünyada) yapmakta olduklar* sâlih
amellerine kar(*l*k olarak, sakl* inciler gibi iri gözlü hûriler vard*r.Orada
bo( bir söz ve günaha sokan bir laf i(itmezler.Onlar, bu kusurlardan
uzak söz i(itirler ve birbirlerine selâm verirler."
1

5. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) X W V U T S \ [ Z Y _ ^ ] a `
b c e d f h g i j k l i n o p q
s r v u t w y x & ~ } | { z
! " # $ % ( ] IS1T @]#1)# J*HQ# : 27 - 40 [
"Ashâb-* yemîn (amel defterleri sa$ taraflarndan verilenler) ki ne
mutlu o Ashâb-* yemîne! Onlar*n makamlar* ve mükâfâtlar* ne
büyüktür! (Dikensiz) kiraz a3ac*, meyveleri salk*m salk*m dizili muz
a3açlar*, (yok olmayan) sürekli gölgeler, (*r*l (*r*l akan sular,
tükenmeyen, eksilmeyen ve (hiç kimse tarafndan) yasaklanmayan
say*s*z meyveler içindedirler. Ve kabart*lm*( dö(ekler
üstündedirler.Gerçekten biz, hûrileri (cennetliklerin e!lerini), apayr* bir
biçimde (dünyadakinden farkl olarak noksansz bir !ekilde)
yaratt*k.Onlar*, bâkire k*zlar, kocalar*na â(*k ya(*tlar k*ld*k. Onlar*
ashâb-* yemîn için yaratt*k. Bunlar*n birço3u önceki ümmetlerden,
birço3u da sonraki ümmetlerdendir."
2

6. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$na
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) BAL ?K pi# |*]
o
g g g
u
g g
: <5n)*k)# ."*C@) J"7KF
g
f f f f f
o g g h h
% g
g
: D *n?
g
g
DL lJFS <nK
g
g g
h
g
g h
9
W&F 9
p
p
DL l/@8T
g
g g
h
f
g
I& N(] qK /3v
$ f
g g
g g
h g
g
g
g . ?
f
k
h
7g \#
p
&
g
)
f
~g w
f
,
f
n2g 0*
f
fi# : ) r q p
} | { z y x w v u t s ( (( ] m+(K 2$2? [
"Allah -azze ve celle- buyurdu ki: Ben, sâlih kullar*m için, hiçbir

1
Vâkia Sûresi: 10-26.
2
Vâkia Sûresi: 35-40.

56
gözün görmedi3i, hiçbir kula3*n i(itmedi3i ve hiç kimsenin kalbinden
geçirmedi3i (aklna gelmeyen) nimetler haz*rlad*m.Bunu do3rula-yan
Allah'*n kitab*nda (u sözdür:'Yapt*klar*na (güzel davran!larna) kar(*l*k
olarak onlar (mü'minler) için (gözlerin ho!nut olaca$ ve gönüllerin
huzur bulaca$) ne mutluluklar sakland*3*n* hiçbir nefis bilemez."
1


• CENNETLKLERN ZKR VE SÖZLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <
= > ? @ A B ( ] IS1T HQ# /??)# : 74 [
"Onlar: (Peygamberleri aracl$yla) bize verdi3i sözünde duran ve
diledi3imiz yerinde oturaca3*m*z bu cennet yurduna bizi vâris k*lan
Allah'a hamdolsun! Güzel davran*(larda bulunanlar*n mükâfât*, ne
güzelmi(! derler."
2

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) U T S R Q PO N M L K J I
X W V ( ] HQ# xD1H IS1T : 10 [
"Onlar*n oradaki (cennetteki) duâlar*:'Allah*m! Seni her türlü
noksan s*fatlardan tenzih ederiz! Ve onlar orada birbirlerine selâm
verirler. Duâlar*n*n sonu ise (udur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a
mahsustur!"
3

3. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) R Q P O N M L K J I H G ( ] W*2HQ# @]#1)# IS1T : 25 - 26 [
"Onlar, orada bo( bir söz ve günaha sokan bir laf i(itmezler. Onlar,
bu kusurlardan uzak söz i(itirler ve birbirlerine selâm verirler."
4


1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 3244. Müslim; hadis no: 2824.
Lafz, Müslim'e âittir.
2
Zümer Sûresi: 74.
3
Yunus Sûresi: 10.
4
Vâkia Sûresi: 25-26.

