T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE GİYİM SÜSLEME AŞAMASI UYGULAMALARI (İSTANBUL, İZMİR, KONYA, ADIYAMAN ÖRNEĞİ)

Gülhan ATLAMIŞ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman Yard. Doç. Dr. Hafize PEKTAŞ

Konya–2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU

Gülhan ATLAMIŞ tarafından hazırlanan Hazır Giyim İşletmelerinde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamaları (İstanbul, İzmir, Konya, Adıyaman Örneği) başlıklı bu çalışma 11 /11/2008 olarak kabul edilmiştir. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi

Ünvanı, Adı Soyadı Ünvanı, Adı Soyadı Ünvanı, Adı Soyadı

Başkan Yard. Doç. Şerife MIZRAK Üye Yard. Doç. Dr. Hafize PEKTAŞ Üye Yard. Doç. H. Saadet BEDÜK

İmza İmza İmza

ii

Yard. Bu araştırmada. Miyase ÇAĞDAŞ. Prof. İlkay ÇELİK ve özellikle Öğr. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarının tespit edilmesine çalışılmıştır. bulunduğu dönemin içinde şekillenmiştir. Dr. Dr. Dr. Giyim süsleme teknikleri de ilk çağlardan günümüze yaşamın içinde yer almış. Prof. verilerin oluşmasında katkılarını esirgemeyen hazır giyim işletmelerine. Gör. Çağatay ÜNÜSAN’a. Gör. bunun için daima yenilik peşinde koşmuştur. Doç. Hazır giyimde nostaljik esintiler ve teknolojinin gelişmesiyle değişen tasarımların bir arada kullanılması. Hafize PEKTAŞ’a. desteklerini esirgemeyen Hüseyin DEMİRÖZ ve maddi manevi desteklerinden dolayı aileme sonsuz teşekkürler ederim. Dr. Emre Esmer’e ve öğrencilerime. Gülhan ATLAMIŞ Konya-2008 iii . tüketicilerin beğenisini kazanmaktadır. Doç. Doç. yüksek lisans çalışmalarında rehberlik eden hocalarım. araştırmanın yön kazanmasını sağlayan Design Time çalışanlarına. Yard. her türlü yardımını esirgemeyen Konya Ticaret Odası Meslek Komiteleri Servisi Müdürü Abdurrahim ÖZDEMİR ve Yusuf GÖKSU’ya. Saadet BEDÜK. verilerin çözümlenmesinde büyük bir sabırla bana yardımcı olan Yard. H. Şerife MIZRAK. Yard. Doç. Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tekstil Bölümü Hocalarına Öğr. Doç. Nurgül KILINÇ. Ali ŞAHİN’e. Yurdagül MURATOĞLU. Doç. Araştırmanın hazırlanmasında öncelikle tüm katkılarından dolayı danışman hocam Yard. Yard.ÖNSÖZ İnsanlar beğenilme güdüsü ile süsü ve süslenmeyi sevmiş. Dr.

Araştırmanın evreni. Türkiye’deki hazır giyim işletmeleridir. sınırlılıkları ve sayıltıları aktarılmıştır. araştırmanın amacı. Bir tarama modeli araştırması niteliği taşıyan bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. önemi. problem cümlesi. Giyim süsleme alanında karşılaşılan aksaklıklar ürünün kalitesini etkileyeceği için hazır giyim işletmelerindeki giyim süsleme aşaması uygulamaları incelenmeye değer görülmüştür. Araştırmanın birinci bölümünde. Araştırmada hazır giyimde giyim süsleme alanında karşılaşılan problemler konusunun seçimindeki amaç. araştırma sonucu elde edilen hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarında giyim süsleme yöntem ve teknikleri ile giyim süslemede karşılaşılan problemlerle ilgili bulgular doğrultusunda bir sonuca varılmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin giyim süsleme uygulamalarında yöntem olarak hem işletme bünyesinde elde veya makinede hem de gerek duyuldukça işletme dışında bilgisayarlı makinelerde ve evlere elde yaptırarak giyim süsleme iv . giyim süslemenin. Konya ve Adıyaman illerindeki hazır giyim işletmelerinden tesadüfî yolla seçilen 60 hazır giyim işletmesine ulaşılmaktadır. alt problemler. modeli. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler ile giyim süsleme konusunda karşılaşılan problemleri değerlendirmek için. Araştırmanın dördüncü bölümünde. Örneklemi ise. hazır giyim işletmelerindeki konu ile ilgili kişilere anket formu uygulanmıştır. Bu firmalar örneklem grubunda bulunan İstanbul. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarına yönelmekte ve bu konuyu problem olarak ele almaktadır. verilerin toplanması ve verilerin analizine yer verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde. evreni. hazır giyim üretimindeki bir ürünü tamamlayan en önemli unsur olmasıdır. örneklemi.ÖZET Bu araştırma. araştırmanın yöntemi. İkinci bölümde. İzmir. İstanbul. Araştırmanın son bölümünde ise. konu ile ilgili literatür araştırmalarına yer verilmiştir. Anket sonucunda elde edilen bulgular ile bu bulguların yorumlarına bu bölümde yer verilmiştir. İzmir. Konya ve Adıyaman’da faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinden küçük ve orta ölçekli firmalar oluşturmaktadır.

Fason üretim yapan firmaların işletmelerinde stilist ve desinatör istihdamına ihtiyaç duydukları ve firmaların giyim süsleme uygulamalarında makineci. overlokçu gibi nakışçı. v . süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.aşaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.

This research has scanning model research qualification and an inquiry form that was arranged by the researcher has been used in this research. The defects that are met at ornamentation of clothes will affect the product quality so the applications at ornamentation phase at confection enterprises have been worth to examine. Konya and Adıyaman. At the third section of the research. At the first section of the research. the method and techniques that are used at readymade ornamentation at readymade enterprises and the inquiry form has been applied to concern people at the ready made enterprises to evaluate the problems that are met at readymade ornamentation. sub problems. it has been observed that the method at the ornamentation cloth applications of enterprises that are participated at the research are manual or with machine or if it is necessary to make them at the PC Controlled machines outside of the enterprise or making them by hand through dispersing to homes. The aim of selecting the problems that are coincidence at ornamentation phase of confection is ornamentation of clothes is the most important element that composes a product in readymade manufacturing. Konya and Adıyaman. The findings that are availed at the end of inquiry and the comments of those findings have been placed in this section. a conclusion have been occurred through findings in readymade ornamentation methods and techniques at ornamentation phase of clothes in confection enterprises and the problems that are met during those applications. vi . Those 60 readymade firms that have been is sample group have been selected through coincidental way in Istanbul. Izmir. At the forth section of the research. the literature researches about the subject have been given place. importance. the aim. At the last section of the research. The universe of research is confection enterprises in Turkey. problem sentence. The sample are the small and medium scaled confection firms in Istanbul. At the end of observation and negotiations.SUMMARY This research directs to decoration/ornaments at readymade/confection phase applications and considers this subject as problem. limitation and numerations of research have been transferred. Izmir.

trimmer. embroider.It has been concluded that the firms which are operate as subcontractor are in need of deploying stylist and designator and they have no master team as machine operator. vii .

...... 6 3.............................................................................................. 4 2..........................................i TEZ KABUL FORMU .......................... Sınırlılıklar ..................................................1.....5 Verilerin Analizi ............6.................................................................................................................................................................................................................................................................................... Araştırmanın Modeli ...... Alt Problemler...........................................................4.............................. 4 2........iii ÖZET ..............................................................................3.................................. Giyim Süsleme ve Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri................BÖLÜM GİRİŞ .....1.. Araştırmanın Yöntemi ........................ 3 II........................3.............1...........1...............................................................................1.......1.................................................................................................................2........................................................ 1 1..................................................................................... ii ÖNSÖZ ........................................1...................... Araştırmanın Önemi ..........iv SUMMARY ....................2....................2.......................................................................................... 6 3..................5................................... Evren......................1........................1............................................................... BÖLÜM YÖNTEM .....................xii I................................vi İÇİNDEKİLER .............................................. 6 3............ BÖLÜM HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME...................................................... Giyim ............................... Sayıltılar......... 4 2. 4 2........... 4 2...................İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI.. Araştırmanın Amacı............................................................. 10 3.... x ÖRNEKLER LİSTESİ .viii TABLOLAR LİSTESİ ..2.............................................................................................................1.................. 4 2..... 13 viii ............................................................................. 7 3........................... 3 1.................... 1 1............... 2 1......................... 5 III................1............. Giyim Süsleme Teknikleri ....................................................2.........4.................1............Verilerin Toplanması ............................................................................. Giyim ve Hazır Giyim ...................... 1 1................................................................ Problemin Tanımı ................................... 1 1.......................................................................... Hazır Giyim .........1.............................................................. Örneklem ..........................................................................

...................... İlkeler...........3..1.............................. 14 3...................................................... 72 3........3...... 128 EK–1 ANKET FORMU ............... 135 ix .... 82 3................................ Nakış ve Makine Nakışı ile Yapılan Süslemeler ........................3.............. BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME........................................... Elemanlar ve Yöntemler.2........................................................2.........3................................ 106 V..... 103 3....... 52 3..................................1..................2.................................................... Desen Programları .................................2................4................................................ Baskı Teknikleriyle Yapılan Süslemeler ....................................................... Kaynaklar........ 102 3...2.......................................................... Giyim Süsleme Tasarımında........... 103 IV....2.... Konu ile İlgili Araştırmalar... 124 KAYNAKÇA................... Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler ..2........2.... Giyim Süsleme Tasarımı ......3.............2.........2.............3........ 97 3.. 14 3..........................2..4............. Giyim Süsleme Tasarımında Desen....... 96 3.........................2....... BÖLÜM BULGULAR.......................3........ Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler ............................ Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri..

Soruya Cevap Verdikleri “Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa.....................107 Firmanızda Hangi Tarzda Ürünler Üretiyorsunuz? Sorusunun Dağılımları................112 Tablo 9 Soru 7’e “a” Diyenlerin 9...... .................................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Sayfa No Firmaların Kuruluş Tarihine Göre Dağılımları...110 Tablo 7 İşletmenizde Giyim Süsleme Tasarım Aşamasını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? Sorusunun Dağılımları..... Sorusunun Dağılımları......................................................... .. Sorusunun Dağılımları...... Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Stilist İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”.....113 Tablo 10 Soru 7’e “b.......................114 Tablo 11 Soru 7’e “b........................... ..........e” Diyenlerin 10......... Sorusunun Dağılımları............................. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Desinatör İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”............115 Tablo 12 İşletmenizde Çoğunlukla Hangi Giyim Süsleme Tekniklerini Uyguluyorsunuz? Sorusunun Dağılımları............d...................................................................111 Tablo 8 Soru 7’e “a” Diyenlerin 8....c.108 Tablo 4 İşletmenizde Hangi Tür Ürünler Üretiyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.................e” Diyenlerin 11.................................. ...............c.................. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Tasarımcının Uzmanlığı Hangisidir?”............................106 Firmaların Bulunduğu Şehirlere Göre Dağılımları...........................................................109 Tablo 5 Tablo 6 Firmaların Üretim Tarzı Nedir? Sorusunun Dağılımları.................................109 Ürünlerinizde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Veriyorsunuz? Sorusunun Dağılımları........................ ........ Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor?”...........d.. Sorusunun Dağılımları.......116 x ...............

.... Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Makineci... ..........................119 Tablo 16 Soru 14’e “a” Diyenlerin 16............................................... ......... .... Özgün Süsleme Tasarımları Ürünlerinizde Katma Değerini Arttırıp...............Tablo 13 Ürünlerinizde Aşağıdaki Geleneksel Türk Nakışlarından Hangilerini Uyguluyorsunuz? Sorusunun Dağılımları..123 xi .... ...... Sorusunun Dağılımları......118 Tablo 15 Soru 14’e “a” Diyenlerin 15........122 Tablo 20 Modaya Uygun....121 Tablo 19 Karşılaştığınız Bu Sorunları Nasıl Çözümlüyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.......... Özellikleri Nelerdir? Sorusunun Dağılımları.............. Piyasa Rekabetinize Olumlu Etki Sağlıyor mu? Sorusunun Dağılımları................. ................................................... Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Hangi Yöntem Uygulanmaktadır?”..................117 Tablo 14 Firmanızda Giyim Süsleme Tasarım Aşaması Uygulamalarını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.....................................119 Tablo 17 Firmanızda Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanıyorsanız....................................120 Tablo 18 Firmanızda Giyim Süsleme Alanında Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Sorusunun Dağılımları...... Süslemeci Şeklinde Uzmanlaşmış Ekibiniz Var mı?”................ Sorusunun Dağılımları.............................. ......... Overlokçu Gibi Nakışçı.

...23 Örnek 8.............. Çok Başlı Makinelere Takılan Kordone ve Diğer Aparatlar ............................... Çok Başlı Mekanik Sanayi Nakış Makinesi ...................................................................................... Çift Pullu Şeritli Nakış Makinesi..................................................................20 Örnek 5............................................. Piko Örtü...................28 Örnek 12............. İki İplikli Zincir Dikiş Makinesi .......................................................... Türk İşi ................................39 Örnek 23..............................................................35 Örnek 19..................................33 Örnek 17........................................................................................ Zigzag Makinesi .............34 Örnek 18...18 Örnek 3.............................................................................. Makinede Antep İşi......19 Örnek 4.......................................................................................................................................22 Örnek 7......... Kanaviçe .............................................................................................................................. Çok Başlı Sanayi Nakış Makinesi ...........................................ÖRNEKLER LİSTESİ Örnek No: Sayfa No: Örnek 1.................................................24 Örnek 10.....................................41 xii ........................ Marka-Monogram..................................................................38 Örnek 22..........................................................................................30 Örnek 14............................... Maraş İşi ................36 Örnek 20........................................................ Elde Antep İşi .... Okbaşı................................ Hesap İşi Kese .................. Aplike Yatak Örtüsü ...40 Örnek 24.................. Çok Başlı Nakış Makinesi ve Aparatları ..............29 Örnek 13............................................ Makreme İşi Çanta.....................................32 Örnek 16.................21 Örnek 6............................... Aile Tipi Dikiş Makinesi .............................. Ajur İşi Yastık Kenarı...............................Fileş.....31 Örnek 15............. Beyaz İş ............. Çift İğneli................................................17 Örnek 2....................................................................................................... Sanayi Tipi Piko Makinesi............... Astragan İğnesi Masa Örtüsü.37 Örnek 21................. Çin İğnesi Örtü .........27 Örnek 11...........................................24 Örnek 9..................

.......................................... Ütü Pilisi .......................................... Kapitone Yelek ............................65 Örnek 50.....................................................................................................46 Örnek 31.....................................................................................................59 Örnek 44... Dalga Büzgü ............................54 Örnek 39.................... Biye İşi Damat Bohçası ..............43 Örnek 27................................................................................................... Fırfır-Farbela-Büzgü 5 Yaş Çocuk Elbisesi ............................................50 Örnek 35...................60 Örnek 45............................................................................................................................52 Örnek 37.................... Gölge İşi Salon Takımı..............................................51 Örnek 36..........69 Örnek 54. Bozulmayan (Tergallenmiş) Pilili Etek ........................................ Tül İşi Seccade Takımı ....................... Yıldız Su Büzgüsü ........................................................56 Örnek 41.47 Örnek 32.................................58 Örnek 43.................................57 Örnek 42..... Sıra Büzgü ........................................ Akordeon Pilili Elbise......................................64 Örnek 49............... Drapeli Gelinlik ..................................................... Balgümeci (Nidabey)..............................42 Örnek 26....................................................................67 Örnek 52.....................................................................................................44 Örnek 29......................................................................63 Örnek 48....................... Kanun Pilili Etek...........44 Örnek 28............................................................................48 Örnek 33...................45 Örnek 30....70 Örnek 55............... Etek Üzerine Sutaşı Süsleme ....................................................49 Örnek 34.......................... Oya....................................... Sarma İşi .........................................................................Örnek 25..................... Yüzyılda Osmanlı Dönemi Suzeni İşlemeli Seccade................................................... Bolonya İğnesi Masa Örtüsü ...................................................................... Düz Büzgülü Etek..62 Örnek 47................................................................... Dantel Elbise...68 Örnek 53........55 Örnek 40..................................................................................... Kum İğnesi Bohça ......................................................................................72 xiii ........................................................................ Volanlı Çocuk Elbisesi ............................................................................................................. Çöp İğnesi.........53 Örnek 38........ Enkrüste Çalışması .......... Tek Taraflı Pilili Etek .............................................. Nervürlü Bluz ..................................................... Verev Sarma ........................................................ XVIII.71 Örnek 56.........66 Örnek 51............... Pervaz Çalışması.............................. Spor Dikiş ... Pilikaşe Etek .................. Bartın İşi Yastık...........................................................................................................................61 Örnek 46........................

....................................84 Örnek 69............................................................................... Harçlar ........................................................92 Örnek 77................................. İnkjet Baskı.....................................77 Örnek 62....................................................74 Örnek 59..................................... Püskül ..........................89 Örnek 74........................ Saçak.................................................................................. Pistole............85 Örnek 70..........93 Örnek 78........................................... Klasik Mumlu Batik Çalışması.....................................................80 Örnek 65.. Transfer Baskı. Kurdela Nakışı İşlenmiş Giysi....................................91 Örnek 76...............................................................................................96 xiv ..............86 Örnek 71...............................................................................................................87 Örnek 72.............. Kordonlar.................................................. Altin Yaldiz Baski ..................................................................... Hazır Danteller............78 Örnek 63....................................... Flok&Sim Baskı ............81 Örnek 66......................... Batik Baskı....................73 Örnek 58..........................................................75 Örnek 60.....................................................94 Örnek 79.............. Sim ve Yaldız Baskılar ............................................................ Ponpon Keçe Kolye .................................................................................................................................................................. Yüksek Baskı .. Boyun ve Sırtında Pul Boncuk İşlemeli Bluz .........76 Örnek 61.......................... Yakma Baskılı Şal .......................................82 Örnek 67....................................................Örnek 57.......... Aşındırma Baskı ........................90 Örnek 75...... Saten Şeritler..........................................................83 Örnek 68................................................. Kabartma Baskı .79 Örnek 64..............................88 Örnek 73.................... Püskürtme Batik Baskı ............................................. Gofre Baskı....... Bağlama Batik Baskı ............................................. Pigment Baskı................................ Sedef................................... Varak............................................................95 Örnek 80......................................................................................

• Hazır giyim işletmelerinde giyim süslemede en çok hangi tekniklerin uygulandığını belirlemektir. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süslemeye ne ölçüde yer verildiğini Giyim süsleme uygulanan ürünlerin tüketim oranında farklılık var tespit etmektir. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarını nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktır. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme alanına yönelmekte ve bu konuyu problem olarak ele almaktadır. ürün kalitesini etkileyen.I. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın temel amacı.3. ürünü farklılaştıran dolayısıyla ürünün cazibesini arttıran bir işlem olarak incelemeye ve araştırılmaya değer bulunmuştur. 1. Hazır giyim üretimindeki bir ürünü tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan giyim süsleme. Alt Problemler • verilmektedir? • • • • Giyim süsleme teknikleri ne ölçüde bilinmekte ve uygulanmaktadır? Giyim süsleme aşaması uygulamaları nasıl gerçekleştirilmektedir? Giyim süsleme tasarımı alanında nasıl bir yöntem takip edilmektedir? Giyim süsleme aşaması uygulamalarında ne tür sorunlarla Hazır giyim işletmelerinde giyim süslemeye ne ölçüde yer karşılaşılmaktadır? • mıdır? 1.2. 1 . hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarıyla ilgili bilgi toplamaktır. BÖLÜM GİRİŞ 1. Problem Bu araştırma.1.

1.4. ucuz ve el dikişine oranla daha kolay bir şekilde piyasaya sürülmesinden dolayı. Ürünlere farklılık ve cazibe katan giyim süsleme giderek hazır giyimde de önem kazanmaktadır. Hazır giyimde giyim süslemenin önemi. farklılık yaratması ve değişim değerini arttırması açısından önemlidir. bir giysiye kullanım değeri yanı sıra giysiyi daha cazip hale getirerek göze hoş görünmesini sağlaması. seri. • Yeni araştırmalar için sınırlıda olsa kaynak oluşturmaktır. • Hazır giyim işletmelerinde. Hazır giyim üretiminde giyim süslemede ne gibi yöntem ve tekniklerin uygulandığının tespit edilmesi. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme tasarımının nasıl çözümlendiğini ortaya koymaktır. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve nasıl aşıldığını tespit etmektir. süsleme. Bu durum hazır giyimi üretimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle firmalar bireylerin farklı tarz ve beğenilerini göz önünde bulundurarak bireylere farklı seçenekler sunmakta ve o firmaların ürünlerini tercih etmeleri için ürünlerinde marka. modanın çabuk yaygınlaşmasına ve çabuk göz doygunluğuna ulaşmasına sebep olmaktadır. hazır giyimde aynı tarz üretim hızlı. 2 . Araştırmanın Önemi Giyim süsleme. belgelenmesi açısından bu araştırma konusu önemli bulunmuştur. giyim süsleme uygulanan ürünlerin tüketim oranında farklılık olup olmadığını belirlemektir.• Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme işleminin hangi yöntemle çözümlendiğini belirlemektir. model farklılığı ve kaliteyle satış gücünü arttırıcı ve diğer firmalarla rekabet oluşturacak nitelikte ürünler üretme çabasındadırlar.