57
• RAB TEÂLÂ'NIN CENNETLKLERE SELÂM VERMES:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:
) * ) ( ' & %$ # " ! ( ] HQ# 0#?ra# IS1T : 44 [
"Onlar*n (mü'minlerin) kendisine kavu(tuklar* gün, Allah'*n onlara
iltifat*, 'selâm' (ve Allah'n azabndan bir emân)d*r.Allah onlara çok
güzel mükâfât (olan cenneti) haz*rlam*(t*r."
1

2. Allah Teâlâ !öyle buyurmu!tur:
) = < ; : 9 8 ( ] IS1T HQ# xH : 58 [

"(Onlara nimetlerin en büyü$i vardr ki o da onlarla konu!tu$u
zaman) çok merhametli Rablerinden onlara selâm vard*r."
2

• RIDVAN BULU#MASI:
Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
) ) 5
f
a |1_nH gi# W
g
f
p p
g
o )# B4
h
f
h
n )# B4F *H l!`
h g
h g
g
g
f
o n !`
f
o
g
! W1)1_n+y g
p p g
g
: l~H7@TL *!&S ~+C) g g
h g g h
g g
h g o o
g
)#L
h
g
n H7H w 8,
h g h
g g
f
p
|1_n+y l~
p p g
g
g : W1)1_n+y }3n2+{S B4 g
p h p g
g h h g
p
f
g
: ) *?L
g
g
g
! *
g
D
g
0S *H r/D
!
g g h
g g ! 7]L h
g
g
; 3nn) *n? *!2+3KF p gg
h g h
g g
h
g
~n_(v 6n? #7nrF *n@ g
f f f
h
g
h g h
t
g
l |1_nn+y
p p g
g
: DF
g g
g
}~n)& 6n? BsnyF 3O+n3KF g
f f f
g g
h h
g
h
g p
h
p
W1)1_n+y g
p p g
g
: 0S *H
!
g g
! |1_n+y }~)& 6? BsyF Rc .FL
p p g h g
g
g
f f $
g p
h % g
g
g g
h
: jy lM#1{S 3O+(K BrF
g
f
g g
h
f
h h
p g %
f
p
#7&F )7@n& 3O+(K *,TF
t
g p h g g
g g
g g
h h h
p g p
. (( ] m+(K 2$2? [
"Allah Teâla cennetliklere:
- Ey cennet ehli! diye seslenir.
Onlar:
- Ey Rabbimiz! buyur! Emrine âmâdeyiz! Hayrin hepsi senin iki
elindedir! derler.
Allah Teâla:
-(Rabbinizden) râz* oldunuz mu? diye sorar.
Onlar:

1
Ahzâb Sûresi: 44.
2
Yâsin Sûresi: 58.

58
- Ey Rabbimiz! Bizim senden râz* olmam*za ne engel olabilir? Sen,
yaratt*klar*ndan hiç kimseye vermedi3in nimetleri bize verdin! derler.
Allah Teâla:
- Size bundan daha fazîletlisini vereyim mi? diye sorar.
Onlar:
- Senin bu verdiklerinden daha üstün ne olabilir? derler.
Allah Teâla:
- Size, r*zâm* (n devaml olmasn) indiriyorum. Art*k, size asla
öfkelenmeyece3im (gazap etmeyece$im!) buyurur."
1