Bu araştırmada birebir gözlem ve görüşme yapılmıştır. İzmir. İzmir. • Bu araştırma 2007–2008 yılları ile sınırlandırılmıştır.6. 3 . Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmeleriyle sınırlandırılmıştır. Sayıltılar Araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir.1. Sınırlılıklar • Bu araştırma İstanbul. Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamaları ile giyim süsleme yöntem ve tekniklerini tespit etmekle sınırlandırılmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin anket sorularına doğru cevap verdikleri kabul edilmiştir. • Bu araştırma İstanbul.5. 1. • • • Yazılı kaynaklar yoluyla toplanan veriler doğrudur.

süreli 4 . 2. verileri kadın giyim ve çocuk giysisi üreten hazır giyim işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklem Araştırmanın örneklemi. BÖLÜM YÖNTEM 2. Araştırmanın Modeli Hazır giyimde giyim süsleme aşaması uygulamaları araştırmasında hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarındaki mevcut durum ortaya konulmaya çalışıldığından tarama modeli kullanılmıştır. Evren Bu araştırmanın evreni. Giyim süsleme alanı daha çok kadın giyiminde kullanılmasından dolayı. evren. Hazır giyim firmalarının giyim süslemede ne gibi yöntem ve tekniklerin uygulandığı ve giyim süslemede karşılaştıkları problemlerin neler olduğunu belirlemek için gerekli olan veriler örneklemi oluşturan firmalardan elde edilmiştir. verilerin analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir.2. Konu ile ilgili kitap. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. Konu ile ilgili kaynaklar. Araştırmanın Yöntemi Bu bölümde araştırmanın modeli. 2. verilerin toplanması. Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. makaleler.1.1. Türkiye’deki Hazır Giyim işletmelerini kapsamaktadır.1. süreli yayınlar incelenmiştir.3.II. Verilerin Toplanması Kavramsal çerçeve için gerekli bilgiler. 2.1. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi. örneklem. Ayrıca veri toplama tekniği olarak anket uygulanmıştır Anket yöntemi uygulaması esnasında işletmelerde giyim süslemeyle ilgili uygulamalar gözlemlenmiş fotoğraflarla belgelenmiştir. Konya ve Adıyaman’daki kadın ve çocuk giysisi üreten 60 hazır giyim işletmesidir. dergi. 2. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Bölümü Ders Notları. İzmir. İstanbul.1.1.4.

araştırmacı tarafından örneklem seçilen İstanbul. 5 .1. giyim süsleme alanında uzman elamanın ve tasarımcı çalışıp çalışmadığı. en çok hangi giyim süsleme tekniklerini kullandıklarını. İzmir. Ankette. İncelenen kaynaklardan amaca uygun görülenlerden gerekli atıflar yapılmıştır. Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmelerinde ilgili kişilerle görüşülerek toplanmıştır. Bu araştırmanın verileri. Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamaları ile giyim süsleme alanında karşılaşılan problemlerin saptanmasında kullanılmak üzere hazırlanan anket formunun bazı işletmelerde pilot uygulaması yapılmıştır.5. Anket toplam 60 işletmede ilgili kişilerle yapılmıştır. Bu program ile hazır giyim işletmelerinin görüşlerini gösterir tablolar düzenlenmiş. Yapılan bu pilot uygulamadan sonra anket formuna son şekli verilmiştir. giyim süslemeye ne ölçüde yer verdikleri. Verilerin toplanmasında ilgili kişilerin verdikleri bilgilerden yararlanılmıştır. hangi ürünleri ürettikleri. 2. uygularken karşılaştıkları problemleri ve buldukları çözüm yöntemlerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik sorulardan oluşmuştur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS for windows 15.0 (Statistical Pakage For Social Socience) paket programı ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Yapılan istatiksel analizler sonucu oluşturulan tablolardan yararlanılarak bazı sonuçlara varılmıştır. Örneklem seçilen hazır giyim işletmelerinde anket 2008 yılı TemmuzAğustos ayları arasında uygulanmıştır.yayınlar ve internet taramaları incelenmiştir. bu tablolar frekans ve (%) yüzde aritmetik ortalama ile hesaplanarak konu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Verilerin Analizi Verilerin toplanmasında anket tekniği uygulanmıştır. işletme ile ilgili genel bilgiler. Veri toplama tekniği olarak anket formu uygulanmıştır.

Bizanslılardan Araplara. Giyim. insan vücudunu doğanın etkilerinden koruyan ve estetik görünüm sağlayan. peştamal. Mağara resimlerinden anlaşıldığı kadarıyla hayvan postlarının koruyucu ve büyülü güçleri de ilk giyim üzerinde etkili olmuştur.1992:6). tekniklerine ve modanın doğmasına sebep olmuştur(Önge.1. Giyim tarihinin ilk örneklerine Mısır ve Mezopotamya’da rastlanılmaktadır. Tarihsel bir süreç içerisinde Mısırlılardan Sümerlere. İnsanlar giyim ihtiyaçlarını karşılamak için tarihöncesi devirlerde avladıkları hayvan postları ve ağaç yaprakları ile örtünmüşlerdir. Türklere kadar beş kıtadan tüm insanlığın oluşturduğu uygarlıkların katkılarıyla oluşan giyim tarihi. vücudu dış etkilere karşı koruyan bir araç olduğu kadar. Mısırlıların M. Giyim ve Hazır Giyim 3. 6 . sözlük anlamı ‘Giyilecek şey. bireysel üretimden endüstriyel üretime ulaşırken örtünmeden giyinmeye. İnsanların var oluşlarıyla birlikte ortaya çıkan vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. tarihi kadar eski bir konudur. giyimden modaya uzanan bir gelişim göstermiştir. Hayvansal ve bitkisel liflerden elde edilen bu kumaşlar vücudu çeşitli biçimlerde sararak giyim şekillerine. Zaman içinde uygarlığın gelişmesiyle birlikte hayvan postları yerini dokuma kumaşlara bırakmıştır. BÖLÜM HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME 3. 3000’den başlayan belgelerine dayanarak. önlük ve etek benzeri giysiler olduğu söylenebilir. 6000 yılında Orta Asya’da Anav ve Anadolu’da Çatal Höyük’te bulunan kazılardan çıkan elbiselerde. sosyal. Örneğin. süslenme ve zarif görünme isteğini yerine getiren bir sanat olarak da tanımlanmaktadır (Kırzıoğlu. gelişen çeşitli cinste giysiler ile bu giysilerin kullanım biçimi olarak da ifade edilebilir(Çağdaş. ekonomik. M.Ö.1.1.III. Giyim.1995:2–3). Giyim Giyim. elbise’ olarak açıklanan. Antik Yunan’dan Romalılara. kumaş dokumalarından giysi dikebildikleri anlaşılmaktadır. giysilerinin çoğunun ketenden yapılmış tunik.2002:1).Ö. teknolojik gelişime paralel olarak değişen.

istatistik verilerden yararlanılarak bulunan. Anonim. Osmanlı döneminde Saray’ın ve Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 7 . bölgelere göre farklılık göstermiş ve özellikleri ile belgelere geçmiştir. Hazır Giyim Hazır giyim. ısmarlama giysinin pahalı olması da hazır giyim istemini arttırmıştır.yy’a kadar terziler elle çalışmışlardır.D’den İsaac M. Hazır giyim. din. Ayrıca moda akımını üzerinde taşıyan kısmen ucuz ve kolay bir giyim şeklidir (Bayraktar. 1830’da Parisli Barthelemy Thimonnir. 3. dil. konfeksiyon üretimi de terzilik mesleğini başka boyutlara taşımıştır.2007). ekonomi. az zamanda çok iş üretilmesini gerektirdiği gibi. 18.1995:3.Türk giyimi geçmişten günümüze gelinceye kadar. Tekstil sanayi önemli gelişmeler kaydederek el tezgâhlarını. Dikiş makinesinin icadı ve geliştirilmesini. Orta Asya’da bulunan duvar resimlerinde. ortalama ölçüler esas alınarak seri halde üretilen ve alıcının ölçülerine göre satılan giyim eşyalarının tümünü kapsamaktadır. insanların giysi ihtiyaçlarını seri üretimle karşılayan günümüzün provaya zaman ayıramayacak kadar çok uğraşısı olan insanlar için kolay ve ucuz giyim elde etme olanağı sağlayan bir sanayi dalıdır. teknolojik ilerlemeler önceleri yavaş bir süreç içinde devam etmiştir. Türk toplumunda eski çağlara ait giyim örneklerine. giysileri kesip diken sanayi makinelerinin üretimi izlemektedir. Türkiye’de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine kadar gitmektedir. teknolojik gelişmeler. Hazır giyim işletmeleri 3–4 kişinin çalıştığı küçük atölyeler yanında. Singer dikiş makineleri giyim teknolojisinin ilerlemesinin başlangıcı olmuştur(Önge. Edinilen bilgilere göre Türkler Anadolu’ya yerleşmeden önce deri ve kumaş kullanarak yaptıkları elbiseleri giymişlerdir(Ediz vd. 1860’da A.1. Hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı problemler zamanın iyi kullanılmasını. buluntularda ve o döneme ait seyahat eserlerinde rastlanılmaktadır. Dünyadaki gelişmelere bakılacak olursa.1988:5 )”.1988:1).B.2. İkinci dünya savaşından sonra sentetik kumaş üretimiyle hazır giyim sanayinde ucuz ve sağlam giysiler üretilmeye başlamıştır. sınıf farklılıkları. Demirden yapılmış iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlanmıştır. sosyal yaşantı. işçi sayısı 2500’ü geçen büyük işletmeler olarak da üretim yapmaktadır. iklim.

günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynarken. 16. Tekstile paralel olarak gelişen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1970’li yıllarda girişilen sanayi hamlesi ile genişleyerek 1980’li yıllarda ihracat atağına kalkmıştır. Basmahane(Bakırköy).000’e yakın firma bu sektörde faaliyette bulunmaktadır. 2006:5–6)”. üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol oynayan sanayi dalı haline gelmiştir. yüzyılda oldukça yaygın ve ileri düzeyde olan tekstil üretimi. 20. 8 .2007:60). yüzyıla gelindiğinde daha da geliştiği görülmektedir. yüksek teknoloji sektörlerinin ağırlığına rağmen gelişmiş pazar ekonomilerinde de yaratılan katma değer sıralamalarında ilk sıralarda yer almaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye gibi kalkınmakta olan özellikle ihracata dayalı büyüme modeline örnek teşkil eden bir ivme içerisinde 1997 yılına kadar dönem dönem iniş çıkışlar göstererek üretim.olarak devlet tarafından kurulan ve özellikle dokuma ve deri sektörlerinde yoğunlaşan Feshane (Deftardar). Bu firmaların % 80’e yakın kısmı da fason üretim yapmaktadır.2006:2)”. Bu firmaların neredeyse dörtte biri aktif olarak ihracatçı durumundadır. Günümüzde tahmini olarak 40. 1990 yılından sonra Türk hazır giyim sektörü dünyada altıncı ve AB’ye mal sevk eden ikinci büyük tedarikçi durumundadır. istihdam ve ihracatta lokomotif olma özelliğini korumuştur(Görgülü. 1990’lı yıllara gelindiğinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gösterdiği yüksek ihracat performansı ile Türkiye’nin genel ihracatı içerisindeki payını % 20’nin üzerine çıkartmıştır(Yarıcı. Hereke ve Beykoz Fabrikaları doğrudan doğruya birer kamu işletmesi olarak faaliyet göstermişlerdir(Özgür. Gelişmiş ülkelerin 18. 1923–1962 yılları arasında ülkede önemli bir üretim kapasitesi oluşmaktadır. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine damgasını vuran tekstil ve daha sonra hazır giyim sanayi. Dünyada hazır giyim sanayi sağladığı istihdam imkânı.

hazır giyim ürünlerini uluslararası pazarlarda satmaya başlamışlardır. çok yönlü bir gelişmedir. Dünya hazır giyim ihracatında AB. Türkiye. 9 . Bu nedenle hazır giyim ürünleri pek çok ülkenin ekonomilerinde gerek iç piyasada gerekse ithalat ve ihracatta önemli bir yer teşkil etmektedir. ABD ve Hindistan ilk sıralarda bulunmaktadır. Öte yandan Çin ekonomisinin son yıllarda gösterdiği büyüme performansı nedeniyle. Çin. geliştirdikleri teknolojiler ve sermaye güçleriyle yatırımlarını işçilik maliyeti düşük olduğu ülkelere yönlendirmektedirler.Dünya hazır giyim sanayinin dünya ticareti içindeki payı 2002 yılı itibariyle % 3. Gelişmiş ülkelerde iş gücü maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle.2000:2). Hong Kong. İşçi ücretlerinin çok düşük olması ve girdilerin büyük kısmını iç pazardan temin edebilmesi.2 civarında gerçekleşmiştir. Meksika. Giysi üretiminin hızlanması ile üretim miktarında önemli artışlar olmuş. Ticaret alanında küreselleşme. Böylelikle. 1980’lerin sonlarına doğru dünya kamuoyunda küreselleşme olgusu yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 2006:1)”. mali. Küreselleşme ekonomik. Sanayileşmiş ülkeler. Düşük kaliteli günün modasına uygun olmayan. Dünya hazır giyim ticareti 1990 yılında 106 milyar dolardan 2002 yılında yıllık ortalama % 6 artışla yaklaşık 201 milyar dolara yükselmiştir. iç pazarın canlı olması bu sektörü daha da güçlü kılmaktadır(Özkan. hammadde ve işçilik problemi olmayan ülkeler. Çin ve AB bir bütün olarak ele alındığında. ülkelerin dış ticaret engellerini kaldırmalarını ve dünyanın adeta bir pazar durumuna gelmesini ifade etmektedir(Yarıcı. Moda ve tüketici tercihleri de hazır giyim endüstrisi talebinde belirleyici rol oynamaktadır. 2007:1). gelişmekte olan ülkelerin hazır giyimdeki ilerlemeleri yabancı sermaye yatırımları ile hız kazanmaktadır. siyasi ve sosyal yönleri olan. Hazır giyim sanayinin üretim yapısı emek–yoğun tarzdadır. daha klasik ve markalı ürünlere talep artmaktadır (Anonim. bu ülkeler insan kaynaklarını teknoloji-yoğun sanayilere kaydırmışlardır. hazır giyim ihracatında 2. dünya pazarlarında Çin’e büyük rekabet avantajı sağlamaktadır. AB’yi ülkeler bazında değerlendirdiğimizde Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. sırada yer almıştır. yığın üretimi yapılan hazır giyim ürünlerinden kalitesi yüksek.

Hazır giyim sektörü GSMH. yün. Başka bir deyişle süsleme.2. sektör Türkiye’de hızla gelişmiştir. sim vb. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihracata yönelik bir sektördür. dokuma vb. iplikler kullanılarak.1980’li yıllar sonrasına kadar dünya ülkelerinde pamuk. sözlük anlamı. süsleme ya da süslenme işine denir. keçe. rafya. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. bezek. pamuk. bir binayı veya eşyayı kullanış amacı yanında göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların genel adına denilmektedir (Çatal. değişen moda eğilimlerine kolayca uyum sağlayabilmektedir. hazır giyim üretiminde kullanılacak hammadde sanayinin gelişmiş olması ve pazarlama olanaklarının bulunması nedeniyle. ipek. süsleri yerleştirme tarzı veya sanatı.2002:5. Markaloğlu.1995:1. Türk hazır giyim sanayi esnek üretim yapısına sahip olup. Giyim Süsleme ve Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri Süs. keten. 3. Süsleme ise. Sever. Hazır giyim üretimi kuruluş sermayesi açısından diğer sanayi kollarına oranla az yatırım gerektirmesi.1988:133). Yaklaşık 30 milyar dolarlık üretim değerinin 18 milyar dolarlık bölümü ihraç edilmektedir. metal. ziynet. çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla. Tekstil sektörünün ürün kalitesi ve üretim teknolojisi çağdaş dünya standartlarındadır. Mevcut kapasiteler yurt içi talepten oldukça fazladır. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü teknoloji düzeyi. üzerine yapılan bezemelere denilmektedir (Barışta. Üretimin yaklaşık 3/4 ‘ü on yaşından daha genç makine ve teçhizatla gerçekleştirilmektedir. iş gücünün Türkiye’de bol ve ucuz olması. ‘Süslenmeye yarar şey. ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle ülkenin önde gelen sosyo-ekonomik faaliyet alanlarından biridir. 1991:37). 10 . Türk hazır giyim sektörü dünyanın 4. pamuk ipliği ve pamuklu dokuma satan Türkiye bu ürünlere karşı konan korumacılık önlemleri karşısında katma değeri yüksek ürünlere doğru yönelmiştir. deri. istihdam ve ihracat açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biridir.

2004). meşe kabuğu. giysi dönemi başladığında bile. Murex Brandaris adlı deniz yumuşakçasından Sur moru adlı erguvan renkli hayvansal boyalar elde edilmekteydi. zeytin. kendi yaratıcı gücünü ve el emeğini kullanarak süslemeler yapması. badem. İlkçağ uygarlıklarında Coccus İllicis (Kırmız böceği) ve Coccus Cacti (Koşenil) adlı bitki bitlerinden karmen kırmızısı boyası. keten. yün. çivit. Eski çağlarda yalnız kadınlar değil erkekler de güzelleşmek için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır (İzer. gerek kokularla ve hatta gerekse bedeninde deformasyona neden olabilecek işlemlerle kendi estetik algısını bedeninde yansıtmaya çalışmıştır. bedenini. İnsan türü. İlk örtünme. Bunun en belirgin örneği. insanoğlu bedenini kuru bitki yapraklarıyla boyamaya girişmiştir. çeşitli cins ve renkte iplikler.2005:7). ve Rubia Tinctorum (kök boya)’dır.2007. kendi tarihsel süreci içinde. gerek boyar maddelerle.1984:3). aletler. Bitkisel kökenlilerin belli başlıları ise. evlerini. safran. işlemenin ortaya çıkmasına. giyecek ve kullanılacak eşyaları bezemek arzusu ile doğmuştur. İnsanlar süslenmek ve süslemek isteği ile her dönemde yenilikler yapmış. havlu. Süslenme amaçlı maddeler. Bu boya kimi zaman süs kimi zaman da bir ifade tarzıdır. İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme.Süsleme veya süslenme arzusu insanlık uygarlığıyla başlamaktadır. gerek takı ve kıyafetlerle. çeşitli kalınlıkta dokunmuş. düz bir dikişi bile dekoratif anlamda yapma fikri ile gelişmiş bir sanat dalıdır(Şahbaz. ilkel toplulukların yüzlerini ve bedenlerini bitkisel veya madensel boyalarla boyamalarıdır. Anonim.2007). pamuk. çuha. mersin. susam ve gül yağlarıyla karıştırılarak uygulanmaktaydı (Gürel. İnsanoğlu tarih boyunca bedenini güzelleştirmek için çareler aramıştır. rezene. kadife ve deri üzerine elde veya makinede iğne vb. giderek gelişmesine ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. genellikle önce toz haline getirilip sonra ceviz. kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslenmeyi sanat haline getirmişlerdir (Eronç. giyimlerini. İnsanların giydiği ve çevresinde kullandığı eşyalarını. kına. İşleme. İşleme sanatı da diğer el sanatları gibi insanların günlük ihtiyacı karşılığı. 11 .

Koptlar tarafından beslenmiştir. neolitik çağdan beri. İlk yapılan işlemeler hakkında fazla bilgi yoktur. iğne ile yapılan işlemelerin varlığını ortaya koymaktadır. el çantaları gibi ürünler gün ışığına çıkartılmıştır. ceketler. 1071 yılında Anadolu’ya gelen Türkler.1973:1). kalkolotik dönemde metal çuvaldızlar kullanarak işlemeler yapıldığı belirlenmiştir. Anadolu da işleme Truva. 2500 yıllarında Sümer kadın kıyafetlerinin işlemeli ve bilhassa etek kenarlarının saçaklı olduğu görülmüştür. kemer keseleri.sim. 12 . Frig.2006). bol büzgülü kadın elbiseleri. M. boncuk. Dorak gibi şehirlerde serpilmiş Asur. 612–100 yıllarına ait Asur kadın elbiselerinde işleme tespit edilmiştir. M. Anadolu da yapılan kazılarda bulunan iğneler. Gönül. Genellikle gergef ve kasnak adı verilen araçlara gerilen dokumalar üzerine uygulanan işlemeli ürünlerin geçmişi çok eski devirlere kadar uzanmaktadır(Anonim.1995:3. şerit gibi malzemeler kullanılarak yapılan süslemelerdir. Yunan.2002:5). Hitit.Ö. eski Anadolu uygarlıklarından kaynaklanan Hristiyan kültürü ile gelişmiş Bizans ve Ermeni işlemeciliğiyle süregelen Anadolu işlemeciliğinin ulaştığı zengin ortamın içine girmişlerdir(Barışta. Orta Asya’da tarih sahnesine çeşitli adlar altında devletler kuran Türklerin ilk sanat eserleri burada kendini göstermektedir. Türkler. sırma ya da pul.Ö.2006). Roma gibi devletler aracılığıyla geliştirilmiş. Bütün bunlar süsleme tarihinin çok eski olduğunun örnekleridir (Çatal. Üç kıtaya birden yayılan Türk milletinin geniş bir tarihi ve kültürü ile birlikte kendine has zengin bir sanatı vardır. Karadeniz çevresince İskitlerin yaptığı temiz dikilmiş. Tarihin yazı ile birlikte başlamış olmasına rağmen. deliciler aracılığıyla dikme işlemine neolitik dönemde başlanıldığı. Ancak kazılardan çıkan heykellerin üzerindeki elbiselerin işli oluşu İbrani tarihinde Nuh’un kızının ilk nakışlı kemeri kullandığının anlatılışı bu sanatın köklü bir geçmişi olduğunu anlatmaktadır(Anonim. yün tunikler. Moğolistan’ın Altay dağları üzerinde yapılmış kazılarda. Kemik. bu yeni coğrafi ve kültürel çevre içinde zengin bir Anadolu işlemeciliği ile karşılaşmışlardır. aplike ile süslenmiş deri ceketler. işlemenin ne zaman ve nerede ortaya çıktığını söylemek kesinlikle mümkün değildir. Urartu. obsidyen bizler.

Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler: Dikişle yapılanlar. kasnak gibi çok kolay bulunabilen araç-gereçlerle yapılabilmesi ve iletişim aracı olarak da kullanılması.Türk süsleme sanatının gerek İslamiyet öncesi ve gerekse İslamiyet sonrası Türklerin hâkimiyet kurduğu pek çok coğrafi bölgelerdeki süsleme geleneklerinden etkilenmiş olması doğaldır. Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler: Sutaşları. işlemelerin. kordonlar. Osmanlı dönemi süsleme sanatlarında işleme sanatı çok önemli bir yer tutmaktadır. ponpon ve saçaklardır. Türk duyuş ve düşüncesinin en önemli ifade aracı haline gelmiştir(Karoğlu. enkrüste. Nakış (İşleme) ve Makine Nakışı ile Yapılan Süslemeler: Türk işi. volan. geleneksel kültürümüzün önemli belgeleri arasına girmesini ve bu sanat dalının günümüze kadar yaygınlaşarak gelmesini sağlamıştır. hazır danteller. yaşadığı hayatın izlerini kolaylıkla aktardığı işlemeler. motif ve kompozisyon yönlerinden gerekse Türklere özgü sadelik yönünden. pul-boncuk. baskı teknikleriyle yapılan süslemeler şeklinde gruplandırılabilir. pervaz. Ancak bu etkilenme çok kısa bir zaman diliminde kalmış. goblen). spor dikiştir. şematik büzgü). Kumaşın biçimlendirilmesiyle yapılan teknikler. nakış (işleme) ile yapılan süslemeler. beyaz iş. oyalar. gergef. iplik. hesap işi. makreme. gerek renk. İğne. tüm iç dünyasını. ajur. piko. fırfır-farbala ve drapedir. suzeni (kasnak işi) ve sarma işidir. danteller. 3. aksesuar gibi özelliklerin yanı sıra uygulanan işlemlerdir. harçlar. hazır gereçlerle yapılan süslemeler.2007). kurdeleler. giysinin kesimine bağlı model. nervür. şeritler. marka-monogram. Bu işlemler. biye. gölge işi. her dönemde özellikle Osmanlı döneminde çok ilgi görmüştür. okbaşı-fileş. Maraş işi. kanava (Kanaviçe. su büzgüsü. insanın duygularını heyecanlarını. kumaş.1. tül işi. aplike.2. püskül. Çin iğnesi (iğne boyası). balgümeci büzgüsü. pililer. kapitone. Antep işi. Giyim Süsleme Teknikleri Giyimde süsleme bir giysiye farklılık kazandıran. 13 . Bartın işi. büzgüler (düz büzgü. iş gücünün ve boş zamanların değerlendirilmesinde yardımcı olan. Ekonomik faydanın yanı sıra. dikiş ve kumaşın biçimlendirilmesiyle yapılan süslemeler.

hükümdar saraylarında bulunan. İlk nakış mektebi. Asur ve Babil duvar resimlerinde el işi ile süslenmiş giysiler görülmektedir. aşındırma. Topkapı Sarayı'nın ilk Nakışhanesinin baş hocası ve müdürlüğünü Baba Nakkaş yapmıştır.2. sedef. Fatih döneminde kurulan Nakış 14 . İnsan ve hayvan figürlerinin yasaklanmasıyla birlikte dar bir alanda sıkışıp kalan sanatçının hünerli bir insan haline gelerek durmadan yeni süs motifleri üretmesiyle nakış (işleme) ortaya çıkmıştır. hayvan figürlerinin ise yerini diğer sanatlarda olduğu gibi işleme sanatında da daha soyut bir üsluba bıraktığı dikkati çekmektedir. İstanbul'da.Baskı Tekniğiyle Yapılan Süslemeler: Batik. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu zamanından beri. hattatlar. Eski çağlardan kalma mağara resimlerinden anlaşıldığına göre nakış ilk olarak giysileri bezemekte kullanılmıştır. Bu gelenek Osmanlı İmparatorluğu döneminde de devam etmiştir. Çin nakışlarında parlak renkli ipliklerle insan ve ejderha motifleri işlendikten sonra bu motiflerin dış çizgileri sırmayla yani altın ipliklerle belirginleştirilmiştir(Erdal. Nakış Doğu Asya’dan Türkler aracılığıyla Orta Asya ve Ön Asya’dan gelmiştir. Pers. dikişin dekoratif bir şekilde yapılmasından doğmuştur ve insanlık kadar eskidir. yaldız. kitapları süsledikleri ayrıca süsleme desenleri hazırladıkları bilinmektedir.2. inkjet ve yüksek baskı teknikleridir. doğu uygarlıklarında yüzyıllar boyunca çok ince el işleri yapılmıştır. 3. pigment.2005:16). gofre. Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden sonra. nakkaşlar ve öğrenciler sayısız eserler vermişlerdir.2.1970:204). Bursa'dan Edirne'ye nakledilmiş. saray nakış hanesinde hattat ve nakkaşların. yakma. transfer. coşkusunu. hüznünü nakış işleyerek ruhsal sıkıntılarını gidermeye çalışmışlardır(Arseven.2. sevinçlerini. sarayda faaliyetini yürütmüş. Eski Mısırlılar nakışta çok ustaydılar. 1453'ten sonra. Nakış (İşleme) ve Makine Nakışı ile Yapılan Süslemeler Nakış. Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri 3. Japonya’da ipek kumaş üzerine doğa görünümleri işlenmiştir. flok (floklama). kabartma. İnsanlar acılarını.1. önceleri göçebe yaşamının etkisi ile her türlü süslemede kullandıkları insan figürlerini ortadan kalktığı.

işleme sanatına sürekli yenilenme gücü vermektedir. 1790 yılında ucu çengelli makine iğnesinin geliştirilmesi. Singer’in geliştirdiği dikiş makineleri ve XX.1996:5). eski Türk sanatı kaynaklarından yararlanılarak kumaş ve deri üzerine çeşitli ipliklerle.2007). simlerle makine de yapılan işlemelerdir(Kavuk. evlenme merasimleri ve çeyizlerde gelenekselleşen işlemeli örtüler. "Sernakkaş". sünnet. Dikiş makinesini getirdiği kolaylık ve çağın koşulları el işlemciliğini etkileyerek gittikçe azalmasına neden olmaktadır(Markaloğlu. giyim ve dekoratif eşyalar süslemek amacıyla tabiattaki renk. 1851 yılında Isaac M. el ve makine nakışı olmak üzere iki ayrı meslek dalında ele alınmaktadır. "kethüda" ve "Serbölük" bulunmaktadır. ev dekorasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. eğitim kurumlarına dağıtılmıştır. eşit olarak. şekil ve geometrik desenlerden. Günümüzde de insanlar yaşadıkları çevreyi güzelleştirme isteği ile evlerinde işlemeli ürünlere yer vererek geleneksel kültürünü yaşatmaktadır.2007). ustalar ve yardımcıları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bugün tarihsel değer kazanmış el emeği göz nuru işlemeler zamanın kaçınılmaz aşındırması sonucu değer yitirme ya da yok olma tehlikesiyle karşılaşmaktadır. Makine nakışı çeşitli örtü. Yüz yirmi dört-yüz yirmi dokuz sanatçıdan meydana gelen "Nakkaşan" grubu. El işlemelerinin birçoğu makinede de işlenebilmekte ayrıca makine de işlemeye özgü tekniklerde geliştirilmektedir. Makine işlemeleri.Mektebi'nin uzantısı olduğu düşünülen Ehl-i Hiref cemiyeti 1481–1512 yılları arasında gelişmiştir. Bu grupların birkaçı hariç yerli sanatçılardan oluştuğu ve yabancı olanların Arnavutluk. yüzyılda Japonya’da geliştirilen zigzag makineleri ile kısa sürede kolay ve çok işleme yapma olanaklarına kavuşulmuştur. 1830 yılında da zincir işi yapan makinenin keşfedilmesi. Ehl-i Hiref cemiyeti içindeki "Nakkaşan" (desinatör) grubunun çizdikleri süsleme desenleri. Özellikle doğum. Bosna-Avrupa'dan geldiği görülmektedir (Anonim. En başta. Türk toplumunda çeyiz geleneğinin sürmesi. El sanatlarının önemli bir dalı olan nakış. Bunun yanı sıra işleme sanatında yeniden üretilme ve 15 .

Bunun yanı sıra küçük ölçekli atölyelerin kapanması ve işletme boyutlarının büyümesi yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. Makine nakışı hemen her eşya üzerinde uygulanabilecek özelliğe sahiptir. Teknolojik gelişmeler paralelinde. Aile Tipi ve Sanayi Tipi olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. fazla emek gerektirmeden kısa sürede ucuz ve kullanımı kolay ürünlerin üretilmesine neden 16 . İşleme Yapımında Kullanılan Makineler: İşleme yapımında kullanılan makineler. nakışçılık mesleğinde verimliliğin arttığı gözlenmektedir. Günümüzde insanlar. teknolojik gelişmeler göze çarpmaktadır. aile tipi nakış makineleri ve bilgisayarlı makineler yerini almaktadır. bir makinede 15’e kadar iğne kullanılabilmesi. Bu meslekte çalışacak elemanların özellikle el. Buna karşın. meslekte nitelikli eleman temininde güçlükler çekilmektedir. Meslek uzun süre ve kapalı yerde çalışabilmeyi gerektirdiği için vardiya sistemi uygulanmaktadır (Demirezen. göz (el nakışında ayak) sağlığının yerinde olması gerekmektedir. Özellikle elde kullanılan makinelerin yerini elektronik makinelerin alması. Günümüzde makineyle nakış yaparak geçimini sağlayan pek çok kimse vardır.1998).2006). Çağın gelişimine paralel olarak modernleşen yaşam tarzında teknolojinin gelişi ile birlikte elde işlemeli özgün ürünler yerine. makinelerin işleme alanının genişlemesi vb. Bu nedenle makinede yapılan nakışlar ilgi görmeye başlamış ve insanlar zamandan ve ekonomiden tasarruf etmek için makine nakışını tercih etmektedir(Anonim. uğraşı ve sorumluluklarının yanı sıra kısa sürede yapılabilen işlerle kendilerini ve çevrelerini süslemeye çalışmaktadırlar.yaygınlaştırılma konusu gündeme gelmektedir. seri üretime girmesiyle birlikte nakış (işleme). Aplikasyon işlemlerinde lazer teknolojisinin kullanımı ve pek çok rengin bir iğne ile uygulanması gibi yenilikler halen deneme aşamasındadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak makineleşmenin hızla yaygınlaşması sonucunda eskiden elle yapılan birçok iş artık yerini makinelere bırakmaya başlamıştır. desen çizimlerinde bilgisayardan yararlanılması. dünya sıralamasında en önlerde yer almaktadır. Makinelerin olmuştur. Bu alanda Türkiye’deki makine parkı.

com) 17 . Aile tipi nakış makineleri de kendi aralarında Düz dikiş ve zig-zag dikiş makineleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra daha hızlı çalışabilen Aile Tipi Zig-zag Nakış Makineleriyle de çeşitli işlemeler yapılabilmektedir. Örnek 1: Aile Tipi Düz Dikiş Makinesi (Kaynak: www. Kollu. hız seviyesi yüksek olmayan makinelerdir. ayaklı ve otomatik çeşitleri bulunmaktadır.1992:10). Aile Tipi Nakış Makineleri genellikle evde kullanılmaktadır.Aile Tipi Dikiş Makineleri: Aile Tipi Nakış Makinelerinin baskı ayağı çıkartılıp dişliler düşürüldüğünde. Düz Dikiş Makineleri: Çift baskı dikişi denilen. Normal incelikteki kumaşları dikebilen. düz dikiş makinesi ve zig-zag dikiş makinesi olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır(Korkusuz. Bu makinelerle yarı otomatik olarak veya dışarıdan kalıp takılarak değişik süslemeler de yapılabilmektedir Aile Tipi Nakış Makineleri. kasnak sallanarak ve otomatik olarak nakış işlemi gerçekleştirilmektedir. İşlemlere uygun transport ve aparat ilavesiyle farklı dikişler de elde etmek mümkündür.dikismakinaservisi. hızlı dikiş yapan (dakikada 4000–6000 dikiş yapabilen) bu makineler küçük değişikliklerle işleme yapılacak hale getirilmekte ve kasnak sallayarak pek çok çeşitli işleme yapılmaktadır.

kenarda sürfile yaparken değişik disk veya elektronik dikiş ayarlamasıyla süsleme yapan makinelerdir.Zig-zag Tipi Dikiş Makineleri: Zig-zag dikiş makinesi.com) 18 .cesurticaret. Örnek 2: Zigzag Makinesi (Kaynak: www.

Tek başlı ve çok başlı kafadan oluşan birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu makinelerin yüksek devirle çalışabilme. deri. şeritli. otomatik iplik kesip değiştirebilme gibi özellikleri bulunmaktadır. çok sayıda iplik kullanabilme çeşitli yüzeylere (kumaş.bedava. Sanayi tipi nakış makineleri de kendi aralarında şeritli ve mekanik olarak ikiye ayrılmaktadır.) işleme yapabilme. 2007: 25). Sanayi tipi nakış makineleri. mekanik ve elektronik (bilgisayarlı) makinelerden oluşmaktadır (Çetinkaya.Sanayi Tipi Nakış Makineleri: Genellikle seri üretim yapan işyerleri için üretilmiştir.com) 19 . tela vb. Örnek 3: Çok Başlı Sanayi Makinesi (Kaynak: www.

Motifin şekline göre özel olarak delinmiş şerit kartonlar makinenin üzerindeki yerine yerleştirilir ve bu şeritle işleme yapılmaktadır. Örnek 4: Çift Pullu Şeritli Nakış Makinesi (Kaynak:www.Şeritli Makineler: Çok başlı nakış yapmak için üretilmiş özel makinelerdir. Optik okuyuculudur.edagrup.com) 20 .

Optik okuyucu yoktur. Nakış sanayinde kullanılan tek amaçlı makineler mekanik makinelerdir(Çetinkaya. Örnek 5: Çok Başlı Mekanik Sanayi Nakış Makinesi (Kaynak: www.Mekanik Makineler: Bu makineler plakalarla çalışmaktadır.2007:25).com) 21 . Çok başlı bir makine olduğu için daha çok seri üretimde kullanılmaya başlanmıştır.teksmakmakine.

iki iplikli ve çok iplikli olmak üzere çeşitleri olan bir makinedir.Kasnak İşi (Zincir İşi) Yapan Mekanik Makineler: Esnek.selkanmakina. Örnek 6: Çift İğneli. örgü kumaşlarda kullanılan tek iplikli. İki İplikli Zincir Dikiş Makinesi (Kaynak: www.com) 22 .

2006:31).ustamakina.Piko (Fisto) Makineleri: Tek amaçlı imal edilmiş olup. Dekoratif süslemelerde kenar temizleme işlemleri bu makineler ile yapılmaktadır(Zeybek. tam devirli otomatik makineleridir.net/) 23 . Örnek 7: Sanayi Tipi Piko Makinesi (Kaynak: www.

Örnek 8: Çok Başlı Nakış Makinesi ve Aparatları (Kaynak: ARABACI. Aynı şekilde şerit. yanındaki kanaldan düzenli olarak verilerek koordineli bir şekilde desene göre hareketlerle dikişle tutturulmaktadır.Kordonet-Şerit Makineleri: Kordonet en çok giyim süslemede kullanılan.com. Bu makineler tek amaçlı mekanik makinelerdir(Zeybek.tr) 24 . Bu işleme iğnenin yanından yürütülen kordonun iğnenin zig-zag hareketleriyle yapılmasıyla oluşmaktadır. 2005–2006) Örnek 9: Çok Başlı Makinelere Takılan Kordone ve Diğer Aparatlar (Kaynak: www. yüzeyde kordon tutturma gibi görünüm sağlayan işlemedir.2006:31).dekat.

Işığın “uyarılmış radyasyon yayımı” sayesinde güçlendirilmesi ve elde edilen yoğun ışığın odaklanıp daha da küçük bir noktada toplanması sağlanarak tüm enerjinin bu nokta üzerinde etkide bulunması prensibiyle iş yapmaktadır. 1985 yılında Türkiye ilk defa üstün teknolojiye sahip Japon Tajima elektronik nakış makineleriyle tanışmıştır. var olan ileri teknolojinin olanaklarını uygulamaya sahip makinelerdir ve makinedeki mikro işleyici ile kontrol edilmektedir(Yakartepe. Türkiye’de şuanda tekstil sektörünün %80’i Tajima nakış makineleriyle üretim yapmaktadır. elişçiliğinde insan hatasından kaynaklanan hataların giderilmesi mümkün olmakta. erkek ve çocuk giysilerinde üretimini sürdürmektedir.2004). Happy Borudan. her geçen gün daha çok sektöre sızan bir yöntemdir. Böylelikle üretimden çıkan her bir parçanın diğerleriyle aynı olması sağlanarak kalitenin iyileştirilmesi. programlama. Bilgisayarlı makinelerde lazer teknolojisi. kesimlerde kalıp maliyetlerinden kurtulmayı mümkün kılmaktadır(Anonim. düğme iliği kaydı ve diğerleri bilgisayar tarafından yapılmaktadır.2006:32).1995:8). Bilgisayarlı bir dikiş makinesinde bir ya da birden çok mikro işlemci bulunur. dikiş oluşturmanın fiziksel işlemini kolaylaştıran. vd. Nakış sektöründe daha önceleri elişçiliği ile yapılmakta olan aplike kesimi artık lazerli plotter sistemleri ile gerçekleştirilmektedir.Bilgisayarlı (Elektronik) Makineler: Bilgisayarlı (Elektronik) dikiş makinesi. daha hızlı ve ucuz bir üretim yapılmakta ve maliyet açısından. daha yüksek üretim ve kalite olanakları getiren. 1969 yılından bugüne iç ve dış pazarda giyim ve tekstilcilere masa örtüsünden yatak örtüsüne arma ve amblemden deri ve her türlü kadın.1999:2333). 1960’ların başından beri gelişmekte olan ve doğası gereği çok çeşitli kullanım alanları bulan. Paff. Türkiye’de nakış sanayi. Türkiye’de henüz elektronik nakış makinelerinin üretimi yapılmamaktadır(Zeybek. 25 . Tamamen mekanik olarak çalışan makinelerden çok daha az hareketli parçası vardır. Tajima makinelerinin yanı sıra ZSK. Tüm dikiş seçimi. Melco markalı elektronik nakış makineleri sanayide kullanılan belli başlı makinelerdir. Makinenin program kapasitesine göre birçok işleme gerçekleştirilmektedir (Coles.

Bunun yanı sıra diğer özellikleri ise şunlardır: Makinede veya ayak kontrolünde bulunan ve mekanik fonksiyonları kontrol eden entegre devreleri vardır. son derece hızlı bir şekilde yapılmakta ve böylece 10–12 adet ürün aynı anda işlenmektedir(Altın. Mekaniksel seçim eksantrikleri yoktur. Çünkü dikiş motifleri bilgisayar hafızasında depolanmıştır. iğnenin istenilen şekilde yukarıda veya aşağıda durmasına olanak sağlamaktadır. 26 . Bazı makinelerde hem makinede hem de ayak kontrolünde ayrı ayrı devreler bulunmaktadır.2000:8). otomatın üzerinde bulunan otomatik nakış kafaları sayesinde. 15 iğne sayısı ve 1200 devir/dk.2007:26). Bu makinelerin tek aşamalı ilik yapma düzeni dâhil olmak üzere yapabildikleri birçok değişik işlem vardır. hazırlık süreleri kısaltılmaktadır. istenilen dikiş hattını yapma olanağı tanıyarak. yavaş hızlarda veya ağır kumaşlar dikilirken bile tam iğne gücü sağlamaktadır. Daha hassas kontrol ve derhal durma ve hareket etme yeteneği vermektedir.Bilgisayarlı nakış makineleri hafıza ile ilgili işlemlerde mükemmel özellik göstererek üretim kapasitesini artırmaktadır. hıza kadar çalışabilmeleri. Elektronik ayak kontrolü motorun hızını ayarlar. Nakışın kumaşa uygulanması. Ancak gerçek avantajları sahip oldukları geniş dekoratif opsiyonlardır. Makinedeki devre. Bilgisayarlı nakış makineleri. Bilgisayarlı nakış makinelerinde bir ürünün tasarlanmasından. desenin kumaşa işlenebilmesine kadar tüm işlemler oldukça basitleştirilmektedir. tek kafadan 44 kafa sayısına ulaşabilen muhtelif ölçülerde olmaları. Uygulanması istenen desen ya da motif bilgisayar ortamına aktarıldıktan veya bilgisayarda hazırlandıktan sonra. Kumaşa işlenecek desen. EPROM adı verilen sayısallaştırıcı alet tarafından nakış otomatlarına aktarılmaktadır. istenilen oranda büyütülüp küçültülerek tüm kompozisyon oluşturulmakta. bilgi aktarımının disket ile yapılması genel özelliklerini oluşturmaktadır(Çetinkaya.

1999:2333–2334). tersine çevrilebilir veya ayna hayali gibi dikilebilmektedirler.2005:32)”. vd. kumaşa desen çizilerek geçirilen kasnak veya gergef üzerine kumaşlar gerilen. tersi ile yüzü aynı görüntüde olan ve bazı tekniklerin sayılarak da yapılabildiği bir işleme tekniğidir. Elde ve makinede uygulanmaktadır.2002:79. Bir dikiş motifi sırası seçilip makineye yüklenebilir. Önceden programlanmış olan motifler ve harfler dikiş yoğunluğunu kaybetmeden uzatılabilir. Erdal.com) 27 . Türk işi uygulamada düz hatlı ve sade desenler tercih edilmektedir. iplik ve sim kullanılarak iğne ile işlenen mürver iğne tekniği dışında. o zaman makine sırayı tam olarak tekrarlayabilmektedir(Yakartepe. Nakış Teknikleri: Türk İşi: Geleneksel işleme tekniklerinden olan Türk işi. kısaltılabilir. (Köklü.Dikiş motifleri bir düğmeye basılarak seçilir ve seçenek bir ekranda gösterilmektedir. Örnek 10: Türk İşi (Kaynak: elifhobi.blogcu. Makinede.

Hesap İşi: Kumaşın iplikleri sayılarak yapılan tersi ile yüzü aynı görüntüde olan bir işleme tekniğidir. düz hesap iğnesi. Elde ve makinede uygulanabilmektedir (İlker vd. susma.blogspot. verev hesap iğnesi ve ciğerdeldi hesap işi iğne tekniklerindendir. Örnek 11: Hesap İşi Kese ( Kaynak: lutfiyeylehertelden.com) 28 . Her işleme gibi kendine has teknikleri vardır.2006:45)”.1990:7. civankaşı. Akçin. Antika.

Makinede uygulanan diğer işlemeler kasnağa gererek işlenirken.2002:56. atlas. Son yıllarda piyasada aplike edilmek üzere makinede yapılmış işlemelere rastlanmaktadır.1996:6–87). tersi ile yüzü farklı görüntüde olan. çok katlı sırma veya sim ile alttan mumlanmış iplikle karşılıklı tutturularak yapılan bir işleme tekniğidir.Maraş (Dival) İşi: Dival. deseni kartondan özel bıçağı ile oyularak hazırlanıp kumaşa yapıştırılan ve kartona gerilen cülde denilen özel tezgâhta üstten.com) 29 . tafta gibi kumaşlar üzerine mukavva kalıp kullanılarak işlenen. Markaloğlu. Örnek 12: Maraş İşi (Kaynak: e1y3. özellikle kadife. dival işleme kartona gerildiği için makinede de kartonundan tutularak işlenmektedir.blogcu. Bir bölümü ütülenerek arkasındaki maddenin kumaşa yapıştırılması ile bir bölümü ise dikilerek kullanılmaktadır (Çatal.

kadinlarkulubu.2002:180). Örnek 13: Elde Antep İşi (Kaynak: www.Antep İşi: İplikleri sayılarak ve belli motif özellikleri dikkate alınıp bazı iplikleri kesilerek üzerine çeşitli ajurların işlendiği ve motif kenarının susmalarla zenginleştirildiği bir tekniktir(Köklü.com) 30 .

El ile işlenen tasarımlardan daha büyük. kumaş yüzeyini daha çok dolduran kompozisyonlardan oluşturulmaktadır. Tasarımın tamamı ajurlardan oluşan biçimlerle yapılmaktadır.blogcu.2003:190)”.com) 31 . Antep işi hem elde hem de makinede uygulanabilmektedir(Alpaslan.Makinede işlenecek Antep işi tekniğinin tasarımında ajur alanlarının etrafında susma tekniği ile süsleme yapılmaz. Örnek 14: Makinede Antep İşi (Kaynak: sirine01.

Makinede beyaz iş işlenirken. kumaşın filtre ve ajur yapılacak bölümü tamamen oyulup ipliğin atılmasıyla uygulanmaktadır.Beyaz İş: Önceleri beyaz iplikle kumaş üstüne işlenen işlemelere beyaz iş denilmekteydi. Örnek 15: Beyaz İş (Kaynak: www.com) 32 . Makinede yapılmasına rağmen elde yapılan beyaz iş her zaman için daha değerli olmaktadır (Eronç. Alpaslan. üstü sarılarak da uygulanmaktadır. Daha sonraları ise renkli ipliklerle renkli kumaşlar üzerine de uygulamalar yapıldığı halde bu isim değişmemiştir.1984:81. kabartılıp. Beyaz işin makinede yapılan ve kolberlerin zengin olarak kullanıldığı çeşidine delik işi denilmektedir.orgu-dantel. renkli kumaşlar üzerine aynı renk ipliklerle işlendiği gibi beyaz üzerine hafif renkli iplikler kullanılarak altı doldurulup. filtre ve ajurlar ipliğin çekilmesiyle değil.2003:162). Günümüzde makinede.

com.sabah. Elde ve makinede uygulanmaktadır. Kumaşın iplikleri çekilerek yapılanlara. Ajurlar iplik çekilerek yapılmaktadır. çekme ajur. kumaşın iplikleri kesilerek yapılanlara da kesme ajur adı verilmektedir.(Korkusuz. Örnek 16: Ajur İşi Yastık Kenarı (Kaynak: arsiv.Ajur: Antep işi ajurun gelişmiş bir çeşididir.1990:176).tr) 33 .