Allahm! Bizden, anne ve babamzdan, âilemizden ve bütün
müslümanlardan râz ol ve bizleri, rahmetinle naîm cennetlerine girdir!
• CENNETTE MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYH VE SELLEM-'N
ÜMMETNN MKTARI:
Allah Teâlâ, bu ümmeti, cennetliklerin yars klarak onlara ikramda
bulunmu!, sonra da ihsanda bulunarak onlar cennetliklerin üçte ikisi
klm!tr.
Nitekim Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet
olundu$una göre o !öyle demi!tir:
)) ,p !o ? *
g
=
g
!)# o C
f
z
!
C] w
$
o
p
l y
g
_
g
|*
g
: 1{/;F
h
g
h
g
g
n)# Bn4F =nn&S #1D1Onn; WF W
h
f
h g p
g g
p
p p g h g n }!`
f
o
g
]
p
(
h
!g * : D g @
g
3
h
l ]
g
|*
g
: 1{/;F
h
g
h
g
g
)# B4F o(C #1D1On; WF W
h p
f
h
g g
g p p p g h g n ] }!`
p
f
o
g
(
h
!g * : D g n@
g
3
h
l n]
g
|*
g
: 1n{/;F
h
g
h
g
g
Wg
)# B4F /3= #1D1On; WF
h
f
h
g g
g
h g p p g h n ] }!`
p
f
o
g
(
h
!g * : D g @
g
3
h
l ]
g
|*
g
: 5
f
a M
g
g
!
Bn4F /3n= #1D1Onn; WF 1AS
f
h p
g g
g h
h g p p g h
)#
h
n )# WF ~)&L l!`
h g
o
g
g
f f
g g
o n D !`
g
g
o
g
5 *Vn(v7H
f
g
p
p h
g
D5 HI)# B4F w 3n2DF *?L l8n(>? x$D D
o o
f f
h
! 9
f
h g 9
g g f
h g g h p
p h g h
/@Ln)*,
g
h
o g 1nN)# 7nn(A w R*sn+C)# I
h g
o
f f f
h
f f
g
h
1nnN)# 7n(A w R#"1>n)# I/@Lnn)*, LF l"1nTa# S
h g h h h g
o
f f f f
h
f f
o g h
o g
g g f
S
f
a#
g
h
/8nr
f
g
h
. (( ] m+(K 2$2? [
"Biz, bir kubbenin içinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-
ile birlikte bulunuyorduk.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:
-Sizler, cennetliklerin dörtte biri olmaya râz* olur musunuz? diye

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6549. Müslim; hadis no: 2829.
Lafz, Müslim'e âittir.

59
sordu.
Bizler:
- Evet! diye cevap verdik.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Sizler, cennetliklerin üçte biri olmaya râz* olur musunuz? diye
sordu.
Bizler:
- Evet! diye cevap verdik.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Sizler, cennetliklerin yar*s* olmaya râz* olur musunuz? diye sordu.
Bizler:
- Evet! diye cevap verdik.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Ben sizlerin, cennetliklerin yar*s* olman*z* kuvvetle ümit ediyorum.
#u da bir gerçektir ki, cennete müslüman nefisten ba(kas*
girmeyecektir.
- Sizler, (say olarak) (irk ehline nisbetle siyah öküzün derisi
üzerindeki beyaz k*l mesâbesinden veya k*rm*z* öküzün derisi
üzerindeki siyah k*l mesabesinden ba(ka de3ilsiniz, buyurdu."
1

• CENNETLKLERN SAFLARI:
Bureyde'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) )# B4F
h p
h
g
n 8C lU% #*?L WLIK !`
g
g p h Q
g g g
g o
f f f
g
p
n a# )b4 6? *Vn!? W1D*
p
h
f f f f
g h g h g
p n?
o
W1@nn&SFL l g
p g g
h
g
f
a# /#*T 6?
p
h f
f f
g
h
3n? f
g
. (( ] mA*? 6&#L .b?-)# mA/vF [
"Cennet ehlinin miktar*, yüz yirmi saft*r. Bunlar*n seksen saf* bu
ümmetten, k*rk* saf* ise, di3er ümmetlerden olacakt*r."
2

• CENNETLKLER:
1. Allah Teâlâ bu konuda !öyle buyurmu!tur:

1
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 6528.Lafz,Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 221.
2
Hadis sahîhtir. Tirmizî; hadis no: 2546.Lafz,Tirmizî'ye âittir. Sahîh-i Sünen-i Tirmizî; hadis no: 2065. 'bn-i
Mâce; hadis no: 4289. Sahîh-i Sünen-i 'bn-i Mâce; hadis no: 3462.

60
) ! " # $ ~ } | { z
% & ( ] HQ# I/_C)# IS1T : 82 [
"Îmân edip güzel davran*(ta bulunanlara gelince, onlar
cennetliktirler.Onlar orada devâml* kal*c*d*rlar."
1

2. Iyâd b. Himâr'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) .. )# B4FL
h p
h g
g
n CjC !`
9 g g
f
o
g
: 3nn+rS BnASL l2ny1? \7kn2? *>n_? W*3(T L&
9 g g p p p p
f f
9 h p
p g g g
9
o 9 h
! g
9 g
$
|*+K L& U$@2? U+$KL l3n(>?L <&/] .& BO) N(_)# 2+]S
$
g p h p h g
f f f f f f
p ! h 9 9 p !
g g g g g
g $ p g
f
p . (( ] 3(>? mA/vF [
"Cennetlikler üç s*n*ft*r:
- Ameli az-çok olup, tasaddukta bulunan, yetkisini insanlar
üzerinde adâletli bir (ekilde kullanan, muvaffak kimse.
- Her akraba ve müslümana kar(* yufka yürekli merhametli olan
kimse.
- htiyaç sahibi oldu3u halde, insanlardan dilenmeyen, iffetli
kimse."
2