Makinede aplike uygulanırken yapılacak işin özelliğine göre kumaş ve iplik seçilmektedir.1984:73).Aplike: Sözlük anlamı. Oldukça dekoratif bir işleme türüdür. uygulanacak olan fon parçası üzerine.blogcu. Aplikasyon yapıldıktan sonra çeşitli işleme iğneleri ile süslenebilmektedir (Eronç. Aplike işlemesi her türlü kumaşa ve giyim çeşidine uygulanmaktadır. Aplike. Örnek 17: Aplike Yatak Örtüsü (Kaynak: e1y3. düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motifleri veya parçayı başka bir kumaşın üzerine kapama. Elde veya makinede aplike yaygın olarak kullanılmaktadır. yapıştırma ve tatbik etmedir. ikinci bir parçanın kumaş ve desen özelliğine göre desen çevresinden makinede çeşitli nakış iğneleri uygulanarak tutturulması işlemiyle yapılmaktadır.com) 34 .

Piko: İğne oyalarında değişik şekillerin meydana getirilmesinde kullanılan piko.fiyonk. Elde ve Makinede işlenmektedir (Köklü. Bu mesafe daha fazla da arttırılabilmektedir. başlı başına bir süs unsuru olarak da kullanılmaktadır. Örnek 18: Piko Örtü (Kaynak: www. Zürefaya çok benzeyen piko zürefadaki düğümlerin yan yana gelmesi ve aradaki ipliğin en az 3–4 katı fazla bırakılması ile meydana getirilmektedir.net) 35 .2002: 217).

blogspot. gergef ve kâğıt vasıtasıyla gerilen zemin üzerine. Goblenler genellikle. sırma. Kanaviçe adı verilen seyrek dokunmuş kolalı keten bezi üzerine işlenmektedir. çeşitli tekniklerin sayılarak. Kanaviçe çapraz iğne grubundandır. sim.Kanava (Kanaviçe-Goblen): Kanaviçe veya telleri sayılabilecek türde kumaş üzerine renkli iplikle yapılan özel bir işlemeye goblen denir.2002:40–41). • Çift iğne (Fıstık iğne) kanaviçe: Önce verev sonra düz olmak üzere iki kanaviçe iğnesi üst üste yapılmaktadır (Çatal.1996:32). Bu işleme tekniğinde her cins kumaş ve deri üzerine elde veya makinede. düz goblen ve diyagonal goblen olarak sınıflandırılmaktadır. iplik. tel kullanılarak. düz veya kabarık bir şekilde uygulanmasıyla yapılmaktadır(Altun. Goblen halk dilinde yaygın olarak kanaviçe adıyla bilinmektedir.com) 36 . iğne ve tığ gibi araçlarla. Bunlar: • Tek iğne (Haç iğnesi) kanaviçe: Kumaşın üzerine kanaviçe teyellendikten sonra soldan sağa doğru çalışmaya başlanmaktadır. verev goblen. kasnak. Örnek 19: Kanaviçe (Kaynak: dilhanblocu. sayılmadan. Kanavada iki tür iğne kullanılmaktadır. küçük goblen.

pili kaşelerin başlama yerlerinde kullanıldığı gibi. Filoş.Okbaşı – Fileş: Elde veya makinede fileş. kuka. Örnek 20: Okbaşı-Fileş (Kaynak: Eronç. gruplar halinde süs olarak da yapılmaktadır. ilik ve cep uçlarında. orlon. 1984:200) 37 . yün. pili.1984:200). Okbaşı ise fileşin kullanıldığı yerlerde kullanılmaktadır (Eronç. Kumaş cinsi ve uygulanacak giysiye göre iplik cinsi seçilmektedir. ipek ipliklerle de yapılmaktadır. En çok kullanılan iplik kordonedir.

Monogram. Örnek 21: Marka-Monogram (Kaynak: www.2002:47).com) 38 . Kadın ve erkek olarak ayrıldıkları için erkeklerin kullandıkları işaretlere “ Marka”.Marka. kadınlara ait işaretlere ise “Monogram” denilmektedir (Korkusuz. imza yerine kullanılan ve özel ismin harflerinden meydana gelen markadır. Fransızca (Margue) kelimesinden gelmektedir. Marka veya monogramlar beyaz iş tekniği ile altı doldurulup üstü sarılarak işlenmektedir. bir nesneyi tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret veya birkaç harfin birleşmesinden meydana gelen şekillerdir.1990:182).fatihnakis. Çeşitli işleme iğneleri ile karıştırılarak yapılan işlemelerde zengin görünümlü markalar elde edilmektedir (Çatal.Monogram: Marka.

uygulamadaki kolaylığı. üç şekilde uygulanmaktadır: a)Düz Çin İğnesi: Tek renk kullanarak uygulanır. Anonim.com) 39 . Çin iğnesi. desen yüzeyini tamamen kapatan bir iğne tekniğidir. c)Fantezi Çin İğnesi: Desen çizgisi üzerinden içe doğru tek sıra halinde uzunlu kısalı uygulanır. Kullanılan iplik renkleri birbirine kaynaştırılarak düz bir yüzey oluşturduğundan boyanmış hissini vermektedir. kısa sürede yapılması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.2007). Elde ya da makinede aynı şekilde işleme yapılmaktadır(Köklü.blogcu.2002:67-68.2006:44). Makinede Çin iğnesi. Örnek 22: Çin İğnesi Örtü (Kaynak: maharetler. kullanışlı olması. Bu nedenle buna iğne boyası adı da verilmektedir(Akçin.Çin iğnesi (İğne boyası) : Çin iğnesi. b)Gölgeli Çin İğnesi: Çeşitli renk tonları veya birkaç renk kullanılarak uygulanır. Çin iğnesi tekniğinde tasarımlar stilizasyon yöntemiyle oluşturulmaktadır.

sicim.com) 40 .Makrame: Makrame daha çok giyim süsleme ve ev aksesuarlarında kullanılmaktadır. yün. ince şeritler ve rafyada kullanılmaktadır (Çatal.blogcu. Dantel görüntüsünden dolayı düğüm danteli olarak da adlandırılmaktadır. Makrame yapılırken kumaşın kendi iplikleri kullanıldığı gibi koton. İlmik veya düğümlerden meydana gelen bir çeşit danteldir. orlon.2002:70). Örnek 23: Makreme İşi Çanta (Kaynak: arzununhobileri.

Astragan İğnesi: Makinede astragan iğnesi işlenirken, iyi sonuç alınması için, kumaşların düz yüzeyli, sık dokunuşlu ve kalın olmasına dikkat edilmelidir. Desen kumaşın tersine çizilmektedir. Eğer çok tok görünüşlü olması isteniyorsa ince, mermerşahi benzeri bir kumaşa desen çizilip, kumaşın arkasına yerleştirilerek kasnağa gerdirilmektedir. Makinenin masurasına 8 veya 12 numara koton yumak sarılır. Makinenin üzerine nakış masurası takılır. Desen, makinede ve masuranın üzerinde nakış makarası takılı olarak, makine dikişi ile sabitlenmektedir (Anonim,2007).

Örnek

24:

Astragan

İğnesi

Masa

Örtüsü

(Kaynak:

www.adanzyekadin.com)

41

Gölge işi: Organtin, organze, şifon, jorjet gibi şeffaf ve ince kumaşlar üzerine uygulanmakta olup kumaşın tersinden ve yüzünden işlenebilmektedir. Kumaşın tersindeki iplik renkleri kumaşa gölge şeklinde geçtiği için gölge işi adı verilmektedir. Kalın kumaşlarda desene hafif kabarıklık yapması için uygulanmaktadır. Dış ve iç giyim süslemelerinde çok kullanılan bir işleme türüdür (Eronç,1984:71).

Örnek 25: Gölge İşi Salon Takımı (Kaynak: sirmalim.blogcu.com)

42

Tül işi: Tülün deliklerine, ipin desenine uygun olarak atılması veya alt üst olarak geçirilmesi ile yapılmaktadır. Dayanıklı ve kullanışlı olması yönünden nakışta keten ve naylon tül tercih edilmektedir. Çok başlı ve çok iğneli makinelerde uygulanmaktadır (Korkusuz,1990:152).

Örnek 26: Tül İşi Seccade Takımı (Kaynak: www.oya-modelleri.com)

43

Bu uygulama düz ve verev pesent görünümü vermekte ise de işlemenin kabarık ve sık ince sarma oluşu Türk işi pesent tekniğine uygun değildir. Örnek 27: Çöp İğnesi (Kaynak: www.dantel-modelleri. Desen şekline ve özelliğine uygun olarak desenin içini enine. Çöp işinde ince sarma makinede zig-zag ayarı yapılarak uygulandığı gibi kasnak oynatarak da yapılmaktadır(Anonim. Sık dokunuşlu kumaşlar üzerine ince iplikler kullanılarak uygulanmaktadır.Çöp İşi: Çöpün üzeri sarılarak uygulandığı için bu isim verilmiştir.com) Örnek 28: Verev Sarma (Kaynak: www.com) 44 . boyuna veya balıksırtı olarak doldurulabilmektedir.dantel-modelleri.2007).

Oyalar genellikle. Örnek 29: Oya (Kaynak: dantelsayfam. Elde işlenen bir tekniktir (Toplu. firkete veya mekik kullanılarak ince iplik veya ipek iplikle yapılan ilmiklerden oluşmuş ince örgü dantele oya adı verilmektedir.blogcu. işleme tekniğine. kullanılan malzemeye ve işlendiği aletlere göre isimlendirilmektedir.com) 45 .Oyalar: İğne.1988:14). tığ.

eşyalara süs olarak dikilen.2007).dantel. Fransızca bir kelime olup. örtü vb. dantel. tentene de denilmektedir. keten. Örnek 30: Dantel Elbise (Kaynak: www.Danteller: Dantelâ. elbise. Dantelâ. Genellikle kadınlar tarafından yapılan iğne.us) 46 . çamaşır. ince ilmikli ve değişik şekillerde desen yapılarak örülen seyrek bir dokumadır. pamuk. tığ ve mekikle örülen veya makinede dokunan yatak takımlarında kullanılan zarif bir süsleme malzemesidir. yün. suni ya da sentetik ipek ile örülebildikleri gibi altın veya simlerle de yapılabilmekte veya süslenebilmektedir (Anonim. Danteller kalitesine veya kullanıldıkları yere göre.

İşleme yapılırken tel. Bunun yanı sıra ipliği sayılabilen kumaşlarda kullanılabilmektedir Bartın işinin en önemli özelliği makine ile işlenmeyip elde uygulanmasıdır (Tuğtaş. Bartın işi (Kırma Tel İşi).Bartın işi: Sırma ile yapılan bir işleme türüdür. “ +” şeklinde yapılan bu nakış genellikle tül üzerine uygulanmaktadır.kadinlarkulubu. bakır telle işlenen tel kırma günümüzde genellikle madensel tellerle işlenmektedir. Altın.2002:55). makas kullanılmadan koparıldığı için bu ismi almıştır (Çatal.com) 47 . tek işlemin tekrarıyla oluşan bir iştir. gümüş.1994:221). Örnek 31: Bartın İşi Yastık (Kaynak: www.

2006:44. Elde ve makinede uygulanmaktadır. Suzeni. vd. Avrupa bu işi tığ ile yaptığı için tığ işi de denilmektedir.1990:56).kelebekforum. İlker Örnek 32: XVIII. Desen çizgisi dıştan içe doğru dönerek doldurulmaktadır. Kasnak İşi): Geleneksel Türk motifleri ve stilize motifler üzerine uygulanan. üzerine motif çizilmiş bez kasnağa gerilerek iğne veya tığ ile kasnağın altındaki iplikler veya yünler başparmak yardımıyla çekilmektedir. Yüzyılda Osmanlı Dönemi Suzeni İşlemeli Seccade (Kaynak: www. Kasnak işi olarak da bilinmektedir.Suzeni (Suzene. İşleme motifin sınırı içerisinde bir zincir halinde sürdürülmektedir. zincir işi tekniğine dayalı bir nakış türüdür.org) 48 . (Akçin.

Kum İğnesi: Görünümü küçük kum taneciklerine benzediği için “Kum İşi” olarak adlandırılmaktadır. sim ve bunun gibi iplikler kullanılarak desenin içi küçük daireler şeklinde tamamen doldurularak işlenmektedir. Sık dokunuşlu kumaşlar üzerine nakış ipliği.2007). floş.blogcu. İşlemede kolaylık. görünümün güzel ve kullanışlı olması nedeniyle elde ve makinede çok uygulanan bir nakış tekniğidir(Anonim.com) 49 . Örnek 33: Kum İğnesi Bohça (Kaynak: maharetler.

Daha sonra bu sarma nakışın içi örtülü dikişlerle doldurulmaktadır.1999:2296). Örnek 34: Sarma İşi (Kaynak: www.derya-gibi. Elde ve makine uygulanmaktadır (Gönül.Sarma İşi: Renkli ipek veya ipliğin sık olarak yan yana sıralanmasıyla işlenen bir tekniktir. Bu nakış tekniğinde nakış veya aplike kenarlarını belirlemek için iri sargılarla nakışın yerini belirleyen nakış yolu oluşturulmaktadır. Yakartepe vd.info) 50 .1973:18.

astragan işi.info) 51 . Antep işi vb. İşin esas yüzü işlemenin altta kalan kısmıdır. tutturma için kullanılan ince iplik ise üstünde olmalıdır. Kordon olarak kullanılacak iplik masuraya sarılarak makinenin altında. beyaz iş. Kordon tutturma işi desenin içini tamamen dolduracak şekilde kordonları yan yana tutturarak uygulandığı gibi kenar sularında tek sıra olarak da uygulanabilmektedir.derya-gibi.2007). Örnek 35: Bolonya İğnesi Masa Örtüsü (Kaynak: www. Kordon tutturma işi başlı başına makinede uygulandığı gibi aplike. desen özelliğine ve uygulanacak yere göre kordonun. Mümkün olduğu kadar birbirini takip eden desenler tercih edilmelidir. ince iplikle elde veya makinede tutturarak yapılan bir nakış çeşididir. Makinede kumaşın tersinden çizilerek uygulama yapılmaktadır. nakış çeşitleri ile birlikte de uygulanabilmektedir (Anonim.Blonya İğnesi (Kordon Tutturma): Kordon tutturma.

Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler Dikişle Yapılan Süslemeler: Biye: Giyimde süsleme veya temizleme amacı ile yaka.com) 52 . tek olarak veya işleme iğneleriyle uygulanarak zengin süslemeler elde edilebilir (Eronç.2. Bir süsleme gereci olan biye.2.blogcu. Kavisli bölgeler için ütü ile şekillendirildikten sonra.2. Örnek 36: Biye İşi Damat Bohçası (Kaynak: haticeozkan.3. kol.1999:2502).1984:253). makinede ya tamamen el yardımıyla operasyon noktasına yönlendirilir ya da makineye biye aparatları takılarak biyenin giysiye dikilmesiyle işlem gerçekleştirilir(Yakatepe vd. önceden istenen en ve uzunlukta kesilmektedir. Biye. etek ya da herhangi bir parçanın kenarına geçirilen verev kumaşa biye denilmektedir.

Pervaza tela yapıştırıldıktan sonra.2000:53).2003) 53 . Giysiye verev parçadan ve şekline göre kesilen parçadan olmak üzere iki şekilde pervaz geçirilmektedir.Pervaz: Kolsuz ve yakasız giysilerin kol ve yaka çevrelerini temizleme sağlamlaştırma işlemlerinde uygulanan bir dikiş tekniğidir. makinede istenilen yerlere dikilmesiyle işlem gerçekleştirilmektedir(Kodaz vd. Örnek 37: Pervaz Çalışması (Kaynak: Atlamış.

1988:192). her cins kumaşa uygulanabilmektedir.Enkrüste: Fransızca bir kelime olup. Enkrüste giyimlerde süsleme amacıyla ve kumaş yetişmediği zamanlarda. Örnek 38: Enkrüste Çalışması (Kaynak: Atlamış. kumaşı oyarak içine diğer bir parçanın konması anlamına gelmektedir. Giyimde kullanıldığı gibi oymacılıkta.2003) 54 . Ancak kumaşların kalınlıklarının aynı olmasına ve renklerinin uygun olmasına dikkat edilmelidir (Bayraktar. başka kumaş ilavesiyle giyimi tamamlamak için kullanılmakta olup. çinicilikte ve sedef kakmacılıkta da kullanılmaktadır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte. zikzak makine çekmeye denilmektedir.1988:143). Kapitone bütün dünyada uygulanan. tek kafalı kapitone makinesi. Kapitone giyime ceketlere. kasnaksız kıvrımlar. dik köşeli ve yuvarlak desenler ile kapitone dikişi yapılmaktadır(Yakatepe vd. sünger. Tafta dışında kumaşların hemen hemen hepsine kapitone yapılabilmektedir.com) 55 . Ayrıca kullanılan iplik de kumaşa uygun olmalıdır (Sever. Örneğin dört iğneli kapitone otomatında vatkalı. atlama desenleri ve geri dönüşler yaparak. sabahlıklara ve çocuk giyimine uygulanmaktadır. astarlara. en eski el işlerinden biridir. köpük veya diğer kalınlaştırıcı malzemelerin astar kumaşı ile değişik şekillerde. Taftanın atmak ve yarılmak gibi kötü bir tarafı vardır. pazen gibi malzeme yerleştirilerek üstünden düz.uygunkapitone. kumaşın altına tahta pamuk. Örnek 39: Kapitone Yelek (Kaynak: www.1999:2305). non-woven.Kapitone: Kapitone. çok iğneli kapitone makinesi ve otomatik yorgan dikme makinelerinde kapitone dikişi yapılmaktadır.

Özellikle giysilerin cep. yan dikişler vb. Örnek 40: Spor Dikiş (Kaynak: www. cep kapağı.Spor Dikiş: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok çeşitli süsleme yapan makinelerde giysiye estetik bir görünüm ve cazibe katmak amacıyla spor dikiş uygulanmaktadır.com) 56 .kustekstil. yerlerinde kullanılmaktadır.

balpeteği) vb. Büzgüler yapılış biçimlerine göre isimlendirilmektedir. balgümeci büzgüsü (Nidabey.tr) 57 . şematik büzgüler.Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler: Büzgüler: Büzgü kumaşın bir ucundan istenilen yere kadar oyulgama dikişi geçirilmiş bir veya birkaç ipliğin çekilmesiyle meydana gelen ve kumaşın bolluğunu azaltan sık küçük pililerdir.com. Örnek 41: Sıra Büzgü (Kaynak: www. gibi. Bunlar: Düz büzgü. su büzgüsü.ilhangunes.

Düz büzgü; büzgünün en çok kullanılan ve en kolay şeklidir.

Örnek 42: Düz Büzgülü Etek (Kaynak: www.outletim.com)

58

Su büzgüsü; büzgünün su veya su buharı ile çeşitli biçimlerde şekillendirilmesine denilmektedir. Başka bir deyimle ipliksiz büzgü de denilebilir. Kumaş önce iplikle akla gelebilen her biçim ve şekilde büzülür. Su veya su buharı ile ıslatılır. Kurutulup şekillendikten sonra büzgü iplikleri çekilerek atılır ve ipliksiz şekillenmiş büzgü elde edilir (Eronç,1984:226).

Örnek 43: Yıldız Su Büzgüsü (Kaynak: Atlamış,2003)

59

Şematik büzgüde kumaş, geometrik şekillerle tutturularak büzülür. Bu büzgüler ütü ve yıkama ile bozulduğundan, yıkanmayan eşya ve giyimlere uygulanmaktadır. Saten, kadife, ipekli kumaşlarda daha iyi sonuç alınmaktadır. Bu büzgüler yapılışı ve görünüş biçimlerine göre isimlendirilmektedir (Kodaz ve diğerleri, 2000:36).

Örnek 44: Dalga Büzgü (Kaynak: Atlamış, 2003).

60

Örnek 45: Balgümeci (Nidabey) (Kaynak: www.com) 61 . bal peteğini andırdığı için balgümeci adını almaktadır.Balgümeci Büzgüsü (Nidabey). dekoratif bir dikiş tekniğidir. Daha ziyade yazlık elbiseleri süslemekte kullanılmaktadır. Balgümeci yapmak için fazla kumaşa gereksinim vardır (Korkusuz.1990:286). Sağdan sola doğru çalışmaya başlanmakta olup.smockingstore.

Pililer ince ve geniş aralıklı yapılabildiği gibi ütülü ve ütüsüz (Serbest) şekilde de yapılabilmektedir.net) 62 . Pililerin çeşitli yapılış şekilleri vardır. Örnek 46: Tek Taraflı Pilili Etek (Kaynak: www. Bunlar: Tek taraflı pili (Düz pili).kadincahayat.Pililer: Giysi veya herhangi bir eşyayı süslemek ya da bolluk vermek için yapılan kumaş kıvrımına pili denilmektedir. bolluk vermek veya süs amacıyla yapılan. tek tarafa katlanan pililerdir.

Pilikaşe.com) 63 . Örnek 47: Pilikaşe Etek (Kaynak: www.elderwearwecare. tek taraflı iki pili kenarının kumaş yüzünde karşı karşıya getirilmesiyle yapılan piliye denilmektedir.

Kanun pili.konya. Örnek 48: Kanun Pilili Etek (Kaynak: www.2002:86).cc/forum) 64 . pilikaşenin tersten görünüşüne denir (Çatal.

Daha çok yıkanmayan giyimlere uygulanmaktadır (Kodaz ve diğerleri. 2000:47).pilimodpilise. Genellikle süsleme olarak kullanılmaktadır.Ütü pilisi.com) 65 . makine çekilmeden yapılan pilidir. Örnek 49: Ütü Pilisi (Kaynak: www.

1984:251).vintagewedding.com) 66 . kanun pilinin çok ince yapılmış şekline denilmektedir. Perde ve farba kenarlarına uygulanmaktadır (Eronç. Örnek 50: Akordeon Pilili Elbise (Kaynak: www.Akordeon pili.

Bozulmayan pili (Tergallenmiş pili).tunaplise.com) 67 . Yalnızca bazı sentetik kumaşlara uygulanabilmektedir (Çatal. 180 C sıcaklıkta pres altında bir kumaşa yapılan pilidir.2002:88). Örnek 51: Bozulmayan (Tergallenmiş) Pilili Etek (Kaynak: www.

bir kumaşın üzerinde kabarık bir süs meydana getiren bir veya iki milimetre genişliğinde dikilmiş ince piliye denilmektedir (Meydan Larouse. cilt 9:295).modalife.net) 68 . makinede).Nervür (Elde. Örnek 52: Nervürlü Bluz (Kaynak: www.