3. Hârise b. Vehb'den -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre o, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'i !öyle derken i!ittim,
demi!tir:
)) DF
g
g
)# B4(& 3,WvF
h
f f
h
g
f
h
p h
p
p
n ] }!`
g
f
o
g
)*
p
#1 : ] lq&
g g
g
|*
g
: 1n) U@sn2? U+@n{ B,
g %
$ $ f
!
g g p
p
g
]F
h
g
qK 3>
g
g
g g
fi# )/&a
p g
o
g
... (( ] m+(K 2$2? [
"Size cennetlikleri haber vereyim mi?
-Sahâbe:
- Evet, dediler.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- Zay*f olan ve halk taraf*ndan zay*f görülen her mümin
(cennetlik)dir. Allah'a yemin etse, muhakkak ki Allah onu yemîninde
do3ru ç*kar*r, buyurdu."
3

• CENNETLKLERN ÇO;UNLU;UNUN KMLERDEN OLDU;U:

1
Bakara Sûresi: 82.
2
Müslim; hadis no: 2865.
3
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 4918. Müslim; hadis no: 2853.
Lafz, Müslim'e âittir.

61
'mrân b. Husayn'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) #
f
)# w /@(4
h g
f
p
h
o
n !`
f
o
g
)# *Vn(4F /N,F /HF/y
h
g
f
h
g g g
g h g
g g
h p /nHF/y S*n!)# w /n@(4#L lR#/_$ p o p
h g g
g
g g
f f
h g
g o
g
p
R*>!)# *Vn(4F /N,F
g g g
! h g
f
h
g g
g
. (( ] m+(K 2$2? [
"Cennete bir göz att*m, ço3unlu3unun fakirler oldu3unu gördüm.
Cehenneme de bir göz att*m ço3unlu3unun kad*nlar oldu3unu
gördüm."
1

• CENNETE SON GRECEK OLAN KMSE:
Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râz olsun- rivâyet olundu$una
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- !öyle buyurmu!tur:
)) 5
f
)# B4F /ve W
h
f
h
g
g
f
o n )# D1v" !`
h t
p o
p g
f
n AL/v S*!)# B4F /veL l!`
p g
p o o
f
f
h g g
g
f
g
S*!)# 6? *
f
o
g
f
t
: BAS
9
p
g
m&S mn) |1_n+y l#1Cr j/,nH
p % p h g p
g g p g
g p p g t
h : )# Bv"#
h
f
p
h
n |1_n+y l!`
p p g g
g
o
g
: # l0S
g
!
g
)
h
n k? !`
g
h
g
p
o
g
mn) |1_n+y lB
p
g p p g
g
jC ~)& g g g
f
g
@nH ~)& BOy lJ#/? S
f f $
p o g
g g o p g g
m+(K 7+
f
g
g
p : #
g
)
h
n k? !`
g
h
g
p
o
g
|1_n+y lB
p p g
g
: BN? ~) W5
g g h
f
g
o *+D7)#
g
h %
S#/? IK
$
g
f
g
h
g
. (( ] m+(K 2$2? [
"#üphesiz cennetliklerden cennete en son giren ve cehennemlikler-
den cehennemden en son ç*kan, emekleyerek ç*kan kimsedir.
Rabbi ona:
- Cennete gir, der.
Bunun üzerine o:
- Rabbim! Cennet dolmu(, diyecektir.
Allah Teâlâ bunu ona üç defa tekrarlayacakt*r.
O, her defas*nda Allah Teâlâ'ya ayn* (eyi tekrar edecek ve:
- Rabbim! Cennet dolmu(, diyecektir.
Bunun üzerine Allah Teâlâ ona (öyle diyecektir:
- Dünyada olan*n on kat* senin olsun."
21
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 7511. Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 186.
2
Buhârî ve Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadistir. Buhârî; hadis no: 7511. Lafz, Buhârî'ye âittir.
Müslim; hadis no: 187.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->