Volan: Daire veya çeşitli çizimlerle meydana getirilen büzgülü.2002:91).com) 69 .chichiqueen. Örnek 53: Volanlı Çocuk Elbisesi (Kaynak: www. büzgüsüz kumaş kıvrımına volan denilmektedir (Çatal.

Örnek 54: Fırfır-Farbela-Büzgü 5 Yaş Çocuk Elbisesi (Kaynak: www.chichiqueen. Düz veya verev kumaştan tek ya da çift kat kesilip ortası büzülerek hazırlanmaktadır.1984:257). Fırfır iki türlü uygulanmaktadır: • Tek taraflı fırfır. Büzgü yeri bir biye veya kurdele ile kapatılmaktadır. her iki kenarı fırfırlı olan banttır. • Çift taraflı fırfır. tek taraftan büzülerek veya pili yapılarak uygulanmaktadır. düz veya verev kumaş bandıdır. perde veya benzeri örtülerin kenarına dikilen büzgülü. pilili.com) 70 . Genellikle giyimlerin yaka. kol ağzı ve etek kenarlarında veya pat şeklinde süsleme olarak kullanılmaktadır (Eronç.Fırfır-Farbela: Elbise.

Drape: Fransızca bir kelime olup. görsel bir efekt oluşturur. Bir başka deyişle kumaşın fiziksel ve mekanik performansına bağlı olarak kumaş dökümünü ifade etmektedir.blogspot. dokusal. pililer.com) 71 . hem estetik olarak giysiye bir değer katar. Drape. giysilere uygulanan çeşitli büzgüler. hem de fonksiyonellik katar.2006:80)”. yani giysiye esneklik ve rahatlık kazandırmaktadır (Hazır. verilen şekiller ve bolluklar anlamına gelmektedir. Örnek 55: Drapeli Gelinlik (Kaynak:damlamoda.

genckolik.3.1984:273). Örnek 56: Etek Üzerine Sutaşı Süsleme (Kaynak: www. zikzak ve işlemeli sutaşı olarak isimlendirilmektedir (Eronç. Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler Sutaşları: Sutaşları giyim süslemede kullanılan çeşitli kalınlıkta ve çeşitli şekillerde makine tezgâhlarında dokunan veya elle örülmüş şeritlerdir.3.2.2. düz. Sutaşları. Genellikle çocuk giyimi süslemelerinde çeşitli işleme iğnesi ile birlikte sıkça uygulanmaktadır.net) 72 .

Bağlama veya çeşitli büzgü ve şekil verilerek uygulanabilmektedir (Çatal. Kurdeleler değişik genişliktedirler.com) 73 . Kurdeleler dokunuş biçimlerine veya dokuma ipliklerine göre değişik isimler almaktadırlar: Düz. Örnek 57: Kurdela Nakışı İşlenmiş Giysi (Kaynak: hacermogul.Kurdeleler: İtalyanca bir kelime olup cordella’dan gelmiştir. Süslemede veya bir şeyi bağlamada kullanılan kumaş şerit anlamına gelmektedir.2002:97-98). kadife.blogcu. sentetik kurdele gibi. Bağlama veya süsleme çeşidine göre seçim yapılmaktadır. keten.

1984:273-274). kopanaki dantel. Örnek 58: Hazır Danteller (Kaynak: www.com) 74 . karo danteli. güpür kenar danteli. sim dantel vb çeşitleri bulunmaktadır(Eronç. Hazır danteller genel olarak.Hazır danteller: Makine tezgâhlarında dokunan çeşitli şekiller vardır.oyku-aksesuar. kumaş dantel. güpür ara danteli. düz kenar danteli. düz ara danteli.

pul boncuk ve taşlı şeritler olmak üzere isimlere ayrılmaktadırlar (Çatal. dar ve uzun kumaş parçasına şerit denilmektedir.net) 75 .2002:101). işlemeli. lame.Şeritler: Değişik ipliklerden örülen veya dokunan yassı. Dokunuşlarına göre. düz koton. simli.sanalkurs. Örnek 59: Saten Şeritler (Kaynak: www. lase.

Tek olarak veya işlemeli iğneleri karıştırılarak değişik işlemeler elde edilebilmektedir. Örnek 60: Harçlar (Kaynak: www.com) 76 .dteks. sırma. renkli.2000:59). merserize ile fabrikasyon olarak işlenen yassı şeritlere harç denilmektedir. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır (Kodaz vd.Harçlar: Sim.

kumaşa. tırtıl gibi gençlerle işlenen giyimler akşamüzerleri.1990:236–237).gittigidiyor. Pul boncuk. taş. çay ve resmi ziyaretlere giderken giyilmekteydi. Örnek 61: Boyun ve Sırtında Pul Boncuk İşlemeli Bluz (Kaynak: urun. gece. resmi ziyafet. İnci. inci gibi belirli bir tutturma tekniği olmakla beraber.com) 77 . Pul boncuk işi yaratıcılık isteyen bir iş olduğu için malzeme iyi bir biçimde değerlendirilmelidir.Pul boncuk: Pul ve boncukla işlenen fantezi eşyalar eskiden olduğu gibi günümüzde de rağbet görmektedir. desene konuş biçimlerine göre süslemeye değişik bir görünüm kazandırılabilir (Korkusuz. boncuk.

com) 78 .dteks. Örnek 62: Kordonlar (Kaynak: www.Kordonlar: İnce.1984:274).kalın olarak çeşitli ipliklerle makine elle bükülerek hazırlanmaktadır (Eronç.

2002:61). Püskül her türlü iplikle yapılabilmektedir.com) 79 . Örnek 63: Püskül (Kaynak: yeldatekstil.Püskül: Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan saçak biçimindeki iplik demetidir. Kumaşın cinsine göre iplik cinsi ayarlanmalıdır (Kodaz vd.

1984:204).org) 80 . döşeme eşyasında süs olarak kullanılan yün. Ponpon tek renk. giyim süslemede.Ponpon: Saç. iki renk veya renkler içi içe yerleştirilerek ebrulu da yapılabilmektedir (Eronç. ipliklerden yapılan yuvarlak püsküle ponpon denilmektedir. ipek vb.10marifet. Örnek 64: Ponpon Keçe Kolye (Kaynak: www.

com) 81 .Saçak: Bazı kumaşların kenarlarındaki iplik salkımlarına saçak denilmektedir. kullanılacak kumaş cinsine göre yün. etek ve yaka kenarlarına süsleme olarak da kullanılmaktadır (Kodaz vd. 2000:60). kup yerleri. çamaşır ipeği veya kumaşın iplikleri çekilerek kumaş iplikleri üzerine yapılmaktadır. Genellikle örtü kenarlarına uygulanmakta olup günün modasına göre giysilerin kol ağzı. Saçak. Örnek 65: Saçak (Kaynak: www. ipek iplik.e-sirket. orlon.

2006:35).4. Batik baskı tekniğinde temel kumaşın renklenmemesi için istenen kısımların farklı yöntemlerle kapatılarak bölgesel renklendirme sağlamaktır. Batik baskı yöntemleri üçe ayrılmaktadır(Gültekin. Baskı Teknikleriyle Yapılan Süslemeler Batik Baskı: Kumaş üzerine bir nevi resim yapma tekniğidir.2. Tipik özelliği ince düzgünsüz figür değişmeleridir. Örnek 66: Batik Baskı (Kaynak: www.2.batikbazar.com) 82 .3.

Örnek 67: Klasik Mumlu Batik Çalışması (Kaynak: www. Uygulama tekniği zordur.com) 83 .turkishmedia. Genellikle geometrik. çiçek veya hayvan motiflerinden oluşmaktadır. desenler elde çizilmektedir.• Klasik Batik yöntemi: Bu yönteminde desenler balmumu ile kumaş üzerine uygulandıktan sonra boya banyosuna daldırılarak mumsuz kısımlara boya absorblanmaktadır.

Örnek 68: Bağlama Batik Baskı (Kaynak: www.com) 84 .nuriayn.blogcu. istenilen deseni veya efekti verebilmek için kumaşın belirli yerlerinin ince iplik veya sicimle sıkıca bağlanıp düğüm atılarak boya banyosuna daldırılmasıyla elde edilen bir yöntemdir(Corpman.1985:233-240).• Bağlama Batik Yöntemi: Bu yöntemde kumaşa.

Püskürtme Batik Yöntemi: Bu yöntemde boya banyosu kumaş

üzerine püskürtülerek ya da fırça darbeleriyle oluşturulmaktadır. Bu yöntemin yapılışında özel makineler kullanılmaktadır. Asit, direkt, küp veya reaktif boyarmaddeler kullanılabilir(Gültekin,2006:40).

Örnek 69: Püskürtme Batik Baskı (Kaynak: www.birdamlasu.com)

85

Flok (Floklama) Baskı: Floklama, yüzeyde kadifemsi, suni deri ve özel görünümlü tekstil yüzeylerini oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. En basit floklama önceden yapışkanlı tabakaya kısa liflerin yapıştırılmasından meydana gelmektedir. Flok yöntemi genellikle; dekorasyon ve mont yüzeylerinde kullanılmaktadır. Ayrıca tişörtler, eşofman üstleri, ceketler ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır(Vico,1994:204-206).

Örnek 70: Flok&Sim Baskı (Kaynak: www.murat-tekstil.com)

86

Aşındırma Baskı: Önceden boyanmış kumaş üzerinde baskı olup, basıldığı bölgelerde kumaşın (renginin) aşındırılmasıyla elde edilen bir tekniktir. Beyaz aşındırma ve renkli aşındırma olarak ikiye ayrılmaktadır. Beyaz aşındırmayla zemin rengi aşındırılarak boyanmış efektler elde edilirken; renkli aşındırma da baskı patına, aşındırma maddesine dayanıklı boyarmadde ilave edilerek renkli efektler elde edilmektedir (Demirbaş,1999:1; Gültekin,2006:12; Arık,2008).

Örnek 71: Aşındırma Baskı (Kaynak: www.vera.com.tr)

87

Pigment madeni bir boyadır.ru/en) 88 . Örnek 72: Pigment Baskı (Kaynak: www. Boya kumaşa yapıştırıldıktan sonra boyanın kumaşın yüzeyinde kalması sağlanmaktadır(Gözen. Bu boyanın kumaşa uygulanabilmesi için yardımcı bir yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmaktadır.1963:5).Pigment Baskı: Eskiden beri kullanılan bir baskı tekniğidir.asia. suda çözünmez.

Örnek 73: Transfer Baskı (Kaynak: www. Kumaş kâğıtla yüz yüze gelecek şekilde makineye verilir.basakreklam.1999:7.Transfer Baskı: Transfer baskıda kumaş üzerine basılacak desen önce kâğıda aktarılmaktadır. Gültekin. Sonra kalandır ya da pres makinelerinde ısı ve basınç etkisiyle bu desen kumaş üzerine aktarılmaktadır. Üzerine uçucu dispers boyarmadde basılmış kağıdın ve basılacak kumaşın 150–220 derecede ortalama 30 saniye basınç altında tutulması esnasında süblimleşen boyarmaddenin kumaş üzerine geçmesiyle transfer işlemi gerçekleşmektedir( Demirbaş.2006:18).com) 89 .

Örnek 74: Pistole.Sedef Baskı: Açık ve koyu renkli kumaşlarda canlı ve parlak sedef efekti elde edebilmek için hazır potlar mevcuttur. Sim ve Yaldız Baskılar (Kaynak: www.cevhermoda. rulo ve rotasyon baskı teknikleriyle gerçekleştirilmektedir(Güler. Tek başına kullanıldığında inci parlaklığı efekti. pigmentlerle karıştırıldığında ise.2003:29). Sedef.com) 90 . Varak. metalik bronz baskıya benzer bir sonuç veya sedef parıltılı renkler elde edilmektedir. Sedef efektli baskı film.

Gofre Baskı: Elyafı şişirici maddelerle istenilen desene göre baskının yapılıp desenin bulunduğu bölgelerde çeşitli büzülme efektlerinin oluşturulmasıyla elde edilen baskı tekniğidir.sanayi. Bu nedenle ütülenmemelidir(Biçer.biz) 91 .2003:12). Örnek 75: Gofre Baskı (Kaynak: www. Gofre kumaşlar ütülendiğinde büzülme efektlerini kaybetmektedir.

Örnek 76: Yakma Baskılı Şal (Kaynak: www. Böylece liflerden biri parçalanarak transparan benzeri desen oluşmaktadır(Güler.silknbeauty.com) 92 .Yakma Baskı: Birbirinden kimyasal açıdan farklı liflerden oluşan dokumaların. liflere zarar veren kimyasal maddeler ile basılarak. lif çeşitlerinden birisinin desenli bölgelerde bozuşturulduğu baskı tekniğidir. Baskıdan sonra kumaş yıkanarak kurutulmaktadır.2003:29).

tr) 93 . Bu baskı patı yapısında bulunan özel maddeler sayesinde ısı altında kabararak 3 boyutlu efektler oluşturulmaktadır.2006:63). Bu teknikle oluşturulan mamullerin yıkama ve sürtme haslıkları oldukça düşüktür. kabartma tozu ve gerekli kimyasal içeren pattır. Kabartma oranı artıkça haslıkları azalmaktadır( Gültekin. Kabartma patı.sedefbaski. 3 boyutlu desenler elde edilmektedir. Örnek 77: Kabartma Baskı (Kaynak: www.com.Kabartma Baskı: Bu baskı tekniğinde diğer baskı tekniklerinden farklı olarak.

Yaldızın kumaşa bağlanması binder ile sağlanmaktadır. Buna karşın gümüş tozun yaldız patıyla karışımı daha zordur.modernisttshirt. Bu amaçla piyasada hazır baskı patları bulunmaktadır. Örnek 78: Altin Yaldiz Baski (Kaynak: www.com) 94 . Yaldız patı hazırlanırken ihtiyaca göre % 10–20 toz yaldız katılabilir.2003:19). Altın toz yaldız patıyla çok çabuk ve kolay karışmaktadır. Bu yüzden iyice karıştırılıp homojen bir yapı elde edilmelidir(Biçer.Yaldız Baskı: Açık ya da koyu renkli kumaşlarda yaldız parlaklığı elde etmek üzere geliştirilmiş baskı efektidir.

2003:48).wearyourbeer.com) 95 . Bilgisayarda hazırlanan desen şablon ve renk ayrımı yapılmadan baskı makinesinin püskürttüğü boyalarla gerçekleşen bir tekniktir(Yıldırım. Örnek 79: İnkjet Baskı (Kaynak: www.İnkjet Baskı: Mürekkep püskürtme baskı olarak ifade edilebilir.

hazırlanmış kalıplarla yapılan yüksek baskı tekniğidir(Biçer. tüm süsleme sanatlarının temelini oluşturmaktadır. 2003:21). Basılacak desenin basılmayacak kısma göre yüksek bırakılarak.3. gibi ürünlerin tümüne denilmektedir(Yerlikaya. 96 .2006:12). maket vs. çizim.com) 3. Süsleme Tasarımı. Örnek 80: Yüksek Baskı (Kaynak: www. Tasarı.2003:85). ürüne estetik değer kazandırmaktır(Alpaslan. Süsleme tasarımının amacı ürünün işlevini değiştirmeden. sanatsal değer taşıyan bir ürün ortaya koymak amacıyla yapılan. fakat ürünün gerçekleştirme aşamasını içermeyen çalışmaların tümüdür. bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje. tasarım ve süsleme tasarımına değinmek gerekmektedir. Giyim Süsleme Tasarımı Süsleme tasarımını açıklayabilmek için öncelikle tasarı.Yüksek Baskı: Tokat basmacılığı da denilmektedir.mettekstil. Tasarım.

İlkeler. Bu 97 . cezve. kuru bitkiler. Kaynaklar. uygunluk. • Soyut Biçimler: İnsanın düşünce gücünü harekete geçirdiği biçimlerdir. koram.3. fincan vb. bütünleyici özelliğine karşın. karşıtlık(zıtlık) ve egemenliktir. mimaride. • Ulusal Geleneksel Biçimler: Geleneksel motifler ve biçimler. ritim.1. her türlü süs eşyası girebilir. yaprak çiçek vb. çeşitli ağaç kabukları. taş. • Doğal Biçimler: Süsleme tasarımında doğada bulunan canlı-cansız her biçim. el sanatlarında ve süsleme resminde en çok kullanılan ilkelerden biridir. birlik. üçgen gibi vb biçimler. Tekrar. düğmeler. farklı yorumlayarak veya üsluplaştırarak yepyeni görüntüler kazandırmıştır. Geçmişten günümüze kadar insanların benliklerini ve geleneklerini korumak amacıyla çevresindeki nesneleri olduğu gibi yansıtmak yerine. süsleme sanatına kaynak oluşturmaktadır. nesnelerin çok sayıda ve benzer olarak kullanılması tasarımda tekdüzeliği ön plana çıkararak bıkkınlığa sebep olabilir. yapay biçimler. Doğal kaynaklar arasında en çok kullanılanlar. bitkiler ile hayvan figürleridir. Giyim Süsleme Tasarımında. soyut biçimler ve ulusal geleneksel biçimler olarak gruplandırılmaktadır. tasarımının soyut kaynaklarıdır. denge. Tekrarın birleştirici. • Yapay Biçimler: İnsanların hayal güçlerini kullanarak çevresinde gördüğü her türlü eşyayı farklı biçimlerde tasarlamasıyla. çizgi. süslemeye kaynak oluşturmuştur. • Tekrar (Yineleme): Bir öğenin aynen ya da yakın değerde birden fazla sayıda kullanılması tekrarı oluşturmaktadır. doku ve renk oluşturmuştur. çengelli iğne. yazı gibi öğeler. süsleme Nokta. Yapay kaynaklara. biçim. kare. doğal biçimler. Elemanlar ve Yöntemler Giyim Süsleme Tasarımında Kaynaklar: Giyim süsleme tasarımının genel olarak kaynakları. Giyim Süsleme Tasarımında İlkeler: Yineleme(Tekrar). kaya parçaları vb. süsleme sanatlarında. süsleme tasarımının kaynaklarını teşkil etmektedir. Tarihöncesinde ise süsleme sanatının esin kaynağını.3. daire.

Aynı zamanda uygunluk çağrışım ve benzerliklerin vurgulanmasıyla önemli ölçüde yaratıcılığı geliştirmektedir(Alpaslan. ara boşlukların giderek fazlalaşmasıazalması. Kimse bir başkasına ait olan çizgi ritmini tekrarlayamaz.2006:25). Uygunluk ilkesi biçimler arasında rahatlıkla bağıntı kurabilmesine zemin hazırlayarak. doku özelliklerinden biri ya da birçoğu yönünden olabilir. kendi bünyesine ait olan çizgi ritmini yansıtmaktadır. tasarımın oluşmasını kolaylaştırmaktadır. • Ritim: Ritim çizgilerin. Eğer bir dengesizlik hissediliyorsa ya dengesizlik yaratan bölümlerin yeri. konumlarının ve renklerinin giderek değiştirilmesi ritmi canlı ve hareketli tutmaktadır(Doğangün. Kişinin el yazısı. rengi.2007:148). birbirine zıt iki uç arasında bağlantı oluşturan ve bu iki zıt denilmektedir. 98 . küçükten büyüğe doğru sıralanması örnek olarak verebilir(Yerlikaya.2003:68). yönleri ve aralıkları birbirleriyle tartıldığında.nedenle ortaya çıkan monotonluğu diğer öğelerle gidererek. Bir çiçeğin yapraklarının ortadan dışa. dokusu aralığı.2003:75). • Uygunluk: Nesneler ve biçimler arasında ortak ya da yakın yönlerin bulunması uygunluk olduğunu göstermektedir. Bu uygunluk onların ölçü. dokuları. bütün içinde kompozisyon düzenini bozmayacak şekilde dağılışına denge denilmektedir(Artut. periyodik olarak büyülüp-küçülmesi. bir dengenin olması gerekmektedir. kompozisyona canlılık verilebilir (Alpaslan. Koram tabiattaki düzende de net bir şekilde görülmektedir. renk. Bir tasarımda biçimlerin renkleri. belli aralıklarla değişime uğramaları. Tasarım yaparken ritmin aynı uzunlukta ve eşit mesafede olması ritmi sıkıcı yapabilir. bunu engellemek için belli sistemlerle yenilenmeleri.2007:53).2003:72). ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni biçimler eklenmelidir”(Alpaslan. biçim. şekillerin ve renklerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasından meydana gelen uyumdur. değer. • bağlantı Koram: Tasarımda. Bir sanat yapıtında hareketin olduğu yerde ritim vardır. • Denge: Bir sanat yapıtını oluşturan öğelerin. yön. ölçü ve aralık gibi elemanlar arasındaki arasında kademeli olarak geçişi sağlayan düzenlemelere koram ilişkilerden yola çıkarak.

Bunlardan birinin eksikliği bu algılamanın oluşmasını engellemektedir. Noktalarla ritmik düzenlemeler yapılabilmektedir. • Egemenlik: Bir kompozisyonda kullanılan öğelerden birinin ya da bir grubun diğer öğelere göre ölçü. renk.2003). biçimler çok farklı olsa da dokuları birbirine benzer ise kompozisyonda birlik sağlanmış olmaktadır(Yerlikaya. Kompozisyonda oluşturulan bütünün değeri. yön. (Çellek. • Çizgi: Çizgi. renk. aralık.2003:31). ölçü vb. doku. Genişlik ve uzunluğu ne olursa olsun.• Birlik: Sanat eserinde birlik. Böylece canlılık başlar ve ilgi toplanır(Kaymakcan. Resimde çizilen desene hacim. Ucun genişliğine göre noktalar büyüyüp küçülebilmektedir. bakımlardan birinin veya birkaçının söz konusu olduğu bu zıtlıklar insanı aynı zamanda beklemediği etkilerle karşılaştırdığı için ürpertir veya uyarır. göz ve beyin oluşturmaktadır.2006:75). • Işık-Gölge: Görme olayının ve görsel algılamanın temelini ışık. eğer biçimi bir çizgi etkisi yapıyorsa. çeşitlilik ise tasarımı canlandırır. organik bütünlükle ilgilidir. Gölge bir nesnenin ışıksız bölümlerinde ortaya çıkan koyuluklardır.2006:27). Tasarımdaki her türlü zıtlık egemenliği tekdüzelikten kurtarmaktadır(Çellek. Sanatın çizgi ile başladığı bir gerçektir. Noktalar soyut ve somut gibi çeşitli anlatım olanaklarına sahiptir(Alpaslan. ayrı ayrı öğelerin değerinden üstündür. tasarımın en temel öğesidir. değer. değer. onu çizgi olarak tanımlayabiliriz. Giyim Süsleme Tasarımında Elemanlar: • Nokta: Herhangi bir ucun herhangi bir yüzeyde bıraktığı izdir.2003). Karşıtlıkta biçim. doku bakımından üstünlük sağlanmasına egemenlik denilmektedir. En yalın geometrik öğedir. Bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı bir çizgidir. bütünlük gibi tasarımda esastır. Örneğin. • Karşıtlık (Zıtlık): Kontrast. derinlik 99 . Biçimlerin ortaya çıkmasında ışık ve gölge önemli bir rol oynamaktadır. Bir kompozisyonu oluşturan elemanlar arasındaki uygun bağlantılar birliği ortaya koymaktadır. Işığın etkisi daima gölge ile birlikte ele alınmaktadır. Değişiklik ilgiyi çeker ve heyecanlandırır.

Işığın eşya üzerine çarpmasıyla yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine renk denir. Bir biçimin iyi bir anlatım kazanabilmesi için dış sınırlarının tamamen kapanması gerekmektedir. bir nesnenin şekli(formu) anlamındadır. Sanatçı yapıtında açık- 100 . renklerin açıklık ve koyuluk değerleriyle ilgili bir kavramdır. (Gökmen. Biçimlerin iç çizgilerinin de kendi karakterine uygun ve özelliklerini belirten bir ilişki içinde olmaları.2007). Bu işleme de modülasyon denir(Alpaslan. Bir tasarımın doğadan yararlanarak ya da soyut veya süsleyici olması açık-koyu düzeninde aranan özellikleri değiştirmez. Valör. Bu pürüzlere o cismin dokusu denilmektedir.1998:1). Tasarımda anlatımın hem renkli hem de renksiz yapıldığı durumlarda açık-koyu lekelerin düzenindeki denge aynı derecede önemlidir. Açık-koyu valörün önemini ortaya koymaktadır. objelerin içyapılarında bir dereceye kadar. benzer formların iki ya da üç boyut üzerine yinelenmesinden strüktür doğmaktadır(Görşen.2003:40–41). parçaların düzeni. Strüktür (İçyapı) : Birbiriyle sık bağlantılı.200:21). derinlik yoktur(Alpaslan. • Açık-Koyu: Açık-koyu. şekil. • Doku: Bir cismin yüzeyi dokunulduğunda sert ya da yumuşak pürüzler içerir. • Renk: Renk. Işık nesneye çarptığında. Renk kullanıcının beğenisini etkileyen en önemli öğelerden biridir.(üçüncü boyut) vermek ve daha anlamlı ifade edebilmek. Tekstür (Dış yapı) : Yüzeyde. ışık-gölgenin yardımıyla yapılmaktadır. üçüncü boyut. açık-koyu tonlar arasında bağlantılar ve geçişler demektir.2003:47). nesne ışıkta bulunan renklerin bazılarını emer. onları daha anlamlı yapmaktadır. bazılarını yansıtır. kendini belli eder. Biçim anlamı farklı yorumlansa da süsleme resminde her biçim kesinlikle iki boyutludur. Bu bağlamda tasarımcı renk konusunu iyi bilmek zorundadır. Yeryüzünde her varlığın bir biçimi vardır. dış görünüş diye tanımlanır. Renk biçimden daha önce göze çarptığı için süslemede önemli rol oynamaktadır(Polat. Sözlük anlamı. Böyle bir yüz plastik bakımından daha ilginç bir görünüme sahiptir. göz ile anlaşılan bir ışık tesiridir. • Biçim: Süslemenin vazgeçilmez öğelerinden biridir.

doku ve renkte değişiklik yapılmadan.2003:45–46). 1978:29). üsluplaştırma (Stilizasyon). • Gerçekçi Anlatım(Natüralist Anlatım): Doğadan alınan nesne. • Stilizasyon (Üsluplaştırma): tezyini ve şematik hale Stilize.2003:89).2006:3). karakteri kaybolmadan sokulmuş biçim ya da motife basitleştirerek denilmektedir(Akar vd. yenileştirmek. soyutlama (abstraksiyon). Modernizasyonda önemli olan eski motifleri alıp aynen kopyalamak değil.koyu dağılımını tasarlarken renklerin açık-koyu değerlerinden ya da siyah-beyazgrilerden yararlanmaktadır (Alpaslan. mimarlıkta birçok alanda uygulanmaktadır. kelebek. süslemenin amacına ve ilkelerine uygun olarak. Özellikle süsleme sanatlarında. yalınlaştırmaktır. ölçü. Porselen bir vazo veya tabak üstünde manzara. tümüyle kavramak için kullanılan yöntem veya bir araçtır(Kalkan.2003:103). çizgi ya da nokta ile değişik anlatımlarından yola çıkılarak süsleme tasarımları oluşturulabilir. süslemeler ya da kumaş üstünde goblen çin iğnesi gibi işlemeler. gerçekçi anlatım. biçim. biçim bozma (deformasyon) en çok uygulanan yöntemlerdir(Alpaslan. modernize gereksinimlerine moda Modernizasyon her alanda yararlanılan bir tasarım yöntemidir. bunları yeniden yorumlayıp günün gereksinimlerine ve sanat anlayışına uygun olarak geliştirmektir(Alpaslan. • günün Modernizasyon: Sözcük anlamı. bu tür süsleme örnekleridir. uygun bir hale getirme vb. Giyim Süsleme Tasarımında Yöntemler: Yöntem. çiçek vb. Süsleme tasarımında en çok kullanılan bir yöntemdir (Alpaslan. • Soyutlama (Abstraksiyon): Bir nesnenin herhangi bir yanını öbürlerinden ayırarak tek başına ele alan ansal işlemdir. üsluplaştırmak. bir amaca ulaşmak için izlenen yol demektir(Usul. sistem). Stilizasyon 2003:90). ise stilize yoluyla yapılan süsler. Doğa kaynaklı biçimlerle yapılan süsleme tasarımlarında. Gerçekte yeniden somuta varmak ve somut bütünü parçalarında da birbirleriyle olan ilişkileri içinde. 101 . metot. modernize etmek. kullanılacak yüzeye olduğu gibi uygulanmaktadır. kuş. işlemine denilmektedir. alanında. Doğal biçimlerin açık-koyu lekelerinden.

• Biçim Bozma (Deformasyon): Biçimlerin doğada rastlanmayacak biçimde değiştirilmesine deformasyon denir.s. tepe v. ekleyen ve çıkaran ana işlem olarak da tanımlanabilir. 3. estetik anlatım bozulmamalıdır(Güvendi. karpuz.2003:116). gibi doğa motifleridir(Akar vd. süslemeyi oluşturan temel birimdir. sümbül. Alpaslan.3.2003:97). Genişliği ve uzunluğu ne olursa olsun bu özellikleri taşıyan süsleme tasarımlarına “Su Deseni” denilmektedir. menekşe. meyveler (üzüm. tasarlayan.2. Türk işlemelerinde kullanılan motifler diğer sanat eserlerinde kullanılanlardan daha zengindir ve bölgelere göre değişmektedir. Motifler bağımsız olarak kullanılabildiği gibi çeşitli biçimlerde de tekrarlanarak daha büyük motifler. Genellikle süsleme tasarımında en çok motif ve su deseni kullanılmaktadır. Süsleme tasarımında bu sözcük hiçbir zaman biçim bozukluğu anlamında kullanılmamalıdır. kayısı. Su desenleri tekrar sistemleriyle istenildiği kadar çoğaltılabilecek kuruluşta tasarımlardır. En çarpıcı özellik ön plana çıkartılarak üsluplaştırılmaktadır. şeftali) ev. dağ. Belli başlı motifler şunlardır: Geometrik şekiller. 102 . Başka bir değişle. 1978:10). Küçük motifler değişik sistemlerde tekrarlayarak ve birbirine bağlanarak su desenini oluşturmaktadır.Giyim Süsleme Tasarımında Desen • Desen: Çizgilerin bir araya gelerek somutlaşmış. gül. sanat eserinin oluşturulmasında ta başından sonuna kadar rol oynayan. kayık. çadır. • Motif: Fransızca bir sözcük olan motif.2006:44. armut. nar. malzemeyi buyruğu altına alan. selvi ağacı). denetleyen. sular ya da yüzey kompozisyonları oluşturulabilir.. Bir motifin güzelliği tasarımın bütünlüğüyle değer kazanmaktadır (Alpaslan. bitki motifleri (lâle. zenginleşmiş ve yeni çizgiler oluşturulmuş hali olarak tanımlanmaktadır. • Su Deseni (Yatay ve Dikey Tekrarlar): Süsleme tasarımında sürekliliği olan ince uzun desenlere “Su” adı verilmektedir. karanfil. çok sitilize hayvan figürleri.

Türkiye’deki Hazır Giyim işletmelerinde giyim süsleme aşamasının uygulamalarını konu almaktadır. Konuyla İlgili Araştırmalar Bu çalışma. kongre tebliğleri. • Pfaff-PC-Designer2.2 vb.2003:138)”. Desen Programları Hazır giyimde süsleme aşamasında kullanılan belli başlı desen programları şunlardır: • Tajima DG/ML By Pulse Desen Programı (Pul-payet. Araştırmanın yazımı esnasında. Bu çalışmalar şunlardır: BARIŞTA (1995). 3. ve birçok süsleme dikişlerinde kullanılmaktadır). İğne Ardı. Ancak bu konu çerçevesinde ele alınabilecek bazı çalışmalara rastlanılmıştır. kumaş. Su ve motif tasarımında olduğu gibi yüzeyin belirli bir bölümünde kullanılmak için değil. • Accurate Desen Çizim Programı(Çin İğnesi. “Türk İşleme Sanatı Tarihi” adlı kitabında. halı ve eşarp desenleri gibi(Alpaslan. taramalar sonucunda.3. makaleler incelenmiş. literatür bilgilerinden yararlanmak için kurum ve kuruluşların kütüphanelerine ulaşılmış.4. • Punch Desen Çizim Programı (Sarma ve Çin İğnesi işlemelerinde kullanılmaktadır). Anadolu ve çevresi Türk İşlemeciliğin 103 . yüzeyin tamamı doldurularak yapılan desen tasarımlarıdır. bu başlıkta bir araştırmaya rastlanmamıştır. Sarma. kümelenmesi ve belli başlı teknikler. • Eos Compucon Desen Çizim Programı (Çin iğnesi.• Yüzey Süsleme: Yüzeyin tamamının süslenmesi amaçlanmaktadır. antika. piko işlemelerinde kullanılmaktadır). Örneğin.3. YÖK Dokümantasyon Merkezinde konuyla ilgili araştırmalar taranmış. süzene ve aplike işlemelerinde çoğunlukla kullanılmaktadır). Sarma ve dikiş teknikleri kullanılmaktadır). fisto. gibi programlardır(Kanaviçe. hazır giyimde giyim süsleme işlemlerinden yola çıkılarak. internet ortamında taramalar yapılmış. konuyla ilgili sempozyum. 3. işlemenin tanımı. ajur.

“Giyim” isimli kitabında. faydaları. TUNCAY. süslemenin tanımı. süslemenin tanımı.Anadolu ve Anadolu dışındaki kaynaklarını içeren. IŞIK (1990). toplumdaki yeri. tarihçesi. dokumanın iplikleri sayılarak. “Giyimde Uygulanan Süsleme Teknikleri” adlı çalışmasında. kesilerek. “Süsleme Teknikleri” adlı kitabında. yabancı nakışlar ve Türk nakışlarına değinmiştir. Anadolu Beylikleri Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi işlemeleri ile ilgili genel ve tarihi bilgilere değinmiştir. “Nakış” isimli çalışmasında. giyim öğretiminin temel işlemleri ve süsleme teknikleri hakkında teknik bilgilere yer verilmiştir. endüstrideki yeri ve giyim seçimini etkileyen etmenler. “El İşlemeleri” adlı kitabında. süsleme ve desenin tanımı. ALPASLAN. desen tanımı ve desen seçiminde dikkat edilecek noktalar ile Konfeksiyonda giyim süsleme çeşitlerine ve tekniklerine değinmiştir. kullanılan araç ve gereçler ile giyim süsleme teknikleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. SEÇKİNÖZ. Moda resmi ile Giyim tarihi hakkında bilgiler verilmiştir. giyimin tanımı. KORKUSUZ (1990). Nakışın doğuşu. ÜLGER tekniklerine değinmiştir. “Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi” isimli kitabında. ETİKE (1986). giyim ve moda. BAYRAKTAR (1988). işleme hakkında genel bilgi. ÇATAL (2002). gelişme evreleri. tarihi gelişimi. işlemede desen ve kompozisyon özellikleri. İLKER. işlemede kullanılan araç-gereçler. (2000). ÇERÇİ. KODAZ. Anadolu Selçukluları. tarihçesi. desen tanımı ve desen seçiminde dikkat edilecek noktalar. İMER. hesap işi tanımı. kapatılarak. “Hesap işi-Antep-Suzene” ders notları isimli çalışmasında. KOMŞUOĞLU. KÖKLÜ (2002). çekilerek yapılan iğne teknikleri ve iğne oyasına yer verilmiştir. işlemenin tanımı. sınıflandırılması. giyim ve modayı etkileyen faktörler. ERONÇ (1984). giysi dikiminde kullanılan araç-gereçlerin tanımı seçimi ve kullanılması. “Giyim Süsleme Teknikleri” isimli kitabında. tarihçesi ve süsleme 104 .

tanımı. dünya tekstil ve sanayinin bugünkü durumu. tehditleri. suzene (Kasnak) işi. ÖZGÜR (2006). suzene işi yapılırken dikkat edilecek esasların öneminden bahsetmiştir. 105 . fırsatları.iğneleri. sorunları ve çıkış stratejilerine değinmiştir. tarihçesi. Türk tekstil sektörünün gelişimi ve bugünkü durumu. “Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve Çıkış Starejileri” adlı tez çalışmasında. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayinin güçlü ve zayıf yönleri.

7 1. Konya ve Adıyaman’daki giyim süsleme alanında üretim yapan hazır giyim işletmelerine ait tablo bulguları yer almaktadır. Tablo–1: Firmanın Kuruluş Tarihine Göre Dağılımları.6 6.6 1.7 5. İstanbul.7 1. BÖLÜM BULGULAR Bu bölümde.7 1. İzmir. Araştırma kapsamına giren firmaların kuruluş tarihine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.IV.1 Araştırma Kapsamına Giren İşletmelerle İlgili Genel Bilgilere Ait Bulgulara Bu Bölümde Yer Verilmiştir.7 3.7 1.7 1.6 6.0 1.3 106 .7 6. Firmanın Kuruluş Tarihi 1967 1970 1973 1977 1978 1980 1988 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 Sayı 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 1 2 Yüzde 1.7 1. 4.7 1.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Toplam n=60 8 7 3 1 3 3 2 3 3 60 13.0 20.0 5.7’sinin 2000– 2007 yılları arasında kurulduğu belirlenmiştir.0 1. Firmaların Bulunduğu Şehirler İstanbul İzmir Konya Adıyaman Toplam n=60 Sayı 11 7 30 12 60 Yüzde 18.0 100 107 .3 11. 1990 yılı sonrasında Türkiye’de hazır giyim sektöründe önemli bir artış olduğu tablodaki sonuçlardan görülmektedir.9’unun 1967–1990 yıllarında.7 50.7 5.0 3. Araştırma kapsamına giren işletmelerin bulunduğu şehirlere göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo–2: Firmaların Bulunduğu Şehirlere Göre Dağılımları.0 5.3 5.7 5. % 41.2 11.0 100 Ankete katılan kişilere firmaların kuruluş tarihi sorulduğunda % 16.4’ünün 1991–1999 yıllarında ve % 41.

Ürünler Spor Fantezi Yarı Fantezi Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=79 Tablo 3 incelendiğinde.Firmaların örnekleme alınan iller arasındaki anket dağılımlarına göre % 18. Bu bulgular doğrultusunda Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmelerinin okul sanayi işbirliğine önem vererek bu araştırmayı benimsedikleri sonucuna varılmıştır. Sayı 24 12 39 4 79 Yüzde 30. Tablo–3: “ Firmanızda Hangi Tarzda Ürünler Üretiyorsunuz?” Sorusunun Dağılımları.3 5. Araştırmaya katılan firmaların ankete katılımlarının en az İzmir ve İstanbul illerinden oluşmasının nedeni.2 49.4 15. bu firmaların yetkili kişilerinin tatilde olmaları veya zaman ayıramadıklarını. Tablodaki sonuçlara göre kadın dış giyim üretimi yapan firmaların genellikle yarı fantezi tarzda ürünler ürettikleri sonucuna varılmıştır. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için. her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da ankete verilen cevaplar bu yüzden anket sayısını aşmıştır. “ Firmanızda hangi tarzda ürünler üretiyorsunuz?”. İstanbul ve İzmir Sanayi ve Ticaret Odasından alınan 500 hazır giyim işletmelerinin adres ve telefonlarına ulaşılarak büyük ölçekli firmalarla dolayısıyla görüşülmüştür. Buna karşın Konya ve Adıyaman’daki gelişmekte olan hazır giyim işletmelerinin ankete katılımları daha fazla olmuştur. % 11.7’si İzmir.3’ü İstanbul. Araştırma kapsamına giren firmaların hangi tarzda ürünler ürettiklerinin dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. Başka bir ifadeyle yüzde (%) değerlendirmesi 79 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır.1 100 108 . katılmak istemediklerini sözlü belirtmişlerdir. ankete Ancak anketin yaz döneminde olarak uygulanmasından dolayı. % 50’si Konya ve % 20’sini Adıyaman illeri kapsamaktadır.

3 15. Elde edilen verilere göre giyim süsleme aşaması uygulamalarının daha çok kadın dış giyim üretiminde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sporcu Giyimi. Triko. Araştırma kapsamına giren firmaların üretim tarzının dağılımları Tablo 5’te verilmiştir. Sorusunun Dağılımları.1 100 üretiyorsunuz?”.0 1. Üniforma vb.5 19. Tablo–5: “Firmaların Üretim Tarzı Nedir?”. Üretilen Ürünlerin Türleri Kadın Dış Giyimi Erkek Dış Giyimi Çocuk Dış Giyimi Diğer (İç Giyim. Mayo.1 15.) Belirtiniz… Toplam n=93 Araştırmaya katılan işletmelere “ Firmanızda hangi tür ürünler Sayı 47 18 14 14 93 Yüzde 50. Tablo–4: “İşletmenizde Hangi Tür Ürünler Üretiyorsunuz?”. Başka bir ifadeyle yüzde (%) değerlendirmesi 93 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır.7 100 109 . şeklinde yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için. Sorusunun Dağılımları.Araştırma kapsamına giren işletmelerin hangi tür ürünler ürettiklerinin dağılımları Tablo 4’te verilmiştir.3 5. Gelinlik. her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da ankete verilen cevaplar bu yüzden anket sayısını aşmıştır. Üretim Tarzı Fason Özgün Her İkisi de Diğer Toplam n=60 Sayı 36 20 3 1 60 Yüzde 60 33.

Tablo 5’ten de anlaşıldığı üzere giyim süsleme alanında faaliyet gösteren firmaların % 60’ı fason üretim yapmaktadır. Firma yetkilileri anketleri doldururken fason üretim yapmanın sıkıntıları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Fason üretim yapan firmaların kendi tasarımlarını üretme gibi bir fırsatları yoktur. Çünkü müşteri kendi istekleri doğrultusunda ürünün portfolyosunu hazırlayıp üretici firmalara göndererek ürünlerini üretmektedirler. Bu firmalara göre temel sorun, siparişin zamanında teslim edilememesi ve müşteri memnuniyetsizliğidir. Günümüz teknolojisine ayak uydurabilen firmaların artık daha modern tarzda kendi özgün tasarımlarını üretmek için bilinçli bir şekilde kalıp programları kullandıkları gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 4.2. Hazır Giyimde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarıyla İlgili Sorulara Ait Bulgulara Bu Bölümde Yer Verilmiştir. Alt Problem 1: Hazır Giyim İşletmelerinde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Verildiğine Ait Bulgular. Araştırma kapsamına giren işletmelerin ürünlerinde giyim süslemeye ne ölçüde yer verdiklerinin dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. Tablo–6: “Ürünlerinizde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Veriyorsunuz?”, Sorusunun Dağılımları. Ne Ölçüde Yer Verdikleri Sürekli Ara Sıra Nadiren Hiç Toplam n=60 Tablo 6 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki işletmelerin giyim süslemeye ne ölçüde yer verdikleri öğrenilmek istenmiş ve verilen cevaplarda firmaların % 60’ı sürekli, % 36,6’sının ara sıra giyim süslemeye yer verdikleri görülmektedir. Nadiren Sayı 36 22 1 1 60 Yüzde 60 36,6 1,7 1,7 100

110

ve hiç cevabını veren firmaların oranı ise % 3,4’tür. Bu bulgular doğrultusunda firmaların giyim süslemeye önemli bir ölçüde yer verdikleri sonucuna varılmıştır. Alt Problem 2: Giyim Süsleme Tasarım Aşaması Uygulamalarının Nasıl Gerçekleştirildiğine Ait Bulgular. Araştırma kapsamına giren işletmelerin giyim süsleme tasarım aşamasını nasıl gerçekleştirdiklerinin dağılımları Tablo 7’de verilmiştir. Tablo–7: “İşletmenizde Giyim Süsleme Tasarım Aşamasını Nasıl

Gerçekleştiriyorsunuz?”, Sorusunun Dağılımları. Tasarım Aşamasını Nasıl Gerçekleştirdikleri İşletme Bünyesinde Stilist/ Tasarımcı Tarafından Müşteri İstekleri Doğrultusunda Tasarım Bürolarından Numune Üzerinden Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=117 Araştırmaya katılan işletmelere, “ İşletmenizde giyim süsleme tasarım aşamasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?”, şeklinde firmalara yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da ankete verilen cevaplar anket sayısını aşmıştır. Başka bir ifadeyle yüzde (%) değerlendirmesi 117 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; tasarımcı çalıştıran, fason üretim yapan ve fason üretim yapmayan firmalar bağlamında bu sürecin nasıl işlenildiği ortaya konulmak istenmiştir. Buna göre fason üretim yapmayan firmaların % 27,3’ü işletme bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırdıklarını ve işletme için özel tasarımlar hazırladıklarını vurgularken, fason üretim yapan firmaların % 35,9’u müşteri istekleri doğrultusunda, % 14,6’sı tasarım bürolarından, % 0,8’i diğer seçeneğini ve % 21,4’ünün ise numune üzerinden tasarımlarını yaptıkları tespit edilmiştir. Gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen verilere Sayı 32 42 17 25 1 117 Yüzde 27,3 35,9 14,6 21,4 0,8 100

111

göre fason üretim yapan firmaların giyim süsleme tasarım aşamasında öncelikli olarak müşteri istekleri doğrultusunda üretim yapmalarına rağmen, değişen pazar ve küresel rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için AR-GE çalışmalarıyla yakından ilgilendikleri görülmüştür. Daha önceden fason üretim yapan firmaların çoğunluğu numune üzerinden tasarımlarını yaparken, günümüz teknoloji çağına ayak uydurabilmek için markalaşma ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye önem verdiklerini sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına giren işletmelerin tasarımcının uzmanlık alanının dağılımları Tablo 8’de verilmiştir. Tablo–8: Soru 7’e “a” Diyenlerin 8. Soruya Cevap Verdikleri “ İşletmenizde Tasarımcının Uzmanlığı Hangisidir?”, Sorusunun Dağılımları. Tasarımcıların Uzmanlık Alanı Giysi Tasarım (Stilist) Süsleme Tasarımı (Desinatör) Her İkisi de Toplam n=32 Tablo 8 incelendiğinde, 7. soruya paralel olarak sorulan“ İşletmenizde tasarımcının uzmanlığı hangisidir?”, şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 32’si “ İşletme bünyesinde istihdam edilen stilist/tasarımcı tarafından hazırlanıyor” seçeneğine cevap vermişlerdir. Bu nedenle her ne kadar anket 60 firmaya uygulanmış olsa da 32 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna göre işletmelerin % 65,6’sı giysi tasarımı (stilist), % 12,5’i süsleme tasarımı (desinatör) ve her ikisini istihdam eden firmaların oranı ise % 21,9 olduğu görülmektedir. Tablodaki sonuçlara göre, küçük ve orta büyüklükteki firmaların tasarımcılarının uzmanlık alanının giysi tasarımı (stilist) olduğu görülmüştür. Bu firmaların eğitimli ve uzman eleman eksikliği nedeniyle süsleme tasarımı(desinatör) alanında bir gelişme gösteremedikleri sonucuna varılmıştır. Sayı 21 4 7 32 Yüzde 65,6 12,5 21,9 100

112

Soruya Cevap Verdikleri “ Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa.2 12. Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor?”.5 100 113 . Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor?”. Bu sonuçlar doğrultusunda giysi tasarımı ve süsleme tasarımı yapan firmaların önemli bir çoğunlunda tasarımlarını hazırlarken serbest elle tasarım yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. 26 2 4 32 Yüzde 81. 7. Bu nedenle her ne kadar anket 60 firmaya uygulanmış olsa da 32 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır.3’ünün serbest elle tasarım yaptıkları görülmektedir. Bunun sebebinin ise desen programları maliyetinin çok yüksek olduğu ve firmalar bu maliyeti karşılayacak güçte olmadıklarını sözlü olarak ifade etmişlerdir. Sorusunun Dağılımları. Bu bağlamda firmalarında stilist ve desinatör çalıştıranların % 81. Tablo–9: Soru 7’e “a” Diyenlerin 9. şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 32’si “ İşletme bünyesinde istihdam edilen stilist/tasarımcı tarafından hazırlanıyor” seçeneğine cevap vermişlerdir. Araştırmaya kapsamına giren firmaların işletmelerinde stilist istihdamına ihtiyaç duyup duymadıklarının dağılımları Tablo 10’da verilmiştir. Araştırmaya kapsamına giren firmaların özgün bir süsleme tasarımı uygulanıyorsa.5 olduğu tablodaki sonuçlardan görülmektedir. Her ikisini kullanan firmaların oranı ise % 12. nasıl bir yöntem takip ettiklerinin dağılımları Tablo 9’da verilmiştir.Alt Problem 3: Giyim Süsleme Tasarımı Alanında Nasıl Bir Yöntem Takip Edildiğine Ait Bulgular. soruya paralel olarak sorulan “Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa.2’dir.3 6. Sayı Serbest El Çizimleri Desen Programları Her İkisi de Toplam n=32 Tablo 9 incelendiğinde. Buna karşın desen programı kullanan firmaların oranı % 6.

Buna göre firmaların % 53. “Hayır” yanıtını verenlerin oranı % 21.6’sı “Evet” yanıtını vererek stilist istihdamına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Stilist İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”.d. Soru 7’e “b.d.e” seçeneğine cevap vermişlerdir.6 21.Tablo–10: Dağılımları.c. Bu bağlamda küçük ve orta büyüklükteki firmaların değişen ve gelişen pazar şartlarına uyum sağlamak için stilist istihdamına önem verdikleri gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 28’si “b.4 25 100 Tablo 10 incelendiğinde.e” Diyenlerin 10. soruya paralel olarak sorulan “İşletmenizde stilist istihdamına ihtiyaç duyuyor musunuz?”. 7. Bu nedenle her ne kadar 60 firmaya anket uygulanmış olsa da anketteki 28 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Sorusunun Sayı Evet Hayır Zaman Zaman Toplam n=28 15 6 7 28 Yüzde 53.c.4 ve “Zaman zaman” yanıtının oranı ise % 25 olduğu tablodaki sonuçlardan görülmektedir. 114 . Araştırmaya kapsamına giren firmaların işletmelerinde desinatör istihdamına ihtiyaç duyup duymadıklarının dağılımları Tablo 11’de verilmiştir.

e” seçeneğine cevap vermişlerdir.e” Diyenlerin 11. Elde edilen veriler sonucunda gelişmekte olan firmaların desinatör istihdamına ihtiyaç duydukları. soruya paralel olarak sorulan “İşletmenizde desinatör istihdamına ihtiyaç duyuyor musunuz?”. Bu nedenle her ne kadar 60 firmaya anket uygulanmış olsa da anketteki 28 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır.6’sının ise “Hayır” yanıtını vererek desinatör istihdamına ihtiyaç duymadıkları belirtmişlerdir.7 100 Araştırmaya katılan firmaların Tablo 11’deki dağılımlarına göre 7.6 35.7 28. % 71. Sorusunun Sayı Evet Hayır Zaman Zaman Toplam n=28 10 8 10 28 Yüzde 35. 115 . buna karşın gelişmiş olan firmaların desinatör istihdamına zaman zaman ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 28’si “b. Alt Problem 4: Giyim Süsleme Teknikleri Ne Ölçüde Bilinmekte ve Uygulanmakta Olduğuna Ait Bulgular.c. % 28. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Desinatör İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”.c. Soru 7’e “b.4’ü hem “ Evet” hem de “ Zaman zaman” yanıtını verdikleri.d. Tablodaki sonuçlara göre.d.Tablo–11: Dağılımları. Araştırmaya kapsamına giren firmaların çoğunlukla hangi giyim süsleme teknikleri uyguladıklarının dağılımları Tablo 12’de verilmiştir.

Süsleme Teknikleri Nakış (İşleme) Dikiş Süsleme ve Kumaş Biçimlendirilmesi Hazır Gereçler Baskı Hepsi Toplam n=126 Tablo 12 incelendiğinde.6 22.2 7. Araştırmaya kapsamına giren firmaların ürünlerinde Geleneksel Türk Nakışlarından hangilerini uyguladıklarının dağılımları Tablo 13’te verilmiştir. Sorusunun Dağılımları. Sayı 30 31 28 28 9 126 Yüzde 23. ancak tablodaki oranlara bakıldığında nakış ve dikiş tekniğini yaygın olarak uyguladıkları görülmektedir.1 100 116 . Tablodaki sonuçlara göre firmalar genel olarak bütün giyim süsleme tekniklerini kullanmakta.9 24.2 22. şeklinde firmalara yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulanmış olsa da anket cevaplarını aştığından dolayı yüzde (%) değerlendirmesi 126 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmıştır. “İşletmenizde çoğunlukla hangi giyim süsleme tekniklerini uyguluyorsunuz?”.Tablo–12: “ İşletmenizde Çoğunlukla Hangi Giyim Süsleme Tekniklerini Uyguluyorsunuz?”.

dolayısıyla bu teknikleri kullanmadıklarını sözlü olarak ifade etmişlerdir.9 17. Sorusunun Dağılımları. Firmalar Türk işi.9 100 117 .Tablo–13: “Ürünlerinizde Aşağıdaki Geleneksel Türk Nakışlarından Hangilerini Uyguluyorsunuz?”. Geleneksel Türk Nakışları Türk İşi Hesap İşi Bartın İşi Kordon Tutturma Suzeni Sırma Hiçbiri Hepsi Toplam n=104 Araştırmaya katılan firmalara “Ürünlerinizde aşağıdaki Geleneksel Türk nakışlarından hangilerini uyguluyorsunuz?”.3 22. Bu nedenle yüzde (%) değerlendirmesi 104 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır.1 2.9 21. sırma. Günümüz bilgi ve teknoloji çağı dikkate alındığında firmaların geleneksel yöntemlerden ziyade daha hızlı üretim yapabilmek için makineleşmeye giderek teknoloji ağırlıklı nakış tekniklerini kullandıklarını belirtmektedirler. Hiçbirini kullanmayanların oranı ise % 22. geleneksel Türk nakışlarını bilmediklerini. Sayı 4 2 3 22 29 18 23 3 104 Yüzde 3. Bunların dışında lase ve lazerli kesim tekniklerini de uyguladıklarını belirtmişlerdir. Hesap işi vb.4’tür.9 2. kordon tutturma tekniklerini uyguladıkları görülmektedir. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla seçeneğe cevap verildiği için cevaplar anket sayısını aşmıştır.2 27. Bu bağlamda tablodaki sonuçlardan yola çıkarak Geleneksel Türk Nakışlarından en çok suzeni. Bu tekniklerin oranı ise % 66.8 1.1’dir.

Bunda en büyük etken teknoloji yatırımı maliyetinin çok yüksek olmasıdır. “Firmanızda giyim süsleme aşaması uygulamalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?”. Araştırmaya katılan firmaların büyük çoğunluğunda işletme bünyesinde bilgisayarlı nakış makinesi olmadığı için daha çok giyim süsleme aşaması uygulamalarında dışarıdan destek aldıklarını belirtmişlerdir. sorusuna verilen cevaplar örneklem kapsamına giren 60 firmanın % 16. Bu da gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. kapsamına yöntemi giren işletmelerin giyim süsleme aşaması 15’te Sayı 10 27 23 60 Yüzde 16. Tablo–14: “Firmanızda Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz?”. Tasarım Aşaması Uygulamaları İşletme Bünyesinde Dışarıda Her İkisi de Toplam n=60 Tablo 14 incelendiğinde. Araştırmaya kapsamına giren firmaların giyim süsleme tasarım aşaması uygulamalarını nasıl gerçekleştirdiklerinin dağılımları Tablo 14’te verilmiştir.3’ü ise hem işletme bünyesinde hem de dışarıdan giyim süsleme aşaması uygulamalarını gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir.3 100 hangi uygulandıklarının dağılımları Tablo 118 . Araştırmaya uygulamalarında verilmiştir. % 45’i işletme dışından ve % 38.7 45 38. Sorusunun Dağılımları. Alt Problem 6: Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarında Hangi Yöntemin Uygulandığına Ait Bulgular.Alt Problem 5: Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarının Nasıl Gerçekleştirildiğine Ait Bulgular.7’si işletme bünyesinde.

7 58. Süslemeci Şeklinde Uzmanlaşmış Ekibiniz Var mı?”. Sorusunun Dağılımları.3 56.3 5. Tablo–16: Soru 14’e “a” Diyenlerin 16. Overlokçu Gibi Nakışçı.0 100 119 . overlokçu gibi nakışçı.Tablo–15: Soru 14’e “a” Diyenlerin 15. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarında Hangi Yöntem Uygulanmaktadır?”. Sorusunun Dağılımları. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Makineci. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olup olmadıklarının dağılımları Tablo 16’da verilmiştir. Sayı Evet Hayır Toplam n=60 26 34 60 Yüzde 43.7 100 Sayı 12 10 35 3 60 Yüzde 20 16.3’ü hem elde ve düz dikiş makinelerinde hem de bilgisayarlı nakış makinelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır. Uygulanan Yöntemler Elde ve Düz Dikiş Makinelerinde Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde Her İkisi de Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=60 Tablo 14 ile paralel olarak sorulan soruda işletmede giyim süsleme aşaması uygulamalarında hangi yöntemin uygulandığı öğrenilmek istenmiş ve verilen cevaplarda firmaların % 58. Araştırma kapsamına giren firmaların giyim süsleme uygulamalarında makineci.

Araştırma kapsamına giren işletmelerin. Bu yüzden firmalar değişen çevre ve pazar şartlarına uyum sağlamadıkları için kapasite olarak gelişme gösteremedikleri sonucuna varılmıştır. Sayı Tek Başlı Çok Başlı (Çok İğneli) Her İkisi de Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanılmıyor Toplam n=60 Araştırmaya katılan firmalara. “Firmanızda bilgisayarlı nakış makinesi kullanıyorsanız.3 100 120 . Elde edilen veriler doğrultusunda firmaların bilgisayarlı nakış makinesi kullanmamalarına rağmen giyim süsleme aşaması 3 4 3 50 60 Yüzde 5. % 5. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olup olmadığı öğrenilmek istenmiş ve verilen cevaplarda işletmelerin % 56.0 6.0 83. overlokçu gibi nakışçı.3’ü işletmelerinde bilgisayarlı nakış makineleri kullanmadıklarını.7 5. özellikleri nelerdir?”. bilgisayarlı nakış makineleri kullanıyorlarsa bu makinelerin özellikleri neler olduğunun dağılımları Tablo 17’de verilmiştir. Tablo 14 ile paralel olarak sorulan soruda giyim süsleme uygulamalarında makineci. işletmelerin eğitimli ve uzman eleman eksikliği nedeniyle.7’si “ Hayır” yanıtını verdikleri görülmektedir. şeklinde yöneltilen soruda firmaların % 83. Özellikleri Nelerdir?”. Sorusunun Dağılımları.0’ı hem çok başlı (Çok iğneli) hem de tek başlı bilgisayarlı makine kullandıkları tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır. teknoloji yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve firmaların genellikle küçük ve orta büyüklükteki firmalardan oluşmasıdır. Bunun en büyük sebebi. Bilgisayarlı nakış makinelerini kullanmamalarının sebebi.Tablo 16 incelendiğinde. Tablo–17: “Firmanızda Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanıyorsanız. firmaların vizyondan ve Ar-Ge çalışmalarından uzak rastgele ya da taklit ürünler ortaya koymalarıdır.

En az ise makine arızalarıyla karşılaştıkları tablodaki sonuçlardan elde edilmiştir.2 11. Alt Problem 7: Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarında Ne Tür Sorunlarla Karşılaşıldığına Ait Bulgular.uygulamalarını elde ve evlere vererek veya dışarıdan destek alarak gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sorusunun Dağılımları. Sayı 13 23 11 18 13 1 7 9 95 Yüzde 13.) Tedarikçiden Kaynaklanan Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=95 Tablo 18 incelendiğinde. “ Firmanızda giyim süsleme alanında ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz?”. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da anket cevaplarını aştığından dolayı yüzde (%) değerlendirmesi 95 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmıştır.7 24. Tablo–18: “ Firmanızda Giyim Süsleme Alanında Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? ”.4 9.6 18.7 1.0 7. Firmaların genel olarak bütün problemlerle karşılaşmalarına rağmen en çok malzeme yetersizliği ve maliyet problemleriyle karşılaşmakta olduklarını belirtmişlerdir. Problemler Desen Tasarımı Malzeme Yetersizliği Kalifiye Eleman Yetersizliği Maliyet Baskı Hataları Makine Arızaları (İplik Kopmaları vs.5 100 121 . Araştırma kapsamına giren işletmelerin giyim süsleme alanında karşılaştıkları problemleri nasıl çözümlediklerinin dağılımları Tablo 19’da verilmiştir.9 13. Araştırma kapsamına giren firmaların giyim süsleme alanında ne tür problemlerle karşılaştıklarının dağılımları Tablo 18’de verilmiştir.

Bursa ve Ankara’dan ) ithal ederek sorunlarını çözümlediklerini. % 24. % 11.9’u ya ürünün maliyetini düşürerek ya da hata yapanın faturasından keserek sorunu çözümlediklerini. Çözümler Desen Tasarımı Malzeme Yetersizliği Kalifiye Eleman Yetersizliği Maliyet Baskı Hataları Makine Arızaları (İplik Kopmaları vs. Sorusunun Dağılımları. % 13. Desen tasarımında.6’sı kendi bünyelerinde eleman yetiştirerek veya vardiye sistemi uygulayarak sorunlarını çözümlediklerini. İzmir. Kalifiye eleman yetersizliğinde.5 100 122 .7 24.2’si genellikle işletme bünyesinde eldeki malzemeleri kullanarak ya da şehir dışından (İstanbul.7’si deneme-yanılma veya hazır desenler kullanarak sorunlarını çözümlediklerini.0 7. Buna göre firmaların çözümleri.4 9. % 18.) Tedarikçiden Kaynaklanan Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=95 Tablo 19 incelendiğinde. Tablo 18 ile paralel olarak sorulan soruda giyim süsleme alanında hangi problemlerle karşılaştıkları ve Tablo 19’da ise bu problemlere nasıl çözümler ürettikleri öğrenilmek istenmiş ve ankete birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da anket cevaplarını aştığından dolayı yüzde (%) değerlendirmesi 95 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmıştır. Sayı 13 23 11 18 13 1 7 9 95 Yüzde 13.Tablo–19: “ Karşılaştığınız Bu Sorunları Nasıl Çözümlüyorsunuz? ”.6 18. Maliyette.9 13.7 1.2 11. Malzeme yetersizliğinde.

özgün süsleme tasarımları ürünlerinizde katma değerini arttırıp. Sorusunun Dağılımları. Sayı Evet Hayır Fark Etmiyor Toplam n=60 Araştırmaya katılan işletmelere . % 13. Araştırma kapsamına giren işletmelerin.5’i kalıp ve uygulama konusunda karşılaştıkları sorunları kendi bünyelerinde yeniden çalışarak. çözümler ürettiklerini sözlü olarak belirtmişlerdir. Diğer seçeneğinde ise % 9. Alt Problem 8: Giyim Süsleme Uygulanan Ürünlerin Tüketim Oranında Farklılık Olup Olmadıklarına Ait Bulgular.0 3. Özgün Süsleme Tasarımları Ürünlerinizde Katma Değerini Arttırıp. Piyasa Rekabetinize Olumlu Etki Sağlıyor mu?”. Tedarikçiden kaynaklanan sorunlarda % 7. % 1. Makine arızalarında. Tablo–20: “ Modaya Uygun. “ Modaya uygun.4’ü ya tedarikçiyle oturup işbirliği yaparak ya da başka tedarikçilerle çalışarak sorunlarına çözüm ürettiklerini. piyasa rekabetine olumlu etki sağlayıp sağlamadıklarının dağılımları Tablo 20’de verilmiştir. düzeltilemeyecek durumdaysa yenisini çalışarak çözüm ürettiklerini.Baskı hatalarında. piyasa rekabetinize olumlu etki sağlıyor mu?”. 51 2 7 60 Yüzde 85. şeklinde yöneltilen soruda firmaların % 85’inin “Evet” yanıtını verdikleri tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır.7’si ürün düzeltilebilecek bir durumdaysa düzeltmeye giderek.3 11. modaya uygun özgün süsleme tasarımlarının ürünlerinde katma değerini arttırıp.0’ı firma bünyesindeki makine tamirinden anlayan elemanlarla veya üretici firma aranarak servis tarafından bakımı yapılmaya çalışarak çözümlediklerini.7 100 123 .

4’ünün 1991–1999 yılları arasında ve % 16. hazır giyimde giyim süsleme aşaması uygulamalarının nasıl gerçekleştiğini. 60 firma yetkilisinin ankete verdikleri cevaplar değerlendirilmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır. Araştırma kapsamındaki kadın dış giyim üretimi yapan firmaların genellikle yarı fantezi tarzda ürünler ürettikleri sonucuna varılmıştır 124 . Bu uygulamaları saptayabilmek amacıyla hazırlanan anket formu İstanbul. Araştırmaya katılan firmaların ankete katılımlarının en az İzmir ve İstanbul illerinden oluşmasının nedeni. Ancak anketin gerek yaz döneminde olması ve gerekse de yetkili kişilerin tatilde olmaları ve zaman ayıramamalarından dolayı ankete katılım az olmuştur. Konya ve Adıyaman’da faaliyet gösteren 60 hazır giyim işletmesine uygulanmıştır. giyim süslemeye ne ölçüde yer verdiklerini.7’si 2000–2007 yılları arasında.V. Araştırmaya katılan işletmelerin % 50’sini Konya.3’ünü İstanbul ve % 11. İstanbul ve İzmir Sanayi ve Ticaret Odasından alınan 500 tekstil firmasının adres ve telefonlarına ulaşılmıştır. Bu nedenle araştırmanın sonuçları daha çok Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmeleri kapsamaktadır. İzmir. BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Hazır giyimde giyim süsleme aşaması uygulamaları araştırmasında. % 41. giyim süsleme aşaması uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve bu sorunların nasıl aşıldığını. % 18.7’sini ise İzmir illerinden oluştuğu görülmüştür. giyim süsleme tasarımının nasıl çözümlendiğini ve giyim süsleme uygulanan ürünlerin tüketim oranında farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır.9’unun 1967–1990 yılları arasında kurulduğu sonucuna ulaşılmıştır. % 20’sini Adıyaman. giyim süsleme alanında en çok hangi yöntem ve tekniklerin uygulandığını. Elde edilen bulgular doğrultusunda 1990 yılı sonrasında Türkiye’deki hazır giyim sektöründe önemli bir artış yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Örnekleme alınan hazır giyim işletmelerine uygulanan anket sonucuna göre giyim süsleme alanında çalışan firmaların % 41. Konya ve Adıyaman’daki gelişmekte olan hazır giyim işletmelerinin ankete katımları daha fazla olduğundan araştırmanın sonuçlarını etkilemiştir.

Desen programı kullanımının az olması bu programların maliyetinin yüksek olması ve genellikle küçük ve orta büyüklükteki firmalar bu maliyeti karşılayacak güçte olmadıklarını vurgulamışlardır. günümüz teknoloji çağına ayak uydurmak. değişen pazar ve küresel rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için AR-GE çalışmalarından yakından yararlandıkları görülmüştür. Araştırmaya katılan işletmelerin giyim süslemeye önemli bir ölçüde yer verdikleri saptanmıştır. markalaşma ve katma değeri yüksek ürünler üretmek ve aynı zamanda kendi özgün tasarımlarını geliştirmek için işletme bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırmaya önem verdikleri görülmüştür. Daha önceden fason üretim yapan firmaların çoğunluğu numune üzerinden ve tasarım bürolarından faydalanarak tasarımlarını oluştururken. Fason üretim yapan firmaların işletmelerinde stilist ve desinatör istihdamına ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırdıklarını belirten firmaların çoğunluğunun tasarımdaki uzmanlık alanının giysi tasarım(stilist) olduğu sonucu görülmektedir.İşletmelerin büyük çoğunluğunun kadın dış giyimi üretimi yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. nadiren desen programlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın kendi özgün tasarımlarını yapan firmaların işletme bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırarak işletmeye özel tasarımlar hazırladıkları sonucuna varılmıştır. Anket cevaplamaları sırasında yapılan sohbetlerde fason üretim yapan firmaların giyim süsleme tasarım aşamasında öncelikli olarak müşteri istekleri doğrultusunda üretim yapmalarına rağmen. Araştırmada örneklem grubuna alınan firmaların genel olarak bütün süsleme tekniklerini kullandıkları görülmüştür. Bu firmaların eğitimli ve uzman eleman eksikliği nedeniyle süsleme tasarımı(desinatör) alanında bir gelişme gösteremedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında stilist ve desinatör istihdam eden işletmelerin önemli bir çoğunluğunun serbest elle özgün tasarımlarını uygularken. İstanbul ve İzmir’deki firmalar bütün süsleme 125 . Örneklem grubuna alınan firmaların giyim süsleme alanında genellikle fason üretim yaptıkları belirlenmiştir.

baskı hataları. Araştırma kapsamındaki işletmelerin teknoloji yatırımının yüksek olması ve eğitimli eleman yetersizliği nedeniyle bilgisayarlı nakış makinesi kullanmadıkları belirtmişlerdir. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sürecindeki gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre işletmelerin Geleneksel Türk Nakışlarını bilmediklerini. Bu firmaların nakış (işleme) tekniklerinden. maliyet. suzeni. overlokçu gibi nakışçı. Araştırma kapsamındaki firmaların giyim süsleme tasarım aşaması uygulamalarını çoğunlukla işletme dışından gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır. kordon tutturma. desen tasarımı ve kalifiye elaman yetersizliği olduğu belirtilmiştir. Araştırmaya katılan firmaların giyim süsleme alanında bütün problemlerle karşılaşmalarına rağmen bu problemlerin başında malzeme yetersizliği. sarma ve lazerli kesim gibi nakış (işleme) tekniklerini uyguladıkları tespit edilmiştir. dikiş süsleme ve kumaşın biçimlendirmesi tekniklerini. Bazı firmaların ise genellikle çok başlı. Konya’daki firmalarda en çok nakış (işleme). maliyette ya daha düşük kaliteli ürünler kullanarak ya 126 . Araştırmaya katılan işletmelerin giyim süsleme uygulamalarında yöntem olarak hem işletme bünyesinde elde veya makinede hem de gerek duyuldukça işletme dışında bilgisayarlı makinelerde ve evlere elde yaptırarak giyim süsleme aşaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. malzeme yetersizliğini şehir dışından ithal ederek veya işletme bünyesinde kendi imkânları doğrultusunda çözümleyerek. çok iğneli ve tek başlı bilgisayarlı nakış makinesi kullandıkları elde edilen veriler sonucunda ortaya konulmuştur. pul payet. Firmaların bu problemlere çözüm olarak buldukları yöntemler. Firmaların giyim süsleme uygulamalarında makineci. daha çok teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte makine ile yapılan giyim süsleme tekniklerini tercih ettikleri görülmüştür. sırma. lase. Buna karşın bazı firmaların değişen çevre ve pazar şartlarına uyum sağlamak için kendi bünyelerinde kalifiye elaman yetiştirerek kapasitelerini arttırmaya çalıştıkları görülmüştür.tekniklerini kullandıklarını. Adıyaman’daki firmalar ise yaygın olarak baskı tekniğini uyguladıkları gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.

127 . kalifiye elaman yetersizliğini vardiyalı çalışarak ya da işletme içerisinde eleman yetiştirerek çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulamışlardır. Firmaların giyim süsleme aşaması uygulamalarında özgün tasarımlar yapabilen deneyimli desinatör yetersizliği.da hata yapanın maaşından keserek. Çin ve Hindistan ile rekabetin işçilik açısından zor olduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’de hazır giyim sektöründe işletmelerin giyim süsleme tasarımı alanında çalıştırdıkları elamanların her işe koşan kişi olmaktan çıkarıp eğitimli uzman eleman yetiştirerek kendi özgün tasarımlarını üretmelidirler. geleneksel Türk nakışlarının bilgisayar ortamına taşınarak bu nakış tekniklerini ile uygulamaları konusunda uzman kişiler tarafından seminer ve eğitimler vererek bu konuda bilgilendirilmelidir. desen tasarımında genellikle hazır tasarımlar kullanarak veya deneme-yanılma yoluyla çözümleyerek. Böyle bir çıkışta başka kültürlerin taklidi ile değil zengin tarihi kültür mirasımızın endüstriyel ortama taşınması ile sağlanabilir. giyim süslemenin hep aynı döngüde hareket ettiği tamamen taklit yoluyla hazır tasarımlar kullandıkları. Bunun gerçekleşmesi için de okul sanayi işbirliği kaçınılmazdır. Araştırma kapsamındaki firmaların önemli bir çoğunluğunda modaya uygun özgün süsleme tasarımlarının ürünlerinde katma değerini arttırıp piyasa rekabetine olumlu etki sağladığını belirtmişlerdir. baskı hatalarında ürünü yeniden çalışarak. Hazır giyim işletmelerinin büyük çoğunluğunda geleneksel Türk nakışlarını bilmedikleri. uluslararası piyasada varlığını sürdürebilmesi. ÖNERİLER Küreselleşen rekabet ortamında Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ayakta kalabilmesi. markalaşma ve özgün tasarımlarla mümkün görünmektedir. Giyim süsleme tasarımı alanında okullarda desinatör ve stilistlik eğitimine daha çok önem verilmelidir.

com ANONİM. 2007. Azade. s. ANONİM. Antalya.evisad. 2006.com. ALTUN. Yüksek Lisans Tezi.com ANONİM. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sibel.singer. İstanbul.www. “Lazer Teknolojisi”. ARTUT.KAYNAKÇA ANONİM. www.32. Ankara. Konya.tr. ANONİM. www. “İşletme Staj Dosyası”. 5. www. Sibel. “Dantel”.(Çelebilik).10. 2004.148. Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları. “Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Bünyesinde Yer Alan Ülker MUNCUK Müzesindeki Geleneksel İşlemeli Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Eğitime Katkısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”.htm.2003. “Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif”. “Tatoo Süs mü Gelenek mi?”. ANONİM. Hanife.45.tr.s. Cahide. www. Baskı. 2007. 2000. 2004. www. “Makine Nakışı”. Tülay.com AKAR. 2007.ekoses.gov.gov.kultur.com. “Dokuma Kumaşların Üretiminde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Önemi”. Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları. I. AKÇİN. “Tasarım Mesleki Resim”. KESKİNER. “Singer Dikiş Makinesinin Tarihçesi”. Baskı.1978. “Konya İli Antikacılarında Bulunan Hesap İşi Ürünleri ve Özellikleri”. 2007. Ankara.argeslaser.kütüphanem. Turan Ofset.s. ALTIN. Kazım. ARABACI.hometex.com. www. ANONİM.8. 2006. “İşleme Sanatı”.s. Sabiha. Ankara. ARIK. www. 2008. ALPASLAN. ANONİM. İstanbul.ızmırbuyuksehırbeledıyesı.C. “Osmanlı Çadır Sanatı”. 2007. s. (Aker). ANONİM. 2000. 2006.1996. “Tekstil El Baskıcılığında Baskı Stilleri”. www. T. İstanbul. “Sanat Eğitim Kuramları ve Yöntemleri”. 2006.Gülizar. “Giyim Süsleme Teknikleri”. Yüksek Lisans Tezi.kultur. 128 .

Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ders Ödevi. A. 2007. “Tekstil Baskıcılığı Açısından Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı”. Cem Yayınevi. www. 2003. EDİZ. İstanbul. ÇAĞDAŞ. “Öğrenci Giyim Süsleme Dosyası”. Emine. Örcün. s.ARSEVEN. Yüksek Lisans Tezi. ATLAMIŞ. Ankara. Gülhan.tulaycellek. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. s. “Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri”. Ankara. Kamuran. s. Meb Yayınevi. 1999. Ankara. “ Atölye Teknolojisi”. Ali. s.1998. “ Türk Sanatı”. ÇATAL. Ankara.25–27. Z. DEMİRBAŞ. s. Antalya. 2002. Mustafa. BİÇER.s.53. 2003. Celal. “Grafik Tasarımı ve Görsel İletişim”. 2007.1988. “Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi İçin İnteraktif CD Tasarımı ve Uygulanması”.12. “Giyim”. “Süsleme Teknikleri”. “Textile Fiber to Fabric”. 204.7. Bilge. Zübeyde.1.1. Konya. “Özel Baskı Yöntemleri”.(Coşkun). DEMİREZEN. Rukiye.1. İzmir. Hülya. 1995. CORPMAN. CEDİMAGAR. Yüksek Lisans Tezi. 1970. Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE). BAYRAKTAR. Tülay. “ Nakış ve Nakışçı”. Adıyaman. (Esat).com ÇETİNKAYA. Ankara. “Türk İşleme Sanatı Tarihi”. 2002. 1985. Bitirme Tezi.240. Ankara. s.233. 2003. Müge. ERBAKIRCI. B. BARIŞTA. Fatma. Meslek Standartları Komisyonu Raporu DPT. Kenan. “Geleneksel Türk İşlemelerinden Hesap İşini Araştırma ve Eos Compucon Nakış Desen Programı ile Hesap İşi Desen Kalıbı Hazırlama Öğretim Programı Önerisi”. Ankara. 2005. Nobel Yayınevi. Yüksek Lisans Tezi. KAYMAK. Murat. ÇELLEK. “Görüşme Tekniği”. Miyase. s. Ankara. DOĞANGÜN. Ders Notları. 129 . 1988.

Bilim. s.40 GÜNERGİN. “Giyim Süsleme Teknikleri”. “Baskı Cinsleri Özellikleri ve Makineleri”. Yüksek Lisans Tezi. s. 1963. Ankara. Celale. Ankara. Konya. Ayhan. Osman.44. İzmir. Perihan. Nilüfer. Ders Notları.5. 2007. “Türk El İşleri Sanatı 16–19. İstanbul. Meltem. Eğitim ve Düşünce Dergisi. Esin. “Doğal Güzellik”. İZER. Bitirme Tezi. 2006. s. Ümit. GÖZEN. Yüksek Lisans Tezi. Yüksek Lisans Tezi. HAZIR. Şebnem. s. GÜLER. TUNCAY. “Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Ana sanat Atölye Resim Dersi Kapsamında Soyutlama Yöntemlerinden Biçim Bozumunun Kullanımı”.35. “Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Markalaşma ve İhracata Etkileri”.5-6. Samsun. GÖRŞEN.32. Ocak. İLKER. s. Bursa. 2005. Sabih.com . www. GÜREL. 1973. 2005.2007.3637. Cilt 5. “İnternet Destekli Sanat Eğitimi”. Ankara. IŞIK. İstanbul. GÖNÜL. “Giysi Tasarımında Görsel ve Dokusal Elementler: Pilise ve Drapeler”. GÜLTEKİN. İstanbul. “Hesap işi-Antep-Suzeni”. 2006. “Geleneksel Türk Nakışlarından Türk İşinin Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi”. “Kimyanın Tarihi (Kuşbakışı Kimya)”. Yüksek Lisans Tezi. www.ERDAL. 2006. GÜVENDİ. Nuran. Y. 2006. 1984. s. “Baskı Teknolojisi Ders Notları”. 1992. “Tekstil Sanayinde Film Baskısı”. Adıyaman. Müheyya. 1990. İstanbul.com. 130 . Yüzyıl”.29.80. Sayı 1. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (Kavaklı). “Bir İletişim Aracı Olarak Görüşme Yöntemi Ve İşletmelerde Yaygın Kullanım Alanları”. GÖRGÜLÜ. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. ERONÇ. s. s. Cenkkut. Nurşen. Dilek. 2003. Türkiye İşbankası Kültür Yayınları. Macide.gorseldil.ekoses.

Cilt 9. ÖZKAN. 2006. Konya. Sırma-Maraş İşi”. “Yüksek Öğrenim Sanat Eğitiminde Temel Tasarı Eleman ve İlkelerinin Öğretimi ve Uygulamaları”. s. Lisans Tezi.75. KOMŞUOĞLU. Şükran. s. ÖZGÜR.hulyakaroglu. İbrahim. “Dival İşleme. “El İşlemeleri”.295. İstanbul.1. İstanbul. Serap. www. Sayı:10. Neriman. Müberra. Hülya.1995. 2007. Ankara. “Resim Sanatında Soyutlama”. Görgünay. ETİKE. MARKALOĞLU. KAVUK.KALKAN. “Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Kullanılan Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Sistemlerinden Assyst. Ankara. Öznur. Hülya. Şehdabe. MARKALOĞLU.1990. Sabiha. Yüksek Lisans Tezi.2. s. KORKUSUZ. Yüksek Lisans Tezi. www. 2000.5. s. “Giyim Sanatı Ve Kişisel Görünüm”. “Çağdaş Türk ve Batı Resminde Geleneksel Halk Sanatlarının Etkisi”. 2006. İstanbul.com. Konsancad ve Lectra Sistemlerinin Karşılaştırılması”. “Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi”. “Nakışın Teknoloji ile Buluşması”. Figen.Baskı. Gör.ismek. s. KIRZIOĞLU. Gülistan. s.s. Süheyla. 2006. 2007. 1996. Emine. MEYDAN LAROUSE. ÖNGE. 131 . Müge. İşbankası Kültür Yayınları. KODAZ. 2006. Yüksek Lisans Tezi. ÇERÇİ. ÜLGER. 3. İzmir. Yüksek Lisans Tezi. SEÇKİNÖZ. KÖKLÜ.37. Ergül. 1992. KAROĞLU.2-3. Konya. Ders Notları. İMER Arsal. “Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve Çıkış Stratejileri”. 1986.122. Kültür ve Sanat. “Türk Giyim Tarihi”. Mücella. s. Maraş’ta Maraş İşi İşlemeler”. “Nakış” Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Mine.org. Kocaeli. ALPASLAN. KAYMAKCAN. “K. “Giyimde Uygulanan Süsleme Teknikleri”.Ankara. 2002. 1991. Konya. Öğr. s. Şehdabe.3.

Hatun. “Textile Sciense and Technology”. Hasan. s. s. “Oya ve Bartın İşi”.com. 2003. www. Preparation. 1999. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 29–31–32. YARICI. “Tekstil Tasarımında Renk Öğesinin Kullanımı”. İzmir. Dyeing Finishing and Performance Elsevier. Özgür. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.cesurticaret.tr . I. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi. 1988.edu. “Genel Konfeksiyon”. TOPLU. VİCO.com 132 . Yüksek Lisans Tezi.akü.com www. ZEYBEK.48. hsahbaz@yahoo. Dilem Yayınevi.1. Ankara. Ankara.bedava. Fatma. “Türk Nakışları Öğretim Yaprakları”. s.204. T. YILDIRIM. “İşlemeler”.POLAT. Yüksek Lisans Tezi. Hatice. YETİM. H. İstanbul.1 SEVER. Fatma Özcan. Textile Processing and Properties. 2003. İstanbul. www. ŞAHBAZ.com www. Esra. Yüksek Lisans Tezi. 2006. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.206. s. (Sevay).com www.gsf. “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Temel Tasarım Dersinin Yaratıcılığa Katkıları”. “Ankara İl Merkezinde Piyasada Bulunan İşlemeli Ürünler Üzerine Bir Araştırma”. Ankara. 2007. Ayhan. TUĞTAŞ. İzmir. “Günümüzde Yeni Baskı Teknikleri Üzerine Bir Araştırma ve Alternatif Tasarımlar”. 1996. “Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Eğilimler Çerçevesinde Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İçin Bir Strateji Önerisi: Marka Yaratmak”. Yüksek Lisans Tezi. Leyla. s. “El ve Makine İşlemeleri Meslek Programının İstihdam Açısından Değerlendirilmesi”.edagrup. 2006. YAKARTEPE. YERLİKAYA. 1994. YAKARTEPE. Ankara. “Sinop Ayancık Göynek Yakaları Üzerine El İşlemelerinin Turistik Eşyaya İlişkin Öğretim Programının Hazırlanması ve Etkinliğinin Saptanması”. Şermin Altunyuva. 1998. Ayla. “Kadın Giyimi ve Temel Dikiş”.27. İstanbul. s. ŞENTÜRK. Mehmet.dikismakinaservisi. Zerrin. 1994.

blogcu.blogcu.com dantelsayfam.oya-modelleri.outletim.com.net dilhanblocu.com www.com 133 .kustekstil.com www.tr elifhobi.com www.teksmakmakine.org www.com www.ilhangunes.com sirmalim.blogcu.info haticeozkan.adanzyekadin.com www.com arzununhobileri.com arsiv.kelebekforum.sabah.com www.blogcu.ustamakina.com www.com www.com maharetler.smockingstore.com www.www.uygunkapitone.fiyonk.selkanmakina.com e1y3.net www.com http://www.dekat.dantel.kadinlarkulubu.fatihnakis.tr www.orgu-dantel.dantel-modelleri.blogcu.com www.com.tr www.kadincahayat.com sirine01.com www.net/ http://www.blogcu.us www.derya-gibi.com.com lutfiyeylehertelden.com www.blogcu.blogspot.blogcu.elderwearwecare.blogspot.com www.

tunaplise.com www.net hacermogul.e-sirket.com.gittigidiyor.batikbazar.com www.turkish-media.com www.net www.murat-tekstil.com www.10marifet.blogcu.com.blogspot.com www.tr www.com www.modernisttshirt.vintagewedding.com www.ru/en www.vera.sanalkurs.com www.coma www.basakreklam.wearyourbeer.com www.www.org www.com www.com www.com www.genckolik.sedefbaski.com www.pilimodpilise.com www.net www.chichiqueen.mettekstil.blogcu.com yeldatekstil.tr www.com urun.biz www.asia.modalife.cc/forum http://www.com www.silknbeauty.com www.konya.com 134 .cevhermoda.oyku-aksesuar.com damlamoda.com www.sanayi.nuriayn.birdamlasu.dteks.

Firmanın Kuruluş Tarihi: 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Doç.İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.EK–1 ANKET FORMU ANKET Selçuk Üniversitesi.Hafize PEKTAŞ Gülhan ATLAMIŞ görüşmeye katılanların I.Dr. Yüksek Lisans programı tez çalışmasının bir gereği olarak yapılan bu araştırma. Yard. Firmanın Bulunduğu Şehir: ( ) a) İstanbul ( ) b) İzmir ( ) c) Konya ( ) d) Adıyaman 3. Bu araştırma ve ile ilgili veriler tamamen kimliği istatistiksel ve işletme ortamda isimleri değerlendirilecek açıklanmayacaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Firmanızda Hangi Tarzda Ürünler Üretiyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) ( ) a) Spor ( ) b) Fantezi ( ) c) Yarı Fantezi ( ) d) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 135 . Giyim Sanatları Eğitimi Dalı. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarının incelenmesine yöneliktir.

HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME AŞAMASI UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SORULAR 6. Gelinlik.) II. Ürünlerinizde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Veriyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Üniforma vb. İşletmenizde Giyim Süsleme Tasarım Aşamasını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Triko. Mayo. Firmanızda Hangi Tür Ürünler Üretiyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 5. Sporcu Giyimi.) ( ) a) İşletme Bünyesinde İstihdam Edilen Stilist/Tasarımcı Tarafından Hazırlanıyor ( ) b) Müşteri İstekleri Doğrultusunda Portfölyoya Göre Üretim Yapılıyor ( ) c) Süsleme Tasarımları Tasarım Bürolarından Temin Ediliyor ( ) d) Numune Üzerinden Tasarım Yapılıyor ( ) e) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 136 .) ( ) a) Sürekli ( ) b) Ara Sıra ( ) c) Nadiren ( ) d) Hiç 7.) ( ) a) Kadın Dış Giyimi ( ) b) Erkek Dış Giyimi ( ) c) Çocuk Dış Giyimi ( ) d) Diğer Belirtiniz…(İç Giyim. Firmanızın ( ) a) Fason ( ) b) Özgün ( ) c) Her İkisi de ( ) d) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Üretim Tarzı Nedir? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.4.

Soruda “b.e” Seçeneğine Cevap Vermiş İseniz Aşağıdaki 10. İşletmenizdeki Tasarımcının Uzmanlığı Aşağıdakilerden Hangisidir? ( ) a) Giysi Tasarım (Stilist) ( ) b) Süsleme Tasarımı (Desinatör) ( ) c) Her İkisi de 9. Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor? ( ) a) Serbest El Çizimleri ( ) b) Desen Programları ( ) c) Her İkisi de Yukarıdaki 7. Soruları Cevaplayınız? 10. Soruda “a” Seçeneğine Cevap Vermiş İseniz Aşağıdaki 8. Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa.c. İşletmenizde Stilist İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır ( ) c) Zaman Zaman 11.d. İşletmenizde Desinatör İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır ( ) c) Zaman Zaman 137 . ve 9.Yukarıdaki 7. ve 11. Soruları Cevaplayınız? 8.

) ( ) a) Nakış (İşleme) ( Çin İğnesi. Soruda “a” Şıkkına Cevap Vermişseniz.) ( ) a) Türk İşi ( ) b) Hesap İşi ( ) c) Maraş İşi ( ) d) Antep İşi ( ) e) Bartın İşi 14. Soruları Lütfen Cevaplayınız? 15. İşletmenizde Çoğunlukla Hangi Giyim Süsleme Tekniklerini Uyguluyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Pul. Kapitone. Fırfır. Pigment vb…) ( ) e) Modaya ve Talebe Göre Değişiklik Gösteriyor ( ) f) Hepsi 13. Türk İşi. Ürünlerinizde Aşağıdaki Geleneksel Türk Nakışlarından Hangilerini Uyguluyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Aşağıdaki 15.12. Yaldız. İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Hangi Yöntem Uygulanmaktadır? ( ) a) Elde ve Düz Dikiş Makinelerinde ( ) b) Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde ( ) c) Her İkisi de ( ) d) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 138 . Taş. Firmanızda Giyim ( ) f) Kordon Tutturma ( ) g) Suzeni ( ) h) Sırma ( ) ı) Hiçbiri ( ) i) Hepsi Süsleme Aşamalarını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? ( ) a) İşletme Bünyesinde ( ) b) Dışarıda ( ) c) Her İkisi de Yukarıdaki 14. ve 16. Fisto vb…) ( ) d) Baskı Teknikleri ( Flok. Spor Dikiş Drape vb…) ( ) c) Hazır Gereçler ( Dantel. Beyaz İş. Suzeni. Sarma vb…) ( ) b) Dikiş Süsleme ve Kumaş Biçimlendirilmesi (Büzgü. Sutaşı. Aşındırma. Varak. Boncuk.

Firmanızda Giyim Süsleme Alanında Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Firmanızda Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanıyorsanız. ) ( ) g) Tedarikçiden Kaynaklanan ( ) h) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 19.. ( ) g) Tedarikçiden Kaynaklanan……………………………………………… ( ) h) Diğer (Lütfen Belirtiniz…)……………………………………………… 139 .. ( ) e) Baskı Hataları…………………………………………………………… ( ) f) Makine Arızaları…………………………………………………………. ( ) d) Maliyet…………………………………………………………………..) ( ) a) Desen Tasarımın ( ) b) Malzeme Yetersizliği ( ) c) Kalifiye Eleman Yetersizliği ( ) d) Maliyet ( ) e) Baskı Hataları ( ) f) Makine Arızaları ( İplik Kopmaları vs.) ( ) a) Desen Tasarımı…………………………………………………………. ( ) b) Malzeme Yetersizliği……………………………………………………. İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Makineci... Karşılaştığınız Bu Sorunları Nasıl Çözümlüyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. ( ) c) Kalifiye Eleman Yetersizliği……………………………………………. Özellikleri Nelerdir? ( ) a) Tek Başlı ( ) b) Çok Başlı (Çok İğneli) ( ) c) Her İkisi de ( ) d) Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanılmıyor 18.16. Overlokçu Gibi Nakışçı. Süslemeci Şeklinde Uzmanlaşmış Ekibiniz Var mı? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır 17.

20. Modaya Uygun. Piyasa Rekabetinize Olumlu Etki Sağlıyor mu? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır ( ) c) Fark Etmiyor 21. Sizce Hazır Giyimde Süsleme Aşaması Uygulamalarıyla İlgili Yukarıdaki Soruların Dışında Aklınıza Gelen Başka Sorunlar Var mı? (Lütfen Belirtiniz…) 140 . Özgün Süsleme Tasarımları Ürünlerinizde Katma Değerini Arttırıp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful